<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00061
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: August 31, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00061
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
_. '
,t L 'J:= r...
:


,1 7,:! :__ : -. =- : T jIt..J. -.iaJ_ ....f", n 1 ,-.
-- --- ----- - .
-
jc :IT t fjrit., .... .. "-- --- _-. .. dlr -. .;: : ..-.-.; .-. s ..... af taatl'.MBTkk .

-- ,toa,*....*., *MtolUraMaf ..
I.WOnT DwIl'ArJ. tU ailiralialiftg that lU varVM

........ ..... torU4 a* ** ... t___to ti.hi. '
""'I' .....
at........... ........ .1 tU Rfaat MariiM Ik* MifIiaf s
iiY W. It ... I'eet' ka4toa4a tofcMarMIkat
I .tats....-H. .HaTleN Ndai Ef r..., fry. a* *tnaliiaM| af

a ra MM .,n.....".. ) ..*..*... to lU aaMaat af MOOJW V
''''' NN Opd ...... I., al he ,...
I I .I 1m....% If I N A ..... -4 I.... .... .. ...
&-..,........... :...tU Maal. .af tU JUrtk ........,

LAm 0A DYEwrI1i1Ice i ........... I .Jill. .. Ikat lU Uatoa .. ... XI. a', t a(11 adSIw awl) .. 0# J I 1. .' ,1&. I.that fcaUaU ...1 ......... K*

J.qM IRe 11.ut... III.I 'IX 001) I$ OCIITILUKT.Toka. .._MWV .iBllfcBfyteBlT it ... fltMtlMW
1M Md ................... fa .... W 1... 44... tI C-.... :
....................iII Ita..... -. -- -- = -...., .... ........ h........
...... ............. .4 I
,
...
r AfrMslI.. ..a.-tI.u.IM I IL-Tl.lumb"r 59. GMN V LLT. FLA. T&IBAT ...XlX8. AU09ST toftkatawMt UkafitoaU"I ."'k ..
aa.4.. it 1 N 81, t M. N.. 9. t'.n.,..i ..,... ,..,:.. a.

(lam..IuI...t.1 eIM.q, a N 1 .. .. tl a a.....wI... twala4s .I4. l "
A......... .. ........ law .. -- -- -. .k -- IMiai. that, akU*( tkayK :wIf ....
A D ianti.a f lri.ayln rrmUn*,... .. *
..
f kKfr <*4 V 1 ... this ..1 I ..111... t..i..I' .
7 N .. .
IlMetyu.. tl..pi.lSt e..l Cawl'i... al s 4 I tw>r, ... .....,... ,... ....
+ 10..aia.IrpJ. Mgr W..an.ta ;,'
TWIM 11444.111. 1M.S.r 1 tt. A.gi ...... .. ... ill..1. lU .
.t. | MriMv al .11. tfty w Uiy itoM.. U4 lU *.. .., .44riMlirftM
11 | .. ... ,
.Ie. .... .. Tktf ..s ..... .... ..... t'- ... Uaa4 I.pwi.ww 1' a
.. s.la
,
apt TV My MiiMi*,.. .8 %... that ......,..,p... ,_ M h 1)q. )lac t Natl.ts .. all ..tallt. wall tosaltoa.to x.. .. IN :"t
........ M .
A SON I O. 1III yriMiflM ..* play. rfiU X.. sat. Ie Map.w. &In.41 tyrwcy*.4.......,to Ik kf-xM --- .. ... fc..w..* .... ...kl ....... ... wall.. Ml kM ... ...... ; ...... A.. ..... .
tI.... t... pwaj .... ............ J.1.... ............ ... ..aMI tiT--J.Seau, ... b. 1awMiwl fry.y t.inp M44ipii4 *>to rvvtyft4 sit*f lU lamas. MMlM.TUm kbi.R. a o..r.. .4I..Mt...... #r;
n.IDc.-tI\'t1 l.otllte.No41J. sa..g ... ..firM. ...... iWM .,... p..4w. ,..I'" .L. x.11..1. >4 .M.i.4 *...* .I sss.faj7 lUHwy ..... ,..,.. ..1hit. .'rtfc duI as l 4 lha M sh.x.Mh 54.51G. (f' .il
prjt ..... ... ashl. a.
.k olca/t 4.11 ...l............ T.TN ..-..,1 l..C_'....... I Iu. I ifra fry .... VT. k *. *... s.wp \I CI 11/1. ... GiJwsg a. is ns ....... w .bath, eM... at aWM> .. s. t JAw.
.
.a
ad ash.
C en n u. _.nfcttfal....... (...... r... Ie wd., ... "'-' .t ... false, at c.- ... I II. Osg' >
a r. UMMUft.fea.w BarMa.C pa.tj. I td11. rtMrk Mf.d Okry [Uvjikw*). .. n>Mrth. whk. ...a. i. tU rVk. .gmutt lU X.*ik, t4 ... Il..a.-+ly .**. .....1 .
I r PAI/ILh.i.I. .. twtattkg .......J eM ,......... W- .1..u.pw..11 fMit c.... I. ... Lj SASS 4a j ftg lU ..W. ..f.tfc.ft*.. wi... pth ,I..t ..., .... ... M. f."|.k.. .ilk ... ... .. NatMMl aa4yH ...
RAIX. TA.T. _. t1..gl.a ... .....,,........ .. ...1 Nn..el.nt..t.,1g btotkkC ,all -"-., rash. h..silwi..dtil. I. .*... I _U .... |.......... ar..u I I M* kry, ...4 .k| UU ..k per to .. \
i ... toaMV
ft. I.MIKA.Mifvar Htltt. *+ *V. .."a.J .... .1.111..1&j t4. a:... .,ell ..T..... a guts, k. .M..*.. .*ass iW. f....kaii..lto .......... last.. .... .......... .J ,.... J..ao1 .. V. 4KIMWM. ,.... I. ... E.aw a .n..1 ... IL.i..1Ibity .. .... ......... l.. ........ thw I I..14. I.a..rs. N'. 1a.. a.. S I M4 .y M>kHk*UT ..... to-rf '1 plu 1... ....., d... ** .... .w... ...-fry to f tfrM. WMU4 ; I

ft..LLAI1, ..-I'....-. -.........$1 ... .aa4 ......... J--t.s.p.v .. ..amalie.) P....-w'a 1ww41.g c...,.... 1111 .._1 fWyH. alt 'lUt p..Is.Ur1 *M_M'totMU 1 1 p..."rust r .... i4 ... ....-. .k fa the this ay riP'r (.hi'g. **tot ., *:c.t
*.../ .....I S ssa..... ,..,... .. asl.i4 r.u.... ........ .a.lgl. .. II.ail w 1.. .. ... I.tkrtw ... .INM* .. Ik ..-w.. M4 ....tllM......... llkm..* :I.... .1......, :alh ... M.. .... ..:!''J Ua6..I.. : f CkatkatolMiyMto j

ILIYWAl/1 j Alt.Jlln..?. ... ., --. ad ,.r." t ki.. Mtfarwhl dui .... U Ik ..,.. ., ............ ire .... ... I I..... I Ut, ftvy. t.C4. ll k.... MR 14 Main.*. ..... .*.... ..... __]ail .. i1M Ik*
o"i'la.' rutThu.. ,n.. ,.a.. .4 R.p11f1. WI..*4 ..... v.. k.... >..*n..k.- I ft *MifVil<. .. ft .......,. ....... ; 11.41 t*.y .... tall ..paM Ika a Mplt. r ... ........ ........flp C.Iwiw. MM

r. e. Mturr. ....a",....M.1r. ..............U .I....... k. M kk, ... toivUg t* 0... ......, ktUawiJ frW puu.lir1. ifk .1M..1 .. t..wd..i4 !..'. MT JOTfiUr 1 I'. I. ( -J Gal ......w &W thi1.M fcr .... tUy an MI to U 4i.pw1.to.*.....M, lUaMM i ,,1{.

K. w. -. -Is ... ..A.t.J1 ... > JJea .....eN "t.... alas sells .jt, *.*'M pall Ie i *....>. ,... M 1 a .ddGw. ........ .._..., 1M tp.11.1t4L ...w l.. ....... ...

ti \ J.a. C.r. 4U.tltlU-.""..r-..raw-. ...> ....1 ij J.rlo*,... ... ...... _y.....l .. Ie to f..ttftm, ..! ... -warvfry ....at Tk.. k l*.ik, .: tie pea...Ja. G.. .J par I :.....s .........&.. ..g.M .... 1 thj U.M Di.ie lp.. w .,.. .p*..pl..

. T. .. un vu a. $. ..*.**;. ""'"'.1 ... ....,a.w., .......... .frik we fra. L 4 lirir _.pNM.. 5.4 .... ..... ..II. .,.1( p.- (ANSItnbw J I .h..... I doe ........,lU Mtk.,MJ MtUftgk )I. .... t1. ... ....... .w I

.V t.. .L. MKAMlft.a NWUbMS.,....MM.1 I...*..PB. s...... ..... a, i4 .... ........ 1 &. lU kU ..... s.J iL.i. ...... ..,. Met pwpt 1a sM..lI' .. ... p.siai. .I.l. .tl .. ipih.saps' ., G.1. ... I lU.|.tUt MM. bra s..Ia t.....*, lusts. (..Mi....wal* pap...*.,.. v.al4 tar j
lU >...!... fob. to .. s41a.wj a-at. .. .... .. .. tI ..
pinta. p. llwq 4
t BA.. U*. it ,Mty.Bi f.Gg 1 t4J' tiNMM*. tUMjMliftMMtl l- I'" W ft)**|. UM a Tab* tot*. UtotU ...al '"
..... 131.v --......... ... *..l TU C..).. ., aa- hI.t lW .)... W. M. .... l..afi..Is I LEIS. Ja.usa.4 I.$1.it I. I I....., i4 rasa Etna (.....,. (An110.)11.ul.q.hhu.1Mi44s.iu w Ua4affttfMaMt
...... to tk.
.
..
...
.... pa.h ,
.._ w b!. ....j ,91TU ..........s4 pa. Ikf eug *f ja.r...... M it .....__ A...,.,......... 'I4 (* ,r....&.(] r.. U4. .... to VTft.ktJ1itu '' ..1,4.wU.l .......... A

IM..._.. i_;;:....!Sus ... ............ ... C4s.Ms.S$ Still "n. aWj.I4Ja.lrlrs..J. I',. rit......... r.S ,it.,........ .t 1 ill oM, | try towWykQ) kk...I ....8 a44.*M [*....4 i"s.| l..,.]I agMM raaa. 4U Mt Utlit .
*
T. &. r 11 a .....Mff.. ..*... L.1..4 ...... eM ... .l...ps..4J ...... s4 (....... 1 s4 C.".,1 I flu a.s JWe.W.........,........ toift4 w frnt I .., Mft l>k .Uk I.that tU t....M*ikM! ...... .M lUfKMl B.tiUi.ia.. tofHUrky. *. tU tight J ,

J.viatuts kltlT..r.nl.yA. .. c..cIe ,..... sb..l; ......,.frJk k k U fctt..J.I;. J It. aJ thagl thu ..-. What. ..MM ,......,t kr tk) tot,,". to I Mlk4iM; O ......., MV| W ft* pai...

J.M.'.MAtMKfca.cIu11uL Js.tr.k--...I...... .'r'd .-........ Mi,.... .*'ly f rt ..! tk Ew.a W. ,...:'Ital..... ... 1.. ,...s1 aJ isWlaI r I i. p.iii..I. ail t.,......,. ...., ..... 1.l.fai.... (-'rt'a-e]I "U'Ua RUM i. ___.. all : _
Mkri '
JJ. JtlMMItlS. ,...........s Ie il.... .w,pa..... wee ill.\.....t BMtofr ....... r"1 M lw ,.....w 1 w st "I k k-kwM M" lU Mwfk Umuu4 '., IU U4 ..... "*r.4 I... lUl I ki lU af, Illan. .

J,.. U.M. fAt.MimJL.T Lt.1o.........-........,. TIi.J. l..1.4i/, .... *.. ik I'rks, ..... 1M..7 I I f.Ji.gP leas.",.. t ibsg...1 ....J. .... > t.J *hiJl fry .S-... MlUi UUfiUt live I .,..to... ...ps1.s.... .1e.pies. ... ."
.... .... 1 Ik >.... M... ... .. s1.. ...... ...w d..1 .. ... '... pus. .
J. I. IUU.'oKlo... ." ,-" | t. .pwp ;M .1., ( ...... 1.., 4th. a. (lrpLw.J i I'"t' << thw U .kM>M Mmi .. U I sp ill L..... faa 1 Harsh .... "
10. Sal l'.i...,........ lW r..U*f..|.. ..-. ... .... ai 6n..... it i4 ..... -.iJ.+ .",,..pwewieg.. tlitC I )b. t.......... : I UM nil. a.. f xadws frll..ww-.p..l. ti 44 Ufrl aytM .... .
\\ l.oalito<< I No. ........... .i. r'.INi, aN ......., SUM totwfalk.fo a...... 1p. ...... .nwils. it' a... ..,.times IM | U4 Uto.4.4 .. wy fU tU lk.. ..$BMttkCMMMMMJ-to..I Ml ,Uf .. atana. v.. I
3S tki
I_u.u IUL.MKI&.,.IaNrr;::;;.........IMw.iu1 .... ..........\f .Ioe (.... ...... ( MtuiifMtin ... ,__,. k. III .... .,.., ........ that b,I ii. ftHanJM to wy." MCI****! to i| La.. .Ul ..*. U 4..i*.itU..*. a4fMiMM tats KMM. ...*.,..*., Bat usp1.1..h.I.-* y

)MILL ..U 1'.1............ r..... TUtvkM,," ..,.... ....&.Ia&Me is ,....1.. / the slit "... arre.644 .. t4 l'....... ........ I Jas, .4.-. 1d I. t4 p.. .... ps.tli.sirs M4 lU p..p411.I II I .. .... ... at iU akM af .... .
M. I. ILIAIbT. "".'. 4J. ,. t1. r.;.., a It ah'uIll ..r 1 p.akii, t..IusM sal NoI. [Gnat .pp,a.....] ".. a w ...ill.J ....pl 17 'M (".,....... S aa....,s.......... i." ( NM.M .
.. I l1.JJ. aetglisw.at
NASILaa.AML. ...... .fwa 1M C.'.. .., ... Tkk BM... lU ....... ftft4 Lt ,, .
,
B.I tttlur..1ol..... /J I. aal.p. .W......... 1 eitJ. ftM seas thus to IeI... wrpWi.R.w..1t. Seal. C1nG..usd .. .. .l .. on.. ... .A '
u .a
.. C. ..... .A............... *...WJ .it"-..... .r ij loft W ... ,.r.r) rj af M* Mrtka af yM OM ....,...).l<'1"4..... hi..tonty....* ..4 M lU.MlMtftl Mk4 t/Hf ........ ..gwJ hail! .s4 4L1.1"'u ernl. ........psi.. ...tw a>U4 to U rMw4 *. I
.
..I.Co. 'Ii..r... 1- ... fry M4rw.i..r ..... I II 'is..'. TU kaaiUa IWitUatl. .' .. r.+: 1 w. ...... all .. .... .r I
I. a a. til.gLs.. ......... ...-i1hl W shall aUkwgk U) W *.r''y a4 Pass! .* M,-.., .... Uf.,*., a<..* tUyMlTMUMWr. 1.'
I r", .. rep,. a1e"1. ...........1.1I. ...... aJJMMii. ,MJ......*tU>+p.*anal vi.... ............ .... all .,n rent .Ik t-Ca.g.1.. ,...,.... ..4 .. M&I wy lust .l. s ....., 'M..
JAKES B.ATTORMCYATLAW. DAWBINL I..11 Mk1t..i BM M.&ki .. .. t*a*.1 .....'..m J....... .,.,.... j 14 Ew., .............. .it" t..u gal rik tM& ,tolU.... ....Uik.*.Mtttmlmg > 111..a..a.l.hnd: iUlOkO.tM .+ stay h4twg

.41.1 4 III say e..n T..rn..7.kU. ikt
.aSt J.rWWtiue. s kVb .. ... .*.Iw4 w toM..."t1Mp i""41.tik. *.**yir-...k> MW trykf. toWw tk. .MrtMiy .,.>UM *tty ft*. pa ........ ...u....... .Is.San. ikk ...
*.. 141:11. Lash ...... ............. ...... 1 tIIaI .... alI.i. to .. |U*I. .y ik MMttty, I tit4 k ."... ......alae...|.- I lT4M Ilk w...MMII 411.&.... I Un ltpt Mt af t.tok. ,sal lU air..

SOLICITOR 124 EQUITY. d ti1N .I..st.J.. d.l.d.i.. .. ........ f saw k to My, .... I.. I ai.M>f....... .... My ........) >4 ....,. flat .y fatlM. Mtt. all, ,.iia. .... .M..4 ...... thanM: i lUy...wal. to straw to CMfrttt
.
... ..m MIUK... L .U. n I J !<
f" wtr ri."" "'dj ,, a-eW ._ .....try, ..>! ...... 1.N7 .I.1' ....4 ftfftmi. I lki.k I .., .., 'y...* MM.I, toty *M rtyrrt lU. M.ftltfMIM .. I Swiss I frM Ik J"fl..fill ANMkf .. ....M... rfUfiU .
.. w. r .y. ... fcH ...uJ a )iC.**r. lit* .... ill ft WIM I1. ..... lIs ..... 'r. .... iki 4...w..... {&.. ..*. lU*I t fcf .Ml&MtM' yM U., .u. *w M .M. ...... to dui .UUt .0tator CUM asej.M
e..d.l. .. .....4.Of ...al
CUNYCUMVKYORW5B 1.4 nl..t.t j .w ..... .I. | "fr.mri r J. rn Ii..... a el.is ...,. ...._. .. ... f..Sawi.s *f r- 1M, ..*. w*akl. IW Ul/a MatotylUfTMMMt a.
... 1.4 .... thus ....
C'"I.aI )...,...w ;ikt cswrMtf..... sighs. Natl.4s .|>Mt 1 tirOfr .. wrgiwIL ........... Ie..!('" I ....... ., I I4fws. puMwg. aJ.slush. us ,....;.. .,.......pt.w 1..1.i1irkT .Jut"......
4. .- .. .tre..Ya I.. k b lU ffivibgv. ...| '.ty dti .. ...., (!t'iu.f'1 c H.(). Htr.kf ***...... .t... ..MMB m Uraik.. t.. all, t-- aspt aJ ... phtiai .......... TUy ..... af 4aagataf r*>
.......M.a.J. II. .......-.- CpL.M ........ ............ .. k ".p' hi ... life to .. ...... .. ldl..teist.. .. to ....BMJMV
..... 11"nailtur r y ij *fUll|>.1"1 a.. .... (........ fit .1.4 ...1, ...... l .... ... w.... ....... s alai .
r .as4 t & N X i.Ile.t..4 dare .....,.... 'M,. 1.14 It ....... ..l l...Isg p.n.4.pr ..J art sahdw.) 4.6..s.Arp' rf.*4 M4. n fn yM k..*tk>Vi* 4 kM*,... ... hey W.k...l....4aQ *.S.swl WkMlTUy I ........ .. ...-
.... .
: MBMJS.ATTGRNCY it 1.r1g.y .....,.. 4.a.n. ( .'.J T.. .....__ ... 4'. .. tk'a***....+. a..fM4 lUt I.Un.. ....... MMMMM* *.. (Af>.aa<*.J JAI Ie &WI pSwt .......
tyV*...... IT* w*.**>.i tie .... I .4d...f ..... .. *n....>. .... krMkM.M ft.klM;..**w lrwthusa I )..}' ...... ..U. gM4>.4 fry **.. ik lUMtMT .... a-4 to 1M4. .*.. ...,.....1. dui, .....

I ..cc.-- t ......... rstill .u.4 ..... ... e........." ., /Ml.. aa4 all.k Mfr! >ftlk) .r,.)0...(...... tftk ....-. VMifkikM M* 4 iy, sib ......I........after k<* spi..ai.iwdt. VM* .**.$l,4 vuk ... tr..a4) llwirtoVM

JLCLJOXfUI.11J. _.. t4. d a...... r.... ... aW aj A/J.. (t1...., .......... ) r." tato. TM, I .iI: ,.,... .?I.lUt. ..,. | to ...'. M.r.g. salt I a..w..a Utaaaltlaal Cat.G. a..4 ...... .*.* hat) alt
ala,. i .l.G.li ....it... TI........... ......... ... 4eaWI. ) I lusl..n UU* *pp| lUir **-.
ry al this M>4 .y slat lU. 4.tisd., lU MMt'uftiiM) kkk I .... ... ...... "Thu ....... J A.Q C.&iM
! prJiw"r.1rLi..._......Is..nlM.a..M. ...... .... ....... ikjl kl 111.t. lU .I .. r......| lUkkaak atotU, d.)/
.. .
: ---C .. I. pdk1".aDap..CfJ i I. .* Iff ,J.. hs sa4., that 14. "..., ..-J..I.J p.Ie. I a1 d.4.J a. IJr. ..,... pep)
. ".....J.. .I. .wt .... ware .. .11 |..>.*> In. ,.,..... a Jwl..i, kit MiJ ash Is............ i* y..r .44... ma I,I At U WMlMk.M*lU r..ew': U..... ._" (')iris .I'I&. .J raUi.a4 atotU VMtkkM} lUW fM-
. -. .,...;,.1 j .r ........ -panW ,i4hts. t slap. .....", (...W .ail Mad pr.el..mti..1w sip Ii.. I ....-L.. tin. ...\..MMM ,k ... I That ....... bl.w tIfII .u.p.....,t t..... tits a4 af lvl./1 aB *..
....... .... i I M..a ....... t4 ...... .W.. ..1 I. I pa.f..., doe, W I. .k... toU
I. .
\ G. \D8W.. pi.ilr.uuSkl. I .. hu push it ... t'aIMoI Eta.a : .. .. fee .tNr? J......s. sal 1M C.......-44.u.h.. t4awes. .
. 4 ,..A.......Mss.I 1. 'M ..Be, .w.1MoN k s.. .M Sa [tom eTt,..... J ris .... t1., BMT. IW O... Craat TU .., sl C.wi.i..1th. ...y AM* .... aa4 ..... ..*. TUyVM M

.AT LAW, -.4 ...Ioe a....it .. per, .1.1..a.rpiag ..4 tnapfag l .w..f8J.....J.a..wa. .Jtbw. gnat 1 ICr,t ........ ,.............&..II ... ...I I II I I'altol s.....; ..., ..s |>...., ....'i *. a** .. U.MM) ka4 4mljl. >,
.' 1.-....p .... doe.A...... ,.. ..... Ik ,)Girt ., Ikj C-lk.lk*. ...e1ti ,..1a.. t w.a .....-.). : .........5 .... ... nail .k' c... I Ir .**r .lajpaU, ....tr vase lUy\,.....1., ,...,.. H.. .. U4 **MhlUir .

JIICANOrT.rL.1..-. :p4. u.. .;N. ......... ".... .... It k 4... fry ikMj .W toifc ...rl.1.rt. .... tIeI"-. ... .Iii( s)$ .. I I r For... fry kk.....) .W.. s at.. i." ..,)at. k.**., lUy .?.*. s |**|I*:I" taJ 1..... Ji"rJililua .i

i.............*1. .....$ .. MJ rata: -. tk fry..< *4 ........ .. ....... ......al steal toIfe4" I t. .,t4 C.w: :u.... ........ 1.I. .... .....-M* Ua.v ... *f aria. |I tUy. Ul UM. > tkito4. .fry .aI.r: .
& P., C'.iAPL$ l's t.'a .._l,.,. y ....... aI. I t1.w. ("1'W"(..... .... TI a f.4.1. Mrtiintim at.iki futoi.1!M* lU (Last... pal. sat, kirv (Ar4-*M] Aa4 .... ash.i I... ....... ,.. ,.... .
'" ... ...it......i iI 1 kite rli) k .. to ... .. I I I C.i..fia. .to BMay MM** was tire
...V AT LAW. Nlla.171,5.4. I i fk ] y ...4 .. |ror..ti.* at tkt O..).t.. 1 I frjiU ..... eel U4 -I Ul ...ra a3r: .UaM I* lUBM
; ATTO I e#.., ....u-.. re........ Mall I .1.4.ns1 1 i4 r4.'ip41 Cwaas.tir.1 ..... ek1... ........... partJ. ..6.a ......., r4IWn. AfWf1 I It ,0...,..... ...... ."... .ra., ... atMMaS aiMMt. al tU pint af>.....

....u. 1J -"f we... ......p M4 t.1 wawaai aJ.J. to .a lWTTkrw ... on.1,...... II.i4 ........ 1 I[t .kir* tWy pal. M .. Uk. OMJ .. lUy. ....u.fO>.t ibis U*... ..... fTUr

/J.Jt JA : ; a fells.....$ .,,... Lis. ...... tI ., wst' aus .. .... .\e....."p .- Nt .....'" ear.slit. .1 Gad1, 'M h.l. I, ...., |.r..Mt. It* !.(, aa4..,ia4 it .W ....*, aa4 ..., ,*** v

r T :.31 U virM4 U ik K..U at. .... paa......" ....* totfc ... .5 pr., .... .u i4<... .r kfin. .. j ......""". A.,.1.1, 1 .. ryaUm, to aR pew, M a.8 M .... wit vamal IM XM** M j
Y AT LAW M* to Ik pus M.1 ..4 1..w wi'M ... r.. ""-ts.-) t4 11'-.. y ll.. ftM-y IN slit. I* tkit 1 TI.IVn Mf,.to M lawn. :.*kIk the, ,.."r. af lU |r4 8ui M*a...** 1",4 to lU .... |nk>JM af tU0M3tkcf

TILLC. rUL, C..l II&:.,..J il.sh." .....1 .... ..es...J. p.t4.s..-Hf *...... ,..w iWt ... tr...Wra to .. ) !r.. llMkfMjMj J.4psltma M<.4,I. :''::'' (\u.e.e' ) I BlMt*, (tatUtMa4MV.raM .-

J.w. I.. ..,..." 4"......tI., .r ,...r Tly... ah .L..'re .,.. : to "!....M to lU Cue*..ik* sal kt I.1'1 Tl.p..s. "lU. rWtkftoiUra rrry 4.!nl lair a... va>4* ,
.. ....... .
p ..w...w. N.. l Kt N'at.. 1\e aat'-I b11, ,w,..& I .ad t4 ,...,. 1 y 1.. 's.M ..... e.4 w. 1.wl .. d4iJtj hI.w. ,. .. ..,. ... S pbtj ......-.Iwr tI. tofatury tUtoktoUa, aa4a MTMU
tie doe ......,-. d... p.Lh. 4.M..al .I,last s.1h w, .;a..., Ie ay tnlap a M tkwk' lUy.... I M bat 1..f I :..w,. i'I .4 _.... ....p..a .*4 U4 I 4)(1. 217 .51 e.pkl s4 Maw MaU,art lU.......at.... WUajiU \

J i. ,.. JIr111Lar..e..N, I. .. &'ft totkbto) s.l. tiM b*1 I ia.,pr.is..ppnr.i. ... )1, ..!.. I a..pc d.. .... ,.. .......... i I III 1 4ft fry ik toMtUtBl2<.*,.lk. tftJ t ....' ..."... ., |>Mi4... TUy aUl. : var .a44 U U4, prl.psF. to* *rAfW .

'M pap. V. "U't1J" fI.-a ilui..ay. k *ails' 4.f.Mix) to ... -... p,_ta.tiq .. ....j. I I I.w:. W11 *. sits M*,.*f4 ;...t...a....... to lU c Elsa 1M 1 ** 4MnMti* arr..., kaja. aa4MM&
..I .L Ia ............ let I I Iaa.h.I ; H. taM |... ... .11).
-j S ttPI f wp ri'J vQIwylkHkM.Uf M.M* to tt* |M>... M tk t".... 47* M" I.I.IMMlrs .TMJ. Jk4 M* to Wik rM..BMM4. ,
....'. ... ..... .. .4 ta1ea. .!..! tki sad. .. ., :al. ail, 'Tut... ,.... ,.. ..
craoxrLLrnJr tIga. a y apes '. .. .'.I ..... a ...... gh.a.l : I A *. j fcatk CM>.... ... ... ins futo to i *M1 *-
..wit. its.. J..'1"'M' .. kIM+w.Tail. MIMI W rf fcUrty M4 Ik)i*.Miil- MIa a1I ...... w M..L '..... friefta..sal ills .6rJ'.ui) 'I tk* Cuss kirk i.i.tul tU..awl.a..1. .j 1,4...af lU aito4 Vuto* U*4ark *4 .y I '
:.Lw..t..a.r r flat fw..,. .......... tit, ..... .. ... p.aN, *mik MJ4rf (w4-J I I.. M4..... 1 lklM *U MMt*. .... I to lk CiMliiiiUftaftU; t,I.this,... at* fN*.aa4 ya*.. awv f. "'
...M .anal.-/..--.... ..... Ie ki 1M W _.... wiL4ei...a.h..k l..ssl .. 'I... ...... ,. I l'ai<*4S }|arn y. JMt .. .ka>.. ..
..../......'T'" ,. ....., pus o : ( XI. ....... .t.-.e. kl h 1M guaawt1..u JI. .....lag akary, 5..L' JMI | Wyan '
...-............ .drat ......, M. *.1 1_.'at ..1.h .........,.......J il.sbg. pL..la7.alf ..,1 kj tfrk .........*. tok eli .>.... 4"1.' ... A1.1.1s.ti.t | CT.M.aH lU *i_ ). airsX.1i. I 4wM4 to .y ya*. U........ b,
N ... ..niM tI,....at ILL.s.1)i. 1 ups.... .......,..,..,..1.... I..(..., MUM. Ik** IM. .4*..MiMlH I...4 to ItMtf: hat k* atw.Itl .... I..... .i&.... Uf I ja4 M y.s Ut ... luitol iintil ,
.
.. A.1 wmauriM UkkWk
'S* I..4*... I>c.T. .-.... ) 4l .,_M* tkiU .pp..ad J.. end I.. ......a'. 7.4,a IssIi. 1 t4 pa-.. e,1f.w r a.... ..\ ... ....... lug.*.. M lUM .Utk ... ... ..... .N IN C..rka.i .. I .... r.. ... UaUU4M4. M.aa4 .4.i

._'. ....* ) dsI .1 w.-. r21 .. ......4 ".4 1 ... fry.itfrcv 4.... as.,1t ...fM k' +.,Mi4 to... U4.,VM*M* .;- .. '!'I. +...... wtoiiplM 4..krfry I. 4i )ki4, lUt*s!*..,a-M ..... yM)aa4 ,.. .k4J.** v3. V*
Jay D& lea ... .Ghat UM ....4 dun, frx M*. .. .. ... t Uly s4 aslyd uUaraL WUa kM has xWa. ,
.q 1 IJ Ill J- w a.,. ,Vt kr* to .* *tk. gas M s.ha I" aUUU4 M"t .. I. ........1'.1ap .
I tea v._ .J... C. N..*... ,...,. I 1 J..d. all. eN ........ spI..s .. a. ...... .1J. "...., 1I.'ieI) ... tikMi Sa c-.d.e ..I t ;... ,.. P" ., & y-i w... trill U Pee ..-.* Uf ,
......... 1M p.....J........I .Jmi i.. ..... ., ..... .... I tk iniiilkyaf tkk C...*....,, I 114.15411.- I $11d14. U4 *M ytkMf.CMMUM ...41 i 414 ...l.. ..) ... MM, M C.....
L. DL1LTt) : : t C., LC.u... ..... ... ..... .' 4. ... IM-.a tklnj1.4a. M.fMAMfkM U .wtM4 a..I.ISI JWyfrMv, ...M) .... "
.. .... .. .11. { -y Mr -,; a..a.trMI,..,,'......-..11111.Th.rh .((kl U,* U.. shag to...1|''MVVM I .
IItI. ...... 1..7,1.4) ...... to. .) : fr ..I to...., .....-)... kaBMB... MeJwa.; .... 4U-) 4 MKU: .. pat af a. aB Uaay aa4 MMAfaUM. ......
.... 6........ : ...... NM MM to peas U *fi .. I ... 40 ft ft.VVIMN ...MMV w4 I *...,a... ..... 1 ....(Ma4,*ftM4 ,. .,...,.., Rarl... .!M,W k .M aUfMtorMM af ay I Ibf I[ .] 1 lUfutoafCM JIrs1 ....
......,..a.J...MaU JM" .._r..y. ..--. sal hal e"1M ..-.-..p.a. ,....i. $1.. .. thus .. ........, M w ihi.g t )1 IJ.w.."' '1..1. 44 yfr Uf M ......J. ..... ..' .* kta4. p.pl. to lrgi) .ai.M aa* -!.. lU#. VMr' ... N ..... art"'7:

9M9M ...+ ..... ..... Ib, ....psi tat1. .,...-1.aIMft. Ie e .........,pw ....... .,...., I km frM t..k*>.4 .to ik i4.k ....: ,.....1 fry Ja: r-.... Qua.aI'r,1lt.al .Ua.../H|'an 4. (1"""'".. .] UMI.1 tau. /Il'J.. .hSJid. ,1.,. iI.
......... i.......... k k*.* Jwy M fr.mi..i at... ..> ... 4.p.li... .. this. th..s.Jt. slash I MMf y M4T 1M.(........I 'i.11., M s C.a... Shill .. a.4 fW lU .,.",... tI.. I.....MWp4. ..... ,...,. ....... .... "f 'I -

F.,..."..".. Fku a .....! frill to fist lkrUkMafrrvftaUtoEaMvitk.> pla.. a.4usdn .- 1. ......illy ...... to. aMA..n. to*t/... M Miry. M4 -y toy slat .wit_. ...41.5 W4 Ia &w.., ......r.ha..e.il.us Lwiln .... ........... ., ....... .' J.

y is..lraw. ......... .. fiifk. ..i...all p.spit. 1 k>.. UU ,...... Iaa.I toikiikUrt us T.aJy.illiIt I .. lied.,r .gin 11M ahet p..i. j Ua, ?4,
.. .. M..L n. .... 11..4 We. ...... ... ....+.. U4 fr. .... I. .. .._.I.it dI t..4iIh. h.us.
P. M.....,. L ..p ALftM I that pt.a) ,.... sit .A.... ri. toMM : *M M .__ CM EM .U iMt| \\.J l
.
if at6.
*.4 .Mlklk. ....MUMitk 4. W W.t4 ...4 .lids
LAW Ca..... .... MJ M kMMMyWtol* toMTfWtkw g fcrtftM ails ** ii>l..ii to lU lajaMwiM) ) aftU
G_,. pas. .. .. Y.I .. us4.bstlinlg4. .......... .....s. ... ...i$ ...4arw. that gTMl.. UMif _,. || .Mtby r PtoMivot...UaUa4 0totM aa4 ....-..-..................

8. $Pl: CEZ.Attar"1 : ll ; '.watw.w ...., ..u14.u1.1la1 .1.u 4..s41 ..gwWJ ...... S .kick; .MM plasg "." "asis : ....4 ..*. a8 Ik* ..*U. JI>IM to .w.. N apt 71.' alp I.
.
-Law .-.w4 i1M. 1 U a... ...... .ab, .... w ) .... rf Ik c..w. .UtMtUtM. *. U 1 ...... aahal ... '-- .... mw. ..--- ... slapII ..)... '..4.a. -a. Ie ....... ... .
'JUI ".s1 rf.lz; rp-.t. p w pr'. h..4ll.w kktkvU. -. .*M4 ff.to.il. ... I path)*frMt 7a ill ..... ........... ., M4 4* )ito ..*.., totU sx ....... ''I.-L. 1,4.d..44aiisl.l. ..... tats.Ie 11. ........ ..., ... .
I'
tin nail/ all *My 4 VMM*. : a-H- .....yMl .... us t"" ............I ... MMT, ... Mf to tau MM. .... k.... )toM.MM'l>..*ftft4:', ... .to Ur. asCssit....to M &La,....... ..... w .., daae

"'- ..-.I. \ Ii.j.e thaw.Ts ILNLe. va t 1tW .J kit* .U Ik gist wait .... to UU. M4 ...4 dug .M".. r..u.. It w ......... ...../,, .w .. ...... k app..... MMTtoIBM ..). ...Is.. Mir. X.wsl. fit' ......r
I......... ......, ....." ..4d 1 tat Gus r.1 J. L !.. 1 ik p...,k, U Ik MfUM km M* phial 'i. aj .... fry lU MMMJ_ ... Qah, ...... ltU4liiiiiitMliJ af .JUakM ails. .(. A1W ..1,1 N h..illyi"
*a .ijj"i.. .. f Mel BMMcra ........ ... ...........4w sJ ...... ; .... aM __..... .MW) i4 r........ ..... EM ua..w fee .,..) 'J aU U4 4-M IBM*iWUgs U VM .k> .... ... ., ....... .. ... .-.. .

Mt 5--- ,..-J..l: 111..tp4. to V'. .. ...: ..-., .y 6iilhw.4. [...._ eM .pp11.m3. With a..t......S l..4a..7,,... eM 1*. r..uiIa. 4aaaitoU*.*. list IU C..) VM ... ..... ......., .... ...0.
| .... ..
.. ..w Ikt aJ 1 ...'taW.p. .. ............
t rfitf.** I tf a.II .- ........ ,..k...4 sap ikM,k ik. et'elid II p1.I II .,J wiu. ..... 0... tMrJ wee bat a...f. I.J-weN..... .. ... ..li ..... w ,wN1a1 .

; a'w"

f'
"' '
.

S

.... IIIIII. -
....... .- -.......,- .. .. .. .
'
:: ... .
::::'W"""' -
IJ-: -4 II'T "-" "' .-Jr: 1'E -

t.l." ..... -1 --- ....: 4 .,.Jl _kJl? ll :
.. .,. : t t- ,. .
I

o .

.... -,- _..
.. .. ;;.;.; ..,. ........ U lkbby ... .N1wi.t- 'r -Ot-t tr1m.:- -_ ---I -Ito to ek ,y'Fl. t."JrI".Nt C.trtlt'
M ..*** ,viu.i tl' : tf: : t1Vm: Hitnt' fnhf flocih Xtlee. -I
-. {r/1Me/ir ... .... U |Mnb. turn ell .ntUs .Uk MltollMlM "/ I W. *.. 4Mly" ...... to MU tk*'I rs.w.. I I + M! f.... te f..M to UU IM*
..
.... ...... .,........ ..... I M* |* ... CftA ... btofMtiw MU1 .k *...i f f 1fttriVv *. .Mkbka... *, tWI KM b.1 1, 1v .iUrro rm*>""!"** .-!CMWMM ..*lbft .b TAUMM. .. !*.*.
c.
..
.......N ........ ., till ...... '' ...1....Jr. ...... .W. la..rN.t.ttlt .1 I PaIUAY. ACQirr< ti t. 11bi.II L t. ** W B Lp.d .LI.YI. M* t.G.IIJ. bfar***!. ... lil tUt lUMl tfi./ .t!i to*.. W. rise. to a B. H...., i
..
till...... ., ........ ""WI. ..Wn .. IU p.Iids.t .. 1 N .pM e : .. ._ptr9v I(Ur toUtwfMMl ky .J *..", fait Il .b M ....... *......... .f; |MgiUUMlkyvkikiUftktbtoU .. {.a.1rJ. rl ..** .... .... MM>MT M*IU-C-: "' .... n.w..

..Mtr..... kss...l a .... M...| Rill. tWUl .... toptUf h II .:... fT" M* b* ... ..,....*. If O* ;:: |.t1frft M ... Ii.....t ln1tl. .., ..... .. I cal Ir tr1....y ...... .14.4 /titllMif.1

k....' ........ ... k.b. npJ. | to twP itMmttM toMrj > ". I ..11.... ...... r ...... .lIp .,,'1 | lUMU.l lU wrllvkk. 'II. jtkb. f.taw -'I.' .IM MWU| .* IWIMl .1 ... pp .k N.
1wy ra
.
.
,.... MM*. .r ... .il W MI BMI ..., .UUf ITklg. 5 ....... '.. .. .... .. VWkiMwW | *! vkbk HMMM* ikM* fCM ... N.... .*M.*.lMlk/lUlMtM W...,...fclbvbf. frMi lU **.
N. w ......... Xealas I to.s ik. ...._rf IM 1 I r
......
.. .. a .1 .. ... ... I...... .......... flaw
.rito .. JMr., M4 if .. 1<. .1irr. .. .wl,k.* to aD..Uri M.!.*.! M MMMy .bail.t.Ml..N >) y grMtol tkl*fvytkfMgk ill ..... i.., .11I" MwpuwfYae.lld i
Z.. qM4 ....... UW ar1 p... ',...,<* .iMUkMtkiUr* _g *U, ik/ lac ...... It cart U nblUf to T**8 ffbt .... W* Uw my Wto*, lU IIM ky IU Ul UfUbU -1 ..... M Ica 0,14. f..11 I .Cp" f114IIA" t'....o wn..

.....yht;. ........ M ti. ptl.M '-4 l eM ...... ky ik*I,y .""" ... ....... MYIt twt. .. ... tflli..qesees. t W .Irp ....1 tarti W 111 ....,..... ., ...... ...! ..Na Mt,M.../ ....*MtfbU.I r TMlyfrva /-nb UfM e.... OMtMlbft,

..hH .li.11"... ertll ....,..." A............./.Ilr.. W 1..[.Apphw. J!I...,.... waee.ItMl Ir1.u 1I'1ee j,km/iUMMM. ** .rikCkMrftvvMl ..1. *..*. k Ik* rifkltob*! lU ikMMtTkkbtUlMl. .! tli.l .r to kftf. .....kbl bMM

,.. ........ .... ... t4pgh.1. ', to Ub lU c........ eril -/I,' pa.r.. {. .. .!......., tru. dr9ft ...r $ ... C/,..t |kr**..Mwil **ib *f. ... ...... *f CU.Il ... *.. ...*. brkUMl v* taJ tU HI .b-t.. MTMiMlftMf

..... ft.... ...... .... .. p...e.t 1.. t1.t> 3Le.lawlrwlr....n.. ltrtl J aD N ..... ....J ..., 0., .... fMiltib i ..! .....* U lU I b ......... tW ... yrtUnitnjMflUlMVilUlG 1..x..* ikb ....*..*.... .i1 z U:], .".. ......... ...... 9d, bs t.ttt..Irq .

... ..... ... .I.a..ael ...... Ca.ti. W .... ,t t4 H.e1.. .... $114 .it ..... .... ..... far" Ik* ....... I', .i M- lUtftM**f fiMl grfttilMib*to..Ury N IxMtttM ....... VU ... ft

.......... H. NF (A.p.1Ie. I.... .... *kirk tint U./tt..w _!1'1 ......W 1eQ,.................. .1 .JMB. .... ....* MM *f .vr.' .w., ...*. It.iI ....*.. vttkr tItp.rrd. MMT* ....eeIt1"I-U..1 I Ni J I ftMTU ........... .... ....... ..,....

......... .i. ... 'I......IK Ul to l. ..pesf.ld. RMMMlU 1 I .t ,....... ik. imk ... t..a.w. ...... tleegl ....... .. ..w..trw .., I 9HwMB VtMiM) VM..ftaMBMt.) .*... i I..... TlkirjklUfMMtwtof4to
-. y -I .../ ....N.wit Hi Mil ifMtkUl r ....! M* ... II'lU ....... .... .. .b tllepart.rt{ .b-I *rjMb< t1..rlw vil/
..... ..d....,t1. ...I.w ....... ....1 die .... /t............r/... ,V*M \
.... ........., .. YM'. -...--I c......... ... to ... TM ..ML Ml ..*.*... .k* Is.. .. f lit ..... .1 M .... tUMUMi|'I. vwd.CM.. ..... 't.... ........,..... ........ ......lf M** lUy UlUttor f*
..... ..... .. 'N I I-J' I I ,..... [ til l ... plpil' J. O.iwiriw. UM MTy' *..**..| IAy >.l.,.,rikinLI < A.H. CM b UM far lU M,. t. aNia ft Art, TV* *.....*.r|I.....-..em.... ....... .., lit

..... ... .... ........... II...w .M..|.b. f krW-.a MtiMl.a..........,.J.] I. .... .N rillt at "ie,hI .lkiiM.II. .... .... .M .t... ....I ,;,... .,......, ... .... ...... N/ tb(., lU t3l C r. .b IU MlyMJrbc i ..aWe t.leri.w.

.... ... ... .... ...... tI .....I:.u ..'-...... ..,.....'I M>f,b .b) MfU ........, .lIt IN I, M| lf y \.BM*.b CAJ, to help. *.ytU ..ua,.,.Mr..N atir tl. ..t/.li. ........ .b taW.rJ trw.. ...... I t 11'. w aW t1d tu ..M.rVMMM. N

.3...M Wis Mp... Iby te il. W... .k.1..p-l./.. yip 4tY ,..... .... ....,..... ..{...... TU... Mtk b... *f .*. ............ *f tk* *..... TUIk b. ... ...... TUir.!MW .,'q *... ... .c-...... *.,**

...._ -...... ..wwL Ww ..(' vkkM" .... |U V.f ktU*
... "" | Pi ... .. x,. IIffbm ftil .*, w.. MlMykbMMMbiU MMr* b* to lU ttotkUU* ..... .. I If. tlUtrv tTfttoft ., ... .....
"'... .. 1r...,I.... .... .. ......{./. .. ** to. rk .../ .b ..rbtoi *" ,* ,
I ........ .. .... M M td ye.ia.;i .. .< IBM {bMteitttivtMiU ....... lib 1ft...... U l*...*... .. FIMI TU lUl lU p..p7.' f lU ..., .....
Wq Tat ...., b tU M... e.t ii.. .. A lUiLMJK .
,.... .. ) .k+pat..t to Uik yi. ....b *.! f*.. c.L (We.iI .... Neb INN .... w ...... aM .. wi r.....
., ....... .., .e.,41 ..... L INI 1e ..Ipealt ... I II .! Mi Iw.pt. to fwlbv iWT I prph./,...........,. die n-w. .pl y ,
", .... tU ... ..n ... -
.,
MM .101 .... .&... .... kb '
) M. ....... ... tlh ...,.., I It hi... ........., ... 111..... .* M| IMM ly .U.k 1* b MfTW M .. ..! .. | fbM. f.rJ......., ... .......... ..... t.) *MM*( ... BtofM. M! kb fib
A..N.r tread. Nel.ald .... ...... Mrly /, UM k. via U Tat F. ... ......, .Url*. ..... iwl perp.Y. b to ,*..
., ..... .. y IWw .. .. ...... t4 ....... tJl I ...... MI T i MiJito* .f lLrr41. lirlr.d, "'I& *
..... ......, "- L r.Nl ., ... ...... ....... NidertrJ.. w. Me ir W ....lti.f.t tlafewh. L'. r.-ref S...* ..| TwritoryblblU { ( i ... RteN .rr.1.tkf. ...... ee4 tMl. IMMIIllbi M* tU tMM. .b

Wwli w t..4 IW dN decal r. ,rph. 1t'. w .. ,.. ,,J ..I|....Mil/ .iII.,... ..... s.N. Pme.t Tret** [.itd ....... ... .".. .... ky .....,.,.,. TU ilry toU. tU .*... tlr IIeJ ...,... .... fHaaJ

,....... ......... .......... awfk '-\ ,..,.,........ die _w. n., s..a 1 i.kiw -.. .it. kspritJ. r If tUi Wkib lU *...., b bkwt.; M* tU rkiU *t4b CMVMtbft to .by.jr1..I.w. I II I ...-....... Ml lU .... U* cal| eat tlw .......... .......

....... ,.. .-...-. ..... .W .MM ..rb...... ....- ....I Irr. fe.N.lnn ..ftIIIIL ,... w t1w J Lt |.I>IMJ. .....*... M>4 Mt/f M! I p.v.wl'wp .... .....il..tJ. .. ......... vbk ... *P*.wy-II. **.. W.... Z'1..f.r.l... ....

.... 3frp ., tile........ ..,. ...tIM .... ..,. Mjl *'tiM M! rb* I, p.MM W I .11 tll tla ... :... *f. ........, Mkiftf U ..... M*I 11... a..l, J.L..t. M aJ 4w1, I. ..... ..........NI .....,... .. t1.lt.w11r.1.J.I.f. ..i...d1

,a .h ..... ..l ILiI.f. ...i. .1 ...g,-... 5rtk*M.*...&
.......1 .Is .... tiel ...., ...w IeJ( MtlMg ., .UtIk .. ........ aul.. J Ii" .b) t..fi! ......;..JI I' M,.... ., tl. p.d Aip ., TU M..kn ./ ... C.M..kM{ IMM *ioM* ...! *.*....M*ik* ..........*.'tUtlUtoUlktit...... La tpw...dfr,

., ....L.=1, U..Yf 9Mtk| f*..*. for I aM ,.. .iII ..e.ept.tqi.! ll.N .|..- &w, sliel t4IG.1. ....... ....... I1.fN..fe. N... .J.... C M.KA.k M* lU tad to k*.*..,.,.l ***rMlift MMiM lU iM C*.

z..1..r: ....ia, lil.*... r'lM f, H*, .tl.eril.ea.l",... I ....,....... ,. al .,.... ,.... I. tlir desslp ....... 4NTy ... ., M* TitUUiis M! Cd J. 1'. I liVkMto ... ... *.VM| ....... TU *..! fi4Mtomklyl .., lU M <*.ffulbiMI. ... ...

.,.., W .... WI .. .... --. M.... tMM as. Lt......1 I..! U. biMi JM" "/ k*. .... ... helm .... lrlda .. ......... (--. .... ... .... .. .. I ..... tl. .*.. TW II ....I.M.... w. .

fc** .jf .....**. fyfY.... !..?. V J ..iktM UM.UIW Ikb .If. MlUMklMlblU -1' tttalll. M t.r.A ... ap.a pi'..t 1CIu tl/ .......{ .... M to Ik* CMtMiW{ f)*T JMt.M MilMftry M|....!raM l'itl --- ---
> .. .. .
4.
'...4bf.*lb. M Ik. MH.rtk.0Mtkfcl 9 MrUfcrtitoM X..... '"', t+tr11 ... ... -+p J..I wl -,...., I..IaA ..dw. ih .... .*lB*. &r.M
'M y. ...... ... sss.... 1.b& lit M! U *WI M.i* .... ,..,... ......... w..q tw eat. .J..f......-. 1i1i1... rptt.ttW III tU IVMUVM M*4 ek.Ml'y' ,..! .N Leae.i 11--.rrll.U.t..f11., ....u..aUf". '". l4.t.

/' ......i.1 r .W'w I. ... ela wH........ M" fV WW M tv4. .*< e1ee1 ... a4,... .,rice' aeMiee.Y.Gg b.illi.t; lit ....... .... "f.q" I H.+. g.......
'....h. '-t M. ... !.. .... ....I ...... ...... tU k....., to lUTM fr M...UW. lUy CM fal. pf... ..dl .... ..1.il.r. wu. :I.. farcikly....!.M tU lr....... ./a tr.d.efJ. ..Ea ".....p..*MM. tt.er..f C.1.1.pf.w l'.p..J i e

11....; is a .hlbr .. W ..... .. ,........ ... D.t. i...pl.ef. .. .!1 t...... .i. ...., ... *....lit' ... h.. t4. tar..r III ....... ell J litM eare ,I .........._C..._. .-w. I MfaMtkbl to iiiiM rf A* M* tUfkibl. AU. o..rp lU. FVrkUt I...

", ..J.-6-"" ,'"I.",W y t1. lt.a1. ... tftJ ,..... W trel. ;}f sit... .. pmpaw, Tl..IT"n tlelF. g-. ... eetrlriieq. ..aJ.a.. a IJI 1oLN&u' lvtjrtv.-;.--A CMtMtiM it+pttJ, MJ viM ..,.........IJ... r.w C..prJ .
I..1 Mil .
I ltirl ;
..tf ..., ..... bj Ij eNpditi .. W LrN ritl. .. UbktUI M sips NN tM. erY .NI. ......... tort*a.IiprJl.p..itJIlutrp. -"I: pLNJ. .u. rf ..>iir. .*| Mibt. ., U* JJ ......... LU vkk t1U11..4
I..V.iN4f r1. .-....St! S.k 4 ... 0.*... ..... ..,. tier vii.1 j I Uf* (M! Me.r rj n...*j to ... '..... ..... .... Ie iae.itel. att W. ..... r.... II .. .. ..... .. a..... M* blM* vkk lU g...,* ...., i* tlif* *
...., .. ...u.> ., ...... .. .... .... I I'I ......... rWw. AM, shiner I.
Ml ..... .... ......*1 to Ik. M 1 N paph M ... r... M* lU Mik tr ... ... plait .M ttut .. lrl., Uw., .. ... litl.f W. lUy v w M W.*. *< ..
Lh .
i'ie1, .I rip...4 |.. lieu '" ....... 1i.. alit. ... ww.I' I MM< Ut. lUt lU ....., M! bM 15iJw t -
pah.. M A* ...... lakC Wj4M te.e.k.N .n......l ... br wi n. el-jeaa.,... -w. h a ...
11 pt.pi.., ..... c... ... [A ,. ...*"/Ml.....l k ........tit.e N.. .... n. ..... _'-.... ...i lea .... haoIi.r M. ......... &Ie .4w. ........ .. Adieu. J..... j I.. ..il.. ffM vkbk iiMirftJy *.#. ': TI.. ....... .*.Jri M| *M.'y, IV, '

..... ) ?I. ,..".. St ..... ear.* 1 ..4 tl. .......iel .... .... tw. .... ...... rtkW. .., bto* .. .IJ ...... p' Le1 .l.t r.mW'1aiJe{ b We..;.tf to MVM Ml n.--. j .*. ... rk to trpMti..iMF1iqt kl via i iMMMto ft.U .ft&MtiM to tU .*.. t'. .. ,r.
L-tIiI. .. Nla .He. R. .MpedeN,1.. ......... Ile ........ ... Me .n. f. ... MU'0. .T*>UUM *, .. ...
.I.et pw f4.. fl ... Xnkr |'''fl'', U IN w II b total lUl Utk .....| U w .LI, J &W,... eo. iW-
.*... .I. ....... ...... .... .. |.*.|.b ftxt* UWUul lUfwcwftk. w. -..... ........ ....) 511 f.terJ .eat ....., a..e.... ... .Iira .he.d .... M! O.Mnl GfMt M....', Ie... aJ.t* ..,., ./'_ I. M....11.'a.- e

............ toMMikfckM) kM.I earl. [Ap4W' J .. ....... r rp r irW41TI. Ntt t.It.r.w.... .Pei F al IJe. '. .......... :MAiiBrrtft.-''"'* .Uy to t *..! .. lU a...*.. sM

..... ..w. .1........,w... t j. .1, "fh.-w." M e. cft .... II........ F1ff. .....tM ..... r. t Mty ".1" ....... a ..., -It y r. .- 1.1.m- 1M. ,..... .,.... Ir 1414 tifa N .... tfeni.l d aM

.......1 ....... ........ ..-, .MtUt U Ul UM| to ...* ikb yl.h ..l pt"1....... r Ire ew.*t.... ... .f ........ tl.l.etael.iel I 19' TUl ..., ....*..Mft* I,.1 Put* .T rUHK .U t.,.. p...t dtL.a..l C.y lUVMt

....,.... ..... W IeN .w ..nht ..t. ........ .1. .Ja a ,N te.l.rh .... ..,. III ......."1 ...*, .*rtkj, 'aaal. li. ..u. .. ...... ... -' I V. ........,. Aa. Prtw eI x.. ... *.,%b .. to*.. M lit""" I
.. Mir../! M..-* t ikbj .iea.w .... Ml lirtfMMl, lU*. MUr........ TM, U t+**,.....l r f. ftMtoMi i ..... .m.a..c- MMtrtj
.
+....... N .n....._ t. ..I o.rp ..... -.11ll.. 1\ett.. M* I If 1 ''die.iI. ...-a .. ...... .Ie /
..UtbfagUkS> ,. ........J, t.ct.Gt (fM* bf..lMM M! b.toiMl _*.... ..! limb *T tIN *tu* MMIM 1. .... 1.... ., .1. 1'ri.1.:1.1 ..Ii,..
....... lie.....eM .....c..Iia. UH U ...LI.., .. .......,... J gntUjbg trl.IJ" ......... dle.t. ..
........... 1..aJ NI. ... ...,.. to ....... Llatr b lU ....-, iMtkUr .i11. ...... M..... tl.V i,1Ji.R'
Miy .
.
.Is.. .sN ..... .. p., ..M .Is ..1-... ....,(....-. ....tlt.wOfd M M* aIoit....,rw.r &h,lt.b.t A1r I' ...k
... ".' .. .. tI... ....... ,p.ptff M ,....,t1. ......... lUll Ie) tU W peasiwl bppi..w..l pe.. ,..pe WI w.i e.t.Iirlwl. A.re W ,e..wGJ sal hinds I+II.nw .lnl.t w .. ... .........;-j. I W M kb twiliBM .b ikb tit/.
... ...... .M w..I.. -- i r.... TU* u *MU *> *. .. perit a .It. *..>lVk* b IUNMhr I.r. Id.l ......... .... ....... L'w. ,......., .t..Cat -..... ., .EN Let. Mr. BM! l.re.rtai, kt ihk Ui'I I'I W. ..... ... b.Itriac; r....*i....

........ .. I .., SUM .,.... Le1.a'itJ.k1, l1on.. (H.M Jlr.le.oaIit.llfirul 1: ,..\. 'Irf .r..i.li w w., ......... : lUlbui. l'\iW.IplJa.'M VI .f ttMN M ... HMpt ... My ,.... b Ik* M....\.-Jl.t'.i''.
'" '. ri111. -zw ... grrrt nb tIEllft ..,..,..... t..iAi.. aN .L.i.l. ......... h.\1 tU/TI ft. .. ... 1 1I. f
"
t4 ....n.... H'w : rppi.l, rwtrawww. ..1 A liWky ......l. .. ....La.
t : Itwu 1. :.=/ y.i,I twl 1'wl.rrt.r.tw tsl "".!/ f..tM to.l ,** .ia! U Mff7i J I I* I.... LW a.wi.tir ON le. .+ .lpi. r. I MlUTABT Auvt.-tC. *f I....ca .. 1... ..,.. .,...la l I.. 1r.wpw t1t.e1J/ his. .....

"......... ....... ...., dtik tyt 'M ""'I-la" M Jw tl..... .w.l .... J.. .611 .d t. dN .. I....1. Ie r....., ...... .it Ilir.... plwr.l .. Owes ..........hI 1l;....I!I:to ...., "*ry kmlrfy M* MrMi. I'I ,INtr l "'. 11. a. .. ....... S Jir.u. ) .

.... IIir ........ ...tp ....(.... die .,.. ., ar: T. ....... I1itpyFw ......hld.. ..tw. ...Iite r1. tig.fww ..1... i...ilikiwyk' lU ........in.."! V ftMM, b lU flew ......' all ..... ..J al x,. KJrw 4. s1iell.

.............. ,..,.. .,... .. ;w ...it.. ...." twr-W I- ...... r sep w i.lifil.ek I Tk '..... i.p.r.J .. llr pa.,s.. TIeJ So ,...,. )tenia.... t,.t.et ti. I 1_ ,f .4 ,.% .*.....1 It.ir .....,t-'* Lan ...... MIUltoMy. kiMk/;:
....... r aD Iw.Gifr M a..... .......,. .. ...... ad ... i. :.... u wal.. .1'.1. ....... U. ',
....... ...,...... .... .., efi..1f.r J J..1 1 JYW I. ,MI i .a kb Mf .tMtwGi p..irl ... tLr..e..
f4 .rr.rl .. ... '".....*. TU ....1., ... t.**k. .ff.*t.l, kviIi ..... ... aM,.....,......, ..u.... .....'" kl...... lead. aJr.f".Yerr.d.+ptrJ *... Ib......... 1L fr.ek.i.p.m i.. ....I; _. t tt

,............. M *M* k.rx W r.r r. "":' ... ) WUftkb. Stoic, sal i all :.peoy .it ........ ....""" vase ." .MtftMft ... *....." .b tl. w by ... vkk iU*UU >.tfc >nir*. j .. r .....,-pa..4. !t q......... C 1 ..! ....U ...,

.... It ... ..... I1 kr Ia t1. l..Mlrn 14w..er.e. .fNael .. .MTWtU/. h tMfet err -.w. w,........, a .. peL.ff j. 1WiaiL. I i A Iri--.MIJ IMiI ..... b.* W ... I, ky IW IN..iWlMr ., M 11il.l.Ipli.

.. _PI../.......i...... !a..... ... r...... t..... ..a ...... .... a k U ripa.aW tU,s**,*Mnl.MftW .' cal /cawirtrl tlt .. Iit&le ....' I te3,14.ide.t. J....... ual 1e1*. t.Idi.W ktlVM. Ik* .'... Ml M.. C .......... ........... ferle/e eI
". Irt.liaej pare. II _.... I. It ....... .. .... ... ft .... M F'.wiei...l. -...* t .. r...
MbftM .. rbM. .
.... d... "u, .... ..0..... rJ jU& r....a ... r.... .."..... .. | a..frl .{. kb .ttttl. c...
...... ... lU tnec+leriti ... .. df. ..... aM ]J 1'utJ.tP.alc'.rt.rlt1.Iratw.t .*...t ... N/1N". Ik.! ...
T" .; +y h t.1tL
tHI .J'l"* "'.... ... ..... I ..! vMiig k{ M uihc" ... .* p t dfrt.l..t MM! ... *, ... ,
w Mto tbjr fMiUMMlUUI.. a. .....,. ....1... .. Mivvifb. *4.fi.l ky tI"IiLJ.IpIL .M'' -
.
.
r. *... ..*.*. il ftUgkl ...*. (i2rMtrHirl .. ,, tv M TkMtM i3* ftal Ikb fUra. "bww f fI
TUMVMvMftMMVvVctoU a u.. VM ........! IkM MM -ll. ... .. ..... c......... wp'a. .. ...1 c- a..fhh,... .. ".n4.b.a'. "
.. .
.
...
.
{
i.......... tsd 1I. pl..rt,1.e.I .Lie' 0...... PwrJ II I Eeun.-TNI..n.a
.... .
tp..N..p e1. -- o..a
.
................... .. I... II> ) tia11 etretdJ Fw 1i. ... ....J ,_ ,.."'q ... .a..... I I[. .. *a U.....u..a.{t _. .*.. ..*.. ......... M M -. .... wf.r..f: to ... I brthrtbj .I.ie ', ......,... .
--' Ir.illtr ..... N ....il ... fail w... ., rMr MI ViB BMtl ...* *.... .A.r i...... IJ If.r
.1 irt..w ....... ..., .k .kbkk* (ft* I* M .Mftl., ftti M. TM .. to Mw .. ....., |. *T IVMMM. *.I IKM. ,...... .. MtM- .f .k TU |Vm r.Jf.11_i
nw.III. .s..si..wtwy. ... K..1.. ......., ..I...t koMM,J... Ml trat bjkb MtoMll taJ b. AMiti/.(, ......,... W. ".. .ftkbk v*......h ......t't j OtV. Drf+ilMr4 b riMMal to *MB1 -''I I'ti ..1I..;.. ... II. Net.i. .
.! b lU MM .... pfifw htw.L1.aht. ......... .... ......
...... I
Mp IMS w Awl Mba. f ... I
/ if ; to .i ... .
| l piJ.kl ., h
..
1"r ...t'Mhd...."F C H 9 II.c., -'.,. I0t1,1t' A1t ...a! ...... ......* J..Jl.iap trekr.JIw M *r t1.lwiw.ttl.p*,K ArtWe ,.. .... .............
\ kb
fe. ta4. tUft !.. fMtb* ... .. .. r..w... ,... sitl. Pal. at ........ ... .
trig .. J.w./H.r J--a ,., k|.Uf. lUl/Mt SIM* b..... .f ... ". 55 .., t.. .. ., .. ... n. 1.pr. iw Ie .t !'.
..... ...-.&..... ............. .tUft .... W* *r* .1.rd If / *.ff.UJMTMM to Ik.Mf.r.>(UM. Ml ... ttobj
-.' ,..'j iWi t ..I4 ......FM .... M4l| h1...& law Et4Wy| ..... MM w l.....**..J. M H.tl! w"lr.trl. .....p11i1'. L..L.HL..If.wl tb .. ed.1a .. I'i.pprr.. ....... ...... .Uft( .1. tUk. ..-, ...... .a\oeIa,t1. ....nerali..... *lU&MI > e
kIk ;
J*}*.*_*,ft MW VMT* ** 9.*4yMvnHr ....., ...... .. w pWf. J. ......a lefiae. M ., .. wt.a. Ie .tl.t fkb b ... M)"| Tf/ Gr..rH.eM .. Q.rJ l.Mw.kALR- -1 I I Aim** J. .... ....!.M AA k'
;
!P
elwil.... Ml.M7 felt i4.e1.J toiUnnkk/ M TLltteN. .. ......t, ... WI., ..... M.e.l.t... ewbpy' ......,.... .... tL l+.r.wJ.Iy.t 11.1 f.f.to. AUMIT AI Ktctr*.": Wfrl ....'M.CM.MftMM*f tk*M,MMMf4 J'eUI" -
p.""''m.. M ft Mel .. tail <.ILI p.n,1 era ..... aM i .fWMiiMi.. iiI i b ......,. Il .iI .>..,. U MMbg .... On" H. N..eNS.tw ........ ft gMtllMlft. ...Mti*l M MImb y ..... prt.ey, t.1 elf ... .
'a' : MM* -.,--,,..> II ....| 1.t. y I.rJw.ww. .....tri bUr t.+net '" p..pl. ..... w M MM Mft UlMftlftk. ... .: .... npp.iN.l .a .liell.etut.n ...... ft** Q '""f. /MNiiby, lUlft ,rS.....,.... ....... ..... twin. .J..
i w fakkfal.*r** M! ....... b lU .itL.. 1.M
V ........... ........ ...... ... ptap.Wit ......,j M M! to df.. f* % .,.... k*TU,.......... .... MlTUrt .... Mj* il* U+.fiet.iU C kiM .. .* VMM M.*.,.| .b ... J.,l blUl I.Mp. ..iaTi'T..., ... ... .
.iplw .. earl MM Vk Ulkb
MMMf lUy Ik .
JuiijpMlUf M.
MflU ........ M lU b* .,........ .1N. -ur' w..tpr
"....... II* ... iljIllliiMXftftlk r ...S M* nlm lUt U* UMMMMgft MM>k, ..! wA ....! al' H rk* tttow' vM...! M .I....... IMM, *U .. MW.. t4 tHe.MM..*,.... U ...... U :
.......... .... VM ft** btU MMftllMnfclto ef .. N IN..... ., W. arW + *f. ... tv* ,...,.. *11' tl.aa.q .t'ltuto.WM.H.W ....i"r. |k*l>M<*i' litiinl kfMtftM ., w ... -....."'Pasts! A...'. tiyMtri.eJ.

,_Ie ....... ... ... ... .*.i* U .Nie.lJ ..l *ff tUM tewnarJ. bwiniit* tI ell ..I p ItL .a i.. tty *.etp.1p.Ct..l .a .....,.," M.w >f. tN...... lU Uy to ... .*fl b .kikiy I ; .'" '".

it.tt.. p., '...MN.Irtlr..ttr..11 ty. .Mfi....,t M ft .. ..........*> .... r .b4fw6 kktot MMM fcr* lU MMtorf, fcr lUr 1 el... }t.tyt ow.. .. Mtbwat.rJ ..j 3k. T.4e.l. ........ .......,of.." I"-k'* >L ........
...... .b. Ettk M MM. ......* .., to */1.1N.fiwUeri11.. H. -- ,... ...|.... *H. MM .bv ri.t M.
... .. .. ... .... ..tleeir tiit lU M .MU .
tr.f.wt .. 'ririI" >EtB M. *UM* .......1 PM.... u..I.I"A MMMM*UI Ut*... ,
..... ... .. Ie lib fwto .. UKjUtokwUtolniKiriU. ....... et aM '" .bft t.... *f ..* I....n.th..k kMt 4
Ills ?y dp y MM fate to 4. lifl'CWbjMM. )b ftbcty. MI! .. ._| thus .**N w. .iYi .AtMrwy OMMT b."1 | .... ... ..
....ty .f rU fly. i AM! '" ...... ..*.... ed.y.1. ,.... .. We fa.. ...... p ..asewl. TUft Mtk .,..... IN L ....s. taal pa k toMt Twl. G.. pe.W.fe.ia: .......... .
.
.E ... .S. situ. r. |t M ...riPy bjMl., ky lU M ... liVhM ....pkJ filtiMS{ .U MctMlUi .1.11, ....... b ......I..* I U fFIi.wN W ik* her;- .M
tk SI -4 i Vy VMMMMI .,*jr .._lilt *. kb .... UM*....*U..tao.MnbiikMll .....Ie ......... .Rirtn.f ... tI ... Urnl vkk M.........,...
'....... '11q W.... Un N N N1 W up.p. If b&W ... .... ...... IVMilUUjb kbktkUlUMM *m.VMlb. tUl.*4 UiU J.b tUl*iiyCMMH .... fti U. MM* |.. M4MM MM.

'|%. k i.Ii.if... M! U VMM Mf tUyMMbMMM WM/, lUl k .l4 ... l.. ......'i ... ... M ItH.. t11 ... d.fr. .......U...giillMl.. ...,.MH. r..w,M ft Mrttof*"f. ,. .. ... G.N .1laa.ro 0.1\ BMM? .linrtij kb ..... Iry .btob ahw. II d. ......... Ie ..... .... .
y Ia ...
lMVMUIMfMlb.M .. ... .,.w-et... ...sIsflt. b M tk* ..!. f H IwttfMI PIIM. H.W .> C*,yM i.ton. t4 w. IM 14 ..... lwj. eti4 II IStI.bJel J.iJ. 3eK
*** >
'.... M .s W tra ...trwWl ........ MI f.nk M* a...*. TM N w .d M.... t..ytl.J .. .1.1. It *MMJ V.WJ WJMl- pea. twi..a 1.. ......U... .iU....Vy .,......* Vt VM ... ....w ..*. M| .... *tit )lUI1HU.UI.t
xr > .11 ... _
,ft* rtM./ ft* ...*IHIMJlbMtWkkMr4fWMM tt tuk. Uft .b tU .Ub >y.....ett4
""kf k k..Mb M| U Ul M..... ...|.HTl M* Mt lM|'bMlf.; TWtt *f lU a U,iU .vwft .... U tU w.r: rwiii Ie,.,.... f_ tIe.uN Uy vkWk. *CtoU .e.... JM'AL ka .

.. ......+...."- ........ .., ,.. ....... UMt Ml Ikb." UM .B lU MMVMTMf tolUf. II Sa it li_... ... .. .... ... "&. Ie ... ... .... revel .......|. b UM.a $is.srvalih.i..s.is,
.... to ft ..... ..
1. t J .(.........). I.. tfcrti, MM* fni.. l .. .. t.i.J. ....... t4 f/al Wuti.lt. ..... ... 1Ke MM> .la..wttill.t..ltaAt1.1p AMMAOftMBIA *,4 to MMf*-Stmtnit, .- .
1-'t Mi/ ) lU. MlUjM ..... b ....... .
t" ... 1... ....... fir* .,/... U.* MMik .. ..*wMwl Ul. Ikbw M I/ k* .... ........ n. wtrJ ...... ..|Mi ..> .......... ...... /.1 1rJ' TU kibr*. My. lU'T'1'1' -W... *.... Part.tc.r tai

___.....t/L. $s&a+.J G... .1 1w vi ..4 ......, bss aM k/Nit,ftf,.*,.,M .... Mitf .,..... ....- -.- ... p... *. ...... ....., 1'.. i MAUIM.-\ ,.. ..*r... .. ... I
....... [.....IH.. w blot .... .. ... ........ .m d t1..w..eitJ kwK ftUMtf .., t ftffMMft. ,. .. --W* peal ,. f toU! b H !If .b ft M.U
niMft b...*>.i.bt vuk seal rb ..* k KM *lUl .... TJ1r-.y tv4V. *MMM
Wg U. W. CMMU *>M. U UM
of
... ...... .. ... N MM Mi* Ml I* to Vlflftl ft.M| Mft |Mnlk TkNt .....,......14 elti to N. 1... ., ( MM* *MUlMil K .j M.MM| *awMlft ,
*MftIMl faftll .. .... c..w. .r/ 14.atl.l.e1 Eo l.. ... ) p..e.t M) tWe4 .M k. ...illal .
..... k"." ........i...iW .. .< *U| M*blf Ml MMMMt,.bjb > | to MJ k.b Ik* tk*MM>ytoM*l ... vkkk b MTtr4jm .%tr AMMMt .. ....w.r eI............. .f.... MMMtoJ .b IU kMfil.1. ,MM. M >tor *T MM*. If *U b tpr to.. .U.. ..

............ tril Is. .... ....... rtf..liw+ra 1 1.. .... I. M| salt,. isisili, 5.1 ...... UM)....... ik. .......**TCitilrffi .... .......fait.. ......... ,

.. .... ...s .. ..... fu y ( ..! Ut* Mlirbl cap,Uk .lII lilt M..+w b Ik* VMMiM, ..! *M- ..';'..;..hiI U* ........ .. ...r......., .. 7 II .. I. ..... ... ./irln.Lilwi.Irt., k M__MHr. ._vv....

'. wllriR M.h.tl-. W ... .. .... ..! ......., Utb( W ft favb ..,...*,a. -11. __w ...... H '......, fciiii
MftflM.alMrr.1..d........ .... ..... ., mtr ....... Bl .. ..-17. of pp..!,t ...... |( 'MrflM> tobMWUljM ,"l<. IX ... ihttet': l..atT. 1 S 11.1 .I ... salsitri. .......... .... ...... .....
1..1 .
.. .......... .k ., ... u. MI...., ftW/ ., MM la.1 fir ... fltMMA far. MM to U ft 'Itiebel ... .... ....... ... tM e.+....+t7ia tllwtr+ W ... .,.... Nh.at1. ? .... ._... ... .r. .in..&ill....... w tpt.1tiw .,

..... .., ., .. eM' .... .... ......... bWft-' lfrr. .....ul ,.,.., tIk ...... L.k I... / '..... 7.- G..i.iw.1 .. .bttortolUM..>. pb.J i:,.tlarda..rwtlrli. ,...... ... ........ .... LI .., ,... ........... .., ............. I

...... ..........J 1{...c...., ......II......... .kl ........I II r MJ* iMMj .*.... |k* p.?.... 'fF11.14 w far- ... /MT peNt MM. e..T.nic,h. ....... trw ... V Bail .Le>yl, erlifi k.t

......- to.......1 l.l.....' ... 0....... .it 4M t"/tprlLa .till bto* *.fb. kl ., wl- .... -. .... ..La,.iy.jM M | M| M>if .Ui ./J**.al.I.. W. ..... ... ....... .-.. Ms ayf.1. eesserMiq .......-. p.aIp.asl.t

..owl e.M .. MtMplr ......... Ir ...... heir tint ... ... MM.., .*M b bMMtol. to I'lw I. *. M| ..... .... I.... .. .... ...... ... ....... '*. ...w t rti..1 rYiij.isA ........,.II....... .. ** ... ...

wi,...II II...... I lilt W V caw MW...gjV .W.V W :i1.ey. II b lU J4 mstM M I .flUWU....... 11.raHulwJti I bMf. c.a..w.. ..'Co._ et ... .. 34 ......., a'r1 ....... ** sal. -.-...
.. r.l ..
.. .
.. llilir ftUb.
-c :Wiry ..! UtMMftrif M ..ate Ml, Mf? .. .
: ...,riven.et w UMMri trial ft*- ...... lftMMfMbftUfMUMWtU .........aW ... bai.rer .... es 'itirler,. A.+.... 0.......?a : tw tlr pweeat p.Y it........ Y ... .... ......... ..., ..... itr.iJ1111 ...

J- ,-ll.1.. .... ..ni... ..*.... Ii.l..1' .... e..J.....td a I fc.Vllfl.lfMtMTTr. .... 11'. .... W ."..,...... tll :.......... ....>.4 M*- I MJNVJMWkb .. ......... cw..c.: l .&. "::;: fa..
......... !
K.
....:.. -W...... i .a w. ... -- ..ki.* Ml ...... M.,..ftf It. Aft.fMM .' .. N.t.a tw. .w fir ... L ) --4. K 1.1...
r.1.II.I.4.r 1. ... ...
1r 1 Mnfll ...... -- .... e. ''
/ { pat. t.iiidt"r .4lMMMlU MM*.MM*, ft4 ... ** b k.e.wW, ..| il* I to M Ik* ta'r'N ........'4 MIM'JM.*MML > Ire.. elpll t..te -. ......... d. itl ilw.yh.i.. _
M* .. Mtl ..... .,.. 4.Aear k b .*- ik I IJ ....... .. tat..duwlialW .
,..*..... kl to M. %MJHM 9W) II .. *. y krifktor b.ifi h .. .. .... :iii'.c: :::= la."t.

*W..* "w M..riftk VJIiijiF j.....MII I.. I \ .. J I II tli.r, f I iU,.t11.1/ ....|.I .&' ... L. ............= I ... .......wt }

IJ MMJFMA [Aft,t. ............... ........ .J.,tth. Y etf tr.rk I ::::r= :. : ..,: ....
.... ...l. .. ......... .... .. pwri.t.l, M .rp rrs1........... M I i. nA tI.w I ..... ...... j i- .. w. .
:. 4.......... ,J A s
.
.

.
----... ".- -,. .. '- -' --r-. ...J .--r'


\ j eT _. .. .
- -- --- . .. ..
.
-- -
-
.. -- -- <-
I..... (.... Jk..f r..... M 1a'LM..I.L' ,_ I' -- ----------- ----- .

J e.M ....... ......... .... .-

1..W Tun*Mi.....,....... ........... I..IhrI. Yl ... Matlte"Celtll".. ".

.." ............. ....,eV ...., ....i..rrd .toJ #- .

-.. -iM ...MM* FWMJ.W.MMJ SAVAGE A: HAILE J Ratu'.r Trusp.rtati..
.
LICt ... fw. 3. ..... IIIW I1at M ,

...'" aU t.r..ii......N III. she .......Ie .......HjtS ss.li<1i,
_.
.."" ... w lit Aw.-,a a'rdi. It ... wi.i4ie h I,1.. .... ta.Ia ON TIIH --
,...,,.,'" ...,.... Factors and COMMISJIOI
IM..w l.lr ..... r ..fdN1p Florida Atlantic and Qulf Central'

....' .. .--w .M 14 iw ,. n..W .. ,...,w. "--. ,

.....'" "..,....n.. ...... h..1 rM pswww tads, ..yls RAILROAD

A...... Y.1.h .9. c... ,......,_ ., w.._tlw. KIi ManCt1ANTSt ,

...... Ie ... .,.......C .. ,'.....II. 1r1i.y Mbli tWI 1I'ItOao'.rJI jl.UOUH'T 1888. tUII t IWIIG .

1.+..a .... ..IMI>f. X*... .s4..4 IL .

1 h.a.-Tk ..sp.1 'w. .....:.:A.. w MTI. JACKSONVILLE AND GAINESVILLE. -A-

.w.. ...wale..1 &.I.Nc'" .... ..... y I'I..I.A. r li'i[ '

.}..>{w OKA.I ll Ub tov,, fa K,I 6e Iti..il.N.CIM C.|tol .... ., Ek PULL ASSORTMENT .

... ..... .... .... A-w. r I AHTIOLnH. r
} ,......p....(./.1tr.J...) A tdAAfcl&ML I. .'nitfii ......... to Mr (".. H .....,*. Uc tot* to ....* to IW J M: i -or-

...._..1 ............ ... .itla7ti4 .......... A .. b t..4M( to lUto i ?
0.... bliss .._.'"(II..........is4 y wa' f1UIK :pti1utcfJ of :fIena

Rid psi ..... t..pGA4 .. t.1..0 ..: ..srlWI 1 ...... a. C.... ....... Tl. Vw. DRY GOODS.
.... ... Ie I .... ... .... ......... } .
MM ..lrM I.. .. d .... T1. r. r.wlri 1st ..Irs.le.l.r.ipt.n.. eI ..t lUfMgk tUnrt*,|W tU \ '".r. bd 1 0$ 1

wII .- p... fit111.ir.wW. 1.111s.1 I AS ArtfMM............ .......4 M M M C.Il-, ...... Ml&... .u...
:::: := "I pii.1.r. tretrta. ....> w/wl ......tir..t, pan. r. ... c....... II...... to UckMt
lU ....... UM..... lU *..1 PMM f.Mw,1y......M....... Y bsls. M C..1.I ...**, ........ h ids
til Oct frtim.-TU ., ,Nlw. ....Wb. .rMMbM4F .._.. ......... .9 l U g(..., Mtk M CttMKtlb Ml Jn1..lIs,11mi." 1 (Shw.d..lar/ff.kCbslp .. .

...*.II... <..n.......i.... .... rl. t4.. rlw ....-. ........w r- c1.- U .is ...A.tor""&.LsAs. Css.'TsM.O.tl .
Ia.11 it ... .
.t.iptsN etprlwl Apw k .....
........... to 4.... 4ae *ii (U ...,............ .. 1.4 aM sr. UYtf'POOl.i i rfMtotM. d.h sus I ,........ H.g...... .w.....

..... ... ... ......... Rq ..-.. 1'riaMe HaitsRi. ..4aasw.l.lis.sW BaneB"'Yerk."naaaJa... Cfearltttoa. MfMMM. BMtoMM MMtM] AMAM f .
..... "'......"' ... .......tI M.. 6.p.w .I.K./. 1 1 M r..... ....... .-.a.&s.

tk.....a1.......t .......,.' (sit 4.1. .x11..... .M ..prl .. r MB ....., .,C.asS w..Ur ....... MM,Mn g il .. w, wwtoMT 10.1.5.fy... 4 < .aT ...

TI b,. Ilsl 11q .iD ... h.... die pld X.......awl.tl.r)bal.1w 11n.E1 AfMto U MJM* ... x11... ...... rr.tw.i UI UMT ......... ...IIMet Itiaq 1 l 1 1 M

...,Ie ft'I..... "-" ........ pr' ..1h. we .L .......,.... | 1 Mra........ n

.... 1CiII. ..... ,.. t.1. ... it ..--d ....1Mf d 1M .w fM>y
isi.ar.N; NsI..1 p51. ... ........... ....., ,.. r...,b...
.....4.i. ith 1..dali0. d X..... .... .wri .I.Ie ... U. M! ..........I,...u tt.nl......... 1 ( ''Ie ...... .... NN.1.

.b.kl. "I I... ...s1. die ..... f..1. t AtM JACUO5TH.LZ,vi w f.di..r,1) ... Yl ....... wnliw .5..1-itr,,i_.....eo w e..,1.I." 1 4 e M :a: 0rN : '..
....... ..,...-.,.....'-, Is *.MM rf MTtte .....+...1 sfl tkr ..... ..... .....(.... Mis

..... ...a........,........N 1.w$1Tla swtlws b.ssi.r ..... ... a.............N.twO..lb..bj.rtl..l.r...."... ...... 11. ......... : .i i ke.n................... II", all a. MMU .
.illdesfi b.1. tlsir a.ld...Y...,

M _...., H. ..... .. ....*.-. ...t tr.l ..........LdiJII';iy t1n.t1 .w.... c.a..iD"to fwy -MW II r...-...w,... ., W t 1 I ..... e.awn.Lts.aa'.
H tau.-..T ..... Nks ........... Mss w 11. ,
... to lU .4trtW M.to w* life t..M M*M....tUO ... I U ....... I .....,....I frMi. -.w.MJ D>aln'l .j*,...,. 1,ini iM.iyM... '$01 01 &&iM5bw I_Ad. / III .......>.......

....., ... ... ........... I ..... .
.
Asti eia is I. k II l
( ) .. -"'n.1. ,............ pw.1'e.i I.....;.... Pile .. .....iD ...... .......if l.i.1. sIM ( ) t i .aI1Mat .....
$54s.. ., 1110 i..... 7I.... .. (MM ... Mtto,M".stiii.4.1.a.bb.K.1..11 i.i l M.p.a.

..,.....p.tk..I4ka. ..... .f lU E-rw* b r,.....ir. II.., Gtw i ,...... ....... w w a.... ....... ., T.... 1.a.. Mi 1 = I IIa.JJ Le.IW. a.f.lY"tF.W at. 8..ti.5MM'
........ $1 1I /
lee-I d f.ds ..k.N. fur die <
.{ .. Iswlseit.4..1..w.r MmtfM. ... .. _........vfek tU.......4..... ...... .. N..b.11 s.1 r. I.. Bash a& ..151.Otsf .
............'Ie' tlq.W..... peat to, I I f ..... r..... r...... 1..1 at ... II MIS r
i.....d- .. tetorjfM4rJ.U <,, ... .. e
fM__...biiig torn.. I......*.. .w.. .kn.i.sW. ., .... -t eI..........!&L.11....,... MiMnl' ,M all tiaiLW -.a. p, ..... frMM, tMg M4 MM*. 1510 TI pLr" '" '
I......w.t1i.. ,We hit.. ...... Ow)f.L.t d aM T--.I I :: r. : Wa' &M .. .. ....... .
l.rl ........, .. d4 rse.ay.r.1 ....,.. ......p..e-...... at..... Ie 0.........s1 "_b._ide,W ...w ....... LUM,CMMM M riMMf fall bbl $ w )

I o..na 0..__ ..I_ Nil ... .,........ I' I. 1 ......ti w NIT 8C'aD ....... .. ld': '
I lli.lilr' trd J.l-.... ... .iD -Si... at Usil.,141111.1 ., ... ..*. ell I 3" i.v.

% 4..11 .......... .......... tolWaw. JJ.)MI.-..... T41..t1.iI.W ttI t .ee! W -
I A 1.0 St BM Ztead | flbort
aryl M SUtfo
Bfftac.JUf
W r.4.....,.-..... ...... y......j s.m.--a w.bIt ; T.p.1h Is.b. 11
::: [
Lli.u'Itrs.lllA.- 1 L ..,..s.- I:::n.t1o.4; b IT M".MI....|.'.1i M'I M iliuy* U* Mffcu w. ., TTY, ft*, .w u UH.........,M ......-.4 tulM : ; M M :S tiM 11

V.art..,...... .........*. M* .>, ...... .( lU l'.1IM lSt iMMM4f ..1 7.N.,.. "....,,. ...., >'.... ........ l....... to Mf we. vi* 4 h1/w..1rql..n. 1..1.. $uP 54 11 t
_l, I.M.I....... /1.n.i4 ...I, l4 Ie. .,........s .... Y I
........d ils.......,11....... I. lU toMtiM ..... Wtw" .. il.1.kb. ,......-. fl \Mrl1......., sub 1.1 u HATH AXD CAM .
'.". .....tl Arrive M4 ..
/.1 iiei.itl. ,1 IN 11..Il.sr1.. .....Ml MiM,('-WI Is a. N 1 WAWL'
.RiiiI I...... 8... M.. .1 .. t. .. Y CBGCKEftT
.. M 0.1 c. i. ,In Mol .'-It,. iM ..'....=.i..c.u...
Ii.eeb arstal.,.lkt.1.b at I Ia ?.. 11.ef w, I. "' ..... "..... is fctafc to 0M M...... ..b $ hi M
w 11... i4 ,.....'" .......,.... .....,..... III'" fi..... l'ss.s.. .. .-_ N n. ; HARDWAMLVOOD1TAME. ,
II r '..........5.ip /.a If .
1.11.5' ..... .t 5..I;. ... .. ... tW 144t.nwl.n ...f... $5 I 7 .
,.. n..........., Ie .....at "1 UUUVyiUL- H.puK'o & Hallo. t
...... MMM to...bn4....y .eM M! ..w. )1 11,,-. 1 TINTAII1JJTATIoIseR.
JM'I r.wa,1..1t.k.. .
...u........rd.it:0i.f
sis spirit .....
..
.
.. ..,...... .is..071..5.(11s.SEA
I I r 1I..n. wi 1M i'..iabrw l aid.w .+y N n :Milk f.l.i.s., (vest. Mi. .
4\....s.1 IM.....,.,. ,...Ia. ..$ ...k Mal U ...... to MfutM -- -
..:.)0111.. ........... 'M Ie 1.11f ... .... .n ...tU .. ...**! wL'to4 I' ;hgM 1111 l 1 MaT 'I I

_s., tlwgl...w'.. sli. lass, 0li. ....t... Late .i IJ .. ISLAND COTTON GIN. .... tfe-......**. II!
.. s.L C.....4p.iO.N lis !,s I 1 1M I
....... 5.na .
.. .li.l
,. tka..tl !. sk.. .Isndlw ,............ I ( +
js4,........ 7x.1 /.1.r.i..1 M M" lad. ..4 ..-4. lU Ml., -- .....w1 a1..........,.... ..... i W

-..... ......z L. ....... ... ypr. ... I itita4 IMrtM.U...... fH fHIHalS&>, iiATura was ArrotsTc cerr or nc f
--...,,.. ........ ., ,.. ....: Itr.J x..li.ltw,1.l.1it1 RUI.IIH AND OULATI0N& :

r.11w.d.rl Iid.... ...... 4.t rf Y1.f.h.......to. UMABMC 1.1.s.1.wN ,.,"'(.. O..ooc1. Patent I... '"'-"'jU*..**jfi.t ...... ft::;M.: ;..y....... flub ,... lb.l. ... QR 00 CRv 'I
1r lint.
p.rtsli.t. a..r tlsir Is i.a .I' +& .............sw...... ..1..r.54.i..i M......... '
... C..... a/taa- d AIMNIt llsurn. No ........ ....... ....:I eN..wlwlr ...... ..b --eI -.
OAI.'u.a l...... .i ASMCI- Eastic-HoUsr! tJOttll1 0.1$00.sf+.01-.1 w.q.w b Mi1 1. s..adl :::a::
...... GiDef7D8 IS.p.bq.w.p...,. M..5 a.11N .=c. $5., i
At1.>t-A np4. ..... II .... II I1.I'i.ili..ttWlUJAH I No'......mi.II ..... .... .M .... ..... ......... fn.b ... N ,
"..N. MMMWiitMiiytbCMtCbL ... _... 1..s..rl1 y ..s.....ii a.sM W.yi. iibsi. 1.. .,1Ltrl ... .
t1. .. .. H. BtWAk.. .....--naw n.unM.1III ha ...4.I.. .> In'1Iuw. I .... ................ ... ............ ,....Ipa.b.4.1.1.i.sy ,
.... .
L t f..sr,1'a- .. .. .. ... M M"I ...d ........ '
)s'1..iw.tiwwkiaap ........M.M..si..11f vu G,..M L.f.wN N ... .......,.... ............... ..._ 1 .... be 0rrww......, .......M n..r.br tar........... ........ 611_ \
> ... ........... ._ ......_.... .... I aa.I ... ..... ........ al
._ ... .. 1M- rIs ,. sib k. .sbw .d Ls.k d .b.u1.1..04..,c-.....6w ...
!
n.skJ leg .s.k ---+-.r.----I'e. .(..".............. .........*..... ..1.. wi. sf ........... II 1M is.. I r ...........Ck&ac lit........ .. r......w tar........ NMs -a........
asf A..1.4 ........ te U ......., ___ ___, .. I ld..r 6rr. ........r......... .. ... .1up ........fA .._....,.............. Jr
,.,... ..... t.YSr Is ..1i.141.1f -Mw_..-..r +-..M.' .., -_ T.. ..... ............ ...5 *................d List Cw..at.Nh.sap.lr. !, \j.... .......s/C.. .,..........M p"fMl sr5..55.11 ...... ,-f'.......... .
.
.. .
.. !.-r.l.LI. Ie .. ... ..' .......... : ..
"..... ...... IM 4IaI.I a It die S -----1 11. TM M.tM...... 0)..t.M>7-.<....,... .. ......MtACICiL pn1. .p..1st. I r. ,...,..,.., du w .....p 5 .........,.........sf.....N 11s&Ll.d
............ ..... .. 4 ........... ..0...1 """" ."- n- 10x5 ....s..b awl.... Uh.I.Uf......,..... I........ ....,... .......lisp. ..-..a......
I ....&..... rr.r cc..-. .... a. sI11w b...Ss.--..........w p.p...... IlL...........Mis'.. fd.b..,.a..... ........eM.......... h R.15.l. f.lay
rraariw. s.1.aMin. C.1. ..... ... ... .... ... ... ...... ..... ...
y .....Ss 5.55.1..r.tl y 1 IN ar.b w bsss by M j d..fM kUTtoMtof pwwp d............. ....,>llf. Or MlifW MM ... br ssl....N.... ......... ... .... 4.
.. ../ far Us..tbs.'s.*50$0, r. I.r.b..1..t41. ..... ........... ... tl..l..str I lib. 3.---..ju.r.r j".p..M............Ml ,
I .. .....kid /N f.1 tir.l..l. III L L. ........ tau Cb.bo.M*"I -,.M.r ....... .....s.r....... 'It' 'of
j.c.-. .. ............._. .lsls Otis I'rrr.rar rF'........a 1M...M.........l............. ..., t.

. .-- -----.- ....... win.His _. T01 Mw1.. .... n......sins.N ../ .... ....../.1s w M..... sssi '! lib. .......a....a.1..l.u..siss..,.............. >*- ....... '
--: n. Pb.W.11 ... .(xw --- ..bs...... eM.....ls1.., -...w ... __' ,
Al s- c3 4 eI WT A.... L........- r ...... ..... ...i..-, 5 N M........., .... ....r,..'Cu.rs.. .
'''- G. .s d Ys5 .sdfl.r::...s1s f lib sir sMb...::. ...-we lLe H TI 1.K .= -Jt.: .:CNis .. .. 'I. 11b. r.... ......... ....- br. w 1.h. .*M k ..... .y...-..-. ;.
\..... ...... wa........._ sp".pw.1 r pAw.11.= ............./"'- N-.. 114.twba. ............--....._.tar ....-.-.......r_p..,-........ 4
.,-- .....o ...... __-" .... .... .. IH I.- .... PI"I pCl.. .
55 Ls
: ..
... .. ... I N 1supsssr toe ... ,
s.lite
f .. .. la ... ......... .... 41..5 r .
.. ,'" 5655.bw s1. ....$....1... iIIJ""" cL.rl
w a5rpd. wB ... tel ." .. ak M....:...;;.V d 6ww.t ..... ..... pfi.i.r. ......--............_r--___ bl W MR..ti Lws, i a.............y 1 ..... 1M .-.M.._b$w..s.wl....I.b.........,..........M I". .................
.
.. .
Jsigrl .......... .... '" =" 6..pyY...........k.Y M ... r Ns ..-...... ... ...
,1.x0.1..?..df..... ..-.. ...................-u..1.51.54.. : ..... ; -' : ...'.;1":00-:::. .::.. :1.'L nLU:=-t!... 1: ....d...a.u.. ......w.s5j.r....eM.... .......a W.,....,. ap I.L-.t..t ....,J..ra. .,t
.
.... .... ... .
-
.14t. .... .a. 1 .. ,.. I" (111 Tb.Ms..I+.N ispwr15 ..... II.
..... .. ,rJ. "" ..... .. .. ..... .... ....... ,
1 .. un. a. .
... !'" d ... J '" "r.< L.f. 'rrlsw.4. ................-. Cw.1. "
.. ..lid a L .. ..asa.d. II... .,1 ... ...... -w::MN -:=: M 'rs -. t. fc.T rujarCHARLES -. 5.$0.1.1$05'lief........... M.................wpwd Mt.... } '"""I ..'i ..f J
..
:::....::' w' "is,..., ... 1'aiQ' ... iO--.! abs F.IoLEOD.. Prc-.t.ellt. Twt 11.15..4It>. .. \
.. .... .. .. ... 7,............ '" A.... : II _... .. If. ....
M.-. ,. .. ...... L 1' .......... 1. .. &!... ....a< kTTt : ItoIhw Alakiaayt. .......... Jit
.. &
.
& A.TIOX ,
. 1I.cau.C;iw .r,1........ : :JI w. .. I -.: ..y 1
A'is's I. .'hiatf.. a. 1rj. k 51bis4 5 ......:... 'r.J-: : \ .. ............ ".""""..--
.
w. !iIM W. .... tI.AW.-JIW "4 ,. .....k. .. ..:'l:: .... : .
_
.,.. ; slid y,.nw I ,. .:; 1Dy 0' h ; '-" .. ... u...... c..._...... .j. ") __. W '>.... 1 Lail AI.rk-.. ltlml4. ...Jw -..;..... ..

.... '- .t Ins,. -.... ...... Iky., s.J.II .1 .. "IfJ ... ...
.....- .. ,,. CM&515,5........ .n 1 T. ....t 4k1Exj .1 ; 3 .... 7a N .. --.rW.-... .
r .. ,... .yd41i1'8.ss ? .- ....... S ..'r,.... HAa".R ufuslu.6i L ..i t..T.t slit Iist'l'.1'.i, .........., --.a..& ... . 'Y1510 ,
.. .ICT'f .
..... .. ."-. &. II" .rs rotrra He ..to. .... ...... ., 1.. : ...
....... ... .. 1I<<< :? tll-e M L Ie ... l _.., ___ j
fJ :1I11r :1t.
-..&-- "' .. ., __..... .-.. "WItHe.nino" N'br. J.. .... -
tI" ,., ......... ., a .... ... .--10 .'I .. .. I" ... ..sr .. 1te ... .....1as '-"
I ..
... **.. .-% ... Oe o,",I .:.. ,....... .... .. .. \jJ ""'J" .. ..
F iu .. Atsn. ... ;;0 .-. .... .. -. n. ...
.
IMMM"a eI .
.
__ Lot. .
-
..". 7at" s1 b, .. i ; .... ''QJ.... ........._.......5orb. ,. 1.: ..... '1 .
..
Tjg **"... ... s. -...... I eel ..-..... y.I.+zz .....t ""':'""::-l. ... "i 1 Na,, d4li ". .. &. I... i ...... -
.. .. $50.
y4i, .
.. .
p.,
...: ,.. .,- -'"M514 M..piy 1i ia .M..._,--w. ...... -. -.. ... I ... .4.1,. ...
.. ...;; .... 5.n&W.. __.. .. --' ........ .
'
.
... 5.4 .. i4 .
.II It...... ........ ...... lor A. "_.. ..... .,.. .. mss..
....,.JwSt.....'s .. ... -. -- -. ... kI r I, I. -.....
.... ...1... C! c. I L -.: E&rle -- -.. .:.: .,. Iretltir, j 1 1G .... '" r I.N
.
J .
.. CII .
,
.
I. # n r ...
: .. .
3 b.-6 .. .
7 -OSJ.q tA ..., ..... .. .. .
tT ,.. .
: ..e# As : .. 1N ... ,
-1... -. 11 .C'. x, ... :.: ..... ..
SiSSgftSEStS5S1. ., ... ... .-..... "" -.ere OII.v.
.
\nrnr w. ..., .. .... T "
.,
1 .. .. &!'l 01tl&1t&GI1 ,, eI.... ..."Iaaa. (: 1..... ---. fLL. .. -c. r
I.. ., '.t .. ails .Se5.5... -7 ., :; A 2"I.r. :-: =:::::.. DI fY -:1'\'

II J... _':""'l _... ... &. I'"Ms II. ,_- -......... ...... ... .'-Co... .... GOODS T": -
? -*-! :-.........._. P5o4....... "'I..s. t: .: :.... an \ .t
: *7 1;:C-w sip= rItlSJfc ... i }."tICI....OTICJ.... ... ;,. I....:.. .. .....-....-- .. .. 07. ..,....1..,.. : "-' ... .... .:- ..n wir7SRi'i. :'".....x. 1 .n:.. ....
.. d 4iw //J
4i .. i.hr. "".. ..... ....L C. .a .I .......1...,.............. ....."-. IrALl.lTanr. ....rL:r. l// AJWs .......f II' ....... w
-
.
..
-
** ....... III ..... ..-"i -.. t.t 0II. --- ". _..) ,
f' .
.
.. IoM. ... /" \.. ... )
L fl1I.r: '5s'...II......ww..I 1y1 44.... :" -,,,... .. .. a..P j s..lb': w... ftJVSil l : I
.. .... ..... .. .1 ....1.-' ...... : ____ ._,.,.. ... ? ? t... a
;I... .... -:&:: : atllta.>__ N lr........1&"Y &&. or-, .., ..... -._ .. ... J ..,.: fiC.a-j_ ;cyfcjasrj -.,;,,.. '!; <,
.- 6tatrglir ,. ... ... Ie .....sti .4 M ... .. 1. "
..... =-==---= CT'OI:. _wsui ARK ui ::::;: .. i1It it
..... ""' : I I .. --- _ww -- t... .. MS 1.. -.....
M ... r... ...._.. R -. ,OTJ( .. ... ... .. .
k1. C ...ks .... ..- f'VlNita ......r.1r- ..s .. ..? y .4 L&. I J I:. =. ., IN. .11 t1tr
s 1 ..
.. ao4II. I .y.... sr..rlh.... Ia I.. / 11, ;;:;
.
w = .. .
............. 111x&. wN .."....,M'1:! ....... ..r ---.ou; .b,5 i'a.c....,..... .... ""...,,. .. ._. .. ..... J ..... .! 1
T.....J M4 ... ...... IIt4. .... .... .
iL.- .p. ,.. .. .. a
..
.. ..
.
.. .Mll .. : lrZI
R... .. .. ..... ..... b.. ...
we
111.1 J.au............ limb&I..: .... .:-.. ....... ".... ........... .. 1lil
...
I : ............ ,"" .,*
J.
1 .'. ... ...
1M\ &: JM 14"511.w' w* .. .. I_

... .. Mi .ft.... .- ....
.
.
..a-.; J ....
..... J.7.JC4
....
...
.. 1p..

-.
... v
n


...N N r"r ---, ,
r "IMF5111E ISI 1 1 ..
\ I

.

.. .. _. -- ._- .. I BPiffl
-- ---- -- --- -- -- -
l I A HjfljiAttA
I
Ste BBS HTBH 4$. x

it A**. T OMM. /. TtostMM VW *. R. 1Vt11M1NI.

EMt Of the Sitwsrt... tx'
51.d5t 4 a* y tr w.l.rI r T fL 11: "OF .T X rt 1.i w t

I'p.d:**.. :: r ... "I I'SPIKG ....t .. ....11., ... .......... J4ICANOPY.DRY .
A li. alw. s-P k
ad 5$1
1. _..-.-. w..a111 IlwA shd
1rLlI. .L.a..5.A4 ......... .. .. J bFa *_1a
7..dI.1M..k. ..s ,.. 4 .5..... ... --' "
tp+ .d kw..M1./ t ... ssrs d ......... r l fI

r\J\ w_. -MMt.0 : 1KD'1iV* i MIR *.JL ** '4. M i.......... nIlE .,. +
,
:
./...W.'. RlJlJrt. Ari ''a i

fl 'lit. }t 55114r.i I ...... N
a.a. ; {i f IIIp.
""..., :=wc:II'


Wt td.51.1 sA.r.k. t' ; 4w '..M. '"/Tr.PWM ... GOODS KKWTOKTJ n.'W... .
c ....5 ,r $ A ".. .... VIS ,...

KI..t I1. dMme. a:! A R = l f."SMSSMf ..
SONtiEsi : ..; ;
.. lw1..wi .tf $ /.wI1.111. to .
IlitlrrI1 0 T ,b1','AR hCN.p1M. .Irmva,.
** t :n; ... ,
'T.SN t ( ) .." ", ... .. .. =;r. 111,N t:':=.
.
......---. ... ., ... 115.5N. .- C'.... '+1'..... ........ ..
'1. ... .;. ... ..'\ ...................... ....... ...... ............. : .. ..
MM1Mt1r ... .. ......... .... ............ ....... AM1 ,..... ......1 M (4.I; .
....5i.1.w ........ ... ...... ........ 1 MM ....... MS* ......, Y o i s t:' =-
IMdl.r 4-Y 1,1.1......... -... Ad N ....... tto 4 MM MM M 4. I --....M........
5 w.N.MM..S..y dalIAI ....; ,1A ....... -.. "'.11.. ..... a.t...j % !! to** ..MMMr M to**. 115...N ... ..
-
..Md w ....... N... ...... wIIw. >......sMWniisiTit sjl M toMMM*., ............ .... . .. .
Mk. .. .. U. tr." ... U a.. *... .., y..I.11...Y. ... M A ............,.. ......
w M.Iw .... ..... N ....,.. -TI.. ..,1 \J ..... ...yd11.....} Na
.r1..r.. N 1... ,. ". -,as IIIs l1.M., ..A d **a S... I _...
:' .......... I .. kl
Mi.N a T.I4$ A55 .o ., = wd.lawr N
t J.i. ... ... lIP' .M..d.aM..M..A15..111.w..T..7 ........f '
1t :. ..,;. 1 1. w 55........ ....
MNIMrM .o. ..c%t1w 111.11T. a V .l ...,)' ,, \ JV If J 8. ....w II ..11.... M pir.i.r HTto a. a.. P...'AwM1.......b 5r :_
sa IN __di.. --.. JAS ad ;
.4 ? p_.. .............III'M 1...... ::-t'r: ., ...
.
.4M M>SM cf u.d .< .... .. .. at.......... d Mil .......,. ..... ..... ..... .s.AQLoTIiIvck 1 ..-.... ... -
MM to* .toM.. .................s.M ............. NA..S. 1MM..............r1"'l mA
MfM* .,_gLNMr.iteMlM* stMJMMt _. .....,. ...... '. .. .. r IM. .1511 5W.. /....... ..e.L p+...a..wr
5N.w5q -M..f.5WC..rh.5wp+.h.Il
-4
f MIT 5. i1..4I -4 M4MMi..... ... pI tITS ... .
>>* 1.I. .b1N .."..
hssM" r&C7irr !r '" > = __ ._ 0 _. o-:_ tto Id M....,ts......>.i>, ...... "All asisMuu ..a
.. ,.. _..
.. .
0 Tl M..a .l./wr..57 MSS Bh' 5TIITL .
7TH j m s. M 4 J.J.) T1..alM..b ... .111.s IJU.M15 f ttiMiy s.4k : MOOTS.,8 H Q a'w"

.SNMme" .. ill. > f.-M...._ S....Ie SM..... "N #
.s. pASSSiM1a11. .. -.............. ........ ... J.i
.. ..MI..1 5 r.. a.-, ...........iI& ....$.$.. r *w JV.., ? WB Vm V
a..d5SAIb. .. sill I .....M_51............ CAITCKSMf ... ... *
x. ..1. 5.W Nw II I c...,....... .. .. MIX* .1551 MMtf S..Si S........,.. .. Tit HMBffi
Jl .. ....5151 ., i j%
*
H : ,I15- aN5 w w .5a ,1h' .....' ........ a1 Me X1.1, .i.hi.p .....& .. IS ..r 51.5k ., <.gm .Q S ta.l,.-tfyl MBji II.,.fV*.MP9lb04 U. .. X M.fcfctMlllM .. :,. CT .!J...."r" .... s55.s.. L.IyT t15MS

A. ...... p.-. : :::::f MM* :
I" ..MH.AH cXHa 8eeN. p.tsNzs Y/M/I.as ... --- ':
; rat.tr .,..rT.A .......5155.......f.I............... "-=1NA"1I. .. -

....- '. k.,..,Sig 55115 ...$5111......It. t'. .. TkCAL1. .....

u..t ..M...........J.t LI1..1 t ..................... -lit
I t. "

.........A15'&. ... CwroHaWAL1. -

*51t5wt1 .- L./u .....'
... "..t ,, ..... o..thrl.
.r AMICHOICE MI ftM M o f .54.isIMlus............55.S51 ..... .
w.Md AdIlt.w F FEMALE! IISJITITlPfItIM. ..-..... 0j. ..... ,
Cw..11..w d r.. E( ..... .
j. j.ii@ .
5r..y.1 AIU1.., DOSS GOODS : ...- r" .,
IaLr1, Or 515.1..T.A1.,.. .f.....It......M .t...u.... .......... '
r. b.s.I .iY k.. q I 1 ........., W M....r .M.w di111.5 ..r" *0leiSI :
5.* y aN..51..1.Cwls., I.......M.MM: S. ...... ,...... Nr.s. ......t..s. I..r...P....... -I, 11.5.1. ... Ie 1115155.1
Y Ar.rw..b.d.S..MS d J. /...5..1,15M1i.5IM.d toSMI--.. DNlsiLL s-i ..4a
1..... .414 .......,:.#__ ....,..w.c .... ........,.... ...."...prd.S.lwb 1Nla iiliiil.
..b.1. A r. jw .w. I.M.-........ Ma.5wwII .1 MU IL --
t"' 115L. 1rd s4..5n sr1.154 t..i ..,Y.iM ... Ie...... s.,..s ........ '.... :;\
A ai 511 tdl tr t.. .. T..V. lAtlr .w ... ........... .,. .......d Nw..lb -

N t. r M.arrSM ..d .UNtltNt ...... -s....... ..... .......IrM.S.M.I.T.. .......-..-. '.T1........N5r..41.IIM ..... ... ........' fIIll:[ : IE T, .... .,... 'Ith ,

NOi.NN- 00 1a 11 ..,11.1 ,1> .......r..l.... ........... ...... ..1 f 'f 1 w .......A ..........d.j T..S ..,w,... _e
j --,, M AIa .IM.d b 1..Iw5 d ..dii ...1w ...1 .... ... ... 84..ILI.... ""'

..' 1715...a CW ............"... .,..--........ ......., ........O.w..4 ly1.YM w w';. K

155TM........../5..3.151 11.....514t. NAM A... r : ... .11 '......
;
.. 115................IS 0s. M .....1.pM N-- 5. rM..1 w n.aiq
.
..... .. .d..5 ...
1511..1.4 it ...... ....
ialt. Lia 5ldlakl5i .........*.........s's............ .... .....M tlwst. ,r.I. ...... ., ..saN$5M ;.
.
+ m1H. f. ti5.. 'JI-d.I.i.M..15 --_5 _......
1Yiliaa Li 11 t If .. !. .. ..... .. to..._ 1.
..h.4. f ..L a.MC..Is ...... ftiumiIM ,
.. 5 a..Mri55.r .. < ........ ,
walr. 5ad ..... .II... 54 .1..1.1 5.151.S14.1 551 ......111...p1...., 5..1.w ap5..N It 11.M..wd_51.II. UIH .111.LMI..J li ... M.%.5..M .5r rl ..,-,... :;' IWt
A/11i5.A ... 4M.di.r *. Ml .... '
.. .-.we N .. P.. =
A..MAMd ...... ...... J.w.l1.Y.. ..FdS..t ...... L....-.1 ......5'1.4' -5. Np.MS ... IN I.M."w .. ... .
.., M5r 11 0. 11 I ,.. ......d.p_. ............. ..la 15x' ... ..... +w OHB4..o. .
..................,....... ._" ..../s.....w...'--' .....4- .... .
.......... ts.rt.p1..N .... .1= ....
a L JMMI IstoS llSSJMMj .*....5a&"'....t15... ...'-" .......... .......e Jr/1 iy ... ...-.. tj. nl M 6il.N .

tk LrtM fMl MJte > -...-M_I ....... .... fMftMMMMJjfcsJ .... ,
kSMA1 .
.. / is LI ... ... :...rtI. .... ..i ;:: .I.u .
LA.$.. NYNUu.. ......... .... '1'
-
"'0 d
0 S. ..
M ........ M -- ....... ....... -- .

JMt.5 is ............. ....LMe 5rir1.. J 1y ........................'' *-.. IM4 8fr"fsCJWIT
,
1 I y.51r. ,/I ...IIS...II.1w ......,... .. -. .....
p.,1M ) $,n, N tMIa .1 1 yfila ....I .a. a. .1554

/ LINEN GOODS .. L5'N NGAU. LMp/y II .E
.
1.1
p. psis j. .wOM : BXCEIYXB
-. III I ..
5111 }&> ix <**. rt*.' ...... ....._ .. ... .
.. .
rtlltt. t 1. ..1 d5r ... .. .... ...... a. .. .... .......
511.4M L.R_ JJ ,. b .w.1. .....M/SI.ML.4...... .. .ar.x -. ..r1.. 1 !w d Ar.w1 ... i. : Aa' ....... .s...... .... 515514 M1 tit

d.G 1r.ll I ........... 0

*, 1'5.r. > ..,Yy ... ...... ............... .. 15 Mpl.Si N PW.L A**+*TMMTt T. = .

1., *. Y..Srrt. 11 ....... ...... ... t'a
p. r< 4.4.d a 1/.dy.w,1p b5..bip.
ww
pwwrlt V ...1.1b. .111T15d. irIbd .whi LNIi.
I x L L I r x'jL f
S iY" 1
CASa...pI.IktH........ O. T A 1.N Vit
i a1.p.sh1''r. ....... d M--,....... e1--. _. .i5r. .r.d A! ..,
5.15.5r.5.7 .te
L1.MY..11..fl MM
Y ailflttt..X T WA5r. N.UriilwLwr M W -A 1.. r./*i.1511.i1h ... w r.....,.I .N.....,..CMS.i............V15..1.4 .../.
1 ...; .. 4
,. .
15+ 1 MI
-II-. M .. 5 I 511.4 .1 w r. .
... ....... .... A.. d Ir1i rte I
... .1 .r dh M d 1 M MI .
a .i-..e i1.1Jn.M I 1.5 i5 .M..d 51. .. t:.:.. RwMM J' .5'N A:*

+...IMM.. W 1l ...511 i.w..15w...... $45... w r
351511 sl.i. a..tls. for Ceatlcuiona IflTwH .. .. .... ....... i1 .
.
..... ........... ....... .. .5'. 154--b.31.1.1....
d
r'T,1. Fd 1. Jfl att .........i.... ......P..M....
..
a..5. _d Ibi.... ... ....14w d. .
MI .
$M tn5.w r.15.51 ItP ..j : ........ .. ...., ... ., .............I,1.1M..1.1.x.11 1 .Ml...*..M wlti 1.1.u.<...15.?....M.. e--.a. 0 51
..... .. .............. ...... ...... ...\e hI
... .. ...... .... .... ... Ts..1. 5.I..ISs P5.15 -
6 -- I. ... Me ::= .
15Y4Ma r.r.t dif-rr... :r=r= : :.Mliy : .... ..MMR. ...... ........... 1.5 55151' *.e1w. .. .
a 1..5...r, illy -= waa Iwla41.1 wl.i.w d::iw 1. ili P.'. 5.t..........y -1...... c.I'IM.. M4 fwr. ..kra. IM All 11. ,
k QM ::. >4 r Mt fcllllfc MMI f MM Kk M .. ,
.I.1p.Mtlv *1 AAr ..rr.t : ; .....M4 "vto. NM*. to.. .... /M 5. *, ..

w M .... w.... > ......... .. ...\. ...... N UM...iK.........ii. % to fcM MhMMi
1 ....... %
Mwry, .. 11151l.4 ---- .................. --
i : ...... ................ JI, !..It..!U.1 PI"IJ." ., I.M,..-.HM.TtssW. LSe.ISe. .1 n.WaC.511 15, ss1.s a51 .. 3.t .
...
.
: ....w.-... ,r. zs-: :
*r M.......,.,.,...,..4 PId............. .. 515.M.w 1A .......... .....- P.5. .54 ih.aW : :
....... a.NV N ........... .= =
... .... ...... .. ... 5.155 *l.T. tlr i. s
I .rI s:= Y .u. 5 ..............IN 11.1. MM......

% (p.'RI.. .......... ...' .....- .... A.............. ......... _.IW ... .Ml.,.
I .. M ...... ......... J"' tot N...
$.1.5..5.5. i11w 11. M ...5se.y.Ai111..M1

.a c'.IP..IW.d 1i 15....5 e 1 ......., p ....... .1E. Marsa ...,N.a.rw.
.% .. ...... Y
'i.1.+.s. Y. .. "'. ,.. g_, .&,u.A sJ1 ..5 51 pitOW. .. ,.. q .. sIN f _I :wM111.r .-... 5.5.,Mi IMI
a.1. .511. .,. .... .
sd w. 11 1 r1.b..51.151 .1 d 5 5d -I .. .:la ,. 5 a_ C. .m.
.-. d w1.r 115 a.A 15141EMIdA .i- : t .11.IY : M ... ---- ........ __5.s pwer1 I. m a.w.
..
.. j..i..s 1 1541 1.. Lw5 .. .. ,... d
.d .... r lrI. OrMl .-- 5.5 w.r51iy
..... ..... ......
/d M
., 11." aM .. .... .
.I..1. ,a 1..e.w51M. m A' ... wi -.pl_ 1.Mp-4 5. 51'Iz
w I'M""U. ... 0... ... 1.15 I..b.w..wsI.
4JL .
..1 ... iJiMt- *i.t.M4 Mto< >
Oi ....
.
t11uTiL 11*.. tYrL..S....b.gr A- ...M II. .S4 N 11. ,1 ....... 0 114.... S M 14
p. r, ..
.r .11..15 kr..M aS,,. ALL51.1ry111Ia.
a r... J. dgr, I.". .L;1.... j I ta 1.1.5.o.rIo. .
JiwN. + r- t Jog"" L .5m. A M.Ia.1 at rir
,....................5"......... I $ ..151w wrl M.Is .
R I n111. Naa I.. /......M .......f11Y...15.55up.YS.I. cr: :-- .afta. r.1i.I sKi
., 1M pN..5.11. ....... N N
.... 5.s.1 .....15.. ... ..... .... c.cr..=7r" .
.... .f ....u.. Me 5.5.5.4 51.. N ...*,MF.MM--................ 4 Yw Jya.l n.l
.. __w 415. w kwr/. d J..S L... d.aw1. .'. .,..AI.
JI"!! : ::7 'i I? S KY' -wbI.N..I. M.w 'U.1 ....' MMS< ..*4 .* 1M ISSMtM_MAta toM
.. ... I.Co..... ... .......... .......U.M+... hn.W 5... d...
sa1i. 1 -p-,1 wr r ,. .....,........ M/1....', > ..4.T...5151.. r...att.. \-a.41..
i5 I..J. S 51 1M k...1...J 5s> ...5..A... ..... ....MK ....* w-
*-1 .......... 151i5 ; .SIltotoJulMiMMM toMMfetMM .1
..... to *. **%. t:. M>MM JIOTICI. !
... lto>* Mfj'itiiin. 'II CMI .
-......... 5151........ v :........... W>I.tMitMMM* fft 51 5 s-.
........ I.i ... ", JfOTJUM A. 'r 51......tie a krSgL Yir w Iw 51AYI
...... -- ...111 1.4 ..e j L.w.i..S...... M.... .. -.. M ........ .. .15
J -- 1..Iw r 11. ..... ........ MT to ..1.115 MHi > ........ ............. ....... JfcJl.v
:, =...: =.== "' DOCDiIIS .c ,MOn.--. i.itoa to__ SM! to Ml "MlsBtojsr 5.5. m 4115 ...... ..... .....
.... ....._.... 1 ....... w'r5ll: X11s. .*.* MI.tiiTsT ..SM tolVMi ...-.-.-......., ....... -ffwfvMM A i -M*A.
........... .. .... ." .-; iMflbft *** ......_' M. w .... ..... .. M '*"*%;*"
... b. 1i1- ffTl.. ......M. VIMi |MM)> MMjMtoSI stoM
:::. 11rI.""' 1)), = -- ......,.51..J.1. .-. ijTBTBA a,....li. u.... .
-. ; ,.
J r Ji.IM I11. ha5 i1N551..551NNgi.1 I k
.... ..... 46-a..1
.. Iu' .... ...... ...... 1..
...... 11.inrM .......... _,Mr .w- '15 stW
a -... =- k ... ,-....., .............---N KOTICE. w ...1. .i

t AlA /q...,.. 5..1.51 r 10... M. q.-554 ud. "' I .... ................ ...-
.. t ...:............1iw.4.. ..i..4'N M -i .. .1455 ,,. .A ;; 51 J1Y.. ...15....... .... JsWto % >
..
.. A .N. 4.as1 MMI
.. .. &f : .Ir M k.M
:
t."i r11w.1 w ;wAr ....... ..,I-1 ;
.
: i g1i! I i
I'rL. s
: My I* J
......r w 5115 .. ..
-1. :_. .'....... ....... sJuu... ." 1M,-.'; Te -,. .r. .,.. l ,... ........

.. .


"

.. ...-.... .1Ii-..: .......... wv i Ii.w \ tf w. J I. :___ _