<%BANNER%>
The Daily Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076097/00955
 Material Information
Title: The Daily Miami metropolis
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: December 29, 1906
Publication Date: -1907
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Key West (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Monroe County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903.
Dates or Sequential Designation: -v. 4, no. 177 (July 12, 1907).
General Note: Editors: B.B. Tatum, M.F. Hetherington.
General Note: Issued a special "Key West edition" on July 31, 1905 featuring "... the prosperity, resources and the general advantages of our neighboring city, Key West."
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 21 (Jan. 1, 1904).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075060
oclc - 34299190
notis - AKR3415
lccn - sn 96027200
System ID: UF00076097:00955
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)
Succeeded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)

Full Text
'-
.

.: J..in I rsrt" .Cd: s.'tlllr.d.! .1 Ti.ttrrri.itAJ.Jo'ronTnt nun. .LILti..7HT .. .:n :J't
__ ._ -' -"" 7- .- -- -


; == :EtEfhY MI .-= 2 TRO O *! !

r\ OUt-I4rEUX.... :.u,l,,,,> f.t -aaa- ST yt t HT_ ,._.._ .1lLu........ T1 OfIDA S ""i'IUZb' tY, ,Dj.CEulvntu.vgvAt 1*906> .... ". V', -.- ..;...-


'Th t' 1 >. ahA4J3st You 2 ':!1
': ) ) olutip Q-l AdYertise, dv
** .
J .
d -" '

.

W. Blacfcmer Arrested Today The''Spanish.Mckerel;'Record s.n ,J" tsta M .
e FRANCE AND SPAIN FERRY P T E t S ., ".

Stttfered Bad \lutteriflgj
On Requisition Pap robe A. "
) _
t99 k { A f :OVfaBlfWITIf.UO. <': Catches : t'h
r Q : : .; By Broug Today1! 5101 I (:0 1G / i .4': 4

Charged With Assault With Intent To Commit Mlle Gr :T;Bnnrn'A Co.'8'ccd.ettl A.Total Of ..5,060'v

1 'der "Blackmtr'.WiJi- '*Under>'*" Bond For MJ'T Al9-T iLj: :n.G: 40 ; WhIi.IV; '-Other.E4o 'CatchesA ".;

..'.' ...... "' .' .'.... ;i i' -:- tHad...-. -'.-:;--- .-
CathbertPrltooer;: Mmitt!The Chirp pt! I'217..Po.' .. .J.Iiiet .J.'hWM1IAD4''',
W. lf 1J.k! l."OO11t {
A .
'And Mil st.i m es it"f' stt::' t 141Lt.'; tl11t3. 'rr ...:;...' : ii 'Cstsbes'ErrtrtLt1 To $ .. r .1 t

t.: ".:f. *''' 1't 9t; mJi .lean.. ,, ,". 'FI,: fI'" U'.'' .. \, i w4j Y..rrl, ; '. ,'...... 'e. <-a ......__ ___.V_lt.. _t"eSK i

.., ., '-'- It.- t'r F .(b. 'W iw ciU ; 4.r; 1M lc:n 91'Kl" rl'(111 "':its< lYrirt I 5, t'r6 t, t: ..--.n..,'. ..-_ .... s..ri- -. t'r..t
\ Ii tettt Sttm 0VMMTW strain CM i .... f.iltt'p1rf.
.
.
/WI P- ) C'.
I. W. Blackmer. '. ,ad.4t* a.*4 ", .r "''tI e':1 Sbbgl ba.asekaatsd <*. !at4iB 1. Miami for **4 bad aaaallakt fall Ant May ymtU In *-n Of Tk Paucaftn Waft er krmikkt t*.tkla. portal aar ate .kj* aorslsg itl 1L1aadTflIfl .. rad
kit ass r (
.. .... About that lUa oo i U.. 44 kf jd4 .,
** sat MM la4M4u CWr ,
aesths ail 7_.Tf S.> Pms TWBar RakMi Bit tt117Q'i 3ra. a
MCa Eifktot
a pad arraral of tk.* wo*... aaa* append aid ,AlMf ,,1'1 tha sided this -.laC' ssi H.Isas A Ba.ot sd aft: noaivW J
U TarlMW oceBpaUoB. U* laat allot kUB' BUckaior dow two ..4 ..G ." ,c..
( ) claM fda.n. ( orf PT vaa4. d1 a.Jrg eatrk Ibis wrlv.
61 a MtOactor. was p4ae4 u.. arat > ballets pUrrtac big IIcNIr *5 fct B--I la a.v katog..r if a4.for..aklal lag 1* .*. tk* aaatk.W* Are Her.
{ cats BMralac.kj Daawtr MarUfrHBUOMi lay U tk. straw k. tVflC t>; .. a frMB tk* cor Ills area ,eI....4'a Va-. I Ta eattk'wlll total abmf Sl.Mt .1'thl aarp4* aucka *f W1IB A y
Bar er O.arfia. ckarctef MM watt ,laM **4r host for his appaaraac ,o.a4a'a.4''sat .htwtttht'L'1T'th. i.....*.-.*).. ta with a ettk .,
aaJt Bath Utwtto cMBBilt air' at tk. torn of aort' .toat.Apra. _.-..!!.;'Tbs .sibs_ .,: tatltw .M. t tsiti wicks Kot. W........ Mesas, .sad n...* ,***...
.Uw .aa-katar boss I H* .*.. '1&6'MUU bSI'I* AyrflSrwin tia.at Is!....... with tile tall er I t., .... .l tile snM: .....tC ajtor. .M Rtfr.'WaUiM. sat Tailor BaaMM .... cUka a total,ofktw
J I .**4,.**'.]*jt.i ,.U.*.. ''4MHt;**4 ....: "IJMfto'I; i atbuad 1 ftrsisllstltisiaMosty"haslpsn4 *.'. --:MBXta llI ka.U. ,!". petals Seth sad M 1.... **4 LIPS pests *,
'.. U4'trUJ.'padic a' pkyald'! I. .. ..... Iaa. "-I'' ttyg14 1".1a list IIWHe. 'k. Basset. *$..*.." .,'no'1&1,"C pMp*..' were'...*..gkt I*"ky tile ,
"das5ti ban I piacst 1.tIs t Jul MrUaflt. k.tkat-wftaot to tk.salt ; ..... :" Alta ph l.as tattt-Wssght to bye'" aaykjr.tk trloo.ouck4* f cTk
>4 wm k. boil awaitiac tk* arrlvT ., He had I.'...*. .. c*. to trial *tta __ (( i = bet eI sss l54 w .. ties was '1.1.. pseada 1. *,total ...".** ass ..I* ,port
.. $i.Hft'W. C. Bya.. .,,... nest term of eoort. *.*4 I* .wrprVw4 > IB7"ag JI 13'OTtt.t1Tf ..-*jIW J1efWa "-,,..A, hdos.ICss. ,i1aK1f. I* ,IlT.t..*.r ...ad*.. of. apaata
"Nt\; w.,bas Mea *.-.uAeI.of. at auttor taklag this tar*. .0'1.GKALTA1t 0aIf \.h1r ........ wows ---, "\ aieksvl. .dld..c to lead pout .
""", *kri.,.;. r-- 81.chase,la (**U**>**ty appoar boat at Ik* tte Th1 oat ; ssaeks 1ssrte.u. sad r Eat.arle h.'_W of....* wWk'"..W.''ojUk-' +
h BtacfcaMfr a4aUtto4 aftvr arts, MH lag ass ail for .... UBM WMplorMl wi- t1tfs. Die. !!- .I brrre .... IDe see5tN4 'laBgkter sld.tr..rs..: r If tls"A tlaids a'a.1f' Cases lisbad sew mooed for MM -**raklpplvgt .
r *ty SkOTta Gore that k* I* vast* k-7 tk* MlaaU P.raatars C.. Is is lbs straits or 01rtcMIe struck tk* ferry apldaklp 4d nil. ea."....Y..'to pert -this soon An .,..,*. ..",..r* uac .- "
M CatkbvC Oa, Cor tk* altc4VMM. H* KM ow 4acktrBrfc ay skips bars sought tho'latter WM rat laaobt U't< ......U I tatobus .S.wtt Ui i.M U ik*>fclBlty ., Leas Key
-' aa4 state that tk* apctAearc f pot.t. allot tb.HMPti Tk ferry at oats ...**... Mu .pp-ssds..ack..n.1 ;psatdl' 'A' l*<.f I* *k. I* few ore** sasksr.4 'Tito sistts .la* total calrk *r.'*.wto* lbs
that p Ue* Tral MecUa ac*. A ear load of kick sad ire slay I All tk. ''paaaeagtr were lake 4ar'' eauk a* far"fcro: .g1i< IW! ;ort to wy op ..... 'b.. ,....,.. I" M.t ha{ ..1jI'1 'l 'a.L t": ,"RICKSDnf vita fats I ilWerrbII c..... w,S SK t "',....'".. ....J'I -"i t", I 1'\ ,-r Ds ''this aIt poi,a4 Joaickpl* wkkk
ilia ottW' ft.ITfaset .' .'that fa .I ..M atUs[ bdlt""..' 'Q', b.tr'atttir' ttD : DROWNED .roBc. ** (** ,**-. Beside ...'..*...atrk.tUi'Ties.lqa TI tk* 1'HOr4a..,win "clT *
;pa.1u ....,U* *t>wt I" silt' psrlN IJ4 .1 M lulu[.l=r.l .*. t1 If 1t \ 1ptni:1 'tb..u"II'TJ 'f .:...l.a.f. ( .. 1rlsk.sd. Proslt.Co; 1Icst.ad fr......'sbitt.ttsg. ,""' ,

... I ,I' D.c. !tl T1.I'Itat n1ft3&e ,YAY.RlB .. .. ..... .',-J' T..1,..:, ., .,i r a
:a"'c :\wn; 'd. .1 'I. sasIs Jld.iberg bosh' to'Ha- fun TAXCJtg* I ro.-.R.tXIATOII"C.FRRi2Y' .,
r MRtu.1ES16; kEfiotAD ass bishops lost'SBtlbe.ht ..cLM $, .. 1J 1'1'1' \
Ill tr wGIaSTitlx. ,[ I MAYNARD A D & sax '/; :; -,'; "': 0 CRTTICAl.COSDmt .
-T1 ere.. drowsd, (* is.a eta. Doe. J*- > *P w

|Nw.Trk.... .,Dec.Grotvr M ChmHM Reperta at eIUl. D> AT ROJUNKE AGED DAnQXDM 18fialIOCBLT,'14: lak..arMre4 bars ordered sensor to Bad as.).r.. tIa. ,. p <" uAvEmsLYEo. ( Its.r w.Orl.*... Dee. t The ro**

ILLI. *. unary i. : .
**a boar at iTUeelo wr -pablHVkor t 'dltlo of for* r-0R94 'taW .>.

today. oHMBpIe4 ky lbs .(' '" '_I ,'. "' J a.or Cf/ry. was -rcpor*.! rirygrat
itw>et that his o4KIo wa errarty (e f?> RI O fhb tea.sa -' .CARIMXALMDR. .... .
tO oiSal wh boas 111 with. .'|l Of A2'hrLFSC '- :: rly ,/ a4 ik pftyvcIM -
> I. tk wrkj bt that assow .
s .
.
traackltla at.., rstdses ttac4Tkrtataua. hold po kop for std .
t' roe..rry
eo*' >*...t.' A* atUck .fr4 i ika
ta'stlus <4<..* ,H, ........*. Wits Of Prtdp 0* Mkml p4uk was rpon4 la a ar<. Jtoa'. o.e. U-,Cardlaahi ttl .,W.,'Majutd Bay ,Oat laUnttOf ... .
...,\ "''.,,. .. '.w U--H-.. 1 .;;, : ; l 1a ; Ilse ,esgdtiruat j'Ibla t-" age:t1P ala hid TrtM O JM(Ola kOmii. p ';% I.'C.va.'C MOW .

I ,.r. _fBUIH" ....,* UL i J. ,, \-1'j' 1 .t y- !:fI,! l""! ,"' p'.", ,. (:.pop q'l..l" .'ft ... ,, Hl ritkcr la The Itwtlrv.AadMlacMi l'

'JlWilXH JAXVARV'siNew BaIaess-TessZane; :. 'Utayvtt. JaL. Doe. JI.,. Tk*
-----:-.. ." :oI :0' ,goWu X 'J YslimablsW.mas. *+. "' aiii tit _ca; show LM Lal.,.... 4
Alrt lt 'b n e P .1fdtif'Qilil i roj ky Mrl**|
Tork. DeL J>- It wit. ..- ( 1ad 't1rb.r; rr 1 1 --I I1..A \ oertullf for ,tk. prpoof.atawMr
.. .. ....
.... at the owes of tbs dtatrtctoney r'I .rJ <:lOt
today that tk* trial jet HarK. > ttf,Jann*rt. lcra, .. aprTwtwaa
Thaw win take plaoa I* tile .. t The Driver fyinfoliy IDI r IoI III bald hero to4r ,*...** klgkly _
., 'J" or. '" ..J' jI'
"
sisal brarrk of tk itapreoMirt siesst.l. ".'--' w. a vary large
.... J atle* CrveBbaaia. **- Tk* My lrkOsorse :-t ,.kaac*'*f-toat4rakl .:. .';.?<'ottlttilu..frM *n parts ..
*lg Jaatiry !1.s prUclpaTwtTtk Ieportaaes* was 9nhmlBat.aibMa.ralag ?
L lisssett slat:
Ik
: pal a 'eapttal atUadiata.
I' l wk** tkAwQ Jta.wa Jaws
.., .,
i IRGK ikmt. 0..J" Christie, ,of .!>r4**
I." ; v4IIMt Marty *a4jj: rrow'with w. tJ Lb.8eatlt 1 1E> WIt t I" "r.c..AG Weat.,1s.. .,.It tri.+...r part. a.loa waa AaaottMl.'M/: 'O.M ; talwralty.'wk* actoi a*Jade, at-,
:1 .tl'2..1J..t4': of kt.w w k1 ooar ItRif 7' W";' .,.., wtrrkular tWfattr*,.4 kkat aot of tft* Maplo ww*
.,- .staves, antaaa a1k.l:T&.1aat kfd.t+'l(afst.sots + Nit D66D 1Ceu.l.t'e---; nil' biJMI TrOtp.._ a..,,*| kla latkww. wk. Nt Mi [roes at**.M_ .....'W "...... ""

fV*. del is trwaa' mails sad .,Haa. ..,i::1i.. 'dw..r.J.b.atrRtit i" a l. tk*'l........ *a4. aItft. A, ash s' .
rr? ''Th.'Isiy '*a"tkUlckr 'saps.1 tM ,iHi 4llt 1 1. awls 1Wt will jplltab-his UBM tCRJOC CHAROB AOAHnrTi t '
.
1 b than that MI taw a.fali .C tk*'4atk of Mrs: Bgs.tt U- .1111111' 4'1)' .J J C..h'.I. f .. .. '. .,ot., 1) 1 I* 154Jaaastoptrtesasd aato *f kMreentry. : ABBinna: .omcui. +
_
hat It taa k* MaaitactarMl a-aoke'tftalal WorM aaj*: I ; ......... alai..hat,..... : ,
/A i ally ta O.raay that R pays t* -ww1e' k was kowv that Bk* wlla '.Tk* In .C MayaavcVA fos was Ugo Wo... AMe*: Di*, 1$-'A* 4
-. ft**** It U largo ....tltIe&. Tkr aartoM eo4Klo: kr death.was 31 '* *f too M..*t aid BMt r'.tlails' rtwlry I* ktg baud kr* to4r..rtk
.:'.* ate a (A.t .... U tk* ka4 *: great akck t.. kr fishy .*4MM ''It "wrcck.*......ll* a4 road ky tbs drier wfc.* It to**,a Jewelry hoses Iatk, 'alt sad bad rrtaUMt CMiUBlor "tct Ik*
f.-c 4.. t* 1ft. add la.tk* .*.afI **.'Ek-w.*nkrTn >ttk a.- t e.sidseaMribrst.ad sit laureldries fart U tk* otkr aid Vl ftf4 ipso shays *..}.,.*. a Bloat iWal *.- ckna pr *rro4 agalaat lbs pnAMtar ,
.'. vtek tajvrw tk* tMtar .( tile bass p4ldUa: about. rwk at..rw4BMtalarcay ;wits** lkrotkly mcHt4oatirclt 1\ 4'te''I tr*..... Bat,.fat" ail sot art ; .It,to alleged that wkotkf a
'top aBwek< taut they tW os. .tea Was iaks to tk* hospital BM*. K tk* mn ofa Mr. Rest who WM tills MIIk 1 akll>*4 la tkctr'traoVaW:' *tpri> ..* '.C atrfa WM4 pay
oesilaw.ri Dr. Bell Jokaao*. .t (.....'WM "* aee)4 ato.tk, rotk ro4ikot, .*,back beat hid asRekat .tls.tar'eDef ; MC l. kalBa. aa4 ay aou.t da. to UOBI k* or4ro4 tkoaa owl
t : 1t' :li..t.o I Mat rot:sad t aperat..i'' t tba,,,hat 'At* Mil U4 a halt this aids of ft. his tkskt; sad Ik work aaa fair 4 altac*: bats wet IdatroaH a4 tkr. **4 ;tkrty
1 > ...._' ._ It 'too >ta. rlioltU kartacaK M mmkl t" Mt. sad I. sack t. .. ..
,, J"-* a (A. i was,*' "'' '"A '" Lad. ak ,lrat'rdsltRersesi **> ....: t s:Tcrcl"CoL 1i. ta, ; public, I..asserted that w..s..lk* ..*..*.* H.
; kymaa1 ) leaP,asd.laade4.about s
Tkf
r B,.. Bss.tc..H. t btlJtsasloh. aettChatkI te acid Iekt 'Mr; "0 O. w "V ifi idtd".fil e"eittsi- lot t.aiwas. tky wen .
TMMM sad g** U *..*... rv :f .* 'Xtralrr : 17* y'"tlktf Ud.'." neatly
;1 to port at lUll o'clock.kto *'.. awl. UaubU' post. woat It&.*fcl*. saint clUrKr tM ar 4 J2 s, JI wail .*....", ..th'4rtrc*/WM, *./ m.. tn_-nJn c:1.J". )..t_ .1
trots Dajto sad ptUta I.potY.aat ataayckaractcr. itirabW N m .t ,Ue*. ATVBB D.* a4jotala I
Ik .
C : rtprtiMtlag Fotey Hose sate aid althoeah k J. ..
to which fona- .' She was sea o< the sod .p. ....11,.. sad aa *f>. the peb1 '70.4 New rtlr.trtr'y .
c tile ladU *' 'aid Tar c. fef Chicago ail Mr. Jao. taia4 aalt* a ..,raJ. t* kUk 'I I '
port tk* ErergUd* wt frottkie l artlr worker la tk* tint BaptlatCkarrk. M Ra*. Ml.*ma for Corlagtoa a ... aad aevcral slight ,",' a-'tttr_. "tr... Of tbs rase {b. sew pile. drive Ji conpM14 -
stones sad lrMla ("Ikal at tbs ........ dock Pal r
creeks" ago to soot tad (... eat JatkaoBTllVa ler( Mlaail at .. tltfral >*a was r
"Mr, *>.. tt daatKUr ot, After ** rtllBg that Ik* o .. d
k Tae party win probably, r*>1 I I WM a l for arsdmisr tbs DaIs. of yaasrd4r at.11'1 set
1lb., lat* Dr. J. L. PT was MM seriously lajared .crl! ) 1 tk*
t besot tow days sad tke g* .-At jAll wet ,.*- RaMll "1Ioofe r t"1"m.
crla dow Ik* coat tkogkml t<,rear a practklacaok p aJ4t tu--ih taredwhoa << It to Fort > kfttJ4 Vk ppgtjR ors'
win lie MdqrtmIt 0. She 1s area her ..... sad rdai* sad wired iBforatatlm. *fMctdt ., 1 : aT; .laTttii a. # (J
*
x cads It la said IkBMckla* *** r
1Ilre.gtt I
to MItL A rltef whartfroi
= lafaat tklM. a otk sees ,krotkra ev -. Ctab will old a ,..
tb..ewt. .1\ ... -I' wr l to atornka4t" .All Daal*. tin M* bets af' oseaasd tbs f- ...
.
DM'alBtrr.1, '
f \ r.. a4 i tPru1.RBts.t RM Vft 'tk VlrfVkll. *, Mri' Raawrt *4 Bxttiag.l* tbs ktderrte -| 1lrlo.rrI1bsift ..
F .. .wka sews to Miami 35rad BM* brovikt to' la* rlty for 8*.day *.ftenOOlt.. 1J* Frokork rrrr.*4 -J
'" Is' iee4'tii I'\\ .tk"** Daoa al ifs. hcf....,' of 'tU' pYneat 0ttne4 osiITwtlauderdalsa.Abet | : i tfMttoM I..wnt .* aadpbostTN .karpi ,.Ta*. work.*( Jk* stab 1.litogreeifag West fall Beach tots asritags!

'; Ooaaty rain* IB.,........e.t.t fM a bi.l |*TM ail _aa.BM4 .tbs,-....* |- *..mU.sal. a,kalttkti; >I4* Ie" tsr r,sawloiosad' .srirsa sty: ,......bti1 eN .\a][hrtaglBg. .*** Win. wad bad'bse. .
MM orvrrel ryar*, win ...hW IMI' ,."k1p o&lbs Mlaail PBM'Bckooltera4 l,of tk* 4.taata a. sad show mats, pagalast Jaaaary .'Fe6r**". tbs la.ate fcr**. ........ b!.tbs JisH.s eC t kops5eo
tbs owtowa !!)_ of his kot twtatr ....* as hoar .'Ciq Raspy aad 1 eold arahl} I that
have I
>Jaarck tad tkgk tk* Sates ka.* t i jtf* o':KUaiI will a*.ori4oa> M ftUco orr* tklrtyi)
\,. beet'lolled tkey winMdarlag wit lad week sad Wn at uses for III' ) I. the road was *a i>**tr4.iTk wrtckcd. It was tovrt back 'JfJ ilL korTk* Hilt .aty" ra4M, 1 da/a U lair .. a ckarg *r.kHcrakiaa4 1
t MR yet the ant part spot of tbs'..* .. Ro B'k.brtat with,fee at tk* tltT &' ear .*..*.)' .w..-nt.. ... MltMl aid to sow laIM the' loads IIf Ili a% scene*!.'*ra* r '*-_:,; 1 < 4laor*., ;., *
kt was krokt back lat. tk* repairers. _
__ .a.-.ral. -: death' 1 1iA.r.ao.lk I"-_ II -"--
4. B.: V {.. -
x "
lev of tk* fair will **w bay *lv t M Rohr'........... Mnlrfp.: Cost (* :. 7TVr
r. for tbsabibhioa. Oars I |'ltt..O. Daw*, Broaalw/tk*; roil wr* ..) ... fTnra Ito!
a':;: .sl./trspartrg..... coat7 prodBcUjtkat; will efJ f i ,... palatial kOMtboat Boalt.. SIR JADES DBYCE IS XLOST-{ Y S ....,* *ui.. /la prpn his M MIXlatk la. UaaMp.1 Cart. tklaaMrlg.OMP .
.laowa he.C"n. wall '...... CapUla 'Dick Cia....., wklek,lass II *trt,' fr tbs fB4otUa of frM..4 a bead of' lit o* std\
a *.*t M win I* Wlwd ail It ta tbs ba sowed w ptk u jMtaB',... T .- '\ kadaati sew ....wot toUk etrgo .t IattI.;. Iwo wr aa .oii
iMMitl** ,of the praoMlora soaks I'Wat lbs eloss *f add Bwaoa/toorMl :: 'ACIHrAIE( [ -TD4. '. I. A lcrtLID H 1*k s pUr. tk* MM k* iwly k4 .4 I J baA r opts sash for...., 4ralr';
; ky tbs *torkn 'O a4 ,4laordrly a4 tk. fourth ...
aIr ..w:f' ota p>ttar th.tit tows t..tlNt south .r ib. Tarot UUto 1: 1rreksl

.hxJlb.;. IMIC. J 4r \ ii J .. I j.tboralag.userbo.eal. watt.oalaJ tile rrlval'ot'k'r ftagtbld& ; : I \Iapuae *- h.. I 11soU .. a 1lhe1lCll"r"- still too drab-to,, ** Irtotf. ,
1 [ .:1 .
.
.
au Tull... _. ktork i w r ail party fro* Ik*Aortai.tky ( :;T"I" Ut rS1\ ; ISCORAIID I Dr. J. II:. Coraikk. % jrtrttrlc r. n-... A...... iatd
4. o.. .,\\UlM.f; 4olesw.: .... ..posted .. a day\er two.s-be% 1 t pkyaleU o1'Ottstil 44I bats )kll..... wklto ass. was
trial ikf orO4 *t7 Mf* ,k*' Boast win "'ft oat .1.;..... > "'J f '. .. r- f'Y { .,...J.i tkla city *i Hit' 'o'rpoehi\ '.... arrlKB haters Jaatk HIU this ''
w.slss t H.yserJhIs toondki o* ckfr* of tile lower toUC.. '. I tl' iV3 .1..iJ ... '" I *.rl.( tress.t. ,... stiou. ..f <,. hairs!.; o*'thrse chart of snit
IWft ii' r l eases;t'Daera4 WM t\'r1-. *. **4 battery a4 .*. of MM Irish ;
l MM.R aaCt) kU r7. tk. **tM -' i :: i ; : t '1 I ,
r ,.**........ lit tItrW.. aoMWf Segos I.!1I'ftII"k t ri; "I\ 1 1Mr. 1I '1) Da-| Tb.4f.rail ass DUM** Bf...MJ Des <3'M years'.,raa* aid gas to IkU *r>y aM 4laor4rly. a4 rorol 9.t '...-
.' let. a4 ri. rcrI' days at*. .2.1.>....*d by uses tot..ag. sat. BMOtk- jsp.t.Cears."Masgss. .-
B.ITT| ruu sob a WM I aa4 Mr T.X;; B *f sad by Ik. t.t.at.ea. of "
.of ....
wreck ..
t. .
J
a J kla wits and k"iUw pea *!
; It aM souts. Wltooa weal akUdrv, who fc rtn basal I j jlanrk ,
fail | t""I'i:JM* Bry. M ibBr .. Rash ( yy1rsso.eall
eats WMts !prwpsrAl to' pay{t. has. to .pest tk* CkrtatBM h.IM' ... Llahrg"""" ':iil, *> Harna for tkj W'BWTW Tk* -
laC *waew1 *r < MorUaawDrd. .
.
........ .
Ml k. *H**..4 had toara* t* (*t tfc* 4y*with Mr*. R4ffi.avr: ****] ;' WM'roMrroA kTckl* teatoOrUUy tklatlC:*f, .faa .* p.rsri. ail tk. hodsJabdag pr.p.r J .a. senor I sass
'; basss i1 klav. allot Mag. .MMo4Ml C pt. aid Mr*. -..- Fftakjfrc |j I.I-.:! It!d ..... loss..H that laj rt*< pf tklrtyotk e r*,>..TkyrekM taker W. H. Casks sad wUl I.. D aid Ilk arts has just ,......
....... of tbs kMt .Kftaaw;. ,.hlopsd t* Ottaaiwa togkt fir l a* ohpgaat arrtt.e..f ladies'
niarkn4 I* Ik* wr fipaita4 -w *r* .b appNasat w.ti!1 ....cWr4 iW tnrti.saaid. 01515 .
'f oiwt that It was i pay his tet sad 1 tJoef k4 a krkevK. a4 ...c t.i lraiat. sad. .hate
itutbo ... .. .
.... 1s oat iDN .... wIth ......' 7itatt De for MOW part:1* aMk.-rowltk. tVM--1 1- 1 'N. .1. ,' howl' wPorr1i ,..,1. ."b t ... 1 '
F'.q u.\.w... assist islet +i ,....... Mt.sad .L t ; ; t tiOaaCasirooI 1 tI.1 .... .. at law .. 1..IOCa rirlRit:
F. -.. ...+ blslat lrwatdssiiPsar.ot4.pb' ., t Badge dolled::;ate ....0..1 71bat strut ear .oast; .. eau. 11 I Charles Kw:. wklt ass. was -
.. ..... __ tM.t 1M ky rK'>aMiTtk .. tba..., M..>...,....rock frMM tans lota West rSa& Beacl.la .. arrested la North Blast late algklky Warra.ly- 4f 4J, II. H.Ml*.
1:= .. ...:tiIIIIrt t...... .. : pap. tkCma4wrck4iat{ |**t;*.rr4lMi Woat fifth atrrot *'.**.>_ aN'plass.b-rl.r lkiikoejtyjodayi' .Dt,*ry ,$I* tf ....n1*. j **, ".C.. II:. Icn ail R..*.. r.
t' 'warraaI ..T ,ia''- .i .ad awns\M.canalter'' aaadlag ,. : ;.1'1- *! ., ttargsof -_ aatrjlag *. .* **... lacalta I...|1" ail MW .......
...: .,........... .. ""J ...o4 k1* ...'l.sltse1 *Mk. tjajMMioft .ap **4'aujarta. wasps-s' Iertt-I. esltbro tore..: r MooB. hMa-raa4 !. Ibe KJUk _
boat .1.2.., .,. .. ..... ==... Tk-ipyy to .ytktiHWat D'Ir."Ui''t'.. ,. "'. H* was glee trial babes Ja.. laadal*. /.r -
.-ee tip;3tsdtt: -1.w. .,., tsa.. Uapre v* Mtt.. tkolr track* Niit aid H. tr.WNc l isoattlle. .*)1101'.1'',..4 t shoed I, Cit*..'V 4a4;.Cit oi.\a... la
$.... .,.. ..,..,... I, jail, sad "'lie W .tarrtap lb. Salt day.EsM .- a4 tk* siesta seer',wkkk tk'y an ...._ ."'...,.. I.t t. .t lat",."r I'"$ '1-"t"t," "I I "Pt Jtsrws'fr. 1 ss.Istlyf hltk;
"
city tocIa1. ..,b. 11. Jtlasl oeaolsrt.4 i rr
4 bst ". .Dead Adulate f tsrerss. rJ 'It '
s (y. i-I 41.. h, s ,r.. ., ..1:1 t- / f.
f40 i 'f''r "' :' :;

t t-rw ...... I 51.11) xJ C" d K w: .
a lees. sr. s : :' I ", ... '"' .t .-J .,.....--........_. ,...
.
;.l.l' "'
-1 .'e H t I. ".

t r

% GKTWO I YIm DAILT' MUll KETltOl'oW'Tl"Rn\ ,.. nF.n3lnER s.. ,.. .. _
TW&.TC: F& >Ei
-,I r T .
MIAMI METROPOLIS I'
K I.

limy twy ACT Ataraa wany tMpt.. '.:taadtyTTMK i I IMIIW : :: E. B 1"ug \ -

; I :
The Kami Prtntlaf j I as

I, I. TATO.fTM. ft.MMMAI.tob.Tm \ Kt

Xtmker of Tb AMeaated Pw. e

.. a Y ..-.. at Qe a .Oaea'at a....'" I 1 t Y
...racks" 310 and 312 12th Street

st"BIICIUPTIO!( RAT KMDM ,

Yaar .. .. u .4.\ .. ...... ]' ;.
au Moatka .. .. ..4.. t.I.n
,.. MoatkaOM .. .. .4 .. ""i .. i.i .
Moatk ,. .. ... .. .. .. N r }
Oa week .. .. it .. t.... ..1wsk4. Blankets I
par yaar .. ,.. .t ... I." | '. ,

+11
ornocu: MXTBOTOLU" BUM.Oijnlu .
O sit Sw. : I Are a luxury in cold weather and if yon are opt well applied now is your time to get them for we hays
..
+ ..,. token a birds eye view of our stock and we hare:decided to make prices more them, cold or no cold '

-1-| [Ra'W. J | : Is it a light Blanket yon need they are here and ,at $3 75 we will show you a beauty f 5.50 is the val
/ ; I ue,of thrm, but.then in'this sale values don't count Should you prefer a M
HI THE SPIRIT OFrURKZSS I
PREVAIL '
Tka )MHropoIU U h knead to Mlad I : : | ': I' .
'This baa kacoj'td..e..u.. 1 Comfort
.. tlloa.... .* Uses '.4,1t) to .... -' i
IT .--rJ". ".ka tka. ,.tat.sat. 1 I' ii'
Come to us. We don't buy any but nice ones filled with 'pare white flecy cotton. No old ground up t
Jilt .t this Umakowvar.| tk..' | clotb and rags fill a single one, but cotton, and all of them hare an'Eider down filling. Still we 'task

e.to .a..aakjaet aid t'b'\s'blckne U kecaaaa*.d s ft to the M..* : you but $1.113 for a nice one'that. can't be bought elsewhere'for less than' $2.00., Never mind the value,
#r latoraat tkto pater' taala U ; $1.18 is the price of itIf 'f", .
praaaat sad Tatara Wltara of
s i food city aad ..1.1 ..... that '
Map M Ika ...,.. ) '. .t'
% It L..tM.Bttto tkimo bat .., 4 \
....... sheetsAre'regoirll '\
trtaoda or M U* part CI<< i
; I ,
.
the waafcky toartot. Miami .
.largely ,a toartad-elty .aid MM! | ;
e a great degree *apao4 spot 'U*'l | !! 'we can supply any'want that you may hare ,either''ID the !material for::making them 'or'in 4
'....... ..4. kr. U rt Utoto ''' : 8 ...-U;rradt-made for immediate"nee.. Any kind from 64 goods, for single b-ds to full me and thy
badges all hue godg- I come in plifin* and hemstitched. Prices don Vent any ice. We :can supply' your wants no'matce'whd. '
Mn .C w.alih' ao aot.ttk. .. ktklac '
they le, and with the sheets '
may go
4 .roacr.1I1 treated or' "".neharg i .
r .at.u snag aj at aa \ I
cellar .a a patrol shoe or at.eeats .
toe Hack,' tot *:..a.* 'ar ; i
akla nigh( rod Xaal a Nan wk '
.seed UT** tea tko .... \ Pillow Cases
la a kew*.aa4 tot aid .....4 bait ,;
,
reds et dollars j every s..ea ] ,
i 'local Kroecra,| kiitck.r bakers ,to'match them. We hare sold hundreds of dozens of the Pillow Cases that we bare made a leader of at
t faraWMra.' ,I' aa'1 ;; lie. Another supply ha' arrired and notwithstanding the big advance in cotton goods they too will gotit T
A few a.r. age a gesthenaa ws lie so if need Pillow Case now is time to them before this Invoice
s you your get gives out.
y ...; airsdy ...... to, a.kt k1f <>"> .
.slater hose'k;' aid k...Iu... '
largely aak" a hack '4r1:'::wk. '' N I I
,k. wolf charge .
'
ta drive kin fe -
1'I. .. : .
blocks aa4 .. I
beet aid van the : Towels \
.
k sir was : 4otlir the gestlsas .
4 '""T' aTaxtwtloa sad ;
.pMt Walk": That '
act .a tka.part it the rim trot:oal Well in this line aitthiag'tan ,be found, from an ordinary bath towel to a dainty'damask tied frinr and a
c.I.. ,a rcaaoaaklaaa. paak| you all know that oar;prices'in the e:goods are always below the regular price. In Toweling lure

thou Maklag bet tka W.awa... at the...shoe... feet city tka,., a grand line in glass toweling, cotton crash, Jinen crash, huckaback and terry cloth, it is no., hard matterto
w' vkara web"* Mrtt; ., aavarraatc4 \ please you both in goods and prices and inTable
Vuctloaa. arcrtlU te.aot a good pine:
t. caat )la ,Mrts.\ ,
jaotliet cvatfeaua vka'kaa sari
v.stag. W ,several seaaoaa'aab Linen
,has I.ve.ted arpt""y .l ...,,'.vidt" .

,'far sad has a. has X .r teal, is alt *a1 pfea sire kr <" 'f tiun'.being headquaiters for Miami when it comes' to Linens. A shipment this week firing u* somebeautiful
1" ;--- 1 patterns'ia 72 inch Gernun Linens and if you,will'inspect them we know {h"y will ple."eyim.'
At 65c.we'eln show you damask fur your table that will surprise you. And now comes .
'
.'. '
; 1 j; .'\. ., .' l ,.
L' ..
I.- .
I I' :
1 Photo : .M ..;:-. Napkins. .

s Not only'to .match your table linen at' in fact we feel able to f fill'any want in either X-pklns( or Dtlyles'
,No' matter ,'what price goods you may desire we can please yon' 'Our stock in extensire and it would be r

P e 1I00 i I ii It ha \mitttJ' to miss finding Jhe goods. you want when you have bTerlooked' the many patterns, qualityand
( "pdItt Ot price we will put before you. F
.
1 1.t to a.

that .. t .
..ckfid. ,tI .
'
!a, ttU '
i' I \
..i Day or
J or.a'. :? C
tiiJn yosr 11

.
A.I :
.
'

Cor. 14UT Pboto!' 'I Jirst" lid. : ; ''I UUUG: : : .,1 fir. ) -


t .','I'.
t :A4' ; p't W.ei4"4 1'r v i' ,',' e-'.-

. TWKLTVrAGB nra DAttr MIAMI memorous. ..Tn.i Ar. Dix (E1Q ... use TARR Tf t,;

rs
f

J: B. TOMPKINSFive { W. C. T. U. II I


Department; Iii I! You* Have Found it j


and Ten Cent Variety Store !
Edited By
Difficult: Get Clothes
MRS. EDWIN NELSON i I IOpea i

I aalooaa meer timid a ",.u--.I ,
rllollseepillg f for Light tlter- Nearly ...-half of the bllad,
tlcera I. tb. atat are la Jarkioa- y
_UK Tampa aad Key Weatl Ready-to-wear at moderate prices that
,> .
If tW aataoaa are a-....iry to possess the ityle, Msh aad fit .f bIh.f -
,MMM of the toariata. a j "' ma ay '
'of Imo toariata feel aetadjtllMd to dan cart8B-toflef-Bade tomato, in'
I thick that tko aatooaa are r.l..'" .5 bt
:"especially for ,....** "Oa* wield will artly be (teBQted with the noted
:thick that all tk* wla Mbber weefrom
,
i tbo Nortk to bier yo folka
talk.'* wes aald la.., keariac date
'I'the lad Ion. .of tkla. .cool.... CLOTHES. EFF-EFF Fashionable Clothes

Five and lOc 'goods of all t KindsA.A.BUNNELL I!ot OB of North ass said Miami k*maay bad raa time boy. It OP QUALITY

I. 'wield lie a rood deal better t* was wfckm we amiw Ia. approval att lea of the aeaaoav !.
!Vortk' Miami oat aid let tke'boyabo every iarmat of jovraiM 70* will had th perfect ipr*.aio.
at liberty ,. walk stork .oa *w 0I.11e. UM highest! |tUimmwmt of UlWriar. a It that will add ito
.
of ails
: 1 oar,..w tk.areaae asa Wko aald that lea roar aatUf actkM sad Mtf-rcapact. sad faVrU-pattermo tat }
t i Had ..L I .... sees kid keep will ccrtuit/ plow jon It yes like to U a bit net_.. \\m dress
ewes null ekfldrea from farcicaldaaxvr. -to wtar'' aovKtmlmt,Ibat jwtll mot aoe a ."'1.claerau.
f
'
Carrie t'complete Mock of i:ow. all mea who tktak
Wink Miami aid aloes are mot

Batteries, spark digs, apple dynamos, oil !rood place for boys yoar.boya.. aaa Kens White Mess Wlater ]II.
your .aelckbora boys" plea** eoaalder. "IFF.IfF' Sack!Suits for Hen and Young Men
cups, brasa and Iron Fittings, ,Shafting,' It I. a food deal oaaler. to Dras Shirts CadenrtarCottoa. t

machine work,! gas engines,,ealln Installed keep. It...la aalooBB to keep oct tk*of boys tk.oat towsIha. of im ."Ie. aDd eaibndr the latest aakWm tkorat" 'Ii. co..erntiv.tad mltrafaakioabl : m.ri- I
1 ...
; ....
makes to salt Biagle tad doable breasted at l** talked ....' sod and I
gaa engines.. &automobiles. ,repaired, Ik* aalooB e a11taate..,..... tbroBgkaat: mad of rrtj wontc.holatftpecl. plaid sad aimed .eeI..... ottk
pattcra* tad dUtimctire blae. brow aad "tr"ai.k" .2 ct.:
nit tol... }* to kin tko tern feet fittiaf t *beat make
409 South River Street South Side of JRlverV. mac aewa. If say of tk. road. .eaidblacka.dtea.ed wonted... $1O to $20 a
era hays what they comaldor dedr- SIM to $l ll aerfea aad taacj tweeds, caaaimera.etc SIC tfl *4.N
-- --- '
able waiter for this colama pteaa
aead It to Mr. Jt Xttooa.,Miami.Tk .

Y > '. J. Brown .. *> foUowlaff. 'throe. paracrapka 'House coats. .. ... .. ....4.50up Kid gloves ...... .. .. .1.00up

ire from tko "...u.... sad *eem ''Wool sweaters .. .. .... .. .i.OOup Pajamas ... .... .....*.. .l.Mup
math to tk* pout 'Umbrellas .. ... .... .. .1.50 up
Sanitary' ,-of ti.tk do. lakaMuata mot .... tkat of tk tk**steer ma.orIty Bath robes... .. ... .. ... ..2.50 up Handkerchiefs ... ....... .. .M up I

CkriBtlam edgy .......t.. tbo Vlrtkof Silk Cravats ...' ....4 .. ... .. ...50 up Dress Shirts ... ... .... ....I.OOupR. ,
Ckrlat by draakea 'ore!**. btBr
Urn.. aa maay ... it deck
t PlumberPbooe216 ; .. CkrMma day aa oa say other I I .
G \ ..,. .. ,
day of tko year. It I* to My
I,
j that, moro mardora are commute
dartaf Christmas week, than Jatafaay "
tooth of tk. year that Joe- mot
\ W. Rhodes
laelad Ckrtatmaa. This U Imo of
1019 Ave. D. MwitnJ Ckrlatlaa. eoaatrte "'". TM .
..al.... aim karlaf beard atCkrht
are mo wma .. Hla b rtm>
day than oa say -..... la CkriaUaa ,,I I
eoamtrtea tk* day akoala W the I J M
JoeDon't amt.MeNd of tk* yeaK sad every ,

Alligator aim a maa* coaalder micat wko bar reaaoaably It.-a pork bo of sp4ctl(nod Im to,I,i Clothes, Hats and Toggery .


"It la atraac that CkrtotlaaajvtlCkriatlaaa. t
do sot. feel a barla i
fail to see Alligator dlKmaUom tg lid tkoa* ski 41 1"1! '
and rate nil koHeot of ..,... It 322 Twelfth Street : : : : : Miami FloridaKeepWarm ,
Crocodile ,
Joe s Great, brawler akoald treat a .....rlMtaewI. .
1 a ekertsail ...1Mor.nt the
Alligator Farm this winter eo.gteg.tloawield: 'reemt It M ; -S
terly aa U a* had test ; laaalted. Tb. -*atlr* ..'"IJ.t'l I
wield b* ........t. Tk* )".. 9 .i ,
IT HAS NO Comparison world look la .... for .,. t I .
.
Tk* slot day of Ckrl to u re aa-
.- ..-', ;' red Ibis lay apoC Tbo ass wao i '
........w. It to a worse oCfeadertkam I
WILUNQ WORKS ... wile, atilt deBtrraat arkarck. I";
,, -' It U attaat* that ma wfll
sat ....thugs Im their tra propoi.. ,
aa4 mor. at fc la aocrr* tram am ,..... U U laeomprk.aalb!. that'
t:a. tomark W beard U palOaUoa of ,
\t au..! tkaTa v0 saoa, B va... mlaeomdaet: *flu had too mack f
", f r tk. work yes aaa 4aaam4':apam aayaara Ckriatmaa U kirn.* ** .
'v ,, ""..* draakea.brawler kaa aoCkrwtmai \ : .
at auiarloar ta catacl II gatp ta .... A... full of

aai at a .aaBrta'ttan, 1st aa.De tk. spilt'Ckriatmaa, eoald lOt 4*! We baye ::a large assortment of, beiVY.DlIder; i
d wroac. Tk* spirit of Ckrtetoaa la .
aoat tsrg* '
aj tie: aptrtt of poses aid lor*. aadlor
.. alL \Tk with a kith i '
maa etc.Bea
; 4. A. DAMN fait of lore la tk* perfect....1nhe wear; blankets/gloves/Winter- .

1 40 as....... t1t...... .raa.. PIa hi* Marl la a* ailed lie cam do moWTOBJ n
Maa ems sot Ion Pie t.eikbr >
aid tmjar klm.' Ito aa aK
JOBVOBK ) Leo his aoicabor. sad fan to bow
la wkat w* wait Jut mow. ;'Doaaat, i it ... t. tb* xtat of hIs. power.Tkela .
'. matter: how bU,or bow.ntU'tk;{' fob t. did tt* ttf. of Ckrtat,akovforta vY Underwear. Winter Hosiery
M. '. .. h "tta CJo6.l1h J fedloa. It .
'+ ,loa l'U1IBaa 1r'O&K had ao foods or varylac. It kaao ,1 1 ,
abost', mow, kea.:aa ..17. ."w.'..*' momeat of BelflakmeM. Frompeflaalaf : :This fall and winter we hare preWe have an exceptional assort

..te"' am tea a pia aad'lilacBleatjr Ker H. war to tat tad ready there to via bee ao .duo a* pared an unusually 'large selection ment of medium and heary weight{

faaerta.katk ,tab wrrval*, water belt tasks aoa. aid sad aaffertma Re was mot ready to ...- for men women and children. stockings and price for them are
that
aced .....lrlar. Waem wears tkroaikwttk dar la tk..caaa* .*of.kamaalty.** i Each suit b] positively guaranteed.< less than you hare been asked for d dto

y tkem tfceyil b* (good* aw sad Tko fodowlec! kn bees beaded U' give you satisfaction.. See them: theaper materials in other stores. '
. eat of work! woe".t b*.mack. For Q aad '
toe H mays kelp BOOM as"I .
'
plamblaf frt aa.M. .... I'
t. driak whiskey bat oaly -. .
!. tc uQat A co. a lIttle.. two or tare dr'aka a ; .
tit AVENUa O"Atkuf day. I eau caralac |t &I a .*,.' .
rl Blankets
+ sad thought ,I* acts eau mot muck Gloves'
sad I.ovght i to kare tkafi prlrliem.altkoack -,
i I bow mow It my 'wife I ,, .
,bad lakes tk* earn prI...... 1 would There Is warmth, 'and comfort Nearly man woman and '
C > every ,
[
Portland Cement mot bar libel It., liKe 1 kar
J I
:\em ..,_,.,..* atae fur several stored up for you in this depart child will need them during the
I,..,.., I bays had a Uttl Urn toagaro 'ment. ''We handle. (only. ; :tlje best: next few months. We have them
Tbc aid I ,win show
:Staadsri American BrasdlNkurds.ycrkaml. yoi whit
I alt eat .. for tko aim ,...... that I I.IT *.* ',* ,:* %

.... ....... .4........!....jz 51' 'I drank... tkrc dusts a day mKtkoatk -
QtarrtU ,.1IIrr'II' ....... ...*...........,; US Batarday .:pta I amity
11kZtLL-W Mittl..................:;... t*" .treated a frtos, bat I will mot eont '

,JIB I JaarrtI...........;\"........,.... ........J 1M that$,".a"* tkat" Eaoack waa Irrrtalar.U have ttrem IYear my Hens' Sweaters! Heavy Shirts
!
Hard Cotl and Charcoal wtf a mew diva every wek aid ,
,
w* roM karo .kad a mack mono
comfortable a.... If I '
had at apa
Stock PaoawMS corr>.4 at Beaaoy tie Dock Geo. F..CookWip. my nosey aa I did I would hays 7 and Overcoatswe ,t
,ibeea la dlfleremt timmatamcea this
t ', mm BOW I war foon k .aoar* to
.' that S. toil a day was tot
'II .ft'OtNn tak.' warmlmc.. 0..

v rorrowa.**, have an excellent assortment to satisfy both .rich and poor.
-
Curry's: Sons I
..
Miami Market I

I Key West florida '1'.A.Faaater,. Prop. 1
...

Ship Chandlery HBAOOUAHTtMS,, POM Building Horn. Dressed-Beef,, Fork : W. M. ''f BurdineTwelfth ii


Materials Of All Kinds. and Poultry. I '.,.
I ... \. t .

Cl aad lea, staaja send*_Ian_,.,lUckla*8kaaapartti Street Miami Florida.
a 1317.19 Ata. ftMUMI Pbnee 21 : ,

9 ABktadaotrcpaJrtar. Boiler sad Steam t Wear PALM, Rural
nttimf caa o* doss at th
.akortcat sober, Lath*beatooaoibU maaaer,bt expert aktllaa li T-t_, I I. Yt


.. ..
,
.
.
.
+ J .. ,., .,. ,f.
-e,

::t _.. _' N
+ -f- 1"f' \ ,.... .,,-, ,- .
.. /
.. ;
rr/9 olds ,M.!' 8"kf'.f" :'flant7.a JLTOIOftttb1/4YJ1/Alft .
.. t 1tagA911RITNf:
.---- ---- -
-- 't

: .,. r Q rT I'"t, 'f O -. C.I T I
1U I Ianei
c. : POnt wl nm-D.1M'1CWO ktmtoruvMTrn,.t| PFCPCBCT. .wr I T1fIIdR HCIMQ

1 .. r, r .. I r

A ddt4JV" 1" 'u t U'' JIM = :lUll tbY U'' I II
.. )\' Is the time to'baY.I' we must ve room for our new goods comlnaJn the fin of !

1 I I B I. J I"t the '. ear and hive BIG REDUC'IONS oqaU, Japanese ahd C6in42a1hand} ttdt r ,DaDcingLScliool,';
J
:f. reawi\ '. I H halt and medallion placques.D. H SUNSET 'WARE. aid VENETIAN WARE.f

J .. i -,'" -- ,


:""f""l 1 :: l t \ l f1\l -(- J I ? "!- j : BAESON''{, J. 1'i. i M Farx==Ckfldrta f.f Tuesday'': 11


F ibin'' l.1. f.q .. !
a. '-- ) .
"
1' .,..WJ wllbe store for Novelties: Souvenirs, qd Sporting Goods- .Next to Conservflto of1\l1!!'qrt 1"1', & II id Cbucy 11UHQJ t tI

M; t vtli' ) "
tl' i'iJI'I&l"
"A' sit AIt'I1."n"" t"t.r' -. I .

-

lliHOHlZfil I AMOH6THIJCAUhCHESI ? I
| ; .
One Cent a word !
os DouglasiJ2
-
? r Ii ''; I'' _.-J 1 .
'
_. o
.. II _
:DEEARTMEJ'i'T r 1< .. at U'-f. m r btlMMerrrtcea a
.. Ie4-V MUa Ta, W. E:
>. 4 j = 'j 111"ioa,,,.
OTICU''Wa4er thb k..4lalr.. cWrved for M the raM ol i teat a I I I -..V7 Ch.rHaa fl J b6e,114fJ.
r word eack kwwrtio. N.ads accrp ej Ipr leaa thea 2Sc k..kaoento eni-- fol bs.: la tka sad, FORM.
I hen... 8aa4 r arkoot at .:41 /tR1'Yth .. A ,
Tw'ifeil latfr"lirtL t4jT$3S I)1I p .4 l_. ,.on''' ... II..;clot ho .. K
> Ira6"1's pd 1 i l Le.r.*?:. +ll tl.' pastor CHUM f 'meet ,t' : altrz! n')tlef l ln
k .. S.uqk lax wtlf "fol'ew !'X,'.'I.a'11 t
4 "fttat.t. .tro r'a ? )
Oe Wactoy. tee toiler to. ka eir -..MII.-t.> t.....,.. "Ia-. ., keld'la tie e..I..t. I : 0," $3.00
faptlut Ckank, Mtaa Kmma 'TackJ S, ,ifJ> r rI\\:\
clotkea? praaata. Utk atreet?Far pMtlrclan caB'*ri! writ. 8. O.i "< ; AH> H '" ttn

,4I' but to Hrtt Naitoaal Baafc. .rJmmermasr M1a. Via. I IJt er sday._ml.-k....",,1.. Prarer 1'St meMmff. win be Wedlac bet ::-.id' '1\ r' ) $3.50 .'$4.00i

CEE MR*. VcAUASTXa BECK < at,,Ike ,MraoMice. watt la progieta a ;
*.BOUT,REAL JCTTATfiX Q| I ear, -Oat tmrmUktd 'room.rrt .. I K aVetr M Ike ckartk;and It vii I 10 u'G fC1COI 'j i )1 00/ ,# '''4 4I
.> >4 eoapl prMrt.4. 221 .Wkea row ken aeed doM.t# str IMUOT.. A.,. -1 n&
..F lake it t* Dyke, m 311Btttr..t.etelw 'i :

$ keaOy framed M AnAUrirtH St.ly + .. 1Q:. .;.:,.,t r Berrire keU' t4falr"'uii4lii I aMat. IO'avd.caff i ciaple e'l ne.of I
u1Cs&taaas C .. tf'f I
,.t CYf .;, ):t--. SaswotN'. : ,
farataked rooma fat 'tae ::- -1yt ._.. Bermoa. at 11 a. m. aa. commaalol : -
.tIrU' UKU both"bI ; nii mJI\
) b, til Berealk.atrert r ,|3MOMIEIf ..h.i .lsatst C"Co..fta. at 11:41 ,... pl..AdM, ptl..tmlalstefl I ,.) b lew .

MCANt VIAL UTATKtocka. ..,l* prte ..Ij f U, --l $ ., Ilfl; : ', Y16jmrtfie '
a.rt.tlaa ( aedtWstss.as I ; 've latestr.skapes.1h'T f
bF ft.t&, IIIH.eaCtaMka -Wr ws.4-e.-..s.at.litr.-5. -
par .sinter uatsaklstf.. ... 4 lsrarpewsr knetlae eaatwl dr atkool at ':U a. .. Keralaprayer : :1 ? ) 19dr ; _, "
aMe a WI.cMter .me. 11.epWla at II a ... E...,., prayif I ....: -
.. I -
ne Pramisr ,1ICa.ka&tIe aro ....' \
.. ;i1I IBIi. ata.uG wadi. 1 af":11A'eloet. N BrKTMTreAfj '
lows- "eML..... ;.IJlJud,Oroewr c Cs.12 rckassA .teal d saw-%__*>..' H. ,..... OJ% / 1 t I W 1: .1
.. I ,:t ;Douglas Shoes
0. &0 : :c... !flail, tor tfOROVEC Itsalsi,. .<;iaaw sole --. I I n rMbrterta.. rfcaeAtl M
1 Wal.ref eta" wtalLl". .. } .'_" naatlajnea'aHot* w rakt.t.ttal*,' "Ok8arvKerala w'alockj 1! .d. *. A .;''t'f f*: ..... ___ ___ .yo -
i.-tkt taro. --c. If'" wait to w0M past propsttr ..,. ilea 11e2" Dadfry Back1 a*
Dt7 tbs :, prta a.1141er. choler A HOTMT. ; .
from
raacemett Olack. Aatkemtekolr. j1fiIiL
Duller Bx-k.. -V_lita.." 5a*.I TI are the !oelyskees on Ole arketl\
le LELL::n..T&. JO.L'XsAl4ll.BV ; : m-;, C.--.ni...
:i Ttrn 14..rt I**.;. If"gl' / :Ik Ahead, alN w" Tears aerjioa. At- i 1 1 ,rt0dayb dej rC c l
.... ) t *.tIIiGallltL Haatlactoa aad 1/ ,
COTTAQEB.fo: s'er tu B 11ft d
.
xcALU11TElt BEfZ eneaa : IY9It.J tkolr At Will 1:11 Vat p. m-He, Xatkaalal Kaowa.-Soriet/I !I I not .-advanced SOc to ene dollarSboe .

rat $ .7-SoLe Ulm. res.t I ;sIW11lLa_ will aole.t past silk note br Mra. Hiatlar*. -n.p.u..tr..1' .
.ol
; Price e QMI
Es dire", te 1r 14j4 PrArtt. *" VMJ* Warir .krm I 1 I' J ;
M t Iltk Ytee{ i Tor BaleA fr -.', ,t.C inkilc ay the : .at aosr railroad depot. Address..ZI plats, sad dlacaaaloa of i varies b '. W; not: .advanced l 3))) cemfB&f,
..... ._ "- .
IR.- &. J' %.w.Y.arwtkemei. etr.b jy '
stay b..1. !$ (o 4 toMUtr {Vo J.,A-B_Clemoati. Staarulleraer. l' i ,; tz :-to.tH'qoalliy; : been cbea,enei
t. wssT.termiofp(5.aLyJ A T'atse "II11JdW4sJtiA"' t1TATRAUrsetln Jolla H...,,. aad Vlejea Qladyarau .. "
*tMLCaiketito: }. (Otis:
htsf.led" rooms for aaf >.w Tear arrmoaetta kf u..
;Br.sslarwss a lI d Isw N MR, l pastor i ) );. i
re. J1'i I 1 \ I
SboIs for. all
De r.s know E4 &katel t IW atL : Hereaftet tke. Bttto"M.4y elik the .fij'niily :
T01o'tVE.an cdAQtlttll.f : wile meet_at tke mamw Wsdae.deJSlo .

.Lp ilyes Is li$ ..', i iBsew innCamp rwlaw : kU8QUA a.' nu.roa.. : :':: :t I.I M '.Slippers for >

.v ND = t : ,," : Everybody.t .
T 8 ROC1T n'oklat l' .....
I t
a tlq () td.LA r4 If.t Of 10
*
*' Its( o.f swtw. attip. .
Csn low slier Isaias .. .... I (I' .
4 ISUte strs4 n* J .t'
erkr tke tutor. .
Marakall very IwckJly aacaped r y .y s es II doCn4W w '
w Fine NatloMJ BaL t* t'..Kkatiag....kO rlak Sow.. opm at Clm Cut ga aay .!o.rta.. eke .. .1 .,.." *'" .. "If' L"rI"' .. .... ,.__ ..-: f-:-.. \,t

t /ad koard* ate IJlt'ZU.ft I, 2t'M l\ila: tnt! 101 "
bat : ... hQel
t T' tad r low 5, itkl..y bate fIJ. ; :
Orvre. ..
1st aaaoyaacvapSpEmrfHa i .
pOSS1otDl a a ,
\ i60r- j ,.. il3" 1l-: $ >Q.
.. kl
;
N. q'noM l\ ; I v.:
rI s, prompt aerricC. TarritX,2)1Xtk < ff'Pr..nt j t.. EXCLUSIVE AGENTS "- '
IekpkeN tit Ike rommlailoa Ue.f MeaaKaaJ : ) t
dose 124.w .
atrrt.
: ar 1nsJt .h..M V
ttser top \
ft '
FMdleUw. la la h
tke rtty 1 .
ssI wals a td pr.patty I" aMtmrvnrrtac*-Urtirffl d y-tooklar orrr-'ke Trait aid- ; I /
ysw .
." sad SrK-rlaaa sinus I letakto: .,altaattoa. a )I MaraMrftfM1 I . .. )
1 Coot T & .. : Ml>>"' '. r &; ( & "' 1. .
t 'ff.r&mAtrratitre mid 'JJeV.6U.Jwin a ctauaJMar 'kri'e; lad rervaHikla I I Beaaer UM prkoooer 1.1aqL.pfli IJIart.u riktp IIlfttol'nt '..'
at ketwees
W letter .!Sett:.. 11S ntatlal.Deer14.t tannaked .rooma; tatrsLcrlldlWe.Tia.T pall for mMtaeaa for kla ko aa4,"materttt, _for. tke. '.pier. f ItWof Jaanary fut JR..... W Mayaard la tkla-, day dte...Oarar.*... ,
Lb. tea arilr'VttsS/or 7V1t 1 rfth ss "itA,,,.... I.J. ,. Be I for apace1 tbo ld ke _U... Ike k........, reltort all
,95N 1 ISigttliti.ea 4rio 1aa.-6d Its! : &t I K..al:t"'fter.lot?.T: 'If laid! Xew. rMkfrete RrpeJraOredtM 1154- .jslekty I..t tck. Ito >aeel.Ceo. eatetaadlair acfeaan'.aa4 ke r......-
4 1: LabMettttimsaeaUATNasiWRas5.eJelgtv4 .etrWtsI'53IU. Q'"UOW--.e-u ) e.Ma. ran I aad PrUkley Heat t : .-Ceot. alkto for all Mtiuadlac ........<
s.1.IIJ'&ftk .. .
tIT$. T1" i"'tW: ... s7trylt.( "tt'+t 1( 1i1M1smsyr,::_i U tic L. V.. of h"'M Ike exteuloa earnerWaaderer. t tttfre sole.
teet .
*31Itt4 eel.. .t""' ,red are ......f 11Nes.l.tf.. 1 Tkla. Oveemker IM.
r'B.t"'Teteeri uata'-taa' ; 'OylosTeaa. *-"ft4......oa''1ut''lI&ic' vita laid repairs-ap la tk4 .slip yard kera,, for Coik..ia'J"-; E" : i w. cc. )II,.....
: ..--U.i
tMrt
WWlU reset tk :
If 7M .1 Ltndq;Eat. | Ike O. W Mayaard.Slock ).
4.rtlse U tie MUmt Ctroetal. UwFoWsart _. .. _r ..1. '. .- --- -
1, 1141. Pani.B.psbUsber, = -
fit Htk street. Ptoa. 121t Bead for eatatofte of tea eeatmatte ...,
-
moat eomptotaedltkm
sad
naeat (

u TM tat Hera.r t0. tea '>ti iro eat ...o*fie at kilt market.prteOj All Daa tke.KaitV. lat/ 1 1 I

R't Box U 1. xvscRttvw ;aQ" .[ tlDjid
'JJ th
lent 'srpieetti r r"- 7 Hr.vUl .". t..rt1t } r R r .li9 I
tostt 1W1. 1t sotfded191Nna5.f.i41o / >> Hog3..4IQ. ,
$ vR.N ,1M r ,. tlti!! TI am w" :.ir l\earr. I, ?
; t Blsats D-sl tits.. lo blJM Io 4: ,"k""Dt. *. *4& (J
offer for aato at ...
For Sal. Aat1tsy .easy,pelt aUklH. --n.-'''' ..Oraardir 4 ..., !4 '"" to 'S..
w Jror.etia. Lntttk 71 lest, leas 1/ .b lade of wert. Oar frsada'It. :..< 'U sa : S

.P 2eel nt.'Lss Tletout road v .esrta ht ad Iar fMrCUowiUrcOtamlMloI FfftW ""*i isq; ,Attta' l"V l e Displayt s


,-,. .i
FJ.rsI sbrd b.s. Is. I.ntiss. /. P. OJ| Boa 4531 lI.5.1 J II>; .
ask at a twills salsa e.q .sass I
t '. .{!solos o.e.t.r4, t r'" yst pat i ,,- M / u .' ; .
.q tw sad .bee rsa tie.q.Ict. =n'.ontIJt ,
,4.11. T.t.. Ce, WIT 1213trMte. I .
./. sad reeHT! reward.' Greatly [Enlarged!. Tl'is apxrfbt'wUh4inoloolyt{ { -ini'4Ke>.|| o"|.

tc Go n o l r roFn ford iI S 15. li6- 8 S SW aRteed.-- _. ..JU-l*. demands>mTtliai of, fX trade but ci i Il also Sl to\n make ot.ullual P\h pt'rialtVtli and rxtraordi-{ '' a


# THEN] CONSULT mrlJmrO; A; b.flday k s Sf\-k; partmta lbo t '

r G i it .ltpat' w hare ride to tb!\ ,ooD.. Krcrj ljne is unusually +

r comple >t glowing with the most attractive foods. Every line

F t G.O O E eniw-" I1* ltb. aI lntJI I I1iJl..t(1PJ ANePSif'f:3i! 't ]O.f1f.4 kdthe "a

botwhole lintas. ht i 1iD2i the '
lurserymen and florists; ei-: I D of[ i l, 1.lb JJ cause J1U'I01ltU&1Dnces.

itnuiM' .. .,. .. .
?cbnoH T
.
p JSO.
CirdeNrQ t
r
sttmates furnished en ZLanicscape> and Grove Con* H y },

fc ge quality nofne grcwn Otrus Trees, budded ci4P ,

tf V* Uli 6 dmTlQ IWfU lT y&It IVi f IU, *I* l ?Wl vI r* aJfTT BwfF* H
mock and pine landQ :Large descriptive catalogue' FREE

Jewelers and Opticians Next to PosloHice Miami} t'b
Horldaf
r ..........-kf ,
ttwi t+ansi.11d11sst...... 1 team tNAd..,

-.. -,,, .... .. .. ,
:
; ; ,,, -"'-
'- "" ;J. .' yI, r ,' '*) 1 ,

fjt: :114ft 4 VT f j .4.V lldalrrLN- ttltttYil : I.JH'ffIr:4M: IMIIIC JIU' 'IUfs ...
"
.0--- -- .. -.- -

... '.=.F.r-- "' .IL .:....... .'r ......,. 1 -T-II -IIf i f mi fr. fTi

1 ywa.n PA m.a: DAILY MILKS MSmtOrOUS.at.rrtab; nTmLmcR'sa.: fl, z lfOJa bCOVES ml !

Und ,t ket and m almer r .,

1 f$OOAYfNU ,PiMwocNct l+ r !
( U b If''tth rmtnI Hs Fblta'fr


I -- .. -- -..- ... 0'.
L1 ''I ,v, .'V\ ,j, <<;I"u.J: ..1L. "fijI

'Jot f nJ
'Rly L t di ,
y
1'i erswuaf; 9 f V rr lQC5tlt1ot( l' irr

'n Ua .' 0' jb *' s9W ct h'd' 9 l'.Un .noli 91' L ,


r q d, .. I."W.)"" WLJlt) ... ( : .' .

):.;,, ;Q 1fJ 1 fl: ....,.( rt;,I I'OIa Atfiacftion '

: carte be west a r.k_or MOT age Goiijig! at :: low: prices .
-
5 Farabkcd'' room, new ko M. new bsdaeas. aaoi. .. :,
abo.t
-
sad ra arBortaifat
oar pipes
tkrattar*. Ill .Bev "" ; ; .
V-' r brewt .'Tetley'a follow 'far)1 A'e+&tI .
lth tJ \" J f) r I () >U(; _
.
Jlr aad 1t.ewbi.tt alfMtloat for good resells. I 17, ne, h.. ..ii ,
Bortoa. art locate* at Mr J. P .. .
-
eel i< ; Mr/ lob&. RMBBO-trareHaff ro- :f tflLm!; ,0( rt.r' '. .. '
presestaUnTgkt l CompaaftaiatartariutrotoxfaIoaoy '
I A BporUI NVw'Tfar-i dialer IfoB* sad of peps. wkkk are led
| to f at Tb .-.ca...... U.dl vealresn Tar. to 4 batfaajia r1 ltor la tko cltRoo. t1M meat tkiafta **r'a*'-... :or tilt : k

: r< I IMr i : t .i.. t, \r'\ -!y4 sal ko caaaot tall t* appraeiaM 4

,.aa4 JI.\\; .a.. arltaeM'rdtiter ......- ...WyMd darlaivialer ,- tell-", ,-* ; ., aAiagtoa.. aro teeatrdtk ,I tor lady aM tt-T J)4 bert .. $ toves: Wood
Maaipo.Ui for Ik* MM*. Address M. K. X)1kkKff<% lU ofMr ;) I '''1
.
.. --------.t -
I .
I A : C5I.V t Y
Rkluwoti.l b =ftoJlr JJ. G. *. Caraoat VM&iiBac- HAYES' .
ham aa4 roaac _.. of Port I
are.apondiac tko koUdajra wtl*.Dra >
aad fl w Hi; AI et .
.... .. M
,
foaadak let 1k. 1 -Sl.c. .fa. aid will pr' ar tStds
i. ; i-0"r$ TPl r rw CoaIStos
,,, 9111 ff-n : rr w sits (MICA ) ',
Lint -PUla cold bar pla vita
I -J rmaken ...... ... aJ ,
.
LYisl .1'"' ; f. S
Brea itf 1 eO liM1jal
Wair ._l y Pair t .
Botet aid roedro rewardif 3HVMPO01NGScalp ) / .
iMta. Tarter gives a talk io: UM I ,I. ./ .' .- .
... ---- .
; : l .1
...-'"IMeUa ,.,'oc'MW '''''ef- : hi MarttailaBtraetorta' '.GarraiIs. : Fadil '
i at,i1NAIMIoQtl ,eb.rytA !!r J Jt .J Mlos t..r14I.. d.ss.fdkglrW, : *nd> Massage 1

f ,{ oth.. (i passed tormnert"ttrosgk I*Mlsrl.t. .y.detdgtis- tTalrmity.UraJa .,., .3.,h ai 1 *cur1Aglpdti : t., a- olip Stoves

..,..dal New I J MI". II... free ( (ma a kottlar trlB .U Hataaa -, .Nu n4/! ydar'sitrs....' !
,
t ,,........ "' .....! .. .
t < M M ft' U DvLaa Tk r upset a tar ... ,'' -., .!. .... '
'
J ..Mr rr.e.. ;.4-mlckt. U IkU cI.,. Mri: .J.L'Kkfim4.HAY .1 '..Jo. ... ;. I IIt \ .

"II .-.. -\,,1i 't''J It". /one. .... bt :j. -r .
Mrr. JI. a l sty !t. ?.a .fx': ,:
u4 ::1'e
+ Mr.lgnn.'. r, MtX.tt.41111so :"' .J+ ..., ao.. w .r.aada uksryra ; t "
.
.. drip req.. ijatghl ri d an frNebe.'d JI'O".n..
:trIJI.-___.. na. balding trea U aklppUf mILJtloa .. .' .-
'
,.........t ..- aid pod kaB W-r e '
; 'E eryhtg. for Wer tea' k,. ,.le;bbe IK, M. .. B.r1Iut..JQ4. ''' ,' .

c-i t*4'k Lofto4,>..i:WA.;.. A r4MB&.C-MJ pnov) rnp '1livud( ; r.tj Jn &i ? ,, 1 ..rv. ;l. '

:: MkH t ..., 'PMcttt left oa tk. .....' rear J
tiferatat intu for Hlla 4at..wkr. Wft1a.ihalf agk we were told tkakwe /USper' long
." eke ?}1I1.11bJ1 hey bopd.yjW '.4 lt/ .h j"'bs l.... 1 u 10 ( :
iese. Taeedat dost -1 ""te tort "GI1t 1 ,BRO lT. Budge
.
rj" tNs4 talc't eMlelllU j
1.A lie .... lei .'" )r.aao ..... ....Urad.'i"I t -*')- ; 1.: f rL. t' "t t" t.tl '
+ .Ie. I C.;P.rrk>retV e.t. ..tt..JlnUt.MrM of' .911 we a* BMay. ;. t. t. .l. V" rt ** .
: ... frill **go Mt of Ualr .R V. WATERS
-- .
'4. \ ,
,.r: :1rA.Cmrd.Js.esp.edng afa. aom..nuoa-wig M /
..,.... tPl'; Mnt:"les.e"PP..N +"-t....'b-vwwt e''*'h.tr .et P.u %!' nograpbcr'C I
'tie .beta -.m.C tar 'bat 'lbl tooatk tt to BO mack tartar tip 1M (TonieFTwelflli Street and Avenue D. Telephone 77.3cs .
'wlestle'ts'Itkhlp.4'l..tel.. .tBdlBt-....tkaft,1&to. -toM ..-...... : -
yr b/la.l odghl. {;::II j..n n tomes.;rrrOkacw ..-"W' -'t ....Rboa".JJ Z's::: ,. rrcr: : ._ c X-JUT
It to sot because et oar potloam Townley Baildini
t After tko slew TMt tko Iroq.ele 1 ;beauty. kwacat that._ would ". I
..,.1, .rt W W* I I
rill Oratcr, lobotera. Rareb toT : stop a clock It r
pine .f .ee vtaalac ways.II nest
.
.....'. io : ....
e a.ied.g wen. bred b. berssaa of oar .ae prices
H tbe MefkodUt ekartk. BoaU axm. aa4 qaaUOcB. What a* array of 4
:$1 p. toBorrow .. ke';Jd byIra. Wesson we km?.. Atakaatla. tktoaatiral 1 Remarkable J.H.Tatum6Cd.
S. T. Oravnac. nil .e.4to ; DVTOO'B raiata the 4mr-
e N open all,......a wko arvCmtnlea labia; r*....Ur ...... the port eel.fllsatk .

acted, _' .StadtkAfctr, aa Ro.-* Rataall tile Wagoas.the smoothed; Valuesmportf u3 u-
U Cape FtorMa. Lust McCormlck Mowers, tk*I Itr TATS
to ......1. .....,. ittk.ock Lea t .gel t : 1 ,;
t Bl S .'tJotk.r ; at.t beour. d .stk 1iL y
rare 5_.t "" .1 .!' R.-. I ) .L noorPlan.. 1
1 I .M...
a a-e. that, 1. C. !Pend. 1.Ike -- -- --
real estate bafaesa t. ..,. combs, cfrlna and til-
a well as. .1141. .,.lM'rtt of eosj $2700.00 .|S1 .*<.,. a. l'r ut bar taut b_tUt-
...... goo klai trltaotit"kit ""'-4 SMITHS i G irerware.egrggcellentIRS. ..,. lot 10017 (t with npariaa rJKkttb '' .1 :

real estate of foara Bar BrovyKi For Oft of ha.d tookla Bo. On
bo what b*;U lor. $2800. .
bet that bo la oal the C1'CMI.' 1 tM IIOftIa .lde.er, ca.j terms wI
f tv or. ail tttk otn. t.JvRk Miami BOOKSTORE
F.choice
building 1nt0ll ale C ktwrSaaic
,. avor. $1500 00
nit. Col 4 newly arrived Jewelry. Well If be I IOtIl u4 IItla 81. price for oat '

MlMI.IIA able? They are here for you to look at. os lOtk Street H.r ....H C.

For: a GoodInvestment t 1\TIOM iniii f $500.UU AA lot.iPakdsdid S roooowe
i j JVhate Ljewe1rYdtoreW. CASI *.d balance I. L 2 aid. J,ea". 'F
1 t7'rn
00
.. ....... ... l
Or borne; the ol4 ;;;;: tots =s pod lees a'e. D

ble Homeseeken Agency ; rr$3'650 00 A .{Undid two> ton: fc*>o e with all .
1-1 '214 Avenue D, between : .oilers COII'eaie acM. Vvated o. -Hk St t'W0
2nd end Third Streets, U ,I
STRICTLY RELIABLE. L H. COMBS COMPANY t' 00 .01'a. elep.t Boise I. cb.scet part ot
: I .
: city comer lot all KM)ca.h reired5I35AOO tt

( |d. C. Carroll ( 20 HT 12 si$mu TRtt.S2SM Frterf r DiJec.tosJ; 'dd:E'mlcs J tl" I ESfcKS ,ft' .r. lw"mtofT. r a ,


.:: 1 Mls&.FIne... l j 3 dI 51.. between Avenues C dud D t F'ee choice bviKiar Intimated 09 t.F ,:
;
:;
r l nfr'r-5Vr. ;;
.rS Ih1CC 1; 0 M .?Qr i .Kiuv ric,'J I be.eNk Ittm* lot lot
"Io.\ jiGoaoos. aq"
......-......... ,--...-- '$ Office :3W l. nori4aOffBiscajoe i t r
.....- '"'-4-.' '- ,. .. I 1 (tt
Ile ester bN,:-:..'=+iw.a.la..rrb e'Mr!..+. _,..,$ '" Bay and Ninth StreetMARCH I $j750.00d; .. hose. well f.rni"h :d. ...me. I
., a bad. M.ralr.Mart Pets ale' ptmsrl,. I ate pn..eaaio., See tba quick J
e:: al.rtah.i Ta.tr.rw.dt._ .r ..SZSII 'VILLAL11 I it
w u.rwU ..... aM"tws. --..... mum ; se+il3v+.wptloulllt5ive..o U poxrtle.l I
a, ou Mr ..it. lot bQt.ee lots
';;-S; ttds. Migrnkflorbl*, '' .i. i1 .
't" ; -
+ t_w ire f + .r- Iueetitare1oasew. Swe.iAdditimi wherelotsca.
'= : 4SI5llJ ...r'r J e bad a\'l.;.) each MQ.t.n r.;; i..t.I, pyneats
: : :f --- -;-- .1 ---- ---
Ms.b.d Ie Ir.el.ae7 nt.J ... fiftl3; 61t3cnC'" S u.be.t. plan I. liI.i
,,,. iuresliur I. a 101. for a hoar a.px.lttioe CM/ ,
F. I ..... before price art ipis.dnacei
S
; l

-. kkidftEFi \'i tI5f--_,__Mt slufr G iS 4,

I'
:, *> :4 We kate tile cicUalr! a tacj for w.erkl ol tkcjRiparianRIahls
Storm and fire Insurance co \'' a* pefp at stunthLTg 6!cat ora .acI I pcf"il.ci.i. the re.aty. kIE

-, Jijr.6rr\t.M bf 19911t I 1rJ.r1IJra! ttn.J J ,t

DIFFERENT this season
'
t '
f ----

For Sale II Ladies Tailoring DeparLmnt! "'t.c.. e eQ ToMBOBMcfcoioe rif KiiS/k'.* rraatprcpcrtm p
..
at low pnc* aid oa .a ) terms VaJaeaoo.
- - ... .- -Wi part is .. ..
: = :: : lI There are"aifeat"manr women who havens mldehe .. Kir""q sever be a*low r.e1aq.'ro
I whet have
we
Beautiful, cottage on Biacayne Avenue. Parlor, SitJi decision about a new fan suitor coat Come

tinglroom. Bedroom\ Dining, room and kitchen. II \ to:>>f jus and well make It to suit and fit you *Tfojv.itocy :>! W. keep.'owe cmrria e*and astnno0iki hart (r
d Bath and electric light. Finished Cypress. Whitetowtt&l m large corp of aalcMMM aad H ia out pln..,. tr r

&::= : W .' bfkhc :: WttraB1I NI lcateti Jiltatu o awihe &rurad....."I{po .d'gonI1Mifacg J' ; 4i'!' Ullt.d ,,- ": r-",, "" :

-I 12th street 01.... .."BMT} '
T
x J H. a tumC
Box.j637 Miami FloridrifR :
A..dreu"Blacayne" ,e' '1!, thk Sta*., ,
: ;::: '.. 'r./-; ;":. ... ; :,....,.:,.-: ;;:,.: :M f. I... '. "",. '
R -I''
rl -

r,cr MX Tin DAILT MUM ktmOTOLI: fUTTRMT. DKCKXBCX: S*. I** tw><1.TIl ACCB
r
-
kill. N -YT.> Ire agala her* for the!
Gossip and Doings boar wlaterw orraprlag Ik. Nicholas I ;

--
At Thriving Stuart Mr L b. Tackef Is karlag built 1
oa* of fcb.J Iced bolas la Stuns I AreYou
Mr Ktw of Fort Were. I* the' Thinking?
-4- .rrbitett Of the bmisc. 'Slowly
bat wrel and ksadsoaMty Br..rtI
I
cro*. '
la Spite Of did Weather Christmas j j I Mr tvtllle has bad his. sdt U.* i }

Wu Great Day There Mtaf Public ,_T..4 ke k sad a two-story part of ', i ; of whereto boy that"next wlr I of sbees. Let
I four ro m added to tk* froai. I
1.emerala Are Under Way;Whoa fo. .P>'t(>.. tk* koas win of us put. in a word, abort tkKrippe& rt lies
&",ptty add to tile appearaac
w -Penou! If.tea.ft Ana..f D. shoes. Made over coalurtable! easy fitting
Rev[to. BOKKMS from Keatacke '
d has b4. snit to Stuart as psWor of lasts in tee new Petay,Gi&ten aad AUcelofijswortb -,
...
k
Ilk c. ."' 1M Is expected to *
hers kx ..n ftaadsy.I style Made to wear as' fl the sues
cart. PU. Dec2fU- la ste of I
.
Ik. eold .*.t"* CkrUUMS *M a I Mr O..lIa. from MlMlesippl. Is l
great day here Every famflr bar here l king after hire property I.- 1 ( twere iroft. These shoes were nude to retail far
temtsUad Hotel -
eaoylag nsaforth.
It* owl obrval fcr way of a bigdl.apr. J .
gift. site., aid for may j \
of the c..l...*. tw*. The lioasrbost Deatos Js la Bta- '
aot'. Dr. Trick beat tk* del.tut $2.50 to $5.00 a pair
.
Tart
Tk* tkre* Mom kr kroagkt asa i
la HM Of good ao then was Ut- I .
'
doubts exists that Iao or- -
tie Mod of aradlag away for CkrM-wages I tad grape trail croI..Its -
r area good; Aa; aaasaallr tenaaaker *- -*
doaklfat the
art. H the oaea so
of packages paaaod tkroagkIko Krotr of Mr. Robert MtPkeraM. Uittse. 4 Walk-Over Shoes for Men No Gentleman
v; poatoBc aad at** express of- color aad na,.. they. ar* bard
.
** i
C; Dr. sad Mr*. IfttArd. Mr. aadMra. lo keatMr. fHoner VOik.ai U rlrcaUUag 1411 $3.50 '$OO"and.$5.00: : who ,cares to' dress well, call be '
,
+ sad Mr aad : Mrs
Bckaapp a pKlttoa for the vet aid dry eUettoa -
Hesse took dlaer at tM DaafortkHoaaa. {Most of the good mea of *. I a. without an Edwin Clapp shoe.. t'
,M which' Is meted for IU >k% art kav* slgacd aid all the woatrawoald These shoes have taken off first honors In their aS They cost higb money but
,.. you get .
dlaaora, Mr sad II Robert t..
Merkmoa, Mr*. C. .. hairy"i Jrt* class at every exposition shown In the put ten .o the latest in fashion and the best
Hiss Errtra ....at Ik. day wttk Mr. ItOTAb Their has been -
', A AITOIjmi KXJKlag1 years. success vopderfuL They American Oxfords. Price a pair
aid )(n. p lthaa. }
Miss MtPkeraoa who ta basso tI1IPO' make ten thousand pair each day and are now
from flatkcrlaad,College for Ik. hale,I AUoM of Speja months behind with their orders. We have a
"4i ...,.. had a. gsU for Ckrtatataa. plate Stelaway A Son; offlcUlauaafaetarvra i $6 $7 and $8
' Miss Xdaa Wltkaa- aad MM Ethel to tk. Ctfart of Spala.' a BIC STOCK for you to select from today. .
a lr Ba'.. tMr This la* the sUteeatk royal appolat

+ aid Mrs. Cbort McPkmoavaurtataod heat for tk. croat Ira of ptaa ------
t' tk* Kngrr badly orkrlauaat ,

If Tko Misses dar Fmaar aad Aaaadsf ; aak Wo know.that sourly ovsyo.'de> Black Cat We bave lost received t toe age q i terfiarvy 'r
; alroa td1 m a Stalavay Ita poa'alwar -
nk.... of Ja tt L; f'mile II cjs
t
kottdar oh.-. !a arical Ut of the ovaor.W .. La4tes JIfiers
'
Mr.Jaass Ticket repeat
kir these lajaoas latriB'BU
.l la MUatlL ; I tko ..14'. for Little Folks indainty '
that a$ preferred ky L r
:
Mrs. A. 1. ttcrartk bad 'ft. toeday groat A artiste from Padr l They make only J fine a,sous and Beater principally to
school Ua of mla Ctrl*:at bee effect light
... dews wilt lake pleasure U die theatrical people.>> Some ol these mail for
k- oa W. *dar i Oanrt sad slipPers 150 ,
tk uprights
oaetta tae fiexISIe
Of turn t soles, 4 '.
rack "r>Mk>i..t* as, delight ran4rr 'kick: tbs .:AC' aUadard aid a ptK Their_ creations are In a class bytbemselves and
kid 'stock
+ md the artrraooa a tog soft A
u an ether
by akljek pUaoalaa| art
,'. V* rtaMiaWrod. MaWI. Dror -I.M*..... shoe that will luch'snafP7. beauiful; feathenreights Will never saw.
tko press la the tabs. kkk waa .' OUR PLAN pever s, {
,kaadaov* silver. ,!II. ''foot.
; : Call I a ad get oar flat whereby hurt a babys
.aste.d of .kt basal :
t .every iao caa *.a a Stdavay f*- ISO
d rrva.MMUker Ik*a BaMv Vattlfil wkool. oot att-t-'I: aao: 1 la .a.Ur ,.... toe tklak.ar $U5 to 2.50: 3.50 4.00 and up
talifig s sbase of the .....: We tl|* ale reprewstatlves lot ,
tot this bBHMi Ira. W*
.1'the.'Sk'en sad a Cbridatalpeewhich
1 FIo:1J fail U.. of klk-grad p&-
greatly pleased jail tk
__ .11 vaijioa* asters oa total M

1 't'krdrus Tk.1Ifon.C, 'E.service florfHy wader,k.U tile a !1ead.r......., ,:tow Tw as!Itleaak or UrN aid hernias II moatkyv la attctUyCd Remember we seJ 1he best that' money. can buy,.wee want tk world to know it

: able of ....... C. .. Race. aid la, pjaaoa. Alk to ar* tk"...-.
of tk. I Victor Talklag Macklaca IS ca.k
- spite sold .u..r. tkfro wasa
mod att"daa 't. : Mrs { Qratvrumrmr i aid |k noatkly aad largest .dock: '
+ lead* ert Raadaf i roatacla ,of rW4rC U float*..riarldivOH The
a nlikkwarr ...uar. $fcar ed.lop. of It cat sheet I Anthony\ y Romih Company
++ Tkn ....ne ockool k.*'a two wk I...Ie. l .Mt copUa. to *lcct from.CallalidaMvt. ,
Always A pleasure
Tae toa. Bo tar they bin* fatted '
to lid a teacher" for tk. -primary Ito koW goods Op** **alaga.j .
grs a*, I j BCSII A IAFTORD PIANO,CO..
Mr 'aad Mra.lfekaaap: }V.k.- tSS',Iltk atrott. ;

.
r, : I -- -

-t i 1 ..l '" .. rI -
I .
df
,,1 "f I

I. I ,

,Jd -

I
d t

1' .
'. .


'IJ' ? 'j. n.. ; Ideal Gentlemaii's- : ..

.. ... ,
; .. .
; \ '.. ... r "
.
J ,. I ::f .**. I I .
oJ
_j. "
"
1 .
;; I :.. : J ,,; .


:" :. 111 : Retreatf "


'1'! v '1. 1 j

t .1 .
.'
.
':I j i I


., J.. ..
'
""I ., '! I 1. ,
'

; : f

t i Must 'be:' seen' to be appreciated. ,Full view of Atlantic Ocean

.'". ',: .I '.' I '

House has 'all, conve' iences. For particulars call on or*' write

.
'

Ie''j, 1

r 'F. 'C. Brossier & Son 1t
'r... ,


\ 1 REAL .ESTATE BROKERS .

-, : -
'
.
.

;' Corner Twelfth Street and Avenue C Miami, Florida

.
'
"
,
t
I"
.
:
1, :.I .
\ : .". ..' 4" 0( ,for ;t 'f A;: ..' .. ,. j .. I
-
: '-*f vI .
,
'" ,
J 1
.


t { 4',

er
.1v ,
'"
#
T1I"F.Ln; rAGEII ( nm DAILY IILUIIIm'DtOI"" UL 'U11"Rn.U'. ..
tn.Vnm .
....- .. I.
P.&GJI UTrr


-, COLORED COLUMN'l I! NOW OPEN r


1 --=- Edited By == THE IROQUOIS'"

; Empire Dry Goods Store W. PERICLES'PICKENS.. ;

i Rate UN per day a.d wp

; Aaoaa; Ik. na.,. *atrrUlaawata ser.kw itA.1w-the siltw hotel fin w,eke enter d ".*,*.{...-- CIBB.... ..... whit. .
aa4 aortal faactloaa that ran ...*. eM ,.... TNtort__reo.e Grill td.tk n "".. .** WW "** ***. *-.**.
' ''SIT** a'arlaf Ib. Cbrtataiaaaoa LUdas j aerv**a b carl tho.ch...tho.y.
vr ao Ia......., H. L ARMSTRONG
All Christmas Goods left ,over from the l II r Mra. Hnl'J.Ia. a o.slat raotvrdaj ct- I rVDfrtetor.Two ,i1 r1orWo '

'aHrraooa la tb* lora of CbrlatBa,'
Holidays are now offered at a sacrifice.i trt part lo aplaa4 BHMkrrlvaa.. Mock
t ra._..... froaa 87 FOB
for Tk cklUrva .oro' *Block*fro* Pootorflco i
1i I ,soy aU ......., bat ..... eltbet.rebus
i ato ..*...... or I.t......... j'
tit -.. tbat Southern
tk tboagbt Hotel
bad lie.
have also just received a (large invoice underwear for ladiesof .larklBK t I la tk* ml ad of Ibis. good'woaiaa :

all kinds, in :'seasonable good Then, again -we have many lots of >aa opportaaltj for BOOM,ll.... bat act aatlli E.A.'ion.ell.Proprietor' t.

various goods in broken sixes, together wits odds and ends In every de ;br Jed law U r*,.rai4 afo. ItarU waa akiakl loj: I Mock from Royal Palaa Dock ...... FhrUaKites
' 1 wt
- partment which will the who to pet lato oprratkta Ib. Ida. |
meet wants of all | appreciate the true meritof nit was tie pill BAOBK o a.raakla .' -I II

GENUINE BARGAINS.We always make it t study to please the public aiwata. (1m bat ay kr t.- KM tor I
voted ....he.. of a tea dollar kin per t* 3,1ch1ltabsbt WMIArlington
> J" *
a|for Ckrlataiaa. Ska al ogre decl.I.l .- I I
slat aka was Ibis U
IU" U/
carry oat Ik. pUa. already I la kr)
Hotel
:. Even at a Loss to OurselvesAll |'Ddt clad from aid at tkoaa oac. aM to work to to-.1 I v -

., t' fo..4 flat It ...dUpoat.. con aad> 4r aooa..x I .-.t ... ... w.,, ._ .. .
I bat a reality. fferrral ........ I. I1'IpnItrUI
.teen or turn 4l(T**. sad tar p. i I'leck Ira patlttlctti J '1fcU'" ta,. Ifll 1-! Aw.>. ....ThrUi
gobds delivered tb of was Ik* Mat ear for "
any part the city free of charge.Money Ik* Mute folif
.. .
to ,
: l t gaikr about 'w..I, I. .. ..,
j ; .. aaatnbVd '.. br briaatlfal n et.I!Telephone No. 8. Facing
Royal Palm Pack'T'he
I
.
.
4 ao aad .rt.r alaclac .N....,. My(

[ if Clark God 10 sad Tbro14 a r.. word by Mra. I. H. '
Not of prarrr by j Oaks
iRefun4ed Satisfactory I Rev. Melt.... the Brvaeata wvracalled "
.. r
off by Mra. R 4 aid kaad4 -
,Mr*. R. B.
oat ky Mra. Clark to tk. laaorwi McLendon. Proprtetrsss rt
folka. ,wbo t*+mr4 lo b* tkaak-, Corner Avenue B and 13th Streets
'IUU" Tfca arrotaU<....1..*.. of a Miami. Picric jji
4iblra., bat ,...
EInPbDty ''Goods Store I....Tka.... oNowlaa eteetlan.av en Moat Ik..of*.rbartk.1ot'I.c"wr'arrrtco e.*>: WltJda.ht Sftara; .*laBml State aal Om S
I. b. k.M tomorrow:
1 BC J".'. Ba,.... n.nll1 9.I BOYDt : AGE
r.qreae11 5 by Bt.. Pica: Tl.
artocalaf by R... 8. W. Brow*. .
dt.trlg .....0IIa1'J.
All) ar* lathed OaKscajMUy

J. R. Elliott;; ,Prop. $27 Twelfth St ,>. trued... Btor.Cbaar tkaa U.. .a.rrtc Ckartk a. -Her.PYa WlI.au. r B-- AD ... isle 12/1 a SIne!, 1aSud. fJerWa t

last 11 a. m. aa4 TS0: 9. m. Saa.
!i'I Mi Florida.Y day -.... at 1 .... Too ar* taTtt4 New Howe New Ponton
amI
) to atta4 an rrlcca. R...
.i t I ., Orl...'paator.Tk .
PrlaaltlT Ba,tlat Caarei The Minneapolis

Praatklaf. at 1 sal Ttt ,... Toe.
..
.
asked
aro att a4 tk
satin awrtora
{ : of tko day A... J. B.Browa, Mrw. I:. A. Raeaen. Proprictrwao ,.

Gall and SeejUs. paatoc.Nw. Moaat tloa Baatlat Clue Pba.160 Proprfetor Raaacll Coffea doss Hiaocapolia

r Now ,is The Time Baa4r ackool at f:!/ a. .. 222&r itk Street. Miar" flints '
; FToacklac. at 11 i. ... I aa4 7U "
: We a. ax B, T. P. U. at t p. .. AOar .Tirea Blocks!nil Pace
::1: ,, ." are agents for, the *ordUtty, lartt4 to tko sec Bay TV*Block* fraa

a to gets( the house ,in first class otiier irbuAe. Racydt', Snell and vtot Bethel. Rar.A. M.W..... O.rt.t .. ...-..or..-8aady HINSON c
arkol .. HOUSE
:It a. Prvackla at
because oiir winter visitors! :will' be other Wcydes II .. H.. 1 aad 7i !/ a. 1. Atta
C. K.: at e'p. ax All .,* *araatly
# here" soon. If the ceilings .of walls| .aaka4, tb to .t.... Ib. *,atlr* service. Mr*.J.C. Hiason. Prop.
lily Rr. ea *,. ,.at.. 331 '
need painting, kalsonjining) ..or 'anew I Tkla. bac tk* laat aa4y arcs' Fourteenth Street Miami, Florida
; i
koa la tb oM yea*..rrrybody ....N i
oall .... -
.1.* of tile
decorative wall .,(**.. opportaaIty.to '
paper.- {} Tbo j.... <
Horn* M. lovely ., Xm Courley House A
I" v'j Mt; tloa Ba tM Ckartfc wilt bold ,<
I Ita laat rvcatar aMotlac oa Moaday
Coiner 1:6' Us' s areaJat' tb* cbarek at tkro V
: .
j A full new ..
line of new wheels Katrra n.... ail llaltlway Buena vista, Florida
; l'' win coadoct .'
t whh coastet 1 brakes to rent forth prmla aiUa AMalawra
1 and let us show our new' 1907 and of Ibis noarlakiac aortHy,. Oppoaiunijlroaddtpot.i Ikaatifa) ,akad
you designs *
colorings. tma. Good
IMMM
season; Hartford. .... ,. ... cookiar
Rugby araaUy r ., IAIfe .
lie. bet
We havfi oa uryt aid cold ba'",.
them in all efectrk
patterns arid have lirkta tad an awodcra
.coloringsJ! We Chase :Tough Tread, and other > UBM.Mr COtIftain< them In .blanks from.ten cents to _twenty cents per roll standard tires. *. Dalq Urla**... Ik* pop*. liatb-11iarl rock road. Kate.. pplicatioax ecatcr, < Miami. Oa Palm
Repair work ,
,
f tar Eaatla .-.*.. ... ... tMIka r
,Gilu,-20: to 40 cents of 8 full !VdL '. guaranteed. Call and see us. ..,...1.. kolldara with hr ate.ter. SIRS IDA COUKLEY.. Protwietteas rA

Silks.Cretona, Tapeatiy, ,Leather. :_-etc.,35c to $] I lea.*.lira.*a Mad.M. 1.,.ea.for.,-kr I..1r arkooU will U.'. Y''a" FJnrMl.

w : Carroll 6, Clark vhJtb. 'will M-opea oa Wadacaday

:: Let us sow-you the different, third effects, the'taiest In aotat.Kb. Ice... a aaaiater school of are Richmond Cot'

'f ., paperhanglng. Neye before:was such a fine assortm't of 1',.231 Twelfth St 'Miami W* kar been rcdabty tetora.e i
,;i tkat tb* CkrUtaiaa ire. aid raatataKtrea
t --- II, tb* good people at Urawa Cutler, Dade County., Florida '
Wall
Paper City oa Moaday alcht was a coqiplt .
(Mceaa.TB 14 miles. beta Miami
John W. Graham oa Btscayne Bay
..
CarlatMaa Ire party dm b,
brought to Florida.: "15 to 25 per 'cent diacpunt. Mr. aad Mra. Bens list alskt was atoceeaafal tio". ''.acadaal._ Road th. ntirc way to MUaiL sat railroad ata-
at Perria
.I' vlU be given r on all vail papers for the next 30 days oecauseWeNeedMofley 6 Comoanv boaauralty affair.decorated Tko wttk troa kaadaom vaa th. tad east*Florida.OM of DM da..taad aaoet1t'1. oaly and 300 ocaatl lcet fro..locatioaa baf. Opra sti

n_ proaaata aid U* cklldrao war. cads to tat broad AtlMtk occam. iris '..i.C' sari boatur. A localitfoT
4,' ;tI bappy la aaUrlpatloa of rclvtaIkeax ptrpctaal ...CMt. For Uma add,..d

; Successors to-Chase'& Harnrr :. After tk* ....1 aaiaanMata MRS. E.,r. TIIOMP3OX. Maaa tr.
t t Ik preacata wen takea .... eat .
.Itlrtll.... U tfc* .IU.....' ..... aM .
'; and Peed wall can No. Fire Accident :all departed al a lato boar, f *lla<
you paper4 up phone '' 220 or send (lad use t..., bad ach .. "'ppor'>|
i postal *card and our agent vhl call on you with a'com; t lull of Hlo)1Dnt. ; E. A. Roblmon

plete line of set of samples to select. from. We. also carry:;a full Tornado Insurance ,t Ie Tk b* gives boaaet rut party alcbt tbat by ,waa lit La.alaled. ..*' Contracting .Dectfidan

picture mouldings tonutch the different papers Aid of: EbH..... M, B. Cbarch waapoatpooed ""I
.! cloth; linoleum window shades, ,etc. 'Veare: Fidelity Bonds i, aatll Wedaraday ......1.1 l Telephone 21. 1019 Arease D,(Mbml, Florida
agents .for Harrison Bros .& Co., Town and Country Jaaaary f, 1111. wkem BMT. ti

;. paint Doder, & Cays Sterling Double Thick Paint;Pratt' Oaly rice beat of te..pe.l..-npre.etdr *lb Bd..reby(lataeat....,.wftl tk*be...put...,la. aerklaf it art
''Ie Lambert Lowaat rat.a.tol Proaaa pt pe7- ,
pablk
Vamlshei Woolsey's Copper C. A., I a food time.Tfcer -
Elastic, -- a.-. .. fboM 111 was drew r
, at St. A
Co. &Wep'arepal -
CarboLnlum
Mfg. ; ;jAt:antic Paint Co. Roof I. Ckarrk e. la.t al tkt, ,
J Paint (never leak). Muralo Company's Caldmos In and Off".ceChase&Co.Warebouae. iad Ckrletmaa tre* ill ,.., k I

i : puti1de. old, Water Paints Come J Irk and lnvestlgate. East..end- of Miami- Hirer. dock. VafortaaaUly attend sal w of. rise bat* aot J"be'...*..wertj ot..j!l llo Hughes & Company I

I.far ..d tkal Ibis was anf..a..r.l.I l|I
Mrs. J. M. Haskew We brew list It woald ran been '
li|
. WeAr, The Paint PeopleGus.A.Muller aotblac .... i Commission Merchants:; ,
*
Broiator A
Boa. over Bra<'
tC.C ;
I Dressmaking e.lttl, street tad Areaao al i!
have ererat good lot" la ColoredT.wa'rlkl ; aced dnJmSia
'
tbey will sell for lit.!
Recepticn and'ven1ng Cos oa .." term Now .b year rbael I Fruit
I tumes.Specialty taltor gowns Se* tkeai kefore they ,ra all goo.. *)I Produce, Fertilizers and Crate Material .

..: Telephone 120. 1309 Avenue D,\Miami, FloridaLLUiwter _' I I>teescel ntei: n' Trtcuem :

: I "" '''UL&I /..... I J[ AmThe'Wheelman -r

.' ill A.....1 IM dsa A.Oa.hid Fresh and Pore Garden *,eds a Specialty. j
-- New Wheels Gnnnteed
: LL'lawtai; *' J.1: .tw.t.
l I i
f io dThreadTttt t

Miami i Grocery Co. Money Wantw I RITTY BROTHERSwx.x., Staple and Fancy; Groceries Hay,: Grain: loan If you we have- 'can money place to It $$20.00ttdl .1 I : -A. O OS 1 1ST 33A SHOP.

for you. Interest: paid
"NABOB' : p nta for the New Era Oil Engines. .
| quarterly UM Bse tires and Stmtriei; Cssolen
Solicits your patronage Dade ; and kerosene engine repairing a SPECIALTY '

CO. Security Co. J r: W. 'Harper I General Repair Work

. '.telephone No. 20 ,335 Twelfth Stre EDWI5 XELSOX ,
Cttatuk ltl; Awe... D.. T.kpkw 1lS 1 8KTBXTH STKXXT
k j/I MIjtMI. FLORID XI
,
f .c _,_- .
k f.

..
";": ".1-'l.\o.:"M 5 .&..- ---------- -
..
-

.. ,J 0po0;;.'Atnmrcnolrsood.......'. lIt.r I Irir rlt "- j
r :;: _
.
II ;
1H ....

* : i" 1 i t u. (i"IeN, }.titt4 i r 11 orE et1f' Inri t 1'

,.., :.W..tlWOa
;l..Id..l&fIt
\ .
.
ploy 81a "...kl...- .........
JOU 3l-rr it 1N the Poor ;ft l.rt1t eo..,..,. 111unl rtn f
) ,. toaedte trkIc t itono4 .1Ie' aantwbela 1 l" )9J4
'. lag.Iaot. > .e sd rs 'a lbwaa 'lO.'O} '1 If)9)9 f[ 1
O
.
: .. "LH i..w aid'br .t't'III' t- :
I It -\ _.11. ..flit V'. Xa b.-nl'Hlt-........,........PWtIm.: ....' I' \.. :<
j. ,
4 _, TM a.dfwa de.t.a
% 'I i <1..1'i '''''' I 'II. '" Ela.t I algbl. iatrated I I.pplaa. D.D.f
',-/II.,../.. < ,. '0'. ,." ...
.
.
Marv N1 I' c. lMetprwtatloabytlr.nrrlad
i 1'1'\\ "A >/" '; :'/ .ra sad! i II :
--- -- J ,..... I Iee.
--
-T--t- -----; act.,alagled Lhll,9 wnb .. at.rrlat.st'aNy orfWa n.6e.1I )[ J .'O ) &] ? I /
-
4!I II l ._4 _,"h.dl .. I t.. play. tbro.gbat_..... tt. ....- )& R JR Jrtnottgon 'sin eYibilfSl I
:r" at .U8\toa. '
E.e.! '-
j"Blat& Jt
f I .sap dAfl7, ..u 4W M.>t r pnl.a Quilts Bed Spreads Heavy }
r I < ''aUttU..nH -.r !
i't f fcjJb} fn MJIJOat I-at"girt sad ctI.t Ds.oalaN ) :
; '.
i ik l fIk
ot e wart aitadatailJaaE '
j
:
+ .. IS nderwear Hea HosierysHeavy:
.
;! I 7" ,1.iP Ii Mrc tl 4 rUkIW r bro.gbtlM t :
,= i, I i ii c:t4 .c .ift I mrtl.>i.. I.......how.. tr....tIo"-eft"...& UQS br-ap. w,. : ,P.t ','I'd: 'H; r I-;;'" n.: '': Djdi'JJc pttt 111 ,l+hnt f t. t
1 '. .
- I Inli ........ p.. << p.s7 'lipgMag 'a I 'i""ln+Jt''f rdT\resse leti" ret !n"J. t '1t C a 4
:- --:-.- -' :: : :--- --- .......... twod etag t1.tbre :. ii. 'iit .rll '..A j4,4 ;. ,! t ,u. & :. t1J1fii'tith rr" 'rr.1ol1,1] i t.
.., .. ,. ., ) .=r : aet ap Mdr "C..l.M..TMlw .. oVl Piili #
? u
.
'T
tb
: '
qf 11x' : thJtm .
: ; I Oraea Plder ta1M Mad ltbrpr.A.etI.a ) es.arlgat'thiJta Q 'u..ta( .l U- ,)11, I/I' )Y,1'.) t 1 )
.
U well 11& la 1M4raaa.
tzact, ..'TM c....., .u. t tI
19jO noltmihA l4y' at'to.lgbt'b .
p.rror.a.e.
: I Tfc"RwUM*, Lis.. r.u .,. alrtb
M ,M Mf* t* ea... UxktrrvHk "I '
$ g3 .A1'I I 1 .?LM bolo fan W to&r*... Tk* Cow-
a I M1 std w gadsM a wt.t.r> play Jmfmetft:
Uu! ,fill .f tkrlDUc ..pIIIiIP BM and aJ.o J
Announcement! war attracts S term feo....
Mr.. Val OMIT will take tW mmUtea4 I I 1 "IAril ) II t/A,) ..oJI
la Tk Ob r sad tM Lady
,a4 IW ,. lle.wlU b* satiated. wilfctk I
RTBaDA't laet.;klwtrlM tie a.II...4 and I '

1. q39o I artMtIo Tara .rwirmrato a.Matter, X r.wkat Cary part ala1M klUrkst .-, R l@t} iJkiffi! urt M ,
rkb@OOI1H9t1FittJftt !t
.. ,
-
.takl.
:. : \ _. ..... ''I f Parisian note. You will -'
.. UUIU. \
., ,; :; ," -.
v_ I' -* _. --- ,- f '.;-- --..... ) ence at the first/'dance--not .only! in the graceful. tini, i ;

1 Q r'16a.' RP.i3 J u"1fA to Yrttp? os1 l l t "

: ) TOOGYOaosr r"'twftlltlS 3tl 'al. I : -{ r r1m.; _S ,i'"",' S 011'nl) p q be worn that the secret of so' of this

1Ilt Sa .tJ7' 6aAw t3ilh" ,".I.fII1, E
-., 1'aed-fricaps-fertkefr-verp-B- .------.''. iihUin y 1i i .goxq r11oiIl3 .JI .l

,
4 NuoH ,1\
i ;tln1.r1-w 3GIteE

2 i papa ?tran e.I JlleJWTW ;. a h rl .h.lI tlh r rt
'
f
\
1 \ fiM -

., t he'- : iosltS -c cessfUNL; oUr I .

.
-
I we- f'-We..are-DOW-if:; I ... .. -' .. .
-- :;

P' '' ,aR C rot .b.thf..w-. =..rJl"'mT".......pa.s' ........

:i2_' iH' t... ,- ::9iSr oon.! .'.0Mi...,'...._, aMI I 1 11 sits f4Gofer:? Z treet god.Avee l ; Iai 1

I -.t ,p .It 1 ;: :> -,. ,: 1 ) 3r l sr4 xi ,t e4M'
Man> Laiarglg
.
Tk* lUckat Korw I. la toetm. of
,
oaf'Increased t;+stock-dudh. f.ktrf4, -eeuecttag- Ik* '.
0't'u'11 19Iffi 1y Jan stiston ,wtik ',!tI. large lItO.
r ; '1 -.I .'
;; ,esor-d G.lng. 1S1BeSS.10--- 1..1.aJdalag aaA tlMhrlar wiik'.,paalati.c la. U t.1 *
..
t, Motwrbs,' 10.- ,
..., aUck a4 Itu'' 4 lV r 1 l r
: ,. lam AddIlIoaal'rooatada tbs.r.staM..swelutbsv.'dn.11 .
4 e.! "Wm ri i'tOItfii.- Its'''' J
'
t,t .PM.t U tit I tkO bosllslag III I iJs n
II f 't trt. "i"'l\m .. ........,..n.. ..... 1 C1 : F r t.
1. .r., x ,. ..Itt"; $: .. '; ,-. .. .
tat II" rn.r4 br N.w'''Taar
t a NewYeatI : .Oaltaf yo.e Jew" Iry ....... ,A,.... O,
.
s iagr'apr'1' ,.. I ;Or" J .n1 ,">.,}. r.:t." formerly balers 1:1"I: !I a y+t r ;+I:1 t=+ { ;. F; t ti' t
" .} .. f'"' d t) '
r 'it j whneyodVe&d' i hat wel hdvd'to say abqut .
........ -t 1 ,
1 ----. ,-- Years 3a1C1 t.ll 8 Z'7 rsx yr t4 r J CL C ttc
1 New:
I., - ..-', ., ,. .,

.9 {>fi jO:) hnomrki5.1 i W r aM Wt0V ,tld I5V7:..=:.-=
I c..r w De w tMrw raa
j "1 tt hili aid ..,...... n ri
t rP. ) VIMCV HC yW...,Mf. -N.rr
$':W e eJ o m'fru1jr; i: -; '
I AS 1tid O .'M"1M #c QIk esiill.: AI' I FRUITS: \. n $ rb ,

111 t, ', .. ... I,j. k a44 l 1 acsm. : n U1 a
., '.' .. 'StrairbertlasVegetabj'es
'11 '.r/t nr
,
; j. a 1 r/ r tltt A'..il:0 .q'.A 1; .' E ,'I. "of :Aa" ..,4'I I+.. 2 I I. .W.U I'.J........, ...... .- '""'-", "' vThoMostJejlthfulThe Most Beautiful' 1l
I I r 'f".." ;"I1' .rt ;r1/,, !.li..Jfl''J/. .04 J':: n-Mes .A.1_. fT> .
N 1i' -t .. 1" !t 7QAD.M ';1;:'"j' '
f'r! 'oC ){ ; ; I ,'j'I-' !!:: ..... ''I
1 I _. U.Q (.
f' ''r. : "r't'1..
. re.a a.gaser esssr5.e..oe.a..r. aw .V411f'\'ft1IH_au! ... ... <" G t on 1E4'
':
.
: J' \ ,

t cturd}'i3 QittnOJ .Iroznido J J I .r ) <

""1I-.1.C llDewer. "\ I'ifeUlTAmeric'Mf( ie Atlgc[ CkyMfl i all right 'and'we" do not wish to divert one
John Sew n rJa 1a'Br Preto Pay ; 1.'" .-J dojUrthai laturaU DelonVs to it.'but after you hive spent every'cent you cart
Fresh FlIC"TOI atoesI 1 '
LMoni onllftiinC;1 remember tht you cannot afford to go home to the north

>::::-:-' :.:.. -:.. :=--_- I. Fresh Green Peppers t I ;without, having visited only resort' that Is liked of at a distance. Drop off
.yORt..... ) oa;yonr way north and If f ou cannot resist buying a winter home there or rent* "
ing a-I furnished> house for a month or the season, come to the office ofT

1 bli J H e ta :

g ;; Igl Cf uFteabS icWie. investment Co.

.
pt flrf:)',')11. rt OF'rF lfnrn d : =, i d'i' strfte to urcyoa, V ae Pali B Chhi t is situated oo the Lamouia

Fresh Green Pea n Lake: Worthindis in tb b car' oIJ Ekejpineapplepregion; has socictima L t tc21ued
'f .... irnw of HomCs" do't like have one "
J &"' ":("" trn: Fresh Wii leas city you to of the horri& It
LetticeCacaberx also w, known as ''The' City' wt ''Florren. if you uu nut'want a home you'
: 'l: ,. ; 1J I1Ih fiiWillhl.; I should at least come and see what beautiful homes otherjiorthera_ people have ia

,. I I .,.. the Cr K. The largest hotel in the world J the od ical alligator the oa t tiA
j '1" 14. Ptiilt a trick farm; the in unable plander Avenue; Munyoa a Fairy Island; the robber ,
utS r t7n; A tree the jungle trail; the Ocean p1'arand fouf ''mastedschooner wished +
1> .h' c cfttt4h a ; hgI ]
: ,t i:... ) 4 Lb -f :lb1sJ ,u't !HI, .i1 'r ;and ory'on the'sands, are buts tew ol .t wonderful, sights* Youfith i ibanUftnl

; bathe'or play golf, orwatch other* in the act while yrr tit letsorelyJby '

;::::. -+- .R.iG" : and enjoy the unsurpassable'climate. Within radius of a 5 miles you cans
I 4vajrthIeg'Jen Uch Florida ism<*t ootedw* The Impassible Everglades b 'I

(? JHT051aTTIS1 'cwwesieni'boWnrVknd the worldVgrotesf l 0i iy the Gulf stream;Crashes
; '
tl a our eastern shore. It may cost you'jo ethinz.wi. I>ay it.PALitBUACH but
VJilOC: 3' t't tra! "W *
q t "" TI 13 : .1 VI tI'LLr. : j:
t' o r1 lete t atYca Stop3Yertkeerp

f d ,:,1 ,
'c : 1" -: ';; a' Tnt' f'lf 1IJ"iJ. f
1 1T Jt r\i'l! :Jf :ali.it/"t7. : s l'a.'9.3r'! it.O'hl t..le t rteMflLu c.: $.l iltmin i

., ..-.oJ.. ...........oJ.... I'J&f1h .1/: "t.

.. ....
to .2 .1. I q I.r.: rk ;i q.'
.n r.lI'; )1


l a' Lay f + *.t t: of
q. P ... .'., 1 '1"10- '--.r-
.
,.. 1'. r I',''', ..I THE DAILY ,METROPOLIS "

-
U

-
;SECOND SECTION. MIAMI. 'FLORIDA* SATURDAY" .ii, c. >.1900': PAGE 9. TO J"

.

THE NEWS( AND DOINGS IN" DADE CODNIYTERSELyiLDByMEIROrOUSCORRESnillDENIS, Peoe OfPOIIp110 sad.win aow. prrvrat, kaa It to apples frarW tk..oi o*tko frooi It oM aa maiaHaaltkonak large vtatkrr aawataata. .. Acct. Creek bi A .

Are Not Discouraged' they 4o.*l strew. say tau Smafl Freeze less
r of kriaf 4tBM|.4, *
narappU plaits .were sipped bIke 1 -
; sold but a* ...... ... r...oU4. .
.... pots image trees were -
Over Lassa Racist Cold Iaj .... BOOM looalac sew. grwwt2% A.
By SpaaCnjt while otters .wore .alaj.r.4.Mra. Taautaes SaStraJ Oaly A,'2S Par

1 j j L W A1raiy Yaa7 An ItqIQtIq T. H. 0...... wk* to la CearIMl-rr.t II CassMsnd lii

:Recent Cold Did Some Damage To Trtld king Crops But No Oflt' 1* Discouraged And .l u.. a prlrai aaattarlaai at Orlaato.ro>'
'k uj Of Iodine Haaoa I* laiprwr awl her may Gnat Calamity n.n..u Loss Ia- '
;
rrt..en win ko glad ..
T"ry aoa
An Are Octet To Work With A Will To, RepUat-AH Seed.Beds. Were. Sated = n.n. her ... ..... OMMoPricas,
'I I Mr. M. M. took .wed to laafor4 -
And Citrus Trees Suffered Very Slightly The Story Of Rrofress And .. apM4'Ckrlataua wttk Mra.Satoko'a I
; ,.,..ta. Mra. SaMka kaakaaa -
t Prosperity, Zeal And Energy <0n Erery :Hand ',Continue*. PIlla,.. Fa4 Dee. II ..... I in at her paroaU k... hot. to t
.\. 'fr t. nd tba7lseepols p. tko Pa.- sew reverted aa.i lag oatlroly ..,... Leek CreeL DM. II-DaHac tko
.
-
reseal cold .1. tM'Qer.r _
.. MtTC k ..11. ,.... .
pose a 0 iced.Yo.paaso showed. aa l.w.as >J
I' has depress lot a
a tko sick
tr-fl
Dolray. Dae. 11-- A Jioetiac' ofi. lag ao .won prorUod for by the coforvoea. *-| lad traits oaffr4 ooaaMoratiy hat $klNte A Oa at roMpaawook ..- Pleas .... iTiryoaa lee b.cata & ate*.' short ported bat .o la- .war t rued 1
". tko riaatora Packlac sad fionc/laf WklJ 1M..... to :'a tko faraMra expect tko prtcoo U ad Off etaas.+Mf...this.. ** .La ".blpplg Mlaa ...... Mt for St.U A....-oaeott la a ...... lattMn iw t. < 3aailaaUoa
If Qa.-.tsekbol4ses.waa.keld...at ,tAcaaalac IIClNPf''_Ie tka people k. .Is. .*! vaaea la,doa+Magyi aad.kto..wju at *. bet aa plasgaasaid. >. W4ao4ar t .. .u.a4. of a parties jf the orat-. K
'
.
> factory at t..'clock har... otraager to,1k poool of Dad .... '..aa" tko'*adCW vent for tk* -TVA uses W M. 1I.-thc; taarktri'. eo s......*. 'Ho this atoralac ifca.. aa oothottoM .
V day aftoraooa. Tko BMotlac .waa '". aa k* orgaalaod tko ekartk at ,faraor sad acts a o*.y fur the: attest. tk* .itr.ai. sold ..ft!. ever, Mr rta4or zed Mr. BolUaiyUw. '... of SI ar jaat t. toawator. v
called to order ky Mr.W.W.Black- Wed Patoi Beack twelve years ago crop ....,..... An ptaoapptoaaot gr...... Ibis locality to ..aU* so- IMt....* ..... Ortoa4. who are .
late.
'_ oat la tko akoraco ., adrleoSroai f II,.. Walkr aad BOB ...' Mlaa autarod sad loft oa plate i*! seed fa rvplaatlac sad ro ttlaf. farailag here. loot their U the l TocrtakWa. es,high. leads ad>talM -
Mr. J. R. Parrott. tko BOM' CadcrkDI. of< Fort. .....1.1"'. are tk* Stlda ar* daauged ,to l Buck ..1 torn null. crop wets saved fcf .. toW aropa tko aralrloa are otroyo4. do*.
spell but Bk tk ether ntterera
-
....... .1 I I
rlad bad to .. po.tpes.d. to await ..wU.. Mr. aad' Mra. r. /XU.t meat aa to, auk. those Baaiarkotakte. -' lag are awlHac sad trylag afala.Tko oootraUac tko adraauao .f\wet or
." advloa how tko railroad oBdato.Mr. tkto wook. j ji j Bat at .surely was roM tko koaaaur ... freight atatto sad Uo track d*>p leads ..sr kick dry aids.
W, P. KetHker.' wko arrrrarro i Mlaa' Ckarlotto III...., a Uacbela > Tk CkrtotBua UrtaJaateat ,ofIk << nrr.... fro. It to 21 ..*"'I proorat a kaay aeoa all boars OT shirk la coatrary to the frooril ...
..* a kort lire ado la awry oo* of tk* Fort Baariarer schools ,A' M. K. Saaday ackoo.waa bold arooa the iciest. ..*.*.. Two <.the ..,. rartiaatr to belay hauled ..,. Vot tko toadorvot growth .o
r raa ..... coadltloa akratcally. -kira4aany 'to TUIUag her tatter sad faarttydartag OB CkrtotBMa mlgkt la tk* churns .orateca'tWr* wa Ir* la all vtoaoto -, to Ik* 4inrat taros sad several n... onaco or trapo trait trooo
lainaf sad win ko see, r' tk* koOdaya sad darlag bet i A .large caogmatlOB.-....,... U.oajoy eoMalalag water. XTTTO: aaakowvrvr. ear loads *f .....".have hues us- has bass ....poL BaaaaaajMwovwIqao
:. .. tko koapltaJ ... Aarwtlao. laa MaT will tint MtaoU zed Pal. tko holiday oatorUlaaoat.Tk forgotta. that It baa.bees loaded tko put wook' Tk vartnaaMrckaata tkolr leaves aa do very aauJIeoaaaV
::, Say ,.... t': Baadi with 'ff:frtoBd.. Miss tadrr-i .. BkaaagMMot .was aodgmod tk NN. 1':01. peters to Jon,... Men ar* rwentq tort puss. tress.A .
,Mr. sad II,.. TctWO. sad 'Mr. kill.Tb. : / !Miss lBMga Kitty aid Mlaa tthortorllag karate.' 'UMtt wt Ur. cropa.ar foa.I titles .( goods M every trate. Vlt h I trout lien to ace eoaaidntd.
sad II,.. Oar Sparks sad too bow CkrIMaai taotlrlUoa'at or.\- 'S sad a Bwot ploaoiac pro- ....... -r taw had started toktp. ,kaatlo. ....... hulls buss sad win grist ealaatHy aa It I..... V. titoocttoa
\ salved ta Delay tad are sow heath ray passel i seat tko ekarea ,latk I.,.. .was tk* roaalt of their aatlr- fooipaa* rooMoaU are Ma4o;'a* a* aaUl tk* farator pC to site a BMoopoly of tko vegetable
la taatr BOW. koo oa' Svlatoaf happiest poojlkto .Biaaaor sad lag efforts M auka tile estartatsseset of Be fight kiss rf daft sad are ray.IMeve.ltd. atarkot aad. oakootooat high s ,Jlfaoo for tko wlatar. tk* ....U.eM anaom aaiandto a krmuat oao. after oaly' tea gray 1. have JOIN" tko Caootratoo4 1 Tkla at loaat. has kooa ,.. rs-
Mr. ft, M. Skorwoo4 sad St. k* ".... oo oartk. good will daya practle sad rokoaraato. vsvstas la tkto maty.watek ., ka Titetsble'Oatlssk porUata of oar tracks,.. Two
.. ." sad altogotkor. It tie >4 If lk.,.'lost I years age for laotaaco koaaa ooafaiaadad
'Oo rp O. Stacy are la West Palai ojoo was a at
Mack rrodlt to due to oack .... .
parti .
( la tala Local ** *. .... .. an W til por rrato for a loa<
Baack today akopplac sad looklagr Mr. JT. W/OmatM4 baa .bought;
Ipaat for the *palest ataaaer lawatek .
lap Ioo4o4 wttk telegram of latalrtoa -
Uato. aid although "t
.! after kaolaaaa BMttora. Mr.Sberr'weal .. .... : sack aotoctloa was taadarad.Tkoao a. .a*' .... maklac. la aQ tklrty froat various part .f tk*:, owlac .. damn crooa ky fro woroBclUd. .
IB did
goes aa tko acoat U buy faraJtaro otora a tae who. roettaUoaa two borer la this t.wa, Mr! Him.MM >
wets:
>gave fovatry aoltenteg latomaUoa to ... *
aa It tko kaaaor
for aooM Swlatoa arose iy holiday koalooaa sad year for arotta. V
a oa .
has aba lar oU4 la b .
Mlaaaa Dorta-Crvga. Ida Maw HandWeckeraas a ruswades
the xtoat of dosage to Is Mroaaty
for aaruoa wko will arrtra Is J Delry of Jtkna toad It aoeoaaary 1.. 'sad karaoM. predsae Tom growers la lower Dad
lass Harrl.'aad Maa this acctto ky the late aterm. A will rcOao: S 7<-
prokakly |
per
rheas atonUag. .
at aa early dater opus '
j ten Iraa Barl. Mr/ .. W.Cardaer'a .
1"&pea'Mtaw.'r.R"yo. Orooa sad Roy wkoojwrlckta4 weaker of laqmlrtoa bats *... atafrooi crate for Iklrty days after skip-
Tko caolr of tko M. ICs CkarckBootk -
; kU: a'ooetal BMotia| Wo .. oaiBMat waa: tk* tact that A aotortod opo was'Awadrd> by klackaaihk shop to 4olac a |ae4kaataoaa. Cuba sad .wed rtortoa poJata.Aceaaipaaylac meats ..... fortaaalolT. few of
-01. Mra. Hfcka Arias tad Pisa Bra: Dick has ar4.ra for tworiaito tk aortkora .
.. .
punks tM seed bed .
oOay vvoalac at tko bo.4 of,Mrs. ...,... MOB war sass as tk* ... .. were beaces ..
J\ PAtrk. sad mo plan .when drlak Kllky. Scripture rtadiag ky Miss a tww-wko l4 cart are orders for shipmate *f toaiatoo of rot__ 'aad rroteaUM
A1lsa.I ....... Kfiky. Mlaa C. K: SUrHaitproridod 1 sad a %wny. H. has kto kaa4a *. ..... ore pleats ...'ether win awrrlty ea-
..
>....r ,.. arrived to raao4.la tie bought or had was op* go
.....
at tk* orgaa. latoraUagtodtaroat fall all tko U. awl a Iratclaa prod ,
uses MO tasty prteoa per trail kw- .
tko balUlac of tko sew ..WIe to lure boys sad away frooi tk* -
I koat tk. prograoi wr aoagabetttlac helper If ....... koopa'apaa lag soled for each.Little .....
....
% for tk croaatac al fanny IroMd** : For tile duo
11a tH < ** .
tM1 tk* day ky the school aa.eoaarecaUoa It kaa lately, ko will seed twoktlpcra. Dr.
A. lame
4 foot ., Atlaattc ....... It.. OHM art very tkaakfal sad aN dottralaod Leigh
a Doug Wick ftummr r....
>ort4 tko tow forty boat will ko la tbt.J a shall steep
_...... tae two or tkroo'wooka.o .I IB to tart tk* kapplBoaa sad ........ ', After tko rvadltloB of tk* I pr-- Cold .._,.., 4ooral hart tko 'The. .. Tory little dolag .with Hier
.. Mr. M. K. U.aa ,aaa ckarcoof 'I of the .....1.,.. gnu a large aaoortatrat of satiable ...., ......... Mr. } tka aalMlaf of-tko halter. sad Sloes Ut "", ..,. Defray bas .tpermcod presents were pr-atad. to tfc*,C0mk'a plp..aa broke tko to* la are tk* ....1 large aaaikar at tk* Dna sad ProfeWr
., .work wfU bo ,...... k part;of the coM aaapprrraraag aekotora tree teockor. sad 'ofb>*rbOf their bath tube tw oralac to gattheir Royal Fata dock with. ethers n- torts years Medica 8o.tkw.atrrn MedIcal -
Rrr. C. D. WaHL* tko ttowly a>-i taroark Ike State tk* Saaday school sad tko I tort. regular 4.1ly bath, It .was ported 4a T. Mack ......... however. tick *. LoaUrin X AlsoCosaulttsr
'.aoUte oaotor'of tko J[. K.> Ckarck Tkto to the loagaat eoatlaaod. coil bat aot'tko leaf kraa tko prwrau.Itoa -ell.M auk a pence. aklrorj-t to to set oxpoctod aaUl. after = Rectal 8orraoa.Iloo.iorilta ,
> ... Just bees traaafcrro4 to tko' IB tko Mats" of Dt.. by the aaporiaUadrat. of for watch. then. tea or a doses I. kk% Now Tear .... the real pliaiar >
?'erI4a'esterean tram tko laAUH eel .,'-Wt..,. "* ass asl yta.k. school to the ackoUra Lad offletraia < tab at raw all a joy1acU,. dip. sad sport lertag visitors .wear their City HoapitaL .
Tlntt..,. sad tko ambers of tkarkarrk I h. kavfroat vldiod tko to... Vat olvgaat lot of taagorla .....* with tko tkoianant at IIO-, .way kof. ,.... alroadrrw rwav* ...auckoa koMa*, g M TwoWk ..MtMnMlitta.
are fcirtly, elated over tko tkroo other sights. Ire .was fluxed .,,-:..' wr distributed la a veryliberal Mr. "I... McCaank has aa apptotro ... ion to root sad .roeapoyat .*. 'Itoir.K.ntoarboMMf .
,fact Oat the y karo aaecdd la ..- la,aow ,__. ,ne vegetable Sets a>....r., t taat 1 1oom.. a abort U.. ago ties to ladalc pleasure "* tmttmm thou MAn ill
---
.

: Ideal Home? : CLOSING-OUT SALE- ;.
: 1 I -

I'F'or; I -Sale--- .;. I' '

:OF=
.1 ." '
; -- r', ,
51 .
\ .'

In the heart" :of the residential section 'of the :! ; ; t '' I


South Side/live minutes walk from, poshofficer. 'i Blankets and

.
1r

; IMMEDIATE ;;*. '
.Delivery k
; -
f.Qvereoatsheavy
:
.
** I .
t j Comfortsand

House with 63 feet ,01( 8 h.* veranda, two roosts 16xl 6. 3 windows in each !I., I ,
Two bed bath with bath tub toilet washstand .
room.; rooms. ruoah,I'\ stationary 4 ':,. t
;. dining room' kitchen;' ,and, a room 16x32 on thn second floor. ?t

l .

: Read Immediate_ ; .OccupancyBack j". .

all other winter goods, consisting of


ven ada screened, cypress!cistern'on premises holding 1500 gallons,yard ; .

all piped with 3-4 inch gal ranized iron pipe and hose connections. Por h .. 4 I
'shaded fcdimbinc rose bushes 'o n, arbors. The yard is entirely fenced. '

THE HOUSE> IS, ENTIRELY SCREENED WITH cheviotTropical
COf1'ERWIRE.y '


,Fruit ;Trees and.Vegetables t' flil _,

gftits ladies jackets
-
i
f j rOn capes
,
I.. t the premises.are the following: 20'grapefruit tier. '5 avocado pear:trees, 3 ,

\ taigeVi orange' trees,. .s goose-berry irees,' tropical; a King orange trees ,: .. I! .

Navel orange, trees,' !2' Rose (apple bees., 20 banana trees. 10 lime trees.]'/ >''* and shawls
woolen
Paw paw" trees,' besides rnangoe tfa*. 'guaras, etc. and 10 Hybucas '

busies, 's bed of violets, a br.ds Nastuitiums. 30-CAb Lillies.i bird peppers. ,

"' St.. Augustine peppers.:,parsley1 and all I{kinds of vegetables growing in garden I *,

4 underwear flr

ItISCDectrlcU etR" iig'w&ter.Sewer, Pheaep'ofl* Paved-StreetsJ : _


tso*fen of 8 ft. road' with auto' shed:' at rear,of property about 200 feet of.jo % "

I .Inch walk curbed and built.. I c142.3feet: Has been Wasted. **- t .

A and rock entirely removed i Jropett11s filled io. lawn 2$x 40 feet?Foun-, -:* I :

,-. front yard. Sidejralk f n tronf of pcopertT.A-chicken coop and. run,. I Isidor Cohen
I.
**- "ViXN. l'. f L I "' ,
f l

,For Sal E1 E j 7rT.rtaa.by'tof1 e


-i M. }. Kellni,, Postofflce Box 353, or on the rre.alses r ; 303 Twelfth .Street. TJiaml i, florida ,

.
.

". '- .. -

tr tt !t-

A }
'+ .. :{ t
-
f: 7 .l"\
,
f riGETEX: AX DAILT vuutf vmtonitn.: Mirwntr. nmamKR: a*. fats Tw=LT1R !AG>Qa

t KI Crockery and THE' RACKET STORE Furnishin g s for
Glassware S THE PLACE ,f the ;Kit hehf

f:


\ wish to thank:.the, people or Miami and Dade County,for;their rea- .

We will soon have one 01 oar. emus patronage daring the past Tear and eapecialll da'nDg the holiday FtrmaII' O d lame 'heTe-
"'e sold
.ealun garde al reaaanable as posllble and we helirre sera ,

entire Ston fitted up with! appreciated it by giving\1J. all the ttoD.ou could. This we .p- keepers..,,11i.s b ,oSpec

preclatTbll roomOK' Tear>ws will :esaduyur.to do even better and ..; ;,

lothilt else bat this line. We hope to hIve a continuance of your good will and pa"I nage. Wt .ain t ,iH wt save you'' IDle ,IH

cerely WISII : \E PRO PERIT'.A: FS:3. r -
F..ER1:0
,can Please you U anyone (an. ti 'InAPP& money. Come) fBII4'ee! hem

.. w t..W. H Cliaill and .Son, Propr etors. 1211 Aeiiie; D,r Mia .

I


..
-----
. .; I 3 ..


4. .. t {fOlVlf: .aJjirlit. #

A GOOD BANK New Year's Turkeys

.' @@ .. _
.
, I sad Mrs. Bah* OraaaK .... n.sartt-ael.ssirr'bolt ag
..... laTtUUoaa to frtoada IB tbo Tko Brats ... ckooMr Joka I. 4
City to tbo otwalac ball U tbo 11.1- ...... Win-ota Ioa41at frolikt la "
Gets eroa Han Hotel. I* a.. a.!4 tow Now Tort om Jaaaary 3. sad Mil Place your order with us now, because
'' better'as fl rows older, and it* depos- Tc.ri ate' tor tkto tort Uroa 4an lat.,. u. ''I we will hare some of the best ever

(ten'usuiDjr grow with It. This bank In- .\. ,ttrvarca.ruts fro.This Urn win to Bfura ko tko days...at-.. ., brought to the dry.We want to tell you

rites you to-Join .the large nwrfber of pfuaait i ..For... 1M-, t.0'1 bitches trip ., tko .... .. ISIS' portWaat.4 tOUt..frah meats also. A trial la*all we
f found bankIng a k. for you will be so. well pleased :you ;
eareful' peoplevno hate '
; Sot vklto. SnM to
Low tad tag ......... will bay again. Beat..line>of Groceries
\ Apply Orwmtoai A Croaky -
relations here both agreeable pro AU*....... of. flaw ass !
fitable. If Your money, Is to He dormant, Order..Laacva ,aro "'..*.* to booa. Oo. KoyaiU4la Pal.Terser. j.
a a< toawrrow at 1:11 r. U.

t you i wlD Ifte our Sitttff ,Department' pto.pt..M. Mlaa at tko TBrk"'.r..wilt.ort.H...o At a BtbtoU 1:11P. ........ .sag: ,, Bat ads ti.Ctyto'".'.Teas of .. ...

It U alwars In favor where iu pecuBar value 1tM.lac' to Ik. Or4-r sad allatearBo J '" '
b'known/ To be able to keep'your moneyto cart'. _I* .tlMi4Crr r a.-Cassia. Aess.rp Jaadoo....yoaurday, aUrBOOK WEST END GROCERY CO.

;the, bank--earning lUbenl Interest,yet .Ul..Car. IS* llb otroM. a cloao4 a'4oal for fko .... ., "
Int ctaaa .......,..t., will oa 'tSo tko atcoB4 floor of tko MW Watson I
4 0 .. available when-you want it-isn't such a Brat or MM v ek. pots a r.l. of It oolloJM. .. IStk otroat; .... of I. CARROLL C. SMITH Mtr. ,
l Axath white? MIL AND SEE meats for II. Ta re t-Ur divas A..... n. for snore rpoM.tko r
plan .
... .,......
win kotSt ..ta WrMftcr. Three to ko u4o tato a', i IPIteIe:229 A. Can tILud Ii '
v. Awe
d U$ or: WRlfFfor{ ..fRfICUL'fR f Ndlu tads daily, knakfaai d to BOOM for eo.,.., U MtoJal Rlftoa.r. ,
-f.i .. '"!'- 0 a. ..: leaser 11 a. a. to I .. a. T. Tko kail to.a4aln lr
I ..I ..P..rl, to 1 .. a. adapted for antory porpoatc It to I __.
11:01 toss U lilt sad vlU ko'Sn4
4 ......aM to, n.t.+..1..s with '..t.,.... ,..rt..1 ,

The First National Dk gesenl Tko largMt Material frctxkt for situates trail load..of. .rooou'oBcora.. Tko ball* rooaa.I, BOW B"arfBC cooa- :Budweiser Cafe
I sad eos.trsetioa to (O on tk Mir pistol tae .. BOOB .. lBcoa41tloB,
..
tko ,
here pared *Vv* tht* orvlac. Tko airaai BiiBU fer. i
; Assets, $500,000 traU ......... or.....'.t.p.,.tIos will ko Mt IB.Doal .
... ,
flat can allldaAH *nf+tmr.aa4 -
CornerTwelfth ;S streetand] : AT C ..... .... ....,.... aadlMrJ.Me. forget to stop,Ja sad...look I Meals Steaks and_Chops
i :. tad wa wrest to ...b o\or' tko korcalB IB faBey cklao at, .
*: ( trcknwk.ro wrjr tsumaiT opvre- Bat..'. aa ko to ckwlac rest tk... Fish Oysters,and
T '" '! tlclu-ere aew ta JtOCJ'"Io sad from goods at paces tka will rprtoo toe' ,
t kick palM Mack of It "'1H W Ct.trl..WC fl.. a4 .....'-". I are Game in
: Seaspn.
.
to otkr ,la c It >WHM
= of tko ....... tress tkat'orcff Top yoBr.ortoiBg at tko akow ky a..sppot 4
I. ....... otw ibis port of tk.roa4.IXMT at tko,Iroaaolt OriJ.StoveWood.- 1 :

: ., S. H. 'RICHMONDREAL : : 'I served- l Merchants Dinner, 35c .

.J : 00S4'iatela sad sic... n.r.dayoroBlac.
'Wattk. martac. Mat a4rrttent at all
forUdIa'
ESTATE- .. ... old.. Kioanai ooPla $125 per load f t1 Print Dining Room
.
otbor told bow vttk 4U oo4
tick Ma niBalac tkrmfk .... Win .catf ord.,s at n.L Brat A cal '
1 laM' plow '"' Co. Adolph Fi.edlasdNewYear's I ) DAY
.HO... tad roeatvo liberal war4. ,.
Notary Public State of Florida Lars -
'
300 '1!2 Twelfth Street I
'! ,. Mlanl.Florida -
'
I JSEI .THAT HOOF

,. ..... ,.t tog or ..r w It..... ,
Do You Want to Buy,Sell I or Rent afore;; .Dinner i r 41f to'.bf T.BO BU>;.oltarr. aU war....If i Yaks o.r a*

You.will; find the moat desirable property in f 'Oe.I WNrtac, .bia.,s .
thedty 6r country on our lists BeautifUl WaterFronts ( Ia prtpariaf jtmrKtw Yea ra.dinner bt a ire that I -
Land yoor rapplioa are freak sad pare. H TO* Buko7j.irp tai Mo4 tot tbo Jot: Tb.i' deli..
Orange ,; Farming Landa,; eta rcka.oa fen ro will. bo airs of both qualities: Wean wary or cart a*. aid koca valor. ....
'barites ,a tight .. was boOiroroC*o war,
We. biTlte correspondence and,take pleasure In insvertng tn- net t .ou tad son aa eaoay M ,.., ,.,
quirks reIaIn,to MII'ai4Dade Colatty aar for aBlBftoa pow east 4oooa4 OB '
r Fire Innraace-Beat CompaalesMcAllister Special Sale Ins: TovH" Sa4 ttoai at oar Jaa or yar-;

l'' TUB t. A. McIKMAtO CO. :-
Beck:; Real Estate Ageicy \: 1 Ltsbre ......... MLMa.Ha.Daily .

Calles, Asserted Jet e JIIII, labia, CUr- I ,

,. f.Sti Ik.t a M,.triM- SCnIt'IatelMt.- ....",..aIl-- -. f sri/. mts' ,.Qtne. Orates, Apples, FUs; I Dates,b fact Excursion to the

It UM Grocery'-. Fruit III:. .., I ,
'
Dade Co. Title Insurance i Everglades 1


\ and Trust.:Company : .1 ,
:
Magnoli i3roy The bunch SALVE wID wake two trip each day during the 1
I "t pr MIAMI.riofttoAi; t mconpoiuTso', ii > aP.ld : Company season to the Everglades 'ferrin*AvenueD ridge I. *

Up c...r,$75,000.1)t' S rpbra, $12,000 3 blocks_south?the Post Office at ,.
P.Jt Whartoo,Manager Corner;4te.D aodi4th.Street '
... .
laW titles pofarca abotracta-ttittoB-toaao*.oMwoto I .l. 915-a.m.and2:15p..ip.: '
salts iJ -.o i .
.
mautj owe accont and tor potherb Acts
*, krcat. ftttorM744actt trmatoa. aoalfvoa. ,tnotor, ...
w, eei.e'..'_ fmardlaa.' Address afl,rooiBiaatcaUoaa to L1!!! "!at ltr J 's Tara,.!ats's ruu"aid 1'n$4e& l'
..
,
-
V. L Bad Sec.. ead Tree. Malrll florid.OUTFITTER NOTICE \ NOTICE [ "


'j. \.. The World's rea eatUTin'Pa1DJ.ists._ AUTOMOBILES f OR RENT

,-:

: By bear, day
'
.They read your.life fronia.youLhand.1! They read the moi&Auto
lines of your hand like an openipage of a book; ,or bJ
-- -*' v v "

I: i Your hand read for 25c I Supplies

It will oo'roar' a.rt.'x..... Ko %auor' .Ut joe
trovatea art eooaaH U... 1 -' TO sad bait vorU. la ororr ,.,..'. Ula ..... are ........ oo...... '.4. Repairiilgand'c.4
\ ., , wakb bo or ski Blfbl Mraoo. Bw.r ., bkb teo4 to failure sad a tow .
& ', to ....... All v.D- .(..... yooo>o aova.ar* slat .,.. fact sad Btaajo Storing : : : : J
MEN
f : WOMEN ( clots ooooaft ........ foo oatlr To mr bo la ... W1"OIII..'.... _
COIB .. ,...: M tbcai a.rtoo r.aj ... tb.. 10 '" wbat yeast.. boat ,
w 9 .305 IZlbi ST.frMIAMI, 'FLA.rESTA&USHED adapted for. U pea bat* bees tivmit la .....If laiorttrn.... brakes
I pest .I'M sad tfadvmt ....; 1.0 ooo sad .ntoee boon toe
.Y 1"- lato sad tad set an aorUcalara. Miami Automobile Co.
I

4 t Here.for a short time only. Readings 25 cents:. ,Pbooe J 199._ Garage .cad st10Qf Ow,.13di!fc 'J

Under Canvas, Corner Avenue B and Eleventh Street
r
.


.....; ,. I
: t kr R


.. ,""' 4,."'" ,, rf ,.'6.*.1Ci .

IHILLIB FACKi i twit "'n..,. vtiM vimwwr wi U1TR Ar. DTsmrgu M., .;;. .. PICK runt

-- .
1 .1 ...! .J ,* .
., rrLiILII


ffUUOY.FUur 71s..Mtil ,r Tales 11'w

ntfI
.
; DOP'


:k r.riiT ;.5JJV A' i

I ; r.m-,1' = .AJJC .

l'' CA1Y .XZI'Z7. dd.w'.r _

Hf : I I .
,
-
-
j
: ,
! i :\ "
f jo .:1 1 .. :"..';..,. .....,. '.
I / .
I .'. .
t I
1S. Il'I


F (.*\ .B I : Bertia. Oeraaay.We 'had Joac. Why hair aad played \ I
t I. ..... .. '
Dear Coda n.rt.rr With kla aud .. too. n., y ,
t. apeat N ew Tara Day la Her. ao Joke. We ....., ap. ..4 aaw thor !
R U,.. tho capital of Oermaay. W sat aa. aad where 1\.. playedad att.r 1 1N
t f>f .p aad watrhfd the old year 0<1'. IB. _hl.' was ""..r. ..... la* : i
that la. \ho old folk did w. klda :(reat big woad.a key. .. .played oar ,
.t .. ...... long before II .o'elorkt$ ... hi.* feet la the aneraflna cj
; yt | played )ok. b. ttea.. by ,..h-fw, veal nut t.. the parade rrwiad j r
lair the" regalator of IW dork over.aad yaw a bit miniary parade ..4
ao that It would raa fast aad H., ''review b-fore the Germaa Emperorhegaa e
i yelUaR'"Happy Nw Tear' I ..... a dol'ar that ibe raited State.
7 w 'rra about It .'dork aad dldal lad oat I eon Id Urk Ormaaj. )eat look howdlffereatlr ,
t aaUl papa. looked at hMleaav re hipped Knala and the
watch a.. ties they ha.w thM iftpealarrin. h 'a i>a fleieer 10011'.,
r ....... ... .
+ the )ok vat OB Wt alt mad th Germtaaaom
reoolatloaa that w. won't keen !. o-tmmv IK-. -..t. .*...., able. .
\ v CIZ l.> f fX Mama waited papa to ...., ofT "'vlled mesa verr* AM year la theaaxtklaf t 7nJ Y L.Th.a..13'
:
aad ...ka a lot if reaolR. art"T. bet i. t merlra they do*'t
"K L ....L Papa aaM he alibi a. wcfl make tb.atb.y mm .... they 11v 1Y L76 l11ed1YY
ret .... to raoklac MOW. aad .. ar* ......foCI and Ih.y already know
ST had a lot *f food oaea left from Lot how to Ie" .
year that .. hadat aaed .t all. sod I Toe kaow the O.rt aa. are rreatIberv d a
.
Q .... Gael M* for hl. ,. for WelaerTarMa.+ aM w* t..id
t r Mho any. .aor Wall, we dldat '18poe. that they med them out of
M1at &A f 7a An an ip lout ...., Id ret ae aalatd .o a II. aadervtood all rtcht aad
S a t'A7r_ 8E__ with tho New Tear bat aa sal aa ..'. scared tree of fratr her ..... p
wa saw that II arrlTed oa ir...... 'ovtr ala ( ".. W hit tha hay yes II... what Th. Oemaaa are KNee pcoplo for 1'I
that Nla1. .. aad If alal Dalrh.Hher. c1rt..,.. beer, sad .It sakes them
) y fat. Thafa why they wear woodemahooa.
k r : W. went to Jfrv T... een l a bl( Nt........ sod ahho ch w* east atooo over to hu.. ap tho other ir f
; eoaldat ..MerauM aaythlac that klad.MTelU. -
wa. rid w. Bked t.. .... O.*! wo KO .. Vleaaa art wee' a'
.. They had an organ that ...... aad I win writ 1M trorn Uoro.Toara 4
t: l 'r- Ilk* a wboto.braaa bail aad archoa- .
I era pat together lie tho .......t HARRT l r


.

'
i
r
'
1
.
.

.. .
; %


'"


T PUZZLE PICTURES I 1l


'
\ i'

f: To tl e, boy- or girl whose letter is opened first, at noon, next Friday, and found to be correct, the Metropolis J


wijU.give One Dollar ,in cash. To ,the second, letter opened, with correct answers, Mr. E.- ,B.: Douglas, |;


} proprietor ofj the Ideal. Dry' Goods_ ', Store will give One Dollar payable at his establishment. '

'
I j '

Jv; .MJUfdE TURBYFOU MIAMI.FUL, CAPTURED) LAST WEEK'S .METROPOLIS PRIZE. & C. FROMBERGEK, ,JACKSONVILLE, FLU WON THE DOUGLAS. PREMIUM .fl

.
.>B>
I 1a.., w.... Mrtropolla kriae, J 0Drftd A_ hart tried ao hard to art. tbs dollar
blai.. TwvyUl. II..... 1. ,
hat bays .
111" Bath, City aot taecveded. Th tbtrlud
SrWild ;n.... W the; K. R. ...t- prlae, 0... o. Chapaua, CJty," alith p is} wr. real hard PUZZLE
For Measd ANSWER COUPON
H.; (X yy o hirgit.' 4orkaoarllk>,no.waa harold S. Orahaat, Oty.Oavla. this week, hat 'tho rcaf were ...,.
L.oa Oty I'hop. I win get U. deft tba !
SA n-aDA 1',DEe.29 t tAuwen f
: ri Wire for yELECTKKE 'ofl< .h too aiweh Chrtataua.. wtlhUo Blaacho Tarbyfln. Oty.Lala ..rk. aasloaa Every to Saturday oroalag .I aut bs wrttta Ob! c:. .. It ate atS.a vUlN
May Dol..... City. aa ao aoo t o panto p .
..., cal ...... 'ThoKctropeBf
'::;" 'pattlo waa, Teaaa MlHa, City. per all M. vho tot trt ...... hat ,.w a. Mt rrtfttia. SL .. bcedn tt: Db! ntIIJ '

? how. wach tttUa ieitM1a44siock MUl ....,. Paad.!. Qty bays four aooa aiy BJ M thro.Ptoaao Auwen to 6e PmJea lit
: t'IIttnteIa ttl1aj an u PfVtr
( .boy woo tUod U .....nowtal wtth T. A, Prle Jr. Daala.RoU aid .. tho dollar MOW aa
\, ... MrK..< thwpoaato. *. ad how I Sawyar.. City. our Boat door olchbor'a girl wroto
ochor ... for .
..t.. liajfocttf.Brown.. ''A Uo rrcrr hottday thla foaUUroa 'macloetofl Tk.r t.ro. It ........Ocmoaa.. city k 1 ail sated for It aid ah. got Ito ," J... .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. t ;win oil chid or Iect... tta aoldtmtor Violet ftupboao. CKy. *
.. 1 tits Tory ..... a..bar of pouhas.w.n H. C. rroaahorcer. JarkaooriD. I. Aaothor Mttto 4rl. ....... .. z.... .. .. .. .... .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
rays:
roeotvod Ibis ..... thoafhK .
f 'waata oach ail ... of thoHto' f. peals war real. oaay thla ...k. b ttho "
4o better Met.orcry voak. alxth old a....,.. I hop thoyaro ,.. .. .. .. .. .. .... .. ............:... .. ... .. .... .. ..

t1134 ctrac C;phoM 17*' I I I ;nil w.ok Harrr .*. floss'*. ae f Xeorty Correct rUht all that 1 get tho dollar '
Naar. aid U, a fetter 1* hla vomria W .H. eo. .*. JrJ CJty.htlaalo thla.we**. Part. la tho aeoa4largoat It.. .. .. .. .. .. ..:. ..... .. .f:.. .: .. .. .. .. .. ..

Charier ho toll soaetklsgaboel,..,..,, .' ..... On.... City city la tho world aid .. elt-
\ that that Host border lateiwattac It. aid thlmga ,M haae OUrer, Pick)*, Bleu TMa.'Thereaa ..... o. tho Situ rt.... ..S.. . .. .. !. ... ..... ..... .. .. .. :. .... .. .. .

f E,1. f HODGE 4 GO.Milinery ... > Tlo-Vvuhw doaJ with thai* mu...... en,. eoa waa a great Preach ..... .
C iMaca all.white .... of t.... atgotag.t \ ".... RoMaaoa, Oty.Jp golf W Uoa .. .* tho aovthor N.'I t .. ,.... .. .. ... .'r. .. .. :."'......... .... .. .... .... .. .. ..
..... dimeaR lo aorro ,.. .
tho wire .. ....! to thoMDOTICM7. Pratt. Ckf.. ..1 oftPraaco/aa4 Bolglaai ta a l .
,, Dry b.ltev. .araiy pad. kOP thO'BMot'Oftho TMK Aatoa.,city: lag .....". Umrro la'aa art gab f .,.1.. .. .... ....5.... .. .. .. .. .... ...... .... .. .. ..
........ K ant all of thorn "will! Eleanor Klag."PULyo>rdalo. Wry ta Parla. VraJBea la tho plies ...I

j Goods, Notions i N oar.out. "' "... Aaheraft. atr.nen. ). .. whoro th. Prach. ralor ..... sad I .. ... .. .. .. .. ...... ...... .. .. .... .. .... .:. .. .
....". ..... TMa.A .' tho lad la Hare*, a great aaporO>

,,913'' Acme D ItolHartaiUlrOBTAJfT : ;N l1Ai... LtM:I, .'1. .-. .,.,"- e I .. .. .. .. ............ '1"..'" .. ..... .. .. ...... .. .... j

r .K.. |- elM.No .." ... 1 1 A Daala boy prlao wlaaer writ.: I :
50TICXtor -Xapoleoaj.IN .its.es. .. .. I 1 writ M thaak you IW tho dollar laM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .
w t-I..reu. 1' A. Mute girl who haa trod Tool' I: that 1M belt ... I via about lodaapalr

: ** operared by aiaaihtra of ta.pflaaU i .. i-Blcl*. .. ., hard to aolrt tho joules all osier. : of oter' gettlag' It hat as I 'na.. .. .. .. .. . .. .... .. .0....0 r .. ,. . .. .. . i
Xdrchaata AaaoeUtloa will 74L..rn.. did I win try harder bras reef U
c 'tloat at It a.ut. low Tear. ;>-. T-"..... ... ... tho dollar, wrttea: "I bays. aMt Utho got ....... Wlahlag ywa a happy f
t+ 1L.fIsrlbaaar'AaCa. I);a -Harr*. paula trod ,ovcry .work oil Now T..,. I ass. =_

+--


: T-r : Dr.Burnham

a.c WE1 DOIT AND DO IT RIGHT

.

Surgeon! : and Specialist E MOVEE

a. Watch t This .Space t. F> ACKE

: : STORE:
; "Ie ,.. .' All Sufferers who cannot find Relief elsef .
'
E: SHIRuRHtTupr
rim imutfctt .; *, .
'
.... ad ,. 1,1, fered JOI :' I where''should consult Dr. Burnham in th: : GOODS EVERY DESCRIPT OHDELCHER

It ,
-r BRO S.Pb

'I --

t = ,. tfetrepls ....g; Upstairs.) IIHIf, Flue h

Fz ... s

,1A.iPAOR .

L .-. .. L tt' ...... i- J j ,t, l"lt.: '1 tr.. '\" -1

.. .. 11.. 'r' ta BJULT ssAia 1s!>IOf>OfYI, RATL1n.T'I tcU I-s** IMC. nan"'HG.


I ..... Ti-- IM
a rrist s Festivities ExccBcBt Excretes ,|" ;

I Par twisty raara IT. t.. Xawlaj. ofBDa 1'I

T g ProfessionsPATTERSON'. At Busy Hoiwtwd 'Enjoyed At LafiOfl City H. wrltM;JAaa: :TW'toagkt awantog aaaal aid aatarrk.,. .

I ama ...... *7 sop was lustful. tillI & ERWIN I I I- TIM 4i4 EiterUiaaeat Tk Methodist A4.Baptist Sudsy I WASTING STRENGTH

"'. "" .w.. I At R.dUm4 School BalkThePrIVaaHet School Held Cftriataui Sties Lad
I'AU"
.01 praJlv I *.. aU L..y a......< ........1 Pwplt Spelt ne Ktrc'j: ...-. .. .., Betas Eft- .
"""laj ItllUM.Mi M..toiaf I v
"
add raw twsletaar.o.eo Ba1J4a7l-Fnit Trees Uihart.Hoaatat 'I, plugs, Etfc, DtaAtoi By Cald. Women who suffer from unnecessary.disagreeable;
FL aum.ru.HTHOtnt >
:. painful weakening female complaints will find that

a .. I. P..TCtaaot I Wine of Cardulls';; a safe and pleasant remedy for an

Scjm.ur & Atkinson .a4 Fla. Ore. SI TW 1 Leos City Dee SI- TW xerrt
their ffls. It acts directly upon an the delicate.Inflamed
Attorneys and r ( ""au tra cad .tertaJuae Ckrlat.aa aaaaoa. with Ua Joys for
j **.' Ckrtataiaa alfkt b7 tW f.a7 {tissues the blood off the
Counselors At Law. stool cktUrta at U4laa4 Baas cad a4 tea aawa cad gaaa purifying throwing dogging

........+--e-- '- hoses waa a great" -_. -- aor9. Krvrrkotfr akaarfadtW matter and relieving female disorders such as Irregular,*
Try Us for i ".iffvT.lrlaellBtdC KI&IIIq. ..aUoa. tttlle HfU of frtea4akl scanty* profuse, painful:;catamenla prolapse, etc. -?j

, Next Suit TW tare sad aatkarfaatlt aadJ- sad tor.. '
Also reHev .headache backache dlzxlness
I ,
akow4 tkrtr apprceUUtfa aid tt" ,
TW CkJlatmaa tree sea kr
A. WbrleyjAitornejr Bfkt kr frv...at apoUaaa. TW ,''nervousness
hi Metkoolat Saadar school oa Ckrlat* cramps dragging is Irritability etc.
aad Workouup ..... .
M &. Tk Cars Call4 aid Rock ....
.{ at Law skip. GuafMtecdl! AIM were rrrj ffcctlw sad la- au tW eta cold ..wan....;atua4ed*. Tko la spited If/you need advice, write us a letter telling us an
rnalta.aa4.r tW of tW ca aratraai
, i 3tfc: JvaUth t fcU Mlaad,, Florida Oaf Oeaaiajr tad Prraalar .. lifkU. rays ";.. exeetWaUr"fctSmd>*sad eta- your symptoms; We wfll ,seA i free advice (in pUin_
anti old clothes look Uka ... tale4. TW BlUe tolka did fan JaeUea -
At coaclaaloa tW
of prove sealed envelope). Address: Ladies' Advisory Dept.,
OEO GE M. ROBBIN8 Claaa srtlad fed tW tarts to tW tralalac tWr had real*
SeweH's T aibi g ( tW IHtW see wen Ma4o happy *4 free tkolr taaeWra. .U of thenperfora1U The Chattanooga Medicine Co., Chattanooga Tenn.
tWIr part with (real
TitiMvmt.ru.Attorney 7 tW ..lIrtb.U of credit to .......1... sad tartractora.TW .
... ..
And CounMlo tW a *> *r
......
SM Bt deckLudden tree war loa4.4 with Ckrtatataapreeeata.
t i- At LAW ... TW 'oUo...., 4 tMt'l "' ..1..* Me.. aid aoaetklBf AIL DKDGdSn: )mi IT IX$LOO BQTHZS
wla......M sa tY.elt ... w n... tW proaraa:; for all tW aeWol. TW tree
I _. ra7r. -A4dr*>n o( wvkom by WM a keaatlfal alfkt. L

Hudson &jBogj3sAttorteyit'taw 1 Hn"Y. Hlldar 4rRfdtatloa. \a4 r.>a.ReHUtloa I Tke, tree BapUet oa CkrHCM tidy school alckt. W4tWIr It WINE :

; Oklo Bose..R.dtalls. was OM of rte prtttlrat tress seer r.ai':=r ,
I Hare moved temporarily RoIHa Bop<<. __'b lmo 0.,. TM cklUrt ttf .l' CARDUI J
# 1
I '.. into the RcdUtloa MarKaerlU A.eIRedtatloa. raoa. I wk took put to the .MrctoM Old li= =", OF .
.BuWia Mlaal. FkcWa Bead. Bas.RMtaUa. nftl1e.\IJ. AQ did vU b.t'e.pedally .> MN
T.wdet << .
.' : #'rd Otto rrortck.RcdUUoa. tM WM tk. solo Of Bttto '
]nildi Imac Xftr. Rub WaMrea sad MM kr liaise -a+'
GRAMLINGlrlotsq Daniel lUclUUoa. Rawn Boar Svaia u4 a nduUoa ky 'BUM r '
C. RMlUUoa Unite Parka.RMttatloa KtoM Teats DNRoe.... HM fUwa4 '
.
.. ... Credits Collections
KouWlla Boat.RadtaUoa H DMRock< ;
/ .hl.tw .
--- .
,Walter> Aa4 raoa. TW UMrr f tW M tW4MCkarck.
I ..la ntspatrtek: "'t'. Mr. ratt rww cad-wits
la .11Colas.: state dUttoa BaaJ ,
Rill practICe, Until their new'quart RoHUUoa., Mr. C. O. Rae.Rodtatbe. Ml W4....<7 ...Iac for tk.lr
as.mderti' ers now being erected AUca nupatrtck.Radutloa. Nw Sold of work. HU. say a. 4 Fur the.purpose ofifarnishlng k |credit reports r
once U Rcwefl B.lW.W. .)ii Ma4.Ua. Bou.RedtaUoa. ;.Utaam ail frlada Wr with '
: and collections for business ) :
houses
making
ktm
P. 0. Boa 151 Mia.1.l lirida ARE COMPLETED. Maria Road.Hyaa mack WOM. t
'\ I Than win W a HMtUI Bow Tsar
: T.1'..&.. "TW Ctrl CklM. vrrle at' BaptM sketch *a physicians and dentists, we hare establisheda
New TMtr's *v..- AU, are potdtalty
,
I. METUALFATTptNSV Soac ajamla. 1t oek Rkkpstrkk.Tablaut. of A.1a ...." hefted to .tUa4.Tk branch office in the SewrlfBlocs, Suite Y.1-
CALL AND 'SEE .. I trod ku 4oa. Mackaraa4 ...... '
! AND OiCKSeUJOR toa Class nupatrlek.Baau ester sad c....,... Lees Ct\r. ..1)1..' early 4 Oar methods. and general; plan of operation
,
I all tW ,........ >..... JOCa..*. .
Will practice io :all Courts nUtoat XUkLFrma eggpkata, eecuab r. JflPpe sad hare been officially
lb. wW Wi the ptoaa- endorsrdbytbtiuamiuer't
'' State and Federal Land Maar aYr rtetabia pad laJ.rt" asay

, r teases a specialty' Bant G L WdweD, of prvlM Atttattac U heard the atcrtalaaimU.for Mr. Ha- :raak..toMoaa'rota., a o* .wH.*..M..fr.....p..rmtt.IBM. aa4auafoca. I echantT'AisocIatlotf.J. 0 HanDg our own reprrsentatms '

! West Palm Heath Florida I .M.ln'ad. eftoru ,toackara. Haklaaaccaaa ,for tbs tMtr'ese 'i"ca- Boat. of tk. alaaUr .,. : in every city and town in the United a
arvparUc to pal to atWr cropa cad
.
...\... V.af to be ar '
T 1LAQ& L -...... wa mote dsrerdy W4 lack.kopa they wDI kara ao Statrs and Canada we are equipped to handle X
ak
P Mr. aaMra... TWaua Brewer .
6 Co. .
Cha.se IIr.'at'" Bmltk U badly a
..... Ca>lataiaa day attklr .gated Ibis. wtvk fcrUUalM klaN' daa in a satisfactory manner all business gtVen to us > "
.. Wiaa. navrrofu Covafa .
Pia..ats.II taceanan ... plow for tw...ra sad at eat IlOY"... ,. -
te cuss.SFraif UbIt, rl7 rrtnva Leas City Iswtterleg
;. .was a felaty _ftlttr. TW wltk pew,. 014. eaa4r4kal M&D>dacturers & Traders Commercial Ageficy (
I .. ..... kaa-
piece off tko war a h c1I. ckaa.. la IW watksc -
t" the'C I af f.raa sad cat flowers n. Over 3Mt Twelfth Street. Sewell Building tr
1Ir.
James ldtl7 .m..... Mr. sad Mra. ..... r
;
and .
,..
| M. Jkkson.. Jr.crtt *. 'ra* f...U wets Mr. aid x I'
' M.Coop Mir Praarta Uoata.
: rl2aSL MIJ Arlo 03M4al17waa.lti .. Flack; Mn. MrcluMrC Boo.
,
: aq. .. VegefablePACKERS Virgil GrlaacD aid Mean. >%.
-Huey sad TWaiaa Merck of
.. Via.Mr. .
I ,, i icd V. M. Griaan trey BaiaK BEAUTIFUL CHINA
DR: w. 8.RU H.' aJfckt. for1 Palm Boack fur u..
wan II ...... .,
; Uflei*/ittkattaotTW- T.14o Mr. sad X,.. Judd T. WIoiM* .
.. .iatsaS'UBi>kaaalUrrlaavll CmteMaterW.: are aatartalaliK a. koaaa party i
I!" I tW WUaara lacla t. L.J'A.J.lt 1' .. New lot" just-received /
e'
' ." : .i M. Wlcslfttoa. aa4 Mra. J> B. .
dwlell sal taally. of MUaU. fi
fsdcbrf sal Wan Boss East Mr. H, 4v,.Boott aid MrJ Mat '.
? fi My'btt.M.. D. Cat Lard IhrtrBNk. h .. west to Miami Moa4ar is
.
.. kaalataa aa4 '...,. trip.
" 0i.1.-s't... a, Mra. T. Brawor la tW sly lady .' '" :
.. BaU4ia u.. Haa aataa4 woaatir. wW Wa J. W.. Watson :: : Av hue D

.earalOk.at.taUm.' ui i.... 10c A Dozen 1 1OelylSI hoer of kflnac a 4.ar ao Ur t;
.. .
aaaaoa.Tka .::
Itwlran wE. ldl.IMk.thresh trait aa4 ora... teas ire aa- .

kr tW react colt war. Wt ,. .
;:';AUDQN. M.iD. todies Deus .. louder racaUklca ara ........t ,
,
tjOfftca Daoa. ) left Old of ....*Wears fit: Y. >'..:J It I''
alturi.cytl.dk.oi
tn., BthStrML .. ,kinBa.BIfflctk crerrtocled, only mss) 4a.CMist1iW' Passed : :WM. M. BROWN M. W. CURRY Vke-Presdent CEO. R. COMPO

n: tan: *:. are JOG acme Xmu- IH tJ ,, I President R.R. McCORMICK., Vice Pros. Cashier
| -4 baMFJIn't = ." .
p11M1a.= Qdetly:4 At,Boynton .. ; .r'

; BewanBrps.lt ) ... :
., T--- I' I ..
-- t
.
b ::: :: 1 i ".
r
4 % R' E.: M: LAW at1a>OT Wtmttmtj, Mtkaafc .
11"-1111 A..... DL ,Phoss s&kA. "odt" Charlie ChuiasGait ; w
DtfttlST I''

.r"< 'Vi.wi B..u.t .Wlthf. ... tNxJart.- .:trnlf' Tar Lich t u : ))

...war: \o'--rN. 'Du B.T,'A&4 CW-1I. Os..L.st.r Twi' fottal1asj
... Bank
E........ > :J -... ,. ac' : at.
With tea ..... Moaam Aaoiia oaa T.matrc ., i''t.. 'ql .
.
II .. Ah -:!;: .' .. ...... :
IiJi( .
: .
g r- ..&'.'1 .
: FRED .HurrEIi.Ce. J. srygy : ... .,t w .,.. AAC""'; <
ri1. Cwtltr ctor. 'Paper angfn J Boratbl'" D.e. Is -.;... afl" .... '' .. r ; :
.
*" ...d oft :jay 4S\otlJ' .....-'ttlht1. .
t. ,t.......... cawDratlax at boas oa a ....It
.. n.txta.k. Signs ., : Ualted States.Pep: ositoiate
1 ". ;;: : 'elllel BaaU,.. of data HTpoJaia eaa>aa4'kl Bo Ta'la a- .w r :..r -t-_ ; Depository

., Office and.Shop loot Ate oa BataraaWfora Qrtatau.
W : '
C Maynard
.
prara4 ,lo kvCacIo Chink Capital $100,000.00
from DUakk'a label wltkpockH
f OMADUAT. brnciAN kalfa for vrtrr boy aid pre-
.. garsi d'.a. ......... DAN tots towaa fed trusted black a4klta
ailka, Uacta Charge a ror
.... Mrr.rroi.. .; tW .ckll4m.. aapocUltoa I
...
.
'
n'I.LTCV C. U0.AKMO Raft Caraoa. trapper aa4 kaat-
r la ,a. CftrcWaIM la Ckrlat* The daily growth pf our Savings Department
) :
.rohStoo'C. Painting; .. aickt. aUadaf kla aaaal U.. ,
few days to ratebrala.Mr. commeds to'tHdse who wish to save money.
M. C. Hales wit to Jaaaoa
_" A.. t: KluaL tbM Moralac oa a kaataaaa trip.
Capt. sad X,.. C. W. Ptarca ,,,, ,
Contractor .. lOa aonVTaoaaar. cad Wa4aaa> ye
solicit acceptable
We1 respedfully accounts of merchants and
., .. tees with frUaca. Captato
y t R. S. WilSON ... h'.. tW boat'Fortaaa. aa4 individuals
.'.. ;1l 1U cL.kcLc: ..,.
: ...=.. W kla Brat a. port atae* fit
.. Ptt krJJ,. H..... (U4 .. ... I'tt.L' .' .,. "

Iiltect.iU1a... .. ISTAve! l D9Merritt&KoIb) 1Im Mr.ck|.a Ails.B.j.toKroaaaora.Paaaa spat Ttt&J s It, \. rl' .." .L' -- .

1 Builder I Beak Raaa oa Plarca.kadawa.Mlaa of .Key ...... J.. J. HOLLY DeBerry's Posltry Yard I : : .

tW pest of Mlaa talc Harper MusQUIy.u'
''
WB Suferiiftad 1 CcMtradtea dMlaMi. I Palmetto atroot.Tka Contractor end Builder Corrects I'
Rail! rude ReMals, froat *M .
.... da' S, dIt'" I ..... yH Tithes ptaata arts W4lr 1315 Ave. D 1 a.rto"r..10..
.... T'. ... ,lout Ikolr t.. Phone 181. Miami, Florida geniil Srrtati r
; strut 'AT ALL r71uQQl$7
l i. rtartaa t.c. C r..i UtL SV, illadii.; .10 plaatt. $ fe

I I ,
t


tII. ;.. ..'.' ''''"''"'''t'. '..:_ :.,'9''. r
-----............. "