<%BANNER%>
The Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00463
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: March 6, 1908
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00463
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
... \tIIl'r- p: ; :
"J. -' "",,.,.
.. t 'J: '

'
'
"
-tf .'- ,


i .' : THE : M : ,Mi3J'l OPO: :Llj j ".
c o. / .

.
I

_'VOT.ITMR' ir. NUMBER 45.> ? \ j MIAMI. DADE COUNTY, FLA.- : FRIDAY- D 6, 19$. 1xa. .Pa.a.: .: J. :
I. \ OFFICIAL WASHINGTON WAS- FILLED BRIDGE. IBMOifiTlL, H S WO 5EK01KTIENIll 'I

i ,W1IH GREATEST;. OF f. PREHENSION[ N ,,! ..OCCUPIEd. fl flat OF' CONNgIF1I -- :;. I ( i( : l Plus Fir; 1'-1 t <#,. .

.; ; A t ('J1ftt 01 111 ::-


/ :() Dade Canty 47 StfwBWBv BBPaI f ..t'Y' r


o., : 1 "' '.......... .....I ,II ,...
.. "
: FafrTka \ ; r'
.
f .t ,>'
: .
t .. I
1 "t .i..
I" ...
.
.. .. ..1.-. f aLW ., I fill :
anPrrrani
: I bawl ;

F ; : : .. : .1 ,. _' II>III :

f'1i

E H '_?JI.CQSE'J I I. t .rtltdt


.".". .. 1I .___ .d.. -
; 5 .. .. .yjllll.... ,ss
;
; W.'aIr RB1 tit.0teu4.. )l .1 C !I't a'

,fa.t. dish,( c.tBsthi< rMII ...I F ,''..'''', '''-'''' Tn. .."
1 <
z .wr" 'rl9Wd'no. ,
: .
I -
; EM ... I :.
II i '
k* I ---r. :- :.

i ) 1 Wu.t .t .. "aNtaui;"
atptrt II MIS
f ; .!*1(7 .+nRMi ...,..... ..... w,
DUa CjBwaty tarp: Aaanrtataaaata. ., ..
port /RH es N s ass
t" W wod tla pvortW aotts a oai....____ uce sassm.. w...
t ; ,. .. ..' ... .. .
Rsu- aa& ssklbt.u [Tka kaalaaaaOaorwa '> ( q.
r ... fair, .......s. aid .1 11104 b AFM7 wart a tray t1..
,. Taaadar aa4 .aoattoata*. tor hit sNMd ..., ., Mt '
t .i. u daya thin stte f i OIau -- = ..-. .*
"
I aaaawwa ka ctraa.ta.tka fair taw a ....... .... IoarIat; III 66A.
l : baSda ta Bad OoaW. cur .... .... D Ia1I ..'_aasrips' ..
< faatarar. apaa'aaaartary ; '.- It 1MeI. t qdsapsusr ...._. crt ......- ..
-t .... 1st.aWN., J ..........De .... r W ..
; Tkara ire aaaabar a( ataar, __ .......... .. i'aIcI ....."
: <; ii afaataranta kBajal. aa* Bada c...* eaat7. /.).'w aN.K .. w a tfi.allahi '.:
t7. a.as aaaaa af'..... kara a.. ..... ... II\IiIII eC. <...'-
Liu o S ..... a lath AI __ ........... .., W t..bA to:
.'. a.wdMN ..........tf. ., ...*
k "..I''VJICUl k0.1ltig.rt : awes.4: .s....snh.papall. .........
JIIII it itr.l'l.tdi. ; .
; -- w ii'L11t.1T1.: .a'.aY.'tbtia.i, ; : .{ k ktttits. -..iFTiii : Rti a., ta pattl. .... ...... .tha.. adh* .. .....:,.....,. -.
.. ... '"
"ly' .
t; Jf.1 .1I V-.
'+ _111.154 ..'.... .a.. ......... rnd .. '-'$ pndMbllkri .
T s e.c M1er..aiq.it K Wm .s. .............. 'Mr, .
qiti
fbef i i t Week fijti; !Service>, TeH .LLtta..a .t.-": iL fl.5.tllt. Npg..Ya.s wis la..t'lla.a.aNJb "
I Mehl .wM. .. ..s; laetbep sNMr N swllMlta. -'1..\
.. .. are c say.kit .M .. fast ........ part ... a. .1111 .t t "
.. :.Ti4lge r. I At tka liar lilllia tat law. A. MihTaaaa. ,aa4afkar

t .. BTll I L 'art...".........s .aa4..'a.1i W.aN.. ..,......at 1' nad.aKa' .. ..
F g adkag' sat' fk A aartrar
t 1 J Smith ; IM 'IN FIRO E tSTLBUhET1IIH ......,.....IIa&.. .... SrJINta.offal saw, ....... NN S a e

1 T ; W : i. 'as r Wa-';to arrrra kjaamivW aa4 'at!ltti ...... .. ,
,i{ 1 { R la: kapad Oat,by Taaadar's oraataQ 1. -mal ..... MtIt.c aM .. '
I' "" [ U HIII tM ashlbKa wBT .kara antrad Mf. 'Tka amiaMy lit tk* ....
.J ,.. .Tbal ,-.... -- mmartWrtrflf 1 .. ta th* lawar was.prtatras ..... '
-
":"'.{ Tka praaOw :1 t4' ta kttraattai' he:......'Vataf wBTartowa .... ...... wf.ue
.. hack mast *wto. to tka tataa aadaaaq I, .. ....... -'u'
tA -' ar-at tka ".....'eat tt to set cMebda.aT tbs.0>....
.f.
;.... 'J- '. .1 to.1&7 that .tbatatr.Kata.. TWW wba'aaanad CWt ""etb Oat af;." '." .}
On t IatInIt' v. tJ'. Wofls Ie ... ta .th. ktototy .,1 pease ........ M an..' ....
; tile bfihtlat'la Da4a O uM+ : eat tile'' Nab af t 1/M./1 .ttaNt .. ,
Thu'
,p I BiAKMavlliokaifwWltr fit' ZYt11J ........ 1T ... '

'- .', .". .. .. .4.a. e .lr T A ''Fast' '''IKe ..H aiiajrt.i.a toOJ.* tfka/may., .....atortoiad ..ll M=...a11
J. _-, .'. ---- .... .. .. .
...
'1 '1'/'" "' -- ', ::oJ t. -, ,.YMe w Pup...
.Qe'I ., 1 i '\ I ......, ....,... r.... r1l
., .;.1nne. /tiSI o.. Wttaat' atn \ art.Atl lM.t asNsy r
.1 J 1 at tha wT tka.) trigTka l ,, : : .fte try 'swar'r.N. .
j, L'malW loW Otartathaa .
fdntka ses sit hA4 afgood asuu..
.iZj ..
? "" W. atlr seiis ss tMrIiR
,lataraat. ta 'tha l aasfflarr yaakt .' seK. akatkfflad'kJbaaatt ..11 aa4 woea.tkta..It kaaM. to) (kata.warrtadTka .. ". ,. IT r. 't'.

l day ...... ... jataaaa trarr skit Atto akaat 11 aretookl laatKM. .... aaa was ahowVff L 4ayOmoai. 1 ;rnaa : fflSt.
t yaanat 'I' :
akaari 'kbj ..... M aha kyat aa4 fWtttarv|..UT'Oaaaral
;e ajtaatod ka .... apt at a .....
< &
.
ay ::0. .t.IJIprtd katan '' ,
......
.kiss th'1 Oak ...' A 21 aad was kaow. ti Faa. *. tUTUt, 01<
attahd racahrjr. anaaUongtrak aaBkra pled waa.sal tha'Islet Outata taosgr..lta at M a.- ''Ughchtg rwatf, |Ma.M\ f 1
tka apaakar.aad tka ..... aatartax tka rickt.taajpto ....aaaaflaataai Daath Bkarty. ka/katag .... taatata Rapafra. ...'taVIvpX.IMBUI. .
wkaf aJ 4aatt. was toataat.. .Vt tataraat. R.SR.R..... fUbUa.Btaktag .
dadd
Mat I
Ufa. |
a aaw Dr. Skagga wk* anaitaal .
tha body tawBUiataa Marak -Tka tw* a aaainainni'raaa I
Balfk'a awhjaefl ... TIll aaaaa 9t WaaBadJa" nak atwlB r.a< jpliML.Tin .. .
Jut skit TRaTk .,..t Ole fatal tkat had kaa ...... .. ta wkkh nH
t, pwlaae. laaana road wuiatA' B4Ttr M' kayos 'Twaa JWaC .,...., auttac that. thai kadptonad atipaJatad list aa aoataataataaat Dad Baada.BawarBoL .' 04&.1; .\
.. kaBat -
.. U. Taa apaaTar Bald tkananMTwa aa cat A. yacht wltk:+"1f.Etalla ttabrata. 1 '. 1p.W.>i. ;
baOar
asks fkaa 13* Bfiaa
( alaaiaata ta rapaataaaa arts tat ka caata akaari. >aat a stay Tka koty WM taraW. nr. t* Cad loin to tka .......... araat a* fkto r Ia>pTBoada,:'MII/L, ., '
I, ata or tee kiwi .. fast raBowtag eat addraaa M.; .'W.
w.dos..P.tr Uo raamacteUoa. tha aide kit
sad .... rukar Blag aaa to blot haM. If rML ;Tka days wffl, alt ...... ; .....
a 1r:1r.14o.R. MdaVOU
3.55.51
soak rafomatloaOoarrtctloa. eat that pas ipl .M awaJUag adnea'froaa.tile aaakar of ... Sa_: -.. >wft VMIlawaaa
(brsatloa. I. at tka tmtaiaat at... visas. aid ..........raaKtag. ta Kaw Tort.Tkaeotaaai' ha IaN a. 11* Maws batwaaaj >
I s ka ..... to-a aaaaa at thay ....... tt was this that aaaaad ..i taoaaat kald thto 1 Afaaaaa Caad D. aa4 skis tits
.'t ate kroagkt hpapa to aaa ky tka lit to tafc* kto ... Otis. kaw raaaJtof Iswad4s aiaratag SdIIc tk* cast .. pand batwaaa'.aka'A ,
: 5 Kati C.... Bat tkto to sot rapaa> .Tar,; kaOara bacilli traiklai wan htNg$\crI, a 'vardlat'of .. assn. ........ ppaa't ,\ "
loss firajaplfanaa' brnaplaa ofaMaiwka raaafatloai.by Mr.tha K.w .-.. .tba1J
aakaowiadgad tkalr ata aU I Uctre at Owe pay Oa tIlT aetoraar .. ajjpad >
< did hot rapaatian J"IIuoa .. Balaaafctaalaad OVER to .,.... ,... _" toBaf to
I JadaaiOoAtrlttoai i i mm enOL C 'H1QS[ -' our), bat raaaltad ta tka aavatojajajat .
KPT[ '
to|*aaa> ...,.. for ala.aaNBapltokad a laaiaHttn a.....-g atLaaMiaaj 7far.attHa.l
uo.Ktais with toara.Battaarf : I Qmito 'a '..... .. Dos hill sad Ckaafkaaa ta kbtaaAato -
I. ana. gaaraatoa ra. I: aaday aftarauaa to Oaaaaaat Oravato Ik* ....... at any .atWb
Plat .. Ia..w than to nrnERAtSiCLEYELAD, iN DOWN ANOTHER A Mae tka Chrtatlaar Jataaoa" Wan aa4 if aay abaagaa ar.* dses.t al..
waaptag aadl/ gaaahtag af t. h.'Raa.datloa'b ." N Hae..aIe. A. R dlrt. at ...... to t.1.rtaa. th*.aaja* at Oat
I glrtag ap an ataaad Ixoala. ....ar at Aa Ckrtofka .art ....... '
taralag to! Ood.Ooaf | ......- float/ ,af Laataran attha Mr. W.th c. DeGaNe,, ar11/1.. it .. I .
I aamioa < 1pIJ1t......... than to tha ataaara'aitad TtAAgEQT[ Y' atea, $...,wkawiQ:" aaaak fkarait hfll tor Rifles ta tha aaaa ..
\ ; to tka aatt atop.RaaUtatlba 'i tha .Oaa raciaoaal akarah at I II". kalagraatag, that If lha ...\
..... ...... aa .'eaakf. aaM ataa a to daaata .farUar .., .
lad .. poaaf>ia tha arfl that ,... -:- 'i Aa can aar" .tha.cr.va wffl ...*. ..... aaj tha, baOtflag .... af aaaa .
kara; .... W..*.. old If I ban : Ika .Irs. at Utk atraat oaf Araawa to tk. pty, ,Tba ..u..N -;'n.. I.
Ukea aaythlaa by taw aoraaatlo O.aaa.0.llf flb .:-Tkara ata *.w ''Tart, Marak -1 If'da J C at I Whet ratanlac to'... any ramd to th* taaara .... ,, \ ,:
I sup twaatytkraa ..... .......... .
I Baraaftar aO .
i : rcalon tt fearfold. A gaaklarkacapi sad warn .nt to tka tow dapaitaiaat aftar.. toctara. A tara of T* eaawta a kOta. paynttara .-
i toaTib ta Taaaaaaaa aadretaraad lid ta tha Ira TVJUBML Tka heal Oil BMrakjg far a bUaa ta.tha ,. ka charted too tka rood trip.Mr. bnafarnd to tk* ............ t.
; '155.s* tat ko kad takaa hats IhM sow ataada at 11 raOroaa Ua irk..I at 1A. *tb ot at ta gaailag]UMa. It coat ktaitafba baadrad faaarato wU. M kal ........ a Chrlatiaa. A aflaraaoa. \ TIle aaMamtlfl. > Panata raw to thai kafldfag bat ,laa4eiaatla> ar ..4 hto dtataaaaaaf .Tl. boad AI lha any attaraa ta -.
yaaac aiaa ta ,pdagfell ..., waaeoarartrd sty wffl ka kartad. toget ui. | ran'', pvaatad by th pettaa traaictoggtag tba aakjaet araat tataraat ...'b* th* ".|'et laM with tk* O. a. FVa "
aadj ha coafaaaad a ata J tha aslta. Tk* aebaof way carat Uty ,.all OaaraaP Cbatpaay. .'waaBran "
kick aaat hi* to prtaoa. Bat habacajB made "... aa tarttatloa wsa'V, a a.. af .... ton ai ta tka dtyv Tkaehfldraa I ,... I apprsaR '
w : ) a Ckrttttoa. Ta anat tit for .. to act aa tha'trath. Jaatpraaaaud. totrrbai. ... araarty sad a* ACBAOCS Or DEAD HOX1T3Chtoaco. ) 'ardtaaacaa that kad baaatatraduead > '
rtgkf with assay .. waQ aa with Ood. 4 ttraa Wan feat. -Tba An waa ... -- ... at prartoaa" ......... '
I, Bafbnaatloa lla a: aenal chaacaof Toaliht to tha Jut wait alcit taa4 to tha atatk. ....| March a-J, J." BekaMt.aaaaaca ,awl attkar ........ *r ........... i
its which I to arldaaea to tha : de.mllsits.( katac takaa ta
aMoOac ft Oil caaqwJci tad lartaraaaha kaaafactarar. wflt abortlyppaar tp _Ylltaa. _.
.
r world at traalrapaataae A nabs' ... I .'
; ara aspaetad fraaa'tkto'aar* guess tha grist "". to as. .
Klrllwaa = >y her BMAkarhat'aha -.a rtaa. "da7 tkara win .. Cattatoaa J& ese Icfiwn wet'ti tha 'ahana-at. barks Ikto .....j iI IL i Tb* ataatfag was aCtoada* kf)
t Jataad tba altar Bar ..... la ... ......... aftoraaoaaad .wana ,fma tha aareaaaaa.,atWOCLD rWd.al 4f..... 3 .Bk R.NL KjL. ...
R daagfitor. kaawlhar Ufa. sal waa ..,- "..... Aa this to tka atoaiaj I' .... .....'.' I'...... T. N. 0..... U: ......
i. KI rd. Bba said "....ray. a charobjaa. day this wfli doakOaaa ha graatUroafa ; 'SW eftljToatow.ikttrck lice I ,. M. ,.'JC;.l.Bia, sad 'Eo'k'ai1rrI. >
\" :....
maser. stein rapOadhar at an lhaa aiaa bin.MADB CATS TOT -TOAD : { .
aaothar. "")IV.... tt did sot taka. ''I .. f.I: .
did Itr bar floss girl aakad. Cataaibaa. 0.. iamb I-A ....
!ROOM paopif i raUgloa doss lICIt RICH ram 't-tafa, an' today ...t far. tka p aaiiiitlaa af thaawly iTo Cobteract t tie "
: aeon) to tak4tt to sob a profaa- the bwa4nd at th. .. thoaaaad 1 toad baa ..... taaatarataC bj .
*-i J"Trtnfonaaba A law tan ac* Barry Wanw. wh* oar ta Haay ..,.-war Nay-..,... I rafaaaor A.,&. rb rr to tha Jut ata., tarapaataao ttraa at Utopia oa Laka Okaachkaa. Tha taaa *Q1 ba fl.Ma.aMl aM.!. wba dMlam tha thaaity I a.!,:
) *. )TAB W.a--, katwaia a...... task gal Cyanaa r '.bttla ........ by atfwitag banaa. J
pea,- Than 1&..e Ufa wtthla whtehr waa walklag atoag lha TO TAXR u+/RRALOOMI ara pr,aamra at plat ..
a .- panooaa to tha aoaTortadaaj Nab ., tha la.ar. wkaa Mar foaa4 ...*.al Ufa.... ,caaatrratara af ta.1
; 1Rapaataaca ar is... ran colaa ta told dot- CRy at MatJoa. March. C-Qorar pakllakraltk.. C\h.. Maps '-A ''aaa..alca at ..
> fp t.ow.Irf'b aalrat1oaEzeawt ton tka aawaat ..... Wad UM.Maay .. .
>
aor Earlaaa Oaal. af jChlbaabwa. ., to r MTka 1 .bIIrIt" to coa taraat tha aCaat at
S rapaat ya akan ne.wt. at tha aolaa d.Nwq Mast seas to M .. jaanaf .. M
aaaallirtag r- .. prwMfctttoa
Oawrlar ,
a 3r5' wava. waa
... ." H. lash 1e I
= I God .... .. taps my pea.d lb fad-T+r1ba1111s tloa af a prrnto aarpbratloa bear tako to tha prayar; af tha tease MaraVBaraM St Lnl at
+ to rrant. aa4 jioailBH *seat thatr tha aaJooaa to that..ta h+r.. V tha Ohto *lrar to ; ... AaChacVag.kaMaa >
.. ...ys|Ie tba aat. U p..... thaai aa a BMjortty af thaaa aid plaetaa; q..lo. .*.r aad.drawa tba Kaatacktat 9Do
far ba aaat to froaa tba wait .. blot Oaa af ..... .. ,
aar wb* was r+ .bd.r idar arVt stets wt ** ... ... ba nwwt trm..oalld. tbaOkto A 's
.-.1MK ito baa aad to eat oath told to ....... lots w t a.rapOad ,YIN wet aa ...1/, bato : torarlaMy .Mtkbw'tM''art I
tha* laita111... aa that Cot will that ha had baaa ta traabtooaoagh taaiparaata sad tkapntta at a toil to a .
ba batwoaa a $... aal kla ..... ..,.., abort .. araKtJbaad shoe a toot aerm. 'Tka aitht rWdor win ao.*.rra atbar .a aaon I par ..,... ..... da- r...... th* prtaa 'at ,..,.. .
... [ alag with tka .1Mr-Caw.
M tag re ps.u wfnaAaktead City Tiataa ... to pabda w. 0. toada Laatotma Oxrtu Joaiaal .** .. t .

'. '
'
-
-1'-,, """'It.'A.., ...e'i> fr..> C J > 5. .i > .
'
SJI' .
'J"
1A- Ia- N- -

.I' __ :' tIL._ ..-_...---.... _' 1__ 6 ""':'.-_ .a.. _

ItU 1t.TJlI- BITTLISBIP 4tftOIU .AUSMV/OK I I I A Nrv My* M. M ,........ LiUaM. bsia 057 A pad'a less MHa. ',

Veeklg Miami Metropolis DOW: ...... WHAT ILMUDUBS AJ' APT1BTIS1M.Tto tto taMral '.t M?. ctoravyatMW h1... qMs Slts 5010.14
"- a Main edit .t 1M CM leer Mty tab *MM* a
A ...*s fit 11 tan *t *roMM sad Utot kta/M. '.( tic lUtropetU to .. rmkrtarua ckarck. VM ..... Wilts ...... Mt...... v.t *>t Mt a
i is B. Prld4... a. ... Dona Issfias.s to.ptloM. a.1 MM tato ito ? nat tktoka It to slat tte. that ..... O1. IUv tor .. VM. tto ttorckra p**.or .,. Boto ,. ... ta Mr *rt toal kartof CM
THK MIAMI PRIKTINa COMPANY vwUivtttovt 1.. wash aM.SMI Fields .., to runffliij ky tllM tocta aM totorauCM toMM MBTIMM Mat a ....; (. 000
*. acmtMt W:Y1D. .aM tt. tmkM nl goiMiaMt vttk a,1aW't vela *f %*VMMT i* 1st .1a14 ant n nit 11 nanantiika T0.'*toy laY Mt *aayk* ; .Marbaaal
Yl l _......_... ... SLIt o.e J'IM' ,....................... tt* f>* to ss.sd2asb ,aiy .!.>< to lea ...... U aattartal ... I .A. aavtoata**. at kto Macraamttoa toJtotM.rMtcaM. M Mart m to .iB kii sad

TtoM Mytat ta M>... wit ,...,.. a ywa Mton1pfk lot,LM [ 'atoac/tkto. BM 11.lJaar4 awapla Mvsadai : ., L arh & a to*... Mt to* ny **r alas ..*. va, t'tto
*.. aU ainafki Mtoarlptlaa lit.O..* ** Tkla to a metal. OMtora. to taM Tk] rJ* .< ..tnrli to .*." ton trM% tto, ..... --..... ..' atM* ... krkk K da addr ad 5s M&.c..... tC1
avtotty ....... MyMata. ,i) 'I. tto tfcporaat fMtar.at" kto trip.Wkoato QBMI IIWM Oark. .( tAb'atalto 'iMiirHH, Dartes, 5 ntor atoll aM BM ta a* pea M _. *ka v.55 dow1,Sat .....
., to ltt tad at< PIe ktoiUM. aimiac.M luay laanto ... i ito at .*.. naiad ky tM. Mal ktoMK Ill ... ri yMn *... at ss .sad. .alts a aMw )115to .....
BatorM: tto ?Mt0M* at_knaad. TTorUa. M MsNdlaw i irUDAT. .'Sell; *M wta >c tto tetHHrMkiMkl .* ttot tt to a Bttto dual to kwa 'w Itke.05', tssf. Ttor. ar* ... vto VtD to *nMMik ads. 51d it ...... 9M Q .
..' t: win kl.. Hto'' totwt MM i at, I...:. puts s4 51 to aibMto net ..... .oitoa .. ass 1st 1 41wlios bQ s.d C7Iri51.
If to. rateM a t .ny .. to itr tad jrwk.'to to a4 I MABCH t. W* dear: .. _sas a.II aee pedant aaktac that .. crl CMV tk 71. MeaSsbs Salad lib- -n-t a ......." Gar>

.. tottatttofIt t toOMklM *kl.h via p.balq5.as.uasnwl d IW rra ...... lie Is *..... lead lot data Iff tar.
DI .. ALcbnlUT7OxUZP. to a pguMa.t to Ja tadMacn .,.... $. s.. .ati a OaWat h.tiTMH M ......**.'***]... v.41a net ........M 555:N1ada
'1eIIOUOW .. *. rlek.. .. 4Jfcoat aal.to ......--narw&- to aka. .a kto a4Tle.vtotMr I.M vttk vutty aM '*ttotaMMtttat past a/4 aIIPIIaI: s.p.5.at

>jyDTXRTKOIO raoicoirr ATBOKIIB ** ? K .. to toipotiUM IT* IW-pta : 01..... -.... Mr.,..dark calto atattnllGa ra .ta_ Del thaw a toary kaMtaaa for a atvto .. I5e55p .hWaC 511545 5.11phar' .
.' kTto *.t oC poBtta yo* ..*iPteW pedd.acr to tto bad lIt Ml aMut *f alas pods kMvtaf $onbsdwtaadpf.,54twa ; -
;
... UM* pdot tea vto* y*< a ac4ltorlal'ta: a newt ate aM W M M4.t.115 rr.ry .ai* tx tile tlaM mH Tkriaa aary aM V01 w7. .' 000
;pst *-vrtttai ttot ... ..'8 MB** torn *t De'AUaaIa OMrglaa. *M#, Bay. I- V t >.ruk ... Ofclitoma'toa .... Ir tto iwvMt awns j jakv ant tad watt tt alas kto .... ''f.. ctoMMK i yin vm.. i kc

tow. ,.* wt. plads t4.arrcactar MMKkM tto captloa' at TtMpta o.. a If .. doss Ml it's to t4rttf: kto k...... ky kartoc a'MtUs lIp raft tto >.i>.. i artlgad b .......1t* My toM rswot 1.aesla.eNas da 55355fr I"""
.*r* ky tto po4. toatMlarmattoa tt ITi tor ato tit altar tt aM It to.tow jMdi. Ofnar DMcte at / ..' daaivs1. hat De trsa M' .
Mft MoBy at BOM.Uor* to spr.s. J I aoagl s'a..a;; aItt taut "lMtr 1Ie..c.Q .. r. ,
<.< .ky tto ** t to vtokM*. arM.. ta tto pl.'s
1 that Ills iUt* .M M tab prM .a toaraaM Mr .
tra r a ..* -. .. vff M aa rroMi ..; *. IIIMMI *fair a****
to BUraUy
: Tad vM aot toartoc beast .. *.
MAT iMtvfrtk 4wtarM 01 awl .( tka. *tMr tw* MV Mtato awn wwM'M> at apt to n Vtp1f '
artt
r to lit sad
y*. rMBy vret tile M. *a tto a.v' a* ttMly.aM *> .......* to rtortX acid tto Wa -al.taatltattoM. dIlls .- aa ...... ta< net welt aa ..... detsd. M iMry
.. .. Is511st
..*.: B* the ..,., krtacs tor nr.r5n. M vn M to ottor .-... povatry BBP '.*aaai4'poa 'A Ttartda to '*U to tto vii1oL i* *...-. tto ah. a ittalhr, tors toati a aat

.. tans d s.5SStM a dlwtdoss .tatov- ttot v* rpraato tt TnMily .,... *f kTtoaa4a list v.*14Mte 151 ail r.*.M tto .k ... aM :II Ttor VM MM.... ..... .. w s4a If..... paw **r MMiUj ar to hail*. suck tt a Sal* >
.- aM tbs ... vatta. few Qe s4 took Ska ptkr"Batf ... ta IDeal wig all salad Vt i u
ft
JM JIMH ...... to Its iiamii aM tore slat tto tMtt *.
JsJ.R lot tto at *aBta TO tt af atM pall ta due' 'a, ,
..'tto atan raw car* M parpoM .. ... w lilt lees tot .. tottor 11IM itpaayt
-vaae ... *
{fto' rnM4atV *ca-*- Ibbq. Arw ",ito to banal ato.MmiioyM *t ...- +
..... ,
DM TOI 5fr
tile pr pr ui ..1*. r tlaa. aphid agsatlr'W.&.neat ht Btf( iptota .., .ft to tattiatkto wteMMBt to tad say tt tor 01515117. toto .. auy. Bat .. nntt. sad Hwb .... aatoaMMMM. ttataly eat to ;
$11.1.rr ...
toe .. tea let
;.. 1 Tto.war ot jrMrty. eta: to rw alTMAy'iMrkikly MiinM .Bart art) .a,Ia&T". bit MWJ attittoi to.aa .*... M ....... .........; ttoM vto' MV tae ar* a... -.ey.
1.k_ vs511 ...4j **Jr U **Mt andi at norMali awot lilt at tto owaor of.ATMM lad M U Slay .lt wway. ear
ky MM mr mss_ aM tt tQtyaOovvl M* tttOa *I4 ..**..' M vwtktatkat vkUk to MV ....*, ....' sat 1W.t .
:'I. two trl ptswssUoa *< ttoUMiMAftor .... ....MaMa akactto }tsI taMTB < to ft PapiatMi* BMMMJMM It to ... to to MM M tarsi ktt yar *mrtafttow\ ( Utk s'.. v.. sat toltor* ttoM ., lag as altt l,,
'Mwet55as 1dM. to toa to* uwt.d ... narUa rratt sal >: JB>M 10.}*.a korw .YU" tat Ns j.a ,....,a.. will a to... ... ttoa'ttoy.4M.kftr. tt ns I Otaalr. v ps.ti r
air
M a >,Lard *.p.>r*. tor a anBtMtto. Trek Orwvr. .Hr to tto cuss rM.a .....u krory. at** oa'korMkaotia Map la R. taut V IM* tile MTVMl -TkM Ito kMMM atwua 51.atbsat. ....,.... aa amn. aaa. 11t7.

", .to.to ta*to Mttot fat sole ta ,.- -. ..**r..krtot mamut, krtfaa4 ,... tntnt aMphW -.t.tile flttMt to Mck am *TM.I Ift .. MMT PMalM kM If. *5 dalaf'It t .M CMay Cktav akrt Qtoaa k' '
.? ..... ta aay vay aa abwt'*..TT' $514 af tto.kMMt aM todttauto r n 7.r.1a51551.015y tat UMWftor --..aM kto ***_ .' .
Onabd 550 ... 1 _
R *. Tto ...et'- avatar to .Mfroat1vftk t I .... tkat ....Jdate& oar .pay .bat.>M aM .orpora JoM stall ;. aM VMS .. Make VMfttk .. .a aattTM to U* ..* II to trM taM Miy *M bosS a
?,\ a lib BMtteau. B* tae w What v* toT t* My 51.5151 8et|to QMfMil will aM ..114 tile was alit {to-IaJMt .. "Tto atvntotoc .... 5 .r.r BIOS toUaril tor paktttttoa
( By. ..... awtoyMatttrvak 'qk17 I vtttoM eoMlttUoa-vttk. *r MUIIMttoa a tieovat at tt. tortiM atckvayMB Ito iffy $W.'... vSt to tea IIIIt rt Darla ....... at toto prto*,v* *v* tto fMto .
ttMly vaat; ...'...... troav,tto, gMTliaiM ,..*.. vto pry poa tto ptoMlat sal o('BwU* to the MMMlator ttto BOB'at bawd ...\ ( ........ 11155&.a.M*. d StATE
'..'7 bit MttW4 aM 4torrO. aM Del kttty aM t.taiM ***n.* kM tonaM *..*r II*cu... | OattM ttatoi aavy.rMt the rate of kMM blab tor ssa.daldaa0t NEWS -
"'prior. .r. po.M.of.* r* t pTi1akkh -: to tto MM ot frtatatac ta n* .._ I :r-Oa. aM toa-tttal ..... *.. life tar a liertMi. wit raved at Mlar to ate**. t c

,o,. *.* *. rMa away tkoMaMaat If 4oBanvktolottorvM .Q 1.naa11a tto feast ttla<;U alias, ,..wsPles sls WI", Qe fwd ky a. ...... .
...T'** taoMott at tto *.*,*r *taa*: voaM M ta tto port tor.: aMfatvay . tt "Dees uys ia8y *. net .a ,
ttolvvrM t J vta kv aMtaea ..... aM v CM var*.ttot tto par Ottor... .QUIT aar fg wnto
:.dieS iota May to trlraL A Jtafk. gal to rvn tile alrMy ..eat *.. tt* tostaataff *t tto kManoiIaMaklM IM t Vffl MJMll tto )MdM *( Ill.Oarri ravtac ta taut ta Xpraaia tto, av IBMMMMkM .
i ,1IIRI1Iaa.r. VMt N. at she ma]. rtovtac oaa *t,tto......s taOtaOoM > IM pea viTtaiafiribato ..... aM aM to *w Slat.uaoat of ttolr ..... *... ---. -.n,. MnatalMar. M VMM ttoi'ttoBarty .
% ....-.q.'I4J) It'L Ut K B4>* *t tt. aortk aM ..-. Mlf'vkkk. l \.1. .| tile .. t. *rrviMMla ...sew....ill, tto tottt beet ..'pair**** CM .* MM OvmAatta.an XphMptotra ... ... pa.aa4. .. a .......-...&
tacit aMtt 11''"' toto a,, anaa a' aamvtaf.to.* *MoUJrpart M tt vto alias taaaU polIsI ...' tail Chg. .... .
*r .rlt.w to all tad nut. $51. ..ip.J1 rML' Tto ..u-. .55151\ ........tt' VM
liaitBr ta a taorl.... % oty-... MB a pewtaw J *iMl. Daly_ tkto tk* aC ,...... toy atoM wall >.. Salt to lilt BttM.tt I a..15.s5 a a1ra51.ll, iak0or
Ja' tad, loa* M ..*. M ta :tad to rvtaraal to '* ; ,_ .. ss...... .. ntel Or Mck aa law to ear iutTiorUa i MMM'ttot ( *calla tortaf k.....rttal tMM *-
.' ,... at ........ DIn arM BMIikHafcM Tto OoorcUa ri. to part slaw p5141.De as-, elf Was .- to'....04 aC4to MMIM Iltifj pyattr toat : 1 wti wsaw; M.''Ir...: leper ,
aM aaHottoi aM vyportaMttoa. It u pMiBarty UMly to arn aa > W.alatba a,n.,.v.wr45t ..... ...-.... aM- mtn ttoa 'Mtor EjPM awppr* aa5M ...... If p..as.ylwk. "
r : I* Mull am4 aft****** ttoM.tto Ooorsia tto ....... aM De iiIs1. d" IV 1&r04I7. 0. sntst .* Mat to ....v... .. ato MM to* k4rwttiMMv. sat Ills,aa4 to* ...*...*. .' .*&: ;"
east M. MrWta .U......,- pave ......... *t BMklaalamtaiMU KIanas was tie lsWJatat d air .to r.aM.toMparamj soda ad tak ..... vr-.. I : Echo'esFrom .s.ohsr. b lava 5t s ass4 ..
.. v..lteti M tar MpoMtkla, 'TtorwMkMadat ab R. moaPItJl. rl .Nl.d a Uk tto *.., MM M aye* vktoPRlTtXl Tk* tatoM aMaav/ 1 Sal to fa. s..a nr.aappeas5 i
'. tarry,'walk tto. MBM,Mi natal. ad t .welL -.p.iST. M $av7 r11d' art ato M petit ttoM tile tip 'tracat. n.. aoi at aatoly .
f..,i.SWASTIKA rlK : ratrata tto ..., Mrkat kai th1th.w.rldI attt1os W Siea ... *...... or .**.. Down tkat tklrMOTMto* va to-
', 4." I toyvM .***. or soy an- -.,...j5. U*'lMHManl* -- STlil it kO vto* ...... to ***_.tot Mir.* ito lad at tto> "
IIW TORO t/vrny Oat ... kMfiM MrMoai ....' to. pat J* Uawhat.It*'.o*> ,TO : Nov lad net|...55.* 'on; the Farm _. Mrs5 Js..L 'J'

: tad ... atrNk" Kr* dn.isawreatsWrt4din. hwy. ,....,.; ad $54.1 11551tr RATE!* THAI WOT pen tottor. aM that \ '
,
TtotVMtfta ,, *.. M.s taay,*ttorWttk ,.... .btt555i4 was De mast .....: p,. tottor. aM.ttot 4 rouncAi* BoonrTto .
[ / To.5d ...WeId( .-,.:,*li BM -.o.t. ttoa lass my uatktiMrk
II 'aade, the aid IaIWe I lava 51"n., to* ; Ottoai WMtr>4 a, pltl5d t'
(r. 15.1.5.. .a$IV Tat .. .... t. 'Tty tov ..eaptl&a. ...... .v .....: a aotlwa er.___ (or tor Jtrtoc t VMU MM t. ''T>MI rklaiaiH ... aw tv* *f ... prwMt wkteotMt
"sawdww-: toJkrvM .'.QefIC alfBttiMaoi ora toaka 4M sot fU.ra M art .... el Maslb a Wed b alpsrt'-Sa .. dada Mr: JIM tars to lot av spar IIIJI alas alckt ky totojrapk. It
fk* xtroriaary Iotad, kit kMf at a timer vtoa'alatfar tinetoltoatitatloM'ta IN 5511. a MM W Nadal X5 wad. Evaly+ Wads .( rkOate kta. VMto ,:re r.'i rouT tot t *aat ... av POT to a koto* d yr dad ky ta'Ual oaly, aMto .'

f ;.*M........ Its ....-... ....... '. ottor part'. 'ot 'tt. .....d 51'...y.ps.ss elf.... wad.a 1M, sat I., BMsstuld' Irp11.rwa.'attslssad' AID ..... PLAT tok .... '.... k to-M Jan* M I ain:'.ear.N .."..... ,.,-. Ttoim > '
L. CaHMtaa poopW\ B* watt. ,CM 1 atry vr* akatoa to ttotr1 Tn w5.. 'a 1ooL 'W a s.sstaa.Hf. rays .. ... ... lays lay' appaiaa la kaak.voto I 11.5.555 dr55ad wntoaMtt* 1 C
r' assl IaawW, Ps'Pa-yOtlW .......;' ne iia, vto. VM to.4M ', A l..bsri ....... to yv* aM am tryto to aiMt .* tolto v.. .....'u .... tatotasra .
5Wn4I1 ...... tv *MiM : it last to. Itn
Mvto yv vtor '
51 101.151lawttaa4 .bast prMaatr.aM torMtMtiartiM
U.V a sal Mat tt Ie..
...w.I tot w... on p rtKM iw i
.
\ ***T trnnr nr tai last tar Me ''ptotaf tot. MttM' Mtoirtt .... ... Yory lea **-.r*Mir to .. ;I ss7 .
f f. f ... ....., .... .,- buns. 514 net pS lit tv* toat* tto prte* tt tto tol*
Walteal tvk ataTvWlaV .**04 k4T kawtoM: ot', 151 lid :=adZ P$adtwparlatb = M) -tto ctoakiA* M. a-...J. -. watwby Pitoaht V* MM ktM to rt kttMM Cnua atlakt tor MOW** B* pkiriiM ..
avavlavl .,.... .M TkM tt VM.*ra'to- dread ito -kla 1t rat*. Win titotfktor ,Thal ar'*to aa to Maw katar* iMM '
I ....'le d. atita.'..u to a$. vaa (naVto .< "V. mssr --., ;, took ar. totur torof
J .. -
IMas
> ... V Wal, VVMvVtvftjto s ..... tin*,tto fit.ssi trMM Mac.* to* to'tok MIM eoat.9.tia., air'ear arraW s ktvkit tar a M7 .....( ****.' Its MT ...* M AHptam -- I1W tok tot ,ttoy Slat
; ,,CaattaQT...w.M.aW......: povTMlr.;..Hfttor atrata tktwak lid .*..*.. trttIt ,Satawtlwo.QM( lava ....' ttrrt.MrtMt *tOT. yMteraaity4MMtH to hir. ... toy I ....* Mt a .MJM Mai aimHaa1ii ae5 ...... Iowa at way.-'Cs.

i. ;., to M ..**.. kraM at *t.... try.... Mt PBMO.AJMBC .'- : -. bas ter p asilab j tai.. s.vWMlarM tad VMIM rw lot ... tto .. atjfly-, .. MMI WMtCUtMB.FC2UAOOLA.
tt InC .. to ** : yvtoto.d MT ttoa p/ wail K tot toatM M.iit awylattt
} Mfr *r vktotoy. tt to toMM leer tarprlM* ,. .1; ... Mitt tt slur es ar _
\ Rase'air... HBMllraea, to Br : .. ', vatota-MW etor vwto MMT with ta ......
'
.. : pa rtor. to but aM ) ,
:
....... pas s gluTjt chair oppor- t l UtATEFin
iMtr* toMraa** aMtto MtakBak.MI U.ITattottai* r/vrta. rwtetM Af-ararn" .. $. 000
...R..to..:4fm4fI. ...tWik'"w t .... ..r --'III ....,... .... ItI D Of it ueijzes1A tot Ito VMJU.*UM turn a CM. to pealit VM Mll i tfal **4 **Iy M. tat mtttn TtMrtok >MMMU tear It* Mtk*.l.....

to 7 .... tt. awadlta ...w to pt ta tto ...... to OMat er ... ,sri *ua.z* JAITART: lamBy. triad .a aU ttom,- tot,ktnflttitlMi KitMut vktek to.. pmJe ftoM ato to*'tooktoM Nakt to Maator Bryaa lot kai
tt to.Ui4f ....... .r:. eau/ r. war tor Mckt.M tk. tM ttoa radfMAj 1 r .*riM tilt seq.1'17 I saw warty Cort ta IMMIMtto varOwrtaMit
:....TtoM.:ps'as VM vtoa.rl*st uy.I* 0rtIaW ........ ...... ,.' ... Thai din la 0* TfeBM ttetoa totto ....*. a......, ...,.... to lab .M aiaek lea aM alas. Tvvatey difdsr ky Bn M -.. tt* *Mltoatt

kMk aM pototoi k .*t to tt 6"fte 51tteprhaa i ttM'eorp**. ) anatk tt ,....,. XNC ...UMf oy.aUM.ttol v*.U M4 to Ito i. a giMlBK I Sad ..,. lak.aM I MM *0eaaal TkiM MM ,Mlto ape aM to ass.
aavBjatoBa4 JM* l.'tt naa r ftolrartor MOM iniiMiBaU tt*'rmUy .to INT kwtoMi TiftorM. >....... MM. TMy vr* hid to IM tot wsId .... to IM .. tt ala y.* tal y*. took dens ttot tto ....... af Pat I BarrMM
4 *. .... ar'ok art* .*>.. tnai to'.*...... r Mt *t kMptafJMJ" fI'51._,1131W131 wJsaiary aN he tf5r a tit***-f .. kato .a **r ...... ...,* r>nn tool adtkt Mrek ta tit i MaHt On pf..-
tad far .-. ,Itov tad.*ttya kt-to ;*..,'..' SM' oan. vtor* ttyffl 118&' .-... 'to.ttatoMM Ut ,M to**' nits at* Mt ..if .tlac. M I torrM .i* Q ftoM Mr Mk M4 egad tilt5sa..tto.5sh Ma Ifs aor... Ttotr prwMM -
tt* BialUf Pott/ot ttoary .. ky,tUktfml Mami I' *V .rNb sla...... fcr, L,,O.EMM sea tunas *. Ota. Ti.llj kttto' I tort. that ...., aM \ "HlMT. I AMtor 55 vO| MM arwtiy 1a tad towrMiptMilr -
i == v & tato Tartoaj tofKtouto aMv aa4 CMttay.. :',to ask a .....r to .. kiTto laC led ...... veal, .krtak tt M.....M..* Las *>. .... 'tt ito ,r
__w5_ d 1M.'m..a 1r. ,aet55MIrt ......... fl. .5iu d 511 Fe11t. .555sd paw. Mttor tor to itow .m tows aM -.. 1'I ac **v* Mtt CtoaataT ate M *.. dos. tM slots tto IwUr tH toBM
-. pia tCrt a I'A. IIt8ItIW dlsdewr,4 Ii tad 115 ....,..... un Ia4lti sadN 5'w.s 5 .Iaald. haw Is. ne eY. WI'J. Tto I MM M* Tkat to TM 11 111. I Ml ta l My part *ff Ills NM*.* +

..*...*., M Totaato. tora..tMMVk Iffilrata. M4 at $'v-Y.t U tt. Iratara ..."......... TM a.n bas's'es ., w.aa a at an B| lilt ] aftt ali *va cyM Ttot Clews DIn* to a MkO Iliad Sat to ttor >
.. .i* rmpty'.UUM'MI.tara .-&' pMt' .koau n*>k.*... .ttorT .a6tYs1WUas *.all d.a.aawaspjsSH4 ...'w ...-k.-> art tot ......... a trr-to ..... Mat aM ..,.. a* mtn. Dr Ttottoa .vC M Mriata M tt to knHJk*.
tbs .ipitohi.Hattoai pnaw' ..... :r far .... sad wt5na.th .c ds1N. tIUIfIIT np5.a to M kHgattoa vktok Ktocs *ai kto[ MMetor .atomM klrvaM at* M Ctoaai an haatar Bryaa to* tow .*..sot vtta
fMac .. ta a'L.w ...... W ; | .* 000 a paa.. ........... ad rv ..
.... .. ..M***"* ** **** II yl..* ales. Mal.4tt ..d tile coat? -.e.r rto* to ant TV** i iat
.' ... rswvelsi .... ,It r r.IM lilt cwt. $54 s5py t/Ilsdllp0. a.Is .. el5..trW ....laWld.I Aamt CarrU Xatk H atffl tri dolt. tktak ... aty. CkMato..tt sat **... atray Weft p-rheas." Jotr..t
.tt tt* M.....ato .... balls ot trl ...-..-.( eM ft. W std ..1O.O De BUHlttoa ac teals M tk FtorMa "MttMrtofitMtM na-ktarf. ) Ma atpTTBg aaytov lie It! '
M aaTPttoM aM tt. Tartoa ..... 'a-&sbt'tlst tW 1a.. ..s .( peas aM tnMperton vttk tto torrty,tw>4at Ill r.* M* tofety ta Mr *kitMrMM XZWaTATBt MSt W TfTto
.r w sosn aN ..,....- .* 1107 bsam'ecHCH4. wawa5151m dtowto aM M *M>*ly tmprMMirttk TtotTM naalac torOM
*,.*..*.i actfca..or a\ilto .MaVatti r- .tkf 'A km ... toM .. atwvpapir aWa of rtorU ar*
*...... .......;.. ratokta *rMara,tto Jno! at ...... Isis earl. .f.... lad. ........tJMAiz.. auktac a ruM&.ttot .... toa ...-.a- MiNiatc1a kai.. tto ,L asUUtar I irr *M ack a laid tt Mali trJ'a ban sad dM 1ares. 4uc1s 1M
..... die T+sk+:$nl/.at. ..: a 1baIa. m. .. AM tto. I tkct Owl total ot ....... h lea tkaa CM *auisswt. W.,. krM atoM < BMtoM 1M to IM a totetor slop f l*,. ,,,.at M.pi.a, tt toMWMMlttot sir ... 155
a**** Ork *nfii.. ....n* Tltk rtiMto L.tia1 arpaalM. w base.l W4 be .....4...... 11 0* faOUattoul > .4 tortkrakttk.kBvnr.M vBEfratto kiacN.Tto Mttor'or I 0IIa..*. I Sal ..... ivk a .H. :, boa B. .. B.tf JIcx-
arvtt S. r lyt,,ottol*** 1rD t 1 FWWC ...,... ... .... a55 51 JIIU&Ir! .r SIts ,..,;. c *U IMy'wilnai wisp I net .IW lady to .... lit\ tort4M tot saw Isis I Mi a4it1w" Tto PWatkaHw 715. t

...flea 411 rnM..tt.*.atoawM* ..>1dsS51..atitlw.... t51srt of lit JIll ...tor .C piaw to MM**. B aM....., .. MJpoM .... aM U tt wits ... kuk aaUac t* atak kto aaaoo .... to* ytoMM to ... **IMt*.. I
*MB.tto MmkM. rakkttt foot-or:(. .of.aQ ilea a torUH. Jnrr7e$4 .. .' at Mat ito ball M wlira 1.5477154 It .* a..c.tal I kM*-Ka a *taM Ie ttoa *t alas{ tru.** **4 MMIC
... -' titsS-.... ..... 'it,51 MrprteJM i. lava. fkat ap i .' .-Ida'' aiktttkt .( 1f,1 :aM lit lalspra ,r lrlo4 air* art alrMy' toe take **r ..**,. troM.. ... aM tm .4 tor rotoolo to tto .....* '
-- prstoaUly 9HMMW VM .. Il T i I II y baonbS-traa.ols Jowul CatMky atatat tok ... M4r ........ ..' Mr. malls npriMtot tto. '
aatbsraa Ia fi frames I ktr* KkttM r'Mw llltoc a* MtMiMiat .
1.. WMotoU k ov pat ttto pnas I 000 '
awl Jut tit tfty ..... 's175s11s 1 t" Iu& a.cIaIa&ve.I
1. ....... aot illnU,OrUaUi turns Isa ,.,. ad Ilia hues.ON ..I ta.kOMH. Br* er tar 'ftII aaa east toR 50551.ra.oayr5a rm ocuftixiv* to I tell vkrry} tt M. toa a tar .t ... tov
t 511. .*ek OcrtiMUl MOfiMttl.toa : alb aaafM* MM.., Ttot paM 455 ...... .;to kto MMOtoMt net ttos"i '
*M too' a.ajaikutjOt'tt. .. to **........ nstt I Iamb oit 'dill wain tsapsrt .ato WIll JD lIst aO aM aay aM year* fbr kttoUr nW Tin klr 'tat IN hoot sal ...-.-UT* Oak
atiwsa'Iry., ..*..* ,tor mtla. W ...lair k6....l........ ;1 tat.. aM 'vto.,.."A-at Cuvlr'pta,4. .>r..tiytoc to isIs* ant tacks olMtor. "*, tee Dram.
.. eurtIt..,. ..'BTM4vnac ,'ef ..... w- w. i : ..* M. WIll vtttovtfl to <.. Da
; lasIdrs14a to Trto. ear. lato .. I ttoapl a. .. .. aoi5 to swat *... a rMMal M kM aoi -
... .. rrM.* kteslea. M ta ttaat act.. Ip 15aeasr .io psrti ... wWN apes ..... IktafB P.k .* M flit ...... 1loss tto km..vUek W alas lay tot **r radar Tot kM Sit slob i TZAJI or rounciTkto
...... ..... Asadad ear via t5,155. ...,.tens u.aa .... r::;=: '-.. ( pot. for tto tomtittto Mtratto troM tto wv rob vista K rrM. Ban. a
: .., Ik* an '.*.....Apol. Oito NIIN d ..... ...., .r ts15wt *.t* lath a aVN. to bN. a ...*!. ass to tUkk akM tor to froM B>wlk | sits MT*< *ot to-TwtM W *tol. i* a mr *t patlM.ItoCtlT ha?
';.: b .. .*....' ik r ........* .......\...... tt to.ai '.....t .I 1Ns.Kir .....055 W if HIM to .. Ia aeaathbs teaWl.aNrsdslab..r115 boat..... .....,.. a* *Mortrttaaalig toky vat a nfl tit rrM4 amy 555517, *5 psdaI a ,a5ab5s. J
M _511. Hta b.t.raals srs .... III lie treat pesa It1 passts IbeL Lilt a Wac:r TO CTT OfXV lt to ........ a vtoto ".14 t1I vO Itor to tottor SIld. tattslr r

'P at .... Onrt a.Ota sT ell >tk paltVMtr', In --4s 551' gad ..taal *Ntt tvtan *.*ii..y ari !, a [ CRUSH tarts tot *f tHa*. fiudaliy to' to pMty *t Mtortat aM psi-
teas: Oa, slot 1 pr. at at tki ...... ...'1...... tktIp1r5efpI.b .i...w'to 1DIb'd M k Ilk., U tktMv.to ., '0 lor rata *fala.. rtoto CTOM an MM aM MttoM vk*>
tads ant *n Iqs *raU ftpkMi a.... a "'t't! 115 IRIS ttoy ar* tkMfkcry d Tk*. ebb *f LaaIs 000 rill MM torvr4 ta a mttttt varI
COT DOT' ** nbts d Ie JIGIIer'ld..e. ..4 555. -- s.....s:-:'515155-w'1rn' tt* a*.M*',ktkMr nay all e.tbC a eaapslp .. I I lead. a root T** M Ctoaa 1 I -fftrittomMlTM M tto attar tor M
PIDl U I I'J' 51 ,.sew'' S..atall ..... Is .... I JIll a sal r thirstfl tto, 755a5 .M<..., B*. alM au Ito ratMttoa tr nnMtaan tt tkta
''' wall totattorttto MAatMsi ...,>tottac. Wa MBckt to MylaiOM It tea anta ta Nv ; tomato raved. TM .p .to DutnUM -i. Sot atalra poVtk *r*
ftaF.'I
,rjB4r thi'sievi Mydoa tta Tt* 1 I' Gill .... dad.to ton; MOk out* *t tM 1snSi,1.t. I viir rkr nUrttfrf ... M4 atoMaf *M M Son salslt to wars p ad drtas
wda'Jw.N lava tM Mk>Vt*5 ..... ....... ss.paatae ..... tllr; aa'1W. Ge trills Mara .. tMBMl.to to vM w.rds .....,.... tats.. ...u. M tort) atoM a Tk ac*' ito ant tv**M a ball i inn aart5s dlr.
Try aM *M --,....... to afaoi : a.MEtr ....... thsaeaat K.151ad ..car h ya It to Mrpr51.T.05ay De (av vto IWM to Mt .altoo { rttk tails ar.*M .. a.M Mat* to tr.. r seeds sat to a ttly serials for vols.-
.. .155.5: i ..-.... ..... eca I.' = PW7... a saw a .tkJa&."'ftlatka TIM. LA...wtor.* net vQ Tt to MT kt.l M 4ot to *toi: Port ttwe. Htm*.
iOa.dHatci tor: '.... .....a,., \,,..., ). i+..o 55at r .Mrill. ay tat MM) IKJBM! M. tor .M. ttrat. wrtaaRy to toy tto pt.>.... Ck*. Tic Ctoaato T*. -
......, ptMttoal.... 411 .. ......' .. all eeet a wad ato la tk* kte .rat.*. rwty slat ( nttoc klMMlW ta **r sea *oviry ONLY BAT BB WANTS IT
ail a ...... W a. .... Ia ...' pSMl..ss.a.tMaaaer.p bsa9a ..Aid -OM stabs'eC a.. n to Mtoral 1111. MttorMr .w.n .*4 tto MM .... *M> takK"M MM "T0. eta If H**. flask .u... *f JMPW.
...........n. ....... ere," r ... 4votopawt' fl .to art ....... to ".... aM aaa tkat tor AamttUr..ray* ,tk4NT raMpartaOM. to ,. lid t* to mitt Mr .,..,.. to s rut* to to ...**... M l"k* nrM
retry art pr SaHsi 1M 'aril dY ........ sat tkto day .( Me to .ertsatd arMcwy" of totor-tto tatoi toy ot tto lalotass '>*UM am Mr torMrt aM IIIKtt 15+- crl tto aaUoaal Dmnnttlato
-
tort Mil M a Clad '.....' *,l : 'Tto TWM liiHtom, at Its Mloa ......... tlM'... at aay rat.. tot ktau i* vaoMtag tswtto M. rrM *T maUcradM Mr toTMr. J lib at. Mataaip antis., aaaKbs all to to
tataat.... .".aa tt*'MCraa* ot tkt'. yM4 to.. vklok-kM ,ttk pus d tile $0.N wis tad tie Mr Nib'M* ......: ,ftere ...:a...., ta'ttiaiiitoBial .. g of sods tto VKMraval, *,| tupelli-aaij wail rr M.'to. tk4vB .tr* .* sapS wet atteottor Waivertky 1 .. Sirs to give ..- AtoM .!M Hmt CktMUi $- >KMropoU
art MJttMBtal *r* at*515 as. ttoa tvatr ...*atoVM. at rat 111.. pa ha** 5517'tskaa aM IVJUMUM *Mb*. lastly to tottor. ttolr I l. lay hit rM 4tr tout MTCtoa .
plan vtoa that Mae of arcaawalkM ....a.a..rpastl.r, ....... .. _./i aelst', It toa toilM maay ..... to Mr iprinat tto atato 5. \1 sat kv Mlter TU
tt* W4kl tat R Sal MV, ... .... ... -ra- a krll n.51ia 8daa-... kM .-.&'au) a 5515 .*a!**> W.. tor ta .*. tot lai abUt *ot *o.aJ* *totttka. DOIUI.UI MAT orrora otookt::
.1 ,J-yBJ It all **t. .wtMMB MM' pros De C ,..,.,-r L515.1sas. .r r Saw wig ....... *Mt tad rocto. Tto mat*- lOt sass III UM aM .. .* Otoy My Mt Ckoui ctot Hoc|w. m. Dorm**,at prMt ..*
L 1IIn >m 4rMnvW_ TM Ml'MM Tar 5&5151"Tarr Sstta er .51+an irallR7,5.55.55 an Let h wad kM 'nth seal tor toiMtftor sass ar.* Mss It *. lib a ..*. via Mr TUf irMUtlT froM t...*.. Coty.
% tto PMU to.vat. tor yo*. ?ass ----. Tar halls .r r Isvst.., $5551 ... Kr. ttoa MB tor was<< far a "W wait toadllM .lases I.. Mtow 4e ...last.M ..4 *M of **r matt proMtarat IUu. _,
Mt tor' oar MiMlum .*M vkBttt De aiw''. kw 'WM s51 iII sb s:aalld. IOd .......1..'n1. 11 psi4 trtoc,to Mvortky'to to a Mtkr M BtMy **r ..... .a d da aoorfMb .wiM I1... Ie'ws ...... toaMtottono-
tov* *vrratoc torMIiy ar tt* SmMLa, r ...,es $01 Matt wlr51 d a MA ftnr.Mtka. aiireUkto. Oarf l4i .>M 51 Cud dir sss ataw (lasts to oMptroilr aM la. v* IMTB. HTU t
tor T ry.otoMr* aM v* kv ttttkiak ,dab1NN 555.. aM'-.u 51 aay car MASS ktr.Daas Wta1'54 Tto Maee* Tttocrap ..,. tto4 .. rMt yUa aM I .*, ...... krkk B* BM. e Ik* tatty tororakl *oa j*>rv
s, sped th.a. as* tokMva ITMtorrattoa war K TaM .- -... t'fte ao.ts tor aver tIIIe p.. r Lad.) latartay toM to ttot dty. IMM |at.M .. was at ...,.... ..**. fdr M **r strata sad MyI Ucla. IT to *OM **cl4* to Mk the
'std sM .5s to Varnat tad d.Tb-beat es7 tow t.bl t De teat iih. ,.......... net a Mtokty peel aonavM ,1.e pl0adaNla d Qe ,..,.. TIaSsps'd a wet rmitiM ...-t. dItat.c .*.M tack *C im. vas ....M mat BM* ... ar* B lie tt tap *M aaa-f tott sass TooM-f-Ur Oak OMMcrat.Mm ,
-tI'.a.w as .....r.-.a,1IIakI 155 ass sts Ms1s511 alb. k. ka, kMi M fkttor 511Ea .ito ar.a51Mn.rats..r! .iMtor* win torn I talk amt ... .......... to der
airt .t a tttr .M ttat.tto.Ttrtookot.ttrtottor a......... ... Ie ............ ... .r rr.w- laosndt s.ss HtlikViMt *T Ito Mae 1eTlas taM nib aM MMtr paiekr OM* atayto y.ir xrao CLZAXNotkirlttoUMtai
'. at*.aot ..... aan51 ...... ...., .( tka f MI inIMU, M,aay ky aMdato vwldac .*** M ... to vtUac to trtto4 atttt M 151s'-ay to*. ,Mrtal Flaw '
..rty;tnaMatttM to ttolonaov"la QIIr. 1t.. 1sw. petal to, tte Prsddwlllsm.St W OrMtlM) *t a VatM States u4 via MQ Vat MU Sly IM *M4 teal .*.. rMrr.* MI .to MMto fer .wor a .. U ..- t
fo *
ttto atnry tok. ataaoi ai SsIll tkcto ,v.ibaltt dspotl Mtolctor *f totonal rrrMWto ,MI* crvflt.at awVMc kill rkfl to TMUktu tray. todoul Mtkorttln delay.. 1
..'... touoM aM to JMa M M Tto DM OOMty XMM.T. OM. {ate Mbtia' Mv was a I4as5 amoM ky MOTM KQUHJ, nr tto ..- aray. that PtvklMtto
W
'*****tor to a ManMloa at vakaM. ..... MMM to ala dty M tto Mtk NTtMT .( Zi rwpo kMkaa sal BMtltiM-ot tto ... TOM tM acv.r tow Milcratto u **r 000 TMPWMM ar*
1 taortMi
Ato Uooota kM peas MMtora to krckC tor tU-p nM at *.&.* tar pr, Uk flu| >ac.MQto tntato to kaMItox aM aruk tt. It.. air KMM ten tt vvrfeiac*.. Bay Ctoaai*. toK y* toa *t>. loU ply M ,eraU Mr% ,
tot .. MM to toT 4aPtvMr surt'diloa: aMflfailai tto .... Me attn. .'nII" Uk aVtetoracta 1 that MM *T tto ViI:a ........ T* JIcIaM ...* pro'Kit teUOy aocM*. tot tor poor ear party pUtforiM tIM not rrmaoa *
.alt v4or tits rlrMat BiiiiM of tto ml* *Mmttto* sad ......... ... IM vat .( naalt. ..... abet to tile IeJIOIIIU lad a. W* fBnkk Mk vita IM kM me. .., kMMBI d51/dy. to a poDOou. MM.M .
..
to toT.' *eklr... .*(t* a rfiBtaili a. As tit ... ..... q... pee.W Diiata to'attwtM ky tM rtBktac. nere.... 555 wilt. bas ar ... ... ** *M ataort tatM an ..., toj,tto see .* tad *%.... Mwisfow
.. ..
.
ataMtar ta ktotory. B* tr*. Drlac alb the vMQy ...... hit that a .v tall ac* k e ka4 ...,w M a hrrtl will aigroM a NM aM fartoa. 7511. Iota (TOM lit toad n ek *k. *,. ta *OMMcof ,
.* ; tki* Iota11..11 slat.poslUsi
ToMMrteOyoa M porMaal tall It 4toMeta Nave Mt tonttor aMMt *4 ....-*/ to f.t tM MKlMlnM. < .< May vaya ,..*..." lee arrytac. t ay lag That toMI .. .
M kto VMM for tto Jok to OMSkt.M a-inaiaimiiaiaa to to.pmiat.Tto JbatoMMor I* Oersr.al. Tkto to M OTMlMt ... rr silos ....., M rlr. ttot tto a. ... vtn M*

< k**....... to kM .* to I.. S 7.054 asst ...... hi 55 ,... rvuM da tortu tile vwU t.to .M*. It.. M *** .* M .W Tatar Tmr.. u.. My rUllMty.. pat My MMMato tk tory
MBtoB Vto, ,.Pt... tkMHlTfM .*. DM Cvaty st to tot ar IItnI to:.MMa.. kto .wedat5aV lards( OTMC TIM to a faulty ..spend to tM ...Mt dot .r,ads lama II- stir* vktck to to 4* wits *
BMW Pam. aM taavt net tt a**.>4 tills .a'.._ 'Br ry....... M4Ma ... led.j16si worth iHamtag. aM Me it 14 ai laps tefMM*. ,M a pMT Say CktawK It toi .551.1 a aterdff of tov*. va*.
1151 -- lot tl/a Mots ta TJM OMaty...... '* mat mat vttk tto .... ttcttta- trty. wiles to tulip idlers .p to lap BMck rUk fiUy Its Nt rtac dw 55 0. taperhas
,- '"""fte... vay far a ......* tr $01.a.1.Aa1.asn.IdrWtaw ftt ..*. tkU. patndpata U. atrtof attack, nay IVrtf. .w.... *Ukt rJM tto toM to Ironed foripport sos ,....u.-.naGa Ckl.,..

pat *r .... otto to tor aa a*. aoMotktar. tier *t tatorMt. *. < tka a..tw p e'a- sIeda wad CM, laid sits.. Tky trM 5 i rat tin a n-(tat: titm *. kilt tolf. Tky Mk
MaMa Baa prMtoi ktt aaa ta ttoattMMrto vWra: best to MMJ nat"4N .( tW 555. roe Hftt to hall; V fix ..It. *r* *a fr.*) ... M atoM .M T* Tta sea s XACBDnI DC nDIUDA"a

ttaw to.to tart **t 07 paMMten to tk. $,..t 01P01 ..sa..vatt.115 ,.. ... *f ..n. eatoMr n kMr sal of tto MfktaTIIOTM
naBto'.atory; .*t kto piMin *a1 Jr to lilt tea :ran BNtk DabQa to M err M mr MM aaiim. Aaottor ..tr* ..,..... ry 0. .M* ...* far a bee UM dot T* ton poUtV. tot v* toT salt
,tIa.a.attww d)M1Yw .........., ..' aTroTM. '...*. kro.ckt ... TMwj taxw Sat to paid a ,...lty *f tl. rtM *...7 at I-| c. ...4.m-j lies IM'ac *o*.4*>r ..*" trM W* .M* abs M bell R. Ifs to MyUa
Kato .trMMryUtot''.......>, ,n eI!!!Won Batv..,. Ai9 11. mrMMrnt ottM. w.,. tk-r M- .n-s salt .l riM wets tIbc M koaHta ...,.*.y. _4 sow Ion toUadal tka a atyta.
I'M' ........... art as..t. lad vwrrian **tttor, kM Mt tarMr4oa toltk* sat, 11Ift" r* ties old to** tnvwti. .( lav :..14hale. p'.. wfll ... *>*t H '- do falters ss sae Tt to *-add 5 toe..... to fHfkK tad alaitla
... .,. ......S eIIt ,3.s' a..an ". >L ...... w>U act toT* Mwtor tkUtfaU aM .. era t* par tkw* would to IM 'r McrtalMl ;ass 55 ....... ... awhf .T .*..... .I.. Ctonto.. .... hot H .*t .., bt M tats s Wok:
,. .rtr I {J.e MM. ilea- ...a Ins ltea.. M .r MAn tkaf tits.r .... tefMttM tk* ...- -.. S list viva ,.... .i4 rrcttto Hto 93 i* Till,* .> tt-TMMeoU Jauu1.aThe

1 I ... ... f i r J


i 1 ., .
.
-
I --
-. ,. .. -:. .';
J. -- --FT

__, _Jl.- _" .', -'."". '. .- _
---- r .


.. UOYO CHILE[ IETAUWFOL 1- 1 Ie .- 1 i -- I' .: :;; :ui1...;.. ,. "I

HiATTORNEY AT LAW. rflftC IterestLg Political ; rwMdMarrf 1.i GENERAL OIREGT KYJ J

.....tal MMMW*ftVM-M..r.MOk* Mt :: I
aa-t_"nca.. DEATH[ l I wit tdbdy, r, ::
.t /.r, a.btk$.O. S. : I Facts ktfk bat F1&rWa t '"'M "da.
s..a Me4.F
orb.U AinoBKeieots
...p........Nw.a T
A MIAMI, .FtDBIDAH.P.BRAMAHNG. --, I rtlwt' lU&11I 4471WO.hra ---a.r: coea't tiMtdlesr.

.. ...
$ toOoTJftc adds glrtoc ttr- e... Ps.....11nwsNt w. L L.......-... _.....,.. .YIt
fFraoa" Boteritr'o Lnr too MkJMt M tt* swiss of too .antsy a ....11.CIa'tnwlo1ttsnsp rlwn ...... .. ...... lL
... .
char r .. .. ,..s ...- 7 ... ..... t3>M t dK ........... ftcrtoltrI., to4*. II ...oraCM.oitoHirr.. FM ...... o..a ....- ... L 8Mr.zw IIiIIIe MOtar..........,_.... .

'....... ..... itowkdoM.. -...- -* & .tsr b. ,JrbsrNls trUU ft4 cUtofttto tocto abet FtorU4. .... Via, Fok. l. U. t)sdaOu.Rwe Ooatr I MT* buss Pa&in till Maw n .._..:... ". y. Jt..uea. t -
..tt Coo* tan to*, CM U* MTi .cj U* ,dst. Mr.Uor4 to Npalt.ba''ttwr"a TMCOT ,.? tW DMMontto Totora oC DAM I r 1s r -.carr ........ )........ A. a. ipso.dlr. O RT'
tovnol of TM Mfr a Laalen.. a. .. MoldslapwIMbat
I
crtoftltorol 1
., Mr. ..4 Kim.WUDft Coutn- sad trnssara sad 1st De sWl'is -
CM4to. ooo h pw .
*west PaIa'Back q riond toJtoftl I IHlorMft 'I TO! k* ft OM4MM* U P.ltr 4r4.. Allis 11. .. .... r ...,
OUnoia ,. .. ,
tMIrau. .
H, Ckain:: '" tkto ottr. AM) ad1 : tea .1 s' .edit a Uta .... .... w. 8. a......, Nor
to tko toMl MUMTB M4tr tor' tk* sdes St 1 a& fUttfiHr forlorn tt*MOM of liar .....
,
Is.W Ckoin trtftC bas U I ......... UJduI.o-.a 'if J.C.RJ.slrta Ja.ia.lihfy
.al,7daMpint Taa tnt
tk* *o cilia M4 distil troMftior *f tb.rat } -.ar Ia'IdI.j
ut| to tk Clt4 iUtoo.TMko4 .
L rte," vleol *. sad a M rd.aoat I t. Di&'d .....;: lust Laosa.
to war I ...
rtMtato.Mo BTCOJto tM !
JOU .? ) halals \
0IWw.
Attoatto ...... ... Q..a.& ..... saeL.N IwOdds. aN t
CIVIL ENGINEERAND teJanMttoft tkto tte* I tIe M tk>* Mt kr tk* ,I U I Mi d.esa. I win li. petwaa.es. OCBtlM.WM. ,
cr .I'1a.1T&11I .
vbl..cala W tM TMt kr tk f.lt (MM4 kOtktk to tk* kit *t MT ftkflltr. *.*rr.titaBoMMtf. au A FILBB. Tillslss '
SURVEYOR.MIAMI. tk* .*ot that tatoTirtMirfti ... ...MUCl... COUJr'Tr QftL IR
kr AttafttU s sad nU imio*". Usrtrute FOB COCTTTT TBXAmJBt ((I )N
f1.1.n p.Wwr sew 1a P M501r toot MTMMVOM'iift.o ie less .J.
1..E..0MM asb.., ll..Irw rw.. ttoM4etar. to Tm,Ia.die Ttotor sad 1 "Wl. I .. > ,.* MA .. .......
o.--r..e- tk4 ttmlm .oft Tktok- lie TM. tk* MUMT.M4 bat tkto IM.oL .' Tr k1.i MoetfBr i ::1 I abs: nit OMU4 of ftooaototV 50514 er ?r.spK Ia&an 1 ts TuTM .&-.- .... 0.-t11sMr1
*
., TLOBXBA. **4 TkO ....... .... capita oti. nod .to for OM.FOBCOOXTT a.L. *M4 4oer tor tk* OM *f CTOMOf 1tssust TsMi ''ne Qe.A.r ..- CaD.- '.....,TIsa I. print
...CAT to idbit lit. Gal fttwo4M4 U M r. dole star wove crsaryJ ...|... to tt* w; Orplr.w. ,Trrswer. Tr aw .. ../.... 0.: It Orlllpal
M MtTM tto MI*. m..Hi MTMrtaftr. 0..1 sac airy ... ...." S..''t.hNa .-....
6. W. MAYNARD TCJJ41 B.-WBAKTCat; I fdlsK a LV4sRrs *.. ...1 b.s'ubar
/ .t t tiMTOkrAftftaOM : I N.f..N
teotftfttMolk.TM -
.USa hTon'fttf FtorMft vii oo.iililkHtk ----- ...,. er llNIWa$ 'Tie Swat.I. ; ....... ..'
\ tryst I* all Ik* Mr* '. 4totf ot Ik* wF' ,.sOdiMIt l FOB e.seslary a dos. LitaatTabnwa -- ......... .. ..... _.. .. a Ills .
.bib fact ttot oft llrtvrryws: iomtaMi at .wdpsawsda.1wsppisM "* ,....... .. rrb w e.wrdas .:wxswtitT +
cktk MrtMv.'Mr. -1 DBtta 'uu4 sea kMltklMtvtatotola a.mp.stpislshaUs 1... I kOMkr MMWM'vrOor:;; *M ,a ..Ia.e.vt t.w:

4 j 1 iSl>> aee&kH. AMU. wSay'that: ate.to twtokracte %- *'uW'ftoeorttac.to tM tttalUttottoi Mkjo Mft4Mto'tar tk* JOe* *i tkortC ofDM iris :.celearleiiMDlrtlsa.
.eaI tk* .bet
busrtt I
nor. KU kto. yth'*'4 loss, of 'EM r.l.t..wpalos, W,Drorbtld p Lt' Ooatr ftftkioot'to; Ik* Mtto* *tfmUr hart Iff lstdaf 'ne aiYrM

LED QrTIGLLtsr ttr vOTwnKtocMa.a kit kato. tar toar roftn to tk* ........var.s De"Ds.attt'p.betls e5s sty Iff n.1., Lt1p1' ll: ..-.a..l.i..

.. .. .Let..7 vrdag.atMIIa jMkMftTOto...k.. wool w w ** 9t tk* klOdlOQt t 4lMl wan 1. : I rooHM-'tW. ......... otM K .lriwRehO..arMr L L wall ..-.:.. .... .
t. tk tansy M tk* Votto4 Stata' FOB TAX COLLBCTOBT : a. K.rls.ss .......we
w.
.
ftr*ft gro.t Moitort.IT 1rhll_ tI 417 tf ...batS.tt5lt lIIrQiq volt M tM tMpaionpBto i ). sttesl
ids.5 toerar4 MI BftftorN4r. A 1 M AB *.... .... .
<
ftoMnto* ft.4 Urf* ory rtMOftMrou < tile plaaa.os yeaatoatroakrs rTic *
>Z o* ROOM w ... niMokli. Ana wa..t s roa-J ..' Hit. kr ?...* 4* LM. ftBf tk*DMMend Totor sot DM CoI .4 to tt'* .Cto* ft4 1 Mt staid k* BOTBD: ITATW ttQUTOM, &. T Crtor.. .. .. a.....&

Wo rmlr w.ptrw. Clooti.Jrortr _d ea.1r taaIU blip- a *.A ........ M4 MllOtftliT.VfkM eta tkto IMM ot s aorafyea M I toes tk*.9M4*:''a4otor| of Dale Isms 'p: YoJtoterr* ...jatan0sP.0 .._K. .spos ...., ...

ftft4 BMeuotoo. Aprttoo4rcrrMMko4for. .... tear tkto amid kUtotut .u. at k* Mt kto MM tnt ... to Oat i Tin k* A oM livers M AtOM lard O* atop of,tteto r..ntS apt ot FtakU*, Ole tom._TkttoOtTOlM ........ to Ibo.OIMO ., tax oMtoOiftpprMtot trM4r HMO kMrm sal L'pr.a.u-1. ttorlm o.P811iC 8mTV. lr0lsseNAAttotsq !
D MtTMO Utk sal Utk_M*. tOw..brajtat tkMito De tawithatknbsaleM Of seat MtTOO tk* Mtol o st ns .stag pbatss vW
htb.t'tat ... .... BMTMO M4 tM'otvortacf 5y.tl.vo1.,1 rooottJftft4ttro tt* MMTMOO.tkM tM ditto Of tkto' CJUIBU TATB CM iasw W. Arbr.laarw..srtrKrbrt

0. W MAYNARD, tkt Jut t zv..1iSgo. is au 'Ju Tfttvn ot tk* 'gilt krok kr koot darts M o* volt .. silos TO. ... .irtoT.i4 Tttt a to L.Pwaat ....rJ.t.Inlsy
:::::
.' S psw.Ir W..M.w. IMS.M1.C cMMtk. ,... yaae' :.+M 'WIll till ttk* ft MT 4T* Of ftlftOjOft.. took., tea.Mlto.or If ...... to tk* roar .bleu ras. be'........ ft"I&.DIIIrtd...... --I'ruk tad. sr, writ Pie llladR.

trato obi tkU .... yr .o.v.ysl "TM nMTtdttoM c-.t ftpftfttorto kArtirMM THOMAS 2.CLBUC 1LUDDl M* TttkMt Mfttaktr: ** MJTMi .' P1 ps8slat ...., _
.4 WOK OJ MT bast DYtrrl _
Mr. M VM ales tt tvta kretkwOM tkm tk* trvkot ot ,,0.qbtI. boll 1 ... toys yitfflOi. M tk* .tornorto'for

71.14. v tot-ahran ktatk VM Mott'.riot OCkratVw ,POM*. 4. teoft..4 sad Toll cntccTT oouyr : 1 .nMnUr.. I MI Mt 'ftSMwltk. TUN -. .TZ .lf.p.s.ATJlIEUTOII .- crrroCtart.M [ .

PATENTSGASNOW .Ia .-.'u41IknrtM.Two site sots ..... to ot kooJtk.ttk. kkl4lc to Morck tM.( tk** t krsb asasa; -aysstt r.'aadidat. ; .' or Mtr04 W ..7tM pdti .l '

... aDI& o.a ;QaII1e twat ttSTMO toutet) ftMVMOttoMM fit* *f : tor tk* *(M. of Ooh *(. tk* dip{; fMdaa MdjPwasl s sIa .,. CBMtor..A. HL 1rd.a .

std tWr trtv' to tab >splay..toftttty 1101 tfftl MvtoovU. ... M4 tk* Ctattft Own of DM Ooatr |MkMt askon ., '..paJca '........ Msalsh.l J.U*...Jt. aoJtorr

.. tabI sI &MIIr ... u U M'.* tfttft Tttkto kto mr* M4 51.toes ) to tM PMMirmfH Ktourtoi;; r th.a I IUJt iuc .... at .. laid BtotrtoC !tail. Dint,salK Tris sad ...I I.
4 ..,,wrwcser14 lib vsn .... -Th..M.. .,, ..* TOftoorfal esparto' M4 otortote .t, F. W. HAIBCi I eIoie a. naRtooJ say d4 P L.1.. nn.3LHMMm.Mtow] are *c Pokw.r. Ltary
,.... taada veesfvs4 tkto MT M4 BTMtJotftc Uft4 rbl'rpa..wa. I
=I Iw IB I .anb kU. br ire JaMpk J'CMIDe. '|tliorftftM* DoAoU Mk4 kto frrrftt 'JOK lBaaJ1I'. i 1 ton Tkfaft mr lasts wasd1K .' toooMtor..B, ft.

; .' tbas.- ,...... ,... jiiutoolo .. OMMr Ftor* Its o..o.nde..*tora DWie C*: op rt.Mt .*; tt* OtsaOs.oo.al. TLTIT1rlobs toll BctoMrM.:..B. ft

rrw..wwrsrisritL1lL nor CfckBK. atoSM That. Lloy/ /a.lt3Zr'ud soda. wkbU$2.ebas. maws ittMk CktotCOVW lib. ....
.. k4 kM kfited a kto tntato ..... I -.w your ft;;OM. 'I .. .... .. .. .....J.0.lieeMtaaa
a>JMtaavm* Mrty totor.Tk .*.ass Ia Mr. 1111. to Tkfttto chits far.rMtoetM/T' / tM OCM* Mworftt -r' .rr* Tk* Mt* ..... asa ", -".,_ ..!", f
1hIV"
*U tea VMmteWr' toU.M4 MT. beta M ora.,..Nor. kit Mkjaet t*. tk* ftetlaB. oi :tkiIf : tak*>,ttto star MrM* Mpporto4 ""
tits tkeCkw tkor ... BMktoc to ...*.. Tk. I PTMUM tt* Mopto ot P4:Oo- .- gOltastp. Vi
Qe ask e( krMktog ..ourstls JIftaW1. ..... | 1rairegan : r.ali..e.t ...:, *r1.
oV
.
u. tktkw TM tH lot .! Mr. eiutrr waf| ,..,.,., Mtttoi. 1tWsdote' tM UM << U* OtflM.*. afT : okortc .wbo',tkor 'TO MKABDfB -; tt. !Lass d.T..J.> S. tSltrssa _
T. .
DotwQMT.... ... rrI. lapse
JaMpk r.. CMffi. ,Cu Tort UH.r that ft ,TU40TMM. TMMBMAlftTM ; ncnt lsbli ...... W llsw Os. T.IL'< i
tala tbs Mttk.fttoiiTiri4 Qe.- ot 111'-ftkmtr. } a K..t .......... AMjMktotol ,
,. ... tktr ftitiiMirr M i> 4tftol MOT to tie D F ktM BMc* Oooxt.*.!. anr Ttaf11'uekattsa
.. MMM TM* IM M tflU tM MnMi ttk Mlouvtppl rttor.kor JOAN raoa c -
.. .- 0. I.ms..
( 4Mtk 01 CM.(tMr ....vM DwVA ....MAT.. 11 CI. top I' uf loulaaeS. C = Dt ..7..J.. .*... .Ii.rid..D.p .
tour ,..... 12113. pt .osptaR sir Told IIDIIIJJT' -
diary lebt yut 1Ie' t FOft CUUMII TUKAfCXBtIk -. .... .;; edrats ,'c..rr.Lat
.
alas to tkMitTk I tot kto 4lni ortMfltTM !teuaK ... ..... ..,....... Pert & irVftrr CM**M. BJOekM
:
CkkBto two, M tktr w.ri toMM : talttl kofer ftar... ftt.tomk .t nb-'ai dot I benb assess a List.JsrHa
asd -
Tto4 data l1. die W MorK of DooOoatr I. ,L.'ldstta ...... ,
... FtorM far
... to taT4
hr. CIt \TM (
.sJIu1T'W. OtM Of trMMNT Of u... M- Dews drt'.. .... Mslra QR '
lid pterm ta tk. UU. HOT*. tor .*. ..*.. '.*. ,for TM krtk tT.- HkJMi to tk* sari .Of l i tM MkjMt to tie ftctla* *f tt* ,L 0.t1.w:,. yti1.ba..' Tr. +..ir1'111M
,
prtoMrr.f. I C .
tl. Vv1.' e., bMaa spirt pies FrnMkHKMMto, Tk* '" Dmocrttto /tsrss
( nMiOBHtii fttoMrlM. u *ii1>rtilM4
w. n. Uer ft'MMMrrdYkOttr. dvv-... 1... .Trfr TMrtr*, **4. w.*. .laot.. to lbs CI *. II TtniCtf.. ..... pd. ad slsss.4. w dalbr.i w.tt.' twit .. .:. ..
s tM trt &te tkr.*iko*1ntTIasd.Tr oft 0... toeCr- It mr M.ttodm*.*.4 .& .. Mk .*.OM, of,tMiiotM. faDhJI7. L.Qfs/ J. C+tots. ..,, lad

". norlte Tffl M kocrtt to lane if pap.o.aa.ad .... ToiU 7 ... ...- 4t ...MQr-sad to CM bait of mr sID vya ... "'-\1. .. ..., a. It Jlgaus ...May

.Tn MOST HAtnvu.KAIUXMIMTBBWIMLB" .... atbIIIr at.-l... .... Fort ConBaft .* Ik* *MtfMft L ... R'naiiiaiiMM4Mttotor I ttr JOHM,J:-- 01 0--t I'tM.LJtaWva yDr.a e.bo'.M.ar.saM.,.,.:
.. ..... a4 ** UAftcmottMr to R
e 4-kr tk. ronetM 1..a od = } t'.a ..L bird..t Ooo.m.1..
'
} .
MrvwlMlcr tkta B7Mtk7 Of aD thaltMssM, Wagos410a 'raa TLZ.Aueleec:& rea IDII7 1 .ewt.Ll.hsllw.et .
Lit der MpcrkMTM1IM. singed M .. ,.. w
.. OMtly *.t .. *. J n0M M yl ----4 -
U M COM Mt MMdte It p .- rapt.ask .
-.end M kb Mm ad xldKM vtU,.., _a Mrmto, TIM krot n. MVfclFo iwaSrb tup18T. itit..i4 kr tk* ,'-"'" ........ spirt ;iy a J kW .......s TMtt .* It-,,T...T.:: M.* i...
UM od.& ...-sod loc.for awpter. pFnoi FTMk to 1,... kr BtM4 to 111117E its! tt* OM of 1 1or as ass.. Mft4Mto far ..k*.otto ot;akortCU a a 1w>DC10lt 116rldTf9t' : "

Jlep. pric ijc. Mesw a. alit e*. ko touto* ftt tttoM oM tally 4o4o4 to KwteMl. of DM* CDatJ'J. }*'to ttoMttoft tk* 'Mioitu 4a.eaotss yctaftrr. -... '-- a mt 1BleaaTlo

.. JIR1'8. tt* ,..... TO Mtomtskt 6tppeC lbisWa tr* tr atl'uta.j ,.Iwaibis tt .... liaiiroiQBOk pttsw If slats 1 ....'. to ..,... all .. K, ...*..,;..-.........1IIaII. tle/e Tlnwa.j
Barr ISMU g Casp.. boa J.ebavlls b. Kral aphis FtorMft -TM tkM : I* MmFfflAtJCoeooMt ., -- UT M tk* uUtojkMM ft* tor ft* ,C. S. ctlsTIN 09LL CT01lr

...l2M.tnrrt .... tab CIIJ or ....."." MrM --. ... LHft Ml* On. *,.Fto. to. to MT \ .. TrForTto** .. .. L....' ....... L Plot, .Mesa I.r airy
.MUo4 kr tH..uow..IIt. o4Mr I Ha 1TTI ... SpftEtaroj .-ca'or4FtorMt. t pew.J.. 1L 1I1UW fc, F..W4Trtt _. 055,1. P.Iii. a.'rssr....

*. Flr4 CkOto,' Mr. o4 .Mr*. :AMUrM, ,Tr,.... lisp toll OOUMTI T1X ,A.IB8Oa ," is. 0eTK>t Mast sty..aa ., ;i...:.

-- B. L. Horpw. tt* totter ..... tt* U4 ftM..eafl7haldJ1ort4a: M .1 .Tort' apvaltrr. .. M .
ID fARY.a .17 tu&\w a. .... tall* sal st ,art it u', to T* tk*' DOTMentto Praia C CBrtor Nrld wi7Ntr..sashay OM, W. Path ..WMt MW.
exPERiLNC* fnorol TtU kMM M asps tk +.ly. ...= psK r s ....
to nkolr tt* tie VtU4lBUtM to 1I1MIS1.I Utr oftVOTMI 1 1)t 1. 1a.as.. j.
Mealy **4 totimooi.ail to tko -FtorM to 4mttto4 to tile Do M Qty TK'Lao sml .at0 f.. De w1. at a.ne ..11wwow R f.CkmkMAMMtoto /; '.. .<1.......Zstrbst IT. alt v..f'M r awotJob.
dtr es..tsR. far ftppmtottoc tk* Ngos.tiry what .s .. ...... .. wo..si .caat.LU'" t a1.dy .. ii..nit 1slr
PATENTSrsSFHH Lator TM ....*Tin arrhr trit.aorr.v ..- to I$44 lath. IMUMOI .MMMMT of.tile oCMt **4 ,r*.Mf>fiftklMrtoriMM soap .1 .....s, I ...5 ..._ ; : t. llos.
..... ad M ht v.sett ..... F. fttottoft to 1111.dryidaha. of tile *trtlvt .'.... err _M ad alt ..., was J' J.ft T. last .....r Fort Uer/11r
tab Was at S *rd..ck I* tk. HULL tk. ... to t ramify Mt tor*"> ..... at w bow wrs I .... lel 1 wrw '_. DVIIT J, W. M.tma..N. !halt
arms. Rrr. L. D. t.ewe TO s,. tortr tx ...-....M .......: Al*> CM DMntr.Hi FIIMMJ." tot ISM Mttlo ..Shay ..... .,.soya a L.Wo.r*
t1Dt $",.'BkM; .........srl.O.lbias. *.of Contr Tu Amimtt.AMW ..' ... ....... 55 p tall sir lLr. .
ketot*. TM MfikMiwi Tin M lines ,.".. .. .. .. eMIt J.a.a ..,. .... N F ..
0.-,""" ckoM "halt tM K. of r.. Cttros, CUr Colomkt. Dr / 1'. JABRW IF 1 ...:ms ...... at ......'I jMdMU F. a. Ckf:: C. w.RP.* .. a..e o !!idle 11r
p.aabt.'IyabN .
/
==-:=c.E .-:: BDto DoAo,:DvrU.. sin aka slay Ip es ..ass owykw Ira ..A. ......B. a CM*. BCTTT. Obsat .:I.-.o OsMWM.
: .
M HioiHtno. H **>4*
b.rss J'O&QDUK'n TUd i UiI r t.e ....sow labs.71I. isrft-T. M ntrtloTfcH '.L

w. MR. F. A. BARRETT IS frnoo Latest, 8Mrs:leak,*Jftdra.. Lo, Lois Jo*,> I MTMT mope;,alum; M .* W, 00IWaJ'Oa \ K&BCBTOT

Urr. Ukrr.. Madras OIUM, Oresi. ,
4l4u tor tk* sdlo..t Ismail of dishy
t'1. ., FMOO. Folk. FrtM. MAU 04 Ooatr. MB** to tk* .. : / ;; J6'asQLbBTIecTY CDCRT t, Ltkbs..N
OUT FOR .COUNTYCOLLECTOR ROM. ftt, ,JttkM. RInd, eaK. ol tk* vnaMilo.' S.t1.sDu.oaatle .' -. oats-.g tbi 'u.- L L Movie ........> 4paals
M as ..-
-.1..v rl ''fctti a.i.n h..M.? ......... Taylor Vol..... WtkUlA.! W.' il. MOOM owl sa.t prar..s u; Dds Av11p.I-- lest'a ,.... ...'. NJafsTtlrvtls JabsK.1vda/ Teat L
ft4 MliitM i aad
i WMktigtoo .. *
rsdiawOld : mr rtTon to Thuds* tk* TOt OdQ41T a.DX' sew q .w..rw'ac of.Ii swd'a aarra vw hsA. w. .vies O. 7sps .. .. hate AttarMTOrta JYmIUrty i
Aftftot*. AMJfttktoatoi Cto> vI i.FemtiBArjr
IT ........ '
.kateb.a.' .. De did' ac M sass ... tarthat
.
tk D..oaatlootwa TM i.. ...% .
of DM C*
... r..rlrw.
toAlM. MaMtM. ails,,*. Mtoal.PMM. Mottot to Tura O *4M ., ,-!
boy HVM Cot t TO .
ft. 3okM.. 'ToHT, orw *totorMiM ,h'7d0e: J. ntSJ.roarJ.X 1hw. lit Madsp Is Kltr' alULK.
1 Bye Men bbe s esadliss. tar ......... .. GIll cift-unrMTBrai
Type KITMM
.SU rooBftfttto .CSe* of flat of tk. ctmit ogut fttyrtMry .
t.4 OU .. OBZJ.1Clt t ... 1 WeD lam t1tbea Yaks PmUkCftMldftcy I Tk bests e( awn ot FlorMft.Vk woks-twcbeo.. 1.g e.oen" ,

I -Duke of York ala for nil 1m.Btr4rl otkr >otkor* oUU* to ftfrtfftiut 1tavat ..a twaabad suet At4ate I hnIaf ..sodssnsu's tax MBMUrof skip .
sisal of
*. M4 T* lead tk* cmroto4 .4 1. ill tkuxpli fttltk* tMt tt.* ...., DU Coutr.sale to tk* atlas '

y Tomato Seed pat at Office ea.m sale chats to ftoU toot soda to..sent....1,kr t tk tar* d1.oain issue;,, tt r'tk. ....... ......ae'.frt *ry. '- ORANGE AND GKAPffRUlF IKK"W

crop tat 4 krlftctMjlr to frmtto tat ant to ..... tsafltor vat sad.MJMfaBttr '1"UDrA. ABBJCTT '
.
tlMklfM tk MOHTMtinouttortol '
.
O* tU; 1.111. |ftsj;M paw l Tk MWlUr poottloo ot Plaids' < *. alt mr CMB ...4MT .FOB! oawrrrtla lure for lommeplalia;; *,goo4..Hppffof
(J'rea Dofirl MTTMMH:fttmOft IT silt TitOT.rroxiBttr mpoctrsOr tk otri'"ftM
*
11.71. 1 Ltd. IL&Iat Mr. F. A. Borrott. ft TQ bon to tk. 'Tftn pit vases TOUT of DM .O sty MYMtto I'bst'by ..,;;r.,..., d .... den well grown one iud two ,ear: Mtin

.ttlM* M4 rooldMt ot DM boutrtor tropkol ski. o4 vita M* .,..... to IaN s ofM foe n s Mat .*.. tor tM.liiionttoof saaYaa
tM Mt rim roar tour BO*** .n sctrlbpes t* .. *r. le.pre.tin Ngeltr 1' Coatr OnMtorinoor lot lbs,UMiMjalMUmfi 'all profitable tarietiw...whlch. .we_ **41do M
kto MMMoM.t for tt* ..... ateotr both TliUr M4 O*..... asks torn.i.. T. drbkt W DM* *otftr
tat oaoctr. *akoet to tk* harries a}4ol Ttotor tacit for ,i4 rMMctttfri solicit tk* MV Injj n-a nice; We pjiarant.e 'mtr tres'e

.etia of tt* OMMcntto ptteorr. kM loc MM rocclt4 04 tk* FOB CXJ9LXr sort tf aD MMOCTB1 to n.MOM*
Mr. Bomtt to .. ot MlMtfa ...*. tartest M4 moot idly koto's *mtnt = .L Barwc ..*.. far rt N' WHITE FLY 8-nd;| for C* -l...t**.

tat dttora M4 yom ft vii dr> to the Ttotor tovrtou w rr. I lr.by, *tf ft .. nasty 'esaLitr.r' it Plortda'sodaas '
.. Jd"t to .FlorM Tk* MUU ftroDil4rT4 aeaUJ ....... .. -
tt as W1NTERM
nlo of frlMO tkroMMt ep. fate toe OM .1le..1 torl of tM pew THE \ NURSERIES
H* to ot,praont sod kM U.* tko Wet to tM T ri4. droop scat./ oikjwt to tk* TtQ oftM ..,.sa tM 4UM *f that cilia sod '
t for tk* put tkrM rn pr BMtor lit UU Ito HI OIL Tkl .,....iaI 4MMwrur M npi mn to tM .If teeU4 will look afur tk* btMMtrf .'

., tk* F. E. C. BiHT r 1.e woo4rrrtarst. Houtt *. Otkt _a. &law proiMtJo ..lag .....u.! JrtIMr7. I tk.-Mtb ototrUt i4 UHxarttao. I9W7 W1K :
Ho to capokto. karo4 ml** U< all Mrtk Tt4o tornTtMtM ,/' ft. 0.. ITTflFOB. of K ft onjtr. out Mr /1st' .. ERU.AVf1.FLORID ,; :
Of _
( ale to tt* arty grown
c. ka* rkto B4 raltJuw torwr J form to gees ifM* sad low two's
trill oM f oUklM toe tto Vftlto4
roopMt to flU tk* car: TStkarodit hates au It& Tko .KMMIT ktko CUUMIIMrafcr TR=LI 4f91, Ms..saly..4*' "" sad'squat.tr .'. 'IIi" .

u4 clcmttr. *. W bed foe lorcttckiM ...."". a..oed ,,Mvk* aM tNOtf.A cntccrr uxntUXBLT/ W'tu. Al fen* IN bfl.ow11di10 '..
Mr. Bwrrtti .**o* eooo t .foBM to tk*]vial ...0. ..* salk 1 sissies ;15 If M ft oar TBOXAi 1RgWReto..Mad KMOB 'QlT1V1D. Oar tk* TV. Qk.... l6
lcr *ppof* to tk Matropotlokto ft) OTAlUkio t. tM nrt* fMket ......., 41...* for tk* .... of traMtir ofDU nrtc Van ...w Its road .......

ftftefMOft.R Mt. or trio*. Wk. ... ottr ....t.. Mk_,... to tk*. fttttoft .. .MMUt of tk*"OMM! ot/'** lieu. .......* u DiFMtok toot ;
** M4 Jor4 to MTlfttor Ftr De Doss oststr "...., I FOB PtCTiryT rasa B Jess of tk* la silk J* ...... ......( M4 ttRTto a..

Oct IS. IMt libeler il'a swoi}..tugs. rid to...... T. L QLir1 .i o-Ien i1Dsdi dew OTMtt B to I"sbtd'M t>1Marck ala ..C?... -* Is ok*.....
tk* CMart
A. Met nl braloasabw.. pspp.r, ea' torn of tk* tfrcot Mwt 'AI sos TW Mt MMTM M4 |
J. BOUHANO A tOM i f MT.kr .......* VTMtf ft M.- 4Z
pat Tatonwk-M u4 hdo.s rot COCMTT Jt7DO1i 41-toto tor tk* 'ofte* of *sari ofDM k* MM ftt for tla.. sad Bto *r''. ktoi CW,,Mmrt. tMr to ft*

Bftttteor MA Still otrmwktrrtMt U ,tt.s CM -' j 0..*".' Mktoet ...tk* vas ottM kftkto M TO k* |..|.*.. onO (k* sit tkt M toOt totl..4 Of MMJM/
o..u.-a Dk Watery Grave florida W Mftrootr' ft' aapwta.Caporal kinky MMOM rik ......., foe TOUT ftt. tbe'retl.wsg ftVHMrr M4 ot tbs JMX..I ronto* gUooti.krtactoc .' b MMorloafttft BM INov
87 4wpt Tkfck out to tee sties of Dads -
oaatr JMOT st E atoctte R ftMot s ftnt of JMCWkO
.. .. ..
I
4If Trk M4 r** for trooi tk* prtoctMj ftrkott.Tk Cautr. MkMt to tk* *MMcraM lit OBOBQB .tkto to Mt MJkorttotlT to I VOTJCB ;i/ .
B. BAKBtBBTBBLT
,,.t,. Way.asps, aN looktoc assi claiMCM of FtorMft to tt* aerw nary to k* k.M Mat IK*. t- Mid a roast wed |.*.... ...... -
n alas troy
rffl ffOt* ash at StuartlFrr tootot.Witt JOHN OftAMUXO o 'ilea 1.wn.'fad
"r dial.. On "*. M ant .. Jan Mtt iMMrtaftt nWOPt paid FISH tare M*. ttrMr of. tk. *ttrMC at com ofOoatr.
"'+lk+d _ttabettOLT..n tk* 1Mtna.n.tN pall AMD, OAMB>WISDOM .M,Ttfk MM .. -M --lt FtorM*. :'
4 truly pee rroa tk* raps ctttM set rtokn FOft CONCTABLB, ItTB OIBIUCr IM ttrMti nab Tr ..*mt o* .rw Fortfltow+ c1.+r1N

w.very M. im.ks, Mia. n* mar'tilt to ... w 4 r. 1 ....., .....- ......., .. ft M ..*..*...* M4 all MTM4 totk FUlftOB. r* ft 1.a.aWloles
j XMmt a71'1ortcta Modil ft4 Talk T* tk* Ds.eastr boles: ': tie1c.t,. toe ....* onto MklwtM iiiMt tilt tk* Mrtoc tor* k* -T/; /? -
J. BOLGIANO&SON $stlNaU a DaD, t' tk*/Ik *t tk* pas troM tt* I bosky **k. iiinieaoiMi nit .0 sI. to* *f taw <.....> to prVntAocxac iHmiiil to a toior dies MI MMIO L L Itoftlrr **4 51pe'h
Oofttr tax Moooiar Oort* 0. 11.1tor -
I MI M..14ate for ......u. totM :I'e"f' tie kMKk er Jogs JWM 1.pv.eyt
rotr4 loot mlfkt from ft trt. rm,. ti* toot ktouui nport .florMo dee of UOMUM for tk* l/tk4ttrM. ..YDt.t TO* ftr* toot vrtk <
Baltimore. Md to tko Mrtk o4 .. tbs MMlUtool B. McU. t tk KiDrlie.P
.. rosary fmtok 4 kr B Mk>a to tk* Tin *f tMv r.-w. n- nrficit TO" i tTCRNrroldlr 4r V Mtf<
..._ **4 ........ Mr. Ire pets M.fottorii Tolo *f 114r kr ftttMkown TM toottato4 MT
tk If e..ft W -
Ur at trbMTT. at
sing deayJw4tsIMI.
B
10 H. P. KiiiingerAotoiobfle ) ot If r. B A.1AOaCIct'1I' '4.1ITJMI IT loek. 811.122.211 lost of a7 .T Tort are ..*| MM s .k* MM t. .. ''a.. of Jolla M. mrs,-.ftr. sad wit" sad Ut fttMktorftt WI'9& r..
HtMit. TkrMr ftftanoM.i ttrr. tllMK; dairy r4eto.MIMlli ftkaitrBAftftTMOftU* Takes *| tM. BorH ..... nods c..tr.T. kM kktol ... ...... ...
tt. ....... tMt tartar a.JIJ' /*..... aloMHiMO**. tilt/- as t"rC't ft!........... Dtesbs .Tt Of tk* MM art ...
red L dMtton .I.... brats 11. nrr oar nra ROUND M KM on riiOM kflt ototowMto **Mj ktorroortrMtf Ie rta., H1 1di
.... Tkt Aro ottor ......... FOB UUUNI. JDDOI OF : Off tk -
at t$415 04 TM koto* drives **t u- WM.T 4 4i nno um DOG. D- OtotoOC.MOT. J ,
Mt H* M4 tr* Mcrt rae alGal .f toeoaM to floras to tto vr *fftiotWr. ==- r". **4 rack rf *..*. or. koroorM tkor-**. al'. raTBT .**.

o .k. tort k rta. t* MM It sdt ft4Mt rpMttoof rkMpkot Mk.Proton. brew yyatt w -1 1vsg 'W,..... 1M ... _IM M w11wd .. ....... m -. k-fr. l%. rM *..n .. 0rtor
atoGU'C. 0..1 tM ....... TM *J4 .pats ta4trtoo. sod ees/11s1. tar tM.mef Ott3.4g5 ..4ar IM VBtaftkl *rtet-T toe to> ,..... sod Mrh wblsb ,.w. a.Af.r t>t otiQ oor of AM*. ids
V. to* .*... ton TM tor.4 to ... ktrteg >o>ttor. to ibis ttMto.tovrfkf .- or DM Oidtr.-"ft" toW sal kr lulls J. TV liMiri.VM .1f a ..s brie ....... n. ,...".t TTI k* noj....,.4 OMJMM4 >.rDe

' D.a'.sa r.**rOM ... ..... lRa/arI .mr*' Aar*., W. LfoO'ttW.Dn: DRlerfttSe itlsr1.& 5 km** W. rtrMk Mr *.(. rf Mol .. .."...,. M. ... ft ft. ......, M4 kto ...

*. II1& .....,...... ...rkMA rto4 M wtafto tM rack M4 vidrew.N I 'pl50aslt arty ... oi ttoto A. .. frrrttiL ... .... ...rw's 11.rff. sM sit ..--II... .... wr Oslo ..........r'e/b or alp vet k* MM ter too dos
'b ,a'v. I4aM ..... ........... -
b...s a.a.a asM. .. Pahl tmtuni f Mr o4Mr .*. 0s. *-4 tk* wised ..,.. 1 o.d tat ofat1
diva SIMer'o>$tto *0r* lab ww..riMe "... : 14 ... at ........:: 'I'Mf'fl0
s4srs4''b'aTb. ktr FOB UUUNIfT TJt1U pips
r" TM rwror4
.1 I 1"X Dt- CV. phs k4 *0t W taUt tM V4 't1'l
m m DIll ....... ......... > I .,. 4f5 .0& -*...,. Irntdsr. .......
M4 TU V* _t..* t>- '- erIt'It'> 4Trt. Mr*. .., s.sad tk* P.oi-r..to Vim. n4 Mtoot seer vMa tk* was **. haw lib
rialflJ: hstrab& w. v.a.: saw MOM ot 4**. .... .... .. & ., L NIt
Pot phi M ww b ..... ....," -i-s kr ; .. rahr.erY -

,

4.'I J .t'.j( 1 s--

..
.r
H.lJ 4' .
51 ..
"
s
_.'
.'
." .. : 1 .'-1.f.... .. #: :,"",:,"-- "A ';(I :.;p;') 1"'. '!''f""o" ''''''-\ '-. ...-... t.:;:.,.. ...-. n r.'ll 'I"'.,'. -........- -- .. -. -= '

J!'o'* / y : .. y .. .
r 'fAAII pOCR T11R IIUJUo .8TlW1'OUli ntnUT." MUCH a. not 'Nt&LI L GAS 6 s ENGINES\ HELD RESPONSIBLE .A .Wrist. (Watch. as,! f, I

Spring !
Snappiest of Styles are leer ,


L;: F FOR THE SCARCITY OF MACKEREL[ [ Present For' I


Carrie ;N E.-EI. DOUGLAS

-
,
.
Joialibermen FIREMEN, OiO : .
,
,And if afl AN \f'"

'\, Win Dispense' ".With Bought.Here J by PassengerWhoCaan !. Miami's Greatest Store x ,

,
.
.. l'' \ Them EXCELLENT[ / 'With -Het on '


-:-- -:Steinert. J Key. West Don't Fail to Invest in, and 'Get Your Share:o These:

JOB Mf.,Whakr to Present it \ i \ i
: : WIeI sad lrsBoted! SdI;Lady and QUr I c.tJ tad I.a4Iea ii 1_' a sale fs st ,
: HE UTTER WHSIgomtiCAtdugBfforp ; I

L.Duag l. 20,per cent. Off.ft gularPrice i -f j (L 20 per cent:Off Regular Price '

i J uIiYLMtcEO! .". Dany) .
-
Of Knocking Out Fire oa the kar .*f to Mlaa. KrtCarrt4 ,. 'IJ Ij LADIES NEy'IV ,
Bats,''wJII fc* praMBtod with t ,.

: 'j '( I _:Roof of the, SwtetiEj: B.'.ltb YWT pratty Mr. JU.tar T.,attraettf Wkator..wrtotky tk* AlStttVtMlitMictc, IIIIrtIMt'" tt rfraWK"tlst t nerd :tort to ,fisted. .tern. *tent ....ut C

>>77 s tla'L ix: ,D- Residence Today 1.*.n *BWB ,...i r.- .'TM p*-&.. 4 spur toi t... Gt tplaL Ott 1MIiLllt! : hiitBeBTiB.. WI rill N >
t 4 IfurOBJ .,... .....k.*..BMktagak to Bt tM*gift.Braaaktelfc of Mr. *Wkator. last I" .an gait' cam....., II a.ITIMita ". Laos;fit. BandnUered. La, ta.n aM tkfse4s. ."

a party vko MMkaaad tt B pew day : trtra mBr pBilBVttlN. ; -t:;iliilefifiB!!fHBjMftpffctitiB +irw ltli b""' clod,
t :. TifjBBg '.CBJM;tau TJa*- an st. tk.* MjuBtaaftag tkat Mr.Wkalr .
t. ;tprorlt'wa4Ma4ari t .Jbr oaBvarf tt .to Xn. Mattes j.
..../-t*;* _t Sou-**Wffl. 'Sot, RtlftkDtQy- At ftkOMt U..tlOCk tar aaali$ wbl. s*ak* to IB Xkml.TM t I NEW MILLINERY'
... tk* Br* AtMTtmMt VM OM is the Y rto) valek Yea ss afoul .
I t .-.;.... iidM *t Jtr., M.. ktn. 'n-e darted tk* prtpi* Mr*. MaiMs trust Tie. 'itett. ruMeBtMt> Btt-wttf ponftlt to etn&.*, wg te >..*. TMiifriw'tad, KetJIty. AfltW IIMC,.......a i'tM "'

.( IWaaat k* roof*of t ni tk*1f.eosd kUckra trM.k4.amckt wken Port'am papa,Tory t*taiga Ky. washer,Wat. of Tfcrji IIU8'. ,sesnhI'it. HaMlerr7VUtwBt&; '1M WW WM Stfao wffl .. iMvi, at celW'nridte kn k. *

,. ,r (Beta' Ws/wdq. ) tram thou .... Tk ...... BUM B stews .','" __... they Itfatalt. '
,
extreme ad ceJy tM adopted OMMmtifMrg
.' "1M..... ...... ta .- .... .... pot na M4 BOOB k4'tk* Ir..no rte up a rifest karat for i ,1bde4> art, be'MsplsyeL '

'\1I s.' Ia .w,' iucii UBf tfc4. 'tk* '4MU.*'kiBf. right ..... tat lira hacktinty ret.r .
., baeostrg' s tklag. of tk* pant,Mdt tar tw.stttsttrst ttf .xuM'ktotar 54 ..,aee.pt aallICIM7.t-.p etaa : THt *
S SWEATERS
LADffiS rtADSS
jffOf;'ta'o' ........ Brai* .Maw tMBakirma aIaeeMat. appr.etatloss .. W. fr..o UM '" .o. taaaa aeedotka GARMENT DEPT. SKKTS ,r .

., '.. ,attrTBato., 1M.rdtt' of foe.tk-fist r toot dsaraetlOL votH IB. BWIBI kttGalfRefioing -rtIt pr.stab at 04 d sit '*,abe Bk 0 MI L& u (b &reees1d itssu A Ilk Sar ikevtoi el briM few'toeset 'WMei feet sour t ta ti A.pew

'neon to ,"'. PIt Maw .... baker. : I ----r" SvtaJBTtVu all nItrIaM t ei Itr Ow flnt flae t4 mMrery........'Wi wffl : ... Baft Mi M pltlhl stylet.M. : t

.. OM Bkort of B Bdmoaalr *.BMtk *f. one, .s aspt Ike sue situ ., fplnr r-mr.Wide.ertltat srEe IIiIIr,Be>EKfa; ftk .k a*rt....ttMell feu'. ,
; *> w. .c +aa.11 .p.fa VoBEOjilCs' asp .... uJte a MaC 1ItGe ... trill to offered Sttefay! Mea fAIIeII latrfBU M *) f .AfjBm ftplBMM '
*
MM Ii
,
*
.5l'tfoat rthat'! wID warraac'M.c wttfc. I wklefc, t. bay Mr*. Xitta awrMt y IKBB P PB* J B W BJerv9stirta > '**,
YatcL. 1'M 1 weal sad task &' u1u et11p,a{5 w 1 k ai laseP.a +aras.,BttN a tit TiaifUy Mi, I Mar
.. -. 6IIt It II pt..g ..fart tear _2;: 1 : $1 1 8:
fit was Wks'to Mr. 1. M. sL vttf reM ft.*! .M vim IMC .j > +
,,... ......... .....:, localCompetitor Ooldtorav BBMckd setter *f ForwardKowjorfc. ,oe e es. seaepa, I fsely 7 R

aldas eo.Cus ti&ia tue .. ; a l.dlst' aool>rtpbristfoa. st .
t. -
'
J. ,;*'*BftM ,aseo./ar7 ..-. it Mr* OotkargJCy aas M -t -

if ....It I* tk* ..--.'1N tk* KMfcway asd atrhn frost Waat t* Misat ads.to dt. Some :Real Values Worth AtteQding-CoJpe 'and _See
w ben' teas:..,*...... Ik* vBck frost )(h,Wkator. rapaatht (
k ssat'it to KrL Ma.ria r
Oat .
a- f-1--L2i_
sioat ..... bold
''er'.De. '
lba U MUaU.I TM p -" '
fatal bar ltay '
.
'.,.;..-.r '''''''''' e1 ... ... II a JIWe bs.is... .. leak tiJg t IL1 I IIIi lan RaM 1'
'.... .. bm'po..r :
: tkmt MB Mk a C' VIII ,*** t. .
.ilrlt tMie tlsd altsb' Irllitsg beat.uaa rh tatit4J'1 d171. : Fun 90 Inches nflde; aQ Unen, 36 ta&'ftne :sheer, Unen Lawn; silk *, .:..,.I t N".,'

'. ..tbel)raa ...*M-to a *Utrl. Tk.* '0 erp.S lUSBlBC _'OBIBMBT. et, ......|. ( JPOa: rou ; Sheeting. Jflst the, much In demand: '15 p5 wb e: }

'!W'ari; 7.aorr p fatafdtbaa\ wasS .1. Jut ArtkBC"T..>.kM astral tk* u. Cart of wfo..- tr 3sdie'wta 1$1"k 19'.t. f for 500Isthe waist ,material fef' gg 27 tncoats 'Y1de. tl11ttble for' '
WBMit diaiiit .ftatk'gat .oto .1 .C riarVU. tj ......mu'.C O .DWkN. e.waist .
....'late,.BM wW Its Nara.L bra BU to oppaHOoB to tk* alasM.flat o.M Qoaty.T. stztrtiup> 1 .fdreUes, etc.etc. '- std1s,.waltts; etc. ',aYMt5

... PMpr.g' abII ads tSS1 tdia.eba.a C pasy'SM boas la.. M : ......... '....... IMibuI. : .\, t
,
cC De yaW. sad foist 1111I..Ia&aJa'a dsot hart'httrgAar .. .- ; ; t '
.
milT dausa
'ac clout. Mtsg ;IIII UIiI.c..de ,t'.
MM UBM acct Ik. Mt anaoa.That .th.lt pt.4a p.abSo -lustli ap$1.t aM Mats ,

Wf'IIF*' ..a1 bat!.. bss B* tatter; as It'wwa..*.! qtr tied. kW.lawar. ...., BtoaMU.latHaartag-' 'dr.'C.ofl* sat D.BU sitar otkaraackr ., ...*.... ahd lad.se sptrM'., rev.e as..priests an brads. :Yard,'t special fine I Indu 'LJnorv* .A.J pia ri tkiei Ciiabmlc. d. .l 10 den LacI s Fine Gauze Vests rI

....... mppast >I a gr .... Solt.b 9s.toaaltagoBt ot Ik* as.; .._ ate Mo/aM 9'W ay I Ao tor st h waists a dress : ; tilt sIIpwpllmen."' Lisle'Snbh.t taped neck

'' .a.*.,..TU 0. ad'diaatat has.bra to bar 1 g ttai. 1dub7 wars i rat'soil ttltaa tf lr bead bsm'. eNIeaf. CII yawl 11&7. >. >.. sgs4ut Wall N'I IKJ| qua&rrfonly' I 10pieces( r '. t 'MG' .Ott/ at tNs prtce J I I'n\,. aD4.vra bola A enutadpargal -'

...' ...'aa.aaa.t5tatit........ attbsds GIll tai 0.tt k alas spay r .... If Dad.(uor(U D.tl.Ward Ywrl4/bowl.Ie t5.YMAfpsl'.5 .. 4" ''. to 'sell .at. thla price. ". Pot._, ; ,W .ceJ" ,at this price
fast.v r5n5. rrw. Ik* tea.a1 tM.>< to ..,..m to/the hart aM. -
... .. .. ... V. *** utrt-d I4 ..... "s ,
.
wrtrjttj s -Is bays ew' tot* Mt! add oMray;.* II' !
dtM'to d5trraha at ea.. fOT O* tM BTrtTBl of A WrlOBt Of awe. w1aIt' ': ps.ate ban :(ttbcktawi.Sheer ""', 1IIIMAwJiia .\ Black Taffeta
_l r--aI bask ..... at totBtof a total of Ur* tki'iml' tutoMOf fIIJ, 1 :rtlrGll:' : ', '..
.,...__.....-.cIt..n. kr.*OM, that BOtff* BUkSMOC aW L Acile& 40 inch Whtte Hi ft just J[ White Malt! 27' 36 Inch vide, guaranteed Chiffon.
........,star ...,',...aae:tkerrtk UaJ to taut Md was ksowLTh.a.lw of .. Wart. Msstrit Ktais the kind for dresses and f ell la vlde In
......., f Ol I .| : cemes dots onish black.Taffeta;
r ball B tiM OB at n* ** MV BU tkVM mars to rtiwcadet.ant Wst9 ; "
1 I* Ik* dlatWbag M4 TBtBUMt .k> ... :-tkotr Btoren 1 /Alj'ahlit; its oWy ,flre I Mr. stripes ,sfdIn faults: $1 .19 Tery high lustra fln- t

-'M4, -tk*r tottrcttoM, ..*., tub M4 farts. aid Bl BMBMtMdMttoB'kM JUC-JTO-+-C&E- >tTO&S "MV,pieces sold at this} price I y per regular 25c value fan! and a bargain
part.iosal71. tae MAOVMt b ,MBd .'VOIk VtBMBMBoM .
*> *
.",< :..... of tk. r.B.ba:. Byovor < t1.. o IatT J..... Itateat 1 '
tBWVTMMBU.Tk -
+.a comet BBT tied wit' M be O.If JUteiBC M tk* OoatMBy M tk*, P stil ......... tIC'W.. 0.T. .. ., :Retail Lawn 'CeIer lawns; Check Linen

; .agpatl: .Ja'1lacbrtl taktag ad. aaa to ABMiteB Soil. L '.. .' *
oD
hwf* t protoBtBg sows > hypesaa '
r. ...-...6e-.Jnt....:total '.f OBUO of.tk* SttadarA. OQ Co.. ,.piaoaa.. "YIaC---;idatrp w'teaslq ,Fine.45. inch;,French. La m;"tAtI'k ''Nev Colored t Lawns,'fitth stripes 36 In.wd sheer.an linen tn check '"

.Qtr.wtl....1* sspaalrtr wba*'atiltat &a4 oastaa M aD.port taros aaidtlaa. at aaaaa a.Sm .........' knoW whit pre valsts '" : stroll Qgtue3. floral and ;laJdes. TW* Is t

,, lrat'w.-..... aad aa,d .....:h troa: BT Tsar.....-to to kButf.boss''rXtiBKDBBCtt M4M so, 'Top. awl M4 ., '".'.... 5raby I and'dreses this! makes. | 1 11W.aildd. truss.barredeffects: 75 G peaal number we offer;:: '
.... ... bwag. alaa.salwRl : iS$ Yd ngutrid to Psa.K Sale .
,.... ...... tW,.r**. : ,.-1eaa tkeosattM..pisT"VI'hdesh lasts MT.' .. ... .... ba vktekJTM. '"" .A.bargain at thj. brka' a& pew, desirable colors, 2 days only, at this,price I
1'01 .
.....,. tab' tile .1IIt\II4IU& ,Nfirk ( CII .. .. .. apisa gibr
; ... etbar.tskar..ss op..wpai aly...Iw' *Ttrd. nBoW. .('W. a ....... .......
> Y 4k* ........ BU .toy; ....... if. MO&M or > roii*. Mtoit *.... Isle tf DM*'O:1tnU. Derlte. Mtkiw.datwl.M .
.... '. (
B VkBteMl pBRkM Tk* piles '
If .. MtortM4BM t
"ads
B abtalstrstdz Mealost, / XO CHTO vI
BM bat*stbt.....(tkB. It of guoBM: pow"todiy'tili. .MTk *atot4'vltklB too ''first 'O tk* Mr..Creaves'OsaajiWiis : f
....
<. f.1 Mtk. tk* gM Mto* toajMHtctoI Sots err .. 1.t oato *rot. iDatBd < Beh.(
tat ...
1 kT fOM I
B.. aapsayeo..s: b.r.M: NndT. BOBM
fiakUg koala tec OM aaaAkBtlaaBV
Y M. A. TX.tPMVksai '
..
ba.d eosptlla; 'R'''' ":Bk to'41. of log trvtbto frig
VlBt .. .... i
r. BLFapatiml.of .1IIntrb
Ifate BBJiMBI.BBC MtMM Ibstr Jno the Silver M JOB MB tt Dr. KlBfi Mar Dto
.. W.' ._PwnmS.Jt011CII.or /55.5..4 **. Our Crates and
tdtlflliR'jr BpOB' tt* BMltot. W loaf vmy. .ass. Mrs i. f s ITklt*. .< Boxes
11a.t.ps aarltay :. kabob fB- 1 VOBUBt| k* BUT .
.
.leit. .- JUQJ I UL. today Bly for that woB* rM BMdlCtM. ,
tAaaH.astR. ... n u tYaotptalply *| 3- Trophy .
.
eM. ..... .taaw Iw pea "A BTTOIXBtJAW. '* t te CMmtr On*' tar.,tk* euty ,.fit ,. BBrUlBff It llOMB*.b BB* a sat sap
....... IW dastba asoag5 afisbAM Ia4a M4,Btal at 1brl4allask '
.*t..e t torn of thane' I* 'B_ Bntty!Br ptauuf.; wktkr 'I'H\. d fJ'ort ptans: tl .... fin**** .T..B AT. tk* KM I* p TOMBBOtd Are dade! from selected native sap timber
NttS
kOHl nit BMt
'w rcty: or Ia8net1r .r s MMf kr sa ;silo.1aDtBa4e ....... 1alatlr; roue, g. t. ,ttu i l M. rMMdy for *.*.%. tU eoM*. .*.I
'
tr.dloa IiIIGWa or BcfelMt,'Bkltrri Sass u.a..at and are as light and as substantial ".
1tkaaqbell. Ta ao.srwTat. ; Uttle grips __... kroekltto M< .....s as any
'..- Rtldr'.... dhetls.a dysar1Mr7. sin:Mw tk* vauc YI Mils 5. .bast It taw Defeated Misery by *.*. I* wM war g.*...tee at all
aaS1 ieesaeh. BBdBHiBtMtBB.MtBTB tb. psb. Tk* vast: BB4'*mr* er BOOM |ki kr' t'Tlrtw. of-a f drmnMV M* sad ItOO Trial Vo.- Crate or Box In this market;
\ afar jMt, tk tklMkBkH for rknutlBV cats bans brass. chit .f stpestloe caries te tk* aloes Small Margin ,in Sat r U fTM.' '
*
........ Me*"IS'" s&4.-sy'BA'*It'aebaa. sad:J>*lM .tMW M** tM tt* ODUtT ODWlt When ready let us send your SAMPLE.
; ...",.... .,Id .... gold '"y BO rmnt> U.Vrn. ';" at Dale loll-ib .m of two : day'a Racer OOOO fOR CTCJtTBODT i"H
.' .' kadtsd ditty ...i AoUtn M4 tklrttra < ; ,
; / c... eat ..... 1 1I ,
+fta.1P. I rD0YTR1 Ma < M k* Oaaroir.
rnfntt.s : .. aid sill ........ I ,. --. t Mr. XonuB L B prowlMBt I .
.Fari,lli_ aRieaeoi as as- : ot g4si/. & B BiMky. I kTB tow f arekltoet. to tk* DIbrt BvlldIBC. -.', .
Bat of AoMk Mtarad tt rko M ot W. ... apea tad'w. ...'..a at pwblls ass .:;t-rr** ;KMdaya Dally) i BM rrMdKo. MTB;i fitly .*
a ebwaas cud .......,..... away. OB -tk*;atztk;day of ABrO. Ik* aaM fatortBy.1"-' tk* Bteoad a. don all tkat ku ban Md of JJee-: n Fruit 6' Box Co.Cocoant
tar BMdfctoB.
trte Btun M a Biscayne
MS1d. ...Get\Vko lrns 'It. De .I IfMJWl I IT a Mist Btlaai I day. dBriag tk* tai BBTtoaof. bat two of tk* Xt4BiyM to good for *Trykody.: It corracta ;; t
Leal bean .
..' Mbar t-u.: talthtalWIb ffaaH tk* aOoartBgtoMBWata .Bay:Taekt Oak wa* .atartolUd atoBMtk. that sad kUay dtaordcr*
.. Mtac11a tk* sl/anl fleaS ISSOrLSI Who. sad dtb. .. 9 to lad nctBlt ..... Mdp Gmt, na.. Saldh If L L StdeIM
f ,___ t acctt.. L i aslgi:' t rtUl to..tk* OMM.. *VM| a proaipt
BBk l TU 1kM ay ,
M BC aaontD4
MrO'bt.' M. J, BId satg .t ...,bQ. w..t,_ tad BUM ky Mr.Awok F. OraTiMBagor ties buries to.tk*tk Wit* *yt iprtag B.ctrl Milieus*.Bit-.. en sn kinds of TetetzW tsnfer4 Oruttlaes, ttc.

0. .....,,..., ," aa4 b ..Cat. ftr'VBCtBTy.'"Prtjoctj., a4 set.X**r MOII'tk; oi bait of qtr of Ik. Itoral Pal* ko* itulag old user a draggteta nester M a
Of Mil -.! UWM itMMLB pia'.. .Bartertkra d ...flowdgkt ky B Bttte onr a BUaaUvr blood puller It to BMjtaaM. Wo
'
BJIBIIBH. to tk*:.tVtBiltoft Df MT t ill Salt-of,Is OtiM'Xattiactote ...... tfcirtyof tk*_Uttto kOMrf.,.. Tal Makes at all drag tora..
U
*,* > OM BMBMBt JOIOM ACkB ) ostk *ag.I41) forty ass :
CaBd-Itv'XofcbciB: ........ .. die awl faea,VM ky tk* OMM.gntag .
VT. ;*. M*., stud 1a..al5. BB; : an r Nartk m hit ''
... bar'w.1sa'R to ...a.* liar anti z..t lop...lnl M d .(touo M'.wsa'.. tk* MB offcrd lit Wasted etoaa OottoB Rags at M- WANTED Experienced: Basket Makers.
kMk 8.'wot .. MM..;Tk r... tokMfl : TAkrattSYMJ' .' lIMa ..( ): plea Ma m it. tk BtotarM ,.Tadi CabThe tropd4.glea :
Joutmuucl to vork kt
rao* Batorday,wm* far BMT* woman piece wort
.. I' astee wet lU* t to I .bM fit
:BkBH IBM. God? 1 kMW kTBMKkoT ,. *
b Il**&ac. ea tai .... totoMBttog tkaa tbs prtloM *MaU Can n Superintendent at hi
.hie. aaata
= Milt lae/set pw, l' -' ass.r J' hat It BO( kiss for tk. axeottort COMfORTING WORDS ictary
to date Masses U vkek| Mr. Orcarw bawl
U
AM lfstb
'A dwst.d ..MtkM VtfB M4 aaaaslag' is.
..& ..tI'&..... WBOM ftTBX BBlBVto J :TMjda/li DaEyTk OM OI'IIIr at 1M Norco RM parbar aleck. 0aaIt to doaktfal If tk* -
tIItIiI':'hbb flofl r..raas a Iwatsr'aastbg *f tk* Baal t<_ .. ....... .... nee oold bra add M H CIC..Aidie
Board of Tide Jut sight. was .an* ., ...... Posts win M tk* ant lag of
... q JIll Florida Household
o.r 4Mt to loess Hr
BIOO Many A
kvgaiy aftWdai. am* kS* Bot varytkM oth tk* Jut tea BMkiu for tk* kUekMyHt
brut .. tof ,.. BB. MrOBrhvAM IIa7 ...... ..... atfta ....... thas5il, ,_. k Ira.Mete. M5'sat aM CMOBBBt OfW*. tk* LIU]*
...*-Sold vwr k* to BM B iloi. PIsoa.. that,'"d Bfr : "teases Win Find ThemisoT
.o.4 Mtoory plaid *vadrfalty a kBf .
tie t. Macat-/ ....
... .
OB : OBiy B 4w vMka BMBto .. teat tavportMt: "
Mss a.the akavt t
... '
> BBM to BM Vk BBtBtBf OBTM. ,tTpOB BMdOfe B Mmkar Of .... bop set".?w.l our halt of tbs lads tk ::=
"I Ml Mi BJMM tokBto, tit I ...* ton WiN ,.*..*...'... k".Bvatorof flat-att*.tytog r iFkrUa.joro) Ikaad -salt tk* Uttl ktlMrr. At* 01. tlat *,bats tk* papas :aai aekoi of B .
*. *
054.v. a15ns BM to"fenss -.y' ekttkBBW. Brr amkan tokam to. Brralkalag .
_: ..... as'Ie the..1 Isn'tAM ....... 'ripasl' .... Ia nuwooc.of c .. Mr. OTMTM displayed aprtor Map bad back .......: to M Mdray tra
obi wM se Saw .......+osr.baeiw IB. MBWttto kMototoi at Sreset Dad CbMty tad stet OTBT tk* sit.of. tbs. ktl rf.1IB from aaaoytag. d.egnrp.a artaary41oH
crMd tk
btSS., pie 'ft.'bftBe .: '.BMctol'. .muMag of Ik* burl UM r 1 to asap to asks aay Ud
to tovaatUatt tk* ktoadoaaiMt of a HOTKB or, imiOATIOM tk* tae for "*H. CooinodorwR. '
1M.kk aYaea' ptaC.1J'11t''WtD' FOBDOCHAJtOB .
assent 1i low
ton
a graUfat
.. ....''........ ,aessi4 sg to eartata a,ar'track.a*'Jtaektedg kytk I nKlt. M. IfamrM's Melody war outirvor y '
.. waRMda d Ais srd.a J'......ft, MOvay.TkU. ....- tk* e k.r bats to U* raci.aad Ibis gust ekMff CM k* kroagktaboat :

r .... 1,.... far,a. has...'aa tea ...-w' licc naa. Bad akd Kobe* to .***". at... that aU ky tt.* aDowaa tk* UUiia.VMd I wt.l pars eooaforOag wino to Z
air tartk thB vklek. gnalrtTTMIM ky Mr 0rta elm MJ kaadnda, of
i -. ITM aasba staff ct tot Iubrialsst was Florid rcadcra.
.bar: kaes isl.a,..etJ."Asa.(,.s 0aIIPt pstfid hr O ka rvportod tkat vkDaMBW Ibis Botle f win. prawBt. aty Baal.f Md Blae*. Tk mess vr |al.mtBg A fVrtimg. te*.... of tit U It.. MOTOR It
lot* bad bra MU to tk* ev aeoonat PI rgad.rs Md tkroockMt sad Birk tat.mt .*i Praimrola. :Tla: Mia kv to do tt.
'eat ens was hamre Qe daashsw apply tit
gar teetvry at.,. die fib wen- gUr *- O>Btr Jai at'Dad aaU.-tee to tk* otoai of WcCARD H. are Ttoa mj navrtoac* wick
SATISFACTION
Ik grtf-oftok n to*fiy.- trot 017J'Ioft' / '
.
ntkor tovty. bit k* to kop-fal t5tb. J tk* KUttrj Pin I icaa atroaclyrvroBB
roala ioct '. "... BJ.,Tky VBy. okU asd tk karaalaa. Mr l totratrtr ft tk* brats of K.rtd :. I ..
snap ep L. wM Or THANKS ot a mod BMdldM for]"tk" '14. -E.vrJJndJ lIf:1/Jf 41bil-
Ian'
.. *oMkai. toy patka"f ... Ada. 0iJutI. r1. I
', OokM ckarg tk* act totorwt totk : KMacy. comptalat and bAckack case
s'4ofa.al7! .ebuebisd Ia apt fartary alto Bratoct to tMattotoat *. )leia BTSIBf>d.I W* lain to thak set flift.l .d BM inffnlag at lat nJ. for yvara.TV .
karU ...' WIt M,. ra..1 G. Warm:
f
> war rakUdty.
M w5 ted that vonli Brat 01'.ad stark I did &OCjo1wIt
ar* lMd4f I
5'A lindtrk.d 'd If tk* srt to BatBEtoaOy ad..rttoad AdariBltrB3lx IMato *f X. r.. Wktt
flonvwtBflWBe pro .
r SIsaL -u. te ttfrtm Mr appr rUUoa hjr mind but a* UBM Past ky tk yrrrv The "Automatic"I
Hr. Cabs sal k felt ...,. aieiaiid. ,rtorUa. r6rMry
apag t57 apbU star boat tile Sol Ida tt 'Ia ._ sal nm von sal at tl'"a iald BM a*.
Mara. IM"I.. .... to*,tk* IoU .o.d BOOB k* Bold oCaad idle. H. D, J.,. 4oM of .r.ptky. la Ibis bar Ot I -M kardly walk Md It was 111-
w1aM boas1st.t tt;Va* tar tk* parpOM B ass treat arrow Md rrML : [bruit tn .tn1 tea otW alooplag power for all .*rte*work. Mad toI. raw
.,-,". tias,Ltbsa.R'Wawat." Tkto_Bag BMdag.ed wm.k pnas... Bv pimiu 1tk-. W. 0. Coat* sad rad,. !..ne ik* kM.7 crHfiBi! wen trji .. 5ryt.s-stow....I.fc' .j> duty nut yacht.......
Mew sad No. jJ
*>alar ads aaaataraL .Doaa'a Kidrj c.c.Ioc -appantba
ft e illltbi'w xtmnat ta a fw..,.. ,Al tk* doM., ktiCokM \ of gobd kaaltkgH BrtTMt alekUtUag BEST HEALCK IN THE: WORIJ) nn proBalpi W,..5.-w.was 18ft r-saoari.
t,1 ** 1'ftWb.twab' apt touwr ... ,.,a1 ......... '. > I r.r.lJ Ibis. u
B( Bitty
; _coatrartod. BOMB.tk*.as.braPruett. a** sad try to .*!.. tt. lie Staretrr; : Florida Gas
.it'
T.w pSy faf a bar R r. F Can Ra,51ou4, caa K 4 oaa d spa to f* an Wt.tws.elarlo. Engine & Supply Co.
M Dr.II"i $sw ......'TWa: Tb4b5 bag pa Jaeau per the,. kovcto. fata*. asp "t bars sail Bckk*> .. tale pat It."
.", ya1 lMsMaMrtirtY'-aon aad afoBMCk latMi t kcattky all aetlT raltB wish* for *rrml r* ". e4d ... r""r airs ky an *.l>r4 Frk HM.bbnirUllbsra TAMTA.FXA..tt' .
_;.... ,....;:rrr. tat 111IM rsasg .tH .l1adu.dlidPltsldpht.5s .,Ia41"\Soa Jar mmlikMM. gut ... Ban stay voaad. sal ether otett Co.. Bafta!*. N. T.. W...... 4ldaatsL
,.. .. ., .. .....
aIT) Ir-
to towB Vtoi V.BUA
_.1. Soew. :.r-v.Sa tst.d ar* aria PI.-tItH" bastes ooaittpaUoa.an ." sat ad Bad It tk. bat ...! int. sorts for tbs rafted antes .... .
"'IS 11--\ It &w Msfltt. l'aeb. sal LyalMd BlaiB. of GkaatBt -. Iuetft9 IMat rtoBMck as'Lwe to tbs world I aw M toe wit i RWi' tk* saoaDoYtsad .- D vu.pip.,aoar .lost plas.te.l .

.'....fd1 tie absau6lp ,....... Mt1BIL.'nM7"an' .' tk* ,Jtoyat. troablea Bold ky an drag"tlkt nt taw a* to .y TtttrlBiry kaf Uk. a* ark**. : I ITIIB
gt all *::1'.L i Ahal. w Mal p1ez ,a M....... < .. f" Prior fro at an drag a om PUCXLLT rXAJI J I II

.... I

.......... f -. ,_ .l -- u. .a ,...... ... ".,........ ,, -. -. ...''"'' ...... _. ........I: ... ,, "' .., "' .": .. ... :. ; .'
.. -r -
'tic. .., .. pI "tt. ,, _
.
Iaw. .. "!' ".;. !,: C'J Y .. : '...,
PAGE: .
rwr MiAMf i.rr : UNi1i ,. _.
.
1 ( raw ei" .

., \ ZIKANII. -TANUtfERKM7 I..Mr& J'1trW6 .. tIe ant prU* .
: .. -4- !I.*ry pretty Colas anaai sad aa.Mkowto. -
.1; rra.u.2..,. will a* **rpriMdtt let Lae. a lkar. &|
lean W to* amass *tKr. k. LM VM tk*, Mcoad :: a'T .

iJ card' Motes .4 C. TlMfiUa.. foTMtrty of '.., pnty <30aa cap sad ..*ar.'aad Orange 6 Grapefruit Trees
: .lllersoMl I I IOaa to XtealEkaaor Oertrad Kn. LM die daafktor. Mrs; ;

; Full.,e. a pop lt yoaaf tody at T. W. LRajako' woe tk* kooky ,
August. Oa. oaIk ubr' ar7 tt.ik. ne rim, ,m Cktaa p.ppi akator. ... -
..... dais aayi at tk* LM*'faaUly kept an tk* boat \ .

"t4C '- M lk tr fMUty Md ..' tkrtr koaM.After \ -., i I .

it'(TOOK BATCRPArg DAILY) ....try.sa"bold 'a' ndta'_;"Wittkba BenW.i i BUT tk* caaM- wan SatokadjMt ; ,Stated. Flerife ttfSeetlett GrMefrrt wMch are* tie "
dUdo l
ralnaaBMBta
.
wilt k* kto stir Ktea.TecrTaaVartM rut* pa i of KlM Etoa. v.aysaryad l'

ARTS AND CRATTB ATBOCSEKXEPERB a ooacart copraaa of Bate.Tkto 'or aad Kr. JMvkkk'aecared 'J. batons taemdlacoraacaad h best prices,ta He MrkeL Abo a M ; of .
tarot
: CLCBAn :to .Kr.. Taa:lrrea Brat epk CJ Dauah : athora *. petit hater. aaadwkkMMd rfag "

Ttatt to tka Ba ?.Coat III'"., ... 1.P Sills of.tk* krktoi strawberry ervut AaMactkM ,. te mss hues art ymniti alwas {' ,
prMBt Kte
wr Xakto
Cat Tkanday. tk* sal debrooa aad ,tkM vk*' oafey a'pkeaeouaalroka panatk. Kr. MIk < Mrs L. W. Taa- Xaeflortoy. hors 11'4// OB
Tacy
Oak mtCoeoaaat akoBid hair His yea a... Rrr.Tk r tW Dada ofto- Mrs B. ntlwalel'.lRarr7 We.I""MM" Requiem -
Ute Hoakpn Tattte. Kn. Owar
of t: : e
kM created cnat an rile fair[ artpopalai i ta sad at A TMyoaat t.
Orof* ... s .... at taUrMt a anr talita stit yeses vie 1 T.'ea.ura. Mil B. W..L. Ba.aKlM < 1 i .
ooMtry. sad tko'faDovtac rrc.a tk* Id*. Wilds LMa. ..... C. BJLM. \
aad aala r'' troop of w ton aoy4 area ass a* ... of what tk* yoMf .*a eaa do I Ine kMaMaa van far DM ran tor' : T. Gate RMpatk,.,Mrs CkrkXMPotter. I
4' klkft U aaotkor.' teapotla* ka ana I. sssr4a' ot kit alckfa ttaMaSaf kar dtoyMUto* vkkk visa !' : '
pee Kn. K. Maa aad:Kr. sad asgSrii aI. '
adallnttoakaw sa Bari .. tarn .... Ow
irp 'B.ss&iL'alad.sai
aM..rca. vttartaxctoauOoM CIUI" OoBeaxlea Ban vaa tk I for ... tk* .ot_an who Kn. W. TTMM Baitk. .
after WiaattoB of ...... Bad, factac .,.Aaal Laarta" ,,'KarttaTaa ker. t >. an ., vktok kava .b..4- .a IW .R4 ,Fads at' tk ... as, ;,w.1'IF' seM l >
'- woods. Bad s, fnaaaaOy :ooald w : Bern. Oa sash karfiy n*>jl Kr.IXlMaatoaIdMt na IoiB>*rij a ,..- THE POST RACB WON'BT' I1 f wub.cn.. $sad .__' B..nnCatty .1 .

,board Bttto tnft_ ........ ator .. M Is fiat tk-veadertal "sles ,vu 1 M KtoMl.kto Fkv, bet kM Bud KIM ANNA KaarADOMTk taa* to W'W6.taay 'aro kaataaaptaa. it tkart ta M )jrktto JIr .tin !fiada .

baby Mir.... aplsit .Mbrotdsr7t itpptfrees tas.lont au BOB for the part yMr.ktawatf Wa 'aajialanj ra-,, up.....*.. tail Bear.. ... St. LMM. OMataMS yva *r .
tt q old lass alMMt toe fnafl vka aad kaa woe I BBBMroaali dbry raMaa the kay yMterdajaftoraaa BaaaBMa Bvw d> Boataar ttsid sad oa atga piss ha*, a
'I..toaeb. Or ,psrbapa ........ a7lbs I' trtoadfHtot ...,.vay vortky VM voa ky Kto Aaaa.MMd :r -'. rap > Mar..M adLs.s.i'af7: ''take B.- rtek ,.ta Ivytas aar I'

BM mat oa ftjMikt wppar jag THB. TACIn''. o.a'I'I tkTtrU* kaKn. .a. 1Ir. aa4 Fades. ..... ky Kr. Racar Hffl,; prdada. ... Letd ....-w- <>.*. Tkara, ta daacar m t'

K a lilt at >*tor,. Qe *r"2L bar WENT jQMaate, AN ......... sae. ..... ..... of ...,..... spa UMvaa OraagM- lad pinks .....''d AIM oat' tka Udtoa Bus, star Iris st traM frvM 'MawV1;
.my at'vklck VM Prtt vk tk l. IOM at this' boa..t wdanatS seesaw ta blot sane asnbig .. ta adrtetar oar;patnaavka Iii Plea aaara taento .ONa otkr ,

'. kaafttal ot taway BMtarttaBM lajlagvttkta OB tkdr' kiBflaoMi:yailit Savala! ; 411 OiavtoO Btr***. bet Xaaal ,bat,vaa pOatod kya arota'...ktfM to'tk., ...... taratok trees .ttoa-*. *t tk* .Mate wk..a tkkl : ,

pMterday.'Xr. ,ar4 hps. 'Barry B. Ii' .--- .1 yaaar ..... ties tk* Bayal fetal at rata kt adapted to t ban Na/dsl M =Meat wdr; v | II '_- .V_ '

Oa tk. valto van. rats tram AnMa. T.tO*< Mtertataed .. k BvMkor otBdckkon I 'CU1BtJDUftta.# :: Paw Md aack. n-a k4x faidod itS Bkatr s. I..t .. It
Ole Baft dya at .kkk aaaaot k* Bad frtoadB ta tk* park toM >Ei.DCjlOat'TpffSDlY yMac .... vktk 11I'. JoMpk P,1OTMTM. r; Ii
'tatttated. rata aad ataakata art* an Soy trip .....fk* tavaf MyTk .: ta tka'OBM*. *oon od.naf ,r 'C

-. Kar&> lama koJd U ''Mt'B Bad curt WM ....,,.. aIM .' *.sock .ta&ad 'ot:aaqrytaf oat tka pre Ole BMC iaJd4 taanQy tk- **foot, PARTICmJUtGriffing's ., -...-'

' slor ag: UJIMHT from aid veldt sad tk* rtra ands at 1s.r..hoet.. [rase' riaf4 J. tile par kook tor Up* of. aO< }|j '

... '' .Mknadand. .likes paaaritossT ,Qe .',About kalf.vay ketwaCa} norlda -I tka Wtoatta Ok ot K.- Mto* KaeTBdcav did WMlirf > W. .ate*,grU a taa IBM at, | ,

'> ov 7 Ltagdem; .al ,.....dosr tad Bojdtor Ky.; tok setae VMtknva aad. laid Its aakaal .atoetloa of af- ..0.M. a 8 517asll.rr awprktaciyM Tidy :aMi.Oran -r...1 tnojaot
tad aroint Ole Ba I. ,
ttadaotbW bsq ba's Ia tkfora orerkoard aad aoM of, tie loan U4 appor of anaiailtfM bug bsordW j, ,r.- ""
," fit............ W apnds. sat MBUMMB tadaldad,Ja catektac orawBak 1 lor tlat 'MMtac= Tk leUoa: .oCk r* ease wttkla kaQtaf des T1aSd -.. daptod'to. :." SaaA *" ,
tases of 1
via TS1 .rpeta sad saotp.en.' :- for arrant boos Md'retan4. was qUU a.ut'i sad la* octal r... rr kora.divot Tk*tk vtaacr-WM Mne I Pomona NurseriesWholesale : vkaft ara h.., So. '
a lift Xr
At w wrnsIt Of left fIt.o.- Hat ta, U.., for laack- ..... .1 Lori of tk* a*ttig wa eoacratalaaaovn4 Stevan II.... .Sups af ..,
Md Mr. HO .
Begs allied 1e
eR
.s
door waw a COFS.r' dSrstad sadis- ckoMtat' caka aids kr a vtatUactody tlo.a ii tie a wtr .Mdot aad Kb KacTadM i
5'. ...., a babtt7. sad asttts tatI4IIL << 'fnM Paaaitrnala.Vaa:paadroaad. tk* vkkk wy ak cktrUkMM trMfaOraeotrud and'RetalL pbose 129-E tart aaUtocM..'...* JTM.paa .' f
. ... nLJobs cap *
,Irv ...- JiInJ y11IItw sad ..trtoadaktp-BBMBC Q>a arty I. via3rsprsddsat M Ant prln for Maauaula |1 I' aaaacadoa.Tfl "J"
i ,lOa' Ds1dwes Sa 5015:... r'ap1alai tadtrldaala esM ..' vnryoM Mat .-.c or ty dub ka4tkla IB tk* otlm boa von Kto Aai m- .' _- \ J
'. M that duos. wets 1IubU II.- .o sat M Mack of lb. eats M pore am wttk faaataMM aftll'' ftl. ala BplltaavaMtotd ky III'.,Btew>> T .
,Aida, IuSi Bosdw.l"erb Rl.. kto. Kr. Ckartoa ftI.wator aaoewd.4 .. for Mu rndo/k* kM.kMa aa axoM art Molly Kta AaloTMtt KMPlka -;

1, ,bdd..is asM Vf'Ole Ckffikmla adxsaaa'clMlra .ta Mtttatilt. an kovvJT/__*pta Mat amatt? lad W vest kaa ,.'sores. ky KrV K. Savrce.. .
EM*in 9t fflMU play ot tk* defog vkkk VM w* buss ar':fk* aaaaUMa bbl to:asks OoodvU. Mrs Percy T. 0>vma a i !, '
J apltoti irai Mflrtk Codas M4tk tata Dial OaraaTB tack t. the acna*. lbs KUaU sub baa to ka ...... .at dew .ky 'Mrs Otwaraa* sad JOlla> t t' ; a.

r .tIMb toss fit.ftIrWa'$sa a.dt Vto. : -.. '.. : V, set Maoa at. k*** Cartt r...Oardaar Kanant Bass, ........ ay Kr.twrart. .I .
It ...., ''nen "... tJIe tantstc srtadlsIs Oa tk*. tat trip. tk* party atopa* wM r-otot44 tnt .. pied' .' f : N bt ..1 ,
\ : ... ad eoIorIu doss ..,nfo ,4aCap'norUa.aa4tkrroaMdanvadtor ,; list Aid Kn.W. W. rirt ..-d -- f I .. .

...'... ., tM:lulsom501, bsu.t a' ,*v boss,.laoktac at rto-pMldMU liatoaaMBa >... IatIIa an LEWIS QUBNTfN JONESEXTERTAINED t # .. .. ....

'.. wart III hhs. .. Rodaoad 8IIQ tie jauaiaotM aid'Ockt BOM* BMOMT the .tara>*.. ......... of AT OftOYX t 0". A: .\
'.. Htai Jilts CWMVfC haul ,thugs .<
p.', ;11III B\adae DIJqe a wee kMn dIeM akoard'von Kn. C.BMLata, I Qveatta JOBM atrtata4 a troop *C -
1artII& ot Pla.ddpkla who barn apes' Ktaa 'Ida WM. LMB 'IItJ lMkan.rkvt Xalata an often for tk* frtoada M tk* Ryal Pals"fcotrt to I, i of .

ban r torrio.tnvri,.kU a isat Mr. chant Pttrwater sad KUaTacyrttiwaur. ,..,. aad tbs ekalmaa, ot tk*.aa.. taack at Cajap Btaeaya CoaaMatOrofButotac ; 'IW: .
n. bt. 1at Kbtttt .t .w JI'weIa US.gust of PktkUetpkla; xn.OaagsRsdaptr ... .. .. j tore .' 1Ir. JMMIyaeat. 1 '
$sess CIf tkd gas ad ihcs *d bbs No 1 Of TCEHS his BeaOoa. aad ntantac' WaXoMobfUa. ," -r I

,.j I .asltba ftft..... sty ba wltk rare tr.at Jaktata.C ttLr Kr.bad Kn.. a Trsda': ,TkoM 'ta tk*' puf I' .' "

jtI4.t sad dlssaatloa le'rab Harry ... TtrtJ t Kr-aad" iCriT. .,,O. Idr k wen Mr. sad. Kn.'W, Sevard Wbfc .fl : .
fnai odd aooka sad isrin .r wk CDakJla.o bidrAig.atsa.Ak.u. I.e rtle Curtis W.'oartaar: Mr. ale Kn.Joka .Howy PardyJ : ii.. ; :

.Id wind Ktoa D nay. lM blew Cosawder.ad >>no Tagia nor lad W.W. Tars Xr. aad Xn. JBBMI LawrMea.XN';' ,\ .\ ... ,

a'akflted .-orbr" tits JIM ,aad at o.rI'L.. ,i Mister-tUrryaa4 Ras *> ktr Jib B J'oa' sad Kn> Nwkold Edgar, .Kr. sad : t ;'i ,

.. 57 vn tk. ocrtoa,pMltoata. ptataad taoaard TatoBdvW','LM* Oor.lMO .atr .A. J. Bop Kn. Heary O.i HaTkkar.' aa. ,ModIt.W' : :" ; t. H;,. ,'.

data Modelled after ....yryXn. ikaw. cad DaBM .aUntar,Oaakttt.WOMAK .' Tnaa.' lira; fkMua :,J, Wtoa<. ranaaa.CI -. ,It I. .1 '::0.-..
IMIat dMgu a bar eatJecUoa. r' e. i A'dtKn.. 1.M. Jdet> t77. I ., / .,
jmBLAXp I- .
, girt Mists ta akarf of *.MBMUBOl CLtB JriU.. .f GJUTB.WXS ; :' .. \ ., '

'' ladlM asktM kept ... Bavttk ,- hilt. TIDE ArTJIR110etd". -. '..\ .." Kra.Kn L'; 'IL 0TSBBO1"ILAil!Stf8117 ,: 'r: L- : I \. -

)leanraWe"--. P... \<( : .
wttls des vtt bar 1aUJue aolsaut "Tkto.afteraooatta ties dalmoss ...JI't'....... *-. Not to toat* list 'inapOoa aaforaoitra -_ ," ," \ Pal J f ... ),

uc with De habit sad eaatoaa d ot mu WaMBaH.Oak otlOhMl,' fk! CaI .' IJJRkkard apes tMr. arrtval ta KlaMttet f : nt- ..,.. \ -....

a-e ..*.M pwvHtktfr di.playa std .. wta Mana QJUnaa-Bay, 15 L iL.'wai'; .' WiUna y. tb.O.els.l Orarv '. i .s't' .. v.. ,

, 'apiaIMt WU c( adorsmstbasrldd tk* hider ot tIe TratraM kdW Kn.Oatta tk*I aiBttary'MaipMy of Oat.' atty, + r a, :,'Jss J "i Srw
*
steals ete. toss saespIit Pkdpa.OM ot CM tawertaatpepen.to ;.tact ..... w. Xh.KnAadnv:rarwws' ta Okta.'tats a Son *Jak....,b-" ;; -: .. hs 1 1>&ed bT ,

....... d tw ..saws e'4 k* road wta'k u...*.. | inn1N J.. mat east stets ta koaorof tko Okkvat I ., i .
Mn. Jl: H. .8f sod ty .aVMkon, narlda.vkM I' ,. JBOCIent'i. .. Ii "
BtU rtrto M vU .. .. 1Dr.11 r..Mifd'Tb.Itatta Bade i- .' ... ;,r ,
taaaed deer stun wort of tk krareiaad .p ot cattdna;at Peat taaaa.-/.' roc 1. Y Barrkt KrHarra area van ,told ta Ole two tuit? -. I08 : '

eves flat to doiu. .... feta. .. ,Kto* Ka.d* OMckaam U MMlntodi Papa i C Ib U. ...... LaaMMd at OM atria* 'at prirato aaat-M. ...;S ezact\5EPro. t k
,
'pleratasIe wen Lplayed. Mr..' ton hen tk* world Iab'ts a \ .ofytarti. .* Knu R JaWtfKdajatloBal tact ky ts.Ortysn tWr'low. t .. \ ,
Tato-MBM-a. kttto I
Mann WM Mitod ta kr depart-- ekOd Md Mrs U Ie.... wffl rdr **- V.II.. aarprlM ptbs r : \
Kn. 3, H, r. .
Meat ky ..... R. X. II..... I Mreral ...teal Melodlai',at;tae e& ,[ ": '":' ...ban-ot"his Clio Boetet$ .' .. 1 ,. '. ..J the 1IUXt1Ire. 'IWs caa1 -.
\w.a
..1' bet sad to aarprlM ta till
Pkotocrapky M M art WM Hfa !' Motto OOOM vartot. *.. sadlfea- L.Tt BrPmirijuoa pre at day'', el. a.eltrStT.. .rtb0 ..II! DOt b'dole"' i dl ,
.\nud Baa Mttoettoa ot pbot4. 1s -' ./ ,
ky tk* t -. .
.. tk* oin oa' Tvalftk ,BtrMt tall t h.lrrt. "C Zoncare '&I. i i J i
trak .*tadlM BUM ky Kn. >>- DEATH Or tNTANT CHILD: '.:,1R$ Kn. 'T>T. alP M< than vara .tka Yuaata ,of ;. 1 .
c'
pins wko kt a atadlo at ker boss Or MR. AND KRB. JOHNSONAt Oafirtya. l np. rm j. oli e'" .{ ;
ta tk* Oren: Hen atoo VM dteplared : ,
IgluD'w.j A iiurt rt ...\eoeM va* aud* kyant pa1D-t \ >0.
.
Br .dock J .
yMterday' '
a eoneetloa of pretty trUK* airs- UMtoaaat IVMvl }
.. MM from tk* eocMBBt flbn. OM .tat Kary. tile ....'.. rutty aid 554 Pak Tool Kn Jsek'tksiss _Yei',sad BavtoyHvktok.ass ta a' fvapwtnriat ... "AiJc" :deaJer.t 'y

1: vary*Mdeat Maple aad ROt eata. eklld ot, Captata aad 'Mel' WnttuaJOBBMB. ratan&o >trb'hi1laa JL vorda. ,Tka doctor kbe.a -" ',; '-t JelJq Lu $ Co" a tBs
afW
Oa tk atac yea exhtbiud tke died, a akort DlMM. tJ:. \
,
TaaKoto' tk : .
1 of *.ofMtaia tvacUoa VM Ja red t '
Jt it ; .,....,.-.,........., II
aw41. wort. Is eIIarp' .... SkJa- TIle naenl VM.keld from tk* tUf th i eaadtea. 'ak ea., eta ktaf attkat ; ) ; .7'r
\
-'- t
;
'
per wkM* eottectioB of tk* work oftk Oy neldeac* yaeterdap.rsae at BMP rf vkkk to always adaUrU ''' '''' ,: To Ir-leybr ",
r
COMB 1. p
Porto Rteaa voaiaajU taded 51put gel o'clock tad tatenMat, made tatk .. ''' \11I.. / t
Tk.twp &Jq can vkkk van .. ; 'r t .
X ,
ftJ... H to 8larTlIou'"' tUpvfeettea. dty; ctery ky W. H. Coals. : HOST CKUIO Md for tka ....... woe afaaply ," ,,. : .Yl ,
-- ...tI '
std tk doa aad Company. J .. : 't ;
crater put 'JL keaaUral to kakold. aad tii A ;\ _
to order for ktn BUnaer dust kerI Wortey aad taavfly. win sire k.'torsottea ky tkoM vii .. .. ,
' aooan &.11... Tan wen dlaaer tad "TO' THK:, PUBLIC .. wta Kn.. taaiMl Wonty. at 'wen trtMU ta, aortas It* .Tka ,

lark seta wkkk BUM oa* woods Jaekaaarfn MIl( lUnM Ortcx. at kao *t vaa amatad ta ***ry ... 1
at .tke tafia** paUea aad akm aftk "Wt eaaaot Bad word* I* iii JacktOBTin )If. OateM ttowart tan ky Qw rterMatr Rnalatu sad ;i :-.d .

Maker, ...... Grass Kaatorf1* air appndatlM for tk* auay a Uof sal onl tk n. ton tk* awra- kto .... lUll nap ta kOaatf. Tk : :: !
to onetSoa of Itch. lay old sad nr. tyatpatky aid kladae**. vs baysnosed tag aaf Ik* Baa taekt KUnketk.: rv .... VM rry .....uaD7 'totteaap ; r 1" :

e VM a aUkt to,...... Md ptoeMof ta oar bust ot trial TMaaly MBUyl panaaMl ky Kr. Wortortnai red tka vater eotor patattac oatk "' ,.. ,
*a atolt* draws work Md Mkrot-- apprwUUoa v* eaa.slow to n foary 711' $.. et Pate B Mk.Tk7 .Tn of rVjcMa pataM', vonaiajntftfeat. : I 'I '\}}* ; .-- .. i. ', 'I.. ." '" .
V) dry ky ..... B. RMoad Sdi a* MTW I day sad Tk palattat. va |k* ''s1 1" 1 A ,

KtoMl. tad ker MOtker Xn. Wan.. Kr. Md Sirs W. H. CoaflisAdFaafl It b'aaadioM foro aay tky vULkar* work ot III'. niickto tka arttat at Weguaranteeonrgpo; }

who r TCf 'ftfet?. TMft olds a too ttMa, sage Wortoy to Mr die OoMpaay '. S. !.; ;k. "
t I.wsd wltb [test.rtrat -1 zcaat Mt* >* aad tk* BMan After tk* kaaoMt kad kM Batokd. ''''- <' ;. ., t ...

ta kaadkraft ta wood. Sir SUkoldat LOOUE RC88ELL: WED BOB Jan* *afrack .: caatkt tk* Ora Hall. ckdr (VMtewMtto (\--,, [I- ., ;, .'. i "t' ,'-, '\ r .-t., t,II/,4V". : ,: t
f 1114.. IWwrtrywltk uk* COB R>teyoB wker aatn atawatMMalfkC .' .. ".
Larktaa. kM akowa ......., a ...- KARLT TBTBtPAT! pnpanaton '.' : '. ., --.f ; ,,, I.
---.L aStoaM ta kr tkey daaoad Sad tail ". : '
Err B. to kto ova deUcaer. tad kad esara f S. '
ayes,1 ptorM of fanttan oa e. At IkrM .doek ywtorday aratac osost to auk lack look aot > sore MeMortfcle tie day of
UGa. A desk BUM ot norida doc after a Uarcrtax ,tnaan baa sos vest troM XtaMl wills aa'tk* .' ) ,': ... ';, ",. .:": ."- '. : fl'.
xoaptloa. his Lao tow of tk* Soul ta .UOI. Tka ,
wood VM M* of tk* sod atfmlnd. RBMen. tk* .. { I ,
till p.r. daipOotty of B.5. aad *xatolt __tan y.ir oU daafktr of Kr.Wllltua M rs W. A. Dlrto.tk. PnrldMM.U key to tk* dty. wkkk. kad Isis pee i f**4' .* I '1
i't'
daub aoBld aot k* *>Mlted.Tka RMH eQIrtt. tL... s assd-! ios .* WlUQUtnc seated to tk* Map ay oa tkdr didvisit t. J e K .
u tie sit?. ... atrea.. Ik* 'I '
,
BMddn or nortda aukoiaay.enkvoodMd Tk yoaatatrt kad bra a, |rataffcrw .... B ekaoBvoa | '
[Olds bay an atwktek tad tk. .ad ... u a raltofto ooMpMy lat skit M a ammalr attkdr : 't. '" \
rWxx vtolt ken sad attack** VM a t ,
May k* awns doM to tows .. friars too BDW tk* watt THE B n "
are of ...Jfal anlB aad very bard of tk* tall.,. for sat aloa*.win n I -_IMrs ON A CRCISE drrer ptote. karlag tkM words .FT' Y'. : ,
Ker to KtoMt. norVU.
I ated
- r ...rfae Kr Btokold kM worked lie ta CTMMd by tile dWtk Of lets MM* .. CtotdMd prix Budgeto
.6sad Gray kyOkio Bodotyof .
/* tkem adaUnktr tato. taraltan 'LoIII__ for". Jaekmvm ktodaacktor aad Kr I. Put T. ...... MJamt reknary JC. HOC" ,)'I\
..*... f\fmr U..... kctwwa life aid Kb II"
W -.at vartetes. B>toaDoroO BadcC aad h,. Joan AMOBC tkoM prMMt ., tk Bodty .- I" '
-..._ of what BMy k* doa datb a Mffrtr pea tk*. 'wilts ,.dals latter of MMn r. T. BMdKlM were Xr. aad Kn. kUlekdl D. f j i

wltk oar wait Mad 'wen e cklktudXarn Plan*. if. C. ridge. .. Cyatkta Bulb ,....... ktr. tad Kn. Maui D. __ '" \: ..
....... vaoM aad pedMtato tor Tk rmral i m*. ot 111. Baan *- are a hart cruise to tk 'Son Xn. A. ,K. RldMoar. i ,

lava or port* deeoratioa*.won tk* are b.tag ceadactod at ta* boos Err My oa ktr. Bad***. yaektTkey Note. ..... A.' N. R1ds.o r..jP.-il'l
Kr. De of Ik Onr of tk* deaad oa. gal Mrt aad tk* 1 :
work of sior7. ; .' probakly tsar K. Erg Mr. tad Mrs .. W IiifirI Rotor .
ooaractiMM Boatorard nil aXtcraooa. Rer. N. .I. asosg; grist :(11 tbaworld. kayta* aaB oa is for karataa
111'. DeGalMU kM Mn. BUaek Wtoa. Mn. J. '
B. i ta doss '"".. |lM* par IN THEIABIES
ralton .
wigs sad avkaUatUl pores :offleladac. Tk pan liarrsn -r: '-1. Kr. sad Sirs Ckartoa X. Tr i sad ... HMIt ..... atookaBoat :. ; s
.-. caatn Eta sites ties Ik* tap sre liable Padjwtt.. wry H a- Itoyat Fatal ptoata nil. Xr. aid Xn. mak H. 'Wkar- ,
... MBtn Hk ot tke'tread* ot tk* .... dry Sna TIalM. Kay CaatptaO. M to aata apar Bras, LltU toe Mta Xtkl RlaMoar., XtoaEQ MIle S.noe"Psr.ylJ, nut1ta Bnckon. LltU Rlnr. Tta.Kr .:

K ,ala. TBM an TanlaMd sad vtll Gds CaaqiMO aad Mary BoOauaffl IttnrMr. Rails. Kr. C. J. ROM, Xn.Rkaaka OnlMMB ... sad Kr. I: s SaCordan WeTljlviyousUrspacljgB aof
; !.__ rnakBantor ""eoa-a. Back: ...
' ;. Mast say anoaat of weeIW.t [ M mad ta tk* citY Mr.Teak Dart.' Xr T. W. '
KIM Pool, ta ekari at tk* pottery' eRMtM7 use dlnetloa ot".. M. aad Kra. Ralpk Wortktaitoa.at JackMajKr. R. R. B.,..... Kto ot ... KtaMf OMMmiQiyof of his hunt CbMwraUry '*tKM the Mosl Bea auful Mttt4*

"* tab.? sapWae4htwsstht7lbs ortHa Coals OoaapaaT.Froa ,Fort Dana Park, an MUrtala- NdU Ckrtetfaa. Xr. W. W. Smltk Mad, tol fibs Mnratai kM rvtarMd froM Paba...... NThm 'Seed
U
of oadi ptoe Xn. Oardmer par tag tk4r daackte* sad cnad-daatV Sirs aid Xn. I..... H. Tataa, Kr. PMCB.: lOa::1'w"7'ID** Stove TW- wire ,.. rest ......,. to BMT yo<4in .
..... oror tk* eotJee Joa of -..-. TaMday4 Dally.WILUBK t r..Kn. W. 8. Erooka aad little sad Xn. OtoarlD C..a.. Xr. sal Inarai to .'. ctoM ta list dty. % icnd'va: the! _rumes'sad tb_.

'..' tag ....... 0. tk* taM VM aallcMt aasi. Kta .XktkwtM foo'". of CtorMaatOkto. ass Kn. Jokes I. I'nderte0UIeI'L' -.,. Md Mr.' BMk M kBta.. Ba4 Kr.BaS- CWMJ.'ae' prkaa. aoaaa- ;..c La ,
RMrtaa. aaawrv, Ik* prsr TEB LL.ttx tgAS0g ka wfll aptad tk* rwt of tk* flirt .to tae tka Btdawmy.atoa* .to le1.'ths JIaaIa& dresses'fI two or more rv s ..

'rtf.of kOM ZMBaya, whlek tk* a.- OH TOMORROW vast r|bus lAter ta tw ...... b* BMd.ta MMMpaaytaf ..... of Tt geti" 1el ) bc3f .
- kon of U. HMwk pora Qtk U1MrckaM abo t JtPrtl tat. KT. Brook. vU dots intOM THCRBDATB DAILY OMkl toalsk vkoa' ..., ....*' ta nJOUl'.
.. Tomorrow beta* Ask WadaMday.tk kU holy kon aid adults ta tar .. .
for tk* dab ko 4 w WI Imo tk* Rrr Paaal.aw f' '
.. Tk eons of pMa. aad oa>ot 1 L ata iiaiM vm ooomno porn a..iac for a few day oa bard MARTIN TAN BERGEN : SMITHS i ir "

akrodOTta at ckarn of ktr*. Dacla .I tad UM for fbHy dart aad MrtTalckta Mr. Wtortklaxtoa i Aa yaeat. tk* A WOHDERm." lINGO I IWORXOiOGT I' J

aad ktr I.... eeahed ft' Mdtaf EMter Day. whirl Wtkl Taau.1Tk.hrrM if
.II yMr. pa April labs Oa tkto a*. IMald
cl attMttaa aad prate Tk u.u. KarUa TM .ra. vie kM kw '
te-ckar mrtar tk* da> vr KTMlMly ..at. tpMUl Mrrtor wan k* kMat .......It. and serer tired oftaylBt I Trlalty Xptaeottar Caarck aad tbs ta tkUlMettoa af tk* lowest PrtcM.W .. ass to k* wen tamed fork k* tadtod kr,.*rory- ,.teat

> gilds tad aanr.rtax o*. I Ckarrk ot tbq Holy' Kaat troai toa < Biak* a ap 4lty ot I.,... lad .. doa:fal If ..", ..,. .. A_rtra It year kind to_BOTTOM- fistful
..... Pa.da..* awrvd at aa at-: >orrow., ack day'tp to aad lad ad- Md prJad.ata. tot B..... EfateRhnr. or Eirop. these U aaoUvr M* drab ta ItS ahwfw to pats fae d. kMrir
aad.r Its .alway.
lag Buyer Bmadtyt' 1s. cm. HIM
trartlT takl tad ateJ of kl wko
a gsta were yvan paurnit a* mack
haacry to aot gatatac w*tgtt' '
rstrnw1t' of .. wttk dainty At Trlalty Eptaeopal Ckarck. sad qvall'y la toa. Pea .
a ca* a power << .
Holy OoiBBiaaloB win (" W871RDATI DAILY raa b* in tk* trouble } ,.....
k Mlrkntodit )
____aJMIIta. aernd a a cocyaleorv 'tM At tbs rvdtal ta the Pair btd14I. ...u.'.
CTMM Trairmc4to ..
..... 1:41: a at, atoratac Praytr at Ua akoiat -
lad
V kr nlxktait at
aldit tk
ewe yoaac iUir war -
LINED FRIENDS' nr for .....u.e. tU ...
BL afe d r alac at 4:11 TOYSsonrsift I
prayer p.
tad vatek tk crowd. aisltMd ky kU tUttr. MlM& T.M V..
tad throughout tie t>ata a5' AT Tl8 RAMBO BOMB ptlrpU. Bold ky an ,4rggfd. ,
-
1. A tart aamtor of WamTa.cl.> : Brca. who pean i t* a "ry tweet 1..
die nalM U M tk* aft raooa MTTIM will k* veil ,
VMMB vest to kod Mrs coatroltod vote, sad vkoM B M '"
HATCHINO-irrMi
sad tar. EGOS FOR tk* '
".1 kr t1te ancraooa. sad eta Buy *tkr eoadjetM. ben wr, 1'tICPt..4 wltk suck .a- '
.x...... a* wan a* aor-kcra..* At tk* Catkoll skunk tomorrow w o.orwr.1"I". .... P.. ,UMlMBLOa. rotlowl. nrwtl: gj C Walt ... ..., :
. htl ontac tkw win k* klMriat tad rsst.rday fcatar about Taa Barges.s tad Brows Lckoru. *B1*. tad GOODS .I ,
? ittenooa t tkelr I '
itotnMtloa of aaa, aad ta tk *v tenpor Black AadaladM Black Lag'.bangs.
1n hi **rr aotlrcM. .a4 'lit Ka I
"lg. tk* rosary VncdtetloB tad dl* tons I Fort kips Park tie boss like to ala. Backtac tkto toinoit Oorfla Oim.., alas a Mat omcrijcppLits5MIT :Dtlm \he)Metrcpofc*
111 Mrs ap
B. W.
IftoN MOXDATV DAO.T) U. Rambo to ;befssdag
.
>ribvtloa ot a kt*. rrtday syar a( of a pbmomlial power ..awieswikb. ted aiaitor of R. C R. t Redo sad
Wang of Tk* Croai. sad ktatdoa flre ksadad.xis Pit OaovM. Prlc*. 11.11 per *KOa. cItaiojnOr'un '
at tk* steeliest cocaauad of
path aad Mr* Potter tan
' win k of II. It will pay lOW to aateky Jease9. o
MARTIN TAN BEROCN obMT4 aad tbrostb- .
tk
slut. form tbs .
for tk* Oath sad tkli U yoaac MH* ....
.ut Lea tk* *er1cva wtn de'. r ekkki Mrty Ill MOB aadTold t ,
RKXTAT WEDKXSDA1 k* ...u to is. their f..rrw.n esterws over kl* roldta vocal coHt. Tk. .
Oar silk tk* cptJoa of tk* dWrtof .,, tk* trovble M coaiaMa to -
"1- last
for tk* wtotrr of 1IQ tan slake was Mixorlallrpkaiwd ,
-- 'tats .
.te. ckkk kowleonplaiat
+ M "
stloi aikc a pot i .
... ...
wKk .
Nfs'd is
tbt' therf bore.T .Itloa of Auto Olio
OaTdlac Wt41H'e4a1 State[ Ta' .vdaI aiwbi Eta tkk "" ataw .. id ramp .,. IM' ..,., .... Laurie aa 1<, wtn be tbs ass of es.'V is ar ka k e 'prvvartd b, *k* *. rs *+. Writ ?our veaT. f eta .apply 'LGIUNQ tfj
:
*eat .t-e playteg 'tmf- Via "" .
"fcfca ..... leads ta tk* k*. swn a 505* Slurries *ad Buyer teed. w 'ra yov. i, S. Laac. .Baaaydd ( J"
*>.
neat :psis lb. f is'Mr'd Mhlof l"'It" irTy clawMl Asriea's
a
... 7tory vkea yat, *>.r i* taaday pro hva to k* a Erred aid- lr' Povltry PirM. Larkta. Fla. 'ReHrbJe ceda.For
*Ud 1 .
tilt t'Mo"- 'r. r.rt'i.i I
Vaa r tBrrau, tk* roatkfa karttoa*. d treat ta tta M wall aakvrekra otk v .... >ad wkB a I bun aba Mtoad kaad WHOM o.. -...... it '
-
sees to art Ns w -
vka,kM a.. vIals e wr M roB d at0.t. RS i for Mto. Ate* a doakyvrk) ,eart 1
ataiir;. adYataC '"'... 9_, ,- .. ,- ht is. wt1J ad addb T B4 tJmOR. ,
"
.
,
,. 1.. .
9 '.. ,.. ,.!
+ .. :. ',J-, '..:..00 ... 11 "
.
.::1., .3 t ..;, <. ; r ... 1l ,1.-.. .. ..,i..,.,.. .... ..; : .t. ; .., '''7.
< >fktlll ,
-I.; f eww ttt/Yes t 'HlAytlRIS'TRtlIAT; 1t 1sf1 .. ,. -J---. : ..tr..r.


'Ctooi :pread :Over Str ; Asa ia* pMaaararaaBrjB. far < ;.. 1. -=-

rtby'the, DETAILS iff F F IEDEATH tor tk* ..-.ka*aot km'M .-.....,.; A :G1M1iAtE
at HJ des:JaiekanMaaaMaiar. '_ ;
I
: ,V *"->
.
Crates 135c Accidental Death
Vegetable of Robt. Ledbett :
r Ta rtara will to maa* m 11IM
OF LLOYD w.da..M1 morataaV.aa4 ....,.

Boxes r f ....:........ 'I'; ; I t .-. analar.... kw kUvrraht.. toakmy Mr.tk ttalasasl.m rn .* SERVICES '

Orange 12jc ....*) tk* AadaH City aM tk......

W n Known Retldent of Stuart Became Helplets ia tie CHAlllE atY. YESTERDAY

.. ... --- I 'l r
We make light freight'1ong-lasdag crates and Water < horUy After Stirtxaf For His Bolt, Which "Ham"I..es" tae

boxet from Florida tap timber using only the most Wis Drifting From the Shore I :

4 approved box tb designs and constructing.them with The JacksonriflajMetropolJ.I :Sict el) Dr.At i i.a

t exact regard unformhy. ... ----- .. Dr. ArhaLSse PrWC
Come and see a i$ inch log rolled into a '00fooi1eorh' i 1 !, I Gins Account of Bow theY .< ell Ai-
.
i Belt
of wood ribbon. In two.minutes,one ,rtkraaryOar ones[, Mlt a IMMMT *f Ik* .... for -

ol the btg machines does it as 'd peelan vai ratty | ....., .... Tk ra4aj ,..,.. aar* tk* ...... after ails* : easy-as you. ....... |y tk. aaaoaaiMjaataavtac 1M .,.... Mr. & a Hate c....& 24ghUaTest ..*:

.oralge.All trcca ka. .. OMiMia4r aa4 Mr. N.tart.. M L--- :,
rapidir to aaiI'EMII
I' kinds of;:"crates and boxes made for home *. 11Iar7 LtoBtoaaat.rM4 tkatr IJ.... STlcfWw .
tkat ) La consumption at our Community oUnterest" prices' '.c37. =trt, 'W*, lyadtbat rttMl. Tk* *kotr Mac twe.s Teat Meeting Lut" Nit :+ WeB Ataade4trttaitr

( kkf Mat traaa tan does aa4 taaaral kyaaa oC. tk* t4y.
EtfPtet> Cries Bell tnCec Strap '. ---I ( '
'Itt
toamam I'-
; k art t. > Elaborate Arrtafea
( to t an It atari*! to ;> f .
Pneaffle Crate I Sped tews ; to order wiaa k* M ....akaH M yarteaaftaadaaly Tk' 04 < M.- y viU IaCaia". CTitM x..ri 'J
.Tk* ..... &tu'-a. eta.. $..s. D.07)l for Serrice ToaoriowDr .arr. M.MayVOaflyi
** Ibrtv .v'kla'ahM) J4ertU am aaaarU ........ got s'....d Tk teaaral d Mr.llr4:; CkaSK I Tarwsl sail. a aia slav '
'Coetodw1ue. for samples and 1)04 ta 'tka Mat riaa MrC Mr. aM'ktray wawa :u. g
prices to Wkaa k Hr4 54dbyr .
.. @Iwaa. oanl. K:QW ..,.,vaatrackt Mltarip' ,.. ---- I. .Sail at...*. *.....lit De MM..'
aJBora.ka ........ '-1Ptr .
.A : & | aa.'ahweesaaitwat I att. I w ,TM'm.e4 si bail bs ..Soria lawmra w $...INII&past tMr 'TMaab. IIUIIIr.. (b..aatarttsl' I IM d4tdtw aRUt taut lie....
) .
Bjaayne Froit : Box :Co. : ;p' D np) ,e.-iaL: 1taq.D.t >4iyMatS.
.
tk* koit>ar utaatlac OK-1M aparoTlAtcV ef ...,.... .... Y\oee 1M ) .. BmKk-a ..,.. iMt NAb vaBaity A. w ... orftn..
..... .... eatr ytan.K.B* at Ma to *anv are *.r krokaa* was tale IMtIaIJ' .... Ma; ... ,....." tk Bertjtma Maa Xa
COOMB, Grm, Fto, Sedkrfl.B.SWlravtMa. !!itI *ar* tt* alarsi sad sartto tom atan Srraa4a u* ***a ..... M Ow. *t74on yraNall .vat toka>frM Daatorvamy a 1 fta rI. r- w. 1i5.. tad :..aplesart :
*4Jat .lutes aU ..'dttg. (k* ttfw raralca lrM Let iron it /rMash ;*, lay tnts tr r jMkaflktffla" ......... >'I'M __. JabIllC ... a/dM... aarM.4'Mt ... SW'lnaly
LL CIIIftI J.B.I Naas ...- w.&.IlL....lees 14. tk*' kgkt, act ..- Mtiaa.tUtalcmt. atnM ..,..s t.b Qe vats:54d .... toiay'** n* 4aasra vktok tkrMteakaaOMaa. ...: tne ---.........,.ft .
Carty to a toonlac RW In ta ... .De ....... 'ices:Mart TMya aM .*< AJMTfaaa MM w'5'wlonL o.r .
Col4 VyraoM; tar trmvkw Tk MMlac'kyma vaa BvaiHymaal Ow sa. faa87.'W at.L!' zeaI7 -N+rlat. aM ma**'* BMM toraan aaaal toaarBta 'lam, ..
3. k* Maas" Aa..... vaakI4 .fTky via k* dare .. ..... I to ..... tkm Tk* let f.. .Nona ......, "Mm
,. aa4 tk*! o4y vaa ateM4 to tk* TkMfk MTlfcMl VBl k* kUkM r Laac tear A* ayaotatM kar toriii .MUM for kiMj Mutts vr mIr De aa1 a .t.a.saarea ,
R. ka.4a *t Wi.a vka.pr par'.4 tt torTlaraii eat ....>..* -.It tat tai as taaara tIIIrte: '...... d ........ ky Dr. stew MM .kavA r Or. Bm&ft.va a km Mia aM -:.

1" / MI1&L vr Mat to kaMaaaa tutu eM trlaMa VMM kav H* aN4r II Muds ... artllsn .. ... -...... Mh ad Nll... -| "'*'''''*' attcado vfcB...
'. .' ta H rtk CaraUaa srtos tk* rohrW ky awl >*rt *< tklaJMr _> at a. cum ha*. !. rMNa. Try *M* laD1..11.a w .... I k* CkrlKJaa wit
l The occetaity of cutting pricet oa oar merch > ass.1Q1aa tk* bob. wWl ... Tk* aaor ...alqwamMutastisawta.M .., .etAII ..e ea.aU7..rn. ,...t Jar tMt spa tk* ........ M .TMM4 .kyta ataM.vttk M. aat ,
S'JMta to t| M Carat ...... Aa w a t v s2da K .h. Iawr'Mw
MI .
|vaBartyMl Rtat W ....... lot Qe dead. A tk* lane aamkr 'vk* mn i4atr.to a .
,dl e 1* Heated by the .c Strut * r heal piss *tort vaa .**. to Br.."'tq apok *C tk* alma e C Ur4ar. De drrwl. ,.apda87 M. ,W t ........ tkrt vaa Or. f.ltkn Sal
brat j 4* Mi R tar not uH k*aIM* .. aa4 k* ..*Ik. -.( *l .. TkkMMwta
.
t tk* rags tt* that Matt I a p.yei van .wr7;vMa b """ WIII'h Ulna aas.ab .
strict Vast 1 eEy 81-. -P: Ice- *- .. ...... Mr. Tkoa. Taylor klfk raxar' to ...... tka imaaavaa <' a* CkaOa m.... aB toy.JU tv Mi kn .('......... kaCatCkrttUtt eM uttel.aaa'ckaptor aM wrw..-It
; wry tb@7earl to aoMiayaay jam kU ky U. Ur* ...attaM. /i tk. ayyotoM ..,. .... rd D. W aafto at U r....... la* -a..t7 rlpt tlnaa'a. tI
In all of our Departments : ball.kia kPM. '. k* oal4 sot too mek tork a, ,Ut- .. r. .. O s *l tk* M.M.. Mb
throughoutltfaejyear.OUTFITTI My ( ta.rrue;, at tk* M. .., Cknva, usIMg I .
... ,aa4 the....... ... .... "
.
Ba Mr. Lfikattor vaa a > vaa, Bttarmty ktoC teltkral ta I .Ma tf-'Ota dty na4 tk kwlaiHTTlM aaa u4 .*,. vn M kM aMtk M .
Ctk; graaryeoflaaa. .t tk* want an kaataMB ....Uou aM ....a.J d,sat .kV.. U O* k..M .....* tk* mat ...... ....... I Olasbs. .l pbr. .. *t tk* ar.......
tkat rqamttoa ..<.*..4 a toMtlauiiiaitfi taws kia w. -., ....... t u4 tea ..*).. VM fbBMM4 at tkr Mra. aa4 aapraprlaU faawalMTT D.esr.ii H yMra sat aa4j kMaw .tatntrl tU' bIIM8 ., T,..... .sara 11e ebwa..1 ...awapaasw paid Baas 5 t7$17 ba r, itpass.
.* ta ..'. ca rek lad abet |a Btaart abut ata yaan4 B* bald a.ne. .DM lvati "I t .,..,.*,* M firs Vatock k ,...M as ba a Ml cues.':..
l 1 4 1 Oar aaato< aY. Jv.B aa4 tk* l.v. a ,... A Motkr. krTkraM + TIN KrwyIk Haar bnriM less K trs lies rsl Nat u.. kr.bilt .
4 y + r .
t.11or. d T1k.
!\WcDa.r.. X4var4 tats Muse to aM.ra ala aa tolyMtk. JlBiaill was tWB >WMrt b natrt
... ama tetaaatoly ta tova tirt1ou 1.. .: Tka' bob vOt k. mil atrMtta Tloka W. QnkM HM tt. M/ L -' arou.. ......

Nr*'for tkaUaaleattoa .* as. _ta* MmaUff at kl* rtnikMtkom a. Ba>aa4 Jt.<<. Law aka ... :: I... 4r u. bas'.' 'urWo lie
d41. .. 554 is a tar .seta Me
Tk* fad n aaearMta taw. *.UtU kOOa. Xwak Carotma.ffia II bd1ys.. 'f"JI JI'III4Jq.t.' .... Mao vaa tk*.tat ta De orarat ayN bus dlr.erN Mr ..wwoes
ik* snyfr eta* XT. Uy.kha* w...... kar*. TI Of TO PKjnttta J : 2.n.A at ..... sad 5dt4a1rs .
( *, :TO -L__ tw jMta nat iiitumiwtfarAafr BUSINESSmm T II ..AMvai:. TkU vw tae art. .
? 'tt* IIIJewtq .at If .................... ay tk* Bi.-w. .
MEN:6t WOMEN Mrkia. taunt /matt ip .wls ... Out kit sty w.N.rta/ avts. .
sad I Miai's Is-tt ?
pie NeljjMpr; ."1DJIe. W'ata ,inane v1tIN tot tatrty-tta' yMra oat

sos 12th ST.' MIAMI; P.&. arttral toulilrat. tkMT kirtk> C "Wyss ... y>>...... acaiaatMMJ ...
toyaaatrarMy. Liyt aaffl. ; < CkfeaaM JMMW ana. cat
,, Scene ol Hick 6&yefy aid Activity ,A'JMI: fib.,kft... ..rt.raal .It .f ik* br..a1lae ........ w...
t ldl ..vas De ... M aralatl t a r I' _. a ou ... J.t a mas -
I t,. a r tnta a De;7ar* cur GII 1 -=--- M4Kp... toS a....,
l __ ,.. .- ;........rI .... ., .. .. sa t.a.Na 'essla t I* WIG Maar Ckrla laa vk
'R. .1 W 1551 4l w't.agMV -.otr al ,+, aa4 J1W kaf. kwt tk* twta t. .nw *a saw
: TMia4.t .ata.4 ...t QoC" pta.a.. w f.....
i my y1 rs are at latEommtad ate tie SodaW f ,ilTaaa IJt ate l/nuiaiit el Ta ,etc- : Cot- TWf kiss De ..... K Na 5.1tloT
,
.. ,.. -a.BIe.- vu s lest.ad ao7 II tr.ds ......i la
\ i : Brer Belei -WnMattun's Blrth y; II ...... Dansyvu JecW Dterg flit MaUl CkrM.raareak.
JftOce ti Frill l 6"refetike Gimfs V.tt4 mat Mgist .,... .. > ....* MM,,.... a.
__ I :, CekbratediHilllMJi r 1nbIiIa.' wZat t R.A e.Ge".tw laid Im p IJaaaulJ..u41Jy' ...... to- E Jcc r ...4 to **..
\1 fcmaak.meakA at 1t. s.fl 'a/a ...... alms eaw.p..ar vttk OoCtowerta .
:, ..* We cirry complete I line'of'the fo1 tk* JbIIta II .4 QaBIe County .......
Jadge.
:-- -- .. ... _..
De 'nejlnt
1r Mt D .c.4 arm say 9M
-lowingat ,the best prices obtainable .L I taws .... __ Ole into row .' to tkrbM. Tkto I* Ok*
61. i. ss-tai... .w. .r. U* friMarf v.% vaa atmaat ... De tart apd-1x14 ,.,...w Be..."....* Sata. MM* wtta
..... ,..M..va It MMtl ky ik*ftttara *f OM bake -. Md.Mu .....aam. ... I Cartatlaa H. toOk tt.. to **... .f
PiaeappJe, ToaMto a ftI wasp .... .n, A 1Mr. st lttt =...=l ec-amt. ....... ..' :,' ffroMDarta Xu4y'r Dadlt) CkrMlaa Sir totk.wwkLSMK 0eC yes
't. Crates't .sa M1'hw .Mr .. soot .... ,. ,> ........_ .. 1.
Eggptent, CBcraaberBeaa a a 4 1. Joan a. Imt14t W ..... -aI. III O* moat* *t rabraary.DMT ;-0..s a fMIIa aaeae Haas ...
t saw kia ar* *rty.Qtn. --. IkaMorv aM A14a. n. N.. ..,. .W.\. Wrwr.fautar.- n tayae.t. tN aara the ww1pm..wawa1M .
t ,!I.Or fi e Baas j. wu. Jam aostmr /jtstd' vr* Ml p.,.,. SU< tor rw .,
t : / rip oC rtrM. ...... ,... .. .a --.: _
at ,llama kr ... .:... B. J. ......".asir sae .u.. CIaSe. ... ... .... ..... 1M1nfIr. Ml.watlas. *l tk* atefft tk* .w_....... Sat 7M at a* W. '
: : E. O.'Pitet'' Fertffiim ..--. vkalkaa ki vary fit kat Bmt.. Mat* tk*'act raw Miami toITbMiatial w W Ma.! attaatsd lit ....t *oarCM *f 0.. ...* 4.4. :A yoaar a.a. ta >bo. ".* as'ttw .
: ,Cudeatt111I1GaaaWe 1If.-e1 mvrvM' at mil vrttlac.r aa4 trot tk* hates *ova Oftwa trm .tk* *.. .b tramp tt vr* MjrtQMi aM tk*<....... la a torvto*a. al at sad toTk
Vic. x. aM Mr*..". ,'. Bpiaur .... tkxtMMoa valet Mast BMrck ataM fk track thwtU b.visit .....
; Idea ; boy a* Par a* XaUM X>yarataaWtteMOr. 1 to ... .f tl>a..t .l but It is c. l
y oar : Q BM
kM li' Br.' aM Mrm.' .. ... ..
a* a M t BarvM) M Rr aanfa troaIaD pit ay a ** .* mt 1m ;#
1f. B.. : ......... 1'. air' ; 'Tk* seta trom Mmml to ...... aM tk* mttar tkMry ..... aM Mist Urn to .....a rmk a **,.
\: aU x... QesQ 8ft ..>tattillaM ...... v. nets vttk*** teal traakM aa4 osa m. mar BkaBa.. .eastP, OOMMGB LAW OOUB7ta tk* *a ar_vay. Tk art .*. r*. r,j
{ { e.COmfly attttid.aa w .....sb.ea plasmw ... v* ...u MJMT aataa to .. ta* ... Ckaffito* Min a.: ik* dusts Mart ik toOovtMTk ...... in*> a.ar.mu sad bias'
*
,. a tMt-'y ..acessl.k ....: ; iMMMlMi tk..rose tkat ....artvii. frets avOH.Ia tki' fty ... van .. tor W* if**** aa* k* ... ...... .
( .rV aar ,..... ... ama ..-. uruo./- .. tk Kkt aalaofiay. BMttfr*tkat tk* esa ... tt aay. ... __ .. JW to HO. an ika* k* M a*... S
'14H'Areaae D, ftfitsd I, Fla.t r'fish laav.. sat ... Tk. w M ty 11Ift.Bowoaaf on..td ...w. t t. : KkMtrl* BlMtrto apply .O'..._.*...JOa.a ClriatM '
.dot"IDrwuf vf1 ptaarn.is CWt, tM aY 4 e NoMMtor aa4 ,laa?. I .o..a I tvMty kie ;at Kits BAOmy Oa.. HMPrte Ta* awal* fill tk* wrU last vat
...... I ka4 c*aBi tfal Urn*aa4 part *t o ,' .. Mr. QuIIIe *a4 ...; raid ....... aa4 1 jTalmBMjak arakma Dmr O MM De *. Try ,..... u. Sick ad 1njui
\\af Cktaag ton* koMEkt.... Des Wl*.1 vaa Oj*,vest tka MamaUr "'aW k4y tt Ckaai:: Jk.Sod? Mary T. nahTla T*. Trek T. at tM ant *... aka la atwGI W ,
kraa: iimUMK sat are karla*! .4 to riMMa. TMT ar. wry to,art ..r..Mil to tk* ...... aM oatyIk Bdc a".*. ..froM ctmat t. S.> .... Net ,.. M .u.e a
a'.... ..pt. -. vttk TtMt4i aa4 tow jeoa. lUll aM .V>Ular. kM U* tttam* ..... mut B daoa .s4,a.qS e&- rUaiMMHJaart raak. Della Jew.*..
'\ -- )irk*, Wail .( Ik. rtoaMC-Ort* 1 k*** to rtarmiaxt vhter.lTkayiat Hwrtkcr. A bash I ihrrMdcaUoa *ttk attoraty for amlattC.Waltr'0. v1tS papa aM M* k*- "
Neal saanb.a Ma -=taI71 to rM** Bwtoa to Mayl JU.r. *arra4tac* va>..> sad.. HlrM. Joie Ftukuk.Mpaa dlradtat to vOt k*. Tea aaat -*
i r 4 .- laaC Bataraay vMJacaar a.rtee ; PtMHMv actM aaaM4UMI aaBMrtaaat anti araaM mater *a tk. MM. 11...*,. ....... tC JWmt .VCnDfet tfl*> ...*| .( Spas .
M tWr W abPla'a DtrsMp ... kMk a* fleas: rkte BM<*. ..... M st'Ua tMfto.tk* let K aa4 Betsa. altoiaiji fop r'V TM lunar MprmlM va to lit'
r vkkB'M* ajraa at (a..,...... A .... ... pas may al at at traek. ta Ob* Mtrta* track* DCCBAMCXBTMaraant tile Mr ill wink 0. "..... sN
ouievaidBargains of Mr. aa.; Mrs.I. .'Tkama ...."... rd' Ara14 OTOBM T* R. I. mall i..-.. Maim rkaraaatkat I
.. IssN watal.a aB. ar I od ato a IuD a..... ittnlil a4 all ? ta tk* M...- Baaiy *t aX ..,..... O. A. WarMr. t.my ta* ... vft...
; tbaav Pl.lea. W' eMi >...... aM .aa* A.BIM ttmaTk /. at"- 'fw .....tta : i' :-:t .aatMtkat ;
i 1M vttlcM ... >alas ar* toot la **al wet! tk* aMtlvMk.kM Aatry WUBa ra. lops. won* kffltor tbnl wod4 anus :=..
Nn1 i 1t.4J.a,..... air W ..yry ajaal y aItrtlar Paffifinder; Ted 4T arvrrle* aa4 last attora- Ices nest d .. airy mi ... tk. .saes GIll rU4J WkO* It 4my tk M.Tk .,. foe aatada?. av H la JM O* .J-r vay. A sat
C. to .......> T.aw- ...... Ina repm.t.d.wad ... Nary OIM: .M .*. tteal OMa > asst{ rm.ti tk a h cMRHi r'1
vaa aaniiniaaltj Baa ......... ar.ni.tile p...t ...... But Has,Arrtvd *;- km tor 4r.*r.. ..,.... ..* wits> ka* tk* ranrtoa tor tk. mm*
is Ores to.... pet ... at.ttlu Kabttt4smcM.at pawlf raStatMa +ra ; Aw.... ..../. tor aUtattfli ".- ,... art De ........ .,... 4
i t.nag agar srvr at atMat. ar ml.- Damn D. Xa.1.t ... .&a.ntD. W1aI war saw, .....* tar tk* asab fool
tor very pair auras tat tk )neat the1 Mwtkaat. km tor-...**. O. a na'". 'i.
lsSle1.Aaai hales! .nes labia uIIp.s4 bat sn tot fir' in City CkmtarrMtk. attorMr fir ,....u. ,,.. 1Mb K ... a.vaf .
Mr*. W. !(, Qttt K 19aM.. X. T.' few ...da'u .sat ... vkOM was.* MO van K a klaaa4 kt ..oJ till a.tan m trtrl! To. I JUITM9 Oft.. a HMthw fr r.- to HMW to Mat MM.T .
; I. ..... Ikoroackty *ay.< aka.k, Mat ... gaairtitoy .ap k* Mtrw; ip *,i rip Laity, attovf .- I* a* M-MB.IM vttk OM
: IN a BaIaVi4 renal Tk atagiac V vroaf aa tk BHTMI ret'rs1, S. t for atltlQaia rutj j u..* !. sat tor a. kt M lart
1' .... W *r.. BTVMT aa4 .Boo*. Mal .M via Lust a rt. far t) To Alma R- Leta IntePwt aty f T Mlaad *.. Miami JtHJtrr..u a.') ..,. Cartel Mack a1grul

'; "_ iai'* .r i IeGaW Jet, DeU' ImI6 --. $d )Ir. .X JT. WlRiactoa aar. mat -stow ass.Oaaraaty C.. L. T. ,..,... ..ait.aw .4 loot ,.... vs,.. '
With
........ vkOa- Mr. Wmtarn N.aaaaal.r.ulas* Tk toMatMxtkIa aiaaoa.'ara .*. a. Number tf .... Jo*. Darn?. X. T. B,..,.. Kal. ...
: "' toa of Mo : .Ii bet Twalaa4 taatmMatU tt.kfc M traar kar tkla yM* tkaaIBI Passengers UCKXSCS aw! ......'.4 at Ur.. *retoh fbe:
Ova ,lomabrtlr vktcfej via a kafnraHMMtMtMMta tII. |.... sad by1 awwtlac. Mr.
dtr 0Id ." a del II sew. tTMt. Itftb for tt. sots *f r..,." IMS, CMi1.t r. Rarrl to ... '
'JlIiet lit, l ilM/1 ,, | air M* kl* usiId
(a* BMBMT .,. .map......
I I Abort MM kaa4r4 vw pnaaati ...,.* tails ttm ao*. *... tka ... (Fror* Moa4ayBTm Dstl7) raw kkHtMM VMC. Dwnty BaTM '"
hatred feet** vtaaevl ky Ire tIet.$ $ .. kawai 04 vtattora' VM )boo aa4tera. vat lat. tffwc Tk jtrala. ratatoT aatmM .r+lw+ kr.U* rah jMc van .|*TMVaxmtft y* Mt. 0 tera*." ameS t* ta* '
., W. O a K......... !Co T., =... vttk Muses aa'4 b* aUrnkmtT .. 10&1II ..... vata its. man ran NVTMIM Ma. rirta Malt *f all".>... Dr. ......... '
kick tka .
.
tbv_ T. oT wi..t JackaoatM to t.)> *t alb sl Ik* .. Malato ft-. JckaMTUl'to MlaM a. MM aaakir K BM I asp vs "'004"1 ar.t AOp,- a.C
Mra. Sara fed Drat Baalia., ....} KaixkU Ky. 1nat..., j JaMataa4 aartty aaaaalarM rwia.. vita a- wen taws ,. ,aresufy prwa K fh slaw '

,nm a>esM bid o0 g 'lend.. VBM* :I,1 J, t, iftoi Aaaa ....*. Btaatoa.; loa: Maatty MS Meta tvtraavBk ; a .*........ ToW tk* Brat MMIBI** I T*Or vr tk. to slmsw vklt*lMi4..>. aaM4 win ia*
ktr. W. ... MMktOH. Traaj Mr. aalarj can Surd tk* rrnlarMTM4 koat. omtac ky ik* ...... roata, .,- .. marl to aka4oaan tora *f .rf& .
o1or4 ..,.. .
.. .., ... ......:.- w ,wire a ,.< ModeDe1 tar aM astral trntkia a4ayt rtra4 at ta* ...'. ck arty tklaaMralaa. pepb. Tk BMArmtilag I Tk. BUB. a atfaaja bus kM) *.
.
.
., .. _y .a.a. ne Ism is ....... W* .... fJ.* aat to .... aa* ,... St-t Aacwtto*. (TM* a BTIMI VM t yar* *fan -rWJ'7' Mtphl. sat S0r.um.* Tk
l 'TriN I'/' AI0MY f all sad a y'J" ,- Mpw ka.*r aat aa DIe I* ik* sty asap tk* VMV* R va* tarU4 *a> tk. llta K11Alas ..sad.. tk* yoaafMt n. Tk* *MMtw WIN ... at tk* '.. .mr to tk*.
::: to vkoi HMM
... fit, ra II....... T. ..... tnt curt man* atiw toTta kn- a vaa trial.N rkl a4ao1trlm vans Mr*. J. M. .
A ,_, J k L Sour a. ma. ou ,.....*, sad twaty watt mOn. TkkM| H. aarry a kMaakoataM vaa tfty. sad tk. yuaam U. I Harris. *"a/aessl tk* **a.ta .
d um k' g'at. p i'ptn' sM!tlttebi1 : T..W.... ,T. M. Spar aM .... ....tr7 M* arMt Nt. .r. .... aartty a IIHIMH It... .MTT- tk* **..(.. at TI: a ......- ,
.. Mavl TtoauMr.TvMty I .. COCTTTT GUI'It I Mat .,.. .....
aM Mtotaatlaj kMMaa4 eoaartotto tie
.r : a Hiity M4 lass SV &. ..... U B>MI*- rr;
I' tit 1 t;*..-..J"r. .t u8 I ..-..-. II .r .._ |r* but ate vr.: toy to 4o.'t'fat4 it.Fred'k. [ Sari aM tatt to a..rr. Tk* vt B. .. 'fa&.. v*. W. L. ....... to ta atmMt Mparlty. Mr. M S'sNark

..... tktvafk Oe....... roat *.... laaucM IIM: 8yov sad AUtaaoa. ..* a moat towkra 4vr< .
: fMj OHM,kuliit flMj ferA tev-v.i'afHto/Jwi! ,a.i.t ..' : m.4. a* ......, aa'JMllWi tr aO..rtr. atUray for ,aUlaU. "W\ea MetMr Tratad'
H. Dale MllWr T*. rwrla hntaceo. Tae ..... ., Or.
..... boiE11. M it .. MM.J. .' Wk ar* all very .* kMtoitl Svttk vu
:i"'.tWt *,. $HIS. s. Move akM n. Ploy vr aM4 atMM .. 4a..M. OM. '"B'9fttaha lr.- ..tt
J. ... .
.! *f latarMt an alma tbs ravM.aa4 CaatMkvck A. UKHa Oapsl arrvatk cap *r .*. alwU
It VM aiMoaatM' tk* Moat *. *. lama.... J... T. ......1 tu1tS aa4 toirtMatk f..... lir, '
...*.... "m .. America ky M* .1 atr..uw tor alalattC.B. hits MM k* ka4 *pok.* abr.1 .... tI-.
ieft1 E stay; ;e .,.. .......,.. H. HwMlMtoa va Mlaatf O> P II...*. fill toast Mm ..4 a+. .....N
Hr. W. D. td.b11tre..slr 4.. .f Eac*. K*. UM: ........ t I.t peal abase. tk* toraal ..4s ,.f tk* .

-'.., ,I ... Alma H. aM roiUr *t IB* 1380. Irks.. ..... .&.....,. torpUlatlf. -.* Tkr ar* t1N roa4.-. kmMM

...... .,. ...., .-.lallrr : .... to ..Mkia. .f O>* tap Ski I 1 aa4 a aarrv wy .&II... .r* .
f '--.* ...... tkat tta lamb tim. ..4 aS.. o..u. n. JM J're4. trrrtta ass *r tk* *Un'-.** wwto ...
I f. ache feat kv ulna '-* M. erIek-. ........ $701.X. B.l' sad tk* *rk'r .. R....'....,.., '
Tatum & Co f acct I Jrttlt 0., ... 4 .. M m4 testy,. .. .&.Qea aa. .. OrtMT n. W. T. .... I |gj ... K? tars 0IMM| Vtt sat AW a
< H. Miami, tat tkuat masts M .... lac 4aajacM tRS: 0... O. Orrta.attorary ..ratty. A... to ka .<... v.. .
<.*.. *..I4 uh. ...'. .aortMUtyrtr for atatattS'. ......* .M *f tk* ..Nee at *'*...
is* l+*r..f.t., O* raato" kati TAZXS COLLBCTZD oral iratmua *M rill to MM srr ":
-. t1..k. ...... 1 !NmMw VMM tar. tt will Wantr
r :08 the Growl! Fleer''lI" '' LG Oft t HoIDru! D aba r.kraary. tMMJl va. .. Oa atoatk "... ass ds*. ::
*i. aTC battle Daa AUra kM hetw ky ik* *.aaty tax ....... .. .. .
4k ton
MM lay M ahl .w
\
trmiM .
MMtac 4ova. .. *rik .f vktak HHJ VM torTkM Mass'S
'1ttr1"i" ....n II -. ream trip to ka aa wad ....... aarM* lava Ik* sty atn.C't '
Miu \ I -. vn f k* smut My tr*. /.

: h Street, '1.."". ...... : cats ,..1'tt.4 T I*.... R. BM M. tk tvMty* mttta tv*Ma.lam Tk air* ..-.... .. vent tCvwW may .to ,..,.. .
Tk JMM
vav bas
I.. Lb net ""uri I.I, ".ri '11 -. aM net* ...... kartka. aM M M. ft "... claw *a atrMt MT a.4auaa RlWft "I am tk* toMkt tk MI trataM *.
-*** vay la. MmtortaWy arraac** *f Bl *rM. at I .. .,.... Oa. tk* Ua.4. .- vay., <

.. '. t e -
:r J )... 1oj
-
1:. .. .
!;, : : .. ., I
.
"
., .. .. $
.
.
., ". ,.; ...* e ..-: 1IT18lf1..1d$ c .."rirw P.. .55.... .5t .k a-.. 4.t.r5a.rriet : :- W:. .---J-55SWurSSuI' i

t1.'lwt 55.. .4....w p 4 .... .n trF ..... Mtbr I 54.4 -.r d1 -

: 1Hr.ijADECOUITFAIR\A [ ....... ....; r' ... ,vjcnlAJtMOOTA COkTAKfm : .: : DAS ..A3' &Ie..

rlJT S Las sswa i. a -.a.: ,'M! :- N .4.14.a, .5S'5AM. 1553. ...... r wt M. -.7-,,,, I: r
aM Slway I ........ tHin- 55.04M .. '. /rtla... QBO. L* MWDOMALDr. 1

Lt.-.w .-.,,.,,:,W Mp.55M.SMaslu.r. tS ..... ..... ., a.

555 war 54.4. W asp .... .1'.-1.r .. awc .U*. .... tort. crate ...... { aotAL r11LaAFt. .:
J
and Rules Also Premiu ns F > w; '" TIOX' v tar. t--C .... .....: Put. 1554.7 d. ...... S,.

Constitution, By-Laws ; a4. ..... ...... Ia55t1 ...d 51 55.. v 55 .-. M. 5.1 ..54.M ". !"'anlaa '
M. tar IM .5415 51tar.1 a.i. 4.,4.55 cf 1.as Wi4. -.ar..l.aw4. .

Fair.to be Held in Miami March,10,11' ,. Vfand 1 5M ..e..4.&IL.,XDtQTr ............ --. .. 5.55 ...siti W4.7 __ fr... I..w tor. .... -,- a.. ..... WI "I1 >
13th 1908. 7" | Ur .... ... ... ....... ... .... .tar.to { CALDWXLb a 5x1"L ;>
: DADS ODOxTT n* mum
5551 ... ... ha IU4 toMtak prq tef to* tor. 8.a&t. -,
...... hart ,. .... t>.. 'n '
< I ...'...... ....t .....= =iaW." aca !: BZXKT: OBU4. .SWSI4Is. TQ ::1'QKPUJq YAJUWTT. trot rtJ

: r-4 -,.. .,..... .....dr &J1' -- Lca .... W .. .__ '_--. 154a. ...t __ d arw... 45 5551-SW Ka55 ,
MJ toMT that tto Mil a..i.a.. to* ....5..........0 555 .: V'
O
XlAMl HAKDWAfcB CO r J
Introductory.Tto .. mnnftN .
kr 111 15151. ... .. *
.
.SS S wASMs wwrlM..w... L 555 -... .f :.
'hW' tkl"rr M war Mar w-. tS. a t .5565wa 155th ,...... ..era""lIe. ..,. 34' K. T. 'WHALE II-tfr-w- .a J'EJtTU.DZa w. ZXrlU TOiurT. N
.-at Is r IaNIt w ncr.U ttot ...... DaY GOOD _
.... fWrv d to .5.45.<..1 snit De ...55155d ....... dw. ; .SM-Ilyl.t ..3055-.55..ra.-- rtili. 5555 f. t T faMT w .a............._.. 1.55.LM .

w D.4S 01rtt hIP ......... ..... r IL lAD ..ww... ,. B, LCMMCS 5A 155 ......... 1 ... 155554..4.. a.pIay.cJe. .....;...-.._....t 255.

..... ..... "P"V-- ....... .... ;1 .M..IMII r-.r155t MCfl ncr j.*.u .? .... .Mia to4* ..".!..rnnii.i'X. Y ... 155 M...... I w MW.a. II. C.WI RY

.. 5554..._i ttotrUton.Wfll .... w NI(5 0. BAX4LBTJCLICT .. ..... /+55 ..p4....:s 5555 i... B. Optey NcUlm*......."............* lt
.nr.to _.0. -.' ,. to MtopHUM X ,. tVti '1M .... r 1 w a s SM 5555...dMNq. ..wt.IM a..H Ms : ran lunoKAL BANT +

0. .......V.a1w.Np 4.5555.17 C -Ttortfttai a.all tlw .AO ... M..,....... IMTTg 55315... Brat 1lrpiq IaJaW w.l wwL;........ 1M

to tow tk wM what Da.a C.rt7' ... w ...Ml *. ccklMU' tot ..... N." asst 5555: .. -- 155 111.154155! ., ............ 55105555flM.Ci 5M GIfIaF ...........-.. ...4...... 1M I.

.... .5555 55151.. \ .....-.W ....... .. --.s '., kED CBOM rOAXMACT I .. a VLOIm&. P. _.r. 4a.lw.55 MAJCK BOCWOND BXRHBMt ..

Qw 4.55555- r M 55 5 c .. D.11sbr d L; All 5555555 .... ___ elF' rsqd ... ...., .,.-.-- .... 5_ ... tr5? I ,.,. .55wetf1l.. kpbkf ,-...s wart............. 1.1. .
55.14.51/5 Ie 1af< WM1 wi" M 5555 tb 4.555W.d tto .... I ....I ... --. I 7555s ..... 5 -.., Sl .... l.Qti..a 11M ..r ....-- ......... tr S. lOlL .. c..DICK XBS WBLUBwt
1515554..5514..14.II M wMMM .... .... 55 .11 piste .... : I u aocn
.. .
14.55 .... ...... ......, -, .
ilr r 5511 a' 1w a ___ h b55.:. De a..d.tMa Mt pat ..... .... M 1a .. W.KBODKS II-t I 5.55 ........ I ears ... ISO d1l&7 1IUJee...._ ._... ........ 1M

w. .. *.M..a .. 1w4 De 55.....1 d 5554. !to neiMjMiii kr Xtot IM **r ... 54.55'3455 ...-.. ,..,'Vn 10 II-t I .. 5S ... la5,1 p... ..... 5 55r55 53. ..a a......... '...**' ..I.M
!wawaS .M ,!.-: WMI ....... .4 r Mw kr tto Mcraurr $M.-fraMor*.l| : ( 545-- 4.$ t4a17Wsa. I pa --t GItIq ..............".:_;..;..;. be I r'-T f !

TLe.4'.. ..I anpr.t of ..s ra-. late I.; .Aa .... .F J. >< TATCX 00.Ttt a.t .....7 ....,.. I ,....... 55Mrf a-. t>.rply .......... .N.I.w.;..I.Mr
iuM MJMTMiMr aft j; tto ** tto tort MS r..w rmwr ....- &Ie -
tM W05 .T tk* .a.n .Cto De aawiata. / w4.Zrw tto ass .Mt ktol racM, I tars ..... r SALT ..80555.w I t
.... ......r..1.55M w. a.n.a r tto to* to jTMrflMl. .. .i ..._. &Ie ....... __ $?x S 55.\ Mt ......X t .CM 15555 .... r rte 15155 5 -
..... M at.a M De .......d De IIIIr Mt /1..YAB .MkMW"M :O try _H.Mlrar a.. '.' >L .A. WAOOBUiJAVDOM .... 1 w4..55p55Mt .Si 1 ... tor kitiiM. C -O. M4 to* year er...... -.

.555 ".. .. De 0.54.5555 d .... ....., 6.-1 ... ...... 1M was L 155 nmoa lIDaa.a ......'a '-'* ..... M4 1 ?M. das M*. j -

d Dar c.-tr. 'T r. t or4.t abet w ... Ia_ 0- ...... ... I !' DL'IL 3ACYJOtt. .l'La.t. -.. C. Wa55.. -. W haw CM t* r*. ran c( M*., I

..... '"" lain ,.. AMMit &lie L' .Aa edIW W kass i.t..... 5555watb15555r. .... 514..4154 4..11.........T.Ica .140s. GIrl ftMi ...MM11155dap. I I'I '
.M. TM hw+ -- b. ti. 55.. 1SIdt ...... a ..... PMtt4 will Da. GOODS a1ba1tor 5M ..51.... -,;... ... a ''I -.r be. t.* to ttote fcn *f *.*. I

......... M M**.tor ",( tM ,.... .. 45ti. ... .... De 4..r 055 W 5.51'TWa s,1 15555 .n'.. ,...:...;..-.-.-_...-...T,55541UpDpT11 'IL AJ.IQOO A..ua'' GIrl aw. $5/ t* ...... p1.a d q.. 1
tir5554.tl.. !. .M r55.... ........ M ,4.5555 :.UIat 5555w OGaaTaaSAx5M aM IIM p4.15p...11:: :: =:-l-\La !I Tto. Bmkr MOT WIll ...... MM* at tto salt I Y

IDIw' pi y>rtt kr ttolr ....., Nwa .S5,t. SI. .. ... rw *: .... ....., ....... 555 55.-u-.55S TaJAa Till .unlon t1RTUJZLWV .MMtoj .55 "?' M I p. *v Aft. 55... --t 1

5555 o.. 5feI'. o..aa M w rail M aM ....... 1M a..:: ... '1'. $AIIDIJ:1MI 1.1 ....537 I w.1w ....-.. ..s .. .-. to MM,kf |J> B,.M.of .- ,

air -.. .55.554.4. ...I' ..... orr, tars.WI I ......w wMM .a w -11 : ,.ear ... 1..1 SM ... w.. ......n.... 11 5.55.1 44..55. I .... ............ '1 1. !sitls tdaJ aaaaap&by-1IIe Bo&t4 .. -t .. ..

....-.. ., III ..... ....... ...a.t..t w a55 55 ..... M b-'. I $. $.' w. 1k555r54. Oovtnora of '

... .., .i.1I5raW to 4.555550.55. M eM L J.- w1. w4.1 w ap C W aeaege.. ....,..5W ..3 555' cc 154 Alt* to .rc m kr 9.....? -......, tto 'Dulo Cdoatj TaU

,", '.. vktafc WO M UMM lor .v Leoa4 **- w *iW4l55..55 saw De 15151 ......, JW.L.onnu: j J*. C.' CDOB l A-.odatlpes "

nall .eUaC at wk15455stir tottar aM iretM. _ti......-.. (ttrl.l.a d a ,1..55 war'. ...... 1.. ..... d t.-a.M aM war.La.. I&IDGR'COHZ.1..PrMMtat J \

lair .UI to a-c. ..... .... N Slra. .1 M Dill WV. 1 I"UJtI" w..LI. 1. ': w. T. rLOTTja t .
1555.55 8A.. BZt HZ2 lit Yin Prs .5.
CAM COUJtTT PAt" A.oIUTiull" 4 n.-, 5.4 -ftIIq. eN 11 KSaM .. .... ,.,.-;- r t>.. lw 1 11 s ....... 1541 -. -,--_ sw ideat. i.
55 6aM. ate pl rt fl b ... ...... .-- ,.... 54.4. II.a -- 154 : 111tataf5 a.uII L L.; KILLS. tad Yk PrtMd atJOHK : ; '.

+ Coottitedon and ... .... ........ ,-.. ...........+.. h.. -- w b..sts r 1pai.! Iu$1a4 W M- > 'B.,KXILLY,''Trt&cvrrrE. ;- ""

Bykwt.w' L. All ........ ....... M bI" ....' 5 J. T. VDQU' ...... ............ ......... :. V..BLAODIJL ;tl.uttuJ: I ..
paJECT: T+.....t..t d \.II.. w ....... .. M grass vW ,5.55 .... I 1. -- u. DAD cduTmJi I11U11M.I, TKCTT uu s *

k* M ......* .*........* Ole ae&+555.11 w' .M b'a. ........ ........ AIO t---- .. .'! w.,a caAi.ua a lOX .. '.m wtMal...............:...1141 1. W. MATBXX

MMst D.w C..at7. lie.......... 5It. r'ya. ......... a' -. Jar1M w SINUS .r .... ...,. S.M" M1.r.-.r5Ma.a_............ 1a.., Jr8 D1DAZTYalrt J. Q..ftAXELBYORABAV10K9' I

..-..- ___ 1M .... ....... w ....... 1.55 t.-4.-II. .. ]- >I ATU 1X13!..'C0. .. .... 'rl P1....-... -....... tM ..... i

.+5p.trs Li.., .... lie .... r.- w t.' JWM. 'WIll .St ....... Ati.at -.a 40.54 ....... aM .....--:-- LWTJt1ra II .... .... Sa..1. 55S55.... 5$155 .. r. BOYLB.ATTOtWCYS : .;.

..... W ,.... II...._as 1 S ...' d tat / .. ... .....5 r f1 1f aal 5trawwq h, ." 1w'ITD ,k x. flwlr-wa.......... SW 54555. ,

51. -.c a De ........... 4.5555..4..r wS55' V5 Sae.m. .&4..U: Iare1 D1.55. .... --- 5,55 11. .. WW1.SM 44.55 s4 p.tma .- -

.4.. aM .-.ar is 5,55' i *I ...-...wt'"+ -: .. I. "II'OJUr&D18' 1M o..t roar.- -. :....._... 554

Pi'. lMtotMft to' teMMM tto MMk, ..... .. ...'. 1. SM tau 55.4..1li.4.s I.1d......a.155, ..../I. x. 1504..5.55 54./4t,....-c fell***' .!!..;.

'aM S'LtdaSa ai T55M Cw..tt. vj1Rlts 'W wu. '....LW.- ....... ...--. W ;
>.5a51P-A.r swat d IM55..555 .-UMMI', r. .. .. ......-.. '
5M 555, WS w Ilea .. N. riW.r IM .4111 UI P5M. 17!! !
.555511S d IM .....,1.a .T to.toi OP'a&.Ua 'r *
'
: a .. .... 'L '' ....... JlUGU 5.01QASTws .... ,-.o( ..
...
Pw _. CIIrtIMJc.a.u- .....
... wtCIa th..5554.7 aa a/lrealea .. .' ..wfJca '
.... .. IL T1.55 aSNaf S$ rw _
kr a tte of CM ...... M4 ...... ... ... rrr555I1Mi. S..a10.51 Jill. a IL.UQ ...... fE_ 1---. -. .eC\\. ..... NI6 I Its J"? J? H. *** riMlM-M MB.c&l .

... d C. MCjBrttT MMi.i *t MT' MiMtoC IM,, '.M1KL.a..aLw.-5553, 1.1 .MvFM 1 S 55'... "...... ,.- LW f. X. 4.1.5555-MA Irr 155 ,.54' : tIffs ftIIIca l........... ....

{ ....1555.5 >toMj
: orncua-n. eae.51 .,.W DMa.tiww. ...r:: .....&755 rnu.- *0r5r bus way.. .;.... ..... ......... LWf. .JlN..JL to.-f1* lM >crt etoeter cf cryaw*. : /AT LA' _.td&I .......1.-
far" Aa.d55M .... .welt d a .'.a.c. t.5TMr1MM.ta. 4.555 JuN ti tt .L .. 5' n -
: .. = G ..+1 Meet( h KL..iw.J .. -.... ._ S.W5 .. f
a.1 /.55554' ..... r. --
p.4..5rt.11. .55" ..
_'
-e. H. Il.M.MI-Mt J .r1 d peVrw
51.1 55 -55 55 eC w ...... 55d M.p1.,. pn.LK ..-.. ... .f.1 Mhkr 5531(51.15 N;.
o..wwMeIIo .
d 1 ,WO OM: VbOPtmOK+ lira. K. M. >im i iin MMter.11 .in ..VKUWW.GEO. 8m ..
d De 55aM tar M5 U-& 1.55 t4.pk,. Dw1S bta'1g.:1LA: .....-....,.-..
tv .*. .me. I"w'" to* tort. crate .,...0.11 1. ftMi- -- ... ..
W. MMtora wto **. tc to ....* M"......../ tar w .....;_......&...-. .,.' -. ... tw" ''''.' tort. ....\ aaw :_. -;.--... .W, Mra.. B. X. >....-........ 15.57 iJa-e.- ..u I +eaTaittt ....hew JZIiIIJIRN ............IM__ ,

If ttoM vrJ.... one tIp.oa- c, Oto MMMi. -, 5.555t.5t'. 15t wi aawbS SaS..a + all. a. cAyDaOQ CO I.,: JL .. .. ...... 1
.. ... L rsan.M W. 54 I dlw rQ ..A5 W 5fhd.1ltl.0N
.. .. .
... ....: .
... W P- .
\ b 555..4.14.4.4. .
: 55.ra .. ..... tb.M .5.'I s r-.a' .... 1 .... -- LaIOA55 .... LIL Tau5-SMS-55 .....
_....... .. .. 5 N 1'-'
awl
JPcMr. ., w7V"TMmrw M* BIWMMI ,1. MKAT XAJUOCTAM ........3 ...i.w....+.a 1. '
| puia'.1x0. I'DS-A tM e I Dr. 551. E..
.M ...4.57 b wet gar ... I 1M 4a.4.v.ra.- --..... .4aaamr ,
; M p ., wa.t... KVQBD ......- wi w N .. --S I' ... MWas. I ... ... .
. .a55.e4.ta S tt 5et 14. te.155.55: art. tat 55d ,555 1Sr1.551W ....., \ .ay' "
5carat IL s4.IaiT I
+: .or orrrcJt to ...... 47 'W5..sua ...... lu,' o I. A. WOKLEYATTORNZT .1' ..J1.+.....V t
: '
i 7.JI11a2T? \ .... .. ... ---- .... ....
! r Mar p'a..... MM M wr14 b ..5555e ... ........ .... -. .., .. ...., 1 s.4.a..y.ar.:_ _. /a ...... x..1 ra55-1..f MaSt .! 55..55 0..;.... ....... ... ...:

; a& ... ___ ..Mrs M M ail w 1M ..-.c aM 44.550 e.wrr'CT> .. q. a r. % + *IZ5ox5M 5550 p.1.n...... b...; ...-'La AT LA v ) T........W .
111..1 r ........ eC 5555 7... 5.55 .ILL 5550.. 5M 4.5554.1 .gal 55. 3544. ..-"- 1aItAOxoua .... 0 '
... "
wetar..v. ..4 &4a.t ., .......'IL ...... .. f .. > town,to a..!ll-eJ..4 > 4
45157 .r
ISM. auie.a a.4. -JBTDtai Sr. -*0t ..... 555 a.t ....., ... .....:.-...,.., ..... .. GJIOCKaT- o0awa ..4.l...... ..... .r-. &Ie.IIJIL -.1'-' has 54 ,154.5,
q 55, 1el.a. L.. rlaa.-SM..p4.j a.____ WODt.A
,... .......... ... to kMtM tto mmTctoMt t117t Wet-.N.4p.. .- t.e, OMIIart5oOL15.4 / t:1L .. Uwr&4Q' DOGINUNUMJ ..
M w ..11 d ..twig. d wet ,... at 5M aLL 7 d JMa '';'''. y 55t ... SM555 GEORGE BOBBINS r
.1555. aM ..a.. .... ., 0eerPa ............ .... ... -5555 warat.M A
MOKDXK
r tto ov ; ..
ck > ,.( .. ,; .. 'I1ILUII..8COaD. .." ...... ..3557 .. .....r ....v_5 551 J
a t7 .."..... lit ..t 5 wr. 555( ....., dart .. :
4. 551. 5551.551. 5e.5.a.i-.55 5534 5.55.4 Mat W i 55 ATTORNtr> Cowmen LA '
7 arwa.A 7 AT *
... .
._ '.I 'A4. ......... .5455' d x.a.- a.f\ .
iiGiliLESPIEEOOK
.5.4.55. y. aS.. b WasI' r w. I
____ IC e e.pIq" naWe..;...;. .... car -.u.W.lass .
or mw+:wt al Bert M1 SSla Tttw..1. 'a.... ..
'L .. > -
17..54 .5..4.5555.552
--7 _......... 4555 .f
.... M UIe 4./w w ..111.155 ht ri Ufa.t -
$55
..-.. De f55Mw4.. 44.5 e.pIq d J5555 pa.---- : .. _, L 0..rrns c I ..'s. 1IOOG&&at I ,1...155..4.LL t 55e5r, .... ... c.- bi.'f.1. ..... II ,

.... ..... ... 1 at 5555571554..55 55.55114..:.....:.... LW IM, Ov.w ..-..- --J' eC savasSr J,
L Call.. 0.- 8 55 544., d pYnala.- 1 '..::" ZtUJI11M .. Smrpq. 4..M tta 1.a5.4 555..3.5110C.T3 4
a. W iM a.t I 44.55 M.r7.-i. -.- war .,... L I DUOJttpZ HUDSON A BOOG8 DtTJ3T3 '
.. ., ...... 1a I 155. 555555 a5..t 55 ,
.. j -
: CUU M 1155.til
= ::::x BVTIX.BMt : ._ d Was aM W555. 554
nSVw= d JC.- ...... ar551.tl..caw k5555*..... 4 4"
...... ....... 14 to* *..saas. -( 1- ... -S 4IIaat 1 er&. ., M; """;""" ,.... D. '
.. ...... eC t' & 155. ; .EC'M t.t..l\W'- J
? 1VD/O1f.50005 r-: nsa> Arno11.m'LAX, ;:
.. ,
U-- .
-.rt.eC. C..wr4.i Bert 'hIIIta 7.rtIWIa.1.1a.14. .
.. .. :
a4.,4.4.5555. I.
-im M. MIC. $55 d M ... <
....... ..Masi. ... --- .. ...., ,_5dn.(105.1 Rat DfNTISTI
M. TUUIXU.B. I ISEnIOUJl4
,. ; )i.w....... ... ....-i - _. BM IttopUr rf.vt r colorV ps1aUs1.... JM /
L ... 41+555 53......__..__. ... 'J 1U',OILMAJIXOU 1 .._ 1.Artl.w
a. 0-.1 4..1.. IIMt 4555 .......- ..;; -. S .4..R absilfYA

111. .us +aewt.QOOktHa feet tlgk7 n at.Nw..... .. ...... .... ..... bSr$... .alLUC.uLUf................--- ... .,.541 i.0.4.7 51,Ae 55,4.I. .: 55 ,554 54 s __ &Ie ,ATYINObArroiui W.-tI a.....tlw5.rt.... -!(J',
.55.55. ... ...... S "
-Ir1M U"uJfca:
GDDAL. L Co W. x. HULL 5..1 *544.7 .II b-t... -r... ,a i AMD, w. .:. has M.MS'aIflu.:'
35.55 d w SreebUS a4 BMt tri g.1ff,... da M-Ttecr .....- U 5541 ... ......",.. .. Raws w .t. a.15._ 5AJ. ,1.544. ...... ;_.__... f0 CouitmLoft .LAVCMMfcM -
eC W $5.. ., ...... e5.pr a 55.5. 14 J .... ... ......,..... .... a-I"uq" It t.... .. A. DAJfX 1 --- : AT
BUKDUTB *
0. o.55aW r p.t ...,. BMt ..* craMfrMt, .... M-TUer nt.. M.I < "555 55p4.7 ., ....,...._........_-__.._- 55caHL '" 54..I/4.U QOAJtTCBMAM... law/ M&oWZLU La ..... ==! Ml MM '
\inD or ORKiaa-P.M..t-T'b n- ...| hey craMfrMLMMtl teMT kil Mfc- MJ > TPXISZS TtBMt'ftaeter. 1,155/a..rll.L1,1M. .
,, 4..i ahLL pM5a W ..1511fw awl 14 LL .... ... to ........'MAY Tu nr kw.. Mil i' a oaATiaj ---"W .4.r '
555 ..5555 .............._.___..__. I. d 4.4.55'w.I. ..;,_ W ,.m.,
; .... M4 IC 4.a.55r.r4 wO.m.a tKLUCI a.q
i ton .( De tt- JIeIIt Ls .... .... .- J'UIUCITtTaa oDM1AY1

sad .... wew. as ...,.... --- .. ... Ica ......... .SI. 555554. .- M.*) /... .... or--u ..u -- _____ ... -I...' .MIAMI...., CO./ TOIIa or 5iUIca W. L 'METCALFATTORXXT ,O.M. ]Fasts ltf i. -. to f'|L .
... taa .... ... .
w -au-ta- M .MI crto n* .n'.. """'V -w. ).o o.u co. ::: \ O34Wa walit .Ml 1

*, t4. ... If tfa ........ .., ........ ... ... ..... w..v f. _._.. ... 5555 .... 550 ...... .-.....- LWT. sr tl..Iml.l. -*-J \M. .+....... .. r 5 wip55aflti
t TM.rvM.M-. 4.+l w ..... .-- ... to* era*." "F t ... I. IUADEa t>.A AND COW53Z,0R ;JfWB.w5ftca. :

r -.c .4.a 5155. De ..... eC.au .'(554.55 M w 54.55 -.a 44.54.7 d .......SS.. as ... 5.$54. Mr -- .-- 555TOWXLXT 5.1. geC .,S74.-.5r..n 15. 1IaDOJI4UI &Ie. S54w7 04.55 ,
.1555.. --.... 5t w aau- 54.
.., 0.-- -a.t H. IL PLIGLTla aQTHalaJUHx Qdt ... a... t.-t ... u aW.MAYNARDieMa '
4. OOYDJlOU-'I'M Ma.. aM S.rr $5555 rw tto torfMt ... U.55t.slyly el ... ...., ..-.. 'A __ ... $ TCSltrT u CO vtvr AIM MACS.ru. : :
b..5.aa .f Ito prw St. _
.... .. .
; r11HOc[
kr M* it. '- IIaat cf tocltoifc
.C Ito MinlitlM Itor **. W4. LL -. r.r a..4.SM 4aepw eC Ns5ru 5SA1tt 555 D..pw f. .- LLLIL niimcrrt par.M' Gpd.... '
......... .. t-_ ........ ..- fall r: OTya : JAMES T.
BMt ." .M GANDERS
lair r r } &Ie 1
a4. tar 555.1 .45.1. sSutSSt J555. 1FM. toKes .. HaIj' .
lw 5.5. 5554Joux **
ft .ww.ac frlMi W tMMl ..-. at 1.55.h or PLY M8CA 1 ---- --- 5.. _7 el _.t4. .. ..

p r5Sa... ..... a .-.a 151....... 55.. ... iw .....; Int 54.55 --1.s S1T50WT. a.(1W55 III salt 51.55-...;.. .J,.; ISa.t. ATTDRNXT AND
S5..-+t.t w 5a4a 1a.K7 ... cars ... 555 ........ 154 -.- .... era.. ......__..____ ... ._ d ....,.. __1.i i'.w. 555aI COUKS Lou AT LAV .

1M MtWMB Ito Mi M. .. a.t bw p5pte.ta. ... --ISM --- Y. M.ua1 ...... .... ., PIt 4.w5155....; .... '
to MNIF* 555 gv. r 1 5.55.1r51... ... 5 IL .:.p4. 5..554. .....--- IS 5.. ....... el ...... ----.L---: .... 551.p. .55 1s.Wt.4.} la t.5ywL.a.1.A.,,t r WtftkfEOfRIT' ,

.3' .(aD.IlI.-r.-Muck; to tto OO_ 54.55 Sarr III.&JI Sa4.4 5M 5.554. aM M.r55 ........ LV. .... h5S4 DMe PMatF 25.5 ......._._ I..eW. 5'st44.55 d 55Lgj-1---' $54 ::= :; .

... 55 IlL Co LUID DIP: .u.TOM .... ., .' J'''
.. 4..55.555 d De .raw -- .51. a.55.5 55.57................ ........ ........- La -5455 -.r d .... ... ;, t
........ 555 a.. $w.4. U4..t4. eC 1M }4.5 555555 555 S5 5.ti .U. ]i..54.w ,- ,. j all
.... --c .. ........ ....... ... IM Ica .+ya a4.. T/1... 5 .oua n&J& 1xxaM 5... ...... d 55a.k sat car -..t.RID .-..- w PHYSfOANSPT.ttlMtm.B Scores of FlotitU Citiw.

eaDart aS.. t.* la ..... WIG Dew ... hat w an.a tr14 ...'tL.- 5. .54.7 55,544.155 f C1tOSa. PIIAaJIAC1' J .
e SI 55..5.5.451 bx... 1..4. w 55wMr.55..a1 pry .... b4. _r+rt are M.-.. .. ILUICII 1 LU.A .Ml'toth ...-. ..* .( tow ...,...., .SaTe Leiraed it
5554 ...., ...... .._.. 1astmt .
--- ) .. ... -
tor tto Meal. *f tto DM CMMOT rlr H. CMM.MMT r4. 1.55 bus R.5.a.a _.II-- .. I ;. i '-
ct rw Mat ...-a ... dV.a ... LUTOaD .M! (MM III tokrto HHPCTU'ljrB f'4ap.i..wpa
tto r-=tlMj St tto caw 5..n.ti $1 555 caw .................,_.___ toC. ,. 1 .....****ty..w..y n... k -Jy.a4. vtf M oen L
Se1r..t.f M ... ...... d DL P. T, UAOGe J .,. Ltltixo a. 005x55 'L' .. ..a.ab., .. ........... ..... ''It T.. _g-5554 l4. taq _

55 M 1554 M --.-.. 555 r., .... qsKf4.5551aw 55 1.7 ........... ._........___ 154 .l....l CMMAMC Tto tortcct V.f to osn DM U*..
..... ... 5555 : S7 w ..55.55 k 154.D.
a.. np 5555 5551 .. ... .... .- ... 5575. jb .

4 1555a ... ..... ... _.55 w aMoa. ........... _._ 555 440 ....W.. 554.55 A. r1La5....--.-.. ... 14.M...M 5555 W. d w 5555:-'. ..555555d wThL ,. 't'ro&mA'. A tol |MBMJB. del tilts.
.. aesM d O er5..aw NaTRLASUaa2lha rasa a- _- Isa5.t'1..rlr IIec-c H '
554..541 .
.,A* MXDONALD LCXBX] 00. r. w. JLUDr A wtIMr7 b'aiS falw
ctolmili ....... 55 : w tt e ---1" '" .
TrmMrar FM tto toM Mtor krr I ... 41.855 ..-..-._.____ a... tD05155 tDr w -.. 155
ulliri.. kr tto Mratrr **4M aw pwb 555517 b, 555. III sat 55555 ......i r 1M Dr.JmsM se8 ka Sl7.

--. vhhl ..t 55 5555.555.. war ... Ito toM MMMT.. cf iVW'tto ._ .- ar5 cHARLII c.uLIIOLL ..a.... ... -'_ ,_F+.. w IM 1 Lsa; ......... IT. ... r'
De Mat Na7 Irr sat 54544.7 .$...._..________. &IeIILAC4 i "
M ..... Sal ......... cC ttoM ...v w 11.515.,.. "..T. a.oou 4 C n.fl2tSL.WJMtnl 1SU 'Last! ....... naps #IIa-
Mat 54.155 *
| .Mr.. W O* *tMi. to tMo .... ..... a 1I'&BaTKa aM ....., d ..... Sr ... 15 555 W /I.lOa1dt -.n 1i 55.5555 D55551 JtWMp Hle
rM ito Mat 4Uplb< 155 .._.., ...... _.
*, Mil cut crtor t. to II...,....... .r I f555,tto kMt 1.5..55 151 .1. a. DIapIaJ' )555.. 154 55/6 .Wsc+ ..:..:... L .135411 W M4 Ttoy I"CW 4 .. eC toUMHi M4UMTMT
A. HV>TKm
.
.4. 515. a4. 55155 Iwt. wra ___ CM* I la L. sour CO, kf. U. kicMTm. Tw tvOn
5.ow -_ r ask.'a d ,n.e..........., fir; nuT TIOJfALC BAXJCv ... 44.5555 ....-.--..-.--. La .MI ..totor .< -Ti'OMTH .....- .... 11tii3N4.74.3Jan. .... UMM OT iMinii tiC ik. ptas'
.' tto "- to* mcirMti.rr ....,.. COOLKT BOBXCB '
d wra. p55aM. 4k HVOMXB J It *r tock I was ...... to to
a. .1.Uw I :
(
555
:'-: tto toM crate ...... L f .... ... ... ...4 55.1..W___ &AI 0t '
5.55 d 555.4 p.-L.t. WM* BM$) toTMCj i .
.ear. tall wpb 4.0..4. M e.tF w. tS.sass Ica J, 'fte....
.. tto ton crate .... ,... ..
/ .n. H. C. BOOM :
.. : u. w. JU'.oU6) UoM ,... 1M 11hq.. .. 1H
ale. twt..Sra f55.a
IM 55..55.
Sip .b.net __Mt MrawlM aM. r.r 1M .... .... .... ... H..m..i.BALL _---. .. 5.15 i 5554545 JoN- ._ 154 f. JMi Uettp D "&lsw cM4Utov. tor* I* ..... ...
.. .... rw w a.55 caw MtiWJt WEDOB CAXTXK fOIaa.. 1 cfR.. T. 111. toUM vwUtr. ,
r 551 ... ..*MT L5 . 55555 DAJOZUM. 5SM -.at
Saw ... 4
F. SM ..... ....... j ... -- --- .. .......... ... .
aria b 1M 555'4. d -. a4. car w .5D5.. --- ...... d ...,.. ........_ La 0... ts..a.Wtwtt fit > I trW ftI'O
.. 0.111(101 o. c. nuancLL "U'D hDGq M.. 55.-.aa.. 55.550( vtet ,.5..1
tw5a.1 > Cf tMkr w.a r
4. 55555 aan
155 555.1.real ..- tw N5 355..10ODHYTTTrHM55Y -. rr.1.55 ... ....... 155aa..e ... ... 5555 _t.5.... L.. .. .....,. it ............ t .... 'CAr. llta MTMt *.4 AfWM C IDe ..u.. ",( ......*. M4 f ....

{ 55..555 4.r M 4 55u e.,trek. ...... W 554555. EDWAKDO A COCHAM I N. HAT1BM J dww1ea.WU.p... tot 555 ........ tat .wac Map..9
s u niAot co. ... .ply S warty 1'4na' ......._ 154 UJcf. .. F1..rs.- K an nttL I lot Dcu 'r
iiii.! 5 551555.55
.. _
p55rIM tto 54.3.4.55 M 45 .51 S.Mny a4. 555 ........ .__....... .
..... 00. 'i .t- K. DOBM (. ro .... a. .*... et Mast fit
t Aca/Ctar-Aar 554.545 .scaly r w 8OU'i1l-X TC> p*_ I 3.4.w 3. a.t... | .4.q Ml MM M**..__ ... 55 Mt ..Mtor *f N..c f1.... to MteiU MI M .Wa. W ..tag 044 ssa.1 toro

.55S M ..... h4. 555. trw KXLLCH OMOCXKT UUMt IMITH-a ropy rats W.{ a.7 w4. IM r a ,.e4. I
1554 f/f ow -.v E K.
car ra ....... 'd 55.544.554.55tz51n.0. 55.55 ... ......-.-,:...- .- 1 tow Mvm............. -...... ._.__ La .... ..14.7 cf MckM-WMte HMM CM JAUDON., K. D -
r b. SSrr5k..55.4 ..... .*J. b aWort. 1IaJarL. "
PAwt PUAKMACT om. rrte* to*.
: -Or THto .u.AaD. cw 55..4,55!. MIAMI TKUFHON* CO. EWeI"
155 5544..55554.55.. "frw .... 1 1545 Ioot--.....__ 15) 1.55 : rss'.MUb. a c.., piI.:... x..
110.1-5.ea.pa d aM caw eC 0.-- w.a w Mat .w4. -- s .... m. w ..... I4M. .
MIM tto ..... .w...4. 1M 15555155. I. IL CMBATHAM r. cu.&JfDOarr ..... .. a; Masts Or. De oast.
4. kr nC rw .4..1 5.. ... ::1 ... ... .e..1..............................__ L. .. St ................ at TsM4 1451 .... .
tto MMOtotMtt MMTLn .r. aa. r4. !........ a. A. BKLCBEB $104.7 J5411* .- LW 155 .... ..k/*.. 1..15515555. .... Deit a w'

: oorcJunMO AMOIAL rout ,... ..... Mat .... ... ... _... .. JOMM SEWKLL BBaC. **54tawt4. tat.r1 :
555 4.4.55 .. ............-....... ... 5.55 d ........
't. x. atol to ew5.-,54. S4.
'S mMM .7M IiF ttoikr 74.5 Da 55... .n4. I. H. BBC1CKBMANBM 511..

.rd5 rrr .5. 155.5 4. 4.544..55 rw 555. ...554 SM _______ p ... .... ... H. WAnON -
.. .- ... .. S-
tto *VMT cr ....... ttorMt. fly tile Mat ..a4. ....., L Beat' 7 d 5....................__.._ 55 'tj&...... 74
? LA.... ... W i*5 MT .... Ctol .. OIJtTJlU 1a01 l 4rpM5. ., -................- 154 WI B. va S
; r.r w car.5.55 5555 Sinf crate IrM MUteM........_............... Hete $ D.t.en55 '
5 Tart _......... ..._... At irtMn
b 5555 a..Ya s w 55.. ...... K Aa.x .IX 1o. E 4..5..5 w .. La ; to* MJ4 ttot tto toc ,
... b$ -...;-. i4. 555 ..Was.Ml & MATHKXB mUCKUUTD MIAMI BHOB IT>. u.a.c ,- waist ..1 ... .s &tie ......
4.55'.55..A. 1Tyr ... ... ..4.t...-............-......- 5., 5.5 14. l H a.t ait'wiw to. .
t
r 4.M w ....5 1w 4..a Mrwy. 1 K wt I..ww-554. &uw.u 5555 a ..
5155 ...."---- .. L ORAXQJPIe. m. CAX wonr a4BMf TD04' .155"L .
wMU7 ... 0-ms. tap frvw.i.f Kd5
L n. L. 5554.55 .. .
t wS
lA.DOa CORJJI ... .... .....e..,. .t...-.---... .. t to 4NO. tare to ... BrtM .* rM BMWCM ''
JACI.ox
>1tMar, w 5trh W 554.4. 5554 1 ..55i rte Mat ... .... ... 1405. t>i InDf
5 1". BOTLB ... 1 .1.7. d .raw................._._ &Ai iwvLrnfi.. .....U.*tol tto pw5O555 ftj !
i
I

.

..

r r 4/1 ." ." '.
:: ,
i. \ .
M .
.
.. .
: .- -<- -" --..r ,1 -e : ... :.- -- '" ', ... ..
\ ; ; I.1.


tie volical. a Big Hit l at i At lompkins'1 Variety :Store. .Ba gnetBdlr e.Tent. '


i'i, i Y S C '.

iQ s This WeekOILly

: a I God tan, YarboroufhadRale ,I'Where She Was Introduced. .

< Make Their First ttme to Miami I

t.
.. buts Public t .

... .. .. .
.. I H I < \ i M

As havegottomakeroom for targe..hip-. .
we : 4, a
1II AERE ME Sill IIII

'went of German Goods( ,-,. ))6ich are now on the. ,i"

M10f FILE ABOUT KIM: [ !! .

way, we >vill now offer )1if entire: ,stock of German ,

w J

} articles on hand 'at a '20 per cent discount:, '

us o.a>su l'attn OrtLHBBtOnn UM -

r TultntshT EIUb.t x/lf" kt.t .Ado*. S ... This is chance. to get,'something: handsome forasmall ;)f.

f E tI1ir; JttWaL .iu.Na, ) tt, w '
:
: cost"these goodscpnsi t of opal ent vases* '. ,
tcaei ,
r \

.,;- .. destine, ,baskets, tqiJet:soaps; fine perfumery, watf'

,, Carrie Nation _, ink wells ch
: er sets paper weights late sets
pogtfes11bbosgal (ITBTk ftir DaD l) ,,I ,) ,
/ Tf. pad I Ooaaly. urgaat .......tkat wad I
.
''
i\ Mrs. lt tWIh Make. Quiet Visit r.......BBUriMl fill 1r"BMBJT k7 I.tile' 'BddlttoB 10_ Bt iiI at tt* tat tot a vt,.day MT ,berry wlS, china and 'metallic; figur- All', articles ''i
nee va BTMBI Lot BUM. A"
'
\ Mast Visit the :Sahets I 55.4 i apkUc* tttkam toTk oast bat Baitkar em. tIC' IUd sag Bartto vaa b ataa...ctile for' usefuland ornamental {for a gift to beautify .

ii Mtift' City: I. In&.5 Qje 'JIoIr .* aaubbtm S Soil font tttr-: VOMM Legs..eaacrBBttaBBBttlBf tatfa fa- pr ,
ktoOtBta4 ... aiiaaUpa* rOeotgs' '
et'Wojtvaato BUllar .kyaMia. A'BkotociBBk va* the home. "
BaUr. ;
.---- .. ... *f tk* MlatoteiB aad ekolr. to-' ; 1
Paba' to tie kickttty. .....* MIL Carrte Mattoa vk MItt
alert/ CtBtala BaV. -
y tits ,..**..,.. DaBy> ilr4 KaboB. to ratkar aa, tola* .r. II Va *U rMMaat *t tt* **aaty;:I 1&M*prtrtowaty rotfraBv' ........ Men. 7Ca! '. T

>>S. Cam* NaOoB. vka arrtr*,! l a Mtlac ....*. Barjkaart'.Bd soot BOW" rkalraiaa 4IC jtt* Board ot Coos' tJoa',".. toUodaMd aad BMd* a i't, : I ,.. :
', Mtaari yMtarday afurBooa wt>J ii ,ftI't'aad aka t7 Ooded 4I 53 totes aayer et klator. ': .
kr
ar* wrappai BB kill talk Br wards airs .* ... '
I,Bjato Lgf15h.1< Tlatt kr apaadtaxtk ton $54 MisUkI .a aaattar at '. We Jiie :lite" :
not die btoaot"to W vttt BMB UlalM. BB MM Oat v o\\ ,
t BMt Bf tka its alatty sal ravtatac aay -. carrr yaara.vttkmart aad .tt*.Mttdea.tUJaVvOKaavA .. carry : : ,
vklckmm *q BBute .fritrta'1sIorr. tk* law Bukara atWaaktoftaa. Sot vat VB to Ida.* t* ... + iT .S \ I""' ,
: U Bttat. ktra.MatlB Tkat' to ... eMnpecU assW 'awayMaadslttroiikOBf ..... Bad. akOdrBB aad aU that ah. ;. '- ; '
I wfll BpaaaiaaPa alao pay 'B,..ttt to tkafttooM'vkD tk* .,.... ..*.. IB .wQ tk* Booty. kad doa va lor tk* BT...tUaa ot fushold$ Articles. :
:. kar%.kt It la *. **.. IBT oat Ik* yablte ale car ltoor.Mra .. TOT. OLOH orn l ik,.', AawrteBB bar-91_ la 1011"" |( Cookiol Utensils
kla tkla trill aM k* tuft ...,. De .'MatMB kaa aa..r7 .... Mr. loka 1);aoa-... tor tv. yjanor eM i 'au1a4, ?"1 ,aaw aatooaatkaa ,
;..,. ..* BMW aOova tbs.*vrta- lor ...'uaS sad.*.m pt U tkaBast Btr* t wpadw./a.t' at.. tk* to.aOov; Baltoa. -kaiaara to k. 'j ?
.., to .aaeap to-.... aalaoa ass et aavanl daya'raad TaB4 .Soap tfty ?MiaojC '*Baoa M .... CUe aBVMkad to Hall *y Motet a wry .and Gfltns ,:,
.... -u.. _.ratter.-: tka efifc* *f atparrtoor et fifty. ,OM sat act of .y ekaaaUtvTTkaaaaMOod Ladle's f is sNotioflEj'KOveflie. :
Ntla4sll.a. fit Go dsa to a ass Oat pat a taX.UBTOBM ,.
at aiaek orttaJ akBtjf1' Nt fPyaaU kaad tovkcaa. ta Map
erlYaGhtsJre IC.A1WSflcISS: : I .d to'raj$. BtBo' koaorakly.cradftakijr ...... bad a slug.la DaTWa bad ; >
( aad f rly' to aIL 'OvtacQd pats aatckat la I Canto HaMoal : / .
.. a II!'. beat I.. Bat *Maklac.aatooa '
I iaa .015.a er tk* .... ion I kar arad Oat I .as.l .;:;. I .. 1
layiiiTttrtie .. .urmfvllrn. vvAnlHIl, ..*.... .aadrely .pom:tk* t* to tt* aorta oT tile bw.... My .. .
Jo,. i .torufet; kto frtaftdd aad tk* .."arI trr 5.).*.. to WaaklaitBB,*'. *aa;
''t' ot tki pakBd tot QBffyktB> rkio .
.: 1 trl. Je ftr kLIC bn.a i8adety ice, roe 1r'AxA eoa4 BUooaay Pay via k*........ Wit* : : : ,' 'w* \

,.. MrJNr. L'TJ1ot--', ea* at,tt* to fwr lajuMMtaBrM sad art.tk ai ; !
... 1l I at ci mt b?+ :xmAa11I burn Ie ... JI jtt. -
Sova Tong BMB 1a,Ole BBty '
f ), { ..-' .. tojia ....... tat tt. oOtot 't..tea* tt rH k*Mid at tk* tea
'.r } ", i f ; i / Tarkra k' vj. lay. **. kt* doa wfcat ate aoaJTWaal Tompkms Variety J'tore
I !
ojoo '" 5m. >ak* voaU-tor If I k*
.atot BMOktor '
k8A15 < '
; :" ap qM l Iao: tT>EBa : III .__.MUg. \. '.. --.ar.j" tar tt* >"t/v. toa SMI'"vkat' Nts'b.M'I voald.. klov vmy o.loot vtt. %
HftC Is .J IaI
1 '. t: '
i ?\ 'Blliof".j 4"I" .. M assalasaaLnds I17a$1r1..a.taN.. -XT oat 1IIOIocr tit 1211

.j; n : "I" r'r. 'Tsm.5Us IIiIIIP If '" .. Jted.r to Ckat fc-w t 1''aot va. dyaaaUtk.tan rW. 1006) 1velue D Miami :Fla.

: Oatww'jL BaakUk.' ,Bt WL tbul .. ...- bt1. 7."1--.4 n. bMeSst. said,'Maxsli ,
La.t
'B'' ..... M''' da1ItIaa Oelag .
'XMwe Yadtt. B-daaea Baard Bt:Lwtaran at tkanm iM.aP1 1.a-Jao: t i. _
( : .. ..
1 -. roto --... CkmrcB.Bt carte Batoattota KBeal. .; b On Bank aaaoBBoad. iXafMrmydalliaf
., .. ......wSl.Wetar Wore tk* U K. tktH7h'vsats to k* ,. usarwallr .kar laaMa. .lsr
If Ckrtetum BeHat Bodtty; at tt* COB tiel tt* pares tot ttto. tk* .J... crcatloBl CII E*k. Ot. oamt Orra, Bad BfOBBBM kO''*aBdMBC7for Mat ftk 'vm rMMta tile v5 1.

t".".'.. P.J-. t -."'-6--.v.::: .::..::... -..'_' ant BaBday aRraooB at 1 **ek>e*: 'Jib. BtaoaX ML Wy to **.'K.ta.b. ...k''ad lEpn.oaoa., toMJy. II .f. H Wo'L' H( Its., Carne Nation wm|* ppear ,at
traa.aadafl I( .;, r.v- B
f. *teua'i....:* Jut ,...., Tk.toctar'wffl k* pd.gr.n1 p.ag '
i
Math Bt tk* *CMB- arordlaBy B* WaA. aa BnaOMt akara- '''Df'n.. 1Iaa c:.: t. '
\nor tae.sg tayt... to tie ...-&. tar{to. 'tafly .+ aip.>Mt ta rarr r*> it.Got. 511 .at 5ata1uji iIt1L- ::: He Gospel Tent S rvices Tonight :
.": "' "' '.'''' '. Dr.' Baaktrk M ***"eI 'fk*' 'olB .a1' vofld.B toga .a atadf.a. ., rrko art tot Car :: : .
._,. ts1AsaMi .*4 *C.tfa.MaI aWe .5rsts s &at Ialhta2t b Oa .. : tag *L, Ood.B' aaM= :.
: s atr7. ka 'trTtd art.ty ... kv* s..sob of tt* \ ,
tn.
.to.kir*.lottaB MBK ? sal at 5tsr7'BU** k* 1........ r : I
tk. yraant. aa4 f ttas. fleas ,.... "Jm ,
\ BMBBI Oat....... atanatt.11L BTBVB tan aad': tolaiMliI'...... uITju.fl Ua : :
; art Bamr tk* kta 4eaiTkar Onra !. '
tirati18N1 ; h u Prrt.fat A BBBkar txoM Yl..1-U.saps' ..toia '" ADd be Introduced to the
tkakku Few
OrrfB B.. ar* aao4 am. \ Congregation' Making t
lit,leJae N Iinaa. sr1NI lag to BO to Pie s7.IAW :' Ion vk aktMM Mttar lato IkBarti ,... l.- '
hiplitaa won W bat'' De 1Maft.I:. .., ..... .... .
sR B BBl''II ....k BBl tBBt"WBi WDUlTk ... 01/s 'fIota \ Remark to A >
.i; .4 dad MaMv r aj.5gta :'Ia of Akla BTarta .
7. larai l' Heard Able Sermoa By
I
', '' liiiiH fcr tanlac a "bat vklaka I ,
Tort : J .
Ili fcwlleretiMwrravr
.sWilrw: \ iron S. -
f" lgasuf-peals net to an tkyBM4t indthe
,,.I.;w.bii l J..w.. i itraaC. to1tMlMi a BatUtoaa ..... wf154.1 'EYangelkt! Smith. J I:
oilsOse: -.'tlrs: Tk I 'to'. .eb $ '. tka BBtitt OonUy U B* Wrkam (rra WadBMdayt DaOy) Ma o.a k. ....... I* ssj 4

,pw...4 si riI.Oar. DStq; --...... treat' IBM. darBcktdU tab,.< Brayw Hsstss. A SfnaIq. I Abbe.gl tba I&UnIItJaM won not krwoeilt to tk* .....tr.o.7 w40.5t5
iaa. I *t .... to alM* vkfl Braa4 f f(1"roIa IB tile city toat aUk a aptoadld anal tUt 154 5.54.,
_
_.1 asl..an tN' )J 4Ralg. to an w*..- e'..ask ikat aa ..... caaak .. to Utadd w ...... X* B awrle r.'war .. W >|M...IM kt tka\
(Mi "" ,WIll'| ..... tw4u'1evsj .. 'Jfi ( tabor IB ttto IMUO u. Baiu .*r* *Ky vaatW. B. toeiMMd Mai BBMBC Ckrla h.. blaW r-I1pIu. leas "aft

pl...1r111a;....:: that ,tk* lotaly *Mtrofd bat. tk.' tOBUtoaiv -0. __151. I vaa oaly a&Tteprayara. TBaaday Bafly I Uaa aad dpr aaaTtetloai BBMBCtk tklaktky t1.y .ID W .*... for vkal 1
sasplalaM/'fi tt a tile fTM/Mt toaiu: .* __ftrVot. Dr. SaUtt'a tkMM $ ... doa* Bat .. tt* Debt \
_ISt vai > crvd Td la ik*
iatk
Af trover BOBM Sf$1 nuOdoM ka vM aa* A apMBdld vaa Ooda BeknBUg Day. tt. wit of Ooe" ttwa plea .aa... ".
;'t11r'dytN( .4in:11.t.1bi aplaa' i .. Wnoo.d..ta ..55 ckaratoir Mfg ass BMT tka tat laat Bifkt to kW.Dr.MTBMB law's Wiat to Bk U7 and Rat poi. Itto .. BOthtoc.tn'Qo4. ka* doss aD ta kto '
it:1N-Itdqaw'vb.iS k'* ..( .: BtraraJ "...* slat CJt pUata I/a.. Bat BOW Mrs ta tile BtkV rnor. *B lBm.ra&ty| 'I'M *rvaa ..sq a"poUt.. t. ass MM to dM sad iowar arts BMB aad Ik* ........ t..
'till.n..'aad k, Bald tk* ......,' WettFloridka Wke WraU l.. at; $ 154 bog "ft'"a'BM. tofbr a psalm net a good $.....\ sal tk* !- .waDa wr after ttat tt* MdcaMaC- atbmty fists vltt noon I':
,.., ... 'u..Jtn- .v wo'hetSsr 'Cse 'I'M apaakr BMd B deep .apes.sl15 sat ...... s-t.rWaa 4 :
'.wlfi'd1 tot ao 4 Mat : 1I fO MT froat da. pt a I iaaka ....bw stood .*.
ralaad aad Salts B .. .
.' Oat ant Ik* aft. oUa Brry atrrto
ky aft
; aWvttf ra ow (
let 1M aMgstltfM'a. eto..dbd... Be U.: S. Sesaeeco wiSt&toHIe'Caee ; 1* BI' doakt.kat .Sat tttokaf Sons aactm. k eaaaot Mi rCa(4oai aid darlac tile ... atrrtoa. Tk f.Iee tktr rword *B tk* day .t Jad.. now r lbs bust sad toM vb. air
.*.& |.1l. .--- Wa ttfrfkMCMt .....**. *oU et Got"TMra takaB boo It: U aad BMBL Ma vb* ar* ....... *ttklr 5a asrtag a pool WHTTV
'ta karWfBB tat warn
Tka Dak7.a *ffit O* : WIn BT aft IB tbvt ) to'
PsMKofMlal .
to '
I tt ttraa -
ttto vtn
;: wtrkr. faryaara anent TtoM ta ward tl.5.
... ... tk4 VMAar ttte* Ts-asst 'to ass .a, wa. 11 rn a ... dlaa Man k* Br
5024 tov aa tvoaty *tr bah to t*. tkMB to tk* ... Tk Mm. >rrto ttoHoB vtn k. totrWa
.Bt 11.* b1.1st B BtroB BartkaaaVar'ktoirtacilv fI : .' ..,. ,t '.. tt.. spat Aandayt '.atday.ot', IDa,.. toot ttfa vel.TkM acatarB .*...*.. tkoackta *.. act*' will War .d toal0t **d aMk ... H.sta.Toardpw .
: taw- fBklMt
p
,.kaaaf, va .*t a* IBtBdttaaKlB rater. FtoU* aad Acrtgpa.TW .
Ta* faycka *tt'W' Morsrl.sa ads.s sad Tk seaM ands tar sot ..... sill B oavyaae to ft4 *- 1,4
r. ,(a 1&< .k* QjrSS';p.pnMat1g M. DSbo,.nLQp ** BMB von Jaat at tk* aolai ottato 1tU4poIa'. of .eraptaR CkrtoaB kr vUI BMM Tat poor. .t* krtac BB sao ,..... to .
"..."r A .d not.pw.Q.. at M (J p..7..5t Oat ity. kaa Spot. tt* _.5z tk* ktofdoM battaraad ...... BMB vary "oaTtadac arsa.tra to. tk* peals Bt tt* crat J..... w....
w tor .Sab Ban CIB ,s5ardat7'snan- iTros'TBMdayS 1J aRr)t pal wart' tears -,. ..... JIM back ants ". BTMaBUdJmador; Mk of --
ire crte ItoJa yaekt ..**. .. taatoa .... JokB J. Baard.' ofeaafiat ........ Is (Sd 'Vkaa ba<...* ''ana QBtt a aaaiWr" aid not .. k. kaa< ...... asS Iap,1. t vttk Ik*
...t.n.'yatYN --.a a.n/ .:BaaaU.vmta 514 BoyafoB. aad aByarwaya to atr tt* tagdo. Tat
for tbs: 7. e
,4&-s\.t; ,tMSN .s .... *: ,' wk (lad to, aat tae forward for prayr. .vrtoaa tbo gbtt
,
Sly, kBtBd totaorrwv BMTBIBC BlkkU Dr. B.ttk BMd tk* troataot aPpeal r
t* Bveat Sa1bfld1..111 flat ar* oaty ttr** awn
fit.N
.,.'taMa eelS p.al.nllt QM aatketv aa1''.M't5.s.ttg BaUiai BBales --i K .pat'' BBBday ta _,tile anise. tt* a..t..,.. I .a- at tk* aoa toata ar ala .....
tMt Mtow tt* BMttar aa ...* to B* BMM* al De..*...DrtaBv ataWla ;. MKodu day Blfkt. TOMOIIOW aftraooa t MM tkat k* ka BMd darn tMOata
...B.'flI&. BMT ki.....- tt tk* < tt* vT.>'aal* vWratoTM '..Badvartou a B*_" 5115115 grlpps. rUtmt or cotac forvard ffprayvr. Where
'B>. out soft ftAdal Man oat tkata naaoBi rid *. kaU, k* BtxkxU of .tollovtac "P. rrrtv L30X by r
'V Ba .0y anBI a i* .. aBMac vkaai ar* '. 0* tk. vkol Ibis oath ,
7..w W Sias aaa. Mat to tt* L'.k.etaari. .Ma1*, 1K7aapp LUtwtoa T daad tWwboU
M MtwHctory f
Mi B. tt Maot
K waa *
..,__ a .... 1&rat a OIM let .' JZyT BROWN AND cake hot-breacs te
Mr. BMrd to a Battr roes aaa Cnortda. Ht.8f Mamy. _...... Dr. Blain Wpreob.ISIISM cmfts
a *t BaKk BBB V. tt akova 'a B Jttt-loar <...... Bad M Tera.1M cMt *tMOdr W1TK TO VISIT MIjlMI Opl ......* ,
.,,... bqa u. to a BHUbtlKy. .. Bt Qe wtrac ear BOBtlOkB/ Oftt Mils > *| IIJn at' Wrt. ,\rata darlat lbs MMtiam sad tk* *ff et*
\ .....'...... .'I'M sAstps' .. .M -*: .. Kra ttoaa vb Buy dtthr last "' ......,. Nee J t B. BTO* .. of top Mt I!: .N burg ass ta rry MiTte .... or puddings are required1Zoyal
--'I of eM ..asSanhK.....A1w. vttk Mr..-.*.,.- r m oaHy .rvb w. HaL kaa rMaaial.d. ktok ........* lot Oorwaor.ky aooapaMtM !0.. ass aad tit two chtMr "rafiana -
.-.bAm.Wrt: { rs51v d* trot teUad to Mjuwrt, klaaBdUacy M' vkkkr. rOMOy pwtkaMd kto talMtvd aad __ ...s.q. (eT nn ...t ...-.ral. Ssvsd4, fars -me tint bi Ts34w vffl.taa a'boat la BtWartac M $5 .... J1\aC. .. wm, salve la Miami Friday I ads declaretbat S._fort, t'-1 i indis
sat ___...... ," oaf M' .... Tk ,foUevUt .to a Ralpk XaBTM. at Daala. *- ....Iac. aad runala yen atll I .'-.... to. toad tbf Ckrtatlaa Ills.
.4 tile_.auaar.t De DaII1.: abort.Botmeal .btofrapar ,*C MrTk Uddd tb* !tM jaar daae kar Saaday ...1... last from kr to Tbl ..... tt* tart vk of tt*
8 ;r n. 7aIM! ,........ ass K De soot Itr4:' afarday t. tkdr boas la t I"litead Clt7: Mr. i I .....alp MKMtklar tpwrtal to ar1I
... ter p.1aad.. erWIa& fie Boa J.... a. Baard ..* San tlsJct aM Mn. ". ....BaVatOBka ... ..... Br .... ...* botkla n I'n.cd for ...,., day{ | I
,yBMa wkwk .rf Batarai tkto karkoraa IB 'h.......* IB UM. Bit tattarvaa >* :arrtTH troai Fort a....' 55005 jf.la.L aad ..n. Wrlocated vlQMr. i T..terdy" ebliQns's day. lav ro.drte7
.. ....1Il ON party Bnatat t.- 'OIL W. C. .......'vk. vai .. die.tiW0d5r CJC M at Hakyoa HaTI.tWy after tt.. ,*bC* arkoefI ci
?,", 'n. earmml I- ..nag tile Ont .. <*.laa aat IB I tb U4aaaaa Cad *...., eoaatry at. vlU b* clad to bar tb trtt \I chiMd tb* cbndrm vMt *. .... tat
OBBU: Alkart Batata. Ik ...<.( tk. 'OoaAdoraey.; ,t Job tt* itr n* aa tarVa pars air .... tail Bat day ..r..... I aad Dr. bill ..nnret.. UlM
asarat, .
;;
......__. 11M..... OrWag S Bard vaa *daeatd at tk* Oatv norif } aafe oaradakipaMBto. a' Brass vfH" addfMa tb* yblli of .,. *. **rMOB vktek VM toO ..t r '
tt ',Betk.-mad: 'VM adttHMto ot artoasktBC ... WtvfaL: Tb. .u.sr.a '
la BBBB d Missal oa fcto eaadldaey for O< ** > talatac : /
__. .. "I--- took sal sal *toaa4k tk* bar''aoo* afur anatalac kJiaJarKy 1 abtpvW dally. ter. ........ tt* a tag wta vw Stony ......... wttk tt* atavl der
." p. c.118Dkte. BBBraiiiiairiSealtr Ia UN .k*. Mrr4.aaarMldMtlal a I .... g.. tt* toot ot LaU Job C. ...... of PVBMCOI. ciadldat .* aua ta ..Ie.I.| ... apaakar addr 8VdD9 ;
to *t s&W ....... MtY ...._. sat tow yaantotor z for U. S. B.aat., If arnU p- ...d tWk Today to tb. "Dayf
towW .c
.
.. : AJslT t
dlsi eS
Tk M rU.. Mky.Hr. va B Balanta tor tt* Hata allan lI"I'c'" Jackda.' of. .rc. BMt eaa k* mad tk* apvaklac)vOI Prayw. WdaMay to Day offrrrta
kra. at ,.....,1 to tt* Badoaal dMinmMi oavaatMB.Bt sp..t tate IB tovB Jut VMtk tak* pass ta th* toast Mat .*.tv.au. *: TbMda- Old lofts Dan
.TaaTkK BU Laato. U'tkd a.a ... Friday la CoafWM Day; Suds, toCto
tbrwto It will
\J>': Bad vffl ....... ..* v. JtaVvr. arabto nap.. Bt, ITN. 1M aa4UM 151tor ktamy. *t Daytoaa.kto day A* trtM. TattM .*B Day f for rich fine foodor
vk vn kto vtto bra tat'iir0 at tka amadoB aad Bdr tMaaaalaM keoktei ardBTt -111 : Iras TbrcBdMMt tt. tat wrrtoM tk* Not only or
: ( .VMI *B BBtrd, aa4 vfll. ,*taI .,. .Bt *tk* BBIIOBBI DaBMcralEMt bon 1 oaday.Vffi ...r1>. of Mr. Ck w.*r r rarrto. tk* For
st wwt the OoanUtto k* ......*../ pasts st4 tfll arrtrtac daBy tor na>ow torttoa ka. VM* .. *f tk* special Hmra or scmce.
I.. M. ebM ta M *ral of Ole doaktfaatotaa I Boy tv toT* 10 H. P. KlbUn drawtat .......** *f. tk* ........
>>iw D'AKOBmOWTTBXaOf aad Btjkto MTerta tt* TMNortkora & t>toM pops3st5dowuw*a>>rdil er I "..... Won baa twek a tfud ...... Royal is equally valuablcin die
NIGHT' BaBara gob la ,tb*'Moot jiaioa sad will BotaUI '' .... I* Miami to r.... .aek a
tATClOAT Battartac tar kAB .' BMattrtk eat 54 aW M tsI fats aa aa KaaBta i I" .t Mr. Harrki ttr .... ka preparation of plain)substantial '<
\. .Let todatatar k* *BBM kU* toto ta tb.tnS.d.I Automobile at $475 **.. bto B>*tk to alaf MM* kyawW
:'OvteC I.a BkaBf.I to'kto tttoararyfBBVAMka'il. .*..-.I BajteBa ..*...* tIC all rlB \ .ser.4 Aypnac .. ft1 evcry-day foods for all occa- '
: ; ....c. ....... torB toTodacttoB of a totat tMorattoBdtotraBCBla a.. ( ....... -. .... ,0,1 surriac ... tt* ,
tk* BtTB. Mr. aBardto ,I toM ttat allIs *..,,,. soul eMrfe It makes thb.Eood j
r ..w.. p. ......... rkaditod to goat lavBii aad ....*Mt a* B i>M>ar'. aft.1a. :> .*4 1... *' *lf kai kad ara k .. d* aocs. more .
:fcf: ...-. kar BMtfaaat kto *.. Sal aa B yoHOeal nap.tg .r. kaatov I IHA...T- .as. UM fact ID1eItI4
....-at. aaW atwM7 atptaWk *10da-t1..Ms to aj>iarMiM B atd M kaa MU ttat tt*ikttt Pftftwl Hats to "' BU dard. K. rv rtbar J. >Barftk. tt* *raaOiria -. taStynutritiou3aadvvFiolesanc.t j jI
NlS ka vtn Bddna Ik* Baoato adS151.bpnilt7.Si1.aakss1M ., au 11+0 55155t p.... Ills ..*.... ..aft1k I :
.5t ......0.--- to .... B trarakto tae nMrkt tkat wad 1.4 a last Urv*. artnwnt1r IWrt A lady 1o-P.'t---- .
\;_ SUma, ........ tar 0..- spa 1..daegWata.- W Soap tN-Is51p K Mw ttto mallow. Farcll !!
....... .... .. ..... tile e ..J jvktok Bt vU *taad MM to .**. vay ffto to tk* Glad of tits arVBOfi > r* ra* aast'wa&Ay ...J.4. A VortoyrtalB 4 I
,
few trr..s. at dlar BtO
W part
trrti. P. s
.Wsa naffs. ..... .. eats JIM ataad la tile -palCB Bv taat BB i < tt* BfMfBTBtMB L '
a... -= p.aebtag tbs .......uq peat.s. .4I, h2t PW'S. P1oM" 'h1.7 Ban toat sutl.t 1 '

.' I ',l.


....... .. -, .
j "t..
I '- .. .

..... ,T .... I
: .: I'i" aI
"
}' .' .
.....-., '" _