<%BANNER%>
The Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00465
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: March 20, 1908
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00465
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
:; "' ..' i ., .... __:J. h '4r :.'P"f trl ,, 'St t'r -

: : -. .
.. t
"
.... \ ) j. .. r
t f'
.. I .
1 ..... { I .
... 't ,
e> 1 ,,," f y: .. -

r ," .. L nor ..._.q _...y, ,. It '.. .. '" \ '. : ,1, -.. .. J.a. 1 .. r

.. .. '. '. I ..'" :. .
.
s F' ...
... : "_ t .'c.:: .. .. ",' '"'' .. .. c... ..... t. ..".'... .... '" ,. je.ji ') .." .. .""I..,.. t:: ... P, or.(........ ..'.. ..

: :
: :


P ThIE_ : MM1 i MjJ. 'iROPOLiS: \ I .


.
,, .


YOLUMB'12. :NUMBER. 47. ,'J j MIAMI, DADE'COUNTY* FLA., .FRIDAV, MA&CH20.IEDD1 .. U0eL ::&Da. T' :? ACi "

.'


I. ': [ ENTERS- INTO 'SUBMARINEINVESTIGATION CEO. P. BULL MADE CHAIRMAN;: ;


.


:, WITH AN AFFIDAVIT :AlD.S I, f.E PENDLETON SECRETARY .
Judge :WUfley Is I II Motor Boats 'Held ,

(, Coocernlnj;Part,One J

,Archibald.B .4inu I Guilty: of f H gliban4edaess Responsible For antic! E> TI __ t".II' t '

.
mlttee
Eiamfn tioA ,
.
-" f I :: 'Few.Tarpei tAT t--: IS'" "


4" : : mm 'ii I
I '-' ,
.I'.I: : t f fIli '
.
!la the Conduct offfl Branch That tare Bkf Ca cl t. nit MKNlURMftTaftorviHa \ 'J

Y YLttNSCIflS s "'. '
of th&Ugited'StitUn Sea t& ,
,ot'in. e 0pper I'" --r- .
,..
+1/Yl?r I rY Part of Bay C.mat.: R4taJ.A Is hti.'...

L1"i t ", : ...,. I," s .w .. CtFitt.al Ci.rt ail. ; \
S U Aithfttld caW. 'aU -: :
Him -
i .
m
)Idtnt a tai o dal ..M car

SftU. 'Be'.i'cW.4 *. to ,BUk* I*. Dtdint .tta. EMMCMurittM L.at ad If ... ,IIBTBW.BcBert. Hal t.*JBttoim h4iRrI1t Dlliialie. '
( .. .
.. .
IMtltlfMBi cab (BftOftmlQV Ttdxy.But' Acts ;;ltd t ;TrfcBto, ruk,_' ,,111&. r .. ...' i't7S

,Aft***to Ji.cein Rep.tA,1 Tot Sock V Ie iutltr..1JI.iL Otfcrs l&Bfh. ad, 3ia8.eb.. ( 'nuM&ra'D.arJ _
t rr '' ..n. .... salty Irs.sons:a..
sat-Tsapsrst! JurdN'. 7 tBiac. Stvtra/.to tta, .XAttotAcata ......aa..IUM II III adss It r ,
....
.
"' art ady Mr a. psapsp..
K ..... Mars dMSsr lrlii '
k wsAi.tto. ;ktatel #risposaIath. ,- Lis / J -tt w Ml. pb Ur7. mot I :
LBkr.,Wq ......w b wt ;1 'r1llAfattucb Mahn .......... M 1M.t7 .
',aaazu.., Mrtairs 1i \M' UTtattTMHnttn ....' tta' near. has toto .esR .- ..... a u--.s aiMesao

l' 3.a-- .'-I.1IaU.w''Qe. adntl, c-.ru. ttatta eMtrtssgalad fw v-a......... ft,to taM ky ......Y arts. ... ..' .' .
'fte asset ". .... .. .
..F,dints \7 P+ A. syaaa datl.pstt star.os aat.'a Jo/as tVUey+.o b; d ndd.h :.11 .atom to ta tmiMania port tta IT caaIrMa $t.-,I- ,..'.....s:... '.

; ova.. ...... awsabr; lawp.r$ er ..... Ts4. ....,.. .. .........at,pMrtoraf,t Mv. CMttao ..awdur o .. tool'Iosid I
,Ant vkfl ta WukUctM ta 1PM.M* w.. AWtec ........t eons. far. --.' ... .... 'aM. ..". Xi ........... as .......
.J. r. C. .Aretlth i& rapnaMtol .ta t.pLel.aetut slat J.ps 7IlI.lb 'w '. red a.alar r t1s s.atlMM. ablE
Mrrasa f 0... sal
I
.... .. ,
.. MtY ..--, s.t ,,
ttat ta VM a var aoMMiuit. taw III i a a/.da.. a4srolnlb '
-aids.'sad ttat ta.: 'fArcktMM taiitaM sad idf sonss srfma afar 3 tt. alt! tatac tta prtaM .... t.. flat ant ... .'... .. a. mil I.
.' ....need'ky tta ..**.... .! MrtttacflM. aai Mat' to tta VM *...... ttat tta cent to, 7r .-- :tay' Ota ....... Mi" 'tt* rdgast lM.. .... JII.-. t>...,
'.. .td/at. tM eodrsa, d, ttatt d.. to far swat rraa'ape ataa IDf op' ? trv eatctaa BM<|*.. s11tsSlsd.a4gi. .- pus ... .r.
s- post r lltitribsas1 ttat ttt ....... ...... Mr N s aR IArM .
.1.- 1 t' Aktaack tt. BMtor bsas5.n *Mitm ...... ,... J.
I a t 'savors a.!Adaaa' toW w t psrsts t iMrcto.*tu b --I.. r.wry .
"S pvsf ... .
r .,Aim.tta tatty ta4 vlattaA. Ita ....... Jaic* I -.17 a ark,.. ...Lllsraa- r,... pars w .-- '
tr.al. W Is 'wtth MIa
sit
Mr two a avatars .. wrartt .
east sad rvpertoi M wrtaU doss '
'.J. to tta I'NIWkt 1. ta4 slant TWO :JOHN DOJTB* ,'; A :*' I J tk.taN Mil that'tarHi.'ta4 vAa ...wWri Is.' atnlj to' MM Mt.VM* i* "tar.. hs pear Meat,tM vu.atprvard.tiiMftvtt. .to mite s. is _... Mr .. gas Nin pta. ... .
-, elatw dn.sM w pdM ..outs4 COURT SCRAKTOOAYAN hMarckxBMk: to tt. 4ato ......' BprtM-Tnil .. Jut alAb rasa it+.... ";
\ ; aC,tta arrival III tta..W >tir... ......... ski atartM Gel .... pvr bow ,
r UdraMit u.. vvblto taltoita op ,- i newly at rNprla at !!' .
'. 'tdorZ'tin. Mcktoa too ft* sod aat ttar 4* r.sr 'tlrl Z. ,'vsvsibas : .
( MVTUU.- pals W p dIM bri7. AIrN IsTM ; bay .:
8M asob1S *r Ct Tr As Mtktto "
tar *...... .oata aM tMt eI.Wa 1'olbs c..t. "' Cfus' 'kc. : 'J. ; -a
fS. k + LaaU1 sa.ptt' ........antis *a*> kR.' OaatM P.'ML _
: erAo W Iteswl t. .
pallns.pK _
Iap.a ... '
."": ....a.. '(holt TltMtpll'Dsap '., dTIZEIS T : iittltsLYIIJERESTDJN ..tare nM", De -..t::..dash.,.. t.opa : ..s' MiPu. n ......., eI rautW ..
.
..
'f .aeea.-. t1 vu t MttarL' 'Its JMa MM to tool ivas rN pwssa "
......., oars ........ all .
sum' Tnttmt KooMratt, 4ttartaf0at dMrnose tMN a. M ,L sett., "e Poplar; w 4s d psis bas R+ aa as w..ne. hst word. .*'
J. A Very PUce eta.klg or,axtaUrr to* d'A, s
r ArckAaU vtatU4 kte slat aj u4 ta WSIBaai Ifiolm vttk .. ..
K a IlL ad r asst .IM L'.a"
.
ray .. < Naa
Bar a4
.ar at*. .a4 .sc Mas tttmg to KIttto Iha*. termtt *ute e( \ra-rr [ er tots'assa,' t&jfctLa '
5555 55 wta
HaH Dee' ..... waac to taraotlcatoaW ..... a tta. peso <... Wa ret<. 4 De .satii vs presoak,' .1wL .
.
rely MW .r. Naar, .... .
.. .. ..
> to
*
: i. ps tlos et' ab.srt.."' : ta to ... >
auvw to tan A. .
r3.srd .
r wars M-sat aer-- ekes'. aissl.
1'f.r 1M I'adIe' tMt ta .vml4Bto ..., ..... -*. \ ... I.. ?.ataMt"AMa
nth Ttay BM data ttat tta ..* b.ala.. ......vw Mt MH* tlA
y to .. a tmaftat. what tatMa4. J ta Do. Ito. 1 sad A* ..... to PROJECT
.. to ?* Aik bail -
ry me ft* ar BBtec ttai.At -..>rlTadlsaa .
.. Tfcr IlaitimC aaU ta f* tta au torfrttW ..... kr taBtacto ItajPee mTaddagAdTaattfeof TlaetoB .. soapdae '
pail tta ta vwU ta.da to A. spear tar btelfcO 4ta. DMJCe. w tla ..... ..away .
". Mtra Mem 'tvpott' tNai aay MA t. tMM Ole ......'M4 .ft rto o i. t tadOtherProfHtftylbereSoaeihiag' i. It, My tat .ta.-.a..tr.. tt to taarar vtatr tt.watt '7 L t .'C:.,. ,-
War AicUbaU Mat 'a .... 'sort tkta anarMMT* JiulM at tt*
t
PIIJatac De'toot JUt 0. | : I, W nt.. tta CMC fMMta* ttai' 'wMIetMr9 ?
vtkm ta JYaaUaat tnaamttul totta fore Ir.v I \ Maiintia.< vklok' VM taM' to tt*
.
bto VM ** M Lot ttat Mta AboBtGrastyLeyvtaft I' f .. Matt *C tarp. to tt* kay ',
aC tta''. .' sad ta .. 'I' otty taB.lta Brat BMttor t Maltase .
amaty Qe asa .a,t b erg sad M Mi tal ita .,..... ;.
ttarpaat .
'oar sat ta traaam chow atttar a., .i Atw. D Yd Leta $rn6wba I 1. To B8T !OI&de' Laa4I That NOat. stratis Is Ole __ tafar* tta basil VM ... VMMM ofIM .
,. a.u.nJWUi aa tt to J.u Dg/Ito. I. trW Ie farso'iIa.sit i 1ft aaatrs .. soaalu ... a saes ;;
sad ** tr Mu ..
tta uutIJ -ana. .' to, M4 sat ta .VMto ... WlflfceSttijectw : rytarn .. ... -- v.toft riMttil tof
i .
.
... .....
pIW iAt M4 vfcto kUfc tta td arM tt a OMIM F.
out sodas d big .... I Mt Auor1 iay.ftaJBtemt to i tsa1. -*tnt Jets MV > '* .
tfMtart : Ref"-f y vMMtoy .
.... Cttav.
} : II AlIS. Tta tnwM ta'MM to Mn.teity : M .tstsk: Sint. -* \ Jh' Ir.J A. ttos..Xa.. C. a. ,
... ; I ... Xr.. I. .. A : ",'
ta tta s.iU boors y.d. CTMl ta 1at-. a
Y ., .
Arthur a Lavto, aa9 ro wattar ?
....... af .
toy iratil.; M4 M MM! tta 701. ** WkB tt tta'aatoaato
.
patt ef tta Wto to Mat eI tile B. A o. ....1
: M ta.tta ass M tX.4' WA potssosl.1 sl taittaaBPM. VM tats *p.. M
,
: i FNtYstu1AT '-' to ...... m tar nab Mtk4 lICe M or..., B. < r* 0with fcuNwtora to.Hart**. VM trek vta* to MMBBfttta
",-.at tta tattoa er tt nlFeeXAActef .op.n.. s.... to ta ft : : t 14th T v Ma4 rI Nan TE.to a taatoMM, M4 posit. Tsar = tarts OaBMttto* .MB> tto| .
taa. IbM .Ttrlfiy' ... ,w Iw ih4 ti $ to UM ftr. Mr. Lri vU Mvto 1 l dp j sod solkdtr tor Ole as toMiwWrt : '
: .... o(psctks 7A S kip w., DM r. B. O.tatar a.IIn7 VM nerd. w' ,... 0..0..
----I rs.ssU. aW* raeaH tta : far -a NtmtofsmtxjmM Mon Mr. s.ratlis... W ... Tbtf
Ulia4 *|ay4)a tta dais *t ky sSZla8tlttP+*iti ala .... Moonlit Oy na.Mrakiarsewlsti'

=Ibd Ktbruku, ,tad PsbtbZT tta frtrfttoartoMi ... ,. 1 : K ,AMtaay..vta a..*.... a* .... .
aF1y Is14 ... Bftl.vlU ttatr: tilt 1iytr Mr tM sates H.. uvu a.111aehe
JDoMCtctk: Psd0adtl Ri.i.; ky t I "_. vU....... GeL t>> ..... .
trtoMia a4U| tta ato. .. ... .*(;tta atat*.' ...... tt .saYa I
C i..bnta4Hta J1 itMt7LteMta. Nar- Lana pets Morel' 1 .:-.TaaiM T. atfora to kvy Itatr ., .JeIen'! C.i.ittseroost skit ... |M.. at ... .talail i...-
.aMM*,. ..>, arty lads, -l.! .. Bka y tta etara jer H or4 ataBtaawetotM.lar tow
1 ...ts br tta"r. tit tan trIM u... fV* (UsaMtef to. ar* (J'Nat' ftri..js -.ar) : g.5wtalsiGa :sera --.... .ttat*... nMNsrYd
mitt, asWga, aosoos.t-..i elairkiatil taatoMa BM* i ky Tta prajMt to tay Mural iaatlMiC .... Mr bs oWW auto s3.n.oN
v. 1&taJt at gawk'M tta yvaac VMam. > ftw to kMV tta taeta to : BranlaM Mad gas. tta Tfataftr ;, Nael; It .... ., alto Oaotr .... .... .* +
rr-' H* atabtat tar Better vta ta- ass,ttarMfUy, skit .. : M- .,.ita land tats MatoaK sad Atelnl BU p. aMvaTkalvr ... tor tear parr skis ii..tot taMavpatotaA
I t<vMak tta anamtttM totaafllattoc *r tta iamM M..ttat
4 MM, .Mart* lrlt las BvMMa ta* MM.....,... tta gM ....... Mrs taiM wall ta aha .. ky W *--...?*. ttaaiaenia ........ ablest to psalr.Ws kf ttaMata.
J.atsar Bryaa 4tk 'MrtWay'>VMtoiay ,.. ..... m.. aM fajaettac too attMttaaa ttat tt *M.i tormto tta Not aalM to ta Maiy'O Ita aakftiartai taattor. krtof Mr. A.,L sow M4:.... JL
r ,esslntsd kr tta XtaMarataf i OM Burrmt ta Mlaarf : to auu to talMtac ...'...... tag lsrapdrissts aata ky tta L 8aq Me ayot.skit al,-
Ltacula, al' are ttost N braaBaairWa Oltrd ta'*' .. ,. ....m.L. ,I Issant rXrJ
: la* ft deli. ta ti>!'Tintian tin*, to iniLkt: sass
P L ZTaa. fr
sew -n-- .. aa.
*f aBcrataMtory *M*>4, Itaa .. /. j | *.. iirtic. with tta ttMlMt tt MVkv I tots ,.slant /lttaal. ddrs.r '
.
'. **CM tnm aiBdrw* ta aats'dtss.d : A ABIC AUTO RAGE ntaM to MIL B* va I. MC tarar sal sea aa4 ttar tatftMtmtety : ad 1M .... fa wbatss ..... 1M
:' toretaB eosins vara *Brr aaA raaBM. tar ... ".. & M M H{ tta ata.. vm LITTLE ABE ONCE data vu.."r a..tu.e kid sail
ii at tta Bryaa BMM i ....... sal fbrtta tiMtaatlM rM4
toUj BMTf .L IA &JMC at at irdr brOw a S
|f *M*..vtar* tta faaMM CBBIBMBr i MM prtat ( tta Oraaiy.B : t to tta ,.... ....... *f ... ariariaal ..... *fvlata .'

t, IBM raiatartM...ta...acrtealtanlPBIMIU FOR BIG PRIZE .BiMrtai.... .TMiay.....atilt' VM taM aaatkarf toat .,said Mt aDM..Obt7 sot 11 Its
tat tta nrrt parlait *f I MORE A FREE *. tt VM ,
:l. vat.tatvMft. poBtfMl Maniaioa aai Ml 'i slat stow Dart *f Trai rnnaa.pTMUai -.a.dad.a tNNaStIs,
riMtar* aBcuviMBta 'Mr.' Bryaa .toAKtavrk'Uaeote jies I rar ky Mr. L T. DataBtU \ ........ was..... ,.... III y L ibis...
',Sat M ta.l.t. j *' t. L t.aaII& -. M .....,. B. TJ Rag *f ttaMr 1a ..........
to tormlyyiHVran .. : IISAYAIMIH Paatata auti that akMiy. ita ] J. ft ttadp .is ... 'II aI:.
ta its |irfihtl tai.****... A 0o er fU.M 19.1 bra nb.rlbNtar this (tat.ttaa Men ta tad .* tt*- ,
I; '.ck* paapto *f tk* *tty ara tauft**** j .1 & tta paretaM tta. .toai .. .MVOm rWnflM dellet..vktek ,VM ....... ky' Mfc1:
,. prvai .f tMir fMDOM ctttMB M4JrtMi --L ;,: sad that k.vso ta MMM .fvtat t l.w.M Btttaf ttaUttjriafrtt.Mrt -,
"I' Y v.M Y Ds.aaas ... ants'Y tta ski tai. ..., tat skit ';" : r. L Byaft of tta Ill ttM
I I tta *atarrtJ a Bat VM tan opt -- .
ta ttaBABKBAU.!q"s tMalsMosa 8M4 a __ to toy tta ..*.r> Mtta
.-' ls.wal. Mar. UPsrt.45visa- .lIN,to tta pMJtMBty d BMktac best.. vmtak. VM ......... ,'Ov'
.
TOMORNOW I r MiloM. puma. soda (or. tta tta toa4. vekftM tktrty.ta M. v Tort..; Marck ,1 -AbrmtaaDMi a .*to Wet tote its amlM'VM .
teat MBt ta tta aatoMobOa teem L crrMftta Thtratiti ) .. .... tta tovyor :MatMcoi toBtackvolTft ': sat, ;ttar bloat tkrM was ta taw '
: / Tta Mtearf m-...., taaataB a tkrM bodied sod dpi mO na crtadMl Mart y. Tta arlftaal Mkacrltan vr* MBaa4 Mead oC Mist K M tta taM*. sad ttfc*
tout Mi tta tout tram x...... Cttyva far ft SLIM cap si i. Ttar won __at tta'caM acBtaat N N M Mg. a a. Mot deht'astr ta OMBIHIM vttk. Nth I aivwM to tta .* ... *L
lay a toss a ttaJtyairkkft, Mist ICIIrtarL.. Tta ear *f Wttlaai. 'A.MeCan tor. etarcai;vtu '_ woo i I if MIH vttk tta OM ...,....* ., ATOTM, eras' VMMlian B. Biy. at. tkto .. rinaaiiaiil.
ttasab t.iarnw ofrsoa. VM aiaitaiMi. melt at acct r shad ta tta kn j _t Mkaolta*.) aa4 ..... *tAn I "' 87. kto aiatMH Must Baa tta Btato........ ..... tovlyd "
.% a kirk ...... tat BM. wan ten.fttnaca tMiaat. tt1 Jary.Bet ... *' 'ad ......... taw wM wits ass kiss paled M as asaa. .....e aM rep id M wv. Y is, '
AU. IB NOW QUIlT .to ta tta too.KNOUBN r. by tta *rMM ttat ... ........ with sow cal. vaM salt tan tta MM4 AT POUT'AU PHINCI ; W .toM ........... ,L B. ;: acrtta to tta toa4 aretaaa, aft alga flown, M4 suet M -Ie M wad tr et .... a.Mdai all:
TBAMP> tads tta yrlBMBf. vktto tta Bat ky Mfflac M Mr LMUIM at distal awar ..... ta MM ta totevW. aaasta.ta.lsL '
,. Hart' *. MM, *.. Marck l Tta V AHQRt.ON n.olUDA KUF *M Matotolky attarftay ; tta MUad OroMrr atar*. ..,... B* MM ta VMM toai* Mt. "... T. Mad... vtato'aitinmti .'
ef *ttMdM.to tTMtva tar* tidy ... t '. "fte ass lag t VM vaBftacfttar.tt .w sad tor drip, to ft lav oyft .' I ......... f. 1M.stai d .......
.boos" ttar erataat tavtac .m.... (pr.. TbsaGl'a ZtaTy.) m.trial M 'WIll 3mm ... L.fr. w souse d 0. sabrasra tta MH. *- toUa
A dlspsldl. Loa I.ttr4 Xis Lai skis a*, fwm VM ... .. wig .. aM7 n1 **telM, tta frMMt ::aMoO
r*. ..,. that IM.CftrB* torsos ads Vttk iMMt to .*.. ftMMM4 that tta MMMt "lur *f tta Mart vr.* Naiad
atMBiar ouTtOsavbad Oaatata:: MM*. to tta Brat MCTM JTUB* lit aiM.y <...nd ky tta *tato to tafia FOR AHEMPTING sole tta tta- Mtt 'iMirat soma rIll.
STEEL POINTS FOR to Varm Gnav MHM.aaal a taT* tt to tor BBcCtar .. art with CM ta awl arrnl ;3L .. l.,..... .... sdlrw'sd .
tal*.. raa aa>in a. tta .risks' Mi fbrtkvttk. prMii ..... .... Tta attMttaa VMttarvagkly tie ...... .caGIC 0. s ilia s11aus.
lit tta norMa. red .CB ........... kia ,vfcttaV kid kar .... | Ommttt. sal vkOar a A a MrlXptpa lbs
>yt at ..... p. .. M Man* IKk kids ky radii M tta -at. .v alas *taa..a vr BMM ta ItaUM. AN ASSAULT BN ptssuat=- is' a'us
THEIAWO Mi ct sow, Taaaiay at.I ...' *kCapUiM vttk' a ptoataaek. Tata .,.. tta ..uIae.. ia>B.ai4 s tad uW 0. __iLs, '
BUekMy ......W7W. vttkar adek'Kavalvay afar tta ... M ua. ..na yMtariay aftirMMdeaBy .... asp wo14 ,M. wa 'II arpelads.st
vmktec cnv Hrktoai tta VMMl test to erne tta taU Mt ........ ttaTta ... : .... t.r taati. calks .'- .
ky tkravtac *vr bird. stoat Jnae ........ to cat ft* .. nttac a4Joaiai. Mkjact:toIta W .. darns
IM toM' *t ML aftar.vklck .ttaVartara MO *f tta ctalrmaa ON CZAR z= a. )rdgdtp v. Pop
CHIEF tot l aa4.prattiiij M ... p4 We ......... .."..... .
tar w.lws. D Ita tefl VM iMttfWky MAO A_'.OOOO CATCH alt aa4 atatoi ttat ids avMtaOMat,
tta rvMitacftMBM 'tat taaWaMtato : 5 5- OF BOTTOM .TOHTMktoc -, .W aMttar attar, M. ::J'".t
.I -.u.e MeW isSaMsstI aM1
1L trio. tta yafM Lattto IT i sit tt..L.Ho..t Jai. *>
CaMlag: PtatorrWnekala n. OtatataWtator Mr. aa4 Mr*. 7B. .' Chat. xrsl I U-aup.ala it AicMiMato. for tta oe* of fads;
f CMaac* Ihr*' I -M.r. BMMaai ataM Bar* ft I. CM X Mr. aa4 Mrs /. astir 1 Must iMckl tta U* *f tta coat .f tta rtatal Mrt ata.' aliriaii .:
.. CkMf *t r.BMky .....,. omr Ttar* vffl ta koiHi: rasa sad Ctartaa Arttraa. va*. S b tkrvvtac ft kMik M tta pea at tta taiy atoM tta sow B***. .
wstS.. tO4a vIIb s s..d.. af iaartiia GiIIt"'".. .. M ....., Marck 1>-A toad. Mtcm ., a** ,......,. Tta u. Tin sbaI. wit a asth Stud.3. after v> it. Mr. BManttiB ttattta '.
::. .,sasa6a .a BMB. vta ssssdM. ..... jiuiii tat vn ta #rs.. ..,. that ) .> ail MMM4 ta port*f Mar tarrataata. ... vu ."..../ ... M sots tor tt*MvJaaitoa *f a.taMB6 .
:;.. .. Mal palatal; MpMtatec GIlt B tkto TMT. Mi this *a tta vOJ M* af ttaat %.artta II iay. Tta *... toak ptor .... aaBaftar off tta, crtariBat oaai*
.. .3.a bad kaaa wset.d.to ire I' ..** wild vta .BMM .... K bit to, ... ,fast lib ktacMk. ... OMtac tta tvMty orb er ttapafcia*. tta aa4, ... aoMty attarMy (Skit.Isd '
kiss, old ttapatota vn ta BBaivMt ..........Wky art srPw vfll' ta araatii Bayal to- .... at W p.al1 M* nttoaftak.a .. leak toast. atart M4 k lag tkrMprUMar M MM Ma ta COM *
-... solos, aM is..WWb w n,.. sal bars e9W7 tar ..*,iUM. ftW tta ... BMfttak Biaiiatai a4 for Bak.Tta dy.aaL Tullis ____:M pt 0. Mt.tta: .... cal Tta BMMBTtof '
,......1M b.U w1a 'Inns .:. N ,toiaiaim.to_tta,MUrprtoaf wit-is 's;to tar. ... pulp ar* bas V.v Tarfc. M4ar to taft'tar taM mm* ... M a was ed nth sonsd"W'
arr- part tty,..IIMa Ab, ,. .. RdY';. : '* IIIIaIIC M artaiii play tar* sc J. MtoftJ. w

-,;'- ", -..:.;.
:
.:
!---, c ;:-. ,' ::::.--a a .. e- -
'Y'_. .,., ___
... .
*I8 A CAP lOR,- I tST1iA t. ,
Miami Metropolisft. .. .... tr.ovtrwkalatoety. far MMMA +
Weekly CSAZ as LATXSUXPX23ALoaAea JBUTDOATXt a* MW .... ta Mt plitgiA far

wktaJLal Pithy Posits Ira 1st.M Matt N'iaai oisNw

B. !'Tata. .-........ ft. .... Deaa. ...".,.... lefleMtat frkt toa always toy bfta..bo kM teM wits Bavarl ttVtl tka rraaek aatMrtty Mtoattot.tkat acme. last TM..ftinnita.... wtwaw laaraal De .WMta Cawartotal a placet to far M Bryaa tt*Brat Atliaaflaa.aaA tart U, tt sass ..

TMK MIAMI nUNTIMO COMPANY Mttac to Maple af. att apt Thin early rtotac to tojartoaa. Ba My* aaaAMataa. aaA taktac bas *M la :Politics will Mt bait y -V aa. OT .. ..

.. ...... to a faactaaUM ta ..... tile sat is aY -.. rb. .Illy 1/aw (... tka ptBttoal attaattaa ta TMtka att My. Mtt wffl. Mt '-t.. toava
.Mg __................... 11M, o.e r- ... ...- .. .
tec ., tt* J'I'dcIee.a' ctett tie awab.u w aasboy baa aot- awq ask. p.tIr. tkatMtetra. .. ... .-.. ... ,
twit paytec ta aAvMM wffl ....... a ,bays Mtoertptlpa tar HM .. set. aaA .... etraac atoittjatA'pfcttrtai ...c.... Ba shah ttoa wMa k* toaoaptotety Btoektaa OUtartot aaABrawa .........
WHO MAT lax Cm
.I. at.5ts1 aulmatptsw lilt now Tkto.to a Bktral tkiiaM' totaAMaBfctereA rMteL Oaly pit.toaa.Mya Jtta ta ..... aktac taut TOT a wp Mix CAX BBS rr

....tttr Mnaea pa7taaats.. Tktra to a earl af rMJ-Bfa katoV tkto aatkartty. *.. aBor.* torto ttraackeat tt* atate. Tka Jaaraal Tka MMjelca -rlriladlaalul Tba'tbonatalal q
roM ta .....
bats li wktok .. IUD man atraac Mrty. kat .VM 11qa.i. ... MaiMM* lUp rUMtevaUt pertta .
.
.
Qttakrkt
a tka fMtoAtoa,at IterMa.. M i a0w111w sugar.f1D MA faarlMttac to tMe ,wka paws Ore early to bat Xtatty let]iawed 'ta'- jwker* DIn to tt* ...... aaa far tte .,..,.. far kl aaA ftoakteo. tka ..... ,.

ru a... ,aCtoattoo It Maeltti aftkt aarty data. amCer (TOM ......... a r.A ..... far cavener ta May mk aaA JBM lota aaA .OMoataMA raee MtwMa Lataar aaA Bryoa .
1551-
o
& ... aAJcoteano af a atwtpaptrTkMt Far ,.... .wits weak warts $tty '"'"W.tQ- tka rtaeaktUta OIalu Ik OMMfattaM af .aaaAatet > asa.kasWs
.T. MAXCH Ml INS tA ( WMtaA.oetaajM toUtMttac tteco at tka BUM-Ttoiaa Mew*.
I art M rtIIq.D7 gala fata&y. Bet. kaM eu.- w aN alb W aaA eleetorai'TMM
I Ml 1M...... *t ptoptowktek ......., ".... tt. Brlttok Bay Oevantr rattartea attar ttkM i > aaA lab .-.. pert eat

, 'THAT POPULAR KEOPTIOITO TEX' TRADE tkty ;Vflet. Tkey *... M efctaa wkkk. abut.' ptrkepa, tottttTM aid ."... Main. to glBf :.. IUD M BtraUtttA. to titnai. taaAVAatoa TWO. GOOD JtDOB .
I.vaDtA tttiaKM af may paarM afAaOy M appnrsis t to tk* aaattat ttat tka two aaaAUatoa kefere or to vato at er partki- Tkai Mpromo Marl jMtloM Bkae*. "
GOYSUOK BKOVAXD.Tka 'I WXTBCUKATM \ life UtU .tractA**, '__ I fcrlrktMt' ass to tka !au akaB rust Ite sinus atJelat .*.. ta tile BiMiiMiiet af aay prt- tlferA aaA Bettor .....a M a* PM"r

V .. co-MAtM BtO Arajaat ef avartoa aaA wka eoaMt .... to ...tt wars toMa A........ I IH .a. wary ........ MM ky tt* Dttoo-I .itor linn. aaA Mt a BMa .... ...., .
poeatorOavtraof ,,..ptIea ...... I..... Metrtpelto .__ I aakttfaa. AaA tt* taaportaat JUtlit averttopt kUMMf nil ttatoamt oar party ta narMa. wM art Aaro Mpa. tteet. apaaka vttaaiM tottelr
ta A
peat far
BrwwarA ky tt* ettlMM at stag tM Aajtrtoaa traAa wttt sits tkto ......,. tutoMoMope to ibis: ..wffl probably M tka eatat dart eel awmtaaAMatea wktt Dtojoentto .401st,. .wko A* ..... 'narMa. tat to toltit

lOud yMttrAty. .... tt* kick u4Biairal aaA tka" affect tt ,kM M. narMa. 'ttat. every. Af f tt ..... wkoOy MW ibis .. ass toetac 151,_ toctr far K tktralto....... Tka aaaMica > dare. tkerr versa to tk* prta a kapay .. ..... tt art Matt at, '
7 Aalattataaaa
ceteea ta wkkk. tM did MmTk :aaA AUfarMtj cUMMta ef tM ekaae Let rtotac apt Mt to to .MaracA tt.kaaal kaaa My tptaa aaA ercaatoutoa at tte DMatratto rat kick ........ M*.... aaI MMvstIK
MeaOve M .fceM ky tte aeklto. n doss fevwriaUty af nabs to 'atoarty atatoA:
MA appartaalUM that ta wka '
ar ara *BMto tkMt ar arptrteA to k aarty--aaaoaa|. aaAMMty T.rlatTa.pa. Trllw.,
,
'akttt tkat wall a ft* pefMat af norMa akaaMTclva *ar MtrckaaUaaA OIl ...... ara Mt jtoterteUA. aaA land
;, alert peeaja, Kvery aew tan aftto .at wart at a .,tats ttea> .It tol aataral -wM ara ky tka tt* '-'
'ply aaA akaltow .taAa kM atataetMa MtttMt .. CMtrtUy aa aAVMtac kaJttAoaoop rvato a atwcl ; lor tka ass wka IOM to)MAtarty evar aar taw paataaata atato tktrato. .... lawful akotera of tile Atotrkl FLXTCBB3t Wm9.t DOWW
tauctaary aaA attavwtoa aver tow af attar atafa M w* Mva blot ..... M aaAtalakl -
crtovMOM. '
uM to ktfter sa tortaaM. .. par to nt aarty. It iiaaitiapoa ta wktok tkey offer '. .
; ap lack to Ids .. TtoM arttka ... kava kM A..
af ,
ta traA wrath Tka
*
ikey keve tow antpatklMnTM Mcartac crow tk* totoatra.Tk ptV
ass MU-tetetMt. .. tan tnattkrac tt aaA OUea km
pall ttetr .
MM MeapaOaa.1
wit
.
pe tocalty rMtec Boa D. V.< Flub far ktaettiea
...,..
W fww 1Moeaues. Atlanta Oterctoa atya tkatlatrlraa .... .oaeyjpr to tan .oaty. tow .. ... atoep far ta tka totraatac. ar Mt fat away aaA eteaa- kttare sad prtewry' ...Ios 'MIA of
cvtdoa was .. tka covanorwa 'aaafaetortra kava takMpreatakto t w.c dal ipaf leaf t teP akaMkmAA*BIV ,. aAvertktae
atoai WhsitI.
aoMttttac Moat at a.. ar* awakt at aeA wka atoa wkaa aktn taxi I.
IMC ......... n WM aaapMtA .......... at tka faet tkatttelr (mere to. ..toe. finis a fMaoaaVI i AayMckt ar kefera .wkM tkey *rite aJar aatkaalttea. ........ tile toaatekarpry s ........ ,..*.. ta wrtttac 1el.*.ky. .wiAely-ftaowa. IMBM' ttat of.M att to tk MaAMatoa I

to km. kat .. MM. klMMtt silk preAeeta MA a tau aaA ..- kop*, ttat tk* sat tan at tta to ..... Mta I atloek. It to MvMeaea aaA ptkr. a p'aM fm Mao, .a1'' b...s as tlSs/do. sr loo far CaJtet BtateaATBaTOKT P--* *

to tM aortaloa aaA tartttr' ...... ttaM&y tecrMjUc artK ta Cato bunk ... Mitlitneaopt .wffl stow M"oar 'I. af aaperterlty af aay sot WM to at prtetat aatoa 1 tar try. .. ..... ky aaA apart tk* ratalat .....
.A kto popularity wit. people' Tkto to tt* aataral ravatt at *atottac > {
b .... Mt MUt7't
dtp eAmtac -ear pallor.lat. to orb. ratttr toAUatoiTka t sea arbaary aaA toto far tka )
Tk Aay WM .... aa aedva aaa,far anaAnioa*. aaak M tka ra.etprodty pra4 opporteatty to auk ....-It7. 'Ttora.to Jut Ma} way to .. tt oal.w lbws,......,.nta o.c. Bu t.r A

..' slit A rtatt to tta fair trip aa tktj 'tnaty. aaA abf,1 jraiVadty a aty. or' fi'. ........ ar to scan. I Mtcktr, aaA tta kackatraaAIk | aaA tact to.. tk* Taunt way. Let eM. I
, > rtvtr.' aaraaaAe ta tM early .,...... to tte Daltel ..... aaA tkt ....an. boas AMtrtt.TM aUQoMa -aetike early Tlatrt, M.... ....... QQekrUt aaA -- O.erM.ra taaMr to kto aim t

't< apish at tt* teat aaA Ataaer after tact ibM M tMr ar. praettoaQy Mtaeortoa POMM .why .**.* a' ....-. I bat 'lbs irifiaaltiitOMa. ,W'.. ..... MM ta Jetejt Mbst.. MakeAatoa i lacy' far CaMtA State* ataata to aevto .' .
'ward atoraA>a roaaA af ptoatartQatcoaM aptrateA ta aba sub attMafanrareA U tka .... As.1tAlFaB41'a.a. I .-&Iq vatora at nerMa' wkat
.
tara at ttto>aat ... >r.1illnnitattoalways teal aaA tktakar ara allow 4 rtjrtotra .aver at* K .
aat kelp to dew to kwttat arUetae sat ka par spat to ...* keaA tt* tan Tk arty rtotr AOM. M tot. ttat tk* nr'".. at: avtry aiiiTttiaaA J... a AltaiMaar. at tkto .. kM'Aeae M am aatatol. far ta* t
ka WM saws trieaAt sib" eAt Duel arse Aa Musa poor wfck* waaM kava alttreA kto far* ptwvaatokemltt, Batvaaywaaileiearly .wamat tkat'tka', peepto win Plata ... .aa&A .... tka ftan p...Hat, yanr. oup.ds@y h ar -

r kIt ta O. ....... af tka c.....paa.pto te,M tarn katter. It* MA,patfcf are aatel far cooA ManXiBoW att q aaA tabs Mttoa, Tka prtet Ct .ttw'u': a _...... far aa* auto \.tt>! "11ft... J f ....',91sI .

..., 'the fair MOAtae vtottora aaA : ta .d. If .a Cakaa to aawaA aaA CAM aaaiMMaf to tot GIn rut earty. aaA tkty Ova karA.By trill k4y oX at,--.'aaA kafara. ?* lwaptw.Matp to tk* Jta.ttoaal kMtoopotta, <+?* *
kM ..... kl MAa that artkto vklck Suet ; .
fetta abet aa ka to Ole artaMrto* wa waaM kava Btoctotea. Ptanajatto Caartattoa *
ttakatoMMvpatakaa salts part aaA ta CMA ktaltt. Earty rkrtaito f
" wa<' tktwtril will eaacratata- baT wit .aaafactoraj. ta tka Cafe Tut Mt Matter af krataa. ket OBckrtot aaA ,was tecdoM uYW. w. kaa tkat J.aw wlS to I[ LAMATB 1'u2'j' i

...... aaA at tkc eat epetklac tM aA State aa wit gfra tt fttfmmiato .- at pas/ w55n. ta every suet! ta TtorMa kaay tan dueled lie to praaakly tt* liar' Cat LaaMr ... Mt a pass far ofs. <

,.'i ..atlas YU ncS .. W wsr w tka.... kill at aa arttola .aaatoataraA .' fag atom tk* auras W tketr ..... avt* tkat .....MattattaA Bryaa M MaAlAatoa .wttk kto Hot okeek

Mr*.MM ,aMeraoA a.pakB MM, ta'tkta ta atkar aoaatztoa.Tkto ." GdOOimSXATBiDTKX 1"1 Ova .. iata MA tka toaaaa put Ua Mtdliaey. ., at Watktoftoa Mea ta> Taawa* Bra atfft er Taauaiw.S
ttr. ArraaeeA. M ttWMleMrt a to aartatalr aaaaaraftaf aaA I IT KIT. IXALLGHWJ wkkk tkty .wareSwaatac.Wa ta tk* tta. Led attar Ole JMUatkta ,
MOM. tM rtotpUoa WM aB ..arta ikaalA ka ...tatty pat .. ....
I I ......, tkto Uaa ta all arInaaaitt. a Neal asset Ole repeal eftka -
tt aoaM ton taw. salt st tank to -.. tkto traAa, At .
oat aaaOJM 3b. TaDtyOaatttotpeaka r i far Mliaji anettftln; to naiaita rartkattac AtC atwfMk BA1 XM ALZ. BXOOTBO
tM tertraort TMt. kat .AOMa tt waa ....... aa vaat af tktra .
tits Tka AMtHtttl frttalt Mt o5rp15l > .. day Me.Brraa
tkaatj ktaA word faOowtactkp to .-. tkajattaadaa' tart WM a Beaker JTkB tkaBMia tttoca akoat Mn .
trait Aeal towarAa. atrMfTMttac'tM .aa..aUi. karfaaai weal to BpatarXa wet aa Ary 'atoettoa aaA praklkiUoa ta ktMttte Mfartamato ......1 .wffl k* a vary Bckt t,..... far .... d ..,-. JIll .. tat Got *attn dart y.. HMM. Mt wo MA teat aa .

tot Art abMAy aztotel MtwMaMB laaA. Krarr rau.. for Tahnaaaf vtetery \ta. Oatttla Caaatylaa lib Bvatya, nay ar axpletttac I sit at tka ..........t 1 DtaitaTtUe vato af Tour aaaatoata *- buts ta. yoa neat BOW. tkat tau.bl \ .
aaA tk jSODIa'8wtear __ aaanarat wffl ka tecraaatA ky ttoaAAMaa .
\ wMk: f arla4a.ag tk* ante, kat U toMattae tr-. Oaaaty BtraLl atkrlcktor/ aua ta attktr ...... '
BrewarA wOI alwaya MwtltiMi at papatodaa aaA tka
M.' Ba to a bawl af eoatlUoaa ta awmipraraiMaU tktfaaai ..-... wkkk ctoatA wltk an atktr Mwa attrta| *rnttMttMjt A tills' prtacktr kat jraaritti -.,...,..- tatty, sit kaa .... "1:
Wag .... MA wkea tt MMM to tr* ...
ir .cq.. ta Ika usa s at kto etatrasattoai tkat farotvtral yoArt laet-ntr:
.CO* awpl aa4 at all 1M pas> taaaUto.mtk toktac Ita Mbar wttk af real JJOr ILS L.T .
area '
pas std bid S* bas .... r aa awu? ateu aaA iamataSI. ta aa vtrwMt.atBC. vtetery I ... 1iIJaa. 'i .
. r
ppt.e
fat tile Arytjiraf .. at tk* karaeetktU tottrMt.Ikera' : d1a/Nl.... niWywfaaabot tt *..** to M ,... ap tka :tat. .
,. ... w d Qe 1555'De trtvanlac. tta aft totwataCato .
f 1wraR. 1D4 t:: sal .. du sty eoa..a .kava ka astral Mttkto dial Garal Alton OUckrM. ... LAMATB
LITBRATUUBoo
yt takkaA axpUtatac It
.... kM ..., ... ad wwa N i.' aaA norMa. lb.1.14. IbM pardosl Oay wfflankaaUkaaaA
arttiWkfi ;taOacaataittroackoat. asaty ....... af DIe tact wttkta tk* Alaata lor Q. ...-. to tttiaUt ,..t } .
i W. Bl taws
.
.bar wd" wkb "DeJ gawp siee k* aagMataA .. labia ttfpriiiat tt tta. styles akaac ...-.
J\ p win bbd. w. baps .. .......' ,,.. paepta aa aartkrar tk* bud. d goa. tarw ,.Towaa,., .n.. U wfll lit a W.M tk* ..Ca tau fk* TWvA a.gro4.y' Db.Mlit. .
. prr butt Maw .a. tt* N.kratkaBM> &la tataty as** tt *
aaplraat farkMorai 15utonsl
:
aa4 aaAar pal
dtw teaatttaiktr wry -wc..wscauou
.
> deal.. .
55N werMAlAfflCMUy aaA ..,....- aeratl Ooaveattoe. M. at tta tort Oikkrtora ar* tlaUtaHr sa> to
to tka CaiteA UtM tkaa Ua Ca- U Ika Aaatk .,:Baa: K. A. D*. Maiteff aat wttk ktooMtpalca .'
t aaA btportaat tkat ..sa''I Isles' .4. ka bum aA .
tytto star.b Mctcrr. tile r- a adcraowpe to I.' Bttratara "
bras Tka Aatrlctai kava rop55.M17.51wsa15udIb.ld.al LaaA. aiwaAtr af tka tows at ILaaI. >> a Arawtac tarA ,\
WlLlLBBQinpi M* caa Mlj W taterprtteA M ukMtt caaatry Sort tt* XaUoaal (* > kla *..*. BUaUatttot tile fad tkat .
, at ........ .... T,' lad FHA tteirAape I at a-aot*. rtanAatta) ,
artaaa axUaAaA a kdptac Saab to etpreeMaa ky tore a ajorttytlatttoaa .. .: WM rtperUA ky.tt* AWdaUA I J1DrW& Miss Mane Ceaaty:: kaa a ttaAMtto a< 51.55*0a ttat ..' aaA kto otter,.
ea* at tu kttt
MJLITOtlQUX&ATX If'
ads, Tat ban .... tka Cataaa Ur4 at tk* aoaaty. a ataatatMaa FrM to Ole shout *f artera] trtoaAaj ktr DtLaaA k.A lust Met tor awa,, Oflekrtot us..M avt" aa Mra Barak. B. Law. ataMA to 4-

' '" Tka. INtiovai'prw..ts ttto after treat axtaradaauoa aaA tkalr UUaA k stoat TM tfttek. *t Mr.. BrruMA to Mt ..s, build U kto tows bet rob bun tor tka rtaaaa tkat Mwatca tata MM. far tto Brooovatioa *ftk

MM a pUa traa Mr.'W. M. Brawa.MtVHMT tout a Mss af ckaea MA ...,../. i' 'tka TaBcy-Oaaattt. kat tt* pUtlbrav. wklck tt wa MrCtoA Ika _&e. af tka haAan ta.Ika Ifkt aaatotttt (MMM rtorMa CMtral aaA. P*>
Maktoiy for tM at wish M tk atoto at two x. Bay Watt raBreaA kflL tt
>*ab.atd CeM fPCttetoai cats tot cinmaMUaeM tka paoplaof MM* At ataMkr BaUway tax CBM wkea tkortrtattiooejt
Fart DaBM MadoaalAMk. tM aba aeaM karAtr rafaat 'to ra.' tos'w. bats aotktac bat tkaklideat ttoaal plait,.. wtr cavwtA fatly. Haw wkaa tka fat* ., Ky:;Wtat 1 MA. AioMtA acataet
.f faAttact let wit .... Altfa Otter son. atrrloM Sal say a karttoA A MtataekMtUa areaekw kM'a bag to tta kataaea.tkto Iris waa *
tk
Wes
psyasat.t 0. ......... ar tbs b dpratatt to a eoaaRW'p1at. afII aaA ttwM BMMMry W '
.. kM taackt to Axktlac to ..'...t tka raOraaA fruaitaettac taka .
........, wktok tt ....... to tM new. aa appeal OMtral..... oa >
....... Tk4 ptoa to Mal aaA Uk- af.oar jkoeal dttavM, wtrtkMMtly PraM. Salt tta Meal stag "Way" flows tTpoa tk* tawaaMBtrtr. to\Kty, Wad aaA would aaraA. PIe (MA.. far appMttaa tk*

"'aalDe'MttrepoUa MBrvM emato ul 0. ..d MBeveAtttr atae *f tt*. Kkratka Ooaraatfoa Tk* katea to,a Me kaQAoe bats wrwMA. tk* ptotpirlty af tt* ..... tM airrttA. tt .. tto MPTMM-. .

.aarrtet aat,MuiiMfaBy. ky Mr. TEX JAC1 Of wer. frotfctac MA voUae tar tt aaA took aAraaUca ot its kaowlfictTM A BUI Urrtor taW tk* aapraaa, tttr.. Mew ka burry tkat we wOpretr mart of.tk* rjaitet State MA woatt

Brows wka! KAkM tk*.atat* *atc THE SSiTH AICILTkto teat. tatertattM 01.. ....tt. aaA AMadaUA Rut. MrrtoA .... ubus twa Saab alt*. tka ttaar.aaAaaatratta. ktot atore. aa* af sat ettVttaa tor tk* $ &... mjo .... .......

tkat ka to ta a,poettloa te Dre.apto ttlt tkttr a ue an d.a-UN-war4. .....tbs clatktatt Tk. aatara fakir wkaertrtaaUA far tt.' ovwatnklpy W. |tai ... WJtt tt* ads to a fM-ebatto

**ek MA,*very aropoelUM ..aI.p. I to aaa of tka traiaAiai afIka ata .d a.e.uc tk* ...... *. II........ PMioertUt aawotis Ibis to to a* aakMwa, but aoi-< WOTI Qtrs.BDITOtt 41bt'b.. JAC r Te Wktte. wk.ss. .

,w .11I.. Lakavtow aeaoel 1t..'.." aara a :Iwo boY aa ....... ta wklek 00mwJaaaas )WMtoAoneA M to aaAeaktefly all* .. Make. a ,- .atl! not tkM etrvtH" ,..... sad n
.
.. .....l itteattoa to aHA to tt* apwlal .. tka )few Tort WarM: wky tktra' (MtlartMltKktr far FTMMtat. Ie...... off t.M Sari tau* ta .wild .. warmly caajcratalaleA ,

>ba1 yrapocfttoa.:vkkk to to par anto I Oat at tka hash tka .waH attkoa d. u. .... than,WM\p MaUA tow pPrt kaA, calf a'.tewTM laaOoa af a lad aaA M ataMloaalttUtfartoryjMal Df'DTIlAND: Mr. laajar M lie MOMM-.Uvo Oat. .j

>iillii s oC ... sal a4w to MI. Nut ktockaA 1IJ tka.raar.Aoorat fa.ij- MM Mf aa *OM Bckt ta ttto pass : wklCiat tile' Mtrkkort kaptoc cak- BAttor Cattta MatettM *AttorAppleyarA1 Coal ,

Tilt Maa tka aayMat ta fan .< tka karaiac. ackool wat not atJtaala eo.sty tt* n ,.JaJut, aloatA WMoav aeOoa at tka: Mw Tart Bpaatteaa ..J ..... far ..... CeraptreOtr MA /

,jane kaV.Ik* AnxMtton ta tka :aV rkOta. anaA. U.' kin. lob wariaa.bt... *.' tieupt todttto > Coamttte'. ta taAortacBackM ''nt.. cal-. A\laata.\ Editor Law ........ eAttar Bttt- I' F LOTBXSof
rkOIta. Sato bra law louts boll was MtA ., titter wa ta jtp to
I a
fs 1IIICItIItka. AH .* tka atkwaia for CM, PnaUMcy WM 1.. rata tarbar ZrMatwdwat5afy .
.w ILA IMAU. aai tka ... I ka kaOAtaf. .was ... at. tka .nt. to it*. aaA u |w* MM S.to.. tt* retmt.caa taDeA at toaeu ky tta AMOdjuA. Ga, 'Sari. anaalatA {1& "toaA.ta-At- tf DIe thus ken M vri toeA kaattk akoaM preveat .....

.- .tsar sad aa4 arafT >>waaa (. .. tka rtr ... ptekaA.at lr4agbtula'Taos : aa M 'takes;Y aa .... Fr..... wkD tka aaapapttt cav4'ta lasts.Gaga.. ,.,... *f wktokta Altar ta tile *tat. wffl MaMaUoaeA. .... ....... of totttar tkiMtiltMttt

.;,. t ...... to.rill. two **MaarafaMr. aataa tka aearta attkoatdkaaaw. et% aiiiMeluei aT.tka nattrtiat afttjvotera It tot* Wit lit .... to rags tile kaytac aaA w far. sass ..... AM tsars swat.buts lick aaI tMa try to eer tt. ..
toe ef liar ....
.. aa4 ttoa ka rMM la Qe Tataataara Sal torn.A f Tka fact tkat Barrtoua kaA taraeA -. arOetoa ta pants> ,tt wffl:.Ml- tedoatA aye taac M TM Map year liver kowata
a aoraoa skeet tka .... Sat tkaas VaA BOW 011 tka tltetloa it ... aca- to My atker. Tkat to atelrakto
,Mat wt fatraaai aad futum tows tk* OMTtta Uatral BaBwayivwto BUck Mtat bus rdJows aaA tot aaA MMwek ta a kaaltty MA ..u..
.
.Ma:MtoBrava at tt* MtaA',*lo- ataA Mtktr krdka'Chris' l aaA aa| ttto ajMtUoa' to atttet far at 4M IBtaola CMtral. ttptottel ta .... p aty. Tktra to ta K a tt* .utJeIMII--ban tile ..... WtMB MoAttlM yoa. WMt cot '.. Baas
." rios tota tka lust two pert tot all CaA Mnatdoa far avtry kAy totttak
paaautwar. fagot oar
tile Aatadatei rYMt AtopateMA al eretto tta wars aaA ttat le a arc BtrMM reOevM *eaUpattea.taacava .
.-os.1a.1s atoaat;aaiM.. awU.* AlftroMM aat work far tt* eafcret lad aVnAay mckt. .WM Mkaew4 to c..... n adckt wand SJ.. is.r .. *** ", Bvtr .. ... ...
toRtAtka aiotkar. ..' ot tk* taw.aaA tM apkaOAtoc brOw aaA ......... 2 kawal toll aanddna'IfTAT1Alt'DWaT J
..
Ole atktr atwa MrrkM. Tklt .. arelat4Is y tarps jtroakke. ky
Mom WTtmiAlA 1 caaU aa; ...'kata .. K m toot poaaty ,ta ttt .... af bags ktcaa artfaraio. Hota. %
= f1I tk*, Barrtaua4l8aato Ctatrtt .. '
CHKT3 ea1k.afalb.. ckSA.. *a Ie flag away far Arttetoe *f ass ,
,... oar catoaA ketk af ... .1 Mratta to af grit tattravt tojtt'{ elopes ar tk* ,..,........ at keaMtaAattrtae rtJCTCBBt' MAXIMO GOOD I
Boatt, t tt fact
MaMM 'Oaranoaaatkaa Aaacktar, kaaAa aM ,.sea.1I1O | tapkattoM tkalprakakly at all ktaAa. Bvaa a tt ,
fli :: Ww lbs Tktr to M .tVOTttoa Sat alt I
create railway ctalatta
a..t.i< to raaa4 aaUa aaarek- att. kar Kraut, bat aka.aoalA aatArac cmmcrRIbA tka .worM. to taratac Wbail attar- sots a aru. aaw to kay M article Daaeaa tt nucktr kt. MaA a I

..... It II..... AaarBklato boa Jaaato aat Jtram tka. craak, MtteraaA MattwarA ab ...... fawnptoaaA a at trektaAtot at keet* tkaa ''to pn A toitiiialaa. poi: tt* ...... ta It to evatoaaA tkal.taeattolty tt*,
,bus tI'SwIat koMn. .aa4rer Y.tfas. .. Ma she was ta Be par + awl away tt'to Meek totter to'A* kit race far tk* VanA,ftatt. Matt > UM atat fair way ao% a saNS aaA
aaA Via t. eAltorlof tk*. BMtten "W9. deli .. wad aa .-JetIe .. .' tk* ''-temeiiet ta MBA ..
awl tk. cplrtt sew to 'Watpwpss. acvwar twos to kato kar. at tt aacaartcatf aaA IMUrtMate *. Ducaa rtotctor to a BlcktianoA saw "
MOW tkt noflda Baptttt paper pekUaA tka AtUatto Oataa far tta |mwaoto a aka Aeactt at
: 'nailbu'.but a ra .0.. maa paW.rib' tka witkarat katltin. ''aaA kMpa 'tk* noay ... 'aaA a* aa. tea good a atrtrU host
4 audsa.'s .IL a4+E4 all ass1.Aefstl Jaaatoa ama kat tker: aoaM tot BOW al OeaU. rtOMtly loeatAtBMt Calm aaA tka CaJoa Iajlat at seas ,... taAlrUaal ... toM .kto tVtHtr \e..... ....pustoo tkt .wad Moan. Tkto. to M ............ -
ktr.Irt : > Coda norMa kM two BM tt to alas to parUeatoHMfartktr. tot tt say M. M.*rtttoletA. c....
....5.. tarlsa5 abr' --. nets : atUUkly ,..wto. a to ka .*.. Iaatoewbrp.. Bto heat' trip ant
tka serer at a u.Ujy ttraa akaaM aa saw. '.aaaU.J Ua drt OMB tetauuvM. tte otter burg .. Tw ,AMOdtttA frteaj M ty af eeaitac kto patreaaca. a* ... ale aoatktra part af tk* atata ,artartlnaatly tt* attaaAaat a uieso.ar! k Mar
ben a coot aCaettka T*. tat 5. ...* taW take tt* tots a BMtter af task kM a* peer M a tor Vast tt ... to otter Swam k. ajaA kl. k* prM aeA torrRakla. Jl WM Aaa> I",
vote
war acalaat aaarrktoto akaaUto At tkat ban PaBto ...... balls. ...... *. rvpori atwkat Mwaeatkerlac, rnaUaaoa. n pssi.ra ...* ka caa ... a t1w--. ........ MaMtaa KteorA. auay to Uaaeartfty af swaey aaaactkaptopl .

era wA .........,, Tkw pith tA to kar AaackUTa fata, A* ktU .5-; "" ky, ktortett tile, a,>. aaA eertrt It aa ttWM to Mt wartt aaytttoc to tt* ,,__ M tk* ptato HaAtkaaunavtttr
.
5. was.parts. ,: .... aareLlet. wb.r tile cMH ...... aaA tka twa UlteA : i iTM aunt aavtraA ...... BMlenif aalty kj Brta. aaA RAoat .... M a tow a.-a4 ......-
.
tta laiarat aB atcihttAX tow Mto tar ... arfaatoa ........ Tka Iraertpt ara avMMtty Metpapera. aamWrtA rnrrtc L) tttcBatt a.y burl far ,'tt* aablto toctontfy WITHOUT ACTBOBITTDT usa l kav*'kava.a. 1.1.11.--.
ajiptol w* tkraack tka Ban ef kaaAa. frill; kwktl after OMtlAertoc ttt May ..... apaa tt ttat jtt* Tape ITl.us
Otlat tka taw tot praaU '' tow M a -MaaA s._. say p.... to ar kat kata
wow ..wla Might 115 -'- A togas af tt kWw out cwtr. JtaalttktaA. pap aaaaf I Ibo.s woo ara U. AatoctoUA. rma' wffl. cat an tk* wka to ...a.wIf ..-.. ka toArawtac ..... aut- af 'aa ...r. patalary ..
117. ....... d 51 1aa1a5lw air tt Sagas to eargk ktr kalr. Its are. *A "" .'-.c17 atcroM awa tkat to It to p...t aaA cat ttta .pea ...' etkr ate Want ar atkerrtoa. to aay awpapn t BACS BCK3DBM

MIl ...... 1M UUIId.Iita. IIIaII Sa Thus lbs amkar Wait bar tort. aa| two wkltj .--. We aid two totter tkap*' tkaa aapptaMtatal (Mat/a* aay III'" ___-. to tapport Oatral OOekrltttor : '

.. < aa ...... aa4 awttt a tkaaM baA Isis ika laita. .k. trokaA" .onus-s/ jtot to. tt* ........ part sinless tt .wffl.atoa,girt tk* MWtaipartlany. a kUaoM buck tkat %ffl aJttautoryMM ........ M to actlac ..wttkoattatkortty rrtalAoat BoMvatt caO U to aotMarty
'....., coaTlettaa. laatrklaato Sit Aaasktaft, uC ktpt tka trt .t. all Tktrt.. bat few woaMjlwa > toska ...... flow Otaaral OOekrlat aaA tt* BMMM to taerMM ta popakttaal -

.....-c ta tkto ....trT.. ,Tkana away aa loac aa ato ....14.011., ara .A to aay. aaote .tte to Aotac tt for tk* jtriun af ta- I ttat Aeatta .... >tafaat
.
>aaattoai.
/ iii n.nne. .....''. TMrs ant If"It. wit tka last tkt ....' .bust'b .a .MA ktotary..
pal ISkst wka,...... IV; ('.Tktr AranaA. tkt Mtaar traai aateltka .. kakt tlat WM UOaA. aaAtaotktr LIIt8 OLD AG1 I toOrra pat. ke'.waaM at* aay tav .... ',,".kawal treakJea.' MeQefa

aaA ...... .... ar reUy,ta waortto taatt aaA ..... tt Wa< taaaAtkat BOW knt faw asks aMoaojuelieA ..war LDy LMCtrytjBev trtvatpki S1IEPf1iG. lNi purr. MettoaaM.sow to .. Baby BUilr ..... ...."....., Ayon**

tt M Mtakt yrovMattaa. ktr bat wttk .wklck aka kaAatrokaA ta |M Mavtot t&aIIe aaA ear .-. polltleal atl tub. tery. M.r ateMek aaA an stoat alt-
*
., lairrtkM ,to .a.- tatpartei-.L, Ik* let (Mai.. kar AaacktartkMA bola ta,a faba*.kttplttl.. A aklMAMMTM modal aaA prufinlMit far te It was klretfac at tk**.epeelUoa toaetoc ...ca or ttto Mtera. Just tk* WIle
of korA TIE .
aM to Icktlac :< ram
tt to Mt taAicMOM to Aaterteaa aoO ,waa karatA to tkt koaa, rantac ketto/ttaa tkat U to sot put of tka taatAtoaa MA MfarlaatMok tor tattktec VtktetL fttoo. a aa4M

-I .aalwl Mt ka. aBowaAOa k* stoat sated. aa artorr ta sit rUkt to kaftAkaa a. kamia kttacwnk ky raaewtac bur tatereat ta taAtaatoA to suet OlkkrlM. .. loW ky an Aracklte.A .
vrtoL Aa wag sand tar a Actn aack a ktrnaca, Bat ker* Wkat at tad .--. Sow jklttaA l
mykMrt
MM toTMaptaataA. .k to totpoeefttotara .-- Jab ssa .. Ibis tt wffl M aspoetAtaA
.erne arlraa to ka aa. aaar> at De ,bas COM sat to tta errtac w otttr.fWko .: wr 'a Alractorr Barepa, ..Bleep Ma room wttk yar wtaAowa .. win kart was .. eltt-fuauOorAa KKCDRD: BBXAKXaTka
woaM ta
rteocaUo LeJy '
...... '>Oaly tkoM .wM kava M ceanaf kaowa ktr tMtptatloaa. *a- wM *PMaaM a prooUatatOOTMUMWB BtralA. ---:- -

_w ",tka artedawa .,' attf- vttMatttft. aA parkapa,.ktr atracCMt -. aM Aa. Batty. tka praant B-.G:: 'pkrvMaa,II ywa .WMto -_ bats record of tt. Mats ktt

Lm..-t ar at aay rattoaal covMa TE1EXARSTMr. Oaly. Oot aaA .....u. TMMpeopto IkA wags. wka M Aer I ka'fre* tnm. aaaT af tte nto atttfaV uuan: CAUB.Tk \ boa ....... ktymA att rMocaftloaUU
.Yost ka aaarektota w. bats POLITICAL p.utn ar* fartMal* to Oat ..., took. two werUa ky data, Tkat to aa* .< tte iMMAtet ....... AH tt* kotaU. Me sad

Iarr1N .assrdlla.W sauakWs Btarat ... n.otiee tba1w ton a. ktM bearto. toaAer' votttApkfttetoa WM tkroack ker aurrttce to T1: I prMtrtM far aatrty an mr pattoata.aaA ,.. t. af norMa algal: 1.. Uttla ban toM UtaA to ..-rtow1....

shag .wtta Batter. .vaa. A Mary taBacaf laAaataAtaca Ua aa w0 sot ta >. Btuk, to. anal Co. .Ptaay .yean yoaacer. tt Snap taw aroaaA ta about Mss tk..wtoMt tara. la attoeUac BMBJ* TM waterwayt *f ntrMa ban kevattaA

farttca. HoaA akaactac tk*I apwt' Boon.... Mr Brraa. aorOar. tb'". aaA bj couMtrata .but taS. Mlf. that tta. oaeo BoaiatA wofiuMptA MIl ka-, ttoM ft'.w.. wrens bon ef tk* an ',Ltstelatara ta aN: ffitoA, wttk yackt aaA ktMttoata ..

aairltta .......... TMI .wfcat WM ..Jokaaoa Ba aaaoaaaat tkraagkkto .(A* Xawto taA spay wka Wit to ...... ktr Aravtec. pahre* tats I taA ttat:tt* kvrac* perMato seat rwBMta ttto to tk* sat bapwtaat > AM-M tt jot norMa. (MtkMMatac
a Salt *Mtai.|. .... aaA ore aw: aapart: ..| ..atppe<|iktok epltalaaA asia ea tta rue, Bk. ..... wit aa atTMt. ArMAteQy araM M calekiac a ......*., ktftar. tt* artear> tk* ketlte toariM liMo ottk

palm to too raaay tototktM bill; 'Tka laAapaaAaaoa party to gulag teta U at tMfr owa axpoua' aaA coaMBi. keeoai MI II sold tees. atotpiae tala room .wktrttk WsT..pa. haws. > worM. AaA away at tt. tear* '
fMM Db t74tldal. aytUct ,oteaftac ... kaA. a-law Bva :aaA I' ort "
MMOM at OctaruMat akA kajaaaitajkta. 10' aoatlaato to caaAUato far .ttajptntare to meat tk* MMM kt* ara kayta prepertyaaA titter
af tea for kar ........ aaA otk af aeaaAato lid aka WM a koaoj tow onto .
.Tka tww JanalcraSMkMM rraaMmt. aaA to nta* to ... for MtaM. Set tker Y Mt tt* m. I'LUCE aktar Sara ka n ar kunalacpertMMat '
to nchfly. dfteA aaA rateotAt kl. wtUatraatk.aaA a kaarttatatat tralAo. aof. 'iTo.aay tta ......._ ttIWBUtertcIvM but seta ky' rMoa- at ktr (act HrktMt Aaactr. M tac M ... la tM Okte iwptkDeM aletfona ra all yev ttMA utUs.r
.....
tk* Mtataiaia. j aamktn that to Italy to ka artrataUaa aeausr. MA ktr pete \ to. .. AraackL"nit t- ...u, aAoptei to a puss MlUac tattrMC Fist ntrM Trlkaaa.BXBT .
ka tka CMTfcroaek *oertoU ta tka ktlckt d bur prMpeilty, aa-
'sWw aaa sot farevtr warMTs aaAAafaaUOeal eoaAltloa waMl atwtya ea-
ta tkt aaA
plat torn for tk
.A..p.g trriMwI. .t puts; awat..laet7 arcaatoadoaa.. V tt ... M( ,Ot tkefaamtor.aaA akoat.. M'..ptrttajt .. 451N saws ->>. ..,." aM wtejlai rai Mush ....., raaMj ...c.. iipiaitattUua* reAecdoa ta ...,.otBoatttra IBBALTB nt TIm WOXLOBv.
Law wacM...kick dud tta ar* BMttia. a. Mia a U kM aaA .ataCy. aaA ...-
\ caaAldttaa ta ala fladra factoy wdtaMnth.' auay aaA ta tte tlHMral oaOtca MMM ,
to to kaow nI
prlMt; rwAAtctttoa. lost. popaMttM. tt to totaf .. toy: tka aeHA oOoa ..... tta a poMtoa aaya JetAtot pto kava ttett tkat way yet; aaA flay alT 1M Atofiaackktac iltMit ta.tt I. BUrklrAvof Slat BayawaA.
."tk MMMtty far a'. drotgiot ". .. Mat attrikato tkatr crUMt 4151 Mats'aaA ta a atae)* MMM,tttk- ar* tt* Moato aattrttt Mars Mya 1 kava aaaA Baaktoa*)

tLgratit au'suiprs a. bwrisaNri Hart far Aotac.... aa ckrtoUaaA ta tka ..kto.aarty' -. af ...... &. .... u. toe 11...... Mow aka aatka MW karate tk* Moot slats. IWCs toot kMtutor .oatten...W Motet tUte "coedtatlM to OMMcrate*ta Tkto Ibis Ana laM far etvoral yaara. M mraM

af. INK dupe alai '.* tile Kattoaal Pratt aaA tt' .wuTacta _laa OeAalor tktoMaytoftM atirtaar ta tke tart<< aA skekMtetrkta. .. ship to a..... wdt.**tfso- MetJoa that tt to kick time .tke arajy ..... aaA atktr atatt

,, ....I-as sal dais stasis s. ttof .ly kar. (ta .... ....... tor PrtaUtat class WM* plat to lbs lac IT toarteotel yoMctttn.ef ..kS1hprtag .. .-. Cartr yoaraelf silk a pair ....w tie eettlac tocttktr aaA eoaetatraUae *- .... MfeaaaA. taA tt tt* toot ....-
g+ww lawtaaaaaax Ua riot aplrtt. > bat wm pat fartt Stat tfekata trttMt to tt4 akortac of aptrttaal Menaaa, aaA .A..... ef ttoatoU aaA'a. ""rJ tows pail, tr te tta ... I.. tt too wttkTMt
tke'oary ttttterttwka
>i....... rrI-... aa4 aaartkr .wktra tt fawn tit tt kaa aaeacktoOawtra work ... afcoay Jkeax K WM-wttk MarMia aM _-_ 1lb. aJaTI to .want saga ta tktcoMMt ... aay spilt pratpect of rketloa to WHIM ta .a7'vvtertaary. kaoVMM.
,aft aoato af .. ratatta to ka axpaeu4aC ., I Caorewltek tea yor.spfalse Bktaow. .* MM Ha at an Artc --.
to .ak weatttr. Bavtf tt* wtaAowtAvwa
d'l .
a ... H* W* an kaow kto
aa praiiat ,poBer., Mac aa W .t .-aw' Slut br wit ass ia4trrJ aa.5rxy.aat.
AM set ..., GOT. Jakaaaa. Fat*. r.r1Nao ( .. tt. top M wWI M ap Joaad.A '
1.war.. paaala Vat totter tltliaiakt taps ka sib atatpt' tk. aaajtatttnaktataatt 1ft w tM ... Ms agKN s MY r. flea tile ... .. Mt toss tt* Aoortof rtv Aoharfa crate Mr ..\.
.
.' Mesh ka Ika aaOqr. ta (aarCtafIka tkaack Wf ktOtra Jk* kttaUA tarfaf tile trat cakl. .mac. acraM; wkM fattr .WM end Karki ftMutetftl tt* atotatee bus M ttat tt* rtf ..... awfal .... bat ttat to tto f

a Kattoaal .... aoaMtktac to 14 mist Oat ktwaaM tkS ASMtto dons tkroack tt* caktoeoajplotaA ... ... ta tkat Ba k. tile sew AOMal CM ckOleA. Tea LONG BALLOT i. pelts ttat MM II...... Mkry Sit

Sol Rto party wffl. ...... oafttat Aate'ta list. LattTaaauy. But Bfe aid M tin. taut far{tttfarati wffl MMtl tk* TMk air aB alckt Mtt Tb. eeatlac prhaary ktltot bum wsat wit soil tor. Of suns. tkto prtoa.to .

nsi ara varr'hw"'Me aiaaltatkat ttaaakty (H ... ... ta Mars.t kowi rver. WM ab* a vtrkAa ', keOe aaA tt* a e ttttaa ..... taayMM ,w. lie Is .... pMTftlly eaA woaAtrfaDy BMA a Bttl akovo tk* ewrmrv Mt

'_ .. ara attk. aawkalaw araatactaa Mlaadaa4 Maw Tat. Not Jr- ta tti ktotary *f aakaMrtaeteMcrapky. .wktkr aka caa laA ta bit (avt t Sit tktr to a* Aaactv tf ywa cmtektoc Notkltr Ilk* tt kM ever sad MMky rue aaA H..* aIM to tk* prte ke-

*.**, AaeUrw tka WaaklagtoaITWa aty. u.aII.c 'Tkry "falfkt cat Cyrus fat tt WM trty-oa pawn ....... tka aatnanet tt ails y *UaA. all. ktcaaac ywir Mttr body a norMa voter ktftirt. aaA wt lag rtMlveA. an ......... Tkto ,taIrttylcooA

.... De kara to aoaaM ra<.. aa kapartaat flcvra, ta tto tottar Mara W. "...... tr A itS .. BaA tta Jerry LDy son Map to te a atat *f r. asattoa.WkM kop* ha ... wffl saris M etea acata .l l MA ruts kttweeatU

II ....... thrum .... akoaM Ik. ... w... twlaa tr tke ateajtecty totpoMliMaeeA eA ......tta BMW Bckt ..... aUckl .. yoa ewak. ta tt* ttormtae.anr ,... tkktt .,Itt .. M twoittMiakorttr I *> MA Haw aa acre for tttoteotkeeaie

\ tka two aM partita ka rtaaaaaalyetoaa. _' tt* MM after. kava.bra a.kapptor.*M .... a alckt atorplte I Ik* trust. Ibis K wffl. N. aaA If kyMotktr wctakM. K tk* erk-

Mka JT.'Gate* to aaM to k* Aevatac Aa (ar prtadptoa ar poBdaa, aMoctottA WItS Its ta tt* toy air. reTl taA ttat yea ar tray Dye tltctka. ..,. ar* sot Uktato tta kM ap tk. MaMtoo any teUcrowert

kto ..* ta' karettock. ka Beam altttam to M apt to toaa iaftte tile. W ky tta. .war.Ltsr bat .... WM *f MIl TvaJptoOravM ... Try R far. usa +r tww alckai ...... K ky toavtac.C aattoaal. bum to wen t* tto aoo4kta
... .
IItIM out*, ..... ratter kava at.aryls' aiartitriuat aa aUkar'tk*,Daw Cgap.r; N' arMrMT aatory M a Mew Tart sat..-. aaA OM kT yoa soul teat ttt graU.miaAtlpata dab aaA Must uaieillliMiia.wt wttkan ft* natna to ovtr Vat a taf.
agp0t bat .... tk* .... a ... bail aoeoaat .. tWtatt
favor bars a spats Sot tpeaA
a karat. aptaa Ibis aucIe aide dr aaptatfarBM. whet ay baa ... tarca, bat Btcort, .
.-....,., baai.p.bII'asrt,*.- wm w.slogbl ... .Qw Btarat 1r. tor aaaaty oBctato. aaA tot tta atkertUk = aoistis.-Jfas-W
a !Mrl LSMer.'t .' push ...... 'fir WOBMOLOQT tketr tktatM-Levy TtoMDeaSBOCID > -

Wits Bryam'aaA,Tail ar Bryaa-aaAKatawatt iradjaa ropust. .w.a rr- fte ......... .rail. "frMt. J'-- smi I.
: ...... .. a maarattaa at'toMttka aa tka ........ af tkttrrtaitrtln Lias 'Tent) "A atiltta at MVrttvA a.tfl.'to Miami faet da ... Tea.UkBtMe :. t dell .. ....w-f..., ,.,." (A BWOLUEIf JAW

buMI&. "D.wa are attar Iar parttoa. tt .wish sot kaaarprtatac Mk kaj bus Atoeavaral a tk* bee tMt tt to .... U year ckDA to *trvaaa trttfaLetrato TAKB MOT II'_ Wttty MT ptotMattr ww.

aw umiilia akot DC Mto aaattkaeaaM to aat OIl Now Tart Inampparttat few. af Je$ In5.& yaw atftot kto to asks ttto trip aaA atoa Oat ta Ill Hea> to patty tMtA. kMrtaca It to a Bttto tarty ta tka ateaoato Ire anal ky ...,.JcIa. tootXaekaor

s .a ....., %a taM MIa BaaraV Sow .... ar.* part sty,tile rat* ....sf kteoat- ......, wttkMtotota aaitr tta *y.a'alwya r' MMMkMcry. .tatt! palttfea. ht.*wy n>rUa abkd at, .BatorCa .... Ltatewatwffl

:. 1\ that b.'Vs. "aaara asaeiW Y a ar _' prtatrvaA ta e---aat.feet ..... wet. CM rah hUer.J. Otvt to aot catetoc walcU. Its l..oas ..all aQe a .... tkat ktwffl .rtAMt. tk* a..IIJaC MA rtltev

," )NV.' ta n.. ir 7Ry tt'to sat kaw; f* Snot tka sotto tMt toyaL. '....... aaanf gnat Aptaa Way. turn JackMa> CM M wan Ik* Craw to .aaiMi.WklMH vote M kto ckato of Aetacataato tM ..... Tk tare sirs

..... ---,...... ''lats tails louts tkat aa sad warrtta Tad Wit at twa Oaa. Tkto M l,1n.' to Mkutl aaA tt wm A* MW Craut Tamlfaca to aa to Dtovar Mly far IkcM Mptrtait fr rktaajatlMi.pa&r-. .,... t

itd.a /1sUais... 'Ie W.ttp Ity's ; aye Mush aa kaw.to kaaa tka Ht Ink *f lbs ..... sM M wit M trod to........ tka tad _5 rat M ....i1. .. etap.roths ... ar* maty 'aaA MtMotMtrtliinA ......... ... all ..... at pdrr
..
.a,s4wt,1r4 as! .J'. "; ... i Val k* q bust a; two say att acMcy r* M jAa. add b 54 .*Kdwtat to BryM.' TM ...... *f IDle ky;afl ........

1. ...--,.. ,. t IThe
... ... -, ... .. a .


...
.. ... .. ... .. 1 Y
'
.tr. ... -. .. .:0,.. ...".-= .-a. a.--......... ............'----_:- ---- __ _.:.: ----. -" __ -: --'-- __ p 1Booser
,
---- -
; : .
J
.

} and Wall I I.I The Stinson. aachine Came i in .Leader'of I Tbe 'Skippeit.f el! tFor County- the long Distance Automobile Race to Miami! 1 VegetaWes, Is.Com'n'rsFirst t .II Beayy :DO IT NOW
;,

---. PEERLESS[ RACER 6 (BA Prota llaMot Friday beMaa Defly tad) ***. NOUN'S S CADILAC( C ; .

w
drtra) tt* hag dtoteaoa set.cattle f
Ford met JackMTlDe U From Fire to Six Carloads
Aspires s Office net ..
WAS SECOND 1iIaaI. > .. aa lad at U .''''* BROKE DOWN ( .f
Lean Count '
and the Second May =tk* tea kort power Ca. ] Daily
Seeks dOa* q. drtrci by Dry W. K.tttaaoa ; \ Den tae 11II'I I" b.d", tlbt ..' tybWkN
scud ap ta trust of I''tk* .aWn Needed .
ReelectionMr. HERE >arml rata total aa4.vaMka4i oIIckJb AW .! rat eitele. ti wry tow prim far how .r fcrifhrrf '
Or tfc. low .aakta.a vUrto4 .
HfU*, *!.. ibis U 1Mp1J' .eEt aa.( beet ftr..e yeas
CM | Ua mm .. appear aa Dat
tile etb rs Nat shag 0. read ,Dabr. Derptto tk* feet T..ald aJf1M' of pnWlyenr..Ite: _ata .
kl.aiu't
T. 0. Boar & vH kaovaottlaek. ] Pros ) .... t
(Me'tatardart Dattyl H C.tS Uer. et CM Tlm..Ua- 4 aad coaddonkto .. tola .
aaaoeae tod f.b
for oooaty ewaaitedooor latk 'Wkaalar' raart. .ai ear. oa* nee aa .4 a-. Mr. A. X. Blekt. ataeklaa. vkkk V4 gus aor ', tk *self U. tklpoMBOi anrry t art .If tera 't,
1 fcartk aoonnlMlnoar 4totrtet. Mr. will tka Ua tmckimlUTh bans at pnecat a* Tng. ottn Coae tend teH IB y. wa w. ,
Boaaw to aa 1a4..utfta.ue ot tk '3$ kaonnl.SaSi.eaden.a| Uoa of tka w.y Ita tka Jackn irflWMUail to dx of '
arrtm at tile ear wee TMU4 can |Tftaklo goto
du... aa4 tally qaallnod .to BU tk. raeara' U.pe4 late lava abort (:" 1 r "" fk.a4r.. of Oa .late ot t! \ a.... aa4araaea sad.a a TtTa4 OWl tony to U4 aortkra aa4 vod.m UBsledwewBllbditbrjrw. We tew cHy
4 data qut'moafd ....... apoa ktiaa tkla ax rmto tka aaeoa4 car U 2 aid a ssD+ Start 1Iatu ,. emalac W raOttvm BMrfcda. \ lets tna )140 art pdtfy feed ttbtfcta .
a 'cooaty .........,. Be kaaaiaay TkoltoUa' Ca410a lrodt ... had gathered Ibsr.' j I 'Dst M vklck plies kiss Tke fnlrkt sktraata' an' aM up, asses .
j frtao.. .a.4 vin r ny otnagoapport tka nee to artier, > arrtratka Wry aid an to an tt* traektag ... '
la kla eaaq lga. 11s Ulr4 aa4 fad car la tka ._. ,aatJoolJlfIII 4p4an) tnot tat Was Pus I kta. vma Ian la a krok a-4ov| aoatlUoa. > spa to a I good ,...t. Tknogkoaf tt* f rortt ad otter "try od,

' L L..WALL ran k4 sot arrtra4 at aooa today.aa4 :.Mock win tka car .arrtTofoUrday At tka ttea .( tka affcMaatMr. islet rate to toy. aa4IT BOOM sad
.Mr. '.. 'L.'WtU.'of Ojna. at pro to arobabla tile satss.. sal ar aaIt : pnenooe, kavtag best KoUa wu arvw4,ta tk4 .m aatoaa pndpltetloBtoeean 8DOa' all

oat coaaty J cotaoriadoBir, tr.. U4tktrd : to oooeara4. vtQ*,, ka. akaa4oa4aa4 I Btocrapbod} trot that placed at"" a lest w4 kara bat ken for tka tka a.accidWt.... iar klavaa4 ta tbd. ., prodaeo. vtt aster Impair We.hare rttnctfHoeec. sese bear t atrregstbsrEe"
,.
.
dtotriet. aotka aaottar tarm.uoaek dock till taoratag.vaa : ,
t official fun aaoo*....* ap. tka car aot coat ben at. aO.Tka 'De darted (rose' Jackktoaday oIa'"-. Ha w.tVMt to Jatka+tins W, trt-finiffir, wUfcafl the pny rj fir
daovkon. ta tk Mdroptdto. Ported 'ear.'a; M( 4oakl stn. non_IQ at .:.. ealerda, alfkC
} pMrtag *: 14
.. wn des oorrod a*. tana o* tt* aaata4 aucklaa 'akova plalalf: tk* clock vltt.one nests M follows : 4 SPIENI SEASONAT Ilk 0It of tk dty. std ITjei WIlt .
oar4. at coaaty ,omaialoitooan tad strata .a.4 trials 'tkroafk allot Bkaa >'..*.*.. aid tk*. PneiM WILL. GROW CtJCUMB 1 1pr '

baa ten a nddoat. of .tk eoaaty a.ai.4,oa tk* petit sad kasarioaa O aarteeL kon 'power Pan lewd ar wed, bye ocsatl.
a aaaibcr of,..... Post or So ot tk* plaatara toal41ac COCOA '
Oaa of Ira lajap to toed -
trta ,
i sad T. ,W. WoetM.a ta tk* aUkkorkoo4 orjQtlaUtto IU16 G (m r
sad Ika tmao ka41r .,... .Tk ,
taa lli.
a a. bored power vQ grow coevtob t*' tk. see We QI fe It, r. a if the f f pdsc'I ma
A Fl TRIBUTE: tin ara aerate** ,aa4. eat tad laotkor Dr. W V. Klawa-, to'a U ken no oa a larc* ant tad If &II' crop J

l mrr 'vay D oaalMa tka rntrektM 1 power CadOlaa.Trovbla before St. A.ola pores a .....taWe. .**.' vbkM ,tip / '(e' eB t&l; to : '
.
.
ban ...wnee ot irkat It .. caa .Her* wM k. tk* cat, t'.ut'rear areage
.1' ka4 k4a rracWd. ky tka W>- a will b* ak.tlilt that Lad OM rid will JLoaf to Rmtai.Wrad r
.
10 SENATOR BRIAN kaaa tkroackv Inc ratrtoaf basest a _klaJ'ra4tAo. 01 Ala ...... A total ot aftj( acres '
)a.dlaa,'' apes arrtrtac fcr inc. sad ItfcajM la lad.rroai.thank lass ben ....\... ta cocaf two.a. lUay Prix** era atFiirTo the ,
tk* 4rtT r aa4'oceapaata of tk* car .* U4 .ea*. ant eaa aa4 U a party. aloes kavtat aboo* tvoatf. .1
tI''. .- rdr4 for a rest' ,. aa4 'r.t la aaavorat .btaer bap I*aataUi tit TartoM'I ty IT* acres .. tile step ... lbs BU_SaaaurCooaaaat Xeedap V ,'

'I; I best ..;. Tan,.van <9 tads aack'aa tins er UrtkC sot ete.At amaUrta'ttuf : wit to aartklat Itkrvkat Ibosldbe : .
orw.
IrvtQ U. paid thWasklatjtam Mt nay car lads via go .a tk* -
Vuhlutn By Mralac ralattoc tkoiriiyartaaeaa. --!--
tala -
sad abed braioad tkd tvo adds von te tk tort aurkota_ lent SatoHay tk
< saal6ldnil vktek coaalatoi. of raa- ..... Die( tta Hdaa car tad ta toot,ot tko seed was placid .K>tkacroaa4 J. H. Tatiitn & Got
slat n.p0...... otor okataclaa. k* bred W ovtag to a oonidoa vttta aa4 tk* crop will oaooMootUly Cron. Used It-.QooaaU :
'" .XxsApl aTtikf Toaa cr CUM *( taw ,"" Mai sad otkaTtaf tna. Froat then oa tt* StiaeoaBMcktao k.. aa oarty oo.. aa4 vra jroaektk Oron. ka k4 k aploafld seam I' u 1. -
to aodat of teaaroftkaaMata vk ant aU sIs g tt* rosy 'aurkot at a ttata wed tk* *.. /
art .4 Wt oftu
tkaroafktr ..
,
cwt
StatacwaSoaator'Bryaa. vl*. bloeW taekl. tt* Fiona:ratal n...,* vffl assail a foo* prlc*. '
.... R...... sir. cask sad MuttTort oforo pUadat the crop tkoW vk Hirer katoro 'Jkav* 'tkor* 'koaa "" Oa die,Crooail Floor "
Tka' car wm ka supped kack toJaekaaann i StI.. adally board tare laBarat4 tie BMOOB**! this sick -4eb( ttII aatartataaiiataaack sad 1 .
by ran, win R vflik from btU otkor can .ia -4 a deal vjtk a reliable' trait aaocMabto (*o4 raaaltaj a4 a*. pry \
E gins raaatan Tk traaM, tokooalaaatr PlItt p1 was raaekod tkoagk tee -' 4.... .vk* kaa ooaaao il.red paoola aa Icy bees sad a. 317 'Twelfth Streei'MkmiMOTOR .
f ot FlorUa to otfflcoaao4 trots sad, win rss.ina .irara an fkara. ar. la ,tkat Ttetaitfraatarday *oiai ta essay of tk* ton cities, to IUD at tt* grove. M ills year.'Tk ,,,
to a koapltal. Tko yoaafoitaaatot ..., traaM aa4 ataay otkor part*. M4,ara axpae a U set ..... tk* neua.... Tkoy %m k* raekt etaVB pteatojtt i Bkrary tat
a .> lea bad tatkor a ctaeoay ai Tk canes at.'.tans ot tk* raaaantrtat pa 4arta< Ika ...... klpp4 ta oar oat kU a e9 i.. ,.rt... see k* vaa appotat4 to kara yortaHay at boots wilt 11 Dr. Stlaata sad Dirty ara tkerawkr 4al r ta to ... ..... '... katk r oaato sad,kaa* kail gajooa aid tk* .
I .tko CaKo4 Italy Soaata to U tbs aIM ka akipo4 to JaetaoarlB by tied Oft Croat tkatr leaf tripwlkk u. alp ibis. 4otaf an Ot tV pee! play paw. by. tko 'dnaMtto tab oftto
a ri4r4 torai of tko. tote Mats, rail Dr. StJaaoa .*. Mr.'H.C. Wtt- bait bees fan of aadtaaiaat at aa4 neatest rmsrato > aarta Uk* Placid SckooU .... seat
4 : !kar. tk* TteMfrCatoa aonapoa4oatvko {batik* UiJiry rvaartou hold at atiMM or4or cut tk* cacaaibor a" tta ,MMrtataoMote} lit wall b* a* -
iunory.Sooa attar eomtof to Wbaktaxtaaka aoeoapaalo4 ..... rotanol' .. tk.r ,tkatr '.Mkla' 'atc jacked .. ... sad eeooroU] read. tog rooMouond.Tbo i -- -
,.y amflor4 aa attack of Malarta *a4karaty 'JaekaooTina bat aUM.Tka haraatl Men load suicide tt. assists ".... Tke ..... toosOctoatly play Read. 1, Ik* edit
:> reo. ...*... .... k*,, wes 'I Wkaatar oar to tk* ...... ottk wet i. .. road a trw. area aid ton to akip, trooj OMta deb warn glass .bedew. a ton ao>
atrkkoa vKk trpkoM. I...,.. It kaatakaa COM A piles tk* Ca4ffl* ,.wkkk eoaivaalad tka car.. to tM city two car toada at aack pkklacaa4 -.ee. sad oa* tkat tkoroagkly appfirlata : .
a ant tone. kat ka* .,. eta la y..ot r4.y kU( vtaaor b i It \fabroackty\ ,4Wy aa4 rar a* tkor I eta k* a aaaMr ofBkktaga. tt* good.vork ... key did.Every er -
his away pros tka era\* Mr aovoralUp Uk daaa-B .,..t. aa4 .tacUaataOytka o* .wa e74lads. akevtat tilt triad tko .... R to ........ WIll atonrtor WIll wee ooa*. tad -
1' ,.., Aceeauaaylac Mr. Wkaotor ttM a4 aa4araaea. to wklck Jt .bad to a preBubto aoa/ FOBMMCTT ... .J... lbs slob ka* aotabltokad a nadiUML
to Ik* ease k* va salad. to : wee "Soaator* W. 3, Morgaa. sue iMt.|rortkwa at tta roa4. an aaL .1 lit L ....' arefudiMito. prigkt kapond
{ iako. Pod Soaator Bru'wr oaotaat .... Mr. ITBBaJi Barrtooa. iipruiartadra MportaA T ry coo4.. vkOa otkat otA, gnat dot of'ondttdo
ta tits.attaoiaaa at tk,* Capt of tk* NT Tort .... sees aUiaaaly kM a4 tnrvraal BCTTLR TO BRAT HIM II to Mr.'''',Sir Look*, vk ;
tat B* kM aot atao* ft lilt apotck.torot I Coaaloartac'Ae"'" adakapa totk II1Q grab: saealt. trateed tto .key* lad aot tk*. ptey. ,
;a.bit N awed eesareat baa .s. Faartaaa sad tk* toot Oat It was ',; PiLsisot A bMlOMIJ MM. :eau rOtBMd 101
late tk* ....... lad aack Use !aotataol ta oa. tea let afcktaaakoara ) -. Walter lidos. af tko Coeoaaat Grid Bbnry. sad *r. SATISFACTION, _
P" ortdoaM of kto aMflty as a **. by aces lato a ko(. tta ..... Tie Pille'Cointy ... kon Tkanday aid Friday tott : tkonogkly< oatayod. tt* ...- ,
awl ot tko bill tBl k* to ..a ''I raaatac ttoo was faatar tad. tkat hared' of kto eaadMary tor .... ..firs :-zwfr 1Iiil.ttt.-:
t lairasd w at.eatl0. K ..,..,..... ,s(_ aay of tbs otkor aaia la. DIe rose.. '.' Kko kM a aaBtkor of Tfc. lanes .r tt1 Boualo oii> dakan :
....... ta t1ta.-a.* tad ire aua
-t Vkaator a tarol eras,
U.atetam.phaa.ss.t.r ear Mr. puaatag to bid a eottaga Sinai
daaa of ...... ... Pore.rocoajUy rata at Pita Beet a yes, at.. Fair is Now that ails to bat ktai vfl ire' to tbs ..... tar ..-."... of aot
t praac late tk* RawUikt.tr aa4kol4a lbs ckaavtoaakla ot 0.arda \ koottoBOMI-Uart HJU S4 tton stay said.......... but to ... 'The "Autoat :
sad, Pot tka tray but' alvay aa4 FtorMa tor suet oar that e pan. a oarprte tar tko whir .
'* fal ot ..,_,tar tk* oUar sad Closed "< terutaaMat tar tk* koadH of'' tk '
.WIIIr kM4a-Wkabtaftea BoraM.TH J tSoaday. t\.t.t poet ls.1 aala..... )lads ls her :

REV 'ROBERTSON i BIG OYATJDNASTENDERED N $ Ilea .. Sank SO tt* Boa- ', bow--ds.ses- ... MRldaf./f.dt..gY... '
,BABTM XBQKB3SCFRBCB C. A. ....... 04; a.. doBvoniof eds r N.. S t i qaara.
TBeaI.DAT --- tk* sat ITBOfaanig sad kdpfaltoetana w........._....,.....,.
,rror give ken ta tto tr
Froat Sataraari Da&y BAPTIST; 60BIqtRD tenet ." ChridJa ........ Tk ,.... Co.-
Tko bay ...... vktok to alvay AT AS .ICID'SICSS[ $ ( ckarts VM stowed aad '...... 'TAJ A Per.1. )
orovalac ate f" tko Meats lady aa boaraad a :
tit outsets Fair vaa ii 7Kid.Na7 a.. I bait a* .*. lilt tk* ttM toag. Tow
..... of tk Jtoral ---' toctan ere Male a pewit ''W '.i.taupe tr ..d ehIIe.P.....If- :
t oa tko iioaaaa I ?
Rte Fark.. ... kafctaa sad tkdraaotbar \ CHURCH$ C I ( oar what OMMB sad CMoaaatOron 1rsM4w1/M1e ewer Isar..........,, 1

r or otkor, .........' vor* lad pas BId Ia Usury If'' tastittiM.o4dalIutoi I oot oaly stash 0.. bo* *Ptt -.
L S naA tate rtoaiu ta OM craUaa4. ., ;nNatea tea 1
aa4 tk* taraU4 trto4 aa4olaUM / Prt. Tie.Ddgt .I vu ra Lad otkor won Drew kMaioiii 1Fn .BaUraar Dtfl*. ttab ands. attaakod to tto CooaaaatOn
V 1 > ta fret of tko. ttttto ..M..T .. Mn 41rWm Prepare aa4Fnai ** xkJktt at tk* Dad* OoaatjMir. '
(Froai MoaltTi DaB '
aaxtooaty avatttaf tk* ooctotaoatk .c ) Tko MterfHianat of OotortWBrovar4 .
For tM Mbk&af 4* *rt *it.WU4 -
.... Mn.' ----. aa4 its R... B. T. Rokartaoa of Uk Qty a sea" 1 aa4.pifty. oikor Skis titsihssd Harrto. .M a InC "rtooa '
t Ktktaa, foaata at tk* Aoyal Pats SOotU* palplt at tk* Bapttot sleek ;M traaaplrtae ta tko MotroooUa a MaaUtat katt too. ../.. sad Sit ORANGE AND GRAPEFRUIT TKKW
,3 Ice t W, BJrtVOldAkl ftbMMI1Mr tIC at bib aarrtoH yoatonay.U .. '- yd edNtste.ia.. !..eati tebar4aoatoa,bed! bail aced sips :
4 *. Boary M. Flaitor.' wed taro tk* tk. '1IOI'aq'Jeet va L awl tad, aukd Daflag tk* earl, MM DoOatoaaaQ. oa 14T CM-
r' yrtoM Mat,tk* akov. Mr. Jcovek PGrotra. !Ckrtottoa Cdacattoo." vklck,, k* ( Batvrdan. Deny. bare of tk* oroatag ttd ptrty von aid.at eIeQ'lItIdta. an of tee based bare for summer plaiting good seplj '- '.
1 '
ataaigarof tk* B yal Fatal kaa4to4 ell, alt tatonottagly, etttq AMdot 1 1 daUgktfaBy raadod k/ 1M| Plaid until 40*. "vkootvo pars an iMr1d
was .grind to aaoio from tk* ...- 0.011I-. Tk ototoatk aaaaaj Dad Ooaatyfate bead aad tetorvdod by a bill bytt CaaW; of clean well bad
r ot U. trait aa4 tko Btaeaya ; and two ,
to aaktag of tko paou ooaUag grown one jear
'coorta ot tko. koto!, tvo to4toa tooxt kte ,eotloia tt* BaptM 'odloc* 'at trans oa Iftk otrotTta bat of aatoral
tko
aa ,..,oi a4 tka UA fad to to a a teM aUkC Tk fair va tko Iroaooto botd.tta .. Box Factory,lOfklktti ca4 .
Uk Ctty."tor vklek Jaatttattoa k tlu& govoraor which l
Set Bpfflmu sad tra Stttaa.'Mra,i, to *a4tvorlag 'to pales. aa ....wad *- a /.sided l ... 'ne''nklMtaUrgor. lou is tt* BloMaiM. ttoroockly. wood ruyaasr.-dad SrtkUMr (... a4 aids in all profitable urietiet.t, we sU s4
X4vta ... Wa4oaU a4 Mra. JoaapkC. k0or sad tan Tartod' the t._ oa, aid fodevtog tk4 Moot- by Mr. Ckartoa 'We oW
.t $2M/Ot+ aa4 ta tannaiiHifa4aUrakIy. lank traaitrt ont prices; gvaraatc tr.ee-> :
vko.ouat !
OUToH.
kofoio aid sick day tk fair *
-ra *
*
ad4 .
Soadky oa aaptnataoflMHf ., e lag ot Mn .u. ta tk big teat.Oomour .
..
was atteadod ky a noord knaktag I to KMT reset snub OU .
tibiysewadtownn. )ooQaoUam 'va tokoa ...-..t Bnvard dcUrond a abortaddnae. gUrstyreceewed! iced bid 1o.. atolsg FLY, Qend for CatalegwT
f
} Aa4 tkdr' ..... faB sad did vo0tkdt rev* : apakto to .. ot tko harp .
eke a stt.t was bat ta tk* lade et Uk oxklkltdn aid a start fnaa .fc ..... *
of Today aeagw
t part ta tk* aikthtttoa tk* lit sad soil MdJoatedM crowd otcttone .
)aaptin of MtoaL to aatttaf tt I PnC W, B. Btatea aa4 B. B. Ta an ka.y otodag ap Ski toatttatoo. ear BMoaiblid. ta Steak BM ..... Mr* JUo4 v.t bare .v. WINTERHWEN NURSERIES ,.. ,
.. I less t* proMat to tko Bapttete ot < ; Sap of tile uUIII ..... n4StMe wu a xp w. sae years yes aa4 led ta CM tto o shy 1110tiD .
.
i tkdrtoapadlT DIll nay a4 oooan Babaortpttea UBy tile frail sad Togotaktoa.' an. ckaaaaoM tko irov "
TkoprU* vlaatac kaktoa for, : tad va oMipaeed abort< eeaktty ot .
F acoi vor M toOovai bat tko lilnaaioit faa4. tt to atpactol Mug lOW ad krtaglag good orteeautter ale sad yooiia. '*. S:. AadrooUa4U, Jet, (at* < WIN rEBHAVEtf: FLORIDA ,
key kotaiaa oa* sad two ,.... AV: Oat Mrs win ko a liberal napoaotvkoa *xk;K* an. kdag BMrad away ,Oonraor Brovard'a. MdnM. va lair party oa TkaraCroaa| < '
las Oaaaoaaj boot koykotvaoa tvo 1 tk* UBMOOOM*. .ky tko ovMn aid ky al kt, DIre la till astir of a talk. Tits WIll for Mk Kkoda Xmas.' *frt DI "
aM u.... raart. ttrtoa RatkorforCJr la,tko oAoraooa Mr. Rokonaoapnoaatod vm b* ltd lift,, but' -... .Oftktalr. oo low of ....... OT doaaiodoOr belt Bar4lo aid i Uaatoy hues, '
E boat kaky' sailor aU .."" .... tka BMM .b>ef.t LOOM 4i .......' It wag a plate co*> TM fists. i 1Nt|wire Hni uai4ky s J
-vms.DBIit: 'kt cut bows tvo Ctty tad/ tt* llttto bad tin vaprobably Tk prise ttto year von ..largeraad as ___,talk of aua toJa tad Mr. eebU.l) vko oatortMaWtkrfli
said tkro yaara. Jaao I. Watt; boat baths. oa* tka aaa4 4o.. kcttr>arraagd ibis over bdontm as sickvu. sae appreciated. Die at toa bolt. *' Oar west to Ik*
a am botvooa ate _till are a yoarDalUa toraoraMra.4t4. fad, t M fair Its MaaagaoMaCaad bed It bota aids. ottervto Tk play, this ky tklL 1 .. Prod 4VvMtM :
ti Coakita: who vaam4 gvaoral. ...--. aad ovoryvon Ootiraor cpoko of donlopoMat dab at Ow Xoaaakaoponrdak Ne t6.tl Fi'U 6 egeta1 le 'fiJer(

,a tk* Fair kaky aba Mug base aot nitre artooi akoaU tat todalomateatod. far .,.. to aT ta tka pad.Tk of lie slat Bod Dad Caty. sad bout ( .
bra oa MIlT sew 4ay toat ,..r. It to a tact ibis tk oOdol Bet ot tri* vtaaon to tte poadbmtto tkat coafnot o*. B* Plea Foarl ....... ., tk MUaJraoaorratory : of the fot. ;
a tye cmnpleteJUne I
.vLrlag tk* D4 Ooaaty'Talr. kt aaktea an aot vorryteg about tkarOMlte. bow ta ,...,.Uaa aad vtq be pak told of kto bun ta *.*. ao4 boo. ., Side hsr darted a carry a
boy.botvoaa aU Maatka sad.a yoar.Ooorc sad vky akoaM tk* BMtkont Itoked aoo*, vkoa tko prtee. vm b* .. bad thud .. ftlflfl D* I: lot tk* Haaa. .ta xproarioa| kor pat ....- '.ewng'. ; .at 't.e.besc prices obtaioaf>IeCrates
... Brovai aa4 kt. ftrt bo- U tko bad of dJndon..OT vkoonrkaa aeeus that lad bora set ... nadof ton .. ..... Tory ,..ur. 'MtoiSlarialr .
> Itw.sa' oao aa4 awe ,sari. Floroao* ckarga of tk* baby kov kid tke future poodkinttoa tad probabtUttoa ta a cbamfe Itttlo lady a4Tk
Natltao.. tkdr avy. '**ory baby .to tk* now FOSTMAtTTR' rnom VJE8IUNCDTk l set oar out sad *... .... sosedeatloue p a bet .ark. Pineapple, Totaaf*,
De. after avardtag tta sets oar ..* 4oao a .acbo*'
Jodfoa world reedy a prtoa Bto tooiafta von von nodryd, tad Eggptsnt Cacntnef rBeaa
..lltd terse watt tt* -- Sidle ell**. of J'ort'.oNa .puns vnarprtM4 b* vaa aocordod goaonoa aad f.Att1.5 tins a4 It to bad M tutus bow,
...t agsa load ta.ottor MORB ABOUT,TORT OAJBfMajor to kits that rod- .. j w. oor got oa vttkoat tt.MS. :: ,
.a 4et brigtu.at ..MOM sad at- taaater F.IP. Cook ka4 ont .. kbroittaatleo polo of kit talk Connor '
tatlnase i em i apodal "--. aad Loala'MeUta kaa neotrod a ? to tk* aotkortttoa, at Brovardpald kto roipoet to ta* .. FLAOUtt KZXMFTW
tbs kabtea nodtrtaX tkoai von Fter npty tnoj Soaator TaBUfOrro. ....- ''Waaklacteo. Mr. Cub kM'MrrolM aud tad vo* tk* ....nuo.lot bedsdreaa' I. O. FertUJzcJ Garden sad FleW Seed
.MM* .... Etaaaor Ode tk* toVtor trn to tk* kflt pntMlag for tbs ale ....... of Fort rain. for toa by dattag that If k* bad ...... I* oiaaipt M,. FUfJorVtrooUos Painter *
.. '*-1. die BaianooT aad yoaagodkaky of oortata panda. of, toad ta tko TV roan 4artac vktek ttaM k. ka* (tvoa seals .. did aot dodn ...... aadtkat oa tk* MIlt .... treat. say 1ldda and Gun-;W ta tka cow ... pun a Utttokoiaty ditty ot tk* tort mutatloa. Soaa- ...... MUafacUoa sad tk* : Des vk* were vodf4 their Wa.er_, tko snit dulls oaekarat.
t .aad sett:. This .Judea tar TUMTorr aaoan4 Mr. MeUta ottotdii4 lu gusUo UOM aad eoarglM by Toattet' tkdrfodtaga Tko Pubes ot tko aaa ar .
"Brova vaaatoe gtroa a apodal piles .v tk egret M vn a* *artr. writs. ta tkotr PTOMOO* at aayparttoator j )
that.tt*, tetontty of De tort inn tad grtoiaat. a* k* W Tory
.; :.for blot aa oTaepttoaanr ortjkl wield b* >aarn4 M log M kto ta. lie atfta a W resi. Oat a. OM ta vktek to pay attMtto to .... May toed SaktafUOa4a Hughes & (Companyim
.... ..... .... US diaoH.Tkon Peace Pot otoottr. B* dated tit lara -- atnM. d4aM DelL aQ seer Ik* atoM lass boaa ;,
t an oo doabt BM y BMtkon.oad k* oalirdaid tit tie poopte of St.Aagootta .1r .clod's dbstia sad PoP whg tto teat opeaktag:a dollar .Pus sad>stir tsapersni7 abase "
.. War died vko at hers .. aft,c paoa4 to tk .... Oat k* aaaot Nab OM proootaad draw vaa served at tt. Saa said biases el he as.appsuails Avenue D, ifaamJ"fa.: ,
i Sib Btaacpdata exactly tool tbd ado* of aay pan of tko noorrattoa flea ttteatloo to tk* Mae *fFtSflfFOR Carlo*, participated ta by fully *a*|., tk* IlL Tk ooaotroetloa of tk* I. I
tkdr ells war ...-In"! ". bat Del sad k* ocBlateol tit tka km BMTO.Ir ... ...". "'" Pura. Nils kaadnd ot tko.toadtagxropnoomta." .raflvay ta ooooUoajaaa) Mrs oo poootkto >
A okoald aot tot 'abet fodtag akido gay otto to tutored panda ., I. u.e Mttoeaa." aaMog .vkootl t vontodtoo. k4 aort oa tko ab.adse..1 I _
1
lee* vttk tkoM tor tko Hdgo* bad toad ...,... tar years b* rodooateoa ktOSMOTTORS waif Tk evoBtag. v4 aids Mb. tad It aCoHta Way aoo4.ptoaaato \
a diSteaR task Sri SpBlmaa. ale 1 tk* wed sad aootk due ot lbs a aieaionbta oa*, sag n VM after Ua a* boat a4 .... qua n .
Xn.' Sfttaa VOT L .ory Mare ladoedto iQMiiaMuo: flu vaa all tae, sir '.TasU. j agata to )toad OM:vorldto !, aWaIPt. ,.... die looBgktffcl o*. vm aot.k* hag eta tko akaaaato Fred'k. S. Mar Se \
agree 'to )*d** tko Ra1W.d N... ta tt*,ban ,vblck wee p.VbdM4 tta ...ol odattoa of a ..-a.. sums WIll br" *"jkt to a doa **.or tko krt4.oavia; ..... ... t :
{ _tkoy akoald ko an tk* BMT* a' f.v days .... Mater" Tmlia1 tad I ... .gata Cktet of ,Saaltetto I Mr.' R. T, Daatate. acted aa', BMdor sea aa resorts. too aa toro-TaaipaTtaM ,
*. kr Toifoa vkoM ckfld wes oa exklktttoa. fwT BtataoMat rooMTOi an'daatvrof pal o.a.u BoaRk. Cahrta B. Baiard *f eonanatoa sad dartog tk* ...- .
tk* MM of aay part of tk*'"-'. to M ibis aaottor, atnak"of, sat harts ot a fcappy sad; pln*.,I. Seal. Estte
An kaktea are koaadfaL TkalrovbltaM **ttoo pronr to tk* rulers a4 tktovm fit aotartrto* for ,vkkk .. lasbee. tag oaten von BM** ky OowaorBrovard. IIn.PBVK JmQI AT FLORAL.OTTX 1 1I
taaaeeaco BMkaa tka oa. Botol dace aoNarfac ogles 1
., Pa-0awNr Jeaatot.Trot
aaaa tt* Mia* faddists vko
'ted wed God shows to Brats BOOM ere hared tt*.dtrtotea.of tkla tract WtQ tk*I Fritter advtetotnUoa. oanr W. T. KaotL OMIOIMIIIM of I .Bu Tag ywW4 broaffct. totkto ,lasses op oteir*Oar. A .O ao. It t vttk beaatlfd, festan k* did aot4o -*t Aagaoda Roeord.XXIGRrS 'Tilt to kl aaaikrr fcf MM or airs lAtrteottvn B. R. MeLto PnfJ R kV'RaB. once a rwaUty of oolpkar tab.Iw -
If" tit Mttofy MOM daft treed pars. to ko ......d ta ototem ttnockiTaaipa. W. W. Rat .Joka W. Wateoa frwo a pknaabat. alas at Flora Miami Dade
for tt* ....ata1: k* dM tt tar a tar KXT BUST PLACBKalgkrc tbs*s v. ko aged for tk* Dan 0L Mdcalf. aad otton. ) City M tort the tko vator ...... ; Co.. Florda
vtotr .....' T> ioddoaa ot tk* h>oo or eaptirtot vtcsMafla.,.. sty| Ti'1'MJIIIttoa' '........ O nraorBnvard 1 I It to cUiaM4 tit ttl* to a tory ka. I'
% Mdg to baby bon Male W as- ll -' '"WI..1I7.1tac.. tor,orory- Xy ;ka* WCDOM .. ., Vf .o.r.Ho.* taut Bar accorded a pabD aVlaI ta iMUatf.aad ..' Posed la aay Croat .-. ,. n LENT OR LAXD8 OP k;
... aid bay flat tt*,MgM an fie buy palate. of tko Ftort4a Eat Wd bas Retold vwa ttto assail ta rotara led cktof eiotetln I oasis foatly aakaao tko aloo of
-ot'aid kapoter W fctrtac.**r*.4oa Oeaot Railroad nodrtet fojr Ooo.onoMBt .1'| C pn. .*.ol|*. .relied. after ....... .>.*. sexy aov ,.... .., odorinn 1,along praoorty ta;tit anno* It to I
cock. To tko BMtten vfcoee ka. ......... aSk a duvet Itira vttk f a, BOMbor of nG..... Tko pine lilt ttto aerate lair Tathaisvdah tab* bead Oat MOM pars. or.pew. Florida:Kat Coast llai war ('n
4' 'bats want tweet/ pikes lot beet nOortOT ot '---" .. prsssrgr.L.b.wlikWlas[... kava kora"oaek protacttr- saw wire o., what seed MO vm tkoroafkly roiet tko Florida Coast Line Psdal aid Tram <'o
". '., hstae, ....-I esa .ee tsL kaadT* tk* Ore tod4aa4 pis..u a..eied.--, De day taopeedag tko dndctag op- loads Den tor aalpbar. -tataiaaM ,
+ W qs awaa stbSkas. wb.y. .. > .alias dew tads wq Po-ton and Florid Atlantic" Coast Laad r

i .
"
i u 815 .
I y
iIIIIIIIW' '* > .... .. ...... .
..n - 0" .
JllOSA5 :, :". ,.


;: TO CONTRIBUTE[ Honey Panic are to be Reopened We Opcri the Season I.1 with Beautiful Brand New"'Goods in every Depatb ent'E p


: TO FUND .. Hamilton National And Knkku 1D nI York, and,

'
National, Bank of CommerceJn! Baas City

.1 I B. IO.UGLA.I :


,<,Tor Continuing the Lighting. "-- :'LjaM 1s..1 I Ib7 ., '

How Tort lurch IB-.TBB HaaOMaNatloaal tkaa : "Miami's GreatestStore"R -
'
,t I of Twelfth ,Street For Baak.wkiek.ca
Monthmmm '. 4artac tte ftaaaoUl sorry lad east U Btoaa kteek 4eportton..*.".wit their. te aecoaata permitto4 : ; .
tatt tat waa roop.a.4 self .GIlt tar. tka!hIIt&; Saturday and Mon lay will, witness phenomenal selling through every department of

-" fear wan.awka....,!a U 4ofirrt4 tkW J payBMBt 17.nt to phi.... ('How I?art. MaVefcaaaoaafonB'at IP--Aceor4lac this big,store. This space does not, permit, us('to tell you but a portion I of the Great

; .(-ocromaat action tuaoiiuw.tetwooa Aoooritoc tte teak. to orerytkU to tte win ;*>>e ta of roaolaooa tte Irwin.toW :Values, that we offcr 'for these two (days only. 'Come and see the Great: Values

E tad tte. 4pa>ltorv Ibis ..,...t Maat rMaajptlaa at kaatim ky tteKalekorboekor .
4M BBta May I1. bet ..... 41roa Tfaat Cavpaay Baa .
: IOn te.a Bodoo4 to aattctpate It ky .... trorn t.e4&JUIe dab aot for '
: 'olY-Gf'KEIT.' ; two,_0&.. .WB ,.,.... te.. tte toatltaaoa ta ....... Ha ..... Buy Your Stylish' Millinery from usf M
aIfte47.ions sib ky .tte rat Tte. raorraaiMra.J.? ..., aaaQy ..,&. ,
.. ta tatOac affairs ta ..... 'toraazttTkaraaay.
--- I Zanu atT.-- 11AiPsagisa ..b ororr pivopoet The Hats on display ire excloaire and noi>; to be chipU,mted ela: whefe. We show the; mat betatMol
tea list aoaiplot.4 lortte of comptoto Me...... VMs tbs raanaalaniaa '
aeJectJoD'of south. Saturday and the
Monday display will be
: altogether new. We .
ronoonlai. Has dais Isis eCUO tray nisi win act %
: 3tts 8in'LljsejBtret an1atetTiap.ree NaOaaal Wet s ACMMMIt*. Mof yin"... .... arUlaal atatkkoUora will thou,special hatapultable lot all accaalops and the largest.selection to choose froai k here. ;
., Cahn Ian. tte tarf** aa4 Wot toaportaatBaaalal sitU die 4poaltan tera Isis paW ,I .
.! toMltotlaM wool at ttewktek ta faJU | .

>" 8akaest> at a T1dI,1 aa SOsAatppl o.e...... I. W dad. B. BMntr Its doors atWaiklactoa. plat Tkal WM Xakkarteckor. tte Srat sad largvat Troot kaaa Caoa. All the Spring Styles are Rudy; the\ Suit; Dept

alts Plea If kta'pdM eoaptraDrr at tte BBfroBBf. lac Jaomatlca ttttetaoa: tta doors tatte ,
t tea. teoa. avtocUi M pro. pots dais"I Tte neaps aaa f '
''f lest at tte roorcaalao4 teaUtatioa.rraetleany pisdudj aa .Tka.hat -. & October We especially du1reJ; call your attu-tJoato:' our adraace.showia of fine Tailored Sold, new Spry r;
all at tte aopoaltar Sajaftor a rak at two koar' bad
.. an ta oattra atrtaaioat wttk tte pea axteaatM | )= of tte aonpaaraU.PMW Sklrta andcWntJ'La Waists, all st special prices for Saturday tnd.Monday. j ,

: 'tPr.. M1 tar roopoatec tte teak aid It totteackt of Sloes 'Slew .tteooajBiltloo .
Slit lie rrasMatstla ,ball tea aaaa ,warktac taooaaaatlytta .
'
: Mt tte yaatMraat .... aM. sw. ta far towari raatortaf aoaSioaeata .tte taco at taaaatoraktoitetaelra
"',,_. tilt... A..... C.aa4u Ole Boatkwoat.Wtea to praparaplaa a ptls<.aa7 and Monday's .,
o. *. \ Ww- MBtoattr m.aarbdw1t1' tte teak .,... It:wffl ... tar ......__ apt inapt t' Money Savers
4opoenara SllMC,444: aa4 via kara ants baa taa jITjNa 4 Voattan to
...... sear at Uiaaliacantlictrll K.tot.*.* nab M teal flu ta beers mats tt oooraOra .
'. Bckta,'tte aaaM ..... 4oa4kf ,' SbirtSaturday's ; Skirls ,
.
i I Waists a lime ;! 3.
: a atecrtvtka ay tte iMreteaUm4 .

,', ,%....... an ateac.ttet. .tiers. "Iffi 6KHTESTMi 'STATE NEWSUMJU This i line of shirt waists lithe' best value net offered" We all special attention td Alt grit skfrt: .value. '
atV.r.. "nIt'.tnd. .. .. I I
Ten duten beautiful shirt Waists worth kbo sod '
,2:50' this
See splendid white}
s TOT.; ...: ant fI t MId Rata: W new was 1 sltfrtatad4 Unene. ..,
;,r...!.. tte 1 toortteata .mak* tatter I EAlTI" will be offered: for Saturday std Monday only 1 JO all the latest styles to j leet from,. special ,BarOO: '7

',Wi.a-ML.>aifrt rlnM.... tte-AcktlM.: matt.W. dl. 1 ne .,ka4 otterwatua .at .. %. t I ;' .t | *. U, 'urdaj and Mooday only f. ', Ia70SeevOir >

+ -. a ta tenmaUc aJaNIa&r. A ,
", ,Tkora ta a, Bwaaoat .aaxa*. tte .. ass Back ...... M Jut roaraa4
...-.... to aoadaaa tte Bckta tar ask(hAaitaa Uat via te TOU4farfarary ;leases Se. S Beautilil l Colored Urns
!! S Pillow
*
at taMt. .a haft loacar. aa*to art OptMTamlikt at, ***,
... aa4 aa tte aakjoet.Mr. ,UUarOatea. Oaifei ,;Wkkk tte Giant IlrICk'b.ra ) aoraoBa .*te ka4tte .. ,. s
..traaaarar at tte Bskttac tad ; nisi ar croaK BM laeo4 sack r Spedal at:tic. 950'Jjq;,tod Sec, ThedBbe.. dup

,/ saa... tte taOawtac atataaioat toaaktaf Aittama: :Aj s 1FBlTwr f JaBCto ta BBrttlpB 4artac tte.taatalBiBiataaBi. Fariisbllgs: Sllld'fere'd I, hated tkewherethe.same prxe. r ,
LdlatdS ttelr eaaporadnataaaifMt ... lint. at .dry 4aya.BiUfortBaa ( ..
,'"lb tar Bckttac ?v.Ver..twfa ; taw Ceastty' I di.. .yoopla' >10 tort aaat -araWs .. ,One hundred dozen! large lull size pUlow case V| 1 C* r b
,
...' af ,tktoBtaalk. A.a' WI pat tioualt us
tte
aiplfa ban! paid Was at & sw akoaU te vrtparaABttaitetUr special for two days I I. .1 vv FI tine ''llpeftetFreick un f
tW.t '-. WBBB ... ..... full hemstitched; ass ,
dot
SBfi far a.torM.f tkraa awatka. .. a 50 large sue pillow ajsecial ,
....'insnstd.UN tram tte UUBtrart ": -I Mips i 'OB BB-OrSoto Oaaaty M..a .tigala, Jor two diys' .. ,| ZZC'4S Inch gi1a ty. worth ic per yard, for two days 19c

...;,......,.....a....kaJaata'tar nor ta mr', .kaaaat rva.. alas aaa'j"-. ..,.... 'Yates' at. tervtacara 1f=L1 apt1. .ofjprtaf t j PI tII .''sadTi. ; Oneau lun sizesheets... th. deep. throe Inch 40 !Deb ql3a1kp,worth ;6 i>2cyd,, lof two: eta). 12 1-2 ,

.....' 't tec teoa ...-a.mart .. oartk that of hemowl for two days f .f 45 inch qtalky. worth 4oc pet yard. for,two dais 29c'
..., 5-
'N... Jt lk.pmyoit/ awaara'wfiliajapara \thy.a BBlrroal tor ,.a swats sob, Bataata* bar a. ACUaito tteo Rasa pane Taoaiayar Ooavaar alp vaakmraoalto Tweefire,doavl salts si>e fringed bed gpfebds a 45 ,inch quality .worth Soc per yard, for" two days 37cUrterwear r aipecW.foi

.saalr afJMa.tteauMMVa '..... rises>.a tev tta ....... today nu..rtT Va4Boo4ay Bmralag. two.daJl .. .
.*. ;to .tte tektaea aa ltk, die.e aikfttttoB ot'ttetroatoat e I ... Y
1iO Tte ilaat ta sal to4 aa tte Bank
sir MajBta wet. te ns. nil.aaatter ire aarttT atBqaara 'bh One hundred pieces good ginghams \ rPithy
: n. teak a| tte MaBatoa thin tea ateraBtoataB.aa4 w10c ,at cl PricesAfjneekscicriobed
-.. i+ 'Yet valaa4 at. aloes la 1-'ci to, special ion t iya S.te
... hwwsI&UosaiWhi's .
( fta..1 p-tS Jel TMwek"e.a.e.4M ....... .. ......, t II'a4 ru>o4 ttet M I 'I ,
: to kata .... tear ttet wffl,tacta4a,Baart was.ra8y ...., Tte taformapoB _- SWiss'' eat.Yests 3. SIM
teat a4raHtaoBMat af ideal tar vary.We <*ty to.tte ooaatry. I.' \ at bat to to t1.'stw nee tte IraBrWa ,
aataai.a*;;tt krtaca'Ota ...... OM ot tte moat atartBac ekaafaatte :
froai ata at Ite-aH Uakaaa4 ,
l4 I neck
J Wit
'....... > :vest. : ,;no'' tecre-, .mercerued >
_MIl katfaNaaai aa tte atroat aaSI k af tte troak ,axkVLtoa vilata a few taoanatB tte tars l lI 's'lery'Uta Silk fiteves
a saw .... IM BBM. aatorprU.toe or iMo awe .' pear Yaa .. Irk jit la Bat.bass .. .t UpeS, crochet yokes, and. S)bargain I tar two ,

1I Mat aalUbt.. .set -r; floss alt' :gar-raaaoBB.. ."fit.tMsin.strs. ... tetter tte aoBTBiay. vktek la BVBa4 >' 'We{ haye.the best In the city-and our the'best. days, special 3,for,i.oo.
aaavaat SB in....* fte BtMlaj Aa4 &M. iitoai 'h. krlM StaB4Bra OO a...... wffl prices are N .
Maas St ta BM.lades, tte traaauar.iwtma ...eat.p......, Oa 1* tte s lapoortbJttr r ar l: arta afaaytktac r .. seA BaC fUaatoa Kooora.' ,' 'Seeourbeautlfdloag silk gloves. Special .at: t.:So ; ,

.'.- j t .. Urtaaf tte freak1 Baa r JUoOor .J.- 1.75; and=Jlo, AH colon..n -" '. b 4
I' .::11 -, ..... .......1
fAsstOMtoaaai la >tte vaatac tatoraai tteteravoo tM I ''Special sale of ladies' all imre i c hose, aD the eedia'
'2. .
ter. otkrMto4>ta-tte RIte tofr .sot ac u'tr5wal..t .
h.It'...... arar tte.back"aai'faaeajr ban ''4arlac tin .JUt\.twe.\ I tor tM BaUa..vitttac boa Wvttort. 'IWca't t6 select from.. "5; value for two_ days"special 1. 88 One htaidred' dozen ladies' Lisle fiouh vests, .1 fL.

J'U' << .. J I litktraV sal Tory ftaaortaat. roaaoB.la ; spots t<.tvB.klS* af iBt.te.t 'ttette4 at per pair .. I 1fo... :' t toped oeck> .and arm holes; spectal for', -days tfli, \
.....
tn.... ... as ',tka .. tte. tart af iMtora'ttetteva lips 4jBK oante pea afA Ln1e .
WB1K4BWB.! .1 BOOB rooof..4 *y tte 'dram Doate. w111c.w.toU tta-aaar. :ta aaaSBW4 rf .1 crttlalalag, tte aUp ar."';"ka oack. Taws win p DIrt W K tteaaBBUtoaa ; '. .
: ... .... BUBWBialUBn' u part 41 C' tk4Mr aa4 ttetky Isis tte UK t j !

..... .ctkar4fateatkBnat & : ateV ....aovaaalac. die Wtek far wIn tteyrara Ie tte youtaaa.oaly ,
.
.t I Slat aoBMtktac BMTB aloradacte Nett M.... M ibis la 1 -
A. r.a.lMI : BBteUtBta4 tot, te aajnnla&oa ...... tad. $11 sea a= .' ,IB '
r .oaalpar tteyeaal. af HBMBBi'tMaka.': 7' pref ,111'> 9't tatt Xarek, lets'was joints

iiJ\that writs waramt ....' mtnmBr. ttera ta a craat t 4akl '"fntttBMBt Bmv tteoa aUBMa shtick. fwatate4 Orange & Trees
1116. M tte,Joeal .traato eaaa4 te ..... trtai. tte kraaalM4 Grapefruit ;
:P 1 : In
'Oar' 'tk4 ..,.. tte aoBMrBtoatfOrlariafrraakt HaatoA Item t ftk tte Oft f ,Politics I
: Ira aa tte ,taaea ta 1 1f : as
: Baa ytara4 a temaj BraUot ,rOTBjtli .ajWl M eartalaly aaaoUkalaMdoB i. ...
f7-.r i .... : I I
( B4VB. .wa'.1eoIII1en .
.... ...\ 1n.y.e.rthi.,.. .-'-. 'to Boara ftaw .laaf; | raM
.
11... -,\: "r-' ...Y.*.,Ik ....'- ,'--. '-.- '" Tte i.re.d'twit.S.we waata II+ StII rd nerw. See&uW GraetIrIif. wMch are1 frris tk kt
Ir.sa/sa $ow is ,.. w scat PUBLIC IA'DataStmOor4oa to kaaw ft Mr. anN ta tall naalac.U '
..d: jM Dapvty.trot wa aq Ja4fa ky tte aalranal. oaH I ( prices te'tte.JMrk t. A e'IIII.i aswtaet Gl1tHtraW td
,Ttef "laliril v MaM. wq'i.: BatBMB ban aBCfoo4a4 ta eavuntec .......... cr oe norUa proaa 4awi'wtera i
|a Ma.'a*. rata' OPINION: a cr..4a' Wart BUB at DaUj. U a.da' Mr. Bead tea: '
Aa4, *..ar. aairt-it .at' Bka"Dlalatar. Was BBMtrBeta4 iy anarktag a plus I Ian foe sass ....ta .... wa stall Mils, Lteu art Kamits afyaycwa 01
-. .. .. aMakaaam. = .: af tu\\kips to aa eU tta.tart sail. 557 011 ka waa raaatac. aa4 raa-1) .
hi ....;'... *.. .a '.,s.iad ,- tte, plM islaM'.tkreack a. watartnmtkJTte I vat ateU a::: eaatpoatara ta klaeaaipain 'Wa" oil ,. 8f fcaaal ; I '
...Ii tn, ........ ...... ....eMef sole .aa fRat .. tteBBMkaiteaaa far Catto4 Stars I.sl 1
.... Wr'I. .b.nk ..as. _w M.w' o'VWHHa WBaktaitBB.A -.. Tte trill, la alai IoU ssr&I SaMr r ,. .
.rs. ..
Iatpbr'ksa"se. == e..1's ti pmt eat B'rary Jam Ie aaa af die atraaiaat BMB ta \ ., :
/ '' ...':,p&i Ia oa. -.rya....... ......,y.b..... -.a M M, BoekatfcaKa ,vaa ftnM,'BB kta. yav. 4a wkaa.te. pas Ware aa aadloaeaaal r 1

......'.&..-. ...' '1. _Mrw4 w u..kk s.-54a MMMitaa* mtA -tit. BOB' Otata, BBBBBT.6rBafcaa te .obit....te taOa ta fan to aaaatarlat loara.tte ataau4 toprooaoa t-I .e' '1 LL- 'Baato.. ire j ,bass ) Lap VaraariMan Oar Varaoriai aaatraa'IMBi ..._.,

pMat:'- traai ttelrte MJB OB TratoaStraHl .wamU wa a atilt to kla atatata at wkkk Baaa tkatr a*. M tka. Bt4 tiiai at tkaB Wkato. rty ... aattera

Ift-ia...'Vftoa.ales'nU, tte 'QUESTION TtUTDESCRVCS 14 BBVtMpara. tacta4tac ttrn tka appor teaaa af ....... Ha isLUs' wbw 1aatl ,fan. ........ Ceutr1. ,sal M ta,ka VkJto Tty' ta.Daaa tts1
) M wan carry TOwt norUa,ta tte prVartoa a wth.b an'Lat '
rail ..... AN .AKSWBILarkta Bwa1 Ua hot'taflaUtara ta aal awka.lt oztraaMly tataroatlaFtar tfw ; 1tat'.Wa..k'had twit tt) 'si IL Lasts a Csath.gi pus
1IMI7. ........,:.. last'! tteniilili -. oust B taw yroaftttlBK 4raakaB BMBtroai kla 4Mtacaiako4.... tatte aliptaL w. .1pw5n7 e. Std zed 115. asd .
w' : ., fhw MaWk 11. UMBttflar faunae aay raOvay sir ,arviurWalt sw .SNts, M Ph. tab ,a* Mat ta Bvytac ,aartrooa
...... Bat. root KII.'Mat., Mr. Boar4, JZ! Z2 Mat;JOaaI 4I.-..a 7.at j'
Mr wlraakaif. BBBttey LJ> ,,MatrapoaiiAa arryU gs tea aa tana. aa4 aa far aa wa MM tie *.. De reap Ttera ta darer ta
.d ....... : I .. a roaaar. af par J paC its i.Ocatin lCTora4 aacnatViB.. ban akla to aacaitata Slat ta BMTIttea 0.i iara ..w PI orb paws' Alee B* tat lB..a. a2.5r awe: artaaWtraoa '
... :....... ._ ,........1 ratteTa OMOT sal Mka R awry .... I waaM Uv *rarr Baaoaacar 'tea oiafigoM tbs vistas Ojipoo 4 to klaara ta wR .... ... ........ rrecw BO>.
web ----..; Kko to ask yoaa'.....' I..... 'BCTaa a t. tkM alracdoB tea ibis to bout at-raaaaeota >oar dvwe ear Mai' III \pwrowps drirl tnee ..... at .te atato wtera an4raa4o4 s
... } ass 4rt.**a BMB atear4.VBaaajeoMaet 111'1' .. .. De .
wky.ttetr wNaa aaak teaa ....... ta It aa .aek. base -.- -- e.eoCJe 'k
/ J. _.. Sat utbs. .thrbas5l, a.4 taaoaca ara aa e. ." bIIfJI rootA BoatiB4apto4 to ****. doped Ie. awt, tairsl4'AMe
? rata.ad'. taft ta ,ttentCB tteagk*! BBI BB gabber sal Boatvttt all tbs otter |t..aa. -psaa1 A'l SoaarMaaBy rASrrtCUUJl SOIU. ash Sstl.a 4totrAatoi.k. /
,, to ... tet I aal4 tan to sib tEii" tM Ia41aa. Ttera .
roa or Mr. ......... Mm 11.-. thus toes oa lbs tte why wa aaUoa Oat. Gus ..
Iwa; OK' ATS DAH.T'),. ar say BB* atovwUek to tte seas, !araatac. ail .. Bt nor Brawar4 'tea neaaUy faaiiTiltte r-
Vii awaarlBC wltkta tte tear.. atertC of Hiuateraack' aoaatr '
"- or t. !>... ... iiraraora. to Blavta* cae.. '' '
SBaa aataaarXX' Porcy, at tte boariaairy suds"ar tkrowtac.4Jea tar"-wise tac ai ..... sail af vtem .... eurpd'VIII 'iruu..... GriffingsPomona Wa .... (rav fan {Baa at
.
at MBaM. ta ta tab easel 'Hulas ar .... at cte vats apart aaiMaiara. 8w. tkUca aaskt tit.rq psisW. a leNt. aua ta I 1 1./1 1srlp! Osar.Mal'aws.
... piDkOftioaM af aaekBUB ._ Oat '.. aoaM;of tte .
F.:oa ter.'rankv waokty vtatta at yaar etty tetttac fit aack. .as taN tlr Wotriarlaa. dgrd a ts.tb
ttey 414 roeaatiy. ttet aaa aaaU sad wbB rarpacM VBBWB-, rork aC ttet TaBateaaaaJaaraaL
-- -- : a. had tte obi ta.a aartata Meta Oat e a.BaraM.itlHvlBi -...... aMj' Nurseries'Wholesale .'wkk* ara.faBy aV- .

tOr..w HU,drs i.,aa4 alooa. KtoiBaya at ....aaa aa.Sak..tte atter.M alI I ',s. I itvSlSs' f sir alp Baa '
; 'A' ;
sea is.,. ta tte anraiar tar anL ) I Nat /Nbns
.Laatov.Ma. altar jrpiaHag'tttaa kaBora. ta tte. atralikt.tktata at-' BtaralryJfapolooB* waa I r Tte. aaaavaeaaMat ... and Retail phone 129-E tntai atoJacaa. .aflai traite
r aoara Mr. CtteBayatratav wan aa4 Is tsi ?flag. t aakalaaa elM ttera to rorlatai tte eaoaty totoral I. sisal at aar norUa aoataaiporarM ;
( af tte aaarteta.toat .....; wtewaa eM w.t.n -'ee$ VyTMapa'Trlkaaa. sro ,atdac to te a Ma fatal I. :
l_ 1 aukto rack roaaa tar.'tls.aa.tnaaa.44.so.sMt1.. a. AO ta Tata.ffkat tteaa aa.*y blow days ara tte trI -H--- .
t15LY;B..raBowm. kHw TaBawm' Vao tte aatttrf Ills ........ wit aain to wrack .. away teea* .
Nsw TartLaM'Mr*. Ttetoaa 'B. waa la tte tat tor ash te nil tar Was std BB as...-. sal kla arts aa4 knit aa away ...-u. Ceaalf. ; .
rise fin Jaffama .. Dart*-traai a caa414ato tar nOraU caamtooar. 'kawovors Msladair, ...... .....
5 'd M f *** M As-ft"Tiaraat a PtartaC who tar a fits ataka.- of oral ,..., .. roa4tac autt.. tteaaniiiaaiali -
taKo (east te oaat aaa. oooraa te tIC aot,)tat ka l aalr Mataata.JlarU4-) aa coo4.;,u 1 ,sal leek asnadssr IB a ass wte tea ballad MIa rockaao4 Aar. favor ar Boo* fI6..> i ,
at V>#pd 1'abL .. ; .i wteaBa>aaro4iMarlaa. Daaa, BaaBMo al afoot attw tte Irat tar dips tea. < I god raear4 for teaaat ash soar traa patrtatla attteoa will t ,
'. I weaUCka for yoa ...prtat tkiaaa : ail JTrtakBa. Wky tka 41* tte bass ... .ttey arc sob dose poifmnaaeo af 4atyHa V Go4 kaU tte ?dot bat
torMokT jWaraJtkcra tawar at tte sad aaajfnUHf tact aa4 tfcry i tea Bta4lo4. tte tab pastas tter. .. ... sad ... stuns 4oa
list aa4 Mn. BataklB. tte Barbtai If roe aaal toO aw tte atCaraMBta trial
Maaataat Qloaaa at lbs ka nor way at fkauOtc; aortepaa ... ...... pa trDrst1.t Btflto .. ttera ta atvaya for awa! BMT' partly aa4 at- '-to te ants to alo. spas .kta vatta* ugh,
Q kUBOar ooHcMfaliawT .. aa atoa aaa." n ... seat tt rnaaa *. WM oa laid fraai' Tryao; we ..,. M la ...... Qe audi tte peep aa4 wta4oabtlMB tea :: : !. 'Arts.
aaftVa.f>> oata W.. aa> It for I gat tte po-arary **y.ai .....YIDe.. Ibuw.Taaps aa4 Jedt1 pat L.r.aolldca OM a'-.17 it a We tats ta hull ] "
down As by SftoaattBoa, Ji}? than RsaicL. n.. 4o,rats te local uooeW ,I teal.-rtaaacota norUa sari' te. Broa sad ta waflBa Ito h... ZJEAXX LE38ON:
ras a bin tall nsiwa n n., .ia tte bass to apoak aayforaoooa .... .J tiwaiota o..t7. ar4Bok 1 ara all .. -
sad XM. A. >L Zabtlas. Xb e.1 ws.t | 'PatrtoOtJ.-Oalota celel.I u 5 I ass aro tear af'paraoaa n.

*mim *m mmm fttft w.ti- -.d;MI. osut.; ... '. '' 'fiitoHif, Jest UaTte MotWatorioa *r. tooooa froai tte a...

Mkaj BataBa Steak. XUtaa .... .IInsau'-.....or;h aaib I WII.- 0o4 tie. as .,.. tar J1Iac >fcayobaa> ''JIcX.... ant kta Wa*> way ... .Ooorfta After fafaatac to
1fic_ ia aa4'kaai U. tte Bttto tate froa Tarn at eaa4Uaey ,via tte ..... DossaKlsandtts ortoa ta 0aea0Ia..tf Ole after poooto tte 4oatk _..... of a
.- issapwa7 Attar, tte Mat pratty ar pad pat ski koU
|
at ,tte oaJtac snob tk lbs tatt day. ,Irate tea loot ifs raaMTa ftwt Oavoraor laD oW4: 1
west Tartar nol*am IB tteaaatara pa fa* tte wool .... af
part at tte ,heat pin tte oOoUDy 4oAara kla caa4Uacy IBHo at ant aa tte. .aatonl o4 ash an ... tt to te tte Inv af ...
Vcte a fat days Btewai a ptck-ap .
aity ,
Bktakiactv4.aaaa .... JB4 m4 BBB4raaa.at tte.Sak '4apraaalBBararua. af tte prartoat *.' Dana) U. .... Boa A*. ngwnai rkiaptoa .1.tte Baaor Ilea. to aatotltata .kta .......
Out..wara. ta its lisp twists aa4teva ,, two tr.afte. ......daC to 4gMMa T. WtBUuaa, ........af tte satoattw. later-..&. It was alwaya tkaa saN oaf Jartoa sad ,Nit: It to
'. craatM aa ..u.&.far ......waflotte kaparladoaa aa4 tte wKk4rawa .. atar4ay .....?.4 fro* tte fact te4 aiaaiala ........ ta f".t .n kwon zed aot to fte ,
a' ..... far It aaiitaly .od arraralfoot ) af -.r.or laamlita aaaBtaipOaB Mr. flatcter kta cluck tor tnt. te- war. laaaea. loss ail .Bqaor rtoaBka Daeu (; men mat gait shill ..
Beards af kraaax ..... aa4BBBQ. -'All" \tW aattdpattaaat tag I' ps eaat at ... yoaTa aalarfo raekota sal ..s don BteBUcka. Ualto4 -J'art.,..... TrlkaaoJ
....... .
ralto saw New tlK ar4 at
JaaraaL
.treat tardaa aa4 .. ttftter tvptoTBBMBt Tte HaTuaaait -rtaaaoota
... a art* atorttte, r. B. C. k.Uwtp carp '
., Dan la BB debt I T.
tteVata are te aaa4 .... wIG
_a1I-i to tiara CayrVteraaaa islet weird abRn 1s ids wcs. tot kit to rrparta4 aattra r> e7- 1Ms1 \ aa a
.. aaa 4ay, 1It.... .,...... i>as& Tt. aN W a a Baal at a toworttotal af prtooa. ail art soap aa4Matoa tar stay a-- r aa & altar lea ory won or
aaA Moot Ba BuMai4
t
their Wilt Atoll
......tI1 tar ac,ky. tte ctty* aaattary. wacoa>- tte crap af 10* fa krctaatac to ar I. WIt Bodar* tatoadoaa .... af kto arM taftaoo.
= n r 1 'r = wbs Ocata Bur,. ,a factor. 'Tkarf ara tte aaaal aaatteUnc tte traotBry tt tte stab _-ICote O* aB Iii aa4l4aW far Catt.4 ; SMOraa wO ka. .... '..
.....
.
tterrty -'tteai .
tarfoly
free .bars a ns ansn. 'bs rororts M to tte aaaaffiT. i lib' aator. D. U. Mcter ta aratekty >
+' M wsa 11I& Ant'heist /en .itiag.aaa _Hta slosh aa net to bane tbs, bat 04 prtooa art cteapoatar slaw laaa .v.IIL, tte BMOI Blmfa ...... tet A f.. .
.,.. In.ea XL: ,.... aM tyaj atktoa at BDBM yooato aa tt ta _ter ..*//a.e1 B.4a4 flat N laapfty I Win atria ta wttteat I doubt tteaa .iaa tte rawa f*iloty at BOBIMOBI
.. malt' sow Vise, lataaadta.rrraa a 11ft ,M' eIeI"'Ut 1M' b5.h.b .'1nu'N.: ,Ole dsasM.Ital. .-.1 Ps. L R Ct! >wraNeb.se< soroar.L'tiNN sad Lain aragralaaioa tot far, ....and Slag III Ole warU
.. bat w11a'''' torts Saoitir JaekaoB,_Bf La_....., k ,ta Ole ubul .foe .r w7.. far tte Vaa: sat af ........
;..e. Act ; J )

\ a+ t. saT't 4eer )."b.1)

:(baq' fl1l J' fol1 .. tt { -
'U
..
,' -' ,. -
: 1Mii .
r .".- L- I ... eO \ '.. ,. ,
R :. ; t M "'I I '. ... ,. ..... J'3", ......' .".,': ., '."" ,- ."f:.. 10! '-'f ,... a '-..' ..' ,*. ...t:{ ; -_ ; -' jLSr ; ; 4If I '.(.Prom.LV. .tanday. NiO*VlmRDAV DaSb'J'ne I. (Prom. BALL Wodacaday AT HALCYON XtoQy,, f ?1EIEoJAsOr 5I' J


't ljew w....'; Ctak ot Miami toot Abet a 'kaadr4 Mlamtoa aad'
rzt.: jrsLffl # to may afteraaeo. ta kdr sgslnerbtos.start Masts atteadad aX p Mka day ban AND stoWThEOJHER
..* flatus ator Jar at Baleyea Ball Uat alskt wkidkwu J J1PA
Confidence
.
r ,., to kaul fortdgkUy ........ aad \a flraa b ...... .&. I. KHaa
tar Ito ..... of tto Ckarek at TIle
rtry] teteraadaf program. WM iantod > x4a
: i Boly K---. at Isis dti.S |
Ut to tka* *trama ptoaaar dan ;. I '
'
TIle.u wa wn '
room Gild '
:'aad Mr*. W. Tray fcahk, ofCktcaso. I ,band $sb.M.' tto vvWl ban MBban aad gaaaUTpnimt.Mrs. .' for tsar! data, tat It li r iaoa>>to = -* T,,Utt food fc of

wto '*.* tow to Mlaari aOwtotor. attarar; ka> ...... tto hip kaOd- E. B. Paatp_ ... todr ottto to aappoaa that today,tto Ckarek at ---tMtlt MI.I .,
i maktec totr loss at Mra.X. toe ta tto raw of Bradya Men MUtk program, lad after.tomg 'oaaad. > Tto Boly K&a to'ttetor ky tar = .
.' W. 'L. ....... ta Punt" DaDaa I Mist aad win It It a* aad CM kaaoBaeadltto opaalag aamtorot tkaa tt was yaatarday. f klr. Dtaa to fa ,K 'Aat' Ca* MC Gr' ,
Park, Ml lardy far brut vtott'to ,Net R aa a total, ctrtor H to ass tie Bteraryfprogram' Tto Brta- to to eoasratatotad far kto aaorsattowork 'C t .
; Harris wham:Mr. Ian 'to ,of Coanttrdal BotoL Mn.'....... tag kp *f-CkBra at Potet.Lama.wktek .- aad aeea.at.-.v---\ The .to Men '.... .yeN-->__ LtM iefMt

ilarta ..... later***. toag poilauiia U tbs tout aad raataaraat VM r4 ky., II... M.' M. Bar. an faaettoai ta kU tout .. Meeting Htma, deuWT eooforimHeaaJThJs
!
Wtoa arrtrtas to kOaad tto arty I. ...... 'I aa cteat to naraatoa .. M7..' The pap.r< WM" a .Tary'aa- 'It ben of f
Mrt of tk* ..t<<. U wa tto tatta kto aaoeaw ta tto taw ,va Bckttalag OMM Qe.-.Jortt7.of MIL '.:L RYAN WAS Cotmty Execn .- njpfeme cOaf'deace4e .
-
tfea ef Mr. aad Mr'*. taltk to r*. tarn Ctrt 1IIrM7"e...... wto attaadrrdy KLECTCOCOMMrrrCKMAMfPrwai iltea "
taata two or tins C&7W *a4 lb. a* I toOowW tor"doMrtptioa from -t'' tire Committee tare wfeait&e,1 ioca -k 1ir ;

? to Caba to space tto wlatar. MtoaU 'Mr. sad Mn. fwty ,Jaekwa.. atTareato kagltalag .. '.*... Wadaaadaya ItoOy) t r ..:- .'

aaealtoat :--:1'r: (orTKaaaral Caaada. ara apeadtas .wMater Taj fmrttor W.kaowto4s at bit At tto MMdac of atoetora at w1th'prdad '....:.I t m __ < HK' K'ooly r l
.} ,. eoataUMat. with Mn. EmUr no.,.., MkjMt. Mra| Baraqr had, adwdkaadoaarten at tto.dtyIaf last
,.. told Mr. aa4 Mra. BaUtk kowvror.4 at Pteaaata View Cottage oa, Bay tatarmaOoa sad taratara alto P._U .Byaa.. WM, aomtaxad, tat t tBDIdaQ
-** U>Ua4 of .....4Iq a fw Lasts au aC wtora they ara aatoylac lbs .tee tat aa osealtoat 4acrtguoa --It- "cr- tkatR t wsat .
tor aa4 tto mater part at U* wtator. altars ... alias sad aaa kaiktac ot W graat.. c chi U.- tams wai t ebatresa. ass
then toT taint tto program ; ..' C. U Daa ertt.- aanwtary' of ttoaia t
x ahoy, "1wn tat"d It* .. ::
., .Cak to raedr.DM avail aa4 aa4Mtoad ttis.. Mr. Oaastorty .
t \ Mi. aad err: S. ouan. at RtU'K. tear aad ptaaoat ateattto. WInd ta aomlaattoa tor IITIIES)1G'l1li ) -
tto ton Mr. *a4 Mr* Bmttkwm ... .
::* ba .,. pew at:tto Bayal Tatafcc kfewtoa. atJlarora., wto wttkdrw his aama.OCATB ty.
Mar' to Miami aced probably a,Part|Ls.' amass 1LI .. .. !
U1 or twa Kntoaa to a Tto'tt arts i :
.; BUy **r ral.wake talk|, from I d" # r 1, .
panoaal okaorratljarWM
Caka They;wlH ...... to M: OP ESTTMABLB: ---'" I .. t.
UA ta a wash o' torn days aad r- .U4 toayUly MjoyW aad adl4 CIOLOUD,JLUC JA \ ; -1

X,.'aad Mr*: Pradfort Bktakto. .ttto r.'a utfl abc.t.tto In&.tit AptI. Back tafenMttoa to. tkat at..., Pisa' I ;,; W -i- _
Royal .f..,i. ga.* a near t/gat eta.OTra..P to >rMU
sal t.M voku ca toard Ik* Uorrte ...gar at tto PltUbars.Stack MiL AadrrwlBadoa WM atoo can4 tattomkla eatorwt .....dtod ta Coord > Wat) Omv" Before f Miay 'WrtAwtra : 'with Ro7 lCfmp ati.zioitaztar'xz
W; aakcof (kdr-gaaau betas Mra. Tarda. f apes to. git* a talk as bat*.. Towa'iBttarday'\ stilt aft. ritoac | i.

Hd.-Ncwtorry.: Mr. aad Mra. C. '-' ,*..*.. at lib pies. wto at trdatattag Otacaa >aad was UTa Aeattorial tt Wu Y*edsC Tim*** \

.t r. Iaydr, Mr. aad Mr*. M. P. Caa.r. --. idwsI F. Lay.'prang eE daias& that ato WM a ttaV yaatarday att.n.oa., a auR ; There can4 no C I-; s''
aattus. ) aad Mra. J. IX Platt. 'er,'II t tto Jut: Cast Ototrlet. M. tartacaaal CaJUenSa ta 101. what ttoisataat tor ot wklta frtoada aoatrltotlac .. LdBer'aM' tam.a ;Ciaio ,

t.oi.Kr. -J. & Xwtony. Mtaa.Gooika*, K. Ckvtk. ..... spat tort Snday .Potat Loaa .... taraatlsatad > his taaaral axpraaaa'aadttom ," : j dCacc.- I & paw-'
Mto* Cora Bad, Mia Cramp,aad Mri ta Key lest bst lag ta the aaartv aad ...,... attaaittit tto food '
fparUtty eoafarMot f :' f. cIu : ( t at mere 01" I-,
J. T. Sb..w.ter 2 r-t--"IaT
at.tto ckarek tan It 111Ia. ad tits watt at palattag .... akadowj -. (Prom.TaaalajTa nib) "' '
.." '.. 'rMTsaatea ttowerktac ta a brl kt ---..wktek atowoaU .TK",OOD'W THUS I" I A.mad tig *t atoetor* at to listpredict 1lee oft eat mpowdU.7 LP: : \ -
I Mra A. f.Tataa axrtkar.ot c:.. Ibreaa at tto clack ...,>>. La* aaaeU .. akOsad to 4* It ato spot USTOMD TO u, L COIR tto Ian BU. i.t8e ,
1> Tatam krotbor* p.M..* tor aratolsktk t. asters a* analtoat feaatar aa tto N>J.st..Iba war taaHy pra t l oa. that oreahtca ., : .,,
atilt hadb.as
WM mar mtaradtag toa
J ,
4 t ktrtkday >aatr4ay. 'aad Let for tea anasraotloa at aa aarty data shad apes toapaak aad ta a'vary Waatactoa. MarekifrTkaaaw4 it..a MUdpated. sad If,
t WM parUdpafr
frtoada wr kappy" to aMv bar N' .. aktoimacaato asst.< 4eaibd tto rartoMta tto bID trovUitt lit 0... ..
.
4 ta att mead .t
ky a ;teteraa*
*B.aa4 ta suck ekaarM wMta at I .Mr. lYotorkk Taylor' t.-LG. .. Ito fjoart room wtoa ttototejtrtod. Btoratk la Cod Wa Trwr *a' O.S. -4"workra '"

'. .tka HM aU aca aa4 bsN tkat'tkaatffl a aotoi --.. bat toft eawwMtettfWM MrcEaitea1* sobs today, h. .>! TIIe..u.c. WM fartto .
.(% taay i .Jor laaar kapprPL ..,... for ass waadfcfaBy'aalawn'aad .: parpao at wag ;A m.m>ir atto :,
aartk. atfar apaadtaf a tow Luc at < ( Dado Cvnty Eue* *'... .
: tto Royal Palm.' Mr. Tatar to Maxptorar gpe dM.l.r'e | > r. r. W, Dab.'eaaCWate *wcwatr .01 aad to rovammaadia d paty .%' .. '.r
'Bora to Bet: aal Mim.; pfd Had ot ... aaTtac ban ( VaOad apaai.'to: apaak dark. Ml today M a alt 1orvaf rgtotraOoa4Ttora "
t- but at ........na.. Muck U.,s fkraack tto 'Tkltot. Morttora ,.Canada. M tka aabtoeq tot daeltaad for tto .(a tea awtk'aM ot tile aoaatytto.UUrwtet b .WM'a aora ky x..(,. 1G \

," : ': .....'... a audIW. ,tit attor ,....., they 'wspUlMd. tat ttoad list caadUaey.'Mr BO.vCart Zapt- aU. oUmr* todofaat
.
taw bad Isse, Hala b drIefag tab I.w aced isg dfMen's ''
1
az-t a.Isb.llat 'p.aa .w w lberoatlp 5ot-- Ito aamtaadoa of Mr. C. D.Lottorwto. One hundred an4f ,1WOIIlen's
# 501.mar -. 1 1'-. kpaatora. p. aa4 / A% tto ........., tto BtoraryprftKTMk. TOUT nmm sa Ala Irk Ba wffl
TtaBXOiBaBy Its t anmtommia"' fgaaHag Ole I
TBX OONOEUT> WAI \X&T Mra.Vradartek aMd. a r- *. aa tar aa ataart std wtntogotonSMCKMAN. roan of Baa *.* ttortetoa > Whit{ Cant H. '
,
.
; 1Pt
.
.. .
Nss.r. partial! Ito Cfrto Coaiaiitlaa aMt.> ... .., .at tto .1. .
(Tres ) PZLL'JIQOffitD U.i1,1ut wars oatftU4.to _'
tag Vadaaaday
Gl ']Ira Ja4aoa K.Ttwa _..... : a petty from Dr."alskt. atoaraadtac dustsAN KXPfKIKNCIOF woalrBattoB M .oBmlttomaa ta. ,
Wattar B.OrakaM. Shoes 1
:'a ..... ot trtaada tram amoag tto. fte. went .oa art.'aa4 eaatata .' otartox aaoparaltoa ta ttoaad -.: A TARPON tile sew prdad. 'Mil taCUr at..$ per. pair
s..a w Int.eb beat TIIa'' -n..Dn ter ofJalratf* TIle oppoattloa to ,s.. .
'
fer waa'kaastto
"
rtktat ... : .
axptottad 'aYlee
'
'r' t ( ;. .
) ad ta amlaarta JJB.
.r"ay fink oa bold tor BOW 7MN. Ia rraabytortoa dutch last anaitotttaa at clakv'fto \ rroai Tkaraiay ?}iffyTrpoa I Mi. Prsdslek.aM
it r1Mad M1 ate ii>. jaeeadd ta aatatfat ktotaaflca. .... ,
wu-c na a ara-toOac tt
m
,\ .aftrl alga ui was ...<<11 lbs bsM j.1 aaxt-aMadac at
Ns.Tats. witch ehk wtoto ...W halt asset Del a Jaw alckt* ..Acts tto attaadoa had tow
4,: ,ne alglt: Ram a ssoI toaattfal Ba jarfortoaaeaa ta tto world at ant. told Apm ttk at ...... as*. wills an tto craaa4 aM anrtolaf imlita to (torn'tto r* ta waa raOBBtdar4
,y,1, ... ail tM jaI1T weed &IIaart sub rrar eve tora,, 'aad taa ...... ,tag 1! tto 71st-book er tto eat salad tact sad forth tats aad Mr. LaCtor .....
.,'.;tar -a.e\Me"r7 ttw? y "path' vktek,WM sot Urt*. appradatad .ttoCorta MniB. Prtoa-Vtaua win to toadarat toaiU.>U laacU ot .... vtttoat IlL Oaorsa P. Cook, waa-daddad ayraeatrtac
;.MI'OIa' i tto hat Vtoa Ole party rv ., :rtt tk itasam, ( ; to program' Jfra. 11.." ....., .. cam M a' 1 aaT tram aM a( tile .. ....,- ....., ..

mW to'O* totaL a aarprtoa ......* Mtot XUaaor- "'" ti. ....... kaatevackt to aakadatof toa dak.a Utt MWkal: t..e sa ......M kU4 Its rod aU ,a.oad Tato east two ..
> r.4 torn: for alb. traces WM arty 'ito.atanra M to'aaek neeD "'l'we ismtssoagw4.rr pal don tar a ae..M. KkM ....... .
N-.dssraM wttk. Japaaoat laatoraa. -. dlrwUd tto ctoraa ot sag ;Nn L.1r.. Beraar. vtSspsk tto tackle. ww to to valaad atIM. la. Mlaad.. tto Uad: pradaeVtkat

., ..... tat IontteoIIaUaa ,.-......... s 4r't' ora Uat-alckt. ; aad .tor akQJty aa.atoadar. M Tk4 lied Barn.. boob .' lace,' ass a Mly to .raat. itoaaiUrpoa. torrttaryroaat of Araaaa C. ttootttat _
: q was srTd.f' a* wM,aa la' trataar to ..aMtoa toadi ZMrs. a.tat.ag stara aad << tto kutatl >...... atracktto to, aaaw oaanamamaaa "AnyMEN. '
Jfte.tnU. s.M wlkk' it' as LsalrsL PwnT tars "TntkTardara 'ataaral oakj ti! for, eaatajaatlua bat .aa.tta. tar ...,.'., tbssstL war tilt;aadtwaat.. I TIle Baadaswaa ,. Ol* ni itJi t TO vi ,

,- l 'k1Ay ae.a'& wu pespaey N'poplar', dad*. Baydmu waa ass attto win.to Barlri: Bipartoaeaa .ta BoaaaktfacA aid tofnra to..M crab h. bill at aad..f:. o-etock with <
L'Mtoa nrMuat aad toot aatoa', aiflrt ..... rod aid rest wit rr rtoar4, aad M ftaoai, WOMEN
Oartradaf c aa,; s M tto. pnguarsWrbily or HiSs*a, ;-4tottora praaaat &
lUll emiapleaaaa by Ita atnaea. Tto. '
f?yoaag gwmt at tto Iroqaato. ,... fI'OCI'&L "' : .....;, f, ..,...'. arty aadrfaeOa la la un ttoask. away start arrrrad teat a.
>. BaCato aad WM aadd4 ky Mtoar II... Job* W. OrakaM** ...a.uoa' lag vkat to WMU bite dos-.. that 1 tt'karths las caaoraSy aaiojrtiultkat 90S 1ZA T. MIAMI. FLA.
: :r'* Margard,How*, to pradatoaad Part t Tar BUr at BaOtotom.'N waa MAt TALE. ZOUAVtaI W bad to tto rod ta.kia basis kataU > 'to BOtaa'woaM<< sal to lIeU ,
".. "a- tto tug kaoatifal rasa tody.XdttagMtomt. wig Beat toaatlfaUy. aadwttt traalaaUaxu. ''S i'fD IT.
(. >Mtoa Bow to a H.w Mr. Oaear.TU.Ooaktta aaac *toa'It atrack., tto aMaUac waa slat a.
,' Test girt ot azeapttoaal Muop.al Caat ....J"' at tto.MUaf Bliss i i.{ i -, u.-I& tod toaa aJjownad.Mr. .' \ '
';' karm, ..aad did maek'to auto ttooraalag fr..aC. : to M 'tweatpt at a tottor rrtaa '(tortotomaa MIN. OltOJKVC. THE RT IT.i) J.'W.Baraor wart ckalmaa ot ,i ..r. 1 .J'
....itl .... Tea aaa-. a tto.Ml at ItoiafflUry eaamtttoa f 1 '
I a tsartMt aid .. > ,CALLCO $UOOKNLT; HONK a. ese ag aad 'Mn J. C K. .. .
Y( torn** of to .asag'.n Ma4amarr.Ckaa. Mra. rradartok,IL 8......,;Las Pad d. Lea. atokrattoa a| Bt. AwnadaaTwia aaerary.' Mr. J: B>..;a.... WMjtoead ,
Bowa> Z.1sy sag TataavAMBg t ...traits Tats waa and with suet 'ykOB-to his. hiss tawcrai '. 'Troa .Tkaradart Daarl i. ta acaitoatfoa **..-f*.-.
DoM ..... ajoya tadr ,...... ta a pehMdct. .... fOsse r >oada 'rvtotlva ... uktaf Mlaa Blaacto COtaya.' tile adN aiaa aad tics total ao ottor aomtoa > -T.EBE : ;
:" aaBpttaltty.wor* Mr aad Xn.,/. K. sag aa ....a. .tM atatar now Ito Soaara OoJapaay at... at tkfeattyito ardau war kaa a .tsdI. at Oaeoawt ttoaa. to was aiTail;; Tto ...uaa : ; -i''
:;.1''McDoaaM.'Mr. aad Mra. B. A. Loag.Mr Mart aad awl wan ti bpd tto ward* tto raukraHoa..auttatkatto Crass ealtad taddaaiy ... toliia Itoa sd....... Aesag'taa. ,.... .
aad Mra.Balpk'BooO Mra. W. ....'tad tor Mtoettomvu bsas5aast ( Muftlttaa) to '-nldal"-.Mea rWd.tlsImlay.\ .wlag'.M. the tat aad parddy ttac to Ole -*ttos 'J ..
I' P.'ICoaVaad.Maater Blckar4 Nat '" traai tto raBiwad, aaaipaay ralatrrato **. of ..'..cw.t Tkto to to toragrottoi was"Maaara. .Oaka' Brrrtl, r. B. '; Oc wide N ned.
)JMr.' aad, Mr B-T.. Ztoatato Mr. U part- .. Mral' Js 7. x......... traaapanadaa.) aad that tt It taaaaatbto for Mtoa tutoratadta ....... JLW_ ..... L C. KVtor rem ; ,
Bad Mra. Ckartoa B. TraftL.Mr* t.WT sets.-My Rope to ta the Krartoatlar lbs".aaavaa wm to ...... win aaaaaaarny tora.. to"b*. .tod.M IoU WV ....... B. BL Watoaa Art rWag ftaatort Mtfafattioato oar kaxtrada .,cs.losev I.di. ..

c 'Y:>: ...,Mr. J.H. Tatam Mr. C. ...:...oa..ur aDy start -y ttiatatoatod a aaa tt at ta tto adartttod toataraa tkat at tto ape albraItoaJ to ttmo_ for tor ratara' to_probl......*..> L B. Bafflr aa4 darn TkeraJwararrowt' .the always bear knit taws to.ass afTatlrt*
Zoaaraa ta.natt "
1 .swat d brratltlos. .
H. .On!2lbs aaCMr-J. B- Lott.L atasar. aad tto "Urr '
not Tsfgi the TaatkPtadaet
'
.. .oaU >U attracttoa Owe atoetonjat Sit ia' ti
.artM. ,,Mra. Kraamar aad Mr:.LL I. prwr> M fflar Maay Jrtoad* w1R YUI,_*tt atto! dry ton Some on t ,
to'aa-ataiaaa
elL'auma wn.oox .r5'--5 aaywtoraMOTH. hem that Iar.cy at tto lapl..ttq i Wakol.tk'J.h-eecayajeit...
,
Ban. WM well.sgi sad to testy ...,MIld'ttotr.oamaUttaamaa. TtoOeaaty Ii BOW
KNTBtTAIKBD UTTLB ONE! tto maav'aramTTag: adaetloa tatto 4 tale t ..._.... seek a sari aM.Mr. .!' daoattro Os aaU. BMOUTkanday ,vaatauat tapcada) oa tk4 trraa ywt plait M ah a* "UJrm>!rt sass ..' .

.:V (Proa Meadayl JJaBy; ) ***teu kad.-- Mart""" .'\Orakam onto fa.to aad*Mr.CoakBa *av. ST. ATRICK'I'DINNIRA .Ralph Scott aad. Mr. snag at ;U oatoek atttofoarttoaaa. :I ,H a
: '--I. Mr-'Ckartoa. H. 'WBaoxt'ot X.w t.ata. aad ball kaadtod ttolr rm..MUT IROOUOl$ : .Iterad....ttotr. .r tto.Natal eao>oaoaa)Fibs'ailataaaa....'>1 .. i r i .i i j.Bradtaya j.I Tree piafaaia..-. to tube at dMtiaAtlo ,U rood ordorT>"J|"tbp Mr>4(
'
: Turk. apndtag tto ram*ta lag parte..o.< ..rrplacatto ,KaVklMfr/ { i
.- wka\to (aa Uay, tana. tt) by apaadtafl a ,.taronaaraj ara tto toot.yorWto .
.. hIrna 111, tto water ta Miami at TIle acre std aMttoat work .IP1ss W 'Pally) meal 'a ncktral .TMda. at Jufcm .by ) .".LaBMa/MtouL.: Address, O. W.CONNOR Proprkter .
.w low ,, "v S .
{ aBtdrUtoad a avmter lit cMUroai I. Jyar.tto totaatod orsaatot of ef tile hop' 514 aatartalaadtb tag aO tab at Joy tkra' k ito kaflrooav 1lIth'CN MOVINQ IH1O' / ':, :& uac. fJotWe -"
latorday te.a Dip to Boldlar Kay. eft tto pmbytortaa ekarek prd444arUg ) (f sa.ata taat .a ncatorIrl ttoy Kara a dlaaar la tto ftrifram'to j -
TMf III MtW MtADQUABTPta
toard tto fait yaekt Ixmtoa.Mr. tto toll aa4.etona.aadklkltod tt .% dlaaar 1 besot at tto paUMBalauratrtokj Mm tt Ctaawaod, Mraad / '
;; < wits toa .ttk Its p'rg kto' skid Ma orsaatot 'Maa TIle, ,t* ig room 'Mra.. Dwlrtt ktntonaad..MtoaUkWya I :.r..' Slaw :;;baay1BMrtas the NEW YORKERS MAD{ ; \>
"TaapdoMBy; food'teaawra.. aad totak welt waalapproprtotaty; daeoratod ta [read' KIM' XutCaaioaMr QOOO PIN 'CATCHrrraai l :
... UtUa .rr fir ta trtrd'oa tto : .... vto tto aU toa4oartara oa.Araaa* O topravuaat' .
:*lctoraa t.lk. MM by otora aad. of***, ,''' oryiktoftaa4ad la A tvtoc w a J
sew toma
stet.
." 'w baHetst ia an aorta of ...... road ot .at*. \ 7PoDowtag to raadad .M ot tile EMI* aced of tto Mated at ....,. taMvf dkyttocttyofoa.ika-tot '' TkandaTa Day : -

1 tortatto iimajjja'pNas
'. akadM)||.wr "aatorUto4, by rats. war.* prtatod ta Q.... tot.Ttora > pat Ire to attartaU kla rmu [..,..'"- domidtod ta tto aaato by .... of tto mass tto Banatonaat ,
'
.... ,Jtofr ftototaa tats at. ttota I were are apadal.tarlUttoaa aad Mr. Bovard. war la yrabably tile tto tad ot tto .......-VTkto tolldtac. let OaBaa ...... )IF. aced Mra M. i
.... rt..st'at'M41.r: Kay. aced i Aattom tX Ttoa .......1.LaC. .-.byototou. M aii for ape, ..... aaek saaatot saM arator mJnv'to tto cartwarid. > lbopt. oemptotada to, probably ..., at Sew Tart did Las 1 ..-:; .
-< < yarttom'at ttotr Use Moat ..- .,Mra J. r. &.....- tto toaaa Mat r....... to aaaaUr > Mds ..... rary,taterwtku tto faaat Ira aapartaoat. traatarata 1Iag ta tto wag ataa4 Ne.lag law
: .. tto,toy. I w. .Mr. B ,. Oaiamna. wttk aaarlatta. Ids or karaatf a last ot ..... talk tram purses atinrlaaaaa) .toaTaaaaa tko-atota. aad.aa' eraaaMateradtt '" .... apaoteoaa ef tto gap Cards' '
4mwd< .. aM toad: itt tto ywrnfvrMpto Mr. Uaada ........ beta ...- aad|Me. aad Mra TrmJtt .....arary. bv tap akoaU to toaOW to tto dty. } trlto takakluat at vtto Mafia Post
1 s lad vtoa 'tto, .iaaar war Party. Mn.: Ctoa W. BO, lit.aut ass Jss1 aa why tto affair was arraacad was to tto'vaur..aad' Ant .aid S.lb raata NiL ape ....... aaiaa. atkr '-* V

: 'vbtottodld Ka part .Aftar JaMr.1 BatIk for. ttolr apaetal aatartate.ataaL w'wsra.rd.. FEW SICK ra THE : tokv'a Shy .tear ..... atofawek i t. '_ '
K,tto MIlt at,tto loot i oiU aatartotoad X. Bopraaa ioto-"Rr of-Bdkto. : KXTKNtMN HOSPITAL leek wktok pat a. .a aieawi
kto taaato bare ....,. mt. ...* ky Adama Mn Jabs.W. Oraua. Tto _.' tat M foOowa: DaaCrOaaaan ,LAID TO HUT .lilt tor Btorty tat a'nisi aarato
*.attor; I.,. MaaMr aaly kja.kmar. IIato.bd. I std waf'". sraaai tarlta.Broltod -' lutkaask ttora ;*af.Urea tree .... tto aidiUaea ., Mm BV :;!One Cent >"
alai trto "_ '" aad a Ka wEarfk-: Cal; MR Oaw aq Etta; Y....' OraaOatoaa. Mares aMaaiblad. U tto r.* axtaaatoa ta tto kegs to 1Iw. t'"'
v Vr.Wlton toa k torn aambar- at T..C. Ua. ". .'oDraa} awaat __ Ua. doa., 11} Btotayaa Arwaa, to >ay remarkably food,'aa '&WI'.u.a.I kfto Ifr: ... MeW'DIfdy
.1
MN'; to Mtoml vtoai to aatowary > ,1... Bdo-nnta Tordara OaaT .,alt aaadwkkaa. talk .... SMfcBa lark trtbato ,of rN 'a reeoee& ( fMt. that ttora ara aaly atoatratoaraat ...... ........ ... ailsktaoa ,.... 'j .
,",\>. '>toaaaatJy dvrtac kto Ttoft (from CreetJoa-Ba1b.; Mtoa B9aaor ktyto; Bout Hto at prtaM b*.tfra to Ito tote Mra'Addto. JU Ooatea. 4t ',.aIIata.'w .std lbws asm Africa,... ..... a vary rara fek tattoa I
.k.ra aadt.yaar.'taktoc tkam, a C. Party.' Cock;'ft'aUw taBpiaa DaMpI; wire at W. a Crag ip to tile rallraad toapttalawtatala4 _...*. Tkta awa doM web a Each
.. .. At oaMkbty the bas sad l&kt rod aa4 Ba*. sty bad tt act
taw at a ttM. to tto aMa ftporta I. OoatraR, Boto 'Gal'IDXrI.' k H .. Maid giwrnpcpfar griaaliwara tora tar to parpaaa oftraattag
ta dlaaar at tto taint has or to P, M R..... .. ta Moari ,Trba".browaad 'rrr ibd wtlk haP atklafg Ito slat aadtatai! 4 her bias far tto aia.ltoat ataaoarartac F
..- ],*. lbs to Coldtor *- .>waac pots; touaca.aad ..a- latch Tto mad wm 'MftI7...*.. to OTUaaoa ...,..a. Tkto to sTay at tto ........ IIt..A teu.PwpaaoaaM
< a.a rrrar. PART ITto
ruts, mayaaaataa: Raga paHtac. rod by tto a.... dagtag BTaagaBd. dddd taeraaaa aa fto koaottal Blckt ate rt bliss swag
? Kfy aad.to all lyawa otota of fMt.M'bs'eslIns Ztoasktor ot Jalna* by Job wuty Ate? trapped. trapafnltwttk Broad Ctoater P. Harrta. SorrUw > at ttawa ta tile paot toa lieu lazed tto tabs ta lbs tow.r hey.TPRFECJ. I

.r lava Jar BvU gUta r.-.vtO .-Mr., X P."Kra rkakark pto: .paid ky aoag. '"City teamStwaa to tu gn.M'eapdtp' to .nommodato I
tt1dna. .ad.btbltia It toHto -.r. aepraaa' ; Mr*.jToka W. Onto*, .....ehrrJ'r.UN., Mr. Desalt feltowad kr acrlvtar raadlM .apes asd1511trstawt| \IITII'
J
.'M4M.wtd b> tbs.7l ; aopraaa; IIr.." E. Salt oar Mr.. male; aaaartol aatatoa] aad aaaaoBac n..rb., Dr. W.K. .1 H[ [ I
Mr B. WAY
MO** Batardar sass Oust T. CoaWla", torttoa I ...... ''nI1IIaaot Suatoa. aaator at tto hint JIIa*- !ua.wORK OP *lBXDfJDarmg : [ !
+*te Ttoaa. Maatara. Bottoad aad Oat Mmbr. ot Ctora aT Mra tilt ... .. ,
er ; 'Tto tdtowtaf wan gaad* of Mr.aad ckareb. big a .w. Mlavad ?
t'-:.,Ie ,aac .NM'a .-. Saw ,... MaDar. Mtoa Batoa KMb. MlmYtrgtota. Nat Trafttr Mr. aad Mra. L by ."J'Me to fa*.", a ...* tto Uat ..,.aya tile palls BOOKMOKIMlMI.II( ( )
e4 lRtr N1s rRa. OaBa aa4 Saved ....... .AW WM Mattlt tm Jawesnpa"lawd S
craft Sad Joa Mart T. Daatola. MB aad ..... A. C. Bad. sth by tto Aftorvktek a. _
'r rastaaa sty Dorotky Badn..Doratky Ctoaa,. Mto Jalto. M. Carat Mto tit.'J. Jac..... i. D. .....*. Mra err Marls aaMad>tkraa ktortacto ; (k. art 4totoUea: orlmaa. so. Scores of FlorIda OUieni
Oaaa aad kto M.ar.Ota Loot W. ..,..,...,Mto Bra Bktoktor R. K BaragaAMra BowaayMlMMarsarwt lie'a tato tto to took a* .{tad are ta maay ,..,.. tto andpatttag \
!w...-wb. pksv.. Ns IIUJe a1I aad Mtoa JCeRIerKr. Wkiteamk Haw*. aad ...... I. K.MaOoaaM. tto aaaeatal al..,... '. to **atk at two -'-. tto Hare Learned
-,- .. OUMpto-Kato. Jet; .. L, Bow*. II... A.katoay. r Eat %ta at rytklaa aad eu,.... pnpetl t.Praak T....... wto. rodo > ,

: Looaard Albary. MA W.: B.< Bdtwaaa. ... ... Mra ..1.... H. Ta. Ian V... fanaad d abla Baa tr atto ** MiLaara atraat. ta ,Wad Tarn* -
:pr, A IOCD'1T' Mn Oasis BtowaAlto taI Mr sal tI... Balpa, Boata W.BTfeatt. kotoaaat to tto ...... tkraagk ... B* far,L ao struMs have less ,
:;. y 1IJU) -Mra. Ckartoa ,W. BO., Mra .,.,.. L abst* Kr. aadMra kick tto aaqbaaiiia toadarty bars ..*. .&IIe polls .....u.c tkat Ya. ,.... to oaiy *a* way' to asp: .L), /

I' Jabs W. Orakam. Mrtv East Par*. B. A. Y..... Mr. **4 lira ill tto tody ,avy.' Tto salty' war aaaa twaar. bat warraate lit Has B use war .rmtoekaeto.. '. ?I 10 P. IletAatoiobile ;
e1M'-.a.Mis. at 6eW: aMa IDa t* P. Bckatt. Mtoi s... Joyaar CkaBy. Mr. ell Mra. J. K. Agaatod.a.JDaaa Pi toetoi., Oa* at tto bas toloaglag Tto pats way a .. oar ass HaVA ., : .
; lb swlaly'wen cata at MtoaW LBL B***-Mrj Jaw T. ........ .Maf. : Jama Tapoto. 'Mr. *MMrtTj. c.a.0etII'-h. toYaM. was'cneIJ'. .- ..,.. .. .
-. Oab y Mandy attaraaoa. at Tt OmaMa.Mr.. Earl BmUk B. Ctoa. Mm WV P. Xaal.Mekard in. aar Taltoka****. Pta. Bto p- ant Wan kd.g pad to death. tttmoatk kad kaek NN/. aW kktem.NostoettCartaary.tfoaataafa.tow. "
'ate .......<.f Mto Albs *....Ifie. t Kaat WS1 WItlde. Mr.; aad cam.a Ckrtotlaa at atoat 0. .ag.d oat badly ......... aaddtor. ) :

;....... ..rhea to .... Dec.rr.. PLtAuD WITH THE tar* Praak ...--. Mr. aad Mra. W. II pure aad Jdaod ,tto Bapttdefcarck ewsts. ot ant tartar b. DOM* sway Pets.ar* eMs, far at $$475 ,
Vy....... aad .'ctottad -& E.C. K. Mataaa. ,L Btftoaa. J. Craaky. I at Tkomatrin Oa WM mairto4 tog .Ttotkto. A Moat kad pat -aato KUaay* 'oaty.B .< '
-fM .n..>t.-- u (to* toart., ....&.I f. 5....BY...' KXTKNkMONAataac' I. A. YtaDorai Juts ..... WOBam, to ... 0. Oaatea at TkomaMfll .c to ,aat..ra .. Itu. Ttootkor & LamM. dgarmakar. Brto. a*,
> ..ft..r tto tva Mae ..aaktoeta no _, tto arrtTato ito Moa- ....a aad q B. Ortffltka.PftipCMOft May ill Ufa Bk. Brad a' laid bone WM foaad'aaar tk daad mi Aaktoy ,,..,.... ,." Tta, 1
i"'s v v .... \er au.dDa.. M ': fal CkrtaUaa, Its" WM a Meld art with It* torn atrtag eat TIle aytf. n aoai Doaaft Kltfaay PH'I .
'
2"1t' .tiaA.aato w.n ..r.si.tr task Uat sIght waa'! a arty at pro- *. W. MALL ails aad a tortag,..o.; a bad ton WM ta afk coaattloa ttotttiriimry aad toy tad m* of fcackaeto aad4togr4r 4. .
-.w. ....... e e aasM Ratfab -'aad waiPtorUa ... wwIssasbets i ( NOW AN [BDrTOM'I. trtoad aM goad ........ alt f lot war to km It to relieve hast of tto ktdMya Two'ortkTM D.Dwrd rtady to Vitt. .......;
haaIstlal spedatye'ee I IAi
f... kadrMat"wra /IsStpr t wbleb. WM toaattfaUy wNe55d sad rlag. Yates WM oa a tr... '
t. pals IdM __ tits w aeeaaat *t tto )s)5 ..*s.. jtria. ;.wkaato. aoB4 raktorOraa.
1M 511 4 1M 1 s
great
ropy of sad ... ot taped -,. tto fcaartfdt ..,.- I Itor (d with esters aakaowa <_..aa4eaaaa M '
Isay15111wrwM.apawart'
r,I t" .... 'Mtoa Cm Mar "bi&. :Tto PMtJ'11ft Be- ...|Alabama I Bctoat sal Pana.. a family aad ot his latest ..'grnttomme PIa tar.aa.arai f ya Tar .... aatokVaMtlt ..,.. A1raa' Ia4': .
.., ,",> r. Uttto Mayaard. Mrav C. toad ta p4.tto ....... yaekt ... taaiaal pakltolod ky .tto date sad one poeafd kdwaia kto ..... M4 ttoo his: too kMaay-war ta a raa tkto ........ Psn1wyrruw.Ri .
"*n. yn. maam W. Ckartoa. aria attor.a alert May at ttoBormadM ta tto ..(.List of agrteattar toatoaa 5155! ta MOM WM kai*-ill i. *a.daar aa fay tod tto trad WM dator vary tod aoadUtoa, dark ta odor ltd ta fraito<. W. P.Cadats.

rr% a IM. Baadara. Mtaa LtStoa M* **m* to Kalsktl Kaywkar raedraaVi Piutiaaat- W. W. aa*. w* kaow wo duo ass (to* d sL __' ko wet to lid w V aHowod to Mail world ..... fII ..... f art ,Pans- PlotMa.
they koHd tto rakv sad gala, fir Owe caaadk ky aad bya' ,
rite Mw Uat'TaoMay fawad Ibis
lila. HaL formntriat DIe dty. Vat sew 1M.q *t Jail: I trtod rartoM
tads Cto aad mad tto gtartoa marwidaa visa waton
-t ri Mwlas.. i raa trip prtadpal at aao'at tto Bute CaVtot todag from ass yard. Ba awda a .rMMdto*. shag wkat -.
orar tto xtoadoa M far M Mtoajl mot ta.toy. ass-war .a
r' sad bath I toeaod I* have ,parted, '''W'IdI..1. r, ttorwrsk aaarck. at :tka adskbor Bto gaOoM at madtote aa4 I abs R e'Se Jfana
agate.Ttoy p.b3taUsa.wlkh
ii1triri PRr1ewk edWe at "'. totatorwdag bead bat 515' hues of tto mtadagaakaato pat M.atadara.. tot aotktog .."..* .
.. nHUU3> 'TO TAMPA lad a ddUktfat trtpa4ato > aad ;taatraevMB toara., tTto .. WM woaad. H. ttoa was a< .N vd I got' Doaa'KldaoyMB

#*.- tt ssd wuwt at w sse.r III = ( toadar earl to tto add* aaar tto Craetor Com spa flu ads at Mad ofdlrodtoM '
aria Mss tto
t __. ttoa4 vhs ass his ( dijialnai aadortaktag.i : ....... .. .
,j lethal r Wtora lave ... bad tto kaart.1' WJ' wbsre they ware ..; sM'arg QA8 Ms dtag M
'. law raw to taU atom .f'rM hey,_ that yaekt tor aadwtB ..... De tidier ta wire-Wr
; aco 54 Ia1Mp" hwWUabard .. to pradJeany a dytasuadlUua. ttoy oarad, B* ta a rwr
Tto bard a* bard to apse .
rvnvb .f tto. Holy ,Wawa kaa aneiii oa a tar of tto Wad .. welds B* alt tto .*t.ar fatockawtac .... 4 :pThred Terrier 2 2r.
Wa aunt tea sail ass .
{ has5 traaatarrad to tto aartok. at isdlss Wan nnraIaC....... tow pas 'rich'' ,... .JUt., l'' ttorafcy to oktata *.oat. i iwblek cIae Portaaia, ky aB ,..... Pure Me ". 2S

-. ,Tire. net mad kad ...wM party ara Ole Ylaeoaat aad Tla.Pannaaaat. fG& 1 atatbi Ie .,..... et elate Dead keel MM ,w*. tor laW ...... toad .toto 0 dtoevrorrf PtMMr-ynbam.. 1. Bi *', Ks..t -
we i ........ tora.kto U.. MMras ,soar NtN aad Mra .... 'B.rtsby ... sad PuI fill I.Puss Q.ee. ta tto paaoardfcr***'* .mbraot Ole sadtr OOML H5 .... set w.i **. tote ...... far a* Caa4 I'
.t'ea. .. taw e- R. -.. --. CV B. Maw _4 asset: ............ "',D7 ....,., ''W1II be tlrtMa hewer. ( Mwld it. .... "
,:,*.. '*- ....% Mai M. to'kto.ar*, "ace'. "'f Han% ''B. arsgbs sad I?. a; |tin BAXXBKBoto 181 we .,..t11 bw ati''se, :=: a ....,;:.J'badacttoaj -- "'-e es. .fl.w s-er1 .Venal 1aaIr, ltoS...% JIll

w d 1r1ea7x.1 ,1Le.. ...... >rs, -- w. G. d -TaaJa Tlla I tabs se sDwI -

..
f
.. .
"" J,. .
-, '- '1 "
A '" ,.
}
f' I '" ".. .
.
R ., r'4i. .J: .'. e '- 4 4J
.," -I., ': '. :;. .: ... :. .. > .'J'
-
_
'
...... Lt'.i. "-'- '
l"lT' :.. : ,_,,.,.-. .- ,...., -. .. """ :'"", .,.:.",.> ./<, -. ', .:" .. ... .
PAS 9ft.. .,..,. .. $ ,-,. i" J- ..,.- .....,


I reaeoa. tare ta anaiBlktaf taa: ..>' .

? Miller and Pope A AoANPI1L SEAT 111DM' OF' tag- aa ta BOIL a fv LAND vka.DRODCCTBTto '' .


ON WHISKEY JUGS tas.', MS MBIEarara ta prtadpU Ue grovtaf tadaatry et trait ta aM tkta via awtea AnnouncementsAaoBOBttts "
In'Political Political
I ten vrUk-w. aor tk* MlQeIlli..*
'
ee. TOMUM taw its I otaata

I' rip tot ttor ar*.tart* aiatlttefat
.
Arena ---- 11 I II sat Tg takla XT***.* -wet a* t .

V. Van Cu Eita...Cittsia..IL. I II A well aM SIdaaWt tn.I >UaL tta-p seta. toaaa.Tk* ptaattag aatoaa.ak AaoBOBttts iBfcr,t& beatta*; wffl be buried it fte rite of fan (Mmwffl
D&d" "

yfau'Ct. Wm) Vat /t5fTST1ea it I -flat .Ifttt Lnt 1llawI Moa to Ji.awry.:tats Utk.freat aM Oeteker tk* wk1 tk;* ant tk* 'Id. "" .IRs. .t be .hurled mka. :>.M fir_ .*?**.

es.Tb. I Tit.Jmttl Cmaiaala ....BMata are. wet tiara treat Its "' .. \
Former.For Clerk Criminal ".5. Xiv Roust .WayK i f teeter aatn alai. altkoagk tkor topwettotOy -

:t ;- IIIe a* dlCftoae ta tk* 1.pr.it.le45&lae trot aa. .L.trtwlt itetHettDMi...:

Court; Latter For Snp'tRegW S _, ....M. MM. .., to pUatM *r tog ... ..
.. ru, rk. I. nit r De er .. ty aM iiajiutfaCy, slew the .
i tt ,$ il (Free* kda,.. Deny) otekk catkorod sat **y ta tM. tk aa'Tegotaktea :T* rte De oortta Ttra .t DM sNM .......... St DMe tawy I ... .1 pit lit aft doaaoraa ta tt. ssniag i

j. D" am veal tt* Bttto, kreva tog : }....... atoralag at atoar tea are vkkk tees aoaaOy trW ba treat Ctoaatyt M bees wrwd a ........ sr prtotartea Marotg i iaa ..,. tan 7srt 1
ar
Yale *
... brag vktekey aM sites. BoeUa tree path OBtteM*-f:vffl to a MMldot* tOee eC amt.: at sold-1 SUi ore Meaty: tnataiaaluoii ta rtorktaperiana
.- its sacs *t Tkfttinnrga sad ackoarm > O'clock.. lira Joss ,Nol' paaeod Uottor sad spoil *f a Wad ** for tk* tto* *t Bpr.eetairi*. at .... ten deer er .... saes ......., ravens as twlhr RaarW ..

.... to tto deoart ...... at Oorgte. tat* Lift fearaal. aAir a. nagwtagmoeoo aut. Fr It* w 1Pft'S... pta* tk* *..... Prtaury Naa s. I atptedtM ... ts1 'v.1a. its daft at that afDe aadIt ,

..,. tk* ......... rlv*. *f trrml yar aafertag lice Mali: vkkk. are 8It kUy tuba Baa to a* was aad to a* teter TBOL'L nTD.I terud v.i twit. after tk* attoroatet
ta aaockftr.part of tka Matroprlaanwara tk* pn M. Md la Oil *e.ttoa veil **t U 1 *JB let4. I win rBtioaatto lbs aOr* atatrtat ... xl.* vrarrportJoa
the auoaetseat at Mr.M. Tto Boattora Tipraa Cootpaayaai .,. reeky. nil rock to a peeeBar, .oral tk*-toet lit By akinty. every auaaM
TAX fT at l.wise
r : FOR COLLBCTOX ; tt ..... My pate
bused ,aa ardor to sect et tk*
Mr Nolle ;-vac a veena vkoa Matalatag a pest deal tatrt M tk aM
1nDSuI Pop vto atU tka .. tomaUoa. tTfry Meaty .... .
wit ta raw lee
: Ito i kiss
OBI
ea.paars omen ta lbs *oatryklkltlag PaajotratU Tatar aat Dad
p if eUay rtr tor tut'Mwlt I* ash food. M Tldeod py tt* SMs. I Boltolttac *' J
,did<< ...' a .ocrau at Data Ooaaty tto agMU bee r'MIhtaa tobUd kytkoM vk. bow'tor. tot ot act pteat ltd ta vast place rage aMtker Mppwt BMpMttaOy I.... : y tike tkta ...*. at aineaiiaa toyoa _14 ........... uc ......'' ..

..tit tto fortkoMaiat ''priawrr. to Jigs tor ohtpaoMt Tk* Hr beea6i MT W. tie toM ,a stud OM to I trait UM* ar*.to to see! Mat ,Twa 0. L tkat I via. to a aaaclitato torrrtictloa tr send. tkrexkat tto eaatyTHOMABMBirBB ,

tto aat CUt to sac nettr tka .# effective tootorrov (.....,) tr Matri tkroBctoet aM Ik* wwW :tag Urtflfly tkMgk aJperaaUjj stall GEO..' .9LXiroot to tka sties at tax solve v

adaHtoa tar'tb"omes el aapanlaorMr. .i' TIlt ....... of tk* order dos.qpt totter *r kartag Brd tars a* tag '..a s411 plat ot roakj tolagW tor. u its aoaitac'prtBMwIea, I vfflapanetaM Etaaaigtatl.I ,lartda ., :
.*.. that tt* butters Kmraaowpoay : cut 1'X 1CIXm sal veto I mafia. aM .
wtBg tore ky,an tloaeo, aad re* a POTM fcoBrMok *tre tar* KOt' COCXTT ,
IIt to* Jolaod the AatMoJooa vrd ey ap people tor toBBtettorly a. ,icon .ot the teM ar.* oaihtod I ....., .......*my aaa414aer tat give arr ton eCana s tk* Perk e( COMMIBSIOKBX
""-c Ibp.,11, roaec'aua at aktBtf i Lags Mt It ta splalad laotead Iff*. >< a. ......* It aM drtV aavt MVteaaaM ike Idle at eaaatp ,.... .t Da** tax eottaetar tt chew M tk* adee.JTBOMAI I krky ......* mjtttt a eaadldat ,

ta'mea ".-..'U tkoroafk ta tbwort ebb It vaa. an kreagkt Nat ky rUkaateM ,f.E : Pea tk* ?xtottor ef,, a troll ,vkat 'voald app..r. a Oa aty. aakject to tka iam-BaraUi put J. HAM1B.: far tk* Tkirc District *f DadVCoaaty. '
........ It to atated ltd aaajeet to tto aeUoa et tk* ",
I aaprotatelag cove Tka traits ..arr to to toU M.r Utk.JDHX .
.
ckDdTM
aM proailata4to kMp tto rcltradoa > tor ef<< ky A tornfrr vent .
ota PreaiMdoa eaot its spsa..iW tatAMLDRl deOrttls pu1as* AF.
C. Pot
ckteflr graprtratt. *r- CDmITT fcitoot.1WP'P.I :: .
lav aM sunup tine sea ,.laC aD etftrfated are (
d toeka Mteorrftag to .
L
.
toM tOMrxta.a tto Ira day OUTBaX
try MrrlT* tit CII tit tim&r. aai'a ptaMppteo. mane' vacawaM r kaioti joanaae mj aaadidey
.
vttk alt poaatbto tOgtnM aM cara. of, I.....,. tt* * ...., tour Job Ik RouutCUt.' ef ppsrL ** to tk* eves lit Ooaaty .
prior ten 4atfaa Arvohrtaa QCIa 10.4.4 Ion.u. Jag kklpiacat __ kolag ladlg- ..... aa a ... "PI' coarn CotaStOtl ar .
'b ceps, ,* X pH'' -mat. *fJMdterd. r M MTMtr BtMTtotaaleat at Paklte b ru .
r ten tataty aywTtaar at raflatrailaa. treat MtaU tk* BU'e. nt, wpwtett : ;pud J.. J.,, Boaemnut *ftkittoaooc best.g..oab7.. they tbzM aaaUate far tto 'aOa at Comaty where to tt* aoitea *f tta appieoiafrdf 1 beW ........ a,...at' -=
,. tense Ck,ttoMnga ad .J tkrer ...... Par tk* tea dtetrtot *t Dad
to
Qrta !Dad
1 H. Dale MIIW. *. tk* 'two tomer wag Peat tttte *r a. atUrtioa. Jade Coaatr. eakkMt DtpmaBaaaa fJfk ( ftfY* "
> Mr. K. Dale. abet alaa aaaoaoMkU \1Dt. 11 tor todald'vkra tk* wd ... IrMa vUl roojalr treat' tkr** >. XT* its Paiecraaa. prtaartea.A .' .." .It L BALL aaettet to Ik*aetloa at. U* ...- .-.,."*...
to
WIa.ea" Tart aVp...aU !*u1 ....It. :/B. HXTSSL. prtatary.
can 14acr toddy <*r taatocdoaaa .IM tor kaataad. Mr. JABOT Xokto.Mr.aMEMre. Jan after ptaattag to prodan : TDBXOLCOCXTT '
\ dark -et tto erlmlaal eoart ..te.eOrL .... lit SsrW awek eon L.ce I J Kokte vr* a.rrwanal ....roMBktlag tk* ease aMPtoMpploa FOR.TAX Off r IOcBL
red clatau tot ....,.. ban puorT1 lion aid 'eM ,MM.Ire vkkL pow oa ,a pba4 FOB COT a.DX : I tents .
J'9&
MMaa COktMIMKMBtt'Ta
mjmlt a
'Mr. tXtDer la too vcD kao t to tat* Qe eIIeet at tto covraar la actrcan free lavataab o Ca Ib Jars ago wkkk ar* propagated ky oetttag *np* beret aaaoaaca .rootf a eaadl. oaadldat* for Ole eCae ef tax a* .
AeW bit odi Uca ar eomateak Bato .aT a aIM TkKk 4ii'wt look rat .Mck tats Mr.'Nabto ku ar Peeks beer trait ta. **kJM4itk data, for tk* e fae* *f dent elite ot DMte Covatr. seeret 'ik* Dte oertU *f Daa Cw mtrt

*. Jest sea r frost fa9W&1llt toot treat a'kaatam. itaite.J. Ta ton wtU *to J.L' McDouOdwr Lss. after ptaattag. U ttta taeItoos dreett -.. Mkjaet to tt* sID lit Mtloa ,*t Ik. JMJoirtU aakjwt prlaaartaa to tt* I ,tor*w aaaeaaaa my' *...*.... ,
a to aack a'e sd dada. ttoa4Ict then tto d*.e.r>to, M :atpiaootd ta tk* 15.55. a ateaiDer er tk*
ka wa'tkraeskea tka coaatr. H* UonpHiBt pat cop |. ,Co.. .. 7r ,
i aM ca.rf' U t aM Jaltkral vaa atat fortk. At tint It ... cktMrvf kliMtmc,tkl* mmlom.UatwC tolag,,.a* aioaaolty tor.. protoettoa htal L.oeniW 4 prtarj. Orn, Pla watt aoantaataaera.' nktaet.totk .. .
to ate at Mt Yank lot bet tortka B. ,O.nai n'TI avdoa *C 4k* tkM dtetnot ..*.1 r
to
10. ..., traat. aM U ttorafora a to. { war .M stored at lbs treat veld. M ttor nee .reed
Bttoa taa to %, eoatlaaat. ,ta ten ... ....... fag war gives a p n >CII"its Ray NuN UU wr at stoat poser ante. vktekito tk* FOR TA3tTtorakr n >M aA tk* export at aa 'a
ems ka aaw koUa' Mist NJIftt aa4 the order. 4U Mto pug at ':*> a.4 t:.. (TdocX v/tto MI of ........ ranker aortk4 Ttortr CUBOC cat cV Tt COIIt'I'I AJf/S Meadn. 1 tor* sdest'r.l'to *HT* .:
11I'a: afle 10M lato at et,_tp .....,. tka 1m .r.5. of tor soil sad OUafUntoom tea .. Isdn tkoaatM pats t* bray iaaaaaa ayes aa a *aaIdato sansei a,.51s calf :tWlpotpl* trreepeeUra *t taettaaetaMleeedoaal ,

.bas na.rear, tot ta tkla Oa* tokaa rot clasp 7an atoru bee bra Its tUMral vin to tolat 4.0'etoek.tto tk* aer*. aM tt* Ode kratgtlta ttoalgkktrkooed tar tk* die at Oark at DIe /w far the aloe at Tax Aanamat dtgiriaoja aM ta tk* '
,
J Ckcreesalf....'aadaractorOr' Mass a... kr rrokJWUoa toreaf to pre pan totrn an ktr ... A. F.UM. et treat M ojaate a Cbtatt Caen at Dad Crab aik Dad 0IaI7.wbJed to Ole aUoaof :.,..t III.a... y.. BMW .
the stlp.st,1 Jaga) tato aMOaaa )*at Wits 11 .. (. pttaarbt tka tlianajiua PrtaMry at May nM ...... oat t .. act for tk*
hoWl ka 4a Mat doses .
.e4 kla akSttr to MrjOM A. M.a Mr. J rrfUMrttoa. tor BM Bpoatek, 11ptee aft /as s X tk. I .
vkara pate ester tt decreed. ,T.. W. JLUEJr aai ptadaM to a* asa e.. too .Irwy *t tk* seat ta t.aerat >
tto crtodaal coart Xi.Jobs
f :m..1[aterk. at )lr. C. U Xaaal. lor Porto tueo. Tto praatagaat .. art '
tajaeartag( ra-alaeOoa ka oaks aa tto orract dealt krka Men 0. A. M 1- atfiUte wHay .fMttoa.ar aM tk* tkM'dtotrtat ta paviftorMy
M Mr. pain
.,, B. B 51117. sad tratttag dspesdLpos tt* tatorwi -
I FOB OJTJtX CBDmULII. COIStt aM II otaetMI llatt. -
..v at tto ttato. tot aO kkra toaaaaTafflac. ; var ass "',
.art sale eta ka rtcktfaar ierusa KUaom. tto raMnl veal to taa ... eat ladgaMat exereteod ta GIlt -
.Lad ibis krplUtof ,.dsI..risen darts :
eaty to tk toot
Be somas ...... for tMteettoa to tt* sass lit Ctork .c m? )MrOI
Its ta trait treat
Bate la navMAflOH Ill
w a tomtat .dtr. aocvtag per t> *,
.CAHDIDATES tto aaaM f'l91L Tka VtUa tat at Ole plaata ta theta limas .f tt* Crtottaa Cent lit Boeord ofDM \ IT. IJ.Ot y Alllq
,4 ) Pen )at Ua best tan t la toU r-r.' \e Brat year. tPOPOLAB Ciao oaktaot to tt* MUte attto TAX oeu.acoroa I
old aa4 la taeecaUaialaea. DoaieereUo prtatarr.OUUM1I I : ........ "
rat atorr. a HA* ,AOTOMOBtUI KDCARJUAQM .,. mttr.z i pjyookT a oaa
k, FOR GOVERNOR. at"tarmttara la a*.ay aa aatoaaa4 '. DBJTESCeeoaaat : D.U.II III1I.a.I I dilate for tt eras *t tax ..u..'.,
'. ..... Ita vaaatac vffl Bet to II NCLL'DZDITAT, B5ItJ t ttotortlUg T. tto PeaMararta Taterat .f Dad Coaaty. eaktaot ka tk* "tia
-.t Orev autea
vttkoat a altk.
,,-- 1 L. ... { i at 1U ftAaUmm.. I I (rroai*. KaUaTa; DQT.I I aIM Cars U aUteot L..' Ta eta Paaoaratla Wtota a* ... OaKatlaa tuRf Tars afiiiiurtu aa CKy.tk Tax* AeMeeor tnjuaaHOltyat aM ; ,
: # The layaaaak kraaak aOaa Peat .
M' Ctty. ariteir Utd River IrDss ta bob Wea that 1 Oft
tile
omepoMat of ttoNeva. mot to ataetoi to aa plat aa axtoitkr ] .... 'Oai4<< KaUw oacta4W bet : Drrfla Paaek Bowl. 114 aDs to a aaadldato tor ascends ta tkaaCaea .. aft*.at aad prnailalM.. I tatatalrtomaaea eUanC rot CIO rDLII. ''Jft1I18I'IIIO' .

see ot vrtBaf traa) TaBa*'1 lie order at aaeta ta Maeoa.Atiaata. rty mt
bus.flats." potttka aM atkar clad to* a, ft'.ttoafunooa: to was lgels stM pates. I aces: tt* 45.estls .prraryEsrIsi tk* D..until Prla. far tk I bent ..k..es.q> .Oat
.1 101M........... tailtUaal ten *17. aa4 ta ,tbs.vwlac tea twpnl dlrat ....... et*.. PaJai .f1 ask. .,.... salsa at Caaatr Taa y la-* pe- I eve s ........ ter.-..... she
.song e&te tktajx aaya: ,j mew SW-. feint en _-- w ( aa Mwa, toCk et vklek' vm aa* nM for toartag. fi uOi;Per-. ....wif55w w ...... /Aksax 1' JA>1119XCfR '*Caea *t <.XaetaM> far ta* ktaa
f -o.e.I.De 5.aadates liar 0Dfw- $avaaaak: Ba tkal aa tt ...,. ttoaaattor larstfr.tteaArf. Ida Matte Mlfeia riser bo a Ua. i iBOTXLBDf NMdo.r5p1nd.Mm. 1151stls .. db.yist. aaktaai to IW .. at Ik*
ar ta the Boa. Jots K. C. Btocktca. .t vklaterteAaa Jags raaatva WMlac, ruat It.. till toW MIAMI alto west1,.i5 Mod fII ," CD6)'T TR2AIIJmN sew at tk* slog JItaM7J .' M

:JiiliaiTflla.vk rbb'slot yaar at tka Sataaaak aav. la tot hat Pock, vtora ato vffl to .aa CuaOnes- The taa. The lbs bet Imwbwt t Ms adsFiw t.e Dscenfs Taw ........ vg taJa ajy ewe to la*

'... o..nor IIrDwarh eve ptrl. sty lad aa aaa.arW ,wIG,I DIe IIIe 5.torsL taJ& Part Daltaa Oralyeab Bat- to ben IeIles wart w to J Mbf Mel at mt atony. ""t
t .see ta r.ttt+.. .... at a* tve *ckIMttns awtor faeatrai la lbs Mam aa4 sour Are set Q$ ttik.tp a. ........ Ildl ca use eiesX r a .. JUDy.... .
lr a
*
BaS. Bayal Pale .* lbs aids
boa A d o..r"" Thar S .
........ w O.Tsnor. De recce La ..... ea.pllww dis:1: ej ads M -,
ant tslst .. ..
M .
Sartaa. ...et...
B. Brvvaa at Kar Waat.to Ot *or**. tato 4a aet PMa' 9C1zDI11O s v rtapaottaflr sic tk. aaapart at j roa J or PBAOAI 0mXMs.1o15 .... .. ......
iar,tv atr year are ........ ..... bet tile nest d n.Ie.c.tr' fs...... ,
to I
O Peat
ltd .*rgla sat Marck T'.Da. .2T4 paN I '-" May aaa.* atyatlf
: HiaU aa a aaa>
.
lbs a..o anew. w .cIIe M' 5.M dtls 1st ... tot
w
wow D.5.wtsb n w
atorpty tkat tt* **. s. dMato .
>Oa. Wtekrtot. *t Pats Ooraa' ,:tiei..W 'aipro pal l Florida Oattag Battortard.. Tte- Oaauar...t. tlalte Ire's .. J lSo lbaaa rI for rata *Oe* at Jwtte *t WPsi.e .
kta trataoai' trot" aayfi vffl beadle laar* peas* anted -- loco. IItotta 'T. h.! .r.. 7sa M tv.nery at O* laW dki t. ......
.
wars. toaka." 'drT-g***.". W oiaaitktagla w fisher ant w DIe pest stkt totka, sari*. lit... DaamraUaarbaarr.
tkrllsM flea !. toot ;w..' This vk* ties j ,.,. M '
*. M O'ne4. 1 '.I""IIW. _Bartac atadlid tav awtk
rm tvai.-paiduii.at rte tiapv. tatP'Tothe ...... ..._ -
.
alopoaai .... .,4 ceere*. lrdrtorrot olhdSi b. r "'- 'pat tv* ie'
trot
''aM Hockar.vkeaa .. year a tov
OewC Btooktatort
: lota It la expected ttat tilt .0.- Plenumj i Paa CaaatrtI leer s d X sMM.i U.wsi.117.
pas wasi that
tonai ar* Nod to eotn: ant l t Tk sC Raring it tkaee tv at kPPitaaaoa: to O* Dinner ...... I aai caaBaX to
adult .
taMe aa tt* fat vtB aaaa.a Mg toner a eaa4Uato teas 1 ... De ... Ia/tklN tt ate sues aM tf
vltk.at5pp.dtso.. lot ........... [work ..' kyIkoee Btato lit rterlda elected t praat.
...... ta tt* aaattor attoaa qS.r' aaa aly aparirlitil lit lbs pass d .. ...... lie a ultra .4 .
its .. .t ewspt AIG. aaTaafttal .***** .
AB .t a e eerL .
....... ._.. ffe15, sees te to.. plate paekagM;;re'''*'. .vktoT* vtaltoi tkta Marl to artlete I. at tk:.ckartor Dad... vase Comatr.at eaktatt'...au15sag'u to tto via ml ,R A..11UIL< I lit tt* d..
a ir bid Ier\attstbM. ....'Was ecUoa ,dartac tka taoatka at Deamjtor. toaaat-to O* Boyal Pkartaacyi awr/akMttoa. ._. rOat' COON It or-'W 1 .Biaojiatfaay.L.B.BAOJBT.

ata* .a* to BUM ...Bdttar BraaatHajetaat ./Juui1..I'ttnar7.lIS Node M May grra\ tkat tk* tS6lltit a..aAKa : ;

--. Pad(Ms.lt L t ...., ad '' (aad'Mar ...**T w'.ta to ta tk* Path lancet '''t**rporttea a >k tkertkyVW OM -IIF taaCWIcF"
*c IroMtror '
Dad
fllaoarot.T. r...n. rr. sw*- FOB xovricB' or
roKBSBsarT
:OBNAALBHXPTtoi il STATE NEWSBtortC I] pip at tk j Joe 3Kc. t Vtora.. ta tkuJaaaatry. Voids Pelt.-.ei ...... tk*..d day 47 eakteot to.tk* **ttaaia the THBiIW PI40X .,

TPOK; ATTOeWBT .aa *aajey' tk*-,ptaaaar* r 51 Marak, A..P.. XP J ta,awaraaae* to* DeaanaMa tetora M Dad O* .owalle ...... If as.Ins1 + to swan a7 iWlisp
iaM'iar Maray 6Mral to- > vttk a MeaatOoa paeeed at a ..*ttag } I kerokr aatMMf tayaatt M k' ***. M taetog to tt* eels. I WIll us. tk* ae *t Jaattea *t the Isis
...** Mr. fl...'tk* ..-t uses. I [.t eat Mot| tfa ta aUd-rtator-vtor* tt 1IF'.ardIIe aM atteeOaa mVMld et It. lilt dames ta tile a.sgI
'u.-r. lN'sd 1,1i.'Mstb4dens' M dUirtM ... ...... far rialieaoa ta tt* Pew M o.e.r.a. .
Itk
punt.'IM fie Baj Park' TraamaO.at taaiJififiii vffl avragi' ft.. I By ova ...... .
t.-..... Btato Baaator'' treat BtortC a 7. Preratt taM a tat 'annai kitaaaa' Daamker aM Maytbaa km toartkd at the aapttal ateettaoaM : mar. Bakjoet;to tt*.attoa at ttsoaMaratto L' ... selluhdcll CUI .it bss hp tli

4 rat --.bid ...* akt.i iuti age lit Batarday ripe vkkk. a* ***ktaaalated katag inoatt aM japitaiatajapply I anaary1.tteaftrt tt dlesa.4I wa4 tad attaaoaI ,
t* k* tr..ly aw.. ..kat to* totter aMtorlaBy ta xaktag.ktaa.told tai HaMaa -' taxis. k*' Mark). to tie Bea Majotaoa B hew .to* dvtMa. at tto atSea tow COCUTT' I L .. ...'a.nc..

to" aiallii. .*va to tka. aatetoe dare Nast a5. d DIe art penes aM VkatXaat. aM kQddl*.*** ar*..Ooreraor *t tt* sue at rtorlda.taWan I toraay ....... myaag aa a (err
.
.fib.ek..MenW'1be pain atta- obis ar s.an stir tan ID f .. lie ... aM aaav tiasa.. tkal aatoat a tk. tattavtaxMttartk aaat at atr .. .. ..... w the s. at tiiaaaiai at POaT JWTH3I! PtidI (
-
Wsa Osrat >ARs too.NKvaartPrteade ... one. eat e C bra .Btaorvk tbs fcr a place ta 0* aoBktry vtoa* wadst' to DIe 5.M sbail. w JAr P1gWMWI D.4. Caaair aakfaat to its aattoaI I bswlt .......oyaaV-s or..
'fit.the Drevarsf.MlshsUs. doe a.L use-MtM.et.d ta aarry ktor* ta a toad of pinks nainrt tM. Daeerwe pnaita5 dace w ........ to DIe dMd
tlri" frsR,W fsadot.Traa II tag tk* eeaaty vtr kM lye s.ssHirst BaM ta tk*pie**. Coat aM to aaa i totovtft. : ....-r 1/,1L aoCty teed*. *f tk* peMen esti rbe.re
... .. St (b o..non ....... neialloi ... .. tune laced kV kaaireda et tinaaaHiT J. BaUUP.PrMat.AtteoC kr.b7 sasi.p arN'e aawdktato whim to tk* vfll .d lie ;DSwsena.plsry .

.bwllsa to 1M!. ,JaI&-, IaiblWea drod partAtpp*d ... aM etoredtattere *. tto w i J.J. ..aOP. Bearatary.Ptette .. tor tto ttaa. *t AerkT of loft comrrr 1UAJF. "_ ....... .. ....... ,tk* .....
at beta ..* aaalleat et aaeMB *** at .* lit ttotr ..... that I aeraky ....... K ... eleettoa.v .1:> .
I"I7WaI.-ken vtflfaaac. to k rky glue at .a sit tai aJ. aa a
\ Dad ftk
to tto May prbaary.A .' at tile laa.\'proMouikty Doe *. M Molorttoa at kaamg. : '' to Ito klake*prtaa. rte XJatt"M lift Pravatt vk ka nitlai DeeeraCla artatartaa
: day. *
Dad earat
vUl ftM.akaadiat pia ....o aaklm to tk* Pea *t
Btota* ..esssnabtt. toipna- a lanky at aadtag oat tttaga. Mktaa-tto *MT. aM aaail vktakkrta Pkanuey, a eorperapoa a I' I.,faOr mttee tk. lajfortia** ela lbs PBaiariai Pilanilei.T. f JIO'nCII TO t3ITOtd '
sits that tk.. vtaaar vW to II- toard *f ttto Beeor M vat areMaMeelaM ,norlaa I vkkk aid ,...aq VMatltel PL OADTILI I
great tamaOttaa wad I O..tCoat. well aa U* tafd iiblltlsa inset .
tar psssg WM Bryav:at'Jaekaea tt. koUtag. tt ttO yaw to MlaaU ta ast tot bent aM.told i paneeat to lie law OoMt ot tt* CMety hags /ale
.
year II. to lbs eaee1 U belore
..... ..* av koUa Ik* art kr M- atMraooa. Met tt VM iMppal tick pa mj JOlt tXlitJTf TBZACI9UBIt
..._sat Oce ... 0ftwMr. ..beeattytlga to vtoac* tt eta*.. .Tkta aotsar pattt a pie**, vtor' ya caa ator ail a Pea aaaM. taU* aM poi 4s4, ttofloOavtaf tk* ppto aM roan d DMCoaatr tak tktaamkod .1 1 noses ta, ....oeut.. *t C D.Word. ..
b. ... Qret a aai eat d yoar'Uat* drtrtax arerafi naiiaUaa vaa ky a assMg Dad C caq.
d ewa0il i via _,actCIee IbM lie ktv taregard nh effortkc sus' atr iftaaitlalarapafiflaa. a a r'aaadldaey tier Ole sew d been. To'aJt tlMrbe.'asip ,
aM aatMTM
kaOea tVoaxk r.4ttia togate
ores
aM .:' Y&la 2.Piero lit ..3 ,
teie ape or -- .Me veto to tilt *** et Bqaor ta .1.
I
l5ir set et Dale o.RSI .
edt toili t aMtkat'tto a-tr. MJrk M ( aM
seCosgrwwi ins De at *r ax* eat grapetratt rrore Mock taoaM at std\ aarporaitoaiBadrM ass aQ porooae tonag ilalato:
..a trout tie etrtoSy *atorMd.a .
writ,PMl/s Nstrtd ... c >rl4ee yet aa drK tor a fc4rdir licit Aittoto I K De akartorat ... arera15 .aUwt tktak d 14 pMesili W ....... 8IIIIM& 5.y ..MatsTeti
.
cad U,. usa B.aar VM L W1LUtTC .
___ 1latna. a.esl,: a. IZtltslOlels.tsestosuadll.M .....' aM tt* erovd .vaa partocQy aMT ales aa.aa*atretek use its ... add Wporattoa ka aanadd 1105 sro q f irtorant ant aa .. W sass er 7sa. aN tend'
.
saM read tot via tie foal 1IZM4 .aid'r.
rota gitrid
s prat Mr'
,. 4. seo..e.4 gittM 7s ai Jim.M a good.kax or aB day AaMrtea aalttag kQaM. aM PabaBeaek sslosad sm0.c t ; tIIrIt7 at'aum/ toaM .k.D.Saw.. .1 FOR PLwaot w 2203.. sans. sod ....... vbW rev" K
'
=.r. Its to,a swag dseenl 1tel. Tiltaj Oaaotta aa .* ...-*. ODIN to Miaailtt AMBOJatkim: TO ABTICUI STka vtlkeat partiality a. ..,*.. TBAT10X ortkcr *t yeow nay tae agate,. a.'

der 1 ]"sag swat. ets eatsa yaa kavp rt ianHeay awtarta. arKtor apttai Met ei' DIe aorparaOaa I aat aet a ........ a* tk* torn I May oaanaait atyaott a eaadldatanfer aoJd *atato *t C. D. Ward; i-t.

Baa kaiereaotoa, oa ..... erykady Oat O* ItorttW naati to year.s..... aMrea aka4 to.Tveaty TtoaeaM fens ta taaeranr\aM.l I.. aot Dw tt* owes lit Mpontaur *fMgtotratto total *f Dad Meaty.' FMrMa. to tt* ..

.at Brat atiaaitotaaoa, aM ttoaaajaataa \ ward Bk .. laiora** spa **r tilt asa kaOd ap ta Ibis pits eauo) iMUaV* to to divided tat wttk. ar eatrofUd ky ear poinfaalB for Dd CMatr.: aak.I artoroload etoetrU *f toad ottte. '

vest taaprwotaak lie took elder Ttettor that !tare! M Aprflta ces MW Leespke a ft IC'--'. tv* tiiaoaal sass at tk. par ., aft feet to tkvaotta* *t tk. Diaainnaprlaaarr. vita tv rare treat tile dais.tor- ;
tatttaa aet praCMleaal
Be* a ttereagkkred aM kaa a toapt an .well ibs sit Nsaaaa .u.e .ar' krkxdy" ky_ aa.o.at rate attaa dolls* .. AO ar cal *t, May Utk. .1.... far d..4 .
teed MM fie bon a tot ettov Ole Jar ta rtorlda. Bprtag tt .* mm fro tk*'***aa.. kftagtac to part at tk* all captul atotk,jot aaMaaat bla astas s estitpdgs ......... tow yore *>.*ty Skit lit itS atr i ,.*BT.ixTy J4t _. __ 1101. .
:*M a'tot BMT* et poWeo. *Mk ngkttal ...,...... kat' aoor ooporuyly i eoolaoao aM vestal at aa .... w rartkeraMra 1IMJI1MIt toe aty *trta hit MOT *t tkta Meaty sad se AMlta BV Ward KmaiiU Batata ,
sass Ills bow..... to Baa Max ...' f.tk ,,vkfl rooea iporatla 5.57 M N' bk .s 4's ... er Cw' D. Reed doMaood.to .
tens. one kakay day*, tt* gtor yaar. Pea I tar aUcttaa apea aay ....poi srvag as d pr 7 tu aw.ori 1
aga. .arkar Mr. ,Bryaa t+ Isis tarBgkt tutu, tt* totMt tress ta tk* *ka. toaalaig yea to 5551155.i for tk* jorokin et P oprty .... OM.. a Batter. aM totter' I
aaato ta tt* Baatow. act. k* va patttag tortk ttotr"uspaslb. tt* am ........ oat bird ...* .... taker er aonliM at a ]at TMMOO Ideal taeaa vkkk asp,. .... BOOM .,. aaV*. .rpeibaee. III rte pact! i110TIC1i or XI11Vlt I.U.II.
...... to to a pover ta.Ptortaa.tar teat toreaf to SxM Board sits /4partaiiat (t., ,,tto' Covaty raw t '
BMcktag Mrda salt ttotr eves .. 55 ta a:avly ploooar to ky a* at 4. yara testes as ta ttatetec toto : i
MIl irtoada''. .....* ja MIa atoaarvllf -. tt* asp ..... M age..* kkear t artealOBa Tata*. Cooa too pteaapoa DIr151r '- I able to tatu rte hissed ttoeOea )ODa y Ceart tor'ike -tF'atDM

| ,VlttOBefvaaUttBlXtiOaoV. ors ktw .... *a ...... to ash the 1,1f ar*.taM *t atraag. era .. ,. KSaOf. PrailianAttoauJ. Q8k ys. bate drbw as to vktek I .... aspire, a* veB aM Btato *t Dertda., .
.t KN 1 eN |iiag.'tkaM' aid aM tt* ale .. oetxv'kM toy, WIG taesty 1to tan TAM MN far aapport U eel ass ta tto ....tJ. aM taaddttloa Tk* Baak 1Mu. Pter**. I .... IporKbs
JTJDQB LAMAX1 JUKOBS ftIL W* .....*. ......,.*. tail Mrawttora niitgk to .grr* kataoot sad J. BObOT. ....1) year to tkta. I .. a perawaaitrielliat ptotatUt: ... L B.terj tar.
>*JMp'Lwr to M* et\tt* Wat trtoad vat aot.karry kvayt tad aiailaaiaM ........ ta aralotadarM JOHM & CBAKUMQ. AOalfq.NCrrca .. ... t press tk* JHopto at Dad C. *t MluaL the eoaaty seat Ides+aat- ottortai.t.

,kava OM ta tt* .....kattag toMAnray ,. tt* trot Mijlrtia et varat watts aM totvoM tk* toya yea ate a ...w vkoat Ikey vtn aetrcrt *<.. xtflax tk* voter ass BOOM toIke T. all woes tt i iTato alt .55eera

Oaoral Par toartoo* yoantoler a.. lid May at hart aata tta togkvatag eaa M* arv. toaatlaa et taM aM Or APPUOATIOM loll kartac ....... r' took at aft ttoiea fmmranyoRctt sate ttat ky Ttr..* si .a
getaf.to OOO TM*. aM ta porn 1 et<< .)(aS far ttoy ar* aB gMteBova valor aM .,;toM aM BMHa Utota PCtit.. DtaCHAMHB'Xode .DAW JtWQrea tk votM lit tto ......ee at will et .*M ttoa kMd ta tk* ..f5.Saeliw ).

...* tottarkava tktMgtoat lbs. w)*. sad act be.afraid eteatotaytag Ik* Dada atoadaac aM tick, Dad OtaI,. tt ....... I vOl faar MM treat ito date C* nef
,tads .ka aay otter "....... JIll Item .vetooaM. aM tovkoaa aooa, she ta tt* vator. ta aitag*. toMraa ta k.reky' gives Oat atx aft to to p a lice aM ...,... lit Dad OMaty far tk. *>. *;...

'att. Tear ta poagroM ors BBa ttor v* .....w k* .carry to **y *M xtM.T* *orooo *t grevUrea seal, afar tt*.trat p..BoKUoa ettkta SBDIJ'I'. of r* tatTattea toeka kutri1 db4 slid ddMi -.c.a ...
at oil aelsnwsL setsbls .--- .retaraberg .lade .aM asides aid ,1MtnIUft. M B tk* I via iiioiet aty taalaeaaaata I tonky laanaate aveett a aa/F .' W'. K. POPB. tees ern tad seta thud :. :

t 5.q ell N dsdac. aet akoat_to!i aM tkeau tt 1tk- sal ,Hackie aM app,i to data tor tbs tar 1 IkertC at Dad 5.. -- t 1 ei b5. w tea1es51,
l Wwa.wt lag ta a *G kL aad snort ten vtaat. ... Oeaaty Jadg *c Dad* jJoea 7. .dab aaatact to[ Ik* seas at tk* roBXOQTBATlOtf or et tk* aaM kV a...;. I kav;tavapaa >>.

toga a tov year. age ontaat Jedx* tk* tatttatot aaa glue yea ease ''n rwa. :for mr Mat dteokan. a* lo..nue"....., I preatlaa.leaitaand. t bd aM vS aoa at paalto ass
.
.' Chart, Pearls aM lice .dvaaMpoettlM PMalds Nsub 4 Two. Wt et topics, Vagaaa.' beds n AdaUatatratrlx at tk* *otatejC L aM ataate*. to dtaekamtto f ....., tooMOM.arroooT a eaa- is eke stilt *r fit Aarfl. tta wit

.\' vktek k*' tok ta lapis J.i d.' o aa4 Ie gabIg a .a.taaasv atvaek, Meet, attaa; ray arO akU. L. Wkftakto Dad Caaaty. lie dattaa at tk*. *(Sea taKktaBrnaaan dilate far rte *flto*
,.w rear*** rats ngatoltoa. Jedg w .. d 1M bed Lod.riL eM If ye* ertr* M toed this r*- --- / aM to tk* Me of mr sale wait to tk* aettaa lit lushd Own at -= W tltubg.bsla .,
s... vet i Miaaaltag ot tto. PjeJara ...g ....., Ia tile'' Pw9. wl9 n I .bolas vlsi w sib.' ,BUB1B 0.. 'Wm'nIau&e. I l4 KODt J.'KDOOM ... Du.sentls Jttaa7.I .%*x9 ''tbe-ses d
".. ... aUftoi ] .tiara'Mt AdMatetraotx t .t B. U VkttoPVI1CB JOHN D. OCCafAJtBBTBBXT tt* ... 1 L .
bedss ttel e.rer lbs wait tat Ibis krM at aaata fads J t i sad r elect Santa -- I Btaateyat t'RegisMg ;
ender Teri aklppak Ootoerrm fasts tarot ad MeessL yleaaL 11x115 TDK tta Boat* Rat i'
ta totag treat to.ny wvid7.l fet'd r'1"'rt *M.tr
...,.sad U b sagrantvtb.Mil bra a bass1......p5.pM W.direct : wilt at. tk* Uarud Btato caws are ssil, s d W wss( a5.besthe IIQ.A. D Ipo/.' J bs' -...ULtkMJFeett aator oangst. PBACOCK: rot -lUll. *f tt. Ptortk ... kit lit its :j

Meet ...... eiey .sr- Tk* Atockaa Cast .*...u aald said t W the a.toa at atortr. .1 AND OAMB WAlDEtatraatf feet! Rsl *a* aaartar *f aorJM
-
tea ." apsAaiflaw| prrrflM*. from toaga at aMkardy.aahaaLiluinaiilataaaaaaaaBykBEk. akara. alts gibe tallltaatyklaittag w TO CUDTTOgtSta statetue pitaiaif. I bensbt aowrs aa a
CAMXDACT ea-a at tk*, testes ataredMt ..... I pnaitaa to atone antto I. sadYW ht chess sew wtls1 Boatk *f tap (tt) tarty ***
dept *t 0raani.. to 1 are let w aa ltd avur eeeet to lbs aatafamMTS9 Cant *t .to Caaty Jadr. Btatoat Ittava a sats sets aa tor a* M tM utM IIt tbe Isaraji "'". Eett. aad rv tbs .* ItorfklOB heft,

lire. .b's turf atroag aM "ry toot tkaa tta avereg* aM ta .B toXMTJ BCafKaCB rtOOXTCTi AND Florid M'assay.at (W. MMejpews'. ...... bet PMT kaadrd. aM .b.,
.... aaadldtta tor tta fwt.tbs.2's. >, portMt'tkaa' tt* .aaaae triad Perctral. Dad Cowty.. j : Jjkt..WTLLUMS I 1.earl.UJULT PBACOCXrawaaat ties fssl(UI: tkMM silt pup iMt.
,. Baaaaa' C. "*'- et JackoaarBIt boat ttor. potato at .tk* eoeatry.Btortl I iRAPO1H To aa a. kse. tagato.. '' Or*** theM west U. fM to tt ptea

Mr. Ftetetor to* aad U..W. r+.....". vk* aMattooua Cttraa Meta Oetetor to May. Pta tote aM aQ perooaar bulag' dalrK Vgtaatag, aoatatatag tee earn airs .
jtMt< Moeaa at tt* W. aM taIDMV des. ....... ta tt* farad lit apetaa, Jak*. JOy. OBtekarer. sad $s ....... ......--" ....' r roa aarxmirrPJ.W.i "' rcm" CARL WAXDOV or. lees.A1M. '

*, ttreagkoat,lbs Btate M aXLUt'iri gM .**.- aatppo Wadaoedoy to wok sees inn esurt wwn *.. M ack .t .. ...\......., tteeetfrisen s .-I I I"T. aaa.aae* 157*.. a* a ss.adag at De...,.

aM laW'J'WeIl' tto dirt I. I* Baodvu*.. Boaaptaoed." Tow, s tk* >.r. TuetUta aaktBM aU9M aad r**.li.4,to preoeat aaylatee aMltede.eMdQ.1. aadldato for xaaM ".,...". aatoctto &IM& srsr. *t tk* North .... JMTtr '
tya*. B* kaa ..** *aMgk BMOMTpuiie'itii Haioal vktak .. ,5.v. 'sub's tel as ei w wr.r..a 'tit Mt taa *t tto dnjoeratuprtawrr '
a pair *t M Ba. beat. papa M *rrtoft *y inks Deamkrr Marak. April. aad sdWt mt oeodo P to tovakr Bo. law to ,.......* to *f rte etat*. It? Beelooi.*. vk. takhault tad wlpl part d Mty< TrptotlfralUJmtr /et y**, BMT km agate lbs I ee+"+e7 1 It sees 1 eras : tf tertol via eater** its jnag n Beat; tk.*M rn 8>
aaaaaa'... ..... pr5.dsld a > > f Perrrfat. d .... wars pseiw .. ti e 5..y aM Mv5 aM vOl dereto arr tto)*I aMttratloa
a aa* fudge et vkat a isssift AagaeC aa4 a pUat *r Mats W. O. >eMid.tato IM4.G;. Asses SM fist ....,
aaak ta ttat ttr. *M ta vtaatag kta 'I_. t..e ___ t. ..= .... 1 era to tk% taipMtaat *..
to ... ta Tory taferakty Ito Hiaetotita ills Dteamtor to Ma* at Dad Canty. Ptorlda 5ie.rb. ... sM ebo tile inn ewldw1555a .... pawl Ofd Hrlt ........ ....-. Tka jet to aeea Oat lbs Rut aoiaTBUBTd adxttatatratrlx, ,1.*ldetata. _'._ ..... ...... te. W, A L0 OX MJkadPOPJ feel Boot .. Ito petal ot s..a5a
.taataat *t alt kut d fsu wilt w dad hetpr se b ONsI ataiXktag vttkta awe yean live 1be4D.4iFb5.r7XLb ....- w its ....... s 1 w me..es.lei's. ... sleet .. .
Ilk.........bie sIa a sues ae.R U be ben 1.I .. its"Phsd'Isest I uuuirri OOXXjtltB Mtatatag tee ... adsS wIsls ,.
N..sr I
;
..._ /r 7sK.W as- pack ataay adaaa, K ga vHkoatoaytag sertt evert .alt tt W 7' 'tbe L.- I all Mitt ta Dad Cw5/t
Ailrs' tkat Buarear*vfJ ........... aware vtbd ad 5.s stns.' eAti weir Peery-.Y M .5555 were I bray aaaMac otyaoW a ,int.. sad .ta** .T rtorMa.t .
.1. ....Isr DsrrMs esdt af.fMto YM Pewits .... MassS 9Wr'' Wa tr..." up seese.ri to ett ntb os t Taaate MPrtf*l. AdaUahramitaato ',b5. M Ib-., ...... 1 b ,M/. far tt* dMJMrcq* *****.+..... ".,. no ocx. '

Tits tR.. ever eta Mils fat Ieae *t.".. 0. PrdN.. d.e15rt, oonoa et,Ceaaty Ciaailiilajir Bar tk* fta t. _. ara lit n... aa..ar

.
-- Vro
-;; -

4 .

,' 3j Y '
.
'y 6 1 YmBQ .. .,\i', .
? t .. a .,.. &. ii it. MABCHM. MM F ....
-'

-. .. 5 _
::1 Tke, Racer Ferro, us HIESwt FROM ) 5 55 t- -_. ':.

i Seae, feterutiig( >> 't
7 ProfessionsATTORNCVS ;
jtf 5 "

.. Taken ,Ujt t tl msm$ I F&cts i t i .

.
., : .
. S .j 4 *
... Bedi. 4. *> '
.1. .
LAft.WIlWII. ,
AT -a.. '. e-I. Marc SS-tr. 'L. Tto ...... arkU ,Mac tator t. f <

,-" a.Rro.. fIf P>ntfM.H. ... ....' B.Barrett o dat k50.i... aartoaUwal. totaa.MaU. '

.w. B\fII : af rrmytraato. lame toaaprotpwUmc sad aOautta taeto abut nfUa. w. : .
To EnterRdfljRegatta- ,
.... -. fl .
ta ttto Ttoyar la Mpiinikoi traat'a.vaatonaricaltaral .
&mnn m CNHBLM. ,tut Ala ud AbfcLittlt *. anck plaMi vttk tto ....tl7 .jMraal 'atrn- .' =
Fut .we
Ii t Very oC
.
(.A4fka7y A4I MMQVly VltM MlMti41rr / T- .
tl0ljCltt V .OAKBT.. a. fatar math Imp Utf grav latlc.1 'fIJ

GUt..a ih.t CraftMMra tog; af cttna.tr. sad amy It to far Ttertda la tka atoot aaatkoraSaMtroolaal

Me ....: ......... .M4 *f aphis Owy kar BM* tatkiotata. 'atato l..'a. OaB.. Btataa.i ; I
IMr. ......;... 3
.1 I W. J. Swim to coataiMUdac'a 'i ....... tto out ky k*

H. r.l.mJID"TTORNEYATLAW.1 B. X. KoO. aai WIMa ldit a m.etdse. a* kto "lama taa otto wo* ay tto fait faaaoi to* .... ,
w. Ckartca? teft yUrdy afUrtor D4 .., fatar. aad via tosta at.toaatttrlac ky tto AUaaUa sad pit raaafal IUrlteaU i.1 j .'
... Worth,vttk OM ... "
Lato ease tto crvaodo' ky, to warn *a tk. wtaUr a.i Lucas "
........ ...... IIdq boat Ter. vktek ttoy vOter ptaatUff BoyU patea. '.AaatraHaa
-- ra'ra..dAbe -
.w ...... !.,.... here :coot to tto ...... sad tor ibis ss I '
-- .. la OM raaatta U to fa ,!*.*. ..... aid HIkt co sad cabs 5 I.
'*-u -.a..0..a.... ,. I today aai |OOM .,*.,. Tk* Tm M ','M sad .,..., Mr. Knmtf e*>,,wa. tt a* ottor. norUa to....u4 fIts / Paint ,,K... "
.**tpo4, vttk .. '& to tornpvr .... CN9. fI tvMty Br aims tota kaattkfalaoai ... viral for to 8 5
K1AXI rtX>BIDAK cam tot vaal d.:'a... ion topteaty. ....,.c aM aa ..oaCOo. B* i (n.e.I ca..) i

a ,.... ate totv*.* atstaaa wQI add smears1 tstm acm to I(.; rraro ass rtortia vaa oailiky I .. Is .
I. tt. BRANN4IiG. *aVt. a art** aor ...:' ... to aIM a4tac to kto araaia Mar! tile .4tol atpaitaiMi of )Itt. t&orougUmxedVr! .
'Ovtaff to a 4fet ta OM *axta. aai Btaag. ...... i IMUi SUM. ao OM toattktoatatatota modern machiaety ia t f
4tl.q of t.rmldr Bert BoatkaB aid riot-tate U* "Bat Ki:. CL Wmiaai'o idea at far OM aaloa. a aritac to OM tail I exact ;
> rraMtka4toHiCiliiBii: Mtna.t Sue Y. *p to the aria' Tkto U ,.. attar kaa arrt4 tor kto ... bee jitttoHM (f tto sissy .( *.".*. proportions.Evar'partkla i oa f
Ci./ V to*)uai MIMAC Ta4 M'temat Wan ,....f.. vkkk to aot'tatt* ....... *a w' tor Buay ,are ta OM BM).. wit. ,'t.. :.>t. ) b tlofwooghJYIncorporated ,.
petal *f tto le &. ,UTtom tto M.. oaat ., ....* aaakto to sat kto era OM .. OM ktoodtMt laitoa vita toOM I I iflthesuztare.
pestpa.fleaa :i 'Ttonda' situ fete kM toB Nawttod got tof ao ardr.... A gust 4... '*(; ktotory .f tt* XTattoi Btataa.aa4jLr. : j ....
Itd T.'11 ...... to good BdraaVMABW Makto sad |a.oa..al.ao to asp... -nerwa w dra'rst a ltnar .. Tlilscaanot ,-,, '
...... Ics l.... ky *.oryoa* kanaf kaDdlag tilt, ky roao N &.eoa. a \ ; \ .n. poablybedooeby II ,
; JDU L YZUIC1. doa ties tto o> M caaaaMra. >. apsW ......... sad advuttru.Who : haD J. Colon alwara .
'-- M. AI Maea kao .ai.a miss to a4 kio mm. Crat oaaw toaUkt ,; 1, are Clh'( .
CIVIL ENGINEER : a44tttoa audO .. but jai BpraMBto at hortaa. tto faJat wktuotfjaka aaibmJIOIa the "
'ANDtiUJlVEYOR.. teat appaanaaa.Mr. a( wad ..,... tto oatoiktoa I' ,5.-q r. .
t -: aid Ml. IIaa-.t arrtrol a toaroaa aa4, tto.at..... puD- r tl..L-1
=. r.:. Taatiay from Baytoaa to BiUet aMY 9aaalacvatan af tto .... .W *ollto t Aakrc-.dea1ct. .

....wu. .tr., t 1112 KHS! OfID'I oa ttotr kooMrtoti err a aovMB a ... days of aaraaJaa \ .,, .: John !mica 1k Co "
....< *C27.l"" vtt ,..... >or Tto .aaaraWtoaa Saaalarta look. 3? S
.4 ape. tto aw alaeovary karfiylo a.rp.w.rplwbt ,
,. Tb. Pis )tora .... are kartatctoaraij ibis tto ayaikol .. ate tolyatrtt. ....1.. w.. #
,;: o. W.lMAYWA, ** tad oa atr. npetrr* raaa dbati* Loam, a<.4 aa4arokoa i
: I ". L* BJtaat kBOjaHaioj aai vlQ pat aat atoatMtacro to to aaarck otjttotoaatata {IJ'4 .P-\4", ;

\ .; \ *ack ta male aad. gray of yoatk, tokollta. ttooriraaa .... '. .. '- .
I Pas ot Ibis .
.
,771 sad oaaOaaaw I
L:. lpmetiL/. .. M*. UXXJCackto Mr M.:'". apoaeof bad toaa .,... vialirfal .**..*.. fcagtoi I ltttoatata .. ,. ., ./ .
..... MinratiM*. vaa taatftaV Man vIta a tar tt4 sad It ,a.* vttkta kto uraoa aid flew
I..' IB Mtaatf lulL neat YU tto kta a bad tamJ*. tot to to vtaalacMV torai, vaoirfal rpMta aid otortoofearaaaa .. \ .

Ia1tI1 u' W1 OPTICAL dart Mr tto.ant }od ka_kaa bid ta troT K ibis toy 1M prsaYS1 ..... ..:
-j ... r.. >L Vkarta*. I.... A/B.. oro. f \ DoBoto aakoirajMat bis cwt' .
..,... tMlar...J VMrlac. tfWltaoaraxloa-- Serw. D. L." Bagtoa 0.' BL .*.. A torn ... of .. -taps al* ....... to OOMMT flit "" .. .
r. .,..cr.at....... Dr. J.. M. JaekaoB, BT ''&Rm. J. ..... tto fair ta .... ... r pwt Ida ta lilt, ala vttk ill V .
1' .1..apparo1a aM ir=e = = .. si v.'O..BtaBrwat, r. Cortrlckt.r a loioiH Ua>* sad tto fair a ...,. ctoaaa toM ta May./1 III. ta Vkatto : : : :
Ile"I. N ails W.rt. > X. W. Tack. C. ,*. Odor. O. UMaeDoaaM. ta* mead atwrdioaamt kava Tavpa toy. !tot : :
r. BOV aa We goods" :
..... W w.a.a.
Jvrty aai*BpMUatoApartta repair **!, T. BV BofM O. O.> Bat tot Da4 wvaty.. : Mr. sad Mnr ,. .ttar VM aatktac t* aofMr.eoaatiy Ts 1. guarantee put ( : ;' 1 s

.... a4 ... Lait4 oa AT* I.. W. 11./Pops. t. 0. Vttf(Ib'. T.tWIstfactaa. Mr; aid rfra.' DaaRaUrta ... .......ty vKttoi. tutu y
year *a .. Mra/McRaarMn., B Mr.W : .,......... ..TtoMBvaalard t .' '
-a* 0 .....* bail aid tnk Sto. o. WatM, (. A. Oar.1 TVtor. ** r. BMiv ibis a ; h : -
(t.;; T. N.'Ga.Oars Jr. ...... Fa* | J). Bora a&4 airy ottota at. irUUi mare to tto aarO t'; C t'r ,
't .Q.W.MAYNARD ....J.> F. jMdoa. A. L** .....Hi :t.o<.... Mr- jr. Twiioiq bud a atoovattety 1 dassuet tt*' Miaitni ntor,. .
L.' A.... Ju. M Ookk. Jr., r. MBrava of frttta tad ctaala oasklkltiaa ibm Dvloto -414. May. U.l,'o*. j s
'4* ismsts.l5dt.5ss vMHtB L- ** D. .. >Kaiskl W. ants e aid' n.utu9 taaipUaalar tutu aM .raaatac .)*a* ,. 0" .
r ADoa..Jtmtfedf Bmltt .. 1'. OCMT.r. oaoj* at ttovataakl; vista' far. W .....-. t ..
.. Bar***. ..'U-BBta*. F. OaV R r.: ,a B. aaH Girt toU taiof. -n via to till.bm,.s.. sal awl at.laaipC '. j' ,
rat W,B Darto, O. I* a.ytr aai B. .*8ac atrrtow at PMHH.oetool waa:au4. to toTaa>.VtorMa 1.
U. QmL *- btu Baa4af alteraoaa. .*rrtov9 lit tatoatMrtoa. ...',tkto WIll( kytto '

..,iryt..... XtopatyL A. O. BMHrink. totoUltttooaaM lass* PUaS \ Fnaak a......... Tto ..... :
...* JtckawTtQ. rI7. atated .a4ay at Uta. aw AH ar* *.or4laVty aide orw. MtrioMT ... kioo4tktnty
tile *a>eto, of O* -*.ottac at miss tarlto4 to _tUa4.E ,sale war oa-ttoo* taotrair F. 'L' '
Kir a Sorry fIftM rtr.M M n* Rarrt .. / otrrtoM at ttoIftaa .op4* ai4 aiojortMJ tom BUdge..
*.Ua4 Retool. tow'. .....,' tto aaotcoart
tows: I.Tfc. KmteW*.of ...* Nisi eaatartar hit C.rottaa :
rMrMu .M .'a.ta MaoeatoM WM aNt Made4... a Mratoc.aa4 aatac mad a 1 ton.. ... sad Ioaa44 BL Aacaattaa laIK .
41 ...M. ..ww..ati1p.1 cttr .r. Iadsdaa,. o urt*., a 1fiI ., arafatiBta.' a vafPTMaatMary I *. 1
a fr. gtaUoMMi vk* m o estvmL tkMOK tart vto ka. kwa vtofttti -, "TlorUa boa bus. oa rkaa<*4 to .. .
";st.ta.trrt+ ..1M d (oimlmc 4 tr Urul mU WBOtk -I but .*.tiPtern.. W. T*>iin. *..aankl. n,Mlyr*...... ay t b5 I

ara.,. w W Ir.1Mal. a. aW sed.tr baud vs trm4JUOM -I aa4 Jar le. fa.. a lbq,. had a stay ky salad.to)J ,'.
f M ,M70... 9.Y Wid aai aaany.ca to Ea&1UC"111 I
et uu bbl. bu4t vtrrton


.A -pM'.krt na.-...Ck tOlluwM.1MMrr.M B.for.C tM-#*'WM 4 sal.tarria.a tea.tk.]Naeab.u tndst Aaui.i.of Uatia ec; CraU via MrTtoaua"to',aoaUaaUoa to a f leaf-caa414ata v0 Brtvwr.'rf. Stk kaova for dram lor'..o to R.tM..mat.t7in. of..Dad.oi.uu ..cooaitattoaor 9fa4 ...o-.>*. 'ky las!-..\1ntM."...t.tasty rtortda.. *C lpartd.vao'rtrte.-nab Tto.MM.apala fatari fkaa,. I MR. W. M.8ROWI. PROPOSES? LENS'' TO IEPOSWFBISEniEHEIT ? f 0 0TIStTO ,
'Itate vu_..-.n...>.Mfekliu r MU4 a ckartar' M'ui lu irutoi b.ddpptt.ra fen ky HtrMi tkf aa!.tetrodacooa a* a tkortaik ataa tot mod aabBo tto vMs ft'oatrltM'*'...liet-'.aa4eoiipvUat *..4.., Uad J1od4a., ....'IIedaret'"hI pa. iaaQy mtmtt:*koti'aatfl Ftoriia Isabel**4i.aa.atpaatok tar[. to ., 0 fl 1 OF AFFA1I5 OF HE. \/

Isis JC V BcraVw. 'tk TMU vfll aok attar tok tatorwto;;*f ,tto UlMltil 0 _
drat CoMMiiW aa< fom4orot ,".,l1aJW itatoi la .. '
nuts 4totrlcL aa4 tto 4iU a.at ttoMM "
tk .,*..., was a viator bate Mberatoa. vO to ,..,.... .... aa'tot [ Tlorlda vao admttui to OM'O' *.
ffla, a fev vlloi kortk ot toarlty vklekj Maat to *kaBo>s4.MikBravar to* ta isis rtorlda" |--- ij all FORT onus S N mm BLNk3I O I M I "

kcfaaa4 is OM dust malar vtoMMtata. > kaa DTW arat oadattoOooi > -. reoalatloa ta.llta.I1I44L. 1 .

4 ..._._ kn aBwtaf'kto, aaM.to.M\ 'ne.... to 4ftU4 tail \ '
'hi oH f kM pall oat .-!: ,1*..4 Vttor* tto aakSiaali 1 *0tor fortr tx caaatifa.. a* ......t. A.ackaa. LWa ip ia kto _a oi tkai to wJ4 .-rt kto *my'*ctt to to *aai a* *aat .ts..ar4i. asp .dlsei-
> ... aal Alt a* oaaWtloa bit noamoil .k ....... ....... cal ,
r. argaalMOaa ta 4oatk B r. '.. af a'taaaclal a atra tt tto tilt" PaBaa Kattoaal cut Trttnl Browajaaa .... we..a'bp L tto.,: t
lt..ar ... abtUQr koMCU.-rarJtvtT* aiW ss aa1 .thliR7.' ': bow atr Gyp ear..", !D put tov va laltk l taunat .( tto.aaaM.B*.tea av arrtrai at plaaa vtorvkyoatt b' b.aau la*'i*.
at. 3'pai.td ...... ,sad bas .r BMaiMhkto. *otm ..... L. U BoaSaa butt tto Iota Oa4a.2)aral.Baeaartta. Fraak.lla. caa to kroacat abut .....w.Ir aai ta tto not tttara aai tor tto trot Uri u.- vises aN t....'
/ ils ah0lt W* eLJiAGAl9v ... \\.bMrII, aU tWrt7, tkoa4 .-. 8111.7 KT T| aa4 :.t fkty sax ., 044401. ....... RoraaMa.aaara to OM BakBTtoy troop ktov .*..*.Mr Brava. olgaatara. sad via pro- IlltenIUN sad .......'
{ >M sal ilea m'm ..... ,, .. 1M aa4 baa Wt tto. _. tndN tor a HUtetoroack. ...... 'aea.. Old- MttofMtory to tto kvga aajttor *C pines,ioaerrail sad aCi ky tto MMMoln* d. OM PofM1 :5
,. ... jm.r. aev+duls"a" tb. ''IDDowt; ..... :.......... _4..s mad ... .. a.pt.ulm tunes. Latayttta. LaM to*, Lmu14w7. -. 'I alTO 5r
.
b "ea... U lie dos sot ..... '. aa4 ,1aIt&DeC.1.r. ............... ., .... taloMra. w..; J .' Ukortx..Xa4toMC Onus*.'Q*> IftaaO.' ;- West JBa. .rltfa;;
e'wsbissas.wdmdd7Ml itkriar. '" M. r..aacr aaUHataol a* ooota. Paw7 fatk. ....... aauBaaa7 ;
UnnPaot hoTloiitL
TBB tiKfUaMIOBf: OV PORT LLLAS BlXXt :
... .. i kaa4fW dak at taactooa Tkan4ar. -
.
.asd.ddnii.al boa -_ n axlakaa.: St. boala.avmtor.. '
cUaiiaaof !.R. tto DaBa Mattoaal Past t a-1 Mt tUMQUt ... ......4
... .. frkartaavBMori btaraatiat aid aofalaraato Bum lbs efaaiac fort aa Jaly Kk. toot a torigktto *-
Tam
JLePW' ptce !J ......... Tub Yalaala. WiktHa
Qs .a.d.r-A. L Jtgarw ,\, beat paid ta'tto aftaraooa.Mra. *Ita atalra. ,Tto Trait Oaaipaay pUa. tubs tor MBIIIJU.iiaaai .ror lINt kaa4r4. tk.aoM4 teams oftt
was.Nstatit.
: -u.t. oa..udMri'. D/1aS. Booa ... Mra.'Bi: *orro tktaa .ataa.aasa- theta. sad HorMa aiVttoAUAa. aarta* kao.toi
U....... ....t..ov0o .aai' naa'eeut-a; .... Mi*. Bpoaetr aror4,.... ..Aactot*. AaalaaktoU. Catoo.V.K a ttv 4 pMHonjitol 4 ky.ttoWtoc tW.tMr WRIf ,.,. ,buttr mdse go.*raaio.t iiiihmato taW ..- ....
'.:)i' I ... beat buedt tbu.'ss M4aiaita to aaa adraatag 50.50
d HtPM. _Q a radoa bwfsa s.d pooo-u ... JIUIaNrMAbGP. er a ky .aatatojaa: Ss r .
,, a tkamlaf rwaoaalKy. aa4.aUa Mtopoatttoa ataHoVji I.p rni.. -3'
*
o.natr.: btsasiex1akka W1 a.
:. v <. bib of ...*k ire I w.t.4. >% vfll aaoa to a yay ate tt*'kaak vii tooi eat yva to*. rMTf.4 a'iTrUoai! *f M per e.k.aai Iiar
aiulrIieOi.aaN Nryaaatauw tar* r rtor : fl. .1 buttuhrssl" po kkuttytk III tkra Poaaa. aai looiootli ..a'* .* oay yaa.kr* tttoktog tt to atoat tfM asattor dMAtai vie liatknaitog. Of mars I aa aot ta nalUia to ooVj .
> at'Araw- 'WUXarrla A8w I BoiaMtoi4 atrda. X.... Dose a* rise yva a. U OM prUMt steal. *f tto aura atali. bat. I aai .aM aortal aaaXtor dMdoai to mot ta****
,.b& ktamr O-r -T.. Oortrlckt. rift: aatartata ... atak, frVity Od1Net. aai Oklavaka..at-voaltt .d P10Aa.tube. vtaa 7 ka4dMCOMkak P muss part a Its Mat( diets sad ... Met a* to vkat ... Mot aaaafoM.
lad ...... O.iti-W.7, D.v1i I a& tier tIas1. Htanotaal ; Tto kaato ..dies, I Will taare as pMktla DaC u.. va0 be w ... d'dado reds at pear asd.J ...... tt
atatooto .
agrt-
PATENTS "feoittori-W. *v.... .T autoM sad rfUkli.aro total wet ooattora S II, JOIIIWt is, ..mlSM dl,MaM M ariati. bad. d n. ,..,.. t ..- '-
PIcbt-G. U .. n-* &' *Mm4 4aS| ta mat. faaaUttaa.Tk altar* aai. v* Bai. tt*IbM wmnadwroats abut Ia7'M.vrat i WI 5.50.7 PC I Upe I ...'M ....c. ..... De tusk ... sass. 1 ass.boa bplal; ..
...;tlrtrh.tuwisrua. ,1'a.tattft aiarut Vtanay to?*'ta rorW a& Qe araat*.rUi to a.U "',ftrk. ... Na a W. 0- Mudmr'+. JIaa vieb Wald ka1... faro aai .... i.w W....;
.-T. K. Bee**.; *0a>**aa4 DIe ,vroajwRa ar.* bath, .St.>>aarM a xairantaWM. Qq..w.waJa": liar vt7.1 as a&w b ,tit a .......daII wild It -tIC w50 ear
t +idtp i/Tka ant/test'Sasp.ntlav VBIW t>
wpsv. ; .raw, .. Tel **!*!** >tar. ** soft baa .*'kilt OM ''dopotftor* *t OM Matt tafmO.MX ;;._ .
,... attkla r1tiM.ir f..tWBBttlo M fOMoVVbr I acne, '" ,
k U toT o 4Oata. to ""'De. vim at ...... 14 > al,J&9 .
O.ptamltNl. irUr. aa* ;''itmojoiUtlroi. "wa d at.at ky' aalt "rator, yirwt." T* pay"aa iMMtto *T IS* aai aaiar. ta till' (ibis BMaaa ism ,.,.. '
.r ....W at tk* Mrtet eaatr.. 1 tTmtT ooj rNIbaItJ fa De vans sat ttraaavtrvateal 'I bait tto. dapoattorB af tto Not) .S

,. ,Udtaietn i aeUoatffl$. oa AIr zr sty .a4 ,Tar* oaa inaiia leeai T-pay an ttor iapoatta *f t&M4 aai aAr (UUag tto kalaae* aov ;;.M a*. a kMk) .Mk M '
n,. 15th... OW.>BrwaraV vffl attoaA A an-aaatrttoto.ta .a ... ..,... pr *aat Lid 1I; pr Mat rory S BMatka eta 4 Back payawata tor ka ..!.. Mtorni. ; pay
mat 'I.Mt. at..Tatofta, aa, to; va B. Ooaliar. :jroatWarekttoet -. n 4 ootlatoraj Mrtlaealoa. C toa.> ... .
tar* kotk viator aa4 Mam- Saab ... to ae4 ky idaoM *Metdiky BM tor .. ... +
ntIts.s ........ ,.. Oraa4 OaaiiH fez mutt ta OM Doltort Bail*' norMa aa I4oal vlaUr rwort. nil tz.'ata sal tvtr* _tile kawtag 4 por **at. III...*. BalaaM. 4 pr eoat.OcawUtT ft*.
Ute tak Mrioa of tto,fraa% sap' taft Baa rraactoea. oayal f-Hy era. bus long bid Bcocak4.aa4tk| tab iilot.u4 tto nortia aid VOMC lee Coatpmay, nilnoiHli after f.wr aO: *. kaairi. aai.
a .ko tkn test at La4taitam. tBck.Tto don aB that W buss tad ft BJo> artist sal BMoT -17'..*** aat tr* doOara a Stab .' / uTkat .
..... errs. rat, '......... VIe BUara aa a toato aw4kto<, t rlac to tk* artator toarlota ar*'rr to to tat tkto --.c opooltaro aaaUMrtag ant TH ta Mdtbs t* tailpt Max itniaai alradir>
.... a.4 aw ....... U ..... .f to Yet tat norykoir. n *orretttOMaek. ia>at to-nrl4a' e. Tk* Maw !are BaM4kvvfilrletr| a* toOojva: '\1, t .
ter' aeabidrbUp tora mid art *o afaoorfkte .' BWf sad klia.r'4lMr4or* ea.g.vi ...... la U* varU.Bat It aaat ..'..... ''
1dSaa1. par
...,u.aq to ta>ka It .. ta k prompt.aai.acactaat Um.Btootrto ataaaor Bit .ttto to"aot atL* Tkla aaflaBlalrtlaaate. to .., Mat ta afwri payataata avrvrteg .. Tar t
OM *
., "'._,..... ... .,--- ., Wum Ura .to ay tto kat ty aprtag to4teta *rrott IUkt ooB. thotor prwls.tl.a. } pr -, ta ;>rkami "-'DeIeeC& \ //j .
r.
vta4o 1
.. acatatt tile atrtkatMBla i -
a tarts aaaator a* a beivtbartp r
*rw
TO THE LADIES) : bawd partaafs It to; aa*.aali. aM.drag aravta' offrajt 1M pe7 N.t. to t ...
,,. ..... tto Oatt4 .
I oat -
... .f tto florid but Ct ta o '
u.e Baflvay
t fan ataravt Talrd-T. pay an .ttor MMlto vttk tto per *aat M
NMSMTElMUMEHU f- t; plait aMrtolo Tk_ aayoaattajtottoaa.koi pest .afaadtoa-aai B t aolna ....* at OM Florida toast bait Pee ce....,. Mann payakto *o..
"e"ll.atve you a large packaftof : W4 tot lartttc tota raaaTravrtk ..' IOL' t ....
I OOB'kBBT.MOMTia< :. '... to tto vtatar ...._ Q,aortkto .....on tt* k. kv41.'bait '
- ,the Most Beatritftd! Milted aTaSakla to anti .,.,..a larawrvtttovt -T. ay Ftorita Lug OooH BaOvay. Oa. (Mist tk* IarpI& Mpselt.et'M'S, por._t.toaaa,at tto r
; i : j-.,...w r.. t. 1.u.a mica aoot or Brto*. Wto too mot Hky .Halt BoUl 0-,..,. .
varf.NaitolKan Scsd'ttyciu' I' ot* viator Tfettor. that MarckVaadApm ..>M sal *aJy4 la Bri4atatornrUaa < fink-AB Cnamaa Stock *f tto Ftortda BMt: Oiiit to* Ooapaay to to told ky X..... *. .. ranvtCM. .....
tt jia. endxatJ' 'e names and astlreiffiM ... \i.' ar*aaaaHy OM tv* ant' ato*.. kvt nubs?fed toantfloialaata. aq"Woo aa4JM; ttr ones to to *toa.a ky tk* *M *Kara ... sMal aim a. Yvtlag TTMfor ...
aat sails ta ... par ta Ttortda.Baftac aM 5.ia. auabripppuri, eil. tto parpoM, .. *.tratBaf sad dbvHtog tto affah *f tto IM CIa,.., aID alt ...... *fMMitan DeuIaIeI.
of iWo or more jqroven ran' Laa4OTaala, .Aaiat11-w. to aBgktfal ..,..*. tot vatemofeaa aid. laidiaa *T .....,./.....' pad*rid *Meet ...... ... akaB.aaro .1.... ..
.' aa4 Mra; Ttoawo ... Wato.* a4OmBy BMT onorliKy' tor.. Tto katey arty' atravtorrtwt>.U ttoM BaoinorUa -kttalffe: ttcBMtocZ. WOMatoatto M ad tor fast parpM F
ot(.W'getab1es.In"your Iocat7Please ail afar Orccr *t Ttoav day*. OM gtortoaa atarUgkt ak kaa acaro4y a .M.,.Bar.nwat IxIb- An arvlamrdataw aDovai ky tov to to prvrMci. ...... tt* fan' ....l S

.\ sea OMnla, arrtT4 JaIl vat, to anvil a* Mat tk*Utaa avektog patttog Mra orb vtu..wet OMtr CaBtarala. mate Man la toa j f aaia-' U boil Wsemt an :oartlacalao'.< too......*... rrfona4. ....' ...* to to araflaatota
*past a Arv. vMka at ttotr. tooai oa err (ma tk, rtodaat = to tie auk oaak ruts .( CH to to gtoa Bat sty to tto
..* t ooaf. .. mass Now aaitto tto 4toekart af aallcattoaa ortaVaal
.
ttotooam.Mto Ttor .. .,Jima a "
traaohrw .....\ t -
Aa7 Btoaaa. af Mritoaraa. to as,.a& w- are aD eio5p3a bob pulp aaottor taawtaat totfkr. .kaMoja tot to sit aricaoa' r .
Mar kar attar,' Mra. Wax. .K-t*. perk- 14 ,...... tto aa4 tX. WIG OM Put traaapattatioa ...... EUktk-, rvr ."1t&0n.7 'to ntoaa elate* agataH'tto rori DaOaa Katloaal auk tor.tto yarpaa oftanataattac
for a Irwvatka.MK ia4 tM atek +- S W* top* tkr*> del his tto.aatra otttoa oar no- Ojprw.at| .........kt" to to (ttoa amp. puma or praoaa to totfcena ky tta li>ottor.,

: aa4 Mra That ttraaakaaa Pimp. tkat oaf MorOMra Cnoa4a will ton aaay .ilk.ta. aav, .a* w. vto shill .....-, u.. aID tto atalro ., tto bat 'aN. altnty lljaUato4 I" BM sad tto. *a>'
"
-
>*at ttoiaay ta Mtoa Ta. 4ay.fetV aHMrry-t avty.a< tile Art paaptetoaat ..*. a Florida *p..rl..l aid Walt poritora paid ta. fall ta ..... Mad d r7 to ttoai ,*- .t'p '
Margarot rnoaia ">.tt Bataraay > jam vaattor. tot May at toaatviB ta tt Rtatt-Tk matt to morr<4 at map tans or froai ibis to' vas to modify tk* 4taOo *aly'eI tklo payail
aKH,far Uttr.amc nbue tto* tosteata of Its>r, Pit ttoyar K .* *. bens sty paoltor s.all tot tto rt.uwn" kto aonat to tkto ptoa *f vttkdrav ato. ........, '
'I.. aaoaA-tto *aa 1oo4 tatwva.vto a4 mot f -
as i troDta OVOMT.rmaua ,U tto Urn tto ataa to actor4 opontttra $1
1-- ass? trtoaaa tor M itnU of MUtaylaff. wit vleoaito DorUa. faratok4 ky B B. Maila. IStu'a a'pnpsnd to pat- tat tMC L '' aof f it..anaW
..... okoaM to toguol Tk* abuts poi; ""-. a* to la-
ere Miry'to kav kr IOIT*.'tot Itto aU / *LMI>JT Cnaiaiar morn we soil aa fatkmrVala* .t. M4 vrrtrnf farttor .XPMO* earS a* arartdtof pown *T attora>7, ..,...." *t*. atfl I tow ......-. tto'AS- v
>
tkara vrb.d aD ,Oat ato < trots, $1JN.NI i trait roa, lENT ., an 4topaiwr. to tto JIlL I.. aot ta poattto t. 5.e.. --. or BMk. say spew ......... Tto.atont .
tRinJ n' faO to Web eu actool t au1r I1MIUI fIf OM **.....*... awot' to aaaateMa vttk tto oUa .f pa-ttari. ...... ..Mt ... ......Is aver
silk: 110. na TO,EBkar ...1tr1.. IIII.4II: dairy prodotta : tk* ptoa to ...iM.. ky aB *ttoi* I aa to Lisped. to pay OMO lISt ...*.ta aa4 aadr ...filii sad ao ttoroBUt
_........ Mra. Warna tail Gee Baaaayafuraa IIJII.11I) .ailiMtliiin!., flpTTtor > orr *a* kalf tto 4.pastor* tto kaakmf.. vork vffl to ftr1'" faeattaU4 ky aot tortac" to _
at torVatM *a >....Btrtr, It&. I ao al ... ..... I timid tov .. ..
f.aa4 .. Oat tkor.* to'ao u.-ta. I ttonfor lUll auto tpeUl a"** apprMtat*,tkotr o*Oforoitto
,
a>4 vaa bind Moaaay.MlM : are aiaiy but >MafMaC star .. laD ta Baa. ; .
aa4 aoitouao W farial1t ,
meml>n -Metropob adds n-DdC. OM'toatkar pspart sm to"tie .C but trW aa Imam totcan ta nrMa" ta tt* vay .CQaiWr. tto .. pt a *OMM* Mtoadty aa vt4apm4 M tto clo-ta. rt DalUa KaUaaal Baak.I .
at ..,..... 'vaa tto put aa.)..*m get Dr..xbru! Itav INo otKartora. .',i' Mlto *C .......... Baa.ayotr I titan U ssiU fitly M/*J to tile 4ayaltor* aot to Mk .a Sai tk.- ai d7 awwi | to ootata a* aad-
1M ,a ., Mtoi irks list Bataraay aa4 .,,. oayoiMia.< P. Watt.. aOr ., aid ..... Udntrtov Mi. aiftatap Rf o.trj tI .w ........ bad D.7 bs ...,we it IIII'MMeC b NIt
ra. | 1 vwU M&
1,I-m.. ',. tat vuadmtm ..... Mac tojttoa to 'ttoM aI' *aa.j j lb piss .Mt vrib a apprsial d De ....... I svsd ...... battM7 aff'at mad Ilea De a-
d Mra. ...a BMM ,- today aly for '
deal punt .rd r Tit w ,... i ..tr ...tI y best d.pb ICadq that tot snip. De pas UCan
Sup iaetras '
.
tt IOOMM
toM ds1 a
.tined to wit ta 1tLdw ay *
\ did' aai tear WILL 00 OM CAUtU Wins a s....... wtQ to a .uIac It ate IC'Id.' a. __ a wsaut -.tI bas Ma nsstW It as '
kaytktaf era
r' ; I',1IaITIuf.. sad> tvkdaftar. 4MM. .*.s blur OM aaa to la. TO THE BAHAMA* to .....* ktot tto.4pottora vfllpaawa .mssat.o.t7 Semi OM pas I vOl Sal Ml Tvvwo' *f Attora.y- aid set
SVKM4y amiiiry to to at.... tie *Matola| ,....., s ( ... ''ar at bass aaata OMvttk .oiii 4 bpi s. iTkto-aoot-nBa*
\ .i' ...... .... .Mia, Kaaiy. kto'.raaMdy ** cto a4 MM*, to* Tto yacat Marto wive. ate atortly toto Must ky Ja 1C" I aai prpM4 to. put .K its <** at s.e.-4M..t|tae poalura. asset OM plea
.. b a uaa a laaaa Wbr OM oaoaar B VtD Itttmt poraUra.
O..tmM tana*, aatkaud Vtattto oai .karMa ,
Rtlrbk-Seam Foe N Year. _tII.M, OI II. ':I'tfMf.w .. to wad ..*..- v araao. at aaaa4 ..... ..... tortoc ...... Mr.aai i Tory traly.WILLUM .
vat "...:.settb Car.' -.4a. MI La. Trial kot- Mn. OMTI B. TaaTtock. .* MVBSOWXyiiUMtt
_
'' '
,
rart :.aUMI IratlaiallaiY
{
t J't" -
", .... ,. .. t : .ark

.." .. '
,:: ..,, .
.of.
'
h
iI I iiI i "r .. \ = -M-,' t y' ., '


J I..u... .. TVDAT. HAACII h. 901 d ..SPAs
!''lOit t3OItT ,- ---- .t .. -_ ._.


Plans Whereby State .Dredge can be' Secured- t : .1 '


mHE' WOALD FAMEEy .


.. in Miami River to .Assist .in the tCI: ationt v ".. ,- f ..\,t.t\\< t' ., 1. ,' .. ,

Ic ; ...... '' 1J.. '
..>> .. .. .. t

of Everglades lands. Induced in &t MeetingOf -. r'J I 1":1-. 'f,:r II -.


:, 1 l I 1 I American Gentlem&n". "' 'ShoeAmerican .


Citizens Held at Board of.Trade Rooms Last Night Twenty ThO &Dd.Acna: Are -. .


to be Sold and Money Used by State in Building a Dredge-JMany Citfzena, Subscribeto \ !. ,t r

Purchase of Lands Plans aa Outlined'.Though Change! May M Made *' ( : .

.' '


(From w.-..,*..Dally) i tract' *ttk.Ik*.traktott'kol. ac..tow M I. z. Call..J t.M And 4 :( Lady' Shoe : .
W.3. Brawa.f IH.H. '
That ae eeraett extra at MkaCritera iUa M Lest.Twtl. '
tt to
sat''pa14'Crag T. .,.... $0: ." ,
.
*ae U..... of aa lateraal taproreBwat Ay aabaeriber : "i : .
VBa4 aM ae au)ortty at ae4UMM ay ka ,.,...of kls oaafctttaoatractM I. 1 HuUW, pelf ." :
.
Dade Ceaaty for. 4aa aM paraVUaaa w.. Vaetty. I4M L sf
< MUM aM
an .i.... placet la ae Ml- tat. .IKC'wJB ..... ad sad'soil 1 W. ttoratr. ,.*.., '.;.. :
ad N. rtver a for Crrcto4 UM re.ytemartoa aM aaaeoIlM fey lbs ........ for tka 0.a. r.-Coac ....., :,-, ; Bi
aafpoeta. ... 14eaee4 ..bS lberL, tenM.fl...,.r11N. : '* e :.
Ovmtk. 'n.. tnM..1'sbia' earaealat Ckm Parryt *4... JFo ,
east atroady at tke BUIB BMCUBC .
ttft*! at ae Aaaltortaai teat ai kL fit sa.bslt at Oe aatocitaMaawaat. T. B. T..* 1401 j| :. r /1'-,0 1. \ ... .,' IPSIf ?
rar atranO' aaya' peat Qereraor tara avw' to'tka lUte aa Tamtey Bna. tX4M LU. .
.1'1- ....).* ex-tvanwr Jeaalaci. aM bat ,.,..., tor tkirty.lx aeedaatf -W. htI.... IU -r }aertate .d as lays aeaa wrkiacaaMly laM taking a r* atpt or,ceatnctat A/B.; BrUUat; Ilia .f v
..... fey vkteh aef parekaat far aama.Tvama. L'T.. DaaM, tUOlr.
........oa. .ef.a .'nII& track ef.1aM After tka taM baa feaaaMW. T. bin |40. JohI Sew lt : '
.. ae Bear vtdalty, ef Mtaatf coal 4aa aottoa slay fea peat totka II:. Laa-Aaa, tUolT. f : a! H roe :
lie r... ..>. M BM.. tUtakta aM .akaertbari ........ ...& lady Go.Patt ooa. I4HU .,:: :. f'j
... .
'u.. pUaa vera aafnUel at aatoeettac iMvapaacr toHka city cf JO.-(. na* A. COOler ,. .\
; ., lu klcUtrta. |.M .. '.,. :.
..pr.kd feetoato tar a pwtof .DIrt1 lays dflafaadea "
,' tin dUaatiaa parekaae SV af ties data<* tka prapoaMtetawat a> tr,. .. Tf DaaM prMUMrkalmaa +. I .: :. .:.tt.. .
M. saw at UaX ae Bioaoy aertyM at tile Ua4s.,to tka. 'aakotfean. > af tka ...uaa. aM Mr. J;1. .. .,. ,
', fran nail aato to lie.... lafevMtac .: j jTktrtoaalB. B| Uaanaaa,!a5 ..,..." MtMra ':' .......;,
'a 4rMra to cat aaaato tarvnlBtacaetoaa. Attar tka lad payawatau I./7T. TIt_ ail V. ''W.--I t )-
bust .... tka UM araM aMIata4. Uroew4 tka BiotUac aM aanmtb I.
.The proteet vaa taBy axpUtoM fey Ika ..*.*.. r.>arta attac (kamkaonan *'prapoaltlaa aa +MH W. .
Mr.'oJ....... to aa tatereatlac satgaol ara'kafaay tertrae b4 toaatkortaa k ... a cU.4 fey aiodoa IbM aaynjiBlanataTtka .
after, vhkk ae toBevtac.. tka bowl af Mara traataaato .....m.e:ailcMBMra '
pert. at a .....me.. appeltM to aa.> 4M tka aM to tka sad partial to auka: to tka pr tJaa... I : .
.-jib* tke' Mara, 'vaa pnoiatM ,MMV I'outeeatL Tbs trattaca for tile .Ma at a tatara ...... \ I ,., '. ,. .
rd .... tsh: naatfOon to'couUt af thrum an.s fka >ro>et .yuaD7. ties -..
JBr* Rapou&16 panAaaa tkifty fern aolMtMfey tkaaratorfkal ... a.w $1 aM ftka'aataimoa: aaUlaa ...
E; 'aht gas laaaa ..-.. aar yM7byit ., .au.... aM IbM De'Mat as atoll slat I'I'M t -' .
\' aVa.,.attto aM atakea aat to vrory Tka .t Maus' for .ll'wbaeltbsrs a q. laaraiiaBin: at tka tmuaa -at .1 I t t'.
||JM, .....- a bean ..r.traateee te to vial BP aO latlaiaiaa Ole lataraslilMpravaaMat Tm4*' I r kI' .. CI
IH take 'eoatraet traafaa taut aMaate aaoa attar tile mem art at lads WWm tkattaal' atJuaiMoat vaa I t --, .
* "./ ,erg aata Mil toM Uaa ...... frw .. Tka.faQavtac labs akova kavtka Dead at Traaa tam at Brfeicktka ,. "
atato to an aafeearteer. trs.t.u Mali nisi.. ...... to a tar projaet' vfl ka tartkar Miasma. ." f : [ '. t'.J :.
b see .lne.e s.pr.lle.O.ewl. act tkat vaaU wart aat aa aa to BOB AO 'cMaaaajtotoraitM$ an.n.M.rI
Hi- Tat.et abaallar. 1. torn toUktac M ama aa a feaatato a| to stts(Ole lortniJ.'T. t-
.1...... w Wy b.. a'w'a..NnMad heN-aa .. tka aButaiaat af tkaUM I Ie&sMe
i :Wrt. ....'eC ......... .... aa a acala at _prtaoa TmaUmctraav '. '
M..ktN 55Md.1y 0.M snits to fLM par aera.araratAC 1 Sailers. _aid ... Store1
.aaatbwL b ..-\. 1ft m aa tat a aakaerttor till : : At' tompkiris"Vif.i r'
........ 5rb N ass/ ell hN"tr cat far L.taty M sass ar 'kaarfckt : ::; ,
zeta : .. for Aa BBBI afM .
cat furl
f
.4 : Fkkk''l. .
,; tTbrau. .,.',.,. at tot $4IS.N ., l : IiCeart. .. .. .
1st.;. -.MIr art ,.,.we Mt,laW c \ .(
'
eerie. at K01.:pat. :aara.,,..4l .f t" "
.r\ ftbas hM 1sR,; IMIJ balsa Ja twalhaend I" sass. at |I.N par S.t........|..a .; '
ATwa
,.,.... 1a. .Nalas..a 141 last a& IM M par .......... A FI I"I"
awtNadsat.., JQaWa m acre.at tlM per .....:...... t :
,De .Me lmc,.' 1451,"sal Tt.a,2t. eta aria rt tune par......1...teoJAA t '
fltlg, *mf ftA 1.m* m tit .jifia...*IftiaB ": : ,\, ... 'I'\. ; ThisWeck:
vw vmv w* p r
\.1 MML kM to'ka e.w''ttfa cr4.4 rOq s.: M'to...s Wt a> HI aerea at n Me par./a'aa.:4NTb. '.......eaMi r T ti.h $ aaptnaU Cor toits-a) ( "Ida.edai I Dally : : .
I.
a.NMsvs.asWMdadatar aerea. at N H5p .. oils leis Msg.i.st. aMM sottar 1. tb.f rfaUaal., MK aC raaoria .
>c .......- a. aafratoart. tar. ...... BBMaato'vera. ....aak.aattel std kitwwv'to Ge aaliUeal atvto ....7; 'tkJ;locld law iosF :
aaraaaMa
aa roost art ..... .
... kM M Dar am -? .)1I1IIa soy t 1 katckt. tW, .
| aWcaaM'aat tor Mat Jwr
Math tsbiW far aa parpaM at parciiaTartraai ?few 4,. h/ls 'Jar..T:Jai.r I ,
askance
MMI Ka t .
at8sdaaat to Men ass I0 ..as1ae aatauta at flans a ..... letxBrttofat Oa.frtaajBal .nub val MBa aaJ kt'tkns: af tb4 rep \. /

..:a. ... leartar salt Naa af aa bay, ,TI.>IBHBM K r taoatybaaia sad Kt &>L'flckto' lor Maarrlaar 1alzs\a.vwd'tM'MUt;ILaMwsd '
.lr.g b tI.MSa, Sr .nwa.M aoesrt ..... assn r Mss'a' a a? ranattatiaa.r ..:."aiW:"'" d;ab.. ,aTb 1 "

.._tan..' laths" nat w'et..aMv .. tnN7.|Boa srnttmt..... Jill.* arssW SM.N ul,:k is aBv7se "I. ,, ,,, d. .'j .: {rAsjwe have got i9 make room large shipment -

K awars.wl Inn'I7 ab.wlg aM take CMIka Iul 1lbM .t m bW4.,ad 1... W a had d T.yI,WIa.I eMrp ra
prlea lash fey tka IR.wg -- anattaal aaMrtaaea ta tWto we tile .. ., .rosh r.lb.n. -
....
b.s rr.. as N as w ,,.. '...-artarH artraUaA aa4 [I' kat German Goods which the .
'0 wrrq.h baB 'rip?iaa i amat N $5125 h I aaeMsa'8CII$ ashes.Wslur'WIMN tkatodaa'adaptal .na- V' aU KT ISBa,''CUrsM' ,.u*-I isph.t'a ;'of.. ,- arty; .now on .,
__ tta aiatatoU ftI. ante* Huauatlay c. attancraoart. '
... fet .........fUMirBayawM (ka aaotyl ttt.,TVia. to ataat _ssag I. aetbR'Itattb .' '
:.-e--: ..wersaw.r- ...,... .. I. 14M of.., aaaa r..Mk. any ,MaaWttraackoat ..... ... ..... *" ,tit# I wail, -we will' now offer;our. entLe stock pi G -..
w llltata 0laal.d talky |
b7 ,WaUla.laUor .- u.-z. ... ..**,. aa4 la ararrvar e .
Sa< at toaej b p.14 by sacs OSIs>A. p1.., '. iXatkaaTaa ........aai aoa,...at to'4Wto t&a .brg a af trash toreaay., ash
tM .aaHre acr OoarU ..... t *a4 'Mtv aafflfatOna to vaa ataaca4. to par a .M' at,... ,, I maim anick "onJ,;hand';at; _120 per cent" ,discountr t.:'
a ,ttaloaaaa1
t ; .. BaM-.. .Laaa*&Os JIM .anat. ':; ar aarr Uktaam swa. .
.. .
insttrfto..*w 1k.a.' l' SINS. Tbar +wan.Ma. arssr .... .p..u tiaty. llsi flays.. : This etsomethin '
for
ka chance
,
........... :JL'ltrttttyy-$4 t b .aaa.e I ntd,lMMaIS1a. aat catty *. ao'eaarte atpettt ; to' hamkpme a
Hl Win ........ .....tMIr, eatijLTurikiL I L C .... HHBaeaU : WI ........:t'\, .law mal : Beaty. Jekaeaa ,IJIMUII'I7 \
..,1M..rirt. pc nQratp I small'Obst these godda consist 'of t5 .
/ Y .. --r : ; .ppdeserit.vases ;
...... Taapa' .. pi'MSI' ''Tarlsi' .

; : MAY Y ',*$'E.JJQ rue7... 'I TwT.I ..4 '.'\ ,"laala JCaaq. kat ferM4 gray( AOart to tka Ttaaka ckarsa.al-alaadfkv "destuio..'''t baskets,'toilet soaps, |ine.perfumery,watk ''

: A. beBet prtraBl art... ta"tba toe Haling naty to tka kan. acr < '."
I ,...i lor TaaaM> bartaaaiiBuftii a4 Jarewy waa aiata a.t to pay ': : cliocokte
eta bMy aa aay kate a ,... ef MM aa. aaata ar aartai U er setSj mkV 11s,. paper weights, Sets
( i : rs GQ y' ]1 tf E: .E FC[Qlllt EAST IJASJi **Twataa lears. s.d .u is 1ru' ...... ta atala-a artaawI'' .7 a J f

r :, ., : .pnail rttt apaMraM a ....... .. vffl awetiiriiMtaua.TaTaSa' ...oa. t......alsna at arntac. ataa4Wf aeaaaiMeaan ( ayto berry bowk,:china and metallic figUres. All ar4ides .

: Ibs' c.wa; ..B '. tt, taiuaruat B ..... sal w', schwa by 0. '
,. \ : fir"....... ursiea ... irtatibi+ s '
stem lb s'Psi ........ It'tads _> west M Aaaa aa4 to ararrtktat aacataar4 pnartlikaaM Mao* to pay ftae at to tlM.lL aM 4 eeeuar !tjSefUiind ornamental, fora gift or to beautifyr'th& -''
:. ate ataaaa >
aarre ,
., ....
:teat; 11& tfr5.wti.g twt i
;
,, i: .h_ ttpoa W brass M. < i ,a I) Uvto akarcM via prttt tor '
\ I : Tkerairaoal-aiuB/iaraearty .r. .. .
.;; Cdr 1it! anti'b s..a .r tTs"is. pNdpaay 1M d' \wy raaMr. ..rt kal, buss kaatM raValtte ooay..VM aaesl.tal.limi Musual ea trlaUae the ......:; 'home.- t t' .: 1' ,
car Nla.lrl.: 'fC to .. Casa Jaafl aaatraeta : '. -(
t'
.. .f. .; < stab a ')ary ;laoaiaaaM *C -n--u r- \I .
.J: tt'il1.f tka aua'aa'aaa'tyat to M'swat iff! arar. ar:air.'atM w.rw,1.>B.'aktyi-W.., V. Tar
: "t..f.J .., a byway at Katobn''Key aMhBaad. MBM tor..... to atop farvara1 aMakevr i JIX ,iObtaMa.rA.r. (Mal t ; .! ; '
:; B coal be .... laere.fey aatr ake riiBur aa .aaaaaraa.rtac = 'Kaaaa4y. Lrw* balsa to. .... ,
., .--.2.;. .. 'Ii,1 tkererte at aa VtorMa Beat CaartBaBvay bar by a pito ..... flawdoa anaa>aat to tka Jary afUf,11.tt I .
feefletaf aa a'pttrate.eatarprtaa lit .. sat aaatktr part aa4 tkaM .0S57SMb.ss' doaa saL after ,4 We' a 'Flae'Uat: oi i.
.-- 941 ,. .,t ti .to at &lie'__'tit tNs... ddq ., *r W kfl fa tkat vaaUTTaa9ato tka'Jary .....*.to tka aaaft vita carry )
; tire hirttoa at fteMa.V'Iha nerlaa M ss..tJ tbasl7. 'r t
a
Lav* Dads b.sf "
r-.add, i n.
.,1. ,
JIf ft-
) .. ) Bert'Owl BaBvay .ti aatoilt aM4 a* a.eir. ials. it. '
": "' ,. aiBck toaa aaa tkji preklfeinryaaa { 4a *. toaaar.a Ptat4a dtr 'toto ash'.1k Attarn L'T.7iea'atrrbpias! t Household, Articles. :- Coo1tif'Utewsllst
... t.( I. : artante* by aa*:* O. SJbaTartBMrtar us.S stk Nnd say-.. aylon ckan*< with rtaa tf' r"Kl1III! 0.'Y.Baaa via ..... n.wai *_.anatoty af.aaBataataoamarotal ...... .aaak Ole laJamadaa.
boa BUtaaart.aaaaatoau ......... atoaatc M laaara far HptottaA --awamM Wa :
tka Brat cwnt '
:,.. ;. ........ bat ....... tocurtaa. pals airs wash. ..s.....tIIIIa a ashy .t. Mad .ntta ; i iNotionsaand
.' w"N'a..... 1.4. weass< ...1 ptoea.'z&/1CAytM' aa.tarprtaa I Ckarito Tferlft .4 f p aty totk ,
I aeBMtterWkat !a lot &lie .. af aw asa toat .... ka basa aa tbaortaito
i t>tti'1E t C D 11a'1re. tri aatls ad v--'o.n.- ad 6It. 1 .rlwa ...... I 'tka brag aua ITMMrtMty '

.- dos d mau.P s ssaatti.. + .U tW ltrs'Pose to ...... 'tka > aalibrat>*v Bttk .... ..- !
.l Leldn w.....dieGkql., 915s a. Ts.wMr.as cwt Board af Pararaara at tka Boat af to vamtaata Ika kvua-lvna' Novelties.
"" vtaet voaja aaek a ennIDa I Ta.Ii to ...* ** a\TWw to ad.wb.'eanW v* ak..t am to tka .
tfc.: 'wd,... a at... Cafeaa BMA par Tarps MrW lag aaata prarqaat ardaa yVatafeytka MW..N "..-) araraBa. ICfearflavatjaal : )
.; r: A 0. Baa'to Zap Key' a attor to aa tu ...... kaartacpaa 'I ..aU had mI will car ;
: .., ,: ... aM tkaaaar to Oaka kara. .... tta, CMw d 7 ear ....pn55Nod.a. ataanua''ijaaaaiait/ ward >.... antf ,
a+' I toed aarrtaa, ta tke aattrary at .. .
r-t tin .tatbt itln at tkt>jIrr taBmtopar abnelkWbasdd $
'1' "fl 'r .___.. 'tt\' aaryrkrt Ckarta m* aala :
.h.WaaM,M.a .' a I art tkakail pa.taa a6.

',. l (Tessa,WateaaUTi PaByl '?-s.etrMat' Baaa ...... tkat B sera -AMN.Do, .IONB" 7--'I'M eW\ ... '
WNttMN
N wpa
sad nlds tss.ar
r.-<"Tkara to"a peaaQiaty;!' at'an C. sW Taatpa saw troai a aatoy Caka at ky atafl gay d.anrya at feS- .,.. 1 i"w" OkHalUa ,WaMM b Mistbsa. r. fpinpkins'Variety Store

''tit. tail .-c'ed W ..... w ass aM KklcfefB Kay .f at toaat 11 ... pIM. TW MwWe IL J. DDW t tM'etwPS ;
: ..... Kay by taft sal arrawly bw sal. ta BMay laetaaoaa af PI ,. '\_', Da& M a hoaat ,waratwisI
', ....., aM tae tat ..... veal 'a N'psy.aa etc II'W
:.aswio tb icaaaial .... ... "t- t Tbir. DaSy.1.s J
-o).s.ors......w.... ?. ,i ..ai ar ran J* day. to >lLTka Ia
kara. tor..anaa gash M kaaat ayBMfl tbs awssa.st. shnby De .. ABBA D.'--'...1 Nod tara Mod aCBaary Btrtacw i karta4vMMSraratot '. '

.. ,.;.... ,.... Taa,a tlrsgl 1I1 a ory aoaM fea biataiiL.AK g**',..,..*WlBB aaJ*"aba)>*Tk oBT aatW.. .af'aTVaBe* aaautt vaclartarMawraataA. ., i 1006 Avenue D Miami Fla.
? ...-a... ,..*.aat a< tka CakaaBMA asp Qa..............4 aat Bay: aaaea ..,taw. '.. at ':N aretocktkla'aMratoc l/bt.s'd. Tka ckarca traipaaatvaa aclat/ srTMI.R J. I '

kev jiain;aa4 M a.... eNt. tkat aaek ',a. ckaaca'Baakl ..t< kaBMBB. DaaaaaaC... te"tta I..P. 1 ,
.feat ka M aat Bate B 4
.-;s' ,, ,-.: Oa tkaV tW.gt'tb M .... wA Sloan Mall appearaM .eery taty aNN ... yeara aaa traai Cktaaterer aapotatoa Jakm 0. ana

'.,,........,...,i ..,... tka BMB aa |IBIBJ..< aay.tkvpraBptat ::'.::w a vttt aatkaMaa4 lag to MM4 tam Jaaaa.jckars.f <.l
Ibrsd sf..4lw rNlb I slab ..t.are rill latoat to- st.l .
- tka raltol atotaa aa4 tka ranaaakw ......,DeIIr t cats Jew ass a ds.d dr$5la i aa LKkkaal OlaaU ...... Ofl L $PAil "V Araotar, af, tka aopaitaioBtat aawWIIIo.gait .s sasSaSM "
A Oedl atM :lltima_ Oat .'D to waH..*. tku. iitaiaaJ a p....... ebIG w.n.w. aM Patty to tkekan af aU| trap I BMrftja Motorr at aa CareeU* la* .... N De Wile ishtasa
..... .Jar lie aarrrtoc ell toaO fe* feaaa taD: at pUetac Now.l kM kvaKk......... ........ aaarimatat sat trees lash |LM sad ....., ar antatoat iraaktaataa. .k*.antrMaa aa ,jatkt, AyalaBa to a let v
oJ twaaa Tarps aa4 Aka *ffl acplra. era a vaak aa .tk*'raa la die M. & Ckwek.:: laatk.Kka aura M lays .. J-!. f De- Wklto Star lAw BoaMaiaTnt. rata ; :-
,H la larataot tkat ttto shanty Eagbr.IIq aM peso fert toavaa a kratkar ....-- iatottvat >' Udtoy ffjtakM aaUat gd7 to Ika m RESTORED! .r.... 0... W Usplsa J-n. wry ..v .... .lpa1..J
1rb.a5Rw
.Mraatr.kaa. pat ta a Ut tees ra- I ar tvaaty vara ptoaei 'a araa. ta ,........ vka kara buss tola.papkai ekarga af vial torvaay still. was ar* I '' Maw-aaM Gat.. wag awn. slag M a. .... sad '
pval af .. arUwYTal.wt ct.'I aa tar aa TBMPB la laieirailjcar ,: Jar: feMtncttoa utodia to 4ar4 to pay a taa af aM M4 aaat* ---- Mr tab aB ...e aa ..... Mr. Mayari, Ua feaaa faBavtaf
tot R .. .... ail H an.ui ttat tka W bus .teeaetry pail how <........ af tka fea.y.'vktek la fea. ar wits cktaaa _tae Q III >O.AAart f west aa br ..to say let "akoa. ate alrnl. ,
Ii't irtan a .< aa kick a prtca Calla sale ka aeteyM to its ant* toe bail al tka partora at H. M mrt Ha* >....H ttfty. totka PhI.Nd7Sr"tD KaeWa Ida. la apaaiaaOy start ia. fttaIlPt ITka yaekt n.-... rof ria. toaWra. .
-,. '. te... ,......,.. II ba.,11& keg U bean sal KIac. ......... '. ,,: ckana af aatatatec iaU ....r caa ...feraackt tart fey aaa at ay la hvrtkH tat MlMB piss'
T:"M praMCuIMra.1e aa tibet .... .o./ Ndaew H, keen. .j| ., Islam prataaaaa aM .was lash tS4aa4 id,tda af :XbacUTka x.p.ba III ....... vkora aka baa feoea ataaa r af. ktay. "
\lie toa.a to kava ... BM& lor CH* KIT 'MOW UH> 'IUI1IIIOorar sass ar aar,. .MT aaaMka toJan. 1hays 5511 teat a eMHarr ar aM party at ....... rataraMaaa.
: to'Bavaaa fej iy .fnt aealcd 'aeoty day beta Taa aa I ltx. .-nemc.OIIIO. glum B. kTeKtaaay* ....... ".W-Je117 r1d Rsiwi PaDNd ., W ..0arr.aa .Ms.L M bare trara lids era.lot aping. ; .
ae
: \\I partteaterty toaaairy. "
L dwrt aa caOty to tka karca ., krtac a Taa. look Mini teOy tak aM pat list w ells Ntpartn$ hliaar1N was
fertoalBc'bapBitaBt
> aaek ..... aMt shah feaf ebbs gait! tapan > .ar BravaH aa4 a >arty at rat sal spa aNara to pay a taaat Dy UN.l: Cbfmlt1l ..to a Saab SUM vita BOB valor.Taaa Tka PlntaBa la __ r. f
to tka to tile atcar teaaafaHBiaH PAy vtattal tka ra..... BtcfeariaiMpvra fit Sal aaata ar aarra PI days be vtafrev ae ......... fey Cantata.-...... at DIll dl ,
'br&to Taava. aaaaavtocaaaral.
.i '.."d..... ssutsirs sad ...... b'ea".r' .s reepeetar lip Wart a rkian Taaipalicktef vaaH Mot rrUty aM Oka tka 0.. to JalL I I ,. .. -0. ..... aM to 'UM >aaatva ..."via aoaa ... ..... BHHIBIBIkor
.Tk. aMa at otkarm. vka has atoaaat one .tttsd s-., tbs aaait wtB W bass ae ...' was...rtriU4ap. for aa WM IWUa ralea'at.Prat. .. .
< AIiIMIe IMartry aM trust tkaeaflra
.s>Oaaat-Lto as. BaBv. aa4 tta r. A ttty aM Ba'fettatary spa..-.. kara CUt ..... ... laat to toattpntov talus Ibis aftaraaaa to tka trial afJaaaa. faltoBlBcf Bataaaraaa4ar ....... aM aaaereaUy '-L. Be aal4ke lair aM pap.
t !. -... tka Cakaaaaa : ...... .AJI.ate at swag arty potty aa4valaakla WUI ., akanal will aavatt. .... at tka 1Kb wm fea af trW ...... tab aa ass ferteeoU } Act Mayer tmaoaOy
'. .u.snubs....... 011II& '"aairy. I a aa...:..ilaariBBlrtte..... be ........ by' aa aaaaaat tnrtt. ........ ash ana will totaat a -sa .... 1........ laws to toaay.aa Tnt ..,.., BM aa prteattea ar lip at tote Mays to ......-..aM. .R.. ""
I..ftIIftr pal.is w--.-. ... aa ..u..& via .. P. Matakit fiavtec ass Tka cavar l "ml bare M load W bas.s Wa.Tkaa. i.sass aMn web. bans .
....... .. vaa aaiUKitotaraitoi tatka L _aaaatar -.a.r. ajaiMaff af FnaVaat 'af aa hapertaaee af ate alea>'ari ." saId ke..1 put .... aa
..reelash = k as arty: 0. lea web want ..... aaU tkai ka fca4aaur .. ..... aa4ar. vita at ,I6 II De 1rMiins ...... b..PpWP
r tkat -- I oontro 11.1 tray large avaaattea ecaeeteauaM
... ......., ... fee *%r._ ..l_. ea, OsPtur flaw arsp..nlt SN ... ad aaaB lbs pea sad tka fca4 aaifeaaaUal 0....''....- t'se pan to ka -toa fev bias aaiaeh ver M5 p..wt.e.. d .....,..
tbs
hba ... .. ... fee i ..taAat TatM as 145 lbw. IiII-& .... MIl bas a..ruse tM .tb 7 absI te say psbe. ..elLDe :De arsNu bait ........ bas.N .... akaat.brtoMy. aM they. e.M >. /wsu Ore De .iid,ash
.a..M iaaMr bMrss k _....1 wail ar4 a gal saw fate rtM? III .. 11F S... c..aew.. .... Maa-L.ah'a.t .Prep. M ass will. Hi....t.. ... ....days. ..... stt bass is s J. .
-
say .. 1-- ut/Ma Jar......... 11M bias. Ip.w Trla.J .
a N-Tue -M atilt. tr bs/... s0asaata -4.ttna ta x/ L.---.. M ... ,.
st.rM .
__ > .- ,'. ': : -* ?- -; +-
... :: ; \ raa" ,
.' : \ > K>
+ c .. .. -j*.. ilr: .. .,J* qt w4 ,-
4,
....... R
..... ..