• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Back Cover
 Front Matter
 Frontispiece
 Atuqu chiwatillu liyunha jiwya...
 Back Cover


Title: Atuqu liyunha jiwyawi
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076795/00001
 Material Information
Title: Atuqu liyunha jiwyawi
Alternate Title: Atuqu chiwatillu liyunha jiwyawi
Physical Description: Book
Creator: Candela, Maura Evangelista
Publication Date: 1982
 Subjects
Subject: Kawki language primers
Indians of South America -- Languages -- Peru   ( lcsh )
Indians of South America -- Texts -- Peru   ( lcsh )
Spatial Coverage: South America -- Peru
 Record Information
Bibliographic ID: UF00076795
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Back Cover
        Back Cover 1
        Back Cover 2
    Front Matter
        Front Matter
    Frontispiece
        Frontispiece
    Atuqu chiwatillu liyunha jiwyawi
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
    Back Cover
        Page 7
        Page 8
Full Text


ATUQU LIYUNHA
J I/YAW l I

Maura Evanqelista

Candela

Q6'-


. .. .. ..t,ATUQU CHIWATILLU LIYUNHA JIWYAWI


MAURA EVANGELISTA CANDELAKawkin qillqaq

Dra. M. J. Hardman-de-BautistatwaLiynhan atqun riwujp"qa

Shumaya Marta Bautista HardmanatwaQillqan imprisyunpqa

Dra. Phyrne Baconat"wa

Utpwa: 3101 NW 2nd Avenue

Gainesville, Florida, EEUU


1982
9


ATUQU CHIWATILLU LIYUNHA JIWYAWI


MAURA EVANGELISTA CANDELAAtquqa Qucxapuntanqa manh kapras katshush jiwyawi

naqa. Naqa itxitxa shaq ak qaylljama, chul

uscx'iwkinhn awatkaja kapranhwa. Kapranh awat

manhanq, atquq kapranh k"itk"itkan. Q'askinhn

kapra arrastshish mariwna. Liyunhkas janawkn.

Liyunh kapran pushi pichqkas jaychki. Q'asayki wan

wan jacxkajt tiribli. Watq tarti punacxkaja

kuralar, kapranha jaqarpaynshunhn. Qamisha akujcx'

qayllcha apq"amata kapirql?IUwatq awilitunhq nawptirwn urdunanshyn
qam> sash
Kawas janchi, apq"amat wala, karaju> sashu,

nawwirwit achkanhq. Naq jacxacx jatxriwat

qayllanhn. Kapra kad apssana, kapra awatkaj kad

apssana, Junox'yapinhra, Qucxpuntinhar,

Sunsuyapinhar, Inbirnillinhrna, K'urpinhrna.

Liyunh kapranhq kitsh kitsh kitshkn. Kada tardi,

kadasuru, atquqa siparaduwat chiwatill, saqur

saquruwat.May kutxiqa liyunhq, ak"am shuk'kinhanq, uksanna

kapr katwat. BUNHRUNH ladunhn suynw, kaprap

qumptishu. Furmal Nacha, jisu, arnasam ishk'inhshq

ushawt. Verdad, juma narktawl Illma, utxitx

qayllachnhn kabr awatkaja.Uwatq Kinsmasini k"uwasmashna, ak"am sam qaqitx yap

itxitxa, itxitx qaqufachna, Qaqa Txumpa, uksanna,

akat samnhana, uwatq patxuiata kapranhq qumptawata

kuyunh katkishu.Ak"am saykt k"uw siurjama, awantacx'inhan kaprap

ak"am qumptish. Qus tukqt na millmill liyunhur

cx'inkatawta, piyurinhkinhn. Ni qaprish puytktxi,

kapranh arrastish naw. K"uwankas jallq'unh

jallq'unhkas kitawt, q'urawna. Kitshunhan kapranha

Chichas Sayki wantcxkawt. Watxinh maqishush

liyunbq, Chichasanat kapr guwaitxniricxish,

arrastishush mashu palshuwat. Tarti awilitunhq

nawachkkis.


Nawach aykayk liyunhuwshq jaychqista.

atquwshq jaychist.


Aykayk


May kutxiq, q'urawn atqu jiwyawt. Chibatillunh

arrastishush mawi katshuqa. Uwach illkt waytaykt,

waytaykt, waytaykt, waytaykt. Ak"am qalasna pal

qallyaw chiwatillw.If
Purat amprat qalanh wantshishu mawt. Mushshchat

ak"am Qal Puntar jalshuwt, Qalpuntar jalshuwt.

Yakawt pascxn. Aykipcxaw. Uwatq jallq'unhshq

k"uwat akat, atquq jiwyawt. Jiwynhanq

qumpurpayinhn mawq"t atuq. Chiwatillnh

apq"ullinhn, naq atqups jiwyasktwa.Liyunhps kayups liwkasq"kt q'urawn. Jallq'unhshq

kabrunanhshq kapranh awatkaja. Uk"uk" kapr rik

achkawshq, wakap utkn, kaprap utkn, wakchap utkna.

Rik achkanhshq utkaj naq. Apsanapsan liyunhwshq

jaychkiwaj, atquwshq jawch'irwaja.Ukchawa.

.7
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs