<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00050
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: June 15, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00050
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
Ii. : __ r-- .- ...........-- --- !- .::__. -. -i':-:. --iC-If'=-'._. : ::- -.:.. -

: : .,..

: :: .
.., .. .: - ... r
-- ----- -- ------ --- -- ---- -- -- .-
A. .sal M s 115.1 1141,

., .! ,... ...$ 1115. Is .... M'

rains aaatiag aa4 iii..rt4 a* a*.

xZWW 4faM a* tial .......* .. .... hill

fj*.a, ........ at IXkm iXa
.aN? .711..5., '


NStiERTN.N N t tI Et I yaw ,.....y. 1't.. ,Liar... ..a

ira*. ..4 .....p s

sra.taU71'fl' .. kaaaat {U lib rata ....... .5

.. NM ..,V4 M ...* M .... .... (J.a..

tM'air a... LrtMbr* H i..iN i..

.15 ..1.M.. I. artier. Ie I 5.. r.t, ...*... M stw.i5'
.
or AIITEUTISIxdr(1e n .. "..11.. T .17'1 ,;r ,. 4. J 1 '1 t T 1.:1: l I .1 T .-.11II11'1 T' l W ..,., ..... far .v'araa a; yr.

( ..... ...) NIM .....:." Ir.k.4 akaB U rW *

.... w >. 1 M 1001) IS OUU TRUST" Tb.w'.... .....--.aM... ....,;

.trq.M.......... IIa..pa. ._ .. tkJaka .k
_
__ --r- -- -- .na.TII ... X.o........ 0. *
..j ..._ .i1I.....j. .
aUtfailbk
Wat. .., .1. toga atrt .. C*. 4y

k-s >'"E L OLIN STILLT. TLA. TRIBAT KOXK1K8.. JUJOS 15. ..... NO. H. Irbk B.,.kC:.tk t*.kia4ry -
.....
h, ........". "
sMsN ,...;.:.'... C..*...a to foy tk*

.. .........c........ .i,**aN af Ikat mt B-M| aa4 Ik* ;
M Pt--t. II M am A, .. d.... 3eb.. ... &to .I'at auua laata,* aya 1.- *ya .... f..l ..... af t). Xni aa4 ....., I "'- ..-....W'wIq I iW ,.. af a (*..al. E ".pae/r.sir I atWv Mia t* tad 4a.k ..I .kfg .

..s411..I....r...w ... "AtnetNa c.I ..-...... ...*4ra.y... a.. ........... l%.yaw ,ell jN 1.j..M-, ...,.*U ail.... ikaIrark .ne....,WfIU. ti..f st War.In. t"l.ws |iii>. lV.a to.... r..... saj. Jlel..l.. ..U-7 14 kU fcUr

.1 I .n.u.u atnlosr.I rai'ii'i i
I .... .. TaaH ... I w 1.7 j..a..1 .. I... aiaaiiU af c..... Vtkrv .. p..j .
....l tiatf A.' tfaaMaf faat e tofHavlaf > alamMb af f / Ie'l 4r.a.is,..........j ta a WU4 1 aMiaar4. <

>rAtlex CIA..rllitl1.o1Jgo. I EAw-/t&. "-.An R..l1lr. ... taba Uy .kUOw.. f r+trLp I 51... .tato>l....,. aa4 y.ar klft : tory spa tiat 'M.. .._, af* tka laarlMM. I .(Vto s ...w...." .......... |.......*.... list.* .kbkW4i

.;oil I;; ) r4is.r: )I.... ... .... sail',.5 w..U 51.. .......4 ILs. C..st.I I ail. &., tkat tWW 4Lliaa rrt ... __.....tf 1M t1..pst. .... ... --I aatlyCWwibaa aU 1M ...... ,....... '" .... ..... aUaa .".. -4..*s ... Faa*.

orrtcstti ,aa viO ......*.. 11..1.j ... 1<.. ... .-4 Msp11. 11111t.ad srW w ba4toa ria ,...,. F..... .., ..... a*. aauiWr. "b M* AA 4151 ,........ ilL llfM J.... ""' 1'" UUa'', tW. aLp ta XT ..

C. .Atrt.. ...syht.....*. I Bba'a ......., ..&.. ... Ittttra. ; ..... it aaMag ... I..Gw.,1a1 ,...i..1.r. Kttb ..ft.i i4.Fto tl. 1.1. .MJa. ...." aga &. .. sal ...... 1. ..b.d7 ad... ....... an tka r... ya**.
"I' I ky aajWJy
..... ..... ....... .. lj .... ." .. .... .... .. C...
r ,. tbs. Caajatava, I ..... bit cartertlkla4 4>4a1 f.J. Ha laatly aaa.it ti4i .. a .tItI.* art** will as- 1 N lis,I. ). ,.......... 1'.p.. p. 5.54'1a .* 4 a ..wa ...If\'

4151.1 r Aki T'-sR.J..M..w4s.-.. ;. k......aa....... aiat iaa .ty &U ... IU4. IW.. *. Wa araaWa aka aayU4y tWt awkat k. T.. a* ..I. et 11..iLl .I t .... Ka*.r., frets Ua lUhte .. ,.. to 11.\.8 aaJ aaatW t.. toRtrt
c. sa w pui ,
A. T. A aA r..**1iA M4aafaibw. Itajfnt k Wa jar. : Wy aiiUrM U tia. faa af U.Tbry .bJarfry- ....1 sal toil. iVrtaa.aa4 f ..... .....j1 g 14 l A4ri11ie. I5 1... ..r.n.j W.s4 ..... .UI ra .t.! V..

B. L MVILL.J. .. .. atrn-.4. hi i .. ... w M wa, .. aw 5 fa. .. liiac .. iata aU.tlia .... a.tt. fur r....,..... f.a p.s..tt1.5 .. p..1 a.M d.1. ...st Isas. toiBiaaiatlar.
....
.. .. .RtMO Js.Iw .... .. I CLimb. .. 1.111 .......... Tee .... Aa4 *Uk psi.
.. .U.... tjiaa.ft .......,. Oar...."' b ... ....... iaM.aa ...TaWWa. ..al4 .,." ..... 5 p..1 ... a Ita Las ...... p.s. laW aa4.jam 1rhht.! VUk aitaUa4 .
.
,.... .I.. ...
... *(..!...-...........I Sw Jaryaa4 iy aa4.ay tib kaaiaaw .iQg ,. Ark, w a t tia &.L.(. afyaar f'f'.Ja -kali ha a..... ..*tk-aa4 7..rIAs.Wa.s.5Maras7 w i. r. sal s.id ... s.su ap s1 lit* L...... 1 ..& .,,.al5
P.b
*
X **
I t
..... .. .. vtatato
.... ..... .. p..1. I
M4a lies. ....... IliY.211 atWvtoatealtiaatWffWJC 4 +Srash.141 ......
j
"..k .fpW. n.-4 tary av rs sp. r.alp..L4 .
a ak
"- la .... a** ...u. CVrUUa. : Cta4aUr I II" kMMtia ..... ktaa4 I a afr. ,

jj1VKAttttpt21ri.T.- tail pep far... a.ail.. t, ... r :. )Mya4tbataya .... ..4 .... t........ ,.... ': '". 1rp prrUI gr y ilaiaa. (at aangfaia .. X,. T......* MtFa44Mt. .k* ba
..
orricottF ......... .11 lab....... M Mia 1 .I if yaar (arAM, tJr. Vat yaa8iava b to fall. lib ...........r a.4W ..Ie ...... .t .I.... wa a.... wiaria J I Ii I II. abWal aa4 avtorftbU* 4>,r asp.....

l3ti.tiT..IrI4 Mart*. .... ... .. ... .'.. .... ....."'isrCLiais.11.5ia ...fal ,, .... ... .........
y C... ....... ........ ....... .w I ..... ... >IaaUsgaa4 I to ,av IHk .*. .. Ifktal...**ly to, f : W+.Jsal. (I.i atl I .... H. .ta alula at ...... aati I.* s

S B .. RL11Ll..1. ....... anr ay ...1 ... tLes I cat at 4..a, Mr.aa4al .;I .t.to as IU llMaaawtf.. u. p.epi. 1N4K'.. ssUs11s.p. ., aiii. I ttp.1L..aId d....... .1111 ,......... aJ. .....le..j1.hw -,... 44 ..,. IWhtyO tkatkU4

J. C .AtMKB. tT. --. 75.15., ..... wy bagaaga *at iaa. a ary 1aJaIon. k tc(ari IW iaaatakb. We ,...we........ |af it* Waulttyt .ie1 1.s. ap.. ka.. b ... k'vk j J"
115.1... Ili
.. I A < at ,
,
tn 1.1 sue ,
*?> yw
r.sMilMll.r.'P ,... 0 .515, tiaiiiirilmfUfH. \ iat iWy liaaftltkat s.... .. .... -..:. Lind a..s, .Wiat BMkw lia P>MiJ.a>aa ,.,. .kUag .... ,|.aj.... .1141 .i..1 U Ira .... .. .
R .. IlL ", UMlJ. ss t ItmiM tf CkrUlM& l ...( CirirfUaKfr ; *... Mist ** far 1
L ft. ML IDtlt. ....... rS .%**., .M.:a lit Wtur. IW tiair .!.., i .4 iicra'a a ...o af aii aa sal ..., M ILe PaiL r na. ... ?I, LMS1.j( tit ...r IMW/ ..., Vi to rant... 1 IV.1 AU .Lads ., graM ....

.. "flat. ',1\......." & .*... w r., Ii ............ tls' .......,u- i ar|.k.aa tiafa.. ant In1I iat at ...... .., ...tnIII. n.... with lU s..IN..'T lift (M.4 Ca "' )I..s.;..,....1 1.,.\.\ p..sssi I I...*. Wfarakb*.

tit# .. 11 Car....i.,. ...w.a .... bvka ,i. ika tka .... .. .. Ua lk.U af rMM. .sd .Is..p. .
........, .......Ie_, I 'iai4.. at...pay 1 lit ga faHy( aVl yaar ftarty, M at, sai ill .. i | 1L. art Mr. XiFtU-aT I
aa.sail.
x,1..7 psis y
N'--PF S-:=.... 115 ... .*-tka rafiag. aa>4j. auaag U 4..... I *.. .....,. lirjr air If** a..,.w" b. H. w..VI traal M .. Clrisise. r.p.Ui..f I tU C.1I5.1 .. Ua. aa5a ..-... af 1:...... I -.&.

Hi.11.wd >Stataa< ..iie.er amttia a,tka 4aa4 Air Mt j It'a'' ..... riftil; ,1 ss11'" if J" tree4 .. ..., t ifcajtWaa lk. pi..1t .! lVtabrralbt -
.... I I1ft rdMa .W Ok Mr.WMJ.laai arr
T'L PJtRrtfi.wlsdtM.. "L. 1.a. fat a* tk.. .... .u I .. ...... to ....*aat aa itbfaVUlaaUa. ; ... .....,Wty.. ......Uiki aatMltUa4 t S r-. p.it past. p. la..J ......., to lia a r>ii, .t r 4'IMat. \, TV I,......
,"oaJLUU MkK A. M. MAI*.....J..... .....5.J. ......%1 .sia a. ...4 ftrmty ..15 ll't .....!y iaif..."\.IW awto I IW s....... 4 J.1 i ..-4'7.......... U ..U.p..IL ...! r tL''''' ..:h.a u......... aaS .! O tnbU. ? .iII traakb- ,

M. Csa.1Iu1..s, ...Masai "".. ... ...k iUtratiliaaUlatrati I' let! ... ..-all. aa4 bajcii, aa4ii I .11t I..s1 this, I4 .... C. s arc ......... ... ....... .........jlia .
A. 4.J. .......,u.. J..w ........ "" | I i..p.r.i.k.al. fMb. .. ....,.. M 1''p. tory 'fy..*raI.... ..*rk* vrktoat
M. K.LK.1_.__ sail ...... iat iW Uaikaa4 I '-ii'' Vi. aU Ua4li af aaaxteaj4 ; .Wb .katkat kia IViat VatiMaab eIi.. sal aD IL 1.511 a.ini...7 af aBaa4 ....,.. p 1115. Mart .. U ....,. jn..1 a-.Itt l
j. G, rA5 LLLIS",........,. I ........ tkat .. ..a iW* a*.artolatag IW lkl avty. TWy UA .,... ........ lia writ af. ..... aar|aa., 1 is1s.i/7 ........, ........ aww'aaa4aB taa' tb BHtoaf

J. T. ..luLL..I'.. .i..a.$ a .|%arl af..... tartW : s {141.1 swrsfl r a .... I .... I2M ..,.. p. ... -r-' '.5..y 551 sp:4s..ja4rd 1711.lirsai..4 iiaa tiaif. tai.
1' t .... a.n Lt. elf" a. :.1 )I t. Warl salsa.diali
,
Waldo lxge. No. 10. .Iii sal k U44 lab k W.. 54.54 1pi.., a 1...... -. L..sri 154. I "II, sal ILMif...Iris.stkas. to a ...,. I pi4.ll.l aa4liagWy k Utiw.d i "".A.... 1, I.s1..'. s....... aa*.

KULa. ....... a ............ (N IA.. hi ...... : 4+... Jed s.po-. s..L.pp4.. ton.* 1H iat ya.'4 .. Is Fart Ulia IsIs sstls.al ara ,,,,,.... la i kaltb af tk AgrarvatatU
i L .....' aa4 s >
1 MIIIu ..".... .....:- I affaa .*. .... .iti a a..iW .+...... nw$iag aa .. lia lul af a aWI .Ii... I .as*s a aft, .... .... s..a...... a.r,1. I 715.1.. tawfvtMi sal ss. rrpsl.ssln.i I. spin '
wait
......... ,.... I.. S......... 54 .sss..frlMl .. 1 tka- 1.*.*.1 !
I
uoaLL LI .s.Js. .k. juts r"'Jy .. .... .... ..... i TWyuik. : .....l iiria. aI. :.-..... to s.hn 4 Len 15.hW ..w sslsl1ll av MM u. r"51.s .pp..H7 .
r. J. ..I,.",,,, .s s"kM& I .L pw UU !... ., ...-... w ...... JtaU; yU. k*.. gta..l **ftaf
*. & .. its : tia .... &U .....1. .oiri....
.)._*. _s j.uMt. gwib4 vltrart*, I''sit.i at,to aia .aa. a* W hM4 M p.twnl! "' 'I ;
eat..sI tlkcr't Bri..Irft..LI
ILaw
tLUL.U. ...M 1+51..5.M I K4 J... :.1e .. nn.u.I -. la .w. fc.y.an .*. .W. ia .f..Aaa task aa4 ,... aaJ ylaa4.ta 4 M4-. pmp.ri51 to .... ,.twa... pa.s a.....,......, y
,.....
lL r/a IM..x. &- .... aM di.ii.s.f 11s.p7.ss s.l.dt7 a.... tartb Irrtf k. aJ4W .
J t:. TNIYt5L 11l... sad a l... ... ... Nt nrrw.. !l ..... I" & It ti< iL. b... 1M .0 U I'm to krt tWaroapaf -
+ jeitrsLIII.*
all Ibi.t.ll _y. .. : ..Yaar 'r B..aW ... sp.u.t'a, WQ 4aaiVa I ta.iM.., ia .... a..,..,......|....- Fraaaa, pps !.!?/ ... _,.. I p.
0.1. .1 Y ... lnU4 all I dos"
, :cflW t iw nn.. I I)11 1-.. Ar" 11....., *.." aB at.f, aal Mae ........ .u. I ....- p. ......... I'" pis t...." snlj.f Isdj ssrt i.1see. ....,af.... fw. ad.aa .........i to psi, '
.
nwnppl .... II.1.11 w Mr ... a..UI4.itsusLt.ts.sp. p.t
t ...... I IAtU" I .. W < akal aa4 k .tD, ....at aaJ ... .
..I.,, ., LU aa m tifkt, k p.4.Ip Prwis.rid
"Mr. ii a'J: .
"..\ : AIINOW.wscu y Arp.pp.. we Ca.1.li1....... at T..... r... .1. a Wa. tato k, I taU t.... lur. k
.r.- ,I.. $ af C. Oirk,U. lia pith .?. .. aaJ lWr a* ..... i* 4 sal kit Itofcaaaaaaty
& arI > .. aki. r \. Fnaat vkat ,
$ ", a ar '1hMI d s ...&.....i..J.F,..... .LI rv.L J M af.y tkiUWJ 4y.,
c.'lIaM...._........ P/h I I I j lot."' 1"r I-- .,-", 1'
J. N "a..... ...*. lay ......,,**-,. U, I Cta .. .. ... ..... .... ... ... ..... "1"" '" t..a... Gvafm! LM sal a..lI7 spsss t.1555. .....<4a. ra.aara s...... toOMi kr* wa *
I I 11'.SU.I .1 51..... af lW icrcal Kanyaaa i I Ib. .i..k pit.. 0a..lay ..sis ,
., 1 .L L., rtit ... fUk afIa !_ .* ll ... V..... this I Wta lu .i. .. rl
I r s.rlse M.11. .r 'M 15.15p1. a* U.s ........ aa4 LwpUaat, sad .... .. Ua 4. ..u. ass awtiiiai kiss avar t 4Uary tia ..
.... ........ ,_ .. .at 5.a.....'I.1 ,M f1..K. ::.,..,\ p.. f.C.f: .. .s..,.s.i I .... ,, l> naa4aU ... My .*...... b, j, ,' f-a,*a4. to era*a U. a..1 ty ....M. sai iLa.115..4 a* to .*
...... a .....Liss.tcsxxux I .:t&.IJ N'.... sal a* anal ,,hs sl s.J. Ut rstaii..sp U
tl..f 1-- I I -. lU tea af Gen-jit," a.y. W ,' a*J.s.I.. aaM ,he ja.a1 sa.4e.14a. tWA Caaial la ...!,J ...... lit t I at a.r,. a* UM !... ..it% vkMt IW I|I w ...., Vy tia a*****-.*** af .'./'f ale IWly. .. .

11 I I Uab. sal a...(treat .il i. J .xs af uUa aWI U tU toatto.alI ft
wa |
army ...ln4 lk.
riM A.psl.w i to I.a I Mr. )Herd.. .Wt .. s.&ris'sstlsrll :
.. .. > I l .L"Ik.a. i.& tl4. .. M J.. .. Iii.'I IUIM ....... T. lie ,
:; I'-J a.. 5, satnir7 Uai s' We .u..t af .... a.4 O*.. rs.9. .tl hap taaataf .. af 1M
IwbaJ.
I r>ja I.Wa .....( ....:.a 1-- ....... iara tia l.it' f* I vaII rash of jltpip1. ...."- .1 I IMai lia watU U' 1M .:!.& .. sal i U far a*
1..1 WWk vVU LM t. laa ..:r'. sir" fva ** ..... tW
C c.l..... 1krctaAt.. aUl: c:..rgJa. .b a *Uto at .Set.Uwl *!U a.kt" lLaastl .\tw...Idp.a .. .Uk Gal I *ilj'LnM .... ...i .1.... af trif. UffOaVly MWy 1' .
'1. CLnatiM uai. af tklUkartt .
I act lj pins i .. aatk. fatrbtb f
t.17.. Is..... yaaftjf. :It I..s.a.l.% :..... 151 ra.VI .w..r p.n t ala k Uyaa4 lit taatiaf. ..VlMairy y
1dcnorrt&LZILLpwis. .UL.i ...... to to lU ra4 rf tU..* ] ). .. .aftrt*'.U tka aa.*
puss *
TU ..... af .:.a aMklry aI rfffe'teUaJa ... J:,.. Is... *Srry ... .... k'av' Wa'4 tLn | i .... ail .... ..*,w. to U- {
is 151 s 7e. traapl af a..snl... c-II j tka .5515'TL7
.p.nle s1,-.Jss. Mat .s... tkb atattor akUJ UlalaJ M .-weat. s5 f &r .. I1J.&J"p..4 I pats ..... iW Car. U ....ri. ty atari Mawa-lViy
..4. r" j4 to .... kiat I -r. 2 j pa s
rt s
.s,.......M a.N st t.- I .. t"' asp .0 .. Its., aa4.rul MW to foUM! I, ......
._f Mtt .... ... I.U; pss u. ......- ...La'.. wk17." .. I .*k. kbt .tof "11.11; ( 'I .*4Wr ILUIaSaMa>rM .... U.
< |U4r .... Tail* aal Panl Ubf-aitiarM, .
,
.. ? waaya
t .y ; air,* atjt ia. II"vTkat I "U..r.. r7 aL.. I. i.1is" iy ira LgIa's varaU to! ... 111,5... to larttUa lUa 114 atamtikla sera a7 Irbk KWftyt .,
KfJH Mallj mm a |t vtn M-a .. .k fW
8. J.ARllOW. ,&1..'''')J,. Arpr (t.-a.j..et d KF a,i,,, >W1 r I II 1 rh. Iphwa..k.wan.151.5. .w.. and lia 4na4 .... a at
to bat .*.! af mrlj a Jiiyiaiitin. I i Wa klal >.t. a.4la- kat a
J.ptis. .1m......... '" .Ca siriJ.. .. MJ Jra.i1.'N111.1 &_ ...
LAW I TLJ ,1&*s a4 toaa .... ash..u .. J. .
ATTCKKCY AT t ) MV lUa aacMltaa. I'M Cfw I Vb. .> IW-{ft kb al! User, std

4>,.' I. -| 4oa4 ka.. aUiWv toaat *5tlpwsaia1.sti. |ra>t a. |.aa.btti __ M4 .iUtwa. S.. f'......... .*. .W... a aULUf a4 Iwakibfal KiUa tolia VMUla, sail fr.. SaIf l4 ......... U .Vet, Tatk v.1 gM

)lIC.uorl.nJ4 .< tia ..l Ira ,*... ar a... I'O -.*/"M ...... ftaa sal a|.... :i air,ar Wyt waaUal Ckt ...., w 1M eMtn ..... .aid Eila. .... aa Irbk f/a

a tt.....at.. .ar,.., "'" .. ...J iii. TL.. any ............ .....,..*it'. ...... ikb. Mtora af TWr ika H...*. M at ,
C.*.. I If .. r'*faitW lia ......... Ji.&riftr ...,1....,.
&
.1:. r.CO I'n."ATTCIUCEY $ .t.w.L1.1 mntt. ... tiat .r.a.,I iala.y.L.*.) |,...... .... n.,.'. 1| !awtWaMa .Uktk..... .. a4aWt iWl ...1*ttolkta...rnI laf k.... aCbt ...* g.
.. 4 I
a .
1sisals. see. espial a ... tka. u.... AW aW lia ra4
AT LAW. &.. .... aftviaUiMi aka ttmif toasiat. ..... .,...-., a1.L..Tlsi. fat 4.... .>... ...jw1W.& .... Mrlsjs s/ arssl.. aa.*,..... iy, at awe lia awbaay .- ,if iWVB Mka I k fa4 r..aw,

$.. y. aiy va g.4 aat a4a ....1 jfa d.e......a:k to aa4 liataatiat .w, ... .N.'j ..Jitia at My .
i trnat.i : ..."-' ... ..... .... ...,.... .. .. il. 0.... fl.'I WMI
jnt J mtK. -n.-&. ;-if- kal' ptUrk ayai* atil IsT 81M aW& ..k..ssa ,Ls..... I .U.1" t1i.k, "r. ArptLas u.... ,.... .. C.ip1..t.14 w ...., pr t pal 4a,al..peal af *..1 I Iata I" liD kaawaiiatt <... .

1 A .>*. .aga lat gM naiitiia to 4Uk .. 1 t.to, aa4 .... tIM .... ata, ,i fbati. .kW4. net k-W Ik* w.... .fI alk-M. .... &U.Ua% .......... friaa>|.... i U falub*, k .aU g* aaytkfog p.. IS1p

. 8.SPBWCK, t .. .Iii n.kf.,aa4 If.. ara ... to aa4 .... r..... .., aa, Map iy .a>...I I .*.,tWy. vW4: j....4 |..y f.. { ....J CVirtia wmj ...1| Mps1Gw ,.I ka ... tLaikiag a4 abmlaj tkM y.*'M pIa. I* rTkb
.j b .. ... .4 W
ATTGUHCY AT LAW t, .... I *W, tWUk we aagit to amatIMM. bNMa .y awl to )I,. .%... sal Jlr.ftoflaaa tWb .. ...rIsas1iqsir. I k khf KA tkia b. tary far ftoatiaiag I ga aMialgf
.t 1 jilaaata 4514 at.-r..a.... '
w. ..... .. Y.. Irbk ka
I 1M Tkat'a ..... aa a..at I tiaaatMbr. .. pee *afftkb
sail ti unl a. .,.. U.r> i 3sslJwit11.1 '' ( av taiag tk.
.. .ait!a.. ...
w
IafJ. Lily a ape .. ..... Isis .. .... .
QA T iLLE,1LL : .ass-.M.75. air. |aaCaliaa4lba. aU tWitaaii. 'I IIT. .... .... Wak ta Ika 9U It'atM. sad se 7. 51
1 IliQ lia. R'..111..las AU .... '
.
aay (; apt ..,.... i* lV.. ._ af ... .
raawai. -
gwr .
p. .... Mol ..L1 Lt' i. .
,- ClASHER --.1. rfr, .,. ..) as.. ya* faaUUar I .sM I fir i.1 w.4 .......s Ie aN ..M tW U.. ...... tia *tr C.1'! "krf 4 Wbk ar all *.. U tk. X.. ...,. b jaat say ato .ltiWf pee a *. .
.. ... ...
feet .
aUi .... ,.w taI atadwMUafy .*t aa4 lUa ..,.&. it g..a ftuaiaa4liat'aaab kiatf vbtb. *aal....... a4 .4....*'.(........... Je,. TVat4Ma" tfa a*..I i ilia val. 4.s ikiiimaaf .... trabjfYa

ATTGItrtKY AT LAW 1M ...... at,.., .....r I... "..-..J... w .... ...... I41. sal k a.. IW aUat. ikaI ( .. lia ....... ...... br,..w..a.... I54LL.h..Last. tW;
M gat :........ ....... .... .. &.* *TlU ....
.. .. tVaaa .U I. rt4b
41.4 N 5411.... air tkatvaka ... 1M ...... ... 4ikM ,* *..
.. *
a. ss1I1. R-.h. U TU
GAITA/TILLE. ILL. ...... to atl ....... iW ..1... Aawriaaa c..poe. Ilw sls tMI- yaWI
..rat lain tkaak JgMitotfaakW.a I. pn5 .aWi U .. ... ;HTf, to*| itiaan ikaf Mb**
iWy raa.aial TMteI ... a. .au5' Lip k. TI.s.1J mi, i L.a-4 toM
5. $.att L. ......
p41.I r..lk M '
SILL.. w ski to-to- w ... .... .51
.... -V.4r.w..y.. -... w.. .... dM. p..pl.. .. I. aa .frfv.aa .. M lia 4<> litaaaaa, it ..aU yr ara iWf If

.r- ..,. .... IHkavaty .... Wall... .... a'm... ....... ....aaf aa aWl a.. at a>..ay aa we wr r Ie..M .* a.qb to -, to U fulhaaj iy aa agaaf aaB*. ...... ....... a4at UtobaU % '

I*.f av ...... .... ....aaaaMk .. .l+*i..ary. Ara lk* r-tIe alaa fB **4a Tip ... Tit.u.1.s1..kr. ..... K kat txtyUly. iaa p. Wifc' uyaaa't bal. Ia.ak,1.51r1. tl* aaaaaWa Iris Gay p.b* tkaa ..... .
U tW fa Kiaf ha .. *
..... : &ttlllflu 2M i4M .. .lJMkl ....
"W1X A..A&BE.C&MIoIUlo. 7- U. tt .... aUat fc aa4 tia lit .Uwlbaaf. *> ". .
1 iyt *.. .... sal iWyll a9: saw fciafty ara aa IIs47 toia
I>r."..rsh at It s Plata ab, Upee lib ka. i 1 I.gat. pagan' Uat s toaifit ...k at IkiaWaU. I tint. all. i4 ... .kit. tia p.s... p..
: ;. CUAXTS.&l .. y" v.fl.sd.s.. u8 ..ar tar* '.. .C A aJggar 415.I.15:1.1'wtkWlb,11.511 aAar .i./...... aiatauM afy : .aM b,....... .s4 C. s li-...... /
..
p1. I'M aaalk .... aa4 .Wit .aa>y ai; Ma .. ftajpaia. 1! ... I &k...to i. ya.UJ IWvarJ .. aDr. .. ...
t4t"'t. CLi.s1s. ... .... aa a... af ... : I I
.
Liss .... .
p. farWtagfartkvbr. .all 4. 61....- af'.. Meawu ..4 PtwuL..ti.aw ...... ale
VAXXAU, OKO.T.XA1HK. wna ilatk aiy W4A.At jrsl A........|.itiaiial afj .... Iissi.t ...... ,
tfl k 'aartb .
..,1551.. s I a .,*.'", .iti .u... +*A.TW. | lib tia*. the. C.at..... la kai ..417 ... :. t .1 I s.-! .at ..a..p11M ..... b bUtart -
-X' ,. .... .. b p..p < A5a.y.kl lkf
F" Ar*at* fa af yaw ,,... talai. .... .;21 aVt tUa at .. taatWr, ....... to U. "i' ...
.,
i
sl.q to
.. .. airUI
.
AHII'B Wbatfy fcaikb4 p51 r* .... tiia.. ...,..*. iat.aW.l lAy; ... a.*i........ Gaiib4 ........ .Jae.riaa 1. .... u.& WsiM ilsitl. I .... katk ... iJt i'T.. .. aM'
-C
p.5. >l to tit Tab d'.. .... .... aa4 ,
to aMta peew .... 4.. .iII..be. U Its' dew af kb $...t+Mirl.NIlf.
ATTMrfMLT AT LAW pal a t I .. is pr 1.LJp..a.Mtj M E.wp'la.1lSp.114.oa.a4 I t341 Is... AA.r .. ...
-
a* *rk Ur4 at ..My tkUk f*-.at 1 all ..... psi Ls.. .j.7ee1 ..... Mr CI1f. ... Li, .
.... ..r.s. i lUaivJlatyaka.oJfr.I .Itt&.. to ... aW, U ......... M Ast.I b
UAbEITILLZ.TLi.. p.1..51 Sap .... ... ...... awa.I Uak air, va an..... ***tk ', |.-d. to wtof aarlk a4 ir. .... '. /t. KtlUa Mr. Ibytt .1 awl j atttpi 4Mat. H. ( ..t 4...
tWy abaay I. aa4. .... .... aa
SILL.4s..J r..t'1? to a.b.in see l.. -14..1iL.ld.jwp..p.1C4k7.t. M4 a aMa aWf, sal .kktia *.i&MII iI.;..., air, ib |I I........ r "i.a et TL.tJ...4 I I .ally to ...u.j Ua4aay apia. pl4 ar* j'i.( aatahai I* Etiiis

Ins... We IIfWII. liabWatMaaMMt. toyrttatb) tiag ....... .41115414 '..ilina+ C.L.L.t3..e1a5k. .
TWy ...w.-.u i aa I. W.. k 1.,17..1.. we.A, ... ... ...."' .,.. "
ria Catia. ..l sUb1
sal a.4 Wt, a4 Ua .kat .. aagkl to 4. ...* g.. tk.. J .w L s.p.sp't Me vri..s 5 Me piy

o.jjrr.fo.Trni. .rr.&r". I4ta4a Pi*M yaat kaa4. TWyaya I1ai4..I ...>|......... Wa'B s..b.ai .. .I'1".M. ( tojMtiffMatiaakTaaaOa fit )I. J.i-*. .; ....... "Tl.1'sr'1 .
.... J5 .-, ti. eM .... .. .451 i4rw.p..ep I. 1M ta a M Wa ftt af C3 "
..ffJleRII,.M. ka4 lWaar4taa4tobtiatr. g pee yaat j Tia ....... g{.* .. s ..- aatlbja* li* atM*j.U, ,. Bat 1 t4ra {.t Chit.
> **> *. ri lisIi.Wa4.'L. IStwLlarioice rI
y I 1: L 11 CSSd's...... d S.lslsass.
,I"1 a irtWA .... .
tW fr5t'i.1..f |:U- ,
*
kw at tka ... .... ..., *Vw1 tar* t, 1 I am, u4 lUy aa il toanaaV
; Tti. J T.... ...H.f.. ..4 Tia ataatiljiiaa .. i..tpusb Ie mki.dxatia
I J' 55.5 .. 15........ G.a.i.U.s.5ewjs. ,
J.. .w 4. 1' I II .. trW
.. .
WMg ar..r......* .... ....o J. TWyta aii w 1111..7. Iisati. W. sls" j ss11s.p.-. ... Tai.ss .., ....&e.... ........
.... ..-"...aM u..... .....r r.., ........... sal ...., aw ......j.L.M as ppisp. >y *a I I tU. .....**.. aka, af UM ..o.I -. H.... eI ..,......wi.. sl ..1 \.
s.era ...,.. Jain a4 ..... I IfLAp..IM-a1 ... ... ......
.. .. ... ... L4j .
...w i. I t y-r. r..1. kMaata. P''I "-IL.4.w.141 J..1... ... i.5 ;akl.s
w.......S.r ss ... eM .........' 7e.i.7 I I .......b. IISI.... r-....1..ar ppss..l eMi.fe.i.wpw I i.r. aM W-4. T ... l I' 474.f.w 1..4.5.1 Lp, -" ...... ,I.i -1is.
4..s.. ..... ... gaaJtaii pan .454 ... .... f1I Jss.w .......
r1"' s..s sass N".pb5 toy *, I 1Ist....$ ........ ia4 .. .. 1'- .
aWyw Taam M s.1 f .1151 .I..ihs4 .
j "
was a Italy, ..aN 1C.prIsj54as IlL 1 .
ka I .at ...*. M tal it. .Li. s a.s ...ia.LI
sEs.s. ..A. ha a. j I .baa .i itUat ..its sal iaa4 to-kMt' I CIIA, Asr j jT. ...... I .I. I... dsi. I f..ils. ........ .....
...... Aa .... I pmpw afl 1M Uiss; of ......
ps.ps.i.1
.. .
... } .ar.w bMjMaaJy I .. ..., ..ff bM. __ .. 1... .
we .
..."' af....... afaa aaiti.ai" | .l.a aat WtfMt I | .A-.t.d.e.
.... ....., TWy a'o aa4 r.U* .....|aa4 y..5..11. a...." Il*<. iat bialy" fMattaJ bat -- S.11r k ... w.. ,... .s. s .... ... liisy.w
1 .,alia| 4assM'ltta,.....,w o aVi Ulfck "u, j.J ,> tWai to ,.... ., ?.,=t.. teal .i.... M..ssL
saiMilisrp..0.717il.Mleft 4.. It. p1.Ln .A s.s.NLr ,.:z...
:'t j V W .. aaIrJ .iat 51 ..
.
.ab 1r s pala Ei1'wa t-.p. .. .... .. ss
.
JeWIf L. TILLALUXQA Is, Aa.7r.s4..f. gMia h .. .. ta ,.ra.Cwef J..1.f1. .
Tb ir
$jliaii lUaaaUalaay .a>U. a itkiai aakaaTia We ...
a-k 11ata.... Vi.a4 5.J y I I .Utk Ua 1:...... ...*....,... .
I | tJ.&M ape.sl 1.s4p Is .M.tid ... ........ 1.5.-.5 Jsi1s.-s
laf U I k biapaMallhalVMMlSmal.. .
MT'P.N rAe'fH. o ....Jsaijl/LMUW.yA'/L'aw. ,
rabi. t'
Wy aia4ia* .. ...... .. .. J I Dsnis ()144 P-'.. ....
.u. l.l.U"
5 .. M4 I taL1 tkalrag.4tM N
.
API L..... .....a4lkai af il.rt. | riMn a* k wtw%
C'OHtalOJMEROHANT. KlJUWra iW .140 ....., afaaal C... L .
..
i r-.JIf'I. tees ....7.5711. ..1.11.. h.l tarn ., t -- -- I II pS.slJ7 ....... Is 15. 11 few Ca&farb.
rj..l.m wrMid ....s jaUd ., sd .... ... p.aW'. ..p. 4w IW tiraCaMUat '"l........ lp 1st rsf sal tolal ....;.a.... .11 wl/ .. ..... M,4pM7. . wrrj" aat a bagR
j psis. lrJia Ld .. .. .,.......
I .. .
;
Tar $ swat
Mel. sd eN .....11. .p. .... lie J4 WaiMgtoa, b Liar I .fan.hi...a 1)s.jaw i Lr....... If j

fr ML.iIIAYflU r. ...It.tf W .. 715 .as y ..w.I ., ..itp. r w j.a."l 71154 ps 1I I..tai4atliaAajat. ...\1 6.II to CUaJ. ".............i ws .4W4y W Is.p1.1 t......II b-i56LPWIs45liitis" apiit1.4r
..
'I' ille sh. li p. .M.slpiN ...
.
11.5.1 1. t .... .
Yp I .. .. .... ..
1.1 rixYIir. ca.. lY .14T .1 hl..151.7.a1..4r p..L.la.4.Mpati a.j s54 arsd.s. Mi j swiss. .. ..... ... .... .... .
7.11.1.. r..... N 1..I .... .,... "!.r' a ...... .......... ...is
ssawha .
tWI.\ .. hi' is tees ... J..., M. h'ss. ....r'r'"
air

s
t.sLr .
". ... # e
-- ,. rt
: +i *>* ,
-- -- ""'--4.1 17- -a. ** % ,....... : .
\. -
1 tI -
_tI. I.r __....... ..>'f'fIll' ._- -. -""" -i .... lIIJYi1.., w '....t
v
/ ,-r., "ll r n --:
.. ; _. JT: ....

'. .

'
..AI
.' .1 "

.- _. r _. -- -'. W.'"

{ jciit'! "ftf I..I t.ctlla Cr tt/ > Ajf Ciacrtf OiiBff.-TU piST- Kcoo ..r*iiaul t tU ..'.... f M kataal' !f F, 0'..1- ......-rymk--to--...-*-ra4---,

, ")f, n i T..,. at 'N h...... l-a-ia --DcgnrtincntftnM4 .buli ',iW. Tkb b lU A". .-... tat loA"b..- ... ern. I a !tra ., 0" Valitff C .. -- -- .al..a >*.ra ikat U .."MM! M tkafk' he ..-...... ..-...
II:1 .1T. Jtali ..... ltd. .1 5555. p/lat1. ; Aft.,M aVM.*. ft lau ....>.. kit MM* f'>1'T. M J TM fMa t 1s.+... JI-hweIe er. ti.... 11M. A II.4.......,...,..Jel1..rNe/
.N ........ .. tW) ..... .... TMGraa4 .
... at Ati.rt
Ml
j a.tluQ.w .L tauRaw. ,,,,, ,.. 1r.e.a4.aJiw, "" Ies f.wfk*.< IM) Cavtoa*, .k4.ll .
515 4a.1e 154 .1151... I r.altoJ fMtorltf 4im f... EtWgk. Jtry 6.1., a..a......, Ja4a EUara, .,N A... Al. ,J...M U Jl, : .... ,.. ItaMaMirartiMtWa a-t..... batel*! ,... FMb fivmmrt.{ ,

\ t .Mir .. :c, C .fcUWr .Saul .... .. LMJC ..Ii..ra4 vtry ....* aa4 bUr > ".;........ C. !,: 5 15 ps..1 ...., .yssu23 : 5575, 55.TI .Uk Ur mv, a.,.. aa4 MaaitiMX. af
*.. ..... Patty ., t&. Tlatft.X N I MM4 pnwiN. ;., kWli ....... 4paslr..lel I TU MMMU4 ataiMxat lU.. t..l ....... ", ." .......... .a pel N -4 N ....,......., Ids .
aaja4..M. tut tU FMM to. .rl... I.w..Y.11.. !I. .-- .la .... .. af >..,. 0... : l N lU, tabraMrtM aa4a', gfrra (mkto., trnian. lash lU i... ............ ...!. mgm.b 1M.....
.
silk le 14.55.1
I ...Ie Mi'MfrJai' tU afeaa af tUVlr 'M ....... ., 1 ". ****. iW )ryes b toW.VWMHk ,---., 14. 5.111.; TN Trial! .uw Ie "1. Taw. MM t+iU Mwa af iW. a-t-/, .M .taM. a ai4..kMl. ........ ........,
I '| .4 eM..... fataraaMkt* Ijfarty ..... ...j MMftl, M totM ....!H att a,. /Italf.wr I4eNNe,.... laraw*! .. k-ik UMMM/ to 4.J. 1Mi. r.. le.ir.. ../eye 51455, 155. ....
I p eM A,,...... "Leu.. fI H ,...etlf.gl i / tU'TIMMT i iI '!i.......... ...
.
+1151 M TU 5551 ta lU CMMBiMr k
.. ara''>l af ... *ka, at *M ... ,..,.... t kai pweMW t.U. TU W.,. af l/q. 4..11.4 b..... to .... .......
f.IsiMNJ. ; tie pap4.t ..lei.. .. ... .ill .. Lf.iJ..e 5.w I / b ....... at aaarlIU''''>t.- 1 Lial, ; ttaM ... .....,.. d I" 11,5..1I lwpN 1511
w.4 lit fa, tank.}... furry W... i p..e.J .....d.N laUti 1554.4.1 14. 411" J.
J.----
.... rn// urn Uylte. WM. I IfvftUaa. ".. '-G... 1,151
I 14 ....
ffa4. tU ...... 5 i. .If NJ SIN tar.'r. .
apla 55.5555
5.1 .u.a
ami t..fii,1.0 aa4 CL4.
+ NMkM
Mf ffe the ... h555 ..rs.rw.w' TW ...... .....,.. lUt U .-.. U.,......, Naw..1.55.1. ......JM..L..." .tr1 SIN. hWiMa.t ... Ural C..... af lUTU ,, .. ... p.ifi4tNSl1./.p..NO.i 'I. ai;'H .....*... Ikb ar.r.arralml. *,,MMM4.tar W&MJ.

"... "..II Mitttfl to IriagaU lU MJ..r ajM AH ..... ... ..U. Mla
l
x....... .... if M %arr4kia4aa ......, ., ISM ,,4.11.1 iU. ../ ..... UN ,# fn Moratory St tU TIMMTJ ifSa i iX i NpSr'w. taal.CNRaw a $1.4l. TMMto, JaM IU.ll. .b *...*.|
.... .. .... ( .... 1L .. .... .. ...... .. ... ,
a .
.
.
lU t'aM b Iwt .1 pi.. Ni-... M lU rM ..... Of p.n/.N 11/.111.ia'.t ,....... | /r.ritJ IkM aH b,aWl .... W.ah a ftaaibr
at wt4Ia5N H ., far lU fat*.. ,....... a.%- fII.4 rsh.a'NYN1.J.aa tiba.
W i Tart
U .
1'11' "feabMTf wbaa.. fA ** TrWaaiy '
MfwJky aBMiiM.ataily 1 UJTM! M.J CM ewu 550j. i"1 j.I ....'1' ..WU. a/q.inl frMaMMly t.1114.I ...... .1.. lU OaaaraM
&.....a
..... .
.. .
the 1.111 r"55".. 1551.. Ira mitfi bar .. .. ..4 tnUwaH '
.4 I .
af slur .
.bait I tUfcaik 5 U i5.a k
My MM, at .r.laga.a .U fc* IU kaa4.ia
to WU M, .a ...... faradtalUl Y-J lel .. TU U........ MtviiUtaafof. tUnr ,kbUlUM lisaalNN.t 14 ....k.1 i ta f.{.. at |-nea afWik ...... 1 d... ...... ...aiaUHaVtor lU &.&*.< -".... eYpwi..f

. I...' b aaar*;> > tU fcf.Mtb .M eel ,- La.. Marir.r*lUA.l.k.fW ....,.... M r'5.. >*far. TU "... lull. M tU ...iI rfU; .......*asses''A.I IW altoMM to..!.. tU (... .*
' j -MM rm*.t. .. iW U4 ariaiiaalaWlai ...r aiMa... .U ell| ...Jr iU IU I ''
.*. f-r I./. _M4 lU 8.< : ... f It.lfat. 2... .-n. ........;, > i -T.. .l'i rikum,U
Mit' aarv Wy M.. .. .... ...k-4 ay tUOa C. 5.t. .U,... .iI... U... .... ..... .. ... I I natl.litatrry. 1sseM/ti.. .....l4U I...'..... urn ftMtntoi.B .
CCra, a-4 Ml/' .. Ie ,.. attkatflUlreaiM + i.ewpwerw .. .. ........ .... .
+ ...... ...... TN i.n.-e 14.o.l.oh.t. ...... .... ...f. ah, atria4 ..,. ikb atMikf.. I lua NI55U t ....maaCrtMl km mn a.|
,
afikha.. MH/I 1..1s I ..,. .a.lirh Ie .a.. .... .... Ia Is.4 as 1a... a.4 .41.055r -.riy ta 1.41.4a1./5Vhf5, ..
iU .1 .
:*
...... .bub. IT fWttM ----a 1/.irj 5511 N .......
It U ... ad tUt ... M/, i TI.13rofp..l MatUtllJtMS .r l m..a to Wj4 1 1.*b.R.irM laiat* ll. .
iiUai .. "iA'W'
.
graatf lilt .. ..... .... to lykt
f ..
...... t vary .r..14R.J .w..1. y .1Ie eJ'- .1 ..,...... Ear. I I I .!.... far. ..,.... totattal Sails H CMMM4.X, It.,I.. .
> .M ...aa*W N .... af Ma- rartlyUl. lU to.M I T 1f....... '. MT .ilfcMtt. r-.... Ot..... ......& .... .... |, | || Ie.....
.
.1 ,.,..., .. t I' K..... M ...J{. ..155551 all I Ite ;t, -. Gar .5551..ia4ky I My aaM ..4 ft-a lU tiN .Ik. .
n.awy
.. .... pe ..... .
h II aW
.
a.L I
tits .d ...... .. ... .
n.iJIe 15.5 heat ..1M.... > ..... aar, laoHUr. .nk
esN..w ,, J M* aa4aMMtto .... C.JMV. .....155 |U I N H I' iWt ...*. fit" <. .kliaa.
_..55ahf.1e1.J.r1NNa5rifrp ('.-"'. .... ........... .... ... ...,. "A' :.... ],...| lk.....lUawM <....aM alaRai.r P5..441455 nmg p..1.f f....M .'. ktri& .kWh b Ut ..-. atbyHkf .!. 1a.a.iwip.l. : ta.... TU 4.,.... N I 114.1 ..T. to tWir _/. TUU.- | r..1...-A IlL
I .
t.ruwaa. TU1Utter .
WI ..U. .. a b lU IM** ''x. Ass.
II" Ufrii 1 U br/a amrb. .f afartaU r... ..... ...... ... .... ..........
1
'M ,..,..h/ywp.er.: ..., 1.41 .....b ,> J to U a... .........tW4MM ... Maiaa lUt 11.I'*MW, ....l..
i .w... 1'
fK < yes 1t .
..
..
.. .. p... .\... t....l Lot 1414u, .r..1Nar, 555 iN u. 1ai... .... .... I- W.. "j
... ..... r ,
'1. ,..,...5.1 I I'h1 ariJ' --- .....lJt.r}ri.rw:" < aktr ... MM ....",: Baal t imuss Ua M.. .. a-.... I she ...artnaM. 1.11.1.glr, N 5.5. | lartUr fiM Ib.lsas..l lUFaafaa

TUra. .M a JrpS.il1..1s f5lr.lt w M It- I It!'.... r... YJ I, TU .....HUM*t4 Taw ... ... ...... .. iJ t4..... .... tb.t. IU. IWMM mf to MM ta..*,,.
.14 .... MMM .f faille au.. ( ... ... ..... .. ISIS fl.-. __,...,. slid t....
i ".. iWMV .1 11M. .. N .....N 5r .. .. i4.rLJ ..... .4s, Ik, TU. 1. j T*...y....Ua4..4IlrUUBf.
t.Ir..w tU CM
.... af ...wftsiiq ...., M lU' .I .. .. 4 11551 f it ..b ,.... pes. CWart a>.... .... aJjatMwat.tU ,. to )ara lU **...k ...**IM>|M so.aTN dun. Ur. UM ...... at Farau. swar.
... 5514. 4aa..l.e 5.4}. UMI. yVM.lU. ....FM.>... rrfNtl ....... kyra J.. ....
Stoat -
J .
. r" s.4* aaCciHiily ,II. ......... I IW ttI.iU >Suto aW aitrMtita I.... tN btl...fi.. .....a .155.1515. III ........... 15.4551.1 rr.,.. 1r. ti.p.11'... 4551... Tw 4.. .

. 4i'MMiirM>) .... lWr *b kt4. .... ..5.l. ......... .....- !UfK a .Ur,UM., ...*. UMta /W t4 I....... ..... Itrl ...,.... ......of ......., "........ Lp.i. I ....... -
mf .... ta lU UMM M ... .UbtU ... .... .. .aMi. ......., T US .
J 555 .
J. a
WI..... .. :. n. h.,: ,i= l t..rne lU .1 Fiaby. JMM* t4 r..... > Itr t.ttrw.d .
t'S.... ,..... ...... lest ,... slut. I Je Cwtat f w '.. aawi.. JaM -.to. ) MUM. "Ut7U.......u n.
fab.. b ta a* .4apr ""'r' ,.... a.4.. ......,..,... t'INd LdJ..R M. 11.. W.l'4JtJ. I I .IJMM' 1 U lnn*.J... T.....MlU ...1r 554141 .. ......,. .... ..... ..4.., -.Y1 CN>>c--t.p.

IL.tl. x.n1.r. rail.tarbrkU. .1.555555 ,.. .. I late, 515,1. W 1 .. .N.pi.J "" j F i. truMj, c r. o...*.. L Im t 14 n...ba.w. ...U 1..r aalto 1...11 a..r.. M i 5511'. I R.S..R.w :1.--t..

jr.l4 M .... if (MM N 'J ........ .....4 ... U* p.... I I 1'k N t. J..ls..riNq "... IL Iti'li. ...... 111 p.3tiw aI'w,...... $'.eII.....1,. l.MIN IN. 3155' ..... ''A ...... :J.. ..... ......
..a. ., ,,1M. aM r.... It aM .. I .. ........ "
.
r r. .
Ia. .. .
4.5
G.i.fwii4i G.I. Sisal at" -I.Iaa .
-
.L 411. ,. I" 1451 ,. .. IJ .. I....... Rd 1.141Mtr.lhi f .145:1 r.p; '

L 1,155 t.sSN IJIIIti(1 I: 'ra... U* UMI mtini M lU. ... w .a...... l4wti.Ii.i1N, 31' ."! .._. MwrMl iUMiU N.rl.ale a.lklw.aaJar4 t.-Sta<< +etii LN. Ptd..141aI.pf,551.1a.I,4 {
.?515.1.. a.J'.de aM pdiyItniJ..t s -t'iaa.wJi.. '..... .... 1.J4.N..... .. ....... 44.IriMM -...... .a .... .,.....,.. .. .
...... ) pt* kjr. .. .T CJ.: <.*...... 11.1411 p..e.-.a i- ...., lit.. .a. ...
... .
J.l. w M...Uiaik,I4..yReJ w' 1175
.
Ie flat b !tt,1.e; I I I T... ..... ,.,..Ntl(\.I. U....... i W.u.iu.. Il.l;:;-,._, ...p.nN tile ............11'51!. >.. ( JaM& feltoa b M R If u.lsss. a

.tfJ det Ie&I.. lk.... meM 'I i tU. -peN Iti..iJ..td141' A U, J.... 5511 ..... a tout Kdrr b 11.5.51. 55511 1111 II,.... ...... r,... Mid+..-a....to.y.*:lIIiN..... -.u .....! ..u .", 1M....., Ie

M.... R I Uw....... ..W.*k U bto ,.kN fA a; ........ ii5 .4. <.... T1>.r....' .IM a.nl t'NJi..IJ iU .... af J*. ....1a11iTaai.lJ. k, |U $555 1 I.... a...44MM j gi. i** ....a.., i 1 .NN..-,..,...151 Nh.
"
.
..
k. eU- eW.3.g IM44JI. sail ..
f'll.lj'$ ,t M* ... d.f .. We 1551 Ie tft<**.*k to ...514'5 .,..1.... lU p-4 'mra-M ., M"&fiMa I .\...... .......... ........4. U .... t -....-.. .... ss.M

t 411'1 it tN. .55155"... t i,..I f..f* iu N l.....*. 545-1 ie 'Le .............. fcr .. Mr.ia( iU 4... to f...,... kb Mttkn a* I 5..a ka.li" Uka.f a UM a kick I as.rat..1.Tilt..rCXIAXA...-A8: ,.i l Ikb: Ii ...eM I! -.....S........ ........M. ..... ..11.I.r.t

iL 15155'55 .U pNSN5515,11 .UI. ...... I Lh. Uul AMa. tUj .Uk ... M. ..|. j .a nfcrfiwa lU 4,5155g i Mr" rafk *cra I.....1.. tU. a.M. UtvrMulfr e.sLr.n. Ute. U'..... fl.i /. I .... .....At .... ...... -.

.gp..t.t ......N M ..... *a .... ft.. lU ...., a W ...., J ... tt*.,*rt, IMIaM4a Fatr, ll tfa aa4 atUr I'MMB Ufcm ............
... ... .... l. ell .. lUIt to FfMB IU 5rMMIMM HUIA ,
cr I..... .
Ur. .
ps 15.11 .455S : 'N'I CHviiMl. ....... ...... .\,........... "... 1.554.1w.. a y 55.3J lU ..
"'.... ia .1w5; Tor ...,. .. ......, MN* .MH M iU Uta t I ILt1iR.. ... 1' SM! ..l''il 155....551'.1
sr L 1... ,1Ma.. eNrieMl.ea.RNS'N) ..kk toitai 1 .......... J.5/ i.-TN 1'.w.4 1 5.......
5.141 ...... doe [wr.11 s1.it I 1.4.1 .i/a \\.I.J.I ..... ,....eN .A_g lU. eaf|tN.l 4..1555'C.l. ..*'. 155551 ..1'
w Uj MM to to fall .>l ,auaai4 kwa to rarM 111.1.. c-e .e1 J.Ip .....,.wJ "I &.. u....... f ... wUr swl r 5..1' till ... ./..
.r1 '
: IftI ....... I
....... --. Mid. .w. a .I ,, al .,.. 5t ill ft i I.5./
1'i'i ....! if I .. ....", ... e..Me. Y-J Kcli a tUrM. rUrya to iW Q,..,1 ;i T....-....(iUF_....1 1Ind... ;:.-7..1.d1..t..l.aq
._ .: ..." p.3d .... -itteIft, TIMM MtMTM) .iI... a'vUrl ... ,
.
.. ,.. .
.l .. .. IMa ... .a.- rpt 5551. 11. tt.Jt .
.lSSIJ ...... p..a.fx tor M .. M- II'tl.s.l: ,
.... U. Mef ......... .... I .... .'. )1. TUfcf ..al.plNLlflwi. ..-.| 1 M aftata.Ba I M a .... M.. Ml iW. *..mttIU ))Jwh',... Tiff .... ., ........vi,.. i.s1 11.\
t ...,....... T4 a..... 1551 Ile r...... .!..baiiay. .fa. aa4 ha M.M a* Riltarw 5 .......,..
BMtMibM U ,.. Mjf..* .* i.**. .; the. L J. .M tU KM* ., lU IWWfc ..... .......... ,..5 r- Iooe4.
... .... .... ........... .151.14; .... ,
3tllf. tU tra..alta.
5$55 rr .et- I e... .... $........... ...
..:,.. Iii? ...... I%..(Mi to lUM a..a.a'J; .... .... N Ulli 11' pa rs U 111! w .11 ........
551 1.r ....
M4 .
eel .., ...1.1. aVtaji M .....ft4M. ky iU Jury...I IL J.4. Ie ....., Jr rifta ,s. I.,.... 55.55.41,54 s. aatlt 5 555. 511 ...... OI.
l'5i... it .ftirict M4t lU 1w.ptJ Ie a..r.i. lina7.. .. IM. L.5.t
MM .U* MM .fvt CJ I ,.......... .,..... t4ti..Mia TMy Mil, ... ....,...... ...., -... I, tw. t11.5J ........ N'waiw. ..,. 55.5 ,y ....a 551.1 1.... s.14
1..... m, .lief w t..w1 IJ t L. ... Gnat, II b "i.451' (Wt all 1 i ... .... ,
.
.. .111111'I.N.e .n' I w N .....
.
.115.. "1.4 IN ....... h.. fI .... Ie. w t&-,
".. FNa .,m"-,, .. M **iii.lj 4X4Ur r 1'.". ; .4...t.. vIB lost lU fc" +I 1". W ...,. ...> .. yi .it..." .. .155.4 f Left lt.IfaM ..1.-.s..1. .. .I 1'.. r..n..I... *.-AIk ,. ....... I.0i r.::15.1. : 1151, M..rHrlSwt.

f: trssMIis."'.. ...... punpllh J I Cklwl .iAy 1 f x t aMMWM lUkAaraiaalaf Is WM .55554.1a toMM ,,....... ..,ec ,.. ........... .... p1 .......... n.......
&...' ** ta'lU UaM ,- -14.........
-
-- ttl I UaJbr .... ......... .. .
I iU TIMM .. .. ...
.
.
.U. ,... .U1wMilwiU .. .iI Lila J... ....1. t "'f.'" ... n-. ....
tgIJ rpi.SCSI .., .
s I C1iIIblr'.. ----.- firsl.N1a54iaJ W ..... ........ .... Pawicl Altora.,. ."-. ..., awJ.MVIUffMMt 55551.54 I..rVi4 .. K ArA .. .... ..

.. c.-{ $.5U b peq'tw. aMiy prrei.rt..t.. Lu...u.-Jlt. So...wf .4 i lU a M ry. .*.. lUl .... LNfGat IN. l..aj.-rit it aU .... ....... Ulib .. .......... 4 Nrw .., ....s...............:.. ..

,....... ...1&ijI....<. ttl .1451. YJI 1 TU AW;. .;q ....> M t>4J ....'..'liap.f',.. (-'c, ...1 llraar/, ....u .....,. IU u.....,. I IM N.5r1 N 15555, .
11i..triceGut ... .-. It U. .. I .. Itj a. Nra..1.Ild(1.5ani: >)lfrt"iM. IJ .Sal -4w ........ 415.5.. {..,.
:.
to ** iU MII LtgiabiM* 'y iU t.. .Uny .MkMl aaiUrky. ," VTa Ul Nv1.1yat..L ...... .....
tl...I( ',.i"9'lr" 1ft .J'....... .J .... ... .... .. ......... ...... tlw !j I .*... M N. .:.1. .. ""'.....55 .A...... ..-
..
c Ufta U Cf* i5ltsiel a 4515 -- .....L. ar.1.ia.1- W..N..... .I... ...... ,... ...e ..... ........... r-'M talMAry 755,5$555$5,4. ps.. Isauss
1M 1'I........ 11II ".N +. 1..$_.i, .... .. I bM114Lw.N. 1.1..11.1. to iUMli .... xib........1.p.. INS atJrGrar i MM tU. Dutrir AIM. AawUf w1... b to*TVM al !!.....' I 155551 11-Iw.S..ell. .s..N./. .._... .

... ....... NI. Nlpat aWl 5/555/1 ..... .......'II'i: 'I. ......, .,-- ......... (.N GJwtw. ..I IL.L IJ .Ite .s ....... 1 ""17 awl. U... .4 ta lU ......! .ftU 1 I..a ......."...tM' 1551 dI. 14. ... .... ....e...st...Ie awe

.... .. thii.pNI .1.......... ..., ,.T Uh .. I ..r..-.... lU ackar to lU .4Wt.U ..t..I&1.. I .555.. ...... Ix l....... Ul .* ...... affoi; a .... f_Lll..t1... .
..... .. 15. d. sr.t.... tIt I...... .al iW ..l Ml ... "= .-'f .....: .
'.a. t. I o.h-&. f M M .*. trafa! br IWtUraU .... ........ ........, ..... .. W ash. 5511 A1tN5MJ lir5frl 1151 ...... ,. .._. .M r al fl.Jvtaw :..' .. _

...! MJM.I ...! H"'- MIMto v..r.. .... a.Ispa.1__t. I 555.... ..... se ___ 5544. it 1151 iiTif .. w b 555.41 N w1 N tjrfa .... I'In-&. J It-, <..*!.... MI. ,.iU..,.tar.. ....TrMk..., All 4.' _.. ...,.,. ................
to...... ... .k..."..... /a, t I. ..... ... ....
.trJ .4 U. ..... $1r < ...... ..an. ., n. ...-.&. III tlS. 1'551 aril .fish,. 4..-**, .ass 1 A ...., sr n1 .

.tied ... Mien. w ........ 1L. 1'J 41u.1n la.. FVy Rill; M.., .. .*.eII M. M lU' )1.. t.-l 1, ..... .Ik 'lest ...t.l.I 1)1.--. .WMk A Uub. i.lalwr..1 A.w 5154 n.ll...'.-.. en q
aWl 155511.. M 51& htnYt I. .... .. 455141, l'.aa1Mw1Ta .... ......., ... 151 1'. ...... .
... ., ... ....,.e.r." ., dw w J ... 551.E ..J aitvl aSl 155 e S55 .((7K ....
...... ... &1.11..... M ...... W. .,,1.... ..... ."" 11...1155 a. M Qa ry, k Ile 45s&t. d 114)w.aTaa.TYSLJ a..1 Ut. .., ka... lUy 5511 ... .1545.... ;: it........ ..a. ttI r___ ::.'-J//I S 4.........Ie .,

is ............... .. ..l IT sue, 554'1.1 1.55.1'.1. ... w .....
t pi5.e./wf .....
.. kj )lu.aJu.-". ..... ,.* 1 41 ... tU ........... .. ..... iUaetMafiU A..../. t tJaJgo I 14,15 'lca 155. 1 4.511 to U. ... ..
J. ... ... ...... ..... .... J 'M a >af M I I ..t ..r1 ft's. .....
.
.. .. : '
.. w0
.
I' .
>.
Q-i-I ( .155.55.1 af tU A I, ..... La11 Ie, I ( .. .. ....*. lUt CUrfjMiba M M Tark, MJI lU f..4bU .1 I. .
.. Ie.tMrf .IMt_ .o..l.italfJ !.M
far w pwl ..... .. i .
.q lU
shut
M
I iWAa1acU .k ikrf ....J..u. it drj *...s..1 )Ir1.It. aai ttaIaMal MU MMM41' a.J L "I I IB -- .. ....
Ul
tick tUt lU MBM4 111441 ..... .... .
..
MMai r .
vjaiMikj MTMM T4 sh..._.. ltanl 115 50M
554
SpIL.i .CJ JaM SIt 5551,5551 .
..... ire ..SJV .r >, ba4J lUl(._ .....
,, w piilsl pere.ea et .. MUbMU II 5515 0.. 4 ........... .. I" 51. .. Aaa.-GeMN >'p..J es.t1..1. .. I I.w. I ... ....
ibis aaaU. ... ... I FraMa iN.1N .... .
.... .M:. ., II ,......,.. I ererJ ikMj (4 tU. fM a a to Ikia > "" I.__ .,,..
i 'Npiieee aM r4tir 5.'f ....... -.. UOTM .11 .. *.., 4 ... ..... .. .... ..... ,....
,........ UMa....U Mom, rarJ M>4F [ JheIe4 *aft$tag al l' rt t+in TU- .. .. ... 1 .,......, ............ ...
,1.rs ".1s&aT CAli"w tEtWats.Hi. .a UM. t>..... I 1,Les. ,......... Ie 11. ....11'1' -.r-...., .............. t4 T UM:" Ubrrial AHMMaa4. aJrM. ..4 iUM tag Awa >liwM. "..II artOWry. OalU I N t+N.. ,

.. $1kahv.11I These Y ..... .*,-.,.. r *. ... a.k, I., Ural ftiiahi_alaal. ...... .,3155 1444 a ruse ...... arrival. al irt LTM lU AMMMMJ ,
I .5(545.L ....! ..
.. ..... .u .
.. .., M& St11.1.1L.5MNs ... etl.f ta.w.t i lU MMigari",f.... Tikl......r.fM4t .i.e. kaiiaJ "Lnle. I Ij. tLe N t4 ......... to ht.t: aN CMiri M at M! gruMly taat- .dr..a. j'"'
mJitn *<< Sh.ISrii.h wkttr Is.
/ 4111 M .
a.rU45w'I
t .155165.. 9d. N tw...... bin dial rre Iii 1551.iN... t 'I"aMa aat/. aal >fjfa| uI 1 + ....-.. raiara, ....i....{ tWl I I... ... ...al to MM. .iI... ..., ..r..L. IU Ua 4aa.aM .,I ,.... t 55.11 Ie .... ... .....

H., U ..inlrthg .i ..... TW 1.t .... :I ...... aof bUr. lUy av'tkl 4M ra,i C.w.. .. '-'J zk.. a.rz..1: w The15.11 SIN eajrY eJ.Alrlw ..... ....".. ..1554..-..,....-.., -.__.

Lt......a. ...... .... ."..,..'. .. w. ........ ...9 Kv4 Y5.(. ...."......, Slit ...... tn...., iU cries. ....., \\'''''.'''; J....&.-TM Final ........... -:-"-'

......... tfe M .... ..| lUA ItM M M IM I, A'MM ;hail I alM* ta-:-M*lrtb! ) aifckl jaryMa.LM .... ...,. lU b4. Mfc> Mr.t>M., ... M taa..W. .,........ M*Lt.Ie fan. .... ..... '"/ .,..51..1'....I.-......aM,................ .14..
4 ... ... .*... .4th t4 ........... w.M lU G* .rai> >l. IUi j1.
.. .. w SS .. femes 9t. 4Ma ... tU fta kaiitf f D.Iakn4ca Faatif t lUbM If ... .\--..,-/ice
a ) a aa" pn1a1N .. ..... -. a.I .-.,
.. trw1.
... L.l.p.ltT4..I.f.eft J .M. !I ,, ML.1. the ......, Ie las's'es M .. Okt WttafMa toMa wi .>...%'
tUtf ....w lU.*2V tU. .......U At; __. I.- I Ile .. 1.1.115.as1..1wlot ikM b

w4 M h '"''1 tp .a..a ... .. .. 'M MraMT/..... f sal L..N.A frtwi.j{ r...,...... I \\.... .;i,15N: ......-)1...., ,... CMT af<......... .. aM at Nr't .. .......yw 1.5551.1/455.1'.,.... wi4.., ail1.. ..

... IiM &..t4 sf t.i."wa.:. I. .M .... ... .. lot till .\ pNlsasispisisls. j L.l.lit/, "" ", .,ta!sw I: It b ..It......I at lU 8..a ft* .....risj5wed,555555.1 .. ........... 55IIJ ...* ..."d..... s

.e p.IC.h Ie ......, .des.. t4 a 1M..5541 tiUr. A. ... .U aiatiW 4ir pal.wt. tIM ....IM Ir Its sass as t.h..p ass J rut.r, ... ..5 a.. Ie pi .... I
,
ia *
I 5A S ...5 4a51 rlU > 5554 N .
JIN.f ,... ".......... ......., Uw. w r r.. ; .. S$5 555. IiM rIre -.1'IJ aI.t 45.41 O..r..at 1551.J (hail ..* aM r* .afy.bin. u.sreM ..4s15 .w.io...........If 1
--.ttI Ma1ft41 1...1555 1551 UU UMI. b. .r TMtiH a'i1M
.... .... ... tory. ly
... .... : ...T_. ....... aY..'i
w. tW. re y srt M 5511
I "" t... .. 554111N
... ... ... Its'. IV IktMN.. 1.1.-rrw.
l.f. ....- I..IIa..Jw i k ...Sf,'-........ 1w ...-w .,u.w ..... .... ..a..u.J.- ,11. M4 Rp.M doe w5.r I .a --pNt t4 $n4 4ec....... yal kbna. .. i.s..4 ....caul0.5.I .I +0 .. -tNa...

Mr5/ .. d.ie ............ iwJ.sll ,,.., A --/ .... .ill.tie ....... ., o--.m. d F- ...... 1M. 3551&... N pw. nl ..-.. t4 .... 514. :.= t5aphe 1,

....... '( ......... .. tle.p.Mla w iijWJUfc I. TU JbMMj MT -Wa fcvwa lUl. Mtt ta tlia a>...... V. Ua aaA-:!1 r,.... .. o..w.. .)I........ .e.. LR ...... G.1.1..r.. h.R1 paew TW.../ ....J test ... ... e..... Ik*

.. '555/1 --J Ia.. ...........4....4d'1.. tpsd.... ,$. limb r wfi.e. gal ..... .. aar tiaiaitont a*, Joe 111>.'....... t41alNl.aTI.Itr.i.4s ... t.ai TU.t...|*M na.0i.... Ua srIas.4 M..4.M...........-... A ...V.!55.'.* ia..M...* an/".._we\..... ... M

totit* it t4- a-.. ...... .. ...t aaUat I altT1- T.\iIe.e.a.;i4 1 j" ..,.....;.. aLt.... .. W 1..i.I I Nit p.al.,1. 1(1rrie.Ia .*, IW faUia |!a5. 5551 ......... 1'55 to itoM ...., ...

L41i,1 iiv.-._ M 4 wk4.ra to l" r.. ....4'M' leZ....... aMT Ikia H..**. .. -511. ,...w.. ...:.I .....&1, ,..... .. .... ... ....w e(e.1e.f.lpod. m-m.4.M J ...*. ... tW ........1 lit ..r.'i., ...M..,..I...cal.1-....... N...

....... y1. c.c.......... .-r-. atto.l.J .k.. ..j.*i.. .1155. .., i 0155 sZan 1.,15.5. INi e""I'. I ...,.tw..l 5554.455. a 12.311. bull .O<.<{ mt .-u..* IM anUafalfiMMa .

..t. wig Ml UtfM .&. M4 I. ... 4..... Ie. .r. ...... .1." M c
1M toMMwr W. ........Ij Ip. .. .(........ .. ,, J. .%... iU a..a .., .W .. MI: t '-tt'J". .... .. 4 dt44NLJ uei a-4It .as...tfw... .\.-caw.. i.4.NJ.U....,.......... MMI""r ss.a....... s ... ... a a* ...... .1 w.. t N.555.1.., I .M..... I far*........ ....

IL... .. -T.NtJ 35.5k .... Ie e 18 MNM Uua Ulfa4.y. i ilia Iy ./4. ... I .Ml.**"
55'5." ..... N..11e M 5.155.1! i 555.. --R..1 I -'...' ..... 345.3.4 ..1..si1.4f1w to .
ts.q p q ... t. iMt..t.ls..kw. ...... .. .....1...... : A Cost& Ousce-W., bar. fiMaar -- ....is1.. e.h5r h.... awl ,....- lU. .......y leis .. ....*.! IU 0111'I........ ...

.... tl.r .... ..., I Tttl K nn Cabs tUl a ? I 115755115, Ltral Pins.p ....-,11.. N's..It..Is'L.,..... U5... -J"g ....54 ... u......... ll b kMMf MM.y toMJM\IMa.KU aM,

...... ... .... -lea fb Iiel dRaae.r. iris b M cwt to .*.... a r.... .far tUa V'. hMtatkdl .. ... M.aW torn.T t55n..... ._..U.s..w..i.l.. t5.... 5115554+ >... ......ail a aartafa .... Ua. k* '.4'to.
....&.. t .AI.- 155'51.. ..r Nf1"lIe' ... p.es I.,aNl\neia l..... .... -- '_ .5n Ibis .r k toM. ya4 .a to a
A.... m..a-A .i1* I t .M.-. .... wi.. c..w.r... ,, .555.54I I IJ ..W" sN- ..., K ............ 1,a'Z: .-I. 14. >i .........,.1 Mat A .....,.e'........a.., .............-
I.
tK ... ......... .C... .-4 JiI r.IJ ....... ... lrlmt4liai. ..,k..N 1..t tW Mawat eWe ..., t...Ill ,...... liwirWt (... u.. : AMM, JM T-Ew.J ...I ...........1..11 a W... ... 1Np,

..i.i.l des. rat54.55........... .. ..... I t:Ar rl t.4a.. s....S SItarglR e1.1..f.ts ........... .. u-. J.,.1,l "Ti': 'J 'wlU clad .... j I artMMl U4 a*.k4 M Isles. kb ..., Dig I .yl! N...... s5.... 4554....
t4 IIJ.... t. ... Jml. .. .. T.."...-. .MM4liM, I : ........ .. .........
.
*.19* tlk, MflU.MTW "' ..... ...... .... taUa lU-UrtMtafy M.f. j | .a*fc. M tCan. 4 aw.ai I \.k. "... -AM v.i .... ...eI a.UM!...<.
.
ps./.r..ys 1i lU W SrPp.,1 ....
wa ...
)file aN.--.. ..155.1 ... I.i.rJ taaMry'" .. .W iU ....... __ .4 155 C.ts it .... ----. ,I II. M4 M4 lUt tU Ma.ta wi.... .J..t I L1.M 1s .... ar>a.n4. ....4..to. UK I aM qr.. U .M...

....T. T. L. ............... ... ...... A*a.. I. CacuctwL.|... E.lU I... Ii ... ... ......., s uIr ........) 4i.l.a..... ..-.. Uaul ..... t.w e ,,i c.a.aa.pa..w. afM rr-.ikM aw* iM toMk.alt .

"i.1'.1bl. II..N ...... Muss. ..u tora... .. 0.11ssay.isLlp4ra. h.. Yria. .. ... AIpIttJ .. ..J ........... tk.trllbtaM.,,.. ....... 1'i" aM>..........k*. MUaTU ....... IMi .N
i....... .55..5.51 I ..... ala C ft. laiarad IU.....I 1 .... I5. .....MMMMMM) ..".., .."....... -- .

4W..l.ifd, Ie M....f Niel.1r' .. 11 LINa..wJ ifarfalaiiil rc..u.n...,G_ 1 1Ua '.IM .. .M.. UCai pl..s4 lbs.1'I.&."" .,"' .... l............ u... f.......... at.sail 4Uf tri*'. Tn "...uW. .... ... .
......_. a. ,* 55.455..1 iM.Hir. aT lie IU.UaailU ".m ..-.. ... ......... .... .-. rl "' spwrsl..le ..... ...
..... st1
1"'l ff tta .. .. ..... I I
1115 N N5. .I futee L5..a II. I..... 1 I f -.s..
31&.1111 .: 55 w. : 1111511151445 r .... a L ..... MtoMa rvMit Urja G.MrakBtoaJM-
P....&II...... W. In pMtar Mnb* af C... MT t......il1 k*.arM, aaM? ,I a4 Falarto*
e. r4Htf : ., J. I II 1 35. 1i+.... 15.5 1 at.. .fe..... Ul.. fartUrt arrita4ta tkat akj & .. PbricV.TUj .
..MM ..N/Y 1t.IS.. rut "I' 554 All 1+. >U U'a sun U >.. !,. 1..11,1'... MMg .tUatoUaaiM
M a--t ... a > I I I -.It a5ppsl. ft,l.., M H-4 m UMI 1555.... *. I. Mj MMM .*&. kt lU M*. .
;r .f 1.s4 Itsilt..4 .dl Mr' tr>...pl ... ... iu ....- :.r ,......,.. W. w y 55 1 4 a.auMUM .
.a.... ......... ..k BBMBBW to*. >J.MWj r a..alas d .p....- .... TU ,, T-4, JMMTM*, .-. .M*af ftMif a tTMtt M a..MMMMto
.. bU. laa.r'n
w.a to IM ttfkU I. f W T :p5o.Ines iwri.w 51 VaM w,. ......., e&cI...155.. tU........* M*lU ...... ti.eNaltiw
.... .. .. U.!X It. II U Mt.. )C4Uh set ,.tt{../ tM IJa..y C I Mir J. wl.n. t:., ... c.L CTM. ... W ...:.... .......... 55.. &M *

,t tr.i..11.. ............. f\.1( tI 1:... It mm,..mm at lU Mk, ../>, 55 ... -t.... ......... I I.Uk4slp$4, Jw 1..t 1 f11.... I ........ ......., ... lt.Jwa, ... of 11. ..... L ........

4.- ta.e.li.rol 41... 551 a4 a* f.,. i: ..... .kr.-J 5111 ..N'1' ,. '..554.. Lpps./lU .... ,5555. : iwposd.r.a..1 ..... l'at1.6.4 FUri4Ak.4 ... M*bbaJ.
( It
; '
R 0.... lulU, ..... : .. Wa CM! aka
Aimtwrq..V
" '" MUat toM. ..
* 1 ttis 1
1'.14J leA ,
IIIrw Les..Ie ,. ." .! .. ......... .. ..... 4 ryt..01 a mfymmt
e.e7 nMi.p Mtoa. I i w UJaf Mia.aa t1 js51 r ..... d W. .... ttpspar IM* M...aa4iU .Ml. IMM. atMiMtoto4 *I ........ .. ..4. ewtr1. JII.....a&iee ., 1M .......... ...
4T
ta.l .e'"t ...r,:... Mk/ u.es.Zawy W fwd, .. ...... .itla
I .ta5i 155.4. ,. U4 a/ileNN.f ...... In. .tINs.M 55.1 IW rTn.. .. ....
&.iI.f1..... .,. 141 ....... t'". i ...... "I... N JwterJs', to ...)| ............ M k, aaaanaJ. al ...la. .N.J.r l trd. .MMLI .......1, U4.WW4( ....,...CO*, ft.* .j.;.j.I i

t ......,. t.............. I Asjway 5.h45t ... I ... l Wt,-. ... .... 14,51 ... .. ......LL .. ........ >,,!*>
-
...... I .i.M4, S l "' ..... &..... 1 .1 _......


'M .


t.a- '
e & .
-
.. r.... .... .
-- ; -- T ": .. '
;
-
,
...,. .


,


.' ; \
;
.... .. ... ,
o J '- .....

, r. _t a Qven' n 3tcrn 1 I I*eAltt. t.B ..Cum.-T.. l..or

,...I btorkM ........ kmto. tk*, H"'Hnnh. sun SIllilY.t r t SOLDIERS' : hUH f.7 ... t

: ... TM IU.. Mr. 1... w.1pt ..... W .... .. *'- tojrltof ..- \ 1.'ta .n"! '.'. "It'S' Mast fatlte.' ColI1l RU1.,

.ld.. ......k1 .M...... .. as ......w.L... a 1M w.. ILani "1l'K. AM l\TKRMCl: E of the Suwanneo. APPROPIATION.LLVOLMCai --

1h11N1.LTs < 1I'Ilq k" .... .... ATE LU! Dlzu& ,
KMUar ITNE
.JIL. ifIECHIII |
I,< I ricm P 1. r.M. ...... wi IW I........ Is'. i .. ..lto'M |
Nlkrrtlw. .. I... ,44 Wrafobf "Mrblg...l U *.*.Wr lUgbrr .I 1M e.w.wk&1A .........w w u. .., .. J.q A. *>t*.is M1 .-*.IliU- HM_55.54.ml to IMl IM MfaMitr I Thomas lWlII6viJtDRUGGISTS

... *t.kMM rts rl...,.Ip 04 M Ukvlt d..drij. .. MkftMI t k lMTN Purl mtlmt I.N NNN/ .,W NT.....1..xrIW -- .wl.l .

*.......,..... I,M' ieeLiIit, a w k NIiki .. Ie t jl.Jt. ... ....... k -...- .... ., .a.MU...... N *toWHMiil 'iii i iMMtoMMMVMMOTlMr ............ ....N

I t'" ....H te*t..f INr.i.rj ... : rfl 4l. *4 M>.I

r..Ii...IT*** 4 will krV4. krarktog tU. ..,.... ..... b M>4t, I JlL n-nu. I!1'I'..M*a 3sUIkI.t'&L *. M. h1. .4...P...t. r-nPJ ft..R(wit.......N M NM IM*M I

,I' CWt HMM,.... ..*. Mxlj" in** lU***!... kM W4 kB W4 i kJikMcBVrl '-. ......... ....-y TMr l11 -..t .....S. ....."' NMwvlttl.L. *. ...4..to...IM...UM r-." ..'.1It..r M4 .M IM ... I ,
X.f* .Mr w$...mt.....*MM IM us. ...... :? *
MM! k.1.I.wta.1.1. it .*..U. MMMk |II......*...U* M..*t ..>.>..*l >..*.*.k to....M..**Mlkk .. a. L ..,." NrMwkl .... .Wl*to IM MfllM .M.*.|*J....1

to tU kf. ..*..... I ,* MM!. kM/Ub tkbm4Wr I. %_ T-. _. ... f Mj ....--- I I ...._---., ..... 1&JHKH.1& IU.
1.1 ( ?
] ,.. .,tn* .kM. I..1.r.Lwd .... M. Tuvrftiu & mm( 155 5.51 NN..... .........., N w...5fr. .

t"Hn--N.: : Lnr"'l1"... 4 totbtkto. Ik* Mgt*b Ik. ..... M4 B..r4 *, vtrMM*,rW IM kMM. .... .......-.. .......: I IM -* M *M4* MJIl
...., lkir MrjwIbM. .*. N....._...-.iii rlutl. Mk*. L .Mil' 1KB, II IILA IM f./I,11. r Ta.IN11x1 Mfl4T Hfn'rtfftt'f
dtLi.. M ..
UMg 1r"l ..
WOCt
.
---.L..4 N 1151 lb. ._
N 11
kj i r. PIIIIJ;, AI ... Mil.t **IM__._ ... /i ,...,.
I'. CMM AMMMT .. I..... I..***. .., ik* ll .b b MM4U. Prtk I N Tn..al t ....fwrlN. 1M MM ....../'-<1.. r ,to I Ml I ......VH Iu*.....s.a.t.1MEDICINES

i i <" KrrrMjt rW lU ,..... ..M wr.11. *.. TU ..*....I 'F tswt- .,...........,._" .. 1 n. ... 5.1..1***-..tst .b...w L.www k 115.TM I

I,........ ....11.h.Ilrn1.IN I ')..-.1-.-- .... 1f tM ...- FULL ........ 51 .... 1 w.f"
.. .... ASSORTMENT.
f/ 11w .
\| Tug Ck rk_Vr. ..... .. n.el I.... ikat ..... tk4r r..I<* k4MM I. ., .,......... r.r n.-Ae..... l rww....5.54 IMM N N./.wIN -. 1.....wtw .. ,11./t p.. to to 4 itokf*.t/to. iki* ... a tfCt

.: .N/ .. ........... ,....J'1, .. t Ik .. .. ........'.1-.... Iislu/ .. p5.55451 Si, ...... .pprus.4 iii..., M.
r.. wr ***M'y t+ .. to lU ...._... ... ,...... t....... i.K. IMI, ..... .....k1 3r N ....... I IA. -orDRY C N1511IIL .1'.1'I.
.*>! AMtft 1-brVb. if tUjTM aqIN ;I I I.. lt..t.... .. .r.. ....,a..pa.1' **n.. B I MTM M4 ...... ...., ft...... -.. .. ... ..... ......., I....N i1 a I

.. pt/1,. lip w4 n.........lor aWt I...r4 ...g-rlM> Bi......*. mmtmmm*.mm*. -.. IN ..... ... 1... IWl NY..sw.YM My TtV lk4.Photograph 11 ,
... I',. ,n. lIot nucw. 1.N tN W ....... N I
,1. .' __ __ ,I M... btoTMt U* .... all. b lU ..... .N1. N ...... .'tlw t... GOODS .A1Jjf.nlaJ.JI I raL:
c1II Io4LLM.o.
E"rwIIA- Ifun i..1 1! Mf"ik*. Us..*.r.... tUa to lU 1 TaxFareraTaaoNotico. -.wM ......... ..MN". .
ny.- I >. BCKKBT YIT'%. THAT ?..1..r t.l.M. N.w.l./. .1 N.r .-1
.....I| CMkHMr Ml EM' I ,.., .IiN..f 14 ,...., I 1 VorirK 1I .I1 M M... M M Ik* .....*)*** *......., -, ............. c r..., r..i..l n....ie u... Gallery, .- ., dro.a S

dllwwNi1N.iar.r.. r.3aj | IM kWbflfliiMll. to .... |..lmi ..iM Mr* fc.Mi. *.-*. *HMI t | Pi us w M 55' M. l./.Mw.Nw :I II' i ....HM.,I"*MM JlMliay.Ambrotfpe. "
..... M w.I.w IM MM*t..4. i*_ TM* ? JAUrkM Nu..N IM r.I L.. I, 1ti.4 .Itril. .L..raI WM> V S tV W*T ***M S>4kk tFlVa'4> wrwor MM),
C4 ... ..**. M.MI. k4 tr.l* M ...... ..... r, 81.ty *
.1111. MM. ... ...,...... C-,. Ur tA .. .. -*4: ......1 i rhotecn.

...III ....... ........ j --r'"s ., ikm. Jrmg. lU hit tmtj A M4 AfMl tT. ............ ..... IMt Ir**.< II........... Wwi I rwrcrwr.TOBACCO. .
.
I ............
.ILM..o./ 4
........ 4 *. M M T..I
... S
.w4 .
I .- ; ... ..... .. .... x.11. T < I..........,,.. .,t.'_f t-- 1 I *.
pITN.IIi tobrw 11N. ... .... ..... t.ril C .' PUMT lt. fkirt. et1T1Oltr.
It. a..wx. N. d. ,1.+. / + 1isSisSiui w.NN.( ..w I mill i >..|.M'ii CUi t .e-lalf1ot

IiI .b .. .. rm nrg Mrffrv L,4.. I.... .. .. .,4
....it ..... .... ll.ll/ 1M ......, ....... "It .. ''JK C.INd D3..l.dy Ibr4las .
.
ml } ll WwU Cart de
.
,mm Mt M to tkbk M. T '" a ..U. Tli.1.1..It1.r/.I. I VT I kf. ,..aiW to bkr* .... lie w__ "it *. t. 1M f.ir.1. N.ko-wM _,.... M s 'lob,,.
.MM.towVgvM*to|iM. JM MWMto Ea..a... o-.r Ii......... .. i/ltl Lilt. ...... Ibis ....-- N sMM, NI rte )'cos111 to '".
,. ITikrf btrmm r r .....-.. at 'L p usiusus 44..W' --..is 555 5.5. nrta.ttQTOU..
tml-...,Jas..... .t. IAi.." -''' ..........4 ......., 'M 1.- ......, siAg 1; -- ... IwM r .... I II TAYLOR Artltt.
i .zl S.tw..lk ...., ...........11 M w.r.,., Nr __ ,
Tt.-L .1i' .. '1.rut.. "A. la..Lp .I aM ...... .iD N .... -- n 1'\11. ..s................. .

.- ., .......$. IU.*.M ?.. Sa 1Jd .. ...,...,. I......... x.aj1J.wl. I.n' C..Cr*... M TI.1C.ftltr3l.. I'..,..*...<.......*llJj. .IW I WHITE SULPHUR ST$1PLrbiT1

.ki ie lti,..... Mil MT toWSMKm .acw 'T (I) ......... .i.I ... T .r....... .-...,.-M.n.... -.M. n.n.a.MwMiyN.; ... K :1- :1 t. I > CJ M

IaLh4j/1.1.1.. .....1 Ie IILt.rl.. I ______ y 14-- fw.N..-- IM--N -- :a: C) ]!] Jo
'f I I. ; ...... .......-N'.. ........ .....11.ww.s 1 rL01ID.I.TN _....
; .M kwt W,MI M to .k.. ... I ,Stt. RIIpt.-N1I..M.t..J. I N TICE. d.. .......,... ...1.p..Mw.t .. otts.V sa

f *?..*... t.wll.l A Mr ... .UtMt. I IitkanJL ......', rtukl ......, lWI'M I At.t rrBn>* ....*...4 I*IM tijMWllk. .... I ...........;.:....p.M.11.b1

I -* *** I lirg. ....*.. mfflerfmm .,J..N 1,1k4wf. .1... x1 Ire d ........... ...s IkC/l4 tiJ.w.... ....... 0.__, ... IwM M l./l... .r.......4 a...... |* OV atilt

DiNiTN&.:u*. ...i lUiM ...t II I IVjM'k JWri. .... tkb. flat. k*>l :| =:::: -:.='.:;:, C e._M*..Ml.....,. .. '1N--Pus's.....1 Irw M..w.l... 5.54.,N IM N ... kI

,... ii., ......., ..a..u.. ... ... ...- Me1tq. ...... .__ --K'rus \VAiILr'H : : La".'IbbMnlSkbto, ... MM W ..... M,at."t.. ..., I
kt*k.r..Mi.g w,*fWJ M*IM. MWU ...... ..lw ......-..... ...,-.... I ...... ....IM -f LM N.S I
.. .:U "'vr M)*.* KM IW|...7 i I...pL1 N .., .r:..... TWj ... Nwlty Ilk t.WN .YI .. Well.. HUM.eata .I .....,... I .,...w,....N tole p.5.w .
..../.,.... 'et'J ......Ie. a:... i... 11 ::.':' -...... Dose e rofttHy Heel -

F.J.kl'.H. lC. .iry. it i..... *.... .W ...... .W r.u... .... tTw .... MliTi' lie r..ucr I..L. F EMAiE I IS liT IT E. a..n.' ......... Calf .lie ita.IL1.: r..1. ..... W IM ,_f MM.Stolozi. sS Blht and dos.w .
.-.. mt ikl bw t1e... ..*. .. 1W. _--. S MN M......-:. ..... .,......,....
.... : --- -- I ,....,..t........ .. .........., ....
.
I..M a.................. ur,.I'IN Boota aid lFboee
j.U" .. .i.l.rtl, This. NOTICE. I ........... .. ., ,....... ...... M..N.MM .... ., ..
trx tkrM. w ...* ..*.> r..MMi.i 'rl. t I .." __" Ta,.. ; '
1 T C.
twS .. _.. plilir
M//w. ..... 1b1. .. ... I I ila Ns.w. I (Keq ......u1 J.i
..rJ ...a.T ....- rj jw pr./ ; ALL rKBI. 'lf 11.1..1 NM.r M* M.r1w u.r,. fl....... ... M ........ NjIs ..... N su. .1
I"'J I.. ..... \ '. .." It- .r.t Iff,...P a.." .-.-..., a...f A.N Itw _-re.% .......... N......I r.--at. .M N e. P.110.U.

... ""'::- Aba.lrj \"..1.... ,.... .... xwij it I-.n.z. 4 -.. M kMiky- ,..... >...4 MIM I<*).*pre ...IMWM ....... N GUI aad Boya Sbooa M ..... IS 5L. TH4IIIAJCommission UIIET.
p us ....... ..., .... ". ..
ell 1s1 N I.. ....w.....at..ay.w JLfttti. 12..f
11.1 J...1 .._ ... ..I1Irt .... II.....* y..rfcHiM4 ........ .... --.. ....-I I... t. IM ... N..... ., ,.. ......... ..',., trip .!.*.!51l fNktJ: A.ti..i&.

Iri.i..l y 1 Ii.,. W ...... ...... 4..1-4 MiM .............. ..I.tN.. ... 1, tall.*...!M.l.*ly'ill ._ f. .... .-r
,t eqUtp.ti r=III .--.1-e.. (I........ ..... .., ......- tlt.,..
.N..l. ...... ...... -,4 .... S li.. lk.* .,--. Illft.f. is .w. 1 J r ttfluA1./a} '-.1... ,--...M......, .. ..

t...1.. lU r.*...g .,iU fek 1 1. ;; J.r 111, lw lik *r.>...> ... -Mt w.l .. ...|M*.4 IM M.M M ik4 .. -.- ...
...). 1' to ._ AiU U MMWr.7.ty. .... ..., prp. .... eN ., (....!/. M>4 MV _-| f..to .. t*. Ol tM M... MM...4 MM Wk Miss I
Ikrj MtfO I .i... r-.aio. I MMM fcy Mi.. UMM**4 ..,...,N MX IMM heW ftV r......t...........
....r.ftal. -.,........... I Si, !_ to*Mm.. MM 4 ...*. Lust I House
Al' "v.' i... .e.. x.yu. +.. N 1"11'--. w i M.....-r-..... to,..ie..1 ..-. I a kM *...-..... .... ....*. ,
jtsol. %. uM.-W. UtVMHJ M1**1*M *>y f" ...............1 ....... ..... I.. .... N.Ll.a 51411 Lta.Y .
III. .1taI II. ,,jets to.i i4 Ilr 1... I 1 IN.rr.d..I HAT* ASP CAPS.CRUCKCRT .. ....., ..... ... .
.., .. p"r. t". .r..1.us'urn -, .., .. ..
... 1It's..
a p., t"" y .rl ij 1 ,10.i........ Li*.r ..... .. enI. ... IttilcntaPh I Nwa. .S1yi,* Mr to Ito::*M.M M... **4 k.... BM.... .IN ....

.. .... ...A..r..f tM* .......41x11 rylU 0-' .rl ile. M.r tV. I***' 44 tf i, ....... .tr..M ... M....d .. WART.M .: ....... S.rrM4 M M .....| IkMtr .*
...titiB. .fc ; -'. I. -_ ............ *.MM.fc ... IM .--. .. M jMk..**lU*M MMMMV.w4 .
gi* "
," ".bre'" ..... k I .. ...... A .
tv"> MASONIC. i I.M. M f. x..11. w IIABUWAEE.TINWARE.. a1.,1 i. M M l M IkHl" *5>
t/. ., ..
pup IM MM Mg clamP 1 a 1:-'-'. ... II.., .. .W .Ulto ... *..a i-MiM IMI**M4--**, M
.... N. ltw. ... tMt.JtM- I 0. Ik*f J4 *f .IMW iWf*.i1 ,I iM_'-1.4",. .na ....&4.,...., N ...
rwiM. ..br,.** tJt.ry: tot'4J: to I k. MMMM (.........*. MwvMwf. ............MN...--..w..LNf, .. \\'ooD"al:. tt.'hvu L ItiCSLL GAtXESriLLE FLAt:,

...&. ....... i* >44 .. .a M .wla.... T..... ........ill .... C.IN.'M& If'' l'4. Klf .1'f.t'
I .......< ky aI.. A. *. _...i. 1-,......W J'"y MI, *.4 IM. MM.I .! '
fI.et .1 ITrttr.-U.r;+.t....... IT* .:;;;;;: ;.*I., .r ptttJ.1M. s........Lxx..w t./I./ fMl... .*.M.MI IM)..... M<*4iy .to MMM** SILT 'IP PWIrt MAlklv7lnal '. t
is. .. ...... ..IIMMM.. Iw xl7 w Mii.. .. ..... ItlttOxlAw'GR0CERIE5 T' PtT._......., .Issue ....w...
rrr |'rtfcMM J wj.l1.. .Iw... 8a1 p........el)I....... ...M,'. ....!.**l...4. I. .a..._ .. __ .. -. ",....-- /NPrue.t Jul .... K

*towkcr, W 'U.rl'. Mjf...b. Ukb .b.w1:..... ..........p ulwt. .. _M.,3/1.I/X_ 1W t............I....... -....Mbeg. '.5.,'........ ........., .........
../W. .............. .. .
1 Ura. tMCt4 to ... ft sub SussusbesSUssuss &eo -
| fl
| mm* .Nia LiI.... 11..j' "I.....u.wrI I A Good | ....wi 11.It ........-....... ....... rt1'i.
1.6)r.
,v,....-.......... ,...... .. +I. bust ....g ..I irt ibjir I l..nl l .|..4 .. IM >... M 4..tM2j 4 M. \n-_ II.Its. *. .*, INIt,& ..... 1. 15,5... II.. .. Ilu .... 'MM.
A. W..U .... Ulf bufckMg M Ib Tri $11131! tlllwt-flw; ......* J ...WT N ...,... .. lisle_ ....M ,.................. p .......N tl..w..1 r./ ...., ... .,
.... ..H M4 It.4......, l*ikMr 1..... .-..LrN.wati .. .... aM ... ...... ...... .......
..,.-d w... ti. MW, Mf. J.,..... .lu .... wM.Mf .-. W.1114 .. .... ... I*Mt)M ills .HA krgM* .111 : ,...Mr/ti........... Ie A N.41......5M.. ... ......1M_

-et.er ell. t.. .... ...-.1. .-.. ..,M. M W.,ups.S. t..lr.NAx.. ...... 1../11 .w M ...... N tar...........*mm M k....IM !.. *f...
-- ---- li..... ill.............. /i.,4./L.. MN; -tIL L+l nI ,1 b.-.NTr.Puu ,....-.. ..... ..... ... .. .... ,... II
11 A, btiutmiCMMI I .........r N,.... ... .LwMrlw w.. ....w.Jw5i .ww. 'M... t\e p11.55 N 111 ,..'neje
BUC M.tMw-Hy ... rims.; fiu Iii.-A LEATHER: AND SHOES .. .........N.wq N.....N1.w1.r ww... e.... j M/L.
dll.T_. !, K*... rrkCtkb NAT..'- .......... s. ............... N N.y ... r MW M 1....)..4*...*f.VM,*
.
J---t )I.... 1.1iT.x 1 pNlrw h.. .... Ie.,. wj.1 n-. M*. II-M4 r..... .kWk..1 ...) .,...... Ikj. k14..4 ...,. A. ...1....
'
.,. M ...lit 1.. .Lx...... ...,........ M4 ... M MMnkU rM. IM" *.... TM ,... ....II....., ....A Ni....... "pt. KOBE at kCLUM-ft.
...uaM H...I Jlai.i .t1a.w1. .. ,,1..1..bN., _.N..MI.11U ... l ............ q.rw tsw, N-...II. I..,... .......... .. ,.. r.
.. .
....., .. tU iKt" ) MC. Ml IMMjlbtt it -a. to IW. M Ik*'*.... ..u* ..*... fc U k.., /M IPM 1......... MM hJf. N IM >.|... .f i n...,Il*T..r''lif AdmtalltN&o '
IU Mnk* t.......,.. .**....... IM ,- .w1 ...... ..p11. .. ......... NotUo.b .
.. TM U. .r&l mt c..,......" GlUt 1/....'.. IU Ml.u.1r .b 1- .... .. ....... ..... ..,... ............ 1M .....ww5S. *>*. :.4 aeu.t.......au..AT4. ....LL
Mrj.
IU -.c. 1e..I.t .... ....,, ... w -.... .... ,155.5 ., ....-. 5/
mf .-. ..1 .w ...... We q.Ti. ..., ......., ...... _M ... ... ....... ... ........ ........ r..""...!!... M*M A*.....,1I.>*f IM_M*"II' -. A1I &ea told Ietha!
arM.I... .... 4sp1..... .d. j......., ...M j............... ..1M _... ., ...........*IM J*.g.*W".... mss'

1... ... )ir.Tu .14.... ....5. r"-el K p.wt.r.Mrw. ,s.. ........... iSis Pubis.. ....516LaT .. ...4Im4 c-..,, ... *M> to M... .
AppwL/.f ".MIr. 1 O.Lr..pl., r4J..1.. 1 .......... .. .. .. I'I'7' ......u. ,
... _. -', .. ... w.M, .
,*" -...../ .....ISrJ J"pM&J. ....... ..... ... .. r NIITAfr. A..'..
--- ..,......l .... ....... ,1 CANNON HOUSE. j ibis M MgltIIM bus MM--..1..Iw.1.. IMMrtf E. ......... ri*. lulu .. ... KAL AND rlMeUL! PHP.lilfrr. .

)In1..l t e.T1. ...... ..... r. C. a1.....o.il'.. .".M Mil k .*l ky iM mmm fml I .aeel+e. WAMM AJf wl

a...Its.MJ. y ... )1111.d.a '" :... ......., ......... eI.M MfM- rp NiIATLLINO. rroLic ABB ..... ......Mlr.. I, MI M iii.lnMry c-LM,kll Rr1i.R 5.41. slrrrJleHAxe1> 1IeWH.4
L t .t4 IkM .....>... [ (
k.nky IM
.... ....... ........ ...... 'lillJIITiyiCN'Ii IiI
Ikb Iru.. .s..... .... M4 I fit ,wk4 tofMinl 1 MKJ CKMI 1.. W e.*.Ml M N..a.aN..aTti.N..b. .....l.... -... ..w..a. w1.Iis.1:I ....,....., .cI D I&L,
.
r--e' .*.INIssuMN....***. ,
ti*tit!** M IM..Ur, Ualwrn b ... .. .i,4.4 Aa.cs&.
..
ww.1..w. .
"w..lws
I 1 JM fc' tl 1 ..11Lai. lied T..
|.k. I.rxu..fL..rstu.. ./i.w IM la Circuit Court Akubttai .....J N w _11"' __ .j..tif I.
)
",. j. A. PtfiM. .hiss.- .. 1.55 r .... II LAKE.At I
.*........ lib MM. ties t1.J1L '" coaaty r... c..ls.u r r.1 U I 41 M4.s saui tttmtmf*,

KMJ.fatt ..... .. riIle ..., 1Nt. T, M*.. ... l lkaul ,*.. 1.A n-- : L. DOZIER Iii CO.* Wl1eetwrfeM: Carpe&t<<., MMMll 0. MMl..t*>kl..
.*... .. j1MTN ... .
.
... .. ....-U ...its....lTi. .... g nkTlf gKITrtrAla. t r..k1n.
MA.A.r..1.5. ............ naa-rl1 /.r Iwur.u '; GAi,6.rlll8. iL4.
.Mi Knit' ...*..". ...u M.nnl *.. ...... ., iMT ....... hKftT. -. C.M "....... A..y f1ftIftil i IaH Jl1cnltattte I, ne....*.. b.Iu bus /u L1..
....., .... ..... .... .... t, .... -JMM* It. J MM. ALMa/+.. .... 14jpN Ilse'i.... ......... N M N ll.ll.f .... .a-...... .. ........ ....
-
M W... ., ........., lM1 tk*| d .......... --we NM Ii 4 N r... %..-.. w ....... .rill '--'" I '1'*..4 VM1.... .. ......... l.sltl. ..... :-II .-.... r ............ 1....
p.M N.1w r.M .......,.* *. f<.CWM/ .d A.......M ..r._ h. .1..... ..1.w..auw.M. .. CrY ...1, .......M) ...... 1..11.,...... ........J' ....-.|*.** ....,.| JMto.M 1 to tM
._- -- ... ............ -f.... ........ S tt .ir-ifc>M. .... 1..u..br >.. IMABfyaB.Hanii.foaE 11__ 'I'.r..1.... N..Mbe...*..s.4.,IIN
Jrttul.-A.Lulu.. tor. J.iUCM ../-. .r.u Ihui .. ..... ii ..* ltfm M MM..( U.*....... M IkM I Ilk ./. ..N ................ c..It..c "1f1.-. CMMyMIkM .{.. }..*. I .......,.
""".M1, .... <*.4Mjry .HIM N U. ... Go M ,IMIIH kM k4Miy ..... ........
.IJ C.-Ml c......,....... J. C. Jp. c. ....,n.- ".. ...w,. | kik M ; Fernandlna, Fla. I ...... I mt "'-'-*. M.i*<*>.4 .ita IM

..... lull I T w4.M. Jiy 4. ,.... CUKIUlUX ) LM4riMC* Ii. ...lk. MMk,.M M 1P..rt 1 4 l*| z..OJilT. lXIICII.AST"1
J. B. a...*** r j. T1..-A 111 1 111 14. ... ..... N .".w. ...... NkKkfJ 11 I h...., ___...Ie.......wu.NN
H--. U Ikb |.|..*M JUkJ. ..... .MM..*tM.r -.,..... ..... ...........&... ..I HHOKIIRB. *M to Mtl... MM... Hkinl kkM*
I-L TMJ f i il .Mf .MMVr* %... ,........-............-... IM.k_ *MM* e.Mr4.g M ... M :' e.s II.t.s'JlrsI. r....r.-w. Iirarx.lx.er1/IGIA mt .......to IM.......*.......
/w.rd ....... .. l.. M .
-- n igMMI | M IM 4 M< .4r.wJ3ru ....
..I.ew. .f.MI Ml. ...... r.u y 11x ., c. .. rA..u.. \ n>t OfBS ACE COLD WATfBM 115 ...c.....iii 1'is1ii.. ........
... &.. ,...... (MMM*>- ........ ---...... ,. r... if M.y IT 1..... M ri..A<**,. J fW/dt.q.INt.it" ..N_... ......... M --k.. mm...... Mr.*..IM..... S. w. WMNETT. ,
... 00_C....... .._ ..1. .., M Mk..4.....IM ....."w Ar,pus M. 4..kl.iM M...Nxr..w.
,
...... ... MkMN ,
IWHM WMT d...... .11 w xuy..e1 N ....w1f School at Mlewopy.Tk MIMMJ M.. ....... ..4 M.. C ....: VIM nee.., N ......11x1, A C H k Mt Purl... JII.II.IIr/I .:
........ ,.* IM) ...... Atck T.JIuU. ...plN/""=MM 4.,5.. .1 .. .'I Af MIM* i4ig iM *ti.* **M- ... ,....
: .. M kM* N'. ...... .. ...._. .. .... .
Aw7NtISI*. I fem. **4- )I*IM ilkillllll .M. a.w. &a. 4ai t.sl t..
e.al. .. fW IM .VbM*, MM ..1x.an .... '--4" ... ...., : i-..54ssu0be. ..
.
"--a'... L M. "'Iu" i. r a a.
I Cdl lpt...,. T.tltlt.1 ...J-?. .A -.-....... ........ MTI4.1tNd' ..., r ..... ...... usiFMmWtI t ...... ... UMI..OM.X ..T
--r: t .. ....... ............ ... JfOn L Is.Ma.1 a. OM... .
17S s..J.r..f IL. c-.c. I I. r. .w.r *. 1 :.:z. : A. e
.... r./wUit/.a. w UOSTM4 AFIIA HATE.I VIUMIM a..... ---. ...c.. !It.
.
T.. ... ..a.f 11( [ [ SIX
Ctato.*. UMWV4 x.r. ( ... .... It iii\e 11l1 k> WIs. 5.r ... .
T.*tofc >*M *tlwM ,. Ie. .w. n.S...J .... ....... yM N r :: I.'T"I
.............. ... .. .u *N M..... ('_ .t :
Xa L pii.lt (..... ,... "T. .. .... C4iew T.. w iM *
) j m A aIAOAZ11. ..... .. J;:;::
t .w. t .>.M- A*. !..M IMBM4J. ......*. iiiMi4.M4w .ea: Mto r.Co 01 .....
MM MM
..... tI... ..* .M., M / j .. r..Pr'*.,lV*.Mrc 1..U M Dr.... N ........4.5. ......... ..4 Ut ml .. .
N/1sas......N... f.T._ I, 3. ,........... .. *r' V tor BMl rt*.ki g. (... .JBS M. J.yMq ..,.t.11x1. .
A.IMM .
'"" I .... I ,. I.i I'.sus. N 1-.llw. L M1...4.-.is..S u t./a
*/iUMjrCtuto I,1.Iisii...........6wrl.._lw...w....-N YLJ,M' I .M4 .-,. g) M a.Iff .................... 1 I U..i.1a1. 100...*.. ne.Ie $4SiC .. 'ULLM:&," ww..... Ai e.M 1Iep-.... kX U T.*M,......

0 ... M.U4 triu.(..*!.>-''I ...., ...........--....,..... i."'rMkUgMrkmik_ ... .U l .
phil. 14 .
..,.. r e1. ... .. .UII .... ... S.4... .. ... .
.. A* I r. ..... .. .. MM, Wall tkHM .... .... .*..1 .-..n 1.11.lTr

a-b. fie Am J.ti. aw... A :i: i I. iMilir .to Mi I |b.. ... MM: ByGen.D.H.HII4T.t I, ktMkU4 K w ....... I.. at I _s5 S... .4laall,.
.
s.c .*.. ... c nea. ..,..... ....IM ....... ...... .... .. tMW>MWMMa A..,. UMM. A a tfeli/NiltuaT .
.&*... M.1 Ciy.*. C.*r j. J. A...,..,I..... ....Mx1 4a T-- w wtwy Si-is M ......MM....*. ,..,...".. ,. r. uns A .. M BIU.e. BOCkf.....4 to IM>..>........ "....iW.-t.&..... N. c
,...........................I.. MW. .. ....... t.W
.. I
TU Mf win. i*.H i U) I** MJ lfMMM .I /i ..r .. iii ., 'hi trir.I .w N w QOCUO 7 AiA000.rr. ... .... mt B.MMrttl* It. .
........__ 4rINw .+........M >...... f. .. .--.---.__ I w .. .. Mk eti..e.a. itti.IM 1Ss..
**) ..*...
4 MT ikttiiMikt M.... kt. r.-,I ........ .............. ,.I,.... ., ". ., .........'. ............ ,.... Il. .. It....... WIIt............. .
.
M l1. 4..... .... .. ...... .i'
t.1ItM -," j _ZAP NaN I. i r r.. tN.... kM 11 '' .
tM4 kj lU M-nUwg JJg*. tU f* . .... .... ... IIfI&E.UI | ** tar kMMM* -. t"= nacrrr nK'V W....
.. .. .. .. ., .. M... ...4...M mm4 mt iM,.."l M>ltM ftCOACJ.I ... .MlMMMMM nM'T.y tN ....
.. ... .., .. a.. .. ..-. .... .. .. ., rrMM fudw,... 11.+ &. Il1 A
r.-. 1'.k. xN ...a.c&1" ... N11.N.1.w- ,. ....w.4 .... I 111/i"rrJ..N .
)-re .. My M IM MM* T T. .... .
........1.....tZJsL*=1 (....)I .. r. _au...,.. .'Jtea. ........... ... 1M .......py 141.1 J4..Ir, ... 'AItl.tl..r.1 tt-M aABAM a AKXOV.ll I I ..4,5 5.A/ai.S"ILl.N .....
_.$5S .. ) .w. --.... ... ....
..., .....
.i
-1'i.W,aNn... x.111 ..,, 'i 1 L .NrIN N t' J. 11........ M Mf 141 oM IM>_,. *f 1151. *r ..... .... 14I.f
...... .. : DRY "' .. -. 1LM ......... "'- .-..-, .... ... .tll...
Awl T. lL4.11Juwr. r.. aM'I i .. .....q..lir1... .. I GOODS I Jill UT' C J:' I llfMMM. lkMlMM<..*...'"MV*
I II
'I Ib.I55S.
..._.(IJI fp.W..u.11I4. c..tJ, ........1wtw.V .w, d.1._ ...!2 II I IWMJ M)IMM toAO .......... wrlf''t iso 15111-4. L.} Tk.,..4lMMM).wi... MM*. M IMtiM.rfcMry
... .. GJIOOI ltIEJI -& t'rtC!;' e--.iIh. Ma Ii II A |..... *f LMI ..... ..
.w ui w w.t..u ears y .
L : ... C..M.We .
c.L t'.a.r. .
'
krw W I It N Aa....... N........N W,...T- t Co.!IS *>*.k**rM mmm k MM/!**) ..t .kWk I..bwl h Illtitl.. .. p- ..yrM0M.. M IM ni MTM4MMIIIMM
.rw lua
I..Iu w4_.(d1... cwtA. t!*. IMGlMM) MMMf IM _, ... I AM Gi.t ...,41ss O to)MM*N iM MMV 1. C.: sets... p .M4 MikM ....1, M wl..i.11. JMM JM* toof
!a f........MT .L54 *Wf *M. MI.IM. wy '........ .!...rd M ..
.MM.! tor. W lU Crt vMUMMMM.JMM.MfkMto.aW.. ..I .....-..-. .&.4.4.1 w 1.gwd r .. t I 1_11 IM*W. A/.r.5Mus AlMMk M fM MMly_.MT ..-fw C+d M iSs5J pxd...h l./..>..M4....... M*..*...i.j- ...........Ie M. usq .
.
1 1atl r: .-. -- .pM.r41..NNt rrw,w .7.141 W .t.1. M Wi rttCS4 L a >...... MM IItw1 fIf. ... 1. sluts/ i w t.1. .... t1.... /N $15, 55
MM< i. 4.Su./.IN yI1.
.
.
B C A'.*r to .. *
IM rr-u.; .a...
... iis.......N ... ...+. 1'1": .
,. .
.. .
.IN. t I 0....... TK.l..a U...... I f --. I wf F1tt C' 1. s


.. .

...... ..
= ( -
-......- &. Jl' ""J ,1 ,,:

J ... ._-.l-_. .... .. ;- r -
-r 1: j 1It--- ... .. ", .:... 1. -;: -- --.:. +a :- r" _: :_ ..... 'I.
.
.
-_ -- n O'L. If 1 :IIr tVU* :: .
: L
:7. _
: 'T:'' .
"''''Ii .. 11""
.
___ ."j M' 1A


.

r ,. .... ... .-. u..... .

fN .. -...
... 11... .............. t ".:.....:- --.::- ---.;..... .;.;;....----=- -- --- _.: -- :;- --- -; -
) IfrniM.
I HSHBS ;BlflJfKD( 1 1I Charleston Swann t'W f n1r!
.a.na 1 ( ( [ 1 1I. rrtfU ... i* xi
T.p..llddM.SJMJw.i..Lt.t. anI ATIXIAH. K<," &. Ir

l !V il3. D..J A. 8. \\.. Mn-on. Co.
I'E8FLM ArB
THE
-..- I I.IIU' aty.
TIP itPAMtI"DICTATOR I. .115r Isl R. T.Tlapn 1
I. .....,. .-...; ...... ...... MICAXOPY.1'MTltIIM. : : ]E W 'sI15n55.
TM ... ViI "My ......- I I Wf .MU b.* .. tf.... .
f .M .. toy to:. .. ..... ...... ....... 4 ........
CArt
9.*.M M.*** h.*.,*. L M. "toXKTTE Ik* tot..*... JMI .0...,% .MiHl4".. I
\\TtU.tt>Tw ApUtt/1NAtr. ...... .. ..M4 M>.M..
I [ fto c..........,........._ TUMtl
11..-f t..si. I",d.0 MILt..I1s1I.r I .. ...... .
"Ift ,. r.. ,.,_ o0w 111 K
.. .
.i j ..N.. ....... U.rJ
..
.
eM r- .
.. .... ..... .. 11 0sisb.. 5R "
n-. .
1 .. ..
... .. .
*...,Ld n.d.d.11.1.Ml s. M i i.w 5'i e\ ,. .._ 11 OM .-.. 141
Ibis ...,....,....... ..... I SUMMER TIIC:
...... ,.... y J.d.7 .a--.. w :.... eM. Ii. SPRING AND
I .. eroi'.o ....... 141 M515 MASS rri
,.......... .."., 4.wt" .... ;: :t.1 =." ww.rF -

"...*>.......kli.hu4 l<*| DRY GOODS i ... swh..... '",.. NET TORIIIAT-D 0 U '- .
.. eel I ..,.._, ... .....a... L N.1'eUf1/.1
''1..
n.All pia ,...50110J I A- w r-..... K ,. ,. 1 mtr-cLAU vttrir '
I GROCERIES a,...w,..._..... r I. Pits M ,NEW ERA
i HIM ",r rwg to.MH.. A.... L _osN L J.0iq.iwiivnl 1'/1rCO.\.Jrl1'CrIO.rA t lr1>; : .
,, h ...-,..... IIA7tDw..tR1CROCBEAY : !: ...A. I t.M .... jtrtt rt rs'oF VAt ... .

I L5..5101.,.01.Nod. NM ... ) 'otk.11. .,. ,.. *.. ... I* 4ra..M7 ......... ** It 1

**. "*.?* mm>! ..e., I ...uC.WHI ..............., ,0008 I %2 $ MM.... ., .......,"".
1 .. I *..in *, ............--.i It -'aI,_t__.........-i1..1o
1 '* q15ib..s..d..1r4i..f.k., An ... ,..,.... N .1.... ...pla, ... ...'-w s.n.551Ii. ......,- J rJ Ill.elll. M.. fM. .. '...>*>., *.*4 sIp A WEEKLY JOURNALLCTEBATUBR

r ,. .. ..,...ft ... .......... i.o ..I. .... ....... sa0.I..5w.iS.d ........ V..ws.5 ,._ ?....it .->- to fkl ........ .kk Mrtt ... ..f.R'..
A ...... .. .zr ..... ..... -...-...... N 4...... A........., r..... u..a. Sa
< Sm I h+ : :L. --.." .. ...... <.l.i.i ...... to ...* ......5 r. *.*-.... n ....." .,
.... ..... PSU 0M M* MM. fie
t 5S..N.i..5001. 11 is d.oo. *4 IJ
i0,.(.",N}........../..*....4 M... 117 ..4.4.i.i15..sr/.55l.104.5. a.. : ..1.," N. ibLMfT. N, p ATi TNp......-;MA *0th.Np..x.,00..4.551
kUw iibiss ,
111.:
IQ L 4. Iti..R N MIIM
.
i | .hi'. M i M*. M>4 M*. ...*.ikwtkM 1Tims Sac...* r..1i*.. A.*'****rrlm'** po5, .s.N.4.4'.5. ....... l...*.lsw*,d iktok.. | i/M ,
!yM.r1i51. ...... A5. K LIA N-tl. Ti.i.wlx.w..dw t
aA- A1.N ITN ..
I is... ...-op d...-,. i POLITICS, \
... .
o..r, is *.4 U-WWI M**> I .. I.. VS1 es4, IeT/tt S V A G, K fc 11.\ I L E' S. ,.*.*,..,&*...to.d.r .M M ..' f
1lM trM.i.*10., bin $0..44... Mms.Ai.A1.. ,..........r M...I'I I A : W4 i......... .* T.* a.* Mt EDCCATIOX .
f TJI ..... kn U M..md ..f.yf1.w..5.510. I CMtojw III : ml,.... ,. ..............-........-...psis ,
Goats' Read/ X141C spin ss hi 14. .......1Il w p.... a ........*ua...ik.. k; ..../ ., M .
...U std.s ... _... .""' .... .... N.ti el ....... lossos............... AORICCLTCR
.ALMi n. ... ..... ... oprlll.'iG11II ,Pb..i. r........ ... 10..s4 ..... .. ..,. ,.....,....... ..",. *UkMJ '
t 4.500 515 ....5..0. IIM ..............,. .... .. -. .-... .... .fgM.*aMv MECHANICS '
JUAVT >OTICI S.Attorneys ... ... > > UM tow .. :T1'.1e. I III i4. .... C l*>. ..I...bwt ... 1.4k... row p5 5555, -4..JIs. CIEXCE
t HAHAM ARN8W ,1.rpsimM.w.w..i. ,. ...Is t.N.t4J ,
::**t lk. 1..5..1 M1iF.:sad= -, true. oitQv I(a).
t n o o T s. KilO i: s ,..,. .. ...........* SMI rMl .......... ", I.. 14 Ms.n.4...a. K.v f... THE ARTS,
at Lav/, ._. .. ... .., $1 MI .'p' ... fI.r.IoP PILL BT ALL IllDt1LU1 '
.. ... lap .... .... p..llili. $1 ........ IIC'I" $ ASP Ti.13L a. a.. Jkt
..IliIT.N. i* tg1MtRNT.CJtXJJtlLLJ I 111_._ .... I'u I ..s.L I.. -- ,
CAISERS A.-. Lto>k. M i .......... Titre llcw York in.-I
1 ru.IM W _, fh,U'"<'-r ....1 ..; t..o1.s III 5 Nr5. '". 1.MR1fl. p..,. &w. Wwly .Mf W. u roium AT;
.. ...... I. Ie .It....ssi .
_...... Cot1i. .' Cn.A1..o Nugnr. ... W. hat m..tt. 4 .... .... 4Wff ... ........... .. .. atari f tV !.. T.k V.1'.41..Irs5ty
QO..r r. la.w I.5 .t. r.... T......,15st.MP.... .I 151. 441 b .a I .: ..... ..... r...y I......,-1
h. sad b. p.4..-.4M'fit Mnp N iL710 .,. ..... '
r/.r r4RA; ........ WIt eN, GAINESVILLE ?LA.
11... .,....,..........111...pi4 N ; 5.. >.-..! .- rrmxa l WIND VCMMER 001)114. .....:.cJ:,. ,_I*ofkM P........Mwa.a ,...., .
J ..........I...... .... to .. ...... I.pll..ws. U"NII MARE t a INtLT1 .. ft. .. ..4 rk.............1-
fit ...sp.i..d115.IVwJA Woo,, If,1arPvr W.i.y. ri I.. I I. p.. Calico in erery VAritt7,'"'- iN.......... -.i........,.sd ....M.. TtBT

, l >di a BAWKXXS.' WJRC.JtxAulA. JUST RECEIVED c...... II..........ikt104i.. '.............. ..... '. ell=p.0.0151:-.l-Jrrw s5 ll.y.w..1 Cl..
405. .* : :TI. '
111f'MllI.r. A 1.101 554 Jo4._ Le.... SATURDAY M9RMINC.:
ATTORNEY LAW 1..1/1 AIW.5
XAILX 4Stntkmerr*.. h. Y; 7i

." *" ..ntl Cutlory, 30nTMC/IT tcw t ..U"scn.
.A.4 S it-WtkM iniilii iU...k.t fULL -.:.. .
r ..t."L T.R IN EVJTY, ........,...M......x50.. A full Assortment of PL... "'f'.....
fir .
r I J. J Nded11: I'..0.". _,_. I .sTI.
0Aiiuf nix.c. rtA. _IIt J J MS TAX ....p4.. or,_ I It .'
.. .. r N N M v. .." ......., 1.04DFS'rTAL ....." ,QAI tone*. ... ..1.... ....... CHOICE DRESS GOODSI. ,Ii C.,.., s.,sr. STo.q..0w. run N r W ;i:1V4'
JNOTICE.
J ...........eI.................. It wA.455.1.10.,1..1.1.4bs. .
COUNTY. SURVEYORto ..,....,.....s4 ......,.. .
,.4 Mr.1...*.... r.....*...... .....G........ Lo, I..... f.15. Mwi., Twn4' x0001.. T.[ .Wy ''>5.so. AM VILA MTU .

: (1.11 ISMlswrs, lflt II IIMfllr. ; /.: /1....e tz1C. : ......... ........a:+4551. ...,.. .,......-, ... T155..1 s..... ............ .w
RIM' ,., t fa* .&$ \I .5.44454It01 MKMJ 40. MM M rvt/,.1st.ii
: 'r"e I IeM ---... ..... .5110, NMwOs00 .. *
d1< B
M,4i. Nit(".1.j n.N T Iap.Ma.M0. ff ..4.. ........... ti45 ....... 5501 d M..5 0...Nis..... I. ....... r -- n, > s.0I. "%* .. prfi.ll f.i.14.' ..,...... .
.r &I MI RRDITIST[ TJ .05 *1 ....... .. .....t. ...... .l.r*C.f.: M*y r. 1r 4 IM I.1.e.ra.J a..s1.srs.IT. .
. .... ..... ... ... ... ., ..... .. rAM
V ... .s ..... .. Ip s 155.Tits MOURNING C60DS ..IAI'1dt.4t.1-.I .-....'--. Tto* iti *
l.k.Ia: ,. I&ie. ..... ... ...... ....... 5.5 sI..4 /p5. s....... .rss.. ...
I pA11P's1111.1.it. I./1.41.1 At,.... ........ sd ......... r.....,...5. w,_. 11 00 Vtlt OftJCTTt WILL BE
,, Attorny Buts I Iota ::' 1.--=1: ...fti*..*'.*M,.t.kf.r..

LAW ........... .t'.................40.4. t--,- Twl ........ no.. .. L.1 rlu L..1. 355....".....01 p d ...... r.b_....... I.......... MM
I i.. .. ........... .1 001 ... /..... r... ... "...,.". ...._. ... "A 10 K ftAILT n... Lt I ......sat ,.. rwl 1 or.......
:, I i, ......... .... T. 551 ... roe ,.... f................ S I....._ .
.IKNtf4t. t1111N.tT. 4-. r.5 14' d I. I k .. ..... .."".....1:1.: .. 4.I >*...IMtI...s N.S J .at h+10 a "t Sail.
UPLNILL1001 LU& nn. ILA. I1M........+........3."-..&:;: &.... ... L t. r..... I... .... sdI .I s..0.. I". Aalw.p. .
Ti.M.I.10s5.N111.tr.s1..5 -I..->!.<.im to .***rto. (44.5000 rr........ M... aef ...,. TUto fw4*.r..W Ik....... .. suE.t $11 PSisMSa. nOcs.f.... ........ .........,.all
4 M Uk CJ.A JMM, .. ,'...... sI d a.... ... pa rri 11_ a.-..10.5..1..5w, Mt.w .... 10, Neil..c.......14i.s'fI11 t.............. Lp ..1 tu....i.i
MCHIT 0.15 ...0...-... 5s ".M .. so110t b. Nw .-.... AIJNu, 11NNS
S. ...... .......... ..... 'I I... ....... Alee. ........o5.... d n. ...... WHITE: GOOD, Mrtr>4 .M tW.t4 MMnM. ..riM4 .M .b.dJ felt, .... M'a.p k I, <*jr 5.4. ,

L L"e .... .. ,... ..N.. tits' .....NwpM,iii 1.45..51s.155. ......., ,..... dolI.i .... 1"" .... 0.05M. __ 1-.
It.. ..... ,h.i, I ...,... ...5 w Ode 5.n. __ t...... ....... .... ..#... _i 55.410.PWs '.................\ Mir eej LWiat II..... t9&. U. 1M............. xfsii.l"S's. ; :

-..-...'9, ssi1 5,55 hill I'.'.,15_ .00.10.......55./.1. mm .J......5..,, Td5 P.swtl..w..p rea.0 npt Mop0...... _sod...Os'....S.. Vkk.....MMb .*....:.. A BMtk Si4 M K,/.M.t rtrU JMI ..War.../.JTvrtLIUr4 I...,.... triW....s Is..,1. ...

C ii .t rr'.n.- : : MnwalI.,w e-.tw.Wa ......e. .I .1J .,... p455(0..t0111.daa.ta14C..4.is.t.Lla .
,Tai.lid.1 N 4.k.1. I I Val Lti. 41..11..,I.....To........... sl Pop.1.55 silo.. Surry of Eagl,, Nes-t
tsb.ws/ a. M CI 4Nos. _
-ILL M Rlt. AT TUt s. 5q4 c I IMM... __....'._ ......II %".n.4iaNJ..0. *ais155.10 1 1IM ,

._ct.l*.....VMM_ F tnm Now x..a...*...*..1. ,101..i.MN 1.M.w. I I 1r.f .kw*h..... N... r*...4.Ci.1 LA 81 EI' eo Y&R!N C',I.*".ct.... a.... ...... **. ..*. ... r.. d.:,wJooll'::..1 )M to .M.*r*MMM kiljr' ..|*. ...

..,......._....,. w ti:_r. h.... 1.1. t. 114 .od 000 'M ..1tafw .... ...fri..t.f 14,
I .. ...
Aunea-I. ....., ..1.0. J. & SANCHEZ.ru. : .Urn..miaul.III B<*h LM 1 N.IN, z1/.TL- -A. M. rr .
In Circuit Court I +
I .-/r ..
:; ... ......,...",."... ........ p5.A'.0,..JiLNwd atri I I LINEN 'GOODS .ll..I.i foots Judo n.1.lip. .
1 La.umaa.... M mmdI 51st. A S.other Coronation ...... M 115 f..., ,...... M IN SX tl Ml dot lib to af .*.
Or.M, Apo i M.55t0 341 M Asaql' IXouxe to il.w York. I II 1.-- .....l 105. ..5 f5 5.w .... ..... Mjw tfcr
I s..um-.I4 ...,... 1M Ml ru.... ....... I hi ..-..- I --- ......III$l.Mt..1 rnn4.t I. 5.... ..Olds r" a.-. 1.41.d ,-'- ...-.A.Iy. ........ ..... ......,\ IIITr. 3IE1t,5.1111.1 ..,

... .. ... I .0.A1.lim.. ...... si5d PIo d b .........
s, M W UnaMr 1 NATI15 US1 II ti'CT0 roily JAMES a:. KBOOMC.TCSKM I"' plitiesI.it1..I
\ ......e.-I 115,4., ... 1M 1 ( .4.. ....... I M.ds1..L.sl.q ....M,...., -. _, ..... tile..... .ss.owl
W to
10 kj 4Mrnv rvMM kw. MrH.M..twMM My..lef.1"t.10 ".5..os....... r.4 ........ .... tU MXI*fM*,...4 tfftfiuriig f rUM
a
.. l.M.dU..iiiw. .M th t. I soul. sib .
MM .. I I tuS nA ........... ..... 55.54.101
....40..44 ..... .Mis.... W i,ite s.i. inain .( Lis _.4 W f..Ib..w10..w xrri.i.a h s..1 55 11' 54. Ms14? dos.ills I.M1b14..5.w d w.055555 .. vkil*WIN. kilo ....,JA ---f
.g I ,....
M1 IM ill I'.4
M to I. ts1 Llr i 1.11.. 15..54 554 Musa. ..d A.oi T.M. ... ,. ... .
......,Is A.r-.....eM. 5'd ..... .... .. Is rt L M. l" .. RIoI 155 dust el .1 *....... t..Is
..._ ......,......II.... ....4.*lM.-.siS fc..*..is.,.... ; .*...-= w.w....,......4 Ik* .W.. and J.
I5IIas "
... At"............ j510 I .*.r4..*.. .k..to,..h ........ ... ... IM prs1.IN.... .....,....... .... .KS l.r
$i.is. A.i Maly...II'.....' ............ ..... ....i1, a.. 5555M M. M'lUlftM sd -Mwlr- 5N ss 1'I 1tILLI1IItY: ......s4../ .. I..p000 155.5,554 4ik TN Ia...,'" ,..a.r.. aUtat__
s5w +fwsi.r .. .......
..A..1...,..... ,h .... ,... s .sls.57 4.5554401 "I.M,
.. ..
.. ...
II' I. I. In30. ,....a.. I !. I*................ s tin1J./.155 N 4o,55. ..""r..sIs... Mm11i4.p'di.4 ... r.....,..., 0.111..4...p 0'. 5,55ls ..... ...lStk sili4td. .......

c. tl. L (UtMf.IIMIWOAKI.IY.. ff..life. ....a Mw.d m..s..b ....... 55. .,.. 1.1. ... loss ...... loss'.W r., ... ..... si....... JlJ.4..... ,...,w C..i.Mi .... N.... .... tI pr.l.r. "...... .... d4 .
--.-. ... /N -'- .,.. .... .. .. ...... "" '-
.y..d ........ .. ..l.yw.1 S I Tfev td 1115... ; r1t : 1..5-.51 s li.i .hi..11..dds.
.
..*. to-.! ikto -00pip&1. ......... ... ........- M ...... ....... At"aN.....rk. J & 50.A. M '
JHJfcJIiaiALHKa *b-..!. TMW4f. &AI." t... Le Tin.Gi .. ....:I
It
>
sATwasiul lalp .
. ,
\ ,., ..,... is. N ,., -1 ,. ;
11.01 !.*. :::. .I
/Ii A* I r. J" 44.1 d i .Ilrls.M ..-. .* ..... .. I Coals for GcntleracHs'' Wear.FURNITURE 1 tLift 1\.t..
.*lMi.. A fits.... .0. _.. Nis 1.b i.11 s'i r TN 1ta1 ,aI x1.4.4tro.stijk&o.d.T..0th.s
oim11Gi ml 4..11..1 .... ..... .. .... I to{
J( Ircat.rxJM I.. '..44i... ...., .... q ... ....- /1(51.0555 10wao 10.A.iraSn.owwa..41.- r5 M ....... III r...... ...., l..d. eej .....'ws.d.Rm, ..... orl .'. r

![ '"IAOTIU& ru,., ,,.,.. ........ ... ....0..H.1.1. ..--.....ps..... ..--.. te,.. u.-. o10.j..U., u.1..1....... '-si 1. J Gntcrprisc.tiooTooo <4444..1 \rp/N.t li* $..tbts

?, ........,............ 11..s s.la -= I.410N..4..S.sEm4..0.. -... ...... Ms ..1..11.ogsp/ .Pi.'mm A..p1... .d .,54...-- nee.....-..-.......III..... Iiw,.Et,. p
.. .. .
II .is r, .U gtotM Mj4 UM. ..?. ..
q _...... .....557i.r.. $JJ--IJ_ Dll t..4s L.1be ,..... Is.d..w.i s1 uoo.m sIVtt4A i stir MUM
.... ,..- .... p1..s 1i". 55 ... .... .. .. .. -
.
515 w
I...... .. -(5 1f i1 O.sAICIW,15,11.r7.4.drI.sd.o.Inssodloi.s55'rc. ..-.. ..... .klr.ill. .
sl d bs5.l .ael 554 .
*
.
.t. ...si55s to ko>......tJA .4..
;W:ke g"IRf> .U. Mik7l 11--. A *..IMCn. Add..., _W R. MflONK.a Gold & Sliver Watches

'1 r T'c1 ...1.N)1'il I .. ..*.....v. *. r. I :I3VV: A.XI.E P05 a.:... ._ 45.54 II-. ..4 't\e .1/ ... a ... ...,

pONMIIfthx OCALBB"Oeors :.--- ... ttv, =- .- ..... .......N.5Il.:: .....,.. M..tUi M tU ........ W FUIt '
.....r ,wsi.TiI,... ApW..I. 1./55..4 M-. In-, N.,...... a.-.51 TM O.... ii -
II A LL rUPuJ MAu' 4 rtuutt !.t.tiOpoUta Ya1u,a r...... .... ........... ""' __ f.......... .... rils.4d r.l.a. jst.l.p

I S..h, Blinds _.....-to.*..tk, ......500 M u.Ii..y.aa 4 n- Poor. GREAT GIFT SALE I .J:01; .the Gp.tllt ha.-ar..w t.i..15r. eI .... I. -J-.. .L........4aT. 8eW r..., I5 .. IK rid i.1.

.. AI0 pow... ../li...siti.. .p..tt. ... wl5.ss0.a' SiS ...5551 4.15.o Pool .....
I w ", ... S i$1..04..411.NIoN15..1i. ..::.=.
I IA It
, Rknl'Ifar4Kare,1N4t.rtM'R .... .luwu&cu.new t00 .... r.. *ti.r/tt ,(. ..*.... ..'*..AM4 ruir, slobs .... 4..* eI..,s Mwd/w L 554 I..4.... 41.d, ngit.* vwkfj. Ugtlj ......<
...T. eM.. ...- .......... iii...wI. 'J&"Uk.l.Lo. i ..J .....SV N
psi sn 45y r..5.
5,05. 54 001.*05.400.( CImIL, S i1..11....., '
: t ATA1.5./IU13 M TrtLllleii
JJCrdAX
rILLI; rLJ 'APAO A rit1Lmf, ..
-J.L.I11LLWoOD CO.:' I o.m!,.. Ii M. : 61'Or. 1" 1rewr"r BOOTS AND: SHOES. 0.Mo4.w" L..r..5f 4 w5 .s Low rri.MOM '

I /. .01.: ...+1.+.. = 1'/1sv_
"
6e..rlMeloli .rdLaut-t, AdialnUtrttor'4 Notice I t 11..0.J..w': I : r1AI01. ............ &,..., .,... .S1osos 1.41'1..1 ........III"..,mmd c.-. 5._. ,-....--............0.00.511.s-r.:55 10Is. .
.4.II. .....$tl.s.. MPirt Mill MITE, i ttEL&p .51 .1x11 c.iI _4.005." ,.5 4m.50WyI.
Arr. 3uM1f..Ndwll4.tV1 'ISiS .o -| -.../ ...Mttl.Mi .4 N 15 ..w lr QC t Gu/A ..... b.s.r s.4 Tw1?..."... 55w.a. V..r .............. .......w 'L 1re_ ...._.. Ad.h.x4b x4..11,
...
... 1."It i I Airow5 .4155 r..a. d= .. 4 .. ...... .51 5r N MM /Lulus.5.4lmis. _.. .w. ... ...,....... a-:1=;AML .M.. 10w.5.0 CUUSCBCIAL' IXTCLUGC.YCC
...
'N 555 I .... ..
M. ndMM. ;- ....,...... h.W. .i.s.4 ,,55 <114< I Al i.s5.. .5w.s10t.1w Im.0.o..Mb.
I.lea:......... ....+ ..,. ..... ..,. .04...t_ 505 w.... -.. ...55q. CENTS HATS rM,-.t. wm...*... r*>*.4 V.... 00s ...L 550.:: t ...
Mli Ii ._.... .. ..s.v 1.i..... .. std ...0 ...... u- M .5.. .. 55 .4... 0500 00. -P..-.CLMoo..t5 /. $5.. hS..1
KiaiiJ is l a ..55.04 4..H1... SIP. ** .... w .... kgr -**! *. M J .4- :, HT.\TIOSllUY.-..,........ ...s4 L.t51 psi. c.....,. ..50.s.ro-0 .. 5.M ,......, ..nsi tI d....... ..
J. s. ALu1 A4a'1tuT.t ,4.5.s. ......fM d M_.; WI fat Ill Ia.... ..5.54 kd..UM A.. Lrr+.M. +S.4 b..4...:: : ,
:ei ....III.........___... OIL t1. !! 4.s1. NM7 is ... ...., M.M W 1.14..5.5 5,4.1
-- 111,aM ....... ... sia AJI Ik*MOT*.IM .* I-.iACEEUftILLE.. :-ft! E;. I I ,..-...III s MI .........,-..-I II llua'f14 ',....."&.blnlr! .1rtk1cs. VMA ... Tm Vs., 0- ,.._..... ..... c.n............. T. SZtftba" I1nL.ia1; ...&...
d ) OTlbl:' \tL nq.u.u". TO Tat ... ,..-.... ..L..sl diI i ........t.. ....... .......... ...,t.t .W 5.5 s OStn..1 PLRskol.....Gtop
ALL ftl.uSi.N...-. ..1.10..1 J N het t.... 4.wo5a 151d 4.ss p.r 55'05.555 l 1M.4.'v ... 0 ..... Lo p .... ........, ......... .1.
55..........--- A4..h.Ilu17. ..r4. ....... .1.........50. ,........ .., 15,1.4.p M4*4l.*4 I M C.k...***>*4.M slid i. ......,. 14
.* !.......,**4*.*|*.ATy \ ...,.... eM.., ..............10 '--".-. &. ..... Ms..14. .... w ..... ... ...... ..... ....... .toMto4 U ... ..... si ... rieW

5a..,..'-AII" N ...... ILi, ...4 ....* .<. fUMM IMM1 *. ... r..5,..... ., .....,. ....,_ itti .... ']) )) L ] ::11., >4 MM k ...L M* :0 a1 JI '14 ... ..*I...." .,. ,. IjMjSt .
...45.. IM 1 ......... N... p4.51, s44.Ni.a u, _-..--. ..... Jrat7 n ..r da. ... I. I W ail 4.005 115 o1s d. .C.s4Sis,0 h
*to-.. ..*. M I..M .. 5,1 ... 54.. ......... 17 ....M 1155 M ..._...., tit 5.. 410.6.. ....... ..M M* .M ,..... k...**4 Ik*. ll 11..5'(15 S14t1.,M 415 t1..Wa 1La.
lit
Is..*..............y .... --- Ur... 15 two lie Iw d......Pssw4. 5011... ..... ... .. 11 .1. r.-..., ...,....... ...... ... M00 5.d ..... C.1m. K..1.
.w-_ ... .w.. ,5q'N .. tt. I Itj I AtMM.*M..M.., .....toA.: .......,...... ........R.i1 s.du.7 MACsi. --.Iae. W* M...M M*. r--84 _-
tee......... /'i Mtk ItoC MAigAl.dminlstnt.r'a ;. : .sw,1..s.. ..au ---. .s..44...... ............. .., .... I"....
r, TMU 11'" I ....... ....... .....s4 is. ...... Sin_d lt.s rw.U .*t..|*O,.
t1.L ts t'e. 4 oilNPItBW Notice.AMm1.NNA1iI.e & : i j:l..44 --.I p- ........,io4.1s.. P. 41 ...., s441. Wow/.IS. ......... ....... I I
....IlS .MALL Iwo 14 ::-L.:: .Ij Sur I SILL ti IO 55U3ta
'i. isttilla.Y.L s ..... op -a sod........ s.d..1.5.i. ... ..... .. ... 1.5..4. ........sssy .. -
.d ... a.Iau. ...- d ...... .. I" .1054. Mr 05.1.........55si x w TUUSIs.s
II. A *
n...... ........N As 5w ...... *MM *W Ml M* oa.i4i.lsN.o. .
.
4 0..4 ,. ..d .. I II .. 5..010..44 0.5 .11-
III C.......... .... >a toll 0..11511..10.55 i. GROCERIES i
... w.......... w.. 5.xs.3 M L.I-1eo tw.M | PROVISIONS. IMIII111SS.$4-s05.bM..iM ss.ee PER .
-1-,...-........ ....... .. tr..4,.... A14.. I .... .8..
.. ..... ..4 M w W .rr'r*. kwk .I' 14111. 4.n $ .00&. MMWM .&.4....
4 ,: 5..a .4.r(5..0010 .. *>... Ik*!..>.. si-.A I If.. Mtl..NlSaul1111.. I 5.0 1001i4 c- --.. 11*.**. ... ALlays. II ABTAKY.
._. iii s. .45ii. MiM W..ilt__ i > > rttorv. I fWMi *..... C.f .. .... ss.l's. i" u04 P. .. sat..
5.. 4.'f.. .p .I.15,4.... I notice &oltDi I, '" $ .. ... ....... ...
SILL rr ASK:" A*.>, '&iiid erc1. r rk.MtMM4Mik fiai". .. t.s-. -. ., .. ADOEa4:
.. .
lUiriMJMrMrt
0iw ..r-:; '...,..11.,. ',..,.. .. ..... 55..414t..t. *.. .... T I f."f... (.5.-. -..U* or i05....o5 .611 _... .... .
t _
1 VAST Y I u .5,1 ....... ...4 .... flit
.. 'rl0c.-- + rl'4Iss >AT 1sa rLt1Ml1 .. HMAMICMM .L ZobIrtrelt P.bMsier
'I''I ....' "U YrI .. / Pupils 0........ ....... ..... .._..4] rM.tM.l.MM,-MMiA 4 % A.-. 5.401.10541 .. ...... It ,
/t.i. I
-/a: .r.. 1 WILLpow ..... 0.5 is 055 tI$45l 5, ......
11Iisiaiwatl.T --- a, -.... W..slaw. N ......4.q, Isi.4..., 4..4, s,1 .4'A' 4.................. ...-....,... OaIDewY 1.
: 4J UI t13M .. __ '.... d h.1... w ...... ... -,. ..- 115 ... : friM* .aA.....s4 .o500 ..1 55,5 H I,..
'V. .. .
rw1.I15, e...41.,0 M l_., .....e.J 010.0 II ... ..... ....,...., .... .... ......_ ....' ... .......10.... .... II x5.1AN..w.5.nl.w _
_
,
.iiI
.
..-... -Ie.. 1 J..5 ild., di 05014 1. .5 -.4 ..
Aisies.ar 4eI Utq
.
will"(
1555.4 .1st Ill.. .-,. 554 .* ". *I '....
.15 III..... -,. 054 00 ... .......... N 4b.s1 a.W41TfT
......... pJNAn ..1o1 Ms. ..,- ............ p..s... .....sU4d a. .as ...s-- ... a te.
... '--. r. r AI"'". N pig 4... I.wy. L Choi __... Jon
w 4 d L... 4 44. Lisa S.\' \GE & MAILK. a. .. W9ttI4;
.
MTMA3a4A. ,, ;
tL IM. N.N aw...,tee, Is4 ..... IWot ---- ...... NIsi CMMMCU Ir 1.1
J I NgtO.1Y4 44.r..wl.a.J.br.i It ; ......
J
1 4.a

i.,

-L. .
,r

-. .... ..
--- .
-
-- --j
iiiii IiII J .
r ''''