<%BANNER%>

NEH UFPKY LSTA SLAFThe Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00504
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: July 21, 1904
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00504
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
... . . .
.
.
.
'


f t't.t I: HE DAILY MIAMI lETROPOLIS. 1;,


'. I 11 The Only Paper- in South Florida Canning Associated Press Dispatches: : j 9 I
VoL 1foIlK9. ::. =- MIAMI, FLORIDA,. THURSDAY, JULVgl, 19j*. .C\-: Price! 6';""81t -


4

EAST G&AST ABOTK: TIll: CLOUDff THE MEAT STRIKE is off p I HALF HOLIDAT.laanonUd ANOTHER NEW .1

WUI B. Rcadend Hen By Pal. B ach by Writ Palm Beach MercaaaU -

IMPROVEMENTS TaJ .t Nut Thandajr. Tide,. .
", I PENDING ARBITR/WON/ .PROCEEDINGS _. : INDUSTRY }

A tick beat to ta Mar lot tile dUaeaa The Thursday hatf-axXlday aetadato .

of MIa.Lad Ueir .Ttoltora oaTharaftay .---+- -+-r J I..01 'to Asa effect 'tomorrow. at U .,
: J' clock sad patroaa . \ toadhtgbaalaeot '
..; .ufJ voalac..Jib_tttk. irtaa ttaHOOM And Fifty Thoasud. Workmea, \Vio, West Out, : nlytiai the .... te tta city should bear *r .: : i-

$M ?hit 11I k b11de19s DraaaUe Ctab of weal Pall '' this fact te ..., aad beat'.vsey'aetouaca forpord8en flinil .lo M e Me* -

:., U j lees .'will' p.... la, ttto dty that.out Mat Industry, Will Return. tiArbitritlM i Wort TVmorrowpon orllac. to tta derka sad aaiployaaila .
;
tk X G key west. o aiorllcBt prodacUom "....** ttaSFmral Mnrlac a few wen-oaraed !loan of the Fran PataeM Betties
Wi Agreed Ye+terdike Aft ooa .
II ) C'I oada araaths ago ttto pops : reM aad reereattoa wtaa oaVdoor

ft. alas ...... wa prcaeaud .ta Palai By Packers and tri Reim sports CM ta eajoyed'.aa.a.i.. ,
8Mda by tta dab aad ao well wu npW' deeecratloa. ,

..tom/. NEW..JL tNOforal. t..."; (.ellS rtbi'tbi eht -...... ......-b -). tatiYl' The fate will .. aetared ta. tomorrow kMrxnton An Al RNM fahm MM. ....

M sty, the seal p.ustsUca.wltha. with mat aemoaatrattoa,aadtt
Rki1GE.GYe' teathaa a week j lr-JH trot,Judlldmabrplamtttdrj : Chicago.July Jl.-Tta fifty thooiaadbatcaen ;tta workmea fo aad beau to expected that grist arowda.wffi' .1118 Sd.e M MtteftaItt :

c-.E[ liI 1 : 1 greeted wtth aad....-11- who pull work ardaoaa 1ThommBda Ttoli tha aaet. aide sad yt&M.tM'" .' Ai ;,
Aa
I ; f t
t crowded hoaeov Nightly retanaWare applied two work at tie ball take ta cod ;
I tm tta paektag taaaM Jay 1;paralya- game a dip tha 4adotaerwlea t "
I ....w..taU preparatory to ttalr.appMraaeo took yard' tato moraMg thteklat that eejoy tkomaerroa. Keariy -:"':. :-.
tta neat of tta
tag ladaatry '
ooantry.
: I tare aid week sad tta mama alaca Jha atrtta tad ""a declared off. ....., "rrhaat aa* dgaed the chMtegagreemeat. -'. ,

.:. pivtkla tara of tta dab are determtod that win p tack 4a work tomorrow mon- aothlag i remained tat fer.! thorn. togs to aad tile ,....,.p........ bbeep.
1TRha a few then wUl K tta rioeent critic may aot tare air toad.faaH .... work' They' were test 4>t tta 41....' .. usa acts popular (baa.taut It ta nllablJ' UUJ ttM y,."1. ..

tbi Psi.1N W. with their rcrkte, tta MaxtoCM While they will coatlaae piaeefallyI ,plan'ttat'.ttay woaM act: ta fcakea2kteg .."" ..whoa Ji.... pretty goaerally P.nae'fni'vbwprwlde/t-d tk. P.

t 1 w oa .m algtt'af fe* fth>JyAe work the hoard af arbttraUoa wWJadgBtoat "- wtaJ ttey eb.ernr-Tvpksl ..... r B. 'C.'Ky. who VM ta U. cfty'yMtvr. ..
paItrft Mafm. atjtiUag of paw BBOB the tatutlonoil. fttVMt' !their' boma.. _u.
L' w 4V. aaiMMM.d mltlTrty ttat M, .to ttatotoiUM
TO OPEN TH. &
THEATEBS.
-
thlrteeB momhera 4.OramJteg sal dIk'tTL. I Palm Beerh-aext Wedaeaday;:....... CONFEDERATE: Ya'JIU!! ''I' cIIO'1'-_ of tta oBar: ts"t.M
% Tta hussar tl1 ta taadactit win Tta Ttaater Ordlaaaoa Hara ... tile .uruM. lIoww
treat
, aad oa tta fonowtag ....... wM appear a Pot w ttaeoa
__ at astraetteg UaaM from pa) ta tIM Miami Mfn 1uL Tta Aaaaal" .. sofauod BrigadeBarrlTore JNge Palter'i AM Rertood by cAl aga .* .. Wwt.vtara tta _faQ -

s aMgs borrtea .fbjea wffl ta aaad.tot. play win ta a .......; tai Miami try ..'..lot. JaduoarlDe.At 'l'; Raorma Chleagot'
it.edMI ,....... extract aavora, ....... Ftre-DepartmeatTwaorrlag, M th est.r ordteaaca,which win mka vtar' i leap hard wth ta bs flC
>'':'''' lad. ; w811i lonslel'1iflay. thus It poedbto forf aearty all. theatrra to The rtM.tai .cf'tta NM'.. Esy '
per teat of tta gram ....J tta la o'clock monlag tta member J.ty s1.-'era r I
j t e: b. -. ... *':of, the Seeoad Florida ..... .... spec dept .b.t 1 har*. .taaa aaaaalby 1 ut wID. bu a Lades'aa1.I tl g f'
.aM w. be sa at a. ........ OUp today :
.... Confederate Veteraaa .mat te morel JE tM ..17 coaadL -, tat It to frartbto ...-a.aftto> Tta
""" ..ot'.It tnI ore that ".
f....... ..... :;.ooc t. reach at tta Qty Coaadl chamber. ..... d w *
P.1a.MI set ks.w....b. -- I .1 last ..... tta.;tt4 WMtac trad.
( at JarkaoBTi&a... Tta exerdaca eoaatouof IOSCPH w; FOLK
....' *: q.02118 Mil proalss bs mals Jut,w.et: :
t ad .mm ,,BT. w,, E. Bow.daaa !sett r5ref ts'wales. etaaslg Wwa
by ,
.. ... 'r u #\A. weal .lag.s piss eosttnflg tM. (
ARE RESTMr6ag ...,..of....... III Mayer SKktMDcmocraafa. v' : tS-I<<)MINATm btw.ea tkta. 'is ._ ..MV.Mto
.tor aMctoaa iov a tta MrkaVi MBMttota :
'
areaM.. to melT'ttaMM4
; OMr.
Goorga V. li la. sad rtepoaai by partyXr.Brraa.MM: .witllrtM+ ..
: asNSd.rat aad pat aa: ttaCo : Gea.F.p.rva .... t tile lilt tay tatec but a tatf. afl a w I .
slr.dw ']dta+ *Oat I : : tM ....... .:
At fcM attack te tta iusaj'11aibs -
,... H :I..r"t .Tta'atoettoa'at jifega Parkar.. ...
;JbNt tut .34 a alctar< ttai I. KM Chapter. Qa11.Dsapbt' ..n ttlb. POll OOvEMNOW OP lrlmOUf1.AND Rmen At Oto titoMtoa af tta rid
;... isH alaittoraraato. es...... ..-t. I HEAT MAKES IT QUILT AT noP- ataadaftetoriartegwlta. theae retama.wffl ,a4 nrtow attar taBfOTtaMfttt taaw4
to
.wID leader tta brigade
AS CaaiWtoraey.. ... way for a laitiiafj tght rLATrO: *M>LEDOINOTKK ':
H v US. WHILEIIOob1VET { aay
: .by- MAHaator: lie tovar cnatUT
ft teeipttoa. at'ae boas Of ttarne rldAc. tta eoaatrfat .. ..... CMAoc"\cAi... : w
Tta ,aatabhaMag of tato tadaatrjtara tiny"".-.m HIS MQTIPICATONSFCCOH. by COIt u :
**. Cteb baOdiag. Bad.tta chapter <' his Ills. for ... U.., tat pod
: far Ole praMBt w8l M t aaHDMate : *" by" vumaiij tta nee puss aad.bV wbs11tRkn AND SOOOLC AOOTTKO. i ......._ ..... .
illt ad R. Ev Las Camp will salts tetoaktag
at .......
( progreea
ttaafh Maroa- amtoiMM I
.( after tta tomtom Bad ahaaareaf to *T R that De.at tout Sratomto
.(bay bar a.toad Mai aTw I --:..:.. t'' tta vtotttac vatoraaa white te ski sad **rHta tptrtt aagoaiaroihy 'aatWplattec exteaottower.oU work M W'
....... tI tta aettoaa sat '
aiajkal attopmomat
.trransss tka e4 ai t, .af tta pealaoator aad at
-tlri...... w.ttaab t.\ I '......J.t, St.';Tta i edtr bat Thto li Ole' }Waaiea tM PreaMaat' Roan My atatmaeatto ).t.reo. city. ,Mo. Jaly .2L-ARor Iter. rats. '
ar Btaea .
._s,:. .tetiafil to eacoataga,tta refanal l.slgbt q.
today Jaaitaot aU.aeOrtty.to.tta low aa nasal pjarkal by tatorral -
a /
.. .. eUottoa' as-Oovenor FtemJag ... .aRJr'
.... ot .
., .1IfYOI.1'WD.; .. plat tta ightjtaatead bdagseer.
tka aaly thtaa; raaata* fan
.
aat
aaoaatroltohla atoaraar tta
.-.L' DAY
:J .....Iu.. .uv"..it bgua. > / ...Aa
_,;.; .. '. ,. F -- ': :- "- < ........-..... . .,
.I ....., .. W-"II. Ftaert
'.
: fte .xp.eled vtara tare of:Wm. F. NOT_IN FRSKCH TBtRITORT.J : -
< :!: : Kew Tort. Jaly 2L->Fataroiaatot tpeamI Luck for Ousrar pod: adoatoipteUana a .,-.
Sbnnhao tta. teat -
aad rflot atoat;at f -
tl1 ne'.a. f 'J.IT 1561..hpIt. lV&Juldi.. / .which praaiton a. rt ". .
.... Morgaa OBrtoa,aa aid bad ... Frcark ,Amy Dpi \Hot B Seat toXwaa
tar ML, October MS, Jtovamber K*. aad aaWtoattef rraaali acateat saw .ffl ta BV bar at !
.
aaaaabaram tta.WorWa Fair
Mss ben. are f***"* ** Mead<< of Jadga PMtdh.ww tt* aaly ; ,
; December ... Jaaaary Hi.'March K7. .1' j raptkw sal taodto ta, Mtooamrl,
'fII De ....... JIi. tat for
a h..Perad4 took* of latereot data tta oarty part : ore day aad a very.teag algap
en ta ... *ted Pea. Ittoealdthal I t of today.' wn..LJUft 1' Pena Jaly M. Tha.raaMrt pI that tta, If te rose of Poaioeratla aaetioi at I the parpto color win aoat 'over tt* #
MEKTINO.Chicago. I tta potto. Mr. Folk auto: Tbs ,
e.a.c Amortatafomtag I Flub. ri.c.a-
ttore to very Ittfto bare tbn ..... to aiadjtroopito
tevorrad te ttto ..... b*,' 'O>olet Boy:Jaty--XL--Tkto. tai aatotday J.it n..J1t to trio that wean x...... te toaaVtloa,, with lbs: albUlty of tile axtotoaea of eomptloa .ExpoettioB.. St Louis Tta ta tmertraa Veaeoto to taTe a ...u.. Its Chicago a* don apt not apoa titter party tat a body after tIM adstovameat
mam, tta aaeriai r at: Sect more HHt PreddoatRooeerett itotarbaaoM ..,. -4tauW.} TtaFraadi I .
: party'KM .... af the Oraad .....
meeCtaar
A.. 1I. said Mayor Barrtooa after tIM Dtaioeratto the
....... ... Ral Sea sat tta Saea emA bus completed atowhkh '..... 1e1.tlate.pkatkufy Upadlatoi -
> readteg tta Amiadated Pitao dtapatehretetteg Nopoadbnity' of Maaplac tt oat aadwaata at OMI...... A apedal. ....... haabora
exetodlmg ftraraatpa sal Maathtraaaporta L will ta doUrored aext We.... te..... Tta traabU, jUMachaarloa ,
Wrerty rr- ..... .to tta .,..J.'I an nod dttaeaa af trery ,..uu.. provided for their eatertalameat
averaged ama t '
hare. day. oa tta aotifleartoa.of ato aomteaUOB. Iraai a Chteaa poiat of slew,
while at tIM PaliAiaW1.g
World
Wctetoad cal aid .
at tta Dimoeratto eoaTeaUoa. build to aa'I
year for arreral yeara paeLtTta The ip..ak to three ttoaaaadFroai tasam ssus as t4 tta Frvacb, ttaraeaat : '
bb.aid 1 at tta toral dab ta
1."i.vlf. h4. Pwtor room
...... UJ oatereoatlaoatal 1&11, 1usg. dtotarbaacaa b..ta tta]aorthara -' .
FLORIDA AT !r. LOUIS. tIM Hollaad
..lwoede tile .pak.n. 'I'Ite..u.' : : baUdJa* at, $.veatbLad,
.tara ara apt oatta aatted ta tbcir. aow aatfl die ttaM eI ato aoti. aorttoa at the, ptortatt sad amFrmdk 'I _____ Oltoo .......; tta aiemeer win ta
'artKIMDJ tae iMt tetarter.Mr pra- =
.... ,aa to tte,.toxafty at tta aerattoa< INdrDe rraald. .a>t wBI 4tooto..* VM M ', t.rdtotlWEATRER } rlded
Wa had Mt Moa- with .
::1<<. tat we ebsapl ta data vta a wry pteaoMy aatomoMte ;sad toHytaaaad
., tta .._.. aawto ta a.RMElla S* to. 'to tta '
iwrrofttto
_t ...... Ittat .... te tta ttcaiof 1 ttt a oaVdal work praparatory... wfll tar aataad ... fnm4 It world ..... Wen J.4fwlMr tt tapirs. Dr.Oeona K.Dalpa.'of Qrya- .will parade throat tile prtadpalof -,

tta Oeoero award. tt to alms teinHli Wary rotaraa Waits ? w4 Mr. Itavto tad metre* A> > ffi) tal Rlrcr. who to oa hto'..... amoaatiktim -I of the city to tile 1hp aIu.JP'IIIIIWIA. .
to aa WKM .. to .
bin Tbe'put ....ti cookethat S .
W '
| to Sad $., bard aad rue rahto t lash w ant Twaaday. la. tbs mast thciroadsb ItGt1htSaaL ap a Florida' exhibit for lb.were '
am.4J teTtto4 Mr. BrrM. a-f.astor tho average, $ t raoa their arrival at II"r.: .
goroTB ta r.ra ciii sad eochTaataaca UBM fw Ttoltara wBl ta rw. traae. they win b.
teroMag aatearea mart bus ad lbw.. ad cbsap Qart. Ttar tartpneUeafir anal lays whea thf luau.petttaru mat, by" aa. weortof
; ; Darto has several mouths
Dr. aped '
SM Bow aoMlm
acwptM. sal w.art -...- was H aadjabore. ail araw4throich
,tooted oa It* owaBBATBK8 -'tL hto coUeeUoa aad bra ,..& .
t NO BRITISH VWSSJS 8SNT. lag BPM I.... rmrkcr.-. to'tocaOy busty ralat wvra wn dtotrlbated CrtUai tIM innado! to tta Tempts .Trratonlty.
: .. apaea at hto OWB mpcaao tar ttashlblUoa wbrnt aa a44rw ..
AOAlK HEW FOR't'IUAI. over aortterf aad't;'t'tporttoaa. rmasntbars of -
t'- -..Loadoa Fordca Offlm. DMtoa That 'HATE TOO LOP A OTTt .wtth ahowWjf ta central ..4 I at tta .... j, eo.. will ta UUmM bJoba,, H.

0-..... Orarra Kim I...Caato Kadtah........ Was'leat.Lerida. .. dtotrleta. SVUoaa of Pause. Ha ,....... that ttow tatenotod teaartac HotatM. Exalt: Rake I of 1C t ooh.

b bat Jad.a ttaana RrioaMa Hteara. .- OM HM Bw rou4 Bntoi ta ABrtcvlBabrkm. pod ,Brerard. .coaatlfj.. bowertr. tadlaaaSktoat I a Florida exhibit thor to sushi Lode*. No. .. to wblca. a..na 'Uvwly .

'In .. Jab SL-Tta forctca ... ._ ...... All aratocottoocoaUaaoi -. him ta hto work. .H..t.w that elated KutUd Jt Ip'.m'rtpoM. .!

1, N..;Ycd> I.-Oeofp .. pulp. y..toraay orMtef aattartoadT ttatatMaMt ..-.:-. '" to .. ...... aKkoagh'a Jew. report vraryttlac except artfelea of a pertoh* Pn....t Fraarto of tta iaoritlmi .

tta lad-Jl5iorr 1 port oats ofSdai ttat tkfra to abaotately aa Qde.go. 1aJ1 tJ-U4aukl. tile ... tadVate that .slgl-.d' aoaM, able ..... wilt ta retaraed JtkdvswMrr Coaipaay will' wrkoaM u..

waa acatf beta aped StttaOoaiojtoitnao U truth ,ta th. 'atary. droalaMI laths daat'Adab JO T tta oWe city*tatta field show rod sad thftre to aooie s***., te good eoadltfcw.Ha rbltor aa .....If of the WarVTi Pairs

:1 ,.... ta tile DtotrteOoart. t tTafed BUtoa br a ....s aceacr:that ,..... ta .tI. diMovenl br tta dial err hand rottoa!ta Markm tan- sake tto beau day- article taM ." ......

Bnwalymi today sad siaM w*.I Oust Brltala tad. Monaaa Oonaanyof rstruuI d a.kaadl exa.atlag f ape < ty was slightly 1 damaW by {100 froaeat -: will reflect credit to Florida, class Nlowtq .-,.; tMotioa. ti*

.' 'taM tor trial ta Wartlmrtoa, tta dfapatdi of a BrHfaa taut to tt1a l.Babytode.., Tkte dty bpi nte A* a rill: plants i.ire lab, cither .geh.ltiral..eaahetadagor. ar..alosteis a tta'PI'. win (Tt*',

OoajadoriooortMort* r naatadafl Wa AJautr1a.-m. tta tataat af dMcklafRwatoa tor. M.r TMT. bM ,tile J t d tag oa "'It.r goaeromly/ LaU t lorral 11We --. apMtarator parade ( MUIty far tile
De' varies StateMrahat IDrcaHUoi te tta Rot Pea It VMfttlaad hM ted '\ hope the Doctor will taxeaeoaracrd > b. .1& of tta
.. eartodyfor tta I Mwrh V_OrtMUlteU h rora Awea greatly byrala a Bka Thto parade will
.. :; tatlaW .J.... ."..... r. Tta temp peal aba ..,. tbcra IItl ta U.- oI mtaotcrop. sad hto haada ....... .aw tta I Tnapl flit Fratonltr whHaVvntetloa
aaldlaK aaOetoatag a* Hoaadattaa forth* betas vifivmitta The ta of oar eatseprWag'dtlaea u..
baud him that of Babrtovta. wktek at a B tobacco fop I g-c. hit ptbM.i brim sM willLoad.
tad ... ajroa by Ikarora age the*l pateh from-Alta that Ute Brit- ... trmn l tM rcnt>7 br" Prof. Rob- nmaty to good: to belag od.dusAlshould j take adraatan of his craeroaa .. s Iron Xyaettaa

tta Brooklya*tedtetnoat to ,warraahto tmh 1fecntc'rI.MU aqaadroali'aepar .-t r.H nwTr rector'of tta niMdlVOm. larg..sereag.Is .,.et to suet potato ,' offer sad eoedca exhlblta to, A....atnmiw male asks n froai taaJa.

appeleae.4ltirtbet awtiom, arto Ur* tram Malta ailrtt lie.ooaacetedWith **. I him.Ocato Baaaer fapaaciw OM utrta.dps.l.h'meatatrap

tk c pne.acc of tha Rata TO- .. .. "
b..sas by. "Bearera attorapyixt .. da.ila. a artarik
W rata they are aeM >:. :wtarr ftwt tech la tta Red flea. itt 1 CARPENTERS LOCKED OCT, neat of lat.'s FIr
nUll ae1, MAUCCA.Smi f { Flfbtera aid 10-
.4 ta oaaoat:bs tak.s to W.ahiaWHT waa addol at the torctn oOot that u.. STEAMER JCU Q) rf f reaeotathw of etken attrartioM M Ute
oriBMiaU of tho hTadttfrraaaaa quad. i I Work ta Krrry Balldlax ta New Twit
1- I
I 1 roa ar. ta err!way (...... by. tta' r.taddut. *. AND GfRMANTS PROTEST [ U Stopped.I aauewKat'slnet After tb.*parad,tta?! litter will ...'

; "'*_ I. 1M Rea Sea. UfNS'1RED'J '
VftPHDRIW.
XILtt I I New York. Talr tL-All carpnter* nbura.md u4 allowed to.for*.* taIta
:rr--- ; paMarM of OM t
.
,,WorM'a Par
'
'. I OoaU Not thla of Brmac- ProktbnioiOdeaca. -, TtalJrw' Tort"World Ottk) aayaBaVran : I 'J I i hera employed by.the Muter Carpra* Granada. At I .. av' tier wjn ta a

'J'aIt1: p: lout.t street aa Watt Pat to act J.I Port laid'J.y'tr-T; s Peetna lsi'J gnu between Great prltala d Gies I Itera* AamdaUoa tare. bee locked oat oofapctmra drill M the Plus-af SL 6

I-. forparkar. It may....Rooeew3C bat "'on.taI Bt am T.r alai ; 'wnlrhta ..a, raxardlag the Rs.le.I i (;i br the aetloa of tta board of areraon Louis brtwww several Bk leas'Ttawtaataf

1ly i u..J U Go-Woob' tt'win aot dMwt Its old Trhodsod ..;. ansted, lbs 'Red'Pea by Jthe'htcbarrir lag te the Red Sea: 1 I of'the BalUIac ,.,.... Enplorerr aeaadatloB. tout.wjl ta pnowtoi with sh.UM' .

of:jttta city tai:....... a >MeKch'' 'faJIT. Ole Repablteaa party, Jt.., Ruslaa a week halt sod ..' [ Tha loekoat lies ., the carpenter flag ta r Bat.moritl
Qwwal Nehoa.t&. J 1N, I. ttIUO.M RUSSIA WILi.. TIELD work oa ererr.Uni. talMlag la ,

iMMaiai; v-Isehid of tile F>dral .oi to taatacM sod watered Mock todrfrtwr .c ... -r.-ta basan pat J 1,tta borough sad larolTto. betwoca. LOW. : Railroad Rim hav..aukd..a .......

anay xptotoa Me w.hdrawa) aa i iaadUato / than Mood, .Of tta tedartrU Tta bin of .health of .tho Ma...r. atrd St rrwa PMerabanc.: Jaly tL n. A.uod-..1... 1,105 .... rate,of >|S forth' roost trip tatWMCtadaaatt

tor tie Proaibmoa fasts a't'tram atoaa at.had Pv.-dxtb.0t. them which to, t maaaed by" a Rmalaa prtxa eol'l''o"fttIeI. i i in to the ant tlata slag tho aetrepUae and St Loata, hip n,"f3
teat ../
for atafiac that Rums
Ilea got .,.....( o.MnI.... aayttat taut tta Dtadn tariff aaxMg.ttalrMMt crew, to marked Raxiaa. win yield ta< ... Malacca aadreleaae awatta ar by arUUaUoaf cad n.' good far flckt. ..,.,. aa4 a

rboa...aMr tta.....of MMt TataaMo,---. Don aaybody caaa. -f J acreeawat of the Balldlac Teach Ems .pwiai rata of m food for tfU..layer.
door hto .... ......
k..op k aat. aa>a toad pct tttek:a f ttrra ttat tta aiaaactn af ttaaa triedatbuYau M.. Jmly,tt-No farttar aaawerhaa aa4 expreaa I refrKa attar ia Rraeral lockout day kted who wish to attaad tile ntirl.

'lMMag .... br calar. to aapport Judy Parker, or bra reedrH to tta protect of JoOermaa atteattoa.KLKTKN :. Tta earpratera locked oat .....c toW ii.. bM......, to EllIs aa4 tIM lays

tats ttay mast Ttow.a XtaaaorrattetTMory Oovva.n to Kaeria BKataet Brotherhood of ear,..... aad tile hllb.aet

) .H .odaroi Epe111 1..tlft'It..w ta aa t.. ....... of. the vOemaa ,ateaiaec MILLIONSL ib JLI.I .ftj AD trouble to swag to the TloUUoa ei tea
.
......'.f .. .K toI .{eaay:.. taHrra'ttat Vr ......,.Oa Prior Hs.rkkby., a Raastea atramer. .. ..........JmlrHoa .n I ltntJoa ..,.....a by' earpeatonetrtktes Some my ta* plena uf (Rlaaa

..stir- I ; .. aa.trajk ...t iftaalMttaa ....... te roaHy. fta caaaato la tte Red Baa aoBara taa taea-Sowed' 1s Govrameat aa a aoatract bald by OM Ira wart. ...ihawa'.. the Ckau.a *

.* tto ButaeraW* .t .a at*..\ at Ua NaHoaal Ufaar'Daatort'_ Tta waottotloMteforBHA to for taaMdiaie Uurofeavrat* holdlac atemtanUp .ta ,.. ltsatptbrpsslrn'Assedatlo. of tta Palaea .., Liberal Ana

...... ... ,...!. ., H"1. 'L4Pyo5eoll, IradaUc< ...bey that,. w ..fo-..oa l tta ...... RaBraM-, J J,1 .. .. J:, ,. atttaWoiWiFatr..a .. r .

.
< :rrr.
I '
1. .. -,1 1 r

; '
Y i f

+ .. J ; .,. ...... ., .;. I '
: ; }' -"
.....----- Wt.l.J .u1i1 1i! riI-... .. .. ,... ... ..... .. .. .
-
"> > .r.- "" "-'..... ...19'r., : -'. -, -" -" .< .. d, ".

fl- rr1

.. 'I. 'f

.. .___.... 1 -

:a E\\ J. C ''Kag k. YLna.w ,w skill bo Ulamt Dada 1 I .3wi .
OECT&AL DIUCTORTa1RTas AbenaedaT. ; E5? ..
fj ONES.
.I i.'......It 'IdL.en4T lu principal eoutr'l FOUR i fi .
rnv ( J' ors- IiI r. LaauS L lif i:: .kali be located la std MM; MM rraabfft taa Hia CM t i S'IE S &r VERCE t

., .Co.ra..J! ,, ratn:'d1. --AC- Iii t I ,lIe_..), 1Bardts
.KcIDoM 4. } ta.tra..a.t -
"Co iiwif
..:: Craa.'R ISwb, I Mir in. after IL, : ,
.. TV ILBjrlBCtOB Uarvard. W. .. Teral oontl.a of tile Stat. of I .
W" : tinter i/lwell" r and there it no
B.. T U rritU Z. TrMnlUr. Tortda. sad to that end nay actablUk.paaatklB Real and '
s ...i.ua.. pore danler c.1 arj win*!* end nip. Estate Life Fire :,
-&i"f -_ 1 Brady J. L. G, : aid operate offlcca and sea. ping f.OTj 41, thU,, i* the .tray j jtlnj 1 .
-
...'.,.,.. Sww ..anert Bt i tK.t V ytr< R' >.. K, ";ieo aVaay'pblni In aald t te'.bwe it, 'J, IH A' f }g*;w whoa ikU it I\: li' -< 'r PAr J vuoiutJiiL i/ia-aiS \ Tnoiiot iiibuicinG6" '

l i 6 ._ ..., N A.r1 Bade. H. C. Maw Fred L I 'toy -dMlro .to Conduct Ita said bmlJlkt .- "ripe" rill go ofl all byl how1 and .
..* 0 shatter Q DCBurdlno ; Moo .. T. V.McDonald. see.i lit umle&a ; Rental p- \
r4 .f aarrPw j plantain or j and Collection Age
,' J. U.Backaa. W. H. ART1cLr: lL 1 btiidMk shade ,
__._., 7---:1' i | bitEbroa4 j *lUiaLiagybii' -a '
:: y 51a41 F."r. McKlBBon. G. A.Ckarna. .. I xeMrai.BBtara of tb.'belnsss ; ..D-bottr- or -- -- '

.. ra.asrf B1ef msav.- ,N.laoe.:U..t : !o bo traaaaeted, by s.w'eorpontloli; m re. li;+bometiinba h. will ..runr.I Office J. j' '
.j Bank of
,"b., h' u. ...-.r. W. B. Pock. R. J. hall ba oteMUBlBK sad'Ot r Ua.}jot ( LU ali* will V, e'ii tA crptKi mid 1 :over Bay Biscayne ,

Mr-&. a*4 OeMWt.a OOO... L Pront, W. W. 4 ..... or saoro caaalac fabtorlM IB tko,prf' fnthl W "i Nhish" biJUck I Lock BOLt77MiamLFlaaTIt : : } } .

.. W-L a'.... I Ck.atkam. J. H. pattenoB.. 8. L.Oonrad. State of Ptorida. TkU. oorporatloa and sit i a the f oi nest round ibooltrack- > I . _
.1T Rrlph IOu.It [ J. A. ParrUh. Allan R.r. )U.fOnt" paieoasde. ft d' "'l tl hian;: .,1 N 3 :-iUt

.} r1'.t.l .; .\ J.RMwn.A..rw. o-.4.' J.. a ta .,. dark. P. C < .BOM. C. J ,lag atora boaa.. btu, Bota, Making ino t co<$t.ring f has skis, often s't ."
L rurr )wsse.a ..C Drab. CMtoai i\n i 0.k -...,.,... atb 551515 tarkla aU ou. parapharaalla)ItI.
........, Doujlaa.. RIWB. Dr. W. &
LIB ..d..4 la Ita ,)Oada..a It Ray alaohava the tip id of b broad body At COOLEY &
Ir Data I.X. Bu pbaBlw.Rrw1LWW ... tee this b4: ai'toniggle
7 tbo Per to toy ten: bold 100' are
,to! ...,.:.."t'.au'''' ......1 !: ,. Bs.Mr oa..c..nEsho. 1 Fist .sod .... reaJl ortalafbotBarHMd ,nod tbi dry ,bo.W skis [ The Real Estate aad* f ."t.HOR'NEI\ ; 'l
Geo. ,
,,' ,pr CL lbalDl wl bud
: .:;i: for U. BMJa'oorporatioB fit otb.erwla. < splits jdr ianc wider roll ,
-. Fresh, Q: Q. Sdor4. I. B.Hsnapa '
bacMuribor farther until h
;. t. anf 12th Street. '
:
:
ga.Js, i.f"'uisw.j. ILL 1NVIU. L Qh.d.nek. rTbM ; :: ;? ppposite
eorpaatto..balf tbo ten'reaVl lb* ragged edgi of ..rw.tJatDO"
r
;; -a\M aM ....tta5r51A.s. ). L SaalbI.I.Orrua bar* pov.er b$ teeth rrben b. begins to fcKINDER 3 t
ooatract Bad ba ooojtmted wttB.or .
: ; J. a "1aMr'. c.. T.Gannet. to
.. : MMew. scratch ->d at Wpwla it off hi.
/ tad
Uo pMrehaaa IDle of an mater
.
.L PO'
-- Bmttb, JrdMGlrt.ia and bia little '. . ...
kg '
b..d.Jut. -
+;,...'.ff :' .'sasbtlotiil>" tL-.. lrua.t -. ; J...s5 .-... r. ... lal roovbod IB Ita bashes, tBdadlMboraov. fret I.I Ibeir i -
tight fitting
people
.. Ooa"c...... JL Bataar. A. K.Outler. ;Balaa, 'iracooa." ,acrtevKaral Banneb pl : A ad tb I' .- . ..
: :;; '.. T. K. I'maubaa; II.0rIM& .. (pUaeata.., ego, lacMlBC tba.rlxktaad ;JaofaetiiBe$ relau tboogft )1r.ir.gLi..nj.t ndradfal ,,,:N4oR: E'E BaOlil.:
>
.
.p.> L B.wullJahsGattbrla'C' Botrt to'BMrtxas*. plsdsa..say oraU ltA ly-b. roIU it all .
.. ., *C rrerd : H. $syrera, B. KGrutlA& .of tta ,property vbotbor ,reef orponpnat bunk
'J.as..wt.... ,. P. to, ...r... ('ta ,JBd btoaBOBi, .up in a.I luiU. .-and,eats UI LOU. GA.* :'
v 0.aoorrastoru.. osnatttr'Blow.- LB.ondstl aad'to "F aad,aJl taataaBiIB. \1 ... .
.
traaaact 'Mw a Mats Mai ABoUf BfJ % __
4. ..-........... 1. R.' *:&. ,.,... L'L.I .tta eoodoet of.tta< dat*, tko ... It "ia great .pPIi' to mala soap -L- .k.z..
-. !!! izettw..i ..... &1. +''''''''','I.'L'' aa a Batara periou BU k.aA. Bad Ufratea. ,babbles Kt .It U twict aa m ch fas
Bkt r.WBTshai.B..I. tad taka :aad.aO ..... of it bAblee '
r.1 pad aay Ute ant big sass, atrongnoogb
"jf.t.".....-..... ............. B&J.. 11.1 1 *tgst;'J.'N.B9' Oak,.eUaa.t, febotora,. ,.,.... ..era1II.a&Jr I. nht t* break wbon they. an : Kinder LOCrate"CFwe : t
.irUATtY&: L.-BlBtaitirxO' Ado hl'tt- .. ..... : -'t 'h.-Ie{ r. -BabUottwieaaa .
agwrT s 'f.j 'i.RIII. .
1Wat.o \t
1 : of Mt Is TVola00B bead tbbiggwt .
norlaa..vban aa
.vbam big xjfoitf or aa-big aa
.(...;. i =- & :
: .... : r. B.Bltble 'wttb'tBO laws 0( ty.State otrsarcIa. find ,.ofl Jootball earn U Haraey.iMiamlSdl

".". \m._ .. .. ...1>AS. st.a;.{.,,1 Itai,; B. LB Ukrwtea'ahaQ.tt bare tba .Milbloj n by,anjj B* Who knows ) .

7Mr.... 'L'"L,7. .: ... .. "t:A.s power br.doaralt'i./'rigetallia how bars tip tb* IMp ""'.m.* .Ktoder'Lou Crates aH orer'Dade Count t
>!' ... .. :.WbIer..Jt"'r.: TIle old ooir,oraUoo.v aaafl alao ban terial'IS ...h. t ... 'bigIvbblMiaka ** ** _* wl *t,
'ta'w: -'ei,,:*; '.
'
# ; an tko poser ttBonat IB corporadoM a'pibeu ofWbito ra.til. Map
abr.
Y.'' \ J.'t: "' "' *
& ?
about >il..< CntU
''I for pr M tado/tho taws oTtba State aa aa a sp
JIefMr: 'W.I> f .Jtrert:' Ll: : of nortda.va" "dUao>o'cad.'11II BabRKIoa lifYeBp/bf>> wari waUf'and lb a

twWsepll Joaab ILL .t'-"a.-; BBd'WtrtetloM fomyoaod .pooMM adds teajfeobnfirf o'f item ''Stir

.g lwib. A., tor proftt by tbo'1... waTajwfiblW Hoot a a&all Wpo.
eontorattoa .
.
_. of tbo Rata' Ta" TU VaWk ,,-bbl..' tflwgh to B.usl tfr ,3 i i C'f11l.1S1
H last' :
.11tT1C1.K','1ft "*'>* all (j'f.noo..D4'lh. i I

A TtY lass; lass bo ... t. .i far _'ft..aawat"w: for leek ysi, ...towmlc_ *IA one:day.' 7AA a..rps.Iteat.es.a..i. ...,. :I.J
..ls- "
abaO.ba twatr-lrt''tbao.aad ...... --r-: 'IOas.UJ'UIDU11Qa I 'D-1.-'I. eu' r, tfd
c_ W natfJtQfeut .....t, sad, BBBiBiUfil Mtara kaaparaapV ty ttlM WMatlo .
-
SnO Rw+ t .As sled W or boa ....... Jot divided late III shared offtaparVala t.'PlayIi siall.+raab.n,.ee1adi.J STEI IIITAY "' : .1- __ & ,
H OBO 'nbe4'toRan' MCB; aadabafl .N'e .' r 4 :d.Mal,+ees ...
t, asM ai .......;.t d1/Ial .iea...? Wrtc.sJ majgrity.i,tip.rt j .
1 Lee tk* power U faMraaoa qstapttatuoet't. rtjJjtirlyldti'; 't 1A4r CaaaI..rbi.i.E1i" ; \. ''
a. "E ,.. r- tilltkFtar! triek.f -.4aa ." .. .. ft. Tsndga.d.tepdti.pir.S)..
..- .... IktT tbaotil.twtl to1'l..A been per rued'pos .U..be cleo R I. ,A ,ft.. l a.. .1.. .o
... '.. trW ...,. o.rtlleih'ef Mockjakkr paid elare.&h dept kaow' '' .... t i .2A O. t f I.l ..! r.pta \
.
tor hi ieaalCor' fa propWttil Wwr.;+orr.'rlees'tb.rase1et.bleb'ttbaf '
Bti ..... '( -- &. 1Ie.f tbf. party and-let r14K. :

+ k i lrVMifi.ia t'da Bless sad R'a..t> .... ; w tb% n t A 4n,a o.W1aiJe&h. N .

.. oartk lot tat t......A, fey,.tetof M...etora aat .af'a.IP aiid Mtbo.d trrt-W.oHlBC'ky tw board era'ofr Windf.W; g. fa portion nj.4osa.ti.awhiatk'td.ome of tbtdmaoa \ as Buss t'Largaa t't I'I'f : ,: -_ r rJ : ,1 i

"" ftm ; .s.susnBorN.
We4 ..-' aat .salad: 'si the ohtttooa. rfalar'..entered,. la iBMM'kbvTWa okfcd oa e.j M I it .bugBUaJf ;: :: : : '-
.
......1'' .,. ,..' ., '1t"1tot' ,.. at .
Wit -. '....... ... .r 'L'a' o1s 19 piay 0(.Ski ... ,
.
ss.atearlii& : ''a t= yeerperid.s'alidl _
o.If''I- naraaba4 ]RTICL1t fro .T consu in the cir M.of T.p.7PW 'Dal ll .f 1el..It".M' ::;t- 1

... ...:- jrra p.ryw tiu;.> >14 of tbo whistle '
r' -t | wl....eru.eti,.and'aeesalbi"bf;ftI &1>>4lJ01l') rw 1. b df1d.I.
1aata'I .
.T ed one is to e wbolira iL,.,Ottour. ,
eorporata"BUM i iirffSaloioW te tbaButancr ,
WJNDQiIoooFMMIr
tare. aver C surer.Ma Qb. N ,bAIt,; anfrt tsar dlK'Oftr\141
diltje
l.*.., sit Wter teat wsst ua.te, Liyfdipoa W iWs
: Vo,
loaf tr.aa.lti4analsa U4 eM r '-- ",.. ...
Othdtleia! .
i ; .corpontloa' try '
.... ... .es'ot tao' ,, I. ; : .
........,.. .' pKIoss1tSes rt :. L
owtacsiof.adar.t B.Dar.eH tta skull ba eoadetad'by B preaUeat f.aml .
> ; ,l +tlsWs ,.11". -
M Ix x erl.tsaaad. *.::& 7S....... ote.tIS .. Biaatttr; rWry. tftaauMf and Odd der'ttbtn littl*'EUtf'eame are'Bubtat kBadradtf 4Jl Tmaea, arory Bvofttk.tot 1M. laatractora.
*Mt addreulud dspataet, u b, aboard of lira Knctoni'aBd,; aaekotkft home fro [acboftl bet mother asked sad we ikeoU nutka tkna for.joav-.Wo do It ckoBportaa4Oof "

.4eeL.ar. all taa. BMBtbara, ot./ HebaaL 'offlwra', 'BBd"'ac..ta...'tD '''boamafter her whit had learned.tbaf day. latoit'toproyaaioBt'bi Ike ass .Brouod ..Ttalak BaQ earlBii t>olik
Ha vaa_teaMaarigrBoimter;' Ja afteted 4 or''appolirt I.: 'Tba'BUi reel l a "' ... I I"* PolUya, sad poi'sbaohd laaiat OB fotaac tkaoa U yoor'fraaovOB

,. a.} prwbw w lei p lUnaaa aai M oo M,w B bo jft*.... 'oaeun.bbalCbi'.lscted'at'tbs'YK.fatisall. r I"I'J n I to spell!| ..an." > > bin any botldWte. balks. b tbo ,
ra'cww s* IMT.*., Ho/fa ....*-...-.... Of ,U : iMtlBa of tko ataekboMvraWb j t i ,-Tett how ylea spell ity dear," -* t -" *-

..: uf .++tMt.rSSsferS.;; lantern: lanriealJoMMl;: awLtt m.- tq M In +''Mtant P** eoPlorWa ,aid man ,_ ; EAST'COASTLUMBER: & 8UPPLYX30'Eau
that ofwrenJ! l.au rtlaa, books to ;'08 tba'flrtt Msday' ."Jvnoft .f"M..* a." lied! Els.And t Callle FloridaBargains.In 4
Car n ka w kod-'lii ae alsotlelghe7:Sam' M seeb lad,er.rfyeaf' toaWprowo -I r, J.I do y u *p l1bolr ,

tot aa BB I..U anor'inf fcadw.; Ho kaaof ._","",,"oajbsdl'bebl b ..,"1: .. l ii.ttto) amo-warronl k-v*. .'! '
eaaabied'r. '..eslMt tkrp wsdttsblapleeeiif'basl'aas.bhm. { oflcea.: hs narw* of ttat ra/deM'j'I rwith.toa 'W*.- replied: ELua

.. ,.W. la Sad *rertortb shan':maoaf* 'tisaalus after a.a

+.+r till. U"ss wh.i'a4 pwaalw Woe.. !fa h,:m. bu..t ._... .Ofl4.aJalra; of. ika'""M--1!, ;g S- : GroYesl
..
w I'Nat ,. !d,7:KKwoaaMlaWt .i mwauA'udlkry bad 4i tbs"taifedpats.Kerr tit clrctH by the> ftoekboldcr ataelrJ 1, B Ur_ ki at.5 ftHtUe t*I ir.WNra "

v* H aa/iiersM51II.1Ma51e.1 Wa'Adrirtlsr. Ant ,....... .aUBC are. aa loHownYtfaProridgnt j j"PreI4eat..1. f B.r IV.."t.. Uk4H > > ....... e.wPf, '
rrOk. .ir.awieHf'.a4ABD 4*>* n.- qs- hart M net .... ... .-__ .. : 'n l' iTlta".t,.. I'I I RMlIj.HtTjirMftrM ::
cap w s. +w.s orIM. SRAboaAe.Mw1 + e NIOHWd 1lR1t'TBRRQR;' ,'.. sadpasrst, maaactr i!: 8m Her 1k't: and ed..ra' ? -:11&1081. )at Arck CrVvk .t.i."". lw'rgM+erir.Flea/.di: Canf wftb Dpoia.

.+ S --4 .J.rT..ClnU. i b sddd tsN.rd eluMbar i Also twratf arrr JW* bvtaWr set.td. Tb.ae free.t.,arc ko4d 4 M the.eeIt .. .

'.''1 'woWd A 555_ asst.,s'atl: '.t Seerk.ry. and tr,a nrnv*. K.T.tJla: pak .otir.it,; y"ilea polk ,. \!4n' .'.oIt.'a shos/.g.b1. pr<" '--
.
.
'r' T ts..w.tR.li.ttiMsR \> -wrtfca"MMV'Chartea'Apllsatte, .x ARTICLE:: TLi' : .- I h. t"-P"ll.. #r.. joo'.I'.h 34

1 .4 A I U.ebat.al J.) 'Lasia o op'AleiidNtlad.'atd teatbar44, ;'M 1IWt nt'of 1a4M.dB.aa k' 4 It w.fl-kt H(art this train.! ';t.raw! std .....r.R""a.a"" .. t sbearer. .
i'a, sail,si9eR' I'baf eoa.sflpdoa'act .. I thas sill k ..,".., t.laths, n'tr.t4' ass.Ij ,pad ,..as,.. at least bblocvat '
b wbkt tko t!rporatloB< at'any
bad.tat1t! 11..... Woek',!;. ..14M tae;.wV> .
? $51 J ttWi 4 tofusew lab asd'apkblenG.'btsba : t....... 4I He....., > oar 4t".4d" n,"' w y tlnH,.,..et 1<<..". ...... '
.r. : .rate 6edkiei'fslel tItftett 3 tag 1 per ... inor*... .aleal1..J I3 P."t pat It.., ,for use .cr.'I'
.n 1 ''
'h ?1Mt Mwm J..irnCU'VIL .... : ..llJauli .4 .W .rtkof U* i i'
,
Irmli.
New !
5 i1TaMOQ.9 C1NtlMitTJ. + ,1q liohli't Df''IUtIc': DbeoTeryrbs4ly '-'I'Ia. atMio and ,,..,&. .' of this
:
lured a1 .. .tK'a -...... Wrlbrt*.' to,\!i.-..rtpftml 'atoet('-... I( _: JOHN H
? $ rnnrylt 6At. ... ; : WELTi
4 1a; poei s: \ s/e34uts1f tll .... tbi:'anmbtrTof.' abaras eabeeribed" ;
.
A: feed to "'!t'OO .OA,;OoMa; U *.rIpe.BroIIr1lfu. erft. aril aJr fonoirarJ. t O-TWI M. ,.I.UmlWorld's Ina. : r !

1.11,3 T. w4 *. a C. tl t r.Mdr t.L t. .:,. 'all TAi.t'a14 Ixag It.: Tatnnv;''Miami, rioi1d.. 'K.karW :
.
; ,trte' ; Troubles. Prtco _''aii A f iAirttAxT-J.ettr
4 w..t' w. w t d1a en. tottfea- 'fiW- "at an'sagbN, .. "It:: Te 'QfeatiL- MlamL, Tlorlda.. ftshare : .

rear, L B t1an K.alts '' t Rats
f. f 'Fair:
,taer a.r .. ...JWTWE.Notlc So M. ?slam.- )Hint. MorMm. SI: ,
',* Stwlatt, t1Ma.MQ t 1'e. :1 "
e !Lane. .. .. .
h tlaaasd.a > a 3a'i h*>.r.bf gtreitbai: tta mae j.-wtt.ea s. wbeaof tb. pards. bens Vim

/1! 1.1 !* *. tt.BJ + mw, rriCBMtwill,.rig BcofcBBher )st.1 4.apjty .. to'b'aVa art tk.4r baada &d'Wittkla4bo ] !
;
mow. w..1rP.flrM.saMl J. L ; 'la >ia tiCTHioar., )HWam 8.Ifca leer day ot Jaly, A. D. 104.' I : R'I
+BV-T.I ChoU- Jsidata"Goret+a.rof Stataof : 'tIt. ,'UTI C. 1 The L. & N. R.
Ki Bs..MC s >a i a..rw. ?; rIorida.'krletter'..t..t oa the tb, .i y i r K. tXTATT' '

Y.1r pal ekort-..of ttw'fclaatl flak and 'L K T"'TCX.I' '

: *: t+.bs.a'J lf4 GIIW.at. A.e PtiAtCaa.l.rt "'c.;,..,.. buaeufeud. ." .State of Tartla, atousty'of 1 Excursloa Tickets now on sale daily :
t L : J. iL .'f"'TVV1" : :
,y. Dade; | tro&JncksonrrllloEto
J St.
J' wCr '
1Igt4; Je,1.f.- ...-( 4t .8LTATT:'; PmonaMy, appear* before ... a .? ..-. I
.: -
)(
tB.. L. k .TA. :darr'pe68. tar tbs "' '' .( nOrtcIa. : gas MiJU Mc'th HUM, Louis, and return
4 tiwS'Csalt a: :CH1RTIIR. at Urn.'J. R: 'Mas'L T. Clrott and' Ttat ITi;* tile asd.. was

Wawa I A 1'rtl..ra;tt .... t1;. :........e.i.., H'Tuna. S. )L-'Tatsa. to BM w.n tarn and .Waal.... fir rlir ,t.... .....I........laW'-1) 140.65V,. .*. :.. .. i.Return Limit December iftl '

w I 5B tae:."..-; Or....*'"i'mUoata"4 ft.:HfataaC of'......afl. Dado ett- Vaowa embed .'a Wait.aa4 wbo to'bo notBtod't tko'pcmoa tile fore do- TM k..._..1..1 I.. rw ear I 35.90 .-. .. ... .1- ...... ,Return Limit 60daj_ '

4P matnorUa... oo beret anodauc aa.bssa .. ..r rarer : 21.00 ., .. .. . .1..j. .Return Limit 15 dajlk
smnb. colaff artlri a of hMarporaUoa of"hat AY 1& _:) ...
ttsll A. t ._ i, fi together tar'tbe' :parpoudterdK Mlaari PMTaad plait CaafOaK.o--I .Mary '_Latat+p.a ac JnDMIa& Special coach excurwon 20:95. Return limit 10 da a wk,
%orp w4br tae' proSt and ps+.JI'1I.and aoek MFirMip.ekaewtsdMl, 1 -
: from date of sale. Tickets sold Tuesdays in -
> la Ki lwr aaer'tbt Ian LRP.w.+a 'lunJ!j
Wcooihc taMOFfOfotta' Boltkat:, for
r. 4f.esr J.XL.Ith to tky *iM-ted the aaato .
I of'Ua. uirt< !Rends." i (k. purpoaaa tkr\a ..pr-.1,; -j]jJB j!: little &>tb.r-Jr.;..., the boyar Corresponding: low rates from other points : .;

Tb. rt.c..artk4M o(''tocorpor-l t.M.osy.wbennt | kava bernra-::, yoiag' ''/'' ..,. r circna- M a y I The L.' & H.is the best line to St. LouffiFpr

.jtie -lava ties adapted.fcf tk. wa4erARTKUEtf -!' to oH.my bad and.aiBnd. my oflMalwl 'ctF jfl; '
t t<......... .ttIi- .at.,MlaL,PloHda.'OUa t.. 1t1l!I' Mamm i-0b I uppos..o'Whitare -' -- '
ittlMbtet.. Itjt t .ot IMd. ; 1? 'schedules and ""sleeping' resemtiod ; ;
-aMet fl.. dstaeorporarea. :. !f .. D.: you rites : car '
ac r,_ ,,
.
,tt tnrbar.rsa. ? I 141 tile Nothing mncb'.
.[taeat..rai asatla'tas, (btat) 1IOB1' iIi TA1jLORrtetary ., +ply' to---' --
tat "" ----I
.. )
lrT? :.:...fIt ud.1.ror ferules Mss. PwIMe. tits of .l'Ioa1e1a ..It 1 They II lure t pyramid of .
''t'ted
;)1'.t....*: ;af'rrtn, dwdag, J..iai.p'r,,. ..r,. ,,, :' 't" j sirtttti i 111 ka. to d" i.Itostaod .. .J.'L: FLEMIMGj. Ctr STONII .
::1 o4.1Ii....
: J x
It ;-:..-;-... r'.ut., JlJ'. 'CPIDbIIc'o..S\Me( )f.'.Uft.' :' l'1a.'ua. Agt,364 W.Biy fit;lae'inttm.. Q.ti P..: t tie. t

,

4 \v h : t'j. t J.' lisa

-," a
......... 1 r-- I n.
II.
p '
Mi0'1'lta<. leads aad. ealvtbia'tba IM dabs of ... .
: aa acre which to the 1 1.
; east at"Ifrs: :
IT.I *T Kim K lay Casa is 'I Mar A.XXIH4. ANSWERED fatter aofik There an tat to twelve iff
'
,K. U :VCXDBVB.H. (1.W QUESTI1Nj
-
nI"I" F. jfetio to kertbr peen tkw tk. u ttiaissl pasta to Ole ear*,"aad tb*
JOf S.ttsT.o F. ATMKKIX.J. _
III{" ) : I dentinal vffl. M Be tied day olJ ., fleal) trait"brags ta tk*>aatgbbsrboad ,offrom ,
R. a :
CLIMOXS. Beat) M
I f"T -ty. X D., UM. apply to Rto KxeelUoey. STATE OF coats ft doasa far Rad Spaa*
FLORIDA.. ish to p ..
.
eeata for Porto RtomvI
1 "Wto. S. Jualaci Oo. raar oftM COUNTY OF EUDE.. Inform'atlou. of Interest to the Prospective Settler I The peresatag et ptoato fraltlsg ..*

$tats of norfte. far tetton patat Betas ... Xotary ',..\\11. of tba Concernh Miami and, the SouthernPortftm push! epos tile care aid jadgmeat a

& : da !Ui wlax 9JAT OB to yropoael dwter of ti*Rda State of Florida, personally appeared I evolve ta their Attar*..... grower*

LAW. :, Pk rmM7. lento waxed B L. BufI... H. F. AUOaaoa. and J. :.of pade County Ikevtag! aasBiidsd ta seeartag frag

ATTORNEYSvrapraeaeeta DoW at Miami, Rorida W. UM R. B. Gcnoas. to .. wan.baowa to bi tI i from N per eeat et tk* plaits ta_(ketrptaertos.
an eealta State aaaresiril tile panoaa daacrlbvd Ja sad .\o ex..at.d i.t --,-' .

rear s.ulllUitl.i eaasrt) .>a.... .jH.mlH nit da7 of lay A,'a..JKi.K. .., tba foraajolas artteUa of lacirj n 1 Lodi ba "
.I ft.ti So maay laajairtsa ara4lraeud |to|able aa ia aay ascUom of tba eoaatry.aad .J may parrlsasd from f* arUs
tttjaucated
,.....sw; I "..... Pla.PT. UH. BUDINZ. 'paretJ sad aekaowtedcH. that tka MetrapoUa by prospaellva settlers), far more so thus to tat aa acre aa. ..... tog act usilm"ttyto
Iba .... .,..
t p, ATKINBOX. fw tba roads aad sklpplag
oaearanl )du. Oeod
or bomeassksra eoBdltto.a TIm uirs><'e FTTTCRB.
lid ..tbtnia ..... ; Iesi \ I Ir huh
K1M8.KB, I J. R. B. CLEUOKS.CHARTKR. .: np. y teat U this pan of i)fte. covaUy:, 10... pcmsmts all modara coin tIaw oa rock road wlttta;iaitn_at
t ; WKa stf my bud bad official set), I 1tk.tasy. be bad far
0.. set Md c.......,. Xlaol. aid tka ..... of eorrasidaaot aa-j\r of drUbatioa. sleetrto lights fS*aa aera. aadsomewhat
at Dada ,
i Gouty Florida. thl toss thaa .
Oat fir
sam toad
a.aa/.a. sea ai tailed thereby baa beaty.tkat wear works.
W" t. aadmstp.af, L L BsrdI awing. Wgbiss
tha Slrt of ij.
day Slay A. a U04.U .
_assXIAYL wa ban su a.-te-:: tern free maO sot.lmBMdtotetyraj a ro-L. The.**!**. .
1 FLOitiD11L H. F. Atklam aa. J..R. B..CUaoB ( S.), HARRT ) .. toDa--J ,delrrary. tkrea acwepaptra quality of Jaad farther
tng ftrUeto to .... two aatioaal) baakaT ota Cute away.
do lib aMoeUU ..-.. toptstfor.taspurw0 Notary,PftbUc. atioa traasportatloft tadttflaa caa et nasi.
.I aa Mat Imporffct. aad j toaaawer ...t..tte. It baa sites of tgaatlfalstreets
-0. x. JAoIaA11tJ1t, ? awrebassd for .... '
.
fig corpa Tbetoadtovft*
Jo ,a: 1 a. : tb* ajatstioas maWfreqaestlyasked. of satire white ..... It"
Slaca los of (ba Mr lftb. -
o. nftfcm for profit and'tacoaWa body It to hoped by tklafjmesaa tkatft practically tile termlaaa a( Iba Florida protstotag ta appearance' to fhoe a*>
saw soil _tract by tba Loalatlllaaad eaitemsd to the deep
rich sotto atotker
BISCAYXX .BLOCK;ATE.D. corporate .ad. tbo Uw,at tha State atoaawra a ark copy ot tba papti. of whichkaadreda { East Coast Balhra,.I. though aa a*.' .
:. Kaahvllla oaa of tba are seat :viq. ta mist States bola. rocky:aad ....,..
eV teasloa of
IIw | FLORIDA.W. ofTJorUa.' I I"rt U.*Am.rlcaa'Ideamet' Pcasacola. 1amply .... eases, serve tka purpose Kteaded bst. UUM. peaatraUac tka road.""tile bas fir.ladli.ds mostly, beta yet .....u. ,,caa .ka ........ I t.., M f

r '. foUovIaf ArUctea *f oecrp alb plytac bitwaaja' rtasiaola aadTmapto 1 for ta sew of tie ,retana Psdi.d'1
tar tkaapersoaal latter fipacUto fatormatloft orty-flrs an. .sdb. this to mini
,
LDR' W. B: RUSH. s bin WM adopted by tN1IIp" ud.' baa bees cbartMvd to parUM ba from tk* more fart!* seedoa* of the)
bula
may, by wrtttag a feeder to tka commcroa of this dty.
aid eoutitnU tko propoaidcaartcr bavlBc roatraete for tha delivery f I leoaatry. FertOtesr mast be ..
JotJIer ? bat
to of tile realestate firmewkosa hers .
I olIN m-Uthttr***,Thwae M. aay ara located tka steaauklp docks
......... loth Street sad AT easeSThaTSK. : .of tka latead corporaUoa.ARTICLB of phosphate rock betwaea Tampa sad ,, adverttosmaata apftor ta tkto of u.. P. a. Stesmsklp Oompsay, ],ftk I reUrsa, store this Jaatify tt. eaipeadltar .
New Torfc. n."m Ian : tavolvedPeopto <<
L I 1
a .. | paper; aM tk. best way th become JTa- whoa Uses ate operated to Ray West
-
I MI AMI. FLA. Tb. .... of tha eorpowstloa'sbapto port tomorrow abut aooa for TarntXvhcra of all wltk local eoacIJba..1trIee peosta. to Harass, aid to Nassaa.. Immaase
I tile B" Croia Pharmacy. Ha prtadpal aha win taka oa bet nrat CVKD heartily......, sad VIe cavalry ,
T. UDDI sad current wharves etc, are Btiac projected.to.
ot boataaM sbad'bs of rock for New Tort It to prob-. devetopsseat brat .
plea tha very practically Jwt b*
._.... while eoatemplaUag ,.fag to this keep"pace with tka vastly I.crwdmaritime
Qty of Miami. Dada Oooaty.; Florida.aa4 aWe tbat aha 1r m 1 aped .... Uma !Iii Daily gaa there ia room for. aQ to.reap tkabeweOta
!laM;Sad.eaaioaad Details**deifstBeiMUgsarAmBdsFtM .ha prtadpal barta. omen 'aaattba tklatra a.aadlttopoastkl.4rfll teaks Is tka bnstotss Bat mast fgllow'oatb.'d : ahjej mast ..! .
M g rta ,*** aa tk* r*
tka Weekly tka formerof
or $ ,of tka harboiv: wont'swhich
Restdsases t Specialty.blS .< located trims; bat tka aa4 earo.ratloa. tears cario to tka salt Th. Pcaaax wkkk wffl, addrsss to sow actaaQy procrssshic Aaappropriatloa ..It.. sack devalopmsat Capital toe*
;.
.D.; ...ahan .bara povw to tress cola to tba first of tba tit.... steamers her rat profitable lanst>,at'wkflaUbortotadeaaadaadweapalaVPea
Jn1 Aroint U .tka rata of hem fttkrssmootha ,11.11 a of ttMJX baa bras so-:
t rt ...atM la tile dlOtraat aoaatM;oftba owned by tka ,..ball. aad NashvflU ,
1 :tbaW< lam !- eared from tha OvaraaMat for harbor .
State norida.. tka Mreral States to ba ebart red. bat It to sot eootraMplated pie of moderate mesas wk* some bit
: pegs,paper-belsg,.tll for $lI$ ,. improvesMBta aad tka 'Florida
.Seekertram. of.tba.Ualtod. Ita.I. sad may aatabtUa tat tk\.otk r.two.ika BaIt y ar.j East Coast Railroad U aba Udzsd to aid bay s,satafl .tract ot lid tako t .

.: j aid ...:aIa enact' oO.-*
c -- x. TTo des bad atana at aay polat warn !tmy sow Bet tk.y vriU bar to act otkcf1 Sprasg el"t > while wsitlsgfor, thaw to com* latoUariafc .
W oat ot,tkarears aoa batec lid for this
uterest | purpose lid
4' will if to yo.t Utoad to traaaaet bnrtaMa.ARTICLB .. ........ TbeM vaascto 1rIJI )M.* to adt.to' to' .app. Ja,lirl7Y, ara, at*
lar tha raOroad nsehdtsat It a.maral .
{ to can CIa vtt before atlar. c K4 ], aridity that fartkrr approprUtlona
..-.w.e4,1Ioe.d and rooms to .: IL the forelca trada.' sad If bo'othttj sushi 14uto !. wBT ba seearwt aUf tb4 add wltkmt ,sinsptlim ..paousssfaL.Aad .

'slat tead "'5.Jadaftat eatato.4kv Tba caaaral .aatara of tN boaUaM eta ba fonad.they may taka tba p aep store, whose: harbor to .. a eoadlHoa commaasaraia Ibis.saoccsa" oasta less edtet .thaa'ta '
1.b. of .... of tile ncalar rata bytka = :a'f: ether part* ,tt"eosatry.
ftd cowatrv. faamaca, ties.Ppnalpt traaaaeted to tba ;b jrtar aadMKbaadlaa rain with,, tha,, with Ita'lmportaaea froa.a....... ft wbB
t lWliG.dtI Galf Traartt bled UedlmattoosadMoB ...... .
!' a't 'a.dldae. CompaayJTba { acattsrsd taafiles. eklaf t .a /aatsraoa dal'lascrapblcal I m d: stratefjeal reader ,
;'> :of ipHa1N ot tba coil trada. area tboaik taipo4rary. ( UTsHkood bymaaffaetara ad W work pomfbto. every day ta.O>* ysa .
r -.5-- '
N :YJ:: t6pQipaa: It feaytttao ..ia a bevy blow to tka LoalsvOUaad } .p( oaoada. ;tdreh'wenlb. by pubis moa at tba Kattaaal Coital wHk tbe beaMh :beaedM. at saeb ampaarftbr s
matt can aad alt aad aMdldaaa KaskHOs. cap to life tbrowm > '1J.t... .. b
draia aa aa Psasaeota. of dvQisatioa. aad M *
oaly evUeaces loa by aa who wW she tba Ius....
atteatiosG \ aid aoadaet a na ral vboUaala :. .' b. tospiay baa tkraa slsojaunap peopto.wb.ar* *.,..ytac ball. .
CARROLL. JaU, af this u&at
: ; ."' part sad Ite ratottoft to taaafer
". > Its loci., two of which ... dmAraeted .. moderate ...... ta tdiMpesa.isleds.
1 f hoary = D I as ft city taraUkUig perhaps tIte lab ...c Soatir >Amartoaa ce..miry .. to
sit.. '_'.r4a,._. '. fat tka tool trada, aad JtbaWPMSS .tastaaos:;aa',record *. 'a hit Uq':.aOJa., of tba vast.trado patad ..bad bettor j r where' bey bra

ril.loa.t tor tba'aaU'of Itt'proMcta J bavlaf Illy( idla for DJ fisdgsd.dty.earns" tato:eilstesce wkb4 i spat .Jalaartotoaaa apoa.tka TIes sbswld.b*wftojk r.reaps to totasaoa .,
.1 PL. ti bie.i "w.:1 past low vats baa raa lato aaywa. to.mak. ft ma..et amditatportaaca
wp Baa
} '
first hartai..bssa a I0wm. Three tomptotloB ad tka I...... saaaLA .
0.d..a ..rIsVTwG' fainted aM Caetorlaa flit tba maaatactara tkoasaad doUars. It ..wtloa.... a haadrad. rsftotrrvd rotert bra reqairsd ,ftoaea at,tka'map,wffl show the People,wk4.bavBsad y

1 Lad aoavovadlac ot draft. .... of ass wfil sot inn. aa mbetf to _title aay as alt jo. ba.called molt anal ........ lbs posdbeltl.s flaunt slsewhere ar* aatBbahvary / M It I

adletaMa. It may atoo aoaipoaad .1 work la aH dcpartmmta of tka road, a dty.tosa tkaa tkat aber:coastltntlagfttowa. tba, fsa,. boUa for tba.:Mafia1 Ofty. ssceeesfsl ... taBtowae. awl.

Jt t prapara' pn.erllptla..ad do sal paraO aahaabasa tile caaa, for baadfiac:tk4amoaat ; At %)miedag batd! for. SCHOOLS.AND CHtTRCBXS.iami .' tadsstry,are aa.isssstlil to goad ..-."' .

.s4 .Im11 M..., -! her Wall annnry a.... aoadact deal that was annassrt. 'uHI tba. ;irat lacorperaUoa. ) has oaa of tka best paW:. tae here sa' ..' ear -atbsr pan et thai. 1

t Idlllf( t1Ie 1. Jm""" 1_k.iwa of a saaaraf Dnt B..iaaM.'t""beorporaUoa .tba._tract ........ a'harp fares lid,;oa -uII'. moatks t1I.r: 'tlr.d schools ta tba Stete.'emhrsetaf both loba.. -j-Tvi:.>

.f .,.. .......... shaft his aO tka povtraaad of, : m t PeasacoJa.3o isLwltJiu.s1do j jbaart trala raaaksd Miami M"',o'voteawere tha eommoa aadTbabaBdtefa bJif eeMaI. oosna. .tt It M'd.Ir,4 rsi to app ta, saaeral,
:
t prtrflHaa tread M aad tabaraatto -. east, fbi pbeaomsssl: Mjwth at!tbtaearty are torso aad won regulated rant ta tba lag af'w1.N.sn. I.
1 or oata-assehes ..... *. .
EO ,aorporaaoaa,fse1p1o111ad'',tba. ...I. .0'11 .f' ',..w.W. sa.stilal mad there ta aompsteat can* pralacte'ot "ca inrother
taxi'of aa BtaU of Ttortta. .aad bato .,. I II tbroagboat "t'-alght' sara of......, "JL CathoBa coavaat ta tobs'sreeted tt temperate. asp
ea* anst rain, bto lot b.....* atmBsa
; ....&... aad taaMatod4 I soma
1ftJec aB Dan dtyls: history. 1 tkto as.i wkJck1 wigs
.
Lali..ww to O* worth, aad-aosspt tb aN
.-U 8QVL r ": '" ...: Bt"to *ad '......:_ : atalsaea.: torpMKy of tba 11...:eoasafrsHnar. ., .f0P'lftdi'ffONf."' :,IrTCL:' 'k K+.II.> 'tsstracttoa' '11/ both ......' that to part of tk*. ).iii'ifbM*

OOOOAft &M : ;.palpMsHfai:?:ot.;:Cat;:bead .I )Miami" at teat i........ There ara aisa private' schools, ft mar where Ikce tbtegs eaa. ,be, ffwwft,
Tba tBrwraUoaTalaa .... bm pa.ar Mood baadacba sad otkar sJaUoao/bet: 1/111'.1a steal coaservatory, ins art'edI aI. so .
.poor .aarr- NsKkar to this a stock ,...... essmtrrTker
a.- ILhT.... baU. ..., -' toaaa tile watsr moacba II tkat'Vsr/.sdwcatloaal aaad: may'besoppBed.
aaO. :
J' l"-- air.:r:aymUpais. ,aaBow 'abiv :lost ta ftss tease tow.',wbfeh: ta ft
.asd.tearsvwl ....,;vbltborb .. .. '. .. -- sawmsated'hy'tkadradsofTtoUorv: it'.r .. flirt :are ,aboat tktrtyftownsblac
"r.stva ... aad alsctoaof great ..._to:tb* *scJNr st BmMed:
: a tat tbs ... ,.,... etb | aiwish,:: sebeoto la tha .. ,
m aaaaty.
...... ...
; oabsr. to ,at oaaa.tha a.wddegrad mesa. sad, was to .very, ..... Bvw
.
.. .. .. .:... Id......:. .. .. .aad .last --.' who ""MMj! a. Every: rtHglaaa d..tab' la.'I.Fapr'auatd. : .
thamator !"! "" ,. ; : .1. dsstractfTS mated tads ta tk* eoaaty. .As,.*. ,M.r
i.ia.rdtb climate'aad aad ... :
s xis aassn Ideal { tbaba MYhgE Is toHowiat bar
..118
): tie Jmsrlaaa ... Tba Bar '
.
smsa flb.
lad If It to desfaedto saga Tta
.
(........ 1M I .. 'I .... tsslinms ..... ., ;
; --, .... ti eirRM1lbaK., [baaa tnatmaat. wffl ....*& thaw ( ... To' thank : Preshytertoa (.Kvrt of stirs iTwtsV .CsMst..HsV .WB..; {

a4 purpe.a'd W empa nos.- i tepablsa.n 011, a bottby. .Sold by Red vtoitors tkera araaad purosa bass EpfaeopaUaa. CatkotK M. K rtowa troptcsl ar ssml trepleal fraskvtk

.. .,- .. baths IlL I'OHMS a'c Chareh. M.. E. dumb. Soitk) lid ; J
Paarmaey, grswng of vegetables,sttk* ass
"' 11 ehmeSN of.a."::__ dock whisk b tile Hotel Roy! a.anti 1'WWb. 1- Pa tI.... of tk ; whea all ether
*
SOB year paW
-rF ib.81S .Twatfbs..t 8slkr.; Tbi4e .... & Nt. faag IOtj tM soul iAIID'PROOCCTL ]
4' ; : R71eaa: bas tile fottowlacoa 1 cf th. eoaatry ar* ta tb* grip *f wta-.'

I- ....wrw.,. Ih.kdIbb.dlb. tile ,Lea, east, 'wet.sad dry"riaeUoa rids sad !T. Tka prtodpal todaatry faults' ec-! tor.this adios offers ddded advaaa*

ARE.YtU.GOING. ;. pit vela at ties Bafnt BeBirs :I ,TTaHabaasasaas ara sisrt-. modsttaaa far lob-' I thus to tka Irawtef of traits aad wtaU -! ages 'ovsr. say. .... .......of .tb*
... Tb. said akaraa ot atoek.aha* toy rrtry aBort )fa t Ir po.sr to placa j 1 btesT' 1 wcetabfea for the Mortkera mar.kets. .I Calted States "

North West'? .. paid tor ta cash by toe sabserlbets.or Usoa oawaty oa tka ProklUtloa wacoavaad [!..../It' a a McldMII! eI 1 Tomatoes tat the staple eron.bat .

: [ may ba aid for,ta' property' aadserrtees. lakabRaati of,tba "dry;,_the j|liral -a. deertp.tlai' .: there ara tona fosatitUa of othrrmstshlss I IpIEiB!,

T .;tba vabM of which shall b* tkroackoal VIe State ara drtaklac ( Than | .,.... :, trwwa, sack. aajtomatoto.sax .

UJttTllH iWttlkieee fixed by tb. Board of Directors" at fbdrtrat their atr..t. Tfca p.epk'.1MC 101 I..... ....' .. .. ......,peppers,., biwsta. ,on.I' to a. violist lit........ at tt* ...

: ...... lid akafl.ba ...... ta ara told to have ever baaa laumsldsrate laara, yet.- aarftoato pbtatlac I'' sets ,rtteads \frnsi shoat .sear --.. st .tt* wtad.pto*.. .

twr....... Ot tba capital.atoek.RL 'of.tile comforts of tba' a. asaanyvfoafjj ta town .,}October 1 to Jaaaary U aid tba battoftOM '
ot Iectat&tGrll 1 which Bometlmea... .. to tb* bwynaMbroaebtoltabes
.... .+naed l +rserwto.. L.Bss .. shall kava 0..'Ranted wb*caUMrrtbM'MaaaJany. la his twice: tba ..... At'writ. ,., aaotber shlsaM>ate ara seat Natt'trosNivu.bet ;:aadtoaawettt* fj

awrftaff FawSMBHa aad Mat, ...... H. F.; ttrhisoa teeters tkars teat Tar.Sam Joaas said .fiva-story hotel. ta process ofjrsetloaw I auto May, .1....... BeN
trstai
of
dtotssi ehBdr It
..'srs most daageroa ** 1.Last j ..
i .
; apex, has pan Shares, aad J. L B.fOlsmoBs Leoa blot practically .. f1.-te tha .
.
>4pta9 .(Haaalsf41|tt.e"** K eoaaty elm cat dry b r peopU always sesaes oft ta tb* algkt. 1_ ,
aad .dtataff aan shall kava Frra Shares.ARTICLE ., would to to < tbasalooaa '-Tba popatottoa'to cgs'wopatsi, svery ....... seeds may ba ploated. or very 4 1Hnr
klasi.. ......, bavf arraafft ope tare ".....t smaa dassa at ......,. Wt .
s.4 ....-.. ......:. : ,IT,. : .for two.aaaost.s1.ry.otm: State ta tile Ttato4 faratobtaf tts [tables gatbered aay day ta tile yas.Vecetablea ksad iyrsp'ad'apcdy BsBaraTftSaow

to lax Tba aorporattoa sbafl bara psrpstaslOBsJsVsmraM alas maka ... 'of Aa eds.: are grows Mally oa t.. ;
Tha' t..M di4 serrte ... year, aw p tkalr .to data rsprsssatiiyjas UBisseat extersaflr .to tt.
....... OJ* KV VOa9 W... .....VBF* ... ti eapHol": .' j drabto toretga atomdifcto askaowa.mTnmarl pratrte 'toadav .,.ada. ... free from throat Mac. Ik....: |U SoM by '

; toss dtosstrid ta tb* maaasr prorldil : ;0"\: r., ...i ',tasMu'IR' r Italic aad an tisumii. .of a kiad af Cross r

by 4".. iyatrts...'.tav*"*.> ': HD"Foi.7wr Man1IPV! :..,......tt.._. ,-_-' r1lrr-.a.a -,'-mai-f difbe marl.Fraita.. Red Pharmacy.The 1"

'; .. .e, .. .ARfMttt Y., i ; faawu; :after ma eoa- after vtoWag Callforajgaad otbar seo> .are growl oa plus 1aH Gataesrffl* .... Orowerf AaIcJatk -

; ;.....' .--. .. ...,i-c 8. i' .?I.1i.las ala. eacyotatlaft' abaslba w.oa 1:-writes F.'A OaBadfa. TsrbaaaAla. hoes where ;cUmaUa&oadMoaa are :wklek are swiftly'bighar this tbapraMea. Ite tost car d'

... _. .. maaagad by a "......."Vbm.PrsrI .. 1: .bad ft taut. caaa of toaldm./ their bra** eaa isle- sad ta w.-dOII very rocky .ka*. skipped ..

J.M.: .' fiat lenIs17u1; T1sltlret,, aM .....' eaaslac 14 tamora 'Wbsa' all Itattagly say that MJaWI baa thai most .Tkto rock to a pseaUar taro formaOoaeoatahlBK eaateloape. for tb* sea**. _

:wn...... ', I by .Board of act IOM UaaThrvaaorMra ... BnebJaa'a Anita Satva eared perfect wtotor dtaua-fta tba HaltedStates. ft great deal aTalaat food,'i Tbla car w shipped by I a Stria*,

-. "\ (baa'Fin Dtrtetan..' tobaatactad ma.: BoaaHy coed for Bans aad aO .. Cold to almowJaakaowBllrraa :aa avfctoaced by tha fact that to maay .fellow, waa'.ioaded to ill fatto my l
'
.r -. Ima tba t.... aad MaddMUera. seta :aad palac, Oaly. ; Mo. ,at anDrac tk* ,slightest. frost JHag very rare. !places oraaga'ajid other. frail trees arato PMttr1rIG- ebole frdt sad tejnlaj .d'to .
.
: c. of tba ....._.. proud Ohio ana 'Storta.OM ; Tke.warmlh of aaby is lend be. sin brarta thrmfly. thatch
1IIIIm"--aI. | t\e l appsreatlr staadiac.oa .a solid plate '' .th*.Lei s marketa. 1T1.n to B*
piss miff,bald f*** ark oOeta '" t the eoollagIsatH froIa At 1
[ IIHSM.MAMa.t.LyasN..}. Tha-oOeM* aad dlr>eteca of tba aor -of tka. most 'tmporteat real aa lid the'' tempuhr. ''eI..nrIt.. Btfag of a porous orh '[:doubt tII.t.Ie. Ran win rats ba.d-'

; panttoa 'abaB ba dead attba rt.;5ar hate'deato vhkb" baa traasptred hi this recorded by tka t b n.. oner-corn bad structure tha toota'oflb. I IIIO I4I pvkea

aaeatl.p of aa slotdtbo deli to b"* bell eltJ.'waa H* lea Satardajr whea tkdecant Stet. durtag tk. sat"I trees are enabled to peaetrsta It I 7b.O.Ia.vill..eefla, wklrk hicnslnrfM

at flami; Dada o..t1. rtorlaa.s Millet block waa traaatetrrl H.AL.. j sad draw ample_snsteaaaca from whet kannoay by tbs v.r/.n

tk.dy'. of-"-- --' -i of-esekad tka.'owaershlp of C; A.;Coleloafth, Tka.dty rata, g', first laof i! would appear to W a very aapromls-i i growers of this vitally wale fa*.
.,. the Baited States! t +ealtk. the '-... This' rock by tko ..,.', .
Orww
,,.JMI' PhUUp,MlH.r .Ka.l.f disposed ot Uwane :same at th. GahMevtlto Xeloa
ssaaet tit.omeiu sad ItIJ'Mot There Is satire bed from a Isla.' makes a Mtifal lid durable belldtBgmaterlst. j
Tb. at o eat A to said. -of fai OO.. j t 'era' Aimclatfoa. ksn sajoyed a vnrjrprwiperias
Jo.Mft t. ailhdr.'beth. and there dlseasna". red tile ..a eoart, bowse '
t ton'skee : OaiaesTine Saa.To 1, are aoThose 'I' area tkto ,.,. It looked
1MSami.wan 'aBmsata whl are eommoa to lid Jail, as welt u several resMeaeea'ta
Torperattvewitli -
.
T"c. ... r. as though U t' be alaC.the tToawoaU >
..-. __ _D&a.eoN4....hid.-:. '. ara. alacted at ... sat ..- aae.dfttahlildin"wss.tos.wi mCL all port 'of tkSj.eoufctry; seem to be the city bait of this ..... .are U nit wmlA-VCr alert by tb*

.r. 0 .,' : 'I her robbed ta part jjt tear poi m. as musk admired by all visitors. U also KIM awl >
.............- tIIe. d-wath. bat sitars WAI trnssipl
A.- ..tt'-_ tr'aN' il"aw.t'hwstrer...JLJt:: : Whom H May Concert: they .asaafiy appears a.1 :'anau. makes.tka fast road material ta reel I time to snrrhr tans tbwtkreatnoed

: V1e rt f. AtMuon.BjQbJmooa. ,, Notlea hereto dve *that tba Bdarsicaed rarely leave th. bad effeeta which world aad Dds county leads all c b drawback,, abu dal starw-
11_ PlaI win apply'to die Board of diseases ers la tka State .. mileage lid aoadttkm -I
..= e.tsty; torn- follow ta tile wake..of like ere ..4.tkgrowtk: \ sismid eo start

fi l tara_,C.,U Bndtaa.; H r.Md \ tlna Ooaaty Commlsstoaers of Dad, CoaatJfor" ...,..; Scarlet''. t tver ,aad .diphtheria of her hicbwaya.Tka aicala wttf Igor n.-It.... flat I

$ RseKldrii '. R...& CUmoaa.Iba .. '. a tlmua. to eHtebMsb. a terry across: ,pin ukaot/a, while typhoid fruits eattirsted are rhtotygrapetrult i I the,Oalaesvin snetioa shipped dsrtnctk t,:

.. _... :- AWn .l Yt. Affrays DqIlt'OarIk OooatrJ Florida,: fever to rarely keardqot It to s desirable an...< sad. pJaeapptea.Gnsvaa I II swsoa shout l..solid carloads of :

I;::::::.::.tl: "t. .-l' .1 Mftbaat aaoaai of UMrttdarto s from or sat, tks ... wharf: U tka: place for, tkosTj suffering from j I ........ avocado peLts sad :fesiWlospa. sit 'of. which ,... hroaglkC 'f

J'JbW J- -T.. CRJ,offlimt tasterdy.to a peiat of eatarrli aadsimilar' DaM are largely prodwee. bat bHagladlgeaoaa
[ vbleb tbs eorporatloa. at) ct. I has troakleav,asQuSa I If good fill....- Ibm.t, aay Max ..... b. '..' hud tba propertf of C. HLnml; aortb dlsessas wIklare, prevaleatta to lbs ? they hrtre I CyM'

.)t lot,Bits of Gowrameat Ct s3 'aa sow. colder dimates. 4laay 'persUa af- with Uttla or .. cnWrmtlom. Cltrw -

XlJlYCIII I oltst.ARYlOtJI! : vet located br:6M')tJaltod States;Covcra' fated with tee ffl* bava com here 1 trees reqaira from three to five years NIGHT AND OAT. r

maR.. ... -....... Tbe aa...a ,aad'u ia itot:g fibs ''maat'rtarr wUtb. of'stream,.about and his his cwrtA' or grsaUt beet after plaattag to prodaca trait Ptae-: -

Mbwiben t 'a.-J*. ek ui a ;three agar. plb of water from three fitted .t Of coarse. tWs to mot ti* case I apples which grow, oa i plot .somewhat Tfca bested sad i mightiest WO

'.;", tad.oabatt to.alck:; | fat. jApptlcaHoa ta every liana,' ,;kook dip Via., as resembflBg Ike cactaa mad which ftatag' tJaat'ner was mad ta Dr.dag's I'
.+, Kill Ill ............. slaty r.Dowsf 1
E ala...... .' U :.. 1ItaaL..t" SbutaH. .to bs:BMMH panoaat i. SwtioaW they do vwrywberagkte*. No tooatrr are propagated by setttsg slips or Hew" Ufa POto. Tbeso pCBa.ebaaga
,t'
.r;Afldaaoa. Mbumi. FUK 9'Wes! Reified tai__ rdnobsamalui.ers : baa yet bet dtoeavfied Whersipeople Backers, ,bear trait' ta.U moafba after weakaesa tea streagtk. BsUhasstts

.., AMOUMTCLY ..... tgnm east. MiamU,,,.. S Sbaraa to recasts toll of tcrrtosa ....,....a*'from. vest sadAt Bssaas.I ptoatiag. la this seedoa they are alt cargy. lash far tote

HERMIT SALVE, la:.vjttaiaa wbwaof tba Mid X.Bodtea. L. bean of attoadaaaa, Uma,,of dataatloa. .tka sassa ttm<.
..as Ik SCra. A .... ..H. M:'..........'Z.'R.-B; aM amoaat. of. '- .' ( .saM that tba JboadtttoM aadteg ( for protoettosi from cold ad bafldtac wp th* ...... Oaiy '".

4 a'aa+ 0< -ate:..'hr''.' [R.B. Cferaaa. his brt.>a art Caoir >
"t l ray !


!
!


JJ ,. J .....: .,.:.". .., : -:
b : 44 .t. k"w...viyrt 0.-11. ;\.. r,7", _il..: .'.' ... -
: .: : :- '
\
.. : :: .., ,_ t

:r{;" -: ;77th RAIL t v.Ia .. ( : l if'ioS94! i1i.J () 1 '" .
Ida .r
awe se. b the brlc'teat ; .,
:1 T
MIAMI 'METROPOLIS.OnY ., beat tnnshliM la the 'world. It..U I Senator Ben TUlman, declares that |t a i._ "". ... -4 .

4s.. .- ...... golden clamor thai prevxge a '101dforhI."f I the two best things ever said by public I t Ti| i
+EMb b.d.w.r "p .. ept ?......p. la tM fan j: 'men la this country war Calrln S. I
ai .1- .'_''_ Q "'-s' i Brie'. ftHt
.e.rlpe N 11 ; : "Anhonest apt 'to. on* .IaoJ
OnY* ar 67,>UU................. iOOisuUoiUtf. n. 4 "; bthat P. C. Knot win stay bought- and Croker; "'Co4l I LI1qNB4

.............L./M..1.,IMJ I'I t aid fi:1Juf: !(ran t coatem vltb-- PrMl1 j 1 Almighty bates a *.uittr.r: Tb* tostapothegm. r

Thrj* HoaUu.................... 1.5 i'"feat I Roosevelt on the Aomin.*. .. 1 i iiwk Hitman., pre, he- refers to ,; ,

.Oi. .yW..*-. by" Carrier............ .aa 1,]| .. 1M u oIlk-JallrllotlA"' -ca.j. ,'doha u far carrfuf eonalderaUon." '' _

'r BuuiaaUtm. Also the Proidcnt. Incl i eu-.tlll the aag of Laurel at the F F MIAMI, I FLORIDA. CORNER .
na lial Prifitl Cofflfnij.Advtrtlslag j ,TWELTH. ST. AND AVENUE t t'j
4 nUIlr told them what h. vaotMtl,femon Tlllmaa said. D..j' .

raga aa4e known co.1.'1 them to say on UM aa.. oera lOL | "I eommlttod to memory -.: t.

'I f application, 1 rar. childhood dars a ....althat, .41
;, ( TELK-HONB. 1- R.OTFICK -- .. .
,
Both man'evidently never learned { t't -
Boflaad and Germany bare .p :
: METROPOLIS Bi 1LDU' O.,trailed Roml dowa for letting their lltr7+"'". I .remember !It' welt --'I 't'j Y .. I'
| 43 &at U4 Twalfth Street.: j tills STATEMENT .
| Opposite Court' House. 'Derrhaat TMMla. and lava demaad..i 4tk ems Uke I ;
( .'!!f relMM with,a aprcdr retrartlouNo "H. either.fear bto fate too mach ..

: Il1lY 31.; 1904. doubt UM Krt Dear will aaatoa todo Or hto. deters allan., >>

M\. .U Md M h. au aU. hinds fall W'ho fear to pat It to the touch. : f .

STRAIGHT. DEMOCRATIC TICKET. with th e I'tlk Jape at pr *Bt,withooarr7lst t To win or toe* It alL t r
Eaglaad'and GtrmaB/ "Oonnaa" ooatlnned the genator "to At Close r
aw of Business "
back a* ...extra toad.7RB Vaaderderken of politics.' He has I June 91904.
;
.
For Ualtod Butt Senator swora aa oath to beat(Into the White ,

; JAKES P. TALUFERRaFor Hooa*\ bay If It take tilt doomsday, 1 '" : .k
r Coagrtataan GANG WAS ,SCARED.Th and tb..good Lord;' ka fait.. kin at : +

.. FRANK CLARK I ---- his word and mad aim. ta*' Hying Resouroes' e ThisB: aTt : ill

t For Governor.KAPOLEON 1 daft of K.... ParrotC Oott aadBcrkwttk. Dutchman of Democracy Hto top..tisseveishow ,.t 4 I r

.. ': L.BBOW AJm. I u.i Coait'Rallwar offldal, very far abort. UM boriioa.HeJU It'1i&II.' ... . ,- --.. ..- ---.$Il1.5835 iii coodncteii i

For Stcrttary of State to this tltJ' yesterday caned toanr ofth a Umonra foe;; ago a .pIdoae CQrcrdraft* !. .; Z761I5 on COIIeen.the.ad D"qne,t|

-. R. CLAT CRAWFORD. act who oppose hat Flaxler ltd all 1 trlend.-. Ebod a ford fcaUtion.... .:. ::'" 53414771L30000 :' toaablr leg-itimat banking pnnciplca, nnJk 1 1aad

+ Far Attornay Otatrat ifforti IaI tykes its public nature pad ( hcr, nd.r.a! hand . : any interest of buMncM entrusted to it will
.
WM.. : twoeflt to UM town; to tai: 'T1I& VALCK OK BRAINS. .t. be cared; foctoit.ratroa..tiru.tiaract. !
a ETJJK! .rpeeulaU IfuklDr Ho6ae.. . ... .. ... 11,150.00.
N For Comptroller U KO rag to more the tcrnlaa docks d
hf Disc from Waku.. ,.... :. :. ... .7J.754.74Z5oaoo .
'
w.' A.CCROOU.rv elsewhere aad UMT*;wai treat taw awl.b.. vata* of brala la bosiaea cannot lit from !
Ul R Trca .
>nrer :
.J State Trtasortrme. + anMM st u. .. for fear the TUIt Myer-ertlmatoL But nettier 0..L40ers
t' T. KNorr. effected the rums eau tht vain of maaaers.Bom .' Climb is Vautt .... .,. . ...... .19..94.10 II -I -I

r' Jtir Mntrtateadtat *f'Pablto Instm*. a thl.. noon people'mak tile error of nappoolng I
tkert caa red I
.cry ...... B. M.
t *'ttaWat TmWr. iwtty .plta allBca rind fcaoek- that brains. ar.everything.- IT f f.JT *: .,. :$314,8Sdit BRELSFORO ;- PrnideaLrDOt1YA.WADDi

I 1C HaLLOWAT.Osaamtoaloaar vet aare aot'aled.. UM start this a mistake. A maa may bYe th* heat : LL 'yiogpt'a4

,w el Agrtoattara Iapsdit sal benefactor of I Tsai ... **t of brajss la ale town hot If h* -
"
Ii- .' -. Liabilities a W. H, 8P1TZKR . .
f .. I aVX.af Lm. la Itn welfare aa0bewtU.. keen onbmOdlac karat th* manner* of a gtntinman nobody
I [jt1 ..... ""- .. aa4. tmprorlar saw It kae to going to appreciate .... EDWARD a ftOMFH . Caste

\' .__ L..AII. J ..... a>. aMt dt/. mil. .eonmerelalU Tour auaoef to tht outward ladtoaUon iwUl Rte paid In. . .. ,$ 50,000.00Snrplnn

(.Cotta...r-i For' State' Ckamtot ,. :,olt a ubra of what' yon tre' rtthla.r.,ti, tile and UndirMlcd Profit U9L4n> .

d st..r- Boe&> : ,. ) (We""......... to. be eon->, estimate ,of' -.oat'peooU, and f<' th* CftnIaUOII.. . ..u.,.... . ,41,650.00,

i f.I't,ee grttratd.fsaj sea with kM BMaa.1 rainier to disagreeable frw win tab .... JP ..' '..... .......... ,
COUNT..tT TICKET.., and of a rladlctJre Iht trouble to .eumla Into rtm aay .2IUIW.
men
scare woaldMw I : D D
ill ; ; O.I I OR.
a' ,i :Poer pelted .. atakea a long time ago farther.:. .. total. .. . ..1314. ,.
ocatorr of .J aiau m
t f .+ I' .ad ..de, KlaaU nothlac bat,a war ,1e concensus! optaloa to that I' .1a1e or on

;S.r' '''I6rlltntafanva: ., taOoa., Bad. this been done It to naf this aura"cab goes about with>poreapta ,
.
.: J. 157. that ,thea....... ....- wbaaUfoala tullto ta hto manner* nasal' aay of' tt t-,.,
GaAJtUI 'W:ItIm. .. worth bothering abort
=
tE' kli tateratt aid :
} tberebroppeae CORRESPONDENTSJfatfokal
t ie e'J'W. Oaa7. Js4ss, "''t .. tM toil sad ...'....., aftha Ilea who1.employ large'forces of Intelligent ..r _, _. '
L. .. \
.. < dtyaad .who bar*'' nroaperedtaraagk people look at ha applicant I
"t / :
: Pros.eatSat Atbeaq' closely, ask,a few' seemlsgty nnlmportaat ( P/V'BII Xett '1.i .
the opaortavJUea he : lint tfatidxal !
.
.4. .. opened to ;
.., .. ...., R. TATLOR.f ". .questions,.aad promptly;; employor Baklj, :'Ak&J6.3sJlira
then 'wo A. hoer brokei > aadfoUowtag .. ;
'FortaxCoBoetori 1 t cnjat dismiss Khnt.They ( ,.,Ba.t. Philadelphia r
Merchant
t *' ; 'jc .ah trail on tb* sew track.U .. : Kat:Ban -Batty. 4
Tor '
oLr1RL- .,
.
... dont .ousd. u.. .brala depth: I ) j
} '
i r'bf'ht'Atas.. r! :, ...
..'" "' tbej,dont'obtain: n4ographyr the ydoat 1. .
f :> 0-. 0. BOTLE3L n.oRID.\' Sl PRIME COVt3T, Ipqulr! lato hto. social standing: JTc drain your lusincu and will grant you tot a r {

1 For' Oooaty"TTtasnrr '.*- ,- they slue! him qttaii!, hto'. manner*, I f1 .favor cont'utent with Say.BaRlin L
e'H.TUBLg: >! cPorar : / .
271 ? and If h* to bras* oa'th* surface they. ll ; : : : ;
; .. _d.oC'oC"SaaooUH : .to a:saint.aalrereal:eoacrataUt don't look for gold'wlthU;; .I t t

.. .. s't:!ALi..: 'pq oa Uroariiottt |tbf fUU oftlttomtw8apeemr FlorMa ,Th*'entp1oTer.lsoin! that tf an applicant's : .Wf"v- THREE ($ PER' CENT NS '
>
ettrt'1 Y.JNGS'CCOUras '
""" ror" Orcntt CoortTor t Court to atpreaen, | aaaaaer strike* ilia favorably 1k : 'i'i.

k=::O1oe tRBORItat.4. .'oJ ei 'A I cotutlUUd. his aeeoBpMaed ao.nraeadarbtf It win also. strlktpeophr| :favorably.. .

;_ *WH( FRrMOCiC acbterlflf wbai'af one ..,.f.... wnMAv trust. .I
,,-ot saw wad an al-: u.: .A..4 _. Wi.. l
-- -- --, --'
.;'st Ikr Oc tt s dmmtontoi' 1Doet,..i......,.taak,.".tkt,.frelIeTlaf than; a,big haaoeap maaJUiat a1 favor-. i. ,
"f' ,
4- X: ..... ... ".. ,UM .eoncisated*,.eonditioa:of. the" ebH,*> tlaixm'lor! "means.T ;halt. UMaato. payme j an-"know ...Ia'.t .- -- .'-" .
J.:... JbnnctC; docket. t (\. t ;;;
4e- s,' "'t ..>_ .. ," .IIJ .4.. .. '" ,.._: ? gold. gS .J
i... ... 'iaTr a ..."'. .4 1 ,Tfca"IId't race*wonkj be "w Q I JPeopto are apt tolilak tirat !If there "Tato .I Uoa'i t+ the .country .. 'DO NOT !AIL" TO Sri

,,--T.. .",..JOI.. ; r.MWHU* far four rear a..aItIsC..I ae: dectotoo ofthe ar7plaarwbmttaaen' : are of"little .trkttypi a gold basts, which resulted 'STOREW :
MiUU
**< ".. roort. wu a'aonrt* of treat expmMUd oanasareuce*, It i to: .In boslneatC where. la th* ttfreast.of Ai.lertcaa gold eoia <:WHALER'S: JEWELRY

: E.l.BoardK.Wi.TARRBrt_:- freqwat faflnr*,of,jvatieik 'Tbtowae cold .ealraI.Utft,1IO! .largely' :,,take* th* to tile amount of hug dude of million
-0&,110.fturoat4 by plat of feeling.. the trtth to that y
any Bat of doll**. Tbe nett things of our --
in.I ,. : :, want of .UIpaea ft.the of nowhere else *itesioen itt.aorh Importanca f 14 1216
part themeaben are coinage V*> was oxi d* by Democrat Stratb, ,,
hL *
W.
a'a "K % '"- BCRDiKtfeafcTclt '._:4-.: of UM court, bat' hnply theteahltlt7ot ; a*:In every4"day, dealings. la. l3
has ,no" disk the, three aaea,.UKMRk erer eo .Then Meo, ..capital..and egtlpm.athe t and botK branches if 'Congresn-wasDemocratic. -- -
: eea '-
c teal.QRtfij. "o4i tie VaU,.*r* tklst aWe end wUHac to keep ae,e-with any;,young ,maa ucan*.bave! .. that win At this t >m* Small Chang I

______ aavMnt d UtisAtlon U the Sib But pay klm ,better 'f bar- good'maneen. had disappeared fron) circulation,'hotwlthitaititng ,

.k "Yld.1tT. w*. a'retort ota. ..,now,.'ttanka, to the conatHatkma Tbera. to.no, portblq:ratllng-'for; whtfhtbto th*mil lta 'wer* epee to :! ''N.'O'NEl' ,

+- ..tr* g-tterdry.} 'Therefor*' thto to aresort aneMntenta three nwJre member* ahm apes Dotbelter P1 nlIf ..i tile tree gotamt* of dli aea. quarter and ( :
been,added,.to,tte alk.et coarV' 'the h* has.brains, tttt *orI.tewew, him half-doltfra,- ..4 >provided for, their -'- .

C... !"'...t.... 'a : abto JvrtoH.who w. alowtj)rat faith- sometIIh & otanti.< .,'J e ba.' 'f. ood limited waage. t&ns foreleg*'them to| tlASLLAPPDTa, : $ x' t1r

,, .,..... Hw....'-';'-.-.eiofltontt fllptoddlac. ,tbelr: way-thronta aaaflmmntatlon manners Ji*,..iJt: bare j a hard,tin. collecting remain.. ;M cfrculatlon. Th rommltte I

***.. from'th*'number that of Ittlfattov, were 1L-EJL"THE ,ei., reporting;;this'1/I11.1IM the'following.t) .:RACOX HOTEL. j tit ifkT'
ease | hare knew hit by lyddite sheBs.ter stftftctJt..44., ttrtr bnrdooi ''dlrtdedew' language! J :

.. F .. +"- .i ..-.. .: aat :: BM!01wlda\. a*atronchope GOLD' .. STANDARD.Tb f .' cite |ftopon* so. fat a*,titesa coin ,

.,.. w the*ewtsldeta Hit fell, e( bHuflag their dectatona down -'i' 'i a r *conr$"med to tnakfsltYe knbserTf- In- ".........t.... .,*............1.... .
4 f.alibi ftoegiaeleet: br twfetrl .1ator1..RtthtweR RepabUcaft party la itf'tecest NIt t cola ofj .1 .ani.. TIhoot....: kateetop.vdrpae ",
"waiting Jrf* >me'latbeooni d,! tig grid the country. We' tn.h.at'ehwi,..11'
,' platfornf ajrf: "It'aa. tb. tiNt party ,..I.It.. U- ... taoatedaidpea +
7hseut'eoev. sltpunsU 'i! naa:thh .blll; e+ondiiUoii .adlenptte ntend t* do "aOb 1-t.rIten' on fm tu 4nw4 tu autism the lt' dew
'
..
*. I .,i..>-.w.1 ,tHCoWtn rout arhler Itt lepr adlihd" to establish tl>* gold utamdari," Sack P j:tlralgtymomy bat approved what lards.ieratat t ;awl caw p1l.n.ltn[ st 11.:.. r..UIJed. Y.. and t r':'

"" rdet to.prmw 'ooctnslvtjriiM ( J Bdlng ..e..les''of UM_ 'Bnpeeme a palpable mkreprexenunon' the J[efcperlen{}>. where thj exprrlmcl has ample fnoie aa4rk i" !' ; I..S i J I: .

< tn* ..rt1la reoaUod. as know I I tb.rt-WIWue werl.R .derlaloa. fallrc T- facts of' history should not go nnchallenged. been trlt$. ha 'demon
I. Itt7lttUwhictiM "ta'.tb.FC.wreurad .l! and dtupaalnic all 'IIIik en the H vWenOy) was proclaimed best. aniWhat th f. mttee'Mileen .-, .. .. ---:
idocket t by this party '';' Ideas i iitner '
]
great not* .
'
:Ailttoeow I
mart .
nM* year Ja adwt tberonrttorlcht to be neresary. ptnper to make all
.. ; 0* to.th.. la Ignorance! of tb* farts or few ; ; :
U
r- +ro f ; BIM > with lu work.lad .I other n reveal! .Jt W. mesa to '
i '
": 'OIL ifattersoa declar that th.-1 I mwta+ appealed to t('fran tae dlffenatHroilU th. purbii a of'deceirpig" the" pMpl Iut. 41 the stand rd." .

neMal* do eat driak'to-cscess.t: .thriMCbont-the 8u e.. ..a bei .Tb*' g014'stnbr4; '! wan established I 1"1 he Mvrd tbDemocmtte e'. ,I Ir t ;, t
'
wadeniand that they nlmpty nrlnk;'to [cusfljalepi.d of.wlthia aforty dan hf the; tVmor-' /'party 'before' the I:PLitt'" lilt 'ktfllMt by tual legtolatioa'' t TH.E i 'I'f

,. ;afb r.aa' app..i idles to'given Thtofa birth of the Repubnc 1d'partf and I i.d lit nit to his friends who G.-A.' MULLtR _. 1
'" : thoM .ito pet that decfarUoti( 'In :1' i j Prepridw. ,::1
\ > .* treat roirrrntenr to)ftlnnaU andUm df.tted i fbe-recent epnMkan' pl...
8 rrfrary Shun may! tow boycott the ..Trt.'JIJ Indeed jtrood. ,,that lateRepublIcan' .platfbhn did not h {torn ..l they wen t *' drat to.... i
**ifctVwtt be ensue reducing pricesat UM penoane. if tbi hlfh trHmnat to ft'It to bemuse.. the/ had ahnt. 'their1 11II. 't1d4;{ gold lit& ard. .ShametnL 4J L

,hath **-. .OM vltato>of hto. .theory that :rompoaed1 the pnreet aa*.M et men eves to tbe facts of cl.tery'L.a' u. Freix tn ap to tics mews wen on SAN ;
'
*''hlsji.coat'of living. to a w-lalf.. In norWa- c*otkmea who.t.. treatprtde I' tbto. tklng. licit not doa le a corner 'strictly, ej;101d.but.. [and during this ]
I. '
., their la J 3 .,when Asdrew Jackson was 1 J
r t ;,' U work and who tabor seal I time gel eoatJaw t be coined free
era ff th 1 nrMi sines ha*:n* artWerWefe onlr to render, their' deetotoaa President and<< The H' : Bcntoa' was In}Ijr 1t.a4'%t, till same .....nearly on* CMaOsll
jleclarea+ Jt .to aot udmgtees with both Vranrh btu that I ra eat t '
that; nncomjsjoa nvickly.aa poiwiUe eowtotent with Ju j hundred and forty million dollar
; aiymor*" to' .nod andhrBs tree. ., body ikmaRStte. fbi colna. laws | )
worth of anver bullloa was coined Into! alp
I I .
| romttned. ,... sere caaaKed so as to thto I *.
-TampaW pot roan- I IreoulMd
'Th. oM membert of'u.eoert sara |dime, oufcrten and hi If-dollars all of !._.. ,, J
tiT b.e 8eeII Sraskae.ef tl J1J"'eeddeed.li the heart of the try on.a gold basis or to establish th* ....If'a In t dilealatlon aide. bv. I ? ;
avid stud..... A* a matter of fact side coiL - I i-- . v"t,
: j people for their conaerraUon on the aFter wltcur '
skAll. Iat.r'oa look .L. .
for a report this country was a.. a gold basts by
.of wlal.'tJIeodI..ea. iPbsIi I' honor to ) cane, to 0
doty
from Obtoort Bryaa anyparty __ __
a* to how h. Ukeseavrytolc this tegtstotloa and such. were the contentions -- --- --1 ,I
a cross of gold and weadi1a her*, by their acttnty tad the nrprtolaf oulaw fortjht establishment of the gold r -- -
of makers
when the
je.uta achieved hare rtoen to alike standard feust com 144 the Democrat?
crown ft thorns. 11.78'Ole Waaklagton. f legislation was lads !*.
exalted position la pablie erteem.Oar mad lICIt .tub Republican party.
; ,
The committee reporting this Mil t Piano
-It meebec Bargain
SUM owes touch of this ITh
--v.-- i used the following "'Pliftne!* s
court .a debt of ann.... for their: itrpedons' Tb Bl nlagham Netr
A:n rMa Cracker la one, or (Drays;
our,ea. rommltte* think that :the desMerattmIn rl
I thaagej'IT 'went* la know of UM editor i IabonLl. It to ...iratitytnc, tb. monetary system to a"standard Tn*' batik Aepoalte li UM Sonthera Good Square Pia_. .. .... .
.
not*;wtth wbat reaped th I I *.t ..,that said h* set turkey of this court! are aeM' la each of uniform' value; they cannot ancertala States haze a decided t >nden"y towardsinerea.e Shoo Upright Pi.no, fuiiy repaired. ... ,,210 '

n c* a,.watermelon.and,hatched.eat \tbHrti' tke lhat both metals bar* ever cireateted ,at this. Urn*, i ind this may be $JV* Schiricer Upright 4. .. . .2..8. 1 1I
nt eni by .blxb M eons ofiiAher "
'
.! )(-. Ham, lI Organ . t
atmaltaneoaaly '.
.
I 1 States of tee raion.It tadtorrtmtnatly taken ..% good l.dlratloa of nrosper . 35
la any country where there are $JOO Tiffany Piano .. .. ? . . .. ..
+I TtVtaeh Democrat* lo ( Ity. Th4tarme.i of tl e South and -310
: : paper; the .. to a lowtnc triwat the greatabUJty "hanks or dealers'and the eenectolly -l
,PnHod Wa Record, ........: Theremay t,......t ,, the\ aUrlng,labor, 'aaditb approach money to'aa Invertible: standard nearW 'thoa*.ta tb* cotton belt area Easy rameab. Piano rented real Bash A Safford ,
hetoeeastotw whetuMtoaw* would tonadentloan utt.riito.of. allowed on purchase. Tnmnjf aid L Pdl!
as tw4tei condition tuna
.
to Its eatabllKhment In | for former
use metal which ,
h* *tlvin aad apseeh aaldcrt .Occa-:'1,bratay a set M Jartota as ... on*pled metal shall rompoftfscluslvlr rew npainn, SOle .pre.eatathea Co., Inc. ")
k thecurrency STEINWAY
a tort cotton A
years. SONS
Moa prtxated ftoetf to .Iadp..l'br..;a similar poaWoa. net,1Irod learn of, lame' **' New York 22$ UWttrru e
e aid heiaw tt. shad np to tt aad ..eie.dhH.l.poh.aad ,/lag 'aeaotorty aiio.WWmeuaape, payments. TIlls tota 'itproal"'dS good price ar m-mm t .,

.. 'hto,word* had the:,tdeep Jegai, ...... kTe placed :hem -old eipresn standard drlafatk4.'ft to,tree] !In t.favor. word, t>f 101"ws. the ...alto.. '>I r* to eertalalyerery .,I . -l---
"tne..w, Aliae v'ho W''! ..d. reason for the ilonthera IxmtovIO Courier Ore )
npoji a pedestal of4konor mar rng \aot but th* a ronmltte. jar the people Journal Britain And all Wrw.
.I' rwll.t. ylglt ba PyeWet III at tkaa'.ira tt*'aa taey.HTt Ia.Hi. a'tcotton of' the bRI_ 'la I to establishh I to feel encouraged ore > general,, (Dem.) says: '"So Rasala to too bo- )apO.wutbrhwasb.rru.4MS; W* '

the .at dtddttrot Presidesb srjta. --.ft.'.. araMtol. --..-...:...TaITrI" -, *, standard,jn on* ntetat;.at tlooa. The Snath'N __.1 tial*'lrlidl7 hIaU Ia(
...'" d ,..J'<\- :.o. .. ,0I ;;:" two a*< ortsyhlthly'taTored till now to enter Into aeggtiattaas for the a'trtg-p,

':' j :h"<4 metal* *a*..}:s to, ,U !lb4 one of. Urge : dtotrlcl,ta America. alatenaao of'friendly retoUon with ..pep....d*.....-*" *** she j waif ahi': +4 t '

t .... -- -


4 .
.., ,I. y
S } '

V r I_ ti' ... r ,
.h "" ": o. ., x
-: i... 1 -" ,;; .._. --'. t = n

t --- '.. .. .. .
.

I "$ Down $1 Pdr: 1Wek ,- ;t J' J .- ,. ,

Will Furnish a Home Complete Mere y'I

..
fc i''

\Ve furnish the home complete for a dollar or so a week. pt! into it i ver'thing..everytping your


comfort. and happiness require, and on the easiest i most conjfortablejterm&jn! i the work Come; : ';

'in, anyway, and let's talk it qver. Your credit "is good.i j J l \ : f/j 1 I L \ I } fy"s

J J
: t

"" s i -. -' J.. iMJit \... ,.,1
I j 1
... .
_
.
,
+ ...... ... N l r CMfMMMKMQNew << ILtsLaI I' .I'I


"
' .'I

.

; Spring{ ArtSquares, Shades ::1.

-;- aM ,: i
,
'-
-t.. -: -- t, I

'
: .I
----- -

; W.; E MILLER a COJ r[ } I


f -r I H. M. KING (& J..ere'W BIb N.bwti't J f -tHflIW: :.; '[:'OO GlMs I .

) U taker a4 Embalmer -
' . : UNDERTAKERS. '
: I
" j ..J u $3.00 ShOt

I. f- .1 13OO Avtaae D.I 4D-11t1J'Swet.. Phone 15. i I
'1<1 i
.
"
I GOOD lAS ANY H.OO 9HOE. TEN STYLES AT
r' MAETUnQCB SAILKD.-The Sts.-- P1KA8UUMO AT KXIXBl, KXTToday' /-* G ... J.. A. who wu is .L .
WILY .IAliHTltPtUS." r re Martlalqae .Cnptala Dittos ailed p1aaaf party;eompoed,.< ettr.7wterdfty.wit* i. J. R ParnHt .
-tio4AL this mornlM for Key West and HaM aitrta,*.as'"pS dangfcter.. of; the sad other F. & O. Ryromdala. retni*.I STANFORDS$ .... ,......
'"s :: JII.A.K"FL.\ Jaty with ton pamaaura sad ceM?i'arabto _/htr/'ftftd Mfft W. I.4.tasptalit..itlity .i to Palm Beaek tkrfmoralag. |
frolgkt.- On tko rmun;trip bore 1tt : : trite'sad .
I' I'
... 1O I VL1L' .. I
.
..
, .".'.- ;./;.... Satnrday OM Martlalqna' vffl brag akeSyar* ftjWilac too day ftt Soldier |Kra; ;W. R. aMmowttoa to saterta abs -
AT Y.trwm eM riL .. ever" the moat of tko delegation from. &***** |W wtS kar* on* of these Mra. U W.' Bft ,vta of IQft&t.Mn. -- -- ---
.: : e1e -. "T 1:4+0 i. ".. -- ,tko latent Qty ... tko Oarnlml to .. nak held seat -- .. :a.' Mb: ,\ .rr : deateot Dftyte-Da>taftft Joanall Russell formerty raided tar sad BUSWESS LOCAll "
rl't' .'W" I 1 ii-- I'' .1 moved to Daytoaa where Mr. Russell

..... : : to : WILL of,T7@KLN ,seRth\ TBAkL--'I fL.[, Otto' fltrobel'(fwlU Jeare aerf, ta la ........, bat a few week a m. ...
WATERMELONS.-W""at ) If yon want tee Scum that 11
c r.:Ii +. : '-P Thl tftereooc tko Vam feat wtresent .rn-t; weak forTil1ak.M ep. ft-rt n ,. Ii- l ..,
0 Hughes ft Company.AWAmNO < week relatlrel enjoyable ;n.* party wan bny. *cllM BmeayftVfir*:
1 Mttal to .e hftfttbftll..... iob to and. trieada UM 1 .

; -- I played hers ant'west agtlast'w-' j clattai. ( \triaftD. het'.. f rtri.t ::5Mr. Inn ifr.Jaodon K ,. .at odo tile. lost rHaae kbi Taw
t .1 ; p } 'eo.'lflli"} ,
i A TUO Captain. 0.1- ItlftK .1--! will tMdee j jim ('...... sJscrufr'4eam home t 1 r \/ jll WUeIJa Ia n- iyy 1 { ii : -

tap of tko P..Saaford ROM dredge No.IS. UM pxioiuU,ad ie..t. another of folk -
; says taht ah cannot begin the work i to theMetropolle oIIke.. Tb bo.;.,.J iWATEKMELONS.-r.ter melou'at' dojlgktfnttf young sprat li time ThVcrealBgwft .. FOa.az.tt"Ttte t setts.,

*.HEW..ROAD 'AT' t JALM'BEACH.-.J f to tk* bay' oatll a' tag arrlre from I. IrOOCf'tthabesad! ; apable aI,1MftUac108" i bar&eteeky. 11 111Jfra. ( .tahm tbeinaj Mrtat at Kieai stervst | 1,#, (. ..
1 "fta ash .. beadle the dredge and cep a ,, tl+ta" > Xrvi! tJ wUaa4lraoJanQMayor
Work on the new ocauty road on the _& ay bar .... ."a to"'. ... I ; i. tWo cbpdrps.al IUm >
AMNNDEDBILL 0I d sarse,ptKer.W :1I1acI.... beleuvtdttag ; ..1aaaa.taIa1act
,', afttt nadr way.WhAe"j will moved I Or :
::7U ;power sad bate to bo by a ."' fta "" :
Jnr1Jaraa.e = [ .
nit tko t- l-Aa 6rfer" Ned li Zh:clock'6ee '
tko rtght j t tng. This boat bo expect will be hereby Racket i .r.,
tale Sam Filer at ftaenn Vista ....
way and sr.diat.oe. win bo ate J|[ tk* time ko has the dredge ready Jb meralag sm"dlag1be*,som-i teat night for Nn' Jobs SewD wa* tklrty-orrea t ;
11 jto; begin work, which win be ten day DllM.n' bill of,eomptelBt 1> the wit tor\: where they 1 year year of agn yesterday. and la' -
It the Intention of t
an;nadertaktag wlU speed fh. rest o(the boated teria.hW \ .Miami ,Connmuory ,C
of T.A. "afle14 sad H J <
R. Leggett
I or two weiska kenc* : n., honor of the event Mr. Bewetl arraag-,
to' '
'
*,tb* eoatraetor It I FraakBn Cbtoman. Bash ,
.
I Th Grtfflmx proa. Co.I : Mena ed a *nrprf** party; tw: hire at their!m 'l"tNtM' < '
-
e ))1ra.L R. Serum d Mrs. j I atrst.Beear'a;
.H "ittW *
< > liftNtertoi .iiwta.1 >*U tfeach thWwitt home, comer o( Arennn C sad Thlr-I! .. ,
to Palm
I I goo where {
jr ARRESTED : ROB8ERTJimtoo.
,_ _. p rOR (teenth Street Th* crowd was maU
I ItII.a
.
< A few *
WVmVwVwW EflBfll : .., eotorvd.was arrested this mofaUK speed a day with Meedame* i j which made t>> evening an'the > .
1.l.n ...fJI,.... 9-rLJt "' orgaahatioa la the State, to] tor Deputy StMrtff Gore for ratorlM,Sledge and Howard. from Palm Beech j J i enjoyable Refretbmeate served more t cc this lame U regard U the
hew" toaad that tIM} nnyoft baHdtaf .attfa. pst&ntty adZiteriildly for Ole house of aaotkw ft cro In totored they will proceed to Dlaml where they were hip COBtMC ,
.newt of the oelectloa of tko ground!j 1 wiq! rliit Mr and Mr Ed I I iand.lt l waa.a late hoot when the gnecti'repaired
:
tm 8Iaogher- I
M Ik*, mko trout spade directly I tow Jut sight and committing rob to thehr! home*afterfwtohtag U J
for the aaaaal oncampmoat to be held GaBierrllte
the way cr( the'new teed and win bYe I bery. Jim vm Un kU. troubles to JMtk Son. | ; t!
:
ot'.oni. tweaty8TBAMBR II alit moath. ::8t Aagnatno to apoken ,t Mr. and Mra. Sewer many return of MONET TO LOAfl-ippty b. :

.lIe.cmC.! lid OtetanteeCTroelcal : 1 I of:a*,the dace likely ,to' be aelectcd.but .i HOI this artenooft.OOUONEL =-- ':' ROo Pius accompanied, Miss DC ra >similar happy create.. Among those :Cwraty Security OH M. |r. Brows. .. v-
K allowed the present wen )lr. and Mr*. Kofb, Mto I A.8. Shaw, W hem *
p. JUIIetI were ", ERWIN-8 NEW RESI- Dearborn,,retimed,thto morning from;j treat.
cbolc ,. would, .aalJD011a16, Vote St j Denv.J(.Kolb. Captain and.Mn. Jack CrabamSe.pftveAHardldiboutypYtFat .
PALM BEAOH.-Tke ey I DUNCE -Work: has lIMa eomiaeaMdaew ;Lovl when thy-Ktead4 the ; ..4"" ti.- -- -- --....
.... steamer Palm Beach whkk. tartek put that the aatemblag* ,be held' Ja Jack-,r k. tbsbaaasome .....
>....raJ.,aeaaoftf.h'..i" ; I wpttfl )Captal 7* dos, of the com- W.. W Enrtmi! Q,Tw lfU StfMt scar Mtoa AinleiJonei oft ;71tus1lie, wjio J if cream ati BlMayta ,Dravr.no
roe a ferry Wt'lM! \ tJ..J CIQ' aaa igtreary Melt? | n.MS for op-||the river and win hays bees eompIH.l accompanied th < tti.t churned" Jto I ; } -j l Coawv: l il IIHU I ; '
,'Paha Beack. bat wh eh ha'been sold I poaiag St, AagMtlae.. that It la'a machsmaller :j:i and ready for occupaner br early fall 'bei home there. jji 1 airal 1gaa. They will paint 'em *o a* ,

to the Sew "ferry P*.Ttne otanUngbetwee. city than Jackaoarllle; that at v 1Wo ". !t .. I 1 ito I I attract. Teane**** ream ta aU'oar.
a that city sat the ocean bearfi.P this eaon nf the year there I* no' bar three can of w enaelO .i. Perc* ft lardlet4k lip P&1tt-! I. lee cream aid also have ptatnt .
..... .
euem4 to have s+aQpgt Y", s,+femeat.f'hf a to latereat the troop la .traaslt. Plane your order with j I*ra will patht jour Karnlrat a'he:1DOI j i iZ. ;i ,' *
,'nbont tko laat of th* for MlamtTroptcal who wouli MOO get tired of the mow-J j I Hughes A OomPH,. : art vtle wayUnd at reamnai le '*" HOTEL ARRIVALS. S f* P1 Toaneaoe cream es' aalo atjBlacayno '
,: r reek ony of camp life. It'to also coa tended _-'i !1 '
i it.
pan- .I Drat Company.< laReadqnarter
that, tko camp ground there to laadoqoate t
,to the demand: for tko pUdag ofafveral i }: Bra. .. L| Dodge to* gone to Di ytoaft PIONEERBau..xra..rJL.nwr..J'grt- 11 roue
'ANCIIINT 'an1AN OOJ NO.r"J'IIe hiiadred troop sad field. manenrera -, I ii iiI PERSONAL MENTION J to T PrilftUidiuiifrleiuU.1 4. fancy ..., fr ttnlWliaon
; solent CIt7. or firemen St'Atgua-aadMonday I ''In JacktoaTflla, .....J1I. ample J I few day the will Si| Joined there 'by Laaderdalt; ,May Worley, Bueaa TUta. etc,. ft'Flyi?i*-- 7Ttco

wkaaebaQ *tko sad i room for the camp caa be aeeored; ,1 I R. W. Raodcc. (. I. 'Tttairtll ,or ptala. odl' and together they win ;.f .. r _
to Mml 1&
team the city to larger and livelier, which to their former hdn* I nWtocomln I SAN CARLOS : .
taw.acoompanj .. of the erieDBNICD ,a few tSars oa bulBCM.j F
participate 1n .eo+}t .j "
won'ld afford the troOp. greater direrion ft visit of severs]>eels with rela.Ittra J. A. McDonald, etty. I, : T '

btatial aadftre better aatlafaction genervnT4 j l ;'A.Bryan sad Mr*. F. B. Tuber; oft and friends | I J ) I I ,
S +\ vT *io are the opl.IoD..or the < Pi A perfect model tea feet '
of
ta aqncra ffundttJ.
{I Fort Lauderdale. are visiting thecity 1 (
PRACTIi pB1Yfl Q& member"of Campany U bat ai'theyhare toda,. i i 1 Lat sight a please party ooo 1It.1; the >alMItin and campus oi the T/aW 'II .
: |
Tbs,Rod TOP ,kaTefbeen denied tile'' nothing to do with the aelertioa:]4 I ii i lag of Mr.: and Mr*. SHto strobel; Mr.'and .: venally of MtooarL to -'- la the tine -J'jfcr

nrimece of pmrtfclng cc tbi Fort of tko dty'; aad alt they win"tf> win- :i )lr. and II..... Bin win to ap to ,:Mr. Blue Mto 'Oreea, and art: at a baa M,to pp.ada.as .' tasty wherever smigsd.WATERMELONSWater. j I Daytona la a few day for aft Indefinite; (Aaltmaa enjoyed' n 4>|lghtfal ride bathe I Fa".., .
aHaMe&ilaco araOable
a* other la t' bar, la the launch%lydo. .
1 irtilt vita relatives sad f ea4s. !
.They are to nlay> IUmt daring the molars at went ont ,early In'tbcerenlng A Urge oil painting of Vtee-Admlral !L'sUITs
three ..daya teatlrttlea* next week ass'are ft Company. Louts t tamed about 10M.a 1 Togo..ommaaderlahJef of the :
aecaWkn preset Hughes \;; Mr. P. C Clark has font to St. combined -
the
team
nndoH to } ....' j where he will take la Ue great Expo- .. UI1.I. Japanese ,Ort. Is exhibited lathe II
wriblo some
H tt
fk* aoMibla. > '' will Mr. | composing room of the ...
tkerder WILL HOLD SOCIAL.-Tho Wo- altIoL He bo abMit anent .A. V. Smith at >ny. -
Maerttaadteg to ,reapoaalbU from for playing ...'* Home Mteatonary Society of- the I]:,weet:: with the land department of American Weekly, the Japaaeao paper!(il I
nrokftWng;ttfem Methodist Cknrcb Soata.-win'bold a C Rr. cam down Bl.Is morning and which to published la the Palace of I f Which tee bought at

.? the reattraUoal How diamond+?et.If theycmM tko aodal at tko reatdear of )In. T. V. i J.- Owe srt,.:.e of the valued ...- west to Key Wet OII,f steamer Martlalqae Liberal Art at the World'. Fair I 1 I forced
alt and
look aaotner IflIt trilloferatagrrdfdfal
... Moore, 1 begtnnlng S:. Block aid ployeeeef MeOatro sad McDonald; at where It" Aid. b* win took
Fort" Owe 11 *'*' I
.poaatbw before bwtiag said late In Ue ......c. Palm B *cfe ta la Ue city today greeting after a valuable plewiof land just ae- R. II. SEYMOUR. i
um all the pmetfcj
bleeds sad traaaaetlaa ....1..... qalred by the compejT on the eat end
tko crack amatenr of SoatkAngna Law lest than it
toning I Attorney at ri6Io.
--,- oftketolaad. i .
Ftedda.--SL noOROTE Rao d.LIOHTHOtfl3R BOOT SENT TO ATLANTA.' -The I iI .'
( .. Miss Ella Orlgabr, aft accompUked I
re..... of Thomas Aa4. who died
; We bar three car$ of Win prmrtlm !. an t.o !lIMa aid r-.I
WD IIR MAN.0 last Snnday at Lemon Qty 01.oos.mpdo. |aid attraetlTo yours lady from Miami. YllmHJctuIa C..,... Parttcata, _.... as c--at...: Make Terri.
.. .. .. was shipped to his former ,dined with bleeds yesterday at the traaalt. Ptaco yojr order wthHagkea "--1000. keel r.ur aid fn+.. La_.,
,', BlPBUTmtX-Tko Ooeem- home In Atlanta this morning by ta- I iOvrat HoteL--.JaebaaY1lle MetropoU ft Company j !; tift hi ,......."IW.11.11I.. rt* -
meat n4erk Mangrora to ; .- ,
I : 1 j -
4'i expected in pmt>l| ..... or to- dertaker will tab Kiaia plays. where Miss Aisle tko latermeat......... Mr. IL Date ,Milter ha* bees ap from Hon. and pen C.M ,.,.....f Oral ; -
i'warww to reptoco Iko red.bear- oT with:I Miami' .,..alae One or four day who bar been ride g In the city forereral
Cape Florida wWchtweat a drift aarml sister at tko deceased who was ;with hU father.. Mr. H. L Millet.Boa. .- ..,.. retamed to their homejla eluliu You an incited1, fa call
Snares and death aceompaalod SmithNLViDtALLP
Mm dnrlag her '
weeks ago aadj which of baa "Ht.. tko remalaa. t;1'ropIaI' tile Brick\ City this MornlRg. Several and inspect our' sicet.ilia. .
been on. tko beach oa G! the.termh year ago is!. Be.;\t visited Miami
.l dock;,where jt was towed by, : Maws "D. R. sad Jolla Kalfht and ,both he aad hrt estimable Wife
> -gmm yooag' men wno tonnd It .. the < RAPID DETEOF TENT.-Aoaord- ,;'promlaeat business men of Little River ire greatly surprised and gratified j at

'bay. Tkto,eorstat tbsDe.l. rlftd tag to *ue tlc* gathered by' bin K.T.Blackman. ;aid 'who are wen taws here, wOI. the cbagg. from theno now. i iI ; M UBOOKSELLER
'way from the beadl and wan floating ., the taxable property of tear la a few day for 81 Louie.Wekbave I ----, L Cohen A Comr .
.Iowa tko bay 'wfcef Captala DHk Dade coaaty bas lacreaaed over. oi. Mr. Lee Russell a d'rhndrea bive I ;
';'took the steamer Maifinlqao and picked mintom dollars alias 1tM. Thtoanowa ;j three ear of watermetoa*t gone to Georgia to 4..the laminW. I

..: H ., sad pat It on ibe tmalnal *rbwhero the rapid deretopment of this .eertloo II.la transit Plaeo your order withHagbe a11l s4aig tint at a poiit.near Savannah. MIAMI LA : .! .._ PLRIAY ,
: !
; Com'paayj t
It to awaiting jb. MantroTft. of the Stab ; ja4.t; p'"' ts4wWt
; i
i i! 1

:

,,"> .. f .,-"' ..,' .
: < .-' '<" ". '" \ >'" ,. ',''.. tf '; i -... '. ';.L. ., _. .Jt'.-. .
.
.
r. 1J I It

__ .-. .. .. or--- .---.---- + .
t CO;NSEO STOfUCS.ltlAr4 .' I I A miaaaa wo ncatfti yvaterday: MOTSCZ.' f(|
I from OapC W. 8. Ptekornc. of the' Bids win ba resolved by 1f. C cia -'
fa .t VvaclMr'a DMMlatton d dOOM D. R Haakoll now of Frnaadtaa ..' bas eJork otroatt court until noonTnwdar.
a ::4 a tatol'a cl.rr. > art t that b* "... bavin 1 .. Arpst.)ad.. 1K -
cn..lt..DH'ad Bradj ,.... talk-1......,* wttt his rna W. H.UcOormlek. .! lor buOdlnt bride* neroaa K*=
to 1g shot the itinfMof preacher' : .deputy Catted SUM Maraaai -; at Tat tamdrnalo-a'.trselM .
BOTHER .' the !' was sJTen tt* noeaaaary paper Aadrrti''Avaaar' Bnfldom<:- arJL' -:
CONTEST pot t.men" | I!to> arrwt tt* ......,. makara, and b.'1 Blab their own piana Tb* BoardfW* "'"

-| J Ml for. Foraaadlan Jut eight Tb4 :vas tt* right to reset anyaw.tntnnait. ,i8 .
I(:men wan arrwted aad broncbt her .
they .ei* coarse, w!ne alio' ItroD(. i, '
(
:usrad a Whom arrlcnad Won
Their ek>){aenct via .,metime powrfuL 'I
Cbmrnteskmer
I Sometime* it .a* amazing' j j; noarlnc Lock, tt*today......for.,.n gav proBmlaary -| ; .1

There wu n not bJ' itinerant 1|IIhIr i saww u n-u KdC.labL Tb aUction ealM by.tt* ettoeU < f'
who one preached on th* Glory 011 j 1 John WOMama sad Cbartea aJa. Tb to. deterate* whttv,'th* 1111. .:
the Saint/ and tb. d *criplion of a. :chart* acalnat ttm all te. the they, abould ....* bond* for tMnletpalllmprov } -
i
aint'gloy r that. he give in th'uertnon 'Incited ..tta, and revolt by dlaobtylac -, .nata in tt* aunt,;* OTjMJfcftfa .
'I
2 oWrvea, I think, to be pen j' ordwa. Their cblof objMtlon .*...' th1W follow rtv ttommad/dbt-
e SO HUGH INTEREST petuatcd$ This i* tl. deecription, d to b* to U* a.at.e. C N. Ptekvlac.' lara ... for: street ImprovannaitWd
word for& ord: t tile mat and tb* aUward of tb* Teed Ire protection, and avvon\ ,
cav dantaalnc vtdene agalnat tb dollar for improvtnc and '
'wh I brethrei i, can describe *
.1-.1f ,. ._ ,r the gk rtof my a Mint 1 Why, nothing i aces and old ttat 07 would not rv tt* capacity of tt* teetrta lafi.: ,'".
f 1 'tarn Rortb on tb. vwa4 If tb* artaonra -' cam oft teat 1.sM& At ,
it It
t hole on earthen through the j'and yon drW.1, r....... aboard aa tby.wr* u.. only among froa bolderjtt ,!es-;

Jour heal!)) for n crowi inn' and put split ihemoon I(daaterona .... Tb eao acalnat tile conoMd to a omparKlvty,*.+i i. -
i I.anar.l an atro*(on*, and It warn ooa' 71 Voter bolnc Iang L \O i. .
manifested\dnring the closing days of the Metropolis under and pnt the piece -
was U.... bf Cbauataalonor Look aatOtomoiTOW '-"-. n ferg ..- -...*
Scholarship Contest that' .we hare, decided, to give away you M vourSfthoulden tearglown:; the .f ulrry wltnoH can ba hoard. Tb rlghbx Tb* Vote wa* at (bllow
the and it await *
another ratable. scholarship absolutely free; ta the person a body.kiet for* robe wrap and jid round.' to heaven Jour ? for an off**** of ttto natnr.* la ana rw siren bnprovmat. >.....(" ,.;

chosen.by our.aubscribers./, hare, Only one of !hdeI on th.. I&hUung wing* of the tem- of tlflM or .T* roan 1a'jafl. or AgalaW *tret Improvement*.... 1'-1,
'
I tJalt I botk.-JaekaonvOIo IMropofl. For Ire protection %...." ..... J '
'i' peat, will, be nothing to the I vl ;. .
n scholarships: left hut it is a very valuable.one, consisting. of glory of 0i! ,intr.'"' : .5 a Agateot Br* protection, .........!.. ,. ,;."
..\' -'. Senator Upbn K,Valhi to on an:J Por wetrla light ..,...,....to .{:." '
.. I ; I 'Ws4d t. ...tiJ,;HI j'omdal vMt to'.'Apolaealool aa4 other' agateat .lortrie tight ...........(iit" 'J

.. ..._ "...;. ."' .,..'.. t Xn.. LYcCoritiek.wh. 'was. 1 poUta In Oat acetkw jDCtko'Mnto. H.1ruJ Aa n,I1r QI..,vote was ;
look lila th .Uon of (to ...'
11iI. Yin no' Hanna before her recent I ao deeper carry on tb* i
;;= nurugellrr' tella with hood effect a water at flat port Praaaeola JoarxoncB -\Otoveaeat-rd-far Hi* ':

m< i''. It.! .r..r 4 :: fttnbt* atori.I**' _t lief. ,i. .M 1 1.--- ":-' ..-. .i, will.".... lrl fin Int.tet '
gtdabedtherrnr 1.I : UROVFtiartlfR tb h ,
: : to ot the.. ..0riH.1 : roa PUBLICATION. was defeated by M OTarwboiianico .r
I I
'
mF ri.*rtac 6b number CMC 11rf
2 f i1jC j' : >H ,i40ortty vote M tb*
Department of tt* erlor,'land Dfrarttlor Uoo of frnprovtaf .the BUetrto.Plant. t, l
< Ore at aalagvln I 'm, and tt waa.tbonioro
t ;t r\H' nn : It ,G \\3)\f"\ NotJca fa tloshgtared ..' i do M! M ofAkk .lf.
and that fcy a ..... tartar
IN\Vffi -\ of kla. Intentkm leas h* anal proof'naapport ,
: with this Nw.t tb*
L ..c.-We......,-aaC-

'.r--.rt : : I / win I k*- stilehf.wzJolntttl !B. MI' capacity ami on ...

..n 2mu)=lIJJ (Vtrtkal\or, RUatinj), J J >r, O. OmamUHoaar. at km'''.1 eolRdjttne.afta. nrdi "U.I' ,
NU. tl'PlZtUt""C.p'' ia ei'UUmi: J.li1111Ot"Tti t w. .pea k I
.. Gra.$ "U ). .. i rhv.on ,.
: .
) t !!!:!!1"r,_ ..okkftpi.c. F I lr LObarn.,1. Kfxon. of/OaSor/rbL./ .bSltT < 1 LJW..i.II'L.DU..um

t +y Dottble-Eatr1Bookkftpi.c._. upe.ing Oo.liir. and ClaarchlC Boob.. .,for.tt..M 1-f aoetton'tu.,Ttwntalp : '

ry -.-:-1iIC"" pU rs .: -- -. -Mod. n OCc Uclkod I M aoatt.KM*f1 oaaC.B -11 'JULoafa ...., ...:
4. pKAtr. '
I I ItJ1.J.JU seas the fbOowtag wttnoma M J. trestle.........
) ''eUa : ...... ,' .. .1' '
:, .. pave his _u..... roaUono tot ear (
: 0. von
.- ...... .. ,;.,.. VY.I ELits.1. vittM OetK: tMSltac ,
:aad cultivation of all tend, vt*.f
s' My tntetecaCtfgh: ; .Mat
fi r J. L Walker.of Btaek .....'. fl*. laces Halt Uto p* !. ArS /;

: : Charloa A. Coaaman of Black Nee; I taal,8rriit1f11t.hnr. ![ t.e.t u

; 'if. cli*: for ftts Cmisis' 16 ru.Henry Ooaaman.of Black Point rnx =t'.tldb.eeet.t Rear.n ? I v 9

: : : wM .nt ....... 7"11/f1ftt1tt..

IVeJO bQ[ 'not ooe. cent '. 4 11 tt H. Hamaon, .'w of.'Black a lt.'pooR hio::;m.. :';1.$1.s....bolds... ..It-7-y!dd ':'f-":' ,


,. ,- -. .. . . massla
i L : .
rt J1 1. ---- H---- --- -
---
---
.. ,,' \ .
'- I --
'
\ ill .Fier,..:to (gire aH..B. wj**lj ebaeeet weihare 1 ,. ewbt.ranedwkkai r, 1? 'II..,.::::.. ... .-.. Y.

\ ) ,tiro'S risla eat this. se&tenfcip jrill.'Le"Ve he' wi&Rr'wJll ,. Irivhtainfolhe jWf 'a b entered
Jlt.Ji... : n_ I..k of hi bat J'
.'. y.v 4e5.eri+kea'oa cat from iCefropolu.IB ,II rer I !
x** eevpeM the Daily pout. .y sd. NY: t- Glubb
: tW way.it.:Will cost;BO one 'a'tilde! cent to .cast a rote every day; I The.{ l of the ""t"' to re, n" 'R'fT

: CovpoM meal be sent in: any time, preferable at the end o{ each'Week. :.Wither .Ninaa.W ." '" been 1WJe'rein .. ... .. ....
[ w o h>lp."l ... J .. _.. ..., __ _
:j '"I haf\:\ry iitilf I. do" Mr.IHanria -

]1 Use. this' coupon in votingC&tfiM ilaw.r r. .tied-I with n quiet raile of r. ,
'
'
... .t'' "1'ken,11aid the lUhnMn, Tntiie The of Dade ,
mvt.0f. ( JJt cut frvm the Daily [ Ur fir,! yes: Iti very little } people County will want all the hew
.KiMRi X: 'one lJIMr will be.lJ1IN1 cart aboardoin'' .Bare, ft'a the monA this year as it is to bean interesting. one because

-----_. ... ..... -. _.. .. .' l.,. 'nt al"' -Deiriit fiew..Trib.r of the electionS

J :, -- -' ". 1.: ._...., .. ,. ....\-7. !'" ..... r .

: Daly: MiMii Metropfis Scl '. Contest.Yokfr. I .-eflrirftw A t+:....... t.Mtary.' NatiOQal lSlal Inir Jitlr

.. story lit| told of Tara
:.IKowton ii| hU lounger dare. aa Mr.Ifontan .
.' !I fforr when. .. WM secretary ----r- -
to IW B. consfeld. In 18 W
1 t.it des .. (!are the Fenian ontb'reak' with thoCterkrawell The Metropolis
I, I eiplo.2oa{ and the eone -
I.. .....t d latioa.t th. nei hborbood. Has perfected? arrangements whereby it can offer

.. ., I .I.I TKf prieaa.wtMaq walked such attractire rates for various ,
au.. fr"4 $t;. Arth r'. dub. to a ttewspperatltatthere
I fuhionabn barnM niaker'a in 8C : shovld be no excuse'' for people remaining -
b- 'pJantet* ilrfrt and .., at ... fitted in ignorance as to the happenings of
PCTHJCM Moo derive to compete for this .cbotandiip hould let *. know a. noon a. i with a M$>af INIa., girdle from the ear.
; bt*w tnat.w. may.nno nce their nan e.. in order that their fricnda-.nay know they are i j which oVpgtded two enormooa pock _
in. tb* race and way bare an oppnrtunitT t. help tbcin. Tile time i. 1IltteS.1HI thesou.etuy eta. Thug equipped] he drove to
cnndMatc begin to ....tl the better will be hU or bercbancm for.I..ia,..
1 Downing Mreet to ea hia chief. -In
beaten' a)me,,what ia the?' w** ,

This: Coil5t will Close Septeikr 1st.! 1904. 1..1.t the exrlanrktion... pi i$5$ replied of 10 h.lf'C'ftt.ry.tied ..tu." .. RAHThe [

:""to ditrihjite large'ofTUrer andI f .
.... M HM 4ate M kw ttia> M due di"t at it bcbuore* all wh.,are interested ia i Uth ir ad. i : to I Daily Metropolis bee
copper hcUerker4rrell.ufferet+
ajKMoe_ tw be ...." a ad doinf. It i.i mothinf fn ..Jlet..poKa to 'give tbe< Scbntan>hip* awaj-ontbe omtrarr, ire rUle I'uolll value for ,I 1 When I : -
placed
IIIfta a.d aw reoeirrnj 4bine for them-t ..c want t..a\d some wmrtb; yo.ag DCTMH, IUTC. torn mall S ;
iMtpiNT him*r Ier to rrt a raJ"ab) edadtk dt. and. .e-ka>w DO getter..' 01 KI<10.0OSeraiWeekly
% M>ct a PCTXIM tkaa by rote. of o.rrcadefr i i : : : : : : : i t, : :offrIt tIne j _
Tae | Lord Rowton thit
:
I Lord Sher ronke.w'al hit fl.... Times-Union.5.50 ,
HE DAILY MIAMI METROPOLIS :tin to theh>rerage: .alipla!i nude with "
Weekly
Metropolis Semi
|
:his hon. ronnaL I really! tee n* 1ekly; T mes.
I I Union : II
reaMtn s Zy Lord HeacontfieM : ,,.00 ?
l .r'nleo.Uw to cwrer twth the zu rraland !> "alIIC"'* field i. a war n t attempted by any E,honld HAtH-reate hit riute. seer..- With Atlanta 1 twice 4
other paper and it. .ubi critin. while prttinjf. the fnllekt vale< for their money van aid tar)' a /Journal a week ,li.2S'
:some worthj 'yank pr.o. to e i.ip for the battle.4 life .... : S a : ; % : 41 1 : I I IlCtr ,. WithWeekly| PalmjBeach; News j
t I h.Mrtn,, ... 1
.... I i W. J. fUmpfon, ;4ho ha. had '

.. J 'for MJ,other: Iftfermatien apply to the office of :.tome and other espegjrnce tyetion in* of lrfhitt feud count Und Old subscribers must pay-all back'dues before the)-
the t
I' KcntncK can take advantage of these offers' and
of wa talking about the cash
!'{ecnlUritKU of the ndanUiaeen..... in advance must accompany all 'orders fof
I "One AS,," Mid hej-I wa tn.k- these combinations. j 1"-
'Daily MtaffiiMbtrQpo1Z
? : ing inquire about a nan who lid
'i been neon/ rndfd to i ne a* hill W< ADDRESS
for a ratftr n II'bit position lMiami l-
.. but of wb<>fji I !oar net er heard.
r- -
'-Z .. .-:.. : :;;- "J]le t lipt a very w H known nuns
r-:: i in the comAanhv, i I. \r I a kr I "'IfcbUjhe ain't kiwwed ea wl)'
and 484 Twelfth Strut t Florida.
li-nni I es omen? the tea *nee in a tone
ef apoIoxvYfrr he balnt titled IH i

.. .. '.. .-.. -,.. .. .- .-, .. 'I''+;tats l yet. tat bi mighty I promi'InV .-
-Xef York Thnc t *.

I
!
r

.f
.. I


i 4 Y -} '- L ,._.';1'J c!!..... .__. ,...t. ...... ,.,>.) 't>'. .... i ....,p ray. #.!. ""' .p""""'...\ :''.' t r'n'; r. "l r q'a..* ..... '!' )' I "f'..'.. .",. : 'r'm"_....., "if,>"'I',,-," ,1''''e'a''';'a.a, .. ..,;:':;;<;,. ..r,'_. .,r.-,,,.,. '7f"yi.s '.(": '"r...'.. 's-,'-'".,.arsZ' '. i .

, I' l .' 1 j} .,.


., _. .- ..
! -- -- -- -- -- -
_.._ -
-
---- ---- -
:;,

; ou haz-n a lwa 4 F 1MZ \ a. LT .
-lam ,{ t Are You oing"tq Bgild'IF | >: Notico .It terrty tires taat tao .anltMd a ..-' .ao..I"9

{ ZITKCTITX: : MAT 29.1904-! Ia wtta.. .bona[ tH ....
!. ..:... ___ ___ win oa Jaly M. U04. apply pieties .
.0 hit tse lloae7, wnila S. leaaJap to hart kerenato tot their haada oa4
6- i X.rtb sad
M r act t-I ore i t .I
3ormor of tao Statt rf seals this tho lick day of Jaaa AAT.
so, OR IF YOU SEED BUILD. )IAT R. Florida, forjrttert. '
.. ,
.
V Tao it/. as k, t." Gh\-ttIP-Fi s 1304.
f
-
-
I .Lq Ip.n.tt..a ::;j:::\Ar:=:Ya tea,. -= .=Itrr": tot'Of'"-A1Y''KIN J>;rmnbootd 1ut-f.ihe'rc !of lbs patent ItHle r onJUo UttitmU_pn>poo of 4 Florida ehwtet, ff TATCM. (SJ
.
&r.-.. ,. M., It, ._ Ar atlaata,6S.. ... ... a. ., .... ]f...,1(. BABB. (Stag
eW AI N. lie lteret..S .
ig: .Ar Ca.r+a. kf lm4 .j jl ..
_....... ... .. 1) f *
'" .tGt .tr Uref *2I all. .W. anBL'TATCX.:
Ar N..N1e __ j i 4..a.. t ,1 Caata..r' l-.. 4.r.ells < A.fr l(OD1ONALD ) ,. :J. H. TATUU..v StaH
4 STATE or
: ,.. .E. M. RABft, FLORIDA.. A
"AI' R1rYr. r..t:; .\,. ., =...&.0.... ::1'tQAC: COUNTY APertoaally
"" lr .t .,. 'if J_;L ter taa.t..aa4b _tia..fs.r. .._ y \ ,.;11- BL T.A11Df.Iacorpontan.. OF DADE. ,
.. --- .-. f Ar c. III.. .... .r..r IM,!. UooloraU I. b. r. .Lath*. 5111....*, Mo MI,>t ,Caa&t" Brie appeared before tae,j&
_,........ ,, ..n -'SFr -f .
't
AN l tw It 1.0 .a 1.0 ...tPlaaterHalrEtc.. trted notary puUw for .
Cs Yam sod the
......-. ... k 'e ere Aatr/..Rq It, ... PaL-t_ eltierAve 14th s f. CHARTER. State of Mottoa
': : *" .. t.U&l ..... at Urjt. H.Tatua E.: 1C Rabb aa4a
taN..1 hI6 : 'l"I r ali lieu: Lal'I\ CH. rr fi 'ta. We. tht snd.rstsa.d. J,H. Tatua,
1f%e.Tat a p ._ .rt-h a.--". t t t:: .,. :_ ,; .!: : ,.:: ::::t b &}lb?jttl| sad H-a-Tatai. ii\ c d* known r B. *Tataato, W wen kaowm aW a
>
=:: ... c If a -- "' --- bra toibt tai .
tot oat.ertboo
;- ...__ aw ... n.Ya.... & AT :_ a tars M'and rMlotati tkf dty'd XaaU. : pereoan
.. ... Ar D.tr.it rca -- CH"
ew.fWt tsar. to sad who tsteattdolaf eM f4.
t-: .J.-- Dada ewiaty. nortda. do aorabamodatt ta
"' --'- : /
r ;:: :: :" -t-tne : owMlT rof tkorAir ..uea..o totorponUoa of

.r Taw+rr,- ..se,._ n.s.. "Ar' arw_In, O. ._- ..JIIctaiiii sIN..r,, '..".. WILSON'SNovdtuJVYorlfe parpooo of foraiac a wrptratloa tat Cord Keeley laatttato of ........ sad '<

--., .... f..1r 1["..... :; ...., .. fl...4 ... ..................... us- .er e ny tctoowUdod- to ate -
f t"r ., lie a, '
a..wt. ...r .q riv ArM.LN\m1le.11I.)10 11--_: .... ,".. .r Uo law of tko Stated Florida. they"tneattd'tho OBBM for tht
.. ... ...
.
,; A c._........ : N[". I M. 1N1t.rM..u....' D.11f rat + Tao foDowUf arttetea of laoorporatloa poses tkereU whtrtofj|i
r net r-* =::.s.: :r7, ..utlt.kd tea.,- rur--r ran... : aart beta adopted ta ttotiaMay 1 ka" t
[..crew, 'L: : hrwf et.ft.a Vu. = ..' kf the mndofIcaod. .
...
Rats bail .
.. tttvy sod
t..ttk t" .. t sad eoattttato tko mycUl
:: = prufuniekarttr
a. .. ._Q a Ilia i .O&T1nl'Kn' '..n < .Wtoa'Nf"' oC tko .btoadadllMarporaaoa. teal at Jdaml. norlda. DIe '
.....;. !Co. .., d-. IX lilt
lJt"'I: :::"Oa-. "' ..- :........, ... C wire. w dart wl. wL .. aaaM AKTXCLBLTko of this eorporatloo. ball I L .

F..7f"J:=".':L_ '.' ._ -_:: I:: -y t all bt tht Kttltr tutttatt of nortda; Ito I Notary PahOo* State of nortdaLana

: -" ...-::=It:: prladaaV ..... :lot'..... akaUji bt I .
A
,1'r"'' hit f 1$(* It ".M.t.awr....... .'.. R.S. tko elty of IdanU. Dado ooatr. F... i My onttarttaloa ezlv.s PeoraanM" t 1

: t1His JWH.r-: rlt- ; J oosrTSacros'ts'nclsa Ida,.I.......; rUelpa),k...... o.. i 1o' -'
a
Plane and S* *alidaa. than bt locaUd ta said. db. bats tko I ciUlB.rvu.1i :
g ..ti "r7,. .......u..... said Mrporatiom 'st.U'kan.tko'POVM i, .1'0& aHfltlVATlm' !

tO tfOBMMt ...... .> Mf. .' !*. i a'O. Hlsbto. Dnaitat, OB. .::
&&alYAU.At unlOJrTI1.U.. .. .. ...... eomaOot of.tko Stab of form .Dot t UUiAboat kwo ,... t a
'''r-,.-Efj __.... ..............-,.h d ; a4 I,;'tbd'M .., ....... 'wan kid Q lair too*. asestbs ,

,'r Ir-_ ":J; ................."".,.".....,."" Tbe"I. antatal aao ...... hraack Iaattattt. > :i '"saafsa.t. I Modi BaQvCM.ti
I.Ce eatatoca1dPioneer' .... aad ...... at aar pot t Lslart: oat ..... tool s+.. I
ipaal >.....t'Ia1d T kb&I...sa saIL I. Ia.oUd. Elsa wktrt It mtrdodro: fls ektortaBr, rttoaUatad] K to aB

C. .... DLtaiet hiesfig AfTOt' 191 W. Bay.W,'lubnYIII.t .Tfc. I', .o.a.sew taldTkt b.ds.sajaaruss tag Aval like a j kttoa.IM, Mm'tLMk :

c.-.n. .. 14 y L*,L TAIW*,G.1.L .oV U. .. Sol* by Bat dmCtt >ATwo
(vaorat aatart of tko .......
l ;. p. T.Kaeon MOMA; A. e..P.A .
: E. L Fort .ell. ta bt tratJaeted br'tald'torporadcaakan IIIft'HI so
.
': ''rRop.n TOR. I bo tko stabll kiss alatataaadoptrattai .., a,...;;;;;:;bo Mnadtnl 1
: .i ta lbs State of nortda .. .
Tow w o amaa :
:
.. HswY" BLACnJltTBlIG. I I of cat'or'awrtf XMlcV'taotitatai; *wo know aow H :hotphtoa J,... sest.
': B ..war..1 Qarrias. tt'.k.. : tile tt.st. fie:it sa y..py a.N
:!r1 I Hoteli.'A hell to stdpsras.4 itho site of.. .
B 1 r >uad.Bepaltla Per .NEel tba rys
; .... and :
'avenr
.. tobaoM kabttby
ltkWsRa..t fli tlajf *.B A lltkDadeCountj Pli.al drac ., ,
.tirutr.; :: :
.. .. An Wert o.anaked. Fln.cls.. \ tbs:_*_ c.I.r.w.,K.'Xaobv Opaajt ..: ,.
RenMdtea std awtkod of teal.swat. ttatod to too fettowtof
Boo.l .a sdaaue D. tho' otto tlgbt'16s not tko aanw Three totat...... ,-. ,.4........Iotz
pp ................. ..I.......
J ta laW State kartac. btoa acquired'"lti'byparekatt'by OM 1..,..........i. ......... y. t ylr.P.
-- taM hostFOtstoe><
.
w-- It.It&T also eota.t sad,. tla.daIs ":Pe.1/Mtir rw.

: Abstract .d'with for tho pkrekaot sad oalt'ofpovada. an and tho l raoroufor?{

: : 4 1 Robbins. & Ci) .Cot en...: ,.. ) :......I__ oM Mz ...ar..1........_....I...N..A.&M....$ .
t te .
; '' BMdleal. tad surgical appttaaoav > 'WtWIUteoii'ye* the ....Wi 4
i ri lys I and Carriage *_. .r: :.: aJrttrs I ; apparmtot'' sadoat. !otto/'otot! Tl.m htvraBrouttBtxaMothtftr.-Caloo and .u.j k

I. tatplor pkroklaaa. nrftoat f
i; ii :pofitar3r.Quad' :) .. { U,.. '... 'atteadaata' '..-a'1 ....... .; N,1
tad' S tiYKLLJ3VILDINO./ MIAk l.FLA. ; to tht .,,loci oflattltatea. W Oat rearrt........... : .
proper ,
is remembered long' after priceisrvyo'EtegantTrains |I 1 1: .' It lay'aJIo bay I ,sad :e9.bo1d I Tbs for-. teoipriet :tJt... ... ,mot

I fe f'gni''oat3' .tit ..w'r .tncctbOri.Seshche.aid of cowpfeu TItle;! to Ab-*ar':, ,,UMy: rent sad .... ml ottate :aadftrlftyoeatttltrarlttof.1.b.daUy.rooiKt* ...
t : whether'ad :::
for tat orals
If pnrpotttof
I Iud la "v'oaaty. We own cbmpiete tht Mtbo "'i6.II ...t.
.. _-A_ hatrw .. t _' IaIIA,2 tht laeorporatloja or otatnrUt. sad fteojI-W, ,. '!" '
QK. tty .-alles' t .a BargatI L tdtrssq J cord of ,Dade Oteatjr s : t J c t t. s_ vkf pledct ad BMirtoft wm."io.. .r:=..... taararBertl *- f j.k

I t...w Tw.. ... .f. : .t r ell,. Its bdebtedaet tko tamo at aaatmral I aend your eotoortptioat tf a*. _
''ZTVVrw .'6tsNl; -- aaLiatatS; ?'1 person aUcht' doe It any alto la deal. alwayt. at.... .rltta.CLUBBING .' } .:.

.. .- eontract_for-0. trtetloo of.OoJUhltbMlaon. i Tat X
- = .
.
I- \ 4
-

or for tht npalr. haat*, alaaf'biindlac = Eai ;=

: .,.. =:a e...... = t..t Gf.: uoa or'buddfi tar 'Yfiitt .--1-1Fotr
i : S .. 'aeqmlrt h}* pnehato or otkoN '' i
Con> tra :ng 1ecttlcj also for rack pvfpotet.' cufrs. 'Nt Walilc 1.1

I f ." .. h. .y "T 1i aiQ o. ; Tht said. eorporatlon UaH 1M bare ,. Best SerTkl I. tte Citr..

H Air .. : {.a y- -- s Launch Supplies, 1 all tht power taherent la bae rp ra- ,!IL COLBY. tI Ptnprktea.1

...i6.. & f -=' .terlesSpark Col s. Etc. dons for proflt fader lbs teat of the JOt TweiM
.:. ,IC / 'nle ::::: t ;; | i IInMI. j jI
I' stab of nortda: and aim bo udor
.
1113 Avnue C Miami' -Florida lir
-r eAj Write prices an liabilities sad rettrteUont tapvoodpoo. I
.. .
--- ---- --, '- -- RATES
for
tacorpontloBt proitt br
; : ;: : ,
as '!L anL. en, SoulTie etI. ,t the lavt af said StltLARTICU .
." Richtd FREDK.J su MORSE : HI-
: : rleigls ;Washington; Baltimore, .. ,J
ew..1 :, : Tht anovat of tko etpltal stock of
: said>oorporatloo
: : .dLl .-) :I' .a0.(1 'REA; : EST llE thonaad 'aollara t tl.IOUO) dirldod Von raa tare money

Daily. -; l'l'riO Into two haadre sad fifty stuns of ib, tmcrlbiBf lotLMrapeT'eI&tW2Dt .
; : < .' ... ." .-. ,' J t tho par value ..f cat kmidrtd dollars .'J

ar t 1 stock be paid for ta eatk. or la
sty
i J'Io' oi1n Puf man';, ''' : 'enCL uj.dJ.: Miami Dade Co. Floilcia. j labor service. o. ml -
\ .. .. mUI ,_ : property. or ; l THROUGH' THE
1 'll.Y f I.' a t,.. : La 3-
'ONL; = ed by the board of directors at their MetropolisWe
; 11 M 1 Stet meetlBK by reeoteUont regularly

._'t:_..... &._J tttse tt j I IJ Orlt4, } p'I' :F.'W' HAHN, .. entered In,their 'D'aH.ARTlr.LE' IT.. I I \ I .


triai., _....- ''.rr.. +..tii, _...-t This earporation stall hare perpetol .
Architect and' txltteaet sad toeetMkm by. its We can ,
Ii .... : .rra .a 1"g.. .ttot4w ;' Buil ler rtYC'I"
..L, f flSj k rorporato aaat aa: et dissolved tatht thgDaily Ti....
10.t l', 1 now havnley ctnplojr one of the bmt nanner pretertbed ty law. Galen and Daily '
,. draftomao in the South, and am tetterri ARTICLE V* 1Erir.rou.'
for
0.1 MH MI&Uimm "" f' prepared than ever tot "(uraUqinfl pkA The lathe* of the eorpontton thallbt
La1j Jilt .i 'and detail. lor>ood bu\:dinge. 1M cat 4| ccaitveted by a prealdnt rtee-pro .tlo.00 a'jrcat. ocbotkforimoath. tie.
nrt work. etc. I an now b.eadauart ..
C, BOYLSTON. Jr.. Pass. AQt.u r
ideal leneral maaafr, trr.tary.treassrer. .
for turned work.cn.n .*.injf and all3w for fire dollars.
"' f
"R ? + .a s .
sad by board of three dlrwtor f
a
nal! dime
) -y r1aaiDt' milL P *. aad each other seen sad

agents at may be hereafter. elected orappointed
it ,...... .. .. Seed me:your order for doors ancf> win- -

t.---- -...= dow frames ballusters brackets Tht oOceri than be elected at the a
; ,} etc.
regular aaanal nteeUaca of the ttoek The DailyMetropolis .
and be convinced ?
MIAMI
: RKO' FLA bolder to bt held ta Mlamt Dada r

It v. .... eooaty. Florida, on tbs feat Uonday I ;

: .... .....;., a ........ .. l of May la each and everear. It..sales -
t' ia.L. ...;: .- .. "', Nt..tr..d taatf ----- .. - ----- --- ,
........- --art.c--- 1I..w -". .-* .-_y,.. provided that- one perm atayhold
.... .
...a as I. .J..... b a 4 ...p .t .r w .. say 't.. of said offleet. The
: .tor.t I'. :a.es t... .I..tq wts. Atlantic Coast i
jjUttt- It... = == -r- LlneJQvkkMt'eaio. aims of the oSctrt sad, director uJ L,
tIiS .. .
CIirS I _
1
lt vl
.-f: > ktar l <
3jr7-jnyiS -- Tut.. a who thai ...... Its butiaett and
ill Krt
,'.OW Ie .*:iMSvaiMiCwt fMlteMMk Wtov wrf M4..,..:1'c1a... : : ,T n. slats of the said. corporation sad
,J 1111 -ur.!1rtm r.saM.n..r..d; wmw .r MiXij2 Moot ox eDoat MTTKO Morta. ,last | were via '

:, -5sss**+**.=.. *-?trtj ,'cR+r..--*"........{) ATLAMTTO WAS LINt: Tko FmatoM, Now York aUt"?jriarlaa iipfxiaL their raccttton..... at than their bt elected Ant aaaoal by tIatttoeUoI. Stli.Weeilj.I I}j-

: = load PaBaua Data of Oompartnttat BtocpUft Olalac aUpboorratlM Can.ofoetrie .
taeetiac art at toflowe:
"::- --" Kchtod ttromtBiMt. .... 8C Aacoottao lacy o m Svadar at U Pretldeat. sad Oeoeral Maaacer. J. TIleS-... j
AMarrtr, N- York 4U: P. II. foIlotrIq taT. J Titaau "

M ftrhfJl
1' .. Dtalmc 'Oara, Uaro JaekMaTtHo at ':00 A.1C. d&D7..t! New ?jet 1:90 Secretary aad'TreaMnr.B.lL Ta- 5.50 a !gear .{:

; '.Xi. ro8n1Dc daTe ff J i 1 taa. l''

... .. ..... .. .... .-........ .. ... .1 t GkJeafa wi FlorMa UaUUd. solid PuUataa tabs ot m4'lP.lI.' DUJa aa4ObMrradeat'CarVlMToi ARTICLE TT. ss '

r '\. ;;. ,, JaekKmrino taI7.. Kit A.It,artlT*Chkago I:" .'The hlfhett aaMNat of tadebtetottt WceUyMetropbaadSemUWceklr :
P. 1C MtowtBff ..,. Tto. trala rarrlM M. Loato SUtyor.MTMas It. Loafs to whtek tile corporattoa It&T.at any .

e 1HP.1C 1 tint tahjtet ItNtf than.bt tea thoataad I I ..
Dtxlo i'bw'aebok ltle tW P. 'U. 4aHy. ijeanlMIcoron krosgk donara. ; I :

to dieaco* .. tt Look rrtrtnf Cateaca ':ll tfTlC, 81. Lome. ARTICLB Tit TI.. V s'Ips
1:04 A.'1C foHowUt montage 3 j Tht aaaMt sad nttdenctt of the both o.-year atF .

IIST YERMIFUCEK TaovIekM fiat *r..'tear aad oo.-k lt. boon to CkkatA ..... boon U t tntocrlbcr to Ito capital stock sad ..
.
81.LotI.... t.4 ... lo r to LmUrffia. ; 1.1 1 tht anmber of shares nbterfboi by ::1
t0 Tim 1nlorss .1i i I I etch art at ttllowtt F 'Two'DoBan., 1 1y,3

1\.I.ake :aeS: 02'1lBYr J. H. Tatnav UlamL. Florida US
as7c..LL.3DIRTC. Zilsr tat r a.
JAM $ F. ALLAeD $t. 1AMIs. I aa***. i iI
.!' tl.V. J f I K. )I. Rasb. Miami. eta, a stalls, '

... ,
B .

y Y

.iI.ar.. .. .... ., .", .- ..L. .

r t. ,

I .I A r t ..: k I[ii I


i.I ; ... .--r--:. ': 1 r- _
I,

( I ::1
I I Ir

if. .j 1 1t -

".. ..FORTDALLAS'NAIUONAl' BANK... I
.. - -
== =::= -"- -r--- =-.7 r = = = --e--- : ---


: Designated Depository. the United States. Capital: $100.000. ::1

I. f'

) \ ......: .iL ,
: v -t II ; \ I' I';i : .>c' l.MIkMI: .yTO FLORIDA, JUNE 15th, 1904. f {-.OUR CUSTOMERS 'ANivPiCHER!'ERIENDS J> t ,: } : '

: ;. r


The called\ National 1(Banks in the United States '
._ ; Comptroller of Currency baying :;iujronjtflyj for a sworn,

statement of their condition at the close..ot business June9ti| ] ."t9Q4;iwe: take: pleasure.in calling your attention.tolthel7rfl4W '
,
__ .
following. condensed. statement .of thlJ) \ik-. ... ... u.1. _.... ."... e : I. ;

t r ... i. ..f ___._- -..._- -.-. -- i iL
ti
.I, : .... Y. ReSOUrc : .:.._"' ."" -.-, .... -.. ..Liabilities. t.-

.: ,:...,r-: Q c. Loma$ an3 Discounts." ... .,.. i Lt'i'I./ (II L { i Capjatfta. .t :... .. .. .. ;. ::. .. :.::s.;l oo.ooa oo : 1".f. .

T .' ._.....\,........_..... .... ,.. ....... Overdrafts*_ .*...w.\ ."... ......:'".. ... ... . . .rrDi. .. 911'u .' $ .' ....'I1.c t.... ... 1- 'Lai' j.1"g'a!.
Si U' _,... . .. .. 'T'
.
.
., .. .. ., 2,000.00 .
t ... aaY .. flStR ,' ,. .. ..
It U.
I I. .. S. Bonds.to. secure> eircularioA VMI"""' "375 0 t 1. < .I! 4 ...... ,.....y. .
t & ... It 'I" CLilPdeCounty Bonds-owned-. .!. .. .. ... .. .. . 000.00 \: Profits... .l'r.l./ UJL.h.u.1..u.i 1.46.47.1t 4.1M..I '
** : _
Banking it-ouse: .' .. .i. . 4J9'* k O*r ;}. aw. A ,. iJ A...1Ab; *!"'" 1 4i1'l1t' $3i :- 1' 1."
(
"it : J' 1'E f
.. t r1TSb; ()11': .a..w.. .Hj.-nd.,1.t.: : -
$ < J J.J 1'71"e A...... .. .. r .... .... 2 1'000.00
.. ; .. .. ,
It. ... / 1 t '" -.. .
r' 1 t"' t"\U1I: It'. ..... .... ..:.. .. .... .. .. 21U11JI'-i ,
1 '
iJ.$ 'Bonds owned market'Vsiue .. .. $36,102.50 "' .'
a .. -lr I = : ; : ;tft'T' ..rl ,.1" I

.. . 'bm-U. S 'Treuurer. ..:'..'. ..... "1.250.00 ,1' : It LHiot ... ': 4 :; ;;'.- ......'. 'll 8
1 ....j. 1"I. + : f ";:..;rr, ..... ". :,:. \,! lj.k5ifJ'J{
Merc lants+ Nat'1 Bank N. Y .S ... ... j
::: ,( : ; ; .It. : .:i.*+":** .1 :._ 1..1--. ".--1".1' ," l't > ., "' :

t North.American Trust Co.... N. Y ... "i85.10 ,d r .I'S..ttovA..COOcIO! .fa
r .::.:.: I I .
+. I' \.
4 : M ,.," 'J i. C.n1pstcTrustCa: ,N.- "1.3.1'" ...: ::' : .":'.. ._.' 2.120.49' +... ... W_._ -' -- .. '
rf
,: 11 ; .:
-d '' : tats .
:
\ e'. .
t'8ank.ofJacbonyj

iei 1 -.J A ac,N..1BWolj :, .m.tJ.IJj'k{ ) I:I l:4: <.IfO" l' j OQ 3& enidofl, .


j : 1. .. i.meraunue-Exchange Bank of Jacksonville. 15.96Je7tV"J'i-n- : 3II-I
., o1t r.f..rMO b.u. li \1

I > *' State.Bank and Bankers. .. .. .. .. 17,412.55 ... I ;. ,,' := _: '..riq#)

,a .> ; ).. Cash in Vault.... .... *. ...; .,... .n. .. 14,98'.16' : 02.094-5' ff' ...Respectfully' : ; ,

-' .. '; .I
.. .
: 5'. I Total;... .. .,...:..a.. .:$4I1.N5.5. '.. ftW.M.8ROWN. f\uIjut
:
: '
4 ; '. : t

t > '" -. .: '. ,
'
\ -.J.If. : 'Mj. ...,.... '. : : ... .
i. ', ... \ :
1/" .:.. .. r:. _. : __ .


';( '""'- ." ",. ,
-' -- ..,.. .t
-- -:- --
'.'fr 2.18AL PAP>EE! .... $.. -- '... lsteasatlo..1!, tick to It Ilk. ft .....aeiit.M boats -ILARSHIPj -. '
;''I'0 I..o..l4asttos el 2aeltlaL Bat ....1, bettor., H. Mo M how beior'rb. i iI !"'. B 'l...:: Iw.w 1Malai/ {
t.mptaBowia. Baaers war* flat tor po. \M ..... ot this KM 01. sr, be=tas 11 bat bs ..... 'epesd aosay- Tk to rfrtac yoaac laatoa ka aa : otci Ara ;:Hk i a
ttattoMtoeefetarkw. De_a I---t el Oe ......, oro.. .b-: Iota'of It Soarbody'....w,. .otIIft, ;"t iMft ..../> .etw.5tlo.. t.aty. n., .. ttet,1s vassal okp to rasp n- for tb* f&lanUp U.IfotropoUa wffl) S. !
j,.......,..-... JaaN .w.... N a-meta past fI---. Is. Mlta eoaawwrst.4ltk' kto XMurw *'- g1.* awalT"w September 1st. sal sack J Jaaka GRAHAM. Pra.rteto.
1Gorts for.UM eartaja Iaa4M. lea n. fta& vu s"..aa4sd Is lbs ...,., Im Ik*' a- A4r.rtl- Mr MOB to aaatot k r by tag
....... B ...u;;...... sass at J...... TM ............. tar'4ocMl Jerk. It P.IK It WdM tbs Totiri eMpou (jwklck appear la j jaADMNELAX. :Eliscayne:
t i:' tTMMtr Ugirui I. Ocrmaaj. Tkcr*'I!yell CMtlr. *t ..... tat U* Mil .. tbto pap<: >r ry aayjM88 i
..... G.4er w.M .. -..: VM ft' (*..!.. chOTM at 4lMpff.T L''!I.....,., It *'- 4r by day y..rby XOA TOODWORTH.cbolankt '
$1 s.M tM'am* U e- fO tU tars, of It a* ftrMtndM'trM* year Mtlljft .i rt.' M-IrmtoUbtot x D1tu.A 1TTCHELL -- -- -

M' sat, IM 41' ty dos sot rwa a 9W1 sir lass a.att. : t.-. It.. llfc.M4 to ft .... pntB i ir
= 1 ? It...,.--R7"""' is -- is ... ,['s k.*.y UmJnk &e k....:-. sp.a ndle It say otb.m wbo wish to) ROAN & RAU E.ERSO -

44 fort .... Ua4 Ce>. ....... d'..-, It peoples to 'Mk*| > p HB wall ant ...... lba..led: saIw tb ar* iota= Tataable the.,
......far ...... Mk S M4 alt ..aIa Mbar CMMMI. Uut MMt t vkB. MO butt, ... povor. owttH btM4y aad aotlfy a* at sacs Tkto I tICALEJts Ia
; H. ..J: :if: / .MCk lbs MMMT ",T tk4 _try tO ,. HToct win Urt It M4 kpnovtac. gays
4a4.' J.'W. Kriekaaa M4 I tbs eUlM at ft trlMMltMt, I* ImMrtU. -Tbi.*ftr. ",.. v \ij11 H.'Rubssa far .......1ata d'Y M4 M to ftraM new d tnttMl. pay,.M4 tbM> art De omit dtUosal *4t* stated sad It! Choice meats Live rays ---.a..t.Ntte A...........

.. t:.lota I sad .. block .. ..- sad ....... npe.uh. artdtl way. Tbcr .. a.etbm. .;..... to to 1 ntu Pe a Mt o try for It. M*ii i and dressed poultry P A t 8 T. E A T Jl E II t.N. ..
aaf btt* .. T. I, aa4 t. Mw* t *rto. I frhu tdatgbt stl.s wktck hi uao etasai keep at t: MOM( to to kmp. t It. ftMUM. p. K Mth s. i -...-- ....".. -- -
sly MatMM to bHaaU.jTajfaMt. .. '! laid .. 1ImtHIdM.I 3b Eadish to k.w. at It." t

-fto .., FtorMa .. A. R.mBMfarlMa -"t Uto. way ftM4 very Rood tbtaa .- .- .- .1-, : TREK, ET OLARSH1P. __ M C. ... RAutZMOa. ICO.
lets sad ...... KrW whys rn- wu es.ew5.d, beewastb.y 1nHoa a sartekaatbraoa' --1 vsaa..Mdla.. rs
> d nstfosa UM48to, j, mMtr4 tile .!*. Ut )t ........ .with kxeptac ftlTlttW: .torVft '.' io. Dad.;Oosatl.y f C.rsur IAtk 8L aaJ.Ayo. D ..bs..$ toss
-- -
... ., ......... dl Mt. 1 1iror 'I w.W .. ft Ttry tool Ufec to ftltJ- wen Mlfkborbtxg Mftrt-b b( lMhi i Notln Jra I
kinky that
*., .....rat Dallas.:.. 0.: v.l.. tile M.sMklp of that ,.,.WI1. s MuJI was to **mtb -to MM ft eoatJaatlM e.
.tsr. M* B., """Mvm Jw tiMMJM '. nuts...... lkraasy. awl' of UM4U1I1M UM path to a large Krovtk. : arboUnbi prtltly. la tb* Bqath for FhvMa tb* Mat MIMUry ,- '-- ------- --
t|.. M4 .. Mock t. MiMU, esatata s tarp-uatad sad, > r
V Mtr ....J wqr M. Ote ... 'plda tIu. sad a. an nllMC, row' i A do.bie.aalpiala.aotL yp.; tJ".. CotWfw iMtxtaal from Dad* Ooaaty. writ and
b* bald at :3t a aa, AatwMj Do You Intend To Build
hid to WW MttrtMlV.M t Mark 'wttk tai.cise. Is tile saw tnoatnhl ..wac sad ...u.Jf aa41., sort 1J ww. | : !
1M iMitio.. say .... Ift tiMV Mt .. tae MtMt tile like UM that MTA.bM IwiUlM ta j 1 This ariRnlaraklp t
5 to rahM> at I9W.WIMBMlt
ilfata et rlodda is ( ,esosBna. d j.... was tctnaely ...nJO.r -. tko lTftIto4 9UIM QoT>nm..t prifttlaf |
S Mrttoa, 1*. towMblp. S3itOMt leeward to omlar. 1U ... pus; oaks at Ws...... to .xklbltHla four n4 ext a4* tknmrh a prrtodJnf S MONEY?
( tera. It r 1 rrra all azpraarr|
!plei Mt It to sat miMr Oat Nay .. lbs falan* of liberal} Art at Ib I
|M tat tk'fiyt board, tram ,tat. b<*t.j l
''a dtmparitWM to pnNMl =slam trMttaTlrtMllr WorUT. Fair.Tb '. IKbC tao drr aa4 Ixioka !
N GIBt1iAt TRXATT.kftervmrd. ails kf tile MT rrim tkamkt I' 'I'M tt14l.rt' of ....1ftat_ win b- INFORM THE ia wkkb all breach*.ot UK Ils4
-. t dCMd fcy UM ........ It..fci tile tort MMtxmiwirr Adv rti rr (0...) VaitmlArttbi tat.. Hkrlory. o.n.m'II E ing Trade*' are rcprexeated. Th
A abort ... ago hag >ydwaM! "... sass aC lk. ...1atH to 4iM tile That'my; -at yoa pay tC fnr a ...... and T.agtnb Oraaaar u4 _..he" of this aamriatioai cbeer|

tit ...... sad ,ba4 a ...... na ptl.a..wr )M4 that of tk. Klag..ft4rtM tk. ."bv !, alt szs.. atk+a. ... wrlttra.Appllrt. '. ContractorsAssociation fully will t.naiall! piaa*. .prciftcatS +
trbkk' tb. Bdttd '...-:baayrN.ztretNsly Mr. what .....u.* Mickt to !.,salsa .. ..will I.. over. afzlr.a I ..n. and estimate AddrcMGxitractors 1
n.. Brlttak IMI.a.trr b M4 oM far KVkow stack 4n yo a4Irv -{,
"1IHut. wyi tH 1AM'YG1e.c. B > s.tlir.I..esaL $borti7 .vaT uspopslar. sad tile itbp.fdtlefa. M,. a tariff aycfiM( aaifc wblck suck TJ* anplteaat ataadtnK Drat i Assodatioo. |
tr.st'at' eosela.4 sadlhla r-t Ib KtIN 1a widegrssd. 1-j:rehbfory Is perpatratrd r
trtrftnUo VM J L
win k j tire to lbs ppethha t Bad < MlAMf 1rURID.1r 1
etas aJ.e hatl.d a a Mt"Wft.o ,\ernr. tk. cktet objettfasito the tru*r i I tb*i..*f aaiac aecoM win b.MtitM { '
afwt .tat.erstt. AhWwrt tfc. Kl.Kft (.wm to _rtrM tb*'arty of-tb.Oov.rsswt. . tW .,.. .. a" dIuj .1 Whom R May (".!fIn: --- -- --
4 easoc Mats trmtr n WI
.1 laformtk :
I Toe.f miT writ to H -I
i I -.a
..apt'yosak a atstster' wM bas ..j ItrMt nt O nMfty VMt >. at tile bet Xdk. to brr by rtm that ... ..- P. drat ere for Ikwtk nor-\ ,, 'Tb G ra>aa T. M. C A. tram from ., M pUM sad .petfleaH M
1..pIIuM.1Iaet ft., 1wt ....... .pit j toad tk. objMtlMa. ..4onlCB win apply to tbo Bnar4 of 'Ida Mattery CbH.M t Bartow. Via, :Buffalo .oi tb* WorWTa Olyaiple Baa- :Is.cth sees at kl. oIIea. ii1

A. d Ids tract beraris.It... j I I Oo.aty|Oo imh *o n of Dads Conaty J: ,:krt half CbamploMklp bald rwwatly : c.rttW ckock for OB* ,...,..'4o .
llamas i i'I
..a that W* link bad toWcktlk*, FOR TOTE ADvnflSH.I ![for a to ntabllsk a ferry anal I :
atofe_ i a happy Caspar.that !iBtonaya Bay la Dad*.Cwrety.nori4,; ''I !-BU. FLATCR3 AND FOOT' I I,I at tb. WorU'a Talr.KOTICK Ian. {|10a.M) to aeaompur oackkM.Batiabctory' .

tb. trtak4a( el Be treaty ras as fOPCJ U ytwr Mar to bigger .M buttorrr .v-'.Irma or ..r lbs MMO wkart la ttOty I RAMS.Lost. t bM4 la tk. Mm .rib s

.* 1 uee sa Jt ww is .".... I C.,. Tony .4r ttMmt. aa14 kelp.( d.HtaaL Merrily ft potat or 3. ----t- FOR BOX. ........ ... Mty 4otlars (.-..,>1 a
....... |taa4 tbs property' of C. H. Los aortknl Jtnpr, +.chaaploaloq II. '
A d y.eIt 4M.two aao'1t1.' Pyas will It. ..... by tk* u..... bU4t for
".t 0,ICfd'.s a:1Mt a bisa. .....w. . .Bfto of OortnBMt Ornal. as BOW 4totoaceDt= near of Orauar ... sealed bids for Uyag arwr la b4 faltkfBl ptrformaae of -tnc4 .
.
..Qltasa X...e' Wltk .H tb iiW To "swap bores"rlfle'tRfatsg a locate by. fbo Vaito4 State Otmnt HollMelrrltea Oet !T. IWIOar I
'
,q.poeuos M t..drags ot tk 4I101M ,.r!MrMM. b* M lbw"w to 4trcrtMr -. Mrvor.' width ,of alleys abort lag ByjtatatBK of okt weka foot I lot T.-.aru. Btrwt", rommaarlm at a Work to.k; aakb.4 witkla t &rty '
4
ttoM H.pbb looted part ",f fMT ftlTMtitlftC PpHllrttMt -. Ibrc aUe1, 4>*U of water hem ",.. I'MM at alt Uk (jlty. la April last,(polat 12t fort wrest of ranroU track 1 I days attar awardUc of OMtract. dftiV.HI I : '
.. Tbe't atloa to sarilals a.dlsM.ea sad .*.half to .... feet. AppHeatto I sued BflanTa 8a .. *tf 'tMt tk4,I e. !-'.' e, to b. BM. ,.,..... to IIfdJoa Tkerrtor 1 !imlr4 by lbs elty oaoed at_tbtr Mst aD ..... | tJobm

XIsF Hiaftsr' .. fttnM>4 tate M ."} :-9f u.- M .taratb JUrlMl BUtvtM of rfarUU.. OMB Mill t omaMa4 BMW' tlftlBMat te i....u... hIT 21st 1 H m otty ..... B. KaGBtrYarttoat | ..
.laiaaaalt iris UM riA TCT..MM U,1 s;>fttr' ...... luau se ua y tIlT..... to r,ajslsb toll .. fib nwkor* trmbM4 wttk aprahuknlaai 81.... to fantoh of Qty Obwa iXaMYaaarkk.
Ida| roo L au nr
pswnl very DJIOPIo sloe., tt to mtoHt". ". MM Doha,bMn .. ftttoMMf*.ttM of 4otMttM Jk. ..... ,.
..eawt alert 1M Spa. WM MUMkr.M"T. aab. ft MMFM Of 1.' .d ....t d boat,. t SSM 1014'" CftIII ....... 'jurlal sad 4o a9 work, Work,: isI ........ J I
last -,.........that. tubs= bad I I amtl.lag M. _.... bt pcnsad to,}r' .. .. .w +r t I I I.... n:tr (b* MptrrlalM of tb* etty Irfaa.ha, 12. :IM: .

... i I
S.3s J r


:.JL :.t ', f l. ._'. to.. .... I a
,
... : > ... c '' 1I ;O.- .t1..
"