• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Imbga ne cidambakura - Rucembe...
 Hamba ne bveni
 Garwe ne tsuro
 Bere ne hata - Rungano rwe...
 Pa kalvari
 Nguruve na d'awa na mutswiri
 Mhondoro kana shumba
 Rungano rwo mukadzi no murume
 Cipungu
 Mavu
 Cigumbukumbu
 Sesilia musante
 Rungano rwa bveni na tsuro
 Hombarume, shumba no tukara
 Bveni na bere
 Gondo, gwarikwari ne uku
 Tsuro
 Karomo ke tsuro
 Back Cover


Title: Rugwaro rwe citatu
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072592/00001
 Material Information
Title: Rugwaro rwe citatu
Alternate Title: Rugwaro rwecitatu
Physical Description: 30 p. : ill. ; 20 cm.
Language: Shona
Publisher: Jesuit Fathers
Place of Publication: Chishawasha
Publication Date: 1944
Edition: 1st ed.
 Subjects
Subject: Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
General Note: "New series" - verso of t.p.
General Note: "Approved for school use by the Department."
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072592
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 28118409

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Title Page
        Page 1
        Page 2
    Imbga ne cidambakura - Rucembere
        Page 3
    Hamba ne bveni
        Page 4
    Garwe ne tsuro
        Page 5
    Bere ne hata - Rungano rwe shumba
        Page 6
        Page 7
    Pa kalvari
        Page 8
    Nguruve na d'awa na mutswiri
        Page 9
    Mhondoro kana shumba
        Page 10
    Rungano rwo mukadzi no murume
        Page 11
    Cipungu
        Page 12
    Mavu
        Page 13
        Page 14
        Page 15
    Cigumbukumbu
        Page 16
    Sesilia musante
        Page 17
        Page 18
    Rungano rwa bveni na tsuro
        Page 19
        Page 20
        Page 21
    Hombarume, shumba no tukara
        Page 22
    Bveni na bere
        Page 23
        Page 24
    Gondo, gwarikwari ne uku
        Page 25
        Page 26
        Page 27
    Tsuro
        Page 28
        Page 29
    Karomo ke tsuro
        Page 30
    Back Cover
        Back Cover
Full Text


RUGWARO RWE CITATUi'
No.; 3.


,,
*h

--,
i'
'I
RUWR 'iE 'IAT **t<
iNo ,, ;

'\ ^ '' '*
^ , , , , .


--.- -
Lf oI ~o o o~o o o o o o o
Tr41S VtI r FjF,5~~:
r. flCn-
u \MPiLSO~F~~-

GEORGE FORTUNE COLLECTION

A.M.D.G.
RUGWARO RWE CITATU

11111llllllllllllllllll lll//11 ///lIIlllllllllllllllll

PUBLISHED BY THE JESUIT FATHERS, CHISHAWASHA.

Approved for School use by the Department.

Printed at the Mission Press, Chishawasha.
1944. UlySITY OF .[LOAA thiA,'


y>
3 1262 05091 8498
NEW SERIES

First Edition . .. .1944. (3000)


mi8. zRUGWARO RWE CITATU.i. Imbga ne Cidambakura. h-,.
1. Rimqe zuua, imbga icifamba mu gomo, ya. IL"
kasaijgana ne cidambakura. Yakati, "Iwe, unore-
gereyi kugara mu musha?" CidamBakura cakati, 'J.,
"Ndinotya kuurayiwa na nanhu". Imbga yakati,
"Uya, tiende ku musha kwaggu tinogara those .
2. Zino dzakaenda ku musha. Imbga yakagi-
koenda-pa cfara, oanhu oacidya, sadza. Yakasede- "
Sra; oanhu ndo kuiroua ne shamu. Cidambakura
caona izozo cakatizira mu Bako ciciti, "Ha! ha! ha!
Sha!", cicirovera musoro pa ruware.

2. Rucembere.
1. Rimpe zuoa mukomana, anonzi Cimiauro, ,
wakaramba kundovima na oamrJe oakomana. Wa- ... 0
kaenda oga mu gomo. Imbga dzake dzakapinda ,:.i
mu Bako kundoruma mbira.
2. lye ndo kupindauo, asi wakaona hari irimo
yakawidi6irwa. Zino wafunura hari, muka6uda ru-
Scembere rune mhuno ndefundefu, rukacinamatira
ku musana kwake, ruciimba ruciti, "Kuwana zigere,
ukafudugura". t ;,..
3. Akacienda kumusha akadaro. Zino wagika .
kunze, padyo po musha wake, mu mhuno mo mu-
cembere muka6uda mombe, mbudzi, hwai, huku no
mukadzi, dzose pfuma. Wakapfuma Zikuru, nokuti
waioa murombe kwaZo.
Ndo pakafira sa ru)gano.

)' l
r, ...A. 9


,. 3. Hamba ne Bveni.
S C. ) I. Rimre zuiua bveni rakasaigana ne hamba,
) icikwevera pasi tsapo ye nzuirgu yakasurgirwa pa
gumbo rayo. Bveni rakati, "Kaziwa, shamiari,
unofara here?" Hamba yakati, "Hoigu, ndinofara
a 5 agu. Munofaraoo?"
2. Bveni rakati, "Ciyiko ca unokweva Zakada-
., yi?" Yakati, "Ndidzo nzurgu dzargu, dza ndatote-
L i ga kwa mhembge". Bveni rinenge raita hasha, ra-
kati, "Nema. Hadzisiri dzako. Kana mumpe ane
S nzungu dzake, anodzitakura pa pfudzi, haadzikwe-
ere mu mushure make. Nde dzaigu. Dga tiende
ku mutoigi". 4,
3. Ndo kuenda Zose ~ioiri. Bveni rakagikoti,
"Mambo, hamba ya6a nzuigu dzaigu. Onai! Ino-
dzikwevera mu mashure mayo, haidzitakure pa
pfudzi. Nde dzaigu." Mutongi wakabvunza bvu-
C nza, no kufeya feya no kuzotoggera kuti, "Nde dza-
ro". Bveni raka-c4imbidzo-tora dzose no kundodya
pa ruware.
: T4. Mazuua matatu apera hamba yakacirgurana
ne bveni. Yakati, "Kaziwai, shamiari, munofara
I'" j. here?" Rakati, "Hoigu ndinofara aijgu. Unoniige-
yi?" Asi hamba yakati, "Shamiari, ciyiko ico, ca
munokweoera mu mashure menyu?" Bveni raka-
ceuka, rakati, "Ndiwo muswe warigu".
5. Hamba yakati, "Nema. Hausiri wenyu.
Ndo wangu. Kana mumie ano muswe wake, ano-
takura pa pfudzi. Dga tiende ku mutongi". Ego0
hamba yakapa bveni mhoga pano mutongi iyeyo,
iciti, "Mambo, onai! bveni iri rinokweuera muswe
mu mashure maro. Hariutakure pa pfudzi. Hausi-
ri waro. Ndo waIrgu".

--5--- -- -:^ *.*.V-l
6. Mutongi wakakurumidza kutonga oti, "Co- I
kwadi, hariutakure pa pfudzi. Hausiri waro. Ndo
we hamba". Hamba ndo kutora 6agga no kugwi-
shura muswe uye, no kutiza nawo.

6- -"., ,, -' 9
4. Garwe ne Tsuro. ,
1. Rimie zuoa, tsuro icitamba padyo no rwizi, z,,6 ,t J
yakasaigana ne garwe ririkuzemberesa musoro pa
mahombekombe, no kucema kwaeo. akanzi. ne
tsuro, "Urikucemereyi kudaro, hama?" icicenjera
kulegnga shaya dzaro. )
2. Garwe rakagomera riciti, "Unondiona ndi-.
cicema matadzo aigu mazhinji-zhinji"; Tsuro ikati, ; ,.,/
"Cokwadi kutambudzika pa musana pa matadzo -
kwakanaka".
3. Garwe rakafikura riciti, "Maiwe! jguoa sho- L
ma' cte yapera, mhembge nyoro, yaika kuno, kuti
igoyambuka rwizi. Yowe! ndabvuma kuitakura kir:' :--" .
musana kwaigu. Yanditenda, no kutsikira mu ma- H.
Bendekete angu, asi hatina kuzogika rimr)e dii, ,. ,
Yane kuti moyo waggu wakaipisa wandikunda. -& ..t
Ndaidya".
-- a-bLu
4. Tsuro yakaraidza iciti, "Ko! pa npimbo po i. t _
kucema Zakaipa za wakaita, no kuzipamidza, uno- '..
fanira kudisimbisa kuti urege kuita Zakaipa Zakare, f
no kuomesa misodzi, kuti uone kutiza Ziito Zaka- 6,,
daro".
5. Icitaura Zakadaro, tsuro isijgazioe, yakase- ,,
dera ku garwe. Pakarepo yakaBatwa, no kutse- t
x'gwa na mazeyo aro. ,-
6. Garwe ndo kucema kupfuura kwakare, rici- *

S. -4-
&LZL.4 4.. '-- /e *
3W LC `i 'i :1L : k (cn .Y iA


ti, "Egoka! ndatadza pakare, asi nyama ya iyo'o
inotapira kwaZo".


5. Bere ne HaIa.

. 'i 1. Bere ne haua Zaishamiaridzana. RimrJe
zuna hana yakati, "Ndinozita dca)ga re hwai, iga
tinotora nyama". Bere rakati, "Enda iwe, uuye ne
S nyama tigozodya pano". Yakaenda, ikagikodariki-
ra rutsito, no ku6ata hwayana, ndo kucimbidzobva,
Smufudzi asati agika; ndokudya hwayana, Ziri .ziiri.
[. 2. No umje usiku Bere rakati, "Hava, wakauya
i ne nyama shoma. Nhasi ndineenda newe. Ha-
ndei". Zakagika, asi Bere rakoniwa kudarikira ru-
tsito, rakapoteredza dalga, rikawana mnuena, rika-
,, ,, pinda pa nawo.
3, Iroro rine nhafu. Rakauraya zhinji, dzimqe
.. dzose dzicil)guno-rirarira. Mufudzi wakatizira ku
daijga. Hava yakati pfoco, asi Bere rabvuta imie
hwai, rakatizirisa nayo ku mlena uye, rakaBandi-
.,- ..< dzirwa mo, nokuti rakagutisa, rikarowa-rowa, rika-
citi, "Nhasi ndafa kwago".
S 4. Rakazodzokera ku 6ako no kuona haea ha-
isisipo. Kubvira usiku uwo haua haina kuvima
pamqe cete ne Bere.

; 6. Ruigano rwe Shumba.

1. Ndokuige Dari nakomana Dana, vacifamba
zano, asi rakajga vaine mbira dzano. UakasaJ)ga-
na na kacembere kacifamba zako. Kacembere ka-
kauaudza kuti: "Regai kuenda ne nzira yo kudunu,
... 1 ,t L > .* .- .,


ina oashe, endai neyo mugaia". Kacembere Zino, I-)
kakaenda Zako.
2. Asi uakomana-Do 7aakaitirana mhanda. t L7)F
Mumie wakati: "Atiende neyo mugarja". Uamije
oatatu nakati: "Atiregei kuteerera kacembere: tie-
nde neyo mudunu".
3. Zino uakaenda neyo mudunu; Dakagika pa- ,
uzuru pedunu; Dakaona padzizere shumba. Mumre
wakati: "Onai, Dakomana. Irga! Ndambokuudzai
kuti: Atiregei kuenda ne nzira yo mudunu". "
4. Shumba dzakafara kwaZo dziciti: "Taoijgwa
ne nyama". Imje shumba yakajga yafa ne nzara k- ,.
kwago, yakati: "Atidyei oanhu ama". Dzimqe dza-
karamba, dzakati, "Tiridzirei mbira dzenyu".
5. Uakomana oakabvunzana rumbo rwo kuri- ,"
dza, Daciti: "Ndikuudzei Zarewa na'mbuya; zanzi
na'mbuya: Nzira nde ye Bani, yo mudunu ina iashe. .
Rooera matumbare, fekure; rooera matumbare, fe- .(
kurei"..
6. Zino shumba dzakatamba, dzicienda kure-'
kure; Zino oakomana-oo oaka-fano-tiza, takamanya
kwaZo kwago. Shumba dzakadzoka, dzakona haua-
cisi-po. Dzakateuera dzicioataga.
7. Dzakauawana, Zikanzi ne shumba: "Ii ma-
iga maendepiko?" Uakadauira ooti: "Marga mati-
pfumburira guruma, tanga tisiigaone kuridza kwa
tagga ticiita". Zikanzi: "Ridzai pakare". Uakari-
dza pakare, dzakatamba, dzicienda kurekure. Uaka-
fano-tiza, uakaenda ku musha.
8. Zino shumba dzakadzoka, dzicitamba, dza-
kawana Danhu uacisi-po, agenda pamusha. Zino
shumba yakajga icida kudya oanhu jaye, yakaita

-8-

hasha kwaZo kune dzimie, iciti: "Onai, mambotira-
mbidza kudya nanhu ano. Zino aio oanhuoaenda".
Nditoro.

7. Pa Kalvari.

.1. UaYuda oakamanikidzira Pilato kutoggera
Yesu kufa. Kunyangooa MuBati uye waiti, "Ha-
ndione mhaka paari!" wakazoteerera kuda kwaoo,
no kuisa Yesu, asina mhaka, kuna oaYuda kuti
arovererwe pa cipianiso.
2. Ndokubva Yesu acitakura cipianiso cake,
oBuritswa mu guta Yerusaleme, no kuendeswa ku
gomo rinonzi Kalvari, pa uakamuroverera pa cipi-
aniso. lye aci-jguno-oakumbirira, aciti, "Ba6a, mu-
oaregere: hanazioe Za Daneita".
3. Uakaroverera pa Zipianiso pamje cete naye,
oamrje oaniri, vari makororo, mumne pa rutivi, mu-
mnie pa rutifi, lye Yesu pakati. Mumie waoo wa-
kazopindurwa moyo, wakati kuna Yesu, "Mambo,
ndiyeukei, kana maya mu umambo wenyu". Yesu
wakaraira wakati, "Nhasi uno ucavo neni mu Pa-
radiso".
4. Kwakariga kumire pa cipianiso ca Yesu,
Amai oake no mukoma wa'mai rake, Maria wa Kle-
ofas, na Maria Madalena. EZo! kana Yesu aona
amai rake, no mufundi wa anoda, amire po, wakati
kuna'mai oake, "Uadzimai, hoyuyi miana wenyu".
Wokazoti ku mufundi, "Hava amai Dako". Kubvira
iyoyo nigura mufundi wakavatora nokutaisa kwaari.
5. Cava cinhambge, Yesu acizioa kuti Zose za
akarayirwa na Baba, Zakamboitwa, wakati, "Zapera".
Zino wakaghenedza ne'zwi guru oti, "Ba6a, mu ma-

-9-


oko enyu ndinoisa mjeya warjgu". Acaijgore-a iZo,
akakotamisa musoro, ndo kuBuritsa mieya.
6. Onai! jira guru ro mu Tempile rakabaruka,
pasi pakadedera, aware akaBanzuka, makusa aka-
zaruka, ne Zitunha Zizhinji Za oakarurama nakafa
Zakamuka no kuzoonekwa kuna oazhinji mu guta
sante.
*
7. Asi ishe wa oarwi, oaigaririra Yesu, aona
kucedera kwa pasi, ne Zimre Zakaitwa, waka6atwa
no kuvunduka, wakati, "Cokwadi, Iyeyu wakajga
ari Mijana wa Yate".


8. UIgurure na dawa na Mutswiri. -.

1 Danhu aoa natatu Daishamjaridzana kwado.
Rimqe zuDa nakhqga oacifamba Zaoo mudondo, ioa-
kadzirwa ne ts6ro no mukarAiga. Uakaiteiaera, va-
kaona nyuci dziri miumuti.
2. Dguruoe yakati kuna dawa: "cfawa, kwira
"L more uci". cfawa wakati: "Kukwira ndinogona,
"i- asi kuomora uci handigone". Zino iguruoe yakati "
kuna mutswiri: "Mucswiri, kwira more uci". Mu-
tswiri akati: "Kukwira ndinogona, asi kuomora uci,
Shandigone".
A 3. Zino rjguruoe yakati: "Onaika, oashamjari -
Soar)gu, ini rjguruoe handigone kukwira, asikuomora
ndinogona. Ndisusukidze kuti ndigone kugikira
Skuomora". Dguruie yakasusukidzwa ikagoti ndo-
j cisenera ruoko rwayo, icangoti uci dzi, no ruoko,
F *r ndokubva yanzi paziso ndure ne nyuci kurumrja;
ziso ndokubva rati tutututuzai, kuzimba.
4. Dguruie ndokubva yakoromoka mumuti


CANo : -4LWd

Irj^lp 1(1-
yakasunamisa musoro pasi, ndiko kugikodwiggirira
muromo wayo pasi. Muromo we -guruoe wo ku-
musoro, ndokubva wacacamara, munho dzayo ndo-
S kubva dzapfumbirirwa ne'vu oashe'mi. Dgurune .L.
o" tadza kufema, uotofema no mukanwa.
.-.- | .'x^^^ .^- /"- ~ ^
5. K itZ i awytjwli rikati ndo seka iwe, ra-
-:-~~~B- Batwa ne tsetswa, rikati ndo shamarara. Miromo
hi) yaro ikabva yaBaruka, ikabva yagika munzete. Ku-
fwf z zoti)o oamutswiri 'akati ndicitsatMna, muromo wa-
t o ndokubva ware6a, waiuukana so mutWiro: Mu- "
romo wa irguruoe wana~1 wa oacawa wa6aruki- hv'
5"'4 ra; wa Damutswiri wazuukana no kupfundumnara,`l t ''
SUshamriari ndokubva wapera. U :.
'-- in-. ^ .- ^ ,A"," /^^ S ,V
9. Mhondoro kana Shumba. c "
i : 1. Ina makumbo mana, kana icifamba inoZika- s.
S kanyadzh. Ine Zawo ginei:ge Ze'mtibga, ne nzara
dzinopinza so museve. Musoro wayo mukuru kwa-
Zo, une mapuna; pamanza payo pane muho6i uno-
tyisa. Ine zinzeve pipfupi-pfupi, Zakakwamirana
' u i' no musoro. &.i J' A
i2. Ine mhuno yakati asha, hwema, ndiwo wa
Sisina. Ine maziso matguku, anoti: Je-re-re-re-re-re-
ndo, je-re-re-re-re-ndo, inodaro maziso ayo za ineqge
icitarisa, icinajanidza kana kuye'a. Mukanwa ma- .
yo mukuru, muzere mi1ggura za mazino anopinza
se 7igo. Shumba inodyanyama cete. YO~j anZ c ,o' ,
3 Ine zenze pamutsipa wayo; ne ndebvu dzi-
rmf^1*-^ noyeyema kuti ye-ye-ye-ye-ye-ye, dzicinaima-Daima, uav
dc dziciyiminya-nyiminya mumamata ayo. Musana V
~* wayo .wkatiMa. Muswe wayo murefu kwaZo, uno-
nVen _ai'a pasi; ku okwawo kune cipfundo.
_0w ^,. ,Q b
i SM^^cG~ IVc*a. &*u^>f 'Y l^~S>~p,Jl4 'cu~E


Muuiri wose uzere oere rinoyetedza kutarisa. Shu-
mba hait*a kunzwa moto. a
4. Mhondoro dzine azhi: dzimije inhema,
dzimire dzaka-nyatsogipirira, dzimne dzakaceneru- L,^
ka, dzimte dzineqge cena kashoma, cfzimije itguku,
dzimije dzak tgukuruka ishoma. Asi mutumbi-"
wadzo, ne ci o cadzo, no munhu wadzo, Zose za- '
kaenzana, hagina kusiyana.

to. Ruggano rwo Mukadzi no Murume.

1. Rimie zuua mukadzi no murume wake ta- oju--
kanga Dacirima mumunda maoo: asi mazuna aya
mukadzi waina na pamuoiri. Za oakaiga oacingu--
norima kucraro, murume wakaceuka ndima, ya oa- ,
kaiga nacaqgobva mu kusakura, akaciona ndima iyi
yeqge munda cokwadi, akati kuno mukadzi wake:
"Cokwadi gore rino ndinoterga mbudzi ne zio za-
1]gu, nokuti ndinaZo cokwadi gore rino".
2. IHezo mukadzi akadcarirano no kufara aciti:
"Nayi, ndijgafare cokwacfi, nokuti ndinoda kuti 1,
igozofudzwa no mriana warjgu, ari mu nhumbu ma-
qigu, kana ndamupona". Apo murume akasimuka --
ne simba, aciti, ne'zwi re hasha: Ko! akatyoka gu-
! mbo, unogozodlyi?"
3. KudAro thakata~ga kurwa: asi mukadzi aka-
kurirwa, ndo kutizira kuna'she, kundoudzisira mosa.
Zino murume akashenedzwa'o kucdreko, ikoko "
akabvunzwa acinzi: "Wakarooereyi mukadzi kuda- ;,,,..
ro?" lye akadatira no kupira mona yose kuna'she,
kubvira kutangana kwano, no kuika kurwa kwano. ,
Mukadzi ndiZoZooo. -
4. Kudaro mambo wakanatuka aciti: "Ko! iwe
S- i: .. ,. ..
[-I

12 -

murume, unozioa seyi kuti munda wako ucazobva
.io, 7inogika kuteigeswa? Ko! iwe mukadzi, unozi-
oano seyi kuti mimba yako icazobereka mirana,
S anogika kufudza mbudzi?" Zikuru vakanzi mafuza.
n 5. Kupera kwa Zakaita ndiko uku: munda uyo
1ra wakazodyiwa ne Zikara Ze saqgo: heZo mqana uye
akazofa. -Kudaro yeukai kuti nhasi uno rugare, asi
maigana kunofuma iri nhamo. Hero nhasi nhamo,
maagwana kunofumato ruri rugare.

II. Cipuq)gu.

S1. Cipuggu cishiri cine makumbo maoiri, cine
Snzara dzinopinza, makumbo aco matsuku. Cine
.ii mapapiro matiri, cimutumbi caco cinejge tsioa
AJ mbiri. Besu raco idguku, cipfupi-pfupi, hacisiri ci-
r,.. L- refu. Maziso aco anerjge cambga ce fodya. Minhe-
):' ga yaco inerge mitguku, inonyirinyita. Muromo
,U,. .,,: waco unegge cirauro.
2. Cipujgu cinodya nyama cete. Tgana cino-
c,,,io Bata cicidya. Cinodya nyama ye mhuka dzakafa,
S kana cituna co munhu wakafira pasarjgo, cinodya
cete. Shiri dzinodya tituna, gora ne guIguo.
3. Cipujgu, kana coBururuka, cinoda6uka ha-
S cinzwike kuBururuka kwaco, cinoigoti cete ziro,
takataka, whii, kudeqga-cdeiga, pacinegge cicitende-
S)^ rera paneige pane nyama ipapo. Cinongoti cete
S nyimi-nyimi-nyimi-nyimi kudenga-denga, so muse-
S e, kana dombo, kana mbumburu Bara re pfuti; pa-
me cinoti cikaBururuka cicienda kudeiga hacizo-
mboonekwa, cinobva cati toro, tenyu, ndo.
S, 4. Cipuigu kana ciri kude)ga, munheiga wa-
co ukadonha, cinobva cauteuera, cinou6ata usati
13-
waconhera pasi, uciri pam)eya, cinobva caudya
wose. Hapana munhu ati anonga munher)ga we ci-
puqgu, hapana munhu ati aona cipuigu cakafa.
5. Cipuqgu cishiri cinotyisa oana nadiki, no
ku6ururuka kwa cinoita, ciciwawamisa mapapiro
aco, ciciti, "Gu-gu-gu-gu-gu-gu: gu-gu-gu-gu-gu-gu:
ko-o-o-o pu-pu-pu-pu-pu-pu ko-o-o-o".
6. Cipuigu cishiri cinokudzwa kwago -ne ndu-
dzi zhinji dza oanhu, oanociombera, kana naciona
ciciBururuka Zaco kucdenga.


12. Mavu.

1. Rimie zuia rn kailtka kuti mumne muk6.
mana wk~anfrw'a na uhBereki ak'e, ndo kusara ane
gba-dga As'sna hadm pa nyika. Wakasuoa no ku- ,-.
gara oga asligazihe cokhita: kudar6 wakA nda ake .,
Sso mufambi-fambi.. Rimje zuia whkagika na paro-
ndo paicicerwa na'mai take, iacitmbisa har.
2. Wak'atagga kucera munyakwe, ndo kiu-
dmbh-p6 mifanani'dzo ye mombe. kWai'tora, nd6
kuenda nayo kiugaqa, kwaoma na uana ,adiki uaice-
agoeta 4pfuo 4ub. Damje uana aakomana ndo kU-
mukwazisa, Dakaciti: "Ko! iLwabvepiko?" Ndo
Skida',ira 6ti: "Ndabva ne makiremiino". "Urnkue- '
ndepiko?" "Ndinotgaga kuna 'azrn dforo". "Zta
rako unonzi ani?" "Ndmni Mavu". Uana .aye nd6
kumuti: Citetera kuri kuenda oadzimai atj, ndiko
kune dcdo. Mavu uiye ndokiti: "Hg~mu~gango-ndi- "'
cejgetdrAuo here mdmbe" dzAigu?" Dakati: "Siya
Zak6, hpan` a kwa dzingAendef":
4 r nS^ 0 : ^ ^-^ y


. 3. Mavu ndo kuteoera aadzimai olye, ndo ku-
gikowana asatti ainwa. Dakiriiu ose oakamiukwa-
zisa, wakalsa maoko kuna madzishe, oakati: "Wa-
bvepiko?" Akati: "Ndabva paga'a pana oame,
ndasiyaoo mombe dzaggu-po, ndavijga mviAr".
Asi Dakuru uakazi'a kuti ane nzara, ne mvura ya
anorema, idoro. Apo ndo kitora cikurura cho6, ndo
kunwa nay. Wakatenda kv'wao. Asi a'cagogika
pana mana, wakanzwa mumne 6til "Momb' dzako
dzapera no kirwisaniswa; dzakAndwa mudzima".
Asi iye wakhcema aciti: "Nd'ipe cete mombq dza-
qgg". UDkAsekk? uaciti: "Tikiup idzo m9mbe dza
mavi". Akati: "Ongu nd.Mavu". Asi vana naka-
ramba.
4. Wakaenda kuna kakuru uano akati: "Dana
venyi uaramba kundipa mmmb' dz'ahgu. Hamfi-
)gAgone here kundooaudza kuti oandipe". Dakuri
kakamu*tora, ndd kuenda njye, vakati: "Ko! mombe
dza Mavu maisepi?" Dana takatf: "Imombe dza ma-
vu". "'OTgu, mupel mombedzAkb". Asi lye waice-
ma c6te iguua dzose. Kucd'ro oaktrfli oakar6ho
aun'a dabu, oacitTr "Madzlisepi?" Asi ovikhatdza kix-
tAura n6 kutya.
5. Mavu akatf: "Ndi'ozo, ndirpirki mombe
dzaigu ndiende, handisiri w6"mdn". Dakuiriu a-
khtf: "Mombe dzhak ijgani?" Ak'att" "D7ga dzir
gim'i n6 mbiri (se dza akaqga Arimbaoo), asi, cindi-
pai gumi cete. Kana- mosara mowana dzose, mocl-
tora Zeny". Naioro uakuiri oakats'aura mombe
gumii, ndo kiimupa. Mukomana wakkuruimdza
kutinha mombe dzAke no kifArh muimoyo. Uaktri
voci'udzwa nA ana, "Mombe dza m4vu", ,Aiti: "Izita
ro mnnh1". Asi mombe dzaiue dzevu cete. Mavu
wakazbripIswa Zikdrh.
----- ~- ._.


4-S7y--A'- -&I
.~r Ur~~r L lm ft,_--.- '*-t*.
d"d"X "
S* W~L-A jC~


-3ft
05
L L
,.-.At
- 16 -


13. Cigumbukumbu.

S. ,. 1. WakagJga ari mumie murume no mukadzi
wake oaigara musiagb oav6, oasina cokidya c6se,
kana coku6atq Zacq. )Uaigara mukatumba kadiki-
d iki, vacidya howa cete misi y6se.
S2. Mumlje music murume uye akafumobva pa-
S.... ,mush6, hacienda kunotgaga howa musago6. Akafa-
mba musa)g6 mflye, nd6kuwana hqwa ushom4ri4na
S,. kwagW9, matindindi cete, akagbenda nAwo kumushh
-^nd6kugikoAph mukadzi whk6, 6oadik kutti vgoadya.
S!;: ,.', 3. Kuzoti mamie maqgwana-qgwana murium
S.. .,, uye akhenda Zake musiqgb, AkhwAna pa yakaqga
nr^ 'izqre huve, pa yAikAga yak'ak6mbgdza kwarp akAti:
"Heklnl war9, nhasi mudzimu wak6mbbrA". Ndo-
kuthiaga kudzyra howa uye.
4. Kuizoti Agikh pane ci'mie cigymbukumbu,
6ti ndiclcidzura, akanzwh c6ti: "RegA kindidzura,
enda kilmiusha kwAkb, un6wana mukhdzi wAk6 ava
mumbh yakhnakisa kwaZ9". Munhu iye ndbkuta-
kurg howa wake, 6enda kiimusha, akhwana mukh-
dzi whkk ana mumbh yhaknhkisa kwaog. MukAdzi
uye wAkhfara kwaZ9, Mazi1mh mhshoma apera mu-
kadz'i whk'ati kunb mfiriime wake: "MuriXme waqgu
fU'"' kufara tmrlkifara zedu, asi cinhy cJm)e cete catisinh
mnana; endh inbkoimbira ku howa wako uye".
5. Kiuzoti Aua maggwana, murime akaftimb-
enda ku h9wa uye, nd6 kusikoti: "Howa waxgu,
ndatimija no mukadzi waggu kunzi, uijgandlpdvo
mljanh here?" Howa uyq ukati: "Zakin'aka, c'ienda
Zakb, ifn6wana mukadii wako aua nd miana, asi
miana uyu akasherek6ta seyj zak, musazoti kwa-
ari: Ziiana Zakabva ku howa, hajinzwe".

17 -
6. Murume uye akatenda akati: "A! hatimbo-
daro kwete". Ndokuenda kumusha kwAke, akawa- '
na mukadzi wake ada no mjana, nd6kusikomuiidza
kiuti; "Zanzi ne h6wa, kana miana tiyu Akashereketa
Zake ne rup.i rudzi, musazomiiti: Zivanh Zakhbva ku '
howa, haZinzwe". Mukadzi dye akati: "Kwete ha- '
ndidarb".
7. Kuzoti aagara maziia mashomanana, mia-
na uye alatajg'a ktshereketa Zinb*'ipisa moyo, mu-
kadzi uye akaita hash'a kvwaZo, nd6kibva iatika su.
miana iye ac'iti: "Zana zakhbva ku howa, haZinzwe".
8. M)ana uye ndokubva caha cigumbukumbu
co h6wa, imba lye nd6kubva yanyura pasi, ndkii-
sarh oave muikatumba kao6 kaye. Muriime akati
kuno mukadzi wake: "Onaka. mukadzi whagu, no
mur6mo wkobyu, usin)ga nharwe ne nhunzi, wagga
wamuti ki'reyi?"
Ndipo pakafira saruigano.

14. Sesilia Musante.
1. Sesilia waka6erekerwa Roma mugore 159;
kumhuri ya akaBerekwa, yaiie uru kwazo, yaive
macinda o kuRoma. DaBereki vake oakamurera,
,acimufundisisa tsika dze nzira yo UKristiane; na
iye musikana wakaua ne cido co kucisisisa Kriste.
Wakazonzwisisisa ze Zifundiso za Mambo wedu, Zo-
kuti: anosheoedza Damie uanhu aciti: "Muceigete
uvirigo wenyu zitgene".
2. Asi iye, asingade, wakamanikidzwa na ua-
kuru kuti acate na Ualeriano. Mauro e zuoa ro ku-
cata, wakataura no murume oti: "Ualeriano, ndiri ku-
ceggetwa na angere wa Yaue, anodzitira uvirigo wa-

18 -
i gu, wa ndakapikira kuna Ya3e. Nero usafugge
cinhu cijgamutse hasha dza YaoE".
3. Pamazwi aya, Ualeriano wakati kapu, ku-
yLitg o. shama, asina kukododyorwa moyo, ndo kuremeke-
p t, dza Sesilia no kutya kukuru, acitaiga kunzwa zano
rakapiwa na Yesu Kriste, rokuti: "Danogoneswa na
Yate kumuruoira lye oga, oasiIgateerere rucito
Srwose rwo muwiri, i3ga oadaro". Wakati: "cfayi
ndaqgoona algere uyo, ndiqgatendere Kriste",---no-
kuti wakajga ari muhedeni. Wakati: "Nderipi ii-
)gandigonese kumuona?"
4. Sesilia wakadaoira oti: "Haur)gagone ku-
muona, Daleriano, usina kuBapatiswa". NeZo Sesi-
lia wakamutumira pakarepo kuna Papa Urbano,
wakaiga acioanda "mumakatekumba". (Mukura-
mbidzwa kuteerera Yate, kwa uaiitwa na ma6ati ue
nyika, Uakristiane oakacera unza pasi pevu, uru
kwago: mukati madzo makar)ga makacerwa dzimba-
dza-Yaoe, ne dzo kugara. Ndimomo makafundisi-
rwa, no kuitirwa Misa, no kugamucidzirwa Masa-
kramente; munonzi "mumakatekumba").
5. Daleriano wakafundiswa no kuzo6apatiswa.
Kuzoti wadzokera kuna Sesilia, wakamuwana aci-
namata, akaona-o naye, aigere acipena ne mbiri
'^4w ye deJga. Ualeriano akakanuka, asi moyo wake
f-iJ-.a wakati fee no ku farisa. Wakandosheoedza muni-
jina wake TiBurtio; iyeuo wakapindurwa moyo na
Sesilia; ndo kundotsaga Urbano. No kuzobapati-
b swa kwake, wakati jeje no mukoma wake, iyeuo wa-
tUV4A). kaona aingere uye ne mbiri yake.
6. Asi murayiri we guta, anonzi Almakio, wa-
kazitiswa Zo rupinduko urwo. Wakasheiedza amo
aaoiri, ocfa kunapa mona. Asi oakatsuirga kwaZo,

19 -


uoramba oacicfudza citendero caoo. Dose uari oa-
viri vakazopondwa, akaoa uamartyre. uhisre
7. Sesilia wakazoudzisirwa kuna Almakio, no
kubvunzwa Ze midziyo ne pfiima Za Daleriano. Vi-
rigo wakati: "Zose Zakagoverwa Darombe". Paka- ,,.
repo, mu6ati wakaoiruka ne hasha. Wakarayira "
Sesilia kupfigirwa mumba make, no kupisirwamo.
Asi Ya'e wakamudzinira, so kudzivira kwa akaita
nakomana oatatu muzoto re Babyilone. Musikana
wakagara sik ne sikati asina kutga. Nezo kwaka-
"'. 'tumqa mondi yo kumuuraya ne demo. Yakatema
Skatatu, icida kudimura musoro wo musikana, asi
r yakakoniwa; ndo kumusiya no musoro wokarodi-
muka. p J
8. Wakarinda akanzarwo, acinamata no kute-
nda kuna Yaoe mukurwadziwa kwose. Uakristiane
oaimushanyira, oacicema misodzi, asi martyre mu-
sante wakataura nano; nanzwi nose oakadzikamiswa -
moyo no kufara. Ne zuna ratatu, Papa Urbano wa- ^
kauya kwaari, no kunzi na Nyakufira Kriste: "Ndai-
iguno-kumbira kuti, ndirarame kudzimara nditi,
ndakupai narombe, oandairiritira, no kukupai imba
iyi, igona imba-ya-Yaue na rini". /P"ef
9. Wataurato wakakotsira; m3eya wake, une
C^ ri3gara mbiri, imie yo uvirigo, imie yo umartyre,
wakaBururukira ku deiga ra Yave, wa aiigocfisa.
Dgatitii jeje no musante uyu; rgatinamatei naye ti-
citi: "Moyo wairgu no muniri wangu Zite zisina
mhaka, kuti ndisanyadzwe".

15. Ruqgano rwa Bveni na Tsuro.
1. Bveni wakhrga allaroora musikana wake
kuno miume musha. Naigo~o rimje z1nia waka-
bvunza tsuro, kuti amiuprekedzA. Tsuro wakati:
L.IC
-- 20-

"Zittene tasekuru tinoenda"; ndo kuriogedza mbu-
S .... "oa yra o.
, 2. Ava majgwana vakatajga rwendo rwauo.
Bveni wakatl: "Muzukuru, litakura nyimo idzi, tig6-
zodya pa nzira". Tsuro ndo kitakura nyimo dzlye,
ndo kuenda 'h6. KXzQti agDika kynyssi n9 rixkg-
,,; Da Tsuro wakati: "lasekuru, endai, munotarisa
mvura apo, mukawana iripo, mugondidaidzira tigo-
; zodyira nyimo dzedupo".:
3. Bveni acagoenda, tsuro nd6 kusara odya
) nyTm9 die dzyose; acaqgopedza kudya, wakamanyl-
r'a kuna bveni acicema, acitr: Ndatorerwa nyimp ng
mhembge, nyimo dzatiza na mhembge": acifemere-
ka kwaZo. Bveni wakatf: "Aticienda *ed'u hapan'a
Sajgamutandanise akamuiata". Tsuro ndo kunwa
mvura, ndo kuenda Zh6d.
mvu, 4. Bveni wakati: "Tsuro, muzuikuru, tikakika
p.a mutamb'a uyo, ut.: Aigu magaiga, im ndigotl:
Ajgu maibve-ibve". Tsuro ndo kutendera Vk'e.
Asi nacaigogika pa mutamba, tsuro wakatariga ku-
sheoedzera, oti: "Aingu malbve-ibve"; bveni wakla-
shAttrwa, akashaya Z6 kurena. Tsuro ndo kuidya
mata'mba ose.
5. Bveni akati: "Ukanzwa ndoti: Ndata, nda-
tsa, ituye, Azot6ra phan muti Ayu": asi tsiro ndb k-&-
bva hautora pakhrep6. UDk'afambh ndo kiuika pa
mushh wa oAtezara,ndo, kigara Zaoo, uakBi6irwa
sadza ndo kishamba. U1caijgotairga kudyA, bveni
wakash6vedzbra, 6ti: "TsLro, muzukfuru: ndatsA,
ndAtqa": tsuro ndb kdbvh aBiiritsa muti dye nd6 ki-
milph. Nddkubla ihdya sadza riye D6s.
6. Kuzoti oapedza kudya, oat' ar taoo noakati:
"Cirindal muno mune mbudzi, mugodzitarisa dzire-

\^_ ___ __ ___ ____

-21 -
ge kppoya". Ndo kurinda zano. Kuzpti apLnu Dose
voAktslra, oakaral)gana ndb kui6aya imie nhoirg6,
ndb kidBika nyama yos'e ph mot, cfdwe ndb kuriso-
na pakarepb nd6 kuiripkirh ivu. nd6 kiurimsa se -.
mhpnyu, pakati pe dzimie.
7. Kuzoti orind'a, tgro wvakati: "Atiraoanei '
kukucidzira". Tsuro wakatagjga kdrinda, bveni aci-
kucidzira. Kuzoti nyama yahe kulbva, tsuro ndbo '
kumuka akati: "Cirlndaloo, Dosekuru". Bveni nd'o
kurinda. Tsuro aa akhona kiti nyama yaibva, aa- ,
kare bveni wakotsira, wakht6ra nyama yose zhinji '
acidya ndo kusiya ame mapfipa cete, ndb kirinda ,. ,.
take.
8. Kuzotroo bveni womuka, wakaisa maoko
muhan, akawana hge mapfupa cete, akati kun, tsiu-
ro: "Tsuro, mukA. Ndianl wadya no kuya mazi-
pffipa cete?" Tsuro wakati: "Bveni, uno mu amba- .
rara iwe, wazma kUti wapedza nyama: Zino wand
bvdnza kuiti, ndlani wapedza nyama: Ko! tich6nasna
kwi6dza".
9. Kuzoti kwaedza, 'ateZra ak'atruma mnana
wAob ku"ndoBiiritsh mbidzi. Wak'aenda nd6 kuBu6- '
ritsa, akadn'a ime slsacfe no kutsikunyuka kwos, ,
ndd kii'saira, akadnh y6bjgbodia, ivu roga, ndo ki-
enda ondoudza BaBa wAke, ndo kudzokerako obse.
10. Ba6B alat' kunat akuwasha: "Ko! mbuzdi
yaka6ayiwa neyiko?" Tsuro wakati: "Bveni nd;y'e
an6 6asa iose fi". Bveni akati: "Tsuro ndiw'e wa- -,,
dya nyama w'e". Tsuro akati: "Date"ara, onai
Zipgapiedze nharo dzielu nde.i iy: 'Atiendei pAcV-
r mindbtmpisirapo. Anrl)g', atta, ndlye wadya
nyama".
d ty ^ ^^^
-- 22 -
-L I
11. ino vakaenda na Dateqr nano pacuru.
S,.i., Tsuro whkati, "Regal timlre pakatf pT ciury mtgp-
BAtidz'a." Tsura nd6 kubva Apinda mdguru, bveni
S nd6 kutg~ramo. Kuzoti mot6 wvati nho, tsuro ndd
kubva aBuda, akati: "Mai'onaka, bveni ndlye waka-
dya nyama,,.
Ndo pakaperera sarurgano.

d.. 16. Hombarume, Shumba no Tukara.
1. Kwakakjga kune mumIje hqmbarume, wo-
Si kiBaya mhikka musarjg, akhiagh ane imbga dzAke
nhatdi. RimtJe zihn wAkaenda kundpvima, wAkahi-
; -.. raya kAtsurq, mhembge, mbira ne pfuru, akadzita-
S. kura dzose dziri ina, acinda nadzo kifmiisha.
2. Ipapo mvura yakabva yAiya zlhinji kw'az9.
Akatiza ne mhuka dzake akagikopinda nadzo mu-
Bako. Mhunu uyo akAiga aslngazive kuti iBako rA
shymba. i'no shumba yakauya yak'apindao mu-
BAko mAyo, nd6kubva yagarado pamoto, waqga wa-
kuwidzwa na hombarume, icisedera munyasi make
kashoma-kashoma.
3. ShiXmba yAkatarjga kAtaura iciti: "Ona iwk
munhu iwe, tbor kAtsuro khk6 ukAgocere, inbga
dzako dzidye'. Munhu wdkhgbca nyama ikadyiwa
n6'mbga. Akanzi pakare: "T6ra mhembge ug6ce,
ipe imbga dzidye". Munhi wakAlta kucfro.
4. Akanzi pakAre: "Td6r mbira ne pfuru ugoce,
tipe inbga dzidye'. Munhu w'akhatirra wakaitl
cds6 za akhridzwa. Wakag6ca mhuka dzake dzose,
dzakadyiwh ne'mbga dz6se.
5. Zinb shiumba yakati kuna hombgrume: "Ka-
na wapbdza kugoca nyama ybse, kana nyama yose
yapedzwa kudyiwa ne'mbga dzako, ndludze; iwe

23 -
ugodyano, imbga dzako dzose, kana wapedza kudzi-
dya dz6se, Zino ini ndokudyaoo, kigov'e kudy'ana
n6 kudyana muBako muno".
6. Pauzhru peiako pakagga pane katsindi ne
kah9 q, twAkati kunh h6mbarume: "dna iwe munhV
regh zAk6 kitambudzika, rega kuti ipa mhyk I
dzhak imbga dzidye, iwe'o ug6diidyaub, he&o iwe
ugodyiwaob ne shumba, isu tigoidyavb shumba ka-
na yapedza kukidya, t6idy'avo".
7. Shumba yakadamira y'oti: "Ndiwe aniko
iwe? Uqgagone hqre kundidya?- Cokwadcfl ini z ino-
shamisa, minoshura pasi, kudya ini! Cig'o candA-
khgara past piano, hapana ati adtaura neni kudaro.
Zikara 6ose, ne mhuka dzbse, n6e ipffio 'ose, na 4A-
nhl b,6sb, ndakAipedza nb kudidya, asi haphna ca-
kandid/avo".
8. Katsindi ne kahpaq twak'ada'ira tuciti:
"Ona iwe shumba, dopamidza kytaqra kudaro pa-
kAre. Kana iwe wApedza Z6se nb ku"idya, isuio
nlhasi tilgakiiuLrukire, tikakupindiramo tikudyi-
remo".
9. Katsindi kakakuggurutsira zidombo muBa-
kg, zidombb iro nd6kub a r.gikod.inyirir4 shumba
past. Shumba ikagopikinyura zidomb6 ndbkubiva
yAti kutiza ware. Uyo munhu hombarume aqga
6da kudylfwa ne shumba, nd6kubva atfziraio ku-
mushA kwakb. Rwafa.

17. Bveni na Bere.
1. Rimire zura Bveni na Bere akhaenda ku-
ndosunz'a: bveni akaplwa mombe, Bere akap'iwa. h6-
mie ye nzu gu. Uakagoenda kumusha kwa-oo Zabo.
k9 -0


Kuzoti o'agikh .pa nzirq, bveni rakati: "Shamjari,
.. bnd, in'i handidye mombe, Zakanaka kuti tit n 4-
ri w/, 6 iwndipe nzyqjgi dzakb idzi, ndlgokupavo mbmbe
yangu, nokftti iw6 unbda ny'ama, ini ndiriodA nzy-
.r)g". Berg rakatenda rikhti: "Z"k"n'aka Za wareoa".
Berg ndbkup'a nziyqgu dzlye kubveni: bvenj ndbki-
pahoo mombe lye kugere; ndokubva opira'na doti
"', aye"aenda ne nzirA yake. s-*-A-^
2. Kuzoti bveni ragika ku ciro caro, rakkagl
,/ ne phkaBakg, kakhamnikidzana kwIao, ka rislgga-
S gqn6 kipinda, rikhti: "Nd6c lmbbtir nzuqgu dza-
.igu". Nd6kubva hdm're yahasuinuijgika muromp,
S nzuigii dz6se nd6 kiirasikira muBakomb. Bven
rakAti riedze kupinda, rikatidz'a; ndo kundoshe~e-
;. I. dza kamue kana kabveni, kuti kazoiuiritsa nzungu
Sdziye. Kani khye khk'apnda muBakom6 kakadzo- -A.J
ka kbdya nzuggi dzly&-mo. Bveni gur nu rikafoti:
"Ndip'eo". Kakabva kati: "Handidi"; kidikaira h
kakazodzipedza dz6se. kAv, 0L'-. )1,; J- ,
3. Kuzoti Sere ra'ika ku musha kwxaro rakati:<-
Sl "Ndcmuraya mombe iye". Rikat~dza pamusAna pb-
kutya kutuggwa. Rakae'nda kundocanidza sha-
Smiari waro mbhda, kuti azorlurayira mombe yhro.
> Mbacfa nd6kuuya, nd6 kubv'a y uraya mombe iye,
mbada ndbkubv'a yAenda ZAyo. Kuzoti fere rbti
V .. "ndiciuya, kuizod'a nyAma ydro, rAik6nh m6mbe iye
icI' ge ykh'inura, nd6kubva ratfza rik'ati: "A! Ndi-
qgahtngwe: nd6gozoilya, ndoidya yan~ kdora".
4. Kutiza kwalta Bere, mbada kaiiiona zako,
k'akiay'a ndd kutakura mombe-y6, ndd kxikwirh nA-
yo mygpmo, musi)gagone kiUkwirwa ne Bere. Bere
kuzoti rdti: nd6cinodya mombe yajgu, rikawana
ydjgb&a, nimbo cete, rikag6teoera gwara, rikaona


I'i, bnn~~* : j: : ~ ;


- 24 -

25 -
mbadca ri mugqmp, nd6 kubvunza r6ti: "Mombe
yajgu yaenda kdpiko?" Mbacfa yakaidatira iciti:
"Ndi nayo mugomo muno". Bere rikati: "CMlya na-
yb tddye toseka". Mb'da ikati: "Handdi' kuti ndi- L '
iye nay6po: kana uccda nyama yako, itokwvira6 o'
munio". Bere ridoedza kukwira, rikatAdz'a. Mbada
nd6 kudya nyama-yo yose, nd6 k'isiya musbr6 cete,
ndd kun6iosa pa yakAqga yairaytrwa.
5. Bere ndo kuka-po rikaona musoro ur pasi.
Ndboks'iya musdro we mdmbe uye rikati: "NdicA-
Smboriotera mapfipa araslwa na mbada, ndigozouya
ndbdya mus6rd diyu mushdre". Bere nye nd6 kA-
enda kundotara mapftipa .zaro. Ricajgobvq cete
kahlqo khkhasr'a kot6ra mus6r6b ye k6pnhd'a nAwo
mugury. Bere rakagika, rikaciti: "Ndiwb ani, wat6rh
musbr6 wAigu?" KohhqDp kakhti: "Ndinl kikoora
mapere, ndakadya mapere mana, iwd n1hasi upgaote
wA shanu". Bere ncdokubvla rAtizira kunA mbhda,
ndokiixikowana mapfdph a rakadya. RAkadzokerq
pakhre kundodna musbrb tuye, rika ik9oata nyanga:
kaho o kakati: "Ndlni kiikbora mauere, nhasi Twe
uxgd&o wa shanu". Berq rikati: "Nlk'o aka, kajgh
kAcindityisA". Ndbokzodya musoro uye zaro.
Ndipo pa rwakapera.

18. Gondo, (warikwari ne Uku.

1. Gondo, Gwari ne Uku Daishamijaridzana
nguva uru kwaZo. Kuzoti mumi3e musi, Gwari wa-
kandoshanyira Gondo, wane Dana DaGondo DakaDe-
urwa, uacingooa maparanara. Gwari akati: "Dana
Denyu makaita seyiko?" Gondo akati: "Ndakawaoe-
ura ne cigo". Kuzoti Gwari, music wa aienda kumu-sha kwake, wakakwereta cigo ca vaGondo asi oaGo-
ndo Dakati: "Musazonorasa". Gwari akati: "Kwete
uasawira vajgu". Gwari ndokuoneka vaGondo.
2. Zino Uku yakandoshanyira0o vaGwari za
uaka3ga oaboa kwa taGondo. Uku wane Dana va-
Gwari, oacishamisa ne misoro yauo yakaneurwa.
Uku akati: "Makareura neyiko?" Gwari akati:
"Ndakaneura ne cigo ca vaGondo". Uku kuzoti
musi wa aienda wakakumbira, asi Gwari wakapa
Uku. Akati: "Usazonorasa ciso ca caGondo". Uku
ndo kundooeura oana nake, ndo kupedza akaniga_


ci@o cye.


3. Kuzoti mumie musi Gwari aienda kundo-
bvunza, kuti: "Cindipai cigo ciye". Uku akati: "Ha-
ndicazioa pandakaisa: ndicambotsaga". Gwari .
ndokuenda take kumusha kwake. Kuzoti maqgwa-
naigwana Gwari wakati: "DaUku, vaUku, DaUku,
vaUku, DaUku, oaUku cigo ca vaGondo". Gukuru-
me rikaBuda muzumbu, rikati mapapiro aro bu, bu,
bu, bu: "Takarasa". Zino Gwari akandoudza naGo-
ndo kuti: "Cigo ca makandipa ndo kundoneura Dana
varJgu, kuzoti nasawira Dedu naye jamie vaUku,
vaona uana aqigu uakaveurwa Dakanditi, ndipeioo.
Ndikavapa, asi Zino Dakarasa".
4. Kuzoti mumie music Gondo, avaona Dana ,


Dake arjgoti mavudzi nyaigara, akati: "Danhu oaye
nhasi ndinotada". Sike pana Gwari pumu, .,aka-
bva Dati burururu mu dfeqga, wane Doggoti tsika,
tsika, tsika, tsika, vari mu dfeqga; wane Gwari oda
kuBatwa, akati pasi mhu; Dana DoGwari Dondonda
vari pasi, ndo kunogika mu minzwa njo; ndiko ku-
sara kwakaita vaGwari. tk- P' "
5. Gondo akadaridza, woenda kuna naUku;
fL~7f- -


!' t `
II L l..


L


VL~I-s

trj .


11% I a


: I '

-28 -
wane raUku vari kuteta vacitgaga cigo. Gondo ri-
3qL kasika pana jaGukurume pumu. UanhunZi Dakaci-
ti kunana uaoo: "Pindai mumikoko, pindai mumiko-
ko, pindai mumikoko, pindai mumikoko". Gukuru-
,l, \me izozo ricimanyira mu rukato, riciti: "Wogocita-
6 ,AI) riga no kurooa, wogocitagga no kuroua, wogocitagga
no kurona, wogokutaiga no kurooa, wogokutaiga
no kurova". Uku kuzoti yaona uana oaenda mucfu-
L 4f rjgwisa, ikati: "Kokokoko, hauroueoo? kokokoko,
hauroneoo? kokokoko, hauroveno?" ?" -
6. Zino Gukurume wane roti: "Akaenda nepi? L4"
akaenda nepi? Akaenda nepi? Akaenda kare". Dzi- ,
ciggodaro, iro Gondo ricijgoti riri mufdeiga, riciti,
T- vuuu, riri mudeiga. Kuzoti Gondo raenda, tana
S Uku ndokuzo6uda panze. : s.--
L 7<-r o k(imhuka,
i,-L"- 1 7. Saka muciona icioeIjgana izozi zimhuka,
pamusana pe ciso cavakarasa ca vaGondo.19. Tsuro.

1. Tsuro kane makumbo mana, kane nzeue
mbiri ndefu, kamuromo kako kadiki-diki kakanaki-
sa, kanegge kakaparurwa. Kane kamusoro kadiki-
dciki, karfutiumbi kako kaneige ke ma)goyi. MuTi-
ri wako une makiuhe mazhinji manyoro-nyoro aka-
pfauisa, anonakidza kana uciapuruzira. Kasoro
kayo kanetge damba, maziso ako akapunia. Mazi-
no ako aneige e tsenzi, anoceta uswa se mbeva.
Katsuro kanodya uswa ruga na mashija e nzurjgu.
2. Kanoti kana kunze kwadoka, kanocema ka-
citi: "Kutu-kutu kuti wii: kutu-kutu kuti wii", iZoZo
kanocema kacifamba. Katsuro kane kamuswe ka-

/ -29-

diki, kane kapfuna kamini, kanelge kamuswe ke
pfuru; kane tundebvu turefu-refu mututama twako.
3. Katsuro kane njere kwago, kanogona kusiya" '''
imbga na pamusana pa maTirikiti na macfucfudu a
kanoita, kana kacitandaniswa ne'mbga.


4. Tsumo yakarewa na tsuro inozioikanwa
kwago na oanhu oose-nose, inonzi: "Tsimbo ndima-
kaxganise, asi rwembga ndinofa ndaedza". Ndoku-
nzi: ndikarowa ne tsimbo ndinofa, asi ndikatutsu-
dzirwa ndinomboedza, ndigofa ndatomboedza, ku-
manya. Katsuro kamhuka ko musaggo, kanogara
murugwe7wa, ndimo makanoita ndimbo yako. Kane
mutizo caiwo, kanoti kana komanya, kanobva kacu-
nda kaomesa muoiri.
5. Katsuro kanoBereka Dana Datatu zuia rimi)e
cete, asi haka6erekere paZimbo imrue cete; kano6e-
rekera pamitunhu mitatu, kanoti mumie pano,
mumje pake, mumie pane yake neimbo. Amai
ndito uanogara ooga vari pakati. Kana koda kuta-
yamjisa, kanoti yamiisei uyu, kobva koenda kuno
mumie koyam1isa, kobva koenda kuno wokupedzi-
sira koyamiisa, kobva koenda kuntimbo kwako.
Katsuro kanoyamiisa rukugguoira, na pamasha-
mba-nzou, kunze kwodfa kuedza. Katsuro kanoya-
mn3isa katiri pazuoa.
6. Hapana munhu ali aona Dana setsuro 'ari
oatatu, patimbo imrje cete, asi ukauraya nnuni ye
tsuro, ine mr ta, ukaitumbura, unowana mune Dana,
oatatu. Amai De katsuro vane Basa kwago rokuce-
ljgeta tana, Dane misha mitatu. Tsuro kanopinda
dzimne mhuka zhinji mujgano. Tsuro dzine rudzi
runa: Tzuro mombe: Tsuro mukutu: Tsuro makaira:
Tsuro shapa. 'if4 I,.."!


I:-\ ..
C. 4~-

-30-


20. Karomo ke Tsuro.

1. Tsuro yakanga iri pa tsuwa yoga. Yakaga-
rapo nguoa zhinji isinga gone kusefera kunyasi kwa
mahombekombe, nokuti kwakaiga kuzere makarwe.
Rimie zuoa kakamira kakatarisana napa mahombe-
kombe. Pa kakaona garwe, kakabva kafurnga zano
ro kuyambuka. Kakati: "Nayi imi, muri nazhinji
here sesu?" Garwe rakati: "Orngu, tiri oazhinji
kwazwo". Tsuro kakati: "Manomano enyu. Uyai
mese, muuijgane; isu oanatsuro tigouiganaoo, tione
nda d api Dazhinji".
2. Garwe iro rakandokoka madzitateguru, ma-
dzisekuru, na madzi6a6a, madzimbuya madzimai
ose na oategara, hangadzi, oanii)ina na oaramu oose, -
no twana twake twose twe makarwe, rikagona faka-
,r-A- -faka. Asi tsuro kakaiga kari koga, kaciraigarira
.. zano rako ro kuwana mayambukiro o kubva ku-
tsuwa.
3. "Ndokuverenigai keciposhi, Dasawira a-angu,
ndione kuti muri oaggani, isu tigozounganaoo, mo-
tiereregato. Teererai: Poshi, piri, tatu. Makushe
aguwe! ndadzimaidzwa, mare Besanwa. Handigo-
ne kukuvererjgai, makaparaiira kwosekwose. Itai
muduigwe kwawo, takuru aqggu".
4. Akaz kokoropzana ndo kusundidzana ku-
dzimara aie mudungwe. Katsuro kaona kuti mu-
cdujgweyo wa makarwe wasika kune imije mhiri,
kakaciti no mumoyo: "Inga maJaniko arngu arurama".
5. Kakati: "Cinyatsomirai, ndaoa kukuoere-
gai. Poshi, --- kacidZatukira pane rimje, ne rimre,
ne rimie, ne rim3e:--- piri, tatu, cina, shanu, tanhatu,
kakaramba kacicfaro, dakare katatukire mhiri.
6. Kuzoti kaue mhiri, kakaciti pakadaro taka-
rara, ndo kutamba kakagogigidzira, kakagokekere-
dza kuseka, kudzimara kamuromo kako kaparukire.
NdiZo Zakasaka kuti karomo ke tsuro kaparuke. ...II *
rr x3 -

~~ -
''

N: ~~
' \~ \ ,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs