<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00002
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: April 3, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00002
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
'- "' .

... .Vi"' .. .f" ..: T n: W" *' -': 7it! : ", :::r. .
t : W" '" .-a.- :r f ... t'--' .. . .. .
t .
.I .. '
'
t < ,. ,.. .. ; .
I
J : -
.. .' t' f : tI'!
,4 )
\ \ ,
I rr.rhe -
[ t ,:Wee'. Miami Metropolis:."::
:J. ., J .. ",'

.

'.VOLUME_'NUMBER' I'. .:" I MIAMI, DADS COUNTY, ,FLA.: FRH>AYJ[ APRIL 3, INN 'ma;: : 'i' IAa: .
I.fhre Were Killed; Fifteen Injured, Ana .: SOME HOPE' [ :HELD 'Hon. Tom' 'Watson Placed Under Bp .d J SAS'1] Over Hundred: Endangercfrin Ij. Y. Fire S OF To Keep, And Preserve. ." The Peace. of, Law .


.
%
Ii -

.r.r W* lch Swept, Through: a I IlIidlaRa.Ke'I"kUS' : Firm FOBCAPUUiD! : : .Ike Wat.a.. :lied: Stw4<< oil Firmly 13iA o chirped B YhtNiI1
,..Better T1iIa Street. Tenement: For: F&irfciiks_ Ffr, _tfc j PrcsMeicy Aiist tie.:FeHwrs) el tW: J...,Iry* Y


.', Ltyt la cl RIaWh -
t' > .., ...-...'f' '
.
And Intract Delegate to ,Nt0al{ CtBrestka to'. Voiiaad 'C JIIa tUSsaB la'tto ropnlliflTiaeail'C artatioa, to': Dtl r.HeadaAM '- INpiiS..


Fr t Work: Far HI1-Tb!,Pk U+.ddept dbWa.p cfi Rue; 'e+r.L h' ..ttoiifldFlfi4iJyCKTk4ti. Da7-- "


; IU. : -' ..I& .tk r ; J Juill : '. J r.D. .' : Pil 'M' '" .J =tE *:

-.. .
f :" "' ( ...- .
.
--- ..
.. I I .
LL.Yt1 Imo, ,... v...J r 1,11wIt Dili.ra h_ ,,...... ._..... L..' AprtD -ne Pops..r.. OMarai JaaM'H.: sent ......
..... .... .. ..... .... tt ..
awa esptatM tk* Ldtaapl.pahaaa 'c --- ''MlIS'.ISiI.:ttatlwM ba i.s 1w- aril ig sea artoatyat a1 *MivkM
\A MvvwtlMrm iM. 'OOM to toMtetora.. at traa sad .... .. et' tk* MaiaaOM SaaBy aumil. w IEMkOncrMritSds4M
aka vb.W.l.aaa.
the fttOerm vU ilioUlto d.Mgaw injiaiirii sad to* ..... v Ukr* rttk I' + : ... B* .*...,.. to* rMrt laM,.,
,.i lMCuultiM A.al Ban.fern UM Mttoul MffMlu TM ... >.*pl.,.tress.. a roes at,tk* a I r i Ik. .aaieM ;...: '.c De >M :,.... to atilt gsri t1 hoei M'Si hw. ;
wttM ata* iMtrMtot tWto ...... tart* kr. a MM.t..e. a at, *MBTM MxyktrtBattPkkal.fVySrtMmarf sac M ....n... .lpsas.ra.t'tottl ,. Pane. rinses wad .Deli : ,
,....: \tk.atcsd. hr MIlIa'tf NIce .vi* n4 'Nest HntatoBttr taA : to M .8ai sits to Mr JMMTvftk .(tor, tk* 0... lICMo.Xtk a.sdaew s iwth... Ctryl Tlti .ail. i s'
...... .. aw.They ads Mast( 'l** WataM, to to .
am
lstbaala Mrp & ewe tk* riliaiamlitliia t tkat *n 1 *MTMMa
'E' h\L.adtj 'M ,Occquta. _a tId It,.........,........ tress taU .*..*..n Mops to Mtar. ?ryit'--I nd.k Bd f ....-....Man... ... ...... sees,' atoai ana ..... ....a.>ai s /Mt1+pN hpattu.
fttaau.: adane i 1M ...... ua aroyatM 4au flea eQIrt& ...... sad D ....au. M eresse.teals Is.rW .aato VM ass. Tk* *>
"". I mid taM ntdp,,
C PjrwpaT' .. .... stsd.. 'toratoat rt ...
\ JstrWa .c raidat -.r-.r,e BarM at ...... to am4 to wtDIIIt t.. .antis a if eats kaaavwHM4
g-Ctn.-r: .. -t hubs xTMp :-:- V, I Ktekkna to lit- a* MitMna* tA'ILUtMi'l's
toir
rm' Tk ake
:,1Cd.TAid posa apsnLi i aldb daea.pta a waterway> : k.J.t .
.. ..
.. wta It wteal ..
tail Dies yrMnai.rt XMktoC
ar *
bkaiaat at
MM Mba at
.
faM tssr..a.af'a iMtalit r
... .....,aM aa-a laaM"pa a WM.ss +jns
? .u. jabs.Maria l is. taws''s .... tofal rttMvlta. tk* **Mty. M tMipM ,. J. M' -= till rill lispssa t .MadarttoM-l* 'Mrrtai_ ,.eat. fit Rl
.
4 .u.h.M'gr..asfp'tadsis: as w..sgs y sta. -SM. wa..a.. Mdse..
'. !
.
'
e( th. ...... Bias with aaMTl. n. a-t.. ta< *> '
; I tt.trM.K ....wow. ere ..guars. _7 -U spa eM aa4 tare plan ....,slUts'btgr. a... la"HU l''bee .. .. ,Milsst'. j
E"tr.. .das a u.. bbaI1.'NnMtK .i-- .ai a jtwgre..in. ....... d ..ratrtiaaii/ .. ? .arrtraiJ: aar to.a tor* araatkffltyaai ''I !_ Motor
..,..; a.taktt .*.. ai Caytato jLaa4WMVM NwmMtkFttS&M:
tri.rrsasa lest ,
WOIRD RU : airy e M.arut .
tweeted ,*tarkaar4 his IPCtllAL t:
fta IM&. .aim'' sonltwsfaq.IM; ....:.i': ...... QIe..toM 0a....joe t .hetsdwhb.Mr4Da tartar ,; : L.dodshs a1.sK yWsMas
,
..
w.aa/t+e .....lsdbas ':'--i'-1 o }tIIiESTI6AT E EJ '. '.::1I .,i*:'" tad.'lit ar i.a.'
.pet .
'" T
I ..... .
O 6.,1ftIa .
eid;U' .. -S kli J> .ct, \
'J\ EMM vk kU *at ties Pans pia.1D'ahM..w.d '.OF r. ; ;
:.... "lad' a... Sts ;sys".d ,.
.
.... ,. .........- ..... .c '... : '.. .... tart, art : l" Ta+t' 'i-iet sehes ;aa11th
,
: > AJI'II
-p. *,.wan Mrt Jto* at tkaiatoa*
.... wa'rarhNttevadf- .... g.unist ..1 I ; WM .M. vkaa"ktfcJtoaat; 'Ma .* ..os a.aaad. ... M ...' .... w.s, Mtsw w Isar
.
..a... t.-taut ...... .liner Ii.1esL1.......'gyglWss' 1tasei < i Maa'Mass aaaa'111a.9g. .. Nnr'. etay PoWwM lassw lie Pss t s W saltf fa
.
.
ea 1M .ustr. c: a* : c has M
/sea MM
; .. as
_rbi iMr s....earn... ...-..........1M..' .- ,'. at Ik..lsass* assn..lrusasl...............-...sr J 11 tad I a.oetr' ,Luslma sad .toay-.............tortvatar. .M LJcLjrI : .Owps%. ..1'edaut-M.VslatlDl. aMM r;MwM. 1ttrM 6,ip.a. star.l, R P.inert.Pain tbaKg. Maa.b1 '

.... ...... ... IN ..a.j. .. ante *4.Mi wad aa4 toM. Mot ku. .vaMtar rawI M aatok.JarxTWaa fcrt4rt M, et Dual gal than b.iw w. ttpw. :a.bet. hug befit s laM y
tare w
.4 steal.
; es
.. .. ail b
at toakr b. Itar ythM.
ftte was
gr. .
N4M .
rq awn ,1 I T+ sssMtMa
*
Be Yobs .
..eplsstMatles w11wpy ar- ....Mi.. ears 9M.thii :..Paisttwa it\IMM DMl .r. .. .. ; AiuiiMdt.swl lushes aeMwa is' seat M *
'tlhs J Is ... ...... casuist" .......... Matti,Jllls I ttto toay.totok.. k* .r to4S' ass -N 11.tastes,_. \:, saw da

II. :aanw rt Welt a liana ...... ..rab..at.1 iirtMiat:,_ .tott:ontot.rfti. '' '' '1 '"" ..... .. 1\- ...... i........................,.,t :,'*'-- ., stDM h ; ......-.n-. :":.',"-\\I.I:

**,*.. toffrttk" wise arm > '1 .. ; \.. I .WI Ja ..w. ad .tadlka .H.... .......... ..
...i.* at' "-...: ;.s.f .. d 1.. ........ --.:.-; '. I : Iss "
.... J_ f... ............ ,.. ..,.....'-1111.l JI.L1a :... Ik* MMr'at' lei :
'......k .. .... Idag. .. ,......" .'..-..---- .. '... '. ( ...I1/ -" 4 r5aVHHrt. ............ "' i i'" .;I Ml MMl kM* kMB aaa4 to MM] ... -.
.... .l. wttMa t..sirts'b bst ... .\; '.
i1rsiilrel .. I .
: ...... .. tMStto
,b" iejlat......:--y 1 *toff M. A. .refs Mares t1s. MMsa.rah '. '
r sd ....... .Mt.. .;9 M kaa** f< .t'
} idl fatt
; 'A" .k tn.rMi ras
.tWS. ., -'-> t\. Y+:" 1II;, "". \ Il., 'a.M tN( a41.x1.. Y7i',9A'cLJJ ; .P&Ii
.
f "" "
.. 4 r, .- t ...-.r ,....... 4Jtalaes' 'J. .. .... .., .;;,. .. A... ..rataeatk.a
_\ I ... ..... 1 ., I '.:': : .I' "'
Ix,. .. .... ;* *** :.*- cJrTr'JT r.Rissaaiaases f iNt Max. ::WMM .ftgj8" / "
: r .. .,. e.nerw. Qli AIIIIf 'to ... fIjIN. 'J \ i
: jSTA
....... "J.Id- J I "q' -I.J .. ... '. ''' '-. .. <'rtMta t.'wepap.e' 7.a [ : I .
4 t-&e'' ;;--n ,
to : U. .... .. ..
...... a e 11 Mil. ftucltea '111. l .t..ssit"i lad as e.a ,. 1-- ." ( .. .. b ,w.1M
..' hints, ,"" 7eaJIa.c Sts ah. .! r' :) ... ..*..at.kt.tile ,* egad, J'IS : !It' a IIIIIt .... .-.. W new ass ( J. mss a an. M to tb
.. ...1',; S sad tl 'to"ft*
'sal kfW W 1Mj aair w.r asA : ', e \: ;; L sSia.Tr.la
x a : wttsl .= sass Mutottkttto I
.. ... l : ) .;t .. ...t.t.! .V. V. .|genus\NaRT'TusoAY. '.' .....i. Di __ IIC" .isoe.a. am
'
",, 'A :'''''E. A ,: tf t\ I tm tof heaps M to* ,........ ; '4 Mi. 'Mast
\ o..t. ItoVwTir .
A. :'YD" ;,..... to ftrUbMa ... ... taps a* to;1h,.aM'ar had ....j '---'
'' "
I{
't.tkatei, '- -" -.. f to* Pal .o.dr. O.a/.t aSa sad toM teatog M'pwWTba. a.MdtWy.s: eM
Attofwy.J- Jay.,wM f, Pa as.Z ttwMtas big'as.p.iM.a bass as4hl.,M Mret' sl'' 'IlWIiWai -el....... .1M. a tiagap
.. the.!... t teat. .w M.IM 4 l atoackath OM. ....-,
.to a ....*. lor rt..liBtlo to lad Serenl S'".aiM.'r to snug *, awa.af t'
.... to toto *...... gals kaataaai : to' ata + 0.. sit De bat ekwss .ei "- to* 4rtrr,'a tort VM sisal to :
S tuna r be eItr.-c awe ..... '. illjd : .. --.i' tttbr ease .... O.MsaD.....) _;.AI MKMxL'MVJaMi klWtMnM 1ft MBT a\...Kka j.! 41 ..:-.iterr.ol)
:..s...... CIM Mv MMfjHT...Qn>Mwtaffa .. fcr .......m at tk* Ha..t .... wa 0... whh afRttsd, r ale chess -.'0.',1 'h.asp..'ttlwr'a.atlawt s.1 eta wail
: >.' *X 9fjaPlB !* 'MMatfMtoaaHwffaMl MIWVMlyVMgjMMB\%Y*':fJlr. "* 7t: .. t bead .sat Thad.1pu O.tttw. b. 11I7..,.....,.<........ wal sees +otitM woe.t&:.i "'JIIC ...tt t Mp laeastr, !toa
I i.t. ....... M, weD r.b. .W Js AIM !t; MOM at M.'Ttiady thivMj.hestu ta&. M /etltb'.4 adtas ,PalI. wad J "> M ai {
_,_ii di-a- '. : .it .'i' J' 112fi : iat4 Va ;e teat Mil latMii at to* T.a Asa -/lsM Ws.K AI N.!rsgs ..,.

,.- .. "trF' .;, ... ..=... :- ,:# .:J.....__.; ...c..'i-. ':__1 .. ....sa ...L.eiisa jr tat ins MatMltvMMawt kar* bet fkeat Vk at vtttiaiil the>1 t,Ld'9eesaala.M'tMiwdia'n -: ; 'Yr '. -' ..........Ii IIrtIIIM& : 5$55 tan

.cn-} -nn( : r I "I't- .....: itI kill M *var.-,...... <1>. show; oa Wins.Md. mats. ...neatLw .:'V ta+l rs.-s.1.M.....
1"w IL........w......... 9ti tisirs ...IIMIP tlad 'i ,..r'al ..say MaYada' st..,.. Ie...... ....... aa4 Q tel dads tontat ,.1M. ........7M1. lets .../Met Mr.Dlr aad'ah.l then M
-, 'vayar awa"vk to tan to* sa. till prat. 'M atK k'Waawt .tenth.s. .... ... ......... .. .. .wp > Tkwa ayaatfat to k* trtare'M' bw .... ..s tthfpM'Mss alii as.ft1M
r .t*.*r:M4 /'..... $ta i.V' ntar.:- the totraaato at .uaatratt ..N a..l.............e, a .......at tk* M*| i Imftonvklc 1R N.aI. tnuLL Mar.trs'wa i ..d''t' .a ... sac.assns .. 'atoVjjiav jFatoKf IJM saadsd
a.Wsl.irer. .. .......c s! 'ftMi'AatoMy.....la Mat nigh.. ...wri ..lak.a.W deg .'Mtov a ... at" this toa0*> CMr7ttatO.KBa.kM.) .c >iilsea bee '. Ia M .11MsrT. 'I'M' awe>.y MMM) 4xftojptoaiaat. a
.,. tai. % nrattoa1 M'tk* aatt Matt. I "Bwtvara" CM. Mmes. j_ .. a Y iris Tf. ..... ta**, M are asa.te.at at ail ak.wMss hated.br al ha wallas ... faT a as. ......... g.o.r .. w ."to'M to to* tojajatoto NIy
piss M..M far:atTfiUfctt Kr.g .J aar kfto 1 air.... ..a p MM a aTW' .... tat tie. tkaa. 'TkyaTCana: are pa. .M'addsrMMa .y had __........ w.&,M ..... '...... ktoj yfi atoMM. f
... as/a Ma .. Oe.onM. erica IasMs d.DM'throaslttan ...... t.. IssthaeM ail -.-: bare- kMteatar to tk* aaA. Dena aM. IW ,,- ..s. II'...... Mr dssa ail,. Ia Mat, .rapes ka4 4M* a* kkLtoal M ,
i'" .111........ ....:v Fla..... ,1bsDsa'"ths'.hse asWlsMtL'M l el'eMawthg: ..st.ts.M'rs .-- w,CIIeN ... ....... + e dMWtM M UtoMtf*at west M lar aa *MaL Mtoto.A -: !0aat ass.. paas lrp
; stta/M.'Qe lat .t'6e.est. MM1c..annst asset qN ..... ..a.t.Mba ...... .wlass..... t dreg d ash a Moos a to* tMa at JhMttam. B* ato* paal atntoajat to. ire. Maisad. '-t: r.. .uw.gr Si
4 sans Ti I.JI-'; .....fh...,;'_..,.... iraMtl DI ..4'...... sal as, v1f ra. Uhri na... tart to.,av. .&,faar* to a's,7 M* tra*:Mt ttto aM > 54 aMa} WithS Ma.thhl .
: cwt' ..... _,...... .. tai a 1M ........ as. .c. ............. .... ., .. one TaaAaarr. r.i M toMrt ,.r.lsEfstl, .a;.. ......... MrMa. ad.are ..... wta N 1wtAt
# Vr.Unfa'itoTUI s B the art aid tat Ar ..... toaMk aai k) aea/. ..... in- .A Nue amai. .If MMT. Ayrt .X ......... loa tl.s-Zsi.' !Maaga Mss all at jat away ergs wse.M
.. aaali. aM add stir aow W st.a toe wttk Ma9MLCM UBiatoc' tap Mr a 4ay *r 1ft yt h.wadpa .'al M s
.......... ,' Mg'q to haws' 4, ', ... M aid Wtakattta.A liwwto tow .
ba boa '' '
.sans .r ra
? tot af bass k* aaU tt.r' Nan'I,. ...... Bna. L ....,.. C .... SENATE:':COMWTTt.REPORTSFAVORABLY : Mar 31.. ,.;'Ma .. assages +re o.4 urdaar:

'_'\ ,Mirt>l r ...... u-r "" ..... M.*W.A.kttnnatll.. .. JUM4 ..O OEXtEIIIL$ 0 0M'S Of '. ,'-t '." .' .'# .-... : oaf oaaftllM.Mst'1. 1.1 Mend with'a.'.Ma 1P l.ivh .
.
.. .. .
.. .
-vtH at tfc* tvt rt tv artht.trato. O. C. 4t* aacto Tfs.hints : end .Hwa .c 1M' moo' Ms' Ms wow Deli,
'rt' 'lMa a 1 laMdse'sasl .ail,'.. air prottr ..... w: ON NEW rCDCRAL_ Mass wad N erlfk .."........ M I lx;, ... t-i-_ a-I
.
thssl M ass: If P,, H.tok... .,....: slaw tdsbama. all ha.gsr .
*. ..... *.. .........r. .. e.tkrtJk E.ISWEJdl' :' .- ...... lSMDl '4 set lad r1 iM

--";" .{ a.jw nd Ateea.tetptt..ti: "'I-Pt., ', ..rl, \ BULDiNG; .IN:MIAMI,;;rLOIRtUAWa : ...........x.this oases as.Dint Mt w tttb.aeaat strstn. '(nestp.. R r..a1ei&
rTfl R /
.. = : ; [ .;- ... l' .isboe PM Mod ........ lisp'M was, wtss'ltrtwr1t '

t snares Mss Csia. Mets I. ,. paaM 'gsdaa .eQ8It t.M .
... .. ...... ; '
.
,. wajMa va ka to qITAXES- -Tha Saaata rnmajitm Pubic aM 'al' Mars 'Map t ra mtoM.w i aIsit
Iiite;AId oa
.. tao illMiaal ...- at a. atrartM J eawg Gte d1M.,.,. wet M IW toto tt w
,:J.r ....lIqt, 1,.wlMl- .M.. .leaaw... wee Ett>-ft.p eed.CfCH %, ordend III tttttk...,srts4 q tha.. sass gas' MwM, De Wjaa4 pure

.is, 'tsasinh$"--I absae. hr..at ...* \0.* f" >041.. Kri crtuooXa- Mfr lsdwaI= !'at' ..s. JIIeIWI;10'c. .1 eats par Vila is Ipsa paw. is spot Ma a.LtnakrMa.

...DMe.....,.Ds..aaw < : pr- is '--..J ...h ll .I"""' 1, : J' to Misa

e'osataa. 'Mar.dF c..... ILQ8t t. tan .. .. .. Tlt.IIT:1Am: a..Md ....agM..alra.dIMr
"
uses L C. saMskaw. ......... toabr*fcy .ant --W IIr t'' 't. ,wwal
.. ....................... T .. Ttf t i f loeMa is_*.Mast U atr Mat.atrM4 ; i.t. Cmt'f 'tIiiruceL lad tad edreagup was /MsM

.. .eAsM dMtrtaMlliat.M .c re pwEfaep'aYs 5- :......to .Mtt toe arWvaVfa .. r h Pass AsM Paaddi ail
...... M )e........N 'IITI IF: JUKI! ... u Imp IIIJT tip
...AJI1I t...... r'' f!. ... 1 t 1I8IIIe N 1N stla itl 1 'C''' : .--: ,
jlVtv : *MiiMlTat J.JlIIcrIII. _
a* -
(. .MS.v sf E I.r: :s 1 Zit:; a IMMI """ dd4 1 tartaigkt J ( -+ y..l.a et

a tor{ a yaniTTat ........ : <;IJ.IIJ.JIiIIk a
(_ 1 ;
f '
Ae .......caaM. ... W. to ..-.to. torfyaytoc taaam, tta 4* } Moth.. ant aknaa ...Nlw I TM 'ti.'jrtaipd
J.1Ia'e-.c.
It ld..<.#.,f'... .'r.. l'll .t'lf.:....IP!CMM >rtac'MMk4 attar a rwtovt .. t to P ii. aangr's.
"w < .... 'r-.t Jsaw, tie r. MtaslalMs hest Or tie..al M sIM.R
a tkartar kM .
.. I4aii M .* to4atoaf \ .
P t.
,.* 1Aws1aM d d 1N. i.6 xexaH'I MTfgiaal: Lalnia'sI.:.... IIM-ae gat as.nrN this _.ail ..... 'fIt, IMettaNnltii. ,M wa be Mss-1MN'Yu..,.4' tab h..INNMt M lad'N.Mhss as reset cal d

.........1Ie.,...... ..,... .. .. KtTM a* aatkartty to Drat aaat Mvkf va'arM ..'....Altar WWakTk .... w istrMk M Aahi r .... his vkik K> ton slretlw Oat )t.Ida. .
........ fr-J, W. tvav ..- IM 1'1 t" ... ..... 1M. M Pas'toto.atoryrwrUto OrWa'1Rgr MiOaalM] _:.. II ....... f\ l _.... :. ui yy.aMSdsy a ryM4> *)to t U K
........ ... *-& ,:.....; + ,'.. .latotq tor to Des M4 .* ttfaT *
.
; .. .... ... .. '-' talMMtff thmrsa amd
,.................',. cs sat.sltnlx ..... ....M....MMttjatMMT .;Mae earM Mart aA'aayaUr 'AHaMic a_, J. -
.ikTakary ate ... totoxMt at tka rato rt tt.to : ir.lss
x.31-rigor .i- ..tldw toT Mstfl
at to* a.w.p/d. e Mal.i ly'M57
',!' \ =7sar: a It. i.1.a labaiatorr. ....... is:IM ...... assn w a. .......: JMMW .T. Malar ,-4 9. m.UrtMaa. 'Dt d.t s.na.g Mali
'.( arM 1Ie.'..-...--w.; ....'n Be\iMaMp' Mr. as sass awth.. na 4 ..M1aat ..., wr:. .. k.pl ...... tat VM & at a* toaa ..< tat HM tot IMICII fcy' Ma,4 '" a I: Ogar rattory vfll ka k U '" owe. ...'Motta' JMI yartaraay *rtraM yrartoa, -. is w is Mat
... JML VMM'lTvM*>i raw .If __ \ f Ttlg...... nuns-tfUl a.,. tka tt. attar'lvktoa toa* the O.a4v.sp 1 ....-.. Mi l nlw tkrt Onri* X. .... Matron sal.Ma
fiaixau Ma,M-V. O. MOttoakt. Liftn., .,Mail Hldit\\.Jw. to* tn* leas MtkMi aba to a* 4M art is present. layatltj:at Jk faitoty. wad .. ; ......... tianmr. af GIll -.l tk* total tow *
ti L' ,Prirtaat Ma. 1- Okaa IwttMt ttTM ..... at ttto yaw MWM** .M* a Mtto*. to.tk* ..... 'tarts k* laaUii, I .. Ia'w :w Pampa. Rua.x..MMask c..tr r 1 .... -.....: hosts rises ass a
rriast .... I-* U ..... toUl Mann a/ tor tk. ... Mr.toi.tor' r ............. .... Mfa.tbs. .one .... Paw sill yiaiMiantty4artat etsM I .. -.w ....! sad stag lea .aerial
I ........ .... It-U;.aMA ........ ta'p.sra tip a4 ELI j Tk-yaytoc at..... this pail kM tta Mart dIM, tkrt kMMM 1 +ww is sails,. sad. ... ... xw alf' ewaatasa .o. W a. ak... Aartos lpopeltOasw.adaiPat
aia -kattar aa4 .. .toto. M4 = diM.a4Ms'lat vaakara rt* .
frsdasl 1I-IWII k.q ssatM to M4 .. M.tadMa MB toantM4 Mi tt Do.t M" aarajar* 1
.hseri'. |*% f|-O... F. OaWkVat ... joe lda a aAds.r4 wMa ......... few ... Mo,... M a* Tkaat vm to Cara, to this aaM vkfcftnata dJ..g.sdlamdw'Sal .....S Past salt to ,MT toa axis.
.. *
Pr..UM. 11&. aW. IIBL'1"AfiII .n.tac lilt oath tad._ ire wshl Mwrt ........ Mr ......' tk factory)to part .WIll. .. !!ww aM .Nye sus Mart at/ near.* .. to* aartaltoOrt wens yaatr* *
la Mad MTMt Map sat tattwtec aCaraBM4 Nrafcktao at try .. .Mel to .
tkfM 471 M VWck sail as1tM aw Nit Mph xway i to tk ilailii pd'airy
d tor hi. w ......' ..... at tk* tax rBt. at tk* attr vnMT aN bias tk* avaryradaTkl | > e. pdoshisg,aM sass badpips *.. Tk ayvMattoa to JM** want .
tf. U ....i4..4i.-.4i adt'?q? .;kara fa)4 Tk* total tax raOiitor lartary ... Sad rtkw ardeta .tarMkl* Wa4aaa4ay. |
.....,. tk* yaw ..i..t to HMO. sal M* rt &M .....gMosaln Mal Tk-al. vta a* M4actM M a 1 TUa to Ik* ...... af the ash.w.seta ., 5
J !af Ole aawaat .rr tUAH VM pwr __ .c InuII. la tMC It to that,.Mat buds Kkaral tlniMU sad nuaa M rt hsasata..i .
fert fAl Frfewe: De 4I ". ..' ., kit assay tk* yarBMt 4wtat UrM4f. let ft* Mvar4{ atrUM ar* I Mea. a4 Inn,article *tro I aM 'lag far to* papa rt caRfec a pus Free CbuU'it'
t.W A at tk
:J a H. lAb Wfr rrtvralM' toT tk* Jtaatcr .aa4 >arMrr big vary sib tkrt It tads fair u MM k* a BOTMU siatlrawstI .... [awry .kith... to pass the rt
1c.al'-' 04MM.-MM tkrt Ms .*..' B kUTk bade .....tbs dart,aasf.Ms I at Aatkaar-aMrik r ayyv''!U iprin. aai aoOcftar rt lbs =.
..,...t at M4 atato tar.* .ala rt a* atat* "' !.wkw to tk* M uay da. es auraadp. tk yaw wn kM* UMtaali atTk dopan'r Maatr oaiy 'run ** u*'
'rarli.JU
.. .FrtM MV tkrt a *a 4h*. Ctrr4
kt k.*a aeecataat4 vffe tk* vww Set to OtHr wwrJ lacy Aa ........... at Doe *r ckaay char J* art snag ttayvWact 1' <* .M *f tk* BMCani44 C 4M. iffy to >Mty. la.Urt tMM purr win W sailed
.. ... W
facttaaa tkr D fnr .,. a tk ., tk a4,tta Mali to W ka4. ... acrM.. r .......
}: .aaiT tk* arr. slut **4 t 4 y Mir tk* kMTUat tad .rat Utk pies- >r shady a 4 tk to luaailaito its tWft rtaM wM
.tarts trw tk. .....,. afclw la !.h trw .,.* left tor taibw aa4 Uh Jot* Mt awatt. kM Mta (natW.'aft** au4 a* Maatry ,*,a4. WKk a*!|I I 'I rt wr'a.Mla<.. ,tor- a .,... e.4 eta tbaaal to
.Wi arts vp k* Wa.H. W tk*.>!e. 4f art Mt rar.tk cattla* aX MUra- Vktrk 4naMBUto will be......w. totraaa* to*. cayyttyt 44ltlMalkraaia an *t OMI iris of wttt aQ..... do. .1 dar peas M<.. ..4'their tent iftytw.l.pa4 hues tad i itoat

tads,vkM. .ar. thraf eli abet: Iadels./ai: .ttra*.,al nit.tor aDod.a,. .-."jst" | ..-....... tar ts..daet4r ....... *z allMCy,I-III.ad apIN .tkto y.....: rt tie Cu Nadaaal V4V
(. -- y r $ '- t

1'- :.. ,.. ,.
: 1r
a 't- 1'J 1'
{ }
V
.....} .... ... ."
':'... ': .. +
t" '.. ax. .. n
1! .."h .-... _
Uflhll. II. 2. i. .' ,, .

k .. .. Tataau. FT****.*. I, a. Boa Oaaa. a.. Trail

I TMl MIAMI MINTINO COMPANY WAS t., C- Tompkins' Variety Store ;

... y.y "................ fLM OM 7ar ............... ._.II:.yTM. UNUW u I '

.. JQtq ta ahuee will decals. .'''''', MarSttba tor 111 .Jiu .

aM *ta antka aakacrtottaa Jar.n .... '!! to a Bkaral ..stsot ti kit waurai 1
... ,
.. -
I tSATUROAY Y .1)

.. at tk* y>ato c* at IQaaU l d4i. M .iaoiI alaaa autur. | ; Uh ; 'Inow tiiesiIei
Ed Haitbal, \\ looked biodlJBg;, glass g ;. cap .

:. ntroAT. AWL s. stot I I"XTXfcT CapUta. ,SUUaawJVL..L.t.tktoaXaail Intent Aided S 'f.iI.
in bemeFvpl
"" H '
>
ev" -N
'
1 sod
ky tk* Jtfcia* .,. tk* aaaai ; Mason's fruit in'
%DJnT.or,_ oo roR JIOWLRWS et kto koat abut 1 .clock Batartfay .ft Detnidnu tars qt. & J 1-2 gal. up; .

CABDZDACTTk t Bleat {Tk accUaat ..... tvaaty; .
a.mu sntATpRiAL t
'J- ar airs aUla to aa* aM ells cap I i f I,
..XT ya tat ractoter ,.. aaaaat aatraaoV *i.ootws. .... Uto UM aM kto fitkarlMav. Kr. -.
.
.atR Tkar to a* ....... tbs art late tk* aaaatarUliaiiatu ... ega a. A. B.var.-t s K. i: jfMir t S 1f i ,
.... .M .... bust u..IF'... a aauB atattoa .... Mutual w..r..froa.adtIIgw a akort v t. jl .j.' .. .. ; f', t 10 .
obit to tlraa tkar via> a tkoa was a'x,. Balck,, a yanaaal r
M >a.* ail d a ..... N MaM .
.
.... vt* ta tk* axt artaja/r k*> tkraitaattaa, Tk. MM* af tk* auto of' Otftata UM. _0-(0( '
.aaatkv alt at raclaur. Brrf lad .....". al will a UmaaaHa awns af tk* ....... ar* BMM .. 'f i
toil. attlai .lean raclaur aa* et tk* av attaattoa. aM tk* ... ... .... ban ".. >-... ,ipa.no : : ..,;. ..
r .... ail tor tk* lay tt *f tk* tar: ..... .....z&., .Tkat Orarar Brrv at ta* aatartBaato .... aM tk* *v. I ::. w.A'
.
.ar** ta.DM* Ovaaty. ta .*....: Mwnro.tt ; Tai .
are to vkUk tk
atroaf ,N vffl b if Java
Cast
B* naraea tk* tottovtef Des I. amt Tatar ta tk. aampatfa.A.issd.... i.aM M&iMabs. .f>...... Jio... ..a I nice'lineiof exte'nsian
Trr.. Trlkaata-tk* alaatari at .a but aaytoavOf ato ran a** Mr. k>Mr lsaibw lIDo b C1sttst witidowicfeens :wffl
,littl . f......ta Jaraaay*:aaMtaaey,. .1 fflarf;..*. yawl Uvaaca*; '--t1 ...I5t ngttkBfleyWMU .
{ % .
.ara* aM aakmtt M Dole: t DM I r.r ,... .. CquIa 1Iaftrtr. + .ftt
nwa.wnth. b'Iu,i orb I R Dlaaltl.O Wait : iiiiyy/indpw/
aM-Ca 1tMt'Ltit ; i
F I._ t. paraly *oa etaral, tar tt glr ., :
*7t.t flU' *.&Ut'. t tocakaty wttaton....A Ca&aot k* .*aara* ky tk. vtaatat ate a anto.Ia tk* Mya. Mr. Bp*' 1 lac II. Tab..BUib. I J % -a + 1* rtlfc > .
__
..*... tott to kara ...Ga..1!Nee:" au** .fat **maur, aaartj I kaaM tota4tot rcitfM w a.c. ( > r T .uKaatkM j a sure
.1 my vt at tk aar raar* .*.- At tkat Oat a* ka* ;; + pro-

to xu,ftta II'Iaarte.aM.a NBgidot'..j .f..r.r..rtd*f- .... ;,a tar ton af sal racUtorfac''tt aaaaito 1aa.*'la ranU 0. .*...*.I Batartay .....oj.r.. all vat .at. aaJ-I'' 'I'NII. aam..,.. : :f ctionagainst"sand'' (lies.gnats and other In..

.
attar ....
a ...a vMUattoa at *raaaaktof vkicB craw atraacty to tk. ... tWg a akert vaya .... tk* .1Dw P.tb)1111 i :".. .
aslsr1.w e Mod. ...., Tk Biaa .... ......... at ba m asb earn Caatato Laa4 decided to alacM ta JaB "ta& sects .
. .N tan.to *. M oaauyi. i.lft, ul NeaM k* a*. faat r ton ,.kaat* to tea aai (. to Cat Kay a vktt awa' '"ky .aaa>* *f I jc. *. Mar Ask 'to ,see them j t'w ; : ( :
tntt slag fto,. ta .
.. .-... to tk* trtttta vattwTk avaatkt r. cut Neat ta ., was WC rat to aaa aa< aa44 tot kkaaatt Ot, k* '...* ....
.
.tk
:' era* vtrtM ta D..N.Jar..at t., vktak k. kaa gs acv aatara* oataat aa* aiaat,. roa.. tk* faBEr>i cwt -*** aatfl aa* *IMB aaaM to a akiia. tkat*t Vie on hand
keep
e. ---. BIKJ ta a tra* aM fan auk tk* rae oa Ole tore*.of akat clock Batariay alcmt sales I.o.-r sat crew ttty louts cooking ,Utensils in Agate
tkf tile alacktac of u has tk* Baak 'of Bay ...,.., f
kallyara
atraar *f th* eta *f aO Ole a9 .. n crl a* ......** a* coraraar. 4 sisal
atitk b-DJt.... tk* kooot t* toaca M* !* tk ft Mar -tkat Marakaa; "..t' to
A E
Meted lit Aa* k ... eaMa } amel
aioraartr. line
't aa oaiM ,. tk* MlaaU .... ... ; and wooden' '
,tkto lad ky ddMM at arts alarptyBtara tltcra far tk* boar a... af tk. Tkto aaay4 Mt BBMT aal .Coaaaay IbM wares, : ishes/ knives -
< 'tat* -th* ..... .,. tk"rry .Maat a.M urt4 TMMNay'tat --c't sots" '.bail
.,..*..; ....*.* .( tk* ftopUU0avkfek to nerUa.aa coat x..aldaly... Baar kaova*.' laaut BM. rate* tk* kooai .... Ai k* rtswa UC I ckXka aM. .....,.." Wt tk* and fortes spOons I

to .*. *r Krmy ta ..... vkat aai rutckar. vk* has % arovM. ta* cakta tk* kai Jtka dud 1 auaatar af tkoaeara boil *'*aruaoat toasters; graters water
**
Ml MT tkraack Ik. aa* .C tk* ..... to 1M, ...* for cost. kaaf a* vaa fcaekM'... kaar. *f **poau yam .racy| ttoa. .. ,
.frag-i lookl apa ...a. a add raiTaaatif I A kaaty *a* va* 1'OIUqa.lbs 4q a* tk* kaak *koaU *pa aM
M : taivack tk* atato'caaaraBy, aelaf H| clothes .
aa I tta aM tk a* sa lat tk* aa coolers, hampers meat grinders
Malt. ta trW aM ,bolds ttt raay" vkoav It auy. ka toiity.aaaaaM* yavl vaa amtViHn q. Batutaeury J fruit
Jtov ,
far silo .. tile kick** ..**.. AM. ku. Maria Jan Mar kofk aafl aM pvar.'Tk* oona* tk* Wow; Tbs aura ,
"... \..... k* K'..... 'ttar. v* *,,''n. -..-""foBovtac." Caj va* teky.aiack aM M Caatata Lea tat MankaB aarM at O. ar*.v pressers and little of
,flow Sa w 9III'W d ......... yr.r Bivvar* to bay* kpp** bas b Orara ar toal i UA....ta. vatar.Me. .... .....' bits ... ttaM., MaaavkUa. .*....... tk* a eyery and) anj thing that
u iacar *f Ole
ran kM
lflt1 .utaM' YM f'OIt. at Ia.. Ma.11I avaa tk*
r wa,M&.bMltatS *y ". .WaI7 \ &
btafh
aaa: poor Ms-M4. awe, .. Mat **>etato aM' toaM at Oat useful to the
rsl0.W kaa sasrts ss house hold: and kitchen '
'N: tb S1T iw both JI'sl..ii II atraaftk to ...*,*..ear....aay,aa tkat* .ttto.kto. watw. !lAIr" bias narst a boa /aaMa"' Oaavy- kM tfty **Qua; ta tk. .. ; ( :; ; Wee :

'....... a atomq ca M tits tar hard to 10 aukw aay'.......at'Baartaoa sot of lie base alt eW -.'.. .. las; Tk*: raaklar kaapaaM. toMaraaaB .
,;\-.... ........... D..... .*f atj r. sets far M a .. a.A'.i'm: .. bad c..r bb Mitt skis swift: and Up:Cordate'line'6watch '
ladiesaa
WIlt' ....".atta r 1M"1M& r...... 'with 1s'III kto .......... aaaaaai t .... Ia ... ..., ... rJrlt aaaMa. aMvmata. .*-atb9.ag dlgenflemer
to rav *at tW' -
:IW.. tall vkmt I'.". I. aat tt atom ta kop* tkat Caa .- Mr.fktr.
*7 Mar sari bend .
M-WM taaaOoa tk. gfraar Lmmaaaii...aura am eats trat MeuM ..... ......IW. .... fumishings'I nQtldns and
L:.. art ft.v4' it MJB7 a Oaaaell.rMa M a'TOUT .to, a narwa atraac.ass.. ,u'vttk 1IIaa.tk.*.<*.aiaareyto ..-. tile b... kM, troka-=-loon aa* W hdtsI '. Ds.-**kr* *a4 Mr" J noveftlek,
.. :: taM *rikt]. _;7 RH M r.kaIKaaty tot* kto yttraM .
,rats Tin' air. .wa aw "ran w aO aarto ei tka auto tkatf vffl 'Taft 4 the"windows I.' .
*
i"
,.. ''.Moil aa.rbta.a, Tfca- ta1 korrenvaf + 7 of
Assnw I1IrWIaI wad ky ktoi tar ..... aaraaotvt tbs ; ;
tarrlkto AB tkto .. .
'
Kar.ksba.f' aal
.. ... tiataytkat.kM bait
I a De IacwsrsSts IF a* tkay aaao t.
pa t,...sre1P ...aar-atay-vitk.. > Ida Jar a*, dirt$saes ribs at M ass *. tk-eaaktor vr* kvtaItk ratOr f rI ,
tot kto ..... ara 4.1 t
** B* to akta, u.Jbo w ab.os tile I sssAar'',....... (
; R
9..IsMd
r****
: ,,; aM *t laud*( bon kov to yaws AB mmr imi Mbsrd ., ;;
'y iS.tbilMt Qt ** aa*
) ; : Wlt.atgsd.l**......... vk* are ...,atoayiaM.. Ill to eoaUaat taws utq at kto laC .tatsn1m&* Manaancaarf.r Wkaa Mav 0IIacS b y: &zr If '.
.1 11Q1ilGlY1fM.lrMwt.gt M/a M .N ,btu .far tM .aoe.aII canals LaM Jtr.' o. f 1 4I I t'it .- ; ..
.
.
va r _
.. vB skMaM ass haw *r wa raarM aauakeloa BOBM tor tk* sak N u i \i tr .. N
.
FI, .1 IM& 1M ., fttrJ trtkd a'tb'.. to a tonauakto ... ... VM Mucked late r a ft. ,
0....;.....t sal'Ita ,.$... an kara awl tor ....*sal*;;,tkat*,.. -t a' .aat k* nMarM Vm 'rn-n.
M eg1it ..
a'Mu.aoiMU..Taaat.Naafi sII 'W'MS .. lUllaae aaM/koot a***; *-.= to ta tk* ; i a.d Ist Dar(' ,. >: when Mr.Un, *tor* bas T kID1' "
.. aa* aal- 1f11k' 'cis tukt rlt4' 'B*' cot tk* 'tflr/kat 'J.at )
.... yvJtaray a StOle
It 1aat.g'r5car .. rulag
"s' usual 'aEle( \
:: haw lart d-sabtnaw at ba'T. I .a'k > ;
Mr..rt( ... bse'wsdat & vM vtoUat Vr.HBtaaa'arM I- J II
!! Y'
)
YS'barnd'W. .. .... B*. 1 .
;t. .- -1 1 poetttoa M bow ..", .. T..r. 04 fact sod Skit .... .
.
-'Starr. r .rt. ew soya be ...... kor iOaaiat alb that all Jy'14 fa* ... '
v pus vt af ..... Jkaaaat cart' *r tN.l. ktr.' Oars ,514 "Ooof ,- t ,
.g'IMldab"71.tlunMrsm -... ... vm .*katiraaa sw..a...* kto waft la tat* '. a.a ._ .
..s.MtT s1Mg-:.' M '',...... It to a* aiaa-. .rtctory.TZLL .- aa yt lamas'YaW II A b'MUM vary.Bfkt krMa ,... taM'taar'tintaMr. MarakU XankaBCaMjl Ca tr. fvaltk aaMfc* '. ., 4. .. 1' ...-.- J 1.0 .: :.' )t. .. tI' ...".
war tli bs tikes. M M cay aa4 aa>
m rL Tbs
...... .... D+ .. I 01 Iaa.. J. a* aturaoaavarkvala tk* rat'i: o '
"
r absrnl } *. ;
haurI ( n
11 ....... .'. Aa.r..1M aa. 1 n o13.f it mU* Iaa<< aM, b tka _arat .t I iwaf to tor'T at< at k* tw: : :J ,A l ib y
teas asst 4SsM sa ... tNt ate t'Dnvm Uat aatM kto .*at toto K...JU.. Baal del* to*ge, t'to>av *katoaaK < .. fJ
.
art ar ........ Wraaea' tb..a R 1aIIt:; 'Lamar. bas..ran. 'bs rt r >a.. read- if t.' tit! .lm ::2U

... ._. ....... ass.... ..... w A Nbt.4b rtM J..J arary IMC ...tWIft. yaeat. aa4 tkto-:a* to4-KoUtar 4rauai. otafc,fl air t 7 n L; c_o. h1'ffi'ihrJJ... ... > .. o. .
aakai to art .. ." -
Nor -
... .... sbM twfr'eta sae1 oa rf$naabaaat. 1 ( a elks. ., bat arUaatfly air .... .: -- J
hIs
tfly.to sM -
-'-";; sM yuow'8. M. .A.uMq' .. atataanat taaa atafttaBjat Skit MM** va* act. aar4Mtk. ; issis.elbi
rs..Nd ... tk* jac.- .Wltkoat a* a.sb .
u
.
.. ..... to aat ,
.atrteOy trar" Daal :
.
: laJrty ky '
a mlaodag *f ...
Bkortiy M5p. .
... fssa art Ksa.l .aM tk* raatoatay Aaack sat Vttk. tk* (aftar : Bpacr'raadkaf strati Mr. r
.Mr as .c..t t.WMw dstw rud.t,at. aa4 tk* ava-ef tk* aaatk of Gape MankaKCaatyi.vaattVttk ,itk* 4.
tests sarlag GIll
*oaa-
wi b dui M tb.J a}. ass''.k& duos of tile caauaatr.'aM a. Lai 'vaattala<,.,..< karakat; n ety ik raaal'Bav< eeaplM. salts
war s; la .
BoW
I 'ra* ass aaM tile arrtral .( d* Orabge -
Mil firs. we IIIeUut rain es Skit afWaV dens> .. TaM CVaMaNMaPvk tk* trata tfl.r'v' Pefi'un Trees
., ..>waawnr: __ I to ails ta kB**. tiM bars i N tag lag ta* aMei4 'aa4 atkaaatoaV

tae ......T..-,........."..'..... ...... BM to ataa vat art. ban pea aay aoaiaaac -; ataa. that lbs tars. vr bases. f I

.aM5.... ....a' eM'De .... ail ta* .srrsb ..... 1 oHjar. Daa 1.-.. aj a* ... ; .
tads .. .".... yoavafeBak, a* T OIl *ackt. to k* ear* 1 > "
tk. ... nat kcal. vaa a *palar .... -t'
.A rtrMH hd.Mss= Ua Baa. .. :. .t .. '
'fb.,tan' ar.;KMM 'a'4Mt Sur'i to tk* alt vtaea. W aar* Oat ya 'vaa a MOr *f BvaJaa lad k*. StM ri iItwi jti &eejj "
.M' w Our try. 'K to earth kar* Qe.(..*.tad K .U* araracat .tea' M att M tars. *f ..., B* VM : Grawin*, _wMdi ate kWIIf lie SI.

.raasat q'eora. lit X--. sal Ws ITkaaj a ast.N can far aaaaua kTauay tars parlaae*.I CRSltMO{ S fc.eat ftitts k tk'oiirket- A&e'
au-kau
a.a. .t.arr.ttsa tMetdh aaaMtklatVtkat to Mvarttoa aM to Fr flnt daaa ssstan'raas' : a M aroteeit il1eH.(
Moo.botM.d boat, Jta.t 'IstYsay4',1 tot*' last \j s cooaa Bar bow aol t* abort. a year sail ebb k* 7

... R .... .. ''- eat. tkaa Oe vMxnar ...U Bk* ka tk ekaaM .al'BaaM 'iigtlnHa.le, Ikw'ttd'KnEfiwa I 'arrays .
test lies ( ...... kaa aa add'w.'aM a kUa .-atIaI fI' ;

...'. -, --r-feat. .- lie Mast a* aM to If yv lb'.IIat kM kaaa. ft.Sefc Miss caBtatoT lkaarvitk Last bas aartar. Mr* I !!!Y. j : : a& w h bci en Rts"' i LiLun .
mvt. ftvj .. eta aa ,
i. *c tile
*.Mat '-aetb (to) taiattaiaak***,.. vra at tk. ........ r
,Jtataf'Jaray. aM Mk... ... ....... to tra*. ;1' ,:' ,, .fauatan: tit tk* :1 4 .
IttoaB : ._.
i.. OU sal miyaara '
** *" ru bMkw hag tbs ismsaoa1alt i "
fcr wf doss 111I& ... .
TH2awI .. J. ...
'eb.. .....'w to a* atartmika*. to tkat tkar aaaat I..... ,. a. .... .". kt l -Brrom" ;1 tI+la4 aMS:\ $ i:4 I .. .C;'
va at '
... Ls
dM V'sttp,4alif91 ki.aat.au-me bas an-BaiaiaBt ta :_jat.v.*"'.)'ft*; .. ... .... ,. taru/Md1 ha1''NuM< easier' '. 1 *! **1 .
I '
Mast .
.---1*-i tarM fie .. atora.4 Cal ara'ds aat :i r C' < a t'''''' Zbww1rtbip 10. 71a/1M .. ......
.......r-ta'1... alwaya t rta'rnehit' i Ck Ie Cfll to ioQi an < tflq;:UH tk.tr. UMtaMiMa 4 .
-:: tetor'-tB t
Mew W MrSas.assM :
+v' ntfcaa : .S l ACrraat Salt 1.MIi'. ."' W'Orialth ...:
-. '......................'... tka ...**.*Jess.......tkt t*ar k* M'd rjuysi....... ac t8 t .USesIM sits 'tlad. .1,uM Mn. oawsm ... ..
l1 as teMw 'Asad..r_ ..... >to0a'to. Vtota atatoVT*** -akt't. =t ...., .... taw t-la'Dw :Yar4 boat : ; 114. .. :! : ;.diaa .... II'..W1eII b'11 tt liras
a It b'...-.. ....... va*. f.rsbr .-eat!! : ad -. 1 bw ,
waaItnIJ II ; Tkar* atilt'tr %. s It 1 3 st.M.t", ,,. 'arsrMtiit Meb --..... aaar ffaVtoa4 '
... b..."'.............. .-, ....* ka a ary"ttea;'aa* tt toaatak M aavftk toaaa a*"feat..W r T 1 5- fbtl._ : ..... W.ai bMf.TM .. ,";'
:- a a tfWaad .;.boa a+ a ** aua to.*t aaaica tk* i1ad.wtb0t9l;! oaM a*.. D.aq tokaatoB ta ''kaytofr ...
aka 1.15.0 tr,, ,....'f.....;er.a .u.r.I't\m aaiiar.la 'WIIdoftII:tae &.. ."T ( kfaaftara"DaOyJ. aar BfMactaC Ik4 barn .asq a aat w r.-.' CItti : iraak'
.Tkara
wwaa-wa' w ,.laoaut-itgMnfM: NOM 1 Lavi,WVa aM ktatkar : "-Mr. Byraa taaatar/va* Try> aator.tojarWvakaat .< Or.pa ail .. bass Iilla.I Also s..fii1s .'in,kaar ; kjf ritM,1bte.it.

r.f',asr.srsf tnm tkI 31w. Ski-.* .aa* a* >aaToa bulb: c r.,I Sajtata-.VaM.ltoi! aanfrM'. .W'. -.to' *y ,, ..ta 1MtraM hft Plrsiral .e MSSIrss .*Mar Q.s Mbaf uM-
.
I .*..> aart krokaa'v ttat0 vfBMrata ..... takitkaa .. a... bsts aM If v4 Wja'AwJMaai 11tH tot beMUis is'I wdsk' wa diM:/tM ....
.... IIt7 w sr aassur sad .ow tea ear*,:vklek k* bra *a4aa. .ttt.rMbait'
fk ** arla4
Ttoai ax bra.riffs' to tka>'a.e..c.! ..
tall barn asst
.I.- ..,... air.aIIM .......T*' toptor af'tk* '>oaAirtk rtIattfte'lata;B-- ; Rts91 :w.y t-aaatotr acatkaf Mal.. I"IIIIN-.iI tatr T. rsttsM'awN' f.. .rntrM' .MOl pit, It' gaawap s
,
as. b.rstwl. .Mt .1 W .....?*idaiaat.tf' ..* kaeyito yari '-" t..... fcrm.'atate* a .AJtTIICV'I.&Ir 1Imh.: turd ..ri15.
oil trutaa a
} .saaalrF. M De ....... ; 'M11 S.
> -. ry tk* ctorka a aaa ilayy all sir toaa V kar tnm. Tk tyav ave rt m.. aftarvara*>y tk* attea4tkat ... ...
MM Yr
.
s aM a>mia>.> 'atBMaakar* ....... ... I.a tw aeaiataattytoHnevar.norMa. ; Go -,*. bds lit(Vfl-lOaly k* : ,, .i. _- ,
tACjLrsIs' .... --.; aMtyaa: bra .'........ .'.'Is k. bwsM..afs W Lf/rat d.T1Taf. ..... d|.. axtaat -.
sUs :
af
aM"tMrtr.SI n" \
tkatojary WIll k bash
*
Msnrn arar1ptaa. bMMs tkat to. that aar*-to ear aar.* tkBat ""'"f"" I --n. toalcattoa to. ........ that iff" S Go'' We .I r 4 ;'W" r-
... -v eM Mr. liaiHaf to act ...... rf. j :(
iltts .. ,
*.st'lwaa aart
: .r Ora.ns.i 1
llrtl'grkn d rurala ba f4. *tratfcatoB ....'''. flit. 1As1 1 : aa4 tkat k* vta.ka a* aM Vkvat h.ljjm' 1. ,- I .....

-- -rM w wtNat r o K 51!M5'loss S !) tdMQl,.....rt.._.. H ._ftalow .. -. .. I sIk: ; (t*a, t to stab was anaaUin a to.iMlaMs'ul'a.a Or* tortaaato ar. tva.' Tk'ta yaaa*, *a.*<"Uat BMa d- 1a Nufs. S"cPr 'I ..rlreea..ti Faiatijjjaat.aayta4 ass Ill.toj -sstb. .. ,.

-
w *< >*la7jaa I :.. aartkW II.. bit ..
JAreSWI a ; ,\ { \ ,
t J g.-AW TIWI [ _7"NOIIINm"" -' -- .- WboIeaaleaadReiaEFBes eb 129MW -E, atilt aaUlo si w fs. .sass' ;

'wotar't+ne wr.a4r X. auttar+ vkaa "'toaJt tt to..tk* : h,:=!i J J la liz :..,.Yacwmsgvs y '.L ,. ; t tAf He -- Ot :.4' t .. fit'! Hit If'' if 1; !T.I-r.':,-"-'''' .' ;- t ..
[
IJ---. ''' ......, -.

d 1srS1a Wb eta = '='''it:1CI ? h:, .() A aaiTaaiiat-Jja* fcaaajitoaeBai- ky "
.
w_a 1 Mdasu NstrlM JlMT'Y.f -< fctoaVic** JMM aMM4. *tk> I. J
I WSe be .bsagd : ara .,'... I hX I .;
W W.aI..M: ,. mar Tkfatty t* Mm lk
Iear M i. i L.. ator QSJ1ES
1t1M ..... Isb ...... .
af tie aoaianatfty.a u awtta. i fa.w s 4Yit_ ''' '': or e;:;to arwM ti M ia1 ,. I

Mt" Nq aw ky aat ......
R W'1.rssssaspl.toailti+.. )1i
e"jJ'r:
d
A-.c tk* Hlaj.-*MI H to tk* ,. 4 FlIT I.IIE
4M 4T .. 1l
.. ,,
t? r :
rlbf' a: rpuei H. Nr 1ftOn1f.. a...a. 1' ., .... .._ _. l .
4M + .dir.* ."tkaa-\..-raw. .ar.......ftII-.u.r....... ...' .'NIt A.tv""" 'l+t I OeC'1I.tWa-.w. D..'QowRasD &.-; r.. '1 .J-,:.... l., -i.;-----...h.. v".a.' ( .-* -ji +,Jat. .x I : ... 'rat"' & -
..... : .
'tM .
,
bidbSA.111's .
.... .....
about k* bks. tkarawarjkatvkara / 'h. ,.. :14.e s.'Kaa'N''
-taaa aM raanCil aA JvjfkvVtt =JIr.
r a +.as. ..., sirM
S ..asw 1a' at roes ky tkM wbs lur tk* aaattaM'to .at d / -r; Wsaoa-.i tkaycaa'"' uk* iaaalu,.... ,a Taalraauttea,..| a}antoc *a*_ *:< frlf. Ali. avrar *a**' kar .%w*. ,. .sat asa.l-'tti.is,'ta KbMIatat
.awt'1 bastfM i: ..sitar D.M-tbs aaaa* tie tky .......,.fr .
ao. sal' -- : '. suetyWa i .IM-.saa U to waiiMH la-totau tk* at to .* ijatfpui at tkaHVaal ikaar lavaria* t e.baM .ai.Mab :

.* wtas'Is awaG aanatt.bi. 'r'ytif'fa* 'auyafktoaa 1 i Jaaa.; Oat Kt aratotaifcu.fewr...i \t.iu:.. w rr.51.dab, kb bw..a.char fits.'w itktoto Ttiiitor'-Caaiaaay.,via 'kaalalkivatk'tka'atraato uatssY w asi- ttrwtlpwat ttalrttaatl: 'aaaa'taar........., .. bar leas btsr Acs ..... Ua J'IIeIIr'tr. r,
sIMW care m'Kdb.ar.a''KW.
bey ts1M w rsr ba'ts rad4 aaa 'a**;.arc-w 4..;......,tk. IBM vfaTnarMa '>ofttfcaM- M Ski '-t. 'Tk* ask buss sat ( ..Tkto toaratoc .....'., ........... .... : ids IMa a.sb .... ...
a aarakr W t d N! art b t turd eat ....,:.... host .: .\- .fMatttv kaaa.k* kartair' ka >r. kvta-aa4 ;,uaMiHaa.'aa4. a*wait patea k* aa4 tkaa anIeC to a' r alr ..'...* tMra.-aaawf,.$.a. ta a Ira. sal'...,.. ..... dais asp. a is Mae'e. wfr a.r1
,ssy'ris v ... font fkat'ar
. ", .caa.OIeeeIat., atat totaet eta wV sad a* K rtaaaa _
ail Ib. dessaa \ \ .a..V ar'axaaaM aaarWM >.... Mea n ka *f *anU* : t.
-S a. bill rst'M s1 tbblEr bb : w S v....0 tile'....../>vkaBi- >aarva : .. lilt. toa asa awh5:*,*.,.*. aa* aa* aa4 tk* luck ,....., aa. attractrf Skit vat ar.beet aCr tovatkar.ar.I.x.195. tkaa M. karaaaa varVararrvkar* Latin I MMa'-Laato Eta* '........ -.,...
.*r ., ra lists tkto as att.' MK.Watoea Ftoeawark' a icuas W sa kit va brad tkat .
.
aw
Masts tv karraaaka -aIIM
its b. lass Jigsaw M aM takat a. W *oek via ,k tkatr car ftvar Byat**( vkar* tor
/as..tibt vffl a ...
....... aatneK r stab
aay ta.tra 'U: as.ski.d artol ewes Met b lbs ..... tk '..
rHta De II *
bas 1a' t- at'aaartr.ato.. 1Q aaat *k rk* %* 'kawr,
t r5laetr tali M a.taAaeat+ bass, ... It tkaagld av ** ... aB a* tk* ratt af a a.L mad .. baseus. ...' tk*
s a. lratat' era.' war'pp ....... J'partlsbagsldta.. at ltatMMAt1Y'NCtr t( naaeai'7sstudy.. ............ .0-' tk* atty liar MM psstp' 115 T-t lair .... rtiinaal i

a lb. fled 'Iwlat thi .. ..f'raa It rats/. fb MwMM dsr .. ..y s.ras a tk* ktokar IN M.MtMMKB K. lOb It' Mpaaia .flat a aarty af vB ... tack rest .......*tk ta*'da. dusk-ass'

std 1w bsr Maack lrt g w taM uses .... rf arWMwa taa k at ...}.... toctototara...tk* I CHURCH. 'kkwm toot fclt*- aaaack'*f for i { < ( -..;" ...... ...,... '
wlasIM. H .... I .
ur'bat' art Ia. .
M.b.fl alb ta aa
bas tka- aaaa ta aattttaa, 'aata aMiaa :. tae arrtafaa. Srat art tor Jaat '
a vkat W
aaiaaataa ktouatt .; 1.0 Low., 'p sssw war tk* kfB tar r w eTlaraOtst ..rrl-d. eS... .
amrlM.port d .., AM avwlto.faff af.kflataraB kt., .Watoaaito .... sti w rile. Tb ru* .tomteatM at tk t rra'sad .
.
alsat* ail %s a. am* Ida... a .. ........ Q. ---. raa. Bia. ..* cantata a aarta af aiintof ... FtUay.' tk
asa ass. kaa* KatbuoaIts *
mar
vwtar aM asaaMwrws
aa
ail sa.oetr.' Ohs aadrtot.tomato sg. rp.sl a aast+.r af a.v aat yt boa -agar.a t aa Mvttoc t* ... BaMay ...... -
watts
: bra ten Iris filiiJ ... eon tk'tv a... ...
1 ; *
rb/wllMat Tea aak tk* adikataa tt bar to e. aa a a. .au. to bar.ebun k taftef tk* 'fMt'' vvr Vat tt alt at '... sunk *** r. A. Barratt nand t MS
M *
a.sttttA4'ai d Tar l01 tile .. art v0 bars to tk* v kltcaM van tk* saw vat to tk* ..tov lit* .
a awato t aM tk.
vatar Da4av aka. travate I aatf
oat W MMS vkai tov Taaay
aMrt. ail Ml a tbds aaf are Mra Ti teJf ...... atokt attar a tow Mara
.
tk .
Tsar .aril Mail tt-k to aaty aM O* atota.Ma ... .T. sad .. to m. vkat yava> .. aay
a '
ea tls !Alter t oar bs. taaikH.aaaidaBy I. IfF. T. .*,..... Mr.' oaM k* a***. By aaartaay to aat to aay tt.to talt silk bar aaraatt* Mr. aM Mrs
wow *a*
rata fcaa buss a* ? busts r. M.Bryaa.MACK .
51t tusk. nudge bset tbnap ataattfal buns : ?.f fty |*ttr.: aaCtk; af tk* yvaac BMB Ia'I Ik* aarty.
,
IMW. tai.
Mrs at.bY 11wt.1ssMtb f7vav4pajj tNra1 r..llsr' fanarvx Mwtoc *r irnfualua af bit: 0.- aaaM af a sat at '" *11' her vrvnaM MsAtr sTreat..
I twlrkalfa Stsw.b. Baanal'JMea. $
Mr. oAjrr
oma
**?.'.*,-vky. *l* tk* iaamiiilia aa4 .... J.' ''. .-... ..... laton rtrar tk*'. Uaaa vttkaat stair' laaaii ky'at t5tt.e.a' *.f tv Bw I TO
1wt1, bail *; Tarrkir ta..ii *M Iw. to .
ail brttT fa ara *** 'atara ....... to Oa kOaa Katd kfeOaaaU. Mri B. ;'T* M n* af tt aMatoaastkat ,
> aa"i S aiaatk to laatfioia Skit It s item aM ........ '.. --
rnMat'at tile' weir ..nee ty aM tkaraky ajrr tk graain* *f **- a. 11siu. Mr. )Bacva Twtss.lKr.r. 1 > : wawa.. ra t '
*
castles ek
tars Iiri a'' tlr alaa'fasltbK .*.' aM Dma *f ka Tkaataa auk a VJtotakVaaM* tea kriaaa+ aa. OaT *f tk*
abolYb >
bsT. taatauttai soars aiaaiiTi ...... IMsrI Jaaa*!*a uk* tVrUa'iVk *M FrMvarCavj
d wail. MNnw {ortMataeky fMter** .......* toe. Mr taaav Suns kftcka aM at Or. DaTa flaw aar
LIfe
d *
a B
sblal faato* bart W.tl.. fUto tk
Daar. Sitar tkoa. Ftto fT. sr--- Eto vat vBrltk tk* fcorpx yam .- r*> via k* aaat to Jwb.w.I1..ltb1.
sat .ai st 41MM dirt oatlM a 'k-.U( t 14fdas. Jtbls..:.M. rite n>.. ...... Oarto/aa4 fin.' r1 latofkataa' to'tvt'kM.-* toaai tk 'hats ssi rrtar tkat la tk* sunk De'flat tov *.,. ...... .... 4
t ow.dt. gTMita ,
;
( R ..
.
trtp6i II ce- .. ...
via
Ual- Bk* tk* atoa tor,a oat aM j at aB .bra rasa ass. bp aaat to that
.l-
i "

..' I T 1

'.." ".... 1 \

.. .t
r

,. '.' .'.. _ef .. iR., _V< \ ', '
...... .,, 1.- .. -....,.... ,..J"r.. ",,, ...<.. ,
?
,* -:.:".:..,.. .ai .rw.&T. i

PAOl*. l..
'1'--- .bNORSEVYI. r ,.. 1y ,

*. -tf ..1ru.-I".iJ l 'JJ ';: f Rf'H- [ 1 -.-,.-:,-.. .-.. ,<....... .aM- .. .

,. : ._ ':. : = :a. .
I. 1oitfi! :f : M TMMt.k.T
I : mat tt* tklr4 .sit ,
Jie SikSr Tiik I V ". r
!
Relative DispsitiM e r w QO M
f tp BADIV1IJIJREI.UsFiisuIT : 'I \\1\ a 4 ()' dsae "
& vs. :
r
4X
toe oicorntteem.rt
I fs' >t
i 7
fcATTOWEVS *
!
. i ds c > rrn'b"Slehnuch q .1 torMW :SIR_ ..1i ...... ...r..aa Taxi w:: :,tt'
Felled Timbt abase lb '" .. ..
That Baa Been Uprooted or : MIM*
:
=;. I LANR tsr. +-- -. t G l f ,. 1'- .. .. piton.. aM a.0U'fWa

: Tho. Homestead .
: Can be Sold by Occupytng. IT.An.IEUT01i'-

WI1IWI t? If" I. _-! A I .TOi .$tlt4lOR llt .DRTIJC7I _. a : oisads ,y.- U" lbs
'" r ,,,, .- bmrsh ....... atilt asea. .... r-= '

trnmr m traaua AT u v Ale Ioa- .../ saeti era lbrck.ll. ale ...., lath.' a f.'I I When Wheels of the Track I W ......... r Misr boa witM.st. ... ...... aawn. atilt a''...

IRJfllll A tgdlRtT' H. I'ruJt ClartC'' UM' Coos r ,Ms. for aatkortty to alapoM laus1d I1l.ht flit lion.a .. tile .*M* of ftato aoaotor 1 '
..lwlear ., !*. OMT v. 8. laM oaek tabs; bop kM ,aJrtM tk* Slipped.oa Track and ... ayat a 1M .atw of tile DsntaW 4kttrtt -..... ., Date''
am t.-a tom' offle r.lw ms to .s ..... wMQ appVeaaU tkat I* raw of tk* koUtexlla ,. JIIII1I'. at 1M apto..are Mt.. aa. ........ -u.. a.
t..Mean Ul... ,.....PYAU W ades lop blsetlsa a : tk MM of 11.-'10.-Ma* ReinsBroke srla. rl M.PIID.d$ I 1 tk wm af tk* i.attwe
.
:. pUMC .( ...auWJI tonocu pates 1 11.11 (I L. D.; II)..M4 OrakM tm.t7alto4 .ads55 0... a. tk* swag ......,. 'I

n: .', .....i.M. .Itn.ss a u noC kXatMi OM ..... kW. a). totu roe PiflttfltlTATRIM.... rl.o rL anP ... wise. 'L Y.: WATBOIC ,
H.A.m ,. e otha.las dkposs ClaW a ptataa. 1C: said appBcaata> ; 1M D..aatw .Y- ., D 1,1.Os.t.w1 .
tWrtrMI.. YUQ his hoes K artb.n.tt ptro4 with. Ole ronlroBMat of" tk* OBI_ OM af tk Ttata 1m. Is&wtb .. M a shwa w .
ATTORNEY AT LAW. W MM by a..... --- kMHOtMi ktTB M to .......:tnarotoaiaaU ( tile IhiiiiiBlaBn. M UMMM.ltoMry i OP APPUCATKBf rae

''iMLI-=e=I-. ;; 7.. 4 rI R.ptylat t to 0. ....' Boa. 3.L sad csItI atop. wttk tk* I;: *$ ,HM ,.Cat-"U.la.: Mt MM> *.*llintll.. ...I.-...$UI..*..Mi alb A 1 w$01. -nJU.L', : DNtSiA&OP .

00deW. ....-.taI7.( tile D*. '.tatoaUoa of toakiac a' jiraiiaoalkono Belli ...... I .. aMw.t to tk. .... Mar 1... tM -'
nrtri .JLUm-Jt to dAdaalns .i ...... to iMMy aat'di
to also
>
Lt Meat aU aeoxMac We to tile laaoatknco4 | Meal -r seat w say la.arse
U UUrtor. vrttM. HTtec -
putJDeat C 1 ... w ,
.. -
,
la etkatr MtraM 1 tkoy to --c. aid laa.pe I = afUr tk. let pHHriHia *'f
tAl; !' 1 ru>xn>AH.P.BRAMMUMG U* Mtowtat tafanuUomwktok holy.......a. r- ayart.tt.. .sari.. t wfflaraBt kit .
to ,arts tlar UtMMt, to .... said tat w'raQty of rises era s .. .. al
.asd.n.Ia 'OtoUM iaa.oM.(...ens.Kl Mt ky atapMtac of tk*. tkakor taMOtlOB. ..... ..a1.k .. :aM.veMkara ail to
-
rw.u .; I hCI9 tJIC Dads OMO*.'
bYe 'boaor to rvpty that "Tk Dopartaoat acroM with tads (r .a iatetiata OaQy, 1 :poft CL&Jt r cftotbtAL' coat* I for ./ ftaal 4totaarf M r
te.lii
t.. dltatiq a. otac tile otorw tk t Tfatto* tk.
fit AaIIIIIWIdI- N. g1,1 gp KUtoo o* ..,..... M.tut.. tko Uontoii eoaaUorM fartkor'tocWatloa tk lost tad Ia44r MiliaUea to tka'V *f Watt M w. ... : *, lass ed tIMe floated Ito.
j' 4rtwlac trot/
.
.
taitk asssass nee. tile OrtaUaal Omrt at Boar4 at
af
/111 t.o sb.lar, OMwU...4 Oaot kM neolfWvery Is
KMT ptlcaUau troai. Mttlon, .ar!."' I '" track *f tk* ar* .*,."... ..jwu, DaM Cary MkJMt t* tk* Mttoa lit to i ii : IUmI a.1It'1IIft

!1 aWM Pala Back' ;n Flond, wry kttty tajar4 while ,..,.4tM the Ds.antls prtaury. w....wits....1 .1 Catat at ft. U..***'

to a tr M tk* SMtkoU Mss atektTk zw.a III1.L8. all ... .. kOaal. Plart. Tslr.ar,'
TIle Dade Civic Asswialioa audits ...... at tko Mrar ., *" I D. ... ,
JOO J'JDDtCI"", .Canty of .Utk oral aid AMMJ{ IX rotw cocirrr! i I r
M tk* araaratM wu} Mac tara4 f M..- -
'CIVIL ENGINEER t fr tk* Mprs *-s-: Sass *f : or ZXXt __ auaa J
... tk* tattor tkarasktar.aa4 Uckarm4 t.:. C.M/ MkjHt H lbs P'. ii mM.MJ. f k.i i>f
7'1 AND SURVEYOR. Adopted Constilitloi; He Officers totk* frMtiWkal atltk. .. AJ B. HBTSKB. htto to d.W soil If
| D .
fled track aBpatac M tk* tri *ar -
r'.w grWyW. m s hatsKILZL track tad tk* kraaktac *f sad]. aftk FOB covlrtTIJVDaaaitI.bMaliat aM >>- sad itW eI Ttnl/ar ,

_r--... rda at abet tk* Mat pie :-:: ale ;;b MO.wtt. -.... Drat. at Teal' PtorM. a ..'
4 ".
.
J"LO&m&, aklatt w B. -
Assist Authori- A* a raaaH tk* km taeolTa4' a k4laiaradM ..... .. --- .t'tM : Iet. .
ADd Pot Itself oa Record M Prepared : f-' tI---" est %. r ,
m' ta tk* fcrtaat. sad a **r uaaaw pa aQ_ w'l-
lass'eet use tk* loot ; Tf >aOBft aaiy oaaoora
0. w. MAYMARDM tie in Enfwdsj LEW, led Order '=CerUla: 3" Tk iiMla. wkn Try Mjafml, toot ooCxtT'ICWOOL tIVPI'-. luto M. 5 MOM bat ky eIa..t's I.' s

tat adefm to ,.a.tN karaalMt 1 basso asasi wsaaiIY.vM f.. = : i MMattaa tawai ta A.saws
LeiI i1 t WII f" \ at jaries far MBM 1555. arajaotnematOy.af la. M1w sf c ..tt aswbssaiit M MM bit ills OMaty flMM-
: a aafaaro.M wto. .att .e ......Lw..ty ww 11... K Oaatl. Ik* MM *,..*'
.t .....-....r.. M .tt'for nrtarMrrlM amaTttikikopa4 .... ...... ., 1M'A.,. wi D.p+' Ugt.spt Asian aa.. tIIr"
!
lrotlir sal ir .. fa aT.. taataa U. law tka'aataaTkacirfaaaraMa .tau.-,:, t'_ I{' r ..*'aai .Mote **n..,.. ..
atbMtatli wrattaU.MM taatrrMpto .slit I '
rlola.s r A. toa** u ____
':t..tlt.it.DIM. :.OIob I tC.i'3I ......- .W ..,......w asps fl root bat'et n' <'...- ... L.. ...... i

*$D O1r1t11A11At a.b A..rtidca .M M4 a& tM "' WMloed .. t MteC troalM ..... Wynn 7, Y a.M0 ab .a tai Ma I .... w trot Meet psblIUs

tat tsMtil..a y ws.Iaga ltprt I: Apdttwtma'but Blckt at tltek obi stkl te Aealtt.aar.rat L ,wkaa' 'bb'eMpt'eeatd,.f It si tat a.srMtru a w ..1M.M ...... .... W'. AWL
Tk tai aa ...*... U.MJ Mat west
ar
,
aaatltWtaa was,_ aM --. W. Jaaes S.dgssi. L I. T.., aiMil ate < ; t btsl stew 1q. Itlbs
apetaetr: 4 0. ...... TsaraM 1 d.'ft.. i : litres AQIOM'rM ry a'at Mt to a iK, as' '
> fu work. fiMii rwWt = oatektat;IN.1. .
.. .
T..a.rAltaanC1l' w.if.Iwo i iI tkrrvii ... ...... 1 fast?. .
tow tk .
f nJr Witokw, raoakt aiktat ....,... ..
Jaell iN lpaaatdr. parYsa I .aais Qat ..,.....5 ......'.. .... ..... ... Tkar WM m* arprtr .. w roe ..........r t bow ...... .'
-.. I --:-; ... .ides tea w MNe .v ,...
y
..
L.sal A CIIa a to....ss aad we ass. I. a --
fir.
ass.seal N r
-..a D 1a/a as W Ira .cal .... teed gp.5w.....L .r t fJ_1Iip errt IF.=-r::=-= : I .... ... $ '
posses eM 0trtp i1llan.ar aMa rlaitat kar of kamoama. tk., lab- ii 015Osi.. Was ;
0. del a M1 a farad.A.t 1M, Iact4owa- miMtfrMi'\""& oa. : 1_ .T'.fJ 'tI 1 t0 it tRt Call*r -e.lb o( f* rn It '
IIiTli
.rag ...mM.pat kipaa'sN'aaa1ppaI Irises *f .... ctoj fcwt UM Mat R ... ..... ............ of tko ...,II--'II

,' r + 3w..r.l..Noai.. lava n w w ......W It fed ... atefat to iwX ta aktyaa -.- i. t kttBBJTTMVt IIGI., '. .. I..
W UIIIUaC De ... oat tko-otataaatUa that a 1esdWl.as'ops' ......
wt k a areas its s.at Of MC) MM proparM Pot aaoottaIMOU g .I. $: A1'II& .1'0. coclrTrtakat ( ): '

fan M.U TMV fcl' tllOtMM..Mi w: ,.U...., .Wtt. rMTOf....H. 1 basis' -- :.::-= = I TOIL WMt ..

I thus vVUea. ail, korMftor' kt r ".u. v.t .* M 110.....oI to U...... W w tat.a- ,I Z MarihUic tar law
I .... -' Mrs ,.stunt wr ...... itk w.ta ..-...-& to IMFDV s..af..M' f I' .
PATENTSGASNOW I i B !. BTOTlMA tMt MT Wfclto ails aaaanatlM aa4 It* avyou sad Xas a;.MIa 'AOt 7BbrtsfB' ..... : :tot* -- .a*\:.." ....

.....n yom et an b eIIQIe ta nt*.'lit faaitBMM aiaiiailimy III 1 1a &O : .".. U .. $orse '

Mitofrtly; tkat'tN, wail dais >irMg PTMMt t* MM tkrnaluUaa < a.c CI.OTK CiaC'DIT CUVaft I loot to ......a t ta -5 .
ua M KM: that uy aisle lib tate aa* U tk* wNpen(1 *Ttt ortaary. -
...LaM Leafatil W.) basso := :: : .. a SMootk <.: ..
.MtM to artist taJl M .W.fMi .>< .W ajiaatr sad to auk ttiwotrkt xya bit.lb fat U K tM Mar ,. ,
eat w ..... t>w.t. j itr..t aTOP ; thesis IM tMtm. .. ....r 1
aaA tact fed t
< sari
.
.. iti tk. lea: that CM BMTI o tMMoemttoa pastas* 1..1 MM ,. .
: Jn. ... Mid -..: rata.. >w
.swat1poaA..a.1 Man M a ynliMU vto.. iflMora': 1 .W..IWIX a.v \
art sit ai.ls. ....iat/n fitlty'' rtoHtot. Merotary ,u4 UMMTOT; tk totewtac w* Ole ...... *4 f' __ naor .. It'... petit tI ... J"
Out Uo acaira W tko .taodatiosa.aQ the aamdatlM: C. L. DoroUy. Aa. COtCUIT COUAT.t a1 lE,, .o.tsatf tw are wail i
Ma.sa..a a. IraWF ko laths lath M aa one away $..... K. ,.. Oaatlar. ..' .A .:."w. B. -..... Neaatl; ajMatoi billaaaoe. shalt' M a mr taw you ).. bIer a. .... fop'Y
era koart ......! o('tko oolMiiaaf ..Sraaaa; .,... .. ca... a ..boo. -V. 'L 'faaator ky Ovvra ........ for tko oOe* of and M aklo .... eI 1 ls....' .

tr*.atMoaai ........; Oat top MX. DMA.).1. A. ....... W. B stand ta U yoanaf agar ads I* a Crest CkwK Mkjoct to tk*,aUos otto* to l lM ... no ocIt. .
t 'f ..... akta ko MU oa ...... B. .... L & laws L.. sates *f Jackaaa CMaty. Bki!; itavyor at tk* Poan, until grbarTTi .;' : aay IaarI'wf,'". th7ls

tko tnt MoaUy la Jnamry wf oaekroor. 1t1tMw. T H.Oray. .. ,A. BMMT..W. sad ....... B* wa .ben 'A.+L& Uditloa J.1't
aa4 tkat tko waoUtidoa.ooa .' II..".".-. Min M.... MareS a: 1M4. M4 Masse ta Marl; nolliat 10'T!!!. etitlftl'IO .
-
U amMdti at aay roraUr or opoeUI I. CcMa. fthrta Ie..... P. C HateDaa ..... PU; aa4 A..... Abv B* M. :wa DII'P .. .-*. ,
1 ----see.( tko afctoet: II MMkavtac BanBa.' J. p. aawtoB, IfciYoteva. Reed IB die .....aIe;.....* taaiarUaaa bash... D 0..e em.i.,...,U s D.M a ....1. tk* '- t it, ..ow;;;; Ja/1 r till

;;_Fm.... aa.tlts boa grist ky MMtaaOM .. kL W. Diode. .. B. Xtaaari ta XU4.sad took aa ...... .... fw ..rtia>i. to tile Men M ..sit.r Mlktt ...... ..,......... olD' .. .
la a aovopaoor oa* vook frtof J. ....... W 0: GMtM. K B. JUt ta tk* ....'"JaI n ta OSM -r.- M Ii. Ds..aaw Dads fIIt.,1. Did. GRaIf' or',

to tko aimiM sad Ma a wto'of It...,. .. p. Ooakaa: ., 0..I> rtekMK. At tk'ac of n'M WM ....... aaaube tM *rtto* ot Melia Uo-otaM I aR.rep to .UMot Mto. pa exedras Iapaat.. IMt... ',
two thirds o( tko aoaAon .ynooatot Morfoa:aVJM: **. X & Boyaar.1 *f tk*'saw *"f rep sat.ilia .. as.e my .Matt. of ..,a. ,......M tag area,
tko ..-.... '- 3.'L Bra4for4. "tIfI.'II.a.Mrt&.I.. of .ll...... aa4 WM a' ....... JOIDr rTOrlOCitro2 .... agolpU sold Mesa :

TW: odes .'.....d :tm- '. -M- to-.. ClaSK. HS:ahem B. *. r.1 Mat aiaBiiar of tkat ko4y. .' ; : 'ardD7 ...... K ,... eats awAr. I
loots Dj'B. ftytor.Iruge'. II. WM '4>mr totk* kar, Sass You s aid rN hwM putt eStT

..' ; std tk* ... year MCarW titk i;. wUn :J d I ..... rd i'oM, weal.,eat at

/ ; E E H lAiR CAKED C (E y Trees, IE' *shah kaaktac k* *Visas OB.Mattaaaa ta Martaaaala B* oar*.... Data....... ad.prsrlb.Mrli'lie I..ta_-.tIi.a,r-eM M r.-,M .at...yo of%.C.D sat h. *... ii..l: -,

ArIWl- .4 M slat sad triaaiir at kUriaaaa saw N eM Man br.Mtla .. Dade UlUtf"-...::w U.
., .
..
":. MACnrU.MAOISM bit lilt to 1.... aa4 waa at. ..iN -- -r .
.t_ MOOT .IOI C lI'01t l'l"4" aa.M& et odd'M
Mart OMiail alMr ky Ia4 =
posted
F *
'N TN w'OILe TieHe&viesttk .. .. rrw.horn ar.daa ..
\ MrCUHia B WM 4 a Daaa aua: 'P f .
j...AA Toot ewidMkr lor Ojfa aanor* .f EARTH end: rrwMMtfal.atoctor te im r ram as a.. .... tar
Hi ; : .; '
aaiMiMv if k*doaa aot koiwa ttBardv.ttte.Mb < la IMS IMRW4 JOlt Bank I. iJ.-:1? ==o( oMrlC Did.tAat tow *t Titian' ", S. .
,weal r his___...w-1I'ta,...rarr.M a p.y.et w w ....... N eMI 1'''Rad, AtaMrbt. .....
ad..w......f ar e..Oa' 'It D1III: Bator at QrMawoo4. Pla, U* dudto e1.&C: w + 1).:. : trRd, irwsLA1aMWaWM ...
....... s ot.JaaM; K Sakea awaikai Iy.1.. wm a 00 r .
: .... .,... ... I pisr'
M 015
., '
':t'i i. .j TODAY 1'aJI 1--- tk* Viands LaHrtatara. ..,..., Lit.I w ....... sM.es ....... '. .
f
-R af lair I;. :
C raa44aatktr .
;' r.' 1 II 'J. .1 Dads c.-tF ...... .. : L _
C.arrrtuft' 1 I d a a**j>*r af tk* -U a .t..MtatMa .... ..... ''
tI1hdl31 Iw1 .. CMaty. lid tkwaasa tea..MTMtloa flit harts'' bed own w a tar w atto
: tk
=
;- : =:: to *
--.aa r .." ..&N' ta ,.,u.w';MBMIIk that.. t allltv.,t I.M7.WI. R>8lta MJ* .... ...... .*...bat.. III tt tk**iato Mtato a.r fill+ 'Iv'

,..,..,'.. ..Tr'..... to Oat Ball, Jr. this AIM at-De ego Kid atot*.l : ask t law;.. at'ea.sa.d "t V.. .
._. :
: .. r..w ItMM
wej1.'atU.f'Eiplred ,'el tk*,. Wry kavs fctk* yMr sad BVttMU ParralL.H ., ,Ml...-.JIY* *a.4.* a* .... ail.. It-... rwsehat
:
Sodiealr'ttd ; Maan'... traMftott belle kM a' WM avpoteta4 PlarUa Caltoi tuUfrrayor a w oat eke.Marta. By* n AMM of...I'i' '.
WttbVK af '
ta Wwam M ...,. aa4.MMMtk i assert krPrMl4aat.q eI tIMe 11...,,'! .
i Y J '4 *.wifnraiai ...."'IM.MI! tnt 1 falMi tk* MolflMi.ta-.ltK aMA rMn ta'UntMKa4 Jto .-....-J .-... ..,.-..... I''I'Oa ..'a tatf ........... .
... -
ostWaraifif .
-fB k* a rooart kraatar.A .. p..r a.'a/nk p..ita ... '
: Martaaaa. vMs k4 ruaaiii kit .... Mt. : :
'w.a kakwa kwal crvww atatol vhhMM. ..r-twits .dswII ...., A\
..... ..
dtW.5
> M tk* *.adar.Kas.bakK .
.- I*. taaratif that tries kto ? ant sr ..... rhso : ..... A. 0v
aa grew W: I. Distil a Oa la 384; t.... PM .. ..... SWi 0.taa. .
bedred wtta ,*..aT LJfV IfIi
ar M klaoai teat kwfa :
.... ttooi with aa MOT ovMatac rr 4l1W h =- r1 trwef = ....\..
Wtat ... tk of ..
/ II Lak AIIIr ,B t 1Utanai k* foroM to Mt set awed *4 a1. : of oatat ",
the trait that wfll.reaM boa tk< Ole ftaU. ankMt ala swa wUba* aa4nwr = =- Car"cAlllOts nits ) JO, x art ; ; TaU 'kl* 1s e II. A* WM aniMtatxaa4 M ... "
II' Bow: aai ffic ....... .TM1 onaUtfoa I* MM to .MM "
( nl lash snags ETTM ta tki, slated Mayor of Marlaaaax:Tkkoatttoa ",.. e2..tf7'- MltH 'Wmc. TO
I'
RBi E a tklr4 alietlaa. !allOt.* WM a ...... fw obi .Silos at tile IrW. t ': .
8n. DaU .... if r.rI I eaa4Uato win tk* PMMaratH Is_ do-salts t.n ., ... Ceat1 ,..... ..5.; .
.
t trtrraq TCNOKKCO was MTMttoa err, Oforati .*tnorUa. attar.- "..... nIlato. K We.. a; .
MmBCaan BOAZ '
Rtl'11OfIi', MJIL M171lA1a ,
I aa4 HMtn4 tar fMr4ayia I Did. .
.J
.. aattortac >ct* aai 0.l llont at, M4as : ,Jail; tradKo, t kgst..o.'111110.: .
,= 1 >atvdari'is7) C- n. 'CkarlM "'-- .I port Kati of tk* ... sad :booth t bay .Tot.asa. alflZF7atr? a .p S. ,.h,.-...., M4- aJa :..,... "9taC'__

lt>. Baajavta "PlMioiiii.. Lila ilattacaiika4 tttfaM* lit, DarUa.aaatar Mr t*. . iitrtt ., Or.. MMoa ...* aaalaarMU ..... '
ea.rW-: : II! Oa ere tk* M44oat chess to M- ktai naa.ir. of .. ... .. ..r
; .nnanoliai. M MStoa ka* ....,. lakes >) ... a.es if I" posJ i aa4 lad .* '" aN bii. ,
ear la"I&aI'rw a lag tte. VMtkat reed ky at La4to Oa04 *f tat a craat sans ta tk*..,...** *f &-.u.-rF. Vtkto Malt i wito ? ape
in rNpa.d
a
'the ...... tIC nIL B. Kur. towa. tMata4 1 a Mimifloa rrUayalckt Plaids aid ... less a.-...-. lit i VMV> VMM iia ss I M.MUt tat: Tkal Mwy t'MMMty vWM == u. dsstaM whisk ppsapat tl..

wk. lor Maws. tkra kM to kBM' BOM!. ass ate* *t era, Daaiotiaci* Rita OaarMdoaaa4 .f MMM .*ato mr MWmk .- = ....... tI .. pass
rare. ......... .k* wttk kw parMla.ktt. ... d up IM pwitsr.a to nil MM. air hats spas tbs
of the Pint OtatrMH
:TO IK:1ADIESx'Well : weed, a.tnaafor sl ain kaova at M4 Mr* C. 0. Pas eta |.... Cwdnedo.d Oi.a.da.* aaa.i till to ... 01.. ..... ...... w iu.w I *f W. O. ......_ .rni '.

KamiWklt. *'Ua*,. TJoaQi"CUM'at tkla "..k. frTzaa to" mate.adsoar.aaat kM toted .tw* ,**,.. *a tk* .1 or..a.rt.. w.af relass.-----r f DICe. Oawaty. PtorMa, to ...I: t

tko a..* .f tk* 4oMMt at M*. MiUoNora ..... ilea literal '...*...kxatai |aarMartoaaa. : : WOOODB. .!.. rw .... aiBttototratrls toM' 4
give you a large package AfMa v fTk .Wad tka'racwpde* WM tor aMrryaa4mriaalac .' B* to ass its *f lb fwd J ,..,.' EJID'I' MM .< wttkta tw* ) are tats' A*
-.. .
ioiaait .M aroaW towiyootortoy mWIIc to tko Ban tag t1aiaa BMB *f Marlaaaai, aai M4>(t to.tM arttM ( IM PM M kraf. *
Hotxthe Most Beaatful Mixed items .JeoIdac'an... hash Ole M4 Warp Lt that awtkr .... .. aedr seam la HIIMKIM -all. piMiiln M Dd. CMMT. f Mry t a i "*-r7 MV 'A.'.rx weaot _
I"wad\J astorHum Seed '1 aU iMliiM tabs Mad .... tkkuratac ...., WM a tags at .!... lay wisest far tk* arwMrity ai Mini i wrMtf a to>aii.to win aW IMfM W. Ibt'.... A..IIIa1lg
Kjouffl eC .
la need Matt ate a bare ...isa tk. Sea kraal ar* Mar ...,.,. *f kl* tow*. Moaty sop ktat*. U ... AMM at tarw1.1is. kiaiitly ,oft ,.t lire o. PwWgL"M.u.L
-% tend ta the des and adO raaJUaat M4 BritkaattoaTir .VMt hi awl kyftk. ,ilonatnli a4. lie to a Biatoiar of tk* Kalckt *frytktoa. 1 ....Ma i r11.s1. = _
.' to ki* tubloa to ooauaaaeo at d tl tkg wuTkar ko gristly ...... : Boa. *f tk* AjMrtoaa JUr* I (sot rime.1Oa r tll )VLidatl' tt bs* ..n v...t
> two or"man growers -ark.Afbw .....* dIr iMTtai win abet atratrtWatIk tt* Bookty at tk*. fEtltiftl5 ::... to 1515. MMM 1Ms'
;: 9getabksTBi rout I0c tt* lass ktr. Km'rotataoA to kukMM *. bass aCM*. ...'lea "..... =:lLW iaa. ... Daa.ai$ M.D.a5 O..ro.ll, .Oct... 1 e 4.i *r tads M4 hissed'
*. y.A M4 toU kta we.'.. Malallor la aa.war a,tile tatttadM sat Mt boner ...wow to.tf = .. wry tfa4 tkl* kM .... piss
rests 'Tbw la ast'vard a4 at .relMk lataNay toar eit .ita1w .I D. .... ...
win t IlL *ai MM. TkMM Most.I Mrt; e 0o a ., ... wsa u DIe art 5.5,1.4 aka a
a siesta of" tk* lass .... tat tt* CMota d** s1..."' after .kQM i 5w iota C i 1-a atnac *f raaatl.fattaa** .
W.DIe., Jo* B3ac. o* :i eata
51 W dew web 7at ps.aM l.aiHat Mf tka-VMt oajarakt* 'r* UM .. lckt .*.. MMMW '
aatr
hear.I.tEL ... "' ....... ta' .... : ,'alt O3VHIT TBBAaTWKHPDB .
Katr aaj*' to Dal dart .. Yes- atlas ........ aa4 I Mra. P. M.'.. 1 MrjUyMUa. 1 b.roh .row an Ma. sew aw a oh
tint atx TMta at< ..... BaiMiMt ...'..... pool tkatr W&F' to tile Mr. MM Mr. W. P. A4alr.r. .en er ..alt ba.oOwMy ., ..ilia .
Texas .MM to cwt tka air tko r.scar .....M sad tkor dais Li Martta. Mr. HI f. TarkarMck.iralur. M q. a ba U DIe ...... '

tna ot M.Q lr*' A Mc auW..*! .4. a4 aia.. ..li to ,tk* sit Martta aid B. Shows TrekRtaiss'rib.1. D..... ....... .to.11 oAtfilntT. .. a; H. P.1f ,fc
X. Oroaaan. !Mr;
s tabaPss.. a*, MfMator.-;* Twwa.daM ..>c owl M tk* dd skit M tt bad .
,.". .oaat* to kSaat wttk ...... .......d tb. dattanw Sa Arco r. 'T. -.-. Hanoi :0..hIM a1sr.AMlyt CLKJUIf TKBAaTTBKBMM pent
..% 801 aaarator aa4 kM ..... ....... ;.'. W Ratio O.r..aJ. '" J475
a
1 .aS ws-If r .era.seise 550 air
Il1gil giia, Ib& 1 C;DsK )I1aI
dais aai Boa aid gasp
taaliU bass Be WM a goad JCr. Lira kOaj 55. 55 b. wit ww.aoa
CkrtoOaa .... tattkM kartMt sad wit tear MM tar Tats .... oma.. Lila PaaBM BO. f1DIa M top.awe of tM D.oosdopar. ::=,.
Cat* Kalckt Li?. a4 hen rrttte rv -- | k.** W .
..*.. user -vklek.ki. M ck.M sat MV boas Wffl *k kMtoi.OIL jMr ..
.e e.
saw w
> Mr.W Ib& tti lasa 1'011
IMF k* axptu4 troa aay aaa. MM kM raoMtly add ato aa* nwr MB.. -we c.a.a pose.ar.ir r ....f tads"M fo, waard
j .... .. .
lea Waiur Mr. t
.
; A .
*
< .. ...
iaMr. J.pLiwwntb
aai for
B* VM-a aatoror for a amkarat .. wffl t* -'- w Ole SSbL wkMk. apt radio ,.
r '" '.7ars'' wttb ....' trwbM._,sad 1I ftkr Mjjiiij.-ta Tana.; Tk .tea* Mr. B..a. ftiHtana.... M1*'BM pat-e KM rMr* a* aril .iiii i MrM :
: 7'.r: r
lie DMA Mr..aai MrajCka "lit; to MtkrvOy Mrtw' tM }iHnan .4 aloe 'A tai"
who .... wigs aMiWr K
M at tk
pss/es Ter
a..I.Iwf a./fa Mts.l. *
11 Mi.w tea .nasdal 55 has .,*.. M4 Vrtitto* __
kBorvro4 ta kMM*,. Stag .... to air bias PrUar sight era BMM aLiu.s Mad "...., Its t Sea M die ....et pare a .w lM.M .. I....... rDIa ........ PIMIMtaitraatai. .
'work at aD that Mr. Karr kai art its tttac. aai teat to tk* Pisa. safe Planaoi aai Me. a tLia .I _fnon..n ., WMHM. w.aw.. .u, : W. PJ7Mha
...
the M t .u.aa: f
'l mcnfloo. etropob errata iiniilniiim ouiiilu arataot laajfiy to twr.I ky tk* f ... Tat Plat.' ......
o. 1q-/.raw ad vWwd at MM** wttk.wkaai obit Lars sired row r-u. rt T1tUft'1tZW Jib. .., _
** 011 0&1, all a.. to af.v W saes'a i4 It to biped that wffl aU Mauy IATH OF.UlUTtNANTCOLONU. / .I ...,- 15.. ....... d a..ar1 IW a .,.
.
.. Lad b..e ta say Mr., B* '... ataUrora ta TaM.. .Del .. PAMKIMaON'Caatata 55 to Mae. w Ik*,-= .dw rf .owe_ .
u = a --bur *f die Xalckt* *f fratu left ta Date OMaty. PtorU .D..aos0.p wtVIs W 5 PHitry Fn'Jrfre1IIIr
-- 'sop $1s* tIC die earp..... Catoa. PoDowtac. wr lass vk attoatoi "' Bnaalor :*fUl dIe, ILj 'W1IAJt1' IiI .... ..

I Ortoa4 la aarTtvai ky a wt4v.aa tilt .tfaarawr raerpOMi Mr. a4MM. .* trawl a dairies tidal v'" CXIITJrTT TiteAurntat .. -
fttU 4a*.-.... a aiotkor aaiarotkor .' P. K. ftaa**. Mr. sad ktra. O. .r.. ...)....t fMcral rooter ..... .air _____ pwMf n o a5.a. t I. 5'
.L JOtmNO' 6 stN ta Btoanoat. Tessa' Tk MM-- Mr. am4 Mr*. Rid KMt.rt.vB. .. tb.d.atb". *t UvatraaafColiNMlarkteMa M a. =I.e ==: == Fox Tarter! Pupate.
\ late l kM kMa tatoroi at kla broth ., etsaL Mr*. V. K. Martta.Ufa. ..,, '> af tk* 1M tataatr at Ha ........- .c rna | : ,
.,hIe' 'Seedl For '% ,art 4Mtk ky totacraaa. aar4lMatdoa K. fits Mr. aai Lint ...... ba.w at ,DojtM Jut atokt.4 Tk 1 j W. B.5j 11I00.. j 1"1 lb.
.., Yale' .f tk* roaulM wfll 4oM4 tit M1. aa4 II.... ....... Mr. aai Mra.MM. faa. albs aracry VM *r*>rl at ...-.. tlhIam mcc -
aa weria bas *t. KarrH aiotkor *r BOWMK Ira sad ktra DL M bat ,.tart. TW r VMTBI win take( ion COt.1fTT l' iAIrIas p..b '
.... .1tbDore. M4 I j 1 .bl = ids Sall
bait assn sn r..g..rr Ia5 '- Hear. Ne
k- ... *. 4.: iibsts --1 Lira a 0. Dots.!!*!o a DWtsaa'LiaMf. to *f dMwraSwst p.O .NOgt:. /, .
i.'J t-
'' JIt ':':-Y j: -..: .. .*. ,. -, ..E ...ICJ ....
'. '"r eat 'a f. r 4 .. :..
.. '..
...''''
M .
t a. ,s
a- S

............,r: .....; -.", 'I ,-, : .w .. + : '+ ..> r..
.6 wt y.nt'1rb 1.
V. lr
.. Y Rr. f fr .4.'*> tf. t+ I1 rN ++4 rR a r r
r ....... rar. xnux,t mt t ? t
-' .. Y. -
4 wi
-


; GREAT' .sAcRilfi il 'SPRING SALE ;


..... : ,_ c t .
I .
.
.. "
Goods r ,Opens
JVp ,


s 'Charged 'E' S't'DOUt" G."LAS 1During'


tore Closes This :'.Sate Friday!. Saturdayh;_ f j f


Evening to Prepare for t I
,allto.dod. ),
Miami's Greatest store
:
Big Sale;; 1 Continues Day* ,


: Sensitleial and most ..rirignt1: g i'sale I hail will 'ever hn w, involving tloisaads of r liars' ,worth of )J908 hikclassJepariient 1 f:


erclaadlse.; Each and' every 1 In' ,this' big store will c;ntrftflte. its share. 01! wonderful vajies.. Noibiog KeserveXU


: Tieisands) :jDf: I dollars'' worth this seasons choicest l and best Silks,Dress) Goods, Noise FirBisbiigs/Noti3BsHeiery., | Millhery .i


,? ;c aid :Ready-to-Wear Goods will t tif+' salt at sacrifice prices lor ,six days..only. OUR LISS WILL ,BE YOUR GAIN. Positively aidephatically :


*f\ we do declare ttyt t ths) will be the ,grandest and/ most sensational {least oJ) .bargain giving possibilities._ ,

MMMMMMMMMMMMM* -IA LOiklJr Spring Millinery, S erifi ,?d i .o. lire }'II:1YII: W by ,tortte IHItkllllt, sib;et e 1I11I1rJ let sijIesH g tetfy, .rilhctiatRea tt.ea ",

t tt j .'Title. vestiary* !,tab Xjrft Mere**frices ..t.t.'S. iifHcM. k MM.. ,,I...... .Is illcrte. 'g.'' 'r." l..w' /,,'. We..,. ,1 '

... ).CIiIIIIJ', .1W. .ciIte aai'iI e} lades. ..at, .\ J 1. ... t
,. 1" )1' .. ...'.. .' ..J l' I -e.. "'' .. ,.11 1'r .. """ << ..-4..t. j.. '.- .,
', ."
\ I 4) *.r'J'. : ...: :;. .n '\ ;'" rr. .
l : .$S'.- OO.\ $7O.and $95 ..< ;- '.
.1'.f .
t
\ ,... .
.
i : ;I .
.. Y .' '' ( .. .. .. 1..a: .... ,.
I \, : '18.66KM : :-
K h k A ., Former "Prlee 7JJO to', \ f' ... .', i"\ .

.,', it.; ./ i/A: VA1, EXTRA SPlOALt:' : Straw (Urcl 'Sriteri) :tinned; \wMi wake" M4 :k' ;:$1.51A. u &\_ '4

: '
II". i' "' '

eqf f w '. !Sacrifiie. j .-- I' ricer*9'SI'. .. -, ....= : 't. ::

V ,
I : .. \ .'' .., 1 r "WTT' -1 1,
I i
it;['i I 'K'- Ilj' '. ; R' I l ..." WOfiT t GQOdS 1.
e's in ea. I '
"
',\ .'.. ">. ,' ",' I '.,B''at.' ;; '. Q..( l|- ".I .;Y.'to. t J. "r w ;. : ",


1r 47; .'' ...-. : s .\\Ghoicest Spring Ideas \ ,.
: ; < : -.,; : : : ,Sacrificed ;'"
,. ,. ..1 .
\ r t rf' + +
r.. r BTt LAWN AND.WHEN' tVIT*_ ,, \t | MMMMMMM.IMMMMMMMMM ,; 'XJMOfaaDMtlM .,1'--' ( '
.( L 1. 10A; +n: of Wy rtfW:W.hnlata:'am* ,asrA" \ .teWrmUlr. 3...mMrtsSlClllcMI I KRNYa._ VMM. kw j A cooJ'''''.TI.,''''';, a. i
.K.It kirNnlw a I&t-r": .fM. tMN a $ .eftle. 'f 'IMr Ird'reri1N,1If .
c q fir ,
:
t'1lltlt .
'
.
.ij, "J t' .. ', .If' 4 1f ""W ft.. I .. .. .;'r, .list of sl&uN s 1 .OC" ..J ..
:.;;;it... ,;. ,. t : ':! : $1LOf1 t--.. Ct/ECK'lltAttl'/Ut11" /' '}' J !.
? $'a .bl'tJlt'si' al .-.r'ti1ai.f.la'i1d aa4'e>ati $4J1 bMS:!. $ I (....:. .!.saii n.J.a.h.l aJort aq ..i a........ rra.1'. ... .' x
1 j v t. e nia.. ------ .. -.11...! \ : f..': ,.v-- ".W-V W.nHVatori , Yt .....:'..t/e. i \ lr
F-t
I t '. .. ....... 4% .. .. ', I'
tr $2.9" ... $.I1M Vttoet, $741.Tftey 83' :48. "
1.
r .. f.. ; .).._ : 4l
t ... y m LAWN WAlln. .
"
.tttitd. ta..doai. nt'..... atr'r .. i '
Q ,
: : a eIUte c.u tll&.1 t tit v..Ma'1.1J.n.4 er1n.W ii Mltw
-nL... atri.altll.atlr, _...... .$. wn.SllwAalMierr.)Itoe e__...:.:.....L.'t......._: .: TW._..:. t t f.irnq'1.' .ttJ/; ...u.e, 'ale".w1e tl' '

y! "f" ': J I -. 4.9g' ... ;r q" coac.la oxford tin I: $1.48, ..r ,r.
/ J" ''.. ad ottrc.: Tha) 'tettoo'a ;
A. tuHTT..m "'
,, t ..a....,.... ..... ... .' UN aNa
for
.ns..I an 1.tf1l4ea.et t aJ tnel' moct popokr yinoeet
y ', one 9af....,Ntlu .....fi +..'wr.t+tila: r..M. = trrrtHng.'1 h..price ot dIeM .wp 1.'a t ............vws,=r.1ri N.IUtJ wra:.pIli &4. [
: . I : ""-- :v -: O t&*tj trt a rrtrh of lttt t'
.
.s1.2
?t ,. E ; It -\ : .. 11,"{' ._ ..., ... t. ,.. --.W. .fit.. '.. S7J o.;.worth dorM .. ,f.. ,:


', Emor.O. J nliS. ; .{.t.= hlll''wortld '== iKUs1i1! t1ndfiive ::: 11. .

.---- 'J+ ;''',-R Naclc: OI flAe eibsniderJes fer tk"I h..Dd ; .Ch ailte Sklitt tadl Dniwen.' '.
7.7wilt'ted..tnicierl l of iS tried dwWtb.tttW s &Ie Suriflce. We at tic;Ik,. ,LoT li,38c Cbr et Corer. 29c: 7Sc Conet CoT*49c. ,LOT 2: 75e Gen,'99ci ,

.t..Iftc, Me..4 l Me.', Tfeec:erg are!'tr th <*ofW the price.we art: for them. 1 86c'" Garments, '9t. I LOT 3:_ ,$tf Gtrmeatt S4c;. $1. *, Gvme rt*, ,SL24.} ; 111rli: $s ., Go .,.fL: just':, ,pe Scriftc! ; During .This- Sale.


: ) 11 ._" .... .. eoIan I ".. ......' II .... .........
''. DressaGaods' i''Dress' .,. \....-........ ... r Silks / Silks" "! .... IdIU. .....: ....' ...,.. ....
,
... t I. '- fUI I ""'" $tJl.............. JfIee' +
,.\ .. ',. '. to. '19c : .
$Lid1ut'
'
.. \ eilra : 1xtt \.AB.*M|..'...:- '..,., fA J 1M." ..! $'Iw1K ar TIa'JI..n'lae.euuID.'aDt ,' I
lfaatL4 p.Ilq,B.U.r'r. VtM wa-t..a1-MT,.... ........wtH.. .. fu.;c t1 H. fli be! ;:=d T a.v/>L tat tn1,i3Jt a, .I ...... a ..i. bas tXMlvmkM, abes imU UM a,,71 .rb', I M fa.Mf r tAE heal 1w1 IaU4.
to'!lilrahti,NeAle ,tri, p1a ,.... /.ertkt.1r1. I r.! "-1',at i:., a Qet M. f.a -.Ie' 'MavM-.Ie wr. Ms '4'K. -u. a1.. nl Mtor..-u: ,MT rwvter .t4/ .

..a '.. ,9dC,. ., Me r. 95c : 79c ) CTc t. .IMSBAIMA1N '


.; ._.,= -- rea.t. ceSae: \ House '

f' Cy. 0If \ ,Furnishings.-: _

', WOWOfRFUC; aED aNaAD 'T UNEN-'TMAT. _'co.NTtT1o.. j t' .aHun AJlO ntl.ow au. .
\ ,
oJ, At'TMWI.. t .... W .."..'' VOTtk N'.fah' I At H..-I HMM Uk;'* ....'t t >a. vU.; kMattfal) ML,.,... 7tAt .. A4a tfa. TIdt........ otra ..,..; ...... arte* a.Matt
10 At t1.1O-OM... lUfMOM P.tt n M* tprM4.. nR)flee.SUI.. II 7aU ptotM n ta.: para laM U l* temart] ktrn'aunLAt : W II r I'' At U w.+Il LL1zf/ fdtov.MMa .... and M.NW IliirttagMIM
I At tartna: vrtckt' trteM4" M4 0fM4: .w at ..... | | Ma- .... aJ w. ira>.. ,,'ej j e..n III. rrfmter TS ral : s+. .. l' Ma.' t


1RIit in, the Heart, o'f the Season, When


: 'Glean, Fresh and\\ Desirable We Make eGoa1link: Reductions: z


i. 'UNttEME BM.... katMa' mATtrrt> Mfl[aaa' tM n...-...w.KAJAM'W.1 imENt......'a4 ,tka.' ..M,t.ck ..*:'INDIA... Mta LAWN Lava. .,..-,.1.. .4t tack I, vM PERSIAN.....LAWN,PwiUa |{I...... TM.*...DOTTED 4okte4 tM swiss. an ato_** Jon. M taak I Ii ''ralarK COLOMBO. ...UNXNM .. ...... ....
,0.. *f tM MV Mrtac takrtea.tf teatfac rt...a t ..... fiwij. It 1-ta alM! M IMC. a" k.>*ta .*. of IW km .itara i| t' Mat* t. ...ret hwI: 'WJ.... aa4 Mtoct ftMir a karate K. .a Lao ,
: .Mat vatoa aanUit ...* M. ,olar M Mat ,e. its- .ae pise I" Mia pHc- .f ...: Ua vat. Mcrtlra Mia18c pf.. 1MrU.. .ae "...
I .. '3kl. aalef'lee' ;, r il 10c; L "'e'' t ..
.
b[ : ; 40" INCH LAWN i j 1 "
44c ,
.. .' LAWN M INCH UNENE .... ...... CURTAIN $twn ** [PLATO r' -
i /111H/C11
.... OM MM-MI 1/ Lh | ..... ,
rt ntCNCM left' ., .
-
kMkTVMCk lava.TCCT .... aaitM LtaMa. M art. vU: .. Twa he Mm, M lack 1 U. *ai* p..A..ori..tlf.E.
1 .4 ....'.... vatata aa4 Jn..a.N laak vUa rrMch, ... tka.kte4 TM .....,. Mi4 it awxa t ,".*"-MM := 21 t hf f.1.' .U.L Ow .....l.r If M Mat TBL ... ... ftIrt US.S M ..,.,...
faa > r M ...nIM:' .atJe. LAM 1 r rL 1w41.. .W IN. 1" : erru. Ml* prto # lie MtMr ,aala
.tiaeAla .i. "i& '
r:- nc: t W .. ,: L_N.M C-.,.. ,12l3c.LINEN J i. .2fCCOLONIO_

,...,. 1.1 'CMEe1{ NAINWOKIMMt .....s..a ,,....COLORED.. '.LAWNS... lack. ..vU. ....... CMC*...).* .. ...LAW.. BATOTV '
T < Tr tla.. 'at ttMiT eMet, AB 4r "'- iktA MT f .a.I .1.r 11 i-lrl M fwk U tan jMttto 0. aM ..... ..... 1'W7 ...c
'' '. t ..,....., tortM'wut:. anla Sea OM MM tM YWIftJM aoft: tata* MClV .... a* kick M M Mata via k* at- .- rrtee'I I lkta< tar *.. wlrt v.l. : MT Nb...ta.....tttr:}Mat.nI '
M iMtM :
H 'SM;' ..... Mte1212c p1a" lee .. lr1e.. It>v4a tor ILM fw4i4arlM. ..:aem..Ie' at15c .' > I .M>* pl...
.f ,WI, 1..+rto..r. I'' I ; I i 7c


T ?;';_ _-__ ,, :- Great Cut Price,on, Ladies" ,andChildren's Children Hose. and Vests. ',...,

Mot ,, LAlHtr U Lt Ito$!
PLAID l tILK PLAITED HOtC CAUM VEST
; 'o.e tot laMa .bae1..... Jttala -Wlee.an mk 'H...H. KCM. ..*.e J r 'rt t'.et r.1. tr.r ... .....,.. ... pa. ,.... ..tta. ank '
.... Dresses at, ....; rut,,.Mhwtl aB tW, a ..vklta. M> k.M4 .........atata' ... 99f ., .e",, -. ....., rw far la Me' .. am ....;,... Bo'fcy Copj at a '
wr .... ....... .Mrittc aala I '" lla rate. MerltM... e

.r1lf, ...'.,.y aSacrificelvteMkla...'...... et; .... -,- c, [' CHILDHEITt 98c'K'a' f, III.k TM .m,..Sacrifice.. MT .......!.. af kmkr

lavm M4aB 1. a.. LADIEt .lHt.. NOttBda MOtt avcE vxrrt t TOILET AKTICLEI :::'Ge"r a* citr 'oar lt-
vktta & OM tie
xtraek
.nra'.u.w qw WL MM p.ltn eOrMrw' tut .
i
< f at tv
.. ... .. ..... rh1 t h... It....a I ...& AI Mra4>H .... f/ BMdalPHCM
Iii Hkka4
.
i IM lataat ttykw ta amxtAa4 N. Maim. M4 MMT Jwb1 Sal aJ artietoa tkat MO M n
..,.... ... &.ralMa ta, M. at
55 .. . .
r.a ,.., tka'artoe va Mack a.4 vktt. MT kMt M .... M: ...... /r1SS lie. .i.*: MrriiM Ml* prt.* fM .i, w.t..r Ml. f'ke 11.1I'
l..Ss..A an __
vataj ,
tiltW. -. :. ...w..m Mc j' I. ... ": .. .Ike J'f ,lie J M.fxU 08C*ta M at",

.it'. I \... '. #" "t < :. ,

.."., ... :;,,"' ..... ,. .... ,t .

'N.VV -
..; --' .. '. t. 1 __ _' ,' ,. 1.4 r 'f' ,, .. ", ., ..
'
+ .r ---1-
'. Mott PA.a.... .M. r.Mi ..:..MUrUUII..rw.mAT: AFBH. t; ma -r- ,2--- .-

--- ..... ..---.
n .

MrjovMF.NIs[ (HHRGS' AlWJiE; ..
: i' '
x !)o'P: ;


, I III BUSY STUART! IISYIIES1EADER: ,; Confidence I -

/uart. Man Mna E4aa Wit.ba DInDc T.....y w tm.. t. '
Mt T"ao mr tor StotM C*> ". fI'J .
when rating, that food .b of rwritr wMN iSo will satin 1M I.tth WID1aaa'aa17 la lewBeatoPutr -d .

your ..... elaa. Oa rrUar .*.slug Q) ,
hIibtst It h.u 5e r lrt.B4. .. tM BUikw of ...rUlrtr te'" Bu-A .
that i Mt at bin >... aa4 p. kr 1
nothing in h can Injure or a roat HrprIN party Tkta ....... Irv Oruft Grin .=

distress you malmi the repast ;1 ''WM 'Pft' ..... u4 .... ..dnefr..hsst. .
=
._ n-
.s ) .
doubly comfortable: and satisfactory. win.:..uP' tavin 'r bin b1ft4.u. .. fI'J4
!'IS .. k* PMU1 .1-.4 .. Heayctee Merck 1I-1f. W. D. ,... 1
This supreme confidence you .' eke k very pepeter silk eM sad Hone aklpp a carload of ......* ,

hare when the food is raised with ye..* I last TkarWay sad win .klp ......1

Oef ao.r Ra ar* toartac la creep* Ikl* *Mk.jCyt .
bet .v oa etap oC for a f.. days kt tk* HooM.toa. paw '
ea tka keteU ar* tin will lltoi. Mr I m.a are _okl.. good dun tkoe*I COP Lucas I IJ

i 0.. rvrkuii sad C. J. P. Morcae.Ml Uya. Woa erhI" eee tk* aaaifcMof ,
IeQ7AL'Ba1in4 Koa4ay ta ate private ear. af- ".... aat'* t...U.u.u.., ikta '
Paint
tin a.'.oath ef .....tI.J rvet la tkekenttral tootles; o**> lWyre all tookte IO 4
keate ef H. w. Beawy. for Ha _. _".c TOM*

P wd... f f.btNt1lda Tke party' te Belato.ten teat vook tor tkelrBOOM |, Tk P E. c. Ballway U kartec I CL cn-w a-) J ..

a tarn vatw task rct4 at tk* Is thoroughly mixed try ..
: 1 MrS| aa4 Mra. Jaw .... roe Melt Uttoa.Mr '

ww... : to KaerrUte. Tcaa. Tkey vw a* I, T. hU...... of Bootee 'vatkw I modem machinery inexact

plusM vttk Pts art tkat tkey Ufft ] tact vtk tooktac sin tkefarila proportions.Erery l
Is r Mra ant vtetw sad ma ke .....
silk a ftev to perekatlac particle is thoroughly <<
bay t kone.
y, The oaj beJdnf powder made) It. .
Mr! sad lira Baaern froG St.I I incorporated in .

with Royal Crap Cream of Tarter Leali Me.. aprat tk* eMeoa at tk* Mr dicta W. Mr Jack. r Yarboroeck.A. Barrett. Mr.Mr. t iOi the mature. This cannot t\S
... .. Ml-1 I
.
sad to
.
sal.Ha.. aa4 tk.a .. tk. VOM t A. koetaM aM Mr *. A. Perry.an 1 pocsibly be done by "

There can.be: no comforting confidence coast kefore aaBy teaTlac tbs oats our*f MUa aelckborkood.. wins reMt reeevlac rtoltonU ... hand. Colon are at rIJ 'I
aieck.Tke .t
: wart
Tkey eajoye4 vary
when alum baking te'aae 1 51padtai., sad awktec sow e way uniform; so b the ...t
eating powder I I Beat party after taklac frWM& ... ,
.. aeetk, ban rtan4 to tk.1 I paint ,.
food Chemists that ..,. Brta 1'ttane4 MIT... I
say more oIcs3 snaps u.... tw sass .... yet.K .
I .... rn Ask dealec.
Mick,
Btaatoa. J
I enonpaaytac
I I your
.
of the alum powder in unchanged *. sad.Mr*. U C MeParteae. Mr ewe Mr. .ManIla Joy aa* Mr Hay-

aktmocalumaaltsrcmitnslatkcfood.f f sad Vra I IP. H. MeKakaa sal Mfr ... of Kalkaaka. Mtea. Mr Je, John Lucas &: Co t., ,

IJnJa wen ainec....OeM from awe I. a* will ,....*. walk ear dUaate -I .... pin III........... { \ ...
t tI vke teek ta tke at West Patai
.. *..... .j
..... t ke* eBeeJy to tata fDGft how far rbrlrpala sauna. ,
"" a Hoatoetee1 at a>arty. MrKraaa _'
f Anal tko latest abets at start '
W to glad :to pt WckHorUa. 1"t .
...... arr Mr. t. TA Marisa sad tan I t h
M at d low bebw .( .
., part* .tool Now B.roaOoa&; Mr. .. \ vqk
.w sad tW oU wash tk art I
WkUr y
a 1C Br.w.. d. sal traam j t

:t. ?J.S: ":t. Ja"lt ":I: Nsw_ I Tat. M ..Brvn W'ta D. L F..aV ..ytq x. .kt..Xs.. LOMMT to riaM .... l -
Mr. Far-
.. taMntor *3. ... '
tc..s ....... I pat .. .. srsat.gt 11

) Ct) .PWlJ'! ."1J4& kin K.kV.' ..bad......Man.MM. ......*...1W.spn..w .tArhrotto.. .MWytaU Ut; A. ....re..sad.. KM M M lit.....*..ooatraot,w lit .tan..a. (i: .


L.. ..... ..;.4' ...4'.4''..... I ....; .... Oe gnat tam/M a.w tttwtb'y..wI. ..... teat Kr.OL 8..: Beett sad XT. freak, w,. s i" .t x !
'
w: 4IIl"IIi": ... sea utaiiU Will aim. freer K> t J
ati Ps..si.sata w tbs Doafartk Asstsbi
ti OmCXAL: AWABD MVBCCNT K4AL> Naa'n.mL'4' ? win .. w..gust M o>l....< DWI. Kaaee.Bfteto ..... .1- w .... tJ. We goods r

BABYrBHOW | DURUM MONTH'O*' MARCH -Malt aUd Kr. :m to. 'X Mi: Dyw oMUc h -ftIIr ka nala a I. kp" tke .1gss. at .Qe fI. guaranteeour: .

,
abet 0a d. von do a /rb Friday III .
K.dais J. tl La,7 al it A.WMe.4 1 X>erlac'tka aMatt af Karek a tetaLef sal akin fcapmoMOiUH amda keeor'ef .. .' "oJ
........'. ... A.tt.laraw eveatac ta Kte* BeaetoBean 1. .-: 't" : y
eepertetaaaaata a* kaky ni paper .a. Slid tar reaar4ta -vke vttk ker fatkar a4 eietfrer. r
.... ball to ___ vttk tk* rM .. .tk* sanity Uajfi .... ot tk. Sawa.a aM a".sea.b..q vtO tear* aaea rwl Tessa Kte i "t 4

.. Date Ceeaty Pair kere sails ...w lit ver varreaty .*.aj aa4M w rltw..JU.Xtekaa.ka. Boa .. .eae at tke bid torW sad \i
.
lab e-rut report M teOev .. .>BMrtcac., Too reaartitec I pea, kta. law atoM ta '
aoot'p, 'p,51 ear
oeretary sal ....i ....... .."Y. era ww *eaioa.i eMtefaetteaa / .. .to to tko. ..... star,. sad yec'te4te tt.te vttk etoeere* F' I t t ; t "

........l ef tastes' Will ef ... eaatraeta. ". ....... ftrIII as Mlassry -ah7...., .... kw e4 tke Mat reJre ( 1'
.,lwm. u bsblr latrdy' ...... -..-..., aaUarlu ; Bectoty via Met rrwsr.T ,.tkekean vteke of sir vtn ap c* vttk bin to

aa4 a.*oa prtoa vr avaro4 totkoUOovtar af Mra. A. B. **- _. ...... '
s : MONTH C al ..... u....... ta ezpeeta. i.w ;
MARCH AN OFF ) Mr. Tkoau ...... vk* ka* ....
Baky 'n.r atx yam-'KalrflUOht ,. 'iNMAjurriNa a .... KeMaatara at Port Ptoree.preartt4 arrrtec.. ttaie-a* a Jerer-4kote 'F"T :
&d.oal IXUIa. ta .tk* aekool keea teatBaiUay past ....k Ktead. tarae4 koa I
.
.
.. KiidffiP:
I.lib avnatka ta yoar- Mach va* *a .* aMalk to I tke' ketk ateralc sad .u., ....q. '

Dams Kwcter Ooaktta. awirytec Baa, aaty tklrtooa adarbang Oa Wea4ar Ktea DMa Pert va Kr. W. J. Kreav* ....t tat..., :
......
Bay troia atx aiatk to aa. yaarOorgTIoaB ....*. ky tke eoeaty J.4c*. kapd *4 ky ktet ky taM d'ssr aa4 BaaAay at ate ere*.. >
Brvtra Of this ... .. .. &<<. JvB etaeit a sohs ,
mars lib. Kra T. Caairean ,...... VTUayfreai .
t ( OM r.... .... .. tft yoart-Tloraae vklto sad .***. cotere*.. Tka> .... ralimeetteca .... -tk* vas It wwtla aa estea4e4 rteu to bat .w i I v ( .
... ... + .
Y1II ,, dlltfaot. :
*" Wtntaftoa.0oy act vktte ... ...41 year. aa* feeble U Arek Crook.Kr \
t. tk* M. .. a.... Tae kerereeectly .
: fNai aa* to two Parr-Juan tt. Tke yeeaxeet ass n Ctoe4e RU eeaeta4e4 a Ttett
000tiIc& sad female 11J ', > y4. I
; I to lost pareau. Kr. sal Kra. T.
"... Nate"tIolaa
'X
Utrl from two t. ttro 7.a.-
taajpeeU sad e ker nladTea Midst
.. .... I '" J ; ta Silo aett&ac tke kaateeaa af Kr.Le4kttor. .
I'" .. JOLLY .TA4> ,, law .....> sad ieteie4 te kr'koa>. ta Kteaa : -1" ,
va reeeatly ranter
Boy troa tw* to DIM r-n-'f19. WAY
511% WB lawn ka retaraeaCreel
TOCAPVrPLOtpA I e4. !Kr. OacHaa'vke W ......eav *
M Batkortara. r. '
KUatl vker eke kaa. boos vI.ZU.t .
+ I y,TV. AMtel ......-. was. award Oae af tke-teUteeLaaeL:keUetacparttee : ptayM M clerk vy Kr. Kltektae toryear. triads sad t.Mtl .a ,',) 15ME'S? SU1TS-
1M ., take Kr. fj4kMai'lplace j
.4 \y.aLla. apHuaaa .. Two Jaaot $ 1- l
+ vklek ka Tk rajun tra kTo aa extra
III .M3J..oo. Unaa Bte- loft tk* BeyalPeaa .. a* *rtatoa4eBt ef, tk. a&. .,.
I .scat tIC ktooat tad ICto: Soul tk
eeek tkto eeaeea slat yaiweay ,' *
-r ..... OtMte.'pliatattea* ..t, ...... sS..r wtn auk.IS. Scores of FlorldA CltizeaaHtfelaarnedit .
1 i 4 akeaH tke ,= Xeeta. ,'Km BaOT Wrlckt: sad 'ekO4rea I koUltk. baL .Bh & Serge Black Ghottot and Cray Flaia tel at '
Capua Baatart.'fat a "e> ,
KfL CONKLIN arv tED tag Aboard were x...,. BkefkBaa4 ,1.N Oak HUL are ataktec...aa.. Bee-'anatt *W* ..... "...... aa4 sin ear
bald IsMr talAer.
CONrjCCTION. WTTM IIn.'t Batvtetto...J. r. ...... eftkte .1 McPMss.' J J.n .....,'tb& a KueiieleU baby was $8.56 .f
..
.yrb. r. city rub tsar triaiia. CkartoaP. ... ...... ilalloni' tkokoarU a,' tret arte*Ji1 (1'reI 'WoaaaOay. ttofly) Demlcay, M!. ........_ sat W 4.crt ,, Mt will .... te a tad; as a ankle*. .
a) Wr. Qatar T. Caaktta. vk tor. tk* j., KeOalre vke ar* 'anaftiCj tkeaoaaea .. aw to ptMamto MV ...cmora... CtMftkMkoo I Tke>bibs ins 1>>.'keaattfal Oath nen..wq. .* B.B ... :-f'

"; two DIM tan boa 1ss Ia 0..... at tke loyal Patai BeteUTkeparty a asp. Mdroty froo- troaa trootdotrvtaur 4aacktor',af. Kr. aa4Kra A. T. WteKr > Tk*ya rival aatar way mai is to kaakacka taw tk* kkVA 7)0 pairs of Striped Wonted Pants ?' .:.

+ .atoy at tk* Kotaovoaa. koUtaapaaatkto a. k4 a aae trla to Cape lad-) : Mt .vas tko ......... ,-IGL. f ..,.. -
pautoai *a tk* ,... .4a aa4 fae4 Web lit | ta Ivan kovta tko' lawt OeeartUfatreai law kai kea tat'I
\ tonal U2.. tnaay arrant. kto ors I Ptaj l u4 a .... ef c Kr.,L BJ mxaa tke ,... aU WatKactoat air ask tide.
M. laM tttaortk
It. TM
!' ..... WIG tkte.espy.sad 'aeeV kJfc. colin TO LOCXTB ,i dtilW. aM hall fork kraaekao arCanto .. sssatL tat X..day, tar CaBJbrete.vaera ttJ wtaary tf.*Hn lapis
1 ,'i *4 a poatttoa ta ,tk* ... .e< 0..1 4. CQ .. ...,via a*ke kto km. Doart .Kktay no ar* ...* 01st51rjsIsi. t t
try1N .M
: KMaoy* aaly. i
t a, u...'Dry ,Ooo4| aatakltakaiaat, *a
I .. '.... Mattes taetw** pan M aviiyfBiftt
B. B. Brta
.vtnNQ laaieaaj if
7 ta+:a 4 tlp.t "to a.. attoa Iris M erTueaOA NEW PROPRTYI *
.- ** to tko ..... ... ... UU .
r .1rs..Darb* kto .... gaYle. .aWtbywilt Ike keJUtac af crywi.t .w b ..'ibveL All...... M T'I IN THOROUGH CONDITION Aaktoy* atratC Tampa via.
1 aa 4 DiaaO I'IIIt
arm:
Kr. Caakit* kaa xw..r
tk KMiapoa hrtily iaa
tilts atoa aC tk*'r.. K4: O. talk ea4 at tk* Ness kw sad oarW'Bt
a raUkM. aoaoat. gnairiiaHtai'vartar Maw eC A hags tore ef vofkajee. earpeatera. tky afkaakaaa sad
1 .Baavay. kea'avrerec-ato oaaeettoaeltk paths sat raplelyWkfto
}
aa4 kte kappy, tortal CI* i I pataten sad tokorera are aev atoarUr af' tk* kUaoym. 77511
9h I tkat eoaipmy.'aa4 Vtn 9* t.Tistpde. bin eke ,va tke ,...&a efKf.
.poalttoa ka* ataaa anayvana <' at 'wit reaantlac aid petttac 4a tkr** halo!I. inmt tiC Cka aata
11.1, M '-". *r. ..w. .
tkto That k* wm Bret ate Is ty last! 1 was aaakto tofartamral
M a a far Mos. .tr Ttettlac latedTM. >prey.) .1'1IDdIaa. ** cea4tttea tke OBter koea to ou.firiERTO
.._ 'procrM ta kto ** aa4a.Tar to tk snail 'atoavarkra aa4 itaeclalai. ta tk 'Bkevte Kr..Oeaiar at ka Atttekarar aM kto tans Xaa alb*. .uTh*... iinn* w tk* rtiaiBoaM I. a --. W JII... Tor*. Attar tary ka4 aaafidoa, amrk ta aaaar tad ,;
.....aaiCAttdtN... .... ..,vataakk, iaey lftw. M Baotypo .porator 4vtax Mac pro ta tkoreeck Witttea tke tt aOrr4. to fwd wall ....* af :
1 slid naUiaai to' Joke 12b :
tk arrtrotta K* SOS .T MIAMI.DUBU5HO FLAI
pMt iiMta.
... Wes via k* left ta )jeaarte ef a -te..ay at Jetty.. J low TarKke .,
'ti BTAM OAVB" .. tk* 'v0 kits iiatiitfcaafrvke sat'...lil' sad to ... ...... w caretaker tin too ..... tke ,...- ... r-..- aril .wad -c I .., .
seal K at ntdas.aMR l iK :..
vOI 3tt. a .. + .
tKotropfllta.' Kr. Jew to ,
,,4 ,.WaYA1La'WLRTAINMNT ty eeadac din early soil vtatorto taDoeaf ef a.ilotoa and 1 ate* .
f .laataalil ky Krm. JM eeeepy tt for tke ...... fat aa pteeter* tat aetktac kalpelat : : .taElEl
eatortataaMat. tree BLACKBURN TO an aim I
( ant Daw TJaaey
i,,_ stdTM fIC Beetora' alas ta Wwsls ,tNouLoa LONO ovtiNaV Kn. OMtoa Drab. aid Bttto assiDsntos. YACHT HUNTRKaa < thou pia ale acrto ef Mad af

J*. ltd l teat alrtt'va* salsas.sal tararst2ig m mmm atty. Jr, vn tow Ko4ay for WILL BE BCBTHKO Hill I -tee sad wtac bas iinullu k* '
Kr. W. J. BUetkera. eae DovBmt far" vktr spay wUI vials
sand attaaJ4 ky a tore 4trettoa tkey ..a.a.. ta a very
n.w* Oa. tk* ..... was tk* unciiafal taauto Brevere ef ,BaUapeat darg W u.s.t _1M. Tke tene aesOtery yaekt Beatteaa. IMIt Ibs& :

'a tatrtac e( tka atraralfraNat aa/als. taet Setarta' tk* J. ;;;- Gaptata Beaaett. vktek ka* Per aie ky aD teahr Prtee We.KOkv ,.' .
If' with tk* vaaM,af -a--l Kacto CUy. o* taioraiil a Ketrea- Kaaiy at JaetaoatOUwk aM*l n4eB ..tftff tW past ...... ........ CD, Batkl N.. "
.4Aa.... ,. ... : .... ally repreeeaUdTe.aat .. kM toat.etoeal fan tk* past aMatk kaa kraIW'caoat vta ke kertk4 ta tke KteaU tint ) far tke 11a1Wetasssb.rlb From Ockkwafca Noraerlea. f "
....... ..... .,. a .... 'vkereky k* kal U.pad > *C kw trteA Kla Mary i. __. ... ... : ,
t Airfl tool art aOrry va aute.kfckty .? ef kte area at ........ far a K. "WwWy. am IMT tk* ltd aftkohrook ke mrf labia f to ker aaekeraca.vtn Captata .... .. .'.-.N Are I Thy alriwa gnwi ...,. ....... .. ne.........
., i. ismsiM Tsai aajoyakt !(sisal prtaa, ail tkat ke VM .*. to lor ar begs ta Jaekaoa- Beaaett. vm .. aortk. preeakly tab 4a. UIeJ .'ft1. Data ,nitta.. Is ...... h

R01n t.laq wan Mrrat aa >a I a peattlea to. opal a. taw, amass vs'.1Dw Grass kaa aooa aiack oalamlaai tec tke sail yeekt .Cart. *p toKev Some Satisfaction *' :
in thIs
.sd tdi aut .tsafag arttaA. tt alcktaoelac. aid veaM toare teartytkte cartac kw tilt ... aa4aaac Tart spa at vklck
bag a .. Par vkoa tk* ri4 ...It far B>y 'Weat.. BJraaa, atr4 a tore ..... aftrtoMa Beaaett vm c* .. a\aetw pteee ef a Capt.terte S oltQa (4 KtAKICK WOK !. elaatiair rretee ae... tktetk. tke f.t... 1 w aus.i.1 jog !

alas WIle 5111.lp aa4 Oeatral .Aissd rum fatekttry aatoac tk* yoaa g poopto.tanflaafa tare* ..*... yaekt a4er a .oarleoatract. 1 HIOH UraftATUMB/ HONOR *etawat4epadeatketrr eyoepteat k..keaeail tl. bat....
k* ...w san tar Keat, Z*. t s '
It.. '
swAM THE BAY FRO. ..... w.... ke expeetW to ppwlsia Bn...,.I are tkf ... vu crate to) tko prokakto.......tk act* yaekt aoa- ..w.ab -' Headqturtera for reliable Trees .,

toa.Tb,SIDE aiaatai tareaucatta*: ea*> yfrisah b J. IL ...... (1ad.. .... r b pro4 of krajoa. yr.g Tree Tr ato4 to arrlTe at ...t1..t_ ta pad ereetwe Jt tbsi. .....
tteaa ta that laM ef aatea* tov aa4CorerBBMat oopodany OeM woo ky .B- replace 1'. Wklte \ r.
tkcm.
pal wart sad atWy attata Ply _.
11'-;: Kr. kick
BUckkan to torKoatecfctea
... aa4 Aha CaVkortaoa. a -'
aa4 maths koam to tkWr cWoaaa .... *f Address, 0. W. CONNOR Proprietors ,
: tai *t tk* kt kasha sat; ear a eltke Dual ,
tsar ........ h tM ..... ys.tst' van kaeva Beaatar Bteekkantaamy Tea of the Housekeepers htls Tangerine florida
!' 0 !. vU bewUat O.... B.
4y aTtoraeaa .eea.ptirdw. feat | Mwrtck. aoa of tk* .... .... ( a
A ef BvtauatBC aerea* tk* key. Tk YACHTS ARBVeOW I Mantek. *f Cbeaaaat Oror. *. ta *aoC .
key* eurtot aa tkeetkeraUe af Ole I Club Was Decided SiccessCeceeaat
key ea4 .... to tkto alea sandal ITAR11NQ TRIP NORTHt a tk.*..sled. .... fat taraMra tatk
Jas stood .
lldaar
t" tke f Ws.5+., tare atftea ta ea -
*
't 1 *
war ... ..... I Tkeyaekt *Meeaetalre.kaa Wet -- CaOo ta tko an aa4 ka* plow
torty-ar Tkyvrr
a t .'...., ORANGE AND GRAPEFRUIT
at.oaipeaU4 .ya 'taaa bobs ban tke kottor part af tke I a. nrooafU ta ..0oc. Mtarak 1REES.(
revkert bat adl.r114nw had peat nag, sad tk* yaeat niaanr.ketk 0..... Mares U-Tk* Kr. Bererty peeaoek ka* ta toMo la 0. Oa Tkaraiay alibi
aaaal l.* at Ik Heeaekwper Tat tae toe- ... rareS lath ta tk* ratorteal tMMM
... eaOet BataHay etteraeaa tor */ a .a.
aa4 1 atea4 aa4 te
.... etreac sot :pea Terk. Tkeee yarns vOt Bk*> dak was a kreat..... n.was a ...... Tattaferre ,ta aaainiettk / ...... at B0tao CoOoga. Mr We bare for summer plaDtia a good supple

tf Ake ratanoel kere,aext aakeaa. tovely 4y sad erary eae roan p.. lib ar' ..... atkar Vatt4 MinkS aaeeooafaDy carrM atf tkatawea
tt =f PM4 to W ,....*. aa4 .... aa4Ikey atlas Psalm pad tke pan a ty **rto4 artea of clean, wall grown one and two year (boda ''I

,.r.,.. 8011 OOIITRACTiN.' c0. pro' 4ftkBMotTM coo4 keeee. tag Tlatt ea teat rrtoayj BoaM. ef tkeceattoatea i iI. Tk *....... aw Vtortkta-
', ; AIANOONQNSQUToo' keeper* ky tke 4Betoaa fwd that ka4 toms saw aa eraae.I II. .. Btartana. 1.... lUary I' in all profitable varieties, which we all :vat

vac *.rr4-a* tk* law ceUea tree ta ktoaooai ail ver. .... kappy >I tnat. Artkar LM& Bator aa4 O. i .
Souvenir B. a XOMpaay Costr1t1ig Cos. lbst wan pn.w1 s.sL ky. tea beau tat ef narUaBaiilaaaa. I Ii bird Kite eL Tk twang .1' closing out prices; We rnarantw( oar treys .

win abaaaa tk* aaarry at Tk* "T.......- tko MUaU Waai i a* OM .f Ibam caW |k* : iartolta wee oa tk* Mk>et 1 WHITE
NO
soar- inn aa* an aw cvtttac ..'. Oak. tk* Aida .,.w Oeeea- .... ke bad eaptaretKr. 1 tkoacU. Btorary atyl sad .. FLY. Send for Citahsgu t

al tke rock e4 ta tke eeaatnetieaef sat to,... Bejkpon A... Miss I. That Onpta ka* retare4 Tk ***. Yen an. 1-.. I..
Ik aectk tk Kdrartoae aM XM... reaaeek.vke .... Cat Rack T. Real aid Prof. I
Jetty freai party treat a crate ta ala y eSt "Tk Wekaa THE WINTERHWtN NUR SERIFS
: ::
Spoons sp tke rt w, sal are aUateaa4 to tevtacty oaitet Ike "Motkwat .' to Lake Wortk 9. ve. .....1 w... /. >B3rk alrlek. Poe BtoekaMaMI4 (
ptoetac Ills tke Jetty at tke rate *f OBeoaaat'Ororo.' aid tk* atnetker Mild ky its aria Mra. COpta. tko kMotlfml paid at alaaiU "
a kerco lad a 4y. R to atatol that ... *f tke Heaaokooper'i and Mia BeaaoU. ef Pkna4elpeteTklan I rlactac gp1.... A v.B sin WINTERHA VEX. FLORIDA'Fred'k. :

tk* cciapaay vtn act aae ttaatte wan an najeaikaiei ta tk. "a.1: are daalac. to .... tke bison.QLNMAtr. ,

rack ta tke eapplac ef tke Jetty alva .ear. -..... eat ataet --.r..... Taekt ar* ...... pet tAWIItNCAND ,
at ltd tataa44. alt win eat *poa4.4 to er tk* d abpr.aR as atM n 'eat ef aomaltetoa add, a aaaikor efvtetor .
Half!' PriceY stirs reek Itkartec aretea kettor.tk st w visitors ear toft. Bat every AIII"Y LCAVI POM NORTH -

a cravtte .tat that aruiaj Tke Ti H4lea ef tke dab vtek to a. :ea. I* eoeatec bask aa4 tkwe ta eo

*5B idly vm set S. salad ketartan. asst p.'tbdl,OJaaka to tk* foDowtac sunk tor On ef ea left to KIt lie* b..wJ B.: 'C' U r a *. ...*.. M S. MorseEea1

,.... kWte wk k.tpl witS tk* ta bard to rnOs. Nat tk* .... tko .pto 4l4 Laor.a o trite .p tko
UMML-R entaT *f tk. tat: Mtea Gladys ta ..... .1 rhw. __,..... ky klo wit, sty 'l":
WILL MKNO h1t WIDIaIIa Xlaa rIkaor aid Mr. sad Mr*, Lark It. 0aH.*. krotkvr Du.... Mt but al.kt fork -
This Week. AT OLD VII 1NIA HOMIMr. MUa Marcam 0.&.... 1Mra. 1 bin Uk. Mra. Balcwitoae-a pietereaq !! .tr aortWra '-. after kavtac Estate; ;

Ware Mrs Ckapla. Mrs Bl k. ... Ittte eottac. tor a vk wen. tin kw sties ... BM4). of Jaaaary -
s R. L rPckeoa. eaev0 .j a, ran sad Mra. rcdwlck win tk* at lath Oocoaait Orer Mra.BaMweteee tv* vU ksg.r tkaa ale,
kaowa eraac arever* etpeetato etak* nu *f koaer AD tk* ceUretea I* Mfr Blues MlUjtt vr ,...,... bat,,* Offlw* ., Ma ken tkto veek tar bit eM spas pr.atat at ue neea.k....... alas,. Mtei tJUlay was ealte4 **rttve 'I

i a Ylrctata vkere Meta i.mato
lag tke eeamw aieatka. Kr.+hr4 .... sad. w. Sirs a oat BeMwMoae.Prof bra vteltlac .., ......... Mr aa4 ,
sin i via ke aceipaate4 aflrjk kyAncHer. BMiy mere aty ve vflTKr Jar Chord a4 fmaUJy kav I Mra P44yd at ..... Tteta. sad Sir
'M' ; Ktoa Ideate Htokaea.Vtee rraak Cbi,.air. Ole aatkerltrea C ae n a eras to tk* oetk ...... Mra. B. B. DOMtea. will AGENT OR LANDS OP's
Hteeeaa ka* BMee essay frtea4i bids MHa. eptet Tuesday at pats Ptora MeParteae te ttetttac teav tiaiomi alckt torta Sic ... '
b' Kkuat l.r5r ker,aotoeral ban tk*tOrrro vteMtec frteeJa awe aa4Mktac .II....*. Peaceek. Atteata. Oa. Mr*. BMOT ka k.. Florida East Co.HM", .'" ..
*
vae va recret a* hart af aerHv% -. )fro aa,... toeaat sap Btoatya ke1! kora tkraaekoai tk ....... finn" Cot Lent'
*
IUI..I aa4 5I. .1 snit'' ,n-It Tratn. Lo- 'jo-
aaitaia.. e.d .W. Ia- tkat eke1vai .., .e Ope 5.5's aid ....
retara acaai ta tka tIn. L 0' -;; ear terely veaOjer -f fat a b.s Thu tat ,

." -\;-: { ,,:r-.to -; L 'L ; 0j.-
.-.J"S !.i.at.e *fi .-tJ .!..", """ ; : :F: ph. .' -< -' .-......T.ar-n .!". -0-- tr1M...RANI'''.M/T119/OtJ. .:1'RtSIT.:JLFS i SMI t '... -' ,..- .. .- t'_ tttt..,.....f fl.0 -7..

; 1, = . /
":" .
-
:' -
I +: : n' ..,
.;;;; / r ,' \ .... CII
? w N O r frr
8 2-
r = T

O. ....'
iz: = .O o' T

tI) \0 'J.
g / iO
0 I O

-,;.; u 0

THE'O e. %
0 eo ;
Q 0 I ... 0'u
,0

I BARGAIN g
CS M prI Y
: 1 i Cg..) ,
I ;

Days you have been waiting for are here. The tourist season is over. We are loaded with a 1\ '.;

:much larger and finer stock than ever before, and jjn.consequence, prices have been reduced ,. 1
'
radically on practically everything in our stock; 'Wp are going! to make a clean 'sweep to

i"" low prices and get our sock\ ,: down to a summer basis at 'once.; : No:,OW Stock, Sftop-worn 1 Goods, QLit-oMa1e'$11eskckNL4bt:$ : : r!nL Lie;,. .

.. I II -. rr.t\, .
1.in I ,r this. sale.' All goods are I s ctly the, bent v 'e.that''mouey can, ''bu t' i,end.were;tJl!tl g jhip: { sell:, to, ''-1 h.,+,

to.01ttihiclass de. We over-stock d'.andmusereCfusomeb: fore '
: winter are SImply : : #.
summeim !"sets' .ib.m'N !'f : > o r *,*><> ;' l -- "the" *' tJ: p- ces
goods wi1rD :' charged.TO any one at advertised. _t .
\ L I Gash and" Gash Only 'Goes ,-' > '.'
.- I.. .- y H r- / _1 y, '.. .,:1.'Y n 1 V .
... ... .
'
"" Alfred Benjamin &,C&.and Men's" f antsIn '" -
ell'n .' ,"
Fine Suits! for an endless. variety and* sixes" to' (fit most any one.

: No'two manufacturers; 'stand'any hither In 'the clothing Paragon Pants,'the best lathe f. United States, made '
: line.'than:the above firms: Makers only of,strictly high- to retail for $6, $7 and|up; blgrline'' to'.tfC 'CJ "
dasaall.wool;. garments,'and verylsutt. backed by us clean up at .' r{ '. ? *$ }.+}*}..
"' with our guarantee as to fit service.' .
1 ; Practically every $3, $4 and some $5 'Pants in our }
: All $18$19, in" ,S20:;Suits, Inl fancy effects, fine ,stock; the)best values wejhaye" 'ever.seen for,the money;
.t. j worsteds: ,serges, flannels,' J : d*1 ( A\ we have entirely too:many at this price"the
i ;,a.tailor-made, '.. en ;.' etc.J..evetJrSult.ce"tIP A I O.*\/ reason pride: :has been cut so low. .le'3. .,15
> "
!if '" .1'v ) -
;. M- Our entire line of: Men's ,Business::.Suite, being our r' ', .L .
., and $17,lines somebeautes A small line of.130 and some 32 and 1
51SL516 : ] | iri: 00
I ; e'l'2 40 .
3250 .
.
) ,.this line and every: Suit 'guarantee ,. pants;to dose..at' i .
'Boyis) Knee Rant -.-65c'to 85c grades at 55c $1.00 to '1.2$ ::
'_'tA few odds:and tends it) Men's, .Suits, being only one and two : -
f its of a pattern left mostly in sizes-33,34,35,40, 42; some worthp'tdy$12.OOdear grades at 90c;.,31. 0,to 32.00 grades at $1.25. / .
,.! : sweep 50 Boyp -.In'blue'{ and black'serge and fancy weaves; nearly every
like. ,"',.. ti .*/v ;, .. 1$4. size; 20 per, cent. d1sco, nt.- '
-
y' ..
\ w They: Powep 'ofI : I ,I Every Stipe Is a -' '

'. '.-, .. .'/ \ J **, I ..., .,
-
..M". oney. ; # .' i i1 New, Clean One: .
,
/1'( ,.: c '

RA, ,clean sweep' in/our,Shoe We have not, a shoe in our 4

;.;depirtment ,Now'is' .the:tiin.ttQt f. ... -., ,;'.a r ,..> .. 1--! "' house over one year old. ,At the.,
? in mr supply.of shoes for thenext : cut 'price we guarantee satisfac-

=six months Note low prices. L. _.,. "C > '; ppeDd ladies Shoes .(
... .
-- -
-
........' I r -
-
1
>r ': : rf t F
,. ''W '' .:>- J wAlK-OvE_ t.y t.-- CHILDREN'S SHOES ,
,, tj None fit sQ good-none wear so ,
R41I&p i: Shoe: -. tnuS well. Big line to dead before Men'sand U 10ft*.;Tw u4 W: De
: :: > f ;, : up
Shoes at '" t .. .... ... w.
iZ'le'pe.." ,- ... .
.
.ib. laM 1M 1t7..w .a..r b. lit
M of wo. .Il w.daa& '-'- ,
sLM.. is.....ne ...1n..n will .. UJ AM._ ,. ... ::
Qtft* \ CvQ $1.90
>xr./.a.k.:" ..... ...... !a.e, N toW_. v $3.S0$4.00 lid.ee$S.H UIeI at ius
rkMC W$2.90
.;&N'u l. ,7a/tra.. ."$ tit"dIM. .etA' att eoaMtT'a e1o..'wt et $2.58,$3.00. aSI&fid! >sae Bsa at JLW I aawt.M> Bom.. c.z TM KM.? Umtm.BU. .. Ten per cent diacount on
$S.3S. .
.1'.,. :...*. -.eon. to..wokr- ," ,tow... .10 per cent discount on regulalines' et A'....,.wo>Kr>t ems.vtai .. rtr every Shoe In out stock.

,
'M fs Furnishings_ at Radical,Reductions.; Trunks and Suitcases Hen's Sits, box, Stetson and Ycifirt Bros.' Hats
.
r -. # I.. '**'V $I.r : 'IStraw At CkaQ'Op) Pried. All most be cleaned'o t ia this iaJe.Haafettan .

krwear II t Wrts Batsu $1800 Grades it._..__..$14.<<) Sttrfe Men's Shirts Men's Hats '
t ; f1 d tae'Q.1.e et.Me'ne : 1 5.00 Grades ;at_ 11.90 1
.....
nl'1r.. .r..at,.td......a.. lie. lit.d r..N.M JuI... ... 12.00 Grades kt 9.60: I ... ...
:!'- ; t1.JI""" .s .N .et...... ... i'tnr o.1.. 0"na ISM tut el t.w teat e.l v'rb
,. ,' __ .. :.OM. BM *! .I-v ..i...a.y U 10.00 Grades it.-_____. 7.95 to (.q..1tk IlL...........fUI...,...... It...............tuI .ICM IIaae N .. ........ t
Grades kt 6.406JOO .
.. ... .. aOO OtM4 t1.JI \
Wnw. 1IaI:::........w s ur. .f. 3 Grades ..eo I d fMPJt.. .,.... MM*/HM ...... w ,.... aria sue ..1 t1
All .. MINI. 4 itd4.ewnN ; A i..a1 .1i......... et.ttat......../U 1, ,..', npW. ,ewk -.iN SAO Grades kt_______. 3-95 .. ................. A Wl'' .N MLZ to N d..W1 3N
,N. It:, ritl'Q 1M :': 5
-
:' xon't'ask us'forycredit'arthls; Sale q!,.aswe, .are.having:this because eve need the 'cash, right now. No goods will be '

,; Si d'aithWadTeHl8ed: : asbpices'andno_ ; shoes.sent out on approval All shoes must befitted on in the Store. Cash

and cash-only, goes. Sale- starts ;j| I 'I.d

.

:d THU.:iSD4TY' APRIL 2nd. x
p
1 I--I.-- /
.
.. ,.- .

Y.\ An,; ny-Romfh: I I Co.
I .,. ,
4
-
Y -
.. .. ...
':': ',2' --"ft,. '

aa. .- .' .. +1% .i, r r .. .4,... ...... ... .. ..Ila .l.IJ 4.- "T't ._ ......
.. .r. a s+ r+.A1""" .. .
1
'- 'T':'" .11'j( -- -> + .. .. .. d 1'L't 1i
'' .
'' > -IrUJft.IO'ntOPOIa 'ramif. Mt ::; "q '" -": -t- ) '!:'- ._. .,;"-.:-..=..:.;'"_ .;;I;..; )MONDAt MORNING : : I),


4 i f ? j at 8 A.M.


I .
'!
.
: .
I ;w


;'F'Fr' The Greatest I Day Sale in the History of 'Miami : ',"l:.( {. '

1 Opei 'siatBurdine Ouafterman's.I \I 1 '


ts
I I i ;
i- ;

1, =f dr -, i it <
i f f' :

Easter* Just 4 Weeks_ off and Thoughts of .t the'Entire i Feminine worfoJ t + r :

< i ..
"
i ** j **

to a greater"' or less degree: is turned to matters of dress., Women with fore, thought, will 'fitfcthis :d': : '

a, splendid opportunity to choose apparel for this day; of days. On the: opening' 'of 'our < -. ."

doors Monday! another epocH,in the merchandise ustory'of(Miami[ will begin. A jwhirlwind" '

i of! enthusiasticopportunitiesby.. ?;| far: too good to [miss, will bring. unusual values to prudent { .

.of shoppers whose' aim is to: save. lThis. reaching bargaiti i ,storm offers the,;yearns: 'best chances: '

.. : for unusual'economies.:: 1, !(foilsa, !: sale.\planned ior.youf'individual; ; .profit SO DON'T MISS[ IT : ;

", A ,VISIt''' every day ,thfougnout tfie ten days will prove mos helpful fc ,
: :
.jI 1: sJ V.. 4. r I. .


'1. x.1 Beginning!):,Monday:I' 1 4; J March; 30th 9Y J and A.w t.Continuing; .1 10 Days; j jMTTTTT tj. f. '- .. / ... < ;.. _..! _.. .: ,

; .. ,.-! n .':, /E ... j, ,' J''if.Jn /. i .'1 '.;.' ,"
1
'" .. k'\-1::f!.I', 1' .. RF i '(\: 4it '-'"

: ; rvdisplay: bf Miltoefys j ,shq wing the latest things- ap})rpved- and w.kiP byn dame\ fashion's' smartest'.dressers 1 ; f
'
;.;, 1.everY wfere,including'"Meiry: 'Wl rl 91 r",;Sailors Flower tnmmedj t hats and swell' line of street 'hati >at prides AV>IL t V; *eft ,

s J, com Pchildren's'petition. We.offer.at.this' .S ale; oJI1e'rare bargains in trimmed hats, sailors,.outing hats and caps,' also big;.line' in ; ",
> wash hats and, caps to fed .below cost. a t t. f i '
:: .' 1 1 1 1J
1

Halt. ;'Price Derby. ShirtWaist Sale : 1 White Goods y i 1. r ,tit.
'N J'
It m a'))1Ig\{ nde girt waist and U recognized bf the wqtnea who know, as best on the Our vhbe foods sale each:string i. always the talk bi the town and. this time)will be, no exception to.!I .
bt"tr J. M=Je and fit The cool winter is responsible fr our not selling the number of waists we the rule Below we mention a few of the bargains. \
h. u 0"h ivf so wf tiles too many on hand to carry orer|nd will let at this sale beautiful 4. ... WkJt. tav*. U>.1 Nd1. '
.r :'MIT. :fl.r the price of ordinary garments. The entire}k*16. go.at hall go price. Sues 32 to 44.Vrby .lingerie FU at..1.4.,....s .. ...it.Iw, .......4J u.. N ttl..noa11..t1l4otL... at... ...1fq. ...... .alt........1" ..n...M MWn If.ti* hMA IIeW M'v At Its'!I d
1N.Ia, w .11e i ,,..'. .
", f ........ f :Jto.- s 1 ;

:r. : ,;'} 'EonfoidenesDw w. mnMcftW MB iUknmri I b.nre..eaw Swiss. Ribbed. .Vests. .laces. Colored,.. I LawDS ) '

{ ,,- './ .'.-..11oh1... ...W/.m.. ez.0- "*"i ', ... ,. ...
; : t Price .. ro tr.Iftntrca a..y ": TW It MM .,..... ft. awl. ..., ,. "' I. : J
\ t; t11 o..t ..... .Ctstln....... .... wrN 25, per cpt;Re4sctl. 101& '
'x } } ._1 ,' :Io; 11 New M p 04; .f. ;Lsll W M tAw'1 7M w trM Sid;1 I : ; !
:
.s ... ... .... '
.. Oltfrdlltt.t .,..,0.....w -1r 'w.c... :..._ .L.a1. nuw .+ gill ..1 I AQ.w'.tarsi ... .. :
w lie r111 M II ... .._....,.... .f w1 1 .... ..,, J 1
.1. .
T. ... ..
.. I
-- .... .
...... .. .
r ..
U te Wi.u. ..
.. x.1ew1t. Mr .eta 11M aMw NJII M M II ....;...... .........:..lIe.. U tai.,"'-;-' fw..1 .......il. T.....1 La1w ts r ......;..,1p...S..tMttt .,.... ........,-.
1.Nw 1.
; tft'II/ge' trlsfra! +tt.tle'Ta .t1e1Mtty 71 11 ? ca..r.a.- ;
,11M.....M e1 N.........t._.. .. _N................... .......14e ,.. '...,.*..... -
tl1 es. ..... ..... ......... ..\.:....ILInA ,.. .... ,.. "':"' '=- "= *" N.1..1.N.N.t f* .
r:;i l Half:Price-f. % '.... NM wlw w.. r....n..4I.I..iw..r.f1a.........+.........a.a .. .. tie NIw et..r......... If'II.c. u......: -K. .. ......r..p, M..1........... : .;;.......:t teasf .
NCI. NJ'1 M. e1.., .-.1. .........All. 11M NIIM it.......................:.7Ie ..... c-t.......... 111.. -Nk tl.e t0.tl .....4......'..._...........,....:.::1.._... 1 ..
'">:; -- 'I 1.I. .,
'> ft J! r-l' .' I
;
'
-( .' fe' Wool ]h 'ress Gods Silks .SilksI \ .'
:
j
,", ,, ,
< N L(.:. .. j i.t j\ aa ; '
broad 1 / t. -
!
:' c rges.CasnmeI"e.voiles.. ; and panamas taffetas pendesoie chinas satins'
and
,
u crepe-de-chine
..- <(> "..t '--:..:, .af::: ; '/ l

,' ,2" .5 per ce ftff". .1 25; jper cent off "JGtl' '
Tl & TS l13 *'-** _
.
J-t' .
'. ..-:,. A..o: .i ';J _!" ,..- ... '11 ___ _. J .. ... ', I 1. .,ir. ,. f
--
1OIe:1ed: s ; ,. LK CisV }
iapieMinens
1 J.U l r '"' sdO/rK etNOLI'eatuoe'!I1'RtAO t OWe ts \ .. ..... sNw inUS ... w netia M an.> ..., tin n ., *\ I

t4 1 PlUNGED MRLADer1I 7M TL.N N.................. 1N R r -iw-.. atIIAaL11. ................. .. ... .,. MOn
"J"r) p", 'I f1 .rt.t"J..c..coa........ ..aN.. .... ......... .. .. T/w N..............u..1.1..1......=:. w w1.tataM'N .............._._"/ .... ...... fta. nIN ..........IU. 1 .
N..L
.jM MIt t1/Mt10 IV It R 41N ... ... .flr. ... ; .11 1IM / ....... ....................... lie ".4 fII1M 7Ie.... MJK1' N.....................
.. at.It t
... .
/ -.... I ., .......... ........ I SUt.At.f' ....,.INN .. ....... ..i..t. T..... N...........................N IU'X111 .N... ... ......... l. "" ..... ............
1rW d11 'N.f.u. .NI .i.ttStMS .. .... ..... ....IIN..... .N.Y..... .m I N N. ::
.. ............. ... .....
.
... .. Y ...* /ft* TMIII N _. .tI1A ...... ...... ... TN Mt11 ::::::::.::::::::: -.::
.N.N .
j
a ,.; .... ... .... ..... ...... ::::
.. .
.. .
e ......... "
...y.. ... ... ... US /f.tNIII an1.N ..... ....... .......".-...-.......-........ pq-'wM.MIN..x., ............
I'I'n ,, M ......M..t. 1 ...,.......... ........................ J.'".f ..... ..Itfy1.' N.1:i*.....--....... 'f.I...1yy ,\.III ..... ................4........iiS....JIe 1 1.
1 : yonr own pi t N111M ...... :.'........I j f"u..... .... .... ... -"' ......1..tt.JI i
,[_. 4.-.'. .L ...un.a.u .- -- -. -. .1..x.. ,.- .-.. _- "" .. ..---i..........p..r_...:.hUU.... ..'._-_f, i ,. ,


t ,I'I'",.:errl'alt. .IW-" 1.. IM..us 1 1.ia"lIIj--Kim iU pre 1tQ rou.ksZia r1" aS"Kim'oiiaS tt plt"'t}IJ.CatmeDt 1 3fJ"" f"ad. 't,T"m;' ;f1 'i w.. clan'. prcpooe tO pre. LjJi( 's, ;t tI R l itools lf UI :; / 'SRirts: ):

7oustthdlasto buy the : '
other halt!! In
r.. NAI LP- PRICE'JOR. ANy# IOARt.nmT "tm other :X 1ot'at "ertd .at.. CmiI eIIe-RaID t30iit ex oRE i
.........f -- >w\ ),"" ""'....-7"F1 IN.-ru. ((7 rr- I 11irdOff.OQ # THlR 0"flRrez. It c J" ,
*
t Twonty L des ,,
.ftM.-T: "...- ,......ft H... .. ,I ;>. ..... .j ... "'. .to! .. r tyt consUUng VcOt{ ard Panama: ,11, '"
....... _
I fK ( Novelties '
jmgnam Parasols.. Hosiery I .- Corsets 1 ,
; -- VL** Miy t HIM. i PrtM W. .*. r
I' L F...Ir...../..M/....MMIYthN .................. .. A1 !txtell .t .wtln Ia h1Swtliwa MMtlMlt.L Odw1 ta ttU KM.i OM SLM M Mrt' INt1 Mfl .M...... ..N.....Net.... .Mlttltn......11.1I tw1*r* rtf.*.K.. taJ W*..wM d/Ntd.y MM NI Mvfewk II'
N. ...... ..
...,............ : WI 1 11 ... ................ b
> 'H* .... ...-...... N1 ti I'" NMM.d a. .O 1 l 1eleM w .1bh. .1071 .... ..+...........:...... t11 tMtovy M Mr+ .,,.
l.\ '."' ... ... "neeI Oe >f......;/w ... 'JI M eL ....... t..... ...... *nkt4CdM. 1...., upWIoq MIt ..t CMlwlf v..trl. N n.L..I N.w -..w.. 0.. ... aAI.MMy ...................81.11
s a Is > t n 9r i ant faft1e1114 CALL KAJU.T W MNe1N i to Mk ..... Ia.N ... ..... ,
AXp OKT T0CX CBOICB. 1 aI ant ............... k* UBS Cfyat: ... ...
-- .... .....
,' II --- --- -- I let ..... -.... .. .......
-.c. i' i '


;( & QUARTERMAN r


'<30Q-3J ..2.. ..Twelfth. :.Street I
-- MIAMI, FLORIDA '
"
.
-
-, ... t" .. .

F w S .. a ,
o .
ry f' Ala: i e. c} 7r; .f + 1 j Y-f "t-l % Y {1+ i: f L +n Ae. 't..
... -

.
TV* *tAMl MBTMUI M "
.._.
-- '-- i '. H ----
-"" li- ?
.
# (\BIG 15DAYCL I OSIh'G I :OUT S A LE i,J4" p


1 i Of AU TouriA iods at, ii

'
..


31 :Sewell 3 SewelFs lMammotbJ<. '" : : '- : Clothing'StoresMarch :I !'

:Sale Will '[8' J -in FritL ( ',: 27thi

t h..' "/ .. ; 1 j \ ,. ';,i : .* ., J ... I J / ; .'
.
.. .. .a f '. u :

L I FIN CLOTPG!' ", /" '. .. .. .f IT.5 Trousersin -'I 4 f I wtJtJ t tI t

." /:' r.:1.: v 'j r: ,
ZSPerCt/Mofl' 1 00 I Haas I Wblle and Striped Flanri'1 Mil's' silo! and Striped FtoelTrwiseri'IS ; ,r ,,
.1" #
$ .
szo SIll to ft at II S2Sto I ." Tmsen to ft ti U.Tnnsento r ,
sets b f.&tS1J.JS./f1'SdJ l 'fttt IU6.'tie' $ .'
f I it.SUJO.__ J { ': t
: i \ ; ,
'4 hI ,20..Per'CeBt'Olh Dfl..AII'!. > ':- 1. /. ,m above_C19 :ait'M .'

r Ot 'rl eJ ..l't, n ,,'.'- to- .F (> y?" i ,'.Troesars aadE f'rJ..
I Striked, Cricket 4I BUr.' 111!' \ Ij: Dodd'i "

(:tIt S K(. 1 \:] NoW REDU D ; J
..., ... : .. f : J.,
-- _._ .- .' I t. .t ; 1,' "'I..
Sdttfeer ItaT
6
', ', k==-- ; Gt.t".l5oIliuCnJ \ -II J D .. ; :
i ) '. I. .,,_ .-.-...... loA... ......,. _. r. ;I J. f ,f.. ..' ., "j'" I.\.f :, }. l''
'.' .............\-.-.,... ... -_- ... t.:1': _-''e't..1. --" .. '7 \ .."" "';1.;.. ., ,
f I :1 -. L.:;.;' t I'F"", --% -.es.7 -.. :" -r* .' .' t., .. p.i .

iit(u .. .: :MjTefShmss... yr + : lj .jJ!. .'e L..2adl( 'Shoes';-; i L.


" v .* 20 per' :cLd f p.aI}! MM* ,WWe" -Y. 'CMIYM .a j ', WlltCl.; lste,Ht.r.1IIIIeS.sheroi t ; _

,-f : ') a .1 Ifk: SeIe Skecs, $2.11 '.1 ) .nght'Spedh'ler: .tk TOi1 W TrafeiC J .

;- 20'per,.cetLalt'f i ,a k4i. ,Ta ,KBvBw : .'t t, '. pir cent oH, oflien 'all ta41esWhke lidt t. "
Sole \ I !. ; l 1 1o Ovords! ,'Gb_ see'nES" { .
.:, I .' : .. ts ..
I
S .1 -. ',* ,,,, ....... 1 hQ...-.xk1- s US. I..a..... fa.u L'r'
r: t -.,.- .....'.;,:.!.'.':" : ,,. -.... ?. .. .. ,
41t .-. -- :=- ui.IM: : w w'i s
v J' w.w d k.... L1&Ti*f l1# : tC;: ." :. .. ,...nu !" ua.. .. UI.m.. ..
.rim ul_Crde.... '1 :" .- 4 ',nuLIMa r r'1. i ..
L j t i ,U Mr ....
: .:::. .... l'/J .. H ".. .. 111. .. '
-.G'lill' 1'fd .ti'S'\-l-: } e Q- J' .; .. 0IaIa1l,..,..!'",. IM.ue.: .Ut..... .... _
: .
u ...
.. '(, !- "UI'I" '.. ..an.k........- 7. .''' f.,,'. 1 H ',.r., .
"I t \ ).
.
26'"ft.f ft'S' 'S Flit teeSleesteciMeoUtcKt TIM
abore.Coodc are nada tf heMp frtde FwE -
E ;, ...:; :;r,"> '".aft.d. :...,.,'r'." .. tatter or"'"Far" aid "wrd a SdIeW.-ne Urd
) ? '" J <; '- r L' 6 Sdnber" SlIeeI an Ute fined IIIde. It wDJ pay
:.: .IN' \ '4 t yw t. teat them 'orcr.PanamaHats .


,i : : : : :Mens. FieUijderw'ear :' ;.: ladies Fine Dose Boysclothing

....... Ii> ... ........ .tQ II!LUlaJll -
.cnt. k
.. .... -*- *t-' 0.._._ .::-k -j. c'i, .Z8. --.I"'''I-: OQ iW.., t'4'T1, ,."i.- lea,bcuf.,ITrunks .'
;..; > -. > /, 'J! ._ 'll.1'ter-rftwia lop a.a.
1.1'
::21..CiIIlS lt lIIe .1.>\.., rer ,. fit. Dt"l-a.t
..
; and
,. [ :I.... .. : ". ... ....>'l# ,' t..,.- '1 Bags I todaJ.
V Mb Pa. imiBi( .'' 4 '_'. L. \ J r. : \ .... _.
w '
: .: ': 'I' lI.cnt.a.. .>B trtaks aal IaiMen'jFlnePaJaiM tW IS Sri i; i ir"

:;2I. p.. .d/-. ,, ii;: : ?leI.'.s.' File;"lall-ttese.. ,.. :. MttM ::-"Mi*.-t.:-:.
'
1 ill .t "> -- : ..... ,
.N-at .a' ..I ,3! .. ., 'I; oj 1 w.. QIMea OIdt7 lMNsW
.. ,., .
--!! :.a --:- .t' F1. aiti-g.* ----: n. o.cJ.
: ..' Cletk rats :; : f a nr:.fAI M: -''' = --On
: .U; :; I Itit; : -

'To make:this:Sale'interestingr tp .alwe! will.; ive '10 per cent, discoun. n all goods not mentioned in the Tourist Specials.

.,' \ :with the big tHscouiit: 3,; This .Sale will a>ntin. until Saturday, April llth oJ

Y : :; 'Thia Is the chtncc of yourllf! tioie! to u j :r': Mens Cloth i 0 1Ms' .. ,
and Shirts
Furnishing .
the.flneat.e00d4.made..atithe grice of p. You. will find in thi d >.irtment .
.goda.- -We'.wiil: offer ifruch high:grade_ .sb'oesar._ ,. ..Wwstt'.J8ttCOnC: '" d' the highestfJMens" .
: ** *4 Iv l ... ... e.
Hit&vsoa: :7H; Ow.na Qoeter., ; ..Utpkt: d .:0.o ',* Clothiwng made, whiche In this department" you will find the great '
A BrowaAhd' for,ladies;w *' offer an Wilson Bros.Shirts, Underwear and Hosiery.
earth, the Laird &Schober.Selby a ; Sfeo* Co,;Fox, < !, .HartSchaffner &Marx.' Just drop Wilson Bros.are by far,:tne largest In the bus*
:MY Gorman: and Bennett, in all...the'latest styles'[and 'in; and look this line' of frie tailored mess,in the United States. And everyone knows :
colors. x Oxfords, Sandals,. Gibsoa Ties; .Court) ',clothhigr r, it will do your eyes that it takes the best to sell the most. We are
Ties tad Chalfonte Pumps. .f I;- :,,1 good,to see It. i sole agents for this superb Bne.r .
-' i- -* :,. jOIi|/SEWELL' : & BRO .! ,I Ps. ;Remember, this! is strictly a cash sale--cash is what we need ,

.

L -. ..,.: -.. ...... ....... ___ .. ''''''''' ... II
>>
,
} ro 'C.s.4 Y 'j1