<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00003
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: April 10, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00003
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
,},/ ( ....'.. ...-".'' ."'!.. -''-'''..'1f. ..-...r-. ......-....-,.1-4', ._... -...... "' "'.. .:''n.'<<, "' ,.,, ..., ,,, ."1 .'___'''l-'t. .z ''"''. ": '"" *"r'r "'fI'. T. ._ .. ., t
J ., :; t< .,
., r C. +
/ : .. .- ', ,... -. r I
i.
, .: 1 "...t -"

, '.
.
, I ,
,t: ,


t: The Weekly! ; t Miami; Metrop':o14s. )}


: 50. I MIAMI DADE COUNTY, FLA., FRIDAY? APRIL" 19M. EXQ.uT:. hgG' i" .

VOLUME 12. NUMBER' .:!.:CONGRESS; WILL PROBE KEY CRATlfYIK (KING. G AND. INMSIING[ WAS' COUNTY DEiCRJlIIGtCOKIKpE" ;
It.:< ANARCHY IN THE( u. S.T URL RESPONSES I TdE MASS lEEtlK GSi! HI6HT, MUST ORGANIZE IN PNOPER'WAI' ".1"


'
'-
'

President Rooserett Send a Constitutionalis T0 PUN To DUcoaa and Recelrf Information Registration ,and[ Paying; Poll-' Taxes So Rnfed Jddgft,josea 'Ytf'

.
Hot Message Condemning J on the Cigar terday in Maadaaaa

the Ala I Are! Separate aid Distinct Duties -
: Anarchy ApplkatioapfrlKIT
by Mr. W. M. Factory Project ; ,, .

..JJIJD i --
i' :I Brown For Paying0ff] { ': ;j
j A
i mrtl pass has .... TUUt PMtetra. vto .... Mt My 10. tawi IfiTJI !
B.TIOOY Law Depositors OYR[ Sixii L toTS .4 .ttor. wteu ww. to tM ettr Thin M.* MM* Ma vto-ar* c lEO .
.1 15..Nt1 1e.slat i lafwaadea ,.... MM* tnm ... -,.,- *f MOto j
t ._ =rF the .. r. MrMtaa, ttor KMIaf ttotMy **. tkfck tk* ago ftmlt, tetMVttr.
OF IIIIIY WERE S,6LD ( ...'...m r..r.M4 tM pdtlhl.K .ta TMM MB __ re ac.r. ,
1 hERELM rMtrh1 ......* tMr ..wMM ...
: .... Affecting Prohibition and EF F fOiI PUIASmm. p1M.e. Jell tar ,......, 1 R r. ;*. ttoMr.>.. ., a. Nab I. : .l,!
\. \ net ..... artM4 IbM tMtf ..... tntte .... *r kl* tnatta toft -
IU Ddint tU tte dm. OmttrTk tht Dome jSaloons iTtry OM Prank PMfW toW 4C VtkaT ''POQ t&lfa al rctntJoa. >> kavVbWw'n.ww'paspo0 c.vxt..hard to.aStlr.ai.y/T'rTkVCtoaty /
.' ; M *1+ BoC,mftlct tt tMMaM: tax T1.tr511 W I* tofte-
t ,: Amj.OtkJr-WaaU Stri at 9 P. II. I .k TV tte Sa CMl iI t1. Pi.. Ksa, A KM KT .. fait tax Vk.l I tar seek MM .. rr >in ...tttldis ',, wP.. ,,; .. i.
... tot ....... .a asa, a .MftatnUtaa .... tto law.l .' "
:: ...t taft u4 RlIY. Jtat.rasnt np* ject-Jeq Cotta. 'In.rItna&trl. e.tat:Yati:Sa,_w .Pty, /y

i" Wtrt Attacked Vy tMU Onr $40,,000. ''fnufcrnt to ElKoMaM ...... i > CaI"1 "
I IIII BotaUvt t l Indaceients Offer6d.<< Young i Men Idaa,. 3 y
t hce'U. Stato-Dt. .,.., W rt Qkk to :. t _. I."
iI"J M* 3r1.n.vtil -. .1\.1'nrl. :
'
C.atI1..llr.. firm I skis s' (1'rM& ) '
:?\1Pra ivrfl4t t-Ia .. MW $ Alas Olns Tabdityto tMfMtCQMry. lecoie : iIIr1 Y
d s a ICe1rJlle..a. *>*.* ,.. to' e..lebef1ID1 kites -
tk4t rri 4 ti I '
,aett..1 5ssatats. tery Mtoet Jut jrickt at tto MM D".I\, OrsrSNw r, .
%. tb..ttaw Owoss.t.!- Local order Ln' asshc d sln.s.a'SsUM. st1. DeI. I 4 .:: r 4. 'J. tee>va.toT. to asst s&.......' .
? U tM .-., fcr twtk.r.f :I ...... .* TrU fcJ tto I.,IM dM.W.r ,- --.p .... ,.
t '..,1M ., aMI'CiU.' -------d '; r. / bsttMse ... ... ....... 1"
".. 151&e-atIae 1M user[T. TM a 1.101 b n....,.. aa7 .tec tkto kMtt toMtuat mU I' h TYr ,( Ito Mt all tto a.oe.p..t' flee.ns it'talt sun.p.ist.' vkteavm 'Tkto tM De .W w5M 1i1 *.rat
!,1 GeMn& ....,..... Atoi: ArO 1f.AL e C.MeN-1111,1Ir. W 11. INVi set rater One b.trsMpsssss'. nal .( tM TtarUaUto : to MM jotaor L W u* #...I ire; Jas.+s ..... pMNea1 s..' ,.
'TtoVUta assaa 551am .... CMtM e..I... vosrt Wq 1.11 errs CtCkMM'VW* |.MMtla4 kMtMt I Ttnq..tICI. toVl Its rrta. ,.,.... aM tats ...... Ut&7IIUT' .' ssrkuriy \........'., par asst ....
.. ,,lI IIcs' sal Mit oat it dross Mt. 8ItUaa oatr tetwMt. tot cattotoMM totto ...... '
Kp.'ABiWtottec q.a-.aa'M ttot boa CMC**! T) kTfcr.wktek to MId Moth ttotlM ,.. '.... we. atdgt a.111. Is ,
etoek" ctoatac tavIMM Von DNa.tor huM Ill .*MVUn MMttec aa4 Itetto .... .t. I Ysttall 11--. '1 .....,
t.beb. tat Kate des to tile MM faQ a JIJaId vO dos MW w 101lit M4 k to a* *rfi toHtoa aft mac 1Iir' A
ast .,-.1_ sad. sisM1M, f1W uw MiMlM .: 4 pii, Milaa.iasrabl'a1 anti r., .. ........ prspIs eat "
raM/.. ..wr MCor JrMDI& *T ,M) Mrt DallM KaltoaalM 1W1. 5M fIt MJ .1MW tote .M tto'totott* .
.111 tb.Mt50ser k5.>tor tow attMto kyIM > aftw *B MteforM tbs.Iab :=...: rir4 tNM totec ..m>ir .< CM. tats MM-tlHl .. lets.t..ras..s
[ :W .l u. } ....'.. .:' ..... > >tolil, jmUtaf .ttoy ;M; rUOrl. tMM4 .
tit tM q' to tto aw GIlA toMM -
Braot MB vv ttor
U MVMT.
sne..M TkW to ta bt raMls 'dtss 001 pay I an Mar. ;
: *
a.1.r; .. ww.11 i. ... pat. %. vkB aa4 *
: rld =: h! -.Mobil fcUTMU te .rVtfeitor, I f bsr.1.514 bs Vr CM ..
Mkt tM ...., ctatoteC tMt sell. M .. atojl -- frMton. Qje.1Ituu. Mir *o1 te i atatyUr I. tto IM1 pas ...May .abbot.apt eMlal. BM. MO0l' M4 teM'f tM'trhMMl '
salVbs. < ... wit dbas ....... r i a.aapr.l.a.r eta Most tto ,rate-* a .J i la .nMyac' .U. riMlu to a K War all Ms a tr asaSM0 Iaf Nls5o1W tar at MMV M M NCftIft8.vM M k De ,.w1s .
,... A'tta trttil to tto jiukiii ft JM ... -
.tto -
iMStln Ky. ?Tar .. ky .., *uv *' to tote Vtaa laps 11
ra11 *
ybsa K asaNbl "* 1 oMtto rt.MTU jib B( WB MM dries Tj M* a M Ibtl. ,
,. a4t to
.. ...P II .t. Z11'sMsrcbMt ... ....n ki *M0to M MtBteCatlr tata TtoM .to tklftytortiraaJy I JDIa' tile ........... '' Hit to** .tM .X.tto <: .. Iris aattsp 1.- ,.. .,
lata. '
,.1054 .r.ba..1t1.lTl. -. tb .* *MUaa'lavtoMtecCa jru I', %. j MM'aiak< a total t& atetrMU *. rut fa..... ..'... .........<
.De T tt a*. .... Mat'aral -1DIa ta ito tMtorr d1.. .. .. "
'tut b y lbs .rl rohlhldoa 1. Tbs Mae > M oa.ast to ttotto M.wst
.: +sIssas1l.'rd.sa'asatW' & Mrt ate ctw raJMtty.to tM IDeal Urtar s.4 tt to MOT t.ry.M Tto KBM.U ". '-. **toiarv 4* 'AtconnMEi ..MNMn t.r Ira au uenw.III

.,.'aar"'ettof.HZvi .,.:*is ba1V..M opOoa fcnr* vfckk.VM tanlT1 ,te. for tM MMlataf* a. <.poi I.sl. OIIW ta tM tn toaka. *t tto dtrIt GO'' NUGNFS MAY Y I trteUaal Matt t* to MM** wU "
; T ...... .. .. ute4 UM uptMiiuUn'f '
.
vm \
to Mt a
>' fcT.altavW aeon. to ..at t.Mata. ,... I Mt M. UaoC ne..c .Mla*< to m
:, >- _MhrOK w.fl.tpl'Ndss tto..ptaa M... a,1rn, dew Maafaetwlaf MaMra. > : Rts ... Mtatoi M toat -..-.....:y'
... tutrtt+lst .
to taaayakltak.. Mn .r. ab ... :MtARI'r :UT*.uU t>..... I....,. tt toto ..- I to ...... .... at MlMttyat I i :UYE' iETIC ---- ..toxt....... iaM1M
slY.ol'atrsnlatloa 1 ta,tkto. wni4meHU. ltT1LLWRYIYtb M iMt Mi drs.ars ..*ra sit 0511tsostliar I *a a tovr*f tMVMttoa 1.I n Vasssd1M > [ 'A'' IXTRA.I ibsss ...... M' .. barn'.., f fM1
-.M to IMOUB 'toai. .... MonthNptwsStlrt IMI m. 55.. -Pe' CAl .t ......ttot JM4MM* MMJ
:
,r :::'.'Lu:1&: ;.prsp5Iat 5 as ether ,': :t- :' 1 1 aK iw.,..,d" IspM srMorssd ,nas..fba..Ia: w ......... a'ter. ;' _____ .r 1 .... __ d'ts.'Sma/M.s 1111asp'
*. IVto 101st .I.'vs tiaMs1 NN ssssl. 1Ma1.N.psMtff rt' ; '- { .... CtolTMa-Brt dtototo
is bI.t.tw"a.< n TAX; AprQ -. 114.15 to
n. }rsaNsd t. Nosa'as Ins s.t .JtMotattoB ; ..>iVjMlrtotto ; ttojMy .Aail ,ISC1Js& \ at> fib
: arsl ;"" flat to bat Java tonttol tor toe r M : < tkpMMiyia tev ( *
pelt lnabr. t. < Baa b'ff t,1/l b1. t1.M ...u MtoMtokMat eI r. K.CLKaOwar < SESSIOI. aii/iaM'sn JMM tea* to a.4 ,
vttX aattto M kte Man ateea krvacU MMt* 'Tkl1 AM.s >to M vtBTtoy
.;:,\ ...... ..rw1LPsckdshisi. trwri.wassab :lay?:* appanaay *,teek lmif..?.< Mj tr to 4Ktovf; '.........fJM .Mw te I1'*''| ..* .aiMiautu ., "I .. ; M.ttotr>*UM*. -r.vA Q" .
.
I .. ; c 1 ..;!*...'<. wWatooa . ; "+vs1s.' i_.<,t 11Mp1ss .. .
-.at W trlTis 'M4 Utto ... %. .. all to w. IM1.ssl.11'r .nuMjnir* ; :- t. 7W ? : |* **>M* ato totoiyiitot M
that II rra K rp M..jn.a ttMM Mte te tto ....* .( at* '-' ..ties .la oaMttW'vtta ttoB ibn Yr: M4 IMMTH tMMO lad OMa. -J. *' '.. .........d.klr nBa* iJiito. to aMMtMto
o tor5.r '
W .......... apaatetol. tottot *a*. sty: O. _MMMto tot
ISSS54 ''1wR s4'r 151tat. d *"* .+B .Mate ttot' ttor art aatrterty Vas 1 > <
eat. t -
\... \. MML 'Ttoato. .....,....... es1a1 sM tM Vs.M te'ktaTkMrtlrtt ...|.*..*.. 'to JftoMl toM< ne....' fMototlMj. \ttoatot tMa a' Legl :to '$asOa ,AIrtI '1-tlfopaSH.sa'aM. totto pr p.r np.iarl : r Ir .wr
...{ts.arM.a.wa. a1tMi s 1101.010 151 ...;btlmM :11'" M;set Its-' toe MMi'' ...... 'IMa',$W ta i tk* .. ......* .,J. 'a rM : '' h e" AatS1bce'Ti Io .....W tor tto < tto jri rtaM acte tot Ivm
-
eqtnsM.asdbe.t
I tii. l aQss UII1. 1.. _a.kattft, -'VBMfORGED> c r toak vto tor* at sass. t*.ato work ta! Mfrto i .5 4anrprlattoator aw. to tMto.v*a a* MMto
.IIII..a- ssl ttat an ttot to fMto Mr- a toMrmt< totUtoC to tkfcr eftr.TM ; er. tto JlattaMl JLMa toW ;to' A* to to MM! r
v, I Nett < : W Ma
a crtM'at *MUMa .... .. k tIit :
I > &. ...
\"t IbM toAtr be late YII1'.... atei iM.nrtTllM* M4m toOvwtockr p--4-s' h'.1l'r. disks, .C. 'Mtoa, IbartMtorwc row ta a* MV ... prA51'net.
Xto prwUMt........ MT......15.5. sstM.td to aakKll, ;-* v w_: ast.wttl' wrw. t ;: ia -Qit- ri 'ilk! %ffl .....'Ita......... at tits bske s1.vW'k awl M"Ks1.a. ,
11.,,'peens t ptw. .... tIIIt QIa& OsStrsst' MISSOURI" :S11 T U ,..a.t 1-- tot* ttory ltbaast d a+ aa .J! .. I IHM ..... ; FMdtoto.ToelS.b17 IMst Is 1001 Ma> }
+r t* trite s rMtaittM' 4nw....-/MM Mi. ....*. -toto tile Attoada PM -..>.>.,.'.a* 01 ,..,:...,;..,- J a Vat trMvtouMtiaat -lfatl ... Tkto. OITMM GUtrMa'Mi, i L'
\=)sw f*MB ........ A to class MlMeoaat McUdoa to ...... Ctoarttoi.to pasS y.7. .aMdr. errs. -lr ..,......... M.. a MB tor tto MMdCta.taj tomiytto >' -
:"P\ -.ra1.'aa. w.aC'ollt M tto tore..kMitor .< t.1M km rMrtos a-Mry *t'a .raM awn X. T4 Ala'"H :rt.rB.11M N. tectotoc ... iniiimiuBMta W sear .aw a. ,.,... .c. ,
.. n..Ia"""ters... 1II..s.. ; [o' ._.. ... lea aW.tat. d" '51101 mate ass C *fa rt.toMtk dI p.stb W MU a ..artssaws. a 'taMtor.atMttec Its ftter .u.a.. tto-Motn.d -OM,$,,

t. aatlat.'tb.t au..r ssosf so 11S : ';: urtr.a4ML' ttot ttoatoatetelr. E. W'r.. *CttoUctoteteT.tor' Map 11550 .* MOM stn.;'55 twla > tIIftJonua. 1 M 1154Yat. .. .' < rtL 1
t. ... I vatorvaf lost.Vosw
'Wbss4 Brrv* IM'.w..urtae.
sad mat eel p1ba, r fIl sivvyq.dts'Is U.U..Md1.aNtabosibka.wsrwtatten -
.sIet"
.. ...u.... .-- .- .r -Sri. .Isrt1M.l ,abaa ,'" M .r oCJWt skis p toe sass r. iaat Mv track M4 mkilMl Bin*Ml M. fit ttokrtaC : I, .
tttloa n. tn-b5. M aa. ,fbtsetlos'-'W1rM, TOCtOSEl '' rat .. "<' C. .to slot MM ..... a CTM.: pink.d u- MUM ........ aa4 apteaiac.'TM 1 lEB' I cm' fit' '
.
,1"_ seSW tatter 5M ,.ww,..... vakk ..... beSlsuiI1. ICM&. ?oar : *MtI sg aNJ Miss's, hides *f tM rumor. CMMj'' torHM '" ? -
p ,w WTTE1htt. Cornet .CVIarMa, tMntor* .. v ft .u..'..... 'w1JI atoa"Tk
'' bttse$ ..l 501' : .VInItANa. IN ..* .Li Islat.r. tottovtec' IMUltorCtto *
Id4W'i.. tIIIt aaa 1MIN'aau -' "'..... _.'T f." '.. 1'1 tf BAMlTMVv l.-TMt V*. 's 1R1MM ..... Mt atekt to M. q I's ........... 'i
t,., .Vt sb ,tire : .... \ piles'- .1prt1''' Mnlnlaotamfos : K U1 1.'teMiUUrM tawas MIa1 r ,... tto aaiKMAltec WaV IIMVtec out ......11I tei.tuYM .:: .. .
pAtMt
1 lit m.sre toss my .. ttoK ..... to Secure Fdtther Mote 0....4 AzM'M ........ N aoM astrtil l ..."... kto'rMMMMa4.ttoaMrtkWaa4 tottfto aCM. wtot vwka ... klMekto : 'W IV
1 ,1Mat. Inability. ._ r 1M a.MWSew ta Bt. WI eat ...... 1M ssN'Ieeosh bQL tocteMc ate imtmmnto vttk WILE. to M km *C ttoto ; ..
<01a'hutb avwaMgba. j ...... st...srDdtM .... ...... -" .. : '
TIM .
+ we
: II ; -.Iaa# tM PMJBC *t tto tws.t1artlr kaaamil > ttoa tor toftotettoa tar r ona toak saa01.Ca sr. .
I .- :
;,;:, .l_ t '' Endorsements toConsidered Imam j ...M Mi..t WI a.1slsrta.st' eats Ies1ra sal ...p.. toe ..oN.. 1rwt p taut MVMttoa U41tl.TM. Tkto AM* aot ..> : : "
"" of yoauaa HM4...rV to TOU tar MM IbOU aa4 ..' p.l.-.ra.. sal Ills ,eWe tto MT>tM. W 'sues'M akOMTMM v -* ,a'Qe
i'ijOttaOATtS.;: TO Tilt; Insufficiently: .... aO koaonUt MM tabrtmxtac fir ChifBtsiw Tia>tii '
:,. ... tov. boot MUUUM4 at tMB ky an.- BaM. vM. lbs tarMKttoa attto 540 : .
s--GRAND"' 'r _LOQGa"fd.IIIN_ ...' foot aa4 tMUTM ........ ssasklkb abMt tto.*>... .*fkt tor FabO links 0--- .If'. Mffla ..... lUltJH....*. '
'' /Sectuv, Chtn'aa CauM I ...uI'n M o.p I h'r kMobbaat- p'ssdl.st. ... vftec tto tovMttoattoa *f ReatNsI tr..LIT Mt* .C ..*.... fea4 vnM4tHa. Tlbta Tt..bzijft, CStiI
*' j kra::w. 4kiPMt aa1 I\ .rJ'. 4ai..vm M M.*.< te Oo W tM dAY .....,._.. u4 Be '.- MW taltttec ....... aa4 CTprtettec '- DaJlj'jltojf '
F .: 'Boff u toft tact .TMtec let Bu Aa '- T.spWr HaL ';Tto toeU MoimlVrkuc ....uq ...r..Mtwd to.... a nee .1.tw -,,.,,.. to lbs .ata MfctoM.Tto t tIt,TTMI hat Nat v
....... vMr tMy c* *a MtotmtoitMkdamI t11s ttMurt, rum copy *f UM* fMotafloM to **ek *tu aMut K Maftal'ta tto CV' > \
Oraa4ir at. ,Ti.Btmt Apra .n.CIIft,. sr : ........'>a4 CMinim V...i t6i a..I "
<- ".. : toir to/tto ttolr Monte to U* ken teMM Oaltot tut a. tAW ........ .( Mttoa *totk.>*Mtndto > "
t.S101 .ra.t... wwM ..... at Oantooa'ArMa aatfOBr .tto Ur,. .( tMtr Dyne \ M4 to Ba. i B. KMT. tory ..... Ttor* at* *aly atovMT ... MdttMry. MMltoa*to.. I : r: .
ta W AMMt.O '.tbYaa.lst: rtrMf. till a cul Moss. ; tab U* sauna PrwUtat .< tto MM a"'Mtf'UI- : UM) ... bnasd tot* ta tto I..passM b '". W &M' ...... -<' \ ,
Ks'Wltt.e. CV'W D..bWtaK.111aM ...1Ntbos 504/ 4cH r* aa.td tt.astt1. .uteri ta tto ttetettyu4 TM KTMUvt MtkMteMItto asrbl dear fMMiy m* M dolt to ttoBMf4aC.Tn4a.to "'" aab.aMp. ,....ta .. hshM I -. : .J j '
.':V.n'laasssl.. a psstI tit one : kn4rWM4 .r'thaoarMHola01 *tk r *atortate *ate tor* MM ...u.c. snsral Ilik.- ask.at MMM.M4 ttoMvn t1Uet asar11 M ss Is ms.lMoM .
-\ tbs MM ima M>.*.*...-eL As. *s4'tMlr ,..,we<1 1Dr.' I ... ,.*.... M M...-rtlie tea Ma .. CM M A lrs.1d1 fNa wsM'sgw1..tsisaspl: i <. IAass CIA ..irl is i. jil
i- -* 'tun to atta4 tto OMacfl sir 4Vfr > aU to a..... tto kaada *f tto M. aM W.. Mesa d Ml'sMMtos f Trftth Zits ?. Art- iitotfaa
'..*.** ..... tto IIIaaI C1tf. -' d'01st..:0 .' "'-I .. .-'adJaC' W : V1.1. w1Wr.pt.soM' *f *tto bslba.a161 ,slit
: Tto OOvv 'atrMt Bnt:... r,. kyTM lbs M bw.ltp d -. :',
.
.. .
btM.wr; toUktn .. ftt
tat teitttatto; ""Qe Menutr .. .
1114 iwvIMks 173411&T/Ii
;' 'Yatlll:kiwis' +II tour ton4 a sides tetiac tat ttortartac 1 r.: HattoMlly -LaadMls 'K"CoS.so 11w M MT **yaf.t 'wa to.; .
.
...'.M to tto tact tat. tMtoak la..aM.1.rs! VM A.1..4hb ITSS P ** Mt w, ,
KE flktoto vn Mkto to MMMrwcMr KMltokil ta UM M tto .... t > :1f .....H *2 raltoH fti,
: taiiriMiMto M loss vktokttoy __ .... Cs..11 C.ns. epbassM ..... U : Tatoakto i- ttlM to '".'
:: .' i1aakDewI'the' ..aWaad-awSdaC1 Maiotl1iX ttoa vktek. Mtciwtec tto leas *. vrkter ..... attto Uvto"QfMrf

( itatt.M Mtmut kr 14 sass Mn 0... el(1. f:
;.0..y-p' : '. '7: :: : I .. to.IMS tM ..., K ctoa4 CMto t kfn.A. i. laMTMa *f Z..u CIIr

: Coastft i. 3V111IOIs"tkR1" t4 .....,.....' LMeela11s W kgmvis.--'rr. J" -..
: :, fM- sari tto ...... totk I Tto .....-td.'p111: 'M1if
', *, .. i: S. HMtat .... ta INC R VMMrMnt4 t. ...... A/ra .k vKk a .....'is?.
., -, .,. to / sntdas05t kt',tto"saslt m a* ,
\ 'I WJI.'COO '\ Tto WMMt 1404.ntadnltss to* tota -' !- llbarf.: .
'
S
.J- ... Nesewsrr,5DII' : .lW .I 1a
Mss 5. .1 M._ QAau..a. IW a. M.N1y p
M's' Yskt _. '; ', -. : saps. ..... Marty UM tabuslttiIb 1 py aa..a-.... ........ 1.f ...
'
: ilsalr.
: ON "; ; r t.1 t astb M ... .. 'salsas aaMasta, ktrv UOM L Po,
I la Oi1) iadtrdTianbpllea4tiTa t4 aodaetahlMMI..1 tMValtM I Mss M4 HM Ma RsMtarl, s sew
.
; toAMtetMwMr $
ItoM). F.W Tirct'llsd! ..
tUto,, M4 ato te tortinTkta 1 ssa saht ... .Wr.e+orl..r M
.. y '\ :
.
; ,, .t b M4m.a InckCMr. ,
.......... ws/ea fit tksM C Uof I.ae.l SM h.i M;'
:-Tb.-:s 1"aIIrnC. ... tisp P..r.td WJa;bu.i. Ii saatie r ... .r* distil .. aMten .."., .,.. .....-.rtc kws.at.eb '
but Mt alfkt toi Till MttoaitrvQr ....,....,... .!.., iMUHtec fwnsr.Yr. "
.
'vktek !pto to vrat"tto ar totcr > Gwlal Coafaeaal tftM *r te its nINUtat7 Ctoc ftaMt to mOa* .'.... 4
ISM ..Itsr....w.u.u. alpess ,..... Alit kilt *f ... s.Nnbl..aster. dId sottau a ...... AMM.M L's '
'", tto yaekt Irta vkkk fM..... _..: ,[ --Cj fit Lrsu. Mriar11 ...... at,. vklrk to.kMrtac MMr. ......
p M** tMtlMjHy. .a.- .4 .. tbs aucta .... .( Mtto m... T. K OMtW VM oaf a MM .
r: ? Caecate'. OvMar fMoru'tto;' fro ',tleUasb. 1nII.\ Afra. -. .tntMtsL 51,1 tto ........v are swat tap matt Laws Cal .U.aa
kick a.tto; toak M Mck N all tnt.tte. ta a ...t1n7 tto .eatterlrMuaate ... _sl vtU tM toetatMl set/. *f UtU Btrw. Aft, CrMk.Hiltealito .,Q ss', ->,
'r !. .r.MM* aba via .... to to 4vvU *f tto atx $aIIaU, tM MVrtel .--r-"ft ....tMt>r. *f sots althsal IMtotorMta MJ Tasdar. J...
,. .Tto r-ekt VM aa4. taB MIl tectaa trltoa vktek.tetoMtO.. it J'T1t *f boil ar.* M ctoMty sear tt MT* to to ,|....1. B* Mta ..
j wtom ..* atrark at atoMt nUiai list Ja&t8M: ta '....al 4arm. .* -Ii' situp tonCMr M to prvvMt MyBM seal tMM a4 yteMMt ....
,kick tM*. .-&- 0. ".....4te *..Want bcMIf a .sml att4 ,Qa1.arAS. t eI MMntto te ash toticnUvttkto. atlas tt a* Mar ua114twM
..M Msa U ky Oe apt Ia ass ls41 ILttIs t M ttot slurs 5505 taael.H U* MM. *"f tktoAOO1MO
:JMjbs esa'-MV auto all. to* l Late WtoMkac. to ttovktok. !sMsy r a1s 11snsLMR par i a .M* ... aa's ...1.
..MM PaMM te toss ........'" 1":'tS 1M MIa4M,1' to* I Ill to* Mttac at I.-.. dty.: 'alt
\ Ontate OvM*> MM'to tto *ttyr.t ,..,... .De p.rp1Mos. Mffiato \ IU\.DII" Mr. OAMMT ... Mta>l.... HMJMMM ...
,.. nMr .......r.- IM M*. s.Yst.Iss sl __ .f JJMr ONTO Pal KairOCNCSMr. .... ... .... ............ ..
a.I........ tto tor*.. yackt Ha.- IIz.xatlrL .DslrtpMa" tola* RMt aw to a M34 toJMtec. bum a!;o
.-s-. Captate BMV .. to c* 1*..51v ......eS anal<.May' .MM.tt \t C r. skin to* a tort* fit M M UU pills .
its/ MM4 ky tile,his testa ... to taM .( tto trfto tor Mss toyterMtto ...* MOCW to taaktec M aMMlMf Mr. Harry B. BfWB'150:ads kfc>.J

te pnI i1.t .....sIs J... f Mi. to ... MttM Mj lab M..df l tens W Val 4.ssts is. .
Tto yackt to *Mt tva taalrUtoHM Mate *f tto frvn tt ttotrsMpMtfi. o-trMI. .... Ills anima I* 50o501 WMkteftoa. D. C.
!': .( ttoaarMa tto toak. sub ..... t* rM. tto:Mrkta Ns1M Ilk .... vtO M crwtly to-, t'. ihs/et ka fit Lasos 'a.,. ..
supsK tt MMM* anniiry to 111 MMNst *.<' TM vaartac ..... a a/pstaas M roe. M w' Wap..alar asi.ral aara lap
.
seer tla' .... .. ....b. tat u4 tM ilea aa4 trttotedMa **tW ....... ::.
ss ttb, M4 V a. Ml WMi totom MM duo tt VM 4H*. from I IU TM Vats ta.irtecto. at p.rl Iasil t
,tat to tetea tTMi ton. .to aa.tto I ".. Xactoa4 to.. via to'teM..tai ,..... VM *r* Alai .. afft tMotMr ... ctMtec rill a.*...*.*. .
,...... :..- '. .4. : ,\.Y 1 tar tto "'eI'tto po.5l's IWtoV tbs Matt of tMAanto MSlIL the a
Tto Irta to M*.f 0. tonMt atoM r /all" w -I'? l.sal ,....,..rta8au :: b N50dta 501 =,=t,q qbtw.
M. ycata te tkto Mrt. *MJMMOTtor etaa/ard. -no A- Woes,.....
rriMflai te tM lsasr.ls AMnt Dew** bsesr BaT tot sip 0_ ..... "... e.e.- 001'.0/... M, .
M .* to mate.air *xtrMttectaioeut. aasR nt teto MOttMl ,........ tMMt > : ( 2 W.ea. a ass Mat bah totec Mr Be R. eTC. u4 Wrists ."..
i" \ Mr. 'FM-b. ins ...... for tto mm vM Jute % hb; u4 vM ...w Ids taUtecte tats vart..1.s a sesetl. *T UMtM4 .
: '.to fn aMar 4 vM4a4r mat ... De wQ U-a WMktecto* .... I1Vids kw* vitk *aProlra AMak4 atrt- .as \ae 151Saa4 sa Its ..:5,
t r to nftor,*K. I ; ... tad. .
TMr** waM to Srvw OfwcM. 1* ,.. rial's twtrtal* M Lra Qr,

..r Kator 'tote via, to". arc.. 'tto ..... vM .*ltUIktec vto. r> D s' (TM* M ..... tf tt 4Mr ors stash. toter ark ,.*. -M4itoU f
.a's w.r. tat assn',....., via barn boa ....... .,... tbg f. ...... .rl bdp .- '..... rows .. ..*..C tkMC tto 'at '

tiS .10M 1b.h bsWot-.auisst .... lb..Mbw Chew tr-lbit ... r'"' ...n .aI8 Mr.50l 1-.trt1aL -..t04 OM SuyMr 11.50!

..'. ... 1.r.. .-_ .;; '"" .. jl.; '
k .. -
"' -J .. '. '4r.IP..!
; -
'' \. ? '
y.... O; 1 f y .P

............- -...';
: .
:: .
a
v_
:iJ.'\W eekly( Mi 1i i" Metropolis r 'i1I'I;. -if to**,TbqDe.1no -, I MaltYet4"' uatrimmia... tnm. tkox'

lien' to babe aa appartaalty, bar vry ... ta this enamaatty I Points .. ..... aaadldat 'wk*' talk : Third norUa dtetrtoU (tea, Joka AV

.. who to .... aad ....... /la tk* doetro to sea aa Pithy ] I akawt ".**.pta( the ....* d. ..t Board ef ....**.*..: Cot Tb maa
B. B. Tatam. ......L .. Bob Doaa. iTiwv.TNI moral aid physical aoadlttoaa to aid ta krlagtag abort tmprvemati nth *f tk* auk tk* adataka of tktaktajr tk* J I.. Browa. *f Tampa+ sod 0reraor -

MIAMI P-P.IMTINO COMPANY Tk well aueaded .......u.c at tk* Aadttortam *a Moaday trnproreaaeat. In Politics PftPI. of riorUa an "poor white Napolooa B. .......... af FloriMa P

ttirfci .. .. . . II." Oa year ..................ft* r.cud t|. ercsaluUoa of tk.* Dado ut, Ode modulo Tko algkt**)per ectr ; track'-Taatpa Tilbwaa. ( -Eaet Cwt Advweakv r A ; ,
of awd taaoeuooa aa set forth the -
by eoaMttatloa
Those ps tic ta adraace win receive a year** eabocrlpCto for tit adopted are aa Iopswa: Map Wetlq taa.wpaewstI Win TeN Tb Truth
sal etc moatk Tb ...... aad .-r..... good --. good ; :
trI eberlpUoa for 71 aaata Tkla la a liberal diaoooM to tod*.* gvaramat tomper WUt B. awed H. Kan Ie valise A bids editor
sees d cirta rtekUoaaaeM. Aad I* this mud to aid ta : aa activepirioaal aaaoaama Gal k*.
atrtetty a4naeeta.. sit ta tormataOag sad .....1 MY eaaetod aaek every aoMet It Him* aW taat tk* ......... -.... of tk* third lie. win toll tb. whale truth eaorpt a*'
atata sal
laws aaj may b* seeded sad ta maatdpal Jowaar toagmg desire for glee ta inlet sad ta ...u.c with fierce wb thereat a* tt may b* aea

Catered at the Foetotte at Miami. Florida aa i irxiDAT. __..... ..u.. la a atriet aaferemeat of such towaaa tauoaraglag are vow aad ta aaatattag cstateae tk* !sewn tk.. poUUeaJ ....... may yet keattaBod. lest> te every eoaaty-MatleU* *"> te emit ta order to keep ktaa y

which ray keroaftar k* aaeted." aai. Does Hem Jews B. Brwwa New eat ef jan tad tk* graveyard Tk ';

Mr than aitv *f use coed mttooaa kava bas piy rhaLasd.tb. abet two gvattaMaa ape eafeealiai may .
APRIL ab.alysuLls
it. .
im.KICISTOR .. tkem- fo ra.ItLtes i "enCW" Wield N..t "Nstr .we*.* Bk. .
.... M ....... sad tlMre to every reaoa to moot oBetkte bt theme
r put b*> F-PCb.! ........ Then are wily few upset Boa to that DIe this ...... ... ta total dUeaoeloa If the Polities are getttag warmer every ,ta room for tk* tmpraaalea bled K ,'\.

GOOD CITIZEKS REGISTER I bat raa; wlUlagly aabocrlb.* to much aa stride aa that orbs emamaalty. koald earn. .. pie than win Bk* day ta tkea* ,.,u. If tk* ........ kae. k*.a the galdtac gar tor a. .
.
.** IT b* oe waktog of matter bad (great nay editor wk
IbeoAcanof tka a odatloa are goad me*. tried aad tra* Moa the if an .... before It. the ekaa hale lad
aaxtua t* tanker every od wet ....tk* apbaU41af af this ar that win brtag a tk* kakt4Jv *e are era tk* >aeafula Jaral |bag aad happy Bva .Tampa Tlmia. :1I.

\, The foOowtag adrle from tk*. Tkmpe Trtkaa ta tile .***** af rooai) to malarial sad moral way city. aad Oak DIeoen&. would keltar ....' ...... t

"'__"' boroagk eoaaty to perdaeataa* apprapo* to *Try coaaty that.* 1M aD tka moa who .....* to better tklaga tota bails kyftuma; --- Jeered Lilts A Ceawlteato; .*] Bartto i iWttk
xmiadaoa ..... Itd .... WasoewNr I
tt aa a to tke hoses af _
{ Dad* cwaty: tat Mcmfcor aad the wr a area *f aba ash MI MM there *aa aad win tare' goal ........ Bk.
T3tiaaaa of HUtoboroack eoaaty. af ..,.,, soup la tk* atato ef b* Meal this aeoMapBakad. Coatrary to tka Idea keld by earn, this Inward ........ a goad.ka /w ... .... 1 Brd. neteker aid Lamar raaamar

'.Tkirtd*. akoald ataka ap tkolr adaaa,"ta a* maa to aaaUfy tkemaelv to .arcaaiaaflaa ta aot a proklkiUoa aoctoty aar a Law sad Order Laagaa, bat v U in eat tk* mmplred term bit ......,. kaa afraady taka tar Caked State ........ Ik* Poa4- .'

roe at tile cealag prtmartea aad tile atoetkma belie, vii follow. Aa Tk aa atar<|idna af pjaa for tka p..*.a af taaagarattac aad aaeJottag .f tk* ml* lNabMLiv X. Bryaawkea ta tk* Neap ta adrecacy cf ktooaatortal af norlda are vary mack ta tk.

a kTriaaaaTkaa kltkerte pouted a... tke BxercJo af tile aatrag* ky every aaaramcat far the coaeral gd.Tbn say k* apposed wmtMi it unto .........,. AJB hat ad- ...... at Ik* awata who woe *vw per -

wuw. wttkout aa aeepUoa. to sat .... a prlvOoga ta this eowatry tt states af the aeooditto are pissed ta Ik* aaada af aa etecativ. of Martaaaa. .. .. MUtoa U ft tie vii that a* a eamaaloer tk* Oor tead with busily.. o....*.i,'
to a sand obBgadaa Oar goverameant magaltaoat adlaea board af the tire norw..... ...*.... "Bow
war ptetared rtmalattag toe *Seen ad the aaaooato momkrr* sad aaeoatry, craw kaa tow poor to this w say happy eaaU I b* with Nth!,; k
ky tta aatrtoUe .rehlteetse s&foaadaiaa the wtn af the people,aalraraany attaraty.aad ati1miia' ... bas atad for moettaa of tka oatlr ...aa. t BMB of adaraflea. guars sad. afar tut*.-fmtatka >Ttam Herald.Wkt .*.. rtkw dear slants swst:* ,

akiraaa*!. benkla fkaaevar( tile protHaat ar say to* mmakra .. wealth aid v* better a* win make Baaa af tkeee eaallaaoa kaa maaveajawter w
may a
-at... ever k. bora to aUad Oat aw Back poBtldaaa. ... UrUabM Thaw prartatoaa ale wtoo sal ...... meeiii tbs lUte *a able 'r.>maBiatita>" d* Nest am aar. tk* area* *f the

Madame mea oar aurlilV: tataraaMd dtl_ win aever faD ta aBfy At ta* vary Ink iMdag tw* roaotwdaaa was sapid-a.e tag jt ae be ooU k. ...... ted*_ Bora lie That ..... ant Mar .... slsaw
__ _.. akvwmt (eaa opal. faektoaaPtaia vlbw '
aad caat tkelr vote to n ale duty k ..
reimlt U
aoeara koaateUl tkemaetvoa Aa.a.eu. .. M MO M Tampa TH- a tort .
uv wow w .a rw.c..w .. [.ratter LM.r Aeaa..t. toTtowtaf amaa. tk* aaaatau
Wi aadar rack aaaptoa, btu .*.. lie ar tile btj put waiter* of tk aad Baotker ta aaiiaang* tk* etty along the= af C--=.w a pabOe.w -= -. Gaels; BwaJd.;'-:. aaya.kl the Tampa Trfkaa

,, aaaoa. Wkfckever way K awe tt U boaad to play teto aeUak kaada aad lariat tile neat ........CIGa .
.
eampalga easy ., tka ........ AM bat too.. af his
f' o* paper nEvwry act,
toad ap to Mara w lea*.....u.t.. .... tk "--. DAeM '
.- AB .
tkla ashy
tu **-. aid of tk cweaUoa .
admitted tk* of .......r.
Kt aoMeatty tor a ........t tka Fads tocMatara af 1T c-..... ,to*
preveatod If die great maaa ef tk* people wka wtak for aa Impartial. ef Ik. moose such aa ravels Scatter am... 'kaa travel an \lr. ,
*
acre* aide
fr ......... aad ,kcaaflaaat ajdmtatotrattoa ., shah win .......*.a loons ant rr 'eid W.. very mack!. Trcalattagattar atraaee tile*.electta wtae toys. ate, dowbt M iN aabtoet sad ta aa fcterview > to What aaoaadtadoaal. laB sad ... .. Doha T. ........ .... ooarlel.yeaterday .,

r ratactaaea w a ...,..apaikr aad aatert tkemaetrea at tile polls by eUet Uk vast aaU-electloa pledge these kava bea with a Jewaal rpreatau aett-tuMeos Je.IuL MMeaae. Maas __each Ocala
..: 4 tag orb tra* ant .. office.Uaeila aaralaaedj .. --- oa kto. war Mar i trap. ,
It pow viva that thane I le a probaMkty that tke Mr ptaiatr that k* win set b* I
"I"be tateadoa ef the fatker. ..-. ka deeUrtd U.e u.*r eeaatderatioe aa erdlBaae' aloag the Baa dty sours win a caadlaat at W prtmarlea far tile Lay to A GeM iptabar .''ackaoarm to M*** .... B* saW ,

It. Anartc maat ka werameat of the ..... fcy tb* people" tor tk.* aa earlytaato sad aa erportaalty will a* gtrea for tkeee.-regatatlag" at area lot that k* win cardtany Hoa. C H. Way eadW..t* faraoacroaa. a* l kBdkkMa toertac. rartoaa parta 1

a**.....* Wear win Ibis magalcat eoaeeptloa be realmod a* Iou .. a kw mac. ta araeat tkey. were la Lilt mea to .... support tko elihae of Ooeiraor Bkww I adlrnaid the people toatrtday of tk* ants for tile paat week sad ,

IMp .a.dtj. .ar.ver. eoaUlamg maay dttoea of tb* klgkeat eaBbra efm .... tber goad laID ky becmtag assets pfe-electloa ef tb eve promtoea. Tkey eaa and. Tk Jral JrMSate. that a ereoJax.. sad kept tkoai ta.toreaud kto,I....... *a the gakaraatertel ,'"

.rato aad at mlad-wflfmny aeterttbMrut7 at poll aad permit tile Tkat tker to greet .... for a pebUc park* a* oa Aoctatloa.wm .. wkly bawler hue to to ash:* M with aa....... aad .*.,. R* C nee waa M tk*-erect tkat Mto K. y.
tt 'avraramaal to ka eaa af tke ToHHeUaa by .... aad ale ., aid sit 4 to a teal apoakar sal *n npliatia / i j
poUUcUa for tk* to aid *aearag* la ,ecartai a park sad ether place* for recyvetloa redB lathe> ute ant VoM Ha'=l'1) d;
: Sa1lzt c. good ehtoaaa; regteterv at e.a'LIT aad eieeOeat kto aadl.a>a-Waaklagta* ,
wkMlcaom
pNUdrea afwator ta an
ama***>*at M along tile Baa ef bah moral roapaeta.
taprTm %ad tile aaaoelattoa dub a ta aad dvte -......... JoaraaLMw Verdict. rue* weald gtv* ktta a rugs iota.
atep the rcpt bat
dtrecUoa '
waa eeaaJeaa >
the
US STOP COSSH" akaa tt padonad this peoJM.There swells'The eatlytac dte
..; Ha* Cabal trtate wean (tr* ata ateety
per_
.4. win k* easy etker matter af Are TO* TT.vKLMt
ImporUae to dlxwa ant eat ef tketr vela
lint. plat\ for pad tk* laid af ...,.emu for tk* Dad Ooaaty Ana Tkora are aovaral eaadWataa tar Llr. Oak Democrat aaya that arCa a..r..1F a
to draakaaaaaa. .. Aaooetattaa ckaaeea
.
arafaatty ralgartty to tor
oa* *f tk* ".... Steward kaa' loses wwra rery
aarcea cf ...aaIt7. tt to oCeaalv, .......t. degradlag aad Jaat aw to a targt aae ant every loyal aad tra* maa should Ueatlfy klate. f wttk- tka. taclalatwa la tile ..... How 4* that mdaa ....saw. atroactk la ta*; that k* really belWved the
oat 'dtaf with tkto argaalsattoa V they sisal the k* ........
a .
awapaiwn. tkroaghoat tile caaatry are dlecaortag tke taajparaaea gwvcraw would .
attrr aailmaaiai af htaMotf swoop Ole teU A.
aa a aaadUata far
heel kabtt. ail atl t a rafana. Oa tkto aakjeot the Ptaeacaa) Joanul Tkeee who _Cert t. dtacredlt tke aaaoalatfcm may aaMy! ... tit.. prakakl. that toaiparaaea rattod cardtar ta tkto vane tk
*
Statoa poBtcal'krtoaa
ors -
art --.: aa .p>mt te the ....... aet kdaIs boo ail heisted' esat bat k* aaat gate
aa teeth
la auay etttoa tkroackoat tka Bank aad aat a amt Mara ta tile .......... ant aa la the Ole then wfif W caty.*a.
aajabar .
:1' flans.. bas bard' taaagaratad agalaat tk* 'perfeeUy' iiaiiliu' aad ., the ,adrte ef Mea to a. worthy of mack .......-.u.. ant 'Jralalatar tt to waaortaat Bryaa .... af Fvw frteala mum that aaald W.k J. prlmar/tor tk Wee. .spokes *t- ',

foi.. :. kwrs tube af arafaattx, aad IbM ia.>emeat to .*.. w* are (tad to aay. that Jitaraaa froai routs ....... tot aaaaproMtoa with aa ...... ant aoAdV* aapopatar Oeata, ..... '

teat extaaded Ak load Aawag tk beat etoaaaa ef torn, both HttolaUra..4Kataa. I. i i i,
ttoaa af
I : auaktad
ta Pistils ..
.
ASTOCiVDDATXSrORTEIUtOISUTUKITbJ Lab fk ... waa
: ..... far
aonk tat the '
wefaatty ta beard
aoaOv .
aerar lAW .
taw tt la .u aaderatoad M tk* dead t>il-aa JacUearffl ....... '
..... sot ealy .. k >laiikamaa." trope aad ..*.... bat that R defeat News toalatotar slit hew tkay ataa. >L The Ma ooia. Po... t'._0&, .... fit ._1 __ ,

,* Ka cwt parpaaa ant takes tka err toroa eat af a autemeal.wklck tt to Foaaarata Joaraal ... tea pap!. *f went Thuds to ba car. peat fro af ahari say s........ aid -
.......d .ta axpraaatoaa *f *ptataaa besot ktlNr peesp eo. ,sdbr.t
't ta pat boa U.e:: y fat tk* aatoedoa af mea for tile Uctalatara. .
I rartttag tw* n..... dYe ....wa. Curs CrlttoaOy tilHoa Irish trvwart Vraacit' ta '
.
A .
wa tka .
tt,* ....aa.wka ......... res'w1tb what lie sue to tk* aa. wka i I parOcaUrty. cpaa..wkk-b tk* opl* ...ald taatot tkat caadMatoa tor tka ....--X. taayoraaaaadaoO J. K Coomb lass weld Oat welded
mural Mow r pabHaa .. twoaty'aa4.
I all| rmlgar aid prataa* Bd>eOve* aad esptottrae aat ., kto carver Lgtatatt*. mate *9atta iaaaajfomaat. -n** to tics aaikatf .. ,
aaoadoa at ..
'
....
UeaaI.It... .
.. sal This to tk* JareBe '
PreeJdoat .
..
.. aad tk .M. .....
maa kaaaaU probJWtXm aad tile
to ttber tka
n" taaMakaaly tktaka.tIM ke I* (tvta( ampkaata ealy ta. wkat dtogaat ka yoa to k*toterlatdttc wk* !, u adoot a raanaibla aaeoUoa af tordag tile Loatrrtn at NaakTtOtBrwmy .1' ......... .. M.er.pap.t. --.... edrtaar la forts toerttlcany aat ;aakbaca af .aoaao*.,. nOBp.. >7s
aar* ky pamaagtr ratty TW/oaraa4
"'\ ktaapaamoa aayt Tk. ........ sit IB at Ma kern. ta \Apelaaai T* tk* aaMaw ta CbL L.C m-;. 11
aatka aad otkar Tka .
.- aHmafal worda'ta kto ..... poopto shield .al that .vry togtalathr* aaadUato ftodg aawipaaar ta ...., wk aoat
cola. tt to Its J
laaag atea ar* tk* giblet vtetlm ., tkto'fa ant BlnieeJt la'advaat to pasta .. always aa waaanala Beat adrto** from"kla aatkar ta
., oak TaJgar aaktt .. tk* aapaort af.atat. praafMttaaw The Pete la. aaaa I koma .u.baaia, *klOl ?
,araaad that wfll break tkam cf tt to worth tk* fH aympatky :af .u..j to rsossio abxaay. at wet apes a program Vf which coy .... ta I Uty. aa4 ta wavwe aa pwarfal .. kw resulted ky ptamtaiat a>ea eablae. ta Oat..ffcaebor says he gaa the .
pet.1 oaM paopto aft tk* ofaet that but is a* anoaat
vat ar* to ... ,
iow"1t iPikMaOra aeUoa pease ..
.
ealewtatad & tt '
aayj to brit,
.
< Nth then ....... tk base to K his roroat
: lit .' .... .... _u.. ., 1M. _. tft"-" u..l ___ BM, .... la urn* DIM.ttY '-*- eatertemad of km area asparlaaa* will. theoakwsaN.e
"") t i Ma.'toafm(.ft... -af--tka-- -- -- -- '- --., .- ally *rUat ta tkto aoMoctlo tk-u try. altkawA ffTarytktac to chat tasatlt
am Ber tatoreata
OPPORTQX1 kava ...
already .
'ow II ova T d ta die,> bykia payalrtaaa'tkat to ---- t
i aarty tka
I far tke caaaaI0h-4k >
tagtatatare sad Tri .. pa
ethers wm
'\ ", a* bill 4* a* ta w
rry saw ta tk
.
-raaaaaata laaraalIwto _.. DreuthfCols.
am 4faat .
.1" JI. | cut*. fur sea Watto far
'!" e"Jac\.te eoatrat *agk member to raroaoa>
4: .. sUri'aaoort "W *%P Sari ef Trai, bed Mao.. ...' W alUtaaa 'kaopto Gee etttoc the UnNtW Majority ainanry atwreat ta tkf aatSaatoea tadTky aapporUa Ifs sub ffwtky .. tt rues 'pretty sea,_a...

lit ', J trot fka'praaeat to tie avpertaaa, ttma U'eats..k salad tka ..*.h.uo.aa.-.c aatkorUtac sea proarkfttoa eabmtt tad totoajparai* seat Tka aaaport AB PaettoMaf irtar wO cetakltak a*...... .
.an' U, airardaa aa4 '..,... tka af tile TiUiaa ...... lb avisse teekt af .... tau'saw.
.set warU tka aJraaiacaa.ajf kOaaUsr Tk salsa matters-Oatef redwood ....... rato.ds aaa'wktek'! arrUa aoa> tk* rtortda doe ... 'thai will toy

trD' '' W o..q. / : ;;- '/ { to afmaat tf at awaaOy. c- ..Tb* article by Ckairmaa Bs ef pMtaa aa4 aioiaiua with .. sad tkaaaaar ass. to dr ajuainiii k ta a. akad.t W. maat b*
Zit .
r
'* Tk aoaatrymnamalaaato U faat.ajBMcdac.; W'bM: Nt..iattW! teta tk* railroad t .smisAo.. atoewkara ta Tk* Jwaal today retail* to'tka la1 toa4ta( ass a* men. iaawttk peerob s tho MiMataiat' af WH heTr1 cm af tkaaaeyeto. ef watktk -

tataaak Vktek an,....... sea ar ..... tat ao..I.at..M klatarr af eta taawakwaaa't attempt ta aware a aaat rate aa tka U A tkat)>rl..lra. kta4Wa Bat"kmtoa. Vf Xartoaaa M* If' aatoatto r.Aa'shat,. aM r

"'acpraaaatwaajaa. .aay atkar pass oar ...... *..ld tab ad. X. ta norlda......... tke ;aaettaato attttada ef tile rallread ; .tarcb-. lilt mused w Suitor lyaa Tie ba ttckt. av ta tile wy aeflaoa at ft.r .

: :rsa1s. ..... aad tavtt. .... ...... wwrld ta .. sad term tkat eagkt ta b* ptala to ...".... mapaay U la ass O.ven r kernel W Nlw. -IL.: t

aaa...a.a&r.t.uau.. vu&kar tar capital aad. akffl r kw 'J"Tkf t* a K to tt* aat/ trial ant .. tk* stay that aOB boa ts ram ..... ..: ....., M his .aar/ee .M appoated ea
>toaa .t tot pest ....... tor earufe tadaatrtea w.ll '4 ca' .> load a taws t high
:. are ItDI..u..J wkat tie aad tt r.t4la.t..is. that tk* read tataaa ta agkt eve tka4| stay appoato eeef'tat J r AJ 2'Qri.C8' >t' ". "
latfraaugaaara pot. maaatactara aW for elatrikatloa af aO bade af goad:'v a rcdeulda taat ar. KM. aa tt eaa d* aaeeaeafaBy.Tk .-. ftiw beat .**. to.votara aa **ar eIe eeat' aNl e a w s'N y

fro craat aw ...... faeUtttoerare;' wkat wa Wan ta star ta > Tk*} ..... *f araafkiaoa to cat. ta wild tk* wkato date l|is ..-." Ole away b* (*t oat sad .... Tk n..Nv.e l N+tlly'tweutt K sj 1 tittldstte tie ...... .J T dds.

rajiiiiiiou jrftetatcra ta. sl vet Ubon. ew.aaiM tor.T.r7thhc' tasty ta ......". ....... lad wkattt
; tk* garal attmatta oadlttaaa; a eaatoatoi:......, avwart Ma. shall k* aude. awaeral tkrpwgboat tile eats, W. schuss 4. act face had wk* atay aw r .

af aatanU adraaikgaa aloar door, eta *. ? vfke Beam ....'.tketrklrot aUtoa ar eeafedaratea ta the akape ef catena floe tka Jolla ar1: scatted fey:the -

t:'-.t ..... are at past tkaala'tef BOB towkre wIs'srw'k1.ewith dam adwcatee'aad' eaO-problbltloa expoaaaa attttac a* aw lawmaker*!' Tk* aaaUaat Lack that Ole atocOoa wit Cat ...r Up

r tkolr emUldnmf wad await gladly eaa.. to Mtamt aid Dado manse at the p.*al* vied ka ......... tkceaga they ta vary]war* l. tkolr way. u,...,. .I.a4.. .... Ail adD tk* >iata..... Joaraal
tlmuia to Bra sad .. aaataeae U tkey kad, ay dear Idea Tkea let aa an taD for the beat lava .b c Isolate
... at tk* appar mea tor tile tagtalatarv kad elect SSMt u uaaaaOy lam vet. there to *. put arktaa..
-Islttlst.wkick ar opus to tkam bye at Ibis .... .It tkey eaa b* drawk f.krt' y-Akttac aalooaeteatag: ma ta tkto beck .... la paDH tka raaall to Ole era aa X...l''' New.. ta.... Aad adH
.-. ..C a tow. ef Jaapoettoa, tka reeett ....... ..TW railroad aaaaL silt The .
to Moot of thaw wffl -. tea to of tarn leaf rt..... yet wa tola war aatpkada. Whet a r a.oonla loataal waits paw
'jojaaia wttk at" '" ,t with Ike Jearaal ta tk* tajaitloa that tt Wet railroad la norlda provide tow tktoka N .......". tor ktoi to tteatly bat ta Tata tor proof that

sn -i aa amOeat ttm* ta try tkto expertmeat. Wet sot a tarn coat rate, tbe U A K. Rainy should d* tke earn. th.lat. Tkra to nor k* (...,.11- one rot ant tka tker to each k liar.... Ww kav*

pl'at' dlus ..I 'erdtaa*. Uk*,a> tkto matter aad pat tt forward T It sued a UlBg aa krtagtag tka rallraad eompaay to time, eel tk* ant lade most fraawvat .I'MC to to atrtaatkn ........*. .tk* atwwd tkat tapes

'(Beat 'k* a poi that .- w toUie. akttUd ... tkat tt to do**. i i i'l tka party ta ....... -.Taaipa lives shut It". ant w* oaa at aotkta<
!. B t .y win 4. this Ktemt sit take oa saw prosperity greater thai fit Irratoraat vorboalty ta reply

awtr b Lew. BQamI to brim Jot af. eeportaaUtoe for moaey .....: tot tka l lPOiIR'I AID j Oawl Carry A Oa with tb* rote af .... ,.....*
r
.warn" "Low B-MUal shoots bun twice sad tkrIM bet,....... popalattoa \ TO PUSS UPORnRS RaarravataUr ....... tmr af% tt an. bat aot/a Ba*. of
"' dark
i; 4oa
., .Alrertto* tt property aad tt wtB *ooa k* tkat, arg*. t.Tkto plaa ant pro*!reaeacota JoaraaLWfce 4
a Lbs
carry (wa. the
prep .v aarrtad **t wnr ta*rry mast bass sal 'Tb4.iwiN.r. Uajptraaaa
eaew.blttdrd. ef eaa UirHr rata or eat tile toetarrr rro..AIa......
repaUtloa
.
.1saw a'k.kwfic doubt ,r of aay bet k* to
o
aafBctar1ac tadaatrlea-aad !IIa
auk* Mlamt 1 auk ar U tort destroy w awit say ratrrprlte. 1oI skis to aaa kla lala I. Carted
.. greater:Md mean keaarual ..cltV'r XitUI t1-/! ta a to a TUT lied.
... aptrU they win salve boas t>* aaate of torn obocar sal '- awe Wti aaa r' .
nwaatiaUperJoa sad make blm famoaa. It wa U tkl. way. t* rtt. *a ,.... Wa.Ma to* .att.... The you.. b* Br w rt I Cowlac. w' 'A. ...

,t f .AT LAST,;GOOD 7KIBUHE. AT LAST '-..ta&ca.. that "tke'New Tort Sea Made tke .... ef "OaL" AW .lapel 7 earn apes. wham b*: *p*(..l.4 .... h ttr itn la' H.r- of aiire t

,,; i jTk ----- he Ulwt* a paklw that etktnrtoa bald after bar hoard of kha4 Ut appoar tile Mate toerotary ** i "r. i I" v-l ilfb-eona.
-r" '. Taps" TrIVoaa.. slut i aawipapm eras to ...tJoa eke .... of aay ladlvUaal aeektag. tolOracl I aaotkar Cba T ooMaa a..L ware k* e., '' ,, O ..n .

..,ka*'nr t* tad .a aat prokfblttoa wrgaa. a paper. tkat 1. paBa aUcatloa aad bow alckty k. win drop oaf of aoUce tat dediedly tk* vents if It. a__a I sob *... 5.. ........ -",... k'
fngaa tY ef that aartkta Ala adrlra tad ta sue lbttY..r preblMdoulau. a* to ..,..-. Rei<*rUr* are tt* ya Bad **r* ef tk* .*..,.,.. They are tke to kav* hoer far from ar lttT* I dvtadled. very. perevtUMy ta tie,

4i ta voter' araraiag thee ta beware ef eaawk asa tkrongk wkkk tt receivee It* aw. local pal tel irrapilc.\ TkeJr aI..." Tk aKUeaMat cf three Bt- pas twe w tare year woes ta* i
otkr I
--.n wbl amaar 1 kla(% attampt to bay yaw Two, aad-yoar 1)u..tr. *a tov*. Los ta their board?. aecaracy AH.kty lie 4lf>r,,ti oo wit boat ixuaioa to rap to called at tk* primary It will .If* hetl.e. auaia* ar riav N
ArIakt .
J, ".yJUUSS.,; i Noel. .:".:. f._ Uatalag. sal kaowlag this tker kava every tacwatlv to b* accn .. tk* (rranaj to to ba kaJM .. a 4*. be teeM teat mmiy af tk* people "bnmfkt **. set Be aaaw *at a. '
> bat aHckt y- Mt by a raadldtta for'offleo/ vkaaj yoa y rotes beMead sctud w ably perwaaa ta tatervWw* sal allele... eUf4 tanprorvwirat,, star rorvatly I who heaved Mr. Brwrd ....w '1 a aa4Mata shoe sad alagl ...*-i

r ......'ftIQafw acovatataaoa'aad k* iDe yeW (tad.K aorfaf a (tad M ftvowtkUr by patttag ta ships Ik. artoraaeea ef tkoaa wheN toa- adopted. pracUeaa fvaaaixito Jar mail a goad Ooveraor are ... then t< Ha mull ba glad ta has tk* F

... ekfldrwa. ywar fcaattk mast aazloaaly sal tkat af far wit.. age he t Tka reporter kaa does lie duty when ke kaa reported kl.* 8". i asb y eoavtae .d that be would aot appvrt af the eaMtat.... of U* a"

yr yr motker. yaw fatkert row Maters ant year ones ... jlteeaa to. k. proper aatkority ta tk* .mc*, sad wrlttea kto atory to kl* make a goad Seaatar-Tamp. New I aatt-aorpratto.a tk. proaJMUoa. -.
Mataapoeiany akoald ka tarn peat t* tab a drat f.wa way ar aeeordtag to taatrwetloaa lets
TOM. ta Jactooa- aa to taagtk, treatmeat. etc: Hla Cyril JrvaN. I sod the amtf-arakAtdoaJata. af'tka \
vet a. alga ta K> WNMrawaOnoral
almatee
old wader tk* aoftaatar tataaac Wpoalbl8tr af *itkr to a highly eeaeettal rid loess epttoajata. tka CkrtaUaaa.aa4 .
fraaaad ta t0 yaw with what aaUtm .aamkaia lie bat part ef. tka fore wklek a moat relapovlbto W. H. I,wed. Ube dlotfCvUkod i 1"N'" ef Messy '
maeatd t tk the Jowa
M aa4
of tk Oeawt
aewrpeper Wltkoaf klm. .
.ky. tk*.caB of duty sal urn tk* pupl.-( t<**t *f kto way, eat kha ,ttkcrw Move ka a. a..*,...R* Ist .. to eoaalderattaa .... raped Ooafodorat* wtoraa af Ortoadja. i i i!' It ta a ead ommeatery *a tk* prt- the .,akllaaaa. aa4 ......." Bawal4 >
8M p a rasa oa tk* teaoa. ar say aafa .--,.That aaaa lust 't'tfl .Vbeiever ke gaaa.'to b* la a kard-wortdag. tatOlgBt orb rocratly aaaoaaead for wary tyvtem ta gearal that ma.vef awes a
**.**; ""11I7.' kto plats kto t lay ma w... aa the Iralelatar. has the aeaopl tk* support of w
; peep to ar $aaytkto --.'npt ktaualf. = ekroalcwr, faltkfany eerve the pabtte. aad a coaeladod that eaadldatee tkrwagk tk* Mateara tko vkarloMa.TW .
.. dlecovtety t* aim
to.w>at boa attar st aattstaedok ke tk* taia. bat walk tk fteadtag. for adal
teaaatad lava
aalftak. amUtlaa w "dawk* ): ky employer tile aaadto. ra '
uaol
aewapeper. a* a dMeoarUay: aorporattoaa 4 wttk-
afi *
: tbrw Bcwar af Wta-b. a demagog**! Let ktai b* eaat eat_ 1 Baa** Ceakflag was aria tacit a luiaa by 115 aad kaa withdraws ... aaaoaao- I the groaad tkat they -aed tk* ',out poovla, ant tile
not darbw a4. tk* ten k sad ta Waaktagtoa. aewapaper reportfn a>*at hie *o arotora eaa Bjaay.* luck a la far poaaJa aaaaal
t wwpa gaaakaa Its tau the H* wa a. aadvtt to the .YeP eel from
.....: -... .. reporter Ulat'u..., agreed ,do without the ur'er gos. Mattkar
< ka ... tor ba prralld
a
Maw rodempdoa. .jnaoag.Ikataaatrea to Mfrala tram ........ his spot ta tak* flat rWwof proper wbetker ar aot K to tra. .
-: ftr."bShM....... ta tk* abr i atro*<'prokialtloa awnoa. jwai atoalatery aionaari ta reporOag tile ..... aad same the except when tt bite eao. .... ..* ta the arid I What {a* people .... te the ...... ram ba aOowW. .*.... tk. '

'Caysut.to....-V'TJ orb doal tt .*... eat sal >dar. far proklMttoaT fda saw Mdom.appeared ta petit He discovered flat ke reeaH ors tkat mass of bloc sere to ba .......* ties af pMta *ease to Item". ka1eMy 1.atkwi Capital Y *rtaaio* < fckar, r

U tka..aa. wb. ........ to. ..,.. .roe with a dust Ia.. b Stay eat ef tile J blto view, for few read tk ors shoo te ly .Lpantes to eaaipaica sews sad I* sad high ......... sal tk* takoaMl ortaato
brasses aid .-ptJ *...-'WQ mat pat Boor **t .f kl. way wkara k wwaU* W. was act at aQ to his shah HU Ooagr oeloBal Record, .N aata apes wild to rwko' tk* visa I(I fact that a ... ..ws a Jot does I'l. The .*... tax tow .....ta< oath a
aam. wkkk ,
bad
:.mat k* kto. to aa It aa a ...........-wltkaoftaatof taftamjeaaU.*. Tka ', 4d wardJwaa aboat to drop, .... berarity. brcom a k aa'k h af tk* Ickt awopt peck aa to fav- 'vet. to tk* aBgkteat 4gre. wallIfy ''Tlttl aa<*ryrto should ka ........ '
aad ke
Y...... .aa axproeaed tkaopUla. at Ita toameat.kaan M tat \A ka* CBaa3 act aboat to dlecover -... to tkolr aU. af Ik* eaa.. This I aim des that tob_Tampa New ',to eider that tarsus shield boa

:mw > oa ; -. wit .L B of a... kao aa apf.. >tteatlo to eons eesly.Araee .
I : eeea _Yew t.d tt. sal at *set eoagkt. to .. | '
: / correct Hie I
: d4.mis maaaer nab. .. 0-1 1----1 t ZEC; af tka
1/ toward rrpDrtar ..*eaaM geatal sal ......t. aid be took .o. ant to his emu w* CkMetftatto
t. astir.pLAx ttcm ta pros t* pat aar* that Outage cowaty Ira Bin Tk ptwrl dee far Mal Opttoa. The atttlMM -
UMiaHoa ef nth *
AID *QAX THX taformatloa ke eoald appatatmeat *f W R MUtea
mazy give. His
; I
save i
kaor* appeared te tke :oae rd the ekaac to aril aa bawl ''of Marlaaaa .. aloetora (aot tk* ttorar) aaprava Io
awepapw repart te ba .
It sal ....ta. aad kl. sate **te ..
.. "" ; .. : ... Ibis grew,fcceardUUly KataraJly par 'aoaad. ash capable. was ta die .tag the Jate W. 1. ar nor aaaatttatiaaal awedvests. -
\- rteerved aad ... Byrd
.. wa
.n. Plat t. Vtalear d to tk* potat of .....--...--. JoBraaL I gearally > Ha to
at
att'Cs.dr'.is a itir .,; Ia" .. that pMethu a Ia.his maaaar k* war ever after tke ..II.. Mead af tk* expected u.. mat law day i o* the -faaaaOy

reel V. beat;W. torr* aaaber af kin wka roam tke atraau at algkt. tajor reportera. aad made It a peat to keep oa good term with pwa-. -. a.ct.1 ky these famOtar with tk* attaatlaa. i\Iaaatracta4. bead ....." ,..
(kern.imporu
......,at sad, ......,.. .f tketr tioadwet. aat ta data : Thrw toed PwHtietoMef .... win be perkapc a. BatMBctery I!f Ba ......*. Wa warto( b

tk. attaattoa' vary' tratafaOyaayat: _! a4ttertaQy_ Ie III aaLI t... wm. ........ fie- t"-- r.-r____ aI_ I._... ._...Ia _... .......... __ I I I Qatoey. norWa. at a cry of US
Coat -
ti': r tt to a aad algmt. ta IRe KraU.peaarbffitlea gotag to waata r sad this tad ] ,. VOL. Ins 1.JM BCM* ta caataloapea. sad a ar- tn>aaarrr: Clay Crawford-, peerotary :lectio* of aay practical sad pro* I r par iMatk sad beara4 ktauatf. B*

waat .. wttaimn wkea k* south a tot at boy raaatag w> sad Less per acr*. win aaaa ka ready for markeC A foOww timid tote: that of otato. B. MaUa. ee.visdsK tctag peittktaa that eaaM kava bee I
e.'.atneta... Bk* a tot af wQd kyeaaa' at aa bash: wkea. tkey akoald k. "k,woald BOOB eat his. way a where they did a4 tart .-. ...-rtftIt_. are tk. ,.....t poll. vale Tk taratag dews af ...... I itracftta tea sad k* kava whet
!tor ta tkalr set' deans ta tk Jive. B Crta af '' It to.
:* etat*. W* bee tees this rtty win dlffaaa Maa Wee. He... ....

..:..;. Tkora to stash. for a'fcer to ban oa tka atraete at slut flat ,.." mar Lade kaov tkat Oalvaatoa ward save ...... atv 'tkat they a wider Bad II..**.. MtiafacUoamoag '.aurrX. ka ... alwaya had abn.atloaa. .
to
.aoatrtfcat*- award..ektvt ktaatk klad of seas tkat k* akeaU W tk* .eoal larr* no tUal how aarthtag abowt poBtlea the people of Tampa aid ( his life bas hues speed !

.cad Mrs to. a ,'vas >al that k* may Mats that win tataeaea kba lortlag Ut| ta die Uatted Palest la tea year* ... ....* af be, export* We bare alwjv **......4 seek Rniaborvaa-k eoaaty. tkaa the r- men .la tk .fhtfal aoaiiMoratloa ofotb

tawam the. bad .... nmtrtkwt. mark towards making wkat the aa tocred tram MUMto of i T oa.oo., wkkk pat tt far ....,. of Mateaiea. ant the eons w* tbmk eras. or tko aoptraat eaa possibly "r raps. Wa..t klaoolt. H.

..4IftU.ell.:wwald, kafavkka he.=a dargraee .. kU ao a eves to, Ole ear Ortuki sad BoMoa aid *. Md sly to New Tort i bout it the more w* .*.*.I.\ AMa dream--Tampa Tla>e*. I tob! sure ko wm k* tUctod "V k*

rta wkkk. .ke Urea aad a aaeaae. ta those wkoa Ure cam to a result, we have coat '& the nor seed ..ot.a.* bow aot

..t.ct.tUI" v* .... Mrkyfdoaaa" toonn ,",rlo>lD* that this popalar brie a f*> ....ltlee .. Uerta propcaa to tr off a atocto *ai*... 1
va7 boy"of aay dagfe ef Sat'.o! [ earn* caadldate raa *flc* with the tb* aaootbeet
8 kaa wUkia ate tk* felrecKy of sad meal .r..W! whit the pollUcUa fete It la the T hu-us to koot to bolts Oceans
ibm aaalkUttlaa. aa blond cad '*fat rltkw... ... Be to wketker w sat doaor Iraffl* aa ... rasa plank la his ....-. He dare not. W* destlevnq ItO1Uetaaa Ia tht .Iac_. seek sal rwovrn from kU daaed ft It b talatod, wltk ill..>n*. k* 4ooaaot ,

paid tk *r* developed 1.pals ea. tk* care that to axorctaad, *oit that tk* ttqaor ACB are Wklad an of ..... MMtnd 1n'al For is a triad *f oar oftm oaf*. eoadlttoa aadeatlr to blab. K over vest tb* o"* *.
fornaiatlv -
f period.Ad 'b raae .
'. : eaadMataa. Advocatlag Bnaor ta the ..... of local whir Tbey haveN vwft..4 k* era re at spa reach nea wb oowe
wkat to optloat
tree ef ,kit Qty I* dakta traa ef foal for year ta aiakkwt It hapoe 'i'e! It to
him
maay otker oa tk* ,.... Ot te bar made bin
atoeaa ta ,norlda., aa oa* ode ov the *tberbe
We speak from for ute probtwtloa tor te
peraaaal aaron* oppee tbem with
aaewledg* ant eoadttloa a majority He '
,..Ka ta.JtUrnL n to a* aaeoaiiaoa ttiat-a algkt .ecareaea, .. us. do**** ef t 1..p-aI&W oat-Brook rm Argwe. Becaaoe. broI'". If M W I...a the llgbteet kop of do .ot a* a Ale f'.dedtIIat pay their politics awe! J JoMicMf 10 H. P. KfblingerAutomobile

aiw .tn arevad.aot.aad- .aboat Ole atraeta to late tan at algkt. May ef tkom *.*.. fan sot ka "would k* dead eertata to get tt when 'ke chk-kea : .. tkit .Utre JOUtJdq rtcll: K.to >aa. H. overtooka the 1 IB- ,

to tare to Va tacked away ta tkelr ,fcota.. aad BOB* af Second penal fact that the MB *>* wb
*
.Wtack rte ,V* Mg to oce.py a pas ta the family etrela raeelitac that Uric UL ,west back oa bta Light ateo* bar* 'IJ at $$475
void better
'.. 4 tker raa It tk then tar Ik* "'saris ef DIe tkatto MOT. 0.N -. Ca.1 | ta arapatraaa to Imagta that a Mr Sect'a.tttea' It beet aide oMfgatSoae te otber* ,
atraeta. II to Brat tgar Ins
ta would
taaoeeat
Nat, thus tato mtotkoa bas ., tk sal bar* Iwo complied. to
ibls tato .!Tampa to Mian papir* aro eeat...- vats ,
flee sad ata sad : n would take .. -
pooatbly late tea ,. ..
l en... what arc pate balld wp a f- lac that.era.* t.telfltatw, af tbote. ta dabbOag ta politic aaJeoaferrlag
"ata tktaklag abet .... ... *
w later for cigar vale
taUUmi.
may cf then sad the
; *.. '.ntytt. to tkey scald reaBae tkelr mtoAak repatattoa af Tampa eg. ? felted ja ataka aa ap- a favor oa owe maa you Delivered ready ta rt.. Uad r4gaaga.
lICIt ,.. It It
wkea tk* bati a ekOd.DEATfiS atrtady ; *--Tampa New Dea'l... believe !t With nponfoseest. aad tk* tea: bd to aro tie mUtbty Baal to attest ta the Ilia whisk solid
l ryatatloa bad 11 BM bi> very act two or three ether robes
; < established sal tka prodarta of n. aa eVtora wa.coaatltatloaU. ..
: IK TEE DITXSD tiepq, u ae- Tk* truth to that Urea a.ae. .atla ...... A todyraa
STATES SEVATIBtoe Cot .....afl *ver tk* entry Ita kaataea Bat allot 4 *f our potttka I* tk*

:'.t'\ ..... ra.a tear art k woald rock alas. .ta ,... aa tide VII reads: "Wfc_ say aoaaurlal most betraa* sal complicated call p raa tkto martta, "-NIl...*

Beptomfcer ,!C. Ix jaat a* goad aa tt ant waa H Tampa Miami la toat dMrlet 4* riioii.< of &w.tHe. arajor .tag la the world aad K pay te keep |rroaany metrweted. W. F.Caar.
ted Baas a > --' thus sera year aga..a...... | a* wldaJy Lets aa Tampa wta over be. i the eaatl.o of wklcm eat of tt. Tear omarteat sad (krewdat

... peuttem uora kava, tad died an tied* ef tb.. alaee tile '-c1..... af earl alotrlrt eoaatota RaIl sot b* foaadittoa wwrk may be ND of ,i wool. Fart noraa. J'1orWa.Bobe ,f'
ef then stag k* ka keea ta ... I atlroly aeparatod av b. bobs that yes sever kaw
Jtve war* Bapakacaaa Tke tire Oak Democrat aay eoaaty aaytklag ,
.
sad aommeatiat tile
Ukt oa
> wore Democrat*. Of tk* arrea good went doa kit tk* tocfa( to soothe district Lay awevaaty shout un yew sells rue fan ef 'I
pwho kava died alae tk* adjoaramat ., tk toat TCKy: BeaaltfaT aaaactatloa af Alackaa, _,.: Tea. aid water of Wi.....
tts- temotrata axept ....... of Oaagreaa all why eaa'1'Iat'Wa. \ ,,wry not May M created shall .** sad grtef ... SaId POfJltry FUll '
**a Seaatar Termeat rattowtag .a Bat at tke 'awe to bare a City Baaatlfal aaaoetattoar Natwe kak eoatrtbated b* .tItW to .. ajaltr ta tk* dlaappotatemeat-Tampa TtaM
wka kara
dtad dues ........ l4.miT ..... ..
.. t Swan af bi.v Jeraey aa aaipalrtag buds sail ka. atmoot completed tk* tartar *f iipi i.atitfta ta esass or
; MaMatoa af moat ef
at aaaytvaata; Boar, af kTamrbaatU kOeklgaa; data, ef; Raaaa.,.......ef. OhM Ort'.aL 'Oaly a ..Wa.toeck ef tk* Wed aid a Bttie taaty pteaatac ta the tkto haft artlrt praaoriaad eta ta 'a.aOa S wapprlY..at ftv aeaatorlal. C.ne1dai aOaiaraar *
run tkatoOowtac
:
C. iti.jaittoau koteaaOaf Onvoa; .urea.. d Marytaad ( vial aceary. to i.....,.. ew lives sad Braward to ...... Mfr ed Fa Terrier
Alta ef Mtek etttoe Isis Foppte.roetim
teai ....... af Ili Sao: : bos.tz. pteCare* MSt tkonaftarr sad shah else to tk. told for tile Dated .
rattaa. cf
*>fc;.f leech Caraoaa;, Ttaetar.. at Termeat Alabama; MaOerr. ef nartda; Latt. t ;r (trakvaav Tka.Mafirmnlto kaaJoag dad perataUaQi adt ba aartpod whet ..... to' .*. at State .........,. fly ire aw

: Wkyta. at Karrtoad, sad w.aW aa ergaatsaUoa ta MUml. bat tta *tMata. aaaa>ailal-torrteta aa Ira eaad1dtaa to the .. me
.cn-wa. appeal bars .. rWtb ..
ye7Y yy ,r *. w .... Thai
ka ..........
.
Tfct tk
i.-liia-. ta BOtktoc watag.k ; j.by tastato. are Dress U. ntea r ef Jaefcy '
: ,
tare-IAk. City Sad**. aarina. ... +Wta. B. hoer af Llfwtakloaar.Th 1111..... f1a r

: { I ,
., ... : 1i

'p # .
i,. ,4

'
A-R

s
J.. .. ---- ._ 4__<"' '''' 1l ,.,., ,...' ,- -- .. .. '-, ... '0' '' -:. ._" .
-_ .. ... .. I} ., --- ., .. "" 4" ... r .-. ... ...' .... ,
>lICRTwFr P.1C1S. -- -. : .r 'YC 1 % ...XJU.TMIAMI': .MZTBOPOU TODAY, .inn..l..1M1.+ f" 1 : ....."'" t y'"ata y TWMfcV ; '


: :tveea tta date of Ita boldly of add !aM Job .........' dork,. PoOta*.

;: Board:: ol Traie Want a Weather. I(MWl| ASK SURVEY DTo Came Back From Spirit Land. :primary tta etecUoa primary aM etecttoa tta dm, ta tortaUiac A. 'I Pier.. Aflapatta M* achoaLPrertBet -taepeetenr. -x ..? p


II t O. 111. McKearfe. PrMk Brew. J.. T.,Tm* I

:I Station to Be Located in Miami I PNYtW.t iary and Lists Celrer. ..... PoUta
i ; a* oo4 primary pUc. !snitsaheoL

; no A True Ghost Story-Man :Killed In Buffalo Fire Appeared;) to HIs 01 when aaM aeceaamry lava abaO.a.*ta>r held tta prvrWoo oa Twee- Hook Prvrtact. N. No.M. Barey.lt-hgsetera C. M.: rrner W. A.. {,

them Ta.*4ajri Dolts Brother and Told Him Where to Find His Body, day the Itth day of J.a.. A. O.MB M J J. Bony clerk. PoQrac plash '
; to slums tatveea tta bagb..lcaddst. UctaMM f'Mtmc Saw

I At the 'rrxvlar Bwrtini of the Miami pertmeotag with a partackaow eoatlsiperpsntia t CITYCongreJman Which Had'Been:' Buried In Debris.I -. vbere aomlaotioB. stall I'PwtIId! 0. >. -Uepetter
I I'J.
ttwWc
Baud of Traa Isut alrtt.M aa "trrU. I apt tare bum BMd* by majority veto ".... W Coatee. .. M.

eral! 1D..U'n.O( InporUaee came Rtrnni ,.....tJ.. yen adopted -- h tta im prlary eWeUo aM at .MCA. He- tw. dust PdBM,
1 *p BBd sarwired atlenUoa aaoefVhlch n aeaUac lbs Hortd 4atecati at each aeooM Mmary vleetlea.: sty pi***. Boeea bar..
vaatkel A .um-n.-oct.-.t of tta New Tort 1 veat 4eva runty: to the morass: freclacl No.
y, WM a dlervaatoa of till nMhUroa U avrara a each elector a* air* CMflled to H-taepeetoraj & &
rtgar factory proV-rt aad tta ae- I .,.... Mattoa for Miami, abet ia Moore Thoroughly Herald Teorta for tta truth l bf ttafellevtBX aM premilej once to loll ., .-.- tot. at tta InC primary *k>ctioa, Botmea. Oeerre A. ...10...... Maraa
::' OMlty of tile pobUe ...uar at tta alittoaa of tkaaka to tile usa ... 1 "..... poet at<<7.- Tpe derrrpoedesrs rt vtat I tad ... aM ....... ... I tan ta permlttM to wits A. Mite ... P. J. Ruts dork.

AMitorlam tomorrow alxht to eoaMer for ttiHr slob la lM>baU of a fed :interested in brother ..a ooe of elerra *.. much stated aM brekealy cried: Tta Democrat OoanaHte* tai lag POBIB. plan. stars. ewes Area**

tta aam. anal I balUlnc for this city. I mea Adeline after tta C r* vka-b de- --God b gr o4. U* may ta allT; bas aid primary etecbea la _......* Clad lQ

Aaotber Biattrr aicltated vu tta Aa lartUtloa was nt..... to tile Inland Waterway strayed tta waS paper fertory ., MM dams tack ...1&. I caa ama tort with .... hereby declare. tta term Freud .It"I...*

car of tile atreet aad apoa motioa Florida Cdf. al AMorUtto Pal tka lUrae A S.o. m .1r.... ReaMla bat ta II I amoax this 1 feOevM to aM coMtthm *a vbleh lexml slim & HeUly. DeMer .Cota Arthar XaIolei'
"* cot '" ** ronatetJaif of. Dr Or* Gnat Lode o( Red MM to bold i of what te he eleTea < tM pra's'Oos lara eCrrtof to beoom* eaMUate. aM Job. M. surd!.*. dirt ,..
ham J. W. Horaer aM ... .. Towa tkrlr sari anaaal neKlax U. Miami 1 apjwarrd lncpeeWTT an .. rote at rack eUedoo shaft taretarded tot pile, Patr tatldlBC.Ita '
Jey. wan appolBted to appear before CoSM.S.r.bts Uaark5 followed takes truss tW nira.. all e* claw avatar of tta family roarrO. %- aM takes a* v......
.
mban
coBBctl at !tar ant ...o.c. and re (b. Mcr> tloa of a mate for an boa All A1061HE G SEA S A COAST red er dtaflimrH .. t* ... ..,...... IbiS va a.Try hU ..**..* of lbs DMBopraU props party. aM votiac abaft ta by. ballot. a j:

?, ,Bet that Tvelfth errs ta pot U tat... Bin ta adopt for OB tblrbvilorM Me Tta remains Wet>> aneoe iatecr.d III .1 .-,.. bit M va Be .,.... therefore eaUtted to parttetpate aMta ticket faratotad by tta Cmmty.Bxemdv '. .

.toed coMldoa M that tta propertyvn sans sad sawdopes, sal grin ta Jloly Cmea entatery.Tbt My BMttar grew) rtry.neOraa aM eaarfldate balm aM rot at Conmtttee. aM,' at tta f
.* eaa apply to tta surface a tM, following Will baDf oeklted. u va ta Drrember.. called to a ..(.hbor. to wham ski r.. sort eluthm a* foflov: doe* of mob ilectloa. tta aapeanr1t''

preparatloa tar "....m.. tta rock tko motto: T am tor 6(1.... tbo ( test VlaltBT to Miami UterrUvd -OB, ... slot of hUrrb. hit Ole I...t..s what I tad. total Tta vgmaa QwalHtMtlen *f CMMate M Nuts shill breeoM to MavaMtta

'aid deMramx ru wbtt..... This most attraetiTa city la Fbrlda. Lab Hcnhr corrcppeBdeot wy. fl retired anal e* aw aM ca** eat to herdoabta. :,vt. ta Moorvaxa 'vtth th* j
aM
Thoaa.
those ataBta
ta tta malt" of M acreemeat of tta ss -t It." U S* riiEak MSabjct} Tnt la I tad tdtvary Krrerttalrei. aba lift atarttyaftor oaly pereoB lush law. aM ..... at ..**.. torvardtta
at 10. < both aide of th. lew asters of mlBor Import- ,tins to tile
ovacra oa chalrma at
property JL ski
doN I ,aka that B atks aM aprvM las alary of my batons or to rot at or .,ad .. tatta
*
Bty ,
street betveea Aveaae D aM C topr alb* wen trauaetei ..k.. tk* BM** You Vack t* JhU ScdM *f .... Umrty bail= Commltta. at tta "'
.. aMrrpeatlitc 'a-' .. about tta aelffbtar'At maaateauBt of ....
.. ee l'lay awake tklaklar aay primary
of tar a.lJovLet Crt BOOM, ta
L .uytN_npeeae_ _eJtODQdtree html Ptorlda.Amimmtata .
..... Uoa by tta Democrat ta
f/f- the Stat lid CMttry over aM ever a sl albcut .. half party : .
tutu ven ta tad vrtttea oa (ta ty 10 'deck Cat m nl.<. a fv nertda/vta ar* wits Demotrad Ita "
; tor tko amwameata
RtJlaaAi. pvtitkM4 eraattoo to ta pall Vy tW
Asked of a BW olxtioa Varlet to b* 1A 1- leaf of a BJBcb sail book ef Btfce"tteli hear after 1 hM seas my brother aM ...... wed dedar ttalr MbsnaaN van*** ....Wacoe ar* M toOewi: j
walls tta dory,1 M4 va MSQ betagdtemeed. ; tta prtedphm aM anaatiatlea of '
bowa a* district Ho. n. vaa trail.eL s'bail Boaalar. $11.51lilssawtatlea
1 -U1 *r4orU a awwy of aa laid tnnlmi tau ra frme* tAle D mo8r.B. partx. K daaL Kato ,
ta
BXxM *
.. fkla sum a.os.dtata tko cbams AM lord BM tar trm Sky vert me* IBJ > tlLaaCmmty
of Ike otocttai dUtrtet pass at KboMtoad. $ vatorl route from Beaaton toIff XT ... *. amt alias lair v* BM* tax Die Watt mad oebrte. caa. pea a M Comity vta .to1, tta tav* of Jade |2t.MBtarlaV
tbs .... mvtat .Mehra of ... r
For Money Was Tho poOUoa of B. Wooed West sad lonklac towards aaila AM 1..111 5mb w body bat e* the MOB walk eC tta tta $101.0heed *

lid otkora of HallaMalo for a MetecOoa 4 tads* oroatBafly ostoadlBC .t VM areaee* by eoBd at trteUax Perry atre.t aide of tta abed tortety.Ameoc Met tar ta vhJeh pall that ttay poll offer lass bv laly TOM.vta >. *t lbs cheat Cewrl. tlMJ d

district YU raforrai tack hoe BootoV to Kr Wait via roryrotabty .... vhlrh assail How aa4 tta arms ttat (atberedareaM da* aot ma* thaa tea day* tafor Comity Assure. m.e "
lot eorrortioa. It b.U. Ml of attar Comity Tax'CttBMtor. ITSJt .
Not His ta mtrodaeod la CoBcroait toM that I pat both bash to Mr ear tta tady was. a aaxt aaaraelchber Back primary letlmi ta ball aMta ;-
*a hail dvaerlpttoa. seta / at oartr 'date, a* lbs roan ofta of .... rrfal.M tta Comity .*... I'* h ImXiMthm SM' Ti
Art
: Waortaac t. aaat eat a perattar *. drlj. drip seas shall vkea ehanea.M Ay sap ,, '
taw otkor Button of tae TWt .... of Cr.ir BOBiaa 1.laaptos J awe dlervrered that ... dMartaac body. aa that of my brother. aM taamM > .lector. pledge ta vrlttac app oath Cmmty Barveyor. 9ie.atOmmty ,,
41a oao4 ot tk .
voro TiiManr. tTSJt
$oao. of tta TUad n. VM aired ty ufttt sun Utt bad to salty my mother. W* bar* eefer aa all etc. hi. boson to Dial _
board wtedlag aM JovnlMlato Baarirtoar *t BaHatiattoa
;
jForaer? :Head Convict Gut d 1a U* attoraoom.HATCHED old of PobBjylTaala. sad Coapio rind awls my bets. W tlM tk* rind to the ..... tat tta body ,hMtanov shill by aM apart th* raft ofach .1.... i
>aa 3. K. 8auO. of North CaroHaa.Cnap rtmary tad rot for ... aim)- }
>oi>i a Moor .. prtotdoatf ruse ..--. Curt aot.IaaI.e.rt.. .at basal.
i Surprised Co. Fathers tb* Atlaitle 0..,... Wat.....,. i 4.e..N. < ,

OoacroBBmaa awfl .. Gauss tota FlIII4 Oom. Vkrdea m .

Yesterday HIMOUTIDF ; II oa* :;W'1 BrlB* a>.. rt of lbs Each elector to tbs.maty .tabled Seek' perm dedrtaf to tat "hto'' ,
aa Yell M a Ua iliacMmtar 1 Bern* Petted w tta primary ....
to r > ia BtU Prtaary ilieBomiitall
*
; oC lbs Natloaal Blrora ail e 1 tJaa,'-IW. M a MMldat tor aar,,. '

Urtan Oaa
..Jr A&t1ac F. Yvj U ldnaa1ftir FUNERAL[ i a rwoatty luraiil otsaalsaUoa for loOovta* ....watea; ]UflaatBT*. UAfl lie vtth X B. .... '

Be Bad B.em Laid Off_! {lust ta pvrpoob at tta of vaUrvay acI&&daC Boat tta Map tbs a / y 1t 1 VattM Uta ......... diet I Ia lls.slwa** Meretary. ; Camtty DamtinHi'paalM :' )

< c* aC Bat mack has at tuproaaauttv .ta Coacraat:: (IMCMcreaoMaal n..J I ... __ wi ...... 1
mdldapo
Other, latest Bcftra Ue Com.utitUam MONEY. 5de aoeoiapDatad. Ooacroai $ DlL> J JJ by tta anew. .!t'

a.i<4 a MIl prrrUtac for tta Jatlce .. tta ..... Cart I moat a* atav* eat forth, eej '*rtoth b. r'

\ T*tard.y ...,., o( |a lalaad. routs from Boa 1 Cor era or. .I .lib 'day *f>" .._ A.'b: o1lof111ttad '

> .- ri'w .oa to B**.fort with ttaatoatloa aalaal 1 Secretary oC Btato.t .
r. I. < ntaMJutM pr0r.d Altoraey OeMrmL apfteatiaae. aaaai iwhth.t

;.ato to KBT TaMvUMr. 1 Comptroller Ski ass is unarms w nit
Prom Tawdarb Dally MIAMI AKO"TlARTA fiGURE :I Moor .elated to a BaraaaAh I Mat. Treaear TI.'F srab'hhaadtw. Nona .

i, Tta board of ooutyr _1--- Hv reporter skit Mttmat U i Stato BapertotoMeat at "WIll toe' shall meet mi PrMay MayBta< :

'* ta reralar Boataiy. anaaloa at rail farorahl. laboth tta BOM BatractloavCommlarieBef IMS, at > Ai ht at tta Cavrt...... ._ .

'ill the conn haw today tat .p M tad .**.*. aM ..... other ev ,1 *f Atrteattar*. ...*..'PlBrtda. aM pvkltery .*ara... ?
,r moot tad traaaactrd little or a* ... IaTara'Tll4)y J. Gtodikk, Wlw dale at Wastlaxto I lUltroM c.......... tta retmrBa, aM de Ur% wit eaadi .

., Imporuaea. tall hoard I B* atatrg at sight that attar talkfa t AdJvUat Oeaeral date ar* ooaast.l by,, .."..,.' "

'jIMMsea,. ....t.A' Sqs U West M Atlaita U At. tta miter over vtth Mr. Small t oats-Cb.std .rose, for each ome*.. aa.y ta.. vtat 1'. ,

>emmalKtoa VM .-.... rrtZ hey tad cW). 10 tta Moehmtea that S Repmrataar to tta Udtlai I***** a spa sd.primary vQl <&* pa- .

[ :'atfr. .. .." feadrra aM erR atick .tQ4 Ynlufltsa Miami Ktaa thet mars t* Wahl >tea I t StBM/Beaator tlJth BeaatortalMrletr fGroup.- '

t' for U .....n abut efvy shed. tat atrra Tin N at ooce Ukea tovaisUpecerfax 1 : ;...CrXTLUCtatrmaax. ... .'
'f for tta Areaa D brtdx. Tta comaaatcatln a Mirry.fr aa lacld* rout 1 BUta Attorney (Srreath XMklaldrealt ; ()fIaa. norVM.ABV I'

,44' : a VM sled vlth tile afar 0aIaa1ac Uut tv. U4 land pa lows tie sort from Bteafart t. ) X.,K. ''PEfDLrrOK. Boa. I
.
I CMaty Xad "
idoa.Iat tta board via gins tta Key Weet IMCBB of tta amoeit oflateraa (- {..a. <3ty. narMavrftotrrtmaryt
Urn Uto a li.aaBi KM* sad rob.. .1 tariaV ...,..
Bauer of. repair to tta .bride at- thy .... foal ..mywbenIttiIDIN --
.4 klai ,of red ta BMMT:aa4' tan 1 4ejala I,Clerk of tta Cbsi1t'C* I, "'

!.t. AHo It. 8tr lob ail' Xra 1:. C. rataabto ....... Han,. J.Oeo4zttikt n.DU 'I ', 1 Coaxty Au.rar.at Taos dWa'I -
''
1 Tax CaOeetor.
Bock. ootBBiBBicaUd vtth tta board Toast BUB free Hart.... tppoaro4 | Ltv_ A VISITOH. HauRs''L' 1 .Cmmty VcpertaUadeatt d Tabu .Tday.,May ''' .
c4 7 .
oladr* to a roa acttoa. of tax lira.atat. at tka tut.slw..Qse aa4 a kW % .. : "
BoaoM. ; Ti1dyLig;
.Primary: ,
J. tat vr r4ro4 aodtod by tat k. ...al44 la.toeattar tko r Otrvartfo : 'P. try. preetdlax elder oftta I ITELL I,....,.... "Ut IMt,.. .' M
die dirk that tta board aa 4* aotb.tac
KMt: CoMt.dlctrlct of Ita M. Caty TroMwvr.t emSy
II -r Ooaertl fBteOxat Ttaadxy $
a good
:: "ta anamaalaartna tta aiamlMa. ',vaa;; rocWrolfrom lira .( tk* -. vto. aamad doalp tk* c. Qavb Task. artrrM ta tta dty ....m-. of ........... ban Lad.itt.T1tsd .- ? *. ._
A
assay from alBvOoodrtek Chi a.... ...-late o* tta sass '4 DdBfatM at. torn* JUOomU, CWS > p Itisa taehe'vO sad W
::1 ktra-'Tomott. aa tadlcoat whltoakmc pub for' Baraaja ....* ta via repmtotoalxht. ...u.. : ,
U>AUaatarabo .dfo t1lislyd .is..)
:caja. .p <_ rtmarf
tta !
waaai. taaadal aid from '
rvtontac tar tamerrev. I ....... Xadoaal Coarwdoa ,
Ibis. net a .=,:.VM* per ordered atoath that from ata March ta wb trim J- .****, .* pss4g 'vtth. ..... tamfly. tobov UOTHEX I M COMIXO ,lACK 'TOMOBBOW.- CBapuelmil dlatrtot.l.Memeer ,, I'>df .r. Ca.laMNs'Tails *.-.- .
.., ejaTtn*. tat I* XaOoaat Commtttoa. ...
Mast wed mar CIlIa la PtymeaCrt pea 1&IIIa.. IMCM.li
-Ar ,.ratEv U,-tta matter. at, cpeatef*, Caaalstreet Itarim aan tk. AUaata Jooiaai a aa ofu4y. niUeilac: tta adnaablBty of *mBU of av ,**" aid .we tiev4ta boss take '". tta iaarr- vber vfeneved 1DM........ Stub c-m.' ."... p t.ir % prer** latto,to v.xmfA& IV

to Miami to teals permaaotaly.Hi BUI otream that -ke>l tta aQlev ,. After tta SiT vfld'frleftad Covaty.PfmldMdal. :. !
.
./ at Mny.:tt na tM .... ad < Abet tea 'an ell'AV ; : WvO0M tl> af'jTMl*). ..v .
th. .,..... M tort -4toi sal Ooalrtek riaialaat sassy (frtaM' via lam vtthmch ...... my bed aM -'. abated war caltod ta aa oaif J
tta lied that peaM.mM -
IbM lbs aumaiy thirty day* bora toaotu* far afl to* ,aural afiacaiaaata. .. alaaew'of :thi* onotemptotedkwr 1 eat Bprlcbt aM took* .rasa' take lid v.r.abeet to asks snit. '1 cart. Crtmtaal' Coort of. ...... f''Tl. btl..atg.atlwaa r'use.
U la ...,: aM bola that ta{ via soon h> .. -daJ.. 1 Caty (----.. taacattetrtet from tta ,
......-...... '- tats Cvrry ..) ,. ta OM ram vaa >UmlydJanratble tray teveremia.mothoM aaymaaVolUoa
> Xra hfary Brtetai.petttoaM ,tbs that Ooodrtek. kaa COM to m aso1 ut to ,tta lust of meOevmeoalKkt *f Ticttam tf ftatrtgrBitadta to- ''or fa tosi JM. aay '
.... Ooodrtek .,.. S ambars Caty Wit ***. ... Ja MA. lab ta '
T hoard to kav vtat that body pro- 1 app : Ill p..rid ta tbroafh a aM apart oar glass tf VM ttambeta 1 Jaetle at tta POBOB ta V4 far I ; tataa
KBe aUtloa k* told tko ... nrartalBed vto4eeBear After' lnHax jh*.> >. soar :*B. party *
dtotrteta. ty. t I >
attar.d 1. T. P laVUrIX
k* vaa at U* Tanalaal audo* Td Doeombor IV INS ., ...
asalba/ts., 'holy
Y.IIUSIRIDEAllXE.5AYS tta taad of bed leekMi;at tbs see Btoafly VMttat -
my I"" 1ft.
U. 14. aM .
;* ,
tztaff: to .... I.. .( eI
Uekt *
koMvbaa bMomtac Ol
yia an roan .
bar .afra' ne slant .
.rely w pr
f tta
deck Tta tlm VM a 4*>r .* tt of tar ... vta VM abut \I member Peminatli.Qmaty .. '
..
fva ,. Brtehvj tv* va&4 ap aa4 aak4 aW' situ..Jrssry' I. U*?) .: j
aattarmad to Bottfy-MT
ate I vlped tta meMan away. trM ... sass M* M my hrettar,.'ArtmamM ..n. c-au.. la' W for Pri 1 )
to bMteh tad kieimi
with tkoaa. Be said bar sat ,*M vta a roalHa :
d] that lbs matter wit ta labia. vp ...., .. .. tack aM va4 shut ........ d.gbthag..tkb .vh sas1.1,11,11. 4.1. t. 1.1.5.2t,. II. .
oJ,'AI *M* aM ...,.......' v .......' and far a 4ba a4 Ole lay of this atato *m .*r attar /laaary L. .
iV--.Gigs P. Ban..ctalrmaa af Wtty.cettpl far a..... :Aor4bx. to kla atat. }} to dot my yM vhe I MV tta door prMacM ta avatar;;of. saw cmlm U It 1C U. li.. IV XV M, Mr M.M 1Jff. I.U .,

Ff'td* Comity ,o..aen amt *M or tk* War *f tk* oawooJd ...* aM doss taamd my ...... A* wan msJat;; M mar JIIftIn a p.stsW -' 1 ptswtt atfatotad.. aay-** fttaatarocaa "

.,' assalUar.salad ltd.bDrt boar *la .rrr tte sal ad kotofMda ta cam tovard at* I railed hi* Mm tar belief.,. My peer mother VM .oatta e.1 : mTaM tor dlotileUI.u. tom 11& att a..t e.. Hal'' '

r, : ta prevtdM far Ole aeroral MYI. o4 wltk. stag a.ato4'It was aM VM. abeet to eprmf from tta tad wants at rolmpB vbea tta MTMBItokf f.1, to 1,1,, T. .,".,I,. Ii u.: II. II. u., a'Coata bold ale yoar" vaay ... .

r-teaB-4tttrteta. TtadlroctM .statusaa a 'eeWet a gar s to Gnat.part sal. TEDDY Y : war ta natal bar rtxht haM <\with a tar ta CMM at .>*. MT .JMap"Craatad ta( t .. W'ar6!: J' .- JiIl1IIC. HO *r caattadosdtdoa ...... -
.1-;... wsi toof saanala' De --. potion that aped at. to tat hack tike a aortwa sail atatitJ war ) 0. L CommlVa ..... .I ...... .
I Member OacrmalDBal
\. : Attar roaebtec Gnat I tarlira ..... W
plus a foUlac'vartoM b ulna d9tbs put Dip la amaaer aM dress ta tailed Jaet Mvtaa ...... byad a Nabs Dtatrtot. mdwlsd tat "
*...*. tkoatoarfa .... k. .. Sisal < will .. Santa far .. pett tax
atoi
poOala tta i ai caa '
U. met I MV .,... but tta ryv* aM ............ v* wan 4 memiora iiaatmtalTatrtooaU c-.ata.e
tat TkyMatck4 for tr aU .xin for ifM rlrr. M Ita ass'ay'b
lea prvridtac_of tox MY MDd UaooDara vr dn aM ..... aM th* facial boat to uses vbea daM to my earthere 1JIab1et.
?
aU ...
.tt a .. aurarloa vutek4 oat aa beeam. Ms,
........ ... .... sad CIIftt
,itpiomlu VM see of estreat earn I atarpryvhtopered WV '
: Attar ttepootac of a frvMtun aaes for ass blamed ...... lie sail Waaat April -By aa aaaa year old 4arta 1111 vffl ta nits
a. ate
tta board 4joara4 aatO b* bad loot sway ttat aa4 *a'tklak eaa. Be pep my .*..a. terfrilly deal 7.t Ml them,, atavt my toethTiMtaaOy Tta MftsNKsaaed aeraoaa M to"pay'flM tor aeeoeat *t pB:*>
.
IlL'm. Wa aftoraeoa. T lag 1bat tk* matter .od4o4 skip Ma ToUjtta, Bias OmaaUUa MdteUry Mtanl vdc aM rida'taa : than tMtod seer mj all hereby appotatod totpMtm1 aM tax for that Terry say ... vta may I #

,,/ 'xfttntcoa'a' beads ... wortag .... Mal d pas w today acraM to report *.. mother I am commc hark .. Mmethmg I tad rattrety forrottea 'A clanks lot tta. farto* lecdoa dl. bawl ..... *t ace fn years HI' ,

,; aNy slat pasts treat roaolatioaa.trodacM .arrow. Trfl tar Bet to wary ail fw day Maw bar death my brother Met at My Urn. .ft1IIC INS vffl ta r*'' j'
*ThO* mtorday maratain iiirtna H* prot *t4 sal nha.d"b ply $J'IIr.Jr.. Caaaoa. Bier shad BM. I.. aH rlrttj They mad my atteatVea to a aecoM row d 4>rctMt Ira 1-h rp.et.n: K V. ,1... far pod, tax:tor: eLay
omai1m1imn va Parka 0...* M.Pb ij* llamas galrbidfpasfy
r.-t"o. otmaty .... H.-t. I| OBO mttatloa dlraets tta Attor
aay .
laC Uevalh vla- teeth Oat tad mM ttalr
Ian m* there a tta all appanawb ;
T I nthl'-...*. Bat piths aftoraooaB to mtorm tta HOBM Beatel aM W. A. BaO. derk. Rbty IJftato
% ate sissy tack flea tk* tvotat sr .wo.r I tor. aM I took tai tat dat ta tta toft up..,,.tr. I **fekly taraed M* banal a' riaidiat .f
,, .
-
Bratyi aad tlcJBtty tatorvOa t .. pUee BaOTt ator*
: : they aids toot Skate r maat tataa to laraoPtat aM -7'4artax !'"* t. '
pee afraid: .buns to .ethla to fear I vWaot to tta ieTMiT tad mid Ns..dwnislug PreetBct K*. !latpetter Jekaa f
Ooodrtek sail ta bad loot aO ere aMprooc to tta tateraaUoaal via ta bible far tta pall tax of lilt'sub.
'd tta auttor 'auktac it a* tile assay a* bad aa4 alas tv. ... rapor Opmpaay sal tile attar oar treabto ye* sga.. Ooodby? tta toeth aM Skate,Isis M I remembered Edvard: Barry D Bota. JaaeaHeptara Ate halls to Hit Tac; JAB

J- VM aMn tram Sam Xoaa4tro tor'aurty acid ....... Oa- of ttan, ta sail 1 I rmuooj i**
bead oartct laard, aaktacTay mar taleat PM say Ik* otkor at I T* af ,will pulp or pmt papor. paced throch tta deer whack: dUet at ease pjrtod to tM Mt h PlltB ptaM. BthMlta***. ft. year *f ax. aM wan. sw.r &> |Mia'

tar lbs aomtta of April.. If ay. lin. a. sal ta fast ttaoa ..stele Tta alp, directs tta Boerotary of sirs to pus aa whir ta hall. tta pereJmr preef VM p.ssst Theyepeoed rreetoet JC6' -raioector*: at Ira Daoamtaf slit aim aM a9OB .

Jess Valy aM aAfBBt. INN Ttabtn lag iftor aD of bar asap VM tai I'' Isairss mad lakar to Mass tta tta ,.ww. aM Itaf.*. taot M I .B* Sh.... L W. Porter. Daa Co. kiiiaitot a ......w..& *f ttto *UM. J

cam ta tta aatan of aarprta* Tta toedraa haws.boa",vorklB 1 *** 'vh. tall,
-
:,; sass IXr. toaaltrn. bad f_ ,.". *a U* caM b d ,aa far;1g.. baresaNd E> tta Bvraaa of Oorporatkm to from tta bed. aM etaxiered !lie 4tadeer. ...... W*tailed hta ta ... past with IM Rhea. OU nr Halt via tta nialrid to ,.,...... tax.tor1PC .
,1 'a. tta omptoy at ttaa4 to ta4 Ow oU attk* aDrcM papas traatTta I Trust )IIa. I-laaatttof*: A. W. iman I ..
say M to vta It..s locked aM bolted M I tta ether vtrttma. far tie a..c wiG aM IN? tf toy a re
,{b > va* prompUy' tarot Ole twstar rar.vState ? to totter. says ht appear ttat the tad hrft It oa ftCI11aa. Weak lass **. bites was IMftiW ta tile kia.tomVMtM .. :O rett. i. Daactarty. 'CkDeaM I'-. .Meal after Jaavary 1. I*** aM hv'
.
.
.
c .
.. R B. "Wtniaaim. deck
I MhTin fhanaaooca dk tt. Lots ,
tore* Jaavxry 1. 1"'a.* ,
,
madW ; eth.55H VM sat .ha.-1 vat tat ... atoaaxMat.ye ? c
oaaoctkm vtth thai R Pilot haw ,
lUUvay ha sat mtpn4 vlth lbs i psi. Boyito* w )
wu date aM ,........ *.CD the tatardthrebbmc : 'gbosat .vr4art occMtea awarts rewtrM pay pad tax tIP ISIS -
f dtdlad IbM Ctalrmaa Batar *r*. to faralak'.***! taemtloa tar I a Preebet X*>. Bpetort X T.BctaMUror. ly. Lay '' aihrag takr BMjerVty -

., 'Sal Ca.aaaaa Rat .whit DIe faft. ail Nsek n*..aton paylac I of my heart aM ararate Italy CroM cemttery pass ask A. P. Bodxa*. Jeh noaM .taet.d., at oaks Crook at sass I News In' cUMtfmr* sal that eomplalaaa i aimii erer. I darted aot to Bbttarbay ta ........ to direct ye* to Ita Btrc B. X. HJWkermaa. start NbC I bye, vW ta eabyMt' to paymea :)

r.N *.akti aa taroatory of the ooaa -- taea feM* that tta eomparttaoaU -' member of.tta famOy. aM 1. I Sr-mMmiat aM read.tta taeria -a shadttedad d pads tax tor 1N'LD aO perd' -

HT. w Kotwfty ttara. Ate that a traaVt twilled aalaridm p.seipis. spat tta rematadtr tt tta alit |.frta .... .......rMtM .......... What It.. t-iMfortor*: 1. W. .asls at a'veto Rae pavmaaav' /

_., carrtohvr ta -plra4. aa4 muj caaa* ar* Silky oom pared ( thou Soar from door to wtodew.vBtchtaf .1 ye* reach tile Data sew o* to aaa- Pastes J. K. HevvO. o..w..., ef pea taxis, tamtperrleor sums a. tar __ '

:that Mt. bwaadtr 4Brm...... TrushNCD.ae war11i fkk thmm'dvoa tta vfctt a.< tta fan March' atoea ermwtyein era face billy papaw a .....to tar M J. R. *1.511. d att Postal plies of rdatnetttBff ...... awtla.SN. ','

,.kKtba.a, ;> aGaOa\ll rs aag la. tbsteksrtbrss&bost i I 'It. ear*>tta tater-Uft* eoajmere dos die ....... sky lid!!ceaaV that am perpetMtoa tta assay of bass's oars.Pp.cbat forth tta tact that each Sj'd.. '':
..
,A.adios pnvsllad.tat tta attor.tar ;flails,are ise neM lorteai vMMbtodly ta*. ukea tag thou leaety hew* caloM tta ass .... tams tack .from tta past **. X* f-taapoetoru A. W. er la *..... U tta .Mrttfteato.. i i.apb
,Vary tta taar4 tok* mob actloaI ta bashes a. to Itatr *yo*. Thomvaada .(.. rtPt IraaaC wham! tt My tile deck ta a aearby clunk *.t' ,-- Cromartle. Walter MarataB. P. X.Bryaa .: the rater trem 'paymewT *t
a'. .. ,
b..J.sUUssry'a Sad D. K. BtoMvorth. dork
of crate of ratotaalea are be- > .dallua* fai'BbjMd' ootored pad taseo bar both year 11PM aM j
Metaatr aa4 -Mtan la ttatrto lag PWataa ta a* tM aa these route rates. Btraaahaa' etor / nd h
Hts ahlppat .at of tta aatWaebsrvlu. 1ttT). If Ti pei y rogia *.-
you ,oatrala.. ata. ;oooaty:tnm Nralitad vatt tta rtedaet Ns.Haapsetan: J. T.
tot
MetropoOa.Tta .' '.J eat moaey ttav vet apes .,..uq to th* hvpeetor
t atordaf a oDfctlmi at tta apodal H tk I Wad A. GOoBim. J. W. tve*..
too oa to art tta 4parVtooat Sea. Gulls Attack Lineman. ask .erttteato *f mar C'asst
.t,4 tmo'. mm, road 'tox-1yto4 ..* Kd s, De .Iumut of >BKle* to oaforc tta ardor: aM F. A Bryaa slant J>ma. ptae If tile voter to Jaet to sly y
:
u. ago by lb..Iwtrors pal achaul ...
.' ., M. poll tax. dther tor IfOd *r 1f4Wpia. ,
.... vaOdoaara tatd. to. ta re4 Km ....,'rl .oo.IM..J'IarUa t WBhtaVj,. Aprtt ...rrealdeat -* Predict K. f-d.gabra: B. 7.hoCat. ,..a will apply M to ......
.
., .. hfW.It taoanoH B. a T. Paul MAtaaaaaM
Brr.
tar N swamis todar m4 >oMt* a lottorto m a ertltato *f aaempUe tor tta
g
lt X. aVCraM., sabaaat dsdaty la beta.- tile Ole auoraey goaoral dusettaaa pro EJectrkUn on Lofty Pert* Desperately Battles ,,With Hundreds t Modala. dork. PeOa1PUaVs ptoe* .
t pwavlnt5, eomaraateatod to tta tarS / DIe UM. bold ag **t tor prteoa that toodtaca by tataaethm to ompl oerUlarmUroaiata Partly ...... twa ewrsyeail d ... Tan
Winged
the' tact that ra Moa HcLaadoa. are to* hhth. If tta saris ova of Warriors. ftectoet K.. 10- .pasta.-.pasta.: Ik J.
th* **ath to faralahr
te ardor to ta .ani"d to vto at
t Proatrat4 9ttk. sad to** .rot..tilt Mbdrrld lid ten It
oamaapUmi *. saeopziadsdra. vhtto aid &7u. C. U Dorothy. C. W Beka tile rtmary *U doa oa Kay Ifch. *r
:akta to ta rtW4 M hi .... a fOI'tIaa.crt. ftalr UM.' to .ppto
t : h* JBB lIt>, 1M1 pot tarsi IP*
':.M .war It mar ...... to tab tbbeey *ZP* *". ,a rT* tt. :i-T .1 Tvelfth surest BMvdaer talUProetBct i
n
..... lab mna ..... forWaahj thp Paa0. a ...... a asw''of tta hart .. aM 1MT mat ta paid oa or tatar
U* atottor ..,.. ;,.ttai aa.5fuatJslta va th* diTaUpmaatMattacamhto WA ooirM ....
TO JIAJCI aa aM amde. ttamaa. ottoek ht tatardar. IG.
( Bartrte Mpaay. sat fRb fathered aa attack oa I r. KayToadayr
baa
aa4 a4a.ror to aoear hi mM a geed plait He. 11-1.unt, i R ..
"
," .. ., J t HIM A Win u-.1 .... waD rtrUftacPvrcbM aabla. whir va eompMety at ttatramrcy Ifet ( balsa tbs lint .
Utomarada tats f.... .tare
.
49.ghary* tram ....tidy.aaalrbaa w .. to a* Ie' Pills Bvaa ....... J. P. Kraer -
1 traettar tout la kJa airy oslal s. ha for a tta)*. n., ....,.. laws prl.ary .........)
..... ..> U.od totta a grass af attaaOoaaM I BaMay a.h.at toarbot ltd ... aM BtchaH Camay ...-. Fell" ta
basks all
: anoBBirttn to ..".. vtth ttaraatftv Mal viator Dan vffl ta haMr4 Ham af mils lib yoar Ua that af a vu. .......... y a as till vbawaatdar spa him with Oats wisps air tried lac place. Staa*.. etere.rrectoet : Tta rdatrafk oaeh h.Mv.Art

____;true lbkdty i aa.dl of vtettor Gene. ) AL that.aayof tar.A4aa Iva* say ta used a Plum aa far tram to tM a TamaraM place to pick at K* H-laepettor..*: L T. .vasea pastas mi :
> va vta tor
(f to tta otrl. of tta prlda tta. toy .... ta a BttJ teproromoat Mao,. aMw* Gel unmlaii to mata Tory ... frwM M tatradar a* tW vista aftb ... It VM sat salt thou ...... gist $teptaaa T. R. ........ Cants JBalBTaa bar..!.th.ta.. M AH paws nanra.war spa Pies

"\,b. ttadty..' aM hllhmaat ofamirjiary'baiattor .; satin ha* mad thorn attrato *- I v tf* for him.; aay aa Mttaac *> faatbanvl trtba. dIN gaS at vaM4 .a. oM of tta rope trap that be va aM W. A Cooper, dork.r set rrdMas.l a. eastlosea

i s by. ttadtymaty Ups. b.t -.ollie ........ lass I At alike twtos AdamVMTifTu / rued iatka<* af ate tffba a byseabbw. able to beat tta bird oC aM art bark .*..B. poses Brv Musty varePredact ... lira ..aged .... 0. oust ,
'
t out
sal totally aM M autatat tta attoattoa .at tta toarM. ......
Tory sow 4ly. OM toot a rib from .. Oae fullwsd aasth. salt to earth allY"TM hKradoa. will ta mlotorod or traa.
:- .*. Two la4Uate wed Lector -0.e71PMl Otlaoa.T K* 11.-U eetori: i. B.Walker. .
al* ads. Md ... of It .. mad* ttabramliM SorrM apoa apaBcattoa ta sided..,
(W'Hetay sun aUn.l II.Q 'wtf.' aaadac. tar Kr*. .. T. ........ P. It tr**I with taw. Spatial atuaOua.m-.,. M
BBC*
; ly sad atfl am** other ..,,.,.. Tab *ta. Vk htor*:BakThro I 'its ....... vao a rat sack DiBMiiitt CmmlyOammltto >hadwi M J. a krerrmy. dirt NbC r eafld to tb* oabHdlTtaha of priatBibiN '

,. ;;ateata lor ttatr..* eaa.h. ...* naag ka Dust;law Har-UvnM. taoof tba'di.. aM tak *. of DM Oamity. Hortd ..... ..... 1* aM U. vateh will ....-..s

"f. :>rierde dlotrtcta Na. 11 aM N.. .*. Cams war tar, boa peadUc .*.: TJUat a hart 1bt Alt hereby cB aM ....,w. for Ole taUtaf I Preetaet H-IaapectorB' K W traBBfer of all .... rtolittaf ta tta

.. .wen. tadMM. ta y dM dttrtetIt 0. viator ta **r Iowa orpoet to t* .t ta lav. a .... ta, Ida aid., OFFICIAL I'; of a Daaorruid Primary electiao !Barreoa W. A. Scott. B. BUekvelderfollta saw pndaets. .
.. *. It. M M prvrtoloa tad boa lear BOOB-for ttaar.bean.. They ar .'t. M Sir to ta hall IB .iemall.Beo vtth tta aid K. A.. -n-u. den. *:

mM far tta *>eflmta ad's seat.a try a tav Bao .f ........ Tb l..cMsn ....... vats sou ty Cocsty Coffisdtte! Law *f fortda. auld primary to ben plies auom'a store.PP.d,51 .
tta list maatlMirpoa'modoa tottae tram tar* 4* tta. far.Berth.' aM ta aarrtod hi* trot i tatd at tta kid polBac place ta Me. II-taiperten: P R A Twat, rw $shu.

; : ..'11.'.Barkaak. VMwtody Ttay an com* te t wilt ,..... We* to kl4 ...o.... AM tta **e* each rustics dletrlct. dvrtav tta Rap I. ht A........'. P. HaaeraaM I -
*.. ...ss *t ..itaam;*t:maty JWU.... are-vat boated, tat ar*' 9at Sa tile aid* VM dleraa ....-. vial be MV. for tta (.Umc .,I A. A. Btotpaaa. clerk PoUac I "'Ilia.. jBot *OBBtot4ra toasty -

sass.a.to lead *M want tta mto* Imply gulag Ibis way for ttaUrti is- *4 sassy VBM dvrtBf ta veefc. PRIMARY LECTION MOTrCK i{.Vrrloe* <.a TM.4.y, n.. Ud.., of pluses eM R.... bass taaJth _t8He. ****** br'ItaekkiB'a -

*t........ expeaM.vxtfl Meavsim* ata. ..M. yu7.11st13.D7:.voraooaator tat inOtei feara far Adamt com At a ....uu of tta Demomrl y a '*n. for tW maadoa Prerlect 1'*' t*-laepecton: J W.' Ante Sarr. .firIa! and

M tta salty. MaD wit o1' -. -' .maayreach road aM ton wars jaappeaaM.ICta toacBtlt. Commltte* of DaHl! COB*.,* n .'. *mr r*.dl4te* hat of c...".... C. C. McMtom. U R.1/I Irad 10. of M.*diBff pUyoara ,.. twisty

..' CKtonm *f, PBttord :vrrrt4B bah bass at tta MM of UreatBre ffrt4 y ta cam raahn lat- ".. flair brat ta ...... PU ,;M'r*% .t.1ea...... M ta voted' IIIb-. T M OreaaeO. derk ...." vrlt* 0. aTonl..y-w.

... *f.th. 'coaaty .rMd rQMvttayperto oa* oftr* road ......1 w. ar* told ftah mo4cnlBC! *'*O'L mamm*' th. t.... jiauBMt to ........ ,b* .. .-''"e ..l-t er> at It. Pall ag ..-. .......... eeMoIl,of ......,.."... N. T. BwrtVa* Ar- '
S waag a> ?tt" ,....' a ta BC ..*tortar* ....wm oaoortttamootof i T's ass! tan sat a won to a- ........, ran tor a prtamrva elsetMa. I w nt.. bold'wamb.7 ........ aka *!.1.... Ita vorot Mr**. i

war a Ole ssas7, .'. d W.m-&Jaanbtrg .. : .-ds.l4Kak OM I* I* catac V -. BdoptodiCN. -- -- .......,...,. ., t'" Finalist V*. IT-taaetor': IL B.I ....... bass v*.Ma aMa. fh*>,

: :.ntek/?. ... .Wr........ I ... sou wMaI '. Per Piiia ij w .. ,a.. tIfetw a. tarot ". JL a wnaea J. Batar. Shss.u Us..-lie._M all. 4raa- atsi-- jk

,_ .
... J "' I- -' '-
.
..- ..'. .: : ... .
'
f '-' ,, 2 t
F t
"(_ : ;,*** >s* v -" .-.. .. '' .
v..r 7 FF i p r 1' I I rp w
y-w.
''fOCt''t : MAM' MCTOIPLH 17lIDl .:lt ts."tlalot' jr ,} t '

1

.. i .


4: 3X3/1'I : h ..
iit ,

.. ._ : .
'
; .
I
I \ -..-r '... I
I
fl ''i \ I
I L .
,/It :0t -: \
; I f#'" _.__ i. l
?w : .; ,


: .. ... '
HOUSE ,

i "'" r-." ,... .. "
'" .
I "' "I
"
.
.
I
#'

ITU' I t ',1 ..t -qLEA I ,G -', ., r.:;.' t. .. _'
: '


:1 .):Days: are nqw on ,and ye are determined make 'a: CLEAN' SWEEP of .everything i i our:Stock: and get .ourselves fixeji, in good? shape for the long summer days to core.} Ourjfsalewill ; ][


E I not be long one as the. prices. have been reduced so xadkally.'We expecttojseUeyerybutin.shprjt'prder.j : -. ;


.,: : thing /Oh account of the low: prices ,no foods'will' be chargedl r J

r : \, Gash; and cash only4-g= yeSal No Shoes on sale dill: 'be sent' .out: oil,;: 'approval;' :'all:p must beI


: ,fitted;ton in store.." Now "s 9\ur: opportunity to get high3=class!' ;goods 'at''almost'nothuig:; : ,prices., .: \ ':Ir i. ; t J

'S ,. '.": -.'I 4NTNP-RQ1tPFI: '' 'Co. ". 4
: I '
\ : '
: : .
,_. : : \, .>.1"Q
-
.
r t ( '.,- ,-

'-'''''' .. MRS JSIO U W 0 0OIIYFRIITllE Tt} v ... } o .- .x,
c.j' .
.. :, ( 41{ t.. ,, ti .". ". -. 1/
'I!
r
) yII .
J ; t.
,. (" J \.f.. f..if "
... ; .jJ.
.
: .. ... .. [ ] [ t : ) ". ,:' a: .r
t ..
I ; e. f- .. J
;
; .,. .I ,; '" : : .p a ) '
:. ', .
.
'
"''l 'J' .
'' .... 1 ''I /.. '
Oa dma Wwk tad Tell Et Mk ra. .J
j. '
-
I CIJ"I
C
.. r" ,
I,''. : "" ; I tI Crm ito I ', ,
I ,.V', '" .. eta Gamut tfau4ij 1e ."ta. It\
: I' "
.a.' A' : '
( 'J af W..... U 'Of 'iii.',
I \ r | laRk .
% C
'n"f ..
.
,,. ,
l
: + \ "
,. .I .. ; .' \
.II
$\\I..e ft' -" .'.. Tits I' .s t ..... :1> JI
.
,!I i .. c..try't I 1 \ -.,,, '" .
.. .. ;.. :s :. j; ""' .1 J I,. J.... ,

';J.. .... I c.e... .6wn. yap ft <.': s1i.iica.rJ1'; .'

: ,.. : Tkora : \
:A /
:
;: Uak Ills yet tot aTkafa4y ..
... tto Ittk. Vn. K ft. Traa- '. f... \ p' \ .
r.o
\,: Jew trm o>Bor aa alma aa drtwarkaa4 : ) I. I' .
toH .... at tto: ...... .., ,. r ... .
,... ., lap I at .... w...... 0._ >I. t... .... t' : : 0(,
r' .. 117.en.& HMMkMtvr* Cto*'. all. { .
". ...1" lu aaaiaia) aN ....... aatrafy M J PaInt ,) :: I a
.
j' ; tW titter. af kUaari .. follow a,., ; > >
""'! : ... .
p ...... ,
... .' I Ma 1* CastM'a af. aJaafto f, a..J
,
fer ..,-. \;.. J.J..:.:. ,. ..,:n:, ally*,tsar,Ttooo Aloaftto vto'ro4 at4oak tori tottat af tto Uu 'j,!....'.... '. \ ..thoro .;... mlxc LJ, t ..._,
.
,
If.., -- t R ,' \. ttatravoBa Ann i w ttoMk tnadlia ja
... '" .:., ... .. )eel .. MC .... tMoralag attry PQ J
.. a"-. war* .., It. ,Atltoack ttofa to Ole > "X u". : "
"'": ,... ._ Ie.w'a111sbbest Dgts'p slay "' Ci E cte is'thotl t't .Ji.
t. .
,;:'" r .. street.' : .....1..... .... tss,. u4 aN .... '. =
cd Lt
'
rat .lftn" ,ear ,.c ..t.dt1.n. I ., I oug6 a : ;
.- bet tlry lost nwc1I .. Ita,. u.. } ... thO.ngcu- i t 'Cd..
Sal is' .... ..,..... .... s b 1
". '" sup, ..... W 11I1..1 bestot.s Sat paisiblr dooe 'I "1', .
n. Y..1. aN ... U aMdthss t baa. _Colors are aJ.!. :
,
I ':. .. ..III.w. "'t .. .,.. Ii the .; rIJ
e
t.L7,line ...... .. ..... to 1111.W S : wzr,tioilotmj so ,, L I '-, .

-c BGtux1BLBILL; TLtI-Tte;ISAtlt0ltt, 04 .. jri wtus d, as. pint. f .. i

-- ,. ., -;.?", "_ : r n r r \\t; '. ] 11I'.114 C.s.sd Yr. e.... ..c.aria t saet.'.JglsiS.Ttdt '..1io.t1 1 ci) MAs1c. dales. I ,', 51 ', lJohp

)1 i ;jftiliis! :;College; Baseball teaMakes'\-Aj.' > ......./roe.e... Mtn IIr.AI.T..-..uls Mr. T.ft.&*....'. i iII L cua.Co\.. !( .
Ilnp sf pa".i .'' .
if., W Just 5.1 IdsSl ph.",.. f paw ; "" ._
I a.... lie,..r..t let .. ,... ant .. j r". "': ..,... Nrrylr 1 CIIIIoop- ,, \a" '. I .
De'pat ... .lkb be 9epeet Ie I a \ II ;5 f".I'.I'I .I'cn ,
}
It; c. 'S eriM Record, at NatfeHl 'Gaae :Ills Season ...", k Mat w....BNss... tW,KIll"'" I : ..... .
"
L '- V : / : : V-- tiled .... .. v S:,
'. \:.._ ; ; l 1 > / .1aC De Itl L t
,. I 161 r. Ti ibam I MIaftI.W.

'1f:,TW- .itAa t7ofc.biii.n.........'atateai 0: *....i kaato'm: L'1 Lutlil' c tclure' ,a.iis .:'1Pfdhi N CDeealult. Fish 111ftrtaa 0Ift... 1M.a...srbiIs its'. lbsasrIb i .

tar t..Is a p..atatl '....d Ala acalaat 1.',. .al aMA..(r .rrara ka af Xaattepkekor: A4alkaH W. Mss -rat .... Ml. lIelWtael l .
..... n toa Maya ttrarra' .taaaatya CL'. "A...., .. aaa.at 1 tLaekyart; )t. T. akart dui; slit rmriint tM Hsastsep.h i .. 4.-
-- watt _otoa Uarrortoty. tkraavt Ybsit Batlltic'trtrset \ :* *:r, VUJUtt.U raol,floss af 'a rssd4 aakatftoto CM"M tk. BUakUl m.. h t1 9 'Yataea MSXtatfy:'IftaVCiVtoto.'Uratrttt .t mm. ...' acilaat Mtratk ;' Ooraoa WrtoM afTarrm Gate.trat ,...,.. ,..,....'N Wsta.. 's stubs ;
.. DarforaKy tkaOr W ky IU tptaaiat* sal tae ,-.AI IW H-M. Btawt. a< Ia...... Ie lw aRL ; t r -
....: ....... ..l twe .1M n'MOB lilt kaaa aa.tolto. M acatavtUraa n.n-a.'slatltsat W. DnW .. .Mr*. Co'.. CmkMt b./buss Ws"t1 : <
.a4 TOtal gaaao toaat'a.4 kM It kr tka ,...... *(.sAw trs af paytama. Meat .....: kOgvat .N.d t. ts at ,.')I.....a.Mt We guarantee our goods;
;*- afi ,..'.... .toataf to BtaUaa twat Dwtec ae ...... taus A. Bret. ., '....... Oaka.Uir4kaaa >ataaa.fwM .. wttl bur .,......MRLlaplty I : ;. '\
l Asaa tn wad 'f ..... d wta Onea4 kaaaalaaav tkafrMalbreM ... ; f artktoffto Wniaiia at Wtator .. : ..
,. J. .taw ...... felt rtojkt ....... stq wls to wlMutTN. [
.Mtr D- die De ywra t at tbs atlaw ftoU; Aac4 u..da. UrL CrMkMt'WIll ; .
.... .. a-. '-.l II .... tt.atdIb wto- ,..". I.* .af Mi>aaaai, Ovka, sad OaraaoaAJ / p ...... aM ...... ., .... .
... .,ow............ aswsi wttk. aa Oraioat t .', Boyor: af rutefelpkla.aaatar .... fl .. wHk tor aaoVtorft. ,
WT .... kft, aa acaiMt a t M toM >Tka torn te. ....*. el;Ole,to*. 'sell M4. tttok Laa. af tprteatOa4oK *. ..... ..
.....HI agataat 1:1 ClINe kacfan In1c oar .,...." A.' Mary W I' toftArtkwfe....."t -..Itfa L liars'. ,ta5W..... lsI,_M;\ 't.MiW .1 1

tw fey ...ts .bSIs.. .
a
'. ., is1s
.
:.. J... I Ooara r.lr\ ten 7 aR Sb aa4af :t :',m af Bales tok.. ,0.; K.Wkittei .oet-, 'IK. a .

.ISY'IE' S.'I ) Lrlot. rl ad aWauN : ,lvaUtlarrnl ajaan .pi rt >>N. A. ......... W Cyt.hwttll

;,, "'. '. ....... .....-en.ui'; .. at iko..rraaUoa aa4toka ti.lwwul M4 Kn. Wktt ..* .wlan
1'r aSn tka.aoaurftta.'.s -I.T raft aMaa last a.4 teat.Tka.kkar ftn4>r to 1M 0..... ItoM III ply .

I'I KSIi'PflUllCS I S Sld.jtsNa ..,........,. s..isdos" vtB? katortaet it I' ....... a( ,tk. aoatttoaW > SW kMi Islittd bursa wftk MMMI IM t>cast..* sal. F. T. BudgeKING

.. tka blare er.Maaaactot- 'a riiitottoaa wffl ko chaaaa u. w buss awls tkDr. psi1'.u.
: artu..vttk IIM 4atoiaua. TW'rf at:'tko a.'T'tt.otr.'s.' tram .cad
( '- aarUoaanaC' kaa Woa ata4..r... rjko m ro4atoaal 4tecrtet. to that 'ttoraB T..... ..4 Mrm. ;Tea \1st..ws .
.... at led Ml u4 q aOoUaaat .T te ... tisa.a el Mn. MUkMra. .. aisW
kteatoaa ajamkari
:, tt ,i s! TdlMdTUt Pnd.dw ... 4i>..... for ... Int' n ..... t { sisa 10* L i I prsI.Aeb.On I \
tf,.. Oowraor sal aa. a44Moaal 41nt n.:Vffl to tpaqtatol ky tto Maitto.atato s..t Ones cteta* se k.rMr s.
!td. Ldtr.ru A toAUiy est aaek: aat..r lit .. jaor Mn raaiaillln. pack Frslsrtet, abs .'-n _.. I
|4 -, a tracttomal-JUt.., that ...., feu'arse'W..".;..... lay et .. "...... ......... ..asuss .. ''I
",!TaaaRtTt fce; aUcu State .... .... .
Ie tart M n tit i te tktW II i 4UU et to tk a. IIIr u1 II LEOPOID
.;[,. ', et,,. ca.n.o r'entne, ....ty'h. fr.4rrlrk. wen ........t8 d c.. ? '
'. ", '- \ I' affort *C tka Tea aoopte .. .... Tf.t7es.g4tluwdlssla Its aa 0.... .1Ifota tbsr .nt n. is Notice to Fruit & Vegetable Growers
'"r 's"i a fWMladoa. vet natoiaxa (arMa4U IW sits .Tatkm WU1 to ..w toalcktTkU tk. Wf 1M Mr.. PTN.vieR ass N9' t
,: .... I ... ..... I 1 I
.,
"" < nay M toactr eat to to acct' oatprtoat.a paws af list s T tk RoIk u. HAS BIRTHDAY
: _'f" fw. a 4...... .U4 : .' ddt..... to tko ......ses sIs .. ..4 lairs to as ......1 I_ 51 I.. I
r-p.rdol .
r'a'JbatN.t; Taft are anaJaatlag >ama c- the best obtainableCrates
AyMI > < ... at prices
: *aa anU rat lot ttotaatfrtary af war: Tto l"-t.- tlte c-.u.t G.- 'a .:
.iJM d.R A BrWy toauar te' tko subsNr Mater af ...... to tto ....La.iFr..t. B. --. BoatoiateCL --k.rt ,a4 tk. ..'..w..t W tk.
atoeOom of a '.foartk/4...,.... N atwrUck sal Knaaatotrta Womaa't Club *f MU.I.Tk BIfiA RilaT U Soremty.Tkrta
.t11" : .
'.. ; ," eera' .at V tattraa eI tko tatty araaHaattol L dark.OPOTICB .
Rats .q" rapvaooato4 y r tottatlig lre s ....y !.' Eggplant Cucumber ,
t-: aaptnata arrfTtac te tfc* atty.to4.y Tto Let ....... "af tto ...... tk4r nuil atl..t **4 kt lk. *Mk PvbUc Rataohira t4i ,
tat aftar-tka.>ontk l ..... .| to* aa finhKlaaa at kris are. n..4. TO CKCDITOUOan bstb piers will k. ......4]ntfltl 'i Caltbntia Bean Orange Boxes "..
.i14.........,I fcaiai.....>'>. I. Ban af Taateai L'la.'w. 1t.d5o U.e..b.r. It kM ...* a I ..rf .' : ....aa skate Oaataattoa. It.. atrs Ctoaefc af tprtactoU. Arttor FX.a a af tto O ty Ja4.% Bt... ...1 fur. ..ry little ; **h. ..
ewabt'UIC __.v WIll ..... sal. O.. Marataaj 'ITfcJtto crt YVrMa. te r.-artata at W. O.Farcfrml. a..etanaap.stdaN .s- I ........ AprU S LaauM II.. E. O. Painter Fertilizers Garden and Field Seed, !
........y tai .......a.a ... at WkittMrflto.' ,f t Da4a Ooaaty. ewe,,,. Boy u4 *Mt.ra k.f. 1iac af tto Boteteaa. to today ....
i jest.a.d.. ........ l.lt. aa4 Of trey loar-toai twa W a4or.atoa4 .Te aD seltat Isaias; CIItrtM- ..4* .uy frt.ads all w* Sri .*rry krada< kla ss.sVab1rblatbdar. l Inaectfddea. : and Cona-We buy your regetablet :"
Oar 'toMiri'tomt ........ IbM to to tar Tan sal. tvatorMaato4o4 sass 'ak4 *Q,.ama s kavtoc atotM to ka?. U oi toT.. M avkfla, tbiir, tliaa auro4 ttoaaalmiary /I'
"wt Yt.hrMUt wssMM.ptwiWr 4oloKadam. rra4B 9.miaaikif s_ sail utsr.y A Ctoooi was cact ...V ** <.. I sad ttoro to sled a
;I.to.4 to\Xaoda,al kckt. af tto Oo.... / tiiaaiB.wto al aaek af karakyu4 Malty teat _k ky 1M, aa4aacaratas ..... I I total afcatata at yoa lar 4oaioaatraOoaa. -
ara
r raataaatais Ooaoral"Ooorf Taaa a tow yaara .....m> %-.. .. MUftaiatetoiaT yoa" Caatala LASS, wN ...skas Tto eoa ratalatory anaatfaiaf Hughes & Company1404'Arenae
-\ t.'fl r.r. f1s k disc trtoa4 aa4at tar B.aloaaat jaiaaoi. acalaat .oa ... rcpelred to riaait.ear. ._ sad Rmt r......' wet attor av*.ralcBa. yule head tovar4lac. I ,
I '...... Ma ...... aaP.aoa.tto .. 1.1Dr1MP: aa4W.. 'm. .MeCtaMk.vtoa Issal..SLc yaa .rdtMtt kit tor tar. La4 ky k.4 ...* Ceeaaat : Ttol j.... LmiU penbaps "
:;I:...,--Taft. ''WID...____ .. ...ial4aat at tto Ifnank Itt, .yaa... BMy Save acatoat tkoaatata Ora.. trrfu+. 1M... aa oa.lar af Bar D, Miami FT*. .
.... tatraaUaa.arktok WIll to toUte Matoal Lit.. tiwiaam'r>a aa jtafSprtodoU fef O. .rararval. tiBaamtoto Mr. aa4 Mae M.tb..nJ I"" r'.s.tNh .I.,. ___ totk ....R kto av* ,
,..... Taaipto. at U:. aHtoe aa4 "a.dIM at laaijar a ."....a.n i MUrtac U aatoet tear .at.. W. Mary Q+K arc aaliraUaOtokoB tolntrtx at MMaatate4 / aortk. tot.araaitoo aa early rt- dos His Inc alai r. sal kto ......
:. wT.Sees'usdw rtp.uo.. ... ta aa .a...la4ia4 44uRatf. ttkte% tw. yaata traai tkaDatol ass,!a tto hit ...1 of Ole aOTM of kto Africa
'fr'.. ,h. Cltwes0.airc.ldu.L .Ttoy ara iiaaHn>4 to'to ...\des b.n.L, .. Mr. sad ".... WM.nt D. rlaf V.r_ 4opra4aadoa lave ..... to kto ... Cbtort Blotto sad aa aacto af QvooaTtotarta. ... of ,-....... LaaaoU B to 'aav, '
.. er Ibtali' ... tan tovaH Hactoa te tto.list ,.. rakmrr. "A.D. till test lfk a Hataytar -' ., f'eM roa.U at boas ... atoar4.. Uopoiln. ..to was H..eO4 tl.R atBalKtoai capto4 tto tkraaa ..... 1ML JBI ,.*.
'tt sa ......... Mh -. .-- 0..w._ 'a',...... Tuato M. r,..tlatVatatoiaf .Alnteb5 tit tag Net -.It .s1t t fell sal waa bars Aavfl .. 113$. aa4 VM to 1M1 aa4 n tot tooLaataa. I I..... ... Aartrlaa Arrtlnkm ...' .
J ;.......... et cs.N. ..... Tstir.M } *! .W..- -O, .TwtnLr1.L.. last Brat aartej a ... af LupeU L Filana af Inn 4aacklor of IDle ....... FkO- rte-..,..... -4104. -to 1ML*. -.'

,. t'i +'- "-" l ... .. : p' 1..

'. ';c ;.to:;..... t . .' -- -', .. .l, ............ -/
"' .. f Sr "" f':: .
; ._
.. :&:: J'
: 3 tai i j : / ....u.'::''"'O"}''' '','''' ''' t.__ ,'"' .- J', ':\ r --1"" ...... ....'.."""' .. 11" -. "* -. '.
.
iamlt! LAG!! -+..., woos.MZAMt'MJIBOfOUS' mtUY.; ArTHL 10.'1M .. Pt -. .t. .. I

__ rII .
II BENOIN TRANSFER co. t .. .. --- -" "',,:"

f 3 HORSES TO BUFFALO t

ii33 : It,. 14 T. B 4 proprUtor otIk I .' w

t ; Iiown ;oJiqEEEEEFFFF Mtaial Troy r ec.a...,. left
m- J JaekaMTfD ...... k
lot ftlckt for *
.
411''" .1t.1t..aa. .:.aa.a.a.a: ...... t 'i '\ : : : : : KM* I. Pup rils tk* loMtaf of kto .
-.. .. R---- ...... ta earl for totals vkr One More Week and Then EasterDOUGLAS .
I
MEETING LADIES AIDLARGELY MISS PEARL $I lkr ftr. to k* ulpp4.tar tk* ...-
ATTENDED RECITES AT WOMAN'S CLUe Bar BMtkft. Mr. .......* vfflrrr
; Roll ntvrft ... ta. a 4ar *rM
..,.. \. -
(PrenTk n..t' DaI'J' FroB TMouyTk > -u.J I tor t fv days May IMTta -
,1 for kto kOB* ta Bat...
j L4U AM of tile Prbyt Womaa's Ctak .. ,
laa eaarck y*. r4ay aKrooa hell sadag yat.rdy aftenooa 1at.*4
w of ta* Boat ....... .[ Bin* abet rrr .... eas.Um..ao Ute taos vko tear* aooa for |I OF FIRE DEPARTMENT
.reamer CaYe cock axabar a ftlekta. \! Mr .... Dnplt tko best
Tk itoek roDcr VM roogkt *trMUriay ti
and tol4 tk... that tile OB* vk .club room vero stied with as afurmoo sad ... tor ftMftaUonbto ,
Bad tk* BOO Booty vttk that OB* .prcdatlT crow*. 't .
UB ta roJUai tk* nekta
..jroaU lie pro.MU4 Tk. was opeM4 byrharvlBC
Btu I" e procran ..
.atp.1. froaUaa4 taaU* tk* tr d.
.1
vltk Tk r IHt mtor4ay n' lt.ttoa. by Ula 1115- ....
partlMat ..arterw baOdtac lbM y
/ U flT Ute Walt of tkMr risk U. "Areaa 8ee> from Q w r ,
packtaiaft4 Baktac It BOT* MbMaatlal -
tort e"1 Vadla.' MlM BUcUIr U a fillutpmlnT
:? Tb.T. VM triM bN1.J la. to I ItraMwr aad bold kor ..dime* apcQ f* ft floor M tk* k114tac. I I _

r ta alL Back ODe ka4 .. LEY HAD HIS.
I aa Mtlrely ."*...t Btko4 to Bak of Ute FMCM of Lrcta kr k rtoer. i HAND BADLY MASHED .
t tkatr ftbtto grow sad Ute ta4K ba4 j | ,
sots Ctn Tk. UJt .... : JR. '
1.b of raft eoBparlac prvont woo tl. { Greatest Store
j M. Haa,. tile vn kaova Miaffii's
\
I It
t ft ptaa Bk* tkto to triad OB* *oMatraatt tie soar MlM Eta euiriUta ....fttq K ( ... ka4 M. of kto bad .
** bow BBOB a fttokto eaa dtlrt UriHtac a>4 ilttralt pUeo
WIT ftBk4 DIe Borataf vklto <
TrrU kovkt tT MaU wail ,lde wlei.N.tl a- o

.f BatorUI ft.eoDan 4 .um1lM oa It...U.aa4....roaVBOB.of forBkraUniat ....... o ptiwr.. U e Mr procraB Mrs vu Kirk.*M.4-. toUftc* ...ta ftMnrtac was ndtk4 a ....sal, .me.east aafTk ktfortaaatvtr Seldom have{ our customers had the opportunity of malting their Easter Selections '

r. toad W" tk* taolM Troll 1 roe o* tko work of Ik* .*!.. aM Mr. Baitoy ao VM base pass YeN Mirtcal broM alby .. from such a large and beautiful stock of Easter goods as \\ve\ are showing '-' Vpriced
5d their t..tbod ta rkyB Mm.BUT ,""ral fcdmtiom of WOBU'S cl.... ,
'
VM pdanr d.y*. Met Kirk Mwo koU Ik soma Dr. Raw **4 tbs. Mt to lbhe. sacrificing forth last week before Easter '
"? Mvtry i .. Tin "b* ........ days ..- and : {
;tk* tnt TWTM ra* Ok* tkto: of Rata M rruir .to lbs eaa rt|
:'t Wkea'l fttokl.VM *IT. B* by tM 'f.44. .. bar lair u4 eMpr b1oM Ya .1115 brapt.ban tk* M* of tk* With .

!. Tr.wra *f tbaAu. -lag .aaao. 4oMrlb tN wader Every Department is Teeming I:1utJdreds'of'-
fml ektar.BOBU of this g sat Mqakatlsa : +
... *f Itby ,
ear Baktag BOT* WILL LAY RACER I.
N -1,0.11 M& N lie solar of ass wbkk lo coo> TOSANA UP FOR BUMMER .. J
.
:
POM of Ills UclrUwJ sobs f New
A'1 Pahl eat possW W d. Pretty Novelties ;
.' too I aWl "Ok. IMP.Oar. ." Tk4nt wow Baatatorottaf Mr. JoMpk' P. Ella.... ...... f
taIJI ud Mr .Mnro
taW a klO ,
iateitSe
r. tk* ftr7 tklia.Ctel. t; !mbar to tile MtaBl stab for Ui initial of-a Ik.*fait loyal..Fatal... bell kto vk crack broad sat Selected and with a I view of .making this last week :the :G r : '
Marsh
rlric Bwttaf as WI.Mrs
'AM p T* am* .....> radar boat OMM vffl act take tk*
JI... 't'
'
.'Wftk tU v k* .,* X to .*tt *rto4.A4 .. ta a grtttTivorlto .taMtaBl raft 4rtk Wa'_ M VM .*t ) ,Period In Our.HTsfory.; l. I f I '
> 4 tkvfMt! Oat tot.wV (
... ,.... KntthtVtJAM : ;
tuts .... trot ftfttlelMi4. bat vffl MOM ttkr ;
opott ta4
: MIl it a tortr a.Ia a pool M4 JMUTvto fo of- oafs Mat wtat<<. Tkto. sow '
pit 1Mto an felt alai "
4" i It U ..alias Ie NT tkat OT.TTffT tku rrpaM tor Ikolr kot YaJk.Yft'e .' alp) halo, Apia Dftrtac tk. stator tk* .
'... vu t.1Mtt d Tbas .... Marl ftWW'WIDIac te tkotr Mal- 0Iu&IMt air doia 4 ftp all tkotMt'rfttfftf. EASTERp MILIIE1Y'
#' I -KKMO. ba tag rn... Il MTs tie* of kr talk. | boat OB. tk* boy InW ;

swarl.d Ik* polo a WfTtar 'aF At tk* doN *f tk fttMttacC: MA.t .. at: e-au i Gnr
'" I propAat. toe '' U* BaMlea, a n. OMaa. aMM d ndes1 New Hats on disduftgef ay every day. AH! the popolar luDes old oth
bar haICIb, ..Alter.. M bii.g Ole- "W-.Jack Ta a abtoe aa4 ate 0 .-PCTmON, ->im DIVORCE: If we,hire not taken your order' for noun: taster Hat dpnl'de1a,1t much Jongeic. ts"Euter' n' birt. ,9 4!\
uip 2'11ft
tl.t I'OC1'MI' Ie twtaIa$ 011 TME'* OTA /ALr,wAs A pHlttaft ta Itrort Oorn w. Our entire llae.of Millinery b pncedtlgnng this tale,wuhia reach|of eTeiyone.' ; :
... weekf :
Mel ........ 1Mfia OCUOHTfUbt'fTom aucc w--, BMBO B. WaUn. kibMft
.* .{ ... 0. .marl, d.Ddlae lb.. aD j -.IS : tIN ta tbs etortt *de* *T.tk* i

Tar a.r. cC bit elder r. dtatJostt I K0ft ar>>ItaTk .' J drcoItlt : : :
Kn. asutwa:mat....1-1 Pot Ml*. also kr tk* C.i 1I.crtaaua raatslndap "We : r'spedat'attentlon'to;, ourjsplendlcldisplav:: of' Easier .

a,. .r. o( .tb. o..rNlftCTi heady ,
.; ,,''flmUsg Iaa. llbl == aa..I It ; aPt:_ (k* B.aya.'Ywa. pay1 AIIerb.wora/ac,. ltas B. left a:abet sop nTyub IMatrsl I, ,, and! Sljrt.iW iSts. atSacrlficePt; :l', \,

r N 1M YAW lttl "XI'. RYi.1 t to lie lea roars asaMfO aMt.r.bbM CDJ1.J1' J ;
.4 1M .......', Mdet7. .....xfaPl11 ....,. &'t1Iaa. aaddpst. fraIa 'N19 0rIeaa. air 1 IIYONA-' .WHIT&'LAWNANotUN SUm '.' : '

tayt l. abss PNabs sat1W1D. : ... AfUri yortac a Jim a nmWr froB. for fIre'Ohs Tat prpMif to l Spafttok tooktaf HoM"-j*rr 'KJBoaM i ..; a r4 Tat* at t.. Am'bpg'\ MftftBtr Bvn ftottoottoft poll-57155Mtk. .t..... M4 ofttrtft= itoioroiik.trtaMMi. / ,

.:./ .1.- WM. *>m** *vt-.f. tM,pt't. 1rb1Al' Its OmW nppty *t that *o atryM. taot: :".._. .... .... .... .... .....lea raL,, ft* to EU- UM* at ft MertSM 4.w..'_..S4JS'_ .' 1
.
c .." W'TsbsbsNl n. M .... ta: ckarn ., klra-I*. B. ,RiLNMlad .1 WAfH SUITS StUCWAIfTS *vLftJtaft
... .sr.d seal W7 lad Uwt .... IT IDle' .Ota- A4afttt '. sot la sash oflk :..... ftMtly I...!.g''w .tok4rHM ,
i rtaakai Balalktol Mrto .1 tad taut total. ... ..'.... .. .
Mid M4rM., an & -
at)4os aeM P.r's plod a rod. Mta LiMto OBBkr. i .., I -'-- Baertae Mto" prtoa.ii -......'' .,..,.'.....;: *,.....4
ky 1Mbb a.d we.. ova s LOON, Tk ftftBMT vu tkft.s1vft tft Mr vas bar to Mr. air Mm OMTK a Its 4ottor rat**; p11a..... .4 h 41.... .... ...PA. LINEN SKIRTS" .
.
1.Tb WT Ieto..satM. '" tile. ... but .fta4 tk*'. pr.i t *var4a.Tkto Mortoftita.-> it !faddy ....... >.1.1CRT' WHIT' LAWN WAISTS ...... att Baa oktrt. ftMtly trtaiftta4. taorttoft ....-,1,.........y hr.-; .
10' '- uk.4 bl De 515, ws. VM bra *C fvft u tkr* vto frTllcRbDan i f>JOt )brad aeo "W lava vatoU kaaaooawly trteUM4, thi tat.ft } B"V otytao: U* air tTJftjTataJMi ., .....i;..... '
.' >> ''nIa.... .. WIcIUI .... ... ...... a sat ,sl7Itsrl' abet, ItX1IcMarUI. .DAIT.T1 ', .ot *Vtai: .... O! **.- BatrlftM Sal. f'taa..UI .. CREAM BATISTE SEXRTSTki : .

'.... eC .aIrUI ... ra. u4 .JrM.7M4om.".pnussd UNENE aJaR'T8'is4 y tat of aktrta ftr* aids *C a1r..vt kftMato. 7o **k Mr*.1;
"J at Ik* toady 'UW Mt.-A.Ia1 )In, ?I IX. W.Joaoom.: ; Mm, BMBro4toy 'MM .. ta' this, I.....s w5.t NI1.4 I. visa at Pus .M4 ,fairy Btetarayory'ftaaOy. p albs *a4 out, sMSY, ,

A COU.CCTIOH. 1 or 'BOOK$' U4.u..MrvC. k..4 ....Itdeea.*.Tu'.*Ia' -.Mr.'Cnbort'-'-. Mtafloakal J......'Jokft.oft. tna> SaerU Mta.., rte*...... ......, ,.... .. .. ..Ji. e1., ...t.I4: $tilt.siiN. ; MertSM nto*....,...10.f .- *Ui. .... -*.*.,I .

:.. ON WftCAYNt LAWNs k* lee erMB ......y. eIMt. .4 a plooooftt, romnr party ., B>yWootorf .. :... '" \ ;, ,. "
.f 0"" Tkor wa'. Mr. a"Jai. *'" vk* ftrrlr4 ta tile KyyM.Ur4ay f

Ir \ tRoI iattMarl Iau\ tad ......... ta.;.... nwrwz.c..OAN'i Vk ar4.tka yockl M01.OA N Dress Goods" anmSuksDress '
: tart. fkT vr .ea.ww' ky ,
,1'W! "M ..**. a CICI eeC GeII K \ CWJI'TAKU _.
Mr .
Mn.BtonAf f QadnaII
,"- n kaovm koo.. '.. tkUvm ...,.. UP vkoitaft 1.4 .. tlM.OTMtaf* trail fftt4r \ ... L r .
,; \ |M( alckv ktwukt Den ,kr r; 'TUURCULOUS{- nQ.f" .. bi.s" Tk loa.aart7.,wit e' Goods -Easier Silts
> .; ''1.- : : ; V
.... of
.
t dak tar Uo
11OM.t9 a IMTVOM .*(*t..1PodsMltl Zta&y) roan .a ICs? bliss as tkotf T.eltM : I. -
b.r :aaat- tkvko.' RDDl T.a14- .. t,,i-....... VM k.U TMtordaIk ........., .llt[. o t, potato. 'fttaftf. btla.-Bt7..va1rd uaslbsa''' J Babj Cap; n tiI4 .,... ,-....,.-.-'- .. ... t
,
''l'neoNa TM< pMbsa Tow"Taas tall ... hnaeGI& at .* kB of Mrs rr.4.rlekr'M *. cs. ...., : t'i ,ltatta. *. a tackM .......o. r.sr.ht y, '= ': wl at. QOgt. PUS abrr, .
.ilL 't' pas ILM Tfttaft. Mttrlsoft'ftftta'pries l : q
... aiM to Uob d1.o forM a eMONa tk* NIB M*. at. Idta 1 focEeutbr'Tj. 1 .f .
,. ..... ., cae kMltk d ++rtl.satM.tk* Wb.51.cibwafM..d -. MtoslBaaakaCk Bacon, vk kMMft l' .98c 1' -.. vktaek -
''a .Isa ... 5.la .t. Miftdlagta tk* JIut. 1*w VMU .\ 11- .VIT .
.. *ta ;1.1 r- I'It 1 IAB o&b1
fttay
.l .... ...........w.. ... ..... !says. _- VM ....... .. cbwtato's ja.Mr .MlaftU M taw'KB *f MT Btotor.Mr tool. crMfti' orntal cn.% dibeb."wide f Von win find one assortment' ('hi.!..... lost Cataftv *tk> ....
.
1 .ka4 kMft Mkiar far tcratara of tk* po* 8,, K Rat *m tk* Bun Stoo.tan oaftotatBi a.o| >fLSSirtaek sslan a seal solo ftC, .... .
i :Tkar MMoMfml vr tMft ftta Meoiarfrt = pie of MUaL-.Tk papw to'a ,.u. tat .TMta( for Lrr Oak. ftftorvktokvtMvtn ?.-!'... 5.wtle/'s14. .. "u t ,Cap '-the, best i IA:,tHe :dtyl f pTerijstylesto disco a.rMa. WH .
""
lie % MmHaX 'J,
kotar. tk* Iti. MUi. k* ftvarlW. Horn s'tle:_*..*,* of tk.ft MU glad y -T .
ftftC I select'from 5
.
.: Ik ftOfttoftftftU bad *. *..." *. sad HMM of lUpniMUdtM of fk* bud toMtMr.tt y vtn .. totMr Inc. at two special .a,("

: ........*.. VMM*** tk* a.eu.... V. .V to MM tk* kO to taModot* .. .. M bass ta XtarUftCto; S..C.; ftB.vW Poiftftvtr. 'tr+, c hoe-r tor7'C ulna to .V.- ."",5._ Ie gab ...-..;. ,
.... i. at'48ci" .
1NtMi. OfTk '" N"-IWI.vm Mjovrft <*rta| go .. .... .. .
4.i TkM. vk 4rW.vr*:, Mrs-I. B. t 'M i.roe ta *ft* .* ..* but tin rftoi Bfttakr war 1s.E
.' BBUIMtoft1 Mn, J. C Akr alky.ktn. ta ONs._ <*Mto' A*. th..otbs, :, ; (p- ; .'.M; al last .t tkt.wc.> .Iu&.1aI! f!#:to Jl'0 values go at 98c.Y'i'. \ .. ;'OMrUto prtaft.' r.! '"

J.'OrakaB., Mn. A-'J. XUk. tar.r.Tk:, BOM* 111.lo'lNb I1.a1L .Mr.-I.: .
i. / Mm: W. HwMcUtyn. Mtai ttatbJs.a r ,""
j :, ,
.f tk a.aMrtaII MW : -
\I' -
O. X.Bta Mi'AN- MRS, RUSSELL > ..
lr.
QaarUnaaa. a a BTTM .
.
y .
*ft4 Atfr4 J. Stetoft. Mr. Bar- t> BID MIAMI, 0 } -
; ; t c ,
Ole intaa' frio'LyiW: st skis dS
torn arY4 tk* taeky.ass ftft4 K nlr4 tkoa- I irre&...=,ti'anil ftftfttaMvtan.t* slim MottoftVB. .' taptoflog'fko .E" ideriesA ,', '
a koMtff bask hot U7. mli J Mttslin frl'.er.w "
pro4tu'ot ''' Maapaay'tor r
JIr..; MmftMonpaatoa Mimi d ?
: ,
>j" 'pratbTpor. "" t :.Mr B1w 1 .by tknv Mtw'eb/Mr'. tb DaNag .ft4Trttataci o, ... .: : ... -: :: "" '
; Sb*. B. Gr Wltooft, Mf .. .. i tk* Tftftoft. pa>*ra ataac LBetiwt.'tro ,Here !to;your.clance tow stet tocae rea1';w- ( T it Sstx4pce isle 'coeBIi alas
tile Otkban Patel.M Mto. L*. ftr*.kU4ta tbd trtaft** :::: ... S4- f 'tkes:: .T1t11# s
.: .B*OarMr M-T..T. Maryka4 .Tat ky to4ay aa4.Vffl tab tk. .r.fttaStnta .: I ,. ,plDl.1D efflbrolderr.,. W. baits saorted'putour' 'Corset 4s '
i'f- ta kftft4 ft4 *.*..... Ml a'''' 1 for tkkr; U 'fcoB* !'.* tar ; Gowns, ,Corer J Chemketv; ,s.11 ,
It: ta Kmmrora IILUMII MMMII .-nerj Ns tkv->.Tf*y t. 41n{ to M9M.tavft. tk.* ka4rf4f. Mr; :,''eotire ftock of {fine embroidedcc for thi: medal Drawers SAT h ?3< CorsetCom2lq r7$e'
| c
I J. B. Tataai vk rand 1 '
vma ** via.N '
XJMtfteky* Oaralaanf MmTkrM B raWI vbn ttey VM romata Ie( a \ ale and you will find embrolderlet .of all kind
:\ W... Mm Jack Onkafti n, trw ..... stir wbtek'b.y vtnft ..isft tk toyel.l.:BaploaI ta Mv Corset Ckrrer.49c.; LOT''a: 1 c GilsmeII39Cr
.&o.t ..vrMMto4 tk*: : VMtra pall Br tk* Pftcts eoMt aiotftc. tt* ... 1 Tork ta ....., )at. *r, to tk* .t and widths tt thk Big Sacrifice 'Scle tt Ifc, ICe;. :
., fed tan k* I* da.tog roBftrkakr oatwKt' We I .Gaimeab .;Nc; .LOT, '41.04 ,
8ft.Km "Tkoa.fWlMfM" B A. ftptaft414 o.r..atba : tr' : L4 18c, He and 34 4. .-AM .lass *f.Xamdt7.V .- Mr. W Mrs. KMitU tan* .. i tk* .Ia4totto tkat a* wit k* > j.I <\. i r*
.*...? y sAloafae'.........Sal. NBNr ta MtaBl <. tk* MM DIM *r f MTvtMr awe Urtftr> ko>. Willis' two *rUrtr :double the prirt we Mkr;or.thetai Me; $1.30Grmen: ; SI.1L.; .:'\ __ t.

,.,.. ... ttaM )ate ,,
.a W, Mub" 'Yes W. B.ktclatm ; Oat :
.
VMTk* WBftft.tWfcJu ....',-J' trtakM.. Mr. Rawl :
:.I mi. rMMMto4WWM doss sot bogy.dMdt b wiNlbr'M JW.'M! Wktto ftft44aftiktr. r House
; Mrs A; : Era 'Greatfiiiteia'cr.flce of *Ji'i1J hings1wONDiNiut.'ltlto
.f .iCftlcktkooA.....,. fflorUftMra.O.IC -iS1..3 sal k\vm rtmn to-KtaBl MtjttMMtktatkJt ) Harry e Bv4t*. aid Miss Fm- ,
t.. ..... "A Tftta .f ,.., Ie M'w1t"ra..tlpwItabg .to .....*.' ,..,... teIa7.* tk -
't 'KIa I"aUIe" Mst-x..... was 1 tk. tatur part of tk* :MBftr.MtaBl from ft fytac Ttott toi'TMtaHay I !>' 4 $HIETI ANO PILLOw GAIay SPREAD BARGAIN! ... v 11

'. eats ft* Ik* -Tftf.kM4.Borate .. wfUM Mir ,: VM spat tata1 At BO*-.M ... Tta$ airs,..' asks' Tftta:'ra...*. pure a ash At.m-Ton .... k4 gra4 vrtk M. *ft...
J I VeCtaMy ftw4* ft ft.i "UU 1 W. rUVOHNftON.. "AN I J'.:3 ........ 'Baooaa. toe *f tk* ,At tt 1B -M.4ft:ittM BOtaVftMBV MM..ftftft
t.l.- a.('Zlo a t B l.WLMn.. Taa :; AGLD,,e1TIU. ... galald sal,.._ ttrTallo I .- Bolar MM* s'.J...., ..' l 4 ';' y At S1 riUft fttoM tat vmckt frta4. k4......*} KM.at tSJ.>...
..
l ... .__... rne UsbI that 1 r: '_ J : .,... tI1t1L.P.' -
1. J'aW.Jrra.A.. c.. OcrO .....1 "!pro Iatufa Dear)'_ I, : -\, i -
.. tk* .*..-taft e Mftti.AkrM4.". IDa; _W.;1t. J.tMoa. aM t7.en.. T' IbI 1IM Is .. JDTUfVvM .tra4r TV JlftfT aM a1' rwUMt.-.;.Ills tin te. annb.r. rMtafbr A vMk at kor bas.. er. Byight Edsthrl'BagainiJ
:. Mm ..UtavOEWB > liimfttln.li:** .of ,..,.'_ lot .debt MA MT sI'A'ssss C M4 1 U stral, I Stuippy
ens aaby- wa eor ........ tarjftftM4 uia.. fI6. ...... 'sal15 Mss A-'.. Tfttam. *f MtaBl. W MnJ "

b.ta esN ppNSgtNbay., -0. ....li MI Mt of ft sat. *r BT.. I.ass roc.y IaII '** Wf tb. *fX. "
t. o.e..c was sat ,aM InasbhLela. cisad. Idd 1 From, Every Department. : r
,I-W: 1i>oeL15 'w .. ear B* .... ft vMv ftft4ktUToft. tar 1 J : :..

.M PObda' cad. a.'f a.. Mfktr ft.4 matT .... Mr. rasat eC 7qtir.ob DU 1 1 IO'.WI4B :'ooIonn'sATNIri COLORED LAWNS i I ......... _, '1
.i = a BMTkl o VM ...4 tbl..BMSaa Ira Mss Natbr De pal sowdays /Is. 1br **tta4 Bvtoft at ".Iota 0.. 5.N sbrM Itbt.'tary. sat AB oilorit.lens ftiMU Nrbus tar
"BBBMft a i,* w..a..a.fkk. Rae A. M.Qbbs .. ....u.&. with b IOaaI a&teeCIM M ....... to Mtat'fnir trr. .... *.4 -,.......to Mtact trMi S east TftlM M blot M M Mate via b* *fr sbbisaa

A gnat 4M1 *f WIG ta 4ft* Mn.Matkta tk* tatoniMt ta.tktty iBiitiryft4rUkar aatrMa W .bdbstaty slt.Ifita. I Haas Jr1et BacriS** Mta stta* .Scud. taro( w aiartSM pall ftt Ito .....;<. airbus
.
.. Mann asCo III As'aMotl '
tar 4 eftnytacMA IIr CMlkft 11a.t.,1 I
.... ftrktaftt ntsiftc MNr.t1 4, -. i I ..... tit Ilibossalout ISdCUKTAINBWnB f 7c .. 1k prtaa ,11. yar**. fill,
tkta .
--,.. ,.. MARCH YJU.ACLOID I... .,. I 1 LINOERIE BATIBTEMtackttanri INDIA LAWN tUvrtfc Ballad. ''to '
.' tCT.\ fi'LINftRTAINLD, -, LAST tlr4HtTl .-.I: Tft ....... Bft* Mruta ... M ... kattatak MR M4 ta. M tack ...., Mtaft Lftvs: *v kMt a. -
.' \ 1 .1 P. X "v MILS kL L&Y .. '. -" L TTMtoV. Vk* kM kMft .we. O. rugabr|ll.1-1. Tai.BaorlSM 0.. *f tk* sew iprtaf takrtoft.a U H* toM M B taotft. 11........> ...Nps ,
.
/ i h. > "; ....* tk vtator Mouths a& c* ale prtoalUMc **..t Tftta* ..111.1 Mta IMIIIee ale pi. Owawe'riu1
f"T' I.p ;:. ( sa Tbanlltl's Daa71Bqp t ., .. alt
I* .) Gas.-So ., .'ta. 10.11W J .
11eba ) ... 32cIIVNCN !'a1* ks.upa. N is '
ft're& I ?. lost slgtL ns via spat ft low VMM kr wfan' lOc ,
.... at MarcA Vila teat LINEN LAWN also olds: ... slot'
\ .; Y..P..u..cC o..adIt..stotaL't Mid_...... Mss.*f./ Ik* gs.osra Htantac M kor *U Tlrttata M tack vu ftkMr .ttftM tavm >Mt LAWN M INCH UNINI ....... solo prb 14Tads
.b' wa ,4lltttttafb gab. ., IDle .... to tMr VMMB ta tk* ftftrtkTn tk. tktaf tar Ira Wit watt oar N tack TTMCk ..... wry MMT sal12s Soft tfttak !Lass M tac: 4 vU*; M PMI'w. HNM
ftt tk*
M tat *TMkU .. 3": lie .U oattlSa ata tar spa vatota a4 4rmai.U tk* Slid JW atvar* pa4 0 Mat sostus '
M asst of tbw ....., Oros i ifttar T polio
.. etI'Mt.' .0.- Tfcrr TM'tiav'
.
,. .
."\.. spa aat'alos; IMI'tIee sole Mr "'" ....... sob Mto.
: ;'It.. BMto-vr* ta4.ta*. ta ftfttn Metaek I_ vktr tky via' sore at oamr *fTvalOkatrMt 48d -
:f. ..ftttor vktak tile oat M*> .. -A.or a* bail ... ;T ftft4 Bofttarftr.*. -taft RAJAH LVC ENE. .. 23c 14c -' Lul.rDr

.1 ., b ,. 0. dialog V' Mat ftUkt tar.KevpBl.. B. I.. vWr IT tack vU Iamb, Bass aO tk* ( PERSIAN LAWN CHICK NAINSOOKTVMtytT .a.rNs..wM.l
> oudwbaatbbrsatb, 1 tsblo a Edtt7.stor MIAMI TO OOTOjMCKftONYILLC ., t abraai......... L. 1 kWal 515455 Ia aYd fO: M toaTvU J BkMr rvnta laws.as ptoeM an ...., aback Cftll4fa4 .. 4aNaa:

p ., tai III t.Ma POM: RVAQtB aatbs ,,1 pugolor M sail 1 vilis'-sustlsu /eswsls. visas at K sslaqi &. ......., 17 belts vU: a .... of loud.......?
Nfla g.t ;aacac vkkk was LRrb.>r . ': IMFf-' <," .. ,.tee ftrto* gala at 1M; MerUM Mta polio .
,
ens ..4--. --,_ s 'ne-..... X..l.biB rDi. '' L'x.'A. MartkaB.: '*f JFRENCH \ lie Ul.c ftkto vklto tav.:alaaif..a

-'Al. ... UIaM .....rat .....: leaF the:tan:...........: -.laC.a- jtvar: Ttattort ta tk.*,Mad BATISTE Mt sew the,,.]:-
Orq.14* Boo atbsrI l Noses .s kor Ian Sup fI6 tk* .... Coy,t tTMtariay ; ttoa tac to .... M INCH LAWN COLORED LINEN .... *t7M(
t =- Brr.ya. unlit .= all;vfa ..... vttkta a tv kMritkftTMftori ......-rT ... ...... DIIr ft*tak v..* rracki kattoto; a .., 0.* MM Ml M gel vt** Ia41aBM M tack NIore4 ..*.. afl aka*. too d ausl cis
rtarMM. B Ry Jows1 7Bbbs. tar JackMCTtn Vpn as. ........ Toy rtftn4 buss Bfta *k.*r Mmy. i karrita at M* *; MT rasmtar It **at vata*. toet frost a bartato .( N lab All Ik* sobs- v* Mk-

Mart JIJae., '. tads Bb1.lawr air win .* ta dry dock for Il tat vrntac trateMtia4 BoerlSM Mta prte* .BaertSc. sail prle Mack* Ml. pries to Iles prsas1" ,
', l. Bata ByM. Can M4- pair pTMntoiy .. bkag sop E I. 39c! 15c 22c are Warn vtet ,tt*-
> 'JIIDI .a.rtaI
MftT'OrMrJaratt: ..... .Bato*. Ktafkt L?. Pea?"Wat ft4 H* Mm with Mr. aa4Urt ala.'aw. ,
; 1 eI&.' Bob, x0Lats. ADtrt Ony. rft for a.. roar ''Mn. tWansr TuLMitL*. :
daM \: Batraek.'. Joist Hlaotoa Saari Bantus ... tCoataak.ttk| 1NW. Mr. M.. tX EMMTI bass M 'I
1 BBttk.'WUa* O1 MV Bas WItooaT.Jarrott. : IOaaI .Y ON''-'- ftrJ'' ost5ads A.S.b...AM .' Wvlm F.*4.... tavar4 AyMott ..... all It,-I. smolli air slit low-ti, ,

4 u.I. atkom ,. 5. ba w Sr aala.a ns b th. ,
'
\-rl .. Mrs W.Sli ;: V. ....... left ri
--, :A'PLEASANT:' EYEMINO r I/ this. BMTfttac far --- .'JIDI1u. SILK PLATrtO HOSE LAoitr USLI Most LAOIM W Lt MOM ;

rl --" Viuv' AT Q lrMAi CtOS YACHT .EDRIS SAILEDTODAY Mla (MkarX. lots ......... sot IA&a all slit plait*! ..... Mtar Ladles' taM Mack Bat kM*. ptataa4 __ ...... I. ..... .... ,..

.. ... <, FOR.' NEW YORK t. vffl Uk Mr*. Ease Barb vklto. ktaekrftte.. ptote air PM wart; *w r.o.r I tar Belo heir tb4 W Nee wort:.
\ (,.,. ........, 7) -" koftW .....* BMfttk *f ApraDrjftfti spas *. .... all rUH bbl: oaerUta Mta prle MMk ft4 Wu. .*r belt,M* teak
,.i: Tr* vr kMy ,r.a4s ..... Tft tan. astray i........ pa I 9EyHILDRN'1 25c MJ : MutlM arta*
.?
'. M tk* nr*> RM4n4 Mrtr atfta E4rta.CftptataItatMft : Bmioa,; sa aM ly+Ma Mn. DvTMMrt vk k*ee ,
.tact ftlftkt ky tile .......'i aat Wyotk. ftfiBC JMBB'M. ... *PftS3tk* tat taw vista. at Ftart HOSE 39c
bole limn ta tk. WfttMft bsfdlu.Lti MJto4 Ibis Boratar.for. Mv 'Trkvklck List, Iac toT lady tar DeW GAUZE vim
,* MMM4 to tar tk* EMMV pen vn k* bo kM4mannvkO koU at .rw T. 0.. sow atrazt7 oktUrM'o bit eAU%& nan '
ryass
Y : ,toe TIT* MM4r4. vktak vffl k* ptay ....... ftkM tk.* rt* rftarrMorta. \ := ...JC. Meek ribbo4 booaj Paw ba*| sal fifty Jo*** lady lots 151.1 waea LUtaa to* Bat* tatak VMft\ lIB, "'

.4 ---. at fk* rS..tar ,TvMiayMr. ... .. TM Btfrto to ..alb.ta..t *f M* air Pt... M. a----- aid too; Mass .* .. 11d: **r boat OW kMt U 11c TfttM OMrt. tap* ta M.k a4 am koto- mmnotar \
Ngu ......' *..na *f kr kta4 tkat faaQr tan Its ....tag for Grail 1k robs: MflrtSe solo.trIM lee Mta aiu*-BU to a MMBOT II* .*!... ......tau.

Tb ps05.ati'p1M, wa was b visa ibis,Mrt. ftarnc bas eoBtafkor Bapl.*. Mtek, This tkoy wit ftpo4Mm I 1B< 1 lie Ul-3c ) J t
T. *V-s:_-" .' 'wins' ION .. I. .0. BBt.MMTftl vtatan.'Wyotk rod. ,
-1 TTM* B3IMMT. prT.4 tk* a.eew i IM ', M4 ..... .... upatlM ;!, .
M 1.4.1.1 VM BiiiBlitv wltf sPot M555a TeSrri brow ......,., T..-rV. Bckfttt kM rt n.4 ;

;..".. kMMtm poly Mtatot+ky Mm nIL.4 .. '1Ca.IIM". EI7. \

<. J 4

: '
paw x ..Jw7; '.. "( t. .."'iS'' 'Ao's''._..rer[+ alhrr+.5nli "t";wry. 'WE=ICLi-IL Mt'1trIMOiJi' ,, .
.JJ tR1D.T.'LT1 L 1414.. :' :."\.;... : i+r tV 4 ". "j"' ,.r..,,+ .kll l _...... &..1.. "- ,
-- --- -----

111 ElEiNTJ[ !I 'D'. Godman'TI'I TIETRAlN E N ANnEX f : -T ".


f

.* HESS SERVICE Miami, Florida Ii Tompkins Variety'Store

. WILL OPPOSE Suffered By I ,


,, Tko fall ataialafof tkoM !ko
HUDSON DynamiteIEIPLOSION N 1, Delft, _1aM4 la 111_". !I wind oaa ooly W aperarla 4 kf
loss wko kara TlaJf* late. favor*tawtloa
>y ItM pM'. of Defray-PolrttMl 4ar:a( tko _tile of Deo abet Is now the
+ rr Jaaatry. r.......,. Mart Apr I handling simplex glass cap
( t* City Cora MAMtl May wkaa tko I4IrQ U ia.tk. .J
!For Re-Nomination as Senator I::: = i crt, of tko lee Klax. Wk.ra. la .)auIcooatry.

THIS HOB G Gt .tot ;. caa .. ajoy tko plaiMraiof Mason's fruit'
.
From the Thirteenth Cm oat door Ufa la all-W atrr wlrftbo i ain qt. G 1-21 gal.; op .

) Umpmtmra win ayr5s. n." \ ,
District
I a>(mo krtwaoa Paemk T sal list?
.t- I-.... MrNamarat Caa rwa raTM -a vail -ko Nortk
A Quarry ., MOM c-..", M Tk. Fort Plmot te koUtac a .......s crlIMt'Jao aa4 'y..... Eact aa4 M 411o ...'* ..

: (amid lids 1. Nt "'ty Injure taat .*. M. E: .Chat-h i.r I I ara IM kooa4 M4 oaow bo.... tkaJU ]
tBUUlEIENH tW .... Ute '' U tips
ot BapUat propt ofr. ra a pUeo la aovatry wSrtru
; -HI. Kup Was ky AMart CIeet tau j _all). Re*. 1. JL Blotter lien U a ta< of prrpraal "."*'
sin co to fort Laadrrdal aad Mlaail U tko plaeo. Coma aa. ko t aVtaro4
f FROM Sf. LUC1E[ E .In pr.ek ant aa4ay.Actaa.. I I l-ka kaa4r4a of tkoaoaad.1'I I

'J lira J. W. Mra. Ris, hat >..... Hrra. .r ryiklac. for tko ja !
art ilia.DI"" a>rt kmI .UrUlaaval of ptoaaaro rkra kips
..., at FL Uaa4.r4&Jo riatUac Mra.B .1 Iba Iou... li yo. aro.fr t/ d" "'. A nice line of extension window
Tamer RrprtMiudr Rte 1a5aa (From hfe4& s Da1b') >f4 Bryaa ato4 report aa ">oyaU. ,Sttai..wnag .it. you wUl Sal atmadjat pi.oarratwkiac screens, will

2.(1.1 tIN.ktIrltr Ia st. Lade eUrre By tb.of proaMtBra.,...1... xptoatoB wall kUadU of..a eoeia xla. tko I itko* ells oUto owa 4Todt rtr.r aa4taa to .S U ira II (raat tko ojaaaUUfo.dual a4....<.aatj.. .inked.naa.eo. fit any window. Mosquito netting and canopies '

at puny of tk* La' Rosa ; .. to MlaaU ta ywtr aato. for fc-
plut Yr. Hu4 oa BCCCKM bSuu itracUac Coal....,. oa tk* ..... ..,G.w. A Oonpaay kaTO .T. to4 a I. a pla ....
teat slag due .at tkolr ; also
fairs PrahlkUaaABMac .w. of tko rlTcr btu MIlT last Tkty aro a4Iac arraral aria wltktonaatoao ,Moat of your Ua. 4rtrta /rr rages mosquito shields, a sure protection
tla.lalaC.. Mr. i. O. ..,
Ootfmaa. tons.aa .. aSa rall. tVoa k anti. kat
vat
fftt aa4 iko ylw
of tkofroai wink bad s sunny Mtap. at Iw 1.55 wilk tkom la 'saw of oraara ax erapafraU grorcakoaldM sand
Leu.ai flies
aarloM hurry sad 15x1. UItr. JW w 4rNo for a kaa4ra4or against gnats and other Insects -
tko Ytanon la tkoaty y awaa Aa H I. Mr. Oo4awa toi4 ...... Edaafortoa akdro an. .. Its atratek avartk*
Mra.
kM .
4
ta'day Haa K. B. Baaloraoa. of rotara
lrul ./ I . .. I. Ask
jlFor* rtarea. Mr. Balraoi. waa tor- Jwtaa r eatT4. but win ko akoat kto after ofvoral laoatko akaaoeaWkJto to ,see them. ;;
la Aatorka Mlaail sal Jbiahack
:
.russet? laiJTMiatatln from Brrar4 away ako an4r*"at trvolrkt tatting .
.
war'slat. la a frw .&7L Tko .. .. t ,
.. COOM Missal
mart. to
laoBaty. prwtooo to Ita dlrtatoa ups I ekarto lad buss from afapedaBrt ta MT troaa4 ,.
tin ors s'o 8L Loot eoaaty. aac I I'la Oe/.a. Jaat ptaeo4 ky Mr. 11.1> fooU aon* rkat nanN. B roe kava ..aatJaa. Mtarlaj ar We
.
oa* of ua proaUaoot BMB of klajBaaJeraoa .way froai aa4 It.ko wk ka4... U tart4. aua to at watt tko Mr.; BoDio Jooea. wko kM kMa at I'wet aCavaaU la yo. .,.., M4 keep on hand cooking utensils, in Agate
ttataoa to \a.. win W14 ta Skim. .
ins iM atlloa expected seat Moa you aooa ap par*
Nt It oIL Mr.
r. _Mtr aaU tkat tka pent. boc'battery Ootfaua WM 'a/ I ,... Uoaa atatoapkaro wafto4 pat Enamel
4owa ky tka Macaaatoa ... line and l wooden dishes ,
{'4cal attaatlaa U auckty wars ap ala till> dotklac tort float Skins .,.* At a .caDo4 BMtiac af tko alit ,ly or briskly ry alsaoat .....' wares, knives ,
.way. o4 tkat kottor times are eoa .. --... ...'.( tk* IM oaiaitoloa>r-o die- Weiss frwaa tko anaa. krla taa} to
to v Mack ImtcTMt to aalfta4 totka.aOoM HRisk.. pu<*4 la a t.ekW Mat kU la tko loin paRa w.._ {I you teelaoai aa4 Maafcrt at aa M5Ma and forks toasters
to ko ano4 ta tk* Mw tIt to tk* etty for BtWtcaJ team t BlckL a flare* attradaaM WMprraoat ., tko past wkil you rMlia spoons graters, water f

y. .*N 41atrtet. topoeUBy fist ..... Tk Mad to kto t an*..from to, aojhUato a caadtdato for tka aba**, caaataf you to tMlls: .
iMatOf troy iko Utk aeaaiartaJ tM 4aflralac totes of tko arrplnolMaa4 tka offlao. | |,M aorar ..,... lIst lass rra More coolers clothes hampers meat grinners fruit
.... ,
Tko ,
aU.wktek omkraoM with D4 tko alCTtM **rt lav a wa caD4 to .KIM :xlataaM to a slinky task Nwlsat > '. ,
s rvyjlka ooaaOM of St. Lad aadarayt. Jary. \ a4 aoaitaado** build la ...... Mr. [' prkojMa tsp... Ocam. tam afar .
., ;' __ J. Ui. hly ". aoalaat4 foreaairmaa and little of' and
aral It ya its teal of | ar pressers a anything that
every
AM la tato csdwttai If*. Baritor.a COMPLAINTS AT THC kat:4cBa4. Thus B. i.StcrUacpat aoaltaa .. awn Sal kay IIDtQ.t'(jvarrMy .
# BM4 tka 1th aa4 aaovatt. kt aoaataaUoa Mr. HutsB.
> tatateoMMt pro that tk** a.Moase. OtaOB BLOWING-Off OF STEAM aooj ftaaatdfra. .Jr. af RatBw Fata. _aoack It.....to rallak.give koran4 latnxuA .erlt4- MM 'is useful to the house hold arid kitchen. We:
(: adTaealM of kotk KC.ZJMI* b Tkrraf bat a. larder aoaa.kudJoaa. ..
Tko Matropolto kM raedTo4oral sew aa4 w...* tko buys yoeaa
Mr. .
Brmrt oaatlv ara Ua4 t Baaa4ora WM et4 -
ap coagplalata of tile klowtac of a.. MW .,..u. of Iaa4 Mlvatar handle swift arid
wwtfig tooth a4 toaaa et.... from jkrltkoat OEfKmiUoa. Tko eUcdoaof a up to date line of ladies and
loaoiaitlTM at tko aa4 aky. rtow4 mad aMrtao lift
\ ,
: }ro-rioettaa of HOB. r, K. ...... dot aocrvtorrtkea; *M la H. *
BOMO lulu tk* kto Mac to tko craadv aaoadaar aa4 tick. i
I. ..
1w.. wfco i BO ably rcproBMta tk* *mas BomUaUd aM
bears of alfkt an4 rarty BMral. rtlaad. M, Rkaooaa of Boyatoa WM ,Ids alM la tko water la apaa *i Uaoral gentlemens flimishings notions and iovelties.
?b Aaa-ProUhttlooJ ta. Iff. ]Uot4. Oao coait4atBtayi that tka ... pIeW' ta aoitiaatioa aa4 tlortMAftrr aa4 titeaaiva tare of (fowtioot twatci.
aro aBC tko artBBMat to M 4Utarklac aa4 akatUrtac to tkoBOTTM aa ai iroprtaia a4drM fromtkofckalr ..rr 'ask .M?. HBOOOB Mug ko il55bibltio0bi'W a. tkal It aertooaly stunts a dub : .*.|* dig ,tk* objwL tko tossaboa to Ba4 u.... It tmkac } the windows of i ) "
If r*<**t4 win MLB. Tk* corrMtioodtat Wak. aeNtist lbs Woc *4a4 to aomlaaiaaadM I( la a tftl'ckL rod port Uo <* f ", ,
toss(. aa4 vot* for Btato profcn*. It ratirrty waarwaaary flat. CUa ktd S 4 .... Vr. A. E. Parker ., .led tka nlUato4 caa glvs you far- / '
,H. aha ...M that tkey, araeaa sa'd..Lull ko canariMoa4 .us.teas Boyatoa, kcta| tk* oaly aotafa.. It\ ,fU of Urpoa. k'BffUa. lames u ;r rI i : \
tkat It ,
tdr" tMt tko B0.laaUoa ..wtsk..lst..uac pay ara Pal t
prspai l: .4 tonBtao4 I cloao. Hr. Farktr j* adios U. aa4 U fOIl disks Ma food Qeft ; ,
of M pos. WM. aocalaate4 ky aro am akaadaaea "... aad .h.s 4 f
lCtkIIsatlne lIet kla4a U tartto... aa slant ssd ass
furl(.. kaal...a rortoty of Ida ., .... Rayon .a4textaro :
6JONES 1 ISMllfllE' 5 2.New. Flowers .. .... kafow tko ...uac via aa wall ..' of tk. rat ()lestaW. -
attooraodV \ i color aa Aloud W. faJotkna. etyl
Tk BModaf tkroackowt was aat4Jactr rtraUac'tka krUtlaa .
tapM aJfjOr sal .rUwtb ( ,of tko ,....,.,. alerMlbli r

$ In ,PoliticalTko ;? aa4.|a.atkoro.,OBaaptoapaa. Ua4'M katdtec adaearrlo4 for tint tkolr M akaaata toacaoakotwooa ... ,.. tkat acxnom mar aaaa''to ntoovcn tk* sldorMilTHIR AJ f PEBAB01O _


tkotr: tbe... Aatoac tkaUQor '
froai >aat Pubs B.edt WIll, dtraa fralta; Oeaoktr to May P1M
aBOQquet Ooo. Potter' Mr. OM Aatkoay. ........ Jaaa. lUy, Octokar aM f**> \
iE1IJION. Mrs O.O. Bfrokas Mr. BatMa B. JM>... wltk. aoaao fruit r" y BMMUta '1006' Avenue: D \'Miami F
.
ra '- uta4ra.-.- Jr.j fraai Boyatoa tk* CU ,.,. TuaUalM a.katoaay a.
'L,19SICPitt *, i" ,... ., vaJKa Fiaia. B. Biaaaa ... etlap Daeoatkrr. ...... Aant. ,
S' Mr. D *bintt. Mr. JL: & Fa*.. sal aarly part of May. .' Tr.TKa ,.. i ; I
BoUttaal ftowar. ko4 kaa buss kari wan aoOoakla- frart -Jaly ..... att4 aVptaaitarStrawwarrtoa .
..t M ... ids t.t JUlIe .Mr..Li; J,. rTackor kM aeMpt4a rtp-a Doaoatkar to kUyTkaa .; .
efleo sad taUaUMM III tko let few aoaUtaa .wUk .tk .... eoBipaay at wm ka aaaa tkat tka Bat. I
4ayaaa4 la asq.oe3, at Fate Hose aa4 toft bins aa tka Coaat fanaor caa ka..ota< ...a>aaoarty a i. _
af.tka.aor.il laaroaaai j.a.a& nee to ns.ortAJrQ LMM story. akoatk tka Farj l Ifka
C e Certain NcmetI aTM latoat seplrnls'ry:/.> Oeorrto Taekar,' aa* .. oartoaakora BMaacM rlkt aa4 wo. otro*d1

I oa the. ...... of BoratAa..a.4.CkartM Mr. A.'JL B.at .oa ta la*tko atek pakVa ttofpan BckooLkack at tkla lab area. arrooaaora to 'ctToraUy Ckatrraaa :
Prinurymeetkm II.* asp fur Jar .....

CaH-Grounda torBoymtoa.eDaatF .,.HofaaataoC.-......."' rOu.l la law waaka.
a ..., nl JUUI tAatilsMaa Dl. 'tw.W. kooa-Tory aaadifactory toe a* s .
BOO BAXD DBODOCTS L
Inlets r apa Mvd7. Ia IIdnlll'.. Hpatroa tko
Kf' Puler o aasapt tit 0..BoW Baa} local"'p tt t t loll* aloac.toSearakart law Bftaetpat Ia4aatry to. tkto. u. .
.. aa4 a:... ....... pain Moaday. 414 aot Nan aim f1 Wo4aoolay. Horn la tka irwwtac at tratta aa4 .trtor

1.r..pt-litls. ls o.d IOseees or aa4 'traekor af that .....) Blaaaatlaafy.tof Cook ass war ....... taaatakCaa lor tka Bartkaim. varkvota. State ff: Fbita d\ ,S &tx .
.. Bdl akalmaa. aai A. A .tilt oaoo H tko ftRI& bell jaekaoaTUto toa 4ay. ac* karoaotlyt TaaMtaaa 'feral tka atapto > Grawfr t, wMc& are 1/rfI H Be.r
.sobs' at tka Da4a Coaaty of a auoa amtlag ko.4 at ..,.... arrtY. ...,aMpatoata aritrtkc rip, W Den ors hinge ajaaarHlaiat "
taeadro Ooh Irk Tu. May, al kt. ail attaa4o4 ky tato aaakaa tka ktiyar* toooa aOar THa ak M. pmall. | MiwMe M est pices k t tie:Bftrtet Mw a esertiet t tlltH-! ,
votora trw Dolrmy.' Bvyaaoav rate ,..... moss
Ibta taaialac foe T1tr,10sb.ir. to about kaK of" tkolr toa. ExpraMaklpaiMto : ec IaaC. ,
Jolts aflaar L JOBMkraacktky r.rfc; east tkfWfkaat.tkat.clatrM. -ar* alM vaaattofaetory, ataaaatoUaoa at* lbs ptoaOacaaaaoa .fig GtaHes, LeseUp;' Lies lid, Komiti tiwan on t
KM Boartaado _..... ,
M waa Mr toaa>.... bogy atacMd ...tile ptaafora axtoada frog Octokar tka trat
rr rarkar kt a .... ettls.s'tW wwM ... katk Uaktpatrata RH: Wd bid
.L $ p.M r. B. ) fraai day to day to. tko kotaalwttk Jaaaary pal aa4 of GO R&tp Lem OrE
meats tko \.
wa ry s .OMyW ,
es..oapsl lb..uM; .0 dad, Bd aolt.oa a MTM apria4oroi ar aaat aortk fraaa *tovaaakar ,
bla56ri' _
plan'tb. No.a o1 5o0dmt tkoai saa4lBC air aa vii Y aata ktay. altkoajk Dan Vlac
'
afI IM eiai.ui ss t >a dtfsea14 Jp- "bra.s' II. Dniae-. s' told s.]mad Ua.loaalto'ara. aaaattotaa. pareOeaQy< ao tEraea la |k* .
ka Lea
of
*
essay; pilw7 .MOtios tko BoSi.M.u/eoWryFw a raaUaat ..... aaaaa any ka pistol or vacUktea .
Tb.'sMtuc M r'ie.tM fa.t tk past aUyoara .Sitesd naaiailaalBB vent ta tka
yaa
s p idoa bet ..ells.M N mad.kM*- Bo Ida laaa4traekar. Hack towards.. ItaptiatUlac. 4 .1d Kwo4U ko' kat >ade*. to ,......catkr4...... STOWS aay Say aoaaOy oa kpralrlo sad trr5 lwsar, R5 bus Lara ......... u. lot. s.1r .NwSu.tpire.

plat.tlS. af.iiit.arwq..l aa4 bus a s'sa aaaay Maa4 pwwa tkaKariBort at Uto plow. flat'IMr laaaa vita ara tTM. frooittekor an wklak Raw tkoU aV 001 tko B4 LaaV *C tile .... ark Fry aa4 a.
Is set eaaipol'jtk' pxprMo ,aaapaar to sad eaaipooU < a tall 1 at aatacaa wkoa :pUato4 apoaku4 .
Ma OBpnort kia caa4Uaey.f. play. 11II1 BaaMatoM Gentry atoa aa thus to .t. arklto Fly te4or .
to
.uIcSas'11,11.; .SR d'.lea :Wfa 15$ bad art. FT Ka ara nova aa pta to wkJek tkay ate hit ,
.t/tat.maalou. !.'ttt tko'TPURiTY ,Ua4a.wklck sea afltktly Vskcr tkaaItko ...... W* '.'s.gsny raoooaawaA kick (ua.... toa4 Bear Fai kt Liact c.......- +W,
1.4 heit.l Die. suit? saes( r aratrlof .4 la tkto aratloa T.ry toed sal kick lad
t Soar aa plao NI
Ortaaa Booca take rtrt ,
1 a"wa1Mes A wbc! eleoMosi tin .. .. .. IB koytkcw
rocky. TIM rock to a p..un..son.s1 mar dUal aM LOOM CWyAto *
.Psis. I tb..asaf.alaskae.R TrsUrerCObel tonaaUoa 'aoatatalac a grist .>*Jaf tax pr4aotac lbs koat ajaatty .*aea Tfar*. to 4aac. e I
b.sM.. TM p.nSl.a5N ; .< Crap aa4 .. ills plan o* tk* Ia4toa >r... oust
U< '
pbat tool M rt4aaa4 hUd I ,.
.. .
that w .i..tw Mim INPOLITICS i Fan Fiona arlactac ;jtroM Mla. "
aa4 tkoraterola
-, 'Yr s Slat la aaaay piaeM sup a4otkor ara ta ao>1atkc .oar aatraaa are I
'wlis pie ettr. w dal. bar poafttoa to faratok truss use of j ko Mote vkere ikidrMdid .
k wb.andlobisotAilJ
trait Mess ara to uses
aM.sM *tarfO Mt wp AsS "Sffial: :1IiS. at.a4 af roota bat bad a4apt4 to dlffarrat ..n. .
wt a.l' Ic I at fps raeaatv eS : tac tkrinOr tkoack'ajparaauy. adapted totkatt M** It awnA
lJ ooW'Ptata of'rock.' ,MMof FAamOTUUt KB.. al tae.dw 5
,
toe oa a.
,," .,. ,., j ..... ./latr1\wnd
> > atraatarotko
koary tnai
Dots uBap1' all w.l( a poraai .. .
.
will a as.wr M w'paM1 vet, rats of tko tress ara. raaJ..4
.l _
.. w Lddos d lids. Joss.bi ;R OI1f ). )\ i 1

U4 vtU iitM .' ,:"RrsjF_ ta 4il:. ..,. ,.ppt.sebIt. nary. aapiaailaloi .... Tko frttn Griffing'sPomona W. ...f...... raal ... .

\-c": rorj! ftIIWI7., fo .wtak to ana tkatao |alttTU4 Its aktaCy crapetraJt. jar; Paul sod E.wa..a .....
: fiaJMitrtt for.,..... aoa4.ottkotf Traedpaan. >
'. a.lv ri.a5 less aacaav *app M. gem "-t... .:.. .. .,
Luc ;( :.RI.aiIS: 'cvaapaUpt apoa.. vary kick aa4 UaMa aa4 Vmoaa kr d..ced r trbrs.
; pUaju tTar koOora tkat i\-w kowloa beta' Mac >a41g?- Nurseries +!-tI .
., .awn M T...5th sled:trs.;; both Los tko vwtara af tatoooaaty tartarpro4ae4, err tulip 4e
: t4. 'r.y. .n-. ....t aa4 r pony ..... cooaty. latkawato. aoaa to Ua aoaatry.wthstt.a.tMr diraatroM ikfwill .,..-.. is .t ...... M -
.. ar a*
t f' oPINION .. to Nfaao to oapport aayauai .1IttIe tkro to l Irses4 M wm IT*
Iwadre from
; 'W ell iusat.IMII,..... ar. eat a| ass wko ...w wa- Wholesale and Retail phone 129-$
....
:; .I- ...... to aaekra. tka xaalaatlMi ky yaara aftor pUatlac to ... itTtt a.I..aHMHeo
t' ---- ) tapt.party ....-dq tko voter: ....w e...WSq tko ca..... aaFtaaappkH t
......... M M..id MT ... I'- Uru.'Madg' I II. tkat:la ..'ear.twM ...14 attempt to 'vkfeL crow aa a ,*..'. .
... ---. -. ... -.. ............ I. 51.117.) .. ....... votaa?aa4. ....... ky say wkka ass propacato4 ky attac aOpaar ,.
.
.
-- M>a 1MIst' Cops traaaarar aC tkaaakaertko4 ... '....... list ..
..1M... tM .... .IDe UIu.. aiaaao y.. .. .... trait ta *tckt o --
.--- --....., 'tai ,.ky .aiortkaata aa4prooortyowaora ...,. Bqwor a.* sat otkar .... ..... after' ........ U twa aetiUoa
..........,...... ....- a* Twolftk swat I. Tka CMiUata wko attoaitpa to tkoy are grows 1 aCM ups tkarokatac '
ANNUAL
t wid..rrt 111sa ssUos' aC Oat koaaXrck- tka .kara or af kJa oppoaoaV M kMMaty for protaetto SPRING
taaraoaAfar 4arlM vtatoc.laaaoa; : or to tatoet .......... or. Mttrr.aoK .. fraai .... aa4 bunt la n.. a Mrtaof ( *
OM'1 risW POND tka toUowUf ..... obowtag tkatof a< say. kM Ism Ibis .......*.( Mod pot aa ea.. wkfcak .. ,fa* '
AND:ATLMiTC octtiul I w --r: miJt waa ooDoetW aa4paU 4oaorrao to W 4ofoato4.', Tkoro NIt aaot. af ........ fartkor aortk. Tkarara >TEHNIS TOURKtYOJafl
iaa\aat4 .JBaBUaaUoa.F. B. C. Batot OoBay aUtOi-. aavtkly tessa wky .......... toa to twairo ....... plat to 75 MEN'S SUITSBlue

1.Yr 1M Lad; i., AJ .... aoatrtkatoC' ttM-H Tko.aftaiiaat II Ole l far Iko aaato all paotdoaa...,.., aMy trUadTMcaanat. / aot otrtTOoaraaoUy .... lbs .... sal Ik* trust knaga to W

Pus i1Mty a1' w.i. we.tl aakacniaia sal tko aim property tk* smut owaor oaekpaU Ha.Tka I *. tka. Lad Hcaaat atm surd kV. trleada.aa4tka for tkoaaafaotor aatckaorkoeod tor Bed .of,..froai.... t M oa*Mata Mt44oaoa .a Sags Black Cheviot snd Oral Flanne at

ua..let As hodit'Pubo isle tka faai ara aa.toOowB of our atkar. Tku slaw Maps (or Porte KlMa. Tk poreoaiac TnMm'W at tM OJafl Valley -
w t1. IsR.ssa! Astlu7.Roat1. Bartto* VQaarlanaaa. !atwara ko tka faaa. -Lot a au wkaaaado : |of .ptaata frattiac ........ .... Ua
R W Met old h s Ire.t a s.1Sbut ...... Braa* B..&" Poaclaa. wwM N eOIpIae ..' to aa4rataa4 -]ear aa4 fadcanat mnaaal ta tIMer CawjtA, LM Aarataa., c... $8.50
Tea hPrt.oa wY wet W. ..' ........ Blaaayaa BotoL Oat. pack ,..... wffl aol aora. BOOM crawara ..... aarni4a4
.k wt ttl W St Isw .Fbat ICattoaat Bake troaaaif BotoL I. totoratoC. f la aaeamc hit froai 7$ p.. data Taiwaca SatsrdayM
w r tt.t tbat 11 Bass. 10', :T. r."Ba4ca.MJaU Hard. wara Ca. what akaOfwa aay of 'tt. BMBwkahwoaU .Sat af tk* plea ki tko r ptaeriM ZD pairs of Striped Wonted Pants at 82.7lJ.fddov .
his s.wt ta.ra.d tb. 4W. ''R.'*L. Brady. MlaaU FaraJtar* Oa;. aok kto ...' ... la- ... tnt 7sr.POPULA. .
baswaa s Oeurpps 1* pssllb.'Atini. sal ,11M. Ooaaty. .Farattaia e .....,' TkalkaOot to oao of tk* a Ao'mMORTLI AND t .
o..a, v paar. '11...;- B.Aakby c. r.I. I. Mtia4 kortucM of JtW ..... CABJUAU DBim Awls Cat. Aprn 4Tb.tNA.e.11 r
a. 1 w o wt. banMr.1K BataaW. Towatoy-Broa,' A: X Kotk. ;1 I 11,. :parity 4opoa4. tk* :lOoroaaat urine I aui,a; fibril aaaaal sputa taaato tooraaaMat -
Mat.VMM Mt 4r t* UM M J.- A. McOoaald. i. A. Bolekor. aFrtooaa. :ataktBty of oaj;bo.serf IB of R* wkcwwald Vca cm Ana Orcok. taUU Run at tk* OJmfl Villa eoorta
boa! fa Mt d ids $sos. v.rwa Co r. B. O. Lad aU. V ..... :
c.. 4ikoa lar a ...... ,..... I aOlaa Ca Mr U aUlM win krcta toaiaiiaw aa4 coodaaotkrwack
l.atr.
K sfl, t spas b*R.A ward A Oa. It. T. Barkor pup fiR l Issfrs tko atawot _...$ tka loa : ; FrUay aM Catarday.Tk .
Brut, Oaatay A HOTBOT. .... mOft: Llt1Jatftr.. trills .
OrfkyaBarkor tkatpMBlo .
CM gtr* A
aaaawkolwffl
rata oa tko ark 'b wary iii t>>ti.lswrrf, Teri, Bkoo Juan BaUtk. B. T.ftdIr. ; Devils faaak Bowl. I a-a ..**
: caat a tapara kaOot o* ktto ta* lack aaaaal Coatkvra CaBforala
s, grim may 'A d. sot B. W. Bkodoc. SrwriTa Tatlorlac .. traoUdhrttk tko ... aatra- aitooto Cala t .I .: Oo'rae-t totoraekolaatlo ckaaiaMMklM la Matt

ibM p l an last d dews ban Ikok Btoeayaa Drac Btn x C. .desk ky.rtckl Iktaktac .... tkat Ezportawatal atatioa. f antoa; tka sad .....*.. tk* ...... aaaMltarnation r
It .tlt M st55 tar 7 ss a Lafftar. Lramlac A Co. a.ar.a. Cu. ,Is apoaj aa taps ".. .. dl"*rat. groTM .'.*.. Faai B aea,: OtoH rkaaiploMklp for '- -- .
5., sedees slug ll. vsh JOB Ckaoac. W. 1C BaD AJeaaar. TW aaa rod tor. tomrtm. f7 anus; par.1 tilts at orkooto OUTFITTER
prlrai la
Caflforala
st sl lour'' $s s r Sltu1.Ta Busts.*. Pool Booav Job I _:Y. B. UkeM left lat skit fararoaktactea. 1 1I rte, ..... sal tko Otofl spay ckaaiaJaaklM ,
Wotus'L M tbs. i ..waNk5 a.'kw>.. Baejfk A Batkoa. ,J., BDBott. I Ct. C.. waW* ko wmpA i HOTELS: Df8aa MIAMI (or aa ....... wW k to r4iU4W J & WOMEN
id5Jw: b. 554lbo J.. K. Haya.lXlaad. Graeary ,* Bororal ....11I&. ,Mrr'lJaeM toaaotaftka Coil... Cress TTM la*. RraB ataclM oa4 .,...... seal I .
7iin. .IR abt ..vs1s' v..,..,. Lawrtaoa. "..... Dr. ......... at tko U. t .. Fort Dittos. Oralyaa Hal atactoa aa4 .*..... atll atoll ... "
Iota t db s o'Tridao jaaara Bc Croao FkaraMcy. Ri eta ;GxprtBMaUI $' aa4 kM pre 'pot BaT Royal Puss lraoao i.-dot, 1.51 o4 Tin atgttM Oaa aay.,i K. Dora knaail Talo- *** rU ,..,.. 4artac Ikbl.t. iBactoa.Mto ,
tk.aTs.' ohs'th is' 7as I...... Caaopaay.. Haairaaia, Royal) afar: kM > BMay frtoa4a. n I ......'... ktrtfc TOa. Biy4 TIle 1Me1.is VII ...lw a.. I,l -lSTAaUSHtD 8M ,
'' rkarMcy. -. Bak .A' ........ iR.. 1 I* rBNro4 tkftkojrta;.ot.fetara [ t oary sad aessim. t oc1ea1l
i Ir ss ia. "" a, .. ...I ....'.... _.- _.... 10attn.,1' State lAnai 5rpsortasOli -

4 .., I :

l- -vS1 .+. V ..... ... .t M
K. 1l. '" ? '" IL &)
"
.
'
'; .-". 2, ,, .I, : h. '..._ .._ t :,
f S.-
Jhe Professions SUOONSAND ,SA S r llON : ECULATIONS[ ENGLISH" SPARROW r I 1,1.rO.l1.wawN. oxn.n-coX&'j.M as D.4 a.1..a.r tyeslr_. M '1


Political II 5. near
41
W..a.t7 3
Announcements .....
.aa.r. sass.5 r ss..o off

L IN ORDINANCE DFpRE[ COUNCIL HAS APPEARED[ I le, ::.._1154..,w N 4540.5,tI. .. =W -W 1 Ins tianw M :: '

.5 .. =
Aaaocaceaettindertte K sash. W r1..
natof wffl to bartei for $11tuft. ..u.s.S.Nwe
at 5,5
ATTORNEYS AT IA* I Ho aaaooceaeftl wffl bt ladled *....vs tip 1M..f std v.0 r..wa:':.',art.... _I v
csleaptJdtatdTuctro
Bill if Passed Will Pot a The Registration IN MIAMI I ii'ii'I I,: ........-........ .w .w5......L w A 1r, ;t..

a /WIl11d ar..DWI1f Reins These O15 71..
Tight on
..
.1 1ta1ATO$. alf DtftaJC'r' ..
WOm TAX
COLLBCTVMrnKD::
+ arranrtncocniutiTUV AB Places I tarty auaa Sq.d1 a ........ I 1r.b a..nw. aratf att.. I row COOJnT ooMMtttlo9ri11 ;

Mum: A cauana Books Are AND PUBLIC SPIRITED CfTUENt. I.**. tor .......... M .....* IN** tk* tMaN li sle Cant'M .. .... K rt eMlrlw. ., 15re..y. M e.-s.a.a.r...,4 r:=: .f 5.tl..med. s a

TMrMta mlifUl DSr1 I of Ftar jarw..w M u. t1.5 w !f::' tit a bas .4 yy .
wnsq := .
cr W IftIID DwI .et .1v .. :
WILL PAY KCWAKO POM .... MkjM M Ik* cUa of Ik* PMIcratkj .r R a OUyty .;
A. AMurn
. .. .
AM fatan ..... ftInIt I
!I I I party M Ik* araroaUlM prtafF. N.TOB "
MIS FOR IRE Open EXTERMINATION Siva X.BTATB B1nJII".JI FOB TAX COtlcCTOB COCNTT COMMISSIOMSB, )
I
r/ATXxxtox T. tt. P-...Ill __ .. I..*. Co. I ta.b ....... -.ar S. .1.-
FOB' BCNATOa: I t M** tans.... .t .--. -. t* aalli.t. for ....ty- d. r""
i I'S art I ... k ......... '
a Ivan W
ATTORNEY AT LAW. CLOSING III J 6 P.P i T* tka D-aoerarta. Titan af tk* ........ .. 1M ..... ., ... ...tor.d.ii w aea.a sand K dfat1K. sk1Set. 4' ,
..fV KM MMV.. WHI h7 UU dlatrtd: w --= rr..ry 1 1M dual. ..... 1
-iii. ..-.. z .[ MlMXAXI For Quill! *tion of Voter Tr..tpIles I Lr.b, ...Main !> .teary w.l.. W :. N W A. P .J.
--, ..... .. 0.N...: c:... fw a- 1Ie..1M dldata tar tk* eta af hats> .a...aaa.. w-u and :; ::: wars ec ass ....... If (. ........ ... of' ..

-... .....aaurp.r In Berenl Ivaan tka 4totrlrt.*a. paa4 af Dado, TeeasHOMAS I. MABDt1 I .'_ '
e FtOBlDAx Tbt Delaq Airy .f U.rr-t DssfSa.eal.a5 Precinctst *. Tk* MHfi,il|> owes .. Lad Sal Brrrtrd MOON. pak '

I If the Dwt.. M. wabBWh1 tort to tile wffl af tka Da-matt ABiiawUB :THE
S. itg 1i KUn M4Drmmkr t County. than M tka aoauaaprtatary.. t k... s-u-- a7./r ........ PERFECT In.
H. P. BRAWING.AdBfeMBMar 105's w era. rt TM MOHBkJM ... M ....
... .
etc. Girt s.c.J1te J. w. W.tT8OlC.. :, .* Ik* MO** rt tk* .
,.
B f* + ..:tttt iitmtil rt Mar .
,
-
tBwBBBPBWritokCaMtoa ,
roa a&PaaDTAn rr.s..1 k* k* ---. ..* M* art orta...
._ .... M ..tft. 1q..oo. Xatten I ? .....,..... ..... waa&Dnt Meall... 7A l far .e 14.1.vHk 1-:,b.145..wry amnjt ao*: Scores cili've Florida, ClHrns
I K W t..tl.n/ trik 101 Tr 1M I'0.. .0 t .

Palm MiCaMilldiSaaWeat Beack- :: non&t i I t m'illlllEi WEEKS tk an* ..clad W. tk B lr lMM.l/sri5a* K MH t.toad MVkjtrtec I tart 1M Gwr.e saw I'11v w..taw.wt.1 a 1.1.0 WIll M. 1 5 v.a.t1.aM at piwa tile _.M N .f sty I tk*"ww;r..rt IAOt tfcia. 'way!&.b01IOt t* tka"fcrtrom aII:s Learned-it.r. Tf12n ]+ j'j'i

iI I'rofa l"rt4&J"a DaUJJ : rids ....... boa MUe4 ta asst.rr1S.v UI .11w.
I wa.N.w7..t ........ 1 sa ..5.55. N De .... ..tM 70.1 sAi i _-I ;
Tk .. uwd.7.w
aNt T* kr tk* cttr eoaeQ : 550*?. ...-p.- d awer.. '. biraif .. =: .,
JoEl a. nuromcx, to *Mtn>t w rat ew* tk* alas tkr are .ieUr cctMrnlBAV' ..... K tile e..b ... .sea I..at. w M w.saw. .. ... l1u1t II env. ass ftJ' y -'. Ik

CIVIL ENGINEER. I loon kMtovw ta :
.*.t MloomtoU from .Dh1. : 1M i iiM n. 'fte .'.
rmmaiac tklr, Datbot s Ie wn 1M ...
AND SURVEYOR 1 ._...... tm Bknrt MT ..... tWyM ', .....elE... v..... a-.w Net Mr. Kirk. Uwr**. tk* v.HMtkor bowl! Q10.0.0f1j1 tN..tir..71..r dicrx t.+.WaeDOXALOr Mf& \. .'

-C _<**rrr MM /r Parr M U*.. y.ar, it, VM .*.. ut aiikt kr tk*. Pan M4 citta. er c-u. FOR' cusuc: CBncnfAi cotnrr 'A w bask fi.w 41* td4r.. '.
Tlde.lrllrsa farrVfaaart
S ---, w.. r- QI'efto wait tk tnt .
latrN1tedoa T orUaaae aiMAc to Mode
e
1..r r..rlqbl.MIM prrpM tk I ...., aaaaaae Iy ....w.e, cociirr TAX Aatt01 jrt>: *t 54. vtMir lisaiS Ibb1 t'bail .
.( tk .
.4 kf atr titan*? OMttor. '|r* PrrtlaaaTV PTMMC* prr*.v k... T. tile DMJiiiinr 'Tatar* .
KIAJU. rLOBHU. laC tatJac U. | lop roatadtoB tka ao at Dart ".... ZM1.f rIDe are 1t./o W )
crlbUc CMUte MtricUaM. kr tk* tor* ek II,. : ., out tile Otr rtM YY1d I KIIIM7t -- '
day Me.&die r-aItr far I II..... w esIcN4 a bad pal sIB af tk* Crtateat Coart *f Baaord *f r- ty TM A-1 HIP ... .... .q.K :

vlot.U05 .... wbks era ........ JIa6 1ws114r **mU tar *<*ckrrry sal Dada C Dt7. ails M w MOM .( ::._;. Mi
O.W.MAYNARD are to k* evwatM tTk K1ud. mat rHtetrUoa .... rater panes brash to 1M De.oeratM plssrl.u ell ta*"M.**ua lato> If.toMkTW.....porftno I AOlrf. Kr.... Tin ,1M. .1

.r41m.*** te wM. t. tU M.p. vr *.*..4 ta aO tile kradacu *f tk* MvtnpolU *ffl walls Ck* Hat p.tU JIILI.D.roa wtfaor ak far pat .vow a* tk* late: ...Sl Dss.1 Tt7aNM

ta4 ..sat mbar teeT1 ... pwsaws ''Ute eovatr tkla oralac.. aa4 WID wad, ktclmiOac toiay. ARK t' >MiiMr.UrVkany. .tor la* |i aiia rt N tIq wit M et Iaf.t11d I

tkUrartx Sias IUD" aK ..last k* kept ..,.. 4attr far lo*.. ...... tf tk* sutra. Ann .otXnro boa .... COCJnT tVDOs f Tat '-JAMBS r. JAUDOMd d1.irIst II De .....,. 'he M ,

'dock la tk* MtvlM at tk* pUoa a.4 kf tile 4.,*tyraftomtMa $517 sfth'Mr. WIll fait. I draw __ r a ... tins flw et ..... *c a. Halt ;

..4 Mtot doN at f .*t aI lkt.,. 8M .flecn kaiatotta4 .,.... 1.t *tkr Nan for tktfr fU' ttUasaflUt. .DMe... ..r.1M. .,... K .41y h6ae .. art'DLT NA" .." 1a'-7'' .Mk::I VM .Mkt. to p.tork

Oat 055.50 IlIaD tK M ... bas ..ta.tk: M tr...pJU.la TIT Ebltb ..."... Le w c..a. &, 1RLt- A.M Z tile..y.... AJlD 1. Dalr far aunt ..9% Tk* MTCTMI .. '

... .. ian tile fraat aatraaaaa at ,<515 >p.kU uMJ.lal ..--. va7 dal W sea 1.ee.s4 a ... I. bray as.w.yrt .. :.... UDM tae \kltfMT* "... I&j.'
JEKIIR>t AE OPTImLthtftin 0. kM vm M .,*a M foDowa .1'51. Maase win tor alas. *f*.* _l*.t r tk* L. ,.,1 W
wins Baaor la ..... It sin Was : vw tky taU **. FOB OOCXTTS 1VD01 1 154 *.* '- s.sOtlttitsAt b.xtfM
ttdu. sM anitlats tl.wk tile Bkaaaar aa4 plaaa ta wits to Prt'c..rt Itoata p dad Ti WW k.4r MU o4.r read. k* *fcr i *:Lr&StT rVicbcIt r : r, a ata WiIIaN lass K1.

aN 1 re.1...fw\,; Wltkaarapaaratoa e .- I tIIIde&IIq drlaJU akaD kaklatta ,.w: art %I:; Maai I>K'1 ator: arwiactaa n. M ..... M4 fcl trw M4 leek t* a u'a w +..atf,.... ;, r c.-..& as.,: K JIII7. t trio ....

aad tarfa orpanaaair" ..... a dt1Mr.. ..... >* .r.UM 4wk4. t rMact H. BIO tk* 'awn .. *c ttor tfcka W c-tr......: ...M1..1.. N De .wit K 1M>. w i'SaKMIS tw s WW anal
i =*M ao c aoaf work. Prvooi raaiaaakla. .rr..e, aM aaba It a tsssn7 to a'.. Oar ItI... ....... TWr twttwt.c "I arau.c pMc: .t. OJLMB WOBOflCf lib'1daM K ........ sa l 1 aM

.. Wa repair w.__..Ctoda. .051 tlooot M I Irt+es to ae0adidia 4nmk : K_OTT. .ur' to .Ik* .....&7 eIId- tk* tarp aad It U kapaadMa faraaa I karaky aaaooao* pjyaalf M a ... e. .......... LlaK1df MMM .

.Jawwrty.. 8......" A.aarttoa ai w s b wa' to k* H..11..74' aaavr aa4 veto la tk* to alaap ar tart araaa4 vkara.it 10100'011Tf- ICBOOL 101'!: aadldata. Jar CMka tr...s, aaajacf ,. ... aD "QI.' ... aaa. ....'

*. i year trad.ant.* ,.. LaaatodaaAfa.W.MAYiNARD 4mkmr4. Tk pM Ktor, 4tkr ttto coaiaf- MAI7. tlictlnai.Nor 'KKr ,J.'u.- ..-:::= l to tka adtoa ,af tka' ...aoratta 7180 QCa a. ad...... of r tet..l rt.

1 tans !.Metrsa 1716 MI 1111 pa.i u..e r1olada a. Ia ... a.IaI .. 1 = Mata's. e6IU a.jit.f.L ... .. .. Miwb'ea.... prkaary: V .laat.4 sift ........ tta tech W fletq Wan alal ya.
...W Itr/. A P: ''' 'C' .. Ik*** kirda ..,... tkiry k*. .. ... ..... ., Mla.ars+f Dar.basatw iw. aa4 ten 4rrata .,...... .. IIrsR1.w Oq' ttely 1st 1a a ,I
i : ; Tk*'r4lMM 'VM trm IU tnt Nae ....... .. s..dw W ..... i attaattoa to tkta tojpartaat rtaoa.WA ...... .. .

... sM 11..... rMds&'M4'altar ... lilY'REDITAtE] E k* aaUk apoa aD dttaaaa. ta kataaaly B. KKAtt.pv I LOITOK.VOBTAZ MliaL T* aw !'aD iMfcr* ttt .. IN.hut. .
; ,
JeMIr., ......... 0...... e.-I woo MrrtSI .... bK ___ .4 ..... .wiz. .111 ..... rat rota COf'1tT a.ax .. ........... c., ........

.' -.dq Mr fwtkrTk MtIaa. : s IKI..a s at ta tka Swan W ,.. tile I ** Mln.w ii ............ ... alas f1t, 1M -.NIW

f = *!'MZ!. tojMruat :mattor W- w- ate* tkan lays .._ ha hwwwdi an taM Zarae..asd..a I I kraf. ...*.aa .,..'a*' a I- ,' ; .
y rwe.ea, was tile ..r.n1la.tr.et ., ASjCllSn S ........ hrK r ... ..s; ...& .$ toF tk* .... K Q5ltrta/r. I4trtA11K.t1f NwDt1aM: "
.... ., ... ..... 1..11 y ... I .
t '
Nr pUIq' aM..1'Iar II ......... ...._%., ._7 ..... racMraUaaj .< &lYe.7.. art* 1515 ew1 ( I r'
PATENTS ffl.rgtb NreK b.twM Aviaaw CaM 't't Ilea. .... .... .-... ... erA. to tk* acttoa .( tk* Daamrimrtearf.
Do Tkr..< kU*. .... r......... Urge AMtlffl; to 1 .....M ... tile ....... Wad ., f Q9OUOM c. BOLUS JIOnCJI, or AJTUCATIOM: ,re*, .
K. B, neU .. tile wt K 14.nj :. Lar 'A-'" irtr.aa.51 ..... .M tW W De ts.K ... :: r _rpuiKotfea > D11CNAiIt9.R >
1M ant I.rs.tr..1 I.... ....
Fr 1'0. I 3.

o .4.ia 4 Ktftor lSr.far,TTUL4''nile.MUfl u4'
i .... I .m ..... -. Stan .. aiS Mia. w ....- ....
r 4 M .ewUVSefS *M tot to Oe4w. : *, Vartaraay atart NtfM.Taaataytf t e.gr.tv./OT tk*t ..art w* .... M415.1.MSian _JM ...41M 1MQ.CIODI alUr tka ..
.1V aw aa Eta. ft"acato ......... ..a rt bMP saw tor ...tar.j jk r GIll Mttoa .I win prang.

..ry.ylr.tlrJ.bKrr tevaatlcaM tk* 'f-i. .. .w .... w w 5.05 writ .... : ( ....... aa4oaekara r/'.....'to.
,
+ +ray..ilelwt.dp aalartoa ..... ..g t
af dty rraartadrunMiaflar t ; 1ei Caaatr :Jade* *f Dada C>. .
PaflTka J... .. .... VT.ro .1I urrI Or,. BBQUTBATIOItt atoV
p :w.rrw tooraaaa t / tka wB .
aa at lit. to kaaa "....". .tar i4 Baal .... ... M' ,
1M ., Tad AdVarc .. a. kakar sal aaafnUoaar. wfflaka karakr aaaaaaoa tayadtcldat t _
drcaa
to
aaJary analdpal Jade HIto 1:1.t1Ti
; ... a aaakor at TaI DOV irr! tor tka *.** af AdBtatotratrtx tk* ....af B.af .
tka alp dark aad SM to tile dtyattoracy. ......... kar axpoaafra aad M aapornoaraf
a.wt ...
TkM addlttoaa ara' to raatarday .ttlrtW: e ltllsl. 50.1.01 ............. s .sass. ... w .l.... 4r. 1M w...I raHatrariaa aaktort to tta artta* ..... Dad* Oaaaty'J*.

GASNOW tile atoatkty aatortoa- n..' raaMrtttoa .. tit .es a a'y+Ae4 t. fkt> tlaa wltt kla kadi.... wkJca WIll ..r.1 ...,... N Qe wit .. w .... af tka DaanaraOi f I toil IT. am Mar -= '. '

WM ...a...* .af Maaara a...- It Meta 14 tk* a 4rkoraa4 aftbl'a aat.aaly cJra ktai aa. af tka sail a.a,......".. .1b ..sass w IKk. nU .f r SUBLB D.WJUTBAdMtaldraatt ,
",.'Bofflr aad Ckaatkaa. rile ra> ...... aaoa* to.tka Mat., bat aaa'af' tka L 0.. rrna! aO D.V i' Catate af & !...fSiIMtt
part ,WMI adaptal. *. '. \ Tka akaw k M NIt Ikat t**,-,,n- liana aal targort ta tk* aaatkV t I: / ........ '..... 351eda'Drlnbp,

10' '' fJanmUdnajar"' Oaattor ropartol aMt4al taJMUMltaM Nn a.a.r> ,)f,. BryVdd U aaw kartat ptaaa CLDX uact'ir cvukr ro' tcy frao>"orTXATION 'JIIOa IIIIiI. Ja D.,4MI. -' "
t. prepared for I tar i *....a.. **'' a* .
a its kakofkoaia.wktek ( r
Tka
5 .74.e1l..ea: > slat k* kad caaaad twa afaatara afttraa aadafafttoa.r atrakata sal
,
rt Cwra
fM '
.rM OF
taaadaaeaat BckU aack. to k* porfaiM.t| ara. aaioay' tk. aort ta kH and aa tk* sIll af tkairajaat .aM.tat &lIMe ...,.. t ]kreytor ........ rna tt i'aa& .- BJlBCgTIOrt" BAm.tkfomtr .

L ptaeoi aa tka Araaa D krldca; aa* tka eosat particabvtr>U4 trapratpajfaianit ...... wktokkr W Isu as.. 1w..W pirtf.> lass tk* ..*. ar..,..,.. KNISdas \ j
: ctaaur af tkra BckU rt tk e.raO- tk* I........ 'Jilalen ,.." kla .....dF tarraadat .W.BABcnccrr to .ra.*. Oaaaty. aaapwt Obart Jar -s<. 1155.1 .
1..1..... Tka I Dad* aad Btato af ...... -
sew bans .
.
Sad ban k
road areadac oa I toad atrart 'twaatacto bet.llltrs, ?'Tk*' .. wffl to tka
: nasal tka Piaioanttoprtakur.
tkraackaai ta cloaa situ fart twa atari* bi1t.b .1'; aa roa OOVBT CLBBX Tka .... .,. Fart rtoraa.' .aparattoa. ..,
Bckta-ca tka a4 p1o ,
raOroad craatac laaV tka .
urr IritAS1 > I ..... af" Mar Rtt>. I... ..
dadcaod aaaoaara .It aacaadMata s
at TwatOk atrart aad twa at tkannaalaj dawa,.dipaitiatat,.aa4 :tkolr ataUaaf aa to dYe coatialaaea to list: H. B. .. Staa-. -
(
aa Baroatk atraot,. Ca !.dal a aatara. aa to ..., tka'v w' ... oa<... aeklaoit wkkkwffl far tk* .... af dradt par yaara /epst/Wit af tka W'f drtoa.iit-attarkaMat -. ,
...... k* taatanoA. Oaart Orkv .....t to tile. arttoaUa rip. e art af tkie aaaaty aad Ta-anwaaaalt "
Mia bro'alao kaaa pUead.at'tkoraOroad ta > pal af ".p&.. | ... 0W wars .
II D..1rKia ail M dBpaty tax aoaadr > '.
.
rroarlan r u\, A...... C Coartoaa* troaoarat. to twtr pa : *. aJaa* wffl eat 1s Pr J fdatl. 0.. a Battor .aad TaU'aotIae tkat kr TtrtM af awrt
aad D. .-. 1* aaa af: tka .... af tka awan -' IKw sal U tk* latrot tkIM *f tk* !A. 1.541 .t.U.Il'C. > kaltor- af anoailam .banal ta tk. ...
af tkat bat ta tk* kakUc Ha*. T1 arraaad roa'8R&It III. **, ezprMas af tkafrw JMI ,
Baadatloaa slaw aa4 Ja tUa4
IIGIT ti7Atltr lt.wAGAttll wra $4 W it51..1 w Bat rvaprctU ."r aaaoa .1514* Ctoaaty 0..&,
ta .
jRt yaara Jadfltoa
151 ,... 107.51L naiaiata acaUat, tka froporttaa. .. la aa .kn tta paka kara aotk ha attackaMata prarld Tar tkaadztec Ta tk* PIOIMMUI.wun ., Xteo Ot elalmlac tao af pad Cbvaty far Ik* r>. af tw..\ ,
....*. KlaCk ...' TraU atrarU.tka lab lad Ptalaa for tile .... wktek of low at aa* parti aad a I iMnkr --t..c-- esail : aMa to fataa tka Hua. at tk* ....,*. dfkty alto doOara aad tto
(Mr
Ask joar sltilnlet lot Orb-n rVjrana aa.a kda for ....en rasa. W .f a vtr kick ....ft'. Tka elm, coatlaaaa e.......t., tM doaxkaattt 45.r .esbM tor .Ie 1M .aa.s ..TlkM tit of n.*.... ofiU* to wkkk I aaw ..... aa well ** ara'a aa4 aada tkrot to ky;

.itk* don ... Ladle K pat ,dean TIle __tate "woraa4a : sin porft Ee, to Wart '!'aIa Back: tt ton tato tk* lava proparadto stir pe..rt. It.tIk -*.a t 101 ... u aay Ma ta Ole ....ty. aad taadiMUoa .... oat W tta toad ... ts t1A' .
..-i..1riI..mtad.dtil .lthpw kr tou.Ma. (U*, aAaifao aadf toalckt. ..... aid tkra sat at tka ttr ''Hlarte .. >*aadad4rtMa4toc.fora Prii* i a loaf of kroad to basal ., a. Staatoy I ka** Jhot: .
oa J. W Ranit'.44mS.1' raady arr** -r: .HalfIo Mtaffl. tka ross a Md, ;
.. ftNn : I >itt t'aOAd c tit -,.,. aa4 wffl a>a at
v fceruUt prtoa tja. .. ... cQ platen tk Ak c wits the orea Wtir) a* laataUrd I .. ik* sits aaay saw to j tabs aatooa
'/ tk t'VP9- '\ *:dty rrpUrlartka I aD of tk* latest .ataaklatry tk. kooki at aQ Uses 'roiportfanyaaUett |tt* atttt day of A riJ..tta .... .
doorv *U, t oMt 4 troai tkf roe wsllrro
e PvbBfhtas Cooapaay4Wo kaOdlac. aatll rocaaOy' ce Nbl. School Matters fnr aiakUc aad aMaMlactiaairy iJqrf a t I_ .b IIry.11f ...... tka rta af O* 4*..,.. af kalac a total aaJra 4y. "4artat ta*> :

# j / trwt :;#, '.....y Ot.f : .... Ira dipayua oa Aea*'D ay aa4 an *tk.r pr4art* ,ta,** ail. tor De 4154. *.. ell alwAf K 0... Dad CoMty. If alaetoi. wfll rw.' toctl kaar* af all tka "..,... :, .
I .4 aat .. tk.. ao4.ra aa4 aa to .at* t-.ay ..* Ik* ... dojrrfaod faada aad 'af.
Ira
I' Cwaadl at doatod ta..Mr,. Horaort .. --n* .rd..rrNr1b 1 wwwawtit MB'mmt ** to kara aad ..,.. art '' toaadrttta ,
kaknVa. Asa.. = tk*:.... BB "
.. taprvrra at aa4BlartaaMat af \ Btaatoy 't
.f .. aad tka kaOdlac ardorad .1.1 .4 I* 1k* roctotratloa
rapteaad torhrf
M.at fonaarty.w .. Before slit a* tk* teal raairaartaMBt. ....... M ik* .,... teMkrkMr. aoh.W.K.. rOTB.FOH BMtaatac ak tk* loatt' Wart '....* .
;) a)0 YCABB .Brporta. wwra raedrad tram"Ckiaiaf : Scbool II?. aVrkoM** ara4ae. I 4 ... M w "Vferroit A.ralvx ar: rt tka Nub >**. kaif K ..., '

; t ralloa Bardoa. dark Ata....' tat '-YIacteTe.*. la .*.... ta* araAn JtalKJi: Or teak sat aaa aaartor *f ...... H

: bar* laapoetor M..... ... Cttf Attoraey eat ftpedt nmtirr I bw.bf aunts nmu a ...... Q.... CD ta ,towaakla ttlrtr>'... '
:: ta an ....... tkoaaaad l4onan t kr* r mtimrm malE* a .. dtN ... Ik* aria rt. ..... Ml. .Baatt af III *
rt tk
PATENTS Oartloz. tor ta* s'.t ins kraa4 WIll .. .tM* tor Ik* of*** t ota *' rue ) tarty...'
r. war tkaaa dartac tka. toaatk af Board rxpad4 ay Mr. BrypoU tatka .halt u alert as: 1M of tk* 15.5 Testa Dtstets* bats. Naw 11. Bart. aM r-i tkaaaa Hartk JOa 0tkaao ;,-
l t.pretota.at af kU kadataa aadwkra D..ratl. K ... ...
r MArdw AO af'tka. rrparu war raeatvad > tarwl- aa .ra0 p.1..I Bart faar kaadrof Sal Mb... '
'" sad Uad. coaiplHod lbs kak akop siB IIAf511ARDILtb..trorlws.saarV. rw Isis a wbr at ... bs.. Malts .... fist IUI: taeMe.... 11II..... "
Mayor Wkartoa 'MuW ka apra to tta,aaktt* at art koan Ira 5 r11. ...... I tkoaaa ,
r1 eaaadltkat pn wart a. foot to tta ,.... af*
\ <' ka ka4 appatetol .J. B.'B ,Mec.cte aaalltr..ekIaar7( a.. ...: .. <.., y. M uait .7 a d 151eaaraa7 M r k*>taat aoaUUag .
... .. Sal T. W.' Jaekaoa; WIll a*' *... tor tk* *ra**.of ...... of D..., .1r5 1M data K w ......1 SatM aV C tan' terse -%.
apodal poAaaatoa >
O"-T....
Al IIEEMWHartad ..a4a wlik aaattatlaa. a* aaf( tka Cs.y.: akkv **. lk* MUM of ik*, ..... aAhs1 ,
t:! ..:c-f .1MA' =::':IX.-:: wltkaat pa/ Tka tngery a*. D.ner rrY..r7.; at 45.5.4. I a.aN tit De tiara 41.4145. aMuaaada at tka fifth F1't
Ikl II1It. .. .
i pails l
doa.waa iltse7.LR Loa M raaa-r.
> OMvwronM
-' c::::::. M'waa\ ..... aad '....are(, tkatwarraaU I I.E ...._. Mr k *W -kw* I *t*.ai TIM I oat ri: Cart aaraor af tta Jtortk Bart ajaar.
: \ law af .....
= f
M* *nrr -" Nkkvar ta towaaklp B Boatfe,
......, 'k*f drawa la'palaat' afan ... .c--= rom jcanca or rmAcaWt '
..= ,. ...... 54.5 55 v.Naf va N 1 Mn.. af tu..Q. Baat) tkoaaa .
& .
w .5a r .a. K ... .... w a n* BW
4, aatataadlat:.rrraa aala aadacalart TI'S News Notes From tr 1M 51..1 ell lei. j: fnrHark tile .,.....vastr fIM4a .BoattI
....c IA .tile toaarat ....' AWSe. I" w. 11.1 art -.r.* oatort *vry. ell ... ..... ....... -# tile ttoaaaSM fart attn.SettEast .
II'f \. aadrrrpalrTka lite .... IM.N atb rruw .. .. .. ....... .. m fart .,
tM Kortk
*
alprvcvw** a ... .. ; tkaaaa Sffr
,, W......,..... t.Ia- : + I'" K w aaa.rads pw5nrr. .
M W.
,' --...,: .. kawaOaf waa' aitoaJoii. ...Otkar M.ttora. Fort ...... law tor. UM p.0 1- .. Ole loot af taudekdsle(
t -.. taa N i. L WQaaa"'aa4'Man. I roa IR=I117r re-..... .haw ha ........., J 15515 act. anafitohn two ..... .srs M

'f J- aibtarl.lr. =a. Bafflr., -OaattorM OraacarTa 1 I ..1...b..5r. a.a.-wa1.ai.'OOOD&"I'"I' .......: i.p ia.....as.. 11II.. ,w.....,.....,...W 5.....II h U**, aa lyUc 'tits Dad.. wu1 ,

r ) .. t e.1..r.---.u.w MNe A..r.f -,... .p..ttu..1 iHikorai. tt tk* .*tMi a*. aadiSto, ** of rtartda.rBOBOCX..
.
"
11arw
tr5. -
...... ... JOIDI .
-" f fart Laoirrdato. April : lIra. I aas wra all 18_ lad rillT
:.p .: .- : ....... Oat.BaodlAa r (T41i; Taaaday.. Dafly > Batty B rrykffl. Mlaa aWtfk: "Barry- .....l. ..... a w r.1i MiA_ -.sa DadoCooaty'+

; '. ,... waa a faQ s........ ., kffl. Sal Min' Iran Brrrykau left ....von. juanca: OP nucaVXM -',
KOTICB "
1 TO
$181'HE flDBES.v: I faraeaatad ta Tka Tflkaaa. twa ik-bora ,....., ...... for tkdr Las ta FOB Braurrrtl Ida fw -... .,.s.a1 .. CKTZXTOBaVta
: prtaoat at tka wstl.tK lk>r to Ik* .. tt I Ik Pi.. N w i... -
... ac* .tile t.eoat. Boxtooat Cbart tt. N. C. ann tk* wtatorrprat ........... tIN .. w .....-. Sans ...... Ooan
t .... .. ba Dada Ooaaty Board af rakB laKraeUaa ante > ell DMe C.wt1.e t kvr* Neta.a.... ... ., ... ... .snit of tk* Ctoaty Jaltti bran
We'll a1 .la-to ka. .. .. aataf tkaBtat.aiiBtary will Mra. BR7aBTa''. ..,. war. ..***tf a *.Maojii* fir tk* ..... nun .. ,
give you large 1 package acrrtea. aa ardar+ totkat tk* Cwadar krtac k.U ta Oaear BrrryaULMr : etaee rt *krMl at....... 1 vll f tit aw ..... ar rtorlda. to r. aatato af C D..' ,

,'of the Most Beautiful, Mixed atoet dam? aooa roadv4 loa at tW Soaoa4 Taoaaay ta tkahaatk "....* )If. Onrar tad Ml Tan 55 w uw 1. *MM ,rt aai .,.** kia uyTHoc. : Ward. Dado Oaaaty. r .
..... Tkaalract..... tt tk Moody 5rtrt Or Ta an erK. ts. tocatdMrikw..
ardor far tka. ...... tkat spat Taoaday ta MlatU at- J. rcrnta, 3V T T7TB 71.1.
.,Cwar Nasturdum Seed"lf you ta.tka'poor atowtar... at tk* toapoctioa faria rat jIe ..... froaj w dulraaa....0tusdlat la aadaaaa tit ... .. -- ... tttt' a4 alt |.... karfar ......*

f win: .... Mrs a anatk ... at hr nttt T.*...,. Mra. wmu Kyle raeararlacaftor DwwnbaMwDw .(... .. ...K ... ?. ell I ar dMaaada acatart std ..... '
send us the,names and addresses Elks tfca* a .......t was jaad* I Baperiatokdoat HaD stated, aa fflaraa rt secant dari T 10sa tb. ara ..w..1.N1 .C.wy. N Ik mute* IMk MMHrt I. Ik* ..... : ," ... aaek *f ,.... ara kwwkr i 1
to tka ..-u.a afleora tkat tkarawaa that k* Mr. r. A. of MU> U talowa tor lie *rar. .. IBM IB f D4 P1aa.. ry. n eMw tor IM* *f. SISal sal '
of two or more troversvegetables ppiwrad tk. dto tor tk* new aekool., Barrott. lj awe 1esb c* I *k.a k**. mj fall ttaM MM| ... .inf.t
.. M UM all f Ik .. .. I IJ. "
aaata >*tuoa to tka kaad. Utk HlUiac ad rrlacotoa tooktac anar baalaraa aOWra. vtr Ik* ,

"'1>f In your ,locality. ..... ..... ky Adjataat Xkaaralt A.kJ tA tk* n.- t. aad r.wt.tkat...iiMl.B .ta..* ,I Mr. Ooa CroaiarU apoat t iad yaUkoaM. ltl.05i primary tN tlionoaoa a.<'BAXCX. a. cunrowima "I.*, of yoa. ..y kara ...-. tk*

I. C. R.tel'' ..... .-.... .. '__ WM 41r dd' to ,, ....,... Moaday UX! Dvrr row rolfrrAIIL& Mid ''oatat* rt c. D. waN. iliimnC
parekaM eat
'
.t..* aat or "Nr"'iteasd1Ated. ....a for U* kdldlaf. asp Card wkor ka kaa a bas cnp ofgiaatar I row CDTKTTtk .. TRIUft"RU. T. De tar. sal. y.... Dln'1UCI' .Ut* of Dad. umaty. nortda. a. tkaaa4
Sal a* Sips M oaatM tka director *. k.r.by .raw w esa..a.1 bR I 5ar.b wit .._ ,... 1
I Major Aatkoay. e rlcad nocatrlx af
of tk* board, waaaatkortasd Men ell -r: ura.ar.r ell 0.... M na/lr.r M arid artatav .
trill k* ckrckoi .. Sal tka.ataMtprupnty to tats sass ..... aa ar Hon Tkomaa B. Wataoa aad faa>- D..e1r/r5A: N IM MtIee K 1M I ants M -"We tar p.d..rbr I" "II,tf.rrb M t5.l.wkta'i t... 'ra troaa tt* dato tart.

slew ta peaatialoa af.tka. aaoraaary to prrrrat fartkor. *kmkC u,. ton Tkaraiay alcki tor tMr 'b.1 I. '1M will ml .... ....... M 44., lf ,
orcaalaaCJoa wffl k* taraad oror to .... ta Tkovaoa Oa. aftrrwrka -nJ T. a OALTRIFnR r.a.r. arr.rt. I' .4s. .
af S0 wtII 111 I Dated
away PVr
tka "
faaadatloa ., 't. A. D. UMX
tk* W .... I ary ,
tka rctfaMatal .p Is 1Mt' .4 ,. ....
eonaiaaork r*. aolorod ackpol. kaiWtaC at spat oa Ill aark knBr cev7rrT"'T&LUC1kn: .Itr: AMU B.
west Wtrd.
Aa daiod ta Tka Trtfeaa aoraa .BeedI.r Sad Mrs OlboaPoack. .. K Pubs T. Ik* PiBlllllU awn )IARRT IMRAIl1 EMrwirfal Batat*
Musk'AC*. It to practically eartatatkat |Tk.. aapoflatradMt raporUd Bra. Weeds u4 idfwkk -'eW ..assn ..,.."" aa 8 ...... COC. '. of a, DWard.. a caaoi4.TO '
tka lIul pal Baad wffl V* .ko tkal: of LMM* CKr sal IUr. W B.. guatoa. 051. wmm *nr* ot PWT mvrvv -.. d CU a aM/1:0t. a. I I.p I
kad dais hate af abar. ta NMI I* ik* *MM> rt Ik* pars?. .. -- ar1.Mr ..... wJ1O: oBDrroufa
..-er 4 .... ..Jtk arcrtca of tile Bra. Ba4la9CBac aad M... i Mr* Nrtaoa. Mr*: R.w| sad I :":: r rr *ll to** ..... rr tile 055 .,..,.. .., visa.. Cw
f k ... t1 Martoa Mm .. kr *ftk r>:c."o. >rt. I* Ik* MltiOT M tit tw.w7ar
aa .1..c.4<< Bactauat Baa* Okaataad to auaad ___.. '. rt Miami wit ...l.Mt*I ..-., THr r Cbart of tk Ca-aty
aekool Ca..ltta-Ns _.. o HonrrtCOtl Ja4a o, BUtoof
-Taatpa .$---.'> da. acUoa Mac ...,...,... la tka fetapttot ....te14. kr. .. ., .i..rnwar. tn* irn .. for Ik* F1 ortd. la. r..oUU af W O.
last _*_. .... *
pd .+t ..
IA taw atkar atattan of .taor lav 5t rWr5 bi rot ff fvrcfral Oa4 C '
I CAfttt wla ej T.rpM l arUac ,: wra. ,traaaartod_at .De Mr. JI"T.. BIrrk sad daafatrr. ell Irte4,....N. .flll Me hepfftnt w Sari: 1 ..,.ay .. CDMMIII8IOXKRtor : an ned..... 'i.To.
uJ e.a..Ai. Ia55ta.
.... ** W -ass -. .n..u. ilrtilka
'tf' f *toalckt for t."re tt CMo. MM ... .:= r"
..
.
I II proajBoa wka a racaaa WM .. Mwrr t-tr.: .- fait.. I* .f e..ab.I aad aQ ponoaa kartac-...... -*..} .
atlas.navel : riottell tr
aatka ; mmmimtmr tor .
Xfforta to lad tk* n...... torpd llkr.Nr 41&... del ssf tllec-- : tmmmltMM or' ....... .
ty aprat at tkdr slater bane tkkoack A. 7ILtRPo ittatrM *r D.5 T w Malaat MI4 artata *
,.: lout lad Satarday fatoraoaa W |4 i. I oa _s/1s ...... r
; : M waas K IoM. aa4 aaak af
'. tka ..... y Twa.arakataarJJ
torp4a bat BUkaty Caofkl 1..r..n .
'. kava aa tarprwrod Pitadaf SawffallItart COCWTY r w .art
: .....! .... .. IIo'" .tk* kaBof I bh 151 .'s...TW&una.. 54..51 ..... ... 1.05. ..r5r.ra.. ur.l aoKflad aad r*..alr4 *a jrniat aT'V>
1 I* tkat tk* torpad*. aaak wkoa tt Maaar wkOa .... tka mar .........../. Ntte ... 1M ..... .aaaa.a.. 5es's's-r:F1)ar..a.W --... r 51.4. ...... .: clalata lad i..... labial far tarpoa .Mr. C. H. Mora e...4.ant,. M'wrg01: .a...... M ., ..
5555.4 Se 1M wit ell p.c. t M Ktor of ,"". -.y kara *
lart
track tka
tk. dd a
;Please mention the 'Metropolis. ... tko. day*of af tk* tk..*....t Blakaty.aj oaIMM lanart .ft'; captarlac ... of tk* I ......,. f r* aeries tkaC dile.e.tbr as pr-r. WJUIt"1"Of" .5 MM 5150 M lId tbs. sAr.a.fd_... K 1. .0,4.4'M sass wit !.4.1..E w. O. ......... .-.....

Tkh'd..r: takoa ta tko* fraa tk .. .......,. ales lat* af Oa4a Cb IlorUa
Iv.. tka .... boat bars koam art watara. M =:= =:- .s. K NS. at7. ta tk*
.ta wdckod ta adaiatratar af tk* oatat of noirac row COUJCTT httsir.E1 Man ...: I aa anal .. >
koata aaat r.r."Ii. af aaldj
ktag for Ik pYd.ra.wy
a,, tor.pd tk*,adckfcorkaod of SM r b.dy __ .. law .
; ;.UII .JNGIA 'I'I ..Tk* tart aaaa af tka_vataaMaarktaa. .*' -.. .. taactk.poaadt aadaaiaiaf a. Mutest 4 <*aa4. 1111 ....... *Mt. tor tit *rr.1.41., lTM...nr_*f = ...... :tin....... Mala, wtikta twa Ian hoc' tk* ', dp,

'I '-- .,;;..., I IL watch bit a'rataattoa a. Maraa kad {traavdrtj. Mr. .r aeeaaala aa4 Toatkin to :Hoa. DM OT. HkMrt. *. Ok* ....... rtpilmiin. .. ,. (daat kMwtf. 1
-- ef west laM A. m. H. w S0.45 ... TROYM1r1rT.R j
..N. $Ma* WM wkoa It rtraek 7Mr. J4.. af tk* Cfaaaty p ,w I | Dated i.nItLatNS
tar ills ..... aak aad Nit unit CaaK af a Yootlt a_ /few1Oi
lIMe
t tka BUkaty. AB attaattoa af tka oftka lady .....'., tka, ..... slit Coaaty. norUa, sal tat..* M Porct al. AdaUalawatrti
( la
$ &* : tan W eraw. 0. .. 'b tka Atrt....:aatr .. af tka.kta4 MIr tor a lash. 4laekarta aa ads a* N7 CO COt'JIT COMMH8IONXBt E atof W. O. roMtratTa LsawtA
_
Taaart .... aad lbs tor. ... y .
> naardad For '' wa* bat atcM d ... tk ... 144 nit W aara r>ad.iat Baiandt
atoa. Idato _
OMTtkahd .
Seeds HYetrf kawa Nd.t'aa aa w.twe N w aw..r ... tor tta ... ,
af '
: ....:,.... ....... ta.......... aad ka % ... ..s tarpoa 4f af Marca. A. a 1555. If (MMDMart ...t..wtl-... *. ilideair for aaaaty *oo> dooj art waat tt. oaomtoa *f' tta>1
tka
;$ aad. aajk Mart **. .JAMCB L irrcnrr. .cawiwai TMrY.ink dtotrtot af B....... .,....... hue
-' ,"i .y.tka .., J1 .. setat .....wfca kaj. = CM* a aw *Mlr Dada iiafnawta
... ftoaa dawa d.A4adaMratr af tk* .... aa.aYta Y l art =: Caatay. aakjart to tie '-
u ..1MIaIe ..I....- -' _. aCnor- dq ova ..... ttaaa a* wttt aero af for
.'... / 10 :s- :"... i"" ... Q. ,.... ... --i--I It -. a' ____ II ,De CHAJL-.T....rUJMMBB.. tet .sH; I--.m..(tk toacaaaa c..t.L aow'.aad _tta*< .'

-
1
ft ._. _. 1
\ n '.. -. # < ..
""" -7...., S .
wL u
"Cii 5 .
,, ,
..., : ,, J .. '-. '
:
... .- "I .
.
: ; t- """'-:-... "! M ? r
i r_,.,.,._, .
n .,, ,. t --. .. .

Dresse and Dress Goods'Pop i1ar ft


7 Monday With Our Women For Summer Wear >


: h

. \ AND THE
, \ Goods Wltp Boarders are Among the Most Noticeably LAST WEEK j

I : ;< TJies* are in Linens and sal Other Cloths


erg
--
Tuesday I

".. Tat :- Aprt t Oa of ttaaotfeaaato with am UvWato ar vet ckaekl ta-

faataraa of Ole av aaav ,meets i, ,, '
.*, good MW ta Ik* awkau are 'ItMM
A eb t. gets tatiar a earal taf4r. I II
with ba l.ra A few wen aa.4taa des. U ratka met ...a. M' .
) mr. tat it to __ Oat ttairaoaalMBdaa dam ktv-. waUl4 a< a ,kill
: 13th and 14th *, are rocoplfH a.4 ptaU4 aklrt. tta kilts l.ra. (ram of theBIS
April ...., ..
.o4 BMaataeOrara v rt.t7.tav ttst. oaJy gives tm a.tkaa e aatotarlaaa "i a*.(I* tiralftt.of..the, r.enrlst frwvt. Ta 1rt'W.It.U fJt I I I
skit' draws ata t Ira ysrIsthe
.4 patatoafatU. eat calfoaa tat .. .... .
.1. Sl It ta I. v r; t
es ftta toaa KBaftatra set al ,Uraortea r
.t bark aid the tiratfal lose f
} Baryta ,.... ..... I Ivakra It ........s .. tar4i tofl..4 } ;
Ttar ta ut4ri t
..
.A ; I BIG SALE OF M Mfti sb H., a Mrs..ate iroaa4 fraaa Baa with. a vfck coral a .l-sac oo4a. The snsatswl MOM tta wiles K had.w.*raM- \ ,\) j :

silos ..al<.. a gray aiaaOa with atari tubs M ataallira *Uk Sale.t
..
.
:
... I a pWa ta the aaaiar vkickto
MM carraa aa4 atripa a tai lu
... '
..... Maajriaf U4 oottoa aOta .. MMttaa frees tta tartar B I ;
Tta oaOar aa4 eats are atoa of Ita .
eel.aaa tartan that rapraaaatataadl
S1MNANT5India' : ......, anna tara b..eotulgewN I.tartar......cooaa aa a aa4 taartor tta .bat.. ,kkft sal .....,
: or boat* Mltaraa aa4 tta ..... .
i with a aiotkar ot pal tackta.VM
: Shall a4apc toaamlTii parttoaartyattack
A 3 1.1 xsUa. Tta toaUrtiMa .' ta ollra ...... aa4 bawd Wtta '
fit tile mi sad tta OVUM. Ta.Cm I0IJRIsT *
boiler M4 af toots va aa. !
t: { : taT lia.ir.. etarraa tar ft 'GQODS.l -
Phil with rows at aUteklaf aW, ta
"f& tI
., :
I Per ... b &IIplle4aJI1 to tta setae! knU. A 4 aUn sash 4 ta
: ta Well a4 the su.u,
applld "
.
; i. h..eetatlot et tta skirt eel I tta
ot send MX te the welt sad OBtUr f ,
: : Linons I.Ma Jua.-t otraaa. tile stfe.sty aa4 eath at w.t. .c(
taa4a eelbetty at
OTcrbtoaM Jaw-: .
.
aaa*%. loM < lesee.* '
TftauBiafi ,r* ...wk..I'Uc. far A tale Mm awl welt. VH Isle "
taatr appOcaltea ....they are tta tram a tartara rids ta ..... ...
pd.at.il.ii bah tta atari eel ttaUK Uk etallla ta kiMetraaa. The In
Z' < 'PersianLaWilS vodka,3ta ... wet ttaai 1.eat .. gist /.ssletles's1M o* UU 4.aln seTielL .G n S
.> seas. aM tta attar tacroao.IM to.laftfttaftW ky ft dnmUr OCMM ; I eW
.
>
faktoftI Sri which to drep.I a ftm toM
.
.,-. teals ii. sntsti A vat to altowa4 ,. ,
A I toalart l. ft ...,.. 1nr. I ftt tie'frost ftft4 the .... Meese vr ,

: { fttaWit; ar sit..a tC Utu tMI.lf.perUOi*. .C U*te_ft _*om ...neIUoI no ot CMftactoivttk the tnte. tile the edges mat oC dga w*,.an. r : O nd' : otfiinnStoreS:
}
enc aM the of the kM
W': ., : r. ttrs nn.-fit.O. with fIMIIUt ft -nag... 4t a ties.tm a4.... via ells tta .....ew. Tta bra are*. :
MoMa ta iMtla kriaaUi
teM tytoKk
.lit* M4 korter .C white tar .
ITsiesel to k aces eth.r.. sipaag. De ft MrpOM welt eel W.tnt-Mt 'q -
.with.heels of tta ...... The -
.\ 'Colored Lawns : Ihi heIte anew r.Cae.busied .esfSM..N ftztH* ociftlftf...the.. dives an tart sad fad |sad

: :: n ., rust .si....04... n.|a4ilWt akin. .W7 rM Mppft7raMees Cot bath I with ilaakal..kortartaCTtaT'p tW tack aa4 MtBa titaMMl* ... : :Do, not: miss;:this:opportunity: io' \ buy the;:
< title wisest to the wftfcft Abu ne
'-' ....;.'j'jC lb Plaited W dieatS... 'treuIIIta n J '
sit ..... De two lit eeebMdi rMibNre b at Is.a. .J '
; i
: : b.bE ...... e....... .. i ;" 'f finest'goods made_ atethe; :price "
; I,' sljsdel Jto 1M acw*. white tile Ttatmato *.. to seal tell I .. \ri .'
Madras rat sal tack r *e are )IaIt* Tk tawl aattoTM soy M van BM tMgem. ( 'V' of cheap' goods
: etba'u. II ale aC tM lift tide K Ole Ttaaa atavb some. hh tv.p1Mr .. +. > : r. 4..
; tiek awe.ne'.n- bands ate ew.c'ta fttaaafr ..netut /I TV I., .. S.,1 V -. i
'; ) .... ... ... ...,. '
-tneCIaC
r:1. r\' : _w4 af.i Laeha .tM. a Iowa
: eke aal tatBatec tile )WU4TUk ties r af"tta a.4 ..< Wfctor iws "I'? Shoes, Hats;: 'c oi1 ink, Furnishing :Goods,;
'' of.lta .
Linells ether taatrrlato.the bath,. rta the U ink plate.A. -4 -
.of laaator" :of tta... ataara sales ,. pest .< tta ;? .: : :' ;
: larUl.ytifc ; ,
; ..I Ns1 '_''''"7.. n. .,.. :'toato aa4 IN amaca4, aM ta'toator : '; 1uks;: .d. Suit. Cases' bIng'
"" : 1 .... ) ':'j' .. matte( "at'- The bias waist tota tack aM. trwat\tk at ttaI '. J r l' .'., 'I/1-{ ...
..
!I.. I -
) f f : i .
< Ita eMatroetloft taIM \
: 'WI bleeee u.pls pithabdagletb.nl LL. a let I I u" ar.k' ...... te tW ...a. iI .f, 'i"0 .,.I' a' sacrifice.; ... f.f.'I .' .l ". .' 'Vf.
: \ ; .
.
'O J ::4 .. .
7tk.lsbid aq"M K > |ae* (ta.atavto a rary arattr ;MrMa r Y r i-o. ; 't (
.R-. L rg'an e."s' ..4 IlK'........... riU' aolortt silk.stehlat less ta ratoai. ky ttaa. arraacaftoato ;
:: '" the ...... IB the c.vmtf ..,j .ne.aM". ledges eel .......*. :. .. ... .... .;,. ... _
l' : -. rtU 0yW'-w.' Matt. ttaMi JtMi. stn petfkebb'SIasal to the .. .re1IIeIlll3er: V '\ 'to. .\.. >' !'' <.* ** -..
.. ... iiwil aktrta.. When .Ma >* >
r ,> eI |ta r -.a n4 tta t ; 9f!R .- i i\ I :
1..'wt tta.bides'w at ttaa4 Ie.a % : :1\
herb M* atfaM *.tM taHcr wtltl j t. \
.... :Silk: Mulls<: I" at...foraa J*. J........ ta44JwtM \i air 1, .. the yak. of tta 4n.aa.ttar. >.. I' .
.i1' \ '1. the... et W tta,f-Ufklrk sissies tta Mrtar M T O aV M .roil ,
:
1'\r. ..,J .I ;: ..< at the rltatr eel are fatkT brit." < :
< .4....t..r.' a*. the bidet..4..*', 4. ''fee f : Miil[ :
.- IrrtaL Tk4 tall to i tta. taNarv A ad aarlaf 4 wiry taftaaooMtytortar t iifda; < :
: ;
: I- :. .,...... to.4' Ibis trtowlafto y
..
'. ,
Dotted 'Swiss I ttaatot aftly, Tta taaurlal vu .[' -h ;
< t iMttar 4 i teMMftt ht this t... it a.N17et ...' tatlato. 'I'W."" ,. ,. "'i.'f.. f. .."
...... I
.\ : tM ta & raI' %&Ie with -ebsrset.risd %7ftft e1"1
1. \ ,. .! ,y. 'j s ....... oT WWte W brews he .aa4,,........ tile tovW- pert f\ .- 'isthielast"day'df-.tliis' ; .'sale' ., I.i .
't'j .
qJ "
\ i /etteraa'S.tta'9.ftfa* ta Aarttrr ktotao4 ky fttaaM otetteaa | !. ? I..
Jun.IN
/ ,
L I .. 'III j." l."' I, 1U4. Las 1eMs. these '*f ere' tatwMJi tta mraa aa4 UU taatalto ... : .> ':" ----. .
.t P l''I. f 1",".. .,' \ kraUarr :.-.s. ta 'MttaM lar ftan tram tta .otat dnrrtlee to
; .ear e ..1}. .... .. ; .. .
1 .. ; .t: ttMVw'a'Jitbdlwa far s the > It waa la SumpktVL'Tbe \ > t< r-. '-.' \ ..". '- -
tJ jrlatai cklfoft. Yaa.t wse. Ii f Ik* >
f" ;!,;. rjL, I tta IM a. Ift Mw with 4WnavktU .... 4 OM m MOM* of Ito hew.eudate '

t \ r.-: J: '. :: .%.-.,..,.AM....tH.t...',. ...,'inaa4 tit" ,tbwtb gees1N Trra4' tartar ot Iwo tft taaivar atnaioaly I.ija.a I 4'W the :i; ; Johri w n'&

.. .-. 'Ca1icoes, \b .: ? .... ...., browse .ft few taMttmft ...gray... ?sal tack etrie tt Mt at tta we1K fie.IoteMww S. 'Bro. '
\ dott ot aD- trvata4aa, ara.atraaa eo.a.ew4 b
,
... .
.
'tt. ... .
\.IT .: lath* } ls7 siriL etA Let ..... test. it .\.
,;.t-* ? : .. .N .(". '1"t J;: tw11.-1rtto. Aaottar drv.lela.. et ., ( ... .
E I ; trv.it tb. beards u. I. bft. rail ta Iris wktto Baa < Drr- : c>

: :: .:.<. II. .aN'aivsttoodfigs.h'thiks' .... '.... ......' we MW-eh ,'bra rflM.ta a.*14a Kyle eat cull. ir> Sfioe;Store ? : {
y "t: Gillghaffls 1"r ::? N htalldW Stirss n. fs Stdsua, *4' *M| ,|,of the omkto orMfift.L IN l 1 : ;cIotblngStQ, t e,

r7--.- -, J -- .. ..:.: I :.. J. < ._ (. .;_ "' j. _,
,
I

; .1 --L: I,)0.. ... ._,.... _
t ileadhlilgici : ; i rv yr *' -7'r:---:-- H '1'
i : : \J-. t I DKATH OF A .
,, .- r L rovll'MONTSOL0 OIBL4aagatar
'
... \ : !. 'I. '
I .. ; 1.' t >rwtfta thi t le.r ir.st i sit !
',: ; fM af J. ,Bra.... .... .at
'
: Table < J D' 0 :_ ''It .. N" OW' the pets taaM .....,.. Drtra
mess > .
,; masse ot ftrraral.,.. flu faaar.atvia
M taU tiiaiiiii ftftaraoModMk. i
," : : .e'J:. .< .*.. rattar> KMM>
{ iy'ofldattoc sad the tatoraaat ta
> i" :1
l NapkW8 \ i : vibes .*. atty avaatary I ky ....
r"fy .
., -- rut BtOa $hIS1 7M
Ie"tie. MlMMA Vf& set as ,..IfNOUUOAT
*. .Thec'0 & lr6le'Oppe t. riiTrt now. toe be] ...... -

; ...Kwy .err pricw Dee cr toy aiBTftrtaMttta NIIIOl1MA' ,
: Embroideries 'trrered "Je.ri' TAKa" TO KIT WISTTta .
T tare beat, to '
:. 1It ., \iv...Md.IlMslh..
mr t tj
: Ii ... ...
*-. : which bit to felt the Mat
: : arr" -.7 aarrrU> M4 vktek VM wale I
> .j. j ::1' L yaara, r
,
: I ctartar Mrs tiana to Bovartaf E L u
Laces I e .'CeIieIa esd tell J IB year watt t/sad if we barea'! well, .Xiv or K.Tort.y Wash Ml win yaatortayafUraooa she 0

.,; ,-" >, .. .it aitedwe, wffl' fed! it te.:roe. .We ''bare dVtet win sdalwr ta lIMn from 4arta,.,..,*.let arataaly. iiftiajn... OYAL.BakingPowder

| frt I"JIM ap, Bad lew especially fwdtbfei .


Appliques ( In r jfrores, aid t other ceotry J had. f- .' tu

? Xi
-: Jr We bare tttnctSre smafl,terfaba well a leaf EASTERCards _J7/ farfe 4ofno
: Craa i|Tcta .
Brad s i -".' ..We are fnmfflir with ell Ute -property tors fier
-e
1 ,!;: :, : ; ; ta aad .est of tbe dty.;aad> wbetber'yoo net, jr-

...., ( "1:>>, ,.... \ ,Brtioertr issrorcd of B "BprffTMi' utt9 or--, ,Insures healthful end '
ddldous food for
: .- every
: 'R-bOO': '
: I ;. .r "J home every day
cab {et It tot yog at the rljTit price far cash ,
'
,. : \ "".! ANDBooklets tiFiw
.- 'W'" area term dt % II

:.....-" Silks t i t

,
:l -

I ; I I'CAMK HaRa TO NUMSI CONSTRUCTION TRAIN __
\ | nit tICK COVtlWWra PAULO DOWN SOUTFI '

JH.Tatu&C ..-.. heel Ned af N.. ....... -
: o I AT .
Burdine Loa4ra. Oaa. ta was *a..t Lb.Near l a oa iiaatinUia trata.r .
; u MOeC ., tta a.. aMeN MIle
,
: at Melts FVu. to la tta dip
..
..
attan la at tie de. Mil af tar cw trl4ce tredne dews Mwerdd
I .... Mr. K. > Wawra ",. Watera to..4 Uto MwataaV sad toV'k
.." to "' 1 .On-the Ground Floor -,.. to w.lt+e far. Ma ...lMr. tat Ttdalty tta7 wfll ta Mt* Mwait
; .
at SMITHSHOOKSTOKl ta a s'Nbl. i* ns k-r Mr*
-NI val.tN4 ia eaiaa tor tar. .
testes tar lan ta... 1'.. J.... .......... aaa af Itaaa I ..
>. 317 Twelfth Street, Miami : () ( ) () aa tel a4 to4MtrtoM. ilttnaaf ?
1 ; QtIthtirlluiIIlv[ ILJb: Jaopo A. MtOaaaM wee a MSai Paratoo waa a rWtor la tomes,
...
% 'r M bet alcaTa trite M wets r'M-rtar. Ha dews to attMJa
rrf Ml\\llll\ Ja ttwtrlh w fc.et'W ta *... tar ftrv aatf af tta ... Maa ."'- .
: ,_, ..,. .. bwsiear esatt.tt rsswr'N IMC .s.... .

.. r d. ] ", \ ,
. ..... ..,.. J.. n ,

> f .J .. \ ..
.. '"J' : 1
J .t %.'*\: 1 '., Ir, ''''-
.., :: f ., y' :-
:tt : --', : :. .. S.i 1 ti. ','l. '. ; -:'.' '. ., ..

.: