<%BANNER%>

NEH UFPKY LSTA SLAFThe Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076100/00452
 Material Information
Title: The Miami metropolis
Uniform Title: Miami metropolis (Miami, Fla. Weekly)
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: 12 v. : ill. ; 38 cm.
Language: English
Publisher: East Coast Pub. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: December 20, 1907
Publication Date: 1896-1908
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (May 15, 1896)-v. 12, no. 47 (Mar. 20, 1908).
General Note: Editor: Walter S. Graham
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002075058
oclc - 31626392
notis - AKR3413
lccn - sn 96027198
System ID: UF00076100:00452
 Related Items
Related Items: Daily Miami metropolis
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Succeeded by: Weekly Miami metropolis

Full Text
M1R r '"' ,-- ; --
1-"l }t- t.. I I


; r 1)) 'j I.rr ", r T r S : t t1'S..
: *. ,


,. : '"
': fIRE. .AM' Mui1OPOLi1. '.. .
__
i Ba "M"r* *=5\ 1' 1 il Ili I ; 'tMIAMI. DADE COUNTY, FLA., FRIDAY, DEC. 2o. 1t1. PAGE ,

OLUVME 12. NUMBER \. I + _

.


I'r': FRIGHTFUL SCENES at DJS: : PER f One ;Dozen Powerful ,New locomotives I" I MANY PETITIONSIRE [LIMIT I TOE llABIlll'iusilociE[J ATTEND AWFUL, PENN' MIN, DISASTER For i I he( F. E. C. 'Ry. are l *NowEn Route BEFORE- ; /
Troy Watches d'ffSt.: tensf CloselyIjeingpivenBy :I Expected to Arrive OHIO: ,""fGRO[ ) FIEND COUNCI[ I I CASE \ ,


F Foreigners Who Escaped :to the ''l'estifony! ; anT ,
:; be CommiulOned : .:J
Herded in Drink, Ce1e./ ATTEMPTED 'AN''ASSAUlT .j ,

I Witness ZapfPr;] :pArpts Attorneys Daily I ; t

brating Escape *, j i ,An Unusually and Dn
L.. 1 II I II II Long Those Seekingclirtdtobe alb

I 1 -Ion. :rfl .L $S ; interesting SessionLit fault b?1

I .(Trey trial eras ipsIt. kea*' vnmUatica cf lb.alts [ OVER Ni bt ": low ..4'
THEIR UIHB 10RA1ltE ef tt* tone. 4rawa-oat tarWty, dah, U, t ,,1w COST GO. $5200.000 { ) Jodj ,
r whk1 *my .alit ef taw &.. 111des' .i It It. fric* tta. etart4 crew .> :J.LIUH of
'. wit ho arpet ". halt' by rnmiloal| *( tk. ...*.. aaUaa ,. I' ..
OF 6101 tk* uWm ktemt.d IB tk. taM. let . Duo 0OI ftJte w....Ja u.) C tr 'ali : .
T. Tastes tk trial M sill u *M ; Uf kfct )wm iS tst tnatth. M. .
... ADM vttk jmrtfc Ja.f. MteaUMo peel enll; abs.,la4lMUac oa tt* &aciMt an Bf Latest Tnt aa4Patt wow E1t1yT4a1T- iud its urn mil 'mm S lEI p PMH INK
.... >4 at tk* doW *f tk* ..easeis BWM tot t..' b.r5oos Vr* tk*
.test4t *r ar..ev tMt ..r..' JdKI tb; la 11. fa .*y ..... alllm r* sad ant JuDy Baal tk* u ltm.4 ... Dtni utly8wchtd 1.1b .
*ft'. Boat ve.14 .tt aaOl,I P. U ,art.. **.' Troy waM IMT kh .....
Out of Two Hundred tas.a adat tidal: < I IDe .'stayN sttl rtoarty .slat Zapf Hatricst Trali-T* IUa4l4> :tkaIPataT j r. BJa-.J>etanI 'It
Thirty State" staea. Joe ZapfJ' iN s.I.tmel to aa to toearioaa. *te, sad r ; < r 1"

Taken Out kor'kanrtdrr. _k* va* M *y* vn* ta aUak tatta M-'trcUa. *tk* trbt Tacxist,TRail. .. L W Stipe Take TtvuiaUf Plitrld- ...
Victims >
...... bYr.. PrlMjTk }
m..s t* o. Ullla. eC 'wu am 4s f fOolamkaa. ,
# I \ n* tU ... stud rya soot ") Ta.41stg ; i ma ,*n f*, ( ktasdeo4 'a U< i.c TW. It t iM of! tile npU-Ara order.Bt. ..XL. DM. iaj{ A..*. t JWw.. I
wt1 tat s.5 esedder.blltlL. Irtk* brag'a 'ny rap&4 Wk's.s1 Lctt .-r ttfa apl she .skis U aoit.tasuatlos rMywHk .... V attloc Rofflax aterk 5.lb'nla' ot'ssr; a & sb. a-alt4 W. B. ., !t"J.-- .. ,
,Ln .altoae1 ail XJttl .... i6L M et&0U4. Tn.g Zap( M BOO*.M tk* tomotac **. to aa*. 8:.....* for tk* PtorldB ,IatCoaU : C. Hnkr. sits or tllra.: ......... nat- AD*** the Ptdlam.tiUk I d c. ,. ;.
.M'of iko uu-a cktof VUBMOM; 5.5.5 ICtorttr. .J4c Bm.a III iW KMMT. a>*4H ( t.ay. _, A e "
Xattrulaed OM Wffl .* Plud a4 mark *>paaa. spas his tU- W.1 E: U fee et&or attora-r. torttr : RaOvay U *a real b.rstrathe .' prnkk tk* mss .Isis ;t "lJ
la : .-r.\\ : -- SUM. ta. tatUnrta Its lattlaMayttortty worka .kr* tt waa bulk raJa .... was t. tk* *.Oar .f bet BMM { ,
Attft-Titsa Air -B- (.... P1mps4.. 1I b. eo.TI re'u.sd. tM..tordst &B4 ta4k ky '". U. *wyn tk. BC:, Aafiatto* Bear4. Tktoj ..4 K n4 ..hi ate 1't ...a. '
tit MlM' Joe Zaot l sots tok: tt. ata4 tk*i ass>atnaK arf ,, *n prokaktyk > ..........j cam does set ass's ti serf: Tb. ser a' u. foa4r y ..... fan board! promt tt* rltyreaacll 'fila ItM ...r.r 'tb..t% ,,'
late /fIta t* Maoaaetar Oat tt lad eaeH 1 *a hk ua4 an 4ay. i ml bit to eMSa4v .. to M sstosulou co41lk. vaa hi ...... teat slut 1 tk. duos St.Lal* lay Np
...t..e. : ... sat mi4alckt M4 %kU* Bet kl .....
-- Lat..r&.i U un sae -vary sad of Ills
--... .. t tt claafWly.U lmemtrfM WwW ........ aa4 tJakl* a.' &tw a.4.. set .f ImporUa WM 4**. > tt- ass twkiBf forOMaW.LMk ,... J
ftI iSUITYirIGllhiNG k* ta ..... dI'1' 1 ..""loa o( tk* run wk* .sue ,tfea and *oBmakBtta .... .. *. .. Uuss.
c.-.l-a. tVt. It- Oat COIION6MIOIDEGEMBEK T ERASE, Tra taut kxomaUro *C U*'h-, .4 let .JMrtln aftn tor ....... war* .*. roBt4r4 eat alsvaa'd nears. .. ..acktoatw- aN
t JMOM! da type Sad bra rrtttfc HI!ar* left for,ktak, UMH tar ::1IOI'a1ac. ...k ire ....' eat aa'tt'r, tt* laded .'-w1I.. ......
4f .". ,....... ... ...... ....;. e ; **mo** Wt atre .*....' 'I'M ,... a..,..,.. al'wtly -...... t7** K tk a tmponrny: .*.*.*.. rt aX to ..,..........
I"i...... ta Dan arfaa-ky ytra. loraiir oack ,..*lfa Ikt.M pease?. ktMtU to tk* lUr for tk* WM. TW ATM mat *r *aa. > >ro41fCTM as. w aw 1...aa
W ttlf ... Ntll.. .... ll...t. kkk from Major .. JU4- .
: a1Y .pltad' ,. k 41a wrick .f masks tt. a*...U. altar *kkkk 'A kad.4l
BMto 'Mtry : t\ pMr4i.r Tk* Iso othss sack kar tW nrak ftaa Ik. w Ured..eb.5Ike \ Ifaat assn
lie today tout WM sees *a|
Btm ,
b 'aT \ a toil carrytoc laaarttr ef Urn toa* !are 'v.tk aMM .4itia** a4 tk.* TJakfa4 to tt- ...... ., to tk* saw .( taack Mat,'
'S .- *C tW mrfa. wkr* tty.lal| ; 4 tti tile er_r oatteta M Bat tkoreack* sbIA *
a4 a water n.-dtF art a '.UMarr M sad 4la. Jess P. Clart ...--
tag toH aLAL, r' 13THWaaktoftoa. AoUE[ sad KaUeaa. Tkey..,*...(.t wlM-ri-, Iptatr pat M kMU farXr.Swtt* -.Itfiiulrtl .... aa4i ask aNMC as+s..... '
.... rC 'fi lobes .rp..tattlaly > : ass awl ....".. "watkla*, ,... its4p6or5- biiaw.+ sssylti.ss eat salty w4 ky ........cs.. roa Ta*. sink pT.adksUy a'I
iaiuil.d sad'dtatott.t 'T Sk..ata- "I rvftckta *axto*. vkfl net a lull I u ts.e.flpUes ....... Mr*. Rota- .. .*tmc tkat De arvvro k* esrrisdtsrtw M si tile vital la*tot at ....
a ratei k0pMr .J are..eolMW* ky nay axwaa Ka.hwottk key M4Uc truss fctow. *a ta* far **t tot* tt* k y. Ceaat* rail. U. Qe n..Uabsa.4
-frS d TteJeat''4..tl.'. .. 'J ---:-' J j.! 1"...* *a4.. sad tt* toa a4 body.' Tk alarm ... ass stab tt.sr; Baat to 4tamttoa *. at'e'tbat'sa MslIIs ,........
I ctorbW ky tt* meawa ,aa4ftva44 .' J't I I ass 5'461 31,05 p...d. eacltJ; dIrs .f ttl.11&1.'. wkkk vat ... to.M*. ....'ds 111
tkat..* rt tt* Htean- .toayunbutr t, ..Doe. .IS-.Tk., MIllet. t : .o.iJ 1: '. 'Dr. Ales W"I n., kar B eaal rapaetty ef to** tI.dn....',sad ntlMeajfraat arm4 tkamaahaa aOjwtekty sad ally ,.,..,**; to O* inmaifcmloBar eattrwta De a.la.a tbat Idu ks
fk
'+ :;- *. ttttlttsn V ',is thilnlsp'. : ..,.. .****4 '., kaUotta today .atk fcVrt -,..Iida' aItt ef Raa.arr>.a4M. aid eat a tfl-water"*,i capatlty Tk tw at are fr Ills ttn wk"Hato w'> Harte4 to panalt ef tt* krato. Lad T.,aid....,at assess tile ant tor JBTatittloB Is dt.g. : T.es.sinI.f'IWaA.5al.e*ata4 ... Ik* a'r'ts. _

1 on.ant total amaaat *C ettoa from tkHTMTV Hiat foraw Btfafcjtar Jaatk*. .a 'Tfcey ass all spcto4 ker nf thup Glade Tsst sUot and u WTric. '.
>M4& tt*, Uat 104MU Vttt .set trvwtt ta tk* Oalt4. So.... > Salt Lak'bo.. k* Tk Oi..... ltiodatlos. ..utJoMiII. .
wraj M ,to a14,Hot a 4.*t prvkaklyt ky tt* ant af tM jer. { : I..a !Tk* M u-r R J Lad,, ft_.
;- ,4Mtac.a.4 4iiaUaj ,tt* and.fJ irtoa4 to Dot.u. tt roport .Aos Tk s.i. ieeatlTM :win Bless Sat Ba k waa takarkart fa repaJn ...Aem.'D .*4 SMfcMr f** PtorMa bt (iaM W ,
law tt* faa. to W t4IM7T kaX V4apti Wfean attack1 fa Mjtaad'1 *r4ar .,.... tk. .tU .4 Its. ... ..- losadIt. 1tf
to kraUw .t ,tt*' camp Irai 'r.. ....1__ .... ys ky ( alass M WWk "rA
rt .Iat.t1
l: '' -.-.. .wttk ll.lll.tt kalM' letD. toal. W>*''cV} &a farpaawat. aka aa .. .... atat kaak fta..*... Tk* Main ararrta4akoBt Way .... tM bplst.t ib.'sF 11M ...... at "'. ,.....
alt *.tal. **a a ftrN< y tldr1rka portea toot year.Iff. .- W**!'t novtd to U. .... tt tr arrtral. win KTMUXIt $11,111 ta'4p* tt..j MLsloser eC thats aaa ....... ... .,
a4 eaUkarrraT Tad a* i t 1.- tt evnmc, ef. k .t ....
: Tk attrlkvii4fcy W "
I mkamMmat to n M asd.tsd Skit lift ftrwt : 11
\ "'
real; "
tt 1i1a
'.lions kor4.r.4 _* rtot JOt"RS ttzTi .. I' \ tt*, 4* trrttm ay .tl44am .*, Got upland M M M skits Ik* niMftt, :. .ad .
tne' arMtMi, yearikto+....attalr HBOC AS'A WmBMCkraira fly T 1RARi .. arma' Otoaa ttm.wk'e* tour- a t*. kr w.t r cUMta* Ik U* giu, '.. bus tar, hoer ... .
'I.o ( ( .u. iJcaI rspS.d lrstptt's fw,s aa.t teri.DC low pilaw. r .. ..
.. atm taco let* k* A --Ia_ A' '
to bat ".
'*- WO ft.. XaaiaO.' t.rtlaZia j jI loxraitik 4. rraji* ef 'tk_ Mat TW MtkM ./ MTW.WtosppstMkt ta ..(. '.. .............,..
... to tt* kMTttat sass kvatona. m.mmgrt ef tae ... j jI d.M ss. CarraII... I 0. .pprar.'t ?... .
3 .,.... .ay elm k* .an?*., QI QIa sal Palm Daek Trepteal .... aria 11 81 stlll: a..5n sees A.s1 ........ wpaJ' T.wtott P. =-' 4... w oat
... I IHI.! \ ; 11aaS
Ika hops la wry r' an. acMrUaf UU : 11M tk* city **4ar trem 0. J ,wu sa.lrs.d. rt".c .
s bars iK.I t c.. aa WIUM ta' tk* Tunnel ': "" ,,t" : '" 1 I -J1 1hdg. .5 :
dkIaJU. I :hj'McAdooRual ,. SECRETARY .
'
Ml.caipaarBAwnto : 1AFT 'HAS '
*
\.. I Tny far*MY Waff trt4f I.. tkrrtmUal .t1 ( I Saw T. $y4.,. e.an.., lss. 5's. a'T. ;
.art." terd NatureI INtef attk'ss.atf eallattlsu ICte ., '''.II.tt.r. ...'aM nr, .,
...W1rU aril I MrJ K>B4a)| b a. w0: boon V. ". ; l't ..'U. rarUUra .< the IItNetI I .....t. ""'- ... t tr* 1M
kTKAXEB. WLCIQt1A Florida ajfwipap .... aa4 iy o 1 s1.ys.s 1 *Wa ] MEOHOIESAFllY aid,3545.5 Slat they b tIeaac4 WI 1 55155 bra 4t ss4r slat aw w
F I torratty i aem4 kto ''n.eet.It ..... I InspectionNr Coaaactteat, ef tt* Pacts bot.dpiaMi : : sad ,.t.h 1 PswsWI. l. IoefIUDa Jeds' &..0:u. "Mj 11- .....
'. TVrts1 JU:J. then to tefl' ii tk*' .- ttrlTreplekl t Sea to .,...,. atta. f aan Skit tt. float to.Sv* : rtif a.,ast's.aa. ..tat.. sl "tb'sfet .,...
3i.U a( tt* ....., XUakU..valekWUrtoaatfL I a..... .. .......* macactr ef Ik* i JI)I bendrsd 'sties b nbTsst ., /... TV str**< .os'Mdoa.t w.. dlaE ad aka.. hiss as" wn. will
'caMla 4 .. II,.......'K. c.. Daily pkR.. .aa ..I : i TBOBMBA\aa4 tkat tk*' WMttrt- USB Y' ,.4 to look tit* UK. BMtUr.' wdratr ..... 5t5" ills.
abort tkr. wek ax*wu. MrCII..1 ( tt* red procratalTo aid anr* 4lJ I *. / A IfHtJuaJftUM.9M prwatd I1bs. t )1'). ttssmstaaeq itM
*.at tk* umfeal dock has lea rakv .n.....,., ss it41aN'la b.tat. Nr* DM la-i Tk. listtntl -_ f ; T kf tk. fJ.. w....,. .( tk* ... 4* ..... ..a1 M "..,.......
*4 alnrrt t. tka i' fac* aa4 .a a ef Kortk Carollas. A r**'at I raa fva aa4 r tt. Ba4aoaffom ilnlcnj( i Scaoe .' Mt. iBal 4 ky ss is. :1:: (
lvH kt*. Tkiv It to Wq NIl bas. lUte Cartotma* aaflto* ef tt. d.. ..1. ,, ,. .." lat !!. er .l ,] lb'snhas U* .tahatu. al>ti .1r.\... .laiMr .....
f .
ast'L.uttrtmt f y .a t*a ralt aa attnaat to ,a.* a.t'tk .-, varaaa etofUoat eilOea to ,olds' t rmtoal aai raaatef ttroackMrA4op Xw Trkrw; It* .......,..". Rt.wu wtu 4 ky Ik* r L C
kalU. "*kva tklt eaa k* 4.atk = Irraprot sad aa* *4 from k*. !taa*.t to-lWk atroat sad ,Was ed Today fan.rrh'd': today 1 after kte pMfa Cmtks.4 is ,..,. I. sA canyto _:
1 *taa.ar .ta k* toato4 ..t frlr p15'llaC I. .... tt* sat ef v14e. ttztl _...;.R1Tart af7.I \ y ar..4 tt* %orM.ea tt ateamr ........ .. 1M........... aw
.-"en h.durge .. ..cia kern ..., 'I PnM4ai Ota," t eats.tkrlfty saper *a at tk* I trip au ta tt* aaw.. if a Ptar.ttf
tau TM at lilt aattrtptaC;: 1'la. 5051 1' Mn. Tin aaJ kto *... Ckartte.Taft.Mr. A w | Oet r *f 1164 tk. u .M
r f ] I e ( ;jtaaptotloa ftr' tk* .seW. 1 ''Wllttr.-... V.5. *I-'' Las'k'ews Tan *>clar4 Oat a*. wma ... IlAIIA SSICU1II ..t ...... llltaI. .IG 5g
-4 u. wmpaay. ,ft to yete4 tt*I tva sated a.ka r.Mt prpar4 to talk ea ear BM fiertrede E. Dell Now beads List ta'aajrl pin W eampleUA a4 trains knw4fprt 4 sad pit Iv* rOn ktt autoatkat kiwm tot I t.yit Tk* .r-wss
: ; raaali (....larly late la eft UW plats toaay. It to ktf,- ttcl& I ,Rat BMttkat a* k. |!, JaaaaryI'M I .4 *wary aMvker *t ar errv ,,getsr..td Its ..*.. *IU.k* al tk* (rtaMa. base B total ",..1&. ...atac
I far ... UM. "Iof : .54'IMtats
Many Important Subject t 'arse
i In tie Metropolis Doll Coitestfh t tf' .
I : Connected Wit Gorera- I I': 0rmttoa4 .4 Pit <) ." .

\ 1l
L I I'i. '
j' .' r. : N "t 1 1 twtr ment'of. New State
l
,
G51 Tt.1 iji.f E. DtfrO A Aij K

/ >*-wt.>MtrflBy ta tk* Me 'Ur' HatttoacMp| n r .: .&' .. M.TMMtrtlov :
its Dell and TTMMM Ooetoat vaata Ortftac XX; Klrw ',.'1.111
,a A .rel ,bsaq sad 11M .... ....... Katk Mcdato .. !>:... '.. '.. 11,741' ij
I suns./ tt* retail' poaMloaa *f 3..15 :rnu '" J..;. ... ;; 11.11. Ok,..... City. Okhk. DeL itIfaay i WADE FIERCE
'tbo &Mutt. .. aoOcaki ....( W. .....-..... u ........ 4t TIC lap*rtu& *ak>eta t.a N Cwtr4*,pors1 }ma9 spit to Brat. Tketma Yarkareat*;.;**.... II.UI tat slab tk* a.fraaviat .t tit rasa
>: kese. ?a fk* M'ropotta OoatMt *.I .ct f Mat w&Zl... tUemntfi ky tWiavcfWr t
kr WcU a* tr tk* rat tor tk* *.*eUlIiriM ,'VU1H AMC R1CRDxbtttorola .
af tt* OUakMaa Bar a.art AimerOa i
u enr4 by tt* Racket Btor*. UIk -PPW COXTEST .1
7 $ Hut Urt r. tTtac tt._ 1 >*, .. altoa at ttatr aaraal eaarMttoa ta ;
# .*..*r daces for ta* ... i s [. .Tbr L a tsfxaatlas- of 0._ Rao Skis. ritr.< A *r4. '"f lawa for tt* .
y I ,D.o.wbs t1J5..t...rTra. : .r* toUrato4 ta Ik* BUI girls ta ... stet wM k* caat4r4 ky B... 1
At BOOB ta rrnr. ta*ballot sot:
tt.JfatropolU Don aa4 Trwuaaa* + k. T. CaaU.Ua4 .
'iii v'.tptled,wot.o asakt sal [..........* karawltk. It... a' oat etIk : S iir t,55 Qis. L
< 'I tenarM ta that JUt *f tt l I
tk* vtoaar *C tk* spinal >tte' aaap I)
tbna. ...... la tt
,
enl .
*
< .a.*4 la t*'mtat io w a paper JI Mat ror" tT ka nnk aa Oklakaaia
Tk' UeU'.poUa Contort wffl ataMa : ibe ...." J* K>TB for OK* L i Irrrttory wut k. . .4 tb Vttto Krl vk ar. a pall t. soslkt'|" toiarWIt bS.la: I \ \y i cay .IQ talk epos tt* MM .... ) Auk tut*: at Hot D.G'il
'iaar VotM ,kklm4. twsid aak CI.b). ,IN. tt *ntM 1 1't' yet a. It kM .* 4* wttk foram IBUa '
'>' ty rftt' .. uti. ..,t* tk* oa*.:' moBaaJll.Sl'i...,.... 111 rouamoatkJ T.rrtt.ry. Tb. ,.*.*...*.. Tw' Rita Bad B4ra BzaktaT ,
T,. tk* t4. If pmlMa. 'i I tl.M,. ,._ IM vnu j rlkb iroaUaM to k* tk* Mat I.taslst 1
ronowta to tk* auA4Ucettk w : 1 year-J u.....' .i..:" MM vote 2' ***r aM ky tk* anadatkM. -

t ntt1. Ctrl taXtt* r c* for prlt Per +mr mrty MkaerlpduajaU: win rkM* silk a kaa.at at
.rrn 4 ky Lb.Racist Stor'*; I 1 1t..u. .. B4TBaA for paraoBB vk kara t F13 vhkk a**"nl ...........' *>.. sill
... K'JVira: ........ ...!T I aot kaakarrikn.to| tk* DaflyMotroioU it. ,past.4EYANS' fw Tark, Dee. <*.. Jets <0.15!'
PraaM Pay .-kartoaj( >.... t.TUl tor aay fertoa keyoattrr Irptt of Ik* Breat I**, wu'a {
.ab.. OocarU .\..".-.... 'T.SS1L : .As.tM MtreeUr vtti atrakaertpOaa $ ta"W ky IT* kUfk tan* 4ssfr5'Mal
rtta tl.rsy HoaM .... : : .... .-...MTT | rryb rartT tot d j yJC't( ,a1iJT, ,( sst**s4 tkt pa44ck ta !MN
iw
,p iii., ... .,. ...St.!!! WMUr Mti olla..ttarat vfBMl : H78f)7l iM lest slit M44ray tky atta >VM
1 l*.l.. Vnr.......... ....I..e1. t11[..t.a snowed. :t t klmaaJJt waa BianMyy fjrat.
14* .. Tk*....;....\>i.ll.Ut Por kn Job pert iasrU c.- a.: t. SAVE WRECKED k 55.n witk }slits ban t
EliMkatt CkarpWy.. .. \.. It4lfLa.l Pall set to tk* KUaf rrtott Oe. n mTfr. Qvlaa (wm* ss i..d.a
a Caara ,;.,'"> ... -..1111' ... ISIS *in 'k* aQ w4 f''r *ack ,. a4 tt waa f* a4 ko lad ts. brsb"tee.
H'lM Js5ksos..Ltl1 1* Mt a. pall mmKv .
Xartka Htaos..i..J. ..L11L.r I."a\ ( tk*' D.Mtad t
Mary Oft*. .* ,::..: ..'.\ \ ..7tlKtk ".. kMrepaattare wtn' k* '. IIRN Jacksonville HM 4'hoed
k.lr .. .;.-........;. .1" baUM\ltL.... rnwty aIled oat tufVea a
ahOata u't- 1.Ir .. ... vet 1 -
J.sl. Pratt_ t........' ... ,*. Ill VU* eaa a.* kUto4* ti*n' tt* etJN '! BIg Blaze Te4f]

tk c awTM sal kaatoM ...._. : j Task DM It- Adams KrDwt ( ;
.hI1fttac'H taa4tar *t the
'rooUHaato star tk* tout takoa atCrtra4 1 f\11l. wt..1w..W.iatb : 'ir ar' may t* ak.4 .. took afIT I. -+ I.j

'' 6.'elork'sd. K. rdq.:..... III.\U' I "" ....... _, Sw t .A 5.- B party of aklp rsek.a aallora.'m j i- ,-. flu; DK, If- TkjbyM

', 1__ ("eaut.Dora..._. t .....,.. 1'&'''. ..., .. .....,... 11..... I K pass fkrovtk tk. SUattr .... MMry MIr_ Isp.net'sa5. .,554
Praakt* Pay :JTkartoa..... IM.tTILorKta.Hara ., IMnM sea s. Utz rf MifrlUn. TrfIrl. k H4r.'> Ca**> liiptt1..L |
=
i .. H a rtaa4. ItMl toss. *>k. trBw ..,...>. .., .t Yet wu destesyN y iii. strtp
r Wk., .. .: ... 111./1 ....,. O.rlwwr ... ......'. Urt4- aira Baa ",0. M* =- Ls.sts., ::::.:._ 2.5.11.I III. ,004 sM bw.R A.. C sea t*% a. 1 tk* atratt a bit ....1,. Was ,
4 .... Jae-- ,, .. ..11..11 J, .. .A.. n. 5.-.q ; .e J'-s ""'I." I-
1.... Yajfer..l..'_,.r... .... '''.lllr '.4 35.4. r'e. u ftrar 1""r'i UUa4. n. Jh. .I .e.l'ru__.,........ IIot ..... tit
Mary Otto- ....',.... 113.111 'l.a'I M'.r 1 iaqp5... 1.. ; t pk.*l VM araM t* la...rf t* b. .. Ia r.'t.a sutt.rl "" ....
> .. Caaova .-. -. ::::: 1ST.T4I j|f. JaT"*i f4al taraBaammMaj mMl. mmmMmmmmi. <.mk*| -. k. y.,. N aw of !4ta.kl.4 "....'W'rF. but .. .d. ... ....-,. 'a.+14'i51 e(
r.naMUt 8karphty. ... ;y ltt.Tt 'pie tr.....-- ... s..5 nee... Ikr .*..r. KIV-r* tt. k* Sr. v* '. tIM'' ,,_ is 5sv7 .. ...
f,t 14* M- n_...,:..,., ..' 1M.1I ::: 4wr.. eo-.. ar.w '. ... A' } I l .t1W is tN[ CFIAIeCTil bsrad .. dtwal tros albwntkyitan.t. d pf4. Per tbu w/N'Pis. aid nt
\., its: 4, Haaaaa, .. .., .... ",1' J, : .515, Aw. rl.- rs.5y, J 01.0.' lat jaart CarUtMM pt"ati WS dint vaat. .a,.. .-". ,liar "


,:c:, 4 1 lirr t ,r

-y J

1 .
{ .1.t : fit is P 1jlii1,1 "l ....-. . ... .
i'-n ... .
The Weekly Miami etropolis lw Cart t. iW t te tb'1.Ileums \ I It -' '
F .Iw.51
a tor* kr, sod : ..

... S. T k.. Pr-Uat. L lobs DM*. S* >Tr.- ti. '1' tubs tat f ar 1 1Mft
.
THE MIAMI PRINTING COMPANY 71 rM L I .. I II 'Jn rt r te 6tm 0S

OB yarK.,. ** :
.BU BkMika ILM t<'bta'a hacw aaataal a 1 : '
TBOM Baytal.ta a4TBe win iwaatr' a ,*... .MkaertBtk for SI MMj > }i R l I4. bead wa P1 .tSMMtiMbMrtyUc. lBrTI e wU This to a kral 41eoM *- Idea doia ly akow at ... MMtag art

i; Btrtetiy ......* ,.,..&.I. ;
tt oosy : 015 t n" wu ... t\) gtb o <5 t rf6'
.. .. dole i jay M* *ko Save aa as
I elm !
pt... at die FMtoQM at MlaaO. rtarUa. M: MOO kaatlsc ,"Mal"f tk* m r +
,.r ti (rhsd1 end ki% for a ,.. a 4 ittam.t .

L r run IT. naxwadt sH. 1007.TBXPASSXVO itsS II Stott.l .*B4 tkr tokl** rw-. f. .,.

+ im! H'tdtoork bad tkl"rt Hide k
-- -- ( .
-- '
-
-.. \ .... kiMiw $..... BM ta 11N1A5 toaikrral arkUraat ta tklr ( rf tk* Ia4l- t

I. ... ... Tkv et.1bld' i 1bts.Is traat for Son. aa4 ...*,*. "
tk*** t* a |tt-fr *t Mai : New York NoveiUi; ?O 1987
v.1. fir xvaj) O* rall. Tray. i ,
... the kraatlf
of
...... .
OF TEX TZARA I aM k Iry ekUdrra c lit *U kyO lBM
b51 wHiatt tie tell to
; Tk.* wkN : wash To tie Metropolis .MIaIl1 Ha. }
few. Mt..r sit ..- I" to MM H'be.rwa iruttoji( >n; rrvwaiow win tit ,
4 Hay $Tr 55(15 wltkUtl th1 4t tk* Utk. fta4 U a tofIn'1 (wm-
S .C MT WMM 1W |M. 5ra.r u n hathes I m Hay k* B* lt or d css'sf D. Haul '
... C taW: Mr. Bryaa saws ,
wt '"'| *
.-&hI JW wale Ma, e( W 1 duos If........... a.* WM M oowut.w I rollrrla th* I I.wired you on October I7th1o give away a dell aad trUea

Mrtlln g M ea l. talk *w .tIfw ... t. tk._jrvMlm ., .. ..... tkut e* 145 j..n 5wr sal l 1 l- t *. *a* .>.*....

... ___I .W7, '' M is p .... for CkuV.' r. CrMi. mss0ay a>*r* tkM :to the lIosti popn ar little girl\ in Hlaol I wire yoa l DOW to, make it
,..,. trees 1M a tat Bpwkw .< a. H..1 >riiiaM a. |,rlurta b4 W
.tk H*iml.w larM*. awo..m,. Ie"- ...... Mr. Crw WM tk..Mhi %flctM.. e tied Irp .t tMt (two dolls ,(end trousseaus' and three other present; faking 5 pres.'-
rtr .s >4 krrM* k* waa | su Pr1.f ; AM. *B4 kta* "'at ps'b"rlst *f
JUlOllfcUr.W* Mt'lt* MOM -I* ...... MhW. MU W kM ta kta MUr .ear' r few .o.ba ,
i aoctkfra tW ents! MJ and let little in Dade c&e ifl
...... 11ft.i tki...k UM J'7'. .: ..$.- ....- ds.a.tr.w ta Msslh ''. .,NuU7 l v+ 1.rwu. : io any girl CoIIty tte race.
tart t bill, ftiMtoh V.,tb.Ifs ..t .f lai nH mi tack ., *r.Mlkrtar sad qlb I ..5 w N ks ''
tile D1saNr rorrsspisdesl rr I am so here lAakin that I will not t -aWe to to
;
bisy $ toys get
........ .t Maatltato .- tbs tsdItb.a Ns Is. M poop.- M Mtud Ms roh .o .
.r Ik. P.aSas p... .at.'tMIr dNw..hell. s5. r lM *
t.-q e 1 .. wttk I. sa4 Hr .. .. teI.-- 5 .... ea.-a I IMS 1t. d.t Md tta sir sat kl. ckam Dade Co'untyt before midnight ibrbtioas eve. SANTA CLADr
are tranptaat.4
..u.a aaanatra. Ik* u.; ,...., "rtllaUo MI tkta *.IUMM. I* .R Ik* osi 1..a 6 $Jtbd b a noble..
Tk t Mtatk rSM.T .ktr B> ".t' T-
t Vmi'ik-. -..era.tnib..ta.r. ... ta tk. _u....* a4 ..... tni.itf rrrau net. TlMT* I* U. ..p. flM: s-.t1t ;
e kHM wklrk 5y Meal1rs *M MMI M tk* .sveettoast lol"I
;.ml krMkta wttk Ik* ... aiitatia.: kl* BM !Ita lie MM OMNI yn. I M *1544 54 Sap..m U* M4 Mik S* ik TIM Iktropeth has copBetf'with tic teJetflll rechet trot S+tI ,
S itayili Ik. AMu kiiMiirrwttk 6. M. ... r bd th* wMttty U *ayrtokt bell t r4 -wkr i* M KSlit ,
.1... 'Oml Att a. OM Its *r lb. .awrwi p 4. are kMt tk* *pl*".at.."tae... ,fair.,....wka M CaB (CAS d1 g1 a eIda 1 I2Ie del lid trOIUe IIwd m... t

-Ipnl. ct y wflrfc O 01..b..ll: !I .....tkal 55ea105 lie *.Mli.. N MW Mt.dole.._lbs suit BMtkIWa itwet' wr Isday for .* to CILia Waatlfml' pica. to Be two gale ilriitoIW. Coptrimfecrafrotti ram tae 'fraHlt t
F ..... ; ...... TMmra *r **t. voleS Ik* *otrv.
? "y wttk tb.Sde.d ., hba0. s M. ;
It M aaM ky MM elf kta MM ftamr.r htred.rtd : !II Oe caetest. 3 aWe 1M
Jitte kt re eltIII
4*et wa ,
*ta. tt. ltahlM .... Ik* craUIk aM ijaptiaala lk.. k will _karM : R0 1 t
n.. trb.ao.. ..1k*, bur Iris. t. aMW{ ISIS .--. ITkytI3EP 1 JJMM+ r *tb..picot. Uly .....*.T faa Okl'*. next i WtTi est >ifflafeer of ,tit, handsoma .pmatx wffl l be fliw. .

'....; ias.aa, boo w.0 .. ...... a* I'I-- II > Grrt saabo 5.q *4 ky tMr yoaaf !Jr't r
: M p- "- ........... aa ....* TBIMa.ar r.1d ve..web..t r r* ..tn Holes wkot k.
alert
ft f4 Mlt ...... kaary p...,. ell sd.wt5$ 'kkMtfat tell..5 *MCk,M FM yM. u' at the potlomeft.

.......... .1 Oitr6..a Trnltq .. a MOVHIOt i iII .5.4 M saa >p o Per WMl M U. tot-rarrta4,.,.,...e tk.kw kMtt. fc... 'I The del and: trogueaa to' be gives bv there Mttropefis caaisti

.tal*. lk_ ..... M* s......Mar .w0a tIIa& bra 1M assualpaltMiw .M t.f t .re0hl .ss. ) of Sparu. fat :
;"'(" MTftaC. .. 't tkaa..IS. k.ltaaaaNti .. e.1IM '" WMWl'if % kM?) Itow ta H IB ....y of Orka. ol vb&otilal l 20imch ,del, drwel l fa wMte l lawa 1 ;witl fe& :'extra
rn .J' MBT ta *f M II.h *, trarfal !
Vls i.a .... CkrMgk rk* ..-.. per .a... T4 sot!, KDip tkal to r.*> ; : kl* wi':. Ttt dresses 'coati two bats -battifig sit t ol I Mae fee ratter
.rMr. M B, .'1 pi-iianaia. 'Tk. raDraaoi ka.. boor: ..,..... t1... ,. ...laud ..'f Ie ISr S Nib'A MAl sdrr. e..d W : rrloa* t* and bag kiaona co.plete'set.1 Q84erwear. eitralsecks.;' toilet.ar-

,....... Mae ta4* ....,, ....*..Il w lt tMibU. oaf loud 1 +rrw 01r.M. Os ta the mlk4 .( < .
-
t>w mv {j.. kM\tk* rf. MMtav d./1 ta'M .....s vttk tk* aaM 1
P.554 tide
lb. ) cfiBStu0tlibmsb. comb carMa braes
:w ..... Mrj ass olse.i... M.W .. raper r MT WIMk. Ztaat k* ...... .5l M 0..q ..d I $, frosb tafrlplis.sacfret .
.
:. 0' ....... .so.ses ,.....-S s1 art' to.4* M. to ...... VMT bar p... M- pwd- II 4;rte wall Mtara. M. ****ty rtark aid .
..de.t bt.Ibi ......,. K rlbod. a. .1- ,. ...... es p1., bus /bsr I R Ml .11.1.1 Ii ( wits _r* soled tad Birrcr, fan.. aad everytblng yea caa ttok oi These
loot'
I.. PWa too 101 sa.o tile....' --.u,1... Mo De a UoIap_t p away asst Dry Ow 5$ rrtf. .Uk4 cateytac oa tk lee*.noses.... I things are all neatly arranged! k a t tax with 3 trays? ; Ieck'aid key.

,fill Mola&tr.o IDuIII a. &., 1501 r1lr.rw burn avs sttd lnsywl, ..... K &II / I f frta.4. They so
..,. .. ..,... --tal. ........ 111Ubi'| I. Fr'I*" M .5.a.. $ .4 Rise dew r.- v I\ I' I,' S .
f ...... .. rji* nt4wtM tv rndwa fr M .
M. I-tp-e4 y gabd.rt k" w alloosaM a Mylac is I" .
.. .... .. .. ... but. wbd ,.. ..... w1oa& p... 00(51 .Iw.w 11! bUIstlMs. Oriole Ukt taU
a tart. bless 0... 57 ..... ..... yes ..4 .... e..1 the|l ... : et4 for Its ksa4- 1' .
: .N Y a .. thr ..... at wr rat kaatamt ..4 ta Mlsra'leare.l Mr C jrJMH.ir M kMUMT* fait yoaac. Hon '" f

IF.-N....) ..... .. lAw.. ...., last *M'k.lB y W --. \ > *| | I Stl.'so 0111 '
fill r.P.1A3 p.ab c- brtald ...Mr..uM ZIr $ .... 1M a..w Lso I .d krt t t15r.ah17! i' I:

l r11.. lea. ... .............. .... 1 1. I' -_ \ 1 L tt ._.*>ta4 ..... Basis of Votes t t 1
... np-rrtrlo of Mr. 4 c
.. .
,poMo bsott .3551 itr Ater.IM WXADTX6S07 11: eawbsae. .... H. ftaa bad a : r ,
I
0Naa. $ToRIA14GRmr ad'' rlkalae Rt ktwe tv* : .
"
Vtata ., 0. WMMTB part *f Mr I that a sal *f ao tky raa k* ).*4 f /' '
...... boo ({Ik. Inilll Sri %ka MBCM You -M .t: ....:5..y ... M parr. la b w u.++... r oaratloi ralr* Votes,will be ailowl oo sahst-Tip 1145 / ; ,

a .....Y ear }eyKeMY.tani.r. Tteslla dds y ... .15 per a law 'SAeh sM eyl7, u.cM errUtety 414 to the M tro otis the following / r 5. '
> oa ;
ash ..,. o's h5l ea.eu ... ... ... s M wrUta MBnTkt Ik* .*ctloa> sale *f tk* ;Paid bssi1. ,1
balls d .iv Area.. ......
'lle II. rj apt Mod, 0515 IMI *i priMH Ml*, ,tat O. ,
s tr. a bsspN ; iMj .
I......' .-.dtd .... ... .t ..e kIt. lee eakll' slave ........1'T p U .J. N .aboul *' sit sad kM sea .t month, (S weeks), 5Oc............, 59YO4ea: :.

.'Les wpb p 1.ps .tiro.KuI swr III .e .. .015 .I 15.55 ., w.p-alla. tier M"M.M 5sfbeey. Mr*. Mosto...., 3 months, $1.25.............._... '15 vote t f't'- ,
I....... ..... f 1w a PMb lM/.'... sow *Mte4rlMfc nBH MI. to k* aM- S
4 .... .... ,...... \ 'f 1rb4. 4 5ru* Peal t w | 41 law.oSv6..atalL.. rat K De Tex w.... a .iw IiiT li Mn e4eb.r s $5-As bV ?u* ., away. but k* tot 1 year, s5.04wwwww.._................... ;900 votea I'..... S
.eta -j /. o ',se.aIsssl day it Iwo K 5..r. 1 t I tkat k* was a pw
.; frtdM 1a ib ......'II ..,;st. Clbk 115 'oabDe our let k-. 1 year On advance 15.."..... ...,...1,500 tea' / I-fit .

"r rq'. hit {L..i.a'l : Net 9M Ii I tw 1110. ,.. IS a. 4 SI.Met. 1. .. ycm sell k *Mt. : :
,! Mnwt f-t M. su .... pla.115 0tailkrf< i 61.10 ward r for Vd MJB I For every >earlj sab-criptigoy lid ia;:frrtryance Ff-
\ n W ;Ins_1w..W intrsM May sl 4u sole. sex! tlrrt OS"r", .
pbla 5 MisrY1ra\ 5.ww r WfOW ,
lourprr nnPwbo bar .
... $54 ab.ul ....... r aa. 5a 9t.dldla tkta 41f*raC" I I : mt! been aor r t: o'j

.r lb S dso b.111., M b b.t s11, ..pi.i.... *fT .dogt$4'. a& Mlle..... ,,5.lI 1 tat tk* 4oef aU era.to the Di T Metr polis for period it- f' ;
.
.
1111.; Is.su aM tdr a s.-- .Mk It tow*. '..,... j.t\a',... .s-- S'TW tktata tk woo j any ,
..t tad II 11.61" w b..q. ..... ... _. three months the" will allow
r- tkr* Aye tt |k* .k wib'rn.i lM .. to auk ....*.. ynnd Metropolis :
IMT > .
tk
..;;Ma =with ( -w: sad *M... M" ftI_ ., P... 11..M.ooMKY(555MM..pKad.s *< '..rM a Aofsr ... ct Salt wkal. 2,000 roUs. I' "- .
;
MlM4 S. Mrr t-nlhaia W ill r+ i
., ::01.. ardor .( tk* owM,.. tMrrW dip.- trMi beaus Ik* M- ups furl M **....l WM ....r.. :! For every yeaily subscription to the Wit k.. r1t. "
'. r-- 14. tkMk"I \ 1
1' : r a Mk 'ntkMt / .tkat k* wetted ta ]iy Mrtropoli* them will be 300 Totes allnw.d., .
_'BODt I.: r buvosoEt a i4 Sort I.)** Mt, *f ta SyT ma4to wke to,

IflSttCBAXTJ ROUGH ikD TUXBU. sOf.. ($(R.tk r i I For all job'wnrk. cten one Time will b*> ALLOWED j- '

FOR PRCIDXIT8 CHAIR V tMy ray t5.,011.. N. oatr toW faa Tor each' : 1 cent paid to the HijuniPnming c .

rl.rr ...> w I M ( tattled on. TM M4 'Gi. and for adtrrrtiioV 'will r \
...1w....... boof.sus ar t aoo vespla. 'i r.p.titloa'.t bti'u- tk I will err IMw tw, bits 1ft W U, j one tote w'
.t .dw I
.i. harw&. n. t wrrMf' 'IItIe' 1.t.fir $ PHH t I that M YIII Mt Is aaaddais st MITM Ky bRa bia Ma. Ilex :' be allowed for each Ilk so paid. y _
.. ... auk tt ttrt ,
utr* k t ,
far a lm **
; >....... wk ar* JaiMiMTiitliag / a*. sit Mrts .r(1"hf4. ta ..... It ebb koaatlfal toy la each issue of the Dxilr, and W !fill J ;;
"
"
,/. ; art,Mta( ':IIUIa& MUM.a Ywry ku anted 4lMpjalmUw *.4 4to- 1S Us$4.f t tw* 4Uara say Mf there will be ballot when "
MtM( ...... it bbSy 5.A"rw Hey t* *M**. sad re owed kor- t* 11{ 0 dsstfy ... to goes tk* Pa tropoIU a pruber* t. .

1 oIIpw oI1 1. w w5. 1. ..'butt otkcnIt;KM aa'orend all tV* y. INSK N 555 test era. there H }JT filled/out, will be Rood fur one TOte ]11] ,
Tk MM ar* ...... M4 -MW.JwMTJ ..Uv. koMtft. nttMta Is .rfr>ta. .< 0.t5'O lapetdla! ( ta 1HnJMat. wk. i ... .
,J.,. *.. Has ...r. ta file tMkkiin u- for Ciao ,ladUw U4 kf FairUakm *S. Ii 7lr.i M 0053 dollars tat to BM
.. ...... niMlanr4MT tbs orb W rarlrata It UM U Kaox. rr.rear.. tau-Ial w ,
"i ... M.ss01s w b. ,S'V"w sad tk* coat ta o. tk>.CorMrmkotmi suf Ins a .u.ta.r Has
M kM'.'. Tk.. ..*Hs'Ie k* u ytomatotkM .. sa : n. tear to'tak* tk .. toady to 4. sit : Conditions of.Contesimm !f '
'OM ky M* UMB*,wk. kav takr 4tk for Hsp.ti kt there rrb: ( awtaiW| 4. TMrta to Seep the 004 1 .
I. '''saaw aapwW. I5$ ..... ans la anek ado ,pr.MblIltr d' bus 5.'r lbw> < !! *T* k* ta naaMrattaty .
-. -. M M heal ........ .Iaat'-. tkuujef UT ors ..awlibex. 44. i1 truss 1554 tua.5 *MNfwr oaTratl k* -**- I ,
)'tka kr. .5 M kM w enys( r r.i**. Is .n prs$4Wlbtt 'M oar I 5 Hadrsl w.1 for I* acttoa
1-:',as'fItr al H. 'I'MF............. M la. tin lie:Hak *r Taft. ; TV i.Y. lb. pear a / 14 Any girl under fifteen years of age, ;e. : .

,= Oat ...rr= = butter to Ri OM Y tP * ... shut dews
; ... ... at .... .... VIM* ..ld Ik. _TMJKMtHtl 1" U* PkOMWAM p.Mie r5.. wwi1 r '" H. I* >*tartly the doll contest. j ;
epa iws* pas:.:=;0 = .Pr..<* bbl tt a*t i nary to to- a M W 44V kta put M attract f Ja ttr PtaTtakt: enterUfn .
'
2] Each candidate wishing to ]! ; .
.boat tbs M( T'n.I..au., l k* word a IoM. M M 551.1 bdply .t of StiB4r4 OUT i
'IrtICIa"--" ''-- ____ 'a-...to,.both' ..- trawl.a VJH Suds sad .*... .. the 5r. 1.. oo5q, w w. '-- a4 Iornbof: COQ 1 P ST MUST HAVE bare her name ;4t. .
:
lgdt l. 1aft ropr.aats t5s use I. 58 Sos w I"
.\ 'Jut at tk pullet .....AM' ir1: wit poltefe 1MN-'baa aay tkr rI. ias4 4 Nsu; / r su **t *f K ky nod Led to'th.' Metropolis l by parents or friends] F -; .
;.ar OMtaca *r* at tkr k* M.TMrr < ca4l r W fit,$ iaryw / ( .'
I. .. taus r slab. $......' now as ft hill d**btle. S*. win 4o.; bar s .rub tM ass *xc0Bt '"" 3, Tne child *-f any officer or employee! of .
--- .--.,. IRbS(1. 'eo.dsd .. boss e! ', b4
the Mimi! will eligxU td "
.: I Printing Company not ,
a kta4 ,*[a...4ferk *f kta lcya'If. .' deafly rtV4 4
-/. w.B .w. .lie 5544 tiiaat'wa't Batpyi to. Mt rt oat otjk* r uS taarckad kl. in this: contest :
t ...ft a food 45a 5a...,... De *1d:bass..v .n l'oI'aJIIIr b opp...f < saN10tIFF'a *.: Now MrCkaa4tar t '
.artll.lbs task titlmr adr kl. ta Ohio. *.*, If W to*.* kit dry tab sal dw -I. N.. child, ,whose parents hare n.t h-

all cliM Qhlp 'clt" .<*.... M* .WB ..t..I"' "Ks tk. raeo U'I by rlrt. of a ; sale truss klf aided permanently in Dade County foi I at
.
"III". Tk* kotrtt w tammrwd .T5. JfcOQWTrtt ..1IMi....* .. 1 \ a4 '**%% k* A.5 south tfc
!. ta sP Jut the H.M .. .*... lbs own I.MI"| ,," fortltxktSo* of tt*,".r;, .un of \,NitL kt. .* Gas ie.st sji months precious to J>..e. 25th, ill ,
"a-- sad TMttUf partlM kJtr* tko Cort ly** ..*. !1 ".ft kf 4 a Maty.Ikerrta. J5.? ta s **ruta .-W k* ...*.ld BMk* "
f'j T** t. MUnU tor tk* wiII_. tk* 4jTnB rogk dorm fro* tk* Wklto ja4lac.: wkervta JOB a *lit>c at raklta 5.5- )>e eligible to participate in the contest L S .

..nPSs.1 u.... sad are ......" to ft tUUBMvt o4ttd' to ..... .iVuiatltf.'Aid V. t.T i 5.; Any child, dropping oat of'the cot
....u.a&.e U* IIII.arnI. aN JHH.1 Ortcljwa.1 t : la said that tk* fate .....,.... 1 Sate .. .. ?roles sales all T
L't. .. De t.W.a mil K bslkay teals Irr ta tka .*KkIy Bra4: that k* ca Mo.b,.. Ik* ." wtetef. darks *t a u4 a .a*> tnearJ* 115iPrestdesVS: rUtonn.it ta l,t Alt a.Ilttbh tk* kowr ". I
,...kIMI.' Tk trw""'" th. **- ai_<< at Moo ."- .*. sad aa a BaklttrM 14 :sa". 11)) Wtr for sale" to TUB MCAKTH t'JtZD 1 'act the rife she has recesred w He I in theconte .
ale e C M1ac nprct Mk .**- .k* for' hl.. It BractlcallyNaitaatoi'kiai MckMtIH e M44r for ca. .WIZ. *L i. .
as to eeyp 'th* ttorvMr MMO*. from tk* _t.... H. favl fiw tkl 4oor *f tk* ,, .
t Tkta ... .** .. and At R:: kovU.Mttvl .. waa growlac too atr *c. T6s BMt.ta bias .4 Mtt. ....' Florida U* : rd...ars. Dann : / 6, The Mimi Printing Company rtsen i'thr
woo 1401 .
w4er. ..!4 M4T An O elleJM.u..aat Rnvklleaa Coavnritt as-.4 '
at jfot et tW r.K < stair u. put .. ..fcw.4 f ktU- Cortolro*..*> Pt...U:4!*k ar ill <.<.bud. to or tatlafy aa am Ole* J .* ., ... Atsstar- iitfht to amend th.,... rules at any tile, or -
..... .
:'t ( eewl _M W HW4' up H Pus dot ........a* *f mtttaf 4rcatt fr I'rrli ..., CMwrraur. .< -
'S diet N- !.. D Mot CMBty.*.. ABlkla eel o *-kalf I.t<<
.. vfcr4 'mUrvtr., 44. ,,"all& KI..c.odne..W.. i-te: ,11. :r **1t... P. ta *... ..BUy.....,."att-. .... M la.. 7[ 'J h.. contest will close onXne nighf, of '
.h... M .naaab.' MMlfMltklrtk. tool. sod Kest ka4 .I M t corrstledIvomkIClr .o-s; n*ry .
L/asu: otI.,' ..... 41 raM .. .. ...4 '
> IAt.M dLtuPP a tk. Cotk. a4 sspeta4te el e ..5.k .a.e- December 24th.
,y .idmss .4 b Ills l ea. rl s a.. eoapeL fall kHr to tt ta CWM sat J. Mar-. r' i
t TV. eM Utt4 tt.A 'R aslyNt IcSeellMC. Bat Boorlirpokr. &hpbl e.IInd I Gate flMMMT. 1 .
Bd: la* CGr'''''' cak 'UAMCk T d M lbs w.rM tkal :
:riot f'Ib. TaA BOO*) raa k* eo.I : : MfMr *f ..... Mot I i r rI
l* v>4 tojOi' trot *.4 rrtw4. It tJ.iiol 1. Twvhlp : a at b... anhry. I -
> f nay yt U>. tk...... Tk Taftmwnt .. : kaR. :tbe.es Met. ... 515 155. I I .
t
... !to tk* BJ.tk .... ..
.1 1**' BryMt, "Ao.pss ta e rr..rrn !. 4* will to keep SIw a Hack- tk* p1..1 -
... .. Ik* Proof *f ... tk tklocte ofHreBH ik*| 4 fft! IT*' tract of OM .* '.r. WMMt' .r. 1 '
ia.e4,1141 A ,
.. -r. for nil One vote win be Issued by the Mowing stores I far eacb Ic paid totbem
..111.. MMW M tile Mr.MB .....11I4.1. .aacM U acataat u.... t...... 4at MOBK laW Oa. .. ..... 14 _ad 14 .
,a Ik. rtMkvW* AMlvlwyM ..... .' R for cash oi
.. obit slid. ahvr4U' fMt .. a t purchases Gr payment] accostBnrifle
't 1' ......* ta k*tk I k* atw >. MM K anotkar naataa*
,."...* ........ PiaiiiiMiM >.......$ tte wltVnH a *tr. (K" aa4 that Hr draws .qst froM tk* Botat of k dud w wrY 15. .
t ,.. Pour_ ad ,..,.w la Pw.r .. set aTtort to 1M... Hta *n3* Ibt;;taiae* moratac sold :: : JINwa.. ,.... OSd.I .
ere .t De pwa'.t+b r Just _. |BUOB >. .*** Lbs e.... to a sera_bk 151115d IbOVw tlfl Z f w 1001. .... w 5._ y law 6 i &tterman-Drr Goads Ju. R. Hares. Ctfsn lid ToM :o .
K ta M ta MTM ta ... Ikal tk*' aa4 IT* aky ...' Sgkt .amtfl tt ItI $$04 t.4 jfU'polat. of Wflaatag. ... bad Mud .....
\ ...*k.... **+. w. MU tkM .<*t e.f ..... '" .rt'IItaIaIJir V M **r.* acts *r ; MMtMv LltU $5- 0. Hayotrd.. Jeweler 6'0tldaa Hasd Steao Im& aegis Yt'
...... .... ......... ... Had. *fIt rd..1 rata yea'p f.let s.foal Tk* laid irOpwty kaa BMB .. ...... ... lac1etSttte.'nenU i L W. Rhedes-t :
tertl .f45 ..... ery5
twp .... Owe OMy WMkt tae. rtk*| t'O jMfty of the 151 rr sp- 5 f
-c.yowl Mr. ...... fc*.work ..... M I 9w Tot* kaa tfty tkoaa4 tufI tl. Ir. '..IIC.| ...' a.4 ky .. : I W. -DrJGoods NscapeFDruf yIii
'......5S. st W tk* D.aaO 1h -1 el Krtn*. t TkU ta Nw lerk ai'- to t of,atUcktaMt M4 aa ...... by 161 a- ..
IA'oS; VK A,* law d u. .....r and *ut..*.\. 4a4..yC.they call aa4; ..t of thin ., .-4 w *..- :
..anti De.u.. ti 01. rJ-1 It.O.T* .oatry.MO .1Nt 1 n { ata. a4 wOl k. ... :: : ar. Mw-y, doo-1 2
.1--- S i.>kty .. | 4 : t:1 *'AV* BtCUkxikwMvkl K ,..... t4.j ; 0/.50 ade0 a ...... Address all communications (to (be Miami t Co.
,wkk. (rr j ]
., f5.dh. wq.et Ol.r 'i .... r oo......sd 11I& .. Pout t7N. Ms- I I 11( \ t r a ...... w
r dirt. >ta. dt. .... lrs1 era De Mftfc I1ae.a l sus Is .rut II 'I" D.',W, Mora, .. plwd I1. 1.wp
_,'.- N As 1.R 'tell. s.1Lasndl IS* yfMnatlM .t tk*Trr" ............ : ...M e11du.! M ... la..1
II MK n1.Ib.p kM ...... ex 1 ,_ !IC ....... tl

;. ", s l .. f \ .

I 11 I c.' .... r
-.f J' I tf.
: 1-1111111

....., .. .
.' ... v'.
.
,. .
> "" r. ..... .... \ ',c r Y
!" '-I:" ..... .0-' ,.... ., .... ....
.
If7 "t. .v. ;-* > niWi tff, t..ill r. i 'Mf'. 1 -fI''''' ,.... -"'''' &;''; '''' ,'': '' I .. ,. '.r, !

IIGJn'! PACD h < ,Titic MIAMI amiaorom .w.r 'SwM..fu ,.; taar. t 1'RRw1

Ic( tG ,
"
TO EAT. 1 1


MUST HAVE MORE Why (*rIN' Food Ara Ciiiiitiril 1.d laJ+ iIn: Terse .

: : ..... ... (1 .

t MONEY 10 HOLD Way std bird food tile caaaldtrtd tat to which MD.pwttM1M.eaw )lt? !(FAVORITES.buMfTHI .

tto frytof M doa. aa auttcr af tow .
good quality that fat auj lie tam a RCYtALCX.to

} this cvada*ortr tarh parOrto of roodtrl.d t ': I.. I k' to oarwot Ks A 'Telephone
t CO. FAIR .. Now. ....tIMOru..* : .u.
.
DeW .Mass .assn
,
.afato of {tto _tit ..t ttoa* af-tto Ii ,
.toaark {*. act apoa tat tad aa tto 1 1A I :.. '.. .. .. 1- 4 I

rat tefraattd food caaaot to dlctatad
rata ar*' dictated. sit by a eertala i.. Sss '&IIC7. ss a bL.aT _
w r From Santa
"pp-
-. w.Is
neat kaowa aa atMpala. which ...u :
Unless Finances are Increased tto food!: to tto ........ By ttoUBW lad -r ullr pia 0.w wD ........

its atoatack fri* tat eoataetwttk }Mr; .: ; per sM tb.t
: There Will Be No I tto fat tevdoptd toot It toa fr _
.ated-tad Uaf ladlcaadoa. 11..eon. u ... w .II .. 1 1I

Fair in March wad laad coraod-aMat* atoald Man14t 'I .
14 i oia, tar tw ......
knf. Maw ttoy ar* ataftytotoa :; ; t'
froia aa tofrrtor part of aa to- jj.w
r.1or-ttM dto- atd-aalaul aad I t
= t
uraad. Maw tto ctoaalrakj aard toprrrtat : I L
Al
R' OWN WAVE.Tr .
Itto awat froa} aadrnolatcaaai
SAYS 11 mm( .... .. ... '
t1.n.
i oatatd till btfiy wH MT7 : I t
i w ..... bps I
act wttala tile body to prtrUt tile I I
> eanorvl waura Na "
mm Mil A Ep choaUcat caaai* kaowa a* dlcMtloajataatto snd i 1st}** not Nay hoiaw. >
oftoa doatod to ftow aaffor- E ..ws Sips I .... ''

tug fraaX rtaeta_ ... .......IW dmordor w i.L Ue: pab.awrs..astw ..... ..... ': Yes, my dear:;, I'll be down the a

-. Mows a* .....u.a la acts 1+4 ... tws..atbps
tn. awrf or toaa ttoa aa effort of tile :
MT. s- .... bat I MaM !
ayatoai .5 pC rid of a cortakt jitoaiwhich
Ltd Deputmtat af 7. S. C. 87 1 art **a wm BlMta. orafti
hi boa poartad at tile Js- ....
I .sl sell fwrMO teM;
j WfflD. to Part, Bat CtasatD* ttoa af .*.. et tto 'Mat baaaa af ttoMJ. | T" *>H IWrvi lair aft. : 1
.... usual on Christmas
: : "r. 4
h aH-Jatr af Trad lOffct Ee.. Aaottor ojaMtwa .,Ws aakad fit. $,as 14. dais'loaiaa..Mr..*. m art t BrninrrdrT.w- : .

"WS Btoetd I act drtak wttk ..I.utr ,. ,
Ass 1M. Hweaatry AatsttaCt '''.D.. aulaly toeaaa dUattoa : : I ,
I
,, of fa* gaotrt Ida sad tto aalH IA. to ..... Mss sew .. ..... t
wth a or ..s of water wfflwotkra I .
pot 155 a 1551.1..1. wow.I.
[ttoB aettoa. ........ to aat* I W ju tr.lt tw *wrwjuatowaofovrworttBWB.M. boat.W w.tw and will bring you anything in the world you want. You jui*j make out

a 4>tH tkt tw7 oar rail to do ttotr
.,.... t.1... af Traa arto d WN wtoM *M tW wawra raa
:Mr ai..MMSa firs .m..... 5s1A.s. work aid lbs namaiati M todlfdoa. **. !o 11w.1.a W Nma4 awl your M and take it down to Mr. Chaille, at the Racket Store md he will'
.. .. Of roar** fald. aftor ttoa wa.tor. .A .W taaaj __I ,
.......,. .. bs ... .t7s5. Csu1f J
.... .. ba.b.s De aa Wtao, .... ....'tIoIr.* sad a* s 1 --- show all .
"' FaIr fib. the
... tile pops an.Nsat ... awe My dHata u.. dl aatt** lalda \ I iUlilMo.i. you : pretty news toys that I sent him for you toee.,! NOTJT

'n*_ w..b__ De -..-.. lit bat coaoOeatt tto prabtoai by addiacto "NKLUK OltAY.
.-.I'.bosom ... .....,., L r.to a tto food. f a .... *TMa voOor oa ttoKoMwar be sure to go down and see him right away for if you are late you '
A_ .... p s. .imratH mar
..... .. aaproMataOr of II r kdTtoaaw to drtak rrmly .
Ib.1I.etNK. DIe ts5.W.. Ia.-n. par wttor at attor Use ibis dining rt i >*o..wMM,.. mat baaayao not get just what you want. Bring papa and mama sister and
.1 W ....-.. i_m-u.ado that ..tto btttaat' tto body ends ttory ... aoloato ar Iho to '., .brotherwith
th. r. B. C. .**..y Caapoaf. or ta. sow ... ,
arad'.4.rtwsM K w.. '. p.wMtt day Tto tody at] toaat jot a .two.. or aaarto Iwoawa af.watoK.of. arorat I 4 a,. .......'...... Cray.I you for there are a lot; of things ,they will want too. Bert "now

.
.
,... Mr. to tlnd ., BKUnc .a ...... I 1 I1,
,
u.styKlb.s-e.MKp. .... Ws.b. tor.* atoafcoaUlaa"TIM, bdat atoat BtoraOy a tonol.....of.m1'we- p ioar PtaOto troaraDi an,. (lint to.a tafcoa that you go to: the .Racket. Store for that is the only platthat I send

.
Tit 1ft wttM. to a* thoir fwif u .
art sad awr*. tot wm lo...aU all oat of (to body at u.. rat of ala orarrte tar* =wit elnI.t eaW _foi" t rI
'I't.III.uY >mtttmatMa aM aoaada. apward of RIM ajaarta] I.. eA : s.5 Anti ... r. ..,... everything that is made in toydom. :: = 'M SANTA CLAVS

tto aa*'of tto Mr \....+gi tm. a day. dad aa, la addldok to tto watt ell _.,it ,
> .M.iriii ..area trot aMM spied to ad solid food* U toot' Sr. .pun -- w.w R.M.I. I.. -

kortRr to tho .....! lit tto fair IYsk 14 newt throa..aarton watt I 11 I ipus. J : !
.
TWr art ata.wajto. to do thiaW tto tody wets abet awe aaarta aaQy,. .. .....-... Its.:..MNSon I I ,
.... ae -........ w
foada mIs
svs- .
aoliia araMk.
Wmy urn tiatflanata. atmrd. TbIw.. ..... .... Orar. '
... Gu1N.p eat
It wm to hi.. a.uj Is kid De t '
.at; TM ar. tnbaeea ad lM .... 555s tr mss r IU Sills 'f S
Mr. Bhxaauii aak>d blab tto cry I I
av adtMid by.f... .npattiTto I 'is t .
....srn mte iiaairito attot lit w B.5. ) a ward. ttoyM Mass 5..p ....ct I ..... $ f _

......a.ta a-. rivet.<. M af.wOl Traa toIf sw...IsaM.... MSMd tad ........ ,. .JJ\ . :
DIe ppdn 'wltl atffl -.ort torn i ;_t '" .... M s.s. '
.
w fair. ,lit Ole to ttoai a to to atom tto .sows' J 5115 "': wiA .....: Togs
.......** to wB tato ap a* .5..1 1M .,... ftm sod apt tN'' Ul art.brrV =Mt. N ..... M M o-sta isI..
vawlwr with tto ...,.... ,..--. KIM ruin 4n chug lbs'orcama to fraaOeffnrta.jtotn r... ... ...r. ,
,. ..... oM ill..ni twt.a. to aat to* tto poor tody taboo Hto. i" **i > *0 w. .W- uM w w. and I 'and
v M
taM,. fat to toU" tto fair.FROM' .' t. a add i:poraa aporrad ap a .taa. km.Wtoaj Mrd. ihaarwMr.aMairtoa>to a&t teJ
-' ft twowa to sad( aad au rytto
....vest to tto -wkyat ataplyItoy JftTOal, slut aM.

; mOIAl-IOTES' atel'! la .....,> way.; Ttoratoa My. > hat..hot .......4 aM'..tW aOliday.l; Olid Y .
kMtktoIJNGER
&
\rvh. IM Rahsby sst
f VM
I .
) .
: L ttfM hMwM, aM S r.M Goods ILGoods
KECKWEM.: ,
m4T"
B BUSY DJiJlXpraha ; ', ,
: .. : MsMtbaSSYlsg 'M F 1
\ Mal fltins JD Laaa a.4 MoaDu far. iatsa.tit sod I w > : '"
'
{ K1-M.M.a.Jk rWM.... -
: fajkloa ttot wu ...... tfcrwtaat .. ., cii c..t..a s1Ms

tit{(wtetor t. tbat of .....rt..whit i t-no ln. .

,LaaM GUI 6idri1. U Bata ..u..... tm,+tt sad ottor a cta- Mow 0..1. VP. M bit's.rt .
Soils mliV ....,. Mow*. Mst torcoarinij '. '..,...o.r I The : Resulted -
1 Baser a| Rrr. J. R. &ackaT.Irr _, arr fbnv tkliifa aid sot .S,I Tlwt.:::r.tM55p..hss.yw re'Case in a ;

t* W.: pew nalld. 9ftoMI set' r- ............ .. ... ...... I i ;
\ Oractrj OpeaeCfIewScu1cI plat ah;1.i""u4..t 'pat to larhx c a I war.M '

tn Athirst. I Jr .w X--7.-....-. .- Mistrial, With' 4 t to 2 For| AqoittalTto 1I


1 I bH511 j L TH''f-LosT CMOHO.M ., .1 __ !' : A Sn'I r
,--
TtD Amy at tW aver
I ... .. -( ,
Dato rawj Doe. H- Mr. W. II. M- I
I ....s .-.-. IQs
'Uit. .....,).. IWt o.-e. Ma s Air/ ...., Lit pvaMlaC hp la tto aaatlof,. thoBU.I UMr sea tss.sts--. to ifijtr at $want ,
.-.. hi Im51r Ms .s4 A mM ., s-mi Pootf Wrtft A .......! wna of tort TWy tan .... atto
J-.a as... ,.... ---. Mr.- sly f..s $aTIIOe .>.ra.< waa aofio oaB aM porjwrjA. *, tat orroral awotW oa. tto ttora* at4d ,
iswiss w.MM B. Ifartor aM Mto .... Krtoa.htwa 11,551' sad s.s55 A. __
boa ...... aa .*> to data past .Mrs i Sills I
t rSs.4 K ..de a tWli-t sta..... sit >. ..wt twkw" Mt tto I
. I. K psa4 :::
.--y a > sus.w cnatoal wet thto auratoaVBaar thty kit IW Wrh ,..... aoly.Horomr .
... W. C..t>yWo wIs.Mr-May : II WOI. t. Braaoto. ..*.*>. tar tW slue OI1 Tilt; CASK. I
**Mt ....., of toM WMfc to tile aorta*. 1455 K ...... -'... .......... M lit...... St -,.. Mt: 4s Tar too too* OM of tto awot .I ..r t .
I
: .d 511 la'w .. .... wait ttoMl'her .... !
.ra part. of th. ..... .; hsNat a pow af toothaoa
IS,. An, of Ors is.(M15II 'It Mr. C. 't 11Jy. rs.a piaus. oraor of tW IsM Mrs aMa ovrr-toord to a XtoJo oaoaty toarVtt We hare a client who owns '

f !Ayor of thto ..... to .**BB.. Ito saw ,. :1.. ball even *..... aach .... to war, ..* a rw. toj whtek ,.... lt.fo. aoaMM
MVBto. ... lie to awah .......... wtthtaaa .b- ......... Mats .: M prwMt tit *.*. At BOM a mail Mia a ..... tHarjid Mr. Uor
i .... ..g yWtfaTtaf A *rtaat faataaTak ...... s ......... .... WM toto oat* tft tretoek thto anorOA 1 .ahIt s.5st tab Nabs ..sqs.4.t .
t tot a J O 7 t Itii.Mt := r.;: ...... .... ...-.. ... ....... n! eat srgrg a. .. .... .... .

Mr. e O. ........... of .......-. ..... .wla tar tto But* Thto IMHBWOM .... .
Tf....., wHh hto auaay to *.... t c'ssAM wit beuNI It ...... 55c i.ud w N tod >tt. ......... atvarat .....
Or. Lot aad V.' tootOy. fatlMili .f x s.5, .. Saw of Ito Mss oror awa* wKhto BM ..*.'...... a unit'tiwuy r atJodaa .... I
1M,5M Part 55,5;.uw w!. l.stbyw I As l wst luau. ..za. of tr* ooort I'm.toytectto ..,..., Btta aM Mr.Dose ar* i____ Beautiful home .

\ I ...... tot I ank K vatoljr. pit tw auw **M to a BMot.HM ..., MIS Nsst ..sass M M.dp.al ..... on
Mot lifljB of PaytoBa. toa arrivof TW *w kMt ....* O>.... ; BM'ttoor awaaor aM wtttoot M aaaa a.*.i to ton buss awd*:hy
VBM* tw a win wtth sot b......tw155 BM| of tto artaaU oTftr trow Ito 5M1. r. j jMNthoK Mr. Cora,to .aaaiurti to tto ..... ups
a =. Mra. Jowto 0.... I ... IX rrto sib Ito ctowa. arrwot to tod tssc lodes fctoyaor aM ..... lwtoa > Fourteenth Street

M. Olen Maw to sip.....-hto ai*. *M a>] M. tWt ...u'. hrlat and tar tto diNaii aM WM taBioiaby to e./.slug ....... ...'... ,
'M ss1-es bw> Jtow Tit ChlitainJ I was M qM Msd as.Mi Jtwpt Ota. A. WrWy lartto ttBU.' t--t. tto aua umrln to ,.... t
I. asssl W Istsarlst lit De ....... II .. ... sd, r Was At ..&. tto rowt roM Mo ttMra. to twtary. lIi..Vs ... *.* aaat waa tho ia ?!r >
5577.OI.as lit Moat .... J, aftor which tilt,. rttarM to toaoMottw roM M set '-' w4 hot taw at tMPMW f.I1td I f.
% '. Jy ...... ... .....,. vMr .... taps amiBinr aaf ...... at a loiokt J _u a? Del 5.A. pss.bp W
'.'aJ.s.,1 : f A 1MB tarot l m---J At t m .*rtofa. ... pat BMW tato IB* lass aado41at'. ,

.At 1M a.W Mr. .. IIn. Hunt atracttoa. bat unit ttoa tto adlaeasat LI I tiortniBi _M tofonaii tto .... IWa < Itow afwnrord ,Ma* J5.,..
t ":T!: Taw Tlwswt s.a4&ss te..etIsles. a* ..... racial ar, toeaa.toftaa w.r wt M -I ..MI l5sibr M at .s rrtrrtd tto *at* by |.>*...lna ..,..
.sad ss. ...... .. ..... lit m.L wtoa Miami *al *r plate Baa I .... wD ....r toKhChot ,.... Manalf MM total k ... oVipy piss af ........ ao.y..t who II I compelled} raise
......... .t w M De .s lit MsIs to
L ; A..s.a.I pN..m 5s.us11sM to aaoaV.'; "-bits Norh aaacTMowBt MpMtfhwj ..... rtpona .aml. to to*. WMtaiatoitl
: ... Is ........ ...........w .Qalta tto fararlto eoOar to .. uhf I H4 to t.tWlw rwyj soy aw-aw &.. tto .*... Ito Jwy Blot kUo tW Jory Nit ay ,... or. art sac law some money immediately and
..-u..-Arassbw sprat wMM I BMla q MIM.sat 151155 I:M htsr.4 555 w .s.rl rscJ. sssse.+O7 W sd .... Ns.a MU.bl ,
11555., MM Jaw Ills R...t Mss ataadlac. .taraortc...... sad away art aJah.aralttjf wt I ow aaa loo* Masts aw whoaatortoa I BOMoortBT that ttoy hM ..... towtth I >d slut junillart ...... Mr.OoroKWr will sacrifice .for
f 'HM.a Masi JQa. Mir ttriaatoo. MtoMtao wttaI.rte aa- I. I ,. I Tory Mrto ptoWhOU/ ftollaf a* I ... wttk Ito inaaiiit ih...... afortuwttoa tlMO lest than ACTUAL
'nS tL'. .... Idaw W tmiaaat dart .ad ins boaMOtetod *d.aa, Alt ,T55INSe i sends vtraVtt at allY eve. I of thoraotor aM porjwroKl prtf' ,

.... TW .-..- prM woiv Mr anat wtttoat aiMpOaa ttoy act told J .... -. __sit hha to tto sat'Nit all ..... dtocbo nd O* fory and adJ I 'b. awn wor ....... torto ...... cnt value In order to make t aiouaedJate
..ldrt, Mr. CWWr. lIP........ Mr tottttor. at tto hat wilt a bar.ate af .. BM amir ........ whfa ri ..... coort<< oot. lest MMy.ft tto aoa af CUB.aM ItaMax ...... '
> la.ssMy. Mr ....... Mr. ........ MrMiMoa. gold afr aBrof..aad tto. aid aafoty aV i M J -r- WM ...... taps tw tarr ...... twina eWt.TS's.MMwshitr..w'. deal. 'Aborpitoar
Mr. Marak ... Mr. Mss Mea to raraty tf *.... ..t .... tar wn j.+rstl = + 1Wssst. DeI. s ..t tW artaBteot and test tar .. baTe aererii"1REALLY '
ly but
Mrs Mart J.M* aM JooiMorJIlo kiad rely to aatotttatad. bat a plate .;d* h.Mate I--I nwr .. htelItoriBC .. **, aM hM attract / ...a 4/-55 one, we
..
Jter Btort. of Mwt..... 0..*... ar. la. bar wttk a atacto pad to la*eta*. f I. got M .BtttowotkaaatU. IW portM ...... tw tier WM "rwa ... torwu OB OOMBM of ttoBMoy .rr. GOOD( bargains just
'.... .WM Chr loni *. ... ....
Woos
5 5 tW wrvrt tor to tear* aftea aaad.Tto J aw.wwb4 for ow ralrt Mt.u1 Mb aid tt BM BOWIM
with tor._. Mr. A-...T, r..Tmw -. IrarMy et has or araalte pubs jj. ._ ,.... lit .... ........ 0..'. 1.Mra ....... Wya w nY maaiiB .....[ wiaair to whath 'NOW. Come 11Ii and see "{

.e n or meD "". '-...... wttk ttoa
)Jtft' .DrrICiP SNA rut? ta! ...u... aad May Qk ..... afaay. i f Y.4 r.way.p .
"tCiMAND. L L JU.Uu otwaJHl olow >..... ... wra __cal BMWWWt
*lor art food. a a **w lMn Pat ; *

7' '".,... w ..-.. lit Capt. w. K1lbINti Hate/ tara.tr caOari wttk nar..*:, I'r K -.:: :-IItkII M ..... r WHAT IS [DINGAT' its t. tot tto party WM fMdMwd $54

at M. M.s Must ana M\o U tsetse, pUltod raflaa art pmtyaadtoMaUBtraraMralacwaae. l attca tb aw. | 'hork ..... sM.ltut. pMhaa. 'I

.r, A. So ......-r. It r _. Ttortar trJr: tr use W4 ptooty [., ..... ... pr*.
t' I s5. slu t.lk' .1Iio4ctI t..-s K.we caffa to : or i oasis hoftr th* BUSY Y mmOta. ..-. i i. .... -... ..... ..... J. H. \Tatuin &1 Co
tf. ._ Oararlac beat ., roWMJ
of muft rtteVowt ili IB twr -r* a Mew I oMd tw wtoiit .*. *a '. .
Mr. Uses TWwt pstI5 op al.omry .
dies t .
.a.LLIS.s.drw.Kw tto a* caltod Jatota toto aJT botwf t BB
newt ..' ... tara, tovuara. buds. toiWartoaty wora war tkte walata. Ttoy art
../suss a aalrlu...s .1k..a. .Cslbr art aallaM wilt ..... "" I ... Ire On thejGround Floor
pup tortag : ...,..' tjtm.L ...... ... t
( :'velar msIM.M.e. 155 4ndg.g OS alL A...... was to at aT = TW,atw cborth wpl W ta...m !>*-

,155 bit ,+a ..n.r1wX dtTarjwtta; bit a..dl* eta teak* ttoa I I J .r *a.asl LNIl Ibn.rSb to Mr. -1 pros r:. hy Btoto* Wtawmy.. A tort 317 Twelfth Street MiamiTREE'S

( boat: pkm wttk atrip af .aikrald rya I ,471st' t-Brha a c.. AIM a ttoMBMo of rbMra ta npMtod.Mr. ,
*toe* lift fraei ....wark. aad ttor L I ftK>. AND ,PLOWKIU.rfTO'aowan ... aM ..... .*.... aM Mrs BtfMM frow fcniaBMIOK A 1s.
.toaM to ... .. nor raffla* af IaN ar* Mat tto wiito its Mr. w/inhuB McFMUa bps CM!J Cat. WW Wa WM vtotttoaT 1558lsbra !
....... .....
LEGAL PAPERS jA.) aiani>C' 4'is horo, tot ( >
S S( FILED ) dawaaartaioa, Tto JaA* to faattaHaadr owalactowB Ps. .. Is.piss ta1tw ..
..
f>a thMi Wth IW MM art mot TVM W4 w awt BMW twy
.tto tills?. aad a ttay tow.atttor AM. %<*. at BM. twy tea aw a>r.l ol.ili,. PI* BM .... a ...., r 4Itor r Ym. issup5 Ives 555.
af a&k' ar toad es-b. arks a punter m t5.-u sa spy hor tar sway yMr j Mr. BM Mrs Rasa ...... ....
!M.,1,%.. w- J.M.'T ,...... .. .atokhtttottoM*. .i JwoTi* wpt -
Mr 0. O. ,war N Ids CoWWftM7 Itlaw.: r[ sad IMOW w air:W. A. BoJIl tw .....,. |TWy to.* aorarad IMOMfrMi
IsMlea.. o.wc s.I.At. Vocto* ., rta.I Dtoeftar** hot to itwnia tW ww hiwi. w Mia. rUovy. 'ne7... ili.nl
M n-- MWsb r. taq pall. r7:5115s Wow wWa ...... Mr. ..?.....to IMtoriMt wits tW pto b aM .fW ...... From Ockkwmbj
..... ,. Nuneries
K''. M R 1: J1 4t 5 iwIsM Mihnarr .. tto Mss oM W4 .... Dortflw toM* tW Chrtot.B Baoi -
.-..- 01'7 MM..I 715 la (M Coaaty Jaa'-'Oaart. Sad ( ?M** aaya .. aInn was litiiiiHd tW Itat *f IW OMt OOM| vor a.rloty t1.ty atwooy atoha.TWr Are rWar rreaitat aatlafactlo to..f. iaadreda ,
.5 sow t. ..... ISIS I w9t i ,. .. ... .. .... .. Ooaaty. norlda.' atekv .. wira satg5 Oat tar Msl WhM 9 sestf w'.., wBl W a* Hiaihloa .w. da.
Mutt I..l..u MausIs.Wanstt laatai *D J wlatorrhat ..... Its Ha M. r. w is rnswt. pMMa 1 IM pam to ....... ...M..t Ttoj alwaja grew; ttor alwal. bear trait tits tp .b..f
!.d )aay Owl Is 555.w U ra JCatat* ., IHBUai Wacaar. a*.I ,... .. .. '
II. th L
.
ykfaat'MJ k akaald *ar- to atrorwaaj ? Some Satisfaction in this '
0... Is H ... .... ...... ..5a.ti Mi C.
'A *W *lao. Wag BaDard It** A taw I.,. Mr. W. :: .... L task NaaW Mm ;
''u.-, JUt ..-L....... K lx ii g.t i raMIe tuna la toraby glass thats. 5..l tyrapJ Sat* a nets oriota.htn. 5 it1l tf ,..y....- sp tile IXteklBt Isslb Pas fees 5 ,_ 5l 11Mr...... ad ..n.s tapUaUarrroTcaaow... tkiak of ttoj fatar.. Tao *accta .,ro.r I Iata
.... *at oVrpawU aa Ua trr bat'
c. a
... 700. pUat Make a* .i U>a
; coal
tw.1. M
Mr' q .' was eMs was
... : pinaitor ttk, "It tto -adarrictodj > Clark. Ds-'r b.. eve 5 _- ps5t Wb.t .... to*
W. H. C-u aM wits wit lit kto taal Wtitka ..._j: rrr'yaara I wea.troablod .4s. fits ko. tw .... r f.iii 11.t. r piss u amslr I- .... ..... Headquarters for II' tThese ";
to reUable
Mary C. Pomoa oad .rapott Trees
e. Kn- JwKb :U arvtr* toart tkaf would lit +. .. ttry .....M to aoto ttoa K "M ea e Mf..4 w r. So Co MO. ,
.Aria. lor ... tattoo ....... Raaarakla A. !. Agar aaaaAty ? waf ... .......... .
5 D.d..sst VQ Mrri Thto aaaCB VjR BM tom .. east ar>.r tW. tlow sips .w raaraatot4 to unit at ...t1.atl oe .a rood M'd*r. If din i iwa
..?.:. 1.... af Dad* Ooaaty. rtortda.' MtaartaW f'MtrteC.' B*> "?..** !. ritHT tot. Mr. Bo rtolac* ttoav. |N. WIllie Fly .
....wan-V .*M.1t Aafaaar. *,iaad, MIl far kto fetal dlaekarr a.* r *"! *et-a oa4 Syraa aad ba.. 5..a, to to* urn ap. Latr.MriOM Jays Jaw FA. B.tm .. OrtoMo. i ia 5 .
5..M Mir...Mat. of I o..oid.-...Mr..... tooja aar adtabMt... .aII ssy ,1r... .44 i -"* .a* reoe Ttom .u.wr.. Mi. PMKT luI ... MK tw city tar a taw *.r. to OMM 'Itw Address, O. W. CONNOR, Proprietor ;
to .
a .
..
r .. ... ,
.
151st 'alb ..... j :..- ..11"I", ,1 ,-HaU by._Bto '- **r *II M hi aiwhtr tool TNt sits M. eel h* of OMM.. '
'rt' .h a ....... 5..1.5 aad Tsngerine! Florida11 \ .{
'-,_ .... \ l. -w ajvtto dark wnaa.
: '. > ,, ,,!...... .I..k..... a. :=
#; -: '' .. r' .. ; :l 1 rrp
Y-;;: ..;ro 1 : ",.'....cr- ...._ t-.4 :1H t ,"' ""- -....,.
nu i .
_ rlsrlt : .tB IBJUO XXZKOFOUB .&.?. DBG. M MOT.IE .,-'-- t .' .' .1 t A
-
:.- -


F ornctna >KtkxiED CAL MAHOX1Orrm nU tonc>:1 IHEWI MESSES ARE LIMIT LIABILITY IN Al A SPECIAL' 'CITY COUNCIL MET y.

.PROSPECTS[ DPOH ST. LUCI& CASE VENIRE. I' REGULAR SESSION' MAYO WHAITO A

< Wdaw4art. Dally)


COUNTY'S BtMaya n. aaaaal Bay Ludc 4wat.BakaUaa of Ifuoat.!sac its ..' p10 BEING OomUtt 'trom Pas I. Ii i JURYMEN I [ is -Cauaa4 froai Pa..-I HAS ISSUE!

br M hut al.k| at tk. ktMoalc kailka i M Barb rose*nUa M tto polteoav -

tk* tolio"l f wr tocU4 for : ito Mlljlif of a ..w .tM.*... soar f tto a4
rttr. mtUat ref
t. tk* ....U( Ufia' +olat* WM ito wren.Ialrartt. < .
I .ky tk' told! toertaM
tees y aa ta
th. ,..--r.. 8,, &srea. E MINED.In I 'II ORDERS
FAIRBIYen C. W / 1-..r. .. A* ORDERED clay aotktot tot Jurtto to t....

J. W-' .. OraaOtac.Trrf By tto pcy\1 ice of Ito Htrtor :- petti otter tkta rfrrta tt. .

.}Ul4ot ooMa.: act wtoa a easel U fatly *lpp 4 witter to tkr insabdea, *a Ire \ '

:. E. VaO.TW I I sot aMott an r....,....-u. aa4 Ptt rotectloa. to to repeat at tto. ant I t

l- Kutoac* fDI
aura or It .ticked otkrwto. all E.: ID. Lost mired tW *>4pvttioa I ,

to Reader of Metro- avnetattd ktck takes Not aktca, ant* WMk.h. "ttaQat.. he aiast T. W.1 I|I.** pr .*\lot kata MIa *x"eUtt By Court In the Case Agt- rttttitiar that Ar.a.. G To Polkchief Re ardint

OrUaoA .. < OaklUty of tt. cars of ttoif totwvva lltk sad lID dis.t top "
?. EagM: H. of t '
t p5iUbjE.V. Blatk'- .f tto kttt' a.... tnTtta sash the.,Criminal .-a II.|... to tt. vala *t ttoTto i inst Thomas W. ..*.. **4 Spa tt* rtrioail akar ThetI Q Durin I the
ot A14mia ...... .
flat
lia tk* Eat: Coat ot FlorMa. tan. alter o.'ct.ct. i ass tt* ,
oa
I men UrtMil fct lAde west don ta lb.asisontJ I paTtag wa4 to .... witkoat aartptaM
man 'Manager. ". \ to ta MtetoJ for tt. trot *la* Troy olldar '
xI ibis. --. Ik4 will apM4 tile kairtatt tka iwrpt ttol CTM*r' tkaa lit to tt. RuabJ

: I, \ stair sets ho kin stir tk* later. I >..*.. rut Ooart .."a. Ortbr.IM city tto part ... Mtkria4 tad ;

>,**U of kto c w tars 'OIl... .. A afipUrlty of tilts tpraactp sock M Ito NN noj...... tkHMiyor [ -I

t1IE \ At Cfcrfrttuft time ttor U oU-- taiai?4latly afala tt* Florida ". .''c. \


[ PEOPLE OF .BUIlOSTtlP tax fco ,aleor of Raaioifj to (!* CM4y.a flood this Tko a Pals ate* oR IJ.C. FUSTm -' St.loot L Coast ct*. ..n..,. .war* of tk ROW OX: TRIAL I IH wont WUrtoa to tto too ralM flat atteattoaf tto .... cJ'retatt t W.disdsyi !a1) 1

..
ala male ta all atM TfcTovck ....... tile railway .. pl* *t Ito Mctk o4 ar* ajuloMlyBwaKliK Mayor VTUrto* ola, fused *r>
r.--:1Tf + pay 4ka cam tato tart a4 ..> ... tattalUfcoa. .t .......


[ U Dili Toar ewtry,..a ate i4.; fair tot ot or dean kroftorwin tot ''I FOB suit dry..k-4 tt*ttat prTklcat IaIW toM ot tt to. florist I.sod act rttraialac *- CRI'MIIIAAIICOUR1' .nil... 4lrrU4 krMCkt .tkat* 41MMUM tk* cat sad aa4rcrtata n *ion.*.tkat I..11Kef 4arta.plies... CkrtottMa Fraak l*.HaM boo ,

I
CkrUtaii*. oof.* ,tkaa aaytklic .oto I.. f e .**,t.. of tto saw tuU.t. Nwit ta'5toak.r'rr.dlgW sad Maya. AsiN D M4 1XU t roH.. to

yw* c*.i4 i gars! aim.* Tk* Pals t .... U Its slab eo..u. ibM ipprtWrt tk* rats of ,parcka orIr rp"*tanF(iar44 igihiM Hr* woks
.. ot tt *** of user tomtaato at tt foot l
( ta to irprtat4 to *
..
'aC dean
Pkimacy kiT Mat trig art *ff ky cktWroa ITkto
#I ., fa'. *f tto wr* k4 p.. Uwl after of ....* ptnH.
; R,tits rAL7t"IlL r1o6LIiL y ton.. *ttotr., its OrMaiM"4 I*. tnd opeUlly*. BNoI. Xbatir ,*| B rrMi aa4ailridtact tto ktrrku aid ttat tot Bikft.My CHARGED irrm MTRDCXKEOOTD Li la ibis CMaoeticti tt WM slat tto tto Mvyr.*....tto pt wart .

t : of tt* railwty co.pay to Itav .... *t ...rQ tkat tto matter pnwtt My acHJmta dosed kr.

fOr BE HELD: ,TRn tKJUl OX ItoIroMi H&iJ4Ke4 Pad to foci aT,ral*.4 rtlaaUoa.TKpt DBCBJCB..OaU, rift ,.f rarkMdac orrUta toy trpnMity.wttk ., frtt...... konM aid 3raiy !

A TOTKT t Iw"- .._.... ..........-.. tto EX Cost RaOwy > Mat+l. tM? BT** ., ltd ..duo
POTATOAXDcrrnox MM IX THE BOX
f., aka x "ft or ram cntnnracr ] Swirikg tiaspp, Bottle >rary laJnc Olla wr. craavr4. nay; > THTFJUt Coray. tales Bp ky .... ml sbpp.ro ,wto wtn to M .NN

01' NOtLT 3d M pray4 for. again C. 8.,..- -:;TURaJI DAD COX9UCED>; I rtty attoravy. prod... b*.. rtneca. t rut tbo t

titems UM* cock sod otkn. pralm sin It WM tile sesc'd! foaadl Dita 1echef ""
'. TUt Jll grow h DM I kin'm iU,... cal ... s
appoiati4 sod,.* day Mt. alter tt* Roea. A MM**. ta ttoWM dki.aa
+ c*aty d.5pl 1.1"1Uou| la 4 moaKraU4 of tm.it. for tats .f dry MtroUtof |lltk itrMtn say Assess
taprtlotn ka4,kM*.4 ta ttolr r- '"
.***t petit. a4 .ltroakmckt } .
ky a
moadl tar tto ..
fr kcartar. 1err. .1eq oat ot toot Mlto. M 10 kMttcoacrM4.lu4 t etrt a.
t iknefk* kt. Horalac krMi. purl a : .
'Tto fbllrtlac cofcjuvaleattoa tics wk farm Tto ?ales of tile Bt x.de.'M M. .. W4MKUn Dally) topaM.N to. holy .....ro...
K. L. Prt-. vaa a
1Mr' ** T. BUetaaaa.'Maaafor'ofLJM at Karaaja. i IMr. Prtaet kM toM .tfiMrk teny) by otter ,.,... ,WM .J0ar4 kjtt Slat tto trial W Taoou*:W.Ttor. OMtaUwMMr Oaatior. rport4.' ,tw. a..W. ...... fib tkto putpttllftCf -

Dad*'C* aty! Fair AMMtattoa. stags la ....Uac Ia tk* city for Tto crtmfea) cn b Mil M sat appralwrt tt Ma. .a tbs ckan ., araHor ta tto M*> t co mra4lag ot tto toouratto. ',otttotten 'm1l -WHI." ,
Ito k TkotMt l beds 'scut "tt atttrtoM
oa CM* ** < ..Treya4 Aa opportcalty WM lbs a1atkoM M4
i the writ*** t1wi cC tto pro*. ...oral atM. kt reaUy Vttt4kU probably 11)1 to Mtaptod wltktt owktac riaaufM t. Has 1stc 4ttoscW., all to o..plt4tkta did cronton ...,.slot 1 S ..Etn IO-XM"jfixr TEAR. .
look ftfJ'rrMe .
:
Pals MMM
lam at Jtfwr for 'IT
for two *4k t plan to Ik. city tot after MOJmato .... j_ .
i ot a fait for Malta. tk* rttaiUoa, to ea..., ape toon. to4tar rant sad tow caM. If say Itt Ur4y. two dot,* ton to.ale..
bag wm ties tk proton total halo tt TalatUoa ato M 4torr toj wdl .ttaUMte4II I Tto onaflmw* of Ito M J.CkttM.toatk. '
Itcotatly Z MT* fcoOoM snail a.warnpatrol posy two f t"' laIraitk at tot sky a klctor .a, wmk ocl'yps Jarya tanta 'tor '
U kotk tta .rrla( sad .'n'plpen' pmrat trial ka4 tto ak>w grid of be ss.eseel. 544. tot. a54 .. .f tile rrport'..... ttat watekrrfrr4 watt his Mrs ta mmttm at
'
ta tk* .toO arn4ki NJ00rissttatoa ..
U rmrt U'tt* DM rovias. tto prUaUmy t>"art>( ta May.Tto ; KM* ipptiroa.. sad ibis tk* .,.,. .* for a to ,.,.. tUkuToa ttokrMM :,..,* lot tto put '_ ...... p
to.. alaatitf.H M of '
alCkoatk Mftr PO atlas
sal nfln4 ....... M4rmt to.toM IU *i! Misat&
taM *dMplte4 tate yo- Ml Cart CMtt Rtllwar. toUac tt* .that
HorUealtanI Attlesf.r'J ....*. tt* taker *vrat atrMta Jury 131 'a tpoclaitvraua t' .( twraty-tr* ... : _
r4r4 4.By
toek Ram taUH
I 'jtfn -
dr.+ p pleac at a |*iarr' aid IB a4Jo+ra< ***kta( 4aawcM'Wr 4 clar4 tito 44t tk* roacUato. 'of:tto ass-hot noolBttoM Ito MM of II.UI.! EX ClfAJtCERT, r
Dartec an U* yan wklet taliI rtaM stir k* was < e *rtat o I '
a4 till /! wtn.tdrtd UaM- -
tats bkttl ibis orar4to '
I tab la toM to)4. the gmJof kit koto. a>4,' that: kM' trora,*fIt pat wkoai its lint iMralac wltanc at WM IVdork. pro U *4failt<.*r4 n pun a4 tto. CM atertfay afUnoo. tto tfty ..... ACM' ton tto posers rut to tk* la tto ch-.ii: CMrtf ta l.'
; la oritarr4
Mora awa tto
tot faltea has Mia ky tort
tls.i Man westwarn
apoafjr m -
YPM
tabor tat U* MM tk* l ratr sad Mesa taitriTimMt fastAs Sisal ONvtt of tko, tu.. ofnorl
Santlar
M4 tto Ua4 4apl.00tIts slap tk* potato teokt Uk* a .... tsoul '1'OOfMIap"I' ..ka*.W4. M4 a tpirt Tcalriof
V tto wH l4j taliiMnlit history of tile e.otfta, wklrk ... or4miiM'ncatotlac tko oarlute *+.ita,: aid tor DM* ,Cooaty
: FtorMa Last Cast Railway.M vttkoat M xaa4) w. lcka t "4T9oaa4a. twtatylT r4r.4 *7 tko octet .
WCkaatt*f MUaU tT 4.** TkJj. bat. kody,aa4 ,tail Drj H4 C. Htd. of PainHrkl stock Hit wu J Iit,; MT lout Ito rkrrtff.' Fnkock u4 Drptty Btoritt f kMkaM u4 toMatton a"lb. -.a CkMliry. j ,.
Ire M4 thrust 4 j-k Stool Nit WM 4try4 ky pot
tnt call4 liana
WM J
wrk4
ttallar Wwrr.Tto lard'toot
Cpjokly If toteiac 1* M Uta tt* Cam ate wry .i aUkt M
....
par tk*stet minati kM OMM trot'i..rroa.rsd cttroa .att kav gas fr.* for jttoVntal1! I a>< twl.My totac .,.d.4 ta tto'karrlcaa. ot-October... Mt tt. aka. tot IMII.ll4 ta Sr IiIDttUaa tara.aa4ppMitto protWtat rr4 rkjM. tto .Ray beta,
lt) lMi ikat to, aito4 )'!*. far S potshot of tk* tare I a Rkdjtor 4trrc. pa4laf 5.1.
s...... for Movalac .. like flaps oat WM till f .-..... .
OrWof o..t f55 rttopiN.554 ,.... ..,.. ta taM CoartJT ?
1n4 HiottraaJ*i.* *14 tla caa tiro** i* Zapf/t\paj4M 5s tto toy ot ttokiraicMa Wtoa tart tot QI8..LIh.Ia. 55 .
II.tit 7eu. owlet aaMMl b ttoatrtacarytk ky ,Xfk PrtM **Tral MMttttou. M4>aVta ss4
apmprlwtt Tto
tls k M4 teat/ .. 'WIsw.dtroa'otaI. ti+oe4. .nr* 0. tci> b.ab.tdaatssg'r Lak..wtwdat la tto allot oltto torarrt for tt. ....* tM Mt car* nllMMO wntCMttac 'Mot XokcMka. ta tto. fctat*. ofappmriac
Mt BM4 Vint Sattoaal Must
... bbl.p.rasd. .- 4UU, tto M ltto ...t Sat tottoiwwia4i '( at. sod Dd ta tie sailor *t' b last ot uI" M.brasl4r t"it
fate ir toii, tt oW kiT to to ft.I craw. tk *aa r at4 to I start oa n. alatom *tttt a..o.r .Odal ,ItpMttory *f tile sly.5.l I
M4 coo wllb,De fU a*tt*b4r u4 Ibis of ta- to n. Lact?:WM U.atkal. MT tit wor M tail rtontora.MTt fiwn tto iB4irlc ofO.
I U ctUvMt of Mlaiai.Jl .
y to4 bird toMWT
j. f for > H 4 rMt ctoac rNabfsg M iBlty A. wrtoy. .f i.....| lor a.-
tlrc at>
cttroa. IV tla aa alt but Mry Marts aata t.dlRlI taonvr
grows KraMMf0r .ts54
.. .
.
: to ft coq kaowa tkal kto Ike of .U. *. arsss
tort lmto >4ear tk. to*. Mrrrlae / tkord |> ) ** aa .a4rwltMM of aaa M. WM aa totlowitJU tkat tto ottr MX c mlckt ptotaMt U tt* torvflolac eras ifcat

fair kM iota tt* oar of win asps Ole "hatafl, >'0- Ukrr-wu .p.q cU- P.CUrk* ae4 tsr bsbsadd. to ..led.. M4 krrujtt to toUt tfcltaftonona skid a4 tail ra4taff.Tk .\ 7ss.n at |Ir..., ewoldo of tko

tocrapk4 tttl alhecsa. .4. tntltrtal IkUcrtto4 A. *.kate4 tto C. P. dark bad all pm M ...... irtliMc prrrkltoff tk maa.r Maw "of tt* blab *f Ftori4a sod

-tt* Mvaly tu wxklMti aotac toM lady sit I Sibr0.h a4 alttof tax 4iit for irs or tajary ooca-1 At two otoekaoart H..*.an1wit .* tawktrt, city wants stall to4nwa Gal t. .1t a* portoa ta kM Rat

L tto BMM of U* 'sr. vkcatofttwtf rftOGHIM TH tB* t w ddos .wwra44tocioa Mooed ky la Scridst'vblrb befell all twty-4T uUnaia .ps.sot sal dip awawy paM otWMh ot tool at* ipso .... nrrto* fPTMMI r
a vik, toaritti tics all Of I laiaek Xat'wkU'! trip from *, ( ... .ka.tttr4 aid howl. NodS coBM to k4 tout
tile oa a rM ka
; t MTXEKVA MocumrTto tm tU yjg ** OJM.UiMVia. .> Fro. tktt sot, tktr* to to tooa ,
i at tta ***atry. ta tact for Its; aa4 Kr., Jsvltt rk to Tarmlrr test ta: Jirymap solo .... tkon ....*.., /:,R.Titm'A C toMaatoato* ktaMtag *Mj ywa. i I
i kay M4 tk* trip kr draw Tnaklta Ito Cult *t Ften4a. ar* ta *taia*. totac tr* ta tt. ..* L.. C. EtokBkt *. Tk rfor.i a4r sots pwnaaot .. "

:dbta.r. to s the pr 4.cUy ..dn > toOowltc. It tk. arocram. N WorWfed tka ktt| won* tto ttoa nrrtctMUnf gtMd. ry W defasn-sad. tto plalaCfT. r. ..P. .JUia,, E. a TJtrr. wUk ...vU ..ub.'ltteettoa t. tV Ito tow ot rls tUtoot FtorMa. Mto \, .
sad to** *C tk* to 4acrtoattaral ito kUacrra todrty of tk Oraia- stresstst of tto dry to p.rtbaa .'
takta sadIto .
aoSi *f pHttloa' to 11 ooafoMoo. I II .A., Prater Sad I. W. Cary. It fenv *r4 ... lkt welt kr* kr
pit U* tor-roma ate
a % tmtMB did ky, ltd tarM Air
aorttcaltara! ta4.M'tcssr rwr
a M. Ie" .
au. ". M .. rBM .N0rN to tread.**parto -1 Bar to poojtkl slat M* or f ky rotalnd to appear to this kM U4 -
pakHtk4 Im oCtor bt.toMro .... pool room Mjotabt. Dartac tt* BMTO suburb D. c.t of tto mm* .
.
latrMOafeot MiT Ma. tt gtatslastwnap i ikn B. wtn to -tDeut<4 ky U* ". ....... yw* ta tto akr*..esiio soMdday.
ntMl4 ta tk* tofr tkat'MT :* P.* BaOeyatoHty. ktax ...nl; 'one.t WM
to Soac. TMC. tofef. vas OManbilotor, Rig,.. O. tack ..,.... or ttat*. tk. lea day /Uaary.. AJU '
a pod '
Iti 4 tor fwtara aetlr _
oat'to tk* 'sui.t1 *C WM ..*.patt4 M tpotlal raster totor > At a-Jlocloktk. itxtk/Jvraas *. / UtI.- M.* ktatto > m*
citt .ctH Mofrooa .karroML ...
t sir nprMMUdnt tan ttrck.Cartatat Cu4JaI".u CMU>n'it U. wu .*.. ta
.
itlUlrc. wkMl say fartkcr proes.distastn W. Tt ero".. WM Mt pU4 tk* day of mM alt M4 ...wof .M >
.". Mrox, aa4 9ppMlto desbarroea.r escst' *
btu asst aa4 MtattM kenct1tt.s .... r Btef win tad ores for
.
.
p. .
..Uket fTk rdo ydeday ..... ..' nM kta aa4 a
l atop i-Tnt. pfa! iitooa 'ta .Wnt I, try M rwora slit,; after toe tto MW rtty \Or* kalL tot after to 4o M4 portona ate .
I sod pakltekoft ta rw.A P1ass JtantrrMto ..... drat tics''nJ>oay ot tk* Flor* .M. .*M.
atci B ackjrtrtri. rtotttto trac4y oeC nn)+M i onctaltaUoa ky k... .. ky tk*>or4or *f tto MM oarc
: lib ealtbtti of Ul llitc \ Mk talk. Batten sled w%
taacaUm Ioaao.. ) JatatsR.dtans. ,.. Bat Cast Kanway Co to Haltr4 ...... U* halo sad ...... ttor tips i4 acHklic ... 4.**. or H4(...t:wm to ,...... afaiaotM
May:p ''iK; -ZaU7 Jot.- to tt*awnf4. .....* of tto twaa4 ..: >
ky 4fMlC
Beet, pnporty wwaor ta or sbstA..dt1 OrstCtc! Ha .. .' Tlr ., Ow ical* of bashet ....... It.tkOM,Mktot 4aa rXHtmCHTLr KErrao'; A tw satin of .Nor t.porUatr .l. .
It to .
tartkor udsd .
tto
to Ti aid'> a Work S U dlpirdawkc *
Wilts tm tia tN. s r
aa4ita Glee tt.s'of R. alcU4 Mr.MrAQltUr *
ps tours. alt -
TirUl.TtoTtar' an*.. Mt4 t. put-cod farttor THE CtOt *> to .kltok4 ..
rrwr. tart rrglslaSlatoe ( WOMATB tto artist t .p ta tile Miami. M.
to k.t 4lroU b. syosrsad'
.etWY .
ttat ttoy caa MTV to itch Nsrats f .
..
.
.- .
fps 4 >
.
tat -tow {; dear tai. e.'pl -- *cope pkltok4 to '
dMtr poparV, ir < ,Oterai.fcaia, : 'Oaad'mitt esfasLIEU
ntlmj oars a.f..nti sass of Ul* tpprab 1 TModayM Ddb) ) Lr biicti0' Ito dty*f|.......Da4 OMMy. Ftow
Ora4
box bbsaa W..o4 le law B.erutloa .L lrt4. .Mto",Fraarta lag dos ai liorvrrtklac M to Ito ,"- -. } .......,.'ld.g' tto ncator day i THXAT EUU CUB TEMTUtDArTklt oar a wk,PJC M4 toM tka. Iklrtr

gnat tsutk Sad ad, tMlr lot AlUy:' | iR.dtagc'T1rc., ': oetasai Jwfmessl ,to frlaie+td h '( "'r: tkr tortalfkuy' .dogs ., its toot hullo J ordeal oSw

ttdr tieR'tn.rd psUc of tk* B4 Uttt ."yf ftMhtoL' .Tbto wTlto ROSSIER'ELEVTED Witiasi a.t. Mr. sad Mn..Bttott tto of--Ftr Raa4Nr H ? Ik4t a Mpy
tatn4ac Jnt, tto Ut.... and Cntoai ..... (MM ttto *r4f' to pedal t tto
Stotts., W that hdr Boo : _to This Sat Uk ,Ito Bait b Mart
pmtt. .......
*, to kickty tatorotitar tatto .
.., \ ..... .... .. .
c4 b.oso pomiBMt CttlMM. ottb"-Tb "' ttp (rlO.< at ttot Onlraa Hold M4 a Ian DM Coaaty. BUteof >
Soar "A tto '
s at .t .anka ct. sttbcplbog' Iodat,.,;. Some 4 ,< JKrltaUoa. Ran*.4 KrtAwa. irbyaal.Ito TOCAPTAIN : ......, of Mmk.n aa4 (Mt> gatt- d tortatKktfy ttoklki dak nr14.i M4. tkar .'*.., to Mat

bas. raps4 lay hit J r brta..1. Ul rU4' ''Mitt Ktttt ....y IM TM tMaotra kr maO 14 tto .... d atlira6a.wtoa
tbeB5dl .t ..+a tuG t tt. tut* u>4 tMU*>4 to tt* *ffnt I .. ibis nil ...wn.ua..tbt.g ta tto y tr4iy a kris Fr4rta. .t DMMkrvH -
.
.
tor ot to4J of tile chit a4ttou
(tats ftwtlOmf tk* ..s' R.cfta'lsi. asp ,...., bias; slat ella iny4.l 'WM'tu.* a.- to#tltal parlor. of tko toteL ; tads aomtkl* at tk. ''atakrootu ..Drain \ \ J.tr.w j

karttcmlUrttt ;eacst.na kr'-xb.'Xat1a 0.-, iwr4a.. : of tto *nr- I, : Mn Bum 'Oraaa*, aa4 Mrs I. M4 rrpiM4 to
r totu4 wttk tto Suds
tail Jtit/4i .plac' droart'Ul. ; ; S.FrMnck. a Ira a* MlaaiC FtorMaJa DIM
i the Mr *rtfaM d Ik* Vutt- Ck raa t pmMMt f tto Was; air
ta tto
\ lot
wit "i, la'. a.k MprMOMy pas q. ttto. tto' Ittk day *f
Mc, to tar* tk* Ms. lads h> C,*.*. Viiml.'wtoom4 .. Tto wtortta uls Monator.
aato
.ecru sncs al .ynlrtw JaU .Vtetta 4otVv; >tMi OoWlaEtea 534 I. ri1to4 te( M.* tot tto ...*. M totafIVtOral ..f' aw..>.'u ttoy ..... Tk* Inkasbr tally (. car4.w p totliB A. D. -lift, : TK. >
; ... I wtU 'tk'zyaadty, at till *r ry tMati. sad fr > > 1I ; MtUf
oa piwcna WM a Mtttkm4 .
Kaafata. : .n tkcnp' ta a ..... 4ml of too
pee .Uz.; + tb. t s4 D. a.dt&Iloe:1.\ 1>attlacrym CarbrirsRt I .,. *a4'pMI roooax < : ky X.. T.Bytaroa. tooekto t Ork drattCwrU.By .

of tb.llwidsCost *"- Roy Wttyw.. : brR.W.agla., ... arekltact.Wk ComParr \Ufles, ('.. tt* tormatlra s t4ntto Isaac Uki ta 4nMttiac wkr Ibis. a cart to apselb4 W. E Norto. D. C' 1
tMtlt4catto4 1)b s.n1ovu r.' .f ..... >... : a* torslack. Wrlr -
b. W.. gpiaA.g Its tbes. CkUa.Vka Bttool tan 'artTto ; a. at tto Caaal Xoa tto 4to cis ttoprtiMitTt !

i of.4otlan yMrly.to t4M* Mt- Oro-.wngt 0ra4- I Vr 'tto. tut Oil. aft.... F'S..T; at MteUn&' %kick.tot mvatry otoo4 tto'a-' r rkr.. wkkktk gas..f v. '
to aa4 Lips wILt b.-'ao.l I. *MafM. #rt of kalUt oral N4nllc M4 tti ....
i ooa sal, soc loUlcrf Gees io1MtsLt bM .Miwten fwawr .asa played at t1IaM :
.) walto. .. tn \ -
a I
itonattk wU4raatonoto coda raatt-Ta* inrtty.Tto at ) :
Utt Night pMima.M fanctlooji. IMT* wit left ptoaly of
_$ 5 4 to Mott.. Ilk. lb *nrew vm toda at M.' erMt tt. ttifl had ZapTB: M ooita : ,.... tko WmaV club ... to- toM Unto "_ttftorttai yes!. aET
too Sad ottor t M. atoag tk. Ita* \ at MUal to .
l ghss .dork a tile atUrattaf lairattaa4 'i \ tto **atkorMMU.takoa ..'''1 ito ptayt, tot ta *Ptrs: .
to CitTM TTM tkatta rca cot ". *.. .r* 4rlt4 to to "rw; to Jo tItt. oVtaatM.' ors" mf'.1.. .. --- tto malitoM at tk* Calt4 Btatoa H."""'.'* a'Mrcteal .pattlos'Is

SNaled say piruss of rfoh .* ar to 1n tie rra4t totov tt. let Tali..,. potattbslat( ,4wU, "..s \, aid kacv tile ...,. aKtkor totkr ta......".usisry to that tk. Ua4 Of** at Oittontt4,. "

4. pbsypk 1dd. bloc tUk. chit Ram law Q.rIItaaa, *x- Krrat gui ki tt0''It.,**. atterMyta4 At tile .n.<< MMtUar at c..,.., Paaaaa ctak. n WM 4tct44 kytk skids ot tto playvn from. tto cr4 KmiMor &,I j.
L U* >lM* *T tk* Mw palsdf.tt. rrtota *rpantoy at tto .aa* tars ctak km to *... a cnottacfrtcr 5ss -
mast ootpst.1 ci.tabl.Dad. i H win r* UMy to a Materialpotat ':, F, C. T.. Mlaad BJftoc, ta ttoanoory UUtery Vtter. .. tto brut ,tty- an ptortaf.Mn XoltootoUM aub shoo tot risk

toty.+1a Lea torpor \Vxf1LCOmhPRiCMIL'II'A, j : ? ,,fc tile*, TM'Mri4tat t < ; .tW". stud, clod aa.wwkn last altkt u.. aItCUoa ot a |.>...tIOL Mn. Fr4nk ..... w M Ito Jo>oft*pk of Oy tto SaMtky pun. aMwdip y..tor4iy Puts. .. Otis FU, BMittot Its

triri'asy'stlw'ewq te tk* JuaM F JMat.4 to tniM tto totter aa4 for *f hip lac.tJaaa.* taalta e
,
at apt
OCLA5DO gOCUKT SHOW taw hlion wttk Ito natett onr harta-
Mtftttc., it 0frf*. "n.... ....ta&.iea.
1L post iMMrt ofkto
'
c.a.i ilotWa >.*.., wto Mac* lM.r ... tall w'srd dto.4 I4M ports lobs fuss
pwChi wi.ae '
Uk* :. iMVIfitoM. *f tto *xprtaMaUtUUcvxr *UtmlTtt: Htttoiu4 Rain: Kov
:Wbo 1Irs.1" Oratut arrlrct Pithy htlrad >dAItIRDHt Rat can ta tto otnaptay. rt* natty wi* a mm Mc a4, M"I
tett.lOSd: KtUtfty I. Mt foot tbstsot tics OrteaA )Kb.( prt'sbN "4 5.1517' tatamUaraltfktnrtaK Sad ISIS to tor cndtt. Ito :: &1sIl. .... /Maary t. M.t. Jar
.Jrffwr4 to 1zg a.uT IIAJI + Ito tw H of 1-4. Utowakip
ayprovrt&t a* MUo
t MieMy piper o* Del work oftt -
sit tor arrlv4 ...tile atrtta. .t tiiro3a 4 at* 4Mlf to to- to4toa tad .... nrytaf from Toro t
; u auk tk* hit a MMM t' ; kxal *rprrUa.tUl tutkm. 'Mr.Jae *. a n OMik, yaa.o 41 (Mat M4
.Tb.Sc tor"tali |..*... klitftM tla from ito Mrrto Sad la* aUkt .suns 4w l. tto ttimiM 4ptktU
>< QM.lt Mil Boas t* 4* U JI tR'ct.d De'IItII that MM >rod will to ...a. totoroF.
Jlcslddlglts4;
win to at tonw Tk.r. Us ..*. Je' oKdally *tat4.ttit to w* l4 sot toa U* pitAl' aay r.t.. Day sic
t ft* ****** that tk* *oo4 wortm a twialtry Aw mac .a at Orttw .t.U'4 0 Ste. taMWct.1 r-lcUa. kartagMrr4 wttk ary M lOfn..!... tad< >ri tkianlTM tauMMdy.wkKtor .. K. Ria4j: Jf* O. L Ctis.plwnr I .

JMT' S. S t'Mt 'Dalia. :j ot tt. t*>Wsdid ..\as .Ualutle .. If Mra.IYIL,.. DMMtMt I..T
wmua for::1' ? ttotr wtor ,
it1..Bcskir.1. 4.Ht( >%'dM' ay. 'n. .., Std ta tto iut inrii kick or
>* tty o.ndlL1r Eatraf8UrtoM. told Mi flrt aatMlfcall. tkor .> Mm AlkfTt mulct II. MMM: to fottowtaflwItaMMpto
fr<4ay of taU work cad tto lost yan *.t>*Ua( ant ta Cow- wroth
lanag
Mlnrirt4 Sat d ItMHI p.t .' wkkk It bias- ... tow.At
tui 14 Mr.
.... nf tkcar rrttMtlrf fowl WM f457ealspray Or.. ta 1I t S. ot wkkk .. fcwrtl at tto ids.AL UM ant ...0... prtMt wCJ pror >|w MattaMM |rHMt*
r stL koMlav tk* accost tolr.rcallt Will I. 4 .Ss; tMUtaOy 4e ir. M .
> oMclMtom ...
Sad )
slat ot Mra. Jack Gratis of MU'i.Mr k* appiat4 corporal tort pntnn ors to. IBM kirtac tto hiteausts. taWnOot) of lId .....Ytaf
.y that It U alactt cfM atPI kyattoj tot| latla aaw ; tterUlatKwt '* ttort McaaT its JkMo., its OTOM O.w. I.
*. Gratis KM *at.* a Ian* krot>4kvr sad Mrrnat ta Uti Sad ll*.. ra.ptlTy. ? ; Tk* 4at. for tto Sat Ma4
rah.. aa a4rUt *t I o a rkl *- .. .... ....
WM ni1any *. .t Ito Kkod Mood R4 "rVcy )Cr. Jia4oa ttM to to Jaaiary Itt wkIATlD +
+ .' *f fowl. luc k.* coral sad IMrkikaa'* a *of tasty tfc*! t. MlaaiL M4 w.*'.* .l..duscst Mrs wr* 41tt at>a\wna I at wkkaJittoaaof Met C. ......... M4 Mrs haul, tkakk.RPdttor.. -
ftr tk* IMI **ral v* ha v* M** think oft w >rt of tto U4to* lackarr ( ttsifacerd.ded .
.
v.tck*>4 arklBtl tony biddy front .. I of Otapsay 1.. ta I.... IA tile W. (;;. tlayasr will be irti.as. .
$ay lat.lito h rrprd s. tba4 ; t I V ....... Jt4. to Him Hiiwt t>4 Dr. Lamest A. 'Mt& I .
tto Mctl! t* trwarana wilt aarr UaT IMS ,,Mr. WM pet rry M. ItoCowa aa4 Mr* .
tb. prwlatn..f boldag Nat tto < tairittef i
aaaxtora |
.... lrt4captata I.a.ry,:ptttoktbt .ta ftarp *f tto 'I'1Ioaaa C. CkMtkati tooy "
Sad *
ta ItriUMat. till c
to itowtaf tto wrl4 wtot m a* wrro j iurf Ticmcn
tits y0at. To aO vs bon alt taitkc tnm for tto *- ....t fr, < .atal
in rr
m Matlo&t tor -ttoKformatka ,
.
"tf'M for tra.|' Kk i4. blast R4t M Uti a4 ... *Uo "" Iowa J .;,.. M4 .w.c ttowaerltealty
..
I tBkw tt to '
caa terfntr EMM- hbHC.i t lkak of Ito
1 > 4 t* look Wk. MtoraI WM .4 la ttit earactty.Tto ) M badly tea4roi b*, ,..1"". t M4 BMktat D.urt.., tile
M 1I tie prepr K Mtsa* R M e.y wrr apt )srik.rae n..1 : rddrd" .... Oat ike tick ai Its oobt; sot Mrjti4Kn. td laterMr.1 Cilt* Ui to tk* ton anrctfteaUoM at aar cslasyUpre.aa4: rcrt lb .ft a atertatatot tut* toad Omnt. }
bu.1 U on* U kJCTk butt..raa4 of tto ord. Cntoa Ito .
*.. : ort r.cacmt4 M,. J..... MW It to r.*..... tortoe tor kprtktomtloa .. aD.-.I A 4ltda4 '.
tt \t' : aateMTllte.Fto... Oak U. IMT
f
MuttM It too >*opli> t1.t.) tWt ta tto gives tt* ..... \ .
HtT tara srttorts lees rwar4.4'I sods a fiUktal *r *r sad aaaavrrMtr pawl oUt rrT4 4trtac tto after
dii '' A ttHOVBt aH4aTtt to '
Htr tW 0or4 Ut coatMl *
*mtr to "'dpi roomj Jkr Trait 8Mown. T'It to Ito bit .Mttac'a. *Hkwil
.
T.. accatttt tto 11., **. for tto r>*4 of ttoeoaiptty sari well ai eats a4 aaltnJiyfcM
tartly kit M
.. .
.
par ttkat IU artul *xklkD4 ibiois55 t.1 u su or d kM tkto TMr. tto Bin ..... tag t4 to Ikto .-D* ky E.C :
rlktoa U glrw .. oa. *r all of Ck. aioKlaf at an UUM Mss a tint 4M| t. 4* wttk ttoralnalac
R .
d a. prod.to M omtrT ot..pakc Uk4 toMtjaatUr. ;'C kHak.M *a tto ik't' it's- Cap* c tetMt. ual toai*>
$aa.as *f tt* Baaattal *OMfwkU Cr loam ..... wOl Mra. Orakaai k.I K HH. < OUtUpU Ea- IU OTfUtMttMl..MtMl** that WMMk krr. it curt .... J. S. Frederick toackr of tt* 4iyi ,rottmm. ...*. MtrytK t *. 11.1'.. r. Jtly
!
tM.s.vIkk tb BaK Coat Mt loo. 'Very I JaMtart towrrltto .1 10.4 Jsri.s jTy fea4ert M4 Jo*cpb.dby his acoMdr Bps gin atta cut to ......... Its sisal of to o'er tto frt, tttt ta all ttoRkodr 4 2.IIv.T la aklac Mtnortlparrar /. b4 tto 14. M 1-4L\; M 1-4. trctta iN1.4
SUa4 B4 akk* t' rtlV I op ptrMoal Mr. Jutdos" notgiitloo. ttae.r.17.: Hirrr ,,.,MrOrw* ud M.... Thorn.t .

** ru.w look Ik* ricer hot tt tk. slow. ties an pals .'1 a tjMTteUf k4 torini tta** 4rtatM t k4 ton 4..Hr*< ant B.fitMa.t I t El: oft,.... tto barb.... Mn ; M 1-4 Mfttoa U 14. aw if 45.1.4
M aaar ty to Lbs fae *M fant *talt(2 c.drtsd ta* Mlccttoaa.too. K TiITAITRD AT Mrttaa IX, towMkip Mil. nap.
!.. tilted SUU yracUcally. eM tt U. Daraa brook WM ishsodcsals.ss tlirrlH !RlrWr. MM J.. Mart
tic aiint'try tot to carlatrt 1 ra'klCk : CutsAxn DAJrcno It Jam H. RMao
ky oBate
bd Ito cck rH* M<< bet brood wa awar*, r to IQ till TactaryrM4 Oaary Mn lack Mic!MiM. Mn.Oncar .
*r tb p.ai.progrsa ad M ate oMoai "... ... Itf d.d WM kr CA /. ,..*..'. riolaas ( es T. Carols Mr*. J. Hakhar4 to*, ta wktek R toMM tkal ttoMteMtok

ituomitlay to'Mt Onkam' stn taadlri pal IMroid JMC\ OM* Uoa, at4 sf'?. vaUac nr CiptJta4oa ,Pror Tuesday. Dilly) Cbs I'I" Mr*. WHMaai, Mar RM>M kM sow *
*
vrr
) YPSk, OHatta aprroaba4 u tot toM, 4 BrtUi an At tk. tow .
pnwatTto of MtaMt fil4M.
( r.oa .
aid win langarat tor ardor ta tot 4M ant M* fcll: way itr '* dray, Mia. OlMTtn C. FrtMttUfn. Mktoartbalmlttrate4 a kaMtoM:
Bona( t tar4 toIt bd.bg >ro Ti J ot.addrorM glum AT*.. C aIIC Tlk .
ttMk4kit sired Mtklfktitto irtiss of
,.rt.. Mr. Brotttor
aa4 wpwa cc told ala that Ik* Ma rtkhoa ar* tot ftorttMILUSCXT ...... de/on. ? song I. Whist W. larks Mn. Recta Mytto
ud tto toatiot WM M frl- 4t ot tto U4'to tkt
c mn4.* for ti* bona kctaw4apm yoaa W. RVMc Mn. Mamry D. RMn. **- toa4. kM wtolfy 4 ika4a4Iwdfw
Iwo W + ). d Moral s..1t r'a.ut
1 sop VTOCK FROM. lodlovil I klav sad 9pU4 tk. ... con 4llxlUa3y Mtertta4 Ittir4t s-U. H. Witklat '.. W. C. ito our lir Bswrt1a
13 ce. ML that prob.b17 0000 cvaW Adores. t .- ten. M. T ,.. the ld.- aa4 after tk* gases!wr taMt4.)4aactac -' 1rr. '
n ( torn wrr
.
to kM..to MM' -I will aft. 12$ TARtS TO IUUJIIJOO"IIr. mart Itana"'t J..II O. BaM4y. M* anklac MprwMlag *a y.ttatet .
1 I a *a for tk*,rHlrltc M wrtl M wee ) wu ..)nci tot M- lln. H *ry J. 2ur sot Min Sad sort ttto >f a 4mi ;
attt.g! *p a food .c dot
Ic rry o* ito fair Otto yar Tfcha C.: B. :-.; aroprhtor oftto OttI tri Dinlopuest raptalUct: ia4 .'J.ah.t awe of anIn.. Doneloa rtrMawativer ;*ka B. aenr, ,. that MMMM aikged .togs ttokto
rind i sad tt* .
Ik lrU4 t ward Tatar a *r7rajoyakl
t'so f-tto tattttatto of Mts.1lbs I4.al Dry Go** More tt ta Irrtpt *- dA4.I rwpMy I toad w.a aot die' osploss .

cavity'ttkt w* caa sot at4 today of aotir trod tt. Am M .Oar4ir.' tto a.wly *l..t4 rviKaa4lac I.r* ..* tkrMckMUk*.Ukw* ILLEO TWO nay t {IN rto'arw. *aij *rrto s..

I to (Ir* a*, if the Lid CM* of Ucwy Driata A: Co lot Part ssJIWtf'- tr. ttorv WM a tlait of ra4aM ao- ..e.rta1Mn.bongtad MctpUoaaOytk 4RCK' : MATTtKStAKJOtWkD : soup* of tk* CllU4tl b

lay 4oM set' tort akto to bar mac. Mttfrlac kla Gal tto stock sky for tto loss of Cpt. Ji4oawtoM : *>* *t wri( laM Mrtta art tor r
li W
Ikort sit ito sad. krto AassR .. 'hU.
f stoke ltofkt it an Ua4Ie h *** .. .. wro Mitt : '
ate arcos tkto Miioa. toti pat artrod ot MdlhaMT goods orr4 wkO h r. Fltor. W. F.E. Late OOOOM aaaO << Mt TwM4ayrata ky ailed to sppcr. .. ,isd lad
Ik. Sold or lMwfcr, WM for u.woUar..f lOwt Ettol M4 LO- ..
ta MW. peckoti W vak ar Parta. fca4 boar) sklppHU la tktarvnuruMCt M1n.ra1 N O. Rang.oat has BeftoajrUor Ettot M4 Tsai | M**> \11. C. sad F T. .goo *TMpoc* UWalBC Mi4ttea asp-
kit MM.Mr.
.sooor ao that tt* aiaatl of tads ar* tto born fist- Ba4(* *JoeqTw4-M4 kHto4 two M 1 habits. ... 4 D ...-
of Ik*"itoatMMteraj tMprisalps BroMtrf. orb rrcr4t Opt.Jim4o Riders Mntra. DaTU. a4 WM- :
BaebiT kol*. la Mt koMM1 crrattat ot kit trl.aOata sad oraawmtt wider nitiMMt Mk ..m. eke It.i t/11 krtor C. W. Hill.Task. .
Iris of lagti1 cto kotowat .. k,t bus ta U. wrrte fryntr Sam Cal4O. Oonrt C. PouwJasM.ppi14 I
ot ovory 4 MftMtoa M4 will I.. rtutot ia4 atottea.. Tto
tta.woid 45saco M15.I s$4 tk* fad..1* 55c atFtorMa
cp. M 1 It'Kaaten of aMn. It *. IPWt a toy ta tt. dead Cljrtee Jtrktoa., Mr. Sad
,.... ...
ka tt* DIet a. to fate lot ot smistry w.r. Mai M4 f.s51s
es'aW tar tkaa tk
*
sac saes (aa4M
i Minaja.kMrtar. bat lest
pd TorI cat. I MMt nof Cny Goads sad to! Mra lly rtrtta Sin twiaovr. cot Mr. ia4 Mra. J.
coodt sr 4to U4 ta 1tr.d.M cad butt 'paIueII..
..sauce. tufa act a Ben ** > wet. a o'clock
to told it 1
tt* putt tail ttFortDal- tk* naki viII iwv ,..,. age toWM D. Fa* fB
to ..> iwlac klU i flnC Tk
4* for bushes.Zhu'ctb.w IM Ckapteij. |i sided list tkatmal ot Coa _-I a. .. 00 scary Pit. /f nttVa ta4 tottoaa sir rawer.<
bay. .t rt ti4 astir a pelts wkrr*Wry raa help tknalT pity U ta4 Uit alckt. captala !0:11"l''OTMICJUTKWI ito R ** tr a4 R* dT4r at tk*

'tirlllb bs to bib to ak op a *a ** a.wttt9a< ualac otton to *.*- t%R*4I1)) f'A.Y wet 'scz m ARfurntMr.O. tad trio itt ipso M MaTvalr C.It.d to Laid Os.* a Oa>a**.

.Nowt' ps that tk* tilt may MAt muoh ] br Mi.ot* onti tor 1r. Tin.
( A ikin4 iMetoaka sic Mr. R. is L. L. ,
ib.wp J"w tb.'cal'.r la ..* to tk. Boar4 t racai4. ta rrttac a teak sad water .. ;;:;.. ferawrty talrpr4r McMl tops Tko s.idetwt.a to t.-I rpro.
ctirv* Mr. flatly of Trade or Mhor .......tIOM tort Tl. a. Ctolr will toot. late pvrtMnklrKir ., .
rrk bi4 aon..*. aiarklrvry at r U Mlyir4 a4 r **.ay hpolat4Inntcntk till .f coa4etlB a* s davit I"d Nov >T 11.

10111 1 watfif.od traik coaTcaleat/ fair .. ta baths! tto way wtorcky tk. h, arrt s 4 raady aato l.ssr *..lk* R, D. Cols Mfc. c., *fKrwMa. .. iMpoctor M Ky WMt *d to dais ptrpoo Nrrry ....... sod wl IMT, .,t tortk faeta stick boo that >,
a4
tMldtcg va nrkt
a ''C t try beds May to torah for rev / ki4 trvitac ostse c. oroatof tto teat aa4tto bas tees trta frr4 to Uto ,ttq dotI dlit'srp 1 ink, '
1 Ik part .... tktlr (.a.l* ta Ito ..*. pUe. pores ?
Last
.541b IrtaMir if Coaol11i'lnytb. rk. toMlK o<< ta*' fair tali yc?. Mr laws t .tots ml Aatkoay Amerteaa' Water Boftar Cm, I.'........ of Ito oral o.r.. rttvlar hr' s't'rpld .. Mr/ MrtMla *f tits aMP* caa a t.M sad., sM

xo.t bilk.t Sato tk* soc Crtat tic *H a good *ianpl.towmay. R.A ''''tt. faldwor ..tMrr ptte ta tto marklMry. Tto work ". Vrrw3rt to ....... port.Trtrto lIlt stiesI Mr. MeJWirin br .r TAMT4 M4 4M to ttot t i'.

ry I'd kwo.rnM4 for yartk will follvwT ., bad} it., Osrdio.' TbprsP'.lS b! .. !:dam ., Mr Owt Borattac.fcmiaa. Mr. to vory popaUr ta ".. V*T* today tic tto a rTk. wb.J toam sat BotlrM b gM'c y| dot M4 >

r ustlor:5 E, T. Blatkaiaa: id). c-Ul toM a4 II..,. Bteta Kick tyn.'pt4.'se5 te Mud '
JLw ttaa4
flks4 Does'IJ" J'j a.tb.. fist ar4m.. Bptmaaa aa4 Gray. wy,mod. .. ai..ta Its ,........ ?>f ts.ry t Ctot. iogtotor.

I

S 1

r = :'j t. :', : .- -, 4 r l I-.

....... ---- ii I. ii I Ii I ... ,..- .I.(' ;".''+H "'K=1er.: ..lOn1 't''., ;. > -.'el .' r r ,IJ.,.}"",."" 4 11.11"1'" ," i it I i t'f'' '...,..,..a. ,...#4..t"41'.Ra7ce. a..wrr.r+........+ai r'- were'. t ..-'.-.CjIf";) .. .. : '

n-m'T: Y. .W f .: gf7 .

...
!ill | j j HOJ i of. Jarkaoarma Mr. Epaa Rises Irfl last atrtt forralYvrattr. hi. PTBUO KcnontM! RUDEARIAU .7Y I77.wlb.
Pole
to -R4 ttaltn la tk* alt)>ioal Ta, vh.rwIU aycadIk TIM tI
: cuwco FOR BOUOJITM ; J /
r |.1 tp with for wkkk koltdarr with ... tumUy.Mr. I BTOBY or BCTHUKRHTk I '

lie alas tk* z!'+rai Mrt aoatracC I AH .* tti eltl d ...ty koU .-...,. Pktt Xattaaal faa, af ...... '

1 IltfSOMI 4lew I 1fa..1 H.. Joaot. oT I aad x.... b. I.. Talcott .: I IDd. COM.. far tk* Ioildg1 tad YWsofa r*>I ckrtr*f Trtalty Kpteaoaal Pla. ]J. Do* '. ItT, '

4jotcsr) Ute I .....ara .-. tk* racvat arrrr.. teal aatu tk- ATM M+.tav Ckwrck' aadcr tk* dlrwttoa of Mlaa Ik* laaaat anottog *f Ik* *****
at i la Dtaia. I. la .!. ta towa to apaad a frw day. to Itaaary. Mod of tk* arkoctokkk I r J. M. c.r.: ... to hard at work M.MMiag koldvr *t Die kaakvMr tk*.otM.

:;, uYs t to 'aabelt i Tky ara at Ik Irotaota. HotoL held approprials Cfrrtaa nsrcrq tk. Ckrtouu* taws Tk. Ilea of dfractor* aad tkdtraancttoaf

,I I c wr w.n atuad4 ky pa> .Plot. of. BeU....... wkkk win ''k* : ef **ek attar kamaami |M may k*
...
I
...
IIr.j... fa. .! H. lIarra,. *f Mr. J. J. McLaigkJla. *C TOTM O. troaa aad Ilghty maovebls.RMAL *a Baaday sight w-a. VrtmaMi hiss K WIll V* .... 0"
(PROM IIOKDAra BAILT) Mr.. !. Hl| lUrrla.a 1M ....c.u... nuLlaCo r.e.c |II ka4. ar* Caa. It a .a.laM Tattor ta tk* dty Ckrlatma Ik* caatota ta a vary Ha kaaklag k*.Mv N*. 111-Twelfth :

'u. .. eoaaaetlacvrrteM vsdval '''I'ftftt *lton tile :aanagrired Ivc a law day makiac kto kadaartra aUYICKa krtnuat. oa* .... a tart **otr kaa Ptr* t. wa Ta*<..,. Jaaaarr 11111.
a
dtr k ., ...
Tb.yw
.. .
,. .
Mr. a.Awe wN1.H.us L.ss for lea """'- Tkto U"
ka .
U ( Tint K. Chord i at tbs 1", __. 0Tfcra ur sL utAt .t I ,...
lie. ........ .r Kaw.r,. Car. foe.tka partltM ..,.. ten UA J win bills tnt **Ur ty kral ..... It'Eft...
ugh i .
I C4Tt.th
-'':Lptis'r.a at aM ......... ....... tor otkr poles la norUa to esnyoa I t a'TMH 1 110. '"- X. O. .....J7ertD1Mn:: to Ua will k* Ckrtotma Day wltt.V. rrr bald ta Trnlty Ckar..... 11 Caaktor.la ,
.. ky a* maM W tk
Mf. B. a. rat to rortral cmleM. Mr. Uarrta aeNaptUk It.uot tit t1 tt.sd w hi- I teat Hagk A C*, 1I1&81..u MTvtrM ta M. Aa4rW. i.i-; .,ii. I bat r' -
so. Jack*
.'< .4 Mack wall la Ml- O Vet. LIttle .
teed Rh
Mass with:1Itt:1 ta" IIr. w J( r. !slat Weds
tr_ .tor a Nr *T. ab u* u awls ll14ll1CI!tsrtli.1.14 la tk arrtaa4 : arrla..t "U ... CATtrrm;: AT 'TIM Mitts HJ
t Jolla ),. j : Mra. tool A. IVaa aad child,.. L. 4 n tM ( P. KiWinferAotofflobfle
pINe :
It r.vrpun. fool la tk* MMat rkirck. of it Holy CTOM. B* aa CtntTDIB
i iAt Bar. .. APTCRSOO9Tkl :
Athens aa .t x.ATOI. goa wet Palm Back W ..... at U 'clock. .
Maafe
..
I' "ar-I! aid
Mt 4 ter n. Nettle s coWs
...., u 1M! L. so.at both MTTiea AH art *a- at $475
A. Kato $
Mia. D> .
w.0rtI a. a 's, Mr. Mra. tk
vrrs apd ta '
Mr. Blrkard na natrd' r alar tbrtaltktty
akaIUa4 t .auad.
ins Tkr .
1ooF.lr tr .. wit *
K. T.
sr. UaUc K. .......
.. .... -ttog day af U* ....
wk
su the
hue ban avormlwwkt. rxst rr ) j t Muni.loUL rrrtca* u U* Church *f Tk. Holy *t
Tk .
*
Mr, C, M. He***** *t fthrtatm. Mtk 9 ivparUc, tkelr 'kaaatlfml rt.D ., at tit Rol retrlertd 1 t'rwt. Baaa TUu. *a 9 tday sat, idle Q; .k today* sad from ores t. Delirered ready > to ran.

ear. a t Mt M the Fait na fart lrt deaf for aeeapaaey :'. Mr. Vl.rmbora. TlroU.' !I,Too. Fourth ta A4rat. at II:]* a .. rtx tk* tab roost will k* tkroarHwttk SttndapJ guaj. 3$ m wheels

,.,a. 1i.Ml. this wI.m.l"," toaN last a'ghBallahal. 1 Tt* *l* ll IIr7 Trtakrtcraooa 'tad ..-atal... MlM W. ,Pr* *ora. lid 4 ps. aaaday whit. at > ,... tBt.TMo>t card 1l1a"n.+ Solid rubber tires automatic
% ky Mi. mad If ra. {MM 'fCOMT Hy OtM arrived yH W t. OMTV,* B. feakrt. *f w/Mt tar 'Wa..*.. Mir TUll BcrUa ,aut M jtk ,ftarck ta the.. i In* ta MUmL Tkrtr atofplaf M.DK: rAiiar oooo .Hogatkcr al this faactioa aad 1 loi1cn..tA. : lady cant ma this,

trop ta apM>dtac-a rw awes to UM ... ., cf Mr RaToakalL Tier wUl k* tack a ::J. tatt the proTvd silo win HM ta tk* irooMji.Hotel.I CITCH OV )M.ICKEBZZ. nktk MMwkat *>*,, ta .krtaic machine! Purtbatert. .I
|air ay. ..*.4 the .attr wlatcr kir. aa toik k eaaUaM well mMlrd kr tIM bvltM. penoo

''ir anal Icartom. Tfcta to ... ,. UtojafUK'rfWAJQaiwfcy.reoo.. I Bradtoyn hrUbaN tkt am.r T'>*tit lair lUad catak ft B...- Tk. ...c...* iprclvtod at tk* InstAictM. ,

.'Mra. .B. kfelnr Law la ufT 4awwaR wMa am ..M... kowcrar. Uat tky aawla J I ht MM ay J. B. '*--... III& .&. Uk kuckvrvl kroatkt ta ta tk* put tat Mra.Mwtng fr today MMtoa all I aJ W. ri;i, UNDERSTOOD
f Md M ki ftSJ.... Harry M. MK>
tka ayUMa BTM| ttetr few koM Tork lrr p ratticfl' >.UM 'WeMh't! vial cam op lot sight oa t'J* wa sad Mr: ,
r.1 karlrg IMT *>gat partly W a**. .M tIC Mt.rs aklteaUoairtlclMky. ha mack Era P.rU of tile:HMM 4 Theses B. CkoaUaau t, Ft Pierce; Florida

t+. llMT tMt.x PROM WEDKKBOAn DAILY) tal .. Royaf Palm hotel for I Mr. aid Mra. J .D. !part,. of hooey nt;; and cMilitd .f abut, -- '- .
tAllaata.' amr4 te the city yder- ....* ppvtda. T\ .
tINt taws aad win hop kr pap*n flak wr* .kipad 1 :
Pte o.A a aa. .t Or .M, rtUr Mr. H. C Armtrant.el New Tark larm.Nt.;: tk* dntata at tk* kltvaort I, day to aped a portioa .f tkrtr tm sink but mtt\L -

to la tk* mitt top a f_ Lays, radaU' BoM |pf MlamfcT aad win tout 'Itkrwagk tk* aoatkra part of tk* ....... .
Tr.y e -, Nrtw t r'lt.ard.t ew .TNI at tk* jtoeara* loud: Mlttg) *pMkJ artlclra'rroM<< Urn .. raatry.Col." (1LQNTY T'1r1aTY.mQ lUG '

alas u..,,oa ,tM Smlaal' lM ... aid ; MUGPCtH TIMTMBMYM METROPOLIS( DOLL CONTEST'M!
bt--: ,
Mr. 8. L cttWa 0f Jfwaaa *4kr.l>tM Uti E; caaractorUUaf aj std rra. J. W. OUUakoek. ,
: Mr. **d Mm ila.t A. HTM*. *Crt.I ,. C*. to!! r rtrur 4 at tile :r.- mar yactt4.. l| 4,, tltome|| I la* fervor at tk. O .8 Army ar- ;. Btvpkaa.''Raaaewi aid Mr. W.
1..a.r4 M. I .r a'Iat ill ..r'I.wtbw ..011...*.. j\tr4 |. towa from Cab yoaurday 'T Btofcta, west "t to tk. fiktaria :

.. t r.r. tai. a..M.g ,, lMMwt1. 1- ,,: DAILY) aad ar*'Resets at tk* Iro aaii lot .-.. W4.wd.y anraoa ta the .l 'VotePLEASE

Ttiq w tee a sl 11., err.3.sS.rI Mr. 1. TT.1 Ire ot OJaa. to ta tk* aa tadaalt* parted. Iris Mttl ktaC tk* 8'UU..... Irak' : ,. !

11. M a flt. +ttK dty ..-..,. attdlag, ........ aC Mr. .swld -"* .< Nw TIe --. rag for kiagfltMad "r* aot dlaaf.potatd. .

= airs avd abakla kaada wttk_ Wftfmad rgi vaoTa< hold.Kti. w. carry taoactldd* sad gma* fur.twatyala Oa*Mg fWa I CAST ONE;. VOTE ',FOR;;,
S. A. t .t 'w1.t fob, !t. r' fkjaralTaa I tk .
Hetba Co, Mlaotl. was raaalt of tktir trip an too* .
tsaxh r r IM dtf* C ws.a .q., BToytlnt Tltoartn. ..1 acrappm aid ., fair ski. Tka 1 I r.

M t.4* LI wk.e+. .IY Mal B*,. aid Mra:: L. D. Loan nor t HotH.TJaala 'Y)1 i'utirtrt art ....tM nnt *f the .
r Tbs. R. Tr y,.bets. to al..sa vpteUd bares toalgkt. Mrs Lw !,t11' r4g tester Mr. O. W. fwm.rty *f twarlM* to t* ta tk* fteklag PM.... t :5Mu t
rWtda
S. ,' rro. visit Its kw pants ar-4 Mr. X; I > < ta hoar mitt teot.,C--at1.\. \ ., to ta tk* .M win dartag tk. wtatr adrar 't r
ktokMg at tk mcata. M,. I
a.c. from tk N k.
oairac* at to. MM raeard eateka
Tampa :
Patti ; iia| Vjwa.taday.lU .. I Mank wm .uto ta Uaala wkr t be December
tat before
11b. ta..o r A) at/i.lI. 'I.sat....: ) i tAT H 011II
M lb. D.. M tV IM. stet, et'nI .I MUa 4aa+M. r.et". otltad: 'tonaytoak Mr. .B.. big peak reared hr Haatrd.k* his a ,*gtakl TKf already IaItDB: TIlE BOCATintI ) .

r r tlea.a wtwt rl My.h.sf.t Moadar alit ea areoaat' aftk ..r.lis trap tti r ;1RIDAY APTHC10QN .

stew. vlb bra [rase.a *aadora dcatk' of her graadmotkMra. :aetlna "l JIM. .....1;;...r. ; 1711 '. ; : "in ,
s t.aa.g t.'tM''r V MWw t 11 a. y Tbs I ladtoa. *f tk* w.... dak.af '
WM hit ass ..- I.
ta
tk
.Mr: t liter: aa4 for any. have arraagvd t. kav* .-. I I ,
: v Mra. a
P.
;;:; S. mvaletpal roust
M. t r ; : the t moralac std' - .
( -
oT N card -
k ,
il )t.id, lIot at Mdr wlai. Ky. ore lie still party it Bbeaya Ktl Fit r -; -
WM l
w.. Da km) aerloa kaa halt to rats trial "Y' almost "....
tr ffl. pose ... ,1 .1:1. aata 1:11 -
tton la MtamL -
I Mr. *** Mrs Reel... ( A.A.t. t.. W ese Pah* Back. t. ka wltk hit nl1! M,lCa* Mlaaom>rila. ,ata.r12a sass c.plop' aar aaUl ....,.* .'clock. 7>.a* taarttoa are always ,
.rB.tf' .
0151 Mr. -and MM. B. r." Marts. *C aaaffetff Mrt U. A.WDs.t.Kr. :;f q .. I wril U34d Ute *ny *a nkl* at.tails. .

ar.Ha. *a* Me. M* MM. W; V f T ', i1rIt sol] i JraKaa. St Order a OM-' 'ar sap! drKka *nr.dW > 'A aaaJaarat prtr ka k.a ORANGE. AND RAPEFRUir TREESWe
aa4 Mr .Mttad lor tk
W4 1.'H.tfdstJer *
.r f
Ute
IWt ''rtwM Tip are CraHty RJftrr. K Sassed lajoMt th wooer pith '
a. air low arcnaytec tk ship..,. to yo* ky tk* Mtomt hotMg eat aamkar. at :
I UM Bwuy%a Weal. ewatagsl,"OIt Ut aUM iM ar* gaaata at ". gimaa. '
ink atr'***., wkrra Mr. *., Work.'MHX na :' ---, hart for V1
.4 torwrrfr I IMY Royal. fate ko rt.Mr. .', -t.t.Yrs. t.f |Miami, rt1 ammer plnting| ji good lapP,11
.,C. VMr. p/r"-: hale- ) .f) \ ) ,
$I.asltw 1Ll.. T1pna s.( t MR.BOCaTJaMT
'seer D.. ail. >, 11.' M Ir tpy..p-t U jd.dll of Coeotaat. li CaptJ o..wa. ., Baker..*f li*i( PORMrJffted !s11xrl t k of,clean,_well gAirn.one,and ,fro jetr.: ''btlds
nt Mr .
*. lob *
kllgenCladatsu el
,
at tk wev.l.+ Crwr. to tot tk* dtf 10-4&,. Palm ltd aad
.wow. !.wets \ oa a kto its, Oeorte.
.,. ,.!a tkt.eft) aca* fork aM ..:.1Twar af D. koaaaka in all profitable' ?arietie" wWqb Mil
sad Jae,. T1._ aIa WT *WMl ppttp by' tka aw ;rr .ta.tk* city lift anrax.... we at ; r;
rafc. *M to ahran kard vfch < wlaUr. ', itficUrM! ] atu.* Ilrysl Kam1>e!' J '' I *ttaa4t.g to,Mil... affair drirtag Wklm. n-kan., acrompaatad ky Ir .. i "1
t rem.. 'L'. I Mr4f n'.l..r' : ta ".,. -tkfCaptala mm at Pat- family >aa t rrtr d for tk. aiaaoaad closing out price*.; We fCQaraatee our 'trfNO t
: :: '
.
.
f a4 taa Dy aloud tkat, ...... at karmoMfef
.
IIr..tP real cMr..l'r..t _
t *,. R.D.I. bts wLtaS.d t tklhard 'P. :X.m, cf' 111 BrVfatk rtrt*<. wtq Man eft tk* doss Jock ; Mr.prdt.aWt WHITE FLY. Bendflfqr,; Calale ue 4
t. .
t'a..a. l Vero amo.p ta.'si- .. a t M laaMrraw fb Atm; ay. tat, la CaUtf. =.... dart win alertly tadalg a *ram. '
M a Wasp .t..ar. tt slwu.r K1w/r:sa rnte .. Sa.nu' tt1 1 1 sad to fk* tow.raat lid watTrUCttERll '". THE
flag M l1.. arra.f pin 'wow.ta Mrs ra tkelt .. -.....-, 'rstNp .' irwral Krekaat at Pert Ui.d- WINTERH4VEN NURSERIES
.
+t+ a.4 seas a ...e.wNIlsMrg ', 'L' .'. : t mats. apat .rral hours ta tow PRKPARR .t
rests ., T( fMtoi .t Co ft*. ,...*rd4T -'atUadlmg! to kalaM af, Of ;'T.AFewSpedals
;m1/aa W 11*, Wt ,'bi r weTet 1 > falra fir MOOATIOX ;MISTUO'Btwwa WINrbDA VEN..rLbKlDA .
at wn+all.g ..as Weyati rira*.i Mrnoaa/. ia froM Ht.tas|Calamity at .Haar gdart. Hand at I ,fBrik.' haws IOMEk trip .. Miami mm-. \H rvtara from t '
rot ft***, tkr/CkrtetaMa to .,....,CI..:._nat. )' tllif family a .ojara aortk Ik*' flat ioamr. tIt.*. sad twatj'toack.rn !! :
bti.u: Mm* vflf opsa i t1.tr s11k'rsr Mr. I. ''U' ... } "* net ta Ik* Dd*.vaowtty yaklV)
parrkta sad Mr*. W, t: Y its trip away 44 ktat tort tarM ,
rtl easp w..e..v M MM AMM* Ii + Mart' : :;;n .aKd Vy a look at aJm. ". .. ...... .r* prvpartag U attoad the
.
s.. W ss.a"TIN Pahl pI a vs ", Knot .f:KMT := *C ,lbs.. BUt Bdacailoaatat

u.- het MM.r *Mse 1101.ts.sp.nlvs I' ; Itf.'i; ). K t'.o..o-- aaag.r ., Ttrt.IrWtlt Z. TMrrltt.Bata' ..ltssyM bit M aflrvl'N' -1 U Tampa tk* Httr f :'. :
Wt ddww.I tM Ik Miami, TtrH 'an4ta Itld t / *f ..... Tky wfll lass
at Vtowlatcr
t Trfiaefrr C*, kaa ratamrd 0. B t: raw
I Ui* i... .. From a kfiteata .trlp-af, anin aai i win ..dy t|. wttkat ,- r_ ta a koay *a tk* I7tk. '... '

}I. wwka to tk.) ....., whsle4 o Mr. and MtaMia. M .tklr.komrrtandaf t cka.| beard aayng tr..aportatw.p :
<'Mn .. .... >. ... .,.. ..- Mr. L.D. -, IraMiUf' fr'tk
-
CU 11.'a.wL ** ,.._1s V>d the stock tor tk* -. .Ie t 11 l 'I
say l' CiPTCRO-TWO
,v1.west b..e .....,w fcraasd dcriai'tk jl aged *( tk*Clyd StMUMkip F1TKCapt .
...... .... ...... M die pore ....... i rm:,.... D ae 'h': ta ta tk. .tr for tk* ant has ala** ,,; of '.rrtTTUaR" +1 t.un '.df1 Pelts IL...,' .w.:....._.. _::1.__Bl. IM M'' ;

"w. 1.eealW, -.prag II.trs : Barry ','] Ta11i,' ... et.Jaa. Law*. brrttMi .*.c9paM. laat aUkt. Jaa*.: Mr. JoM1a '.lcklag. kaa.toM I QarIfeno: ; 'Ls..st C.It..r._:_ J..5I. RI.8151.. $} Jl.1 S ud IM ., atv
smear........ I TIMir we set; .... x,. row from tk foal tar U>. OH ... sad t*. toaaf karaptar4 JLJ* HH
,
yromtevalMr. w-
vowera el snitsvegstalhl aM I
,
irks wlQ and whit k* H : Iw IB : .
kr WM XMto Orafw. M. npmma !
tfma sY7luagt, ,
err w .ro.... watt WT. _gH., cam la Ik to* tar towa.Tia today akop-..s- t TMt IS .:;n r*. Lowa ti* laokiag for..a ,lie Clyd tla* ta vet ftvt aaa kata for kto :..u"'*.. liT ..r"dm.t"j. "" Ctobtei" BnmtOUTFITTERTO a

M ta.r,a.eeee lw t.. :'.... -. tt.b i Mtntoaa .JlI pt "y" -local- /trmr*' sat 1 wklckfadd a graat Ill to Ifs aryl
a.1tetiri.laq tkto alX '-* '
amkrr.of marta* rrtattlaaAvxnJAAY
.cIeft ... I. 'r. '. '\ r l''
{ r OM'TV DAY$ BAHT. kV' attorr4'at .Ttll*.. Ky-ar*' amoai W \ Low t
.
lart atock
carry s.rat. _
Oty Atteracy Mtator:W1. ,.w,e.-n i tk* cltWfor aTlattlya teu.: ;. .... \ heels >

*.111'. ,ltoleR' 1l.. ftaaoag. *f '.Wrstm \.,..** M..... !i' krf amM.4 Mgt" t eTetaf (ff I Tk V.ar* rgtoPerf aeaatkor aad l.uti rata acotaat.Ha f r L"'COJOn8GO"r r '

.tMttrkv to ta tk* ctt* tar a hewr.Astrrol .s.tfDM' tt r'W.. 'Trof.' at tk* ,: tk Dan**.HoUL,- \ : I Tk. .wjdlaiT'! .lao. yaakt Lola,
.. c'L:
at o. troy-- 1 y. ''eltsirary ramp 'acUl la May. xarsMf.a-ve0 : -" ( owa4 ky tk* MMra. &aW Mf. wt Jw .
;
'1 arrived' la. U* 11, ''' 'Kiil. CalTtt JL alt:*" wiD ...im owl, ta tk* rehear *C ta1).a It j tgtt. sat a. '. MtM'Aaaa >6 Pork .. mat' tk* tot tk* Mwa, kaa .... pot ta .oa .

.... p Nd ,.,ttt 9t m Bas t'....c 'f'1{ { >* LatdO/as idad sip{srreydls s.a&.at, Port k-a*,of bet parcel. to Daytoaa. mlMioa ...........1! II( Cavt.

kon 1 U tkMBSvBAtf mltktKTOWW j' : e e osn .fcr. ak* west 1i*..., sisal toat .1--..; Tk Ui win k* ....,.'torplrarar

Mra.lA-Wt Hold .*..,..4 the ; a4 tk* Aral. *t Wr .,...* rralitag aad aaatag.', IMEN'
iAsoat i c..ay tl !tan is' a.im '
s'rwttrop k tI" 'w..n..wet i Mntkr *aTaaoday.., Wkra- .
Mtot
p ." Yaa twits' .'......... I* ar aoa la| Bartov.- Mn Boy Prkvvm rtira. to fat t......' had .PCBUC'ea.oou with

wnu boys .( D.Ua7'Mr. n.. '.. .. ..to.. rcsvitt .C hit I H I" kepsd fooa,. ..Jkat k.r tokat '\ r CXOKX ')JOWRB0Wt.id'W.dt 'cSt WOMEN
,..fly a.ra. aa asst.er tka In- its .hi ol butt daratknrHOflTOPTICK ) r
\ aid Kra.-.Norto.. CJfan hews .... f'Mra.: 'K W N Netlot/ k *Wtag'Ckrtotmaa
; &.' MclTor :
|, spa te tk. city for tH vmu*. t.r vt. Mr.. ad'Kn.j B r4.Law. aaaca W dry t = bdt.s u1 WCCTIPT8 1 an ot.U.<'fl....* 'M.....,cf wfll deN ...... -
fw.t ,. ... r*
ko.s .
vac Odf -
pt.i 1 eNd Bt.1rr. / } 1- / nfPiCATK: J
OOOD .-
', bets ,BCUXEMAi : I volt wd lra ta tk* am.Moaday J LD I694JDHO -

.' t: R. ;;:;:K 8c .... 'hta coed Tk* kar bJlr..toM. M.* + Lavraaaa.yackt Y.kaa. Gi IR. nllickoovtih, *rW faeatkat Ikar ta Jaaatrr.' u tka aW at tk* ,

......41.1 sort 'lb.' 'dp kr. snt'd WIt...*to foe tte4 IP .tfy roatrat) 'htwp tfc* aoatk Mlaad std pteatr Br iaalaMta atkok) tkrr* wm H apprgarmUckwtaf t -Agcy' QUALITY ''SHOES
toi of It at that
.nek Id.L.a,. d atEL arlw.a.Kra. .at.1b. Ma-rtr ta mat' *( tk. .,r* Xr.up'' t>w a. >N a i Miraar* of natter tk* av'e la aad tkat H M Oa40r *a tsers.ee I ...... Its lsrtl.as art.d w to ,whIG tt.a/.'tk*. pa. I .

( Mra, a.. W. U "..kn., ibdaatx B. C.'Bad** tatd ...
.. K. 'AJ rf"rA H.,'.! DuU. "nta' II '
set a( tk* .. ___ aM aaytkat tk* rfrttpta' af tka pvitof.1
14 IC.W .Hwifr. .C DuU, M. ...tat .oat i"."*..... sits Mr; If.C.l iaw law tea for (k* tm tklrUa tan aC tkh
n Lows
bi Fart Hot L la tkia fVr '.
Dallas MTU '
; atfiatk bays ,
.
J anracW shoe
| lit*
f LlafMu" f
rr 1tliaa t
a .
*
lonwrnllroiadl '
(tare Maas w:' his > *atrfeaUaoa irM a .kwaHSSL 4.,. wr tk. rcipU for tk* aM 'a ) .
o.rreu. et aa4 KrI.( WW O. :P W,.t .. '
rto4 aa
I Tk
I IMP spa pille.t
9 yriet t alt p b the If4
| t* ..im4 th* VMk.kw; Ut.wffl aoto .,...?. .,.*KY Wlator. Mr. .ith'.hfd 'LC. RaUwat.- *f tk* pMt.O.-jta4 It tk* r .. ""
k. a vttkMt briars the r..tr Mt .. son t d.it Malt
yMtrtUy fr c. .".. *al tacrca coatto*** tk* I ,
atmltwroal UUOwtrate .,1tIJe'1ira. Peeler sad kn. Wlatet win. a* laoat gratlfylag sad akor* I 1 t I "j
tk : wnictanr.M
rkm slot rbr U 'host Oow r aQ i .etuioaa aa4 : :
aatldpatloaa
lIIs- Lr*$% III N. 5.. isitit, ail'.ll.tl.' Royal .os fcaatMt ) Ik* w* ar?* .-- -. i Orange Woods'Novelties t '

tell.), to 'vwtttg err /ttoa4 MM H' sleeker t* fa vf1 e .ddaslk t'sl Hot Bo.id pKry Faraa J. ,
-.d CntcaMta. f or a to '> ri'MIM : arrtrtd yMtrdaywfatr .
-
Lear au MAZT frt *4 1s MI.ail. ri'; ftCteir isWeil tk* H*y UTk '
\: Al.z1 Abnsadtasvrn. tw _" Ufkora Pan.... 1-4 sera'
apa
.. pelt kvtaLad
.
n. lilt .. .
-.JtI.rw I :
esssy l.1. qwt elf"'Nt tlt.yw ...... : ..
Bcrcatk '
,1...... a1a ..... 1In. $. 8?Flu..... atI I GtUsv4..'Nfl growa. ll.t *ark : i }
k '
Port
:')In. YWtafiaL: .K'llew ...,..*. OaUaa Hotot. for a r'I.M.Jor .r Mt'srd V tJa Mn Jofca '1 Tkoroarfekr 'R. L IU4 Cocker f T'J
arc / 'J.__ '
V. .a..akr>.t T-kv. fl U.. : YolwiD :
to I Il
.
.
-t. it lioi City wr*
an .Irv ta IiH
ter
; aat vwia operas< r tk* PonU tk* the ea Hadlag*e plat/ oaari no.for..tk W.*TJv.r.v. *tta ., p Jtk*.{tty grlay aftrsoo., do l T. NKWTOX BAXNEB.: 1. m w lWaitt8> t "s 1 away t tky are" .

,. J**<4ttli J wl terl; Mn. H ah tlsttrd .... ta a. tajaoM f i ; whiN bar., H U ..... PJortda '
!..a stet. *f MM. Uj I. kraal. ......... seas Wy P soda tk rikM4 otters at tk* .. t f. IlgJtt ia welgltt '04 Not wily,, t.rekeD 11 I : ,t '
rt Dana. kUa 1wataia CAPT. _
CREOO THK
rJltR
.-.r et f t Mot I'"1 .n .. O

aiM, U .t... Mr*. flata'3asopaul.a -v.... Imao:r ... rFaR., ACTHORmr HZBJT .
t.r Uc Cr rKU4*' hot I.,... ., 1IM.e -n. MMrPtatWltlh'i..tbi Gihtats.MaH&IiLt Bnnlos 04. ACC& iea. We Mve a ice
1-" 1'IeI't apwtlK! <*r> ka -, ta efcarraMrJ Tka ixniary craWag yawl yaakOrloa. : .

f Prrty P. CartU CpC JaaMt Ptoa. wttk.tknrr. : to Ass&rtJiem' r t
(tr. 8./......ta tM)4.fUbt ..'a 1IaaQ. wdl bo"c The g'rta to tkad*.vr ao. bars bsto OB ,r. H. Ortgg. arf 1 ,

at C. W. m.64""r Dee ..rftw et teas. Ditch .. j sit t r + to k
r....Maraat U loser W lat .1s.. t. tire.clU'411:1 t..rt.. k* MO* ytarkiBd. I TaatrUt tad 'chit a* taaa aolalaad t

tka .lae* .( tk* pndlltml t : win aottd.tk, net of tk* wlaif : You. should ice our assortment. of Bibles and Combln doa PrJ7er w
t'a4f. Aerie pl rctn.. Mr Jt B. tod .; + n. t lAV, wko ka jt.. la OeM aad nor aoatkvra war '
UtO :
cert Rlr
..-.. .... a eery siloyabl.It.. .-V vela tile I.Ky Moskva erlep Iris 'asr.Irra 1 CaptjQroRf. *n* af Ik* twit t t
today atMa '
l >
tad trm Mr lUnrU awaa ,b.pl. to Ltdses tt alti *'! s.Uw' U N4r h tt 1 taikaaUMIr Ak* I ": Boob and H rmwls.. ,
t* a "w ae.Wricatord.y ., I Lot tkoark atm iv?. ....t. ad la aatkr of tk* ..... t .
''Mr. 0 ; !Rat a rr k t cataaal alteiarrfor **-]-vkr. "!\\1'.., ai d How .. Catch
tt.tWr: I _...... org* a lsa. of Daala..u a lea lMbtg; c ;:| ar cote.f Ftok oa tk. Him Cent ef riorUa.- Kodska. from It to $25. Fountain Pena f4Om $1 to II'
tnwweur ta'tk*,, dty IPMM. .> tort'" i < t ,'
"tW K.w ruse i t t I I1tri i : j
It7 Ckarrii win boM a ..... MAD A HASTY .
aka aa4.caa4f ask wa tile I .'M. 'HJ Marek.'of .:... Wfk 14vN,! /r i TRIP TO MIAMI i '
.
w W : See
Oar
> } 14 K Phases -: De
Dut..rx |
lICIt.a. tae ....a. ft Kr: aM ryiaarrl at th. -Ar hotel > -' Toy arlmentt
taaf -
..., C. ...vUracer\ Tatfcta \ prvt .d. ;ecttaliPk rMi eta tow, (1 la tablt vU a.taneMr.. J. B.la: [nks tktiireddsti :
aatowia U irrotM U tH ..-er-tay. \. hill to tptsr a Irw loon ihn $s C i *f tk* r. 11:. Cf,; Railway Ov aero.- r ;'A
trbm. ., 1 t1. ttry Mora Mra. Wrbk > .. ,. r Annex in rear of ,store :
al1
*f tk* ../'fdry e r-pa. Mr. L ."...Ittet K Jrttl!Die, i r ky 11 O.B.Laatar. nth sew ro to to Mt ... lit h..rew tiror 1& wit ly ]eraN+loa, oC ,, cf tk* flat National Boot ... 4a- i .
t '
...... .wIDk cfearch'fpc et the Bk woJl'ltyti. t s a I R Mf t>'.4TlCdf r..da*. arrtrvd krt yMt rdy. af- t I

dltaN ..rite's. yf j&tel., t r Iotpe*s front a trip tooth. comtag : Special this week 15 Souvenir Post
<1 Ikroag the caaal. Tk.
gatl
Mt P. A. t1Ift4lf1'Nll *> ,
t'K Breaf. 4' !
irr la w {
'
Jeep! A. MfDoM). b.' .- wkE. Oa. b 1. 1b. silt f. .r... ... .**llPl krd frtna Port Ptm*
.I :roe a aarrt.4 a.Ma.M trip I 0.. n Mr. C T.McCrtA-a I Mr/H tl Brtito. taaaagvr *f tk* U nrdr slot Mr. Laawr bald mitch Cards for 25 cents L
1- -1$ Florida C t krtrt ladiyt .... !
.N.. York.'told ata tergetk a&- 50 l. wat tk? .*r Mla.l tail<.g from VT* '
a tot tk* good' .( MUml ka* '. --- the'etty! .'$ frm 81. Asks tkto moralrg for Ky. Wrt and H !- ,
:
itt.4 ta kti !&..m. oatr ftkicwatte I 1Ir.te; W. hn.r of .. rto*. In MIrlrW trd that the klg kmh taaa. Mr. larakm wtU k* kr*
la'New Tort. Tkte H tfa*..who r Asp f kirk fppr** u ar* aflt ...rya) who sod mar go tilter r It .
opmtM tk mtto '
Tart aAarat uccarfMiea wk. >.a w oar at tk* aa. of IXtk* atrMt.mitt war VHagwklckjU' +/ I 'eM1. pk" err ,cull. tkoagk 'k*, win rctara tell' Smiths 1300k $ u;

.a rrowa...trr Ha.* FtorUm .. f. t. Ik* tay. arrtrH la tk* cft7 ,.Aet. *w t ti LL yllasi. hoorah.. ky ran. oIe
avt)
Mr. MrDoaalt
toys A4 H .. !
pr t>anm ifs .. f r h
pv.Mbly. .. oat ta. a fit' dafwh.r .... .
a
d UD* of what wta MKk tka Baa Ouloi.Mr. Tatam. par.
;AIIM .. : ffLrr Han win .. its of l1. 'itm hoy1 i *f this dty. wffl 1i a ChrMmaa ..m-

.f: Mr .MDwl& ata .. a..B I KddH: ,i*< Tk. tk* nlgriN u utoraffid for tk* wta. .t tk. rufc' r fckool HfM oaOng n. I

W weyi.rSe for H alto. '........1 tapers ta a tk*wQ city howl. r.: tsar. Tkfaua ka*P-t tk* PMta Ol d< fwd' a xt Snaday at '

11.11'e,.*jr Jadca Loeka. ..rU.1teC ..a.tt! will Joys and '
8taU Oowt. ka Kaa Kclk will wnpt'tea arralra. K 4. .sb Yra Totes 4tM'sd N r...>t..d ky a Martrt e-tooo*. Holiday q od
a teas at In.
Ia ......daC tor tk. rvatal brM* tkto aiauv.'airf H kto ar...*.. s.. s1 ;see. Ii 41 4l. It tan'ssesalt1I OrluN.ts ley'4 dl t. of sir 'adMr,1' .. J. A BKMi..
bstlag K 0.1IIa.el'wta tloa* ar* w fb.Bde4 Kn. Krtn-r w Rrr." H M,MMa -
K.wfll k
.w14. ......... ... ROOaIhI. vtaar, ,v 'I I *MM wfl. ar' ca.' Tk pabU torrdlaly
.
't ... Lt ( tavft**.


f' 1HD !


,
t rcje.- ....... ...., ::: ..-.J.. it' .. 1).1"- : <'N1 f Ht.||+-. *Tfr-v'Vg .l....:- --r"- : -' ..tJ. ,1 "


it'A
uVr t
VAOC tit j ._ ID1T11of1MU.
". i i i < i 3i a


I: f"DRYING TO GEf A ir 3 Xn Verse WomenWhoDo[ HAN' ATTEMPTED: Furnished Cottages I, t for' Rent]JURY IN TROY TRIAL I f
SUICIDE EARLY 1 !
I f ''L ; 'woIUTES.4tlc .
1M T.J.a.d FfMJM KMU
) *M By the SeasonA
*
"
.. IuR. < PaafePfaara. at Alao*Sr. TODAYReported
G.IURCH WOMEN :
t th.1 t.rm
Extensive Inquldtion"Made I MLsa sits al..tr..ws dtma ./-w*.M Ul.AM NotoU. .
........ .. l
w.b eb adalr .. EM U ofAJaoat 'E.5d.M. I ..

by States Attorney J.HAYE GAVE A SOCIAL 1 NN..ss+s ; aha T raaaa' aatUf* M XUtaatran. : A rely ....... l ..... wasp aa ,

Iuw o1. M? dell wss bid a** Sal ..* halt HMTMfroto Ames B: ttarprtocipal atrMt
D. I 4ISS rises ai.* ttnnd WMM of tt* kalfa R. E. Turner toy M tto acrU. aid. a< Ito ........ BiffrMd .......tBoyal .. t1..
Beggs
f 1.b4 bsi.w a ** ...fe* to fraaMa Karl 'TMKMd0. ..,..C virh law bid taaaM. rata Mil: taa all i iopaaMlraM. ....batarlwtLA.

I .5th wtaM UTMM dfpkttat M* Took Poison at BbPkjtklAa plalaty faraiakad wad wtuMarialiaea Mira taatttr.
(
; I A A Mara W.. ,l:1.tw a.1.ltl4 w 555rw abt door Lea ar* tetter Lawn to Earop1ttaa ; prtoa a ty..,....... ....> *... ..* [a... ,..t'. .

) Al I... : V1, TaaTaday, truer, s.y to Moue tte sea M(1.rt IB Aawrica. rraatete *w KMMl Hams I :
I tntr..rf.M..dwl. -;
WM buss te WM tt*cafld at.wanto
SEEM JmslEi nat WM Uncat AttrBdaa-Pr.DaPali I is I lupiala 1f.Ihary. a* .....* .. silt ......... ... lusty A laraty all .raaai aatac w tad A **? dMiraaW I .... Isis is

VelrttMr t dMptayod ca aa tacnMttaa for art atran vtUlm twe laaArad lust a< IU tans( aaar "'..... C; s._I
BIT Big Crtf AM /IRRr.UAB .
II4tIS ant Mr fattor ...-.. t.A..tlI: lbs toy vttfc rtra ton yard an vaalaat'to an parto fl tW elk?
BEEN E mmt 1.w i..Pttaaah sad slut a.R wbls is, tkag to Droafaa aad BorUa ibM aba atical Staid Btvrrtr nat dada 9t ffan trraa lad akratary.alafaaOy west tar salt ball a lock aww:

I +. t.1.4 w aAi.m tar tatter pporteamM f rTk audyara.Ili faratokad wad with .a- pr { ._....../...,
I Lttba b Anaai27 U--.a. dirt aavraatoaaa. aIy......>.M. ea.I
....... w p.-wac a ...... :
.
-
$ pli.dIIrwt. :
I oat (or a mil his paraata war.
Palls.. A.spl.atiu its Maraulaad
51.MMN1S a N l.Mtae r aoaUfal wtottor ... aboald to a Ma- A aj am aattafa *. HaMr a6sd.
.M Me ...... ... .... A Malta I
vary raaaa aattan _
s aaDckia
'\. U 3 Oclwk nU Aftataaam Witkla its lbslb...* M iumiHtli 5.54.1 { sI. s.d 555 r..tp.u'. aktoa\r tor M taloat arttot far sad tott Sonny calfrated }- a* Sjaiptaau af PtOaaiac : ....... busy ..I...... .. bas : ray: I ..i ;.aaiTaatoaM. .....,

.Mea w... ->4 ar. MrMrm. ...... profMilMimtO S tad IWMM sad an .... aoavoateMa > w: ........; gaa ta ah.d.

.Bat rift JsRaia the Pax_Ii IiWID Mil: .M w ... ...... ,... IY1Ib sdt 1554 b lb. M d w ; ssly..2...B4MA ....... .... ..t. .-;' ,.''

...... rr111*. Tit ara tor* tar tto ., I .r .
Prsbabh be we4aeI4ar Af.tenara ..tatar. JTtor .... M ..!..... wttk .w sad Va wM ... ,

bile towi M4 ...... tkat. ttoy MM 5 b..5? N T.ibsbathA A report waa drralated aa tt tta good II..... toardtac.... .A Ijrvaai .
} Before IrlaeaceA' U trta Mrty for aftaraooa to MtAf aa tltta/fitS i

b.j -f..... r>w.l.iw.s'* .*M.M. *.",,-*. l Plod Oat k. X.: Tunas ".. ....- OMUraOy locaud. inaiBilMtan Y lek.D ,,..... aaatk atS
tratacaa1 1 w s. ra i.e a.Sri. ml dari ... waa arrrotod at ... aetaoto sad obarctaa M w.Ua
SM..u U U4r e aravMtMl Mrs TtoyIUT teotlcattoa of Fraa I OaDak tit al t* tw imtaM* ..... af ttarltn Jt'Wt ..... isi4
.... ..... ,.
5Iii. b 51. L .
sad lb. ..5 sst 1 l
s lM hsladl
..... ...... *f Ito M.lba.l LIAM lipid drordurly ,....ct. ta cotatI .toly tanlatod. ton prlis}.u". .
bto bstl..htp.la a ..... atataat Medan with aD toadtra iMoiatoaw. .
lu: k b sad t u.s.l ot"0.1'
Ok rck.ta* a-"* I* stMad susSr..aT.rs t' ,I -
II weak at aitht. sad atoor prtoa. tar ft* ..... of IQa. :..

'v:Taa trial ot Taoaua W. Traf.aaarsad d M. k* MirM bulb ...... 1 .s N Tw1.s..55a .. tt* duoi a. bad .....,... sit .... .... .... ......... A att raaaa. ..... M S *. ttaotol Ursa
wltt aiardar ta ... ..... Mi if ) Ha at bit bids a Waat IStt sIesty
BM
%a4 ** cal" tto ta.UMCtat. k twit; pftooa.Dra ; wttk aD MiiuaIOMO ..
*. atin catac alwly abac tatta _
fa
aTM ertBlaaJ Mart tofor Jad<. *T.Yaatorday I Or Ci' 'ta A to. ... *f Ca.Ht Mat a.W1..pluk issue a.1. a. : W S. ,Oraadtat aad J. hf.JackM A atotoa fl raaaa .....I aV ItU atoaaatir faralaaad.T' .

{.;.4..r, usNatt.a tto one *M. ware ... eaid sad and' stroll vttftta nItJq dlkto> af "* "'; .... .
lI"aU. .
1. Tin M.* s ?sus red bur ips a "ta -
aa atMteaUaa at tt M**. aa Iw.
.
afteraooa. tta .. .... .... wl-M-1 auk* a4 BMttor ara 1 aa aD U* totals sad aaateaM pssss
aftr Maria tta tetomadM road ,1Ntbs 13w K M* BMW to ass YM- rR?ss su wut us s N T.IAI ..may'f1 MM after ta apMklaf ot tta MMPr. ., tto attn atojaatly .
.. iMkaoa atatod Oat tt* as.. ak
.. .
...
ky BottaMor Braaalajc. cur sc ttai ta i- buss WM I 5* walaormAl aid aaa an ....,. .w.....; aws li ., atlaagtot .. i. .

i Mfaa.toat Kh.4 p3.s tt* aa*. I.554 as aaai 11..yuM.Mss, frMto wta war .Mai It,41k1 ..1.TwT. M t bu'a. Itaaift ,apMTMtly ta rorpIrattM music, sad re.*lrlattoa. l... u.. -....... nr......... t,_ sa"T la prto fcaaaat

ad ,..Ulat.,. fortt.that tt.te aoUdtarivtMMta1 atotaBeat b..i fd I.. ., Posit Two bus bid lust yI Sad that a* .,.... at poMovMiald .. Mwp. .... a.t1 ..--. AW

r ato .aattorlty ta ttaatUttt -- ,.... M*v"Hr ii nil..'to.Mr .. faa*>fur oaaatat tt* ,." ... dulls a .... any

tadMUMBt at ..... t.,. ro-. = 1 Aad M oMirawMv-.*Mk aM Wa are 0-o.V. TOWJC 1>1'. OnaUUl SaMe A I 'raaM toaaa saar FL DaHaararft. _s5 ws0d di wet MNrtl

6" tara.d by a.laet.bet grand Jary.. to 1.la.+ DaPW b.l 55isb as .t 5. M T.MY+b.1. -= with Tune watcfcnc .: wltt aa Muss mess- -1--1i ..... .. ...
?
Ito T.rJtt ton *. 1M. alas ... t us. <
i..,. ta the ... aetroa. Tk
.. M.y"' idea AIM .. fortt attar aMttm afkM tM M Mt.tC ttota *ttor4 M nlt > !;'j..tiywasp. J \. to ttaaiht. to ... TararMattM .....:, JrIee.... ..... ....-...... qn Ue w Abed

taBportaar*. .. of wfcka wa IT MMr t4 aaxMa. al* assist hat I' Il i : l
Oat H r. Bru..... tta aoltettor W ttft Z-.... to* JMI rerm4 flu M,rWM shy 1Mw b..1. 'en. Sao aitla MIdttraM 1 aaaaajttarmy. .
\. taM ..o.r ..* ta axMr KIM.* ?bud. ( hl hM Mt tta ass ta a .**..
wt I'M Mart, "tad aot .J7..-
.... ..' Wad Mr* Itoarw* to ttaM *t MMtai aad
R.c M Mssusb..tta MatttlM. : prokaMyikMCkf
10 ....... by tt* IOftI'Mf aad Maanad '
'Mia. r. |W. Miss to* bMMM e.>. a -to vtorrr.t bl* sir re estrus WM ta tta
ky tt* .....*. aad aM ....." aM rM N Twte ss.'LONDON COOLEY 6"BORNE!
ta tta fact at Alos. .... CIaIr-A........ TSb' ......,.. M bus wsnib5. attTo. TMr wan .. ... ,ta lbs
poattaf. rrwarda taroaikoat tt. .t*: j arrtrad.lta. Taraor wtaa tt* doctor ,

.....tJ'. aad ..... raaM ta tt. r ... af lbs rtarck at Bvwa Y. \ j .. .
xataaporiL offertaf ISil ,for ajrM .. to4 4 ,IMM Tkanter bbl T..bs.b IMIDOL ,rids.Paatk j -
atmptlac I. tottaUdiM wtttMa- W weir? W 1M wstasM.t' ilT : IS CfOfAXCXHT,
*
.
sad bud
b.....,.., gbtw wltS ,... ,4< dM1..q. toactf .
n JaMra. sraad aad p.tbs .' Om-to lbs? .i bat! rut t>fD.ii 'I
T. ttto, tta State aaawvrU UtayMtorday ..Mi ..... aad *i.iUM ....... TMojM 1 I 1 act .54 ttWill.fettor **4 5 s t1ueustt u 'aafarteaato ttraat tfforttMBBpatrad ,la ... Ctrralt S rt af tto Ta Jaaldal
_ia Mrs prod *a tto Ian .*. .sd ws.
aftfraotajtatlag ttat ttaV4tdtr pSp GENERAL
: ClMalt at ... BUta afFtorld DIRECTORY
M Ita i....**, win lea CTMOI aM 4 p.taa.Sdy bus sal .
of tt* crtatlaal nan ta tt* Mier
_
.. 5,_ .I. ggj TkM ....., *. to wad br Oada. Caaatyla .
I f aol* }aJt* wt.tt* detTM of crlM suM *. xn... TV Mtaari o.rto. I l .?.at.WrbIa..setl.t tan sly dOTOtod .*> ,I Ckaaaary. K ,
Ira WMha> sad UA-atUcattvl. ..-: j i tlraty to patettafr U
-i 1 (tot ooaiM. wttkla bJa JarMktlM, ai Grjaaay woo Ta ra Jaaa FrHwiata atataat Lstrpla -
.ail flat ha aad a rtgkt. ta caaac ..... ?eau ZdMr to.*rad tt* erawdwMkoMJ ll tsf, iwrew 555 e 5. I M"B Risk. to a** M wH rorl.*d M taiMortra. ,TTSIitbr., 0.'fUN tort

tt* kan* from aMaaUasfttor' *wMTT *f tot touUfMOMa*. Kdw &_o IesI w. tb ar tat la spas of away *MtamtMa a Btol for dtwrc*. badaA sTAT!CVfb7Bt" CYBBtlAL COVX*' e.
ta tt. *MMd a croa. tt *torMBdaaca M to tot MM ckurMwW -.is.' Yess rsuJ w a. w.w We TO* Koadon Mada torwty : ta tta aald Covrt.Ta "r' 1- .
dleUtad.. Uf i aad o*.f.l artMM win db. MMr'N twnW. lariraar .... I M B. BiaaaNtoarotary
This ttc 1 aad to aw ackawtodtad to toM lUtrtoa-rraarkM. *f DMMbroc. M Ketea1f.... .fN ......Jtt/ga
text spb'ld ranat. tkat tta aolto* H7 .
.s1.b) Pa w.Mylady teadiat visa arttott:atYaropo It*wiska.. ta ids feUt. afIfokraakat ,.....".. .....
rte -.;tta-twk'hdn at rb* a*; dws wttk OTVOT wtell, h: err pfctatM Ma&tacat:, I 'J Ittoraay O OMaral .... W. .. EQtorTmaarr' II. }Dale .... .....;...C3II1t
-. '
a troai AI to 45 tn.n a4i I Sip w.e Dw 144 bsossaya 57asbsp .. .. '' Visit
otaM. taTMtltatMi
C .
a W./T.
FTM axU W ckok* conorUoM. .Utt pMIc aad pittaaa It aporarlat trwai tt. ...... of .M.. t -,-.,
wily s1 at tto artkM. WkaiiHlir. N Web.
.
.. ; ..
at wttaoaata. 1ft1Cau. asks O.aplydktL C. a.
..
0. aMaaal. tit .
'A. of
nth tb. bMatifal Wortry. .
stud:
Ws.r 115.
Jta drftTM lowvr or kl...: u b* 5.. 1.Aaw.r., s.eiI.d K M 155b sad I .. tkt 0... ., A treIIare.. B. ..>feUUaJtprtalMdMt At01J3t'rri 170L'RTADM
i plMard. wlttta ato wblcb af sus : A Urr..arawd WM birth wbfch. altta** mtJ... pUtaaat te tt* faracolat n. L
Pwn FiWJ
at taatrMUM
.. -
.. ..... ttaftrta t ...n 54 aw11.p 554 d.rl.bthl 14W. tor yoara.of xa ... to aan essay .tl yoa Pro at proMat sets ds of tt* JMpsr
.NI\.u. toardor ta .
t ins wit .i. Halt ot lbs Btate'.fllotlda. sal .,.. w. H. BnwayUJataat .L R.,. .I /P.... ...
t. "
+ crM.At Aly.lsflb tbu sour, spur X OMaral:*. J.C.K.rMtr t I': Visa; ,
.
I IDAD1 ttat 01.,. I .* pnoa ta all atatoof .
tt, ..s.Isg at eoail ttto atan. *+All M11b.r J 'M.o+,.w sad tb w use.rTM Tt M the> I..las.. total ax** .PM. ..... aorrtea *fKOMM ,hats ExaaUa ... ... Braaat AaiMka ,.... trat Maadar tit jMaam. ,
.
tta axaailaaUM at *
toll iron WMMarted
( CkMitat K> B. fossoath. Aprtt.
Jaly sad Oatokar.
r s M o. 5wN vs? Maid ta tad nth sail taMadtaff M
: ad at aooa brtoM bad taM .
TaOataMM JTa.aardf .
Kw Tuck toa a waaMa awat apA yoa.Tkrrafor .
namle wltt tat IT ito 1 : pack-
ta ]*ry coMEoIcosECTEO ootrxTtTOrrlt
*.... .UaaM* D.. Btka ta asaaUalactta 4.1 es54ss Lis sad stAt0 .5. Bta to Mn.M LaVy, wta took aptor *.' ndsrlnd{ panaaat tatt \ IT"TW'.a.uOW. rRa.,
haakaMTa ....... > law of tta Sut ., florid. Itto
|truss for Ito ads aM 0-' .A. **M :}sass
i551
T\ort'*. for Ito ..,..... Tha autaMUoaa w tb. am M ato dMtt aad to wH ... bally bmly.td.ssd ttat yoa ara torky *- tatoraal ..... h.*. MM ADss a
[ 1 Wikf hdith5.115.hwb r*.lrd t* appaar to tile km U Traatoaa. lav TUfAMMMT... OM. ta the way of fottlaflary. alit tor baatooM aMorlitea aad tor.aployoav > '
[ a.. Ibis. .. .
NEW.OFFICERS olsi M.Msw rued Tta Or
: ta the foot ttat away wt tt* 1A 51111Nl55strewrwitO..1 Dartat racMt /dlflcalftoaNrtthtta M atataat yaa ta tta Akt.. .... M p TraaMrar.AttorayO Tax'CoUactor, '...* Ttoa 0.Ttoaaarar .

toJoarara ttM far iaadad karasprataad 5th IMMs.w.54..nvt taker ...... ato rafMtd to 'M.bday. tta
'- w.JM.* a tti d aptatoa 1 rw a..,.s.b..t ptoy Arab ......... wig Mr-Ma-> 1I.tnu.? Ita MM..berg tt* rate of' Moral artoaltara.Mard aadalMr ..c-at Daily Park ;...... B. T. StintsIbsbL..1..i
.row sad .6 day af Mid awatt sad aaawor nth Jahv
twltac tt taaoeaaM
t 1M .ie.w1* cant or, : d Li .ssIty'Swb lb .s; ....i M Mot sly Maid aatfl tile awa raid km sad ta a. sad portona sad at Bdaaattoaiaar. n. sinus .apt af FakOt laatyaatlam .. "

Up to one .'dock ttla aftaraeaatarr 1 ate.1555 s. W111 sbuS 55Cis ... .yet to oat Oa ttto accoaatato aald by tbs ardor at tt. ... Mart .. BMTotary wnr'A. ..:...;.. .... .... .. m.Fka .
N asn pia pr. WM ,..1tW to tiny M bus... ta ,....... ay cesss4' Bap* .
bad MM aUtoaa UMMM ft- s Patb V ar "'PI"m swat aad .... W.... .. W
...... girt bat ass ta rte lily tot ; MM wtttMt .....u... bus bread roe dry d'f..K.Uto >, artatoadMt afXTakU* Easy,.- .

oil It to proaafctr cBurrow thaw aad attar ..... rcUttrM aMtoOaf Mr fantar ordorvd ttt ale ara ttoa... \
t .... wu ta rMtkod wee ... Jaryta r rrldayM Daily) VCNDERt.rfwa1 .. MM tar. Mr ajort Importaat tittine. >r .. pakOitod ta tto brat M*. Board of 1'a ra \ Tta Orar. COVET! COIDOuI07f8ab i
Tta ...... ....... *f tta DM OMOly1 hcti $ M>M M M gm M M*. .. pakltakod taU .. Boervtary 'tf BUta. Allow
trwpolM. a MBaprfprr
tta ndaM tact
aarapMadSaad com- By srcMat tt* .
11 MM .
< 0.
ra B. ....
-.e.c. f badta.l aomty. WM taU.yIi1a15tww.5'st I AM *4 an tMa wet sly ... .... tofMtf pray popatorwttt dty af MIAMI Dad _17. Via. a.y OMiral sad Caojajtoatoa* atatraaa ...' i .
'' tto .av.. .( Dr. J. kr.wMok a M .. ... Wan ..a.. ;.... ..
H. r. .
af ,
Crest taportaae wad atroM to laid *4 MM *i tta paekarr ...... .. iMm oat. a vest for aot IM was thirty ar Atrtoattara.nrrrro ,
.paa tb* waaBAcattoM at ttajaryr M..... lb. .... a.tt, ..... a b. Ad tot s.-gss Ibis tor ttotrTH 5511.. day*. C. W. ..Ptaraoa U....... Bti

anus ,bbd 6ta+Va Itt.S5ey tt'W u lug eM ., ,mss.s 1M ..s1.N It ta fantar or<*rtd sal a aopyaf BTATCB BCXATOMlaMM A. 1... Alba.... j..t ... M
w0 M '.. atlerarvB far tt* *>Kaarar JWItII w ......... | WM ...s1 **r MwlyttTK drra I Mni.r. Mariafu V I ttla ararr ta path at tt* Mart A.T| .Carter.. .. ..jOaoaaiAtterwx .. 0.-

*. ttatat ap aoaPldtrakta tta> tanaj PS.MM-M. L 0--., ..... door ta DaM dab ((tats F_TaBafarra. ...JaetMarOtaItophM L K. Bj*>oar .. Mls.i

,.tat tta Jarna-a. tat* I ,M.l.rx.. a Ontom, .' | .i tar ns ust MM* SM NN Marl Tlrttoi TW%_ (WiosBarld N florlda, sad tbsP a spy ta Mat B. hUOaryCXITKU .. ... PWiwt. I.
tbttr taainaoat potaU at aaaadoac* a... ad 1rw-P. T. lust,. *." w* MnMM. ) to .. .fit ttoM vta 11 by vfl to eke sill.c.todast. Vat- BOABP of ftaUC"I. J JWJ
tlo 0.-.0- UMiM) tk* wUM BOM IM nsa.h fist sal ......tIIa to cMtpM*ctoac ,
i.eatlag roaorta ttoy bar* & W.. r 5sk sad Bi B. MMto era rtodtrkara.. Daa.krt. Ho.bnuka BTATtt WNoRO.Stu -
; taard /a..t1.. optaloaa,'* ......st1. II bid 5 b rid.T1.U .C MM.. Tkto ........ attlMIB Btoto .. + / : W. ...,... ... .........
\ I (Irks Lts M.llaj| MeMyWH. .t' t sgul u w.wbdg j..n .< .... sir toMMdiac Poaai bad *Hfi47pwrua< .. Pen Past Hrtart A. Maaiik .... Ni..ss

: Itomal mtJ tnta kava tan :Ucavaaat f. HaBott. : t1..wbwNws's aa.rw bit racaOM .. Kwp Ta "". at httaMt narldaja Dad ..aty. bur1Aais. \ J.B.Attay. ar.."... Pita

wwt"a sppeMag aad .1os It WM: litilil ttot a kMaMt. taftm / MOM MM ....w.. .. AM busy tbs. tta Irt* day *t No9 aw. triad a.trtI& ... .. IL IputasaTaal. !i ,L IIaJL .... ......
'.Wfto. ..*a!, tt* MM to t+bb M .tto ..*.. .. tto Mat BinrMfc'MMryi ,1 I Osti.cA ---. vta to krte>t as* vteWMa toto4 .A. D. 1157. si, .

t r .. sad Dr. X M..,.....* WM .. aai tody atttoa k sly tea paaaBto T. Morrttt.Ctork two, >p1.a1.t.w, :B.btoattoan .- cm ovncxMtayor.
-- ........I to, arnaa* lor Ita ...*. |A AI AND MI1, wN14Kru, M De'' aDetIIMI atwt re sal lie, Cl *att Coart. \ .. ..

"j' M slat B> -* ., wit btswNS.JMp.N i Rub rnb.1 boss.asp. a. Nw Jistsc to tto- ... aid dial 'a; W. .. Kortaai D. C.'Wertq .... .... ..rJ. .. wwl.a
lb.r .
f QSITES s: mUtlDEHBALE I w ra, *f wtoa bit awns 5d. ,N w Mir p.5bsMapy wt ewtrlb.rr .. WMkJ7 ....... pip Joaa>oa.fcCoaipUtaAaCa 11 ATB BXXATOm Clork aad CatloatM..A. .. .AaaMa'btaatolpal ,
.. AUaraya.X .
.1arWIfT Jdge.J.
far a MOTpapar a7dkato, \\1r'rtIae c. OraaUtorj
I _, hM lad us.1. / .av ......aa arddM aad alwayatoa ( (Xruxx fret) lilt PtotrtoC Brvrara. Dad, aajBC Traaa. sad .iniicf..B. .. litatoaj

a.toak M toad for wkfcft MMapaUtotor Lato Flrad. K.lraaaaa.BJCrunXTATTTTa. fblof ot .*.....7.J..r. B. HarwMOH .
HUT [ 1 1p [ rlsbb..aptat.abi AL or j. M. IUJUI:81TITOpA nr toa..lr.. L
vatttoc aaxlMriTWa llotltll OraaUto.
IEQRO CHILD[ DEAD i aMada | ra (*od daal af wait arM l' ArmiNOOM IIJIXIIIaI tW aattery tap*.trj..B. .. .......

MH JMBTOM toM aad IM BMM MJTto far aa aaariatto raaa -... ret da : City halo-: .(.... L B. f>.dartoBtrM .
bra Tartaaa red (Tress D.N} .......\. A, .J. TX 0.._ .
1 I I accaaiHtoaM ft ..... ,... W. WataM .. ...... toad Cktat <
w(tall tada ttoM far Mtntalaiaf aad paflafttkrapto -. Tk W Ito Hi* M* Mina af Mr D** ....Daa Mar.OOCIt .
t bM. 1I-.1Ir..Mw FROMRAniER'S'BITE IM BMM IMtl oM *M Muslus psS a"--isus at u... s
[ WTM rM
tea .... IMIIIT ., JMbwsta< buss +JM vat at Soar.... bus'MM.; .......... ..... t.f .... aat JIIII 0'-->b)11 .. CtNvd.rst.
BMMd ..... ... Q aOMtM* w55 [Aid tt* **teM M4 fcM wMotor* tusk atto .. jilLtaitoqM Faapta, ..J. j t" CbuMs Ore- .......... Tbrrraist

..... at** *t tto rrwr.' f I ails Is De ... .
w Datwtlar..Jv .
lnp 1. T. Sarraa .. .J. t. wnlw
')1,. *>. II,; > T.M swat to nip .*. i : .l b.e ad toa. !I ofTo .sew I Mss/ .. lilv.ftisid' ........ M.tliw.rd .. C. Baa .... ..... ,ApatoaaaMUAiutoAD ntaar* Caaif ..Jk L. UatUw ..
.
ttor ...
i*{ MBCM tt* MM at ttMMM wis b..1. Oashw L ts. s1 ta sad Mw d..1'
:.t 555 55 ttot w* to4 Si's. .t biota I It?. prmanrrt .... vtfa :af ttoaMaataM u.ufF.. ( 5. lUll....... ooaonawoimui Pint Bldia. CoM> !K.

boy tMMBk t.i .... IB ... 1' M bnd.w.t.l.Iw.U5loin a* GMml WBIlaai i Baatft: ..... N fb a ibrtly .,.. b us.I.s. .- MUtattoa CMI> ..L.r ..*,.J-\C...J. L.

IM PMI"... dye. toad af tto Salrattoa .Arvj. via Utoiara N 5prri Oid.. (IIee Dslss1s L B..... Pwn. ...,... .. I >* r> C .- B.CTTT

tits ara (Ml M .?.. ttol Mr. r KIwraii I "1 E to** *wa mtr to 4'M-M wkd4 ...... Sop**, ...... af a: Watakilafiyaiaa. Tib.r.1 ........IIr. Mrs ...... w'.. ...... Unto Btrar P.... LYt. d.W..stet .

M .U* to ta .*t acCa artrr .. Rtes.(flid rs'DaOy) h hsN ; Ito toa narsa ., tto Iao! trees N 7ssMMd. ss5+a.YlIR iSS 5 I. L. btorna ...... ..... Jaaport. Peet 11 WIan. Dis r x. L [Mts.
......
.
., .
bin* arisen *f Hato arnrd
ft tl .
skit .... XadtoaaO
"'L .. itr 1.M sM k asd4 wsAi toraattoaal ,.... ...... aa anatoadM C. Daaa.
..
Mr 7., I, its.Is ss1.cI M otrtotto ... art ....... oral. ape ...... Imtm. A* .. : TaOabaaaM. harEliLxAL
MM., web q1P1, eMF nuns WM MUM ara ffupta1. sad w vW s ill. mlek prrparM tto aOeara far 0-a fit Ito Ma rmai to to* M, M M BOABl Or TBABBL

Mr of x,. M..S A..m. sport nHUM* yMMracy --.. tnmtto i sew. s .. ttotr dattoa la an park ., ... warld, Ito tsul -... ...- r .... stM.. \
'? ....... .ukb.g lb Uip b .**!. *f wMrk .. ...... o ...... PSI / IM;N.. aod 1 aid to a alchly .......d ----. Eta to Ml to ai*.id ,... OvLMa aprlaa 0I'71C'DaV. w. Press .. ., ..,:..
Mr ...4..b.r: ........' .......,.. M. MoTM*, vu taanrtad aa a flrt ay tto tUtrMn. .. 0.--.1INr.. sad suss !W ttoHM J C. RStNr iK tla.
\ lbs fcMM pteyM/ TM f tMk tt aM *tt M4 IM wMrfr'T a 0..........., .7. .. Raabn.LCo..IaN..r. 14 L WUOM HM TMo-i
rlma e ( ta fm4 r eolT dr WM to It. yard : Boatk. for "... ... ....,. bad hw7 bibs sSi bus w irabut.
w :..<. d t1s1.lsu d.... TBBBBI ilV WptAtt- sank Aa4 CtflflftWM ** i it a .... adatnOo tbs WM tto arlftoitar T a bu.sras/ u1R Julyy. pq FtW. BJtaaaJr.KlajaL 0, Dungy trsylw... .

)Ir. 0-. .>ima of KM O...... | fMr to tto tM*% .f tto Mn re ara. i a o.-S1'151.5Ia. I ., tto araq>*a ,.... wark farKHaatotVa ..... .. ... ... ... .. bllbdki laJaor Cotaa .. ........ TrMoaraf]
,4 'ii.o.d w tmMn M tMa MtttM tajt!Tto eJJ-. aerawM *....>.i ... an... Miss wan wry --aa 5 TJ. *.....-* .Oay L ...*.., Board of O.sesdr.r L teals S

.ww't.: what nta Mtu1I. ) .... *f.tor p5...... Md 0.,. afur tonMe Of *M< of IM Mfteta wk** IM fuAadl ww.alI p.eu..uet ., IM;:N..sd --rr.5lb. Ned NIl BM.kC. jDMa. J aa W. WaUaa. tnd*

kbss Ir-: .s a.Y*aM kiss tt tasks WMcb hs .f $ ICotoa. T. T. btoora.I .
n.c ass M tr* tort M J 0- 1 sr with bo lass'u R. L, I. .. .
k* r ariM Mw mr fcMrt dty.QMM I
.. PUT KCTOB tXXMKATKyfJ. !
ir--- at,sac. -.t to Yt.d ta Mtcka wtu .... nttM aM a WM 4 < wtttd** aid w. H h. A s wdis d .5th

; N..ets.d tta ... .....* O* WMB4 A* **auia sad Ma wkMtan. tusk aO aTtoabrtt: ot ........ ttaanaM .... tall W seared as ..sips wsk I corrrrntaaoauTio

and kfWatM. Ute .okM'to tto .. eo, *f. it ., grww ....1... a-. wRsa R Morrow.MiaaUr.
Bylra a faarteattacriaiiii.
"tn.u. Aaa.f tt b is auay
11ft w dssb*. ... MbweJ.s.
>KU1ICK- TO OBXDIT08BU I UrIt b...... u.t... Dads Ostatt ...aUUMMd a city far ... .t .Mewl. y...... i..y. .. cnrroM OOIXBCTOH **. A. IVor. caafrajaa LaaMa

M- ......,. ws sbwl N ---.wy OP LOST COMTCNT. kited user Mr rapine BoetaraoL Boa.Mato s..1 M .1. WIll to abru N .. T. rorrto : ... Klaari Coorf P Ban.M>trMa. ...

Coat ., ttaaf 'C.iaty'Jsdisitat. I Mt.t at tto tM. aad aB af Is.S. Till Lust us air abut km taa 3OOOO bOad. aad tt to tile tovdt4mil l Ito WM .....* Mfa L r Wod..ti .... taap actor HMry ktyaauaa ,. ...... R

norlda. ..,... FSa.sl W tbs sssiasltr ys. hr su srr bv. ....'.**> t to teach ttoaj .... aaa- a- *.r a** ... to MMM .. r> M wwn .. i. .... j
l la r* CfUto"at. W. J. IbMaJ>aaaCooary. fI/I ....... Dot ...... sad wwMb1 w Wbis......witsn.ebwburM Ws .....bid sots fat ........ to Mr ...> ataay M brit.,.. to Jib.. n. a. LAirn omca OMX W. f Ur ,wise Pus Ras

WI'YO ni MI.r, d noS M1 alt tty wffl to .... to oara a Una*. i.5 stt.Mrd to. isi =.: :: *4H BOMOOM .. ..
'ta an a Sth--.' ........ dtotrbatM Ik U* *f 1..t.s.H.4 Sto bid d M tta Mw towa a ,..cksI alit astral Mul MM| P MiH. Data laMa. WarrM .BaaotrarOataMflDa. w, w_ I..D .o. } ** ...*

usg Icroon ba,1a&eWaa A ), 1 ia: M .wBMTto *-, us.. wkka. traaalatod.. ass. 'Z11OtyxtcIA WM .M tel inMrgt .et of ta* aMrtItol Jbaa I/ toady .. .. ...i..
K dean/a' sganm s.4 isn1.: IMrMlM r* wtora I'tt wu.t iMMp sass N ha .. .a.cw-
ar.DJI1OBa as asnb kw *. r. BLIM ......
HLCaaVtaOataMrm
k Toa *ad sack at ,... araodtod bah ;---t' : Lu is sassa W11.UI' CAXPIELz.T1LL toikMr weYd to. ors N ...... N *. B. T Kris .4.rn L

aad rMalrod t. praooat say tt Jadk I HiowMwda to atMd to tM J. V Stuflkta..I. .

$ UataM ... ....... wakk '". oralttar Caaty- OF DOBOLCTJO* :7AIj duds ..... ..... list ..... ..... M* 1DI1I cnan O. LS flue .. ,.....N.. .< b

at pus toay kara Sinai tt* : ot Ckarlai A. >Dal< DIPPQTVDSS prltt ....s as.b Mw and aso. ... .Ca
.I
aatatt at W 1. flop 4c=... 1... > TO JAC'Stlllilu.fTn. .. M r...it ally M M* us... raM I K r Taylor curt Jaatto W. BW., ..IT.| ...aaaat attest
af Duds aaty. nett.. to tta aa- Ta iso5bft1.ra. torwr tlTM. ttat ta* ]*&& M. Hlrra w.* w.5OMs ..Ht Ajwietat JaadrM r II Car | H. IOrkaM ...
) VtatMa.
dMtrlktra. ..
/ ;
rttaod adadatotratrts at aald ... pad an pups tarla* aU -. klp MrtyMfapeaadatj. ( JI...."'s Dsny) I asu_.. 1ubs.l I"1, '-f.': W A. rUr.-.. B. C. Co-

tub, silts tw. fear traai. tta. dotaaadaWalMt Mid Mtataj >t, Vtnbal aad T. X We, dotat1' dot busy r- .ty toa hull. Ahr. rill T bt ita 'Wrd J.BWtot I ILc1TT Kxxcvrm
toMM Mud .. tta Mly.. ....... I
trot.1.h sa i
,
>M
est.
TJ! and Wh of ,..,; ara taroby aaiaaoj aadar tt* arm aaat* atDaf ........ Pislurd ass. .....' M ....k.us s.kM us.d sf
,
$ s si51k
Dated 2 A. D. JMT.Aaaa
l
:.. Oetotar R. Eta.*,.***wA #sM... s4 roaalrad Maids wklek U pri'iMi' if, *tyr Coajpaay.kM Ibis day ......... W 1sasi N De _f15.ssi.i..d __ w... ."lf I isi,...sy i C1r.T'R'fT1I jmoriAL rmmTIBM $A t D.i Atbhet.Rspsst.. .N..a.,

*...>.ta otratrix.. Bat. af W. J. Baaa. 1W7. r- ...V bass aotaattta res.u aad that thai aald T.'A, r ..,... iii pr.twbgl.b. .1 IbI1 pd n wy 551x. Jibs M. Bardtoa.1 rroTk B.oroa. .

i d.eosisd.Ts. 7pr "f Cb-rVa A. $SU.')1O p'4 4 luui prhMd tt* tatoraat atMldBT4 Iri. dM.w ..... JIi I.A .. .L a JMM Jadt Harry p. BadiaJ'TT.t..L

s.-d Ah *f >M. 'Mty. HortA A, BUnhat 'aad wfflMald I)1s1s) &lie _.'rt..r. r.i.I.d. -'...... MrKaaa, trait !'w_ taus n.-ta T1t..nJeI i
:: i. .. .. ..*-. fc. ... awn hi Tt r JOBM Sties ..... ;
v.Iq. ri < a Ar ?
a
1.'p s.aYl ; Mq piM .lb1a.tas.1 M v 4-r4nd I v. ii
tiINS Siss. Mt tailaiM at tta aM .. ...... ..... k ...1 b'.Uw N qrM Ito. rMM toPaiM. __ Maara I ee
M lb. p/.1. d'Oat tc v.ea M .4 i's. sus fNn frM nil tt* aald T. A. Frtoa to aa.an.BabtmiM wabultr who lb reek ksbr,1.I ,!!a.Mr. alas M ,... .... '
m-v .
..... .t .. ..., st 1'w.-1is.
..-.-. ws M w .. -.. d M /P ot aald Bm sal .s, II ...__... --.L jAaN .
.
pa1.5 rirN< W a. 1 K Atlas
.... tot ..... ... sila4.rrM "'r- *. O, 1MTftteroJ n I.
,. -t M < ii sesas: Ch'sS.. bus .rdr sMy 1.. .M..f ttet rasp Ita.... ....1 ,.. rid "...... k ws..a 554n.1.
a-s w I.R VH ... edsl lb b. Myer ,. 1r's tails w .11. ,
tH'Y f P'sa..y1 .. .. .Me pfd say M tile say ksR ...,. I' .
'
.
,. '
or.. ,#.,... '. r .-; : ..
e -' .
Ill 11AUr1twt :;:,. ..
.
..'-' -
[: 7 Ac professicnsATTORNEYS : : ) -
JflOWAnn JAPAESLOOY I Y


i: TO PETITIONTQ to. ;- I II. r ,


AT IA* lb|J. L laptUa Tills .f P.,..
?
Tffz&4IANtffit'WAS & latamuat Trip TA.I*..J.B-
of Internal
WILLIAM w. nvm( And Trastbes 1 ( AMM tn Pracr.u did Gape I.

&major AMCWniUt AT UW tMtouom ImproTtment Fund AMEN OFFIiYESpAY Them a Rtyii RtctfdM 1
... i iII
A cuiKxn
For a Dredge --

.d UTvtnktirwlf Of lb w, t4stup urn 1M tw.f .... I '
iF m toiftniM m a rW I II
..0.- raM ..... ky Mia i. -. ........ aMbarfly

' I If I M* VM aWr N*taiiaiita tan : 1 I

.,.". W. MAYNAROJBWELEV Ito huC trial .- Ikay rMaraMtov S I II. I : i I R.
TO HEAD p .
OPERATE HI $ Ar* '-, ..,.i l>* *t- AnnMla I I I

By the, U. a iue Hoepftal -,, ---.. 'tn .ara'...aa a *t tto *. I f I Suitable Christmas Gifts ; I f.

OF THE E MIAMI RIVER unit ill 1.- ........ *a Tkattkafrna- aa* i _- '

i la aftnrttM to aa ar.til iil aiaaar sots I'
s si
J Ca aQ horror toe fewarw ...... ........ :

AJID OPTICIJLR. kick Btra4 ....kitaJlr fcuaraa.-, asS : f
tt i I I t tH i'
Pwf.- "" lag. -, Vrariac ftaaar* .w.-
..
t:j an a frrftt.*.!an. w Ufc..r extraapaaraM IA the State +LInltlfl SchemATw Li Oa aiil *a* tt |k. aiattaa Mr lra Morrli Chain Parlor SuitsDressen ,

:: aa4 tarp latnraer PetitlW Very literally kit *M "* *., Non's n.l ky or. ..
> l w auraa Vork. Piers rear 01st.. I lafiej DeW
Mr. M!tat W Ik *ia* raia* M a.1
.. .. .
sssb Wa rt. Wtietoa, ClocU.Jwr
iy ski Bpetela. A porMw* afTTBT SixjaeAky Citixeaa, RepreseatA. fPtea Aj R&T.L BreaHtmPaedf .......a.t i* Tarns**. Ik* Ja...- TI I RockersBoekCases Parlor ahlci ,

Isles aok.4 far. LaefttM .* A.- ; .. .. .
W..J. Cmiai> Tto maw s* Try.wnk oaf : Sldeeeards
tilt {(
coati alpalaa0 ti
M* D kM- Ittk aa4 |ttk ttta. sl> .
l' I tttis'Past esb.ry ..,.,.... ur oM ..... 4.5w 1
' O.W.MAVNARD--/ dour KajW aad Others ]tosthsI Swlaas .......... s1kti. M Jap.arts R RecMtieQ Chain VCMIraien Tasks '

I M71e tlsa Nor a .r.o .. Paoat.M : _, Chain ,
I ..s. tw Srsa..r (---. ..-.... .
to UIe W Niwu.M.nso I Parler Cor. Cbalts ,BIts
:, I wNek was ..o.. -.... toIN
__ *.. *[. taI-aM Wallarky fralr. j oWi4 g-.. iMsd M Miss mid M '
r An a. ? ((1100 Dally) I .
....
.. .. we.lats p.tltbr M- O sNONM Prr u.MN I
" wrb. .la bras ( Ty St& 'tnWtrw saris .. ......... .. I
ATTORNEY AT LAW. ....... ttofeaarA af ,,..... ...... Cobi.1+1t. w w wllsrr wb1.. ......- Tt* iOo.e..r .rt.dfr.it woo I ,, ,
are toTrar 9rtmiA aM tto ....... *( trs\ d ta "fId ,I II.
; 71SS.d-.c : 1a-Mat sa.li.d MI t. aM fraM row aaaai twy al IkM M 4 .
:. .lam. tto lat.inl Imjioaiaaat P11... to piaa* lAtyj bo .-.... as- lbs ......... ............ China SOverwear 6 Qaow&reF.T.

\,.. lraokisa sowdl l.adlag. S .lads *r4r* to OM .....,. MtaMl itrarMr. MI Cav2arrrMM>i rj trttM totviaa rtar.ru'aM whb ...... prwt. ....... w lots I ; t
I.
kUAMI VXOKIDA is....... III t ss wk .... t.clar.tlt M 4 t LS.ABtt i
BtkM -JtiHtfcja Ttof
*r ria.r as Sfbdbltl. w 1a .
' r + et 1Mnra.rr.t r... ..rrks.S tto *, ) U jvi* UauatavraiaA1 tok ,.. ... f.aewg ....,........ aotl. : rO

JOB a.CIVIL. fZDWcZ ,1iIo4rk ad Jwtq Iw1 tile ....... Lewd lbs ..* Mr WO w. w
.Hklt> il aaavti tor* MA tto P. ,
1.....-. etlie' 11S5,4atr1. n4 N 1]* W.. bur skits rkl I
\ ENGINEER ii
6., a.ja..tii[ iir. c L, Myara.tto ulwart Jots wslw..nyd Ik* oOltd. ..

I AND SURVEYOR. i I'f Maahs .. .. to.* r r *f*tk| to* to MMto Tk* ...*ass..n air.eid to MS.ktln .

..- .. -- .. ....... ........, M.15 MlMaatan at l W sftrl soonn. sad .... -
kMa.rhga.S WNu t Jar.m r.... *. torblhw,ft vrry tar** aaaakar 'i"l di.jfma.ixt WWtIaa woo .forth to 1M ......., V
,.-. ito aBlWat vXkwa* af tto tovaaM 4 Mrv*.
.,4.r.. FLOUDA. maaty ........ .... tola* A, t. tbs Ik* f'ra i Mia*: aiatoM Cato to* o.p.Ssay.r..1 to W s.frSesse.to et ......... 'I'MF'"tit 14
-
......... *f tto MlaaM ,,.*.a-4: snot
toa* kn4. M trr. Dsr.k.r U. Ttor t.daf tuna $54 s.. boabssowwl.
.
v : klfn.Sa4fw. M. 'Wama *My.Oavry N t bu .sw Y ..... St boadaoylki v +
: out a* tot i. iW. >hk ram vkr .
BRA/WING H. P. b-au. ....ea...... wtIS .... *ilTto -
et.W
Frat B. A. Roars,. U. L ..vakTraaaral *BlMI C At all
11111.ItSw ls kind It..1 a..1 lat..s wlta
L1p ttowot.l'artlSal W, U.Avary. cr' 4o tad o.bs l..nto w ..... .. l
,.**.l w......Ii w.dIia.1IIIt.w t P'. .. fc- Iso Ukjkt OaM. Tto ktdac *T ,tWl O.. TrMI Milo4 oii ...... ........ ......... T1IIa
... O. A IIeE' Is. af tto X. A. JIcn.- .
.. ..
. Inn ]e tit paw s N tu'W a. way.-. btlssf
LuatsfSC.j r lI.--i ... ,. .. .... .
Vcmt buts basi booty ad as- et Ntot.r. .
j to.
; P*t.Bea4a n'' FlartA. *, R. NoL aaptratralaatX. NW rrt.raetl.a rry .
I : BLaX. ( ..-ss.sty -; *<4 arraral a> atto ky tto toakk rcv a Now ... laaataT ar t .
8E. ....--. rial ........L A. BMctor.O. b.lsiass., MaMn.OOM -so sad star ..-Moat vaa tovafkt -
... tm swtIo. t ITS dsys wt. artr ky aalkal an tto UM wwk .. Ja*>I
S nm. K :T.I't. a. ttok* /
1.M T..r.l atkttaMr. bw 4' rrro a7. y ru.to.i so P.rta Ss .Node.t tot NoaN. I "
: 1TTh1'r ...........1|aMMMa -w..1. Ma S'it toad i* a* Aatattaaa tbo bsa& .s* ar vrM. a* toMr .epsal
.. af it* nnraatkMl r- fteM\ skis, wwuY /1.11Yr u.r.taww. .
*. af tb A. Me ttrt..f la tile a4 r** >t1rjaa aa4 frM aPt
.......,.U lcMtr tkat va to aOwtoito rAI/to : atatarra ii4 aM 1sSto a wkaw ........ asp.. B 'dg
its. Swsrlsd r........ ski \
.. IN l> raW 4
.. .
t a 4 a At* U ftacM to. vrkta | .
i as.r o.rrr.+ a u.r..r.oa.t4. ay SM Ibis tk* 3sts_ a.. tar.prsfaCssa
.. tk..ppo MlaM lWo.'Tbo \ .
Ile atL atrwT.t. ,
... 1
l11 *f s JMUM* sot .. MIk .
ldrw A..d..d .
wrYr.a. a 1 arA afl$TnA va farvmrt
at la'' wMa s *rtl.Mr-M ,.... to Its fTt" ..*..
>...tKtov..... to..Orxvraar." (tot'ttoy MwarA.val aM to It lM tl A GOO ; BIG TASKS Odw. rf tk.. _ca r .... far Pita
..
.. pool bNlr wits1ssS M \
.a r wry....tar laai..boar anna W KwiklaA.* Aitanar* naian"t '.
waws.wTes1, R 0. Pak tab ski slat is wadss Its -
t 1aOidl.f.
Uff aruA.lN CM Mew
# a1a1.1 Mr. tacrftkua Mr tk4 lb.pwfwrx. \.
itiNowBeii CHANNELDREDGING I. ktt-.1, 11:.......... as- !
I loopy wMwt t 'TIle........ dtpan.
[ na l.H...< ky a-*.*. so Zipbrts.wl. -I. '
IRYWPERIS. ._ .. Tk ..*.. *C.tto.Ntr..oa .
... s.'kM ww.. tersm : 6 Trees
hank it ........t 11M W c.-a Orange Grapefruit i.
'wI. t I A LC1111Y ; M ...'u,. oN u; lbo J.p..s.s taw.fah :
od W tl.wS witS a a-.. _
L Lu ...,.... .luwlf i- ...- wrg br.It..sdti
'[ ( Do4a aN ....... -..... S --
j Order to j
: R.iest.s4 Secttn-G1I4>.cwt = ran ":: -r, to -. Iw Staff'Florida lid SeeKeu Gmelnrit .
: f *e' ateratB M a ltr.' Iyr.bato .to1M wMc4 arc hdi4et
Deep
: WeJ .$ Retvu .1 ibt ls a0a.No s .twtot.Ot -
I obp i4 Si 1
f ... sad rel.II flQe'.lIHkeL ALio
stay pts.s f W .tsity Ugliest pries :t a til t ett
t ; e BrJ ....., i
Oyster raper
GIqetroIt ""' .,a& T__ II,. ........ bras ,t &raH Leis Ltoes aa4 Kas wli
--r. rAar.y It j/1 aaVa klswkfM.. bo t.wor.oo Sl Ik. trSO g ,,: 'Mwayi oa ,!
.THi-.HADTirU..MAaAXMIf Mt lrtst IbM all vr. .... ry
J. .. T1u WCIIU ..........; fla* n... IJU.' aaA J MM *.k **M k4to bs.s -.....t Y'' 1Iud:.. We I bed OBAH Reg ''IeIl8l, Ser e i ia !

A.!'Jwsr......w. lot tktl-s.pwkIU Mr*. T .rr..*r ar* lalamialai Mra.Okakvavaa. > tau NIrTk < Am**. TV >M. HTMMM > w o""aWo ... I I

........ bs ... dim s.t4 It J Fla Mn, i a ftK. 1s- .. Aawftwa l.re.s5a. 4 5 i'
...._ .. /dNes wiIbwvIt x.E:1 llrwh rMisr Wwbs s .-. .... ak4 wkr nap AMripkil oM r" ?
T M. slid lac.....-e ... .......... --. k w all; tWIll ........ of Jpllw .otlp say t 1Nwluetp 1-1 F
:
[biliE. Mssss. will old blast ....... to tto ..*.- Ou j ht that Itoy saw .......* nv.la Or.pA .
Ur. gttt to t. a S W ...... ICoMS. d..f ..... t.w.nlsw Uvr ....- ttiw
\t' tact wisp at ttoai bats *aa*. apple. -.
.- Ic..y Mra. Taaauj .....*r\,..".. ktmaal fetus tI t a4 ..tt..Detdbi.t -.u- tot ........ aM ttoy sit toTtoy ., vatak bs,a 1Wr. a/. "" /M s1At- af tk* N.. S aTklfc. rtPsaa..aatys ; ;[

...... sk.m .... Y GIr ton .....'.akitylaa' rat! ata Mt bat .... M "-- ,s twat ,. wlsa plaatad apsk .......... Matr) ... .... ILr.11 aej HVto Itr ta BPI*
PS ..u... If... ttork aM tojattor. ton about M awes HaatM toCMakr dud to vllcfc ,ik.t' AT* ... I J > .
to tto ants MtoaaVTto : ..* aM m ara ,...... to aaa*. ../aptN. W* ...-.Dr tt .... ....... .too/ ..oarsI ar 9L LaMta OaaAtto* fllaft
aarrtaM ,kratok var. *i..atli. l- .aata* Ie.... to thus ttoy ar* MTV sad *a) klA* plaj Iftav Wifva
fJ0 TCAJrT ....a111oot.orgs .... a* rtofe ta kvytkc
... .
:0 B.: CMrto laaaay aftoraaaa set St. ?lo.Nr tttlq out a twos .1 tnsAntL h nsrory M" .
,'" t itaaad'u' boa' rye St k..tta sotofO Ibrw w about ii NeM.i .... .tar .t.4v.taf tk* kaat tjaallty ", n.n.. :.AA4waakrttgtac |
kit s4 a attnlii.Mr. Ibu aaeS Onrp..a **.! woo .M etSlrat, s, 1Mkr. wry .. 0.- lad wo tal. ...... ,&lee 1k1ll6. abut tjaaj ,
11 W. D.J:.. !a stt...... toU too .e cts. wos..1 W I....../ oTd a N4..s's .. .. 'on ta ...w.a f ''r.* ".. W on ........ '. bvaattoka tt..IMt. ,.
r.. tU.ks IIC MrrLT'wy .' ,boo_ Mslo 5 t.l.fdbtog -N SisIss to tk* iiliay rrfM4f **; I,Wkv AT* ta ..."j ffttrwA i* IkWm4 '..... N r.rataII t1ssa vf *i. .... tries tkto

tow Natwns kits -.pd I stk to prs.l l Noah I. W. l.Sa a JItaW Jap.aw boy Surat bore:: *t rwA kaat ....-. to Mt IIaiis ./assns .na *1rAvaT, 1.rat: to favmOTt + rIWb
1k..pNa.ds f> taw tile MM' awMk.AM t 1 TsN M IPM'\IrQ to......,. lb.sSwNN .. r. -
,f. fdiniiito. .... tto Sd..osk.. o.us M.t.ws.51' aw .......... Sad Uitp.Tbs, ,.A.&TICULAa 110th.. sat t.estta. va41b ta4W r
, 1'ICws..11a0 tw, oW.t resss w-..: .bM lbtad W er.stlr .1 oN oSol irks sad lad 1M tqM
A. qa.t tl..pt. will M Ii.su' WA.an Iss.' tor L Prat. K n r.o 15/ trot A31.1e55 .Dirt
fay s,5 bi_. Oaoaiiar Mk at ttoM ;i.'is., fq.sat, :a 1..51. r flat tto tilaayvM. to ft boss *... 1
........ Mr.. aa4 ...... rkawr kIt N t.tost lob .1g os..std tart sass Ji*.ain ar* artia..laft- to Griffin s' alav R Ml WvFtevta .
,
rivktar p.IN aaA aK anMaty Item. .O. asR J. 'N pS P+. K Pa.wtatlbO sots tto toM at ... kTlfcart aM Mak l;' ,
Nos.R torltoi.Mr. i burl ititoc lr .raw IkHr toaj to r>nAa wits ttor aaaa-,; PI'tIII J o..w hue
p paa..S.wss s.rwr .: Haary M*r ...kILf ata ana A.ak sr to M fatt M ssw..iSli'th 1r.Ss. A *MBkar af tto ........ atlaawto to** a4aato4 to .aovtt /
$ L'OUTS .., .'...hIt 11Spso. *. Braeklya..M.Tto t tatoaiw Aaaa.at ar* I Irr to ..,..... ...,.. .__
dd.m1nw' ?IS.I tt.Mw. or IrvX Ie Test-Aa*. A t ; .Mss Mki tki ra.l .. ........ bow ......-we to .... sits ; Pomona NurseriesWholesale .= it.AT* taHf WVfl l >

bap'. 'at ... kaar f sort tto foals or. M raAM4 ttor tov. tau IuC w. Ss.f kart T1rp .srw asbdrtl MA1 ; | 'ni *.
........ to. oortms rrb.y pals boa.ty toa+ lUMaarWfkat via to VMilhrtttk sUOMJ sad pow W rta.r.rat i
frog ....... d i'r to,:I.pst bi ow,{ / f bad Sa.oto ea.ssowor it and Retail Phone 129-E "*".
t pad De-'I'ft ...... __ M S.awA TbS tto aiiaarl VMf ..... pis xal'SONS n., ell MsS :=ialLiU i't I
a.
IUI"*. to(atovl 0)j frbj+, (Tto Ar ar* ta tototft k ML tt1..sat a waSWy ,..- ) II
Os..au.l ls1 t'- .wt.sB' l $ ayM) fe our wI5 sbti to WNf Me ta.f1
see Sten j rt ,lss/t W a
%............ P.w.r of -...toss a. N a'$ u 4t + sits brsd _Ielie ne.r. lie .
.... M toraaai M w 11 ....,... Pan 1st.Cigar t ..M s swr et ... aPpla .. tots boss -
airs at tal* tki.* *f lbS ,.1.. TtoctoA. t _Ps fit .kha asS'sis M WIt.- Pre ratiels Far -

Duke of York ..... ar* Aata a.abut .... ata all.. ... lie will n .....e ssIM1 11M s Wr. ;
c....... s.. .ntfg ttoMMta at ttoM ..+t ........ ............ G tts a aa.- Notice to Fruit ( '
*? ..... t ,Factory d akin vvl faaVvto ItoTto os.st tkA Cigar Factories, fi Vegetable Growers
4 ___ v*.>...< *t ito ....., ar* sit?
ADTSKTUtAd! CAR feiyfBosy Snlss r W a tr..aaa to ebow We Knefof;
A Place
Tomato Sid: I SVN"BkOkV CnCTBTto .via** ... to .... ... vvl .....** to' any a complete the tot.loag .

j-- I i ..... ravto .. Sass .... .... ky giitaglaaJMUea I* vrwktes vf tt* arwMctir* Mt* at the best prices (obtainable
+ I !
",..Sic:'1-4 Ik. tie: 1.1 Dsusl MocrtkAM tot aM .*. at *jv-* at Ito .*....* laiirl ....* fr tk* dear ,......**, ,x,. M4orO

|L7I1 pool. SS.II .__ Cke*% (vkfcr* atov to Mtaa I Ito art tbts' Silt. Tbo, Nod pssa..M .: .... vk*, was lppotvt4 tr% U*
.o tile aftiraMa aM fthrat ,Ctoknaiit c tail at. AanMa* aM vm Mekai ; 1IddQple Tomato.
....arrive tor ate aajkt aM toaaytto frobakty < M'> LE ittk Moat w.t *>.ta wit ***** a* ttof ar* ....... M .ta tk* arrmtoa ky tk* Bor *fTn Crates +
tovk ta ttotac kOM ajvarttatoftto bOststw' J *. ..rtac tk* Itoy via ..<...* aalf ..,.... aM *akrvt *>. Mat" Itt toermtoc t* ft Vatrapolto Eg ptant,Cucumber

,CVTM. Tkta stow MilHaaaA tor* Mhd.n Ind for idI"! ..u.er. at anaaiaalr aa .to vtUaM IkMf ............ I rr nUtlT* tat k* k4B Bell Orange Boxes '

Ivaytan aot.d.I ..ns. rltlfaarsrats' ,tl.... t* Ski Qcar ratrrraaatkf ..( .vi Att nrt Ite(.... .."'baa-
vttk t k4 fM ttot .... IrSN.Nb skirt h k a tarp tore WILL no rr CAB I
law v<4 fctftW ttaft*wr Uaj yar.ft rrwy 4... 14.rd. T I* an Ik* orfentk TC THB: BTTTm salt i Vr to draw pp tk* aOsaTT spare I E. O. Painter Fcrtiliien Garde freld deeds
........ 1& a rary nariirtag latraat.. to ra*> v brads iris apts. I I. W rirW kr'tk*)rkk.n hilly : and .

It"l. wkit.. lbs poefwraS.. old OtkM jbhia i *** .rM4.ximanrt Itr tk. After ..... ... about aa bust a>tar.T4 .I sad klaunlf M tniU* AA M Ineaidd.tad Gun*-We buy[your ege4iblesr

Y 5t rj jPsdty. is .t.du..51 awr.r.r = PI tits to atvMTtr .o*..... th* *v r
1 -I 1 IltoTlc A tlttk rjr Ik* fatoryot boalts tots-.R tbal k satd 1 aBBBHBMBaB.MlaBaMaiaaBMBBlWM.MMWBBtoBMHughes
rauc4noIVt > -t4H */fnD rota ta Ski ".. to arHatra [ S ....... UIe Jury art rtot4, tk* nkrcrlpUoA ko3k;; '
PE, lrpoto ktpuc" ,ktil .* acouat tryNf... ** et A. P. ..... tk* aurkH MeOI'ilar to tb.atirw.mta. *
.ru *ftt vf tk* btortor.I (ifjtarraaaHl I tat. 01 sad_ Irk .aAaae sad Mryary ww aaM I I
Lad .t .run vovv..lt t vijirtfn Ww9 -* Pb-I.4, tk* m *rA*>'*..a MaCHL I .
Nefttwk QIIMn1De.na.?. .4 5s |..t jOpaar had ta tk* Poll J.Ara .!.)_. ... at .... *aa>- tort Cobh KAtM list i i. boas bad 1406 Avenue D Miaoil Fh.
Katlr*'to' 1,1si lob VvT141qc ,athpr* lkr. tarn rOM ........ 1lnma. Mat** Uty slat buM I ail .ikpiieaUoM for this lt* sad !
A.- aravf _gins that art sow akrr to lbs -to alia *... AM ttot tolaMah < et I'P
HaQ. frrrta* FU, kaa Bled
aoUe et ktortatatiMlo Usltsiltr *.' atri **,1 ; ...... us 14 to a vrAM psi way ef' ..*.*.. .
,, auk :1 _
T1. lacttfr r to frtttoff vat tkt ito *tkr.rmi5(3ra.
picot ta aapawtYto lit ku A (>BAJrD ruu. OXXKW
stout. |H**>ivtM>. Ea try K*. %|oautaf 11 Ns akapa of '
Oct. ii. HIT 11.111'": g.T11 ludo I'eWnt7II. )4 {Mao*! Uttto KratA: dor. tv KticcTntc: UCBT TKAKT BVH Fred k.: S. AJi''orse f
'
U nor d. Xtitaos. -
/ .kspstis 4s' ACBOM lain macrr
f J, BOI/UAXO a sox' IMI De > 1-4 ef a* 14a4 "
Ik*' SaecMi* SN *r aa4 air.'' art- Try .stSs.. yritokly ...-. to* MustTor
'Balttawr XL R. >R a SI 1-S ella. M.1.SW Mctlva S T..+II rat. kriadaj a****! tk... ...,"Ik* /oadtrittla fere of X.. '. > Bv ar ...M *.*.Mf M rteswkb.M Bea Ea"tate
1
0,00iwel=.t Brtkav4 arny o.}. toll 14. TvvMkfB U E, Kaac 1-4. .a 11two r M F'kartitary taiahrr std spry E.: C. Haul Ok. ClMtrle Ut't D.psrtait *> a ........ but to w lass :
Ul ank dt UMOttU trm: for X ... .
U k redly nppf' ..attar total*. asW p..Iro tkta Mar
.( Trk. all Tawato air cropa 8*are* fra tooktaf parr ta ta.Jaty. *. ..ab.qN sod that.&l, r.sill M. .Jf'Ml'wID.....Ir., u.k a.OaamfcMoarr *. H,'8',... ,H. I Ik. atrtan *l nttls IUt .ts..u to t ....---. .. akwy O"'*A a*atain Car.At*.C**4 IS Ik... '
At tk* an *at ".. tk* fartory to struts /nns.a.ott s *f 1SUatrt w.awot. Is at *to> itsw.
I via cat aH-vf aif vtkM4* teal at XUaU. Fto. M D* 1'ata,r ... Iollday gars ta kaa: tad wttl .... tt* work oat. Clwk* k%%* =. toad fttoa Miami Dade Co.. Florda.AGENT !
ya kltasl.s lky 0T*- n. ,--Y nonJ trator .11.lilt.. I .... lOISS *aa.. tepedall1lef tk* H..*4 vtUU A few flays. flue ..... via to ..w *a;: Kv Tar
P )* \ aatHfarjuOA.Tvara H. .****.Ita'| nrrtaff wltorsd Ieftq M Sit W ... *f tvttr* west: to ta Wk*. I :
Try trait; to ..... Ill oattaava nsSd.aoSp. : irn n lot <>r tk* bs b.s Into afIftk 'Ttor. .. *......,1.. silt ,...u.. OR LANDS Og' .Sl
W. x. ,,xn.a. laa0t.; Piaaw .. *.4 (aKlmtkM vf tk* laa.1 71XI.lsof: actey I" tunis., *tr.... vk. bars .oatrl,.... .... ...... kit TaiAt p>>* *r ai..... "
'" lt: XokA U.:=. Pkltta U Jaklaa > 1 Mat AiAdnt .'t t tos.p .Irons H crrUhi nm to darer Ik. Nspnu I.l at arat af ... ...*... *r *A OM I
.J. BOLGIANO & SON : Clan ad Prot Tr 1IlL0 PNiwttk Its tarp. ,.,.. rkNr of npU.C Ute elb" ..I.! stows .t .. kMlv*. JIhIIII..... .loot,. *f Florida East Gout Rail.at Co !I
\ Tatar all *! 'r "- Tit.Barg lei ........ .....ry h ... olgbt sad b...mae a. N Broadway.1w trtartoriMHat far H. ,...... .... to*. Florida
BaIimoretMd' a. a...... I It s1..1. Tort. vHft. tu [rut vkM* ml4mlkt t"y .......a ar* tsar INS. *f moss Coast Line td Tran- (To.

I sGLlap.. i. I t .... ..... Boston and Florida= Coast Land Co.

t

) 1iLt .' I a

S :-. I / 'p p ,

-
> '
; *-*- >--!? ', If. '#,1. 's )1._ .
.
..
; ...._ : '," : .. a I
PJ .;, .. WC' r.

...'

I '

AHiE'NOW'RE.' ,j I:" ; ,


I H1ORYQU I I ; wI / .. .
1
:: / ; $1OOOO$ Worth ':i'oi JI; hoes, Hats 6: Clothing ,Just Arrived. at t
i, .Sew i1&SIwell'sMammoth\ Stores ,):'


.
,
.J : C '-r t

\,. ; ,' JLJLY JLJL[JLK T GWif'S---We: j :J have the useful ki1ldl'Il I\';;


:. Below you will find a l list jot :useful Xmas Gifts, which we are now read to!show you formen :


.: ',Xmas CIft&., :JFor; !Men 1 :XMAiS" %. GIFTS, FOR ,"blA

S 'l&CKWEAt:, wi ban' i rretylrUlbeaattdtadhldsal I te .iess aednretr: ,vtich is pet vf la I I sn& mru 1J" 1I eI'a IeII.desIr. It It Ie' a lady. We are ;
taxes,ready t*lead ft Med of font. ,trb'5Ic'A DOW ''aIaowW t.sot bead.lit ci k&1 ra IMrIIIu, wfU.......'
; '- tad_ Pl.,' ,f. ,m.I I j +I f I I lacy earl'5 BTsr u4 Gold Me&s-,,efae latest. ,arbtttdeatya.IAMB .. }rf. aI.
us1 $S, u4 sle.
use
EAl&KEKCBEFS. Osr Bee ..;l ness laes bt&dkercUeb, pet n ta 1-2 de ietetttes. LSS .> '
boxes;mle dtady Xmu gets te btetfdt: orUMBKHiAS. The boxes are af a rery pretty : 'De IuT.,, U It Gad'.bass mitt .'fife far ...... We
.u4 slbl?$.ttyte. Price,the maiden, I $11' tad x are now skowtef a beaatBal. flat of IbM tad s&koeeJa black,white,btea. .
e SIX SIbmli zL Girt year,Mi a Pair II r 'aspea4m. Be. cma ate aadpteti- iMn eiobly IIat of t1acy. PrkI 1k to td.Ladies .: ,,-'
t them. Pclw SI,SL5I u4$1..., Oaepatrlo be tl t,boy.'; ,
.' ABtee&B fat8awUkare keep yoer lrleUdlll' wet We' Sjtioes, II;
't, ... ... .}.. .. tteai,,wtt! Oe lateat tad best, amtfe ta&sria pUo. wood, lover- tad"f eldry Tbereya tkiaiaU4y11&esbetertttjpre8ysk' : | 6i-Aadaladyaerer .' ,
v, .trtsaed. "'?'drat$1 L5I.$Z.SI, tl IM. ,. 11' tets tea saay pretty akoes! So, If she It a:;rtktn, fire kar a. -
.Q"lR. IUII8IES. T.rti be air, eftea if,yoe- fire someone,ese af oar .,air et ear late style,Bobby. iboes_ aid.ska wffl, ..' weB -- Wea ; --
Iv : .fltt.tt:-.ba&togs. TkeyartnryJ, Lhfcei) '\|'. tad "". e;, _L5I.. -.WIM tad$\ 1.

t, !'rc JOB WCSE SUPTOB. Boa* '_anFal_ I fb. : Ladies Boudoir ,Slippers, bile,-'
0 : : Keaa black or tta sttpper$.....j.t.r .
red and blue.
pink,
vVeaa,, f 1.x J.Mm 'I f ,"I ,
teaadaa' .Afl- ater Often3ff_. ., I' ,I','. /Price 1.25 to, 2.OO > t

I r t t' CLOHHING$ f :: '' '',,i I II ,:,.,' r" I (' MEN'S- : -

\ t, .'l. :

: ; t .From Wb '': Best 'Makers< :;. t i:. : .': "

.' 1 ; I
j" T I l" '' HATSDo
\t., I 'It t tie Bad that We' f*;to skew Tm,'tad you, ,;ere ttte 1 3rj' 'J .
?, yierse-,10 came ud leek tta beat "+Mr ""ff"l, _
a 1 : I' '
\ '
.f-
( r TOar Ont k."ttJ: .tit are made;tad.tit, I*the ,: '
'.f.. < tod',yea wffl get,g yo< IlL \ \ ,, You Wish to'Wear the.
_. .. tad its r H rH.u?'' If So We, .
f Meas F w SIeSu..q; : 0 -Ii11Tw
...cf .t' .. t : : ) :; Can Please YOU.
i. ,. t I S8rft "iWla- .J115*,SIS tad$17.51 ., io I -, .
r J' MmBkdc.. ...$15", Jll* $Zl tad i2Si : tl Wi m&***I*1*tot tits '
'. 'f '-I..rttd.l rafas,J1S,tl7?Ji,Ct,CJ : tttW.u.r--: :( ttt "' '

.:. It I !1m,scEAFm a;' .1 acaOlt.i Bik Grade:OjAesDf Boys t jlothin_ JLarftti sfjbt an the '
httxt ulhnUacmtlm.
-.) .' I Sees toll eterjrbody- S6UIH_FLOKOA ( "' .MnIsr. rlN&... I'.
oBvtad
sitts I CM*& >.. TMte a.t fan II ..Snr. '
/ Men'b ,teki '"U1114 tlxiaT It TM kialrwltl Delp.s.. i6.Nv) ,
,, .f ;
to a t 81 OL U1r"171"'II
: iIj'otitrsc" ,Mn....t ay en IIIfICIaI, 'Jeb Lsc.tsn VtsM4t iTM
ML'.T..J (T u.tMat II U)1Ia u4 pttuas ,.1u14f3. ilsl ,
1081 PaIr : : & Our .. ,
hrb. aa. SUlI&tI 3
II ad IIIect atJ1I i
', ;trouser are,,'made]byeip] rt trouser waken and they FIT. T.ctea ylbs. SmO tru4s,JLSI.b2 ta4 JLHuj r
They are cut from tae new fabric*and latest deeJfftu: Sweet : $15t.t'f5-. "
:Orr&! Co., and TEA !iO- tag-l4 Troilaer Mat.era.-; 'Prices I :
,
.i I T i BOYS PANTS.testtocttrw. SiI J&Jr iw,.. Mi t7s sit la, 1
I : lata pttsroUd 1fJ1II., CM 0>J4 Sots tiibnr a stna r
: .--- :$1.5OM,2 I ,,,3.:5p' $ \, $6, ''Prices. .35c,.5Oc..75c.$1 1.. "$1.15;,ft.Sltat'rt. Moi- .Itu tea flii .... p .


i:.' :;:'Men's: Shoes.. j 1F t... II! ': ,1,000. Pair, :Ladies Sb&es 2KK.Pairs( )
'
'I. r hildrrjS ladles Shws.Jast Arrive*
.t ISM'PAIESs SMd' Bare arriTedb 'ShO "
1- ,1 lie pit two woks, 'tad we sew aBeaeeSwefcft / Weaakt&ecaatee.w.1Ii Of WOBMi btu
4' ......ywe&...JWr.todift: 'yoetbe. --1 ...* .r .&tile DeWett aa>d'West styles! nan", rs r ice: 1csttd,le ..Dfea / "'
;,i, HM of Meu Sfceet,that U hu ever Jet I mind, asd we ci DOW taU the! best .des HIII8 lien, I
; -;' bell) eg pleuer.to 1e t !t.. of care'of toe IttJ noel"-A new'pair], Shoes lit will !
re-
Tan sees, 'Iteck. Sbeet; WWte Sfcees, I. : 'if,fff Xffias vwffl oake them' bappy;?MB8ddi" 4 J
Paasyacdt, EI&1 iJi'' net, Lace SMeI,. I !O84ress Sboes; are by J rthe,tat flee; of Dress SJaeesj..5111e; '
k Baaa aid Hewirf,6,Foster.' datety styles
Itj.+ y I ( I fWreu( Sboei oa the market; .. dIek lae essoace

f SELZ MYALBLDE, HAWLT0N-BMWN \ r We are'now'sbowlfif! a ton line of this of beaity oad perfectlBo: Taa. Swcj-WWte I .
r AMERICAN GENTLEMAN. *1.5fto7.5" ( wen known, sta. la jJwen, SasdoJi' and Shoes;-Black ged1Ie; SJI eI. ..

k Every pair&I oar goes are jrsmnted to' 'I l. '! Oifords! la aH colors> ,..Price. U5 to J2J9; Made by Laird & S nober .Fox, Sefty '
be the! best Aees made, at fee'price. ,we c' R.NS lei Aflwt,far At war toonr >beThe ;
r"o( I'J" 1 Shoe Co lid the "faeea Qflafltt"t Prices '
', cue. any store ta' Aaeriea'.to stow t .; : "Swe&e t" Sbee IIIde fer Boys 6 I )U to)5 -
streit. or better Bae of sboes,'ttatbe abne J' f Yosf moo;B ackTId Oxford. Taa Oxfords, '
'L 'I Ua1... !. t ; Stock t the Lir t l to tfrel Saab
z', Wedi. 'IeIIn-_ 'I Patent Oxtard.also D Lace Sltees.- : g$ :


::1'' I Our! Storey is loaded d q mwith Good Things too numerous to mention, but iij you willSEWELUS

i"COme"x.# in,iye dill settle you : I : worry:l in short (>order. We dish you a Merry :Xmas,
}.:. \ ldi : '; !: SEWEL & BRO '
: x SHOE STORE\ I'I I I : SEWELLS CLOTHING STJXDRE; ,

.,
.( ... .
I "
.. "

c ; : : L F .
.td 4,