<%BANNER%>

NEH UFPKY LSTA SLAFThe Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00496
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: July 12, 1904
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00496
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
.;IIO'r' '- .
''''', .."... "'''W. j .

.& j


.

I ,
HE DAILY MIAMI METROPOLIS. "
+ .
-- -
--

The Only Papyri in South Florida Carrying Associated Press Dispatches.

,


,. VoL 1, No. 1 81.' :.=,;=,, j MIAMI, FLORIDA, TUESDAY, JULY.12, 196*.._ C\: ... Price 5' Cents li


(: -. ww. ..M Mrs ga hc to ta.wklto : CONFER r
YOUNG BRYAN a MoraMfnl debt for tftjiaocraMi IT, A fr1TaTERT.
CENEDAUDDPATkIN'S RifLES
I POSITION ; MIL? 1 i'j
:
eoa.a Jet OM Mat akoaid' lei caxafaU r lri*.k. and Oortrijro HoW AllI
I Ir ........ aaraaatlr vM d 1 kad vtoaIT .1 i: -
Neat BMiHa
!MAKES CHARGES .......,tarlmc la jrtartr perfect I With Roosft.Oyster !

bf kamoar. tatwaaa tics caai tdataa otAalttaa..- I WORSE TUB LORD HER T5'Hi ;I Bay ; :;II-flnator r.lr.. SEND A TEAM

MIne aad tta caatpalca i tartana I beak .
BBd fctttoMl ....,Ica. ekaJrBMa. I M
of tta ........ I I -
Cortei.t
-- !|I wta wsn tb .*.... >, '
1 inlet Oat roa vin it frwaat at
( 'Tbt There Are farters ta florida tta .- .[ of tta Static (oaiadttM Has Not Enough Men Or Auume !;'this of Pmldeat moraiag Rdnevelt fit orer Bight Seaator1Pairbaaki )tit JaxlsMife
.. ta taU ta tkto dtr ok'-tta. Mk of Supplies to the Offe sire 1( New Tork. I JTi fir State. Match
i will raters to
DoNcnrtyMotJMS July sad that If r oa ta.ao} ta ,....- and Most Fight Yinfuird Bittlis! Probably Surrender. ,tonight while. ladlaaapoUaCtalrmaa Oortcljroa I I. To Be Shot My! 23 .
sat. fOIl'YUJ .... past pjok> .. aoaM
Before i will remala te tow York several days
DnIoentt rwtfaad tkatvtattar inC New Chwinf"-Rauiin Fleeing '
maklag prallmmarr ana....... for I -
k.ll.L.t pnaaat ta panoi'aVkr posy Ute work af ...: '
... prceldeatlalTta
Jips Another Attack On ea.patlL
Af+l Tilt S+ a. Db. fOCI ass ... roar war cUar6){ support t ; I -
"Inaaa" i coafereie* betweea PrvddeatRoowrelt Fr..11FMch A t.. t. i1FNdi. ::4
..... n. tt n.td\\. tor ofthe I c..s. -
.. 141 Step.rlEeIlbkal Port Arthur; sad k la gusts; aoatlaaed ..- '
Otats ...u.. ti "ratio.. ; ,
'arf ; ill aa early koaf ttto ....IS&. No teformatkM I tad Malci 1411 U SdKW1 -. ;:

: NaII IN Ae.is1 Mward .. ghats.Taus !f _. rrgardlag what was doa* C II
trail I .r rrtnrBf fir ra.-
far 6s eiirCoat1a I. :'"W4 St, PcUraoorfc Jatr 11-Coloacl Lrfwjatikr. | .RUSSIANS RKTIRlNO.:1. or tta objert of tta conference' could ,
r--- !' be oIItal.... Judge Hurt who Saul w mat.Tta .
oT tka Raariaa gneral UC. .New} Cbwaag.Jalr U Ckla
ar-l
,July was the' Coveraor of Porto Rteo. i '
Tta N.w Tort ,,_ ) says: Mid today tkat aa a rwalt of tka loss|rlrlagftar. from tics cost try i port:;arrlTed todar .kto. -
to
Par to <
WIU a rrtara to Ha Iq.&tapprw.da.d that die Raaatoa ...,.... ara -i respects k'
tka .. agsrs4 ,ta ,(:taat ktotorto. pol...... tk4 fopawerattapartr of Kal Ckoa eases would probably bas ; .lag be ar* .... Japaacaa, v).o It ei- eke affairs Preeldmt aad: dtoraia Porto Rteaa I .

; grtaniatortoj'vaJtoBtacrrle eos sad that ta aid will .dcatrrj to nfalf! 'Its mowltd traeaatloa of Nw Ckvaag kr u.i |ptctd vwill U kera ___ II i heat Rifle will md a team 1
P! !
to
f K B. B 9ward. WD- of tta Padwal Oorvrihoat Ita i RaedfaL : Active prcparatloaa ass .s. Jaekaoarttto to camp** to the Sato

'., Bam J. Brn*. aeMag- that kto tactic toaiporarr atarrattoa vtlt tA.tr .. ae- i O aoral KaropatlUa'a podtloa bator '..,. for tbs ..,... of TatetaBaalaoM Ktoabrtok COTTON SOIMART.Onnrtk rite .hoot of Ute lard Iut.-... fremwktek.

vaa ta ... majoritr oa tta State Democratic rotated aa t palatst p1 I of- that dtr >. reported to a team ta
i d1 alt that tat which cow Rap 4 WIG Llttto DajM a win etaeoa to -prawt -'
KzacattT*) CommUte*,. daddadto sad tkere arta. ..... br ski. w ta
From W I Prop ..
T Traaa.Wacklactoa. tta out
froaUd Lord Roberta ta South Africa : ( at tta .Batfcmal shoot t .
daim.... tta boor of etoctiag DEATH or MRS. ':Jt I I port'I I 'Fart
..... P. Fletctar aa rkalrmaa. aadaoaanaiattr Tkroagkoat Ute State tter. a$ ta regret sad It will ta a loaf .. WON ta I r lair ,11-:Tta vaattarkarcaat ( a .,. Easy tta tatter part atYkto. sAugut.

anal amt"kttcs: V ttattkfal aid aorrow cyst; tt* e *ik'af Mra. 'win kara anoafk .ca aad aappltoa to I, l' OTH-;;NAVAL, I wwklj aaanury of crop codttloaa .. r 4

.. veto lortta ..-..,.. of Robert Bullock wife ef Owal Robert .... tta; fa..lT. against'tka Japla Tokkl tar tkat cottoa kaa grays rap- I .......... to pivrUtag .tai
......; ..,. .1..riBe MeMr. Jalr 11AdaUraI Tog .. tkroackoatf :aurkam make Ute .
Baltoek. wklcj oecairedNadir. Pealataat .... ,-0 that Idly the eotta butt Onaptalau rdrd aarmM.ag
at Meadar
mM-algkt
.roilL Brrw goe*-ao far aa k,: Mra.Baltock k.4 .s atId: Igkt of .. i mpU irovtk ara king ta a tool akoet M prmxjttal kr

.. .tattmate dtooraMf to'Broward oai tta: till for.Bom* tlm*;:tat B a ktocka tta eatrtac to '
Ar-
patt'd :om..Paajoerata. la ttto retard dar Blgkt did tar. eosddm'a .. .. Taagaard'aeUoaa, a.rkapa trial ap I a..bas "... saes -tui Yal1 at
)&; Brrudoaa. maar raW.! tarmtag totportaat poaJUoa Uka New Awsagwbtck i Ittar tartar tod attacked tae Relaatgaard Lack,oT-caltlWtloa a" .4 .... ata4alac *-' .*.. Tlft. a klltiloT ,....... t

I>..inrata M tataattoa aa ...ry ,...:=.1'' FMytwi rata as bej! *jj** married to of vaatlr Mora ''eoaaaqa! ... |(, skip Dtoaa.be...silk. .Tta tor jtorpcoc do | TtarvMlttoaot to r.purt.4 boat porUoaa aT Tea- .K amt ef A ,.... .,1&.6-'
atPartoaappater .... ta ores toitock: aUrUr .. CaroHM taae *f JOt a.d Tee
aadarerrttatadroofbdMr. to way Sobert .:.. to Ute a..... tkaa cat aa... 1, were tact 1aJant.. 'sad South Ova U crcat* 7ard..eh.
Darto to *ir.. to aa* fef.PtortdVi taatf! fcftowa lad j, ... tt part oT Tasai aid ta the aaatan fiaara .ho* ar* ..... aack aaateataat ateaek 1

.,,ds[ .... Brwardoyt wppott.; :: 1: at dtoflagatotad dttoeaajj frwo peers .1 -- trteU ttacropacaltlratloa. ta'a goad atato ., of tta ...-.. flat aa se..

JIr. ..,.... ..... to ....tanaTttaMrB ag* ttalr goidem w ddtmg' .Ler..ry ; ]!''iIIf PAIIEl.w' '. aa4 ttara U -.uffi7 i .0* ttartt teat, a VIM team MMrer !

........ k am was celebrated at ,!a. OeatoJHoaae kr ,MEAT. ,PACKERS, I.; lltttontpt daaape porta4.1 Crowtara ..-... to fta usa.. Ita aalr araBaaleplae
i
] .ar8rr. |II traat that yea .fllpardoa Ute people of that, dtr. f'JMra. -- 1'! '- la Tasai tta taO weevil to ..... aad ahtaagk tta wtedWM I Ittar ;

l_ 1 tn IuIIK' iGaa Baltock toarea ftliefeted tae- 1AND' ) BUTQOS GO 'jsr I : 'bf to laenaalar sad;aeatrtMttra. .ta, ttaantkwtai bleb sad tat IT* evicts sat. wr. '

,tttsr ........ mfct r.lasse.1Bkhe;: bead aad.tta fbTlowtag ( riftdroa.. bal c caaattoa.MALLORT ...... CBptata Jaadoa M4 ,aavaralMtaff "

.brnar.ak:, .tb. '..w i4;awIab' ... .maar graadcklMreaS t 4ad..attar ONSTfNKECkfeaco. :GIATIG 'GAi4't' 1 mad aa kick M M Bad M .*

...en. ea. Jt5.ar natty ..... mow tar *Mo>ai deatt: I. > TKAITCR BOJUOSXCtaaur. w i ,...... So' Oa a rt Saataj. aataot *

.'.. .. wra'.4 v..... 10 Jugs W.SwBalloek, H LtL-& BatVjck H Pa. Jay 11-,...'ataaaiarSaa.Jadata. ah.r wffl ta bid and ..

was Wf..d 5, rib its:stab sC atb .'aid Sampter. Ballotkv:or Orals: ... aC tta Manor? ileac was tw* ktgtaat Mm wffl to ...... tol ,

rsiviaes .tile. .eavai.i.b.... Bartoa Baltaek. ., ? ,ri\ .. pmibeaRr'* .... .-" Jalr U-Wttkoat walttag for ftta x T.. July ef till ta tt State
t ..tA.t"1ki WrVit; of ; r : it'' Tb. PetursItchy Rack aklprarf at this BMM today eompaar akoaLTta
E
.7 grey TPol eb4c 1f.. 1F..t _koar.aot#tot,* cneral.atrlka. f4 .. ,f>pai tta K. ..wn... _aa aM a. for .........T.o : tar .r. aertata ttta .*... w1fl '

$p.as. dlssrtstki.'d.lwtat Sam Btrdaer, .f, ......,. Iftr tIt aD4.a r- Is .'.1|1 Lsalu cuaT.aU.a tarts tta taftealacof !Baa Jurists ass i beat about a rr ass lualb; It-s riI iH: n '-;'M .. z

D.aoQatt. ;tta, M.aor .... artaelpal mast packtac coatara !( the' Katloaal Dna.en e eaajpaicawkkk tI at. eaet'lIl ..5. wffl to ta Ita for lute sad ....
r Gtr at tta BUI ; aad aarlleaJarlr at Ute rjaltad. ......'.... kaadred kcefcottora ,I will>. ta nwdwtad :I Jhroa I I beast koaora.Ttaeompaar. '

day, 'bat 4uMls.aty fl..i'ttalalikHikanat ASPLCNOH) l at'Ute atoek yard bars ..It',Pwopus' \ i iI I kaaBOwtaMicrattr. ,,

sat dtopoaaarr 5tys work Ibis ...laL I I Tta aetaal ..... for ita raatpalm'tava 'TOU- '., to tt* preeerfked quota for tta.

Hayward;kto fontar aolldeal taeOoaal SUBSCRIPTIONMX Before 'that* tad bust aaaetaaT' lICIt yet buss coaiph cd ta| It tolprobakto RAilROAD RATESHAVE State eacampmaat to ta taM tta tattor

app..wta t'thrreaitry aid ,ate*. t ec Mttoa of work ,cktof ,of poltc ,: .Jadm Parker w'lH' rvftila at i iiRomMwt I part eT lint moatk. Oils ar* taU t, I

Meta FspulSrEa .ad .vary 'otkst SI.- -r- ,,' OTteU atada.-a tow of tta stock janto i ito taut of Ute ...-r aad'JfaH. f- 1 almost eighty. Bad tta sew mea. are i'

a..M'th.t CM ta hsl toiKtar. will :' 'i: dadda spot tta beat ....... of j;I m ... of tta.Jad.k UU tkat 'towtag quirk ..... ta tta maa**! ': J" I

-, .M agtastyaty epee...tic. HUNDRED' AND ', MVCNTVH41SXO __ dtoporiac of tke polk to. guard acatait !,.. will advise OB all'ajw4km. .it 1..1 BEEN UTHORIZD BY ALL'., tray aad eompaa'r morcmeate.Captala I\I

alecMaa..of ][r. 'Broward a4 aapporttt THHCC DOLLARS av a poaribU outbreak. I{(i and win fwnwoVlIf KB.VMan ,' J...... to wen ....... wttt

RepabBcaa. komlaea. Tfceaa' r* 8AP'I1S1'SLL 'rLlTt "Tka 'd{>ere*<*a tatweca Ute several Meinrama'... wssii;; .. cos-: f A1LROADS TO MIAMI .Ute ralt w4 ta ta M DMT but what t it I

,ammmffV WV,sat 4ttm>mfdldV| ,J Aal mWVlMmf CHURCH n aMat cattera aid tatctan' aaloaa aad'1(i.rrai.laUoa... Ha apnt .. bosh: DUHINOFLORIDA E FIREMEN CAR' ta win b T. .. of till crack .ampa I ,jI.
Ute pacUag boo operators kava i. this work tab auriaaTELEGRAMS I NIVAL JULY 39 TO a*. ... .. crt
aav tntt for ttalr kaato ssta tta taat = .fAh. t rabid '{I" J I. or Ute CMI, M4 te OM .' .
few dara theft tin beer wit aatkeaatid for several days over tta wace i j. tta..MVMrfvl to ta Mt to1 Ute i i

< br repayable truthful men, 'I ...... tat It was lICIt dectd9d until J[f POlk IX.Ibopaa. I'I'f I JNMloMl 1 Mtnurr CMI* o( iMtnwttoat i i. -1

wba i aaaart they )tan bees eoaMeatlr AatMaW ,......,. iii'".. Metrop- lad slate tot'a atrlta ...... the parker .- K. MMJ .I,. Ta, tta ..,.,. part at

i mrtoblr tafomed af much oppad.Tkea. ails die ana of says kUed. dotlara met tta ..... of tta aaloaawfctek : T. Jalrof I't-T' Through tta effort of .. D.. Rakaer.lamJetMt l........ I If
i taro refused do. {I: roacratatotloaa roatla to pimr ta geacral pa-esg. agent afitta
toe they to 1 :
tt*, tottan ofAbramajpabttotad was aabacrtbed Bdar} >*onlag kr
wttk ape Ute tt* Mnt Bapttot Tta packers kara takes Ana ataad :apoa: Jades Parker.Jadca ;: I P. K. C. Ry.. and W. ,U Keeper f LOST HIS OJOTHINOL ,

ippraW kr tta TimeaCkloaWpareat Otu s.gr.stt.uic toward .ita taMlag fwad'oftta acalaat Ute ........ of tta'aaloatota I J Jaa : 0... Grady Cods wlr from |I[ckalmMB Plremea'a Carnival CbmmlU I

: approral kr tie TlmearahmMd ctarek. tbwfb'th.|a jet Igareaaraa to wages and worktag -Clu-.J iaad I Vniaila tOB. DeU "Hatay coi crate. !te*. aU of tta/ Florida rallroada tar Had Ute Rer. BraaaJag.: af WaMovIwta
tar refused to .. |gives ,.....1 rate* from an pert of j
,
Tta MctnwdV af ttta dtr.ek.rga ...*.. i | :laUoaa ao.tiattoa, was ao backed at Ute terrible.right \
tag ttat'Mr. Da ls to naflr tta **miBBd Today< .... W.'K': StaaVa; gtrea oat agreeateat for ooanatoa laborer. Uad- I| apoa roar t.I t;the State to ttto till oa aecowat ., of ......., of .womia sad

ye., that UA Breward atcwad bye Ute .......t ttat UI ItotaW\i lag for aa opaa shop astir aa thisa4.r :;your krara aad auatr sra.t. .!t'. raralral ffom 1 Ute Jttk to IStk ..- l lma. tatkag ta till aarf togetter atPmbto .

omtaatloa a* ajreealt af traad. tan1ws11bss.d frnjB. n..h.. eo.ptst. .- of aaaktlled labor to .oac raed. ,8C''Lmhi coarotloa.1* I f'1...... aad. ai e saw aiding aeurtallJ'l Brack, boa at ttat ....., reaort -

batl.c d Wy maws tta taUdtag aad latoVtag of tics Of Ute ..._ mm'.la Ute aaloa .... Mayor Harrtooa. of CktrMo.Tfaaaa :1 la ........... tta 1 I hot Sndar ta would tar prabMr -

sidti frtaada tka ta kaa nt aaoaatd- ..... axeepttag tt* aeaM.} Tkto wfflroaalra tkaa a per east ar* dared aa labor.1.1en. t* IIl'efPt my. coafratatott!- TIle followlkg letter rarerred tttoanraiBg I" tad ... Idea of BMrantr farttarwrecked

.NW cM to mob tatera ta to and attar .opey.. bata; tta.eoairegattoa 4 I soar so.IHtIaa. I br KT. Keeper Itota maar of kr the terrible 'algkt ., a

I fta mass 4orraor a< riortda.Ta"rtow era --. W ttalr ptacaof I Ute plan wttk tta prime ckarged from .1 tatter roaaUag abet De- -ell sad '

of ttaw t.ettth ckalr- wonklp Owe 4111 bej(hf* troakto taratolag COLD WATER FOUNTAIN. ...,i.. reflaed sajaro., ; tt sack: I:till parlH'm la ... wet aid cltagtag

t.a.ddp of tta i jMata Dwaoeratte Xx tile navjred BaMk! to fmtokeomfcrUbto 1(cart ss.... aad to aa Berla/ from Mr. W. L Keaiper.I :....1.. suit ta parch of kto clothing

.ashy.> OaanlttM aad tta pcraoaacl sad aaStdewt MatL En. ,( )* Tmpivaac Cakm. It t... tae mooed .oat tasted EE. to ,prevteaairra \.
? _. caauialga coanittaa vta Work will ta yteamtd ff. aa ...., ( Itt. water. Of ttto toddeat till TlmeaLoetog -
kr frtoada. wta ar* ta | wltkjtta i J. P. A. ...
[ taM ckana afftta f DMMcratteyatea. a.- date a* tta ekarck aad it rut MH ta BrmpBtbjr VII. says:
tava kiiaaii vrito taiaoruat lost Wfore Ute lint BapOM Ckarekwffl M. :LcM... Jalr ,11-- &. of tta I glvtag of a cp of rWd w.t r toI BOW Issued creator aattortotag r-i: all of row dotktag wkU emIjortag -
I I : |day rate It Miami, aoeoaat Plra{'
pay atadara vkk akoald ta carafal. .. oa. of tta moM l!poatag tatta W. C. T. V. tar erected a.foaaUla. till thirsty atraagrr. f i a dtp ta Ute wet at Pabto. to'ratter
?"1ookad>ftar w )cyst Ptaaierata dtr. 1 j f.I j = where ire water to free 'to errybixly Kari Bitter tt. t.t'| Sculpt* for a.s's Teaaas.t sad Yld-sa.er' aa aaaaaal anari eaea, tat It
} the World* pair says. that tkci foaa- CararraL Tkprtadpal < rate fora i_> of Ute I
PaaatraBt placed ta onanplcvana i 1 'kuf'Bid ..
.ls'bt tta aaocAai af tta Ute rettral BBrriom wktek It kaa tan a rtrdar a atraager wtawaM
Drag moM Mtoatala hard la areklperfert. dtS* i kelag aa -.: !
*'tats kr
plan oa tta gteuad. betters the Ta- not idra his ..... Whoa tt
k wan cmtdwetod kr tta *Icy.La",... I I tert.rau- Tkto Uleattd wo- Alarb** .... ... .... .... ..... *.* *
raw la *
"Mr. ft'V rlMctar. vklto M akla. A.Cooper.. rraageltot tta faagregathmatoa I brat ... lion oa a farm la .HowardIraaatr. AirkerOtf .... .. .... .... ..... S.U
| kinad-aitalid.; juannatlTa. fair sad ratoed tta ... of l|.fj)e far klm. sad seek tta.taaittfa.. LrooJtoaa *- Mtoaoarl. la ttl*| quiet retreat 1 ..... .. ..... ..... .... '.11 room after tta*talk, .. told tt cps

._ loyal kM;; tta unattoM sad wktek M a ate take *4 Ute spars ParrfcaM ,,11_. wtare Jij|''t'ass. aNt 5a..... aoqutated w tk. .Ute Dad* CIt,. ... .... .... ...... I.lt :,sad aa"tar aa Mottr Habbarra aaW'board.

ft sad ardwt mf datioe ta wktek! try M .his wortssd.torts -,wa ....kat..u.attt.1. **cta>o- 1 St dar for modrtlmg.. 800 i attar I'Oalaeevllto .. .... .... ...... T.. | .
alas lYe 8c Vr. T1. foaatala Isl|IBM i walked about tt .....
part** of )Ir'' Brovard sad tta otter : ,11 | tar gradaatloa eta .....tta adr of Hawttan* .. .... .... ...... f.1I1 Tta ass *
.i dtta .. ........
and H toItorcdkr b. w:this a few fort of tar waterway through Ute beak ta
ls.e4
>B..sratia s.a :art Ian golag to New ,Tork. astir.tsg ,Jasper .. 10... .... ..........It
.." tats walk sad oopmlt* the Cncadea. !earek of ... tat tic ...w ML
tvWdaskat ef Mr. Brewardakoald I dutkea. y
tta i
ya.a. Ute Art 8t1I4fIa..J Leag IB aadtvdrlag I k...... .... .... ..w ... 1.1 .
It flee stated wltkta tta shadow .... trata sad
ta It hiss
kto eaaipdo ta ta tta.j SCHOLARSHIPT4 act < :. wader SL Oaadona.' Sib Ward Lake Batler 4-.4 .... .... .... '.M;
of kto frteada.. N* oval Der ',Tta oltowtag rowag. !* g. tare aaaoaaeed of ........,tta crowarag feature of .. ta was at a toaa to hay which aoara
studied ta ta artwbooU UkeOtrUmbarg d.
.... Ixwtotoaa Pttrckan MoaaBMit.I 'ato o west to Pwto. j, ..... ta mad. his #
t iiatrtag tits aaOBeaa af tt* whist tktfr Ta.tio5. to try ta .... ,.. tUn to PtaaUr ap
I anctioa of Ibis fOll. i. to a Waatlfal -( bed worked atadtaa. 1 .... to ...... .... toertag ., Ute taadred .
vault talyaraactad with tatdoWkr for tta eekolanktp tt* M ropoUa will:J raatead.d for 1.. be.as Oak .... .... .... .... .. >.>xNewberry .
[ ttaackt .....usc from tbs ta-: Poor wom a aad boarded Ute trata for Ja t'aoBTtn -
*apB rt Bg Mr. ,Ttotetar tort ; .. .... .. ; < .
glT sway .. September >M. aad ..ek of mMHlBg. tile W. C T. it fowajUIa. .. .. .. i.u
.d tJM'W. T. 17., beach attlra.
af tta) State Democratic xCammfcto t % .... t ttt dies Co Mists Melra B. "" ...... Mia KaldiMtna : I I Oala .... .. .... .... ...... T.HI ta kit I.
aeka tar frtoada o aarfi r kr .c Tta foaatale ta.of ...... S feet S A frtoad tot klm tar kit ooaCaM. .
... *. aid ,ttarefor* |
JessstN ::1 Orlaad .... ... .... .... .... i.u
T.ad.11 XIII Resider sad
ef tt Bmpaiga aommhtoe.ft *,Totlag 'app* r isthls tactai bigy-ad was ax>4M kr KIll !ta croactad ta a ,.,w.trjrtog to Node
rawm .4iI .1I Oweaabor. .. ... .... ...... T.MJ
:; : r. ,
r..t j Ward
wOB tarJ ckarg of Mrd mow. r paper ; *j|| Bd Ward of Newjork. fomwrly of} I .Pa.sr la ... i:.. .... ...... U.M evil .,... l>m reaektag JaekaoanS

,MISS LKLA wooUAORTlt 'j MtoaouL Tb. Bgar* .to that of a, 1.....t CtJ' .. ..... .... .... .. I.B .. tailed a lark sad wrapped ktomelfa t
..... to ker,kaad: abs : hastened .
1 sot si.sa to r aX4 spa ttaar MISS Da..tAI Itrvt .L koldlag a lIlT Tk tMtorOto c- ter-Sestet -I River JaactloOtr .... .... ...... D.. a lap reM sad awar.Tta t

SIti pia>orraey oT par etb* I MHMSADIBttar NW x. 1Jf ....da WPM $ pudcotal.atoo kol'oraaaieated of fart 7.Fro. -. aar*: "Tktaktag. .' DemocraM a< t 1Ia.....* .... .... .... ... f..J'

for 4kalraMa. of tta ttatt A -tot wttt Who tta ar Tarsal..... .... ..... a..a 11.. atanepker of out aatlmiai
vta paph a to tta pmrtttaak anU7 otk | ta stab a fly oa ouch of tt four coraera 'aspic. .to.eMt, tle/f ticket, tat' ttar }.,...,. ..... ., "...' .... ._. .... t life to ..... with a aprar ct blood; ale t

1 1 d* aioat aiapkaMrfcBr.tancTa. aa eater ttar .r*,|oatag }rglabls u... tub a aptoM art of wklrk iowa tta go lato.tt* eampalga with (.,svau.-... .... ..... _.0' _. '.A M. > with a welled Mad: ,em a+. attb.gb ;

>1tr; m.w.rf's ottar trteada.tkattatakaa aad"akoatd BOtlfr a W- T1 ...id' *rr.ul *treajk.Tta ,t.aiaaa that fifty rat elect I'MaW ParkTteketStokJ ... .... ......... ....l tta aaallgkt af pac to an ,

%m taa d, by pub xboUnklpwinkeglTiiitVay oa.naMaa aXUga M szpu.Mn.t HgktMaa to .I tt. aieaWata ..... rile for *. sold July *4tt sad pith,about .*. ......'..-... ..... of ..,...
amid watt aafldeat $resd tt p ,
.
Mr. mss .171p.tp ta tic ,a. I teh..i k i'wltk baa ttak Jalr E.U ads ta karsdla.tPrSPraIt: Martin .
it ad' stb.y MIaaaRJ\-. Sst.l ...: (.,. tt* duty I.paet, Tta atrtojH aad RepaMtraa I i' .
af Mr: OB. aemrttoirr4o. lL See. Oat of Ole Fresh rvaatoiaaoa, aad ..a.fart 1 ar*IJMa Has fat of:aka,' Hrasrd '1 'tralr. W UUMoa. t etocwut. TaM. New'Torker. '

'lst .. kw* aMa to k.r>.tta fpw] snots J D. Bakaer. 'I ta s omtaattag JwJ.. P.it...,J Sfbw l
fats ..
.M r. ire.. tae V*| la- p ftttesln ; 1'1 a ; f fJ [,AMtoUat O.s.r.t Ps..eu.r. Acal.L fb Tr sd.wy. -;', ; [

\ ',' .' ,, < \ "
1. < J

.. .. <' ;. -41.\'I.: ... < "' + .. -- \ 4.tftastcata Lv,:-, 1"r i''Y"w. :"" "":'' ""' !IIT"" ":;''':" ,.... '" .9c. \ 1"r"'" '": ." ""I.-r 1 1LNZRAL 1 H! *


,
.
-- -- -- ---- -
-

.r.. DIUCTOIY I'AbsntkJ''R. J. EJac Lummna.k. J.VjUhty E.: Att. .OVER THE HOUSE DINING: AS IN ART. I

lIT&n or rwraa.w. Atkn-4. H. f.l: tasalle. ABrowBj 1. tns ivreish.d by Men and TBMwomen. It I i SPIERS & MERCIER
L JN.taas.u Crswt.rd. \\", K. (t' lffl> .r' & D. r"mi h. mutt beguile+ t rte years since _
star-r a
; II. r 'Y, a&M. Jttrdbe x" "iep t ; 'J' fug be Irine ofj toU* i.>tr King Ed-t i ": ]

;! T..... .Ur.iw..... 4OraI. .I'. ...Irvwir.Cw.s.s.r 'M. \I.. t ;1W. It t4. I,l&kr&...W; \.. j I oi+bM by rrtai4 11'.1"re; W..i mots earl V1.. huat 1..'".with much 11 i ( { : 11"i

,w .eI ; etc .L'Mdl.. 1J11a.o., z T., ; ")I tJttt. & T.* '.twtjon-tJIul tI",, a furnished 11- r leGnitefa\'IO\ I t1{fl.t fcnv dinner i Reap' Estate.Life..- Fir nd : '

.... .t aaACOkre- .c. .. .._ Brady,)*. L' 1ta -er.'C. ." declared the art decorator which ne Lon >| I- eat( longer than
.r 1'N"- .-... I. r..wTtl.di..I ales. Bailey B. M.Budce y i Vtjtn. O"xllorM. H. .Ili ban. bniuliHeil many home in one hour roc ta_|>l tare would! l l.e : Accident Insurance
rti..er.+t:.="aaM aI .t sect K. C. Fred s. tier brief C'&lWr.It U the ]mpulr incurred, a "", k. 'h, of course '

titreid U--'I1Ie 0--. tteereI.rr Brpmler, G.'t f. {oora. T. V. itouffl* bat nets gvf'In fir comfort camel tint *. 4 parJUmm- ,i : ; Rental and I'
r .-.....1.-._.&. Trawnr" .... W'N .,bui-4laie. > VlcDonaU. W, fc.McKlnnoo. : andconvenie'nce soil solidity and tarT* Mat ute. Amerk society'rawed Collection Agents
A..r a I..Utt1M.Ty.St P dc '" ___.'' Backui F. W G. A. ':'that women aim at mere prettiness leveliroi send :onsidered the : ....

.. == TI.er, AU.ISe w I.e.rl.1esM.td 4Mai.r Blaekaa. E. Nel_. Edwla land ii\ making ihung.un1lirable. matter", but U a, m ner.so leisurely :i
e.sM.h a-asnwiltr.. .... a.et.I.net '1 I Ch.m,. W'% peek. L-..1. I I Both i.le.di! are' itk rrri-L II that 'only tfctf .i pa ... .on did' it : Office over Bank of Bay Biscayne,

-.1-w4 .a.rs.t h..u.-7.4.i..I.t u..aw.aM \_4Sl..eiwr. 1 Coheu" L Prout."W.pAttenon.. WCbeatDam. 'Men give a comfortable effect,,but arsine at the .definite :'ft1k'loHoII that i Lock; Box 77, Miami Fla

a Prize I L L Lass.acratxac&iiMni. I J. TO'' S. UpBrrUh. '1 they are ant to!>>$forget thefi i.i iOoarad.: J. A,, Allan R. : f. *. 'lac,cy ffjMk'! I i.setii and .1' pleaahtab mntu be' shorn the 1
Cro i&i> Rhodea. R. W. forget to place irr.ri I iwan4| | extreme |iniopot to invd an hoer
11\-
I .
L P. .,w.AieJSltk.i '& !, .and balf. > M. I ;
I Clark ) Rose a' mendinglinii* ;
; .... _M..err h_ 4'4J" I : dow dtt"J't f .... ,. ............, ,.''!" ,.; ;.., 1
r? r ANas.a J..ci..J. Drab. > Relllf. J. B. j' "We.., sever forget the+. tens ,juiuU, ai nuts i probably a* :
..resriealraa!1..1.1........es...... IM .tidu.M.i.r.ree *:Doe= : *, Rn-h. t>. W: B.Dora. thinss: ;Taea j there (I. the .tlwr eider conventional.\\ft*: 'a dining will 1\t.1oR.EE: :aaOS.: : .
: K.: i if: Ramph. Edw. }of thri gtetlor-t4bp overdone 104 .verttaia> iI'oryat er all, it i* but
I L.: aw acxatoaa.i I EnrtBJ W. i Rsalersoa.'G H. {I overrated 'woman** touch.Ve sUsuffer 'tbelearned ren: ny who have I KINDER *f

:i ___.'.TIoIIIaIefnt IM-kYiDa.. Ealoe.: Dr. O # Hamph. Geo.Satord. 111 more or less from what the or ar4caps ..le'of I learning LOU. G.U ,
M-. L itrern.Cy I FTtoaeU.a.C. U B. French call the defect of our qualities dining a* late being the l.-----Make j
= *tm I
aGaaral. I nn...... R. 4tlewdU E. 0I and the' def 'Woman'* t\ mh, 'inheritancei f gw tio1i 1 .0 "

1rM bSiUiCt Ra.I..U. tae a..t Gait- I rrodertek. J. l| taxelby. J. C.Fnuia. has also its weak point, We'overd : not maintain bat orrrJ scriminatint -
r...._ W. paris, l'al ka.Di.Ir1mit.s. J. a. O. F. : 'pelatJ i.f.lIIinbl..' inheritance -
L r. .,.,.... ) s.In<< < our effects.! "We watt to improve Kinder Lou
Gerlaek. j JalluaClrtataa. ; it i i.! only ..r.ct.Goud
Jam.t3mlthSta.ma. upon it, and in this way the ineentiaU *- .
A c'ar r lstltusas.Je .. F. B.Goaptk. get too much emphasized. I Uo..kpptotlli''" I tates.

.... G t*. ft-J SuUer A. E. It U to often our cushions our lamp ,
---.Key w..l C Mr ;-"e'W..lltl Chase & Harney. M
Fair Inalde 1"-
.. L SuiL.rs..i..r.. I Cs.tler. T..eat if&&: SIWaWa. H.Or.b&Is. thades and our flower that attract I ;
L If the hotel' ins [Ie the world'
tk .. itWw.U.. John the lion' share of attention and it |
.rri.. aM ..cleat.... .. tM' ..... :j j GartJltll, lefllll' a. H.Gninltng. ..veins especially on the subject 01 fair ground [lib to called the i Sell Kinder Lou Crates all over Dade County ".: ,1
ryawiw.
} .... l.i. J.Callit. P. cushions that 'touch' most i side inn,will t >e on oatiHle br
c. Lvoittlrao>in.ts. : {. r. 1ftt fib... IL B.Caatler. out of hand. Cushions our are get. such beguiling I ed the OutsJ.. inn may we >In-I > .*. . . . .j..a J

a.m,....... R. t Tay orf B. B.Tumaee. things. And how will 1 hose i i the Inside ''J '
.anTUa tall DlertlCt.I GdBne. A. 11>-ff J. L "One should avoid having many; I I get outride, M'xl boill those iD'' r u-- --,- j

I to sa ans ..a.a D.4 C.sai..4s.s. .. W. ft Tamm, B. B.Tatuu. different pattern, however pretty; the Outside if n get ,n.iJ.? Or, to I
Harea; 3. R.Hill. J. H. be. put it annthei way, how will: those i
1C.01......hila .eel I they may individually They;
L. E. give a speckled impression which at'l outside the lp aide i nn pet in the CQOLEY '
auaUDun\"L &
;. g ctuuttn 1 Huatef. J. O.i ,( C. H. once rob any room of repose. Then Outside inn o: those in.id the Out t' HORNER
,5 W.an.e. h HUU Wtllli \ ta\ .. F. H frills, except on white embroidered r tide inn get i: the *isle inn. or if j
l aH'COCnT: OIf1Cn& I RetherlaftOB,>>y te; K. U muslin cover, are a Dl .I.b. They 1 they are aim dy in .ide the liuidel! The Real Estate and Rental Agents {

c-41..au L Ber..r..1uaL Heyser. A. E Walt: T. A. have a rather floppy inn and doire to get oubi.te the In-f
4._ k-.7-,1 T.M..l rl..' I appearance aidf'.iun' and I side i t Outside inn 12tli Street. ".:'": Opposite First National Bank.
ckia lb.s.Y O..rt aae $N wL'.e.awl .... Halt W, W. Whaler. H. T.. and, lattly it i* mot important 1 I le ? ,
-Lo.. .MI."'- HLkn.|F. W. I j I; WorteT. O. A.RaP. that-small detail though cushion I or if vice 'ven V they are oataide'theinaiik i

.J.i l1.aw-T t. i.aLjst a.ir.., o.e.._ !!" .. w. WDaov J. LIHOI'1I..J.d be--they should! harmonize in material I i of thejOnUH e inn and not j
\uI I Ir" I : 4 Woodrorth J. J. pattern> and color, with the ret outside the in ide of the Inside
= .d =:' r.i.idtiLjd .'" I ; !" Wliaon.R.8. I of the room." !1 but .re Irving to gel outside the

t tYq(._ Able. Ldr.wfin. I! ) ....-.c. l- __ 1". erLr II ule> of, tne ln sale nn, isn't ID-I
,
;' I )1 Te'Wash FlannelTo j danger befoH they get inside '

iSESssCtorfcM : XCWS.tarmlai. wash flannel without shrinkage Inside ina oJ.ontwUe the Outside! Bosh ft Safford Piano Com an''

=arWi. $ L a. .='1\=== 1 ,Tk ; at-41 L ; dlilrtcU to hive a .tub half fall of water inn the will! find. hey are inside!,
b..r.'r., ter :
...... .. f-;, ,M" tftteftdt.r.- tobaeef. tad sots that i* more, than warm, but DOt out? This i* ano'fi' r grave vwrldV eh..rp.ra.d si.o.aot+t 0
cTwvT'oP, UTUTII Jt DK1A1t ;few fariaer t ar looking,forward 'to Very hot, and, make a. strong suds J fair proUem'fof,# l's id }'nDb'n.! sou ItIraxagifTAI1Ra '

i .bme.-.n- the time' db4nsh.;' drouth. wlU', have with J..ndry.lOIp of the best qualitf. Iaa Taylor:tow ile.-St. l>oui.f I Pianos frp .2 a dollies I -
i+ia..JI .[ STEI111a1D
pent >tcelf sad.e..oeabl. period. Add a tablespoonful of powdered Globe-IVmocrat. SOWS Zltaw

I Cir..d ld.w-Mbaar. s. ". pT.ei a.y.aw.tn.' with oora.looia I 1laIn.:,bvcljiv aar, the borax Shake the flannel thor '-;I-. ;. ou CaaJt f>i east partneRt.. ; .
CUnC.."':- .. qut.eX'Herot Inicated oughij Teen wlueex them wiiYihe I T.nnlag'and repairing. .
h
..... ()Mrt-Nrr a ) plain ;
r.si I rwsa.. lIa tattonl: whet after oir ahsde Ii'',; nJ tbb t a .ii I t'L lillBlERSON\ PIASO CO ." A 'few bargain* iis
"SiVfMw ""' .T SIlS, r..i l1 ie fn I if Dec v.Sa rr, WI.I tU t'bbtw (n : ., lightly .ed' piaswM.SS5TSSSW "
8 wtr""'" U. JU> aver ,t'Fr tre p.Ia extellestoo.dttloin I i aonos
the have"' n ofb) 1yq .ho i. lil PI,. ; J r
PAM.. Y.1"1'.oo .To;. It hi"not,.n.a.e-immoa -. ,. spoaS i ) FfJ 1rJesion. :
flannels bl d"noll' ltUIn osrd. 'khb6iU o I. Y"r$ 1
... \ ,
s l I lo OPEN.E-VEMGS
r slot < see if+ IItaIb n1 ,W", I ,
.L board. Wring from the fint suds ; that complexion ha t beea'compotedn
..ear Jawar. with .leaven. ., I
r rattlac, la >eiR' lIt from
g .t si'"s M:::,ui:iI.: lv f,.*+,alx f 41 wb11! lril" few r.tn.rtecbed. ,.. and temperature.put ., ll"Kiu+ "+ 'tbrollt f this+1id 'of rouge a and emqiH rikffceniered ( sir, ? .*henwllot heournanient 0ti

$ y .. U. orrrcLoancuTILLLR. 1MM.1 bSSPVb : $ai rea..tbet I, pt t" sbe 'Is1 hung water; then put them into another:,' talked about, with in one

s: ..'j,tteent..... Oi, 't* ,plaplstlgts f foe a* warm that does not contain oap.: :|i hand and her red Ii i k Urawl aloft ---- -

N ... -........... plasters anv, 4 great .NAN wltaf[ )\Vring dry shake rigorously and dry ,1 I in the other. For e' n the mot im-
-eIIoaa Dta&CTOSTLas the.. stay .ri*:orirb..l 1 lpUott.j f ankldy. Jroa before they are ui ifportant 1 f strokes..slie! would not lay!
ti WINDOW
u.--O. aM IIb .Ir.N_ ,, IB Bpp4Uoa *t4aa4 tb. dry weatber'$An with s' moderately hot iron; aifli... th. unbade. When man and DOOR-FRAMES

;;; :=-.=. "rJ.M/sr.t 1.41aet. Tweew i|[ edify: u. >MraUoa* with' the stoat Their press. well Do not usa borax a kc ,*dtbts t'.. """'.__ iiiM I farvaM'. IW 111 but pot ao wth the I j jikJiUtr for colored flannel ,t to -tiki panual, lw id, *ilj goodman
w .-i.....eTa n-........ 'nJr &oa xah.. Tt'>t .ref- -j.. | aince yin] ha broached the -- -

-: r wi --.a...I.oca.. ti.r..e...".. j'1 ilte .ryes *H.lr 11411! i' t'!r-j I Light,..ad and Cake. I 1 l abject) be cojgpod a to bold it over I hussar..dof 'r t w I
L1.c at p..r t-.e-I'ft"M..ar'Mb.a"r .e.Uy.. ...-. rent affected, aij't are'thereto'. tIM j' all bread and cke mutt Le very 1 my head nntifl fioiM' > this jam"- We are making France. every Loath for the leading eo..

Nltua.i a..rrk NieceNUt.py : .roe "t light and to be digestible 1 J e" }'ork 1 1-XBBdJ JlHb I1I'Ab tDe. for you. We da tt .
..,.......c._ ia7t_._ ? If' F' f1! J.tr 1 f.t'1'D1 i porous oIir cheaper Bad bstta
,..... lnstan :G ..it'.Ii.i e ct7..hrIlIttJe and batter bread or cake malt be 1 j jM Utet Inprovemeat U the BM of Bronzed Ftatoh Bail Beartaf, ateaU
L sr.1 ..-'"_,, C'a.J ttrbtae. o i* rate ha* th vii Jr : especially light and delicate to Net I Uok'lng For hat Wa Let tusk Pulleys, ..4'10\1 should' Insist oa getting these la your trams,. whe.r .
stasis s W"11 Naebi.a a d.st. a.t;;i1.:f :'':: about {April .{1 gione depmdcAt_ upon i, ''m Ito eli*-the "dean i a have any buOdlar to do.write to the '
t.wet* L.s.e .:ta ...... TwinI tpw.ttitp. I lh* weather. hUe doaant\ a Vwkstraii nt and yeast are used for (hit pururij'pone .( of American i rtters, a* he La* been
.
ti.'d.rt. ",;;.r..1.wM.wM..e._ +; nrerUiO/ aa 'to the 1 ,mach depends on -the amount callevl-.etrollktl| one{vening through I EAST COAST LUMBER & SUPPLY: CO.
d- w (.L.LMY..ra l i...t Ua....'are eo) "..- and thoroughness of the beatidgi \ j the TenJtrloih of-Nt w York. Stout, Eau Gallle Florida
.......P. i. a" j broad and dieslif'd t
I Nib well
Wking t
a .. .... *'.oBa shouHl he remooprotest j ther receive. nobj< Pl..r. It .e. N.aq
....-.M ..... i gMi.a teats 1lai'11'.._ I!bared 1 aewoaa.arw, ;! 'to' Jorce in a* much air a* possible, j in his loose En clothes, }Ir.'
e .*s, .....re 1 nnla grb.rla m..4. air, e/1MItl :: ejcUIly la the thick batter in or- HowtlU ?!.Dfrd right to left
rfr.I.M to Hrerjr I I j of Lit ytwheu :
t: ld-= s.4 Iwseetl as C.... i I dcr to- the solid i fnceantly. lie if ed to wish to
separate ,
... .... I.It" bt natne, the
tai ri a:UI. a L R "1.1.& .j aj ) r.rticle. .
Ii !; and give an evenness 0 'see eterrthinr.cki
:._..=;::;.sa.i..d.... 5th 1.N.I a'gi.eti a- 1 } ..' eaUe *l the rwene I IrplaBtera WTiile Utter may be made thick i! polie n4n he knew saluted Bargains In Grapefruit Groves aEigtt
.... ..... _.....,:'" I 1aw. > to crow andbtive.t i enough;I to drop from*a and him-re&cctfn IT.
.. .I1'.p fkivt spoon
'crade of iobam
k t'w r.. .,. ...,n,:aiw1..t ....1.1'I I I, ";keep it* shape on a griddle or t"I:: tujipoae{ ron'it strolling about
P.c..r1 a1s.-.s'I ..... .5e sat .tn+.. yet .Kid II padxln county. This i 1 ing tin'it i. too soft to knead. The i henvilHfirelK) the ro1i< l Gnf..r''l fr..a... thrw t. Jhr,ean 014 \\m lee lOlI.'..... fr sale
.a..If --. .......w I|I feet +--, hiwld briair eaeowrace-1 I used in batter should be said "pickinj npcl ratter, eh 1m&nl,.S rdJ Creek .tati.... 7h..e Cr...... are iurat.d o. aven_ lia.4 with palm! ..
tuyt| BOARD OF: TltA I&. -t.1u4 i ? th |lndleUoss; are that yet | added .to the dry ingredient and i j jtoWtll, DO, not ec: ctII.nt1lmfd ntll11'rH n'w Ming set wt. Then. ."UY"lre bedded to the eboitnV

.. |the.Maoa* aif their rmulta' wQl at j jIt i stirred ia gradually. to prevent the the author thougi plenty of that i less .< fruit. Ttt ..* ....1't9'C't. Will rate pleasure la (....181.\11;* ,evpertyflth
... ''W'UUaa K. r.. I{the cad be |hat eouM be wished !! batter becoming lump i is lot about here m told."-New I" pecttrepurchauer.'
/Ira TkrP4.eld..t T. T. )( .re.E DUll k rtrirK and frat deal i iCk .'...11-k... ...
T1e.Pr..btsw I. ..' ..- 1 1for : a I t j York TriHnnf.r. 1 w tars thaw grep.1 a"leer. pt'eIllle and reUahl|
13.[ T..a..... ,lot ft'.u-' nxhi rtrt.rs' sow used.ie4' Thing T 'tat Help the *..* .; 1 be revs tk.fc ant ..to..r vHrty ibr Ii.- ..m'b. and r<*liaat legal _hlo
tL a. 'faha y. '! : J4! Furniture boaters covered with* SawMvif 0 ...1".. !1, tb price of .rati=r.. A (;,,"-,..ar""d cripr't a.t frwt. i if .uP.rll cared fort
et 0--- W. ).. 9r.wa.,' I cliamoi' They do not mar tbe IT'Fine, ....lit ha been I lab 14 pa, all seeded n...n-ea. while i.t.igfi,, tars of are, U hoqU he pay j
.! T sees' ::.I. __. .....sA A..'w..teens, *' 'BRUT I; Y TORTURED.A situ-re. I a* a droning for >und anus al 1 I'D' S perms .eMe. a'sluil.,., ..t $&.au. re .,.,.. r,.,. n.i grapefruit
,
Peal" *FR t.e..dn.ANDU"*uyrw"itoiiii. I mass caino light th at for per- I Thick rant ar'bsgr; in-irhklrta*I h rkttMopt ThefiaelyfJlUorb t General U.... ..... film wwrtU of the trsic.v i .

] ; t7O txUTl7JT.A .latat uflmwlfwl torture l Ivaa break Jce for tbe freezer or .other lifted lu.t 4hen od alone, it said I
.... w. It I ..'.n.... I. | perhaps 5..... taallcd. Joe' need 4 ItQifukea t-l .aft .n. pleasant dressing OBN": : :IX.P. vELS H.,
.'. Ja_ 'T4 -.,-. u.. H I'I k aHt 4'i' ''Cant.. wrltee:'I A broom that make no dust Be-} for it i tidily the diaI -I 0. BOX
23.
\ er Q A. x.. SLebs. P.'w. "For )nn I endarvd laaB r., -move handle and pour water ia the charges with act bet wing lumpy otj: miami I'1aoI
B .
1t1U1fQ>.1 rlaf : it II renderedwool '
r. W4 IteM. Co I.a ra.e.rleL>bU pV- frWkh: aid aoth. tube. It dampen the splints 'and adberincan a easily
., j keei down the duL I aslcotton It i* said _.
r j I -
tried
s i IDC rflieredBttters'aad though I ,nr, < that
-M ,UD .A lTA1tTl-' ''thlql bow rime ..mr1e t 1 I Cork that !t any bottle. They, saw net of th. yellow pine
1. ; JIIwet. W: W., 1:1I.: ... dn1- are rubber with a metal top conj j I rich a* it Li in turpentine, would
.i. t tb. snat.c e.dki'oa t ; I
|
t.. ....,1 t.: less. R. ii3tD M I taming rnring. ] 'done prove talus Sle antiseptic application World's Fair- Rates
HARE a-Gu".JotMI. earui tat it trouble; A teal hot
? .R..ipb. Iitaard .Coa ,..t..,;;tie fst tt rtipletely 't1.n4 aadtrrr II' A fire lighter, Light with a:; forwound I II

S, ..... ILtI eased aa good for match, place under the kindlings j; 1 Wweer; I Via
'{ 'I'M Medic
011'A.'Q) TlFl411TIL and it burns until tbe fire ia started.A i .
j "t.t tAIW. C IU 1.--. I u4 # IM.f' and general de- doz.en.lor a cent,, 1!l Many h.tdor dng'phpiciaB'

g:. L' ar.iL: W.. W. M.D..al. I..A.I NUty'' Sattofartkm xuaraa- 'land aurgton.* hay been laboring I The L. & N. R. R.
Cl t&-srm(t... L Tat.-tee4py.] all t gt.eL Warmed 0..1.. I diligently ot late :o diaeorerthe I
.. .;: Ds.a1.aL. H.& 0aaCW. ,.1' whole truth boat its
: When sufficient string beans are < incer, cansea
------- "
.,. w.' ;#ct.1.B"d'.... Co L. .. Y. :' The Chw t* *aya| BaatorA ia a w left over from dinner, we like i to I' and ita trea men&:' In Europe and ,
Excursion
,:... x a-.ts. I. 8t are. "!.J liable parad its son .*... loafer. HThyklCBt serve them with bacon for Mik-.ia Americafrtteai r his bare been Tickets now on sale daily
tt J1C* I I a t eotorr.. l ti1 11'Uq' law! fast the next morning 'Whilethebacon I. wide, varied and pr found. But tbiaMti from Jacksonville. St r

: a ltxgPda-JlwIti J s..: } i* browning,the beans are :i diiigeat toil had no yet accomplish Louis and return a
ale..t k
R.-ft* le.tnr4 *1 Obwurtty the abiding plan. of the
\ oeroa1iDg water .to steam untilI I ed retult of greai moment. Few =
I i
.. ,... It. T. '
.
: cw c, hnband of a! |pcosseat womaa. I they are hot; then when the baconis I doctor belUre thai a cure baa been
UTACTVltas-rusts.
M lac T. r4 Cal..A.3 lt.dwr Itio taken from the pan the bean are Ii! found and "jnany c iiagree t'ODCe11Iing $"0.65. . *1./ .Return Limit December! i.cth.

It << KIOHTnwouW wl8) HER TERROR. : tossed about in the Lot bacon fat,. :' the wised meth da of treatmentvita 35.90 .. .. . ... . Return Limit 60 days

cATiOx.. stI ..Il a w:.. x.1 I -Lougk nearly all then mounded on a hot dish,. II! 1t 27.00 .. .. . . p. . Return, Limit Jays,
,.., ... ( ...... 15
: J 0 tl.IIIIA ..-a... tons," wrUee-fcr*. CIa. Appjecate, the bacon around the beans and tha t l C.ng') a.lena h" '
A.> J.J'A.'lrstby: .of XWiL. '" 3544"'u4 eoaWT hardly: whole served quickly while very hot 1 What. has the Capitol got that Special coach excursion 20.93. Return ling 10 das j

J. O.dl1aekmaL .t let kay.aUff' I bad eoeauBptVWaclU'tM -Rural) few Yorker. yon will Mtr ha er" asked Co nfrom date of sale. Tickets sold Tuesdays in June.

....... r. n. T- 8. 111. I.. jUat'ullfwalked abfcxk wont la gressman tjetcher of Minnesota of low from .
Corresponding rates other
.. ....... points f
f. .. I. wAI1Qd:1ft. 'rough fri WJdlr> Md aptt.Mood. Vulni t U. Silver He Congressman Tawner recently. : : :
M-v1t : ......... a. w ...,rain of colonial *
said .
Otetb.ise..C. B.I ... when all'otbU aMdleJaeB fal1e4BnSf'CIf Interesting at Oive it dp Tawner.Two The 1. '& N. is the best line to St Loul I
& .. B. CJ J.ba. .. itO. |' ) Dr., WaTa New Wa. days are the spoon and fork white wingV," said fetcher
,:' t. 8. aria a a.t ......ho. :..". ,ate u4 1 amedYrlpe Holders of rich wood, Usually maHogany Pretty lair,* admitted Tawney.But .
isL A .: a.: .,...: .. T.a ass-.Ia sa { &'s ..bwtlutelrttoacha. '''peru.. t* be found ia some coooiaLdiaiBg what baa the!capitolge t that For rates. schedules. and sleeping ,car reservationsipply

h- sir Iitfwliitefr 1x..14 I''teed tocmrti' CtoMa. La ; rooms. They jart il you give to applies'b for officer to-
7 _. rig alt ....... aass.rei. t "aad ImTfce ;he format arna, with remevabl* It's to* 'maay for IB*," repliedthe t
ai .... ar flstliwssa BTOBCstnaTroabVa. aad' aB [-leapt S and each article of silver Iii other Viaae .' J. M. FLCMIR6
(. ....., Ia > ...; arad tLM ;Trial oven, ** Baa.A C. L STOKE
Lg.v Y. s +1. J--, J. ht.:Jrc .; i .tea aa' 4itid." grpie or heath. '- karble stair.' I a. hu. AttS99t1 R I.IL1&ebomD.. ( i
.
tntt.ta .
O.F.AT
: bottleb : i '' ,_. t.enT;<: '
,, '
W. : ? ,
,
; ? ,
; 1. -- -, fI
..
1< .. -t." -
r ;,.

4 tl .

a ; .' .,.,. -. .'. .... '< .
i- 1---iii ', $f.A"" e "' "",, ": -+. ,( : 1 'H f t t -r"I NoTI 1 1TOar hands sad seals this 'th. list day I .. which tie J
ofl am hi cost of aheddlac .1
r |
Lr'fie- WLosa;lUI&i 1 eoaosr.: :May A..D. U04. | QUESTIONS| ANSWERED farther art Then are tea a. twelve

E. L. BL:RD1Sesl ,
) '
ot1ce is bereb1 sat, that n. asd.rsiga.d tho sad pUata to the acne. sad th-
Fesslops H. F. ATKINK.:-1. Seal) I ,
t will cage 22nd day of fruit Drugs la the aelghborhood ot 1
t 1 J. R. B. CLE ] .
1 ((IXs. (Seal) j from M cents a dosea for Reel Spaa-
s
July. A. D. IK. *. .plto His Excelleney I j STATE OF FLORIDA j

i ir Wm. 8. .Jennings\ Governor of COUNT OF DADE.! J Information[ of Interest to the prospective Settler Ish The to percentage SS east apiece of plants for Fort fruiting Rteos.depends ''I i ,t


r the State of florid*! fa letters patent Before me, a Notary Public\ of the !I Concerning Miami and he Southern upon the car sad Judgment eeretse *-'

P& ." i aj&r .State of Florida personally appeared ) la their culture ;
r oo the proposed ; of the Redj1 e I. some grower

E L. Sardine H. F. Atklnsoa. and J.. Portion of Dade Co having succeeded ta
Crew Pharmacy, aera| annexed. I II j. nty. securing trait "
ATTORNEYS AT LAW.1 R. B. demons to me well knows to be
I I I I from M per cant of the plants ta their
win p..ettes I an esans.State aa*rMsl Dated at j.HamLjr|>rtda. talc thsj the Persons described ta sad who executed ptseriea.Lands. '

.Mead '.r.._tal..... ssrtsetlstUl ', list day of pay AJDjlXH. .the foregoing articles of Iscirporation. So Inqutrlei'ace!' d ed'to able as may be purchased from" IS or :
many eoaJItrr.1
< TOSS.a ; ; E. JjfcRDINE.: and acknowledged that tiny j | say section 9f,th |10 aa acre
up drpeadlag CM proximity
t the: Metropolis by settlers I and
x aw. Mteml. Fta. prpspectiv: i far ore so than fa 1DOat.
JL TKINSON. executed the asms for the purposes j to roads and skipping pout Good
| homeseckers "
\() concerning < ondition*' T S!: crrrs 1'UTtR&

L P. T. a1aa a X. D, ,; J. BH._..CLEMONS.L and sees therein baud expressed.Witness and .official seal y existing ta this part 1of: th< eouatry Miami atareses all modern noses.hearse .. I lands oa rock road. within gales ot
my Miami
be had
may for $M sad
tad the burden of eorrespon once entailed of as acre i
"" ICH .WzatSota,. as electric lights
I
at Miami Dade County. thlaj
FlorUv
wife B4 Cm rasnsscr become somewhat less thaa that sum for land t
t EMS MB MTCe Wa, the |E. L.,Sardine. the 31st day of May A. D. 1XH. thereby has i o heavy ;water wo ta. sewerage. telephone system not immediately oa a..'... The
rive C I that we have attempted ta tl e follow- free aU, 4.Un" three .. same
) J
H.. r. AWII,4era13' JR, B. Clemons. (L. 8) HARRTMcGOWN, sewsp.pers. quality of bad farther
: from
II lag article to summarise w :h tator- tw'.a away
MIAMI, FLORIDA.CXSOR. .. ouJ beaks use State ; f
do hereby ;<*seivea together Notary Public ntatioa as Is most l aportan and to j,bank,. a 'It baa miles of beautiful trsnsportatloa fadlttlea eaa of coarse

D>L .JLJ Ja.r toe the purtMM ct timing a corporation II answer the question most frequently ) streets UU. skits ..... Jt" be purchased for less. The land |Ia...- t

OPTICS: for profit and\mcomlnc a body STATE. !r\EWB.. \II ssked. It.. hoped W, this njean that, practical tile terminus of the Florida !promising to la appearaaea to thone} aoeostomed .

|a sample copy of the of which I Ihandreda Ute deep rich sops ot l
t
paper
t
Railway for
tar. .
U ot UK Sats though a. nten. -
D. under 4
HOTEL Bite,wet BLOCK,AwL corporate A number of the grower.. of Smooth II are sent olit, will, ta mostcases .. the road bas recently beet other States being rocky sad sandy,

fr XIAXLQRW. FLORIDA. of Florida i 4 ,II| 'Cayenne pineapples of Orlando sad!cTId.ltJ serve the purpose Inte ided better built. stealing the farming Isads yet remits can be obUlaed free It : f

Tb foUowlnc Ar}lclt lacorpora- I met today at the office of O n.j far ta excess of the retoraa resilied
a letter.
I t thaa personal S wdfie Information tortr-fty miles south this M merely
Uo/ bar. ..ea adoptett by tk. cruder from the / i
W H. Jewel to consider proposals more fertile aecUoaa of the
t j 11 may be obtained t
: B. RUSH, ; r writing a feeder 0 the tommeree of this dtJ. <<
( Icowl and jtonitlttui Ui. proposed from Mr, Julius to eouatry. F.u1ber.at..
Pepper as market 1 to any of the real estate or oUter firm Here an Ioeate4 th. steamship Qocks used, but t

Office tlSliReeldtae k sti4,Those W. charter of the = oorporaUon.Th j lag the present crop of fruit says tb.i whose advertlsemeniia apps. 1a thispaPf'l' of the d 0. 8tftlllllll Company the returns more thus Justify the t.. .

*. Mil_Utreel tad Avenue'R. 'ARTI L Orlando Star The proposal Involved 1:,.4It.,. Involved
: sod the 1I.a lII.fa- close II i
e. are operated to Key Welt .
'Fbone ?0- of hj shall People of .
.
MIAHI.FLA. \ urns corporation Ii car lot shipments each growers coan: I with local to'E' to Hu a. u4 Io\..... Immense i energy and ladnstry araheartily

is th. Red bon flts macy. lu principal ilgnment to be accounted to him dlrert welcomed sad th* country
I|Isdaatries and wharves, tte.. ... being projected to -
I) F. W.. BACIDS, place !lot buslneSs shall be the the shipments to be made truce : .hOe to this keep pa with the vastly increased development Being practically Just hegva !

.A Crk' City of KI& DJ. DaA*' fcounty. Florida this point by Mr Pepper-Is conjune-\ I.rctioa. .s b. Daly mariUm boalness that mast! follow there !s room for an to'ff1IA tile

Details Made and Its priadpal! 1 usuess offle shall i j with a board of these 0It 'beaeflu which must ensue as th* b
fias. Speciai>shoes sad tics managers .o' the Weekly Metropolis. t e former the deep Dlae of the harbor work r result :

for Buildlsi gsofA'l ., Fin be located therein; bat the said corpo-{(Alerted from the irrowers. The meetid i t which sell ,be seat to a address .which is 0. actually oa of such development, Capital finds <'
progressing. Asappropel .
sees a Specis \ ratio shah] bats pt&er to transact i, ) i here most profitable lavestiaent. wan .
"tag tons'Cer: lr. Pepper's proposal
t' ot &S
at the rats $ a year I1S3 for that of 5300.000 1.. 1Itew
IMS D. buataess th* dlff.fent counties oft I II us- labor to la demaad and weD
0 nci. Artxty laj favorably and elected Messrs. Tao I Itloutflt. three months: 111. Wet large U. cured f m U. GoY..lllt1Dt for bartar 1' .paid. hoi -

the State of;Florid le several States Thornton Laubach as thejmsnagers i pis moderate mesas'who com her a
rind .
; \ :pan paper-belde tpuled I r aUt 1m emests. sad the Florida
of the United StatMgaad may establish >>- toq art with Mr. Pepper ,.. East Cot lad buy a small tract or taad make a
ra ; t Railroad Is also plded
Seskers to
Home and maUtala 1 riflch offices Wades modest horn, set out trait '
.
to meet sad formulate trees and ;
These are
persons Till!: CITY > MIAMI.Spr.itg'but expend lib amount
Thus
1 df.1 lcoo.OOO
i
Attention and stores at sif point where it j while waiting for these to com law "
| plans of ahlpmeat and report to of.tltatwilder eaI eight Is now e used few WI
Intend j to traist business. II I IARTICL I VpOM u. bearlBg. usage la .... aV-
Ton wil find It to your interest may |!'an adjourned meeting of the growers yean ago the railroad hariqg; reached It Is a eertaiaty that hrtJaeto &po truddsc :

i. to call e i me before Investing. .I .IL" I I to be held at 0... Jewell's office jtnt this point April lS.'M9C. Prior to this propria will be secured aUl the most without exeeptioo.. ; suafssefuL
aid jw f, 'eeral n.tiirsot :th* business : And this success cost* ter..effort Uaata
Fvnuahaditvevae*' room ( P Saturday; at 10 o'clock. Jell gro *r*.j time one store whose trade !wu prla- harbor Ie a coacUUoa >

L' ; real'' Realt>arreal estate'to. lie transacted' s-he baying and i''r.... invited to be present tipsily with the IntUaas. Old} a few lte 1mPGrt&ace front eoauaeanratewl a ,. other part of the country while '",
comas
." city: anfl tft&\tjt J..araDtuea. swung ctf drop m4&ses. toilet artieles the climatic eoa4Iu. reader oat-door +
t to. +I I scattered families eking oat!a precarious ., leal and
< attented strstsj jstandpol
collections, (etc., goods insobsndlse 'of all rJo.1 II work posafbl
and' very day ta Ole year !
: license authorisingm I While oa his way to the lodge, i ila ttvelihoodWby Jrreckln and the t- laP l't&1lce neoplleclbJ"'bU
have a special It also 1 with the health 'benefits .
may of
kinds sad ; sack
to prepare all kinds kpI trans-i i 'descriptl Bradeatowa Friday night.t W}' E. I manufacture ot eotntbi starch, were mea at Oe NMJouJ CaIIt.al.1 as.opeaate S

fen of reaj estate Low leej: tSHaad mles I Merrell was knocked down aad rotted (the only evidences O I died ... time, people'who'a,,
health
Prompt ttt tics l jof Sao 1 e1oec\... to the lodges! which !July Zf. U94 Miami( was Incorporated of WI aad Its rtIaUoa to Ian eajoytag ;
( 1 CARROLL. retail 1 to that end it'''. uand and moderate ..... ta their
C.C. primal
.. was to tars In that aight. su ]tf [as a city, furslsbisg perhaps th* only tb ..Aaerteaa ,eOIaJIIenI8O to 'j
Notary Public ... taIa... abodes had better .
operate
."W"- may uI.$1-44 Its .!I Palmetto Dews. He .... ,'Jas- !Instanc: 'oa record) ta whlds a ,full I&J. e.of tile vast trade that stay when they sre.
__ sal of There should b*
weighty TIBS to tataeae
1 : im -
I tern and MUlled to Ware Creek; lootbridge fledged city came Into existence without mastsiring.:blto uJ8teaet Ute
.... ..... apom
products or anyone to make t mov* of sack
I the spot where the robber *- first having begs a towV Threehundred map of the Puama eaaaL
R sable factored, aad tactrea for the .mash, 1 portaae*. People who Ian mad i"
1 jrarred I sad found some papers bat.DO registered' 4oten are requiredto : A giaa at the map wm allow Ute
/ sad
.ygcs.a taetar aid compounding of drags allures elsewhere are not likely to bevery
money.' He was under bond la as indemnity entitle any rommaalty toj b* called most eauul oIIatrnt' 0. poaribllt3ss
medicines I lit mad{|saso compound sad I successful her.. lateBtaaa sad
**
:
w. CJMAYNARD.4y t compaay. but says hewill, s city; less thus that aamber constituting the h holds for tile Magic Ot,. '"
i4: and do and pert tadustry a ssssstial
preseriptk are to foot fore
Ave. *:tisrMM> prepare I stake Rood the loss a tow*. At f. meeting held. forth OOLa AND CHi7RCHES, "
form an ,things a mary ta the eoa- [ toe her as ta aay other part of
Butak r ubr ea: 1 Business. Th I, The largest steamer that probably purpose of Incorporation r three Mlaa has OM of the hat pubic, glob.If. a't't
duct of a general yqtf
J j lever entered Ckerwstet bay. landed aad _. al! months afterj the first school 0. Sate embndae both ; _
&tcbis OKks. kaienat corporatloa shall: Uv* &II,n. powera It la desired to aagac ta geaeralfanning "'!
\fat mr dock Wednesday afternoon and 11 teats reached Miami.. 944 totes were the comtuoa sad. high school eoanea.n. .
privileges to and tahereat'ta ) ta th
of
and graatfl ralsrsg wheat,
unloaded a lot of freight for our merjChsnU cast 'The phenomenal growth of this bah drags are large sad well ventilated eon. '1
corporaUoai f .rtiroflt rider th. or oats peaches, apple*, 1
or
McLXNALD I ; ssys the West HilUboro Press. early period has! bee j sustained, d then fa a eompeteat ewrsor grape.
OEO. sad be
laws of th* State cV Florida other products of tile temperate SOB.
,
The steamer was the Alpha of Mo- throughout th* eight years of the te.c A. Catllolle eoa..t M to
subject to laD Itabg&ea aad restrictions use must cast his lot some hundreds of
;
bile.:bekMgiag t* the New Orleans A rlty's history. be e4 this summer. which sinprovlde
tsewwi.e..d |rt -.iW1.,- Lass.COCOAfUT a q.aaul Incident to anh Imposed apoa POPULATION. ETtJ. miles to the north, sad accept th* cold ;
Calf Steamship Comps and matins I .1tnIcUoa for bock '
FLA. corporations by tlstlaws of this State. MsaTIa6e that to put of the legacy of landa "
OBOVK., j tile rot between :New ,Orleans tad I' Miami has at present a resident pop- also private schools, a a. '
The 4haH have power where these things b 1
corporatloa -H ':(Tampa touching at Cedar Keys Had- :alattoa of between boo and 1000. la steal atory and art school so ewe grow
:to buy sad .. liD'" own use tease Neither ta this a .cock-rase fag eo strrThere
,.... ,!the winter months]this population Is that
|
son Cleanrater, St. Petersburg edtJoeal seed besuppll
,A. DANN.ARE te* estate, whether may to a ".. ... tow. which
J. rent aid occupy | addltloi to a> .
\ !i thej ot 1 has-
pate* and Tampa carrying freight anti augmented by : There are boat thirty I
It: of great boos to the settler .
Sled for Uftaia of limited-
by purposes
k d mud.......-Oar.M ..I j ihave passenger The boat Is under tile dreds' of visitors mostly of tie wealth flourish ae schools bI the coaaty.I.ti .
otierwls sad mesas. sad tier ta : 1
may ttttl
flee
the corporation oI ; very
..
dome
.. J lest claws, who to enjoy the
.r I command of ea... 8. L. Reed f onsetJly religions deaomJlllItJoa Mreprese
the by a] rtoek ta the Oa J
ws.a cross.a an county. tile ether l
po'retiposse.md Ideal climate and le finest fishing la and
the captain of the Jowphine. tha'made ted the following have .
.. a MM aataral person the | hand it h Is desired. to engage to the- !
Mel Ff the world. To accommodate tbvisitors balldao church
i the rua from New Means :oJTampa. kDcII.p: Presbteriaa.
7-
... I
maiaparpo.es of i*| corporation. culture of citrus fruits, plseapple. varions --
'. Tbe Alpha has u capacity. of there sr Burner xi* hotelsaid Episcopalian Catholic K. 1t
'
ARTI. XB III.'The hundred and fifty tons ft freight; boarding prlnei"ml among Church M. E. Chn-Ia. South. aRaptltt tropical or semi-tropical !halts. I j
tfour the
f6tEY5JIIIEYADlnI. amount of-OA. caplt&1''Itoek] Palm growisg of vegetables at the season .
and she came to the Clearwaterj which to the sn Iromense I t
.--- aWl be :Twenty TnoasMd Dollars up houf of the year when all other part l
.... fUSPrsvs.b feet of water, andCaptar'a lone 300 feel 11.1 AND\ PRODl"CTS. ,
I. j i dork drawing eight .
.. t I divided late Two Hundred Shares of1 cf: the eountrr are !. the grip cI wtster.tbis r :.
wide and five high w th accommodations The brtaeipal
Reed said the shallowest wn- Industry ta this see
tile par value of 1>Oer Hundred Dollars< sectioa offers decided adrastagea .-
feet for toe nests. t> >*Ides lob- Uoa to th* growing of fruits
ter be fousd coming ta was nine and winter .
[ .
YOU GOING each. Th* said rdMof stock shallbe over asp other poetics of tha
lit takes the boat about two weeks toj|jbles! ,. -otaadas, dims; roop'os. offices, veil KMe* for the Northern mar-
;
United .
States. "
North' or West ?; paid tot ta cash foH I tar ta the subscribers and I I Iservices t f i make the round trip. She left New,etc. It Is set 1* twenty aces: of trop- kets, 'omatoea form the staple crop N !
property
or may be paid '
I Iral gardens, beautiful d dosrripMm. but .
the valient; which shall belied I Orleans on July L If our people glvej beyoi there see large quantities of other.f CROC -..

THE' 1 this line unmrlent patronage she .will I There are several ot ier hotels, tegeta M grown such as tomatoes
by th* Sour of Directors at their Is a violent tnflsj s 8tlou of tile ;
Nashville call here which will mean smaller than the Royal Pi im. to be pI at peppers beans, etc. The macuons -
regnlarly,
LoniSYille 6 &: first meeting and than be entered ta membrane of the
wtn4
aadj with pip,
tithe a great deal tor oar town. sure. yet larger bet ter service planting season extends from ..boutOrtobt 1
their missies, ( capital stock than is usually towns oftwirl which sometimes extends to tile larynx j
1
Railroad ;i pound to January IS, and the bulk
II:. L. Bnrdtn shab nve One Hnsdredsad and bronchial tubes; sad to one ef tile iJ
the size. this waiting mother of the hlpmmls..
I seralos.iralas :NO PITT SHOWN. ; sent North fecesNovels t
r Offers BBC celled psts.user Pallatasiptvedtte Ninety Sbsi,! H. F. Atkinson For fate wan after me continuously five-story ho1el to in proress of iler until flay although therebeing most dangerous disease' of children. It !

.
Mederasteepen ourrjisg shaU have Five ares. and J. R. B. years almost always comes osj ta th. sight
coackrs, free rcV -, ," writes ). A Gulledge. Yetbess. jractically ao dlfferenc ta the :Ii
demons shall hawn Shares. i Give frequent small doecs of
Th population ;leas' every easoi seeds Bal.rdaeHnrehousd
be
eUalag aha ears, sad dlalng can,. ARTtCLX. Ala.:1: had a terrible NIle ofPiles :XaltlDIC may planted or veg- Syrup
sad
I. all State ta the ttnton Its etablesVegets' apply Baflard'aSnow :
seethera cities. When gathered any day ta the
24 tumors. ji\t.
awra and ranting
wa :. The corporaUoaj sh .n have perpetual Liniment
esteraaUy to tile
Tbsfiaestklalag ear service la the failed Burkina's Ann Salve raredme quota of ivpresen atlves. J Aa undesirable ties are grow usually o* the>
succesaloa by Its oitporats tame, aalesa foreign elefctnt I Is unknown. prairie glands throat rx. toe. sad ft...., DoM byRed j
oath. 'fAnArntg8Q .: Equally good for Buras sad all whhlch ar* free fromUmber I
dissolved ta jtb manner provided .
0PII..ary.
I'. nro.p' aches *ad pains. Only %5e. at all CLI ,ATB t jard are composed of a kind of I

b7 )aw. J Writing from persoa L&N. ART1GUK Drag; Stores.
1 1I Y. after visiting California and other sections Frul are grow oa plus lands I A meeting of th* Palalka Vegetable

.J. ,The business ofj.tU eorporaOoa shall where. dlmiti mono,. are ,whichpralrl4 Grow,".' AssnHstloa wss held at the
Far rates, ...., lad .., .If car VicePresIdent. The race agalast Dr. Wetghtaorel Is are slightly higher thus the i

I; rsefTstia*apply t* be managed by a PrMdeat. aflUthe tkicket of criminal court considered at tbeir'best' we an unhesitatingly and In this section very rocky court house Tanedsy aftemoosi at > ;

J.. M. Fleming: Secretary an) Treasurer sad aad next TaeMlay July 12. has 'been say that illaml has{ the most This rcjrk .ta a peculiar coral formation 1 o'do..', says the Palatka TlmsaHerald. -

,. raweatw Asnrts I by a Board of ao ; less thaa Three nor agaia perfect< winter cute I* fie Called _talnlBg a great deal of plat The atteadaac was fair aa4 Ute
We set as a date for taking It up
nn'I tors to be elected -
than ,
"g .j-.sjr more View direction. States. Cold I. almost anknown. even as eridLneed by tie fart that la taterest marked. Th committee,eoaslsting -
.1 of giriag It some
from the bm< t ?and stockholders with a convicted sad th*' slightest. tro1 !being rare. places jorenge and other fruit \ tood.l. of Messes, peter,.rd.*... W. A.

r/ of the erpontksk,;|.rov1dsd that one Welghtnord was The warmth of sammer Isj tempered to .. teen beariag thriftily, though Walton and J. L. Bart sppoiated at a
IOt'Erinkrra1 seatenred to sU yean la the pesltentlary.fThe -
prrsoa msy" hold'twft ot sack oDoes. Court'rerersed the by the rooting between from the At- spore tly staadlag oa a solid plateof previous meeting, presented tile bylaws

M Wr+rt: u..._ le a.aswi J 1 The officers an< diivctors of the eor- Suprenw of the lower mart and laatie 'aad the hjlghest tn4eperatarereegrded tbi rock. Being of a porous' er! w'k'en adopted after a few

.. I I!poratioB shall be itarled at the i raUr Judmeat by the 1D.ttt1l..OID. honey- minor .
I... notorious new ombed structure the note of changes had been mad*. TIle
molders granted" the -'"
60 Y tAR s 1 mvetlBCs of the sTc to h* bold hss since been eter during the summer moths> to M.HEALTH. the t are enabled to penetrate It membership fee wns fixed at It, payable

tXPCRICNCC Miami Da4e t oia.tr. Florida. ,oa trial. Dr. Welghtsorel and dwould w ample sustenance from-whatppear I annually, aid it Is expected thata
ball It M not believed that
oflA out on !
efeach
--day i i will The city ranks {among tl first lathe to be a very unpromising large somber. of Putnam coaaty far
them be soother trial of the ease
lat. rrery''''''-. 1 t f-f before Jade Graham United States :jta point pf health. so re*. This rock, by the way l..... sad truckers will scot becosB- *
will come
but it
PATENT sages of Ib4: fleers and 'free- 41spntltioa There Is entire freedom from i ...I.ria.'u4 makes beautiful.. durable building members of the AssociaUoav Henry.
that -
order some
Taenday. la '
it se'r
who are to 4faaet; the affairs! are be made of It, Dr. there are ao "prevailing diseases/ mated 1 I. sad the 'new court house Struss,was mad Umpornry chairman

; the eorporatiw ' 7saat laI WWrttnorel .to still Ita the rltyjTampa y'
aMwtlag
DC*<*WaCowmoifra .. j elected at th belt: aaaaal ;j all parts of the country seem to be I la the .. built of this stone are The AssoHatlosi adjowmed to ,

ww. ..etc. of the atockhol ni areM lot own: :I TrlbUML t her' robbed ta part., of their power, as much i mired by an visitor It also' mart at tile BBBM hour *. Tuesday

qr_erw4iE..er.1-/- .. I. :. :: I r caident ,and Tr*IahrT, R. t.. Dardts4 they. la a illd form makes road
,_ : a anally appear i' be finest material la the July I*, eks a permaaeat orgaatsat .
,
e in,. Nw..aNwM..w'- +",u::;;;:.. W JL*1. jAtitosoii.Seerttary. t. : INDIQESTIQN. sad rarely leave the bad eff< cts which .world tad Dade county leads an other >o* will b* effected.
!
Zst: C"1 1 t1ftIml.f Dlrfctorsf follow ta the wake I of Ilk. diseases la he lUte la mileage and con

E. PrMli' .R. T.: AtMhuoa j With Its companions, heart bars,('elsewhere.. Scarlet taver and diphtheria ditionThe >f her highways. THE: BI9CATNE: DRUG COMPANY

f (k .Hlltrk 1 sod '. R. I flstshace, torpidity of the liver, constipation Bra asknown, whit typhoid .fruits cultivated are chiefly

'Sdtr 1L.wt-. .{. \::::r Vt. '! palpitation of the heart,fever to rarely beard ;jot It s a desirable grapeTilt. oraagea sad piaeeppteebe ask tile re4.n of this nestr WM are.
t .-4r M W The highest arolabt ot !ad.-btdn.** poor blond, headache and other sanenec -'
piece for those! suffer from .
f f ng mangoes" avocado peen aadre snfertag with Indlgesdoa. *r 4yspeosts -

; .'..t+e..a-.a.,f. 'r. to which the xorMratioa msy aahjeel symptoms, sallow skin, foal' lung troubles asthma, cat .rrh sad times i largely produced bat beingIndlgerjoas to can on' them at tare sad get a

Urn* tSatl b*------>->--1. offeasrra breath. and .
alegtoa
x Itself at any. tongue 1 similar disease. -whirr an [prevalentta to tire country, they thrive bottto of Ko4ol Dyspepsia Car. If

POIEY5KIllCIYCUII DoIIa L j f|' I of other alIlD..... U at once- the most'' colder,dims tea,,, Maay p rsoas affected ..It'1;|tie or JIG cultivation Citrus you kaew Uw ratn of thto remedy"

'AR TIL : widespread and destructivemalady wtth"tbess'illr'bavh her trees .
one rfqnlrs from three to fir irsafter as we know it. would ant setter
1 1E"7C you
.
.
.. ..... ,
Tb names ai ";' t-iMftoi. ot the among the American people. The Hereto -
cared
and have been ;or gre iUy beneflfted. pfaating to prod_ fruit. Plse- another ,dey. Xodot Dyspepsta Car
rabncrtbers to U **ptt" stork are as treatment win rare an these ; '
I Of course, this to ease spp whlrh grow as a blast somewhat .to a thorough dlgestsat aad a.....

j city ......t61U'/ Plan. I I'J Ifonows j : ,tt I troubles We. a...bottle. ', Sold by Redhesu I lu'every.taata ce. People r...., atllf.1' bin= the cactus sad which 1 bullfing tonic as.wsfl 'It Is 'ea4brss4pqrronany e

.Slda. Disuses. ftU BardIsa.aF1s.:190Shuse' i .. phanaaeyHarry .. do everywher* crises: sre prlosgated 'by settiag'slips or by: (.., a..t.:' people
..... \ .' '
FU.
... eo4.UTD.Y cvu H. r Attlosoa. Klaml. 1&.1. has'Vet bee* 'discovered pW sucker ,bear fruit la If months after whom Itu cured. of 'tadtgesdoaidyspepsia

HEJU-JI'I" 3ALVS: lKB.CIemoa8.-lA l.Fta.. i l4 Rykewas kllM! at ....h '...* ten. '. .4h an! dlssass,' planting." : In this section the/ are palpitation of tS* heart

ca'in la'rttaeai wVrW' the said X. X.Bardlaa. CHylart Friday. He was driving tl At"the.asm. time(; Tt'tnayjoe! 'trnthfuny -: la UM there .
I "*.*.. a *.. i grows open Wac''tr beprotertiOB and stomack trOD.... geawattyt
sire b = se...... H. F. Atilasoa aad J. a. B. log team and a urge dead tree Ieli.um.e t1d) tI>at Ua. coadltloaji'tendlagto for from cold sad
= : ; Kodol Cur
.. .. Dyspepsia digests what
,
Clemoas. bare.ereaato set tltsarf aim sad two ... :
!
ID.
: R. B. general bsalUfslnes* areas! fa.L ..- tier Ip thus s savlsg of about 8M .. .
f **-- 4- J'OIII..t. It to ....,......... aa4i:.t : J ttl


a'e. f ., .
fa
,,'.
:.....jll :\; ,. oJ.l
rSYM i -! __ ttl-iarl r.- I.!: ....- ...,.... .., ;ofJl.: .: ,..>.. '.F: '! Altiiol f defeated, Heant did tit .aac**|agaiact*theauelv. aad other -
[ Tate BAIL 1 .
-- .
t --- ,
fpropter W. aTataa6te orIrtetrVTb to:
MattM ;Jil"lW
tmantr aft 1* BadtBr mgr (
;; tN
MIAMI METROPOLIS:,toe l"f\Parker. .WI1It. ta ytma. ye( Yath" cQ halo .
[and. liButnrVenr* any Ire the krU I :

l-a_ _llrt_ewrr' 4sT..M..aloe.It .. 14hI14OTe4M] R _"o------plum. REDCCED TAtI I TION E6{ NK-

L wim; t IBrs --- I IJ
allllNilOl\| Pal rljMik* ha gone to rlalt ROOM
M..f. .
f
The direct result of the reduction U :
elt 1 1 $r\rr Bay Probably he.needlipromptiBC J ?' 'N. .
&L rtlaa/.ts.rra.... the rate of Uutoa4for! Rule i ---== Jo... ....... .
___v-- -_ --- 'I. lit la Teddy4 way oRnlae pnrpoaiU :0:0.: ,- -- !Ii
ti ten* U Ue rM.e. at .KluU.nert dots* **. and running thing to the wring to the taxpayer It meant I '
.. ._. lOf MI MI,1LOR DA.
CORNER
i I.t: I i..lf(, that the amount of Stale tax what TWELTH ST. ANO' AYENUCC; K KI ; ,

111 HUB! Priitm Coapny. t -er-- earlt war of projxt tjr a4.. >H fm I I

....ropes ..- -- TII La. Wm. J. Bryan th* HoaIownr Uvaatpt pay test that. the> Ykti Uw:
Oft* Tear by Mat1................1151!! Char th* Hoa Tom John Hut there Is another "tf.t101.1a U. 'or1lT : I

% aito ha....................... IM.'I p vrrater JmpnruMir that ..I ."
eo1 "h* Hon. Ham Lewi are sot
Tina Month*..........=........ LXOM M + at U the Democratic eonnrll !Eta tendency towara the iajjjtatlo! I STATEMENT :

'webbc&r.i..N.. J(I!I| ai tfiey one .an. of aMamBt taleatioo.1 bU t.ad** ,

Adrwtlata* rate mMe* known o* : rf I* created by remoriag the tamllr .

I application.TELEPHONE. to low valuation i* one _atr a* co-n- I' ;
1 : BeaUrmrd .u th. Jut of th. ConfedrVri .
:. ll-UL pared with tb. .valuattor ,.' oth"fcouatlee.
ctnes: METROPOLU BUILDING i'| full rank general. Then, Each coaaty eoatritMie teethe '

48 aa4 O4 Twalfth 8trt.OBpoatte I;ar n.iW.foar:, Mrrlrtnc lleuteaaat tea !!.t. trcMMirla proportk-a u> It*. A .Close Business June 9 1904:

Cost s.eLOBQLuIT 1 era :nx>n B. Buckaer, Stephen DLM. a..ekd ""1&110" If two e*Ji>iii k
11 il ..... P Stewart aad JplawJ.I art arh an-eaacd a In nUTI'M oUti
= DIaTJ.1fCB. I Of major ges.rM there an
nub will MX the Mm imaiit & lbe

; ..... : t:., 'I..levMJ. Ihd Of brigadier ........ fifty (Mate: but If one of the eo.etto has sou cas
... ... This B.fk
;1 s 1iS.pa..Ii. -: ;.I ore. i iI it >. *.-)* who, loLkloc OK f.,r th* ,

YIM .= YIN. !t I h '.- hll* -*_* of his _lIttta.. *. \\MI-\ ,I r

--,._ :: t : .. 4 I .crprUlag alooa keeper h the Yabw'MW of 1te county terse Lj't- iJ.a,.._. . .. . . .$ L3S COIIdllCtcd a COIIacnaU.. aad ... _.t-
'.: :I r :: > .. ..o\-entrafta\ . . . .
2.76115
.. .-.c.--. < desire to do the.hw direct an4 Boob. for irc.latka.... . 53,314.7T
-I. 'U.j11 {. ptetaqi fcfl k'a! ber alga! a* aa adver M ai -.1'interest or aillC" ht.ated to It wit

se : rM' NI t ; UIM'IIII Sow th* wholj ..l..lnl* to Via aeem right and (' "'"'. pots herbor oahand. . .. .. 113)1).01)) 'Wnredfoctoit.patron..ntinutisfattloa
1.Nr.iNih I I ;:
)_ .a1 ': leay ;1 I tnt tiApertaeot lt of tile city 1* work' the valuation ap to aU w'Ukrfu" It It,, 14aakitg I cost. . ... . IU511.OO.j '-

-i.i-- ,.. .. t III lal t 'Uy to get It t*>ka off Tbjfcper Plata to be aeea that tu p.Iyls' of lkae!Irom .ka. . . 71.7SU4 1

-me a..u ...__) $4 ._'_ III I ukm might<<' be Induced to Utter coaaty will b* ea'ted !..<*Ja"1 :iiaeltrom# [ r. M. Treasure . 1.51-\00' Oftioars I

( ,HJIY 12. 1904. ], ..bctlibtj Dr. Swallow'* picture U eontribat twig u much M UM tsll i.1': It. . . 19,494,30Te ,'
I '304.i1\ mr,tor State.rpoML It most then .' ,.

'i t n U aa clear aa daylight that th4 countyaneaaor t' .)1. BRi.LREbRD .. .
'TtUteflT' DEMOCRATIC TICKET ij tal.. . .$3I4.RM 11 r I'reside.tKDWI.14
!' The re ccsms .of th aarag Igor who wake a low tihiaUunla :
A.V : .
ADD'L '.ic.-I.,.
of th la
th* aaeamnt property "
''rot.- iiJh. St. Loala Fair wa awn .
roc United State. Banttnr
county dollar
fW than th* JackaoavflhglrtoT laM to wring to the us

I JAMB r.;.TALUnmRO.ror 11 lolls eoatnmln fact they payer olla Ia toa.' Thla win buurehta r.-p.

r rnatriaamia.MATOUSON I IIr1Mely re-Mfcrtsa, term after U rm to A.
alL 8th
wore aay roatam at <
ftI.Iat iR.ARt 1 Its department! ,ordered eoaupaate otto of twinty..*nr( t"A4.ia cI ;tai k paid Ii. . .$ 5Ofh tlot

i Far Goa w. !. !hft them.. They war* mad crl coadltMB how caa aay 'laUllignrtperwm drplnsa Undinided 6t.. 2,39L4balfc.lat

Saeretary B. BKOWASa7w rartoa* Jitter and ...... which*vi expect that there with b. a ale . .. . /3tiS0gt.OtTslts .

c .f MathS ; a *t4-npcUa. ....... refused to farm sad eoaltaM amimmea of the ,. .. ... .. .... .. ..216, Ii.6S
fXAT CEAWrOKUroe
..., iM th* Mates kicked aad pat UM property of th. StetT D3: POBI'rORY; :

rl- AttorMT. & KLUS.OaaaralWM fl','I josh'of() bI bush.* to how now tbey Bat all w* aald at the -.lac.of Total. . .SJ1411Ut & Mate .P.or:1da: I Ii
4 looked1oa, l pater. Bat they threaten. thus artkl redaction of th* rataaaados ;
For OHMtrnltor 1: colors th* laotattr to rwrjalloM i
i
.. .4 M i I oat th* whole army aad
j A.C.CBOOM.rocSUteTtaanaiBi } o.. aa4 tf State Uxe emU h*
ndlth
q..t th* putses
( ,1HC.T.'XMOTXrSn I, nary--'it{' Mt* they want to go hoses. .k ( ....4 thm ...U b. M I..*adve I-=- CORRESPONDENTS: I
waiL'
.
.. I
$ dust .c Piths laatiaa i {tr.E.F' 1- thlartadpl
WIN kcUUIor neocntaintt
e. dosmod. ,- I uuai.'rPr M'a ale till... Itw of ecoaoaifca win aUMUaataaa .l (1\0/ ned Ciii B Nil; J"ttr Pont: Fin A ulional BallI; .CIlk4go.I .

]rlleciowaLOsmmfstiosr pbHhh Joke people aay w* anrwttteJbralaed .
of Acrtealtar 1 If we loot wa tin fba far aa posdb1cta4'tuatlo:ataftIBK t lGiro'j rl a/. DaN Philadelphia Nrnrhanu'"al. BaRt Baltimore.I
th. coaatfaa hear th* hwrdnui ofgUTiaaiat ; ,
... !VaVMeUK, alia tttjw; *' pabltoh. ortglaal matte) I
vhrvr ids may MOOM. I
I r.., XaSroBd Co..t.Jar'JI they ty"w) Boat gtv*'them aaoagl W kHKrf4 1 -
TMT ahotfd M Y'at.
.r;. >tRfL. ItO3OAi.. elect*** trwoKtv them'adectloaiIhef for th ataUlaaUtatkma. I II der your bwiReu and will grant 69.'Ii"'. 'e _
tex' for ia *aaM *>e pt i
,r...State Cbamlrt inyNre ar* too Uty to writs Uw '
*.'It aa4 this prtadpl,* ahohML juror RIII/tni reirh Safe;
: Banking
: : : ;
.. ... BOIS doVk,t'to. -to charch w* ar* heathen*. comtaailr adhered aU p,.'way I I : 'I"! .
R w.I* o w* ar hypocrite. If we ,

'... 'COUNT! ,TICKET. real ''1 tile offlc w* oaght' i b'b* oal tla-Sl-Iw.- .. N.wL 1 I I t Iwe AV TttR e (3) PfR aNION SAVINGS ACCOUNTS 1 1I

.. .- Iootl lpr lewd Item tt Sri go oal .
I II
CAMPAIGN THUNDER.
J: Far State Senator ..... la not attending baataeaa I
---I I
;- F. 1C, HUDSON., If'wejwelr old dothe*\ they, laugh al t 4 I
win U lack of material .
i rw Rapnsattattvs. ... II *|wear. good clothe*, then tiler There BO
for caatpalfM argvmeat. and a ot of I !
r HURAM W. KXNO. ..,." ndre ft putt Now what are w.
,Far Gouty Jade to ... ''J'-it.* likely M not woe oat It will -to sons aTallabl how'. that l ----- -- ... '
r the i platform ta )rein.!'tate4 at St.Umla. perhaps larger amber than to fon idta
__ L L, ikl. wffl **{ Pies atot thla. from an ,exchaar r-------1
t, For P_ Attorney *.* So w* did": Bat It to ft rood ADMBC th. most eBertlr ttoatawflt .any other country outside of Afrit* | .DO NOT TAIL TO S CWHALER'S

4 R9 IIBT K. TATLOR.or U_aJ q. lie ties troop ef fact relatlac to I Th* tVport Indicate that holy_._
tJ&Ia'ijt and 'Utterly ..oIa.bI., th* Rpbllraa .
'
1 Tax CMtectocT II and II per cent .oldI..fIfO poi atotloa
OAUTBHL I RTTKRTOroRCIT. pmaalal claim of "proaparity'* utile JEWELRY STORE

H roc Tax AaiinpiOflO. .ttTbejoaf'" direct rfMlt of a..bltcaa.atT M. .4T{ or at- .believed by i k*

f ..O. BUTLQCor mad had hen aympathtxlaiwith .-. la a Tonsil BMW th. NowYork' .1s.ralors to h v* corn degrof 314-1211I Scrat.

\ :"' Coaaty Treaanrec ayoaag. seas over aa t.lury TI... II'I11..U recites thene .whit bjbod 1I.

a. c.'H. RAUUSMON.c attempt ned th*, youth appareatljdalr facto u follow: I Th* .center at tl e negro popalatl MI
*< 4E ahoy that b* wa ft strong "The RepabUcaaa ram In ta powerla
>* ,S9ortntend of School ( : I I. la DeKalb conn\,. Alabama, abc at I
,R..X. HALL, charac ei aad deserving 11.path,, Ito; this clearly Use th. period 1 1 I
For Qerk dealt OtmrtX. er.i I I"Ob radc. i la which eonpertaon between th* Repahltcaa I four attN from tbt wattera boundary H. N'. O'rT &t ? ::1
.
1 C. H.UBORN.f I n. gH .......* ..' W..t<<..l 'and Democratic tariff aad of Ororgla.. avlgoved tbenc fr m I

I rw aen. Tm ....'dlaa. I am! I doat forget their'' coaaequeact*, must h* mad 1 Otawlddl! county. [Virginia, 4?< mlaortheait.

JOHN rROHOClC.ror th* ot lhlag either 1 just carry'em Slant that date there ban bees halt .lnc* EX). Over 77 | er I HAS LEA0KDTBR: !

Coaaty ConmUtoori aroan( with see and wait for a chases a dosra time* of great dpreMlom lal '!
rest of U* aegro** live la th* count y. i
ARAGON\
IL R. JeffNdA to par Ubback.- b alB *a which were arcompuied by I HOTEL Jacksonville :
agalnct >7 pr ceat of the whit J .
*, So JL tMiaC. To tr lUHart tor ft long voyage, that eaagb.selte.m.ntof ties pabjie mind t" : I
T. A. WlNTtKLO, !.." tie' Ahman asew r.d. "Call yonrrtf to lie called paalca.Th J Almofti to per ci t of th. aegro ta

JOHN.SCWaTLU fti 1 Indian,'do yet Veil the Indian .*: ftrat >ocnirrd la the spring of I the contlaBtal: t'i ltd State ere Intbe .. II I- sped... ,1M A.wrtru ,I.". Kit.ft In perdag ..4 upward. .. I
; rl-dylag and If do to'ike SonUiera Scat and three-foari t* .. The halt hat boil, U..c, r.sa.aled all psi ,
K. a TWCfeTMOJU, i oat they *o- IMl. all wa doe wholly imeesdlag -
i Isret ea.istl. s, se1..M to a... pi lbs nil :x.w!
S .h'' Toe School Board fiat's i probably th* reaaoa for rosiest with Beenaloa Th : of tbenj ar* ta |* rKI. MUalaIppl. .hater = sew pttaMst has trey Is.oalld. )iew add !i

e' RU SOU.; tt.r".c second ufrarred I* 184-47, when th. i and Alabama. J.,.. ...pl. r_. a ""' : r r I J I I I 'J I I

; LW, J.PAR11IHH. -Pajii.bttr. fve foaad to let BOOM number of faltare* ran ap to 2.714 and : nt'ft' 'srq X3 1J37 negroea ta ti* : it

t W.. M. :BUJU) -'. thugs Tarn wa a mtalitet th. tlabllUI of the failed roneeina to I 1 Carted .tLtte engai *d la gainful or j

----. --- once t'' God for a good memory tMMOWM, U UTS then wa a third patten} Their d< ath not appro1 Iimate "M 4

and a .ttey, lad It'. my expcr'eni depreaa'oa.! which has become BMBV 3p: pr cat while that of tp* ;
U ODBMB to th* aew th* Metrophto N-h tt-'-.- dSf
} I t on*'* worth about u orable la cot history when the falV I white the am* eoadltlon I.t : '
print* It alL Jlldfoto Stt
such Remember, every- area.reached .ISS, and th* liabilities: IT perTh H. Corner AtaaeB ate I1U .
'till.. .* y* feel cheerful to th* then vaprecedeated aaKmat of I d trtrt la w lob th* proportl s i t a
*"Hon.. .Ben pllaun wa oeth of l
(thlaktorianf'iv I ', rigktt Bat tall f2tl9 > fir year later there I I of r'rT' r* I is great *t lie In the Ml 'I 1
l n wlrea of U* eonrentlok : G. A. MULLCR P- .
..
.=--- $- \ ) aU th* little nnba and was ,,a fourth iatrrral, of at... tl e : .1..' all*rlal f >doa along bofn. l .. t
kicks 'l f)a t shoot n* Bearibl u and dMnrbaac. when tile nnmber of bank o the lower MlMlMlppl. wh.. t
M, } C Parker election wa. th* btowkffiedBrraa. mafclai. thus t capper off thMlea all failure nearly doubted and die llWVItle -: flr-elgMth. of the i npntatioa to ae *o. !

that, PltylthadaXof t then,: r >I ttv! to bed<< with ft pompl acaln laereMed Oil tin. to VMf : the m*: Imam be) ig la beaqM a 1co.nty I I SAN CARLOS I Ii :

I I t..< t. pays to forget my own mgr 03.132. la UM the fifth deprenloa ; MlMlialppI with more th
.... th* retlow who tried to '
take.'; idi% aa .en'a* other people" roused th* record of failure to reach: flfteea aegme to r i* white poises i ij
4hi toot ate .. th* Parker .1
(If '"tb'an y fenoa to b* karaedom almost th* semi ncvrea. Dually.'U Necroe form .ntt'r' of the po
..,g. wer* throwing
\th* W*t Eaopo three week ov '; I not Bad'It.'bat Tm area at WM all to*total of llabUl-: and la _.trr dUt tcte. .bile.ta tl i* !i:i Ta .worst -w.a ..1..w. {

not. worry' over the right tie at P41.m.l81. I North they are abdat oa-fortlth if t ,run urn L..s.Yntaoors
,w Roowrett haa'th rldtauwNat j, "JhrI wro.g-sot. mere 0. -Her are I" period of pan!. of city aiil oa-alae peath of coaat ydtotricte I t ---.- hit Iftb !.!.*!. ..... ,.. I
fatar It-wilt probably appearta -
!one peopl* oeern to Hk to .which th. ret'Gf'4. entirely complete. I
shoot .
ban j .
1.tsp. of Me Parker +P*. btaader and mark th* and all bat th* cattiest' of which ar la th*'e..Ir1. rtda of th. Soatii. -- -

to to...... place>> i Aey eaa, dig..*em np aad mot ...IW.orJ'.fll a Tory large .xctadlBg the popiflatloa of Ute 112. ( ()

--' ;Jde'..* .ajHa* way a dog would .** a .... d.xp.rieanE. m..laea *MnBr ettl., which. had ad least WO laha K jOlEY
'H jiry a PBTK th*PeniBcratl* Tie;boa*. ewVTd.. rather kav' freh meat of that occurred nnder aRepabllcaa Itaat both la It* and la 1W, over (} & :
on* 1
ofnc ry R I Estate& R I
ftwiileftttal' noamlnM. to II rrt \ e a
C
-.uai--l mad* ap my mind cog ago tart[. Not on. *f them par ceatl ta law J8oathra rule.a ct1A !
*.. mt*T.. M that t oil ran rl p 'that I irojaMat fret boat feat ...,.. 'followed a-DuBMcratl tarlC. feW Ute whole,they tacreaMd 21.7 per eei t. : I

ron id mtrbaaka.Iraak If. ITe Miahaadled It, sad If. .... eonchntf rea .n that, no DeaxxraUc Their lacreaaa ta the eoaatry dlctrk t* ;

I -S aad that dW'ead, of K. and I cover ap th* tail. Sal In ntotenc front th* Irat wa about .".., u rapid a* that HO R N E R''i 1 alii Sc.. 0,..rJna /. ..... J
.0 Parker '
caa r
P A man
,i bole "11iat..tAt. I could bare cried to th* laC If they wr earned by of tile white la U | aaa* area: tbtlrtarrim

:Vat n to atflkaH fur17 a''eaay ..*/ .., whenever-.1.dropped a tariff at alt-nd th* tartS had ... la Sontbenl inks. .... near y k_. i
...,to-.gtRPS.it'ad Tale ; .. I topped aaithat of tile .. r
earning nnother dollar, no ( to do with them 1Ndlr-k seat b* vv-alxtba M ft

11M. I I was Mlag bad I wa* Kabto..to b. that they were eanaod by Btpabffeai ta the aam* dtVa.Tb I' Orimag Brother paM oat aver t1.-1,which are *eaaj fcaaay growa ta th*

ft prlm t..li i -the- twa- eaav**. IIi\"IM. ma.aad 'got my,,..,.. tariff A***** wolf was not lore tatted nnmbi r* af Begme.Ii. lilt Lot week for two week work 1 Them orchard here ta *aly t'..reWs 1 1w.
: t its frontf J t ealcatote Fva aaved a good aln than the lag In oompact .* .u are. ro.. '
tW ar ***. .. tea top right BMBdactaM. or seen ay* th* Nwberry eon.......t .. old. bat his bone .var IN May
loHar worth of west aad tea eartata arbaa rmmtlea. ereral
platfona.
M May f tile RepnbUcnn
pebolat.klprssm writer
The MetropoB* tb Oalneartll .... .1
T, ag. : Maay peopl* peach. They lave Ka shlppltc
great
Ot apaortaalty 'that wiy'fAa which lie oatehtoh* 1
.
nferd .
ram '- kaduaal H..phl" th* old maarepaataa 'I'H1I NBORO CTXTCB.Aeaordlnf tywl.giM.s; Ya* foar coaatMa. bar little raaceptloa af th. trait a month sal win Soot;... three w s4

tlayt ...---- ,: Wafany.HaaglBC: is ta each lariat'aver TVDtotrM 1M ..gross, ones dusty earrted. aa by ill. ...... two ........ Thalr parklag h*..ta aa4glrto

n.'Loot te*' tow ft btu...' pet, la* I thing [that eaakrr,'sad fret ytha4Uker to ft late *MMB* bnllettn.th bf Ootambla| eaextenatT*..withWaaktagton mile at af this .... Thai to th* s1.CiareNtheLii.wlLL k'this ..

pha nek*M rot loan ri1 ...1.l Win. yon..stabOtmob r
irlsNl n.* ,TIM Dnboto,' bard aad Mtter. Batter b. I United State*, teiwd\nf\ .sth.' onttr .....tac Memphto; Batttawr* lag aklpaad to afl pails af th* United aad.bar* aa area rot toss 3

stinit tholePS' Psis... ws-t-: tile.*..ar'*t rM kteftOamparMi ana..pM; by.th* > tw ttkoaaaa* atty. Mary toad, all .OnissSsb.; ..... cd Cab* Tip aaatotoap*aadto ... Saaarai eaiaaf .. ,. r
ti
4h. .w. I W than* -r. baaato-earrt-. j0 1 United:_SUteC Alaaka. Jan..Loatotanav eaaiOrteaaai alr* vkk-51rw I.vMer.ilos Mess ... .Th* tie a.teraaaloaa war* Mot far wilt of nv|

/t' aadec ft toad. af trie. BI1 LIMLP/85M .. wYe I.IN.III. ratoM....... and **. .,. .paaea**. **F tauhaal*>CkBB." ."
.
rA. "- ,..".. '''''!'i''url. .' T-----. '. :-4r' I. w..io.' err r .
'
'
{ r i. Yr.. y
f t' .
..... .....k : c r.
ti
.
s
''t- .

.. r

.' : ,

4.. Ii1Id1W iS. ,-, j,( _&...1J' ,t...._'
---r. r .............. tktii rr- ;.fi 1 I IS
t --y-
__
1 II'


S I $ S St own $1 Per W eek"1 ;1 :


r i Will Furnish a Home Complete, He e. >We comfort.furnish tjie, home complete for dollar or so a weeks! put into it everthing' ...everything your


akl happiness require and.,on the easiest most}comfortable tents in the world. Come

' in, anyway r t and ,let's talk it over. Your credit is good. I :

s ; "

.. ,
.. :$ .
\ .:. 111' ; 'J 9..
'
.
\
.. L ." '
'" .

t

//J 1


._ .Ne\v'\ 'Spri g r

New Spring Art' .
'{
'
s Mattilgs -
,,, .
1
Scares, Shades .

Rigs. _
: aadDraperies.
,

Il 1 .

I ,


r H. M., KING, W.: F. MILLER t CO, 1 brtai the west Had Into a promlaerhici .! The couaty commiatioaera yesterday

(s-- M 6IriJ 1Ysi win meea A great deal to tile! i awarded to Keadrfek
+a./ A IAYIc*. ebb
people of that settle, nays tto au... '
Un contract
ertaker and Emb&lmer for .
tell Baa. completing U inh..

I': 4 THE UNDERTAKERS It "U1 to rimimlmd that whoa Gel) $4M Boulerar..,-Ta.N,, the aoatract Tribaaa.a : price beta* :

: 1.300 Avenue QI t grat| atom poised orw tar aeetkrn

413 t2th I year ago tile torrUto wiad I & urn
Street $ u4
Phoae 2 left I Ito tracks thoaaaada of ... oftor I..to Urn to to w. Bryaa MU(",r
'ra W.K I ... pretty watt aeuaatetoi,
: WCIAL Aa lee mamaoetol a torrea waste, TirtaaDyImmena with aa. another good polnta.BUSINESS .
DAILY III I M11IETRO'POUS.iu win to gtraji at tai reeideace. of MaNTWorI OOXXt sal ATR0. | twIstg pine and carryfag ,

Mr. had ills W| A.......... U Ara- HOTEL I them for dtotaacea of several toadredyard
t
ARRIVALS.BATVTIEW
J"7 U. 110& .
a.. R;, tom rrw4 T amg mad, alfhtbatwaM Miami Wy U. DOC.J J Whea ttto atom had panned

.MAtt t ca LL t had {I + 'doek. for the ... **KsaMt\ Editor IfatropolU: I t tto untry was lets ta barrea ....... LOCAL J

9 .1\ .,._.-.. edt of tile L W Ltd Society of tae r Win sat Uadly give apaoa| ta you mad eVer dies tile arogramlta people ,
Aral* from the Xortta. ..3 PnabytarlM elate.. AH art tinted J, A. SIMM, city. .* ...... to the ....... vkl.k to a la W,.... Atachaa. ta what to taws Chfldrmi'B laOor Sots 2K. e& tile

.. a. m.Caonatortto ... to attend., q!Q: I ... copy of totter addreaaed to Jtto real u -tljs store halt" hara alertS from Raekot Stora. ,
.
i .4. it 2
;;11 p. a. J PIONEER ." Mote spats wMckj i to .alf1azpUaa. ttto awful disco

$rtb- -1C.r.: .' ROOF Pihaa ota Do CWa" Rf E. McDould, hltc.... 8. A. Mar- tory. sad by ao doU< Joe Bat relief to taw at ..... W. W. : roa REXT.Two '..... aottoa at 4 :

.l1! L IL: ..... Pie 1 opt aalattaf ..... gaa.&kkmoad., Va.. '..? .,_._ ".. yowa raapeetMty.r-I Tyler id Son. tto lumber maaafaetarera ....... t1r.l.... Dwtrahto pot aaama .
). f)JI ,. .. -. ta Miami;aad bWl fair to do a good ,..*M.. .. K. 41 Montbrook. wh. art regarded.aa lor rent ta tta Uetrapotto ", ,. :

toalaiaa.j' Mr., 6oaaaa was engaged SAN CARLOS I aafcat tto .hrewdeat ....... ..a fII< .

ta ttto beats' I"'riUe for a T. T. Welch. St., AucMtine; ,A. c. I aereby respattt.fl7 reqwet aWl i ta ttli section of tile State,ara lea, Tahto Olaarwar atTto Raakaf \

r .1 aumber of yean ad thoroughly ... Cameron JacknoarUto W. K. Dobbtna. yo pleaaa eraaa Eras post boob an l tax into storm ton ttmbar tend treat torn, i, ,.tiC::; ,all .:
'TG4 TDPICS.
'
I darataada bps bailieaa. Ra ....,.. Baltimore; D Coegror. city. property listed by BM.;owned $r P. W ... owner*, sad la a snort date. pf+ *- tt ;

.--............. lane Pie owe i iAriai by a .....) I I Wklta E. U Waits sad Baal ..Waita pose t > erect Mar,Trentoa a chemical tt. wtat to* araaai Oat to am* ,

WttL OftGJaWlBt BALL TEAhL patent: 1K+sew.ttrtttapte t GUAVA, .aad Etta L.'Matttowa.Tkto oil pU at by allot they win aitraet mi pore hty' tt of tto Maaaya* Dais .,

'Tto flremaa.wfcl alght to at- TIle Cram that nude the kit .I step to takes oat of aelproUeUo tile raHou* ingredient front tto dead Company, Tsai see Tuaman araaavMi

toad to oaralrd =aad traaaadt t Vd1 Red CTOM Pharmacy. to ,avMlf aa|.those ... I repreaeat. pre tkea mad atampa. Maaara. Tyler '. .

other tonlnma Amonc tile attars IA. \ -- Wa cannot,afford to }ilea thai{ A Son win Depth the rrectioa of tbs '
FURNISHED
to to freest jaM ........ aedoa will LEGAL PAPERS. risk of law aalta. > ud to pejj, doable, plant jut .: early day and what bra oa Tenth for BOCSJ., 1 ;

.to.tta orgaaUa. ioa of a baaebaQ team w3 ........ sad \...,| rUk of bolt.' b*... < malderrd for year not worth taiaottoa street rtat. Apply- a* ,

.to play ama. 11th tWtlng. dur- C Cameron.ta k Jacknoarm, The following papers wore Aped for oar tenets propertlea eacimtordwttk tile ta rap away.win to.transformed' '''4 (Iv .

;eat ........ w< tk.. 'Ttora are arremlwxpart ,tto.dtr today. A record i. tta offle of clerk circuit Uena'vklcB lD&ierlallTda to nto bat p oflt. A large number of toad*f B* aura aad see add (
playanT> In the dty aad a rat- II''C lrttodar. tile cost of abatraetalfcy j katlac rea! win employed, and from a commercial lot the ..... ta regard. to tile sda... "
:titag good uitwm .. organtoed.TAJCKK County (Judge t mer bus .... Boatoa aid Florida Atlantic Coaat eatat alt:: to make] or I preemd: to.ate. asp Industrial standpoint this factory t j ship contort. "i

;' from a Tlalt to Pal, % Beach._ '_ Land Co. to Asset B< TO F fUSON 4--: 1- *T j I 7< !' metes la aecttoa 27. township II apart- ad bola W clajm/ eomailaatoaaAH ::; tart. I MONET TO LOAN'-,Apply to gds I 1
CAMP.6D.rtlPePoelt this ..<'X Morgan:4 eTomlaent trarrvtlng' aorta rang 41 east tto propertlai lilted are ktin for 1 It to mooed that Ty.'a.. will I County Security Co.: M. V. ........ oc.
wen to .
lac In deUrermiaidi nf Lbs Dalray county prtooa1eoarieUd aora- man of Rkhsro. .'fa, to Ia-the .city' Warranty deed R. H. Rcaaaean and ale at the prleee quoted bat reaerra' eatablli h a large taw min sear Ttwa'loa. R. B. Shaw. 431 Twelfth atreeC. 1
.
Reary of .ar> vtslpatWtrsdj 1 | tf 'less wife tea to B.feet U for Eapp road for purposes W4.40 aU acre. are tile made right bladlnc.to eoaflrn ,pale ;>efire ma,"I, ;, Rotate.. fammaa ran may ......", 1

nytsg concealed weapon, sad'EtjsPatina. WlafleUWala wrlght. la aec- .Wha to conceded to to Teannaia cream at BtoeayM
of Lcmoa a moat "'- I
Oty. e. Dry
Ton
dos 34. towathip 41 south, 43eat. CM readily : ;Ants th< prec-:- 1
range
for laaceay; both hartag a win, IMTC;tta weei for PIal....... N. deft reccaCy established| J pollee property deal for the material i Company.W .
.eatoaea of ttra* .itha.lloB J, where ,. win ntit .....un. for tile ... wadded Matttewa la. e of deft lodaeat of lakeland bas ....1.1'e'C I .
Warranty d* Arord P. ra. to ;
Carry aad strap ec' aaa T.-..
iream ta an
F- remainder I of the I wtweea: Mauls O. Maaa, j ou'
nel
wife to Matt .VPrlc* for $1.700 lotaU that tte < t aafenard 1 tea cream aad also ,
WONT PtATit WITH NBQROES.-> : retail had general manager of tta hara Ute ptatReadquartera ,
It* to" a r.'Attlaou tto kaowatit- J. 1 and 4 aad north U feet of lot i Ills owa latereatTonra
c reoahly atafijd that tta Miami | wall Lakela d Improvement Company and
S and d. block 9. aorta. Miami. I very tralyi aad II,, Para Teaaamia ....
toraey LK. I oa aato U
toad win
lh4 W
not parUctpat* ta tta caml- : dUand.W. T. Bcrno '' H. L I lerce. secretary, treasurer aadmanager '
Warranty deed. Jam W. I E.!: U Whtto. -,.., Drag
** Merrill Company.
*at fMtrrUtea on. aoaount of tto aa'taoaaemaeat had wife of,this dr, are, rtolttac lab J general of tile Eleetrte: Phoaiompaay -. 14} ..
sad wlf to Jeaato. M. Parrteh for ft I I I :
thai, colored band am to lacbo.n1Je obi < ladiean. and pleaanre phaU of this county, sad .
wet half lots 14 and 1C, Tatam'a aabdlTlaton I 1 P. fancy iioueiiea.
SANTORD) ROSS. tsar
torn from Si Augmtiaa sot Key tt t- I who retd, .a at, 1AoIa1aat... Man : eta. at Wilma A Fly*'a. T
"5 sst ad allow to $ay. Tto boy|t III&cheno.; Prk e *1U toara tonight l In aeetioa 11. towaritlp U -I I IIr. ere/ purebaMd the tames I .J

Mtert that, whlto band aloaa abouMW ]for Karlaaaa to n n It;Mr*.. Prlo who to south, ranj 41 vast I fl The Dredctac Co*tractor N<{v Ea : fist i 171., at tt. loath end of Miami Couen tory of Kaafa.Fraaklta )

allowed to pOrtpat*, j there with her lirMtor and family. Warranty d d.J. H. Tatnin to J. W. Route to PI4 City.P. :Keene T 1 arena, and bounded oa tae Colenta' ..*-. DIrt....
I Mr*. Prlc* haa jridj'' tmpro.ed'ed' ta Aadenoa for TOO.00 Ma %1. 21. :c. 27 pest w and south by Massachusetts !23 Twelfth 1trMt ..
r*.D ..clIO. of Fraraoa'a aabdtrlatoaof I Sanford R-.]tll dredcln
STONE MABW AT,.WORKvStoaaa lI.ltll.'IKII. le.vlps er.. r con"anD",, Dncote* arena. and Um 1
I lots I std C, Mock 4. aection* U. 1*! tractor, who I* to do the work a BI QUAVOa .
aa.oa lad hara tto work of tat I w: r.: Dobbin., welt 'known sad 44, townahlp M south rang 41 'cayaa Bar, to now!: enj route 1 1% streetfo favorite and original Cress
lLl f nlai
tiag the comer l. emit oa* of the most beaatiful Now
make genuine without
)I of the preparatlona for tta arr ral of oar ilgnatara. t
pinto
'lac for Baltimore
blocks aid otbcA tateaded to to dtolntayed ; a prose the State had ha
ta tto cojetructkm of tto RalTto I boa..,' to axnti la town greeting bta oatflt and... ;to the wor H i divided knto.buildlng lots, each beet 17 aDe by- Red Cross Pharaaey.
friend* and |a4dentany RCADT FOR BUSINESS. I was la JackaooTlIVei Saaday act >rdln>,
Rote! flnt atory to looklagafter a m. Efch lot ;to towered by bearing .
to the
Tlmea-tTnkw. which
7r.ttk.P7 *
hla aajt : "
ap aipoatag tt to mating aa Im- trade. 1 t r -P. ,orange per*. Kentucky a..... ha
I
Sanford
TIle New ROM of
I Ii. meet't Will to.Start :KewarkJK.tae 1
appmranFlrmeut btea .x( did
T T. Welch. rpnt! agent I.-. IheSovthera ad Up ta a Few Daya.Witt well kaowa contractor who haI ; to east through tile1Nft. Ttco UundiedFine
Expreaaompaay< Witt bead- .1 tile dredging contract* for41....'.,! lib= will to sPelled leartag a

s 1WTER1IST I CAR2TVAt.Iae.t tet lartrr. at'!' St AuMtlaa. ta ta town the exeeptkm of a small pomp.for deep water channel, to tile, aeawaa|row .et. ttrough tile water of the ::-l'ir<<

,Is lb. 'saTsar.aaat t2t I today: CIa b'sl5ea connected with hi* new electric light pUnt ..' reedy among the arrlrato .at he Davit yeaterday ave. park form. Several of then i
to > told torn uly 2- offlc* I i ir tit begin work had aa soot aa It arrtTa TIle P. Saaford Roaa lredg I i tola b already bees sold and wfll
ii ........ t tie tm lately .occupied by ...aeotM
Jadsstrs bd diaplayd ttrougbout r ; whlrb. win be ta a few tern, the .Iii OoBDaar haa OM ttl war- to Miami' t .

!bi aiMs 'sad "many point InretoUr AaaUtaat i Portmktfer! M. K. Joe**.1 1.plant,wttl be atartod M Ita mtor
rq.Irtes{ are total rooeiradCararral to who to uute! m at 4..eo 01 ) .. "sappyrap tH> ti-j with !*!.tTb .. .. the plant urine tile work at cotUnc -

-. Uoaa. ate. Tto taa W10. Hubes:, -I[ tl It"- : **.*w I,!"'I *s'thorn "i in *ridetail tile new enaaaei cross Bterayae;r NOTICE FOR BIDS. ,

leattoea. are th large crowd win with malarial I""ff npon.4 mod \ and would to a credit to any Bay sad ttroagh Ole Mrro. at 1p ofland. SealedlMda for laying newer la bed '

tt44 ad. totter today a.eh e please, of dtyy* much larger propordona that Mirth of Norria Cf-" to tl e Atlantic of Twelfth Street, commencing at a I '

hto many fricada. \ Xlaail. Tto .q..lpaMBt roa 'rfU of two areas, will totia,{ I II point m feet west of railroad tracks irhlrh iff bought ,
WOW NgiNL l CLOS-Work 1 J (ttoac wUt to Miami rrter. win to reeelTed '
teaa of 221 fcoraa
; -power --. sad
on Ralph Worth"gtoa'a .... reatdeae Mr. R.8, ".. ...... who ha .beeaoa two dyaaatoa with a capacity t t 2.WUskta A NEW M&W8TRT. I; M tto dry council nt their auk forctd tale and trill .
a wet to tor daashtra la K. 'Augaattae. I meeting.{July 21t. IM4. ta
city
.ta tto TutUe ReajnraUoa sad froattagtta earL Tb poflcra ar atpped" eoun- at '
sad also h i.... of .tordrip + ; dl roomJ Bidder to furnish an as. offer a grwt deal
rive latt rapidly aad F with :
\ a 14-foot fax welch auppttea kdraaUC .
budding $ practteafly .ea- btea Vajoct Ala IlL OtolrAhrama. tbma doing swat wick OMa Chemical to to Extracted From Dead I fetish anil do an work. Work to to left than it ro10 e .
aadW
..;... Whoa It wm to ... la Jscba v10e. returned T,,tty of a tan anokaatark, Plae Stmps.t don tto auperrtoloa of the city .
"W .... thla BMrnlngj i --J-t engineer I oa plaaa aad apedftcatloaa 1
tto; Ant tto city Tk. Plaat vets to .. chose of Mr.! '
to to nf 4 nt hte sores Make Them J.
.1= : r R. C. McGrH, .cfttof vmclaccr. sad F Tto arms wast*:of fallea and+ e et1rt1
ARK -SacrttaryVBatraaoftta UD.; Co >f EfTtUr1. H. >K. III">. .lfkt nr+Nt', R. D:I'caylM Pine Ira |bud eUmrf for check for oae hundred dollar .
($10f stet to accompany each Md.
V laatoarFlraDapartm C P filer and n T Th a.pjTayloG -' which certala aecUoaa of tto waateraend
at data that at a ...._ aaoattag ,... DA'1111 to Oat.otraty aoa will to la chaw tae. dTanwtaad of tile coaaty hart toe famoM bond ta tto sum of two

., "1t waa deeUed to Wdor at oaca a'eomkleto will meat at thrwf rdoek Thanday I .1r-a ITto lets planer Matted for many year are yet ...... +- to huadrsd kad flay dollar (tOaja) toto

... of caha. ..... and ...,. aft raoo: 5t tto naVMVM. t* Ura. W It via to mi mtlraly for com >*rrMtaad of great eoa a well aad ataawfactarlaf faithful gives terforawae{by tto ueemful bidder for You are invited to call

ft to booed to toWttoeaauppHea reach L Haraey. A fad ttoadaaoi to reiwmted. atrcrt Ucktiaj; Ito old Haal rttto : value to that aeetloa,'aid to Work to of coatrnet and intpeet our stock .
'Ik.* dtr ta It. for .. hfiamt ..,..- ji,'ijme..1 bold ee its J otcratkM !and.or ITtotec jo iatotod wlttta thirty
,! ; ; Coarhmaa.Secretary.., *w>4. wfc.rUa know la H..Bdartax day aftet awardlag *f contract -
:patsare l :R. H. SEYMOUR en rewrrtV tto right to reject and and ,
t tta Uwr at seasosl ItW plyIet' an Mda.
aN Des Dtt18 .... a+w rsd.l. tad Neil' : '. Attorn.T !at_tawruf,4 '. '
n4kto
.. : :: I
Joha BL ,1
.' :'-tIIIIW 'sad tile Dais et! '" 't. H.\'IfJ.' 3 Reffly.of .. 'GeI I 'ct .

abo..1. 04.s Ii M:...........- >Oar Suaartcr M{, CNIL0If7': OOATA: b.i. .V.X ..... ..:I. City Cmnon. .''_ eMMV .
-...adaitrt ease Dag reel tY..r. rtghtaaVPateatapalUdtor. p A abet deUdoaa graaau Try 1C .1 I Ow..r'......... eaw>.d snat. /. S. : .

.. .. .. .....,.. Bad Croaa -. mew torso;... rows i a,0Sft -. e. pV Tt.ds..r.w !, rtox/o! "
Pkamaey.
< .. II Peto.a 3t.Mt.f.' BTLMn.ffL4. Miami. I '"
r... ... "JI' ., : .1 ..: 1"?= "",:-y ,: ...1! 1 ,

.. ..t >.:;. >>,.1.. + .. ._ ... ... --- ;-
.
.-e :
-
c'.t- ,- ............... S __ ..... ..

'. /

{ < \ 1 i

{ x t ,

P- r o.L' *iI,IIL,.". .... .:. \-... W: :';(<


,l I \ VMii


=
'
ARTICLES OF DJCORJORATIOItlr A. McDonald, Job B. Redly. CorgeAMeKlaaoB > '. 3
i'01";" .' the Director et the CafkrtoBarea
of Mhua. who detailed MR'W.
I An JTkom It May- Coaeara: ARTICLE C. f fTh
B. Carter mpetor of. ..._ t*>
[ Notice la hrby tfraa that floe a hlfht amoaat af lad.,*l-t!....eta collection, and"*It la d4 !.
teratca*} win oa th*[>nt day of JiA. ... le which tt* eorporatioM may *t j tare* g.atksei that thla Talaaha]. aadiBtemtlBg

i D, l$<>4 apply to his azMltoaer, aayllm aaajact ttaelf that b* twenty. I collation of ore la'laVova._
i
CONTEST Wm. sal! JMBUC Governor of t|* tho Mad dollar. la arch tort! aaUtln.. Tho (vafblt.
I Stat* of jflorlda. for LeUra Patent ARTICLE I- ,weigh aboat .. |
-* tnoaCobalt II ty
Ot* propoMd Charteij of Ut 3. L Tb ..... aid rwldweea of tb.wb.alberi U a metal Ilk* afekel 114:'lb.
1 to tile capital stock sad
Donald Company, h* eto uneaed.I two
are
graerwlly fooad
jMrtaJatnLTWr
i I! I II Ir JOSEPH A 1TDONAU th. aambr of aharea abaerlbed by '
I aim ao cobalt area rl..dJg ta*
.acV ar* u follow: Joaeph A.
JOHN B REILLT. Me-1
I BUt.. .
) It.lt.d[I th metal b obtainedaa
j GEORGE A. maNNO* Donald of Miami. Dad county. Florida '
I a "'-prod*, la tmettlag. k4 or_ '
; 'f'f taeorporator*. lit ahar**; Job B. R. JI1. of Miami. Mot.
t at Mia La (a aoutb..t.Nt Ml*.
.
4
CHARTER. Dad amity Florida. slaves
snarl
Fq &.! maderalr id. Joa. A. 1 Georc A. MeJUaaca. of Miami. Dad. U to RaWxJaft'aJ M tlad.a .
Donald|Joha B. Rci ly aad George I county, Florid. M aharea ; *
iP I that
try Cobalt which I
the
aO naldant of the ktfMiami. f la wltaeaa whereof the Mdmlgaed.Ihav tsedtra
MeKlaaoaj City
$ art chiefly la the form of aaf;aid.
f so MU INTEREST |a jth* counjty of Dad d P, bereuato net thalr aaada aadaeala. jta obtained from New Cale doab'Aa; *.
t Jut -t < o hereby ann I- (I this JUt day'of May. A. D. 104.])trans and Germany, aid BBMaVd ta
I Joaepk A. McDonald (Sail)
eta onraalf toreth r for the parpajt* 1 Frane.
Germaay aid Great Wtala.
d foraincj,a corpora :lon for profit a d I Jolla B. Rainy, (Seat I tk. Mewr. Trrlaa of awaniAkklagla .
becoming Incorporate ands th* lajraof Georc A. lIeXJ.... (Seal)
...
chief bayera la the Uat!
t th* stab of nortda.Th (I State of Florida, ( fc
.. 'eooBtry. | ,
I fpOowlaf artjdca of In ICoaaty of Dada
Mr. W. 0, Miller prorladai'taologfot -
don bar* !bea adopted by the mad r. j I i Personally appeared baton m*. ''t ;
manifested; closing of the Metropolis { of Toroato wbo examlacd'lV ..
was duriigthe days -
tinned j and "onaUtBt* the proposed (aoUry public,for the state oll'l<
'c Scholarship Contest (ithaf t ,we have decided to give away tauter ,01 the nun >** mrporatlonARTIC ,'i I'Joa. 'A McDonald. Jobs BL Relay. sad ,i I Ipoalt.tb. Ontario glTea Oral tie fotlowlag,, analMila of

; another valuable sc )''t kinship| absolutely free, to the person aam* of tali JELTb corporation a Xaown George to L b..ths'perso McKJaaoa.* daeribd to s. wn,j Cobalt..:tl: Nk'''. 1124; fi le
: tal.id.1i ralphnr, UT.
chosen by our subsci i nets. We have only one, of these; b* th* fr. JA. .UcDoi aid Company; ta 'and iho sainted the fotrgotog A ram; pie showing aatlv..fl ", war
!
principal jplac* of Malnea* hall tides of laeorporatlon of the L L Me j
I scholarship left( bu U is a valuable one consisting of I I Donald i fond by Mr. A. O. Barrow ta to**"*'
very th* city of Miami. lad* Cooaty. r Company sad each ereraHy _
[th following of '
percentage pod!
ant al boaiaeM oflee ,acknowledged to m* that meatd '
'i Ida )ta prtnd I they .
i than bi located la std city, but |I. the MO* for the sass and parpoaea Uaa: ,# 2?
silver :MJ (ran*. IU37J9 per
,ft l laid eoh,4nitloi ah ill bar power to r ithmla I czprMead. ,
ton) cobalt til .kk",. LM < Msle.1d.1a. .
:
trauact balBa U the retard cot a j I \ntaea my hand and ail at Miami.:t ; ;

Jo A : tin of t>4 Stat of florid*; the rr r 'Dade county,, Florida. thla fat day ,JIll i'. :y JI
t ; al Staten of the Cafted Statea, a* w (,I Jan*. A. D. WOi. I AaotbfT'ampl* eianmtd enaeoUally
1 I II [of NVoUt. eoatalBed tW no**. d.ilver
u la f rln count to; and may B. B. TATCM.
tabllah j apd ,nalnt la branch offl (SEAL ) Motari'Paule.RICH 1. to th. toe sad alcket itfc. eoj j
I bait (U. arsenic 41(4 P. C. .,
and acme)** "d son home at y
Course' I Cobalt to ,iH for prljadng
OBJ
rhIHIy
when ,
CpllimorciaJ lattnd to k'CERAL '
Complete '.INWHICH point tt may J eoadfetaniinwa. EXHIBITett ,forrrlmta and potteryIf "'worth

ARTICLETh !- I S Die.very of Cobalt. Nrkl i2d abort roe Pr ton.

eaeral aatu of th* ba>1a a* Slrer la OOea'q c oaf} ; ,/ AJZ-.1A\r\ -PLATERS. 'rOOT
I
to b* thtaneted bj the acid enrpo a-

:, .:IIEF f ItovU'G.: SUBJECTS ARETAUGHTliacl ; :... ram.-abaft b* the ''nytnc aad m Jon gotlamQet.rlck :St. 1 tub. Jalr ;;.-Aa cxblMt riper i RACERS.

*. Itmsyar t seatlag'a .w'dlaaoftr of cobalt,
.... .. -...." ...... .... .... '. bale lathe, ahtafki. doon. taah aid 'nickel and arrald* aad direr from IDaIl"A Enter: : a w.vIp'1oac

.t -. Mlada/Ud 01 of and be44. tb. l>roTld Wof 4totaae* loraeer'of Gnuf> ail
**
:.0,\, J.I 01 l'"t B a!arlo, to attract-
.,
t.\ 0 earl
'.1 ;; '
Holland write Oct. n
.. materUi of klnd antt Biaci .. ; tf9ltf1h"Dar
lag
.. ;+ tnc, attratkM la tb* eaa ol. '
: pe ,Penman hip Vertical Slanting). b lag tralalsf of dot vita foot
$ ry Arithmctt4* : ,,'; erlptloal) and to"tk t'ad ioij'est atetknt. of the Patac. ''of M1a a sad my
idtang Panctaation and capita nzatioa), boson rues at Salt lake City ta Art mat.I .
e Hah se4( aulatait tor* and :W..ftlfJrT at ha Worl'i Fair.
Letter.Wiitfng it Single Bookkeeping .... ..
Entry rid Banara-a Ltatm a4
*aibr yarda, aa vpolt. which la altaatod air mygreatMt
!' Doable-Entry Bookkeepin -.I; ,Opening.Closing, and Charging Book*. aatbrfacUoa. Therefora I
sdda. HMafactar of In
I for ta* niter ,H.I llyb.fJ'. oa the west aide of Lake
'
;I Stenography!, .k Modern Office Method, and Lrtldla'K njafwlalIt :TnatekamlBK. war dtwonrvd Jut tall highly reomaMa4 snow Lteavoat to

I; fc \ may[ l anfartar and i B hirtar tile tmlldlac of tile TemUkaIBK an.wbo are troahled wltb V fcpralaa,
I brlek and artisdai stein.' and c '. aid Nonbvra Oatario RaUwaytb bnlaa or rbMmatlam.- f"-e. Ma. ,

tract ffW th* eoaattoetlon of build! p cevrrannit railway wkltb la Bow =bottle laid by R4 ...- -

t i III! Ao at rrecrl Mad aa< dearrtpUoa. th* nadir nmstrarthM from North Bay ... _.
eorporaUoi may i lo boy aid .t1. oa the k'Caaadlaa Padto Railway to 1 0111II1.

laid ow*. ass, ra and leans real the bead of Lak Tcmtakamlac. Tb.dkrovery .! If'yoa win lead aomo c..ytby
ate wh Ur sad for the map r- .... will b* vader : np.
VM by a*- *aploy-,
:The regular chare for this Course is $60 pone tit jth* CorpoWloa or oth rw| a, ed I. Ute railway eoaotraetloa wart l}tloaa toyim.Many t

and may pledge and morUac Whn Wm. Hatcbla. th* Caaadlaa :
I to **>rarj} It* lade >tda a*., the CodI"'fMloMf'to th* St. LoalaBxaosltioB. a aura aamt .110 J era at

The letropolis1.cbarge) : cent w a aataral penoi might do. I| y beard of the dtaoomy b. jbla offle boy tremble .1IiIt tapreieamof tile

not one also eobtrart for bolldlBK of went to,Toronto and aaw Mr T. W.. ba wife
Il4Iwdl4 and brl CM; th* layla d la "
drain dad rawer pea a* wU iprlrata an


In order to to give all ail t '}equal chance. we have somewhat varied ally tdadiofjpabUQaawith ttriett4 ai bay.any own and lad as wkaUottrr word pataanafartnr o It ; .*1I .. ... ....

the plan on which this scholarship will be' given, the winner will be forth* of ei 1

I 't j selected written from the | irtlneiil (ton* aoTb building mat ii.
; by votes 3tj coupons cut Daily Metropolis.
sl eorponthall ataola nI
,"" In this way it will cost n >lone a single: cent to cast a,vote every day. I tR*the i owrr I. rent I Clubbing( Rate !

Coupons may be sent in ny time, preferable at the end of each week. I dais fof proflt .a er th* lane o* h* :
t I Stat* of.Floeld d lb. seta s a'Wry

a 4 wppkm itary thereto; ad
\ Use :this, coupon in voting alao b* MdH al lUWlltle sad re-l f'yr '

ttrietkma Impaled upon nald eorh d dj I

Coupon mm t)of course 1x cut from the Daily j Uon* foe profit by *law of the dI The people of Dade County will want all the news
Miami fftnwofu. Xone other mil be counted I Stata.Th.
this year'as it is to be an interesting one -
nrporathx shall tine n ,
t 1' cause of the electic ns, '
enUbtlsb malatalm and
power}9 ]
"
dact rj>mmb arlei for the a** of tta i iemployee.

.Daty Miami ;: Mefropoiis 0 Scholarship Contest. :,genera) merrantll. and th public taalaeaa and to It at' National State and County]"

ako 16rove Its 1 .scati by
i t
bnlldlBCt th wbthr for .
"
lag rvoa. -- r
(sal* Of) feat I

Coat this. Vote lor-tl ARTICLE I. : The Metropolis II: '

.,. Th jamonat of th* capital k l
f ; ihall hq tw tyfdlTtdeJ < r thonaand do jv\
SIteed'J ; Has. perfected arrangements whereby it can 'oifer
Into two laadnd and 1 rtj
such attractive for various
rates
.1 ahanaj lot th* padrad valo of OB* n- newspapers
dollar* earn Ter errtlnrat d that there shorld be no excuse for people f remaining : -

stock b* paid for byla tbs bsrrlbti in ignorance as to thel *'of
nay | happening!
desire _
Perms who to co cbolar hip should let o know aa mioa a* prMai
We ao that we near ., in order that their friend may know they arc eaua. a la property asaery1ciI the year. L '
in the race and mar hare to help them. Tne time i in limited and the the vat of which abal bit
i mooeranj candidate ben| wffltkia better will be nr her chance for winning. tatlma ed and .&Jowd by the ft| rd
of Dirtrtor* at tlietr tnt awetla y
; ; 1 reaolatoamlaat J idgik ly extend laCLB ale : I

: i This Contest m! ;; Close September 1st, 1904. a\ ART 4.ahaH t t _

,
I and aa the date late** than bf>am*distant it behoove all,abu are interested in their ac*. Th eorporatioi bar pu at. The Daily Metropolisand
}
I Taacement to be .p and doing:!{(fit i* nothing.from a financial _tandp Snt to the I ailrMetropolia art MrjrcMloa b its eorpnnt ai m,, -v I
to Rive tbe, Scholarship*. away on the (contrary we gate good ralae fur Iales4laadvad a the i'r .ar!
them and are receiving nothingjr them-bat we want to aid same ..orth.yoanrr"on.
rlddhy 1
w.
by helping him or her to get a taf! nabie education, and we know no b'Jtrr.a.r_Icrt. 1 Daily Times-Union $10.00
tag each a perMn than by .ote* err reader : : : : : ; : : ? ; ; : : : ARTfCLB C. .
f Tb.jedneaa the propoMd f
Semi-Weekly Times-Union $ '' I
I ratio*,' halt b* waged by a .so'
THE DAILY MIAMI METROPOLIS r
| dent rtes-Prenld C .S.rnury aa-l Weekly 1 Metropolis with Semi-Weekly TiOp-

Trcair r., and ify a Board of t r.K Union .
?_
win contiane: M'corer bob the glneraland local nor field in a war not attempted\ any Ur etbr* sin ash ,other raoMlenaftcr 414agenh loo
other paper, and its nubucribirKwhile, getting' the fnlle%t raise for their money, can aid M b With Atlanta Journal twice a week Sts
come worthy young pehon, to1!'waip for the battle! of life. L : s : : : mar efcI a
i lii or appoeatel.'ot0eera I ebal b1.tected'at With\VeeLly| Palm Beach News 4oi,
the rrenlar aaaaal r u. .
--- -
"
fX the"atockh.; % 4o b _For 'injothfrKf&formatiwi apply to the office of- OM subscribers must all back dues before fcfey
Dade roaA j Flortdi. nn tb4 'rtVeryi'.YI pay
Mondaf la Marr of .arb and .,.. can take advantage of these offers and *- sh

Tie rear.'IV I in advance must accompany all order: for
Dailyifflami i these combinations.'
#
Metropolis tt It a>o pry k4 that one i __

may hold any b o of tail oifc**.pThe
ADDRESS
.
l anted of th* mkx aad dlr orr __

__ ..11. .r. 1: who to all manaeorporMlua c tMOaira off in* ,
w rT t ulihall 1 their r

jb j rCBli y lwtrd by tta. Miami

( j3r ands Tlelfth.Stmt t Miami Florida. 4stoek olden at! that tnt 1+1.1 !, Metropolis

IJoa at. ,follow.: Prat ac.:
k M 4 u Tla-Pr.dd.n kid k,{ der r
I ITre.arn.
Ba.uiri ,
jG.orp L bkElpaoa. Dlnete Jo.I .
..,
i
.

,
!I
1N 3

,,y" I r Lt L ..,.. ,: I .t fi t J'' -- r-wr --r. t NOTlCkV s L'Atma, Maml; 'Plaid.; HoeosAMailawm r

I / Flor de. F st"Goe"s y; :rAre yuUr ing-to..Btl ld? 1 1 rXiee-U kersky a1ee Uai4W sJsJyH ....' .
a : IMC apply la wttaees whereof the parties berwto .
LOCALTMECARONo.58. In Effect Jtsii 4,1904. I .o kls exceUkacy, WUilani S. JeulngiQoreraor hare nerewato set their hands aa4.1

s iM ill : MATEJl- of! tke State of Florida, for seal this the lltk day.of Joy A. IX I
raMt'* -EA* tear HITNMIHUS 01'. IF SO, OR IF YOU NEED BUILD. letter patenjt oo tke proposed charter 1

ITAneeL .4 tl rt.. rt.Lau. n IAL OF ANY KIND,you should not fail to :cJ of ta. if.sl lastltate oC Florida. 1o&J.. II. TATUM. (i.ap <.
IMq.
D.W. D.W.ye --' t tt ""*" "
7 - hereto amused. ItlTHABB.;; (Seal 1Bk 1.
.. _.......... .awe ......., ..q. s r I IFs J.JL TATOTC __ B.,Ti.TOC. (Seal)
p -J Ate MCDOALO & -CO .? I J. K. RABn 4B. STATI or ruoRiai.; ,
(
.
l..Ye/aw......... M NU .
tae ... .,... TW11.w..S .n...w.t. aM. N ,.. .. B. TATC t. OOONTT Or DADf.' i

IN .. ....lel.uw .......L .,,,,..,. M. t 11.w .-.l ..r.ra.Na ........ \ Um. _;.......I..8..E., .. Tird sea .....,...'1>aid Mb s< otary'pablle for the State of )lords j 1
; We. tke derslgaed. 3. IL Team at large J. H. J:. M. Rabk
... N .I, .......... ... ...11. ,,. ,. ., ...la.1Ne \ Tatam. aad a
1 E. 1C Rabb caB. Tatom. an eiO- & B. Tatus." to SM wed know tal !t
A ): :2 ,e.. _.___ n..r.. /.t :.. M e N ..- _' '-r- ,seas aad re Ideats. of th..dtyrat Osmt. knee by me to be'tke Denies ...- ,

11 I1r .. ...a..12.r.w......... .. ., w iN. NI f 1' .'Dads c maty. Florida, do'hereby crlbsi ta kad who aerated tke far*. 'I

;: ;t I I associate o< rselTes togetker fgr the going article of tacorporatlo of tke

e. r.e.w..w..y..w.. 1 N aI. WILS0N'SNovelty I p.rpa..t ag corporattosi fur ,K. lay lasUtirte /lords.1 esjckererany )

.. 1 n.ta i proflt and btoeocalag Incorporated u- i *cka wledged to SM the
r r .e......... ..A..ea .......-.... -..+ s si s / Work* dortkelawi of floe State Florida,, ,key eiented tke same- for tke psvMM .
-
: Thefoltoi tai article of laeorpora- Ucrela sipressmi.U .

} *4.... .... JMM ls..w..t T1 IS UNsN eM r.perraNawt 1,Urn have bsa> adopted br the ......- t.tJ..,. whereof. Khan berento e
r t 17 LeM...+........... /W s Wsis r. signed, aad eonsUtste tt e proposal set my hand sad afflxed my .*.
1 11 era ,....... ..., .... N N sIS "
....r............ r Wood Novelties :charter of tie ......... Incorporation.ARTICLBL Seta seal at Miami florid*, Ibis tke
M %, .a I N.M .
4tk day of Joy A. P. HOC

SI SI $$..TL 0/HP. S M.Me Tfce tarn* of::ibis corporation skaQ R. IL SZTUOVM.
-
5 Ns 4 < tnmm. MM* Siwm be tke Keel* lestltate of florid IU Notary Paella State of norkta at 1
/ w. Pet I..... ... = Ise J Miltw5J..w w.'r.r an Yls.' :
"'"'... P'Na..a....... r MeM principal p c |. of ImalaeM akan be Large. (SeUMy
........ ..
/; ......... ...,..y1.nA.rN. f ; / N. R.S.WILSONCOVTKACTOK tke city of : UABl. Dade eooaty. Flor- eommlssto expires Febnury t.
eMSIN; M.+............ wuV AID Ida sad Iti priadpat teats... officeeetabllaklag. WOtV
::: B01LOXX
;
N .a _, Plant and Specification) shall be toe ted la said elty... bat tke CHEERTULLl JIBCOMMKNDBD:
said corpora iosj shall base tbe power FOR RHEVIU TJJ1I..
y wrroLq *IAXOL OPLXOI CITT 1 CIS.h to trueact buswes B. .. < I
> M tasereral > 0. O. HlgbM. DuTtUe, D1SL. writes.

TU.PL r D.t1 Dail ID.I i edltN.'L. 1 eonklee: of u.. State anon I, Dee 1. 1M1: 'Aboat two yean ago I
da. and to that end may estabUak,i was laid .p for four moatka wttk
T1wM11. U tar N lS x.1.1! A N. !
Y !:L. : paw....,,,. a 11 b / 111t'ial.t a iM. 1 p :' .l nt.ta aid bperate brnnck UstiUtea. rbeuaatUo.: I tried Bdlards SaovUalmeat
1 1 N .... ''sA L 11 N r/M.. 100! U 11 M.IIr..p.M'Lr.On...q ell J M The Centrally} Icate( offices sad agencies at any point ; ewe bottle ..1M.... I eaakeerfnny
R In said Stat i wbere it may desire to ntCJm.... It to! all asJbrag >
1 14 ii a e. ea/Fs. II
.,..e pit, TOE D.u, .at. conduct Ita i aid bvatBese. ( from Ilk a tetkw. SSe. Me. a4LOO. I .i
O.ar.l Nb p QT g '
DIANCX. ARTICLE It .
Sold by Red Orosa Pharmacy.
The il of the bnilnass
I6 ft N M 1M1 .MJw. .a a //M IM M Ut1 Piobeer E. A. Forsell, to be tracsi gener cted halt by said eorporaUci TWO IS BZTn& 'fJLU' OlaI I
k If S t.N .PewS.M / NyAI.M ;
IUD be tk. ataiaUlalag
}MNSSil MM A&r rPI$ & IM SMPulalleua PROPBIE.IOIL Here's a OI.'e II snored. J
tad ta tile Stated d
operating Florida. readers Te wait to save ssoney 'i
AM tCMPCrTAL >TUBMIf, $MKMCTriHl ;SIT rAn* ot one or nJore Keeley lastltates for and.. know bow .. kelp' ye*.
treatment ... Ixlt so a little more. ,
tke of persona afflicted wit yets pay
KM MINQ IIK aT asa 1,1Tl iTU i/M W Tat R a A L 1, pM Hotel Rate ft M t. '*.**, per ..'r the kbkey tobacco and drag habtt the price of... paper and frt tke .
c....AT .B* lltk 8 .KI. ye* wast., The price of like weA
HAVANA _%KE 'WEST J I.rlr i i I by th. MSt Leslie J:. Palsy CompaayB Tlmee Cnle. aad UUisea has .
Remedies tad method of treat- ..en sadnerd .. Ike feUowUf....

-to the K le ,tight to u. tile ... nr.. ......... ... r.i... $ 1 W
-- kartag 81. 1 M
la said 8tat4 bee
acquired byparckase jear..1U'K"I!
,,1 One s eWe p
by Mid tacorporators. propose .. send yee) botfc 141; /
I >r..s ts.f OOALlZ1Oc.& ssOlbt. Ae.1a .-. Itmayalai contract sad be contracted Dally and Jtandsy TUses-ITntosi asd,
: ... wttt sad sale of Citizen aadjlbe If snorous fert
tke
** .. 1 pwrckase
("CO Tit T1UUT AOXXT. County Abstract G( drags ..edl IBM, aid medical com 81* SMMUM.. .....*..,..?,].... | S SO .

r.a Am 1t. Glfr Iii.J ga t ,, IT. AUUUITQTB, VWn. pounds. me< leal aad. svgleal appU- .w.. ,will eaP.i.ss...d..ye......tke....SeStlWeekljTlsscS'CnWn ..4.... s M :

a eawres.wTSa aaees appa mtaa sad other spat.- aad Cltisea tad Ik*
?_- HLAVT BLACKSIGUING, I I IJLaIl1d aMBt, wipUy, pkyatdaaa, ....... ktrraorouai IBlx

Horte-8k>wiig.Wago A Carriage Workt ,.. ; net ..d' attcodaat ateIIIU'J month&ior. .......-.i...11 I
t : h \VKLL btILDI"G. MIAMI. ''LA. ..... ..... .. ..!...
F. B 8. Raven All Kinds Repairing1Braslag TiorNw' to th. ">p.r caatoet of amid One year. ; < I 09

and :Mderlnc; laatl atoa, 11 may ate boy aad,a 0. Theo for U eents ssere! tkaa Ik* .
All Work Oasraateed, FCIN.ho Furnishes accurate-and comptct? Abe bold ... t< Dtiaad lens rtal lataU.wb price of lbs dally,ye* gp( tire paper*
.tract or' Searches of Title K any I led for Ifs, ..... mere the the erg
land iajtomtrjr j \Ve own con, |Jct .ther a : for the mala pvpoIIIor slat prloe of to* H rrmoroUs,yeej (.. I:
t8oo1.11 4rn Il. .w the laeon vratloa or ottonrtM red <
Ji t Abstract Book of all the lam Re lbs Bemi.Weekly T ses-Union ea4Citlxen
So L htpri... cord of Itodc County : : ; : may pl.dc. i nd nwrutw Ma to srltra and the Faro Md FestiJ. I
.
,,.. _. Grower w
--- -- I'Brt- btrtBM tk."Mino-..-'. -
-rr--- Send your;'beerlptMM to ns. IA*Ji ,
J. A. KODDinSQitalitj" Co.S aatmral pent a aUgbt do. It may also I.i sdvsaee always si tbeee price. 1
J coatract: for the mctkm of Mltabl Tin II*uS'FU
balldhlp la rbJch to eondact Ita said
-
a etld nd..Car ri I T.GE HYERS:- bsrtnr.q.. tb. t pair.ckaas a>; &- 1
teration of Kpy betiding or bulldlacattinar "1i E1 R'BJIf {S_

nepositors...-. Bhecfcast.f Co>ltracAnnunciator cl i tl for_ 1Jg 11r g. -BeOFREDK. via for acqni net t pvrpowa.,by pvrckaM or eOwr Farr Cbir No Wtiti.....

t US-remembered png after tie Best Strrkeia tie
I The Mid rporatloa UH also ban Gtr. J

1 I forgotte 1113 Aie. Q t alt the powe I'lnhrent U tacorporar A. COLBY. ProprIctOb. _
t, lions for pro It wder the laws of ttBute .
9OJ Twelfth SSveat.Tom
J Work and Repairing of all Kinds. :
:
'Tji Cat .
of Flo and alao b* aader p
1 Quality, /Makes 'the Bargain i 1 an IlabUltlea and rertrtctloaa tapceed ,

f. upon Mid In orporatloea for proflt by CLUBBING RATES
4 _t> 'sta. t. .D' S. MORSE the Uw of Id" State. \

RTICLEnt .
; The amooi t of the capital stock of

1- ESav&nnah : B O A D;. ESTAfrOBoet Mid corpora Ion shall be twenty-flT
REAL lhoa sad do tan (5.00000)) dtrlded Yon can airs money

1 / Into two kmi dnd and fifty share of bj .ebecribing;: fort y
the par T la of cne banded dollars
I Air line Railway } : op stair* Cor.As..C aid ittbgt, ,,1 j per share ,* ck. The ccrtUeate of papers yon want ix

stock may V iald tats cask or ta
Miami., Dade Co.. Floraa.T property. Ub ir]or serrfcea. the rala
F'OR h THROUGH THE'
of whlek aba estimated and snowed ;
-- -- --
< T I Il by the V ird of directors at their I
Columbia Camden Sout he Tines If TIf. J t ll' Metropolisri
; Brst meeting by nsotetlooa regular!; +

Raleigh, Richmond, Washington Bal I lore, ''. l F. W. HAHN .' j entered In U etr RTICLEIV.itlon vlaatea.. ,
I
< 1
I,.Philadelphia. York. t This eorpc skall ban perpet '

j I i U Architect and Build! r sal exlsteacicorporate ;and neeesaion by Its Wean lire 1011 44','
Trains illl s aa rales* dissolved Intke
I 'wo_Elegant" .. "Da.ilyrM $ I BOW herein tny employ one bf the best manner prescribed by law. the Daily TimnU.i ;
.. SW*> i"ir In a .1Id. ,
jf draftsman the Snath* and tm better i RTICLEV.Tke DailybliTtmnus j
Seaboard press' d Mailjrr prepared than ever for fami.hlnl' plaa. ; .' bvslaesi tke corporation than "'forSIOnO I .j
''''-'' and detail tot rood buidingfine cabi. pf
i n.r/T 'il W
Modem Pullmaa i P : :* net work etc, 1 am now headqnarter be ecadaeted by a president,rieepresPresldeat a year orbntb 1
.,. ,t"l rl r, for turned ,work. *croll sawing and all Ideat. gentreasarer. < it maaager. aecreUrby for 6 IftC'Gtb. .
'II. work done board of three dl- lot do dollars
I: R J ( ) anttl1 In a nan CLAII6 an a
mitl. .
plannr; rectors., and sack other officers sad

k. '- WHtk JIeeftn fry- JtttSHTfllt t9 Idretcrrstions leut.< j !' Send me your' order for doors and ''v in- agents sprolnted.Tke as:mi 4 be kereafter elected or -. A t
t
t L dow 'frames, ballusters, brackets! 3tC. officerregular shan be elected at th.

For full Sat ;u..r. ..f'll(an; -n\ofjJ and be convinced MIAMI, FLA anai t meetlags of the stock. I, The Dilk.Metrocolis)

Seaboard, or write :, .. . . . T. .. . holders to be" held la K1amt, Dadecounty. I
t ( )l i Plot la. on the first Ilonday t

J4 spa ., of May ta e, h aad every year Ibis :
L -o. Ic KNELL IatCtl. ..... ip.Pastime" t flL 'or J also provide* abet one perm may ,

hold any t* of 1&I4' & .. The
: [S. "lBQwt tb JJrlrPasSr.AQ't -" Atlantic Coast Line. names of tl e officers sad directors ill i iI .

ry P A1orIa : who Shan naaage lbs bailees and I

.- .. affairs of said corporation ratf
Of
;.:. \ ( )( 'i Quickset.tlm., most excellent terrlce tort East aai We I their snecesw rs skaU be elected by tbe S'mi,' 1 W tellj

... ATLANTIC COAST LD.-.:. Tbs Famooe stew York and Florida I idal stockholders at their fret aaasal

:; ,: : solid PaUmaa trail ot Compartaeat Sleeping. Dining sal Obserratloe|Can I. meeting are follows: '

: electric Ugkted tkraogkovt. ... St. All ltfa. dally except:Suday at 1 1 ad neneral Maaager. J. Tints t'oioaS.So

: A. U, arrlre New York 4U P. 1C. oltowlag day : IL Tatam. .
4 : Vlee ) t. E. V. Rabb.od .
Florida aid Wen Indian Umtted. carrying Dravtag-RoIaO Sleepers asDatag
1. -..-.. lie .*MkattMi .r a IM"",uin7 11I_.... taalrtae Can have JacksoarUle at IOG A. U. dally, arrlr* ifew Tori t:oI Secretary Tnasvnr. B. R Talus a year
........ R..sw...R.r..a..r II wW"i". I I P. U.foUovtaf day. j J ,
71= ..... = ,,:, : II:" -:':""" -aU, =; I Ckieago and Florida Limned solid Pvilmaa train of Steepen. Dining aaiObeerratioa 4 d JBTICLBTL
...... ." .wy- ............1UIfI ;taAL. Tbe blab amoral of adebt.ln.. WetklyMettoposaadSsmi
--c" ebntl wait learee JacksottTtlle at
.- .o.. ee__"_ 55. a swan. Cars dally 9-19 A.M. <:*I
............ ...._rsr'" tr.e..1. T. ek11w A eat .r 4.' ;I ta wblck the corporatum saay at say
P. U. following day TkU trala rrrtes St. Louis ..
...................._: TtaM War ..... wl .. 1.1a iLoal S
..Jadoaee!....I......M._..IvW... wei.....w.1 M w. ..NiM ,. I:. P. K. arrtT11eac J time ablest tail shaU be tea thoosof .Weekly

..:.. .::.. n. .(SCa. ). rW 1 Dixie 'Flyer learea .ll .lelanu.IOI P. X. dally. sad doDan. T I me..Ualna

:=t"w(: ,.e.s..l 1 J "i teerers to Map sad St. LosJa arrirtag Cklcago, : JLo l CI.x Vu. both 'lie at
II.- sad T..Id.scs the yeas
:: TkeeWDeMYlPCTel as.
"
P
Lw eY aI
ww.is
\
$:M A. M. fottowlag morning. j j
rwta..w..ww l/l,.... I tke capital stock aadaharss
= =--. ; .. ... t, Tke Uckest toe by four sad c...bIt ban to QIeap.'....* loin tft.
-- lbs atabr < Mbscrtbed by
I:.. eodQOmu/an .... Loafs and ... TWo Down. '.
1 ,J. i seek are aa follows :
.
.1+ .1.J It : : I
J.
4 pkrui : =
ns., l a IL, Florida. Ifli .
,: 1 E '. <. I i. i l ,
..ilf.. .........:. ..; ,.ervatirl is )Cam(. na, a akam. : t : rJ
% _
1--
iUU utitkllti1t11 1liUluitltlulit/i111tit1lltli& t3 -
f '. '" !>" i"J J

it: .
j J it J

,x < .' d .' .
y ''
----- a 'j ; '.'t'. .& tt_ "'d' ,i'1 .l I I J1!


-,. .. .. .
"

rI ,. _
.
..

Ii. l't


FORT bALLAS NATIONAL BANK. I

Designated Det' ; 'of the United States. I Ic.-'tit; $100.000. ; !


I II
t
rr :
.
J t J !
.
.
'

1' uArvI FLORI DA. JUNE 15th..1904. '. :

.
'

TO OUR' CUSTOERS AND OTHER 'FRIENDS:' C'. ,. : \
.
; .. '
1IS .f" .
: t. q t.

: I

!.. : The Comptr .her of Currency having' : called upon allalat. ;ona Banks in.t e. United States' for asworn, I II'


: .statement t of their condltwn at the close of business June 9th!' ., '1904 w,a take pleasure Ir calling your attention. :.to the !

follo\vmg condensed sta 'ment of this bank: ,' -: (f

.
1
It I .r '
N .; '
1 .
[

", eso"UXces. : ; Lia1tl.es: .. 'i l .
: yo \ 1 f t

's .. '. Lodes and Dis tl: ... .. .... ... .. .. .. .. .IJ7.496-7 i Gpital 'tock..I' .,. ... . ...... ... tooooo.oo t '

\ t Overdrafts... tp...,;.. .. ... ;... .: ...j...'.; .. .. 91.04' ''J } t .. i II
Ui . .. .. .
I. ,2.000.OQ
;. : .) 8oQdsto'uiecirculation... ... .. .. .... ... 26.437.50. Prf.f. : r. :

"' '"'-. ;. :; Dat County a.d.-. owned" _...I:.. ... .. .ir.. ,,, .r..r 5.000:00: r :1 ... ... .. .... J ..i. ...:... .r1r. .; h464 01 '. J J.

H. ..... ._ ..... ... ..: "... :.t".. .. .. 41925- I ,; .., ;; '
Banking :-
"
: .1
.f. .. I.
1' ct, jo>.r Cir..t-t. .. ....... .... ... ... .. .. ".250000.00. ", ,
I .r'.. t ,, I
j J\: ". .: ). .. ; Deposit. .. ... .. .'.. :. .\.:..; ;... 't4: 214.58r.5r "" V f' ,1 3 3ax
5. Bonds owitmarket.vat 1 ue'.. .. :. l56toJ.So ... ... ... .
0 : .. ," ." 411'' ; .. ,... : .. .. .' "."'_.'...7.. ..vU .. "t "t"- .1." ,{
: : ; f -
; ;Ii-" It a
... ,S' PQ dromU' S.11'reasurer.. ....{ ..'. .. .. ....::"'/./1J5O'OO.. -, .. .t, 1.' : -.Total J .. ...r' .s.tf,!'C StSa' S :.,. :". i
I ", ; .1- > .."... .. :' ;-ti" "';" :': +: : "':' :- :; _." : ..:.r
I. I.erchants NIt7', n N. .1'.1 1. .:... Say, l t36,81. #; : : _' '.- : .:. :'f ';.1t; U;: ... r ., 'h'r! ':1
,
.
.
4 ..
.
.
: o. ... .r.
< NorthAl1Ierican :iCo.'N.' Y. ..- :r..r'2. '8SIO ..' "t d ,. ..:' ... : 't 'lu ;... I
'1 \: } kf .' ,' .. -;...:.-.... ....:...:-." :.:. _.... __. .. .I .
E9'PireTrust 'Y. ... ..r..t.'.'.;. 2, J2O'49 : .::.. ; ,' ... t, wxsmdal, MN'oS. ; '+ ',' t.Mt.4I. a.... t'Nat'l ,

; } .' = .... 'd. !. .j f ..i'r! =I..... .. ".- :..:-.r ;
.
1 flanlei ofJ ..:.. .. ..t': ,.!.. .7.789"i. 'f I! i. J 1t .
t : : :
: I "
!
,t i AtlanticN't'1B3 ifnvi11e. nV1' H. .. ./" 02.44. ;o. : : 1't.
: 1 : ,.
I ..!.. t. tle't..J.. ""'' '''' I I "
;
Merantde F.xc Bank of J ac..sonV1. .: .2' :: I I .1 << ; : ; j 11 .
:
> ,
I. \ ,1. "Ii" t '
< ,State Bun'' and : nkers. .. .... ... ;",. ... 11.412.55. jf J t /, ;- .: "
1: j *- ''' \ .. .., .i.t ..... ,. I.:
202"- : :
i .- .. r. Cash in. .\, .'..., ,.... ..... .. .. ..: 1 C)81.16 ResledfuJJj! ...; ." ... .c ,. .
... '. I" _',. '.- t .
: ult.j I :. :': 'If. ,f '" I.
) :.- : i; Total .. x.1..1.' iir.i... .... t. ...r. .58 ., I I WK'BROWrt;:: P.-esWtat' : .r ,
r '. H ; "
'
: .
:
< '
:1
: :
: :.: ,. : .< ,'. : '. '
. >.- -: ,-" ," -..:', '!' I 1
'- 'If' I : .
\ 'I ; ... .... I. ...
i
... i ,
.
; ,. '\ : Pro. Jo' 4 ', 1 ...." r I I

.
... t .., ti -' ..._ t: ,, I '

... .a' I
CrnlOTON IN XANCHCBIA.Tk ts...tls fe* ta ivMlorport : I k boat eo M ka'd:grid aarrlea ftotoajy Twd.. HaapttaJjOorpaiBeabbarda. fta4| i
f ( .4 tram On. Oki' ;wi.& to p1Mws cedar bat to'ooatHTM > oa* for inch IB, .. .. ..... tti to 11N ibrL Vttilatel

raiajr aaaaoa kartaf bag**' lala ,ne .hat sl.g tlas of tnu- .. ...IL /Mr., TomlUaoft k UtIW 1 r AH mmbara of h Hoiptul Cbrpa, frds. ..sIl11h.

o' pant Maackaria. aaaaw ta' kav* OoB to OIL .fakfs arar albritb..t' "tlaeJ* ...." forpiswri 01117."(' win ba further *q jppe4 ai follow*: 'Vt V ....ItlttItMM.
'"wm bdBtaIe'lta 'tile ...w.r:katag'i.'& Garter of M.Tkar .oa'' rap.tak lit -, ?
?caetkaflf mt asP tat to mlHUrr opt wppn.d 1 + ateltrrakIC0r S. GRAHAM.DOANE Pr..prirto
belat eosak.sr7 gad Petet.bsrr tor teat bait 1 pol*. lipoacko.
nUoaa k' wwe&Tirotl atMr',--. .A4' nrytkl.z se.d.d ara' aararal a4rmaUcw at I tent ptaa.; | tb It

BB.< x.n..J... ak for tk: armr hM .b 'broMkt tic. 1 neb s craft. la 1M .nt pJaca. vltkIU ba rnck 1 ftararaaekt s fork $ i s ca y:n. e. I
'oae. .arpar 6irtinc Hal a.... aid Laloia a4 limited truuft tatto* haw fanrolrcd I ineu': aa4 shallow .... whore otkcr .
....,,.. .. .. .- . ,
boats U '
rcqntvd "
test Nat kl Mar. A cjrr apoa4lat aMrnmaat ... lag _.eh Moral u: > aaor.4 trod font tfrao tile koat graat aUUtttr'la ply klBMtlf with on* wooUa kUakrt. I'
.
... tarn maaj ky ta* Ra..taa'Oeenl. bas. to aaTfc 7 r.dt. t ef tile. PTOMC. roach waatker;; tt. aped U aaflMwt All oBUvnat ta* medical drpartkahrea & RAULERSON

*1 It.II'. Uoat .... ."that tkaaan tIaa at a i uar easpatt for'orflftarjr p.rpossa.d tile amoaatof mat ar e.peetNito vale tbem- I I. .
nIatIft .k* .. ... rm.lproWe .. ..rd.r had rocs la Ucraaaaf ratacr thaw d.- :isles with kla* cotta I DEALERS IX
still\ -wVatker Coa4IUoM. are moreSkTorabl aomotklftf j Jtoatratajcr t "7 twtua';th.'harla ".... ky tka form ftdoptM.Mr khaki aerrtea vaitonna, Pkg. 1. t To
of k.rpli eloa* tooth with Tual1..... .la iaapsaa of 'tk*{j jcrary detail ( Ofa ral (firr No 11. 4
holce meats Liven Bart .... ...
Chko
To maayJaUlttarr fttka at tkla is.- tk* raIlroad a 1 st eo.anales- aaawortkUoH of kU boat said k. ka4 t\. Q. O, .Kies of IMS) Eaea es ....". Alnttsa.It'7. .w
_taMe Ik* f aHar* of Com. Karokt sty tkm.wtk Ka mor H.reh.ro bsusF; It k ... ta.. kcarr, blow ta the ntt,Jut] listed ma >bo M fcar* attnplet. Woe d dressed poultry PAIR TKCATJIEIIT. :I.

lark 0.o. ....,aWa.Won tk* rateyM this pheal at' a.ptippl:Ywhlddo.btlo of akora dart the put,moftth, sad! araaa and cottoa' kkaktform. sal- -.. -
..... rojRarM M mMaka.*With ..,.. .stprad halt sot that r... boat Brorai to anawtotkr j l

tM of' ta* vktortoa oa ta* e.ptabl. is both < tm ararr rcapact.nOBPTTAI.. The aare oa of: hack rylmaat ao4 -- .. C. P. Rultelalos '
Tsbi sad t ....... &1\ U WtUmiiU ;the anataUat aaiIkataltoa of rfcfc a parat*' en. ......,....... Ik* ....ow.World's .a I
} ...
that ho .... kaTa had ft katterhaaca A neccu cRATcsrtoa. I rom ( will k* tbj serve table omeet I r IJtll $1. sad "' DI -...... .... :

o .of jrtrtory. both from a4ra a .. for all BMdlral aa4 otk.r pt.p.rt7 b I '

Uts b tb..era s d 'II are, .... la ..1Ioal dM. Arose.rind for' lUdmeoUI DatjOeotral A.dpp.ed y. ( *. by tk* mcdlrajirommiBaV. a partimt of blak j ... :. .'
nUdn. biro. ., tile t.. ......... A I roaur.Tka Ha, wilt re4xMulbU for! V
dd.st fit ,...... wake ban ..- tt foDOwtac order kaa .... toad|ibp dl HpllB., arid. ./dcteaey 1"nnnnrnrnmmIIIUIIi" 11'lnlllll",1I' mll,111,, ,",, tl"ll a
....a-tat.eC ... MHmg leek. U Hakto K. R. TomMaab* who cam. .p to or OoMnl CHore R. Fouler AaJ. (tat eg.ipmeat' dtb. spa d W Hoot
r.. 1C .. H...... It U ... tk* rtty flatardajf f4kt with hit boats tata nral. PlorMft BUto Troop: j jpltal Oorpa oslati4d l to kjmM rws.sad.{ Fair Rates I
tlMMCMdM tbt draw 4MMNU nkM -Uael ...." VtJbt ta a craft' that .... of PlorUa. Adlat .t- .a rBra when It lai tm pa..t fee blm tot | E

..aa1l. k ltd to.obi rrtlTumaat' of I* dir.eiiat from jaWtkla aba tkat Uptytac Omo Tkltakftaaaa, lily (, l4.Tb.d.t.a..t tlr roe matter perrfsloal E i
of tile HoaplUl cop Ik* will prorl > for thou! taatrardoa
fcrttta.fa Bam"WM ah
.. Rash Wttaoat" a tkaa wat r ,Tk tTaoa
011 tile lad It ... lie ...... baltt:at 8t aa4K ,." 11 proprUto to ft rotioMat .; U/antry U I 1y aay mvdlral oArvr or rlr E ) JackMavllto, FlarldaBtartkroak
mtei at.arr} *jett of *** bay, bow ap$TaaaDa C'e pseat. .. tM NM M U tolbee. ]*loa4 odlcor oil! Lk* Hoipltolprrarat Corps'. E'
... *' Port ,Arthor Mpplrof 0.5 -.. aat. Irat-claaa. { at the pot whore be a.. re.dd AtlaaUaodCkal$33.90 -
J... III cMtmr rle..ty It wa .. .ga a.CeMI tWa... .... .
...._ that'Writ It would sot .. tM tk* T'tre srg.sati.. *. MMkal .apm iit d appUea "' ,11.
oactoa.
sad ( .1. for, aaya. ) $40.65From LASH or TUX MKT" .....
.... may k*issaM ky aa ohms labia omeK .
ba. .... t < g.erakhip IS flak T.sp 11..., t .I JIIIM pr1 *
tk* "ofMtM ttrtr priftdpftl .;.,'tt I I.r Tl. boat II d ItJSe"a a.a Oa. for a>tall aa rook to mr4lrl oflevra. sad < oiblsg sod E ;i
ptb-. itttW, .. I" Dat crest tfc-r "trak Mat..1IiII 1 ear..ubrhl Thraa for 4c a.I a> r4 rllM to wHPlra otkcr applies U| MIMudHo ales of its .,
.' k. ., .... pital Oorp a poo tk* m..oraa Yy..tSouthernR' j jWorUVlFalrKoutc.
fen oa ftk* pftl BBl woat4 rb (ckMwfitMatk., l kwtaJ. atyk of craft ,"I .
Raaalaa.*.' ? for 4ntira. er karnM. attvalwca,Uam teeeipt to ki*: tat btb be To'4 y
( tile the.sau
..a at till sort e II pbl.t this A.og ,
Mi port J Jtkor ..... ban bees ..-: ? w ... tile soda.d Pop ........'.. jmala* afcoaatobi for ItJh soot. be () I t
I of tile HGflttltal|saletdood tbatAI..n Ha. .Aeon St. Louis.
litvW nil I/world kayo **rtfmH4 a" tile i t.wblrb .ITIte Tka 4aUcftaM t ,"
r kit tk JTUUCM tea fa* &.... ; hearth' leaded.G Corp'aporoprUU to ft hotery of Kn4 'with troops, the BPBlor m4lral am k wv ==

Tk arat. .mo..Ma Bta of Karokl G _,. Te1aHs.o.. i l$ 1 4 to tTl.e.aaa arttllerJ b. *. follova* tar M>ator'tk Boo-rnmnlMloaH MB<*r rk'of't tart 1 I == ,soy awed. r.r Tdp"a..,r Jot.._,.. Oat, lisp fr.m rtrMa =I I.
d at wltat
It
.. HmplUI CWt nay f *
.. aaY hr Ito [ Two lr 'at.nra -
... b: tile w.ekbt enft. rails i;-
a Ui. .
l =
K.topstkta'aot ... .... feel 'o Mean a M 1:rr.o. ]po t regress f for a resditios1s.1.ar. ifUb. 7w.
'-'t' ,Ito t nssel .. tea 1 :: trala.4allj f..... :I ,
o !&'MOel..t ton* for iii betel.1.'..... with i thlr' 'a far.f'taI1.' gMSsI4ue..rt.r'I k epiaa, f I TrfKoiaii Jaekaaarlll fla. 3XTOPm =r r.
tbo .IW r Part Arthr. a"It II .-.1- tJ betsI> or'" rods., sod : Tk*'fotlowtai m ft Mat of .... ..... By MBBiMi4 of tbs rrrr a4't I $27.50 sirr.nxo CARs ,t:

Neat,had tdeapta.alter' Xuoratth h ap.abb at mtllhd t to it ...,. aboa. for pnoaa"l of 'rtm .taI, ftwdteal j pmamaa >r-la-Ckl fJ E jt
'I KIUWurM'a ... .
b. po.8bo. U'tall o. ktato Tbo.btp'N.UEiv..17 s.pddlo omr ray Lad Hoapltal corps oXaekTkro ( rash KAdJalaatOniprat P wt r, == :dy..r."r'u.! :: Mir*;. F.'r.........b.all4l,...r.toapar,asd ." q 3
1 "
N R. ..
1Uk wltl.or r. furtfaM wbsl thlttTbe Via .1aaw.... TkU _t:: day Neket&, .1\111. basis, at ,".
: tile cases.'p.vadg. ........ ar.; S.T. : E- wa.tal. sad ease.
ep.d4Uoa ac1tft-.ueu Is sltaat.d A ')M: tedfros, : 4 read polar r --1
.. *cmtai .*. ; plat whoa tk*tried i| by medlral omora.* ; *M EB.I TruBM *: x :
| *
two
tk Bark frai
fc r Vow. ,( > .o. A' s B aft, t,.... .... ;
from' ... ., > ..,.4 byrmmfmliitinnti 1 81s koiw* kcjaadm y 41.4 d $20.95 u. ...,
Mp.ttir ; whf tile. Japan.I whosl work *$WMa a tr.s" t 'n. raw* m rn ncy. .1 of W.... Pair* aM .,*.. 3 I
Aribafa eaeaibol ] .grrra.Tkrc ., at Wlatrf PBrk a4 bps. Ue ....... -Uoala
to Port which tile ...t4 tkM itoa.ti| forty:!* C wk r* eWe = .
fane ;
UoMJrtMarforw..w.-t chic. vM aa.t "A *_pnarb**, aro.rly;oa* for sorb.dkal mated to T, O Pjrta. tk j llrrry sos,. E .... Tri,.. ...J ..... Ibronck. Ik* Sappktr. O...atryTtftaT =I r"
brbw Ihbt'Isebe'
[
:
it. :
I.s'a It.. .Mrs Tbi ,.....w 14' .P1 Uf.tn.'! emret'.i ina>rly. ,at tkat plar E e.r..ws.T..d'u..r. .. J M.:, aM.d'taJa...,. U.laterso.sle.UicMa..X ... li...... 5 .,Jf

[;rdMdr .....?- ta '!", *>tr.ri ON w Mrtkj t tour f *t from Six. poachso.N HoaplUl,Corpa..oar.for 1L.rethsz ttN rod el tb. p dd+aaI. I CTatWfc rte.rh-rraltj faralafcH apoaJ r sjp1i .......... ,
f" t -f }r y .1. h varM; ait4aat. etc.Nla the.iwk rtake little i L3Atrbda 11 '
..! :t h .Cosh' bear#..sir1k1.VtWs .. ... oat to ON.raat 1..1 Nat.to.W; titter "'*.., ... for arts prt- J J. C. LUSK, Dx;>t.i __.;:" AK! !al.i ':I
,roach;. ,.. .. .. _......:. ) !.. '
-- """"'"" !
"" i
.
.... foal tabet.d lea tt.IS 'r apps
- .... fit R rr c> : r +aa WEST IIAV .
......... r aa Da1u. ta tk4a jmetkM wk. ta..kal.W .- >r ;rti74cat FIJI 3 M
,:,', ..'aJo.o.. ....t .1 =t:s" "IT .:: ....:.$..' Mrh'. ;...... *a. for W* mttt 1 ( 1 LUmUlmBmmUammmmamammaL

Et 'tr 1

'it \ [

... ",' .. .,, ', .
t.1.