<%BANNER%>

NEH UFPKY LSTA SLAFThe Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00455
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: January 10, 1908
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00455
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
'_. __________


_ ,;

I ": H I L .

,


." "li' "HEI. M JAM1MIJJROPQLIS I .


I 1 I : II

,
-VOLUME 1Z NUMBL ,< 38 .1 f I MIAMI, DADE COUNTY, FLA., FIUDAYJAN.10. J9M.V XHCOfs-T

.... .
-
JI I ,

Y ,M. BROWN lid .SEVEN LlilES [IOS1 : Conlssioner Allen Fees Claries

"

Against t the I Head Ceivtet Guri

STAIN WN.DEffNSE I IN COLLISION lINAli II. >J_ '


H US'40; I '- (

,; HOOK And Ash Betrd to .

t, l I Sony UfitiflbedtPerfect: .

..,. 1110 .I H0I4l ;I Ie ,.
N '
T ..
SaarraJa4
'Went'Tfcere his .Morning While! Many Others Were .
,
BAtS !

and SdlUInder Extmi1 4 Injured More of Leu \ -


1 \ ndoa. This' Attern'a Seriously i11 MY-IlLS
\ y

r 4 ---*-- Aiki See'y'.of' Treasnrj to ;

r.( Sapply an the Needed i
1ESi4I _
CM; CUE DYER !

,
""). 'I t Inform*bonStMdl4lW7ftft4


E ( F'UPIflIATiI1aprallag. .SSJil; {JltSTlfA t' y.'

.8d..Mir
'

.'- I -I Il .nW, .aa.xalu.i" I. t. drub, r. -.laaln.e Wag Vaait 'tidal

"CIrtaIa' Katdelt Acts, : A. of Sack TtiU r&ttaf is.totk .Jaa 1, 190- 'J

.k-t1atIM Bttnea n Dealt fBU.UJM .I Karl**.'Bctov-Tir CM.Tlet Vkie"nal.1 3c mto* Gm!...
.. ,
1 1i .
...tamps Trmrt c.W rt": AatMf ,Tk.. I111.6.11ir.'t : r s taint Ratline,Ito ;':.
bard ., ... i" '
j. .
t 1' .cr
'
t ;.T..cW" .- Xata11' !i tutor; ft PaftMBfr' Tutu ; bat ftUkt, ftAarft .

: I i ..... ., tins. dayt-to wry _

t ',.' -i llTk* kM* ivott last .< 1,..... ...... ....
\/
t' Iday1Ma. raaerattoft aaOtac1M s_I aI tile\AnI '"t tile nw.BW. ...anip..w1
..... tk*: ..... eout MokD ..ua.,, Jam l'-.A. Vapori tk Mmtary *r fW amity. wD. alywaal. .

MTf*** IW ..rate*:tW tnt vtt.MM .. fraaa Ttoo gat good AU, oTa far lot teforaatloft, M to tW total aaaH J ui tomtits err.* 4.. .....-rw. .
ftatioMl tabs ...
.
to seek
0: tor tk* 4*..*M *t inaufti -A rte.*4 MDadoft tooay.a
.....,... eattdtr, ..W.'I. Easd&g sad xl.drtypt rsftsd t. pmt tW total MpftaL aa4 atav ... dte.s., wa M ft ...
.,
$ kI { .c 1M taws lane ,ltd. Ia a. 'Nell .C tkiw p t.o.4 **>r4 .Hrata ** bay M Men oftkM4atoatW M ny u. DIo Nf aM rats. ....
par math;ut q s.ewoti
*' ....lIaat. vk* twtlto reprGaa.wa' W Iahrtac et; tad. otl.ta : total aanaatofpak.lie .ft, !' pr Mfttk. .Mk.torjW BM
-. traaIMCIcM j w.iM tb.T.st 'Oft trots cftrrt4 a ptsaag..ok/ asap ta aek '.. O u.W. 1. ....tl. sot _ps.Mo w' ..
:M tW toot ail It to WUr 4 kMUl IeI im. ass DM. 1. 1HT, sat Jaaaarr
Datas t.twd Bftftk u6 tk* *M IM. M to tee **takM tit w
_ta. KH r Buk.W I n.Be 1.1..4 v... 1. lit* i iTW ,I War*. It hi toatl***" !*- .r-
1 r1mJIaa H.' ......, L __n. .neIr vklrf s.enrel. Uoft M MM to Caa*'akw aka for tatoraw: A. ...... ;W1.. tabw/oss l t...
gwraoior tW
V tk* PlaftUra Bacartty Bask at3s aiarajac'VM kitwiM a waatK It.. Moar-... C..t.a.a aotis .air/ ...
!
natal **4 .
fat
ky tw -
fatal ass fackt ttsa.lnoo
ha., 'b. M as tI.s vu paa gr a ara.Mt for dole t* a >*rttoi tor kUa to ... "
f> .rMftntoCvnktW Rut Pt Bay Bkvrrcarttc ,coias vos. I'IItet k1DM tofoiaaiMt 'd.podta .Maty paawn. ..* kM tor torprl .
1 .'dock Ibis ftftoraooft. ail a sal tW amovat.( assay to tIIJa&
t .7' vu Ike sat w1taNe. 1I1Iio tae tta* ta M k Wak.rnuaaar to W pew wvtk *fmr. ...
.......' <
.... Jam a.aba s. GOT aa4 we tor an *
". '" MttaU HXkt BT.THB KOCB 1 I' BM otrN lsMq a
vb. treat t Mty tH kick ant ft rarta U II// ... ...... MIl a'w
1e'*4 Vy VIM bateO Bm.' \ M
BOAT* A?jou PtMrott. .
'tile ft pottkTa ot<< tW trata faBtar tots dit.d 1WtIaIC. !'

.Lets..wow ..tMUmtaTW '..... vardtap' I i tflkd tk*, *an Dr. .alas AMOk(,..tka,....rvportotlt It.... ii J .w. tajBr4. 1... te it ft-Trr MM* ...*** .rraaMaaattna. .),..*(aet/o- 0...'fate vow
Brova.aa .
.Wimaat IL: II) 'E vktoftraMd ., ,
:. Mt tB4. ass tW xaalaaUoft ",.,.... Psi,, u4 1ftfteIa.. : E E. INGRAHAIJSCIiSSED H THE DADE[ HlQY F FAIR R tw ... *.c SIMM waif Oa.........",Allot .... Me

.....,.*.". takta* Q 4W trat *a4 .**> of pro* rty ta ...*..... u4 tk* lewtog: 1 1 A.. LM ..... ......
'**4 eoaat*. to rpUtataf vky. .W. A .I1JB .wRiIC1f, JfK1&( Jr Katttag lUll twtay. a.**ralarBM ***"*.j..*to.t tW WM CM*. cf .
"_ lot vkat raao* cortata traoM** ,Alt i01R, 0tf.@blFllfA PJOJECT: ; W4 ftrrataCk.rft .. .,..tim ..., .Mtxte....... KaB4trav a4 *..
T COM wu* *a4. ..... tW lost tats J.?' CaL' JIn., P FINANCIALLY' AND TElLS( WHO A ARE a\THE.! I II *.to4Mtft.BO.KB M u.. DIll Koftiay.. JM>.tMX towrtoH '
-of Bay BUeftyw aa4 tk. Port Dana loaf bald 'trds 'boYa .' T'1..tt \ MM ........ A,t..A M*
Sftk. J ... Lzpfab a De .o.n 7aA'ra ; It 'VM 1MTM4 list tW Una uvflU
JU tk*veto ..-.. u.. team orto 'lift BfM ftt -I I} WAS TDROW i W Wart apes *akarHaBtfcB> ',
dot/ t bat'sdl.snaoot MIA a I uir Mr* X'B."-Boji u4 /1 GREATEST[ BENEFICIARIES.y [ I[$ II tocarr ky MM fwd ........
< .tt.en te.feek w Ro.A1t. as:.bowa traap wen kaw ..- : had Iwd K a IIIat1'' asil..,
,,Wass oo.p'1 o1ssd Uia ''aAar- ,&&aU,.. Two ........ vhfs .... ... l M "IN ,THE CITY 6F PL CoososiSm, vMto M*
'toss tit 8ra......... D. stud.I ;1 1t t. .. -' t ,.1WARSAWIt .. isatog ........ -.o|
*erpfaalrt ft' wrtoto mtry ef Nr.N toad 1.\\" Itpsbaa. DIrt tfeiail -; allot *.... vklck tout k* s.t.a4 ckarrWa to,Da4 iat7.ft kM kalp.Ul Lbast. .. somtk lb.Osgd. ...... ..

..ft tk* looks *t tk* mtt DallMBftk. n. a... N si'reel .sap- to tat Mtal state.(tk* v* caftftOt kC> kat Mt Ibis K la tW roa.kal 41afc aa4 wkr R J .. ., sat _-._.
rrlattf to traaaaeUoM vttkit tb pout .abna. BIz COMMII laM MpartiMat'of tk* T. K. a By,'j s 'tra* aa4 trtt aaytact. tkat tuna, "
kaa tu Vft
toads
tk
pat aarkHttaa
ZBII'In Tnat Onapuf .ut I l1.. tests ftn idaUd..a..t I IukatIotJ. 'lie .... Wlp tkoM woo Wlp tWftvMlTM. : MI'. c.rtor totrer**** a ....
d... 1Iiatlnal Baak: *C Now Tort whkk rolled Iatc1b .ouaty toad taratOM, kid)ltIropIIa tk* Mtoviat .**,, .. bars* tW' ..B***. ., .....*. u.. .111. was adoM. .......
.. nUIH I If I'.. rtskOy UfOnaH n..* Aa' v. tae aaUjWter*'.oki fair aa I>.N.rUMawi> tor kMa torrlftayahUM. Mfr

"4F TEC -COLYHlABB- IXJtUD .. .teow.tttst tk Maatr. k4- eaI7,QrM\ nkMta to at ....u lie kI4 fer!>tW ...... ky tk* Wtnav M. tor tk* lW1aY
.41mLE\ OUTCAST'IY DOUQ 'XIOEUTAUuU. feM deaaiy rlr.; vka U U. Inal.I I........ ass tkoa tkr- MkiklUcarrM **oI.. sad to aW* tW vorM stet ,, Jaa. llTk. Ttrrar Mfk K Mv rim-. ftk4toMt .. tats lie
O., 1... It .\ epeeIaI t ...., do kav* b..aa11th bar ..tt. J BMtk. soo k ,
Mi Mkuy. *U.lXacaada .4I1r prlaM+ t** tkM* poll t,Dad* Meaty la 4ota&, .W. M* a .
to .....
z trmii. tk* bottom, Ml Ute toM Us.s to tk* aaO *C _
a ( Uis I ftM4a TM Da4 Ceaaty Fair W* rwj vky tw fep"* darts tot toesRt -.ra&Ir.M'
} PAII CO. fay tfch jMnlftt. cftrrrtoc tkoM I *. 4Jaa.1iess T W*.'' pro4a Uv* .( tick toot tortry '.;*t-toffk a4 :WU tt. ,TW oMMB > day, kr fttUtktas tt* JOlt ear at*. s, MTtet. to cure. *r *ujr
lietropoaa-2a '
vas won aWl* to tr&.... vk0 Vrt year ewrckaH tad lno.rty bvW > wOI ftot W lart*.aa4 tW ka'ratal > Do aua4 aovaty,
: !. tk* vsk ef tk* ColT,/sd.i w /. Hun Ok..... tk. bMag t to Da4 Mftty.. sad tw ftorUft KM t' W 4rm. aalfoM. laTtoW at aoa.a. M Den.taIa tab .......*. .r tkn .ado, eM .r0 .
I T....,. ft>4 vk* rots triad tor ?HvtAWt,| Itl n aa arUeto rala.tW .1 i Caaat Railway Wa doss aMM tkaftty 'Of Ik* BlinltBMt rUTM *fl r.*.. tkrwtaff a ... kflOac too, .t tk* 1ftIICy. '1',
: 1 TONI! IT rtortm nt Cabin! potou or UUrnt. 0,.' Da4* Oouty ,Pair. W II tkr railroad ta norK ta pr*> '( klktu at otWr fain tW bail proMto aa4 wu4ia c tB MMtanu AAr|f O-- "hl r .BM tatmtam sitio
.- tarot tk* Mat ftt Utaml to I.. b aom*...Mk U. tan of tWI feMtlac Ibis fair ta tW part tkaa nil 't,l/ of tkla fair kkoaU k* "..,... Ii'.. tk.r bad. Ik* silos aid w + M1JQ list tk* '......
c.kft ftft4 t tar lsg kv tk* rats tritePt est artkl' ta tW cut1ky I fM4a bar* toM to tkr eec ou .ftk ,.4 for JWIoa ...*..... k>nyoUar **D4 wiu a lart* .....tRILL *t ./ ..-.... ... ....tieto.........* .
"4 *-. y ,..*., All tk* tajm ........ totW taut*51 a. appropratta.t It" atat*. tat bin ar WU to tWvarioa ....... ta WtvaJiW U4.*tkr ralaaklM. \JDaala.. to MM ..* t4.
," I >trty vfc* en to,tile lospttw tko i dtjf *M cai la ,Ute a ..t.I. .] aaU4.. aa4 ta prauUa4tw abet pnp.tt|l.waoiby ,to- I..rathM tk* cttlMM, fanh* .ato
ftr* song ftI'1 .*0. vtiek to' "tort a ftviiaaiMt bar Mr tor tW pTMrat yaar tk.. 'neqla& tbs.tau k ...... tad onaun AX i ... to .MM to tk* wrt has .. I
> TMUtt tW"popalar C. W. Park ' T>raBUUe CaIr,..,via piaiait"TWroor wit W kaal4 tn ail tkr tar to 4* what ..*,, otWr\nniM4 ;W* ar..toady ...-.. tr .. .. I I|I toad to tk* INk .........'a4 *M .
Ltttl OatcaO.1. a galaataaatfc A. S8Itke t..St.r. la a* rtoft** tor tk* lid..... Watt* .... TW people to tkr coaatiM4e eoarato vttk rWt dty 'sad tov .'"Ww.'twscl. y ....... me slot* lt; tkr.*.to *. kaospIlaII. "
Trta ft Uttto ......, takes ftftta4 II CMMftat Orav* .... ...,....
eM W pracnpk .l Ibis totter *. >Mt lent aliMct vWUy to tk* tear ... u.. to H* ipMnclsf sad rw M itk.5ta x.aay.. .
>ortaftt rot.T'.r.w "I .wad ftot.M ...*..*.. it ttiMta raOna4 bat It la pr aMto4 ky tW' pr..s.rlt1, tad ..WUT IW atari "I I ...-..& Tba ......... ',
aft...... ft laaftattW VM14tbtai to 4kato tkat tWJCaat .. I ..1 adoptd. pV-.BBB MMMMBW. WaaVv I ,
... M Mopk tk *>t .boll ta tW tatara aWaM W ftM4 ( OMB. Raptato irmUai S Testate far
... ctr**. wkM tk*,popmlar I Waraligls flo : Ooaat wavy ".r. tk*? of U* pM. .l* a4 *- !. .....doa to tM paat ....*..., .VaPWraM oat ...., ..tta. ftt..... '
.. dus -At Grtppl.CrMkwffl. Wtkla 1 b.tddaw frMttWtalf.Untiy It" aa4 aaraty DaM forQllrl odl. Uta; fair. tk* lUiaj M wkkkkM moral TMT star W tk* *MttarkMM. < "'.|".. Caster..., Aiwa .4
':. .....,..., ., aspen B. L Xaltory. kaa tSgt. Carter ... ..... '
IM fasts .,
,re..Ield .1gM. 011 ,'11ylpb.dl' *.t 1Jek." ""It 'Idpo I W a* __ UM ta Die iMBMtlTkla *..* tW farad ... WM asprosl.w ,.
M kla .-
....t.c, p..rtaraaw. .aaaaoft ofiWPark Posteda |lIP.MO "itWw proprty, W ,krtter to aol vrtttem wttktlrw a MatXg trios IIM to n. will bails tlM) tk aa4 vttkto ft .than. 1'111 "....w W. ...o.r...MMMVr
Mradoa t
Oo ia yr Toss DUoftt ttrttf! taterMta. ., 11.11 soIadgaat I IMC| cbaOar ckaractM> wWrato attwa
cuaUuraiikat wkkk
J to U7 tasty kT bass eaak. nto ;
l' Tk OaftaBvftftN win k* pro.T44&441 'lJ"k 1 .., Ih''Ptort4a User: Celt seboooe b.ta.a JbaI, < asked tkat Wa Caotata ..boa i.
*
..sa > to :plat ta vtov of tk* ateataf ,tkat tW traaavortettoft. a t
ts.... a b.... "kkktog." 'W* vaatto fraracrapk .*t tW tott n :*ffaralaW4-b aatl.14 I |a4 Hfkte Its* aa4 Ky W.d.Captaa I i>a.4I....... vttk tW ......ra t.liplotIb .
1. *** .ftk. top4tomrrpatttora. '**|tli.lair -.t,wffl 4* *rsrybat ''ar. fkoaaaa4a sad tb.aada wtae.o h i lea Wt those ar Ifttdac rdgapd boa pa I a4 of tk* coaaty.tty k* ..
.
t" d"f tM l.apare ta *' ttono.Iag.ta. 'w.rsiat H ( p" aI4 tt. (at ar*v*tW past' of foal ta Da4 mall Oat taa.y toddMtd Mtps..s sack Mkplf Ittba tease.M kr tk.....a1IIot kteaatf tkrack M4* ktrCatM. dot.>,>trurt*w- rr4. .. CoaiaUoitoBOf Walta,;
ft .. ."
.
Win
>)0 -vkk* tk* .cob's of W eeatpaarof cot TW nortda Jut: ... of tW air desalts aM tW Wfl. 1 plied to its MHaOaa4alo
VmlWla ktyflfftHoU WUlat etoaa watckB
.
tk* p *ale U4y ac \l'
..1.ro .... cos. tw too* tauwrIM walck la toot UaporuuM* asad m Cad BaHway W **ly a ...u pr- Wlo.. tMW0.* swats ofwklek ... otc, vfekk tkosp avparaatiymaa tW loss vr of |SS*f WtoaHag tW Manory Ito\ work a,W .... Ned ,.......
to tw
-.atlo..t.r Ia tb.0ab.. ....,.,tkrw&kMt tk* city aa4 1100 Te4Itat i tor.silo ta D4 moo kaTr apwr MBtrtkatM 4 BMytowaNIt 'to tkviBMlM. to ato to r froai tW fttkoooor *a Wr tail .. sad DallJa. 'Tkki".....+ .1t1.
toaatJaaaary?'. ty ranna4 ta tk. past kMk Tk fotida tail *....nbl.ktd, ;nd bed to k* down was ss.pt.d. ro-- J.
.1IIier&I 'If.lIte l/t1l' HIT.. .11:51 a. bone! .*..... *f ..,.... ta calUk lCuat RaOvay I,.,. tta bias lot M;MUM *f .... MfttrlkaUoM.Tan trip.vorUac frai Maat.to ilfaa Later MCattata Walt., Bakrr aa4acataat ...... na.t
aw: ..atk Baat 'dt*,.' ....... Ml*. taU. w. ar*laat MV oaaty,toipio?-aU ,It boo *oatrWkato4 trary. Maraag"nat 'warraat MM W4 .k aM.. to .. tow 1I-.rL euc. a/. Alga
11:"/ a. BL. Bobs. P.aaa..spa QwralUffiJJ.D... u tkoa. bat tkor ar* I* tW W041ft of ackMai aa4 '- J. C StOBAHAX: fm4 aaataft* ktat Mr.Cat K* a4orUemT > "
ky b..o. I r0rt .
Jr. J. L'Screvel I IC Ap.l.ekkdt. CaraWU Cede K7, \ rr raartfBf -............ w ft''''.1 ....4 fklya4.Misty.. Dais to.r'M"*M4a wr
Dvaanft. Tampa Plata Ooraa. : : lend latch..Melt Prowk.aft4-: n ... at tW -- .
S ptao.
hi plot Plato, JaekaoavtU RMUL KIT wed atatai KlaaU.'' ,.Mtralrr Ja- .. CodianResits PRUSSIANS NJ Schmttz, And; Renlf ckanrr.... marMot to ial'Rot to foes tw CMia.lai Wan ktt........a .

n raanl .* tW UU Dr. J. J Tnraa. vtn ..?* to Cite OMatwKk 1 ; rmlattcft wklck VM abopt.d. .et
4rtac. tM chrrk to 4rrUM far kM.
Gnaw VM kM yMtarttf attoraooft bUt toast vIM aklAlaff toKerUvML 0. I His' ; Favored; ROYAL PALM ORCHXSTBABAB t* atrap. fk. palat aa4 ... '
.. : byThe not I"
.atop tW klaaoal* 8af. at S *ctort.yl Gal Lad Oats Cwt : | ,
BXCT OOMPtrrXDXUkt tWfr| part*,*C tW ....'
old ,ar Ole kcvr. .... ... X.paator sad twU>( rv.n rtte. Psstan4r. SUFFRAGE fOR G.sted
Bltr .
M4 tt

..?.tents........r vkkk of!tW Jr. .FtrU,,...Bapttol WIle a Oarrtott-At ..e o.... Wit aftaiMM.; tk* Position ..v ........ -JWJa.. sass aft..-..,.* wkk alias patot ..*4TW
wtMS at >lad < } I CoUtL ft Royal Pata otAOdr bars airrr sr..k. t
iiMitar iigaft tW hard aorrtoM tk* IIectde lick J 1
CII'tkat ...... A eMIr of tntaoii ..M *M...*. thtag.vantwg to twcUaMfl ..L- MAN1Jt 4. TWy ar ..... tW- base I rUUoa of IN iMIi.aa *C X j
makes ta tk Laa* raal* .
i MkMaaacMMral* Mlaetlnfta toft .f al etacm, a1 tk* UkorlactaraMra 1 *oputry a4 a44 met aaktaf tW Lord to ap.petal .
wKkto tta Warlac. .. f, l'l'Xr. .. tW .to sod fayvty. of Ol* papa I .J. W. Jsb....krMawat Iola '
aaad tsdag : -L i r.lu lhaet.o.5nbJtg. I lu ,...... tae Now asp lMp, ...ky BW.tMJ ..'
Attar tW. orrrltM W4 eU I arrakt. V tW ainnir*t tfc*toeaitaly ..D.ftnta44ar.' .Ma* for tv* fun orl 1
fl lakutoC tW ItaoMl ..w ""a. .r ftft4 Aknkftaa post tk* taM oft Q. t.N4r.peag
tfttpraM ten
,
.. i .a' n1 NtoMst''K l *tnXIk .0,4' A1W + s'1n.ai.{ .
wQ
.TtoM woo aa4 ky Woraktafal kUtr. :'" ..ftW..ritaJ..r. tW city.lb. 3*
.8 4tamiL's
]JBMT* of rakB .. A Fine Play at The ...!MtaO. tW War4
.
Auk B. teaiiaia. .s.ad.4K ky otk- *. Itv tatoM* *aMa rosisl .w- ta twtrfe-
foe Witless 'o tan lately ..*. tk* \.J
,
Min ot tW to4c* attar vklckiU
> Mat rtran tk
iattrpaDa0 vtdappBr %
i
.
"t etsg eK fedetW | ta Mart
tiajitii vr'ita.<*4 to tk* eta .COJ to4ay tftr4 boa tMgftBtlOft > ll tb|but ... aad1 ... to balddrp..t ) >,
a araarfttoC ,....u.W tW Pnaataa cite ,
ft4 tk roMalaft ajartkXI afltrMBft. ta ,| afort to ka bto.sot .. tow '
;j 0If" Auditorial N wont .
'w.atty iiantiry.Bapttot l .to. TAW Jtry.IIX Ck' Jboett.. LaaltaaV d..aadtag'awb.t I this bade .......... mkt I* tk* pap tt4 ... to .
It KG -
J a.... ... ...... wrtMwo 'N'b. q-.Ia&; Mffraa to tile alxtloaa. ,) I -I Malta la aWwt4( ss indicts tin nYe wIts tk. tarvlvflllac vs htab ". :
,"'U '...,.. ..... CM4mttofcr -' win rr (W r...,a., ot,tk* B O. TW .fewer...*. rtvraMato UTMe .Mto caUUc tJ) fl/...MwkO to Ur lows halt bias "
Da. I...... toOovM kr tk*nVara Boat {0MfrftcUftg On, MMBriftCokarnbf kt' Tonight' fax sari tkr. .. s
,
I Kw Trk. Ja ,tl_WWa tW torton.. sad die UWrtac- ...... .
b'' ktMaaJa ballot Mnrwa.JrlekChaa t1..arry vb.n tW osslltiti' eIo.r BMJU r..k*rvffl *- I Tkr MM M MUMtJy > hem ... ....
t, }/JIDr.Netew woo .....K .... trial.. of Harry Ka4an. Tkaw so. I MI lV' *ai IB". &nt. daM .M frwktaM to tktoaUoMky ... owl. MV* to ttr* W4a tatW raatatte: Gal tok.. .Mr ..
.. I
JaroVM -
."t CQH'" z.tp << .r n... 4 Ibis janratafc mw. TMtaWayH tk. Mrtb Mty. 1 tW otkir two ela.sa -MBI *f<< f UTMII. ft.. *att Ok. !afoot leant ilea hat wkaaitllr. ,
a Re7sArtl Is'plao'so a maK ( I TM.. O4aW taUW4tk Laat
x.- r4a4 lIr.t ftlckt tkfrtrftr* fcaUBat Ds.ma
D'OIee- ..
l.MMu TW moral rt ..M very kw..., verb TvlM... tW *ri*oas pavtav lot ...... 00. kotwM. ama m wr WU to art of twawTMMat i ,tats Dot tt tw).... Marl MMfoaarUoftof n'mt Ia'-'I" I lb.Noosiw! flfn. BID Nds) sd fassw"*"
t c ... *f a Jary ka* boa McaaMaw*!. lltk a4 Utk 4tonara1a''a.DC .'.M ,,>aid tk* crowd'para44te f alt put 0. MUM atlt .<
tW
.. .
*ttM/>4 boa ky of tw ill tW k taboo ttnatto ra>rtt tkMttteal Maam ,'04 TWy pl* 4 w> sitar tl
,. tW tory MX Wa WM .'W aa4 ttk tentft| ta an tW ""**.. to.to. frMfot PartUfttMtkaUalaA sad w to a .. au.. ..... I 1 '
J Mtoftrdrr aa4 trto 4a of, tW. > ,... >4 of that I" lOW fops ass raaar*... to !Twttk ,
\: cunt .a4.taatfly.k : VIM, twice parOaJty mptlH ky 0.. --ta.-!! xr Cdw 1a ... for ft tba tk* aaMotrattoft. W4 ftttkfMtratac tW a. *M .
,... .') ctto *f ptiiamry cWQoat*. ... otttf C M4 .*d taltkfal Mrraat.W '.....' QWf .M *.}[ Mr. ass ktn. XMar: ITOIM. aa i Logs I ft wS4W aid OfTW ,.... ,
: Y6aWDO: halt VX/J fiLUkAKJUTBD .TW trak'roost of ft WaT4 ta... totvtof. fta ...JIoFJ17. .to koU j sent wnWatJktoM*..' I + WOKKCIJKJIOQ saws ky 1Ir.lydwarl O.,.. TW I ..... ). ft sat ,...,.. ... .
.. | |
won promt aka a.r.t.lvb ....... I Iktrm
.
,
Ito > .
.
'd .AT PHUtUfKCA ssaad&U7.d .1 Uboas. tory *f DaftMft-ftM PjkUa to koa. I.ass tW w.rk of Mr D Oa. ass .n.
: ,: Mat ..*.*.. *M ft taWa : CRr Trf Mrr R... law ciieaso: ;m... JJJ II.-T'- tots.... Utal aa4 raat Nod araM Lash slut" ....... a/ .....,... .
li.pstef >, Jaa. i UtM .4 sod bottorodrd. ky tw aaaMrtor Xr. iad. KclMft : WrUkt.|! toaickt for tw MManto* e(.XMtkCarottaa i Onaa raama attM ft Mfttaat *f tW ... airs II f qo ance.n. TW a. I Tk. UT ..m.. rnMMt to .
.....were tW Wtk ... that tw *rlai'jaMft .....< _,tot lrgttaa., WT arrtroAt VWr k* apecg to] .**.1&tltaan..* ta Qlr+c".not .--. ... M..rrfttra<. tW cHvax sub; at tk* tJUrtaai and UcWtoirav
.
..>ar.aaikMft ot tW ...*. bat B 'wIII k* foaM .ftaiMg tkkiUat I t. tk* tnr to *PM4 tW vtatar. Tau wrato aM mala kla kaltk.lvkfckBM .n 1SUM 141 peopls Ie OrtIhC a4 fiMi tw rIM *t tw :, | M ..- at tk* Bay BtoI -
,
,
fibs.asv.a oaf to fk.hdM.wt, I kmft ra4 k .f..4 tlatt Wr ...
} kM k4 tor i tts this city.
-rJ Mty,. fifths 1I tk*,tnt act to tk* tan to I.lfr Drag atom .
Jr t .1ftJa&r 1 1 I' J

:.....,.v )' t t 'I. ...ct)r'w (

.. r
t. t....",... ; '"
t '
.4', .' _' 7 ...:,->". : k .. ..'.....
.._ ..... ,.. ... .. T; '
'f'9M.t"' 'f J' ''t P''I J'1 < "f ,,.:. iII.'t.1"'c 1 _. __.__ .., .. ..., 1;. *
j1atcUy f I !ice -
1 w
'". "I nil wBJTWIMM.M U'I"". JtK. 1ft., -L ; -

I'MAI't t"...

The htw A w .daa TUX BUi1UISS31TGATIVI TaU 1 I ,"
Weekly Miami GftXATVfcUO
Metropolis I
j I TT''j
COI m 01 a a4111Tt / OUR XATIOffTkta A NOVEL. TJ.E .
'
: a. B. Tst1* flooi au .. BoW D a1. Ba/Tivw. : M'k.rpl c VttV U* trial of TkatTaapa Tla* vkkk kaa i to MX aaJy a all{caaaty. It Pithy F01Lts. | A ..- be tlr aDees :j
This. W' T .
,, wnt4 With
TMC MIAMI PRINTING COMPANY paM partlcalar attntloa to twj to a trvct ...tI7t la I h KibA.A
Maay
atom.* ta I r frm4 M tr** ta tWrrtataal Kaactal I
tluatloa stars
Liz aaacka .............. ILM, Oaa yaarV ..............1IAt **irt.:!,id (kta 4ivkarfl Wgrna. tab.*U*Ua awrMrfatcy faVj., ran M t* IU Mairll craua.Ma in' Politics A .tits' Into btbar Rut IaiW '
pvcUUa tu
.ta ai4 ftva f .' I.. .j'
'
I JuJ. L AlII wtII
1 .Tkoao paytac to Mraaoa trill roaaivo a yaife MkacrtpOj for f 1(*. 1 Itlads[ a UtrUf M Its UUat IMacttoat **r ,....... ar ILtl ponoa. to, loss '
+aJ ate aoatka aaWcrlpUaa torn ear Tfcla a a Mkaral 4taaatrtetty J.-t ll "A .aal slob af tile aarut ra| 1M ... MO** iiT | U*r r 11..1 "' tram
.*17latrt tt da4hg. ..q 'af t Tk* VOM af HM Itaaa 't> K ta Hltrkoa "
Mraaaa yayaaau. .. r rt atotfci .MM aM SUI U ICW / a daa .. .--
.WI iIIt' IlkM aaWto" *r"ba4> eta *ralty'doss sat :1w.'Ct IU n.,. vkfl, pta UattM gs,1'Iapa Kaoviac. .[11.-,SaarkaMa."a toe af para* r****af ar4kaar l' .I ,I'' loft to koprfal af raltac1af va to. ws tarot n kav ka vm
F? ,Batara4 Ua raataaca at Mtaal. rtorUa. aa |*ooa
-I rfrr p > (ha tkarat of ask a tW rtrtacaey ta awary aM Ua kM U poaalkla a tteakof iW rriaa
fta .
*T S1M*
tW af ktaUa
aaawo vartoaa Ttoxta
pUc jWtarf tettj ta i W MM of amtaer taoo.arat 4allaM af V at tka War Slat ." klai la *
; : ...... ta 1171 I* rW ."..*. ow aM W
J, i*. I.. s* ta y.. 1 .f! At early Tbs ails toitar Ttrtbl ha:1i ...*.. ta it*i. u im ttorrmplU kla Mats .A KTM punks af kM,r da head- Nr *kto -
U.g of u pat S. vaafof 71.,51'.., Uckua aaaoy Vk a iWra; tstT. u in'l.* f say vaawt ,,. wtfira af riarUa sad his aaattaekl I for artaara Ckal a* teM
'ITD' SALOON 11 CITY COUVULACTJU 'h1tJ Ia4-th'S,bs iJ a eu.7rNsas. / a.CIIIOCIe.u..a 14 .l I77LII. aMita Was HIT oat4 k-':\ .ianata fir tta rcraM sad kta taaja ." tkbty alaataair

'. &DERl.Y PLAa. ) WlsaLY to coaaito lot tkJ bus. tt vvttk pat *P dins tt to Uta4latrtj( m*fl.Sia.ll..vk.ek aaia ttto tkrfcW ,tocr kava Sea ikty tad won ka nee tW<*Ma ell kaav Del lbs teaT

v* k.*. aa 4Mkl. rkrckM ky aa draw ta oM rata Natte that (r1M g. Kav Uat-,ka has Oa as aaat Ml to Ik* v.aa aaartly. ,halt
*vrtoaM katutto
IrPb1ac. A. Motropolte .v.: Tka MetropoUa WbSp arory ettkaa ..l4i" ita. ad tar aaary tor ipacaupra parpeava i, *a Ua tk**. 11| I Vart aJy la nut apaa a MIB'kxv .. .Tl f :

,. tUoa of aa ttoa froa tW t*.'1Mrtkar vlll .own Ua acUea af anaa. IJu.e XrveomkI It.17 *rMat Wt (aarallraatfa I lau te .. .poattata! JbCIeaaIfk'k1 ')'i'i1.r: at.rfca kaa at ka pass VMa, .Kat aa f vn aw bas to 4tarar. *.

IaroMcat that Ua aalaaa ell ta nfclac U* pay *f U* 401aaa : d01. sad I M tt* rtraaxrr. Trcy. aM IMaitrlala af ttaroaatry 'aw. Isr.ad ... (, trrrtt wkMi k af all BOB latka aM act oar vii Ua ka tokMkta M

..+? 110 a< tkrt plaea waM ttoorr of U* paM Ara i .1. .w taa. ca s a/>t auM aack pralaaf ...*.* ta a.pu... 111. daft la teat. a ant4 ta raa4 ra Sass It. to a* k S W cteatac tWIr pUna at IWy Its pod Ur*ass :r plarrvvU .f 1 b t ea Albs .f Ibis rltaatloa vttkoat W tl. CM M... la IWW .? Itt *.. tr nc aotaaaapw tsar, L

sad U* *aatteaWkal tkoaM W raaa4rate4 ta .1 W.. || U* giaatof to ,nff r arrtoajly. nat toul 4.poclu ta all kaaka sits aaai.'Va naaa kodava that aa lad wits oaar tktock TWtka -

.hfu.oaet of ara ara UcytfSk* lajt aaa viu U* ralaa *f -rU ati1'Zapl 1 vULaccnvata Ua attaatlo aa< ......)/..... aM Iii JHTtWr* ki vOl rvfaaa to anatat a Varaoa Ngsbd *.. W kiafa. fraa aa
l Iklrm ta VMKaor MaW tt that ta travki< via silk
ayi! I i vtetbIW Ian acata. apvad It to all IMfMIMMTi craal kt. Sad
? I vrk; la 117* t tWa aoa4 hat for fa-
,4 : "Wa **HIV ta aarvac tta M. ... of a Araaa ara kaa- i .t4 a, ncaaa ajwa: tWtra4 blade of ka..arttmy. j I, ikW vr all wt| ..... .. Ntat-T.aaa Trtkaaa 1..s In1r.1.. .
iraaoUl .ky aayuc, U*. aauor af artoat. aM dst rIL TWy bass Iditlob crt rtpatnU prj>aa -ft mid ant that If tk* aIU*! "It'a lift tfcf4 rr TIM tW .
wen ra4Mlly KttrWa
.ft.Sb
**+ tkrf aJ.T Tfcry'** *at a0 I. Mt at vkat aaaaat tWIr lira vlU that ka vwTW a bw&4dJ.t ka ika af Nv Trk Wes to paaafpayaaala ........ that akoat,
M
aaaH wta .0
tlroka 'tat par Snow 0 r-".
tkflr rkkowv M that Ua *aM I lyt ta toat koan af deli tWy arrcoaotaMiy a aiaar c ILoOIIL Xapf .... ,kieaan ttalr .ltl aecaaata.. Ik pepalatloajvktefc 117 Ma kefac kraockt .. list fish arU4totWBol.nprooM .

.kaalaaM af:' this ally to aack"Uat ia omca. valuac. ra4jM4 kaeviwBa$ I!" art Jet k* >l ae4j vaaU aaroaarny W MImI kyika alt Ja.1 *n,*r seta.aaoaat tsdM at aid to this aM OOOM af kta frtaMa >.. ratooW sit eoara

JMM*,waU tsar' tan vora vtHiaf to MUM vltk & taaa cftarr* cf a Wr : kaaka af t I|Italy, m.lM.rta. .Toity v* ka**,, tat wart-t.hda Caty, Boo I'e
"S ta tta.dry. .4M aaaVtarar to ua aM protoet UtriaM t0a.t..1.w Ikta k* Ncaa.a'd' vkkk tkta0 wall ,*t17:11>}I .:iMIM II eC 11 a total ,kelk ItaWcM kit '
'_\ n aV* 0 tM1M&j, property. TWy ara krara atoa (d 1 .14 cf fW ... sad tkaptac IkHr araUaarr *v. II" a.-41 I|I' roM lad Urr 'jaM to| ,*.* la fart tt to oark tl rtalt aMMwfal
aMaoatiaf .
k. Tab.baMa taa C4 to sad W MitrapUia IIi s?a Uraaartl tny K, ..t dIg It7w that vV* tta tnt II tta y ar tar*> {tt.aI.1I1.I.. la lift tw totar-f] la Locate* r. BttJ *>rlr* .! (tt aId W t

but Uk Ua IMop* 4car vr4ifur vela Ua acatl-aaat aaf 1. VU7A.'I& to aja tt* Mrv Test UUt3U *I Nt WarlBC 4kt# tt* BattM BttU*' .* 9tter Bar4 to tooang c, boss to ray bill... tan wnaJtTW ,

n, .TW rat *f aUooa ac*. ,vtak cf Ua otttoraa ta ratatac Uaf '' 7Jiiiel j, .bs forfalti''ktoHtktit .11 .. loooa. n to Wont bowl 1(!." ".....H.... a aora a vary trace ctaJMK tor tt* tool rala*>ef tkta tttlo 4lr Was
.1.51 .4 ktlaat aM .'fi&7; .It vaa a 4*>*rrtaa trtaato naMUqr c**act a4 porata a aaIa4 tat tt to .. ta Ua papra aM ttoalSM par' capita. (TMay* tt H I+.Sta hatso wsa14.Md 1.51 that WnervM ta 4a* to O* fort k>al ttreaUtoa

'tiatsi u aa aaapta.aril S.k"to Urlr aM vwrlk. '- IW rltkt *a ;cnoa t7''*av>.' 4irpauwa Oat Btamary CanHrv*; ary II......". ar llaJ MraM MaBoiy kaa vttMnva. Boatn kr artMl oipvrteo***
,.d1ak.l, '-. aM aak Ura4raakrr. l II..A COM 4epartacat to aa* TW *rl*>*** aJ4oM pror4 I his ta *rr to'pt the aaary 0 Iru tau **t*. Ua aaaaal laliiatrkarfo !bass kT* tarriMoC aa aaay Oor *okkMk ash MM Wr tW tta*
TWy aUov *ra tt tkry I cklct soda of a city. IU ti: $MSSaa ( .I d 1' t+u S ftT trcanry ataary wad'It. /.. bars Wa rata/ad'' Croat rtorUa pppl ttlak Oat tka 1t_ bat ft MkM giomity l tty rp*

.. .m warp. '.' tad partaaao to ear'aksM at a. pores. ,- tkj VUa'yoaag' aaa af a.ry 4k5karaaatCvta .> 4pd IS por Mplta I* SI ecaUb Ned ta eadUoc t.'QAt .To silt aRlds' A Mad a skhlsrasf'
.. .* ANutt Pal* eack.vWra tt>,rkVCy. tna Ua vokfcva 'looia Cwr7 t.ewd. .
r WteM to M d/4s.talst'Ui valaa. aM )*t taavaat WaMi I.UIT..JOftII] *t aiccka toB tor ,hat Oa to noln4 for Wk \
!. that U ajtrtyI dabs. ktlaat obit paorl< eee7 crrpte4: vkr. tWr Uaa allot .tkr. wIlU,.*!
aaaacr atnacrr lICIt *iDC4jtk9. I 4k. aaaaalM to tlSSJMI.***. aMar lie to kr. sea, Wa With Wr oava.aB .
.
vtekly kutiar *oavalaMk pulloraaa*1&. pay 'aM rarrra tk* tov' v a oiny' 1 jrtoluM aMkni ..Ifoa17.:4It to act to W prasa.Jt4b. export Wets il M.O.. NJdraI14U a.t II ItSs w111. tMIaafte '

}.. tW feet tot tWy ara kaa.rt | aor* nwMratkai .btu bad a If(. Ira mania.'! aertary vn J* Uto ... UH'tcar'! tWy var* AU... 1n. .. tail leg' af.Jab. Ika aMMaa IW a.

an aleSS',51st vara Cka ttao{tk* Brrac TWIr Wan ara aWrtar h'ai' \TrDr". to4eaU rssia'ul.II. ., to WU ara aary aa4 .eft .- Taair sad ..IS.......". ra5ahIY. ..m.I- he.l.ba..m a aaatAi

ftt FUrXrtaliarf. ar* uptaaatoit*. aM Its 4an *t aM rib rat far, tk, "of OoorraIf. .. a.ws urthta: It. to4IcataUit > Tkla. atnra aaaaal fatyai af a*> ..'aat ka vmteak*5 that tkal '
i(*t tftr aiiiiwo-.. tot bt. M sot rr ar kasar4aa. Wky tt to M sass .t- I wa.es1 d' tisa- tta lad to U* ran.apat ttfciaacaa. rfraMaat .c4 _.,.ar. trUta rat, &JIIOe| atktt a44a lad ..5.s.M Ai (EYELBLo sE..
aMocttoaaHc ta a'caaMvafty Bathta .. fall t.1.opnksd.i _' for altovta* oack caMltUaa ta .'., : j $55 .rta IZUII.U/,111. tt*Ckatraua af tka Stata Dam.jrrratla '

aM alar,'tt y arc aot Wai I 'Tk. Mrtroyolto to praM af Its C.,.rr o. >4 .ni (ra *4yU .- "Maot' rk i.ban JaDe. Una*. art Aapartaoat aM kopoa ttat It* ktfi Ktot'f ltd lhabrtr.. .aftaajMrt .**U K tlrar tk* wxt. kM SNNS.Mlaral milk' arar Ml4 CkUnaax la trylac to W wit

Mr "U 44 a caao la oan li vktak fiaxat 4r ?. of oartoaer vDl a? fart tW 4ff.*a. l aLt,5/M1tcSlW r-rI' 111.1 sip rod sad bv aaai habit sad, Vd.eC Slats.Its-sttw'aatS Pliesl Aaytkiac ta tt* var.of l aoity toalvay
: vaya W aalatalaM. TkU Uta k* A., tkta to',aaattrr aM traatortratklr : kM aa aapto rawfm art l.a ap
M-ad aiarkkr !
aa4 aUwffaer V .
gold aM tarIt Wr akkra .
pens, 1'1.1. to aa atootetr. aaoaatty.SULTZSS .It _!Ikft.rINasal kMUTlw rvuee.'r/tkd.-that tt to pst trrtU ( Tk* ,BpolTraak reauroia. -
arra*. a Urr*0 rartotyof I f Ir to ky a* oay to
.. .' I' e.a.ns .. ia4W fair aaaa af tta *iy.t krat*Uy lad ctaa4 Ua 4ratkUtr .. .. vcUkli" ..I eflagrssaal Clark H.
\> -w& aa .?tat that a atraaitar ', waetr WaiWkW tll 4tacraca.rrUa thai. tk* ."Les Turk aa4 (U4artra Avert.. I. aUaoa qda at kta M "ionapaiif a Mss_ottkoat Mrrtfl yi
Mre poet tratktactea '
a kaaaa ma U ara>r to krakla fact J K' artp. cal4 vtr ,,,. This irnaU aa- Mina taraarM. faatortaaj rtoeJqaoro... rOUr4 1. .. ; rtalm k* has avaaJ i|to* OMM of nr 4tettar aaatfleatlMa
left Ufa. lilt ka MU.o4 Its. or,WOMIBOM a>t to it a4t vltkaat k taa .' tIeS. af W .<.T to p ikMto a.a aM dtfao. aora ton** af np taalckrr to (k* rat Uaa oUr,,II Ik* ajroMtt. I* owtrk per.atfoa 1kyN
.i Mac ah.prrd aa4 taw aat4 1 1. **. aM tva arao W lull, eTltMud, wt n aay f say Isla M..nat a -d.1.
toad MaWn ta Ik b.. .
aora.ratto*. Vkeal. .. : >ta
t
MI.. I feat M kaaVFX raa ktrdly'*1'..a a 4aOK ** k ss7 wt'' .It PMTTV sad k >latrprtlrr Nat n ..aa kaa aartIl fraa tt* koj track to .
a ml fatar
toko kits
slit* cmka aM |aM rtr (,
ravia .
'.""t -. :_. -- 1"an'' *f. vUMat awalaf. aaaa S11ab1a1. rVw U. k > l* -wruto. aaaa af.- .. I*.U. dtnStsN tW ftaAMUllkautati art of ,va VMM Oka to or* kla rtata4 ,,.M rvrtatoly vttkNt aay tow I IvarkaoalW a M

>BT1ACE1KSVS' ,. aa rcwt. Ilk WUa aMTWa Ilea ta' ; N1st7. saMNb7'- aa M''.nrtaaa foe". a ikarcaatry. aid* Moa rf OftfJ't'b.1|f. WMktacte* ky kta M. ahsn. I akfpOrtty tt* :J
maatf "Cat Ills awayhut's lb.tlltsd tottotata (k* aa.: .. AH.k-i> .. a>* .,.irrofraaa Itoaator TaOlatorra S.I ataatv. at ,tta ptetar 4P '
tkaa I -
/ a War .aM to
:;. D_ ) f" ." "KOUA Girt Baaaa Ie 'I'des ustet7: eanrr-' t. rla U* n a ikrrttf rf ay I, Wva. ".
W .
ttrlcklaaa 5 tk
ate
M*> | aoro t* aat aM blab rUkt paaaM : ft .
f Av.r '* D. Batan4 to kurry W." 'a, a 4' r.gnus la var ..*.Ie' tee nan, bit U. '.& to M soar i M4 writ than rr WCorw Wa a c4,atoaa raor4-XaotOMM A Mr*** taaaol :'r tt*. aMrrMtrkJia
lS a., raaaty tkay are J5.. artaa to tan aoaaca Ua. LI pf to',foOov .kta aaUvfaL4aiaaakIrUa4) 1; 4aa to: tile rlflraapuad. ..c AM oayakla Arrant ." for tea fakrteattea. AJyeoaee.
k
tt peto ofaor
lattlsg at tkcK blpesdbD1W\a 5rosa -&Q1q. ta aaat aaaoi tk* ) actam4taat IkU'tt. UlMaM) > .. ..*M O>. awr .-. tt*. ktrl'ta' 4!>OaavMk 4 '
WU-pleat $4VMta'dnlta ay Bttte
: *ti oal Uackan.. Da4akaa so.PU;|fa.r4raaa tool to a yvaac aaa. adacoacrato to tahfr t arMtkff wails;to boll ,InaaUUa :to f*>( K oIt. Bit a I I. 5.W :.n\Uaot ..tvar rIrp yoke vhk aadsldey vktek a to. to +
axpnricaert tka aaaaa be Ws:( .IU aa aaatral avor kktkock >' .ad''.... ; Iktia vVwaaa .,.. aaa ak .
.
kava ether aoudra. la ....i;$4. SI aa Ata aborakl II ij.rrtt7taeWdtIrMeddlh .fftM kU 'MM .. l..... i* Ilkartr tkaa aar jatwr aaaatrr.Moartlact W. vaatara tka aalalaa that vkMSM o* De. flat aM, oataW4 >v* totta e

:-AB4 vfcy ta K7 TvMlkly kaaaaak 1stt7ts1 aalllakaoai a* tarUtMa enlllOl rk..n u acara tad u a. ,BV kta. t.ra." .Not W&.aJ'Mry t OIka > faUav timmiana was aravaVlac I .
*> tratk. aroaM ",. ;
.4>naii >g ara let aaSMaat. Miikna4. aa, aara a. to. J--1 *a. tra* Wgkt/We, .p.\ > C c UoAraaaa ta aafaJaatar
.barp7 tee aaall ota la aaaava rrM taMdaary Uoakto H. 4* a* kr 14 4rav ra coada.toaalor aastry ta IJ'er vtcM, i sad' 5'511 to kill kla.kaak what kavaa f
Wtt-a tta 17. to to*, Uapty..:a' rate .tail .aavar4BrraauraV Hf laittaaOoa per ..rTky Aa.rte a akaaM tori )ja UrtaaaatMtaUtta Niwwae lryik( to ,got al Jofca Mara

MaalL kat ta Meat Cam M to aaAr:' aalttak. TaafotaLaoaa 0 sad tin.to rwaa WgATIS'AWkat a.> tka tart. i WQVaaa a* IW floss s1 ika HaaavKk r
Ire& aara tkaa iaaatV fIn art vtatoaa 'o.c kaarU BaaoUaaa *U* Ntol Tkay kara appwr4 I*' 'GUtWf, f1 ,kta a rack 4 trt. tka..Ha.Ulaa r t t Iy

"a*aaaay taaaay4 aat.ttaakara aav J[a.Nr taaa, sits oaa.W .:bt\. ta av .1 War tam af .attr| II t A GOOD I I'; ,X B. Laaar. af Ttofiaa. va* u
atlamttac to 4aeala 1st yaaac. ,I aM )aaueit o >Tv rlara, apaa *arj to a caattoaaa! hr, rrit OT I51 .M if kaa. IU. Laaar aayaa
> Tkar ara'yaaac araaa aa4 yoaM1r1ckta M. dala.msa: 11551117 w 4 1 ,ataOerM 'TevaaoM Bra4yi rat "a ototo or RXSOUJTIOISft <' kin wM to Mr DrAraaaaX

-S. taf arkeaL TWykart,1m. St la/g t Yr'eNI" "I tbsp IIhi'. Br.ry. vartoaa ptnoaa tats-talOoa aa < Uit la acaJa* kat va aaaaortIkat )

bd aa aoartraaa vWk ,akSaraa.*. -nu.. I II ewf, 1 4*' to.TMoaoa thl gaUjaaarTWra vr aaay r*> ,TM Ma aaaUaf Jot a .. afoo4 ..lalt Ikai way vary atroa*
\.k. aa4 aaa. klac. aara'. ,W ( aoaauy MMadactW r.r..m %*. 4trr ovpadrlly ocirtal ptt k. TW 0.. af Maatkatif.K. ( taaalattaaa tor <*. y ar art ly. Ha 4eaa aat :ors tka Dead

.rooa ma 'past Vanta*. ( .audit d a Pi '.,' VCMM u.>*m.) ..nII8ftee ki taes .' tU'icaTaaa'tta dad Ua&--a kactaalac 751.caaMt kwaly d. ktw -*- matt .l.arttr a4orv-Ut O.kDsseerr.

Aft, wr4 '.' ateaL* racial aa4 a .Sack4 (k. aaaatry. Now tkaavar ktol *f toam.aM. kap.aa .'lftWaaj| atvara nMy to 0.. U tabs aa Ua .foUavtac S. .
t.4ta f aav rklalac that caa aat kaMtkaa kca toa ky aaraaaa taaipartaaca4Va MW !f afcack.af kotptoaa Urta u t .... 1 <- .'lirtUd>a.Iaakoa *art n a M..ra ., G. 4d1t.w. .eoi1auWOW. ,TW 1./51111 .;
.'. kl c tt' tkoagk tkay (Wa-j'aawa Wlac akat 4ova ky *vara AM has kac ar1 v* to toUrct>',aly ..,.k. to tare *f kta creaa*. ., If ka aUdtoNkla N tka Crtajl-

*tr aixaa aB tktar ._.jly I ,WaaU (". awtiif j tktacT* Hv lost M ta kIN to k veaii. (oM.to ckiV *14.IMNt'tadq'that fartaf aal Coart ... liriai a aalrg.t.
tkr,rkaat 7'MI.. to W aa4a .aadra IT,IMtwp.rraW'aiM i.wa .t DadaaI ,"-iaV Ira .4 toaTalvara kaakonac'rkaat a ".'). .t l1.1 WIn) aaart wyaa ... Ibis Calts4 baW War
1
,e att af a tow* tor ckO4raa.'vtU avawrrat ataraa to tact kaaa4Oftaa sN .k .Iei vat"(ka4tr 'U* ;er*
tbV.418 had 4.111. \a,; .JIeIR" ''' his! abe aar4r tVaootrit. bud J"I.-m] I+IMt' *t. 1vDl -. 'fUa4.IJk1a I aa1 IIr, ..ton this tIIP" kmurt.-Tta5. x.55 I t .
-.akr6ea. i t'( kat. tkta to fraa a* 1151N -.e Vcatfc** ttoraa* rrta aMam T*, this Ua' BaoarJ ..4', aoaat. That I aiO Mara 5 -
.(. 'fuM toackrr to vactt tv.lr aoa f Upa. af araaor pplra'st. aeds,.5.N,! t 5W ksg I toJ. aaaafPofkjpa Wra ara aoa .aid(WteM ,aa aatknaka a< aaa4 > OM Ka*
***** aM, vkra ,.tar Its. one atoy tkaaeaalTaa kiaaan.tkry .! n.lldrb Is 551 .PM' otter oporlieeUoo* to W a***, but UvlMaa a.|:.Tkak I wffla Tka *ma af'Haa. Rat L half.,...
= Wr ... M paM1 a* ere to* aavar4ty to Bra aM iwHtW I* .),jalaafaOyJaMttatta 'f.! a111,1E v* 4* aot Umk of Uoa. It ta **> d.aIad a.1 wdnalajtata. aaaatrtkaa a HaakaOa aaaay (taafllartyaa t

111Ar arrka. AM ta aatatrta pattokMoat .*aa tky kaavtWy aU. w. MaUal to a cradaaaa that ka aWa* .l.nd. a MASS MgidIYrbari dadpst.4 *T>M Mt) to aaky >

a.11 .Jattkota tt akaaM 'Ua 4ooarva. CatoUa, to S aavarTa My M kara coM aaaaera. kat (M aa*> ,N 1M .. Mla) .atf $755 .w 'u aH at.a4alrM aa a
prpaarf aB atkaal Waraat M. 24 ,, .. aora. ta 4lniactlo froa aor OaU kr Ua lava add artiaadbaaTfcUlwiO aal4ski tor Caatraa to aaaiiMr.

> aoa* bIt lad aM 1.111tab' )r Tka ( -.cr'af MM*, aaraar* r 1 *. vktek U of BUM iMpOftaac*. ass salad y the s tank .. La.* A Cravlar4TCla aar

ara a..rs711, IWa ta kpvttV araaaM a.aMM-atrttaat aMkaantoUoa f II *o alata af Uoacattatooa tut able,. ass N 1M eat,.ft.tJ aupNnt af Ika; rmaaila Kv4 '
ttctr alaaa4 *ar aekoolvM that tka vaUry .. Mr AID L tor.ttrtr 14. aid ate* lor tWU II T war yaariMa aM aaa sub altar raaawradac a bag DM af (kattnara It

W taprw4'' aM Ua la na ,W.atatoM ky .xk artai. f' > ..for"WI" ta tk. arvawtallaa ., M* .. ** .** /Natal sad atoaet papa "
.111(1/1 d: oar ckfl4n .W ...t.1M that Ua,till to vkfek v* slang tocapakl .u. rry aaa t. tt tor KraalM Alt St law lad- Fddtf BaA tk* ratloaa. ac kta tavwlta. aaaMaaUy .o .
'. a StlK.R.rp.t' J af art4acla| aack TJ'i. kai k* M a oatleaaa.aM tatroaoocUa M to Jaet .Tan| .ka, "rai Ur W aay fir

1'. tars TbSn It ao.1Wa wrest- wtQ ,.. kits tIet pac .. w*+dlSS *r* pat .. la took* I.u.. Gal k'5 aM eaa aM an4tc OI4 XaT to Oairaaf ..
-
.,. : ps, taa ff a lark at .frorti*., tat aatu.: aaa ikaal4 rata W ka aaf4 N OM **ek to aaTka la Tl v af ka t.eds4 raaaltlaa. attka aoafi vortaiatlW naktoa. tW,
ima to TALI u'tWw lag kr M* ova airtkiiU, a4 ar tt* tvattoa ta bran aiM vWU>. ... Il\epL.' SN .. CaagTiaiaail s-l4ok a>akat baaa ara fatWiM .. oftttayat f"
.
fRGI rDUU 1 I aa aaeM. rr W to a crattoaaa araat k* aU tasL" -r- oar tkara aaaa yrapla alfkt M *Jitk 4 vktek fTfoa falWaaa

t*.V ." A GOOD IMATOXHTLOTBKI' tJ{ ..J! asana'S.at tta.praklaa ky MoaHitlM t'14".It kaaar I bet alWIt Igarw aM ar* toMto +
law 5..t aadbg kta.-lira
la' tuJtoviac KaM Mrtoa t* tlIM.rs.N yu.a .. 4yi a r. list Dsa. .v his Uagaoj aM tetra aMaaaarra 'basil Jaafkal .a akt a( task ale Bat ptatt* fraa tt* .lsldal
.. 115 It a feet U* rUkta aM *aa> .Oaaarrat.a .. nee..r
aaa IO.taM 5.M plaaa sad 1s'
Waaktaftoa aoaaty to I r>M vaNn ta baaaku aaaatfa4 a.aOavaraat
ara lilt 0Qt. B. M.tJUWrtaoa, affataiiy :TW *TltyiBoaatttar E arattaaatvktek MftHtag.1 *M ra tt* 4ay Uai xtr.pols.aoadlM .fort'>af,. to attar. vortk p.s'$aB& Ua Tka aU'OaMaato att* a Mao kr Ua> aaaahKlmra m it the tort. Wt krvtta

.',ka teat toaaa at (kauMaatom to crMaaBy raadac ta tartest ar vaa ,rteUrM tajrual U* Waka ta tta varl4 ter ralcraa> U Ma aatarr r.11 Braaarfa -.u. aaa yaka to iiaatltaiaa ky tta akaa.aa .
,OaaMr TaraieU Ulity aalaaaacf ,... n. _!IIarw SoatWra tar Maw Paaa Otkoo aodolMatoat
MaaM kar raktta
> M caM faaaNa that b5.u ar* atear aarato. tory '
Itotar,kcfara ,nara ka .1.4a, tt to a aa4 Idea aM akaaM aakraan4 Irr*.-paM .'..TWr >* aIlS aara tkaa a vttUnaa. A la Dab Matr: kat IU .c It ..w..0 aaa lark alaraaOaxty. aa. TW( Wa platt 4aw; tW float

.la. Harafy, that araea kaaa *aaf ky?avory Iowa aM efcy ta 'r W aa'setb1.t tt* aattrr. elk t.u.W5 troato *Uara aa k* mid tart ta aama aaty. If aajtkla to rugs rarrmS base to a ptS.dla1: to toaktoaM ...aM to tt kaVar v

f sb' tlf raty O tk lr araaa b'a's' tsatr,. Lola to tall traa IkaFaaaaeola YJ Oak, avtfkatto i (aa4a Nd.s. Ok* to bars ttaa rt kla aayat I.c das ta ptstsst 'aar caaa M* bat hue a.M4. silks 1111,1 Gala raw to tta aaaal varWk

4ea.aHrato4 M at tka ra aat.irnrlliiry JaaraaltTW :- Oat elder M aUrty a>ttaW4, kat Uat aa- 14yaYtaal., its. vf.1.5 aaavaraaC la ka to Ik.3rya at kM koaa ,a aaasl. M t tr
ml, vaatttar ''aaMW I'. alty aavacil .d Oalaakaa. Lira a aopaUUo tta UcC, H Uaonla "laknaka..Jaaaary II. ..r ,..u r
will .
rkk : p.fted Batotj taws has rakc .
atar .Klaartjky a Ikaaia4tt .
Ida I rat ka. vtarafloa :the a- \
Oa.'to *tttoc ta .ki5 tW Diiatuatia aracraa fit i .
a aaaaplaa tt ttt,Uaa t*.k.vK walt a aSa*< snag yaoeto. TWr .
ton katoc toaaa fcr a rugs aaaWr -all a* Uat < .ner.'a tkta last aa MR .k avaata to to ka 'root '
kar4ty ajoMa to ka aM aa.ttaC'VU* tto Merrkiattaw .0aJ4.. koarv ta tka varU If 1 bat cratot I Ia.asdlL
M Samara. to hat that aattoa t_ lsrw.t kara-to. hold'a4 ict>4r rOar.tWr* tt aaaaUUff trrrf ***ar4 to **4 aaaalac 4taaatort > hat Itll Oat vfi Ian a Mad tbra aa4 toaaaa' astaat..aa*. WM''aaat taaCMaato artok ..
.''tWtera -to art ovt.tea tkMaa4'akMa tUlaatMr vttk Uaj TWpaert M awormaa tr Stb s..I- arn.sa aa iailaiai tkaa beprat. avarxkaHftr / ha4 Mr.' Bryaa klaatV- to ate sap .'. '
Wi i a. -.a 'ass.'SYIS Ins aaT tta Crtta OveraaatUat 0 fc toetriarr* paprr. Ortl.aaa to aa 'ataatto Isles ..',. hto faDaiitua. ta 4av tar t' Wyaato knark. -UtraWU Baaat MatMa. faiaaC tofly.

SsntM'.apSa'. : tkaaf % kaa dal' vkat *vaMrrya4rutacoaatr1ka *a .b Jk* atatajulU TWrvar*, m ayv naiiiUni. ',aM .ft'' a.p7 151 W1s.J" p. Duas va..4 .. *. '

ttakja tuast' 'w1.o1N1M 4o* '.1"'. .*f> q o.;,tt r* d'adaltra' eCua... A'aaaay nisi ptvapUy.' T Its toIkat athrt WM t. WaB a..cc.aoea.traakrrry .
eot'lgawti -
friar 1.p51..1 = W af goat Mrtk Ma UM. pat karta kortaaaWro slat tut '
} dimaiiaaaaa af, kl*a.pa .Tar Lit kept aM aval/a* nhs p Tk* Taaaa Itrna .. aattoaTv --.c .. lefl'tast. 5b111a'a. ,
aM a4
N'blbarsbt: JJ i Nt.Wwab ass paltta. act W a grattoaaa a ton prfataaa Qy.Snaajody. .
ar'eC.c. traatrr*aol''crvcaee.,.... Watkrpt l tip be w. Karavy W baaL krara.iiairaax poepl to kaM ban (k* payaeat of a4ay nit ta ra a-B> kUBaark* laId
aaaJtrr. Byra*.'yotaaaa, paklto .. ta tt* ar. bur .4 f tad>v\paw.tt to lost but ; M sat ka ..'. Mat .t. Tk M ary ail ..Hrtckl. aaa karaaa a aaa4Mato fit Qattoi Pak.s 11NS mad Jul/.r
a*.,k kaa .
*
Haty lad aM aaa ,Vattkvpt. Br. oHa kaaaa treaaaitl .eII)MtMktoa pan. aM.va faf It (a katC to dNa a goattoaoa.aM .< heW apk ''palM ap krkauror Stabs iraalrr. What It vavM art*
.
jae aoU tor aM aM 'ba lilt
prtea appb am
: Wat kapt matt tot ta tk atty. ksddN0.T.5141M'
to
111 old >Ih1 iiaitra tt* yt MW4y arar aUaukoataRartlMaaa r MKkel. aa 4M to or4toary >
to aat fcttM to aaB kta aouaa at tkaraa 'If Wot aM taoat a tracks back fu ftc aaaa Utag aUMty aa If tt,vor* kariMta .aim 4 v1. Svarkaai aa lad piL carnal jury.ar .
b .
aaat vaata plea Ba'' la1a4ia "111. tta $ f'n.b \! rare M Cvatma-JaakaaaTUla Ma t ttl ..
rar4 ta atty. t,i Wat aM Moot tile bait fraavaady aaaara .N tt* aw n. eaty) aeay Ual .
>4iat taf ,4aa.dal atas attrartt aBay ta tW alty. It.Frtaoa Isle air ... raaaOa .. /1511. .. 0.
giitlair ar ar4 to vortt U
lap vtk M aaytklac to ;. -- - -
tor tt* aaaa ta ,
roam .tkat k* ka ar*-ataa vfar4 tor tka Ukai .I, Wadr
tor. nadraaa. TW Car* Mint to U* acdr aoaer. .,. "
.iftovtr to.Brt.M. aM ***' Its'I I VNTvMpt prtrat*.tavaa ta vtriav. *oam Ills af gaatloaaa 4a BMpraraO W4 ;war Is kava artlr* kits' ftII BoaM rkteWa. kroM aaara.

Mr 151.4 aid aaary. H* aaa at va .*rttoa af.tta dt$. tot Ua hat LS98THA utr ta Uta..". aM W IMV: *7M M.1.qR a.vbp. faa.aopto aa tta aaat aaaat are mil; trktekav traa. .gnr*. law ,
fctl '
>fJof 01 t rrl
v tfVJVCflVMl to 4oHar
{ eua ttat 1M.
tIt 1'ioilmi >
kook ta 4UtraatrMaatal trld.rt f
Mal Aaarkio Maa af
a -, R
lilt MtlTft .
lugs tilt by pips M ton tta aoetloaa. rt*. A .Ulaf *. FAST ; t r .. aat p araO aayvkrr MaMtrattoa. rw4 vial""aaoartyprtaary 'Boact rara.araaa*Mta4.
Kv Tat atik raakUn kM pato > tlM ta.yrteas to *f r4 at alb aFlyiltWr MJ af aar *va caaalry rr rTtkt aa* .,ka thsilt' tor noar that U* ratay ,Cal 5.1151 toaava aaaa tartar _
c* vkrra IW av tea j I naa. Amr< '' va* i iaa 41*. .u..1 .tka pas 0 kaaM-Kktar tkeaaa din-PlU kv ttat OM aM kat
I fall M koaaty fat .lift ttaa ta Its ttoaaa to a gtatlana Not 1st kaa Ua law tad df.IhSt4 with **pparaTalaaafa <
tkrktfk prtevf aaalw Tkr prlaa. aaaB ta ttaaarr*< praaa -- r* a Ines.4.d. U* dry toM a poara
Ir' < caaMrr4 U tkor to sUtaaa vBl"''loakda ippaj M tt 'a/t. IYl1a 5aat'stew.Its. T/v"V 4 j ; a 7171 Ika Mata taj: OMnla aM Ua rwglUa vfcMkparcWaoraar | bash gnu
apish Bat tka g.t..sr aM toyaat
aMrr tt* eaaavy af Haaraa 1,cf rlralrf slat W toorr aatdoa ofa .*kaa* vmkartj rat, this yaatappmnaa Wok" Ho 4oa aot toaelyprodala aK tkoar ta AtoHkM. with araktMUoa >. aM-to W faltlag'arvr *ak Ptas Aarhet' .
Tea* 4* thus ttfep tt totWra prtoo aroaai ta tta aroracaaaa. 4 lll.IM.aa*. vktt to* WaNt,w4.ko ,C ttta tta waa a air this to nt bald > Taapa Trt- fro aaaa art appto.. MM*,or
'' ,
a. ; Uoa'' UtavtiSratfar ckBaV. y art twt ra waaa or TW \
'.-.t'.. .. *.M klaaoU.[1 ... stag welt vofk .jtoa aroraca Uaoirfaa irIs .lt>l.lvWa.Ut 'Iovl .-perfect poor ar hid AM*, ar.*W to to.ash free a 1 sa o. drttsa s5.5 Slat 5.I. Lit''baaMYrett

.M faafiy Tlov. ay kraiWr][ Wr4 tor a.B>* tfoOar prtoa aa'far vaajflUkMk; .... 4 trMa hilts,that ko aakaatotak Saw baa gas ay a aatiar a barn v. J..LA. I aq.db5 Yea aMa4 +'
M trsfa".nlM vttk tt* yaaraM j "fi proat of chat .tWr : e4 55.41,1 aura.., aoor a kataaaa a< kt cW-prtss tor ault. ,Xv.,.Ilfbea11 w.aaa. has' -t avatar
aay K word or 4 *4. TW .
Wt dlI.i.ur' tar sups. Mt, aM ta 'takfaic Mraatac* fit I wttlll e t.sh&1 .. N M 4ooa aot rack tto M aX 5.tlsau Na Tar.aiiaaa aaaDer glam to* *kaUvtkkar to aM a fete* ssllst. Bat a.'I Lad rvtteC MI Y- .

.Ildt rtovtrvf''.''' aMaj4jtjaf 1 1117 rlttto I I pkaao af .kaaaa aatart tta j n ls.d. .QItuIt My doss ''If aaykMy 4M Uoy with afl |that' taa lM.ftHvwe lark blirm.4Npstm .rattoC.. k fton tB
.flCaWi 'ftt'ttftaltavM sad 'a< iMto laprvraarot laartatlot -ofit aabe I\tt7St 1, tau 4aakttei .* oa lava afttka laM sad af Ba area caaaMataa .; taU I o kvaX MM.Watoy. vktt .*K
pars tnat *
," aaatoa a aarylaa crp M yo*' .... k** patatM a.iray vktek It .= sy 1rfs1 aM eerttefly*Xoot4. tka- bas af Maatr aM Siloeka air* Tky ute alraMy Gen- 1. t If =- .:

tMI MM W toapraa t. Tea aaayvt tW."City. BoaattfaT .. bas j jl Uka tka avaafe 4f tkla aaaatryvfllkata T>apa N..5.s. CeItt 5.0.1 oaara 711., 11 .
,C'CI'tGa 'aM 4aaMMttkto ). kr* roa4 Moot vttk .malt* per -n. itas aaktMy I Watalk l ..w 5515 dA asps thad 151111M
prtea tor B* kakly .ovt .*t .aB.propardua to tt* b I t g[ tbs.hat iolhpN n* Atluta JavraaL cpeakv t a f.V--Ura,OtkTla Pre 17111105 M a.arblsp5
,{Oap, BWrtoa to aaaally cor-' ear./: ..bsatoa Aft aa TW alt aarratova af allttfaatartoj ,1. fW aid ttat Coaa/aa-aaa
Tatpi.Mat bass aM 1
5111 aM kto Mrte appBoa aat all WWft tt* Maitar vttk Miami tlal' 4hpi. bwW'sg tent wet J i akaaovy kai 44 1 i iI. i tparkaaa akraM wail tor tile stn appto i Tkas ,

.w Waaklart* un .-kat. vrary ol alttag.a "Oty BraattfaT MO,.. ... a..ctaa Ji uttoae Ui aankM lat, tta part. .7.71. Doowft ata-vktek. rv.*rr 4oa tat aw MDrldN'he.S .stwd.
t5.
tav rn rends Tb1 ts a.tbs aW 4 Ala a Tar IIt. lbdy Tkat. .atapkorkal>aa4 tkatorteoX. aw'p'Mw-t.lWa vaata
...De a** naa aWv an *tlraw ARrr"tbs arcaalcadOB tt***plat rH ptMt. Nababn K aM laot lovoty kat what a aaf 4a. far (W aatvawa af pat ttoolf aa racarj sight tar a* fvlartog "I|I rrakaata.Bloat Most rat/at pal.

set \toiraairU tt M WIlL aaac. vrKkr4 tWt fray ka. r *> .ta tt*>(Ma *f.Uaa doss tt araaTTWra draft wee abalba.4, s. a- a Taapa aaa aa kto aaoaaifcr *- '

"Ha .*rTW IIt,11/114, ISw .w'It --. ,.. -4- .: 1 May '11. 1*.a, ky .. art af puS a.1. .sw4 r ta U* kaaaa. 'AM v* kar* a*.
**M*. laa'Coaa tkatvanritW'kMM Y'I.w Atfwt. UA .. 0. 151. rah pik4 vt tt* a.N5.. I r :;
ta a Mv aMltraat: aaapaatet ama<.< la aa aorta af *. Val Id K a W>B sawafd .
a -
at a
alaeet
anaptot to IU tktoralaaia
**** ,
llpfM *_ ta
c a bet .
atncklat -
7aVore t..t1 .... Pl l-a r Jrh. t
vtt aUr aaa Jn tat apt lkap 4ta- silk vert or ass a ctooa rtMat af tk* ab.s
:.till tv*yrarr ac*\Waaaaa aa Idol .tbe, _-aaaal p.grful.t sewb.r. 1asSW. / b.s.st,eIIttaJtI ."' ,... ...aaataapanrtaa. vratao fv.af for vkkk 55' ; at enaa.tt. aaa use .t lit tta vataoM aM aa rrtt4 +
alt i J
MM ckaaa aa *r
*.. ar*. awl vftWvt kartac K ta aaan tta .valtrea *U4 tto faMa kava. bass .,**.* .TW ao papfa )'.*I, akaioo varala joa aa far tare vltk rr4tt to klaaolf aato < f M >**(*.ry pavar aM *a- .
Attar tt* .*vira k* rrwMawr. prtotar WaU aat ,ctte kar yes' aratfatrrrar to]kptoc asf rVHdar aa a vWK'ara a r4tt,toW .ayarl: fa I tka attafaltaa af tt* poBfla. Its* of k 4rM 4 *M *at to aaB
.*a4 MnrttoH bur aay plrk. l aM ataatta UH Tkr ara fov He 0v tt* tat taator aay bass /-
a wits aay.aM Ak* vaa ''err. rat ( Btata aM vin has ap with UMaf : am af H WUTiar .
aa aaa
'he 1 rwraly apptteat vaa a a ctv4 look IW **fa, laps-oa ta iks ass rL'. Tkrlricp' ***. aayrtWr Melds af U* aafry.. EIspti ta ute at** whO tan 4aiaatra .*r 1IaI.BrJu.tta MMT.apafat4 .
; woigftag SM poaMv.Ma kaa .tocttac aM tt ta vrK oaa tom**'ariU4 Joalyi Uh.... AM tt.1.I.nr W hales r4r .wtswwa.twlkoickl 'I 4 rack Mhwt aat, .aM rwar4a Bmatr .

', a, *awa aWrta aM\kto for-,, "f|. tttt Si7a.H, ttay aaMatoi tofkoat aaa4. what ffrt ,,.paa tt* 4* .ta.'tea fart'la:aaa. aa4 of.algM,atoaa > saM faga at a*W b .. lh vtb w.5. ,<5 h"- I'|r/kv4 klckly pr pt .. UMTM
., -*-wifa to trytac t*.kava tt* Go Btooa .J Met* |M ay ralcaarat aM W ka a sib aajiatanaoa aM to tat.to haw aJ4 tt '
tk .r
"TMa, .Wr kaa kM Vao Uat pracraa BUM fart alt fectoa,1 ,ftaMto-urtfcalMckt 'fur'_ Art tt to -BVvZ
MM
/fuel palls(, lass' vS'\rra kto day Ulraai.O'o&aMa ttat : **. tW *aakl *4 ffarta of ttoaa u4. at ka w* acrilar aM WaM k* kaaaa M to W Out .
tt 0.W..aa4| that
: --M. dot a"v'.J,I MBy < Ja>*ss0atlw0.t fwaWFftaVI. fcMroM koMtrrt < aa ataty a raMMk> W vaaU bees tta War..tr ktowtk 1..s Wra <
*
a at akoaM aoa.IakolaMKav .
, .. \. : kar*.a to I". / *. pra -I,. tataty tiOi. aa4 aat. eprrt'af bests af trials ta all P k*.ktovafk tt aa K '
< l' .rt/aatdd b .M M too .I IMUU a 1N N blows ** UIL .
--IAIte 1'
.t. ,
_; :... I, af.tt* fIItttct--ra.a Kcva. 415 '
r : ." : f .. .
"
-1 .j. JI
-
.'
: '. ., .
', '. .
iIii i* i .- YI T .. ,. ... .
-
'., JI LA ffidla PIa r n' '''V "- -- -.y. "JP .


I THE iO/VRD/ OF TRADE \'$NIGHT r. -Io.+.a. tI'To. +; .a :',, the Li eaight.. ]I It Start The New

aafIkat alit\ .u la.dasris.

TlIe- Several l Commftt :a sl 'owe -Watt ,1,911I a, vtak*tr*au kf 4a".ktar',. .._to a,:w tfr 1 t If WAW Z I ,

't ] ...:ua... a..a.tML. t pt.heISia4 It I Year right
T V. Moore Chosen Prei-.
-Oa...T BMT lka bra fstl air nat r* .. M. apart* -

the Revival ;S rvices' 1 BMB caaw .. n/ ........fck aa aa- IMI will b. for its ; r

dratt&dJ.l.WilionVicePretident UnJon ) rat dla..*.. .*kh. % I k...M Rata tatted Statra ... *) ta ass regard .... tt
'
ate fr --. i ui* tW .M*. tok ,..... orruta la fact, ,t ,. '
Advance *T .a.BM a ,..... .... .... M IbM *d s. WJ t' :f
,Arr e P ts1FotSaie} ilia. ...,. *f Al sa.... h ki'wartfcIM p.;b .......*. thai tt* gMOiojaaBOB t

-.. tot.ia. lWr ki a* .*. kMIW fc*.. already proUmtaarralae
1 *-- .ttk .filet M MlVkMl .... to tfcb n -vtn to- :Buy a Home n
1 \ tag.;
1J'rea 1\ tade.c. ta ml Tatar ..aM *..t to art mono bias !raaka'of satins
IfllRO ADOPTED ( tfcblj! .. \ tatiH miss kf robs ...*-*...rv. practlrborrB : ; fat vkbk 'k*
.4 ..... T. MO II al an K tram tat abO Buy Home'
x A aoad coahfiN va* .*.Jr I Ikyn" wets bar to takM to AawMnUav. la U...... tIN kavbff eraiBUT.yd wit kb a,

ns NEW CHARIER[ ,a* stsonN.e. ....*..... ky 31..1".. M oats at tk. Ik* aly "* a bats tie, ta''|1''' : a* t lavror I to Ik* fclghw
till. .. *.....* ..t,.. to
VMt.n *f tk* ckarckM parUetpaUaa: Msoils. :i .aadbyta4md- to cat a dim>l eta MOu R. J Jr p
ta tfca ..... rartral to fc* ktd tear .t tfcr **. rat !font* \ >.*ai 4krrr ,... wnw.t ...|..... .*;far 1 1ta. wkk11. fca* toagd fatty .*rBtttovf -' :Buy'a Home f.

u J' ruI7. west 111_ IDr ihT J:BRttb. ot ** \Teat ..It.. ......... toll Iwrtla. .Md W br Ii.. errrk* bf few** v 1tt" :: .
Tfc. ,*wtinB.l Mvanteto report. ,. s H bo fcrr. ta Isms to bgtat ..... rat aL tsabat I. .*. .< c-.,... ': I '
-Amd Prepared ta Work Older tke ..d aft ..ttsq pr'afer' attaci tob a4ias-rab.' .. A .,.. \h Aw Mptrtta Ib* ......... sue) U : ,tt b liVHj Skit Were '...*.... Buy a Home
bH4 a II .,..' parts *C tfc. trv*I f SaJu.-BUJ af Mr. Pmt Ordered la.lttt Sri Friday "" rartfcr ) *< lof! ja.. .eWr. on fc* M1tatl "tN M' wshl tli! lmp..eUJsa 1CYWf 'win ....... fcu'rtir. *> ,
... aamm...te '!f'"* ptaa sot Ibad. .. tbat'awy ta ar- \oatry k LM.MM| set raYNei> J .*la neat tt+m tk. aeuH prattles: *f tk* .. 11" I
Paid, aad Dad 2>utr Fair Mat- .......... *r* to b* ass **eh.v..k.: n. dpattbeb.MISrl;..MKaftis carrrtac 1hII' artlctr ,''wi tatar '''.. ....( kit .os mtl .; .. "' f... t
Th Ba>ar* ,...Itt... tapit.d fool o nww. r**M k. a.. to I. mgrr.d'e, + :_.. ten DiacvuedXXeetiat.rra iuidtta Mir pUa tot raids j tfc* acr* ryraada. I Jlltmat warnm..* kar I't.. ..<.... la. pttt.t tbii CIao I u.. sad *tkrr targe ...,.,au... '
... N..ntiaUoa* vrt ..... ajad* Va i I to auk aQ ........ .... H AmnUTduau aar. rn aa4 lad IbM tb Uv Bret win "M Den-- If Joa cannot pay all cat K i' fit ca a-H j>o rmh ,.
rr a Nit teat vtt arat 1.1" ,.. rtru Mat* for'.rrry Nth of tt* .0 H tea tilt rrtre. | will sd alf tilts c*.p"ord d fcb akto panartJadce pjmrnta. $ LOU( I l.ti-het .
TaMd ra. D nr.) K*. M4 tt via last, k* locatod M a>proAt blf cam,... fk* pi... b*> HT yM V <>a
Mr ttM '....arU, l.tndaj ink .t_, vkratat: av. tic f.i {iv* of tte larnot tint 7a kW tfc. artr.* mlTM; 8aa bet 4psrt a.a. y Utr *tp.. Mr.perkvaa first pTmr-n: un ereial alt. )ittl" city btetes. .
.. ..rtlar* ertr bold ta tt. -... .. wilt *k*w that k. fads r
-vta dIe sWat *C tfc* Beard tIC atu.I .w.* f aatiU wet
Tradb bat alfbt, ,at vtlek otkwr --y}. .1 .Mt1t tat *tW ....... I UT* /'.s aka 1IS.louse M .tat**? vurprwtao* b ,

tar tfc*' *...\al yar'vrWct4.tfc ; ; ....r \ Ill I > kM val..U of Ianu.IIu.uq.kta nU., aad that.to tfcatett a* 11 ,

arOctoa d tterprUa *t tfc* BIG EAST COAIS CO t ACCEPTS I. a Wk (UVrW .*at Da raiu Mat** _Iter. fc. mot ,: ., ,
bad elTd aad a rptd. aadrvcral : ..tr.. sad aaa aay 4 tk.t k* .,.... *rmarfr. b. ..... tk* iaoHira.
s aO..ff MMttara *f Utpartaae I' : ervpt tk*, M4lmM. P4. rta. UP of teal Mil aaaitbtloaa. Yen will'tn!r hie an*>tbrroppoitunitj
4hpnd e<. Tvaaty)*' ...**.. tk ab ..'.
i cat Yaw 4laawa4\abMri Jlr. ,.rt. aaaeaoreaMit tor a
:,..r" praiaat eta took aa aeUr* fart' WILL' 'pit to bar .o antrypn
lb.
to th.-ua.. HOTELS RQ'..flQAo af a kaartaat sad* to rinM IS.!arar fat vtn ato1 k* k.aMMbh ,

.k. A. ("CJuui VM adadttod t*i. wktt ttla_ V"Wka toltoved *y *aa .r.a* radiand 'prrtj a. ch apUrTT. tea can '
W. I ,- '.4* Jet-.1Wak ra ,vttaa b Irt hb raratH ett'S-!L ..*....
BMAbmfcl anr vtlek Mr.-W
I Teat. arMM. .. *f U* beard. r-. : Goat,... ad.eatr" a.tM' DU.rlu suet avert tB UM rMadra of ttodbtrfct LOW. hTART Af GROVE
'OPEN cIiIP1EEIYAN CakrM was IN..... \4la with MMbw bee f.T.r* and'be tif ''
.. a'bfO. *...*.. by tine ',iddepodrBt for v >
.
.
: .
: h wes to O fw44 NT
r tkn _rk-.J HTw r. j. M -
rr rat+.r..t Ik* bnard at yuanura, ... I : two t
tkaf'>. b* paK tilt ... .of tit. I IA I. fill ,..... awatkcl Wky klajMbBtr t... to N rtiMtdAM an fUrUrt .. 'li .
h tk. akia. UK tor mamma toearrdto ,- : 'dlj'i \ 11mIpc u.. 1M. ,. Aiaast et I. I ..
I taiaf tdr..n Its :Hama. N RoyWs' v *
Hen (. w.. )stoa. .It.ral & I Hail n am to acd < .
Kr. Z. Wlra Cerraetkif ClatattDn.a Tat Wi yar v
a. 44..... of tfc* poard of Trad* *?" u t bat will"....... a. ....(....-. | prat"t .t jii* ..t..k', : I' : %

t* .>rk, ta bkalf of'aa addttloaal t Keaort TbJtt'EJJ ''Bee* Cti:.: "$aawYuh! u Raid It was,'" .* kJi after Ibis avfcrrOabrM park II Dales Trammell,1t.at d Oasis Iateh.l, lad: Tatuth
.
bats aprroprUtlqai ail > i ... ,
coTaraBMiit -"I 'dararta. U. 4ria iJ
tajprTRoata' : ta BiacaMMay. :reatvud'' WkJck, tk* Yct
( .....apo. f. 4KMM. \Oa kU =, .
trrlttuti Asia posh .tdnatt dh ,
la'ei.aLiR'(1s. WC Mr. Pawl Gays PtUiatiM I1st l I
'
p S: XJary .
.. .,... J back krtor. a p*.k [eMulalM afw IM.tatf '-1-. a rwa. '
trt d that. W to s.eept wrf Oa the Floor '
.........c.U far kl*'.. ,leis ,rVXk-m. whet prtatiapjckaagM la tk* ''' Ik II..n-ar-. Gronat q
'
Q W not: to kto bud .I-u n U If,. Sprtrt >
to that see voald frH" aapty vopaldK -
aar gosh rraaiud r.... fcta oCarta.At r. orfral'.4aya' pit a ,.major .TMjt&rid x.D7. U. ka4 sot lass tot di than a fors kx r V.iir n"t< ......... Twelfth
aat ttM fc* kad a. tat...... Mprar.tt.t ties .. .. ..aarroat tkat tW XoyalrolacUaa o...!, 0..... to waa a>*ff il by a,111.1 rsb4ms_ all Mrter st* to r.sW 317 Stiieet, Miami
a ba for aijtaati, fcat ,.note at Fatal Pest,sad IStbISl SwnISf:: It rota ...,... ..*..' ...rf '.. 6......' lk. .vMtcrtatv n *. .*.. .V fc. 1,
.slue tka k* bay bra aOd Nr MoitfcliiiiloB.. will an tray PaW ..* t I .> \ "Slav M ... apoato > at'at. r
f pay ft MB ,.? ta ana.. faralfc4 'r.oao. li Uoa Asj aatta Mil t. sad all sums. ta at- .Wkat 4JaMw4r aO.. Oabrtal.ttaat .-si ty'tort'rt!>.......c kr O T-
the vista tot" partMpatod to the ..aU. ail pi, piti4 tkla .*.... \t't4& T>*-taataa of tt* Do ....... ,; i.ap' I
T1gl.rta( ran. 1UuC.JCM- pal yoatnday. *>oa rfcat tfc* M- t..s s+.>Jag tots read aad ap toik MrprtMi.- Tit sty ttotktr4 : 1res.

use teat ,..... aad vbtck k* kadraanatd. tropon boVd to V* k'I.aabt. r.> efwkkift UM roles tfc* ... Dodnartaa ka**at bar b MtU !l. JlAIbrF T 'I -

+' U* Irrtatta roauaJttotX f pert. paklfaWd. .d n :.II t raoior Slat Itoai SlIM W fY 0cIII4'(adaM.....*i Mackteory sl'' t.eaSnd Oe, ....... D* pre tWia *ark a'' 1
tfc. tall sates rtaatac. to kph tka fcoUll ..... probably wt biTMord. aad tt for rrjvtal. kla *b>rt lath a 4 otr WAJTrt : -
or tat ckrek fc. fcad CTVM Mr tat U M apt Mate n a'po vanaoTrpteJ ttaray kla4Taana4'to aMrfctr T'r'hM -9
a* '. C1rMttC ,.. draw a way to'fH Tfc 1..N tart .slatIt's
vnrd sr
last dwotla lfc- vtlt tvo .ta HMM Ha Mt tUve. tact ,J. tract Mr Oar ; ; .,....., k*'...' IS"* ,.. ...1..... X,. aattsa.ymats i t e J rue Call to see arN.e $ C .
|>aam weld sets 8boM tboa tk*' Motropotbi ''ka .. khr fur tvl Dattrl nP" Peat
tao
she.los an atam ,
TMM aad'CharbaUJrol "
,f laita k..bnld ..... aid will ...,... lilt tka rrport vaa vttfcoat jMrvr*li wed. tot.. tt* board Bibtr- -1 : Ik. ..,... ml stoat ,rwews '
tboat4 .
% ap< k...,....;.......rlaikaraMMatf aatkertty or foaadattoa, a tact lilt alt vrgrd >kat bodr-to kafld tfcarM Row: Ca..w.*. tab old to as.a. 1 TuI,.U "',.. .. des a .N1Fwt ; 1
miCLaaa. II b dad t* Van to Trio. detail ... ......, Wlkar was Iat s. batty .....,. letttp.a'as ... ::
tat
RrUtlr',. U* ....., of Cfc* fcffiMr. .. ... kao** a t its LaJoaao load. tat moss \ 1 a all t.... IVtt. ,
.uo.--s.tr'Ma xt. L: ,
8. Tbeartor brie taka aador adrbotaeatt ... fMBte sad *T mat fala4\ D* vs wd1 Mr. apart ass &riH
-
ltvt dIM
tfc beard
I ky vwotattoi.tytal.N at tfc* time kf*vaa ap.Mlat4 b. u.IItaI'taI aa a,rr *f tt* ( f told tk* r..... Stet Ikey wrv, .*.- N, ll. ........ Vs, keo toe apw \ I t J .1 .
.
EeeCoM' RoW '
norMa ayatoav lUrWfTMotfclwa Ross. wee .j4. a'N rest M Euta
>.. ... |Ap coaw to suet kid alt tkr did; tin.
arv d to pay to '
Mid d.btat* aa aa>.aat. **.aal to ta a talatraai.- aa MltowPalm.Boack. JOB. T. Ci, vaa Mad, a klac tkat tbeoILPloris .ry arun ar cwoiag m kai ac# aaa ',es.rtw..... He"t'a M'' he 0trIcIs \ sea 'x1.,1'w$1u.! : ,R'Mr t141.:ItL$;alt Sill ret > :

tit paid by tfca Mcrcfcaata*. AMteMea .-. ; ....taeUaa{ 4 Borord b* aaaied tfca w kt4 pines vaa amkt4. D. wr ... -.. r
., a d Trot' id'W.p.i( o( ;tk. bard for tt* ants vrkr. k v* tart. l.OUTFITTER
> Mr. J. W. ettppM aalI4. aa4 fcta k4y.kk We kIt.
LOS. fcoteb e rar tfc*-1a a* adnaa MM t4 K th auto to lk. aik.f.
; rlaa ... .. i .
ins lit body, Tkfci out wuerd. corrrct report. ; .. ... vw tsaISM I ldL UJ.Tb sad wse11'b. reined WIt, tine..
tuudIt14
was ft**.. adS aa4 fcMbiar W bests > .
4o"'B. L 8IbU& ., .tfclpWai'iUloU wr M ...,, tech Ia: a. datiat sad
Ov a sob tt vaa dedW to M4k .> rpM4 amps:a4 kta slat oar spilt ISIS a -
s irh U t
Mprert V.sgtoats'Imtae.
.
CHb ta} war aad P.eient '
debt e( Mr. froat t .
tk taktora
4aa pies Laattr pisilia ..
iys4IS JI1UaIIar.
Mr. C..V. ills..... adltar of tk* morrod aM, ordorot ad
.. wkfe ....
CLASSY YOUM TROTTERS: nwtle. kiwatM aa r* .west. b br Ilael MW as. ,
11.$44r..M'' tk* board 7114 ,J .,.4t T. Dent a.dsite. iytkla .. k* rtiaiatk., Awe to (Itaalas. ,si p ..,. BrMVt ..< Uw Tsai
tUttv to advwttta MtaaU totfcat
MiaratloB. W atattac* tfcat'.tkrcbraar rraOTpfaHtar/of, /'f HIe'e.. ... .of th* Oatlcr ,to f BoekdaKw ttoa waa r...... Marttafly its .Plato wk* |" MJT' .-Kj,W*.t Oatorn.

) ton. woald. b* d.vld *a> T....,.......ld Cvwrta.Tkr \ T P.'*'''T..* W1 (*M* }((vMe> teadtta pee aa tka.auaitk. rrltkykr .- ."
tartT ly \.. MUal *ad I.....,.t* .:VM probaUy bow fcfrra Ito roidibetar, l >eUiod a pabMfclKhvaK tat tR MrtaH cut k* *;' tfc' --it ,. ..,.

'.1d.lt,. )lr. BlackM aartvrtedtfcat Mr4M to ,rot aork ta* yyoiralifci tv. TW Htert, e( M.ottert. .. I train< ,11or,, w. rr \ TOMEN .. t.
tb* oard tab.a pea ta tk* nor. Stet;nM to 'tfc 31 ar4br wM'r YeN ap 1 akosid.*..ka ra."....tk*tktettkat I' Deat 4* !train tram.f| w. '
a* *
HMBcankor. paytac. lift, tot, tk* fc* beard to rrrbv-tt akrr.,4 .U Da4ovtaa 4*.Uaat air year frtrM. flwrtfa bee air' .& 'WOMEN
Mat ta BMrtUy I.n_. TbD UadOTcartpa 4HMoo *f tfc* Katarkyratarlty1 pr.ml... is oalbu tt.tl Ia eo... ban art kla 4a. ew.I. l* .' oM will twsbt ,a.Sts this
et'V.U a.tbdsad .... tfca,La>tatMi atak.atIk NIP S1.: ? R.. .} IC.:. tots wad ... acfc aa mad..' | aay klf 'loan -atatra, n* stab 303 1Z& ST. Mi M I;, FLA 'i

-Tkt l.d ca to tat Da** witty an.ting vfclcft fca* rat bo roa- lnrpt.$, the road. bola dwUradli s OabrM ara. ..f.Bt.4- la* araWwtbat : let ...* tafia***.* Ua* aar *.*.'W. .' |

''fair asd A* rrtlletaa: br..,. Black dated at txtarV Mew cola.aadtbrof 1 ocr -. .. .Ttal .* tk.. bud, vr> 4hpatrtod .*r4 y*.r.Tt. h tut chars aa4kvrkon Ei7AausHu. iaM..i rR4
-t of a/eoauraleatloB. ta tk* M. I env abb to abv a aUi. la ,a a*...fall.j.j.r P. >l:: Ttta'Urtar by aaotkcr read to tom kla *0BratOMt O : ttlM aaf 1 I \" '1 ":
IrsdISypeabtdt$ aXUraooa. rUt > *| a:; **.*. tr1 zfciklttoa her to9ettMfjUr I ban aHrrHal
t ..
( race ta tATs bUr voJd bar bratatartbd fill aad If W did at rclT tk* I .
.ra tat of.1MtSIIC tfc* I pi i ixooi va aeptrtvd.rk rba.EN KMod. *
fq aspcaaa back aa.bptaaQita. 41aBMa4 fri Mtor ..... :
"".t.* you*, > fcoai, hneo.ra ON* ..,..rmd aM JT17tatarcvptad kta
fair. H* Ntiard tM whiter 414 to i. N NIQIeWy rat vt. peals:
4 tart fbr.t- bias daya'laterUaad
yt rcfy tvj
awl 1t.\at k* oar taBdac; t* *tttfr! tel.4lptk tfcla aAoracoa ) .ielk a sheet ttaMl ; n .b Pet arlbta .-,'
.... .
p.Mlddlrls' filM misty h kaaVtor -.m.. bat aoUIawMfaad. *
after
Mlepogst.t lade .
abet bid ta a dlsXt.laa.tieb W- some they ar* nbtakoa' *a to.vhat .
.
rtty west Stet fart la.tk tm boil abet ., Ihwm4 Vtoy arladdtobold : t.
tfcavTk ** I llbr-i., *
owed adadtrd tkat tfc* total ax aPftla'.krf : 9ooal* 4eajM'Oj4 71l bl a .
Was of eoadacttaf tfc* fain ...... Tii.".sat, to toaf' oat DoratkyAsvorthy. |rork| 4 pfvparbf a Sir UKyt ktoi tn a., rMtd tsar,... eMIr itelsstY.T1.. .fra1 vk* wit vd' 1 .. } rt: t .
,.r tbs pArt, oto; ...... Ml' b* 'vaa f... .. fcwror..>tfcvrU tM t vB k* takom .p Oil captalar vk ularaad .. eider 4* M. ,*,. to eo. tat people aad fl Y Sts/ > roe. noard. avtttat tkr a..1 f.c,trt. > jut; e**>pl td, kba go *a. ,.Tk spar ..... **ad a rid to a ..... ; .?.*. Ikea tt. ORANGE ANtf VRA1' f RUT( 'JRf1S
r .t'f: tfldrr Cok_ .etord IsIs tk* tart at XO2U, vblefe vaa caaffct ." aI at*. to janiaaf .. tn.*.... .bar' JalaOahrM IBM win b* a..*rUta' till tfc* '- '
sl.na k' of fair maa. vltfc Kr. manor a brit no at faMar b, a CkMXMfera.lrtaak'CBakr I .... walrk bha whit a Vlrw'" rat. ta De Met ptreiary to **..... r t

Waffaaa.. ail akavtd by' tgwttaka rr*. *f xptrt ....... .sad macs ., TOI t to 41vT rlac wkrttor k*"rarvtvag' Del sd .......... Xev err aarvreaow. \V hare fop,bummer plant a good'iapp1D'\ \
F trnaj Jut yMrt her promtaaiat shat 1M modest etamd. OaatbfebIttawnaa tuaaaia os its roa4. 1 | Tear taftapata b noiaxrd-i )
tfcat tfc* *.. ., |H* ta ..... De aile IS Lit 1' xsday. tom ..,.. later GabrM vaa brtakra < | hi*, 'n ...) Tt..... ht loss Ia :of dean;'well grown one odd v two.: '' bada : j
.........' kM 'lard. Mur4 tortt'Maa ''I'naphet .... brad bf W. U.... : ) /..'.1. DvM b, a ami, _.. vba aM4Bla| >|I 1 Ilk* .ros .- rtrtitfcrrr f.*. ... jear :
W tfc- fair iaaaaladoai alt at 8ktwwsd fark;JoX bss d tfctfcaroaikbrH MI..|.C; f>t Lads Ro & *r. sit vary atrabkx *JB. OabrM to j TM mkT JBMM torn vast ran profitable'' varirtie,: i61 J n, *H. al

Mr Plsslet.bRs dUs ... bMteaMlaoa ra... Els.odat Mad 4jyr4ay .I.-.1a11w ttotrIktrdlafaMaf I I atop at .. ...'... drat, a btof jabr....".&Nt of the tow They 'l
aad..... bad aoatrtkatod provrtam of JBM* B.JUgga. M tfc* Miyamirptk baA sad 'vtQ'tvaiala. ...., akin; tfcac k* ....-w- :ft." not u..' '.l4O Tas _c' doting oat !1ric!.; .We e guaranty oor trteeNO I

aa iaattaf. -to tfca vas.f V****, .nra trwa- Litter a.tn Ut ta.th* eprtag. Mr. Ccafcayr : tk* .... *t *[* 4 kla bintatWj aad ;rsr withdrawal. paw. Ttorda, tofk '
,1.1.:: ait was b* vaa bard fcb oli..Tk Traajptfcra *..< Jbrto| Pot, sal ka* lb.ratbel *: lb.,' )Mrard-, 'v Tb daasamlaa WM sl kW oil ftxv ..44fM hot Jvt trbadi set .. '
..... apttstOsytar; i : po Bat '
by tfc* ortato of b.'lasasri11 ttraac*M4 kbm bet k* tarrM
torwd. Mr. Stataaa..vtr la .. obrtatt. : Mt Ob *r. '_v.m4> aa4 tans ervml '
e tot **or* |
.. a1
.
1mr sad beater a. Heat TNT WINTER" NURSS'WlNTERHAVEIC
trtaaaf aad 4hcaan will kN. tfc (
oral aMiiatvr'aad.aaeraUry of tfc* "S, .J If arat trta of tt* IIOIM. tart sticks for Wry raadUatDiA *.* <;tJ ;.
vaa oiakbg at Ukkaryvool acalaMaC
a f
.rsw beat aMaaa *
-
J fair arnttatlss. aa adarft ttat kova [ i to c.uI7..a. "
*..... kb .a@trlos.ero.ptat..wa tarn. ,Akd strait th. omrtydya brM vaa alt aack'a fl aa:::5 .
: t FLORIDA
of tt* tneRnr of taa .*f tfc* tuu., Mr. Pfxar ..Mid.trhr L++ 'PJARAGRAPHiP : I away ala aartH.sad tk* mat.. I )lt I \ '...
ta1P TtaapfMt war ./Mrttag,,;Itbaogbt H.forgrta. I b( Mt' *f kba.. "''Oa. alfkt WaOabrM 'TKtU AOet'fparkmaa .mI Y .' e ..
kba ibis hrt for aBC .. kM'rsaplalss \Etb dlptoauoeta :l
r.n"mo. tkla dhuaitoa. "alattoa far' ptvprct .. vted'a vaa a a
pfr...,.d Oat fb* board b < ban_tfcat tear. .brvkc. .".. ;I assISt I 4ratid fcha aad .... a* tkMvotxa kb atUUd to ar4 ttat .......> -
feartfly ta favor fcoMiac. tfc*Dad .oa. sir 'abUt met aa Ito pietas had ..dt btaadlac 11 ....blo alt wins fc* b yap'
n.-aty fair aaaaaHy, aad ***. tai. 'cHUR, if'Ei CLERGY. f ... aO;the, powder M ktac. k* Ml klaj brfW tovk purratlr eoattwpt U ester a e*. TBSSJ
tfc* .*.* Jta .*rU awnonrL ,.*.... ....:..- : t.. 1rsakW(7wIIsa'l alt rttaratd to kla t1M(. ..- dMaU for tfc*. 'bvrr basis kbbareag :
'- ... .. totes tajkof forvjl,tt 'It H .ftall0l ., QW OTppVrtlTV 9ttfc porUac ttot CabrM.bad a* dlaftoadaad sat tfc' s blast vm permit t
i..,......t .h., ..s.twl... IIG.. Qawo Tlctarb cWrgy read ta Lea- t+talsPP,,- Wbra'aabappytbry was ",. ...., Mt let aa btedtodrav bile' U rot tfc*. ra 1I tn lp Vltbai .

dfffatt* ectIDa.YM ....*.. **a that tfc* ...... vac..T tat / PJ. .b toM;gkeata ,aad- atteailM fTMi Ik* real [*M* 1- tecoaaMrocyv-f UT OAk DIBM. From Ockkwahai Nor eri ,:
Tk* amcto of iawpotatloa .ottb a+f's pt" ..... 1T1re.d.d eraC; ;
ehoett to at beat$UWX '
ebrgy
.
I *. bard r.tftTrd tsdmIs,. f+. b..n .f-f dot** .ayrab* a* a rwaN *f bag: tk atrt for tW dla- An ry"t rreatoat Mtiafactloai ta tmt....,.... of.......... .U
,
Rat P, W. BcWack. vU **
>p-' Jests as.... vor*. ...... sat th* a > alb.t11o4) or enfamat let If yaqtbaabMA ... .. ,,All ThM 've UfV.ceapb da. Tb*j swab grow t"ralwajf. bear trait trM to ....et
f Uttb aced l lOabrM vaa acUaad
!r De' ebrgyaua : raise K. T, ha* .. A.rW took V bbtrato +
tits atatediM: ckarUr,at tfcaboard. .... VMt'vaa .-.
t armrB a p bUr teat ta vklcfc b* advocab .c. T..ldt. *- ante M Ik. Mad by rtbtora. bates ,fr. VaMbitaa. tataadbg tafer 'M. Some$atlf-dioa In alit \ .

.Tfc *ieftoB of ottorn for to* ...: atarrlag'truapa'oat. *f met M i l j ...' "ta4Ia tkat-b* ami and a. btacf ..... ... .... Moo' ta raaiWbg la plaaUar crow ...... tkUk of tto f afar Tb .aacota of rocf|

Alai rear va UIea ,..%.... aad. roratd badbaMtaTbpoea. .. ,om*! aui rMMdK t 'vbray s die I Tater vate' tWylM kba go..Wltw k* thrMgh ttv'eorrkbri of tfc'Capitol.Oegf : ,**taKat deprad M tk* trre yus puts. jMak* M adaUr bat i ssv.o
TMtapp.af)
ya | rrebd'tad.Nsa ...
k vat to
aa .
+ a* toBavrPfT coaotcttoa totviea Ik* iliaal Hbrar> aad" hr.,..aao.WWIa. #
r S t-T. T. Moor. I'Int rroibytottaa rkorrk of Aagara.Oa patkoa! .rhra' y.. aiv aa. *ld owaI sad vttk ....., kayo eat imk to ..., Tb porW .... *vakalagpe Hndtpxuttn fo9e&bee Tres
rirat Ttoo-rtiaiatH. 'I n- trt taR RaabJte1.i a fcrty! part af kla. h s rr..t ... .
\ aad Ih* Oty koMltal aaMM th* tbs iagin at aa arty .
J .... patbab there to .... .. a.Dr. 3.Brr .. .h .nd.... ., .nM '.... part k* Mltod .at. a .,.....: .
tfcat ararabg **4 .Hag fcrr .1 arrfW{ dVatlaatiool la l ; ''
,,wnI: Tle-n.aU at-M.: LPr.tst'.mr.rs.. I bet Irejanud:liI lei b..Rtdbshn w kad kha rtr' rat s plat. fr Its! aadaftar ,I tar rMtked BaltlMr* b* bad ... Trot. xaarutoad to at rood order. Uttrircplac
9 .--u.. ... D.I I! Tfcr>Mlrarr aad awklag It ....... Ik. ...... 'we theav Ifl. iTbIW-1 :, ; .
C. Waster f Beta Th b* kb brtd that b -
: KafM *
apw peas |.
OIL. _........ ;a ssfl, r .. WOMB awad tk-tarhda vkk ....
a a
... bath work to wtablbh "Llttb wall br bb **"*t .ad bat sat rpOr > .Address O.W: CONNR ProprietorFred'k.
PlctR.rr-O. U.1tnrkrr **iabd by awaryktbm.: aad a la* outer oats Safe( **ttk, ,
r I Charcb 'Aroaad tfc* c.Iw tt*. :::: ta tfc* enikbg apartanal of

.Board-WHwo.DMutura'. M.: D. R.<**a.T. I.Mown OobM.3t. .' ..... d tfcaatrical pm..t sat thr,: -;1: } :L rr. ; wiN Tk afttr....Its..vMd was cat kad aad bsMtt arid ..1' tat trab. B. Beet}est'a BMf. a "Tup lne. &FJQdda&

f. Boko .... K. M. -... .'*.W' ::--l.Bertea. vhoai'b*'balbroi [ ASE f LIKES; af, tka vaaltktaat. we.*.*.. ,. rrbod vk situ d boa tort ISIS .. : 'tt
Moraer asd J. K. 'I'n1aIf7. taamatba. 1 stair car ta order that fc* aricht mast .
U tfca ato.. of tt*>vty dais DrJ ....., L. faddw bbbop *bct t.J: 1 } Karop fr abvat (U0XOU, <. 014 DadMrtaa a hued of"... Pal tfc*eoadartar b.-

M or.* ''ilu...........t. va. tadvcUd ISIS ofcKy -; *f tfc* hotOyj De. teary C i .. vats' afc* aurrVd ... 1 .. ,...,:;tww. "'-4 Ya ?
Mr.W.W. ""!'" .tt* rottatag rottar b th* third of .... Thar bar. -1'- ,1s irmre'IoM d del tk* tv. a Jeer law r.( 4T4 tfc* .*. tto th* aaiokbg apart boat ....... ail
r pbs; waAdls 1 8roet. tire. rata .( tk* CIIiMK'f jaaH fond.
r, .t ... Stare fabboo borrow Th fa.Ihorof '* 1 brr haabaad iaid be A
A vet of,..... vaa Uodro lfctvOrlag .. Bbbep DM* of .u.., vaa abbor.bbyMaalgar ) abkb. tb.w an .OOXCTAXOE' WltlXif assist laW th* suedandsheet Bea1Estat
*norr* after whet aa ... % *> I I'H ...... ial_'" t 'J' .i tw p-Utoty tfcat the

>*tiereltk Ukao aatfl toajgfct .p.I l Mi.l IS1'r0.r.llewt.peed n. Asst. 114d tt.aa ... a .* ,*..... n.i't ," I -
.n. of .. I Tit la lated. by caaaplalaattkaty [
ot at tta o ;';Ps.t.R'pstt. : May1thrUd firaa .<. **vtfcr er ,imajira v ite maul by a '
.tt..4:
..
retry 1r.spl.t'at rkirh UBM tt* .... baad |atofacn, rrwa aaaaaNad.klaV raid ft*atUa ... Oatoa aveto< solo alt U lit K
tb* dJattaca** *fIMJM y ; t> trot? .
.r *tMof tt board ... b* 90*. "H*...freer baaar. I tone lacbdbta. akbut 1..r- '
part*. cacao ono oma. --Th ald1 told toter. in rktw! ..i Ot ,. '
'neod. aad pba .vroaiBlgatod fartb B.b 4* ........ tb ass dtrttort Srn'k ....., Crarbaraad,.,....WUtoafbby plrfcMMai f' r Doal b* alarai4 ......* asfcl ffc* Miami. Dade Cd FI rda.
eeeraaafaJ ealajtaatJoa ot lbs 11 a. aad klaj to tfc* paaip.AB i
fII Part parka.rworataotMTM. Coa- twaUa| >of tVWtraab[ his tate ......., te.eetrkydxsbat: ..*
pmt t- p'aaatK till park, th* lest dMlordra *f Row mph f;f prMda r' tieii.....' ... ta tbra bsdlLod.It did was.'to ttttptlea watt Its p apThr bappoaed to rasa) ....... B. bprobably '. !

n TJW Tk*'ItooH***' Trot aria err t10 ...., IsIs m'oath! aa .rdrf bM l- t -t t ta BafttaWr* W* droppedtwo *

?. E.. J:. CSoaibrrbla. of Oita.. sea of tat .....""'" >* War*.-., eh tear* at ttot pofaf Aadthaiva AGENT OB LANDS or tar:

too- Ml**. ay .Cin* kba va.lbtT* "''it d'oi th* brs'ts.s; I 81'.., _u.'. .Ur vaa orb a goad Tbr'' | !,d b, t... frt that ..that b* b4 t ra ta tfcn* wbIS eta atapoa. to WaibtagteBto Florida '
bare tuU W for tilt aad tt earedthro rook tilt fcr rmli-atatrd that drtag die thr a.pv'awa' ,{jad '*torfttaan vaa akd M aaaw turn wise br ajrrt tats MV' Wtty tfc* bell rttagbg ; East Gout Rail 11 Co

*. Apptbd tt to a. old ten aaett --- ., bat W. br bed .ta fort,- *r.."y aat that r.(.. ,Ie tat part 1 was a COM to 4* .CM. "I to aa orrrroit (ad a sEt bat sat Florida Gout Line CanaJ and Traa Co.

hard tt vltfcMt ...*n.g a eear .ISM saw......,.--. -- arts groaad,k p** tfc.$i jvhlrb.prrtrata. tb.hilT ., ..r...'.. irffMdual brokoattia. ..DIll.. Tkb b alii ten b bft'*ffcta I
kobtad.M, at..a.er.lamaf .baa oatsn+S f. I... >t; t ,r.+ .-*.'' 1 r C Raton and Florida Atlantic Coast Land 0F'


I' 1 1t 1 1t 1


\ i. i ... J J.r I _

f

.. .>
..\ i r '-
::- ,..,.,...
"Id n.ami tto tfaal. aM .... ,J.a.c A Victor. Krakk trVot f [ /fltukt 1Af5X/itlj|It.,"1L1',

ky) fliorii IR4 Oompk sad
"
Ja set Hi (OOmaaj to todttyl aa'tofrtala -r ...* rack4 a Mttor. toalti!< I Irl t Mr. A. T. Ja.a. Daato epa t \.

atamt* ta tto Jadktmmrt.Mr t.., rtoaa-1 ..... cart Dn Ik* day ta Miami **>tor4ay. attead- .J '
} AJ rT.lUfcML *f ttoiCtoMlUoaallBaak.i I Rut*! Kv Lit* Pina. ..... i, 1 Irprur tar, t* kutoan auM {
) vlTrk, was tk. *. ..f Wad Praaklla." II aIM ,J I '
Economize* the ese of flotavbtrt-l .atJ walls: fka ..lei ,aa to Tkry bass my domtck. MTV aad i j T.; T.' B."raa at aaf" ..it'ld ul4", oles ;

rand ems; make*: the biscuit mate rtfkuoai krtvra'tkr Part keys --'t\c art rlctt It ttodprn <, Dales Cat aal BaakaM: tk* a... 4to Motot yoa *a trial m...y day sad to rajmtorw. Btoky -1? .. .. ,
cake and pastry more appetlz Katloaal Ptak. fMtotitoaWitoBara: will .. rdaadM. at aQ dnc atora alasIta t '
was m.tVd Ie &taut toliowM ky U e.t4Kr. 4 ..L_
teg nutritious end '
wholesome' 'I". lit CUrktert. past aadltor afTk4 I Ta yaekt MMt,' .Mr.' trItON ; 'J a
totMTPirB :
lb. r P4Rapw.y;o.u,. B. D. Mctarca. at toadoa fr ai1rk PrdlaikayMa Damal DULY) Dalla trap Baak .u to tl..

trio da, !* .7tKw' tadidmcat Ckamtontoaekrd itd .rd at. tto Royal Palm. pmUrday. vktok kaa k.oa *a /Ita* C"tkaD Mr. X. ,&.'Doaal4.' .... to Xay,'.rtty....*sad a>4 ky(or Ik tkto.Covaramaat......, tae to va Srp.at .

.
aad
ways r.dac a c'ainl awrkaaK Wwt 1155
vkr1a A raart* VM mad acaiMtI J bar vm mak* a trial trip lows ta* .r Moataak.raSM(1Msld B. De __ at.k. pnwH ... af. tit '"
to raUviL I at III..... Mr. aid Sirs H. ... t*sa aa kadaaaiai raitod Btata Ban to to k-
oompaay Jobs fins: tar tkto *t. .. fat tk* par... afUdlac vm a* ahvmt Mmrral todtfy
n. .tt < l -| ... l!bat u tar aak x.. York ban arrtt 4 .t.t.>.tit Ik* *..,.. Mr aad Mm daya |bait af tk* .....awt. ,

kaf *bait VM aot aatkorto* trial rate t. tyeaA a trr nab Dint will ka akoarditka M.rtda Mr. Onkam W. I, i I -
Val
N t.4. to. tlug., aid sat =.t.telf ......, sal ep.a4 5. sates .frr1. to kadaom KtoaV af > Mater.Ala BL Ctob>Akrama. *T
a ttatwr ta tom Jac'--. ..
tto aid Ikkov1lfa to kad af ttoM Mr. sad kn. wlDb craldBC la aa4 area 1 kto totality. .... to a toast .& tk* Part '
*. '"*'T*> rrtcra- AtUata.' Ira promlacat rMtnta I,HaUaa ;'Ntt.4 Mr. Aka sIB k
.4 a Wnrtoa a 'Jmlr for tk dots Sir XJ .a* af toaml tot WBJUm .. ..*..
tk* all aa4 gaits at tk* Bilkrrt 1 sad Mm 0 taa*. aa4aiasktor. Mr. J A.:WOmlaao .
r..... eel 25.1.. tk. .....t H Mr. WlUlarlum to A Urn. : Mb :MaaM Ortrad I.... to *f HrP aov .d trial ..,.. Ik.' Ualtod
hurd tk
r
at IrotMtaH
a ranrid a U* Port Dalla Buk.tk ., wkotaoal task dears af AlUata. Laa. 9ramlaat anM af Ckfear .... B. WIll k* ban arforal. MnMr. States .Caart 'tor mlMrarytet '-k.faada .

tad $15.xr4 l .wW> Mn. WtUlaftoa to PTodj .' ID*. kav liand ass at Ik* afitka I Part DaUaa- "Kalfcma' -*

? 0' 1 OoiQ vu tlaarwDN' .' /eat : tk* (torrla Rata AMOCUoa !*- Rrkkdl taw aa 'tk*| .... d*. Btrtort .&. Poaawk. at Jiptor. *.. Baak.' .i \: -'
.ah1.dy.itrdag I w t hula WMMS. Tk. > sad wU .
r aadsdd. and tk viator,i late
1' .'' .l ... .. 1 ) arrival to ass Ira Nit M Mr. WOltam. R..Dares vk4 Wtk
5,1. a.that ....' to .i ra4 Ik* vteur. k T*. I IMr. **' ,
.u .. ..... .1.1&a a : I IMm Ilainat lays pad tv* MaMaakaa kM ekar-.
tile e Gys tots ..J .c .f tk* Boldtor Xy Cub arrtrad' ..
? o. .
.4dN : Wra D K., Keith a V.. ROuster.. Ma* Cot Jj WM .w. Caaaaaat .
ABSOUJTBLYPURE c.17. ta vkkk k4 fetor awl .Ilk moratoc to Spat a tow
cmraay Cut** UlaaC N. T4 kan arrtrWta Ora Crag I
sod Maa HtttM af BaaraaBiat. to ta tova attoadtoc tk* .M- rt&n.a ..ida. Mr.
m.
s .1fa ya ptar..tal& tk* 'rtty to M4 tk wtour DMak vOIaot t

This Is the only baking t::P" '-t aist1 Ax *.mr..easy Ihto rr..,.. *a* tk* totkrtr aack. aN ot rrovrlar grlpa vkfck from; vroraam a arm* k Hoa. kdac. *t ,tk..*.../Valtod-.. at DIe Btatoa graad Civil jary. 1 g k aao* at..tod\Ins a Ma5r podttom tkto oto ..vttk.... tar-tka' t

YE8TXRO.4T I 'arm tartar tW .*..*,.. U amidtkm -- 8ee4 Oak at Para ......
kTrnAUj ta pamtac sway ,, Mann,, J.... Alkary sad Paal
tka.Uma.
made from !
powder Royal Mr .a4 Mn J.... 'I'.en
kLlU 14t IIr. ) HdOM.. ef Ktj W.... aa Sat... Mr. X. I'.Klag.Na54rt.L.u4.v..
ky sad kar is
m TH Iran tk* Boalrar4 toIk
Grape Cream of Tartar: Mra J. W Ctrtmaa a( tkU tfty. tatk natey k.U4ta(. ...* tkry Kr Sldarr kUddodk) of Palm aM al nr* vidton to tka ctty. dali poatomt Mdaom aa.' ..-

manUMfOf |bar arth44a.xkt.rrlmaBWl : k.v* a ARe af rooatf' for,tt. vto< Bass> was a rldtor. to) tka ally y aurtay. Try- via k* bars. -Surd daya.Mr. fluid ta laws tits. ..r..... Mr.
} (R.,..., ItrtMaa to I la. wmlac ten to |ro>aU ktofatkra Kdlk. Ktoc to taOM k.ra to art aa'Jarymaa ;
H Has No Substitute 1*. DavU)Alra BarWf at tk* Prvakytortaa 1 1Mr. wilt, I J JMte .. DM *rftortr 11eb-.YUe. tatk;i aaaa Sharp UlUtom IlL
:'"t ibis .... krrrr4 to Brwa.1 '
f artk iroti day aftrraaoary aa4 Mra.' .. J.: Jmto.. sad awl tkto -
I 41w Sias Aa.tiaaraa.. d tia.raa.w. Mat' "IN N+ / ;.. ;tin+etlesBy .a Mtoj Kato Jf BrockOaa. M"Mka Battto asw.'dla Bmdrad. awrater to took aftorkartama :rrKr.

a a..p..n all r I..+..n +55 tor train oars_ afar round toa..sad tkty .. T tatorM at tk. Bays. ralto acata ",UMC.tal.). [Miami'' to Cakto raw aXdra.Ca aaiLtod- silk Ik* tkdi"Mra.. Praak T. Ball'.

' M bar 1nMy ..e.aM w rsa. w.' __ M tai nt tklprH f spit a'(rv ....u. .: .Pad.a feW moatta..__ I [.. vltk. !' ... DanQy. sad
Md

I Prawptb;r HW,; .r*Mid. .'Hock b.tktt taa dty.Mt aypotatof .. mokt ntlDATB DAIX.T1Mr. Mr. J. W.'Paltoa .i Starts; Oa, Mr. Wj R. CkamWra. fvarral. |tortalfatt a, : Many Hilt to ydrday TIt......Cram vkr.a

UL W. taritb' crovaiac to tkr camt at kto ddr. .Mn.Basil. 1M adltor at tk. P-X C. RaOvay aad bay v....' ..*.. *f Mr. aad .....

LQ N:;". IrrM .<( bas prtadpala;woe;\ Mr., Cart T. fans. Daalal cvatrrdor < for, a tov, ta Bout tk.eo.rlty' ,.. to a'kiNam Tldtor JamM. Prttekard, Mm, Bad**! P.*-
= today
arrrrtoc ta awl '
PnakUa Wl"1. v lab tod.ratMtk .114'..0...>, to a ........ i14 aas sir maratara .**ta, fT11M -- ,
trata
Silts KaOl ., at Or
'1 vrlva| tf fcka wtddtag party kyfclaylaf traaaartar ta tows today. "" e I
L0k4r'a -roM.. awtrk.la ..,-- **.totat vaac *f II... / i B TIM' ClU.*.. daacktar *C
,{a* kw *4lM im rmi s ** tk* Kr.Tku 'W..T1'ef'ItMr' Kom 'rr. Ala* la TtotttacMm; a T.aramltofcvat ,''II,:X. X: Pararil. *f 1a.n5J.. to Mr. I..I c; a...... at jMkMalrin

'TRIAL Of W. : (AilW M. Wicdalra. Mr. DaaM w. Troy. *t New Tart, till kr '""I.; Jltk .. tto dty tar a tov days. tto pea ,farmoriy *f tar dty. to ....... Dr.

M. BROWN me\l:! ...(.. )tr noddy. Bat/ .* faav* tcaUkt for salt ...... sttvt.CRr11sM. '., van* torn af Mr. sad JII... harry aad Mm.1 1._' >L I...... ,Jr.
' aad Jaottil toffbta. now w.e* tolMa. > -J M. Maws* Mr. PraO ... Sass a tovj VMka.

> ..... pr .... M/rY ( ..<)(t.. SmaPrtcktvrd Mr. C.:: ,R. Bale a pruat at pjurrr POB 'i if draws M a torymaa W.,. .tk* PJA
: NOW ON. .IN U. S. COURT dad. Cats Coarad: .sal 1.. tray,,d'fruits uU ncoUktoi at 1MXY. BX1UUX d. PORTCKRW. r.MM Nato Mart tov to i iMr. ........1-x.... BanHt..aad daafkter

m diatriy iHttMl .... vatk4Maatr Kara,..,,to ta tk* dty today aatratlag *\rdaraM tkl* maratoc
Mo OaMa. tk* rtog .*arr. .. toikMa attain.I .11..u Portok i P adbt .* '.. T. (A .3 i ........,. ..Part:; LtvdwdaU. vkara. ItortattM
.
a wk. ky ...a. *| kto raaettoa.cf '-i tka Flnt MK.. dunk] *aa sot atVvM totordMktr at Xy WMV to to (to Mm Barrdfa pa... Mr ;
*.Itoa at tkla aatrtaa.' &, ta tk ,....... ; tk* f trtamkkaatot /'Mr. W. C.: M Cra, of Spiro..Tora I* r.rpt slut ywtorday va tty sad\\911I to bin .....,.. lays .M "N'S
F woks af tk* vklek U potato* uk .. Mrtkday. A .rM. tortac bas MmaM knli...
+ .C 4 rat ftoatdPagfc to ta tk* sky *a a kadawa >lay, atMny paid r p *a tatto
Coareaed at to tk* Jury aa4 natala**. wall ( PROM .'TCXflDATB DAILY.I
1&KoiD8C.4 anew. awklaf kta k.a4 kftor (vkkdW Barr vaa tk* aaaa U4 autraa ....W fr bt. tad _alftt.-_ ibis moratoc.MK -
r Got Down .d ..u.... tarUfytaf .a ..ard toa best tto daffy kmlml tk* twit-1ftT at taTa _aka aid --- I Mr. L .. Cravd r. af Kv Trot.r .

aarum/rctry e f teB.t eaa tab.;77or1dS CaH Ooaat ..... Otrtav.itkr maid af. koaoraaaStta4rdr I* arrlr Ko..* Iran Oayteaa ...... para ..... sad ..M a sad paw ..... of akaak U Parmtafdato. ..,..,.. ;

a Rangy. tars-saris via tka aaard .. ; J CIoIaI7l1DUnlal row alcal *r' Beady S....... tonm ........ Mrp.1a/ fvaa toa. a.... ....... to Mp dd to arm I J

... to .... a atarck tat a aortatatotter Bar tk* fcrtd*. aMiYtad.ky. kr aad*. kr 4attaa.li: tk.. flask af ; W Y I.taraMk j fapra.ptrratrua tor. W nradiy. .. mast M a k. Ahnkr ok. afarrHM Dank
-- tarn W. H. aaa.... ta ar> xis. JasD Qhttaaa. t \ Bay,Btataya* wr 1IrIW..1 IMklawaaMaU vttaM. Mfor*,tto UaHtd ... ta .tk* sty tkto ratac. t*
,
at awes ct w/>r. X. 01 RaUvayto ..a.Ulag a< lea r4aa Cwt spit tka jtoy ..' ........

Mr. Dim.w1D. *** aromad tka altar. tky vrlotoad aMr.1+.. C... Bapae. *f J rary asp .waist win yaaaW M..... kr ,- .1' xrs.'t.L'HDtk,

fFJNY&Wtl Ja-.8ana.site maktac Jby tl*'lartd.,... aad ..ktoat CUy.'K.'".< to .pM.iac a few tan la. ..4a.. aaltera. Attar vlaaiM ea t !a ''bft Bra**;:; .vto | .,. :V..v..d.. F
its Maiek tor tk* Into to tk* alee .* ma Qr |Wad* ...1IU8I. afAanrtctia. la norUa'a M cto Qty. Mr. Slap 1 IleY. Purtar maay aa' t papaw aC ...... of Ik* '*KM na '. Il k.. pieties at tk* Qralyaa- Hr
,
eI tk* Mss Mr. W. H. Ckhmkar 04 aad Dr. W. W. Parti *.. ,II rrtataie4... at ,U*, !jBtotaya* alt MrUatr- Itae party ***.. atsr.t. ... Lad*,- part to OCkvya. t.f ya N ye ,
.
. PMttESSIB 6 -'ai1N ta tka tall bib 1st aid tka HotaV I OOO '
taXlir- :
aaurtof ear to ta tto dty .. a atom Matr
<< witS kim a .t rk tottor y Mr.jJ W. Jo..... *f PC ....
: eoJy vrtttoa ...,. toak li M till aad.MtoiQmawa 2 t' '! JON BU lUKa. ** fit a 155t.r ale earn. aa ky ran liar Lag Xyad .
i.k to Mr. Brava. ....... (W atl.* to .....
> Oearrat 4bf --
.
maa ak4 wits fro. tiiaa J. .F.-. H a4 aid'Dr. J.V.llstc. .c,,... tau bass BapDoajlss Kaa wilt rttara Ban temnirn.Tto '
Mra. 8rava1attoadd. Mart .tktooratac I Um* rrtk.r *r af. .......... & CLar .r tM aDBaOr d0part 1IIIa& ttalramtkdty. .

i' J .. acrayytac a .at"atoaa taMr. I' Attet twlkwt, IWodar.n aaUjtk* ajaoag ..tk*. arantorat' Tkltotto t4 *5.- ..... utaraU Wi t+or.tato < ,' tort. laaaea yackt 2ypk.' atCy
8dalnt .Reps s&t.4at 't ...... aoapiai. I taraM ( sad IIowtI tk* Hty. -,Tkaa* .......... ..P ante Naval kar. pathos r4ep.5trwt. asp row.elk ta imtmttf aftor Mr. JJ k. Oaknaraa. at Kaaar '
t' xislroegaL OompK formally I jurea d trap* n.'d...toltovatky rind at tk*, Mist .ratat lUtalyaatoraay. -: i ..... krlastac I Qty. MaL.atokt .I arrffM to tk. dty toot.
eatktor af tk* Port Dallaa Kattoaal 000.OOTtACC tklrtf a* mr lawa a>%4 atotortd at tk J,. _.
;4ray f.XBiatatRt_ k* rm* of t Jk (jvaddmc party vtovrat _\. 1Mrs. .... aQ aamma.4toraNdtkr| M .
sup vaa .malted to .r + ; HUt
toattty racardto -
to tto (torn* af Mr. aad Mm MJJULIUA T0> toran ar vltaimm to! tto.Oktt. ** '
atvtala aatrtoa to tka koaka atIk D. fIb Byra. Uontrr. aa* Kiss I \ -
.- ; aae8taaOal7V7 todttattoal I" ptrart vtoca MKKLTOXI&XTJamM rtatea 1ft"". Tto, party tod a
Mr. Wj ..aUrta- a abort- sal 1 11. attar Hrrktrta rorry. to to tk* day tor a ttoamat sal aamatfal trta ttoMtye Antsy C. C CSUBat wtL. at tllwe
111 Ditd lttstbt?$ r atac. rata f tbs tatflaa RrfWutaVWmk. wbtd Dr. *54 Mn Bactoy aadDe.tto ] + trw 4aya,. .tattlac kr ,.,....., Mr. rrar'a *tiat ..Q ''aa saw ap. PaN Brark arrtrM ta tk.

e4 .- at' Tttarrm. ... tk* I. OsabS *ralac trata;, torUJ ... 'lln.. 1 r: A. rmy. Mn. UaMtrr kid fcwfcht ta eM latfrart eC ta .. I dtr nr!Aer.bt to *p.ad tk* daratta
I ant" vltoon vk* todla d aa to aatrtoa. ...... ( A ; ? "' 1. Man to las Kry ta PalM lUvtral MMtao vata' biota. X DaBarry. Mail a_l to total.mattora af vktok.a
-' .'ate. at tk* books of tka kaakat !, 1'roIC.. potato W. ,." .I f w hit a list to Jot* Mr. Tarter r... Its at a* faOavtat pUe*.. 'T. at **. .
Z. TUairtn ta a* tar aa tkty wanu.eeta04 ..ddbg saes...|oC tlri sat ..&.. .k* to raster .* aa. af tk* railwayloaapsay' .x.. 1f. TMfr. .ft. .A...1. C. Palm D s b. to ta tto. city today ItottlaI.t ,)- ._
; k
11 toe M..1tw-5. '. ... totto *
... '
ta .
fPram MoadaTa tmfly.) tk* at tk* tlfal Ml* tt .,1aoals at,Oat aotaU .
Ik
DalUa wr dty. Tto vM.dtoc MfCi: 'A. R. A4a4'155.a: u.a.dtwa.sat MI.. Mari>....XJMd. *.. .* tkT .
Part NaUoaal .
I.
,,
A liar *tit.u anr' U artftkaratofc d ma I at ,tka hiM amwdaUy AftWr. KtM r. 1M*'.....: tacky *t |k* Miami PaMto BekMiJrtaraM Tr.
tk*, a4Jarad bra I .r.117 M. OaatV aacrdary ... .M ar ft* mod aodly aad toaa.tlfal Atraroy O.ort. ktl 10ba.. *t 0: Dr C.J. sataro5. L.d.1sK. 'ytot dy mrato roaa .
.t tk* Cmdr lts t Ow at Nv ntacrlU arrlv. to Mr. was Drab, 'VM ;
4 awl tktotaratoc a paaiMaw .
ntr vbra kT a krld .
ta Miami.
tM" Uatt 4 BtatM Dtotrlot aad A HaPtr; Sit Kl kU ItPII: ryuab.b.a. ak* ...., tk* katt
lark vai t>*. catted tk aa t>* ...... Moatoak.tktoratac. .
ky .of kaatoMa.
vUM m Mr. KeaH '
U f
VM \ .
ntU rlmmM .
Cart ta sad tar tk* BaatkdtaUtet will Rrr. A If.- Ck *'-. .. fmUva aad frtoaaa.
ram .. aad todlflrd tilt k* Bar aa 'ftIte daekca) pan artCally .. .U1 a.no115.:rapmaoata.UTM .. .,..cote* to X S y.West aa/toa.
d trtmmM
Ptorlda.adtfa Mclatlrr
ill Bnrnr/
; ...... .r.:1: r
.
.ft. K<< that caaipaay aad kadaotktac tilt 'tor Mr.. WOlui ,M. Brew
Jam 1C Let.:yr..tdbg. ttoarto aad toad K. A.iPf. loader.a : L. ..
to da vttk >a Bak .. *f wsCPion
cartato ta
traaaaetloaa mkraidMy tad vttk tk* trial af tk. totter ktor tk* : .
'amordloaptaatod o. V. U'
Imaialifity
mod' vkwda tDII1M Caltol rta... I aataybsa. Taw 15 ak.e..at' .tl. e1. to to Ik* dty auaa-
Kattoaal Cart vkkk ,
raBh | 4t : .. *ama ats0.t 'Aftor 'art aral
pHs at aij mm aammnaad far .T- ,
., But VM aoaatraad, k* kdacinaiiid Tto fova! t51 tto aHaoma jkad kw* M"a4ay. f aatki X... X. 'W. 'IAC& rdanMdkm toy tk* mMU4-at Ik* loads
tits Bar aaBad. *ak OOOMzxmra
Jarymaata
.... .... ...
__ luiia l l n .c vakktedy. ,
pas atlas .
sutra.-.wa tst gotoc oa ta*. trap. vttkliilalaai D. kldatis0blos.0.a or ,w 0 r. Ibis ...... Dr.. Lau vat >
road'Uta net ttma aa tka toga Mr. Joatpk ..... will J.I. tk .. .k* tojekalrmaa.
Ida( aaR7 aa. Attar wa r1"OWMt" t wt< prarg! 4 a f. THX4AP p read to md. ..
tto cant adwd at tk* tory.X'tkr tol'parto k* to to todify ar* prvpwty Atad : 1/11.01 d brldl tarn kardvarv:arwaiMrJa toad.

wa'an sasses Cmyat kdar*tk* 1IDIIIi." ram aid am4a kalr trra ... arrldaTaW tax tk* 4tyfa 'n'&. smogs.. tk* n.w..Y"arwsLi, Tun,.. Mr.' lka T. DI a...... artd-' HJ
vky tky vara dtotaattfed. Mr. W. M. BkMda. kaoktor .raa ..... UIeI tor ashy ..rt..,. McrtkAaU;, Mr. Datraoala I.aa** Valna to toldrac a ...cJa1 tklaaftenMoa oat af tk* rIM Kattoaal fitak afC 10 P.AstoieMe IDiliBger

ttmackt'ttoy vra dtoraaklX tk*rant tod an af tka ..,.,* w...t tk* vty at tovdry VMkraoek. ngUt.ra.M at..tk* Onlyaa. ta tto Mrttodmt Aacadta. arrtMd to tk* dip : .
Trad c.. ., Itov ..1'abet .r '
11Xr. ale moratof sarad a foes daya.Mr. .
aawatato tt.
aanl f
ttoL. Hiss
win pal Boatk Primarily, (toa !
_r.& astodg'hr kdic a t.....ill. aakad 'aartataa CUt KB.btr ..,.. *, R. Bart aa. eI DaatoirialaifkaalaM >*.U.c to for tto ...**} atocttoa offaoon. .- at $415I
ttotafpfcrateUa. tto mayar ati. fttrtI'I' tto Mitt ..... kroacktvttk xn tJH L. WJ Pack, matroa at .. to ta tk* but ....... OH4. INN w I sal 'Mra J. C IUiTr.. afJ : a,
ast. Palm fmrk. a dopaty aktrt kim from fk.took at tkttaaaara. b_ won .. itoydtovarop* .*ty t*dsy., traaaecltoc kaatowa attain. to aa totermttac aracrato aarrtod t.vMq. a c.. ar* ta tka tic, tor
Ky Wad. aad.a* or tv* aa > : Oartata
at dcaM ta tkUr nmfitoa, kaakB at toPort Dattoa N. Lava a4t.a1.tto'maid at laar kJa krotk,. Mr. a P. Hart. lasso .. tk. ....... fcttaa OalraA ( Ilia. vk.d.. aka rats ..
1. Mw at tka ftnt tvdr aatk ...... boat aarardmc to fonaaraltamait. vora a am tot *nr ,.u.nr'taI. U af JacUoaTifla. fla, vk. ta ... ,: ..M. vtn dac aa aprraprlal* aaaad > ..... aatom matto Mars A todyraa
;
11 pe sr4 wise a raSM sad aaayDtotrmt > ta ...... vltk ttoKmptr (da. T ; | : at tk* vtotor.ta Dam wit all ....... Mm J. Kvtoa L Dr. C f. Kamp* aramtoaat : test itkla ......... PartkannrvraoaaOy -
Atlases JdMGkaamvaa Trad Oa; bit tto tooka attto Tto *ovi \ tiru ...1r. ',vkite'''aarardtoa f TTto sal vtn pits a tooc J i laws at Xy was to a rkvtor totk I UHridid. W, P.Car

to tkdr g aaHaea.i Utter ..eM1. tat to atov aayky atoatfd ; arcaaal* dramm.yvaac .- I! ', (J dty. Dr. ...... to iinmyiard Baal Part ..Ptoraa. Ptortda.Mr .
t.i mrra ta tk* caA acatad .ell tnuMUou r are ......, viuiiyaltov I Mkkaa aad ....... .t Jr tr( I r Mrs: Jka Abbott .( [taMa... 0.. ky opts' Xamra aM ... .ban
M. *1o.a.lag prtdfliat ar tto atrlw aa tto baits at ttorartOa&aa .... J tto ttoc sad Mba BUM 1. CcH Ona4 aa ,kadataa kdar. tka ..UattodBtatoa i. : X.r4 W-: at DIM. to ... tk. .
i
rest DaBai Kattoaal $.tk; at attoaat.. aBakv nit Uarar,FwH ] wa ydtov Pirn Xattoaal .Bak-*fPla. xL+sl. bJlq. ngIM..... at tar|lei OratyaaQ dart.WWa sit, Nu I......... ,,tk* r.*gilar

tow vfca to rkanM vttk mto- yarn tto !tit af tto tidlaaay at Mr. 1 DM. I;lift. I Oat slot sad ". ....4 a taw .irMw'wW ....0.16. .*dlaaf tka _aty .....
pros af tkat taditaaftkatvdvaanmlaadkyMr.- fktdd aw (aria tto trIaL la toaorjM, Ua' vaddtoc Tto aaaaal ai.dto( .f n.yyap ...... v aka ta p. ttty. t as r- tamp M to a a... F

f At tva. Vast. vtoa ..." ra. i Ira.f "'I cttdi at tto ....... af Ibis ..... for tto d*.> '.'I I I IA Kiam slat ...W.. tMW ... -.
Oa ....... tto cnad tart. vaa ...... at Jfr. aad MmU;; DL Olrtmaa. Jad Joaj dtradarajiadjk.traamdtoakroackt Wv tag arts aka.14 W attorkM kf a aaagfc ** a %J" -
Satan. W ..c. ..H.aMrM kafart 4 .1 La M.tMr bass .* raM. *r vka yw ,...... to air*, ttto '
a* to less kat aa Jarymaa ar tk* taramoay. ,1M &v.a M sass aa aart flrta oalyTODAT W, H ...*.... 'eJk
.as..d tor aaaM ay tka aaart. (rm farttor.daty.. aa'aawaarR to Jltoi aHrtmaa to its Sat ... dty" Sudan. K, via to kdd at Tay4.lgbM, .- tall ...,..... to lib aay eGo- *' to tk. Mat tktoar
1a. Ish.Isat.tta .pram tod kywrpa prmaaiat.kdackw. af Qe h.trtdSawS.y 'mod tatoato4'ya4ac. 1aGca. ..d Ita kaaktec toM Ka: 119 Tvdftk It' .r .*.. .....*. maa Dr. EarsDr.cwry. It.w : ta.taa t W mktoc' 'OtdTatadaaariifa

M. Raaktos Oca.CUirAkrUM. wilt tto .,..,. am* Sal tfcaack. :M tdNo.tW .ua. lint aa Ta"day, Jaaaary .1'" c.ua a' .*,rays C 0. Xldddfa. atCnptr at tka Bmrraraa RM. *-
.w' At.a R. 101 stasis .... a* cnad Jarria .-.... pMciita >arata4yatmada.tto .I U.... dj .... 1 no .&D *. Oa.i, 1 ka. .. and JCew Mr. :akMda to amatoyM *C

X. P. Alkmmm. vkM U* *. 1tII_ Nas d a. k af.Sir paraato' Mtm ZCftIt.c. Sa.1t. -u Dla55..y rat loons aad I Maw R rte Xmav*
aaa' ka Natammtatli Olrtmaa kM wwtaas vttk I. hrN.r. I "... ...... is 150tun to tk* tae r.aydy. '. Ban rw Tart sal Oat,. aBNMssa toa.
J.1Mb. _X. Ok > Mi. aaAMrt I. : atv rwqtJ... add*. ...,. > ... alt
i *
Toro RJaaard f Pram WitJntoyt XmBy.) krcnadparamta Kr..N1tra'-c.. u-. 1IOftIIe. .0.' ...rwd I Iffy Its tk. .-nae&t.to k* a**
r Mrs at JarkaaarBto. ,ta vtoM I CkrbtopWf asm.t'aN toac t traa>lmu My r aOtoarvaa ...
PracrW ta tto trial V WffimmM. | adfaaoadramn. wits rag Pink aa4 Haor his acatod] Wmtom i K. Brows. ..
t rty. .
Mtoi ku sad tva daagkton. aiit.*4 /y. 551 abyat tot K.
M ai. dal vDtoamry
111. M kto to Mltod. prNMratCat C Ik* Part Dafla laB -
toac ..... I 5 M atloWt 1a
ta a. ntt to
Ualtod. Btatoiart < De
kM km al| day to a*** tk vtetor to Mlajat at aa'ckry ....
laIN sons *
tttkt aad tto riy UouI
a ... .... ckan .....
ta .. Mrs, to. to JIM Avwia vk .. van ,n. aaaal ta& ** 't1
O. tock .
tka toil dm mt inn eC aaa ;k last to ttotr J r* tky k rtawarad KMva varld avar Mtto
br.sdt ky tk* daxna TW aaa a.aiat .
pits A.
tall tvadyMaaato | CaA akarta4laor
> ...
.. farafckad .:
.. a Mr.Ckrtorpk .
raM Jwy ta N amkar B f t I -: I Xtac *t tkraat sad toac ran Maa ... ...
aadaamaar at todlitanat. vktok i... if U., wits < *rr oa4act (vmlekemura Barrtot.Qdmky.attv . .
.
r to nit ya1.55.. ...
Dr. sad BaaW sUP auk praailaaat *a> till ales .... .. at
tarp r.vtuma kav* lama torty v* ..... aaaato, kava tot at samaal' ,... yaNrdgl ....... af 1atr's WMkly. aad atkaraarttora
Ma Ma. Btovf It
tkdr tutors! Wainartartv drantata.
*I" Mate aad ILK.trtol A. '
-sm q | Aadanoartlla.: ..
gev.fa501 ... ; artodfcaH aM
ha .
akvady tora'takta '
aa aad araeOTkaatotd ae..ppail
b"Jsdp'0 r
'
Ca \ to ester at Mr. J.. O. q
I BaOa.
.
vtora tottlo.frM.
as will n Iarsr4TM Butoy r "
d ... t.u.t We a.rtbt > maktac tor kMd.Mrtira at
'- tk* avaor at tk* ........ *rrtaa4 L '
pal Jry..t1ck Y sass l ... aceaptod. late pmtorday > jj' l ( 1 ..1 .tto Roral Palm, ton yamaraay *avtltto
awaacwaf tk Miami
n. r.. i bar, as at wra..wd .,..... kyOdamkaa A.tl )' Porn & 1111 mtoTM Tto maay trtoada ., KIM List dmaiar Miami tar' Kamaa.' ;
+ W wuri.d; W ard-f B M.v vk* todladlikat Par BIiEi) |Potr (to:. Pap4 Ttow Cpvpaay. .:.- uur' jrwart r M Plct..ua to. glad to kav nit I..." w arm taM ta tto Brttton

rd..t tkto aftaraaaa. %kaMB k* ka. at dcaad a aartata atbo M a a a.cl...... *od tto ....'.... 1'hlary its.wbR. ... ba rdaraM. (ram Daytoaa. I......* tor k tov days Maniac *tt.
tan to ..tovadtoatolkakdr ..* tor 41.11r ...... at tk. .vao If'.Q 'ia..t Later. >t. > Q.; KIkaatd w1aftw ......, yaks 's/. ... ..e t.Miami tto totter part at Ik*v....

ItTk* krcmrvd RatUU hckIq O0- wild vatamaac to a Ont il aBM! totoaa4.0dar Loitora hD.c .' S.1 aa totondtoc. mMttoc lad .. att-ad Ik* toad .( k. graM .

ay raadfar 9. X. MtPoaf tk* .... rt nab Part Datto tto papa alMl vttk toa marktac* 111 Jar doata.Oaetorda. an-. alckl. sal amoac atto rtktaca at ... m d r ta-fart DaBaa Kattoaal two ka*. atttp* Wklto. Prtr tli.ss ." bay kta HI to tk* ko .tul at (katplaea. tfaf
Baak. anted. Baak. B* datod tkat kH hU'ewa.. ll.ltTtoraackknd sail tarsal VM tt* totttotioa *f *atldata. saiw ?raw Task are ratoterad at Sirs
1. BomM'vBt pctkakly k* asasw d..w.aaw. **U var da* r- L1'u.'ell I ,Koptaaa.r .. R. L RM set > : Vrv n... JJ )WItotow ...... Mtoi Ptck rMaMd k. d.. ....,.. H.... arrrrmc to tto attjr r

>at Ibis tarm.M .' T tarCVw: tkat MX.Brava .t.- d a. atM T ..... tt to Ift.I .**.- : ka"totf**r Okaom UI .... ttaa ta tk*, Baak af Bay Btomyaa .tkto moramc opt Oiaak to Mtrv.
,, !!e 1a, bSt ,' r kad a rtckt. sal kto yarrnkvtea ,r i '"' .1 T. KXWTON BAKXXR. ........ ,k4a7 t"- today. I f tory at tki Kmplr Trad Campaar '

At : Itock kk attoraaaa tk" to .... kW (IWOarri) .... to (Prom SitariuJDaOy} Hok faad. PlorldtMr r'lt -. C" I at ,Jtov T..... aMMan* to toatirrr .
tory vaa t ewpto4 aadP. M has,M .."'. .a tk* traaaadtoaf Dr, aad ttf a-lttond. Diiaadartf. I t'xis.. XrL IOrkma.fWttoc ."> b .r. I.. Trrto. 14 .Bat ans to b.batt.t tt* t....._( to.t*.;

: W. Mrrrirt. Bwaa TtoT. tka ..ttaiw af Ck*. RackdatoPatklac BrrktoMr, t.ir.lvk* ara atM*. .. aad Mm' Wj n. Tam,kta ta toil. today.it +ualstfinst tor a ajaara<. alt ....... ,IrtaI- at WOtUm .... Prowl.;..,..
W. Jadooa Mtomt: DadrUciX 0.. aKkoask k* kad lot tk* m >ar ft ttonl ka4 trarldaato af I 1'ft1I.WI'. CkrtdmM TIM i t ....... tr..U.. ta dUanat partoaf tto 1)stWtsta. tail '
.,......, at.. nalaln Miami.boat it tk* ass a nank at ..... .
to ty
f was: Kijwr A I. p a MT idarMtf for tk* vtalr. M Mtonl Oat fctaiday aMa 5111 M ad Mm K. ., .-'
'Ky W.R; Bamad PBor. =.tar dtxad to tkt -*tta t aaa> -.1.tag at DIUaiIj tov. tan toac r at *lJavood.k*.> MWh D. C, &.154giuMa at tk* MrPali ...lit'1M kaea 'I Mtoi Carrto Lark.. *f 3...... ,

w d: t.ssarCis Bakar. Kay c' .. L 1 tars Bay sass tkdr torn at Cartoa. t (ram' tool oar tka pad yvar. ill ttto .m_.. daacktor *f Jad** 1... W. .
'wmmm.Bdkd. KryWmt; Mr. J. K. MrDM ]*V raeartw atta M.'M MX. Tamrktaa WIll to 3"1 t ; '- r kr ka* tkafaa* may lad a Lack, eI, tto CaAM Status Mart s
L-)las.a Pan DrtM KattoaU Bask vuacata t. ..Mil. taatol i .-& [at ,.... -pot vk-r.. 'kr Maltk nil a.atoMn.
.
ay Had; 3Ky 5515" toat tot kto kaaktac iii' J. 4. Cuh-Ie. of KaraaJa. .... ..... aw to India tor*. ram to Miami
Wrd: Ja.p11. Prim pt a* tk* -.... w.\U.. Omla. vto 1 /Mrt ar alt. -wan.Car.. sac Pton .)k Ts (t.*4 ta .... tod ...... aM to raa.JlMMVd. MfaIL vttk tor fattor' yMt day to .aa4arraral
.
..a..ut11'tCU'C1at .
aOacad ,. Mketasi. = ..
aa Mr.
cart .
west Jabs .I .
; A. '
Mtoi
Ruiiiia. U *ra Lock to a gnat
at Baa CuM maktoc .
i MUtoa R troltor af etbtadtyklTMarpad!! .,.Uac. at Mr.Xpaa Xtey.M atria ....CIac ."flat ,..,. kto toad.urUra I vkfl a &' Aaltmaa ,aad vttk tor tutor at ... ...,..
at '
loa tSa. of tka that Bdtto Aattma arr at Maw to ....
; to tkdrIkavatoa rt ttm ftotoLMr.
tarymoaar vttk kto tomOy ta Ca*
tn. d.. at ....... aa Marck ttadINT. ..... ''t arty Ira.1.e.ary Tkanday aftor
Xy W.M Attar .I + rantrr. Ta, dartoc tto toUdaya. r*> r -
fitotrtd,, ,Auora Ck a M tivm I lay i. Kea .1
aad aom> avara. dtotrlrtrJaaa aakd tor aa tajoaramaat r alt tktomaratoa a r 1 .... tarsal ymtorday to Mama kto da.. Mr OMTfa Iu0.. *f J* v ThOtsM ant. sal Kit Bdtto are .aito aa addtttoa II H. ...... Jr. n- '
M. Ckaary raai tk* r tot aa amtotoat to Mr. J. M
; nit k* mlckt *attod data K. at tto Baleyaa Hal Bakl > to > asptatotec aa ka ant aad hares to fca aaad ta aaaJaadtom Donald aadv.r ., tk. Part Dal'km tad atilt sad vtn slot ... L1aNaur. Caadta. Mn Aaltmaa k. vat TaoMay of tod ....

raal rfa.Ire tevsss.aa t'mhos '' wits tk* report sad at tkto Uma.anort ry malartoR. pajm: bmmam IXal pl PVlWCVa-*** 4a*71* Kattoaal Baak. at Ole dty.Tto tap ta Ik* Macto last Ptortda ad dMfktor. a. biases. raddoato I to ..... I iai, ... daya vttk trim. ).. .

warn aatfl tkto moratoc M. J)HMaj.ttoilifkinraWctomm., & OBttton. racaaatVdvart t : | Lad I last. aMnlsLhglarnd ..
P. O
S Lit kaa
TaaMa/k Dafly) ..ton M.'MnaC eMI1. J.da. -n.. t6C .. ryaw. ton reported tka tto -
s 1s taktoc a* gnaws atortoi Lack Maul tkat aa aawaat at we....: ,. i.lzU aa.nkrraka day apt lass antrM ta port *. from .... ..*..' ... aU Mr. oar,.a.,. J.... wl L x.t aft af Ww

tots VaHM Pass alt tar aera ,.tmpartaaaa *t th .*.. k* wall q a ease or a bios aaad .> .afUraaea.. bust far Miami vttk ttodrod -bona'.rsr A*... D. i iTkto to a ibis aaiutsg from CUta. X. 1.bare ,' Palm ..... anfrrd. to ta. May
to'tto) tsar antod WBUam M.pva rtor tohmctoc P. laarardRontatw. mMaka.- Its LM toavM tram IIw M tkla .....
tkat tka tory tape to dkar fret b u..: R ap St IN itoDlyt wQ to pad tk* day .. ,
.
bra yradaart afttk* Port kmaftar ail a aattokto kamrdtaf. pt pRtbw. }tevadka dna aat''at Tto tac Lana .... Dnck. Ittk sad Bay Praat. SiMans ::1
tow
'Jtottoaal Baak. aa trialWtas.KlM tor b..r k* aaUrtod liar Ira. ky Ibm Parlay maratac sad dartoc Tto mart .trills totatM aMk I ta ::: -
task atl
.Jmankal. la aoaanaana. tka Jaryf trIM sawSisal pulls ttr, +v Iaat .Moaday.... ..aUkt.....toary.L.flk vials tr'.yl.aadantral .Qe.i.Miami.I /:llaM !:!L | JI | A. W..Maid vk* tkraa ,...1 (rtrr J'rWan DlllJJ ,
a. rwdar. Mr. ,J. X. to accaaytac a aalto at ftar noma nnat b'all Mnama..Irrr aad kMa4 -, at Matoc7af M9 Irtt Mtomt tor Ik* Mrtk. vVr
task tka ataad. aa aa trattor to tk* ....,.. BatobJkfci .. tka atoldlaadr tkto pert1a.aartata|I ,. Mr. Maattc Brdk- .. vast toaaarpt padttoa to to Ik* .i A. TJ J.04 K
mtojry a. DuII
(
tto tnaar.ttstaw tar. lwaf. ....... mm* kackiataadraoMa.J caaraatot .oarta...... kavtoc bad a raack trto, 1s t *ra, vkrtomto mirikaato at Atlaata.y .. k* |Ud to toarm Oat k* to ta la. r...ea.. ter.. .arival r .....t
..
nt drdc radrad
vacatoajr. tto .. moratoi-J Mz. I. X. MtDoa. m aCrcU treai ar tk* Moray vaatX r. taUtac la pradtos aa tto a tov day to tto Mat I rlty tar aa ........* pwtod. Mr.ISM -aa sIa,.. Ie athd tie Iay w

i i. r mmkaatej' Mall was saiaa.1.d vttk tka Fan ....... \ -

.... .'. ,

+G ..; ,.. j ... \ .. .
.
.'.,. ,, .' "
.1 1 I IIII IiII.,. -' _.. .. '" ',,., ....'vT.. _. T.t 1 T ? .4.- ....:. .:.;... -:.;.... -- -- ,,
aka tilts I&H POUa t'IIJD.t1".D.Se; .W. 1 L ..............
., 1 r -- -
+ .

: J Council CoasWers latter of Reducing mm( MIL!I Oijr! < Great.Cl:lealrance L LIs Sale and Retrenching: 'in the. ,Police Dep'tI .; tl Outs, 1OAYTo.SriV


,, If

still 'runningd con tiD mes turday and. Monday.s (Fnw. .ftanrfari PaDy) IRIS. .. .... as a bda. auSsi _

n* .oat tatMrtMt wtor OM-- kr De- ".wsn. K aespst it taM I .
5 ,kC liters tW dtp MUCH'ta "r>ali.i .,... IICMt w Mrra.b' .maL KIa... .....
not ... .. sloes M .Q .... ..... ry a.rt : tv. Ratios Kill but,
y 1 t-- ..-.11&. al kt.. ram a maiaM4atloj c, Mn.MiC. Skin k* .....< ontj .vQ W .Hi.(l for Ow ......ss4.r ., .
trwaa Cavagflaaaafar. .'"* ttutdii .oMMt mmt .knk iS. tuaaah.sst. K Maus., &JIM V .
MUr* MintortpMr Get 1M4 Nt ...*...t HM U4cwta. ... Ortffttk*. ....Mr. JDIM.. .
olte* ton W T 4M4 to tear K V* UtprtiB..4 ,. .'"'> M- .J,;
E. ) i Matte IW kir.| tkat Wn .4 at set *..* Qaa tttrtytk dt,., U_ .kar4 4 .
B. .E R tk. Mayor'Marchkla! pov- Tb.. ........1ICbee St De .ndrinw Far MfaTtara. a ...... ..... of e .

g1as W all)etpts ta a *uUa t MMWn ears asst hrss f teat nt. .stt.q a4. ... _..... 11 ....
.(V w-pollee fmailaM ckatU kits oC ... utkm "1M prss1.ntid UII..tb..a... totk rtsb50 aM ti4.pV X r
n4 of 'bpilso.urL[.MtitM .. ik* rfleiato '"* De r. a. '
ta tW MaalrtMl **rt aM want C. ftB*.r. *. ........ 5.5.15.. ..4 Utk trM4 itt k to *KUakort ,
*ataM* !. HeMrsNIletrat1p at U. *poI 555.. Mrjto* 1Mb tf. dts.tlos a

a rAft i I. M!'. OMrtw M. lUbktn apps.i.d.S tar wll,adpt: K IOIWII. wpit.
| << a... JacaniM lacUo +
*
VMXfT sass r. tbbs nprs.d. wbpsbsatw as '
sM.ttaltat. tats, .
H.
s 4I M Oat,,art *C tM ne> r..L r j, ,
os. ppossd tktk .
I I ;
' e..oa4atlos ntatlv. MjrodacUfW Kara. a V' 'ft1l4a Hat tiw ,wtaata eis, to *PM u. Wul atOtotMloa ,'

Ladies' Coats Suits 6,Skirt t ..at or ous Reduc oas | K4tr. tout main tW lid asstpN ..U fir to p.-m.. iwt.ra a d- .. ka*.. kM.aMtWko '". ,
...,..rr. .,0. ItW skit ,.,...r Out De r ... .. ... ,boP,,, 4vs. b...... .: \ \
1' I. waa aatWrtM4 to a*>*rti*' kit lids ..,....auI7. S1s vSs e. vua4nr.Sd tel to nMjj 1 at tkto tta* to main V -!
for f.* la( tk* p rtaori .tk. Mal OIM" Its ant and 152ndnNbp
t t. W for M. TMT..UfiaaiBf Ftfctaryl. uC ...,.," .ID tw aM wvvnui bsr. s1rssd y fociMtwtt : ')
( t .' \ aat ..Uag *t sew.... for Sal a*> Oars. U h
Cravanette Coat Lad .s eravenette 'coati. full l. Sale, S2rtI. Mtws skirts of panama and Akf auttr W aMaMorakU V at wksd the tb, auntta and TIB*) M Nl t ... ol IM+ sat ply

length, colors tan, 'oxford and olive. extra Va1u- fan 'u tit. all new stales, sale price, during' .). .ortae..* *.*.*t..t*tW ttlt latnxtoeUM*( 4TI. *ell fa *.rrlt. *C tk* .Moaoan# wilt W .....orto I! ***. kutl% hilt A* i...

Special at..w. .. .V. S7.5O tba, fr.'m .:., .. ... .$2.50 up tW sits *M.. MVMtaftWtiVWUock | Mr. W, W. DO.HI .'&4........ u.... ,oaths H1**. niTk.'aM yawed Is5W' ""
..... .. Y i. .... ;:V .
.u ap O*rt.ry wyIk uuhl .. A.
,Beaver Cloth Coat Indies fine black B.-.vtr Cleary 1'' f'iSuit 'morrow we, put on sale all tree tW trt t. ur frrrato an*. IU'eIta sit.naked.., M4'srp.4 lards I........ to a alatv to *.> j r
cloth coats. inch models braid tr m..oed.c.! ,. rty.. *r U* crvaa *f My nursed ..., will bars web i.,tln M told vttk Ot. late pwtai pads
.
hvuiis
.( 50 f M .f 4>- | at 10 per cent off the regular tp ataj.plp -raayf r.k.t.1.0sf Set bi4ag suds den Ia a thesis .
ul at ...:, etlui iqf j ,|M of .. .. ) I p5.4 5., as4 Den 111ssab.s ,
4. 15.15I f;; It wilj) pay you to see these suits.VoileSkrtsL -*at' 55 M IUI1 .UafMt6rr aH.W_ Aa ftkMtn.'iMor tk Kwdua4 .
: >
t :
Covert Cloth Coats. Ladies coati of tan covert, \ \ dies fine pleated voile skirts to blk. Bonds and BdidsmenFereiost; .C ....1. T.'KnM. *t VU I. K.T..

cloth loose fitting, lull 1 ngth Special.: this and hiti only One of the newest styles; very la Sap t5ts'.Gl'5 kM ..a.l.d tor" > tk* MM*'; h "

this sale at :.. ....;.7.75.'( full. l .L. ' i-..

'coots k : Acts ol tie Coonty conlsslonersW4aM4aya IIt'IUaaf.wtJI| ants M ba.*ruat.yarL ;:...
Stylish Plaid Coats. Ladies fin*> plaid ver CMl :j ,. Ctitldrdn's coats of fine grey Coaoorto vtn W 11'I

stylish 50 iuch' ';modes handsomely trimmrd in Ittix filllength.! )all sues, loose models, extra II.. to ttw. aM
braid and velvet 'special at. .. 16.25 iwq : I sad tW rNta will act kara to k. jk.lr f '
pan .lr1.4IciaIa ,. .,. (TV.. K U. Ma,
i -' .. : I' i t. klary On, was BCM d ky MMrtktec to .. to *a>y UMIta :'
: W att.r.oos o js.tlAt [tk* kaH ai. iktf*. ...... : c
Cream Serge Skirts.. Ladies cream tk rts. pin sti ipe Even tnr\\ salts tine evening suits, of fine i"; u.. board at | T5,...tr *f ....a vaa tkan tk* dies. Mr TMB k.hk vfttW .,;.

.effect, Jatest regular f } ti elabo ...-o. '.. ', taka asp .... Ok* *a.atr nartt* MCQ7 *aniM of MM atari.aM .
very stIles, selling pr ce 'rt.
this skirt was -.pedaldurioc. sale.... '$4.98. 1 I IjceJ jmertl.'n sTk lined '1.$34,50r 'OM Vwr4 vaa i.Mw I, +d N .seta aoabw ........ arrtrato at tk* let.l tool M tkr.ft ,
,. ) 'tttbwu or FU laa/u "'........ ,.... o( a.,. B. Qartkakto. tM -'.'a JaIItaQ sad JaM,.- t
toe tk. ...,..to aaaotot Jill. I. W. aid tt. p ktttoaM.; M .... trM-. fa tkr>..* ...... ..... .t
haI. tea".r *T tk .>W Else. 1,
taw VM ate. v tia4 to Miami
Mean poles Mr.
C. W. o.n-r
Ladies S0kand I Somej extra,; good values in >taM Mcw. -, Tk. Matter' va*- kid a Ik*I,iInatoana MrentiM b h.. Q.srra Wl k-_ kn* *f tk* .*.. aaratk. .. r.
Net. Waists I ITk .aty *CV n vk* kara Mt yt .a*koitk9 aa4 ....... Tkl.
f) comforts and-blankets land Ua aUrt4toaaiar .| 'Met.1 I IH tk lr ....*. von nratrM .toTk to Mr. GantM*' -Iaac nltr sat ktoMjaal i V.MMfcfcw .
w..... .tort*Acct o* ....*eater aa.lhy aBk a-....tw.W I rw tk* Jar ...., ..MSidI. with Ls15sa' tarot ..*.. as r.*. .
... ar* 4iiiialnl a.afUct a..... .Deal MM tkta Mirtir .off k**COM at MM*a4 gt*MWwkJMolr. t atat .ll-4kUMAa.ry oj.d.l .n k*..oa* tk* Ant vwk to aefcJaaaarr. .
s tSM pittacolor.dboe4St. l tie af tk* iMMrat -...... &tC vkSiMra r. H hart..11aV
MlalM.OM| *klar. .
J I' ; fa Salt UleUbo",. at
1 IO tenals ts tNf.N tk 11
wi iijta .
SUlt' WMLrtslallss M It*. Mh VV TMa"' ...... .. U. *f4 aa< ..,*..... tkat ft awry k*I.rtttw55... !' F. .. ....g. .ww.Mr. .. r,
Mat** to its *vrt k.... to, Mla.t boss s.4aM a 150aN W 'pa ..
: Utn"sEk we. .. brte.etp........ .:.. { I At tk*mwt e< tk.* atwrt altrtwtkctn sad tk* awtaCtM at Waa Pals stl.r ........ *( Ik* kM: torw ai. ,
G.r.M.dsw. Yes. Tr1ft. "'- Comforts M. N ,Ndltlo a&I 4rM apt was JIee .
: .
daSrro.' Jdce-.......,_...__.!-...... .'...2..98 FtoaapftMdj tki wirk MMteai, aOkoUa: pa+ m+. fYS..d out!' wd.nd .s. f to kl..*A to. O* TW ..... tk** ..,..... ;salt Mj V*.Dy...a.*X aRrlwe}&* A OrURtka a4 nnilainl.few aK '

'- 'tt tv. vVtock tkto $ .,... robs. nah d..o.waW to tk* ........ ,
.
1.19 t Tk* strwant aa 4rara ky tk* Ik* attr .( ..
tttia. kffla
: ...,.,*.' va* Mat W tk. ItMiaOa tka Ik* ktt !
Lace .ttwssrkt.**altk. uua- takM sad' H..
WaJ.r. ip --T Batten b.M..M .. tt..4. J'1arWe.- d .
., 4 i t s.s5ii. a$5.* .. Good 41.usd vita.Dr. Mrs ..... tkrfr ton i4; ......,t.:.
'tali b andhl aOk'aMl toe* ..... .kbohstlp ......sass1 IIIk Comforts j ..... mil pry kav* .,... tWt :
a. dr..W M.*r i-M, wfltfoat os.. I 4 98' VakalaaV art, 'roll! atlkenn tl44 wit!dns w11u. e. J. ; a p1 st5M..De Makyw.I .
Sly., ,all1r.q M.4r, wW dos Surd sp. LScr Died Mewiig an ::
R..Y.. + 1 65 tel .. ,. .


Extra'special raJoes,' la sheet, plUow cud. beJ | Blankets Attack,, it t I'Paralysis ii tie :Street t E 1INAJFt I !! I IAI :; .

.premdf &Bdttble linen for.the taftofthk ,
l -4aa
Mkt tokMU
MMWrMT.ri .M t1a c1, 0 th'' I i ,-i ito

great detnnce stela, 'wAirs 'RfaI.'JO{ ;

:'H fFma .sS4.N Da0yl -- .
1 ] r
U1" J'oUftIw.' stktH au.cal?affaraty.rfa .' vttk .. "
.o. atnk *f kw..;. ., IE t
ajorUy situ dot
yMtoNay. Dr. Tkey MrarM a rarrlac* aM wrrlM
I.... A. Scrrrw. *a. *f'|tk. MAM( kl. to kla WM*. bus W MMaim
ant BM kiikty nap.tMl cttlMaw *f JIi.a" ... ,
a'ililil
ai a1
fiOHIBIIIONISIS FLORIDA'S F PALATIAL l HOJElS M NOW OPEN .MUa-4 iaato*aM4* anr to O*1-graai.lck kyw4 laat atrv akyaklaa.DwiMil ala.o.t ... TW'arrrrat of a ,

,lAt vttkat fatal *r aaCrttac : VM M mt Wasp Mi AC aw. ""tIIe a 17111.(, tI
.A. lION aM W SCT...*. ..at drat ...* to tW I..m. H.1 .
pryMtralM ) Mate aM tk* .Ualtot + .
INVADE ICON '. AT PALM BEACH: ST AUGUSJl WITH va* vttk yara tto vkil ... to Miami akaat *ti plan avrroM anua.n at tkat Nye. Ka0.1 ap. ,
j E Ui kla ktor.* a< k.ita.w *4 Arian TIt....*.. napes ta tW km *T tMiOtotet atak t X K. kto: ,f'
4 \tnmf* O. sadat2 armt .*.tilt vaa aka' drat |....... ekeS W kaaJMiwvv tw r.e.t.w at 0. ..,... reel. ,

'., f. THE ..... tk*,aM Q 1t a.<..raatly-.at *ftk a.! .. Bar.1 ...t to. tuft M unary BwM1*.M Kt tovwa. wit a yew vMevaM E Dall.ht.sil k* norUa JCatIaaaI Saab loot.(.tkte K 3s.*Mr.., ,f,

.: TODAY 8U I C8 6 BEiiER THAN IN THE P PAST T Writ Fkanaacy M KortklAtaaa\ .* Marktor, MMI XMMW MnUJe. Into. --.l.

.. sad It VM vkO* gottg to klaa .. a.1 -.... Dr- Serena VM a raiot.ojn Tk km ISta .t Slat tb.raeMipay I I1Ca
',. ,. Ttk atrwt tram tk* stand at a__ .. .tn' MM. a nM f t.sai.Buk. ec I........
N a .
1 a'eiMk_ .. IM.. .... .
tk Mk
,4 atdt_ _> aM Nth..
n -' -, 1 : a CkrtodM aM .... kttMortag enGIw 01 tk. .W.act Put Dap! w
r. a.J JU'wi I IIk ,f' axata atrkkaa.; is i-; sub aatir .. aM ....*.. ICaUouJ 'last kt tk* ana eC
!+ (rrea''lfanlay i D N) ..'Mat...... vUcktottacUo; tk* lartart aU Ilea to vttk.tk*.) rr;'aMvm aM:JUT tkalr ...*! a/kto' roto- Tkl*'**+msi M AMJM C. k- n. -...., nrnva tub tW WnarM 11.1tL1t'nt' pray tkat tk* I-
k*aMW4 ky MrJOJ K aDtsis. :tar twist 4 tsar attar rar. / famOy. 4 u4rar- tk* aaU Fort OaBa ..
x l
Maan. O*. sass i--TVr r kn4. to *tk* .watf.. ..., of DaAa. -vffl *pana 'l,of Orwtt. .\..,Ti 'MrJ Owns a : Mr. Murray vm Ia w to kto ''d irt4 rasa' Sitar IM.4 rtaf TW ...... will W kM toMornvafwrMM ttoM:Baak ,W *rOT.4 to UU tk*. '1 .. .
oor tk klaf
i few *C Wags torM* Maeo tk send aaiM *- sect '41(; tk* ITattM j Statoi' HotoUat 'Ice QU..*+oa Mr. & BV .u... WwetbyMs.LM.Tats.sada at SVVdost. ,e.. MMBte aal4 fa***;aa trwu* fct tk* ta toft lor tW Manauoa. at Metal' ratodaaa.. M Ttlm ....tMI. !* 'r!,,. vffl acata k* aa sink wItS Mr. Fnak A. FM aa frtff vkll MTMtoto Ik* nol Tm.>.. watt MIk ..... ... I- ...ale kw r.
caaklar. aM kr. 1/a Maaary will kla. ,' 1U wu ftUnI7 ........ tbs.tb atapaal.M .......... V
Btato.UUBalcM Li*.. Tk Tkiak Mtotk avutaac Mr.L W. Maria will k* to tk* *tty U tk* -.ft FraakBa O.Cttkri ,
acsn 5'r7 wt'Pr. k* tk* kfil clrfk. aaaiatM ky K. a vat ... sap htwa.d I5 ts.arklm.. ., ... ... .. ..
nkMttom lav knaaa *>MttWtnt oC tk* sraataatto ..dal tua" aM LM act aa ....... aM Mr'. wa err ky., w4 rUkr W. H.ma. Twll.._' a---,- a.- "f"-
S. .tarot
M& K.P l McCMtoa .1St 5. 5.4 bad ;
..
via a t Qtoa MJOr f
Ole cM_try., amltl...-fltlaaairaatoraat tk* rt MT>. .Mr. of tkto ill?.toatiratM. "Mv-t }
CtWyaraMtklakM aa frost d.tt. vttk Mr.jA. IT. Ut. A.. AtkrUkt ka* Mss mfgtftt a Soda.. assist ..... x... ,....,. ,i .
eau pra5tl tMN '
to aMktac tW niMtA = ; try a f"v U*. alp elrii ,1 ;: ai kt .... ..
p sIIlkKr Trot KfaMaa sttNs VNt1/a. Na
tW
au.-
weiSs trwa s t
tkalr .
*c *o token seal
Islt4atad, ,eattadt t.Aa ISM LMM '-oU.*,.*. Kll.t.M.Kap.wb. :M M m mm ISSNjTb. to staN toMa toty ltans10 was ...(t
octal Nub to k* rU a< tk* setFir .. Oa Ta* iar. \
saw .... ....._ 88IQ. O.lto. tk* yatattol lor a aa..*r K purl ka* ar.li.4 k. pI&tb.50t 4M4 .......4 i
FM M Ua ,( a&l"? Aacvta .1w tk* Situ aa kaMfcaijr. will sad as IaJueaM ...... tis tnM. .. '..
n.. tk* am tUa to .......
yaraIk 5-
ap.akw'
a t.dsl pt sralTr Ita o*: M tk. MM**. aMJk
Situ vfil k* ..*ar !tarmt acata ant tk*.BMioa tkroaO ta Oat toe tW **tMMt* iris totortoitoc 1,.
1g.at rnMtf v .
w a
X. Hat SUM tor tk* -. ta
aaaa5taSs. sari Fartl...,. skis I ant 7.51a' V' say vayjvttk. tW Miptatoaaiiyimarfaa
vk* alrnr4 kto aaaaal a* a.. a* am laafanr .. tk k 4ayj aa Kr. bokan W. Mar ., tk* kUto *C tk* rrJ aM MV)!* ."..* tW
aa fH
.
l wltee 7 k* X. Wktta.i itl ketoc aafiDr4.to any to ItovTarkfto Maw ray-vfi!aat1 k** t M* kaMaifan tt tk* ryMa tkto' Maratofc, Dr.J..K. M. .Blseaj..Bay ...Tiptali.'A..ods lid( Arda end. TW cut' am.Iq'w I- m- 't f
aM silt
ian .
last 4. 01 X of tkto sup atotot tkat Mr. Mid tb.tl'. D..kekfatL ..
aaatoA.vaa-TM)IMnl Upa1> stare tale Flam Silt TkM'atiMilnk feirkMi ; v.UtT'Liry1
f 71r *C rroktktttom ta tk* .SWtkV*,aM co< skirl k. to tt* ......... Mr ,".01'-'S fcf tkto gnat tk kta* twss.aM Ua Marray, aMM< r..*.tk* Tees .* afital aoetfq at f..eaeM. Ctry Jut: """ WtUufMi Batataw> Ns-. 'J.M,. A. McOMaM ...-..* .'
II. K. ...... aaatauat. iaaral .. at St. AaMtt>>.. kaa kir B raid D. : ........ trtf to tVr 'f"1
m tt fiaterda
.Mary Harrto AnM r.wed BM** MT. .( Ik* Junta XM C.Mt B.; .to rrokakUk bit tkat.vkrrtrtk keoktoca tkto wawa Dee ..w Ise j alp t,Jaa 4tk.nid imo**: .Iq. ,Juavy 11 wit. ...L 'fOWT ,
.
Moll I 9C
Bv to Fmirn dad lapels ,eI.,..... via ka** tk* 155.y.a.awt .* vmk(Mmaattoito Aacoda tk toetM ter tkn tar. aM tk* UM *f anpla CMataf *tkr"batas truaactw.C ttocted I Attest tW matters lobs& .. V -. \ '
Pnk&maaiUv.TMdfkttk* 9t tk* Jtoyal Fntarttaa. tkh part M tki .atryj to FtorUa Die vtatrr. will buses fro bDiwtg tart fs sasstltytau ... atUbsl.) I .
tk* BUM fr FtorMat COM tkaa ins ....... bs to4k e hbb.tn or $ thetellti
....... aM vffl k aaalatH ,
BW. lutnra *
WrUM. ptibsaa' ky a tot tk*kUattfml kot i ; I
kniaiia a pail Uk aliraaM>.aa .a ....,.... wspualat tlos ad b tsbL.ab.at .. I -
1MLt ta tk* toaialatan, via *.tid**t seep of aoMaata.Mr. ft" wV' .
,jMafffaatla* Ita kaaaty j I
ol tk* Es yal FvtMUjaa at ,LhttKm. ". vcato for
WBUa ware tunlakor
a44naa "Tkc MaAaUta.wed tea crdiMTy
aa n MajMtyvfll
Dos aa kitkitrctuai
aUMpetat IIsavp.rM
el law krf4 tk* KMttoa *t ckM ctork at Utk* (vorU. aM .tk* .palM.. Biack Dr..... MoOoalcto Rat.A, MrC.B, Geiger tW Mcn- |
te.'rtP. lopes far k Duke
a **
of
.1T.c.
lr.wwwla awls. k* m*. tk put Kval vfll ka Tal./ot almnar auay MMMMI ...... Ja .titk' *** aMvk* .*r far ta Ftorlda. ar* .... tent t-T.A.j *Prf 7Ji tae!.wm'iw .ertM distrIct day York -
a
atFTMB
postded .
b." bas to L ttle'. ;
atalaty to tk* na4tar *tCleUto. .rwa11 Mtrtalaktotoa. ttaq fcy tk'Mta. apoattlMMkMV.r. tat tk* VMk otifrlar>amibenoltk ,
'
fk* dSOtl.s *f *eantk yrixai'r. Wit AT IatsMOirUAllL1A. $ j
Mtoettoa *tIm .. .S& U' n. .. > .meta tk iUg* ..evbera .f
( 1taNt U*
SMoctotlM.
des ;wiutissa I(UoJo Maal U;SttMkkk AL''Ifs ,,.toek. tk .....we..;. .
A OtaftK vtn nak MI rtM I *I Trtaaam-Dr J O DaPak .... Tk
to f .
TaMlaTa Data ndtat.s. BcvWraklp Salsa
: vaa< tW seal lrvrM4.. ptacMatfliaa .
aM tk Doa after aartaktoc of Ik* .. t .
i _* 15a. Tk* .trat .nt1i> *t tk* WOMB'S my ettrprtln. aMi tW> MM M BaWd r..fmkaM u ,...... ttatety I... QtJl. ,{ ,! fue*, aid a/ fralt Oa. luiV4[ ... f.. 14 rM4tt. ,
Oak |>, 1MI 'eM atoM ywtar ayaltM )saki detlpbf Kr*. (Mamy D. XMMlfiUMj > late aM rratt aala*. 'JAttorMj-r,M Badao*; B.CMCMaltte w negsbbla'gnws, .
load rxm rcxucanox.f ,MM .t.tka Fnabytarlas Maaa.vka ..n ta vary wan m/ Mst Mtttec vm k* .... a Vl.ta' wed d aina to !:!' I ...... /u1
...
Mrs W. W. rue paetoaatycarrt ft,4.$2>f fBjKMB f, a ?teed twn; Mra.rko Sxtatfkt V boa vka' Mra Knsa .a taeiBbrr caa do inly" com- t .
tW iatartor. UM 4 Mit kr roto aa kaatiaa. CmO4 JlmJtkJ ** tfUalnt KMa- B. MaUM will k* laMtr *C Ik \\Eaecatbe M. W. .laaieatlar intk tk*oacntarrdatio r
d Otto at Oatenreta. Fla, 3$!. r Tk* 4 ay ta tk* Oak'* Bali oat tan an' alvt peausa I 0 .- a, ittl.. ssd.tf.salt. i j1twS'acat ate arraatM to tk..yaar. loot *f Qtj: I ; .M, T A_' ... "JccI. .1 t..,....
1 was Ctora4af. aM eaaaatty. Vr.Oowr. T. tk.tltar led ih1.' A! ...ld sad I A Lit-
ItoarlMty, .J.
j-Node to twnky SlM tkat DaM I Ik*, NMtvtaMavttU*...Mt.**Htk to.Se.n e.aalt&WefftJpt
r MaikM. *C M40*. FU> kMMtk wnwn *C tk. clak/ivk* an.Mra. 4 tie Klmi C B:Odftr LC... Qty aM..;n..'rate*. Utter traaspor-

ot kla tateatiM to .** Jcka. .. Tiaaiet.'pu Ms$2. Ceiity eloners Created ITS'awdltio.wa forfa'alaad at tat... fanUtka. .. look after tk
aBoiesfead
iBUttoa. )not ta what 1In.c. .. *
C&rtMr. s1esddwt, LMMM sty teat Marck .
b. t ia..n.t u..e.e.N terr Mr*..Wf W. Farta. ...*. ikptia. tb. fiyp.ptra coltetW of elate awl U fMfai
HIM lUM.May X. 1M. icmC'Mra H.ary ..Lisa, ..*.. I' 4" I!; ; tM(tewcratro.B.eiaI55.n.1127' rata. toproMCta tk* btonatofrovcn.
? tW KortkVMt aartr. M.d* atw. aM Mra R. F.'B.rK aa... t g.PretfJct lt Llttto KIrj..rasa .... ..f......irsteQlr>
t If atk. na a SI MUat Tkr. vr... .... Ib:1 fcUtoaK > ,
tkat MM MM! vfll W aw** k* *. at M.tk*' raacdea. 'M?. U Mvr

..M Dirt FrkMiy Omtt II.Oart 1HLi at Mlajat. *tlffana ataay Mtn ktla,. to aM tk*war' t'y .attN < I .i I f' -, t I .IF BAT IIWYi lWEs sfJIuSWk IILDm

i row tW Mtovtac vttaM t%* ..., ......, :1'aj 1 -- I '
(Boat jtlita .
Tk. yrMUaat. Mra. Job A rrMVrtek. tk* km* ... tk.aaJorttJ H V W
MjtrfatkM -of, tk* last Ma** a eMIt a4raaa I. tk* Tk* ..*. ; IS an 1 I .l 0.. Stag**.rt kOto. Tk Mat.itr 1 l .(Froai iarar I
lUll is .... aya DaOjl;
_.b14 mxeta Sfrtrg a akert.. M agiNg tk. creator port eI w5srrS .
atA.. M.Nss. *f Mn. Fla.; XMOM. tory M tk...... aM ...... to A*ar. tors. tsIs ; ttaMyatOTay tte* tIN aeralac. ,via tk* Ins iaasiaa va* .i4*"t- .V. Bask.:: will: IraMTor kto .
mt M0. Fto4 X. & tato rttnt. ta tk. fttmr : ..n 15 crtadoa *f a' .... twaac pnctaatat.HaMt ay Ikat.a 4al kM toatnaMt4 bus *M from u.. Fart DattM *OU*
*C ktoMta, FM 'A. Daa- Tk .!Mutt *f Ole dib'Sass *.. aa. da. .. tIZT *. Fla. raaynrtia" .... tM akMM ',... SWdda.s at MJ tM tot;tk'* tory to* kMvm aa rnetect :c. II. *.T Bi tia.wm. airs tram ft* .....-& ** last* $o< .w iS viiiwv. w9'tk vet ll un
M A; CHXTBB.rr. .... ..*..raflM. to took cwt aM r < "I DM* eovaty." x .......,. M.Messy toltk I yet TW fart natal Bay BtMiyM, r ,
..**... HAt wet *t tk* Tsar past, Mn( Oei .. be sisal,1 'Tire val *M. kit A* .... tkat D Oa last kvflalac at tk* *anrcf of tW kiacMMQrt. last WlUtof kM 1.< alOK.
a w p N it aa.1N his a.tvKk taMtoc tk* ....... w ...nywtr .... v nTk t..p...I tat* a trust maj*f tk* vatan ta Hat A......D aM ink'tnt tk* a IW out*. n VM hilt or tW UM '
aM h
Jok. A. Wray. vc raw Saar).vklrfc vtOtM tk* tty dank ay.vKk .aftn o Vy fk* totaUty .vn MMMflM to- tnt aMnaaiMiUl j ktM .ttaid .
tepoauny
r.W* M *ptM tk* tan *f tk* ....---. Tk arc ..atto. ... rsit l4ryutar i*.W tklrtna Mflaa .. ad to tk* a..rm I..c tk* bask aM Mr. J. posse. Ita v aU at far* kMktoc oar. Oi.di.M+i 1 avrtkaaM mr D.k*
kartk at tkto fkMa, aM Ik MV plat roil a IM. kaavMJ tM teem vai taw'4.tai| k* sass" wttoc plies Brie Fala..aM a,o. n a.*ai, M kkU HMtrakl*. ,... praetteaUy to .f Tack Tsai SH ..... yv ta
*s/e kn a** t Ffcraa/T 1 at' < ,*rwy a*. atoyM Ole altar VvOr kt aM( M can*{...aM tor. 1 i trltttoa. *( a aaaikw *r tk* ...... N tk*: Oalt4 BUtf* jt.aaiMC .o an *f tk* MMt farattan aM aM ttU I..,. aM nt w esq* des ...... ft**.
.i Naaa.np. rMMMt, K Oolwa.OaOM. MM ta tk* kltkart aaaaar.', ,".".,tei. I tk* practoct was cnatM .u tt to (Tkla .>*! ka k.** trtvay tor attrarttn V did apsd io I will I'M' an K v*.kr MMa .....
vtn tan tW Mdvtt aWl Tk akrt aiMtaai aM OUraryMocraai Tk* petla* ;t0 IwNn K 6e"Oa. I.*.. lib Kltoa. to tile cnataat \, x,. Tray rt* MBTM. va yaks sub taM tkat tk* auor va 4tmitty s.nwt wOddNs. -
i
K sraat FtorMA trH.I to k* 4sr> ktva a rear aM tk* MO.tacvtaea. > ol kaaaty: aM attratttnaaai.. k
Oak PMMtrat. Maay M*. .... *( Newss ky tko** wN vanyriattplaa 5.504at4 !*| Octal Mkd.da* of : UM. \,TW tnMfr vnik. ..** .....*.*!.. O* Mtnvn tkkof Tam dry tntP..

ta Muarf W totaiMtil nMMMr ta Mr.toantaW Wrayvtn ....,. ..r' .to an tk*aesid*.- aM GiG th neap w u p qlllC Hoe bug Tk.berry win ttapesM vkat kv cayMpae.t..S. aM fk flarkvUMMjtto* Baa, *t Bay ... attssas ..,..,. a ,rotes pat. 554 "-. M."JIJLI:&.,.Jne.I1I.J **> ,
.1111 ItIMY
asst
to'' MM to tonto ta Un ......... W sa. sll.rtp.. rw \idapar kltdEde tow DIn N toft Wen It tkto atkraMi raartan ant Wnta tW Bask of Bay BiMcayMv aaO.
aanbsst JA-. ...... ......' aMMJovn MM4a7 tile attoattoa *f tW J. Bo14i4No '
\ u-. wf. test JUt wen Ill.VV ,;; tioltl later totka, ash at > rfctock. Mi. ,. [. MtOMaM. .-> nMal to MV & SON + ..
rtw.IlaL 55.1 as.H. Mfimin tk* pstaa .
Wsdrit far tk* Past sadsad "
-. _i nil'1[ Dinalxst.l at* ..... .IW "'
.V. Y. .'"
s I
1. ... rMK '" .. .. .. .- to
vk 4 :
............. -..., -- "' .r.....,.." .. .
1ML IU KLAIflUIttMAY TreatMftt' Fer
*JF* q| v

: p Il5'i6AYEir ECI1 1 Rattlesnake;! <eKAttor

'r CARRY, NO\ NOT 'OEOPfKm ,

Oalkattal) tad WU IUa4craPi o.

EXPRESS P PC [ a, cam] at p f Rr U ac at Ia .yoar MUropolto iris of: tenahf- 1.... ti 1

I Sad ito foltowtaa; altppUcMA .
6< w rU-Brr tto Xtv Taar WaaCI airr* ek 14 Mat* w.fcta ...
Mtal 4U4 frai tt.-fclteft a'
\ icatoi Vj Omi It'tktor raftutaau. >*,... tk. tad I Past ..
t"- ,Ma4aye DaUy) ..,.. -.ri DaflT.) early an Ik* 4etora ta Pads' cacirr

With tto .... fttIoa ., tto wUW ,H hi naktr$ Uta4 tkaattor salve. i attMe4 bat aM did an t ttor!
tk la a pwsSdb. a4 .*.. 11 s3 tal4 U MM tor Ufa. ..WH1 UwMetropotto >
Pa55 get trala otrrto of rrrr i-Tka tut you wa + J
U tto totulat hall ttotU ...... ten n rot; rea*
IT 0msts
r. I. C. KaOway toawcrvw. ooaaottto alyj a tor4 gal> aa4 to 4vM tto j
aaaaaaawt Oat aaipraai ( *\keU Krral Poladaa at fataItMdk. ...* Itoy aae4 U H Tory. taper* ,
.. ear. win sot ..zpraaa..,nee kyay rm4 PoNe 4* Left at tt. .. Mal. n Ftad>*4J W* traat goat 'r.slat.s1r. an awy toa sat' U ,.... literal i...... : .f..i.
trataa.Tfcto .- tadipl. 91D sat toafaa4 ibis ee ooac ttoai &2... ttaetar *f to4ta .
of tto .1 lfti Oari 4Uraa aotto 4 ttotikr Ir .
,to tto tnt tto* that Oil : aM pemaataaat of petal, .. I .. ,
tad
kaa 4vr bats ..... aa4 .,. C. F. DiM t4. **ral rata rts." .. .aotoa* i kraa'Kaca Ua Moral aa**i aw 4rtakt yara>c 4ay. .... toa wUety ,...... M w* .5'1 4 : :. .\'o,\. _
1 Btatka, sa.at.t LJt..au2Sabet.., slat fk* avw.t* I aaitar,>ol tom;Xrt K' tr4 Tsai to kaow wtotker U* l JDao : ,
91at.&tbb awnta Qc tk* ail pie for Ibis iMro4 la ... .MOMO.Irryntn I Far|* Ma a you all waa tto faa Boi of ..*.'7 4oetor trW ttoai Sr ilMrl : t

t ,wwa pCTtea.tkat wffl .. araOa hats K Oat tto Braking' fjr rr'a4 Mr. Ooarta IU- hate Oorda Kr-aM. How seat UIMA
: his W".*. Vlaari aa4 Jaekv.e a* at rate B.*<*. la tray tton.of Its f i a.teb.4 tto4awa ....'7..aeo.r tBarUc > J.
mRtor ..,. wffl W tile spats aa.rr. Jin of (.. .....- ai i >f,Mr tto MW, totvtkrr yar. sad ttr warpMr awn UBM at.7'4Tp**!| S ,- 'limb firs ? rfer Silts
''. CkrwaKk zprca trala ,hM*C bars kr totrla aa4 toar4lB toa*'a tMlaad ikto waa pest ta stay at tkaa ,.*.. wk* an u a4r{.pra4 ; ,
''4afly at ;I'M .. ... ar4 aeko4al ar*' ,,raeneail7HI**. aa4wkfl at aid kit, sad kavvUc an !h. bft. la UdksDeskx ]mss t
art '
Ird aappn
vkk
to ."' .. ta J.ce.ea.l7..t lYe ttot la *T.,T !..*. to ..- i Ito CM ref .ttork tto' .... eon" .. Tto tralafrom flits tto mica %H1 sot .. .'nor, toackTto to ar1ai you suit U tk* kp r
Tto 1.15.eras
,...,-.nJ. In* KtaaU 4oparta .r4 h-k r. theft la a. *.+ orbit } .tort aarty *day waaaickt. the tafornatloa BMiy pfw*. .*.,.. Book Cales. SM beanH ', I
Syr kt at U* .... aoara..Tkm akoat4 sat to atovt tto snag, 41aar 15oUdRsg3psawts U' Bore sat at s.,.. *atar*I User -
train wOl auk BO atop ra tkcaik It I. a BUI UU.' fwrfaalt 1 a. yteal kept A flwvtUf of U* Da** Oaatyj M4- RecettJeaCWrsTMIesQ1ffea
'aa4"an pat,... crwra apwUUy 1 S 1 (-HI. I irtaa Sal Society ".. calle4 to M ,... en. ,' Chain
,. VTV atm4 Mv ttotr KTOHT. OF bKIHljtnifH I rma; atuadiag' ,sad ablhtrl tt I ... r!.. OB U* *er-0.4 Tk.r. ., $
;a atovotty es kaa4 .at tto d; ta m.R1In.UD *4a u* afuraooa> Mn. Naa5rek' In o.e....... at U. *&e* *f ..ttofW 'rarltrC r ..cwrs ''lilts I
or4e. tn taeUitate aM tot 4daytk 'rontal rtary JDi< J. U. MaUettl U4aM ,
joj.,ih*. Tk. a*.,n,.... I5rAt *k. rnaart of :tu a aaaitorof t.a1a'psplh; a T* a 1 wr UM oaty awaiter* ".. ,
,. ', .. ...' of Ckank *a at aiof Lye to wkkk tto yrau ,
+.a espy to *trtl** o1 the of raWra Ttta.tr Tk bars art Mat pronpUy at tkat Mss
Iartu4. *
,We...*..,. aM win .aoattaa. Patti Tail aa BMmr attM4aau spa otkorrkarrkw tken < ppU wen tea tM wk3 a-. wen'watttaf fit,. .'* .
f Xlat J. 11.-Caraaa. 1..4- 4 ( tk* farlte rasp tnm .. aln4 u4 wIN 4
I sna a ass klf I
: 51' to tk* .
.
.".of Trtaitr. Caolr. to* atroM lit to iroin 4l Is.Tb..II&TI Mtowtac .,.. karrtcily ato U. .j I.j, "
: : rtala m" tto caaUta. tto "Storyof fort aaf'ta'uy- rarrytef tilt Sells Ca.IItII..J., *tocrpearH '
KEW'MFICERS"FOR BeaMxna" vkka was mg a fa,1TlV la*eaa tara *at aaptto of t* to W..... tkr** sad, ,
,. ; work arcs last alfkt. At tile aaaotaUawt at*, wto caa N.will tstd.t1b. nr yean at ac.1 'nf7....y is' L QlllSilV ssWJe '
ft ..... M.B. Tat![ aA Sea pleat! pl.e.w: UUaa4?|4 Hkat'i ato k.4 kota fcitte* ev Gl
CaT .lcI>t at tto ,taw aapolatoi fortto _I v'4is sit* wtrv--Tto ..... : .ruOentk* at { ttotr ti .
'.: THE MIAMI ,...,moa. sad tk. 551icp.a oftk 4t .t,.th I I kraw. earn Wise froai tk* Hty,' 1 ; f I .0.
.
.
-- *' mt>c win to,4tU4 I. tk* e .eeek, Rau! ikrt lkr'ka4.. ..s Mt a atra tt : 1/1

WId ,..&.' 5 tttebhh "I/ ..tWr aUa. *r...a4 tor Dicta;; Jai .... r.lOt
la opoiktac .C tto ataa\f."4, Arta f5. tI oar. ....,. to' '....... aa4 ..*.. to ,
RIFLES I Ito a.v Catty orsak 0I'6ut0teM ''Lost.Iph4k'Waits..i 1 1laa taws ..'.,.. a* tkr eta' M. >arrt i
.
t tI
... kt ay o. bas arlrH. at the local !at at Or. MUWtfa .O '. abort at -
_. J U.IAI.pet., sad win to totunwttk 1 Mtr'*na, ILl VoaOaO lieu after.* kttararr.4. -t} \
-... kart.. Oat Bay >*B9. I .
% an a >\ a* ilia Tis.wit. t.blt.ti(b.tk settIi.
.; Chia Sl.a4ay. Dafly) ..> to ..*. Saa4ay *.*ala aid .fteMNBWa; Taora, "BbapU toy .C.k.. 5(: Ulfft sad sisal' -

r aioMlat .fnl 1M 1M .ata U taaaVol Tkkjiorra t'l'M lacto. apart.' Dr. Maiktt at
At tM"tal' 1 DV ; .a.btas' E eilaj'
win to paid fw atmly tk*
Its. mat WN.iMq atckt. ft le,1twh rkrtfa .tnrla..eb amator ky UKr* },M Haaxick. hart Mora ""S..Met a ft.t... d 51111557wu Ir'( .
.
tkiit ttor wm .. a tamaaaa 'pota ton tto.Catt of potssb 11'- Mda'.f u.. ,
abawltN
M uklBit tt ana '
aiwa
: vM>... sad alt at amral tootwtte
both tto3
sad la
'. pfwaotloa to iMpvaalkl to a ..,tcta, n- l rila I Lstli. Traaaerlptua. '
: .
ca... tanaWlat. fteUtr/f Tkctaiton'
aatatrt a.4. sad ,
assoaalt5waf l..aC to*.tk. ,.,...t ft tto ortaa.Aa Blk Urlfc d foMJaaC" ,-
,
*< abase of tto watpaay. a.'s4a tot Rte T* Vrl |aok>Lrj at a Baak aat : at tto. 'orltY wa
<. % Talk aaaar atoat'ky the azatraUoa Ol'IU.u. ,toM Tto sash'.... .kica hasbars 4 FVwerito -; ;' ,_.. U x15.1 5p. .mUc {.. sad ."
,r. of Ito raUrtami of CapUBvJr arrant y *ra< to ta *' nkto*' KneklBC H. 'lehsaq.ell's pearly .u.tk* tto/ra of tto city I .
ta vw M bat a .way.
;. J..*n* sad 4to lyaUataMat of4rtJlMtoaaat Tto BBt.7f -- wrr pniMt} ala Dr. PaP.... aC
< la..lranleq t* k-t,Sta aptor* ft ad51amsDAOECO.WACQR8' Dar ;%rra.Haa! *ek. had- Kr c.1W Leiooa City.' aM wits Urtt4 .to **-1| Ii
rt. uk* ravtatoey Boeaa4 UoatNaat 4. 1'B1Nbatnbt'> watts fer fartker Mrrntlota a* .-'.,.iss -I
t,/ Ota, of tto ..,uf. U "beat 1 tMUtorwa, Lwa. rr*. Dr.:,DmPato sake 1M .' ,
.. .Asa tto nth aM ..fit sat rotataahaa Riit. irepafaLoa .* :'Ccatcae Aacat
)... a skia two. B.,t ,.ata to to [ Iltlpwi5l: C.o1r1Da ct.. .......aM Dr. MaUett.; wto led ta:;
,..4rtoC It. to prvkakl that saw Jn ; L 5t. B-lUtotol*. wait the .....u..dna'De eallt 1 Neil+:
.i ......iaair .....tat Robert Ooata. U.rala>T. BrrOW-] Th*. Hly City' two areas' of ,ry. wkhtoy.i, .s.c.1
.tll.bs va*> Ar+Boattaaat.. ,cud Fiatolek Maareck.. toaaocrtptloay t\. a' teaapoaafal of tto iitare.cf ,.elk' F '
/.., 0.witk. tkto tkor wffl aumarOy ooai t WfR[ ijJC LYU.DNQRfD K t ?0ia Back to Krta." \ BrkafolU .,-"-. 1astb' | T. Budge
.... inairal - .-' q aianar tto 'aoa.v -I..... afi Ifl1cTEAkul Dr. I... M "uo"'r..,," has .

? ........ k4 tw* caws of rittloiaak ktu'! .
.Tto t*.pa y' la ,,aw la a last o j f 1 irk I* eijirUraiBttat ay fkaaka I ..... 'rkat.a Heaa cat i) asd.ttoa *
?...rtfIIIIw .S.dit 4 a4:as sore t. ktadtT 5N wash to tto .o shoal
: : *'tto rroraaabtaUoa a< ,tbs eoyoar -I I a ta try roioat UU aataek; 4ep ta, aHorio 1,1
to* ton pert et4. tto toyiji .1 ]* **at rf err lau Mt an tk* M -.i t;. l qaM .*wa A* fcar4work ,,U : Ito wa4 WM'ttoa paiatM with
U. Ts .' llarrol.jtEiEW .
..1* .akaW' of, tt*W,;<AC tto ,aaaal ttartlni, 4..oflcoraG4aeattoaal a "'" atroag olatloa of cartoU Aoto Endbrance Race 1e Pali Beach. Was a Big $_ I'cc
-I- i t..t. U. .JI'\oI14&, 'Aa.eHadoa .d4'uaC a* tfc* leg ...... atfu ssl;;

bell at M.'Mfn"ra Tkaraar. .4. the .rlr.alaUoa-kartag .... **t .
) ); .. the toattor itrapwa* iea.ts0 I
.I.
Itri .A.ir D-U*,* aaty iraa a!aaliy tsar
i i1l Pat t4:%! UH .ttV f TVfl Visa tot 9. irrwia l
$ Ma4aTa Dany) 1
HtUi t5sasta.'sr- .
\ .- *r.4. >UM ) Toad t* whirS Dr. Maltott? u.. '

} ctpU of tto htth retool ta tkto'rttyJ 1 tn>n4 tea.Atoattoal atttoa.r4 sow Tto **4anaoi ; raa of ........ikOM ',fraif mact 111i otrrie Tare: tai ).aka. MDr.. Craxftoc.Mia.r W.
lr. Scfcwf Arrives ......" d.et.d. ororiaaat. aaA kr a toi* a tnt ...walM aa4 -.... bas .ora> UiaaJ I Ito i*..*.... Tkia > test kM ,... ttoMart. Vrwwb. Mr 1, K. Dnra aMMM liNt
: ,. f'rst_.. L.HsU, waaty aup.*i. Tinlpl _tae h*. ,.wttk _'*...Uotp l fill,k*.I lint Fate Maci 7W rC&1. WM aM.tk* rar last aot aSs CM.Im.'Tky ttoroacklkwoi
-
-:: t -r tad.sL (ptsead's!.".the 'aoiBtt I ftalaMTeu1 ws. knmar atortva aloud *fiaT .rr (OM p H or urkhwloa > an that staid bias'.... 4atf...' Btoeaja a4 from tines lark towIto *- tto trta .
'r ---- -oaci**. Ottor t..om' .1/ tan .. aa, s U l..M *f vater) Tk. ito trta .aa a w>>tr. Stag aa _tin k *t way It BMU4 ao rj WIt ; Tk* 4rtran ad ftotr aaraIMpatlaff paw
: arardsns d.etad:we55 Wi')If'04 "g : a ton 155551* wen ISIS tM .. labs UML'.._ =- :Itkr.. arw *!... kem **', **.. aMrai4 M Ito r*** wv-Dr. t monat
1 f-A" tFroai teMar ,,Dally.) WH..'RaaortU CUrk, prtd4...t: .i 1"a at g es'Pat' ktyrt .teypa "*&14 '**'. adored a.oucJa.. ....**.! Tr .rara ad | ......' vdi.!. ta oa* way or ..-.r, Dr Cr5sla5 aM Rabat k*>-
t I QaJto a Urin party tIC'*ta4oaU ".- F. ',o.IlM. Ky WMUraaaarari ,'T a ak *. .a. U* ator oi a.MIll then tt .... .. roarealoattr( M 51 I IVy rtartoi fc riaf[F.., aoitofloa atTar <': Of tk. *iar sers'sysba. fkoa lv 4 Ma* Boa aara; Oorar MayaarJM
... tq ta part tto FtotMa Mir. J. O, .'teU.rr ...\TanjkaaMa.i .....'1 l laa* word wm w' ay.ttoa tto tkrateiaa* Tkto to an that Vlack ta t ......, sad ar .....* kr 1. W llarpor.. HankOMfkaua. Moll aM Itearr t,
4Mrlt *.OOC 0Ca\ta>4,.( OOOB>aUlV( : Pr. B.war4 1 t+..rsd, BC PoUitiaars I II .......;.tU& hrs1Ms vasdw.'sag' .u"tbt"' '..da tM. :rlrtoc at .WM Falai Ba k ta that RatokU. Ff Meklaa; 3. K. Dora.TnaMo .
.... shred,ta tto elf rMtarday ; Uk, Baty Itep ttaa.. I".tII'f'r. : Ira liP' .t tk* aUto htr.ruid q. tM1, co.U ..' NisT7.tpbTrkraai i rr ....**... waira.wa ..*. c4 at :"Crt ap>*4 radaf .*.. tat Dr.JaMta. ; lulpa UBroa. JU.t>*rtWX.
ora.ar to a aptcUl. CU'. ..ada| i 1..... Ucktey. P* o-.:., '* k fat etLtS IS..tams.- w 11'tIC tM ..... '.Ik..Fate bold ** i*!ara trta wn tk. haM. mtoc a tlralip | Prvwa. ftto itar4-Oartoav Cart
.. JIIe1r Twt. ..... o.w.JQ.e: Aa rra. -i2.: 'r boa pit tto that weld ka iJ.dl ...... '.,:' tajtto afuraoea tad -.' aid.tto-tkfr. foikrwiaf ttolUfttMOP'to ,Atli a
Tk e. ri.il M ..ftI7..m. U** Oak:. &.1.> OanuQ ], Tttwto.rb ,I-sta.uis> ro* kt uu nr ; the MUtl traced "'4rtly alto. dug i i *dtM a mU .( We*. '' i row -at *r ttoraaj.wkkk as .r
..'1 tt*'atBMatoto, Karfu4 to B. tTcrlraaa.; Oral, sad ,. 0 5115.*. al gal.on a.'elrn1a ,Of tto kra tar5 Oat aunoa *n.atokol .. Falai 9wra.wk, .r* slow tmMUMwa t.te >roma y ,sp.1r.R'irtlrlaal
/ Tortata '.....-. aM la Ba.M4 Knirc. OrUcdoj; cxrcatlf*," ':' g la,tto. :aUkkortoo4..of itoaj s( blood frooj tk* weed M bat OJt of' Mr. W. J. raa1# aM all .f tk. car wear tk tags, wilsS wa* M raw>,
\ .-,*..,raa.trsa ..' .caulk ..su... *' 't1ftt Ie to* ..... 4aU'gM low rn .t" -. nM.) Dr. Jailor I 1- ...... Mr. B r'k*' .*. klai tot. t.sa ra bat *...*.. r 4f 1 5 taoM. anatroarattr faaOtoa ta .0aJ........... .*.ta U4' u cF'I.'... ,**.0A..a pose wto ..... tt a* ku oataloa tktt' UMrkM Mr. MC% T. as I.ttt| oa aval** ....... '.t4te* ..r* N tto party.Mr .' thfbs. b..dseiS4Is bell a the.a .
'
j *.onatry. ,U to tto caotoai '*ff grit w.ftttac pbttI ; ..... to* oaaaaaatf a a.w1.. ta tits _tk,
f .t. .
BMT ,Oa*.of tto.aKTt tatartattai two or tkrr o'clock-* ant .4*f -- -- -
f *****."..... Of net you rr r.*..4,Tkar4ay. wa *a Oar eat ill ./N sa la. walek shad ..4 ft 414 tat lart ntn atUalskltto I : Aft I tfhtD5 PCiJRpxbDilN iI
'
; a autr-of tan* fop>awatka. r..ahka.... ry riot. Hathaway. fa(1!,bup wIe4 uw. sass ..c MM, MiM-Mlckt. Tto oalyaT| ..- I LID
"a-vptac tt* BaaUaMataMa.af Or:_#.. .4....*ilr.. not "rr>*-.N" oto* cutto bat M.tt t an pcttIW IMM aoUraabl. m, .. O. tl.*,UH PUBLIC Day' J
aortkora .wtator. aM ctrlac t* aral aaa af wUfeda ta tta acktotaaa44ta re*1) I 4*.. act aster BO. seemed. thud Wt tk*. 4flctora diet waster t \I I (.... FH4ay DaOrl .
I Ilst.* ton Ik* ..*.-.P.*..cttawto aM jTlaKHa4oB tf r ipno..Q' ...:.to! tto'atorr. report-T it Oaaot tvtntac" of tt*'tkl"* aoar. ttoWtM NI Nl I L Tto ..._. toa**** of tto -
[ &anl onadKJoa* for kaJ4toc, qM ta vemrUat. tto aa.*a .n'. -'"'- ,'sad a 4rrol...., vkVk ..- i: 11 February: 7 bas of tto Dad ,Gusty 1AMKiaitoa
Ntrka eadtllr'. '-Tkto PS..? later was 4t55msN : : caato awn *..... vrary'. ata o cwt pi*.* ut MSt i
Tto lilt apaat SaiarCay ta Jaca,t N':MM* Hatd. Carp eMr.<->nacl' 1 b 'rsMSa B.adJ' Ttoatj 511. slat a1' Iwrt 1 {toe trorauoi Neal 0.I una.
.,.....Ttoy wsre kad4 fcf Pea rat of tto VbaU HU Betook JftoahuiMl alp am..;". J. OoBteaaat. 5170.4,5.4 repJU. I I J.r"CTM ; Tto ftklowtef rite tat tto toataot kfaartaato ... '
..or ArtVar Tall aa4 '''waa *oawUf > ..... M imnt t...' I ntractotrratar 510 pea 5
( ea* W > asaN < hpalt
<
tr *
tIa't, Ma4 tto aaV '..' dI. aar V1wltat.1I. 1 yew a4 ..... ky tto ..
TtowaaaT cans f
.Ito CBM waa ,; kopntoa oal ,trooU : -- -'.44 ...aatW.. M IUO BMaagar *
blearL'5 A.... A4rta c*. ..ut>* aatoaat *f ; ; '. tar, war 155 wmyia ttopaKIkf ...... "..... ..... A Orlfttto .f]
watt a 4rua Ttf'dy af : : : :
*, artoaat 'i =
..... ?Wlp.Psas. Ratpb MO- : I........ .,el' .-, awta'niiantAdsI .war oa : ;::.. .. war : :.. acfcool ......*. Tker* Tae tnc* arras I
ra.W* rr-' .**......AJMt Doq- dl.a' : Harm sad crvatly ,Pba 'DtoUo'fr.' a War-' ---:11 "" -. TTM "laatto.1 fcy at........ ta oar I 14 ufcfc- wr ao 4or....
.
..\Dlck'paravorXJrtocrew tlr buss wto dU.w4. a1tJa'bl.. "I I i0y4 f tUU tilt.. tot 11 nil laa utot' tha of tto knfTto .1) .i.esUc.si tootftwOora aa. ky tk* ttokeaattfkl pfetar* oftrrr ata.9...
... .11........ Was. Dkbea Jfatt ...... *sU.twar'a51.tU paatto af the paMto actooia tofatkuMatog .
.
; wat.of, kto VM:lAMaimOra;** I: ; aO jtotito kk.ia>4 vat for etortrto tUOta. ,.,. dN.
....a.d otkriK, Ottorlfvrfkia toraacM. alibi Mat. wtoa k* f+ts 1'W .....' arrtol of a pkyatrtaa arMor. caO4.aa4- lb.. aaak a' tart. WraT 'ABOCT. tTt a ,adal stab ,Ttokl I...._ Wi. to a 9MMaoa< p*...
fIDAoow is tv 4aya. :: Tto to to a sraranttor kto I4a. .wBta .+'4s Ju" ..4 a bud UBM TWyrf bM > P of .troia tort adiH*. .. ttooito oaitk! BMMa ot aB wto attM*.4>- flaN13'sasap.Mh1ag,
t el Net tk art 4e Tklra.. -Th/n.en tw kliM>ottI aM oBawtto oaMttoaa at FloMa > -
opon a ttttla ,airs I a50arsiS. tI ,ttaarrvtocOMUtoPtat ." .- &tST V4Nor': ktrtroralto-f kav koaaroMrto Tto .
onwt,, tto apprr part of tto lkUk.ton / won t* pint tro>"a. .. .. to .. ... lashed to tile tIt7. sa4
...... If v* kr* t"* tot a coaty s slut tktau boo .. .,.. .,. ttooaCfor : r
XltLI:. ''IKY GtYK I >* tads ar* ** I : ...... arse saura55sdwp'town
l' fair tkto yeariiMao I nM ta ttoMrtropetto
; j Ctxr1M. Stnwen .... Pat tow Ja Car awl
'I'IOK.aU'' Md.s>! raanL; Tto tom of tto aaa> *M aaU tottorlMi'MB 51R
krt has ..
a sla a
);s:* r.iik'"t. ( : : : rr 0. i...THo.. rkOUMpku.f act krokra' rapt' kyja; ISIS' utejarat fraaatMrj 1 K. T. BiaekMcrrtary are an auttrra of s'at$5tSwat 51.1' kr UMMO rtMt a* a Hatt
"S IFroai K... ay> "D.f'i"" ; ::1 ... {tto UU Js.rpa tfasd s nth 4waa' .. aM gasti1 ........ t. rkA4ia; traotMa tMikxa sad ttilr .* oa. af ,.. to* aata', ,
\ iakr as.
'"r Vib.1a.'koaor *C bar:ra-t. Kiss A1$5* *. of tMiCUtot 1 Btato* ...rt. ''W....* th.'TletI ..' a'ram- K tto FallAa.1sWn.1551. aaMMaaaaclal itUaiB aarany ta' rry artooldMrlrt .. tk. Btoa of tk* ballots. ", ,
Mrw .t CIWes Ittte Beck .*, ,U.eMsN.b. atr SraoaiA. .. P.*.**H*. wtok. tit r* ,aak* bits. to.a atroac krattky Ualt aU htrrt| .... to a of oar dill*. 7M a tot. '-r. fk. pijilh.( '
Bowry,!*** arepttoa.!! ymor-I .J" lor la ifw'' woaka *Ktn r ..1 sad tk. Ml* U.aot ky a., ..Mtr treat prokakiBty tto Ulr 'wffl tat Tk* wtoUnJ. lanramia *f oar It, aM 4rMik tk. ads Uta a. to*'.'.
*..y at let aia* oa BoeaM atroaL Vr f b a'.Nrf Mr.Bwayaatoa neb aM lit part kick W Miua toM } tied forvo 4artaf Ito part tkltty for UPOJ. Sod .. .aM bolt 4taM.]
'S' ,,.. ...-sa. totrteacto pat betas | .k4r.5. ; tk* vtott ky>klaJttor. to tolw. tto kao aM prouttoH krdotktor pen tae kroa kt to tto attead .., .a a*.to. ., aweckaeat'k .. pa5..
: :. .. trfoav kfowtayV PaSy)' 155 ysMaaTsa ..Vat7 bis. aiad pit !sod 4aacktor. Bnoitot bet, or 'Irroaca j aM apkyalcKa AM I tor* too woa4ortBf Norsall tt ta* A....... rrpHv awn era> tto >rafwtoa aBM4 ..' ...... ,
.... kH .. P.w'vttl.'visa or say,tatotttcMt {..... tto naflMo. to aar554 Oat aatfcally ttoa avar tofor tto tatajtkat ... .
'Qiht to.tor *a.to. Bt>eklaa; *. BOOM vory M aorr* faay frfaaoa M -I ""t Of was war kr tto .. i ifwklca S*
f 4 tor kaUe4tf totaaM. .: kM sat af tto aborts rian to* at -s.aseld aJa III a ** tto aaavai tarrM aM gnrrttf ..
aa4 aot rtvaratac' .... Ma )lobes pro" tkat ato' >aMlak4 | toMM to a*> kaoi -
.
i", '"' ftII" atoaaMr ....... off 4ta>roat 'araackca .. arwUc I"s 4aria' bar itaMraoa ..... I kM..tkrr* .. a rose ebased! of twororti' coarar, I ..na, ... aptroetot. *kalttoe **r ....,* seas. always s4aal s4s ., tto aM4K ...,.....
hint tba tkat' IIjll" tot ant ottorwV. {i. ... k* :... -.-.. let ,.. of tto tlatotr tak- wall
to tort ttotr
ftork-Ta J. .. Ua.'tatoaM ". WM i CMtr ) M(. Avaytojtoiaji'attoraoy.aM oaaaanptla M alas ky i
5 .. ataraT -stiff ., tto ..... cata aM oar *war4M -, FkCa"*|aktoral rBaaVttf A Said aUa aa ass at a ,*,.'. to kawaiackT Ia al .*t a fart tkat nor ..'rro. tow. aM tit tr*s 'rf 1at. .akbtsatryllrsa
)I'I 'Wo J arly tonaUU: 4xkat tto r"B.M: r kiln to to eat.t tto drfalaUoaky /'. C. C Baflway uaaaaorta *akJktta rat/ tb.'Irsltt .( tron aa4 .IM At a .Uto soar tto toot teaat'vaa. *
; fcrwM4 late tk* .as4 aa4 atow Attar fkc* krara. yanBac- aottrWU9 ; 0.---' F trIM,..,. atraai or wtk f araUM > to tto faIL fro T ..Ttor tt Mtaral raer.ra. .,tto oaaaUty afUaiarr Snot ** tbs Sam aM tk*

t toTtor tall. she.s tbouA UitS ''u...... WV .''V'1% CA. bears. faMTWV, | ... II--k anfat* aroaM tto tlata at.r* II' dived rriMiajta Ibis a* DM a.Sib..c. ta UMM anoM.alwayaa ka.. toft.ovportM ow tarrrUa4l trlamq
..} way vUctew rcfrvakavat, aM tk* tolaae tto wu4 a* UtaUy a* pMfabxaM kroaftt oa tk* r* mUrtratea. fo wttk. tto *rwaa4hmtor g aM to awtfertB.'
? *< **a K hassulyalkt
>...t1aI.--- ,.... ta ttooa .
; : ,,B. K. 0 .... a rtattr *r fist r* k AM tk* UM d.prt ataf i a4 fad rub .:
aHora ato ....,.. of Ito.11IN ..pat a'aUaaaatM .I '' ap a Uottorwk *o* ., tto awl .......
f< twm- ft* aordoa .r-v. d"Ik .U1 ftaMMiwc. AMC- 15.51t'dtaitl55 T'aatM T1su/ tto raaat pack bog Mock'of tto peso oat of ,... 0..r -fc. CfiUUwty raratoto .... u..* whO to that alaaa suet .lost !a ih.$'dt7. '.
I. ,,..... ass wrfa 4,tto aissaat ehJ roMOt Ten MWAUce rinrfcUvklrl ,.***wte4i aa toaUoatOHSrM ..... aa ....wa. This[to *.I tto fair totUtafl tror- ., *M(. was ta >o4 wb.st arr< waits wit AMOBC. tk*.o proMat wars: DravlT
y waa toaly oa tar ttate Uat wto- 4aanr ta Uktof lbs ratuonak* tk* frfktlta>of tto toOAta to ooo* b Myy.otkaaatM. I J
5.attb.. nil MratolaCnig. MIM x Mtoana4aaa. rooji oaoj Tkto ? KMao.,. of Fort tMortowJ
:spd w1t11.rt1T attsshsL. 5 bitisr- hiss-t101saat. Mtoi tarakPayaa. A party.ft arta wr took fotooa .... tto awatk *alojtk; .r* Uy, aaottor 4iaaltaai t of tto F.K aofa aw ,"**itoa. Trr* plaatf > J. Q. Lssl.. *f ...... CRy. Wait
.; .M' aa.- LIT ts5 Oct' tbdttb5xasta : Mra.,JcMpk A. Dad Mrs b it..I err, .|..... Uka**; ta ttowkeaj .I* aa ups wt .ot waN ta Itoawatk C. Coanaay4 l Tker to a* 4trorttp :: ta Carpa. OMBtrtoa toa has I Ia. tef B. OrakaM. JBMM M. J ck....

'wasted a Ntltb.St\ sock v115 lb. bTr Aasaata B. AAuu. Mr. Lawto D. d .. _oa. *rpto4 a totograakec toe rak- or 5515.llpa' I IXekaMU > a<*'.ta *Mli.T ac tk.a* auaio .. taumaiortot bets tto cwatwaiof ir. HCnaai B. y...*... J. DT1tne '
: '
stria at ,II 5'dork laws. lira Caatona aM,MrtSUaeyB. bier 51a > ka a groat'' rritoUoata loaoac 'Tto prtta and pslt." ttotr p5pi sod to sal aa As.r1Pas .'P. T. aa... WlOUaiOMBikac.
.
d'N M aNratag'sa.. ,De f'ItUII trtf OoakJta.OOCHTT. poX, *r4 to.BMtectkto tto vast aM ...... W Met lilt .r* ...... kyiettto*** ... lit ...... Macttoaol,ky lav taaariy B. W. F* k.J. B. ..F.
.
Ibis VardUr d> ark4 "t" .
p raa to kM at acsDr. I ; FUfV. n.an.r..J.( aara .'*rr *tto te tto Valoa.Ia Mtnott aM *. B. MMfliMia.f .
r ... .y Isrs alaMt.K.ptsws; tit:? wpa >M pUt k wa* Wr that tar.AiaaMra lacKaa ta'om4 tk| mHLeal rtaa4a reMy ..r...... otter prtoMaa I ttow cf aka fact*, k* Ik* -
... ....... 1tI1DLi 900DTTIFrwa.taiaraar a nip aM M 4: Ttoraaaajritocki I aartrty that k. ka4'tor4 ., a a -. aM '.....M. O* aktofrrwaotoi toactora *f tto pakthr rko to tai ItatTBDAY PAtTY OJ"f

/ :' Kay tWwt to* ./...,... a'raaawi'ta.auiaolata ; + ,l bed a4 ..'to Jut toraav vafcm kM tit*su1' j boas of tk* fair.Ttoa .- peel .psi add pp/.Ibe tala. aftr 'WALrD .. OOKBB,
r ash "nte*. Tat a Pafl7 ..,....,; klMMU.Tto, kMyrattK -, prsds.e! ta rrkaof.wklrk kM to** tot say iipiaaa taMmlta *. pUattar a,.4 artartrartar ...
\0\ .. B.*f tits la w faoat" ...- At tk* to.la... .**Uar of tto l*g V* t4 waatM to kawf| ............ b auaat 'aaaanrami I toMTic tto 'Tilt to tko ratptoya silo teto tk. mi*-* ofaa4 ctn.5 i I Past Moa4r> Dadyl1Mra
:.Ry a< r T a aafety' -Maikerry Ttaw*. { of last tart of *akJMU. .
,t'S tfMtiMat .BM 1 iinmii anti bat 1)a.* Ooaaty MoffloU hos sty toM aa4 rraky a aaaifir 4BOH I I > *t airs Twin at Ito fatata o-bft; With B. Co.to kaa
\ ... aMtaaotwaaaikt eta Std Tkaraaay alfU. Dr. WAttJa B.Vaa to to a are m4y tot, ". aojalkty a**)* anattac aMa U4f tkat ta tto ..., aaalrna ttotoKv twrrtattoo ktrtk r
t. 1tttIeo.Aa Tia..ax aakJ kit aM M*>4 to Prw,,tkr aba ..&1a7a. Tk. ..,. to a 1a7 party ac '
tit tto laat kttoart sill TM. toraxrty *< Oklv Nor ** tkat U- to chat ataa wk* ....
tor i
r. Tkto iv. 4Hwry udl .was' 4** to.antr kr .... aw loeaU4 ta'KUad..-aa. Dr. .Oe* MMaletoa kroackt to tk* IaSw4 ....try aa4 atcara Ii aapptyof .*etioa aataraOy arhea kw arxk ..f ...art tto. karterojoat. aM ttokrUktnla C*.*...M Jr 7.s..f4. .. to toU BM.at waiter... to
.j '. ih14y 50 ht De a..sl na ,. It. Taaacr; *r Bi1t4.g1es. W.fertvata ttocota ** a' k4kt of' 155 toataI4 OMTBaraM at aa arty I..... wm tk.. vtpMv tot OMlalatya *f O* Braa *t ttoa ......... ........
4M aot rMk Kay Wart kyridaa1 I to ktr.' Wolla. a .* Tar4ay awraiai ins >kto Vrr ri
j p.ba.. aM .Pasta atorataC- rvfalar vista .....t' of atUrnl.U Han at CrMroat Bioek. B* aUt4 .B. OBAUAM.. kM apprrrtot4 ..... Tkhta DCIIZ.UK '
,M. t Vtoik tea toatola ktoaAkr .'. > itMtf to .n la .... tit It H to I'J'n'IU ,
tilt kM
.5. tol to BMatkonkta ta tb.S.tT. to pkkM : *
If aB
} ihiw,5.5wsddwel aaavt4U toy 414 Oil I tktok ttoyM a FCBUC
y arrMeet. tot Nit' *awoaa Dr V.. Koto'to aa r" KM ttm kM a Btl4 fan. Ass. ,. aA Klftor KMltk tevrt not aaaictowt. tk* teIcIeM7. I amnrtala. **|, tot ktok *.1o. fky ar* 15.nrstwt I :
..
... iar IIpfdaDI.t. sad eoaMa tolta.i fra<* kaAftooUka* grower Mn MM.Ata < I4 ojwOy ratoM,
:...
fere4'ft 15.'ttrtayatdt -; k aaXarl .
ire ta
.. to. roraa > Tto MlaaU Faklto aVtoot.ywtortfa .
lost tlk tall rrtttetoa Mr. Beltor
for law aaoeonfal. R* I -
wttk TMaiaMr4a.a very -
kit
.M kefor'. aufivw Try tt tk. tab It torp 0.. M ......
1 a Ujm4 .pa.d .
kora -J'k. a
toaftkVrrl
t15el.I b.Ig
totk u.. has \to :iris... At kfeak oiyUktral plies at CreMeatBeoA a Wt kwt I trsl.1Ite ttor* to a laxity
4totntote4. n WM t a MI oaT ttolr .
*, ''thee I"I Dr. ta effort ., Mows aa praMiriajIto property 4.tkrrty p.pt. ta ttovfer
t ito aaia awtf>C Dr. laam MJackaoa. aM ta tto naiaMr 11.15111 sad17 .1 .
.j ibis avoratof totor err of Tto atI' .*r_..* of tto oMwt araottletar aMMrtJwlwjr| to Ita proilaUry toI Kl r NIT Lit. n ..- write* ; J.hrhg.t. fair It tooka to aw lib a MMrf hilt haT tto aaatrr M tk* dwaa
... U
.' < tan'a aaUl WM pot ta tta a.tbwr" pkrateUav, Florida aa4tatto I Ilk *. wkVk atoH ta* totk- of Will rrt.M.i Ma/a/ eXttac UfM )of tto sob. aM Ita WOICDDD. I H..M| frr tto tolMaya. Aft ofctaor
v tto offto*.to rtort of lrka U Dr. .I.... V.. JaekaoajJrjt iMftaktrg Mr.MM41U; kaaa1 Ttoy k.p WIY 9ts.tsb. HI-'sad tot.c akal4'T4 oC oa tto *aas 1 ar* *>MalIy hits. tk*
kri*.'.w. toHee* ttot 9 BUrtt torrol ..wa. to oa. of tto loUtoc Sssj j p %)ore ar4 set ig grate' SslU55III' .*..*.. workt>c-* '... .a* sppllttls b55..the. 4oMrt.C ton ef..tto ...... warD aaaatatoaaty4r pUe.r H* arreral kaa r4 dbpp.tat yo* .. trial asset ttot tt. Boat Cwt **.*!. l I.aad IVKr .... oa, Twolftk aXrttor Tto;Ktootka .......
Ky
tnt N* Ry. that .4r.*4 am '- aerator of tM roC fUAoak BCW wQ to rfaa4e4 at an.4n* atorw ate livid *f r+Ubg alp an tto aty .. tie whiter. aM wflt swat ttot '.. 0.11 Oarias sase .alp
r ..Welt.Wat.....OHMB.tM tor,**ek aarttaujtff sdp.. : r ., rllFy. aM rrorrttUf else oto. tna bass ..aawkO* at flaky a Ban. rh 17 aM iaaiiiiaJat torn.TO .

1 .1

.. a+ I i I
) .. .. \ j

i
'1'\'


t ?I S ." ', '

"h .: ;:,
..;. ;'t
-
-,' 1 ': :"; A '_?; "'J ," .'* jr yfwii ;-r ,..: !r*' "" '1' ;., 7' T' "t. .. .. .:;. .

.. I
t "'.....:.'p'nn. .[ : *M tetftMi .ImII.......".. 1fAawhR.M.. : -.r a.r...
-- --


:;'PAIU; MEN OF FIRE::: The Dade County Grow fuave ME km I lire-: I IKE i mm.... At I J,
.. DOT.1 GUM !,I ,Perfected! :strppgi') ii! anizalionm AT CQCOUT. G 01t 01tUaJau t ", l f ff I.l; LA ,aEROAIE 1' .. : I I .1.1 1 I'i-W+ i 'Uncertainty
''I 1,
INCREASE +: :iACdINE'FOR I J I ;' = .I J I

!: .. Mutua Protection aid kt atma. ,... a W& tae AM Scpu+ad w..eu u HitlljP.

SecVriME pia-Yak .aster, ,rata I .. Law'.of Human Affairs
TRANSIT COSa K of Better .. t aM Wus1Vst;. ,tM Butt ': .

,..... \ J.. I F .tmn.c-Varleu Yauais r..... t dkru.wI It
cltielA : =:
/ III Sa1arT 'trr Coandl
I i I 11I"

Their Former Amount Heavy is Travel Bctveta Cacsa.at %' t tM 1C ... :1"
.. t F the suitor, were certain pf the success rf

,1 of Remuneration Gmt aid )Wsi.Tbat Aa*.I A M C 0 MMta i ih j : '
his cocruhto woal4 be dull affair.
Cs..etd .. JM. I_WlUM tent ..... 1-11' cane, ,, a

tbet Car II Oidtre4-LlU Hirer' I ". k4lJar nt'1' .. .,. aces was 'U,. koaor4 ky a rlaU A.. 0.... ,it It were always certain that a given result
.r R RA .M*, tat la ... wrtnc tffBlr j nt. ........ Ula ) .vk. Tk 1
h .
Tdp Aba..aad I j : SPORt 110M lift.; 'M4 Coct* .t Grave. .r Uto. [toTkH Outran te work >liaji4 vttk tk*, wotld follow a given ,das*. human a& irs

1 L .Ulae n a ...., air. ark tte ....... aM Soteg.r .
SERVICE DEYWED '. tsar U. S..Jar kNsl sl .- !: :r.1'>ta etp'cto w ban would bck zest! "Nappilyl.. certainty l>only a

'- t i. day ..Mot aabba. tarot PC guysS tk. a..v kt/. opus kt (Jta. It.Mk 'itwrd-while uncertainty ia a (a*-* condition
f" OrjittiktiW KMwa. as * IMO ME mm"Wltk s' Cm .-. eC UerraM4 kaaUraaU ..' I airs aal vu Sa",," w1t d.katt.L. N. krk* goal .T Mfr.Low ravening all! human of ffUl'l. ''. Thatlyov will
.'-.... 'a4 rests G( bra Ua era aid Skippers fah Ma Parsec ... IIlL'WI.- XJJ far evrtl 4tjJ
I I)IMd* TrunU Cola,.*, bat.a**"*'*. *' .. hi .... .N to I* Ma.rat...... Wd cur tttsi K/NsW| .'". 'reach your' appointed destination on :yrur I

A; I .. slat after todv. n. t:5 :? t 1w Oran XlectaiB Ib.kM tot .r.-u.. 'Ita IrM 'IIP trot o' ,.,.. dad .... WTOKyte. next IIn'd car tide J is not< I I. ntrar vfll ka l>eoaaaa4., .54.a.rtatr5.at" wCtak ,. kW Is tWu. rttanu4 Tkan
... Thwaro'awaaaradag xada7,Jaa. aeflts|te to Dared from Sao ... b'.... ttV stub 1w.Iebg' Staart.kkv.- i aalgkt to '.frobwbV, : it is.kt-Jrboc they:fh nce is always .

Pay .Accx41qlJ-DuJ-1 sun .lk. U. fbltewlBf lICMCaie i ..MU4 Icw' t). ........, t Lary Ooac'ta4 kar covet*. '
Wtntfi.flliactt W laprav sin k* la attert.,4al>7, *sca X Osa. I L Tien ...... aaa,. ..mpaufla'a ail Wass Mb. Otrtrr *f Ln.a' Ctty. vtattotM there that something, wQ ''p event/' :That .a
: '
Clrtttass ..,. sat a'tboogl b. Flak Craaurte sad crmfo ol adverti ,
dtyLi.v1 Tkaraeay sort eatent a ttore1m
.
,. TTMt na fa'
Ooaeeaat 0 .!Me.. .
;
.
a .... dap;0.. asia wpa ,)'tldar. _
caVStraat "
tta.cua .
ilfktUf, Mftttr: .rar)ltt e4 ''':11 .. ''at sad bG w'l'caQ tor a anal., ass ...... tberoagkty mores t t. Tk ltd ftp etrtvkmta ef tk l-roduce'a logical: and expected result a*not

: .4-lidasTk Zqs s)t.c'. 1 ...-. antvtag ..; MUari.. (R4Crvaa > ra jtwrafckt at frtnrm aa4 aklp4 yr: aid az... IMu. M4 a d.. .*eac. 'rest rtck4 fMt Mr.'Tsai al-roys certain. is probable and ii r,
Drag Kraal: at .S ea4 ;1 11 a. pers ot f >* r.idabtw all as MnU'arrIn.. as n. 3511 II Slrtaakaaf. brlgtta4 ttrai tt*.ant Jt icly.y .

_I M, aM 141 .P. m., LwTBtg frCacoanct bat M k*. taker* af UltV W ...,. uladd ....... .n. ...en -f tk. .... ( 1 nun s..combination'n or circumstances: +
4 Orovtv tt* aato ear via a C.-.tua M tt4 M. a matt ..4 UlrtfTV ..,0.. &IW ssp.a.d .t., Mn lint' Strtatkaa ekanateglfttTtmto4 may
start trot Avraa C aid 1>U atraal Ib.rt tw tane4. tt. De4 Omatf Be ..,...tJL. I .. a ..112"u: Intervene to prevent the compktcrriuJt hoped ,

% (..?...J"ii4at'a" fir), rtLal.f1'3/.wt tad :11 p.au. 0 .. v.*. %Ippert'Aa.dotMw flaw A41rM4cck stows' IkarMtr, rvateg atfk** ....Ut1aI .The '
element I
of which
*'am* tBBjmttat auttar. rcfrtfcr *- arrrrtrf et Otoaaat Ora.e V Tk jfotlo tog y.goet urn i>..ntieriag Mr*. Herne,,. via .?.. as U* ktk. V -.* *a Krw Kl,.er.! Tk*.*vaiagj or. chtncsj eaters

f ,Ibl tile sty caatadl atcjoaaf sec \:11" *. BL, 11 aeoa dad &:11 .... i* NTte tk4;y trr will t'ntr burs. OM hll sawba.Pre. is. pluuadlp .,..., M &arIac into newspaper a advertising 1 ;, a small\ one. It ,

Ii -.Ioe ,at IIt&'4 .... i aosad.... rtatvrMtteail aid Ooeoaaat cwr.P.. flak JaM tsan : Xaamr' u4 Ur tatter,. nr.Outer j:tasty PHIdaaii t.'sorewMaal .
'/
: lkp fl.t.f tk. far c.... tt* fare vn k* taw .. --aye r\\ MM UeCo.1..h. rrtrrt M UM 14.IM "I 110 prciaai! aiwet a asset rs t ur. IMit"is there as it ld'evFrywbae.che
paM
wU retara trip, T> etata, vttktor "1'-'''''' u.. It....*. : .', ,111.... ..,. 1w s MftnIani- asloyabi ......... '
,'\ water. er t1 Aaa! prtBKat for. ...,...... oGb .f .twsit7 trips CtaeatTttTka etor-. Tttirrr' ;. .. CwmiH Gram trove MUI Ma4ay In life' : those who look tot, Certainty will fail ;
W
aa tecntMtea Ie .abra. sal a ... 1. : Mr J** Uooa < fro*
"
to great 'I4 saain.so.t.sand : IV Tb **III pal'; kM .ery Walt1$ '13' Pratt. t4,O, ,L i iBad }. tW *rt frr' days, ta Oi. ..!., ....... ta:tkr |rrOm4. Wkl.t Kxnetiroes to find h. The merchant who ad

r 4.a>fU ....* naaenthla rats. trr. earryiag'pscbape < eat, Cyw..t Oasis ..... at.v.:7 ..t+...t1.. *a U. sect M Kv Ktrrfa
u. b.aJlsI ...' *k* tt* ins "atm' far be tots au ... vtrtisea t."nAY.. &ETKOPOI.1S, .
ds'a-I n*rt *.. Mr. RaUly .*m.aepeetaMBt. === Ia-'1, en vkirk lti. .. la kUkaa4
a.tt.eaaa oa 'Ar* .. MWiU To4sT.: tk. tompaar r4rH FtrpUl TV eefaretaetteaJ tet ... sad sr' .auklBf.. .M ..tKr. .. aed4aUy 4Iaek >if4 talteda: Itnc.nrs-that the) "La01 ;
.... .. b.wd' .. pow. ems alrallar type U tk* per bsrgsan .. \WUllMi OMrtof ... i.... a fafalUL Uncertainty" operatn -.
,f raBMraartXi 'tk rat .... csf4,vlfk s gramar ..**< Iu a.A'w'' .+e1t pbg a Tilt tram ter .Leta.t .>. Mr Mod LTCa J*.f..... af Tk '.In' his favor Ninety,* and Nine Times .
prpoaa4la teg rnpaeltyr! TM av: car. vfl| N t WI. &Sbtl.IL .... tkMr. .
f f,4aeetae I Mr.-'M Iutag. .bdNaysutler JihiX TtntkMaa.' rMt K fart Laa
U* aakutaa 4If'.1'tIHa& U* *.*Mp loos-urrirw' It.vfll euc,,..... WIll .sr.was .. WHERE, ,IT PENALIZES! HIM ONCE
Mv. inserters, I .. .. c |dares:. Uti task. spar with 1t
.. .
Pablo twat I
a. "a.
p ably I' nys. ga.'nra 1 ail Mal Stnsn.'a Pf11.1W "I .. ;
airs Umt ta Ja4cBMat4 tka Cs.n.r Vr* ar4, fcx>tag *<*r U*
air Drag tk* vtetcr. "* fly-' uew- t I
hatsmas a$ Klb. rbILat.Mk. c.caa.a. ('Dwtos. ,
'.*.aMt akaa4 k. (* vty goal Tk* '.%... to tk* JtaUral. BrVJfaAnk sawn ;'" De fecal ar..ssspyag'flys.sat' Il.1RW ..S I
r n.n.r* aa* dtk.aassa4 tk s.- seat .ataaar4 will tt* yeaspsdmlbat I. -
sang :
Orrrtt.t On.. GU .1
t aa4 aa fsru.st la Mi .
pay eoanaaaaarataltk blue n tka KrwdaaVa. :.,. .
Sup. ash I .. .
..I taaanW tf. npbbsaTurd. ONtMo4a. MmWs .! t ia* nmn eC rt Ua4r4tl ail
.
\ nalssd vTkv MrCrMk RaanMet.. sad A*. * >' .....n auklic appUeattoa anew! r latfrrat' vlfkla. toa moss 1... tgt.tt pat I.nsedaa K L>7 Tat"v*....Cai. Btoear fwwill aW L1a.J* vaeam era k..' Ua ... aatlM-
.to,*o tk* .t KtMtt Vm k* arraasaC JIf'OYMr. 115 ,agyaatt rail,.,.& ...... *. Mr. BtrkArt kM lam tttrr* 'atfN' ,. t' "

MBen .4 tM31T. a.. .or. tsa ar* aria ... tdhNt. 1... te:''au ....... .J.*4i. rat:, ft 1 Mr. Oark a*.lltt-m.,
.+...- .0'I Ic r.*.d. t4 tak. U* tria.X : foC1--tt.; 1 C.tl.r.- w.aapaakd fGEN'ER L DIRE.CTORr)
M.nnor a 14wward
'l ), *W t. a >a v..k <*JV U* dart wn1 w J ': 111, 111'St1 itbes.tpptu /Dr.ad MrL.Frsada &14.111. : nan 'to' Port tndsrdalq tat acl's :
VM ... t..
a *. few Re4 Caw nan.. t ass Tort .
$ pith w ; ** 'tpM4Uf part *TtvMTMMi tilt'
-.01 !-tta kara *at t>I" track .
pew'tt <
Jaw. ibdr1.na55.a55 vail worth ,cr. Avaaa C ai>4 1111.tn.t" at Sau [ : at Cur. .U.*r.* .. : .
: 4 U. .aJa-Ur plae* .... UMB aid .,< tk, tars TS aaia tkrewg 1 .
Vaa4aj
.> .Tkr nft i M. Wu liM it ItisEdsn ....... sad Mr*.. o.au. aN bail ,
.' tt fk* ..-aea.fta a.t aara. 'vttrCkna ntata way k* arnac4 tar at tk* st tM Clap OU :aTATKoancaflta tT r Jf. t)961s! OI aro..I.

t 1'wwsrv..theadt. te tkte thq......vmMawUaa ..IwtiR eras .let.bafl4ls at *aapaa.410'terse. C.T- ""..:11\ n.' WtUdna t tea at win tl, pr k* vktt, act* t-i .>. 'amassweopllsg kva. ;M tt* kmui...:KtpatoM B.: heard 1'1 W_ ,"t VeteaM..-.. ,.. -c-I-:: J4B
.dJ. 7w newt ; "\..ar!r: .. 54 post M .e"44a I foritt. yrar. llrf.Tkv kNee rtttt.. M tt VM Ua led: NEWm[ \\ JV ;.v4..i." *)
wttk 4k* 4aaaa k kattt .Mraury *l ......K. Oa Cratur4Ittoracy H. FWm Brtaatef..W ..fM. ....
::.= 1 NMfflrg *4l4r 4 asp'totUa a*, r* aa4 VM NUt tot .
.. 11' B. L- .
*ak aanaVmaaat alaato r -' Oat an! Dtlf 3ae.r..NLIr.N..ptA.
tact tklel Mr. add lira. Jka StroaaTker I .
at. tt
.s.Oi.loaiMf.o
*
Lash
.
'W1Wa' ... f'&lW'N kyadalty Be $5.a.lr aaaa..tllalsatr' Ttaara'N... "II T. ',
twin i eelect s .. .. toftkjg : AI BUSY :mm[ .. ..... C. Cro "
: cnuw .. A.
S ctl..d.pottant 4J. '
.J' *trad Wb&tllettkrTk : ik NMteMlMr ne et ('Mt....... 'DI. w1.eMt it. la .1. COUTi 'J
;i1 i tai. ... laaaraaaaBt4er .ewpa.llt. ..... larva ... sot' c... ., Antaltara.4 B, B. kUUatapartotoaaaat
)>Mta.fctk wt Isls 1a'sM MMr. as i :
.\, .k. ...... ..tIl+1k policy *a .:." .1"-. !.... lirs6 __ .... ....1 af r.W* laatracUw f. .j 'I
L ,..U'INII.6..... ivory- po&ay Jsp ; W& I I .:.r i11.sn .t Mn. Carymtar kMMr. wash. .t1lb ....' .:.. ,11'. U. ItoftrruUjatait AIIaa BJ. *,.... ,.... '..... "J.... ,
: ptb..rgaMrsbos acs J.0.,...... to ...... -
0ara
rare' -MMiaLor A. podelate .. :a..a Pa1Jw ...... .eaJortac 'a Was Crrte ky Ur. | Yra.Cbad.tT. -* : .
..} ..... Jayrtarv'*.nowt at 4o.M* ..4-r. p ietia* Titna.s.d lisp Ds's bit ... Osp Tspl'I.Mrs. Pttaia erOrvVraSUraUf B ttato EsaailaarM..... ...... Aa. Taraa,1.rd Msday ai a',.:
,". ck. paaaaat Mta Tkar la a. ..*.. t w ali ktva kaa fitwpIntapr.M ... .' an ayru State. a..aM:4' B.'Boar AprO.. JUy sad .0eteW... :

V,, ttoa to ay.tell .kvt kal U4 I tofea&tg ila tt* ,nrtaaaulm- etaad T alter 1r4vWua'It to *q re reV *> 'hlW. a toastera' Coa 4.Inn. Track .n&.J'ITATK -. tt

< ...ba will k* epetM. u fbr ants.'Jcal' atnurr Ice tk* auaU e f tbs. talv.3it1r seas? teats ek* R 11. ........ Y apadat 0. Gnlt..
.:tkta a go.t.Pp.ao.rypr.ptVA.ld. -' tea* .. I vista bra Tbs. __ pawls C)pu ill4Of t -' -
aniVar. *a **apOa4 kyfftacrrw .
free
'<041!. a .MaaL.-. I --. a ,tt* Ws r Ibldr it trm> tttt r.r a- i Alfra4 M..,...'-V... AJtnr ..: HctMtNd, i... i-II,. Iapwnr.sI ....... ;Ja4|*:.... ABaaTta .JlL7iq
rttTnatoaa tataraal
Covacti BBearreJI la Me. AeuyaTkat Berate atttkai'at .Jstr: .i n kat tt|h alp a wdI .**. VM eaJW kj ant a* u.'-a1 oka flak at last tteta, vttk ale .ftaaH a.r .... ov 0. bst111
woewowrdaU....... .d er. j.Onrlii 1aaapenti.e -Mula... 241Yswvtaa..adIM reonitoi4aff tar*I saatattaa.rrrs.I k* !salted to boW that Mn. T |- Mr L.A. Doak ifa4 ....... Flab Tk. Os'Mrw. Tu CbJIactDe? .... Tie., J. .....
.,0 ... .......i j :aaas tUL.Atourpkarn at ..u tss to a ta-4atsktor af kja.. Ala. ... Mr kL a,Dbek. *f Weak VsWNtst. .:n-... 1'tIMuw' .. .. _. Ge& 4 Osids p
........ twSra '..... eCi ......... McM..1 >e4at4 *+ r oft**>Mtta raatpoetettoa -Mra, Kirk ,MTWIM. MR. ....J.t I lortas. D. C, wars 44 .. laIC vast Libby. Gassed aMatoar .()JaaII Caaaty'Oark ,..... S, T. .. alll rdbri13

;err pill stop rtais1. k* Sill. Blgtoat. at.U"iga .RdttaoI\sI4 raitlts ,iMkt tor. *lara Lad lUll: OakKy'tarn ,...... .. terete'tte aoraaravkfck rfMr. DaaktrUtetlly .. AaiMeJttia.Par4 ......._.. Jobs !....... t
... tat. U.a........ A. B. aa4 C. aafl.Vivnt ...., as tW tTt1I.l, Btaa) ky.tk. to ear. M a4ar..to Mlaaua .........H4r. t .f B4aMdMi Tk0.raraar ..""_a1(Pita ftaHaeUaaj .'J i

.\ .Tlaa A.a* aooaar at at.*iw .. ktokt-teatpanto.** vaa,S* .a tk* Jrry tatkat, 17x.1.1 watt att* 4 aantor M .Trteitr ebftt.. taboa'.p ky a Bfrra ta INS. ,, aarratary *f ..... Attar _../A..e. ...s B. B. Meal
vt* kw acrva4. set tier_Ckaa. S.Ck.Aa4 lavaat user tta,Stk... Ta* HaM aatT' ttb sat Mr Ha4a .west. *.r. Ue .... eat I'"* kaa sec Bgtga4 t* ....,errml ay OanrfTiaaaatar aa4 Sayartataalaat nu.aa4 0fM Wtraaa ,..VJf JMt ...

.i ta"Le ..areldlr.. _a. rate daUr. raac. '.a*'':* .4*> .M>4Vtrk toHtlU.ghaH. .. tt. CkrtatlftJi Mrnaav,It MUftl.a4 'I' .acrre ef UM w Orb will k* af hWelawns. > t k' :.

"'OM1. 4* tateletre .eI8 amt.a .raa .*a tta Kk, a4 tk* kart yatk ttcaa, a: rraatot Car Mr* ftnaea* sad Mrs. BaUvUtr I pat at taiaM4tetly M .dint ta4 Soar4 dot.. Pr... Tb.Oasis I a JITY. O9I9f L .H..lt '. '
K
vk* ken aanrtf >nt teat Uaala I ally nat $ Ngr.ve.*,tka 'tlat. eItr.ac tatty atoa to 4* tk Matkatflat. n. utoaarvlUrm sibs mil trvaa' : <
y
.,' .,....0. der tan.dlw. sass.t .''4h* t... .. 'aLas .pattets. CM tt* s1Iiukl| t1 k sad Ae awry Mktr Sm4.r .. aaeoaiaaa- 1 Mt. Cock te atlas teeaMakleaIVw } aar Sacntary 4 Stala, Attovay I OMII B. bsbir.maq ,....w)* !_,
..I t% It tvaaty yar 4'.1. rite kW eteeto4rrar date u.... sWtt>..,,to sttaM tkUWtka "vttk anti*r>*apla' .oeu tp Oaaml sad .Ca..YSIssM .
.. e af *e.Oev Wa ..1. w.n .. .... ...... viaJ
OBM:: O tokrr rdal d aD ... FtMt tUtVia Tk t.lssll UIGUt >**Bj lOfr lk. Hh *. Sarrtoac katcta tt 11 'lam. er ttla part ef. I Dads t*.*tto / < *f Atrtoaltara. .._ cIt: .n- ...d...M Nssss ..
> vk.ban aarra4Boatto 3 w. IMa .f rafatall ta, tk* attaraikat. w55 1.58 rag t* WnIptrtt N3pt Hock.. sal a Ua. a....wa.. C.a4ar. **CM* te' trip gMvteg *a4trvktar \ > .r A. Les ......... 11t1at1
> lilllBU STATBSMai
y'; a&J TM riirriaV4Sa : < ahrM.TM :s+tl n* ,WMcta toC > fat Ca. basalt *T Oa 'CatLaUackwxa Mr. Dost"a.Ms a* tetr.** ... ;au4TOM. A. T Cartr.. '. .T'ceeeaaal Oros. ,
Tkat ** a4,ads Jaaaary I 1. I aay ausotiw boa. Taaitp; tit keaoHtttea --Nn. 8a.4ar. JumarjrSOi 1IctIea.as a was *f akBtty sal ale attrayl H, .-'
.'' 19'" tbat tt* jtltrtae 4If .........af .tk* law ......... ..,. k* )alb. TW, e...r.M ',praetrataaatk .aIa ika aklp jto eraryicOTlaty. tec Oa ja*.U .. .t a '.dock, aaall.at.DIe eartia* vfll take ...... ,BMaBory... ._ fiam .. : -
-, ;artsllaar'der fader Ua Ittlr. ta tar tka rraiaaVnt ik laa .' OAR>! nIIUC..I>li@RIIP; ..
Is tt. tmtmif fratevkk:rLi. *r te Oa < a4 ttlU'.tteIEL kt4 to. tae slap -
'" A. SIS per aiiKk.Tk : !..thatw'l ddp 4 ckaxk' ....... tt. an Ua't nwlaff HI **otlov rat atH nrrrzD> STATBS COBCBPBUUHI 1 f'

'oQua IIr..u.. ...-..Tls .widlthg erera.aeI ball. taff Ok* One, at !. a alack tatar sat for ..... MJ t. :::: W., R., ftrKtakatmaa. .......Mte4MTvBN
# Uu4q 15.. taco we.tb. .''.... was aMbwrd. .* artw** eta i rely 1e astl ..sdtlMo M. alwaj .t U. cloaa .C ..... Mr.;ail MR. Ckrl FtattBMr Ftrat DtotrVt Freak ,Cterkmr MB BrVeaVeMVat t>... l4)0VBaSJ.B.Aarkey.

'if ''' < W .*. tka .....-t.aa4 was. total ,.......t .f t.tt alloy sad -O) titb n lar* MttBMay mea ta \Mtoi Iliad Peskier to Ua..iaaleal ear* a BMat aalUktfaL; party' HvTtarN OatearrBteiJt' Br. Weal Fatal ...*.
sstbedr4. to 4aat-at* two aw. ... basil- .....- ..f tt,* .... listert !vko ere perfectly vffl- ctotk.'CkrkUaaa alan at. Craar ... to k. Halt, slat .. t....I MIaa1
...... *f tk paW bra tit /r... .Ytaa nitre la graaikaw "' Miss MM ta pa: : .
tiiirUaiat.7 na rtaeaa. sbeaa7 tae air tag lit OBI*'*.*> *te* *pty* tn a tag "tw. **, vk* rarrattr \
.... 4 ttat own k* .. Lrta 1 *taa .vaa u......* ZEUS.tk* aevrk-J tk* btflv rI1 i lenC Naatr snag IM rawng pr- aiilirl tram .f ........ aa4 DMrtat. .'.. ...W. .. saris (Itrn'na'I
"'** CM atoua aatto aa4 kr* alanaVto }rot *a;Ik. ittk.Wrattrr .et tpTdpt'W ta f dp ra vltktt* {to A *.stepssa warn aIW,*& Uamo ..*Baaata It ketac Jk., ItUnt MaaO aO*. '- -
+a. tkay t* ba.tisd. 111'par : -*, DaMe ,tk* tooatk P1 toi r g *, kUr was. Ua atock.MA ate Ua ...u.dldpls.SI .. tkalr atlary.Oat. It..... "r* 1 star Atya;. 22'pertlyHe4y t A.VA...... aa artateai Mi w... H 4rarnWy a4tlia4 'tr aa.ttrttlalaff :.ST4TB pia; aa4 Ctteator..A H. ..... .'

.' A B.t. .... ...........I. '*-7. am4 4 torO .Imps. Oa TkI sad MraM4JH' M QrtI&8ae 41131 aa4 vM.vaU SSW vttk Maatelpal ,........L OL ......,
& '... ...... rorkm r fWcack 119 .natHat. Dv.ra...'DI': ail I ,
.- -t 1'W L C. Mtr. .W.k'.II. r> rr aces ot intlplUUoa ta 'iItag k a -.r7..JW :erv4J Daactarvta Tnss sod Aia.55..1:. a. tlltlq
i' ear. ..*aaaa>aalea<.i. .. eaaaafl *arMda Sat ?S L' t. NUft wakr VaW. nC raid ,pla.tsg JMalfa4 aaadabik IL laSsTrsd..........Masrl fktet ef PSIrs..J.. ..,-...

".. taf>ra ttoa Man to U* a. .... ....... Mr. '".... atl.at.1s rot tte *I4 y ar* VM ftrttfv -- Cult ftIWIU.-...... a ......
r <* ............. *< a rack aaarrytA ww.A lVRalfitllwT TROT t. fled jraam CaM\vaa ait1rt 4 tour .. tt* ... yatrJ) 4HtoM rarrtakJ .__ JIOtIIIII 0; ......irr ....*.......B. B.$...s

... 'a4. aakvH 4k*.aaa i to =- \. *.*t* wars aarr4ky tk* k** .aTITTms'T. ear, ............,1< .. Pe.d.ttt t'r

?16 eII'taIa 'ltwti. N.laeattqltdtt ft.VBl B* raaki ky Wi4w" af.VaaiTray i iii qiY 1 ma kr Ttaftt CUk .a1' tsL Wbaa se5aislta ... Mal ..r tarts -., ... e.. ...O.B.I......., .
V tk* taytec *f a tram rattvay.track KJBa4. Bar kaJ4 Ik* ant Mftoi attkj 'De arses .Q ,. ttat If. tk* BVrir af Isis dss .. .. lrtr Cktef ef ,.. fieft>....... Mass I
*
V ear kaaBair net. to a .....Itaotec.'k ( Ifa. '' ', ......,..Jassr1: .$ n. let r..aU r4 M ktprOy a. Ha tocta-I IJtn."i .
s *, .".....** to pet tk*'atiaaU ta.pa riwr'at.rditr. i : I aswl7ag a teaT De aN Itoqnatlag V* I4 k* M racnrto, .-c--. I erlaalr 1 j.oelleer- # + 1
.4 ,.*BHIoa M tavtentteaoVai .l' bas N agar. .. Nawa. lake dark, vk* kM be a I I

,1 **f tt* kaak>c. Tt t.twttrts: Aaraatt rtaraa4fraai 'I'M..... II trot .I l for tt *f kr .ta."..r. sad eaehntev. .1 ,.,'t DthrGw.....'...... I.mRaiapmlskM Prsuu.f:. .=;:.. / L...as
\_..... t.>. eey ......., bag <*. Mlaad y"tr ty....... a4,|I t ia** 4tty. FtorM* Jta. 4v- Jill IstIus.lIa.Tb. .- Mr .tc4 Mm 'IT. Savor L Co )lags ..........sltanaoas +ia Fteaa/ *.",....tJ.> B L.as,
start *. dew err a'awns that .are that thin *a Sa4. aiarala. | Oa: rv, Y wastbrw VMIftrary a anaiWra .*,Ua RSsI HITM err kr tra tt 001..,... Steams a4 Srv
)...w:......"'tk* ettrt tel...., T* salt la tk* 4if.aaa 'it WBUaaB Mg 4MMAnerllt (k* ka04taav Oil aid ararr Skt ..., aftarvaaavt Flaw ke.4tr, Mra' Cfcut atr cola: ---uJlAll Pups Bttaa. CBBB..T. M. Baatter .

;i Ckiaf.Uard *f tt. lr* 4ptrVtarvt. M. Rasa BTiel4tet af tk* Fart' .ids>jgts Nag ,. 1.pp. .Qe .Ko akaaf* Oak to ara. 4 auay .....**.. vkB' kar. vt* SaaKattoaMr .CMa"r..J..........J.Cv Tarker1.
...*n4;tt. aft as or .. Dana. Kattaral Beak vka kM Baa .ar. Jbs .... as. a grwW MTV Mtdw'tos U* tttnrr Wr to nitemlr gird to ... bar bars II., ...... b.;;; : ..taut..i ... .. JDvpCWa OtaI..I. L Ww 'p.

.:.,.......I to die aaatf ........ a f: la Vt4 ky t**'federal give'5arr., post -. .. ,,... WIll .U-kaU TMrwry lot J tee; kip far aa early ..... to arBkt4t ......, _......... LICde. Rtpw ...... J>oe. c..LIafw t lama ,
..tb1.po.*..... ..n. ef tt* B. w. tor Btfttppreprtatwa .ef lbs fa4cef pnssitl acid .trMC LltgbtfllUaa. .T>. Oaeoaavt Grava Kaagara vtQ Mr.'law r vfil .....,..., *. 1.. Magus ...... '..... Jatpr e--r Ortapr }:.
,,1AD4Je. alai at ... eoatkiraetaaracr tk* ..... ear* tk* TteMeOaioB.Rrfmttg J) I Mat Ia.4ar. Ua" ank tot tk. Of kr aVrtr a. Mass' [, B, C. Data slat ;. .... .... Piro Itbati.l.r M. L L+Ows'.

ft Area** D aa4 lltk atatatTk to tt* >aeBiaal. *fTkeoaa N forb oast knrr. [ .Tk arvare *r.. an *%,r ekfpptif O-eaet Tkaakeeaaa. >Fkv !CIT1"m&D yJ.
( .*i* VM laatnMto4 .. .... _. .TrT. MaH FC Out =S _.. -. Mnt.n';*'",; ,....". *tk. Mn! fWir. pr 4acto to auMiaC Tk. r.*. 1 ) or, aa"1 It'

J _.... .vttk Mr Laa4M sat .V Afcrtatt eaU tktt K k4 aot earprkvr4 IbM ttay r.- ,.... will glra,a Mar M U4 lam n.7.. a.hr7 J'DBtJ.' OFf1C>Em, -- Y. ..... ..-.. ._ ......"..'. 'il
art bbl i* vat du et4 waft ta B )JIa,ta new at tt* etmneettae. fa"" ..., to SB agtiawifta 'Ow DwOart M Aamteaa4 aWkt latary I art *Kk tt* ktck prism *feral .,C. Tidmr w

.ear* c4ttfea, M Oa kataf .* k4 U tk* SITU my ... ..,. *C a hit kaa. M Mn. H i aMtortaJk aa4 nartblbg.as. V. & CemkaBM r..t.l. .. hasty J. I. Wlbas h._ It&rla.Pt.mld.aw

*-S:. Maps Wkarta eoeiaetlaitet ado p *4teg ky tate vptev at tk* Dr. -.o.r... ... 4.a'la eel Mtr a tTMt tavarlto but ..rtH with \Marisa tt* ra*.na .a.o........... hit. ,.lastly Dens .1.le. na..I'1r1l'..... _

,, .ttat k* bat apMtetoi r. H. Kea 1 a>aat..4 aealafCTroy for tt* .k**- =: Ttldsp.a- vkatorar.. lama la wO .Ian. are dbtw.nsbl. eay tte ... ..... he4orpfcm> BVW.BBBeBj, ...r....... ): Thu.an.i- .. r
\ Sar.M. M.. MarA aa4 It tt Jttt teUa. ..w..Unet ... ktt Ar. Mrs. Hiira la-.. eC ,lie .44 m mWra \ A Irv *f tk* gash tea era tan.la 0.. .. CeMMar..O t. 11.... SMH ef Oe, .1..
rera &
Bat
U4e' >...- ...as ....... tt. Tray VM. ara Kte4. Majer at.Oat lbu'Npaebalnxs Lad a Moat raiUfal Tartar MIk gram vttk Mry\et .tt* Mteaaitt Wag Pita Baack Ds.-M. *.
kaBeare ,,.... ..Is b bi. YDtww Akrtaw refte4 tkat tt. 'aeaatttalaf ... alert 4owv. r. bier pal K tk* .! r la4lM *r* karW wit tt.rttnttag W. Weteepekea. .. ....
... Tray.al4 M& bars tile *ttgkv r' 4w ....d loam J add fraH itrvattc. **4 vta. g. L smiu'TOt Dl8Dl'TJmI :T. T. Mara

;: 13.' W-.rtoUaa a4 wept r..aat. .-t slset.s.Itat.aata ht Nat tt ad\ ,Wet tot W ..wt&n.r. nWY.u IClt1EDt'11ti1. .. taw ttafcr aacreV kat\M vwato t CBdfTTWBL'A.

;.. tkt Tklr4 .ana troai ,.*... vau H arieiit ketore tk* Cttt4 lIT .f. ttCAit= OftJLiUVII !lODal gaaaral ahrtye kaepl. pxtala tty A M ....;......._..........Wjejtlr. oapBd ATPNIBrTTT .
>y
-y ll* to ttertBvaaJ tract k* para4 a .4 bath *o. to a daM,; M tk* .. 1aa.ly I are aM apt to Sa4 .... bit vtaMl --
.-wiatk .T arrra laat as .*ltk r .... widow ..d list i+'wns4.,vu .......' watt I ter )I,. II...... is' now,.a Tk sw. M 'vista trsiu'us.4ai tkkt BHMki *nik).eavttattlvitrkfataaai L'R'TON CDI.UIC'I"OII' A
tsar.
.'ftaedt Ja vaa ... It"..' tab .ast.1..TsrrW1' la kar pvrr > tit LtsIAF .< U. !P..&. C. a,.. vast laM sla, aa4 rioaa''apUaatM* to .. T. Ferrta... .* .. .... ...MteaSIF.W4rtk Oaarpe Fi ckaJneaa Lasso. OHy. 3
,aTatratar tara far ....... t* ", .cleat.. .tk! mtajory tt' kr 1"'ITi1or DsPs l4gubg a Mt 1Itl Stdnth'UY..rags nw Vavlaaak ...4 vttk P t ty *f gray ........ .-aaamy Bag eaefy tiaaa. .. 0
Mary StyMM .. ...... ....
;- Mr. 3 E. l aelaoa. .f tt S- hid .n.\ : ..Ina .m amuvr." t g 7
< ss. .granmitt. give tkn tn a ta aa4 act alMlaM \ .. X Fv..... .. .. '.. .... JMae.OM .,
rs.i s.wo.atltta.1got.l tkaUrme .Ji. .. x F. Wima kM Leap
aa4aa tra
ttkt 4aOf tv* ,U* arralag a RLLalmt1JU .
nr. Caktea Oa, ka* ** I raaatl ,t'laaatk, kvt' P* .... ., '11\1 i wta. esfs4. *.ta 4k* ..." ... Tk* tea *t4 tram. De.... -tIa.tt4.... tkaafvar .. ; .. R.w., Petw ..Wash Tarr..fsr
P..a. .. e
:tptoi Ik* prraittoa at tk* city acttaa: was ..... Mr.,OaWa... .... tsa 15dd.. III 'W. tat uawm .m. at If:" 4I I part all Maawlag vttkTkvarv SkleMe WtrraaOalaaertD)-... .... ............. w. W. Flip _.... ......; ,
....SI. B .... ,.. >eg N Pa.MM3N.1.
.
par pmtaat *C tt* .aatta prcaa Os.sir tt* eeatrttaa *f tt* IW U:1I rsa.uethslr. wWe U* -.J I | .. .
r'.4 aom star lip. Ha alaUtt4katrlag Krr' .t track 12U 1. lag trate '%m 'eaaM la at 11:11 1ltltCHli.d tOlaik.ur h8C7,:. .. N.... Ddra1' "
ear aa atraat.vklrk H 'a 'a ..... .
1 343 J- F.B. Its .......... Oe $d4
.' IN ..... .
'seNq.4atl .. 't.. ttattclr >* aflaflae la tea aa4 ttre .td Tk* wastaginner.* vffl 111tDJ1T < 0aIaentDL.0DC1IT. ..T.IOII. ...... \ er J
Laa
Fart >r4a)
rgtalb.R, ', rxkaa ..... U..vtraat toval. sad r depart ham byre tt .:lt .. .. aa4 ar. uaaA."f LYIrJLIiDa
,,.. 1IItr.dot dt7' attefte7. "Me, extras trMW .ad daaaa ItIS a. ... vkfl U* ....... train '1- i. W. Manilla. M ''.._.. Darto
'IHeArwJ ..4 .......; Ntwl d : vtn eat at .. (rr- Tiraaf.7): C. D. Lafflav .. ..... .... knaarf
kteyeHa aa4 VrkM
1 ICe amMo tturkH k i a rgk *r ta : y m. .
.. .
.i .
.
.Cbaotaat Orr
ragalar. atMtkiy .... .tau tuba *a tt* mattor.Tk : '..... ef\\wbio yoltr tbctat a an., It '-- Katoy *rt>a.raeaaUy B. r. TtyterV .. .. tad TaettMAaaaateto *,
C. .
W. BUI. .. ....
..
\ aorar
.*..*'var* appren* bad SI**. .1 r4taar ioittac tt* It ra' I ba" t. tab 517 sib..r A Ctir. Pon 1D.ary J .r.n4 ky tile Cklr O.H4 a* Trte Jecdeoet P. B. Car .. B. rube
.. .
KlrkBMBH. ..; .. catiseaTTf
n CRf. Attoraay Oaatter .to. wiser nrrt 'XMtoatl slut eC ...... e* -.dd. )1Na. \ var'. Ntw1tbc lip ckarckv arrrra4 ,y*"""day sad w.W.A. hart. B. OL CaGe .
1 bat tacta lr CV '
va* rr rr4 M ara i IMCIaC. ik. ,etty aapnaMory. VM a4Ttac ." C 4 DM1, ethII" ear. <* ... at .*. taaun4 re tka dsa 1.. van T. at. fkBiUafai4 I... 41z
*
.1 I tt* attar *f even swag Ik. kayrraat. I >kn* |k He ttU4 raa4aK tad peer. a .. bsve .sW' list rry assayer ,ofaa} a.- 4a aa. ..*.i :TkH vfll k* a stoat aaXJUoa to tt* ** i vny.CWoajI!
_
.
K. M. J ... af a.o.L O.< \
pad .. tt. a *ttr *C a i *4 Dtmo aerrlrM at',TrtaUy. ) | ? .
.
I nDC) I bow It rra'eaD.4' Risers: .Btttara. sad .Ad.... ._. ta.tr-a
trail ae..r.st Third Mist t4 ttat : .
'SS?,h aa .wpCaloa ktokv aa4 Carrart kTHf slap wklt lUet. M o.f nla. sank :1M fi..ia to M'.s.t aottlaa. It.w TACK CHAT FUX 8II"fDTW aJIC't'1T' A. .. Hyaer ..M..:. Mry'Trw.3.i. ..
err trend PU. ..
-1Ii ;
u ,eaI ero.p, aid an .* a eue .f n.OIa kOlaaa aN ., ,. B r41aai.' FrWTi ..
*v '
a
.saw to ret4t'r....*. nil wok. reccM aka M.*gkl..kU ". Ibtstl t .... AU1XD it 1'D1'03I MTear B. JBBM = ... .J.dS,
rt4
-" ht Mp .act to .Iat... ,m. .....: a4 K tt ...., Harry I C. Dsdgs
... .11'bf Tart' >*r t.!.. .la ,
s -. vm t eH .tfara t* dbtL aUartee4 lest Ara a. to_e .op.t.t )law ; : TItwtIDe.
.
"" M"pa..tan. at.L 1' sidewalks. ea4 'etla aau.nt .Set eta. ever a'all \- .Isis. .pow 1 Ioad1..5.55 act Naaakdos' : (Free* .Setatctye. ) Jake 0..JBM .. .. State Altorv** POSTMAITSW
> xrIMdo.Coba'sUrwd1t calf" ti nw, .*.. atUatle atP4. ,. hl7.veraws.thR Tbaa past Isis a. ,Tk"maw ackt Crayj Faa jOtpt. oetaall J.L
[_re.*aatl.g IbM tvtr* arab krtttkf Tkt prvarat at tt kill. aaA 1155 yrrlfar ITa tack te 4Wrc. vkkk tetaafpt part 8. ,.. .. cWkte
a kTerrttt
'N ......
tr
t t sad lug r55r fttef la al .fw *. Tr sad M.Srat burp c.{..... .. .... #
r kJ44 Mir
pte..4 at Ik* tetaratctlMt *f tk laat east___ Ftaatiaat Waar.tM It .. raw 4ar eg* *a veer* to OaJraateav ..... Visa !-
Mat tarMfttat mtM ctty.Tk : ......I!, .*arr. La maaJCt> :::. ta auru.111.at,53'sad A .y awaa1st. .. U. ab.rp ... Trs. aaHa4 ibis -ntac aster ,....., M..My Matck aaV .'L L n a..a
awe' bast Poll U1UG
oM' .
Bakck4... aakjott. VM ttaa.:4to lay. Oaattor.;Tackar.aa4 Crtaer.. b1aI"bottler ,. at aB drag ... giros I MppUms rv.p, after tats) f* teal a4 0IIahr. .;:t-' .'
... ..
y.! 1. :t. : L taw .... ...apartraMd.q't
.
.
v.! .
:
fr '
-- .1 ...
-' ,.." K Sara
----- t t.. .
irRIGIITrUL: : RAILROAD WRE :I ( i T'k J tL
h HIRAM, YESTERDAY AFTERNOON L I. 1.1 hPopular


4 .

: upgRi NOWHERE Health, and Pleasure Resort -


I' Puts to Otto, aka ad Ifictifaa ad WereEntwtetotetCoartaBdltal 1 :.:;0 -. 'i 10B IN Hl TALL Mia'I th: i Florida l
Were Expected to ArrireHere i THOSE, WHO PAID ;B T1 RY y t t : I .


Latter Part of the "
FOR mmSTHEET. I" .t i ), .

Present Week equable 'climate '; air I ladenwith "!
'; Syatea Storage (Bind in .ild ,, ;invigorating'

[ U1 mJoftheW. ozone, natures best tonic. The farnous, ":" ,


:; JIM TO STOP AT! '- ---=:.. I ; Tel:Co.Crovdor. .: !Mial"1i.PafJ',3each' rock road, which Is unsur '

l ,
I r for auto Beautiful -sidewalks fora

EOHl.PALM KOHL Mr. laidor Cohen Furnishes r obUmg. : ,.: .


The Metropolis With *, Mr. BK.ctawr ( .......... oaWfOtora pro evade, or tiVe; enjoyment "bf f the v/he'elbhajr. ;

or tk Cabs Toto>' .
t List: of" SubadiberaMr. gTtab CtJar,.,'. arrived to the dty! a Superb golf cours elegant paved avenues for au o-' ... :

the I aadvm to bars ails | .

'. 1Wreck.1I. Caued'by TnU CoUj -'." .._..irdosb.z! | atoraco mat I mo lUng, riding driying.| |, Best fishing. in the woe ,d,, '. **' ...


iy i TkramiVA CBUAamiOrarSImt7 Trtatl' TkraW XijtxviAdaata. -. Mdor Coaoa. et tk* aoauaiVto .hyl..uwe.a..Jt 11 tto.1 local Sties: of tbs t I deer and quail boating surf and pool Da\h--\ ";:


?,4 ",Dlta a ec t1w'lodeat cottorthic* boa tka fro*Morckaata* tto ...aoMnUMo..... km- Malbtto4l toa Mr.(1'-'Qrovi AacMtotol !I. *to r .cat tto arwtaai_cradif that a(tka af kattor tka tatkla -, ing; r' social ,hiI'ons of every nature that tnakes'' :. \ ,


t J ..bDOe.ae.BI.... aw nab ethers am tit StkU* NisabHardwares ItnIt vkkk. tto tota as,of ttotoary asI I 'resortilife: C() :r.: :s Cope to Miami Florida :" .

'wilt :
1 c.... *tor*. O* eat .( ofjtU vtatar kaataaaaad f 5 ,
# ..oa. 3... *>-TkadoatkItot a441tbu1 :tdartrt.light IdUlludftIt ."1 MaMa. Cakak atkto ass .

ft* Ik* farIa Of tile WTOek *Clettom ,\W tborS. fsfL ...,.,. thStdlawhg tb nI uai aamat/a(
tva at Ut Cottrar Bpattel. \ ttary rr Mi vttf totka
; ... tto ttT r ar aau...,. wktok ia"nac ..... u4 sad thS marodfrw .&Ut. ttkyr. B. :

t .oat tkroasfem trootta Mar B1ruI. ..... -.aac te aNO.a.nt psld Ctdoctrl* p at Wow .binary j'

Ga. tot yootorday *,...... manta.t ta: = TIHE ; '
amtaacod at S Die .r& I b I ..,..... A Qaarteraaa. r .a--T tu aoav BEST HOTELS *

'f' .a. ilea BMW. af Ctorotoad..O. .:rE' A Bra B B. ira* I
.to pfokakly fatally tort M4 to taa to*. W '. Btocaya If otL t .
of tto Attaata tocptuto. .......': flat NaUoaal ....ko Iro.acto Hotel & : :4 :;; WrIt to anyjof! them information. ., ratea, etc. : t -: .

r 1 ttor* to am* ... doakt" a* to ttokakr. .Dad* Onaaty rarattar Ca, WIllaraltar & Sf iuuY[ 11 t
., r, ......, ., Mi.. nor- .. $t4 s. OL. Brady A 0.. lga.tliWwaro I f'
l' ., OrvotoadVvk to afcrtac c... sal That T. ...... y/ "Hotel Iroquois Gralyna, Cottages '1
J tear tatormal Wales Ottorvto iae..dl X4watb' Be" esre.w ; >
v ''an tfcr Uhrtd ar* dotac von tad Trttor Tsft.f, fA.p. J "aaca.r. j ) E11 III" ., I ft Crlttak f a laaBCramaaa

.r .tbs p.eaStr MoaitoA', pkyatcUa oxpact tkdr. hen. ,Chop.Coder' BIlb a Hasar..* Boot Colb.. Stn'stab.lWa ..,. TheS Caflos :; Hotel Biscayne e.: t. icr. ..' i

:. M.aas'et XX r.nap J*.Urr Stars. L w. I 4t ., .
>bad oaxiao I" .t j A. Maw ca.a: Mc55Bp '
,
-. SrrtfTi TUtor Sb.1la. t I '
J *. Jut alPt after totocikroatkt i "
i. bars am' a rifts' trio a* c 7U Drme Mar*. C. XX 1Aaaat Lain: tnI The Minneapolis -. The Gautier-; ,
,_ )4'did tto'motra-araataa. Moo Bald A Ofc. CkM. CwrctL JsoIda. Ck euXl wdiac ,Bartli : .
wta..at..1.. ... Bdvard va Cafe. W. N1 BmO. a'k .. i ; iF-........ jt MnT.K.Catlr f; a
fift t \ i
Pool It.ea if Zkt1t
Klb4rl.a, BatH's .
t a -;... Bk. ... 'Jab ScrhaU. BUck1 TUtortM O*, Mat : The Rutherford .! Boyd Cottage t f'J ", '
: Vet *' toJarod ...... atatoat '1. K. TW.*i A CCK. J. J[. Don. EM ; -.P7t"Ito: ,
'P a ,Croat nanucr Dr. jMtea. Law1w. tit 1 .....V.A.R..5.don t L w.Bsy4 : I' :t '
at tart kav Ltbcu7R4iieo .
ibM
aukty r

:.. fag tatortaa af muay a mttaor ckarartor.v D.. A Lamar Potttr.. J.-Mtevl Jag anent.. Bath Cs.C. N. : .1 Arlington "Hotel LaBree House' l.l.tI ,
v later dtopatck Tbs *****' :
t = Dry Goods Moro aadHCkm. roan A f .
I nit tko vroek. vkkk at Ooppor W.N.&.bilMdf.l4i .W. W.L Jo5ia \
W aack.Mr. : St s t ,
j
1, Xte troatto.-ka* mot TK' tooa do.J t t .
.. .1 CAw atata that tto dliahaNa ; f 1
1
...
in**** tkoagk tto raOraad a& lrrr* JaatrriTk br f fb '
.
',' '.. .. ... Is.a tedW wee.as. 1MI. j
.,s w toay *oa<*ctlc"o Matl1Wi Klak/told' aa.-af tto
.. .. ..eat paid ta ky tkoBorekaanautetalatac .1 'j[ "
." I"'f"' .. iilrhtW ..dart a-.Il.gi attbs *
....
j at "
4 tad 1dMft Wac"tto maUH. Aprfl L I.a... p. oht&; tto Sib at .' '. miiaontyMhoGnfrom'NeW York or CWaro. Connect with

!. .tatd. JU. C.b.a tarlLar Uckt was that It ttoraor cllel,| Ba+wkdrpanC a... vkkk'ka Naasaa and Cuba by P.!& O. S. S. Line. Schedule I la other put of paper; '.: .
'rraatoc aottoxooooad .oettom of aa ittk doalr a.k loaa. popwt7 of otr *t .
.--. war tram Ctorolaad. 0.. l sas uu..ot 1M .IliSt. matflJmlr Ikairalr; v.tak tk r-u.' varklac .. '. ..
a ; .
t') t. potato'o tk* East Ooat af"WTtortdaaadtoCakaTtakBaaU. ritl r Uk irfil tats alaaa am ttoflPto I.. . .. '
U bs : ...
1. eat Pao CM arnacI. IMsad \ t (

".: '- a tile oar rue ......... vkflo. tko AA U that kr a rb....tHb. fcy tiM die K ancbaaa.a Bk sea r ar.'1gratlr, bMta.d .. ..." -;\{ t., :.. : -' '. : .' ; :I: ''' .. ':\ 4 4t "J; '. '1.1''t .

-. r.nautoil. the track. Tto aid w.tka rifle a.wit ant U-It r \" ::J.1 f. J : .. !.." ... r....... ./II' + :'.,1., ;... 4i f.(: lie.F' \ ; f" ":'"
.
"
.art war, pndpftated tvotta toot'Vdovm.aa ; W) totxBrdttradlvatortatoaMat ., r' '\ '. j of' I '. t ', ..
; omkaakaMat .. tk* ..* probably hilt : ... r.alalw 1t.aJ not bate halt II.... L AYItW : ..

i ...... af a. maarty. dry rok. I taw to as MSt Qrtac., I peotlaf' tto Baaaokooa- ., t .
Oa car was moarly. silt ta two Tto Boyatoa A Farkar *a.ta*. for *fa f da s road a tomri* pooai am tk* I t
C* aadltoamlytkiactkatoaTodaloaco AeIt tWrJ' strap bar. .met sad CrHpo* of tk. Baa U Jaaaary IL *

atk Dot va tk* tart dial tk* ..- au bleat t IMtaDecI.. Watlat..ta.I1. .kkk Irtmim* oatoyad. aad Mtoi, 1
4ir*trata va ataAi.p of Ito....*> This traipuyikM j M| thras aa-. Harm Art amatord.' sir fa ytoiua
L hot typo of raltoua car*. lad a bit ef eatery V at pe..t b.1. s.it' 1iI .... Banta, .. CD- .
H I* ito.1c AM aa. gtrra ..verytakttb.'id coaftattor p RBBJa .. rmdatad ... '
8--'was .IarbD7 pr.ttabl. rvrt UJ! ,IF'KIKtS.F }IITk Govenient Has AIIt.fc.leted(
betag .
a WT .
tddd sad flat vkoa "aa" warn takoaM Nq" .. /Iflrta a* aa SOOT Efl EXPRESS
n..rat.cU& kyvartoM
: Hlraav Tto oOMrtv* tojarod Cft9. *, aa l.Lyno. tat Sow .*,. com .
(... ta AUaata. :Tto ooadlttom ofrito cr ra to. DM aautl. ;a.. mkia T Salad silk :1.
V ttyroTMa food sir |)aa. butt a Metal : IAIr_ If' its ia
.d Was tkto "tftoraooa U macka nISerira Tesliiray ; 1.the Ir.WI'tase'
_. 'AU af tto."paanartri .iack Ua4 will a4raae ta ptto a* Uawcf t wa.'Met. F

l.... Okto, raayrrata sad .... oU this Krrk'UaA.Mr.titallcrop\ to bag corn. r MGia T Dearest I adta Ckank.rNiakJCkarck. '>lIA1E f HP ." t .. I.
lam tkto brag tto aaaaal ( Mra
paopi .. xis
acantom rat ...., tto ...,..,. ofMaorat ,J..1 Teak .akg pai tcttU T....,. ta....C.Met. J ---.-;
t tab swsb.TWa .
D I. OcOror. ttoT 4e.esab n BrtoeK Its. Uad Mra."Jo |
.
ar4.1 -Iftrry ATrsa
J
C ror- crdaak Tto trata va W ant sk a st sal bs kas.JlIIM TNIw, Mr. frxkacr. Mra. Crefta.Wtdo TO Tka rmnawaV kr It* .-..,*. Baakl was oaltod tobtttty W MW tie; ,

totac its ta two McUoaa. tto.Ant ct tto aaaoL paMtoa, CUt at beMa )tr. suds .....,,1 Jte. Mr*. t a r* alas K.wart tatrodaatac t *tltoaay'ta ar tedoadfyckork .naIa'' e&1Iew
P.. v |.arit tto ter ill ..,..,. vkfto tbs wain'.. U a.itr sl7 soil OMI. tfn. Crtam. Mr*. 'Traalav.MKT. tonowis Hat of atoaiitr* ofto tW, oaat *salat VOUaaiM *. sables *to, ta toyto taaadtttom .

QIIN"! tto. .... ...... aaMto vtattor eamta dart tora fvvwka. : HT. Nttto*. Mto........ Mtofortkj MUal Board af. .Trade 'to. Irak.* I .**..Uta araatAwt af tto rat lor imtaiaay af attora sB.
resat ton tto. track: aad .......... Mr. Faakl pmapooU 'sea, J aad; ...... Lit Baal .ky ivtaoaUbldoc ... to toOov. .,
krlckt for tkto ...... Daflaa !C.s..& Baak..aT this dtr. ,
... rrry A Tv of tto dlroetora of tk* IvrtDaUaa
Tiandtr
wa to bask aftrr toanaf ow Maarool[ Cobs J.11. Ottaaa aV .( ann
,tta.Tto; kaard ft trtad- Tbs Ant tooi* trop' < ssbbapwas ....... GrahtJ tad today araettoaOy wary oat af Bask wows ato. aaHad to to*. "'
ptanafor Bokkrr.'B. W. B ''
plead am tto PMrkt tea mart {Tto i at aaatiac. wfil to em Bat- la tto lit? Seat tktoJade aaW& tat lartr v* ta the nH'taaat has.&tgtd.d ....
rib skis aartb+ tat kHrnc Mr.rraak .
lie 5o1.oat aad Um tto tnaOo rant T. V. Bardta g
MMML Oaartorikaa- aaftoby
.
apt
sat tto todto aatanuttoa > OraaUtoc aa
..... ky Mr Xataa Lama Jt.to af eat aria. W. & also was so.rr, T. Halt aad Mn. Barry B. :
...u.c aalfty. 1.4 to an ate .L-B. Horaw. A. .Lftoa. J. to* a tov aUa tvj tli>ndc of =. .
.
of tto tatoroA .... sash Tarts.grvtsJkrl. aWDa1- wtah &. MeDoaald. i. B. BUtoU. Ki: 'A.Waddan. Ito omal aaaaa tofora ktmv Tk* nil aMratac 'X/. VarttaWr' ItWacar Taoto. Ttooo laatUairm .......

1\bts15M. tot aD bat 1MM mMattoaod HUM sat Our to wrath U to kU (I1t aek.o.,. Clak. bail A Bobs Daa.>a..a Ooak.La. nth afcataat C. r oJ It.,... Meat af af tile C..MadsW KiHnaalBaaXaf toto_= tat ropofta aaat to theN \
.
I. aid Malt tkat ttor
..... tmiSt r. B. .... J. a analog QW aa
Tbs .
wm pawbIM7 a sir bast.awikcu, ,which Malvaj ,.ot a.. a* tto 1C tt vaa tto Boatkorm Bopnia Ooawaay.karcod : Mv Tfrk, va* 'tto Ant w .... rtcaid kr Mr. ..... bo-
daa .
.
B.
.. ,
B. 0 HomOt, Kj ,
AtIuU' mUdalckt sick fcada vtthomta
et Aotoc *
jaas.taAS .. ....
W .
0. $4.4 ( er as wttJHM..tbs. ... altov.d ky Mr. tot* heat pNoratad to- area. took
\.c tajmrod rvon *> Ran J. B IA.... & >L Torroa. lte... dtop.ad with a aria
t ,aka va
,. la a t* at Ttrfl t* U* track tanad a ( tto _D'* aracraa.rakraa.. I.A. XXadd, vto (,..-yaan .ac.. It for craatod tky wars oorrooC '
,
.i tktolaanlaav Jokm Ooorta A. McKlaaoa.Caa. ,
aWe to tt* j.jpWwarss Itr. X.B.Ln: a WalesSt a id hI\o1rIt Atytold. of I1B.M aad cod w an. dan aid 7 "
nllJ va oajatoyaa af aa
aa blab
This
alterMr L
tot till root of tto pooMa.'Kk .... .d<<. Coda A ...t. M. kotoc taiiiif., Cowl.. tto Bs Ooorm
;
Lake .J4&W.'Ct laataaa, w ., AaMrtra. ... .
"t', i attot .a aaa..o. .oav fat 0...... W. L .
... .. Braaalac aad JaM
.
'tv kaa D. BaawO. J. T. TJ R.Rope. eosin at ..
nat*dag "Marty saw a AM U ef.t..slsos sal .* dr& ==Hlk.Mo ad KOM Caaipaayc' *,*- appS0. Mr. ...... U. Oltaiam vr rMaas4 to tto atmadI ':
"
tout .aad W. W. rvoat. 3.W "a ,
at tko .
ird, afar rotlac .nr pUal .toa4 aC..vttk .trait. ; Mr. B.Bd.h'a 'an OUturd ,Mr. B. QaJtoav
JT attack- aftko
......... fro**. ....* cat 'aadkrato Ldrmaa kaa alma Bad torn ta.11 4to WoaMa.Mra.. t. K. Don B. T. trVilor. O. D. .. nee.st dnik sad dtoordodyvaa : ta MeaOy antis draft,atoek aadBtrHa i":
ra. Jlrd. 4y.at : oaaatmtor* aCtoa ta WataaBMar .
al7j. ( krforfod lath **oia at tk
.*. tot aro at to ftay daacor.Ttotrala lUfrnmtf+t tar.ates..aad wffl toftktpplaK Droaolir. K. B. aij U Ta Last11,11".r SI day ta ton. 1.
toft Oordaad:....., pasty' law Lays troaa V left tea A Cow JII. amna, K B.Dotda. ... oa* ct&rIIt'viU totac draak sr .t55 ia1 "abPILUo -art. .
I Tto to* traay .r tto mwatk II.te ] vu to Moatttr atata nparto i'ad (to Mrtom 'va to oocmpytvv uta UU.ta J. C. Atoraauy.; W H. aid asap va gird $-M aad aorta.ar .
kv tk.trot tome atop last.Ii4AugUtar Mr. ku tkavtlaC.Lnaii termi etta aadsrftlptlo.i a ays total< em.. Owrata win to Ckaffl A Soy; Tovatoy Broa. |. D. Urn tan ta JaOj Tw caaaj afdbordorty Met to tbs Coa ptroU rt war traps i15W wet aad *nto.orrvr ft ki r4

..ad U....* .. at 1 -crater'.. adt to alllfc.-*s tasl.espdaSt Olrtaua Wltoom A Btd4doiox.Ftl.an. .......JwH"ltb
.....i troca vktok ptac tk* oaear. I"'thc.a.Ua ,vkteft to t. to,.ppIT'Lab 4Mr. Hakvaaioai of loctor, B. M. K m. R. 4 Cak aid oao.vktto aid ky *... of WU.0wrtr411.11it11dy.a. naoita tto foraraawat aom- ........,. Ba watt of tatradaotaar
\Io51. i vr to MIl tar C... .1, 1' \ ...*a {Ttott pas proctod tot tbs .... r.'B. n....... J. 0. toa-Iw. toadar* teto*. iDvrtoc !10t1aS1. .
.poL irs 4 Mfoelal tatcroat.. a.dM. BckaUd aad r. dtoordorly .. tile tlM vtom ttoa. sib [' Ttoff raaM* raitod 'its OBMt .,
II. a radio. C. V. Jan lot ( .4* Ties
t. : (Silt;!1'lino!'Uttr..u..1 W, 'H. Oox ato* la vsmw, *f| Mktoct* ,for,,dab patwra.t4 I arson .&. CM ooattaacdaatU parr sup am tto ataad. Mb J. K.McDoaald. 131, o-.tock sitar aataiatof aoiai .
:NeatTa: kad .....*.. aeeoaviv pralrto toed kad.r eaHtradoa sattakd a *tkMr et.uI....' vaa Oat *t 9-1. cat taOMMioo was_ 1M .....cwr aC tto Tart <..... *f tbs Marta aH Mr. .. B, .
""> J IMdatIDDe at fko Betel hlty.bowstbsy ida, vktek vd probably dow *. .4 IB.. Kaatem. a. Art sad atofi +? Dana Katfoaal Baak. Mha fMtolH M rack arovtdod kto batik aor*
-wows aappoMd to arrtr $aatMl .n It we bans ma kry' ralaa tar ,Tkli pa.or ... vH vrtt- :. ;, rH.Tm Bins .ad Mr Owrp" 0...... tottojkto( ttoadaao worn .aamrt ko- t
Mr; Ootliw. tb1'nfly d.ara iwkDs' IIr..... Ian On ar tow. fu ;maL tkat It to* *Urtd tart nil anoraaoaatS .'de k. tto twprof OOTTICK. MVCTOa i.ra.' avatar of the Teat Dalla fore tbs MM to .!...<. .
AT nmmrxoc i. A. DuraGO .
'ta duffe*.r tto party to was kvovmtaMtoad.kartac Urtac om t tkdr Lako'Baor* "'uta.Ucla .. dakj --- ,
Js44 kv and the ell tk* .... Dr. J. B. Bemoavffl --- --- .
ton ban orvoral sal tan aulto eotafortabl- latto at* Mr j Bi rtoa. to tkaak tor avak.drdrc aka aUco'' at .... MaaoatoHtO. (a1oa.WdSys Dally) JAMU :W..OO.. ... J1L.WAa : .
S tt.M..O rtat ptnto*,.o.'lut rrawditod tocaaiMr. for BMTO toaa 2LUUCD
t.tuad'Csr vatnctval wok "" areaaia I Rn. Ties Art of tto! torso of cotuc DfL1DCotTB'At
II. Harder
C.
of 'vkiek\ tVa*. the DMoeraUMarcklec aiW Wi I I" tbs aottal Wall at .... .
W. X. .. a ftko Baptist ckarck: k. I
dal --m rasa s'two web tla.It atom arayvr" awttoaifkt I*, va u art
k '0.'. af Cktcaco. whisk *. ..' ....,.. ...
with kto. .u. sad atkor jvtaUvo* sal alas trtfctpto- the IMOI at tk* MMr.514ln. tto d .c of Ole Lei Us
.'vtottod MlaaU aut. MB*. CoUctrooi'' ta Aatorfllf. N. C. Mr. Hard ka IttoXa i., 1. proad of dalMlac ktra .J'. tad at tile ontotory. tile roj la* 3. X Dana rorMT of Ama Dado Covatr Qrovara sad fklpatra S Resolvea
.
ben to CIIk-4) KA &* Its*...... akta4Utkat vfll to tatorrvd sea Maooato Sworn >.....
a forty an. Arid of toautoo at. .toa M B aad Itk otr ot. RT. W.,K. Btaa ..Aatardty 51gbJaas t
Dnkale kea.a ...... '. kfortakUa Oat '., rmpoct ter- dale tdnr loaf af ttoTk Bastlo lath. toadlac. JIee.... va* .d rt.d to go a* .)a-
i irraak ua.o
.H.. ....... .*..at lssduwith ... ,........ h wpofanos b ......... U* atoMtotor- ., tto aml ..> .*o arrrtea aitto pni lacy to nth: .a tko ...u.c ., tko aattoaI -
ii1ITOffs ..... fdk*. Mr. Wtktor. tol 5 < oar to to to kad totvoc Instala4'a& r'draf ,Kara ''to' the .curt> vm mesa mist lasotiss to.kefiaTHB Laacao ...a...... Morckaata [l. Tto* ......,.. 'vkat' ottorpoopio ". I
{ Crfcr that tto MtoaU to dow belt place ., toalaoa :trooi -- to to told ta ........ 0..
aaM wick Data tot wia to glad *, ...* ** r.... t '_ J1a.1. tktok of ..> Hair tto ttat*
caa alt dl. vat wkca ka ntaxa to Boy eat af aO.oottoMto .
Itoy -*w a at
... sartiw kkm! ar* to to emit ...... '. ; 'j ; taJ IY WEATHER toa kto agate TYr. tl 1. .55prMsr LOCAL KA1XTALLUl I ,., ..... ky ...*...
NY ;
JoMftk riot was b:y- r % MOTTH Or DECCMXBITto : ::
,
f Paba Itoacft a tar hoses Bata ao5 n.ai at a dtoiiraaipt rBJTABB DOCK ):oar DoO sat lopatatlom.
-
'
tlasorr FOR TKAMXXa TO r..uu. t TMsmash.. Good aattorttyaataral
...-.laC. ratofkU re Doeamkor
( a* r*>
; .- -'A Sad amy af hail saint at I !'PJ Waaw/ayi DsDi | kray. tovtU ittraetratpoctfal is
a
': tie Beratoa HoW $atiday'a.rr varklak kaH tot UHr ttkto at tk tack, bass tow I tkaak ttokrrolr .
ii11 of aa yom for
J I .
Alrotdyi. bolt CaaUta P. B. ... aaaortatoai.at = :-1. ttoattom kr doffs that.
,AadtfkCaatUaaa CT' Wffl M tat. Tto tout atrwdr has a ass Wear Mr. toy : t y tto raotsU.a.s54 ... tt was MM* a Am. MI ..' '
PI. of tile F. a O. A, A u...;twat tkaalaaytktac atoa :
aad '
'
knaatifal colt
bar .C OMta aad"wffl 1r.bb2 low.afy ot af tarattaro. to .54 >f aa tick, van artoa IDT ... I tow avrar imuwmvto .
: Ddrti .' lanatl- PiaatfftMHatTttTMAjj ipso Met HIM this weak A kato toMlawd* aad 'rto** aadtka Sewn to Kalakt K.y..y *t rmr asts.lag M Dses bir. VlMIJUll.t was sleet ,pat ai ta tto ran I voaM II I dbv'W) wall a* a toOy art

w' Ian 1'Ut7.t rtfatoraaaaal ; | sOl'Sens aa Dad to aaaortotoad tto toUdtoc af ....... Tto total rtlattn tor ttkolto i tkaak tk.m. tsar Wtoklagroa !t a trtokator dooontaftOf

-lie TIlL tiara at tka Brtoa .rIB anus eilap re tealt/. Tto Hit mwmvWn pat 'ft1'I...... toe tto aa of the 1111 aawaat to| aiJI: tkat.tor a tovay Nw TN.. I aav past IItIpld L : ''s''
/ af rile
teas T..psaSao. star snag atoai vk sw calVdtotto* mtoa. ....ori of tto oooipaay. vkkk ark 1111 ........ 14 In.,.. tto aor- Bttto vii Yuba HfVroai ..... [ Not to auk tn Ik day
.. ton at 1 1Dorato BM Petaegltf sal to tkaOaaa tumOr, vto ran 1I. kr* Ktoa b..y ataktoc trtt- t* its traaa Oat aotoi .. Km;?*- sal ratafan for Mto*>| blot atoat criadpa va a toy. "-Ooa. katavof .
i to day
... d tkat gotac to provo attrarIf aa aoom aa jortli. U to otyottod Not Mrrlt
always ameac tto tits to aad $ ar e/aatb. WodaoaiaT** DaDr) ,
u. vkoa
of v* wows
: writ glfU. list tto rrtoa vOl taaaamratod yoaaavI
the tat to Tto en-. 5Jwar. rvj t
5 wtw fos ta ..,...... an I Tto ltd 4 AM Bwloty to ato* totrfatjvor I.. or about the Silk of .... aroMat Altar koartoc balk ..... ta tile I Ta amy at toaat oa.. art.taal tktoaTta
*. Jala. LTk* OBattoaod Mlin ..... TadAtr 10 and dtoiocatad C trtttac fusSy tor aa Baotorab : M tk.ta aft wart am tto *oat.>. CCBA TOMATOMuimtx caM of De slip acalaM tile Ban tile ono o* ...., otol ofoatacdartoc

,Ary.vaatkor to ca..... a croat teal I her ana at lbs aktUag risk '* d faint Ptoaotat swage I u.. of tto track of tk. road .. LOCAL.... rBODCcraoooialalalac 'Turoa OMipaar. vktek rvfaa.d tto y.ar.To '.
tto tor*.: asabiri boa.. KaUkTaKry ta sal aa*>r sal' tad to pay tto ettr Mr-.. oa ttotrwndo to hot; va akaO lot tar DIll
at antoty aataac crovara waatar lad vwk. HTkJW wry attto:
roBd K tile vaattor,......,. tat aaa at tto. tars Mto Taddw to a.arty aatokod. 'n1e.-.u. : Loll Bowers of Oat M to ........ Sad tavtalaUo II..,'agda r.
,, flat vffl.to.tar baby aoraul.t'Tk .. ; palatal swskI.t.MwWSMSMbarera' Tkaramairt Dady) tak .... K.y Wart MMBMT of tat. Ito poor aMrtot prto.* *f taoMtiu.ta ., tilt war HBBMJ towm.Jt 1 a ollaU..to Ito pitaoaal pro-
tkto < tto aktrkota ara tear .* OnaUta to tto aiaaldBal *.*- friar oar e.nowatbs.r .
ta and aroaadJtormtom 55Sa Kr. H Tatut aaaAiod toktoIro FV:: A Or too oat af BOO o ; .
?" pI. ataaapatoa. tat aoto Hot*! aatartaf -- :1 tot aaoted about. 11.4W ILMaw eat TMtordar-aftoraoam imrndkto r, Kt to exact ayiapatkr malcmi .*>
beau ,
kloanc koaitty aov A aaloar at awato. aft bid
ara a
.. -
d tUom eta tooMiina ,
orata it
,we.ar.1 EV5*a Tkandtya Da rrato. "k aaa of Deea- u ;
5554 1M iMtapatlaes'tba' as. aMa atopata M Hypolaw aad' Mr. Orakm W. JClac. at hIfwot. ttoaa kotov'tkaLPTtoy'ooaUttototto ..i: Tbs atty war t >natid ky TO auks .... *ar oli a a awl"
;; aMM* crop ,vtti to karraatod man Kara ka skt vraiMftr ttota. Othersssa.pla i A McXa* roanaoattacC4 ..* tf tto pramUaoat TtUktocrovora amt to tto|sw.y otrtatmcyaad slit'Aaary .. B. ea1ltJ aad ttodiroadaata ,........,. *K ttlt pram...aII .
.
ta ohs
'toawa
...l oarliIt l a em "'MC.-c. aarckaalac- .'. iisa of J.d..s.B1/.l af that ,...*..to wads tto Catoa .... shish to awv ,,ky trios A ..... sad tto InS low af ...... tot -. '
vffl ell IcaMt tktovtotattr.
p4ato klr.. C.C.'last putkv'Add all vock. ; 1M Dr. H. c....... af Paba Bleb *tty today taktoc'ardon tot ktoi 'tto darta.tova,' armtar"DIe. lag v.C sad caaata* a bag roptyam )lr. ).. .r. am aomoy ., Jatk- ..,rtbl bth5 ftS.aserl. hrtod die

.1 s.akl-/14 _mvBmmal boat r 'apt Vfll fraa ft.Ttoltor,to'tcwa Batrtay.f .. (I aoaoCg tuba. am \ aurtwC S..vUs. aut
: t **
T 1;
I J
: .. ..," -.5 .
.t. 3j ', r r \ .

', ... .s, 4, ..-i -. ...l

.' ... __ r
"VCr'-: J _. -4 ,
.. ,- .....'.v' ;. .' : ... .; ,"- .'. ,.. -"-' a. .