Title: Ti kaye mizik kreyòl
CITATION PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076690/00001
 Material Information
Title: Ti kaye mizik kreyòl
Physical Description: Book
Language: Creoles and pidgins, French-based (Other)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Hebblethwaite, Benjamin
Publication Date: 2003
 Subjects
Subject: Caribbean   ( lcsh )
Kreyole
Haitian Creole
Spatial Coverage: Caribbean
 Record Information
Bibliographic ID: UF00076690
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

Ti kaye mizik kreybl ( PDF )


Full Text

Ti kaye mizik kreybl


Haitian Creole Kreybl ayisyen
University of Florida, Gainesville


Transkripsyon Benjamin Hebblethwaite & Jacques Pierre


Kriz (On Rap & Ragga, 'Kanaval 2003')

Ede mwen priye, ede mwen rele,
Se sikonstans lavi a ki rann mwen olalwa [x3]
M pa bezwen anpil, ban m yon ti diri ak pwa,
De twa chemiz, m ava santi m se yon wa,
Yon ti smoka anvan m d6mi touleswa,
Sa k pou m manje, mache ake reta, [ake= ak]
Al pran yon ti flann b6 z6n mache anba,
Sa k pedi lafwa, ki rele Danbala,
Pa eseye sinon anba te fenwa
Sa k ap mennen, zokot pa gen lajwa,
Wet k6 grapyay, ban m le pou m f on ti brasay,

Ede mwen priye, ede mwen rele,
Se sikonstans lavi a ki rann mwen olalwa [x2]

Neg p ap travay, men sou do ou ap plen chay,
Timoun grangou, jenn fanm yo ap rale nay,
Fanm vanite chache bezwen glorifay
Met kod nan kou, met tout moun sou brasay,
Opt6wn, dawont6wn, tout moun vie fil olray,
Sa ki fe stayl pou yojwenn yon pasay,
Dredloks moun chay, dredloks ala maskay,
Sa k ap soufri, gen sa k pajwenn travay,
Sa k rale payp, ou ki gen pwoblem lakay

Ede mwen priye, ede mwen rele,
Se sikonstans lavi a ki rann mwen olalwa [x2]

Heri Domsk6t, ou ap fe still pwepye y

Kale dada ou, kale dada ou kale y [= kale li]
Vire tounen, vire tounen ou vire vire y [vire li]
Woule oto woule oto ou woule oto ou, se ou k ap fe 1
Boule lajan ou, boule lajan ou boule, boule
Mete nan k6, mete nan k6 ou ou ap mete y
Klete m andann ou, klete m anndann ou mete 1 andan ou

Ah!!!!!

Kale dada ou, kale dada ou, kale dada ou, jan ou vle,
Vire tounen, vire tounen, vire tounen, jan ou vle
Woule oto ou, woule oto ou, woule oto ou, jan ou vle
Boule lajan ou, boule lajan ou, boule lajan ou, jan ou vle,
Gazolin, pyes machine, kamyonet: tet neg!
Kale dada ou, kale dada ou, kale dada ou, jan ou vle,
Matcho moute moun ou, moute moun ou, moute moun ou, jan ou vle,
Bel nana, chouchoun yorez, bel kravat: tet neg!


Bel kostim, bel soulye, sekirite ou: tet neg!
Kale dada ou, kale dada ou, kale dada ou, jan ou vie,
Mete nan k6, mete nan k6 ou, mete nan k6, jan ou vie
Klete m andann ou, klete m anndann ou
Kat kanpe, gwo dada, ti dada: tet neg
Kale lonbrik, kale lonbrit, kale lonbrit ou, jan ou vie,
Chanje koule ou, change koule ou, change koule ou, jan ou vie,
Rasta rale payp ou, rale payp ou, rale payp ou, jan ou vie
Akwana, ki lot tannga, twa uityem: tet neg
Twa samdi, bobi stb, slul: tet neg
Kale dada ou, kale dada ou, kale dada ou, jan ou vie,
Jere mize, jere mize, jere mize, jan ou vie, [jere = manage]
Mayi moulen, pitimi, ti rakwa: tet neg!
Aranso, luildoliv, grenn magi: tet neg!
Kale dada ou, kale dada ou, kale dada ou, jan ou vie
Eskwokri, deblozay, briganday, anba lavil la

Kale dada ou, kale dada ou, kale dada ou, jan ou vie,
Vire tounen, vire tounen, vire tounen, jan ou vie
Woule oto ou, woule oto ou, woule oto ou, jan ou vie
Boule lajan ou, boule lajan ou, boule lajan ou, jan ou vie,


Ou pati (Haiti Twoubadou, vol. 2, 2001)
M. Benjamin

Premye jou m rankontre ou,
ke mwen make rete
sa m t ap chache anle
Men mwen jwenn li ate

Sa te fe m plezi
M te genyen ou kom zanmi
Yon moun pou konsole m
Le m te gen dlo nanje m

ke
Ou pati, kite mwen,
Pou bel moman nou te pase
Kounye a nou blije separe, se sa li ye
Ou pati, kite mwen,
Se avek ou ke mwen vie ye
san ou lavi mwen pa konble, tounen souple

Depase de zane, nou pa t janmen bouke [janmen = janm]
Ban m yon rezon ki fe relasyon pa mache
Doudou cheri, m te fe tout sa ou anvi
pouki ou kite mwen, m ap made ou retounen

ke

wo1616 ayayay

Ayiti twoubadou

Depi ke ou ale, m santi m chavire
Mwen ka made Bondye, kisa m fe m ap peye
Sa te ban m maltet
Alos m ekri ou yon let
pou m di jan m renmen ou, mwen ta renmen ave ou


Tu me touche (Haiti Twoubadou, vol. 2, 2001)
R. & R. Martino

Sonje moman nou te konn pase a de
Sou plas Bwaye nou te konn rankontre
Pou nou pale, nou karese
Ou a di m tout sa ou panse
Se nan ou menm, cheri, mwen vie pou m abite,
Pou fe lanmou doudou jouk tan soley leve
Minwi sonnen, n ape manyen
Tout k6 m ap frisonnen
M pa sa kenbe, mwen vie rete, konsa mwen vie rete

Touche me anko

Ayiti twoubadou, style it

Zeb bo do bo do


Aie, aie, tu me touches,
Aie, aie, que c'est bon!


[Ay ay ou ap manyen m]
[Ay ay, ala bon li bon!]


Vire, vire, vire, le konpa, twoubadou styling, kite 1 mache [konpa a; twoubadou estil]
Myouzik

Mande, made,

Tout sa m ap made ou, s on ti bo
Tout sa m ap made ou, cheri, se yon ti bo


Ou fe m mal
Ou fe m mal
Ou fe m mal
Ou fe m mal
Ou fe m mal
Ou fe m mal
Ou fe m mal
Ou fe m mal


depi le m te renmen
mwen te toujou damou
anvan nou te pale
pou nou pa t janm kite
le ou te anndan Leksus la
Ou te vole sou mwen
Gade mwen nan bogenn nan
pa gade m kou chyen


C'est la loi de la vie, hein


Men twoubadou a, bon bagay!

Tout sa m ap made, s on ti bo!
Tout sa m ap made ou, cheri, se yon ti bo!


Ayizan (Haiti Twoubadou, vol. 2, 2001)
F. Rouzier, C. Belizaire, E. Charles

Mwen we djaman se lezye klere
Mwen santi m fye, se le ou souri ban mwen
Depi tout vi mwen, se pou ou, ou met fe de li tout sa ou vie
Depi ou pa tiye lespwa pou m posede

Ayiti twoubadou

Yo toujou di woch nan dlo pa konn double woch nan soley
Pa gen pesonn omond ki kapab di m ki jan m renmen ou
Pou... [???]
Pou tout vi m
Tout lespwa m, o!

Pa meprize mwen,
Ban m yon ti plas nan ke ou
Mwen konnen ou renmen m
Depi ou kapab koute,
Le ou pa we, ou cheche mwen [=chache]

Fo ou padonnen mwen,
Si ou ta we m pa pale, m di ou tout sa k nan ke m,
Se paske m two renmen ou
Le m pa we ou mwen twouble

Men twoubadou a... Se lakay

ke
Mwen pral lapriye,
m ap trase veve,
m ap monte wo pou m al jete dlo

Wi m konnen nan tout sa ou ap fe ki bon,
Fok ou ap fe sakrifis,
cheri m pre pou sakrifye tout vi m pou ou [pou wou]

ke
Ayizan, f6 ou ban mwen fanm sa,
Si ou pa ban mwen 1, m a rele woy, woy, woy,

Mwen di, Ayizan, fok ou ban mwen fanm sa,
Men se li mwen vle, se li mwen renmen

Mwen di, Ayizan, fok ou ban mwen fanm sa,
Fanm nan pran lespri mwen, an verite li zonbifye mwen


Ki lang ou pale (Haiti Twoubadou, vol. 1, 2001)
J. Jean, G. Benoit

Que idioma que hablas, cuando hacer el amor?
Dis-moi quelle langue tu parles, quand tu fais l'amour?

Prejije k gen sou late, fe ke lezom pa ka janm viv an pe,
pwoblem relijyon, pwoblem koule,
Konn fe n bliye nou se ki fre
e poutan le n ap karese, se yon sel lang nou tout pale
s on sel fason nou fe lanmou, s on sel filing nou dwe santi

kelkeswa nasyonalite ou, se menm sansasyon, se menm filing,
e kelkeswa lang ou pale, se yon sel fason nou fe lanmou
kelkeswa nasyonalite ou, le filing monte ou, ou tonbe karese
Nou te met pa pale menm lang, nou f on jan nou kominike,

Lanmou se yon langaj inivesel, se yon bagay ki natirel,
S on sansasyon ki san parey, s on tredinyon antre leras [ras yo]
Ou te met pale panyol, ou te met pale kreyol,
Le filing ap monte, sansasyon ap tonbe

Di m ki lang ou pale le ou ap fe lanmou pale krey6l!
Di m ki lang ou pale le ou ap karese pale pany6l!
Di m ki lang ou pale le ou ap fe lanmou ~ pale tenten!
Di m ki lang ou pale le ou ap pale, hey!

Ay wanna seks you 6p!
Enpi, enpi, kite 1 mache.

Mwen g on ti menaj, chak fwa m ap karese 1
Mwen g onjan m ap touche li, li di m cheri ou anpeche m pale
Mwen gen yon ti boubout, chak fwa m ap karese 1,
Mwen gen yon jan m ap manyen li, li di m cheri ou anpeche m pale

Mwen di kite m pale, mwen di kite m pale
Doudou kite m pale, cheri kite m pale...


Tout sansik k ap bwe san fanm gen pou prije
Rit tanbou djoumba

Tout sansi k ap bwe san fanm yo gen pou prije (x 3) [leech/blood/squeezed]
Randevou deja kase nan kafou male [The meeting is already broken at the
crossroads of misfortune]

Yo kraze nou, yo brize nou, nou pa ka pale (x 3)
Randevou deja kase nan kafou male

Tout gason k ap bat madanm yo gen pou jije (x 3) [are going to be judged]
Randevou deja kase nan kafou male

-Madanm Norbert
Recorded by Ben H. in Boden, Ayiti, 26 Jen, 1999
Gabriel bat tanbou sou rit yanvalou


Fanm ayisyen


Fanm ayisyen o, istwa deja montre n
ou te potekole
nan gwo batay pou n gen lendepandans nou.
Fanm ayisyen, nou se limye peyi a,
Nou se late, nou se rasin lavi a,
Se nou ki sMl nan manje tout konbit
N al louvri je nou anvan jwet la gate
N a louvri bouch nou anvan jwet la gate


te = past tense marker
sel = salt


we worked together ['carry-stuck']


the root of
salt; food (n.); community work group
the game; spoilt


gate = to spoil


-Madanm Norbert
Recorded by Ben H. in Boden, Ayiti, 26 Jen, 1999
Gabriel bat tanbou sou rit yanvalou

Kesyon
Kisa istwa deja montre n?
Dapre Madanm Nobe, ki sa yon fanm ye?
Madanm Nobe di, fanm yo se "rasin" yo ye. Kijan eske yon fanm se yon rasin? Eske
yon gason kapab yon rasin tou?
Kisa fanm yo bezwen louvri?
Kisa "jwet la" vle di?
Eske ou apresye chan sa a? Poukisa?


Legba nan baye a


Legba nan baye a, Legba nan baye a, Legba nan baye a
Se ou ki pote drapo, se ou k ap pare soley la pou lwa yo

Legba nan ounfo a, Legba nan ounfo a, Legba nan ounfo a,
Se ou ki pote drapo, se ou k ap pare soley pou lwa yo

baye = barye
Papa Legba, Alegba = important (male) Vodou spirit
ounfo = sanctuary of Vodou temple


Bonswa!
Bonswa, bonswa, bonswa msyedam!
Bonswa, bonswa, bonswa lasosyete!


lwa = vodou spirit
pare = prepare


[the society: voodooists]


Ayibobo!

Chan anrejistre pa Ben Hebblethwaite, Bel Rivye


Granmoun ap chante (le gen 68 an)

Nou bouke, bouke, bouke...
Travay pou n bay gran neg yo manje

Refren:
Papa Bondye, peyi nou se pou ou,
Se ou ki te fe lavi nou nan men ou
Dirije nou, ba nou pwoteksyon ou,
Kom pep n ap cheche avanse
Fenwe, ki kote pou n ale, tanpri ban n limye, lespri ou

Konsa n ap bati waybm ou,
Men tou, wayom ou p ap rive, toutan genyen moun anba pye
Toutan genyen san k ap koule, toutan dwa moun pa respekte

Lavi pou yon pep se travay
Travay pou nou gen yon batay, batay devlopman ak batay
Mize se yon fom esklavay
Bondye nan batay pa...
Echwe sa ka mennen n nan fenwa
Pou m ka defann dwa tankou pa m


[darkness]


[kingdom]

[spills/rights]


Ayiti cheri, (Haiti, Air Mail Music)

Ayiti cheri, pi bon peyi pase w nanpwenn
Fok mwen te kite w pou mwen te kab konprann vale ou
Fok mwen te les ou
Pou mwen kapab apresye w
M santi vreman tousa w te ye pou mwen

Gen bon soley, bon rivye e bon breuvaj
Anba pyebwa nou toujou jwenn bon lonbraj
Gen bon ti van k ap ba nou on ti freche
Al[a] on bon ti peyi o Bondye se Ayiti

L6 w nan peyi blan 16 = le
Ou pa we mango ni kok ditou
Nanpwen sapoti, bel kayimit ve 1 kou vyolet
Nanpwen anana, ni bel ti ponm kajou
Ou ba nou bon nwa pou nou fe bon ti tablet

Nou jwenn zoranj ki soti ann Itali
E ki fennen, ki toujou ap mwatye pouri
Ann Ayiti sa si bon se koupe dwet
[E zyeu serapro ???] nou bay lod peyi payet

Le w al nan peyi blan
Ou we tout figi yon sel koule
Nanpwen milatres, bel marabou, bel grifon kreyol
Ki renmen bel rob, bon pou nou de,
Ni jen bel negres ki konn di bel ti pawol

Nan peyi mwen 16 ou we tout moun sila yo
Soti nan bal, yo soti nan sinema
Se pou n gate, se pou n rete dyol loloz [leuloz]
Ala bon ti peyi o Bondye se Ayiti!


Ti chan Kretyen


Pa gen konfyans nan zanmi w fre mwen
Si 1 pa trayi ou jodi yo met tann sa
Nan yon sel moun ou dwe konfye zanmi
Se Jezi sel ki konn sa w bezwen

Zanmi ou li monte tout tan ou gen byen
De 1 gen santi, gen riches, gen bel kay
Kan lavi a komanse maltrete w
Yo pa [pral] gade w tankou yon pil fatra

Sonje yon jou siklon t ape vante
Le sa m te fe ladesant kay zanmi
Malgre lapli zanmi m mete m deyo
Depi le sa mwen jwenn kay nan Jezi

Te gon zanmi ki te konn tout afe m
Zanmi m sa te trayi m nan yon second
Li di m 1 ap ban m pwason 1 ap ban m kout le
Sa pa pwoblem paske Jezi ave m

Vokabilk :
byen van > vante trayi
de ladesant
yon pil fatra malgre
maltrete kout le
siklon ape

Kesyon:
Ki mesaj eske chan an genyen?
Eske ou dako avek mesaj la
Eske sitiyasyon ayisyen nan ap kreye pwoblem nan
Kouman nou konnen chan an soti nan Ayiti?


Onon Zayilo yo tonbe
from Angels in the Mirror: Vodou music ofHaiti (Ellipsis, 1997)

Onon Zayilo
Yo tonbe
Yo kite lapli mouye n(ou)
Yo kite soley seche nou Papa
Lapli mouye vre manman, soley seche vre papa
Vedite malpalan yo move vre
Pouvwa fin lan men yo,
y ape kache pou Iwa tankou 1 pa t fe anyen o!
Rele Djowou/Ginen pou neg sa yo


Sen Jak ~ (Ogou) [ogounen = to fight, battle]

Awo che Nago! [Ibo, Nago, Banbara, Mondong, Kongo, elat.]

Sen Jak o m pral fe yon wout o, ann ale ave mwen!
0 Agowe / He Agowe [Ago-e]
Ou met tande kanno, pinga vire gade! Ann ale ave mwen!

Sen Jak mare nan poto, pa priye peson o,
Lage li pou mwen
Li met genyen ve, li met genyen maleng nan do
Sen Jak o ba li lavi pou mwen
Pa priye pesonn
Ba li lavi pou mwen

Simbi ~ Manman Met Tanbou
from Musiques paysannes d'Haiti (Ruda Records, 1997)

Simbi wo ya ye, Simbi wo ya ye [langaj ~ esoteric African
expressions]

Je yo poko konnen mwen
Je yo poko konnen mwen

Simbi wo en an ye [in a ye] Kongo [... ???]

Kreyol yo poko konnen vre / mwen
Kreyol yo poko konnen mwen / vre

Simbi wo aye... Simbi o ye ya ye [...] Kongo
Simbi .... a ye
Simbi ... an di a ye
Kongo ni a ye

Ezili Dantor ~ Kiye bwa

(Ti) Ezili Dantor prete m poule pou nou an la, m pral fe maji a mache
Se ou k mache, se ou ki we... ato
Adje, m pral fe maji a mache
A, w a prete m poule pou nou la pou m fe maji a mache


Sansasyon (T-Vice, Ban m T-Vice mwen, 1999) [vesyon original: Selina]

Bidi bidi bom bom
Mwen pa ka kontrole nan k6... 0... 0...

Le mwen we
Le mwen we ou k ap pase devan m
Se ti ke mwen ki pran bat f6
E li komanse tranble/chante
S on sansasyon [se yon]
Ki ban m frison [frison se le ou tranble]
Mwen pa ka kontwole nan k6... O... 0...
S on sansasyon ki ban m frison

Le ou ap pale
Maman cheri le ou pale ou fe tout k6 m tranble
Se ti ke mwen ki pran rache
E li komanse chante

S on sansasyon
Ki ban m frison
Mwen pa ka kontrole nan k6... O... 0...
S on sansasyon ki ban m frison

De konpa monche!

T-Vice sa s on kawboy
Annik pote zorey ou e nou nan biznis
Ayiti! Ayayayay!
Se sa ou di mwen pou m fe
Ay cheri! Se sa w dim
Tout sa w di mwen
Ay maman


Kesyon
Kisa ou panse de chan an?
Kisa "bidi bidi bom bom" vie di?
Chan an pale de ki sije?
Nan klas la nou te aprann yon lot jan pou n di "pran...," sa 1 ye?
Li pale de ki sansasyon nan chan an?
Poukisa chanted a di "Ay cheri! Tout sa w di mwen..."


Sen Jak ~ (=Ogou)


Awo che Nago! [Ibo, Nago, Banbara, Mondong, Kongo, elat.]

a)
Sen Jak o m pral fe yon wout o, ann ale ave mwen!
0 Agowe / He Agowe [Ago-e]
Ou met tande kanno, pinga vire gade! Ann ale ave mwen!
b)
Sen Jak mare nan poto, pa priye peson o,
Lage li pou mwen
Li met genyen ve, li met genyen maleng nan do
Sen Jak o ba li lavi pou mwen
Pa priye pesonn
Ba li lavi pou mwen


Papa Danbala ~ Toto Bissainthe (1977) from Toto Bissainthe chante Haiti, Arion
Jou poko leve
N ap travay,
Soley fin kouche
Gade n ap travay...
Men tout moun se moun
Se menm met la ki kreye n
Men poukisa nou pa ka gen libete
Libete, woy, Papa Danbala

Papa Danbala, Danbala
Ou konnen n se pitit ou Papa
Papa Danbala, Danbala
Louvri je ou pou gade n (bis) [j ow]
Danbala, ey
M ape made ou
Kote ou ap kite pitit ou yo
Danbala woy
F6 ou vini we
Nan ki mize pitit ou ye...


Dey (Toto Bissainthe, 1977
Dey o m rele dey o / Mwen chante dey o /
Ayiti woy
Ayiti cheri men pitit ou mouri
Men lot yo toutouni
Sa ka pote dey la pou ou woy
Ayiti Toma men san ou nan Djaspora
Men peyi a ap kaba
Sa ka pote dey la pou ou


Ayiti desonnen [desounen]
Ayiti je femen
Ayiti detounen
Sa ka pote dey la pou ou
Ayiti m rele ou
M rele ou pou ou rele m
Fok ou rele tout san ou
Fok peyi a sanble
Woy, Woy pou konbit la

Ayiti a leve, Ayiti a kanpe
Ayiti a danse nan konbit la
Mwen rele woy Ayiti


[Mourning]
N ap...


naked


ending


Vodou ceremony in which the soul of the dead
is extracted from its body

assemble


Blokis (Konpa Kreyol Sa k te gen tan gen la, 2001)


Yo, men, swe m tcheke fanm nan, men,


M apiye sou djip kay vwazen an
~ Djip la?
epi klim nan m ap sekwe
Sa ou tande a papa
...li pran kouri wi [sil


[lean on]


anger is describing discovering his girlfriend...


-A monche, e pa anyen serye [friend consoles him]
Ou pa gen plas ou anko, monche, a,
baay sa a fok ou kite 1, men, afe m ale... m bouke pale ou pou li [???] [bagay]
Paske mwen nan baay sa a nou preske vole


Anvan ye oswa m mont on taksi
direksyon Laplenn, m pral we menaj mwen,
menaj sila t ape maltrete mwen, li pa vle konprann
m gen grave pwoblem machine,
Men cheri, fok ou pran m jan m ye, JAN M YE!
lavi a di, neg p ap travay,
le yon transfer tonbe, fritay, li manje 1 nan men mwen,
ti res ki rete a, mezon kous machine


Gad on soley cho, taksi!
Laplenn nan pou ou!


[monte]

[fastfood sold on street]


[gade]


Atansyon chofe, 0 0, pa fe pa Delma [go in the direction of]
Men Delma bloke, lage k6 ou Taba ~ ala de koze papa! [go in the direction of]
Chofe, men Taba bloke,
Kase tet tounen, n ap fe pa Boudon, [turn back around]
Ou we lari a bloke, monche, fe pa anndan, men! Sa k ap pase ou la!

Pa bo isit nou fe konpa, nou mete 1 nan ... tout janm kanson kontan [???]


Wooo n ap soti Petyonvil
Tout kote nou pase
Machin gen mal pake
Vole sa ap voye pye [???]
Anpil kontravansyon

Gwoup la pral made anraje!


BLOKUS!
BLOKUS!


destinasyon Petyonvil
sikilasyon bloke


[fines]


Sa sa ye?
Sa se KONPA, WI! E SA LYE, WI
Tout tan, tout tan, tout tan


Sa sa ye, sa sa ye? Sa se KONPA, WI!
Mezanmi, sa se move ...
... mal pake machine nan nan lari a, pa posib monche


[PauP]


Chofe m we ou soti pou fe m domi deyo


Msye pa konprann anyen
Si m pa rive ka fi a ap kite mwen! [kay fi a]
Men Potoprens ou wi!

Atansyon chofe, pa fe pa Boudon!
Lage k6 ou anndan, n ap fe ayewopo
~ Ou pa bezwen plenyen, m ap peye tout kous! [the ride]
Chofe pa fe pa ayewopo, ayewopo bloke, nasyonal number wann,

Chofe pa gen mesi mche di m [msye]


Krey6l ayisyen
Mizik vodwizan, recorded by Ben Hebblethwaite,
1/10/2000 in Belle Riviere, South East Haiti

Non madigra a: "Pti Koudjay"

Yon madigra se yon bann chanted ak mizisyen ki pwomennen le epok kanaval. Le yo fe
parad yo chante, bat tanbou, jwe akodeyon (si yo genyen yonn), bwe tafya, elatriye.

Bawon Lakwa

Bawon konnen moun yo, konnen Bondye
Bawon an, Bawon Lakwa, konnen moun yo, konnen Bondye
Bawon an, Bawon Lakwa, konnen moun yo, konnen Bondye

Bawon papa konnen moun yo, konnen Bondye

Mimwoz: Sa se rit rasin ginen rhythm
Benn: Eske ou konn kek chan pou Ogou, pa egzanp?

O o, Ogou!

Ogou (Feray)

M ap vole,
M pral rele Ogou o, m pral vole
Le m vole, m vole two wo,
Si ou pa pare, pa rele Ogou sa! Abobo!

Ogou Travay

Ogou travay o, Ogou pa manje!
Ogou travay o, Ogou pa manje! (x2)
Ogou sere lajan 1 pou 1 achte yon bel rechany saves; suit
Bel rechany o, Ogou domi san soupe eat supper


Fbk sa change (Tropikana, Fok sa change)

1.
Jodi a nou tout nou nan mize
Sa fe mal pou n we se konsa sa ye
Nou konnen se mas pep la ki plus nan ka
N ape made si sitiyasyon p ap janm change
2.
Nou konnen lemonn pa t kreye nan yon sel jou
Fok nou ka konprann peyi nou kap devlope
Si nou bay lamen piti piti sa va mache
Kondisyon t ava amelyore plu vit


[plus = PauP; plis = target]


[lamen = men]
[plu = PauP; pi = target
[t ava = "would be able to," i.e.


Jodi a pitit nou nan mize conditional]
Sa fe n mal pou n we se konsa sa ye
Nou konnen se mas pep la ki plus nan ka [in a bind, "in a case"]
N ape made si sitiyasyon [situwasyon] p ap janm change


Nou konnen lemonn pa t kreye nan yon sel jou
Fok nou ka konprann peyi nou kab devlope
Si nou bay lamen piti piti sa va mache
Kondisyon t ava [kab] amelyore plu vit


Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!
Bondye va voye je sou nou!


Pou n fe volonte ou
Sitiyasyon va change
Pou n amelyore
Pou n alfabetize
Pou n fe volonte ou
Pou n t al konsyantize
Pou n amelyore
Pou timoun y al lekol


Yel!

[will]

[improve]
[conduct a literacy
campaign]
[make people conscious]


Ede nou pou n ka change sa ki pa two bon
Pou peyi nou a vanse jan nou tout espere!

Repete: Bondye va...

What kind of semantic force does pou have above? i.e. Pou nfe...
What kind of verb is ka in section 6?


Claudette ak Ti Pierre

Kouzen se pa t sa ou te di m(wen)
Ou te di m konsa si ou plase ave m
ou a(va) marye ave mwen.

Nanpwen w6b, nanpwen jipon... ato

granmesi yon pye mango m te gen nan lakou m ki sove lavi m.

Si fe sa, se peche, pa fe sa...
Me si ou fe sa, kouzen, se peche, yayay, pa fe sa, ay, pa fe sa...


Chan kreybl: yon madigra andeyb

Enrejistre pa Benjamin Hebblethwaite an Ayiti nan lokalite Bel Rivye a, janvye 2000

Pti Koudjay [noisy celebration sometimes associated with Voodoo]. Yon madigra se yon
gwoup ki defile pandan kanaval (fevriye-mas). Souvan yon oungan oubyen yon manbo
mennen madigra a. Yon madigra toujou gen tanbou, banbou e moun k ap chante, bwe
kleren ak danse. Manm madigra a pote mas yo. Si manm nan madigra yo gen kob yo ka
genyen enstriman tankou akodeyon, gita, e bandjo. Yo prepare anpil pou defile a. Yo
konn chante chan vodou e tradisyonel yo. Kanaval se yon selebrasyon ki revele nanm
[soul] ayisyen an.[Yon lwa monte yon manm nan bann madigra]

...Chan pou lwa Gede fini...

Madanm: Ehh... msye Ben Benjamen, se konsa nou pale nan Pti Koudjay, nou pa mache
avek ni oungan ni manbo, nou mache avek rasin Ginen [African roots; ancestral spirits]...
Depi se yon kote rasin Ginen ap jwe, e Ti Koudjay, fok gen yon rasin Ginen ki part, ou
we prev...

Ben: Wi! M we prevjodi a

Gason: Se laverite! [That's the truth]

Madanm: Depi se Pti Koudjay k ap jwe fok gen yon Lafrik Ginen ki part.

[Kounye a ou tande yon chan ki rekonet [greet] prezans lwa nan gwoup la]

Bonswa, bonswa, bonswa msyedam!
Bonswa, bonswa, bonswa lasosyete! [the society: voodooists]

Ayibobo!

[Kounye a lwa limenm pale...]

Lwa: M cho, cho, cho.

Gason: Ba 1 on [yon] ti dlo

Lwa: Mwen soti nan lape [laplen?]

Madanm: Li soti kote ki rele Ti Gwav... L ap bay non n [non ni / non li]

Lwa: Vye, vye, vye bout kou...kou...kou...koulev...ev.v...ev...

Madanm: Sa vle di lwa koulev, men se "vye bout koulev"

Lwa: Mwen nan soley, mwen cho... m te pase we nou msyedam.
Kesyon yo :


1. Ki moun ap mennen madigra yo? Poukisa? Eske Pti Koudjay gen yon moun espesyal
k ap mennen ni ?
2. Pou ki rezon ou panse ke lwa bay non ni ?
3. Ki > ap di bonswa > nan chan an ?


Konpa lan 2000 (Top Vice, 1999)


Tande, tande yo di sesi sela
Konpa diren [dire n], se li tout moun yo vie
Menm landemil [2000] li p ap janm efase!
Ou met tande blo ?

Tan pase, syek change
Se konpa ki toujou alamod
Gen sa ki vie change 1,
Gen sa ki vie elimine 1
Annou prekosyon, se limenm ki idantite nou,
Ayisyen, ann met tet ansanm,
pou n al pi lwen an landemil!

I
Men konpa se pou nou li ye
Konpa m ap toujou devan
Se fyer tet ou, jen muzisyen ayisyen

S on eritaj ke nou j ame kite
Tan pase, syek change, 1 ap toujou devan
~ Eske se sa? Se li!

Repete: I

Lan de mil la rive sou nou
Annou kenbe 1 pou n pa janm lage 1
Men Chalopa dominiken, chalo se konpa 1 apjwe ~ Se sa!
Konpa 1 made
Men Rober di 1 pa Italyen ~ Se vre!
Rober se konpa 1 graje [show off] ~ Se sa! [graje = grape, scrape, squirm]

Mwen fouti m pa Ameriken ~ Wo! [fouti = may, might, liable to do s.thing;
Hey, se konpa m chante pa fouti = unable]

Aksepte, nou aksepte
Aprouve, nou aprouve, wi
En en

Hey ou i!
Salye Men konpa
Gad on djaz
Gad on gwouv
Sa se Mayami, Top Vice

Alo mezanmi
Mwen rive Ozanti, mezanmi kisa m tand ~ tande konpa!
Mwen ale ann Ewop, sa m tande y ap jwe ~ konpa!
An pasan Japon m ateri Mayami, kisa m tande ~ konpa!
Le m rive ann Ayiti, ki kote gwoup la s6ti!


Nan peyi m se konpa...konpa...konpa...


II.
Rele! rele! rele! kite mjwe konpa
Se la mwen [fe pou moun mwen?], se la mwen fran filing
Mwen t ale a Pari ki sa m tande tande konpa... / Zanti / Japon / Mayami

Si nou travay ansanm n ap anvayi lemonn Nan landemil
Si n kole tet ansanm, tout moun a respekte
Konpa se yon bet rit (rrrit = French [R]),
Ki la depi lontan
F6 nou tout supote 1,
Pou n pouse li pi wo,

Dominiken imite 1 ~ Lan de mil,
Kolonbyen adopte 1,
Ameriken gen pou 1 jwe 1,
Japone gen pou yo jwe 1
N ap voye m pi wo,
Annarye! Men gita, pou pouse k6 [???]
Lan de mil rive

Repete II

Bos apral sonnen wi papa,
Jan w ap tande 1 la a

Ki enstrimen djaz la ap jwe?
Ki eleman fransize chita nan chan an?
"L ap toujou devan," sa sa vle di?
Itilize "fouti" avek "pa fouti" nan yon fraz, pa egzanp,
Mwenfouti tonbe nan tou a [hole] si mpapoteflach la ave m
Kisa senbol "~" vle endike nan transkripsyon mwen an? kijan nou rele teknik sa a?
Kote gwoup la soti?
Ki lot peyi yo renmen mizik konpa a?
Ki wol mizik konpa a genyen nannan sosyete ayisyen an?
Ki aspirasyon eske chanted a gen pou devlopman konpa a?
Ki peyi imite mizik la?


Rekonmanse (Boukman Eksperyans, 1998)

Pa dekouraje, timoun yo, tande ...

Ayibobo, fwa lan Dja
F6 n janm dekouraje
Vant touj ou rekoumanse
F6 nou toujou rekoumanse
Fwa Ginen
Ayibobo
Vant toujou rekomanse

Menm si lan difikilte aha!
Menm si ou we choz ou vie vire pa dekouraje
Menm si desepsyon rive
Fo janm dekouraje
Pa dekouraje
F6 pa dekouraje

Menm si ou gon kou lan do
Menm si ou poko prouve ~ Pa dekouraje [?]
Menm si pi bon zanmi kite ou
Antre lan tout fom, mezanmi

Panse ak lespri, bay lavi
Antre lan kote ki bay lafwa pou
Pajanm dekouraje

Rek6manse! (Fok) rek6manse!
Pa gen kote pou ale [?] [aye]
Vant toujou rekomanse


Blakawout (Mizik mizik)


Ey, Erik, papa m se yon gwo elektrisyen wi!
Papa ou pa yon gwo elektrisyen, non, papa ou se yon gwo vole kouran!

Thief! thief! thief!

Sanke m pa nan politik! Ha, ha!
A, mwen kwe m gen dwa pou m pale, ha, ha, ha!
Gen yon seri de bagay
k ape fe n pase yon tray
Se pou m di laverite paske m gen dwa pou m egziste vre

Pale, pale, pale san we,
Di sa ki verite
Pale san we sa fe ou mal fre mwen
Pale, pale, pale san we,
Di sa ki verite 0 non, non, non

Gen jou m santi imilye, Ha, ha!
Le mwen pran pou m konpare
Peyi m nan avek letranje, se pa anyen ki make,
Se fos kouraj pou nou sanble, epi travay pou nou avanse vre

Pale, pale, pale sa ou we,
Di sa ki verite
Pale sa ou we sa k ap manje ou fre mwen,
Pale, pale, pale sa ou we,
Di sa ki verite 0...

Tout vale yo ale
Le koken yo di yo bon, neg serye yo sou ban, wo,
Ann retrase kat la pou demen kab miyo,
Si te ka t onjou foumi lot, o non non non

M pa we menm!

Ban m fenwa mwen!
Ban m blakawout mwen souple!
Ay, se li mwen bezwen pou mwen fe magouy mwen
Ban m blakawout mwen souple!
A, se li m ap tann pou m konte lajan mwen,
Se li mwen bezwen pou m manyen matant mwen,
Se yon blakawout la, nou pa ka fonksyonne,
Ban m blakawout mwen souple! Men li
Depi maten m leve m anvi fe magouy mwen, m pa ka fe magouy mwen,
Ban m fenwa mwen, ban m blakawout mwen souple!

Se li mwen bezwen pou m jete bilten mwen


Mizik Mizik


Si lavi a dekouraje ou, Sapou nfe?
Bagay yo vin di pou ou, Sapou nfe?
Lafanmi dekouraje, Sapou nf ?
Lakay pa gen lamanjay Sapou nfe? AAAAA!

Gen de bagay ki soti pou dekouraje,
yo pete fanmi, leve maten pa gen travay, sa pou n fe?
lakay pa gen lamanjay ooo! Mezanmi! AAAAA!

Madanm pitit leve chak jou pou bay manje
katre dimaten ou leve ou pa gen domi nanje, sa pou fe?
Lamize janbe leve: lapli pa tonbe, jaden pa pouse,
mayi pa leve, menm pitimi pa donnen,
menm le lapli tonbe, jaden pa janm pouse, tout moun tek [sek] nan mon yo,
plis se tonbe nan lanme. AAAAAA!

Gen de bagay ki soti pou dekouraje,
yo pete fanmi, leve maten pa gen travay, sa pou n fe?
lakay pa gen lamanjay ooo! Tande sa! AAAA

Madanm pitit leve chak jou pou bay manje,
katre dimaten ou leve ou pa gen domi nanje, sa pou fe?
Lamiz janbe [janmen] leve, sa k dekouraje, di sa p ap janm change,
yo prese pran lanme, pou yon demen meye,
ou koz fwaye kraze, fanmi deraye, bagay yo dejenere! Mezanmi sa pou n fe woy?

M santi se yon [s on] pla diri m ap manje papa...
Ti mayi moulen m nan, li [i] pran sos pwason

Woy, woy, Simbi nan dlo kote ou ye? ban m fos pou m naje woy woy,
Jigo Okanon kote ou ye? vin mare senti mwen,
Sen Michel Lakanj kote ou ye? ban m zel pou m vole woy woy,
Papa Bondje [Bondye] kote ou ye? woy woy

Men Toto, men Toto, men bon Toto [Toto = the guitarist?]
Mizik! Mizik! woy, woy...

Konbyen Babilon ki genyen nan polis la?
Konbyen japwouv ki genyen nan lachanm la?
Ki vale kleren ki rete nan boutey la?
Konbe dayiva ki genyen sou bodme a?

Lame [lanme] a fon e mwen pa ka naje!
Chaje reken e m pa kwe m ap sove! (x2)

Konbyen Babilon ki genyen nan polis la?
Konbyen japwouv ki genyen nan lachanm la?
Ki vale kleren ki rete nan boutey la?
Ki vale moun fou k ap dirije lazil la?Sa pou n fe? Sa pou n fe? Sa pou n fe? Sa pou n fe? Sa pou n fe? W6y, w6y!

lamanjay 'manje' (non)
Gen de bagay gen kek bagay
mayi manje ki gen koule j n; mayi moulen 'gound corn porridge'
pitimi millet. Bon manje yon ti jan tankou diri.
tek [sek] menm msye Jak Pye pa telman konnen espresyon sa a.
janmen 'never'
domi nan je le ou bezwen domi
demen meye yon demen ki pi bon
koz rezon. Sa ki fe yon bagay fet
fwaye fanmi, kay.
deraye "derailed"
mare senti tighten one's belt
zel zwazo gen 2 zel pou yo kapab vole
fon bottom
reken gwo pwason ki manje kretyenvivan (we Jaws!). Men sonje: Tout pwason nan
lanme manj e moun, selman reken pote move non (Pwoveb kreyol).
Babilon "Babylonian" society, corrupt society and government.
japwouv =j'approve, i.e. s.o. who who approves without thinking for themselves
lachanm = "The Chamber," i.e. Haiti's government


Wbl Vodou nan Bwa Kayiman


Bakgrawoun:
* Jou samdi 14 dawou, 1791, desan (200) delege esklav rasanble. Reyinyon an dire
pandan youn semenn.
* Inifikasyon dives gwoupman endijen ('esklav') nan peyi a: grasa vodou, simantay la
pi fasil [cimentation].
* Seremoni Petwo: Petwo = "a category of often malevolent Voodoo spirits mostly
originating in Hispaniola" (Freeman/Laguerre 2002). [See the inverse, benevolent
tendency in Rada]

Aktivite ki fet nan seremoni Bwa Kayiman:
* Yo chante chan lage ki gen nyans mistik:

Mounsoundi, n afe lage!
Eya, eya, eya!
Nou se nanchon lage
Ou pa tande kanno tire?

* Yo danse dans batay.
* Yo fe seremoni anba yon pye Mapou.
* Lwa ap sele san rete: "Mitray, Chango, Zeyid Bade, Nannan Bouloukou [...]"
* Yo fe kochon an vini.
* Yo mete manje devan kochon an.
* Li manje 1, kidonk li asepte sakrifye tet li pou lwa yo.
* Yo bwe yon bweson espesyal ki rele migan:
* "ritualistic potion prepared with the blood of sacrificed animals, sugar, spices" (F/L).
* Yo semante: "Viv lib osnon mouri."


Anekdot:
Yon fwa, le mwen te Ayiti, mwen te di yon gwoup timoun yon pwoveb:
"Mapou tonbe, kabrit manje fey li"
Timoun yo te kriye: "Jan Petwo!"
Efektivman, J. Petwo te yon ougan. Se enteresan timoun rekonnet pwoveb la soti nan
tradisyon vodou a epi se gwo zanset J. Petwo ki lanse pawol la! M pa tjanm konnen sa.
Se pa blag le m di nou li nesese pou n fe anpil etid nan domen kreyol la.

Bibliyografi
Fuertes, Serge. 1992. Wol Vodou nan Bwa Kayiman. Fabriksiy Kawonabo: Ayimer.


10 HAITIAN CREOLE ANIMAL PROVERBS


Yon sel bourik four nen 1 nan farin, nen tout bourik blanch
One single donkey sticks his nose in the flour, every donkey's nose is white
Li pa janm tro ta pou chen anraje
It's never too late for a dog to go berserk
L6 chen pa vie kenbe kabrit li di janm li fe 1 mal
When a dog doesn't want to catch the goat, he says his leg hurts
Kabrit kaka grenn, li pa famasyen pou sa
The goat poops pills, he 's not a pharmacist for that
Kabrit de met mouri nan soley
The g,,It ilth two masters dies in the sun
Mapou tonbe kabrit manje fey li
The mapou tree falls, the goat eats its leaves
Se le koulev mouri ou konn longer 1
It's when the snake dies that you know its length
Ou met ranni ak bourik men ou pap janm ede 1 pote chay
You can bray i/th the donkey, but you 'll never help him carry his burden
Mennen koulev lekol pa anyen, se fe 1 chita ato
Bringing a snake to school is mnohiing. try get him to sit now
Makak sou pajanm domi devan pot chen an
The drunk monkey never sleeps in front of the dog's [the enemy's] door


Kk pwoveb kreyblyo

1. Tande pa di konprann pou sa (460)

2. Lang pa lanme, men li ka neye ou (459) neye = drown

3. Jou ou pare, ou pa kontre ak belme ou (446) pare = ready

4. Twop prese pa fejou louvri (439). prese = in a hurry

5. Milat pov se neg ; neg rich se milat (436)

6. Bay kou bliye ; pote mak sonje (419) kou = punch, blow; sonje =
remember
7. Woch nan dlo pa konnen mize woch nan soley (407) mize = misery

8. Lasante se pi gwo riches (361) lasante = health

9. Pwomes se det (353) pwomes = promise

10. Si m te konnen toujou dey


For this assignment you will chose 4 proverbs. Provide a literal but idiomatic English
translation. Next, for each of those 4 proverbs you will write 3 4 short sentences that
describe the situation that gave rise to the proverb. There must be a link between the
situation you describe and the proverb. After all, proverbs are most meaningful in
context. Be creative!

Egzanp. 10. Si m te konnen toujou deye = If I had known is always behind, i.e.
"If only I had know" always comes too late.

Sitiyasyon: Mwen gen yon gwo egzamen nan klas mwen. Mwen make anpil
klas. Mwen pa made pwofese si n ap genyen yon egzamen. Mwen pa fe yon
bon travay nan egzamen an. Ay! Si m te konnen toujou deye!


Atik defini sengilye yo

1. Atik la a: Kla (KONSON + LA)

kay la reg la
chez la tab la

Le mo anvan an fini avek yon konson ou mete atik la a.

2. Atik a a: Va (VWAYEL + A)

wa a odinate a
bato a fi a

Le mo anvan an fini avek yon vwayel oral ou mete atik a a.

3. Atik an an : VNan (VWAYEL NAZAL + AN)

gason an men an
tan an akselerasyon an

Le mo anvan an fini avek yon vwayel nazal ou mete atik an an.

4. Atik nan an: KNnan (KONSON NAZAL + NAN)

fanm nan plim nan
moun nan pwoblem nan
building nan zon nan

Le mo anvan an fini avek yon konson nazal (m, n, I) mete atik nan an.

5. Atak lan an: VN + Klan (VWAYEL NAZAL + KONSON + LAN)

dans lan lendepandanslan
plant lan dyalek potoprens lan

Le mo anvan an fini avek 1) yon vwayel nazal epi 2) yon konson (ki pa nazal) ou mete
atik lan an.


Haitian Creole DEFINITE ARTICLE WORKSHEET, Benjamin Hebblethwaite
kay vol 1) la Cla
chay padsi 2) a=
men pantalon 3) nan =
pale lendepandans 4) lan =
koze ton 5) an =
plim monnonk
pan matant Key: C = consonant; V = oral vowel;
tab zen NV = nasal vowel; NC = nasal
odinate mon consonant
chez lapen
kan ke gan
nannan fwon tan
bannann je pe
peyi pyej gason
peyi blan nej kwi
peyi Ayiti fret gongolo
mi pit naje
chen manje dayva
bourik bikini ren
chwal djip zen
boga machine len
krab bouch zandolit
krapo building kachkach liben
siga bos ren
sigaret chale endepandans
chemiz lanmou ven
chamo peyi nou gwog
neg sek tafya
neges rek bek
lwijanboje zwazo tay
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs