<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00066
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: October 12, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00066
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
... ---
+ .
',: -
-. .

.. -- .
... -- --
-
- -- .
-- .
-- -- -- -- --- --
-- -
.:t 1: fjra. .". .c. ..t'. 0.. aua.... so Zelgrati.s.

.. 11.7 .... M ..a........ lrrr. ,

r...... r .......... sal I.....
A WSEXLT VCW tf AFXB
.rgIi.rka toad ... ...,..-
".*.>.** ***.f ...af N ama*. "
A..1.. As .... .ai. J
sn j i
.......,
al araa* iiL*,
N4tAtr .. slat. In.. all w s.l ......... i;

ay W. M. BOMETteN.ft It E1r ..'........ Wile U................sl

: ..r KafrlwTr.1. tow .la ......... bas .W..It a.1....

ipw *1Mf o IU Ubig .b* *tft- **aaf .d' ;

..a1ti 1 WA'yf kf solo itU li liI : i

Ie........ ..'pt Mass .f.a .141.. .. :,

urea or 1'D11I'UQ. ..4111 bU ...* .. ...,U g. 4 hiss M!
I r, If J 'I I ,
.. ...... n* ...... ...., 1 it b aar .*., to ....... tUw ..... !
"'
1i'ti M Lt .a. x.M.. 51WIS IN OOI IH OUIl THUMT.Yoltm .- fafekfeHy) Ut UU t 4. Ikb, t ,

..s1 ......... I N ..Un a.rar tty lUl we U4 M. Hjkta

.....fs1 a..a ffa......If..... M* -.&.- tUB Mrar ..... mj

.4 at Ik* Mtoatog tMU.Appt2.J..Mta..wdAi.. I IL-Wbote Vombor.. lit... w Ur .,.... .
...... GAINESVILLE. FIJL, FRXBAT .OB1rt ", .. TUtaaM .I.r.... ..J"4falky. .... I

......N .itoanaa4fWa. ..... Oi M' -- -- - --- ... ar fcilar. .*. ......*..> 4j*,. **t.b>

.......... (.r .ln.!.... t*

............ ............. MLw raa......&, h -.4 h tb .i.wp.ilif. eI, <(<> ....... Tka VUUt af tU HtaftM I IL4 slag. aar if.ra..w alvtyt. k.aly nil, "
r
lU
.............. Ih. Ere Mttirsbrty a.a.*< Ie ........ ..... J... U.. ,.
tiA1'iFaFlLt.t, TW. KM .." h. M4 p..... Pus v.g j m, sip .. Unt.....l .h ... WVw Ug r.agar ,........ IflUjaitbcafa .
W ....piwl. .Is ... .R. TW p..olifp.Jay 01... 511,111 tUl pal ... arj ....... Jw sari..**,.hrweel. lanai, rJ.J.
.
10r .
jw
.
xAS0NIC.n.afnestUa141gPL psUl4.1M
Orrtui a..a.tfc.rtopI.x.>*.... tAL U*ITtL..*., ... .-" -..... If. .. .., ....+w. .iN M* 4. .U a t.w *... Calais, M4 .w, .ill all IMM lUUwt.a.mw..i1-doe ...... ff II..,." a4 Irb4. ...U ..! ....

,,, oJ1 ...-t .SI'j. LdM... Mp ... r..... b MIJIMl ,. ... IMTt.*. X. ....alai. ... gash oaf ... P'" ..1w lU karl af tU."...... .
or/ICa.l -...r nBANKS.....,.. __...1-.1 .s &icte; .... ---- t..e1 as. Pat .. ..., .1..... hiss 'p ... *.aU lU .shah .. ......... ..
.... ..II-. edI ...... C. Um trep ., Uuu QattsTL. ,* M .t4tff ..b.el'aM' ... f.*. .li;.+M af .,....., aa4 Up* .
*. t'. OAtIIIIt aka *... .%*>s .ara .. ...... .b die 1 S.otoa Paso lU a*! t. .. .. .U kirk. ... 1.1.l.n.lf .
-,-_,_,_...... ....... I t fiat, Iran kt 4atU al4 kar
0 r. ? r. Uk.CMC.Uo.ilte. tfc ...., ... I | M 1.1a,. DtM4atbiUa.4ttba '
ft L rABIrU.Jaatr M n.hieNN S..at 1b lliasiratn.a $ ...
H. C .
Tsin7. fAtt wu1.n lee .iilol 1
ft BANKS MJdag t few BM* ,pr af .. Ub. 4 b4
Tn.mn.A.T. .M
ftAIX. } "
C. B* fca. -*waiar 7.lLIIU Attorney.* at Law I. ... ...... rI r.p't .Lich Ia J" ...... ..... fUtUA. .IWrA.SH.I...A ) Ut .... .. ... ,....4raJ --.... .. .4 t"+.IS.I.it . >
: *M>aV M., ... I.,. rrW. to .... l*....1'.a.'afar .... ,[OMrnl > J ab. .aaf 4aaaUtMfUk ... ..l
.... ... ../i. V.. s .
..
J. ft. .. eBlMlN. JaMW .s.kg .......... 1st ..,. -,. rt ... ..... ..... .,lU TO- I. lHMig IMMM** t* |.4rkJ. .g halt kt .4..litt ........... Ur tva. T.. ka*. tIM bi yaar*
BLAKK. Tyiar.MT .1aUd. ... tIM .
.. ... .
lUtalariiaa.BlMiUaiUBM. OAtSUf ILLE ... LAU ntf. ft*. I j.d l ftaAM, kfW M IS....... toW ash' sal bn.ti.j ri. al ...., 1 Yaw Ma bal aatUIrbb J4 /M r.

.r..., ....w ... .*..>. T1. ..... -'- d.... ... ..h... lltKMU IM ft./. .jI .q .... war ...... h I al astil tt .w .... .... Mtk a., ya* garM it M yaw kigUl. Aaty
..I M ..... c.e,.W ,..... M ...... a. slap ............ p.aI i I a.p.f .".. IW a IBM .*. *ttrrtyfa4 .. ..*... ky ..{.*.. Aii +. j
,
IAVWAItl;tM4U9lat.y.. a '.r7 ......... ...... rf lUJI r't**'l i... ...Ld..4 .4nkU4AMmg M aa4 eta aal yaw
,
yaw ftffnm
11 .. .. assail 1i i.., -- TM b M h ...., .... U ...i.4 lei > tUM ..U ..... rMvv4 .Law .... ... it yaar 4aiy I* Mal bf I
( lUMtbat .
orr.ce..1r. .... ......... ....... U I..ia.. .1| Lltl.t lass. Gw J.ar
. AHUM -. M yaw .Nat*,. lltr ...... w. a fal ..
C. .1&" ". w.aH 4-n<....t, n, ,.....* _....... MMMI... !". I.*.....M*> I l j >Ufi p iin.i.*. i iH .<4i .. prow. gt*.
B. .. u..,. --- .....-.- nyHrti ..."/ M..l., ..... .... iii .Mi.. ... M I'UYO. i te4 to U4. *t arty. M.4wt Ilea 1M..* ail bt. .. Mad w JI .*" 1
.. r. tutu. ,.... ....... .. .. JOT lkik. 1 paw IVawry I any Uk lU. phs..t.wa1 .... I Ur all IU all .
/ .
rw
J. C. .u.."'.. fL -. Ort.t Ettt J1 'iIj&u'QlI .. Tlti I.1i.., bt..lr.il. ky i 1.. M lU ",,,..,,, ... t...., ; 1" ...'-- IMBJ... ya ,
gW.... eI .MM. .aa4 If U ..... .
btat bt
at
T. ft. PUITHL Pi unary. .... i.Ngij..l. p..l.... fWw rfctf*. .tUr i..4t..i tie M*. Is M faFw
ft. .. ax Nowiimx. IUMft. 38iiZT, ikt* .raM. .... ... I I..stlrg..l tiajb W .-, .....it. ....
|
ft. WClbCB. 4aa.. ....... .....,.. ., li.wbn ..... awes.a list. so, h.trirl.ul.t a .riat.a .lintyr' .... NA ..ash. .... a Mna pall-tl.

... S. 1111.1, t|..r. OAIXrrv'1LLr, FLJL.WM4r4. Ili ..., eI a T.> .- ., ./fotk la.L.., ... .My 1 I' tie x170. J........., *.UfiM rick ...... f.. lU *... jail at tUf .... raava*, I I... hose,.
.... .......i..O. 44k .....,arri .. ... I ; .
y .
Ulbv
I .. ac4 aatigratba I it b
.. ... arUUarataf
...... ........... I...tM tMW L R. alaiC .,. p!....,. I.. p.LL.ll a hwr | l lUriilU sit,, bas, *. faiaMr ,...... .. IWwl
M._ ... r.-... ... ....f .ibJAMESDOIOfcCO. l.- ..... ktrr, IB.. .; 11. ... MkyMt, U .WIt U. i w prise. ........... y iU C. > .r..4 ... / ."Is.M ., t. cwt. .tia ... .....al
*
*> +
-- :=:.... ,.-... .I" .. at kit ..... ll.. / .spisjiag.0Il p.ya. ... "
....-p 1 .. ..... at4r S. tap
7T .. lU ..... .... r Iliad<< tai )I iLwJ lit |
t f .. I, ilk .....1, a .*r4 .,...|......
... ICs M.. Ml MM .. lU .w... ... arfkaM Bal it.a .
A. rAlll .+ .+tMM"a' Jt 5r1 I .ia .kick ... a.I. ky
I.4VW.IWO .. Hi frrraiM r
tWlftAUl .P.,. ...... ....... .... -- ........N M OM ..... .. p.tp. .'.... .. ..... ....... aa4 say T..j t --I N tail. 7rarilw. w,a4 to.......to rabt a.r ft**.
M. fctATM Aka, MM* ....... ...__ ..... -160 ni1ne4 ...... ...... b ....* k/ a .... riM r44Urt Miy .. ....aJ aa to Mf fitaLkaal ..
4. ..
ad .
.a1 if W .... | J" 11..13.8 VT. ..
.. w e .... .alga
..... l ,
J.A.. M.J. MMI A MIX. ,,..au"T UK.M..f J.a-......tiJ. :::S..b...:: .a..l. ,,.. I.o.J1.,...' ....-M* .Uta lit .. ; ,lU bUr tvnf. .f !Iiii.1.4i,Ia M4 lUMfc lU 5.*....1 I........M..arn.'I....... tU ...... af 1 IU a* .., ......... 1...& aa4 ..... a* rb* Ml U tab. to 4. Mark toata...ti..

... ML"'a.-. ... .. ....... ..,Ie.n. .a ..... ......... l / Mpe ...*.. kirk. .al4. Atort lU bat IWlkMf itag ... Ntri.= sari ...... .f .wMib
,
.
rittLIIa.w ss.'t.J. "Sap-----II..teal.MI.s pair to lU ..,.
I. g &JI .
tbut4.v J ., .... ... -'-'.-.-1r -....... sal. aria viol,. I.Ise ...,"... '*- .... tlrwr.pi\10.1. II. Aay fran. .U .UR Vayt ....I II ....,a.leI..a sigh 1w I.li.g.sW "'- let .. earn at .....! Uk. aw

: =e* .ai.1.11: =-: =;: ,,. }JssNlff ... I ..a, ria ..u..iaJ .. ik.r. Mi.p .' d ...., ail tkat CVtoa tUVw4
,1. .
.nkl..1.nt1... \'a 10. IW f b *>,|..|**.l.rt .T I,.'WiiiU. .I > i
...- -......... I.1.t1. : i aal o .. ............. ... II. / I IW* .... ... aWl U. ..... l..,<... Mik My avrr lU ..... air lUtki j...ai *. ky MtnU,ig ki..s.'t
a u A.1A I l.I M..*r, T....t'w u.....,_...xs..e Vas. .Urs 4 4 M- I 4 ....l J..1. IU fwt1a1 hen Jw M aIL T. lU ..... .k.
; ... 1. ajarkM N11i.hl.l. ........ )
..'w ._ .. .. .. ... aMa..J I.iu, .. t. g
BILkt rNra4P.a. --.Ie ,' .II. .s1..rtraN UtflJ .. ..,.... TU ....... MMly ...! af |...* ..a.J.-d. kigkutIkat
IIA.I-L k%>".JaM ."- B. t. ..L.A.B\ t'-. -' .LACARD. t..U.j. ........... .., M4 ... alas d 1..atia J'' plow ...... ,....... fapLJf1phaadi Uy, lU .Jt. IMM *f jr WB Ug Mlrb. *.a) .M .......*-1..*.4.
.. ... -, sal >.*.., U. I U* .lr. .kit. ..,.... . It .! t
,uux.'t- sLL. .... .... M T. .. I sae / .. tr jw. ..1 aa tU auy M /'*, yw M |ira ..'
IAMA j psprl.tia. M .is ias sal ,
*. C. A4AB.IU*. JMMT a.-. 't11, hs.M: --aoII.. ..-.. .......,...r_A4 .. r-aw....... .k... M.. .......... .... ..I ...|...... .. a.y titbra. to fralatttatMartory /... Mint *....* to ku .Uk a .all 11-.p Jw.....,.rR ,........q.h.of .

I C.TM..rl: *. Tjbv.JAME3 .. ... M....---s.... a 1wf Iwn.. -. .its .. .1. .'dap., aisU. ieLa.oo.t I rvUraM to lU T.t CM* ......., ...... 'a. .... ...... .M y.........**. to n.... haps ..

iiiiiiinl -|...'-'" 14 ... .... .1'.. \1". ..... ..... J .. |U to.k aaa.t .UnM.>|**. ... .......b w vitoMy to .ar >ail*.
: I! ,....r.__. ........-. ... ..... ., ..., i.l 1=."' 0 awe lU* ... an* ., tktl .H iU p.rti.l.r.rluly..oaaa ....npt.4 "
B. DAWKTXS. -..-......... ... -- -...... .. alas..' ...i,t... ... *M*> <...4. kI*. Pals. .. ... .... ll*. sail .n M>ni, 4. M4to t... ll.wiw ra luMtrrr ':la .UCnl
M.1.... N --. .... ........ .... lUi Mail Ik .. .
.
r..J *
1Ie. ; I a4 i aVCMlt >
ATTORNEY AT LAW ......I .... Mj <. ..MB tllJBlBl* lU .<....f.. lktrt f Mk par,.U.r / jUrw, If,.. .... toU aibamirb.U ,
j ..a...- .....a. ell o..lst""a 1M 14. $.,, M4 IMIM }... M K...Mj ail i. li.*.... I IJuDU..... pilt, ,.... g .... -4.r4y. Tir1t4 a. yj ar.,M4vtry ..1&.... TkikkaaiUlbMafywtlfa4afyawav

. N.S3UCfOR w.- J.. -...- rtR.iy. pwPI1.w JIisM4. 'I aM.........,. it if s..a .. I..... c-ia, al ......... .....dip .......... ....! aMbiMtb. *f ilia jti J.. tail
,
IN EQUITY, n. j ......... i lU ..!.... .
CT ML a ..A.. M.*IU. .pan lU ..*... Mlvkickj b I". I y* I....* ... ..... ..,...., ..... II... aafW

AiAUMnLUC.BV.rtJt.- .a.. M44: r..: TIoM -ie all- ..-... ...... Gar .Islis.hl. dM ... III. llOnbM. tlUM ....... .Ol IW Mi UM hat fciik U ..... My ... bat 7wr.ipYnw

_P.a. II.. K .p.tst7 ...11. Iii 1s .......... kN. ....a...........,...Mt11/N1 tsf.
C.nBii .
t. .
-- --- !. lUl;... .. ... to .:.,. 4 "'iel at..)..,., aM MIWae.

RI w. pSllt. 1 Smallwood.HodfklM
,COUNY'URVEYOR..* ? .Mf. ....... a .. / l..ifs l.... ... ........ 11.5 1./1111 ".. III. ....... .&-, h4.l.lip hail a......... sal ...... If Jar tat a BauKag; IMB. .. JtaUaMU4aaalUr

COTTON FACTORS ... ..Iaf..i.j. ,II. ... .....M4 .. irlM. P LriK1t plass. ebb.. 11i1....
ftUtt
,
U&M4
.'1." >:.*ta rr. ia/.eo d .*. *tJ. .M, ... M -SI Mfr/ .Utya
.WM4 e _, ...* .. few. prf.nlia.ttoM .c. --. ...' ....... tin. .b .. ... .-nI, __ fa ddj ,... ....' ail .b |4i...... M< IrwlU* h... ,...,.. ,. k.r* ao.. Catv<<1..* .k.

...............uL,*. J.M.ft.*. *....,..4t.r.iUB.XT41CAXKLW r .. CanAL- COMMISSION- the, ...., .,.... .. to l,...,Sa.II" .1.a IG1.Ub in/ L7a I..BM Ikiak yaa it* fcto4 ..a..... b lust af,M My tm...tl, ..... ya'JMl

I ILwf af. IM I'M*! raM t'siMl. ..... .. -1 IV Cairn. *r* M4UnM4. U lUMr nslh 1......,.* ar. 4iaiyf.ittti to ....... _Via4y! ..... tUai

DIBBLE, )Ua'iIAII2i1; ..- ... taat. ... .,.... I.La .**./...|lit*4 MMMTMy Ml lUJ 7.si ..........., ... UaMUyawMJfMMV ... ..a... III! d aLe. lie r.ait.aity"

L :' ... I* auuvaai *.... alive ..... -.r, t.j"y IM ..lat to lU LMJM Twv, .f ...... ft, *r BMTtUry, .. ae .d **y It. Mt J.*bl* slat U a1 ....... Lit a........ ........ .........

Commission Kerchaa& ...M**...... .. .. &11,1ISs, ldia ... ......i... Ia ..... f.sl.ilMis j 11.. .. ........ .las t..al.. y**, .Uj yaw .'/ bUJfi4 .(..yaw rifll*i U .......,.. ,p3./

'JAuaxTIL ...ILLSS. .,. *.t,.._....,.-_t ............._........ ..... a -* *T IM ktrUr Nl.nth'I'i. .. to lU ...... .......,. s ..- ... to hag lU ........ Ufiw. tU"a ..kk Ik. ***,.. r ft** MMly. ..,.... ifMyaM ...M MW yaw 1

... r ..L__-.. sawM0 '....aT. ..._ r.. M t.gNd. .... .../baWW U f r.|....., to IM4 .* ".-... ., fill LL __ .U* bah. /... ... ..*. tolUb4 ......., rap at .kb. 611.1..11..1.

,.,..... ;IP..nb .. ...a...-..I.-N }.,..... '" ... aiiiaca*,, &U sly ..... Y Ca.. ...... taw. -.. UJM!iU .
.. _......, Co -.. M PW k/ .t....... ur.p gnt" Cat.a4 ,....d, f... ttrrytkiag tU
T. ......t 1 M*|.. a+ ,.u,... ... .la t ....... list .,. .
z. a. TU M y .
a.sf.Ipwt 1MiS'"r rrp a, kop a .Ub had &. bat. *s byaw .*, '....k k ., s.1..
..
\11 A.-...N.w a4'.a.. slash......w...t..rw ty".... N f0. f.pla. ...... .1*. W lac sal th.l. dolor ....... .. ..fMgk. vwry kWh UM a4Mf.ity. ""nk a has i tit yaw -rJjkn1* ar* 1,

'" G.J.A&SOW.ATTORNEY Ie .ab s...a.n ....... 0 ......4 .aDe .h ... r .I "lwiag lU U Vy>...a1 J Ha..t Ft
v r 1.,117 B4 Ch ilk IWti>.4., a4 UA IWv.r4 U i[ja4MB.ark .......... .. i if k war*

...'aP....' ... 1stL11I21VOL 1"rWi. rata. a tl- Ili M"l-i...... .U lU.., U K. ....... .... *f ......... a4 MtttiMjWU .' a ...... .r p.a. X*.*rWU afaUl

.. AT LAW. lUfitXT= M sal Mt W.r, I ......a Su.dq Wee.h p"IsU7. II. tT eNaTN y..r Lists M* alias, Mr i IW,*ty BMMtir. *, aa4 Uk*avrytk.* t
y
...... 0.. glUtbM
a as say patty. tt ..>..M4. M 111. U.. CO. ..4 A. A. liar
3iI1c.t'orTTLA; .-- .....a .........w war .ell M"w M f ... faOMfB.* ....... bit d sh.1i.1. ... .....Jt. K. W KMMM: l.l .... T. ..... Utof. M ... t.tj..1 I.....'.; .4toy.. b tIer.....s iaaf

Y ...-..-. Art".1 MO.W.Scott&u. d a..t sty _way.18 .|i....I ITMB lit*J..o..i1 ......,. B. C,Cat Jf.. V........ A. II. C.W..p7 ....., f.b. auO tint* to rttoi. tbalsa .., .... .... ....... ___r. u.j.4N. .
M
&P.COOFXB, Co IhrILnri 7 M I..1.ph )./Ik MMUy .... K*jli.t rasa. ; lU-AN brfto ...4 '-1..)., *f tairiAtkbk yaw frba4, bat lUy tkaail M.
.iq.141
I.ATTORNET- : ar ... it M / U iamij. lUt f U a ...u.kU4MI "... tU .Mr > ...... ....k alya.. A4ifta.
,"'U.\HU: I:1: :. I L.L ... N i .Iii 7s. ... ..... if.... ....... ..* *f .. MWnMf. *, fi.M Cf ytiaM
... AT LAW 1 t.l.P,. a.4 ,.. ala '. CiMMMMM. Mf.tlla .Litltuatlroadarc tUy .....U. ... to BfUat. Ja*.
we sn ja.Mg i.L : .... .to I .1...U f
t.lfy : ttl1TJjaitWitl -- > *UM HBHtMl,M, aatlU. n. r-iaitrtrtiaj chair
.UCUOUIUL spa
., .. Ysh. bbM > I *M M?. N 1 tn life. |kbyr
MMCtailjT'" M IU. ...
I ITI tea ......;- .. i apish ,Ut. CU- .!.. MM .-(1CL. '&' .Jrd Jar a.I 1
'hag / MMtwd
.
..
... d J..... 1r....... Is
.
.. .
.. 3..C OAUK'EB. ... ... tie U 1-- ,.* TV..pth 1.711.lwwax.hapahakh. .. EN..u.-7:
PORTER ft HIQBY, ..1 bi LU I....IW ....ul. rt ]. Utol Up ..*.

t 'Ano. CY AT LAW, lIoittM nitcl HIic ?Mt w. We gaol ...... ....... ....... sf jete. .....y.... Lt yw I <|.ilkt .,........... ,... iII Utf*, .nt ...a lU >..... af MJ after.

Lpa )-k.M IW ...... It .... tail iy *M M MMT ...... I'M M ZU4M. to tU tiM ....... MJ4ky awl ......... ia a Ural. agaia*. a rH.
OA1NESV11.LK FU\ its t.
t CUfBTLAXIT
HMKI.T I ; t.wfl--
i Ulfmto. .. & gtUt* ..UM to lU ...., *f .bam .itIa .UM .
% alias,J....... ... .. a1.a& I..UI. .,.. &*! B Ma/ ri4ig U ... .. ...
WILL..i..4....-R, II ar .......I ... v... ...h ......... ..... '1 ,. t l'i' ...........M'w.1 jL II.-Ie...... .. ,...... ..... I Mere... .
p .. ..... far ... .
...,. .. .. .. 1i.. I tfwH. JwWI.IaN. sal. lJ i.Msap ., ..
e.
1 .hnra .... 5.4 "
M4 "
ly, plod lU .... --111.11 ..... ialllf
-- TUTUy sin MI .w ..all
N OTIC IICIX .1J. V., ..... ........ A/ ... ... .'. ,. MWsir
.... ... ..
U. 14 UO I Im. Ugk.l M.t>.. M&y! ..4 tit k ILM .pW war >.**tktr* aria ...... ....... 1
. *M ..... al .iI.| .'.".' .-,. la! lU UUf M4 MCM! **> 'trt aO. .
... -......ad...........-...... .r U 14) M4 : ... .a&J.e.n. 4 *4 a... .....sal Ut***. l *rB4li ..... to ... ..,... ,.. M'; "'IIJ eI 11---, aa4 fat k M faw latvrVary ..
,
..ercJaaat.J..J .0.a d IW--W..M OT. .. 4 Ty..t. Iwee ashen t1w..1. I ....... ., ... ....*..*.,l.* ...*.u., .Ukt .... .. .
commission MM--gI M easel tk) W fraitkJBiry I .a1.w tafiy, a.l af.
.......N... .I.... M .yes? ......... t1M 1 ..... pas at .-
M $a.7.rJ. :-r.lea ..saS.4 .. star /a 1Sea a t ........ > t. ky ...... I .....k., lU4 .. ... grvtM *f sac -""**> Jed. 1 tot .... ......*.ai. Ik* ............t 1
Wwtq.iJ .
SOXTIUr 'LA.na.
C' para. M.*.Ur .. ... '
a>5..a., ailia r'al" la.-w1.a1 4. lU ..k rI l'** sal IMi tt* a]. 8iin lU Ulytautrrt .
.._ .M..1. M ...a11/. alai..b .J.o.a.i.s d .... 'i ', Jbl ........... ", iy ..4 sal aaty.TU
...... .. tU. L..iU.. toHJBg Mllllllg. real ....tot alas.if..illl..b1..1..M Manly M.Ul.Mk ..., ... U .... .
--.Ie..... ............., ".. a* ; til art i aM ... t/ oath. sad.! WI ar g .. Wajiato
( .... ..... .. .1
........ TIIUXA A. CLt ATT. I'N't'K ...pM ....
,1.q..4 N -w.w..a .N ....!.! .> VlB... .. r-. IU aaWi U t..... tUUafrvWUt44ya
..........'V-" ....1. M ... ........ ...... l.... 0\__ Iktog* aloft MM. a MMHJTU ail iUi l S sae U4 Ur .....1 ."..r. tolU tknMr4 .**
L WjMfJ.'..faM...*>.Mat>AvHWPValaiawa -: pal_ sls.1.a..... I .......... ......... .,. Mg TUy I gn / ----.
"MM.N CANNON HOUSE. awe h ......, thaw ....... 1M VM M M/ aMa 'a IUI M4 .kU I Lila*. VM .... aWl .. ...i b ,... ,.,. ,
rI ..
tea
,B:* ..... Iaa NITUTIUII rCBLIC IfcB as..p.lJ 1 ...." .. rt.1 I 4*.1 Uw 47 lU .**..., ..p Cgtr. MW.1 I .kM
.a.. W a> ... ... ....
%..,.*.. }CI--.. j. MM, Maws./ sl..11..5...I. filar-prl.pi ...,...... n.,.....,......, .y. fJU4
.... .. ....... tW ..... TL. pn.Iip.. ; IMJ..rIb Lxltwa.1.thoar ... u..1", ......
A. IUMA. Jtffc -.... .. --..' a.rwTb ........ Urt .... .iII elf.w I
t .,.. ..... ...., ....... ... ..:* .... .. ri.... M4 ta b all IU4 w pl. .lwUI M4 ..t (M4 U4, "-. .ilip..iI tea sa.n "Mol ". ...... a ......* artMb M "*.*..
.... .,J ...-.....M.. -s. rte M/ to 4*is., aft ..>n>"ly M4. I "I.p.. alai !
prlMalwi ( Uli-tktl
.w ... torfy tU ftlU
tU u lUt,) *l CWWM .UwniUJ. t' ....." *.... td....l .... .
N .... papall.1N ... .. ... aatMr,
1*... ..r0 *.N C 11.1 ij l t 1M. ,. ..CA11UT.Osw.iM. .l.rb il/M'" .. ...,.. .. ...... ......... M L. i .&&pt ...... "" ...... ..... ryK ... "W4 tig*.I yaw s... ..i k." .
... .........u .... .. .. .
L. DOZIXR 0 P 4 IT, Iul aaA t ; f 1'd r ePJ a.1 1b, ...... ..
.. .. It .. .. Ul .... fcU. .n. ibkij .... r""1 .dl ., -
.-... ...,AJ- ?* M .a, i iII. U. ..i4i.ad ..pi.1 Ii .. : "|. MMAW .
..
To Cotton Planters. ...." -'I S .. I I i l ,I .. a1 !.. Lass. !. Ir* *Uj|*, pi.f.i1. MMJ .riltilttry ale. II.. ,, y W7w a4 jw r rMM
6111i5J"n JIkraaa.a j ** ...__/ M tUy ... UfW. .M... a.1e. UW 1, Uf* lUt h l.1 M if U .ai.
.e ,...,...o 'p tw w "ta.I -.r.. rid a1 b..M1 .. U. ..lie'. tfgUry,
L... __ ..... war.lU iJ nMl *f *.*.MI M..J. I aM ....... .oath .Jew, w a aa4 UIJ lJtw .
:-- '-"' J S s'I' -, w tai ..... ....4, M4 M. U* srdiq.s. 4. U I ash ill ..... yaar ,w *
Ml is gr .a M .,... hash. .1
t'1 +.
'- IM -1 kU al4f. at4ay aiM WatryttaaattUrailiil .
to
e.a ail ky U *>. MJ tor*, MJ, acl .*Atkit vifl *
.1. let
-ad. .r ....a .., I. h. ...J tMtMg lU.b4U
.. .. ... .. 14 .. lU I
.. .. 1. .. w, .1-t. N, aailaolr. ho.1ia I / rIr 1.. .L TU tap lUir t4,Uly vigtb. ..... lU *.
.-..... .. --.......... k. I .01 .... c.: .... N 1M p..pr I for aM c.... .. J.... ..w h. ......... pat awe, ww. j a .afW J.1.-If 1 I eo Ttc'taM tUaMaUjaMM Oial
: .
... toafarby ,
.ris Ii's, .... p "p as,y
4na, !.11.luaus. dw.w.d.ti. .p ie ....... ..... it 1M J &W t:... .... p. sal.I ...... .
.. :
Nht.1 INS. -- ihp ... ..... af .. ..kralb, tU 14UM .1jNLs .isl.frl. .,... ..... .... lag n Mt.IU. p...j
p..p..t,. l.Wj ., & .. k a.Mt .. ......../ 1.;j L0 i .... f UUal r tw.4 N Isar .I .
sp .Ui. .. ... ,"' /''' .....,*" 1 1kunaty 1 i.I.N' a shalt:
Mgwbrly
.. t AweAIt1ItR. L..AUn MOTICE.tKftfrvM j ....ie...., ... .. ; ,I i k .M ..... .. rod U* ..... ..,, aigU..... .Wa, .We kb*.tary b* J.ki. Lit Iky MagUMtWWr4flU .s..bas yI. a4 h .... sail,

ALL .**.. a*. ..l..t ......., alae .11..r WtM ........ J .tANJNI ..... .. aai.kUi. '..... tU baa .....' vfak *.04*.M4I IWbbMM w a aUt ... r 1.ir.e ... ....
,1I1'J.cza: Jw II. B*.U.: L d Ury .... ___ L.a.l U 1& .... M.j ..s...".... Ua4aa4 ... W .
lUl ... lei
.. Pa sa .w ....., a I.... a. I It... ,....,..,...... ash .. -"..1 Iky gUI .} .UaLlawkaf ; seal!|rlasts.
Attorneyat-Law. !11 :404.* < ail Mig !.- SKAnM4.I .ws- i ...... f....' N It. .... ........ to ....U **4 to*' !.. a.*., "-W bckat ......"H/.,.' M...,....... its ppa.N *VfrtMlry UkW Mkatk aa4 .* k f wlaaTWO ... >
IH Ml MMB :: It = ... ......... ..J. ... X.u.c 17 M...s.1 aarf .
u.u uua.ur.- '&..L.. "", ,:......, q pfar ......... LaAMaavA ,.4 ...... hag. j
.. u. ....... b .t Ji.irW l .. 5 -
JsIS.b --7 A ... M1111A -rt'1. .. -- I X" aU iU TtUaa
.
U'Ll .. .... -
'
......r.. 111,. ., jswa..a .:1 }-... tea aM ..... ., ..kWTu.. .1 .
&p... M..f.N..MS ad rw-. .al JM.1faVaM L anaL&... -. &ln..ii I s.r. aJ.en. atttwtl ky M I A....... r d ...... J.0t7ir ,.. .. I... .. atWi, w.aU4 .-l
+ ...a 1. M-IL ....... J.... ...... BJUr U ftaaanagMr flat ..... a + = t.p. .--"a.-.w- liaiiaAu-.;JJ ij; b* I* tad "'-eN ..-..M>M BMTB at aVyiU IM &Aart .U .. ...u. .1.1j. **,aty.i garji** atnapgbMUMM -- -- .
.-.. N eM ......sA.r tfs !r ..'hj. ta.bR .L.l .. 1.f.H1. to Mt '/ ... .. III. Me.. TUt a. _atk tUTanfi aM
...-.., ,..,..".... 'IIL. !!. OfrarfcjMkia4.Jai--..|.* I' ft*aaaw VtrajaM y. | ., ..... ..... ..... Cnb .*..{,... TU a....... BMAwar4 I tag i.-...**" tU tJ1.jf kctbt. UU *w..t Akiaaj. iaaf a.nyf

l. .a ii._ *Uf.K"aA11.&. toUlU 4aJa....., .a..t..... ....* t<|...t ./.... ,j. tUt, aa4 lU ....*.. af p.i.W nlr ....... N Elf ..-... lU 6.61... af U. s.rAN.w

,..r. ..... .. .. 4 n.,..,.,...."- 1 4 4I 4 1 .. I I Irrrf. .... .n'-Japlty.. :...rr .M tW ...... *ar shad! "!'1'1

.
F
.
.
.

0

.,.: __ .. j -- .. -
J _
C _111"11'l1J7 ,- .
II. 1. t. ". .> -- -
"
/

.
"

f f'I


.

: -- .. ,
-
; I -- -- > --
aI f- ftrylttidttI I fr. rant ira: XuTb I A ntatt-Rt11a.. Fw *Mv Jftw TM.. Il.w.lu. : : Ce-pu1taenWp >lTe..... ,

>. !!. 11 .. ... .y ..'ti.,. .. "' .II&ft\& ..... tUt .. MpM ... ..../ 0.ns TVtUi ........ Mr-lt U... /* M3fc{ u..w ti rligw. .. .J n-'j. -"I I & r. ..ILa ... ,. .. MAT MX

i *'... <<) :t : : '.alia. .. .... ... ......... .... tMt *Mk bUM ... ryiUrf ....*|.._ V.t g.v** lU f.Ib.ifi LIt I 1M.....-.. "...,.....1.4 I.......f.... .. .........-'I. ,.. .$04t. ..

--v- ---- """....- '. x I......... 11. __ ... ... W Mi.**** ..*. toii to ale**. ftiMy iA UTMM, .btof .b U*>... slat 1N ......... U .....* tokb ...". : ,'-...0.40N.... ....Iw....... l w---Ie 1tNNs N

I J r ..trt..v: r..a.t.1.1 ....l M-I .MM'I.M' M tU...., le.. f t attar- -;;;,;;.*;;. n. MM I....;t., U4 .it. ..4 !n fMWy. to tM tltMlM"to .........I I.--..... ..... w t.- .... .,M.LD ..
.
r.w..tc..NNN.1..D.
.
I -If i i'Tho I.M toW* V.*...*.*. .., M! kMwc .btk..U4 .Mi,kily. fiitb 4Wly.. ..... ... **. .k .|, t1i11M... .1 ..*. ... tle. WIMM'*' hi1e papal .....:....r., $" Itrl ........... 1411
i w M) to lUf* .... .kMiii. ..... Itomr jf ii. .. ..... .... .... .. 1 RLA1tLRtt
.i ; I I". a.l t1Mri.t 11f.a II.. .. .. U .. N ...... .. .{... I
.
New Cra M MMM. J. ... Mllrtr0'l.1'r .
pwt. U* .. iWU ..... '
*
Sai'I l.i..1 ly 1 *.**4 .....ri..l wt* M.Mfc tUt U .,. MI'''. 1. f*****,"11MritJ btor '
.... .it d........ .... Mjwr. I 41.J..1.I .1 I
1< ;: I w .cs.sl I" MiMfy Ur,.JM* Ur M M ;,liM; ft ...!*.|Ut* It.'... TU M Io.

.. t'i.. .. tw"' '''h 1t., 1100............ -1 -...-* ift .Mtl..*ft. tTM( MM* 'I)f 'IMI-he ."'....., Iw I ..INlM.1, MflM, .... UrrwftMVi ".....,.. ......... 111 1.w1p1q.w1 ..... S .1 I I, .......,as nIar free ... I....
warww/.I.. 'wtobi**!* ift 1.i.3.sa .* Ik- *.lUiWriMiM i ../ I' N M.... .f lM.ts..N,. MIl 1M 1011
ftMUy MMtb M4 Wk: .
I ( i *, lU 4 a. w.n.Ldttt J...lAta
+ :J-....,........ I.'................ I"""_' ............ .... .,.... N1 ,n ;' 1111 W I0.. ..... r... .... a0.' .. :,( ......,1..1..1 bk4,. *. TUh-, I rib!*'"/ IU .....;.--. ft4 lUr. .. _....... ...,tk. N1* It..kA ...f.1.f..w at.-....-....

.:.: : I0. ..&.., ..,... Nliw. I. M 0ii1,,,',,, I{I......... ftTtUMMk b. >....*..I ...*.*..*..I lU ft!...*. ft.l ftMMfI .1.1I !, "I ............. k 10.11. .. .Is 1........t i I.. .w.>. w viiiiiiHi.IM4. n.I. ...n-

) ....J...M....a-w.-,.........._..................1IN. ..... J Xf.t Mto i**fy ......* U>*.b. J,kU4 tUt *UU ..*.....w ....... I ltkwtrr I *, *ftKf.4 tkb. MM ... to M- 100..1.. t0. .IN 0.rl 0.f....... w....... I I
1.1... .., .. .. .... 1.. kb .kkk TM. ..t.*.. k t I I ..I ....... ... .
.. TJ. *.i. *...... .- .I I h1NU.u .IutrtrtK *MiMy lU*-, with. l<* Urn. **.4 .I* ikM to My w*,. TUr* .b, Uw.MYWff /rM1/
-1- ..
.**. .M ... .... \f. TWt.-, ....... N 0.000
t, ....- .. ..... ..!...1.1.0..x,1.11. ...... ...ty. I' ...., 4 Mrftay 1..* .., M.....to lU .4f.riiMM4 !TfMr.ftM ., tor.4.,".byMy, M ..., ..... VwMMMMl ftM LvCfttVtJ ftMft .... I w.. lL..w1.., .** to M ft P.a.-
.1111. r......, 4. ... ..... *. I it riirM *'|..lfJ.. M...L, .k C. CMM.. .... M4 I I Bl tUftbMtoftb... trr .11..111 w b.0. ...,1..rI..w..IrR to c.Ik 1 >> Mf ....., I..rl.a M wtN/Mw.rNww1LN

A.N......0..w... 4 w.. T 11..+.0,1 K*"................I-4 .* I I .if i....ft..lMf' '*, |.MiftMtMftU tftfMr .1,0.*...... ........ tor. .... A I *.*, ...II W. .....w. MiVM .Is seas .......- aN........ I ..t w 1..M w Co I.N.c.a-N.Nt. ...

.., .., ....... ., I.w.. I M L.p t*.Tfr*. ...... nr kMM *MftMWv N NW'. sal Wtcfe 110.0.... Iry..1.1 i.w.t.N 11........ I I : .. ..r- :.
,-................. ... r.h &a.. ...l ..... R..O.la.iit. M >"**_! 1 j ..... IJlfc ,... .* ....-a.
w p1. .1h I .. .. .. .... I
........ .. .... .1 bn tI9WIII ,. ... ........ 4 ikM IW M MM| MM...IMMM..1 f
.
.. .
.. ..
... ... .... I I. I
Ms0.1' ....- '..... ..'.' 1' to U 4f.*V ry Uy ---- 1 .kb.*1 Lei U UM. M**Jbi. *> I GMMM ..\....g {b) toj*' NOT1OK.
.....,. ,.. ... 1w .... .po... ..t .. "* MM, LeI ,1.. ...... .r lUMtk Tr. "LYn ....a.-TW.I .... kale .,.... U UlbAwiik iUlj I t, ,...,Uilli torn ... i...iiJ. .k. fM.. *Mt.CAM*.. *. I .. 8111 Ntw
.
.
.
.. .. ... ... .1 .. N ... .. ., .......
,. 11 t.t.M ....... t.4 It.$ ..................... ...... lUir MtoitoUJ. *J.UMMtrM I IeI let.....er w *Vui...4 *t T*..... I I .Iti ..4 ..;iUr*. | ..1.Ur...nibk-1.1I I I.*.** W tkMt M. ..... *|. I,...N/. f....0M !....M.!. ft*_ .tf

es::" 'i $ i I ...... ..<* *IUIto4.. libpMt I" Mrl dip, .. ....... 1t U4.1 M II I" *....,.. I....U thMIN..jlt .....1 I < : W ..........N w..w N Jam ..
M L., :::,':. := 0.ie.t ........ Ila..ll.ra. Stw TME, fc7""*'> 0-TU ........ '-' '
iUftM
'W ,.... .... i 1.r1.Lip fttMj lUA ., Mrt U kM4, kb Lit. i b J! JlMK M. [Ilrrtal.a
.
M ..?...,... ......-Mawl.l- ... M Iw..., ....... .4 ,.. lUr* M* ... U I+I.. Ur. ftl 1'1 r..liy1 kM ... .,...I M i4 to ..** IftTMl Wki** M k.'I:|III.| ..... >..OrUM*.,.rU as,.tUt 0.. l... i***..
.... .... .... ., r- I ........ Ml JWf*...fc.4 ikMf W.
I'.J k. .
.. tW. .
.
,. U .U ..
.I lid lei lei' *torft rH. i ..I H r II. .. i NOTICILJw
....X.... ....I..-......,..o... ..... _._- Ie ,.d I I Mia, Carobs wJ ....... 10.1.1.,.. ,, .. .... i iI i i w wd II.t1... ..... 1M.1IN ".. I 1 *.l,.f* N t1. p.6.. ft it 4y *fs | > Lr.l. L.is .. I k9 ..*!/NIr.
Ie.... I I T... .... ....... .... kM .. .....
-.. ..... | aD. UtUftMtk. IM IMM w r J. N 0. .. ,,_...
.w.IJS :
JM .
a. tlrN .......
ir Mi ... .t raw TIB lruaut; .0.J. 0.w ...... .. Int .. .w, iw/0.. M.xAM..I..w.f
k..rwt0..M' t11.1.Ia._1 ... .
N civa
.. I MiUntiM
> aMt
.
r* MMMtltol to U r. ..tr.l U. j .. Me ..1 ..... r p.laOrM.. 1.w...1..IwxM.1r:
.. f > I. ... .1
r a RpNli.i.f t1.11.s ... .. \We. .
Iw.iT.ot Sri .
I 111 Tw. ..,..1r..lff. 'M/w..a
i1s.... .. I ...* iLy ..k4 ...k .... .M M'" cuaiu.srr.AMj..
4 .
..a.la M *urv ( .u ... ..It........ y 1110. II-
,. C.. .. .
V- W .... t.. *VwMrit .! Ik. rlw. M. IM& KN
J .kra tfey ..* *....... W.1.1 .". ... .... t II ... /.... ..Itp" ....' IMM | IW*> ; 'I
Ld b b .1 I 11I..m. /MVfM.A.rMyl I MM, tob! ik* UnrJM. to uy aa.... 1HMTH.**..ir.. I ... ......
BfttUrt It Omrtl XftUrtttTM M4 M M y M UM M0.et.i..nW .tr .1 I .......... .*.. U>ylUir( .>w II... Ie Iwlil... .hwla" ',.., ifw G.J I.-. .t, SU,-1010.......Si w U...

MM. w.'y u *irK.
,100..1.: ..a trl4r..1 M. W* ..fWMMt. 'W llrpftJiM f... tki* 11 etoM.. (...1iI..LIe. ties .ultaiee .4*.we Gal J.. w a.l -... 1.--. K. lit To *. N iIN *ill .. .......,. ........ 1+. ., ..w .....,.
.
i eI INtJ- ... .N N ....... .
... d th, .n .I are .biMlOtl to MlMk t kb TU. MM WM* kMf MllUif. Mt r..., ..... ........ prJ+.,M&1.. ....... to Ik* 1a.... I "-.. w LwM- .....N..M...1. .n..d.. ....

..,... .. ... .IL.ir. 1.&a, .1... M4 to lUir MfijfttiiM ..... t0.... .... X..a ..... o.. ..... .... Ii..rw........r O..0... te.rl1.r 1100.. ....a..w..I'1 r ;. am.. P. L. .'....Uf. Alma.a. .
is'i illrpfl tai IL.iI' .1 i .....
.
1... uSL.a.t1.1.1 ta... ..t.. to Mtkra. .1 i IIw... kiM to MM*, t.rz.e lUir"-W4S na sal ......ti Its 11. sear.,1.' .i w....... .Tiki* ... i 1"- Ito* .

'p UMM ....:.1 ."...., U* *4rtJ |IM .UkM IW ft '" ..., .iD.. ....1.4 .WfttolUUrw ...1...... TMJ w 11. "1110a fill'..... *f Ik* 4.MrtMMl 9ammumtK I NOTICE'!

.>.U ft...a.Mr Mt* MNkJrM "*i 1110.it!b ITM Mift,*lUjr. l'a.l.ri.s AN. p..i.L.1....*t.f.. .t b'..I .Id... .......... aw.a... 7.1 ..... .w ... wi.r-... r ,j M .U T..... l 11.V.0..a.. .J.-4........N..PhlMf w 1 .N. ..".,..,.......

.f* to f.MM* M**. ky Mr*.M4 ..... I ..... .. '1 will U iMfkt to tor* tU ...--, 10.0.111 ,... ......... M Ilf 1...i I I X 110..,.e..r... M* M3J .Urjc'yUU i-, fc*tow.M w4 .M Nil... fMfvnfW .
...... I
.L1.1..Lrts.0.t ft ec a..1. i.i >, ,,"'/.... ... Lrhl .... ...... ........ I H L ---. ....
;
M, kyx.M4 ..Vk.t .Ulr ..4 *.triMvMM "'... .. I ....el..U i M ...... .....M.,.......... a d.' .... Kr+_0.i1. BUJA I4l110t1.a1.'t.
JU4v Cwt ....
;
aw .... .-.... N .... .... ,w N tl.1 TU TwwJ..hprt..t via. aem.. pnrN .... ......0. 0.41DL.a.. N
.;
.
.. ,, prli..l.lJ N .'..... .Iot Mr U* .... .....u.a. 1.-1M--1,
1 I.Nit fI'M p.wrs..h. .. Vftt .... .;...... .ItiM Mite N .w ,.,......1, I NOT1CK.
.
ip.M..1, ky 'M tira TU .pI.t. ........ fi/M. bA M Ik ... ,
,*| Mjft_ I i ., ... .. .... hi Ie IL .w ..1 ArWytM ,-..... ....+.. ......... ..
fcit.M .
**Jy rM4f w* M. to Mrr.. lU..U'lfetb ......, ... I0..,Lie, .. w 0... ,IIMJ CMM LM M .... Ik] | .. .....N.M ....,....N ........ .f
.
t .llMJ U ftdtMT lUtT ... MjIW .. IdI l P........ ...11'. .... .i.1 ........ .
.... .. i****** tobUr. 'ii-.r' ... Msih'INiM.A. .. .N ..... r..... ........ .
4 ..... I.
i r
{ IIM- h .. 0. .... .'*, k ... ........ tot ... t s
... N "-001 h Itfy .... JwrJ.J .... r ill 11..1f ..- [ Nw1./. .....C'Uu..s.
*.* .% h Uw.. lUlawtM t1..Ia ...;..; MM **>. Mfcy ....... ./ l**>UbM. ;i! *.MU. ft ftMUlK "<<.. to U" ...4 ky I I I O....... :7:" 014.-;.. ?. .w....& IJ .....! LM to Nni1i ,. a1,1111..a. a1...

... ... M tU UHy aM& U .* MM** to frt ftU. j i.bnkb. I f '*.. A.........., .......j11 *t lU A l ', ..L., ...... M...1. Ie 1 t..... TMI .M 4....b b Mil.. kyI .
... I. NOTICE.
M .lr4y (gMrwl UMM' wH, MI lU MiM.. %. ...* nrry .M I UM II.. ........ b ftnt ..i ixU4. .b I' ..... J it0.l ..-...t :r._. ... 111..1whf.1Jw\ )
i
ttj q w f.iM1iI. .. I1..Ir.i .. 1(It.....'". lUlMi4. I ....... ..... .. I Tk .......-........ *4I .. k..
MUy #.. .!. 10.1101 iI tee .. .-.. ...... I....... :1111 .. ,tar* to Yw .... .. ..
..
I. ..b. i TN 0.. ... M ki
tl IMM LN [. 1.-\4.. -
w .'..... I..... hN ......... -tu.. r..r -..1. 11.. .".w U. .. ....... Nb ,r l I III. 11 11 t... *..* Ie' .....u,. .... i I........ .*. .MMM to) M........ *.*.
*f tU MM* ..... U HM:::: .MJ 1..1\ y 11.C1IJ.rrN...w tIN .a p. !M.Lb.. to. ... __... .. .
y MJ Wk ..... kM ..... I IwN.eiil.n.r.pls. ftl ,... .t : .
% to .....1t | 11.10. : as' t, .e.aae'-4.. .../wM 111e1.r
......... ...... ,
M ..1e ...... I .I.rwMa..lN..r/x1...
.
.... ...... .. Ie .
W i. ,,,11x.1 Iw R.0.. 1.Jlli.j '''''' I j.Wl ....* ..... jMfttiiy V .>.I.1. ''j 'W : "I 1 tliei. w. ... .1011. r.n. ... Uf1..1i/0 .... I ... N 0.w .... 0.y ..... w/
% .
fwr 4.wh..p. 1t..rwt..t0w M I Uwd.Sa.YJ MJ j.Nu.1iNd.1..1.nfonJS.bIla.Lj Mr- .* M| lU ....., .r .bUr My U .,. I Ikbk it y.. ...1...* tot*'/1.1111.. Eap.L .. I.1.t1.eC.s.r1.N.. r

.. ..kkVbM4. lU'I P. I:], .. .,... IW ... ......... ___1 UlU ....." .....--. .. ..... .... A b.111. Ie 11011..0. .,I! ; w1wl.llr..w.. M*.T.MMM*: :..4IMMMry.
.0. Ir .
lUt k .
-e" ,
MTkb My. WIMT I(I.*... to ....., .*t ....* .....* |kr 1..11 N 100.1. tz.- ..00.1 ...Ja* I a.. .60. ..... MJ N1N. IN ... it'' i 0.. o .4 Six -

....a ..1..a.. ...., Ie ......... ...I:>w t... tow to.M>.!.... .. .MM.....1 J I.... roars1', f'"Inra' cab ..I I,.Im t01.e.,..-... I'. ... ., a w..4 i Kw. *M N._ T..M1 h'M M4 49..1 en txctxr. ..
..... ....... I. h..rJ..11. Tk lkl I.4r4
:'. :.... TU' M. lw..itli.g ..j rJ.Ulri.jll..l.l.li..it.. ,... B. .*... Lam>.
I1r7 a...s411.1 .1n KftMMiytolMM., 1UyWllUlil'-* | I ..11 ...., .... Ik* trmtt linn I ... *
.. loW op w* I M-y ft t.kIUlU; .iitUft' raeY.L ,, MMkif MUM, iMtVlMg. ,.. bUr '"** J Jrr
M 10..1..1 1'.Ie tQ oft l IM- i I TN r.1w1nIwa..N"1, ., ...... eI lU ...... TU iMMitifttoLUb4. rMMT..UftM.
IMttm U ..**i I* M, ft*4. "' IW l 'iMtrtUf lU ftMtoiu M.. a "u .. N....... ..
Nui4S4r1.IJ ty ,"," f. a w Mr I.(......nk ..... Mr.U W"" .." "., 1.11J".1it1.Jl.. u1 -. Ie r (1ws.
pa !
wlJ..l 1.1 : *.. .... UW ... r I .000.0. NM.Iw ..
..fMWtty ,*M lU 1.1.1..1.{ ; .*- fr' Ml>J ..M. M ,. ......
ty 1,1.01; M tU. pr. ( N tk. WMI W W tUtiiy. n..It" it.r/1.
ft* t .
.,.. w t-'i-te' ttI IUUtoTMt ,b ft ........ >t.......b .....;S.1..I ... .... 1.1N1i N ... ..1 TN pi.j.f 0......Ie .....IN II I ............... ..,,' r.
to "
MUM 1 iwY .. ...
.
.L.r..0. n ::1rp+1te1111 i'4. j MM |U.* .. rM |'1n Ml I| ... ties ., .. p.11ti1.1. ........... ... In1.1 ... ... .......... .f fw.i&,. '__.... ...I"I.i -Ltwa 1 ..........t".Iw.111.x1.....,...-0.1.1.. ..

t>>.... as.. jtat.N .tw..Ii.T4 t I..Mb M iklMlllTI lUy. MM I..... IU' rUitoMMt. ky ......... ftHMft .... MiMMffM.. ... TWy .... .... i 0.f..1.J.T.tIJ.i/1. ... C1M1w ...........-. ,....,. T...... .

to U* ..*.. Mt..totb. (I. ear a. ,J,1ix0.ti.i.J..J, tUft b' IW. ...... 0..,.. p.GxJ .. .... ..>l....l. ...MMJIM MM"y Ie? fitly, ..1 MvivM, lntM 110.0f I| .....,......,* U...... l lglkMMlJMM ........,i I- :iN.. ....,....1..IN..............,..r--1.1x..N.... ...

........ Tkb biM.4 .JUftHtor ft UyftftMMT/r..1J x..rT.i..1, J..jelw to tr*.*l M Ia-.'. ....u a, .... ... .. ftMtgitMlf lkM **4.TU M M.L./n.aw.a.w ....IM .,-J.
,; U to.M ft4 *.rti*. to.,... to rjftMft .M4 .. .-.1]! 1.4 .... .. c:. 0.-. ....,w.- .... ....
M ..
.. frM >MtM .w. i.0.r O/a Illk ..
> ... .. ,.. .......t I... M. tutM. | b 11.111... If MM4ftMMf .. ac lahae''" ..... .. --..... Jr.. a:... _
bt ......, .T ft-kH* r..... ... W.... li0ww.r II......t I.
.k Mftl* ......, Ml tU .. .1 lei- p1.-. ....... p'sl ... lUOnvlftM c-1011.N w lull Claus'. /..
,*... tr ........ ** *> :,..1Y.a w IItN .. M rei t1.w, ......... ... a1n.t/ 11....10 ...Ix,. U....... UMMW )I,. IT' '* I : mash.. ".p,1.t u..w.b..,
S1tr .
n.cta.. .
M* t* Ct If TwOlti. ....-c-a... I Ui* T MI .".... w
Ift .. **ly St.* .1014 lU |b I ktJp.w..1'L.r:! 1..,.. .. ..... ...0. r 10.1' -............. .
M .. *..\......J par...*. ) .iI .p I I I1i i..J.rr1. ai .Jr ..',.. n.J.tr0.tNa1.16N.r1.InWtnr..-!. ( ,w. .. ...,
*Iitr.sl..1.s1 w* 0.w ...1 ,: WM.i 1Mw.t11.i.k.*.*.........
TUrvm .%..Wr* ... .......**.tol Mr..j..* to kvltUli. I I TUr (b ta:1.f IM..it tortiMarMMrMUrtoU It- TU"Mck "...... T....... I..n.c ... ..* A*....*.*... *..Ik*.......,sal
lUir InN | MW M ...... inlU .. ...... .?... 1i11.N MH, ....,_ I... ,....
MMft1 ,.r J.... ..11IiI1.. M .100.1 _.. kM.kl ky ... M...... 4..... fI, piN 110.0 x--.s. s.r. .u..a.-
$ .*. Mf rent *r. ft4 led. .. totkrft .... 10..1.1 .rplu'h'& J4MA4fM.to UJt ...-. x.... J.1p.r ....... 4 nrlwla. .... ......=! ...0.1 UtIrN. 1001 rl1, "rU .> !

.... ......" .La.c.. d... '..* l i I 11'1 I n.w: i ... MMttol. Ufttvr ni........ VMU ..... tMUM 11.seal. IS.OOO ....... Special Attention.

ftt* .U M. .1 ;; .f ... tIN .. Lar .. > To... ......... ..M Mr b. *..
1 MMf ftTWr s 11110. W Tata.Q.m I, (u...) .M (ftOty _I, el ta.1. ( IN Jd Jr.. i.uk n..... .. ... ta* .....- ........--.

.11LrJ ... 44y to rlr, wn .[ flUtSMVltMC/M U..M.t.... 4$ fW"w..c." ......ti ...eI litn.Wi.llt.l1 0..... i ill .t c....... ........" .1.M.. : ...- ., ... ....." -...
., 4 ftMtUfMU ..
ftftMMM .
_
.
..
It' i t M& --" .. ....
> --.- --.- .I I *. pwrlwt .U.4 i'I* TI.rt1. ... ( MM. MftMtog Mn. aw.u.. {r rltl.tM W a I I........ ."...,... .......... .. ..... ... ..... ........pM1n.., -a-
........ ......" el ...''i..i U a... r ,
+0'' Ou Niq u. 1.1. ee4..Je ... .. :, ... .. i ) IMlilrt t4.aptli..eJ.t IHHiMJftf. 1100N.10..1..1. 0.y W M
.
ParJ. plwrr1 1t .. '" .. '" "'-Wer... .... wkick.k<* fctbw titHM. .. .....MM k. .... tM11,-...,..,.
1w. no.... ., .. 1.... >*. CMgTMft .. ft..... IMliltM *f..MTtd4ryMM. .... ..U ...... ..
.b st.i 4.1\ ..... .?k., + fctk | .. b ft 4 ki E.i b ... r.a.J. ....4 ........ .. i& IMS. ,... ... -..
r.t11111. Inr..1i.A. t.IW lit ..,. ;I tkfMfk. '...... .to4 1w.r.1w..r. r am t.M.
J"toIit.J" ....... tI aM ** Mr j "..L II.r "**" -w. ... ( ... !
I*....**.. N..I. TWt. bU4 ooh .. ....'.1 ..u 11.IS ..... ,WI. 11..!14' !;i to..fc.f to ftMM. tkftl Mry t 4UM TU 11111 A1 t..t.Nt .t r n1.J1 X.alnaa- ..Ueat.-A .......1 I :: : =.. .MM 0./tL.b -1.Nw M

... T/Ileal" MtMMtoMXt -rite I(I.r*. ..UItU. . ... .. '>' .. eI ... ...... y ... ..... .. ....... t I' 1 :: TkfSUi
K It 11'.1: .1 lI.n.. TN .... kU 0.Nlad tkMg TWy UPI 'i ikt I t....... "' .... V.&J N *Vy lUOwjrM ji.IN.,11inftpM10.J .*iJ 1!J, .

."/ ''' ... till w* .*.U uyMf I ......., N ir1. N U.* Mi .4'tU f!! krM.. M4. U...... ..... .t. :e ........ 'M 10.,1.11. .MT ; lU toTMM MMftM '"/ lU'M .'oic "AI4I&

...... W ew. ...... 1reM..1 l to .i.. *... ... .... j0.0.L w *r ..., .... .,..... .. '
y ---'J fMf* to, J .1 I I ; ,, c. ...... -'-.. .... ., 'Si. "If II an.,...... ..1, .......
,,i.a" If 1U WMU. .......J. UM 1'. .iPrn"... ..... 1... .... I ll b trfMtrl MU. M. ..... ..... ..... Cw111N0r ...u.... M* 34 ..:J. .\ ...., ...w ......, ......I,y1g1

....... ... ... MfI'fW.... It ... I...... ...... n.*;1 M MftlM tUtWM INJ I.tUwifc. ./a JUUnMUl. ,'..jell /NR. sl/i.. 1.11.rO.LI.y .,.. ..................wy.. .., w ..... Par. S..

drat Is ...pvlt. ..l I. 1100... I di Peee.I.xrli ..... ..... ........... 1.1. .bees ,..x...J ./. ........ rlaa aWl ....... ...1 .... If js1f M/a. .+N M.I 11. l".lk .KU.l4t( 1.-Tlf fttall, ; .L .. tcssT. a t'aIrl

.. +..... s eii/W./ ........ ....... lUl' Mny tof****. TU I 11.1, "'. t.a...,. .w ..... 0.i ,1Ya11t1. pl.lra s Mib .h iUl.tykb. M4 Ie! II. It0..1a
,
,ifmt ...... .kMk lUir I .....,b kUwi. to Aptly 1.111. MM.TU .... MtrtlMl. .t....... .. ki,.Uf ,
aTLN It N w11'1' R .W t.... (to I.*. W, T. U-r'.... ... r.....l U'WiLL.
t.
.. .I.... _,-. 1I.s.. .... I .U.. .**..*... ..... *.*,*.... I torn.i i r f.. ir.00.1r.1imhl..in4. ft ** Mttoftb) SIMM *UM MTMMyyMn M FHIiy .%**. ...... awa1
,p1.xxN i TMMMJ MM| .b> C1.xq .. IkfM iNa ......
.
t D..Ltlri. H. ....... ..
.: | WM* .r1. M .M.W
,. .- -- .t aM...............' I ...... .+W t1.1N 1x11.1111 .... 1 TIM**f L0.1.w.*M W OMAtotil 1'w
-
r : '
j.T1... .1. J.Lw vJi M II..i. l1u&ar .m Y,.,. I A C.aleo /00,0111! Ie i ky G.p.1ir. *M ru iMt ..N..i.l ____ ..f_ M..__+
'pus I a.q.petIkl 1Mlt1N lU J.0..eli.i IteM IyM .1111 .... t0... 1MNS1. 0.0.0.x. ...........rr..a .... .
xy
,ft 4 .* 11 vMUf M4 *WfiMiJTy. ... irtirlU MM Wnw.... ..... a. ....... ... { rr
..
JWeoi. ftlt.r.i.M. V 4... d h ....... J w I *- ** k**.* .. M, N N...
TWir ._ U4. .*.. f. .. Mtfrft4. pN0. .iq,1M1t1. Ief' 1 i 04kyw<...N J.M .....
1I.1.II. f rtrti.jIII 1M/N 11'1111.. frM-.. *U MM. lUlwJI& ...)| b) t..1a .. ...l. ... Ut.. 11 I L. ... ...
......., .. ..&.+.',l. yGOII.1 ........ .... ,., ............ A .iti .ill ... i 0.wLsw. 0..1 IW.b. ...I si1M wMN ..My.. ....... t1a& aM N ... l'.iM ... aw.. flMiM I, ,MIM VtLUAM DWU'

.... ..... .. ... ...... j T. ta. .
.
I 10.11.1 1Ka.lnlx.r f i rM....,. torMM* sea trv eI ....,. I i LrtAir- .- : .......N &.e..
It. ... .w ... ...... .. .. Mt last T. .. ..... .. i.w1JC.Nrn.. ..s. U. ,.... u.1.
iy fm i *> M 1* b .. ,r ft lU i *..X M .... M.liM ... ft n.* TN I 1 I .i.. .. tiN...&..I.
..,. 1Uy ..... tomJUr "-? t': r" 0.1111.0. I. .... I,1M .... .-B. 1; ..,..,." R1.. "'. 1..1.1rJ.1. IfMft kM4.M .*.. ky *kMM.* ..... CANNON HOUSE.

!... to lull UM&b) .... ..... *j jM ......, ty, f to lk. .....,. 3l*.y M* ---1 p11 "iii'" .. N...I. Ie 110.{10... ..,....,.. .. I FrMtUtoiniinMl LpM.I ........ 'pBSTftAlBUM rVvLIC art

..i4 .. .... rk.t .. 11. I.y1t .r.... *.t .** b Mw* U.y. ..*1 fM I It b ftrtHMMvl lUt it, .WiB8MftlMUbr; M- a..,. Jf Y. M 10.. ...... tot t1.e1..0.1i+.. \ ... ....... .....:j _I.&_. km.ttMHl iti ikiiiI >
....... .. M VMM.*M* a M k M &
UftjMk. It w hw11.N ,( 'lei.'fi.. .U *..* to MM I ft*, 1 iAew .. { to- I. ., ... UU.. to UJ h IMlrkMjn4 .4.1... sal r... ......t e.... !' ''I'II I Tk.****.kMM.M k*MM M......

.....Ie '" lU' .**..> ..Jlr ...,. .....\...... .... ... ,...... II |ly lU .VVMM 7 U 0Mgi;. iUMrUTU '.'I.... 0..f. '12M. u. ...urs.., ... .0.l1.001. .1 ti ..1 11111.. f : ,.......-"- --. ,............
...a..... ,111'0 .. ........ ric... rl ....... ... LiIJas. *Ny .w p1.1.,.
.wW. .i ill ..... r... s.t 1.-' s 1N1.r II ...111. s rnwj mud, ..---I I J. L eultlls.

...J. .... w .....", hal. r..t,..,. .. .. ... .Nw ..., a LiN.; L0. .... p1.pr0.1 .... .lU .Mto44M, ft.4 bay i--.to-- -13.M. lr.. .. II.To ..4. t...J

a:.&...,'..''''1 I bto 1.10...1 I. UM rxrli1d10..41.1! .*M. h. .I .*.> ." MIttO "....,.-... ".... .. A.Ii.N. | Mt FfMI Mlif ,lover, a WlltlUtMMMM4fcMft Gotten Planter.

M ..... .1000 ...... ita.I .. rin.., .....tor M.tr* "...... pt.lliLtl. ...1.1,1.1 MlMMllk A.. shIms -Ie -1.51.1 ... >a ... kMM, M-I mBB .11.f...IBI.I|.inu 4k VM UM
Ml.
..*. I..... I -- N. fMMTfttUft M* ftM) M*> 1110.1.,.. w ..: 0.r.. ... ..... 1 M ftkM*C..... M MMMMTV __
| MtMMM VMM, fV*,. ., IbflWltoton-" ;. .. .... el ILti.1" N1 ..... IW ... ...... w*....0.0.00 ... .... N Ik. MM-
11..1. v. rt..1tla ....,..w. 1100 C I*. OM ft-.-ll ...... M -- -- -. j+ W Ia lulu.rll.l a 0.+w .r t....,. I: p..IJ l.dw Iat.. ... W.I .1 r..r....

.... ........... ..wl ...,...I fbft. ..M. to doll lk. ... *U.. c..I r..NI It1i., ..tI U. MMlkMkM to MMaMM I.r..r1. ..I 1 r... .. .. 'Pe.. >. B. I .*lftMl 0l.'L4utlirr c..... tokMlteMA

,101, Mil IMM 1104. p w u.pi1 ....4 y.lbM>. .. .... ....... tofjrfMMftt :I p1..wi.ee ......... w..w a ...... ....... O..i.J'w.. 11104.. r,.. a. 4o.e...., ... ...,... .'7-- ......

". ........ .. .......... '" 'l ... M"fM .** I><|.. *.*.* 4x1,1 ..l M.1 .r.. .....w... u. i.IJ 11..1'.0. .0.0.0.1 t101JaSg a.rpf'> .. ..... VM.VI*... ....

......, **4 ...... a$01..o ..w l rfto UM':'"y A lU .-.U. LrgbLftr. 'VT. ...... "'"'Pt 1 ...... s.l.rli. ........ Aft AMtMlift M4: CftMM. I I NOTICE.

W. .. .... .. 10.1.1v'
.ia110 11 wti..it .. ,. w a 1i.iln aw.....
.M .U.. 04 k h .1 ....., ftm4 ftt I Mil...!.., Eat-'I' : ..aLL TafYaa........ ........ ,
.>....... .U..M* Ml t ftr Mi4 .. MMMM .. -- .,J.o.4 ..... ........ .
.... .... twN a0.
IlU t.4 ,.*.. ........, ft.4U -- '" Mr*
*MiU .. j. M *... ...... iM ft* VT* .a p.M1.1 ft Mt fcf MM '- ...... w aNr ft Mt. IJiec ... lit Ow. ......... .I0. I...* M1 >&. ...... M ....' II.w.... ... w. M.Nt ...w ......

..1 p 1Tto.* to ft. M. .. IvMVkfTM* ft *.ie.M. M4.t. M MMMM (.M( lU. ***** .*y U to," .... .i11. sail to r4 if to ...0.w00... ,, ........ .-fc 14 Uft. .,*.... ami...ammi...< J.I sal, ...a.11..1.- sass .. tie _

.,..,w.,sf.wr.dl. Ilat sf1..I.1I 1.1 /I" .. .... II. lllglliH lU MMM -- torj.14Mi4ii. MrtMl,-I ... ... .......>*toM *.J.4ftttM*\ I. MABIH* .a.'J.- .

; ... fcTw M* f.rs.I41.I4 ..tt>i tob .t x... .. ... t..... "-- .s......, Crab *&.. ... UM T."Ie. ..-... totUMitto. U....., kM ......IU' IN.'i JM likt J L ...MV' --II.

....... lo. n tiehu ...... wUW .. ***1 r4 MI lima* Min ..ftb. r" ttf Nt1.f 1.111.iW. -w., t.J .. t.......10.JeW ..,.- I IA.1 ) 1 tIN t'UJC-

1.4..0. t......& 1M. it ...L /fu ...... .... | .* vlMruUyUto .MMM el 1.MiN..0.UM.ftf* ..rtUlMy 1.1.j4a. tl.f .h1'i" -&L.0w, .....0.rrr I I SIS -.. __ .... .. ......

...wk. .. .... M4 .. b.. .. .. w.NU 10.11-1:.-..1.a.N,.
a 1'1" to > vllk MMIM .... ...... ........... ..r kt... iMbf. Jk18c Mf MMM ..... i 1 w...N .-.-........ JL t q.N

****, ". ,M4 La.J..d iw. rikM Mr. C f.f 1..1. U iki Cotft.M !1.1111.1...4. ...u..I. ,...J..... ... .............-yr lie.... ..w1r.rtw.... .... .0u.0L N 1M. ....Jay. N T......
..
.... ..... Let ., | LMJ ....,.,...... .... -...
N1r
... .. a lkt I. Iy M far 1yrM. Y a *>*u ,.. eI IUir1. -
4la
c.a......, .a N .. Ie( I ......... .. .
w0.0w .4.1wd w.i. ., n. r.... ,.......,it 0 NI at r 1i .......
... "' ..w *. W- .... t* lU ttbM. .\ 11,1.11 ./ I II ..
1." let / t ll**; M. M N.l.1.tr' .......
.ilt a.a u111a" .1 RM HrfJ MT eW U .. ... ..,.,.... ..1 i ............ .>r.,...*, M *...1 I .M. .. u...". N 0..1.

'\ trtiF' I I '!.w1.N tNa i Ia t1..A l.lnd...... ..... I 1-- TlMMA A. UTATT.
C .... A4bc *'..

w
_... ..
.... -- L .
E -:- ...
-T --- --
4.s-k.-
: ._ =- -.. -<< ..........-:
-

/ r ..... .- ,-- .....--.-. -=- ...,..
,
-
-
--
r r .


!..

I

II I ifcwa and (ftmntg> 3 --A..n-..:-.. ... ,w "-I -- I

t,i......MN.41 j.Mj ..... c.u !n1V 23ualnto5.I : stin T :cjftt.itt rl1....... .J4........

r O.ulat IU.A> WA WM aryl ...... ".,,' ......,ea4 C. mm( Y. D. VALLTrriNE A CO.

1M IBM lU ..ty .b r..... 111 M. b5.. r.q ..f 11.5(5. 5.. ....
Cast of the Suwannee. >.. .. M.l.*.i* f..... !T. V.
n1 1 II.. Mj h. II.Jt.......S.4S .... eSaJjly 1..1 I-..Jln.., SAVAGE 1 & I aixerartraas .,

h vfli ....... ..4. M I* MyyWMtoAMM. u......, ....r 11. ...wM ... HAILS LOCATED AT OUStSTlLLC: :,

Ie.. U.. .....y.tol .,......, breNlietM. ... w. *.,I I. M AftXOW.ATTORNEY I IWIU .L ,flOLt rE..u.I! a.. 1ft..

l ./AbcBBM4 ..Ni U5II*, .... .. ...... ........ \It..Ina1l ........ *
Mc i.. p. .1w.5: _
M.l .M ella tvHI ...... 4 5.1 55 _1 515. ... f'1.N .......
I.. )I..... 1a., s... ....r..I-.. d ............... Sal .. .... .j AT LAW Factors and Commission Tit_ '.._. N .k.ant M if N ito .*..... T to BM.w d

fa**, ..4 .b ik. .*ry k. rt.ritoU" >f I.illf. ..., ..... iI.511...rid..M NL TM....>.-'...!. .N..Tt<-s.s lass ...1SW ....-.-. nil*. *.*. II**. I to B, ......

.... .... /j ..... tNr1.e." aJ.e1rftef. ,j4. .. ..... .. ..... ,
.* p-rVMi *f Ik* *.... ( .nNN f1II MT..r .... y. a ....*..
I 'v II.b ..... .1 I,1.........t .I....", .... P- lr..ss 5.. 5.4
1.11j ..u.. Vy ..Mr.4 to 1) ....... Af MRA>....-TW T.//r..r... ... (..oe.. MUaC1tANTStI J. H B''rK.. 1 .$.......La .5.5.51 l'sr ,.a. ..,,. 51.5.5

tww Ky B.4 .......... ..... ': Lq _.. b f..11J _..I M ...W I.a .....,..WL a .... h A. ........... ".. 1 ......1oA

bra r............. ............ ....." .. w. .....11. ... jM SALE .w d 15..51.. M5d i ....", 5.l(.,1515./IM11.Ir.,614 i P.5/1b %.. 1P.sfT11 r.SP..1Ia/.

" Bui.) .ton ffMv ikb ...... aloe .....1,....,.... ..... .... eI4... 11 IM.Irtt. ...... x.-... .tJ4R 5*T P.....III r5 .,...$455
: I Of irorffitod Semiaarj JACKSONVILLE ....,. .. .5 Is trM.tr. AHMB /. .
and PN.w
AND Y /N5e
Lw.I.5.141.1 14(15 N.. .a.lk. GAINESVILLE {I I
, T..p.1Ir ,
.. .
N MBA r. .I M IM. -
School Landa In ... *_ji. TUMI M. UniMi** r. 15.,51 r.T.1..1Na4
** MMW. '/ ...MB* B.4BtUf t i.1.'d'
. Ir.d.I..55.J. U. AbBB. .,...1, .I Suwanneo Cirevlt. Ju.aTi.UJA.; HIM jrtiA aSIrrroTttl..wr.N.f IUU'U< .....:= ..-.-..-a._ LIt rtt.t rrtvNAMBt W IBK rotJ. ,..... v..+fV0B)&.
+j I
I bry ,iiliiB .... ... MM* N-. I r_ -:=.,. .... w..br... UWk. kw4>|l* k..lM M.yj t*- ,- -- .. .T Mill B. MIIHta. IXMMM ..... M r, it i* .x.. i 511. in ..>..,.

....... k ...r...... e& tW Imo'. ---a...s. .. ,., 1M 654..... M W...Ir _... **.. I I L.$2-4s
a4 .t. I. r w- r -W.N.- 54 ..... .' M ..,... I. 4..*.ti.| ..tae .* to *w r..4 M .!....,N Wf. Um- to itoto to !\a TN T_k.**v *M y.1.-- J,, .. ........ ... ..... ........,.
:
n- ... .. .... : : :
.... .. : .5(115..t41frL .,. .r..1..::. J..5551.M ik* 5w 1..1..... M 1..... ,111./NI'-,,, r-i.w5/UIN I.. tL" 4 A. /,11144551.

..... .....< B.B, ....U.i.f .re, *...M.Hi. l- t I .....M ..*I*. 4 f W J..SI, MM 4.VITlat .......- N 1.. ...- II.IIN ... ''''' ...,....,.
, ....\e.........41'__....... 1 ....... Cotton -Planters tf 11.5..... N..... "--1......... I rf N.fI.. k A pM, 11 ,.
KMT .. It. ... ... ..... .. & dFIoritia
MM )
M ..
M V.5. ,e-5 c.ot.: .. .. &..., C*..tt.K ; h.A5. ..... ....-.. -K N ,.lu.."!ltOUtr.sa I"..... 11.1.T1r .
.tr J to ..*t !.. .. TB 4..1 ..4a 5. ........ 41'.1", 5..1.1 b, .. 5.4 .._ .. .
a .. .. ......... r. T 1 ". 5.1 J..a. -, I. : T."at IItUlUa AIr
.
1.1 l4.1..1.11.t. .
.
IW 4.*&Iie.. ...! BMM) |M* M b tttj -', 15,>.%W. Iko 5 54 M 14... Nit.N I a.1.. 1 br, .555.E. -....... 1..M II.1..4..I ..- TW %.l... MB,Uto4....p..I..1 BMtiUrMc .k..*w., Cc iW I 1....b,1IS1..a..M1... 1..1 d W..4....M.............1 Multuity.. I ILLS ..

'" ... .... .. '. i iBl4.M MtL.w.a,1.Cw..sa..4. LKINK kjt I. .... 1 $1K5I.Ipal .-11.
kigV. d1.
w. M. .1iM&e
ry N.. Tr1 A.... ....... ttI a pwnt r....... ... ('___ .-' rt f 4 Ii>. W.. .... ... ,..u,.
I.......' kto*.. .b a Ui-,.... I I I* L.I...". 'Nan. ....-. M sUeh .., M-..... PM ito AA >*MtoI etI i iI ... ..Me. ... .pee. ... ,....,.

..... .f Lrct ........1 tld.1..1 W ....... ktt.Mb. I :kwkj = N fc-.::i "Ttoi Mk.y I II ,.,..\. ... .... .. .
lleti Th FrambjUrr of Florida Id' 1'''.l .iD.. (*..., INS" M G....... ...J.cl.....ilb 1104. .5 BMMX N ito N. /5NiJ..5w1p..1*..51 ..
,
S I.... ...rM.Kt.La.n1. ...... ..... ....
I .a 155 N.M N
N
n. lit *
R5a5h ... .
.
W* I..j./sa.1 .
.
II. i I I5NJi. % t.**. *. *H..
.
Llh.l5l.Mr..1.r..WNrd11.5.r .. .
II. ........ .,....... ... C*.t'> .. t :.***. r ... -L.+r1.. Iat.1t. ... A..1... .r..N..4 1111 to ..,rk r.1C M4 tkr...k lU.... .....,rtoM M4 .mrii.>,4 A..... .b LIT rpeo -45 55-.II, N_-, ..,..M1r15........N.................I r<* .U.. a.. t.... .....,.

T........ _vil k* *....... ky .... .. ICU5r Quun 1511-NWT VAR.11ITL14.
... -
J. .... .IdStIN/aANI.I. ___ u.-.t ef
11 *.4 ...... M5.111y
.rj .... .. ...... .
1M '
L .*.1'--1, I LL,11.11rW. MBB ___ H rrt, New T rk. StTann&li and OuulHton. IM ........_55 5M......'
....!.. Ik a *..*'7. tow MUM C *i>i N :: M M I"I, rb......a.... 1.... Me N-_., sail -...-,. h...,, 0.._4 ......, .... .......
.. ...."..H.,....Mrl. alibi. Y ..5554 ..N M.a1 ... ... t" .. "Ii.. ttI l' t15 .ssbw ..M.1..l1..w4......,>4.M k. *a. Itovto. B f.. ... _..*..M, t4.
( gttol ---... C1 I II I | ./BS |. ...*.. .'. T. 1. B B. + ,,.. .........,... M ... .. .....*.. ky ... ....H at C'_,r...4.l lmi .. I tot f ito 5M......M Mr ....%..*>.
Sal !.. IIBJBT BMlk) .. ..... ....rTI. ( II. B. N ... ....., M ,.. ., Jwf .. *4.U C..5.i-,..iinl,... i if |.- ito*&'y _...l A.f__...
.....B U .U k .......,..4*.1 I IBfs I PreacblnfatOalaetfiU.). ...... A... ... .. No (11.1 M N ua A.... i. ..y ttI IN ...... a-.4 ....1.t-... ...u p. 1....., d1..rMn .... ..:5551 I tog .. ito *..to>y .(ito(.K T......-
................... M, a Tl.r.w .. lass C.s.it.S..15.1bA.a1 4... ... ..... ...... w......y l***.f ,...* p*...r.** IU1I ... S
......... .5.11,1.. aM. M4 N. .
irlwlLiM liuiiB IA. T. 11.a B. .w VN H U UM...j py d fr" ,... Y1 Ia..r.... 4151 iW ..Ik. l. ttMll/5..1.>.I/a t s... 1.t Is 1 ,.. 11..1 I./
Itwi ..a! ..... ijritoTk ..1. S. AM si hA"'s5 BM AM ft fit. 1-i-ISi SsiiPiif[ Iw. NI.Lw-. .. nl ... Uimmn W.kU. ., ... N. TBS 4M5r. fttA ItfllTEBr 11.1.SI4' : 1
....._... ... )2.tM4 ( [ a..NIL --'e a..a .... I .
t 55:55-.Iww,11T .5.1 M Ik* i TSI t1TQ.W t CAlC'at...
CMN' k ii.slj. ... ..... sap'5 .1.1.I.Idttl.i'S'.s.T.iL_ a L . -----.--- -... -... .... ...... S. M .. i ..LM..u.
to.at
.of..4.11.: M', ... **jMA ky l>MCtoV: AI 4.1GI k to......*.., .ww IM .... JI 1..1. .. *. ki.r*. .B*. t.... tl w..ny.r .
-
t IBM BM)4) M. U.) ial ...) tkB ky 11ICANOPY. .. "AMC.s.C*...n. ... ....... .......M....... aM ii.. I I I / .5..15r.s.sub.1 ........ .(5151.y .tl A*..f*. p*.. M...,..,.
j .lj. LA.Idw. ..
r Al B 4 .. .
IT 11:55 ** M
aryl .
W MtIM,
Ito lbtl fer 11th .... d11w/11Uiv1N..M.$1'. b ---. .. .. ........ aM
bass I. .1'. ,
<
.dol I M. .
T.I I IwSs.4 pw. MiHy.rtlA.
I1. !. K. l -d iMa4..4.
.L.M.. .. .... ... LeiW.i I ; = .W'*ky. ..J. MmV..k).U Miff** iW..jk lUi..... C.kM.iQ firmly 1..J1.1551.ahlj : |.- ito ee-d We P.. 1. >.. A pM,M.M..,.

Ttor* eN..... ......., t..4.B4...,: rniLE I mm[ I W t.. JI.... a .. .. ,. ...... totoM)towbwM*!.Itotokto. ........N5.5r5 .. tl..5.N.l .......-.b .5.b,
T. ..a a IA. B. IU *to Mf.. ... 11..J .... .......,.... .i eIw.1 65.1/1 ,. d w .......... ....15515/.. N 5 .1. M 551.......... Mt .... p.5
5..., 55U.. .IM......IM..r ....... : 1'''I. ky a..I41its. ...... p Lj ......,.,--. -......... a...., f.. ...* -.,

.a ......,.. -..... .... .......,..-..... ......... ..N N ..,. k 414 I............. r..eml )$__ tlq.IM. B MC4LUMTUN %-.1.hx Vrt 4.i"liy II 1 l'rf<.l<>!.>.
.
"T5 /.n5 w.r1 dDRY pwM.1,it -.L ......... .,... .....-. TM*,-.5.w5,11.11.w.. .
........ ....... cal WM\.... I I It r..ua1. .r.vw.H .. .,-., ... 5..4 .5511 .... WIIS.5 .

a"a x. arb ....-.. .1 l I S..b .twA.......t 4,..L U. t",......*f My Gnu** f*.lM .....k14. ..w .... .. 's 5p.Ib'slarl ..II- ...
GOODS [ ,.w. _. ... .. .
; .411.1w..5.51yl.1.L.1.. C1.1.: ..... ..... .... .04 ...
....a.4 v.ty ..*.. A ? vifi AM W'MU. I*. N.LN N .... ......... reel 115.5em'
5... ....... .......... )I... ... 1 N INat$5Ia4I..p15 .'- f." .n.2 .........,.............1. ,..........I..s1..1L..riiel; B eI4 fc* ..k.. ito *4*......
GROCERIES.II.VIl I.. .. ... K. W! Al *... MM4 I, FlMlll IISTITITl ...... r-.4._ .* to.*ltoMtokM.
.......NS S55uI.J.r it L J4esk M ,1.... [.M ASSN I5 54W.IS _SI"...., MJ.tO UU .MW>... fBTMtW.Bt .U tlBM .. 415.6..iglu i ii M salJ.155 ,..........

,.. ....... 'iW. d 1151 J.sI .u )' JtCBOCXDV.1ut. ('........ (rN.n i My .......... .. ..*. 5.1 ..

...- 554 .1..1.1. A ........ tldTt151'dT.| I I -b. M.... Ie ......it>.4e M ... ....UU, tU ...w [fui.li w* miU .<**.........4 May*..w.Ie .- .........-.. .Ma IM.MN. 1:5.54. ,
11 1 ...... -M- N 5s155.r..l.r. A.
.
I' >4ttlfL MM4.. .. a 5d PIeeN .r. N 'to
..1..55.4 ... ..... ,.... ...--U .. II-., ..aa..J. --- .... A.4..... '..\ .,... _,. ,*.... 551 ...5.1h. ... L" vtLumt en,
.... .. .
.
.. .
... .... ....... -- .. >**tM.l k s.
..... tl" totoi4
.. .. N INMUq.l.
A. .. .. ..aa.r Is. .
A** pawl k .t.t to O* .IU*.| ...... ... .....w ._... 4...,. B*. IA I
..5.5.54 ... ........ ..-. M Ik* !..!.. **.% rto*..*., 511 Mrlk ., n................,..w.......... A r.A MrrtliUad MJ. short M..... ........Mr-..I5r.- M.Ur. 1....3.. Jwk. 1
__..... .. Staple
*>Ikr* M ..* ""M ..... ..... Bq tac. ,
I IIBlWtoMwto
A ........ ..... .-w 5..d. .. ...1t1. .. ..... .... --fp .. ..... .I M 51NW Ie, ...... ........ ...... ...|.l..to....lit. ., ... l.*iiikii. NpV. ,
.
... .. ..... f.. 15wari.. .M .za -,.,.. -....N ... -....MF 1.1.5.IM N.d 5/r.1.1. 5a 11_ .>>. S,pd, Twin., ftc, .>u) .. kr -,.....uy .. L1.1al ... a. ,......... 1, 5 .toll. *wf... ..... 7011'1I.
45l 11 ls
II M k.BM..I Ml.... ...........-. .,- ....b51 Sb .h/.-.W .... i .- ? 1..6.L.rL1.//M....
... ..... .. .
..... ... ... _......
.. .
.. 55.55 t.
.... .. ... .. I.
.. .
.. .
I I .. ...... Ira.f.o/rit.g.1.I Cs4Ms ...... .. ---... .. .w..... '""
TLSN it N La- er,1... a......... I r..... ... .................. "....M... ....51a 1M 151..45,1I to ..w.ifA.4.it11'S'rPi .. ....6511.. Sal.a 5551..15.5.51 ISI.1.. ..tq ., ........-N W,...... N 5M T.Y..

>k aM .... ,.... 'IWHJ .:.......... ............ -It_......I.S..MN.... .. ...-t-.- / .w. ..N N 5,,N5 :45.551 w M..,....54 N"5lbb. 'I ...... -.... ..... .... ..... .. ...
!!....... "--.. Wife...... My51 M Ar W MN., ... 11 MMa I.. 555551 L5 W
I. E-a, 1 L.U Ib.. iii, It..i..- MNi...... .............,... ,'M, .. __..., ....,... .. ........-. .... ..... ....-...-- .....N NiJ. ,
.IsI11rauj ...i...d f5 J... I..1 a -1-/b Mi//.41 ......... O.', M- c..:..... .f...MJ a U1T MrAc r., .L........c.u..pM. .- ,... ........-. -:....... ..It.......I.b....I ..... ..._ ....... ........... .
.
.......... II..... ....... I Cent ReadXad. i II .. Nls.a.L 11.tLIT..rtiar. Lsa1wA ..... M w _.,......-..-- 5,1..rtNr.tgss.yY.I1NWMw, ,d:w1W1 1M.,..151.bM. I. e 1551.' ... N.rS 5 ... ,

/Ij! .rib 11- ..........a..J U .U lUtitai .. yatoi ........ass k*..-4 toIk .iI W N.M.w..i=

....kj '- ....... .... e.. i CLU'rIII 'C. Cood Bargain. *Mat, M 55>k.w ...( ... ..,*M. t'!;.:W NM NWSI.w..+ :..51..1.
$I
|.t. !.JH Okir Mf wt U-iy M._ II III I XT M. ....... .., 5 MuCSS Hn"co Ilnlln.t. NN .. '******kto' ...*.M*.** .** Wpow I..... ....... Iy5151 ''1;r(5.t'-"Ma MIhr..w.al.
fUllts.&c.BOOTS. ASBLOf .. ,..
j to .
W
IMiM.M
..4. ".... ..... ... M i tl.Il.. 5'.44'I ..0. *.4 M........4>,M lkp .. 15,45 d..Jr ..... 0....... ru. 'k.........l..y*.mS....!.!.>rW.y ...........04.. 5..*.1... .1.1._n......,.1......A..1

... ..4 .... s&N 6. ] 'r .. ..... .We...... .. ......;.. ...1&t. ...*.4>......to**!-m ii>i*f.****, ,..... .... K ... .
r ,5s .5s..4i.., BIIOCS -- .. f*MI *f a tok.. |l. A<.
.. kk. tkaBX .. ..
.. .. .
t ..415s 5 44 11 Mt1-.:. 5554 )4I ...,.. ...
.. .
.J4.Iw.I/MI MG1 e L,S .b ... i, Arc j Gw..M., I.... L L fa I 5..**>k.* ,..,.*.!. .*A Ik* im | I----. ..a_!*!A4 far to ..AMMWto .. /5r M

15.4(11: I. tut IA..ap..J .... 14114-li.:......."A .rtai .M..5.....515.t. M****,to ....- ........4 551.:4..4 1140 k k4to 4.
........ SEA I.
ISLAND
..--''' ..............rf tU ti...ltW i GAITER ) I I ALL PT1au5. .........N ... .I5 COTTON GIN. .*...... N i iMM. -... N.,1Mfltr.aT.. d. IHH.TOX

.....i.u .... ....ib. .._d' tit.*,*.y Btyto MA Tw..r I J I.1L. :' 5.1..1..4, I5dAM/b.. .....Lrb41M 1.... Id ..... II...." h..'*% ..!.. M. a
545 ..1.... ir..U 541 I h.,etIII.........W__ &.. .
Cofleo. Cru.I Ma. b.Iw.
>...!.,... MfU .. ....a.Ie! U ,1 Hu =nr. . .
i_. T*... .. .. ,.,-. ..," ...... -- .14 1" NOTICE {
ass!.1. A ,
..II .A.Iolj .... .. M MtUl rlx Y...,.. .. .,"-tIM 5l...... ..4 ,.4. i U& tXDII$14510. BATisa atu ArroiXTU AODTT or tisElasticHoller r...... 1.5. w 4.41 15.(51(.,
F r L. ",NMb 5M ..'. ..** |t J JMriM I \LL v-* .*** ***..t *,.,...
...... J1 JJARb W41& p y M. ........ ... l .., us .
>, > U I
n. .., ..... ...... Lr ..... I I croon rAIl: SJwr ::..t::=;: '::-.1 i.1 Osgood Patcnt V**. .. v. GUM Y.... ..... N........ Ita. ty toA.*4 >.......k *jl_) p*.*-
Visa ILs ....... .......... ...M "AMI I X.., ..... I..& .. ... ...*> .Ml .. .>%**l.4 to id ... -.... ..4 I ... ... to halls. fa* My .

..,.tI1 tb ...... ....... if .byHy tttHtlSUC Gotten GinM .. W* 5..Ufkl* ....--.......-.. .._... ... ial

..w ... ... *, i j IfJl4lit,. h ew 4jtml M M,....M4.*.,. 5... 551. Y, s..4. M MI
TI pLq MIL* 4V.V.. ." .
| .I..tt*VM*(**]>ry .*.....*. IHIM.I --
..... ., ........ .. lu.. I IlUa Hfat tottery and Cut Ie..,..'' urr or can Trasir .ASatClCS -5,55.Ttil t9en1'T11".KA'"UIIt." n. 151 ..................I ft, .. < .*..*IHB fc*...*f..... ....|.I rb5 wnlU C/4S1T.
1 TUt ad' mi_it.S.w .. ow &M_. ... ._ 5dbdr.. W. .
... f. 1m4
IM .W.r4 5ww
.. ..*.. 1 t..k 45,4.5
toM
i
...fhJ..1 .I b
tIM I. L.1 .
y.w. j jMV I,I ILII.455-.:55.1,1 N w M ...___ t.. --
.
A'"j.'i. Y /t.a. '- 1..a MN .... I w5+. .......514 ..114..... ,
G..iIIe.iI .. .I. II I I .. ..r55 14.1 I5... ........r.r ....... .... .M d .. .... Tank Pa7cn Tr1c4 Noel04T1rt
". _, .. ..... ..... ...... .. ......,. M ...... ..... 5.W.. S.. Mb .... 55.-,IqS -, N a.5.Ib..M..1.45 .

..I d ... ......... j I I JUTor 1.04...;,; _....- ra n.bd .t........_ ......at *f w ...5.4.d .. '.'. MKKCVT GItI .T.lr
.
-...." .0.1.....2t law. a..I' Ii'I : k ... .. ... p.I..IM1554/.c. ...",em,.. 5.5. -- 1.W .. 54.- 1N to ....
A.f l.f ... ......., W 1111ri.r I a < to __ J C m. .ir. J y .. .M". 5 5. M (k* Mfe i*
a DENTAL '.... N ""s I...d .la 1.. r_, w HUM* .....t ...*. ....., ..Urk ....,.. .M ... *.. M4 IW Utow M tW *tofiWto ..tM_,........... L :
4. b.5.I... .. if... .. XOTICE.5.R ............ IN/ .-|. ..y .......,
p a..sdj. p.tt..l..l _5... Ttee. .. ,k l.w<. Met...........l ...AClfc Ik UMLAIMlXTMtkt kj P..... ... IW Btoto 451 t1.srJ T.45 fc..
..
.. .....
4J
.
.
.
Mrp Ui.. to 4. Mi W U. 8.\t.t' tllgl5N..1 .y *in* i4. k to.. to.<.l if"r.<15_W.Ik ...........,.... .. Atofto r tor INS
....... N aM.--. 55" ,... ...
.. 'N
Mcln ALt, 5.1..5 to. ... I I. A.. 11.
*> 4 1M .. ,
| ,
tlai kw ...**y, .... .U tMT 4.fM.I4A. A. $... ..... l.Is s 4r .Ik, .... .14 M.< ii..I..W MM...n4. -.14 A* Plwr'i41 A ".

-- r.......54tH. ... ....... sIIEII tJIJ.SI!! ''...' i tiiw I.uhlln.-I' ..... .............. ..... r......... ... 44..1.EWmi .....B,to.B.5d.to,.,w tot.!.....**.....M***eel-.,...1 I. .-.,. .-. TIA. rri. .. ....

-I 1155 tf SLusI MI a.Iss .1 I ( .liMtt... U* >w in ni 4 M klrr 431. .M N.......... ... ........' .. 1'- ..... .. II ... V.
: =
TBS .
s .
.. I PM, to toM s4 I, ito Y....- A.A.
,115..'M.5 N...Ii.;........ ,.... .We..-. .*.*. .b'4.. t..ulih.....5.rw..1.15 ..!...!..to.. I I.. ......... 11.[5111..55 M a..i.... ....55ls 8ft WI ...m ta4 I ................. k, to* -.. ..rMNr .. I L T....../, -II ..
... .... ..... .
5 N ........d ...54.1114 541 w I 1....... .. .. .... d X .. If"MASl {
.. ckscriT cwsTvTVt r.:aMMJ ... -,1..aI -... .......... _,... ..... ... YwIS. .. 5
.. '.. .H..I -,. T---I L. L 15551(1.OSNAUURGS.. .. .... ...... .f......,. ... ,. !.. 1 r'--
T...d.......... ("....irr Abed_ .--................- I ** I'" ,1.,1.. TMI fUB till CUkHHq t:BUf'.. | wi.......tiL JAA. a. "..r:1.. r.P. p...W...<* SA ,,
1? AM
.... ... 1-. ...
..
-S "- ...-..-. .. -,- INN../.1.5,1 "
S5SS.4S1 "r'-'i. L..N55a
5.411..5 SI
B... T. T. J- --I M .... N fclil .
,; E.a .. ., ..._.. W...... ... .... p........5:5..11 Ib.r5.151114..--. Nf...11.em.. .a.. ......- W|>. &. :
...... 1M ri.1+ ..... IW.r4.,M .... ....... MM I I p..b.r.(....-- School at Mlcaaopy. .......... .. d a.
x... a.c. ... .L .11 M 1M...*11............ ..1..-.......y HMi kyJ. r Tto......*. .t lass ....I .iB*p*. a.., U .. .
/l..rw1 IS..i.S. ........, ...bi.N IL..a 5N 11, prrrtT or curl wsAtclt4l1St. 1..--Nitrilt 151'11M 551:4 M Ito AM M-...., to A.*... .*.!. wA .. ;

U. .U.... n....... .... tt.Srl1.N.bs(1 .5111.1. ........... ... .. ....... 4111... .. A torky '--........ ....j.-....... )/ .. ..UIL i. L.TILtAtO.... ty .tow ito..*fc,....... to Ito Ctotot*** C. PBTSBAM I... .
$ .. a 1.51.1. ... ... ..... -.... .... ...... ,...,. .' .. .au"lI. BAIL& M1TS.. 14.,* ..!*:. 411115 SATTIgST, i.t. -fa. -'"-
Ii.. &4 554 ........ wd U.A ff..1114 lM.. A* N.5 4CILWI1TlII0, A ...,..... A........-.... Imkm ftoltoEDUCATION. Ad
.1.1- .
,
..... ...iI.... ........_ia.r.f :&. -- -.-. (1415 a NA1r11, .......YI1t: ..tr a ..U.I"" ......, ... ...... ........... ... tJalttrtlotl11410.

...... .".. h.fc -..... TM.. ..541..Y....... I-'U.W'. "IOLUTI N. ............ I y.*.._etI.. **A t lto "to FlkA.l.
1........ L.N'.r d 'M N.Mr d ...... A A'.. II5 S- d ........ pt s..M. ---. C- .< AWto.r-'. I ... **> t.rM
...'-"'-.....,---... .... ..... 5.w 4...4..4 b, ....*!. CHARLES VAN HORN 1. ,. r-,Ilob..... 511 ? **to ito kto.l toM*to .toto*.*f

... .... ... '- ".1b..... .......... ... TW ... .itok *4 ... to L .. ... 11 1--... w ir.....,IIM14 141.MI .
.*to .-6.5.551 M..5,. n. 1 .... l_Ul to Ito W..... ..
111.5.. c....y .w 154.41i11lavltt I JUST RZCriVED I. b.rbr14Y4.I ...... 0-... C.r/N.r..b ....... L r..M.1b.51..Nb.,14(5.1 I U..5M.15..4..1 4..5415

J. M. Aa 0.. A......-u-.. IT4IIAII 11..15M: II W.dS./N.aSIlwlll.gW.::
Oc. Jlun rat- I A. '."I'-' _UTo 11145,1AVANA.... 11- M N toff M ito..... etI I.w w B.ttofMTIIUMAA .

W. lass .... .. ..... W .... --- -- lie 5.456. ........ M. 114 .L. d c......... 5w,. r.r .l
filii" Tb..Interatd. !'I T. MARTRIOCE. Notice to the 115 W 55..5 ...... ..... b --. A.CAtBkIB: AL'r
I Public.Mi
.. dM..... .iI W 55.15 ....M4 rULLAtSORTMCNTor A......... .. .Wl to--..to Ito corrojr ,..rrw* jjr,, suits.a t.... ., r.r-. 5I. .., 11 J 1M ..,.. .. IM*. ..
.... MG i..IiU.,- -.....,.0. .....5. ...Salt Y4 ,..- -. br .: iueiiar.Rb Sin.. c*. TIn...4. to.. .......M...... NN ........ ---- -
........W...........II_ W ., to4 M4 to .4 ..WM >.? 1, C. J5.4rIO<<>> .. 1."or MJlvu/1uis11
..... ...... ... ., .w S4 5.5... 15......,. ('.... IL $14 .In...b s.41.5.1 U.J**toOenornl I 5..M p.5 s......., .......... ,.., ... iS5. ..5M -.., .
.... .
ta1Wilj .&*>. rMtorjM (U.It r/urota. ...rM ......5n.. 1..4.1 7ilen'bllnltlse. I| ..... ... ..e a, ...., VIA 1'ittxaxDlrA
T'I 1.55 .flew 8aes.
81.e." ..etI 5,5.. N .= N115.w.5/y.
5.555. 1.:1.1.5.
.. JA B\B* tlkAAirLA. ;l"
,} > 1.5.,015,1.5.1. 11--r.'lilS.L. .... ..,....... ... .. ..... Ior rpJL TlYttra.a. Wll'L AD ITtQIICLI.
b a rr... !. .VWfc n..... ...".itaA'i ........... I........Ie. 11 t:N..5 p.....,. .say... 1e4... 15 W ..A.S.M... --ISM....N.1..55.5... ......U4....I.5.. ..! .... Ia__ ATE LAXl'LXGXCAM.
i *- .> ..* .............I Lai ...... ...... L JIIa1r.411Krfub.*......
M
5455..4 [
Al .
671111: -.1e. .M M Ur .-.1.55 H5,1 W..-
h ... 5 .g. G5..w .....-. ,, .....-. .. ... .......... ..... Earl' unnlAChlm ., .4 Mt .<......, .. .. I'M .......
... ...... w ..... K.IIM ...... ... .... 5h4.. ......,..... ............. Ibn.-5I1 S.YMN, .-A. .... .. ....... .. ..... .. ...

SsahNsM. .31.. ...5.I5 .,.. ...r....,....... ...*.....4IISSt .se ... a..1b 1 c-: ..... 551 ..... 4 a -.........., tkMBrtto.I Co, ........d........ ....., .5(14 .. TTa: iai :
d.M...U.5 b..s.I L ..... 5.w ...45.5..4..... M w 11 ., ....,N Ib'Mee"raw dAM1b. ---- ---- t. --.. ... z
........-. ............... gotten ..
.rN... -- ---- ... M b5 farfnr..tlt. lyto4Wtr. .
11IM W 5.i
.. n... ... .... S'I N5 ; IA1.
..... ... MICE W5' ... ..... ... ..... ..... ..w M J5a b.c.-... less .. ... ..... ... 14.5. 11.1Alodlcabl I mutt.

6/T 0.--. M UU, M De..... TW : rMW. 15,4,114.A.ublr, d 5.sw/N tl 14..1.N M1 S5.,,. ,1/M....
fMOMt w, T .. Nr.b. ... 1 I .... ...... b... w W IeI.... Co11s' Morchanta NATLi4...,.r W 1..5 d 0iW' -.I d IN&L5. 1W r..
...... ..n.lljtbi.l Ie NrIt.N. ... ::: : :: 1 Admt-aiaUator'a KaUea. .,,... K. .--. 11-. ....1M .... 11111. ......, .....,......,... .11 1.11.1..B...,.r TA........ M. 5a N......
.. ....___... MMM* .
.
aLL
514 i Lr..a 5115 LItL1
5r. e5WILd..5415,5. ... .....N M...... M M K074 WALLfTEBET.Ba I.A'" --,
butIb1.1.15M M wl I..t5 r "I, .. ...
j ,..... ..... r- ... .7 ...... 5,5N-- 551...... ..... 'M 1.1..S.... 9 VBSOJBMSI S*.. MMatMB% !. M%f fBt 1 I. BMMMkM. ......4
,. NJ, ....larA] .. ,I rMB a.ik.p*.. iu..sr N.5. MY4.S5 -w_.w4 51 ...MMly M .to ktoM.
.. .... .. ...
__ L.4. .. ..to r... ........ ,. .. PMtotok* n...&..
-
** *(N. II-. : N 1M .N r. I 4 to>* M W MW.......... ,= = M 451. rrra 1
ell ... ........ < ff y ............ = ::: ,. MBBLK .....
Iii"TL/ ....- ...-IrtIJ... IY.Mr.+' c-: jW to to ., P...*a.#.<*.*..M.4- W ad.1.L5.UI.. I..........II. .... .
... .... Ai
A. r.... (........ (... .11 ..I>>I A..TM"'"'V-"j- "ttI rt*LT*?'. ----- .o a. fAMkAOX. Taoa. coialnTM. a, :1
.... .....
BKBAf AABt I I.c.-.......... 'iB(toBf" .--. b tU Mb Bfft -a r 1M. 1..14.
....w Iiwl.J ..... .I....115,1, Tue....5.551:;:'I.+w.eC a..*.*...'. IS... r-i'*** a-. ,....4L WM5N/45M5nr.55. NOTICE.
I..... .... r.* ..* ... ..... .. ..... No IMA.LeatheftoQIn. ...... ,
c.- 4 .....
... ., ....., .. ... .. U MHTEA AHIA 1 Af[.I MU. em ........., Att'u.u .....*.. to ito fnuit
.
.
.

,.I.* .5..1S.rU...<.f a.--..' [f1.as.454./..4w151..14..51.. ,N5....14.+,..N..w..1 d .........d SrNN. 5-45.. Ca ...NOTICK.Fk ...BtoBMIW.. .............. ... .........41. 514E. .....1.r.mis .. Roller r NA,M......".'e.-,, t.1.TW1 r'5....r_w fill. ,

.M B* Bf .J5 l. CMIM c_,.... ...........,'... ,55. Y.4. aM J-4e NM ..........-.NN..j.I .....i' I.... 4 NI .M. .-. ... ...

..a&.IeMa..r.. Q.i.LJ. d I I I(e It.d 5141 Y..... j jI S d J.5 I... ....& ... d emil ,....... ....... --, ... ..... .1 ** to urru!L<wr 55. : .
... r........ ......... It .. N 1w ,5w1.M ... -,. ... r W t5.....w N b5.. .....,_. ;j c-kM. ..........** *.... <..>.* mtmm -.. M 554---,. I:555:1AL -........Ie--.4., ... .... ..
-'I-11II'--1.. 1ALLAMAMM fIu .;;... : : :
I .1. 55 5MN514rw.11AftIL tt&AJUJI. ...wJ ce.'j .& > 1.114 ,5,4. 1.
. 111 -a.... J I ... .. MAM*SlflW m-L 4JiV.... ,I Mew" Itt& rN-. j."11 N 1MR. .o-1 cr5rl..Il., |, > 4* I &aua .unll'. .....1, '
A I..u.a. .....


.
at


.

........"
411.0.'W' "' .w: )

.... 1 tc: '
-- J _iaa -

j-: .. JI;..,. I'IIIi' :l: : ,., --::@: ----.. -- -- -.f.; -- -- - ,
I. ,_ --- -
-
.
CM 1 1.1) --0 < ) ", kl..
_. lt2M.CXAMliMt..i iZ. -- 'J .h .;
-- -

B VALSNTtNCfc CO. I IJill. ''aa.ill n1a1h'litI I Mathew' Column.KCUHI ATAXIAB. .KOMIA. BTM.
.
.. fi M..... L. !1. Y. I UKIKK mmMIOANOl'Y.( W. I Mrt-on... A Cowtr

...xr''nTa6a. or I .. Rates li.". ....[a.4 W.rf t.T....MBTBB

GOLD MSI CASH AcsAM TraHspirtation ur
I .**...b.BMiftBb ...r.--.w'

: : .h.s" to irtk i JNn.L I..rI ....... M .........
.. .r- Ik* (>.. Thomas & Kennedy II. ........ ...l ....... IwNI/....
to-... .k* *.%.*. TM p..l.1 OJIII Tim --- .... *. L
4t-.I**.*, Inm B.* 1 ..ia, r..l.Tl. 1 MJe
.
..... Rl.1.M.. I N. sN Florida, Atlantic and Gulf Central ... f' Bollf. ,4to*y..r |I. MLMX
*-* *f y.......* ft ,V.tnt h I1IIU i HUH MfBMMM. .
...I.+ .... r>M .*.... ..*... ... Oi..r6 I MLTBB
..,..M.M .w ,11$ ._ DRUGGISTS.01UBTILIX. RAILROAD

1 ::.: s JDw r. .. .. aMr/,................. ... is..rid BITB.MAB. rAfta.
1 I*- *. tlfc* B.. r...,tl MJ 11! 4MB *
[ lECHfllfi ....at
A5.- h. .. A .'... At fk ... '..... I'ItCEU 80TJI A.UQUKT1800. i xscW TOBKDATBOOr.wta.r .

...... .t r**.... B*. S rv*.tit* FIX, 5. r .. IrJJP catlJl fAftM.TttK .
B.. rm.tr. ABM. ........M. '?.. DRY GOODS
.w.......1 ........I f... ,. M LtN M -
LD M THE eon m II mu mrtt "TO I ....*ik*..!-.. eI w I 1t 1'c. ii CROC.RI. 410 T.. 1110744 Jr W.A&I.
kinju IOM i iJLUI
r CAW.WITS ruciu.f to Ik..*..*.....O........ ....1.t .
I 's. FULL AttOMTMINTor "n Is. I N M w .........
r. .tM"..*w.,.. I I p......id IN MII p.1...,,.. AUTrcYF.M. ,, l)'V ilt I I A......,. ..r.... p ......J....

f...... .*..t a..1rMs N.l5 w./.l- ..
l PM. IM tu.N,. ;:r.t =
r<*f AT*,.II.. 4.... i*.......,. t1UC $ i *fee* .,h+..S.M Os..., ..4p.w.flM..M..ll
r*..LU. B. .. .. v Woks ........
e M u>
o
; '
ApY.Mw.II..... u............,La.MM. .
I.No" ... .
p.IwTId' A.> *jv...*.**. to .4Tv! to Ik*kkltojI .... .. .......
-w
I YJl.JI.llln"'n'u aot. rt". .. IM t.. **.. ...... i0 .
m .
NJ ..
.
.
.
TC. la.T MK MOIMAB AXr MEDICINES I ..... ..... (!,. ........ ,. Ws-. \ DRY GOODS. "MIMVVMVM* tiMIM..pM .
"ulloavc.uu. I Tys*...).......*....MckiMti>to>./ ...... .. 1 .. 1r *MB ( __., .. ..... n.-r- .

... ...........eI .. ........___ ;-.s-I i. a. I.
...IS" .".. tp6it......,. CIt E\I: : I CJ.iLl t AB 1......*Ml lUr.U S.III pwew: sM d.4sibspr.erw
*. SL7J. B*. 4 .... M...My.r | q.dMIM 1M. $l MI c.r...... ... Il-sf1. u... .bNMr.1,11ir.1.l.d.l... J

r*>...... a. I.... til p.I.r.iw |BJM r44. B. 3 ..N. 2.w.,dw.1. tt N
> Bt M4
BMM
.L..q Iw ...., I.NM,. 1:0.. Ac.ruuy : ,. Y W. M C..Mi1r "hit ........ A.. IISIM ...... ... &--- ,.... T....,...h.N_./.... ..Ie MINS

*. tin..B*.. .... IK w. ...,. MtMCIXU.rtBmtttr 'l.4fti.*ra.t.|M.*U x....r -. sta ,1 M ___8-" ........ .. TN D.t 1s
r.r tit.. *.. S M.. Ir tww,. ''P1..1' E's. <'+/....*r_iv... 1 a It u......... .' ...... cT..... .... u.Beata' .- T111u Os-.. i.M.wiliMw-IN ...N..f.1511 .....
rA*....*..>f.... a....wrW r 1JIcT I' ...... ...... ...... ..... I ....$4frt N.dM..wlti... w ..i y .". .. -

O.. ClClun pnA-IrVf NJtIATUI a OxV,I>M <*rt 1I. Elilll.li1. ... "' c.IM pw.. 1 .... Ir1 .bn I.......a M 4M T4 | BAd7 Jra4eOLOTIIING. SIP M.e/.p,. ....

r n....NI ...,..,.... w ..,. "J1MlEu.. t-- :a r.a.M t ..1.1e,111ta.. a.aOE&. N wd,...... II--. ...ifllld...
...L.-- .........._--.a,..... t if"wIe. AMT w...,.., .................

......w w.......M w .al...... TOtACCU T. l... WAf"e'. 4 w -r-c........ .....,...
1, p... ...eel.w anew w 1 .... ..<..* .**. new('..**. 1 M
h/.... ......, 5f I....... TMfriM IUU",. HIURTSAc.I BTBIS. BOBTOt A""-.
.*..( | *. ...w.M ......*i k..fl 1 rMw.p.l.rwl, 0 II B..!.. >-. (MMi. Bv Twl.DttlpLRtrDl2 .

..... T.*| ...S ,... 'I.*- _..4.... ruu. Misiiri ow' y.. ........ HIIOKS BILB BT ALL BBW,
11....*.t MfUMi B*. .M*. I UK : Y w. I '1 flU A1.741424.

TIB ABOTB TRIO tt it.Tta M.ATf Liycotl4 York .
&S The Net B.W
1 Ie u1. ....
b. It, It
KITU'H'B CUp, .IIBrucfui Ii .
/ ......i. N'w4J .
: .. ,. .J N .v,.
lilt?!. !' t.*t*.+.-t gW B... ..."Oa*r e... ..J 1 .* : : CASTERS ne I.. ,..is4Ir sI........
r*.tii*..B*.tf*.,M MA**. |*..... U.r. Itag*. ....(MM* .. Mf.. 1. M j Of I/rI ..yba4rrCoin If .... ......1
r./LK.11.. .... .....L,. r418T/, K'.. UU W.kM*MI to.Mn4 U*f**Mrj t 4..5.41... issJJA..
,. .. .. .. .. **. Cm.lilfbM t111Jrnr -
1I.T .
,lot. ,. .c..fr....., IN M MI J..rwr.f..1..gL1.wr..; I... .
I.ItT+t .1Ie.I .M. S ,T-1. ..BMC.4.4.&eo Ib1.
p. 111 t !
irji.2UKH M.III.........i.....Itw _
Iw,Lti,.ttw I...,..NIr',. I r..1-o.l r rrt, i7.v .. .
h.1far I w tirrr 0...... ....NM...d II...II-.
ta5 ..l a4RrWvun
p. r w.y1..1 wN -, 8UU&Prescrtpitont .4 ps.i.lI.sI.J..1. ..
...... NM............,.... rM u ..... 4555. ISM hd S iii. $44lI IrrRr-I 1- (rn..
_........ Lrl{:8.....lllirlti .
.eel S I.Iblr w.... /' ..R ... _-n.
....................,....pMT1. ...... &...&.. I1r/I..w Lr1.. (I.......) pSlit I is I $54 orK J .... Jr.rt,..,..
........._M ew/ .......w.t. !....TI.Mr I.M. bd S I"i' 1 Iff "{..., 8.... 11.(. :::1.1Jrr: ::z

---. er1 _.... .WI .M .. I" pi 4 1M J SXl&llJUS, liP ..*. .uaLI SEWS.
.4le.. I..f JIM.W.rl ....e5.... carefully fill Ir.-....Tss1.1.. IM rll. 1M. .... Cairn;. ....... XJitLS. .V, fe
..... ........ 5.4 w..-...eI ... _.T.,-. I fl 51 Ktntionf> and CutVry.CBOCKB&T ,..,.. : ---at.: ..c....
MrN .. 1M .......... ..... .... td niebt and day.KMXCftT.. --.i.11 .1 R11.1w r. I tj W.11..w.1.bt..MIwIW ry. .... C 1- ,I
M.........:.WI.. w w ......... r I1..1 rrsrp C........ I..1 II SS 2454 OeatB Boot and Sboeo, ..I1.1. ..I ......N......h.. ; =;_.: : : :
....M a:... -.- w. .... .... r J. J. ."........ ,_c.. ....._,..... ..
eIIj"-=- 1111' Taus. pt.lltetl: C..1: : It$ t..... a-_...... i4.fr 'i 1"3 IIII OhJ) ,n..4 IIJ1e. J J. t>K3TU 1".........-,- n rJA.lN..wryNu7sI
.M..suk .. .1.,...
f 4nl... .. irttoi Ibs.gM 1N ..Mry.B. ,l>,.eM w......rrr, 111 3 GlilA' and Boy Shoe. .-.........,. Tg>.,** i-=-'L ,....,.......-. -r-. 4-Si M
ers tg..r.l w.1 i..r5.15.. a P. "MI''' jLMr t. TM .**kl, >Nw t*...!to.lry...r .

1... :TALMmK A ftt.J .A 114"11. a4 VMIl..... I I'If ot Afl MM*..., VMMtJ.UTS DENTAL NOTICE -a.L.
.
.... J..wJ Jt.h IK ft.N III.a..IIIL
)1 ... tb.IwN ....... 11t4.
,..e......... r...... k..YI. 3. II f ......... J L....... I 41i. vl 2gl 1St $54 ML W. II.Wcn.SIIGII S s.. Iw r.6 .
Ii.1/.. ...... I.L a4'-:::: J......_lIr I. Srtr lsa..,w.r. 1 'M
a...&W. _4___ (,,.,. .. Tk*.* >w ,.... L.rI
-, I* it It M4 '.. ...... UI..r :
lw M+ L.w, $154
Harris, Calnes t Co, r.. ,.t1. ......-..- ( IENTIST tN e.,..._,.... .. ..

n.......IpeoI., .p....... A.W .W I /eq >x r. Ii I faf' A"r........,N..,.tok*f.MAIM. .

f.Wp.N 1/.p5.111..1_ WHOLCSALC GROCER R .......... ..,. ((1-aw) .. w k -- UIt T.O IW_ .
d A> T .
? IX VI t.T.11.BM TOtK
.
DiltT 5tfW..
.. wr..aw.t
........r
Ak4
:=.. 11th... .::. = T....MMr/1r. .N pr......
.....at n..u. ... .....i.4 I+. w ....*.... Ti*........... f L4iss.4JA.. .54 1.11 II It ANDCBOCKCftT C.tt1F; .tow.to...*kb p**......*.Mrto.M ..-... ".......

--. -.......- ..............". ...... sI ,u..(fleW) IIa to .M......i*f 0.l..wYN ... IM P..LI. K .14 ....*..U.. .
........ MO.......$W.f c,.. p...". ..., +-. "." 1JT 1 : ".laE. ..n.s-IIa. '7. ,.. isw p.- .., ..........0.,.......fNe."'1(4

... .... J.CoI. ... ..... ... hit .... .......... .. N ................ .....--..gyn. ..u.UI.. .U>tl\
....hIi'.......w................... --... 1"1 .__..... IIAiIDWARL1fWORA1tIC -5 ....u.-..toT wsl.i..... ..., .i.tit' ](.. I*. OB.B

1 'S.wi w ........ .; ....._ Md... RIO sa Y;:')" '" e-eJ: fa tM..... ... V M..W* ..* __ uG

rw= : V.5.,l. H4THlt.. .......t..l" M ....----....M.i e.l M1l.i M
iiw.1 --ti :
rH ; I. ......... Ri.trm
...... flgl. p.r+pl.. III ,-- Nnw TunK. II 1 In*r4*.to* MA| >y ft a ........W ..5. .... ............ ,A. 11r .. .... 1eq. ., .. ... (TOW.l11C. ....... .-*N 4541 N.... .....
....... .... .... ... .- Ie n-w.1, u r rM ..... .. ; (
A.. .Mt. .. **f.....*...... U..rt> II .....r (-.II) M *iMr -_ v. rMl *r..,. tiiicrjiritc.b.iwl. .
STATlOXEftTGROCERIES
\
11--"W1 _...a s Si. .l.M.4d..1.rp .... .............11.......&c.. ''a' n-WM A*,M4 a.8*M M *k HIMM
..
r r ell Mw.r. II 1 M
....... .... A.. M wN Ir'N J.t.Srrw, At*. Y ISM 1 1 tM I..Ltw..,a-.If gOO.O()()
J. U r fdr..lf..C... J
1.p..I. ........c ... au M '' IsIs .....
N A.......J.1.we4 M/I11. :% ......a.. M *.s-*f mil
...r-'''' 1.2 ..... n ...,...... y1w. M II 1.... Gold Silver WatchesI.
r, 1. I1ttT0l,M. D. IMC II. I.. ._...._,.- ........S. |M* n-t. ... ...... Is-. Os4 .
4115. 54s 5,4
..... rl., J... ..1... lyjfck. .; ...... ... --
1 ., .. ... ...... .. c-... &eel''l.4 a.i sl'e.M ......L..
nit nei9ALiB9to MRtT.n. Iw l....... D.-- er1 fN ........ rb

JrOTItB.ALl. .\I S C-"i V J 1.1.1: .'LA.IUUJG llUt.CS JUST RECEIVED -.......*......Is-....... 4...
...... ANI) lir.OULATlOXH.IA o' ....
.
sus 1..1.. .
... .. ... 0544 rtwk .. M
...
...
N "' "
.5...... .1'I.Ipsu .... .......... &: ......, ....... .........."--7' WjW K>....bj*.*.M LEI-I.*.T. .lto.fUk V. x.r1 ..I I A Ie..,. +1..15. .. .. .
.. .. a.. c.. M.1. 1M M n s .
.. ,.........- .........
.. ... ... .....
...
rR hrrp. -. N .**b>MM-BMto i*4..*, ..4..... ..* M .. .>t .
.. _
.., ... ... ......-...... .4 ....... .... > -...... ........ -
to ut
5rl... ... I nil SM N ...... .+ r, Mirth.iM4 k U4 AjMy .-.,........W. M..BMibb..... .*4MrAi4rtyM44Mto... l7MfM4. .tiA M.*if ......... CO-, rULU ASSORTMENT 3.4... ....,.. JA..A -se ... .......
.
er..1 / .
=-.-.::-:;-: ;'. 1--I .......... w ...-. er1.wwe._ ::..r1.S.= y.. .;c.-=':"1. .rt1 1 r11r t .. or r..s py A .....

......... $...|.tol to M....>ito ire.*. .... .r..r.D:'S:irr.w:: .... tw .... 1.1.. rr.1.A dat. .... ., l'.nQty*1
.. .... r &..e 1'LlwI ..1M.........,.......l4 ..tIIt.. r.k ...... .... ., .,.............A.......A4 *.
.aWl C$ ,. p L ., ..... r 1 LIOO'&..... ...... ..
.
,a. ... ... .
_
w t.N ppwl N pM ell hIrr. Os-I. I.M.MIr,... ... .. !-I. ,. w"- s .
.
w w ew.4 .. .4.
........ M. M.,111MM_ M_ ......... wr .......... *.0... 4.W .-. ...... .eew c.---., allSN INr.*( '.............. .....-._. I-.-.... 1M

Tax Fayen Tak XTotic N L.q: .....,. ..... 11.,4.hi MJ TN..b...q.1t..1t4Ins.ll Iff IM|Mkt*f V.**...*.O8*r Mf ..... .......,.C1.4.... N..r.......... S1..wwMw..Y.Mwm..ww ..p.wr5.ii,,.4.+.Yr ...
../.Mew M ..... N .... .... .. ..... P11r.rp..154..rp,1.M..A.J M
e. kK Umtoi*f *114/5.*........... rf IDI. er-l-s
UTIE U BULBT OITK1.TMATM WM41..erN.................J.. .... w LIw.I.. S.,A.//Mr/w w ,.....(.n*r tot q.c.t-? '' r... ls 1rr1 lee, .... ....., d4/s.ll p.Ia. ..... wK t... --...- wriH

.L' I .ID M ....... u.1.w.r _____ ...rm..Nr. M w p P. w-../.., ./4 M... erw..GftIa w ae.y.f. .........--..r.Ia ... ........ .. u..w. :::=-...rwr5.e..1... t: :
.p ... w ft,.Iw........I..MNeM. --w.r.t ......... ..... 5.l.r. a1. J.M. M...}t::..1 f. r..f L1t.14,tw1 M ..... CMtM0M4MM. p.... ... illi. S4.$... ...,454.id
........ .............. .y 1w... ,.ter. ......... ....1M 4.bIM ei pgw1J'.1-1. .-.. .....-....... 4.4. IIs-S t: r:
\AL.1..Gw.MI. --....... 1.4 tM.. S. .. 0sr.Ct.......1spwdw/... Ir... .-.... 544-4.. Mr ..
-! w N 1.rltJ. -.-sill./M...i tf .1. r pMw11a.M
---n. ,.....w..c LMwf..i1M..ww .MIII .s....... Y., ....M.wwM 4.Lr.1 N......rrL. ...... 41 w ..... d to*kM4*Vj* to, 1...*tM Bv..ki J.I 4 r lit

.... .. .. .. :-.. t.d..I, ..._ .. ... a.I ................ .......,...,. ....................tt1pr'Mb ......... .... er1 ......aeI" ...!. t--t CIL. : t
... "".... .... ......... ...... ... a.- ___ -. .._ ..
...... Trrt .. ...... ....... M c..14y T. r.--;..... .
.
.. .
.. .....
.
t --... Al. ::-I IM lw.puil..4: :=Ss4e,!. 1=t. 1M'ir..r..l. TMnA. f.llar .....WI Ai.S .... ---. .. ..
... ...... .
.ua ..
.. ..
ur. ISAwWv. ;;... 1, L.. PRaar.a C.., t...TM fcvcM. ..........).*.,...$...........N A.M NIN,.. ........... c.-1... Tsl Ii. .Dr....... n.. s1 &-t. ... -.......... .f GIlr. a..f.Iwer.Ml. i/
alL ...... ..*....* iilMy..4 A. M.*>MIMM ... Dstb.JS.r..1 ... .
.. .
w .
/ pS.p Nap y r.l.t.ps .. ....
Ar..1he.w ... Ml Bat... .... t1r ...1
.. a ___ ...... n ATM -
.
Y. {i.II.Iq II Ie w 1141. Es-ph. ... IJeJ >
.q w Ms w w ... ... .
M 1M .. TwK..y
rw, 1M. ". ,1 .a s1..5.1 w his .... ...... .
_...
B .. p.
MIL._lll*. IT .. .. A.r.y..4 L.TsNL wr.p.4r11.... .... I. t: r.4.'r.. 6 ..."... ... ..... a
+-..*. .*II + NAI J.ir ll r u.-.t a.... ........,....... D4.4.Li..1.r1. i4l.Slr..l r.hw MnwN/...... Is.dl.. a-.a.,;... 11I.-... ..,. ...ps-I.. 1.1..1I-L ........1
.?........." nCvvOwk. 11.4J..N -Cullr "- .........I M4.. .......y N.M.... .wMs Iw w..4 O...$.$4....V. w e..r.fM.I ret.eS N .l.a..,
.. .. .l.rlu.._ lN r 1M r..r'._ S...... Rr..1s. ......... ..... .... .-. .. ...
.w. II I*. Tfc** y y MIUM lntfci d.s.1 ..
y
w---.. ..-d..Ia .. .... U l"WCat.s-.e SILL.. t.BB, BtUl Is. to.AT ill TWH .r i5./.1.p It.. Ir.w, .:?NSr..l y :L .a M *4.i4 to,*..* *ik yivk = rwku rwMy Ab.gmt..., mftKmtttTto r..Lre.1 W.**. ... .. .... ...... ...f-M.wN..... .... ..
-a. .i CM*to Mk Ml. CMvtof
M. prpw.f' sf w ..
.. ....w ll..M..5w/M 11 rr .... ,,. .... 44454E itav Dr? Tk"- ***.pjf***. -"|>4ij. r *AITUM M r p4A- M.15.1 .flw.p./
U .. .
n.V.C.CCTKBAM.. K *. *....*.. tM t......4 to IM>A...>*l ... ... :..
l BM .. ... !
1..wl.eerrs- msso.. ......... 1: rrf* f fc V .
IM.1.5. S.i.w..e+ 4 ... ... .... ..
to.Al ..
Auc.1.4-J. M.i.p Ie Ap1..eML. lN. ... ......... .. '-# ...ew.I..ru.1J.p. --.1JTV" *.....ps-.- -- ,...
.
T..I sirsw. .. ar5s.r...5.r. M ................. ..... --.. ..........*.. rlwgp.4.
c-p.7 4 ..,....IM S.A r N .W r w 1.r w M..p. ...... M .... rs-i.srlti5.1.. '
,fattahtn&en 8 leim U 1.-14......, .A1ANyt ....... r.,r..M..i.kli e .. ... M ., .U-. J. at fu.4 .... --
.i.t4ik ....., r 4pa1wlr. '"/ T4 i..w1 r 't- ,ipae.Mar.ytl..eraa..r.. deJl.t ?410..1'. o..Ia. 1.ptNt RILL BC"
r,.",,_.'.. .... it.? or.1r.. Ll. is."'...$.4 4545.U fr/. ........s-i M Jew /rr.t I.. wm.rwq --
$
Cwr.1 ArA./5./.I.14 ..' L..r.rn.:3.1 w.>4y MU. lU A4 .rt. t'-0G.wt: rt.1... ...fc.M*..IM...I..M*...*...*...
.to Ik* fci tk*:..: ..why to Aft*..l........ I. L.N.I .. .... .wl.tad..............fry.MI .Ie .... ....*M>..-, .IArM f.f 1$ .
*M.MT
.,.. J. B
a.- .. w'
.. ..
."_.,, .................... .. .. .
.
.. 'i1. .
M.i. Ik I. (..... *-41 II..., .4M*.Ik* : "' .. ... 0-41 IANCR1.r., .. S. 1'It.... trl.,.........
:=--.c *M4U .... K.. .l.t A.rt*.4......... 1.ltnro N .. 1)iMl Is-......-...........
o.r.i10. '-.e5.4.....-.. N die ...*.: 14 M...Uy ...*...Atl4y ... \ii-. 3l'cLRCI!""' wtllt+nt. YsI r..w. HMMto. CM .*.... tll.M. r.5.
t'-5t surd....M...., S..16....... I to*frtl M.INMW.T Mtol ( I .........srs p..sI.... ...wt

,to... ..?.d,..... NSnaey.W a.u. f l M.1y oI.. f5lx5.Jq Iu11er411nkIlWJ't11It ....... 'Sl. ., ....M fMHtaf lk*Isis ear,..., tf
..c.a-.w.-,.M.... +. Ie L.... ............. Jeffreys Brother t, f121 iMl;i.fWl 11r.[... 4 M IMtlliltl .fI k* ......*(*. 4.. .fAfMto
.
..
iI'MAJLCAUITN. A4.yIror Iw .Jul N .4y.Lw 111..... eraSdJs1 M r t.w15.. -tV' Mx w s-... is.' .... -. ,
.......... ..... .. ta Apo .4 V. d w -I ...............Emfr..rl...-at._.......;.... ,6f4l{CMmiMiMJACKMSTIUJE.. l....., WljTtojt% ,, ....%Mf.Mfck*.lM crew, .I ./..-. M4 M* viB lVB*.:Vl4)l )

!! T. 4000.J.4p k .JI&IlCJl7. $54. TM** rs.l. IMI Mr .Lss'stma..ti.w.M.a fcy JM>.
.
M
.
,
Nfl-I&u'llul. .0i w 4 { Ne.r1 .' ... &e. ::" .... '
.
e
OTikL.,11.tl 1.L "" 1. II es.4I.tam. ELI, ...... 1 ... .... t. ....... Me..wwl4 wi Ap.w.SIS.IW 1
1'Lna..XNfA: ,. liarD- '. a.-...I1.. s...ii 1 a..i&l JM .. tt..rwMnrM GtTB 1 Il.1M.< ...) .r.rwi M******M IM c--. ......_**.1.lM.IMNoN.M f 4. ... ............ t5M II ..... ...,
.
!
I'1e.M. .. .
.rlp..4 ,w.+pN .k* -... .. Jell21t. ... ... .. .. \ ;iHMrC .. S..wf *t "> .. .-1
WICK AMI IMI.BUU fc.....ttk*fl *.i..a.t 4..1. e5.1... .. .. ... r...... I .11. .CALEB M4UKIT n...."' i.:... tI
ATX ULSDUGS. .. .. .1 1tt\'C-1rrta luCT"ttt *M*,.... v...MM....*..A.U* a.J
.. .., .... ...... .... Sas 11 An1w.. '. .... 11441-VIf a elr
.......1iY...... N" ..s.t ., Sal ... .. N ... M .p 4.w, ?wilt' *fV ...'-'- fill r- Chewing C : I.M. .tt iK. a..r. .. &.v..ass sA._Ilpyl. ,
TW ....... .... .............. .....-tl"1. ......... tI___....." .. ... ....eww1 M IlnpM 1..s. -- ,--' I
.4....... ....... ....... ...lT1r...I. .en-., a/ Is-.........r...-.. a... laM L .....,. ... his ...... ... ..-......-.r. .." -
.. ..
ww .. .. ..... ....s ......-... ... & ....... ......
_,/-.I....... 'K MUI'L j i. ) 4 su4 .I **M A4W**f .UM* I ... ,. .
..
!WJ.-AII Mlaa, ..., .. 1 .. p.. 1-'* ...M*W..**. I M*... M4, IM UM CUvUfk wr.-ati..r..n ... .... N
r"
...
I ...eM/ .. ... ... ..
\A4T A. WALUUB.AAVB.r t. TLwy (11 .... NLw. ... WHITE
89IFHUXH
('An.ll&.TTCLIL -Ik.-I a... vwrlrw.M .. ., ... ...,... Mnl M'IXIX to M to M.rr5..1pi. .
tM .. .
UA .w-a. .
l, i iy I"M .. ...h
!, ........ ... .... .... ..... ? 1111 -
.i. r w 11-.1 "'' .... ... W Ms ....... .
..._ 7.......$ -r 1. .... ..,......., ..........., "I 1U-.s..w.- r..T......N... .... .. .M Ik*r>U. lkfto( MtMM.M\farC-*.) WINOKI50 ..w.. w w, w e.t..e. ss15..wrw wd ---. 1- :H k-JV
Its.i...........eI..... ... .... ==::N..1..r l r..Ag eM4 AG.M.Mp4 J.ffM rbiw. .. N fII..........--......*..E..IB :
_. .... ...... t.d f ttilr.. A ', (r' .t _
.ii rM.r.l r N.Ml ,. : :::: = --N Tw d W a..iI .._ MG..q tr5... JLOMI&JL I
Mr ...
... Td ..5..wn. ,All pww id.i+.. r ... .rr w N [.w. 1, AU .... .. TOBACCO.wicrr' ............... ..... .
i4 irw Ie. ,
... -,
lIP
.S/.M JI.. Iii.... pi4i... ...., ...... .. ...... -. t Lftk" ,... N. S.rp.r.sal --w..w.s. n....... ...... -41
.... .w1 WI de MM. '' -- lwrw py.. ... ........ JAMS ".. t to Y w .. w 4.4is j.d .Ie r'We
p Np. dJ ,1.. Csr ... h .m M_. -.1..,. LId .
..... .. A.p.d Jta'I... w .w p MIM .
.. ...l ... f 1rN. .. ..............11I .. AIr1
IM. Jw. .
.
.. .
.. .. .
-a..a. ..
.. e. d M.. ...... ...... t: &II. .Ie- ______..elf
r. .a&La, p..4 .a r a.y .1..w..1..r..4. .. .... .... S.... .+ ...... .
'J&.ts dri,t...T.r4.. Sill ... p5rw.4 I r..Nw.. ..., CACAiIt ij3@ilE. ; ...... NO.1&1a I.A'n t. .... ...tip ... ..
Ik I I&7IL '
t/i K Mrt .
al L *f s-1. "xr tl
tokb
.
.
W M ... AB/
1'111
1 .. ,.'I.A&AII" ut. tnilt'atau 15... p..wl M. O. Ju. TB.JuBltSA xAlt. ,...*..lj*.klM. ry.**l IM BMrMlJ. .
.
I ..... .......... A .. ... .. ,
XOTIGE *to tr..4 Baton tin .
.
M.&CJIUM. / *-4> I*f*** ....to...*Mto>
,.., ..., a--. ..._.. S.r...-Ie tNrOI. .Sus...
:T&LL Pis ws4.. /.w J.e-. J.tI1ai.-.e..r'1. !iit: JDUY'-JGOODS : W. *k*. WtMMt, IMAJ.T.MATHEWS. n....................._ I ,..... ...... .,dIe -.. .
..1W.. ..'''''' ........ wAr.1. i .. I ... .. ..... Ia .. .
,. .MMI Stti. w at N.M c..... n'r\n.\ ,", .",. .. V"-r. ,- .. b....MM;*-
... -I... w r.j r.,4 ..... .... ........ ..u&.u.--. F ................ ... III n'.RL: I t1 Ir r_!' :- ,- I.4...to tM....*-....K.f ... ,....,..,..1Ittti ..Mk.tTM4.ytM4........... ......
,4 art-.f..............1M................. aftbOEnII.b4 ; '/ rt.Mq.4. 0.- I".........w...........Mt_ ............. ... eI....
&a.Me .
-.J a.l =' ............... .. *OM....* *.a.Ul.*I.....,r. Drr: AI 11r tt11k1 V ..... ..,... .ieMC1..MI..MAI e.1r.M..1 ... ,..., ......-r: :: .-.
pw.M .. ........ ... :, r.. ..... .
.
w "We ..... .. y M Nw Gkw Artkkc .Jto> n*..l.l..pr/.....>P* .eI"" is p. E ..
MM.W.f lldl... =:AA 'ilU.Nw1 ,. .. .. .otto.. In imi.toto .f c. .... iliw ilt CM K....., ....... .=--M.ti wylp..w P 0'I. ---J.: : M Sr
..
Ile.
__ ..i.Ii ... .u. .. .j.j.wli. uI a LMMtMLP4 11"-......* ** 1.011 rairc .. it I. ..1 M i
.. f .. n>a CUE ...... .liaoKd A. ....,..
'1eM..... .. .. .. *>I.w.1.y M .., C.&IHH...... I
,, w-.a. &-41-- ,, a. hI1.... 17/1.. 44 ..J..d -' &II'f.I ::

..;s:...". -. .. ... ...-....., 4 1 Q.Ip.AI! !n..o 1J i.... A|. I .....__ 1'-1I. lit A ';: .


t
.
.
-.. .

I.J.: .:; L ..J...