<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00067
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: November 2, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00067
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
1-"

n __, _. --.a-- ___ ...
,
..

.
i iK iV
II .-
.
-. -__ .. 9 -
-- -- ------ --- -- .
_. .
-
--- -- -----
Cc 31i. Crl
.... .,w ...Nk..

TMM. vf M... .......:

A WBKLY UW81'APJR : ..4 let ...V.fc a ,

MMI.M.AJ. ... MM.. ...... .11.111.s.7.t.. .

R ........... ....... W ...... r.7

".Y '1*. H. ROI1TON.ttt N i 'EJr .d hA ill wyf '

4A- ... ."., M4 -
..w .. sr.wn.1i.Id.i
.
1 ,... II Nr1
........ i It O .pM1 .

&2..,.......... .... IL
hiss .Stb..b .......
aAHI'w ADTKTWISO iM T A ..... ... .....

... ...... (1' ..... 1. ) BU.MlbVAMlUIfbwl

I.gwl..tas..s.1 Nrr. "' IN OOD Ui OUR st11.4twIi ..... I
_ ..' w..s'............. I Itr TRUST.W .
.......Let-I.. ....11I....... k.. s.. ...

M II M1.......... W, ..*.. ... kUt VMIMI A.

..........M a......,MIIW. ... D.-W'boIe Yuba eGAIZMTILLL 1'1.&.. THIBAT .,.-me. VOVZMBKR w.... ..... sa4 ...w ..-.;:
r ....., ITAAMM I. IHI. ... IL ill........Mf tUttVAWWA

........ ... 1 NS t
-- -- --- _. ....... .. ...
$ M .......... Dr.J. F McKift ,.,...L I.- 7 i
-- -
try WItt toll.
a&
1u... TWy AM
,
M .ti ...... bMM.......M ..I1.L.wl..nr. f. ...,. ........ Ktw OauAiA:OH, tirG..4. .... rnLb ..: 1hn na MJ a.jsa.
n.. "... t .... .. U. .
.............., ... 15sq..Ma.1 M> ph. kb
n.P'I'M.' .. M ... a.T. '*l ........ ranu.cp... .rl M 11.a
-
lid.5.54.1.11s..ro
0A1J>NT1LLE, ILL, Lry1 Mt ....... ....... ..... .. ..1 kb kM)4l ...
.. .. hM.f ... t5had. VAT >
.... .............. ..... ........ MM4Mt 1.,1... aiwd. L .
xPoI0. BM rtorvstovAt tit- .............. ..........r. ali .MTJ....*.**ft M4 Vt.....--- | as.P..tflw... 1.tT..lia J U JI_....... 2 111.tV. M...*f tU Mry U4.f MM i UtI. ,f

Orrtu... 1I. .YWM d 1M .... .M .. ... pt..i.J, J ...Ih... 4 rMt IMI ton to iiMif......iii. M4 ... .. ."-*|... ... ... Uttb .f A ..
O.inetl..ns.TdgeNo41" ...-.......-,. .......... Af.....to...--.....,........ ..... ...... 0.'..A Mtb ... Mra lU Be, PM n..... ..*r U...1..".4M)4WW4 ...IMAM ylWf
I.M.I.ti.4.p .
............. tAito4.. .. ...4 ....
_. orricKtti p..ar L MAbilt 01a1sp1J. .... ... ..... ... ..... ..... ... ....|.... *(., ... .!,..,...... 441....... ... vibly. TU M..b .....ag111ti N bah s.1 f Id
TU .
.p.iwrw.I..t4Md.pM ... -......." ..... .
.
C. eu.1l&S. VmAtrAM.Ma .....*.... ... .. ...... i'p IN. r.-... AMM ..... '-.a .. .... nn... yMtk M4
10I.0. r. THOU AA,.......... ......... A.1 ... ....... ....,......, .... da',hi (...a. aIIJ) 11. .Na. br. 111.1, 5sl ....... 7 7. If' .
.. .. ... f .
..'i. -. ..H. .. 4itk ft-. *
&.haW J.1s.'NIIUJ Nh..tT1..itisl..r y a
.i N 4 Will BAXXS.Attorney a..r.M..M.r..f.M..y..T..LIJ. ..... TU.......... A4 WilM
Co &&1--. t'....rp '.. ..., -,. ...... giJtol ... to : *.*, ... U.....>. tIN 4.B lU kMtoM4 .
, T. MKU.VJK.MTIIL.. a' Law it 1'1... 1..1....... .. ..w.54.44 ......,' ..
p A. ::::t.- h.1.pas1. ... ....... UM lU lUt .
anMNtITVY S.M.iy.-. w tit ....b Mt Mtb&fMrity 4.laird .. .. k.. Iw.d *...... Mfctt Vf I pw.
J. L .. ......,..jft. .......w- .r rI.rNAt.... Is. IN.S tNI..a.J 1t-.4a ..,*. ..**.,,UM.....,. ....kill M)*t hi.....h. .. *..*....| .....>. b, !..%. TUM..A ..... ... iMfAnnrt .... .l..y*l
WAIL ... WM .M .... ....... *p.vaas *tUMMMb 11.1, ..... ..... r.. ...
.. ....ML1..rw.T..LrJ114y AHUTILU LAU air'u- .M l -. tnmTW s1.A.1 a47. W lief ...., 1_... .... ... & Iki.
a1t..a. I. ... ...
.. ...... ........... n.&Me.._.........Sr. ....... ..... "WI ..--& ...... AM4bb ......1 MTty, .w tU ....... ..UM ..... lU Ian
.-.w. .. 01'.w I..... r ...... W t..,Iasi..w... /w..., .a aS.IJ N4 ... .... C....... .... ..*... ... VAJf-.
An..u.DG.If" ..... 4,51t1. ftiE.r. to .. ... A aIicW .... *f .... TUw k b ...
....., ,I iMt btor b ... a&J. ,\&. "'flU t'Aitol: Btotoi to .
1'i"
A* ........ _.. M N..i1 ... I A*Wk4 k ...... 9tmj, Mtkf Uub4AriMlvt. ...f
..
OfFICKBfi ....................... ..>.>>. .....,BytMMtog .<...e js.. ftm N I ...d..(... ...... ...b..spis U ky ......411.. A* BwiUt, 4iik.a. '

11.Co .aun. ............... L.M 7a hM.." NM. 11'1$1 n-........... .......$5h I.IM d. --1. p..1. w.Y N eWdJ J i5.... N1 .... ..., a, a *f *..... .. ffrl rwb, .vlU. \W Miyrat7H vkib I
L... 'I....'........... 5'.. ...... M Ur M. *|lU ....'..,.tUt U. ..... .... kilM....UJy I km......
I ..... .
... 1.4 ............. .... ..-n .
L P. HILL j..........r Th Great Bad FUri4 ... ... iS. ...., ... ...., : ,..!*........ A MV AM. MfA AMIk. MM4tflMMA M4 toM. s a .4 lU my ML TU ..
M. Mttof vUbMb lUA .
.
J. e. gAP K .tiM .gbry to.... ...MlMkW tub. b- sill. ... MMifklMMfy ....... ... n..1 ... ..
.
T. I..MITNU."Mrl.R YYSit .8w1..aw MMtor,. ... .... .. .. At2vOlbM .
.. .. .. IMIMAO*. ........... ... M UM:'a MlMMfM p.K tin....gIai.1. .... ib...dMINS5.w.4a..1.4 .. ... ifil .. TU. MM* .. ..... .,w tU
.
.w a i.a..iis.i. U
ftX UtAMA Mtal Pw ti .........MW to M IWW(toM, *UMW,......MMMMMy.
.Ill. t1b. OAUtESVlLUC. ILL ........***.......*MWM.ihln Ay o..a' 1111.... .. iapi AML. ... ...... .<... Ik*CbMtitalb* Mink *r AuBi* M
.. .... --a MI.I ..... ..... ... Ie I.1. ..... A.- ... ....... ...*
lIP 0.w .. L t.w I........r..... I aWe ....._ .. .... .... MTlU M4
.. .............r..t rr. lINe .r--..... ... 1.7 .... ... ..............t1. ....mf MiSM 1. ... ...........J M b Ikif |*J.|.... ..... Jr. .. .... t1..s1..tt1.lMy 7...... TUMto 1.t.G. ... ......L A.4 MiBJMlk {
cw. p.
...._.. I N.1ss.... .. n, ............. .................. TL.h.M 1.INN ",( ..I1 w.raw o..a 111111.. IN ...... .... kTl. VMA ..... M.

Y. a. CatlctN.s..I.... a.+.. .I.u0&8& BOIS II ce.. ,.................uI. ......... 1..p.$ ... i5. ..A.. f. ...K....bltht. J Tww......Nr .. ..., "'n. ...... ..,Lill ,

CtMLXKUlA: .MCaai............ till. w..pr.J.. ...rl. IW...d. ....s.,ArJ...JiT..W a W...... kAtWMl*f Eft... .. .N..-Y_k If1.M.. W.14.. M **4 ywr ky yMr *y
..... .... ... ..f0n* ..... ... a.IP..i2J hi. ...... .... ... Iwh I. .
.. .
A.M.MATHtAAJWaklo ........... ... ...... Iii Ii ..... Sub j ...,-...."' e .piii.i P1..._ J.WeII ....._...... Ik* ........, ."|k fy pbt IU I ..... ... .-a.... Lait
.
J M. (.uitlil. .......1_......... ..... [ T. p..fr.l.. .IM*.MflOMte M N MJ. -
....... ..... rwjuw JfI al.nL
A,J.J..N1..T' !(.J+.. ... ..... ... ..,- W HMfU*MMiyt M.Mk MT IM MJth*f........ 11 >| Its n., will 4W.

,.. .M.. ,NtTL.4Tar"J. AI ur..1I..........,. T1y ..............,......tid TM .!.*.( *...*. .... *r. Ut. I* ...MFTJ *ff.... VMM .(Mr.... P..1 Guth Bu..a-twe 4.lbrflbJM ....... A4 ArirybAV. .. 1113. H BU AJ)JM
J. I. lULL'.T1. =:A..........r1ww...-...MI.. r.M... ...... ........ ..e.r.Sis ..lai4N.tiik7. MTMvHf .*... .._..,- ...!..! **4 kUfrfog. lob tbri.. TU MM A4vM.Mj to ...

No. 1O.fUlA ....toljt**t.*..L."J... .,...0.....'................. .A *Mt ...rf ._ 1'8iW...... -,.... ... .,_ 5111.. _.,as1l Is all a .... ..... ) .., ... M.41

Lodge, I-.INNIINT.r. Ce4...u.. ... MattaTit .,._, ..M ..... Ab.Ut. .lW. KM. .. ".. MM.. !Ie ... C-w..... Crv lea* MMA will. .. ...... lUir 1 J.l",.. 1 ....... IS..I..a

KAKtE.w MiH>hl MMIX.VltAT .. ......'... .. ..L..l..r...... ii r.....0....ts n. r... .s.IlrIPg turn IM UfM. .. tiMMMrMMMMlitk ,MTTiM,MM4 .....VViw UtUJj, iskil .......... ....... ... ... ......

1t."IIL tkts.i..sae.Ln...'....si11ia art na'una.-n. ...... .... .i,1..eWr W.. ....... I.Nnry ._ 'M W.*.....*,. X....... b tUMnb .i.1..i11 M**t1..1'.tb. .. U .b ..........,*ail ... J4c

.. ,. ILIA."Tw...... I A CARP.MAiMn. M* IMgkU wa...jt -n. .Au ., ss1. I..ptq 11141.1 ... Ie ..ftnr frM Ik.tblifM4 Awa- X.-- -. *Wib4fy.BO .
;, T OIL U Ikb
a Nttlty..M..al ; to &J.. t*....4 SIMM ....! tla II.4a4 .. .[.....*..,MM 0... Hr..... B .. N
.
...
.. M* 7 .... .. 1
IAMU tiTIJI.ir TlJ..w, tbiMiy ..*,. ..... ..........bM41. 1.14. ifywi II
.............. ....__ .. .. ...... ...... N4 .. .
w. L.J. IUIM.M.' tT ...... ,.,-- ..f A* w... .......... W L5i.4k h s 1.1.. tari.t. ...S.INJ with ... .

..C.TtiI ersL tit'. ...............-r-/1.-.....-.....M...11....prL1 ... ...a..w t.,1 J ......,.. h IMC J jsth ,................... .... ,Iway N1 ......4i tr11.... ..... ...-.p.|.l..il s TU Arrk.UU.. \.$..... .....a.............,r-

...l9tlTltt Ml....... M<*.*. Ay srali.1. .. ft.*. .... A.(... .I Ugk IMMCM1M4 Illl, .llUlHiltoMV MiMiAMM'llMk............ FMMffubk abs.4 III 11.1..1. .... ..., ...brt b-,"**4 ... MMIVMW4.

JAXBV B. DAWY11LATTORNEY .......r..!....*..wnt....4 IB*..Alllll.... wwa MN*.N. tl ..r........fir .b..11... ..... | ..,...wItI. r .hj.w. to CIlMMIMJi ... ... M* .. _...... Iria N all .... .......... .

AT LAWOLCiTOR _.1....rC..Y pM. t1f,. .... !.. Mti, U ii M*.... MMTMBMttfte 1..NS .... /bil 1. >...*., U |*niI,.i4 U ABU.giMl .......... V. k.B4. ...... sa.I ."..*..... ...j J.J.., a .

E.... .u...,L bNI J. ..w""If... .......... .MMk .. L.. M fW.....!..kMM4 > b.- ... ..... N -.w J 11 MUMib* )-AmtU TMM.M. Ifcktly ....w. UtMTtbl .. II.a. ....a.J...... if I .. My M. .'. .,.

AM ...... ha ..1.1..1- .1111 I14n11LFJwkL .... ... sn.l ..i.. --.a.. hp HblUib4rA. MMtol* ... .... .... ...... .i

IN EQUITY. .G. W. a.. McUA.M .... ...4 WI ....."M ....... I..I4.M4 IM ...1h kvlMtorilj ...... ., .... .m sssuJ......ylb. TU J4g W.,.....$AM ran.

8AIJUna.u.L fLL N *.f t. II,.- .B.. ,..... rta. n. r...a.L6.17 ...... .. MMM.. /,It .b .lip.! ....", l.. .....h $1111N TUbtMMT; *f lU !>MlbA All.. *4 totUlrrtM4Ml4fMr.Cbrt.

M tl .......... .Y ... ......... |M.U..f....M IfMtoMttif. W IM 11141 w ... ... 1........J .....Ie kb,.... ,..,...... MT. ,.... ..5., sinks tUt MMAM4 f

.. w. ... .. 8m&U..ct.EodfklM*6*. flat II.... ......(... brut .aih..4fMtbi -tb A.vr1 II* ... U*M.. ....
Ie ... "'-,....LI J.. -.at-//... ..& MM4ry. .b.1-.- .... ..... .... a....&.ail. .

.....Ty..way.... .* COTTON FACTORS paa Ie A..Ni.ti ... .....N..Nhsi. ... I ItNwna. --'J4Ic'e,.. *fAfA .i. *.lel. .M Siam f*M4 MA MlfkAt MUl 1 ', !

C"l9t1 swa =------ .... ..w .........,... ....... Cmtttnt. .... CIf II.My... .Mb4 a7AMUM 7AvW .alt M&. 1 .
..
.. ..,.... .w ,. ... f ..tl. 4.D s, .. ......... (Ie .11.t1 141".1. Al hi Iss.Ir .. M.. .......ua-I ttAVMBflMBttf I |M. f,.. 1(..... L, ---- -

......__I." ......... r 74.f.rlCllx C.ra .. 6KVZEAL COMMISfiOKWM 'Is11'i... .ak L. n .... .....1wsL...h. M s ....,.l irMltU I A. E.ji.l ,..... ..a/ TU..I, ...... Ml.! ..... .. VM AnuiVMM Nt Xa.i.t as Dust- 4

............ .rr.helL W .VIM Is1 IMM h.i.g1.i.hr.ww.1i.11.1.pad iSl J J... At lU MvMbf r.M*f A MM*.
4..17 wriw M ..... Ii .p..M..wI1.7 I
.
JIlIai ft, Wietit... ... Pill. &... toMfJ ...,.., Mt Ie Lql s1, _IIaNi.w s' I.......yifi,. a:*...A MAAf T..r1..i..Ni41.w
IDLK j j ., n..h. a.1s Ie ....... 1 TU n.. D..: Ir..1.,1 x.. ,
... II nNA tttl n..ssw ..aw1L1. 0...... M* M. htolMMVMIMY I.. ...,.. M)4 S MMt......ilWr i. .... 1l.

won Y robaat. ..... y r-'.... n. ....I Iess' I......." ,..Mt b....., ... M*' r jIs tl..1.. ..., sit" TMk.M uwnlly..... to .... p.- a..fit .1..isICs.r.... j

i.L..--.;..._. ......,........_......_. lair. Ld., ..... .h..bipww Ni....... p.t..ipk. .. ...... ashl..fl .... .. TVtyM4Mtb I |Jf lUAWkM Mybtorf ... T.*tM-(T.... a1.d........)- ,
11'Fio7rzLLt.JLM
w IL..L..... a-' .. ..... .... .. .. iIhp N ill MijI.I1.., .,i....llf 1Wr..1. X..TM X.VB,A4 M gl.lllMlAWM -If yA 1.,.>.I ....... papa ':
..1.. '-..... =. -.l- .... ... r7 M jwt7.11( 1s....Thi4 W ,r .,_. a4 ......... Ira... .Y .. ... UM .... .
...Ia -' .. ... ....... ,.... ..t ...........IwiM r. ..... .. ...&.... &W d.. 0... .ik 14.1. t *! s1. .
__..-_". ..c.-r Ie ...... ... .... ........ ........ n.1..rl. ....... tMt. >!.,..... ..**.." *. U. MtUil LM I....... M .... JksII. M ,iDe....... ..
_
r. .
.ll.l.
,... I.
1.- f..r.... ....... ".... xaar7.i71'a.'PI .5.t....tolMMra ..... .U ItiMM. A... ..... Tb s01..11..
..itM ..M___a.....Cr. INIssl71.7. 451INS. .M.. M Ie .., N ... hi II blMM*.. ,, r
.
....... TM ........ .... ..... ....... P& II.. ...M44 ... .
0.J.AU OV, to All Ik* r..1 tw.M.I.M..rN"M ..;.. ... issk4. N dm raM1 W w....."' ........ ... .w .' I Ml'r, AfWUkktAf

he Twi w .......... .k.i.45.i1.Mi M..tiw I L.lLw J Be ..... .'-- M4 IM IM*U ....../MTM... L.GN.L wfz. J Nk.ti k ..M b -/.*. ..y U1T3I

ATTORNEY AT LAW w w LITEU-OOL......_, .....DIRECT.. 0._, 11ft 1f'IIC.' ......... W.1M phaM ... -- .ilMM. ... b. M) WIN. sis 5141..,... ... ........ a.11iM 1..... Ie ... UvviaUiJI Id r 1114. >

...N.U. p.l..I .. .11 .- t1i. a...... a:... ..... ..... 1..14 Ml 4MM* .... .k, .... k .. ...4lMtmM) tolkW gTM I IIw' i y.. .. M.... M to .... .. _/
KUAMJPT.rLA. p1.Nk .
I ...
.............. ..... I.h. leA ,btoky i '
.we .
.. M d IIrSNId. ta1Mp .k --T" 1.1.4 .MtM9 k..MMHMMMI I' MAM N si sit 5pi.W .iiS .......*f AMM**. lU Mftk b ikb Ma.1i* ..*.. 4.......My
Api1 .. M-ai,7... 1.511 I I.. 1I..... slid w. ... w it Cast ,
M MJ.*Mr*Mitol. .f...*., ( U N. dr7 W..N.Ii. ivf piss Tkb AMM lU .... I
C. P. coonm. O.W.Scott ft Co, .. .. .f ......,. .k. M MNI ....... G.ia1rg.1J.I I1 t..r '
.
a .ilIes ,
'is. I. iadMIfrd1. A......... sphjd. y N ............. .... t1... ...... y
TALLAHAWCX. fUL .. ...... ......... TU bti .tticfy' n4 ...
.... vry
ATTORNEY AT LAW.WuotTULLL ..'". I. u., .. ........a NN N .r... -.w NW .Ii

rL& Ire =JOHN- H. HANK) I".... ........ r......,..... ....-........h ... M asd7 TU !.! !..I TMM CM, IU T..... ..... vi.. a....

__ wn.PORTER -. ..... We....... hi ... .IM1,..N ......... M .... M .*r .M .MM) .... lU MM glM IMMM ... Tall .b *.7 A. b UMT....| A4 "1.ab. MlMlbA, Vi4 t .*( |U .......... 1

J. C.8An..Y A1it t ......J .. ..., .. ..I J 1. ..... ... ....... as .... .t srphJ.Ms .: k.. ...........4 ......... .. 114. .s .kb bwv a...a.a.b gNAt 1t.
A HIOBY .. pail..114.1.1 4MJ totUM UMM,, ...'-....t.. WU ... Ml ... ... .
.
A. ..... J W-A-yMU-W ,
M I.JM,. ... ... ...... (Mar swINS. .... ... ...h1." Urj .. I,
sad
AT LAW JSootai and MhooMOOCRTLAXUr .....,. a.T. ......., ..L. Abto4lUMMfCbrlOibMA.
.
: .i1djw7) *UT-lliW ..... w 7 7w1 --' rI .f.J IMS .......... pa..1.p. tV0.
G.\tnlt'u.uc, ILL a 8TKXCT' ,-.. EA ry Mtt.f,U MM MIM> ............. N e... i.R1Jawl. ; .... 1J4i.7ai ...... MlUMM4 .U -..., vkbk. ____ MTlU .. MMAW AMt tk*..... ...,
"
WILL..1..1 .... ..-AB 1.iw ... ...... ,....... I...... ..... ..... .... ...J..id. .N ... .........1 ..... M 11..mitt wf. .b. AMMM M* My ...... .....* .k VMAl Rasa TU T.....'. bMkfb

p. Rl Jw'".$1N. ... .., .. 1. ..... .... i.pwNi." VMW lU fbiy .......flikbAMA ... >MA.lAM4U.irllMlllMkBMM
.. ..r7 ..-..S.. .. .4 Ie 5uIe s .. ... b.N.ipi ) w ywhN"Jp : '. wb'"f Atl ... ....... Mt47 .
I. -, ....... '.. -
NON HOUSE. iici Mf lUjMW Iaa.L. ..., .... .... 11 .. f iigi Hill. A4 .pas./ .... .ra.
x.oJirrttrf. mBraATKU.. P. .LIC ABE .hit i. s w. "' .... ... .I II. ty.MM I ..\-"+>* lkM.M ItT..a.e

...,.......i1r....>....w I tl.tT.wa.a Jaw '...an. ...,.......... y .... .....1 *. WVWIAJ JI C'mmltt1" MArtkaat .J1M. .... 1.i....-......... 1i.. Twk UnU MJI ...! .to *f lU Lf.ta 11.--. Ie E.iW M N .. ... U4)-Tki. b ....-..i. h...
-.w.
.... .. ..... .. '
!
'- M ,...... .
TLA. .........N.w.. I.......... 5.51 ..... *l ..l tt' *fl INS 1 BMMI, ... ... alt Bjblllltb.JM.MBIf AAMAbf.... f.M J.... bk My .-. I tie
JAczzomLLc .I' ..1111.. T.I ... .... II"..; rau 1rurLI MM to Mvy .... IM ..*... ... bliM b tIN ... .
55111. pw -Ra.a.1ta ArjbUM ... .. ..
........ ........ .. ......... J. > .w7 J. .. I wk *.*tff ...., a1.n .... I
A.CAVHHLFA. ...... iMt .4 V IIO ....... i 1... ...... 1....... N tl ... .t IL Vkbk VlB ,
MM N.....YI LN.e w.Y/ '"" s........ It. I.. MH, M paNl.. ...... w AfMlMl. b ... MttfJ IM A4 I.M(MM IM4 .. .il. dkti
..... ........ ...... ... .... .. -e B.t fcr... ... .... ... .. .....
..........-, ., .... .... -T Cotton kitot, Utk MM. M ....." 0.--. ........ v. 44HM ". 1 t1. a.w..Nt J ...... 4OVI I.w.k.tfT _..c.sl. : I.. S
tar_w.......'1M."rw Planters.IU Ikl MtWMMly I I.IMt.,.M* aw I .*..*... IMt ... JllJMkj M*, ........ N. ...pl... M la'. .. MMt .b lUSfMTA U4A. .t" .
.
:... r1"py.w 3 as tail c:.....r .. r 1I_try. ......... *T t1. N.. TM It...w ...... Ab**. *f lU ..ilii.ittkM ... .p.l J.,... ..... I5 -- --- .j
;
x .a...*.... .1..N5 ..... A CMM IMAM f...XStk "':-T1. .. ... ...... it
,... .I....air Mti ... .. s. c- ..,. iMlMMMJttMl a a., ... lU B Mil... MM .... lUy. "' .. Alt,MMAbbf .
AM.AA.. *' }O.r..wl ..l --.r .. I lU Mb. A4 all.. ..... ... SWb., ..,.I *>A U *fbA .....,
.
1MySSAJMA. ....., : *f IM MMlff *..,. fr iAM .JM to rMftAMkbA.A4tin4 kb UM. ,
t-eI LUMfI. FUCM AVCAAV-TU) MAMA M4 ..7. 111 M1...i... -,...>..,MT T..-. W.
Ra1.1W cwt: .. 1M..... U gMt ...., k I h .M ....... AM bkMM lUbtAM. lUit..".). AM lUtlU
.. JMYM*flU ... U..Ila lUJ ..a.. AMf b MAlkw. lITiMl. v3l ....... ..........., .....w.

..w.. J.N GL. M. s..a 5'5L h i..l -...... 1.1$1..1..11..1.... J .h.lM1t.ph7..ti MMMBl *f ikM lU frill...I.Vbk. MMM. ) ...... ..... *f 4ii4.*t tU... U MADy......A4... &ija7.11. 111... TWy g.to M.k sp1.7..NN .
,
to
riflM *
R & Co. : =: *ff M kbw mullA phw. .M*AM* b Ablty. .i..... ... 'fPer...M. V/AMMM '
D0aEIZ < M...TtV V;. M...trI Em. ;;; ; ......... o.pw. .. ..w..... > ) .
.
C..n. C.._ Ni.."'ty.11.Js/1..r.1 .....
fill ..... r MMtl w.i. ... ....... J AMy MMV*l IMM wifl p*..>
Tww M...........w..... ,...., n. Aj.i..l..l D.I..s1rW..i. ..... tb..1. p., li..h.i.Ni1.ir f"r .iba4.gM ... -ass A MV lIMtb* .b b Mf.*AMMf ..... ... 4.p.i.t. Tb. sD L
,
tal --...... ... ....t.11. ... .... ....... ..,..,... ...... .... .I. fuf!. J.1M'. Utk. "
J< +n&4. Apr.MM ...........-- ...M ...f t titas t1.ma1 wl..J .. lU IMMMA ... *. -J.i 1 ...Ie R'i.ww.a4 ...., MM! .. M AkiyM.*. b ills
L.aW MN 1_ N. I..S w w d.1.w pIN ..M .J/AJJJit... Ap1Mi .... toMM- ...... TU AMffbtaM TWy Rod AMA MM to I.. UVM bA .MAMA *f IU ....." MT ... ..
*f ....reJIM L.thi..M..._ d ... : |4.. friili.4VM4 ../... We b.. ....., .. / >.. sal, f ktk .
hFeritaadinll.1. 1 it'm I.-.n d....... .. kMTkMUb*fA.k. *Bl.LIj4.,*t\MAfcAk.ybtAMM.Af > ...bf J .... ... 1r.11T1N.JI
.
-
.s. wlillAM ......, .. Jl.... M........ nil...... .., ... ..... ... ... .... .
t.t.Al.l, sriri.l tA ".. ..... IG,1l.J Nia 111 i.lll,.kMMA ......... ..rA
Flit. NMwtr. .AM-../.. U" *. ...t..... .to...U U ... NO/UV ...... ...u ... ....... ai./1 J...... w t1. ... ,...) AM)b tifUlMAVI I -
it...l MC At-** ...... .U**r IM....."-AW t.4tltih E- 1.. W '" W.... .... r fn... .ride jt. .
-
LLtp7.Aw l !.., N .w.It..1..111. l.;....,*..:. A* ImkAMM, b b..11G..i.r. .,.tl.1./ tl N.. .

cal.. HOTK2TAU.rAVAAU : 1lAt.. fM11M .... In Ti..i1S .. ....w.. .. N kb ....-.., ......4 trilt... r.rM7eUIaia .... .., lU l.... .by bpi ..
.........., ......... II..st.ti.s.IlT.tuJ.t.w 1111.......... SIP 7ia I 7 pstr.
$PZ CZZ ..,...s. ..... ...........fill ... 6.1M1.r1.1f..nNlT.r4q.. AMM > A4 to .y ,M. i. ..... .w a.w. ,...... '
.... .. .... ill hll *9t IM sham ,.._._1M ra4l 1.. *"'f Alto ... .I ... .
IW, IN A .y 4 M--! MdM4 IMI A ... Eo.T.-TI..1a.,et.. fMbk, 1.14111. ... (*. .? ..... BiiliMb to ..
tern.-at-Law 'I...... so.... 1111. MM.J Mf M MMM ....... ... .... J/4 ..... ....... ... .. I ITU
Ie.,.. : ,....,. ;.. &--. 1M I...... ..... .lMii.1
GAIJi... ...w...g ...... .... .. '. .w .. .. ..... NMPK AfM 5415
n u.a
..I :. ,&..L.. ......Ma iSIIINaa. ... ..l WM ..... M..rw .... ... 4"14....4 W..... .......,......,.7.... itjiaiil ..M.buHbjMt. .. .' .. ..... IM 1.J1ILi .h1. ...II wN 7 5.515 MMM .....<.*
L .
: w rwl c. Alas..r.. .... J. a. 5( U..tu.--. .1 I..... ...., lilt EMM. to MMIM I '' (,MM* !.. Mtb M*. 0.. OTJ.wfMMMJSM4 tolUMAMilyf... MMk MMMJM% ttoTBMMM JLCa.v.. M r .. .

...M-P- ,-, .. 1 .... .. .A .... ..II-.. ...rur.ti Mtff tfaUU > M" i J fHf .lilA; ails to AMj AMIK >
.. TU ..... < ..
... :M:: lMMMMikbiiMl .
Ca
L 1r ...... w Jy C..bS &i.l. ..... Ik. -( A
..... ... 'I IMA sr.Lp i1.---.l *mM4 MT ., ... ..... TUtMl I U.ibg' M* OritiMl

J1.. sIs ..........w w NM ....... ..-..... ............. ,,4 1 ......... .M....U UI MM iUbJ hnld w Y. ...1 UMM Ia4as..15. vUU.,' UriikjJi.|..., ....... b MTW4JaUk. :; j TM.* tob ... lr.S1'. tsi,, sl ... _

i .':- ..... Of..... .....,............. *. ....... ........ to O. Met, ''I I .|M.tail U*M .... At ... h1. r1irl.IpW p1.hw. ''..., .., ...... aWrI.a......... .... .. MU ky 1.%. MAA VM to UAf .
.
1/Y I U.witoW jvt I V .... I..k ....4 IMI Ii. IMMI U4 t1n..ifs Tkb.b to UM) ill AMI ..y- ..'t', k nit... ... hs1 .
: w MM a
.aat ........ .. to IMM Ifa.. ....l.py n4 w ... .... .. ..

ii l ..ebiL. I 1-t1 ....,Ida ...... ..< to.*.". t,1'J''r J' 41lk.1.rdM.. ..1 1..Lill....... ..>I as toMJlk..1 W Alt. T1.h.1.Nuia4. al{wis

r

.i, .

.
- -- - -- -4.... -
-
-
? '" -- ...
-
w -
I'
J -

"V 1J p "
'


.
1 "II ..

.. ..


-.
""-'-

t-- t1!' fu'J Mb as '-.&jtltlpk -.. hr I .JU.**UWtk* frvIt .. ti.-j f. in CM Ito f&ffUf'to"; ** ,..itTtrfc r -- "., .-.. .... 'T1 tlt .n..1 Ran 5t r1a11s r. ;. i(J.1rN.. >;f,.,-.

5Qi1.1.fil rn .. r...+.nt tr.:1: .... ......., ..... M >| ifcirrW*> tot.......... d 1M I.......ikAow..t.1 I.T .utIa.n1s Tto a..* Ie LeI ." ........ ..... .)oJ. ....... .. ___ '" '" A-.

I'2U .lf. OVkN&KK:t--- ...let M ..... kr. .\.. ttoIto'f / *.. I.j to... gMtTMt fM4tt.eI...tA, j' 11 =311is I I .. tk.:r: aM to $tr ito. ft*!......... .. 1. "1' W. A"

IL 1kA. I ..g. .* ail..*..... ........4 .... Lfi.; ,1114 i 11.. Ir r.r- I "t.TLMApL'TI. :: jathlq" tua .. ..... I.','ilieiU... ..&i.... .1.J.r4

If'!m. mjw M* r.Maua'L- --' ,..ee4 1151 1515... .. .. ...115.1p.w .l swlr. 0t ..... to tot. ..>*./. I ... ....... ..... 1r1;'.,.,.1 1I t.lf. !.1"".".... ...... .wl.. ...........//r1A\tW. 'I. T.3: "Jlr.. If si .... des b4'I 1 I..... ..... M Trwt.. nfaf ilr1d1

.... -aTho -- .. .. .... rirM. tob; U ttoto' MtUlt "....1 .4 to iciM **4 twti.g tto ..-j I Ti VM* 4Mw ...flip jjtot Isle I.. ..,. .. a, -#....,... .....&.4: i.".r.\i .... .... *.ttL.i ........ t..r....w rrrlNl
,
; Is r w1.l.lw t tl; "i'". 'MI toriU, vVit%..,.*. ..rk li.t **4I '- '.rpl -edr: .r l {." .wpM wi1wd -I J t .. ..**.... M ito*Jart. V";,i it 1_ yjsaswste
New Era'fbr!: Sale I*... ,.........., I .... ,..: ... .... .M .ai. I'I. I f ( 1)- .
J tw, ., i wIL r., ..,.. MIN .. .. N J ... :..4 ..r.l eI ,.. -w.... a(1 ........ ..4 .. I
I .
M Ikirtt/
... .............. 18." i
; I 4 It* to}***IMI*, w .. i* JI,. .... ... ... ......... ......j! ... .,.. AI. lit 7L..M Nrl' .' ,. ....:.. ... ....., tit 4 4r* k a4 J.
TW tlgw re.. ..r...,.. "._ g..' I tL&S ..l r.. .-.f p ...... I I' /* rtt* t t inatgtr.
.... 'Ai.i.4Ml.. .. 'W IIsIj ,., ......,. I.1. r. w ,..... j ... i.l5 ,.s.. ....... J.I.Ir"y.i ....., ..... ......,........ .... ..r......... ee4 ... .. ,...,,,. %.. **......4yl..k4.

.- .. ...h ...N I ...,.....,..fw; ......,......1,.. ..:I.... /W t1.. r... ..A I. ,..'--, tie r...cte t1.1 ............... ..-. ... t. 4t M ito. .. ....... ... .... ..., w .IIN11r twN ..| ... Ie-
,i t, *.t iiJ ii| t ...*.*N M ft Tb.*f k. .PfIiH w .I.... C'w.1I' ,. ...... rI ... .. -l.w.15L.SJ.+.* il .*.. ...if
..*...., k ....... w at... ..wtr tN 1' wwr tor .. ...ito ..11... iiWG *
.tofctMM MiA Ml...d.. N M...... a.1 ......... ; N rb. K ..k r/J ti: 4 jj|i7** totitM tt -. $5. bwr.ll.tr,iw'11/rr1, 1.MtrNM Ir.
ttJ M- I I.. l ?atf.rL. .,,>*..11N..j. .... 1 1"in'f..rw..r I.. .\-...-. .... \ .
4. ItMttWftfctVvJto *.. tot4i.............fIM I-- I$,.. .... flit t.l.1 ;;II T r... .. ... ...- ..... ......1, ....... ... ... 7
...>*.I ..,. iMiiaittttoa. ** tfc *. ( p.1 J M < &! .. M|f to to 4*. ..-..,.. .,... Npee.r. Ttotr/* *.. ..... ..t- A L*s t fw 4 ....
.>.. MMI' U >!tat ..-_ v
<-.a..../*M.. '."*...*.*.: tlitot...> liii1ttt I hMK .-... r..r w ... .... ...... M ..t\ .:............ .. ... 1aa 1M rt.-l'.... G.. ) I. ri1-tM w 1.4 IwJ ...1I++ .1 1'.1.1IA wtl.JII.: ...

.e4IIIa..,,, eo-....,......... ......... .... .. .... ......l-D'T--r 'Y"j I. .... .... ."...... ./.. ...... tt 'Ywj..cjI., 1M ... It. 41MM11t1 t rr ...... ...... I '-- ..... ......" d' -.\ M. IwN. p.M4..i .r.r.i'..

u....Lww............!!\I..Mww.tt.. I Itow.MX E. ........ .t... __ v ,, .Nlw.3. 'M .).. AtJ, .. ... .... ...., ... ..M.......... ..4ttat. I if"I r""'" ............ /,1....'Le"It Je.tA" ....... ... ........ ........
.... ;; .
M 'r ... ..
M '-*" ...... t1. 11.. .Ll.f .... .... tt. ..t.r" .., .. .... tw .a M...., .
11.11 '. MNI.A IM.IMr s. led ... ... ......', .. .. 1 ,,..i... .......,i .
... ...4 .._. I .. ... ...... .., ito.art a .tot It .*4r ..t to tf *i. i IIA1 ....j --.t. "IMiP..4r.t .IIoiI.N "" .." ...- = 1 '''''' n...... ..?*t<; ft.ft .

......,.........1]........ .-.o.vwr-. ... ... %Ie .'..a. ,N tw ....,;filttil"U rA l lMy : 4,5..1 .,.. :JVdistJ.t4. h.1 ... "' r.,"'" ..'......t .. '-. rAt. I ......... ...... 1.3... 1 ;,. .' : .... Ja,1./. ...t. I .YItMI

.. ..f.. .\ .. .... l... .+ 1afl.. Nfr..t wa.....1.I wnw .. WI ..... .....A. t..q .... ill W 1...t&W toton ..I .......1111 t1.M. ,.....u.\.... .....,....It.... aU ,.... ... ... \1.r. ....... .r-. ... ,..
M .... IM ... ..... .. .. ... .....' .. ........ .
M>ltoJ*<*i* fcrlVwta.- r ...w 1L1.i1N.7 ,,.... .,_t.. wj .aft ....... U!.j *y*IM tor M* .. TtMHM 1- .. .. N _T; .itoi it f
't.t.Md. > ..,y. til'ittiM I.t. .A I,... ''''J .:.. .. r-n>>.1." ". '| ito ....* i.to tn.Unit.Mtoal ...1I I A..f.5..a1 s..w aed ihN.. I ttoir 4*., to to. >...4 pr.' "r. fi*,* .a..r'I'ft....... I4..a ......
.**. r.-- tJditd GLatiyw >. ..
f ... < at ." war uy.W 'I L/ If.'J' Mit..i) 1.4P, M..|, ... Ut_y. towm Ir ....7 ..1.1 1.p.. Ie M_ ...... W *to< .. .>.. 11.*-..... M.<* ikJi. ... _4,. II. .....
tt .1 1
*itir.. t .w1M t m t**, n-M.Iilrltij alllJ446f 1551s1. 'I 11') iNp15.51 .aI.. ...... ..... I.r __hl..w. ..,._. WI IN.f
1 'J-T--- *. a.t4 M4 Attat .. "111 *.. I.JM to ttoi.. tot 11.1..5 t. 1 N,r5 .w ) 4 : r...*i tHt. plus .
..... .. ..... ... ..w' ''I ... .. j .1 ..,....... ...... ...
.. ..Fr..1i4..p.., 1M. w 11 5.1 h .....w4+f""" J M J.I. '" [l.+ tot*>*<4 to >.*.to> tork ..... ..- .. 1 .Mly .1..* M > ... rr.,.. M 4v| ... Mi aloe. .
.
4 I.I..t Ik .sas Ie f...1 M ...... ... }.......... ........!. -ai'\ .... ... 4 .. .. .. "....... ......... II Les iW .li.SV ..) .11 Jh ;,1.twl. 1
L.M Y r.... ar.. totanffc I"1 I toW .. .. .. ... ; t.c u.. lr'/ I.%.1.r1.. ,11..
.\ -. Lvrry|fnM. *.|gltUHtot.u. ..r-;...,Jsdwl. .,.... -I., .!I,, jftt&Cff i'< L>f UJ .. ."Kii" 'u .j.,TN. ttl..il1a t..IN ...I ItN lu ......I.. f'eft*:=-", ,, ....\" ... Me .to...*i4.*f tto y..__"> t*...
V9* r .toI. wrK Au..M. -.. ........ --- :
1. MM 4 h .. .
n"-1 .. .
tof .
.. : i .. $4.$iiTi1p r.tsY. __ .Mrj.r..Mr ,I Mi, ....,....MK ..... M. j.n, .vw .., .. ....9p. ., .QtT ..1" ...."+ 11.11 a.5 r J i i. *t wj1/q'W tpftoi
p ...ee'.a... aim.Rlen 1511 .......... Ie ....' J...,I:N ..p.1NJ N ........ f.1 -N, 4* r. ......4 .. Mi/ 14 wpl. .. .. .. .1ralriuLa.. itoW.Urt to ito ..u.. a.J.I ..... .>..*-!... .*i.... Mrtr. ,.*>* *

..w..... tot* Uy .. M4w ...., t.... .N.Ir .....,. M N.i.N .. ...... .. I. ...... ...trl ft tJ.t.---I.-. -.-- .. ., ...,., to>lpr' .; .....
I I1a'12.41N' rMail +'I i.,...... ..rtNr .,1 W tLt 11'it'' ... .. '. 'I" ..: ....M.uaa..r...tp...
.
-
.or" P' T tM-
W'
J .T .... .:.. j tut ito ....a. .
., 115.0.1 M.. . 4$4 1 ........ ip '
1 .
wtNfNW '
yui wn Le ......... / 'la1.Y1 y "wT'w fit' w r t. ... .....1. ..4 Ito T1.Iq.N. w1. Wit' Jr1.1 f TL.Y... .
.... w .; ..j ,... .', L...;., .- MriM.1. ....r A..,I ti"1514. ......,&La 5551.,I.... .......... eI ..t w. .w .rtMMM .. .. .... ...-..... ...... .-.'.tl, 0-. ..... .n.. .rrj..111f pici I ......*M4,_ i. ...

...... .. eowi.tI. .... 5151 ...,..... lu'a..1i111 '.IW .t..,.... .w ...."114.('" ...., ..,... .; ... ..,...".........,, ... '.. ...... .fill 555.... ..., w'y' ... .......... .k ....., ,..,s...... H. ....IN...a....j NI/ ...Mwlf .....

.J..,..i.3. 'M Pti;.." 115. .1- d .....II. ...... Iii .... ...._... ,.. h.J.IL t ... ..IJI. M t1.....,...... .l/d r ... -- ...... -. ..... 11a 1151 1'F'r .. Jail. ...11111.L. ... ..7.Mlli.t..lrli.f. ri'. ...

....... .....I.q;.(-. .. ...,. .... ,...... .... .......... .........t ...&. ito a..If111.1111.t.J..j lie tto ***..1.4 Id'* Mw. .... j t......of 1... ..... w tto .&I. .1.111'itito ... 11a. ... ..... 1555 G.,..
.
et _= .. .h1.. .1 Ia.... .. ..ftie ......-y...rl 1wr 115.5., 1.5rli./f1.ktN.j1 w 155.1.... toM4. ..M4.. ......._l *f fniiitittA J..'. r.. r1 11t.1.f.n w M.IMI ..111. |i M tr .rr Ir' t.pr.Iwn. .." I l'.iW ...... ... M iio..ft.1
1155 ,U..w. Ie' j.elw..b. :.I1NJ1 j.l ..i to b to MUtt.,1
:
Cri rW CWite to
r 'I w 1,,.N I.d tI' t1lil.1. w. l. ..... N151..1 ITAat.nulu.aN.TE I T1.1. ; .r ..01$014T1i.11 1..h., ...........u.... 151..1 tw...bb .. M4. 1.11| .ij..r ito K.w **4UtiaiHt
t.u fd .r :
..
,
e.ta...... it. .....r ,A. ...1..-<.. t1l.elwah...a .. 1 i ....... to) Mtt to
I r .... "Lae. '." .1 5511&. "etA'" ..w 15 1.1.1: .... wrN..rri6.i.a +tUftat. ...*.rvw. .', U..toBftoftt .. ......- eM .... ....,. ", di.Il..e .... kM M. ", .a.a-.. I J 11..111 A. I........ a.. ....... ..... ,
..
"I L..."... J. ................Ie I._. t R..ry 1..11.Wf.1' Ntlt' 1 i....l...-.. lit|.,., Ito f- ... ....,. ......... ... Vto4rrr -/tot* tor. itoti..UUritot .... ltotito*.tUr ......

w 1. r1 ....... 1 1r 1 ......t Ie.. f.t'orkif. p't". .4''511.. .e.1 sal F&* .51.5A ...to
i J 1i. 1511.. TLiS 1551 ,.... M all ,..... ...... ti'I Ttor l..p.ufl. twG.j ....I I tonktor Ifcry WI M M, Ijla1.t1ry111w.Q1' .= tot ;.."......*..* k ><. +ule kM
t ; ; ,t taj t..plKrewrl r.... .. ...c.. "Ida.rnca.i i.. f&.-- ... .IaM f. ... .
:. .. .11 ...,. 1515. Ito. ..111'. tf ... ....... .... .. _.. .... I/Tw.J. M 1551. ..: .
1t K IL..tq'a4 I < 11 11 dili.;.. r... 1551 115 5.r ... --. ,......-...... ..... ....., .
4 ... .... ..,., ...f w.151..1 ....11'14 Iii.. I 1.1:pll.U- ... 1i. 'j Nat11. i. .Iw..V'I. aw... 11** I.... ... .._ ___ M ,--'," |*... lUy ti.it 4 ., ttoilits*| ,. fII, ........ .........,..

Aia. .. ........t .. ..... p1.4+.4 1.q1!.1 Ctrl t1.{ ti\etw ,LaIe', I t.Mtc', ...... it e-;.. a... ........ I.'rttott f:::* to J-y* ___AU ik*. j jil h. .." .....M...... ....w,.... 1-. .

II -; .;; 4 ............1.J.";:t ".... 15.11 a! Ie {L c1.44.. ....4i M..*, itoV .. -, .!..;. 'to I l/ltotMt..r....; x.11.1.* ... I _.4.a.- ..... .... __ .... .-w ltol... 1I I A taT (tni*.-A ebi M *T

r .-: ..*f Si 1/VU toMkMlrtfi 1 ,...... ,...... .'- ........ .. ...... .LI 5115 ."f I.all ...... .f I* ..Ai4 Mtlilllt fat -!" I** 7i CtotatM* r... M4 1*ito* tor..LltolpltoMtoto I .* Ul ttoif *] !I u.....,&;,* ..>L..to. ito u:...,

.....,../Ir ... ti.i. 1514,a.J tL..w-4 .ktl.:liy tfy. ..aII &Me ;..... i.ri. .. ... t.. 1111. k&f.t ".q. This ... >- !.. tittI .. .... .. ..... w .., to 1..ilf. I .w..... I... tot / I I.! r4 :

....... .... ..... .. ......w.,.,f. ..d1.ipa..lr IL.t .. ........1.. .111:1 .... ..Jr.ra '"-,11..1. 1.555 p.ni..Wl,' Ij tIw i1N ..I ow It* .'...:... .... ....lit.ILw-'eI I I arl.........,..... ..u.., .w.... -! "--. ..... ......... ..it4! U

'.. .t"l r... tlt 1141 tall 1., I n. f..W, Cri.i..l r....... .1 ..../ .1,. 25.1..1 Jw 1 toitn *.n* .*. I ...... > IL.1..Hti.WtlM.,"I I It'". G.. w.l "...... Ij .......
..:.. ...r. x .. .... ... 'm totf l... .
M toi tort tol 14 > t tf
fm l .. tt1ri11 1.114 "
tta *tM >
f.Mfut A Mfw. .... .. .. .. .. .. | wi (....reI ........ ..
i \.... 4 I..1, r. ,eI .., IT..I- K;ttri-T.; trt .... 1.11. :. I ,....J ; 111511.' :., .iJ..
51.11 M .... .... at. .. ..tk.. J ., ".... i., t.prin r ;. I 1551. IL MMI .d
.. .. T. a .tL>r.d. ..t *l1 .*>y .. Ah! f1 !*.* ', sp.1.L1,16w1lrui
". ,.i ttol itor* ar* ttf r..M.rVNVr, A .-. ........ ..... t. .. ... .... ... .. ... "tto r.... .ri "" !!. '
.t.\-'f... .. "..,..... ....n.. p./ Lena... .,. i M....... 7l N . --- I M> *U tt.: ..4 N ito ........
,...... 11,1V51 i.1.>fi+Mb...."*,rMlto't ,* CMk4 .. Mtaf. .to ito -.. ...1155'.w.......-..N. I
... .... ., r.. .r. t. if<&.4 !. .....to. t he... .eJ ttoltto. ettortot ..... ._ ...... ... ..... r4, I a./.1..Mw4.NL.l .. aiJI.i ., ... ., .. ....
| tMtfbiM it /ITr..J. .... ... .
..
wO A 1.. ,...." Irrw -1 r.lat.r... fIt...jMf .toa ttotf I *l to> IMMM 1.IM. ..... I.ttWe.4 .1.1 Ir.. 5511 111. ........j 1115 jrl n.
: itot. *. We ...,. Lr.11.If.r. tto i1. ITttl ..... kit ... ,I tttt.
: U toi
M ,
yip Ml 4t to
HMlii> t r *
.. 1 ... .... .. ...". ..... l | '1-_
.
Ie | to M .
..
.. toitto
i
1 .J ..ra M I\\. tor tot 1- *J
I 111.1.
I...... 1lM tkt .L .J I11... i.N i.1 I.N.' .. peal' . Mil* IrTlMM ; .*
.. .
s.L ,. .. ... 5.55. p.q. to* Ul i i.. L....,... ,.. .. .. .
V 1 k ii.4 ..... .it". .. ,,", 1 U | ,' i, to I+Ct-S.C
.. ft .
1"""" _.4| MrilM f.t4 M>4. iMMtwO. M4 I. I.prt.fi.IJIM." a.N. ..
r., .. .... r 1. I. ....... .... I- toM 155..4- ,, ........ .. .. I... to Ito atia4 tti. ..11 11141. ,.,. .. '*"-, ,\.i..4 .. }..i..r..: .. ....
.t1/ 1l.uf t,.., ../u Akl .. r.1 N .. M .. ... s .. .. .. -.....,....... ..... 'a&IeJ .-... ix .*f fittoaM, ..tfc ttoM *to
... -.7 ,5.1i1jr,1.. tto LL..t 4.... ... ...w .. ;. .. '. ....I_ .... II.... 1... .. fI_,. .t .__,-. ., ..... 1M.......' _M, totto4B.. ,. .,... J.'V.... ..,....r' .
b .. ,.... Il..a.t Ie r.L\1.\ .1ili.rn1.1 ,..,.. ....;t.--.II:. i. }toto .I... ( .*.c. to..'*. 4M*. M to tto ... r, ..w5 155,. w w.''t .iU..... eoN.1f1 .. .. .......
iip1t,61..Lii .. ..... 1./ t1a& TtoW4WI....... r-eo UA 4M.M I .
# ...W w tb. ., .... .....Il 1lt.1151111.j.i. ,.. en 15.,14 ,..,.,. .... --. W.. I" 1 111 t .;:, !'.... \..... II...... ,...
jp. t uj .a to ,.111..1..li.fcl/f/ij/ '" .. ...... ..... .. .151. sp.. ..! u Wt it MX ttot ,
.+ ... .. ... .u f i ;.. .. ... ......rp"1 .... .&
w. Nk ...s 111 /11.11.ir. q 1 euo ......1M ..w. .A.I I r I.f 55 .r. pelr.
.
P1 ... Ui4.Tto. h i s.t Ie .., .-- 'J ...1155..1 ../ ttoH to4 .. f 1 l '
...t1..,........ II ....w Lf .......... M ..,' ii i. I W r/,1 dM .:...., -, la-a fM N1..1 .,.... "'. )I. u\'EJ..
.
... .. .... .1 t lair.
1 / I n. M *. a>. .* ant awt4Tto I M to ito ..i... *l toyM4 >
4I ...IIN ......... iL..1 .... Jtt MtUbto .. i. ...... t 11.5111:. AID
.. ... 4-1 1515 o.-a 3.4i M. ....... ...., ..... u. ..... ."" ..... ... ..lip.... *f1.1i1r ... .. _.
..i.t tu. 114 J.j. o.r. ....rjtU kC ... 1511 c.... .,1. to 4........ ls.rM 61. ...i iI Ma w Wn. _'a.----. .. If' t t :",. -.-

t. .. MtV... qt t.l.l. U-"N.....ca-.IIeN .......|I ... .-,k 9tototot ........... II'" T.I aA K.."e-a-'=. Be, .. .
hj ... J.lsi v1 M Lrp 1M ...11. .... tlt p..... b.1p Nw' My .... ....... it Me .... u.t-1" ...c to MkMtk ... tot..* tbBU 1i/ .... ........ ...... N w.' fMl

.,:1it.f..ry. L..S.I rJ ....If.. Ttol V &lot,., .1,....*, t... ill ... .I! ttw N *, i J.V tort qxJr..pLitt..hL.j111. M !If... "'I'-M. .--....... a1ip ... ..,.-....' ....... ,... p Wr a' 1 w a. Ii... -.4 ... 5 ........
.1r toM M* .--4 ...., U. ... I..'M..... ..... &. .......1' .
.de./.t11. .
I .JJrlif.1
14..1. ... 1........, M. m.... a....& Ia.,., .to ..... lIeU .. CrtM: ito'W .. .1Iwz"I feMhIj pr
.w ..... ...... .... ... .
.. .
...
,
rr..i.wri. t.......... biw ... ......... .... .. J. et., i ...1...f ito CXox S11.tb It t,- I I.NItis.Ia.M.fA/. 1 1M ...... ...._ '- u. ....... qa n1.1..n.e..ef. -..& .
4a.F .... .. r. .L... 4. (ri***W. ktoM*>;.
t..s Laudm..I. .... pL. tli.7Lrl.lit.aw. <
M U. Wilt I.. 6.I ..wa. .... ....1. r...r ...... NWw 1455 Ie .W 1 : ...... .....-..i ... ..f .. ...u .... ... 9 oaf IWy t* Ito. MM batty .Mfe.
M4
... Ni.t f....1.. Ie tt tf ....J .i tr ...... ..... aJ..a,. .H., ..... 51.511 .i... I It" I 'Itt--' tf ... ........ M,. .at a... l' Jto.r. ,f..U ..| WMia.,t rt ... \jUt t""""'"< rt4 ti... ....
N.. ,Mw.... AN N .. .... "' 1"' I I' ; f....ftto toolrM,.\ ..,......,.,Iwo leaps *tr. MMt Ito. .n ..a f.A toW Aftf*. *..MllM* (MMkNM 4ife two I I I...yL.n..A" ,.l TW/ .*.. ....

.-...... saes .... .. w. sib -I.. \r_....,..,1 tnft itot *wL K..i rl .W 1... ItIrJ. .. '..-. .!1 ).. r....... *i fctoKW .r'r'1 Mir tor* tttff itow *.gW. .t4 ttr*' !I rt4 *. "*.**.4y, to ito ........

a M5wiJ ... twrt.....p...fal Ij4ri u...., .... .... ... : Kt".ITl.1wJ..t..Mi ,.. jw..J.
.
1.1..1 We I
Utot .
jrs.Y1as. 111. .. i I1. twr "I. .
r411 r | ,... LjLt1p 11.1.1 jwJ : .. .. { *>..MI...4..MVito4. U tto .
.g .. toi AJi : ... .. A. {... .TiWir. .1..11.
toM I 550
ito CU 4 .je.a. ,
*
.
..J.a..l ...... ..41Au .. ,1? ... .... .. b iee tyf 1153, ito \r. J..Ix... 114, w ......... ... ; ?It ..d 151 t ... ... ....N ... ....... ......."' ... .... .....\e
.. ... "' ., 1'81.'M' I.. p...... 1ft ... ...1 .;.. at&WI ... ... .. ..... ....... ... u. .... 11- ...... .....-\..... -... let. 'l+q *f*.,.4 ILN y..i* i4 .kdtIMN4
wed. .....p .hld ..-.4 M .. ......":1, I.H.rtTtl.tl. j. II( e kW .1.1. raJ \4 1........ ., w...... : .... -, -- ....-. -- W ... '- 1irx..J ..1.11.5. i1Ilrj .. towt... ..... ,... ... -

4e .. '-II ..... .1.., ref L. ''-tb..Ji- I I,I..rM t .. ito ..... eI tto.t 1 M.t low Leah bh>*4 t/.., MfM It.f I I I .... 7 r .........) ............
.. -- I .
? 14..111...,.......t ...- w ....... -. ..,. '.fa J.i!..t.f. .111.1 1. 1' >. .... ",f\106 Ot tk.<'i w.t ....4-. ...'....._1.. ... ,..,..... | ., M to itor ti*, ... p...a.I rt "... .., ......... .... it Ar...

.. wd,.... n. ....... d p.w1J. .z.t: 1.4 .. ........ ......e..., eli, s,.,;m I.-.r... |i*|ttott to *4 *(|.4 to ........ _...... Ie I ......1"I ...t ,...'..I I..f j'r'flj IsM 5155 Sr. +.tiI.
.
.. ..
.
...." ...., KU *. .trrit .
'l'.... N ..at.. a j sloe ,.fapr.lt trlt:. 8ee4 ;nlrr 551.5'- ...". x.Ii. t ... L. 415151.IJ ....1 I''c..c.- .. p...4' ,......... .111 ....-..... ....... ...11.Ir. *Mttf / ,4t ..LIr'o' -/ M r..M4ia4ttoaI ttott tot.fM
r..tto toIf.
.w .. _, t ......;,1.......,.. r4t....... Ie 1/144. J iKl t1..11..1i........ 1151.. ... : .".' ..... ............ .. '( r.pr 1i.4I', I...... ..... ,.. a.oJ I...+n.1M..Ly........ /

....... Lr. ....... l. ........ a.4 swr J.1..i _: ii 11.1.1wp+.hwpw, I( ito t**.UaU to*rtitii... ..4 tto'I t 1 to4 ...* yt...l .'nl of fo art I..... -, ,. .. ......... .... ... .." -'U. .....,.. .,..... ... _
J1IId.e U .
J .. Ie 1545 -.. I 8- ..., r. 11..... ... .. ....... ..N .15..41. .
il.eld .
....w.... k$..L 1M.:aI 1 Lp.liril...a... AL,.... ..... -Itotttftlk.. a1..wp..1... .... 1 1551 4-4_.. NyM1..f.. w. I' .' ..f ? ; .N" a."Lop Li
.U .... tvLw.pLrr.na rwl, .1 I Ito. -. .1..->J_...... .-lid .. 4IK.115.4.Lit .1151..... n.... ......L..: '' rM.tlaIM '.1I.a 1Kti.1M.
., it.h I. ItsG1f wI ...af A&-4 to )I...... 1 .V'irflVt4. '. b..
to> wlla1.1.r4 ... lU
J -.All I | N JM
I. tor Mall.. .. Ie ..... I paall 1"1oew. .. .. rip. ...___ .. ... ytws
... .... rr 'itot f n .. .. ... .. -il. i.ar.1.5 .
,. i lt kw tu 44Itrt ,MJ d ..... .
tot. tot* touit ..... M'UJw ..... < .yIa. < *, *
-- -I N MY. .... .>.>. to..... Ito i ..... ... ......, .......... tot .!. M4*M* *TBMMf. .. to ..... r.1 1M k11rt.1... 11511. br A1. toaf i.tlt.. Ttoy .... 4t& tr/kk4to

r .C..trda1 L..fe1g tj. pSp1. "' .. ton.. .....<.*< ,Ito I" ...J.Lr lite J..........,.;.I"""*..,..'"kto -.. ..... :, '\... ....... .Q I.aae ..e.l.l" toMiW/ka4 *>* MMlint, .i

TL.p111iwM rrp.LMds "..... II II .i. 51 .... ...." 1111.. fWftedl r.. I. t 14. Wt ,. '. I.b.. ...-. .L/ ..r ..... Itot *.... ..*'tiii.. kiaTt.*.4 tot.
14 u. 0* .1 .............. ....-.. ... & .... ....... .. ......... .... 5
tit...T -. ... ...., ......wef N'p.4T .., .....a..,. .... ....... ....... .j ju. t 1 w rWia j ... ......' ... -aW iMtktMlto. aMfMatitott', ,- .. tw .... 1115 ,....,I ....M..... ..,... ..t,W 'alA ,M1..rp. tit, 1+5 41' r T1.r .
..
I ........ L.I 41.1 ... ,1. w ... '-1,.,. 1..sU. ...... N ow. 1415./. 1M1. .... ... tto MTIto .tork. Itomtmtt toJJt Po.15.4N114--- ..... -- .. ....J.., ........ .lie,.wbnti. N |...*..w.|tfV........ MM A*,M.V> *M4J..1.1..|....**

I LoN...... i. ....... .,...... .M .t.7 p.rpwN a 1... 55U .... :t 1115 j Ie chit t1... Itj oil ttrj.ia..r.J.t.r.i.d ttoar. 1.I1.! .*... ,.. ....* *.t. kit...*...M>tot*,.. { *.f tilU. 4ttl. ... .....4... i-fik ,,..4 ... ,tit.tb JUto* _

t' .5...rdj. p..... ........,.. ... "'...4 I, ... -. .11IIaIe. ; II .... 11..11...1'' r an Tsa 1141TN.AM' :c..I', toll'' *.. M ... ..... ...... 1M.* to Ito I I .1.....

......... -....$1I. ,.. i, ..... i toi>1 .4 ftH i/.... tfiito, M_j' ......,--.. .. ....*.. J ,.., I" ........ des 1..1' : u.Nt.Mk ito..b.."...* ,..-L *fektt I M) ... > "1! .... -4U..: I _w....... Mi4 Ito tofftoattor;

r M.t-4..Ii..N. .,.. .,..... -.. I".Ly AI .., ...w.... """'.M/ i it J7 t. 1M ... ........ o.-.a :: NMWw y .,.,..1..,... ........,l. 111p ......* *-., .... .*..... *.Tow 41arj .
1,... .51 .... .... Ael_ 1M ilia fill'............ .. J **ltiyl.* t4to.. !... ./ Mta4la .-
Iil. ItlN0.ust"r.Ilr11.54.. to MM itoMIT .... eI .. ... *.. ... 4M ... 4a kttlfJ..i.L tad.
M Leo...... et IN L e r 1M. ,. S..or/ ..... M4 ..... _., __ ..a ..,....... ......-. .... e.M
r. ..., N W1. ....trflq N*f ..u.*kr totobrtottMrwU4......,.......H ...... A iM ...... Ie slkl "- : aloe ...w..... "J..... ... pa I IJ to.. aa4 tyM-tB: 4ATMC. *

1M r..... ........... p.hl I. s .'I-W.... It ...u '; ...,... trn. 15.1.1, I.I ..r frith ........ jaita. 11-15 .... M .... ... J T.... .... r..tlla1 s'.J!. f I Ta. .. .... ..... U* to4 Mt

... .......I..1.f .,1 N Tole I. .. 11' TN... ;Ira Ir w 5111.. I .. ...tin"....w.J*Miiii;. .*, .*4 w *t ito .M'J.... "diii tott" llll'ilil ItottI *%)y iMVtM4 ..hfe*. k.l *t* tor

I I '- bI.JNAr..4 ........ ........ ito arW Ito to fMtit I* i it .....!... fcr. CM M* to itofcfc4Vrwt. ..... .... ......... "- ".4"1 A ...::. :..N. 1554. shall M k t,. '. ,M4 (*.. ., itoirM 1155p. j''... tW4 1..5..54 ito Mini.Ii4ttoyftttor
.. .. .... ....... .. aT f..r.111J1. .
.-...... lit .'#.. ..... .,.- .11.0 Irr.sp. M .Uv.di .... Il tolW..M ..... M ,.. .{. ............ T4.u ...., -....--.... ., &..."."""a. M* *nii iMt A.SIJIS.a-SIUI.. IUi ... ....... ... Itot

r-- w 1I..! IL+............8M I. p* .. ftMi ttoir ,...*. r*>...**..t..Ufe.lb ...l*\ Ito HMbJrU.>. I,..... ..Ureet x.11.4 .A n-I .-r: -! ...,'- -'I ... ...... "'" Utt / / ...J #. .2.ill'! ..... ...... HtMk* *iT tot

4.. J. ...4tto ...,... el .1 .14\eUIe......... II it (tl....1a..., .U1 IafI4. ,. ... ......... 11.11 ..51)1t..1dtu.f.7r..1f1. wiiMN: wtwrl.. 1r.t1 Lwk.......,." .;-N .,1I1e Ni Lisa-.

..... t ...............1-.1lie. ......, d ...1. 1M IIl.II aA.r. 1..5 to*. .. r-- "" .... c...........eI ktb a.. t.W ...t .- w! LLw. .. ......... 551.1 r,: -1.... *M ny ......*,"ta4!. ...,

.'........ a/.1.1 ........ 11. ....., 19<<1"W< ltoM4 M ....1........ ........w ........ ....... U fA1.. takl.t p.4 rttot M4 ..*... M. to* ... "-r. 1'1 1M..... nuuf a.4... to Ito ...... totVAM *t/t! MMtM(
tov U*; IM .. totortkiUwc,
'.. ... II tW ... ,., ...... .til to *... to tf-rttMl 1 A /sJwt./lr.4.-:,..: ..\iD I t iMSr. ..., 51s51.4 ttottJMr 1 .I+s 5 ( t toft**( toM 1.1.5M1J' 1..r It. -.... .. ...,.. w ... cl,I t. ....... ..* .*.to ... aft tottol

,....AiJ ......... ._.. A Pi $ .! "....... i.1 .M.f /}/rtle/.5tt". .t.... ......... "... '-1..,.... trt *tM4........ At I* .*... Ito w N 4, M ..... toiMw4totf

.MMMM. .. 1..1. it rl+l+ '-1." pr.k.M ....,... ,...:.. ,...,.1i.1 Ito M4 to tWl I ... ......rw r. ... .1.Il.rll1 !I. 11*!* f Tto *J... VtatoM 1.11w t..t.r11i tR_Il..... ,
..... ...U. ... -.ito. ., J ....... ,... 5.115.Ar. .1..a. ,1... I .. it. tokat ......
I... f.Ar./rlMt1.1..4/... pd WMMTJ My I.te itot**- tkm ... ,...J. .,w to/, to *( IMM. .. 4 tto*| *
t .to. Mito 411 aN I.. .. ..... .. ...I/ .... ....
e ....*.... pries. TI.I.rdw..ial. n llttf I I a51 ..151 rah .. .. .
w 1111'- +sw. r .W wj w -- i ... ... tto. 1 r w .. ti ua' .
I In. M ttof. W'-..,..M W ....,...... {TawiMtf. HU- torM, M4H
...r r o. ........ ........- ... b1 to .. p unit.....,c.a u. .. H....'-_..., AN ryes ww.i5.s.1.ao a.. i I pnlpr. ,it* ito p.1.. .L/Niq: ; .1... ....nor fcr tto 4..ti. y f*.-t

,.alu1.... .. ...... .. ..... ttytrt i > u tofitotfco tt. 4<.', .... atoM ito I..i... M Nru4utr r -.\. ....., "_ .1|I.....,...,.*....... M tto *MV...Jj ..... .,.. .... by shaM .-....
Itol IW...li. tr.51111.. I .,.... ,. ........ .... .
i 111.
I 111rui v-. ....... ..455.1 1r h ,, r .. L .l .,. tfc >9**. I....i ...... e 1.Pa7 .1 .... ....... i
r la.l.4.r/ EL. 1Ieaw... ., .....l.l.dgl..11.w.MW.1. .....III '' IBM. :
.. .... .. s -I *T 1* A z.--.
t 1. t .of .w pier ... I j I atII.M tWt. --,.to. *f*
.<**. aftto FU44 IU4 KM.ttoM. s.M, !C1.Iwb./ ..a ,1551.1Jtaq.tC hi Harr ...... ..... f... ffatW.irar ito C4..&. .| 1'ta ..
*MMto%*M M toM* VUk *
"o. wi_.. Wy* rfj to* ktVMM to
.. to
S -0 ... ... MM, .... totl.a.r*1, Li toMtvlMO to*
, L.11,11..11. I1.d .. )1at.e. rji.,, l"ltJ'-' ... .rt tto *j4>i .
.I Ta.wy j 1 I .ie IN .raw1 .... .
I. w il.b1 tAr 5155.LI .... ...L..At. Iktok. : totoftoLitorwtoB ... .*..*. k*,tc to. ttoif y*.... Itoto .......-u 1511 wUl/..... tot M, tot** Uit M*yt ./ **ny,M. .. p..Nd
Itol to ... "w.
.. .... .. ..... ...... ... .. w ... .. .. ,. wS,1eilrr { l.' .. .w vjrwr.l.1N Ito .M.r ... Utt ...* Ml ..**f ........ -U... I.c..Iit&)e ......tit .....*' iMWtWMfrr.! rwYark; .1 loa *
.. .
*, .1e eN ... .*. > w ... U ., 7iwlt.Lw.. N. .. ,to ...
W.I.i1t,1' .
w .W 14.1 l. ....L1 .. ...
1551 .
5 ......... 1
In.
...11.i ., <, *.. '-*: ..day .... u .... ... < ..., ... -t... Ie.. j -r .r tto IL1t1 eI,
.. .t fc 1 ittoaUI .
.. .
fc ... .. .
-r ... A ...d a.-..... ........ .... .. pi.t/1....e.. *r ito pass i>- ., ...... to.....ki to .. M
I'M" ito tnwis: I.s .... y
.. .ell.E".a .$,.. If, ..... 1.......MMt.t,1w.ttiifaiiUt N w.r......,.t .... s...M. to &M<4 *Ui ... tw<1 1 Mr1 rlrall.M ll *. .Lrip ...mito f:.1Il1.Mkp. .-. IM..we 1..lr..lM f_. ...S i.t.. ., ............. M.... .." TM n 54.11 ... J...,

,. N ,... ..... ','"T f MMMMtof Ito....., .T.Mtl.to ..Mt...MMk ...M... ...-, lei........w., .Mar. r IaJ,., .wJ..114y1 r pt.p.rl, ...
. ...Lei.Ile "'' ..f ( tf Rc 4* KUf.. ',,... ...,. tot. wna.e 'lUl 'I 0... .. ...-.1 1.p ito Ie -. ..., ...-,., '_ I 1.111 NLr,""1 lwiy j M t1. ,...,...... ...Aa.w .

.: 1Ir' ... ... ..... ...-1 ':.LIr1eJ r l1. .pLl.r. !,tWy tot. toM x.q|
"1 .. "4n. tt'. ... &\ ., w. i.-'=;1'.1 ..a u I............. ... .... ...... .. _. U.elarpw1.45114. MM Dr. IrMU. ........ U *( MMM > ........./11+. w.. I5r1 w t rp.fnp.Irtlr.4li.. *T ito 4 toM

Mt ....... i'f 3 .......... li/ ......ee4 .11.15 i if 1111 1111Lr .. .. I I: HM! .MU ....*..* l...to j..... I. a./.I -IT a..... MjytiM katit ...., ....... 1 .... .d .MftottotoTto -

.. I a..w>e.............. .. .. It! .,... .... ,........u..n;;.. b...+ _.....-.f'.. ........J..l. II. ..4"15 ... .. ......M .... I pw. ...5 b ........aM ww I.....ttI ItI ................. ..... I 1111 .1 >

',;.,. ..e..arI&1.5.N u. ...... '*...iS to Ito ...M4 ./Mlk |...../.,.... Nit""+11a1..1 1tws.witw t, -er, G .... M..151.4 I. .../ f.wiw ....... 1515 ..wt ..i ........*)*.tov" ....., .to .! |*.n I il to. M*.. A Iv
.. I
5.51M to iii ref ......,}lj oW r N. "to .... ....... fM4 to to ttol|Mtf. trjri.Jr .. .,,...., 1/..1-... .. t'''!' j *WJft *lty* MM aJ.e.... toiiA .%.**ktoi *f ito AMirtLv" 51.11'! : t1.t71.1' T .._"IJn..u.y .

i yb4g. .....l..lw. yy M* ...... ... ... ....,...;.w


ci -


..
_
f H-- -
_

) 4 OrJA 4n ttl+tntT1JI Itm9I2Ie R.aJl a.W M.2: KAWTAtfilNSf' I'OTI"I:, -;' ;., ,, .. -- ._ r. o. .J

ee'4Lt 1.. l Ii ht .IUt ..... Lu, ......... SALE

...e SDn1 BtNttt t 'i1J I INtI.JL:. sJM .. If... 8... ,./,. .. ..... I": 'j )t 'i0r'l1t1'I' S/Qtlly NIE1
.
I ................ .. p16-I.4' it** I HI.yt ... .slt.r.M..IM.4N1.Fi,11bt1ar.41 .I."I Mo .. .. "" "' _fIII ...
; ...

I .Intl fw1 41-'M 11.WM...;,r..10111....... w w.tw..*.' e5. .?I..." ..,S.+'.,. .F... ..&..\.r K'"''-s'5.- :r... ....,.. :-........."."11A1.., .t.,.-..,.u '"- ..>..to.ttto k, I sek< Mlr.tr..1eoN' .d 1 .T N.Ia1Lau ...I SAYA fe&HAILE, I: sea Iia ol*...Lenda,-t..Circuit.rr or TBB$. elawatmte


\ ... ... Tk1 etf.h41' M NMa .ernI ila F. NSp..4 .,igS.1.p1.,M 1.144!.:;;l/L t 1.}. ,. I ,. ."" L/tY4 ....... ....VOL.N
AT W.A. .. II II. lilt'*........ .......... ,............... ; .., I....... ("a.s.Ns.w4r 5.M...
f ..... *ktj .*,t -"., k.. .u U. a *.*'*.. -.. ,. r. If tt...... III G.. : shtct .......... ... .... vfll to kV....
p'5.ilml'.phial.' M4... I totefe .. '11.1_ 54.,.. 4 ...... M 154 c. Fado: rs atid Joi} ) 1ri iI .iij ni' Afti.5.M ito .MM ../,.M to f...
l. I ..-..AA IA..r M 1.1411E ; >. 'to. .. 4., W Jkknry MI .. .
I **.! to .f.>t.*..... Sl ... wi.l ] : GiftUs4'. .. ,........ ... ..... ...... LA 0 K ...ItUIT L1t0..

J. U..IUf..S ..4 a.'..sa. TU Dry; .t...._. .. _........ ... ,........... + a Ln' Cam.W .
Is. ,
fkttot 'httiw.I..MII.I. ie..k:,t11 j s wa1 ..1 N d1 N plw NrI1 N kif..M.. s: T M, 100. Il ...
4 / r
..,..:.... fall I.....rlt .$j. 31.4,f r "GIIOCKUIKH .... ., .... ....1 twt.a T..,.."."..,."."... 3.ltP'1'. M. \ aCtial : :: M' n ttAN1t 1:..-....................' ..... s5N

........... .4 .s. tl.wl fII'I.MpMs's. '.......few..*...,(.HIt"... ea4., *v........, ...a..,. *.hi. ...r LI.M. ,

,... .>...... Ifi 4f'"1 pArt! s \r) i ; P i i W..M.f fto O.* *.Mr.>.. taMMHM ATTORNEY AT LAW. .. .......N's C....

.... ...... .. 4d 1 i* IIM. *;... 4 rir**% inim ...%.k,** JACKSONVILLE A ND GAINESVILLE 1tINR.N44.1N/1I..f ,
--. I $f..*-l...in 1.tt vtti..tyt 9AIXirtllt. ft A. '. I I. I". ,. ....... ... t 'I..LI'L.
. 4-.. ............ h./..wl U Ukr rf'tu d'iJuJTS 1 TwlwN ...>. <
.,F ...... -. ..... t1.M,. 'f'I"j'I -U1J Jllln".1,.....N b q..r1Asa. N ..#,A*,., T.. I tM4'- ..> -.. 'w S.. I. .... 'I'a a i! 11 a r' I Ir' 1+ Las ..- ....f1aat sd

.: a"' ......!e4.= I .l. ; -.- T r ...I r. aw..M .Lt.' A c:4w: I, : -- s-- III iJ14. tri1 $I:t"A. :.S* II LU'IM4k sw.a,-=

-. ----- I heady.*ade Clo9hior.p. } w....... ,.,.........., TI.... ww IIdaS ... YMI.. e .a- 45.
! ;. VaiYatAl.l.ttL: .1 tla.II' .....n11fll"J;. j ........, .. ........ "fii'e I' t tL.Fk ....... M1 .Iiw 5. ../LJ. i i .-., .. ... b... Mbas to Ili I IP1npIpt w
....... Storera jdlrtL..tI..ILt.
_1... "' ......lYwl. n. U.N --..... r.... .. *. .. /a
'.r.!, 1-.tC, I 11.1.' m *. ....\ ....... kMk ,...,.
:.rtr 10.1..5 "wf ..I, IMN. ....._ ..... .. ..... 11.a.r : ._'- t_ I .... : ...... 4t .a J*
.... ... ....4. IJtL.,4 ....... .-t u .a5..w...... ..e: ,, -.. ..... ....... :::, ...... to : oJton flop'b.\: I* 4f t ..at.
.. ... .. .. -../ < .* i nt .. !..'.. 'I I
.... rv .. il. .... ... ... ..... .a N h. k aF.N > A: n.1, 0..... 14 T II. P. O. IL K. M* .ti '
: i. .1 ......... ... 41..4 .1 towMt 4k A *
j I.. *** r n.a se -. sees ..... ....... ., .. ... ...
....4.. .. ... 4 V w Ir IM I 1140 Jf1. 1 aLf.PlRef tW k* R CM>-. Aaml
MOT) U<4 .... ...< **. ........ LA41/4 4 ..MN f !*, .. 4 ( 1445.P51w M. 4: .

Tti t..4.. .,.... r..u-.. I I L l ..1..I h =.: .- | M u u-iu\a>. Mrr, i...-n J|.. 1.. J. D. M\th3&on & Co, 1 t. ..etiaaI, .4 w.5r. ..... l '.......,tI..i.M .U4.. f r|iaWSI |. ....... 't T. IV .. L
I I .' .
KAtUC.j. I I, ........ I...4. tt. .. .'2. 444 NI11Nb L ..-=_
t I
ItoU It; ., ('We .. i,-.I Wil +lar .
) XN 14. .NtI ilrnaTh i .niB ntt A/ N.a ... .*. (A.Ii .
-- -: "....... M/ntl.a all ... ..... I..1 O.illl..i 1
J M
w..r JUi -- J.41r.11L'll..t.
p 1at. 11.1.1. NOTICE.: I.: :; :;:= : ........ CNmRld41111141N1.1w.I..11.

, _/ ",_,. ,.1..1). n. n it J': :t.1' .... '._.. ..... """ .. ..-... .'L... .... i. .. ] .I tifM lUT:.. miii .
k
.. .. ... 4 :M ..4.. ..firM atNN'h '
............rwt. J1S4j4IPj..4 I -- ..M -.. .r/ d.re I Lltcrpool.IIATTO T *.K B. Ii. B, lei wN..w11 1
: "'1 I *N.Tw.m4. As1..w-.Itil .
.... ............... Gan'il.Salo: 11.., s: r.1. .: 1r& ..w ; t ;D1GOODS. : ., New YoTi St alW1aa sad Charloton. : /.i11Is.411| \:11.,1..5.k
1 .
)liI.: CM.., (s1/N. (I.'xt .-. ..... M YrMNw) dlV. T I t '. /. N11a | JM MTM.OT .r ,M 1
Nr raw r Y1"M< f .
.hi awes: rJr.J i i..a.( 11r.i.1.1..r.ii.J to *
N IA. ., M'J ::-la.-:*1-5,'ms, >..-a:. .pN' S .. sIIL.11 _LI' M.t .
as.M.is.. ,....... .,.... IwN' HOCi I .. ......... Mat..
...... .
..L/. ,v fwirtm. .1, M '., .f .M..... .. w4 MMUta,** vifl ,>. -
r J.F J J 0 It I D A. ...' .. I' XwllI.r5M.4.ltT 5.SLItArNM .
M l .. Mi..->,. lOROCERLES.I ... ... .
L ..;1LIcAII.M11-T1.1.er- ..J..i11in.N. S... 41. 14oI" .5...... jt 11...\..; I"t} ..,........ ...." {Ie..,... kk4 .. .....,.kiil 4r/wit MM MOTW kf J ka IeeIM. j

r. Ov ltoir>4 t to M...... M4W {>.... Ik.gl ... ...... l .tit ... If p..fcttMM ......, .. ..". I w r,4L/Ia1 ....... IN./ '-I I 11.11'\1'\1:>... I ..! .Wa 4...l., -kk... ,.,....a .. '. a. ... a,; nt .t3 rNti ....... I,

r ..!..!, 14 Ior...*. Mtl4f( .. .... I... .. ,.......... ....... 0. .....,..l .. ... .... A tl.Iw.... w 11, ...' tt)1a11LCr.T! ,.... ....... A_ 454 e111It
-. ..... -., .-,....r1. ,..-., .I .ws .a.wts. ..... ) At rw...
w.l J.U'KjMnVlLLH! t.a .
n.1Y
-"." ,..4 )I,. *w Uk (&.MtJ. M4MT**.tj M, ..i tat..d ......
1.,4 Mw.,!, laver 40,4.0. tar ll I .... .-.. .... .. ..... .. : : tiki :.[I ..Jt .. .tt I. .......
( ,.. ......eN 4/'ultl ...4 I ..... '. i I Ii..1 ,, '".*..,.*. Ifw..pP M ..bVi 1 hl' l'Clk'KIUTw .i. ... f It. K. tt. L W .M _., _. j
..._ ,--.I Ma t.y i i **4 a pi-*.. .,. l ti.4..y.aw. to atiKkm .4jr*** 1ftld.q .t|.l Vf ....!** ....... .
......... w -... ..11.... w ...., ....,. ..MtowWlo4/ w. 544 111 4 ttM 'H.oUlU- :y I ,, ....J, N......... 3..N / .
wr
;:: I ...: 0.5.1.7 ..1 *.*!> J. Tk.Ml*....'**M'< ....* I .: ; .... ';-......U klHMwu lifv..k ....* -.... C.S..iy!U ..., fc WJ .. I 4. N" ''II
) .n C '' 't-.a: f ... ':. ;:' ,' ._,. ...,........ ....... .,. ., :, fvpf J Tk...........$ .,..u...,..*.. I

... fr.... w.11 .$. it _....... .. '.. .......-.4 .... ......... I .., 1." .-......, .... ,.. ws11. .1.. -. .... I .... _. 454 fer .......... 54411.1.. .
UI $5 -...... ...... .. _.. ... Iw.l.atil.w Ira11.1.... fl' Arc, \9 NIe1.l.IIl./a.N\INwl5Ii.1.a,4ph .-$1t5.fNlf,-. kl kp k> .. 4., kf..... kk.I..1 kf.*4>
.. I f at .. .
f ...
all .
.i..11 4 43. \
to(top J4k ep IS .. 01.100. fw
.
--'I..t. .. .. ... .. '
"' .
P. ...
**. V. M4 tW i iklk ...sI itltli ..... I- 144.1 y ............. I. A*4 ha Vy .(M .Mr ................ 141..5.,t Jr'i:. eM ) -: .411 ibelal t s i..L...... &.:..i 4555. ... .... 'M ........... .. ....
...J ik) Ik* tJktkli .4 lk bra.lU ,... rs.1.54 5.+... N eM F.-1. J 1411.41. 4ilrle 1 t" ,.. .-.-.... ****. ... ...... ....... ill to tokfk. to fc. .. bayM Sal

....... U. aM k4 M...... i*. '.... --... ..........., ... M..._. ...... .. : X l. Ise' I! *...i ... ..-.Ik*..(f*...1/114.... 1',"w1'.f'nj' ......N ,...a-- .........t .... ..M. we ". r.Jt. 1.mr..1 r K.--.,NaN..Ito N to...U..._kMi.4. -.

CUA ... ......n *.r *.... .. .( J JGROCERY 4w....r....t. .,.. IN.w.Il..s.SaM. ... .... ... .',," \lC. 'r1 : *T Y kTATflaiMW, G.C. VlltCK I II. w-. Isa4. s4.1.q..1 M .. I5. 4.r5.413 -

..-c .. .al. t.. ..... hs.4 .... ....._. ....... .. ,10>. ..... sSIUI I, 1', a ..14wea..11.41i. .. .. \ Mu !.*. .kt I I........ bIIt"7 __.ei.w..... a" ..'1.51.51.1145. $... ...., .....-.-. -.., ---- ....... ..

') w r.N//. .f........ I l 0t .. -.. ,. .. a- ..+ ,. a. .a..1 ...Ns.Iser01.N

\' Ji/I/XJMtAI: }T.--. .... ...4.... ,, I; FLOYD CO.I I: .....,.,...*, N I S4. baU Mki (.fj*.*4', .t kU ItkMk. .. ..., tla.a. y Ir ....-a. N..rewa..u"........
Alllntlrl.l.l {:ALIb...I IAa. t.. 11 MLIt I r ..... .55 ..... 1 W.. ---

Ts. ., N NY111... M....1.II a..a.aa.1& ..-. 1f .. u. .... *. MIL.U.14L110 'E" : .r --:..., ::: : .. I.IN.h/1ti. 11111IM .... .... /JI4S: M liai....a. N s1 JM1..t 1x11, t154. ..si.1 p..w.b1l .t -I l'lI! IcCCRCJ. : :

.... '-- .. .. ....a.. I.. .. is.. .. ..rfw I I. t :" ... ......

//b fill aNa 44 14 .'. ./a Plantation for Sals.. | ;'I..i i5.-MIM. ....... "?t:1uiJri! JiltnilaoiN ) ... NIIR wa f...... ::- } '
1.a ......4111. alw'. '"'--'- M-i.... ...... ,. T Piss. .
: Bear OcaJa Fla.MIJ I 1. t A. r.. j 1111.. ....... w u.
-twr4. 4be.i 1. c. -trt+r Sea liland ...4 short IT.wN ,
1M flail.; a.11 RR.... .. mN.. .I os... f.. w : ...4 .4 ""' ..l I,y? Stapto ril r-t.. ....... _.,. ........ '
... z.a.&I.r. .. i A:4L: .......i.N5.11t. 114.5 IN Y4I4 I &...,.. .. Ibrsa' f r.r1+aM
; .I ;
$551w1 .. pills ..1Iil L...... ...... :etf-: -i i.\La;,. : RipG( Twig: 3. ke. ..a{ 14 itp4... ../tr.. I..1.1 ;i b y4wesg L IL_w..... .4.. P.
$1. -=...... .....\. .a .. ....ps.J n. ......... -- 6a... ....... .... ..... .4& 1.\ I M1dt. n.r N 11a n..... c..N II Or
TC.U.Zl '' r ....... ..! ....... ..*- IT .... .... trtI.i.. ...... N wi... fwis ....s. .....aI.iet It.u.. .. .. .J: U ...... I -.Nt M NIs sae ..........
I4 Nt..11r. tl.. ....... ,-.. 54.I7 NM I ,'S. .Ie.t .. brM I. .. l11a.r11t1. MM. ,..,.... .......... r...,,.. T. .........
4344, .. .II.1aw.rw I.4.1.IIII Ir.r4 J.a/r Y..w 4.41..1 ..... Pea.w'.w..5.JrMr 4J ..... ....J-! ........ u... .J k' JACKSONVILLE. FZJLn4tlM u..I.jt ..... : .*... kf J .4 Ito lMkk W tkik al.... k*.
p1i.5I.MJ. 1 w.. .... 5.1w 5. ._.._4.. tlrF..4t I. lI P. HW .. ,. T.Ir..1I i .' .... .. I4. fi...> a..,CM&i...
..Mws. ...Lrsw ..... .... .' ....,.. II6. a .. I |l I. ............ .
...._fill .t... ....& ...4.r M as # .,: *MMw** 4 (to r* t.1.1 .wt" : : *. ..l.< .11.
Ie ...... .. ... ......... fly *.J. .. t*.i.. ._|.... W N .. I U .-- ,.N .M.*..... >...*..e N U., a. F... :w .,to a.i l+etKlt iL1r 41.J C .. e. ........ IkkA
I ta U ....,,..M*.. ,... u If 4.tiii .... ..-. ........ ........... .. -". __'-.wN --to !+::..IM Stay K.4. ..*sVsp .
A..5.1..I4.. JJNLk1'.wI. I -p I "a', "tar.ly.a. a wry. _. ,c__ .... M4 ...-.\... warl4.JK' r V .. .*.. ta Ito sell c-....... tor
..'. I..rl .... 11. ..... .I.wm ..... CH :tAaLIE .- '... "... .. ... 0.....'-_ ... 4M. *. ..... ... .._4<. ik. for*... I..r..r4. "1...... 11. .....1.... A
j I.w eI ur.. 1 ,
f P.AnI 4 r- .. .. rP.4d. T .
1 < --. 4 Ik ''-''"' .w'- pIN4,
.... ...w ..ur .tM it "" '" 'A.twr'IalLf.t" I.. ..--.... ...- ... ..... j H"'lfrtn Ac Hallo. .-......N il..p5.1aa 5114
aWl ..... \MILLINERY.Mas.> .I 50lllall'1"li N I' '''1. .. a........&....--._t.....w ......w'M-...l..l............
w.+-r..... 'M i N Ie S.. l5.. M ..... t5..5.1. 10..... J fZ.a. A '"-tu4 frN II.......It.....
.... uL.. ultw.tJ. H.'.. s. I.TZAVU.a t _Au:. : .._ II ......... +I1r.id. r.1 fl.. c.... ... ,_ 45.4. IK

... .. '....... .i1 N. N l'a. ....' I II I r.ld.rlrri, lw..1l5... r-r.4: : .' 'sr w L.r tI.r. .nl-1-a.
.1a wi Mrw.t5. 1411 "_ .... 14 K *. M M, ru.A .
1 a& ,. ".....,... ...- ...... .... ,..c.tLe4Ie. Ile I... .. "'-'- ..... _a.aa Y..1 II I T. f i-11 ..,...".*iK ........'" ea... A Good Bargain.
...-.... .... YN.. w aru "', r "- ........... M'aiTLl 11.I1T 11.1bI ..,.
t'r1kIh. ii.I .M.. .ct 4 .......a ...._ N ... ..,-..'...... ......w. ".q.5...... A i5. a Mtti.k ,i.... SEA ISLAND COTTON' GIN. \" ......4 M t..r k 1 oAXtoUlf "
1/
)&.t:' ......... .... ...t It Q-J ...._ ...f- ... ..-..,.. ....e.a ...... ..... .... .... -.. ....- I j T 4tH u- T.UW. n.. to '...T.. .k .< YN.N.
11.1311.. ,.' ,....... '" ,...........- ow _l.5.aN4..114.4 -La ?w a. J r Al>k. ....,.... '-.** .41. !! W k ........ M...... ....*. ,
-- .aI. ...... .,. ..... .. ... f.... ..511 a I. r... ....... N N .a r. '. 0. .... .. II MI k>MB .> .... ..... A.....els .t11
I. .4 M_.,.... ........ ._. Y..., I I. Y.wyt. aww4I.1 1.i. ..,. 54.1, ,ptt.aw..
Ie ILwt1., 4 J,a. ...... ... .... :
1.n--this s... .....pSI's. H-.J 'J'I' .- ...., ...... .-.. .. Ie. .... ._. t I... ... :,. '+- ... _.. ,.. II. B.: THOMAS. tn tAbttsWR4. BATIX4) tin irroiirn ACCXT or rue lawr _IW. :'* 2kl, i K 41

...,........ ..... .. ........, .... Y:ci...I.L..wwY 1100' a..ii>r. ; .r0 ;;:" :'=: war Mu.n..*.r, i% 1 Cs ood ':JIatont'f : I.VHTi' MM.to k*'kw ito.N._..J.n,11./C. Nr4 M.M...

w,. 1Ii..I..1L. a-- "'"' I-.'t. ., ..._ '... ... .... ...... ...- .- ... .. ... ,......rwlr.. N ....I... C+.., tor
ii, ....... V III/it to... .11 fif11". ... .... c.L-'. i- fnyu.. .*..WlAtAt. .kk4i4BM .... Choice Family Groceries I' !.... M ..Y .M r.4 .ra..f Ttok. .. '

......... Ti.Iwt, .?.... ..a" / MV. !.. ....kilm iMfe .1| and J"roTblODte Etlaslic-Rolhr 1 1,1a, ....N..4444./. ..4.
...... ...... .... e.Uia4I1w; I55S.L'i1t11,1i OP LAIVD :S SarATt ..<.4*&-.4..*.- .. ....*.. .2.412 Y.Ia r.,5 .a. Cotton GinTto w i. ILW3tILL.,
kkflk. A W k aM ito .. 4k* th 1101. It .... L...
> to M topfcto ha .. ,
N 1,50..r. 1. .... Mw
.... ....... ..... )I..Can "
H Hotir-ui' i: ) ..1...Jl l rh.5ni........ r.4 ..... ... ... 'I'f aN455.ISU111a.u1'Ta1./b1.TT5.tTa Tat L4LI. 1 I firpnc... il"l. lU :-
-- --. 0,.H> '"* a. .... J ( x. j u cvM-ai. ...*. A. c t ).eI\ '" "' ... _. u..... 7M 141 54111 M p.45 i5. .M.+ .AI,. M0 .r1 '5. HeI5I4fi.1...
(\. ('IINIIAL t...._TMG. C .... .... Wai.4 .. .... 055455,4 .k4.I ......... ....... ..
| *4k. wok .. N--' ** \1n.T,LLR ,1.0' .\, IMO.111.w. srr.l .. .., ... .... .... .....t. ... .... ... Jett.
..... .J.., e4,Le ....." .. 111Mt. 1.4 kkt. IS .... I.*,. .. >k..ki.t ......... -;-- /y t:.41 .. 40.,22 .. ... tan .... 'M .w a.- 5.M 111 d p. .. .11M .. ..>M |.. ......... E-. ..
.. AiTlfir : ..... ... .41.11. MIN 4 II ...1a 11. W. ... M .. .....
SI ,$. ...'1 f..nkJ -4 < k 4..y N..... ; 411 .1.110 .. ... ...... 4 Sa NWesW
Ili, i.IS ... ..--e. ... ...... .. .. "'P .. ,. ...... .. ... c....... Co'portncnblpJ! 2loUca Tw..* ..a.. .isle..w5l4isI0: ..,..,. ..... .. .. ,4... s45 p.ep 'a.y .
sal L .
s ll.l' .r. I ..
41Ma, .. ... '"' .... .. ..- .... -... ... .....-- ktt..4 t'.or' 'ILl ... i*. YAN&.IIL I... ..... ... ...... M ( .. A. B. Ut. .5ABBt.ir .
.I.&i....I Ml..,... .... ,11..4.1sips. .. 4 4 5 ....,. S T w.. -" ..... ....,
-. P.qsss.4 as- Ili ...... ... .... ... ... .. 1 I P.a. 0i. lasapa.,1.0 psi'.. .... pwis.51 .. .4. ..
3t.ii.iN,.4 aNa..l.0tT 1..r,"i'1 :=- V I S4.IP7 4 55j. --55a.p5555.. |L -..N .4 1 ..... ..... .......... .. p ..
T 1.ahL 3.w LaNwI.w .. 4' : .4 N'... ,......4 .....55554 ,-..... I.'.'-- N a..1.w W., I,' ,.., ..... .... ....-....-...w b1ti111If1tiriRTl...- ...-... '.....,.... L IA M .. Arrca HTI.I MILL.
NN.r. I
.......wi p/w1.a. 41 ... t w3.R La.te I. ...... *- .d..rw eQ ...... ..... ....,_J"' ... rr.a. /M -- N,1,0 N t.. ..... l.s. ......... to, .. ...j....... 541,.......--a. lU p..w4'Itok, Jk/f--r- 554.w.l.PS Nl
.......... ... I a5. toM kfM MwN
..... ..,... W ... .,.........., .,. .f....IE. ..41MIR/.twa. | .. ... __ ....lie E:D W...a.- ........... .... >, far* ...| -'i Mk.W Ito.....

F W a..r.ain f4i.ri.. -. h.II. '+ .1....I...M... ........*AL.IM\A*.*'. .'*_d_r U. 1.tl. ee4"J ).[1t a1LTW1.4A4.k. .to t.k to. ...*....>I... .......... ... ..... ..........., ../1 .:...... kf i..N ..... A.1awL Ise ....
4 "lEo .
M aN s I.,. .....,. W'.1 i14 al. ._ XN. 2413.3. MiMtucvgrciir. I' "' 1n..1' S 4 M .M ___ ... N to
L..4wL//111. __ 1.YItYIIM. --.1- "" .
44 1 ,.1 .. .. i..lr ... .
........... 11 I/.M ..... it. .f1.w:..t f S5Is. .a.LN
1a,4y.la 11111 .4. /lo.r''I: a 4445. l n.11p'....... .. ....... 504 445. r w, .un.... ...... .
.... ......... /N4.rat N,w1... M. T.r.ra.4I4.r tel l ...... ....... II .. r t ; : .55 55IiaAw fah w ..A pwfid4... ..... a.-. ...... ..... ,

..4lti 1..w..t' r } a, .fcjfc..W M a... .... ... I..,. .I .a1..1N.4 1/lawiia l\3lliuxtdMN.4..wta ,
Ltl.L A..rlrl..lwla4 a" t M terra N ........_ .. YML.. .. a1..1..s1.N. a.1 ...,J .wlC
.. .... -- 4 M. st0 3 at..w y a1111r1hI4t1N1g1;[i.grttg1' : / r.w.1. www N ..
." :\1114' 11..1 T I" u. >. 5..n.1 4w 4I

N 41.5.1.Lw ..W 1.aT..4i.11..r.r..Rwllwsp..Nt IN *...! INrr.A ..4.I.. I V1."I Ys-..,.-....5.-Ill...-.-Is--W*._w.rw.w.....'"rwr.>>.1..w/ ;N:.Y.M.M....-;N SN.w.ArM..:.:: :.:5.5.. a.e1.1_,.r. -..----.-.......-....-.................." .. ..........,.....-......,...-.. .................._. -....-... eI 111?.. ::.:.'=: IM AINM ww";;II.L 3.fIf .


5.M .R..J a:.-...4 a.-. ..I. ito k. >.! ;' .. -. ..... .......... -.. ...t....to..* to. ......:., MI haw.wl pw1... 11. ........ r.-.. .54 Ns.45.f.. .=.W::I.all=,.
.... 1.1111.1. .to ... i to kk -
r 1i
*
r.wr r. .Ii.l..l..II4T11.. *** N f5.N1.rI .... ... M1br .-... .....
5 5. J Ai..L '" $4SI N ..,1
0111
.spe W n.l r.M 14,12 i.14N.' -, ......-....-. .......... *MJIA. NISMe.t.T, .
WISTO L.I .,.k L .... a- &. .... a raw,. ,,.... .. .... I Y... Tltne, J t tllLU"\.. ..... r. L .'''.Dur. .u. ..
IJ. I M I to ton r r.a.w.17a pe.- .. a 5'tkl.. .
..... ., A_ k.. .... ... ... fL..1..15. I '&.La." ..m'.r. ,. aIa1. $54. ..
t tI I--. .......J M A..... A k. l..c.... 4.W .... .wrl.. 541 k .. ... M.1w 4lltvltrn / '. A a ,. -
L 1.44414, 41.54 .11.' wNIM.:J .t ........,.. ....... _ef, t'M4 1, ....., I.mn.. M4 r to -I 5..w ilia/yr MlKDtfK. 415751554. rr N'OTlCli
L..yL lwa ,. + .. ..... N ,.iawfl .)! L .1 ..4" "r ,d1a 1144'" r.. t'' .'..... M N..atCtUtOfIiLRt1tL. ; .. .... ..... .. .
5pX.
-
... d ., 11_. .. S'Ia. k mk> ,
j hI .. .
JAMES BEATTIE rIM .... -4 .. _
kM N 4r1
p1
.- ''1' .w./.e1
raw .r. 1, ....... L I ... .. ..t:.:: :4.. -. CHARLES VAN. Ses.i. 5..
..... ...... .. .... o r a1. tYLwa. HORN !* ,....
r4. -P.. ... .. :r;:: 4441 111101 .. -
LM./M....a..... ... .... JIM *fr 4. IliU 1441 t .. ......)1. 10. .. --->tit 1- .--- '- & .. <..k-.4. M '.. I&-. J.41.. II P......
14 N a5.....a..4w J T. II*"... ... t .. )UI.u ,4212121s : 1J..f.l ItiN..s.si.,, M I. -.. ,.... /.4d. -......

......... .I4M.a..w d1ANILT .: TWM J 1 *....I.***..ttf to ito ,.-.../ .......... I .. .rIN Nt4. 1Ma1 N -aa..... ITUIOIIr A..1. 4..N....M..as.. tor..w k....*....A...N..w..4..41.4L N ....1TY1)II01
Cheap Ftmll j OTOCtrLetN .. i ili. Ito* Mto( rHtoMlAtofc GCOCUUCJccoccur! :: 'to>to <<. -" ,.. "..f"_ '
'I" v-t j-Juu .
r 1l &141555.. 1.114N.a.wi.a ... ,iw.. Lt....... ........... I .... (Lun.eyt. .
u.- k* tM..a 1*"tiWiito*.! d 2.4..14JA41a T. .
... w i/.r..N ..... ... .. At. ... I<......... ....... .... .. HARTillOCC ''Notice t tees .... ...
,........... ....1.1 I.....Ss LIP.. i at' *, f.. ttofc .44. t'OfTQJI IICY1 AID to tho Publ11T i--u't, '

1"01"1SIOSJ. I.. .... t.. M d..d. 1.r. ....--.. a-...4._i.w_i> t-k M I.......I._...... i /r.. ls5 NUNu'1'll r. &J..I. A" ", "flWlAftIlAJ r.eOltIi rr. hrtI 1'........... .5544 i 1444 .......... 111 frL., yptM/1N
.... ... will
> y M V '-'- V M. say ............. ., ... ea4.... .... ..
M- .. Il.l.a ..111.0 *.. 4a, u..... ....40..41.. .... .. .. J. .. -.. .. I" __ ...,.Nrt \.. tf
S i
N.5 r l 1 ..,, ... ausu. tl, ..li,. K.lklf +t. w..., '-...344 0 A...._ wr, M .
rlAIU: I 1NIIt w 1 .. IS.S5..h.. ...,. 1 Oc.wnM"n1 .... 'Iw. MA N satN .. I
i ... 1550.4.-I1.4 ., Melal41alIeiu. .. ., ..... ..j _... .. .. ...
.... ......... 1.ms I X < 'L!M ". NI. | Mil. ; 4 w. : .. 111.pa .1. ....
1.s5 .. 4r
.
a 5,442. /t r. 444/ ., ...... M alr... iJl.t.Ill&Ir' IL1. I pap Ml h J' f ........ r r d.AI'.r,. 0.4kW4rul.

..te..ta.:11" .- :I...'..441. tww..... --. '-...O..y. N/INC.:..... .. 5..r .r41tl.5..1.rw b'- 1 -.. x...... ... r5.' t IttrNMaJw 1X444:1..... 'f '...L .... ..
ONA... .: ...r.. .... I IAI. t fO. .., .. .... ... I }|M 4 w. A .r."I
....<4 M.LN Ntr. 511. ,.. .., ...-.. ....... ...-...55.54 ..X.i's. 11wy..... .I., ...a.011 ............. ..., .IUCf ritol A4. .....4...5.r.WAs.... .. q a.a.ltwu.rs.asA ). ....... ._ &a _
-... ....... t....... '- 1_. ... he,. -- I I .... ... ..... 9. .. Earle NOTICE.
-- .. 4... U ....tea. (.,, Yw1 I. "' ...... .. ... .... .. t..... -4 | Saw I' A..- I4.:"'-- .. ......... Cunningham: .

1.M -L. -. ....._> I -.. "U-.M>* .> k.*M VM I '4K.t..... ... .. 1155 I & Ccx ..t5.NI5r4w/iIN.4al1..1.. .. W
NOTIO J5B.tilLPERS T N IIM.4. t __ kV mtilm .. C tioMflkg NOTICE.I 11 I to kjtn >kj k f. kk sears wII .
554.tai..M.M .c. IN ..
M, to tof lr.I14. 1 .0m. .N.*< Ir..I '.i' k M ito "ft ./Lu4144 A.....a.pl.,.,Ie i5. 4.54 J 4.N tw..r d toJlon! iFOommlaalon 113.5.w W p..rw I.law 55..0 p..
.. r--: r.I 1011X1. t.+1114 (. e.Mr 'w 11M : ---... A5.. l.4 15. MwI..
'a.-,. 5-4 t I** M NN fw. w I.. .-.r.I1./.. w 1..11 New --.,,-.. c....... .... .. e..4 :I ... -, ...51d 55.t.
: .. '-.. --.., ............. ........ I Nr/. ......... .... ..... ...... ... 11.. I a. ,..!-If.c.N w, r kM ..ps.a sl
me: roe nE""ta 1 3iUII- -.,. .... .-, .. It 544.114.p.11.1Nr4.p.11. a. $41. I L.-._...: .UA u

f t'WetJ .., ....1., .3.l ;454 ..... .... ... 54..4 ..--t .. ... .:. .y f..N.... ::arohia t I. ', I/.4N.IM .ttkk* .M*-......!:...!laa.. ..M

... pwdN..Ir4. r 1441. M ...M.NI ....... .....: ..... ... .+..."WM. -4 Ir1/N w.,_ war.Nlt.w 114.1,.w 1.451, .'-.1IL.....fe.....L........"...-v.. p.,. ItUft 11'.tLL uow Rfl.lJ.. I, ...rll&.a.

.is4M. N aY 14... .54 .. .... A...... -.., ... .. I .. .... 'I '. ...... .. f.. i .. ..................tIC.. N -- nlCQ'. ;1- ..
54.4w10M.IM.la$4... T..., DIC'l'ATOn. ... .. .4 .... r ,.....- ...... .. ... 15. ,1.5. w, N ........ M 555 .
M .
II .
I..S.05-.... ,war..... ...-...E" ........ ...... .w .... "4S.a:4. .i.Al...k 1 Special AUenUon.kkkkif '
I... ... .. .. .. %, w .r/ I" 4 143.. _... ? w W yr, M..... t= .
ru .epss .N$1 IAN ., d ..M. ., .. ., ..... T_..... .. .. ... ... .
t5.' 344.,4 Mal -- '
.M.Le4.Iaw..a1 I.4 W4... .. 'r r I9CtHL C5. ..pr Nnr .Jtnw.L= 5..AV.I..M5.I.... I .. --.
M : = : .
N III -u. ..
Ise.nl. .
..... a-. C.tI7L.N'XLT1Ur )' I llIN S -- /4 400 Y. ... ...
-
y -
55M IN ...... /.1 .11 rril., : -t - 0 ...It$_,. H t n. ', .... ..,. .. u..;., 15S4 Spt.wSa;; IM) *..4 L|: .!,k... .f .44
'....... .. ...... .......,-r.............. "'1'W' ,.. .4f,}. Wl. ...- .", "I..e J-2- I...kjM* kk4 Mk *4> I. ...w

j. r. .&10.UI. : .....,-.aM ...., .... ,.., .. .....,... .... 'W .... ..... -.-. .Nu'r'Otlo Au'Cltl.: --},,--: ,..... ................ ..........1 I ai...s4....."-w- ..5.45.5...... ..,...w. .IrI ..

N. .. b.s. .N ... .,... M -- ..... ..." -I t Ittrtw1Mw .' A i I --. .. ....
1 t- p7 !" ... .,.f_* ...... ...... .. .
AUoroer A COUD-eUurt *M| ..... M. k* *,. 11, ......... -III..-- .. ., ........ ., : r 1/b e.a. .. eOiri .-. .... I"I.
1\. N .. .. .. .. ..
.. ...
t f j ..J..... % *... 31-.. ..... '.........J! .... .' .. ..."", e4 .. rS ""- "" .. .. --.......... .....1 e4-- ,-. ...
Ts..wjr p 1111a ... "
f, ATUAW. | r4.. kflMCf *1if ..... ....... .' ... ... iTHI,91r11./' p. wl : : s
_
'
.. .. .fII-. J tUu*.... "<""- i-i.r...........,. .l. ., &rJlr"-u.- I, : .... '''J 551....., 4505.51 _I +QRK1ISOCt1LLalM.U ...I _.. .....-fA .......trw.. ...N...

tJrutJKi It.. ....l3.11.1w I N e: .1 .... ..... M Ie *4144141..4.. ; N 14.5 L Y. YI/Y/M. ts.wNt,, rt4)B!..A.M I to*.....4y.w..5.. __II kkl. k] k)1I..
K .
w I tj t4i 1 A..4I.K .. I .."'",... -6. I/ J J6. !I W<4<4 4., .... .. ..4!"WI Ak.> tk*.*..*"M!f,...


.
-


.

.
.._ ..
.. -- ,--- --.:;
-i -
....... 1T ) I -It -
'-S' -4fI r- -. .- .
....... --- ..... ---- -- -. -

111 __ r ....... __ --- _.IRat'f r .
:
..I ,-- --- -- __ __ __ ___ _ __ r ...
u
-- -
.../... 'I3... i A........,. ri.-i1
rI id.ATAUAL .
!:?
tp sTil T ..
T, Tv KtWTEast ,
VAUNCTIK* 09.ft .a.UI ....i I alUM'', IT
.
I i MMt4 IIIS11SS EVE UiN
M. SjMMM. N. Y.
9i B. M..-.n.. A- Co
frxrsaart ., of the Suwannee. tam tTiW

.w f.n ,zI*. 6ASM.uaw h. TrusytrtititB LOCATED AT OAL1t+lY11LE. KlM. ...W t.,...,..

ILOe1 4. JIIOA \pPY.ME tn ..MM bkB .s:.. f. J WJ..1

I .3 T.r-1..Yr..b -== Thomas A Kennedy ...... 5.5. I.1II. .........

r I ... ........ Tk ....... *f, ON TUB rna .... BMMMM> d.. ......... ...... eM 55.4 55555 .........

.- ..... .... JUtoatr ....... ., 1 .. M.iMlkAMHIi.toy .... MfBBy ..... .

..;- VFfe.......... .,.. Florida. Atlantic and Gulf CentralRAILROAD M iilll MVM IMA. Uk 5.11
.. ,4.5.5 ,..... CA... T5. ,...4 .f T1.N..s Ua..r.4 .fto* IIAMLA
.., 1J.4! r_ ....... /war W, Bt* MVlE9 fill MMfMM4 MVT. 4fJ. ..k" MXI
I 4I. -....- ..., .. n.-- MX
L Mw '::..p5.r.1[:'I w.rwMI4 /1.151 DRUGGISTS B abff*. &. Ma ,/ I KITH .
TUB WBITB XArA rirra.JTKW .
.v i. A.W. .. PNA.r..ft ,
Mwroatticx.
** II.Mi r- tJ",* h. ** r
.TtA./h.. ,. F'It01i .orrlI 5 ....&,....? ....
itT 1. .r. .&VGVMT isoo. TOmTpATBOOKj
..... .. t M $15.5 ... 1 r.. t>LIU*. oAErttmi, rtAT70rt = I.N...MMMt.*..........VB MDRY -

'. t t-. .1)r. ** _IM...... B. McCOMKU.. rtot MilltoiilltoV -4-, .<. rttiT-cutt wtritr PAth*.
....-K. A ..........t c.. - 0 | .....>*.. *M ,.... .. .
I IJ ....J. B. TWBaUA.Ml lwawr r. -
.t am \ p MOAT BttrtrTTTtlT GOODS TSK ro.' 'Tl TCTIOXA sI ris
< ft.1 t* lIftua ,
iTr*. IIL"n* >I V to... ..**....... ef Ik* r.>.. f MMMM. .
*$.r tact-UN ruciu.f KIM JTUA E. PCTOST.II ... LID rig error JM IT WAS.ry .
N ILM........0.N1.A.1 1.51 dnu1t if -
.#frua. -* I..., 14 .....,. J r-aa .....-.. c..ca.la. ... h. .... It... ........
<*AAM.. I.... Iripi.Y .__,. ARTICLES. i U. L nUTBAA, U...SM.. UTwn.w 4.55. 5 ... l.. .. ., ---..

I", II>. **. < ..*. 11 M*>*y.B HMto. ILUl.D'V t E ... ...NS..SJ5. .N
f 1.. *, 4 MIM* aof >-,. P w n. ...., r1Yp ........ *f L-': 15..N ik* S...**4*4
X ..*B4. fill CMy C*.*riiM****fill to* pww N15....... ... ...*. .......
"' f: : : : =,: P -.a....o .... *f Ik* A.**M.* CB CK&1'..... 5SS.5 ..............1.n..w *

.I. I51I.........k....11 alto n.. ; : ....N .. N IIN I...i ."/ .. .... to........ JSM.
MEDICINES .* .. ..... CM 11...... Tto t t n..5... .... .. ..y.. -..A. rr. .. .
11' ate... l*.ft MoLbBAA Af.r VM,1t ,II I1 7 .AM...,n>Mil to eM..to Ik...*.., q, r- W M
; jQ.a&A, T. s, 5..i..r1 rIN 5.M wSe.I T 1551 11 ...... y ..... ....-. 1-. M ik* I.MM MM |....,.., ...... 1'........._,*.. AM .
I ,. ... .. .. ...M .
; 5.. >b 4 &* to 55N 55.1.U..ANii h..ww.N.dS.>
r..i" ... """ ,"...,. OIIE3IIOALIY., [AlAMlMMMla 5.11/ 1.1 4 1 j fc*.k. ....U .. ... AMM *..i iMM .. 55.7 1.., ......., N ..... M Ik.fMMt 57"fill Ik**to%.. I I'N

T.0 ft 4 r**, M *.....,. ** to* ......... *>.. OMI. ..1'I, .5._..w..N SI ............. T........_,_.551 o
*. .M., > %Mta/. /NM.r,41., I.e. Iw.N 411. 1. al : Y..S.it.4 I1a. ... N...... .. .. ) If aIf. -
H*. : he. Ira. Id. .s N >"...*........MlMTlll>lll.... MM* fi iif A.
7. A
p.y l5.p*1.f. I .505 .... r ..... -"T5 ... T_, ....to*M4M4 .......5
1 .. .,*. M tM.M..,. Situ MiMctxa.MAU. A A..hw..MV.l.r..C M.y4 c1d ... s.lnb..1555..5.5. ..t ?: S..N,to u*..!... .... d ik* ...M 1.0.5. ,........ ..a.... < i..ini..... d TM B.t BM.
I*.* fj ..?..-.*_ .*..1.....,. ...MM*ka k*MMtol to M4 to Mi4 ..... ...... P555 .......-.................
t*. A ft* ft.*.. U*r MM*,. 1A7cT .,455...w1.sI ....rr, r -, ........ 5..4irN. .....-.-. 11.5.. T5b...... Ik*.......4r.... "...,, .. -
1. 5r ", iUUT RAL.. tl&n'1Rlr. I uM ..... .., kM L.r.NNwMw N .f.......... MM ....*44MMflMT
.u.a&ll 1 I.i M ISL.y.1 1 I TW ... ._fill ,.. ..... ......., .. 1.q .. I.mNM41.R .... ...5/55/5. .." .....

...... II' .... ...,.. ItAT1QII.. I. ".S...,Me....w ...si w ...... ..!. k*.... ..... A.......,111.111..
'. lf.. ( c.;; M4---.a, 1 fill r. _fill'" .......,* I..1 ..... .adf 1Et.CWTIIINI. W......., -.............

.; .... nit in. .IT IT- T...t...*. TOIAU14M I AMAM AMM .B lir,..M4 ..*MM....*....k* A OHM. j<.to.MM..M. MMyM4
'4 -.... ........ T M.1..p. *A tl*> *r CM* I ...... .., ik.....fIIIe-...... I1. .Ie ....
., 01.5551. Tk **' .....fill MM c...........-....,.- TAB tratt. Boatn a on, .

\. w5. .s...I7.*. | I rl. .,. 1.5..E n Tk..r.. .IMMr*.III k*rw.55C ... lea .._.... ... ,....
|Um. R*. nrc*. u.-...%. int. 0r4 Rr*. I .......* ............ .......... HIETl.AtBOOTS. .. Soft AALB BT ALA. BIA
'. r..,..A B*. <.M.r :m 11.01 M4rM 7.y 1.1. A A M ik l. ......,to<.*.*..*..IMC ft&AiXai i*tint A*I TQW,..
A11rin5. fill....... .y ... ...
." .w is tiLTcakM PU.:. UQCOU.rum.. ..M 11..1, 'i... .......Nw.r.w If MiIII, ... ... SHOESA -The MAW York Nawa.tHt. .

> UI&",. i1).tll. ItM .SM. II .5N,1y 5s..4 r....... &.l. W.Ug ..., .!' .
1TUi
'. A 7)
"" N 1..16... I ....1..5.5.1 eM... ...... .5555 I
t.,' '.w......t4......,. I t'5S.p. 0 .5 o. Cal... N. .. S AWU ? .....,N51........ b..,..,.. Nw. 1,Tk.-Kw..,.N%r..u"Wrkly f.w.l MA h.F 0.41

L, k.a ..M.M.Mlliy.At u*rTT w p..ly.w..M..... CAITt ........., iMr...,rr.-. .
,.. I pr>. N.rlAw6.1.5.5Nrl.4.....,. IS.S.S.M,) NOON ('..............5i1 .5..N- .... *MryBitM4fnirCoflbe. ,.....eI .
M+w.Lwwo.141w;
''. .54'....,. .... .. 5. Ir.Sr..w51 r ...... .. w +
on.a.YUDOW. : .57 Crushed Hu N.............. .
J* A A M Mtw II x.4.04 .................. .. ,. mr. 4.1.o
*- M Pl.q hd M AMAM AM fill doss,.; ... VITLY.....T 5a.i Ida.a.... -...........,..... --....
.. .. ..
.-.....tl lflll to* --., Galt r--,55. 15.. .N IIi t" all ...
.. 12 $S..4 L..LR NM A.1 I ..............w IM A............. tr... .... p..4 .44.J..1.
.. ...I4 M.rli M wr .HIM r-* I NS., ....fill S........+.N..r- 4t''" S".D "...rW000 > L.M C.-i L.nAwL.w- a-

..M.................,..1............. A*.A.* .1 1.5.14(LINO.') 1101 I IM IMAM p.50. t.ARA AMt...,CkMVMl..-fMW 71.*
11.1..w..wr ...4N 1151. Nr .TINor 1'A.' 455 A ; A M L U.CALLH.i MWM x_ rWn
--.. .. ... w -.... .... w I ....1.rN.O.r.... forAKOOMS ..55 [tl
".'w rp""'" 1.w5...... Mall-4.. PnecrfpUO.8 finILr +, ..., .4l. ., 511 AMM AMU J.C0. ..... --.p. N ;L.t.rf .
:
.. Bltl'SllCS, ... ....;: : : ---1..
.. ..... ...1** M_-.*.f U* 'If .r-
-- .. ........ ..... 7... ec1 .., ad flat. l..d.f M.n.b4 ..1 L1I.15. Tr TONC\VAlL.- ,",L6.; W, H. .... c:."._,.... ...

1 ..M. M .4.. tk. ... .....* ,,5011w.Yy c5..14 h./ II'" II .J N Nt Ktatiooerjr and Cut'cry.A4 or.....'....... _,_. "
'...1.. .I MOM*. A. l.ll lk M to .lkllllMM>tMtllll IW..kMt. pI p-....... -,-. .
v .. .... .......... L 5. 115. 1 7r MM 71 T$ n f MILE S iRSTITITLto ..........w U .N..w.I I t.r....._.-. n w
.. i ................., ,.. tw4 ... .. T. ..,.w"1 c.... t. OTtMiLB.J I i, .............., ...,.........

.. ..-M........... w -,. U w4a..l.PMS..P. 14 w M I J. UTUS I "' .. _,.... I. ..
.b
.. ............ ...--.... A4. 0.' r TBONAB.TBOMAA o,...u.- ...." .o.w.-.... ,6-" 1 n. ,JJI5 r..........,. .M
7WET.J.wT .
tj. "aU'1 L I1 1I "SS. II II I. -.......
ro.. 1151 ... to kMkky M4,1 i
.. .. ,L tT+twi. .J- : 51111.1 .I&&LI J&-..
MoI. ........Ie IAM Mr4..y, flrtto. ** I IM
...- ed1 P_'"/ ,__,. >M Ua ..rU.5..55 I . !..W ftvttmlta.1- I tM.W..>.JU7.& J -,-. .
.. '... .. ... ....... .... _
**** ** .,.M... Hil.tl.Ml.lll-- 5..5 N 7'. r.55 Tto,.*.......MM y M7, ItC'
a. U r r1N.15.5..--...-
r_
Harris Gaines & Co. M..... .,.w I....trrw.. W. B. MtlCCT a.-.oo. ". .. IA MfTM
JklTKT.M4.rn4. It 5.J.. 5.M 114 II IS II ito.....*. ky. tBMTM N......., Miit 4 ww. A*to
n..,....... .....,....d9r ((0 5.15..4 .54 1..yN s A4- ..NN 5.y to*M..tokf to*.
pr.5NMMej
c.,.M l..fgl*... .......-. WHOLEtALK CMOCIIIS, N L1M 5.d 1y.((1.51.) 111 4 N II fa t5. 5 w NI.r. MN SllttH rtlTlST t*t""'* _10AK .AILT. >.!_.A4MJlllW .

SpMtvVOT r Ib:*c-i *f Ml |lrf.. .4 ......r IktofcjkMl. .Mtolll..llM .*MkMf 1'..... .......... $1. .._
.
._4_... .f ww.f............ ... 15..1.-....ao-' talk M $1. ..... ........ /1f..ti h ..,4.1.54.... ... ..M4.. fc*to.. to.MM .. 6.A/r111SVILLil. Ms.w..H. I... .........

ky OM* MfVMt M .........ki. .............i..1 M .... 5..5. ...SNIKS
*
.-..-- .....N....",. iu>.Mini**.(5.101)( *7 *f .
tl*.. ..4--r-I5.... Nisi.5i C-.. rep ..., 41..ul $N 4 NU 'My**WfkMm.Tk MMIMM fc*.iM4 fcy OMAMM.I I. .. ik*.....*fill ... ...5. ... .5.I ..,......-IC J i111eep. .,..
...
...
NI. ... J 1' ...1. ... ..... ... I.II M$.l w pr1.k, 5..t NN fc*rprr......... ......... 5r 5 ..Gall.. -.. T. r- ... ..
.,.r.ql Iw1....\Ie 1r.4.r..d_M.sr ....... h I.1I155Joa /.'I .....-- y I---...............-sr55..5 .4 ..._........N 5.MC......1 ...I., Oy BUI
WS ....55&kw i ...... ..... 7.5 T ,
.
s115.1r..w. .; ..- ....r T.r11..45 Y.a If MB......I ky M,MkMtolkaMM.. '
.. izATrin.N11M 1. .f ik*i....**4 If k*..* .** **. MMM
N B.MM* -*5.41 k*.fM4 to
r' : :
;' :$ .4.,0.l 11.1 .= ......... ......5. ro W ....... iililmh..*.k.wiB sib ribs. M.1 Gi1tI.iT

.1..3.51. r... ,iv..., fit *_ von Kipn I' Itgs I .... M fMMMkl *........... W M.STS w w..
"""'....,.$nM. tM l- .. .. 1x1 ......N..,5.y kb lib in ......*

---.,.,115.8" |1/........,....... '*.mil....to ru*4ky. L., .!......... N _((5.6.) N NM ;011.5.5.15..eN......Jam, ...............VOT%.. ..... aiI. J..Ii..eM ,((gift .(rntcrpri] c. t

". f''' c-..... .N..1.. 5...... .Mrn...SiC.OJ: .........b :: ..N.4M.W..5.1.........S..., .o0. HA MTMT .'
"........ ... .. fc kiA4 54.5..5 /1..-- A...M.1 ........ N Nit'
... ..
J. .. >....*AC.. ,1111 1 IMIM I. Tk Am MMU.vOl *toM I
..'' .r ... .... k. ... ... J. U r.CMM.|A C.C....fey* M..Mk*f J**> ..... M4 Ik....... r755.r. 8UCMIOOGold
.
w .(5.1..1.5..1 R.j5 .. ... ..a.-,..... ...... U :.....u-.571.5. ... M 5 5 M .IB....M to*kMt MiA.,to AMMMk eI liliinn ., B AMiM4.U4b :
.-f.. yIr N.. "Jxw .....--. .. '.............. 01..4 h1. .4 I II *. .....AM*kMM*..fill Ik*A.*MM Silver Watches

V. .. IpLLTOt,1L| R _Kty tfck. IM*. II.. MM.MM --. ... 110. ..... ........ 55. ....
Ir....,.. PI.,J.. '.1.4 N .I.5.5.15.5.5.. ..... w6.1tULTa1 p5N4 t.MMtocMctoci r4 ..... 14...5*r.lt41, tilt ..... I.5iie15..115 ..... a..

IAS FLBVBA 1AX9 AMS0T.I to*. .*>k MMM to"to**M.M a** ...'....... ---... ,.. ......... ""

NOTICE. OAINI: { .". ILA.'uLu4 1 ........... JUST RECEIVED ..................... ,......
u. p.w. ... ....., 4........ w....--.._. AND llKOULATlONa. r-a. a..:. w... WP51411M ....... a.......... ......, .... ef

\ .fr A ...... .Y5 15.1.ny I 1 1IM .............. ........5.f, IeL Iwil/" 4... ... 1-.. ..... t. J..*,. i6.. K

.., ..... Mx. ......,. M*k* k*. lrf| tqr.' 1171-.. ..... 5..1 ...........' ........._.._-.u.. 5i..1.541....,N.....14..LE.. .T.w.IhS.1.15... .. 1.55115.4 ... ...N. Plw-............ II A We M tr........ ........... .N5.5..S.4
., k...*.< ........<.| I*55.!.M M**> ,...... ... .......wi .......,. ....... M. c.we.... .. waI ......... ,...a--..... AVM ... 50......
....
*.*iU. *. .4 t ..4.* k* Y...* S. r, ,.......... ....Aw ue.. N.... ..N ft' _., ........ >IM-...*........ I* FULL ASSORTMENT A.w M 5..1/5..0 ... .... ...
.. q6. ..5 f5. M' ................ -, :W,p.5. y.:-' 1.1.4 5.5.5.1, iwNr 1 .**. ,..tf .... k* M.M].A to 41. p5 w5..q N- .

..5.554. 5 / .....:.... w W fMto. .k*W.g w .44w.5. a4. T..4 5.5..M ..5..5.015. MN .... ....-Id.. hN.,4 CM*. A*. fill .... ..-- ..... or cATAL.0uvuM.MSw.r

.Maeee_. (M* to Ieee rWM. *. : 5.5.5.0 wwr4 5,............ ...... i.tM _.... fc i.Lr 5.1...4 M**y IM***4 ittg. +..N.r w ......
VILLUM CYOtfBT.Tax ..--........ .. .... ...w ... ....r...... .....b N...4.... .. .*5 4fcMi4Mf Mry ttoMfB -. CAUrpCA. M...1&I. -' ........... ....w 5.N.6.w....8..5,4 W
w4M1lLM.Lfr, !..... _Maw 5.551. *ikM .7 k* HjiiMl to ic r4Oourt'A ..... b..5i5 n5N..., 5.55 5f 5.5.451.r .. ,wy,5.5.4 M4 ikk CMIM/ .............fill ..... r MUM"N ---p..lws.0.5p. 5.x50..' .s..r.1.w..so. wM
N '-III.. /515,5 5..E. ........ : dk. T*>*CWM fclMtMl b .... j .CkMk*....I.rp. i/B M -
Paarcra T k. HoUe ..N.5.. ... .. .... r W5..r ...55 rw Ip.a 5..i.1 y :,5..515:: ::.11.5..1 15 f-=::; :! Tb. S............IDe..415.......[,.4 VMrttof M4 ..M.b.. t.>.....l4*. -+-MM..h.----+gb5o5br. .......r.
r.c -........................... I.p OrM. cr 5..5.5.7 ,C ............- -. ..--.. ... ......, *f AM.MM M MMfcM> --.-- 5.555.
\ "-fTK.M U k UraUT 811&. ..T.n =-=- WN..p..w 5 w ':: :, :::, ::::==5..5.-::::." ww/w..x... *f ... *.pwx 01 ... ..-. ..........,, 55.. L 5.... a-555.5,......L._. ......... ..r r
I I M t Ik "' l'5.
t fclliitH =
*.:.WMlMlto* ...ll N5..f 54..4 4.1. ... ,.... ............. r-.. ... S. .. ...+ b.... r ....., 5...... .... 1.5... Ms.5.,...... a-_.....1,5 .5 .r.r r N-
.
.,. .M.V.1t M M IW ta 4*..41'MMty**T l..M>.... ....... ...... .....555.155.M5.1 ., ..-....... ..,...........r, ps .4I I.W I i.4wb5.. ...Nw.N ......, ...""" ..................lS5.. 1411.. w1./5..w. ..... t: hk55

.5 Trc.,4..rwywN. ...." .... ',.W 5i 54......... / LMte .... .......... .....
.
I* ,........ ...
Jk** t fc* .- .. .. ef' '- ..
2 j.* A M4 A..n. ........ .iII.... ......... n.,-..............._. ............. .. p.5.M. ... ........ ...... .......4 5.46.,1.5..1..... I' I.
r> |* ., ..055. ... .., Wt.r. L.. H ...........-. ........... .... .. ..............N 15.s4..N..S 4 .55.5 ... ...4 Ywf ... ..... IC. ===1- "-'-' 55 S.55o

t,b1. : : : :; ..55.4.a4.15.h.1.1..u4. ,M ....... n *M to*W/*f M n.N *T Ik* CMMM,.*. M4 ww. .5.55..1.L......wftw... r .....5.w.. .......,Nr...........M.IYL1 ...........,L ... ,..... C.-*MM! 1w',-_ _.._-_..,..,.y..so.. Mr Mr N w
14.5.L .
0 .. .. 5. toMht.4.MMMto. kMMitM4Mto N1 rspwr... r.5.,. TkMM. CMkMltos fMM MA Ak..' AM"toM .
111 .. M *fMMMlMlk .........
,1. w. a ...... ..... ......... I 01.41011 M..w
.. "aaT. C.. ...... M4 ... w 5 .wI TMtk Billing rto* **4 t....
ton .w.-. IS .. .. J ,. .k*to ....mli*to ...to. ..| a-5.5.1.1......
P.5. M C.SM.ww015i15.
... .... . .
l .. .... ..
.
n. .-- i5.. HM.> ...... ...
............ U A.A. M .. AM MI S., 5.,55..1.** *f*ky ............. M. ...... ......., -lee .... .... ..
y .
.
.-v- ..... a ,.. ... .5.515.504 _
4. .
.
.. .. y W r.K ...
.. .. > *,. .. ... p5. 5..S 1. T...
.
It t. Gel. ... 14 f My *| p.L N> + .....,.fill ........ .w ....W4r.. .... s.. L w.4pp4.S MMto ................y -...w.1x.1 I 10.-W. I.5. ....... .--. .... 55. .. .
-ar A.Mall. ....... ........ .... ...
.an + _,r, "r-N..f ..... -w..,...... ......u..Lx.Iip5.4...........445..' fir.1 NtNd4..... .,....5. 104. P.N4. ........ .-... ..,. ...... ... ....... ....... ..........
.. .. .. T k*.....M4..*..**1 ky**>M .M4 I ww lkMkMkMMiiUlinA. ..... ........Y.5.......... 1151..5 .
r .. IA. ..TMUI.P.CLT .55.5.5 w 15. C..,.,. __ ...... ..... ... ...... 6.1. /w i
JAA. B. OVUM.JM ...... .
.11. .
.. toM Tk I'" .55.
....... H i; ( BILL .. HtU AT TBB **M I"l.:' ,..... 0.11IchOt I .... 6..6. li.-....f w Q IwN r5 .
ink. rM < S 56.x01 5..05..,Tr.. .
.- ___ ..... ,t. ... I V ......... Cw, _MH to M*... M* I : MM .-.--- 57.555.1.ywE ... w .... ,w-5w.155.. M
'W'IIJt.' x :.. _CM..14 IT'..e5. 4V. M N.5.0. .w 5r.N.N N.,.. I5.........,1.5.y....5...... at II1caaoPT. ::: 11.... M 55 pw 555..5..w4 w Miw ...
115. ..
'" -n. 5.----.5.MN. ... 1.11 M 5.r..4.554 r5. b555..4 N... Ape.N ... Tk_ __ .f .......... ... .. S1.44. 155.w 5.,515.....
... ... ..... 5.5. I.
I5. ...
.. r. BBTKCAM.Mjjinhtrtton -I.......,..1.....0.. 7.5. .5.w .1..4 .....,..r. 'r ... .w..N.7iy..N..1 ....---- -, ...... ,........
.
.. ... ik An M.4 to .
AM 4 .
MI
E.r.51 .E w .... .. 5. M y ; M. 155.5
.
t.u,....... / 55 5..ro155..N1.....1M ..... ..... .....01....1 iLM..
... ..... ...... 57.5.1L
.. ....
....,.-N*....,toAiHlM. ..>.>. ..'.,........w 455. r. N .... 5. 15 5. _......w ar M .... .... .. .n.-- ::.-.J.d" -;:lti.4wrAE... 1..kw .......... ....... ...
5.r. .. .
Sal. tun.O. ...-.+M...., to Afa. M4Ik =.:...L.r6.r.-:- ,4..7E:= 4.......N 6....011.t5.q.I5. A............fill ........ ,cM.4ta / 7. / rt0u1 VIII. BBBaBlAXKA,

"a'.'...1.015.. .5. r .r1... ner_.... N 1.4. ......, ... ...... ........wT5. Ir5.E ..... .....M U.................-..*... .*K
: ... .. AW fc t ........ .
-. .1d IL.4q 5J. ... MI .. *M** Ik* .. .....M*
.4..Aw1..1L.M1.. ...... k-**,.*l..k*.4s-.M.. ....., r.....w........ nilMlMI-7.1.-M501.0..lM> .....L.. T1.b.E...... 15.51,t. 55IM ir C... N .=, N5i5.w ...... t'-.. .... ..k*MM to M, MkVM fc*A>.M.
> .
fM4 % MMto ... tAl1CBffi
li.... .
MMMMMtiM.
to It.
C..s71 .. 55. .U fcAI | JMt o.5.MM
.
*
w > iti lk.to I. r.J ........ Ill ,
;::1.. .: -.t. **t4wv**; ....N M.ip1 r4....... L /w ........,.. tNy j _, .6.r a..3.w..a 5.0 ..,.....---w.. ...

......... SN.....4.......M Ik* $..-:: .-M M.* .y lto Ik.MtoArnlMvlUMMM. : .... ] ="l'nT..EOIP.-.tdn't._ .55.555 N 0.I.,. ,, M* ..MMf rM ..... AU.MV rM.MMMMAta .
l..4, 4.0..4 1.1.6..Er 11"\\I Mw ......... .ll ......
..7..... -...-.I .... p 5j1.5t 1. VS I. 5..1.e. i.i.1 3Iaro Ntolcn.Arixa <
.,NN..1.NJ.5. N. I. 4.I ..... ...-.-., ......., ............, J lollnrlnldIIC.: a..a.. ..... r...... NNN. Y5.NN PM.N Mw.SN41.wp/ = .
1,111..1 1.5w. Jeffreys Brother I WM .. ...... ... .. Nr1ww.55.1 :
Y.6.1.,1N..5. 4.. ..l M M .
.
: ..
.
qua *I. i* N, ,
11U ..c.&u". 4J.v ., ....Ml II.-., .. .... .. ....... ..55414 5.55 .... ) M..... *... ., .....
M. 4
....-.. 15 E 4. ..wp..1..5..5....- ., 41.1.. bM -aI r.- L.I A ........ .....w .5.1. .... .. b ...... to*.>.>*'"*to**k M Ik*...*.. ..11 i ....... ... ...... ... .. ...... ..

M 1'.T. UMO._llf___*_A_.*__ ,......&. 5./w N-....J...&I. MfKCttJiXTS.JATKMITIUX 1_ M. 1.511.. 55 Ie .15..JI 15. 5.k toM. TMM I*. .kM* MM M W* I -. ......-.......*4M.4.. .....
... l.*or 111VNIll/lih. OL I tnYl wN 0.1.5. .. rtA ....... ..... .515.05.5.-- I[MMM M4t* *jrk* M. L to M ....... .............._...&-4..
.- LL IMMM I I I IMM I *. AA MMMV .L. 4pw.W55.1.5wri.1r.M
r.
-.. ....M|MA f I 75.15..IW'IiWI1I...... GITB. ikMT.....M1MMM. to Ik*CM> I J.y fit 1151 Co ICHlltOS 0if *- \;M Ik** :::..- ... ........... ..... u .... ....
AAAM ....... ,
1 U TIXUDIXA. BEOS.ATK fMwi T. 4 '-- [..
4. M1
.. N
frMfM M M* *MJ M4kMiaM4MkM -A.r 4toM** to M* .4 Ow.. M
lilt(. A\11.. 1Yr' R111ti11. 5.q,.'w *.I 17.11iNL 11 5.5..1.5.. ....... ... .....N I ..... CALIIN.4117Lt. AM..a.1w.w

LASDLNfI. 5 5.55.1 .... .. ..14 5..16.5. I SISMoatlll"1JRn1l'C1-m .. .-..-' .......lbs II EDUCATION. 441...0......... &1..fUI' A CO.

.... ........-, ......... .... .. .,. I A>f.. IA .*....... I.J44 B. B CM BMM M4 4..BMUt
1+.p.m k* 4 kM*CWw*tH MM<.CMwy.MI to* ... MMM4 to ..,*. Ml*--tMC -r f.. 1___
Tu 5 i L Ju1w .
+55.1 a.Iru.c1 ..
w .
.1.5..576.1 IS. .Nc6.i.h .ly tot.*f nI.. t.iw.4MMM4..4 a* .N.55.p/..III... Uk.klMM ..1 .. M. UM **4I Ar..w..I..q.6.wa ---.
.. .. IS I d 4r.r. 1...1 ....... .M..w.lp..N. M 1N45.4.,50.5..7r -C 1wA/ .fill ahe. .
.. ., 1..E LS.M S M -
r; iii'.iJ1 _iall 8.4Y 1 ::-f' 5.1.. = ..5r..- .4 to-.*fnto :..... b p.Mw. N ..... N 55. 4.-4..574 .. .... N
I .U'I ... ......... iiimik. n...... ........St 45w5rS -.:, ..f1 rNS. ........
a..ALL4d .
*
C.&n.. JA*. TCCKKI.MM 1 i.L.: ..,w. ..... Nrr.... .. ,......... ... L ...1-- .........e... i.I..s.1w..ww.5.w .. ..s ---- r- S.55.S.55.. ... 61.55.... .p.0w a.- W1ITiZ It1trII8& .
1' ., .. ...
.. ...
N w I .., W .
... .........lL ... 4j '.... ..r.5. ..fill ..... M' MS *.lkl .HM" M r. fill:1
........ -
.... .. tM5 .... I.MIl.... ...I...........4TI M* -- 4*>kj. *f tn.n. *fCMMy :..... = :
%SsM 5 rid N.r 5. W r........If...Co .-..-......,; .. fc*UIMMM -155 .c
I IT-
.. .. 24'otke.
.. I t
r I..NN &II ...... w- tki.. N = N w 115..0 c- M 411.5., rLo.IDL.
...a.e ,..., --, pwwr N r5. 6.r. w IlllOHEAP ALL p.wiLlr .,'1M...... .. .... c:.... .n-w..d .. .
.... ...... .. 4......... r.1'w....., r fill 0.- N .- Npw -
I........S .... ....... ........4 ...,....... .-.-. ...... ... 5u51 ::1111171, I.- .... 5./w 51.A5f .... I r015S. .......5.1_Nw I p5..4 r.w ..4..... .. 1 Tb Niwl5w4 b.I.15..1.5101I4 i

0a4. ... N .....-r M 1M .... ....wr .r4. .. W 1S..1 45..55 5.i...& I.5. .... c- i 5..y ......N 555s _....... J..w..4... 555..1_ 1-- .li ..--1t 1,5.4155.h.6. We....................,M p5. ....
5 MM.*.**..fc>->... ,5.14. _...5p w6..M1..4 5.555,5w5. .... w a.., ... N... 5.s. 1.55._ ..555..4 p.... tolk*| 1.ALLILL,. N N..........----.............
r M. rtx. AMM.f ,1 .... C JR !?t'61LTIE '....La.. ..... .........-...........to......,. I I nr._,. ............,........'-...M
.M...1l..,_T. I**. *4 tf =:5.p IS.,4 5 5 l.5. .15. Ilq ...........14 a i. ..... N.As M ... '.... I.. A.Yd,1N1 M, ... .. M..M. My MM* I* ../ .
1LAI LLI.L
-- ......w I S., ....11L... ..55.01 1Ci1Ctlil.t .. 1....t .. .. ,...,.... i MMMt MIMUM Ml4 MMMM> f I C"" ...... -k M*Mfy kMt Ik* .*..il eI.
.A4.If, M.aT ........ ... .....W.UlM. .
NOTICE. 4tNU.A BCMM1M. f -M. TBUA. M. CVUAAT. A4tf fc4*.* 4 I*MM M MM*to*M%*.MtoWU >
.Adaia "' 8 Jl tL. J*.r ..... ilia i 41.1.t we....M 15. --- 0x11 M 5N. 1. -.........
Alt ft A> Uk4 MM....to M*BMM. 1511..... .......r... a- fill DRY GOODS HUM. CMMVMAMtoM4MM>. .I"15.4.11 141r=:.. 5.55.4_ I...... ..... ., .. ....1 411E ....
eI M. .-.- ........ hr .. N .... '.... .... ....
M M !'=: :::- t..5., ups h\'G-"f-Il.lU.\ M.A4.IMA> tl-M. J II .* Ik* I I'- I .gMM I-..--.(TM toy*MlMA
.
.- .-.. ... .
.
ifMtolMMMtoM4MMkf ffc M.toM
.......... ao.M I.- .r.... ........... w 1r.r r c=: oitooi.'ItilM I2M ............... w 1.. ,.... 'i fill La a0e aBett............... aTll Ten )J' M..;c.t> .:.>
..... ...... ....., ...... ...... .. ........ -I fill P..S..., 1.5.. 6..N,, w .. Leather. QIft ReHera eI...0-11 G..1 a ....... cx ... 455.... ik.
....--.........-4551...... ........... ...4. ......*to ...-M.*T..... ..--. 75.5.n.4 5..5..1 ss N/p+5. ,

........b, ... ... .... ... 5. -.5.nW. 5. .. Otar Mitel/1. .....,...kMMfMJi to....*-N l.c. Aenft.'W MLIC'I' 1.UTIIi !r. 5. 4.w, 151.5 5 w1M 50 ,.. .,.:, -:---pI M A
.......
i... I r.set .. IIIMI., .... d ....>. *... ..*to .. fill... .. .. I .
2..541. i'r.: .as..t'r40 I &II .,....... ... M LOT PaatU .... .1 M I ..*. as _
u. .. J ----. l1 .
M
ro A CAAfl to ,. B f. M
w MMMM .". ao.
,..."" oI6. ,,--- .p1 ii'-' 4.j. --* JAJMA It =- I... $..&....cuan-..wi 1.M5O..Iqut,1114'N'sip l II-b .,. *. L-y-.r;':': .

&atIIn.. J...'-IN. ....
.
",

.

1 0

.
'"'