• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Title Page
 Introduction
 Cidzidzo cekutadga (1)
 Cidzidzo cecipiri (2)
 Cidzidzo cecitatu (3)
 Cidzidzo cecina (4)
 Cidzidzo cecishanu (5)
 Cidzidzo cecitanhatu (6)
 Cidzidzo cecinomde (7)
 Cidzidzo cecisere (8)
 Cidzidzo cepfumbamde (9)
 Cidzidzo cegumi (10)
 Cidzidzo cegumi neimde (11)
 Cidzidzo cegumi nembiri (12)
 Cidzidzo cegumi nenhatu (13)
 Cidzidzo cegumi necina (14)
 Cidzidzo cegumi neshanu (15)
 Cidzidzo cegumi nehanatu (16)
 Cidzidzo cegumi ne nomde (17)
 Cidzidzo cegumi nesere (18)
 Cidzidzo cegumi nepfumbamde...
 Cidzidzo cegumi mairi (20)
 Cidzidzo cemakumi mairi aneimde...
 Cidzidzo makumi mairi nembiri
 Cidzidzo cemakumi mairi nehatu...
 Cidzidzo cemakumi mairi neina...
 Cidzidzo cemakumi mairi neshanu...
 Cidzidzo cemakumi mairi nenhanatu...
 Ita wega
 Back Cover


Group Title: Longmans' Shona readers
Title: Kare-kare, buku recipiri sub B =
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072129/00001
 Material Information
Title: Kare-kare, buku recipiri sub B = Long, long ago, a sub B reader
Series Title: Longmans' Shona readers
Alternate Title: Long, long ago
Physical Description: 61 p. : ill. ; 19 cm.
Language: Shona
Publisher: Longmans, Green and Co.
Place of Publication: London
Publication Date: 1950
 Subjects
Subject: Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
General Note: In Africa alphabet.
General Note: "Approved for use in African schools by the Department of Native Education, Southern Rhodesia."
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072129
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 28059326

Table of Contents
    Title Page
        Title Page
    Introduction
        Introduction
    Cidzidzo cekutadga (1)
        Page 1
        Page 2
    Cidzidzo cecipiri (2)
        Page 3
    Cidzidzo cecitatu (3)
        Page 4
        Page 5
    Cidzidzo cecina (4)
        Page 6
        Page 7
    Cidzidzo cecishanu (5)
        Page 8
    Cidzidzo cecitanhatu (6)
        Page 9
    Cidzidzo cecinomde (7)
        Page 10
        Page 11
    Cidzidzo cecisere (8)
        Page 12
        Page 13
    Cidzidzo cepfumbamde (9)
        Page 14
        Page 15
    Cidzidzo cegumi (10)
        Page 16
        Page 17
    Cidzidzo cegumi neimde (11)
        Page 18
    Cidzidzo cegumi nembiri (12)
        Page 19
        Page 20
    Cidzidzo cegumi nenhatu (13)
        Page 21
    Cidzidzo cegumi necina (14)
        Page 22
        Page 23
    Cidzidzo cegumi neshanu (15)
        Page 24
        Page 25
    Cidzidzo cegumi nehanatu (16)
        Page 26
        Page 27
    Cidzidzo cegumi ne nomde (17)
        Page 28
    Cidzidzo cegumi nesere (18)
        Page 29
        Page 30
    Cidzidzo cegumi nepfumbamde (19)
        Page 31
    Cidzidzo cegumi mairi (20)
        Page 32
        Page 33
    Cidzidzo cemakumi mairi aneimde (21)
        Page 34
        Page 35
    Cidzidzo makumi mairi nembiri
        Page 36
        Page 37
    Cidzidzo cemakumi mairi nehatu (23)
        Page 38
        Page 39
    Cidzidzo cemakumi mairi neina (24)
        Page 40
    Cidzidzo cemakumi mairi neshanu (25)
        Page 41
        Page 42
    Cidzidzo cemakumi mairi nenhanatu (26)
        Page 43
        Page 44
        Page 45
    Ita wega
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
    Back Cover
        Back Cover
Full Text
GEORGE FORTUNE COLLECTION/ /.
LONGMANS' SHONA READERS


KARE-KAREBUKU RECIPIRI
Sub B
LONG, LONG AGO"
A Sub B Reader


First Published ... 1950
Approved for use In African Schools by the Department
of Native Education, Southern Rhodesia

LONGMANS, GREEN AND CO.
LONDON CAPE TOWN NEW YORK


Printed by Calvin & Sales Ltd., II, Castle Street, Cape Town

MAZWI KUUADZIDZISI UASUB B


Murugwaro rwekutagga(Sub' A), Pepukai, oana uakadzidza mabli
ese nekuti aya mazwi anogadzirwa seyi muTidcimbu nelidimbu
nemazwi 6asa remudzidzisi webuku recipiri(Sub B) rgerokudzidzisa
uana kueregga nekueregga jakanakisisa.
Pamusoro pecidzldzo cimge necimge munouona lidimbu
neldcimbu ?emazwl anosandiswa mucldzidzoco. Ciro cekutagga
ggecekudzidzisa uana ilo Tidimbu Temazwi wakwanise ku isandisa
mumazwi ggenyore. Rambanyi mucishanja neiTi idfimbu nemazwi
kuti uana uaarouedze se shamnari dzauo dzekare. Kuti apo uanooona
mazwi ane!idfimbu jaco, uazoaziwa pekarepo nekukasika kuita
seto uanoita apo uawona shamgari dzauo.
Zino cinaggisanyi mufananidzo mucicitaura ndiwo, kwaakuci
zo ereggera oana nyaya yaco. Zino cidzokerera ucicidzidzisa mutsetse
umge neumge kuti uana uaziue mazwi ese Takanaka. Apo uana
uanegge uaziua mazwi, ggauadzidzire kueregga mitsetse sekugga
uarikutaura. Kuti uana uasikaziui mazwi uanozo nzanzata semunhu
uneclmata. Kuti uana oacizlua mazwi, izwi rinosara rooBuda
mumuromo maziso aakutonaggisa mazwi apamberi, uanozoeregga
Takanakisisa kuita semvura inodira murwizi, Uasikanzanzati.
Kuti mukauadzidzisa kueregga urwu rugwaro Takanakisisa
munozowona kuti kumagumisiro kweuru rugwaro mgakaita
Takanaka.
Kunekamge karugwaro kekuti mgana azo6iBatsira mukueregga
iri buku. Tarisai seri kwe Iri buku.
PL_ Munyori

Aa Bb B6 Cc Dd ccdd Ee Ff Gg
Hh li Jj Kk LI Mm Nn Dr) Oo
Pp Qq Rr Ss E Tt Uu Vv Uu
Ww Xx Yy Zz 7Z
CIDZIDZO CEKUTADGA (I)


mba bye nho gwi ndu
dza zwe sho mrJi pfu
dya kwe tso ggwi
dzwa tgo zhi
tswa nji

Kuseenza kuneru6atsiro neKusina
Mumre murume waisofuma maggwanani korima munda
wake.
Waisoita iti misiyese.
Waisanda Tikuru kwago mazuua ese.
Danhu uazhinji uakamuuona uakamuwirikidza kwago.
Munda wake wakaua namagwere mazhinji kwaZo.
Aibva wakasoBata nauana quake uacipupura magwere
misiyese.
Danhu uakawirikidza murume uyu Tikuru.
Apo hama dzake dzakashaya Tokudya, iye wakauapa
magwere.
Ndigo hama dzake dzakapona nzara dzikararama.
Mbiri yake yakazikwa kwese-kwese, uanhu uaThinji uaka-
muwirikidza.

Ziggondi redede rakauazwa rikafdisa uo kuti uanhu
uariwirikidzeo, sego uakawirikidza uyo murume.
Rakatgaka rikawana cigutsa cikuru kwago cairema.
Rakacitakura rikafamba kwese-kwese rakacitakura.
Asi harizi kupa kana kunaani asi kuggofamba 6asi raka-
citakura.
Rakacimburumbudza rikapfuwa rikaedza kucivuna dakara
rakaneta.
Rakaedza Te kukwidza mapuwe makuru mugomo.
Rakaatakura rikakwira napamawere ricirira.
Rikaita iyo yese miitiro yaraizioa kuti rishamise uanhu.
Pamje rakakwatura mapande mugomo riciamburumbud-
zira pasi.
Ricirira kwago kuti uanhu uazorizwa.
Danhu uazhinji uakariuona.
Asi hapana kana naumge wakariwirikidza.
Rakashamiswa kwago rikasaziwa kuti ggenyi uanhu
oasina kuriwirikidza, iZo rakagge raseenza Zikuru kwaZo.
CIDZIDZO CECIPIRI (2)
nha she mrji mho mbu
jga kwe zhi tso ndu
rgwa dye rwi tpo
imbga

Ijgwe neimbga

Kare iggwe neimbga akaJga Zicigara pamre.
Rimre zuwa Zakauraya mhuka yago.
Zakatagga kudya isina kuviyiwa.
Zirikudya Zakadya nepamutsipa paiwa neganda raka6ata.
Zakakoniwa kuritsegga.
Zino imbga yakati, Dgatirase."
Iggwe ikaramba.
Mumasure yakati kuneimbga, "Enda mumusha uyo
undokumbira kugoca ganda raggu."
Imbga yakaenda mumusha ikakumbira kugoca nyama
yeiggwe kuti izokona kuitserga.
Yakati yatenderwa kugoca yakaisa nyama mumroto.
Uanhu uakaidziggira panze uakasara uodya nyama iya.
Imbga icizopinda mumba yakashaya nyama iya.
Yakafurga kuti nyama yaco yatga kuti rokoto.
Ndi7o yakafugga kusadzokera kuneiggwe Ugekuti yakatya.
Manheru iggwe yakadaidzira iciti, Ganda raqgu imbga !
Ganda rangu, imbga "
g Imbga yakati, Rappa kuti rokoto !"
Saka muciuona iggwe dziciuya mumisha, dzinotewera
ganda rakandogocwa rgeimbga.
Ze ndiyo mhoga iggwe inogara kudaidza imbga manheru.
Neimbga wo sego munoziwa mgese inogara kudcaidza
iciti, Rakatga kuti rokoto Rakatga kuti rokoto "CIDZIDZO CECITATU (3)


mba
rga
hwa


she kwi ndo
mge dyi nzo
dze rwi tpo


mhu
mvu
pfu


Bere neMgedzi
Bere imhuka inofamba usiku.
Inodisa kwago kudya magocfo.
Rimge zuua rakaisa godo raro petyo nerwizi.
Manheru mqedzi wa6ucfa rakaenda kundotora gocfo raro.
Rakagga ririkuti, "~ino godo rargu raworera, ndondo-
6udisa."
Rakafamba rakakotamisa musoro ricifemba pese-pese
ricitaka godo raro.
Rakagika napadziwa rakagge rinemvura yakacena.
Imomo rakawona mgedzi rikati, Eho Ndazowona godo
rajgu iro ndagga ndirikutgaka."
Harizi kumboziwa kuti raiwa dziwa kana kuti maiua
nemvura.
Rakati 6asi, Ndawona godco raggu riya ndoridya ~ino."
Rakatomukira kutora godo raco.
Asi rakapatika Zikuru apo rakati, Bvo mumvura.
RakaBuda risina godo raco.
Rakamira rapedza kutizunza-zunza kuti mvura iwome.
Apo rakanaggisa mumvura rakawona Ze mgedzi imomo
rikati, Ndagga ndaposha pakutagga ndomboedzage."
Saka rakaedzage kupuka kuti ririSate rizoritora koodya.
Asi sepakutagga rakatadzare rikaBuda ricicururuka mvura
6asi.
Rakaita kudaro usiku hwese, asi harizikuwana ciro6a.
Zino nzara yakarga yaua kurirwadza kwago sego risina
kudya ciro.
Asi apo rakarge ricibva kundotsaka mamoe magodo,
rakawona zuwa rawa ku6uda.
Ndio rakatizira kowanda asi nzara yakarirwadza cairo.
CIDZIDZO CECINA (4)


twa tye
tqa mbe ndi nzo tsu
mra kwe dzi sho nyu
zwa nzwe ogi bvo swu

Tsuro neNzou
Tsuro nanzou Takarima munda wamafere(matikiti).
Zaigara mumba mumre seio Zaizwana.
Matikiti(mafere) aco akaibva akatpukira Takanakisa.
Tsuro wakati kushamgari yake, Dgatimboarekera aibve
Takanaka."
Asi nzou yaiso6a matikiti(mafere) usiku tsuro akarara.
Tsuro wakashamiswa kuwona matikiti(mafere) acipera
padoko rgepadoko.
cfakara kakabvunza nzou kuti, Ano6a matikiti ndiani-
ko? "
Nzou'yakati, Hapeno ini handiziwi uo, Te unoziwa kuti
handini sepo tinogara mumba mumremo."
Tsuro kakanyarara hako, asi matikiti akaramba arikupera
Basi.
cfakara asare mashomanana.
Mumre musi usiku tsuro kakaenda kakacecenyedza
zidikiti guru.
Kakapinda mukati kakadumaidza apo kakagge kacecen-
yedza.
Pakati pousiku nzou iciuya yakadisa kudya iro zicfikiti
ziguru.
Yakabva yarimedza.
Haizikutsegga asi yakaggomedza 6asi iciti, "gurukutyu."
Gare-gare nzou yakanzwa izwi riciti, Gare ndiwe
unosi6a matikiti aggu?"'
Nzou yakapatika ikanaggisa kwese-kwese ikashaya waitaura
waco.
Izwi rikataurage, Gare ndiwe unoso6a matikiti argu?"
Nzou yakatiza Zikuru ya6atwa ggekutya.
Icimira yakanzwa Ze izwi riciti, Gare ndiwe usonoso6a
matikiti aggu?"
Dguwa dzese apo yakamira yakazwa iri izwi ririkutaura
sepakutagga.
NdiTo nzou yakaramba irikutizirauo Zikuru icitya.
cfakara yakaneta kwago ikashaya simba rese.
Yakapunzikira pasi, ikafa.
Tsuro yakacfuda rgepamuromo, ikawona kuti yagga yaua
kunyika irikure kwazo.
CIDZIDZO CECISHANU (5)


sha bve kwi nho mhu
twa dze ndi pfo mbu
hwa rwe mri rJgo zwu
dye

Shamrari Murorgomuna
Kwakagge kuneshamgari muroggomuna.
Dzaicaidzwa kuti Dguruue, dahwa, Mucucu naTutwa.
Zese Takagge Takanaka mucimiro Tisakaremara Ba.
Zakagge Ticidcana kwago.
Rimre zuua Takapaggana kuenda kokaya mucero wehute
kurwizi.
Zo dzakagika dzakati, Mukoma Dguruue, kwirai mukaye
mucidonhesa."
Dguruue yakakwira ikakaya hute icidonhesera shamgari
nhatu dzagga dziri pasi.
dahwa rakati, Mukoma, toranyi idzo dzirikumanerj-
Sgezadzo Huru kwago mutipe tidye."
Dguruue yakada kufadza shamgari dzayo.
Yakadadamira hute.
Runhayi rwakavunika rguruue ikawa rjgemuromo ucibva
wapamhama kwakurimbana nemiro.
dahwa rakaseka, Ha-ha-a Ha-ha-a !" kwakumgeka
muromo.
Io Mucucu wakauona kuti dahwa wamreka muromo,
wakati, Ndoseka ndakapfiga muromo, pfu-pfu-pfu !
pfu-pfu-pfu "

Muromo wake ucibva ware6a sego wakaita kana nazino.
Io Tutwa akauona kuti Mucucu area muromo wakati
" Ndosekera mumroyo, mh-mh-mh-mh "
Kwakuyimba mutumbu.
NdiTo Tese Takaremara ggekusekana urema.
Kwakubva Taparadzana ushamgari.CIDZIDZO CECITANHATU (6)

mba rge dzi ndo shu
ndwa gwe nji zho
dya kwe tyi mroo tgu
zwa nhe shi bvo nyu
gwa dze nzi

Musaggano waTimba naMbeua
Timba wakasoggana naMbeua mugwanzi rimge zuua.
Akati, "Shamgari uya pano timbotaurirana ggenhamo
dze du."
Timba wakati Ini ndinozondwa kwao- gjgeuana ueci-
koro."
" Kana uana uecikoro uaakubva kucikoro uanodya sadza
nokukasika kwago."
" Uakagge uapedza uanotora uta nemiseue."
" Kuti Tiya .ndigere pagwenzi kana paruwa, iuo uagika
9
uanondidzigga oacida kundi6aya nemiseue."
Mbeua yakati, Neni uo ndinozondwa rgeuana uecikoro.
" Danoedza uo Uguua dzese kun'di~aya nemiseue kuti
uandioona."
" Asi kazhinji hauakwanisi kundiuona."
Timba kakati, Ini ndicaenda petyo nemisha yeuaruggu.
" Dgekuti hauabvumire uakomana kuuraya isu uana
timba."
Mbeua wakati, Isu tinozondwa jgeuaruggu neuanhu
uese."
" Asi tinouatsata ggekuti tinotizira mumrina umo uasi-
kagiki."
" Imomo tinotya uana nyoka 6asi."
Timba wakati, Tarisa uyo mukomana aneuta, rgatitize."
Asi mbeua icitinyindisa yakanonoka kutizira mumrina,
ikabva yaurawa.
CIDZIDZO CECINOMDE (7)


she dzi


ndo dyu


mre nzi rwo tyu


nha
rga
nya
Zizi neNheggure


Zizi rakati kune shiri idzese, Ndi6atirenyi zitota muci-
ndipa ndidye.
Uyo unoramba ndinomutujga jgenyarga dzaggu."
Ndiio dzese shiri dzakatenda ggekutya nyagga dze zizi.
Kana nhergure yakaunza uo &itota kune zizi.
Zizi raisopiwa Titota Takawanda kwago misiyese.
.Ricisoodya ricifara riciguta.
Asi mumje musi nheggure yakanargisisa kuti inatse
kuwona kuti inyaJga dzinotugga here?
Yakawona kuti manhegga 6asi.
NdiTo nheggure yakati, Gari tirimapenzi tinondoped-
zerwa &itota isu ticifa rgenzara ticitya pasina ciro ? "
NdiTo yakafugga kuti indobvunia zizi.
Nheggure yakaenda ikati, "Dgenyiko iwe, zizi, urikuti-
pedzera &itota isu ticifa ggenzara?"
Zizi rakati, Unoziwa kwago kuti kana waramba kundipa
Zitota ndinokutugga ne nyagga dzajgu."
"Cibva ggekukasika undounza Titota ndisati ndasha-
tirwa."
Nheggure yakati, Unewara caigo, imboedza uwone."
Zizi rakawamba kukana nenheggure nesimba raro rese.
Nheggure yakaruma nyagga dzezizi, zizi rikarwadziwa
Tikuru.
Rikatiza rikagigisa mumiti mikuru nemugidzere kutya
nheggure.
Kubva musi uyo dzimge shiri hazizi kuzoenda neZitota
kuna ziziZe6a.
Asi zizi nanheggure Takatondana ikuru.
Nanhasi uno nheggure inotsaka zizi kuti yariwona inori-
ruma.
Saka zizi ricifamba nekutaaka Tekudya Zaro usiku Sasi.
.CIDZIDZO CECISERE (8)


kwa gge shi mro nyu
mba mhe dzi dyo nzu
rgwa twe nhi ndo

Ishe noMganasikana(Mukunda) Wake

Kwakagga kunaShe wakagga anomnanasikana wake.
Zino wakati kuuanhu uese uenyika yake.
" Kana munhu acida kuwana mganasikana waggu, ggaa-
Bate mhepo andiunzire."
Uanhu uese oakati, Mambo asi munoperjga kani?"
" Munofugga kuti kune munhu aggaBate mhepo here?"
Ishe akati, Kana musiggadi kuro-ora regai henyu."
Zino kwaiua nomumje murume wainzi Mugouatema.
Wakatora cfemo rake akaenda kudondo ega.
Wakasiya ateya maria ake.
Fume maggwana kwaakundotarira maria ake.
Wakawana mbeua shanu dzakaBatwa mumariua ake.
Wakatora akaenda nadzo kunaShe.
Akati kunaShe, "Torai mbeua idzi mudye henyu."
"Asi kuti madya mbeua ini munondiisira muto.parumano,
ndozodya wawoma."
Ishe akatenda.
Zino Ishe wakati adya mbeua dziya wakaedza kudira
muto parumano ukaramba ucidzika nerutanda.
WakaedzaZe, asi muto wese wakaperera pasi.
Mugouatema wakati apedza mazuua auakatenderana,
wakadzoka.
Akati kuna Ishe, Cindipai muto uya wandakareua
Mambo."
Ishe akati, Ndakatadza kuuSata, wakapera wese kudon-
hera pasi."
"4e uri6enzi, wakambowona muto uggagara parumano
here?"
Mugouatema akati, Zakanaka, ko imi Ishe makambouona
mhepo yaka6atwa here?"
"Ha! Ha Ha Ishe wakaseka.
Akati, Iwe wakaggwara kwago."
" Citora mukunda waggu urooore."
Mugouatema akarouora mukadzi uyo.
CIDZIDZO CEPFUMBAMDE (9)


zwa zhe nyi nho
rga nze dzi ndo tsu
mba kwe nwi Mro bvu
dza dye r)wi dzo twu
Dgano yaShumba, Nzou, Bere naTsuro
Kare-kare Shumba, Nzou, Bere, ne Tsuro Taizwana Tikuru.
Zaisocfacfirana, nzou iciti, Ini ndineganda rakasimba
kwalo, Te ndinesimba guru, ndinokona kudzipura
miti."
Icibva yadzipura miti kupargidza uamge simba rayo.
Shumba yaisorirauo ici6ata nhoro huru hwago.
Bere raiso6atauo makwayi ricipaggidza kukwanisa kuru-
mba kwaro.
Asi tsuro ndiko kauaisoseka uaciti kakaziggaira.
Asi rimge zuua tsuro kakasiya kataurira mukadzi wako
kuti a6ike sadza, masikati azowona Tese Tagadzirwa.
Kakaenda kushampari dzako.
Zese Takaenda kofamba.
ZakacfadiranaZe Ticiti, Ini ndini ndineizwi rakanaka
kupinda mrese."
Uyuuo aciti, Aiwa ini ndini ndineguru rakanaka kupinda
mJese."
Shumba yakati, "Bvunzai Tsuro ataure Taanofu'ga."
Tsuro kakati, "Dgatidaidzire tirikuno kuti uakadzi
uedu oawone ku6ika sadza."
" Kana unemukadzi wanzwa, akaBika, ndiye uneizwi guru
rakanaka kupinda tese."
Nzou yakatagga, ikazhamba ikaneta.
Shumbawo yakadTowa ikarira icikwara pasi dakara yaneta.
Bere rakarira rikarira kusika raneta ricipedzisira nekuti,
Huumge ricibva ranyarara.
Tsuro kakandoridza murudzi Sasi.
ZakafambaZe kwegguoa huru.
Kuzoti masikati Zakati, Dgaticienda tindouona kuti
uakadzi uecru ua6ika here?"
Ziciika kumusha Takatagga kuenda kumba kwaNzou.
Uakauona pasina ca6ikwa.
Tewere kwaShumba wonei ndiondiZo, nekwa6ere wo.
Asi 3icigika kwaTsuro Takawona zese lekudya pa6ikwa.
Tsuro kakadad'ira shamgari dzako kaciti, Mrgaioonaqe
uanasekuru, handizi kuziggaira sego ndinosimutaurira
mgese."
Izwi rargu rakanaka Ze iguru kupinda enyu mrese."
Tsuro kakaserera ndebvu dzako kakati, "Cigaranyi
shamgari tidye."
CIDZIDZO CEGUMI (10)


mja mhe ndi tso Ogu
zwa dze bvi nzo shu
mba pfe
swa nhe

Zuwa nedutu
Kare-kare zuua nedutu Takagga TisiJgaziui kuti mukuru
ndiani.
Zino rimqe zuua uakuru uakuru uemecdegga uakauggana
kuti uatgake kuti mukuru ndiani.
Uamge oese uakati zuua ndiye mukuru, asi dutu wakati
kwete, mukuru ndini.
Zuua rakati, Ini ndini mukuru aninani anoziua kudcaro."
" Ndini ndinojekesa pasi ndicipa Tisikwa Tese upenyu."
" Ko iwe unoitenyi kunze kwokuvuna Tiro TaMgari?"
crutu rakati, Eho wataura ini ndinovuna ilo unoraramisa,
saka ndinesimba kupinda iwewe."
" NdiTo ndini mukuru."
Zakati, Mjedzi wakaggwara ggaatitaurire."
Mredzi wakati, akanaka cimbomirai ndimbofurga."
Mgedzi wakadrondora zidziso rawo uripamusoro pegomo
refu-refu pawaigara.
Wakajekesa pasi ukauona murume waifamba akapfeka jazi
rake.
Wakati, Naggisai muuone munhu uyo."
" Ndinoda kuti mumubvisise jazi rake."
"Wakona kudaro ndiye mukuru."
" Citarga iwe dutu, zuwa azotewerera."
cutu rakaamba ishomanana kugge kamhepo kaduku-
duku.
Riciwona kuti munhu haazikubvisa jazi rakati, Ho
Takanaka ndicacikwekweredzera kure cijazi caco."
NdiTo rakavuvuta rikavuvuta kunyanya.
Asi munhu wakagumbatira jazi rake.
crakara dutu raneta rikarekera.
Zuwa riciuyawo rakatagga ku6udca ricipisa Tishomanana.
Asi munhu wakaramba akapfeka jazi rake.
NdiTo zuwa rakapisa cairo.
Asi munhu haazi kubvisa jazi rake.
Wakandobvisa ndoro dze jazi rake Basi.
Kuzoti masikati zuwa rakapisa kunyanya.
Munhu akabva abvisa jazi rake.
,Mredzi akati, Selo mUese mrJaiwonera neweuo dutu,
handina cokutaura."
Cinyi cikuru kupinda Zuwa mupi weupenyu nerujeko !
CIDZIDZO CEGUMI NEIMDE (II)


Zipari
I. Mbuya yekweduyo inopfeka baci
rutiwi rumge.
2. Kudya kwekweduyo kutambe
kwaya.
3. Pasi dende pamusoro dende.
4. Godzi vu sure kwemuwawa.
5. Tupe tupe mvura waiwonepi ?
6. Ndananike mumera ndawana
pasisina.
7. Mubvuri weuacfanda usikaradzi-
kwi.
8. Ba6a uanotsetsa ndiro asi matset-
swa aco handiawoni.
9. Zimuti bga uana uati kumatsotso.
10. Mubvuri.wanyakambga urimuura.
I1. Tsuro tamba tamba muswe
ndaka6ata.
12. Dtururu pguka musoro ndikata-
takure.
13. Maiswe mbgere mbgere shamba
ndirimge.


Runzwara

Huku

Mheni
Nzwara
Iswe
Nyeredzi

Mooto

Mhanza

Zuwa
Dziwa
Jeko kana kuti
6adza
Ziyo

Nyeredzi neMge-
dzi
Dombe dza6a6a uaggu nhema
Basi Sasi.
Harahwa yakagara padawi.
Ndinde waenda mai uasara uaci-
cema.
Cikwasha ciriapa cineqinhuggo
Titete.
Tema dai nedai tiwone panogara
shoko.
Misuuo yekumadcanda isikapfigwi.
Rakadzirowa rikacema.


Mapfiwa

Mukoko
Uta nemisewe

lbvudzi

Mapfiwa

Mhino
Joogwe kana kuti
Gukurume


CIDZIDZO CEGUMI NEMBIRI (12)


bva nde mri tyo shu
mrga tse kwi nho
dza nye mbi rgo

Murume nedemo
Mumrje musi murume umUe acibva kovima ega musaJgo,
wakagipirwa munzira acikure kwago.
Wakati, Zino ndoitenyi, ndaneta Ze handicakoni kufamba.
19
Akazofugga zekurara take muzasi memuti mukuru.
Wakagge anecfemo Basi.
Ze waitya Tikuru nekuti wakagge akataurirwa kuti
maiua neshumba musaggomo.
Pakurara kwake wakaisa demo rake pamutsamiro kuti
azoite nyore kutora kana shumba yasika.
Zino airowedza kurara akasimudza mabvi ake mudegga.
NdiTo wakarara akaturika umr)e mukumbo pamusoro
poumje.
Wakatambudzika mumroyo aciti, "Shumba icandidya
nasi Shumba icandidya nasi Nasi Taggu ndapera
inini."
Ito hope dzakamu6ata kashoma, akarota seariku6atwa
neshumba.
Dguua yekareyo akapatika Tinyoronyoro.
Wakaona mabvi ake mufdegga.
SeZo akarge akararadia rgehope, akafugga aciti waona
shumba yaco.
Akafugga kuti ndiyo shumba yarjga icida kumuruma.
Ndito wakapamhasira demo rake akariwona.
Wakazamudzira kwaqo acibva ati ibvi rake, Kaca kute-
ma."
Wakati vanzu ndokuti, Maiwe, ndofa haggu "
Wakarara usiku hwese arikutambudzika.
Fumei maggwanani uamge uakomanauo uaifamba Tavo
kwaakumuzwa.
Uacibva uaenda paakagge ari.
Uakaudzwa tese uakamutakura kumusha kwake.
CIDZIDZO CEGUMI NENHATU (13)


pxa mrje nyi nzu
bva dze mbi rwo tqu
kwa rjge nji ndo nhu
twa dye zhi tsu

Jedye naUana Uaro
Kwakagge kune jedye rakagge rineuana uaro uazhinji
kwago.
Mazuua mazhinji jedye raienda kundotgaka .okudya
ku6anze.
Raisiya uana uaro pajigga perwizi.
Rimge zuua kwakati jedye raenda kotgaka Tokudya.
Parwizi pakasara pakagika gjombe.
Dzakatsikatsika uana oaro uazhinji kwago.
Kukandosara tuiri 6asi.
Jedye riciuya rakabvunza riciti, Uamge uaripi?"
Dana uakasara uakati :
" Uatsikwa-tsikwa nerimge zinhu ziguru kwaZo rasara
ricipika pano."
" Uese uapera kupxanyiwa, isu tapona rgekuti takasika
kupinda mumrnina."
Jedye rakati, Cajga cakakura Takadini?"
Dana oakati, Hatikoni kuenzanisa rgekuti caiwa cikuru
kwago."
Jedye rakaamba kufeteteka dumbu raro riciti:
"Carga cakacfai here?"
Uana uakati, Cagga cakapinda maive "
Rakafetetekage riciti, "Carjga cakadai here?"
Uana uakati, Kwete, cagga cakapinda maiwe "
Jedye rakaramba ricidaro dfakara dcumbu raro rakaputika.
Saka muciwona jedye rinedumbu guru kwago.
Ze cfumbu raco rakaenda-parutiwi.
Rakarge ricicfa kuedzerera kukura kwakaita rombe.
CIDZIDZO CEGUMI NECINA (14)


kwa
Oga
nda


nhe
mbge
dze


mbi
dyi
nyi


moo
mho
tso


nzu
mvu
shu


Muvimi neShumba
Kare-kare kwakagge kune munhu waiwa nembga dzake
mbiri.
Waigara acienda kovima aciuraya mhuka.
Waiita iqi kufadza mukadzi wake walfisa nyama.
Rimge zuua wakaenda kovima akauraya tutsenzi tuwiri.
Acavima wakawona mvura yaakunaya.
Wakawona Bako rakanaka kwago. *
Wakapinda mu6ako nembga dzikapindawo.
Akagara mu6ako, wakawona shumba iciuya.
Yakasika pa6akopaarga ari.
Shumba yakati kwaari, Unotsakei pano?"
Munhu wakati, Ndinovima."
Shumba ikati, "Waurayenyi?"
Munhu wakati, Ndauraya tutsenzi tuwiri."
Shumba yakati, "Tora tutsenzi upe imbga dzako dzidye."
" Kuti dzadya iwewe wocidya wo imbga."
"Wapedza kudya imbga, inini ndocizokudyauo."
Munhu wakashamiswa ndiZo.
Shumba yakati, Ita Zandakutaurira usati wafa."
Munhu wakatya Zikuru, akarge awakupa tutsenzi twake
kuimbga.
Gare-gare tsuro kakasikapo.
Kakabvunza kaciti, Munotambudzana rgenyi?"
Shumba yakati, Ndataurira uyu muvimi kupa tutsenzi
tuwiri kuneimbga kuti dzidye, kuti iye azodzidya, inini
ndicizomudyawo."
Tsuro kakati, Hauzwi here, Mambo anoda kuti iwe upe
imbga dzako tutsenzi, kuti dzadya iwe wozodzidyauo."
" Kuti iuo uazokudyauo, inini ndicazouadyauo."
Shumba yazwa iqi, yakashatirwa ikadziggirira tsuro.
Munhu uya akasara akatiza.
CIDZIDZO CEGUMI NESHANU (15)


dza 0ge ndi kwo mvu
dzwa rgwe rwi zho mou
nja hwe ngi sho nhu
nya nze cwi

Jorgwe rawakunyergedzwaoo rgeCitota
Kare-kare Joggwe necitota Zakarge Kineushamoari.
Rimqe zuoa joggwe rakati, "Ndinocda kunyerjgedza
citota, selo ndakambonyeggedza katsuro."
Joggwe rakaisa musoro waro mu6apiro raro.
Rikagisa wo umge mukumbo waro mumanhegga aro.
Rikati kunemukadzi waro nhungi yehuku.
"Unati kunacitota akagge agika, musoro wajoggwe
nomukumbo wake Zandotuggwa cuma, asi muuiri wake
uyo panze."
Apo citota cakagika mukadzi wajoggwe wakati, Mgauya."
"Asi mrgaika sbamgari yenyu atuma musoro wake
nomukumbo wake kundotuggwa cuma."
" Muuiri wake uyo panze uyo uripo."
Cltota cakati, "A, Takanaka, mai, ndicamumirira haggu."
Asi apo citota cakaramba cakamira cakanyarara.
Ze cakaigisa mushizha raiua panzepo.
NdiTo joggwe rakafugga kuti citota caenda.
24
Riciucudisa musoro waro, nemukumbo waro, citota caka-
Budauo mushizha Tikawonana.
Jorgwe rakaseka riciti, Ko-kururu Ko-kururu, Ko!
Ndajgandirikuti timboseka, shamgari handikuda kukun-
yejgedza 6a."
Citota cikati, "A Zakanaka shamgari, cwiriri cwi-
riri "
" Ndaseka."
Gare-gare citota cakaenda kumusha kwaco.
Caqika cakataurira mukadzi waco Zese ciciti :
" Mukadzi waggu, Joggwe ishamgari yakashata kwago."
" Ada kundinyeggedza nasi wena."
"Asi ini ndinoda wo kumunyeggedza tizowona murg-
Swaru."
NdiTo citota wakati kumukadzi wake, "Tora nyimo
udziise pacoto muhari huru kwa o."
" Ini ndicahwanda pasi pepfiwa."
"Asi kuti Joggwe auya umutaurire kuti, ndiripano asi
ndirikupindura nyimo ndirimuhari."
Mukadzi waco wakaita seto akarairwa.
Joggwe ricigika rakataurirwa kuti, "Shamgari wako
aripano asi arikupindura nyimo ari muhari."
" Garai henyu, ucaudaa kuti nyimo dzaibva."
Gare-gare citota cakapuka kuJge cirikubva muhari.
Cakati, Mgauya, shamjari, ndajga ndicipindura nyimo
dzedu kuti tizodya."
"Mai ci6urai nyimo tidye."
Zadya jorgwe rakazwa kunaka kwenyimo rikadisa kuti
rindo6ikauo dzaro.
Raenda kumusha rakaraira mukadzi waro kuBika nyimo.
Iro rikati, Ndicapinda muhari kuti ndipindure nyimo
dzizoibva Takanaka se~o ndakadya kwacitota."
Mukadzi waro wakati, "A, Takanaka."
Jorgwe rakapinda mukati, rikagaramo dakara mvura
iuire.
Rakapiswa rikafa.
CIDZIDZO CEGUMI NEHANATU (16)


bva dze dyi kwo nzu
sha mire nyi tso )gu
rgwa twe mbi zwo nju
zha rwe

dede neTsuro

cdece naTsuro Zaizwana.
Tsuro kaiziwa mbesa zhinji kwago.
Ze kaiziwa ndudzi dzemiti mizhinji kwa o.
Rimge zuua kakati kunadede, Hambai tindodyara
nzuggu."
"Toranyi nzuggu, sekuru, mukagge seoo ndinoita dzaggu."
" Kuti tizodyare dzanaka dzizokasika kumera nokuibva."
Sego d'ecde rakagga risiogaziwi mbesa kuti dzinodyarwa
senyi, rakakagga nzujgu dzaro dzese.
Tsuro kakakagga dzimge, dzimre kacirekera dze kudyara.
Zapedza Tsuro kakati, Dzaggu dzakawandisa, hedzii
dzimge timbodya sekuru."
Zakadya nzuggu dzaTsuro dzakagga dzakaggwa dzatsukira
Sakanaka kwaZo.
cfecfe rikati, Dgatimbodya wo dzargu."
Dgekuti rakagge razwa kunaka kwenzuggu dzaTsuro.
Tsuro kakati, "Aiwa shamgari, hauwoni ini ndasiya
dzimge dzekoodyara nekuti dzagga dzakawandisa."
" Zino iwe dzako ishoma uggazoshaya cokudyara."
Zakaenda, Tsuro kakadyara dzisina kukaggwa.
dfed'e wakadyarauo dzake mumunda make.
Asi dzake lye de de kzakagga dzakakaggwa sego mazwa.
Dguua yokuibva yakaqika, Takaenda kopupura nzuggu
dzaao.
Tsuro wakawana dzake dzakaibva Zakanaka kana Bundo
raiwa mo paro.
Asi dede wakawana dzake dzisakamera6a.
Wakawana mumunda make mgakamera undo neZi-
kwenzi Tizhinji 6asi.
NdiTo wakafamba famba acibvunza Tsuro.
Wakati, "Shamoari Tsuro, ini dzaJgu hadzizi kuzomera-
Ba."
Tsuro wakati, Ko iyo miti ndirikuwona mitinyi?"
" Naggisa Takanaka."
cfede rakafamba rici6ata ici cimuti neico Tsuro karikubvu-
nza kaciti :
" codo seggere uyo mutinyi?"
dede rikapindura riciti :
" Muzhanje segguridze ndoisa paya."
IZoZo ricidzipura riciisa sure kwaro.
Tsuro kakaramba kacibvunza saiZoro.
cfedce ricipindura wo nokudzipura kamuti kamge nekamge
karakawana mumunda maro.
Tsuro : cfoo, sejgere uyo mutinyi?"
fede : Mutondo segguridze paya.".
fakara Tsuro kakawana kupupura nzuggu dzako dzese
kacidya.
Kuzoti mumasure kapedza kacoti, dodo, seggere uyo
mutinyi?"
Kacibva katiza.
N.B.-Uana oaimba rwiyo urwu fodo seggere uyo
mutinyi" Uatsare katsuro, noumge anotora
ngimbo yedede acorewa miti yese iyo anoziwa,
kuti azorewa muti mumge kecipiri, umge
wopindauo panTimbo yake. NdiTo unogga atadza
anokururwa kufugga necfedce.
CIDZIDZO CEGUMI NE NOMDE (17)


nda she mai mho pfu
nya dze swi nho nwu
kwa

Soko reMinwe

Kare-kare Tikunwe Takaitirana nharo.
Zaida kuti Tiziwe kuti cikuru rgecipi.
CekutaJga cakati, Ndini mukuru jgekuti munhu
haaggatakuri ciro6a kuti ini ndisipo."
Cikunwe cokunojgedza cakati, Ndini mukuru, ggekuti
kana munhu acida kunoogedza, ndini ndinoita iro 6asa."
Cecitatu cakati, Hamuuoni here kuti ini ndirimurefu
kupinda mgese, Te ndiripakati kupaggidza kuti ndiri-
mukuru wenyu."
Cecina cakati, Ini ndini ndinopfekedzwa mhete inokosha
kwago uanhu oacata muceci.",
" NdiTo ici ciwoniso cekuti ini ndirimukuru pakati
penyu seTo tenzi uanondipfekedza ciro cino kosha
kudari."
Cekugumisira cakati, Mgese murimapenzi, hapana cemu-
noita imji, munotaura nhando 6asi."
"Ciwonanyi ma6asa aogu ini, mucicifananidza neenyu,
munowona mgega kuti hapana cemunoita."
Ini ndinokwena kana munhu aswinyiwa munzewe
Ugekuti ndirimutete."
" Ze kana uanhu uacipfugama muceci uacinamata Mrari,
uaciisa mawoko awo pamge, ini ndinoenda pamberi."
" inopaggidza kuti ndirimutuggamiri wenyu."
" Kana kuti ndirimukuru wenyu."
Imi, uana, munoti mukuru palikunwe Tese ggecipi?


CIDZIDZO CEGUMI NESERE


kwa
nda
swa-


dze
mbe
mge

Gucdo


moji dyo
zugwi rwo


sgu
shu


naTsuro


Umrne musi gudo rakati kunaTsuro, Muzukuru, kana
kwapera mazuwa mairi unauya kumusha kwargu."
Tsuro ikati, Kuneiko, sekuru?"
Gucfo rikati, Kune doro rokucema sekuru wakoTe
wakafa."
Tsuro ,wakati, akanaka, sekuru, ndinozouya."
Zuwa raco raEika, Tsuro jakaenda.
Yecisika yakawona makucdo ese akakwira mumiti acimJira
doromgo.
Yakadaidzira ikati, "Sekuru, ndaqika mgana wehanzadri
yenyu."
Makudo akati, "Cikwira mumuti rgekuti sekuru wako
waidyira mumuti."
Tsuro yakaedza ikatadza ikadzoka neshuggu.
Fume magrgwanani tsuro yakaenda kumakudo.
Ikati, Madzisekuruwe mumutimgo "
* Zuro Tandakabva pano Tiya ndakawana mgana orwara."
"Mukadzi wakaenda koshopera, Tikanzi ndimai uagrgu
uanoti, 5ika doro udaidze hangadzi dzaggu."
"Zino munofanira kuti muuye music wecishanu kuswera
maggwani."
Makudo akati, akanaka, muzukuru, tinouya."
Tsuro ikadaidza nedzimge mhuka zhinji.
Dzese dzikatenda.
Zuwa raco ragika, Tsuro aakadaidza dzimje mhuka
dzese makudo asati asika.
Mumasure mgokugika kwedzimge mhuka, Tsuro yakapisa
kutenderedza musha wayo.
Makudo akazoti kuuya, akapfuura rgemurutsa.
Akasika akagarauo.
Sadza nedoro Taka6udiswa.
Tsuro akati, Zinodyiwa ggeuakageza mauoko auo Easi."
Tsuro Wakaamba kunargisa mauoko auese.
Yakawana amakudo akasipa.
Tsuro wakati, "lmr)i mUese endai mogeza mauoko
enyu.
Makudo akaenda.
Apo akazodzoka, akawona zese Tapera kudyiwa.
CIDZIDZO CEGUMI NEPFUMBAMDE (19)


mrja nde dzi tso tgu
dzwa tye pgi zho mvu
kwa tse ogi qgwe mbu

Kamgana keMbeua

Kamqana kembeua kakawona jorgwe, kakaritya kwago.
ITo kakawona ricirira kakatiza kakaenda kure kacitya
kurumga ndiro.
Mumasure kakawona kitsi.
Kakafarira mamvere akitsi Tikuru.
Kakawona kitsi icitambatamba Tayo pamberi pako.
Kambeua kakafugga kuti kakawona ciro cinonakidza
kwago.
Kakaramba kakanaggisa.
Mai uakakadaidza.
Kakaenda, kakataurira mai uako, kaciti,
" Ndawona kamhuka kakanaka kwago, kane mamvere
akanaka kwalo.",
" Ze mamvere aco anemauara akanaka Kikuru."
" Kamhuka kaco kanemadziso akanaka macena, ze kane-
mutsa.",
" Kaggekarikutamba-tamba Tako."
"Asi panecimge cikara candawona, ii! "
" Ndaggandafa nasi maiwe."
" Caiwa neciro cipguku pamusoro waco."
" Cecindinaggisa nemadziso aco mapguku anotyisa
kwaZo."
" Caishamura muromo waco cicirira."
" Ndazopona rgekutiza mai woye, ndirgadai ndafa nhasi."
Mai uakati, Cizwa mrana wargu ndikutaurire, ico
wawona uti cai da kukuruma ndicocisiggamborumi6a."
"Waciwona usazotiza hako6a, ijoggwe."
" Asi ico wati caiwa nemamvere akanaka ikitsi."
" Kitsi mgana waggu handiye wekutamba naye 6a."
" Haamirirwi, kuti wamira wafa."
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI (20)

dza kwe shi ndo pfu
qgwa mbe 0gi mho
zwa mge tyi rwo
32
Shirt Yakaojgwara


Kare-kare shiri dzese dzakagge dzisiggaziwi inopinda dzese
kubururuka.
Dzakadca kuwona inokwanisa kubururuka mudegga
kupinda dzese.
NdiTo Ishe wadzo wakadzicfaidza akadzitaurira kuti
dzibururuke.
Wakadzitaurirawo kuti kana yabururuka kudakara
isicakwanisi kukwira mudegga kusika apo yailka,
inofanira kuti:
" Ndasika pano ini t "
Ishe wakati Te kuti ziya kunomumge uripamusoro pouya
wataura sezo, unoti wo, Inini ndiripano pamusoro
pako !"
Ishe akatiTe, Uakurirwa uaco uacidzaka pasi."
" Kuti unozotewerera uese kudzika pasi, wapinda mgese
kukwira mucregga."
" Ze ndiye wagara muderjga kupinda mjese uamJe."
NdiTo lye ndiye unozopinda mgese.
Shiri dzese dzakawamba kubururuka.
Asi kaTirnba kakagga kakaggwara kwago.
Kaiziwa kuti Capujgu ndiye waityiwa rgeuese paku-
bururuka.
NdiTo kakamhara cinyararire pamapfudzi acapuggu.
Capuggu hacizi kuzwa kurema.
NdiTo hacizi kuziwa kuti panei pamusana paco.
Cakabururuka cikapinda dzese-dzese shiri.
Cikakwira kudegga-degga caiko.
NdiTo cakati dawona kuti capinda dzese cakati, Nda-
sika pano iini."
Asi cakazwa kazwi karipamusoro paco kaciti, nini
ndiripano pamusoro pako "
Capuogu cicinaggisa pamusoro cakawona kaTimba kaci-
bururuka karipamusoro.
Kaciti, Pururu Pururu Tigi Tigi "
Capuggu cakashatirwa Tisirgatauriki 6a.
Cakadzika pasi kunashe pakarge pauanauamge.
Ishe akati, Eho Wauya mukono wenyu wamupinda
mgese, ndiye Capuggu."
Asi Capuqgu cisati cadawira kaTimba kakauya kaciti,
perepere, perepere.
Ishe akashamiswa kwago, neshiri dzese dzimreni asi
Capurgu 6asi.
Ndijo Timba kakanzi ndiko kakapinda dzese dzimje shiri.
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI ANEIMDE (21)
sha kwe ndi ogwo nzwu
dza ndwe tqi moo mbu
rga nhe nyi bvo hwu

Shiri ine Unyope
Shiri dzese dzakajge dzinesargano seri kwendwizi dzaka-
kura saSabi.
NdiTo cfododza wakagge acidisa kwago kuwona saggano
iri.
Asi wakagge asina mapapiro.
NdiTo wakaenda kunahuku kokumbira mapapiro.
34

Huku akati, "Tagga kunditgakira gonye rekuti ndidye,
ndinozokupa mapapiro."
dododza wakaenda akatpaka akariwona, acibva aenda
kune huku naro.
Akati, Gonye remgataura iri."
Huku yakatora ikazwa kunaka kwaro.
Huku yakati, "Shamrari unouya nerimre gonye magg-
wani."
NdiTo rakauya nerimre gonye rinonakisa, kune huku.
Huku yakati, Ndinoda kuti usouya nemakonye mazuwa
ese."
" Neni wo ndicakupa nhegga rimre rgerimge wo."
cdododza kwakugara acienda nawo, dakara manhegga
akwane ayo aida kubururuka ndiwo.
NdiTo cdododza wakafara Ugekuti wakarge aanemanhegga
ekubururuka ndiwo.
Zuwa remusaggano ragika, shamoari dzese dzehuku
dzakati :
" Dgatiende kumusaggano."
Huku yakacra kubururuka ikatadza seTo manhegga ayo
akagge apera.
Sego yakadca ku6atsira rgeuamge yakagara, yakarasikirwa
rge manhegga ayo.
Nanasi uno, sezo tinoziwa tese, huku haikwanisi kuburu-
ruka kwegguua refu.
CIDZIDZO MAKUMI MAIRI NEMBIRI (22)


sha mbe dzi rwo nzu
rga tse zwi ndo
kwa nye pfi

Tsuro nedede
Tsuro nedede jaioa sekuru nomuzukuru.
Ze Taizwana kwazo.
Zakagge Ticipfimbira pamusha mumgewo.
Zese aaiua nauasikana uago.
Rimje zuwa Tsuro kakaenda kakataurira uasikana uaco
masoko.
Kaida kuti dede azorambiwa.
Kakati, Uasikana munoziua here kuti dede ihaci
raggu?
" Pese tinofamba unosonditakura pamusana pake."
Oasikana Vakati, Unonyepa iwe, uggatipajgidza senyi
kuti urikutaura idi?"
Tsuro kakati, "Sondo rinouya ro mucatiwona ticisika
pano."
Katsuro kakaenda kakandoti kuna dede, Hambai kuua-
sikana uedu Sondo rinouya ro sekuru."
crede rakatenda rikati, "Tinozoenda hedu, muzukuru."
Sondo raco rakasika kuti uazoenda.
Lakaenda, asi uacimugwanza tsuro yakawamba kunyepa
iciti, Ndaakurwara.
Sekuru ndiBerekei handicakwanisi kufamba."
cfede rakai6ereka.
Zirikufamba tsuro kakati, "Sekuru, nhunzi dzirikunditam-
budza pano apa ndipei kamuti kekudzirga nhunzi."
cfecde rakakapa.
Kakagara kakaBatira muti mumawoko kugge mujoni
uripabiza.
7akagika tsuro kakandogara.
Kuzoti Tapedza kutaura neuasikana uazo, Takaenda.
Tsuro waka6erekwa ze nasekuru quake sepakutagga.
Uaciripetyo neumba yauasikana oauo, tsuro kakanera
dede Ugekamuti.
Kakati, Ruregerero sekuru, ndaida kunera nhunzi
yaindinetsa pamukumbo waggu."
Kakaita Te sepakutagga.
Kakati, "Sekuru, dai mukambotizira nekuti ndanyanya
kurwara, Te ndaakuda kurara."
cfede riciamba kutizira tsuro kakarinera Te.
Kacibva kadcaldzira kaciti, "Zandakambomutaurira kuti
dede ihaci raggu "
" Cinaggisai muwone "
Kapedza ku4aro kakabva kapuka kacitiza kuti dede
risakawona ze.
Uasikana uakagga uaakuseka dede Tikuru.
Ze uanatsuro naded'e uagga uauakure nauo.
Ndito hauazikuzowona kutiza kwatsuro.
Saka musikana wadede wakazomuramba aciti, Handicfi
kuroworwa ggezihaci rauamoe uakomana."

CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NEHATU (23)


mga pxe zwi tso pfu
kwa mbge ndi mbo bvu
tswa rge nyi dzo mvu
mhwe


Cinyi Pfumvu
Imne pxembge yakagge isati yaziwa kuti cinozwi pfumvu
cinyi kukura kwayo kwese.
Yakazwa dzimoe dzicitaura kuti kune pfumvu.
Ifugge kuti cinyi, ikagishaya.
Ikabvunza dzimge dzayo.
Asi haizi kugutswa Ba nemhinduro dzaco.
Ndigo pxembge yakaenda kune nhoro kuti inatse kozwisa.
Yagika yakati, Mukoma nhoro, muJganatsa kunditaurira
wo here ciro cinozwi pfumvu?"
Nhoro yakati, Kuti mukagge murikufamba Tiya,
mukadziggirirwa neciro cicida kumuruma kana kumu-
kuwadza ndiyo pfumvu."
Ndigo pxembge yakakwena musoro wayo Jgeshuggu.
Ikati, ITo ese murikutaura ndinotiziwa, asi cendinoda
kuzwa kuti pfumvu cinyi."
Ndito yakaenda kunedzoma kuti ibvunze.
Dzoma rikati, Kuti 6a6a uako kana mai uako kana
iwewe ukarwara, ndiyo pfumvu."
38
Pxembge ikati, Ndinosorwara inini, kana mai na6aBa
.uargu oanosorwara, Tino handiiwoni rgenyi pfumvu
yaco?"
Yakasimuka ikaenda Te kunatsuro kuti izwisise Ugepfumvu.
Pxembge yakati, ShamJari, ndauya kuti unatse kundi-
taurira wo ciro cinozi pfumvu."
Tsuro wakati, Unodca kuziwa cinozi pfumvu?"
Pxembge yakati, Ho."
Tsuro wakati, Cimbomira ndimbotgaka.
Ndozokutauria ndikarge ndaiwona."
Tsuro wakaenda akanargisanargisa akawona munhu
waitema muti ggedemo rake, aine imbga dzake.
Ikadzoka ikati, Ciuya uciwona pfumvu inotaura uamge."
Zakaenda zese.
Tsuro yakati, "Cimira pano, ndozokutaurira ikagge
yagika."
lyo tsuro ikahwanda pagwenzi raiua parutiuipo.
Imbga dzakawona pxembge dzikaidziggirira.
Apo tsuro akawona yaakutiza, wakati, Ndiyo pfumvu
yewaibvunza iyo."
Asi kana pxembge yakaedza Teinokwanisa kutiza,
mumasure yaka6atwa ikafa.
Iwo music uyo yakatagga kuwona nekuziwa pfumvu, ndiwo
music yakafa.

CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NEINA (24)


nda dze nwi bvo nyu
mga nze pfi tgo tswu
mba kwe dyi rgo dzwu
tsa swe dzwi rwo

Zisana
I. Zano ndega wakasiya jira mumasese.
2. Totenda dzamga gombe dzaswera ne6enzi.
3. Kugoca kunonaka kwe mukoma kwemunuguna
mooto.
4. Wa6aya dedce rgemukanwa.
5. Kudafaa kweuari mugomo kukumbira uari pasi
mapfiwa.
6. Matakadya kare haaembedzi mgana.
7. Kandiro kanoenda kwakabve kamqe.
8. Kuda cemuggo~a Bate mrana.
9. Io unokusa, ndiTo unodyara.
10. Matikiti(Mapudzi), anoibve kusina hari.
II. demo rinotema ricikagganwa, asi muti wakatemga
haukagganwi.
12. Io unoda kuti uamge uakuitire, waitire wo. akadaro.
13. Cewawona Batisisa'mudzimu haipi kairi.
14. Cako rgecawadya, cirikunze handicako.
15. Kufuggira mumgoyo rwendo rwembga.
16. Gunwe rimre hariggatswanyi inda.
17. Kucemera mumroyo sehamba.
18. Tsuro haaponi rutga kairi.
19. Nhamo inhamo hayo, mai hauaroodzwi.
20. Zinonyadza imbga kuti mbudzi ya6a nyama iyo iripo.
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NESHANU (25)


nya
mrJa


nhe
mhe


zwi pfo
rgwi tso


kwu


Mai neMukunda
Kare-kare kwakagge kune mukadzi nemukunda wake
wakanaka kwaZo.
Mukadzi wakaendesa uyo mgana mugomo kuti afunde wo
kutizira nekupuka uko matece anoita.
Apo mgana wake akakura, wakakura aakuziwa kurumba
kwago.
Mukadzi wakamutora akauya naye pamusha.
Dguwa yekuti mjana arouorwe yakagika.
Mai uakadcaidzira kuneuanhu uese kuti, Unoda kuro-
uora mrana waggu unotagga kutizira naye.
Unorga amusiya ndiye unozomurouora."
NdiTo majaha mazhinji akauya kuzoedza.
41
Uese uakatiza naye oakatadza kumusiya.
Kwakati mumre musi Cinyamamhezi cakaqika po cakapfeka
haco matsoto.
Cakataura wo namai oemusikana kuti citenderwe kutiza
neuyo musikana,
Asi majaha ese akaJge akagara apo akaciseka kwago
akati, Unoti isu uanhu kwaoo uambotadza, unoti
uggaitenyi iwewe, unoda kutitgerudza hedu."
Asi hacizikuteerera Teuakataura, kana kutaura haco.
NdiTo mai oemusikana uakati, "Mgoqzotiza mangwana
maggwanani."
Cinyamamhezi cakaenda uko waitizira wacipfuura ndipo.
Cakaisa cuma pasi pegomo iro waikwira uacitiza.
Pamusoro paro ciciisa mhete.
Patyo nepeuaisikira ciciisa makoza.
Akadzokera koorara.
Maggwanani wakatiza.
Uaapadzasi pegomo musikana wakawona cuma.
Akagara pasi acifarira kwago, akacitora akaenda.
Pamusoro pegomo wakawona Te mhete.
Akagara pasi Te, kudzitora.
Kuzoti akucfa kusika, wakawona makoza.
Akamira Te kuatora.
NdiTo arikudcaro, Cinyamamhezi wakatagga kusika.
Dese uakashamiswa kwago ndiTo.
Cinyamamhezi akatora mukadzi wake akaenda naye.
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NENHANATU (26)


twa nZe tyi
nzwa tge
dzwa hwe


Musikana neMhondoro (I)

Rimge zuwa mumge musikana wakaenda kotgaka derere.
Zuua rakamupisa Tikuru masikati.
Wakawona ruware rwakanaka paiua nebvute rakanaka.
Ze paitonhorera kwago.
Wakaenda akagara po.
Zuua rodcoka wakada kusimuka kuenda kumusha.
Asi wakatadza kusimukua kuti abve.
Akanajgisa kuwona kana roko rake rakaBatwa.
Wakashaya parakagge raka6atwa.
Wakaedza Te Ugesimba rake rese kusimuka.
Asi wakatadza akashamiswa ndilo.
Gare-gare pakagika kambeoa kakati, "Ndiwe-ani waka-
gara pacigaro camambo wargu?"
Musikana wakapindura akapfawa.
Akati, Ndini ndati ndicigara pano pacioti setere."
Kambeua kakati, Kugara kugara hako, asi ucawona
Zinobva mumasure moo Kinemapajga macena."
43
Pasure pekagguwa kashoma kambeua kabva,
Kamba yakai*ka ikabvunza wo Timre Timrgeo.
Musikana akapindura sepakutagga.
Kamba ikati, "Zakanaka gara hako, asi ucawona Tinobva
muinasure Tinemapagga macena."
Kamba icandobva tsuro yakaEika wo.
Yakati, Ndiani wakagara pacigaro camabo waggu ?"
Musikana akapindura Te akapfawa sepakutagga.
Akati, Ndini ndati ndicigara pano pacioti setere."
Tsuro yakawona kupfawa kwemusikana ikati, "Asi
ndicaku6atsira hargu paggozi yagga iri kuku-urira."
Tsuro yakazadza ruware jgemafuta, neseso nenhan~a.
Ikati, Handina Oguwa, asi ii ndaita Ticaku6atsira
ndinofugga."
Musikana wakatenda kwago.
Katsuro kacibva kaenda.


CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NENHANATU (26)
Musikana neMhondoro (2)
Usiku kwakagge kwakanyararisa *ikuru.
Musikana akagara aine hana inotya kwago.
Pakati pousiku akazwa izwi guru ririkuswendera paagga
ari.
Pekarepo akawona shumba iciuya paari yakashama muro-
mo.
Mazino ayo makuru kwalo akarge akacena.
Ze akagge akapinza kuita semapagga emakara.
Yasika yakapuka kuti i6ate musikana.
Asi yakatqedza, ikaita Te ikateedza.
Ikadtowa icikwara pasi Ugenzwara dzayo refu-refu.
Yakarara .usiku hwese iciedza icitadza kukwira se~o
ruware rwakagge rwakazadzwa nemafuta neseso nen-
hanna.
Apo zuwa rakaJge rawa ku6udca, mafuta neseso nenhanTa
Zakaamba kuwoma.

Musikana wakaamba kucema nekudedera.
Akafugga kuti, Zino shumba yazokwanisa kukwira."
Ndapera hargu inini ndatofa."
Asi wakawona katsuro karikure kacirumba kakati pegu
mudondo.
Kagguwa kashoma kakapfuura.
Musikana acizowona ua6ari uake nemajaha mazhinji
okumusha kwake.
Uaka6aya shumba ikafa.
Uakamurwira uakamutora kuenda naye kumusha.
ITA WEGA
A WORD TO TEACHERS
Very often teachers have worked through their readers by the
end of the second term. They find then that some of the pupils can
read fluently without stumbling, and others cannot. The children
who can read well should be allowed to work by themselves using
Ito Wega. The teachers must make a chart like this :-
Pupils' Names Lesson numbers in "Ita Wega"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc.
Joni * *
Cipo * *
As the child completes a lesson and when the teacher has
corrected the lesson a star is put under the lesson number by the
child to show that the work is done.
The children who cannot read well by themselves must do re-
vision with the teacher in Kare Kare until they are able to do so.
As soon as a child reads well then let him start on Ita Wega."

IZWI KUUADZIDZISI
Kuzhinji pakati pegore uadzidzisi uanogga uapedza
kueregga tsamba (buku) nauana. Ndito uanowona kuti
uamge uana uanogga uaakukwanisa kuererga Zakanaka
uasikanzanzati (ndandami), uamgeni uasiggakwanisi. Auo
uanogga uaakukwanisa kueregga Takanaka uanofanira
kubvumirwa kueregga uega aka kabuku kanozi Ita
Wega."
Mudzidzisi wakafanira kucheggeta pepa (a chart) iro
akanyora mazita euana nemanhamba eZidzidzo Ziri
mukabuku aka kanozi Ita Wega." Anyore mazita euana
nemanhamba aco sei :
Mazita euana Manhamba eTidzidzo muna "Ita Wega"
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (etc.)
Joni *
Cipo *
(Etc.)
Apo mnana anogga apedza cidzidzo, mudzidzisi

akawona kuti Takanaka, nyenyedzi ggaiiswe pazasi peci-
dzidzo ico mgana anooga apedza, mberi kwezita rake selo
munowona pamusoro apo munopaggidzwa nzira yekuita
ndiyo. ITi Tinoitwa kupaggidza kuti mgana uyo wapedza
Zidzidzo Taco.
Auo uana uasati oakwanisa kueregga uega uanofanira
kudzokerera (Do revision) pamge nomudzidzisi dfakara
uokwanise kueregga uega. Apo mgana anokwanisa kuere-
gga ega, rgaacipiwa nekubvumirwa kusandisa aka kabuku
kanozi Ita Wega."
ITA WEGA

CIDZIDZO CEKUTADGA (I)
Nyora mifananidzo yemazwi aya :
imbga
harahwa
gotyo
zanda (zai)
dun i

CIDZIDZO CECIPIRI (2)
Nyora mazwi emifananidzo iyi:


I 2


Seizi : 6. hwai.
CIDZIDZO CECITATU (3)
Eregga wega cinyararire.Urikuwona uana uairi mumufananidzo uyu.
Wakomana uese.
Warikutamba nemadaka.
Warikuumba gombe neshiri neuanhu.
Iwe wakamboumbauo uanhu here?
Kana kuti wakamboumba gombe dzeivu here?
Kuti uakomana aua uapedza uanoitenyi?
Uanotora igo Tiro Teuakaumba Ugemavu uocipisa mum-
goto.
Kuti jagara mumgoto kagguua ~ikagge Tatgukira, uoTi-
6udisa kuti ipore.
Kana Tapora linogga Ta6ata kwago.
HaTicaputsiki nhando-nhando.
Uoritoro iro Taco uoisa pakanakaapo Kisirgazopxanyiwi.
Uanozogitora kuti uoda kutamba nazo.
Iweuo kuti wozoumba Kiro Tako pacikoro, utondere
kuyipisa mumgoto TizoBata.
Usati wazipisa, unoregera Tiro Taco Ticimbowoma mu-
zuwa.
Mjoto waco uno6eswa ggendowe yakawoma.
CIDZIDZO CECINA (4)
Zino cipindura mibvunzo iyi :
I. Mucidzidzo ceCitatu wakaeregga ne uakakomana
uairi uadiitenyi?
2. Kuti uakomana aua uapedza kuumba Tiro Taco
uanoitenyi ndio?
3. Dasati uapisa Tiro Taco mumgoto uanomboliwomesa
panyi ?
4. Kuti Tiro iZo Zapiswa mumgoto Tinofdini?
5. Mroto waco uno6eswa ggenyi?


CIDZIDZO CECISHANU (5)


Pano panemifananidzo inemanhamba.
Nyora nhamba yomufananidzo nezita
waco.


romufananidzo


af
-40


C.i 3
~r~L/


-Iw

Zino cinyora mudarara umre unotaura ggemufananidzo
umrje neumrje.


CIDZIDZO CECITANHATU (6)


Nyora mazwi anouamba na :


dya-
mhu-


dzi-
mrqa--


nzi- bvu-
mvu- gwa-


nha-
swe-


CIDZIDZO CECINOMDE (7)


Zino cinyorage mazwi anopedzisira na :
-dzwa -twa -n -i -tya
-Ugwe -hwa -mbga -pga

CIDZIDZO CECISERE (8)

Eregga cidzidzo ceCina muna Kare-kare."
Unatse kueregga ucizwisisa kwago.


CIDZIDZO CECIPFUMBAMDE (9)

Zino cipindura mibvunzo iyi :
I. Tsuro naNzou Takarimenyi?
2. Matikiti aco aibva, waisoa6a ndiani?
3. Nzou yaisoa6a gguuanyi?
4. Nzou yadya zidikiti ziguru yakazwa i;
5. Raiua izwi raani.


--ga


CIDZIDZO CEGUMI (10)


Nyorage izwi rinowamba na :
taa- kwe- rwi-
Zino cipedzisa midarara iyi :


tswa- pfu-


!wi raitinyi?
I. Dombe dzinotipa-
2. Kitsi yaka-
3. Mai uakaterga-
4. Rwizi-
5. Mukaka-


CIDZIDZO CEGUMI NEIMDE (II)
Eregga cidzidzo cegumi nenhanhatu mubuku rako Kare-
kare."
TEaka rwiyo rurimo ucirunyora,
Unyore mubvunzo nemhinduro yaco 6asi.


CIDZIDZO CEGUMI NEMBIRI (12)
Ucatondera dudziro dzegipari iIi here?
Kuti wakagganwa bvunza mudzidzisi wako.
Kuti watondera nyora mhinduro dzaco.
SeiTi : 6atai sekuru uobve kucforo.
Iwe wonyora kuti : 16etepeswa.
Ciita kudaro negipari i.i. :
I. Ndaenda ndasiya dziriko.
2. Kuenda humbargu kuuya humbargu.
3. canda rawa uana uatikutsotso.
4. Tee-sikure.
5. Umba yamai uaggu isina musiwo.


CIDZIDZO CEGUMI NENHATU (13)
Eregga cidzidzo cegumi nenomrne (17) mubuku rako
Kare-kare."
Zino cipindura mibvunzo iyi:
I. Cikunwe cekutarga cakati ndini mukuru nemhopa
yei?
2. Cecitatu cakatiuo ndini mukuru rgemhopa yei?
3. CekunoJgedza cakatiuo ndini mukuru nekuti cinoita
52

6asa renyi?
4. Cecina cakati ndinopfekedzwenyi?
5. Nyora Basa rimge cete rinoitwa ggecikunwe ceku-
pedzisira kana kuti cikunwe ciduku.


CIDZIDZO CEGUMI NEINA (14)
Nyora mhinduro nemifananidzo Tipari ii :
I. cfanda rawa uana uati kutsotso.
2. Ndaenda ndasiya dziriko.
3. Umba yamai uargu isina musiwo.
4. Kuenda humbaggu kuuya humbaggu.
5. Teye-sikure.


CIDZIDZO CEGUMI NESHANU (15)
Eregga cidzidzo cegumi neimge (II) mubuku rako Kare-
kare."


CIDZIDZO CEGUMI NENHANHATU (16)
Ucatondera Tinotaura Kipari iTi here?
Kuti ucitondera nyora mhinduro dzaco.
1. Mbuya yokwedu yoinopfeka baci rutiwi rumge.
2. Kudya kwekwecfu kutambe kwaya.
3. Tupe tupe mvura waiwonepi?
4. Zimuti bga uana uati kumatsotso.
5. Godzi vu seri kwemuwawa.


CIDZIDZO CEGUMI NENOMDE (17)
Zino cinyora mifananidzo yemhinduro idzo wakanyora
mucidzidzo cegumi nenhanhatu (16) gguwa yakapfuura.
SeiTi : 4.
Itawo kudaro neiTi -ipari Tiripano :
I. Umba yamai uajgu isina musiwo.
2. Batai sekuru wobve kucforo.
3. Tondondo wakwira Ishe.
S4. Zu-nde !
5. Kambuya keapa kanonakisa doro.

CIDZIDZO CEGUMI NESERE (18)


Pano panemifananidzo inenhamba.
Nyora nhamba yemufananidzo nezita
waco.
Uzonyora womudarara umge unotaura
umoe naumme.


aZ


romufananidzo

nemufananidzoCIDZIDZO CEGUMI NEPFUMBAMDE (19)
Ucatondera &inotaura Tipari ifi here?
Kuti watondera nyora Zaginotaura.
Ita seigi : 3. Cowa.
Kuti wakagganwa, bvunza mudzidzisi akutaurire uzonyora.
I. Maggiza mubokisi.
2. Ndo6aye gombe ndodye Tiropa nyama ndorasa.
3. Umba yamai uaggu yakamira ggedziro rimge.
4. Tsuro ya6ikwa nen imbo yayo.
5. Ndinde waenda mai wasara acicema.


CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI (20)
Zino cinyora mifananidzo yemhinduro yegipari Zawaka-
pindura mucidzidzo cegumi nenhanhatu (16), nemuci-
dzidzo cegumi nepfumbamge (19).
Ita seiTi : Cidzidzo 19 :
3. cowa 4
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NEIMDE (21)
Eregga cidzidzo cegumi nesere (18) mfdbuku rako Kare-
kare uzopindura iyi mibvunzo.
I. Wakatarga kunyeggedza umrge ndiani Tsuro naGudo?
2. Gudo rakati, Kwaiua nedoro rokucema ani?
3. Tsuro auya wakatadza kunwa doro raco rgenyi?
4. Tsuro yakadzoka neshuggu kana yakadzoka icifara?
5. Yakazodzokage kumakucfo ikati madzisekuru omu-
mutimro hambai kumba kwarggu kunenyi?

CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NEMBIRI (22)
Pano panemhinduro dzegipari ne~ipari taco.
Nyora nhambara yecipari nemhinduro yaco.
Mhinduro idzi pano :
Nyeredzi nemgredzi Mheni Dziwa Mhanza
Badza (jeko) Mroto Ziyo Ibvudzi
Joggwe (gukurume) Mukoko Mhino
Zipari ?aco igi pano :
I. Pasi dende pamusoro dende.
2. Mubvuri weuadanda usikaradzikwi mgana.
3. Ba6a uanotsetsa ndiro asi matsetswa aco handiawoni.
4. Mubvuri wanyakambga urimuura.
5. Tsuro tamba tamba muswe ndaka6ata.
6. Nzururu ppuka musoro ndikutakure.
7. Maiswe mbgere mbgere shamba ndirimje.
8. Harahwa yakagara padawi.
9. Katsoka kariapa kanerinhurgo Titete.
10. Misimo yekumadranda isikapfigwi.
II. Rakadzirowa rikacema.


CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NENHATU (23)
Zino cinyora mhinduro ye'ipari 5, 7, 8, na II mucidzidzo
22.
Ucinyorauo nemifananidzo yaco.
Unyoreuo mudarara umre unotaura nemufananidzo umrje
56

neumoge.


Ita seigi: 2. Mgoto ,


MJoto uri mumba mamai.


CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NEINA (24)
Pano pane~isana Tishanu.
Pasi paso panecfudziro yago.
Iwe nyora nhamba yecisana nedudziro yaco.
Zisana :
I. Kandiro kanoenda kwakabve kamne. /
2. Kucfa cemuggo~a Bate mrana.
3. Cako jgecawadya, cirikunze handicako.
4. Tsuro haaponi rutga kairi.
5. Cewawona Batisisa mudzimu haupi kairi.
6. Zinonyadze imbga kuti mbudzi ya6e nyama iyo iripo.
cfudziro :
(a) Kuti unecaunaco ci6atisise iceco nekuti ukatamba
ndico, ucazocicema wotadza kuciwona.
(b) Ipauo uamge uazokupauo.
(c) Kuti ucida kuti uamge uakuitire iro unodca, iwe
uaitireuo igo uanofda.
(d) Haupukunyuki mhoga kairi.
(e) Ico unaco ndicocako, cau'sati wauanaco handicako.
(f) Ba6a uakatuka kamgana kacece kasati kambokwanisa
kana kugara kega tinoti 6a6a arikutuka mai waco.
Zino iwe ita seii :
6. (f) Ndi 5a6a uakatuka kamgana kacece kasati kambo-
kwanisa kana kugara kega tinoti 6a6a arikutuka mai
waco.
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NESHANU (25)
Ererga cidzidzo cecitatu mubuku rako Kare-kare."
Zino cipindura mibvunzo iyi uciita seii :
Mubvunzo ukagge uciti : 6ere imhuka inofamba rguwanyi?
Iwe pindura seiti : 6ere imhuka inofamba usiku.
Mibvunzo :
I. Bere imhuka inofamba jguwanyl?
2. Inocfisa kudya cinyi?
3. Rimre zuua yakaisenyi petyo nerwizi?
4. Manheru mredzi wa6udca rakaenda koitenyi?
5. Rakagika nepadziwa rakagge rinei?
6. Imomo rakawona mnedzi rikatinyi?


CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NENHANHATU (26)
Pindura Ze iyi mibvunzo sero wakaita mucizidzo
cemakumi mairi neshanu (25).
Kuti wakaggwanwa mhinduro dzaco, zarura buku rako
" Kare-kare unaggise mucidzidzo cecitatu.
I. Bere harizikumboziwenyi?
2. NdiTo rakatomukira kutorenyi?
3. Asi rakapatika Zikuru apo rakati Bvo panyi?
4. Raka6uda risinenyi?
5. Ndito rakatizira kowanda asi cinyi cakarirwadza
kwazo?


CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NENOMDE (27)
Pindura mibvunzo iyi:
I. Muti waiwa nemicero gumi.
Shiri shanu dzakauya dzikatora rimge rimge.
Kwakasara micero miggani mumuti uyu?
2. Tukomana tuiri twakauya petyo nouyu muti.
Twaka6aya shiri mbiri dzikadonhera pasi.
Dzimje dzese dzakapera kubururuka dzikatiza.
Mumuti makasara shiri rgani?
3. Tazwa kuti mumuti maioa neshiri shanu.
Mbiri dzaka6ayiwa dzikacfonhera pasi.
Dzakabururuka kutiza dzaiua rgani?
CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NESERE (28)


Pindura iyi mibvunzo seii :
Kuti mubvunzo uciti unouona nhiyo ggani?
Iwe unoti: Ndinouona nhiyo nhanhatu.
Mibvunzo :
I. Unouona nhiyo rgani mumufananidzo?
2. Unofurga dzaiitenyi?
3. Dzaitqaka Tokudya mujigga mjenyi?
4. Unofurga dzimge nhatu dzakakotamisa misoro dzaka-
wonenyi?
5. DzimJe nhatu dzakariggisa mudcegga dzakawonei?
6. Nhiyo dzakatya dzikaitenyi?
59

CIDZIDZO CEMAKUMI MAIRI NEPFUMBAMDE (29)
Zino cinyora micrarara mina inotaura nomufananidzo uyi
p o.
Midarara yaco itaure neigi :
I. Kitsi yainzwe nzara oguoanyi?
2. Yakafamba-famba ikauonenyi?
3. Gonzo rakaggariciitenyi?
4. Cinyi cakazolta kitsi apo yakawona gonzo?
5. Zakadziggirirana Tikaendepi?
Nyora Te midarara mishanu inotaura nomufananidzo uyu
pano :
Midarara yaco itaure neiii :
6. Gonzo rakada kupinda payi?
7. Kitsi icibva yarifdini?
8. Yari~ata yakaitenyi naro?
9. Yadya yakacrini?
10. Icibva yaendepi apo yakagge yaguta?

CIDZIDZO CEMAKUMI MATATU (30)
Nyora midarara mina inotaura nemufananidzo uyu :


Nyora ge midarara mina inotaura nemufananidzo uyu:
60


NyoraTe micfarara mina inotaura nemufananidzo uyu :


Nyorage midarara mina inotaura nemufananudzo uyu:


Kuti wapedza ucawona kuti wanyora ggenhau yomu-
komana waifudza Uombe akarara Jombe dzikandodya
mumunda moumrje munhu.
Munhu uyu wakanera uyo mukomana.
L 0~ G M A N S
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs