<%BANNER%>
The Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00462
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: February 28, 1908
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00462
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
rJ: ':'11' .. ....._.. ....'-'... -- A:. IIIJ ."\110.'i.! 4 --:--'.-' .:-"":.. .....,,>..; ..;. 1'1,f..Y ,--Tnt,1 ." ,...-.-..-...,,.,..\.-: 'l 1'' ''' or' f


.. \ I "r 1 1iiIEJ
m.il'BOPOLLSi i 1v

.,4
:
.
j .

4 VOLUME IX .NUMBER 45.. F .. I JMiAMi, DADE'COUNTY, .FLA., .FRIDJAY, FEB. is. 11lr9XINESS 11IG3T IB ijfl: OF THE;" :SHAH I An,, .Old' Hoop on. MuchDa1'.,.orHIS MURDER .... An Express t I Truck f CropDoic' ,.

.
I I .. J, .

-. Are Takes Trip / i;
r .
8 le in Heir of:A: toaobniWklcJi e Steps ... .. I \1 r

.
& "Two Bomb. .. j To, iri'gie, I. :' ,
,
'w e Yrfdll.E Th 2 A1'M'i Strte4 4 Out fnIIi.1wro. rroctlUat4UTldaJtT..; iiia ; }

.
::1
-' HeieWk:1IE0 -. ) ...f Oci 28, ; *1 Ar- Jiu. Bees tleari .

i !tNeta< :

'1. IIlEcnt"E ; .J '. k i \ "rim. RTodxiwsiulEls ..' :t h: w : .;


11IEN I I DUEl : :ft( jtEIii '\ \\1,1I M. --. ). i ...

I :

............., : .r.J .


1 ..tkil Vu w Way-.ti iMifey J TnrmtMTvakPrKaatlaa .' Att raqI .. clad tt .Art17, I : H g' .: If fIftf SS IMS t lJlSl'f. .


;to\ -'a r Tat titt.lE a1 Ps sts iatOai \ .<< .

KM**f Car..Wat Sa"Mi bB Pleat lit,N.flmdil xdqd .1 '
; -4. .......Iwnsyinw
I laWtt b Cwtbat aaka,Jttz 1ylllsat3t
ii joo' I. .
,
U .
: ,
..' 57.0dcIu1....... ....sdssbsa .' aila-_A.a
." .
-.- 1- ;,&, D w stow 1Ga1r. kd7xtiI' .Dwp'M!!It]n.di

,...... reed" ., Me,?;tw II-1. tora.att x. .. r.*. .:..a.. ,. 1. ;1 ttI 3 r

topt va aMaalakt attars to a1c flirt ttot fiMl 1 X0- k.did(ddad.'OiAa'ws / b-- i' I '

MMtaat* a* Baaa' *f Mta "ky atoaac. toltM lt..pt. hat e. ... _-., 1
rtnet to Mtr r to.QM ..tarn 4is.
Tk* amaa VM .tot, urtanatf 4
"w Dnt astrMw. la..1 II .........'......Xor> W *toE.,O. : I ijM4 Var,sprM aarMto an** p.ttw lat atokt va*4anlliat .\

..km ...ar BWO. V/V \I A.. OarttMS'tt,XnrtMtota..JMU S, ..' rhtoc at a4 Math *aai*l a* avaara k*.a*:vtotar' *M'.*..-.f'
Tto.aaa 'hitI vaf.to 4 aaafv 1aIr-.t7 IDIIdW pItaWe.r ad : BfeMM* Onaiyaty lat. MatatacVM II isssa .. leap .a tats -1

v.tovavtor. *. to ratoilil'to'yanfcrv -. Oise il'....\tatt tat ._ a MitMfty. to .a* M<,.::11I a tr.atHII tt .a pw tell; c..-

-.ed,' ,..,.. Tto..(.vaavv fM fb. 'atah .....l'11& CaMwt ..,Ia, ..... vttk .*....*. *t MM.M tact = w Lra. Ldahr as. .

ton tai palacaaM. ; VMteMHacA M tpp. >r,ser rsttOllt' .* $1.t ___ ttackM.., a. $rh1. .( ;, : *>a* rtot to' to:*
'sirs... *truvtoa tQM'. vx 1 JIL Tala Soap va* wtelaaBr"' Mart. a I1..vM at s pmr.ws.t .

'+ auet.4 aAvaVK ,CrMaarM. (pa ,JUNCB NUIUNUnuowr .. CIf' *. *a n* I7. a* M*** tt a. | ......... _' '

.. 0 cLuraa.Vkraaka I At I.CIIr wdiml1aarl
..... .' \ laiartraa *< at
; Oa *ta* .....itlhoMt).a 'hr1..'T S.-ft it T1I'awtawdl I .. Octal M. WtT. sal w mt ,w',.A;.p11.j

..... aa ttto'... Ib'Mk' ,1M ana' and3 t.. .w .di.INaatll at a*.aiiiiat tfm.. aar'* at* totvMai tilt __ vto to to tN ....
d a 1l.T5... X. B.tr ,tt.-sf.'nDI. vthr JHMaDI! ILLoWLat& 1N1 t tgacI. datarw .1 ku4.'giK au .. *H...< MM*.IMilkto '
tsar a Bkatrtftortarva. uto.oafls: OIM ii + tv* ar an.taMiM toe ..... asat ........ i&.11W
.
Pal hi r.rrtM a a. 11I& et ii. I i.aL1j wash ttka M7 Qa& 74irisi
kl'Vat ? P'd .
eballdwrooei Dapb ..
$II.Ltai load to a.. to** ar aciato*f trod ... lath --':'" MkaaL
.
w /
."' 'De Y..W..sadistkt'tq b br i 1rn a w IwYlr matS .jaaau a* to**'**. toaa.. .. '..... \......,h r
link ids at lady it.11. ketrla,' .. :-. :" : ... ta a. '.;*.lie :*.... *f' a* ....., ......pwd.ti.. .
IRE.EJEIaLEt '
.4 Mat a* ........... ,atoM'aa. '';''. '. '.& '. .,:\ .t\\11\ t I tJ Dl .fi.1Ti3Ei6DRL: : MU aM a* *.,. aM to MM.to* s..l......_,_.Iw.\\tr.l,..M-.-tsJLi.--a .
a
tat a* ffMaaCtaa. to'..' nato.,aa -\ .JI1'A -( tmM a. tar annm to &IIIIJIIL. 7s- .... ........ ..
.., ,
..mr tit tb .w! r'. ) :' OiL a Mr*. MTral iraMaa r'al ........ .....ttM'
at 1M 1ItIeIt ad Lwtia. + r
'fta .ors.e I a* racatatfMi MMM toe
>. Lsas.uwwa..Ntai"ps.l. .. \ A wr wsa.J11M81 hit td.t. : iio UC: : OyE_ .1 mi mm H ,11 a* rMt. .( ...... aM< iarttto taato v ra at)e kM *t UB -
.. V alKkt tri a* MrMM ..1 as ....... Mat Be lass pratusM toe to varMBM k.Ins aa .*} toto* GIll M ........ tot
to,luek to va*nfiac aM Mr .. teat:; sib ws... a .rt Nb ...
M s, ... ; M& Kass t.l>OC. tf ta<* MMtoM to to F .
""totM a .MM*, .........., 'VB*tM 1t .... twat: J*',Ie ....at sIaabs a*,.. ..taw a boast at >t1/wa:; :_ '
stos.Uab Ml .. ...... .Oa ate an 1IIM.'wrsias wru.si.btatwtar '. .AtMf[ Qm.CtJSJjLASTJIClt assn ..w1Mrat.ht.. B*. ,*rta trim ...ar MMM ....
*ntnj a.i:pat NteraM. to the,M4ftM. > HMfiKm .(.tat.r. ; ad ..........tot VMr* Casale\
..... K .. C.. JBwfeta tape r D.stbl.bt ltrvuhhD noM.ca... I In. daps nil Maas.s.s.aSA a
'* Tto to*** boat vkldi Ito total* .( tile II&M seW >K1..a .t ,1- ; tatoti" M 'ail Ia .Ida BBBiiuHHltonaCMtf .
.. Tto MUmtr 'Wr + tells tt tai MW14 rMtar ttoa k MMVl MMMto ar* tanrtMa at
0. +
'1s.. umwY l r tis11 at aad eats......... t c wprraas ithaia a* .
Moetotut
.- toVVtttot Aaf *'' tor via ib.rt. ... ,dc&.a. ..4 De VattM.... Di.K a4. "JIIf'IM.aM b'.wErrraw.d. : Bwa.. MfUt aM a* e-.; aaUtial aMat a* a*rMaty *f lad a41f ..
f1t pwsr afar f bat UM to ut sold
s. flilt ht...' -, KttmtolMU risk attast11e1. II Ie $ aM If ar*'*.*tttoackratotatt ttCW as ... ataM ....... main lartMt, aM *valca to .... *aartator awl; a* UMM>saIW. ;lb Di-

:TtolSBaatnyaf T* tt at as- .."it. ......d a pqrat d MeCetatJ to ytiton .a *navaaavami rtts'a' ,..,..,,. ., tM.. a* MMMC ...... to JIlt Isis.uar.t .aw. an a, ma _
Baara .. irs Mvalr BM* to jmuataytrrtcad ... sit *. WSM all hawser.'
tau De a rtr1a HMM *t a*vMttom. trM nto..d ,Mmlvwka
*
ttta vfit BM to a* al.ls sal'sr llAt'tassta a fll-hslkas.ls" w &W sysa II talap'.ta3 '. ** I Ito a* a*.jrtMB at.watt ltoar fe...toaM a -, OK'pats.. want r.
.. ,...wy ptk.*& I:'. .A Matt II aW t1w t+...... ........" Jut Nt. aa aart at a.Vat Btatoi ar* irMjvtaUat !wa to fr*.l aMato *a tats lavw MU Las tb.'aat at dalks..rw.ta.a
..4..e* to arts[ A* Hattaiatni >Et.wtdtli; .aa K.'a s n. a* .....*. a* ttovrakto! tot MaM -. Lsl b.oab tit a... a.a.aw atpd
ale *raviliBan. to'..,.-to*- .....r 4 .halo ---.,- was .......as I......it M/arll a *tnrt** .... MM eto.to at.. awed l.p ha h r+l.wat
4 '.sett. Katy .tt1. .. kteuMlbr a Mtatmwt a watt fa a.. wttw'.t ,..u. eI raw Mat M rtM *"r *a* r.Ma*:.tiartot -- 1JIEST1GITETHE D r,1,kaw. Isaltila1L
:. YOUNG mm is i trrMUcatlo' *Cal eM Jardi/sa ,., rrvwt.... 51 ...-t vita a*........ tor a* trawat
fej\, > MB..C.:T. 'MaCBUMMftf : .to MrtrK int.ttot .9'IIIIQer wi4 ,sad MDA DIe wrm be Mariiw .(aspic...toKAntoU...... Ibld.sad : a oototittip
.BAB flem TO >POHOTJILaB. .tail to iwM ; ller. wW to tto to* trt. 117. I," 1w..et .huh twtat salad .L..... .wi ........... lOOlfftF f blast r tars 1r.' IN.r
*>. O Tks&w.e. Sts : :FOR MM8ERK1CE Kt.tare w l c oath tto ntoM* papa Glee aaa. a.mrr .te I'IarM&. ,n- wala i wsa mesh aaasr, are '
.. IISD .....''ar 1. KIIr rtMli'toivomld .
wa PM 1oMt al S ttof to toU. at aar magattot: at toto* girths sal tram _q. bat mrt ad 1a1*
f wr trMk VhMh"Maw tar wet -- trfoIMC, to De ..... M 11 fowl bird torn* pwa. *f:tto aa ...-. aarMnaf 7fY .aMV aa... 111. 4a.Ds.tasKas
I.t..t VtMhf m a wlbt. iM4lOf; cw..... i MrtnltsrtT. Ia"" mar bibs nat AM W..... .. to>tto ttoMty *tMM ....... con',
.paBa.d.aa Mr. M erto,M : wd. tt IMM >r *ttMto. to lab teal Mtoi a4....AMI to MaMttoi ,to arMtoti ttot:. loss at De i '
.m te Met.hq tM.-.r awply. IM KnrtfiiM. will tt 97. trim MinMMiH _via O* gatot tto vator! .>_ at. (rate* aa amrtox .
C .......,. Bahia sal wm N tUM tot.. ....t mail at ...-IW sat Want .*'id. if asr MA vffl ..... a*.*atoltotMtir ,i NKHEITTrt !
... ....t wri.kar y a Kr. WrUM .U a MTM cl M.l- Beat thW ad DIe ...........' d a* Maal* to ate aaattoltate. m I ,
... oMr ate mil... Un ""
verktU sat
vtttovt. tto are if.gty w .
,rtB tvHn *M Gel mHI Is,> ltoMtMari4T ......... -IwT q1 LoMft'' Mr. BvvaH fitoiaral*; ......... : _YES:.
TO iiiMASE' PAY wMNattok ..flT.cmsdw to Tio4 Sara *C tto Ototoi to .. LUm r a1lc---.T Tao tMtlM eat ato4 Kra .".... *f musty Jada.DCcr -. ,
r -.I tour pw ass MptotoB 1t1 Mm.at 'a., toTBtfW.,M4. a.ktlapat V 5(FBflMXffl+ IB fB e to a *CMt eI a* .........'at **.**' to,a .janaiia width toKT a1Ir. 1'7
tact tt to sat Mtrtomtei Mto ....... aM air. to. dot ......... M* ...*... a* ....*.. aa a4 ...... Mtptoya M .,.alaI ',111 MOMntara tiM .... ...s. oat W. eM. parr M> tto tartttr *t O* MU are OBMC .B. ..,. ...W..totor. frig btdtaa toto adapt.. .a --r-:
'OF b. S. 1181111 eat to to* sas tr.mI ....-.. II .... .. ... In II V .... bit beat ft mtor at MMJTMI Qal rt to vO MTTT w ... mats.a. law d -7 Itia.n, sat our
: .. ... last ;wra.aaIr b. ......rsoriati'O ban tow- -!*. a4 (MM *%MMr. ... a Mat ..-.tar sl'.4 aN 1mr al tNIIIIw M Oriaq 1Gr. > r.I t Twtr ,
-er ..Iwm.tat:tto ..itrtciB, totUl 1:A tie .. WrMI to* .-y slat( ttof trim bat lsamt kaa lit N ....... Katy. a b twat' PI ul s$ Ri t bat'la.>a1 a5ler.'t
suit b satprcat a* dwb M4tor bat ... a.wtk wait d 011 .... ,* De a ian i! .vtor* loss M& .d'.N tW .. ata i1 toM >raatf M MrIat
tto laesr 7 *tHi lift is A all taus are as asd. .amfl arttoM Uf ... ......:rl III De ........ stasis 'alesis t
OFflCEIS ss111.dart..lAut aCaadat a a...-a.ti aiwkIat 'alaatat to .*.*.to JIeGaIa... a ale w.7..... all a'' tllls.1'1.; s tv IwtasWI _
.d 0 llwwtlidm, tt r a lest wrfll pa's .III- ttr.kd a a dirt ........ J., ...... .... as aiys.at: l'paa 1lhssrr.v
4A .to*)* nu>MB Mi Mr Wrfet MM.M Or/ Ttor to.M halt a* totetflkr. .a. sass. tot BtS* toat tram a* imp that. b ,>.t'1wms
) IJ.YAIUITQ r I. MJy. NQUrM tto dcilmc*t M* .to .....u tto Mil to toM ran aM BM tt ac vwyAar ...... biota *** *Ca* saris
\ MlMt fitekM'MA. MMJi to MTTTef ..... at De Kassa II.- ttokfctorM '.*Mt.a* sty to aa QlalMlav mATE1MAI
''walked. Itfc.BMfMMUOTM K-Tat ..... De ntatfl ai wwtaC Qe r.K pat. it ,De Path what .... wslt *a a* I aQuMtt rata tal tt.A4 *r.l *MkBsCto <
'WI tflUT >.0,U4 tkVctet { '.t Lab kssrbsbss aa ...... 'to torn II .' .Mt a4 a9Bacto wrap lss sL ass r DetQ sad : Iii b. ri.saM s WtiNy I I I t+''
t .. rait r.......t* De airy... W S TN a atsn.., bursa'a wwtrr Mat tft* ctM a4 tto, flak spa.po. wtsai vator b'aS' Ole ....... tt oars tam a.MI *wet
t _ano, MI U* ........... tar aMassa I wits sM vie *t De lu vm tok .. faDDC laws DC ....,,...'lair Ota saw va* trral tot .... Mto tto cratMt aaaww *C tstota la
toTfc 4N'ter at.thatI .4 tat, ,rah. M* -. 'nil... *t famaal.t... .adlrl. .y cmtor M tu ..- 'sat Tork. fV*, t.-TV*** A **M rvMt, rvr a* art'Ills. ti l
.... aIalO./IIiosM.tfM ".... via men *r MM wit to*t*......, .. ..-,atiwl. taMa a.a trim ..... a* rni.Is vto aMatvMta a toclrMMt. JTMU M ass,t seMe
slay ttoowjh I tto MMI. rte, ... ____. tot was his.vtrvttMravm at fry rtilWv wart ....*. via MVla MoaM .hr.rdat lIP Maa.r frtM* i Mjail *** -. '
-1 ; Bow .. ':a assiatm Yin hrs... It-W. 4.tor arr... ...... wtacId ........ De ..... lad air 1* iD.*it to Qas:. belt "i.rtat 11 antes .iiii emi scp. toC .mart' Llfortltrw a.rm.I. *.Ufc*AMe w s.wwU try t* a* oa *M Mat at Lear. MtaU tarsi* tto farttolM a( MOB w to iMMaa*.;leaaMota. aM toMvwat attt aM la to a* ........,..... ant to'ttTM to a..wMme

: ae pdw .mM7 ML; WtT.*iMtw bas. toittBC at... QkMCtotoaJIMr. 4'I.: vQI ....* rats MBBMK a4wffl ilaiai to BvrMpaa_Matilta, heist pill sMar'a lf a..
fcUkt Jar ,...... Xtou .1 WH taaU'taMato hwetfpqor vttkls a rate *rarM tv watt-' p..trwtasm bass fans swdsMwb 'D8I 1M aatM-Oiaa OMM,.. raa. at ... r
BOVl. OAT 1I"HPI.1U.K" IaU a huts ATM,*f aulMttaU '- srwtrla' ) baud LM Ie .... tar a wwtMotsm &alae. !-f;| a* .'...* *t a. "a. ..1
,a OIr Oil tom' ACHT AXTTAWXtt tor}acrtealtaT tytss .. .OB* At pmt hoe rtfEat pall ttma Ob o/ra1ai rah ,lay MM aa tai arcr.ai> .
iTTL1 ., t&tU tJLTUXIUTtLy twa oa.taoaa aa4 U* KvMftto flat atellar la*** ttot to am'rs.N.aa ode a* ... **MtttaaaM it M 4 miens val to ..,MM .. ....
TN ........w' 'in... lIP I *_ ,Mt. aid are ncrtto to war prim toT 4o.. art I* aat *t aB aHkr/aat a. crate* "BRWD OF GAIN"AT 1 rata *t U* torn VMlral.vaa mss III
Xn. CUM u4Wl tay abwtd.. ard ".. __rtdt-Ada.vkw'arm Eat: ,OoMt Kathrar .*/tto MM.M4 a4 to MM M run tq ...*.. tec *f a. Xwadstm V0.toM M | tt-ant MMto ast.
.
'
T '" araht...s a .i..s at asw. tale a watt airs ap trim *xtM*%( tram J.*8r to Mew date/ to tfVMt tor. Ia hat. 1M rate raar aaa to hair jto ... avarM M a* ..rtar*. .af.
.- <*rl tin to a* 1...,'.o.at.wra.r.. ......JIlt... wail as t w mrw w s .. .,... Tars had tonftr to afltotovtto tr..o.t. .sat atoBt tto MltotVM sew a* 'to* tats.accata4 kyTV IIUIj ........ am.L -
fl tats Mty vtn Maths taktoc. A try hdd'erwIIie .t a.lAaa.arr as l*.4CLatoMl txa.bsa.I, rimrii area aMf' JtowBtrw -- -. .
.. to trill tor uraca a* a* ..*-' .nrlSr. Uw.arr. sd n KT.smdas biters ll ma 1. uriitaiH .. ito tat tto .... to tto Ttolattyf ..... bssnr.- to*' aat MID 1TOIIDI RTOIIKJ T&i r1DlA T1ILUII .
.aa Jar aM .a.a torn .aids, dm trim. rs1.1rA wk.is n t* t Matt Ii sat, at 'aL Nat toM ,attat& lad 1IIIIas bgtrdastwb..a.hist Klnr.. a4 to tto .**. .( tto QlaM aarto .C HiminM* vn .. tea** ,
a1loart tto meat tatotuyTto ....... IM tto torrt .f tto rat *Mt totowr4 tock *f UM Cttr a4 to_tto*tto.It cvatM to iatattoty .Mta ai* *M>- ,,1 niem >.w1 U nIy'tC -
ymekt AatU to oat, .e.aid *M nactoH weir .t a.. ? *t ldaad.aa toM to .*** oat tar .....*. a* ipaialihaa *t. a taalMr. 6 6TI. ty a* MJaaU Hk feted alts
... tInT W tM' vatortmrtBC whoa ...r tt* toM ,warn ratoM la Ttry fats.hells. ..... Rs.s
THE" MEW mmmm at CaIIL' .. H a *f teUrttaul *.*.1 am. a.Ni. atyr
[ .JS4 rM ,.... trim law has.ISr. a'ltst iOB VMcaM tora ar/a*. .., _.JKlll Tat. .Lddi.tisns .,
-. writ.... Out VLfls at1n'-mD w Watt'vay to Uto OkMCtoto aM I Holly ttrltt Vert, ...
maL assail l ......rd toratec to tt* De rite *( had VanDal vim ,opal to aM4 a.ant tv* .-& I phddr. Sea fvraUT 5tlra..
DEATH fiT A UTTUI akflnr to ....... sat *, sots. a* tUtf: CM t ..- ST. tJM.. to rout a Mr s.7jd! at k>at aatto .d d
[ is: ..AT ootu, ruoxmLOU47 hers I r*..Ir*< lilt tto irwt *C .*... .IV. wide led.. 1*. attlsil ...... au1H1. De. ?......, h Rwnsnt prod. *Mat< Cam art MMt4y VtB ..at.'Ts iijriMH-< >:*r* Mat taw >*>iaia toa <

t o tkn *Uw I1ata at a* ***1tanMi taaUU ay .. IS' bats,, to***, a* ar *TII
,*. fit )*lr..tarn sad ..*...rsr W.. U Brv. Mrs. Wfll Visit te. MDat MA *f Mat tal.... Tto HvkMH tva/1..t nsdw.t Ti.ihw .
Nitlon Hiamf
'DUE TODAY Y .did W......., a& De .aaIts ba.i. rk Pay Arriviig la war hall aM a* adh.t + Mto >y Slat amei..tly **r.
It r*.U. Tto to4yt 'hi, tetxtid \ .. w'talt a *t< arv. vUl .* *a>ya4 ay att.awirattoa .
.

., -I Ito .w.day,tbit.taes.an.Knwttj....at>r err One O UMM<*rdeet'fallar.na.Oty.r. OoMto Ktr. II J. lere on Next Monday! Nigljt t Frm Tie Island City innaU MtoOvwtJack Barttoy rto -Mat Bytva*f;taarMUt Uawtrr- sat tot4 T) .bat.to fnnOMr tato 1msh a* valid t war had .

Tim HartKf-lUrry itM.Ctorto tontttC Mr.Curia L.'Wainv
ata.tat0Qm. .
.. J I 1( If : J. UCMx-. Sack t t*. tM! Mr. vita fift latent M*'<
s w rrI'M.. JI-IC to. Mttot CIL ixlettltUIL Xr*. ,C4nto,.ada-.Carrla vim' M** CarMiaa ,....*r.ae* VaO* va ...... HaBM. a* 0Hy Ayiilutla. trmUT* *M Mr. rat W'+t

.w_biw'atdatN, mr TIMT CTtaMi apt MbpMrMM VMkM >oo>t D1', ? tor ml* iatctot *.. M*** n11htst '.. its ....... ato vttt tMlrtr away cfft* aM tow+ ** *Mfc a M/..'LaCrralTaaK lWa.Drlw. VaaiM. frisk Jste.Btaata Mto a* *1L.sa.xrl .*ir nTto .

wr die Vital titane r ... a entfe0417. '! .S.- ..a. to wet 11W1.. sntrat a Iwtar*; 1" '-bat .to... Mr. (s7w MM *i *w**.,aa*. Sat MtcaM Jf.'TtoMM Ldar Jffana aelt.BpM<* ClartraMrt. ) IT. X. OltMf *M MM :
as.,\ Us 1Kars s ..u.p. rroa I 'fl: r..daf wbe.rr, tausele.. ... alt Ssday.iala'at.; W werrs vfll 4*'to a*' t.aarir! a '* ..CW'n-.t II.:f'nlltea&' .oor..i M
.siN i.Ns'rit De cC tU trod.J' .Ilk Ml .W. *f va.trtltU.MC tarn Ttoeutar *. 1tatai laMMM mi Ie k Walt a 1 sale i %t k* *... I.ltn a |Mt. *t a10aaMaaa[ vkJ. rttl McW Mr*. Ptet BaiL slat arai..Mtatf past;
tr an to feitotf .C tto CMIMI. M* L" VHtorr toM ..... Ata Laub-i11. .aal flats WsMay, alaa .all:
to tt alas
trwts. iI .......-.: -....---. '.(TV fill: tto sal .MVt. .toj*%r tomattaa d.a*vat.I. lass w 'r'f

: .. ,..
., i t
"tt r


'.- -.a "' r .. >>..1 to ..-' ..r
"
: .
"
4 "' ." -'" .... 'I! .- . .<- S. '" . -, -
.. ,
.
4 -: X r .,, ." .. .. i'
.
'.. : : j .
< ,. .
:: .. :r. I"'" "' J. 4. '_ "\ ,
:: .11""' ... }. J..


+'PQ > 4 iIf' -" .
I......
H ...... nu.I WIt1l g -flJN Sir rM.fd dt a aaa9 'ftl" wt ..... tatltoan *v ton* imMttrto*

lTta l\ I a aaaa af aoaor taaa Ito* art,'.katki III ttar VtertkklM .......- dad'a*

3. Tataa. rrMi. .*at. a. Boa DMA BavTrvu. raMBttr rut MtoaU to fan cy vttk bait!.. Ta atete yraM. ,atowat M a nit ar* toM to p.atap..* te aariMra ccykat. ptt rt Mw... aakam.MVMk .

TMt MIAMI nUNTINO COMPANY af iatlam a.r.a fate fffloi rMtaNar. TMaaWr artoc ... aUfkty aims Utaca atovtBat. Get Tto IiiijaMaU to acbaa >kttvM .*. Tta ytoatlacMMOB

.net; atoryrktoc'yat tototo aM kaarAtoc koaniar : rraak.' Oars **r aato.aM Ak- ... pops rmrflaai. af tto toaa afaiai anaaAa tnat. Oetotar Ito Brat ;,
tilt tawlfa ......... _..!.._ 11M OM yak :......._.............. ai 1 ,-iX rvtonaarf toApM.{ to Jaaaar* ti
Tton ate. BMatta yaytec Batocrtytkft to ......Jar. via Tl wW r.JMr Tkte. A to yaf a DInI1abee a hantyfta: ass |tMvM .....*. 5.a Mnrtktoc taQ aM-yrattkaB/,tiMdue to rr tokaa tootarrrt'lrfrai *a4enytoA 11 taroddtl1., a,! traa UT*. OakPiateerU lit i U iratalatoA.. Oar _tor tea Ite,.fcaekkea." to te aM'v to .:.*- natter aktpaMBta1 amta an atay.Mat ftKkoBck aortk Dow ttan Mv ta- .. :

Moor atnaaa yaraMBtt.miDAT.. ,- raikjafca troai tto toaM Sport ky boat !!!teat atvay akam aM tordkkM toy* It aUMa Ek tto M...,...::\\ toe yantfeany a* ...... to ,*. 1 I

Jar aa taaftraaee yoQeyTiJ ,AM It ki aWA puss; aa* af Ik alert to tta swab. mate'Mr. voaM aot carrr a Boar Mrvntotoat *- asses aA Mty ta .....d ar netaMn. -,
Clark aa a was aM ...... a* tot- Jar lay
..-.& 8&t1. hmo.c. at J'Iod4I, Y..eoaWtal 1UtUr. \. rata acaiaat sad eoanacea- nrr bed, to tto try af ,vtat* bar Sir tooar.KtTAITIDZ : eattanA aay **y to tto yMrTanraiM :-

F die .a .... eMpytec l1s ta.. AUatp toartot trT4 ..' floriAa.Xt sal tMlaaa Tt* wasp fist at mataMftr an frw* aaaaitr am Ik*

rCBBCAKT M. Ml ..' .. >oy>M *te. a* a ..u.. oil. tot tto vkoi Mari to n* .a. the arr rMkA to O* Mkuattol tD JUDO yntria* BM tills sepal vakk an af a tna ktoA trvMttaita acmart P

.014 ,n ta T..., ..... ass vttk rtottor af .tto,"rr '-t. ctoatTtor aiMiHM BMvaklAtoc Pert rrit> an. cwa *m ytaakaAa. .

OLD DFSLAXDS;. L X ultra FOR raft.. I D ata ...u.tad.. a taJa' .M-tafldMtkaUr : ar* bas: far toaltk."rMt *al ncrMttoa ova Itat rraak ar* Mat darka,vroacnit: tw,i c. aV ky Ooacrata. aar- lrtrt''. a-.m. 1.157 s+ard vkfck an aUcktly kictar ttam"-

I ass fa post kMrtt. ye* aaA aot ton to aM aai# .. tto JI' rte. aA ta raid enttom nry .e; -. J
ito .
a* Mar yrvW tins ttaaiatoat toast W d wa W Ge. rtaq: a, '
,WilD WOK I isumri CIKDIDATXS I tam |utofr hri te tadco aM TO* ran te zyoBttory atMy tato. ia lids vkkk ..pots c... W ails. Mky.i' .Tkto'.-k.. a tetaJIaf oar

'Tk Kv. WMM at OU CarUM ..I ft taa 'taaa fsvnaUr.. raBartotttat the m caaaat *cd sad aa spas ,Ttoiiiioa to saw amypoatA te 1. at Ito CM id tto Malt* vy.*. rvaaeu doaa af tto sway tto aaoBryaatt .at f fenaetltM. Mtalatoc' s era* Tad. .
ykat t / .... .
:BMBBtitoi'at a'terror. ... to kaovaaa vkO BMay of tta vartoaa atato dry 1'tt' ..r.Ma ., ttI.... A ..*t: ot his rasa *af tail fast vyoa wtrYt'......- .> ar* ......., ten iir>,.. aMAwyarate Itat ta- ytooM M iA ky,,aMattar ttoMt >
BMay *
to tile Cakm .wars taut rtoorvMte via .w tk ukt ttat ta* Ito seta aortkvarA' vffl kt la A kklltr. aM ...wt oaaMtrtatkate to ttolr Coru te at*.,*at| nac .
vaato to tntt tnat to ...
eM ato an ta *
a taCratvtte ......... lilacs a* tan* ass _.t of 'aflftf tots ttorMttw tto Moa vtn kf tta *aaa. of >Boattara,. ..P tto ......... af tto Xfcraakaa atDMTOT toe tkrtrtty MM
-'vat*. M ana*. to kotA cOka. a'dbs _ssw rate notes yrMMtot ttatraaca I4o.aSfdsI a tktac ef Ito pit aM tt to putt k.* yk.Wn air an af posses fM! per aiaaiyto;aM aa a ... .miaoM tkoack ayMnaOy *tMV >
toe I
nrrtktae a BMB .cu Ao,eM atr, vAt 8PCtacIestdq vltfc- > tn -caa -to. toaatM M ktotropolto fall tin a .ail. af frost K its !poll!. .4 torMto alt P.. af tto astray; antottor ... em put *f rMkvtatarof .e
a yon fcoaiyoMik
.
":." iapf..S1 ie r oat yrotMt ot a fear Mat rate oatta aria te *ar Tlatton; De Pest a.avt. tatervM *f kto .... avykpani. af tto mettoaarr des notolaf! BtrMtan.tto
fir ten yak test. Uafrtknack wart VMten 'd A b 0- ca .. too\aooa Marcl ib,to tto TktrA Ptotrkt. to to too tto .......... Tad kaa .......A tto tnM an oaakkAte
BMBttoa;af ilss aidApril yMoUal tt aA bas .. .. ,
sass
p at tta etato K* May eC Mat < t K to an Vaaaor awatk* tenortAa.aM bbl ig te .. ..tadt ky KB boa+pAN tort Mr. ..,..'. trtaaAa are aovtooktog
aay yroyortka toaM
troai
vtat .
toMat
.aM aaat,tat tan tAtar. Tta MM an Mac IMBM. tkkA Wportaa MtoaU. vkOa te tkaortk ..... JIb a crau *'-.'ta tat te Wall ativH te Malt ktai ttto foals sagest.w '
-, poauaoa alto te .fair aM tta tart! ds/ JbUe tokaaj..u..t 114 saes tetto of W'.wett7d: aM vat tkr.ar* aot. Tkar* titan spas kla boat aa tta totarvjta to .......... .Tto tort aaratTrvv aapnmMBc Boanm. _Tto trails i

fteM- LorAa to ......1IUq. Mar I te .ta *atlrlr. Aomaat am Ole -ab alckir baa" attar toai* ttor are tto tooatto tor tot trim f a& tta ywyto of *q tta oatk.MA ; Mat yet >>.. Bryaft-a fHaat b .mntnUAIkn-MMfly. .. l _........., drr '

: ,toaa. jaw* troop tan,MM eaDdM: ....... Lover tart to a'tantac .... ta faet. (tt. to: 'BMaUtonkty w .AM*, far ....*... af crtyyAa to yartMt ayBukoay kto ratotM ktatet !114 WaD Alit vU krtto ,1414. !. .W ytoMyylM.atlas ..c.test.. tsar.. araell.... '

'-.'te ...... bar farka attack cm'tta kM. vmjataia atoa tat .... aatt ..U* .4U4 MCaBataaatir 1d.oa.N"i4 Lpus *.**.>!*,- at*. Ot'to toaM* If token ite* sit 1415rated. .amtoa*I alctlo a tor ktto,'.traattof te a IarpIJh' tatec *.1e0.
to.tarA fro aaa imiilr yrvraat ft..UI" ., aM an vtoatec tta .... JUaaklkaa. ftaaate to- kolA to ctotk
BalajaTaai ;
aan .tta Asp c ...
L Itto
.. !
;'toM.f rartfauMat, aM tto .. piaeleaa JoanaL' w57 ataaU .... I t'aa tiOtV rot ... and .... Tai'...... Toss aM Myyort of tta** tayvM tile flu Mr. .,..' atoa-yrayaaa. M a w aMatry ttay ram
its
v.rkM. ft traad te tta Mj;:1Rw Qaa Ptzto vto ton to .cravWy, all uml .= arto omttrvatto Ctorva ,
an tatoc MM tor to \art:to kay'bar .*t of tta far atImltkflna Bat ttor* '..... te to Ja -It s Ira loci r loot_M ttor* I I .... tilt ...* roa a Jt Mkjet .f Ides *a ., aaA foaAly aattarymtoA ay .......* ears aftor..ytoaBac..* trial 0... te tw'

Tbs )aD... a* terror nit tkta Matter wm lit tote aolltlea ... I \.... arotrattoa' yrvHAtac JIM c* bowl Wttk tta tact af a toCIUrr caato*. aM Oiaaaala af tto sties ar Sod te 9d yraAaa. ha.

:p'lot Me dai lib a pd1e.as's' 1 d laat sal HI* vQ flat >trot atoaM. "B tk* toavvaaa at traa* vtprkr *- tea teen aM ar* asap .a a kHaatr. | ta atlyyac kk M -tri nary yroyoatkm star Tktos that are kaa .kaamathaA =re..lirt.W wPU 511
aM day tto yaoat ban tmtnit rifts M Osa a*>*rtia< palls. ft aJranrtUlt Halt to ,.,....., to aa ato. aaA tar Jekoarm ..... tto Itatot kr .. ckOAraa at Gate ft* ,vkkk aniyrintkiiu. Off aa s ytaar. .
...
-a. te ajt ky
taftM' tile p...sss u4 ttor ftra at }M- t fN war M_ imtlirttar IIT iMn. 4 ttaa* vto Two hart AatMttor kotr ftM'anafKkor aaaiyukl* vtoayaryttrateA ar BMtorA taar aatttac '
6o.porl ... is Xattom toaaartarMt. a eorwe Mt eaIT, De ta tta yroyojirBm to tto peon aI- ftAruca tto caaaa *, fraitttafads.a. .
aatitl te ..." vk* ttor ftr* atm sdt toe .*v aaamr ttteiali M leaf ? te Matta .
;. .:ynacktoc T+SO aM Pr. ..,*144'te Bay a rate avparaattyo Wac'ht 11.o' a. Xaalktea B..ar* at Ito.,.....,. a*** ......... \trmmn Btrmtacta aM Ito (teat.vt .. ttay aftar Nrn.t. ta WIt BMkm
an
+Mir.-'Wattar' a ..... Maaktec aKaailia Ot,tkla aabjaet tto O* rrbf.w .eialdy. r upstlU w t last* soul sot BCTM. ;! aM to tkkvm tto Taaf t***'** te aaaara Wtkat !k-I a* ) pore.14ryes. ttar*. ,
raatak ....* aaya:. a Ltassu : ta waa puts Ttotory tor tta WaD atrH its sat aoMyt MrBrraa ..* ,
totHM::: Tto tov-aMtof* lit taktoaf esnf.w a& a a l t 'ijBM raw
to
.% "Tto Law' RID 8..-. vklakIk .I coM af ... !dais toatk ttaa if aa a .... .C **lto M fro tkat'a nrto<.
Valmt,lots aM. ..,.at to .......1 orsaa af tto VteaMra Ctloa, psepsstb" K JnI1. TBI IJ) t tttar Btmtoxkaai ar AUaatacotiaa W amy0ter to vko "to' aur. Rafts KSIot 4.t. at ...$1.5. w lest. f11m r 1M '

:Wf c* aaA BOBM ky tta tack was .111. Bias raa !Ort.. ateten ton com taro te Wan tkaaMalraa w ,ttoaaBlloft it kr .attor ,W. an aot ariawtoc te tan tar tt vn ... a Aar aa aolA tkaitto to tool.. ...... ykat
>
was am tta Makot at eve mats* < at a tkraa aaat aaanatartor ft* ftrataaudcallr rwoapM J* NaakrOla AaMrtata tnate M> n tile vark.Mr. to* less VItewiat lee to' BaaaJ vffl to a rrA tktokvkaa 2J ?**R**w tto hit kn,ata tit

aM ttay vaat tavate'iovv i *. Tto Braaat. to was.M.l a 1M MseLarssa.K .. XUckra MOroM acraai, napMa. ea > =toytaM tto, Pianantto party ...*. *.2 tae .?II 5 ftMm .* ant* % ,
fast te vate *.
Itoy feel ..., .ttBMa Uat tAr we.JC irolts-i' kartonr aa fatto.*: De.J: af Tata k.' nssW:. aato. ft ass for nartlait. vw N .MM BJT gpaaka. t oa wa '
"/ :Ttay antac TMtn.fckiMaT -; .a aftftotaa to tkto aaja alffft sal 'A ralbvM naalac ...( MeeIq yTMMttt to a* aovU Mil to Sid artioai kr Wait atnat ., bra ...**.. T>. ,M<...... y

< ........ 'natoakaraaa.katotoriaa flat a* .aa aamM to .l ru. te' ttotoilalatera i...' ,..,.... et web 5p.pab f alckt*f toM aatr to aa act tk* tta "tw+t.tetw.t.OW Ctolat"vkkk Oat tt-... .. ..... to toy tMridaai w. laird sates. .... 1M'

Mtakat.I ........ttlrrtsft .. I, from Waat Ttorldft" till .. bysy nHAa deed Tkto te..A.1k rail te tat aaottar tatex lit kkato Jar .... >*t .. to axa rt jitgass. .....

...bMdlSt, -,......... Tsar .... .4 ftot Meal a.aar.lr; Nash olid atae. tto..-! roM ..... 'ftolctot WIll krta*. Mtamtoa a1 a ryrMtaOy, at tto. .*.. ass ateai that.tto VBrya s*.*> ...... .' trwwrdyr. t w i
tkto vntfamOam. Otis ...... fto*. will tYbt.aaae.'ap A *.vtOte arty toflai *f Hal> .... ta tkto BMatcdaaj tto FMM pope are vrftoc tor tto Paamratt* ash 15.t tart Asa 71 t..
154 M IU1fWe.. Tbs nia17let1 i .-. Kortk. Cftroteft aa4 Ot wa kaa AlraUr,lbs Sal visa shag U* *4 Joaraalta* tta toBovtac vMartta .If.. a.. 0., .......
ful I .
.r..er.1 ra. S Sabbrasts. tN .... --1 M. pass fnttoc Itoa Ibis ass *. a taadkl* dal..hW aaaatTkta kya to Xat kto k>r. .kr* akty for capttoa afA PaU Data) BorttaHaMTl xrdd Bryaa'B yoBtkaf'atrMCtVk to I'OPCt.Aa' past. t

,. ,......;--.tile aaaator raa at4* tto rate his aM a bait caattaa4 k tt ***r4roa. ,vto ...*,LN c... ant to tits. aM tedar ass ca* a tarn BMaatn AM to ito yopalarkrtWMMCoa AU'rOIIOBwI AKD .
.. _... A*'mot crest tta BMBJ I. ...* aeaii<.| te aftforctftf R.to .! aee tN *4 to r *r a >*rtiatac 'at ate .trato at MtoaU aM traralaUJat lot "Ko -aa. a* .!........ at tto tatt that \tk* ,.t!.&..,10. aJT0ItI0uM. -.

it'tb.........' i Iran CftroUft a tv* Mat rat NPbiia.taadSotaIt." Ills **t te ... ....... tto ..,> Mi aattoea to .U. lan>rtaaaa. ta ......'- .w... bIr w WaD .pro... I .......: )faa..&.
.. oat af atckt eC .. .. .' o.a ...... 1515.!. + ....
'Bvvtoac tto toaala Mat toyrnalavjtlral MO fro aaani aa4 aft am affnanatvttk ttorevKklr yraeCeakl* bed wa slats rat aoaM af w ta v.aMMMJMM' > Hds dray Y MW aa4 atta .es ......
vm tto tmnroatoft apadal .*... aftto r prooap lDe..c. vkkk,tto roM to.tout fraak Clark ef tkja afata,. ta ktoAnaMy aotktoc k "mtt* M eVe M tkat Wad 1'a11 t; Oattlp u attar,t....
aM
.n. ta cUtlass vaU togtalatera.vaj eaO4 at .a4ttto t aaoau to *aaal4r4 toa ...... 'Wkaa Ito r4KT at tto, ratoaAtoc" atlaatbn tta swat via tan aa *f 'iyudllrras .. ;e I I.!saes: L&we...*! I
Mini to ......... ar tt May..ties rate tv. Sal a tolf ....._ its tl *r Ugkt.. ,(Kr, ytwfttfrwtto b > Wat to aoaipUtoA tto yaaatacar SUto* af tta MiOoa taaifrtaalTr rasa at Wan.... U' N .. --..: raaok sad I M fesw. .

'"... .... traat'tta ava. te ,.*. arnft vaats.. ar 9eta. tto raBroateto lac .JsS.Lot' tat* to aoiA oat IMV kto traia..Mleaa k MlkctoA Avrtaf aM oar taetoA yntttoatyt out act ta ky slay, t suwi ......., ,
brJ..j taata. fie to tarrtoA te HaraaaiTto tta rat. ay te l-IN.TbM ton. kM K W'.taa at tto tatorMt .........
fiat __ ... aM da M at a.lea aM fta toaa. f1a. .1 aeraati tat ta spits ..... It: ...
; C* bI toa brit Q wet .tto bates toDarM.Ikat yw*** at K.r Wt Vrtofvt teMaM'ea* eC. new' va-alck kyoMB .wt::tie otnHaaparadoa ....- IasMrrliN ...... IlL. 'hd. .... .
.
.. ....
.. I .1'
.
.fteF. .
ta ..tk af altakk ..... Mattaaal .'.
tkra '_, tea .aM vatar* tto kla. A* spas .. tea. \II .....
... aUBMit. toati btll* .arts L ..-.II fa a foj* .tot M.tto, aaatnrrtot .... katta. .aroMJIr. aorar ward tIC ,.,...".. ef vkkk Oar. tan taa naw"s' bow Xtr* rtIM.. h --. tats '

.rdi.l.i eta'k*, ,te arts ayoai ( e>MacaartaMa'atorvkar. foals nm 'I kMoadac .... af tto paahtariste.n.hfl aMay>Aartartta ......,'.. tile tow mU aa .*.a ayom kto totoMakl BcgflIItLtiIZ'as I'

u. ........i !uniln ft*. tto ka rpaat4 kara sal plater. vets t. j bat aov.It..va to ito was ....it ram Mr, tart tta ....kaM WatoaMtr af toaaktMWtaterwr OUI 'bee .. l
.. .1 fnar at .. tear af .. aM ........ to aM to aatorto .. .L
a
ale\ M'vate.k Atoal Wtot toaat v* tos to raved .. at l et .. ataat BvTrkatokloMtr aptrdn' aM a ..., yon *t sot ato fro ar --. Dais; GnIJa.
M kr Ibis iMMttoa to tora*..'Tkto toaa elwiaaw to tto'tolf fat koaMtwam eVCanVaTaBMB aat tt&a VntfYytttaMaM .( IBB"mttaBMA .aM>rtr a* w a.J4 to terrain .va 114.1 Lai-
>!t.w. Oa*..*....- BMAMt. natter,em vMea tto yaoal are S t.,. ark rica I 1 Mbar.. u....... ,Tk> _.s.s ewvUes. toil 5511 ,elf it. ihtlSS, t.J". Taub tr.rlry A5.
a Ii. -.< w, Tan: A* to torMKaeearC* .15. 1 aQwla 5.N. toAtROnaoataints: roM k aa axteaatoa ot, tto claw T.. aM ....... .. rlcktyaklkaa I

..... I,te .amy ...... vf ,BWJC to*I aka lA fty4 ,aflo1 I i Xaat Caart Va*. aM tto arakafto. bas a' De ... (., WQ ..., '- BOUOJWOMyotk ona

(,,, aw Jiorfa/f d MI ....iw iCkr- A LeaAoft 'pkrdmft aaaarto oil 1..114 .r Ua.kar. rata ..waf1Ib .. dot Mrrni5, ...... ar Miles BMkrftr to'ttojat ,..... I Marak T)aa. 1371ma
Met Van __.a.Atw. ctfmntte.ftBMktoc totocraaatac M' fa r { .1 tt'to hUll( aoacnte. to tto .vawr VM ''a lttw.ad7. .......... Filial Flerlaa] ........ asps. 1
.aaAvJA .
aaMM seas tea 4 : aak*M take wy tkto toMe/ter tk* .. -. ao-.... .
m WMII.'ta :....... lr.t.iitb.abfiilnti Cto Kaxflak voaMB.to tax* aa astemtM .,.. wfr ,... .I---; '". is i __ i iOaaUtkat .late' kM.taayaHaaHn: "......

: idtfi' .s Ct ttl.es't te kavaaatac. a''...... to'ttotrtetr Ibr 'vttk|II! kak' ef In'th, to te tto boat. vttk' i'' fcy a.Bmktkam wrest ... As,

.. 014 ai...... ,set wd amp. Ttor W \vast .!**< ftM. to _ak .najtoa; | aa* ny&A to **> av Artak.. aid Tto Blcvkkk RIck"!}, tta ...,. tat Mi:'Ckrt toa toankahA :

'....... lo.alr. w5.. JCaqn Net' ....... duos. .vtor.: toayaa4 fact: ft* act Aal (a.AkBMaAk. Oe to alA areas Qe trawl,i .A 111 arts lad ....'... taw b ., Tto tog'BiMatac er tkoM tea Wliilim. I
oekufl te ftM ar aa fill aM is, Say Wan ... aM spas .
aoporltt ,,
.. te toka ail 101. Tie te ,. .
araaM tki yavakntar.
'fay Bta fair *am tab to ayanctotA >T
MV tta .
a* teaV oOal .. I iTS; sub MoiPMtv TM na. tar dhotis tkatjrtiiat .
.. .1..1:'... W .,.. factor ftrateity:.*
:: j '.4t 'I Oat, 1r fttotlkto.ttotr 'town.MTto ...... ..1IKt7 .tasNd' ... ....... ibs at attyaary' ate. aix ca.tvaraaca ells. to tto BMtter.! ** -ua..Aartac tto.rah i *f PMMItar. iWto .

415141Shtd Isle; 'M lest a s wit -. ... ...1.17 awl .*. **. toAato ... *?tkta ......; Pith.aa*' I Jaaaary; rknary Mank AyrtM +
.
Ots ..
-
latit 141
tort eI.111.1... tw aatoaa aBoO, .
'7'rl1Mw ,. ASteate OMT.,M ftMittoaift aMa fls tori.l.... a yrtOtf akoal aakitt pat at, rock faMy A HO DROPDTOtAIOM May vta* tto aortk to ...'ttatrly }.dwna... jS
ti all amp. ........ t.tr.tos'rba vfcick tkat s \\eIa& ayny, '
1M tIC atetoto post
'.... COM |a roar Aaat Hattr.carne tkoa.fid Tel. tto atroar rya Etta '" af tto Joe Ktac. Wtara. lewsa7.'w taU
i-......- pwtoc .to aroTtatoft. :is .Mfttotl >wa aalf fttx poor toto kM .
odor kr tat tr BtoaA for a v** *a* aator tta ykaaant SWat mot
y .....
'..... bsieiaisa. ,.mi,WrsM tr.a aW..4i. tor mayar Jraaj ttotaa -- 'at *. .... .....* ttot toay. rak* aa ax. caajy aa tto trial at yarvtoa The Lot Mew BMiilaiA vttk .t **t door kto ta aUA-vtator vtao* M narUa traaa t ... sat. ,

.... .. '. ; stir. aOJroai tto aM4 -nth Pl. Ml Mead toMyararr tonaity ..... yrocacttrtty ten .. HortAakM Ot* a.pwe.. vtn ..was* 'fl." aaaAlac aa aai...
JIr. ,.!!tarot ... aM ttotebaaoa 'All .. .. A ....... af ,'*..,.. silos toM.ara .
Wbra II" fbe will trtsflrtrthr CM .... f .1. ...... r r.*. rwoN tart!!,tt to ....,.. Caatenta ta* slats tto Mat l tfma tatwM %MIa_ aM Mart te Ckitacar
pat yrtIa >aru. _, ... 1 Sib- tovackt ardor
of boa tov Mark. MorUWtot.
". 8eeIatIte. aM tatrsdwdt7. eraacM to pose CIa roa raUa Mat vaO. tto
w .,r....,.....,. Dad tto Ji'it It C* tote sap artokrteattotfCt n. t'1KlOSUI''brt/t5r spa ...... of a ..'....far Itkca. ,
.. .. satr fit M J Qua !*flt* far *naa** em tk1-. tiM aN .J bat aM M1AAI flail ,
? ,j', g .. ..,.... .. trlydea.es all :r.iftis: '!t.' was to wads. .vn ,......, ......*..vtoa tta yamkat ar'*.k* .... aaA aaov ...... Sir ttoa at. the It. AacvMa .oafwttoaa .
...-..'" ., Ii .4s hot' ...... aM Ts'aryILL That to.tto kara*
e.w..to4 ei.Tfr. fad fit ... .. ... H ktiMMM aaA poses .... yr crvntan itor* to ylae to tkto peat vktr* tortVMUoa N
N.N M fu as ba aaMeys to ASS Las MCBCMI ta toarta tor to had at .....t < kBiytMMteUia
.. d.114.rr..n1'rl Malta1t "TtX r tto ABMrtoam MOO* k ... e4rp (to Kktkau aa to* TtaoAor lasso .a yrytaU 1.i
1Iat ABM of
... Mt "' bat mast w a .ac.'Be tolckt tor ...... al ... tat .nee asp islet tto ttrtrasas .1 MUaU to tto port CoaM aM to aoa *,
*
ad W4T. .. rrwstbt.w Std
Mrtkday UvaO.
Haa4 craw Oaorc* la. ... ....-.c ... wbU aM of a AMTMMA AMMIXnorikat ... mans kka kaaArM at UnaoMlt kbaa. ..,. to. A1A M. H. ti,
-- .,'-..- -.Ja.' WaaHagtoav ...... "to var'aattoraMat OOt14 k" blab j ... ta ralMA aaek a taO CIt a tto teuvA. narlAa te a .posh. poor
W ....... It ..... kto ... tratt''to .aotttac ttoirwara tat*. B ra. *v ritual for ttovtartatototaC ear
1lstr sdrsgw eowt:{"T1li II .' ',h to:KMa;. Tka far kaftM ..wy.t _t.'.)..... 1&'" a afoot .ywptorfaral tab atavt ft *t las *fttarto of. yfinan aatkara vtOloaaA. tea Aaya }aa) tafor tto Mao eel

1 7 'add\.......... ..;.w J ioI,b uf81 oMrr.M ,' ft BadewJ toUaarTZXXDSMpCSAT _. R btrtSI4 and .. ..trta-j dais aca aa arAar fro ataat hills ar Ca&foralaj Tta .aaOtr 1M U ">v* ar. atlos kM atlrrM ry tto Satffilt

fw aaolte.bet tw' w fMC wtaoIt ro.Mratitt syrser14e poti14de : ** tto yrvMrtr. the w traai. Cklcaco te tto ktrktyartatoaAaata R4 .* Qe a-. to kick tat tto c. rva Tip aaA aMMiat a*..... r
,
> Mr >n. Hot ttat tta PvOaaa Coat! .... to ..... ...... Tkto iMalttto to aMktoc tto Lot aM tuG vkkakr JNtw POStre i WtMon.'.' MvTark
.. .
n ..
dada
a LI'bN ..
.... toaA Mar rAadem 0. tan MUll tits aay to A1A R. He va*
.o. Tab: taa AetAa te Atooaattoa ttaato & varr to trot aaaaCUk anaM MOaati
< srst'r.ysssAr:' 'ter9os' sal'fir cw f .,,.1 wNdt,, .sill. slabs tIC May if tract aa ka lord. potter aa I act yrkM bra ta. .... The any alto te MlaaU to yoa:* wet Jar tiles to .riorlAaj' aa am evnyaf: tto JC..
.
........ -: > idas aaa JVSr'U- QU w/05sp. .Aar* fratottoa ..._ .... fas I ..... can r .,rrr JUt at ttaCaUM k nytAIr BMtartac aM'tayar* ar* to a yU** vtor ra taa say. .tsar trash Rsffss L.US1 W reds a

+I-t.: re-i _:'HI'w ] to* aoartt' ratacy .. ItaI *. ... aroor te ca tot* .ajoytec. .atnp at tanata yrkM.Tkk .oawat: at roar ttaw *Mac aO-Tktt apMck' tto atokt Sitar. # :

J. Issld prIw slM I1oSIb. Ytt. Mttatai.aa. tttoUBaMat .... ..t .( at a* taw a* tta llovora sot N aomatrr aov pen lu vvaanacBi aUk aM tok*. tkroack awes aalaerw I ,a* _...cs.. _
Iiq. . lilt:*.. te tpr*a -to a.s.... taM ta at vlttaat yes aM **r aTvn f91loft. sees af araan aM crapfratt crvatail Tto M, Joka H- .tUctanaa ''MI '
*u AtoyoMA
9dr
arrit7sA:. ..t Met !rat. adU.. ... 'A., 'Prr r.'tit 1tM .. Oanfarkaj. to to. aatektoftoM d. Ttay tar*.yrvtakiyvrntec stsa W IQ. te.aerysta'\ aaateat tta Ma> It*.ra .*a .arlv tora kvaArMK totMktkl ,aatrat yrvMtar; arlaekOBTHJ k

dltb.t;.._ whit 14914. .ibr Test, to sot. to ,kk ItbU.. ; iA':3....ta. :1isAttr .150+1. Qat aa.tto vaS ....... aoaatrk* 9ar tta tomcatraaa. w ..... ales das eM Mr.W arw tb *. tan to .... 'H* lap

,,. >ti ........ list. .. .... ..... .. a'?MQf tto Btpnto CawtTork. I I braaW .Omar Wt ...,. oQ De Tta allrtalspo1 M sail teta .. tack: rM GIll vffl to faaalto.AaMrka .M* -*tatnMa. *f tto '_......

7._. .b S....SN a bar w d'lt.. A"aatrn (.TlrttBla.. ..,. ...., ...,.,.. ton r I Kv dots 'Mr, n i.7. at ttoSoattarB tta taatkat ta tto.kktory*f Oat aattteT MtoaU aaA rate aM afkr tie nv stab, VM yaltocft

.....: ptd. .. s4 .w.bt t,CMeit.aaA kricMkry oua- a eirtfr araaMjti* aaaflaoa.. 4 BaQvay.''awktoc a ,...,.. Mate aM tto norUa'croy to I llsad r w I'ItIII't.' 0. a1.et x14.14 ?,tto ytatterM. tkrM tiBM* kM ...
Litt .rstira/yN tea te tta fair et ale BMB adakac ...07.-c. Bv| v* It pow tar* rkMantkto, .....; ar tto tilt totem how sale, kte talc
.
: tstlld i d i '
nOt' aalasi.Sa. w +rat &tst7. nl ...... at,ttoCamnjterBte tto iiaqaol ttoat tamaA kaa Mart' Sr tile Ito*.aaytac tto fAatkajkiiriinry torrttorr. te vkkk taaaaM'kM yto*> tOw altoaato ta yaar ajaiiai, ad a boast ...... tat ato aid *ketM '

.Tis .W...?.Tsai ubsL eat as i -it-. .. w. boot eW tovaltar' ylaa attoftMMarlot pitta 4155151 to ttavkkk ...-, Lerrs ayyka aa ta tiffs ta tort oar
...... 1 Ie pot ,,aNrstt5. K.v 'TII't, ate*. Ca. fenlr.. *.* praa. I tars kto roM r........ 'At QM vakM toAMA CBta M to ..... ..... alanaaaai anal gist *afr ttaM.wto

....... kk'arlAtoal .....V teitk.! tto *alAato .at.. Gags tart bowwwdet..MrasWt'' *oafara .. a'port .f tkto -. -Mieoa Krv* IT or krkUr .T ..... *e*.uat AM km oerBoitar> h"
l a"...* artaatkai :ffl Tto Km ata tto r altaatk) weans trot tto toy to
M to to'BOO ftDaawcrat : via an tto Oonraan ef snag aeaaa. krtoUac wry .CMHU lie Ikn* aUteaatetor
1Sa.Ibaf H 'N toot a I eMIr torrttorr af tto .Aaafar. BtatM tkrvaxk vkkk. kto toad,tab dos. ynttr tat. v* ....... tot' *. aoola*** aM ....., at aa doss .tto toaor te nest .y Bta ...
laK ell' a'to,..... i, *\M ..,..,.. ltsautaK I .. ao* tofvto Bat to BMT ynyoM ft iMaetka .., tt k .... *C *a ataMyyk aM\Maaaa i .oaa af tto rMr." vkO* rva .*...* ...,..., aaA tor see k Mat*** net

ao.84.a. Is all, no I toakttarj* tka Kv'.T4 WorUyamr U... IM is' Qe 054.. ykMac... rate. Mack m> mt\ talk wyMlaBy' ,.**...... J\l At to tk* ably. taattac s te tube ta. act vtat AtflknaM war

.odd;, r .141st fb tt. J. 4tot ';7sh, ...... ka. bataaMm ... awka It a yotetK aa/a ttslq' a.tb ... r tan em ,tto Kaat Oeaac antto raW .a tots ...*. that hie rta ... tt toataHf afUr tto MO-nn .*...

i ctrl tot to yotato a* I IataaaM N aYlpr tomlry aay Tta D*amntkyarty 'to ayamAka ...., sx 1st..WtIa.t. rII t.Mt yteMyyka ,tatta[ seta iifcitMtt to, a ..,,17 foaaAykaamr* rata rust tto) '.....a.. ttor

9.:tasa ,ttoJM J .... / f'MU.to Its .tilt koaaroA .. aalarafl ito Iapn. ... ...... ..*...... a cakl .Akaatvtka. .' Ttar. an ....... ef saw i 0.- at yrtLiliia ato*. Coait fcr jkMrl IM Cock Xkto .vaa tat !!Oslo aa4ttay
? yamrto a saq'bfseprsr hLeIbM-.arch.' tk*. Matatoaaae 0.awl fta tttto .*> tile aaOortoca *f tta akditr' te .... aM toM I W ........* af etWl'| vOIk U roa ar* test of lamac...K an .......t to Mate .ta ..tk*
af tto rMarnA rlcktt at tkl wttatws to _s Part r far De fatal.. torvttar wit) lOOt vahM to. let W. tor asp laM to tkiMCUoate !. koattac. r aca aM .tan vl<* ... calkrr tot. M at am tto bat '

M tarfoty tataa;.a tariff far ...... via toahU trtaJa M tto. T.WkttMT kBto aM raya -.r r eMr a. are tto factor ttaeoaattorntr ; ...... yra.ayyl. .a aatBetoat. rtotr *aoack to .ktamC BaA l -
... ynUetMa. : a oaotnctkm f *. It r .....* Bottto te ttatocvM was i fur. te ....., tto v..U.Tto i aaatteaeaa ::. ta salsas LATE BCVOKT oy. ooujnoif

!!dT ieetsiilid' tfix7; patpot."a ; Itstl 0.--- vkkk Bkaa'rMtrk: Ores r sot Qat.n.ata ta* ntttac ........ ,It cur Cakaa yrMvet totohr[ +or tormy nail aM tatwM O* kn.. ;fat taTMdoUoa tot* tk* rah eolUakm }
"ssifbl'twdiE e5.prnbn Ibatf Ifs rA nl coranaiait te tt* tlK- a* ayBtyatkr tar ___-, Oafs ta laitar tot* tar ... of tta iitdrr. i rwywt' M'tto flortda yroaactaM Mft M. ..v ktaattoa af toM 'aa.t at TrarHQ* Trttoy aftoratwm

Itar sitatd ato raalq I'-<< ... ____ a pfkA .''n" M rarkari. BBMO *4 ttalr toeoBM toay aa of.'tto ..*..*. te aetatr* tto .vfll aTr.two.* a (artoa_rtral star aM sty atoM M _arto* Bf* .....* ttai tta Aaamc* ... a**, MK..
arf cr .. ftM aaatea tto aMnraL 1*aanaaato ... tiyjte ayyara" tt a* aa' to tatter rolmt-ttaledt III kits.' Morns, to Ito paaAo ......**. aM rkkBMa loa aM ito aterk af tt van tae.*
*
; uo9srw, af tto 4taJtoft af ttoir avara- aAarA ithrtoc.. ,Tta TaaerMMapaM tat. wear to fort ta* orvUP -&' ato te tto ....... te ..... Uaarai anaraUAL MaO Ckrk Xaaay at- r

Mt'b. rM H r> to atom atartOaaaral Mar faftattoaa ft .ft4IIatIaa tIC ttotr* taraatoMobOMkM 'QraeW. AAraeala. I ITto CAV1ZXOTXTkoaa t aM ntaaarr* raid < "rvuawat fuel Meta rtk. tat vOI ........ ,e
bsIt. te .....1iItnUaL a pmdados i K IiMt Bkacarlaa" aa4toi; *. $YPS4SIAI'' I. BMrratoa* aM .*laatrvetr I* Kaa* of tta trad .... |Miia< ra

_boll ....,..........'1rMa a.... Grass kaara* kt MMr f1. the viO. yrutaMy TMek laafraactoea yva tilt aboat te AM ttoaw It BB- fast taJanA., TIM aaftkloa *M.nta .
,atrf a t..a..lt. assessd a sstfswa. aVmmaaiaat. r a n.ItaUk .... tac*. Bta ta* ...... .tto !<.* T vto tor* ''anif < 4a set rot to ft aonckt. aM start" te* *fttoet. tta railroad yard M Tnarma. '

1M wdl'fm n Man te tto.tetk- bMn'. ... fit....War As. oral I rarto aatoatoaOkto ar aartoto dt1.r* yroklMttoa. .... alvar toateUto ,. tto totttotM aa the yo* tar ,.....r 1 Itrata aoikvar< |**aAAMktac a
MrflM.d as sit arf.jraottoa afHHaaea ttt>a dsrtfgas fbw .... po... ttay vn 51*. .4 tau ...., 414 a* twos!! aa- Mt af taryoa. a:*..&... tarraagate taU .....dc.us. iMmAia r ?
t
SsSI= *. !brio! K a.t1.1.h > Tab taMp aaitau. Aa totto I I. ...... ..u.* *f ......c tto ataa aura*. aaark. dial ray droll laS ,a ..'". Tta tntcM fro awrtoc *
-0-w laN yctkT tit Ito party my ass 11cttaa '-u. a 'iroiNrW'':'1i&1 Obrle..lr. .. ....... te ytvtMt ... wail a.t rwtot. -UMT ...et.tlw _. aM It ya aortr. .. toM tkar tta track ta tack tote a 5dtat aaA ap

t..' BteteMl tor tta *ama> to ttot. ateaa tto ftmk avatar .Ito roA",..Nar .'a:. sass .f. 1F. r.eatle.art yac k4ka'from ..-tr1aII:.'W Del toT4alta| .4 .. ar* to au..... Bras. aM *tk*. ..ata var!, tor tk* NMamnr ....

at JaH Artkar. tack UtoUylai &M ........ ,.... a ioatkakoaM awe: >aspaps K Tlo.tl.dW 'of 1 takBefy rMntoc "CarTrv DaD HotRtoc art. a tan. *a aar> ftotaat tkrttto ktoAf tarU aM aa alawat aaAkM ita( yMn|. ash *... stand rat
a IhlStl .n srs to ftaaitaatM tar Tstrballa TMkkt*. A CUte vttk a ..- AnakarA \.. .. ataoara ....I ratio!! of tok *f .Baa ..... Y d rarn aMItta tv* !irate M
bas t rae a dviItssh Sal a 1'NIe-.q\' nar* ..* yar warr I h tarNr .. yd: Cvaoutatkai. BOM* a few aatataiTTkk Ole .*.. to a aaaoyaa** tomtar aa sift, a* at tto art no tatter ta a "': -. MPMom.mm*COM
bw.4w toast! a a s1.d1Mwlwrr Or.r lbs toftar.,"tyca >.*aa..4ate. J.amar ttaa s/3ab far .I1. -e&W azet qa..a aM .a B....... paulldt y. aM asdslte .rasa rw raid, W W af tto )sots *T tto treat VM*

CM; ( tk* ml to *. fraaj ftokr>Mrr attMrratlaftr I tt toarftor* aa oar rkWtoadato.[ .I a yaklto aatoaao ....... k. Da&I .. itraltec.?to krUttoa Sod atrtypdd'ae am des ....... aa4

d_, tto ;.Kaaa*.>*pa te van tMtkMl tiAte- to pfd Xerttoraatatoa. ',. Jto >oBM.'.*.raaiyk get Way'::afa ktoA ., toatywatan. tort ttakrotkna Tto aAraeataa *f yroklkkloa'. M rec-... af tto ,.....,. akrMlM* .... -- .... V'" ........ .. AacaaAxctcrr
a* a'to fe al. .......* te lilt at toan Aa}. &lilt aa4raiAA of tta v ktr ynM te ark toy t* toftatote rmtaa aM aa taat any Mat te tto ....,...* ,toss ......
va*. we* tto a rail tra
OMBaat ds oral art a Uoaa aayaort aa aajanaitiM M aao era aM teqaVr* ta a oats ......*..' It aaa sot to .,.*. tot THIS tcvnoir raooccrs AND ,
OB Us aM* *a4 ta 4ra ttor ..11"--." caartttec .toaaa,. |a tto yolk* at.Ml. .... afar: Wtan. to ttat toM .( vkai tilt to.....*a ai naonC. fJEAMKSORraa cxxTincATB -

ti/w/1 K Weer aaiaara m ttoi taIL ...!..... we atoa at,all avaatottoteto SRI vfa te A* }a *-:a tktoc Den wood yom wr* last te lent aa tar vtoa toatytaOoa a* taatw Kaaa N I Ta A Idle* to tto torm. *f a .witllat.
Ocak
rapt te Mar. *
e111rr.flatt..1"a i i tat. bas ... .M' yMBto to MUM oils toUT t :***rr aaunaglr itortt** >.. .
aM
Wkt
te
w ..bMttakto. Akt aoto* A** aaiaadtr tto auar atraaf raa. loan .f MMOM .
H to yoaalklr .. : tv Aay
aankr
iypott.trip .._. vltk aoaa* flail r ry rata
AktaA .. .
to too "dl faakleaMPaaatraua It toeteA Srw'iii .. .. toana bail aot tea .
b vs.b.w trM ftt a l$pwrw. I. to tto ..r.' T f.fall.aydrk Mr. latoMl Mar**. Tta o rUAate -
aQ B *
b toAa .... tilt a* ta ..... ky ... rsr..wlati a i hrr il vto vn toM Brai af aoaor ,
be,I bast for trot s rtwlw atrSSed 5.l radial 1aS' .. ..-... ...... tta lamp atdaar..aetnt aM ... aM raaciakmtr. !to warseas .oa., Ups 0.-_.'Martk. Ayru.M va tars to 1S7S aM a.Mltu4Mr.
Wallatraatenttew ,.. mtto s ado aT- i *,. TinylaU low 5.a BU JU>ta"a LIr eWe C
toO.to a .rift eta ........ Mr. Jake K. C. vto apt inaaii t.taWt-Qa- JUtInItehI7
j
tbr ... tkt .... rostra Aacart. IkAftVptoaiiiStravkarrka M. ,,1' to taaAvrWaa la aMCadUk
XHteoto araaotor U yaeyto tor tea a coM toaar atrtoc te kto l art.. .
aa rHia4 alt aM to a vorkaf prsale
rips 0.-_ te Mar
tIr era .wpl K.?Naas' S1sst laatorate 'toeaaa tka.aa aeSprptlw rasa jam vkkiItotkaa .to bra .*..w.c area-Oo, .I. Baaar.rtotakty : Tkaa it vtn to **M tkat tto EMI art ta va M a ftIIe *f ta.IW.et. .
taM Wtat wM BMAr.If
w Itr. auMktoa taA roa Mr. .
!Modals fa'a0arts W tries : .. sat to and, .a t1 sad Jrutrd.
.c-w..1
tile ta W. tIfttftI -JkA .*.w' ta akIAa fcr tta .141. yva vr yaMkatoc aavnytraA ) out faraM1 aaa .. ..... aMMtktoc ftnwrbs
tto try flat. Ttor an a4le.s W toeaaaa tto .. :..'fartS old near. voaM ton bas a toss kM tv* vktotar. MnrtUMroatnete wily etW1Q;; to tto y"r. If

awl raftato. tot ms ttay .. :totaialil to ttotr dabs ftoa -Mr. Ay ,.. Tto tov aM raeo.f.a4 BMt yva. .vttkat .a BMatk. to assays Apt aaAvatroacItrc > A .... .... Last
,
s 905 5..i.SSSAul.'aw1W1r. bred as stet adoM q r ate ....... 8INI7 tb'rlAjlard -U lbiThn.tfq.tel.0. ase..... u... of aoaaty **..toM A* sat aO Ito ....... wrtk *f vkkk to for __swan .to alMtalQr DeW t ....II'IMINC' a ktotar fair I
ear Aay ar* grovlac vayaSto.TtaTuayarUr. add ta ... CO*.- T* ..* .a 'ervM. If.* eras fill tar ... irisss.* t kiss Mtee !)P.
tkav* fete tea ftteM aMaMrato ,b..dtlne coM toaa 'a -tat .... toac J asp te Yan.TheI ." a......,. to1 N ar* m Gf.tl7 tosltoilto *raa aM tell kte to trr a. ..lb bas vkkk..v* tits tka* say Tlrctoto to te .....* alvan nam tor am* aAnrtMac.Tv ,eat. oa to a trv list*. ct Mart FraakBa.' Mala*.

Ie.lalb w na b ttotyrrpate t 1Iq'.sa a. Vtaiaa aaaat fol. Ibis ti aM sat yaaaal tto vtatar'M. fknvek tta BtMial ..... Tta pow VIM. aav v* faMA ,a DMoatraet lOlL. LAID PRODUCT*, "Ttay bas mr ....... that **Atawto

stttSlr./-Tto; 'OavtoM to'arakajaaBi ra..reelre U rip .*aaoft '-" .'tto !! ..14114Is !Itw te fctTtec eel latltottoa at araaacttar ta* taaa *a* at tto ....aM klctt for vkktay Mrartktoc.TMtarAar Tto yrtadyBl .story *'0.. aa> 'yOk .toaynotat wrktec ya aat .HckCMt. trkl. .......'
atettr Aay sat af awAtialaaBaa .
"a P'tIa.ta tto Mats W* ar* ynMt v* nbM4..o. tor t faa to tto ciwta. of ,..... aM ..* : v'n to
J. ,II f ib1.U- -.tlh -f sLati..J&I':.'''' '!,..,jj '... Hew slay ynaJkttkakta an. I kr rviakUa ftar tto aortlora aMrk li tau nfaaAoA .at all drat ateneL

( -J V .. t 1 .54


\ .... -. ...

'. '. ._'Ir t.. .. .- '. .: ';,.- "' ...:;'.... ..-. :..,.. \ ...- ""' ... .. -'
'" ''' ": .
..,.....'"""'f ,-, ,:;v', "" .,-'" .< "' .. ".. -
: H
w >tiellT' tlOiz 5 T'II1 1E1A1B ltlll'1A1 eEJf rMDAT. ,illdli .. .k T I : .

,.


.. Protecting 'tbe. THE .SUBJECT[ OF DR INAGfWllL Last.Dtaeaaaotota aid wm..tkraack ttM...'ka, wttttac naridtamDOKT'THDCX aaOol tka saws apoft....of ky CMMya List"fekartortdUa t:A: j'; rrtn.IS t tJL u .. l' .. I '


f III Slid 1' :
Birds:orneribsfe '' BE [ THUH NIGHT BIX BLOW :::
iCIMD
s .l....ktcaaaa Xftr nttaktr to Jtay Aastt.es wmsa.e ."... fill d Boulevard
toe tow, DIn to .. groaad w eat drab ta tta Mkaraaai towm af O. Baaad
"Lbt M..ro.luiaa to MPPOM that ka ta totttac ato'po--,' loft kla atv* ta![ tka ctty at 4

I" ntkal ..... BO to rate. Al !tkapraaar atoek p. aw aa bet aarttar tkaaMaaUtoMiaaMkMBMM.
c .a.e... Jselso rule WM Bakadataroriy
"
'4. 1I.'pr'Mr' M acrtemJ- In the School Auditorium by : IthrlPoists eau .,.. ,kMdoaarttrt Crow wkkftwffl Ml tits nrplatfana| era
tank -ti, Md 'Craft rateiac U IU f' BOW oarafany prtparaf iaad M Iced a eattTa valM cry ... "Baraka

caM....." Tka'karaojt Beat at Mr J. 0. Wd&htof Politics ...%.... tawpalra ,,UU-ataW Mtkat kv Art UmaaT AM a Dale bq ,
Ij1 watek awaattad fraw tka Brew af !.. caaM raaalac toward alai sad larRillns
tka to tka kordtaC .
hit t BTvwar acatatt .aiiil ,tato kla aiaUaatac.Tipa .
:.WftthlfigtoaSEII8EEE1010 aN waaactn te tka ) aip
....... apaMM. aata. Vac kaattoi at SPMTalatka "...-'jl! did yM ktla4 M stet yM u

Mitrpfflan. .cratakopptra, Blot {EXPBIX ".L.'>'uTsNM7TfToe 1"-"'

crate IbM*.voto tkttr cans Mar aunt J,.aaa .c'palm'snapplgs csnroTBi neat I IR I Ban rola aD. Xwttt ywag eau..

.,.. Mt lapse, tM 4.atredbaal ... or altetlM BO dMkt -. 'Jt*. BrWM la aalac] tktaotawaa ft phaaaat aoiflo sad a .... .,
fWtowad taa kay.ahw .
rood oat lean slat parprka M art beet
auay a aua .
kto walek arM U .
kla crow. Mt at trata. kay of tbs praaa ta
d W. 4
tka > i
lcd Ma at iaa klcatr otBrM Mdfc iiltrMtfn ftoa
attaet to wat kark MI toot, a* raack tka taiaktoc panda Aad UM 1Way.
shoal is pnatda Baa* ta tato wawi
Jtjtti tkm wltt aprara.waakM M.1faa1 .IITI EYEI&IJ1US& aoaaaraiatt". I4Trs..Ds.: .' tM playa Ktr gMd" Wat>..mtwwta wrat aad .aoaad....I:!415 poIlOeal -> lsd visa |ld yM fH lid o and ... ., ...tod l t oev sell illreet; '

sal aaoottdt UdttUojUc tJai Mtt at ctotkMf I solar Dew yM to
tlou ptraapa ;
'
.r.u1 fatolkft TMsfuslt. '
.. kotttl oat des tkM- J forttlcat east krawa k.,... Aad way ta tkaworld ., fueL Tteh as b< N 0s bett4TUt. ;
) .. I 'f
l.t. TOO-BAD kava yM aaa*.a .. >y.ar PJMtackar
sal .. '-1& ft ..mAd -. aad .... -

a* sack MUM. Kk Carts araauMatra. .. ,. loppoatUoft to BaOowayMd 'TO' TBX m LOW CP A TKBTa AaAaaasavaktoiftktavMattor 1,ka .lr ty t(ted to aMyMT n M bat.',_BMta. telhir ..."erI*! t'ief: *tfimnlTW ':

awn or MW ujartoM, aairtdk Ta Prrpoaidaai 7nM bT tbd Batata 'a faOow.ap.axtraa K ....* a ...... .
.
ju. .tky.1 De / Moasfa fr ,
,... dtrakw .....teat aM 1t'eNby .. ..
JoM te tkatr tatttataoey.:, ; U r.- tilt.Job Btocktoa ta ft its .... ta snt.car. ..sr yarn, MM : .
.... ....1I1)raIaqt Camadniaa ajDcfaltauatailtdckttan krtaia ato poUtkal ..".. kaxaatato t r -
.a-d am 1..w. dead, ka4rtraa "
TBXBUXLl: ClJC lDAT1I'' 'pUj-ratetka TtwwvBtnK. ...... 5iw kara aaaaa a .......".... Ian
..t at, kMteMI ... It atat'Y > tt .P4 I ...
,.. ...... nMa kto kat to tta MyWky. '
arar at.tratoad aBJta.'Utrt.aarptyW. ;__j ttwt ran*?w MBdMatta fur _. '0000 ABOUT OIIXSEHf Foal.'vbd as yMTM t.aa1- aa M oa aalMJU wawwi its Mi wa fwa iwv. lei. Ud, w4A anawm tt M ,k sit
.' Ural w aad sage .. La. otaVtaT are Batec" A ttw I .
V,.t. tfcttr ttoM to ifs aWTlea WttkMtt :114't aataty....... ate! toft .... Tka katoraCaa ,aaa-. OM at tka at Casuist goal tktoca OUtartot akoatTtkataaOdaer II'list, ..Z...-. ......, ."ti15. std bgt. .- Tet+N'kW kris're... ....' ai 1IIi: ttrk

y.' f dike wko flan kla aawa is BM tka fttatpapar Ia''wa, tody took*. *trMtted, -0..TrM, MNhr1tetl t t
kaa tile .....tIct Miw1fMII
I sass. af coot; tka Mrda..wttk. paopta aarly ad' taratokM ..... "'Ufd.tj.i aka ...,.... 1 do kaoa yM fcatMlMt |
Mt wkfck oar. fair slats WMld calok Frim Tatadaya Cafly. stir tka ..i wko krtodaI 1.. wrtttoa aopy for.. ..... nwlyaot | .. at tkM duadfat >rato traaMK >

17 ..... goer s ly... BM-prataottra. Xr. J. ,O. ''Wrt Io-... ta ftt lass ka ftTafiakla far pakltoadafc b DM1 yM'fMMakar aittar drt \ '1tu.III Hi IrW.adststl: >'i &M eeiFbm
.
r 'but ab.atatoly aafa bttabas..L 154 ktad af tka .....** r.a' -.,ottka QO&' aTELIJSUI anti tattaaea kat at Mast tt .... Tata toTMwyjyMr Boos Imp.

.d yraack BttoBtwt kM daetorad tkatwttkoat :dtMTtawat of Afrieattara jfttWaaaiactoa. J lair1t its to ka a. ap to data waa plat sad ra ear asaae 1JIUaa.. 'un'trird, I,5II. {!lIljtlss II asst 1 1It
Mrs to ckodL tka nractaof
CaikM .ealt..lkrn ara to. fttfflM wodtra faeURlM tar:= tkapraad nil to S trait dtfaraaea ta abs
...... kawaa Ufa WMld' VMtak .. to ta tka alty with Xft. rapTMiataava. U. :Mew af ..WIt..... OMtral'',OOckrtot safa51kM tkt kMbaad af aowt wtddto ,! !dt ka ""iIL> t.tt'eei, ifriw Mt iHe1t"
Craw tilt ....' wit 1s tIe Art Wright M caaatt( Mr. aad .... apaU aalk ttar tkn tkrtr pakUkad ...' ato ides jaMa4 BdKorlordaa. ...... Nab wtttac wtwaa war t

spa at Abe TMTI aad I Wfttarttaa I L 'T.' DaaM. at the Iroqaoto Mal aarda IIa tbs'Ds. ogre akevtaty at rata Oraa BtraJd. Ia.attJ wada aad rawtrtoc atotarty > dirT, .).... u s. t III-Well 1I4IIIr.bs.s. .

t ; pradtoUM tits ta kali net. ttwaMt Mr. Wrtsafwrnl; tar arraral ......, akoaUfM to ackaal n.I's* .... two 'ttw tatarwtwc Brarta tatka ktot tram ft pratty ,.... wowaa. -
,y .. pow lira ta JVrtda waraMT SiMs abet rnata< Car taa Udotat paadtac raw palp, karfiy toMU0aUr. toaaad at tko todyadtotrtacly
sad Xn WBtowa
klrda aoodaaty to haft Cor! .... aaptrtataadtac a aarrty -rnUOor pteeta warn ttkalr MrrfeM are kattr -: rtatrat taapaettoo of ... Kfartwdaata taawa* BMO. ta aar UaMrttaaiitory. sal ,
tka
s.. a caarwta attar loyalty "Wkat to tka .... of Caa...e..a .
e .. appraewu.U tkto a.trtct.1a .tka,work' af wak-' karai Ilea aoUMy, waak Mapaffiac. ...... u-. .ha not .... taj tbs taU .. ftrr
), oar1aoMMlvahla ton? .. atnartda lag ft'raport to'BoutUiy Wars. tt kat| rwarkabty atrM tola bard Braaplac .... Tka aMaralaad yoa slat.wkat. akaO I dar aatftMAMaw r

saw ....taM to km a Mr. o.. 'DtpartwMt af .AfrtoattaM-' 4aaklM.Mpaatty..Art the )del tkto .lonMt. '.. ...... waktaf Ok. TWal .Waafi 1 kin fdtL TVkara : r
.', tt Bttotd via M ttcBaatleai to'daaa. .Ida-t ta* Herod .. a gad aria mabta teat aad If tkty go Ins > I '
a t
at'tka fMBMt'cf OorarBor Brawaf Mtk a slat shun azptrdac a : ,
A Bttla jiaj uattd alas, Bttttac M.aua .'k4 aun1-bl.a5t to Mka IB .*,... walek BOW owwa prakabla.tt ;
.......Ct.tk two ... acrtU.toMa4Mr. ... atteaat BnekkapplBowr AadakawiMCkxkaada. '
1 Ira* Des to tree ta sea /Mra apt for ft aaamoawMJtt .sa' wm ka ft iptcUela to part aw rat >
1.-eta that ar..Yppbttblr Wq. .. Wrtckt' to rkvlda to attanaiatka kava Tadtawata at aa ,atoaatloa. ..c.adcra a Ult W waay toad .n.J J H. Tafurii&Go
'..... S e-pUac start. al .. WuII' tMrfkffity at tinnawialln (or* for 1 ,
at bits 1I'Q &Te.stt'te. rde. 4akakaMl tbs tralaa4taraltlM tooktocap aaxtoaaty.Cantof '
.wq /( '.tka ara atytac tkto ta aof ttp f f. -
tIe .(. If' M kit.-. T. kmU rimtat aatlatiara M"ibIs r'oHt :wldmatac aniaary to kla Oak., Cr pot:or troaVal ..... for tktra tomfly *. Mr.Lalaadr trttd ft aafc- ,. .*
.
ha, Is. ... 'xpwalT font oCtkM tka Xranladaa.To ugo at VaryTuMaal aalllty aaa afford aowtttiay twprawtra, alwottIdtaUtatka Saab drtrtoc ap 'Is. this atattaaxaadaratatac .Oil tJNCr0e4
.
tka sad tiM tka aewttary way Fhcc ..
uaaawt 'tt sail k* MOT to: wtkad- ..... aad ,last ralatloaa at Bratktr kto kat f \:
.....aa to ckn MT.rite sal tgddea kara tka data ot its kaad Mr WrValto aka pot |a ..... ISraaaa ta lulu ... kla. caadldatota sass .M IkdMy..*Wa....
.
hDetUl An tt'tato OM M. waklac Ibis oxkaaatrra, tentry tato aapvMta ara -s.Oat ...... .. I.-r..r.! *, ; .
A. Cnrit 0ww .Mss ft n4 Atftol'wood Qe praettoaklataa kM abost'.stpwtM mid i 'caiarawaataad MI.1 -otklea.TaY1/ah tboolvwiy astslag tar 317 Twelfth SticOUTrTTTER "M_; r.

pMkor MftMlatec kto.rtpwlMfiackn ... T T kat Mt ta tka cab eBb .
,. sad tuUattr MCUrM wwoC w. s1&Waibi nv.aM I Blc BUN Caa yoaac tody sad tits kay.
.< e xtcrmtkAttoft ftcmfcMt '0. wkeU Oa, Tkanday f LI Irak,Mrr ftaktd 9s eaatoctkadotr. aQ.. e1./. I
of tka Board at Taeabr Wrtskt sJ"W.rW. '
'' Intk 8eIif. IsogR&s[ -
'ttmOr. H. k>4. bear Mtm fromMBtaMM ....... tka of, kttaae.to B'us'hUaw j; r .t.Tlie'uices'ott t. ,
ctSaaaa
sail L.
ftt;MM ftftA .V. tbs, tar" _?_.... TkOWM J. ..Kt.... ... De triad,*sold tka CM
-tka Aadltortaai M tka ........ BtaU. tic. t..i for tka bloat S
: ,
4bsdr WMMOI .CMrtat tar kta reft .. Mp.11a.tt7. WtrVaMdfartt UltraMkMwatMM ...
.-. &at... apaak flea wdnUsdt M aclata15.dtss1..iS'W ,
all oC DI gbaa 8PM1t' let ...
:.art; for vrtkMt tk apert I ARHat TOT ,. TM.kaow
..... Mckvra ftto .>.,. M.. aaI7, + d a ass etlo Ma s. W. : prabakmtr of a ruM auk Bt M tiara. M BM aa yes ..."
to rtad, lad toffiac waai k* kaa dla.aovwad totka kald to waka aADBfOCKAT
.. hone. pftwary .... .. awwatf to kto
MK is .. MX._.. ... d
aad wkat .kaawitakMldrataaca. .....
,
A kot to WJowM to .tat' ftMektftf TsoapF IIDAp: ;I ta ., witty B wlcat ...',WkM ta* ce t ag eac rdes.d110 .

: iir ar ft n. Mr ask .... M sauyy dttaaa, wkattor tfetarakia ,'1'0 ;::;:; 'L strays vtoppad ta M ITS wteawakawra .
Tk II-s.4 the
M a toartat oM 8ft7, --M ta. ... My aaatdaaaltowattakBt b
lsr.l'ant."pew tkarwtoi .. 4ralaara.,(.....>.. i Lladdts tits Ii St.Toiaj : I rialliari yoaac ,
....._t* Bate at fart Ma M'" 1 ptoaaaat ...cDJq -MaUBBrt- Baonilianywtofc.ad .
tally tka Saaar akovld awka M if .
ky tae...a to-, tt VMMka .away tan to.-kaar Kr. .WrlCat ,...,... i daaMcraC,: JIG aTara IB Airtae*tf tkt Cdii .d.. to prapara Ifs -.....-.,. tka War
gtra Strict
ckMMr U.tfco aI&'W- ..,.. liautK, or a Oarataaidta ( Did WM Sisal M faL Bad K aot bias
.-w. .....eI tMa wsljbt .... at a Calaaraaa oaaMarata tiM T..mwnt RaatlrtoaM wack deed eBb kto *wtor >
tkat ka WM
-
'
...., .. fitaa. al .
/ A ..%.... Mat ar : a DaalaM 4a-aatf-3d a ZXaaoTkaA ,. *. aad toactd to tato aaotkor dOra
lass, at ..b tea acra toatM F. E. *MUI a&-Ta.pa Trtbaaa tIII&W1IIl-.e, ka WMld. kara I8 sal of (IttrDet eals, jISbi
aaDon to a atactof Ry. CwifdiyCoiieaces
'a a.Y rna '1
..,... 'As ft eat S warat all a15d7
w*
e51.0t u o. 'IMee\ Lu boi.t.MIMIVM. I, 'wn..&. MAXB BZr00CXBI -, esas ..t..,W.p.la/ tMwIttt
/ shoot time kMa
at amly .
a I MM&otBa wL sad tbs swaa eM
bat wa laflta MT tnaaoi treat tw Now la attar OtFardaatac -
saltd. .. ... sM Mlp u"aamr7 Board aad tka ttomror. 'aX'LMta. raa- -WlaMart :TUpakUeu Meal iMdy tot. kaatoaM' :ta"] caM- M
0.. aatka tIIMP t sY'rS'a: I pith katt fast for rattattac ft aacraIcrlwtaal. toadara are fataaria* ta It ..... YMaaC : ( .
..pu4 v. are' 4sir.a M sb toA 'IW u.. Ttohw af tic Xrwtka ,Lords today ta adraaaa at taa'' Rata My poatTdaar kaabaadT aka atMft.aaV
......' taMedtoroM birds aapoa Work tape kad sot MM tins ass aMTMtioft walck VQI ka Md *>arraw. -Saw Maid ft live kappaaacr_
waoM oSorta wa ara abntataly4tpMdMt kinJicsb 0. Btata .Mrta. Tat Than H imia dor* tkat tkaiilantlno. raffla wr arM aMat atav aka M
1 for ones ta artry knack hlpsat N ...''OMW, at.fta, m- traai tka star at tM .,a Imo tray ....kMaa. tka(...........

ct,,acrteaRara. liar are tkoat af ta> .. t48ls at oaf adttorL* tka cron4I4wora ...... atrunrto la. Ckleat aMTMOMwai lag nady to ktlp. ktot. ..., ta ass kaPHtotad.
b ..1.abk valM M toartot attraotonM aftoa ta/afcord wttk ]aaMt > 'ka aoBdly tatawr.aftka WkM tko, aaltoat was fat

.* .rar: ''Nm tiuisrb ti.'hn "oTatttn ttnactTM atlsa1 eaadtfaey of BMntary Taft; tato die kaO ka arid?InHag. ..... : TO'i.. t
Florida = did :..t Uttea aatrty BE: REP_6 S1f ERS .......1 .tkMKk ttka Wit Wit aaJy aa. ....... rots,. till "'PC netotoMdi.Waa .
for wodcwc Mrd toa*. or Isis to -....1... r5thn. .UU\ aoauoJtUa paaaii tM ID lrwCaITIA .' IU ka kaatadrTkM MEN !WOMEN
baaslid Lush tka Baatoc at a .. Ybm lima' ....... Dun tt wm pak .........: : ka bass tka|rate* of kto *-otor > .

ptltout la ka sot wffllac towoaay Nall Ilk,,a-Mn aspoamM 4, ....wkotowattw .Ba,' *' ........ .ky tka fcapatlfcfta at tka toiipana Ife.'IwtttrTta sos '.2tb' ST MIAMI,. :ruu '
for tka alcat ., a Uaajo. arotoua ta tic BMT fatart-Ura Oak tato Ooaurfttoa at 1 st set.. list ,",' "Mr. tatoaa] kM Maw BMW

apoMkffl. ar a woafiktaT ..... Aa\0&.r CrattI'.", Bffthrf ,laSlrtr sound 1 ( tkk) 'anamtttM tMarakM 'list tk4aMttataat eta ft toai af awawr/.'Cass Ned a* r ThS
doss ka aot tttUlw wttt ....... atBaaatoc l '" at tie upabHom af kn. aaoaOk, dew kaw aafartaator r. .
a rtttoPM of a parrakttt,"or Xyaal PrtpafUr/ tbaofVatk I 'I1 m t l>JII lOUt la praetkaBy aaaataiMi U .Wdi t..a r m51a 1s 7..a... t

i a ..,.,..at e" wUUac to pay klaaa kara .. Bleat 'bi ant at Wttlaa' X) Taft M tka aaadadato' Mt. W..... ar ktt. Ulaai, wktek- t L
; Mb.n,127lot, stet atfkta M OeM sal i..ptSIa. 'ta taa .Ex- poB of the ..,..u.a party tatPtaaMaattalMt. ..5Me.bw11115d1.pyssW .
... kara gins kaa led aaaat to MW a art J<.MaiJloaia JObdcUM sad JrMdeet .AadtkataMwAtot wile I Nu0 lie sat Sao De profsaes t : -
plea d tka ...... of atrd lift .taas i td Z.l Wait. Ii s bag ..M r .-.r.ut aUt dadaraa'tta kdtat list tka BapakBcaa d De ptffin sss sass W I .

.afoajor' ask IaJIIat stator. otter. a tills De ..... bulb M aMthrash' ...... of tka at*a kava .. M a .... Ba aald a. WMtd near tatta .
-
A elas1s ftfa tkaia ...,.- 1. at goat tsa&n Wlaa masts aaaflilMM ta tka patrWIaas
ea I -. Bbrarr ta... fuaBf akaaM MMTktra. '
.4 wltt klria wkoaa awraaMfttawanC for Dpaaas ar .kto. .t.+eta kick ikarartar lad pramtaaatr akBfrtM a 9.tr s..as Mdtatoc M a TRElEI&
tka P.at51t'tatoraat to MT wt WTiattara. M tka votar atalM to MIn tka wo.MTOHTY at.ktr. Ttaft. ... Mtora Oat takia Mslb kai S.514. a a ....... : :
,Now tkaf ara' II04at sad i' trroaiTka x..Ia>'s Danl..J' PMtttnla JMraaU"IMM caaractar. Wa taantaa sd.>par -:
.MirtfC aaMtM at ft suit amaa- I work: .rabafldtac. sad rapalrtec t -:....- Ices aa ft tadra sal M MWiaaai .rata -i at.Ato 1Mutl led aatlh.sal rio.i Ock3IWah4NBiI.IIesa .J
1W
,Ilea fcr $... ... akta kmaun wkaar I Cka 'atMBwra aad atkar anfta attka GOOD. XATBUAU ..... ... -. 5 att11tlu Mdds, !,M, .. j.aa.aa-
kyktow8aTka : ao to..,b.dads. traatoatMttola< o
raatod -wtttMt-M aaA aa. XaOway : I' H. .Tart tea 'MMMM
T U O
.axtoaatoo, M ... rraak Adaaw ta iat t&St7-- .otatmata. aa4 ,paa> tiata ky taw ka aad antradWM 4 Twrj ahrara tai tkrf ahraja but frailties to iiplaatuf ....dSo. .
't Wjp.rq'ptIs *.. ti ,.. a,kdial sr7 to tka ...., oa SInrt'tstb wtorial oat of watek to.. alitWI ass 'W ktcaaat dagraa tkajaUdM HBawad jar too tklrty a<.awtoikatH J
..
Mt ft' 0 rf traaiwiat t aDaC one Qe, af Xaigkto its, kM kaaftatattod atloaal asaeattra -V list amt ka aoMMi %y a Tar ....... ardor Its 4WftVka .. .. se.-L..A.l all.thII _
ta CUe plaaa.Taa be-Mat daar std a ][ Ulakaf .tk. }star... Tlw -. of MM?
trtffia at ... pr aisaa salt ta tka ...1aaI aaip yard karatpatar Mt waati parttaaft BMakUaaa.'.fiaaldamt i ilUootTM. : ., Led ; spas frwraaaow. -
tka aaaM tt.aCaa a&U w dart Md ft* wttb tka t.taam Oahw ladaxl J aowlattta ktat Wkatfay taatltkai I aMiaiMu fMtMa nab nfa ssar : 1.totamtArpotfa Mi i die trtM jo pUat. Mate .. iataH' Wt' s.*

..M. Ole i... Dam .sMdbg Its; 'wkloa waa-towad oat from a -Laka tie atktr arataraa:ot tka passel .dMt tkat tka anaitaitlM atWiaumsBf BdMkf.tan i TMf 4 wkara ara TMrr Hesdqrters for rt&.w.rr.a .Trees .. /,
at* lass ,
wkMt astotoaeadayMda WMld last std
ktrda oar PM.orf Brattood.. Qaaar, rtrar kartt atraactkM tka Tan BaackBaM party taXtaBMrt Mr.WBkaw draw S data at piBtCtkto '. =utsstiad'o 0 the at a.t!>tit54.fa good.... 11 .....' -

Mint / I' Tka work M. tie Ooteauta wffl kMtto. onto not VPap ... has Maid tile!....- D.Oaas WMtka lash ........ e'1 repIMe tbs.1lP Jnlita h 7 : :. .

ftxtoaatra M aka eta sat jive, k 515.5 tka'aaadldaeratftayW aatfeo of tat stun ptrtoa aac* -.. 519.ta sad '-'tGI&\' \ TaMkakaaoifttatkakalbtoda. Address, 'O.:W.CONNOR, Proprietor: ...).

TAKTSUB> ) WITH I1nTCB.A. .... attoaUM \after katac raiatdtrow .V t .des, A easid is 'wad i.. ft aaadMato aad wttt list Iwa ... MId -mass 5 '

Aatleis a aaakM Madlttoa 'at tka tar ." .,.W ww cwvMwaa.,.Dat' '" are tad tt to ka oar day to M ark .st eOl _$* Wad. I dedr.l' .Taqedae.
-. .,....,.... .t. xti Uaal dock J'1IIScrwtq'1M 011."'. oaaldtrlaC''tka aaipMypJMt of a aarWkta Praia uaiaatraa M to saw M Ile Swiss CM K toMarBav* 1 twaapaar
tiaras kU a kMrtac am tka Mayartoan ...t. yoa ktra 5 rate look tic 'rrwpagty sad ..,port MBapakllMM tls'' Ikaak..... tkara. ... I
tkla BMralac M tkackaraAiaoroartr ..c atktr us ti. .BOW ktrtitt ta tMAar =rat yMrtowa tadtrtdaal kaataan.aa af .)DIIRrt.t ft aiMakar dattrarad ky daSaraat. par
meted Tka'' aTM win ka. .takaa oat aad 11.- a ctorK kookkatoar,' awaaccr. I "' 1

.tKteal list. wkfl tka yea* MU.wttk oastit : (foal alwaya atra boot .o UJ' TOT* 1 Tarn WM '.' karrttd tMTataattaawkkk .
watkla* ta:sad to ka tie para MI ot e.w ot ato popalarlty .w" sea l tUOOTLNO. aatoatod tat4 wakptn. sal .c
\ attar aM/aay. waa tka ;to --we' largo { irlaetpally for kla pMaUarBtaow tort tkata ta tkar aaj Ctod tato taa kvkrary. IKtS"We
.toa.. tka IIteft cur tract mar tkttocttia aotapaay to ,hold dowa tkat poattlMTka Mr. sad Uru.Adotpk Toppa..tad Xr.' Wffitoaw rat sad attad, ORANGE NDGRAPEFRUll

plaid ka' caaa to a avttc torea ot WM sit gnat aawkar. at Totariaaoald axtrdat tk. ... ... Aatoato. Tn** tka .aalaara*. Tab a aantaato .... M kill fan At '"

,U tka track* aaaV aa ka toatldaaVJaatMrtoany bow 'M. tka work wkea tt U TWiwtd rood'yadrMt ta atlirtlac a.pakna ad artaaMa.. wm SIft a4 !nUlL Caa kMd af tka party .... a ftwa tkaMty hare for plaiting a good soppy
5 drag I atooa. ...../a 4'tta aad to kaatla tt'tkraack with. parTYR ka woald.te Miatttac a UM af axpart sod Easel akaaiiac at' Map .t atawHC tktock drMwddttaraatty summer ', .

l JIn.t sp; kmr.aal pat It dove ka wont' powtW diapa4bMDIIJOH lunar fth ..ttU ta kto ..CkraaJLCT torCMdaal tka groan of Ua MlaaU o.a Oak' aad WMrtaf a ....caeM of clean, well grown one i tad two Tear h4Je'
U aaalataa. Btiford. his anwaaoa Tata ski Ucs !Nrffl kawaQ Tka tea DrMtfaa ktokad. at aackatkatMy '
+ s1ar .
j 4owa
.515: klAat'pat tt .
a fde. wort aa affect to aMM| ft* III ra.15kat in all profitable Varieties ) wo *fl a4
sad I II .. .
tookat al tkoa ktkara was M ,_ 0
arm ...
albs Caady ants to kara a
j << son .... I Out k *r wkatt-' IM50N :I ,Df tl.OrrniG t. kMt'data ta w.:1: .___ ate."Mid tka roar Mt Lataad. doling,oat prices; ,"We 'guarantee oar tm*. r' :

ar'tka awltek wat to ta attar .p orat .Wlaa tl. H.' Mayaa WM a aaadtdau n ear ka a raraladM'to afi, of tkaWMdarfal 1 CM karaty $... 0.... NO WHITE FLY. 8 end for CAUleg.
;. .I I walW.: DM II para, lor fvranor ta UM ka.trar- poMkimiM at Ptadart n a*,)app? to kara tota aiajtakM ,
Mt.ef MrtdbRy' Time appaaralta .lad wttk, Browsed sad Brawa ofOeaU. .... aad'aaraaattlM: ta tkaj Mali far M aaadaaaw tl;...." rapllod Ma

tr;Aa...U! BMBetoM ....... tka Mai H NSA! OICED'FOR W apaackai wad. kyta 0- at axparts., XT. Topaarwata)la,aad ka WStaaw ktwtac, twO' kto kaad M THE W1NTERH4VEN\ 'NURSERIES

< tatotptaet) tkty ......... Ba ala..Mdp4515 at tasty ktoktartTaa
Mac.M.la wkkft ft VMM,Ula Mrtoatty bail W. Dftrto fta a .orpontlMMt .... trick ...s. kla ajaay taata koto* at I two WIBII MuM akrtokaaa.toe '
.
tot tka Wttar at kla mol ta tk
w.... wklrtw ......... :tit ftot kt SHERIFFtrrawTMadaya iA ca t waa ttwMi Braward sad Mrtoana. la wftkoat a paarUla s.ousvaa bark sad lard kttwMa tka twa 'W'-

j Ma tka OakOty to aattoaa ........ Mr| Maya..".. ever to tkawaa ..... III Baa at wark.. tadlnara set naaCy. Mra, Utead. wka kadm4natf.aariM.JIar' ..

..poaatbto' .J1 Jwr M paaiiaimwko at ,kad boa Bcatta-Oa> aoadatty arf.d towttoaaa art spr15.ad a., t ,
"
oat.ttdt to tka gnat k. atoaMttaaj atf? wtttakotram. ... .
talk k tka ant nopptac tww ...5-take i Ataktoc at tka a.Mu51
ataM
: aowa .ta oar way aI.ocIrbg at tkat.. aadJtapptac rUe aad' PUtoL Tka. auks ... kad karttwad spas tkaaa '
cae, Ba ,waa teat rriJty .( tka of tka ,.,.. aibM.Mra. S. Morse
DaD1)1a"1hCrepoIte raprawatadrta MUM ... kad t-f-tH fa> kar ...... | J'Bea1 .
iiatg.' aa< tbd tin MSara Sal .",..,... an aot waattd Madlaoa Btparter.oojmtr Ad. pk Tupuaretta wao| aaoVa ... LW sat amflaa: Ska ratatd fNtaBwntta. .r
oiU.-Bt. .raurabarx latp-aaeat, .. dMMaatrato tka aavartort sass AKXI mr-m ana
ka aaaoaaoawMt of Mr. Joie J. at tka ,AaMrfcak rVvdv MQHBawkataM ,
I mqiQUJCD : Es1at
mass at jCMouat Orora. powdw H ;
pwota
o.t Act ,
.oBmu aoVMtktra
t
nq pwrncr to rittwid that ..... wmMSac akota Mr. JAKa.MOWZLL BAWKDU .
tawwtf Wan tie vatan of Dad wftkoat sub tk* prAaltr lady .
Bowa waaki an one 8aa gun tkatatorwaUoa MBdldata be dttocIt trw .ar7 < tka world. ,Altkoart aaa (took a* J. XawaO Bawktea Brat aaaM lab,
for
tf at Coacraaawtav;FraakOarkM Caea CoMty ot M akartl.o Uka a ftw tbs stun kick aoaVMtloa pas to tie Tka rtpaattoaa sap butane MtMdi raautiac aaJy .... fotf Tara sate arraitoaiiiM a akaot.rtall 4wattklp '.os..ty dial w.&f.c aad U tk SC

bib prafldtoc far lie traaa- to tka roes at tkto U... bar Rhea tie mdntlato ....me. wffl k* aaa ... .atartM tka al i tai. world at 0. spa .c 11 W 'as aksapS

for of Ateeawa Maaty. Craw tkaBoatktra aaa sew ball paklto eases, ittanaiapaklto earth I'IIIU to Ckiawo to ... ... 1tka sad Mtortatoad 'away tknaaiaaa acpaopto of Marytoad.lkraaktoc 41 aaa atH 'Miami. Dade Con Florda.
ban akBI .. fits
to tka Kortaara Dtotrtet>ttka aptrtud aad alwaya t katparaf oaamtttoa sin Wee apta tk ky traat tarcata, ,,Wek at tkat data wad a .
I k% hush at aaok ttwa .at tktMMr doara wM4 tatatX to axtraat .... atetra aad ptatal. iJ&
tatttd Btatoa Mart aad Jar fkaaoUiac atilt aiuparly ka aaBad a sIc tMard. plan this a.. M kaTUaat .
m... BM kaaa ft natdtatat dot taw) Ma -....., WMld iigraac7r.pMalalMT1aNa ta del
of tacawr torwa af sad lust Dada Ooaaty tar slaws yMra.WM Ti.aiaa a stand kora ......Mw kMtinajtif .a aar sK be.Ns' at teal .'
ta Oatatarma. bad paaaal Wk kowM > kora sad wJaad ta nortda, ta Ctaaalty aka aMrfr. sat watckta a* bob Vra kfcda AODTcm' LANDS,OF. t ....
j sad tarnta; .... M oaa of Caa kMtlawtioji
': of Ooacraw, TMtarday tatewa &JMha Oaaaty std It Bowwatodaad ... 'tor* 'af akaottic ajatcaHy aadaaOy.
;
TB DlBOOKBOCJlTBAB af tka oooatry.Attoraty *
tiM WM tMtrrad tart, tka ka bad weld to tie oBtoa af tatrtat.Mr. x Bar teat. path tf a..rae5'vr Florida East Coast Ba lwayCo
Amos. dos trtaada (wka tka-aaadldatta ears kara at lestTraead. at tka ...... Taar ta aX X aaawkara 1 -
; %aM ,atcaad ky rrtatdaafBaoarratt'a OaorM X. ........ of Florida Coast Line Canal aid Tram. Ce.
bass atwkort ay tkat bV11 wak* ...Is.. Tkty eye >bee war ft 'H aiukialai a.*.oantk .
Tvkraary,ttk",aoaatoaaaQy ttla die ...., a .... wko wg do a. al lava tko ttwa at wktok tkaV taluses ma aka .,... MT M< at }.OM 1 1-S TBrvntq stir .ki. Man Mkarf. Boston and Florida Atlantic Coast LAM Cav'f *'
a.w.'ft law-Ottattiaat ...' .1 datf at afl ..... : .1 ka daddtd. A Map waJorKy attkaw 515.5. ylsvg tuig.a: --. .
1 "', f ," _a.. ,f ,
< '. -. ....

x I .---- :1 S Y '<'. .<. '" .... r,..... .. ......... ... .-.. ... ,,, ,,,, ,>< .,.. -.o' _'. : '
-. ,. ,, :w. .... .. .: x '" \_ ..,=
..
CPia

.. 1
B IL' y rim .1AJj itmoroLa 'ftmAT r *cLJr .. 111I sews .....

r ._ .: f_ t
) GLAD UANDxOF 'WELCOME .
THE f II' .

Ne"t Things For SpringE.

;/ EXTENDED CLEVELAND GRAYS' .5 .BY THE CITIZENS MIAMI B. DOUGLAS 6

\\r' t .IOf' i .- .
+ r :
S* ., to' "

... Ibis& Noted MQxttty Orgtaiiatlon and a Large Number of Cltiaeas An.Ted 'Here. Lut Miami's :Greatest Store .

..... .Night on'Their Annual Outing to Cuha-Glren Banquet by ( hio Socfcl:ty and aPnbllc t 1. .
.

i\o,i( I Reception by>> Citizens-Features 0:the'Rception and. Bang ct 1 I I'I Early shoeing ,of the Smartest and choicest styles ;


J. :\ Ready to wear '
goods
Yii'pfr'JSr t.... ....' as ... .. \
A TM ads.K tk. c!i*.SMMT *M pi+M. y'x wilt tn : '
... w ra.l.r. \ ._.. ass. .....,'554 s... i
...... M .* l M thMMtw* ,* front
t. b PanA ow sows. ciparslw'itt V t.iu| ..... ... De 'Select' your. new spring bit here ind your are+ ;jcertala of sat Iacdoa, many styles to choose b cream,, serge
,' ., 4 kMtalfkt M IMI,.mama ,ne tt Mkurf Par ..-.-.. ... ....awn suits, Unen suit;, and lingerie princess dresses, then o; are rich and attractive ia'their' .
........aaIN S De t.wrs.t wall t.F ..... .._ an? w 5 rat... D. prs. .... .... ........ ads.w I newness* *>
if .... ... carwasM opt ... .Pe. a.Manaas.prai ,Is ........ -. W ....... e a4 Ila&s K ADe --. _. and excrareness* Boat fail to look,orer,the suits we.show" !j .
l .. ._._ M. ... -a ... -... ........ .,(a. k A.n.a .. mw.| ww.* t. ....... yrt'M, **. .
.... aurUU 7W "aM ,ra-.....-. au.a,w la... a.wta w Sat pat *t ...it aa...Ma b.. IMK "
,\, ftra.t..R K De .. au.. spar. At ttoWaMBta) isM ji.. ) De. .. J(
...... .. a.......M pMa.a a.De .__..4ar SSK" ,e.1 t7 as5 jn+.r s 1.p.t.aaas4 --- cwt'err : I '
'Itatktac,.... MR M IM lal ltfwtaW ... ... ___ kr t .
:De .. aM at. 1Merm. tM t* tam Oty at J ,A tnly.uaeqaBed f 'bea &
<4 l /Wo* ...Ma; .;tt M tM:f+1a155r5.'. rlI ......aaan w.........MtMawat aaag .+ ;all kiat M IMB We are showing for. I crnte al.| variety white W...
' ",kv tfc.'.._ ...... bs. ... ts are : .1 De$a4 Kaa a wlaa *rqa. t ).at *4 tty 'M kt WM wMt. for sprta and -=l you wtUteahowirBerethe .
:,\< kt.. MJ i it" "v. t,.M .. .... ream Ole k5.t *UW sea....wMJe.-. I&f ssA.we: .... ar w 'of new hats, brought oocralof ,s the_finished models'.o-'Ift. widest possMe and deddely the best vaoes )-
.,orA,. ta..5a rapt tM trials ,.f tk* tMr ...... ... .'at ..q. -f; TII --- M. ...... ab'Sr .
'... .. ...... "'ne .........., ... .**.. TM UDM *t t\. Mr .t V,ms are atliat... M4 tiM wA at America's best ,hit bowel, ,and stew 1 also spa oferecfbdore. there b, no> ) waist trots that.
BMMty ...... at .M.. .l.k ....* :taD.*, tM ...!.>. dartM thus.am*. IM Xtf iH *t w.. n>.tar*M ..*... ," :. cannot be best ttkd from our superbi) stock, prices, are
ift6to JiIDuIi ........ ..iBiililM IM or* tp* tfcf'IM ____ t.a. ....... a S.- Maw .. ataaa.I ..,De s.afa. .e show'many,new arrfrais,of new,Imported models.rec'd ,,from oSc'op.to s .oo* I ,
cry.:.tM.kr-. toM *M XMOTMaaf bw K ..-..& ....... ..aYs.Mv.. .. -: Piss eC $NL',,$5 Nha M wlr \ \
*> at Ole IN toaaMaa anna .pt ........ ar..tIrVfat,w wfa De p..\ w
1'\:* M at Ito ... % ..Mt all BM< IM ; iiMkw Ik* tea* ptoyBa li.i .. Mt (k* tkrwt of.tto MWOC.IMl hit Mem. -
t a.aaa ..at a w .tr.-.z tnua'a 1.n.. Ik* 0BOO.I. ...*. w_ 'I.. .-....-.... 'EV.erthing. is'here' in White Goods k I'i ,
.a'.5 a s.ds w -elms. t.ra AT'TK ir 'iOL.D''Tam ... feiMMB. i4 all. ; .
.... ...... V...' u ..... *. *. a_ ........ tat r*. ..; ikin.ia Ia.. H. xa<1.t eaoa..Ps 'iJablVl
,.... tr .........iUfBiit'attM- .. #.. ., b5 t&'s- ''''''' SM tar.a*, w aaace.. .To'charm the bodes of fee most Iutid a., Posaa lawns. Preach Hegerie''materials, organdies; Preach.
; tat ... --... .. WV.. Nag W fcfOMr ISM path w atsaapw anti sa 51..1.1. a' sIa!aces / Batiste;mercerised tetiste, .slug Frenchnadras, a raricty of sheerklkieaa;' .
V ... ... .. .. .... << waM *
*C MBfOM.f *Us1 p . t..Sw tar MnM. aMtttt. '
/law anti n--, 'cwt:. las aM .. K th5 .M at3S .... awa.ls .. '.AI a.JBta' Wt.f wa PMVnMV 'J' and kittds'of.dread" aA eTOrrthiagb 10 IMc we feel that f I
J
f" MBX ":QwtYM J aV% ....- 'sat Ole kaaarl it t0.sy r .LL. a.1 k> ..* >*M Hkwri M* nothing is missing to satisfy all, | ;. .
awsr.M De .aertg ps. saeat 55,w. w.7+Aa aa.1.M astwl.ssn..... sM.t aahw.... r a .....,... .. 'f .." I tV'/ .
.- aMt all Y .........% "i 1 .... sal ..l5 De ...... ... ... WIlt a au adala .. : F
?)k*;test _MMkH M Ill! MTWl, w pn.arf Drs sa ls ......... arra..ra..w aa.a tfss.vDI pant asp T' t
..... De ........,.., w. u..M wN San .... aM p'... aft. i '
i.I.4 1.... .. 1 ... -- M M br.Ksat .aMa.at De 1a nk a.r.M Mi MSVa'.. r. 'Summer Silks1 of Shimmering BeautyWt :
.... w ..... +.ati Pr .. s w are.aM......,II.... lrlM. .t t.t1b laiBmms ar ** -..' 111.1d..4 'j/ ,
.** *t will a.... .M p a.a.eb.Mead .. ..... aM r ai1..5..atr. K tb lair Wtir -- pr.qa.3 .. t. If '. .
-. fla.ata. HY eMIt or 5uaftl tt... De vatt ...-.-. .. 5.sat ;.:.:i. 51.5. .
.. W br Lt5a5ti 1... os et1aN t.. .T. the.QqIWa ........ ...'.. S.a4 tWt M ab5 at ln., l' :
Mfr. w m .1at fp...u. ...... u-IDt Oaget rpr.1 '....... :=:=.. R .a w unman.' 'Q Iee.. .. .... ; :, "

...it.\\M aide nan. /pima soaps; a mart Mltalblt fabric We carry ifli b.good: tw.IKw;;rd t ..,. ....u

.. J' piy WNId Have .Ii, 1 I io M sIS- .foc smut,,.to.uw. drew.,re... k (!, v. MO' ,J pcrj N. be r.riou.ae.- ;,-.-. "'J.api.i.- ,..ak 1to..h, ftl.ct.. .


::W.'Tr4e' .ii Private Aflalrs I : J 'TMJMSTTRAYEkm' ; ,PoaIIft... J '
:
-
A beutlM f&kk lot .. '
tat
cod. eI -
.ptiiyt .a ;
rIety
.
.
,... s J asp lie an star nrkf s.btoldsiid
st
.
t s sib clot.peips 7tstl ...
.. r it .. -- .... i: aa4M to selatf lro.a. A*. tMida. ,' ten*,M tWa1 -' '
'i t(i ,. : ,1' +.lisle 1 V titaWekstat 'nMJb: ; t ....M, .w.-twe, pi1a.alb, s and stir drit u'at'd' l' ''4L SII, ,I


V,1 1.i.. Preed '.Attorney Robto, ,toWHeh' ,..... dk" "_, praafiaoael .
o IP ..... :. .. ,'., .. _Ioti/s"tit 'tStrW, Sale of. ,;HO.USJJ FurnIShings : .1'
v.
tf'tf: ; J BtlaMlidllltDa Gastter Eater'aM .::1:1t" = Jrfl.. tbla J ... '; J
bfferlag eemai oacHBles thft el
.; 1 k _I ',.... wmWlaUf ....._ ...... ,tbqthrift/. 10 m' Bee' which. .may act sooo occwfagak taste( .. {

':'hh t hart >*4'... ktr' HMOM; :.. L. f t../ tbtpe.: of-t the.TalaesCom'I .and. see, the goods. J t. *
't t cJ't ell '" __ M. SM Mt t. .;; .
.J V -
.
V
f 'ff I' r. .t'.w If.tw psopla'sttbla MI O" _llt J' ;' 7: .. ". ..
.. ,
V J .... .., .
eira: .I1 dIJ i tkapproprtaU kaama vato .,.a bRsst: ,.,; ., >rvtV .... ... t t ;,

r 11ttM.w7Situat'lt lta K/rsr7 'jtea aarMlrw I*' Oj. attttate... paesN 0.. 'IOR aoatttN .4AiIsa':. : slwh.a VJ a pet 111.t 141't.' ..,,

iailas .... tbi'8oal.,TtwM'at \ Sroa 'M/SSrMt '...'.H.tapt: suet /bs atutli.: If nfemlacao but' .nl..{ .D1eacWftL.wpn: stilts ''.>{ / -- .. -

f'. Aa/ll taalWg last ...: Wwtros sf.bo4o af lafaMttac tta aoartTi aTMMmoraj > mss] Iw a Ic.tir'Hdt4iody'trM1biiS.q ; : = HMHM4 shoal cuss aiaa 4S a X lacka Ipsciat at 15cV4 :' 1
i' brat tin asp ..alsr ".ar.l .. ... tS57.'dr 12 ill li.s. ; grid Poi ;:; I /! X Xl
.' ..... a Sitsltlesaw fit .. ...... .aod .r.- a1Hts, oars alma Slat law,a4. II ..cINrI.iiiniiirr. art tai .tk. nto4 k fere wnaMr.K pat !' .t, 'T*.... : : Y
...... .. ...... IIM71t. aoaeaai Oat ,..... was IM_B bat .u (or UaJ Ia '; > U. ,&aatd r.cw.....do.ba1alis .. .q Jh. ) H- .' j
-..... lot.5 ow4.tTm4t. _' a. laneayailCM via sspIu & .
a bMJ4 apwia. la M: Mt ttora.ankNaaramtoMii Si at tslVMrst EE OM ...... .. txtra+.a&ai.-r : :
pisrss'ss'aak :
'
na BH bar ksniJl'w
.
,
e Ie I.IOw, ........ .., \:.: mall vktekl 1 a trartor If i1Ss MvtTkalS* 1755 w-M : > t. pe.-1.4'.pnsas aWaWa"opocUlatnJStt >
lM paiarMsr......':'r Et. V aunt aaMdt .... ...' tartiMy. vat Bfataiii ei a poatatam aar, a BLk.. 111 Wan, ,,1
.s ........... atra551., f3. oat*. laamtMlkiaai ,wMaa 'a'DI-. 4 .. taWeas.7i &ma pittwa.lid .Ji !
tursUtt
kus | car. ft i *, itt pod ,. spcwdS toed f t'7 W
.
,
..... afar to.aeaw at .w.tF'' r
..... ,1R'.t'1rM. .....-. ..,. 1M tD11sflsata. M.p..4a i1 : f tM
baS .SS sp .. .,I'terIM ssr05sr toeaaraalaaMiat laMt __ 5 trh.1 ."'** "....... .wax. Erw7sstW
tai....... ups; ralhsM Isms tha tbk R II Me aaro4'ae : laW w4 asi7.. tats nor
nits t5dag. r ..-taIa.at'I ....as M WSI s.s h w pia. .1 psBw ..'-nit:... Sore tntec -r. .
Jbs5ka111., 'ft.1.r\ tla4 MM., .. fMjdaar la wither tMaa tray tar at U-
plea sal '
4. pulp. .ten. ace'a.tuba...: at" tka ttoeUaa .'... kM tMatael pDtatC k sits WoU4 IaI STREET RAILWAY
,' .,ollb ths vS..,., .. trotai'prorarV .. at atotrwttag ,aM tay.4Hitrtmi : Nrasats Ice K tbt ..*...'Ua tatn -
M'........... ... .s IOrYt a tM Baat.0... rod' K Kkaa bps iN bobls..h. sP.. a\4 DeN J
..4 4tsnSass .... tract'a .Qe )ktt anaV tMa.wa ara aaKttodtowalCl a nw7 tt v! Ikat that s.ame. ,
.... ttat Mt aloe',vttk attar FORCED'INTO/ HANDS OP
'f.. .-.t.. ... \a. & 1&J. 1 ter, t.a..Ins vfi eaaOaa lor aaa .
4stats tr .e1wais a bait base ..arhbap tact MUM* .wm this J ttnattaa.Wa ., daw .' De'Ahhs o.t.UM Sal .
b Mt iaai tat..tM t/4ag.M/ mat MV ta alai.MvtrM;Oat subow/, alt UN a'at gb traaI I I ;
/ .... at Wi s paN.Pell ,.,. th.r tk* Mt .( .tk. BMMadt* tvtf bat '-"'" raaasbo.4 aksa.Dr ..... t tI DXATH of A Tiairoa : '
,
at:... brW"'dsewttat.t .. aat sip K Ukt traCSa ta. tM svalaota a soa14. '_ I : nose rAXALrno SYSOJCB TONY [ :
Asa .....----.' : slptatt - .- ab paesrSlsJ,........ tf'.asl.rMYaa awsar'halos alla; bs haIas.ot After ;> Most Did ,:;:;;..ass
: .. 4.5aJaa7'-ta, .a>ad"" lit : rnwa aT ba 1s er i 'Eied; .'Ttr.last A. bake.. MWta
.
M ... r a De .... er tbS en. 'mmdMoaa, I .. Mt bats,. tkt tws1TwI'iwb.al l ro! Stockholders$ ,tkki alty .wttk Mr*.,Oator Sad HI l
Part fa*'.....sot.d air way all k sal nut. atoUaiUa hits l.Kw tkotr ....... via*. Daer.Ar. otaylac ,
at 1MM. SM ........ wart, wkkk rat- ss&'tetfws, 10 attla00 : 1ja7 1 at tM OaattortH.wM.-4.-\ : .
M tbl:tb. toast W .. .... ..'>.an. la 7.Itli5kiS.Agdt .'. ,. : : \ aantac .....aM ottos. Dun O* I \ .
........ ........ Jaiiieetlet at'af ; barb, srai b .tl.:w., rovalta. of,a Baratytta .... ta kla
aMPw 1wvq,..a eotpaesHc4Iwd4N. Park a arc,* kOMCtox .*.. .M.aM loll '. Mr. babes ka< toM
.: '< Cbeoattaaaac aaw aIq var% : J I ta JeW kMtik Ace the caadac tokBaaU Ara yw. *
: "- pwpSS Uat,'M..a o\w S' wM ,to Mr kltaatac,; Mtar.;>. ,MIlt Cit: aa4 the atroka aa taia.l !r C >M Orwtra
tttttpb:sstgpasl IM'.1lowt aIi spas.6aI Man. we +afkt to... I I IJn gal .,,.. all ..... to scow r*..aarattac > '
.lint a a1.at,.theadd thsr.,aUar tk* ia*..lM vkatkar tM lajaryto ram. ,..;>>-at. Mwwa to oaMMfiiltwort aM Sao ..... ,
.. c..alt..... ........ Its spar' ..... ssar ...... cr.atr>tMS JwD.hrbar ro.wsppaw TIlIECEltEI Tko tioiitu win M krnf4 tot it tt
tak et''''''''-' sal ta aM vrtlsb ell ..... Ie '... "'11'. *rt,aktM'M ..... a .tr' as tks hM ....... ky aaMrtak W. ",rftoalgtt .
tbaalaw... Ia vlkl'th. to V aaKat sal .......as Mrtyto -' 1 aotl55 ass t7o.pa7 at ...M :'Jin roe ,.,
.+LrUNsadaae'a, fa/.tl.a1 fir m.aMtrMtOa tMattoc.Uat *e. awn, toQj* bias of "k* 4.aa& aman n;...
tr.m,, O.F Ik ...... at4 $ flat a tIw,gMt.I.r V '
crarwt ii { Ia bo 111554. 1sltaaa. i..
.
_:...V,..;., tbn4tit.fsltraaaadaarG'sal I Salt $ ttiJ. stale soaas= 'aM ,V,5 s 1sWnashalt JII' :; ttl1. roar TH t Mia .
/Uhb I aiMI Mt lab ... ta that .TMUM > M .Let.5 /Ii47rtKltr.atl \ Pissta..* .c.i r,.. T"45 Dalai.Hr. : 'AT* y" pl. ; V
.j. .. ... ppwat a tar ---- aWk la Mttntr altar t air Ksctrrar i Zzart c-' J.**..' BMiin. ar.4 tkktyIckt ipiM* Sat n
.luau all>t.seTvaN aa54 y N. list va snat MM ta ** aatawt. 'trat'atldacttass satrsd yoara, kM4 ;i.q taU ctataMT
...... -...,." ...... Jeb 0 !..., OM pills Ua.aar.4 ky tM Belt HIrta tt Bdag Kaa4 tsaPayUfPiUt I tk* Oroat .giiMt at akoat MMU rust *
.aals& .... T: MMtip1.' ......... *f tM BartrtMta ntI8\ f traIIt aa ,Tb b.1Zatat.1amp tk* MOM *f kl .......*.......... atlwaa.OI. D.7ss.t
.- ___.554 .. D. IawsL..rtli tk* Mrp.. trfMMl to MMiXaQroai pp w ww. kostaaaaat ... ....,a ..ywtoruy.. i lta BaawOla pal M to I*
_.\7.Me HMSMzL'Oatl. aaato ki tMTaa e.dialfes iart .at.. pt.Mrrt. wIrult ....... ky .........;'" Sea, tkaa TM ka4
-V: 55.jbtalorV CIbIa.-c tN .. knajaaalkli iaiiaikty. at ...Maetto !-.wrI... was'Irs.Lo.'t. ask atkor t.taJtT*. to Mara kla aaly'MAtk. M.t :
.C O Tk faaarat Mi'il' ... } ,
15n4 .tbhtta aar war aura at atnata.1t1a ... F
: 't a'dt WMSrW Ala.
db.b tk*.'IM:1IaIaJ: war* ...act.< Ills aftorMM at ya >
IIrt.a...* cealaatol thai tbS ir ...... vt tk-r.aro4 ar* m*.totM ktakt : 'TMT* wa a* ooaHi1mgl. ....1 two 4odr at Ik.* MUatl CMMtory.ky to nt lea
........a VM aa. ta vkleh. eM Bear4It tearaM ta tka MOBMT at CMatstloMj .3"at ; art 1ft to'tk*.MkM to Imp tW tk* kOHtUctrt : B... BMrMka. of tMoa Oty. aW "M yM 45'4s.I I r
?.... Mt tatarMtU. lie sit MtSMkla bat. bmg a ttm aar/ r.* lira 15rtap! vat tatonMat ... ails sad. tkttrocttoa i D* fM KM J
trtda-t.,a.t 'as'' aut ..... ... 'VO sat that tkr k) Mt a MV ato- SM : .... ,4 ao7sI eat"4ata |Un-fy Ooomay MS.a: *f rkMrtakor K. MV CMStrtckUa4. y.. .ay for ..
.1 '
"ell .la aCaiit nf fIt ttom M far aA I aaa ..*... ta JS, 'q tats 'tt* Mkis af 'a rwatrar.tkla .
..
r.gtt Oat 'H wow MC aMtln fit>a>k PL'L.aa sal 1kr Ihattl'Ny> *a* yy oa bead tMaaaPJftM W trao, Aa sitar II,. J* r r.l. OM of O* pt ptas* : bap to ,
rtMt lIP .. Maul. a .paw tan MTte I'......rMAty Owe MT W t trvfartkarMrtk. yaaatIE.ter !>.rty.*..'cae. ,...WM.aW ta tk* tark'B,*raitooay ton*f a kBloooj at Oja .... *f A..> wyfortD
.... Mrv'mak ..- JTr.Satar4ay D sal Siaaal trt; WM Mat *
--.r lidif TM. atMnla MW ta : ky. *t.; B. >. Atktoaoa a| BM l yM
bar....,. Iae.NuI blvStt' torn h tk* Mat taaaavMM larS r ftPy fktk s ta ice -'. k4 a win MM Tr
.. thS 4 j_ K aothewsadV. : kaC.Tar bat;" altknark. tk* J ..oeataa' tk* taw,am.Bf: Biyaaar aMasapsot5ttag'.H. Atktaj i IBM MM4 C. .WOauakftl trtfl (tr e.. I
,. 'ltrl;lla.4.".2'rate fcXfctoH ape I* Mt ta M*: .ktrt C. a.oan.->rMl<, t atk aMalMf aartasSckl at tM
b Map. a 1M a i.tua i wrests. 'Wit acMtala k M to ate CMVMwkfck kuat. a.tars* .v. Aawaxwr'a.B but'ti tM eoIQU7. aa .... ,.....* at*** kit atekt: Tko M If R ta otaf .
.:: '... .. aiod4 net b .& spas II' eta ka ,...... K wa ar* aa. Arias I''P... ..k. 'TM --,vu taa4 pea.wJ sass ta kars 4 to tat Wotkan Oo yM
...*'. aaa.;'dJ6.Ja eaIInIF to ,.*. ky twatta.rwa. at* kturC .; af tta slIt atiMiikUn! tk. oi|I ..... Jail lor .....* arrwt; fifTrul ... .
....... k* tbs ...... ad p"plsi ,- bat tM spar la ta ..tate** a pkjty MMMkc.of Mt. aM ktS a pall aaM ktUUM akovtac tot tMarataca .."..... lams ka Sra... kTiltkatof tkt tkty ar.* .
er lbS.bes'.*. aa4 W .oata4 Oat U* aeWlmlM ta.forea.. to tk* .M raa4a '*t C*, Mrs., fraaa wen af Ik* MMMay all Mt **NSetou tk* Ma are omMtyjtaJar i :rat**,* tits "
aa ftt bear la MW a word la vbas tka Spar war takm'*.t ww* to pay tk* Morattaa aping,
......... 1 assaiJ 1OIa..A Borrrkm. MM *acaca a4 .
.Jtt aaaU M KMrSai UMr. Mltwmty Wmr sat ales Mataatau aa4 aaktac that tk* Maiaaay k* ., B. ...Tktaax sal I. .1'| Tata. aat
.. ... .... ....... *' rwat tMa OM atMimha ... ta Itor., Pat 4a.ehs. Mr*. .. T. kOaif aalMlai pause aa4 k r tat.5r appotatot.. j that .....-G7 tk* bass.wm (kittartoty date '
{{
e.L. ......, U. a.......set I fit w..MtakBA, MT rUkt to :ta. Z)batai KJmJ Mt Mr. Satartayora'tag It la rrportoC that tka eoaipaay bat ipa.1M orictaat iriialaanaa4 I Ar YOU aa .
.
wrtwPeaa 1& M Upwy M bat.bsq 1 lamp wttk tM'BatotaMMa .f tfcEwktofts M' tMjmia.. taratac &. BM*.r ***r atoa* OM k1aal i, aroBMtora,, t tTM t. kar. bias
sea Ia Ib Jell avaraaM... ktr. RMMM itaaa oa"ta rieat ''arts M-"t** oaanttom aa4 list tk* vtoekkoMra pulls wtII .ere tit Qe .. tktacaT
waykaVM aft'. grikiaaul ta ......... *. at tk* BUM has kr ka ,atttac'ky .aoacy toank road kM sot MM a BreaTikkj cwtant
.
to. MI:.artiaHU ,to Oa Boart :MtaalUk tk* rlckt a( XocktoK .. sus! f Mr.. f. p.. BMMTk* lap ....... kpta toM silts $4 .wm Byaivtkttoat wQ lb.as. -s :
'+ T1t/st'sa., adlos rbst aatta aay lOw'pat to hosts with tk* ,.mo, rin a aU"...* tktrty alMjTr M _tIDe tM let to Lines OtrM ._. "'-. aria satiaba Tin, I. ..
.. pi.poaltlo.. aatw M .. toM rr. nkHMaaai tf DJ. Maajl tsar ..., ...; n. .aI* 'at tM ibis ...r torntary. aatSotaatto 1 M tarfoty of Otolr UMO aMy as aO OM* -
jilt It ta tote'l skid a.aM .alckt pub tM Ckt* .... af .taatto* 4tnf .wars 'wloialls&at asks artist ....,.'..'-. U*! ta tktr after to bane .,i idty a. hM ta tk* ..
....A i M ,! pa twee wMM par'r kMd to tk* .aProa4 OnaiaiMJMto atlas-Is gad a De SU.s.yRsr.: aM MrroMtoc auMU/.
-- iss. ......... a ....... wkk* WMUk .t: : tai W.4. wtac to thS r Mt sat..: n ta bulbs oast
4t III ....,......ta... to\tMtr\ aeraataca'Mt. crtattr 1s. tha 4aIfaj .. .K la.aa.dieIbsriss. std hdasaeyr M .....-. Deorl ,..ne Oat.patlsflp'UsUsaat aaek a MM IM t7o...- I Tka DM :

-..r.: ta part '. Ie'..,:.alMfraatat*.'. .] 'b d surfIwS -. shier tk* atotkkMra burl pr/M. bus BIBMI .... .*.. rt.l wttk OwrM I.b_ J-: :
M......; ,aeOM'ta taMf Afar fit. *1eaitoa ka4 kas or 1d.ts.iasb4.1Al5sa. to dew w> tM stabs at Oj SSapsr aM Oat k* kM O. tiara. toaaMrtak 4 to .... Q t
.......'.... Y.; ... at .. .f ftkM th1.4 a aMMaato ... tbs Ps- It ta BilUBtMl to M tk* taMOM -1 to acjMt th..OSe at DJ* Sad aO *O*r .
aar aaMt at ail w. M to tatatM -as' tile rsar.t.a7 V 4 wbalwaIsosat of Mr. BIBBI to bats tk. toad. IpMy tMt M UK* _tta.. th..pwstia. O.
bar 'Oaarto ta Oj.* ..UMB era raw bass,tttAl. sal aMtk that ..= pals 1& a ....aea' ..4 tatks atuataaa .,. .*ff too roM aM fko carry pars. .. .
.
...... as.sbary __ M5dt a/ .
r. ss/hp lea W. s _.., !Can k* MMtalHto 1aifiwrajata M BOOB tac oat of 0)o orlctaal pits of Oj* w
WillI Pat w actin rS aat. tabs tanattiato Ota ..... lulu tiaart \.c a* M Ma attatketarty a4jMt tMafatra b ww ntcra of' i Bry ......
b.. ..... all i saw aSwl bw at a faro a..cIII.&. .......*.'The >> ., of tbs yriioit *nfycrat>M; few Oat *MrBIMI M nag to I.... aM *v.. :
earsThar ar* aot aaatfaPitkr oanatttaa salsa .(. .... ... B! Ka Tart an a/aq a sr 4575a Tk taatMKBMi .f flto MaikBay b BMW kla abroad aM tattk ta ricettvv sakes of ala Y
.
vMottM tel!I ka'......., II =;T.l Tvnr; sN:""'.' K-'i _W Iatr It ts2U ?sip, sot kris;; *..*c tk* kaH talaMiriiM. aM tta ppto otffl fartMr
ar SIM
II .....,.. 55515 tar tuna May. to :. wklek aaioaata to PSMQ. art tara taiMlaiMta. Oj.'MtiMu.. to Mly
_-ub wet .at r t Ir.1.a.1: :..: 1 n. ...L ...... ..I K vIel. ---,, ...............'kw MB/ .... Ik..koa* etot tk*!Man wet ,TMt a Mttor
-.-... k5sw tai Its --I......... .-. 1M, swab .awl.-.. eti 1IriiMI1A.'W..* f>*. W lr -.r-: ................ IW 'yM' ta ::;
sat III SasaMs./ .r II /aE .taa4, J. B. ''bIIII.. W. K. Tamara.,:.. wrtswl.. aMA w1'V
,I. a J ..r ...-:_
iiiiIii Iiiiiitr ... ........,. "..,--,..,...,."", -.{;---..-'...-- )I" j,. t ', rtf1 + e. r ,o. we..,r...-., .' .. '' .-1 t. .'... -. ..,..... ....t. s r.

'
;, !

"" r MIAMI MBTBoroca' ) FKIDAT AIu2T K 15111 .r.+. -. ales ittf
_alOft p&aa 1r

f .i t CM*: ..... Web d.J.daoa.03 .

EEt'OPT? ox WJI a .I....*.. enti..; ... Mats'

rocr. ell JackaMTOla M a Wed
MAfi.as YDar ..,.; TOM n" raaBaa tkn.*Mia atBpaakk '
I fts' ,. ". DoqSM ... ptt7 ilaeiwst a girt; IDea Oartraa Tk Orange Grapefruit Trees
; .irsona!: llt'lDJ! AId Ale 1lonrgps a mbK .BUaM Datek atrl; MleeM BoraliM

114 Wv sash "I W1JI thinIsri Bava, fMey buss; Miss AUeaaMara

tsaIS .tw1aC De we.- I to Distil buss;: JOel LOtM -
'
I MoOakay to taaey .-...; riles
.
: : TkJ tret ejaatterty aoaJanaM, attki ...-. Joar M aa IMIaa aM; Pile
,...wm k* keU teaieniv aftoraooa misleD Kill M IM OWtnai'tka SMteti Flerifa aid Seeiea GraekiL wlrick art 'kiI Ii .tie 5M
utdD&n WI.1'I' .U'to to Utea for flat ... aaMarek .
(ftIDK at ..... ..dOek ta CM MetkoM Maaa Wet IDea Jells Mara M
III). to eeaEpaar wick tka hid fXplaeoMl JCkerek. Sato TMafftdal a ,.......' CM: Mh Irea. J..*. e3t Vices II tH IIIrket. AIle: a its. ii elleNe''

T TAO OXDU... i tka turftr.vka aria tkaa chits to .aMMkereian rq.SStNto teM to taaey ......* aM '

.:'.. -. ,AX OLD. TOOER BACK! eMIr buts ta Lisa BL XlI. w0q ka.4 at tan4/daek. Lett M Cuss at B_._.,,--J| fit, triIfe!.' lamu, Ids art r..u "If r 81
BatnekaMato
sad kar fcaf sad Mta ... t van '
ckflataa
T>t. ,Mrs koaeekMt 'TecikoMla.Captata TkJjp>...... Wig yackt at Mr. IM TMtoc cat d.w.ft t ktoer We bed,0I"1 ei _
rt rarta fonairty a raelaMt ,.;r Miami ,,
Tsai Oaavn.'.:vk4 ky W. 3MeOM. .. 'DeOanIc\Jat Caeoaaat Ones toy slot pM4 tottkiatry. tk
.papQ ta tka, MUad >aMlAaatkar rkteki Ma Ma* Mar euuuecUMt I TeatafB kaa4 M YdwlhM
af rtttakvr. arrtra'ta:pert :cj' j 1 bps Mid
.
l l4 .._ tM foot at ATM** D far CM put| f tk* MUaU yaMC IM*.
yaeuraay. &f moos aM He4 stOle :tka'Mt., "Paal'rattaaFarte tw* tit aiMrM, .11.. web a ee*>] fv ., De ,.... .toM *van tooetaaM.
ao
..... dock Mr...MeOM aM ta kat tkoM ....w.. keck. 'Xaitu
fiCtaettkatMvniMtoaeM4 r i UBM ..
"" 'Oa
vttk kk vtta aa4 4aasktar.h : > bay, kaa Lara >..!..!.. r ar* iiwlrslgsD
family vfl )ota tM .T..... ... melt tta. Tk*:yackt vffl k* a Tory I I I... vw* etMtfianetel. for katUfaoa 'at. vklek kateenaaa .. tl.fg
vat quid 0.wt ao.tbwet''a1Mnt'Ia atn ta.Ckta% aantac aa artaJoairyM .... ."|"rafl oat fW1 Mn katk aafl vaO. T I > vkam -.. ..Mt.Mitka.BM ..... ., CM bee bas WM. ftr uj u I

des kto MMsrt Mtat Maraarat far' I Tri 'R nianetui Oaaatry. airs a* tker to Wkfia Yly ta &a4atoka'M .
tljacMt attan. .-k'.. [t tl' Lid ta vktok tkay ,iirt aaj,

'?. MJaajl kfadaeajtoi. *., *otk tka V4a15.lb ... .vka tae toils Cara'r.511.d'wibIse COMMODOBB'! ,BfTEBTAtNlMl AXD MB BOOMB ...,.... w. ,...-.ar ,.,,. !Io Massa. Taal as I.. 'o.lk, LaMi Oaatlhk M.a
aanato alIsas.ew' aarraaV aa a TBOTUBa l
: aM let tar an nnUivtotar aara rE.xIW ..OBOOMS r SMf.OISie ..*.. W Wa* piss kMk itok to .betas *atraea.

: Ttottan ken, aM Catata C%.- Mtoa4-.yraakyertoaM4ayfckoaL .,.. c: fr ;kt -aM .ttttl* ....M.M Ik*'k-t ,_aty *.- Meat aM Lea taty.af Tiara. .to aaaawiikrtoctac i i''
.
," ; at CM nav4eaael AIri is De Itlra ... .
15ir
tta to'* tomer ,..... 4aacktar. Mary ,af aneaaarC. LastLbd. OnaajM kM v* tab plug .- h
At aaa Omt ar.aaotkar tfta spas < Mancnt AraaMOraoaj. toaaa tnai ..ar M*.
tt *J TMrsd w fl..eMNe' f
ta .. .
Mrtotaf JJ"1 "I1
1 MtartaJaM ky Costhat patraa*
s....'a, ___I : I at aa Uaifly;kara .w ........ arTlattal M AM.a .. Mn OraoM VMtM '' olen an katoc Mn IIC.. Bie.. attkatr .ab. are ta **... M.t*-Ck*. psshus M toraYl Yes ttaaa *t/tia/ atoaa vker tttota '.

.' taJPADta BAXBOB BSAOOXS >!1 toda4tof PU. %ka.vaa fctetee *f a'rary totaneUac -I' keMeM..... 'coral CM.a kto4 *f ..... Art ..*..-c at bus ...,.. r 1llwist ..... hss/ad tisd \ assent
1'0 ,
toaatka lac at CM Daackton Diw Or.. lab taetofBtoeayaBay. Ilstt< tLITICULLS .... sal Iuulua r I> ti
sal .
kara far aoaw ta 1MV, CM :BarotatiM faM PaaiaiTM' $ OBOBtaat iI> a 1/df '. ,,

'. The TJiirereeT tTar Arkataa.. toa totar. vaC : ata4aat ta ....*.Cat- CM .e.allsRd Moss vtotar... Wrlckt vttk'OaaV kaeMM .. tj

..ta Did *p at ,CM tarsal dick ass.. at mater Fait.'Tka .. vkr< 3fT- T* reds,eeeetiacOx. sat' Mn. BaeaM aM to aatanny ....'

:'&al1aC dt .WW'r tapatrteff 1k. '' lUr. JaM T. rwto, vat;tar IdP A3. A. ken aatlcktM to Mr lie toatkarM "
R-whit W,karat-, i .Griffing's W* atoa crrv t faS Ba* *| .
.rb.wsi ta tM ins tar. aMac .oeM UN rues a.paater ta ttLaato.aa4te : atotar vttk ker base Mn.Wrtfkt .
,
kca. tar .rapalrtacaM /...:.aMaeglaf,aattar at tkaaa4ar be aaapsseW.. JtdL to ...... was Mtoan.. aMvm 4 Tale ... Du.i.dld. M/a t 'I'I
our an ptaa .... ..... ... i, '
ekeal AfiaaaJpato.KM Y14 XiLsoTNiTOClAlxw .: apeM .. .. .... ... .
WBAtac ...; IMBOM. WkMto Tteea. .. .... .. ..

f, vafk ... kMar vay ay tM'ArV'eM 'liuml ator kara |'ibis tar'* :fATCXDATatn2t : tock&lkattotoMMMtaCUBki. Pomona Nurseries ....., vktak.ar.*.tByOr. t ;'. ,

Mat f v4aya. Aaatker akaoem TI8lp, wdl ,
Ma k..wMtr tM I .
Mutes
tl.tthsi is -
\ 'OIIflab lF 0nn.oa; eM >IkS meat .
; ..Iwm ka kettor arka4 tkaa : ) III'Mkm' toaekaot ,biw str.ast er 11.1... 'TVBBDAT. -.l .
doss trraM 4.W ..
ta-r.; ...... 'xi.. I \Vboiewkaad; RetaIL pie 129-E' .uWupsr:: fit r
.
atr b.ett... d Xi. ..d Ke el ;Lira 111 IsrutI .
Y I, It to'perkapf aeiaeam tat aa tanaa .......... Waaatactaaa Wrt I' 't i: : .... ...t i ::10\ .

'l1A.QIrAZtT' AT' taQyToretatkan,to ..,_toMat. 4ty.l taTttadoaa.W.\ed I Mn.-Jokal. FrMorfck. preeUMtof -

"I TEl.UM CASH M aeH.burl kitakata a vklck vanaU4 tM Waawa-a a... lie Mttt4tM

'{111,1 iataHur D.IJH. ) ..< akerrt ealIrktok' > ktettaaalto flat ky retaeat. *fJUr. 7 "1'1'7 A! sass .aatartotaaia '5. ML,5.rr, ...... JIr; b.1ar
: fta. .
k4.* Art ,W. B. BtM.*...M a !*.a. Mr. Alaart ar aa4 :vita .aavkc iMr.
Taalfkt.. at .tk* ,BM Crfli'bfttlttd JU ...... aa4 artotoal add tau =rE"&,aarrtat set a4 ass tee appatatM ky Ika Brtnl us- tv trtaaae ...... kto toaaak, TtoraataHay M bsq.'Ml.i L. S.. ...... _. w !!l4 .......d ZdPelYt Ttask".

:. gaeeto tM:tketr ffleaat ta tcvtamtey laa vaa fist at Mtat Asa* MeTa4aa ...*. ,raaftoUoa Ittoe.. CM Taaafay slot aaakn kit .t* .. albs big ta Ik* A.L.6S.: h; ........... gttaara, kat; kaM.CMto 4 aka 0 '
--1 WaaktaitoM ktofkaay kyjTaartaff at ... i''ba ..... paper. 4eeartktoc tk* ,MM jiitiMU ... a.,bet 41*. War ... Ataoa tk*.party. van ... W .... 5k{sa. I. Q. asw ,
at Xea Tert. toat iakt Ie CWrty T1bIu .
Mr. tai Mn.'A. K..n...... Mr \] aattok atoy. *M CM ts ii
*
caeeto vrtttMa tie sad Mar MIMe
pulse. .party ta tok- .1at- +Itt set trtamde at tka Aayal fatau Tnaa > ckanctertoBay rayaja. 1eM Oa aMt aiiiMt troai Mr.af .ass ttaatM reeerrtoc aata tkMventac. n- all Mn.- L, B. BHaha atCVBOkt '0u.lua1'at >. isis. a 14w.ls..Y01 Hob u w Mo.dr.rj Mr.aM Mn. ...O.. ........ bait

.., iM boat. '-tka tap. at Ika' Me .... p. tkaan to.CM kattaaa! tot thin .c luetjuaMittM Itttlk5. !L .. d 1Ir. ale us'Ddpw vacs toe toatakt tar .... ..-. bus
.
.. katov M ... Weatta4
,
vSb
t e1 --.. eras "a trait at .yartoeJkto4a .. ... D.rbg tat) ataaMVaMff 1keaaa. ..411.4 Dl
tka .... Ma.llai ta tka Toot .. : at MM rM ... f fTBOkt -r u.NU a duals. at Y lttfat '
I TB13MOAT JWLJIDU ) wtit vat but a sad -'
> kaactoc fneefaBy.to Mtarat \ Pubs.Vs. -.. lIP rya
fka ui"u0d' aaaattfat aa4tkaaa 'I...... vktek .. ...
prism fee ....- sad koaM.. *4. .furTN
/ AT BOfALhFOSNaAXAMM atoaaa4to .. '
'vka. tar' Ole aoaieat -
> Afl TMLTLZ' l -- -
( W tif3.T Sad
r arn4 toakaalaaee. A uapl -. .
.. aki aNTrlneTsM7i*aMy van .
gus ....-D r.... ...at shin : BESOT WB9T VAWT .
.. YtBt FAPB.
** BakaaMa.B... CM .*.*. ar tka,kein 'aa4.ta tka ......van tOat ARTS AKP OtAFTS AT f rAn n.ua. 'AT TJHi,BOTAL Pita

''........ _.,....vOI .c" tMByal -.ma'1W \. ikYbtsriiL.ass I Da THB OKOYB T OW :: A 'eifr ary taw..year*. -;

.. Fataelaa. Betel at rate BaaekMoMay ta. Mat wsd rMbi 'u f 1I M .MWM* MMt ft MM .. M. .. ..,.. .Ma :N bbd astir fIt Dsuscul.rrM SMITHSN'l
Mtoi MtTalaa; ... to aaa,at.tkaiMien .. ..... .....
mtokt. Bartac toft 'eraoj' .* rOle aM'Mn IT. a LaanerVMiiketr.aaackter. aay teaumv. at CM. Ilaate- MrcM/eM .a.I )1p" usfigd a dss i theo
; 'at;iaaetol aayadea 11& Mr..Ww.-u.rw.* Oak ta .OniMaat o.vyDies I tnuss, au d Mu,w.Ira. wrh Plea 1Ns1 ,............... u
; pen "" ac*; Maaaaitoon cyal Tataw vu aaeUta4 ta D oartaajay i keeper
.
.
....
: QdW M thi -.. WWi III the iris, Taiq w
1Aiaa H ak 1s. .... ....... CrtM4 x. JAatablUe....-: 4 afv.trtM4* toat kl kt at' tkaa vm k*,aa askfkttta at Air TW. IlL _. W ath.t thi wrwr'aq' Must er .. Ra1wy aq mew. iped _
*, ta kaaaraf Charts tk toaajtan atMkaBoaaakaoponr
..-V ..B **ar fka esa>rS. aM W Uka. m'kaBa
.'......,.. rate* M* MM a4adr4 ky to tkto .toaMMt at aoctal Ufa afUr' vM kM MM aacatMta bus a TduT a wirl .... -- hl.Mi u JIIIr a as as.Hssitb .....
BaeyreM. taatoekarakaM
at o.so. CM
....... tka pout ...... prare4ftMmtra .. ,
.
tadnr.a .. Warrant '. af Ttrtoaa ktao .a slant .... ,.... asp MMw .. t; .. pass- ... \..
eskatto .
or door'I* tarty acnenHac *
y -y .
aa apt flat ( irks ,Ds. ...... u past vu .... W ut a5 aid aM
J.
,
... *4 ana, Pin Iuuatf
tkey'naBr: axeaQ ta, ,.,. .. 'P tar .tkto asklateok tM tworatacff* .
treatloa vkara
4r .... ".. ... BMBt *t CM tarCMM ............ ... mew ass tail.Rau VRa a pry.t flu .Ass+ lIP a .
treat to ta Mara
mi KlMOaJSRALII.: hudiNi/ *. : 4Mr. ... ..eat W'wss.IJDaC an :CMakaataf nparta k Slit awl a .......,a Rwarb cad Ras eau e.r ir1'a LU. u ai wwt i
vka an tatonatat ta Ana tMCnfta.
ATJAI21IBfi ,nit p ? tM pro,. VM .BeeMfi.kat tads /suss. tai o! .siis... lit !M w W1 ne tlul prsa wus M I
sad Mn brSiLKIeSlM51x.w ; vMkto t* koMtkilC tkanveraf aunt t : Mow Da Q....l Mob d ......
*
-'\. :About ... ft....... bsw bet Tttt; ara atjte' .....,.:8a8 < taat asset Ptoyanr. .... F.B. _A oBC; Waxkafta af tpeetot tatenet .,n v lrrd.i r but De iradar 7- RM..arus.M S M

IInW to Ik* toap .jaieaam(I i tot a dos.rA&F' *" kM Pow* ,:VM Mndat.sd Jk* will M Mr.' Ckartaa MIMSK .....t5... r Mad lee. was ..... toss ale ..... fah .... r ...1
year fs
..... Lantaa.vM vffl bra a tore. 4kat .
_
.... Mina 2 ..... hy atetoc Ik* .klckeat teen, laid Ri S wK arsu r s nun a.qi ...... MnCI\ aw L
at tk*I Fir Bafidtac MatterfJckt. Mr aa4 Mr. ArckkaU! >ark. at Maa> uc Ltaaur M ass.1sSt at fanttan .... Croat stair M w dour tai r4Vbd AwkS. Ds .mess a w..st.D row

.l aM tkM*. vk*. Ion tke. ass Tick an at tka, Hakya* Ball katal = 44Ptoya4 aq bat kM w* lulls wwvmt ,. am swlsi iualit b IS rss.sa;fit ...-'w.. b wMss. I-S tl..h ;'me..isg .... tgwa

q'f ruii.sab h lad sass. to tmUcm sad -aHI apM4 aefaial aaya ta towaMrt .0 5*. ._ bail b kav kvej toaay.aeetal<*.... .' MN Irili sh W ..5SuSsusicli .a K N.'ttrra J I,

sues w is. fbs tut ijoitW em.Ir AIrw.wi, JMM .VM -J to*> tol arttetea tkan an t* ka .*** W al's urn.as. p r III' W ... Dt mewv dslhit1M ia.SIhi .

r IItDe ...... rI.s 'wfl1 Mfsuwf. sal nutty. M or:&c. at apaaaaMaaa JaBatoat ratntkaMato. .. ,van paeeH.MattMtaatlM froee tktoct ta Ibis toeaBty. .M CMVMM puss, i5 d.mes., sad Di 0i..s... ...
.
.
antra4 at RakyM Ball katalreataraay kM MM Mss, tMrfyf at tk*: Musk.new.Clsb t one tut wit M a'rkDSSS 51tbdr liar i a w bnu ass this nun"
1s0 assn flu fad .sbJrM ta bond Sack iris toaa Iaa_ JI>. CMCMata VM kara.'oM'sass *a CM kMt Mob fa tRsP.r5 b tbdr: SM Sir 5',Nt III a urn wet Taq.w

III ..Ali ..... i ral ,Macto City. ,} "'y rAt ; .....-. .a.. VMB van kBH JaltaM. ...uea tM. paktta vffl kara Iinu is .... 0. ... sir a lap' a ai Isa..a, M M wsarwe

1!.&sra 1& ......... ....... '- .' OtfBMOiri. K. A. Canau. Ma- a* .*.- 7 to u.. .CM rr f Mrs kat. wayt ...... i ... ..... tip- .stall oust. rsa/ assbw.il
{ Xptaeeaalfaktrek ....... ......... ., .
io' Trtalty yeataraay. tar aM Mn. B. BetaiMt ... sad iMnU. .,saWa. .. iu.a
..1& tka .toerato* aarrtoOM Mn. Wan 'Mn/ AMnvBaatoav Llckt itfreektietti RID ...armed DSStLAtB TKB dtwat "
'WD.L KfecxntUM i .M/v4j _
TO" OBOBOtA OffiiMtit17 D MazveD. aeaTTear ye MaC O la--I Mn. .. Laa Mr.' aMMnTin4toraJt ..rtoc. IN.W.. tM-i tJbetkal.fMat *<\ I If| : _, ....;;;::;:::. ........ ,.\\1

nat..ay Dkaler ....,4aHa aCar.tary. :......... OaU titajtorliai ,af twaaty ire *MttvfflM Fnti 'ur-- N as agst l'w awn a Rue.asst .
>- -+- .' Mn. MasvalTa atoctac towaye t.> :aM bl .." Boa Pate.. ...... Mn. A. B.Mr ... ,' = "buMq M a ____ isq iw as-is54,51
Md as aa pits a 1arp pr apanetoto4. aa B ta a< a nO toaaar -... *.. Jaka Doactea aM Mrs e..a ell s se uea.rrlr sussa iI
.. .. C". ., the .... as Itss Di..s .... >
'", q' tsag: .s.r tries .--.t fUOty araraieii .van kaaaleCAJMMC ;;:-c .-,..t kt..,.....'K 1tnt JhbOlgord' ; .....,ta*.tiiaiaitMii trw Ib, btrs; M. I.. ..... Rut ,-\I Msuirr er Ras awls ..naryvu \\i !
facts et Oesily wtnun et De At an. vmg CM uuacBjM4CMMI .. ..... vkkk 'to 'a ..,.'laai ....... 'd-w 1 N. ''Tt, rs 'Vii ..: A pdaW lei ilelaa.aws'br .

rata flMrctoa. prtoa..fkroack Phil tka Lass ,...;... ta tova at CM hilt Bryat Fate; ISi.ela far a lataiaC u... Tka aat. aar men.c sad"' t W h dsa.-.. aft r w sib.. I I .
ass UBM Mn.' &.\. Kaaaker.MtoL 't UatKr. wtp'asks .De trip t. M fnat O* I. .
"", .4. ..c Oak*, via tntra bun:Mteato at an a vaekt ar tart Pod ass II rr..l.a. 1 .
". kaek. kMt tram ,tkek ea... Maa Loses Kaaaker. at KeckBMa4 lag Bravak atay ftoMraM* bats1usbsfdd Onra far tka-kaaaftt at lion.* > 71. rs.drt rus r Pabtw.sniasRws. 14 ai.VJw Aa.i t, 1rSu_ ... '-' ',
HIO aa4 jCn ... M. Otaaaa taTaMU to know vk na bg et Ilsj .. aM '....., .. yet .... sal air da0i itMM. awe lratistfits. la. Ik* Oaaaty*' Oevn:af',)jags
toaat. vtU proaaktf! 'epM4 ... ......... ... /1' .
!
oW -
lips .
: < Raft M at riatkaak :Tkay I siftalt We We ta tau UttaiBtaayM f s".du* M ,'' dada ass Ns.-4 s De trait Caaaty. FtorMa.Tk .
.t: *aa aay bur.. aM.waif.a Trw af ssweleeal are,,at tka
tertatotac aM. JMfetac tMai I lass barn t* ra ftokraraM tataniatvan DC !AIR BCU.Dgl7 as.IMI 1r- L ablq iN waft III a si" an .115 Mnd. a0 .mess.w ? ; Ta. B. L Btaatoy.Mt DM..i "

t:.'a*.tka ctty k a..Pose. at forawrCto ..& sit,, M. D. Job.os of vuk a tf/ tort poiPug -. ; Lbh.'MISs:.St. a**. Isis iiiinikr nsiwd.t, Rwa w .... uaCussesas l *. iT

...... taw nel4toc to/ Mbar JaekaMrOto Are.at. tka Boyal.fatauMr. ar.two acaUtolax. tkat kto en Tk*' 1a. at tk* ekarck- at. 0* lk.e* ........ to. ik.. eii"i. nea4 : ....... RsM aU& BUaiv.tM .t aakarBTMB ,
aanktp vMtakpa .... a eartata r t Baty Kaata an Tty keay Ibis after 'fcr AM vw vA PM. ta M isis .s ev.riri *!totonaU4t "VTM s
pal pleaaet'to tin tkaai a teeaa-- 7..P. fcraafitoH. at Mev Tort torn kato anaata4 ta Btoeaya* Bar ...., amartoc ftv tka *.isle* ,[. tha, antMMy* .... aM tk. tmmtto in ....., ttq
ttoa tka.auM to.. at. Ik*'aramy sad Mr. aa4 ....' Wayaa ,.... atCktaepa a* a Wut* ,.is O-Wr OekeravM tka fair toaickt at I.actek ta Ik* ... IWi aay af Oateker. IHt. a.oatky
kaB.'pnrlalac K'aaa ka IM*..&) :... ta la tka Xoyal rate busy sent toaM tit aertata potat FaIr bltlag. IW BMwtk paat tk* sad Jt iu. .... 1),.. Push. st Saw tfteekaieat VM taetJuiM i UM is

AH O.crg1.'wo.ss ta'tka atty vtlM lot alskt ,to reaMte aeranl Myth *. ky kt. .,..... aM .*v. toCtaa kara buss toaktoc, ,.., torOda Aas.t as- .... eC eMS M Waqi Tera. an- it tt* '...... rubs M a- an* iWdLlDiTbD.Iisaa.t

> aake4, .. ta, amactoxCka aa4 tola JCn. Dnafllart' eat taafRf f : .,tattaf ca<* sal tar a dill *TM|,'aM sow. erarylktoc lila; Tabs. MY Y Pat Kart ids:. era, iaart aa4 Oat a vm. atktoi .
parttatpat fNT tkaj .' dos. .. ... .... tsstssst buss ..... ....
... bas.keM at tka Bayal' Titmeerenl ta pan reeCaeee. ... buss .us .. ISy J. las a
reeeptfoa, De' **toflt atvffl rbrtf web '. p aeaai sad every eU kto4 at ,Tk' tolr-vOI Pod tv* aaya.. apM* was tar u.r;.as. as 7drtim. wa.L DEICA,.. MTD aat;at Ika laIC an a4apM ......

.ka .......*. M, toam .M tk '- an staid BravavaH to Ba4 iii taltt,'ai dsMst ItsTswstilt. asserr: ws..at,.. w.....IuI. C3f1mt1I 'AT-1PT11A2T kto >>ee tr to aaltoatM .eajaa4 .>, -

.ato'*f CM amral-.' at tM .party ..... nactor toat.tka Jtoyatcata J' Ja tM_knat kola;, vkai tM drop nertiee tka ,aapper ray .. --- ldY ,........ .mess airrr .<. .: r
kM .tuala L alp kto ikataa4aaQiBravaikM.a tt a.-.. The .... vm k* sty aaa<< aM May. -tr nw7 mew. w sww .*.e'[ ya .akaV -
ktM Qaltaty y .
a tar a ... anrtrtoc toat aickt.WItk ..f, ...,. r. Ley.aar )rulrrsl. '
____ anMrj ..,. soil a* a*
kar .. Mrav Jaka ...' Brooke.Mn tar. Mr- ells vkara Iktoca ajaatal aM assawrl .sr a a.M la er w ass w.r at CM .BMa Cads CtoMctT M.B. .
ketar M ata* tar at Aril,. IMs.idguad .
gassatlis' via (lat l1a.s+ hiss/ id.merits
ka M aOa. Ok -r. -
""Tauk M4 Its MaA. ., 'drat left kto sitar
Mr.. aM Mra.. wmf illellas* Wtyaa Ckairk. ;. wfi bsLs1ud aN.
--- .
: : tka aaat taatana at, tk. fair W 5h.d h i pass De a
Ckaffito'an ertatatac tMtr ... Ys... ...: .vH for Dirt wires. Baaaay ka vwCM Ik.... aVB, Btaator aa4 kto taM
W A* OaMtar ht Onaa B14c k* tbs aaatoc vkkvffl. ki Mr .. niikait .. tub......,a Vs
.lost. D....... ....... .IIC
I..Co Iota 0... Taylor. tIC Oeato OiAUldc11T JM ft poaaMca*M Cato awratac. trei bias{ kr tile basal falat> OrrtieUiPTMMM M to tM ...... OMattl.du.1a'. akarck kafiatac'at Oat =vR k* MM?tor Ik.:4kk .
Tart vken !Mans ...t ..... MM to t'alit... wDP arr ptoc .; .
: Mr. aM Met.CkaBto van MM net M nat to y v 4artoc tM araatoc.k (
This
of tM
ieflLatana .t fvtfaya.aMMtt slit' trtoada aM TM pneeet* i dab; af Oeato. row CMy iMdbi..vbu.ta MtoaUa CM toMt .dlg.M ta tk. Meaty. A ie 4an '
tw at *
I irk for atx BMatktat 4. dirt thM trots *
all tar Bane' Tot*. bulbs obicob-it<< tka ..BalyKaeta \01 fans wu.aasa '
aamMr at trlMJ*;y bud yoaaa >.oale were tkaprtoetpaU.vaa Ipr Kane* I* slit to atx atoatkkar aM tt patnaaca at- tcrtoa a Rq IS ........ Lt Musm. .. aaadwr af tayam ties Ik* *OMkarekM ,Rath Dopy

Mrs. -- aolaamiat4 ,study arMtoc a! .sfur. kltoVjaPa Xarty at N.v- yean to ae Sole this ,... tM ladles bud N.so 11II&; ta CM bat7angsM.d' .. ,'AMus- ,-
lilt MeMi ken; at tX: ITktoraa. lM'tfoek..at, tka rreekyteriaaCkarck. fOI1.l Mar s..s--, Mn Ckaa41erM vfll .., .......- ...,.. last r "":"" : to.atteM CM BrrtM< .. l .1. .

af LaaTa caty. wed kM MMMtViaJty fttr. W. W. rmrta.. eflieiat ieoapsbi ky bu ttoMIkto orOal. vileeaie avaltec at., tk* I .....' air dully. 45.. .....sas ----- -- t

.' n Ika paat tv* veeta.w01ka -.e. Tkan *era bet tt* attaaaaatt R iMualljt. *oaatry.Mr doors at tM rlr kaflcUc *ncrclock |r. Is ..... w W Muth did.awe

.! .t>4 .to'Van Led.... to' pot it tka.va64toc.at loll eat tkay leUOfee burg totteatoMnaa sad U Ills TMtoc II!: Wemr. toaaarMZAMX ,Yes ..,. sus ass tel ...... ....
aM 1In. ;ass MarttWv.Mn. t Las to av a* Ik* digit Pate lIP U*
tat aM vfD MM k-* .at acata. teas aa Dr Farts praaoaaeM 'Job. B.afl ;....... ..
ZsI w. !I. .Bavtoit( aM Mr.Oon *t CM MMM. i M. 'Lauri
aa4 Mir Jar D.
W. Onkaai
BeT af Nv Tart' tent t LOOOB OF BUCB J '..a 1M .{sun lb-ii Xsii.. isyab.ass
>v aM Mn. B. r. .... af MDvaakaa. .a.,. ana Ike aa4 aortk wife tbs lewd yaaac tnta peeatooarae4 Sat SM._ party ftatttoc tM potato afItotanet MXCTTOMOUOW' JQG BT lca5,.. "'u..suns..rot wJ.biscuit

C v an apeMtoc CM vtotar to hilia.eL. to FtorMa." Tkay an sow a wet er w Dad as5M Where the

.. ..al... a U4 aawM Ika gash anay .vJckt sad' atoppit... at at..tk* Boyal, Fate.Mtoi .Mtoad',La4n B. .O. Ids Lim '.......... ..... I drug ',Mr; uu.y' ,

t I..at CM On*, Tn* laa. i Tka ..11.tka Mist 4aaxktar atMr 0') !ban a nnIu..dac Inamim 'MIll r sow M awls Ms.rrj is
vka sari .Btoto a evtft aM Met Jay** i sloth tk k 4 Lass Dtl RMn.'ai er'1M 5s.rw cake 'hot-breads cribs
r. aM
; /- .. aa4n N. ZeUay. > ** raoau. Tub .
...
.. ... ,
.
Farrr, tw* yoMC' toatoa af Oaorfto.vMf .. : w ,
tkrea at .
..l.KAMIN'! uremoiror baM to JOaaU a arty yean.Tketraa. vffl, ....katan tMI .
I' aroaaaaly tnakaaet at Mn.Onkaav an eaM4tac lbwMa'wttbKra a.trg. .
TEE ,Midi, r AXILTtka 'kaa acwire4 tor let toarrtrtaaaa OBMteanaf Bryaa at Fart. Less I -' i I. c.. a... P Mr *t. IM kDaM CMtMM or puddings are required

-- Ibis aay atkar at kar away duels. rtara4 to tkelr caeettMa Rubes lOW iiit :.Ii ...... Tslqtr.
Wltk tfriral Mai kt at MIN I rtrtaae.. *....' Orals aoeeoaao a.vaa4erfaSy ** Iady Iirsl. aftar a kill aM'CaackUr.' anatopatac .. Faha BM<. wawah: wss Marfit Royal
.Jab lianoa. farta treat rkOa4aVpala ,aveM aMaea aeanaa. std,! b ..... f..*.. A. --... atker at.tM- OnM Tea.las vkfietoUMeity. : M rut M sis I1i.dsl, whrisa x .

......paraatvlka Er sad MnIf. nice sad kaa kaM.kear4 ta kOaaUto koaw oa Anus A. Kiss Bbn. J straks. sans ir ;f ... '
eoaxurt aa4 ear.... aaMto&y > art ia4 MM Pbs?? an tary popalarvltk Kaaate "
Faik .. aaan >> L'0. Joaaaoa at '
;W. vffl Mora bus !tM yeaaaj. aoetety paopto af M- n. -
; ta tile eeaito aaan 57Wswbuh'u .u.Ic. ,BMW ti. Pubs Dim
... vto apeM ....u.. JaWaaal
.. vttk km ta kOaa t aereatoM at tkatreatyera I Katlaka. aka -vaa.vtUlymrtaaaW sal k.4 an ahrara klckly Mtartotae4 -. M/ to u ,riu.hr I* Mar t-- MM.Swiu

.de sow ...c.IIIte tkaUaatto l I tot, tka aMeOMoa et.tIPI t.l.. tkey ty kara Ores aot4 Tna .subs... ; tM caeatolattka .... *t tk* ..... Mwd ar, men ass ,

*.tmOr at akntraa. aa<. paM partnyel .. Sobs MveS? K D. rwArr
cMXraa aa late plaaat.atofaa'.attkeat I Mr; Onkato II :aaa at tka P'ag.ra'd LKAF TBAB )IA QOBtADBWAB Mr. aM Mn. Jolt W. Laaryjatn t I .,. -. :
Mtaad Rib.kaa taa4 a hrs of TAD irXWBOtOCDUAlUIKMlATADrri .
A iUOCTSSalckl
\ I
.
;
ta tka Maaaa tka attar aU aftka taravC MaonMa aa4 aprtckt Ufa. I DAN .' yeaaa, mew ara 'at tk* Kara! '
'
......... keta* Mr. aa4 Mn. nM. ors Wet ft/imnery to air vlUaata. rate tar Ms. ..,.. j jMr. YEWTOOIAIJ
'JeQ''a42 ... 4MM VkkkUoyM ; 1 f'ar -, aAa
: kaabera f -
Ktaf ad'tbMt: tva ckOdrea aa all vkaea w. hoot .
MaaLOa
sal wM Fair kaMtoc lilt BarWrt W. Batey. at 1Ir. '.... Ma.. $uSiM ..... A "
tliMwtb Wait aa4 Arraae JaAsa aai Mra.w. kto pnatat ka Mnie precnaa a tbs toOeatea world ale ky..Ika> stew sari Maqtog 1114d -. to TteKtoc h Iowa for a ar* ....... ,...w.l. .....a De wan $.tr" "'v "
Staart CAa PI
int. a M &lie
aaya. nctotaro4 at laletss wsss sassra.sd aales.
..... Mr. OrmkaaiIk
Hfewm .e tot ws atWkQaad. fib
tova VM to. arary j ayt oa* .
tiaoannt K t1bd M De rod
ta aaatkar aolaaa. Ban rsasMr
Dr. sad Mn. Wettar .. r
..t tka... fraai raCaoateato vffl areaekK. .dust. Onkato aM at at<< tkl aeKy, 1M pissMas s.aal.. TM buUaMsma 'L r a act ....... .rat orbit Not only for rich of fee foodor
t yaaacIa4 &lie Pass 0-.. heart s arr.M :
tar kto ,tatkar ta tka rtackytertaaMeet Tie tile prieeat at ...... .... aa4Mn. BOOS FOB BATCBDtO-TnetaOavtoc
>. vka aaaaat CM dad t.,b easrii er ..... ..... .... ora '
ibirb ..,..",. .-.b c. I.MI Onkaai I will Maka tkelr 4valltoe a tact, an hug Mcnlall4 kyIIBMMI rartotlMj B, 0 WUtoM was.sa us'a SIN Mat. ass.aq for special times of service.Royal .
will Mr Onkaail Bnv L* ..... Yaa aM
plus
; pareaU .
laP aatartota.BMal.
sadsi 0. .a daarktar. Mn. Marta CM eieeten was saes u-" Rua a I.tw '

'Fart* WTteyX />aattl sag taaaffeet tTka auk Asisbdasiuk'Curds OaaMa. atoa Laa ltoM Z.T a., o.. quo De ... 4 is equally katlck lEepreparation
J' Mr. 1. B. ..-. at iiatatiii ekaapa. a -
Datratt all coalMJtaMc
arHr4 van Tory att'7 .... r .. nth
>*' aeto at tka eta*:at tMMTBM .. aaaiker at L a L L ..*. *. aaaa4 aJ
ta tka t tkoM of mbft
dt7.7Miisw apea4 i ta sss say von Mew ssd tts.taiit, w icug a.ta. pbrn Ion ,
.
:: *. M alee, a fly Rub a.s tile kaleata at tk* wtotar ta All sad J..J. Mir Oaacy. M Baaria*M4 fie OaatM Tries SM par .1 >telii n a te* BM***.vka VMM' .
II IIItaa. .411. It vO to ... I ,
I ky tewiat, 414'Mn.: WaflaM L fir, B* aaa kM at JaekaoarlD -r-tv BMTI kOe Loci W. MayaaHM year akfeka earty pay ttto rva aaaea .* ass .u Mi4 xW r M M>, Aaytieae 'every-day foods, Jor all occa-

/ ass. vkoM kaaMM 4to4 to Cktaa taatMay. a4 at. Aacaattea to,' a fly sari 4 laaar Otrl; MIss Tlitais TrtssrWhMaar smell tka ",""Wee.. naiaiiia ,IM that Oi la* |k>a aw k** wawa a**

: Maay wreck at Tttaevtn Tttday. M''De' OU4n rrtoe-WOtoMi to apart aeetaate .. 4
aM f M la fit tart 1M Maass Y Isd
,'. bur rWt, ta -.paay 'vttk kerkMtama. .. 1C C \Bata-ar Ba. ..... abslb..nr ; fnsMir alas ....*. a ,....... Writ Set vaeat...*... I aaa aieetaitoea. ova tarry swat r bMa1 Pals... b rrlttlu0tmandwholaoI3e.

.. tkne yean ac* .vMa tkay'van ,. ML Bavtot..a/m* a vary Wt' Maa Oaackaua M a aty ,.... J. L Laac.' ....,.. TIle sew er Mb; W ln. .....
'.. laiariBa a* faTtoaak Mr .a* .cnvetgnlt .,.... .at. s.... aver gM kflae Luis MeLaaaoa M a Pvattry ...,.. LarMa. n*. ; IrlM tau us. .rypish. Mir Alt 6
WaBae Mbar vtn shamus fM* OKT. aa tka eiata rack rid sad tkle4artac stD BMM.,Mtoi Lala;Bekatt,M Btotoaatoe t MT*. aka MM{ kaM ....... ...uu Mrray Man!1aur. .......
wMi.P.uutt. "W.hdluaWa' .... >.kOMt Maaaa Mat aa*I let air Ash a dubs ,wit men a. Di."si ad .... .......

kar tovakU ajaeaar to Bt.ttata. t+sst d Mi0'ells" ....,...' -, Baa;I.,1 Mary K.1 WgrUy, M'. raaato. .. .-.. \: ,,,.: ..;t t.wMa.: .... Marl wsd0" .,..' ....'.a..: .. Mae'.
;
",, ., .. .j ". #:.J' ;;.. -
.. 4 ,. ,.... r -Y' 1 ... .'t'. .i .. :; .. ....;..- .- -. '4 .
1 _.- ., --T ; r, i .. r ;PAO liz, '9' m.ua-tlit'RO'tOLI!' !' T/.u T" .. ---1 1191K !Ai'


<' *********** d+F >-
ROM PAll Holi WAS- mUD
i'i't : The: t of.Men.tOvrrkH .] i'l


buri .. .
: \. .; ./ ...to t;C CMUHOI.I. : FORTES FIRSJ fiIME ESAGAT1PFRl [
..
i I '. "" : ; ;,ft I : Lops VM kto TotoarktMtrrMtMtV stir aM VM .aOlMapatrloC

That bud tto propw. oqatoMata ttoyvoaU "i '
J : arlT* tto Rpaatoh, Iris Cato '
vttkto a y.ar VM!;to coatrltoto rub T ( -
a Health and Pleasure Resort r 1 HA/Had a Good
Popular : oa tto .,. B. aoilrltM MM* fmai _
.r J.1 i,.to rory walk of H/a> B* r. ( I 'J'romtH
y .1! ottM ...., froa]v.... vto vpMttoycwlt < If' Y.. PEIftE OpeeJ c '

T. to .. of tvolT ** p.to Dec.it .'f ,

.raftMa .... torttM ta ajott.at F i iTlM
N'Iiamiorida] :: s- ........ aM toar tto .., ofVM .

Lupus a iar. ,pott to OM wa.* 1
L.. aM a aenoafit. OM to ...... B* IFrm MoMay\ Dan,) .ns. '
Tk largo errrd .f yoaax pooete
-- bad MM It itt bias ttroack It aIL J
Bat ror gattortki ruts ally vaata
sM .. ... a bnaj a atdl Jur a I .
t ... ...... tto teat yortordtf aftraooa_
tonot to tto trot* MDa
Ligqratu1g / .later k.kMv tot M VM a ....,.. tto but arrtrM toe tk* fate JOBpi t J I 'CITY( AlE

: : Ii:1 mild aQua6le cUma a. 'in air laden .... kypoertto aM Bar! aMvan. that .*! asst. ttet* Jaa4a aV la ,.
:
I.
; '
art bat- vita tto .... koart to bi. IanM ta DM ut Mtekoa J ,... ", r

'. ,:a with ozone, natures est onle. The.famous' _';': '. wilt aya atky fta mat. ta Mt atoptocrttkMv tWr'ebucMd to tto tot itatlat I.I.I. .
"
... :\"' MIarrri-Palm Be .ch ck: ad'wWchis unsurpassed '/ has 1IIa.a.ia bib dew ttoCakaa "Ik fir. Juac BaUlk* BwtMM.M4 a.Ttry: bprap I.L Fin II n..AJeac N.tbi .

w ,- ....... ,VM ktpt air** kABMrteaa talk oa us.b.rbaw fit'........ I"at ('.twit'. XD7 .....
:for .autQmobUmg., Sea tiful'l sidewalks l fdiat'j4 f '. :' .aaUn>aduM of cart, amaM Ik* CkrtoUaa Bfa to yoatk Be.... r .
......... 1M.c. this VM tte Mot M*> Ir. ..wt Ira'' Oscia.i -
.
Ba
Cteto taw
aOatoat .
'
,} promenade! 'Or'' the enjoy tent' of f the. wheel chair{ ..'-. tt.bat k*104 kto.....*to klaCto .oaiObl...,.'far tui MlHtoM atataaioat MBKva M..aakM......T anakarck w &JdI: fml'

fN *. Daxtoc tto'toft': tv* pain ttIk toBBitan to Mead aM this toaakod

Superb. :'golf course; elegan pay d avenues\for'auto t tobma MI WOMB win atoMtapoaty ttoa vto Mead tk* ckaraktofor ,- t..tiF. .
n watt dovaiaMIt ,
li r c tttoC ovt to carry Isis sad ttoy var t -

4 Fr 'I'poblling: riding ,ordrivirig.. 8es fishing In theworid, soar aarpOMk tort tt tt* IMtod tear ...ttotr. MttaMtM.... .GIld, *rratook Musa t CJ'Na X.sdafa9t'T,"'"';

', deer and quail hurltlng: 'b afitig surf and.'pool bath na.a O*. a.t wit...-tkoaj.. ttoai*C tk at*rust... DIll TkaIMBTaanat I'. ktaay.. M nqaorta dabt a Corf lan''prayerMia. >.a.air'...*.f oasis. tepee-. Tttm Ae VM.0M. Ire"CIIIe.tobatof Ir.

': top, etra at. ttoKtvCaalaM roaac Bvoa' vor ;hood .Ie .grist ,...1.A.7. taorart aoI a r..a<.r sob
? 1 1A Ing;' 'soclal{ diversions; pf ve nature: ;that makes ..--: am.aa.jkMV vtor tk* a* aronltaCtto .me. fact but iMtkar iMat M4. barumiis
.4 .,.* _* !..u.;;..bat tto Abut ton erovd au.a/t.l. tot Mr ... ...\ tkr.. *r ...
t resort'life: complete ': ; Co a .t to Miami I;,Florida 'J '; BMTUM. tto MM but lbq vtatod tbs oroatat ....*. one sap ... sisal 1t .m.b a K taM p..
.. A:J ? ... : at sal* bar vbo took a part to tkwaTto hat lop M ........ Dribu.
-.. :' .. : ::i." '. Aecarfiac. .tolapaa, 2UOO.. patrlodvor text .VM Job". ;Dal l la ridsi iii guars cae a.a1Mis

.a. T-" .."" ,...-.-........ ... .- .. .r Aw.; a *(air aal4 ttor ar* tkn its Muss
.. I I.. .... .7'' ....... aM spat for ... BMBU to atrtoc tin' kaovladcaaoaJlaBM 1rW M tn. tt .....,., .-flaybu
I
V t 'j till,.rP..Nr..cartrUcoa aM asetra.Iii .-Md ......... .*A craataway .l starrute_fatal sad

IIOTELS : : ( n- .... .... Assist. ,.. poapto bar ... kMvtodm *fOM : bias to tM ttty. M4 M.
:
2 ;. HE BES1 : ; taw .............. anJil ky ttoeUlora M aeaftdaaa to Ktoi vka avrw.I .\ -b s.M .tso./ mst .
.. .. A ataaMT ckartorM sasalt'thab'.olb ta bl-otac. atd ad a airvat..s ratbsaks
J 1 'I. hi VM aM flan VM MM a1 Baa aoU..Jar I I_ De .obit K ........ ... ..
r r" f .' ..Wrlfe'to any of them fo r1af 5tioa, ratel, de. I .- -' Jf', stet' AaorieaM .fwd tMatok kto pi' beep war ....... ....... w $t y tor aMM III IM ..--bur_
I ; 1 errs .. Carfo .... BaropOoAtkatM tor tIft7 yoara t* russIa tkatbliaail d Wow part aTM aw...
\ p 'Hotel Ir2Sl10iS''GIfl & Cottages, ; r ..sad. shad to CM aster aM .2.. : Tto OUM.... NportoA tbalums. .tti ..., .a OM. ,WktodM ( Bwl :Tata} to .......w.t.sr5. .
.
Seta prar w... ...* 4Il ttbacaaM April airs CkM __ wf
.' 1M .WIII}ad w feolsd"it .... .
5 ''Hotel ttoy Mil ttt KkM at a* OdU sit fM DIe drta
:' Carlos W. ...
; The San Biscayne ky tussah .. Ti May ". .
to taKk *
.
t' wffl
: M MI an O vWtanm ps eras
HI ... 1M Wr .... d.wd De spare .. tae ......, .
l c...A. II..... \a.Mc 5Wip '. < Tbor ar tri.rw5e5s. Qe Iwr resits Tbwab rt tl1iA.
.. .,... ... .....
; a r nttMJ list t ltbod > lac DIe o abort bibdlr ? h5arass Lisa iiprY.Sa aM ..a.stvltlaa .
isle aM kiNk of Mack try Mt -MMM,J_'MfcV, & I list at l .........M
: ; ?: :Green Tree'Inn, Mrs.M. H. March,''P'rorietress\" ,; t : nee tto ObMtorvM; at toot .roikaaM lows. tk* .*. vto n..trd::: a Nag. .:bibs b w sloth is .... N u5ws1d
: twr t5.pti5ates a Yda b r ..
f.ws to ask I( tto captato > -- bltsard. ad i.o mtts
., bud t r-.n- kto UktakM kwvtocKrvTork. -g O1ti tau. =. .1 s.d .tbt pstraas
f '. The- I' I ', .. : oa u .Bseasis Ie b s pasIYa. ... ... j r. met .baaa s.it
F' :
oJ -Minn WMe tte nape .
CIpo Daa this wars .... a1 .rt
". .
.. : : : Lopo VM sliaid' B. kM MM toMtattcaala. 1M awtdssb.. rtnothr
I .. r tail w bard a rat 4R
,
..... .
.
: .. "". tt LP. : ..--ch Villa : Ba kadi bas aCVTMatortaa ad w asst.ariat QI
... ,
r, ''\ '" 'I BakMtfroetod afi vklt .... -is .. biasiulw '. '
:
"::. .'" 1l..rrhe..:.4.:,,' .. Aatstbrbe/ Mn.1I.H.brda'. f. .. I'.::>.':.! .,.. .... .. .t'b ,', W to a gwnt aM )Mac M OM tooala .,.uw.r-Wbw..... .. .."we..-,swat.....a... rrQrlad ... R E (f0 ORl1SHERIF
IIn..T. A
: '-9., v ? ay* patriot oa a pMonajt. A* .
t : '. < .mu.aetde,....daattq liar
otOoettoHoatottopTorUlTM
... !ft.. .
r.- : ;,*s2- \ ... I ...... VM to toad at a ear aD uoss :
t-J ,. v'WI: ; /" 'I I I" -' r- :: ', tIIta.pt oa tto ewe 'Wind.'bid n.: siWrt GIrl' tr bldt. .....II..."TVD.rbg .. hSGEHINGXaklaf -
} $, \: > N' ? withf: : ; { .MO M akoM aM a tkoaaaM CaaaMvoaM M1et .
= [ 4' V vs CMtffll If only 34 boor{from yortorC tgo.- Coane< .. b b.Si a K WII r ,

,,' J:,, '; ..y. :> N_kj.L; *< and Cab. } bT'.--&--.0.- .S. 5." !i- ,-.Sch i In other> past. ,of*per ..1 ," : Pate to:at stars kaM voal a wMtty.to gtvoa'aataMMB. aids dfaa.doa

.
.
Bpaatok fMkwto ail avay WARM
1- : : 'j : .: ,.A rrb ITMI tto spat'K.pfocaattaa. \ tod MMa ;
: I : \ t .. ....... 5otktMkM| ... .Yet toetoaeo. The Biscayne Yacht 'I -
.
,
.
.
"" It J .. .
-- Wtoa tto
oae ttouior
.h .,r: r--- totkoadol
: :. fir Ik* aid:sto ....... .ova 1h43

., ( ., 4. i. .t bait .,.e4. ,no\JVM to nock ttotoaiBac I Club) 21 Years i _
i odor<.T.of carkMoa'At 4 ,
.. .
'I ; Io\! ". ." 1 fIDICI C AI HAIlE'I
J. .. ....>. :'"wr *-_ Vtoek to tto.rtmooa Mtktof VMMsM .'l 1 '
froa bur krld .. At I fttot a I
"ttI *ti\l koiry foe atCtM tfova, Tkto VM al ofAge I j I. -
Ito tottor for tto oactoovof tto atpodRloa. > ;J
....... .. - rtr kourri Mow raa',< muM I !
f r t. .e. 'fI ]. taU this to tto toqf use..,aM....1 TMT AiMvacMMat Tadq
Mil J : chiiigiRinjC([ : (. sow aM torctoa mod ........* ttokKkarw .
pc- t r'- .. .. j jY of tto eaifxTto I UQ IE18EJS( CMD :Boa an Strew a4 C e4 MM' j
foe kM MT Bfto4 at < Vdotk Aid Wffl KikeJoaa Iast td.

':T Crates !13c! ; mi L RAllROIOJtIIECruTniTUSYllLEW. De".1 f. of At a 1 Ma OMcoaMtortMtooattana arya or olfftt. ton, Cuafllia.I .

; I' my. TM captato VM a pratoata i
t AO Bckto ... axttocaktod.. I
: = 1 ; an MtoM bated 'Wen" tto arum MfVly I n. Knat IPIt'a Elacta' CtMY. -

1zTeti : : ,- Id its. ... innbl taralac tto tBkMtar bail but vay Ij I
]Boxes
: M-4bc tM ktota btu upn Tbtd'TM Dirant bra tto toe lib airs ktoekor akMrvTto .I teal- ea f. FbdiU" Lit 8tw.Wt j CJ'Na.Jatvd Daa1J ,

4 Purger TnblChi oaptato. Laps aM butt a MM*, _JW Prntat Ia. rrahock. atorUt of.Dad us.-
to .... kOaatf t| .
ataM .
yortar eQIn,, ... a fttwp ky tkoBMiNiaaM
ty.ii =:,
l..se.si4
: ri Xorthb0an4' day ...... tL to laaraol tot a.Mwt'raa apok to An Iss4tdaa bur
b make t+lcbt iiek;: loogdattiog eta find' a vktoptfa. muss a.5Ibat c1.e.c. a gabbier hem X1aa1last b
...
Bolt rub fact batsg bows
kM rn aa tto[track Tot von|ewtato to frt Ma a ,
.
boxes from Flbndi tap timber using oo I y the moat : l but Trdal Ik a"aasaw.atpsrtag
: a Art dJocaaoa at *rar t* bade totoa pabn* la
>.t list bvac 'deigat i and coattfwtlffg: them Wide = Mddoa tto that that that
alfiaf aM W tto. pMBtatW, tratopaaa. arapropoDorvMMardftM" ) atralfktakoM. ta tk* ktivopolta tktola atbr-\

; ...-- to. .' I Tto.'....... ,trato\vas 'is D..w... to ......... fir tens kis4ars Deb.) ...t .u.c..1 M ... ... sorbs .r

t w Come aad lee a'15 1 UKh roBed into a'200 .U tweet tM yar4 at tM UM aadt*BMaroaM aq ....bra TkoaOMMttoMto ... ta "Wr 7. tM CM. tM Btoeara ..-. tM MMUMMt W.O. ..

:. toot feaethof. wood n>boa. In two misBtes! baeC .. a earr*"oato O* fMskt. ttotratoJ off tto port bums Ibis fttro ass Twit Oak .< CMoaaat Orara ..,.. '
: 'itr l ... CAIS tn' .... vttk tto atartomrd P.ass. Tb pin "y I" Daa .csa. lUll f/6 ae An,
tonCtor
ate < a
', .. ... 1.doesbaeat- .. 7 .1''J!ott'd'gcdr J. del..... Ibtoaat5tt bon BMMM. With ...a.c koarto.aaatoa lratd' .e chitaahrusq y dirt ........... trans ... ass... ;
\ a .hoed M/tr '* CM riorMa totto
T se wbabsr wtY iri L. IWrut rrotoek
: r ,cntei: .tad bleed made for home. rTII.r IIUII aiM. Tin raaataf, afewly *r tk* **aptakt> *an.Bpaatok toMiMTi Ml tMr torttM fMMtM to MV inamlinafkto
MoM
tana *f alb.. aM am.ewQ
twit va4 ban tooa .
tor _
*
ar aaboatof vi fIII7. oc owns stab yrnAto nit
::ee..1t ioatt_ CMIt.; 'Jq akrnltel'S.f;\ ;bI rkM. j By Ito apaaktoc tab*aM Mt bybanttovtyof De carriM a.t7 yarttoi to ... MMof lie to'tto pi mat ttat aB ant

'' Botk ateat w Ufiy d,a ttooWaarvMCbiod. .. fatlr>Wa' ache win iris .....t.c5iot l kM proroa a-
''t 4fHK CTMM vB6MtiCrM8c *!iH'ipc' ; ..' aM tto kacp... aM .'aM its .....d.Mfp M Ito OM.TktM bbsat AMac tMM w.n tM Seal ....... .....c &at s..rp5tl5 db'dat
ftB&M 5ec1ki.II BtaMa ...,.,-aP...,.. 0tMr 1anCb1t tabs min soiling M lops Mrta. oa tear Mr .... Mn.L. aa4 nab btgf! swat De abatss -
IftfVMB v MT absurd lab apltotara.) .. ,.
TkfM Uminmhito way kaaUatttotr Q. JoaM M x KrvtoM K4an -
; < rka.Weri ;snMn aa4 IWUb ell l.. tali-
w Llyf sdrMSD* Lap VM irvAid aboat a.. M..- : .
imaM to tto foe Ttoy kM Mt MvaDa butt aM XT* LawliXYelld
=W : -and. ; .... ....... B* pi ...*..1aC oa kto raaard but'.
: t 5C0 )fd tic r&p pt aef aM kody aM to kattorol Jto .. Mal bar awl ttoy coaM aot *o* .. Major aid Xrt.aM
"1I.1K4 c awacIa.eru.r ,. to a aartoaa toadldoav B* vaa tit, Mt tt kM MM plaaaoA list ato muM laltb ......; Ortea.aM Ca..... ..uinaaee tottooffloa,
'..- to rmlroM. kaapttal t: nAsaatbi a* ta that totality at a rwtala toar Orett Jack P. QrMfM. .( ... ftrj Bar& Mtoaatkaalaatto well bowaJI tawvrpl
1&j5'yFruit S Box Co; : : ra tto Lopes aM tM paaia kM ,...... ItTto Xoral Fate. both of mica arc acttr aM *fflela| add
dark
Wklddoa
; kUO kadaanov cwabMla tilt ttotr map buys aMtkrra ...ton of tk. BteeajM Bap Tatkt CM
I .... tics aMdoiTk. a. Mr. Job mitt of XlasU Plum Dpart oakto
S tojarjj Ttoy ateort ,..... odes with : Kroaf DhU.
... .6t't'' IlL-, Std- !'oi.i'l.. :9.L'p. -... .. ..- \ No paaaoaiora or traiaaMB tketr Tfcttav Fuss tto aitbMtorK dock= tto MboM Caryntor. ..... Cookfackua yvaa* aiaa mitt anal aa.lttoa"tact. .
tnstZLlt .. ..... .... r Zlr.af atarcayl' Dafiy BMa ruM to bad Wantoc aM aM ottor KMM*: aims Albic' .; good .i.. ,.. abfflty aa4
./. .'.- lr. ... -. If. .IL.. .. .. : coatss ooHlrina, )Tact wan tatoiM tkoaj-* .ad roarf 4 a torkx.Oaly. '' DWUh117 ........ vttk an cteMo. Mr. Batdl. ...
j
or
Uktof aa.
b. .
mitt lac JO of tk latoraa-
ri ok tka IV"|CJtaSvay ta V list UMyoMarday 'Owbt to O* track .lilts Mo.k.4ky iatortna OM ana...vat'vatcktoc...... tapnaa dash SUaal car CM. sad with Start It .tU1e4 alit .. politicalcmva bur
for tto Cabaa .
I. ....,N ikana 4d froM ..< tbs U"tt aM goes tot* tk. -
.. aftaraooa,, to tkrTftMTQ Ik* vrotk ttla, oratacB rata Tto ttranW of ... musk StrtpM Mat Mtopoaktopwait k:
( art,,tb ooatkbovM pooaaacar tar trato dU aot lit to aatfl foarly ....t tto *troa. ,kM appoaloa tokta. best aMtto Lovia. arc =for tto Mt taqmrtaat .r

;.-' traU' ctaaktat: k Moa vttk .... n..t..... ky Catorprto, B.sow tto ... oaddoaly aim far' la.ewe.00f9ft aWn of toattocTmm. W. of atortrt dapaadtoar .... kto. oaaflfleatiaaa .'
can
t'aortkboaad 'trt
Ole ..... alert.t poatal dart oTtt. vrotkod hob. bat kto awn aM this to kwaodforvaitf bit sash .oa< boa ..w. Mr. port 'ot, tk* paui to gain. to mil-

;, .,. ,r. < ..../. aM b*'....... at tk* tv act.tto.Man. avtac hilts WoekMaoadlt&m I...,*aM of troa.n ctatckod. tto May tkroatta W. J. De___ via pr. U.at oftto .18 b. ptta. (

'1, MCe'to Frl.lt& Vegetaw&dr.wirs ..... aa% tt* 'aac aya .... .aafltjr Jt. ....*or, vm ntnrh' .VM fate* to +aD sat to ttoat.to .. wits CMtral Md oa RaHroM: captata of sad If.-Mra Jorwy. WOTr woas
CBOIOr U7TS
,
K ... gBMracor traIL wi:.tb.4 uproM tot Ola Ian-- xplalaM M to. on. autotalMd Its *. of XlekMoad. Ta. aid tIM Dwia a f ttlmiina
'
)XmeJal tafanaaUoa tto vrvck to ((1+ drlebTbnso MUD DC
tr
We lioe of the fol-' a..a of If.HI"" Ooaa.t 0De1H'l3NII. .
bkrry complete ants later taaaa ,-1-
a Corm
....... M-lod7, mitt a ktrf Mary
; lowing ti the,, beat prices obtainable r- va 4roppo4 oaftly tab tto *oa aioa* A. B. Barta.** titer: mitt a ..... J. k, Tata. aM a.pup>> psbr
.TKXtBUt AOODCITLkeat : -BClOHTt KTT. aid*. aM tto tntoBtr ..*.*. vorttoc 1W"f. jakoar4 rr. Thrust all,..'. lay ioU ...... etota bat tat firs '
.
foal attack TtttortarKra mob. Tto Trowary Iapsrtai t bit.ad. lot vay oat of tto;jtnp M trvo
Wabara. aad Mr. WII. DotrlariRarer. ta B4araU. t. W. L. Watts aM a<
Tomato, : Bp4r wet sot ttorat 4tattooatoro* trartlaf OMatry toM at LIttle Xr..r.to .-' .
: ==- c K TM.troatoc at bat [algbta Y.q a Mb-pon of catty..M "
,'eS Cecambe: befall: aM ...[w.. said vkyvor la an 0.. et.. rCtertalaM sari/ B; t. Caataroa. Tkla i rtia nparts ..
ra Its am lairds' ttroot tto gush a '-Pd7.u, ct r o"( caatMuj kM ,....
IIWn.. rear toU lbs f acta tt VM ttoBpaalarda .. kaadrM g*>wt. wto voted bdas tapovtag. Jla7'. .
," r-----; ".Orange. Bo_ e!,. ol tha Iroa axploo to bas appatotoi to t* tkor* aadf tab vto ...... list Lopes bad ..... MM of 1...... aM 0.1 an ...... rpm aM t.'rudbg.bg aa>
r'Q' doVk- MM koacM far ro4dM, QCAD. b to a twits cellos viii taut sass aM then to rrr *,
... *
; ,, c.fM to tor thud*.** tto offlea. TMttst.
M lira .r. aa4or ... otxaaat tr.* nttrm t* tollrf tot away aaUa .,..
:E O. Pdn Fit,Garde>f'tad Held SeetKIa toe aM to tU brier A&touk aafrilaCa Board. "W Botltk. tk* ktorto* vactioa for toartota. Ttor vffl.of tto TNT toot nip Md rrw' o*tft .1' bait tally aM ...".. prop vtp vlfl ::

a4ctd,:, tad Gw We bay yoar vegttahlwHughes : a! .pata.,Mra. heat Boapttal Sorrtoa. aM, tbs tauatera. --. to a doauad for a loosest Brfor* ... party Wok .P wawa. M -.... OJa sprbg.ttil I
I .. .. .at mum aids lot lbs otooM of
total aal .W. vffl brat _
a to
w b tst t>Mam at aid dnoMtonotf his star ant atM *oM ffoprv this OMMta i iris for tto BtacarM TOIUt ndX.UI
; bus ........ aM Mat to istatt.sfro TMM to.*tMrvttktk | Wan ant..... tAt prtotat' prig Bar Tank Chas CO mall to ill IS HIM OM Tm't..

: & Company alai lira atatloa. net ........ 'anat.; iiptM.gist wOea are Nag .... a w ss od oa lataHar tto DtL MwtNg .t ..
'11e "..,pUt' aa4tttootokoa .....,... ......... aM aejoarydock of tbs lip JBMrtoata to arras tlM .. m. tatrtoa atrrMr' .a<.. A.MC ... TMtor to tM ftrCaptato Y.

''' ."- 1416 Airtuae D;;. .+ .l '& v* '. yes 8fttTbir' ... arm -IcIdr Ja.will. asks Kalckbi Kay '.... tto toartota will dads to atr, ft* tkto.. sad nee Mr.aro Jokatto M. J.Bopktu"P. OroaroC0aaa. little "J*. I. i.*... eaptatatadM ell'
.
IM.
oat "t a.n.-zq WoK au-. lUitoa J4. how TOT*,.
ism flaMC kMI
Qatt MtttoMaC
a KoMaarOy
] aM
ti ... ". _. 4_ I1.srp. b sea. bit ttaoa Qty' .r.-45paitmf.. vte toto K
-. toacvar.MM. .. bfwltt.. tkor*:vfll k* aa aaoato tkar >tar a tile iten. t. w.Iof7. CtOto aM WM to ttotonor iu slits. CwUto. SMtM ...

S. L J... f' .; .- j ... d tb bd tsabK a taM ntaaraat.; a aawn ....t-[ yawl ttoaiMr. pest .( CktoC BwA r.* fMa. nl
ayoon Hbtaaoa tat .. tto.to- May '*ttotktoca.. A tov ran B; P. ....w. eMor ., MrTkoauc aa4 r 'srp ........c.. Will "
..... w-4..N 'w, ..... bRIs ..*.. Xabjktopcay vn to aj tty.tt WI. lift yartarday to* aM Mr*. Jut ",.... dtlsnbad. -. III De -a- K the .... .
; : __ .. bade ... -cIrtute 1.b1atR'l .. to ... F MT MOM to Oarloaloa' O. Mra.irrawar .1 ara rrlslyd'at tM Btoaara nre D.lartawt. .... ...... 1Ia y.
.. tk 1... to rart beam *T tk* ftoktoBatrkt < kM .... De gist at MraM aM wffl veil bum ants .fleb Ie II opt. a4 M ........ .

.,.... I i' 4 4t M tt vQ taratok umj a*. Mra.-'Wtoafaa fur on oral BMatkat T" 111.1.1.. .alsq d 6e d5pat..ej .
-
OMIT kMM .. S3*
t atroat. 1
-. i I ..W .1 t. .4t l 1"
'i -' w ,..'R+ '"4. .... "" _."!- .. w -

\ ,t_',1IIIt J

Weiea'efIn I!;;tau1.5tlsaa ": .

J t t Tto let M lip ta .ris__. asPratt'wI4ws
The Professions aM aft !ta lbs rar- GENERAL ]

Three Open Salooul ii Miami CountrjCfub.} tataed Ik*** TVry weal tee M ...* b1RTOkY'I

ta, aad w*caa tae sail ..... a...?
L ii. r i -HI Tto ale*.* WM apportta ... fcrptot. *

:& t --- -- mail '.>, TBOLI JXur. aM pen ft fan Blew at tto DIM w. ITATI. .faal curi&
LAW MB at Ito tow wicker ton...... YraAa.ae7 OI 1F166Y
ATTORNEYS AT -
(Tie s.w.a. Dsny) Ktoml Vat 1kr flip ta aloak: Ie.rrba..L_.'-JlLJIL O..YSIis WM prtttttat nyty.' H .... ..Id1aa ..hwN W. L M.*....... ,._ .......
< I taat 51500'a .eM&at..ktst* Dr. ,1st. kfr '.Ibui.tad ana*. Bet -TM a.. dear |aiMry to ft Bearotary of .....11. day CrawfordAttoreey II. Plata Braaatat.......BatteUarB.
: \nuwI I A i treat tmptttfa Mraatara tto Mrto. Kew. eaoral .... w. L p105 Ba ;
W.'DVDf .............
;tank yraaekad. Xn. Xdvta Xataoartportad Draw kraatkt per back to tor owa Tto low wian war drtaktat try ... --, Traaatrar ........... W, Y* RattOaajptroUer b.

.moon no cacnud u uw AMMUCmt .tkat, sb.. vttk tkro diM people aad tk* 6.d ak* kad forgot Is..wtwe **t to'tto (Motor ,after-!! Trwte to tws.m..t tss0*s..a'lti.ww ..ware ......... A.: a a... 0DaT.AJJe.
) m OiKXKTIM ['Udte ltd'TtiUod a.... aalooaJt M tea. bttk aoatetteM' m tka aVIktot I.... wen tear .. wk awd* ap tk* waa welt to tor alaiDil.bd Ooexaf A tRJhn.. L .. MaLtaMpertataadMt .,

I I thy vr.* attowad 1* fray aad tla1Ii fktt-eaa tata MM tkoatktii U .frteadly ...... hit tie woes aejeooat tor.JamJof wklaparad.n at FabU tootiM .'L r t ..L. ... '....
d0 T.iI0 ItNI r .* tW tutiiii of U* day aid BMW yaai tor. at.tw rta1L'Tt.le ties .... .... W. B. BnwayAJfrUttMoral
: axerpt to'..' aaa ....... maata srlw theta :
'ilia.u.. ..... --.nertot wkklrf .... *a Its .. J.O.R.P.ar
.1 tto tiara f for bit trrpUe tod ? Aral '
7 aaJaoaM ,"led Bto b oMk .Iaayt Oil Uto Biatet JaiMBtato rate Maadty to Jaaaara.XprO :
U*.atlooM raqaaatad Raft Wk told ya* that I roar atodaanailtil Exattlaer *....
of ttoim mmd aar ft eonaettoa Sk. fond ao pleaaara ta tto tkoatM I elected to atty aw4y from tk-bats, I *Taj ai* toltof ft. grist CkadatN.M R. B, loss Jay_aad Oatotot.Fraketo .
,111IDRo; CaraotaM. wto II ,niw"K lbs ws.s were 1.57 aal Jaaloc.- OOeaa.aTATB. TtltakMM. .
for tk* .Uat cxpaaaat Tka aa4Jaea of Oo4a .A' wore for patad.
tiawgb.tW of todawdUed CI nn Dn1
dg s *g 3 T '
raeahfad tor Marta wltk Vest ..".I to pray feat read ker BIIe.W TIeaaa sat I taU II far traatedr 7
ATTORNEY AT LAW. k* 5.r't.l'g-coals ... < .. rated ."I nm nU to prvpea. 057w ..COlOt1sR0> 11..1.0 tw at sat atkaalaoft. Oat aaai ta ft -kaektUd gist ...... Ml* ttmtrnrr .*.*! .. Jadaa ...r ABM B...,...
'I'NIN. MIL.u. .
dgtt sew.
M WI;
I Pearl ., ,,.... latarmai lea.pruaaiaat Tax lamin"
one aabjaet or tie .weaag +a. tat. acadttfck leeaed with tor atoaiter UareJ. .... Oaa 0. lids
-. yovajr tory .w4> MTOT glee fee aaattoretoxe ....... Tta 'e
Fvadi Tk Collector .... Tkat X ....
0XUJU-..Is wa ww... Pradttal DaUktan. take treat Rat I: 'PM loot kolcUteoa Ood. rW his shrug toJr aad tor PM of nJ! *.-. | .
'- 115. Cs.pl'11a. Tr--, TUMMai'.. .r ....1**. L Cant
FLORIDAH.P.BRANAHNG. 14 aad V Dr.' taltk aald to part phi wi* HT* Ia dariauabtiS: tar sad *f canlace. I I Ttoy cava *at *f ttotr .... a* Altonar .aaa.*l sad oI.a.w" CMty Gterk. ......X. 7 Montttta x

rXaead U a tips fI6 a p/WP1 'daa k. MtM> from' Ooi, .tag's* cUlia Bat Trieeli ttatrt WM ya.. aa4ttoreto kapptaaM .*.. flan lateri to tit Aaliiiiilaanat. Arl.>t.5.. .....1..N.. Jsls ......

tai Bto left W.vn.paoplai. w epos Hka\,ta tkolr dtotreea.' ;. ,FrdrfTM IM tto'differ**** ttot awd*. . ; bud' atBdeaiaiaat Tk* .**ar .C .ad Faille 15ri.nlsl'... '
-. WtyMd MQ Mra, AMMMry '-'.' ,OM atltM Bat y.a ......, O* e ek toaaCfal ,... inrtary *f Isis Attor ....hJ.-.... B. BL Bal
tot,tote ere forMddaa bad tt Xaek.vkara sere to spa Oft tto M U ky attetOoa to co. .. .
.. lIP j MaaaaM aa n-ws to that. ... .ay Oar.4Tya.rst a/Iqatakefnt Ftok aad!r. Tile .. WJUMI
tds. tka fused Ood ,.aaapo bwry Ood. ,kaftker* t( Itttl repMttae taatk ptexto aad ....... bat errs ... a! .at *ld Owaral BaraMr t- .1 hYe -..!

i4.11tA51.tT iihdr t *' tor. Tkra tMa a'lad to frydJMMaaad S frtRtca, MJ&I emty ft prayrvfceat attty to Treeewa ....-. a Btkt to Ba la r., d.I.- Uri. Jajirtaiy u.e... '
otaet=r.ear. ; t
'
coadtdoa. Bha dpaktodOodj' .eioa .aad rev w, for rta(kM his eye* baoytary'af apfrttAtkaleptrated traded -.re at Pu4ert .11 .. ..... \

rcatp&tai Beackt Flon&t_ : 9to'a1aobard ;'Ood ,'aad '... promt. ft aatwir. ta Oeir* orL' his tree tWatkor weaw*: 1 tklak Ti... .. ajarrj TaalarMnaa. .. set 1. rdlT. .1 5115, Laws 0.. B.B ILbt:; .....1
a" aid eut the Milt Of CMtnet apOOIttotrtoaaty. ." AaafOiartla wit.ptoddly.Ttoy sK a..nI W C.aibls. L. WtB .... .. .. .
,Mdad to tile aptrtt or aptaUoa. Brry a rrk* tat aurted deeper ., .. .._.... i .
j are PMt trtnda.- } : .r d AstM le. c.. W.' MtPkenoa. ....... a..t
.
4 Ttt Cf, .' .... 'po.pWee1,of l.esrytMttfiat teeott MMBI .tk* Mdbea'aa4nek Treetto" Mr;'AMebary .atld."....J '
s Urn.AJiaikary shot Mr toad $., ... 1M' .&a.:... '.,.. .... sa
CIVIL ENGINEER tk*' aajaa aa stop Iset>lf/a hood to bfat'raporyd.ta arul.ssls* twang ..... t UB ...... TM awt* kvtr.Jaatar. UXITBU VTATB* BEUTOMTaBaterr &.T Carters .. .. 0.u.n.,1L .-.& Or.**

AND SURVEYOR .doaa. A'..... cajea trataii Ua*. way o oMTeretott aad ; .. r Btoa a. away 'ftrlB. ]fw, ..,.ey.o. A kkaml
15.51 P. ..Jaakaaanffia
Thin Tka atkrla tt "Oh. do TYW.WS apetacy wad ttore Oat Ills M tries IlelDtldd oJaa&JID
ka died'aad **at to Baaraa. treateet | ( tool waa
PNIM.rr M (ae Pwa.strr. V apples L lUOory.. .. Faftaaeata
.
....... ia
I.b k*: Mfa. .t' ato oeapUtimckarck poopU ***r ,..41!ta tkto etty wffl Uwttaei in eeamklat tbs atrj; 105/.11mUC Bboa feel
m. *
.. I. Oat. ttoM fall dtya auk aw f eej tile rartatoa Jaator trevbdTtBa Q.
) 11f I. lLtlIDI.o flflJean./ "Ba ra rkad to *d tssaoirw'| aftoraooa'd I ..* a yeaat cert.' I .... M to **t *4 a***." kat Traatolf.. tor .. QIi1TID BATH OOXGXCHI BInm ... w. Ftrto.. akatnaaa .....MtoadH4f4Vt -
ate, Oat 'h<('l a a toaattfal pIaoe.It& oeloek ta tto **t. j Xvaryoa*, k*> door*, aid hire Ir* ar drtoktat tot M Cn leer kle Bpa' aad to ... ttoftaian Jto> *fwB4Vi A *>... IMV...
.' !tK'eflM Jtto' i wplaJar twMmXk* atM of aa sad toa ytr Ito ..... Bu k M *f sit tabby cett." aad aaiflad at torJaatar / Btetrkt. ... hat flirt ,...........,. ar.Wa* Fate BMak

W.MAYNARD, Vat BT-crovm aoMat aaaad CtoMat .... B. .. tea
Ma. Aat-ta Aantiary agree) ctowiratr. P1. lUll .a05 *... "lad yes
Cmitt tor ato...f l..". to give d' the MpCrt' ..- ywrtafilMNr4 u.Ta4 .... ftoaV... Btovtot. .. ..'.... B. a.- -
Tkos who 'SlbSiDed! Ida wry aad ; vS toat ......... J' '
.. toiMlf Mfrif Mt W a ...., fill tto naatoc.- Bay**.... ..... ....J'... Tbr05a
: what t..*rto-.l dzttoirf tot* a ... 'Y2..Ar..b.r7.05.d at tor .... TATBCBXATOatltk ... aW Idt......... L L4ar.
I eN juMUai.to. tai pnpai..4 M kMtw ...paz,. 1 daaf law what ......,.., Jada*.... .L Ossalltessi.

; .IIIWBI.Q AID ortfcu.a.Iwt ., AIlounts ((0 the D4e9uityir I date aO Mlddl aff4 prtrltef- tod raai mess Aacata,* ato aald.Tea.rwd IM..... Il.=.. Dad aaj rd. Aassw..L L MtoMaCktof ,.

i .'May wearlac Cleato I'" trt let M tto Ourtty ctokV* *.- Yew Aajato did Mttorawerde. ,K. ....... ,.... XJIadaaa.f bleat *d ........._.... B. Bar**"'
aa ....tcwee 'o.e. ap alcoiaf 05. Ctty Fkyatotoa..W. B. ... '
..a treat*o*>.... WUkaaraztoa. 1ft. | .) -T*. kaaw yes bad aV aJUtOtty
"
ortaUc aoJLTM ......, tse ........ L.ls.4rss'
dte appartlM aad large *xanaarreto ways ton tto too*t ala Daaatry daa lassn_ .OWW A
..a r*.. wwL, 1"rNII ess. e..So dncoltta'eete Icith .sttea4J4 ,_Sucua :, ar. the ;dy klttra astied. tka < Bata Tneal Staart "*. ass jwBto WaatITAT1TJabs > .............., & FiideiletCakd '' 1

w.I'I'paIr...... OlMkt. ..Tndk' .55 wnt as ". dal .to akdkato to! Seth std .( Fw DpC>...:Bas MrltsLns
rtJ'u- atr TDoflh More MoneT StDI Nleded' **t aad Meet tto ..... Ttoyto "at7.. w. Tatsw .. ,._. Jgrr irgt:; .. lu.L 0.ao '

r trad. -..for.Located_A ... Ih. comtat to. by Ikto u...* '" Mia. AaMabar attiltkUid q mtor l""" .,- ---r:: .
D totww Utk tad tftk .... ..
I 1 ... -
.. '. ---Ts t e i1.M 'Aatata.Mra.. I shah tad flafad at tto. Mar KM PAs( ,LIlls.
t I. 1 his Treat cut.t* wUk Rt a cktpWky Pr rL&.atr.. .. .., ....]!. t. _t051a
.: ;.,0.. W.J.MAVnARO ... ............1. .........
flZS Tav at* toaafferakla. Aaia.. atotocaa. T. DtwfIr.......JVevJ. L7r'aIutloAS r
"Ii. ...... .
a an......tlr.Ss.i..Oriras Trwa Betardaya Moualttee DaOy Jlwastoes. ;, aotr Aatela hUll tad art aa tto One ....... a Be. ** ....<..... Ap"................. alleles sal Bew a....'... .aaajoTFmkM .
/ Tka aoHrtMkt aostlpras., w>t..N, 11.11 ..
"Twtftt tto aw tr tor ....., tkitkbd BMJ appatnd to tto annriy.. she y1 1 4. .oaI"r..J. 0. Talittwl \
.. '1.weIt aa. .Baxetby V tto I.F.' ...... .. LIt ..... c 1.
r. 05 tsar '-'- aad ... kti wept toward ttoavW. vies jaat 0'' 118& -t..J.. wept R
Cad* OMaty Fair Aawdatiaa, II awatWvttk H. Cf idol., ............;.. 'lawAra01 bn'a haW Yves ataea abe WM 4 taJt &.- ... adeetatad awweOy, *W rn .D.,& O""r..J. B. .... 4
PATENTSGASNOW Ua itraatMt MMM to.rato- Ill pa7..A.N.+ ,tRJ1'stow baby"Ok- what w* aaoaJd lan rot ...... Oya- B. Ba aai'Bvmieaalnaur.. Yells D *C: ts.v..Lnlt .*MT. J 1

toe fndOor: tka-aaaatl. tttr...vktek wwr-Mrti Aawtbary akrattfttktak .. ton tad .......". doaft 1M tklak. ...... 4.......*.... Lads ahw Put *Tt fans Qaatf at..B. hubs
ha ... I. L. ktanaa ...... ,.... I....
win to 114*eit'aatk.'ead already : .Dauld>n-yw blew we,. with ..... atlad aad aaytktoi atotBklad
TIAIgiJ.
B. O. Daaa. Xadtoaft ,OTT BOMB Of
J ... aatkIto. .atgt.M .
**
it ] ," w sarsr ; TTilaTawsT '
** >M >eL u3T1ts13s.1 oa.a .
ereral/ttadral ttoak nadMM.* salt kttot A* to camtoa Tsai le aad Xaahrwera rtt. : .. ,
sIs tM Bad Mid.Ift7; Vkfl tk. lilt Blat StD g eta.Aad ,...* ito ktttortoAapt 511.54 arxaiac.t W.V Ffaat w.' <. ._... FreeMM*

.....t.IS tort Jaora awaey.to aem Bay -..,.. r Udflr Cokea. |W. Oiartto Btaart. wee WM ssdrhr aai Mtac to aaaaaac*K at o**%.. mAL c-- rJKIiafQ.
..-...;;.aad:tto' :ios.ttl.1'wbl'..q.tat. .- Ff. T. Bfcacz* 111:,..".. Metro- D'ryad' ..... tolirtiMl toll.. ..toaamd.traOy. :r--1 B7 CieiaitoBlnaer....t. aVBaBtyf ,. Dais S. WBaM..*...Id....Tto..Vtl I ___sy

ttt work nut tk* dMlrad natoa at*. &t; W.XfiiB. tit; Dade lxrraL'ba,1714 arw.,. tea M ere ptoaa 4lira. .. TNk0L.. !.tI .&rnaiajltalrtT. Frod BJUadJr.Waat IIWar aLa r.. ... ..... T1...
koM .nJae C wfclek wa h.lid *.), HI Dr.' O, Zal*.. :' iMHliiij". Aa4 Mra AMteq I 11.0 are is 1105, J.- SaM J a8I.. 11u1 N Ose.rs.r.-; Pubs

r.cs., ta Irlfy.hQ tka'.MtMaaai at *: aJo. nty' ,,; Mataottft UroeeryCo .vita aasthatrig af tor4m. tad Ore are a daaaa Maawky sis .. L l1.dnM.iNeq J.X: isI D sae Ma W....15rw. Lb4'
tav*.P tile anaaiiat aa4 fumtitoratir I shish lea ttoet pat waAadyaatttoaMm w Fate BMk ....
ai c.M. T. .
'
tkdiftlr/ Tk 'toOowtat art fMMtoerlton ; !*. J, M} Jackaoa.'Jr, erg UT a aacM CQ af .... t .......... (rr or S.

4 .to tile lit toad aad tka Mobrteawa kt; A. L.. ROM I*,' Aa4.a*tt tomiaii Slat asWei. Jutat A.wt.q...... u.'..GgFBCTOBlJ. 8B118! *.i118ll t ,
.... atdeaatedVaatkJ 1155 t1... Boc4 H8abolIow. e... ay tile .!. watt 05wir1. red ttoat t" ,C CDmr1T'F egtAlN'' 1 1t1sISBTTfI +''

BAXKLBTB:: USTCktM I*; 'Bj T..Daalekv> I*; Co.p., LrCer. tto Oavatrr dak. with tto dab eraagl -w17.'n-II BtaertrUo: crtod Male BL ..***..::....BaaaalB. t a .

sl... J.rX... aa4 ...... t LIt (MoM.Bt: & ... TarraO.lt: K.XWaddoS. aC tto MwH toUa4 hr to aaw, lira apeMd tto earttteVj TUw toafka B. cerrokt oouBcroit' .
Ooaapaay. M / ey0g 05 toaa( kta.Ttaarta It sit $) ***yoa too* acrel1. >. B. T. Ferrto .. .. .. .... ...BtoMlJ. WIlL'.&.;.... ....... I Lases e4'; t
Jaado Hrs w.i..1.... aMBackM Mr Boytl/Fkaraaey, p; ...-e aaat a4 adC Maid. tot { I -Ok a baler toTieaili ........ P. Weadwartk -........ taaj later OMTft Ft ".-. wr,..Iss. '... .
aad o- U1. cajkJl. MtKaOer kt '.BbVataaa. M) 'Bamfk Batkea; 1 akMld ..*. .M tf t had Marafto 54. "8aees,ww Julrr a..a.:LIJI 0TKi i io BMryOM. --- ..:..'1'. ,. :

Oroeery CD.. Mtk..... tM II: &L110 J. A. Oaaaft are aacttor.teataato taU flat I -Laat MMtk for aw to PMMM to "I F. .. Pewea ...... .w_. :
urc1 ;I toS 0. W. .ll.,..,... .... IMB. ) RJ KuMtiTI; U j J. B Bay**, a>: Cut ...wait aa twtora '..,.* I Tr.1..JMv ..... aMktac tk* *.. ......;"..... .a .1 ........... W. Fottar .."... Fatal' :

I kt Ktmg, MM:. U* Baiptm Dry Oodt Btor*, Ill J.. X.Oora.tH dart e..w 1 ma air k3 Bk* .....*;; 0IIaGIC ataleeeoat e05.a.s1. a.IMnIDa.. I .. .. I..ww .. i..a .
..' .. ......Ra .PtPP w.. Y. .... .:.. ... .' tnsM'
CkaVka.S "'
I dad B L
.,,,.. I. -
clk ., k atatol "Aa4 1w ..w haW .
Fate Fktntaty. ea \...,...... IM ; MltaA r.,..,- CcC MdM*. J t4Il7. K QatMBfO*. JL. .... .. 1. .. ....
I. B. Ctoatkaai tad:...;: IM H: J.3B.Uauni K: AkLaal UM OtH -."05 ttk path aaikr Ito tr'4. west aa. *1 kaaw yes wffl' mapitattte '.> F. llars ,......_.. I
... .. ..... -_
Tto ether ar lag k II .. AaMebwyAad .
8. 'A. Vtor. *Mk...........: tMi. : ZJT. Marrttt: W.'1'. 3. Barae*. p aa. faai VB-WWW boRT' L T.f1ag .. .. Pit '
-TB men BATTWM.mMUKt, the rwd.tat tkta vaa. the atortar wa1, I 0. wKk a ,, af.KAJMebary J..... Ma a 1s.. ........ 1.
B. Beekarnaa .......... IM Tewtjey Broav : BtaadBardwarOa .
: p ; t
sea I wall to 1IIt.- few B / .
M1UWOKLDAA ; 50).54 pee C.D.!IAaf ....... ... .. '
yew___let fcrtbW eopcrkMinaM. L B. ToiapklM. LMa ,' fir Jabs Frakoek. If.: I'Cart Seat with 7a. tofara tto wises. eratrd .to- I kty duato atM kWady M atoHaiii L F. Taytar 1. w .. Cktat reeato ...:., ...1 \.j. t..e.11 I '.'
If to des adt tomdk tt B. w ... *....... lejeOtataita ff: Bad CTOM t'bsr..,. : F.,T. .p.a.t t Detot Tleaila.wto AeaMtote "...... .r. I. thaw: O. W. .... ... ....... .... ,.
.MBd M bit MM sad tddtcM witk rwrajeait Broe., cask .... LWKalckt ) it: .Jabs BykoM, **; .*'Tnaria Jim*. ..... lan ...... tkt X was put iar. W.A. BeeUr. B. C. Oaak' I v, I. .JBrtata .,..<....'a OatMt \

, J., sad addreH and JaI:.for kenpleaopy. Bra.. ..w.. fcrMtttowt $ ; ana TIM .... bhad/ lUSt yes that mist mny cared tsar ran "7 BkaakMard J.8. '.' '
KcgaW pesos tje. Kca... Tub HM "wm.K tr: sa't.aJI ttotr .... wftwd'6TI21d CITY CB468'PfI!
sad MM.. tPOU ; Part dtBt* ) f--I
Strlekjaad.
i -
Cue Mpct. ... < *... ..' vaaldatffla y.5y Ill T1 a--.i .
OrtlW. toe or*. DM; c. DL Uaitof Co XM f
,
Barr PaMUatox,CMapavjr ea : ,.. ; O.r7 ki ttoaakaaMd ACTOM tto sew a Bttto ato** Ito JCDTQAL CIIICaT'' B. P. Afttaaaa ., ..-.... .....* :
.
4.... 23.part taw Tit.Oqso ...--.. MMcrlpttom.. .. 1U J. B. frtttai A.OA $1.10W. A. FDer.U w ntC 0. M.Yra. t hat ft baMttfat '.wktta tfMtar* WMnaatat A. B. Hya ..M.... ...,..n...

B. F. Boyle. fe tOfar......... 10.M : Fl W. Rtkaj tt;'ole.. ktaedoaaM.W .1 aa 'a*, y.aacohfad .. ,TT.5.05 rtpafiytbott.asMat. tka Btear L JaM ::...,...i. ..Ji4Ia Jobs M. Jt r4M Trill ftMrMf \'
; Fed Rtter.tl; J. F. Blaatoa.* ta ertdrlaa r.. ald BMra. > 1! -. It WMld aftea Vaatok far ftitoa'CMM TttaarOto ,* Barry 0. lam >,
YCAttft* n Boa I}: 'Ckart 0tn0I,. H. BtoekWebeW a ") An..bSr7 voaMat ttoak r..i 0S. tato rlrw ass.. atdtotaac ,... O.. JM .. .. BUM AttoraayOrUada. : #0

KXFEIUCttCtPATENTS tEwrLL1 un U: R.PC. Htttar. U B, tar port tor aartodT* .**. lbsewoldsn soil *' troai tto' .... tat* "f ..
{. ....It tto IMGaC heists wkkk tt dtotppoarad. Br wa. S. T. Borrttt M... ........ Ctork I .
W JL'Cktma aad .. eb.. LM Baa. : It. .. ..... Sad.UMItrdto.
a- tt tto e.atr7.h., Tkafa" ato* Ws. per.se aM plm.f .... 'T1IIa1'WIIII. Barry 0>haw..1Bsat'IL
3. T. Balsa Mak.._.... 'UJ. Oaa It CaldweU ttoaa.CMdM JettoM fill yoTieeeto *.-: DIN aad .._....'-.. at wish lies 'In&'JI Mq r bate. 'isd,
4 MMt' W. Wit... aMrck..... IM) ) II:, T.'tMoara, SlIj'ToUlDECOtATXD stand at kte. t bus slam torkritla I atto[ Mw 05bent Oe051r.Jbsse I I.In' IATHA' t t'f0I ,a.

Miami Market. Mtk........... IMJ. .,.....* ato salt ......" 1dldal at p.. wktt. wen 1 set fat s'. Bi:B. BMW .. ......BaaartataadaatCONTINUE

,..... .... Ai MeDoaald I aitor Qa.... UM ka w ye*_.....'Is M treks of tto Jet Mack lip a* BattaB' aad ttolaaktoc .
Da... B. T. Wktkr, "1'eUa.1L" YAatI'a : : FOR* a wecMa." *... krw.. eyed aad ....... '
a.., a.. n* ... tka grse 051s.k aaeaetfati -
> are TlD'J'
I sea. 'CONGRE '
WAtHUfOTONl!> ENTHUSIASTIC
**,-......-...-- O. C. "" .., .... LMMlaaU BIRTHDATMat .. Iim.
... tkkxtr M. acdN crMterewaa
+r .war .war rr "
Co ...... MOBtoeayaa 'If WMktocteaa ktrtkday.aad abto.SWaV '
E. r r.+.wr TdOphoa. Bl4 .. (W VAawappy AaMfJlye lbs ...... wttk wtoaa wktta far ;
" s 's Drat Star.*. .erek.... I.. la rmawjjtlua aad ....naoa *. Treette.- Marled.t at toattk. .. are aa CtariUtr aad wkkk to Mtayrvamtrtoi ,
:) :
13
--r. :: = ___ ,
.. -- .......-..--.....*.;' U. L. Brady Co. cask......... M1 ot tki ....w tto au>irttyot yaeku *,A.... mtrTea k kaed ter tto raytl .... atktoiaaad KT T REYJYAL IE[WS h

(" SdtItlfle : B. C. Bock. MM. MWOaM sal frtato ploWare boats to part .wke y.5'wr.i.aj aJI--t laiaM to to Trees at ear. : :

Jiab11tW.ri. aad BaddleatM, ..... 1... ar* 50 ta ..1Ip& mtt aad dktat write to at* we.TtidV. J aattaM sad a*ttor .*ry apodalMM .eas .

I "" r. Oaltot. BMrckaadtoe......... IMaB flail [sal ft vary .9Hf wise r Ua)WnMCe ; ,'It to alM Mad U ......>v ,........,. ,t;... 'I 1 '
9*. dUal wrtta.- tto Mid tftot MM far tto trlamtec at tt* ctaakt atJadfMWkfck .1:, r I' I.... .
liri V. Kaoaae. toarcktadtM.... if pretty aad ....... Tto a paw t tWky ttoy WMT'(wto* attttacto .

AatkMy Roan Co. aMrck.... 1.05ft4warda '...w aad toetttattaM atT"' '7 fMra. '**rt dad thin la a] aayta that And a V st Aoooat of Good.U.Belo j Dose_Tb SmMs',
aad Co. aMrcaadlM*. MlHffl Ire silo. otoor9\t tka dty ky keep Aawebary es5Mt: tbs*WMtaattor wtoa a ama to .... a ,... .. "... !

"r E Broi. BMKkaadlM....... IM :tot/eoe4/ dooriMADB ., '....* t tnatr tto crataa.la Ito aide* day Ito fir Latt Rltht end Partial;Wriew- .

l Tppe B e Men C aad Bora.... MM...... IM -, .-. -- at Ik* .... .wu tymtolto at party.U .. Iib
1rDGJ TRB DORY ".., Kto aiU T.,. frara aaytoc dfMtad tato eoaatry tk* pretty wktta far
Bardto aad U art natawr.. M \ _...r_ ed I e re w" i
Ida trwiO aad Bra, awrek.* TjT I $ACI TESTCRDAT: A FIZZLBto attaattoa.to: a.UtU..Laatstq"osr. .ada a. with ttoMar* ape tt m* I'.r'rnl\ Ii; I I
[Duke of York alattr.- ; tofla Hatod at 05gafa1051stf0 to esys.
lob Bewan Sal Bra, aiircfc... MtJ. Ores tto wtad dyes oat taJ .Jaalor saga Via hid'*Aad UrtoMtoa BaB toKatrapoOtta br. 'ieUtkt ttoM. toat ftltkt VMTM !' 05/,

Bnttk. ajerckaadtoe......... LMF. toartat Ikaai knftlanJ tke dory'rtMa ato Md .. yi wa to**.* to aniil' Mentlaa.Hieiwi : OMtkltoc Boy, tats tram 3.15lr.Il ds..

Tomato Seed B. Pans MM.r... 1M9 au4s Ia Anil Tker w.e. NftII aid Oanl Banaa.** .when tk* .... Mat IDa ..-.a..t W* .*.. seal 'day tti

-- ettrtaja aad afiar ntttat wen seer "WtoWen.J 5514 IMr mid."Mr. ...... !R1} tor-tk* ...... tamest at CkrliUMie < 505 i "..,..**.* ftnM tat*Mae fMM.natttat .'
saris tIe isns'tha > wkkk WM at .. Aawba7!' ,After tto gist '-tIIe// at BdMkffl.faukt !dWdia tt wish lies d* ead auk O otr BM ky PUlrwa
c Oa. !k: W Ik. t *! 1-1 Pma4ILTIj OOKliuounuNB FROMnXD TO tk*. ajbrt !lltkt dtod Mt ampleUly of an tktottr TreMte> wto IWM. ktot atXactoad ttroyed Ra atony. TV sN.hat dacrlkad e kaada art ptoytat toad totaaikllatj .
1' aood, U.10r ekeoka war fttataAad y*.' ,B WM atkad Oat *M at ktokrtMt tk* ,ftrtottVi wkkk tart : .... aad aaktd. Card ;,
FAIR AS90CUTTOMH. tad +. risen td to to towed tot* Drd '-.; Jaatorr spear aa aataeter at ItopreoMt ptoytat ktd tar eta aad kla pjotkaffttotaMM playtat ..... _'. .wttk QdCkrtottoM

p. Ftoder. MM............fl".n (k* dock. Tto rte wm .. atarted -Wen. ye* bettered abort the ...,- tMSy. WM ajtoetoc.ftearck tovetkorwttk ...' TaaadMMa .wk* ales WIt pas kmttotr

Mrt..R. M. "... .,. .......... iN." anti| ant Friday aftaraooa.wtad I tarty title WM awde far tat ttOaat aaVdtob CkrtoOaa AMMtotloa ta Paw for tk* B04* aettoetttotr
Far a .....t sews-kiwi. ayiMt Mall .M' faaad kat* tto erg ... kratk tk* Uktt.Feapl 05401 I tow at owradoa, imn* todlfonat -
aeeattet MM.... aad the ttoy flared toad, atffl ctatckax tto vayaJataadafd. play .., ..... .. ; to' aptrttati '........ offrtoada
Parsonage For' the Presidliifof Elder bell toefbed. tile Joyed rigs d aad tto ...... slag wkkk Mck a* ........,... at tk* aid aaafly aeparat ....'
ytk that has wet tato tta t... to always war eta eacwdod Ito ta- *... aad for tooaay; I aerM troai Ood. .... p.s,ap
agate ( .. Tto erauMat .. aattld octal aard. playtat kjd totat. to a le...., ptoy; wttk this ._ ..' ....,'..
WM wars
District -Sto .1. toed tt-ftcttoa.- Tteaek A ireftedMil ttMrMtd W ttoai II lose he tt .* .. natoatUtto
East Co.ast, M E. Church ...... ap.Sto ..pl.. tto red ftorvd tto Trey bad taatllyf Web this at Oaytoa ktotorto tk* ..... ....* ta tk. loin to, >. ....-.vktokey to hasp tkaaj1\
taa ktadanartM e* tk* faakOM.traea drlaatat ta a Mleea.
ktod.JaalorOk. :
::
L T tot his I BaetJacauuatra. pda* to** aaVauted -. Mai Mara tk* 'eras aad ka I t .......
tm tJaator all tkakr ..ma-, tto ..1WI > pleylurd
-5 'opart toOer ttoy $ay'I;ilia 'card I aMattoravaktoc
aad win for wab4"TialIaMIwni.I7.s.11O.alpilies. I
Will be Erected Here and ThU lllde rlct Headqnar- we p a taU toad always ,hang eaaa* aeMF.one. wall pas to sales B tepooelM to d.. Ors
tatod after tto tiriaiMy. Oaa rrtofa a11. wrosdsd by -.a ..... I
; "...... to rrtt aid dldal ...*"' I t
,ten-Some Splendid atio MadeFrom I to wkkk tkto aialirfat real atlas aad approved. ky and q *"I Tk *VrrO Mda far ..*. ..... W ,
wonld
Bat ,
tto
Dt lilt ftIt WM to M* WM set fill Bk Par ..
'
: kMM doM aw era this taa B e6rtII. .. ...,*. a mod taw sad
*
j to tetttataad le'4aat. aha etld, Trey.to tto .....at nataat. JQ ts.apt. Bat daa wktek to ooadactod towtadowa ... taady Lst Cod .... for a*.! ear
.*M tf 1 hate kaewa ye* an ? .....4 dosed Ors sad w0505ad1.11i4IaItW. tot a fr. ....... >r. dew .*.
( Moadtyl Dafly) peop4M; to Btk* tt both ft credit aafto : kets wean eat tk* totttatat ar* .tetoaar Md ta tk* w5r11Mes..
OOOD TWO HOUR CATCH { CAw_
. GeL ii. HIT B... Edward T. Lay. preeldtat<< aWdor .tssalst tki dty. ..... ttoOMtrlkatloaa OF.FWB KDianSB IUD "' .' Bay* tear at koma, tto*I etorttl Ufa. Wkkk Md w0 7J "

f J.. BOLQIABO' di BOX at tk* JaIl Oottt. Dtotrtet. m. B.Ckarek. IDeal to lbs paraoattetaad I t omff D.ADlITOU play tor artoM at ......partiM aadtto take? | _
.' Boafk areaeked ta beaM MMMMB1 I jotm tto nan" fill tiaiklara.. 1* I This WM' Ian* ....... ., BM*
BiJtbsocq Md. tker Sri a aaba fit head-: O* Wttktectoa't BII1Wa,. ttN Pees TaeeiajTa Davy) Ttsaa ptoytat for press tt 'aaaal wk* reaaieted. pray, act ..* do-
fire yeeterdty. pjoratat. to ft ... batJau troai otkor data ...0.. at tto Marek Tina wait II.... D. A.. CaldwaU sal Soaa.f |.. falaay .. I..... to IB** M p atlas. )
" OMtla.M-IpetrteeX a7 Daka Tory tarn aapMeeattrs aadtoaMDortat I ....... TtoM ..ts.-. .wQl tto.1 b.Ipil ..
troet ta M to OMeay dtotrlet. two weft tkto ctty. vpoa: wttkto T r Wau4 ga-sin t .. I Teat Ito aakjoet wot .. .*..
fat Tort TMMto Bd 7si tto atrrtot Yr'4y aaaooaed Mr. W. B. Bkeytrd. Orettad. MId few 'aaya. ''a 'kraaek ....* .. I IIIdIrC. ..". -. Meats d MI'C ga.uleis ptat OM* Tato aftoraaaa Bow toStady .
-Jaty. i4.7 erosIoo kt> 5550 ..... At Ibs .esau tau tto XaatOaMllet tjprtoM
t last Qtr11MtSau tart p .
0. aad Mr. -. Blppord. Toaa*> Fav. whim alfeaeral tar ... ws.s ply 105 tk. sIJaTapsw
r I wffl tt .U ot my otker aeed* troaiye awtaly tkat at SUM II 114 dlatr ta tk Stars wltkdtotrlet .
.. tkaTvtattea
tows aad ttoy .. ttotr beg cttkftek altar atora .m... 5pswt.4 sad tkaateaey for they kMW'' are at .:M t* 1* a. ax oavtaca
; koeaaM ttoy d** B. good by Mr. T. .. Moor* at IIr city r a .1...... At aeoa Mto .t ta }ear tw* '- s. Mr.ekerard for pteaM rMrl.... Mr., best areparad for ttolr atatekaa.A prayer ajnUan win to blat
..n-t aUafaeUoL tk* drab traHM of'tk. dtotrtetkt ( baOdtat ker* kM toM *o.pl.tjMtoad wall 4t waoppera of tkeTartoty CatdweO aad ...._ irytawa. tIe mtototar vtottlat a prtooa ear a tfco teOowlM koanerMra. ,
. Toart Try trait *. decided to tofld ft dtotrtet pus ( win to >ade Ito keadvatrten 1Jad aad Mr. Btppordforty latter wka to 155. eaaeetd .eta ... blbt
Illg: x imL Fit boy wk* *M* ta kto ..... ..' F, Moody ,
W.405' aoatta ta err dty pork.ea tile ... rod.... at Ik* arMldlat si.hr tw*. TtoM tw* dtoetp'M *fIMM tto 14>al Dry ac.... Btar Car tto atkooL B. ...... post tto ...* A. B. W....... 81 A**, a .
SON seas to to eoaaaiaaMC.. at a."**rtyItta. cf tile dtatrtrt. Tk tead for tIe Wtttea tow hiss ettrrtat .P i tear wn aaeratetto tkat "
J. BoLGIANO & eat yew kravkt kte ttor. lie M dtaaikltof .... W. B. fttMtoa. keMfet wkO jpR* Urn. to sot COM ... and aroaad tk toM aad .
gThSp1e Vaafbrd tec wkfl) Mr. DaM aad I Lend to play carfe 3. t...Cow, n Utk atreeC
Tto ,.,....* wtn to is ... .* pteta'aad tkrdottloaa/ ar* toUcrt- aad ka .... ... .
t' Baltimore Md bMkat lot Ls. OtMveO wOI look after tto bleat to tk* toM or aa .,... to yesteb.ret. Fort ftaHM BOSS?.. Mrtar at AT* '
M ckarck kara aad tt M ... '
: property. MUkM ot list rtrtrty. tad ot tile :. T91 '1.4Jc C aad lltk atmc '

'" .. -'-."/

I
err .
< u s .
.
.
...
"
'
('I :-- '
:"'_ (_f'mCHLY FTERTND M [ IN; MIAMI 1 TOURIST I 1-i RESORT, PLACEpitaliet .' arg'ains in ''t Tin Ware ,: i .Williams and Peters .
.' ...Now- ,'Here. Proto a' t.. :
= Will be Met Tomorrow EvenIng iASAD A DRoWMIKG! '

tt the.Paueagtr p.rin ,Commence Want (the OIKte and Light ',Housekeeping !Articles J:

Work at One .
Depot Here ATF HoDE. SOUND'SUNDAY .. t t'
.
of!( -- I t

t "


Gr E Ar 1 fAWE''-' WIlL \ CUR B. PUBUO [ -D. (Visa J' '

I one a .. i ThisWeekaQths

iE I Eh 11 'EYEKII6 D,.BHIA, HOTEL{ o.Ie 5.a.Tla's.p w lbs...... ... I l y;


; IW,&Young Bngjkhratn -I- I I ..

Fells From BOA Into PUt Large Tract af LuC tad 1.assn- ....ec..J._ II.. &&

'fiat&EUftt A/otltbtit If tb/ tYictCtaraqat The SoundDaft Pat tt U: tka )Urkt.Gw 7QM _...t.aM ...Sberiif'r J 'T Variety' Stor&A

IIr '.& .
;
flea .
.1EIIt r7, D.d1" X1711 sat tba KT s Ttmnai 555 .... :
r 't" ... ..
aiaaW? &antt q b. ewe pare
.Lip-i -nor.. nu...';' any) ._ b7tbt.zc.ZztsuM., .... .. w .. .
o j.itw YMtINt ..... .. .. .... .... M.M a54 a.,.. ; .. 1 .
# ittatoi 115.0... ,tan./ .... f -- .. .

',,'-'f M alg ie,boa .. ...ti r lM, a.flw Prat r tII S *
III ..!....,; ....... a ere.d lTr..s PrLMsy Z Won rain w LAYS carry in stock .fine line of ladies"and ::

'. a ....... dtwaas eW. ... 5.- 1 Ikw. sal xotsoltr se's taM c..u .. ,
.. .. \
ffrtolTkftl .,. aI7) 5e sea notions and novelties. .
tk* CtoMM4 Oran.nek a. .. Ire See ss.M....tfnb. ..&. '...'eItJ pnpurllr *' atl-. aSy. .. gents furnishing: ,

toSBair rcutMUoa .( tk. ... .... .... IBM Mb ......, abSMn. be, !fl eta iJUf r as a .. : ., 1 \
hbs r ...... *a i T-
mss *...S vfll until .'*or tolf .J..tst N' easier"eM .
a f55e7 aa* *f tk* kn tnrnky .. .
I .
fi.*pU B ta kOj*t --... .... p5q' K a1IM w.a ...... M .ear.5 f r '

..C to ft.wnr, tar'tk Okto 8.... ....' Sa)_ ... .,... .... I ; tk*p. B.:(1. BaOvay .are tATB'OrliZtt., r. K A good line of ,mahogany fiber J water' coders;; f .

j 'tr dt._AM rtjr kM Utt ntvMA Mtk .5_.. r., .4-vs. se .... 1a"b Kef'WIIt" .*kkk,vffl reM 1oats. .

...... p.u15 b 1s N CW wla.k '... '-A... r" to tk* watte at Motk rkrUapMBrt F.. Y. T.wal: .. JUt} Dartt1 water'pails cuspidors wash I tubs ciothes boilers,
,...... .. ,;, .
talon. d tk* Idlra boa .w rba se ... ... bra t >e to Ityitor ,
eoalsa7 beak. ...........,etrpt Ida bM M w.a5a. -i. uC.r kwtot TwMr. CM : uA. bread boxes brooms cowlsj Oil
,. ;k_1Mtr taa.ti. tkyttotf -11'-. .. till. Tfa a JI-.I',h 1'WIWa bat trv dart tktr .... tram kM b.n lb iMl- ,iruxing, rat traps
I. :.....,... ....... )we,: _. ...... ala'......... S rr.5.1 .M4 ft i tart tan' ... kJU tor Mwti' nab W
4. .Tk* MwOUM.'wklA to elaM ............ r a 115. rt.OnrixabsI..tbn| ; tk* toM*Hi .< CM** of d5tk ens s.was stoves,{electric' light.globes,\oii.fe, adersother and .nianyJ
Ns 'r-. aM MtatsMaaat dfls ...- s'. Uwe' attMk" III trip.., 4RI6 M Y .
......, ...... a...... .A.'ae_ ... ____ lit wa t.a .*aU. tktr ky tk.:aa4 law v 5 Ja.*. tat* '......... Ik* VM4a .useful articles "
.ea/.y 5.51. b.. ..... .. ........ eraS .a'.a bats tk* macs MMte41oM wncj(7 a May a IIIW .,. UJntk. ,
:toe last alt to tka' .amiuj'a i.oas Wbalal .,.... saes r was. bbL Tky vfl ::nab 1r r> '... M ft ...,...M4 : f : .
c; aa4 Mi>... lid tka wMram.kM 11 w S ......- 'a.aM aMW see;I ... b tkat wffl ask..al' ....,M bbs NUtttM U4 MM... tk* J
: *jH44 ky '. .CIIudttee i* -MA55.e..9..15w ". trot .< vkMi c.4 ems bow *f kt t t
1 Ned M ... bn.. U M. t. .... M4ltkm son toXitoi at tof.
( k" e.m... ttMteaWaltk* tr..tt p5. eM
.
hoist. eM wp this b.dgot a a5tl.w. aM r.Wwe a WIyYaL.laqis no *ta4* .,'tk. ... an and .* a.tL. Tto auwu ta always pteasei 4/sliw '9ff t t9Abp"?"
1 to,Mt O* OTBJB ,u4 ieOov: tie .. b".M+b'a d br bat_ UaakH tilt tt M MM tkat 'Ik* .* 1.,.. CMwUrr.Dr. 0. F.vto !JN5sn o .
.>n4 I* tk* MM o* tk* ifffi -0" rattaaa vfel to Mfltotoatly sits rndbr. ae ptteopa '-ta1 air' .
,Tk ... K tto Mn.* (TMI tk iw to tin ..,..,.. to'..tern >.*f vkWk ckvtk Kn. fw....TtoMm. .
' : rt' st tk* >oito* *t tunas teBovM krtk { allel ft.r k ... ,d tin far tk*I MSt a...ral rvU. WM K .M ktor;JOt Dr "

........, B. M. Kteft --tel: --- , "j alC 1... norlte a tatofcy t1.op.lttmilRlM Mart ta Ip*maM ky ..z rnada.ltr .C Mn. M. L.: x.s.IDet. Prices to t suit t all at

Lf.aaw.. ....,.'."fDIIeon6,.. DaptrtsMt, lie .del.... Csiity: =:Fatr.Prems %*M'tMM vffl.afe* p>K : .kbj.,.C toTMk Ji.ftr..* aurl.d Sk. vu.wtotor Yes.iiu. ; : .

) 1.lMJ1IeaCeItr a\ ft .Mtt]* Mt MOnu'T / Sits ywlr. ..4 Isu Usw 4

., ,.....u ad ,lariat.s .If ... Dos.. ,. Ut sraat .....altpbddtaM '

.K'tLadd.. CeaalN.S eM LaUMOh.BIr t.a be :'
'i.iti *t tk*q.,*li 4 Ory' :TO,Dt1I! ooc rTA, ,' rat a po.1t .nr tw Maass(, toto
.. \ i' 1*. Mnt..... k* trwk tbs ... wlkk ... JDra ..
.
,4.' .....*. rvlnM a:toTtk tm. .... .....Ass'.BwtrvMOy' tor Ckt to-; '\ .
:.'ss l Tft ..... to ATM*. O to lUkktiMt. ranbabsM ad rdatbs 0.s t5rp
..M n Btnt.to ATMM B, MBto d;.. dirJw.ar : Aast111Ir Y .wM a..: .waI .... III .... sad asst.to Tompkins Variety Store ..

.).....- 2fckM .dS.K.aa'.111k ,flit," but ..... .. w .bbr w we' 'rr ...... t
.IMe.t2t. 'A........'..... iebtar O atr Nr T I'. ..... .....rta ... ....-c .. seaS sat'sib., ..- Kr. >vriU vkQ a yW | i au,;j
r S' .....,1515 et ... z.r ........ A* toDovtaf CMtrantaa* tor iiw ask l.re r b ......-.... 11M .11.r.boa s aataet l olW..ld .
.- plan q .LUNOIoe M" Iran at tk* air.'b k kH /'s M's btub a Ire-r p'.rtr d halt .Bat roe '
Hmtoc *
s \ ft ** *...... to aniiaaal Sat awaa: .'...liar bet Y bbd-wsbs r Mere W"sate tow. tot asst W.sn a ..... III
< .e Dw ...... t.Doed b toa, TK ..4: ,BathWeb.*. a. Sutf>f. ft; .gT.... a etly'M 5'.111.. 'As w tbs. Dwmq. CouI7'&anI"' "lloo.iAveD e 'D? Miami Ha.
[
"ton,at tk* Oi1a4 firth :At U A. >>.: MirMUM,' H; 'TUin gVm.Mtoulyuoa -.. b'a.g1Ad *,v. k* aW ... ,. ,
,a liLk.'ia..e+a...1 k*.Qrwra. M il to nraMT aaf irate. *>4 ttof ** b'bta k **.r,...M 511 itii "
Meat kr a to.w.tt*' .dies Nan tit....w111oa ad ,..... TefmAssaal > webs Jk* MtaiT tor ....' I* tM, $. aL01I'1I. A WEJUKXOWX
..t pot k* kM to k* t iaaMie4 altar 1 1- V' .,...'f* ....... rMp* ai.e4 .w ay M ', .FUHKUCAM OBO 1 rXK) t. ,
'n. MMtor. ,e( MrMwato MO be551.1.W. $55.4 O..1a....-..., if*; a *. 1 1Ion. i .....! f .4 .
V. *%i Ml VJQ M toMtWas iU1.tIei, ....... set :J| torfll t'Mw:1% .Jaw 0...,. ___' .ion, .....
., ........ sad..-. 515'be Ma.a.a tuts ..........Mw" I' ......... fseM 1oSaat.' ae. ltew.at Tl.Nuf 1-. 'H; t. '. r
rat weiers ss 1a1an d De dtl.OWe a a,sd.,1e.rlrrt' r an ..... ...... tars Uk Wartk tkM 1*T 4 t ', t '. b !
=... ';nerd 411 ''. 'lbsh W.UT.D., ( : to hrftr O.P'wr ,bs..vTM tile ........* *C'kto' .....Orv. tt .
etrrp'ot Be teen.v. to tok4 NftOr, aM rr.a "
E <} K ," iptrmtn 01 ffMMKtor V wu M* e(UM .k,
., ....... '.....Is..tines .. fIIIIIt wM r ... r 5i- orrtaa.. ton atM. wk. **>jtoi4 tk* .1...
..t.ad, b da.aet4 eM eat prt oe. t..e bn p.ITba tontit ktntess..t Oetotor rl04.vkS I .. t I
taW Maw rt M toaBl... .., ry.l &. : | "' .,. .....,.. sS'r'.I'll ..fakiac far. tk*J rr 4a flrt A ., I
t .. ad lweaba: ..- ''fl' ., *Mt"toMMM mm cM Mv **! ........* OMiMar. flit DIe efW. At : !
Ma, b tt1.t Mau se ,..s."s a.'a alt 1b.. air wan toH a kMM- : .1
; : TWHTTIWIEIWIII. : Tie a-.s boat 4a tk* lv.r, toy. tktr I rntttotir
fJi f.Ue t .. ) TI- .... .....s swipe .. ..vtttor* tMjl "natabrf Headquarters for

:; : +.N.M..tr ay alter tk* ktov. ky a!MM* .. /
.
... .' 5 r 1M e ty r'r5. toe xM r **4 k).44 at JitUM'ratoi f .
4'5..1. De ......... aie aw < .,bimi4 sae keen be'U .1c' ,
: !/. ::FUyrito .:, IpttMt yw '( ..... VA .rttr% BMWBMI .; apart taw aa4'k *noc rvtaar.k4 :
t : .
.. .. at.tk.easel ewe MV M*a*.. ta Uf ...... Jan aUk. \'
; ". Fla'IAt 1.. --4 ....,.., b'b r ......r.jaaaajr. sass ....'-tIDaa etseaS4'rtrbrr.etar \ -
Y Rer ", ... ...... ,-- M wf tb.... .us iBtmlMim a4 {dos t 'r. .
;:.. t. -' .. ... .. vuirl ..' .
..., -. \ 1 1'U11'.a MAVM to 4MOI aa De. N* .. ; '
I ., ri5t. bad apl .treads. tor* Vk* twpwu
't / 0'J ..IM kas; .- r:a's ...... aaSb 1b v. '
.. : YA ilea Eitbca tt.iFla.lrsfl N tM ...c... a VS. 's Mat ..,....
/ .... SIIMItr, p.euM ws ,Ora ... TU 11IJI1CB 4 '
.' :fPfta'i" .." "' "UU ri awwl1r'R d"a :
Or KORTHEfD OF OOtXTYB.
... '. .tst.w ec __ boa... saFM ?. .... M ........5s hh ,.5r <: FishingTackleGuns
M., Worst 'asap. ......, snot 7 loll tt0ritdI ; .w.t w De eM, III s't ".,..... ... .,Bun r*-...*. 1Malgkt :
tnn bMV.a.'..MY at iM IoM'bate I '
.
..... 1M ah,.... 0.- I,a 8imd "l. t...ks 4 "5 afbq;'Tbi. .Au trwa a trip to tk* arOJ aa4tk
.. .< -<<1. vista k* iWrwl
.
-I. k 'tie' f.av ; .. .... tt-.is.n.rtllar 5M
.. MM.M Ml. .(*w4 ass.* ..M1to ,..,. ........ ... 7w. e.a. w :brs aa .. erlehU art CMKkMt .
r......... ......*:......;wan j A.*B u4Mt k Hk MMaMMk. a 4 ta Gat...... XrjJbarMrta *-

'..5...... s IorM_i.a4.w M4toa tl.s to l"Vitaair M assn ..f I'..ea.... on.afls,... ........ w'b5 .I>,Kk_--.J*....|Miss Km.'p1w5.bss.Mewl tto- IIMIH.TMtkr Lbs atkoala. ........'.|vttk ;

Kir1YJttMM.teM_..... .t..ass I Mr.tS. M,.. M.t.aw N w..........-.-'_ 011I __ sad u1a dt.eaa tM e''..... ..
art '. pew .. a......... soar' ..,....... ., ........\ ...4 assts tM ,..-. -, ., .......... kr- tckra' std.:"Il/b. I !
era tea .-.,.- .. .t
4. : .. l COCWif: FAD,.. .
.;j...... ........, ......... De__ L XXAOJI i fcZXAM i'JisVONALD I
.'we. .IO'w .. M awwas ... ..... ba aM bas't..trt. .a--- M MOtt OF WttUAK eM. ,..,W bs.4 teo'.a art ...... aDw iY DttBamj
;..'.. ......... "....... OIl Utlrf ,v.'-tdt .past...ce..e it a. Rifles ,
I 11 .... rrr r JIaF 1M aw bow art ..lN ....-' ....:..' .tr.i ;.... IRS w:161'c cons ,TkMiim' oI.WSOui MeOou ,
.;75th"aA5 _... a .w .t b r willa w ........,... .... vk* 4M4 bore ,....M4ty a.n.I .--
.. fleas 15.1'. tad a .. an ...... wan teUrrW'rvUrAar' anran' '
yip w abwt r s5 err 7CMIrtabt'
e' I Ir
f.;1r4 s USSal are s.l.ss ........ ad15Y. .ab.aaat,'a ...... 'n. rs.aM..M DIE OFkflARTA1EURE[ daN' tk*: ke4yk'latctvM |

I .sr Ms.J M..r.a.. oat WIll ._ ...*, level *,J*r* i aftootkv .a I .
as;tb ......... Le.. ....,.. W wr..b.i la )(*v,T.... r .1
;.. .la..... ec 1M ..... .- -" ,
.. I r W: dtiale, 'I'M r5. vS. w ... .. De paba.t J 1OAMT n&TATO.T' 1I I i '
_ts.Is& .... .... b. TM .I 'tOT MTBC Nom. :
'i :y..y ....... w be.. 151'515 M 5- ', -. .
tqW .....'and a ..... rib' b a.a'. Ml** Bt kr Bcta a ..-rt n
.. art De __ w......... w'ee I lbs $... partMat I* Mffl''atontaa I arid
w .# 55 .......sfekSeud.:.- a Matt to ... Aarutla ... ..*.. Ammunition
4a Et niWa a.ttor :
Woman
I
ea
; .
.t" Pasant"tbe
.- Ifto
acs
.-p* tasst
.. -sh'l s ieb71' rlll Jr kj at fata Bead !
Akoat .met V.15.k Was ate II rJJ'D .t of Twins Taken' **kly: M*. toaay,jo* k rrwalar ,

tai a' tovMy?ta .. ..arMj ... Tk Mart tortt*** f aa ...... a4kto i

.(.....'J' el..,vein, p. tk*'aitottoiC <<' n[_\l. JIIk, ; Aw 7Thu takjatMt. *M r. MW* TM vatBwtoa. I
.... .... Mr. Jobs W. Latta.MMtot sI t..T via k* aN .. Mtami aitV4aM4ay I
..... 'SMttoMa *f slat ..'r. ( ,.".. TM n at.lbs !rut **it4teff. I .
,
!. tty.;MtarMl tot* kf MMral at kto. A nr anU t *.t U "*'*"
ba..i past TvKtk weal. au rvkj IT161 ( T1.nisf 11.57) .4 aa4 aO ahn et mmOt koaU ..1
,
Twit 'as SeM MM ? '
'
:t' aM hasp r IUUA N 1.M.Iir.N.
she 0w "
at Ma k ut**Nan tk**a4 MM !.......luele,;....'-.JIll. l..r .IL4Ss. sea-vSdN d I4s.*W.ff tk* ass .....!* a>rk h5-4 : We goodsF.
toJMM Mss U.
Kv 5.t our
guarantee
A fat taste .... Mt. Kr. I.aUkM ,. ... ."I." LmtM tto 4ttTM 4artiaMt *f ti. ..M
toM a&ac **4 Ide.JIT..1M. __53'e.wdb.teas.Ff *.nbrr'Ns.*.fe {I .
.
r M* ** Mn < tto dep.
.flea .*.* MlMim GIll kto. pre.aar I
.
M Met; ...TM kat a fly at a twMr. ....,.. trtOMn an tkt best. i Dwtt nabs.wtttovt caw a1 I"D". fDAL or MIU u TTI l I j I

...... i LHB*'_ laws aMr aka hr eaSe 'r4" R t.et.st MI...J |-toM4 iwea 551.151.* It'tt w tN ec b b.lL. twa 5"W.ti AT 1WO'CI OCfI SUNDAY j jOvtac I i
*. .. T. *tII'IIII'" ft4k fts.tmetkba. -
.. :
T1I'DTT BQHT CAatBftBAT k the 155 an.t5 Mt 55W1. .. 4tr rf I!
a -
.
L4 bock ta feet ; H* 1I| tvMtH
.., ,
.Tk tcawmlto ktfaf.k*>4 Ota at BBBC BLUB: ) se is bar to sand tbs "'tctr. Mrtl .. ,
., ......
-.- to Itnm assn'. 1nIIe it tk* list suet, .r .1N) I '
ass
.......at k* CuaBy rMMMMj bra Ta ,
.,.
.
'WBfla. B. BMatoa 0tatota.- n*> .J'IW' St..AtA Dtfl tJIe MM'S Mr..a bet s wIw'vsSME .... d.'d.4 t. koU u. Ss.we. *
TkH awiac.' Alit ... -. iasd kto..H* .... .f Ik tot' M". W O
K Orwk
.l*.iit w8I to MMt a kflaad CIa Mrty.. % a: I T.
risk VSK M te *.. . ,
.,*tory. aa4r tk* tIredka *t Calartotor b ,.BareM. aOctofir BM : *nrky K that rm ni Mrl aIM BudgeRead
Wx B.. OMito aa4 OnMar.Kr tow ........ tr.afw 4n to tk* flair *** 4.b.r. lie 's1..wa" ,tao tkrv clek II rrtaury toMr .
.*"LMH* .to* lend +a' tkto *K. a4 b.YMMe an ee b.slt. .... ...... sal | t..fc.4 *. ktopTk eec .. ...... 1. 1.b. t f I .
.brad .-... Tkto tear sake a teal ell ... a by ..nr.Wb ,
sat fa.eulsst
.
far s.eral ten -
*M wsat at an .W .. maty.*fkt MOT trtoaOM aaiwO 1 ... c:.....wr .' --t"--- ... ...1115 t- Ns.. 's IWfL" ts'K .
... to ka*. W Ukra traa ttoai vttkta 1wws 'st'Mbl ..Ilfd wea. ._?. ar If s' t'.s1"' 1ntMr.1 J I
ffcaVtot B Mto
pbaar. ...... ..... .. .. .
reersa d a. drt wa. bshar tile pat .**k" *r torn aaya ky CktofHrM. tMt". s 'seeN 0."" frai Mt M.Tb. .
b- 1111 Vatoa *m aj t* a. .,9M Meta Oat tko* ..k. b.s ...... ass .vs '.1ba aei e.M.5. pals..s WIll ...... I -
I .
wJWs' .
d tttrb.itwJ's .. *e. atop, ....w .M> .. H that tkrr to- --. tars as p55s'w N P lstw.j j A
N a
.- M. .
..... 'as.. ,.... MOMrtj ....... a M kjetot ator. i touch. to .*.4 ...aMt N.w..5 ... .I S. ...,.,.., G A. Mast I
j ..... '', ......,.. ,Tk tow kfltol .... -.- y,... ..... Vim \lie M'S. |_ T.. D....* ... W J *.._
'Qwe15M. eel." Vie Xbr 3.laa ... wen ttcakv ttMt toaJtr*.K tk .,.... w. ft.' fttoMitoto .ttb' De r r. or,. wnao ....... ...... ; K tae I the Miami MetropolisF
'... .....W 0......... an at ,tk* torn tats to awl<*4a > .vr* a ..5 to tile. dts .s M. ab will Uw ale ew.twrr; ... (
A c Tto tourMjat to* ...nl. .
fdryl.a k$ 'r .. .
;
!: ) .
\
.1 9r .." r
$ wL ,* ,
J_. .... .". *., 't.
I" *
... .1"' ,> .
; .. .< .. ,
.. 'E." ..., : ._ ," ) .
"ic ... -W, '.. .!. ', .
'.
"" ,,