• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Half Title
 Title Page
 Table of Contents
 Trefwoordenlijst
 Lijst van boeken en tijdschrif...
 Lijst van schrijvers met onder...


Group Title: West-Indische gids.
Title: De West-Indische gids
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00075466/00006
 Material Information
Title: De West-Indische gids
Physical Description: 39 v. : ill. ; 25 cm.
Language: Dutch
Publisher: M. Nijhoff
Place of Publication: 's-Gravenhage
Publication Date: 1919-1959
Frequency: monthly
regular
 Subjects
Subject: Periodicals -- Suriname   ( lcsh )
Periodicals -- Netherland Antilles   ( lcsh )
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 1 jaarg. (1919/20)-39 jaarg. (Dec. 1959).
Numbering Peculiarities: Aug. 1944-Nov. 1945 nos. were not issued.
Numbering Peculiarities: "1. jaargang" is in 2 vols.
Issuing Body: Published in Amsterdam by N. v. Boek- en Handelsdrukkerij, 1919-20.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00075466
Volume ID: VID00006
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000328385
oclc - 27645363
notis - ABV7932
lccn - sn 93026062
 Related Items
Succeeded by: Nieuwe west-indische gids

Table of Contents
    Half Title
        Half Title 1
        Half Title 2
    Title Page
        Title Page 1
        Title Page 2
    Table of Contents
        Table of Contents
    Trefwoordenlijst
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
    Lijst van boeken en tijdschriftartikelen
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
        Page 62
        Page 63
        Page 64
        Page 65
        Page 66
        Page 67
        Page 68
        Page 69
        Page 70
        Page 71
        Page 72
        Page 73
        Page 74
    Lijst van schrijvers met onderwerpen
        Page 75
        Page 76
        Page 77
        Page 78
        Page 79
        Page 80
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
        Page 92
        Page 93
        Page 94
        Page 95
        Page 96
        Page 97
        Page 98
        Page 99
        Page 100
        Page 101
Full Text

DE WEST-INDISCHE GIDS

REGISTER OP DE JAARGANGEN I-XXV
1919-1943N.V. VAN DE GARDEN & CO.S DRUMMU. ZALThOIBWLDe

West-Indische Gids

WONDER REDACTIE VAN


Prof. Dr. J. BOEKE, Mr. B. DE GAAY
EN W. R. MENKMAN


REGISTER OP


FORTMAN


DE JAARGANGEN I-XXV
1919-1943


'S-GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF
1945


LATIN
~.MtRI
INHOUD

Blz.
Trefwoordenlijst . . . . 1
Lijst van boeken en tijdschriftenartikelen. . .. 51
Lijst van schrijvers met onderwerpen . ... 75

TREFWOORDENLIJST


op de opschriften der stukken, voorkomende in de jaargangen
I-XXV van De West-Indische Gids (1919/20-1948)

De opstellen zijn in vier afdeelingen ondergebracht:
A Nederlandsch West-Indie algemeen, verloren gebieden inbegrepen, ook
in Afrika en Brazili6.
B Suriname,
C Curagao,
D West-Indie (in ruimen zin).
Vooraf gaan eenige opgaven van geregeld terugkomende opschriften
en van stukken, die op de redactie van het tijdschrift betrekking hebben.
Na D volgen een paar opstellen, die niet ondergebracht konden worden.
*) beteekent, dat een opstel verlucht is met afbeeldingen, kaarten of op
andere wijze.
Als nit het opschrift de inhoud van een opstel niet blijkt, is dit opstel
tevens geplaatst wonder een trefwoord, dat tusschen [ ] is geplaatst.
Ia en Ib is 1919/20 XIV is 1932/3
II is 1920/1 XV is 1933/4
III is 1921/2 XVI is 1934/5
IV is 1922/3 XVII is 1935/6
V is 1923/4 XVIII is 1936/7
VI is 1924/5 XIX is 1937
VII is 1925/6 XX is 1938
VIII is 1926/7 XXI is 1939
IX is 1927/8 XXII is 1940
X is 1928/9 XXIII is 1941
XI is 1929/30 XXIV is 1942
XII is 1930/1 XXV is 1943
XIII is 1931/2


BIBLIOGRAPHIE: Ia 78, 159,
244, 341, 426, 509; Ib 94,
188, 282, 365, 436, 511; II
64, 128, 176, 224, 272, 320,
368, 482, 480, 544, 640; III
111, 176, 224, 288, 336, 383,
496, 544, 608; IV 68, 128,
192, 240, 352, 899, 448, 512,
576, 663; V 127, 224, 335,
446, 496, 623; VI 95, 191,
287, 886, 431, 608, 647; VII
96, 148, 192, 240, 850, 399,
West-Indische Gids


448, 496, 544; VIII 94, 143,
192, 291, 340, 434, 483, 531,
572; IX 95, 191, 239, 287,
494, 542, 583; X 47, 188,
238, 333, 388, 432, 479, 544;
XI 45, 96, 176, 238, 288, 892,
445, 495, 582; XII 47, 109,
252, 808, 851, 398, 498, 541;
XIII 47, 95, 174, 240, 285,
445, 541; XIV 46, 79, 191,
223, 258, 302, 866, 416, 440;
XV 45, 76, 141, 178, 205,TREFWOORDENLIJST


256, 282, 318, 350, 882, 407;
XVI 48, 77, 141, 173, 206,
239, 269, 302, 384, 367, 401;
XVII 32, 63, 126, 159, 191,
237, 272, 301, 335, 397;
XVIII 30, 61, 126, 158, 192,
222, 254, 286, 320, 349, 381;
XIX 30, 125, 159, 222, 254;
XX 32, 64, 94, 127, 159, 255,
288, 318, 351, 383; XXI 31,
64, 95, 128, 158, 191, 255,
802, 335, 367, 400; XXII 63,
96, 158, 192, 287, 320, 384;
XXIII 63, 96, 128, 192, 256,
320, 384; XXIV 31,126, 192,
288, 352; XXV 32, 192, 288,
320
MEDEDEELINGEN: Ia 81, 161,
246, 343, 428, 510; Ib 96,189,
283, 433 (economische)
UIT DE PEES: Ia 73, 148, 235,
330, 408, 496; Ib 78, 183,
275, 435, 509; II61, 173, 221,
265, 430, 476, 540; III 110;
IV 125, 661; VII 140, 189;
VIII 92, 190, 570; X 98,
382; XI 240


WETGEVING: Ia 326; Ib 71,
268, 361, 363, 507
REDACTIE: Voorwoord van de
-. Ia 3
Aan onze lezers [afscheid
van mr. D. Fock]. II v66r 481
Dr. Herman Daniel Benja-
mins, Oud-Inspecteur van
het Onderwijs in Suriname.
Secretaris onzer Redactie.
1850-25 Februari 1930 *). XI
v66r 1
- Job. F. Snelleman 1852-26
December-1932 *) door dr.
H. D. Benjamins. XIV 305
- Dr. H. D. Benjamins, over-
leden 23 Januari 1933 door
Job. F. Snelleman. XIV 837
- [Heengaan van C. A. J.
Struycken de Roysancour;
toetreding van W. R. Menk-
man]. XV v66r 49
- Job. F. Snelleman t. XX
161
- tijdschrift, Ons -. [inhoud
van DE WEST-INDISCHE
GIDs]. Kroniek. XXI 382


A. NEDERLANDSCH WEST-INDIE ALGEMEEN
(verloren gebieden inbegrepen, ook in Afrika en Brazili6)


1806, De algemeene toestand
onzer West-Indische bezit-
tingen in -, Dr. J. de Hullu.
II 407
1806, Memorie van den Ameri-
kaanschen raad over de Hol-
landsche bezittingen in West
Indie in Juli -, Dr. J. de
Hullu. IV 387
Adres door de West-Indische
kamer op 20 October 1919
gezonden aan Zijne Excel-
lentie den minister van Ko-
loniin te 's-Gravenhage (over
het telegrafisch verkeer tus-


schen Nederland en Neder-
landsch West-Indie). Ib 76
ambtenaren, Keuze en opleiding
van naar West-India uit te
zenden rechterlijke en be-
stuurs -, Mr. F. G. Schalk-
wijk. VIII 557
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Prof. mr. dr. J.
Verzijl. XXI 275
Ph. A. Samson. XXII 58
Amerikaansch Nederland op het
congres,,Nederland oversee",
W. R. Menkman. XIV 193
autonomie,Moederlandsche ver-
TREFWOORDENLIJBT


antwoordelijkheid en West-
indische --, W. R. Menk-
man. XI 403
bankers en de West in de 18e
eeuw, Amsterdamsehe -,
C. K. Kesler. VIII 499
bar? Wordt het niet te --,
(veelheid van vereenigingen
voor West-Indie), KRONIEK
XXI 189; zie ook belangstel-
ling.
begrootingen van Suriname en
Cura9ao, Eenige aanvullin-
gen op de ENCYCLOPAEDIA
VAN WEST-INDIE, De -, C.
R. Weytingh. XXII, 245
begrootingsontwerpen zie Amen-
deering
Belangstelling voor onze West,
KRONIEK XXI 394; zie ook
bar?
Berbice in 1771, De Nederland-
sche kolonie -, Mr. J. J.
Beyerman. XV 313
-, De geschiedenis der Luther-
sche gemeente in -, B. de
Gaay Fortman. XXIV 20,
51, 65
en Suriname 1738-1816 *),
De ending der Herrnhutters
wonder de Indianen in ,H.
Weiss. II 86, 109, 187, 249
in de 18de eeuw, Moeilijkhe-
den met betrekking tot eeds-
aflegging en het dragen der
wapenen in -, C. K. Kesler.
XXIV 129
Bezoek van een Haarlemmer
aan Suriname en Curagao in
1861 en 1862, G. A. N. Schel-
tema de Heere. XXV 821
bibliotheek zie Boekerij; Eco-
nomische bibliotheek; handels-
economische bibliotheek.
bloei van West-Indie moge-
lijk? *) Is grooter -, Ir. P.


Cohen Henriquez. XVI 337
bodem in Nederlandsch West-
Indie, Vroegere rijzingen van
den -, K. Martin. II 273
Boekerij van het Departement
van Kolonien. Ib 96; zie ook
Economische bibliotheek en
handels-economische biblio-
theek.
botanische en zoologische onder-
zoekingen op het eiland Kra-
katau als eene aansporing tot
wetenschappelijke waarne-
mingen ook in Suriname en
Curagao, De jongste -, Jhr.
L. C. van Panhuys. IV 378
Brazilie, Eene geschiedenis van
Hollandsch -, Mr. R. Byls-
ma. III 371
-, De Nederlanders in Guinee
en in -, Job. F. Snelleman.
XIII 881
en de Caraibische zee, Ne-
derland in -, W. R. Menk-
man. XX 198
Caraibische zee zie Brazilie.
,,Cayanen" gedurende de ze-
ventiende eeuw, lets over de
Nederlandsche volksplantin-
gen in -, L. C. Vrijman.
XVIII 13
Comitd voor Indische lezingen
en leergangen, UIT DE PERS.
Ia 289
Comitd voor koloniaal histori-
sche studien, UIT DE PERS.
Ia 239; Ib 288
DAENDELS als gouverneur-ge-
neraal ter kuste vanGuinea*),
Mr. HERMAN WILLEM -, D.
A. Hoogendijk hist.dra.
XXV 257, 289
Doktoren over de West, W. R.
Menkman. IX 78
Economische bibliotheek ('s-Gra-
venhage). Ib 96; zie ook Boe-TREFWOORDENLIJST


kerij en handels-economische
bibliotheek.
E(conomische) B(ond) en V(rij-
heids) B(ond) in onze Indian,
W. F. H. baron van Asbeck.
IV 37
EEDEN/onds, Jaarverslag over
het VAN -. 1921 IV 850;
1922 V 125; 1923 VI 148;
1924 VII 138; 1925 VIII 142
1926 IX 94; 1927 X 236;
1928 XI 95; 1929 XII 46;
1930 XIII 44; 1931 XIV 190
-, Het VAN -, Mr. dr. C. F.
Schoch. VI 27
eeuw, Na drie kwart -, (LE
MONITEUR DES INDES ORIEN-
TALES ET OCCIDENTALES
1846/7), Jhr. L. C. van Pan-
huys .III 303
ENCYCLOPAEDIE VAN WEST-
INDIE, Aanvullingen op de
-, zie begrootingen.
Escn), Geschiedkundige sprok-
kelingen VI, Een eigenaardig
predikant (Ds. J.P.vAN-, B.
de Gaay Fortman. XXV 254
Essequebo in de laatste jaren
der 18e eeuw, Een Duitsch
medicus in -, (E. K. Rod-
schild), C. K. Kesler. XI 241
-, Lutherschen op St. Eusta-
tius en in -, B. de Gaay
Fortman. XXIII 346
Essequibosche correspondentie,
W. R. Menkman. XIV 59
Excellentie, De titel -, Fred.
Oudschans Dentz. XIV 179
-, De titel -, A. F. J. Brum-
mer. XIV 285
FALCK over de Nederlandsch
West-Indische eilanden en
Suriname. V 444; zie ook
handelsverdrag
Foire de Lyon, UIT DE PERS.
Ib 78


Folklore in Nederlandsch West-
Indi6, Jhr. L. C. van Pan-
huys. XIV 124; Aanvulling
XV 16
fondsen zie Stichtingen.
Friesland en de voormalige
compagnieen voor den handel
op Oost en West, A. Hallema
XV 81
gedenkpenningen, West-Indi-
sche -, S. Kalff. VI 223
gevelsteenen te Amsterdam *),
Merkwaardige -, C. K. Kes-
ler. XII 113
Guinee zie Brazilii.
handel op Oost en West, zie
Friesland.
handel van Canada in 1918 en
vorige jaren met .... de
Nederlandsche kolonien, De
buitenlandsche -, UIT DE
PERS. Ia 235
handelsbeteekenis van onze
West *), De -, W. R. Menk-
man. Ia 56
handels-economische bibliotheek
te Amsterdam, De -, ME-
DEDEELINGEN. Ib 283; zie
ook Boekerij, Economische bi-
bliotheek.
handelsmuseum van het Kolo-
niaal Instituut, West Indie
en de berichten nos. 1-100
van de afdeeling -, Ir. W.
Spoon. XVIII 116
handelsstatistieken, Westindi-
sche--,W.R. Menkman. XII
handelsverdrag met Engeland.
Advies van een koopman,
den Rotterdammer Frans
Smeer, aan Falck, toen er in
1825 onderhandeld werd over
een -. V 663
[- met Engeland (1825), On-
derhandelingen over een -1,
UIT DE PERS. Ia 496
TREFWOORDENLIJST


Historische momenten. 14 Mei
en 1 Juni 1927 (Radiotoe-
spraken van H. M. Koningin
Wilhelmina en H. K. H.
Prinses Juliana en dr. Ko-
ningsberger). IX 188
historische studien zie Comite.
HOUTEBEEN zie JOL.
jaarbeurs te Lyon, Koloniale
deelneming aan de --, UIT
DE PERS. Ia 288
jaarverslag zie EEDENf/OndS;
Koloniaal Instituut.
JOL, alias kapitein Houtebeen.
1620-1640, De reizen naar de
West van CORNELIS CORNE-
LISZ. -, J. B. van Overeem.
XXIV 1, 33
JOL naar Angola en SAo Tho-
me 80 Mei 1641-81 Oct.
1641 *), De expeditie van
-, K. Ratelband. XXIV 821
Jubileumtentoonstelling 1988,
zie Koloniaal Instituut.
kaart voor onzen tijd, De -,
(Bruins kaart van Neder-
landsch Oost en West In-
die), Job. F. Snelleman.
XIV 48
kalender 1920, West-Indische
-. Ib 189
K(atholieke) R(adio) O(mroep)
zie R(adio) O(mroep).
Katholieken zie Vereeniging.
[Kennis van onze koloniBn],
UIT DE PERS. I 289
koloniaal historische studien zie
Comitd.
Koloniaal Instituut, Uit het
achtste jaarverslag, 1918,
van het -, UIT DE PERS.
Ia 289
-, De West-Indische zaal in
het museum van het -,Joh.
F. Snelleman. X 149
-, Jubileum-tentoonstelling


1988 -, W. R. Menkman.
XX 817
-, Het -, B. de Gaay Fort-
man. XXIII 258
- zie ook handelsmuseum.
Koninklijken West-Indischen
maildienst, De oprichting
van den --, Dr. M. G. de
Boer. Ia 111; zie ook vloot-
beweging.
kunst in West-Indie, Vroegere
--, S. Kalff. IV 858
leergang, Een Westindische -,
Mr. F. G. Schalkwijk. X 820
leger zie Vreemdelingen.
Linschoten-vereeniging, De -,
Job. F. Snelleman. XIII 275
-, De -. Kort overzicht van
haar daden en streven. Een
opwekking gericht tot alle
ontwikkelde Nederlanders,
W. R. Menkman. XXIV 29
L(uchtvaart) M(aatschappij),
De West-Indische afdeeling
der K(oninklijke) -, L. F.
Bouman. XIX 7.
luchtverkeer in West-Indie, De
ontwikkeling van het Neder-
landsche civiele -, H. M. C.
Duymaer van Twist. XXIV
181
Luthersche gemeente zie Berbi-
ce; Essequebo.
MARTIN door Prof. dr. L. Rut-
ten, Een levensbericht van
Prof. Dr. J. K. L. -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XXV 888
Memorie van den Amerikaan-
schen raad over de Holland-
sche bezittingen in West-
Indie in Juli 1806, Dr. J. de
Hullu. IV 887
momenten zie Historische mo-
menten.
MONITEUR DES INDES ORIEN-
TALES zie eeuw.
TREFWOORDENLIJBT


monsterkamer van het Departe-
ment van Kolonign, De -,
UIT DE PERS. II 221
munten, lets over oude West-
Indische -, W. K. F. Zwier-
zina. V 60
museum zie handelsmuseum.
Natuurschoon in Nederlandsch
West-Indie, Jhr. L. C. van
Panhuys. XXV 181
,,Nederland over zee", Ameri-
kaansch Nederland op het
congress -, W. R. Menkman.
XIV 193; zie ook Brazilig.
Nederlanderschap in Suriname
en Curagao, Het -, Fred.
Oudschans Dentz. IX 131;
XVI 205
NETSCHER, PETER MARINUS,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 118
New York zie Vereeniging.
niederlandische Kolonialreich,
Das -, KRONIEK. XXI 126
[onderwijs] Een toevalligheid
(Plan-Deterding), Job. F.
Snelleman. VII 165
onderwijscongres, Tweede Ko-
loniaal ?-, UIT DE PERS. Ia
412
[onderwijzers] bij overgang naar
het bijzonder lager onderwijs
in de kolonie Suriname of in
de kolonie Curagao), (Behoud
van uitzicht op Nederlandsch
pension door -, WETGE-
VING. Ib 507
Oorlog en handel in West-Indie,
W. R. Menkman. XX 77, 97,
Phohi in de West, De -, L. H.
Moerheuvel. XIX 80;zie ook
R(adio) O(mroep).
plan-JAs. Het (66n rechter-
lijke macht voor Neder-
landsch Indie, Suriname en
Curagao), B. de Gaay Fort-


man. XXI 173; KRONIEK.
XXI 301
predikanten, Westindische -,
S. Kalff. X 403, 465
prins Willem Frederik Hendrik
aan Suriname en Curagao,
Het bezoek van -, Ph. A.
Samson. XVII 273
R(adio) O(mroep), De West en
de K(atholieke) -, Paul de
Waart. XIX 16; zie ook
Phohi.
[Radiotoespraken] zie Histori-
sche momenten.
[Rechtsbedeeling] zie plan-JAs.
regeeringsreglement, Wijziging
-. Ib 868
regeeringsreglementen enz. op 5
Mei 1922, in het gebouw van
het department van Kolo-
nien, Installatie door den
minister van Kolonien, den
heer S. de Graaff, van de
commissie in zake herziening
der West-Indische -.IV 177
rooftochten met tragischen af-
loop, Twee -, C. K. Kesler.
III 609
scheepsjournalen, Oude-,Fred.
Oudschans Dentz. IV 557
scheepvaart *), De West en on-
ze -, W. R. Menkman. XII
231, 268
Schorsing van koloniale veror-
deningen, D. Coutinbo. VI
561
slavenhandel, Uit de eerste da-
gen van den West-Indischen
-, C. K. Kesler. XXII 174
Slavenopstanden in de West, C.
K. Kesler. XXII 257, 289
SPIEGEL en zijn koloniale poli-
tiek jegens de West, De
raadpensionaris Mr. LAU-
RENS PETER VAN DE -, A.
Hallema. XIX 87, 161, 193
TREFWOOBDENLIJST


SPRANGER, QUIRIN -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XII 585
Sprokkelingen uit vergeelde bla-
den van een eeuw geleden, A.
Hallema. XV 871
staatsdeelen, Het amendement-
Marchant op art. 94 van de
grondwet van 1917 en de
West-Indische -, Dr. mr. F.
M. da CostaGomez. XVII 874
staatsrecht, Ook Westindisch
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
XXV 876
Steunfonds voor studeerenden
nit West-Indie. IV 574; zie
ook [Studiebeurzen].
Stichtingen en fondsen in de
West, Fred. Oudschans
Dentz. XV 390; XVI 1
STORM VAN 'S GRAVESANDE,
Voordracht door J. A. J. de
Villiers. III 470
[Studiebeurzen], MEDEDEELIN-
GEN. Ia 248; zie ook Steun-
fonds.
Tabago, KRONIEK. XXI 157;
zie ook Tobago.
[Telegrafisch verkeer] zie Adres.
tentoonstelling, West-Indische
-, Job. F. Snelleman. II1177
-, De West-Indische afdeeling
op de Arnhemsche -, Job.
F. Snelleman. X 275
--, Te Parijs, Suriname en Cu-
ragao op de international
koloniale -, C. K. Kesler.
XIII 138; zie ook Koloniaal
Instituut.
Tobago. Een vergeten Neder-
landsche kolonie, C. K. Kes-
ler. X 527
-. Een bijdrage tot de geschie-
denis der Nederlandsche ko-
lonisatie in tropisch Amerika,
W. R. Menkman. XXI 218,
805, 869; XXII 88, 97, 129


- zie ook Tabago.
toevalligheid, Een (plan-
Deterding), Joh. F. Snelle-
man. VII 165
Tortola, W. R. Menkman. XX
178
tropische geneeskunde, Fonds
tot bevordering van weten-
schappelijke onderzoekingen
op het gebied der -, UIT DE
PERS. Ia 289
tropische klimaat, De invloed
van het -, (Prof. dr. C.
Eykman). VI 141
uitgaven, Twee belangrijke -,
(I. A. Wright, Nederlandsche
zeevaarders op de eilanden in
de Caraibische zee en aan de
kust van Columbia en Vene-
zuela gedurende de jaren 1621
-1648(9) I en G. J. van Grol,
De grondpolitiek in het West-
Indische domein der Generali-
teit), W. R. Menkman. XVII
198; zie ook XVIII 161, 213
USSELINCX en de oprichting
van de Westindische com-
pagnie, WILLEM -, C. K.
Kesler. III 65
Vereeniging van Oost- en West-
Indische Katholieken, UIT
DE PERS. Ib 275
-- van West-Indiers te New-
York, Tienjarig bestaan van
de -, UIT DE PERS. Ib 485
verordeningen zie Schorsing.
Vlootbeweging Kon. W. I. Mail,
Ia 81, 161, 246, 848, 428,
510; Ib 97, 189, 284
volksgezondheid in onze West-
Indische kolonien, De -, H.
van Kol. Ia 269; zie ook Ia
415, (UIT DE PERS).
VOLLENHOVENt, Prof.MR. DR.
C. VAN -, B. de Gaay Fort.
man. XV 69
TREFWOORDENLIJST


voordracht te Leipzig over
West-Indie, Een -. XI 488
voyagian, Een trits van oude-,
Joh. F. Snelleman. XII 389
vraagstukken ten opzichte van
onze West anderhalve eeuw
geleden, Koloniale -, A.
Hallema. XXI 78, 108
Vreemdelingen in het Westindi-
sche leger,S. Kalff. IX 161
V(rijheids)B(ond) zie E(cono-
mische )B(ond).
wapen voor Suriname en Cura-
gao, Een afzonderlijk -,
Jhr. L. C. van Panhuys. Ia
175 (verbetering Ia 343)
West-Indiers zie Vereeniging.
West-Indische compagnie zie
USSELINCX.


West-Indische kalender 1920.
Ib 189
West-Indische kamer, UIT DE
PERs. Ia 148; zie ook
Adres.
Zeventiende-eeuwsche concur-
renten der Nederlanders in
de West, C. K. Kesler. VIII
487
zilvervloot (9 Sept. 1628) *), De
verovering van de -, C. K.
Kesler. X 193
-, Nog iets over de -, C. K.
Kesler. X 382
zo6logische onderzoekingen zie
botanische en zodlogische on-
derzoekingen.


B. SURINAME


aanslibbingen der Surinaam-
sche rivieren, De --, Dr. H.
van Cappelle. Ia 375
[AANVAARDINGSREDE], Rede
door gouverneur mr. A.J. A.
A. baron van Heemstra op
28 Mei 1921 in de Koloniale
staten uitgesproken ter aan-
vaarding van het bestuur
over de kolonie Suriname.
III 173
Aanvaardingsrede van gouver-
neur dr. A. A. L. Rutgers in
de Koloniale staten op 30
Mei 1928. X 186
aardeten zie slangenbeet.
achterlijkheid dezer Nederland-
sche kolonie, Suriname en de
oorzaken van de -, Fred.
Greiner. II 285; zie ook II
548
18e eeuw, Suriname in de -,
Prof. dr. A. A. van Schelven.
IV 65


1816, De Nederlandsche regee-
ring tegenover de kolonie Su-
riname in -, Jhr. L. C. van
Panhuys. VIII 468
Adres der Koloniale staten d.d.
14 Mei 1926 (in zake de wel-
vaart v. Suriname). VIII140;
zie ook Boschnegers; request.
AERSSEN VAN SOMMELSDyCK,
VAN --, zie brieven; grond-
brieven ; gouverneursfamilie;
karteering.
Afaka zie Boschnegerschrift.
Afrikaansch bijgeloof zie
Sndtji-Koti.
Afrikaansche resten zie Creolen-
taal.
afstamming zie Boschnegers.
Albina, Schetsjes uit -, Ha-
rald Schiitz. VII 271; VIII
899, 478
ALGEMEEN NEDEBLANDSCH
VERBOND, UIT DE PERS. Ia
384
TREFWOORDENLIJST


- Groep Suriname. III 110;
zie ook Orinoco-gebied; Rede.
Allodiaal eigendom en erfelijk
bezit in Suriname, Mr. A. S.
de Blecourt. IV 129; zie ook
grondbrieven; grondeigendom;
grondpolitiek.
Amazonen zie Oudheden.
ambtenaren in Suriname, De
salarisverbetering der -, D.
F(ock). Ia 324
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Ph. A. Samson.
XXII 53 (zie ook XXI 274).
Amerikanisten-congres te Ham-
burg, Surinaamsche onder-
werpen op het -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XIII 203, 310
Ananascultuur in Suriname, P.
Bosch Reitz. XIII 281
Ananas-Kultuur in Suriname,
Charles Douglas. XI 34
Annotatign zie bodemgesteld-
heid; NEPVEU.
APHRA BEHN zie BEHN.
APINTO, Louis -, H. Schiitz.
X 300
arbeid en arbeidskosten zie be-
schouwingen, Enkele -.
arbeidersbevolking in Suriname,
Het verkrijgen van een vrije
-, J.S.C. Kasteleyn.111225
archief in Londen, Uit het Suri-
name -, (M6moire sur les
Indiens a Suriname van F.
van Heshuysen). VII 846
armoedige boel geweest? Is het
in Suriname steeds een -,
UIT DE PERS. VIII 92
Aucaner Boschnegers, Overeen-
komst met de -, G. J. Staal.
IV 48; zie ook Installatie.
Aucaners *), Bij de -, Willem
Fr. van Lier. III 1; IV 205,
597
Het voorspel der installatie


van den posthouder bij de -,
G. J. Staal. III 630
Bacoven in Suriname, C. K.
Kesler. XIV 216; zie ook ba-
nanen; KEYE.
bacovencultuur, De hervatting
der Surinaamsche -, W. R.
Menkman. XVI 347
BAEZA (1851-1923), In memo-
riam mr. JOHN ALLISON -,
J. H. Abendanon. V 383 (met
portret).
balata uit Suriname, Br. Guya-
na, Cayenne en Venezuela in
de jaren 1863 t/m 1919,
Staat van den uitvoer van
-. III 495
Bananen en bacoven, Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 246
banen, In nieuwe (hygiene),
UIT DE PERs. Ia 419
bank zie circulatiebank.
Bauxiet, Prof. ir. J. A. Grutte-
rink. Ia 360
bauxietnijverheid en de stich-
ting van een nieuwe stad in
Suriname *), De -, Fred.
Oudschans Dentz. II 481
Bauxite Maatschappij, Suri-
naamsche -, (concessie voor
draadlooze telegraaf en tele-
foon aangevraagd), UIT DE
PERS. Ia 42;zie ook Moengo.
beeld uit het verleden, Een -,
(plantage-inventarissen van
1820), UIT DE PERS. VII 140
-, Suriname in -, Job. F.
Snelleman. VII 286
begrooting (1920), Een aanvul-
lings-, UIT DE PERS. Ib 280
voor 1925 in de Staten-
Generaal, De Surinaamsche
-, A.S.J. Fernandes.VII289
voor 1929 in de Tweede Ka-
mer, De Surinaamsche -,
M. Welle. X 495
TREPWOOBDENLIJST


- voor 1929. Eenige opmer-
kingen aan de hand van de
Surinaamsche -, W. R.
Menkman. X 875
[Begrooting van Suriname voor
1919] (HET VADERLAND van
9 April 1919), UIT DE PERS.
Ia 78 (Wend bet roer).
[Begrooting van Suriname voor
1922], Petitie aan Kroon en
Tweede kamer, Een -. III
605.
begrootingsontwerpen zie Amen-
deering.
BEHN, Een koninklijke slaaf in
Suriname.Roman doorAPHRA
-. Aanteekening betreffen-
de de schrijfster *), Dr. H. D.
Benjamins. Ia 474
-, De geschiedenis van den ko-
ninklijken slaaf door APHRA
-. Ia 477; Ib 52, 889, 448
-, Nog eens APHRA -, Dr. H.
D. Benjamins. II 517
- in Suriname geweest? Met
nog iets over de schrijfster.Is
APHRA -, Dr. H. D. Benja-
mins. VIII 451
behoeften, Suriname's -, G. J.
Staal. III 402, 497; IV 91
bekroond, Suriname -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVI 294
belastingen in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WEST-INDIi, De -, G. R.
Weytingh. XXII 837,358
beliefs pertaining to certain
places in Surinam, Popular
-, Thomas E. en Arthur P.
Penard. X 17
BENJAMIN, DR. HERMAN DA-
NIEL -, Oud-inspecteur van
het onderwijs in Suriname.
Secretaris onzer redactie.
1850-25 Februari 1980. Bij


zijn beeltenis, J. Boeke (na-
mens redactie en uitgever).
XI 1
BENJAMIN t, DR. H. D. -,
Job. F, Snelleman. XIV 387
BENJAMINS herdacht in de Ko-
loniale staten van Surinane,
Dr. H. D. -. XV 181
beschikking van den gouverneur
van Suriname, Een interes-
sante (Saramaccaner
Boschnegers). VI 288
beschouwingen, Enkele (sui-
ker, arbeid en arbeidskosten,
rijst, malachra, Europeesche
kolonisatie), Tj. Pyttersen.
IX 545
besmettelijke ziekten zie hospi-
taal.
bestuur van Suriname in 1816,
Mr. Lammens over bet -,
Jhr. L. C. van Panhuys. XVI
151
Bestuursinrichting van Surina-
me. Ib 270; zie ook staats-
inrichting.
bestuursregeling van Suriname.
Opruiming. De -, J. Bakker.
X 818
Bevliegingen? (luchtdienst tus-
schen St. Laurent du Maroni
en de Boven Marowijne). Ia
240
bevolking van Suriname,De na-
tuurlijke aanwas der -, A.
T. Oliveira. V 561
- in Suriname in 1919 naar
leeftijd en geslacht, Diagram
van de verdeeling der -, Dr.
J. W. Wolff. VII 898
bevolkingscijfers van Britsch
Guiana en Suriname, Dr. H.
D. Benjamins. V 197
bewoners van Suriname, Sporen
van voorhistorische -, J. W.
Gonggrijp. II 1
TBIEFWO0RDENLIJST


bezwaren, Ontwrongen (naar
aanleiding van een verzoek-
schrift van den Onderne-
mersraad voor Suriname van
22 Juli 1926 aan den minis-
ter van Kolonien over de
economische omstandighe-
den van Suriname), G. J.
Staal. VIII 235
binnenland te laten exploree-
ren? Kan Nederland worden
opgewekt om het Surinaam-
sche -, W. R. Menkman.
XVI 145; zie ook ontdek-
kingsreizen; wuchtbaarheid.
binnenlanden zie Natuurweten-
schappelijk onderzoek.
biologisch onderzoek in Surina-
me *), Een vreemdelingen-
laboratorium voor -, Gerold
Stahel en A. Reyne. II 65
Birdcatching in Surinam *),
Thomas E. en Arthur P. Pe-
nard. VII 545; zie ook Orni-
thology.
bladzijden uit de geschiedenis
van Suriname, Duistere -,
(1667-1680), C. K. Kesler.
XI 118
blanket ras zie Kolonisatie.
blanken zie landbouwkolonisatie.
bodem in Suriname, Voorzich-
tig met den -, C. H. de
Goeje. XVIII 274; zie ook
aanslibbingen.
bodemgesteldheid en suikerplan-
tage-exploitatie in Suriname
1765, Over (volgens de
annotation van gouverneur
Jan Nepveu). Met een na-
schrift, Mr.R. Bylsma. IV 841
boek, De geschiedenis van een
(verhandeling over den
landbouw .... door Antho-
ny Blom), Fred. Oudschans
Dentz. VII 571


boekjes over Suriname, Twee
oude -, Dr. H. D. Benja-
mins. IV 167
- over Suriname, Nog een
paar oude -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VI 582
Boeren-kolonisatie zie kolonisa-
tie.
Boeren-kolonisten, Het feest der
-, UIT DE PERS. II 265
BONAPARTE f, ROLAND -, Re-
dactie. VI 94
Boomen en hout, Job. F. Snel-
leman. XII 198; zie ook hout.
[BoscH, J. GRAAF VAN DEN],
Een koninklijke commissaris
in Suriname, S. Kalff. VIII
145
Boschnegerdeurslot (klavier-
slot) *). Zijn oorsprong en
toepassing, Het -, Fred.
Oudschans Dentz. XVII 228
Boschnegerherinneringen, G. J.
Staal. IV 42
Boschnegerkunst, Jhr. L. C. van
Panhuys. XIII 158
Boschnegers en Indianen, Een
adres over -, Jhr. L. C. van
Panhuys. Ia 71
aan de Boven-Saramacca,
UIT DE PERS. Ia 288
en Indianen in Suriname,
Het aantal en de woonplaat
sen van de -, Jhr. L. C. van
Panhuys. III 88
-, Over de afstamming der
-, L. Junker. V 810
-, Godsdienst, zeden en ge-
bruiken der -, L. Junker.
VI 78
-, De godsdienst der -, L.
Junker. VII 81, 127, 158
-, Versieringskunst der -, H.
ten Kate. XI 487
-, Een Amerikaansch profes-
sor over Surinaamsche -,
TREFWOORDENLIJST


Dr. H. D. Benjamins. XI
483; zie XII 449
-, Amerikaansche geleerden
over -, Dr. H. D. Benja-
mins. XIII 228
[Boschnegers], Een interessante
beschikking van den gouver-
neur van Suriname. VI 238
Een staat in den staat, L.
Junker. XIV 267, 321
zie ook Aucaner(s);Bush-ne-
groes; Jankoesoe; Saramac-
caner.
Boschnegerschrift van Afaka,
Het -, C. Bonne. II 891
Branden in Paramaribo *), Na
100 jaar -, C. K. Kesler.
XIV 164
Brief van A. Kappler aan dr.
H. ten Cate(een historisch ge-
ografisch document.XII 249
Brief van den gouverneur van
Suriname, mr A. J. A. A. ba-
ron van Heemstra, aan den
voorzitter der Koloniale sta-
ten, van 21 Februari 1925(na
diens terugkeer uit Neder-
land). VII 35
brieven van gouverneur Van
Aerssen van Sommelsdyck
aan directeuren der societeit
van Suriname uit het jaar
1684, De -, Mr. R. Bylsma.
V 424; VI 41, 593; VII 176;
XI 263
Brieven uit Suriname, R. D.
Simons. III 281
Britsch-Indiers mogelijk? Is
een degelijke kolonisatie met
-, UIT DE PERB. II 476
-, Leerplichtopvatting bij de
-, UIT DE PERS. II 477
- in Suriname, Joh. F. Snelle-
man. XII 291
- in Suriname, De verwacht
wordende groote gebeurtenis


wonder de -, H. N. Hajary
XIX 1; zie ook Miskenning.
in Suriname, De -, C. de
Klerk CssR. XXIV 97
Britsch-Indische kolonie vraagt
versterking, De -, UIT DE
PERS. II 541
Britsch-West-Indische vereeni-
ging (West India Committee
circular), Het veertien-
daagsch tijdschrift van de -,
Jhr. L. C. van Panhuys. Ia
142
Broedergemeente, Evangelische
-, zie Evangelische; Herrn-
hutters; Moravische zuster-
reis; scholen;verzekeringskas;
ZINZENDORF, VON.
Burgerlijken stand en van eeni-
ge familienamen in Surina-
me, De geschiedenis van den
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 51
Bush-negroes, 1929 *), The
second North-western uni-
versity expedition for the
Study of Suriname -, Mel-
ville J. Herskovits. XI 393
-, An American professor res-
ponds to dr. Benjamins' cri-
ticisms of certain remarks on
the -, (zie XI 488), Dr.
Morton C. Kahn. XII 449
bijgeloof zie Snetji-Koti.
cacao uit Suriname, Oudste uit-
voer van -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VI 92
cacao-aanplant in Suriname
(1686), De oudste -, D. S.
van Zuiden. III 79
cacaocultuur, Een verblijdend
teeken. De herleving van de
-, UIT DE PERS. II 174
- in Suriname *), Geschiede-
nis der -, A. Reyne. VI 1,
49, 107, 198
TREFWOORDENLIJST


- zie ook KEYE.
CAPPELLE, DR. H. VAN -
(overleden 24 Augustus
1982), Job. F. Snelleman.
XIV 225
Cassavecultuur in Suriname, L.
Junker. XIII 80
Chineesche immigranten in Suri-
name, Joh. F. Snelleman. II
225
Chineesche republiek zie Rede.
Chineesche societeit zie Rede.
circulatiebank in Suriname
(1849-1864), Stichting van de
Surinaamsche bank. Pogin-
gen tot oprichting van eene
-, J. van Ettinger. IX 809
collectie-Six, Suriname in de -,
Job. F. Snelleman. VII 440
comit ,,Volksbelang" zie Re-
quest.
commanders van Suriname in
de jaren 1680-1804, Eenige
bladzijden uit het leven der
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 161
commissaris in Suriname, Een
koninklijke (J. graaf van
den Bosch 1827/8), S. Kalff.
VIII 145
concurrenten der Nederlanders
in de West, Zeventiende-
eeuwsche -, C. K. Kesler.
VIII 487
conflict tusschen Amsterdam en
de Staten-Generaal over Su-
riname in 1774 en '75, Een
-, C. K. Kesler. IX 575; X
11
Corantijn, de westelijke grens-
rivier van Suriname en haar
rechter-zijrivier de Kabalebo
De -, C. van Drimmelen.
X 49; zie ook Indiaansche
rotsteekening.
Corantijnkwestie, Minister De


Graaff en de -, Dr. H. D.
Benjamins. V 259
-, twee stappen vooruit, De
-, Dr. H. D. Benjamins.
VI 837
-, Een nieuw geluid in de -,
Dr. H. D. Benjamins. VII
811
- op den goeden weg, De -,
Dr. H. D. Benjamins. VIII
298
-? Hoe staat 't thans met de
-, Dr. H. D. Benjamins.
IX 889
- (Aanvulling) De -, Dr. H.
D. Benjamins. IX 498
-, bij Buitenlandsche Zaken,
De -, Dr. H. D. Benjamins.
X 571
-, Nieuw licht ult oude be-
scheiden. De -, Dr. H. D.
Benjamins. XIII 49
-, zie ook grens; grenzen;
grenskwesties.
Coronie, Door de modder naar
-, G. J. Staal. III 466
-, Een wegtrac6 door bet moe-
ras naar -, B. J. Kluvers.
III 641
Creool in de literatuur vanSuri-
name, De plaats van den -,
Fred. Oudschans Dentz.
XIX 208
Creolen? Fr. M. F. Abbenhuis.
XX 148
Creolentaal van Suriname, Afri-
kaansche resten in de -, Lou
Lichtveld. X 891, 507; XI
72, 251
Crdoles, Poemes -, J. F. Luis
Merlet, UIT DE PERS. II 548
CROMMELIN, lets over gouver-
neur -, S. Kalff. XIV 8
Crynssenherdenking in 1917, De
-, Fred. Oudschans Dentz
XVIII 276
TREFWOORDENLIJST


Cultures in Suriname*), De toe-
komst van verschillende -,
Tj. Pyttersen. II 445 (rijst),
573, 608 (suiker); III 177
(cassave), 344 (koffie, cacao,
tabak), 507 (mais), 565 (pin-
da, glucine, phaseolus luna-
tus, bananen en bacoven,
ananas, sinaasappelen, cac-
tus, cocos).
- in Suriname en elders,
Kantteekeningen over -,
Tj. Pyttersen. XI 49;
- zie ook Ananas; Bacoven;
Bananen; balata; beschou-
wingen; Cassavecultuur; ka-
toencultuur; landbouw; Olie-
palmen; Sinaasappel-cultuur;
sinaasappelen; vruchtbaar-
heid; vruchtenbedrijf; vruch-
tencultuur.
Cultuurcrediet voor Suriname,
Mr. dr. C. F. Schoch. Ia 24
cultuurwaarde van Suriname,
De -, Tj. Pyttersen. XIII
109
-, De -, L. Junker. XIV 417
--, De -, Gerold Stahel. XV
158
dagboek *), Uit een oud -
(1894/5), Th. B. van Lely-
veld. XV 369
DAHLBERG, De fortuinlijke
loopbaan in Suriname van
den Zweed C. G. -, Fred.
Oudschans Dentz. XXIII
269
DAHLBERG-BARON, Het einde
van de legend -, Fred.
Oudschans Dentz. X 165
[Dansen], UIT DE PERS. Ia 74
Ddportg's in Suriname tijdens
het behind van den gouver-
neur Friderici, C. K. Kesler.
XII 558; zie ook woord, Het
pijnlijk -.


districtsgeneesheer in Suriname,
De opleiding en de positive
van den -, C. Bonne. VII
438
doopplechtigheid met een ko-
ninklijken peter, Een Suri-
naamsche -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIV 883
Drankverbruik in Suriname, S.
van Deventer. V 63
drinkwatervraagstuk in Surina-
me en het stadium zijner
oplossing, Het -, G. Ph.
Zaal. XIX 65; zie ook water-
leiding.
Economisch Suriname en het
loonstelsel, Theod. A. C.
Comvalius. (IX 449)
Economisch Suriname, Theod.
A. C. Comvalius. XIII 144
economische toekomst, Surina-
me's --, A. Beyne. II 467
economische toestand van Suri-
name, De -, L. C. Prey. XV
227
-, De -, Mr. A. van Traa.
XV 888
-, zie ook bezwaren.
Economische waardebepaling
van Suriname, Ir. E. C.
Abendanon. Ia 165
eedsvraagstuk in Suriname, De
oplossing van het -, Ph. A.
Samson. XXII 284
eigendom zie Allodiaal eigen-
dom; grondeigendom.
Emigratie naar Suriname (Ant-
woord aan den heer W. R.
Menkman), Dr. Th. Lens.
IX 187 (zie IX 78).
van Nederlanders naar Su-
riname, Nog eens -, W. R.
Menkman. IX 218
uit Oost-Indie naar Surina-
me, Dr. H. D. Benjamins.
VI 479
TREFWOORDENLIJST


ENCYCLOPAEDIA VAN (NEDER-
LANDSCH) WEST-INDIE, Aan-
vullingen, zie begrootingen A;
belastingen; financidn; gou-
verneurs; krijgsmacht; munt-
wezen; onderwijs.
Engelsch behind, Suriname on-
der -, W. R. Menkman.
XVII 822.
Engelsch bestuur op dat van de
Bataafsche republiek in 1802.
Een blik op den toestand van
Suriname bij den overgang
van het -, Fred. Oudschans
Dentz. XXIII 779
erfelijk bezit zie Allodiaal eigen-
dom.
Errata, KRONIEK. XVIII 883;
XIX 219; XX 285, 315, 348;
XXI 28, 98
Ethnological expedition to Suri-
name, 1928, Preliminary re-
port of an -, Dr. Melville J.
Herskovits. X 885
Europeesche kolonisatie zie ko-
lonisatie.
Evangelische broedergemeente in
Suriname, De -, Jonkvr. J.
W. baronesse van Lynden.
XXI 161; zie ook Herrnhut-
ters; reis; scholen; verze-
keringskas; ZINZENDORF,
VON.
EVERTSEN, CORNELIS, zie ex-
peditie.
expeditie van Cornelis Evertsen
in Suriname deed, Wat de
-, Job. F. Snelleman. X 828
familienamen zie Burgerlijken
stand.
FERMIN M. D., PHILIP-, Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 90,
120
financing van Suriname, Eeni-
ge aanvullingen op de ENOY-
OLOPAEDIE VAN WBST-INDIE,


De -, C. R. Weytingh.
XXII, 20
flora van Suriname, De -,
F. A. F. C. Went. XIV 181
folklore, Surinaamsche -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XVI
315; XVII 282
Folklore in Suriname, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVI 17
(zie ook XVII 125).
- -,A. J. Morpurgo. XVII
116
- -, Nog eens: -, Fr. R. M.
F. Abbenhuis. XVII 869
- van Suriname (Een belang-
rijk boek, M. J. en F. S.
Herskovits, Suriname Folk-
Lore), Dr. J. P. B. de Josse-
lin de Jong. XX 1
Franschen in Suriname, S.
Kalff. XI 316
FRIDERICI, gouverneur-gene-
raal van Suriname, De jeugd
van JITRIAEN FRAN9OIS -,
Mr. R. Bylsma. II 122
-, lets over J. F. de -, S.
Kalff. X 214
Ganja (Cannabis indica), Nota
van 18 September 1922 van
den geneeskundig inspecteur
J. W. Wolff aan den gouver-
neur, betreffende het verbod
van invoer van -. V 488
gebed, Een oud formulier -,
UIT DE PERS. II 222
Geesten in Paramaribo, UIT DE
PERS. VIII 570
geneeskruiden in den tijd van
Linnaeus, Surinaamsche -,
Dr. J. Lanjouw en dr. H.
Uittien. XVII 173
geneeskundigen dienst in Suri-
name, Organisatie van den
-, C. Bonne. V 289
-, De -, P. Cool. V 658
geologic van Suriname*),(IJzer-
TREFWOORDENLIJST


man's schets van de -, J. A.
Grutterink. XIV 145
gerechtshof in Suriname, Minis-
terieele bedreiging van de on-
afhankelijkheid van het op-
perste -, A. S. J. Fernandes.
VII 207
gevangeniswezen in de West,
Het jaar 1872 in de geschie-
denis van het -, De strafge-
vangenis op het fort Nieuw-
Amsterdam aan de Surina-
me-rivier in den loop der tij-
den. Een bijdrage tot de ge-
schiedenis van het gevange-
niswezen in West-Indi *),
A. Hallema. XVI 33, 49
godsdienst zie Boschnegers.
GONGGRIJP overledente's-Gra-
venhage 22 Januari 1929 *),
Ter nagedachtenis van den
heer JusTus RINIA -, Mr.
A. J. A. A. baron van Heem-
stra. X 481
Goudexploitatie in Suriname, L.
Junker. XXII 111
goudproductie van Suriname
van af het ontstaan der in-
dustrie, De -, III 335; zie
ook nugget.
gouverneur nit de 18de eeuw,
Een Surinaamsch (mr. J.
J. Mauricius 1742-1751), 8.
Kalff. Ib 418, 486
-, Een Westindische (mr.
J. J. Mauricius 1742-1751),
S. Kalff. VII 507
gouverneurs van Suriname,
Aanvulling van de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WEST-INDII, De -, Fred.
Oudschans Dentz. XXV 345
[Gouverneurs] zie VAN AERSSEN
VAN SOMMELSDYCK;CROMME-
LIN; FRIDERICI; IDENBURG;
LELY; NEPVEU; PANHUYS,


VAN -; RAIDERS, VAN -;
RIJK; TEMMING; zie ook aan-
vaardingsrede; beschikking;
Brief; Ganja; Militairen;
Openingsrede; Portretten;
Rede.
Gouverneursfamilie, Een Suri-
naamsche (VAN AERSSEN
VAN SOMMELSDYCK), 8. Kalff.
II 77
[GRAVENBERCH, DR. ADOLF
FREDERIK -], Van slaaf tot
geneesheer, Fred. Oudschans
Dentz. XIII 147
grens und kein Ende, Surina-
me's west-, Dr. H. D. Ben-
jamins. III 393
-, Nogmaals Suriname's west
-, Dr. H. D. Benjamins. IV
401
grenskwesties. Het einde in
zicht? Surinaamsche -, Dr.
H. D. Benjamins. XII 367
grenzen van Suriname, De -,
Dr. H. D.Benjamins. 11333;
zie ook Corantijn; Corantijn-
kwestie.
Groene kruis in Suriname (ver-
slag). UIT DE PERS. Ib 432
grondbrieven ten tijde van gou-
verneur Van Aerssen van
Sommelsdyck, De Surinaam-
sche -, Mr. R. Bylsma. II
593
grondeigendom in Suriname,
Rechtszekerheid van den -,
A. van der Deure. Ib 193; zie
ook Allodiaal eigendom.
grondpolitiek, De Surinaamsche
-, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. V 639
gronduitgave, Regeling der -
(te Trinidad met leering voor
Suriname), UIT DE PERS.
Ib 80
grondwetsherziening in Surina-
TREFWOORDENLIJST


me, De -, G. J. Staal. III
545
Hagelslag in Suriname, UIT DE
PERS. Ib 278
HALEWIJN VAN DE WERE in
Suriname, De families -,
Fred. Oudschans Dentz.
XIII 531
handel en nijverheid in Surina-
me, Vereeniging voor -,
UIT DE PERS. Ib 276; zie ook
in- en uitvoer.
handelsbetrekkingen van Suri-
name met de Amerikaansche
republiek, De eerste-,Fred.
Oudschans Dentz. XXIV 198
handelsbeweging 1683-1712, Su-
riname's -, Mr. R. Bylsma.
Ib 48
HEEMSKERK in Suriname, De
families VAN -, Fred. Oud-
schans Dentz. XX 827
HEEMSTRA, VAN -, zie Brief;
Reden.
HEIDENWERELD, BERICHTEN
UIT DE -, (dansen). Ia 74
HELMAN; Zuid-zuid-west, AL-
BERT -, G. J. Staal. IX 180
Hendriktop zie reis.
HEARING en CHRISTIAAN JOHAN-
NEs HEARING *), DR. CON-
STANTIJN -, Fred. Oud-
schans Dentz. XII 147
HERLEIN'S beschrijving van
Suriname zie NEPVEU.
herovering van Suriname, De
-, Mr. F. G. Schalkwijk,
(toespraak tot de ,,Haagse
Jongerengroep" der Kon.
ver. OOST EN WEST ter gele-
genheid van ,,Crynssendag
1937"). XIX 44
Herrnhutter nederzetting leading
78, H. Schittz. XVI 273
Herrnhutters in de oerwouden
van de Boven-Suriname *),
West-Indische Gids


Het zendingswerk der -, H.
Weiss. Ia 102
-) in Suriname, De evangeli-
sche of Moravische broeder-
gemeente (De -, W. D. H.
baron van Asbeck. Ia 197
- wonder de Indianen in Berbice
en Suriname 1738-1816 *),
De ending der -, H. Weiss.
II 86, 109, 187, 249
- zie ook [Dansen]; Evangeli-
sche broedergemeente; Mora-
vische zuster; reis; scholen;
verzekeringskas ;ZINZENDORF,
VON -.
Herrnhutterzending, Sporen van
tweehonderd jaar -, H.
Schiitz. XVII 221
[HESHUYSEN, F. VAN], zie ar-
chief.
Hoeve maatschappij, De proef-
neming van de Suriname -,
H. G. Brandon. XVIII 293
honing als exportproduct *),
Surinaamsche -, Dr. P. A.
Rowaan. XXIII 289
HORSTMANN, Dr. F. W. R. -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 81
Hortus Surinamensis, De -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXII 884
hospital te Paramaribo voor
besmettelijke ziekten *), De
nieuwe afdeeling van het mi-
litair -, P. Cool. VI 433
Hout en planken, Joh. F. Snelle-
man. IV 437
hout, Onderzoek van Suri-
naamsch -. III 63
van Suriname, Velerlei -,
Job. F. Snelleman. VIII 421;
IX 488
voor fineer en triplex *), Su-
rinaamsch -, Ir. W. Spoon.
XXV 38
TREFWOORDENLIJST


- zie ook Boomen; Rozenhout.
Houtdistillatie in Suriname, H.
J. Homulle. Ib 151
houtsoorten over bet jaar 1928,
Verslag van de commissie
van advies en onderzoek in
zake Surinaamsche -. VI
288; (1924) VI 603; (1925)
VIII 188
Hugenoten afstammeling in Su-
riname, Een -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIII 89
[hygiene] In nieuwe banen, UIT
DE PERS. Ia 419
Hygienische ervaring te Moen-
go, C. Bonne. V 404
IDENBURG als gouverneur van
Suriname, A. W. F. -, S.-da
Silva. XVII 49
immigranten in Suriname, Chi-
neesche -, Job. F. Snelle-
man. II 225
Immigratie van Duitschers in
Suriname 1788-1740, Mr. R.
Bylsma. Ib 413
- van werkkrachten in Surina-
me, Sanitaire beschouwingen
in verband met -, Dr. R.
iRmer. Ib 101, 214, 380, 468
Inca's? De laatste vrije -. VII
81
Inca's in Suriname, Mr. W. J.
van Balen. XII 858
Indiaansche rotsteekening aan
de Kabalebo- river (Coran-
tijn) *), Een -, Dr. Gerold
Stahel. III 100
Indianen, Een adres over
Boschnegers en -, Jhr. L. C.
van Panhuys. Ia 71
- in Berbice en Suriname
1788-1816, De ending der
Herrnhutters wonder de -, H.
Weiss. II 86, 109, 187, 249
- in Canada en in Suriname,
De toekomst van de -, Jhr.


L. C. van Panhuys. II 513
in Suriname. Het aantal en
de woonplaatsen van de
Boschnegers en -, Jhr. L. C.
van Panhuys. III 88
zie ook archief.
Indianen-oorlog in Suriname in
den Zeeuwschen tijd, Eene
episode uit den -, F. E. ba-
ron Mulert. Ia 221
Indruk van Suriname, Ir. Iman
G. J. van den Bosch. XII 889
,,- van Suriname" van ir.
Iman G. J. van den Bosch,
Antwoord op -, J. A. Liems.
XIII 25
industries zie goudexploitatie.
in- en uitvoer van Suriname, De
-,(1918),UT DEPERS. 1286;
zie ook handel en nijverheid.
Installatie Posthouder (bij de
Aucaners), UIT DE PERB. Ia
421
irrigatievraagstuk in Suriname,
Het -, L. Junker. XXII 226
Jaarcijfers van Suriname, L.C.
Prey. XXI 48, 116, 146, 179,
237, 292, 819, 889; XXII
122, 186, 250, 314, 877;
XXIII 60, 294 (Aanvulling,
zie ook blz. VIII).
Jacht en jachtwild zie oerwoud.
JANKOESOE. Het einde van een
dynastie *). De dood van -,
L. Junker. XIV 49
- en: nog niet het einde van
een dynastie. Nogmaals de
dood van -, F. Morsink
CssR. XVI 91
[Javaansche landarbeiders] zie
Mededeelingen. Ia 246
Java-methoden voor Suriname?
L. de Waal. IX 88
Javanen in Suriname, Rechts-
toestand der (overgeno-
men uit BIJDRAGEN TOT DE
TREPWOORDENLIJST


TAAL-, LAND- EN VOLKEN-
KUNDE VAN NEDERLANDSCH-
INDIE, 1928). V 882
- in Suriname reeds in het
jaar 1714? C. K. Kesler. XX
270
jeugd in Suriname *), Over-
heidszorg voor de rijpere -,
Mr. M. de Niet. XVII 88
-, Landbouwopvoeding der
Surinaamsche -. XXI 14
jongelieden, Suriname voor -,
Job. F. Snelleman. VI 21
Joodsche gemeente en synagoge
in Suriname, De stichting
van de Portugeesch -, Mr.
R. Bylsma. II 58
Joodsche kolonisatie van Guya-
na (1660), Een episode uit de
-, Jac. Zwarts. IX 519; zie
ook WOLF, LUCIEN.
journalistiek, Surinaamsche -,
S. Kalff. V 468
-, -, Fred. Oudschans Dentz.
XX 88, 65, 289
kaart van Suriname 1787 *),
Alexander de Lavaux en zij-
ne general -, Mr. R. Byls-
ma. II 897
kaart, Suriname in -, Job. F.
Snelleman. XII 446
KAARTBESPREKING (kaart van
Paramaribo, 1916-1917,Jhr.
L. C. van Panhuys. III 221
[-], Overzichtskaart van Suri-
name, 1927, C. H. de Goeje.
X 287; zie ook karteering.
kadastraal gebied zie topogra-
fisch en kadastraal gebied.
Karbouwen in Suriname, (Fred.
Oudschans Dentz). III 62
karteering van Suriname ten
tijde van gouverneur Van
Aerssen van Sommelsdyck,
De -, Mr. R. Bylsma. II 851
zie ook kaart; KAARTBE-


SPREKING; topografisch en
kadastraal gebied.
KATE t, DR. HERMAN F. C. TEN
-, Dr. H. D. Benjamins.
XII 497
katoencultuur, Suriname en de
-, Tj. Pyttersen. V 405
kerkplein te Paramaribo, Het
-, UIT DE PERS. Ib 79
KERSTEN, geb. TONN zie Mora-
vische zuster.
KERSTEN & Co. zie verzeke-
ringskas.
KEYE *), Over bet boek van
OTTHO -, Dr. H. D. Benja-
mins. VII 585
in 1659 over den cacaoboom
en de cacao, OTTHO -. VII
588
in 1659 over de bacove, OT-
THO -. VIII 290
kiesrecht in Suriname, De ont-
wikkeling van bet -, W. H.
A. van Romondt. IV 99; zie
ook Request.
kikvorschmotief in Suriname en
elders, Het -, Jhr. L. C. van
Panhuys. XVI 861
bleeding der Surinaamsche be-
volkingsgroepen in verband
met aard en gewoonten *),
De -, Th. van Lelyveld. Ia
249, 458; Ib 20, 125
kleine landbouw zie landbouw.
klein-landbouwbedrijf zie land-
bouwbedrijf.
koffie en de mogelijkheid tot
verbetering der reputatie er
van, Nog eenige opmerkin-
gen over Surinaamsche Libe-
ria- -, Dr. J. E. van Amstel.
VI 271
koffieplanter uit de 18de eeuw
(S. L. Neale), Een Suri-
naamsch -, Mr. C. F. Giil-
cher. XXV 41
TREFWOORDENLIJST


koffie-proeffabriek in Suriname,
De proven van dr. Fernan-
des in de -, Dr. C. J. J. van
Hall. XV 163
KOL over ,,Home Rule voor
Suriname, De heer VAN -,
UIT DE PERS. Ia 408
Koloniale staten, De -, H. van
Kol. Ia 5 (zie ook 408).
- van Suriname, De -, P.
Westra. Ia 208
- zie ook Aanvaardingsrede;
Adres; Brief; laatste woord;
landbouw; Openingsrede; Pe-
titie; Rede.
Kolonisatie met Nederlandsche
boeren in Suriname, Prof.
mr. D. van Blom. Ia 345
- in Suriname, Nederlandsche
Boeren- -, Prof. mr. D. van
Blom. III 257
- van het blanke ras in de
tropen, C. van Drimmelen.
IV 193
- op particulier land in Suri-
name met Javanen wonder
contract wonder de thans gel-
dende immigratiewetten, H.
Ahrens. IV 266
- in Suriname, Europeesche
-, Tj. Pyttersen. IX 193
- in Suriname, L. de Waal,
IX 297
- van Guyana, De -, Fred.
Oudschans Dentz. XXV 248
- zie ook Britsch-Indiers; be-
schouwingen; Joodsche kolo-
nisatie; landbouwkolonisatie;
WOLF, LUCIEN.
kolonisatie-vraagstuk, Ir. A. A.
Meyers over het -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XV 102
koningin Wilhelmina 1898-
1938, Suriname wonder de re-
geering van -, Dr. A. A. L.
Rutgers. XX 257


-, Suriname gedurende de re-
geering van -, C. R. Biswa-
mitre. XX 853
- zie ook Vijf en twintig jaren.
koninklijk echtpaar door de be-
volking van Suriname aange-
boden, Gegevens omtrenthet
geschenk ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest
van het -, Fred. Oudschans
Dentz. XV 18
K6tdmisi, De -, A. J. Morpur-
go. XVI 393
KRAYENHOFF VAN WICKERA in
Suriname, De loopbaan van
-, Fred. Oudschans Dentz.
XXV 117
KRONIEK (W. R. Menkman).
XVIII 330, 373; XIX 21, 55,
118, 147, 189, 215, 247; XX
27, 56, 89, 120, 153, 247, 282,
312, 346, 378; XXI 25, 59,
91, 123, 152, 184, 250, 296,
332, 361, 394; XXII 29, 57,
92, 126, 151
krijgsmacht in Suriname, Eeni-
ge aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN WEST-INDIE,
De -, C. R. Weytingh. XX
276
Kunnen wij dat zelf niet ? (land-
bouwvraagstukken), Tj. Pyt-
tersen. X 337; XI 142
kustgebied van Suriname, Het
lage -, Dr. H. van Cappelle.
Ia 49
-, De zand- en schulpritsen in
het -, Dr. H. van Cappelle.
Ia 811
kustspoorweg in Suriname,
Denkbeelden en plannen no-
pens een -, Jhr. L. C. van
Panhuys. IV 25
laatste woord, Het -, W. D. H.
van Asbeck. III 842
Labadisten in Suriname *), De
TREFWOORDENLIJST


-, Prof. dr. L. Knappert.
VIII 193
laboratorium zie biologisch on-
derzoek.
LAMMENS, MR., zie bestuur.
landbouw contra de kleine,
Groote -, UIT DE PERS. Ib
188
- in de landbouwkolonie Suri-
name, De Koloniale staten
en de belangen van den -,
Mr. dr. C. F. Schoch. VI 625
- in Suriname, Over den klei-
nen -, J. A. Liems. VII
871
-, De productive waarde van
den kleinen -, UIT DE PERS.
VIII 190
- in Suriname, Aanteekenin-
gen over den -, Chas Dou-
glas. IX 455
-, De tegenwoordige toestand
van Suriname op het gebied
van den -, J. Boonacker.
XIII 483
- tot ontwikkeling komen?
Hoe kan Suriname's -, J.
Boonacker. XIV 175, 281,
842
[Landbouw], Nieuwe wegen, Tj.
Pyttersen. II 129
- Naar de oplossing? (toe-
passing van machinerieen),
UIT DE PERS. II 540
- Opbouw, Tj. Pyttersen. IV
421; V 85, 110, 858
- Enkele beschouwingen, Tj.
Pyttersen. IX 545
- Kunnen wij dat zelf niet?
Tj. Pyttersen. X 887
- zie ook beeld; boek; Cultu-
res; Hoeve maatschappij; irri-
gatievraagstuk; [Javaansche
landarbeiders]; Java-metho-
den; Memorie; Ondernemers-
raad; oplossing? rapport-


Pyttersen; Suriname studie-
syndicaat.
landbouwbedrijf in Suriname
dient gezocht te worden,
Waarin de toekomst van het
-, UIT DE PERS. Ib 276
- en de vruchtencultuur in
Suriname, Het klein- -, J.
A. Liems. IV 625
Landbouw-economische politiek
in Suriname, W. R. Menk-
man. XXII 12
landbouwkolonisatie door blan-
ken? Welke kansen biedt Su-
riname voor -, W. R.
Menkman. XIX 107
landbouwonderwijs in Suriname
't -, UIT DE PERS. Ib 83
Landbouwopvoeding der Suri-
naamsche jeugd (bespreking
van het gelijknamige boek
van ds. D. Mulder en Sieg-
fried Beck), W. R. Menkman.
XXI 14
Landbouwvoorlichting en land-
bouwonderwijs in Suriname,
W. E. K. baron van Lynden.
XIV 257
landmeters, De eerste in Surina-
me benoemde -, Fred. Oud-
schans Dentz. Ib 18
Landverhuizing naar de tropen
of aansluiting bij Duitsch-
land, W. R. Menkman. XIX
171
landwegen in Demerary wel in
Suriname niet noodzakelijk
waren, Waarom -, Tj. Pyt-
tersen. V 277
Lanti sa pai, W. R. Menkman.
IX 289
LAVAUX, ALEXANDER DE -,
zie kaart.
leerplicht-opvatting zie Britsch-
Indiers.
LELY over het rapport van de
TREFWOORDENLIJST


studie-commissie van het Su-
riname studie-syndicaat, De
oud-gouverneur -. III 168
lepra, haar voorkomen, ver-
spreiding en bestrijding, in 't
bijzonder in Suriname, De
-, T. May. VIII 547; IX 17;
zie ook treef; ,,treefgeloof".
lepra-behandeling, Zeer aan-
moedigende uitkomsten van
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
X 89
lepra bestrijding- gehouden te
Rio de Janeiro van 1-6 Oc-
tober 1922, Kort verslag van
het congress voor -, Jhr. L.
C. van Panhuys. V 58
- met de Hydnocarpus-olie is
geen nieuwe Engelsche vin-
ding, De -, UIT DE PERS. X
98
letterkunde, zie Creool.
lettervrienden, Surinaamsche
-, S. Kalff. III 237
LEWENSTEIN 1829-1864, Op-
perrabbijn M. J. -, Ph. A.
Samson. XXI 315
Liberia-koffie zie koffie.
lied, Een der vormen van het
Surinaamsche -, Th. A. C.
Comvalius. XXI 355; zie ook
negerlied.
liederen, Aard en karakter van
Surinaamsche -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 1
in Suriname, Twee histori-
sche -, Th. A. C. Comvalius.
XX 291
loonstelsel zie Economisch Suri-
name.
loonsverhooging van 1920, De
Surinaamsche -, Ir. D. S.
Huizinga. IX 111
Loterijen in Suriname, G. Ph.
Zaal. XX 109
luchthaven, Paramaribo -, H.


Schiitz.; zie ook vliegveld.
luchtverkeer, Suriname en het
-, L. C. Prey. XX 137; zie
ook Bevliegingen?; vliegtui-
gen.
(malachra) zie beschouwingen.
Malaria het beletsel voor Suri-
name's bloei, Jhr. L. C. van
Panhuys. XXV 303
- in Suriname, L. Junker.
XXIII 28
[MAURICE, MR. J. J.] zie
gouverneur.
melaatschheid zie ,,treefgeloof";
zie ook lepra.
Memorie van het comit6 tot be-
vordering van den midden-
standslandbouw in Surina-
me, op 29 Augustus 1919 den
gouverneur aangeboden, en
Nota van den gouverneur aan
het comit6, geteekend 21 Oc-
tober 1919. Ib 163, 173
MERIAN (1647-1717), MARIA
SIBYLLA -, C. K. Kesler.
XIII 37
Nog iets over MARIA SIBYL-
LA -, C. K. Kesler. XIII 165
middel om Suriname uit het
moeras te helpen, Een -, F.
H. Umbgrove. V 601
middelen tot opheffing van Su-
riname uit zijn verval, De -,
S. Muller van Voorst. II 869,
488
middenstandslandbouw zie Me-
morie.
militaire beschouwing omtrent
de kolonie Suriname, Eene-,
J. W. van Oorschot. Ia 178
Militairen als gouverneur van
Suriname in de eerste helft
der achttiende eeuw, Mr. R.
Bylsma. Ib 264
militair hospital zie hospital.
Miskenning (over de ontwerp-TREFWOORDENLIJST


verordeningen betreffende
huwelijken van Hindoe's), C.
R. Biswamitre. XIX 176
missie in Suriname, De R. K.
-, W. D. H. baron van As-
beck. II 127
missie-tentoonstelling in het Va-
ticaan, Een Italiaansch oor-
deel over de Surinaamsche
afdeeling van de -, VII 178
Moengo, Hygignische ervaring
te -, C. Bonne. V 395
moeras zie middel.
Moravische broedergemeente zie
Evangelische broedergemeente;
Herrnhutters; reis; scholen;
verzekeringskas; ZINZENDORF
VON -.
Moravische zuster uit de 18e
eeuw, Anna Maria Kersten,
geb. Tonn 1728-1807, Een
-, C. K. Kesler. XXI 206
Muggenbestrijding, D. G. J.
Bolten. VII 567
muntwezen in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN WEST-INDIi,
Het -, C. R. Weytingh.
XXI 72
muskieten, Surinaamsche -,
Job. F. Snelleman. IX 43
muskietenverordening, De -,
UIT DE PEBS. IV 661
mijnwerk der Societeit van Su-
riname op den Van-den-
Bempdenberg 1729-1741,
Het -, Mr. R. Bylsma. Ib 885
mijnwetgeving, De Surinaam-
sche -, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. V 885
mijnwormziekte in Suriname,
Rockefeller's bestrijding van
de -, H. Bn. van Asbeck. Ib
506
naam Suriname, De -, F.
Oudschans Dentz. Ib 18


Natuurwetenschappelijk onder-
zoek van de binnenlanden
van Suriname, F. A. F. C.
Went. Ia 429
NEALE), Een Surinaamsche
koffieplanter uit de 18de
eeuw (S. L. -, Mr. C. F.
Giilcher. XXV 41
Nederland en Suriname, W. R.
Menkman. XIII 365, 385,
569 (een nabetrachting); zie
ook opmerkingen.
Negerengelsche spreekwoorden,
Papiamentse en -, Dr. ir. P.
Cohen Henriquez en dr. C.
Hesseling. XVII 161
negerlied: de banja en de doe,
Het Surinaamsche -, Th.
A. C. Comvalius. XVII 213
negers, Indianen en -, Job. F.
Snelleman. IX 230; zie ook
snijwerk.
negertaal, Eenige opmerkingen
over de Surinaamsche -, A.
J. Morpurgo. XIV 397
Negro riddles from Surinam,
A. P. en Th. E. Penard. VII
411.
Nepveu op Herlein's beschrij-
ving van Suriname, De anno-
tation van gouverneur JAN
-, Mr. R. Bylsma. II 811;
zie ook bodemgesteldheid.
NETTELBECK'S plannen, G. J.
Staal. X 283
Note on an old bill of lading
from Surinam *), Th. E. Pe-
nard. VI 641
nugget, Een reuzen (goud-
vondst op het placer der Ex-
ploitatie-maatschappij Sara-
kreek), UIT DE PERS. Ia 77;
zie ook goudproductie
oerwoud, Uit mijn dagboek van
1921. Herinneringen aan het
-, L. Junker. XV 177, 209
TREFWOORDENLIJST


-, Herinneringen aan het -,
L. Junker. XXIII 234 (Rei-
zen en trekken in Suriname.
Tooverkunst in de wildernis.
Wegen der ellende), 802, 880,
858, (Jacht en jachtwild in
Suriname) ;XXIV 148(Visch-
vangst in Suriname).
Oliepalmen in Suriname, Tj.
Pyttersen. II 509
Ombouw van Suriname, De -,
Dr. A. A. L. Rutgers. XVI
241
ondernemersraad voor Surina-
me, De --, Mr. dr. C. F.
Schoch. VI 635
- en zijne voorstellen betref-
fende den grooten landbouw,
De -, Mr. dr. C. F. Schoch.
VIII 219
- W. R. Menkman. XXIV 28,
814; XXV 844
onderwijs in Suriname, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WEST-INDIE, Het -, C. R.
Weytingh. XXIV 227
ontdekkingsreizen in het Suri-
naamsche binnenland, Mo-
derne -, W. R. Menkman.
XX 842
oordeel over Suriname van ge-
ruimen tijd geleden, Een -,
E. Snellen. Ia 216
Opbouw *), Tj. Pyttersen. IV
421; V 35, 110, 853
Openingsrede van den gouver-
neur van Suriname (in de
Koloniale staten 18 Mei
1919). Ia 226; zie ook Rede.
opheffing zie middelen.
opleving van Suriname, De
mogelijke -, Tj. Pyttersen.
XI 289, 337.
oplossing? Naar de (toepas-
sing van machineriein in den


landbouw), UIT DE PERS. II
540
opmerkingen, Een paar -
(naar aanleiding van W. R.
Menkman ,,Nederland en Su-
riname". XIII 865, 885,
569), C. K. Kesler. XIII 584
opoffering van een R.K. pries-
ter in Suriname, De -, Jhr.
L.C. van Panhuys.XVIII 200
Orinoco-gebied *), Over het -
(lezing afd. Suriname van
het Algemeen Nederlandsch
verbond 5 Oct. 1921), J. W.
Gonggrijp. IV 1
ornithology of Surinam, Histor-
ical sketch of the -, Th. E.
Penard. VI 145; zie ook
Birdcatching.
Oudheden uit Suriname, Op
zoek naar de Amazone, C. H.
de Goeje. XIII 449, 497
Overheidszorg voor de rijpere
jeugd in Suriname *), Mr. M.
de Niet. XVII 33
Overzichtskaart van Suriname,
1927, C. H. de Goeje. X 287
paedagogie een eeuw geleden,
Koloniale -. IV 62
palm -en andere boomzaden voor
de bereiding van gas-adsorp-
tiekool *), Schalen van Suri-
naamsche -, W. Spoon.
XXIV 257
PANHUYS *), De gouverneur-ge
neraal WILLEM BENJAMIN
VAN -, Jhr. L. C. van Pan-
huys. VI 289
Papegaaien-boek, Een Suri-
naamsch -, Joh. F. Snelle-
man. VII 7
Paramaribo zie Branden; Gees-
ten; hospital; KAARTBESPRE-
KING; kerkplein; luchtha-
ven; request; standbeeld; vlieg-
veld; waterleiding.
TREFWOORDENLIJST


Patatta-luis uit het Instituut
voor Tropische Geneeskunde
te Leiden, Studies over de -,
besproken door P. Wagenaar
Hummelinck. XXIV 809
PBNARD t, THOMAS EDUARD
-, Fred. Oudschans Dentz.
XIX 5
petitie aan Kroon en Tweede
kamer, Een (begrooting
van Suriname voor 1922).
III 605
Plantage-arbeiders, P. Westra.
Ia 488
plantage-inventarissen uit bet
tijdperk 1718-1742, Suri-
naamsche -, Mr.R.Bylsma.
III 325
plantage-leeningen *), Nog iets
omtrent Surinaamsche -,
C. K. Kesler. IX 885
plantage-onderneming in Suri-
name 1785, Aanwijzingen
voor -, Mr. R. Bylsma. IV
58
plantages in Suriname, Verla-
ten -. II 689
plantensoorten van Suriname
genoemd naar prinses Julia-
na en prins Bernhard, Twee
nieuwe -. XVIII 220
politieke uitgewekenen zie vesti-
ging.
[Portretten]
BAizA, MR. J. A., V 883
BEHN, APHRA, Ia naast 476
FLU, PROF. P. C., III naast
112
GONGGRIJP, J. R. C., X
naast 481
GRAVENBERCH, A. F., XIII
naast 147
HEEMSTRA, MR. A. J. A. A.
BARON VAN, II naast 480
HEARING, CONSTANTIN, XII
naast 151


KIELSTRA, PROF. MR. J. C.,
XI naast 208
PANHUYS, W. B. VAN, VI289
PENARD, THOMAS E., XIII
naast 1
RUTGERS, DR. A. A. L., IX
naast 496
SCHOCH, MR. DR. C. F., XIV
naast 889
Portugeesch-Joodsche gemeente
en synagoge in Suriname, De
stichting van de -, Mr. R.
Bylsma. II 58
Primitief communism, L. Jun-
ker. XXII 277
problem, Het Suriname -, F.
Greiner. IX 581; X 855
producten, Surinaamsche -,
Koloniaal Instituut. Gids in
het Economisch Museum. I
Suriname, 1929, Job. F.
Snelleman. XI 578
- in Nederland in 1982, Enke-
le Surinaamsche -, Ir. W.
Spoon. XIV 409
Productie van Suriname over
delaatste zestienjaren. X 874
-- achttien jaren. XI 175;
XII 850
- twirtig jaren. XV 75
Productiestaat over de laatste
tien jaren. III 884
RADERS gehandeld werd, Hoe
met een voorstel van gouver-
neur Van -, Jhr. L. C. van
Panhuys. IV 881
rapport-Pyttersen, Beschouwin-
gen over het -, B. J. Klu-
vers. IV 481
-, Tj. Pyttersen. IV 553
-, Nog eens het -, B. J.
Kluvers. IV 658
rapport zie Suriname studie-
syndicaat.
[rechtsbedeeling] zie gerechtshof;
voorwaardelike veroordeeling
TREFWOORDENLIJST


rechtstoestand zie Javanen.
Rechtszekerheid zie grondeigen-
dom.
Rede door den gouverneur van
Suriname, Mr. A. J. A. A.
baron van Heemstra, op 9
Mei 1922 gehouden ter ope-
ning van de sitting der Kolo-
niale staten. IV 184; id. 8
Mei 1923. V 168; id. 8 Mei
1928 (wn. gouverneur Mr. J.
L. Nysingh). X 174; id 14
Mei 1929 (gouverneur Dr. A.
A. L. Rutgers). XI 280; id.
18 Mei 1930. XII 201; id. 12
Mei 1981. XIII 167; id. 10
Mei 1982. XIV 182; id. 9 Mei
1988. XV 188; id. 8 Mei 1984
(gouverneur Mr. J. C. Kiel-
stra). XVI 180; zie ook Ope-
ningsrede.
door gouverneur mr. A.
J. A. A. baron van Heem-
stra op 23 Mei 1921 in de
Koloniale staten uitgespro-
ken ter aanvaarding van het
bestuur over de kolonie Su-
riname. III 173
uitgesproken den 26en Mei
1923, ter gelegenheid van
het zilveren feest van het Al-
gemeen Nederlandsch ver-
bond te Dordrecht, door A.
L. Waaldijk. V 286
door den oud-voorzitter van
de Chineesche societeit Kong
Ngie Tong te Paramaribo,
den heer Wong Lun Hing,op
10 October 1928 uitgesproken
op het feest ter herdenking
van het 12-jarig bestaan der
Chineesche republiek. V 442
regeering van Koningin Wilhel-
mina 1898-1938, Suriname
wonder de -, Dr. A. A. L.
Rutgers. XX 257


- van Koningin Wilhelmina,
Suriname gedurende de -
(radiorede bij het 40-jarig re-
geeringsjubileum), C. R. Bis-
wamitre. XX 858
- zie ook Vijf en twintig jaren.
- tegenover de kolonie Suri-
name in 1816, De Nederland-
sche -, Jhr. L. C. van Pan-
huys. VIII 468
regeeringsreglement, Wijziging
-. Ib 868
reis naar den Hendriktop (Bo-
ven -Saramacca) *), Verslag
van een -, J. W. Gonggrijp
en Gerold Stahel. V 1, 77, 129
reis van R. Voullaire naar de
Boven-Saramacca, UIT DE
PEBn. Ia 830
Reizen en trekken zie oerwoud.
Request door het comite ,,Volks-
belang" te Paramaribo aan
H.M. de Koningin gericht
(in zake uitbreiding kies-
recht), UIT DE PERS. Ia 416;
zie ook Adres.
rivieren, De aanslibbingen der
Surinaamsche -, Dr. H.
van Cappelle. Ia 875
Rozenhout, UIT DE PERS. Ib 509
RIJK, JULIUS CONSTANTIJN -,
(gouverneur van Suriname
1889-1842), Fred. Oudschans
Dentz. XIV 206
[rijst] zie beschouwingen; Cul-
tures; landbouw.
rijstcultuur in Suriname, lets
nit de geschiedenis van de -,
Fred. Oudschans Dentz. XII
107
op de plantage Guadeloupe
in Suriname in 1925-1926,
Proefneming voor machinale
hoeve -, H. G. Brandon.
XIV 81
in Suriname, De mechani-TREFWOORDENLIJBT


sche -, Dr. E. F. Verkade-
Cartier van Dissel. XXII 166
salarisverbetering zie ambtena-
ren.
Sanitaire beschouwingen zie
immigratie.
Sanitaire verhoudingen in Suri-
name, Prof. P. C. Flu. IV 577
Saramacca Tongo, On the pro-
venience of the Portugese in
-, Melville J. Herskovits.
XII 545
Saramaccaner-boschnegers, Ee-
nige mededeelingen over de
-, L. Junker. IV 449; zie
ook beschikking.
Sarikat Islam in Suriname? De
-, UIT DE PERS. Ib 186
savanna's zie veeteelt.
Schetsen uit Suriname, G. J.
Staal. V 449, 519, 625; VII
168; X 869
Schetsjes zie Albina.
SCHoCH*), In memorial mr. dr.
C. F. -, C. K. Kesler. XIV
889
scholen van de Evangelische
broedergemeente, De Suri-
naamsche -, Joh. F. Snelle-
man. Ib 480
SILVA RONDON tot eerelid (van
het Koninklijk aardrijkskun-
dig genootschap), De benoe-
ming van general C. M. DA
-. XIII 589
Sinaasappel-cultuur in Surina-
me, J. A. Liems. XI 449;
XII 179
-. Hare mogelijkheden en fi-
nancieele perspectieven en
het belang daarvan voor de
kolonie, De -, H. C. du
Puis. XIII 489
sinaasappelen in Nederland *),
Surinaamsche -, Ir. W.
Spoon. XXIII 198


slaaf in Suriname. Roman door
Aphra Behn *), Een ko-
ninklijke -, Dr. H. D. Ben-
jamins. Ia 474
-, De geschiedenis van den
koninklijken -, Aphra
Behn. Ia 477; Ib 52, 889, 448;
zie ook BEEN.
tot geneesheer, Van (dr.
Adolf Frederik Graven-
berch), Fred. Oudschans
Dentz. XIII 147
slangenbeet en aardeten, Een
oude getuigenis van de gene-
zing van -, Lou Lichtveld.
XIV 1; zie ook Sneki-koti;
Sngtji-Koti.
slaventijd, Uit den -, G. J.
Staal. X 168
slavernij, Suriname op den
drempel van de afschaffing
der -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. XII 401
Snekikoti, UIT DE PEnRS. Ia 76,
154
,,Sneki-koti". Inenting tegen
den beet van vergiftigde
slangen, Dr. H. D. Benja-
mins. XI 497; XIII 8, 817
-, Fred. Oudschans Dentz. XI
581
-. Inenting tegen den beet van
vergiftigde slangen, Jhr. L.
C. van Panhuys. XXV 122;
zie ook slangenbeet; Sndtji-
Koti.
SNELLEMAN, JOH. F. -, Dr. H.
D. Benjamins. XIV 805
SNELLEMAN f, JbH. F. -. XX
161
SneUeman in Suriname, Dr.
H. D. Benjamins. XIV 811
Snetji-Koti, Een Afrikaansch
bijgeloof: -, Lou Lichtveld.
XII 49; zie ook slangenbeet;
Sneki-koti.
TREFWOORDENLIJST


sociaal-hygifnische beschouwin-
gen, Suriname -, Dr. P. H.
J. Lampe. IX 465
social hygienischen toestand en
de geneeskundige verzorging
van Suriname, Enkele op-
merkingen over den -, Dr.
P. H. J. Lampe. VIII 249
spin, Op zoek naar de -, Lou
Lichtveld. XII 209, 305
spoorweg in Suriname, De kolo-
niale -, 11426, 589, 592; zie
ook kustspoorweg.
Spoorweginkrimping. IV 444
[spoorwegleening], Opschorting
van de betaling van rente en
aflossing van de Surinaam-
sche -, WETGEVING. Ib 71
STAAL, In memorial G. J. -,
Dr. A. A. L. Rutgers. XVIII
225
staat in den staat, Een -, L.
Junker. XIV 287, 821
staatsinrichting van Suriname,
De wet op de -, Mr. O. E. G.
graaf van Limburg Stirum.
VIII 449; G. J. Staal. VIII
85; zie ook bestuur; Bestuurs-
regeling.
standbeeld van Hare Majesteit
de Koningin, ter gelegenheid
van haar zilveren regeerings-
jubileum, Gegevens omtrent
het op 81 Augustus 1928 te
Paramaribo onthulde -,
Fred. Oudschans Dentz. XV
11
Statistische gegevens betreffende
Suriname, Wat dorre cijfers.
Toch een beeld van leven, G.
J. Staal. IV 281
STEDMAN, JOHN GABRIEL
(Eenige aanteekeningen om-
trent zijn geslacht, loopbaan
en werkkring), C. K. Kesler.
XXIV 858


strafkolonie in Fransch Guyana
en haar mogelijke gevolgen
voor Suriname, De opheffing
der -, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. VI 871
-s, Suriname en de Fransche
-, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. V 95
Stroomingen in Suriname, G. J.
Staal. IX 887
studie-syndicaat zie Suriname
studie-syndicaat.
stulpmand en werpnet, Job. F.
Snelleman. XV 201
suiker zie beschouwingen; cul-
tures; landbouw.
Suikercultuur in Venezuela,
UIT DE PERS. Ia 148
- in Suriname in vergelijking
met die in Britsch-Guyana,
De -. V 281
suikerland, De toekomst van
Suriname als -, Tj. Pytter-
sen. II 17
suikerplantage-exploitatie zie
bodemgesteldheid.
Suriname studie-syndicaat, Het
-. Ia 152, 335/6
- MEDEDEELINGEN (verkrijg-
baarstelling van het rap-
port). Ia 428
-, R6sumB van bet rapport
(1919) der studiecommissie
van het -, J. S. C. Kaste-
leyn en B. J. Kluvers. Ib 285,
489
in de 2e kamer, Het rapport
der studiecommissie van bet
-, J. S. C. Kasteleyn en B. J
Kluvers. III 145
-, De oud-gouverneur C. Le-
ly over bet rapport van de
studie-commissie uit bet -.
III 168
Suriname-probleem, Het -, F.
Greiner. IX 531; X 885
TREFWOORDENLIJST


Surinamevraagstuk, Het -, B.
J. Kluvers. III 521
-, H. G. Brandon. VI 481
-, -, W. Arntz. VII 252
-, -, Mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum. IX 23
synagoge zie Portugeesch-Jood-
sche gemeente.
taal zie Creolentaal.
taaltuin, De Surinaamsche -,
W. R. Menkman. XIV 244;
XIX 243
TANK (1800-1864), NILS OTTO
-, C. K. Kesler. V 65
telegraaf en telefoon in Surina-
me, Draadlooze -, UIT DE
PERS. Ia 421
TEMMINO'S plantage Berg-en-
daal bij den Parnassusberg in
Suriname, Gouverneur -,
Mr. R. Bylsma. III 31
tentoonstelling zie missie-ten-
toonstelling.
Thorarica, De ligging van -,
UIT DE PERS. II 61
Thrips, Job. F. Snelleman.
VIII 480
toekomst van Suriname, De -,
C. F. J. Brands. XV 309
TONN, ANNA MARIA -, zie
Moravische zuster.
topografisch en kadastraal ge-
bied in Suriname van 1911 -
1920, Werkzaamheden op
-, P. E. Spirlet. IV 613,
639
tree/ en lepra in Suriname, Dr.
H. D. Benjamins. XI 187
in dit tijdschrift verschenen,
Eenige opmerkingen naar
aanleiding van de artikelen
over -, W. F. R. Essed. XII
257
tree/geloof", ,,Het Surinaam-
sche -. Een volksgeloof, be-
treffende het ontstaan van


melaatschheid, Dr. P. H. J.
Lampe. X 545
troonsafstand van Willem I, Su-
riname en de -, Ph. A. Sam-
son. XXII 331
TUUK; een stuk Surinaamsche
geschiedenis, Levensbeschrij-
ving van JAN VAN DER -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIII 148
twaalfde province in nood, On-
ze -, Mr. dr. C. F. Sohoch.
V 497
Twijnen en spinnen, Job. F.
Snelleman. Ib 500
tijd heeft aangegeven, Hoe men
in Suriname in den loop der
eeuwen den -, Fred. Oud-
schans Dentz. IX 433
uitweg voor verzinkend Suri-
name, Een -, C. van Drim-
melen. V 151
Veeteelt in Suriname, J. J
Leys. VI 405, 441
*), Surinaamsche savanna's
en -, J. W. Gonggrijp. V 337
vereeniging zie handel en nij-
verheid.
VEREUL, MR. ABRAHAM -. S.
Kalff. VIII 378
VER HUELL in Guyana, Graaf
-, Jhr. L. C. Panhuys.
XXV 81
verkeerswegen, Suriname, enke-
le opmerkingen omtrent -
(E. Heldring in ECONOMISOH-
STATISTISCHE BERICHTEN),
UIT DE PERS. II 430
in Suriname, Aanleg van
groote -. II 591
verleden, Uit Suriname's -, S.
Kalff. Ia 314, 894
van Suriname, Uit het -,
Ph. A. Samson. XXI 12
Versieringskunst der Boschne-
gers, H. ten Kate. XI 437
TREFWOORDENLIJUT


verslag zie Groene kruis.
verval van Suriname, Het -,
A. J. Simons. XV 299
-, Pogingen tot herstel, F. H.
Umbgrove. IX 379
- zie ook middelen
verzekeringskas van de firma C.
Kersten en Co. te Paramari-
bo, De -, B. J. Kluvers. Ib
157
vestiging van politieke uitgewe-
kenen in Suriname hygi&-
nisch te verantwoorden is,
Over de vraag of een proef-
neming tot -, Prof. dr. N.
H. Swellengrebel. XXII 65
Vischvangst in Suriname. Her-
inneringen aan het oerwoud,
L. Junker. XXIV 148
vliegtuigen voor Suriname, De
waarde van -, L. C. Prey.
XVI 106
vliegveld Paramaribo, Het -,
L. C. Prey. XXI 382
Vlootbeweging, Koninklijke
West-Indische maildienst,
MEDEDEELINGEN. Ia 81,161,
246, 348, 428, 510; Ib 97,
189, 284
,,Volksbelang" zie Request.
VOLTZ als pionier voor Surina-
me, De waardeering van -,
K. Martin. VIII 533
voorhistorische bewoners van Su-
riname *), Sporen van -, J.
W. Gonggrijp. II 1
v66r honderd jaar, In Suriname
-, Mr. B. de Gaay Fortman.
X 483
Voorwaardelijke veroordeeling,
Mr. O. E. G. graaf van Lim-
burg Stirum. VIII 870
vraagstuk zie Surinamevraag-
stuk
vruchtbaarheid van het Suri-
naamsche binnenland, Nog-


maals de -, L. Junker.
XXV 858; zie ook binnen-
land.
vruchtenbedrijf kans van sla-
gen? Heeft in Suriname een
-, W. R. Menkman. XII 503
vruchtencultuur in Suriname,
Het klein-landbouwbedrijf
en de -, J. A. Liems. IV 625
vijand maatregelen nam, Hoe
Suriname anderhalve eeuw
geleden tegen den buiten-
landschen -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIII 186
Vijf en twintig jaren 1898-1923,
G. J. Staal. V 225; zie ook re-
geering; standbeeld
waarde van Suriname, De -,
Tj. Pyttersen. Ib 369
wapen van Suriname *), Nog-
maals het -, Fred. Oud-
schans Dentz. X 85
wapen van Suriname, Het -,
Fred. Oudschans Dentz.
XVIII 157
Waterkracht in Suriname, Jhr.
L. C. van Panhuys. II 885
waterleiding voor Paramaribo,
Eene -, Dr. J. W. Jenny
Weijerman. V 295, 648
-, D. G. Bolten. VIII 119
te Paramaribo, Van waar
moet het water komen voor
eene -, Dr. J. W. Jenny
Weijerman. IX 271
wegen zie [landbouw]; landwe-
gen; oerwoud; verkeerswegen.
Wend het roer (HET VADER-
LAND van 9 Apr. 1919. Over
de begrooting van Suriname
voor 1919), UIT DE PERS. Ia
78
westgrens zie grens
West-Indie? Behoort Suriname
tot -, Ph. A. Samson. XXII
88
TREFWOORDENLIJST


wiskunde in Suriname, De
grondslag van de -, Jhr. L.
C. van Panhuys. XVII 149
WoLp en de Joodsche kolonisa-
tie in West-Indie, LUCIEN
-, Fred. Oudschans Dentz.
XII 591
woord, Een bezadigd (ras-
senstrijd). Ia 832
-, Het laatste -, W. D. H.
van Asbeck. III 842
-, Het pijnlijk (Pare in-
connu), G. J. Staal. X 34
ijzererts, Ontdekking van -,
UIT DE PERS. Ia 75
en andere mineralen, UIT
DE PERS. Ia 149
-, Onderzoek naar -, UIT DE
PERS. Ib 510
IJZERMAN zie geologic.
zelf doen? Wat kan Suriname
-, Mr. dr. C. F. Schoch. VI
97
zelf niet? Kunnen wij dat -,
Tj. Pyttersen. X 337; XI 142


ending, zendingswerk, zie
Herrnnhutters; Herrnhutter-
zending.
1651 tot 1658, Een hoofdstuk
uit James A. Williamson
,,English colonies in Guiana
and on the Amazon (1604-
1668)", Suriname van-.Ver-
taald door Nelly E. van
Eyck-Benjamins. VIII 1
ziekten, De maatschappelijke
beteekenis der Surinaamsche
-, C. Bonne. Ia 291
(van 1919 tot 1931), De
maatschappelijke beteekenis
der Surinaamsche -, R. D.
G. Ph. Simons. XIV 429
zie ook banen; hospital;
mijnwormziekte.
ZINZENDORF in Holland, Graaf
voN -, C. K. Kesler. XV 1
Zuid-Afrika en Suriname in
vroeger eeuwen, Banden tus-
schen -, Fred. Oudschans
Dentz. XIII 269


C.CURACAO


Aanvaardingsrede van gouver-
neur B. W. T. van Slobbe in
den Kolonialen raad op 20
Febr. 1980. XII 45; zie ook
Rede.
aanval op Curagao in 1678, De
-, Fred. Oudschans Dentz.
VII 279
1804 tot 1806. Het bestuur van
gouverneur J. P. Changuion
*), Curagao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba
van -, B. de Gaay Fortman.
XXIV 861; XXV 1; zie ook
Bladvulling; Geschiedkundige
sprokkeling; inbezitneming.
1816-1828 *), Curagao en on-
derhoorige eilanden -, Mr.


B. de Gaay Fortman. IX 1,
49, 97, 241, 368, 417, 497,
561; X 1
1851 en 1861, Een vloothou-
der over Curagao in -. VII
528
Adres zie Bovenwindsche eilan-
den; gouverneur; Martin, St.
Algemeen Nederlandsch verbond.
Groep Nederlandsche Antil-
len. III 110
Aloe, KRONIEK. XXI 94.
ambtenaren, Vereeniging van
-, UIT DE PERS. Ia 887
Amendeering van begrootings-
ontwerpen, Prof. mr. dr. J.
Verzijl. XXI 275; (zie ook
XXII 53)
TREFWOORDENLTJST


Antillen-massief zie [Boven-
windsche eilanden].
Apostolisch vicariaat van Cura-
qao, Het -, J. Kleyntjes
S. J. XIII 123
arbeidsovereenkomst in Curagao,
Het ontwerp-landsverorde-
ning tot regeling van de -,
Dr. W. F. de Gaay Fortman.
XXIII 365
archaeologisch onderzoek op Aru-
ba, Curagao en Bonaire, De
beteekenis van het -, Dr. J.
P. B. de Josselin de Jong. Ib
317
Aruba in 1816, Dr. J. de Hullu.
V 371
- *), Lago oil & transport
company ltd. op -, J. F.
Quast. VII 265
's verlaten goudvelden, P. R.
Dellaert O.P. VIII 539
-, Eenige aanteekeningen om-
trent -, H. E. Herdigein.
XII 301
in cijfers, Beeld van -, H.
A. Hesseling. XV 385
*), Over verweeringsholten
in diorietblokken op -, P.
Wagenaar Hummelinck. XX
364
-, De naam -, W. M. Hoyer.
XX 370
-, KRONIEK. XX 286
zie ook 1816; archaeologisch
onderzoek; CHANGUION; Ge-
schiedkundige sprokkeling;
gotten.
Assiento, Het -, C. K. Kesler.
IX 152
bank voor West-Indie,Holland-
sche -, UIT DE PERS. Ia 422
-, De stichting van de Cura-
gaosche -, J. van Ettinger.
VIII 485
(1830-1880), De CuraQao-


sche -, J. van Ettinger. X
127
bankbedrijf *), De ontwikke-
ling van een modern -.
De Maduro's bank op Cura-
gao, C. K. Kesler. XI 461
bankwezen in Cura9ao (1906-
1928), J. van Ettinger. XII
453, 522 zie ook circulatie-
bankwezen; Munt- en bank-
wezen.
BARGE, Oud-gouverneur-,UIT
DE PERS. Ia 415
begrooting voor 1919, De Cura-
gaosche -, Mr. B. de Gaay
Fortman. Ia 186; 1920. II
45; 1921. III 189; 1922. IV
159; 1923. V 177; 1924. VI
321; 1925. VII 241; 1926.
VIII 277; 1927. IX 199; 1928.
X 158; 1929. (Over den poli-
tieken toestand van Cura-
qao) X 289, XI 85; 1930. XI
545; 1931. XIII 63; 1932.
XIV 69; 1933. XV 124; 1934.
XVI 7; 1935. XVII 135;1936.
XVIII 85; 1937. XIX 129;
1938. XX 234; 1939. XXI
337; 1940. XXII 303, 321
[begrooting voor 1920, Ontwerp-
koloniale huishoudelijke -],
UIT DE PERS. I 241
begrooting voor 1932, Enkele
voorloopige opmerkingen
aangaande de voorloopige
Curagaosche -, W.R. Menk-
man. XIII 72
voor 1934, De voorloopige
Cura9aosche-, W. R. Menk-
man XV 149
[voor 1936], Wijziging der
-, KRONIEK. XVIII 378
voor 1938, De -, KRONIEK.
XIX 27
zie ook middelen; rekening;
uitgavenTREFWOORDENLIJST


begrootingsontwerpen zie Amen-
deering.
belastingen in Cura9ao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIi, De
-, C. R. Weytingh. XXIII
129, 177, 225
Belastingheffing, KRONIEK.
XXI 800
bestuur zie Bovenwindsche ei-
landen.
bestuursgemachtigde, De -,
KRONIEK. XXI 800
bestuursinrichting van Curagao,
Over de -, Dr. B. de Gaay
Fortman. IV 289, 588; V
585; VI 885; zie ook regee-
ringsreglement; Staatkundige
geschiedenis; staatsrecht.
Bestuursregeling van Curagao.
Aanvulling van de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIEi, B. de
Gaay Fortman. XXIV 214
BEURS- EN NIEUWSBERICHTEN
KRONIEK. XX 849
Bevolkingscijfers van Curagao,
B. de Gaay Fortman. XVIII
51
bezoek van den gouverneur van
Curagao [0. L. Helfrich] aan
Venezuela in 1921, Een -,
M. A. Evers. V 818
bibliotheek, Een -, KRONIEk.
XXI 298
BICHON VAN IJSSELMONDE, MR
PH. F. -, KRONIEK. XIX 26
bladen, uitgegeven in Curagao,
Lijst van -, P. A. Euwens
O.P. IV 59; zie ook journa-
listiek.
Bladvulling (uit den bestuurs-
tijd van gouverneur Chan-
guion, 1806), (B. de Gaay
Fortman). XXIII 255
West-Indische Gids


Boessaalsche negers, M. D. La-
tour. XXII 161
Bonaire in 1816, Dr. J. de Hul-
lu. IV 505
-, Geschiedkundige sprokke-
lingen I, De Indianen op -,
B. de Gaay Fortman. XXIV
251
- zie ook archaeologisch onder-
zoek; ,,Brandaris"; CHAN-
GUION; Folklore; gotten;
schipbreuk.
BORDEWIJK, PROF. MR. DR. H.
W. C. -, KRONIEK. XXI 61
boschwezen op Curagao gedaan
worden? Wat kan in zake -
(Voordracht van J. W.
Gonggrijp op Cura9ao op 1
Nov. 1920). III 108
bovenwindsche eilanden der ko-
lonie Curagao, De -, A. B.
J. Prakken. Ib 401
- St. Martin, St. Eustatius en
Saba, Eenige beschouwingen
over de toekomst van de -,
G. van der Plaats. V 475
- *), De Nederlandsche -, L.
Slothouwer. XI 97
-, Nog eens de -, L. Slothou-
wer. XII 17
- in het midden der 17de
eeuw, De Nederlandsche -,
Medegedeeld door F. E. Bn.
Mulert. Ia 471
- in de 18de eeuw, Geschiede-
nis van de Nederlandsche -,
Prof. dr. L. Knappert. XI
858, 421, 518, 559; XII 81,
78, 161, 279, 825, 428,471,
578; XIII 177, 249, 545;
XIV 25
-, De -, Een adres aan den
nieuwbenoemden gouver-
neur van Curagao. XI 498
-, Het bestuur van de -, Mr.
W. M. A. Weitjens. XIII 281
TREFWOORDENLIJST


-, Een commissie voor de -,
UIT DE PERS. XI 240
-, Het klimaat en de natuur-
verschijnselen op onze -, Ir.
F. S. Langemeyer. XVI 81
- St. Martin, St. Eustatius en
Saba, Eenige beschouwingen
over de toekomst van den
landbouw op de -, G. van
der Plaats. V 475
- voor vijfkwarteeuw, Zuid-
amerikaansche piraterie en
onze -, W. R. Menkman.
XXV 65, 97, 129
- en de herziening van de
rechterlijke macht en van de
rechtspleging in de kolonie
Cura9ao, De rechtsbedeeling
op onze -, Mr. B. de Gaay
Fortman. Ia 85
-, Van drie toppen van
het Antillenmassief (Een oro-
grafische schets onzer -), Ir.
F. S. Langemeyer. XXV 161
[Bovenwindsche eilanden] St.
Eustatius, St. Martin en Saba
op het laatst van de 18de
eeuw. Medegedeeld door Dr.
J. de Hullu. Ia 385
Sint Maarten, Sint Eusta-
tius en Saba, Mr. B. de Gaay
Fortman. II 213
zie ook Eustatius, Sint; HAs-
SELL; Maarten, Sint; Martin,
Sint; Saba.
bovenwindsche pers, De-,KRo-
NIEK. XXII 61; zie ook pers.
,,Brandaris", De hoogste berg-
top van het eiland Bonaire*),
De -, P. A. Euwens O.P.
XV 257, 289
[Brandschatting] zie [CAssARD].
Brief van Dr. ir. G. J. H. Mo-
lengraaff (over de bespreking
van zijn proefschrift zie XI
887). XJ 491


BRION 1821-27 September-
1921 *), Admiraal PEDRO
Louis -, P.A. Euwens O.P.
III 289, 365, 413, 449
,Burgerlijke stand" van Cura-
gao, Geschiedkundige sprok-
kelingen V, De -, B. de
Gaay Fortman. XXV 158;
zie ook Familienamen.
Bijbeltentoonstelling, KRONIEK.
XIX 155
candidaatstelling, De -, KRO-
NIEK. XX 30; zie ook verkie-
zingen.
CANTZ'LAAR gouverneur van
Cura9ao werd, Hoe -, B. de
Gaay Fortman. VII 145
- en de bloedige gebeurtenis
van 1 Juni 1824, Gouverneur
-, B. de Gaay Fortman.
VIII 341
[CASSARD], (Brandschatting
van Curagao door JACQUES
-), Een belangrijk dag-
boek *), Mr. B. de Gaay
Fortman. VI 241
CHANGUION *), Curagao en on-
derhoorige eilanden Bonaire
en Aruba van 1804 tot 1806.
Het bestuur van den gouver-
neur J. P. -, B. de Gaay
Fortman. XXIV 861; XXV
1; zie ook Bladvulling; inbe-
zitneming.
-, Geschiedkundige sprokke-
lingen III. Uit het journal
van den gouverneur-,B. de
Gaay Fortman. XXIV 884
CHUMACEIRO Az., ABRAHAM
MENDEZ, KRONIEK. XX 156
circulatiebankwezen, Een verge-
ten hoofdstuk uit de ge-
schiedenis van het Curacao
sche -, J. van Ettinger.
VIII 177
van Curacao, Wijziging vanTREPWOORDENLIJST


de regeling nopens het -, J.
van Ettinger. XX 175
Collegium Neerlandicum zie
onderwijsinrichting.
Commentaar niet overbodig
(over een voorwaardelijke
veroordeeling), KRONIEK.
XXI 252
-, Het niet overbodige -,
KRONIEK. XXI 301
commissie zie Bovenwindsche
eilanden.
,,Cuenta di Nanzi", M. D. La-
tour P.O. XIX 33; XX 9,
103, 143, 296; XXII 47, 86,
134; zie ook Shi.
Curagaosche bank zie bank.
Curom, De (Curagaosche ra-
dio omroep), KRONIEK. XIX
25; zie ook [Radio-uitzen-
ding].
dagboek *), Een belangrijk -
(de brandschatting van Ja-
ques Cassard), Mr. B. de
Gaay Fortman. VI 241
ding, Een onpractisch (re-
gister op het PUBLICATIE-
BLAD), KRONIEK. XXI 190;
zie ook PUBLICATIEBLAD.
doop, Geschiedkundige sprok-
kelingen IV, Overheidsbe-
moeiing met den -, KBO-
NIEK. XXV 81
drukpers, Vrijheid van -, zie
Vrijheid.
economische arbeid zie Eusta-
tius, St.
Economische mededeelingen. Cu-
ra9ao. Ib 433
economische opheffing der Ko-
lonie Curagao, De voorstellen
van den Gouverneur [Hel-
frich] in het belang van de
-, Dr. B. de Gaay Fortman.
III 197
economische toestand der kolo-


nie Curagao, Een en ander
over den financieelen en -,
A. B. J. Prakken. V. 21
Economische en social vraag-
stukken in Curagao, B, de
Gaay Fortman. XX 829;
zie ook social ontwikkelings-
gang.
eed van hen, die niet behooren
tot een ,,erkende" godsdien-
stige gezindheid, De
KRONIEK. XVIII 335
eersteling, Een (advies van
de Staten over een ontwerp
Alg. maatr. v. best.), KRO-
NIEK. XIX 251
eeuwfeest, 1816-4 Maart-1916*)
Curagao's -, P. A. Euwens
O.P. Ib 241
eiland der reuzen, Nog eens het,
-, W. R. Menkman. XIX 85;
zie ook VESPUCCI.
Ellis en Dania, KRONIEK. XIX
27
Emigratie van Curagao, UIT DB
PERS. Ia 413
van Curagao naar Trinidad
in 1830? Geschiedkundige
sprokkelingen V. Een voor-
genomen -, KRONIEK.XXV
155
Emmastad, KRONIEK.XIX 27
ENCYCLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIE, Aan-
vullingen op de -; zie be-
grootingen A; belastingen; Be-
stuursregeling; financing;
gouverneurs; krijgsmacht;
muntwezen; onderwijs.
Engelsche behind op Curagao,
De eerste dagen van het -,
P. A. Euwens O.P. VI 575
ERRATA! KRONIEK. XX 158;
XXI 157
Eustatius' gouden tijd, Sint -,
W. R. Menkman. XIV 369TREFWOORDENLIJST


- in 1781, Het voorspel der
verovering van St. -, W. R.
Menkman. XV 821, 858
-, Een bladzijde uit de ge-
schiedenis van Sint -, B. de
Gaay Fortman. II 558
- omstreeks 1822, Het leven,
op St. -, Medegedeeld door
Dr. J. de Hullu. Ib 144
- en in Essequebo, Luther-
schen op St. -, B. de Gaay
Fortman. XXIII 846
- in 1786. De handel van St.
-, Medegedeeld door Dr. J.
de Hullu. III 85
- van gouvernementswege.
1903-1918, Economische ar-
beid op St. -, G. J. van
Grol. II 151, 198
-, Uit de geschiedenis van St.
-, S. Kalff. VIII 405
-, Verzuimd St. -, Prof. dr.
L. Knappert. XI 159
-, Nog eens; verzuimd St. -,
Mr. M. van Dijk. XI 412
- zie ook Bovenwindsche ei-
landen; Statiaansche toestan-
den.
Euwens O.P. t, P. A. -, B. de
Gaay Fortman. XVI 821
Familienamen op Curagao, M.
D. Latour O.P. XVIII 195
Feestdagen, KRONIEK. XXI
253, 866
financigelen en economischen
toestand der kolonie Curagao,
Een en ander over den -, A.
B. J. Prakken. V 21
financiin van Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN WEST-INDIi
De -, C. R. Weytingh.
XXII 141
Folklore van Bonaire,Jhr.L.C.
van Panhuys. XV 97; XVI
65, 818


,,Frejelindes" en ,,Frechlin-
gas"? Wat zijn -, P. A. Eu-
wens O.P. XIII 837
gedenkraam zie Rede.
gemeente zie Protestantsche ge-
meente.
geneeskundige organisatie in de
kolonie Curagao, De -, Dr.
N. Waterman. Ib 85
genootschap der wetenschap-
pen, Het Curagaosch -,
KRONIEK. XXI 366
-, Voor het nieuwe -, KRO-
NIEK. XXII 82
- zie ook Geschiedbeschrijving.
geologische geschiedenis der drie
Nederlandsche beneden-
windsche eilanden *), De -,
Prof. dr. L. M. R. Rutten.
XIII 401
geologische reis met Utrechtsche
studenten naar de Neder-
landsche benedenwindsche
eilanden *), Een -, Prof. dr.
L. M. R. Rutten. XIII 289
gereformeerde lidmaten in Jesu
Christi gemeente binnen Cu-
ra9ao door beleydenisse als
door attestatie, 28 Dec. 1780
Naamlijst der -. L. Knap-
pert. XX 214
Gereformeerden in de Roomsche
kerk gedoopt, KRONIEK.
XVIII 379
- zie kerkelijk leven.
Geschiedbeschrijving, KRONIEK.
XXII59; zie ookgenootschap.
geschiedenis van Curacao, Een
bladzijde uit de (onder
gouverneur Faesch), Mr. B.
de Gaay Fortman. VI 169;
(zie ook XXII 156).
Geschiedkundige sprokkeling
(kiesrecht in 1858), KRONIEK.
XIX 155
- (Aruba), KRONIEK. XXI 62
TREFWOORDENLIJST


Geschiedkundige sprokkelingen,
B. de Gaay Fortman:
I De Indianen op Bonai-
re. XXIV 251
II Willem August (van)
Spengler. XXIV 278
III Uit het journal van
den gouverneur Chan-
guion. XXIV 384
IV Nederlandsch op Cura-
gao. XXV 29
Overheidsbemoeiing
met den doop. XXV 32
V Een voorgenomen emi-
gratie van Curagao naar
Trinidad in 1830?XXV
155
De geboortedatum en
-plaats van gouverneur-
generaal Kikkert. XXV
158
De ,,burgerlijke stand"
van Curagao. XXV 158
VI Een eigenaardig predi-
kant (Ds. J. P. van
Esch). XXV 255
gevangenissen, aard der gevan-
genisstraf, verscheidenheid
van ingesloten gevangenen
en vroegere gevangenistoe-
standen op Curagao geduren-
de de 17de en 18de eeuw *),
Eenige gegevens over oude
-, A. Hallema. XVI 192
gevecht voor de haven van Cu-
ragao *), Een -, Dr. B. de
Gaay Fortman. III 385
goudvelden, Aruba's verlaten
-, P. R. Dellaert O.P.
VIII 539
gouverneur van Curagao, Een
Engelsch (James Cock-
burn 1809-1811), P. A. Eu-
wens O.P. VI 461
van Curagao in 1816, Een
adres aan den afgetreden -


(J. Lecouteur), W. M. Hoy-
er. XVI 219
gouverneurs van Curacao, Aan-
vulling van de ENCYCLO-
PAEDIE VAN NEDERLANDSCH
WEST-INDIi, De -, B. de
Gaay Fortman. XXV 380
-, Twee Curagaosche (Jan
en Jonathan van Beuningen
1716-1720 en 1720), C. K.
Kesler, XIII 325
- zie ook aanvaardingsrede;
BARGE; bezoek; CANTZ'LAAR;
economische opheffing; HELF-
RICH; KIKKERT; NUYENS;
Openingsrede; [Portretten];
RADERS, VAN; Rede; Stuyve-
sant
Gouverneurswisseling, De (af-
treding van gouverneur
Nuyens 1919), UIT DE PERS.
Ia 156
Groene kruis zie Sanatorium.
gotten en grottenvorming op-
Curagao, Aruba en Bonaire
*), Over -, P. Wagenaar
Hummelinck. XXV 365
HAMELBERG'S werken, Aan-
teekeningen op -, W. R.
Menkman. XXIII 1, 33, 65,
97, 161, 203, 821
Handel-maatschappij, Curagao-
sche -, KRONIEK. XIX 153
handelsomzet van de kolonie
Curacao, De -, S. van De-
venter. III 205
HASSELL PIETER -, Ph. F. W.
van Romondt. XXIII 78
havenbeweging van het eiland
Curagao, De -, W. R.
Menkman. XI 554; zie ook
scheepvaart.
heksenproces op St. Martin
A.D. 1711, Een -, Prof. dr.
L. Knappert. X 241
HELFRICH 1860 6 October
TREFWOORDENLIJST


1940, 0. L. -, B. de Gaay
Fortman. XXII 271
[HELFRICH, 0. L.] zie bezoek;
economische opheffing.
Holland", Uit ,,Het ontroerd
-. VII 491
inbezitneming van Curagao op
den nieuwjaarsdag van 1807
*), Nieuwe gegevens over de
B. de Gaay Fortman.
XXV 193
Indianen zie Bonaire,
instituut van dr. ir. Cohen Hen-
riquez, Het Curagao- -,
KRONIEK. XX 91
Joden op het eiland Curagao, S.
Kalff. VIII 69
Jood op Cura9ao, De eerste -,
P. A. Euwens O.P. XII 860
Joodsche synagoge op Curagao,
De -, P. A. Euwens O. P.
XVI 222
journalistiek, Curagaosche -,
S. Kalff. VII 1; zie ook bladen.
kaarten van het eiland Cura-
gao *), De oudste -, P. A.
Euwens O.P. X 97
Kamer van koophandel, lets uit
het boek van de -,KRONIEK.
XX 350
en nijverheid op Curagao,
KRONIEK. XXI 126
kamer, West-Indische -, KRO-
NIEK. XIX 154; XXI 301
kerkelijk leven in Curagao, Het
gereformeerd -, J. C. Hout-
zagers. XXI 43
kiesrecht, Het active -. XIX
219 (zie ook XIX 155); zie
ook verkiezingen.
-, Passief-, KRONIEK. XX 31
kiesrechtvoorstellen, Nieuwe -,
KRONIEK. XX 849; zie ook
Rumor in casa!
KIKKERT, Geschiedkundige
sprokkelingen V. De geboor-


tedatum en -plaats van gou-
verneur-generaal -, KRo-
NIEK. XXV 158
- in 1816, Twee aanspraken
van den gouverneur-gene-
raal -, W. M. Hoyer. XVII
250
klapper zie PUBLICATIEBLAD.
Klein-Curagao, P. A. Euwens
O.P. VII 401
klimaat en de natuurverschijn-
selen op onze bovenwindsche
eilanden, Het -, Ir. F. S.
Langemeyer. XVI 81
Koloniale raad (rede C. S. Gor-
sira J. P. Ezn. over besmet-
telijke ziekten). Ib 78
- (ontwerp-koloniale begroo-
ting 1920), UIT DE PERS. Ia
240
KRONIEK. XVIII 379
-, De notulen van den -,
KRONIEK. XIX 28
zie ook Aanvaardingsrede;
begrooting; bestuursgemach-
tigde; eersteling; Openings-
rede; planned; Rede; Ver-
betering.
kolonie ten voorbeeld aan het
moederland, De -, (rechts-
bedeeling), UIT DE PERS. Ia
831
Koning Willem I zie Protes-
tantsche gemeente; Ruatan
Koningin Wilhelmina 1898-
-1938, Curagao wonder de re-
geering van -, B. de Gaay
Fortman. XX 262; zie ook
Vijf en twintig jaren.
,,Koninklijke" over 1918, Uit
het jaarverslag van de -,
UIT DE PERS. Ia 289
-1986, Het jaarverslag der
-,KRONIEK. XIX 153
[Kranten] zie bladen; journalis-
tiek
TREPWOORDENLIJST


KRONIEK, B. de Gaay Fort-
man. XVIII 334, 878; XIX
25, 60, 122, 153, 191, 219,
251; XX 30, 60, 91,125, 156,
285, 315, 349, 380; XXI 28,
61, 9, 125,155,186,252,298,
333, 363, 397; XXII 31, 59,
94, 127, 154
krijgsmacht in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCYCLO-
PAEDIE VAN WEST-INDit, De
-, C. R. Weytingh. XX 372
LAAR, JOAN WILLEM CLAUS
VAN -, KRONIEK. XXII 156
(zie ook VI 169)
Lago oil & transport company
ltd. op Aruba *), J. F.
Quast. VII 265
Landbouw zie Bovenwindsche
eilanden.
landbouwpolitiek van Gouver-
neur Van Raders in Curagao,
Twee verzoekschriften aan
den koning over de -, B. de
Gaay Fortman. XVIII 321
Landsmiddelen zie middelen.
legend, Een aardige (de ver-
deeling van St. Martin in
1648), UIT DE PERS. II 223
leguano *), De -, P. A. Eu-
wens O.P. IV 115
luchtbescherming, KRONIEK.
XXI 334
Lutherschen op Curacao, B. de
Gaay Fortman. XXIII 280;
zie ook Eustatius, St.
Maarten werd verdeeld, Hoe
het eiland Sint -, Fred.
Oudschans Dentz. XIII 163
ontdekt? Heeft Columbus
St. -, C. K. Kesler. XIV 76
door de Nederlanders, De
inbezitneming van het Fran-
sche gedeelte van Sint -,
Fred. Oudschans Dentz. XV
280


- *), Korte beschrijving van
de groote baai van St. -, Ir.
F. S. Langemeyer. XVIII
289
- in oorlogstijd, Eene reis
naar St. -, Ir. F. S. Lange-
meyer. XIX 225
- 1918-1920) *), Ver van's we-
relds strijdgewoel (St. -, Ir.
F. S. Langemeyer. XXII 193
zie ook Bovenwindsche eilan-
den; Martin, St.
Macamba, Oorsprong en bete-
kenis van het woord -, M.
D. Latour O.P. XVII 256
Maduro-bedrijf, Het -, KRO-
NIEK. XVIII 334; zie ook
bankbedrijf.
Mailverslag, UIT DE PERS. Ia
149
Martin, Adres aan de Koningin
uit St. -, UIT DE PERS. Ib 86
[-, St.], Een aardige legend.
(De verdeeling van het eiland
in 1648), UIT DE PERS. 11223
zie ook Bovenwindsche eilan-
den; heksenproces; Maarten,
Sint; zoutbedrijf.
MARTIN, door prof. dr. L. Rut-
ten, Een levensbericht van
PROF. DR. J. K. L. -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XXV 388
Medische beschouwingen, KRO-
NIEK. XXI 398
Mengelingen (In DE CURAqAO-
SCHE COURANT van Phoel),
Mr. B. de Gaay Fortman.
VII 501
middelen, Lands-, KRONIEK.
XVII 379
-, De -, KRONIEK. XIX 28;
XIX 62; 191; XX 158
-, Opbrengst der -, KRO-
NIEK. XIX 153
zie ook begrooting; rekening;
uitgaven.

TREFWOORDENLLTST


MOLENGRAAFF, PROF. DR. G.
A. F. -, KRONIEK. XXII127
Mr., KRONIEK. XX 382
munt en bankwezen in Curagao
(1880-1905), J. van Ettin-
ger. X 433
Munt- en geldmoeilijkheden op
Curagao v66r honderd jaar,
Mr. B. de Gaay Fortman.
VII 353; VIII 37; X 569
muntspecien, De Curagaosche
-, W. M. Hoyer. XVIII 184;
zie ook realen.
muntwezen in Curagao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VANWEST-INDIE.
Het -, C. R. Weytingh.
XXI 140
naam en zijn taal, Curagao, zijn
-, W. R. Menkman. XVIII
38
- ,,Curagao", De -, W. M.
Hoyer. XX 225
natuurlijke kind, De zorg voor
het -, KRONIEK. XX 315
natuurverschijnselen zie Boven-
windsche eilanden.
Nederlanders in de Caraibische
wateren. Een nabetrachting.
De -, W. R. Menkman.
XVIII 213
Nederlandsch op Curagao, Ge-
schiedkundige sprokkelin-
gen. V, B. de Gaay Fortman.
XXV 29
negers zie Boessaalsche negers.
NIEUWENHUIS (1825-1888),
Een pionier, STEPHANUS JO-
ANNES JOSEPH -, M. D. La-
tour. XXII 234
Nieuws, KRONIEK. XXII 154
Nieuwsberichten, KRONIEK.
XVIII 386
NUYENS t, MR. TH. J. A. -, B.
de Gaay Fortman. V 618; zie
ook Gouverneurswisseling.


OJEDA zie VESPUCCI.
omgeving, De eilanden der kolo-
nie Curagao in hunne verhou-
ding tot hunne -, J. Boeke.
Ia 132
onderneming zie Porto-rico.
onderwijs in Curacao, Eenige
aanvullingen op de ENCY-
CLOPAEDIE VAN NEDER-
LANDSCH WEST-INDIi, Het
-, C. R. Weytingh. XXIV
289; XXV 96
-, Protestansch Christelijk
-, KRONIEK. XXI 94
onderwijsinrichting op Curacao
1866-1871, De geschiedenis
van het Collegium Neerlan-
dicum de eerste en eenige
middelbare -, Fred. Oud-
schans Dentz. XXIV 269
onderzoekingsreis naar de Ne-
derlandsche WestIndische
eilanden, Een -, UIT DE
PERS. IV 126
oorlog, De -, KRONIEK. XXI
397
Openingsrede van den waarne-
menden gouverneur van Cu-
racao (mr. J. B. Gorsira in
den Kolonialen raad) 13 Mei
1919. Ia 282
- van Zijne Excellentie Bar-
tholomeus Wouter Theodo-
rus van Slobbe, gouverneur
van Curagao, bij de opening
der vergadering van den Ko-
lonialen Raad voor het zit-
tingsjaar 1933-1984. XV
137
-, De -, KRONIEK. XIX 122
- zie ook Rede.
opkomst van Curagao *), De -,
Fred. Oudschans Dentz.
VIII 857
Oranjeappelen en pinda's,Twee
populaire vruchten van Cu-

TREFWOORDENLIJST


ragao. -, C. K. Kesler.
XIII 241
PADDENBURG, VAN -, KRo-
NIEK. XXII 60
pamflet, Een -, KRONIEK. XI
333
Pamfletten over Curagao, B. de
Gaay Fortman. XVIII 353;
zie ook verdediging.
Papiamento, Vreemde invloe-
den in het -, M. D. Latour
0. P. XVII 387
-, Portugese taalresten in het
-, M. D. Latour O.P. XIX
212
-, Het -, M. D. Latour O.P.
XXII 220
Papiamentoe en Portugeesch,
Mr. W. J. van Balen. XXII
371; zie ook taal.
Papiamentse en Negerengelse
spreekwoorden, Dr. ir. P. Co-
hen Henriquez en dr. C. Hes-
seling. XVII 161
Papiamentse spreekwoorden,
Nog eenige -, Dr. ir. P. Co-
hen Henriquez en dr. C. Hes-
seling. XVIII 82
pers, Curagaosche -, KRONIEK.
XXI 155
-, De Curagaosche -, KRO-
NIEK. XXI 186
zie ook bovenwindsche pers;
weekblad.
Petroleum, het levenselixir voor
Curagao *), Jhr. dr. V. H.
van den Bergh. XVII 1
-, De -, KRONIEK. XIX 252
petroleumbedrijf op Curagao *),
Het -, J. A. de Klerk.III 267
[Petroleum-Maatschappij, Cu-
ragaosche -], UIT DE PERS.
Ia 241; Ib 283; zie ook Aruba;
Lago oil.
pinda's, Twee populaire vruch-
ten van Curaqao. Oranje-


appelen en -, C. K. Kesler.
XIII 241
piraterie en onze bovenwind-
sche eilanden voor vijfkwart-
eeuw, Zuidamerikaansche
-, W. R. Menkman. XXV
65, 97, 129
plannen, Nieuwe (voorstel-
len van Nijmegen Schoone-
gevel aan den Kolonialen
raad), KRONIEK. XIX 28
Politieberichten, KRONIEK.
XVIII 337
Politiek, KRONIEK. XIX 123
Politieke schooling, KRONIEK.
XVIII 335
Porto-rico, Een wonderlijke on-
derneming tegen -, Mr. B.
de Gaay Fortman. VIII 389;
zie ook Puerto rico.
[Portretten]
BOSCH, J. PH. -, (1790-
1871). IX naast 378
BosCH, J. graaf van den -,
(1780-1844). X naast 10
BRANTJES, MR. N. J. L. III
naast 176
BRION, PEDRO Louis -,
(1772-1821). III naast 296
BRISBANE, CHARLES-, (1769
-1829). Ib naast 254
CANTZ'LAAR, P. R. --, (1771-
1831). IX naast 16
EPs, J. M. VAN -, (1792-
1843). IX naast 432
ESSER, R.H.-, (1800-1864).
IX naast 432
FRUYTIER, IR. L. A. X naast
336
GRAVENHORST, MR. J. BEN-
NEBROEK -, (1801-1859). IX
naast 378
JUTTING, J. W. G. -, (1790-
1827). IX naast 17
JUTTING, THEODS. -, (1772-
1858). IX naast 17
TREPWOORDENLIJST


KIKKERT, ALBERT -, (1762-
1919). IX naast 16
KRAYENHOFF, C. R. TH. -,
(1758-1841). IX naast 432
LANSBERGE, R. F. C. VAN -,
(1840-1873). IX naast 16
MADURO, S. E. L. -, (1814-
1883). XI naast 464
MULLER J.AzN., Ds. J. -,
(1771-1842). IX naast 17
QUARTEL, H. W. DE -, (1788
-1863). IX naast 378
RAIDERS, R. F. BARON VAN
-, (1794-1868). IX naast 16
RAMMELMAN ELSEVIER, JHB.
MR. I. J. -, (1770-1841). IX
naast 16
RICARDO, MR. MORDECHAY
-,(1771-1842).III naast 296
ROJER, FRANS. IX naast
432
SLOBBE, B. W. T. VAN. XI
naast 391
UYTRECHT, C. L. VAN -,
(1786-1862). IX naast 378
WOUTERS, G. J. J. XVIII
naast 32
Portugeese taalresten zie Papia-
mento.
Praktizijns, KRONIEK. XXI 801
Protestantsche gemeente op Cu-
ragao, Koning Willem I en
de -, Prof. dr. L. Knappert.
VII 193
[protestantsche] gemeente op Cu-
ragao, Wigbold Rasvelt en
zijne -, L. Knappert. XXI
1,33
PUBLICATIEBLAD, De klapper
op het -, P. Noordenbos.
XXI 290; zie ook ding.
Puerto rico in 1625, Een aanval
op, -, KRONIEK. XXI 125;
zie ook Porto rico.
raadgevers, Veelheid van -,
KRONIEK. XXII 82


RADERS in Curacao, Twee ver-
zoekschriften aan den Ko-
ning over de landbouwpoli-
tiek van gouverneur VAN -,
B. de Gaay Fortman. XVIII
321
[Radio-uitzending] 7 Januari
[1937] te Willemstad, KRO-
NIEK. XVIII 336; zie ook
Curom.
RASVEIT en zijne gemeente op
Curaqao 1730-1757, WIa-
BOLD -, L. Knappert. XXI
1, 33
realen en stuivers van 1821 en
1822, De Curagaosche -,Dr.
J. W. A. van Hengel.XX228
rechterlijke macht zie boven-
windsche eilanden; zie ook
plan-Jas; rechtsbedeeling;
rechtspleging.
rechtsbedeeling in Curagao, De
(mr. W. M. A. Weitjens).
XV 252; zie ook bovenwind-
sche eilanden; kolonie; prak-
tizijns; rechtspleging; slaven-
handel.
rechtspleging der kolonie Cura-
9ao in de praktijk, De reorga-
nisatie van de rechterlijke
macht en van de -, Mr. F.
G. Schalkwijk. VI 609; zie
ook bovenwindsche eilanden;
rechtsbedeeling.
Rede op 10 Juni 1919 ter aan-
vaarding van het bestuur
over de kolonie Curagao uit-
gesproken door den nieuwbe-
noemden gouverneur Helf-
rich. Ia 328
door gouverneur mr. N. J.
L. Brantjes op 13 October
1921 in den Kolonialen raad
uitgesproken ter aanvaar-
ding van het bestuur over de
kolonie Curaqao. III 446
TRE1WOORDENLIJST


- door den gouverneur van
Curacao mr. N. J. L. Brant-
jes, op 9 Mei 1922 gehouden
ter opening van de sitting
van den Kolonialen raad. IV
189; id. 8 Mei 1928. V 172;
id. 8 Mei 1928. X. 178; id 14
Mei 1929 (gouverneur ir. L.
A. Fruytier). XI 285; id. 18
Mei 1980 (gouverneur B. W.
T. van Slobbe). XII 204; id.
12 Mei 1931. XIII 171; id 10
Mei 1932. XIV 186; id. 9. Mei
1933. XV 137; id. 8 Mei 1934.
XVI 136
van den heer H. Schotborgh
op 29 Juni 1984 in het depar-
tement van Kolonien bij de
overdracht van het gedenk-
raam namens Curaqao. XVI
172
zie ook Aanvaardingsrede
regeering zie Koningin Wilhel-
mina; zie ook Vijf en twintig
jaren.
regeeringsreglement van de ko-
lonie Curagao, Wijziging van
het -. Ia 326; Ib 268, 361,
368
registrator, Algemeen -, KRO-
NIEK. XXI 93
reisindrukken van Curagao,
Dr. M. A. van Weel. XV 145
reizen naar Curagao in den zeil-
tijd, Drie -, W. R. Menk-
man. XVI 282
rekening, Slot van -, KRONIEK.
XIX 251; zie ook begrooting;
middelen; uitgaven.
Rotary, KRONIEK. XIX 27
Ruatan, Koning Willem 1 en
het eiland -, Mr. B. de
Gaay Fortman. XI 29
Rumor in casa! KRONIEK. XX
880; II KRONIEK. XXI 28;
III KRONIEK. XXI 62


Saba en zijn bewoners, Het
eiland -, Jhr. W. de Brauw.
XVI 305; zie ookBovenwind-
sche eilanden.
Sanatorium,,Het groene kruis",
KRONIEK. XIX 154
Scheepvaart in de haven van
Curagao. VII 48.
-, KRONIEK. XXI 94
Scheepvaartbeweging en scheep-
vaartwetgeving op Curagao,
W. R. Menkman. V. 185; zie
ook havenbeweging.
scheepvaartlijn, Een'nieuwe -,
UIT DE PERS. Ia 387; zie ook
stoomvaartlijn.
schipbreuk van de Sirene bij het
eiland Bonaire, De -, Fred.
Oudschans Dentz.XXIII317
schutterij, De oprichting der
Curagaosche -, Mr. B. de
Gaay Fortman .VIII 97
Shi (zie ook ,,Cuenta di Nanzi"),
H. E. Lampe. XX 275
Sint Eustatius zie Eustatius,
Sint.
Sint Maarten zie Maarten,
Sint.
Sint Martin zie Martin, St.
Sirene zie schipbreuk.
slavenhandel en rechtsbedeeling
op Curagao op het einde der
17e eeuw, W. R. Menkman.
XVII 11
slavernij, De afschaffing der -,
KBONIEK. XX 284
Sociale en economische zaken,
KRONIEK. XX 158
social ontwikkeling van
Curaqao, De -, Ir. R. A. Ver-
wey. XX 161
social vraagstukken in Curagao,
Economische en -, B. de
Gaay Fortman. XX 158
SOLA, BENJAMIN DE -, B. de
Gaay Fortman. XIV 347

TREFWOORDENLIJST


SPENGLER, Geschiedkundige
sprokkelingen II, WILLEM
AUGUST (VAN), B. de Gaay
Fortman. XXIV 278
Sprokkelingen op het terrein
der geschiedenis van de Ne-
derlandsche Antillen, W. R.
Menkman. XVII 65; zie ook
Geschiedkundige sprokkelin-
gen.
Staatkundige geschiedenis van
Curagao, B. de Gaay Fort-
man. XVI 209; XVII 135;
XVIII 85; XIX 129; XX
234; XXI 337; XXII 308,
321
staatsrecht van Curagao, Een
aanvulling van Bordewijks
Ontstaan en ontwikkeling
van het -, Mr. B. de Gaay
Fortman. VII 505; zie ook
bestuursinrichting; Bestuurs-
regeling; regeeringsreglement.
staatsrechtelijk vraagstuk, Een
-, Dr. B. de Gaay Fortman.
III 887
-, Nog een -, Dr. B. de Gaay
Fortman. III 637
Statiaansche toestanden in de
XVIIIde eeuw, W. R. Menk-
man. XV 28, 105
stoomvaartlijn, Weer een nieu-
we -, UIT DE PERS. Ia 422;
zie ook scheepvaartlijn.
Stroohoedenvlechtnijverheid,
KRONIEK. XIX 128
Struisvogelkweekerij, UIT DE
PERS. Ia 149
Struisvogelteelt op Curagao *),
Dr. Th. Lens. Ib 8
stuivers zie realen.
STUYVESANT, Iets over PETER
-, S. Kalff. VIII 517
taal, Curagao, zijn naam en zijn
-, W. R. Menkman. XVIII
88


- van Curagao, De -, M. D.
Latour O.P. XVIII 281
-, De Nederlandsche -, KRO-
NIEK. XXI 188, 868
- zie ook Nederlandsch; Papia-
mento(e).
tentoonstelling op het Rijksar-
chief, De -, B. de Gaay
Fortman. XVI 128; zie ook
Bijbeltentoonstelling.
toestanden, Curagaosche -,
Naar aanleiding van het
laatste Verslag van Bestuur
en Staat, W. R. Menkman.
XII 53
Trinidad zie emigratie.
troebelen, Curagao'sche -,[1781
-1740], S. Kalff. XIII 80
Tweede Kamer, In de -, KRO-
NIEK. XXII 81
uitgaven, Nieuwe -, KRONIEK.
XXI 801; zie ook begrooting;
middelen; rekening.
URBINA, W. R. Menkman.XXI
240
-'s overval in 1929, Een oog-
getuige over -, B. de Gaay
Fortman. XXII 170
Venezuela, in 1921, Een bezoek
van den Gouverneur van Cu-
ragao [0. L. Helfrich] aan -,
M. A. Evers. V. 818
Verbetering aanbieding van
stukken aan den Kolonialen
raad), KRONIEK. XIX 192
verdediging van Curagao bezon-
gen, De -, (1800), C. P.
Amelunxen. XVI 250; zie
ook Pamfletten.
Vereeniging van ambtenaren
zie ambtenaren.
vergadering, recht van -, zie
Vrijheid.
Verkiezingen, KRONIEK. XIX
155, 192, 251; XX 60; zie
ook candidaatstelling; Ge-
TREFWOORDENLIJST


schiedkundige sprokkeling;
Politiek; Politieke schooling;
Voorheen en than.
verovering van Curagao tot den
vrede van Munster, Van de
-, W. R. Menkman. XVIII
161
verrassing van Willemstad, De
-, Mr. B. de Gaay Fortman.
XII 85, 119, 510 (Rondom
het proces-Borren).
Verscheidenheden, KRONIEK.
XXI 897
verslag 1986, Het Curagaosch
-, KRONIEK. XIX 60
1988, Curagaosch -, KRo-
NIEK. XXI 254
1989, Curagaosch -, KRO-
NIEK. XXII 157
VESPUCCI en Ojeda in de ge-
schiedenis van Curagao, W.
R. Menkman. XVIII 257;zie
ook eiland der reuzen .
vloothouder over Curagao in
1851 en 1861. Een-.VII 528
vogelvlucht, In -, KRONIEK.
XX 62
Voorheen en thans (,,Cura-
gaosch kiesreglement"),
KRONIEK. XIX 62
Vooruitgang der Nederlandsche
West-Indische eilanden *),
De -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. III 113
Vreemdelingen?, Mr. B. deGaay
Fortman. II 815
friend, Een oude (Almana-
que de Curaqao voor 1989),
KRONIEK. XXI 189
Vrijheid van drukpers en recht
van vergadering, B. de Gaay
Fortman. XV 241
Vijf en twintig jarenl898-1923,
Dr. B. de Gaay Fortman. V
289; zie ook Koningin Wil-
helmina


watervoorziening van de haven
van Willemstad en van die
stad zelve op het eiland Cu-
ragao. Korte uiteenzetting
van de destijds door den
mijnbouwkundigen dienst
opgestelde plannen tot-, Dr.
ir. G. J. H. Molengraaff.
XII 25
weekblad CURACAO, Het -,
KRONIEK. XXI 156; zie ook
pers
West-Indische compagnie,Cura-
gao tegen het einde der -,
Mr. B. de Gaay Fortman. Ia
441
West-Indische eilanden, Een
onderzoekingsreis naar de
Nederlandsche -, UIT DE
PERS. IV 126; zie ook voor-
uitgang.
West-Indische kamer zie kamer.
West-Indische maatschappij,
De -, Mr. B. de Gaay Fort-
man. XI 307
wetgeving, Een afschuwelijk
product van -, KRONIEK.
XXI 252
-", Gevolgen van het ,,afschu-
welijk product van -, KRO-
NIEK. XXII 62
Willemstad zie verrassing; wa-
tervoorziening.
Zeemeeuw in 1825, Het vergaan
van de -, H. M. Hulsman
O.P. XVIII 129
-, Het vergaan van de -, B.
de Gaay Fortman. XXV 849
Zeewaterverwerking, Dr. ir. P.
Cohen Henriquez. XX 321
1782, Curacao in -, B. de
Gaay Fortman. XVII 849
ziekten zie Koloniale raad.
Zondagsviering, Goede Vrijdag
en bidstonden, KRONIEK.
XXI 365

TREFWOORDENLIJST


Zooigeografische opmerkingen
over de Nederlandsche Be-
nedenwindsche eilanden *),
Dr. P. Wagenaar Humme-
linck. XXV 168


zoutbedrijf op St. Martin, Het
-, F. S. Langemeyer c.i. IV
241, 305


D. WVEST-INDIE enz.


Afrika, Uitwisseling van bevol-
king tusschen Amerika en
-, UIT DE PERS. II173; zie
ook bevolking.
album, Een, (De wereld in
beeld), H. D. Benjamins. XI
575; XIII 45
Americanism in Holland, Jhr.
L. C. van Panhuys. VI 217
Amerikaansche unie, De Pan-
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
III 53
Amerikanisten-congres, Het
aanstaande -, Jhr. L. C.
van Panhuys. II 597; V 613
te Hamburg, Surinaamsche
onderwerpen op het -, Jhr.
L. C. van Panhuys. XIII 208
310
Amerikanisten-congres, De ge-
schiedenis van het Brazili-
aansche -, Jhr. L. C. van
Panhuys. XV 273
Antilia), Op den oceaan voor
en na Columbus (met een op-
lossing van het raadsel van
-, C. H. de Goeje. XVIII 65
Antillen, De naam -, C. K.
Kesler. VIII 567
-, De namen der -, C. H. de
Goeje. XVIII 33
Arawak Indians songs, Four -,
Thomas E. en Arthur P. Pe-
nard. VII 497
language of Guiana, Euro-
pean influence on the -,
Th. E. en A. P. Penard. VIII
165


Arawaksch, Het merkwaardige
-, C. H. de Goeje. XI 11
Arowakken en Karaiben, Een
oud bericht over -, C. H. de
Goeje. XII 485
-? Uitstervende -,Jhr. L. C.
van Panhuys. XIII 537
banaan en de bacove uit Afrika
naar tropisch Amerika in het
begin van de 16de eeuw, De
overbrenging van de -,
Jhr. L. C. van Panhuys.
XVIII 207
banana, Note on words used by
South American Indians for
-, Th. E. Penard. VIII 375
Barbados. Eenige aanteekenin-
gen omtrent de geschiedenis
van het eiland, C. K. Kesler.
XXIV 201
Barthildmy, St. -, W. L. de
Barbanson O.P. XVI 177
in den Zweedschen tijd, St.
-, P. de Barbanson O.P.
XVII 305, 387
bevolking van Amerika, De -,
C. H. de Goeje. XX 129; zie
ook Afrika.
Bezoek aan St. Louis, het lepro-
zen-eiland in de Marowyne;
melaatschen etablissement
van de Fransche strafkolonie
St. Laurent,FranschGuyana,
F. S. Schuitemaker. XI 177
bibliotheek, Economische -
(verbonden aan de afd. Han-
del en de directie van den
Landbouw te 's-Gravenhage)
TREFWOORDENLIJST


Ib 96; zie ook handels-econo-
mische bibliotheek.
boek, Over een ,,schattig" -
(Jungle Peace door William
Beebe), H. D. B(enjamins).
III 310
Boekaniers en flibustiers, C. K.
Kesler. X 65.
Boekbespreking Ia 157, 242,
338, 423, 501; Ib 88, 177,
437; II 163, 357, 363, 422,
626; III 58, 215, 271, 333,
380, 488, 588; IV 122, 236,
274, 562, 659; V 45, 216, 491,
620, 658; VI 30, 82, 127, 189,
277, 330, 377, 418, 472, 582,
644; VII 43, 229, 481; VIII
183, 283, 336, 427; IX 89,
184, 331; X 44, 231, 327, 417,
477, 535; XI 89, 287, 335,
887, 443,473, 542 (zie 491);
XII 43, 299, 492; XIII 217,
878, 442, 494, 538, 576; XIV
42, 135, 294, 315, 355; XV
71, 167, 347, 373; XVI 128,
168, 284, 255, 325; XVII 27,
58, 231, 261, 290, 365;
XVIII 25, 119, 188, 240, 284,
314, 338; XIX 29, 124, 137,
253; XX 19, 45, 150, 251,
806, 375; XXI 20, 56, 87,
148, 249, 322; XXII 27, 147,
191, 255, 350; XXIII 92,
127; XXIV 63, 93, 121, 781,
286, 345; XXV 60
Brimstone Hill ,,The Gibraltar
of the West Indies", J. C.
Th. G. J. Heyligers. XV
191
Britsch Guiana en Suriname,
Bevolkingscijfers van -, Dr.
H. D. Benjamins. V 197
Britsch Guiana, Suikercultuur
in Suriname in vergelijking
met die in -, S. van Deven-
ter. V 281; zie ook Indianen.


Britsch-West-Indische vereeni-
ging zie tijdschrift.
Caraiben zie Ethnographische
aanteekeningen; huwelijk;
Karaiben.
CASSARD (1679-1740), JAc-
QUEs -, L. C. Vrijman.
XIII 97
cocosnoten in Panama, De teelt
van -, UIT DE PERS. Ia 411
Columbus begraven ligt, Een
Nederlandsch getuige om-
trent de plaats, waar -,
Prof. J. C. van Eerde,II545;
zie ook Antilia.
congress zie leprabestrijding.
Curiositeiten uit Guyana, C. H.
de Goeje. XVI 72
[Demerara, Vliegdienst in -],
UIT DE PERS. Ia 420
Demerara zie geluksbrief.
Demerary wMl in Suriname niet
noodzakelijk waren, Waar-
om landwegen in -, Tj.
Pyttersen. V 277
Economische bibliotheek zie bi-
bliotheek.
Economische binnenland-pene-
trdtie in de vier Guyana's *),
Dr. W. C. Klein m.i. XXII 1
elfder ure. Van een aardbeving
en een loterijbriefje. Te -,
Sir Reginald Johnston. Ver-
taald door J. Heyligers.XIV
287; zie ook geluksbrief
Ethnographische aanteekeningen
omtrent de zwarte Caraiben,
Dr. H. ten Kate. X 265
Fransch Guiana, Joh. F. Snelle-
man. XII 187; zie ook Be-
zoek; strafkolonie(s).
geluksbrief uit Demerara, De
-, Sir Reginald St.Johnston
Vertaald door J. Heyligers.
XIV 235; zie ook elfder ure.
[GoRGAS t, W. C.] Een man
TREFWOORDENLIJST


van de daad, Jhr. L. C. van
Panhuys. II 355
[Goudindustrie], L'Origine de
1'industrie de l'or en Ameri-
que, P. Rivet. VI 366
goudland *), Het sprookje van
een -, Joh. F. Snelleman.
XI 219
Guiana, The name -, James
William. VI 187; zie ook
Bratsch Guiana; Fransch
Guiana; Indianen; Karaiben;
Knotsen; verhalen.
Guyana, Curiositeiten uit -,
C. H. de Goeje. XVI 72; zie
ook Indianen
handel zie Indianen; Oorlog.
handels-economische bibliotheek
in Amsterdam, De -. Ib
283; zie ook bibliotheek.
Handelsmogelijkheden met
Zuid-Amerika. Tentoonstel-
lingsschip naar de Zuid-Ame-
rikaansche havens. XV 20
HARTSINCK, JAN JACOB -,
Fred. Oudschans Dentz.
XXIV 159
HORNBOSTEL, In memorial
PROF. E. voN -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 153
huwelijk bij onze Caraiben, lets
over het -, UIT DE PERS.
VII 189
Indiaan in de letterkunde, De
-, Dr. Herman F. C. ten
Kate. II 95
Indianen en negers (Dr. Van
Cappelle's Mythen en sagen
uit West-Indie), Job. F. Snel-
leman. IX 230
-- in Guyana, lets over den
ouden handel met de -, Dr.
H. D. Benjamins. VI 179
van Zuid-Britsch Guiana,
Job. F. Snelleman. XII
243


- uit? Sterven de -, C. H. de
Goeje. XVI 282
- nopens ziekten en genees-
wijzen, Opvattingen van
Zuid-Amerikaansche -,
Jhr. L. C. van Panhuys.
XVII 51
- in Canada, De -, Jhr. L. C.
van Panhuys. XVIII 307
- zie ook Arawak; Arawaksch;
Arowakken; Karaiben; Wai
Wai; Warau.
interoceanische verbinding v66r
100 jaar, De -, C. K. Kesler.
VIII 125
invloed van het tropische kli-
maat, De proff. dr. C.
Eykman). VI 141
Kapers op de kust (naar aan-
leiding van Mr. W. J. van
Balen, Hollandsche kapers op
Amerikaansche kusten, 1942),
W. R. Menkman. XXV
267
Karaiben en Guiana, C. H. de
Goeje. VI 465
-, A. Ph. Penard over inwij-
ding en wereldbeschouwing
der -, C. H. de Goeje. XI275
zie ook Arowakken.
Karaibisch, Het merkwaardige
Eiland -, C. H. de Goeje.
XII 241
-, Het merkwaardige (een
ethnologisch verhaal voor
den gewonen lezer), C. H. de
Goeje. XIV 99
KATE t *), DR. HERMAN F. C.-
TEN -, 21 Juli 1858-5 Fe-
bruari 1931, Dr. H. D. Ben-
jamins. XII 497
Knotsen van de Guiana's UIT
DE PERS. IV 125
Koning Willem I en het eiland
Ruatan, Mr. B. de Gaay
Fortman. XI 29
TREI'WOORDENLIJST


leprozen-eiland (St. Louis) zie
bezoek.
letterkunde zie Indiaan.
Luchtvaart in Guyana, Jhr. L.
C. van Panhuys. II 321
maildienst, De oprichting van
den Koninklijken West-Indi-
schen -, M. G. de Boer. Ia
111
man van de daad, Een -, zie
[GORGAS t, W. C.]
Margarita zie Paarlvissche-
rij.
Martinique. De geboorteplaats
van een keizerin, C. K. Kes-
ler. XXIII 112
-, De ontdekking en de naam
van het eiland -, C. K.
Kesler. XXIII 840
Mico-onderwijs op Jamaica,
Het -, Fred. Oudschans
Dentz. XVIII 312
motto's zie Wapens; Zinnebeel-
den.
Musea in West-Indii, Fred.
Oudschans Dentz. XVIII 139
name ,,Guiana", The -, Ja-
mes Williams. VI 187
neger en zijn cultuurgeschiede-
nis, De -, C. van Drimme-
len. VII 385
-", Naar aanleiding van
,,de -, C. K. Kesler. VIII 59
negers en onderwijs in de Ver-
eenigde staten van Amerika,
W. H. D. baron van Asbeck.
III 650
in Negerland *), Job. Snel-
leman. IX 823
zie Indianen.
paarlvisscherij bij het eiland
Margarita, De -, P. A.
Euwens O.P. IV 518
Pan-Amerikaansche unie, De
-, Jhr. L. C. van Panhuys.
III 58
West-Indische Gids


[Portretten]
KATE, DR. HERMAN F. C.
TEN -. XII naast 497
RODWAY, JAMES -. IX 67
rimboe van boven af gezien, De
-, H. D. Benjamins. XII
441
Rio de Janeiro van 1-6 October
1922, Kort verslag van het
congress voor lepra-bestrij-
ding, gehouden te -, Jhr. L.
C. van Panhuys. V 58
RoDWAY *), JAMES, Fred. Oud-
schans Dentz. IX 67
ROTH, WALTER E. -, Job. F.
Snelleman. VIII 315
over de Wai Wai, DR. WAL-
TER E. -, UIT DE PERs. X
96
Ruatan, Koning Willem I en
het eiland -, Mr. B. de
Gaay Fortman. XI 29
snijwerk der negers, Het -,
Job. F. Snelleman. XI 41
socidtd historique des Antilles,
Une -, UIT DE PERS. X 882
St. Barthdldmy zie Barthdlemy,
St.
St. Louis (het leprozen-eiland)
zie Bezoek.
strafkolonie in Fransch Guyana
en haar mogelijke gevolgen
voor Suriname, De opheffing
der, Mr. O. E. G. graaf
van Limburg Stirum. VI 371
strafkolonies, Suriname en de
Fransche -, Mr. O. E. G.
graaf van Limburg Stirum.
V 95
in Fransch Guyana, De -,
Mr. O. E. G. graaf van Lim-
burg Stirum. VII 49, 98
studiereis naar de West, Een
-, Mr. dr. L. N. Deckers.
XXI 65, 97 (Madeira, Bar-
bados, Trinidad), 129 (Vene-
TREFWOORDENLIJST


zuela), 198 (Curagao), 257
(Britsch-Guyana, Suriname,
Fransch Guyana).
suikercultuur zie Venezuela.
Trinidad, Remarks on an old
vocabulary from -, Th. E.
Penard. IX 265
-, het grootste en schoonste
der kleine Antillen, C. K.
Kesler. XXIII 257
[-] Regeling der gronduitgave,
UIT DE PERS, Ib 80
Trocaddro, Job. F. Snelleman.
VII 121
tropische klimaat, De invloed
van het proff. dr. C. Eyk-
man). VI 141
tijdschrift van de Britsch-West-
Indische vereeniging, Het
veertiendaagsche -, Jhr. L.
C. van Panhuys. Ia 142; zie
ook WEST-INDIA COMMITTEE
CIRCULAR.
Venezuela in 1921, Een bezoek
van den gouverneur van Cu-
ragao aan -, M. A. Evers V
318
-, Suikercultuur in -, UIT DE
PERS. la 148
verhalen over Guiana, Oude
verdichte -, Dr. H. D. Ben-
jamins. VII 17
vliegdienst in West-IndiB, Een
-, UIT DE PERS. Ia 420
-, zie Demerara
Wai wai, Dr. Walter E. Roth
over de -, UIT DE PERs.X96
Wapens en motto's, Fred. Oud-
schans Dentz. V 421


Warau, Het merkwaardige -,
C. H. de Goeje. XII 1
weg, De eenige juiste (motie
van de Kamer van koophan-
del te Georgetown over den
stilstand van alle landbouw-
ontwikkeling). Ia 76
wereld in beeld, De -, zie album
WEST-INDIA COMMITTEE CIR-
CULAR, Het gouden jubileum
van de -, Fred. Oudschans
Dentz. XVIII 193; zie ook
tijdschrift.
ziekten en geneeswijzen, Opvat-
tingen van Zuid-Amerikaan-
sche Indianen nopens -, Jhr
L. C. van Panhuys. XVII 51
Zinnebeelden en motto's van
eenige West-Indische kolo-
niin, Fred. Oudschans
Dentz. X 228


aardrijkskunde, Meetkunstige
-, Job. F. Snelleman. XIII
579
Bataks en Bataks *). (Dr. T. S.
G. Moelia, Het primitive den-
ken in de moderne weten-
schap), Job. F. Snelleman.
XVI 119
Uitgeversbond, [Circulaire van
het bestuur van den Neder-
landschen -], Aan Neder-
landsche schrijvers. XI 448
Zielen in soorten. (Prof. dr. J. H.
F. Kohlbrugge, 's Menschen
Religie), Job. F. Snelleman.
XV 844LIJST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFT-
ARTIKELEN

besproken in de jaargangen I-XXV van De West-Indische Gids,
gerangschikt in alphabetische volgorde van de namen der
schrijvers.
De titels der boeken zijn cursief gedrukt, die der tijdschrift-
artikelen staan tusschen aanhalingsteekens; de namen van tijd-
schriften en verzamelwerken zijn in hoofdletters gezet; de namen
der besprekers staan tusschen haakjes


ADVIES van de commissie door
de vereeniging ,,Indi6-Ne-
derland" ingesteld ter bestu-
deering van de ingediende
ontwerpen tot herziening
van de reglementen op het
beleid der regeeringen in de
colonies Suriname en Cura-
gao. (z.j. 1935). XVII 27 (B.
de Gaay Fortman).
ALMANAQUE de Curagao para
el ano bisiesto de 1982. Com-
pilaci6n de W. M. Hoyer.
XIV 42; 1987 XIX 29;
1940 XXII 149 (B. de Gaay
Fortman).
ALBUM van het eiland Aruba.
Haarlem, 1934. XVI 284
(W. R. Menkman).
ALBUM zie JUBILEUM ALBUM.
Aldenburgk, J. G., zie Honor6
Naber, S. P. L'-.
Amelunixen, C. P.,De geschiede-
nis van Curagao opnieuw ver-
teld. 's-Gravenhage, 1929. XI
473 (B. de Gaay Fortman).
AMIGOE DI CtRAqAO. Zaterdag
80 December 1988. XV 377
(B. de Gaay Fortman).


Amstel, Hans van, Jong Suri-
name op avontuur. 's-Herto-
genbosch. XX 251 (P. M.
LegAne).
-, De wraak van den Ja-
vaan. 's-Hertogenbosch.
XXII 150 (J. M. Menkman-
Walters).
Apthorp, Georg Henry, A to-
pographical description of the
Dutch Colony of Surinam.
COLLECTIONS OF THE MASSA-
CHUSETTS HISTORICAL SO-
CIETY. Vol. I (first series).
Boston, 1792. VII 43 (T. E.
Penard).
Araquistain, Luis, La Agonia
Antillana. El imperialismo
yanqui en el mar Caribe. Ma-
drid, 1928. X 585 (H. ten
Kate).
Aspinall, Sir Algernon, The
Pocket Guide to the West In-
dies. Londen, 1985. XVII
261 (Fred. Oudschans Dentz).
ATLAS van tropisch Nederland.
Uitgegeven door het Ko-
ninklijk Nederlandsch Aard-
rijkskundig genootschap in
52 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


samenwerking met den To-
pographischen dienst in Ne-
derlandsch-Indie. 1938. XXI
87 (P. Wagenaar Humme-
linck).
ATLAS VAN NEDERLAND, GE-
SCHIEDKUNDIGE-, Kaartl7.
De Kolonien. Blad 13-15
West-Indie. Tekst door F.
Oudschans Dentz en W. R.
Menkman. 's-Gravenhage,
1988. XV 347 (Dr. J. van
Hinte).
Balen, Mr. W. J. van, Antilia.
Een gids door de Caribische
wereld (Uw reismakker naar
West-Indie). Amsterdam
(1935). XVII 298 (B. de
Gaay Fortman).
-, Ons gebiedsdeel Curagao.
Haarlem, 1938. XXI 20 (W.
R. Menkman).
, Zes Nederlandse Antil-
len. Een overzicht van ons Ge-
biedsdeel Curagao. Deventer.
XXIV64(P.Wagenaar Hum-
melinck).
-, Hollandsche kapers op
Amerikaansche kusten. Ver-
halen uit het optreden onzer
voorouders in de wateren
der drie Amerika's. Leiden,
1942. XXV 267 (W. R. Menk-
man).
zie Tamanco, Julio;
ECONOMISCH STATISTISCHE
BERICHTEN.
Barbanson, W. de, ,,Sima-
dam", SINT DOMINICUSPEN-
NING, afl. 111. XVI163 (Jhr.
L. C. van Panhuys).
Barre, Weston la ,,The peyote,
cult". YALE UNIVERSITY
PUBLICATION IN ANTHRO-
POLOGY. Number nineteen.
XX 375


Beck, Siegfried,zie Mulder, Ds.
D.
Beebe, William, Jungle Peace.
Londen, 1919. III 310 (H. D.
Benjamins).
Biswamitre, C. R., ,,Hoeveel
rechtsstelsels?". Overdruk
DE BANIER (Paramaribo),
XVIII 119 (W. R. Menk-
man).
Blonk, Dr. A., J. Brummel-
kamp en dr. J. J. Fahrenfort.
Hoofdstukken uit de volken-
kunde en de social aardrijks-
kunde voor de middelbare
school. Groningen-Batavia,
1988. XX 253 (B. de Gaay
Fortman).
Boeke, Dr. J., Rapport betref-
fende een voorloopig onderzoek
naar de toestand van de vis-
scherij en de industrie van
zeeproducten in de kolonie
Curacao, ingevolge het mi-
nisteriaal besluit d.d. 22 No-
vember 1904. 1ste en 2de ge-
deelte. III 215 (Max Weber).
Bonne, C. en J. Bonne-Wep-
ster, Mosquitoes of Surinam,
a study in neotropical mos-
quitoes. Amsterdam, 1925.
IX 43 (Joh. F. Snelleman).
Booy, Theodoor de, en John T.
Faris, The Virgin Islands.
Our new possessions and the
British Islands. Philadelphia
en Londen, 1918. Ib 88 (H.
D. Benjamins).
-, ,,Archeology of the Vir-
gin Islands" en ,,Santo Do-
mingo Kitchen-midden and
burial mound". MUSEUM OF
THE AMERICAN INDIAN,
HEYE FOUNDATION. New
York, 1919. III 488 (Gud-
mund Hatt).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Bos, A., zie Frickers, J.
Breemen, Dr. P. J. van, zie
GEDENKBOEK 1634-1934.
Brensa, Carel J., West Indii.
Beschouwingen van een toe-
rist. Soerabaja, Malang, Am-
sterdam, Curagao, 1981.
XIII 217 (W. R. Menkman).
Bruin's kaart van Neder-
landsch Oost- en West-Indie.
Zwolle. XIV 48 (Joh. F.
Snelleman).
Bruin's KAARTEN, Onze Kolo-
nien. Nederlandsch Oost- en
West-Indie, 2de druk. Zwol-
le, 1940. XXIV 95 (P. Wa-
genaar Hummelinck).
Brummelkamp, J., zie Blonk,
Dr. A.
Bruyning, S., zie EcoNOMISCH
STATISTISCHE BERICHTEN.
Buiskool, Dr. mr. J. A. E., Su-
rinaamsch staatsrecht. Am-
sterdam, 1987. XX 19 (B.
de Gaay Fortman).
Callegari, Dr. G. V., ,,I1 XXV
Congress internazionale de-
gli Americanisti a la Plata.
Novembre-Dicembre 1982".
Estratto dagli ATTI DELL'-
ACCADEMIA DI AGRICOLTU-
BA, SCIENCE E LETERE DI
VERONA, Serie V, vol. XI,
anno 1933. XV 170 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,La Ceramica dell'antico
Messico (I Nahua)". RIVISTA
TECNICA MENSILE ,,CORRIE-
RE DEI CERAMISTI", 1984,
Perugia. XVII 270 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,Dei sitemi grafici degli
Azteki (Epoca precolombia-
na), con otto tavole". BOL-
LETINO DALLA ACADEMIA
ITALIANA DE STENOGRAFIA,


1984, Padua. XVII 270
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Cappelle, Dr. H. van, Mythen
en sagen uit West-Indie. Zut-
fen, 1926. IX 280 (Joh. F.
Snelleman).
CATALOGO de la Real Bibliote-
ca. Tomo VI Manuscritos.
Lenguas de America. Tomo
I. Madrid, 1928. XI 287 (C.
H. de Goeje).
Clementi M. B. E., Mrs. Cecil,
Through British Guiana to
the summit of Roraima. Lon-
den, 1920. V 45 (H. D. Ben-
jamins).
Colenbrander, Dr. H. T., Kolo-
niale geschiedenis. 's-Graven-
hage, 1925. VIII 288 (C. K.
Kesler).
Corporaal, Mr. dr. K. H., De
Internationaalrechtelijke be-
trekkingen tusschen Neder-
land en Venezuela, 1816-
1920. Leiden, 1920. II 857
(C. van Vollenhoven).
Costa Gomez, M. F. da, Het
wetgevend orgaan van Cura-
gao. Samenstelling en be-
voegdheid bezien in het kader
van de Nederlandsche kolo-
niale politiek. Amsterdam,
1985. XVIII 25 (B. de Gaay
Fortman).
Cruls, Gastao, A Amazonia que
eu vi. Obidos-Tumucumaque.
Rio de Janeiro, 1980. XII
299 (C. H. de Goeje).
CURAgAO. 2de uitgave (1983).
Uitgave van de Koninklijke
vereeniging OOsT EN WEST".
Bewerkt door het bestuur
der afdeeling in Cura9ao.
's-Gravenhage. XV 849 (B.
de Gaay Fortman).
CURAgAO (naar de laatste gege-
54 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


vens bewerkt door het be-
stuur van de afd. van OoST
EN WEST aldaar). 's-Graven-
hage. XVIII 284 (Fred. Oud-
schans Dentz).
CURAQAO. 4de uitgave (1939).
Koninklijke vereeniging
OOST EN WEST. 's-Gravenha-
ge. XXI 331 (J. L. Stoit
Dijck).
CURACAO. NETHERLANDS WEST
INDIES. Tourist Guide issued
by the Chamber of Commer-
ce. XVIII 124 (W. R. Menk-
man).
CURACAO. NETHERLANDS WEST
INDIES. Tourist Guide issued
by the Chamber of Commer-
ce (1939). XXI 331 (B. de
Gaay Fortman).
Dahlhaus, G. J. M., Monseig-
neur Martinus Joannes Nie-
windt. Eerste Apostolisch Vi-
caris van Curagao. Een le-
vensschets. 27 Aug. 1824-
Jan. 1860. Maasbode, z.j. VI
427 (B. de Gady Fortman).
Danforth, Stuart T., ,,The
Birds of Saba". THE JOUR-
NAL OF AGRICULTURE OF
UNIVERSITY OF PUERTO RI-
co. 1939. XXII 352 (P. Wa-
genaar Hummelinck).
Dean, A. L., zie Me. Donald,
J.F.
Debrot, Cola, Mijn zuster de
negerin. Rotterdam, 1935.
XVII 271 (W. R. Menkman).
Denuc6, Dr. J., Afrika in de
XVIde eeuw en de handel van
Antwerpen. Documenten
voor de geschiedenis van den
handel. II. Antwerpen, 1937.
XX 375 (W. R. Menkman).
Domaine colonial frangais, Le,
suivi d'un apercu general sur


les colonies 6trangeres. His-
toire, industries, vie, coutu-
mes, beaux-arts. Tome pre-
mier. Parijs, 1929. XII 187
(Joh. F. Snelleman).
Douglas, Charles E., Report on
the cultivation, treatment and
prospects of rice in British
Guiana. XIV 355 (H. G.
Brandon).
Duyvis, Guda E. G., ,,Mexi-
caansche Mozaieken".
MAANDBLAD VOORBEELDEN-
DE KUNSTEN TEVENS ORGAAN
DER VEREENIGING VAN
VRIENDEN DER AZIATISCHE
KUNST, 12de jrg. no. 12,
1935, Amsterdam. XVIII
188 (Jhr. L. C. vanPanhuys).
ECONOMISCH STATISTISCHE BE-
RICHTEN, 4 Mei 1938. XX
254 (B. de Gaay Fortman).
S. Bruyning, ,,Eenige aan-
teekeningen over den social
economischen toestand van
Suriname".
Mr. W. J. van Balen, ,,Eco-
nomische lotgevallen vanCu-
ra9ao".
Dr. D. Fernandes, ,,Iets over
de economische beteekenis
van den landbouw in Suri-
name".
L. F. Jansen, ,,Munt- en
bankwezen van Curacao".
Mr. S. Reitsma, ,,Het bank-
wezen in Suriname".
H. P. Schliesser, ,,Het goud-
bedrijf in Suriname".
Fred. Oudschans Dentz, ,,De
economische beteekenis van
het bauxietbedrijf in Suri-
name".
Uitvoer en havenverkeer
van het gebiedsdeel Curagao.
Economische toestand van Swui-
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


name, De. VERSLAG uitge-
bracht door de Kamer van
koophandel en fabrieken te
Paramaribo. 1985. XVIII
128 (W. R. Menkman).
Edler, Friedrich, The Dutch
Republic and the American
Revolution. Baltimore, 1911.
II 558 (B. de Gaay Fortman)
Edschmid, Karel, Glanz und
Elend Sud-Amerikas. Roman
eines Erdteils. Frankfort a/d
Main, 1982. XIV 298 (B. de
Gaay Fortman).
Eibergen, P. en C. Lekkerker-
ker, Sociale geografie van Ne-
derland en zijn overzeesche ge-
westen. Vijfde deel van B. A.
Kwast en C. Lekkerkerker,
Beknopt leerboek der aard-
rijkskunde voor burgerscholen,
gymnasia en kweekscholen.
Groningen, Batavia, 1938.
XX 253; Negende druk,
1989. XXII 28 (B. de Gaay
Fortman); zie ook Lekker-
kerker, C.
Eigeman, Prof. mr. J. A., In-
dig en de ministerraad. Een
staatsrechtelijke studie.'s-Gra-
venhage, 1929. XI 542 (B. de
Gaay Fortman).
Einaar, J. F. E., Bijdrage tot
de kennis van het Engelsche
tusschenbestuur van Surina-
me, 1804-1816. Academisch
proefschrift, Leiden, 1984.
XVII 822 (W. R. Menkman).
Eldermans, Ds. H. W., zie
GEDENKBOEK 1634-1934.
Elias, Johan E., Het voorspel
van den eersten Engelschen
oorlog. 's-Gravenhage, 1920.
II 626 (S. van Brakel).
ENCYCLOPAEDIE VOOR JONGE-
REN, zie WIE IS DAT?


Engelberts, Dr. W. J. M., Met
Hr. Ms. kruiser ,,Sumatra"
om de West naar de Oost. Am-
sterdam, (1928). X 480 (C. H.
de Goeje).
ETHNOS, 1936. Stockholm.
XVIII 252 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Euwens O.P., P. A., Het St.
Elisabeth's gasthuis op Oura-
gao. Curagao, (1930). XII
492 (B. de Gaay Fortman).
-, zie GEDENKBOEK 1634-
1934.
Fahrenfort, Dr. J. J., zie
Blonk, Dr. A.
Farabee, William Curtis, ,,The
Central Arawaks". UNIVER-
SITY OF PENNSYLVANIA. THE
UNIVERSITY MUSEUM AN-
THROPOLOGICAL PUBLICA-
TIONS. Vol. IX. Philadelphia,
1918. VII 481 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, ,,The Central Caribs".
UNIVERSITY OF PENNSYLVA-
NIA. THE UNIVERSITY MU-
SEUM. ANTHROPOLOGICALPU-
BLICATIONS. Vol. X. Phila-
delphia, 1918. IX 91 (C. H.
de Goeje).
Paris, John T., zie Booy,
Theodoor de.
Febr., Ir. L. J. M., De wereld in
beeld. Serie I. Onze overzee-
sche gewesten. Met beschrij-
venden tekst. Haarlem, 1929.
XI 575 (H. D. Benjamins).
Serie II. De groote Indische
cultures. XXII 45.
FERNANDES, Dr. D., zie Eco-
NOMISCH STATISTISCHE BE-
RICHTEN.
Fewkes, J. Walter, ,,A pre-
historic island culture area of
America. A report on prehis-
56 LIST VAN BOEKEN BN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


toric objects from the West
Indies in the Museum of the
American Indian. (Hey
Foundation) in 1914." THIR-
TY FOURTH ANNUAL REPORT
OF THE BUREAU OF AMERIC-
AN ETHNOLOGY 1912/3.
Washington, 1922. VI 35
(H. ten Kate).
Flu, P. C., Populaire voordrach-
ten. Gebruikt als leiddraad
bij het onderwijs in de hygie-
ne aan de Bestuursschool te
Weltevreden. 2de druk. Ba-
tavia, 1920. III 380 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, ,,Verslag van een studie-
reis naar Suriname. Sept.
1927-Dec. 1927 en beschou-
wingen dienaangaande." Ac-
TA LEIDENSIA III. Zelfstan-
dige uitgave. Utrecht, z.j.
XXIV 309 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Frickers, J., ,,Het voorkomen
van Dipylidium caninum
(Linn6 1758); Toxocara ca-
nis (Werner 1782); Ancy-
clostoma caninum (Ercolani
1859); Dirofilaria immitis
(Leydi 1856) en Spirocerca
sanguinolenta (Rudolphi
1819) bij den hond (canis fa-
miliaris) in Suriname."Over-
druk TIJDSCHRIFT VOOR
DIERGENEESKUNDE, jg.1938
afl. 19. XXI 90 (Dr. S. Ga-
jentaan).
-, in samenwerking met
prof. dr. 0. Nieschulz en A
Bos, ,,Over een infectie door
Trypanosoma Viennei bij een
rund uit Suriname". Over-
druk TIJDSCHRIFT VOOR
DIERGENEESKUNDE, jg.1938
afl. 19. XXI 90 (Dr. S. Ga-
jentaan).


-, Vleeschkewring, Vleesch
en Slachtveeteelt in Suriname.
XXII 27 (J. Gajentaan).
De geschiedenis van den
Diergeneeskundigen dienst in
Suriname. XII 27 (J. Gajen-
taan).
Fr6din, Otto en Erland Nor-
denskiild, UeberZwirnen und
Spinnen bei den Indianern
Siidamerikas. G6teborg,1918.
Ib 500 (Joh. F. Snelleman).
Gaay Fortman, B. de, zie GE-
DENKBOEK en GEDENKBOEK
1634-1934.
Gabriel, Alfons, Tschogogo. Aus
dem Leben der Flamingos.
Stuttgart, 1988. XXI 322
(P. Wagenaar Hummelinck).
GEDENKBOEK VAN HET ALOE-
MEEN NEDERLANDSCH VER-
BOND, bij gelegenheid van
zijn 25-jarig bestaan, 1898-
1923. Geschiedenis en in-
vloed van den Nederland-
schen stam. ,,Suriname"
door F. Oudschans Dents;
,,Cura9ao", door B. de Gaay
Fortman. VI 127 (J. F.
Snelleman).
GEDENKBOEK NEDERLAND-CU-
RBAAO 1634-1934. Uitgege-
ven ter gelegenheid der her-
denking van de driehonderd-
jarige vereeniging van Cura-
Sao met Nederland. Amster-
dam, 1934. XVI 255 (Mr. G.
H. Eskes).
Dr. P. J. van Breemen, ,,De
kleine landbouw in Cura-
9ao"; ,,Het Curagaosche vis-
scherijbedrijf".
Ds. H. W. Eldermans, ,,Het
Protestantisme op de eilan-
den Curagao, Aruba en Bo-
naire".
P. A. Euwens O.P.,,Curagao
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


bij de wisseling der eeuwen
en de keerpunten der ge-
schiedenis".
Mr. B. de Gaay Fortman,
,,De bestuursinrichting van
Curagao".
Prof. ir. J. A. Grutterink,
,,Geologie en mijnbouw".
Prof. dr. L. Knappert, ,,De
eerste honderd jaren derPro-
testantsche gemeente op Cu-
ra9ao".
Ir. F. S. Langemeyer, ,,De
zoutwinning op de Neder-
landsche Antillen".
Dr. J. G. Loohuis, ,,De aard-
olie-industrie op Curagao".
(W. R. Menkman), ,,De ex-
peditie van 1634"; ,,De ver-
overaars van Cura9ao";
,,Vereeniging met Nieuw-
Nederland. Slavenhandel-
Slavernij"; ,,De Portugee-
sche Joden in Cura9ao";
,,Toestanden in den compag-
niestijd"; ,,Europeesche oor-
logen"; ,,De Europeanen in
de Caraibische zee"; ,,Sluik-
handel"; ,,Onafhankelijk-
heidsoorlogen en revolution-
naire bewegingen. Verhou-
ding tot Venezuela"; ,,En-
gelsche overheersching. Her-
stel der Nederlandsche sou-
vereiniteit"; ,,Onze eilanden
tijdens de regeering van Ko-
ning Willem I tot den Belgi-
schen opstand"; ,,1880-
1850"; ,,De Nederlandsche
Antillen als een afzonderlijk
bestuursgebied tot het einde
der negentiende eeuw"; ,,De
eerste 25 regeeringsjaren van
Koningin Wilhelmina"; ,,De
laatste tien jaren"; ,,Eenige
statistische cijfers"; ,,De
herdenking van 1984".


Ir. G. Schotel, ,,De draadloo-
ze telegrafie".
H. J. A. Schroeder, ,,Over-
zicht van de wetgeving op
onderwijsgebied in Curagao"
Dr. W. G. N. van der Sleen,
,,Grepen uit planten- en die-
renleven van Curagao, Aru-
ba en Bonaire".
C. van Son, ,,De groep Ne-
derlandsche Antillen van het
Algemeen Nederlandsch ver-
bond".
P. I. V(erriet), ,,Werkzaam-
heid der R.K. Missie op cha-
ritatief en social gebied".
Prof. dr. J. Versluys, ,,De
watervoorziening van Cura-
9ao".
Mr. W. M. A. Weitjens, ,,De
rechtsbedeeling".
F. W. P. W(inkel), ,,De vrij-
metselarij op Curagao".
Geijskes, D. C., ,,Voorraadin-
secten van rijst in Suriname
met aanwijzingen der bestrij-
ding". BULLETIN Departe-
ment Landbouwproefstation
in Suriname". 1940. XXII
256 (P. Wagenaar Humme-
linck); zie ook Stahel,Gerold.
Gillin, John, ,,The Barama Ri-
ver Caribs of British Guia-
na". PAPERS OF THE PEABO-
DY MUSEUM OF AMERICAN
ARCHAEOLOGY AND ETHNO-
LOGY. Harvard university.
Vol. XIV no. 2. Cambridge
Mass., 1986. XIX 157 (C. H.
de Goeje).
GOUDEN JUBILEUM DEB DOMI-
NIKANER MISSILE OP CURA-
9AO W.I. 1870-1920. Ter
dankbare herinnering door
eenige missionarissen be-
werkt. Nijmegen. II 863 (B.
de Gaay Fortman).
58 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Gower, Charlotte D., ,,The
Northern and Southern Af-
filiations of Antillean Cultu-
re". MEMOIRS OF THE AMER-
ICAN ANTHROPOLOGICAL As-
SOCIATION no. 35. Menasha
Wis., 1937. X 44 (H.tenKate).
Grol, G. J. van, De grondpoli-
tiek in het West-Indische do-
mein der Generaliteit. Een
historische studied. Algemeen
historische inleiding. 's-Gra-
venhage, 1984. XVII 206
(W. R. Menkman).
Grutterink, Prof. ir. J. A., zie
GEDENKBOEK 1634-1984.
Haebler, Ruth, ,,Die geflochte-
nen Hangematten der Natur-
v6lker Sidamerikas". ZEIT-
SCHR. F. ETHNOLOGIE, 1919.
Ib 437 (Joh. F. Snelleman).
Hall, Dr. C. J. J. van, Het Ko-
loniaal instituut te Amster-
dam. Wording, working en
toekomst. Amsterdam, 1941.
XXII 253 (B. de Gaay
Fortman).
Hall Holden M.D., William,
,,Civilization and sudden
death". NATURAL HISTORY,
Dec. 1988. New York. XXI
326 (C. H. de Goeje).
HANDBOEKJE VOOR SURINAME
EN CURAQAO 1938. Samenge-
steld door de West-Indische
kamer in samenwerking met
de Vereen. ,,Bureau voor
handelsinlichtingen" te Am-
sterdam. XX 254 (B. de
Gaay Fortman).
HANDBOOKS prepared under
the direction of the historical
section of the Foreign Office.
Londen, 1920; no. 184 Intro-
duction to the Guiana Colonies,
135 British Guiana, 136 Dutch


Guiana, 137 French Guiana.
III 588 (H. D. Benjamins).
HANDBOOK, THE BRITIBH
GUIANA 1922. Containing
general and statistical infor-
mation concerning the colo-
ny, its industries, manufac-
tures and commerce. George-
town. VI 135 (H. D. Benja-
mins).
HANDELSADRESBOEK 1929 voor
Ned. West-Indie (eerste uit-
gave). Samengesteld door de
vereeniging ,,Bureau voor
handelsinlichtingen". Am-
sterdam. XI 477 (B. de Gaay
Fortman). Derde uitgave
1932. XIV 294 (B. de Gaay
Fortman).
Harders, C. L. Bijdrage tot de
kennis van de Curagao-alogn
en van haar opsporing. Delft,
1940. XXIII 92 (C. W. Wil-
linge Prins-Visser).
Harloff, A. J. W., Een raad van
experts voor Nederlandsch
overzee.'s-Gravenhage,(1981).
XIII 576 (B. de Gaay Fort-
man).
Harlow, V. T., zie Raleigh, Sir
Walter.
Hass, Hans, Unter Korallen
und Haien. Abenteuer in der
Caribischen See. Berlijn,
1941. XXIV 121 (P. Wage-
naar Hummelinck).
Have, O. ten, en dr. L. M. G.
Kooperberg, De aarde en haar
volken. Aardrijkskundig leer-
boek. Deel III (B) Neder-
landsch Oost- en West-Indie.
Geographisch en economisch.
Rotterdam, 1924. VI 472
(H. D. Benjamins).
Helman, Albert, Zuid-zuid-
west. IX 180 (G. J. Staal).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-, De still plantage. Rotter-
dam, 1931. XIV 185 (H. D.
Benjamins).
Hemmersam, M., zie Honor6
Naber, S. P. L' -.
Henriquez, Emilio L.,Annoran-
zas de una vida meritoria. Cu-
ragao en Amsterdam, 1937.
XX 152 (B. de Gaay Fort-
man).
HERDENKINGSLECTUUR (1634-
1984). XIV 123, 166 (B. de
Gaay Fortman).
Herskovits, Prof. dr. Melville
J. en F. J.Herskovits ,,Bush-
Negro Art". THE ARTS, 1980.
New York. XIII 158 (Jhr. L.
C. van Panhuys).
-, in samenwerking met F.
S. Herskovits,,,A Footnote to
the history of Negro Slaving.
OPPORTUNITY Juni 1933;
,,An outline of Dahomean
Religious Belief". MEMOIRS
OF THE AMERICAN ANTHRO-
POLIGICAL ASSOCIATION no.
41. 1988. XVI 115 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, Dr. Melville J. en Frances S.
Herskovits, Rebel Destiny.
Londen en New York, 1934.
XVI 294 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
-, -- ,,The Art of Daho-
mey. I Brass-Casting and Ap-
pliqu6 Cloths, II Wood
Carving". THE AMERICAN
MAGAZINE OF ART, THE FE-
DERATION OF ARTS. Wash-
ington, 1984. XVI 881 (Jhr.
L. C. van Panhuys).
-, en Frances S. Hersko-
vits, ,,Suriname Folk-Lore.
With transcriptions of Suri-
name Songs and musicologic-
al analysis by Dr. M. Ko-


linsky". COLUMBIA UNIVER-
SITY CONTRIBUTIONS TO AN-
THROPOLOGY. Vol. XXVII.
New York, 1936. XX 1 (J.
P. B. de Josselin de Jong).
-, -,,Man, the Speaking Ani-
mal". X.E. Juni 1988. Eas-
ton Penn.; ,,On the Prove-
nience of NewWorldNegros".
SOCIAL FORCES XII2; Aan-
kondiging van 4 boeken,
uitgegeven door het Interna-
tionaal instituut voor Afri-
kaansche talen en beschavin-
gen. JOURNAL OF AMERICAN
FOLKLORE, Apr.-Juni 1988;
,,Race Relations". THE
AMERICAN JOURNAL OF SOCI-
OLOGY. Mei 1933. XVI 115
(Jhr. L. C. van Panhuys).
-, -,,Walter Roth". AMERIC-
AN ANTHROPOLOGIST. Vol. 86
1934; ,,The best Friend in
Dahomey. ,,Negro" -an An-
thology by Nancy Cunard".
JOURNAL OF NEGRO EDUCA-
TION. 1984; ,,A critical Dis-
cussion of the ,,Mulatto Hy-
pothesis". JOURNAL OF NE-
GRO EDUCATION. 1984;
,,Freudian Mechanism in Pri-
mitive Negro Psychology,
Essays presented to C. G.Se-
ligman". 1984. KEGAN PAUL
TRENCH. XVI 331; ,,Book
Reviews, Africa and Ocea-
nia". AMERICAN ANTHROPO-
LOGIST. 1934; ,,Lo, the Poor
Haitian". THE NATION. 1929.
XVI 881 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
-, ,,Wari in the New
World". JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGIST IN-
STITUTE. 1982. London. XVI
281 (Jhr. L. C. van Panhuys).
60 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-, Life in a Haitian Valley.
New York en Londen, 1987.
XXI 824 (C. H. de Goeje).
Heyligers, J. C. Th. G. J., zie
Johnston, Sir Reginald St.-.
HIER DINAso, 7 Mei 1938,
weekblad wonder leading van
Joris van Severen. XX 254
(B. de Gaay Fortman).
Hingston, Major R. W. G.,
,,The Oxford University Ex-
pedition to British Guiana".
THE GEOGRAPHICAL JOUR-
NAL. Vol. LXXVIno. 1.1930.
XII 441 (H. D. Benjamins).
Holdridge, Desmond, Escape to
the Tropics. New York, 1937.
XXI 325 (C. H. de Goeje).
Hollander, Dr. A. N. J. den,
De landelijke arme blanken in
het zuiden der Vereenigde Sta-
ten. Een sociaal-historische
en sociografische studied. Gro-
ningen-DenHaag-Batavia,
1933. XVII 266 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Holmes, W. H., Handbook of
Aboriginal American Anti-
quities. Part I. Introduc-
tion The Lithic Industries.
Washington, 1919 (Smithson-
ian Institution. Bureau of
American Ethnology. Bulle-
tin 60). III 58 (Dr. H. ten
Kate).
Honderd jaar Curacao. 1842 12
January 1942. Uitgave Zus-
ters Franciscanessen. Moe-
derhuis ,,Mariadal". Roosen-
daal. XXIV 286 (B. de Gaay
Fortman).
Honor Naber, S. P. L'-, Jo-
hannes de Laet laerlyck Ver-
hael van de Verrichtingen der
Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie in derthien boe-


cken. Eerste deel.Boek I-III
(1624-1626). 's-Gravenhage,
1981. (Linschoten-vereeni-
ging, dl. XXXIV). XIII 879
(Joh. F. Snelleman).
Tweede deel. Boek IV-VII
(1627-1630). XIV 815 (Joh.
F. Snelleman).
Derde deel. Boek VIII-X
(1681-1633). XVI 266 (W.R.
Menkman).
zie verder Warnsinck, J. C.
M.
-, Reisebeschreibungen von
Deutschen Beambten und
Kriegsleuten im Dienste der
Niederldndischen West- und
Ost-Indischen Kompagnien,
1602-1797. Erster Band. I
Johann Gregor Aldenburgk
West-Indianische Reisze und
Beschreibung der Belag. und
Eroberung der Statt S. Salva-
dor in den Bahie von Todos os
Sanctos in dem Lande von Bra-
silia 1623-1626. II Ambrosii
Richszhoffers Braszilianisch-
und West Indianische Reisze
Beschreibung 1629-1632. III
Michael Hemmersams West-
Indianische Reiszebeschrei-
bung 1639-1645. 's-Graven-
hage, 1980. XII 889 (Joh. F.
Snelleman).
,- GEBCHIEDKUNDIGE AT-
LAS VAN NEDERLAND (Brazi-
lie). XIII 331 (Joh. F. Snel-
leman).
Hostos, Adolfo de, ,,Anthropo-
morphic carvings from the
Greater Antilles". AMERICAN
ANTHROPOLOGIST. Vol. 25
1923. VI 833 (H. ten Kate).
-,- ,,Three-pointed Stone
zemi or idols trom the West
Indies: an interpretation".
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


AMERICAN ANTHROPOLOGIST.
Vol. 25. 1928. V. 491 (H. ten
Kate).
Hoyer, W. M., A Historical
Chart and Decorative Map of
the Island of Curacao; A brief
commentary on the print en-
titled: A Historical Chart and
Decorative Map of the Island
of Curagao. XIII 494 (B. de
Gaay Fortman).
-, Woordenlijst en samen-
spraak Hollandsch-Papie-
mentsch-Spaansch. Derde
druk 1931. XIII 538 (B. de
Gaay Fortman).
-, Algun pagina tuma fo'i
historic di Curacao. Curagao.
XVI 127 (B. de Gaay Fort-
man).
-, Vocabulary and dialogues
English-Papiamento-Dutch.
Curagao, 1936. XVIII 250
(B. de Gaay Fortman).
-, zie ALMANAQUE.
Houwink, Net, De Avonturier.
Amsterdam, 1986. XVIII
240 (W. R. Menkman).
Hudig Dzn., J., De West-Indi-
sche Zaken van FerrandWha-
ley Hudig 1759-1797. Am-
sterdam, 1922. IV 562 (H. D.
Benjamins).
-, De scheepvaart op West-
Afrika en West-Indie in de
achttiende eeuw. Amsterdam,
(1927). IX 881 (H. D. Benja-
mins).
Hudson, Alfred E., ,,Kazak so-
cial structure". YALE UNI-
VERSITY PUBLICATIONS IN
ANTHROPOLOGY. Number
twenty. XX 875
Hull, William I., ,,William
Penn and the Dutch Quaker
migration to Pennsylvania.


NO. 2 SWARTHMORE COLLEGE
MONOGRAPHS ON QUAKER
HISTORY. 1985. XVIII 248
(W. R. Menkman).
Hyatt Verrill, A., The Book of
the West Indies. New York,
1917. Ia 423 (H. D. Benja-
mins).
-, G. A., Isles of Spice and
Palm. New York, 1916. Ia
888 (H. D. Benjamins).
INLICHTINGEN EN ONDERZOE-
KINGEN van de afdeeling
Handelsmuseum in 1984.
Uitgegeven door de Konink-
lijke vereeniging Koloniaal
Instituut te Amsterdam. Me-
dedeeling no. XXXVII (ae-
therische oliin enz.). XVII
29 (J. A. Liems).
Izikowitz, Karl Gustav, Music-
al and other sound instru-
ments of the South American
Indians. A comparative
ethnographical study. G6te-
borg, 1985. XVIII 845 (C. H.
de Goeje).
Jacobs, Herman J., zie Oud-
schans Dentz, Fred.
Jansen, Drs. L. F., Curacao en
de devaluatie. 1986. XVIII
814 (W. R. Menkman).
-, ECONOMIC STATISTI-
SCHE BERICHTEN.
Johnston, Sir Reginald St.-,
West-Indische peperpot. Uit
het Engelsch vertaald door
J. C. Th. G. J. Heyligers.
Zutfen, 1988. XV 877 (Joh.
F. Snelleman).
Jones, Chester Lloydd, Carib-
bean Interests of the United
States. New York en Londen,
1916. Ia 501 (H. D. Benja-
mins).
JOURNAL DE LA SOCIETk DES
62 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


AMARICANISTES. Nouvelle
S6rie. Tome XXIV. Parijs,
1932. XV 71 (C. H. de
Goeje); Tome XXV. Parijs,
1934. XVII 234 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
JUBILEUM ALBUM bevattende 5
Curagaosche penteekeningen
vervaardigd door Holland-
sche artisten, 1 reproductive
historische Curagaosche pen-
teekening. Ontwerp J. Thys-
sen. Curagao. XVI 235 (W.
R. Menkman).
KAART VAN PARAMARIBO, 1916
-1917. Schaal 1: 10.000.
Vervaardigd door den Opne-
mingsdienst van Suriname.
's-Gravenhage, 1920. III 221
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Kahn, Morton C., ,,Notes on
the Saramaccaner Bush Ne-
groes of Dutch Guiana".
AMERICNANATHROPOLOGIST,
1929. XI 488 (H. D. Benja-
mins).
-, Djuka. The Bushnegroes
of Dutch Guiana. New York,
1931. XIII 223 (H. D. Ben-
jamins).
-, ,,Africa's lost tribes in
South America. An on-the-
spot account of blood-chil-
ling African rites of 200 years
ago preserved intact in the
jungles of South America by
a tribe of runaway slaves".
NATURAL HISTORY. Apr.
1939. New York. XXI 325
(C. H. de Goeje).
KALENDER van de ,,Curagao
Trading Company S.A." XX
55 (B. de Gaay Fortman).
KAMER van koophandel en fa-
brieken te Paramaribo. Ver-
slag. De economische toe-


stand van Suriname. XVIII
128 (W. R. Menkman).
Karsten, Rev. Rudolf, De
Britsch-Indidrs in Suriname.
Een korte schets, benevens
een handleiding voor de be-
ginselen van het Hindi.
's-Gravenhage, 1930. XII
291 (Joh. F. Snelleman).
Keiser, U. D. en G. J. A. Mul-
der, Leerboek der aardrijks-
kunde. Derde deel (Overig
Europa en Nederlandsch
Oost- en West-Indie). Derde
druk. Groningen, Den Haag,
1924. VI 472 (H. D. Benja-
mins).
Keuchenius, P. E., ,,Siedlungs-
plane in den Niederlande".
Die Sonne. Leipzig, 1986
(W. R. Menkman).
KiBs, Ch., De historische wor-
ding en de huidige beteekenis
van Nederlandsch West-India
(Suriname en de Nederland-
sche Antillen). Eigen uitgave.
XIX 258 (B. de Gaay Fort-
man).
Knappert, Dr. L., Schets van
eene geschiedenis onzer han-
delskerken. 's-Gravenhage,
1928. X 231 (D. C.Hesseling).
-, Geschiedenis van de Neder-
landsche Bovenwindsche ei-
landen in de 18de eeuw.
's-Gravenhage, 1932. XIV
295 (B. de Gaay Fortman).
zie ook GEDENKBOEK
1634-1934.
Koch, Louis, Suriname 't land
der toekomst. a. Landbouw.
XVI 327 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Kohlbrugge, Prof. dr. J. H. F.,
's Menschen Religie. XV 844
(Joh. F. Snelleman).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


KOLONIAAL INSTITUUT, GIDS
IN HET ECONOMISCH MU-
SEUM. I. Suriname. 1929. XI
578 (Joh. F. Snelleman).
Kooperberg, Dr. L. M. G., zie
Have, 0. ten.
Kruythoff, S. J., The Nether-
lands Windward Islands and
a few interesting items on
French St. Martin. Antigua,
1988. XXI 148 (Mr. F. G.
Schalkwijk).
Kunst, Dr. Jaap ,,The Music of
Java". INDIAN ART AND
LETTERS. Vol. VIII. Londen.
XVIII 190 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
,,Ein musikologischer
Beweis fiir Kulturzusammen-
hange zwischen Indonesien
vermutlich Java und
Zentralafrika". INTERN.
ZEITSCHRIFT FUR VOLKER-
UND SPRACHKUNDE ANTHRO-
Pos. Deel XXX. 1936 St. Ga-
briel-M6dling; ,,The Music of
Java". INDIAN ART AND LET-
TERS. Vol. VIII no. 2. Lon-
den. XVIII 190 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Kwast, B. A., zie Eibergen,
P.
Laet, De, zie Honor6 Naber, S.
P. L'- en Warnsinck, J. C.
M.
Lampe, H. E., Aruba voorheen
en thans. XV 171 (B. de
Gaay Fortman).
Lanao Loaiza, J. R., Las Pam-
pas Escandalosas. Manizales-
Colombia, 1936. XXI 822
(P. Wagenaar Hummelinck).
Lange-De Bruijn, M. B. de,
,,Dagelijksche dingen van
Curacao". BUITEN, 1920. Ib
438 (Joh. F. Snelleman).


Langemeyer, Ir. F. S., zie GE-
DENKBOEK 1684-1984.
Leeuw, Hendrik de ,Onze West.
Vertaald door J. Kuylman.
Met teekeningen van den
schrijver. Bandontwerp Wim
Weynman. Amsterdam,
1937. XX 306 (W. R. Menk-
man).
Legene, P. M., Zinzendorf.
Zeist, 1938. XXI 90 (B. de
Gaay Fortman).
-, Soeradshmoekhi, het zon-
nebloempje in de schaduw ge-
plant. Zeist. XXI 249 (H.
K(eulemans)-H(oweler)).
-, De roode man en het evan-
gelie. Zeist, 1941. XXIII 127
(B. de Gaay Fortman).
Lekkerkerker, C., Sociale geo-
grafie van Nederland en zijn
overzeesche gewesten. Negen-
de druk. Groningen,Batavia,
1989. XXII 28 (B. de Gaay
Fortman); zie ook Eiber-
gen, -.
Lier, Willem Fr. van ,ets over
de Boschnegers in de Boven-
Marowijne. Paramaribo,
1919. II 163 (H. D. Benja-
mins).
Lindblom, Gerhard, ,,Afrikani-
sche Relikte und Indianische
Entlehnungen in der Kultur
der Buschneger Surinams".
G6TEBORGS KUNGL. VETEN-
SKAPS OCH VITTERHETS -
SAMHALLES HANDLINGAR,
Fjirde Foljden. XXVIII.
Gbteborg. VI 419 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
-, Dr. -, Einige Details in der
Ornamentik der Buschneger
Surinams. Stockholm, 1926.
VIII 432 (Jhr. L. C. van
Paahuys)
64 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Linden, C. van der, en M. S.
Wytema, Met Hr. Ms. K
XIII naar Nederlandsch-In-
die. Amsterdam, (1927). X
480 (C. H. de Goeje).
Lingbeek, C. A., Heb je wel ge-
hoord? ... De geschiedenis
van een strijd om even mil-
lioen en meer aan geld en nog
veel meer aan geestelijk goed.
X 284 (B. de Gaay Fortman).
Loohuis, Dr. J. G., zie GEDENK-
BOEK 1634-1984.
Lov6n, Sven, Origins of the Tai-
nan culture, West Indies.
G6teborg, 1985. XVIII 846
(C. H. de Goeje).
Lynden, A. J. H. van, Op zoek
naar de zuidgrens. De grens-
bepaling tusschen Suriname
en Brazili6 1935-1988. Met
korte verslagen van F. H. M.
van Straelen, luitenant ter
zee le klasse, K. Meuldijk,
korporaal-telegrafist en H.
Rombouts, arts. XXII 147
(G. Versteeg).
MacKaye, Percy, The Skippers
of Nancy Gloucester. New
York, 1924. VI 644 (T. E.
Penard).
Mathews, Gertrude S., Treasu-
re. New York, 1917. Ib 177
(H. D. Benjamins).
McDonald A.M., M.D., J. F. en
A. L. Dean A.B.,Ph.D.,,,The
treatment of leprosy, with
especial reference to some
new chaulmoogra oil derivat-
ives." TREASURY DEPART-
MENT. PUBLIC HEALTH RE-
PORTS ISSUED WEEKLY BY
THE UNITED STATES HEALTH
SERVICE. Vol. 85. Washing-
ton, 1920. III 218 (Jhr. L. C.
van Panhuys).


Mebius, Dr. J., Geneeskundige
hulp. Populair-geneeskundig
en hygignisch handbook. Gro-
ningen. XX 150 (Radema-
ker).
Menkman, W. R., ,,Nederland
in Amerika en West-Afrika".
Overdruk Nederlanders over
de zeeen. Utrecht, 1940.
XXII 255 (J. van Hinte).
TROPISCH NEDERLAND
IN ZAKFORMAAT 10. Surina-
me (1942). XXIV 287 (B. de
Gaay Fortman).
-, De Nederlanders in het
Caraibische zeegebied, waarin
de geschiedenis der Neder-
landsche Antillen. Amster-
dam, 1942. XXV 60 (J. van
Hinte).
-, zie ook ATLAS,GESCHIED-
KUNDIGE; GEDENKBOEK
1634-1934; Oudschans
Dentz, Fred.
Mensch, C., Geografie van Oost-
en West-India. Zwolle, 1924.
VI 880 (H. D. Benjamins).
Metraux, Dr. A., zie Revista.
Meuldijk, K., zie Lynden, A. J.
H. van.
Meurs, H. van, Literatuur-over-
zicht van het jaar 1938 van de
taal-, land- en volkenkunde en
geschiedenis vanNederlandsch-
Indii. KONINKLIJK INSTI-
TUUT VOOR DE TAAL-, LAND-
EN VOLKENKUNDE VAN NE-
DERLANDSCH-INDIE. 's-Gra-
venhage, 1939. XXI 880 (B.
de Gaay Fortman).
Moelia, Dr. T. S. G., Het rimi-
tieve denken in de moder-
ne wetenschap. Groningen,
's-Gravenhage, Batavia, 1988.
XVI 119 (Joh. F. Snelle-
man).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Molengraaff, G. J. H., Geologie
en geohydrologie van het eiland
Curagao. 1929. XI 887 (Dr.
N. Wing Easton); (zie ook
XI 491).
Mordini, A., ,,Gaetano Oscula-
ti e l'archeologia del medio
Rio delle Amazoni". ARCHI-
VIO PER L'ANTHROPOLOGIA E
LA ETHNOLOGIA. Vol. LXIV,
1984. XVII 236 (Jhr. L. C.
van Panhuys).
Moresco, M., Westwaarts. Am-
sterdam, 1924. VI 189 (B. de
Gaay Fortman).
Morrill, G. L., The Curse of the
Caribean and the Three
Guianas (Gehennas). Minnea-
polis", (1920). IV 274 (H. D.
Benjamins).
M6rzer Bruyns, A. G., ,,Het
eilandenrijk in de Caraibi-
sche zee".TIJDSCHRIFT VOOR
ECONOMISCHE GEOGRAPHIC.
III 333 (B. de Gaay Fort-
man).
Mulder, Ds. D., en Siegfried
Beck, Landbouwopvoeding
van de Surinaamsche jeugd.
Een vraag en een antwoord.
Paramaribo-Amsterdam,
1988. XXI 14 (W. R. Menk-
man).
Mulder, G. J. A., zie Keiser,
U. D.
Mufoz, Eugenio Petit, Inter-
pretaciones esquemdticas sobre
la historic de la conquista y la
colonizaci6n espafolas en
Amdrica. Montevideo, 1927.
X 331 (C. H. de Goeje).
Munro, Paul-Guillaume enTho-
mas, La sculpture negre pri-
mitive. Parijs, 1929. XI 41
Joh. F. Snelleman).
Na vijftig jaar. Gedenkboekje,
West-Indische Gids


uitgegeven bij gelegenheid
van het vijftigjarig verblijf
der fraters van Tilburg in de
missie van Curacao. Z.j.
(1936). XVIII 319 (B. de
Gaay Fortman).
1937. Mooi Curagao. Uitgave
van de Kon. vereen.Oost EN
WEST, afd. Curacao. XVIII
318 (B. de Gaay Fortman).
Nieschulz, Prof. Dr. 0., zie
Frickers, J.
Nordenskiold, Erland, Eine
geographische und ethnogra-
phische Analyse der materiel-
len Kultur zweier Indianen-
stamme in El gran Chaco
(Sildamerika). G6teborg,
1918. II 632 (Joh. F. Snelle-
man).
-, The changes in the mate-
rial culture of two Indian
tribes under the influence of
new surroundings. G6teborg,
1920. III 271 (Joh. F. Snelle-
man).
-, Deductions suggested by
the geographical distribution
of some post-Columbian words
used by the Indians of South-
Amerika. G6teborg, 1922. V
216 (Jhr. L. C. van Panhuys)
-, zie Fr6din, Otto.
Nouhuys, J. W. van, De eerste
Nederlandsche Transatlanti-
sche Stoomvaart in 1827 van
Zr.Ms. Stoompakket Curacao.
Eerste deel. Het journal.
's-Gravenhage, 1927 (LIN-
SCHOTENVEREENIGING). IX
89 (C. H. de Goeje).
O'Ferral, R. A. P. C., zie Ulti-
mus.
Olea, R. P. Bonifacio Ma. de,
Ensayo gramatical del Dia-
lecto de los Indios Guarainos.

66 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Caracas, 1928. XI 287 (C. H.
de Goeje).
Ommeren, H. van, zie Tiel, P.
H. van.
Oppenheim, J. D., ,,Ontwikke-
lingsmogelijkheden van een
Citrus-Cultuur in Suriname".
Mededeeling no. 2. van het
DEPARTMENT VAN LAND-
BOUW-ECONOMISCHE ZAKEN
IN SURINAME. Paramaribo,
Maart 1939. XXI 827 (W.
R. Menkman).
Oudschans Dentz, Fred., en
Herm. J. Jacobs, Onze West
in Beeld en Woord. Platenal-
bum. 2de druk. Amsterdam,
1929. XI 479 (W. R. Menk-
man).
-, Cornelis van Aerssen van
Sommelsdyck. Een belangrij-
ke figuur uit de geschiedenis
van Suriname. Amsterdam,
1938. XXI 56 (C. K. Kesler).
Surinaamsche peperpot.
Bont allerlei over land en volk
van Suriname. Dordrecht,
1985 XVII 59 (Joh. F. Snel-
leman).
-, Suriname, en W. R.
Menkman, Curagao. OOST EN
WEST. X 327 (C. K. Kesler).
zie ook ATLAS, GE-
SCHIEDKUNDIGE; ECONO-
MISCH STATISTISCHE BE-
RICHTEN; GEDENKBOEK.
Pais, Dott. Antonino, La Stazio-
ne Radioterapica Antimalari-
ca di Terraczna nel suo primo
anno di vita. Rome, 1922.IV
659 (Jhr. L. C. van Panhuys).
Panhuys, Jhr. L. C. van, De
Nigritarum Sylvestrium arte
ornandi (Specimina quaedam
ex Guyana Neerlandica illus-
trantur). Quelques ornements


des negres des bois de la
Guyane n6erlandaise. XI 487
(H. ten Kate).
Pares, Richard, War and trade
in the West-Indies1739-1763. ,
Oxford, 1936. XX 77, 97 (W.
R. Menkman).
Pfeiffer, Dr. J. Ph., De hout-
soorten van Suriname. 11926.
VIII 421 (Joh. F. Snelle-
man); II 1927. IX 488 (Joh.
F. Snelleman).
-, Rapport aangaande de
wijze, waarop de regeering in
Nederland en het gouverne-
ment van Suriname in de toe-
komst werkzaam zullen zijn
ter bevordering van den hout-
uitvoer van Suriname. 's-Gra-
venhage, 1929. XII 193
(Joh. F. Snelleman).
Philipszoon, J. A., ,,Kinderhy-
giine en volksgewoonten in
verband met den kinderleef-
tijd in Nederlandsch West-
Indie. DE GENEESKUNDIGE
GIDS, 1942. XXIV 346 (Th.
Lens).
Pik, Joh. H., en K. Zeeman.
Oost en West-India. Aard-
rijkskunde van onze overzee-
sche gewesten; Beknopt leer-
boek der Aardrijkskunde van
Oost en West-Indie. Amster-
dam, 1919. Ia 157
-, Tropisch Nederland.
Aardrijkskunde van onze over-
zeesche gewesten (veranderde
titeluitgave van Oost- en
West Indie). Amsterdam,
1924. VI 472 (H. D. Benja-
mins).
Phhlmann, Olga, Maria Sibylla
Merian. Berlijn, (z.j.). XVII
867 (B. de Gaay Fortman).
Pool, John de, Del Curagao que
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


se va. Pdginas arrancadas de
,,El libro de mis Recuerdos".
Santiago de Chili, 1985.
XVII 290 (W. R. Menkman).
Posthumus, Dr. C., The Ferns
of Surinam and of French and
British Guiana. Malang,
1928. XI 385 (Dr. W. A.
Goddijn).
Prins, Mr. Izak, ,,Gegevens be-
treffende de oprechte Hol-
landsche civet". EcoNo-
MISCH JAARBOEK, 20ste deel,
1936. XX 23 (W. R. Menk-
man).
Raadshoven, B. van, zie Rut-
ten, L.
Raleigh, Sir Walter, The discov-
erie of the large and beautiful
Empire of Guiana, edited
from the original text with
introduction, notes and ap-
pendixes of hitherto unpu-
blished documents by V. T.
Harlow. Londen 1928. XI
219 (Job. F. Snelleman).
Ramos, Arthur, 0 Negro Brasi-
leiro, ethnographia, religiosa e
psychanalyse. Rio de Janei-
ro, 1984. XXI 824 (C. H. de
Goeje).
-, 0 Folk-lore Negro do Bra-
sil, demopsychologia e psych-
analyse. Rio de Janeiro,
1935. XXI 324 (C. H. de
Goeje).
Realino, Fr. M., Aardrijkskun-
de. De eilanden van Neder-
landsch West-India. De overi-
ge eilanden van West-Indie.
Venezuela en Columbia. Cu-
ragao. 1929. XII 43; 2de
druk. Curagao, 1981. XIII
378 (B. de Gaay Fortman).
-, Plantkunde van Curagao
voor M.U.L.O. Curagao, 1935.


XVIII 344 (P. Wagenaar
Hummelinck).
-, De Nederlandsche Antil-
len en de overige eilanden van
de Caraibische zee. Venezuela
en Columbia. Derde druk.
Curagao, 1938. XXI 150 (J.
Fens).
-, -Schoolatlasje, behorend
bij de Nederlandse Antillen en
de overige eilanden van de Ca-
raibische zee, Venezuela en
Colombia. 1940. XXII 149
(B. de Gaay Fortman).
Regteren Altena, C. 0. van,
,,Old Tertiary". PRoc. KON.
AKADEMIE VAN WETEN-
SCHAPPEN. XLIV, 1941.
XXIV 96 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Reid, Capt. J. M., British
Guiana. Commercial Hand-
book. Georgetown, 1920. II
637 (Jhr. L. C. vanPanhuys).
Reitsma, Mr. S., zie ECONOMI-
MISCH STATISTISCHEBERICH-
TEN.
REVISTA DEL INSTITUTE DE
ETNOLOGIA DE LA UNIVERSI-
DAD NATIONAL DE TUCUMAN
dirigada por el Dr. A. M6-
traux. Tome II. Entrega 2a.
TucumAn, 1982. XV 167
(Jhr. L. C. van Panhuys).
REYNE, K., ,,De Cacaothrips
(Heliothrips rubrocinctus
Giard)". DEPARTMENT VAN
LANDBOUW. Bulletin no. 44.
1921. IV 122 (Prof. dr. W.
Roepke).
-, Onderzoekingen over de
monddeelen der Thysanopte-
ra. Utrecht, 1926. VIII 480
(Joh. F. Snelleman).
Ribeiro, Jodo, 0 element Ne-
gro, historia-folklore- linguis-
68 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


tica. Rio de Janeiro, (1984?).
XXI 324 (C. H. de Goeje).
Richszhoffer, A., zie Honore
Naber, S. P. L' -.
Rodrigues, Nina, 0 animismo
fetichista dos Negros Bahia-
nos. Rio de Janeiro, 1935.
XXI 324 (C. H. de Goeje).
Rombach Jr., F. K. A., Leid-
draad bij het onderwijs in de
aardrijkskunde van onze Oost
en West, ten dienste van gym-
nasia, hoogere burgerscholen
enz. Bussum, 1919. Ib 92 (H.
D. Benjamins).
Rombouts, E., zie Lynden, A.
J. H. van.
Roth, Walter E., An Inquiry
into the Animism and Folk-
lore of the Guiana Indians.
Washington, 1915. Ia 242
Richard Schomburgk's
Travels in British Guiana
1840-1844. Georgetown,
1922/3. V 620 (H. D. Benja-
mins).
-, ,,An Introductory Study
of the Arts, Crafts, and Cus-
toms of the Guiana Indians."
Thirty -eight ANNUAL RE-
PORT OF THE BUREAU OF
AMERICAN ETHNOLOGY 1916
-1917. Washington, 1924.
VII 229 (H. ten Kate).
,,Additional studies of
the arts, crafts and customs
of the Guiana Indians, with
special reference to those of
South British Guiana.
SMITHSONIAN INSTITUTION,
BUREAU OF AMERICAN ETH-
NOLOGY. Bulletin 91. Wash-
ington, 1929. XII 243 (Joh.
F. Snelleman).
Rutten, L., en B. van Raadsho-
ven, ,,On earthquake epicen-


tres and earthquake shocks
between 1913 and 1938 in the
region between 0 and 300 N
and 560 and 1200 W. VERH.
KON. AKAD. VAN WETEN-
SCHAPPEN (2de sectie)
XXXIX no. 4. 1940. XXIV
188 (P. Wagenaar Humme-
linck).
-, ,,New data on the small-
er islands North of Venezue-
la". PROC. KON. AKAD. VAN
WETENSCHAPPEN. XLIII.
1940. XXIV 190 (P. Wage-
naar Hummelinck).
-, ,,On the Geology of Mar-
garita, Cubagua and Coche
(Venezuela)". PROC. KON.
AKAD. VAN WETENSCHAPPEN.
XLIII. 1940. XXIV 190 (P.
Wagenaar Hummelinck).
Rutten, L. M. R., ,,Bibliogra-
phy of West Indian Geolo-
gy". GEOGR. MEDED.
UTRECHT PHYSIOGR. GEOL.
reeks XVI. Utrecht, 1938.
XXIV 191 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Sackville-West, V., Aphra
Behn. The incompable As-
trea. Londen, 1927. XI 89
(H. D. Benjamins).
Schierbeek, R., ,,Trombicula
vanommereni n. sp. Rouget
nouveau de la Guyane neer-
landaise". ANN. PARASIT.
HUM. COMP. XV. 1937.
XXIV 309 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Schliesser, H. P., zie ECONO-
MISCH STATISTISCHEBERICH-
TEN.
Schnebbelie, P. J. F. J., Weg-
ivijzer voor Katholieken, die
voornemens zijn naar Indii te
vertrekken en voor hen die van
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Indii naar Holland komen.
1939. XXII 150 (B. de Gaay
Fortman).
Schotel, Ir. G., zie GEDENK-
BOEK 1634-1934.
Schroeder, H. J. A., zie GE-
DENKBOEK 1634-1934.
Scbulz-Kampfhenkel, Riitsel
der Urwaldhille; Vorstoss in
unerforschte Urwilder des
Amazonenstromes. Berlijn,
1938. XXI 327 (C. H. de
Goeje).
Sleen, Dr. W. G. N. van der,
zie GEDENKBOEK 1634-1934.
Snow, A. H., The question of
aborigenes in the law and prac-
tice of nations, including a
collection of authorities and
documents, written at the
request of the Department of
State. New. York en Londen,
1921. VI 30 (Jhr. L. C. van
Panhuys).
Son, C. van, zie GEDENBOEK
1634-1934.
Speiser, Dr. Felix, Im Duster
des brasilianischen Urwaldes.
Stuttgart, 1926. XVIII 347
(C. H. de Goeje).
Staden, Hans, Wahrhaftige His-
toria und Beschreibung einer
Landschaft der wilden, nacke-
ten, grimmigen Menschenfres-
serleuten in der Neuen Welt
(enz.). Faksimile-uitgave
naar de eerste uitgaaf van
1557. Frankfort, 1925. VIII
188 (Jhr. L. C. van Panhuys).
Staehelin, F. ,Die Mission der
Briidergemeine in Suriname
und Berbice im achtzehnten
Jahrhundert. Eine Missions-
geschichte hauptsichlich in
Briefen und Originalberich-
ten. Paramaribo, Herrnhut,


Gnadau. z.j. III 279 (H. D.
Benjamins).
Stahel, Gerold, en D. C. Geijs-
kes, ,,Ueber den Bau der
Nester von Atta cephalotes
L. und Atta sexdens L.
(Hym. Formicidae)". Publi-
catie van het LANDBOUW-
PROEFSTATION, Suriname.
Overdruk REV. DE ENTOMO-
LOGICA, 1939. XXII 191 (P.
Wagenaar Hummelinck).
Steenhuis, Dr. J. F., De geologi-
sche literatuur over of van be-
lang voor Nederlandsch Guya-
na (Suriname) en de Neder-
landsche Westindische eilan-
den. 's-Gravenhage, 1934.
XVII 298 (B. de Gaay Fort-
man en Fred. Oudschans
Dentz).
Steinberg, H. G., Ons Suriname.
De ending der Evangelische
Broedergemeente in Neder-
landsch Guyana. 's-Graven-
hage. XV 373 (Fred. Oud-
schans Dentz).
Sterre, Dr. David van der -,
zie Vrijman, L. C.
Sticker, Georg, ,,Zur Vorge-
schichte der Schmerzbehand-
lung". Tijdschrift SCHMERZ-
NARKOSE-ANAESTHESIE.
Leipzig, 1935. XVIII 189
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Straelen, F. H. M., zie Lynden,
A. J. H. van.
SURINAME. Uitgegeven door de
Vereeniging ter bevordering
van het vreemdelingenver-
keer en toerisme in Surina-
me. NETHERLANDS GUIANA.
Issued by the Tourist Asso-
ciation for Netherlands Guia-
na. Amsterdam, 1934. XVI
325 (Fred. Oudschans Dentz).
70 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


Tamanco, Julio (Mr. W. J. van
Balen), Onze Amerikaansche
gebiedsdeelen. Utrecht.XXIV
93 (W. R. Menkman).
-, Zuid-Amerikaansche ste-
den .Eenige losse grepen uit
het Latijnsche werelddeel.
Utrecht, 1941. XXIV 345
(W. R. Menkman).
Teunisse, S. J., Album van het
eiland Aruba. Haarlem, 1934.
XVI 234 (W. R. Menkman).
Tex-Boissevain, Mevrouw A.
den, Tora bij de Trio's. Am-
sterdam, 1923. VI 377 (J. F.
Snelleman).
Thiel, P. H. van, en H. vanOm-
meren, ,,Verdere waarne-
mingen over de,,patattaluis"
uit Suriname met aanteeke-
ningen omtrent de reactie
van de huid van den mensch
op de aanwezigheid dier
mijtlarven". ACTA LEIDEN-
SIA XV-XVI, 1941. (GE-
NEESK. TIJDSCHR. NED. IN-
DIE). XXIV 309 (P. Wage-
naar Hummelinck).
Thiel, P. H. van, ,,Trombicula
flui n.sp., a patatta-mite
(,,patatta-luis") of Surinam".
PARASITOLOGY XII. ACTA
LEIDENSIA V. 1930. XXIV
3.09 (P. Wagenaar Humme-
linck).
-, ,,De ,,patattaluis" uit
Suriname, met aanteekenin-
gen omtrent de aetiologie der
leishmaniosis americana".
GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
NEDERLANDSCH INDIiE.
LXXX. 1930. XIV 309 (P.
Wagenaar Hummelinck).
-, -,,Pathological significan-
ce of the ,,patatta-mite" of
Surinam, with notes on the


etiology of leishmaniosis
americana". ACTA LEIDEN-
SIA. V. 1930. XXIV 309 (P.
Wagenaar Hummelinck).
TIMEHRI: The Journal of the
Royal Agricultural and Com-
mercial Society of British
Guiana. Vol. I. Fourth Se-
ries) No. 1. XVII 263 (Fred.
Oudschans Dentz).
Toriman, Aan de Marowyne.
Zeven fraters met vacantie. X
417 (Joh. F. Snelleman).
Ultimus (R. A. P. C. O'Ferrall),
Een beschavingswerk. Een so-
ciaal- en economisch-politieke
studied in romanvorm. Para-
maribo, 1923. VI 277 (J. F.
Snelleman).
Urbina, Rafael Sim6n, Victoria,
Dolor y Tragedia. Caracas,
1936. XXI 240 (W. R.
Menkman).
Utermark, Ir. W. L., De econo-
mische beteekenis van het ge-
slacht Citrus, in het bijzonder
voor de Nederlandsche Over-
zeesche gewesten. Mededee-
ling XIX van hetKoLONIAAL
INSTITUUT, no. 4. Afd. Han-
delsmuseum. Amsterdam,
1923. V. 658 (H. D. Benja-
mins).
-, Vanille, Vanilline en Va-
nille-extracten. KOLONIAAL
INSTITUUT. Mededeeling no.
XVII. Amsterdam, 1922. IV
236 (H. D. Benjamins).
Vandercook, John, Tom-Tom.
New-York, 1926. IX 185 (C.
H. de Goeje).
-, -,,White Magic and Black
in the Jungle". HARPERS
MAGAZINE Oct. 1925 New
York. IX 185 (C. H. de
Goeje).LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


-, ,,Klondyke in the Tro-
pics". THE WORLD'S WORK
Mrt. 1926. IX 185 (C. H. de
Goeje).
Varre, La, ,,Auf der Suche nach
den ,,Weissen Gott"". BER-
LINER ILLUSTRIERTE ZEI-
TUNG 26 Aug. en 2 Sept.
1937. XXI 326 (C. H. de
Goeje).
Vatter, Dr. Ernst, ,,Seltene
amerikanische Ethnografica
in Stadtischen Volkermu-
seum zu Frankfurt a. M.".
ABHANDLUNGEN ZUR AN-
THROPOLOGIE, ETHNOLOGIE
UND URGESCHICHTE II.
Frankfort, 1925. VIII 183
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Veen Zeppenfeldt, A. van de,
Praktische handleiding der
Papiamentsche spraakkunst.
X 477 (A. E. Winkel).
Vening Meinesz, F. A., ,,Het
zwaartekrachtsveld in Oost-
en West-Indie; desiderata
voor verdere zwaartekrachts-
onderzoek in die gebieden".
HANDELINGEN 28ste NED-
NATUUR- EN GENEESKUNDIG
CONGRESS, 1941. XXIV 189
(P. Wagenaar Hummelinck).
Verkade-Cartier van Dissel, E.
F., De mogelijkheid van land-
bouw-kolonisatie door blan-
ken in Suriname. Amster-
dam, 1937. XIX 107 (W. R.
Menkman).
V(erriet), P. I., zie GEDENK-
BOEK 1634-1984.
VERSLUYS, Prof. dr. J., zie GE-
DENKBOEK 1684-1984.
Villiers, J. A. J. de, Storm van
's-Gravesande, zijn werk en
zijn leven, uit zijn brieven op-
gebouwd. 's-Gravenhage,


1920. II 422 (H. D. Benja-
mins).
Vink, Dr. G. J. (beschouwingen
over de mogelijkheid van ko-
lonisatie van blanken in Su-
riname). TIJDSCHRIFT VAN
HET KONINKLIJK NEDER-
LANDSCH AARDRIJKSKUNDIG
GENOOTSCHAP dl. LVIII no.
5. XXIV 63, 286 (W. R.
Menkman).
Voullaire, W. R., Land, Leute
und Missionsleben in Surina-
me. Herrnhut, 1925. VIII
427 (C. K. Kesler).
Vrijman, L. C., Dr. David van
der Sterre, Zeer Aenmerkelij-
ke Reysen gedaan door Jan
Erasmus Reyning, bewerkt
door -. Amsterdam, 1987.
XX 45 (W. R. Menkman).
-, Slavenhalers en slaven-
handel. Amsterdam, 1987.
XX 54 (B.de GaayFortman).
Waard, C. de, De Zeeuwsche ex-
peditie naar de West onder
Cornelis Evertsen den Jonge,
1672-1674. LINSCHOTENVER-
EENIGING dl. 80. 's-Graven-
hage. X 328 (Joh. F. Snel-
leman).
Wagenaar Hummelinck, P.,
Studies on the founa of Cura-
gao, Aruba, Bonaire and the
Venezuelan islands. 1940.
XXII 350 (J. P. de Gaay
Fortman).
-, Studies on the Fauna of
Curagao, Aruba, Bonaire and
the Venezuelan Islands.
's-Gravenhage, 1940. XXIV
124 (H. Engel).
Wal, Dr. S. L. van der, De mo-
tie-Keuchenius. Een kolo-
niaal-historische studied over de
jaren 1854-1866. 1984. XVI
72 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


238 (B. de Gaay Fortman).
Warnsinck, J. C. M., Abraham
Crynssen. De verovering van
Suriname en zijn aanslag op
Virginia in 1667. Amster-
dam, 1936. XVIII 338 (Fred.
Oudschans Lentz).
-, De Laet, laerlyckVerhael
van de Verrichtingen der Ge-
octroyeerde West Indische
Compagnie in derthien boe-
cken. Vierde deel. Boek XI-
XIII (1634-1636). Uitgege-
ven door S. P. L'Honor6 Na-
ber en -. 's Gravenhage,
1937. LINSCHOTENVEREENI-
GING XL. XX 193 (W. R.
Menkman).
Wass6n, Henry, ,,The Frog-
Motive among the South
AmericanIndians.Ornament-
al Studies"; ,,The Frog in
Indian Mythology and Ima-
ginative World". REVUE IN-
TERNATIONALE D'ETHNOLO-
GIE ET DE LINGUISTIQUE
,,ANTHROPOS". St. Gabriel-
Midling, 1934. XVIII 251
(Jhr. L. C. van Panhuys).
WAT IS DAT? DE ENCYCLOPAE-
DIE VOOR JONGEREN. Baarn,
z.j. XIX 124, 158, 253; XX
55, 152, 377; XXI 89, 249,
330 (B. de Gaay Fortman).
Waymouth, J. C., Memories of
Saint Martin (Netherland
Part) 1852-1926. Precided by
a short Sketch of Earlier
History. Barados. XI 443
(B. de Gaay Fortman).
Weitjens, W. M. A., zie Ge-
denkboek 1634-1934.
WERELD IN BEELD, DE. Haar-
lem, 1929. XI 575; XIII 45
(H. D. Benjamins).
Wessem, Constant van, 300


Negerslaven. Amsterdam,
1935. XVII 297 (B. de Gaay
Fortman.
WEST-INDISCHE KALENDER
1934. VI 377; 1935. XVI
326; 1936. XVII 300; 1987.
XVIII 316; 1938. XX 55;
1939. XXI 24; 1940. XXII
28 (B. de Gaay Fortman).
Weston, Julian A., The Cactus
Eaters. Londen, 1987. XXI
323 (P. Wagenaar Humme-
linck).
Williams, The ReverendJames,
,,The name ,,Guiana"."
JOURNAL DE LA SOCITEA
DES AMERICANISTES DE PA-
RIS. Nouvelle S6rie t. XV.
1923. VI 82 (Jhr. L. C. van
Panhuys); zie ook VI 187
-, Grammar notes and voca-
bulary of the language of the
Makuchi Indians of Guiana.
St. Gabriel-M6dling, 1932.
XVIII 347 (C. H. de Goeje).
,,The aborigenes of
British Guiana and their
land". ANTHROPOS XXXI.
St. Gabriel-Modling, 1986.
XVIII 348 (C. H. de Goeje).
W(inkel), F. W. P., zie GE-
DENKBOEK 1634-1984.
Winkler, Otto, ,,Niederlan-
disch-Westindien. (Eine lin-
derkundliche Skizze"). MIT-
TEILUNGEN DER GESELL-
SCHAFT FUR ERDKUNDE ZU
Leipzig. 1923-1925. Leipzig,
1926. VIII 336 (B. de Gaay
Fortman).
Wolff, H. J., Historisch over-
zicht van Suriname 1613-
1934. XVI 286 (J. Einaar).
-, Brochure over Swriname.
's-Gravenhage. XVI 327
(Jhr. L. C. van Panhuys).
LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTART1KELEN


WOORDENBOEK, NIEUW NE-
DERLANDSCH BIOGRAFISCH,
wonder redactie van Dr. P.
C. Molhuysen en Dr. Fr. K.
H. Kossmann. Tiende deel.
Leiden, 1987. XX 55 (B. de
Gaay Fortman).
Wright, Irene A., Nederland-
sche zeevaarders op de eilan-
den in de Caraibische zee en
aan de kust van Columbia en
Venezuela gedurende de jaren
1612-1648(9). Documenten
hoofdzakelijk uit het Archi-
vo General de Indias te Se-
villa. Deel I 1621-1641.
XVII 198; Deel II 1685-
1648(9). Met vertalingen der
documenten door Prof. dr.
C. F. A. van Dam. Utrecht,
1985. XVIII 161 (W. R.
Menkman).
Wytema, H. J., Opperbestuur
en algemeen bestuur over Ne-
derlandsch-Indie, Suriname
en Curacao. 1931. XIII 442
(B. de Gaay Fortman).
Wytema, M. S., zie Linden, C.
van der.
X, ,,West-Indische begrootin-
gen". KOLONIAAL TIJD-
SCHRIFT. 1921. III 443
(Struycken de Roysancour).
IJzerman, R., Outline of the


geology and petrology of Suri-
nam (Dutch Guiana). U-
trecht. XIV 145 (J. A. Grut-
terink).
Zabriskie, Luther K., The Vir-
gin Island of the United Sta-
tes of America. Historical and
Descriptive, Commercial and
Industrial, Facts, Figures
and Resources. New York en
Londen, 1918. Ib 88 (H. D.
Benjamins).
Zeeman, K., zie Pik, Job. H.
ZEEMANSGIDS VOOR NED.
WEST-INDIi. 1928. X 425
(C. F. Hooykaas).
1733-1933 Jacobus Boelen Am-
sterdam. Bijdrage tot de ge-
schiedenis van den wijnhandel
in Nederland in de laatste
twee eeuwen. Amsterdam.
XV 375 (Fred. Oudschans
Dentz).
Zischka, Antoine, De geheime
oorlog om de petroleum (twee-
de druk). Vertaald door R. J.
van Goor. Utrecht. XVII
365 (Mr. W. M. A. Weitjens).
-, De geheime oorlog om de
katoen. Vertaald door R.
Wiessing de Sterke. Utrecht.
XVII 365 (Mr. W. M. A.
Weitjens).


BESPROKEN KAARTEN


ATLAS VAN NEDERLAND, GE-
SCHIEDKUNDIGE -. Kaart
17. De kolonien. Blad 13-15
West-Indii. Tekst door F.
Oudschans Dentz en W. R.
Menkman. 's-Gravenhage,
19883. XV 347 (Dr. J. van
Hinte).
ATLAS VAN TROPISCH NEDER-


LAND. Uitgegeven door het
Koninklijk Nederlandsch
aardrijkskundig genootschap
in samenwerking met den
Topographischen dienst in
Nederlandsch-Indie 1988.
XXI 87 (P. Wagenaar Hum-
melinck).
BRUIN'S kaart van Neder-
74 LIST VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN


landsch Oost- en West-Indii.
Zwolle. XIV 48 (Joh. F.Snel-
leman).
BRUIN's kaarten, Onze kolo-
nien. Nederlandsch Oost- en
West-Indie. Zwolle, 1940.
XXIV 95 (P. Wagenaar
Hummelinck).
Hoyer, W. M., A Historical
Chart and Decorative Map of
the Island of Curagao. XIII
494 (B. de Gaay Fortman).
KAART van Paramaribo, 1916-
1917. Schaal 1 : 10.000. Ver-


vaardigd door den Opne-
mingsdienst van Suriname.
's-Gravenhage, 1920. III 221
(Jhr. L. C. van Panhuys).
Overzichtskaart van Suriname,
samengesteld door F. E. Spir-
let 1927. X 287 (C. H. de
Goeje).
Suriname in kaart samenge-
steld in de projectieMercator
door L. A. Bakhuis en W.
de Quant. XII 446 (Job. F.
Snelleman.
LIJST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


ABBENHUIS, FR. M. F., Creo-
len? XX 148
Nog eens: Folklore in Suri-
name. XVII 116
ABENDANON, Ir. E. C., Econo-
mische waardebepaling van
Suriname. Ia 165
ABENDANON, J. H., In memo-
riam mr. John Allison Bai-
za (1851-1923) *). V 283
AHRENS, H., Kolonisatie op
particulier land in Suriname
met Javanen wonder contract
volgens de thans geldende
immigratiewetten. IV 266
AMELUNXEN, C. P., De verde-
diging van Curacao bezon-
gen (1800). XVI 250
AMSTEL, DR. J. E. VAN, Nog
eenige opmerkingen over Su-
rinaamsche Liberia-koffie en
de mogelijkheid tot verbete-
ring der reputatie er van. VI
271
ARNTZ, W., Het Suriname-
vraagstuk. VII 252
ASBECK, H. Bn. VAN, Rocke-
feller's bestrijding van de
mijnwormziekte in Suriname.
Ib 506
ASBECK, W. D. H. BARON VAN,
De evangelische of Moravj-
sche broedergemeente (De
Hernhutters) in Suriname.
Ia 197
- De R.K. missie in Surina-
me. II 127


- Het laatste woord. III 342.
- Negers en onderwijs in de
Vereenigde staten van Ame-
rika. III 650
E(conomische) B(ond) en
V(rijheids) B (ond) in onze
Indian. IV 87
BAKKER, J., De bestuursrege-
ling van Suriname. Oprui-
ming. X 518
BALEN, MR. W. J. VAN, Inca's
in Suriname. XII 858
Papiamentoe en Portu-
geesch. XXII 371
BARBANBON O.P., P. DE, St.
BarthB6lmy in den Zweed-
schen tijd. XVII 305, 887.
BARBANSON O.P., W. L. DE, St.
Barth6ilmy. XVI 177
BEHN, APHRA, zie BENJAMIN,
Dr. H. D.
BENJAMIN, DR. H. D., Roman
door Aphra Behn, Een ko-
ninklijke slaaf in Suriname.
Aanteekening betreffende de
schrijfster *). Ia 474
De geschiedenis van den
koninklijken slaaf door
Aphra Behn. Ia 477; Ib 52,
389, 448
De grenzen van Suriname.
II 888
Nogeens AphraBehn.II517
- Over een ,,schattig" boek.
III 810
-Suriname's westgrens und
kein Ende. III 898
76 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Twee oude boekjes over Su-
riname. IV 167.
- Nogmaals Suriname's west-
grens. IV 401
- Bevolkingscijfers van
Britsch Guiana en Suriname.
V 197
- Minister De Graaff en de
Corantijn-kwestie. V 259
- Oudste uitvoer van cacao
uit Suriname. VI 92
- lets over den ouden handel
met de Indianen in Guiana.
VI 179
- De Corantijn-kwestie twee
stappen vooruit. VI 337
- Emigratie uit Oost-Indi6
naar Suriname. VI 479
- Nog een paar oude boekjes
over Suriname. VI 582
- Oude verdichte verhalen
over Guiana. VII 17
- Een nieuw geluid in de Co-
rantijnkwestie. VII 311
- Over het boek van Ottho
Keye *). VII 535
- De Corantijn-kwestie op den
goeden weg? VIII 293
- Is Aphra Behn in Suriname
geweest? Nog iets over de
schrijfster. VIII 451
Hoe staat 't thans met de
Corantijn-kwestie? IX 389
De Corantijnkwestie (Aan-
vulling). IX 493
De Corantijnkwestie bij
Buitenlandsche zaken.X571
Treef en lepra in Suriname.
XI 187
Een Amerikaansch profes-
sor over SurinaamscheBosch-
negers. XI 483
,,Sneki-koti". Inenting te-
gen den beet van vergiftige
slangen. XI 497; XIII 3,
317


- Een album (De Wereld in
Beeld). XI 575; XIII 45
- Surinamsche grenskwes-
ties. Het einde in zicht ? XII
367
- De rimboe van boven af ge-
zien. XII 441
- Dr. Herman F. C. ten Kate
f 21 Juli 1858-5 Februari
1931 *). XII 497
- De Corantijnkwestie. Nieuw
licht uit oude bescheiden.
XIII 49
- Amerikaansche geleerden
over Surinaamsche Boschne-
gers. XIII 223
- Job. F. Snelleman, 1852-26
December-1932 *). XIV 305
- Snellemans in Suriname.
XIV 311
- Boekbespreking Ia 338,
423, 501; Ib 88, 92, 177;
II 163, 422; III 279, 310,
588; IV 236, 274, 562; V 45,
620, 658; VI 135, 330, 472;
IX 331; XI 89, 483, 575;
XII 441; XIII 45, 223;
XIV 135
BERGH, JHR. DR. V. H. VAN
DEN ,Petroleum, het levens-
elixir voor Curacao *). XVII
1
BEYERMAN, MR. J. J., De Ne-
derlandsche kolonie Berbice
in 1771. XV 313
BIBWAMITRE, C. R., Misken-
ning. XIX 176
Suriname gedurende de re-
geering van Koningin Wil-
helmina. XX 353
BLECOURT, MR A. S. DE, Allo-
diaal eigendom en erfelijk
bezit in Suriname. IV 129
BLOM, PROF. MR. D. VAN, Ko-
lonisatie met Nederlandsche
boeren in Suriname. Ia 345
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Nederlandsche Boeren-ko-
lonisatie in Suriname. III257
BOEKE, J., De eilanden der ko-
lonie Cura9ao in hunne ver-
houding tot hunne omgeving.
Ia 182
BOER, DR. M. G. DE, De op-
richting van den Koninklij-
ken West-Indischen mail-
dienst *). Ia 111
BOLTEN, D. G. J., Muggenbe-
strijding. VII 567
-Eene waterleiding voor Pa-
ramaribo. VIII 119
BONNE, C., De maatschappelij-
ke beteekenis der Surinaam-
sche ziekten. Ia 291
- Het Boschnegerschrift van
Afaka. II 391
-Organisatie van den genees-
kundigen dienst in Suriname.
V 289
- Hygienische ervaring te
Moengo. V 895
- De opleiding en de positive
van den districtsgeneesheer
in Suriname. VII 433
BOONACKER, J., De tegenwoor-
dige toestand van Suriname
op het gebied van den land-
bouw. XIII 483
- Hoe kan Suriname's land-
bouw tot ontwikkeling ko-
men? XIV 175, 281, 342
BOSCH, IR. IMAN G. J. VAN DEN,
Indruk van Suriname. XII
339
BosCH REITZ, P., Ananascul-
tuur in Suriname. XIII 281
BOUMAN, L. F., De West-Indi-
sche afdeeling der K.L.M.
XIX 7
BRAKEL, S. VAN, Boekbespre-
king. II 626
BRANDON, H. G., Het Surina-
mevraagstuk. VI 481


- Proefneming voor machi-
nale hoeve-rijstcultuur op de
plantage Guadeloupe in Su-
riname in 1925-1926. XIV
81
- De proefneming van de Su-
riname-Hoeve maatschappij.
XVIII 293
- Boekbespreking. XIV 355
BRANDS, C. F. J., De toekomst
van Suriname. XV 309
BRAUW, JHR. W. DE, Het ei-
land Saba en zijn bewoners*).
XVI 305
BRUMMER, A. F. J., De titel
Excellentie. XIV 285
BYLSMA, MR. R., Suriname's
handelsbeweging 1638-1712.
Ib 48
- Militairen als gouverneur
van Suriname in de eerste
helft der achttiende eeuw. Ib
264
- Het mijnwerk der Societeit
van Suriname op den Van-
den-Bempdenberg 1729-
1741. Ib 335
- Immigratie van Duitschers
in Suriname 1788-1740. Ib
413
- De stichting van de Portu-
geesch-Joodsche gemeente en
synagoge in Suriname. II 58
- De jeugd van Juriaen Fran-
9ois Friderici, gouverneur-
generaal van Suriname. II
122
- De annotatien van gouver-
neur Jan Nepveu op Her-
lein's beschrijving van Suri-
name. II 311
- De karteering van Surina-
men ten tijde van gouverneur
Van Aerssen van Sommels-
dyck. II 351
- Alexander de Lavaux en
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


zijne general kaart van Su-
riname *). II 397
- De Surinaamsche grond-
brieven ten tijde van gouver-
neur Van Aerssen van Som-
melsdybk. II 593
- Verlaten plantages in Suri-
name. II 639
- Gouverneur Temming's
plantage Berg -en-dal bij
den Parnassusberg in Suri-
name. III 31
Surinaamsche plantage-in-
ventarissen uit het tijdperk
1713-1742. III 325
Eene geschiedenis van Hol-
landsch Brazili6. III 371
Aanwijzingen voor planta-
ge-onderneming in Surina-
me. 1735. IV 53
Over bodemgesteldheid en
suikerplantage-exploitatie in
Suriname 1765 (volgens de
annotation van gouverneur
Jan Nepveu). Met een na-
schrift. IV 341
De brieven van gouverneur
Van Aerssen van Sommels-
dyck aan directeuren der so-
cieteit van Suriname uit het
jaar 1684. V 424; VI 41, 593;
VII 176; XI 263
CAPPELLE, DR. H. VAN, Het la-
ge kustgebied van Suriname.
Ia 49
De zand- en schulpritsen in
het kustgebied van Surina-
me. Ia 311
De aanslibbingen der Suri-
naamsche rivieren *). Ia 375
COHEN HENRIQUEZ, IR. P., Is
grooter bloei van West-Indii
mogelijk? XVI 837
en DR. D. C. HESSELING,
Papiamentse en Negerengel-
se spreekwoorden. XVII 161


- en DR. D. C. HESSELING,
Nog enige Papiamentse
spreekwoorden. XVIII 82
-Zeewaterverwerking. XX
821
CoMVALIvS, THEOD. A. C., Eco-
nomisch Suriname en het
loonstelsel. IX 449
- Economisch Suriname.
XIII 144
Het Surinaamsche neger-
lied: de banja en de doe.
XVII 218
Twee historische liederen
in Suriname. XX 291
Een der vormen van het
Surinaamsche lied na 1868.
XXI 355
COOL, P., De geneeskundige
dienst in Suriname. V 653
De nieuwe afdeeling van het
militair hospital te Para-
maribo voor besmettelijke
ziekten *). VI 433
COSTA GOMEZ, DR. MR. F. M.
DA, Het amendement-Mar-
chant op art. 94 van de grond-
wet van 1917 en de West-In-
dische staatsdeelen.XVII374
COUTINHO, D., Schorsing van
koloniale verordeningen. VI
561
DECKERS, MR. DR. L. N., Een
studiereis naar de West.
XXI 65, 97, 129, 198, 257
DELLAERT O.P., P. R., Aruba's
verlaten goudvelden. VIII
589
DEURE, A. VAN DER, Rechtsze-
kerheid van den grondeigen-
dom in Suriname. Ib 198
DEVENTER, S. VAN, De han-
delsomzet van de kolonie
Curagao. III 205
Drankverbruik in Suriname.
V 68
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


SSuikercultuur in Suriname
in vergelijking met die in
Britsch Guiana. V 281
DOUGLAS, CHARLES, Ananas-
Kultuur in Suriname. XI 34
DOUGLAS, CHAS, Aanteekenin-
gen over den landbouw in Su-
riname. IX 455
DRIMMELEN, U. VAN, Kolonisa-
tie van het blanke ras in de
tropen. IV 198
-Een uitweg voor verzinkend
Suriname. V 151
De neger en zijn cultuurge-
schiedenis. VII 385
De Corantijn, de westelijke
grensrivier van Suriname en
haar rechter-zijrivier de Ka-
balebo. X 49
DUYMAER VAN TWIST, H. M. C.,
De ontwikkeling van het Ne-
derlandsche civiele luchtver-
keer inWest-Indi.. XXIV181
DIJK, MR. M. VAN, Nog eens:
verzuimd St. Eustatius. XI
412
EERDE, PROF. J. C. VAN, Een
Nederlandsch getuige om-
trent de plaats,waar Colum-
bus begraven ligt. II 545
EINAAR, J. Boekbespreking.
XVI 236
ENGEL, H. Boekbespreking.
XXIV 124
ESKES, MR. G. H., Boekbespre-
king. XVI 255
EssED, W. F. R., Eenige op-
merkingen naar aanleiding
van de artikelen over treef
en lepra in dit tijdschrift ver-
schenen. XII 257
ETTINGER, J. VAN, Een verge-
ten hoofdstuk uit de geschie-
denis van het Curaqaosche
circulatiebankwezen. VIII
177


- De stichting van de Curaqao-
sche bank. VIII 485
- Pogingen tot oprichting
van eenecirculatiebank in Su-
riname (1849-1864). IX 309
- De Curaqaosche bank (1830
-1880). X 127
Munt- en bankwezen in Cu-
ragao (1880-1905). X 433
-Bankwezen in Curaqao
(1906-1928). XII 458, 522
Wijziging van de regeling
nopens het circulatiebank-
wezen van Cura9ao. XX 175
EUWENS O.P., P. A., Cura-
gao's eeuwfeest, 1816-4
Maart-1916 *). Ib 241
Admiraal Pedro Louis Brion
1821-27 September-1921 *).
III 289, 855, 418, 449
Lijst van bladen, uitgege-
ven in Curaqao. IV 59
De leguano *). IV 115
De paarlvisscherij bij bet
eiland Margarita. IV 513
Een Engelsch gouverneur
van Curaqao (James Cock-
burn 1809-1811). VI 461
De eerste dagen van het
Engelsch behind op Cura-
gao in 1807. VI 575
Klein-Curaqao. VII 401
De oudste kaarten van het
eiland Curagao. X 97
De eerste Jood op Curaqao.
XII 860
Wat zijn ,,Frejelindes" en
,,Frechlingas"? XIII 887
De ,,Brandaris", De hoog-
ste bergtop van het eiland
Bonaire *). XV 257, 289
De Joodsche synagoge op
Curasao. XVI 222
EVERS, M. A., Een bezoek van
den gouverneur van Curagao
aan Venezuela in 1921. V 818
80 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


EYCK-BENJAMINS, NELLY E.
VAN, Suriname van 1651 tot
1658. Een hoofdstuk uit
James A. Williamson ,,En-
glish colonies in Guiana and
on the Amazon(1604-1668)".
VIII 1
FENS, J., Boekbespreking.
XXI 150
FERNANDES, A. S. J., Ministe-
rieele bedreiging van de on-
afhankelijkheid van het op-
perste gerechtshof in Surina-
me. VII 207
De Surinaamsche begroo-
ting voor 1925 in de Staten-
Generaal. VII 289
FLU, PROF. P. C., Sanitaire ver-
houdingen in Suriname. IV
577
F(OCK), D., De salarisverbete-
ring der ambtenaren in Suri-
name. Ia 324
GAAY FORTMAN, MR. B. DE, De
rechtsbedeeling op onze bo-
venwindsche eilanden en de
herziening van de rechterlij-
ke macht en van de rechts-
pleging in de kolonie Cura-
gao. Ia 85
De Cura9aosche begrooting
voor 1919. Ia 186
Curacao tegen het einde der
West-Indische compagnie. Ia
441
De Curagaosche begrooting
voor 1920. II 45
Sint Maarten, Sint Eusta-
tius en Saba. II 213
Vreemdelingen? II 315
Een bladzijde uit de ge-
schiedenis van Sint Eusta-
tius. II 558
De vooruitgang der Neder-
landsche West-Indische ei-
landen *). III 113


- De Curagaosche begrooting
voor 1921. III 189
- Curacao. De voorstellen van
den gouverneur in het belang
van de economische opheffing
der kolonie. III 197
- Een staatsrechtelijk vraag-
stuk. III 337
- Een gevecht voor de haven
van Curagao *). III 385
- Nog een staatsrechtelijk
vraagstuk. III 637
- De Curacaosche begrooting
voor 1922. IV 159
Over de bestuursinrichting
van Curacao. IV 289, 533; V
535; VI 385
De Curacaosche begrooting
voor 1923. V 177
Vijf en twintig jaren 1898-
1928. V 239
Mr. Th. J. A. Nuyenst.
V 618
Een bladzijde uit de geschie-
denis van Cura9ao. VI 169
Een belangrijk dagboek *).
VI 241
De Curagaosche begrooting
voor 1924. VI 321
Hoe Cantz'laar gouverneur
van Curagao werd. VII 145
De Curagaosche begrooting
voor 1925. VII 241
Munt- en geldmoeilijkheden
op Curagao voor honderd
jaar. VII 853; VIII 37; X 569
Mengelingen. VII 501
Een aanvulling van Borde-
wijks Ontstaan en ontwikke-
ling van het staatsrecht van
Curacao. VII 505
De oprichting der Curaqao-
sche schutterij. VIII 97
De Curacaosche begrooting.
voor 1926. VIII 277
Gouverneur Cantz'laar en de
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


bloedige gebeurtenis van 1
Juni 1824. VIII 341
--Een wonderlijke onderne-
ming tegen Porto-rico. VIII
389
- Cura9ao en onderhoorige
eilanden 1816-1828*). IX
1, 49, 97, 241, 368, 417, 497,
561; X 1
- De Curagaosche begrooting
voor 1927. IX 199
- De Cura9aosche begrooting
voor 1928. X 158
- De Curagaosche begrooting
voor 1929 (Over den politie-
ken toestand van Curagao).
X 289; XI 85
- In Suriname v66r honderd
jaar. X 483
- Koning Willem I en het
eiland Ruatan. XI 29
- De West-Indische maat-
schappij. XI 307
- De Curagaosche begrooting
voor 1930. XI 545
- De verrassing van Willem-
stad. XII 85, 119, 510
- Suriname op den drempel
van de afschaffing der sla-
vernij.*). XII 401
- De Curagaosche begrooting
voor 1981. XIII 63
- De Curagaosche begrooting
voor 1932. XIV 69
- Benjamin de Sola. XIV 347
- PROF. MR. DR. C. VAN VOL-
LENHOVEN t. XV 69
- De Curagaosche begrooting
voor 19883. XV 124
- Vrijheid van drukpers en
recht van vergadering. XV
241
- De Cura9aosche begrooting
voor 1984. XVI 7
- De tentoonstelling op het
Rijksarchief. XVI 128
West-Indische Gids


- Staatkundige geschiedenis
van Curacao. XVI 209
- P. A. Euwens O.P. XVI
321
- De Curagaosche begrooting
voor 1935. Staatkundige ge-
schiedenis van Cura9ao.
XVII 135
- Curagao in 1782. XVII 849
- Bevolkingscijfers van Cura-
gao. XVIII 51
- Staatkundige geschiedenis
van Cura9ao.DeCuragaosche
begrooting voor 1986. XVIII
85
- Twee verzoekschriften aan
den koning overdelandbouw-
politiek van gouverneur Van
Raiders in Curacao. XVIII
321
- Kroniek XVIII 334, 378;
XIX, 25, 60, 122, 153, 191,
219, 251; XX 80, 60, 91, 125,
156, 285, 315, 849, 380; XXI
28, 61, 93, 125, 155, 186, 252,
298, 333, 368, 397; XXII 31,
59, 94, 127, 154
- Pamfletten over Curacao.
XVIII 853
- Staatkundige geschiedenis
van Curacao. De Curacaosche
begrooting voor 1987. XIX
129.
- Staatkundige geschiedenis
van Curacao. De Curagaosche
begrooting voor 1938. XX
284
- Curagao wonder de regeering
van Koningin Wilhelmina.
XX 262
- Economische en social
vraagstukken in Cura9ao.
XX 829
- Het plan-Jas. XXI 173
- Staatkundige geschiedenis
van Curagao. De Curagaosche
82 LIST VAN SCHRTJVERS MET ONDERWERPEN


begrooting voor 1939. XXI
887
- Een ooggetuige over Urbi-
na's overval in 1929. XXII
170
- 0. L. Helfrich 1860-6 Octo-
ber-1940. XXII 271
- Staatkundige geschiedenis
van Curagao. De Curagaosche
begrooting voor 1940. XXII
808, 821
- Bladvulling (Uit den be-
stuurstijd van gouverneur
Changuion). XXIII 255
- Lutherschen op Cura.ao.
XXIII 280
- Lutherschen op St. Eusta-
tius en in Essequebo. XXIII
846
- De geschiedenis der Luther-
sche gemeente in Berbice.
XXIV 20, 51, 65
- Aanvulling van de Encyclo-
paedie van Nederlandsch
West-Indie. Bestuursrege-
ling van Curacao. XXIV 214
- Geschiedkundige sprokke-
lingen. XXIV 251, 278, 884;
XXV 29, 155, 255
Curacao en onderhoorige
eilanden Bonaire en Aruba
van 1804 tot 1806. Het be-
stuur van den gouverneur J.
P. Changuion *). XXIV 861;
XXV1
Nieuwe gegevens over de in-
bezitneming van Curagao op
den nieuwjaarsdag van 1807
*). XXV 198
Het vergaan van de Zee-
meeuw. XXV 849
Aanvullling van de Encyclo
paedie van Nederlandsch
West-IndiB. De gouverneurs
van Cura9ao. XXV 880
Boekbespreking. II 868,


558; III 888; VI 189, 427;
VIII 886; X 284; XI 448,
478, 477, 542; XII 48, 492;
XIII 378, 442, 494, 588, 576;
XIV 42, 294, 295, 298; XV
171, 849, 376, 877; XVI 128,
127, 166, 288, 326; XVII 27,
297,298, 00, 67; XVIII 25,
250, 817, 318, 319; XIX 29
124, 158, 253; XX 19, 54, 55,
152, 258, 254, 877; XXI 24,
89, 90, 249, 880, 881; XXII
28,149,150; XXIII 127,258;
XXIV 286, 287
GAAY FORTMAN, DR. J. P. DE,
Boekbespreking. XXII 850
GAAY FORTMAN, DR. W. F. DE,
Het ontwerp-landsverorde-
ning tot regeling van de ar-
beidsovereenkomst in Cura-
gao. XXIII 865
GAJENTAAN, DR. S., Boekbe-
spreking. XXI 90; XXII 27
GODDIJN, DR. W. A., Boekbe-
spreking. XI 885
GOEJE, C. H. DE, Karaiben en
Guiana. VI 465
- Het merkwaardige Ara-
waksch. XI 11
- A. Ph. Penard over inwij-
ding en wereldbeschouwing
der Karaiben. XI 275
- Het merkwaardige Warau.
XII 1
- Een oud bericht over Aro-
wakken en Karaiben. XII
485
- Oudheden uit Suriname.Op
zoek naar de Amazonen *).
XIII 449, 497
Het merkwaardige Karai-
bisch (een ethnologisch ver-
haal voor den gewonen le-
zer). XIV 99
Curiositeiten uit Guyana.
XVI 72
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Sterven de Indianen uit?
XVI 232
- Het merkwaardige Eiland-
Karaibisch. XVII 241
- De namen der Antillen.
XVIII 33
- Op den oceaan voor en na
Columbus (met een oplossing
van het raadsel van Antilla).
XVIII 65
- Voorzichtig met den bodem
in Suriname. XVIII 274
- De bevolking van Amerika.
XX 129
- Boekbespreking. VII 481;
IX 89, 91, 185; X 881, 480;
XI 287; XII 299; XV 71;
XVIII 345, 846, 347, 348;
XIX 157; XXI 324, 325,
826, 327
- Kaartbespreking. X 287
GONGGRIJP, J. W., Sporen van
voorhistorische bewoners
van Suriname *). II 1
- Wat kan in zake boschwe-
zen op Curagao gedaan wor-
den? III 108
- Over het Orinoco-gebied *).
IV 1
- en GEROLD STAHEL, Ver-
slag van een reis naar den
Hendriktop (Boven-Sara-
macca) *). V 1, 77, 129
- Surinaamsche savanna's en
veeteelt *). V 837
GREINER, FERD., Suriname en
de oorzaken van de achter-
lijkheid dezer Nederlandsche
kolonie. II 285, 548
- Het Suriname-probleem.
IX 581; X 855
GROL, G. J. VAN ,Economische
arbeid op St. Eustatius van
gouvernementswege. 1903-
1918. II151,198


GRUTTERINK, PROF. IR. J. A.,
Bauxiet. Ia 360
- IJzerman's schets van de
geologie van Suriname. XV
145
GUiLCHER, MR. C. F., Een Suri-
naamsch koffieplanter uit de
18de eeuw (S. L. Neale). XX
41
HAJARY, H. N., De verwacht
wordende groote gebeurtenis
wonder de Britsch-Indiirs in
Suriname. XIX 1
HALL, DR. C. J. J. VAN, De
proven van dr. Fernandes
in de koffie-proeffabriek in
Suriname. XV 163
HALLEMA, A., Friesland en de
voormalige compagnie6n
voor den handel op Oost en
West. XV 81
- Sprokkelingen uit vergeelde
bladen van een eeuw gele-
den. XV 371
- Het jaar 1872 in de geschie-
denis van het gevangeniswe-
zen in de West. De strafge-
vangenis op het fort Nieuw-
Amsterdam aan de Surina-
me-rivier in den loop der tij-
den. Een bijdrage tot de ge-
schiedenis van het gevange-
niswezen in West-Indid *).
XVI 33, 49
- Eenige gegevens over oude
gevangenissen, aard der ge-
vangenisstraf, verscheiden-
heid van ingesloten gevange-
nen en vroegere gevangems-
toestanden op Curagao gedu-
rende del7de en 18de eeuw*).
XVI 192
- De raadpensionarisMr.Lau-
rens Pieter van de Spiegel en
zijn koloniale politiek jegens
de West. XIX 87, 161, 193
84 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Koloniale vraagstukken ten
opzichte van onze West an-
derhalve eeuw geleden. XXI
78, 108
HATT, GUDMUND, Boekbespre-
king. III 438
HEEMSTRA, MR. A. J. A. A.
BARON VAN, Ter nagedachte-
nis van den heer Justus Ri-
nia Cornelis Gonggrijp over-
leden te 's-Gravenhage 22
January 1929 *). X 481
HENGEL, DR. J. W. A. VAN, De
Curagaosche realen en stui-
vers van 1821 en 1822. XX
228
HERDIGEIN, H. E., Eenige aan-
teekeningen 6mtrent Aruba.
XII 301
HERSKOVITS, DR. MELVILLE J.,
Preliminary report of an
ethnological expedition tot
Suriname, 1928. X 385
- The second Northwestern
university expedition for the
study of the Suriname Bush-
negroes, 1929 *). XI 393
On the provenience of the
Portugese in Saramacca Ton-
go. XII 545
HESSELING, DR. D. C., zie CO-
HEN HENBIQUEZ, DR. IR. P.
Boekbespreking. X 231
HESSLING, H. A. Beeld van
Aruba in cijfers. XV 385
HEYLIGERS, J. C. TH. G. J.,
Brimstone Hill,,The Gibral-
tar of the West Indies". XV
191
zie JOHNSTON, SIR REGI-
NALD.
HINTE, DR. J. vAN, Boekbe-
spreking. XV 347; XXII
255; XXV 60
HOMULLE, H. J. Houtdistilla-
tie in Suriname. Ib 151


HOOGENDIJK, D. A., Mr. Her-
man Willem Daendels als
gouverneur-generaal ter
kuste van Guinea *). XXV
257, 289
HOOYKAAS, C. F., Boekbespre-
king. X 425
HOUTZAGERS, J. C., Het gere-
formeerd kerkelijk leven in
Curagao. XXI 43
HOYER, W. M., Een adres aan
den afgetreden gouverneur
van Curagao in 1816. XVI
219
- Twee,,aanspraken"van den
gouverneur-generaal Kik-
kert in 1816. XVII 250
- De Curagaosche muntspe-
cien. XVIII 184
- De naam ,,Curacao". XX
225
- De naam Aruba. XX 370
HUIZINGA, IR. D. S., De Suri-
naamsche loonsverhooging
van 1920. IX 111
HULLU, DR. J. DE, St. Eusta-
tius, St. Martin en Saba op
het laatst van de 18de eeuw.
Ia 385
Het leven op St. Eustatius
omstreeks 1782. Ib 144
De algemeene toestand on-
zer West-Indische bezittin-
gen in 1806. II 407
De handel van St. Eusta-
tius in 1786. III 35
Memorie van den Ameri-
kaanschen raad over de Hol-
landsche bezittingen inWest-
Indi6 in Juli 1806. IV 387
Bonaire in 1816. IV 505
Aruba in 1816. V 371
HULSMAN O.P., H. M., Het ver-
gaan van de Zeemeeuw in
1825. XVIII 129
JENNY WEIJERMAN, DR. J. W.,
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


Eene waterleiding voor Pa-
ramaribo. V 295, 648
- Van waar moet het water
komen voor eene waterlei-
ding te Paramaribo? IX 271
JOHNSTON ,SIR REGINALD St.-,
De geluksbrief uit Demerara.
Vertaald door J. Heyligers.
XIV 235
- Van een aardbeving en een
loterijbriefje. Te elfder ure
vertaald door J. Heyligers.
XIV 287
JOSSELIN DE JONG, DR. J. P. B.
DE, De beteekenis van het
archaeologisch onderzoek
op Aruba, Curagao en Bo-
naire. Ib 317
- Folklore van Suriname.
XX 1
JUNKER, L., Eenige mededee-
lingen over de Saramacca-
ner-boschnegers. IV 449
- Over de afstamming der
Boschnegers. V 310
- Godsdienst, zeden en ge-
bruiken der Boschnegers. VI
73
- De godsdienst der Boschne-
gers. VII 81, 127, 153
- Cassavecultuur in Surina-
me. XIII 30
- De dood van Jankoesoe.
Het einde van een dynastie*).
XIV 49
- Een staat in den staat. XIV
267, 321
- De cultuurwaarde van Suri-
name. XIV 417
- Herinneringen aan het oer-
woud. Uit mijn dagboek van
1921. XV 177, 209
- Goudexploitatie in Surina-
me. XXII 111
- Het irrigatievraagstuk in
Suriname. XXII 226


- Primitief communism.
XXII 277
- Malaria in Suriname. XXIII
23
- Herinneringen aan het oer-
woud. XXIII 234, 302, 330,
353; XXIV 143
- Nogmaals de vruchtbaar-
heid van het Surinaamsche
binnenland. XXV 353
KAHN, DR. MORTON C., An
American professor resonds
to dr. Benjamins' criticism
of certain remarks on the
Bush-negroes. XII 449
KALFF, S., Uit Suriname's ver-
leden. Ia 314, 394
- Een Surinaamsch gouver-
neur uit de 18de eeuw. Ib
418, 486
- Eene Surinaamsche gou-
verneursfamilie. II 77
- Surinaamsche lettervrien-
den. III 237
- Vroegere kunst in West-
Indie. IV 353
- Surinaamsche journalistiek.
V 463
- West-Indische gedenkpen-
ningen. VI 223
- Curagaosche journalistiek.
VII 1
- Een Westindische gouver-
neur uit de 18de eeuw. VII
507
- Joden op het eiland Cura-
gao. VIII 69
- Een koninklijke commissa-
ris in Suriname. VIII 145
- Mr. Abraham Verreul.
VIII 378
- Uit de geschiedenis van St.
Eustatius. VIII 405
- lets over Peter Stuyvesant.
VIII 517
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Vreemdelingen in het West-
indische leger. IX 161
- lets over J. F. de Friderici.
X 214
- Westindische predikanten.
X 408, 465
- Franschen in Suriname. XI
816
- Cura9aosche troebelen.
XIII 80
- lets over gouverneur Crom-
melin. XIV 8
KASTELEYN, J. S. C., Het ver-
krijgen van een vrije arbei-
dersbevolking in Suriname.
III 225
en B. J. KLUVERS, R6sum6
van het rapport (1919) der
studiecommissie van het Su-
riname studiesyndicaat. Ib
285, 489
Het rapport der studiecom-
missie van het Suriname stu-
die-syndicaat in de 2e kamer.
III 145
KATE, DR. HERMAN F. C. TEN,
De Indiaan in de letterkunde.
II 95
Ethnographische aanteeke-
ningen omtrent de zwarte
Caraiben. X 265
Versieringskunst der Bosch-
negers. XI 487
Boekbespreking. III 58; V
491; VI 85, 383; VII 229;
X 44, 535; XI 437
KESLER, C. K., Willem Usse-
linex en de oprichting van de
West-indische compagnie.
III 65
Twee rooftochten met tragi-
schen afloop. III 609
Nils Otto Tank (1800-1864).
V 65
Naar aanleiding van ,,de ne-


ger en zijne cultuurgeschie-
denis". VIII 59
- De interoceanische verbin-
ding v66r. 100 jaar. VIII
125
- Zeventiende-eeuwsche con-
currenten der Nederlanders
in de West. VIII 487
- Amsterdamsche bankers
en de West in de 18e eeuw.
VIII 499
- De naam Antillen. VIII 567
- Het Assiento. IX 152
- Nog lets omtrent Surinaam-
sche plantage-leeningen *).
IX 885
Een conflict tusschen Am-
sterdam en de Staten-Gene-
raal over Suriname in 1774
en '75. IX 575; X 11
Boekaniers en flibustiers. X
65
De verovering van de zilver-
vloot (9 Sept. 1628) *). X 198
Nog iets over de zilvervloot.
X 332
Tobago. Een vergeten Ne-
derlandsche kolonie. X 527
Duistere bladzijden nit de
geschiedenis van Suriname.
XI 118
Een Duitsch medicus in Es-
sequebo in de laatste jaren
der 18e eeuw. XI 241
De ontwikkeling van een
modern bankbedrijf. De Ma-
duro's bank op Curagao *).
XI 461
Merkwaardige gevelsteenen
te Amsterdam*). XII 118
D6port6's in Suriname tij-
dens het behind van den
gouverneur Friderici. XII
558
Maria Sibylla Merian (1647
-1717). XIII 87
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Suriname en Curagao op de
international koloniale ten-
toonstelling te Parijs. XIII
188
- Nog iets over Maria Sibylla
Merian. XIII 165
- Twee populaire vruchten
van Curagao. Oranjeappelen
en pinda's. XIII 241
- Twee Curagaosche gouver-
neurs (Jan en Jonathan van
Beuningen 1720 en 1716-
1720). XIII 325
- Een paar opmerkingen
(naar aanleiding van W. R.
Menkman ,,Nederland en Su-
riname", XIII 365,385,569).
XIII 534
- Heeft Columbus St. Maar-
ten ontdekt? XIV 76
- Na 100 jaar. Branden in
Paramaribo *). XIV 164
- Bacoven in Suriname. XIV
216
- In memorial Mr. dr. C. F.
Schoch *). XIV 339
- Graaf Von Zinzendorf in
Holland. XV 1
- Javanen in Suriname reeds
in het jaar 1714? XX 270
- Een Moravische zuster uit
de 18e eeuw, Anna Maria,
Kersten, geb. Tonn 1728-
1807. XXI 206
- Uit de eerste dagen van den
West-Indischen slavenhan-
del. XXII 175
- Slavenopstanden in de
West. XXII 257, 289
- Martinique. De geboorte-
plaats van een keizerin.
XXIII 112
Trinidad, het grootste en
schoonste der kleine Antil-
len. XXIII 257
Martinique. De ontdekking


en de naam van het eiland.
XXIII 340
- Moeilijkheden met betrek-
king tot eedsaflegging en het
dragen der wapenen in Ber-
bice in de 18de eeuw. XXIV
129
- Barbados. Eenige aanteeke-
ningen omtrent de geschiede-
nis van het eiland. XXIV
201
- John Gabriel Stedman.
(Eenige aanteekeningen om-
trent zijn geslacht, loopbaan
en werkkring). XXIV 353
-Boekbesprekingen. VIII 283,
427; X 327; XXI 56
K(EULEMANS)-H(6WELER), H.,
Boekbespreking. XXI 249
KLEIN m.i., DR. W. C., Econo-
mische binnenland penetra-
tie in de vier Guyana's *).
XXII 1
KLERK CssR., C. DE, De
Britsch-Indiirs in Suriname.
XXIV 97
KLERK, J. A. DE, Het petro-
leumbedrijf op Curagao*).III
267
KLEYNTJES S. J., J., Het Apos-
tolisch vicariaat van Cura-
gao. XIII 123
KLUVERS, B. J., De verzeke-
ringskas van de firm C.Ker-
sten en Co. te Paramaribo.
Ib 157
- Het Surinamevraagstuk.
III 521
- Een wegtrace door het moe-
ras naar Coronie. III 641
- Beschouwingen over het
rapport-Pyttersen. IV 481
- Nog eens het rapport-Pyt-
tersen. IV 653
- zie ook KASTELEYN, J. S. C.
KNAPPERT, PROF. DR. L., Ko-

LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDER WERPEN


ning Willem I en de Protes-
tantsche gemeente op Cura-
9ao. VII 198
- De Labadisten in Suriname
*). VIII 198
- Een heksenproces op St.
Martin A.D. 1711. X 241
- Verzuimd St. Eustatius. XI
159
- Geschiedenis van de Neder-
landsche bovenwindsche ei-
landen in de 18de eeuw. XI
858, 421, 513, 559; XII 81,
78, 161, 279, 825, 428, 471,
578; XIII 177, 249, 545;
XIV 25
- Naamlijst der gereformeer-
de lidmaten in Jesu Christi
gemeente binnen Curagao
door beleydenisse als door
attestatie, 23 Dec. 1730. XX
214
- Wigbold Rasvelt en zijne
gemeente op Cura9ao 1780-
1757. XXI 1, 88
KoL, H. VAN, De Koloniale sta-
ten. Ia 5
- De volksgezondheid in onze
West-Indische kolonien. Ia
269
LAMPE, H. E., Shi. XX 275
LAMPE, DR. P. H. J., Enkele
opmerkingen over den soci-
aal hygienischen toestand en
de geneeskundige verzorging
van Suriname *). VIII 249
- Suriname. Sociaal-hygieni-
sche beschouwingen *). IX
465
- ,,Het Surinaamsche,,Treef-
geloof". Een volksgeloof, be-
treffende het ontstaan van
melaatschheid. X 545
LANGEMEYER c.i., F. S., Het
zoutbedrijf op St. Martin *).
IV 241, 805


- Het klimaat en de natuur-
verschijnselen op onze boven-
windsche eilanden. XVI 81
- Korte beschrijving van de
groote baai van St. Maar-
ten *). XVIII 289
- Eene reis naar St. Maarten
in oorlogstijd. XIX 225
- Ver van 's werelds strijdge-
woel (St. Maarten 1918-
1920) *). XXII 193
- Van drie toppen van het
Antillen-massief (Een oro-
grafische schets onzer boven-
windsche eilanden).XXV161
LANJOUW, DR., en DR. H.
UITTIEN, Surinaamsche ge-
neeskruiden in den tijd van
Linnaeus. XVII 178
LATOUR O.P., M. D., Oor-
sprong en betekenis van het
woord Macamba. XVII 256
- Vreemde invloeden in het
Papiamento. XVII 887
- Familienamen op Cura9ao.
XVIII 195
- De taal van Curagao. XVIII
281
- ,,Cuenta di Nanzi". XIX
88; XX 9, 103 148, 296;
XXII 47, 86, 184
- Portugese taalresten in het
Papiamento. XIX 212
-Boessaalsche negers. XXII
161
- Het Papiamento. XXII 220
- Stephanus Joannes Joseph
Nieuwenhuis (1825-1888).
Een pionier. XXII 234
LEGfiNE, P. M., Boekbespre-
king. XX 251
LELYVELD, TH. VAN, De klee-
ding der Surinaamsche be-
volkingsgroepen in verband
met aard en gewoonten *).
Ia 249, 458; Ib 20, 125
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Uit een oud dagboek. XVI
369
LENS, DR. TH., Struisvogel-
teelt op Curagao *). Ib 8
- Emigratie naar Suriname.
(Antwoord aan den heer W.
R. Menkman). IX 187
Boekbespreking. XXIV34
LEYs, J. J., Veeteelt in Surina-
me. VI 405, 441
LICHTVELD, Lou, Afrikaansche
resten in de Creolentaal van
Suriname. X 391, 507; XI
72, 251
- Een Afrikaansch bijgeloof:
Sn6tji-Koti. XII 49
- Op zoek naar de spin. XII
209, 805
Een oud getuigenis over de
genezing van slangenbeet en
aardeten. XIV 1
LIEMS, J. A., Het klein-land-
bouwbedrijf en de vruchten-
cultuur in Suriname. IV 625
- Over den kleinen landbouw
in Suriname. VII 871
- Sinaasappel-cultuur in Su-
riname. XI 449; XII 179
- Antwoord op ,,Indruk van
Suriname" van ir. Iman G.J.
van den Bosch. XIII 25
- Boekbespreking. XVII 29
LIER, WILLEM FR. VAN, Bij de
Aucaners *). III 1; IV 205,
597
LIMBURG STIRUM, MR. O. E. G.
GRAAF VAN, Suriname en de
Fransche strafkolonies. V 95
- De Surinaamsche mijnwet-
geving. V 385
- De Surinaamsche grondpo-
litiek. V 689
- De opheffing der strafkolo-
nie in Fransch Guyana en
haar mogelijke gevolgen voor
Suriname. VI 871


- De strafkolonies in Fransch
Guyana. VII 49, 98
- De wet op de staatsinrich-
ting van Suriname. VII 449
- Voorwaardelijke veroordee-
ling. VIII 370
- Het Surinamevraagstuk.
IX 203
LYNDEN, JONKVR. J. W. BARO-
NESSE VAN, De Evangelische
broedergemeente in Surina-
me. XXI 161
LYNDEN, W. E. K. BARON VAN,
Landbouwvoorlichting en
landbouwonderwijs in Suri-
name. XIV 257
MARTIN, K., Vroegere rijzingen
van den bodem in Neder-
landsch West-Indie. II 273
- De waardeering van Voltz
als pionier voor Suriname.
VIII 533
MAY, T., De lepra, haar voor-
komen, verspreiding en be-
strijding in 't bijzonder inSu-
riname. VIII 547; IX 17
MENKMAN, W. R., De handels-
beteekenis van onze West *).
Ia 56
- Scheepvaartbeweging en
scheepvaartwetgeving op Cu-
racao. V 185
- Doktoren over de West. IX
78
- Nog eens emigratie van
Nederlanders naar Suriname.
IX 213
- Lanti sa pai. IX 289
- Eenige opmerkingen aan de
hand van de Surinaamsche
begrooting voor 1929. X 375
- Westindische handelssta-
tistieken. XI 1
- Moederlandsche verant-
woordelijkheid en Westindi-
sche autonomie. XI 403

90 LIJBT VAN SCHRIJVERB MET ONDERWERPEN


- De havenbeweging van het
eiland Curagao. XI 554
- Curagaosche toestanden.
Naar aanleiding van het
laatste Verslag van bestuur
en staat. XII 58
- De West en onze scheep-
vaart *). XII 281, 268
-Heeft in Suriname een
vruchtenbedrijf kans van sla-
gen? XII 503
Enkele voorloopige opmer-
kingen aangaande de voor-
loopige Curagaosche begroo-
ting voor 1932. XIII 72
Nederland en Suriname.
XIII 865, 885, 569
Essequebosche correspon-
dentie. XIV 59
Amerikaansch Nederland
op het congress ,,Nederland
oversee". XIV 193
De Surinaamsche taaltuin.
XIV 244; XIX 243
Sint Eustatius' gouden tijd.
XIV 369
Statiaansche toestanden in
de XVIIIde eeuw. XV 23,
105
De voorloopige Curagao-
sche begrooting voor 1984.
XV 49
Het voorspel der verovering
van St. Eustatius in 1781.
XV 321, 353
Kan Nederland worden op-
gewekt om het Surinaamsche
binnenland te exploreeren?
XVI 145
Drie reizen naar Curagao in
den zeiltijd. XVI 282
De hervatting der Surinaam-
sche bacovencultuur. XVI
847
Slavenhandel en rechtsbe-
deeling op Curacao op het


einde der 17e eeuw. XVII 11
- Sprokkelingen op bet ter-
rein der geschiedenis van de
Nederlandsche Antillen.
XVII 65
- Twee belangrijke uitgaven.
XVII 193
- Suriname wonder Engelsch
behind. XVII 322
Curagao, zijn naam en zijn
taal. XVIII 38
Van de verovering van Cu-
ragao tot den vrede van
Munster. XVIII 161
De Nederlanders in de Ca-
raibische wateren. Een nabe-
trachting. XVIII 213
Vespucci en Ojeda in de ge-
schiedenis van Curagao.
XVIII 257
Kroniek. XVIII 330, 378;
XIX 21, 55, 118, 147, 189,
215, 247; XX 27, 56, 89, 120,
153, 247, 282, 312, 346, 878;
XXI 25, 59, 91, 123, 152,
184, 250, 296, 8832, 861, 394;
XXII 29, 57, 92, 126, 151
Nog eens het eiland der reu-
zen. XIX 85 '
Welke kansen biedt Surina-
me voor landbouwkolonisa-
tie door blanken? XIX 107
Landverhuizing naar de tro-
pen of aansluiting bij
Duitschland. XIX 171
Oorlog en handel in West-
Indie. XX 77, 97
Tortola. XX 178
Nederland in Brazilie en de
Caraibische zee. XX 198
Jubileumtentoonstelling
Koloniaal instituut. 1988.
XX 817
Moderne ontdekkingsreizen
in het Surinaamsche binnen-
land. XX 842
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Landbouwopvoeding der
Surinaamsche jeugd. XXI 14
- Tobago. Een bijdrage tot de
geschiedenis der Nederland-
sche kolonisatie in tropisch
Amerika. XXI 218, 305, 869;
XXII 33, 97, 129
-Urbina. XXI 240
Landbouw-economische po-
litiek in Suriname. XXII 12
Aanteekeningen op Hamel-
bergs werken. XXIII 1, 33,
65, 97, 161, 203, 321
Ondernemersraad voor Su-
riname. XXIV 28, 314; XXV
344
De Linschoten-vereeniging.
Kort overzicht van haar da-
den en streven. Een opwek-
king gericht tot alle ontwik-
kelde vaderlanders. XXIV
29
Zuidamerikaansche pirate-
rie en onze bovenwindsche
eilanden voor vijfkwart-
eeuw. XXV 65, 97, 129
Kapers op de kust. XXV
267
Boekbespreking. XI 479;
XIII 217; XVI 234, 235,
266; XVII 193, 206, 271,
290, 822; XVIII 119, 123,
124, 161, 240, 248, 314;
XX 23, 45, 77, 97, 193,
306, 375; XXI 14, 20, 240,
827; XXIV 63,93, 286; XXV
267
MENKMAN-WALTERS, J. M.,
Boekbespreking. XXII 150
MOERHEUVEL, L. H., De Phobi
in de West. XIX 80
MOLENGRAAFF, DR. In. G. J.
H., Brief van -. XI 491
-Korte uiteenzetting van de
destijds door den mijnbouw-
kundigen dienst opgestelde


plannen tot watervoorzie-
ning van de haven van Wil-
lemstad en van die stad zelve
op het eiland Cura9ao.XII 25
MORPURGO, A. J., Eenige op-
merkingen over de Surinaam-
sche negertaal. XIV 397
- De K6t6misi. XVI 393
- Folklore in Suriname. XVII
116
MORSINK CssR, F., Nogmaals
de dood van Jankoesoe en:
nog niet het einde van een
dynastie. XVI 91
MULERT, F. E. BARON, Eene
episode uit den Indianen-
oorlog in Suriname in den
Zeeuwschen tijd. Ia 221
De Nederlandsche boven-
windsche eilanden in het
midden der 17de eeuw. Ia
471
MULLER VAN VOORST, S., De
middelen tot opheffing van
Suriname uit zijn verval. II
369, 433
NIET, MR. M. DE, Overheids-
zorg voor de rijpere jeugd in
Suriname *). XVII 33
NOORDENBOS, P., De klapper
op het Publicatieblad. XXI
290
OLIVEIRA, A. T., De natuurlijke
aanwas der bevolking van
Suriname. V 561
OORSCHOT, J. W. VAN, Eene
militaire beschouwing om-
trent de kolonie Suriname.
Ia 178
OUDSCHANS DENTZ, F., De
naam Suriname. Ib 13
De eerste in Suriname be-
noemde landmeters. Ib 18
De bauxietnijverheid en de
stichting van een nieuwe
stad in Suriname *). II 481
92 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Oude scheepsjournalen. IV
557
- Wapens en motto's. V 421
- De aanval op Curagao in
1678. VII 279
- De geschiedenis van een
boek. VII 571
- De opkomst van Curagao *).
VIII 857
- James Rodway *). IX 67
- Het Nederlanderschap in
Suriname en Curagao. IX
181
Hoe men in Suriname in
den loop der eeuwen den
tijd heeft aangegeven. IX
483
Nogmaals het wapen van
Suriname. X 85
Het einde van de legend
Dahlberg-Baron. X 165
Zinnebeelden en motto's
van eenige West-Indische
kolonian. X 228
,,Sneki-koti". XI 581
-lets uit de geschiedenis van
de rijstcultuur in Suriname.
XII 107
Dr. Constantin Hering en
Christiaan Johannes He-
ring *). XII 147
Lucien Wolf en de Joodsche
kolonisatie in West-Indie.
XII 591
Van slaaf tot geneesheer.
XIII 147
Hoe het eiland Sint Maar-
ten werd verdeeld. XIII
168
Banden tusschen Zuid-Afri-
ka en Suriname in vroeger
eeuwen. XIII 269
De families Halewijn van de
Werve in Suriname. XIII5813
De titel Excellentie. XIV
179


- Julius Constantijn Rijk
(gouverneur van Suriname
1889-1842). XIV 206
- Gegevens omtrent het op 81
Augustus 1928 te Paramari-
bo onthulde standbeeld van
Hare Majesteit de Koningin,
ter gelegenheid van haar zil-
veren regeeringsjubileum.
XV 11
- Gegevens omtrent het ge-
schenk ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest
van het Koninklijk echtpaar
door de bevolking van Su-
riname aangeboden. XV 18
De inbezitneming van het
Fransche gedeelte van Sint
Maarten door de Nederlan-
ders. XV 280
Stichtingen en fondsen in de
West. XV 890; XVI 1
Het Nederlanderschap in
Suriname en Curagao. XVI
205
Het Boschnegerslot (kla-
vierslot). Zijn oorsprong en
toepassing *). XVII 228
Musea inWest-Indi6.XVIII
189
Het wapen van Suriname.
XVIII 157
Het gouden jubileum van
de West-India Committee
Circular. XVIII 198
De Crynssenherdenking in
1917. XVIII 276
Het Mico-onderwijs op Ja-
maica. XVIII 812
Thomas Eduard Penard t.
XIX 5
De plaats van den Creool in
de literatuur van Suriname.
XIX 208
Surinaamsche journalis-
tiek. XX 88, 65 289
LJST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- De families Van Heemskerk
in Suriname. XX 327
- De Hortus Surinamensis.
XXII 834
- Dr. F. W. R. Horstmann.
XXIII 31
- De geschiedenis van den
Burgerlijken stand en van
eenige familienamen in Suri-
name. XXIII 51
- Een Hugenoten afstamme-
ling in Suriname. XXIII 89
Levensbeschrijving van Jan
van der Tuuk; een stuk Suri-
naamsche geschiedenis.
XXIII 148
Hoe Suriname anderhalve
eeuw geleden tegen den bui-
tenlandschen vijand maatre-
gelen nam. XXIII 186
De fortuinlijke loopbaan in
Suriname van den Zweed C.
G. Dahlberg. XXIII 269
De schipbreuk van de Sire-
ne bij het eiland Bonaire.
XXIII 317
Een blik op den toestand
van Suriname bij den over-
gang van het Engelsche be-
stuur op dat van de Bataaf-
sche republiek in 1802.
XXIII 379
-- Philip Fermin M.D. XXIV
90, 120
Pieter Marinus Netscher.
XXIV 118
Jan Jacob Hartsinck.
XXIV 159
Eenige bladzijden uit het
leven der commanders van
Suriname in de jaren 1680-
1804. XXIV 161
De eerste handelsbetrekkin-
gen van Suriname met de
Amerikaansche republiek.
XXIV 193


- Bananen en bacoven.
XXIV 246
- De geschiedenis van het
Collegium neerlandicum, de
eerste en eenige middelbare
onderwijsinrichting op Cura-
gao 1866-1871. XXIV 269
- Een Surinaamsche doop-
plechtigheid met een konink-
lijken peter. XXIV 383
De loopbaan van Krayen-
hoff van Wickera in Surina-
me. XXV 117
De kolonisatie van Guyana.
XXV 248
Aanvulling van de Encyclo-
paedie van Nederlandsch
West-Indie. De gouverneurs
van Suriname. XXV 345
Boekbespreking. XV 373,
375; XVI 325, 326; XVII
261, 263, 298; XVIII 284,
838
OVEREEM, J. B. VAN, De reizen
naar de West van Cornelis
Cornelisz. Jol, alias kapitein
Houtebeen. 1626-1640
XXIV 1, 33
PANHUYS, JHR. L. C. VAN, Een
adres over Boschnegers en
Indianen. Ia 71
Het veertiendaagsch tijd-
schrift van de Britsch-West-
Indische vereeniging. Ia 142
Een afzonderlijk wapen
voor Suriname en Curagao.
Ia 175
Luchtvaart in Guyana. II
321
Een man van de daad. W.
C. Gorgas t. II 355
-Waterkracht in Suriname.
II 385
De toekomst van de India-
nen in Canada en Suriname.
II 513
94 LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- Het aanstaande Amerika-
nisten-congres. II 597
- De Pan-Amerikaansche
unie. III 53
- Het aantal en de woon-
plaatsen van de Boschnegers
en Indianen in Suriname. III
88
- Na drie kwart eeuw. III 808
- Denkbeelden en plannen
nopens een kustspoorweg in
Suriname. IV 25
- Hoe met een voorstel van
gouverneur Van Raders ge-
handeld werd. IV 881
- De jongste botanische en
zoilogische onderzoekingen
op het eiland Krakatau als
eene aansporing tot weten-
schappelijke waarnemingen
ook in Suriname en Curagao.
IV 873
- Kort verslag van het con-
gres voor leprabestrijding,
gehouden te Rio de Janeiro
van 1L6 October 1922. V 58
- Het aanstaande Amerika-
nisten-congres. V 618
- Americanism in Holland.
VI 217
- De gouverneur-generaal
Willem Benjamin van Pan-
huys. VI 289
- De Nederlandsche regee-
ring tegenover de kolonie Su-
riname in 1816. VIII 468
- Zeer aanmoedigende uit-
komsten van lepra-behande-
ling. X 89
- De lepra,-bestrijding met de
Hydnocarpus-olie is geen
nieuwe Engelsche vinding.X
98
- Quirijn Spranger. XII 535
- Boschnegerkunst. XIII 158
- Surinaamsche onderwer-


pen op het Amerikanisten-
congres te Hamburg. XIII
208, 810
- Uitstervende Arowakken?
XIII 537
- Folklore in Nederlandsch
West-Indie. XIV 124
- Aanvulling, Folklore in Ne-
derlandsch West-India. XV
16
- Folklore van Bonaire. XV
97; XVI 65, 318
- Ir. A. A. Meyers over het ko-
lonisatie-vraagstuk. XV 102
- De geschiedenis van het
Braziliaansche Amerikanis-
tencongres. XV 273
- Folklore in Suriname. XVI
17
- Mr. Lammens over het be-
stuur van Suriname in 1816.
XVI 151
- Suriname bekroond. XVI
294
- Surinaamsche folklore. XVI
815; XVII 282
- Het kikvorschmotief in Su-
riname en elders. XVI 861
- Opvattingen van Zuid-
Amerikaansche Indianen no-
pens ziekten en geneeswij-
zen. XVII 51
- De grondslag van de wis-
kunde in Suriname. XVII 149
- Aard en karakter van Suri-
naamsche liederen. XVIII 1
- In memorial prof. E. von
Hornbostel. XVIII 158
- De opoffering van een R.K.
priester in Suriname. XVIII
200
- De overbrenging van de ba-
naan en de bacove uit Afrika
naar tropisch Amerika in het
begin van de 16de eeuw.
XVIII 207
LIST VAN SCHRIJVERS MET ONDERWERPEN


- De Indianen in Canada.
XVIII 307
- Graaf Ver Huell in Guyana.
XXV 81
- ,,Sneki-koti". Inenting te-
gen den beet van vergiftige
slangen. XXV 122
- Natuurschoon in Neder-
landsch West Indie. XXV
181
Malaria het beletsel van
Suriname's bloei. XXV 303
Ook Westindisch staats-
recht. XXV 376
Een levensbericht van prof.
dr. J. K. L. Martin door prof.
dr. L. Rutten. XXV 383
Boekbespreking. II 637; III
218, 221, 380; IV 659;V 216;
VI 80, 82, (187), 419, 481;
VII 481; VIII 183,432; XIII
153; XV 167, 170, 373, 875;
XVI 115, 163, 294, 327, 331;
XVII 231, 234, 236, 266,
270; XVIII 188, 189, 190,
251,252
PENARD, A. P. en TH. E., Negro
riddles from Surinam. VII
411
PENARD, TH. E. en A. P.,
Four Arawak Indian songs.
VII 497
Birdcatching in Suri-
nam *). VII 545
European influence to
the Arawak language of Gui-
ana. VIII 165
Popular beliefs pertain-
ing to certain places in Suri-
nam. X 17
PENARD, THOMAS E., Historic-
al sketch of the ornithology
of Surinam. VI 145
Note on an old bill of lading
from Surinam *). VI 641
Note on words used by


South American Indians for
banana. VIII 375
- Remarks on an old voca-
bulary from Trinidad. IX
265
- Boekbespreking. VI 644;
VII 43
PLAATs, G. VAN DER, Eenige
beschouwingen over de toe-
komst van den landbouw op
de bovenwindsche eilanden
St. Martin, St. Eustatius en
Saba. V 475
PRAKKEN, A. B. J., De boven-
windsche eilanden der kolo-
nie Curagao. Ib 401
Een en ander over den fi-
nancieelen en economischen
toestand der kolonie Cura-
gao. V 21
PREY, L. C., De economische
toestand van Suriname. XV
227
De waarde van vliegtuigen
voor Suriname. XVI 106
Suriname en het luchtver-
keer. XX 137
Jaarcijfers van Suriname.
XXI 48, 116, 146, 179, 237,
292, 319, 389; XXII 122,
186, 250, 314, 377; XXIII
60, 294
Het vliegveld Paramaribo.
XXI 382
Puis, H. G. DU, De sinaasap-
pel-cultuur in Suriname. Ha-
re mogelijkheden en finan-
cieele perspectieven en het
belang daarvan voor de ko-
lonie. XIII 489
PYTTERSEN, TJ., De waarde
van Suriname. Ib 369
De toekomst van Suriname
als suikerland. II 17
De toekomst van v.erschil-
lende cultures in Suriname *)
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs