• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Frontispiece
 Front Matter
 Aru
 Kapr washturuq Atuqumshq liyunhawshq...
 Kapr washturuq Atuqumshq liyunhawshq...
 Vocabularo
 Peleando con zorro y leon
 Kapr washturuq Atuqumshq liyunhawshq...
 Back Cover


Title: Kapr washturuq atuquwshq liyunhawshq jaychishki = Pastora de cabras pelea con zorro y leon
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076799/00001
 Material Information
Title: Kapr washturuq atuquwshq liyunhawshq jaychishki = Pastora de cabras pelea con zorro y leon
Physical Description: Book
Creator: Candela, Maura Evangelista
 Subjects
Subject: Indians of South America -- Languages -- Peru   ( lcsh )
Indians of South America -- Texts -- Peru   ( lcsh )
 Record Information
Bibliographic ID: UF00076799
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
        Front Cover 3
    Frontispiece
        Frontispiece
    Front Matter
        Page 1
    Aru
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
    Kapr washturuq Atuqumshq liyunhawshq Jaychishki
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
    Kapr washturuq Atuqumshq liyunhawshq Jaychishki = Pastora de cabras con zorro con leon pelea
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
    Vocabularo
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
    Peleando con zorro y leon
        Page 28
        Page 29
        Page 30
    Kapr washturuq Atuqumshq liyunhawshq Jaychishki = Pastora de cabras con zorro con leon pelea
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
    Back Cover
        Page 35
        Page 36
Full Text
KAPR WASHTURUQ ATUQUWSHQ LIYUNHAWSHQ JAYCHISHKI
PASTORA DE CABRAS PELEA CON ZORRO Y LEON
MAURA EVANGELISTA CANDELA


Precio QZ/
tI4KAPR WASHTURUQ ATUQUWSHQ LIYUNHAWSHQ JAYCHISHKI

PASTORA DE CABRAS PELEA CON ZORRO Y LEON

MAURA EVANGELISTA CANDELA

Kawkin qillqaq
Dra. M. J. Hardman-de-Bautistatwa

Liynhan atqun riwujp"qa
Shunaya Marta Bautista Hardmanatwa

Qillqan imprisyunpqa
Dra. Phyrne Baconat"wa
Utpwa: 3101 NW 2nd Avenue
Gainesville, Florida, EEUU

1983

preparado por
Dr. M. J. Hardman-de-Bautista

dibujos por
Shumaya Martha Bautista Hardman

Publicado por
Dr. Phyrne Bacon
3101 NW 2nd Avenue
Gainesville, Florida, EEUU
ARU


aykipa voltear
achaka viejo
aka aqui, esto
ak"ama asf
akujcx'a este tamaRo


alasa
ampara
apa
apq"ulla
apsa
apsanapsa
arrasta
atuqu
awanta
awata
awilitu
ayka
aykipa

BUNHRUNH

chibatill
Chichas Sayki
Chichasa
chiwata
chulu

cx'inkata

furma


abas
mano
llevar
cargar
mahana
todos los d{as
arrastrar
zorro
delante
pastear
abuelito
cuanto
voltear

onomatopoeia

u cabra
toponimia
toponimia
cabra
cholo

rodar

jcomo

illa
Inbirnilla
intriga
ishk' i
itxitxa

jacxa
jallq' u
jalshu
j anawa
janchi
jaqarpaya
jatxa
jawch' a
jaycha
jaychka
jisu
jiwa
jiwya
juma
Juncx'yapu


kada
kapira
kapra
karaju
katu
kawa
kayu
Kinsmasi
kurala
kutxi


mirar
toponimia
entregar
orinar
pequela

llorar
perro
salir
aparecer
came
botar
llorar
re1iir
pelear
pelear
ijesus I
morir
matar
tu
toponimia


cada
cabra
cabra
carajo
agarrar
done
pie
toponimia
corral
vez

k"ita quitar
k"uwa alla"


K' urpa

ladu
liwkasa
liyunh

maja
manha
maq"a
maya
mushshchata

na
naru
nawa
nawpta
nillnil

palshu
palu
pascx'a
patxa
pichqa
piyuru
punacxa
pura
push
puyti


toponimia

lado
quebr r
leon


ir
adajo
volver
uno
poco a


poco


yo
reir
pegar
pegar
1 casi

comer de todo
comer
cabeza
anden
cinco
peor
llegar
ambos
cuatro
poder

qala piedra
Qalpunta toponimia
qama, qamisha como
qapra gritar
qaqa cerro
Qaqa TXumpa toponimia
Qaylla nito
Qucxpunta toponimia
qumpta abrazar
qumpurpaya agachar
qusa que


Q'asallorar
q'urawa

riku

saja
sama
saqu
saya
shaq
shuk' u
sifuru
siparadu
Sunsunhyapu
suyna


tarti
tiribli
tukqa


toponomia
huaraca

rico

decir
espalda
echar
parar
ino?
sentarse
seRor
separar
toponimia
sonar


tarde
terriblemente
volver

uka
uk"uk"a
urdunansnya
uru
uscx'a
usha
uta h
uwa
uwatqa


waka
wakcha
wala
wafintrxirn
wantcxa
wantshu
wanwan
waqitxi
washturu
watqa
waytaya

yaka
yapu


alii
harto
ordenanza
dfa
este tamano
terminar
aber, vivir
ahi
despues


vaca
borrega
andar
ia bajar
colgar
agarrar
much
detras
pastora
despues
aguaitar

dar
chacraKAPR WASHTURUQ ATUQUWSHQ LIYUNHAWSHQ

JAYCHISHKIMAURA EVANGELISTA CANDELAAtquqa Qucxpuntanqa manh kapras katshush

jiwyawt naqa. Naqa itxitxa shaq ak qaylljama,

chul uscx'iwkinhn awatkaja kapranhwa. Kapranh

awat manhanq, atquq kapranh k"itk"itkan.

Q'askinhn kapra arrastshish mariwna. Liyunhkas

janawkn. Liyunh kapran pushi pichqkas jaychki.

Q'asayki wanwan jacxkajt tiribli. Watq tarti

punacxkaja kuralar, kapranha jaqarpaynshunhn.

Qamisha akujcx' qayllcha apq"amata kapirql?lUwatq awilitunhq nawptirwn urdunanshyn
qam> sash
karajull Kawas janchi, apq"amat wala, karaju>sashu, nawwirwit achkanhq. Naq jacxacx

jatxriwajt qayllanhn. Kapra kad apssana, kapra

awatkaj kad apssana, Juncx'yapinhra,

Qucxpuntinhar, Sunsunhyapinhar,

Inbirnillinhrna, K'urpinhrna. Liyunh kapranhq

kitsh kitsh kitshkn. Kada tardi, kadasuru,

atquqa siparaduwat chiwatill, saqur saquruwat.May kutxiqa liyunhq, ak"am shuk'kinhanq,

uksanna kapr katwat. BUNHRUNH ladunhn suynwi,

kaprap qumptishu. Furmal Nacha, jisu,

alasam ishk'inhshq ushawt. Verdad,

juna narktawl Illma, utxitx qayllachnhn kabr

awatkaja.Uwatq Kinsmasini k"uwasmashna, ak"am sam qaqitx

yap itxitxa, itxitx qaqufachna, Qaqa

Txumpa, uksanna, akat samnhana, uwatqpatxulata kapranhq qumptawata kayut

katkishu.Ak"am sayk k"uw siRurjama,

awantacx'inhan kaprap ak"am qumptish. Qus

tukqt na nillnill liyunhur cx'inkatawta,

piyurinhkinhn. Ni qaprish puytktxi, kapranh

arrastish maw. K"uwankas jallq'unh

jallq'unhkas kitawt, q'urawna. Kitshunhan

kapranha Chichas Sayki wantcxkawt. Waqitxinh

maqishush liyunhuq, Chichassanat kapr

waiintxirnishush, arrastishush mashu

palshuwat. Tarti awilitunhq nawachkkis.Nawach aykayk liyunhuwshq jaychqista. Aykayk

atquwshq jaychist.May kutxiq, q'urawn atqu jiwyawt. Chibatillunharrastishush mawi katshuqa. Uwach illkt

waytaykt, waytaykt, waytaykt, waytaykt. Ak"am

qalasna pal qallyaw chiwatillw.Purat amprat qalanh wantshishu mawt.

Mushshchat ak"am Qalpuntar jalshuwt, Qalpuntar

jalshuwt. Yakawt pascx'n. Aykipcxaw. Uwatq

jallq'unhshq k"uwat akat, atquq jiwyawt.

Jiwynhanq qumpurpayinhn mawq"t atuq.

Chiwatillnh apq"ullinhn, naq atqups jiwyasktwa.Liyunhps kayups liwkasq"kt q'urawn.

Jallq'unhshq kabrufanhshq kapranh

awatkaja. Uk"uk" kapr rik achkawshq, wakap

utkn, kaprap utkn, wakchap utkna. Rik

achkanhshq utkaj naq. Apsanapsan liyunhshq

jaychkwaj, atquwshq jawch'irwaja.

Ukchawa.KAPR WASHTURUQ
JAYCHISHKI

PASTORA DE CABRAS
PELEA


ATUQUWSHQ LIYUNHAWSHQ


CON ZORRO CON LEON


MAURA EVANGELISTA CANDELAAtquqa Qucxpuntanqa manh kapras
katshush jiwyawt naqa.

Al zorro en Qucxpunta este nuestras cabras
agarrando mate' yo.


Naqa itxitxa

Yo pequena
nilo,


shaq ak qaylljama,

ino? como ese


chul uscx'iwkinhn
awatkaja kapranhwa.

cholo este tamabito estando yo
pasteaba yo mi cabra.


Kapranh awat manhanq,

Mi cabra a pastear yendo yo,
atquq kapranh k"itk"itkan.

zorro mi cabra solia quitarme.


Q'askinhn kapra arrastshish mariwna.

Llorando yo cabra arrastrando solia ir.


Liyunhkas janawkn.

Leon tambien aparecia.


Liyunh kapran pushi pichqkas jaychki.

Leon de cabra cuatro o cinco ya mata.


Q'asayki wanwan jacxkajt tiribli.

Hace llorar much, yo lloraba terriblemente.


Watq tarti punacxkaja kuralar,

Despues tarde yo llegaba al corral,


kapranha jaqarpaynshunhn.

mi cabra yo botando dejando.
13


13
Qamisha akujcx' qayllcha apq"amata
kapirql?

iCono de este tamaHo chica no mas
vas a llevar cabral


Uwatq awilitunhq nawptirwn urdunanshyn

Despues mi abuelito solia pegar con ordenanza


sash atqurq, karajull

diciendo al zorro, carajoll


Kawas janchi, apq"amat wala, karaju>

Donde la came, vas a traer, anda, carajo>


sashu, nawwirwit achkanhq.

diciendo, solia pegarme mi viejo.


Naq jacxacx jatxriwajt qayllanhn.

Yo llorando solia llorar cuando era
nifa.Kapra kad apssana, kapra awatkaj
kad apssana,

Cabra cada dia tras d a, cabra apasteaba cada
dia tras dia,


Juncx'yapinhra, Qucxpuntinhar,
Sunsunhyapinhar, Inbirnillinhrna,
K'urpinhrna.

a mi Chacra Oca, a mi Punta Lago, a mi Chacra
Anden Largo, a mi Inviernillo, a mi Terron.


Liyunh kapranhq kitsh kitsh kitshkn.

Leon mi cabra quite que quite que quitaba.


Kada tardi, kadasuru, atquqa siparaduwat
chiwatill, saqur saquruwat.

Cada tarde, cada dia, zorro separaba cabra,
echa que echaba.


May kutxiqa liyunhq, ak"am shuk'kinhanq,

Una vez leon, cuando asi yo estaba
sentandome,
uksanna kapr katwat.

en arriba ese cabra habfa agarrado.


BUNHRUNH ladunhn suynwi, kaprap qunptishu.

BUN en mi lado sono, su cabra abrazando.


Furma

iComol


Nacha, jisu,
ushawt.

Yo no mas, jesus,
me termine.


anasam


ishk'inhshq


como abas orinandome


Verdad, juna narktawl

IVerdadl iTe riesl


Illma, utxitx
awatkaja.

Mire, pequea
pasteaba.


qayllachnhn


kabr


chica siendo yo, cabra


Uwatq Kinsmasini k"uwasmashna,

Despues por Kinsmasini ahf mas allacito,

--- ---r '


II
1it


j t/


V.-i

S-


ak"am sam qaqitx
yap itxitxa, itxitx qaqufachna,

asi diga este tamano de cerro chacra
pe(ueba, en pequeno cerro no
mas,


Qaqa Txumpa, uksanna, akat samnhana,

Ardilla Pena, en encima ese, de aqui de mi
espalda,


uwatq patxufata kapranhq
qumptawata kayut katkishu.

Despues de andencito mi cabra habia abrazado
del pie agarrando.


Ak"am sayk k"uw sinurjama,

Asi paro alli como senor,


awantacx'inhan kaprap ak"am qumptish.

delantandome su cabra asi abrazando.


Qus tukqt na nillnill liyunhur
cx'inkatawta, piyurinhkinhn.

Que podda volver yo casi al leon,
habia rodado, peor para mi.


Ni qaprish puytktxi, kapranh arrastish maw.

Ni gritar pude, mi cabra arrastrando fue.


K"uwankas jallq'unh jallq'unhkas kitawt,
q'urawna.

En ahi ya con mi perro, ya con mi perro
quite con huaraca.


Kitshunhan kapranha Chichas Sayki
wantcxkawt.

Quitando yo mi cabra a Chichas Parado
puse colgado.


Waqitxinh maqishush liyunhuq,

a mi detras regresando el leon,


Chichassanat kapr wanintxirnishush,

de las Chichas cabra bajandolo,


arrastishush mashu palshuwat.

arrastrando yendo habia comido.
Tarti awilitunhq nawachkkis.

Tarde mi abuelito pega no mas ya.


Nawach aykayk
/ /
Yo no mas cuanto


Aykayk atquwshq

Cuanto con zorro


liyunhuwshq jaychqista.
/
con leon he peleado.


jaychist.

he peleado.


May kutxiq, q'urawn atqu jiwyawt.

Una vez, con huaraca zorro mate.


Chibatillunh arrastishush mawi katshuqa.

Mi cabra arrastrando fue agarrando.


Uwach illkt waytaykt, waytaykt,
waytaykt, waytaykt.

Ahi no mas yo veo, aguaito, aguaito, aguaito,
aguaito.Ak"am qalasna pal qallyaw
chiwatillw.

Asi encima de piedra a comer empezo
mi cabra.


Purat amprat qalanh wantshishu mawt.

De ambos con mano mi piedra agarrando fui.


Mushshchat ak"am Qaluntar jalshuwt,
Qaluntar jalshuwt.

Poco a poco asi a Punta Piedra sall,
a Punta Piedra salt.


Yakawt pascx'n.

Di en la cabeza.


Aykipcxaw.

Volteo.


Uwatq jallq'unhshq k"uwat akat, atquq
jiwyawt.

Despues con mi perro de ah de aqu/, zorro
mate.


Jiwynhanq qunpurpayinhn mawq"t atuq.

Matandolo yo, agachandome yo, volvi al zorro.


Chiwatillnh apq"ullinhn,
jiwyasktwa.

Mi cabra cargando yo,
deje muerto.


naq atqups


yo al zorro tambien


Liyunhps

Leon tambien
huaraca.


Jallq'unhshq
awatkaja.

Con mi perro
pasteaba yo.


Uk"uk" kapr
kaprap utkn,


kayups

pie tambien


liwkasq"kt

lo quebre


q'urawn.

con


kabrufanhshq kapranh


con mi cabra mi cabrarik achkawshq, wakap utkn,
wakchap utkna.


Harto cabra rico con viejo, vacas habfa, su
cabra habia, su borrega habia.


Rik achkanhshq utkaj naq.

Con mi viejo rico vivia yo.


Apsanapsan liyunhshq jaychkwaj, atquwshq
jawch' irwaja.

Todo; los dias con leon peleaba yo, con zorro
re?1ia.


Ukchawa.

Es todo.
VOCABULARO


abajo manha
abrazar qumpta
abuelito awilitu
agachar qumpurpaya
agarrar wantshu, katu
aguaitar waytaya
ahf uwa
alla k"uwa
alli uka
ambos pura
atas abasa
andar wala
anden patxa
aparecer janawa
aquf aka
arrastrar arrasta
asf ak"ama

bajar wanintxirna
borrega wakcha
botar jaqarpaya

cabeza pascx'a
chibatillu, chiwata, kapira, kapra
cada kada
carajo karaju
cargar apq"ulla
care janchi
casi nillnill
cerro qaqa
cinco pichqa
colgar wantcxa
comer palu


cabracomer de todo palshu
Icomol furma
como qama, qamisha
corral kurala
cuanto ayka
cuatro push


chacra
cholo


yapu
chulu


dar yaka
decir saja
de,Lante awanta
despues / kuwatqa, watqa
detras waqitxi
dja uru
donde kawa


echar
entregar
espalda
este tamaio
esto

gritar

haber
harto
huaraca


saqu
intriga
sama
akujcx'a, uscx'a
aka

qapra

uta
uk"uk"a
q' urawa


ir maja

;jesusl jisu


lado
leon
llegar
llevar
llorar jatxa
manana
mano
matar
mirar
morir
much

niHo
no

onomatopoeia
ordenanza
orinar


parar
pastear
pastora
pegar
pelear j
peor
pequena
perro
pie
piedra
poco a poco
poder
/
que
quebrar
quitar


ladu
liyunha
punacxa
apa
q'asa,
apsa
ampara
jiwya
illa
jiwa
wanwan


jacxa


qaylla
shaq

BUNHRUNH
urdunanshya
ishk' i


saya
awata
washturu
nawpta, nawa
aycha, jaychka
piyuru
itxitxa
jallq'u
kayu
qala
mushshchata
puyti

qusa
liwkasa
k"itareir
retiir
rico
rodar

salir
seHor
sentarse
separar
sonar

tarde
terminar
terribleme t
todos los dia


naru
jawch' a
riku
cx'inkata

jalshu
sihfeuru
shuk' u
siparadu
suyna

tarti
usha
e tiribli
s apsanapsa


toponimia Chichas Sayki, Chichasa,
Inbirnilla, Juncx'yapu, K'urpa, Kinsmasi,
Qalpunta, Qaqa TXumpa, Qucxpunta, Sunsunhyapu

tu juma


uno


maya


vaca
vez
viejo
vivir
voltear
volver

yo

zorro


waka
kutxi
achaka
uta
aykipa
maq"a, tukqa

na

atuquPELEANDO CON ZORRO Y LEON

Cuando yo era pequefia no mas,
como ese nino alla, mate a un zorro en
Qucxpunta, donde pasteaba mi cabra. Ese
zorro siempre solla quitarme mi cabra. Yo
llorando no mas vela al zorro arrastrando mi
cabra. Tambien aparecia leon, matando unos
cuatro o cinco, Ay, que'me hacian llorar
much. Despues, tarde no mas llegaba party
botar al corral mi cabra. IY era yo no mas
de este tamanito, muy ninal
Y encima de todo, tambien me pegaba mi abuelo
con ordenanza diciendome < Carajo,Lentregas
al zorro no? iDonde -esta la came? Anda
trae, carajo> y asi me solfa pegar.

Mucbo lloraba yo de niTa. Dia
tras dia pasteaba yo mi cabra, en Chacra Oca,
en Punta Lago, en Anden Largo, en
Inviernillo, en Terron. Y dla tras da quite
que quite que quitaba el leon, y dia tras dia
el zorro tambien separaba las cabras para
robarlas.

Una vez, cuando me sentaba as{ no mas,
el leon agarro cabra asf arriba y saltd para
abajo sonando en mj lado, abrazando una
cabra. iComol Tenia tanto miedo que me
orine como anas. ;Como te riesl?l
Yo, tan pequgna, pasteando.

En fin, por Kinsmasini, en un cerrito
pequeno encima de Qaqa Txumpa, a mi
espalda de un andencito se fue el leon


agarrando a
paro como
agarrando la
casi rodara
podia gritar
cabra.


mi cabra por la pata. Y en alli
seTor, a mi delante,
cabra. Si volteara un poco casi
al leon -- peor para mill Ni
-- y alli se fue arrastrando


Pero yo con mi perro y con
quite la cabra del leon y la
Chichasa. Pero el leon regreso a
y, arrastrandola de Chichasa la
todos modos. En la tarde mi abuelo


mi huaraca
colgue' en
mi detras,
comio' de
me pego.


.Cuanto he peleado con leoni

iCuanto he peleado con zorrol

Una vez mate a un zorro con huaraca. El
zorro ,agarrando una cabra se fue
arrastrandola, Yo me puse a aguaitar largo
rato. Colocandose encima de una piedra
empezo a comer mi cabra. Agarre mi piedra
con las dos manos y fui poco a poco a Punta
Piedra, saliendo por allf. Le df en la
cabeza. yolteo. De, aquf de alla'pon mi
perro mate zorro. Matandolo yo, agachandome,
voivi al zorro. Recogi mi cabra muerta,
dejando tambien muerto al zorro.

Otra vez quebre la pata de leon con mi
huaraca.

Con mi perro pasteaba mi cabra. Mi viejo
era rico, asi que tenia harta cabra, vaca, y
borrega. Con ese viejo rico vivfa yo,
rih.endo todo los dias con leon y
zorro.

Es todo.
KAPR WASHTURUQ ATUQUWSHQ LIYUNHAWSHQ
JAYCHISHKI

PASTORA DE CABRAS CON ZORRO CON LEON PELEA

MAURA EVANGELISTA CANDELA

Atquqa Qucxpuntanqa manh kapras katshush
jiwyawt naqa. Naqa itxitxa shaq ak
qaylljama, chul uscx'iwkinhn awatkaja
kapranhwa. Kapranh awat manhanq, atquq
kapranh k"itk"itkan. Q'askinhn kapra
arrastshish mariwna. Liyunhkas janawkn.
Liyunh kapran pushi pichqkas jaychki.
Q'asayki wanwan jacxkajt tiribli. Watq tarti
punacxkaja kuralar, kapranha jaqarpaynshunhn.
Qamisha akujcx' qayllcha apq"amata kapirql?!

Uwatq awilitunhq nawptirwn urdunanshyn
sash atqurq, karajul! Kawas janchi, apq"amat
wala, karaju> sashu, nawwirwit achkanhq. Naq
jacxacx jatxriwajt qayllanhn. Kapra kad
apssana, kapra awatkaj kad apssana,
Juncx'yapinhra, Qucxpuntinhar,
Sunsunhyapinhar, Inbirnillinhrna,
K'urpinhrna. Liyunh kapranhq kitsh kitsh
kitshkn. Kada tardi, kadasuru, atquqa
siparaduwat chiwatill, saqur saquruwat.

May kutxiqa liyunhq, ak"am shuk'kinhanq,
uksanna kapr katwat. BUNHRUNH ladunhn
suynwi, kaprap qumptishu. Furmal Nacha,
jisu, abasam ishk'inhshq ushawt.Verdad, juma narktawl
qayllachnhn kabr awatkaja.


Uwatq Kinsmasini
qaqitx yap
qaqufachna, Qaqa
akat samnhana,
kapranhq qumptawata


Illma, utxitx


k"uwasmashna, ak"am sam
itxitxa, itxitx
Txumpa, uksanna,
uwatq patxufata
kayut katkishu.


Ak"am sayk k"uw siturjana,
awantacx'inhan kaprap ak"am qumptish. Qus
tukqt na nillnill liyunhur cx'inkatawta,
piyurinhkinhn. Ni qaprish puytktxi, kapranh
arrastish maw. K"uwankas jallq'unh
jallq'unhkas kitawt, q'urawna. Kitshunhan
kapranha Chichas Sayki wantcxkawt. Waqitxinh
maqishush liyunhuq, Chichassanat kapr
walintxirnishush, arrastishush mashu
palshuwat. Tarti awilitunhq nawachkkis.

Nawach aykayk liyunhuwshq jaychqista. Aykayk
atquwshq jaychist.


May kutxiq,
Chibatillunh
Uwach illkt
waytaykt.
chiwatillw.


q'urawn atqu
arrastishush mawi
waytaykt, waytaykt,
Ak"am qalasna pal


jiwyawt.
katshuqa.
waytaykt,
qallyaw


Purat amprat qalanh wantshishu mawt.
Mushshchat ak"am Qalpuntar jalshuwt,
Qalpuntar jalshuwt. Yakawt pascx'n.
Aykipcxaw. Uwatq jallq'unhshq k"uwat akat,
atquq jiwyawt. Jiwynhanq qumpurpayinhn
mawq"t atuq. Chiwatillnh apq"ullinhn, naqatqups jiwyasktwa.


Liyunhps kayups liwkasq"kt q'urawn.
Jallq'unhshq kabruflanhshq kapranh
awatkaja. Uk"uk" kapr rik achkawshq, wakap
utkn, kaprap utkn, wakchap utkna. Rik
achkanhshq utkaj naq. Apsanapsan liyunhshq
jaychkwaj, atquwshq jawch'irwaja.

Ukchawa.


5
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs