<%BANNER%>
The Daily Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076097/00569
 Material Information
Title: The Daily Miami metropolis
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: November 29, 1906
Publication Date: -1907
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Key West (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Monroe County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903.
Dates or Sequential Designation: -v. 4, no. 177 (July 12, 1907).
General Note: Editors: B.B. Tatum, M.F. Hetherington.
General Note: Issued a special "Key West edition" on July 31, 1905 featuring "... the prosperity, resources and the general advantages of our neighboring city, Key West."
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 21 (Jan. 1, 1904).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075060
oclc - 34299190
notis - AKR3415
lccn - sn 96027200
System ID: UF00076097:00569
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)
Succeeded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)

Full Text
: ... .. --
-
.
v*
-+
1 1. '
...
f.THE DAILY'! MI4MIiTROPOLIS.: ,


.
-- ,

'1, lUU&fcfc 303 T B IDA. FRIDAY,.NOVEMBER 30, 1906 TJrJN": : 'p ..a.m&, '
L


The Hotel qr Boarding House Keeper'Wfo, would Have a Full House Must Advertise Their Business. ,* .I:: JaniesPeiit V I II Tallest StackIn I

RRIBLEAGCIDENTONSOUIHERIIRY RY. ffotifraid' MAYOR SC1IT2 THANKSGIVING

I : the State


:t AT AN EARLY HOUR YESTERDAY 'T'. Wrestle DEALS OUT HOT Of Florida ,SERVICESATTHE: a
1 ,.party oa* of to tk reported* foreaMot-ctaBeaa mtealaaV B of* B wa*> s !!'> ;a "; .,-... .. oj j QASIJLll$ :M; CHURCH: 4 :

wide ........ later- O.cir :
t Samuel Spencer(tlmor* with a '. Rubli_ JackaonrilleWelterwel.it Win Be That Soon To_ Be
eat tkroagk lbs aoatk.Samael ,
i ( lpac.... proataeat ot tk* I t
Mat ArtistWffl ," Erected Here ByTheF.E.
And His Invited Goests ,
Colamba
loathers Railway was bars ia .. .

edacated*. Oa at.tk Aq-ut.* Vat -srdty i$41 of sad Ocor wad: wret4 Him Ile Miami TO NEV SQ PER mm S SY C. 1W1WaY'UPt mi mm am

us.sad CaiTenlty of Vb glala.'H< Fox1 I5&00Seventy: Side Bet And .. Company-Six Feet In Diameter .
;
was oo of the least ........at railroad

SST .t Iu.S s WM oaaected mea la tk oltker* Caitog a* a SUM director sad ofZetr Per]Cent Receipts.BB .- ., 't 1" At The Top. ,.- .4'I.. t -.,_.

r with moot of.the railway ayateaw'oT 1' I UaaaHte Kctaxa Ta Baa 1md.ea *
tk* Soatk. ......* the CkKeato. BfSnmJe.tfau_Uattiaf*

"J' .. .: Mflwaake A St. Paal. Krte 'J II T. .Aarwar:Char=t Ofj4w Otatt Aa Oaa-TacKlaictan PutidjatiajAaJ -

4 Of Wiped Nonkora Pactfl sad other roXornuroB + .1. M* Feat-'the local 'ineUer. r f Wttkla tk*'aext week'or tea day .
AJI. t .. .. nt ; jW .YC..cu.i.t: i t PiIIsIaCk Taak&SKfc.Prataaatw : .
,: ) "' r', h' c.- vkod IBM Oecarl!!seta.-. Jasksswrt < .' .... Ik* mrseot sad tailed amok stack ;
Said.T.l l. .14-lartB* tlamtt :tk* vsrbn. f *' i _
,, __ Da.: KATTOX i C .! t. w Ukt ckaBploaW tk*aXatk.'chuBM' _7/ ."'9; I la the State win Weommeaced totk i ]Desisted:
Of Oytrttar-,.. Wad CAN NOT SB LOCATED Is afraU to BMtj klm la tk. autwd I ;. r. B. C. 'Xtoetrto'ttcat dcpanBkeat. .

t aroma;: blew U fnna} tkcktn }eoterday. > }! tI ., tkto eta ky tile Ajpaoa*e I
ttiu T I TtaUA T.B" r : .Waaklagtoa..Ner. SIt. reported whets k* ka.eeea at work. a4caU4 'I 'J I Caatodto c...'ot Now T..... II '

"''f 4 ..I. locate oaVdaily Operator today Mattes that-tJI who eforta was op-to at tk-M the ropoUa faaaUeUO_ oflof* ',f he to Saa ,.,......... 2.". 1>-. Mayor 'Tk atack to OB* *f tk* maay'lmtk Tk. sales TkaakagtTtac Minnait .> 4'
star >
I If eratlag the Mock atgaal tower at ta* JackaomvUl Uratf laai. teas K. ckaUti.'of Uto city. .r- pro.-u compaay tat aldlsgI. tile Mctkodtot.Bplawpal Caar... '
-' -s .. |eatfac .. tk* block atgaal'wkor* rt Las kroa aa_ai'bsir7; ;, ;. MkaHlaa deed'ker*; Wedaoiday at' BUdaicklM t. lbs .last la Ibis city sad ..'mad.Meomary .. 'both yoaterday miralu wen wan
.RickmoaeC Va, HOT. 'SILla tk* ......t oeearred. have tailed apto J a piece bf steel tad worst I Ijar fat. Uikars of otorOo sled b-De'pw"' tacreae 0( meadcd ky an .lo.thira
.: '.11Wa4M tklrty-lT*'tf mite from the_" 'preeeat( ) .UIM't:1' --.j poaada seats aTotrdapelaa' ....!.. graft la *.*.! .. ; acklaory sad 'VoOor paetty to b. idlae had BBaaany bass profaaety tatereoUag aomaUa17 Tk
.OM ox'RorklaMT. .still BBdW'tk* wiiuifwotghtnigh b* waa ...*... if a hu<* sow.
W. ,a ai.-jt+ GILLETT PLACED laetaUed. It win be l t. feet kltad tk* Royal Pate gardener for tk*
.. jlTkat I at,tk. Moths ... sttkMgk .adarladlcUioBt
'. of that road Meaatoa. U.betas awd raroadlairrittraetlT
mesas.a Rp.aaK. have disaster
n.cI- .n.aIT.&D AGAII tetlorahta-Is. rakMac H Ud fona Iir ta cwHodyf at tk* J ,.1111I. a "Tk
wke tkVaoaUkoaadtrala aced to ldag. Prectyterlaa -
i.- tat paraatr.la tied M." said ?eat -I have Bervrrefated a depvty ....u..vto ___ tM .t Ills fee& __ caotr rssae.sd .tk mad
*
Ko. a rile :
No. SUI .- \ N. T.. KOT. S' -.Tk. t* Meet kte. ta tact t wrote ...-rut OB his vka lie catered tk* Tk first tweatytwofeet of'tki. for the ......; '

;)& .. 'Qa&: 1 traia taWrecker .trial.......,.lbs Ibis QiOetto--sq.'ne marder caa..t.was.. Mr.....KCkarK-jLeoakardV. ..reUUve. t* W ...TUaialcw. ...- 1 ckeored!tats Wedaeadar.tile retaralB reeepttoo naratlr:*OB*- Mack win .k* oetaioa ta akapaAalltt t Tk services were. BtlBld' ky awe
aeat l
kara,Veea .. Florida mad krtekv Tfc kaJaae.tt Hr., Ckiakolm. ., tk* ChrtoUaa2karek.
'
aat replaced oa lbs wilt ss 1iI1fd HOBbat 1
was act cot sad
aard adtto ail Mi + at tkejorrr :
to tkereeca*. kuay are readlag tk* dertorauoa ofPrOBldCat ,
her tk. atack win w deals aa<
aad aakjottod.to Mienaoa.saalaadoa of
etaad a. la for
wrectl R pare
tu1e4 ...... winIt la a apeeek Mayer SckaUts declaredk ROOMTeK set OOfWMTB
brick mad sad }
wit of a apodal *
V : ky.tke.dlatrtet. at a...... catek- ca:..cu. trot did tot Oe M paalaaeatsad .
Lta-Prgldsat, tip.aac dead. take snips ud ta tk* *r tttoa .C suck striaarea *>ard. aamlag n.,...,. tun. St.l w
tOrleyr of three faI"', wlaaor t*
two MU that k* had retaraed tfttac* kM .
t' TtLIGAL .' eakaglrlag day a4 caWag apTlk .
.... t tk* urus-sad Meaty per coat oftk tradoan4B maUoed'tk aewma '
-::: .1' Tk start vrlli k* aaateant.wmmodato .. 1Ia for aa ibniftaii .,
". ftJI mDD'r P.u1CR8 feat*. receipt:lea* espouses. the Mpara.s- tk wont at that .. a* SUM.H .
"'> auuk to take pleas la Mlaau.1"I t A i a boOst eav
la1 Pr cored. atttr. < tki.ssd horsepower 11 hi I WM -Mlowed ky Dr. W. BJIUa-
bn had IM soar
srg.i2foc... n- TM ass Warraaty deed: PoUakl W. Tea- 9ttX with wovkltralalac _. .;....-.T U. .....po-.w. tbs total las. ot tk* Baptist chuck U prayer "
.| tk*Meek .. sot kaeva f or a cer- aaat aad wU* toW. f, ...... Um4 but U bDevt order that t*'f*- viad a tad lay awattiac a-reply frow-Rabia; bailer last vM tile 1 ..>tt.wklek Err: t. ... Radar. road

1!sail. tat tt H.aadentood Uat tkrator for t<4... tea acre la acctioa II.t ... toe aeU..., I eaa'.4U'Y tad tt tk* kUUr agrees ti coot* Mrs sew Mos Iastaued sad' the set pure gaMta9* *TRer. '
to dart of.tt.. *. .btock'of. >>; It. oath, raag U.... '. ,' Ita. p I V)>*..meeea Kaa tad wratW k* will ...la tralata at pear I H. O. Porter of tk* Ural.
Ribla. No.
;
fo. atlas from tk* pests' *! Herbert W. Teroast will ntara to lbs f. B. CkBTCB. PretChed U* seraos
S; r< Qait faim ed. admtaad k !! pretty kaaky bat |f mot Oa aceoaat of tk* sever tax oa alif
. !Pas wrack aO..id tk* AUaMa jralato sad wife to;Pomakl-W. Tea- tkatlmak* dlferecn.kte bays sat tosmaM kk oeeapatte .% tk* auaafaetorlw tk. maealaer 'kick WM oa Tkaakaglrtag. later
v sitar tk* block baor. k* ka4 buss .....,.. ..,: r... \ f __ =:bat Rra"'tl .' >kak..M "plat., t* wild tk* ,.. .. c. uu- tad boiler for ta. addtttoaa tail I'. etlag sad w...dltTrd. altar the.
.....**'e*, track for tkJMst It b47yiaTrs.dweed '.Qaft-clalm died August Spakioraad avallor tees than aw.Prat .- ray ate. pa..* tk* talaad sad city ire heist aced* to tk. local .last me* RT. W W. Tame oC tae r.
u.'fJ I. / ff *l f:! wU*,.t*.HarrtoU I....sad Ida*. tkrowa. win br renvOa.la.tk* cttr.*.tow. if Key W_. l -,1 have bees delayed, sad tt will prw. teabyterlaa Chuck read a report ,
sad
Ckattaa D Taaaat. > + "" <"*'* \ .. -- .IIJ. sixty or alaety day yet be e>f tk. Cly relief committee.. sad *olelt -
--------- .
Tlahar. balk of BattUBor. wer.11 Deed: Model Laced Co. to w.. f"- -- : ; tore all the auterUl hal sea r. d"a'doaatioa to ta. dada of'kam {

ski.spse.r car sad kQted.. Scott sad C....Bright. for.$I..:block ""Pre g.aMother Inw" wired sad ta ta plac*. Wkea com .. *.< Mr. W..r. Miner of the
'' 1 I si.Uatoa.: ; 7: : ""L r ileted Ibis plaat will a* ass of O VK If. E. Ckarck. ... Mr. X.
jjmasTK-ATOfo THkr' Deed Edward O. Black sad Ha. aneot sad sod tkoroagk ta Uu T. Merrttt. of tile Ckriatlaa Cfcarek."er .
I I .
gOCTHKKXlr UAILRAT 1rJ1IC&: rak A. Jffraoa...cxeeator to Klt-: AtjSchool Auditorium TonightWffl Stabs* aaaoaae d .1 a.w members ta<
- "* .1 fred Porter' fcr ft mad.4ItMP eoaaideratioaa i. }, v t" commute' fs
.14r-" "'. Nor. SI -alb lareiUL SI acre la aeetioa-2S.. tp; .' ,, "' .. '" '- T 'MrvJ/M.. 'Jaektoa. Jew lad Mr la.Jlhe ancraooa Mba Tacker. tk.
" .gatioa ....&'fcad.'today) lato tk. 4S *o.ta. nag 4S sad J .. ] ..... ---- ., ..;.' two daacktm. or MlamLafter pead romaa Bible na .r..a4 M>M Adams s
':. traaauua ea.wklek. led tof tk* co* Mortgao deed.-Warred Porter to f M. "K aererat week at Cottoa rTaatrttk t" riaccr. UUrMUd a Ian* a.4tor -
..... ycatorday oa '... iS.atkera.la : Dad CoBBtyStato Bask-faa fM*.: Pupils of Elecntkmary Department Mr* Jackaoa'a pareata. Mr.aa4 *. The sight services were aiM 4
wkkk Proatdcai Speacerotker : SI acne ta aoetloa !2. towaaat' 4loita. < Wffl.Be-Gl'by.t Teacher and fr*.. i: M.I_Bare*..*....retaraoliom ....ctod ".1IIIaa TKUr.... Yips,
its paeseas wars klUod. reap 4S east ; "' Miami Conser of Muik--*Fre Scholar- Before eomlag .. Ocala they AMSU. tkckarck., I kda* us4 t* /
".a4 maay otker ..,.,... SatlafacUoa of aterUate. tiled story peat a _pie of week at Brasses Its greatest capacity for seeosaa'datioa
. ..Tk deatk. Jut aigkt ta| tk* city. Karmaa: to Chas..- r.' sad r 'LoaaMBaaor. ,. ahlp to be Awarded-Cast of Characters with Dr. Jackaoa'i pareata.'-OcattMeear for tk* crowUWt.aO ..' c
aopUal .1 abbr. blbs rjpriest.. UJ .......: -
. Pollard Warraaty' Mad ,Jeaaic A' ,<*.. sad of the BUT flag lea. skew ot u. to. Hone 8- Rick for l *.,W..P. 1'........... Hagtioackmaa. _
* .!lad tk* Bat of dead .. ..*.. Tae .. J }1. -
sv n..... south of Iota 1 sad Mar 8. Potter sad ...-
$otker tajared are* aortd to reeorerTk S. k'oek TI aorta. Mlaajl.ModefLaa4 .- Toalckt at tk) *Atdrtoriam tk* oso I In.'a.nXr.. Trash Blaatoa.MIM stet stir Miami gattoma west ai .bit' that,Mrcti.t Pa.i Bab asywgeldup
bosses of Charles I). 11Mevsad .Co. to Jeaepk C. Nee- a* fare eoav 4y. eatltled "Tneslag j! TToaaJ* Rldoaovr. MU _Xatkteller. to Palm Beach last sight sad allied r. II:. Co. o
: Praak T. Redwood, both at BaittmorC bill for Sit. *.acre la *eetloa,;IT. oar'w'. wfll lie pr....w : Mr. RayM4 Waldia. aid .d tie aaaak baa gives la tk* Mr* t'
'- wa* wen gaoata at.Praatdeat tp.; 4*. oath nags 4S oaet.Chattel a bus Herberta Perry.Tk ea'* tall They report aa MOM- ...or.I.4'. JBBM* W, Lock, ta
' .aad klfted .sibs wreck yule by p.pUa'lIt!! the Miami CoaotrrBteryof ,"14eedas aMotkerlalaw .
l 8p ac c mortrif. W. B. Coma cart praeatlB lest has.CHICAGO. k'UaJU4 State ctremit covrt ar
Urw.1- carried to Baalmor to- Cot[to Crass ft Breed Mfg. C*. ;. Maal* gals i tk* dlreetJoB* ot Mia ** win k* aa f.'low : >---. faaeat'vie beard. yMtcrdar *. U. '
4ayTk*'arraateaaeat*tor tk* faa- -4.-- .-1"- Pearl Siaclalr!' dtrettor of e'lootJoataltkat ., Mr.WatBMt. attacked to the port ,etttlM for tajwaetlo IB tk* MM of1M
!;-erai at Mr. 8pacr have aot'yet taatftatloa.Preriow -Or. Calo| Coloalal TrMt Coal,.., of :raw
bass aud*, but ta* banal Jwif probUk M A. 1'llLHEIIyiIAOf : I to ... preeeaUdoa of JU*I rordlkaad; Swift his "". "'". attacked 'TEAMSTERS York v .tk4. Plorlda East Cout jUlWT.
".bt7 pass la WsskIagtos.BE1.D pill tker fr l .k* aa' *Joe tioaary'I to fortaa kmatlac-,Mr. .'tk. Railroad Coaaitaclcm ec
'. ::1 i eo test ktwfa several papas ,- oftk Carr : }' ten4B. eC a!. says tk* T14ee-C aloe
...4I'. ATO5.-' )UV!' 'OT13 MEMBER Chit[ Tk aad>ac* .1,I Walter UtWrUad.; attacked to HEAD GUILTY 'TO' or WfICI.....'. .. V.
( 'zLr A$ FArLTr bej ealUd spoaa Judges sad to tk Baity-Mr. A,4eloUe.Xn. Major XUuadcr'St. Clalr-Abnau
I oo* ( moat proftrteat a Wataat. attacked to the 'IIIa4. tk4 opcalBc arnaMat om ..-.
r 81dkrL; Nor. Sf4 BovtkenRailway $]' BckoUrthlp will b* flrea.Ta memory of her paremu. -Mia* Beck- CONSPIRACYChleago lair of eonplalaUatract eospaay. I i
Aeito today offidatly oelared SERVICE COM.Waakiaxtoa.'l coateeUaU will k* Mia Ma- er. rflac that tp. court put lbs tolaetloa t
>< yeaterdar' wreck to b. da mt* Syke M!>* tools Adam. MM* Emily attacked to w.tter-X .. /. M prayed for.. Tk* AWadaau
...to tk* block ayvtem' mleatbetai die LdM Peek.!ptaa Etkel: flocks Miss Srftoa. i were rtprtotaud kr Attar.T .
*Tcarded ky Operator C. (). Mattes J. ---- -- -.------- ,-.-- r- ---- --. -- -- u. CeMraI W. H. rH. of Tatlalsaee. .;
Jim Harp of lbs block cUUoa at Rae -j- i I aid AttotTwy George Jl.Ko4 -- !
soe. foar mOo monk of (k* wreck..Tke I GERMAN WAS SUCCESS Nor. st- Albert ",ft." blaa. of TttanUI
-. oateUl UteMmt aay*that Ui'Safcetftattaw i *o. SI Tk Pr.dent .... VIANYGIVING 1 Former reddest of the TeamctenVaioa. T. eomptalBBBt trait eompaar wta
above that. Mattel Jet / today aaaoaaeod tk* appetiteaeat 1 aid three Otis mea. oa trail .p la lu bill that the ftffJftelaO'S&
_.traia No. IS tat* tk* .'-eke Ur* of Joka MelllkeBay.( Loalitoaa. .__ with CoraeHM Skea. lateraaUoaapreetdeat. br the Florida State BaIJr.... U>mvlwloai -
.sardiagTk tk* riles lead falttac 4* as- to all lbs'-.q oa tk* !vii t OB the ckarf of eoaaplracy of th. rla& aMklac seats
tk* operator at Lawlera block.'ZtTtas errte eommlaaioa caaaed ky the< II : ta coaaeetloa with tile teamMerestrike a BUI* lbs aaaxlMam: BABMBCCT far gt
-**. n bror.dews at 'k. promotloa of.A.W. Cooley. .. aectat Tk* TkaakaglTlac fermaa gives Attk Jobs ........ Mr. A. J. Kotk,Mr*. U 1105. pled gala: to tile that eaa b* charged br tk* rtorldA
.ok sad of. tk* carr sad. tk* trail. art att ray cetxeral of tk* depart Pair kaildiac last Bleat waa OB* H. T. CkaterMn. Edwards: Mr*. charge her*today. East Coast Railway la caaatac tk*' r
.......r meat it Jatck;" Mcinkcaacy was aCaln McLoadoa. Mr*. C. W. QardBcr.Mr .&14 nil.., .to low nosy. said It ,}
:._ flacmaa' ram kack! t..proteetk a atcmber of Rooorre Rough RM .4 tk aeaoaaj* add ajoyabl 'DaTta. Mr*. Aadereoa.. III.... SFEXCKBTB fTTCRAt irt the lahKthM of a* eoart r*
-'* traia. but had preeeeoe eaJ7M era desist tk* Bpaalb-Aa.rieas war Aa BBaaaala large"Bmber were.la lob OramllBc. Charles Tkompcoa WILL tOt BELO srXB.ilWaaklmctoa. ptrclalBC tk* eoiaailirioaj sad the >
tales .... trala !kIlt| agar MOnkeaaey to democrat sad kitppotatateafmake at.adaaee. 'tad taTtojorated by .'" W. B. KOIott. C. W. MeOe Tom: several proweatiaK oO__. la the
.d .. tk* ear,.. Tk ftBcr v& tk* board demoeratle. coot weather} whiled away the Scars MeOakey. Byroa f iterJxnJa COM NOT S Tke body it eoaatlca through wkkk tk* ratiroa ?'
. ,pIIeC tk* krakoE, bat had jet tile, tilav Commtortoar Btaea bU.. leost f lea *airly. Tb awe was A..T. Hill Ckar-e am. A..T..La-. Samaet Speaeer..will b* takes trees ,...... trees mfordar or atteBpttac
> his seat before too comiie of that-political fattk. .. faratokod byjtk* Btoeaya oreaeotra.Tkno SaDe N. D. Coatea..Jokaaoa. If, tko BBdortaklac eatabUakmeat .to r. stores this order.It .
".am The eoapsay kat a aam w V' -. -. la attltadaac* were: H. Raad. Wert Calberteoa. J. H.Mereer bet kom. this aftoraooa. Tke fa.. alas asks aa tajaactlom rMtraia
".f aMa Beoettac tk* lastly to h>-GREAT GATHKRIXOor I Mr. aid Mr*..C. T. PonytkeJCr. .W. T. Howard.C. C. Loamlac ..... services win k* keld from W. tag lbs rafor Bat of MrtaU fa -
bests ...... bat ap.to.BOOB k* ka4tOBBd. n1'IIUD aad Mr*._/Aa Bar U.*, Mr. sad JOB*.,w.?.Bt ueltos.Del Car Joka'a Ckarck. oa .....,. Ihe.ialerawat Iwp rvfardlac the carrrtag of trikt
act bees ) Mr*. Barry' Bad**. Mr. tad. Mr*. pester.-?. O.- Hamky. Misses JarrnaiV .u1,.*.. tad held. prlTately sad tkt oitablUfclac *f a ataOos at
B. aJo. Novo SI Cpward* rt 0. C. rrto D.Mr. aid Mrs YtrtaaSeed. Claaey. .ralUcaaC, Leaie.Willard .' a serials poI.t.CoaalDheIoDer. "
VWAS' COMIXa BOCTH .Ml. Broa* were preeeat at the Mr.. a*d Mr*. Dr. Salk Mr. ,M.L adoa MeOlrt. Hlaaoa. THE.RKTUOCD LIST R. Hadaoa Bmrrva
ox Bcxrnra. nut Pytktoa I."". wkkk took ,taco nd Mr*. J, K.'Dora Dr. sad Mra. 1i eKlass..WklteoaiPerry. Oer- SHOWS .TUIRTT DB.1HDortmaadV oa* of the latercatod Ut Bra
talks coBTeatloa hail here toaicat,W. 8. Gran Hag. Mr. sad Mr*. M; wlkk'er. MeOakey. Pkdpa. Stereaa, to tk* .rp.....
*. Tfor. 21'4Xpeacer. -.PrNt4nt Members from an part of tk. status I'. Price. M sad Mr*. Kara Mr*.' Saada.we .- Oermaay. Nor. JlTke -
[ of tk* South Railway. tad from Caaada sad Mexico .t..... revised list shows thirty bulks CoL W. C. Lemmert. Mr*. -
,was oa his wet SoatktkaatiBg os a abortWaaUgte td. It was officially elated that lbs ; From tke exptoeioa at tk. nbartu, mint ... daagkter. Mr. Wlae. otBacyro '
trip. It to aad retood that order was tousle la ltd ky isle Ii- Acquitted On Insanity Dodge oa' Wedacaday. Sixty-two' *. Okte. regular vista Tlat.
Iw had several gieeU..TkeeeUUioB Its Hear? Ratkboa ...Waabiaxtoi bothers are ecterty blared ton to the. Magic at,. are among
: waa kkweea. tk* sad iaa *ow.aj; membership of.U'. .-- ,jJ. - I the late arrivals la the city for *>. ;
iJackaoBTtne. Cxprom aM Waaklag '**. -- r Palto COxflM v ) TAOmitr8 other wlater aojoara. Col. '-. V
tea -toatkwoitera Lbaited trata 11--+-- e : MrRDERSMoad I mert to a wealthy sad lafhiraUal.

.' wkck Mopped at tk a beery I )FI6HT" FOR nUl: M ELTERi Key Wite Nor.'21. SSt p. m. day -later. Tk plea of laeaalty I !sea of kf. bas towa sad with ...'
and*.to repair ;Y'.to-sad i, ell BIGHT. CHAMPJOXSHIPSaa was let spas the defence, the trial .. Tex, Nor. SI HearyBrowB. II taailly. has apeat lbs bat few yrarala .
It la reported that nacau I I Low*.] tie wife mardererf' OBdrealt a aegro wa bused hers today I travel la fits' conatrr ... abroad. '
beat .
.'omld pc back't* p traia.I Praaetoco. Kor. St-Tk tfhtaaalak. rial la tke eoart. here | tk* .JUlaata trala crashed Sato It. t. for the wetterweicBt I...'colon4. lat ,ear/< Bpi mea. restrict for a kaadaom Dots nu
.Tale bury ada* plowed ate u..1 .mphlp Wthe. world ketweea e u tied UU afteraooa oa tke plea Broke; DowaWklte were State coavteta.' Browa evut-, II I BOW aearlBg comp etioa oa' tk* e

"rlT teat.I..n Kr. ttpeaeert I IflkeCTwla ) Sal9na pad loe iiuait.v lTb. Bardlet,J to coafy drtTlaK at moderate vtreetpeed .d to three r amen before tk*,trap. Boulevard sad which k* aid his
and guests arc kappoaed{to kit keaImmedlatelT ,Somas take toc* bet toalgkfaadm .. ..!! Soonmr r mUy will
t eaa.d try teiut Eds.aasityLow. oa ,11" street ketweea Ave l was prttn.. ,; occupy a* BOOB a* lbs
: inraeUd Urge ot -
sleeptag. tke ear atilt aaakberr BaUUar towkea are .
.,... TketompWey. 1ee.letflss' twisted I fparUVg'as :rom an parts' oft the t redded la' Misal.d .f'.** C:aad D, this afteraooa about Qt"ED' nut1OnRA .made. .
*PA wrecke tleeomoUTeJue I oBtrr.The weight will .. atm alter i 0| treatlag'aad abadaghlwlfe o'clock the left rear axis ot ta*, NAPE ESCAPE TODAY Tfc. member of tk* Choral CHVrill
jtU >T :- body of, ,toBBd. sad altectkia arraa&nIfttaJa to.- k4re.-fotwed but to KeyWert. Mctoartag nr"of a: '0; 'u_., New Tork. Xor.'>. '-Tea p isoa- meet at lbs klatffrcmrtea !rattles,
.]lr.. Lp rees ".1. fft a4.. It to eriUTVid -. with tk* matek. are betas wkei' ,k* shot her lafttctiagwoaad broke sad caaaed the wheel to fall off m escaped Pros tk* Qveea' eoaaty I Roth balMlag tomorrow 8stsrdayj" :
.dust ...tw M; :l*. kaowa, ., Silks fre which ah* died several la the otreet. TI* oawa* lajared. ton. a: Loaf bUad City today.- eftD "g at 7 o'clock.. .; .'
-
TriM: :
Fight t
.D.: Flshet.le ... ;ber o the Spcacer ;Jt-

"i- rJ .......tr't 't ., a.yu,. rata we .. ". :to.tS

,'.., _.

: ,..(..

..... b/ \11 ?;, ,.


... .
'
." .u'. "
!" \: ." '. .-. + .:, .'. "- ...'AC* TWO |tfh peat MIAMI Kmoruus v mu. XOTOTBER s*. IM flats..

Tkcro was a aua la oar town
MIAMI METROPOLIS: Who thought Umttlt oatto wire: ..
Ho trW to raa a stop but failed I '

BUT.. All WnXLY',- His WMB good tao to SWrlC admtlM.Aad oW. aim oat

!......' bw7" .Jan-1uIfI.TTBC ..., Lad did aim gnivoaa kina. 50 Boys Kites
He had to to away aad asksHis :

F --Tie Hhffil:,Printlak.ttnm.rm. CospaDy boas at tko,Poor Far-i .

-IUJI,s.c,1MI
The Tinea will _Uoajlt) sow .
fiber af Tb j.MI Pma.1 iwhU It to yet _rl7. that pooplo wao
expect to do a profttaklo kaitaoia n To be Given Away Free

;;.... r_-at_. "r--..with tile SpaaUk epMkIacooaatrtoa[

I r
deep-.d
1 I'erBllCKlPrlOS KATE8 I,Anoax ikcoi are tko davit aao 01 Between now and Christmas. These kites are box kites, size 14.14thirty inches '

OM Tear .. F. .. .. .. .. ..'*," tko ..>.l..k taacaaca. tko JM sIrtaC long and will stand ALL KINDS OF WIND: AND ARE HIGH FLYERS. : .
8U Mootka I .r .. .. .. .. .. I.JI ., kaovledto of tko ..... of tao .
L Tsre.ltaatba.. .. .. .. .. .. Lit people whose trad to to ko jilail.lk ,
OM Moatk ...1OMWoak .. .. .. .. .. ..* klad of goods vaaud.. )kow they,
,..].. .. .. .. .... .*. should oo paekod. bow sold .w The Way to get a Kite Free
woakiy.: MT ,ji.i .. .. .. .. *..* crodtta mv ko skid for aad a law
ether tklacs of tko. aaati gsssral
omcsnWn. ous. BUM.nUDAT. Martac.-Taa. Tteoa From now ,on till Christmas day we will give away free one J kite with every'boyjuit

\. : .11 ..... e of cash.- Our line of
purchased us .r r._. boys'suitsis A rh/T
..
ssad r. 71 :
JM18trM1' sea Tdmaa laY what ki ail '
ao
.' would say Is his Ckieaco ..... but the most complete in Mfaml and are have them %3'I, ..50 TA W /

.. TOTKXBgR. tees It to very oridoat .. aid mack Oat in most all materials and colors. Price Range from .
woald kao bees bettor maaald. Tko .'
mn.in c riot .a otloa to ia "
1 ..rtes peepadtioa sat a di.eaaasill

ror* Batarday.txrobUaa ) Wamor- Tats to aortk t.alglt aidstral :ta this BMaaor tadalfo4. kr TUI-' ?. 100 Xmas Whistles to be Given i Away Free
I -uo-. ., ass ooald do aaackt hi karm.' It
to to ko hoped tko latpalolM South -.

BAD-cORDthOl tyaos robaa of .....eats adotako wffl to roattai d.dobrvlac tko'W the- With every. pair of boys- or girls shoes, boys hats, pants .

OTCOUTTTIAJL- puck. -Skan tko Pattod ..... Aa- shifts will give whistle free. Remember
or we, away one -
lie pooplojo.[tko MW eout7 of Cakat" ta Ua *.. I for
St. lAtto moot. haw. T ate* ..... tt to aatoldal sad acalaot* tar. we carry die biggest line of boys and.girls shoes in
about tko way *a'wkkk rtooBoriakoalt .roota of tko ooaatrj ...
Dade County and you'can always a fit store
:> ko troalo*. Tkolaatte.MOttko anat to air Q racial ft Hii ta say : get inJour
'
SC: Uado Trttaao atifn "*atof seek aasa.r. _
tko BOW Jan a* Tart Pies. sad PRICES'
.' ." apauay -: -
psara.es. thaw :ooarl koaaoB to i WKkla tko Mat few woaki tkowat* '" -
.last osss of tko? stair, OM. ors of koaaOfal BtocayM kay will 1 to 5.. ... ....... .:. ..... .54 to SI.*
wean .s.'sr1b. kaOdtoC lorof ... SOod with r. .ta sad otkor j p.- : Star 8.........:..............-73 to $LM
a koa.. doUatloai. or paalakawMa I ere stilts that haw ..... t5.tr ewe : 8 to 11.... ............... ...L* to IL7S
*' It kaa-tkojappoarBBoa I of a ra sad caoau to Ibis faro lu of al 11 to 2................ ... .... 'L25toX5f ,
Ja.LI4 d.a .-. tropical paradtooa that th* 'alight Boys pants to. 12.00

Jsraal.Maas .- M i erui.s, last sad oajor Afo to r' Boy hats.... .... ........ ..... .75 to.$ .OO
Is out' ia. .--. wkOo tU root of
thlsg is DMI .ut7 Boys Shlrts..i..5* to $L25
atilt looks, bs$ otbsrwi.s a pri.oa Is.very tko eoaatry kat a wtQ'- shills
w4 p.awhr. of wlator. TkiaMa approdaio -

... aet. ave.I.sa4asew. 'M l' ooa......JIWIer.... thaa.ioali huf. tortmaau.; gar.w>*faD7 aro. U aaataral UUe4' how Reaemkn We scfl toe text tit 1 seey can 1 buy; We wait the wand to taw i It
'
.. p.raiu t by law: A plod sad 'eaaeeDe4 dIaat: ate .thn
that Ja .._.'ta",. sah..tt4 aid eo 4Idou.ail
taut to ....... U7 b.ss aa. Isoaarsd4 to Biota: aid give a*' aa *., Anthony-Romf CoCreditsand
u .trusj u .... ds,'tea pooatkte.t) .c3Uc'- I II ;

j.tM& caa 'aau U., MI
aid I
aid ttos ._ -" ....... ._ _'. _. J. J. ... '" .10". L- _
-U t to all. Tko LIT Oak' Daiaoeratl; husks
TN cap. arty eat1NI1 Nt.L Ur.:Oak to:tk* best be4OW'a taFlorida.
'eM M.aMe aid doTM-
grewi
byy W. kaow that tk* city ofaw
... of tko' 4*aQ'ri.I.. at u.... I alps sad ether todaatrioa to t W1LUN4 WORK
set accsaaodito. an that_akoaid koto aaUdtog sad sofas. ahead jut aboutu Collections l

......' -Llpoorv'. OM Mary taIt fast aa aaw ... liiiarior sad wwa eat ....-., It h ..e..l r.aaIaIII .--tag
wP etLw. &U Mossy caa build It.bet w* doa't
bats low lack* = .. fairs well. ...... R-WB t1 .
top of U koto* po.. that itiaai sban' a I 11- .
viatows Mat for aay tows orjdty'lita FloridattM.Wo ;I ,.- tai work JW .aa dopeal spas .stP:
i tko ask or'drlopaMat : q For'the purpose of furnishing credit reports years of oxporloaoa ki lobs It t104
Below ibis (tkOT to sbolatdy Mdrealatlo are wlOiac to give UT Oa) a Croat sit of. a foamy tie nags loag aster'
v.srilatioa .r *' ofatr. tress oat wttk ... bat object to rldlag OB and making collections for business houses, tko coat II forgot'

G isaat.a. la i BOOB:_ ..p.dauy. a soh.real;,chat oa*... Editor'skorwood-wni....'.tat ,.raa tal ; physicians and dentists, we.Bare established .i, ... A. DANNIII

velar ta tko koat aad rrl ta ceaoaa or popatotloa compartoo' tar : a branch office in the Sewell Block Suite No.,1 .... ....... NsatL pia
-.... Tk* i korlf aid ....u. do to tkia. la that Live Oaks ktoaod a* I I .
aIL, oo tar u key caa. to ktop tk* good ra. Joa. -UUaU MotropoUa.Wo I '.Oar methods and general plan of operation .Gallic For See' Pfe. er ,.,.
slaw cloaa t the ..-at.- I :mt always tike to ck. aTe
bf ar* .tiny ........ tkat fair hare been endorsed the Miami Merchants sofas rea.
,
atrmeUoa of tko tatortar a**. It I officially by I ko OMVTO sal tree from trtmo -
tad OBterprtalag Waal to oa. of tk* I ,! .... as do your "..blaC- U
r liapoorikto to pwatal .a'daa aidb.kby tea Bttlo eltUa'nor-t4 Walk I :Association. eoa41toa. Tkortoa, pro- dreaauUacoa'orcr wkkk wo' '..." oeiiiaco. a balaaeo at the >aak aa4
rWoo for a Mpcratloa of.Be aaxoa eo.troaPe UodBa' 1Iu4oaI I in every city and town in the United
n.rXBIXO '
lao THAT STATS
but ass for tko raec. .
sacs ......, wao' his Ttettod tko :I harry l r ckarBUag to tk* frost eooipaaloaabjlp to that tt lie COB ass I States and Canada we are equipped handle Bocaaio jlT: sad caaraatoo
Jail M spectator or otkrwto will this, wo caargo ao Btor It', 11_ r,,.
'optotoa I'aa eonpetltloa. sow that o ir pica- in a satisfactory manner all businfs.given to us .. work good aulnrlal sad low .::=.; ,
aoatar ta tk* sad aoMrUoa
aey to eatabllaMt'aa4 ada lad w* that asks '., '
prices as aopalar. ..
.. I I ;: :: t.
x that tk prowat Dado .tT.Jan to gladly coaeod an that tko JI lisI I .. ..
l "'Mt.. .. Baaaattary sat badly Is I clalaia for Its beautiful kobo city.wkkk J I H. P. tCXUOOS A CO. :" ,'f..f;;:'" .
.... of tatprotcoMBt.. Jalto are paa- .
grow Commercial ..
wo ar* tally aiaarod HI Hf&infacttirers & Traders Agency. til AVCNUK O i ::-
lie .....u..I..t[ It to sot tko ...
to gray sad atroagtk with tek. aaeeeodtog -
alga or parpo of tko tow that yar.-U..oak Di ajoerat. Ovet 306, Twelfth Street. Sewell Building
tko koaltk oreoaUort I of tko todtTtdaal. .
-
wao sad koeoajo aa -..-

pawl lacoavalBed ko'foopafillnd|. -or, aasec..artlys Glass slid FOR Crockery, IT I I : W. Fort Dallas Land Company

,A ,tow tkoanad Dan .,.at torooalldtoc ,FOR" i J. Brown
,,r* odlUBg aid.laP"laC "-. i .
tk* gMorill eoadlUoa of tko Jail Granite lid Enamel !I L '
to'a Bicioitty'' Tk:;'aoooor It to F0 4J

dOM-tko astt4' ,' WOOdfiBdWfflOW" '! Sanitary Has CD its Lists ;

DOM this a ppoar= rib:,Xoaday to FOR, |' Plumber i
',.., t. Wire lidComforts EartheI. area .
.FOR I some particularly attrartire cites for

U wo MtterCkrtotau {right sad aUUk sot oJ l
tad Btakets both residence and business pur-
PbotIe
*. tocafeadar. ao seat neat oa tao FOR 216
aadBMBtkOff. that lies tka saeI l 1019 Ave. D. MIamiCurry's poses. An investment in Miami real ,
Ladle and Mi l FnrmiMnfTFOR -
I : estate is of
J safe sure quick returns .
.
.vary nil Pr: badger wept ..- NotlQBi lid! Toilet'Arflcto ;4
too was ctooad a poetlos. If set aU FOR, |

day. yaotordayi Pity tko proprtetonof 5 lid lOc foedi- of aO kbds! m. SonsKey
seek plaeei win act rococmlao a4aJ' JOHN B. RC1LLY. 1- INGRAt1AM.
or ..... Cknotaua. or otk..... I .
.... GOTO Agent For* Dallas Land Vtee-Presldent Fort Dallas
BBtooi .... .. M oo ky the I
tew sad oflocra: of tko"law Job e'r West Florida Company. Miami Florida. Land Co. St.. Augustine
I i I HEADQUARTERS FOR ,' -- < .
A ........ o# tao Stato'a boot papra ,i
are propa ac to..... apodalCkrtotaua Ship. Chandlery Building
.aaaikor It to MeGIeI 5 add .1 IDc Variety '

to say tkat tko odttora of tko Florida Materials Of All Kinds. 'First-Class Horse Shoeing
.
proai aro apakloof dotog Joar Store
aaaatleaOy aajjtklag tkoy, vadortak. l CM aa4 Ice;Statlt Wise Railway*,Mackli Stop.., Ptrc' -- :And Diseased Hoofs See
,
tkortforo to their w* awy.. tkto'CkrtotauatJa loot for anoirtklualor <.. 1006 Avenu D :AH abortcat Uada aotice.of rcpairiot ia the best Boiler possible aid Steaa 8I&JIMr Fittiar bf expert caa akiD&i.* doM JMrh.at.tk'", L. F. LaFontisee, 708 7th Street

I I
I i
:, ,
I
I a
I
I

r.. TS -.t.t'T 'T ... ....t'1 W: ...i .............-"iII -_ .-........ILl"1-'......_. --,-.--...-:,.. --,,,' ---.J.-:"""" ..:L> .--. .........- --. "' +islara-->$-,.w TrF''t" 0- i


I'i"'1''r. .I.


MIAMI M*e.1oe'oa r.n.m.tY". JrOTDOlD S., 1MS PAGE ftJQIII
:
%D ?ACaf
-

... ... -. .-
----- 1
_.
- .
.... -r 11' "
T }! Who Makes Your Clothes?I That's the question you'll 6e asked-and one you'll f
sited States
DepositaryFort t : be proud to answer If you weae the Jrtdely famed

,...
4 "EFF-EFF"
_
; ., 'I ;
: Dallas Nat. Bank I 0 1. F .shionableClothes ,


I t Iat.... sad \\1...... IB dealcB eat sad wish Trr-ETT' dales a

I ; r ctoetly follow Ue MTtorlal ..... o( New Tort air's amarteat UBen.eqaalllac .

'.. 1 1 I Ueir eoEUteot creattoaa M4 win oaakl yes to d,.. wen.
=3 a
yetlaexpeaslTely. Come sad ace for yoanelf If an wo elate for Ue BOW z

Statement t. ol Condition at tie close i_Business Bradd Salts Bad Orenarmeau Inl truly dmrnd. Koto partlcaJartyotr

; lam collection ofAtrtop

t ': 1..

t H ,.. th Sworn to Cog trofler ol.Csrreflcy) : s:fart Sack. Suits, $12 ;to $25
I -
. .
.t;;. '. -I, I .! ... I o
I f I ro .ht IB altra-faaaioaakle or eoaaerraUTe. atacio snot doiilo kraaatBa1 otylea
.. '11&nait i *f '
: \ I M.estls 'tomaud.. of exclaatTO fabric: Bach aaMEX OF REUSED TASTE WOCLD
Rfesoiircesltidied
',_ \ ". a .r .: SELECT: AT THEIR TAILORS.
.. .(
-.'...... ... ..:. ..'. 0 ''0'. ... ; :
i's. .. f J\o. '
: I G h
I i
.. = 1 iI4 JIIIIts.! ............... .............. .....S2SS, 51. i I

: r .St ........=--.!-........!............:._..:.:..!.!..!:.. ....1t. 4.00, I I I .
'" -
Stalef Bods............................. ..... 52tH 1.1H1 ':. Mens fashionable furnishings In great variety.bright. and fresh from the hands

!:. ... .........-....................................4'....,.... ..... se-J1' : : of the inakers at attractive pricei-Juat. hint of the' exceptional Value*.
t -S. .
,
10
_
"
-
.1 ,
,
t''!- Available Cash Assets ,, ,I Mertnr- .. filar, +.. .ln4114 Astos nkiadnae pattern tad tdoilafsort* Th at SI cash
I"I"t
I .
-
t, : -u Htd States Basd (fiDid)...-........3 US 101- fi ,. .I ......--Dna- '#-rh--ail styles. perfect-ffitiaf: u4 caadortaaie. north $2JI at.... .. ...IL54 r

l' I .. I .
.. Cob ,tine_trao Bttkx 5 uJl'Trea*..;..'. 1214 5 1 I. I I

: Trial teA on hadCartel -.............................;.. .... 14tJN.25 k -
,
/ I .
: : : 5

1i5. r
.

Liabilities ,I 1r I"R. WRbodes;


Stmt ..LIII. : till 1Ift.H ..
.. i'.J'! '. J! I

: S .1II" Jfs.. :.............................. ...:-. 5t27U2s '

Dl 1f.it .t ':N ...;.........-........'........,.red _; ..:.. ....'. \J"-4.11 .:'; .: flats and
> .1. ., ,1 1 I putties Tcggery

, .I ," -R&.tJf. .illIIIk.Htt, ..I. u ,,_ "........,.......... ,.... ...5.,,, ..9DEPOSITS'/ : -- I -

'. { ''

j j ...: 1 322, Twelfth Street : : : : : Miami Florida' 'II .,
: Halted I states BIft.ili........:.;;..>:. ;\ i.1.i JO -
j I
. AH ether: Deost! =r..........,................,..41,337.73 .

.. '.f Total Depeaitz..i :. !:..aN.../.'... 1...'... .Y....-..47\337J3, r ,.,.... hose from their summer trip
.
,, { .. : i. .
.. .. J '. ', >'' .' .r>q.. mm ma peat at H'-- 1J.. K.C. ROUTE TO 0 WErnmmm
_
: :f : Ex-Uajor B. D. Trevor aid osAldcmaa -
'l'.7 $ Thomas E. Roborta '
were
F V A F
FROM ISUR9
), I CITY arralcaod la':tko crlaUaal cot oa
c Friday atoraiag to aaawor for their
...pa oa Uo fraadaleat aerip,.. yadmlttod
; ft i ] Uo Ifpat..... .. tko m..-
; I ....t scrip were foa.lBo but stated
C. Be Dra.p Gees T. Inland. they hat signed Uo warraata koeaaao U Pr.jed CuriM Cu U Wm B
*
To 'Tl Public ., .
:
, e I they Uoafkt than duty aatkortood.
Settle EItate-'acme Pimp. Bt.a=kt 1000 Kite ants 0IiCeutryWID
Tko Mallory steamer DeaTor oa
.t StttUa BT..nty Offldal A4=ftSapatara her teat trip kroackt a large oil .' Gin Cntnt OfCralalQikrU
above statement shows in' condensed form the,condition of this Bank
also ror'.Uo Err West Xteetrt Co '
THE t 1" Oa Fr.sasieat :CI' ."c.MeuopolSa .. Tko .... of Uo oaclao wolcaa SI :
at the clone of business November 12th. We hare obserred that the toaa.GAME. i t

.. public is interested only in certain; .-information, Yjs.h- th r r not your in- DI&&I'r1t.UUSOOu.&JIc 1.

. stitution is sound and safe to do business\ with; whet er or not its manage- Woat. rUL.Baroaa.Kfj KOT.. St. I >>UMukope. Quebec. Nor. J.- Tk propooi
ev. U to .
i ro Europe TU B *io
ment is rantiou| and se n.Whether'[ or not 'it'is progressire, liberal, Roy Parry of Uko Otr. Florida Okta.. Nor. SI So Bar la attracUic'eouidorakfe'MUa-
who arrlTod Mrs arrtral wotka ago fast are pralrio ralckra. ...u. wild
dos tai tko raaadln .
,appreciative and polite: to its custom?rs. With reard/ ; tot be Fort Dallas imff.rla< from coosiBptloa. dial oa U( aaa.Oklahoma duck sad,that turkey to a .tow...,peartac aoaaoaaaloaa tko proposed aortkwo.Skosld ro to ko y
Wda odar U his U l* jroar. Tafoaoral .
National Bank depositors aoma prouctloa U o8orod4ko 'worked It will ko tko mesas of Mute ;
commercial thi
ire can say as to our t we take care .
{ took plies Wodaoadar an.I state win ko ....... of all klada of Caa4a ... tko.saad MUM a arr -
aooa sad atiikio rite bold at the1CatloIIs ..... la sad oat of atoaoo. an klada .. Kiropo aid fcy Uo mrmx of
of them liberal th
; to our string depositors are paying :m 5 cent I
: we per ; karck. Mrs B daveock. of gsa to ratklaaalr killed aid BO :,nee will give Uo farmers of Wort*
T I his arrived attempt .to ever .... to eaforeo tko era Canada practical coatroi of thegrala
of i : atotor. Moadar oroalacto
to all oar lepositors we aim to be Mppreciatire i and polite.! As far '
take aim koaM Ht ko was to in. game ..... Tko raUtoaa dlspollmoat markets of tao world.' l:> to
C. B. Droafkt. Mad bookkeeper,of tko atnaIU.Ael'". sad forests kaamoved the prcotat eight railroad .... applied
as our strength is concerned the above statement will tell capital is / '
hour at tko P. L O. Bteaanalp Co. coatUiMirr. -' a Banker at aportaaoB IB Uo to the DoBlaio corcrraaint
cash wkoot stacker died about a State to demand a rigid eaforcemeat for charters for Uses to Hidaoa Bar
100.000, our ( eposits nearly half A million. Oar. on hand is orer SO l I BMBU ago win lave shortly for ala I of tko came ..... aid plaaa are BOW from various potato la tko latortor of
..aoaio at Kla *t ....17. Inlaid to kola* formulated for Uo pet ores Caaada aka some of them are aowkdac
per cent of our deposits, while we are only required by law to carry ,15 per laMtlo .p tko ostat*. of Uo rapidly dlaappeartag wild built from tko aoatk sad wet
tl I i Bik Curia. of Curtis & Bolt real came which Uo trot state lectolatarowfll As oaormoM tract of eoaatrr wilt
cent. We are United States Depository, showing that 4 are specially [I cotau arm Wt for Fort kljrcn ruiTaaipa I141I1.utt lato law. ko Upped kr them nice sad otwttlauadlac -
a tow dan ago to clooo arrorial -I tko. fact that ta. .. -
well regarded by the' authorities'' at Washington. That we1 ue_ gaining in real ortato doala. WE8TCRX TIMBER: oa la Ue Bar oaly lute from J.ly
Tko Bival atatloa aataorttioa are FORESTS WORTH BILLIOn I .. October 1. tko shorter raUroa*'
strength and popularity, is evidenced by bur gain in depa 1ita 'each year. kartec a sow ooacroto pvmpUc otat- ...1 win ate suck ladaeomeBta Oat
1 loa evicted Boar Uo ....,..& kaiidUf Wukisgtos; N.. II -A promtBeat -! a heavy true caa easily ko dereiop-
If you are not 1n'adl. patron of this bank it will l pay youio, become one. sad wkti eompMod'Uor will otaUatldaB who win shortly tone 1 ed. Hare storage elevators wilt have
I"" a Uorovsk freak water arotoai .a atatemeat OB aakect toe.....1 to .. erected at Uo end of tae air
We charge 8 per cent on money we loan, and p&y5 per centon; money deposited -' for an pwrpCMo with large datora that ... timber otaadla at .,..&& road U... but Uo added UoaraBco
!besides their dlatllllac ,1aat. :lie WaaalagtoB. Idaho Onto sad aad storage ratea will k* ocr_ rUo
with us in our strings department. We hare orer one thousand de- ROT Dr. Sleet Uo aowtr appolated; JlooUaa to worth aeroral kHUoaa of great deereaao IB fmckt rale
I rector Kr St.Paar Cpteeopal church. dollars The timber ...... IB them It to predicted that Uo r..ate. Ii
=ton in oar' 'sa ngs. department who are getting 5 pel cent on their .to TtalUa.kla brother U JackaonOo. *-I tatea eooatitato Uo moot ImporUat food serviceable will ereBtaallykaadto
rpa lie to expected to antic bare. forest area IB tko world. Tko amount a tone amovat of trace! ofUe
muoey.Ye hare paid them over TWENTY THOUSAND DOLLARS in I Friday al at. of ar. apace sad yellow prao M cal- weelerB slats cf Asters aa
Mr. M. 1..., HetUan. of Uo Ira dated to ko ........H. feet. well u that of ea..... TV Ciaadtoa -
the past threeJ ears., If you an one of them, yon are surely satisfied. ,If 11 of William Curds Seas sad famllr Nortkera to keiMlJx a Hao lr Mitke
Ion yot: rdar. for PklUdcipaia. Ja T- .. feacola ; Price Albert kraa B sal ib*
you ate not one!:of) them, it behooves yon to become a airings, bank depositor where they will rctldo la tko ht.... .CaaadLia PadSe aid Crud TnakBBoaace ,
Carl Stockta left last Saturday Uo Bret mouths of tko RaealaJapaa that they stead beading
for HaTaaa oa a rlatt to his aiatorVra ', war wo bad a atrlklaf example braack lIMe IB tae aprtac. '
National Bank however
Dallas.
in the F.>rt and start your money, small to 1 _
of for
(W. B._ Fair.Tkda. I I o..tt7 preparatloa t
Yo..ean account with*. with dollar.t O. Otto rctaraed to Uo city tad Ue early adraatace of t.... I Made Happy far Uf.Crest +
earning you something.; open an one last Satavdar sight from LlthlaSprlaia. i I who ao to epeako'lq1e4 y
: where ao has bees 111"41..1 their'roots IB dry wat r.n.. kapplaeea ..... late UO
,Uo put oU .... &. Bto health la'!'i!I rtrtae of pr por tJ.. has made ale :tome of 8. C. Blair! rfcootlateadeat. s.p.v 3
mack Improved kr tko trip. 'tory-I aid gives to at oar greatest at St. AJ..... W. \'..
1 I.. ...._ B.: C. Larklaa Electrical Co. kaTO mea. Tko ladlrldaal aa well aa Ue whet kto little "..'tee wa relw.ed .
received am aatoatobllo track to ko lutlo. akovld: ko prepared for aayemerieacy. from tko dreadTal complalat ko
( used la tta ........ Are yo prepared to aamea. He aaya"Mr little dau-Av -
.. + .J Mlaa'CeUa OBrla. who has bees ___,. combat Ue Ant cold yo i. < had St. VHae Dae<.. vkVayielded
o / 0" r. J :<: t : oa a visit to her aUUt; Mra. J.WMttej take A cold eta be cared mack to ao treet....' bat air
I. at Tampa kaa rctaraod komo. more a.lekty wkea treated aa BOOB I('ateadJIy worse .,tIt II a lad alert
E. P. ,,inti... pedal tnaaary it It has lien contracted sad before wo trW EVetrtc Bitten: ted I P-
I II I '...' ",.. -... ...... accompaaled kr Mrs, Valtttlao. It has become riled la the iytern. .> Joleo to Bay three "ott'.. .t-et-4: %
.. I arrived la tko city from Tampa -, Ckamberlala'a Coack Remedy I_,IPt. h....** Qatek. Bare ear ?l .1_1. ,
) tax Saturday oa tko steamer to r._. for its cures of cold For aerroaB _,Iaf.t.. ceaeral d*. ; ,
Cashier OlrrU I pad It should be kept at bead ready IbUtt,. female ............ ImpoTgia. .
I President Mra. MaMaa Williams and 1..4. for tastaat .... For.... by all liked "..... ..d ..!.'*<.. Oir,ate* K.. '
ter. Mlat Nellie \\111&.... have ro.Jai. .j,druggist ,by an dranlata. Price Ste. 'il.r 11..
fA.


.- ... : .. ... "L4 i
-
: -- -
'_- .__.' f j..r "' """ -.br.. Ll :]YY .v -
-':;.' :... '- t t"C -..... .,. -- ..... .r' -. ..... .' ri ',''' .......,..,......::"" '/'<' :- """"- '" -'- .
t I ,

-1-1y

i t
., TRW I RAILT" MIAMI 1aa..MFlUDAI"". ITOTEMBPt. 1M. ___ ______ __ '''rz nCD- .
PAOli FIM'H "' ..

I J DUNHAM]
t. '
OPENING "POSTPONED I Walt DDtD JOG see myflne of ,

f. Upe3"gPOslpone [ Fancy' China The Painter '5


P. L.J jBateson'sNovelty !j and Novelties

Does First-Class

i 'I' Souvenir and Sporting Goods StoreNext Before selection JOB for sake Cbfatmaj I TOOT Work

227.Twelfth Street
Door to Miami Conservatory of Music. 40 '1j
t -, .. .Ofifce ,tad. ShojrlNI Are D J

.
:
fI

....
f Home Buyers Snaps .. -

,jToWp, Topics .

Arrival of Fall ShoesBurdine's

.... j I IdJa k- '" !

,
_. B Wet
I A'salt la 411 Oorg
vs. Lilt Wafa. ka. ba taatltataita .

; -r .. .' : -: a- f"t -:-... 'Oa timit... eoart.Mtofl At
tfi"'Ie I'w fcaadaonaly faraUWcoavaataMaB. eott& 't >...' 'i' t v-T -'
; ,. ..... Naarpark Royal far Tam Omiy oa4lrd cash Brittak -.schooner......., for rartoi..a-.
sailed reaurday
j. .sIrM. ...; N. P. with several ,.........
anti aroeara a two story tear room. aa4 eoaaldrakl i freight.astLe '
..... sad oaly |IM eaaaOM rMulnds ,

J for a STB room .....;;, oa Avaa* D Several after..nee..ac_1'oata., bathe eoae y "
t .va_ ..7 w7..ua taco port 4arlB tk. pat two dsyi.
J. _.._.daSS. wans atenat 11r.-'| eo&&ap, '- from tk* akaaa*! croaada. .of ar. lsethough .. t-
Tk tacteaMat
'. -.!*U wtUalli awd.ra eoavsal.ae a kriaal*( B9ftik.
; J .Part cash kaJaaet oa(u.t . ...... I weatb.r with tk la* opwaOoai taterfarUc of verlnaLaiafly an ..' : ;.

f ooe.for a"C rooai koaaa ..'Icerth atraBt.payakla boats sow ..'tk* groaada.M For the past three weeks we hare been receiving daily ship ..
IM cad.I'" a rear '
: | I
'- -I .aJH.al Oaart fla ments of shoes and our fall dock is now nearly complete,*viz
Auo0 will a.y Bftaor of two of ta*" ehde..tz .-* .,!I. tk* aiaaidpal OMt this sera. r 1 1
.. ff .
,' i rwI""' 'a .A.- C lac:three acnoa* caargBd with k- L
la kaataota1 proportypaytac sow tag.arakk sad ........17. wr aaa _
$1001 win lilt a '7 u
that aatoaat sad r "!:; Lasted t* pay Sass of tl ack Oa
alt oa
II par
;! win par seek lIOn .. ft ;load>> .waa Coatrarr tratd to aid previous oae aaaeoatlaad. ...: $5.0Q Stetson.Shoes' J $5:OO !
Sassed for a T room S story roaUeae* with Halos sad aaaoaaea*at Jade Haa- : .
'. ..- h -all vMdora eo.,.atoac* Joca 4"r.- lens bald.eoalt'JMtdar mMratM I Too'much cmnot be said of this high de hoe-
I.tk.......la koart,tk*dtyTAQUCT fad disposed of. aaaibcr of eases.I I and but-- a-J
We haTe them In aU the new styles
tk*majority of tk* dfadaata, k iac men.
IDT lUBfaTMW I --Ii','*" ...-. (laebrpd.. 7' 1 r r lace, a1so new fall dress shape made by '$6.0
the cttykaD4lac .: l $6.00 the J them '
karfate'U
'. ka**'tk* great hotel fell Ittrwi RnUMM* tDr IL hlnKed vamp shape-.You should see
Ala) a tot la tk* heart .,.0. boo loa "' ... I C. L. Wta tit raU4 ate . : t-
.,.' .,i Ilatrtet for oalr,.IliM ] ,i '......I V I4U f street koBM to a Mrs:Cant --- -.
'./ "< 't. alarca:Wy'fr atrBaUa a laa aa4 frilly of New Tort for UoMaioar.
ta
| aaaa .. They are expected to arrive ( ith'8 for inert. :
shoes $3.50
proparty. Oatr IU. ... occupy the house ant ktodar.3rv $3.50:. J: .Konquerer
JCkoloB lot oa TaaU street Mar Avmaa C sad Mr*. WHari had lBt ad.4 the proper
ThII One II' very complete. They are
for 1U... to: axrrv la .froai their Coeoaaat and
ash .,.-if Y: r here .... for tko wtat.... bat rlar *. and .thing In pat colt, IUD metal Tiel arid TeJour 1ea .
f leaner lot aa of).ao C $t'i XUatk '>>f; ; ....a. 'riBtUrtac-'ratal offer for Uo.. .. en, both button and lace.' We haTe i new one In (j''-0
: ; fair low.price 1W.. > ? 4oddad I_* aeeept. tao tiia4 '$,4.00 .\:
". rBMla W"! tt r ..... Imitation blucher IUD metal-ASK' TO SEE 1T. "
for WraraUa Iota when thane -
to SIM
7M .
'. .. !
ar paved Btraota aloetrla Dckta. 1rttr loochTlUvni Material tJ
sad trolley this la ta*
water ; .
.r ...,..aoadat. faaaloaabl n.Ilaee. -. '. with;A.sad'Data carrUf tt w0..U4.kiowa... has Maek pwaaM4 J : Sorosis'Shoes $3.50.
BorUoa of XlaaU i : tao aMtortal sad tools of r. $3:50 .
,.. a..Haft;1Ilee'.,......oa lltk street ,
L
f'i i ': .. lave not' received of faD'cstae J
.iM saved the to Ida lltktTMt you one our new
.. .. I a"n.d'U h
.. IIKIj j
MUbttakBMBt.where k ta Ktor of Soroab shoes, call and Ed one. 1t.uJ make
; ..lalck Stud sad that eonpctnt ever before aenrtoa.to: give Mr.I 0,0' the bn yinJ of shoes a pleasure and describes all $ 00 '2
1- I $
I Lives eaten tk* caiplor of XrJXaa the"'SOROSIS SIOES carried In Stocks by ua.
'1;kUckamltk.Dr. I


J::'H.; Tatum' &:60. ..,f't .".I A._.-.-eight..adc ftJlldu' Monroe-'I $2.50 Carlisle Shoes for Women $2:50

t Are a popular priced, high grade fine of shoes sellIng and
1 I -- and at..iOO; .150. 3.00._ and .comprises nearly
REAL ESTATE teria 14.; JOn Medics Dna Southwestern std Professor Medical )fa.* ':I eTer- kind of shoe worn by women. Our new fall (A 00

eolVr.. Loaisville. K,. AIMCotacaltur $ .,00 shocks jut arrived and deserves careful lnspedion. ,". .

Greed Fl trepeis,Hotel:Bteck,.317 Twelfth St vile, City HoapiULtOct Rectal Sarreoo.. Lovi

BUckKI tAmfYt4.111 M Tw.ls....

I 1 .....1111.... IkP.iL. A bt. lat* the EnrgUdra lag lamDow waters'west far'ap taco A quartet of yoaag peopK" Mra.
-
.ine ,....
lei
Ise pt -a--c Oa aeeoaat of the'bit a water preralllag this great area of marsh sad swamp Unto Waartoa. Miss Wbltebssa.MrAlbert _
PierceHardie la the Miami river aid that probably tk* .farthest say powerboat Jones sad Mr. R. W. Kirk-
t-J] FOR SALE brash of It leadlag lr o tk* everglades -
< r has rr peaetrated from U- laid made a poll holiday or yes.
Painters aarlyattoa to a ooasiderBOMdlctaae
The People's. SM ash iowa win Bay property poiat. Myriads of toots diet sad tcrdar with a trip to Daala la a
I II | late tk* latter ta BOW poloai .
oj: Ilk BtrX that to krlactag ta fit .d other birds were *-.t..... the doable Bested taraovt. They retaraed -
I > TT.... always ...tioOe a east-.'..; .. Its the way they are pet a':BMatk; alas aa *sigh* bid asacklaery Yesterday the atera-wkei W. trip beUg use of latereet sad a.. at 7 p. m. retted bid ...- .
owned by Mr. W. .M.
.L... Just a with.....' SOBB pobtton throw tk*potoK It a botw. :: l chap oa for easy small taraa.Boralty Edward N work.... craft sad dedgacd e.peeialy.for aarlgat. light to the partlM ..kl.It. oed with tk* day*' reertatloa.
sod wkaai It la cvrorod thy call kt a good Jok. WpaaBtakoo* sad _
take polo 10"k. w. carry a ....]Bas of patea, offs.. Sall 1- ,J
.....la otock. Hype) coemanilete naoverlagWe your .....lee.., I I
t ., bow a.d w.710..Tau fig.rea few..dIIc.,.,.....or tal.oaWsig

," paint: SIGNS of every kind.t I .. Pierce Ac Hardie. I: We Are? Ready For You


__ .; I. ,. ,'.' '

I, Eagerly awaiting the opportunity to put you

Cut Glass and Jewelry > in Touch. with all the Latest and Best in
Jewelry..a.Whaler's .- Store. Christmas Novelties For 190& .


** i *i i- "* "


Twelfth,St, Miami, nextt .E. B. Doughs' Store WE are offering the best products of the most reliable manu '

: and a certain assurance ualit and honest \ .

: -I worth. Something appropriate for every person Our varied and .

complete assortment insures satisfactory selections in all cases .

Hughes &CoiipaiiyCommission and really appropriate and desirable gifts for either old or young

i i may be found in abundance. Bear in mind that purchasesfrom ;

\ Merchants our stock are. certain; : to give satisfaction Christmas morning


and dealers inFraft Tempting Prices on AllMA.YN'A.R


Fertilizers &M Crate Material 1
If.
f Profece, & SOW"I


* Fret :led' Pare Garden Seeds a 'Specialty. I Jewelers and Opticians West of Postoffice Miami, Floridad

I : .

.. ,-
', .. .. .. _.,J.-. .,._.....- /--'r- ..-___. '.. '... =-.' '" -n'" .....j....... J. .... --- .. -"'" ,., --,-,... .. ..

tT if .


I .
-- "'1 #- '
ITS :"Ama. nn DArur 'MIAMI hnmauruua FRIDAT.; v
.
:

.... '

Everything Fufniturercarpets, ,. rugs A \, mattings, and '
kitchen utensils of every descriptionIt 'Is the quality and It is the quality and

For ithe House the price that make] FrankT.BudgeTwelfth the price that make }

oar goods popular our goods Popular.One .
Street, J Ulmal. Florida
.
,
------ -
,
M "" "1" "" '
'Orfloe-PtioneM I1. M KING ....Id. .PhonoMUndertaker '
.. .., }Pretty China

and Embalmer Cent. a wordDEPARTMENT ..

.\ :' '1 '
{.ooAVDfU& D r. ,
I '
RESIDENCE. 21 Y 7th 8TRU1 Hand painted,

.
---- --
-- --- .
.

I KTOT1CZS Lair tki Beodtecore charged for M the rate all cost a Artistic; Designs I
IN word each ........ No.ade.occepeod far torn the 23c M kedos :
I ft. = .

llt.sonal .tW fts I: I Do to Workryl tko .tatter, to. bar Sr..si.r esno to IMt 1'ee prepir4 From Austria,'
\
-
rear clotkoa ....... lilt Btrootaert
to Pint Kitoaal Bake**** Victor'' Talktac Micblaoi. |.... '
j leak sad n... ""' 11. Late, Bohemia! Italy,
r
'. __ ,
Can ta to ... oar BW oalttag .., Beak BeEord naao Uo.:
i the tailor lltk Best
Worktr. street
.. J08I non.e. atewss -- y.. If roe wait aomethlag better get to Pint Nattoaal Baak.. If yoo vast to.let a bow ..I Franc and Japan The
.terdar with her paroato' Ia thto atty.i .... Btee RlbboB Lemoa ... -Yaw* i Cooler Horaer.UoJr .
I Aboolatolr' pare goes twice aa :far uUlTDsd'ABOCT I
l>a MB* d
'XCarrIe fceaito. of HallaadaJe.apeat sad the 'Blao IW boa Tlafer to per-.i au.L BBTATB Sl.lo for a iva room, two i! '\ 1,_ ,Attradlion
,....., with'her ..... Mr. hellos; 'Aak for the SI east ass.'m '' I story. BOOM la food loeaiitr. Too J >I -_ :
:u.- T. LattreU. oa'llth newt '" 'I' -ma your b.ese.seeds Ishadsdl air terms of ,.,.nt. J.'H. Tataa (If)ore wm iwrtitnj '-.. '....t:... pipe aid ...ksrs article

t.-.r-c Awed. rosy Pusss ,i .i take It to Dykoa. rid lothPletare sttr.ue.- A Co. to mataly oao of good ftattty. -
1 exdashre km tt.
: Mr. B.: A. "".... bas ..The two prUe ssays.wrtUea,for: 'To Lot ton room oottaco alefarataaod *- wt
'fr;..' a ....... trip .. .tfcoof -.wscoast tko Bteekmaa'prizes la;the Miami aeatly framed at An Star 11 for .....t....... New They have maar other good
aid sh.r poIatI.- L High School were read.. Ilk after 1 duel. ISIS Areaae a oooklac raago; ..oaT aloae o; oa '. ,..u. tee. W* have gathered
..ores"sad'the*pries awarded"the I i Mock from '-'- cot.... Prtoo -a very -.w. sad piwlag ass
An se.bees the BapUet ekot' wtaaera or htr. Btoekmaa.. A abort If roe. want to ..u your property (or --. III. J. Aaotla HH.Uta Maynard & Son eortmeat of pips which. are.jaol

;fare ro.aeeted-.,. bo preeeai. toalght" maotoal program was she readiest" I, tee Cooler Honor.BMOSSIC 3.1 street MlaaU. the right thlaga tor. a lover of 0-
-at The aaerctoea took place to the acaool .
\ .
Marks aaditoriss.vm'rLa. | MEANS REAL ESTATE Cooler: A Boraor have several JEWELERS_AND. OPTIcIANs weed sad ke eaaaot fall to appro*
B- Craig.-a weq"katghf tsen (!.1 tar o X00 eattape tor reaL: ': elate their style aaBty sad Satok_
-of th. grtB 'Mpreeeatlag' a i .......iINi r iMra. MOaSISM wIN ....... year rttla.Burkhart '!ext:o PoQoffce.- Vl.ml. FIB
Baltimore drag agalala BROtilCIt MEANS REAL ESTATE
'largo R.S: Truslow. a terser cress
the ettrr : la sat ., Coeoaaat Gem arrived lathe 111S Arms C, repair -- .... "
...:. :111I j jOpt. eIt1. let:atctat after a eammerpeat lock, ma htcydea aid maeklaery. ......... to Hot your ,...,.,., r I
,' ? If(. tke HAYES
sad,Mr StoveiWbbd .
sad
to Wee Tirgiala. thefall :
i ".tows ., that Berne eamo dowa rovtorday Tko Premier Bad Nabob kraade are New Hot ok TJetor records lust roAQ ,
at Oraad View aaattortam. earWeraerefUle.
to paak..1 aakaglvtag. always the beet Miami Oroeery Co. evN. tie latoet bits, Baaa aBated
'
Pa4 '
sheet two boon
,.... Mrs*s.: L. Watt. ride from Philadelphia, sad says aba Ot Utk as.t1 naao a- $125 per load The. Cigar Man
I Leave orders at B: I.Brad>* Ox. .
lads Miami > aad
moro charmlag
wm .
Mr.ale Mrs: S. UttJeSek-of Ut- homelike: thai erer before.. Mra.Traatow TboM deetrtag eat carriage im-eUae tare eorrlee Bns.ler tows. Lvs'lrtieb. Job ScTbokTa bakerr.orGrocery la.poU.. OPfOWTS- MOTEL -.cAYNa
.
"tlo eamo la yeeterday to oajor receive prompt Co. AdolpkW. ....uu4
BJrer.
an oval her ...... grove' AraoU. MlStreet. 1m .
with Mrs UtOeaotd'i ky app at.Mr For Sale<*- Oaeraa4 sew saw
naaucsftaC
; -
; lltk sad win plait orerr reaat foot of .. .... ..... -
1IIIbr. Mrs a. T. Oramaaco. am o Ut. .laclaaiaff ,
It ta ptaeapvleo.,;; a* she caowa It win
bo a big 'sass aid toea care thaadtraa .............. .. Hot your prep.rtyDselo .'arto... etc. .A .oaerMaker.. Ad- H. COMBS'CbMPANY
trait. .. Bee .. MUJU.\ .

Mrs Jeaklaa. baa retaraedaad home ..::; : ..... We Iaye.e.r.al.Slat. .
bas the Arcade B.... ,.. Boalewd. ''fL"I.- 1oeW.- ,-, J Moats Dairy Gash ae reposed '
spa .. g tota. Bost roes aid r .;:';1'A'I1.- ,MBS.MALUSrBSCT. ,for tao ....... 1SU etreetWraael Ar- -
Embalmers
A ThaalcaglvlBc ooetel' plea llsd Funeral Directors and
board sobs had.. xwrper :. : \ -
1 laat.Ught: at the tlbrarr -bvtldlag,
,...k.- I Lemoa Qt7...& SB* apreed of choiceeatabtao Odd Cola eof' at M eeatSHfc .aexcelled. I Ko otter exorcise taaa 'akatlag.
Mr. aim Mra. Cdwta: Notooa aadMtot was ........ followed bra I poaada for *LU at .the ,Drop.to at tao ban ova tnioatfortrtmarket. 13da St.;betweea.Aveavcs Clad D
-I vocal'aid metfcal program, after Miami Grocery Ca.- iii tVattk St. ;-" '
Cola ,.... west to Cutler yeaterdar i \ \ '
: wkfek tko floor vu cleared'> sad
'
aid ....t Thiakulvtagwith' waso4'... still srcben,\' eoe Laaach for,gale'. 11 'toot cedar I \ 1 TelepboBca. : Seoidcae 15 a Keaideace. 909 Ave. c
Mr. sad )(r&.*Chaadter.. They. rotarar prtoed.ta.jh* faaae fCJ'I'" ** aad'oek. Copper ist aid: 19 a: p. f Jut you sties tae MV Caat: .4-' '' Office 209. i Miami Florida.AULTMAN'S .
todayj ** .t: -- at No. Ill 'st a r
homo ; ... ... Newtax ICout.a.u..t
... \ phone dteeoareed dame meile*walla 4 eyeto lamp park Termlaal doer
-
-
--
the' abased the aeaaoa. Poworfal.good eee boat
rwearfetk
MrerT. W.'fMoraa; 'of glowtagbovr ..
Mr: aad *with fb1q'IMt. Some eev Apply to A. J< Stewart eorBor ATaae.B sad pe attr otatloa. Berrleo from
Ltmoa. atr. an coatemptetlag reattag I a. m. to Xldalxat Special mo-
thetr homo aid prepirtr at that eaty peraoaa' atteaded tk* I daI. the ..* aa4 Bocoo4 etreet. shrifts meal at d a. ... 11 a. ..

place aid mortag lato Miami for.the proceeds to go toward the pajtag For Sato-Two milei:.oae double ale i to T o'clock p. m. Domesde \ .
for the of the boJId-
reeeat palatlag
neut.?. tt aot permaaeaUr.Mra. wagon and karaeee Oao male |lt., style of eooUaf.
lag art oarehaoe.of a. .. Will work aarwberoaad
pIaae.'I oa male. 111
R. S. Traatow. of T1r aI&. .. <, anyway 1 Address J--r;XeCoIa" Tko latest thing la 'plC sad salver HAM! -STEAM LAUNDRY
... for bur aaaaal vtolt to Miami Wedded to tt. AagBrtlBO Jr.. Pompaao.-Fla. letter for wladow. aI..., Bee ,
"ore TBOoday. She win go this weekto I. he .,.._'.saiy' f rieada Pierce dt HardleLeMotal / ,t- -
Coeoaaat Grove to look after tko sad acqaaliuaece. Mr. Joeeph Me- OROY>CB.: COTTAGES. JfTC. MBS. sundry received la the morning will be
tatoreota of property,which. .... .... Aloes aid Mia Data PacetU''' MeALUSTER-BBCK.: '!. a voaderfal &..u.,
..there.A'pert. Batted ta marriage this moralag at lotloa. Relives an aoreaeee sad delivered the same evening. A trial order
'\ the Cathedral Rev. Father Foley ofSetotlag. THAXXSQIYINO .TURKTTS. taftemmatloa of tae fteaa For isle.I
of the Bteearao I- Orcheetra 'The groom arrived at the chlrkeaa aid .,... wboleeale sad at BUeaTBO Drag Store. I will make'you, a' permanent customer

to Delrar teat aigat to play eke ret at >:31 ..'clock.JI&IIeC retaIL see DeBeiry, 'l.In.* .. ,
weal ap Street | Tko LeBree House SIT Eleventh!:
I IHkatlag
Thaakictvlag daaee to bo br for the T1..playrs report a, They'....aI1e4. la' ....vestry.of theCathedral Street. .. tbs plaoo for list.taaa Phone 15. 818 ATe. D
bold there. at UUea .
.
riot BOW .opra Bteaeaat time. sad otatoi that the the arrival 01-the -1 rl1le "terra blq I 1____ ,
..... well crowded with deacon aid atteodaat at the charcb. Shortly I.I '
ball Profit oa tao farm la Dado eoaaty "
: aad merry maker before tea .',Iock the ,,,14&1rt7 Hoa..'.'. faraltaro for ale ckeapOae I* oo aoarly a rare thing net tie Cleaning, Dyeing.and Pressing' done .
drove ap sad catered the edifice.Formlag bedroom nit: oae refrigerator; moot Igaoraat seed sot falL If ... !
Mr. sad II.... 8. B. Aaltmaa aaddaaghter. at the charehdoor ta proceealeo. oae couch: als dlatag room'chain. eamo aaooat of labor sad plaalagto '
Mtoe Better have ,....... the patty proceeded. ap the Apply. S. ;..Care Metropolis office. ezpeaded oa tao soil la tale e ettoa -'I s -
Dose from a vtolt .to their former aisle to the altar.were the priest that II pat la the .,...eI I.
home at Ktoolmmeo sad "....... At awaited sad where the groom sad I Flue Eagliah. Swiss sad Amorteaawatch tadiaaa or mtaoU. tao profit of oaek
the latter" place the, the State beet maa met: t.... The party repalrlag Coodoa'a IISllth ere. will show that tea acres aero Jobn W: Graham
took their poalttoae at the altar Worthlagtoa'i Korettr Chase 6 Co.StMCttMfl
Fair sad rrtara pratoe streti I* aa valuable M It* acre ta-. .
.
of.that'taatltatloB.MroH took/I./ sad the eeremoar wa performed aoeordlag Store.Uteaognpeer., War are Lairs 'a&a7 fallareebore
to thej ritaal of the Cathote ....,. ....... tiers to toe -
wanted for prmaaeat -, tv tau ft M RE ITa lMi
(air Tr.ck "" ? church Mar followed the marriage mack gamkltar doao.: A say with Company
Tke U/lag of the atreet car track I eeremoar and at its _J.st_ poelUoa. Stato esperteace.. $1... win pet la three to are,acne ,
baa beea completed rom the sear the bridal party drove to the depot where teat employed sad stars expected. of tomatoee sad expects to clear
., Avenue B sad Such .,.. ap the boardlag' the trala for Miami. tft.Aagaitlao .. Addna pemaaeat. Metro: U,.t. oa tt.He kaa bees ao aare ;Successors to Chase lie 1iarn yFireACcident
latter thoroughfare to Mesas. D. Record (W......,.) oUa oflko. : : that he will mike a big crop sad asia Fait and i
theses aorth to Pint street tad out -- ; good price for It that be wm lOt l '
OB First street to Avefae B._Tbe FW' hotoi- or' ooardlag host ..-. ,plant aaytalag elM Ho bar tbs | !
-Bae leadlag oat Avenue p from 12th pap ..... BanaoasBananas feed for the horse sad eaaaed good VegetablePACKERS. I ; .
nreet to First street to aio wed ..- for tko famlrr because It takes too
der war ,.4 win have bee. eompiet CRTBTAI. CAFE DtXXKR mack time. sad .... oao aaa told '''Tornado Insurance
ed wltki a dar or two. The see The finest that ever came aim that be alt rah .art.... ,
ran aid other eqalpmeat are, dae Filler BaOdtac Twelfth atreeC lien at the time whoa, ke should bovttlig '
withia tM ant week cries' darMBd 11 a. m. tw S p- .. Priea. lee' down the "pike. Over la a gardea .for the boaee.If Cash Fidelity Bonds-
u soot as they ahal: vs arrived SATURDAY DINNER, a foot long and from Sooth. ke should bare a trop of tomatoes Melon to .
(be st'ate' as sow eoa lend, whisk E>> Jlah Beef Broth ke will hill a toed of tomato
atthat. Of
America coarse
... Is ..peratlos.Fpaadd Baked Flab Brows HaacoBaaaaa to tows tad a toad of bar for tke Crate Material. I only the beet of compeatti reprtess-
J? Fritters Fratt Sauce its only ,at headquarters born back borne agala There la tile ed. Lowest rate*. Prompt permeat -'
room. 2n. 11th. street. : Prime, Elbe Weetera Beef .. Jaa where you"can: get them.BewanBros.. fault ke does aot save the tklag ct lour Pboae 17
aetrrnv located Boiled Baeoa:,... Cabbage thero ors to oao Har eaa bo had Tacking tad Win Bom East

.- ., I Boiled and Mashed Potatoes (or the eatUag sad one crop win par Es4 Miami River Dock Miami Office Chase&Co.Warehouse
Stewed Cora Boiled Rico for all the mac "rr that b seeded
Eaft end of Miami Hirer dock.
c' Cold Slaw with DreoeiBg to putt ap with. Get a McCcr- I
ICon Starch Paddlag Cream Saaee, mprMen' BUml Ceaey Uteaea skit mower p... .a.y pre...""
Gun Boats Hot Mlaee Meat Pie' M-MU Awes I :-Tsbw m make as mack of Ike bar that winsome
Trfrekere Choeee C tree. Tea from the crop after the tom.-
1.0. '. --: toe are gathered aa was made from .
I tb.Th.Buy. WELLS & GRAVES
t Field Fuses aid ratio yoarmoat
sad bare ...., eomlag la

19ceach' Large S room hoaao eegedi, ...p lot .ptable kea hoaeeeta. from taat. We win sell you the DESIGNERS OF MILLINERY
sad a oaiy
Farm ktacklaory gtro yo
...' .... ills .
: .
Easy t ry.n..r..t.J. (
..... oa It.
.tr 4 room betas largo lot $tit cub. BaL ill .. Ml kOAKI HARDWARE COMPATT i Come and gee first peep at stunning -

It acre of extra Sao toa
;rSecial.. ftrtttb week. I acre Ores- I ...last om our term*.........HIM. IhLig DIFFERENT this'season"

k 1* acre tead. !.. large tree, bar, *uble. vase. '.... For: a GoodInvestment "

See tfcea ta ale ....m... .Treea SI ft.. throeghj Grapefruit aid Ladies
; sMWwfHtw- a.ego.-i......oOej. :1. .... ...4. :a. Tailoring Department <

.... 11* acres bad .. good feeaUoa.sear B-R. 8U term $1111J' Or a borne the old relia- There are a great many women who haven't made> ,,

( ble HomeMckers Agency, the decision about a new ifa11 suit or coat. Cehne-
214 Avenue between

SMITHSBOOKSTORE ': :EE. :erneStorm : STRICTLY 2nd 'and Third RELIABLE.,Streets is I A .to. us*and well.make. It to suit and fit you t

1 i Now located in our new store en the grourxVlcor: o! ..

and Fire. Insurance- 1 ] \ C. C.; Carroll Halcyon Hall, facing 12th street

MlMIMV ,.; inMl Florida' 1 :-

.
."
f
.
''''' .. ,, .
"""''J''T' ''''E 1--- <>0 ........ -.... -. _
__ ro' -" -- u. ,. ... ..
-0'.

ACSJ I
< / : 'TKX nan.r xxjua ten+ ttorogaa,ntnur. JKn..b..a .,.1... Tar.Copper .
. -- --- .-- .--. -- --
r I
---

I ..

../ I Plate! TeaKettles SANTA; CLAIWIiOMINGAs Stove Pipe for .


38cIn Is usual THE RACKET STORE has bought a very large. line of ho&day goods and toys and 15c a Joint
ve want your trade. We win display the largest stock on the East CoasJ and our prices win be

*>itr Tin"n.l Enamt'lyd just as cheap as"'you can buy anywhere. Well have double the show room and can serve you You will do will to'lirit oar
right and well! appreciate: your business. Watch for the ANNOUNCEMENT of Opening.
"'.,.. 4 : .>ii rind j>ut what Kitchen Famishing Dept.

you v; tint and at right prices. .1211 Ave.- D THE. .RACKET- STORE dr tISoa We hare the things sod need

-

,, ._. -

I ::1 f 3 il::s ir:;> 7 111: ?>F w tbiiiG1es1Safe! Beyond I. -.....'aaaaaa.....-. !,. _..._. ........ ...,.-:,.-:,.-: >&iMmr I,
40 0Ia&W '!'we ftMf III J larvt.g tiei.ot .
Gewsad.Tbe
Question and : .I: 0 I *. Caaaay aa4 x.-pr. iroaada aboat ... pasties 'Te.Staadard.O! tJie',Watt
,:t. till aartM sptemdld INk A SaC acaool have bas.Ia a stets of is- -
,.. frwa tM aaxlUarr jraekl J. \
'" "' .- p4UrCaUla arovMeat for aoaia weeks aid sow II
.( Eaoem ROM.dcaptu ta. tact tact are looUac sad U
tidy ktoptac vtutfc
... ......
.t..1 '
tk v atk r seat atT0Badtac of tkc atkooL
Income assured makes the water wr a Md7' A few daTa ago A ... walk trot Ilk atraat to.U. RaaMer, develpi truest asd WestfieMKcjrcto.
tM1 Mt trap .. tH Lad aorta .f klxa.ataoot kaildlac aaa less act '
; Hats Cat sad'rwurd&r 'eaptara 4ow sad I* a tia.-aavar' for UMtffaclufi Hartford Gflaraatetd fires.Mclntosh .
Savings Department'r lad fcroacat U two neeoM8.I aad pupils Snag oa UMaoatk
aid. .( the oatraae boaldaaaddiag work '
aem teed
F. I .-... Cream PmC.aid atacearooaait to tile rvralar aapaaraaco ., Hselitely eara
"
OF v f ,; Qatlcaea'a Bak.arr.Majw Uo caapaa.

), .. Plat.hottls.of blot
B wcll n M .tttth. Fair mmwrnla toll't

The First ,National L Bank I'JCaroc[roe. .a trip lob to S*JM.*U 1CMt his U fU r tara.d wlloa. ..'"Mta.R wager*.atBisesys.-Drag"C0..r alar ,neo tl_..eats.Deed >' & Richardson J

.. at dartac T...vhlck... takiac u apaat la U.Mrcraljra MtsaFair at lshss fuel 12W Arena D/Miami, Florida. Opposite the!Vto .
r "- MW bug bid at that piae*. A mamiktr of rssd.ats, dIaJac is

OJ! MfoDrf i, Ftorida Tfc. trip Bewail vat says 1I'Mt11.8JofM De'faIr la.oa.aa4Mr. of I tk TkamkmflvUc* 'loathes w tmrkij'.r*. kfrmmd y.Rseday.at Mra. ,. ." '' .
1 ? rj the MoMt'aa4 last tklac oC 'H W.\IV Proat. Viola Proat.Br. tad -
/ -
t\ Ifn. H. Oi P.rt r.Mr.'W,P. KU1r. -
load ever Md U tk Butt. Ito
*
., ,
\ advises that an vko aa to Uk It laa Mr*. Carrl Sekafar. Mr. Aliam J'itst received i&e letII lice
y I an ideal place Ior roar saving*. You oBMOlax will k* toad oC Uler R.Parrtea.. aid X,.. P. Daairosbak.r.
y 1 .can i begin with fLML:' No"node* e.t'ta'every. deparUM: ... .Dr'aad Mrs.. !W.L'aaah:
MM Marl Risk- T1. dlalas
'requ1red+ on ,wit5drawsliThe ban ......1c.4 '
/ : !E1ep t aUkt roositaraiah d was ta cruo. mad Young Turkies
'.. pats sad. tk* takloa adormod will
ce Saeoad street Mar tk* bay. .. --
First : Prk ail.for.lb..aatoa Cooly 4t .
National Bank -rorMr: : For'Tbankaghring.. will dress them for
,
... I.nSpdal for two ._u" '
,
-- :- & u..." ( ...... v .#" 1< oar t. JOG .without one penny extra cost. You
Bay 5zps.: eacw aan fowtalm.arrlma* at lie rCalar -
'Sa UDty-aty: r '1 Tkra. alortvaatM wr. late i.ft&abc1ytq pries IL. BiaeaTm Drag Co. will pet o DJj the best:.if Ton boy from+ ....
.
I -f- tark 7,aad ctambcrrrM Aawif last ml kfa muij ...,*- I
DEPOSITARY
but tkro Groceries
y.arda7. (k :ataatt & Fresh Meats
., than wkatavorThey are> ton was a party of MJamtf yoamc peaplc : .
-- ....... .'. -.- posed a ..u so tk* bay aid the call kommd for Arch Cnk.to atumd -" -
I A. -, Y .., -. .-.,. .' _.. r... .. .,. was Trr pleat aatO tWr.a.,.,*- !a..stet card OaWlmklar party at .. Wba.koo>. of Iq.Miai arrived We- ,have- only the best la both .
-, r '., .",,' .,-. < :. .. 3 4 korror thus WU U Tlforwu r food ao;whoa lacllaaUoa to tktr w,I they load ether:gaiota from : departments
other polata. sad tk tte that
let
I the part of tk*boat to koatrar l
rraatle ..,..... were of go a* a.af.asds..o lowed was klckly omjorabl.boss .
Shoes and of Paled wen: Mra. TklipE.enapa '
.
Gents tk- C
Furnishings the craft B d* poor
Miaaeo -
'
paddte It was two hours snag the l lta Atwater. tabs :
loser MIl had aomao.d Won that TkUpem.;ADI 81k**. 8...U Ticker, I WEST END GROCERY CO.
o.rt.i. .
aiklMM lad dMrvrat* rorU aaOr I Terbyl.ld: 1te..rsMobr.y.Ota.ud. I
__
: 11 Roy MeLa d. Jtafaa -
brought tkat 1m as Plug dte.Uac
of that savory dtek.. Tkroaxktk ,1- .Tklcp' t ;,sad-Herbert_ ._Bodca_ CARROLL C. SMITH, Mgr,;
Miami Shoe Co.Opposite Hidnaai of tk* oa at lose
r
'If yowr watch or tick domt mead
oack oC tk go
good tklaca. sow '.. Pbete,229 A. and '
Comer
old from ataadlmg. was aav.d lorI It to Comdom'a. 15 IXtk atTMt aid 7ft Aveae'G't
-- J t.bo faKlakd altos tad they ale IaII. k* will rn.ak* It aa good ma"mw a* ,
I ..sacs. roaaoaabWprlew.Mrs. --
; :Office .... = -
Express ( I Parties ctYlaaaa...... saadass.I
.... J. N.
erjcklidrn'a parOoa win lad ma HaskewDressmaking
pared to cater to that waits 1m lee
Tm aid cak. W* sake amytklmf
ta.:ear rise to yocr ..... S.,.:4- Now is The Time
Gok g to, Plant a'Grove or Rower'Garden? Ill 1 1SU mtrott Reception and, Erenlng s.

I U otk r wmUkatakon .... fall.
[ 'I =:THEN,CONSULT, !to'muk* year watch rma rt It to Ooadom.k. II am mspart o. ... 4 rugs a Briaal IhnetnT .
)sal ooapUeaUd watekoa.. Sll.liu .......II....I...... because our winter visitors will be
GRIPPING BROS COMPANY 1tI'wt. ...5 IN duet l.........iW ,
I -::- .. ----- -- here soon. If the ceilings or walls

( Leading i Nurserymen and Florists Miami Conservatory of Music. need painting kalsomining! or,a new

Estimates furnished= en Landscape;Gardedng'and'Grove Con decorative wall paper

tracting. Best quality home grown Citrus Trees,,budded or. 4th Year Franklin Colemaa Bush,Dir dor 4th Year
sour orange'nd rough lemon, roots; all grown :"on' high hammock
Come
and pine land.. Large descriptive catalogue.FREE. I ; to. Us :
1IIIa ....- ... -....11
ailed iewSLL aa Ie.
tun.ry.flss w Ml fcaA-Oaa*....I aOai sect at dty and let us show you our new 1907 designs and colorings.
r-IZII., Freezing A Mother-in-law We have them in all. patterns and colorings- We have
-- them In blanks' from
ten cents to twenty cents per roll

D e You /ant to Buy Sell or Rent a HomeYou Gilts, 20 to 40 cents of 8 fun,yards. t!
Silks, Cretons, Tapestry, Leather 'etc 35c
At t Auditorium TONIGHT! ... ;, to $2
will find the, most desirable property in ,
thedty or country our lists. Beautiful Water 3 i Let us'show you the different third effects the tatest InpaperhangIr

., Fronts,. Orange Lands,,_ Fanning Lands,, etc. I J IDea CM*<7 that bu Bali tbwsaadi ha
We Invite correspondence' and take pleasure m answering!Inquiries OntDrialtetesthrastiuntBilattaJI l' : -- Co and ban a feed. hath. Wall Paperbrought
relative to Miami and Dade County I'i I 1

.1 I Fire.Lwmnce-Beat Compsaies'McAllister Admission 35c. Reserved Seat 50c to Florida. 15 to 25 per cent discount

Beck' Red l Estate. Agency Tldalt es...a uteri .Whrt Mss Caavaay+ ,m Tvvttfe tt.1.C.
.
-- .
-- -
- -
taltl z.'.r..z 'lifrtnn ilrtlflitl ....Ttelili 1iiFor -- --- ..1.1'and


I _: you need wall paper. Call up phone No.'220 or send! .
., --'- '. a postal card and our agent wij can on you with a com- ...r!
Thanksgivingg Dinner. plete set of samples to select from. We also carry a fun ,

\ a line of picture mouldings to match the different papers "
matting oil cloth linoleum window shades etc. We are
I. I agents for Harrison Bros & Co. Town and Country .
paints: Dozier & Cays Sterling Double Thick Paint.Fran .
,, Get your supply p of Dainties, Fresh 'I & Lambert Varnishes Woolsey's Copper paint C. A.
maw i Nets Raisifls Cranfrerriis' Mfg. Co. CarboLnlum: ACanttc: Paint Co. Elastic Roof '
celery, '
Paint; (never leak). Muralo Company's Caldmos. in and, -'
I' .t' I H Baninas, Malaga, aid_ Catard pe.t'I outside Cold Water Paints., Come in and lnvesti ate.
-
r: W -. oyTnnTo I

MEN St WOMEN. I H AT THE We Are The Paint PeopIeGus.A.Muller A

SOS f2th'ST. MIAMI FLA.. : I

I. -ESTABLISHED 1896-. Magnolia 'Grocery Company.,

I S

J ( SJbeHe 84 Corner Avenue D and 4th Street I Ij Telephone J20. 1309 Avenue D, Miami Florida

.
IS .v "

j

...."''_','':.. n r: r<: !iL l-J; "::-""'"' '''''''' --f,!..."...,.... .-. ,. ..": ,. _' t .. ,__,-. _'_ .._""" --- .....'--.. -' 5j --' .... ....- .... .. ., j
''I'D PAG3 111*.111.1'1dfA>te ::-:fl AL 1raTIT XQY1 [ S_..tlM .. .__ __.___ ..G .
.. .- 'r __ ----- --- --_- I

,' 'TOWN ;TOPICS Two Blocks....Bay < row Block*fr.......Mc. ,:,mpire Dry' Goods' Store H..... Had Poor; Lack Southern' Hotel : ;

jCtkoeck a large aamber of local E.A.ForaeB,Proprietor
I jiaortunea went to the wood yeat .
*!'day. tk* majority. them bad 1 block from Royal ralai Dock .......Pi.illi.
ten poor lack some rHaraia wttk-
rat a atafle bud. SOB few got atataajr .
Is !I aa a doMB eaail. The laelem- -
HeadquartersFor
eat weather waa blamed fe tke re- .
nt. lab s .N p. ay r,. 1n Wilts SernatI
I I


al l-kinds of Wearing Apparel I Chrrird The Fiak smack away eo..-ROM cam Mal.r.t Otto ap this of moraia the Miami *- Bay View Hotel'1LftiCf7hdpfitef.

'from the charnel wttk her malamaetbrokea
For Men Women: and Children. aid carried away at bait the JtJuI.nntaIncIIJ
I Uaxtk from tM deck. Tk. acetdiatoemiTed Ph-IL L L..... due MIca re.P.a L srrahl.stR
dariac the trip ap aad was
caused ky a heavy pat of wind eUlkia -
-
the craft. Attar.etepplac a sew f
Dry Goods r.- .i.iMillinery mat the ROM Ootto will tea aad retire lite gja.fey r*. S,dd lately. to We*
-
: u tk* ftskla* greaada.WkU .

j 4 t Arlington Hotel '
com.erg late tk* river yee-
today aftaraooa about ere o'eloeha ,
aman smack sailed ky two a groa'
jH&Y.Llim.. Pr'f'ltrtu
was eapataed d Briek.tlP.tat r
by f- > -r > -
Clothing tk* sail which. ,was double reeled l Kkfna. s MBc SkiKksfrMilt7.Telephone 13111,!j.%L -=t 1Uesir .
glklag. Tk mea swam to tk* aaad : i > -
--
beak oC the pout bad after rwuag -- --- -
'.c.. .. swam back to.... boat, towed It t0 ? -
Hats r ,bore sad rixkted It agate without J No. 8 I Facing Royal f>>abn Piri.
Caps .
.say material. damage betag doa*. ** '
r' -'T
oily' .J.J i
J 11I1. .wd lid n..p es oaks

; and Shoes This morateg tk* large male.
Meodkoaad owaed by the eoaaty I Mrs. R. B. McUndon
tad e..... la the JaIl yard cot oat Proprietress
oa tile street Tk. aatmal was Comer Avenue B and 13th STeets Miami FTorioaOo '
aught ky Mr. Joka DeBerry sad t
Also Notions of verY description'Prices tied ap with a rope wall ....17
,, :1'- I' Skoria Gore could come sad gK It.
:: s ': ; ModerateEmpite r.-the me attm* a valuable bIrd Biscayne Bay Five blocks from Postoffice
r 'Always dog owned by Mr. DeBerrr went to
the hound which poaaeed apes It.teariag .
sad laeeratiag Ia a frickUalmaaaer MARCH VILLA
oa. of tk* -'"....... Mr.

Dry Goods tore Gore says tied or tk*ekaiaed hound la..very.'iWkB doeUeaatfl fc* .. 4 117 Ninth f ; Street.i ,,Miami Florida

; becomes, very Urge frodeus.r sad powerful tt .dof M .aaaaaaaany lied s.nb-, ;fMt d1.Xabt_. fie MIIDI.t 3 ,e \IIrI.L- L ffargb,rnf i.a .-

.. ..
-- '-- -- ... / .
Tog W BrasProm. _, -

J. R-,. Elliott;,.Ptop. 327 Twelfth St. tag.Wltlam coins aa..yet Braojtar.aadeterailaadtk owaed lb.S. tm ifIifrMJ Stat3is sad Orw S am rfYnbal B.tk

t by tk* P. Saaford ROM Oampaay.tiled .
sad aaak la tk* seater of the BOYD COTTAGE'OII1scaJllkJ
bet Broad
: afreet aBp durtab last
.
I a aday aicku Lighters toe ete. '
have bees placed aloaiald cabs submerged -
1- w ve.si the bow of which to l .
the cab part above tk* surface aid AfBelp la Eiia Strwt,mat,Fkcitf
at low Ud* today she ... pumped
oat. .Bnatu.. of shat.s dIces .

. BbUTIFUL gross' reflater.- SaTaaaakfiiaa. New RoaM I New Fun tara
ChINANew Tke tug Braaatar was *ataced -
here for about two years tow
lag barges dredges etc. for P. Haa- The Minneapolis :
ford Boss _traetor. dlcslag tkeKorerameat
eaaal oa tk* opposite
lot just received aide of the bay sad left here early Kn. E.A.Russell ProprictrcMProprietor
; I. tke put summer for .avauab. her Russell Coffee House Hiaaeapob
borne port. At Oat dm she was
... e.mmasded by Capt. Beary B. PIaoM 160 m snatJa Street.Jiia-I:FJerWa,
FromMl'pr. .
: '-
..
Tbm. BUcks Itwi Ely BIIcb lies path I
-
: J. W. Watson. : ': Averp. D .

i i ] : : : I ; Miami Conservatory IIINSONHOUSIE

. -. ,. *.!
ol Music Notes Mn.J. E. Hinaoo*Prop.

I I' 331 Fourteenth Street Miami" Florida, t

.
I'I Little HIM Alice Cooley I*a reeeataddttloa '- '-
Wanted! I t* the sew claws la eM
.
musical kladergartea.Seat Courley House J i
sale sew oa for Treesiag aotkoMalaw"
at the Aadltoriam.Ptiday .
Early Vegetables, Oranges and ...a1'e. Com aid eajoy a .

good laagk. (. ,Buena Vista Florida'
; MiM Myera win be usable to take
grapefruit : part la the Doeatioa eooeert owlag
to -. mack to the regret of he. Opposite railroad"pot. Beautiful tia Will pay good pi ice* for FaD and winter shipm'taPEARCE maay M...... Lkrrt airy room*, hot m4 cold bath electric lights aid an modem'
i The Stetaway grand plaao used at coareaieace Two miles from' buiMu aster of Miami Oa palm
tke Jut recital sad which was faratoked Beach-Mini rock road. Katevoaapplkatkw.MRS. .
& KELLEY ky the Bali Sal ord PUao .IDA COUBL Y.Proprietress
Co. excited mack favorable corn- ButilaVlsta.Florida

:III s.E.c... BtyReference tod_ Newntn 5...,.Jackson rii1e._ Fla. meat from the public cnenllF. ,

: ::Bank_of Jscksoaatk JUTJCH .
;
.
... Oa aad after December 1. Lied an
water sad electric light bulb meat
I bo .... at tbs,oOee of the coapaay
AutomobileSupplies
Try Us for Your aad la ao other way will paymeai
f of MPa b* reeelTed: Herrlee will be )
Roriasea 'EJectridanTetopbne dtaeoatUaed without aotiee te eoaramera .
E. A. Cestracting Next Suit '
If bin are aot paid by the
ISttof oaekmoata/

21(.|1m. Aire ee' D, Hod, Fteife, Fit and Workmanship 1ao..'JL MaeOoalgle.- B..Pt.

I Gaaraateed! u "
Oar deaaiajf aid Pftaiaaake <
n pld clothe:look.like aw.Seweli's t .

THAT' BOOT,_, .. TaHoriRa Estdb. WashingtonLife Alf Kinds
"" 'j : I
4 ;acda>ateklatC or mar b. tt.-waatsto" SMMoney. .. __
b* mad* an'.*.. Make*'.aodlKereaet i -
; .tier way irs oar j Repairing and Storing

1 Good Weartac 8bJa> WantedIf Insurance .

you used for tk* Job. Tkey doal -
warp or carl a,.aad water
kep oat
tl&U.. waL Loaf ferret. w* war- you hare money' to, Miami Automobile Co.
/ rust them aad ..q aa deep aa you loan, w" an place it Company

Mr Toall for aklactaa" Ulna you at oar*aat lumber depead yard oa. for you.J Interest paid' Pboae 199. Garage *ad shops on 13th St


.l 'TBK i. A. McDOSALO. CO.. I. quarterly.

Lumber. >aes3' xa-: ... FM. !Dade God] Security W.: ,- .- -' ;:.- : ;-
-
--- I EDWIN 2t LSOZ' Casuist D.' E. WHETSTONE


Miami Harness' $$ Company Miami Market. -!, Distria Manager "Atlas" Portland, Cement


s.ce.mors to raeoa HlckaWt The Stafidard American
BraId
I T.A.M eater,Prop.

I III barrdb, par krrII... '..... ..............i3 51
taw mntt .sr Iimst Ic nm fate tbt err Gel-;ua'JL I Iw 2S tamli, yer html......:...... z.7S
sir aYat..1..ri :a..----.caIrF.-__m!_... Home DreMed Beef. Pork I Twelfth Street II
.. :: ... II 323 hamts. MT .
-.r.a.r.- r is- f W car r W....u. L>| '.
caw_......wi-a..a1... -. t. ---.. sues..r a..w. Nu. -Iaa.r w r. I and Poultry. I I S1apd. ...;.;......................... 1JO
a.a oM a.a as -ass.t-.I- saw ass. --a..dra a, ...
_.. .. ....... .
b.rras ale paa. r :- w.ea sees.beet w' sw csii r r am.k a '
Wit l.L Dora Hard Coal.and Soft Coal
I I .
CoBjIe f tee bt Baraea tad Stable SaypBabmaBiifaMer. I .
1317-19,Ae. D. Pbnue 2S I chwrIa.e 'I

.: } ffl t Kcytlr W k OrnTramft. ItteQn !I MIAMI_ ,-_ :jwnr PALW-An I. i Miami- ---Florida- s' .Biter Lee Dock Geo.F. Cook 1


4r

.. .{


,
,

...... .:.....;. ..... .
: ,
.
'w t. v. -r"1 Ir. ..i!. .. -PAGK IIGT LR BUULT IBUe- l -lsorot.tr naNr;IPOTXMBZt ss isss "-" ," -. ,
.
,
J
_


F .S welli Bros. I Burdine 6 Quarterman-


.-. I i, '
!I 1
I
> fI fSf j jJI j .
I : .

,, JI We are now prepared to fill your prders for your
: --
'
). I 1 w. j .
., --1 '. I :
,.' ...""- -. ... = '
4 -
.
..
:
'n I ,
'
; ...At '
'
Ir "
;
..
a '' '.-..;>t,.
,
.
--- Fall
-- :: and
Winter
; _.. ... ,,u flatsWe
'.. .. :..*; .'!' .' to"" :1 _. ;
,
." i i'
; :
: 'j :! -t,' .. -'
:L ..
i ioJ .. '
'
.. 1. ., "
i ,
\I I r J :: "
I II

I We have all that is new giry oill.-.Mi] riery Depart
s : .,1.

1. s 'ETS'NI : [ I ,j} ment and we_ employ only, expert trimmers who

.-' .- A.'t",. '!.. rr.1" :; J1e familiar 'with:''ParisNew; 'York & Chicago styles
\ ) "-i r"YiR.- are ;
i '*.: h -
I, -,- ...' 'o..ff- \ "..... .T_ ; Y > .. ., ,..
.
:
." .I .<' .:J
I ,I' ,

... .... r -Y it
!
h.
.
:
.. .J ., f.',,: ; OQt' Goodsllpt.
;;
.. ., .
4'' i'' f."r'I'" ".' I ..' .'. ..',+,"..,.
r j ; '; ,.: ; t ,. ". '., ..
j l .. ..-. /O ", ,, .,. _c- .. ,I ...... -,.
.A.. ,\ 9 I V V < 4,. \\I[ 'j' ...! I"_ ..

,. ,- is brim full of all the newest weaves and shades,
I?
., thatare"so'popular this seasQn..,Co ne. rids; them: .1 i
,,
-""
'r
'r-
..-1' ;0. ... J : .'. :r, -- ,>-. > '--- > \ """,,'t .s i

4 V ", .
r; .'_"" _... ." :M '1 if '_. diotiC !.eI.. _n.1_ / .J' -"1 ,."" ,.J.-; ; V
:4; ;f.K $ w-I : '
: e'4.9'' 1"
'- ---" ...--, ....'-- ---..,.'. -;:'"-----..: .:. "_' ....... ..1.. .c-=" r.'.N"t.. .,...,'.' : BIIFd1Ii G ,Quarterman: '
'
'.1
,
.. I -- wt/ :
.. .
'0. t'r..r\ j :l'r'" : r', 9firr' V ''I'' 300-303< Twelfth Street Telephone NoV 63 I.- ,
{" : ., '-i: .1"", ...,., r' f I II '
I L. :
.
V .
"
'
!
_
-
L. :

[" Of : A': I :, S MT 1 I. ** ;
'''' "> a .: e i

.,.rl'rt' ",: ., r.1Ii1 ,: ...,.J"; ; '" .. :. 1 t
-- v' 1-' c- I, 't-i: :" LEND US' YOUR EYE H

.1 't .".,>-<:, t I I "' '.. .
I IT .,
::' ._._ 1, rt -, '

.,. ." .. l' while read what we have to" ',about, -
.4 r' "
't' ,
I
.
) "....... :.. +' ,j' lot. -';): '''' : ". ''r'., J I


aiicI i ."" C.Q.1..on. -SJ ,_i',,.',., ;. Pa Beach

:.' + ,' :.' .. .. ,- ..r .. .
[ .
.
: : -" -
; ,, f : .." ...6'I'" .
I'
j
rJ

.. :I .,' > ..;-i....' .'''''''''' J 4 The Most Healthful! The Most Beautiful,
;
,
..:..
: : : J I I The Most Fashionable Winter Resort E !,


Prices $.4- i$5: .$$6' i in all \me riea.' The Magic City is. _all right and we do not wish to divert one n
1 : dollar that naturally belongs to its: but after you have spent every cent you can
afford on Miami rememb-r that you ,cannot afford to go home to.the.north
*:" > : ? ;* f j \-J' I' llV.1. without having vi. te I the'only resort that is talked of at a distance. Drop off
.l : ,on your way north and if you cannot resist buying a winter home there or'renting -,
a furnished house for a month or the season come to the office of "
:
... .. ,
The Currie Investment Co.and t'.t
... : ... ': ,. ,.:,. :< .
.Sf .. \ \.ttiI'.. .1",". .. '.' :
., .... : ".- "&.J.:' "' ', .... ,n. . I
'
,
'."- ;"""- '>...... :", : :.,:- ....\,. .. ".1. _ft.r .'" .-...J,.- 7111',. will strive suit West Palm Beach.which is situated the famous 3
,'. -i- ;1: .-.,, ;... r J.. t.- .:..". ,-,; i.; ,I ... 'p- .. 1 we to yo u on
b. : is in the heart of the has
'r- I ; Lake Worth and pineapple region sometimes been
dti I ...I _' .. .. Y i._ The City of Homes Wouldn't you like to have one of the homes It
I'd'called
i :' also is known as "The City of Flowers." If you do not want a home you
1. 4 should at least come and see what beautiful home other northern people have in
the S.)uth. The largest hotel in the world; the original alligator pens; the ostrich i,.
farm; the inimitable Oleander Avenue; Munyon's Fairy Island; the rubber
tree;-the jungle trail; the Ocean pier and four masted schooner washed high
and dry on the sands. are but a few of the wonderful sights. You can fish:
j.O'hnS. wel1 &' ,Bro. : hunt. siil..bathe pr play golf: or watch others in the act while yen' sit leisurelyby
and enjoy the'unsurpassable climate. Within a radius of 35 miles you can: ;
.see everything-for-which :Florida is most noted. The impassible Everglades is
I ,our western'boundary and the world greatest highway the Golf stream,washes
J our eastern shore. It may cost you something to stay at PALM BEACH but a

.', ,* ,SewelTi Ctethfog '"Stare,,306 T Twelfth; Street. : \ '. Your trip is not :complete; ,without a Stop-overtfier( tWft" ::


-Y r.Jg 1 """" "''Ift'\f''''.
.
JejMs fteeStw. e,3 SQyZtli St' Sewels Estb! ,, 336,'IMSt.Hfcv J:
.. ,
: ,
Subscribe For The Daily Miami,Metropolis: --'"
-
..
f

-
V
14-r
.

"

.'


THE nAILY'MIllII: METROPOLIS f--

; .
p ., .


.SECOND SECTION. MIAMI;,FLORIDA. FBIDAY.NOV. 30. 1906. .'
11' . PAGES 9, TQ UL.

,
t/.lai. Ho ...*.. ttteadod a ,des.
cat meeUac Dot *... sad that wa r
'; Fred Nits .'ea. Seaator Morton of ladlaaa.
: 1 mado. :a adder before a '....aq Lofton&.Bunnell':
la FttUban oa tk* slavery' aaoiuoa.H { .. .
FredR&bks : ....... tko practice of Uw bock
la 1.n..tJt.I.. -oao yair of ball aoiatary

.; 'Freshes ., ieai at.*>'profoaad"lawyeri'_ tall sri la probably myyqatk E,

.-.tald ... "keeaaai boy ban Agest for the Go; to.Lofton' & Bunnell for;! .

:Fre* fetes kocom( :

l_ k preaMtlag. eaterprtoea gritS 1uIea."ee. pie dynamos, oil cups,I brass .
\ rrea.Iut aotakl eiT iKteafc boy aro act the .
'sad iron
.. fittings; shafting
.u-r.... lawyer tkey we.*.'.They ,:machine s
hare become apeeialtood. ..b lawyer I. .' .ifork, .gas; engine*,'-,entHlHiles
.f..yigetHlesc.
..IIt......... mora today this tor
r .rty.-t5..beach woald a*' mJQ4to dines Inflalted,; gas engines,repaired '

Cra tfries f ; laack aT aa oratorical. display.Bastass ,. sutompbiles repaired.. '
metkodi pr.vatl..tek r.> '
: 'a4
fr .altiar! waated, aid tk* average xA .
f1 VWfIaJ lawyer ka*' not tk* time to go eo
doealy lato tk* war Yet arladptoi
totes are. aotLfOffotlea; for It .. said that oaeea: : 409, Sew ,River Street'

fc OM caaaot.tr. > ,a proailanry, aotoeaaa
J say mora without ralatac.a eoatJtatloaa .

.. .InIft&- ( ) priacipTa.** ." ...,.
.i i tWe "
:llIliu: 4 '.


"1, ,&*** 1.. Ij 1 I 'L :..STATE 'lEIS. Dr-Burnhanfi:


:PI I :_ : : f .at. ky t.. Last Coal Homootkor. .

l rti ._'pakaikod at. MiaaO.. that '
'. : '$UCe. rraak ........,a ,,..,..,KlaM of
( Ocala. Dot ... a proworoa farmorof i IB* SJ
Htttlftr, bus cklekoa farmfatwlMt daH.st.
Ptai Pif SMce.THE .
'. .. boas aid M dotac wall ..
;: ..tJa.Bela.! B* also ka over 4N.
'i ..! ,hood CIl'Mea.' HI.* Urn ooaajata. a* :All' Sufferers' who* cannot [(find ''Relief'elsywhere -
W" tM'aera.Oala Star'It. '
-
-, ) l
.. .- should .consult Dr. Burhham. \ the
,3 d M' 1Ir; ltat ,tad Leadpip. : in
> .wooaWfal, kam '.
f'..:1 to wkat rata ,
'
wfll plp.b.r'a y.rk afurtk i&LiiI'
mako.wttk -
.' ? y'.*.*-cata tbo.load pips 'IfrSt ; '
Jaa-OtkarM was akawla as a spaalmB :. f
..... tk* rdoau.had ,JUCIo "

Rodhli" I coDy. eaua tk*..... of a.this trap \... -,.l
'
'
sa ..11 aa aral feaUof toad ptpacomaoetl "
,
II 4' tkarraitk* 'Jo*.to ,a"w ..

II # cottla tk*'boat of tk* varmlata.kytalraaiMd .i
I wrapar. JIPM.a.ears'.'WQ tlotuy
t < ,..... ...u.c.co ..' tkyaoat : BudW s. rCaf
... ralbk. that Mad,w : ;;
JfJfJ.gb I f prickly..yeo..ado-HalUaz. JoaraalWktoporlac 1 fo... .. .
; ...,, 5- '
-
1 Y w fIEM -. '-. .. '..Ww, -b.4 SlU : : Steaks and '
I Weskesd. Mealsserved: :Chops
: : ,
1 1oe "': 1. :.wr aoXQS .CO: : .
....m.. "i" ... : BUT Spear. to la tros.Dl. .
) -;:;:, -' .. ..sad, raaMU a* ooaUoru M .. : .:. '"
Fish tiere
Uo wants a talktac macklM to ass 'Oy' .. and1
: .. .. l
. F: W'm&lrOr.: F6Vts; i=I > almaatt sad lastly but ;wkawaat .i r are" -
0 I LIF B lat.:Braackoa H..W atora:to .Game: : in Season.
.
look)'at tkom.:tk. aatomaa-.got .*-, ..
f oaa* *C'BDiy.Ootdoaa. .raoorda.;aad I .r : ,
I ............_ : '
-
tko-tairaioaa WtH- ': : is '
I l sli .. ','I H80UIDMcmtHTi : Ml la v Bo'Itotoaod to. labs sad of iisrusond ; t Mercfcaits Diner 35:,
; .
'. '. ..' .of. talk sad toss....;. bsa I at allHours ', '. ... 1
'
; \ T, ,.... '. ';,..' I ; .... ..-Taat aotttoa M...' I. west ..t' T V;
"i.., r w: j\' kava aaytklac la my bow that eta -
.,,,., 'Pi .. 't. !II". talk'fs.t.r.tbaa'-l. caa'aadweat -..-k : : Frfrate Din Roost for L.d1es T ri
.
: Senate cad Waited rTMnli,8e Tfc-tale maa .W11IIr7.t. .. "
).: fff. Hws D Mt ; '
1' '- gut aaotkor .......'wttktko sic I P.Cora MiH""X S. "" .
rrr. .
NMoiN..i ': erar ,.., BtU sad" d.m*.atrat* with !
JI "
AssembWork: III AppropdatiGu ....1,..... laarck**:...' air -, ,
.
II-. that tie: owthirt. r 'To.Be| aia 'a .Few!Days-Mr.Earot& .. matlfe-Ortoad, ..Raportor" Star-,- > -

low-1.-1:.tfcoatadhT Tbq,'__ *t'1I.die.beet. ;S. 1ru, ;To. -. 'Ftotid4. TaQo. ,Altar,rladat Wroral-r-mOea'of.j+wAes track'ban ;. 'RITTY'' '

ftII.tioC. t" _. aoH alt. 1"c. ....built.. aad a.o.y.ts kaam (, .. "
cal :See them t c. .-, I of roata has koeama4a.tratoa.oa BROTHERS"I
*
: barsflv ; 'r- ,
f "'" .1 ,p-- eota'dt AUaxtl. ... .dlruloa 01 I 3E: .A.: :::H.I: ; :
.
.!...U.sues:: to..mb.r .2I.-Tb.: a.taisd. Of W uklist.sIt was salt. Ole, W A N; will ka -roatod over :
lmWefl&f BatesSMtkfilWc **)ortty. e( Ik* ;...*....'of, lb.lwti Oat ...*.*!'.. ri*.'&o..u.auata tk* aew aid sari arm roadway' ,sad 'tJ : *
..... -.., ....'.liver ftI4-U7 tAN .11 kiagS k'k. 114 set.sat r.. It to ,....**d tkat tk*' track b.a -ApltafoitM: New EraGw Engines. cuolens! "_
s saints oath after naau.tYSaC fa7 psb ls west.t:c n&oe.. ..a out'boas pat ....'.*.fcraly aa to sos- 'and kerosene 'SPECIALTY'General
1L.-- t* Mt U tSMr::app.staa.s la Walk.tastoa. .t ... al_;. lad last with UOM ptoUHr *VM om* all ktada of .woatk engine repairing, ._
.. ; ... *. I If ;. Tbsrs ors.. tow sias GI us st...... IJ..., ,,.uecc ts.SMa .... Ia.tko JUt tap load..e( kick .
'-..--. v<' : ........ tb.>atot sad',t .I w sIasb.n araa w -1NIek la ..sear w.tor._woald mrtoaaty ...... ,tk* Repair. Work ti
,,Y'Iili' ;pisssG. I "+IM| lit.L'iid ksvs rstara.4. .to w.k. try tM- a VMC:UBM tp .eoae. 'floe. ,. trala,aarrtoo ovar IM.ssdor*.'dtvl- .,-. .- '
!sites; ' .Ml.Bf._.taeaac compt aa* .... dos aad.It was t*.....u.. this try .nDTUBT.HT.. kfIAWT. TL Z2D
.. s.d k'. "1.L DdNnIlietrtw 'I :W.ck ta lb. Appt+sitMiosi '-. kaackW.' ...,..-a1&M't. lra away, ..... daacor that tko ......'warnruarb.e ...: t' .
.KM* .< Ifc BOM vttt MflB.Ui a tnt polities aCatn U'AUcmM.WTtac .:. ..'Dodd It oo.tkat 'daacrnU '
.
-
f"... ." .. I taw;da1s ..Ma..Be\ ssbe.attwa room lor a depot:."t tMnar ... aot.W oa sully oaooaaUrtd.Tko .
skarp d u..).514th.. kffl.tnalx .'tae .. atlas] 'Mek. a .ualttlo. MV track bas boss hilt W a -
.-'eC tM.asas.t.......,.wlllb.E&tb. Tk crovU & lata.ae. of Ik* tour .......\tM Mw-lylas. '-eIi.1IW sad ,S. H,. RICHMOND
.nre.ne.u e .C.UaeC ssasrs.Tb. tattft...* k.*. .a b*sltky *..." olid foaadattoaa ., kaaTTmad p"ssaMa ,. '
*.absrt Ills ab tV--1tt.. ',.' Xr<:.KOruli] U Waiklactoa .. ..... *> eo. that tides. sod
,' ...:x-s..' stasa+._..dt I'aaQ1wuIt ate war t. nortda ma an OTBMTkola ...-.......'wID Mt latorter..whktrafl
> "iir-. : Uuaw. ii ZCew T.rk;'arieS .*Ia.sortbun Kteklov.Tk. tote t* say 'srwt"aitaat.J ._""" .. REAL ESTATE
1 .c hdIua:.D.ds. 01 Tau.asd' ..r ,_.. JaoUc to awl a volt ..... News.I ,
U.taiue.r fill 0e8r&'&.dwk.Cevtt -- -- )
.
: OC tt* so.altt...'.kar obtas.d.w.I : :i ... .
'. OmttM.tor Ute Ml. pad AM a.prtat..l .. .
.
WSrkips Copt nab 1.r,0. ...I ,,. ... -. ;--- .'" I N -Pobfic- Strt
.au..11 bsslaa r its ps.... ,. i 30014; T... Sit M.i.fo'id'- :.
.
.
2" o'O ] .
$ ILL,Cairns ant.Wa I a..i.tw art .. .
'
ass tapsit'w eM.IJIIIrtcC: Cppei .r t. '. . .:, i
.
prerioti.501. wile*. prvb.W: w11b. r
._ > Qe ......'.. b.. roportd t...GI ;. !(; ", : j
,
w lrtl .. ......JIR > .' .' ", Dade '
Title'
Co.
Lapr portlss : Insurance '
U tk*total momkar"oattort' + .. 0 ." ,' I I.

:'J 'W'H: r .btp to &lie'tIIeN dry srs'stay tMa.........: of tk4HMM. I _'.. ...jv, .> ,.r.-.J i- : '. .,... ,p and Trust ..Company'Or '
:
.sa4tbdr
TkoM vte ten u
..,A9'IMt.. T:.",'" -, ,,....... st"retura.4 Is 'tb.vd17 ,' ,'. \. ..' I .t r
MIAMI.FLOMUA WCdWOHATTO .
p t.aaa tb era: 1UMkkn.
eNbekj; ealb.n.s, Teas alts.K \ P.id.Up C,1III $75,000. Sirpi.s "s1iilii
+
;
t) 1 HODGE, 'COkaiin 1AI.ts w. Y1ritaI; .
., n.c. CaStor ;' r- r.' lave; I..aeo ktad tIu.. Srepans. abstracts tlOa.loaai ss4
raItsJ,0.-: sal.: MaIM:star iaw.b ao.er.a 1\8....aomat bit for otJMra.'Acts.,
!.rubs N.rtk'Dakota:. Jko1Mn. a est, sttorse>i.lact, tn._ a.lpee.euc.-.I s! "
.. y, .Dry4MNot1on Ills...: Dn;' P sa4Jvasia:'lads.. :. .:_ jUUriM aU Ie d f, .
:, -.-ba.mtai.' n.a.su:; .]i.rtb '
Oak tatlIartM Y1rIIaI& .oniss. :.J.- !. L .Bee Sec..Trus. ...... rI rWI
&..........=- Preetar. 1'--t: seal #

.... .... .. Wit \'IrPd&iJ.J ...., Wlrosatsl ,.. kk .
.. .. tad -.u-ua. ('lab.rh ,..: .
t'- days sbs us. sue :. .. .
bard ., 1M ..-.c a.at'K sae.
'. a. p.ssr: w ,0..,... 0.' uuwk.sew .I "E DOIT AND DO 'T
.A.W...Grak._, sf si pntusll Jo.rtat as krK ,
Ao.dM. IutIIIe Atras, of lb
:
c-ti.-r ... Ball.. v..... sinus .Sapress 0RI1. ans.rlby .. MOVEE
.......... if !idol' .eaMrsti..
'.........&. -DutaC Del.t .. July yssn., ..ratse. .
"" ....- a.w .. tM detljwv. .w J.seeAIrM..a.
\ 'r- .:&. :n ,"'1M,Ias..a.T K lb..a...
ttft Snack .r;; tMIf.-. M S Ml RGCCDS
b. ......ur irwwls or s
: D.S.I lIJ-I. a.a .!t g. J.btlMhellt7 at,a. 'E tP'' C
5rd a. ....11ft snack tai.R .
.
i'M"' laW i ? B Ll M I .
suss that 'Qe7"'" arr.ssN4saws t -1flii
s.w.r v tbss.lvus .bas usual Sc r L.- *. i zt
; .. .
1" i.r *Por l'oAT .. sad tz.u Oe bsslaatas d Be sea ,40 > i

AU.. x v irra fb.y;Lw. always buss. s.
.
. : .' ..
: ';- ., .. .
" '>_' .. :1_ _, .
... : .
.- ..."'.'.'.,'.'" ...........- +; s
'
< t a
-
.4TZS .
f
I

r rtUi OAH.T JI1U 1 KXTCoraLUk' FlUIUr.XOTEMBEB: ... ISO ?143 rArAra

,

: I J I, BEAUTY' HI.NT OLORED COLUMN Gall and See [Us! ., ,;.

.,... y....... a cs-.w -- ash .
-, I TAt;- ProessonsPATTERSON .. ........ I
I,: I Ii Deep jawatac practiced k a. NfalarzardM T-_, Law By ====. =7 We are agents for theIribefleRacyde I The Miami'the

to tho chcapoit aad.... road I I
lo pall et Waltk.' w. .... an faaunarwltk V. PERICLES PICKENS.: : SneJlafld:

&' ERWINAttocaeyritLaw. Uk* ttoory Is aa oxcoDrat tkat'syrtraiatle Wad for docpbTMtkix tko t 'mm*. ko (raurrtar .. tHO a- other Bicycles "

teats.1:: ...It Is oa olmllar groaads Oat orid eaadagoacr of lb.'Y.tlodt.t M.etrqpolis :

r term t....' ta-an--. ...aN ha..aL yawalac Is roiasiaiiailtit. : Tko xpaastoauof Ev Mopal. Church sad to tko acuoaoral X
3' ......eadata..im&.sr .tko Meat boot ... tko Is U lAra that Bar I. ,VI.
p..i..a Till**.. stntcklac of tko .,...YWcII: aecoo C.tk. ...... I.:.; M.. D.D., Pa. P., .
: ta ho=rt itLYtl.. paay a wkolo koartod 78'". toc tb.r bee BMdo preatdoat of GaatawaTkeolocfcal
with tko amac of tko ...... ,.. aptadld bill i : .
of Atlsats.Oa. -
SeaUaary
'a t aT1Iou. L P.TLXaof daOy cMrdka.' 1 .
tS Atkinson A''''a w....., \ 'i are all.... that tko whole I 1 I IJf
Seymour, ,U fin basalt tram a food shampoo AI -Aasrioaa raco.sppndat.s tko,: \__,/ LeadingPublication
Attorney and ....... atror drat tko Mar aatll alto coJMsaloa which tko grist ..... 1 ; :
/N Law. trJ'ail hues r..t wtdIlt Caa,. It elank 1 yIt
Counselors At M A full line of
new new
win to bettor to fuss tko akaavo at
art .....r.g..wIsf < ...... doctor<< to tack to mport-- '
-a.-. alffat tau to risk a otrort said la die u poet Dr. Bern Is a't&daatoNow with coaster brakes to rent for gets iota the'home of the banker merchant, farmer : ;

loos 5.,7.J'riMdI B3ds..KIUII baud WkUo frooj aUO sBxktty wlad ktowlar chap mme oa'wot lair. alb any Orleans aaa Boatoa CalTsra-I Ief I the season. Hartford Rugby doctor. awyer mechanic.. laborer and every home that; 'I

ko tisfcOr braided at sight tad left 1 t, aaa U* ant of oariiraeo! .too Cb Tough Tread .and ether wants_aTnewspager which has the news the:day itbccurs,
G A. Worley kaaclac. la tko ....... vkca _bet ta tko degree of doctor jaf pkltoooptjr standard tires. Repair work! J

oat It win.W Oseas ftoaattfalty k slz ..wavod...to roaty aadoadrriydry. 'from U* faawas Bottoa'Cai guaranteed Call and: see.us.l Daily Miami .Metropolis:

-Attorney at Law. 0 oftaa oaoafk to gfW tko hood sack a tko ION__ sea ooh of Mtkodiaai. ;
noctsa sli.anni ...... utr:"" oUy.flwaoaeo Lad OM of tko het',of aajckferekor ;' '
:rot. Twclftk st'M &*1; a Moata. Oo oar the bead with cried wttkla Uo CaltodStitoa. Carroll 6 Clark contains]Erorn'day'to dayit: +c news of the:world through. '

a tootkbrask std dust water ...... Wo foil ,tto saro that I the Associated Press the news of Dade :and
county
..... FrMdcat Bow_ vOI oasaro tang
M. Bobbins wkOta. triad a dry to wipe tks ;
leo' tea> .pi to tko rospoaslBUltios of ala hew 231 St. UnL city happenings. It is the; official organ for the county :I
'rrtlee..m.." Aabr., .,. era ... c-.e. Merits.. has tko Iwfffili I and city of Miami. containing: the proceedings'of the: .'
ottornty and Counselor iTo tkoM vko aafor darts tko'alfktwltk egrstalatloa of tko wool nee Ir. -,! Board of County Commissioners. County School
,that -. craa laIka peeti.. of aoaoailastlOBal Bass or ,
At Law palatal asp r.
............0-._uw ... 1...... kc fcOowtac beat win ko taw octal Brcforawat. Board City Council and the Board of Public World,
-$
fat: Wkoa tko craav char oa take a nor mr yoar,*tko worthy doctor: : We herewith giVe a few of the many attractive tombiI.I
geode stroac. striaa toac gartar win kas held.doss tko chair as .prof soMM Wire For Me '
Hudson nations with other that are worth considering:
,
& Boggs ..-.... tt .....d tko lee ...r tko of historical practical sad oxo- j papers '
pits that to d..... aad taU aa sad vital tkootocr ta tko faaMas Oast*
Attorney it Law la sack lead std gtw l> a okaip pull '... aid PI11 Wire W yen : For G.$O
S
oao that wtn lee a Btdo. lattaatlj tko Tko fonowUc to rvportod to ashy
:owUiy BaiMlag, Mlaad > idaKHfltC aaap $ drpait aad Cat lIdaa Re4.. Joskaa aoatoiata Re..Waaaa- >

L eKarsl. lad ..... tact It win .aot aiakor'B oatortaiaaat of AioocUnoa.wktektatot tko FloridaEast fc w. iIJ.man.for for OCM year tJxfoBowingiweu .
GRAMUNG a.ea agars Ad sight : Coast Bapttot ELECTRICAL I k.DowDIn.&nl; .*
at' rrtoadskla Baptist
If yoa ato aOctod with a rod boos I + are
... Chuck' U Welt Fata Beech .Tkarstar I '
aad tko to '
teoakto soptrfldal
apepbr
AMI II!ULaw slat std .train,.a arfztar ofttreorta of toot week: Co&tr&cter. t CoImo n, regular price 4 ,m S1."
.. his
f ao J. A. Waaaamakor sad
,Rail pnctx U ,all Covta. StateOftcaUScwtllBaLdiar sad taaate add twoatr COM people ,led' with oao aaotkortajtrrlac I .Succeel. 're Ju .price .. .' '. 1.1.

u4 h en1 paths.....of tk* httor.- to aa was of tko to auks Mr stay U tko I Daily IfJa I Metropolis. '., '., ,. -. :5. ,

__ lakMdod-.. wbss tbafeeasL as.. ikftrlar.pass wan cttr tkrova* ptoaaaat+ .oaoa.to.. as Tkotr aa GJH.Brown: i' -. tt:: .

P. 0. Bo&J57 Kia',YoddaF ta dab std Msi... s.. eash.a..dd.'aMwlod rsrrtklB that was ....... for tko .
-- -" (oar tabteapooafatoo ..,ort of tko poopto was thus Sa 1113 Arena C;pbooe 174 i AH i'f or.one",year, our price 'I '.. ., :... .)
sack plat of cold w.tor...... diva oar roach Kladaoa Lad'aaaabiss .' J7.
r W. I. METCALF fat pips hat tot tt Masts katf aa la'':. roT7 koaia aid tm fact ororrtkiactkit >' ..... ,.
M 2._ .... ......... coos to lUke ..*> stay *..*.- t .
1 ATTDUrXT AXD UJWtSEU nit J'W ,a .*... atoatk ,war tako aaof a Goad cooks aro Mi searo a 'For' $7.35
....> cipher aad add two oaaeosof Ukkoriac : city sad wltk Fort Dallas Transfer : .*'r' .
WiI.practice !a aU Courts.: sphttB of ......' .,.. a tow drops to s daaco to oook Ov they eaa -
:
.1 Stale and County. Land Mar a et arur.e,watav8LEEVETAUC, be I.outN food We wlM ;mail you the 'following special.otfenAmerican" ..
n Lad hIs' good peoplai std Company> '
,, cases a specialty. }Un city Nan oror Bio ta oar 1ntLesIles" .. ,., -._ $1.-. "

West' Palm ,Beach. Florida sea kid roftoetloas: abJI Barr-Mclntoafi Mo thJy ., '. : .> .. '. 3. ;
aatll ...- .jltSt.96J ,
tat,.., e.a.'. 1s T..s'sea .+..1 kaaat)oar appetites too 414. ;
aaotaor, la that Good HoeaeKeepisg.i U
w__ : .17,44' stay tttyTko'asooelaUoa .. r r >
.,r. ....."' s;n. A.'tae:..Pros'ass'asibti,I :was. a oaetiai ta .... 'IT.-8 STANTOlf.1h.' cu, Dtily Mkml, Metropolis ., ,. ,. ,"," .< ., .', ,5.: ; '
-fit ao..r_,. i wachid. err way-! '
.
.: p.n.uag.s
t ,__wtr..Our rhassr.,.: I .. .,. f. tb.tag -.1 Tko faUowtal Is troai Mr. MV A. \ I iII'.
......tea tae.al Ristor. of tkto etty who Is how taJaeksoavOto ,
.. .... kas ala to! day,shoat.tko.wtator, Merritt&K6H) AH four for .eu' $7.31For
:
9f : Bra. FUksas-I vast one our price ., ..,
FU3KIU.f w..sti"Tsaas. W, yok to aaad .. tko aapar ....to .
.... aid j
f -AZS. >: kMattfal mf .......-..... $SaUtk had Rut I 2i.1 'tWe, Retatate. tom. .
will wear tile short ....... 'l'M J 'W\
scat streetsWest. JaekaoBrUto.Lot flM da adrsoca ia all-cases: ) wffl msM to yoi ;
.. M. Jic1 Jr. ksg.... win ha 3.11Is those on.a. .. bow mty ..........., I aai l.t.dsa \I"II' : .
whir pkyilesl p .autaIe are each I gulag atoac ataoly sad yard tike for' 6o. year. the Dab Miami Metropolis u a pce-

';...&I I r 1M 11.:1: teat visas k wb M .sat-br-Isg......r to to.w.aaaa sa.ry:. t.)k.a s la touch with tko'doiac* ta \_,C. tear-12tk 8U.
.....1d4ls{ gti' Bet aD'Taws w sus. wa ala at I, lpaaL Mr. Ooorgo, X. ...... a vary tar 1-- p I COSMOPOLITAN, .. .OR," THE SUCCESS MAGAZINE. .,
'iws3rti.17rt.aDN' s eta a will wear;Oe.w....,., daotrioaa cMsta of this city has 4 .
did" win ko asap.patio at tko...... last palatod>,orr koaaUfally his roa- "
"
.** ideas oa Fourth strort la llckt bias
J'W:B:RUSH':, ..Wo 'are ataktoc -oar wry' aowstoiTas watek addf ooaatdorakly'to Its.apKra Job
a.< hat tko skoaMar to'ruittufr a. ...?as.. h ; Printing "
.pea cis-data wow,?.... C7' kegs aafla wkkk i rti it at- T. A< I.0.(.... wtfo of Mr.TJA. t .stddsa..Bas trig a..jkoatU soot .. faa ....: Iksraro filafaiil Jokaaoa. a nopoctakto ctOata Our job printing, department is-complete'ui every detail '

JUAJH.IXAollolo at tko ...... with toes'.* tko ,.. of WI..... vary 'm for-ts oral days and! 'we, solicit orders for' bill headS;1ttter beads,
: :two or tMw""". ,_ 1. kaVla' .had as ..-.aoa psrtorasdore '
,. -.7koro aia toac ....... aaftkoat day this wotK ky Drs. AdaaM statements,envelopes, business cards, engraved visiting ."
: are of Tory' taaa '....w sat arocraaiptoa sad: rraitor. She to rostlaf aa wan FineChocolates' I I : cards: wedding invitations, ,and announcements: C.
BfllWll; m. U.YrtoMOBafldlac ,.... tao olkow to tile wrtoti aa caa ko spoetod tear tko air in
'k ray... vary fail sal tkoy are. sated _"'eeM. I pamphlets by-laws libels-Everything. ,.printing.;;;
'Oder, t stag a gal d' od at ko witot with a TSTJ atOo Jowttoaad ''Tkoro voro Mat Tkaakaflrtar .
Ned trlbbtaLa ....less bald yootordar 11 a. a. ky
.... .. New Moaat &oa Baptist chuck .. .. ,
.
.
....... aav ..
.
,It.wd..U la..$1h......... '.I. ..... ..r. liBMor M. K. aad Bethel A- M. Our advertising columns arp well known forobtaining i :
.
i r _The IIIIICtatlae saws a ...., ... E J, Ckarek.. .'.M.. tko OrlBMS.lattor-
rEi. &'JAUDOR'. ::1L.D4omc. aa aaoUhtly aeipso0a want'Tko apoar for .n.Ati' part of laptaadld; pr scktd-otort.tko saps attar wkkk which Bar.Wataoa. was. and returns to the advertiser... It reaches the people. ,

:- .lacy tko ran tall. trot ko aMppot of KflAkoat .. ell, tko Baptist Ckarek. taa .The people read it. It has the news. It caters to all '

I.w won ears words.... a TorylaUraoUac
'...... W; Ilia--.; '.....-at..;ato49la.Sk talk wkkk brought forth Bon BV s.80c' clas' *., Kates on>> application., yourname Is'not'already
.
f stay 'koarty..... 'Tka aawaat of .
Y f .
.
bass s.s
on our list we-U be glad to:have i it there. .
1"1 was raised sad at... to aoolstthe. M very. ; : ,
I ......... .eblldr.a of Mrsw. Mary hank.dial '
vko oa lltk street. tad AroaaoOloa .
Wodaooday _..... Amoota0 per 'JbBISiCAYN '
G. M VINCENT of th 4t7, roackora wars "..- The Miami'' Printing Company
est aad aajoyod tko aorrteos.lMr. :
.
.. .T .. s'le ]: W. A. DaMdoa; Hrtaoa fkooatk -
.
I ....fIt tko rlvor. aa ladaotrt ;e>. I bH berstb Daily and Weekly Metropofis.. ,,
!:tale Diseesesa. SpoI ,Kdl'lu oas aad ril-f'M cfttata. bas oataiiaiiBU > \ Miami :
...trs...toot ca..fti...ate at tko Odd TtlloWs Toavpla 4324S4 Twelfth. Street.. HorWa. ';;
'gas daCe 214.14U1., StO for ONe alckta oat of sack work ,
tai ...... taatlac risk Taosdays,
a twos 4,a, HaUkrtt BUg. a T ..
Fridays Lad Saturday alfkta. Ho DRUG = -
o- -- ----- -- -- _
...... oa Taotday ....... Jut with r ,

f fI=DL.'E. M.. LAvyArttoj All AafL1w.kJa.s a sport>aloadld for tko.-bust-. This people to sptoadM s.,wen COMPANY E AE
.aaM S O A R. P
.; Is0ag .. --. sidsil7 M a kooltkfal 8JIUde. Toaickt .
P TLS aid wVsvool.d,' is' :II.1.._....& yea are haul to COOM oat aad oaojr ,
J'Iak.oB1t.a&c. lost foot tNai. tko floor .... a yarMtros.rrko Sales Ages -
*horoWtktyMoaom art dado of Mown paper At as base ? slays sites ky tko high ICaoaI
work .... ill Bfktterspo ,'at dipartatoat oa WodaaadaywcroaB .iataas Air Line
.. ._ .' ....--- ay paps spas Railway
Meet Apaflai too thus pastssoot ergooo eat ,.... eN that said has .... oapoctod. -
s {,!'v of wail papas The....Kt. -.Jr....... wan oat sad aUwsataway ,
who aatekod to ass aad artLeta,sad. atadac Iko aoac of.tko Tel. 3, ror:12: SL Ave.:D o "ell.. dy
TEED.RUTTEa tko ...... Mac .. cIS to a ..- UBM.* h.wss a flasarlsl SBBBISS .. WQ.-
torUI Oat caa ko oatatead for so attte won 'as social oatoi aisat. A rtpo- ..
"8..1C'11 c.tracIW.:: aa icoatailnl r >IMII to tko laaaTCA titles of this plays la this 'dty T *
.- ". woald draw a- stack tortorcrowdtkaa : WUON SavannaH. Columbia Camden. Southern Pine s
.
1110 po -..' : ?''-' .. :koforo. lack act was. akoatJlra. R S.
'WSYS Dr-..,. .....allrn koaatwlfo tiiMjtetiil.rs.a.es.to bur a- .aria u& ..... real. Raleigh. Richmond, Washington, Baltimore
.' XstUo Loatrr. airs. WRkor
New
; Philadelphia. York'
of arik ko sold but
aua of fko oaaBty *
,... ..... aad apes LaMors atotkor. left Architect, nd Two '
Wo C.MaiRan: aiaox fH Iko arittaaa Ttircowt this atoralac for hat Boats UTkoa- .. ? Elegant Trains. Daily. "
.... -
__
bat got food this '
gar Seaboard Malt.Modern .
Express aboard
atrUlo. Ga Bko took Wttk.his nits ;
itllwrtbltAR 0P11CIAJC I yL.awii ....*yeas. -. ... am are Jags Wltkonpooa. Builder .
.
i.. ...J.MSrs airry about It aa I ...'I ofteo MS j R..:J. A..Dsvta* toetaro at JackSOB'S 1'uIlwan'Fquipment t

:,...... .. ........' -ICI7W-.w.w. 'aiaai.bo. Han oa Wodaooday toalas. was iii' Sid' Cssitrac m ofniai .
"" .... tkcr bIt aa hew malt ala Aoaldo tatoroitlar hat oaly tow .
.' ...... tt wary a worooat ,O IsiIpviliif '
aai.crod&: iDoaTyoa to oajoytt, oa insist of'tko --"JIHI"'Sp Iki z.
c:ifeuAJtuoi : ; kick t school plays Bat tko row '
..;!-"v-. 4' 5L. yaiTpoaofo'tt> iiajiili'lMs'rastunir. I tsd wffl toetaro agate oa W......., ..... # Wr tic ors Irs. Jlibtl18 II Jniii.. .

:SOT.wait ., to I wish la ratarr 7004SM .....:&&..0..... ,..... ..' tko. r
-' -' mat may dort dos ttatr tears. (..., aia..rlj.d-.Atrls. 'Ferses or P .
.' ..WdL'- Kowaual: ft Z.i th Astsrl .
"..".-..:'C" 'IIia.! L. '. t cis 10r.dtotrtet. of tko Southwest a.oro.r -> Par fall Liraitba and iloep rwrvanoa..,tail oa aaj spat W tlJ,'
i s.utt w .. ..... ; i; da -. arrived,fa tko city lllet., T..t' S.abo.rd.o* writ
: t t jA.lIIIr a.ttr;: V-, r -PI1"; lda..r...'.. .. Woasosday .,..tag tad to saw :. ,UI8IIfPIf., theInfazm

... \. _.__ 'eQ'..to '".,.. laath.r es ,....hat oariaru. tr toeatott. at Mr. aad Mrs. ,,; .
": ; :- sakis yes trot K'a,. p.araDo. Si H. Clark.Ko. 4 A...... O. 10 'imnu, atftwu.fa.iiLF. lIHIDIt,
.\r Mtlllt. : ).. \\--or-" .' !O' iTk .Tkaakastnac sappor stroa kyMssdiaiai to _Bureau .,
W.. O. )lcEft sad .. -- : .
.ra.ay.w..> ,.. d,... ...' C. BOYLSTON. Jr. -Paaa. AttU )+,
f.w.
NiB B-dI. Florid* ,a eRIfIe... .1IMI.I&.- ,Ward last algal was a ashes tor ita,4'; -

,_ 'j ';>s L't r;' ':! -' '..' < ; '.i" w i ... ........ ,: .. -, ,\ '. ., ,. -_".-"