<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00298
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 14, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00298
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.
.
-yr-------------- 1.I


-
-rwr.
If TOU .UIK .VOTTAKIMI 1IIK.
DAILY ADVERTISEIN COMMERCIMir TUB : P-71 1 ( T S iJ, L4. DIIJ 1 1.7 T CO I 1..L I r I i I rEIlOIAL.1 I At DAILY joi It''III i I IIn.ro.,! !I It COMMERCIAL d"lilu siilmi-ilN1 I,+i.'A 'n'ulnrly: ,flat' hall:i. t.


Ai.AV.vis "-.\". I .1. lor 1.'I i''''''iits pi'r moiitiif

_____ _
'' .. _. _.:. ===
= = -
:
', =
:: -
-
--
'- -- : - -- -
_-_ -. == -:- :' =-C- -VOL. 0.( 1'KNSACOLA FLOHI1 >A '1''i SUA1'\ FKHKUAKV{ M 1888. NO. aon. ,
.. I ,lai. that: the Matuti. pio\iililii} for a I 1'.illtlt.lllll'nlttfill..UI I : i : : ". eI
xi\v: ADVIIII: : :>IMKNTS.W. : : I

Pioneer ESstctlDllsli.iiLi.oiat; ; -- -- -.--- -- CRUSHED TO DE!TH !mitt Miiiiinitleo, on lihiury i pre-eiiln" I'.uliiinicni\ ()"| ,'n. ,A ntp;< li>iisit I...r

,. thai -hall .I M II.f threo mcinlieiof .
-- -- --- il ion I tt Ish \iiloiioint' ,

F. SCALES, M D.. fail: ( 111'01' ; (11,1''I', "lntiona t.1.\t 1.\.I''s', h. 1:1.: -Parliamrnt:, opened
-- ---
HENRY HORSLER & CO. and ildopltd.\ \ Ilttllerlwiii 1.( the\ dioppin ('- mi-pi. :;i n-lj fur"Iii, i-II iinlniioint'teio
Physician Surgeon. IiniK; : DKIMMCK: PALLS OX ASTISKKT
/, .,1' Mr. (tiIY.: i>,1' I.1tiiiuu1t: amMr. \ Ihe, ttonl IIfp"'lal' the Lib.

-UKAl.KKS: IN-: -- V.MICK -(''n'K''lit' l\ntir. Share (,'1111 I N1I'miml :: : : : CAK I: (11\11.1'1' I Indiana: liom llio Comniitlro. eral and, I Irish 1t'II"I. tn-day when

d.i\ IlIhlll 1 '!:M.nu4 -- \ s, "l.ikinir! Moil, ,,1' Hie ('IIu" r4111ng4:: of

'SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES __._ -tyPHOTOGRAPHER_ AND: KIM.S TWO IMOCMllll.l: ;: 11 II'. Caution, of IlIiIWI.fl'OIll\ lloc 1':1.110111'' ( .1:0): ". 'I'll' ;aiiisi!J Mr.Ptnonnd .
-- I'ommiitoo on (liiilo: rtpoitcd a ic'i iliitiun \II'. ( iJ; ho..h at thocntianeooflho
1\4'IlI\(1 SI:11'X'1'IIN.flit' : :: : : ; ''
.
..'- MANILLA HOI'IAGENTS -: 11ut' lnllpel amending the rnlerelative t It. : HOIMO f.j'! ( Vniii.i'ij, li.i;: < iirpin.ed .

FORUX1TKD AGENTS FORTArXTO.V -- the tall if the Iluu.e.u 1101 to pi' 'ON idllmt ,) reeling (411'! hldi/.:rualinn Iliniiiylioiit

HKMP: AM\ ) Kt'SblA: : I UOLT: llOPK: IINIIIrrOtrur.' lit Itniiikljn Tills \\ lieu' a inuinlifrolnnlnril, ( ) 111"[" (;lint: Itrituin.: ami: will jrioatly :aid
MKTAI. \r IIIK: -
) : ) ---
STATUS COAST ('( V1"1'ONN1 11111': IL) 'CK, YKLt\W! Little Hnnsfx around tho Corner.ISTI.ltFS 1'1\1&l1&--1111', Nnnii'Hur tin KllleilHow pean/ at (Iho" door of the lloiiic III' Ilie IiMiiaii i :
AMjLoMKi'iu Ci.ihaiii/cd and P.nm: 1I:1l'1lw.1I"A: \ II llio t'i>li>i.l-i>i>hel ><-( iinrtl, I:He.i .,. shall at once l lot'lllIIilh'I :: :adopted \\eik ate locked toitvanl; |10 uiihkcin 1
VIKKKT.: :
: 1.\\ :
AXCIIOUS( \: ;; AXD\ CHAIN'S::\, ('( ))1'1'1:11: COMPANY.( in-: ., iif.XK :: At piTieiit n meinhcr win \ulutit.ull: inleie.sl. e | "eeiallj' llii"peieh' ofPainell
) sruvnv: : 1"1:1'1\1'1'. AM VII'XM, Ai.t. :STYI.FS.:\ admitlaneo .
( : : at the dune I is denied
_._ 01'14Di\ \ on Moudat. Th l ,' II'I Mi lead-
aih1'1J.1": i> :-oh".t i and Hoop\ Iron, Lead .V. \I'.-Old Metal taken\ in i K\: Aiu I. svu.\| | l b
-- -- -- unlit lie Upland' In iiistodt ,
( )
till ,,
------ i r 'lIh'lhllJ.:111I. union like .
ASHHYUKOcitAi'iiio : :i ,
Pipe, Mioel I I Lead: 1, Hioet ".iur, dlallj't: when wo I KinnUli Now :\\' ''''UK. 1-Vli. I$.-Sh'rlly::; propand i
1'1..11 T.'I.tl.rI'I llio !*cryiiuit-at-Aini'\ ?.
; 1'1)' ha..II"llllic'+'I'. \\l'IllI ir"I
: (: \ (' OI-TICI. ; P.Lotks: fciif:A\' t", M\sr llnoi's. O\n, for Hiip-" r.oitoiu: \ 1'nt'hlr of. all 11..11.1"l IN't4il't'Ie11\ o'tliuk Iliinioinintr!, i\v a .l''-1., a lex'hitli'ii idiniiii.g' : Hiliiiin.d : tt Inn an inle-jral( ;and impoil.inlportion Iigh14: '

ITULICATIOXS PA1NT:;, (OILS::, VAKXISI1K: : \ :>, TAIL: 01.1) KI.I.OV MLTAL: S.'I'l AM! CHNV" ONAM II'ill l Ih'cla\'IIIII'IIII'I''II'III'lilh'.t ('inKi'iigcrt to .sliow when a tlICI"I"'I'III'"
ctL1rr.1NI: : ) : 11 I J' (tie I Cnitrd ,
Kiiifjih.m 1 1siihjeet 14
> Alt. /tM M \I'K III "It" \(11. :
l'I I'l'llul:51N1'1'II'I\1'1NI: :: : ;: I'.OlXillT W AS pussin' uiuler a ltl'll'IItI'I''J : "'
I'Oll t6K: :, "In". \MMOOkK, KfUllllKIIA tlodiiMM a hill "I't' I'cqut.t I ; ftdoptetlMi. ) t to iiii csieptional I 11\\, u hull.
|.'01ir.I: UUU"11111I1111I(1011( ) (:ALVAMIIVIKK: : iori: : I Cliogi. II:I Mii: Kt-K lull. cuniii; .tc raihoad( I. 1'ainlall: : fiom \Iho name 10111 dcnft'ittlureltldin11l: liheilie : t III')|
Ilroailtvay tt'lll'tuntct'
stnietni-e
on ,
:SHIP: AM P.OAT Xitkel.! Piiuss 1\11111'.11"1' ('arll'hll.'l'h"I'I.! ::; ., I.n: ) ox'SC0311'41SS14 I Cor. Nuloluv niitlTiliiiiitnlKiiliio.Nt l Ioil:1": : )Irllh.lly I. $::\ avenue, In lh'ot'kl)11, the milter, \lepuited I :a l'c".llIli"III"Ii.Ir.bells peeeh, 151'plr|
lIKMlXti'lOX.:: ( IIOTKUAXDCOLT : : : IMAI'IIKAtiM: Pl'Ml'S' : 11111IIt l' : <\> i 'leans. 1.1\. fug the 11.111111 if reprintiiij' lepoiteil amili'rh I asn'rvailt' hidihi1, iilectol
:\ I I t'I'I'I'' 1I.IIIhlll:.' Ihotlorrtek' gave!(: wnj ndlcricly 1111.1
-- lii'in' eommitlci,
irr.r.ius.: : : : pniiinjinoM'lliaii UK' or iht elti: (
) ) :-; IMI'LKS: : ,
\1I.llho .1"lI'kk till (llio
: ri iidiing cm
BLISS';: TAITUAIL: LOlisS( ) II. \\*. .lOllXs') : iEi'.111SN: : :: (Ii SIT.LULKrs: : : : : THE NEW MPROVED like all yiioll.Seenleen laid, ni( (Ill the tabor' ; ad4.pted.' .
.1'1'11.1L'i'II.'t1ISONL'nih '' J! egg; Aiming the evciMlite commnnieationi 11'11"I
I 1 ;
\.
]KOTATOUS: ( )1:::, 1.LeaoNl'n'kiugJt-IH1uarJstove: : Lininjr, of (ho i>:i.songois on tin I 'I l'Il.u\: ,
tin ",, '
( ple-entid( to e veer lilt(
s'iTr.iiis: : : :: ,
Cover I'thLlg) : \ ear VClt'inJurednod It hat: (Iho, I ighl;; to ho' f heaid: ) I'ulltin
(; LINK:!: UAKOML-TK.KS( ) : )nr.voix) : :: MI.\KI': > PAINTS, \ fiom lhuSeeiel.il: )' ol\Vai'in\ le''ponsito ''
MKJ( Hemp, .-iiIuian! (.nulali(1'ik( \ T\\) I'HTI.l. hI1.LIllichacl11c.1utlIhedrilcrof I I'. any lomi'l.iinis(' it Ula) rme lo 111..1-1'
CJ\IOXI\ : ( ) nTIJ: : : P.i.-kinjr; P.A: ( 5XAI.I. .t LOCH'S \ (the lit lltnive U'M'Intiun, lalhnjj; for in- ol' Ilie iidministiati.n of that law. Ho

Patent U.'U! :and Snatch (1:1:lot k., 101' mation ul.ilho lo (Ito plan amscope
will
'' .Mr. .
arraign P.allonr:
: f..t'II.
,
MAKIXI: : (cL.ssr.sPAHAI.I.KI. :\ : Stoves Oil nUll Healing( : eiirm eiliiheil) to ilealli Mate.ment
Ship) (;iaH'Top-ail,I Cleats \P,iH>in I'.nlleis.: 1\1I1'I1\III'hll'l', n GeriIIn1I1'm'Ii.Oil [ \ ', ol Ihe eompilalionol\ ( olliuiarecoidii'l "'11 Vila j' IT, Lv 7, in i thin|, |Iliiii'i'|,

Uft.rns: I Divim-m STOVKS.A 1: ( '(01'1'1:1: : PAINTS: the( ileri lekn u in AI No killcil. ) the war of tho! nhcllion: ; ol'Commons( ( ihal in UK I t'\l!-.hlig |law|

bUIPPIX< i AUl'lCLKMAMI'T.STS: :::-. TAUUVO.s& : : ( ::>O.VS related ,
COMPLLTI: :: ,\ ., UTMIXT> : : OP It \\n; said I lint some peronseit' uflrchlnillhrlci: is no appeal in eiiin.
.
I I: ANN.NT.W --- -
(CAl'K .
: :Snnpper: : ( Lines, 1 1'ookand!' : : :Sinkoi's, 1'isli LMiLANI:: ( II burled iiiuleineaili I llio mini ainl llem.t" lit'Hoil.) Blain 11..4 \\'IIIt. 111111 pioHenlioiis. II' impii"oninvnt: : Ifs

i LOn101lhS( ( \ AXD SLATKS:: Line-i..Ilnuktunl'ralNelt( : : I woikint'ii ncu now I'IIgaget( !nietno,\ >"- iliilun.AV'A'iiiMiniN lees I Ihllllll innnlli", hn' | we |roposc
wooi >! r.Y's.Shipmasters : .
NAUTICAL ALMANACS.: I ANCIUI:1.1i11i'S.1Nll) : ( :\ SIDK: LUiHTP.( ;: __ I 1 Iii g the tlebiN, to leurn if there nro I' l-Vli. 1:1.: --An the 11:1Wl'III' : \ logito an appeal' IncMeiy ei-c: to lieoiinlj
roust jinlj.1-. \ott-, |lIdo|, ttas 'vdelinile
__ any oilier vic-liins nf llio ilisasicr.riN.NSYIA'M "
--11--- allay 1111'1inllll'\ ; letter, ii I nunldreii.id. .
their 1 Interest our Advertisement.Everybody I ------- ( Iedgr.1111.1 it has; 11111 I hreii"
to (
Will Notice 'Ih4lcuuiilutist inelin.iliuiis
'
niri-.sr. )>> I I .: : : \ :MIM'.lts.An : kepi. (:ialloiir loui.d I llu>o uppciN !ineontenieiil -

> Small Invited lo give us a Call. I to ae>'ept il a-i wiillen; in good und in 'Ii u fewnionlhi
Cordially sprn
and
( Large, : ( : Iinji'itd lug" 0"1.,1; Slrikr.Vll.ivtsiiAiiK faith", and, as plaeiu. 11 II'. Pdalnu: entitely I
: .
P.innin
IIgII. til ; liam, ho, hinted
\ : :, Pa, 1.\.10. II.-'I'ho ( c'"llIr Ihe list ..1' ciindid.tlos.\ IlU that tit,,' IeMil.nl m.iyi.Hales" woulddo
MACHINE
SEWING )1 hll'I'''''''11,1 1.11"011'1'' "1It1l1 1I lIIlh..1lIiol'iali'bu"l'lhi.I'Olltllr ( Iho. sulijei" I of ieni'ial; dlitiittiioiiItoth 111.1110 ,'
Dannlieisser aAiostle ill H-nMne-s cl'i.nly inn r.
!
Morris G ] I The Best in the World ,\ \\'lIIlIll..t lit I pailioh.espteially' (lie 1111I111'1':11"CI'It' ) : month's impiisonmeiit insiia'd:; ol1

.- Iho Pla'.ns: tluei! IIIII,' from hero, :Saturday :; lotficl( heeaii-o" : it IukeNUuI III' two or moie. 'I ho
1'ItOl'Itlhl'OltP : reason wan 111:11.
i l 1'1' \I.1 It I IS- The Siniri' I-I I" llio l 10..1 l I In lui). : the IHMI to ) next, to tuke action III regard\.: lire I field the man most likely loin d.'(.|.ho all |>iomiM'tle"e\isln| law 1,1'11.1:11,1 "

.A.L aAta c IEM sA. LOO N ,, I ttii tlii'li'M: 1I1..1'M,lltruu11111 hi'.II. I h, low .llineeimI'lini iflireil' -l.o, lo tl:' deinaiiil of Ill'leeii |per" 1'1'11111,1. nominated" and ) ct one I inoht tailtheaten. : had( lemaimd niu handed';

Fruits CandiesLT'I'S a-.kcil for b l Ib. lit, T.ilki with a laijo; ninnhii
ll
"rs I In inn- |I.'r tillntliir vanoe > AkMiuMyXo. In IhU, leapt" I. and ''h.III an..h tenlomes .
O. i"i -'I'1'lt I'Ai.A"0llEI': : : I', .I. '11114. lV t;. ..memhuiH indieate a I.l'III'llIlllIdlll.: ( (hern .,
wa-t no appeal.' Till hint
Nei'ilI"H fin, nil ?",'\\ iiitf 1tn.htntx1111.1furl.I'ad'Iht
TV : A irointiiiMit' ineinhcr of lie Amal- alien\ to :I"I'I'Illhl', teller In jood faith ,
)
Florida, Mnifcr.: Wilt taken, and, cimf "Ihen, M-nteiui'M" ; of(
Pcnsacola gummed: Asi Hum.II ,0--11,1:: fur ( 'iitali;tI" mill, like I.Ul! ono monlh'N 1i'auuu'nt hat: l' Le4u( I
iMi'oiniitAM: ; I 11 KU.IKIS: : ALl. IISIItlF UNI" : : I PimImiivH'Kil stud ( \ipfuionthattlie will( ru-npruttru' 'iliiI i deal imlined to till II lo ilis,vlck 01 -
| :
)
The Singer Manufacturing) Co., eommon.) In ..I III I' w'onN') Parliament ;
; HKANDIKS) : JINS ItlfflllS, <'Hi HIS \M 'l'OleO.. l >li itiet! Assembly Xo. Ill, in It, 1'11'0'1.' I !Phil Slieiidan in candidate, now Iliallhiino 11rdrrtltdnuu r
( { WINKS: \\ Tarot(\ 1 Udelennined -
LlqUOHS ,
\ ":Hill.KAN'S: LA. U '.
out "flho11)
dlitain tin Hihaneo' ho al-n :
) ; eprChNil \- '
sol K: .M.I.11': Hill -- nhlrv.u ilo-nied, 111 lntii<; .
and corc1.1a1s. t. I.. "' 11.1.1.\"' 1"1111'. -. .. ---
cognacs( I:4.!: belief that III rase (he tieniaml the lufoio
point ,
1'1111) Hut lloiiso of
's Hll' ,hl t Jlllllldllll
l.1'4)
uuiiumi: w. IIAKPIH"! : + :M.I.-ON orvrvTu : ) l"i I 1'iil.il'nv\ Flail' \\,11111'1'1'11"1',1 liy llio oiiei'iitorn' 'ltn4'oloieil Ituee.VAMIIISU Commons
-MrXT! ; Hilt Tin: Idling tthiihho, will ,skIho
11111 l."+;I1: '/nit: <' 1.1' ir.i.vii: : i> UI.MI: : '.l> KIII I'KNSACni.A.: j..Ttrs KI.OKIIIA Ilieict ill ha u (general J"IIIg'| out ul \ 'ION, )Feh. III.: -|)ireelorlienoral pivernmenl: ,, to iihandon all pu

Iho ininerK lhon< li, peiliapH' not imnirtlijtti ; : .losrph, of tho I C"IIII'c'lll'uII-
M.Vmlo n Si pt".inlt }'111:1:11.1\11: : : HH'tiH' I'DI-uN. --- ; leneeihut, lii'laml N under, 1'111 I1lIllcn-:

TIll' l'llpr\.: (o"nI'II'e; r! Drink. nn 1 11I".III'llIull'r.t'.r: Ih' I'ii, .11'-1| Im.t: I l''.,11. lI; "\}Vi"" lilHtNMI.M; : I"lIct..I': MARDI G GRAS 1! put roith. 'ly,to as a\url every a ttiike.Kl t'll'ul'l'lIIlh..1( I liu I I lei[ilo'rf\'Icw I'Apoxitioii lI'glll'.Ii": nt( Atlantn tho (pronpciliv' \In an hi'ol lai'>' (lint-eminent.How ---. -

...
1111I1 t.t""r..IIIII..C. ) 11\'. 1.'II"lIc'ola. 1'101'1.111. I ---. tin eoloied iiieo MIM: "They owi II I"I KriTlti-il: In \\ iiKlilnmoii.U"A .

-- illHr %&:,,111'1I'fi"h": "I.h1. 1':11II: millo( mines, i-hopx and kton-H, "u1Nr,1nI'd'. LI.: -Mr. llaino'n!

Cabin Passenger Steamer Willie C. i 11.1)11 4t.1J1': -- tl --- : >lMil .iti.II, Fch.. 1 l.-Tlic, :SeIIUN : ...I.lIIhll 1l1'g': "' \Inline' I'HIIIIII.lillI'IIII1.l'alcIIIM( 11'111'1'1'' tiei lination i in |lI.e|, piimipallopie : .. e

iI I a HJIVI lal from :San: Kenio: which, maiiiil.ii 1 tinint" ruliiblihliiiiontiioiangi: i ,; ,.I'III'u..i"lI|, |hero l | (o-d.l.t. .1 1 Ito' !
I l
I IILI. The '1'\\ 0-1(11") HOIISI 011 ItarITII 'It"lTI..1 J :S'I'( )(1I tt'I : loll \ II hat( when it was ]1'l'ul"I"I',1' | I In )KIO\OH\ IOIl-tWi' "0OKSfU, llllleN\ :,, Kcneial; lematk isilmt, it will prohahlv'' '' '';

.' C: .Iulla U"I% Idol/'I'llllll'1rl t plate Iho ieiinun ern\\ii piiueo I, nmlei t'lIl1dll'.1I Khoil ear linouruilroad 11(11lr .ru ihe 'ILlnttesll'1,14' nomination. '.

L I lulu IlIt"lult'lIl'ia !''Oil""I... 110\\ ---4tl'Costnillos lilornfuini, I'lepaiatoiy( : (to lint |1''ierforniani't oloi'k of :all kinds ; the)' aro men'hanU,, A :11I111& many 1 1'ilittull will r
l It UK* /14.011' It4
O..III.it.d I
| )
I 1I\01t'1I1 \..411'11 l ieu. : '! of I Ilin ot>eralion of t 1'1'111'111'0'lulII (Iradeik, Liokoin, pi I Intern, faimeri'perulaloiH ,, ictua'l)' ill"I"II.\. his |iomlarly, un.1Ihu4

I II \1'1.1 II' JUII'I"H: \ \". s Triillillin s sI."A. ,)', l.ist week, Iir.MeKcii/ioiloiiinr-: -I 111111I11 1'1111111'1'11.l l Inventoli,, ademand for aeeeplanciby, I him.

I i il I_ red!, hut upon' limlii. hinihelfin (tin; mei rhalticw-In: fail, wo Late icpro- Illsdi-ciisiion i (>f piety cliaiiccH for

4'It minoitly of one uyaliir.1 full, hi) jielil- Kcnlatitet., in nil Innlntand prol'uHhloin Iho ( (.iiiln;.: eaiitast, is lucked. upon'

TIN E: u s. MAIL HACK : .. C E S, c.l. I in Iii iI.lawn.: The- eolul'cIII'III'C pay (.', as a .i-lii wd bid for upporl, and there

1.:11.4, I'I"14,1..1I" I'lnlnllli... I'\l cl 'Illlllllin. 'J'lin crown prince" wan l fiiihiihlcn (toiruk : ( '
I ly 1'I'c': ., rr: < .. MI.: I per| eenl., ol'llif tmc.oltliLlgi fXlMHI- fur not a lew uhn.11)' that thi.trnug
: at x tiVliuk. ; i- ill- at 'In-, )1..ha.ll.. I "|' ) eslenl.iy ; when I Inwiihcil. IUI ttoilh dfpiopeity.. \ \ In :SouthtiI.; elter makes his iiomination fore<;onitonelil.ion
I ll'ili'l fiixM'M the lull'-I 'I.:ara II, ,ii.-1iwar.n.ull.ta(1 ,i-
'Z9.i | III: U'vsit, mill in: r"a.... Suits Made to Order; make\ u ntiiimiiniralinii' ma'lekljiMor ilina they ottn ln.UHI.lM( ), in Alahama i-Mji't' 'hilly if ho hlionld

It Warriimlnii I'liHullH1.. l H'! lnnii",'. I. itfl*' wrote hiii \tilien.siioiu I .. 41.VKMitMM;! ( ), ,and In Iho Cnited chain Uihliiko the 1'lIdrll'I Coa.t on

I War, illl'I",1 Pair' I'l'iix.ii-iil ti l2!:'I.). CAN M 1 IT ANY I'I'I'IIASIu.:( :511111'r,4.AIMN1IMN1: 1 : ;! ) I )I. III Kunllleky" the his leinin trip about Hie, lime Iho' con.tenlion .
.
I i\ Acror.NTs.:
V n.II .Ii. 'II N ]ii' RI 'EN.::; 'I:olond, ili/eiM! ottn JiMMjiiHMi) ( ) ( ntrc* meets.ISiisniN .

i-i Fat'inii1 \\h'lI' w ill ----- --- .---.- -- Millinery and Hair Goods .I IIP ) fji.'''','rllr nit Uk:: |X:.I/ot|/ <> I'In.1 ol'llIlI.I.II'HlluWII' loin .V2IMK:!,' ) head olHloek -----e- .
\ .
ii \ .
WaniiiI : n ll.l"iitet'w'\ 1..11.
..
I..atelVinaciiIuP.il': ') I"/ ii. it" I i. 111 I" Nut itp. l:iftlnlii I InAIKIII| <-<< > :'it'45 nt il ii. in.liite COXhTAX'II.Y"--( : ( : IIAXD.) ) t: |1'1'b. L:).-John C. (:'low leyhopiomimni
\V.iiriii''toii8n.' w.. 11'.111.1oIIIIII'III.c:1U w''I r flu''.u 11.1, iM I 1 |p. m.On I'uu.AI'II.I'IIIA, I'u., I'c".II.11111,1 1 Their private! .I'm I mien 1'1I1Ij.\IIUIi\ the
m ,111'| (| p III : f Hi.* "1'. kli..li'i|. > ...
: < l.iwcrot
101. I1.p. Tin'iinniiiil 111"1'\111 > Ihi-tclly
:01.1 ; I
: : 1"11t"01. '.10-1111"' tl aln11be1 : I Mrs. Louisa Cohen (II. }Hilt, (tieiiMiier of 1611'I.ilsdelpbiulodge I | | way. from W':/ ,*..) lo .f1.I.JCI."I.< )
.
111,1 l *'''iiln- lr'l' i 1.hl V'.fi 'Xviii'ri'i'i ll'irrituwill 1'en4ne151,11uu1, M. .
the, i1s iDl : :. :!' n T'lrt and" limi'inr" nl 1 Hie in.pliix al>M omit'd iijittu' limu hineo leutiii'Troill
Nny :
iiinko, the r'.uii.l lr'l't'' ; [][;!; ;,, ,,, y |''a.ifi\| "IfiiIwuiit. i! |I'.11111; K.iilniiiil: 'iiiiii.uiy| 11I1.. hold lit lli. < or. \E. lull\ -iiili'i.i'i.i., iinil ( I iinliiiiiin, Mir.''U. IScncvolent Piolialiou Order -- '. t7.V( 'IIO +*|(lM' ( .
IlldebledIOI.M
a4. 111111 fort 1'irk" 114. ", toll ti of "Ilk: lij laid, to hit ulmiit live Ihon- Iho ItiiniM'tulle 'IniKT Hill I'ruill-' MMIof \ -
lilt _t"IIIIII'r V.Iii luulu I'al..f"" ll.ittli'll'.ilM': la Ih,' "''11."I. JI"biI.i| Jla.et JjMl1 ,
HII 11'. ..11". IoUIII'I.I...1. lutrur' ern0tuls or I.4)p.4)hraIIIrI I. """I.ly 1Ir.1! "I' In. Tuoiuliy. f.iinUrii'li> day if Fehut.ity.ISM" .. _--- sued .live 1aIlIlIII'Illlllorll) khoitin his ,'ully Coiniilelrilt flat. tuittcn I u helh'I'i'nlll!. London

I "ht'I I.U ('II:,'r u"al'lIl\'ul"; I'erluforlml'IL'' : "OI'1WI.\\'F. lit Hire.' n'....wl. |1'>. Hi., f." (tin- .-"" I i"n areotinN" Mr.: (Illlt wu iu-.liiilian olIho I \\'..ullln'ruI'ub.' ) LI.: -'Iho I >emo (oncvfi.il nC II.\ I'liimU, in this ciiy,

1 e' U ISc-a r .\; c7.. in t' ; If Mj.'.r. .fdin'CUn.tu'd.lll, fi mill III'. Iran<-tiuii IX OASSIMIS: Klkn': hnilly/ fund uinoiiiitini to IatieaiiIi'Lill i ii undcr.tbod lobeiiailically MVHUIM. I J.'iihM: 'anieion(: and Maxwell,

i.f. Mud Im.iiii"-w a. in.it I..all' 0'me I 1,1'1"1" 111"111
( dull plttC5 and awulN now ; king to take ehnrgl nfliUiropciiy
about f7/OD(/ ', ami (it wm hU duly lo

n -iilur' ,iii.iiinil ii'teluu'I.; .. II. ..I.AKS, CONFECTIONER have: the money depOhited the t'(edit ill y laliiilalion eonnei'led w ith ono or It, ( fur. llu pnrpoM! oftlearln! :,

: 1'n..id.'ut. ot the hoeicly, wi'li\' Hie Fidelity TnislCompany. I 11\'" of (Jill.thcduies. Th'u woik, I loo, ip 14141t11Ii. .. Jin hlale. that he tookIto

F. :N. \, JIN I'" 4)u.. YcktcnUy, however, it I..e tuft to ho nearly completed., At the inuiic) tjlnuhlea. with him ands

1.No. U. 1II1.1. O -i.-r..t liirt.J _. ___ I Candies Fruits Nuts .1i.cUVI'relllluI Iho Klk: deMtnitaiiiouiilcil | Tlea.III'y upaitmunt| : the KH'U-' dcpcndenl I upon u filend, who. Iri-i

Int"IIII'll\'i" loLl I'''t, Wf.t ft 1'alar'I. J ll
H1.t..lllL.1161AIIII. ., .M...U"uu-t\,.,1' Till. ('"H-r :a 11.1> '. \1 f".' '!I." 1'a.ITr"I: ,, I 1 iO(.,.1.l.4.N/. |I'al ruff. itti Hi.UuuI>iMil>"b.n,.In. iud lliI Hilt Los piomlkiil, to meet the Ininiir ac 4.5411(441.: :! ( <, >. ThlU, ofcoiu-hC" the emainder ufliU das la jn thI'it tit

I.II IU.' I'uW.IU, hiI.' -. 1'11' .. B 1l" 'hit ..a,.w uu w.n.r I : ..,. 11,rtKritx" llciiil and Tobaccos. of the "nIl'lu..I"y, and make a 'illl only of ihe Ittroiv4U0) majority.I'hrio 1'>:&)' hU iiidrhnc. ( ..,. III| | ) txpUin theaiiscof
and will' \I", IkU l PI.a'"'to 1.,1./, / ..rvc.'uiatftuii'ijsiridk Cigars ( .
--- -- I, '101 It \U "'.. I lull cxplanalion. Wlh hilt Ihe om kliilo] meutini! ': hi. prcsnt comliiion Ion

I u t.... !> % ;r. 'I In- order U coinponi-il( largely ofatlurtlhrdl.rluturewliaetatsrd hat fororxuid/ation: wl"lIlho entile hull)' in rolhrlfug. |dn |legal: | lee and
D.oi.r.'iii'
kcul f"u-l5Sa hu fad I hat Inc nineiien ho hill .
I 0140' PBIC-K WI.Of. Stock Fresh1'III'III.ISONQIlI.E ; COli.I cOlllllllllewlI"I'I'l'; | fiit. ) Cult: :

I, T..1. *iukSola If I>roB
,,' .. '11.,.,-.- 1.11..r" I: fwtheruuduituJtoud .
Ihem Innil.
: i -.1 |ti -n ili\ i Iii "i.. .tn. 'Ir* here. wtapti lo pay

I 1i1 01''" ..1) : ; ; : : ; :, 11"'. hill U mi iu>-uraucobroker, and) Sr ''' 11., 1111, i., Feb. III.: -'I In'eeiiiHoneiii Ill .atH !I.c' tutu tpceulaled! ,

New York Shoe Store'sICTIiT.A I Ii haw 6410 tieaxiilt-r' of Ihu 1ltcJl I ; | lol'jof named Hilly( O'Connor, the :'aml.lnl 1 nor iii-uiied. 1'lII'II..e"( furitinyhejond

i itUItIA'N= 119-S. PALAFOX ST-19 KILN: spurt I 140.1. lOtoliolH Mililieupoli'l (lOatollicu lohber 1 thou common lu any

__ nut ..; -- .- -- 1'iank' SI. Clair and William nan.
Salehoarding I
=ICN Livery, :o.OIIC"i; 'HI si'-iiniits.:/ ( u\i111..M." Tllullllt1",11a awaiting I trial for highway --- r..-
I jni: Movrtiitiiaiti.i: : ;
I
.liiiiiil|.) .lit mil.s<'rll.. r: to tUp "IUILT h. tialr. rubbery escaped: Irom IheUnixcy
U Hi'llm in.iu.it illerino' metUwluriU.
r | COM I1kIn: 11. 1'.1111..> ,..' fit* &I'IJ |>iii4-r n'x- \\ohlll..I.i'l".., .'..I\). II.-A resolution :: Count) Jail caily tail e>en- MIII. Id-.1.1.11)11.) ( uhU uii.l Kvterv, iir
i ulnil I lie or ...I- \I .11.1': r 'a fa vi,ron I he .
'Ihu t for !
111.11 utlil. Ihf Conimlllee < u icraptnruHiii 1
I ;: onCoinmerre 4)g. $1'"I.ed.| (' iinciiiKllK: .s)''''UI. U b! > taking fow'mimirth.
D'ALEMBER TE ManagerOF UlJlla.111..1, I.)' Iii," niaifU. r"iH ti'iK\ I li* In u-\i\\\\i\\\ Ihu Idler moth : rued leied doubtful a< Iho dellv- .. |1.I'u.a..t| iilifornU 1i'.ulllnlJ'
,
A. H. fiiluri' ill lhi, ..JII. r. 01 t.. M r. I II./ I.. WVIIi,
I I who b.m l.ar-: <- ur Ilii- ills rlrculutlon. llarl>or !Hill, lo kit out the imjioitiiitlacU ( cry, wa. madu about 1 :::11' IJ.I evening riuitly, ") rUI'| of r'ii:. .. ---.--

If It I. ,.'.' i...I\.U..lIt t'i call'lit 1 i-tTWu, a I tearing on club item\ wow. reliant ud their ,abhciii-v) wa not discoveredintil 111.\u: 1'1.1. IIt: its 'inii.isr.Ttirjil. : .

THE NEW YORK SHOE STORE, i .lumtul-and uddr..1'd 15i. )1 r. \\11.|| lu rurrtlll .. | by Joiiex, of Net ado, and alIlll.o) NJIIIU: hour IhU moinn .!.:<.+ ut tho Ni'W dili-aiiK. Kx:: |>t...i.
< I ilMUtlU.UL .)Hit,.-, culling uttfUlixu: ,,1 lull
awuriUtl the .rl/i lotbiHcnuTcU/
to.Mr. '. 1'hehourofIheir dr11arluretvau | ,
,. : ful I tU>- f.i' I, u ill.ulllte. agteud 1 ::
u
i-it 1I.t.l I .t: I '" | i'
III 19i; .. rl 1? "I", him a \ l'I.L l Culled: l alldluo""II.I"ud..t1't liuhl) U> the tiu4lritikPK .
H. :
111I.it" the l'IIIoIj i ,al", II.. Iii.. |tla< kbnrii ollVnd a refcolulioii earmul of> Iliikturdt a
m..U. up I.rlhl' ll illta'. : I! 'nn Stables Cul'liu., It II.". I II..-.....) .a ktiilu uinlttrjf
\
Stcnkof h..e'I'I'I:' : U'.U' I'AITKH: iK'cUrinj It not III ordercxept( by -Ute (plUonerof i Milwaukeecharg'dwith ) truL'ir .li.m it m ."t.>ik.. ,

.edit I Holiday IIM '''''. II t'Vl' I In any quantity in ifoixl oriltr, l-nt cirttmlux | iinaiiiiiii "-0'.1), for the Coiumit- |iik...ihv tounteifeit inoi ey whovaj I 1.\'Icli' UK IK .t ('11.,
V 1111111.J'ALA
r.A-i: "Is n' 't : \\1..1. Inter lur 1'ciiwatla' ...
t..." .\ '111:1: : '"." \t'ICIIrD. in tbt world for sole i-ln-aji .t lbleplay lee on Appioiilatlonii' | lo repoil to the in thu! same cell with Thoina. -. -- -
: .
('l\K
\ CAN 1'1'HI; ttiti rn.Ks.;
A FIXK 'ITW"J"l' MOI KU.: : --- ---- Si-imie fur l'on"i K: turl'i, u( rruilTr IIIJI ur110mwnWl 1 1"'hl"; I'll. t are .k D"' U l Ioy 11I1I,. ure liku
ery } .
I'lul Lf: AT AMor = 11.\11'; bill wltbuulhaving Snow Illotkuilu lu (renl llrlimn.LOMMIS
VIE: i general arpropiialii.ii k
of Shoes or Slippers. Pair I
Is a Nice IAYOUMIHT.; |t'cpetwu'a. -!\illr..n.. 'I t.a.11t under, eoiisidcrjlion for IVb.\ II.-There have beentravy a"" itc'ilnuir ?> tuiiwurm.. TLI. .* 6In

fur (t.. 111-. I III l t"I.. ,.i"f 1"1' (,.rllllitlII4UgaIUu I 10-.l* .-i &I.u'lJtj'l& J'aiJ t'uji.u' IralIiJ&! &; ::1'It..IUUttaruurg : I ten d*)". or more ; referred to the snow (I"'III"' I iu UK: went of ":lIe a.* veil aIlluul, HU till." anil |prulrudin21101l'f.blJtpurrl.1Ih.it.pllelituntitDr., :
Shut' ,
LrJu.t Be'ch': ,' I r I Iwtu'ilul: : I..dic., 01411 I 1141.. .. of Committee l 1lIlu.I: land mdVale Two i | | .
\\'aul."PII\.1 I iii'a IOJ& ) |Itnw'ideal S'l1b.r"I'oa' I.AU. : on :{; \ N''llalul. < ..
Mhui. ; for 4111 to 1111 fr"1II ,
-olin: 111.0 J'at. t.JII 1)1' -4 l4lku !:;(Jae ; l.i uuk" Till- Iruuriy.: nkifli acts UurttUjJili .
i J-VIt. :-lil'lHl'- for, Lsd.t.: and I.. n'-' It. T'+'I I.W'", ore rw.rJ'-U iinn< the \',I'llt.. rain* are mowed up' .between Jialhind I F tbe Iurl| ells, U J,oho 'rt.llJth./ .. tutoi -
111111. alllr"I'1It
llen) aiull.i.'Ul Il4Ullu. tit sUomt' Xb'Don't winyW.akr..1 tbn iiiii, '..,. ulU rrut'Jry' Mr.r Mills, -f 'Jum, flout the Com ISrUtol. I. vlld)'lii ; Ike n>t>.IIM iu-liliii unit. .1t'I
New Stock of Shoos tkO' on Y'.count of U' ing (rte fr '''i .iflulii-r.ition ,.111. Ih",IU.a1l nt ,'ur.'. 1\4'\ crulw. AJilren
An Entire madlbeuoly tolittooii/ In the luarlrllbattae mlltee on KuliH, foitei| | a ifKolullon( -- --- 'o4.! Mr. Itiikiiikii, MvOk-iup ('0.. 1'iiiua, U.t'Of .
Fort[ the Place. aligning the ..rt/II,1! mid. fuurt111Gn1I lIall"llul& for >lruilM-r.. of the llou. 10111.! by. U. 4). lruabani.ATHtvrio.v .
WHICH IS U UMX! t-i "li ln cl *w;in,} >uruuklny. -- -

Te>< |.i>uB .Vi>. fij.Il" I K&r ule! *t wbolfkalu bjr ,1a'IIIII'Mda monih fur the toiuidera- u.auluu'Ituiliher: orIirpulits.IA : .

or xn.spoc"t1.on. :tit'bMW |'IIWI.< H.A n or"'thY ----- I.. all Ito lIulilil. .itixl, tfll( ull oriti-r
iMShl c "W" coo *
the Ikt au4 the CktiforeU Ctartt. .iiry. rtut* |"|, l'1A + :' of (:'olumt'ia\ ; adopted.Alw \ >allot for member<< of the Koumtu- ..o spurt uutliv.MI .
that the Mye! are iU! UU-.t the jiMlIi .t /KISilnQ/ JJk.... ( tile "..,.. I wIll .
Wi.4Iu'Uu .
Wo Guarantee g4UVIl. .. ... .-- ruin >, a rex'lutiou" ( itilm-iiij the number an Chtmler oflH-putte.* resulted In Ally oJ..rll.tlllll .r I rllltlul o1."i",01 t't o

:J_' l.j'e""4 tJln J .4O. .4'P..I. (.0\\ .'.}. M \I IJotT.Tla. udttj"4)a ghats'iwyswlltm.ts(un4abimg" of 1f."I.dry...gofwlbnttiu.e a& tficittlj rt- of uifinber, I'll the Coinmitlee onIJbrarf tho eleeiion: of tttelvu: Kovernineut ..kw kuptiUol 1..1111'1' Jolt at It tow|M am l'u3tl\lJoIIIUL fcui'i'ln-4: tj( tbu nltS oUt '.

.. ftMllattftAJ'IleeUIIukbasebb: fioin five to three. The re- indidite4 anti five meinU of the / Ire k.f|> u(> cub lk.. tiiut.s.
., [
!:: $1'01:1: ;, j 41Wt14..rk. 't-H.W.,
xcw \,01:1foliO: : diuMlK4.e Iaa'-h.$$ tuUu t1414, .tw.k Cij I\rlu( .u )uur tti.ik 45514 1 it-u. f.re.tt.inlet' .
_\. II. K'\ UIUIITI. JlluSgw k*. 1)otitb 1'.ti6.b Nei, t. lull auxiuipautiuj: : ( the rekolutiou 01'100..1\011.(\ .

I.S .
9,
._____________ _
------ .
.--- ---- .. .
-- --- -- -- -- ---

WJUl' awlu (Cxinunmlal I .Hid u ciitnc 1111(' Senator (Jail. is an II J"-:: and itovotcd ;i5XJO( to-;%J cloij-iciitly) ,1iei ii'-cd 1 !-uiiPllmc wnnn : DON'T t\: Ph .111 'I\T.I : WOOD & --- -. --

'-' I.,1-1 J>'loiidi man andu LIII; paillye.etit 111'01 to tlC l'lIhh'alol: of \'. heat' ', I'.iico-': that \\ a- Ilillll.lll.. and then > ,"ii.:a iei.1: .i I'.iil' tu 1 'I I tilin' in c 'I'| FRESH COOL BEER VETTER

1'111.11,11 nrtoJl'n"1I lInla liim, but Senator 1'aico 1 1fnrilur 11 wlilch, I Is / pol! or MUH'II: \\ Itli -.iMitut whllh staril'Ml! I'Im 1':1-: xlii.,.n. jn.:,ir I I u .'.iin: il.iii'-'i' ,r. ,
<
: every (I xc 'It ) 1 11.1.1) ole 10ll'I
i iip'talists' sits, m:n'e (the \\ liileeiiiniiinnilv | ( 'llllUIIIl| .1' 4 si m-. :lit *!, ".nix' II Tin
1 l, I Writ tni'l! o\\cs niuoli his Thc uliuit) > iold I Ii 'hi out 1"1.1'I ll Copper a ahU dh hcu Iroll
In. 1HK "I 111'( f\1 vlme.Vilh lln ': ol AM 1111: --- W
> ( cvept'un c III. I'" II' I 1"1'11111 : IIX: ll dr 1 !I' i"iI | "-' --- n
VO.IJ.II/ItJ.Il' 1'I1lI.'I/I.\'O/ ct, |l'I'C.Cllt honors to \\csl\ Flol.ila nmli h to rl:lit bit >I lnl 1 jcr I U..I.... The ioa-1 11.1"I'lr I ,the 11: holing' i !I. ":-11\1'I II III''I"'h''I.1! ( III" 11"1 5> P, nm

i he 10"111'1 bl'l|i| OlllIlla.- ''cut fl 1.1| n frJni: impnrts. llfiiir, iliiilly In .11 :,llwlll'l' of" mi-iu ,1-111"I".1" I,.. I I, 1J'.'* *>'i xv I HWI.XI-I.X. :.ir << ", .' mill''. ''Choicest of LiquorsI N<>. IT S.Pcnsacola. '" '. ,, "I

Oillcq-:No*. II. I lt'I <; ii'iil I t.'i: West Dnxerti- Ills jllll. onil ( | "1'111) Unit ol''I'c'niirola's ( hln! !, but -oni(! rcti'iitly' fioni Cull- 1'11,11', '1111'1' II. (I Ixx j i ( fitnrln: : 11.1'1 '.1.. "Inn ,In. -in 1' y> : I < [

tin'111 't ivtt. ulile c 1:1"1': and )hi-, inotl'niinulahh ronna.Vlieal: i lidl(, (hh betiiple$ J t they xxi"ire ('I the platform: 11111 I Iuum.'ii |II nil "". I I'.ei: nii"c I I.inn' mil mi u ].i"lit I AIAVA1H UK: KoL'MtAT THE 1 ull'1 (11. -
j'' : 1..1 in thiir iiiidiin.cetit ,
( ( x.i-l 1
lie I ti, II x ll he IIIM) SIM, i tlii:,i- in-l. "i isjfii
1K1HINAIMAim: : : I IS ADAM'LIIAII. I : > i ninpi. lilur for the seal of the l'I'OIl! but bnih ) mui/u urn1' \\ hniiic. with :a 1' ikutfnl) ol | loMemID I 1'1 11.1; Jllsi llm .''J'1' I I I". ',, i inil, I Florl

.,'. .OIIPi' >:ir, I,>' Mini, Vi i 'noMv ) I hi-' \\.tt\\ ieeupie, 'I 1 I jut' (.'' u.uii 1 I. lll: i ,M. haIK.no ', ,, .' nbiiiit om-l'iilh of ILl solxe, if I lie t'IIII.I. ul( hileiIll 'hut Insist, I III".tI'|. ( ; | | .'- \t xx hi.- TIVOLI BEER HALL fa,
M-titli" ) *. a I <*l 11'. rx. | .. ,'.11't .'i\ u i. I i'In'
but Ihc. ) fiMHial I liclli l.ole ( I 10 t.ill"
1"0'
( w ii-injr 11"1'1 !
'llnir. 't".hI h4. 1 .vi, 11,11.1 | ngiicnllniu( th '''II.I.11: :.mil) i list ,',II. ,"I,"... 'lii.il! Roofing and !
"nutMnlitli.' i"0' ) = Inr liolh (,ur I the, 1'loriil.i cnatoi- pruccsses' SlIP II hill(und! of t Ihu ,Ino'-l 1 HIIIII'\! I ) haxc lea'hfil a rll'k in (IIII. _Initili. ,. u. -.1)1. liruut,' '\'\1'>'. _. Guttering[r V, ?/ty.,
Kurnlslieil, I l.x. curler ut xnnr icnlildicc, m 1'.111 palled( "iiniipanx'I' he I line) < 'fiiirr.llahi: I mill l'a Iii tot I'll'l .
|'IMI'I| > nf luisiiii''." in fiii,, i ruts 1;' pur' ititi Ii. but in this '"111'1' IIIY iiii(> .be jntljblaincvl ) 1" lltht.Ilnl'.I.l i tor lti:nlli Ilillh' I luted, that the hit: orparly ut n Ih! ixs:: Aitsiri.r.. AI.hOUI.Ki: AI'IIN ,, ,,
; .- .--- for not I f 11,1\ unlade of the (Cllil; has an niru of ubout IKHi.tHN' need-, unite; 3jriie-; ixu h :t1uu." IS 1\JI''OIEXI'Y\ 11
TlIK: 'XI X K ill \\ ,: W I 1"1' I III", .
11IK: \\\'iihl.\\ ) rnVML'HCIAl.IH lavorablu. uppuiInnily' pie-eiitid' ( lollicm 'qnaie; milo", "ll'lIll, ; alonn' lln. 1 Iml, ( ;it-oi' "e maintains: "illI"1 I'm-tle' ( I'.ni'Hi'.s.s In\uiEls.! \1'ii'd-M., SUK 1.1 J.h: uiu, Titti'rl NldllTTIIK I ; n,1; : IOl I. 11llt Cut:, I Iin ,
.
]itil.ishetl| L'\1" > :"Saliliilax' rxililii)' Ill I lo 1111 in u co.,1. I ( loath 1 l.l.V f') miles and! \;n I niil- illluIttluitli. 1'1..1.. flu,"! iiln-cs 1"" ( ) I lie I II nml .nil,
!SI.M) a > 'II', Pn-I.IHl' I I'lee. !>|ii-ciil" lilel'iisPitC | \\I'IIII'I"'II' I' (l.n.pM| ul| mils ( 'h.ll.l.iins! I nn .1 All Work
'dil mi npilli| ill ion. -n,'i.I.i, ( lie tmpciial' ijnpre--: III| 11.1 '1 he population( I"dllt"guI i UI I".il, 1.1 I the |'lll'lie. :kin 1u: lilt|>ti I ii'i. und -iiKitiXelx cures 1'ileB,. Pool Room Adjoins the Bar. Guaranteed,

_ _ -- ( illll h of.Mcxieo.lHii i, 01'lie II of I Isoxer CI'.IM ('I' no I'.') i 'iim| ,J I It I Is 'I'I'' nnteiil I tii __ "" W.I(
I "I"'tl..g
AI'III"D,1I: I i.viis: I 1'llagollla.; A ( ( iii.xt. I.IIEI.l'hl.I : : ,. ., !Sr-\\\ ">\lIe unit ntteniho, I 1 HIl! t.uI.u to 1
eli i led" i S li I n. "i)' imniex' rfusli i ii.
fllrlll..hloli, .. |I.\I
p.isoii.tl.le alii! iiHilie.iliun.' '' 2..V ( ( 11.1
'I 1'1 In' 1'11"111.,11011 "I l tin1 I'II\I\IIIIC'UI.l : l I. l MC s-- lMIlll- :-- fltilllT' I t MIOJ lco"Clldl,11111)i / fioniSpaniards (I.hl. I liu:" "r.l.I I'm i J'n 11. |I""' ,i xKer ..ii' I lu J InsCI .1".11111111'u 1 Hint ItiiT, Winu ami!. lIjtltil4Ill | Dr. 'A. Riser
nl', In MilsHt'i'lioil. \ 'Xllal and! I Indians! but 'Ih.-t llie I 'I hhiit lhei\- tin !!> ds.'c3MtfPIIENIX
in.in> Hi in i,1.11\.1"! \ Hi it mix impel'''' dlluj : ( cv- ( ) : III' lll'S| | I I" '. .I
i li'iiil' .'iln i I .1 l ii Xnliiul.le\ I iiilxt-ilis, I \ 1'oMilr-llj's) ollicial lublli-- (tu o (hue 1"11 iiL'froe. 'Iho heat Iii"" iii. 1.lilg.l.i'"II'1 i-iin dnliis, uqu.I -- -- ,
!
.
lug inetliiim. r\ni hlol //.a\"I\' : lion of Chili: ) I Is ) in i its( I I rl.: on 1':1IIlalpl'i:: : I.I; ". X\\ '| I |i. I MIX i:. :\. lluxxr, RESIDENT DENTIST
-- I II I I I i r lOine to ill indiidual II"IIWI 1iIpc.ail. : xxhieli,/ aie lo be 1".1 I IN': Il li I 1-7''. Mxi j ". Mi. SALOON
\ III I
1111 ,
Our Nili-erl.t| \IIII.M.I!' Iii Hsinoin :IIhl1II111I1I 1".li.\ hut (tin: '|11111il! )' '.
1'111111,1 \'nlll. S. "
I .Ult 'sisi. "I|\\'a' "01"11| toll,,' insiieturn | I ou liii; i -hip of I IIlbl. in l'l- : li-cd, I in 11tlln.: in 111/11111'111\/) ;), "- I'or. l'ulaf0111.1: I lmuil|, 'dS)
nl p.m'nil* nr "tin' i i'. xx IH 111111,11,1, tu ilrr to be eniiM-telil,.? In,,'lic'\e i I that the \xidely, ns piobably: docs (the' |11..111,1 fat'I I tiles -lioiild' ,11"11,11". iimox- lltU. MAIN .\ > 1'AhAKOX STUKKTS: "; .3J' W ,
("i.nilinn'' .i.,. fur tin'HIM,.Ixci.CiiiiuiHinliMiliuim I "an: n i 10 Iu'VhM. hue hind, su\\ its thepinple lion. 'I 1 ho e'l.Olt' of \\ heat i in I ls-'7 he I 11"II1',1., ITURTON & HOWE : --ltranc-.< 'uust I Inti'11,1.. n, ,", 'I,

liilcliil, f"f |tiiMicntluii. ''I u ho live nn it n. \vcll I IT a \1'1'1" Mjincthing icu LdDtymo( ( bush.el (:) 'I hat, Ihedii(2)( !) Thill (the ulii.I Pensacola Fla.
must 'IH> iiccniiiiiinlcil) | ) ""Ih.I % xxiitci's n.iliu ,
1I11111\h''M'\, hot lor, i.nMii' uiiim, l.ul a* mi man IWI< nn Island in the m can, amiIm wMrli is the. I 1"111"1 vide ai- lies upon I the :urlii CLOTHING.
i-\lili, IH'.I iiTt'iHiil, r.iilli.Aililre \a. wl-hfn to I "'al' il of the truantlur "-, IUI.I. les nsi,d I or' con- tii, Ic- 1-.111' 1011Miini'd ( I.OfH: c. AIUY, 1101''.
1,1I1t.1tl'r- 'mill, rniiiiniinli to. I the I liiinin i il into 1 txxelxe l joai1: *. '11' c'q'ulli' haxehienfrom by (Iho'C uIIIIIu .1 h,)' those
rKN:: AI 'IM.A) l ',\llj\ I HM.Mii: ; IAI.. gluiziug 1'iii'po-e lleld, Ihc"I man who :admits I J Ji)7) () lo tss7 as follows : x'x ho aie least; able \lioaie h;.u-t nblelo !, : _;_I I I.2 1'.11.llil Si reel.We l. -- \%.e 111'e ell'I:ali I It' ..n iiitt i, i
I II I mill, IIIcst: t.nM..iiiinciit i.t nit t. _. ) lit 01 r"III.III.! : .
._ sisal: he h H : liuhl: to own t the! land, ea is. Itusliels.Is"1' hear: the bnrlo hiar: (lln': burdens --- elll.lIl.
-- -- -- nm-l :"il-n utliuuit .lltSt! ho! ha- the liyhtto ( I #u t I.TU.h .si) of taxation: ? den .I taxationshould ; i an. 11.1' pr paieil' lo t 1,1. .' :mij Oli, BILLIAEDHALLAbove l"tIruII.liliig I'M"I. und. .)h., ,.
I'ii tutu ami, I'til.ii.'e: it (In : In ,
he ; .myemu CIIl'lilll ipnihtt( "f .
lie sli'illld
in 1 :> '.\Y. n.r.ir\iv: : l: I n. INS-. ol'III'lhl, isoile' ".ti its sinf.nc.: If 1 I"77 lr.2:!! ivduc- I'n.i-li, it "|1'11'nil'( \'\ ,itul' t'iuhuil.: 1 I'.isi.' I ilinli.i price." Iistt'
---- -- he ouli'is I 1'ieiii: oIl'lliLic t I i. 'no :alternative l ;' '- a|II.!'.!:, ed. J"OIlli'I' ( ". -- Iei! (> 1'11'.1. : I Ink. ul I'm, -us I ,Ill\ I:,,- '11 Saloon 0 I tie r"I'III"II'' ,I.

I but to nitty. 11'1"'Jial' I through I ls"l! t I.<" ,"! of the' 1\1111":" ( .dali'Mis_. "I I :, 01 Vi i -t'iui linii. i.. .'in.1 I 11I.\ ( lisliulu, u. 1"1- Phenix Cheapest) (CIolliiioii0lMl|

xonnnoAi'vcilleii( ) !( I : ( .\I I ) V Il'ISII.4.:I : : his n nj u-t c\:,' "I l'I'"IIIH," tenant isso, . . :i nTolal i.t..j: Kefoilneix: nl the pnblii'.in Sceula-: lei: ,l'i, iii.' nl \\ .u 1;i. JXO.S. MAUKA.ni2im { ; ( |
1.:1" Mils-' the Tic.i-n- 'I'n( tlii>-<' \\ :uuul n. I'll 'te.'IMplis: \\r- ,i\ illlnl I. I Jn the City, ,
ha- no of 'ain ix ( : .. nnr aim ,
I'lirnKliintJi, nN 111'1' I"'" 11'nIIIII' ) n o- 11. .. : I''I'; \1,1'11)1 .1 let, :"I HiUlilt l Il..lllelel' \1,1'01", e 'mil!. I'i 01. ( nll i.
his lo 1 r ;; 11)11,1101.) lli r | .
IH'"IIII"h luiage a ; IU..IIII'I. ai
:a.| \M' .11:ililuli .Mill' s a "
q uc-lcd to semi IH inly llioso" \\ ill, lout: Igui I latidV I A Miy:l |'ierlnenl! <| iic*. : I jcars: . . !i)7t'M!) : '!),; I No friend, of, the "" 111'\1 Deinu- ii t ImiiU' l 1.1 .1'' .'1 lln. liii.'nlt; : ,":III II>'tiIIucI'i. '. -- lltMfl..IIII. xx I i'li sill|] r i'' _

iiirliil uniltcx., U'c c.innol: liii.mmlirllnir lion to akonld be : U'l.cie: uilllhi'leiiani t .\\'r.I., tu ) tiur4. liii.L''U7 slat, 'no lit:" publican pioii' ,.i lioni-t-" c.in : ) ,I .I)' J. BIEBIGHAUSER MVOIKCI.OIIIIM: : ", sni.| :

; inlxcilisciiicnl-i, In :al.11151r| | vlllitlu I I t1'' .\ is.Ithu': only' anwcrihehelieM'i .._._ "'PlIJi.II'llil( plalloini, xvilhontell- 02.1) .__:Jos,",.? 1"1.,' 1;

in the iniliidtial: owner-hip. I'w2 .. ... . 2.2IN"! 'I 111 PATEETS.I
> c'uN milo-n Ilicy, tin.Vinnlcii ill' 1I'I'ul'llllaalul"I'ilgll Plnmbin Gas and Steam HtllmAM
[
.In. .nl. IP* will nut 1"1111111 I ? 1 tlii'1 i at c oi'sici i'i1 ,1111.laut"I': : gil1 "010'1'1 'I nir: I l'i8: :: IHH; : ( I ) ( ,1'\u \ n the p.iiii- I lim ninianil' ,! 4. nml, nil linln: Florin! !
| 1.I."I'
1.\ :. I ). 111) al' man) 1'JiC\1 I'M 2,-.W ''N"I olio ICrpolise 11 I the pi'uple' lo (the piliiolie I,n-I, tie" ,111, tin. 1. \1' liKllliee, m'oil I>KAI.Kit IN-- a Fhhrm: r !
at w"j11'e) are s coiii'cllcil' |' to inn omlirem h Ihal: I dod ordaiiied, that: liny nunhonld ,t.i ::,I.i"I.il" ; ;I ll'.it (Ihe l'u'ileut;' in lax or \ilnll I I" ''IIIIIIII-IK \\ mi'" uilh( emil 1. n
of lln1 mh ? I..tl reduction, II"II! Ucxi Keloim:, Ihihehily. to their S ( : : :
to ini'ot llic .leiimnN nipiilly 11\1 (inner" i1'1 a :: I;II.i; 01'11 : nue t'III" li.l.e. "l""II) FIXT'ltl'IAlJ"T IAIH:8.

incrciisiiifr" i'ircnl-ilion! of Imlh llie tlceli'ine I. lllI'IIII*. II t. |II I :..':i; .1.t':;:. lire( 1lill/; a lile., 'I 11 lu-y Sill tied\ f.i-t; I lincnlluim. 1'aicnlfil. Old In. .\:011:011'\:1"\1: : ( 'l'th: :, WAT1CUCM '
Ihal 'li ,' i is in hiih the Ihem-i Ixcliihioned -r.Trt, lit) (I' A 1 COLO WATKi:I; ( --
: : m .1' only
-ay a ( a Hipposlliiui II 1 ) "a't: .., :I
HAil.1111,1, U'n-'M.v' COM'MI l iu tu.I'tTIU.I .. \ uiliuuuus 11.1! I I'rjf: I 'i'tcil \ ,I"
__ __ __ .. und, that',: no danger of il-. everin 'lolal.ti t t xi ars ( !;,. "I 1 nml 11'1'1'\1' Thedid 1.1".tl.."111111'11 H"I.I. t\.II'; Fhieti. Ifl.Iro) : 1'11'K: Al I KIITIN08.FLVTUKUS Wo call spet I h.tl. '11'It"1,) ,,, 1., |i.h|
u em i-infi ('\iMts..| 'Ihc iiie| ,lion h.i. In A \1 1"U 41', i II! j i in I : ,ss.il-i!, i iti/cm of \ ho SlIt ni"\"- ; I .ii I 8 it, .I ug ii su I. UI .nIU)\1.JU)1 erniriiV'niiil ." Itiaihls "I t tHailIiii <
,lom-ider \\onldil; bu jn-l orii I iglit The heat lug in faxor nf \\ tax ledni tint I'I''lil't, :.itlenlion.' 'hilt'iui' :||, | 'el's i.e. JlniI1 ) I T lii'.
/ ( I'.uii.niMi: : / l I ; AT 1'i.xsA-: : xx production of Chili nswell i.1 .. \\ niiiiufi: I nus u ,
lorIK h a tiling lo I ike: I If I uuu.t!, I.llowhat ihcy/ : about. ; il i i-mil ale .h.'I.' 'iui.l| iiiii.'el' .r skeleli loIn l'nUf"WrtTl, No\t to (I. Korebeliner, for,
li.I'oi UI' , manyeain. liii| ,
the wheat ,
COLA.In / as e\' polls, uie i net en--: ) e i | nit ill I t"I.II"II"oI.' I'KXS.U'OI.'I.A( I 'I.( "I(
I llifii lake .1.1> lo 1111.\ system ills.', und wiro doubled I in the (the 1"111111 uewpipeithat\ : appear I .1'1". lililll: > 1111111, ; l'II'flll ftir lIlY t:. -IY to tliu (ill, ) .Nittinn Imlii-iM, "?,, I ,
lie :hcnate: on Thursday, I lio lOlli that, would\ -ui li a h huhiug 'poiblc. neaily I la\1', their. "hearings... II MI-IH(1. ) untur
( !ii i\c lieid te this land iicslion 1"'I'i..l. fioiu I J Ibhi to lSS7 I ilielu 'i I
useompaied
of fsejitcinlicr I Senator I 1 ]J'a..o''d motion <| ; h'l -- .\ S. YAM'IS,
P. J STEVENS
hi! suh,' the laiinls orjeeisufour Ihe Iluim-Kxllli' I Ui u e, id. I 1'ALI./ FOUTIIIM: : ri\\Kh: | 'i., ,
lo coiMiiilpr I tin. 1 bill I iuoiiria.inf lollfl'nl,1 will i peliod liom Is7lilo Sul:.ci'lor cf .Nun'ru mi ami, Km" i : :1 J'llllt' :
; l'II'llil. : do dot' ijnail HI Ihe ( Isl. iiiinii.il ( A lily ho-e people tin not pl'OI.CII. h Ixapprei I Mil; V. 1'1.I N. \V., W.I'IIlol, (I'.i'. IIOMK: iI JI'IL\l: : ASH I.\hl, ,
:$.10.01)0: ) ) :addition, lor (lie ,public' l.iiildInjj haute ofeoinmiinisl' if il i is. applied, loj 11' a\'II'I cpoilsIrom ) 'i.ile Ihe, :udx an I a{res ol'adxeiti -I r.:1.1: ll.'JILI, O'I.I: :", 1'11:1'AMERICAN : : 'I
lS.s lo 1SS7 h.ive, i..SSl.SilSliiishcls -- -- -- ----- -- '
I i lit I't.ttittuula, : j u\i'ovtuktl) a tjct'cralilincnsqion t' I on, lor it \\ ,.I belter In be called, aeomiiiiiiiit 1"1 lug, I be, llsadxanla <.es CM I ro yreal:, 1.I01CS'r i 1. I

upon buildings, mid. r'allnlfrom : I than: be. a pally: to I the I".I'I" I the I'm''join;;, I 11"1'1 oxer-liadiixxcd, I.. I the t iluiu Blaciiitii and Machine Fomir. NET AND TWINE CO.

Senator&: \'I'bilioo I rciiiaik) Dial I llic pillI"I'ill, .I. II people, of the illl"'i1:111'1 nvo eoa-l: xx i-c )shipments and inlciiorexpoils that ,rises( from the 11'1:11,11') : or hthtftConfections s Home ( )Illlee .18( II'IIIIII', ,: ,;' ,
,. lor h them by ( iod.'I'lie \\n1c-axvako) ; ( llll' ; AND HAILIOA1 Mnineli
tat lr l.ilIllllll the Jilair bill xxonlilsinKinto i : ; s 'to lOeudor:" IliI"; TII'I'c I ubihooxeslis 1 8'1'MIOA1 01..1 I :! iillnnt..N I \\ \ I
cniiil.'iiiiiH, tin- 'man nr "OIOaO, : ,. The Argentine all (lo in.iKe i inknoxx >" > H'OKK ;: :Cl'TIW 'ENt D ""I 1 1'.I.l'hll'IIJ'\' ) i
liiMgniticanu us lonipaii'd\ : xxiili U )lioMcali: the KIMIHC lioin oil') tlieeniiniii'ii. ; I. II'pul.i'I'I'an 11":1II : II. --- --- J ___ ; MI.,i \
the tslini.ilcs for pnl'lie, luuilluliuig., Hut 'lelrt llic Kll'lid ,t-t 1'0' lixihc., about ;15,71)0) sqnaiu, milcn, cxclml-'. AT HIOJ1 XOTICK.IMOM all:1
;:
WIll htoiilx! tin I the XIHIHC, TO"S" I \VtIU ilo Tiinliir ItrnniNami '
; ll.ile 0'01111'1 hug 1'1'1'(111 1(5. About ril.i,7NI( sijuaiemiles : Si.ilc' Scxxs.A put in ii. GEO. NEELY
:Scnulur
ilimnfjlliu: I'l'cMcll1 ) ear. : ( ;iod h,'\islen I I he day \\ 111'1 I bo 'I'lal.;:i I D.p I U"iN, nriilo: to tinIer, Stunm uiul ,
lahl'lhOlt ( I In I i>nullcji% t j >r I Iliu I, ilisnirimlinjjtlic I cr fi ,"" uill he brought tojiiotieelAnd I ol t lit 101'111'1'1, poilum i. abroad {11':111I:1): t 11'1'1''I'.d I ill :atn iili-r I l'i lilli'il. lion i repalrnlmiill'niiiliiii.uioii

liniilatiiiiiH put I b\' l'oniicssupon } III1111': I'l-gaiii/ation be bra\e : ullnxial!: h-xil piniie, huxinxIhe IIIHt lall, \. '.. ) but' Iml, I.e'llas ".: \ u.s put' hi ordi lf.1'r. Sculexor :''CHEE

llie C.XJICIIHC" of (Item Imildinyvas :!- enough to tlionldcr its I'mlimiof thereponibility npp.'ari.nce, jreolojiically, ofh.iviii many us. last. xear. all ,ileM'i iptioii' .put in llrkU'lasn order. --A\I-
and, Khaiu Ill the 'Inry I ; been, ( elc'x.ilYd( from aiioieinhaxthai A M'tiirid xxulih ,
} : Imrylar I
ili'scnlug of t Iso scxercsl. : u a All.VollK il'ARANTKKn.
_ _ \ ;: con- \ ',1' GREEN
of Ihe hievcmeiil If Ihl'i'l GROCER
U'lniiittiuii. The bill linally paieJunanimously \ tic : I pio.jci,'ted\ into: (Iho haunt, as the Mull, Hinall sum of monex at .1. I llonmllj's' 1\1(: I 1>II" 1CK JIOfi'K: WI.\:.'. ,
\ -nth :a tiling on eaith as :a lust lillu to --
iipproprlalin\ :':" ,\Uioiolln' the ounel'-bip' ,nl,' land, I h.l\u\cl t tolenrn I is II.gll'r eompost'd remains, of marine : I 1..111.1 at 1'alalKa a light or IXM 1 4iHU 1rpis WbI. al --I'K.\I I u IN

;-i I the I I IVii-aoc'l.i cti'toni IHHIIbuilding. i of it ; but in '-eaieliin; for it I 1IIIal.. :South from (llie thirtieth 'U!lgO.} I PI I U M 1&llatbo..11. Dlotpa' Beef Veal Mutton

found this in IlliHk-linio's) Coininen- parallel: to Patagonia: 11.t 2,*>,0'
I lad iii sill I thu tIII..h: Lau' : | : miles of (lei lilm'x. The plains )kinds of xefjf-lahlcs uhonl ; I fit tU4Sat4h dM..- BIWOLY.M.D CAME AND
During the < i>ni>e of t this di-cu; -u>i" "I'lea-cd us willi tho posesion lal.1 ) WI VEGETABLES.
icnuuks made, nm-l ,.1' 1111' IdlluI, 11 ) II'\, alit, Mippoil' \:t.t henlsiif "ealllc.( 'Iho 1 pop'nliiioiiin (this scusuii (than: for xe.u- .1.iir di'i\i.i: : AI- SUI'I'L\'l
: eie by ( ol I 1.1111 lo 1101 "C\"I'.I ( Sit I I'S A M'l.: I i\l.
\
It'llllill1'1IIlu"8: : ( on (titus cnrr.ilnli. huiik: ) at Ihc means, by \ it Wli ::1 ISiI1"; :: IIN'M"III"II.' ( ) | "a i,l. A. Frank Giovanni's. (011. tkI i\ ('1..111'011 I ;Si nn' |l'I''" .1 i'

Ji'cl! of public' biiildinxs, 1 1II11he| 0111)' illiicd| as if leal" fill of,( h'tine' dol'ei t in :. lug I IIHMKMI: I Itali'ins: l'n,0ill: ) .spanIsh 'Ihe shipment l "I manges" IViiii T11o8. C. atsou n :01! 1'ul.ifi.x: "I., l'K\: ".\ml'1. I t, \,

further nil 11-111I1 In 1'en-ai'nl.i >\ ainiulo -> oll'lhl". h is*derived\Vcthinkit bj hIt,cnon, lant<> h :)!.fN"I) in: li-h, (I',0KHI),( ) 1'iench and, (C"llllllill'IIII'')I'mthe." set-on' ju-t .. '1 mi: 11111.1);: '

by Si'imtor: jail who ail, : Ilallll'lillo t ful'IIC"" propiietor' I. ,de-ei, 'nl lO.dl1)) ( ielli" .H. '1", lahi'"I closing! xx ill utiKinnt to tomeihinxoxir Commercial Job PritingOlticemi

Mr.1 i 1'1',' IIt'"I, I ilohiro to i-\\;\ :a .from 1111' 11"l'.lol'" ,, or bv ,( he tact| miking) rapid, sliidcri in a;iicullnie.'I :(IIIM"( REAL ESTATE :

single wind. I hau- """lillhallhl'( will nml, le-lanienl of Ihe t I) hug} o\\ ncr ( 1 he,, production' of wheat. : 1 Issi wan 'Ihu lull.n.eo s ed! beds \\ JI. kIt haxibelli : 1'11'' MII, lil'l.Il i-iMN i 11\' .\1 lleiuhier m BIl

hpa-nis of criiiunnx aluasi tirrur iiicffard :'\sit t'llilll I H'II.t that: :nituratily lS,:>7liiii7liii-liil(; ; >, und I S.SI(;i.li bu'.li- 1lalll'l ill A | 'opl.a,' 0"1" di-ini:; i':.x- '' M.I\I.: nut C'II'I'I i i I II -ANDCOLLKCTING-
to hiiinll Mule.-i' uilli a-inal' 11111 II sieakinK| I i I lure IsMl I 'Ihc \i 1I t' I.OIMII I v.
lr lfl"diall"OI'' c\poit' I Hade in ecllenllx, :iiml minx': \\ ill liaiiiplanleiy
I'CI'I'c' cnlntioll. \\lieii' Mioli u hut.lug .,1\ Ih'. i IN :.\'1ll: |., illS 1 : i ,cereals is f.vin liitfci, /'i-.,ii/it I ih'fjiiilrft q Ild AGENT
illl'n.a.illg
Thexhave .
us I lie oiii' under, nmsidenitionwill 0.\11\ i.\w why. I set II words" I u 111i.lr. \ sou.The I',. /i,ft, i. '. ,

ut :.flKlKN; ( ) I I ihu g'll'at hnildin 'sin upon) pardiment) should ,crn\cy Ih"lllIIillilllol' 1"111' follow H from 1SI17 i In I S7compiiin Lake ( '11111)' Commi-siiuiers' ( .\1 lilII! i'l' I i'uuI.t.: "i'lu",''shirt, IV-ler-., WHOLESALEGROCERS

I other' I Mutes I" m-t iniiliuiiHoldnllaiH.AVu I I I I : lalll'h: : \' lh" > hlll'a"'l',1' hever.il bills at thinCHsIou havo, n liflhl In c\elndo: his fellow- and I .. (11111) 1111'- :.111.1. ,itt -.'iris nl. .lnl> till1' I 1..1"1
annual
: I : h lit'-1 eh"etinii on Jsalniday, : Theivglslration < .
"i. III IV ; FLORIDA.
:1'1'1':11. 101' II. nt luIu'Iy Hi'
MIS iv null '
\1:11.1 h."I. lJ XS'CoA.
_ _ _ iippropiialinj' I inoic than ninlllinn 'leatnies fl\11 I ilelcrminuto t-pd ol III I
six and the sis !last Ixxilxexears books ill 1"1\.1 i .mi)II 1 1 isu 'I'ji'e, : | | 1 1 -i.'iii.
IIl \s nlIllooiiillcld. l'nl.II.1
thin 'round his lather had olllw 1,1 open
dollai'H fur
: u luiblii' buildinir. ,
{ IJI'I"'I 'HI.I.'I: l'itil't lint: u it' : ", (Ih"-. -i.1.i ililiu"
I want this talk iibnnl' 1''CIII""Itll be done ..I before him ; or w by, the IHVII- : have been : I I lieu|. l\i-ui-i.ili-: :niil, ( I'.iltirIhe, I'.uim CITY I'ri'p-ily lloncl.t And Soul,

l''I'l'"lcllIpon' t I those I I sit I Id I uig: and i I pierof'u' particular Heldwhen I lin "l'"lnll I : IMI-IIK' In ,' .,.,il. ; : I Insurance, & aU AII.-
m'ult 0.
not uiion' n building h I.1 1 :, l'l''t 1111,10'11110 1%S C'OI.) upon li'llclllll.I., :1.1111! 111)lI'. able u cvpoilK. the "bridge all'I".lh, ,' Oekl.nxaha) : l'h't1' il 1.111'1': \", ''..' ;,in,.i..|. ,1'111 i.in\: ,HIM i 1111: I'm. trill tcmlcil II.AII'r"ll.ty. 1 1.
like tin-one at IVn-arol.i, whit lithe lo lIHilllaill 1 I II en- 'II".h.I | : nn n' : I ,' ; plan-d, In my bands for Sale
1 juiblic I lni>ine-I I linperjlh i t I ely demand-.. I tilled, :to tell the lent of the woildwhiihof I'- : ,,:I: at Al-uhiouk'i: 1'011 bus L""II };ixenlo 11'1111'I\\UIWII.l 1.1' ilt .. all 1 |n\ |ju il."i"s'l.ii 111.llin.1"1'( LIII, or ,1"11"' (pcrlml... \ill be AU\er

JS'onni! H to blumo for this di lieienry Ihl'l should enjoy I allir, (I-ji; ".,;, a .J.J..II\.il> ,. eonliaelor, lor somu 1",1. : -. I II S mil I 1..1: i (IL.\eninin lined, t'KKK Of' / ( '. LIQUOR DEALERS.Ti

of :lltJ.IKMI: :! 'IlIIh',," it is tho contractur him.VKun" 19";,, :: : .:.,iIHI.( I 'l he uppioichcs' : : dl I uuuiea-c: .1"1.1"1, : uui| pi -III' till, 111"1) ((111,|sc>. o\p'n.1 i I'roiK'itxfur\ fuleor np"tI .
: \ I >
:i l'eirmlvant.io to
61,1 ; lilacs
who has' to hny hit 1oIIl'I'lieH| |'| at I tsu;I, .. ;.% (the ,'c"ll.( iihollt' :f.'i.lKIO.;; ) ,1,1'11.-- -- ---- mv. charu. lama
varyinjc rali'H, or I Ihi' an'hitei'l. You \ ; ; I IN Tin'; i io/i\: ) : .NOKTIIVoikd'.t. ( I 1..1 .... I I'2v 'I TIIOS. C.
I'lo-tX WATSON. ] nml
;: 'till imu, UotnItixeiside PENS OOLAGREENHOUSES (
)
('alilloL make s a law I lli.it: t tint maleiialwhieh : : ( I .) tiii/ctlo, IMtiuaiyl I I"LIuriiia's 1'1; .. .. I.II.I'.I.; ; JI""S. 1"1' j .lr Stuf Flol'It1lltEI
cnteiH" ill L" 1\ |iiiiililio !liiiililin:: -- -- ( 'al. xx Im h.ixc: In'en "1'1111. IIr- .'-

shall bu the same |1'1'11'1'> uiul! \'aIu that < ar was ulive nil day ) c" 'lul.llI .. ,":: :' lug lhcUsl| ll.iee xxceks in Ku-lls: and NURSERIES PJOTIOIES KUiS\ (

J it was whru I lie c>liiii.ilo \\ a4 made: \01 day with people" M'dilg'llf""la. .\ .'Ia;. :::1 I II' :' lelt for II'III u I I I last:

lor tho cost of (the 1'"i1l1illg', 'I'lie arihltocl tion, about the '' ; Flow ci-." III ,- Tll.la11y n.vNr.NI. > (PI MX: i nun t h 11.! -TOConsignees
1111,1 iutvliai-ed in and :1.WRAPPING
; uioniul/ ,
KnstigneailyJll.lM
i U not to III.line.: I 11 l I' 11110110 IK H': . II'' | 1'11'1' 1'111:". "" 11I\ .\ "
to Maine il Is ( 'OII U'-M that: \olc4; hue Iho evening, "lihlll,1' lamps .h"\11 I- :-1'I." : : ) 11'llgl: tries lo take I.. 1\:1(0:1: :( : : \s..1'1 i : t II i ASH and Shipmasters PAPER

liinitaliun. I 1,10111I1 )know how 11IhOIllIl'Il"lo \' o'er fair \11 nml biavo 111'11" till (1'-1. .. . 1.11" .: ( 'alil'oi uia.Thepriies. IIIT.i: Al, 'I i Il.I'! : i ,

t'lifinl I I nun Mi--niiii u I I u i i inil ', late: into the, ni
-
t CiiiinreNM I'roiii IIl'pl'O\l'iallllg] | I i the attractions; und uiu1vauutigis; of this .'.,; . 2i'I,;;," wereasfolloxxs .1,11Ilc'( I'lid.iy) .1 \ I'\t; I" -: I'II"DDII: : hE.-IY: : Bar Pilots Benevolont Association PENSACOLA, FLA.
: t
as I mneli I money' in I they I see Ii I l ImMililie I i"I.I"III"h'I'IIII\'I. in: .1 P XP.VN: ItM'I( i I.:' : I E:1 ilio it'll I s4-l 1)
uimVrnlKni'il"
land S. / the 11 ""ly'|I. to Col.
sunfty \\ I ncrclary ; |I"; aulhorlll,1
liuihlin !s. Itnt let I that he 1'.111'1 I l.l.i.u4.: :f.'i; ; ehoieo, huiighit' : : i | : briyhl"
:ait .
| .III.I."I \ : | : ,
: Krir'KKIi: I l KUIViic'icn : -. leet ril I .
t I may. I it I U < 'on 'ri'>N, I it i I Is uiirMlvcM, wiis ilir-j/ n-In 1"III'IIIHII..I'( '.\Mliiclitlis utrs.u: .. ". !iii! .ih14) |.| f.j!,,:/lhl.nlli-I.( ; : (., 1.7ii( 2.n( ) ; I Plums 1 M IIII") .ru.s, Apples, ple.i-e Like: uitihur incliisixe.IIIK \Iri "I"1 frstclass
aiul, not Ih.111'1'1':: u-inn .\n'hilc''IO t ,' and Mr.V dL.I I hue wax tnttrhtiniiug III" "I"'rl 111111111 Sticty
.
:: )
innnajjer J.tKl' mils its. H> I
; 111,1 drops, r'I. ( I'H, ( : :ircniiliiu'ly." I Nos.
11..t'I1:1" : ijiiiin GUI I and J'ttlu-
1 itiflhiIiil I M XI/K tltoXI rlul.la
.
I UK AUl.lN.IHI Ole.
,
t he :hi'i-rclary I: s uL (.111' 'I'1'I.a"I'I I ) u I ho all Ilio-e mo-t inlcic-tcd in hispllvalo \:
: ; 7bi!.i. fl.lill. ( Inn:i- ii. s null |Ill f.t |, |, fox hIre, t t.
to Maine for I lhc (':\len-iuiii( l.llho limit llsl l: in u- Ilh.
of I lie alulul| | suluiLti IlllI. ('Ik1"1 ,< our 1'fI"I,1| \ i.Irs. liI.iu..Is. .1.! I'. I'axson, ot' I lake I 'ir. mild on Our Cut Flower DepartmentI. C.McKcnxloOcrtlng.

1 \\ I.h to ailil I that 1'en-ami.i: pars uIdfjiu found hi". The ,1.1. 1'11 uii'wUhiint 1".1,1': :. I II last \\"ediie-.iy! to I Capl. .1. I', 1 ll.txa: < >mpl. .'''' inixi'ix "iis.n il| )an I I. xxetliinkXlll liuuu !-( .ly Cityotel
; : ( ,
autuoli lit of I sane In I lie tmvcrnmeiit. wiis in striking contrn-t Ihctiopieal I 1.1; . :..,.t;' 1 lobaeco >ni|1'11\1.11,1.' ixilliillix. in. tini.iinlri. .
( will ( ( .
flI.11'llh 4I rouii on a | | ii "-. lit| | oils ar.
'I his titsil.Ihuig i is iniieiativi'ly I I .I l.c4 .. .. ;i.1. l't al NATIONAL
| I almosphcie t I 'igh : :: r.in.iil 'i.isi' mlh ":,11( llic IH--I HOTEL
wlt.il. !
I I ili'inaiiilt'il., I .-; u i -iiii : > rrII "III\'I'I' one a'I', ul.IIII' ha- I the nml iieknl I < 1''I'r..
: '11 niu'i \ 5u.i ; load load ile ,o-icd, Ihcirpiciions |t'u9 I I.Vl.Ti.N: |" iiinxxiir.lj 1 in 1.1"1" Ed. Sexauer Proprietor
sleigh / t
: :
g AIIilcc; crililio lint lac,.t that it \\ Ii atll' | hsi ;.' 1 1 :!1'11111I"IH'" lelt, whiih l me \\111' ( l I..\, '4. NI %\ aiul u-ri fll.II i il"t.l. / ns. "r. Koiiiicilx the M, .Ii.tin'ti ,
F ( I u1l 4' ami I I 11..1'11 I l I'nr t |'I.iglll and llicn, sped" uwa)'. 1..1 !''1.1'.I.a,. at least 1 $ I l."i, thus 11IIJil. a total: 1 ol ,1,11.,1 m 11, t ,me-. 'IVIc.iiili! | nr.li rcnl lii', flInt t'omuurclulJli.tiN.
iiiiVu'i .
li hic'li I il '1 itt' ( (he pine.ippUMhc Ill I ilisi.'n 4 IC., !..i. .] E. J. COOKE Clerk
Pill' po-o' "I' \\ \\as ili.igissiIsitlsoiuL 'rllI'II" 11.11g' .1::i.s() 1 fur inn) iii-re S, tob.icco.: |'roni.l| '11 mi.A ,
this iiiiiuiint ol'iiicineN.S'liator ( Mil :I.; i : t I I ut. ,
.1. ,
.llal liopical foliage, diplujofoiaii" I.II I .u..111 t,1) I amixair.inteil.: ( ;.ovcrnment St.' Opp.
\ t'stuhy l atrItu I 1.111.1171 I .'ml lor 1111.11:11..1: s'uul.lt '..il.i. .'. Opera 101"( .'
'all conhl GovR1J-MENT
eli :
ha\c
I. not! \\ !"-. lemon*, limes W.I CMclientCo .\ "11 Siiiri I i"". ... 5. n.rm.si.N.( :I: Mrs C. : : ,

I .alllt'." than Ilii-. ami hccuiihliil> see this,' uniipnc. "ligilalllllll'h': 1.2 1I. :1 "Think 1'1,suulwrscitsiuus| ill juii' "I, _.
.i hays t-ai llul', aiul in ""I jlIIII'III, lieal wax to Ilhl'III"l' : 11 (1' .. .. '.uiu.i' 1 1I" I'll tell >CHI aiintlii'rsiipcis'titiiiiiiif lull ", it ITI:>- 1.0 '0 $! .oo IMT DayNtxxl l'KSSA '()I.A, I 1.11:11'\: '
dull) '4 ill kiioxxn Vine stitt-t iiieriliant iKhl.ii' I .
u oxixiMirixl.I I. (
to ha\c taken) Iho achunlade olIhii nm-l I I h or' l to-inoirnvv uiulIlu 4,1ti2I'. \ f"llbl H I I.> lInt' ,- Fut -- -
I oiiyht ) go: ln-dny i lie ,, ) uiiusbsat .
tailor, IM c-avvfiilly ilektrujoil llie wr.ipilni : ( 41 I f l.i) |I., i' \ .u. .iiIi.i t uui.ituuit thri'i- hull .llt Tbioughnut. Hoanl I.) tho IIAYWISICI( m,,31. "'
: >
I favorable opporlnnin' t lit 1I1'I'l'l I 'n ) on xx ill be ijuilc i sure" (lo"'"Y:1I |Vu i.t Ui.iiISM > [ lull|tsr iiruuml 1 u.irniciit: Hint lia.l: 1-4 uiu.'h i-li.iii.i. s ii 111,. .m itii i .{-.nix" i.thirxxii 1 l'ilil' lt<.iiiin, .'lr t lor. I"b.i I.;.I V.Httl.d. ..
'
the bill hefoie I Iho Senate by 10'| I.\t II '.inii t liikut) 1.1 I!,'IIlt I : of .l r. (!. !*vM&Mi.s.'tiiial .IWlt i I" 'I rtrtnriii'il 1 fur .,.UII ,1iItt or faneiol 1.1) pap' i inX. -i Ii'' iit.i.. Theo. Pfefferle, Iti-iifto nil .\"'". "IIii. '

;tt bcntatioii t of I the I I iinpi'ilaiii'o/ ami, 1 mlvantuyes !- .shiiTiiian i I xx Iii uiui c ely om> )10\\t is .1.1j' Cal1t.11",'I ili'strojiil that :iis'r'Vhiy ..- MASAU l (' .. : I.

; pehses id l by use city of. IVn dlll; up an CNciirsiou to the Mllinx ( ::!|l. :.,.:-; thi Ikl'IIJ 1 if that paH-r[ unt nrniuiil ----1:1\.1 -._- ----- 1,1, nt .X us- '

h_ kat'oU and herrieal rlaims to IherondiJcralioii !Land: ) ( ; car, great i iI is Nearly uxtraKc j,7i le'.11 homo ni-xx ciistoiuor'a K'n l-, I I'll haoII'lho Join J A. f ales 4v. II. lUvisoN. W. K. LK. I"Ltrl"rl. :I 111", I.no'< "
u 11'111.11"l'i.a'l '.-i% niMiiiliM.IX t., Helulit-r I lhl..i\, : ui 11IJI IIU'r aflt-rxxuiil. at their Hal oxerrfiitt'i I ,.
('1( 'iIlgIest in \ Ie\\' of her I rioiida I rlh.lr.h ( i '.. 'I h lie Aiyciitine I 1 Uepnl'lie a nut Chili, )' u"'II't 1'\I ; l'I' hal t-iionuli DAVISON LEE II, Jsitl"- '

ranidly iiicivaiiiic; population ami! /luriTnuiiircb 11'fiOn.1 l \ that mutter ami knoxv \hat IIU.lt I INAO. & ,
hi the last si ix xeir: <, u*> eoinpareil' xx
i 5 fur t tiado ami vuin' nut lse.t :: I M iluu.x: i i.vr: 1'KO.: ill 11Iluiut., aunt 101't laro to Civil lS n Maritime Surveys.
OlTII. the six I ) luxe made risk 'ilcc"J.so
I Mobile or uniiali had I.ecu iinilenliiciu.sion 1 IItTI .\\\I: I i.\ tttirts.: l'I.tl: l'I ; "\\ ell, 1ftnull nil ) want to," lie MBN' "
: Ito Mil. HAT
I In "I
lapid !'hJ'" t | | (trade l.11 THKximl<'iitl.rncil. K -nl '
in lie Senate e\11 u a parting shot; "jitit ills s'line MI, 1 "
an it'
ali opportunity : i'l the AM Etths'N; "
Inll.lr. lieal t, ni.il/e 1\.1 I (Ilull'I l l.i.1 failto 'j or HI li'iist. that' City and 11'3.1 I s
U8 futoiubli* Uh I thid hail been TliefTc I iii g i a"" cot the I Hade. \ I my ('I.rl'u..c. 111'r| County Surveyors. 1 i'lA'noS. "II I e u '.
1111'1'1 gI h:1 fuithcr I I rapiil t h incicasc.i.iUllrel'c "UIlll or no miKruituiu( 1 iUstn>)i'il the ( I II
gh'cllu Sciiatoi" )Morgan uiul 1'IIh. of I he .sou III .\ slates uiul (lil aper, ami I I'l d Court House ellnidclli..llnll..Aw.:jy ( suit uuut't'. la.I.I,1 .

or Bio! it ali C'lljiiill, tIt pajji'i' oftho I'ri'SU'bS Idlg made U imlicaieil in ni.tx lUl'iTter. its ktiM. ---Clnduuati-- 1'd".rr. 'fi ... rii.vrov 5.'i' IHI'i': : jun ii >M-> or 1"li.Lul..1o; 8. I'. C'iBB I : -s"' 1 nIT* .

Koeonlonlcl hittc tul,11I dillh- llie tacuen. II'ldllal''I'I\ Ou Iho l 1.1 inst. )1u. \ s. flu bhi A-->ll..l"-niiry- Ililixl. I (, 1,1,1'i I -t I i .HI., T J. WELCH, D. D. S.. reiiiacola. Man-li I II *..J'.Jp

talc U'c me (glad that ('al did While tliu .\ Dentine HI'I"LI, ,' ,'a.lt V>ik, l'i'nn.. \ hi rollin1'U'iidl ; Mr I (hlllnin. wh recmtl) xisitml Mxuui' I I.I is i II 1.1 i I I'l'i I u II u -t I X 'Ml., nl i .| RESIDENT

:: .a)hoiiiflhint':, and we me sony that ami I I 'hil I 11'1 l''I''ll\11' | ofcereuU t (III. t i the expoi-ilton.I tlKj'la I I ) 11.al,1 ..tti liualpapi'iineiitloii in: teatlxj t I 1 Ilr t loxxu miles! lu xxt-st titus o(Inlrrmr 1/ : i>fAfriLn :ATS i ; I 11111.1!u''I ..I.. n.laUr..l'ol.DENTIST.. of lifcN. p PJIIERSEJ It MARZM:, i

} I low and h.f'J"'IWII I liia/iU h aii'l I other Soul Ii .\ / IblitI 'u..II.orl lAl. 1 .
'a..colll.II..lhill: ca-y .\\ I tnt iitatt j plea-ed \illi t tie nuxel charni' 'tci ,.t t lie I ht.ul..J ihu plai-e: hiluaul. ( Iu.yItV..
I
a r
- \\ould have Imii" for Senator ,. uiu lugo inipDiter* <.'I| ilour. 'j.' plants ami proilneu I llin. liri.nylit lothu IUlrluuiuu" ouinU pruci-islm,from a hug ,.xi.1 I nui-lil I" I*'.ii-ii- "II.il-n .1 lilt,, ."..1 ."im'i''V''' ;I. ",'),tiuI5. ""hI w"rk. the Kuarantwl. No Cc and Tarragona $ts
1,1' l.r
I l'a,i'o, \Ill had "'1' should have I > ha I li-cn t-\ |(101 (hug atl''liIIIIf ILI It'ople. U'e |'leilnt tiuiKIing, xx here he found ijiiite a UITL'f I. Illpll I Ic. .,Ill, nlGents' U'tiiI.t,". ; UJ Siroul ,. Gregory
.Ira.lulI"ul'
h that oulictU xvill lei111UI. of AD'rlclul Ilnglut the) "us tllr I ..tiei.x..'f .\4u'rv W "lfU',, ,
tI"li.1 I'alafox|
1 I been ho fully poi-U'd al'"llh,' i l.ill.j aiinuully to Kn biiclb i .
l' &I'utl.1: : S i u .( its a w .tug t imtixe luncl to aCf''lUIllut an Furnishings .J-tre. I, lViiii4c.-l4.. Ha. -i'.tirK 1 INFancy
lul\Illagll ami! im]>oilaiiec, mililarv >' ."'al. flil:.VM.KHIIO (tl til, U I |.ur- || :niiUot .*i-lilei 11:1.> tu / Ir.au. a vkilourvllo 'l'hty -11)

Ilvalllhll.tllIIl'I''ial.llf Iho leadingcommeiiial id. ut hour, \\ hilt. the ; ( .. i ixx xxithiu III nrxl li'xx 111'/,1.1.111111.. Ih"I",1, \\ft one of lii.hop 1a'llr'I nusokniary) : 'h"1....-. svi 11.111\: : IISohn Ii\.I ] !
l'uleo Ial' 1 1I bainU Their Ilull". ll 111 I (Ilt. AM\11:1'.1: | :: and Faniilf (Grccc :
I city of hl. :1:1l. to hart i ith aLIUlalll..Jrt"U' tur C:|1"1'1. ul- 'J \\iiV Tacity) (,f their %,'\'frcltl 11.1 iM .1 l 'ill. I I..' I .\. \.i!. I.I I.-, ,,'ill,,
AIM: TIIKY: 01) .
color of the ttxe rlnlilren and three I I hi 'lii' I .
taken advantage of llii. ('1'1'01'111111)' I though ten of. IhuI.all mile, \ "0"1 Is I V-.1',1.' II ltd [ I Thompson
Il'lrCI In the 1 the lit. Ware :
?'i. \ party.c,1n\.iul tr'I..I.r that 11. Sadder and Willow
to spread' the fjct bcloie (lie peojilo of ilio Kni/.iU: Ihauu.liaIIIU( I : )', .hrltl. Produce
U'o nit to ili u the ilmiate uf Malan.*i* far front l1tl ),'' .bIt' ll inc. :nnl I. n Mam t 11 lure ami) .
tony II'ar.lf rcc.incut .
i State : rur; f : 111 1"1"
tho Uhict alit I'uruputhtough Wlul t'( .1.am.hll flitel ..11Icllel'l as fnU\llni as that of tit Coast. 1'II : Is'. \
hot I ( | )
S wren lleniy "t'tii uiicl tr. | '
I-Nl
::1 the otHvidl ii'couUuf hits I'liited Male* u"i\I Urge 111 I i.ro.|.''ilxeuii I,I MI"((1; > DII l hut \\ ex li iul to U'lhoflhc ( Itaton ISs.1') Ii tbt lur'furthest IuIssLulLLXewurleana of uuj uf II.irnii.iii'iil ii-'.in r tl r:i\ I ".f,'r f rsale i Cullm. of ALsO A tT1.

i Senate Ho khould hi\o'% made an tit !iiuint'UM.', tiuclo Lie tu\'ltaul: 'e {Denial aiul it'teil i-nileiiu'ii lIt.StsstIralWO .. ( 'I'liucs) .Aloul. : nix pn- ut h.'iu.i II I,il, ju u l |I'.r.| :ll.| I Harness and Frc

: effort that would have Ll'cl editable euIUhuCtiut.Euutt1or .. uf our:tJstItugUit.tl eon- S,I''itiI4t., liuv, uu.li-.ii'i"lrit.!,.. "II' ;UI M II I'ul.ifnx i-itU. all stint t. .mi n,,'r. Saddlery, French Candies

---- to hilDnflf and advaiitaycom lo the tttul the .trtluhiuue .iJtIOllvl. u"'I'I'S; (1.lld Ibis i i. turI' "' rm "-,'li"l. "I in" I
Chi 1 Ilul'IIJpleh'I ) okefi'lloxv ij> I hex 4 UIOUIU for this Iuu"l t'oMXlkBCUL. I, four lu.ix 11 l'l uli-'li-. ..a' ".,u I c'II,. WHIPS RUGS, ETC.iiVE1uEN'f PRICES TO SUITALL -
If tho Senator tit icuil: lk xxlicat but the I ct.
city el I'etuacola. | > : |1'I'ulucl i'nly NVxv t > laU'.t tt-K' raphif rr.nii IVIwuul ; |
a mxxmil .llhl'tb. 1..1 tr'I'IIU
|1I'I.I'vf I
: "i'lo.i"tl' \:1'1-1'1111" ( '
1 to moileat to kjicak' oa 1.11. h an oivatiou latter two state-' forpoil. I. Kcuuiloi-: :gl\I rctrcshliii i I -t'll.t( luui. \Irs i'aiisei.c .11 I..rl of I InHoild.( LcdXtonli r 1111/( / in.-'.1".1.. I.! t fttT, COOPS l.tU\'Uit: .
: x .it 'i' 01 1' I"U' In
i: al IhU wa". lie ought to n-ijju 11.1' an 11'.1"1 .ilioui I.I.IUJ'I"an' I I lln xx.i'!"' l'II'I.1 xx js t-ainesilx, auj MiV.. H-) .t. .1. .1 1 5 I. t'.siu' I.5i'ui'u, I I I li, 4Jlt"ZIOI1, 1'1u. ANY r.\BT t lf u

1".t OUT 1' IiEr's'1
'
.
.

1!


.
'
.
:- ::"' : :-.. $-- .-'- T __------ .- --
-
--- -'- - -

; 1V1FiJXAMIII1'rox.: tatifaiit.* \11'h.' they can pn" mid t take 1 "'UI'I'il'lllllllht.I; U aM toliavo j j I K,. nil- ti' I oy. tier r -!iI'Ilay I'Jilntur

(lit h'l111111111| and. hot t.nl.ly aloM. in-itliir, highs tirttiilth or thuiktlL55.M.tny ,I / oC
)(f.IIIly t1'11.rall"tl" the,oi 1111 n wife. Im.: not l-eon sutWiod till i i earthly slay 11111 but slip fOllh\ill (movo ft'I out H/of it PENSACOLA TO THE FRONT !I

OH. TALMACt'S SIXTH EERMON TO II in I I. I lij.ll- I hat, the wivci I of i her:. Ii u-.h -.uith welit Into ivlitk1, I lit n't I her Imdy into ik 'liotisp IIOlt II vi'

IS THE WOMEN OF AMERICA tl" nun, M :: I. 1111.11\" voto in tln> i-u .'11.1..f'r.ml h.1.' gl,1 all !hl'l"\ *- i.nd I a ha'f f>i";: I"nt. : :atul nlxiut feet .
i'.t n-.i; | iii U- ; Him
II hl"I."I' huiineKi' or W5M1I'm oi.t. II "I und t\" high and vncorning
I haxr a t tim.i I the I ln\(>mt> of, MieitoiH. : I know I hiihly tnontl tart n. iwful in hi "II'1 dc'tiny, you can make youron

'\hro..1 Ainilli-ii |'HI> \ nii r tnltiii'ti' fur It -.i.l.-] that. I'nllioiH' of I ri
dittl fiiul ll<>mi.-t;(>infiMl>t>r I lint Mtuyf l'IUII.111111"1 in .'t II'II"a111'1',1.) I 1 had n useful and I'I.I''I"I.. In l F"I1II.1 daughters'!: it ho her.
,, .!i rrtti'l mill Ah il, uml (.h( ,> Sut |iii; nbly, ini it| Miti'at ii ii. i ; I II\.1I' I liiiMii"s-.. hut I hi,it t\ ItO ili.l not think it h\o for this w.rl..1 have about the
Aihlri I I In t ""V I llii...01"1.. ,\"il to tfl. ) tl| id. wuhi. 11.1,,| ,,n tho .1111' ,I L I lu-l -a''ugh Then're o hoiiii'.->utI Mm.1 doMmy' l. 'ly and the soul. ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT !
liaiid. wi.matilimtgh: \ all I:, lni'iiiesiilvl f.ll'tllf' they would Von. having: hud a / ihleut and divinelyennobled
I tiMiKI\N, 1VI.. 1 15.-In tlio Tnlirrlinellil i I Ihe |1..1-1 and that: mialit, luiikiwomatra ml".r.I t.u I hi> j-iirnioiit* v..111) lie i u t-tutiii'tI I wifely 111It'I1. will puns up

) initniiini I llitKov. '1'. I IkAVitt j Vote ,|| the \I''n'.' .III. Thl'lV i I. Hot III 11 Iiht 'h! ,' il
y. T.ilniiiRi': I H.. I 1))I. 1 n-iii-hi-d) II,' .ixtll of hUKru i, my mind imieh 1 l'I"i.'llf tipipuNiotii tiling iimt,' tht-guuui' 011')111 II'I :: 'I your Imdy I is of no importance,
f :," MilTVaire. iUilitieil for no that inw for it i is only BontToMintt.pullrtl .
'
,11111"f""III"
with( .i'f ''fvniu'iis' hi.iN,t tnciitn. mf .\tll'" I'h'a. Ato t I \II.i.mV. wintis t
11II1..ltalll| I.PImen.. Tlnriiljut > ] J woman'ote.:: 1 ha\o not much f.uth I lit 18""tI I I his l 1 lm! wiiw: '-\\ilVly i Aiuhitiuii, (1..1! l lnDil 1 in that.: Women are harder, on women on I.niti'I' alnnd.Miml church' iittondatieo. 11118.' jour biisliand c.'IE in, and
1i.I.: ninl tit! il'"tIII.' from IKinjri. than ; 11 ill nfl,' ho hal m.uli- In if have
11"1 nr" .I'L""n111' emplojers are i : >1.' g r : ( ('I'lnil 1"l'I your ( "hI1 come they
: x\l.I 7: ".\1 i i., nndmt I l-ri-nd.- mid > t'le-in "nnotmli in : of women, I 11'11. t r i.f hundre.ls of Ih"I:1111 pnvedi-il h yon. tllorillod 1 l'hl'i.tal
I lit, $iij's, In-art I Ic merry : I II ill f\\\ tll.,,.,, but if 11'a11.11 of ilolli-n h wouKl to thu.nh ,.!
Y"I'i% tfl( t hear: heating down ofiiiid : > return pick up any ('I''WI youchoosofromMl
Iho \liir\iinl: i'f \1I111." I Dr.) Tiilniiitri'Fnil I I IIi.i ..,. wagos' < i in |H'i-Tlion.i I listen j ('liuii'i! I its -ur\ i lieu. Where I is that : the l.ing'.i footstoxd und wear il; it I'KXSACOLA IS TIIK (ONLY) KKAL SEA TOUT) ) ON TI1M

: 111' ,'II ft n (treat wa.herwomeiiand 1 family 1.lal.hl'rl.1 Although .I was promised 1 r"1 I l.nig ago, Ill with it
OJ\' ,by Kill ? .\I al>, 1 lin.lvjtiK. (o'.it f'f t tin- f ih-i-sKiuakers iin.l fein.ilrvat.t'<. Sttt', ,1; : II l'II.l3 f.r Id.h: ho was cover 11'11 tho rears of your (earthly H r: LIOP JI EX leo( ) !
viniliin- I hi.s, [n.l.icc" nt t J. 'iivl said:*i ( t to Mr.. Shi lock' i I-< more meicile, <-< t than )t1'. iptalit'i, .d. lie !. a stxleof I merchandise 1.1 .'I
.
lib, \if'' JisuMVu: oti,lit to IIHVO 1, h) lok: \111. I fear will never gel for' w Urli he ha.llo'llahlka.ti"11 !Si.xtccn mill" from I'h'rhufj; nu-vsl.k,

themroval pirdi-nt:' ,! uilni'tfivl) I If \vo ,' righteous wimiv t through i \, luau i'' \''itt-: nnd ponn w'r1 Into bankruptcy. wns, one of llio roynt lall' '\111 there
'iitU, only ;xi-l, t I lint: f'-llow.' Saloth1'1111 and, us to ( womanhooil His new i.t I> I li> of busine-a put hi.n into one nlslit ratheiii'.p: t I'' entert.iined -
(i%% M.H thiit \ "ituw.l nut llu'iv, to innlv, crMl. women mv far Ilf"IIIJl'more ,'I'I.1 and unforgiving l'\ iI n-y.:aI it''U. I lie hvet Iii morals as trimv h llit'.rj-. I was scvero PJ PENSACOLA I HAS I THE I SAFEST AND I I DEEPESTI1AUHOU :

woronM! miil:! i-it ii kitchen inrnlrn t than: m. i 11 i are. After woman: luau well 1 as bis money. I lli!at I roke, up not winter an 1 divp snow, tim empress
for on; rtsilmv.1"lVtrlt made oliipwri-eli of her character I menKctierully only.. I lii.s own I home. but I broke, up flit 1 huir mid I the. I 1'1 1 ill'"' rod.' in 1 magnillcrnce of ON THE GULF OF iMEXICO S

in Nalmtli: ) I says tlie king to drop j, hi I but' women do not so 1'l'II'' : ; mid. fr"1 Icing II l.il.l. tOi'ili nlo I r. 1 .' and I (UI"1) noxcr stirI -
rr.ii'f: I I I IMS'i sicrxjinls.The much .lr,1 her as hull I her with thefoire pure p-neroti-i, 1'nrll:1, n:any of jou I pas.-s'l.: fell -weil I by t t lelglii!
l!liiiii :Kiii-ili: i PIT, woiulorinR why, ol i : :" clear out and otT who I MI t I here today, has: IH-OIHIO n homoles. '., n wild I Iu-! lit .t proplo, of HIL.IIIIo:
I lip, &,1 1".IIIII.'all.1" l ; I into tlio jr ''pa'' iif: 111.III.1!. nnlti. I jK'iinilevs liliertino. his wife's ambition v .I 1..1.,111/11 of the ib-itaiico I IU '>l PKXSACOLA) tmsi) \: 'I' THE) COAL AM U) I 1KOX{ OF

Lit niiijiMy., niiiii-H In. n hitlp. .lol\'lIl'a,1( 1 111)1' not much faith t that "" w ill I for I more .I bu' >im>s.s deMroeil 1 imps: IUII ...'! .t,: ti mples built for that (
i in I hi, i JII\.I.t.\'lIn.1, I M'ry lI".IUi"lIilIaI1l1l'1'1 cu-r get merciful consideration 'lnl und justiiv him, mid ili-graciM. ht'f.111/ one night, mid lil.lli.I..f mogqucoand

) : I "',.tll"i tli'1 kinp.TIP t I through i woiumi sutTrage, yet I like l.hijineil/ their only (hi,1, Dgyplinn pjr.imids; nnd j 1t'III of ALA1UMA.an .
l.inu K.ys: : "Nat.,tli. I want to Lx|"'i-i iii'litt. and h wine of I friend in I iiit MIIX] ] "P !now tl.re I lie in our homes. all nationin nil 1 ttjlos I 1 of ,',
trailo I: I lII'\.II'II: b4 with ""11. I want "(,"1'1111'.11'.1 whose judgment I I I Im\'I: cohtidetico my: an.' as (han't'{ (!od I there nr in hundreds of sl.uuling( on I platfornu along" t Ito way and

\ : fi-r :a IJU-hcn Kunlcn nnil I bo certain that nhht'\iitin: would come homis here' 1..1.1'.1..1.I on the I wifely I \'at hinr, tiLt blaze: of the pyrotechnic.1.*
'\ i1'I! ;jjiii- 1I'.lIt( dial l I.\I"f vineyard: 1 I by kiieh 'recess tliat I would I if I hail: throne 111' \ ", sajs: notnly I by her At (tin-! p.il.u-o tho huuri' of Linllom. -

in i'litv::, i'f it, "'. I if ymi (pivfor money I lorU. I the |K>wor. put in I every woman's hilt tuilI words, 1 but' more I jowcrfully I by, : heriieti.uis \\tet' g'I I u'tt'ti IU.I ln'II.I. It !Has ll Excellent t City ffofeninient
1 \'. ill ih I' \ all ,':ih." I the. vote. I cannot u."l' \hat light, Jou : ";I\luH'iti'l I I. onr destinii-s arc fablitu, guoft.s had to touch the POlsacoa ,

"Oil. no. 4i\H; NdJNtIle! > "1 cannot have to make: I 1 Woman: pay: taxes on helpri llliitid I ; let us' moo where indusliy i Imn- (', i.tor i-f 11.lah.: and by ma-
I 1rii t: ]"ci-ty to 1 support' i ity. t-t.ito and i. ly, common Ketiie mid faith in ( livl : dII'r' it dropped' mid nagcn plato

It i.. tin-nM, hiiiiuMi'ad. I gut it nf. my national: /-O\'l'llllt.1",11 and jet deny herJtln wil I l put' "". 111 with ou in alt your 11' up loadeil w-lth lit I ill richer "Imll"

fat: hi r inn! l.o nf IIM ftt her, anti I rnntu'tlit till) (tllit,. of decido whoVhall enteipri-es." ; I camiot l I. ".itl Jou in Hut nil tInt; scene of I tlio long dgofihtllbo Pensacola Has Superior Public Schools !
1 the ul'l ]liii-i- ii iiiitnf hainl.s." hl"ili to ,III btr-initi. I vlipsml II'y the lout
| A' my I be mayor, (j rtlf or | ',,idcnl., t person' as joti a ro' your il' planter i-plendonl
1 1'1I K.v.-it: Muto: nf, ,iH-tnlam-y] King Hit! let every wife. not waiting for tinvote hut I Iwill I K with iOI in my prayers.Ijit will 1M gathered nt Lit' l'allH.t: tiiiulo b.vtho .

Ahuli: went, intu lliihotiMninl i ? (11 lung )himK'lf ) nhe may never git t. ,or, getting t it. IIBMV what v can nchiovo by having : t lle.i\cnly King; for Ih.1 IIM'r8tl1
'at tinln'il" 'ii'iil (tiirm-il faiv to tin- find, il out'oalanced: : : by Mime otln r Vote (U!i,l in our liemM, mid (iot in our ""1"1\I'o ""'11I" in out of the winter PtMisacola has Advaiitn Over
v.ill in a |,l r.-U |"inmt.I not I'.t: to \In- i'iu-1, ari-n-:now in the might hxcs, and ( lixl I bi. our 1""I"' IV on thopitic and Rioy; chill uf their ,earthly os Any OlliorTily lor Siiccossl'ii

I Iii"I I I il.I Jfxi-ht-1 romps in nail' KIO of the ..1. rnal: (;Jiil, l mid wield t the | i,: of (.\.1 thing roixl. Uo ahead middo exir-tenco i-.to tlio warin and, ii-

I'IYMYh.: is the, matter with \otilAro of 1 -'II.. tnliil, w ifely iitiiliition, for u 1"\.1 goinlnpproximating I % jour best: and I 11'llh1') tlung luminoil; p..I'iv tf Ilcal'l.'lh: the JI 1 allllll Iittit'i
,1I1.?" hat kini bin.'I'mid al! tho Ilg.POlsacola .
\n out
: the inlinite. 1Jnl tal: iTd"'lt flol \ we ; potentates' ,
Oh,'' h..' "'Y.. "I I fifl very. I Mmhave -. I'' No imp lan so I inppirc. u man to noblfPIII hal. 'llt'nllt..d., I ) "I may ul11! count yourself loKd,! 1 and cow: nod, you "i nit

-;m't. I my I In-art on p-ltlnirtlint t t! fcitrhrnpiriK"i. 1 I l'i| IKI' s as a noble woman, tuiil no oneno ,,01 I two who :o\ going jou, 111 11/1"/ c.Hiipnivd; with which thufc'iktsiit
aii'l' NaUith. will m-iilier lrat..T, mid. !,si l I is one. and I I mu the K"I.II.rh.. uud -t;I. loud and
pell, mill, to" )I. ill t IVatiil 1II, romnionjpirJeiit i of till Ih"I'II"o ; lily digi-i.de;nt-ien.n Ilal While ai 1 in wifn maytp ('Ih'r( That man maj' bias: e fit-Mo, tho "A Ih.llhr: : wa-e I K'Kgur's crust. Has rotor f Aflvaiitaps than!

; r !,. more than I ran Htainl." t we II'lh.I'I.I hl I, a of wifely ituiii ii- health and may 1'1 with many And I I1: 1..t'I'l.f one loj-al hathfactiontouehi GOlularcial any
"(fl''. pshaw" MVS Joi-elii'l, ",1011'11" tio'i empliued, ill\the wrong direction, I'hi5tittli.i mid I -. 1 tu hits, I buthe .1 1.1it., I I to center shall: disutipcaronly otl8rCiy

; on that w ay. Oct1p ami tat jour dm- wx-iety (and I I Id.I.'r.\"' full of. itmtanoesof i is pomins gloriously I through: for he I Lsrei to inn-: m 11 for a I U-ggar's u-a tact, nnd

nor and, Mop moping. Iwill i>et for you wifelamlitio'i i glorioiHly I I triumihmtin | If"rl', I. mid inspired mid "Fpurrcil on the 1"lo I I plats, of (.nl loyal Kitisfaction, in the South.
tli.il, I I.ili-lii), num-di-ii." I light, .In'li,Its. All that: wax worth I by ik II i uituii: voice, as much tie wan 1"llh.1 i.t tho ecnler' sliall ulitiahilitar" |

J Then .J,''..I.I I I mi-rowed her Imsliand'Hsi admirutinii in tln. ( huaun-tit-, I Henry( VI llarak: Di-lxirah I \1111i"\ ilh lilohUI.h..i only 1 to mal.o loom for tho (coming up of N

/m t or hoal, for I thi'ii as now, in thono was. u ri'llirtion of the heroien' of bin wife il'ol dllinl camo I to cnish 01110 i K hitiiti 5.I Blander regalement."
i.iniln t l I l.in.'is: roM-r .i III'.1.I I thi'ir 1 iiami-s, hut M.irgaiet.! : I I'i il'" of,f I Orange) him mid I his tinny, and Delmrah) f.lioutislin .
)li.nl. I a I log \I ilh t flip, ro a III name cn/ravi'ilmi 1 was rer-toi-id Will.. t right path by t lie the car (if Rirnlc: hVI"1 for this I is thuday A chnticc for Inventors offered by toe

il, ninl. that hlll'I..1] on a royal Irt- ipialitii* of hUwil'o Mary. Ju.-t- in which' thu lx"'rd" hiilh deliveredSi.era Ciernmti :nlnl.,ti-ro( war, II who ik PENSACOLA PENSACOLA PEISACOLATIIKWtKAT

for or iloptimpiitfix? :\ HIP siKiiatnrc. She illi.l.gor.mt tinKoman I I eniieror] 1 confess4>s into thine hands. And I lie iunlayftil prize of !').111,1111'1.) ($ ,:; ) willvu 1&
"tamll.J> | her I liuvbiiiiil'H,I 11-jnu 011111'1'] |IKlamutii'ii -- that I his, wise lawn: were tho miggeMionof back, and t" II't ) : i whirh m nsultoil in p'ttinu't NaImlh I lis vifr Theoilora. Andrew along faft: enough in the retreat, thogeneral 1'111\:0 I I i: ( WATKKIXJi:I I I I ri.AC( 1': I IS Till I I I-; I IIKAI.TIIIKST I : I I I I : AND I I I L'l I I I-: I i.os-r.r.iKST I t : srnx: I I'-:

h I ti-ii'il, for trea-Min: ngainst I the I king, J.wl,31. t the warrior and 'resik-ut. jumjied! tlt: nail, took. it nfoot ir. tLI i; < i 1EV itsi-uiitiis: [ AND 11\1'1,: ISKSOIJT: : ) : (ON L'l.KANKST: : MTV I IN I\: AND ot'Tsiiii: or)

' Jiiul," two iivrjurtil ttittii'Mips' Hworn their had,I l.is mightiest rp-rnforcement I in I his, on,111\1 till be came to 1 place: win, ro 1 .\"ill .' ;a 1 i ,ii" i I.,.\, Illll\, | I "- "'It: iini eiul, TIN': (( t Mi\it-o.: ) A.MIIKIUA. ITS ( 'IT\ LIMITS.Pensacola .
,
,
voiiUinvny with the hfo of Kabotli ninl,I woman lintivo, him drink of III II II Ml lli'\ I II IMIlh) II,
: plain: wife, whose inartistic attire waitiu : I mikIIn.1 o.i, iirnd" I ut .um.I llnluiiis., .', i \ r
In' eli I to ilrnth oath hit I then sent a xpikr through |Ida '11lllmI
was HUH inoK'ityClklllP | > amusement of the elegant ('irdI8 in rkul. h"I.I.I\. \11111.I I II | '
: 10 I llP ('1'0\\ II. nml, SO Ji'KelN'l Rut', uhi'li. :>lie 'al il'il..1'u nailing: him, to I the.floor. | "|" I",,\ I ,,,\ ut ill kiju uist 11'1'111'1'h\ II I,, .
-
hillln 1.
for lucy 1"Ju/IIlIUUIII'r".J, : l tin1 kitelunI'ut who I hroke' the I ( .I AIlr aIn Some; of 11.4 could i Iil I of what Influence it. UeM',|II| I lli< n, tutu milks- )mi will git First-Class
doim. Ilil Ilal I |a) KJII us has I t-i a w I ifcly iuutluitiomitut- JIM u r p.i i| 'i'--jiil.ill t* has Hotels -!
: ,
tII f.r for |
wore forty' I
'i.1'a qnlao" years ___ ____,._ ____ __n___
whilo, th.'iI.1 street lines were a chain Ir"uIIII. own luck, that chain: hecratcd to ri0liti-ousiii--.<. As my wifi1is 'I'III'
roniling I the ileail.1 l 1..1.\' of I jmor NtI: ..tim, holding, the miniature i I likcin-xs! uf her out of town and, \1 not flinko lit i- "

Klijah: ; tin.: projihi'l' ', ti-lld 111I'1II..f other4MtiiniM who I, I had,: I 1 1"1 bis gicntrfl i iiiHpiration, head' I I ln-cauxo f\\y\ i in public, I will
that will after a whilo hJI whether niii'-ng- tin LI.WI at VUleyl'urge ftn to that in my own Il'of"Slolallfo I tN M lA DAI I y t QMMIth' *
.. 1 I t. saying: "\%\Vliero.. lit I Ic liitt i' often I Inn (' -, Ithought
a/llII11| g'u or amid the I l.onnrifif the pre i- Oi .J. C. ttersen in I'oiisacolai, Has the 3lost Extensive
the 1 I Moml I I of Na)! hi bliall Iitk) ? to inn into I tho I \ teeth If ) ,
-u ilogx thyliliHKl. (lential I ihair. I l'ln: |>cn wan Ilrin'l cry ( lillsl'-| < tl I III- Illlllill, I II Hill-Hit 111.1.. .., I'l Cal t ,
thine." pubhe o> in ii in. and 111"iI.1, with tin-, OII-'H| .
even t through, i nil its ]'( nrd historical divminionsby 111 us |I" | .nli I.--H' an- II j.'upurih.mil
Ami, Mire c-noii;h, thrrp years nftrr I I his, wife li.CallUTln.[, whoitaug whom' I advi-ed,I toll me I had: I I btttir not, //.1,1, II'h.;,. | .- In 11111.; "|1'1.1.. and 1 Complete() (ireenlionses, () ;and Nurseries,
it would' I and I itt church l'l--\| : | "; l ill'lh'll Isf
.Aba)', woimdi'il 1 in 1 K'Ulli1. his chariotlriiiing his stanzas to thu bound .,f tin.flute, and linl" i ii my 1. .1.1 11'11.1 .
with tho stoixlimiler I and at I In; xamo time I wan nx-eiving 1,11-111,1 1.1 tli" |1"1"| I 'H Ijiismrs-I t)
| ] eariia;e ilogs sat : at her ,
among 1U.l"It., enraptured t Ihdl i 1.111. Hinl i'iiipi|") Cut, llnniliir" | |
hi lif..'., 1.10..1.11.1 nlcp little I'ttirthreatining mo with in tlio South.
lapping: a Iuiuh':iu utts giI" u', "- I f tho imt 'n.rlhm,1 "
little nftcrwnnl I hill ifo. Jpzelxl I, who I IV i Hell's Kil'l: he got all his dirk and pi.Uol, 1111.1..1 i if 1 ]nnilhtodin 11".11,1 I I Unit Ih,,' |'iiM-r| ha* .,-''un.n
had l'i-cn his chili f adviser, in ( rune, mid fl'ol his Hltacliing cut taut u-\ ii. of tho day, hum.- 1101| 1111"111..1"1'11| In Hit1 lieiii Inol
utumudat lur alace wImlfl11111 bluh'llShil until the cominishjoner; ofolico conHidt ,' n, nlllhl', t Hiev .., In HUH, n
| : : see* wife. >f ( Jrotiu | ,
.Mm, tho approaching: to tako riM-ueil \111 from long imprisonment .red I il his ii/duly t" t.Ke lilt .LIt'i in our ," '11','ji I "ii \IIldI"\'r l 1"1' WIIIIIIIU.-H, nl
enemy i ,, ,
.
,1:11": i mnl |I"" i \i"snt| | : I-u \,
1 mMtitisli' in of the I.alal"11,1: ; ,1, to make at 1/ivet.ti'in I by, means, of. a IJkc.1 t4uilIuil l h M i rice's' willi forty' .illlcer.swuttired Sli'l-ll" llli'l lit 1'111' nnIII"\| | The Pcnsucolii] & MeuiIiis 11.11.
Lerself look us ntuuetittf HO ]Hjnl>le and, that .went in and out ('nr'hl/, book, I 111,1:1 I u th" hoii'x' f'-r- tho {I" ,.ltiu-I. i"II'i { '',.!.0-1,1 11'1.1., Iii ,IloMI. tnl 1,1.11/"II.. ]

queenly tho \"y 1.1"1.hi' ilecorate'liier to and fro ilLlie' day Iran-ported: hidden I!1'.I..1.al"I order; I but, in my -Hi-. Inlliii'iHan.I,' .' .-"nl"I.II,1 i \lhlolhil jiI'i
,
: IICITOII' :nnil, :aivonling, : to Out ntnl; iimid tho folioH' md i I tin-I wouitnoflusieged lomo 11"1' has iilwayH I IM"'I one I' h.I''I'| | in' i ""I I I ,IN ,111.1..I.. t"
(custom closeil her even mnl ran a I ruhI I \Vt ". i, permianionfrom volii' t. nay: "({j.> nheai i and. diverge: 1,1 I\\t.lanl \,11. I (
.il..I.'IJ. rug 1 ; WJIKN: IIKII.T MF.ANS TO 1 ( ) I'KNSACOI.A: ( ) A DIKKCT UOA10( .II AM.! : AS
.lil'fI.fin] Mark, powder along the long I the \ i"I"lilu. aimyto tak with not an I inch from' tt I, i-t raiIit line. Who Terror to Evil-doers TO( AI ii-hIlII4', IICAISK: :( : : 'I-I'.NSACOI.A; : ( ) A ;II. UAII.UOAD \VI .AS0:1., 11'I.: : i
I'%i-Ia..Jtnt. and then from the window them I so much. of tin if \1111:1,1"as theyeiiiil caios j if only ( iml I on our bl.I.r' And I 111111'II'I,1 I : iliiMlItIl.I: ':,. I'.IUMINIillA.M! ( ( 1.KOAD: ,I (i'Ol'NTY. .aI.lIAMa.
1.11"lhllI"II.llll Ih.1 '
j.I ilo ulnrwl 1 her i indignation,I upon Jehu. I 1 I "-.11.\.11,1..1', (.,\'' promisethoiildi : though "'ii't iii'-s it ",'nl"1 I I I wits Sl-M'till ""h..-. 11"1"| ||" I 111111 11/1'1.1./ |>| ., Till': I'KNSACOI.A: ( MKMPIIIS; |{ | :CLAB\ ilL: TO I'KN:

A.' he I Ui It. t.) the I ;;.I"' in hi- chariot he I ..-.1 :and t..k" itli 1'1' us ( I going out I Ur..imt101/ ( ( lion t-hailijt.s t 1uelit I'n,,, ii.l| ii'l -.Ii : I..III'lalll.| In. hw.kmnl ( ( : &: : : ': \1.1.:.\WII.! : TilS ':' IN .\ -1.IITIO
rihcad, I I.v tho, : 's, i -til.ill.i "ti (I In-1, nl.lii-l.iuiUmnl llitili'in < H.'Ol.111'SIL' -:
shouted lie div in her "Throw / their huhtiamltiUilli d.I,1 I
1.11I' : 111" t iinpoilant: "I/II.ILI I II for thw I .rolwhll"i. I"'hi., I I I I 1,1'111,1) Ih..). liii I ( ) 11 : ( ) NI 011'11') '- TIIK: (liliCA: :
1 : i'thodiy: 1'"ol wil. 11
her down !I" Hut: ln" doiiht thu .l.ivos ( Iwhi.\"11I11 Is ia I li.rl way "l'l I\hidl ilni-ini: ''h,,- ", ImliMhin.lri..ilillsr '. I l-'Ai I: () t : J .M : 1 1 *.
JiJrt'd; moment from -.urli! work (of auwissiniition i'btwll,1' 1 hat thousands of tiim-H \ Ih.,lorllllh I I : .I..II'.IIi''ru I into tlli.u, :anil IN.) .-.I"$ I III'HI11'|/1.lh.l| ,, lilly llll",- JI .I : HTI : \ 1'1'11'rll

yet, knowing tjiu.'en JczuU'l ." in 1 ligurativo; way: that IUlI. ,1",1. I l.e Weekl) 11.11"111.111)', Iml ul .
i'oiilil l 1.1110 more to 1111'11I1\11.1 thu eonijneror wifely ambition has, 11'11hl Milxationofmon. A man I i.s no better tin.n bis wifo wi l I.11111/ //,11111"1.1.1" | II I ll.t* f.in,
.1, I liu woiil 1 I Ucverj thing. as he I lit him i I be. ( Ih, wivea I of America. 8" I ) ,' .I iiuu,. Hn'iiriil\ l.iv.ir, ennllili'iiie.it ( TRADK) ]) ) DIl'OUTAXCH{ (OFPKXSACOLA )
,
il |i..I'I il'' MM.ii. y i-l (PIn'I'ONNU
her of influence! for ( 1111111
, hilt itutti I ugiiinThrow! : down" 1 IKTi < riuville, whO writings( will h your Hccptcr wifely iu | i i-I"'l.h'n"'I'i i h' 1..1", hat i' HIM- :
1 I. her ct t niggling; ,I .! l>" not a III'\'I"'i.. .
t Iii.y wi/eil her and re | oti-ntlal IMid I '|ji it.ttiI while thu I 11,1II.H. mgejoiir .- -.I i <,nn.|11" n.1 I on m I'l-'u-vlim Hint iiiili.llsi. '
nfl'I c'lin-ing to i t the w indow t-a'ti'tint. mid lt-t'i: ciilii < hi* miccrssoB to his wife, kinds, to annex :11.Ih'llr.1 t< Mill In- I III- 11.1"1) 1.1 1 tinI I'yisi-iii.*

hurleil U-r forth till hho came: ttimLling nrd,I -.:.iy>: "Of all I tho Llt1i"j:1: which your |ui lace of HI ic< l orwrong I'AII.t, 0\11.11 I \. IS IXCKEASIN(4( RAI'IDLV.I'E'ITIIKSKN'S ) .
to I the euat Ii. stiiking just in time to (i.id.1 t has: ii\in l to me the r'al. . and 1 the Nail u' come out also to dexouryou. '
her I
I.-t Jehu'H horsii tramplo: iu t\tau to lighted ou MardkJlotley.

i-hariot wheels roll, oer her. Whilo him- 1.1' .\ Martin!, haU Luther na\Hof bU wife w : I I.'igliteoiinii'Ssi:'U-Ht' in Ut itt will hi. I su jay lit payNbtin I'lOSt I in I life. lll.ll.r-.N Itt- 1 lii., |I"I I-V III,ll I :Hinl l'lll I'-lh'HIlllell I utill ),m i--'Illll II t ....IH'llt Ullrill--) his : AUDITION) ) () IS hOUTii()( .; JN TIIK 1: LOVKMI'ST) I AHT ) I Itl K.\
tlmtahliTofrehhinx .
'elm is iiibUI.'ut ; with juiy ,
"I would not exchange ill) | >verty ,1 liv.-.iii.l i.-nl.il.-l: | I ru' all Hie must I'lmiiliiiiilmnl HI
helf lifter excitement he ordi r-i I liUM'rxanU of t 'rtesii.s without Ih( III ill pa: > I ln-xt through all iiii.iniiiit i thu
her for nil t tlie rii III' jl.IgIU '| : 'II ,1 \."I" .I' iluy,
to pi out und bury tho deadueen. : her." I 1.11.la' : rf, '|j'nin' I by 1".1 Hiiperior eternity.. Ihal iii-i-,, |.'il.lir, ,nnl //1..1. mnl I I.H-II. \in S.U'C4'I'X'BXUIXH: ) INTO( TIIK: (IHJUBS.
<| Hut the wild Mrcet dogs had, for faith in 'IIIII'I put intu tho hand ofIVnlinand. In our dTort to have: the mother of tIer i-liiii.ii-ti-i.; 'A f n'i- f.-r iinirl '
the third time earod on tlio s-cene, and In ) America. JohnAdams. i- 'r.hOI' hold ut appreciate, I IK r i inlliiencoover l< .r.. |liioti ''-111 i1, ,iln..I.- I-IIM llllli
> I r : \
iip| I.IIIall. lln .,
uli her excepttlio hi r tliulirtiiui.. uro ) to f"rg.tII" \> .ali I n ,1.111'.1' lniel 11 r' "I Do not to visit .IsiUVay Hay ( Grand Buy, when
they had removi-d tmly [.irMdent of the L'niUil 1 Illl' lilt Ih"1 U"OI| m.r : -, In ouriiiil'ni' forget) Hlt ( you() come
whicli, in ull dogs nre byabtrungi' -.lii' ,' I wife tu inllueliep ovir the ut Io |" |
>p )mits ages i-ai'l of his' \u tfe \1 by \ul'.1 I IllhlJwl mn-u-i-u-uiru HI i-uri- I-INU-
iiihtinct or brutal BujKrstitioiikci.t look .di-ciim.igi'l me frol running 11 I In many I IIOUM holds tliH iUI"J'Ito iiion| I linn l lii tin, ir M"I'I| sMi.ii' 'mnl. iMiiirtiuii.At. to J'ensacolu, and( (do not) to Drink I the purt'Lt(1'
biibiuiiid' I is the home inlliicnrr. .1.1st ll'ine illiiilll '
from, touching, after tI'nth-Ihl' ha/anN, f..r the sai%lit "it of my i.-nunt: ry the only i lu I i-ail ilieniTiliKililii '
In multitude of,the bent ami mutt ", iuil.,| u I Hi i \\Ki.in.fill.I |-IM r, the
folet ut the a great: iil- ut
1.a:: nL" ( f the hands and tho hbeitiiThomasCailyle pi ut: th latwenty -"t I :"JII'. in, .. anil |I'.iiliniui.iii'nui' ., \ Spi'iiig.TE .
)" .'1.11 hii hie in 11)1j by bit iiupoi lant 1111t t.II'I.l.1 f:1U111': oftho SI.I.ull iM\ i I".1.Ihl, \,: ', tlu,- f.uIiII. ..
t'it.All of ancient hn- t-I i bin 11.l'lh.1 there have 1'cl no dew-eiid- .. \u..I""lul,
IhU njwlling wene I ntoiie for the I fact I > :ami 111.\.1| |' 'ii u-i- .r f .j'1 J"u'laJ
tho v-'ilt' of a wi&hail l adke I I h.. l her in. ants, inero is not child,I nr I -t-raml- .i-iii.
tory was r" wifcM.f.-I I nevir appreeiiiti
toil of wife'htrugKl'' **> dit Alan! child f>r any ii-lin.te dex'iidant "f I U'a.liington \Vi .h.,1 ili.h' tinmi", i nl" In "("'elHlii, :
IniiUili'l. ik I in tiny.
earn >
\ Hut in e on 11.1 !
l LAND AND D DBvBWPMENr
11':1111'I : .' I her liu.Ukiul'd t inten-ats I by unlawful that. haling; lakfii her from a Ufiutifulhoim or 't Chailes Siiiuner or tIi.ti.is.INaiU ; mnl 1.1.!.1 lit I. "'|Hi',11 ti-ui.-.. |t ml i.-'1,1'| 's.i lullS iii.i'urre, (' tut.* !EZACOLAJ GULF MPA1IY

1IIIII.a" and Ji a.U'1 p'ttlm and I I biiiluint ', r'r. II bluiuldliave [ or l 1:0'111.1: hark or PIt | ,1 K unj 1 ,
I Iiittig.t 1"1',1 l Nel on or l'owp< ror 1'ope or .\, '. I
kitchen garden of Nul ii Ii. but ( I burie-l' I l Ii ril tlie home of I rat lu.i& '' I i/I "I".li I I', iI .
got tluBl. The I trouble ull )U guu and .|Ii!i .1 l hi r in Mich language only minor J.'hiti--ti. ('1 I Ixird I Chatham or < !rat- '
"J..nllob mistaken: w If"lIr..u".II..1' hllii- I' u djptie I .| g'liiucoidd I luana o, untilone'das tall 'I' I-u.ic New.ii ir (ioll-lnilli ('f 7'r.c I 'D Myxv r : hl I have for Hale several I thousand( lots in the d'. limits nnd bodies)( (
Swift Ijkeor (iibUm) / ,
I tho words IT or Watpi'li' or
haul out of hiLl laiwholy by while in l lr Jt'ullll lidinij "
4if' t the text: "ArUs and. eat liravl, wiU I in I UvdeiirU.|' her |I..t got rln "\'f. CUttil1 I I'ryilii-or' u Slore or ( 'liaueer Ill I 1"1._ Lie I ili"il.il! in curate, full' unitinli I of land( near the City of Pensacola.( The I.i''llul'.let.) .
will \ tlwu Iiitutu luiian, or Ivoid rii or' (v-otl or n .IuI.tIi, .il.111. 1, I lii.ii'i.MiHc.l I I folowing
I < cxciti-nwiit ( r"allll Ih"'r
1 lot thine heart Inmerry ; t und I under the J ,
the \ \inevaid Nalut it It." found /her ilt.it'I. '1.1 the literary giant ('r"I'\'I'. Oarricfc nr 1 ll'igarlh or I I'm.--.111111111.. I IS' iii-.n I.I. /, .\t'r."' ) II. I IK"li 11. I Ids oriin'iiei lord Ilk-
The inlhii'iiee: MijKe .t"lly I, tins *wibjutis vt.kifr"ni bis eonjU-'ul uuiJ lit itO and J..lua : I<-1 I'l'-' .".1 I UK I 'uin 1-ti v H'-i-i, 1 1 I 1.1..I.l I
I un illllll'III''IIU nt-vw Ufuru IwainlUiotineil wrote tin- J11."III.I.; of I 'a auginI I Out. eon or Maraul.iy. J'llltUi'' of the l-.IUl .tl.'l' ,I'lllll.C, .ItM-fllllll( "H.lin I and( Development) Company) ) which) speaks a word f for PensacolaVe :
and; may never hear a/.il, ) row. : and fill- finitit (.*ruiili.* .r t lie .1Ih .i-xtinet. i.rtani"I'1 :a.' ..,1, .,..,1 und Mule'
on.
t..1.III'I, I' 111.t .s they hit-I I ( nrugh for' Ib" "I.I I-. Ulnl, l ,eliunyi s i I.I't,1, lit IIHi.tll', ,
1.11111.,1 pcti-i't' and bi'iul-oiunipotent, IUa that HI" upon. tholl1. by th ,1"111 or <>r uktriot- as w i II i i0' the I <-' lulu I.Iu' 1.1',1 nf ""f htuti' \ bL. tlitu iii-hhiisI! | to ,-,1 voiir ulU-iitixii, to ihli 1111.1111,1.! I Iu-ti-Iiuj.tuietut| ( e"II'I11,1|.: l II i llnlh RlvIIII"(1: : lt
i'llluc-ncc1. ninl tc'I'i"UIP cour" i .f U iii Ir '\i i-' t"ml.tnw. art ci/tell an attempt limit or gi-niiM" .I ration( > 1 1 :i-lutiin/; I i.-.aki-. ,'('1//Is I luui-l/) 11'1'. .'e. I .growl ti;; City nf ',-',"'rolu, 1"'HII' wlilrli dly lia. l I lirnofiu of a >i-:|"iii I, ulall I to, au tatiIau' '"
\ idtiuls. 'cm ', 11till'L,centuries. an4demititii. t.. inak., "I f..r tin' la'I..1 I appreciate ( withdrew in\.tliul them lu 1 mulutudi CII. .f (,1 -.'IT >-. lor .iirr.. ,I : uiul I will I I I 1"1, wit I Ililnk.I Hinl I wlili I m I, I"'I. comm, t tinnu.t' I 1111/01111 u| : ( i-oiniiu-r-
I "ll| k i/f wttvly wuUtiou wi rdi *t-bould \.t nut. ( Close t-UI 1".lrV I ri-nlro I In tin- i' .fllllllllr.tull"I I I 11..t tlcklialjlo I lu-allli ii-iutrt ami I walciin a I 1.1 st'-e I in Ann jl ii-a.
whole opportmuty fir u..full. T Iis, P PHKI:1! / : CseuBereial l lWil / ,
gi..l Hi.d Imd. How iiii'rwut| that tJvatMl. IUo in tIe i I" of tIM living. A al'Jlau'l I io J.r '..t\wl..rlrit.] I How iiaKirtaiit :: : V/ssily 11 : r IViixai-iiU I Im-, I,1,1' ari-it 111.1
.-very wifeliave hfr: alliUI. un urtynwomi 01 wife nvwirnrntai h Insfll.uonl"ilwt after ([ that it U-. un improved( opportunity 1 t. : i| i "r.I'1 1.',.' ui1 ic| .1".1| our )reiit-aiolu I In uli->" l In lln' cosl: all' I'oluflaIJIII:.
uiglulA'Uu.anil ( tiivmely BjiprofAJBiiibiiioii. ( do a M> tl 1.1 ). ,"::.1'1'!'' "I' tinn i. I lu I IiI" Ix-ll of rouniry I I I. an aLIII.la"I'I > I llnilivr I of alinoht I every! kind i I : yellow |ii ino, rcil :nail hi ito l>aj-,
world, Menteiice IU"r"Ul't"IJ"
Jiurtnnsioun .. b:1: quiet th.wlm-hTmii a* (.111 I ( 1 ''. .' I'. I. waniorn.i I ib ir II.' .,l that v>, k. litnl. nil' 1..lnl ('fiar. j juul''f| w i il'lli,<- ry l'plar, hi kory. pi-i--iiniiioii I ', I Ih'l i ouk, i liinal.i-lT I i )', :'a s-It-v pinininl I al' nj{ uiul I near' s Iliunewly :
.\nl let mo say what I urn lj. that 1..1rle in..Hi will I i in il-i i it wi I I. 'Hue II. lVn.aoU & !: u n ih-al of hl.irk wulnut. Tlio IV-n-m-nl.i .V ..
I'T : J way '. > .:. i .11. b..d :.tn iii.! i !1.1.! d tojive 1. prujvHril 1"IIhlt[ 1.:111..1" uruut | I Kiiilmait:
is tliat womun. iu>t waiting i in hi-. ilig %% if'when I. .iri.i live v i ioll. in vi i uiul!} in Mittv.lujm. h'II'I"
tIt" ui; I.' :>.intlj< i-i-tl": i ;. /..1.. Coin n v have iiiatlu the survey allel.I.Iwl LI II'j. !pa
tuitil llw'w tinr. COIIIlIIC
|'."r the rishls iltnieil htror | *. | .% d.i.' .? "u I > |i i.4 i-<-" t in .1' 1 i.f i-> -
ridtviii. ',1'1"a 111 canAIt v. :.-< M> "bcj.\ijj l ;.rn >"iH-l. .ltui Tamil/ in \\.1.1.I l.l.i. KVIIV: ) 'al'ly Ilay.
IriuItIY' I 11,1 thu t-isiu.d by NUI.I.'lhl' I I Oh, Wllat. \hat is jour wifely amI of An-. it.... 'I tlw r .ia and t- 1.1 them Al-l' Ii.'.,,c.lu., U Hh'l I t.-, > t'>>'1'.11)I. ux-rlor| water utilyauitlg'hut I I"-. Th i ,<- i 1'1 i lie of land U itunuuablibut U in lia-rcaiing: tatcu .flr'II.I\I.a in |uii.w..4Ufl. 'Ul' b.. I bition. noble or iIIHII..f |.1 bUll w..u they wi 111!! I /U- uihtb- / 1.1.11' xv I'l tti' -uri'-tit I'lnti.ry itot. only >.11,1'I ,ll'Inlll"I I for l hit t i, and land I( I it Hum I hutI I It'CI"> !::.u..
hK. will I* in fair ""> to p-t all I i ition-: th.-n probably, dir IUi,1 I.11' ,' ; i ., \ cjii I "t ite. l,ut "I| tli* mM'iuiinl '
1.lt11 I the TUIul.ont Ill'ti-i-n, hundred
of to-day
the/ and 'byi. "We "vull willingly Mbit sit J..II.II..II.II'I at I lilt cluni \ 1: (.Topic ; N a |JlI''Jtlr'UIl| and l.c-aiillful city
to W'
be \ 'I. I
oi 4.
win sl Imslmii'l. |1"1" \\iiklj
fight: n II tret- tl1M \ .ur 11.1 \11 .lu.L da v s, sail r.. "Sis'.1'blu \111 |. "I ul ttfitenlhoiHand I Inhabitiiit4. I Ill i-ily has uirullftil hotels fctivt.-l curio watmvoikt line
lire
lullotLoX. I ,\ I-h ilrinu&u.IiuiLIit LcramtJ- d '/hpand fall/ 11,1, 'J.f tie 1 In '"I'1.| ; I .- ml' mull ..'.dl" lu.tLii.ui ".I".I"t| jjas, a
\\f Irud aid, -tl.1 I would ikI I,1 .. and. "hat /lev.-I or in l" hatdlthu cried out. *'y ,ami, tlunwutchjthe i! tUII.I. 1 height I.' will uftel" mu ant und'-r htr leadtrtJup on tho i imorvow I liiltuMiv I falull, ",.I Ui' U' Ii .. ',1., r Ilii-ii fr. Thcitill! II.i4il > il line oM-niiiK| lor fnrnitiiruand IolIal1f1ll1allllf4'IIII'III; fall abet I ho altci.lion of tliosuintiit.lrd

l-i :A' all woiMtii I do uot vote know tlmt it W4.U1d t tclmnge I U-or found on "ha I lUiiM-. guuThu Ui'-y i-nUrod. (Jut a 8r"al.I I Iw Terms of Subscription. io H.H. fx-tlhat In theMi-xiranliiilfnuar I this ulty the Port oi.e U in yn-ut I4buJ\llaul".ll1o oil andt-Liii o|

TCUlt the I" tt"r. M>,t I;!| "Ii' fOe I't the niont un- 'lo every man bun garrUon to Bul.lul { h.. IL\ whirl'! it i i. Hill known, is IIMI ii) for f/it-at many piup.M...
thing f-r i-nntioii
un' l -i.t. n woul'Iveto : l 11'" ..la in all the world, UI and obstacle' to l'-vi-l. ant every wife )s I.. nl( I".tl'! il, "r .il 1 li ir 'I\ fi i ,) t-uts- Theit i I" no tannery in Ihi-i Ull of round y, m Jar an we know ;jail hide arts khippcd' 1'ioui here to Xvw OikamIhert '
virus mid ilaus'iier-
: ttjfa.t"r.Iit..t '. may I* in msj-irud Jan of .\n. tar I .' ril" 1, io I un. r, f'.ie we IH'licvctat a wc-ll-<-on,lii'-icd) 'tsuusiu-i-y i-oiild do wclll'I'e.
father ut oui- -ttiiia :
tltf-ir im-Loiuls oad 111 /> ) |.
I < /M I: \ i.\ii
ai ,
1 .Viwly; ull/ Uaf. uuilin ,f.|I taUw it. timid 11"'ur.. :i 10..1.)1 .after youhat. 1 w.j. -rIbpIlliVI, fC.OI The rlinnie here U l.ulmy, t thuvali.r pure, I Ilio i-onntry IICIU'IIII.I, around the -il) !I. high and rolling, tho cuit..
IlftlpNtt.. fcolid'y J'ILlka: or e ie .btalui.i ti ;jt. an.t I U'Ilt-fu..tu I a uotle, r.fd' aLit 'n. the ds.tvrznsnatAu. -I\11.11'1/ .:Ir.(1 .11'| I h on I Moping hill, anil ha* at pre-enl' Ii ;oo
Democratic.1ae".r n:"- tn if >ul l'<1' it. "Tint hid k of alh (ril .IV.n". tu actoroi trl.hlbltl' .. Uuw it oUt The 1of I I her coiiijanion ar." tl" ,1urny ." ofliU WH.hlA IIroullllll.o( iily.We .
111 ull voting \o.I thAt 111).. t re \ fin,tar way the b. lItwjof grow UU life ant I, .- gum tl.e. "bal of ,"'t\\11: HI IHO woul.llll." you to vi.it '"lrct'IiIlt see IH. (:'oul'l you not get up a pailv of rtiu-umil- II.-HIIK- over wlih jtm ?
I Ian "'" l .t I11t. on" u U ( < 'it I Coax him citing wiUi .I- aumII.; 7.1. _
I
that n ai.llf'f"nw the |"..lt-w I ar. 1..I.t on Wall trwt uuy Matt-! it. )tl! 'dl'tt'IA? dnve. Lint t L"r" Youiarin't '/\I.'\ .. y.o.Mll" not* hut tiy ill inraiiii-oinu )iursu-If. l'l
up bv the thousaii'U wmuen \ L Ii the wife's ambition Ui p'-litical | ff.TO.trt ou01 nag him there; Itt you can coax Terms Strictly Cash. 1111110 hear from you olin truly,

U>i) tt UI by the tlwu -I'b The 110f of lit T husLtuuif TI"1) that "i lain 1hrvThat i .
Tt<*- Iliu more oi| ">rtumty for |1",1111'1 I" .tiitllV .lr'' him. I ( We Unwveral uulhfu sakn '. U Ani< rH-iin juJititK tli U '.'.11''. \nr| ,""" '-I! llwlr Hun- it ,.oil S. N. VAN PIIAAG Secretary
tn ,
Jaxu pa/d-jn
'orrul.\"I. ou I. U tlA I ,. 4t| .1kg \ siltotu "
| io |
i ilabbli .I''J \
than ur? fr "bo lave tllD tb.1"Uy. Information Address
l..i j.L l.tk""W I For
.
to
.1 \0,1 I'W wboisa) HAX bl-\PI J 'I rel'b.at <-i\-\ 111.nl' foi tin ir .1'| |1"II"Olr.r
We told tlut ffuuii'-eutfra.'- "< .tZti r tho y Uuve a-at-wl ainan hIisu-ul ,pLixit .ui t. throu bTa pro- .,.- -i.n-'A. .fcl I 'liii 1 ti iiu f'.r l wV\ M kljrj
.a rum .11 ; t-itnligiitttu, for office. .hi'-h l>r '*J nfL sat dtiuw liy I I'"I. -.1imlt. !', tu-in-xr kiil,.riU-r tlurv.t .
I two
cvrrtt e\'iltlJ Lh ti.ra-us-l 1 him f..r ..ouue otke attIO. JJ1. C.wg. tb 1 mnl. I.. (4-i .-* iiU. uuii O''t I" tliou ut
lake .
the inllcn\ .Iu' .u. .a oresi "Ar< 1.1 tW Tile PENSACOLA GULF LAND AND DEVELOP iENT COMPANY
lui-Wc "I
rum 11 h'.I.bY c' awl be has l.n .Wrl.. roun thru joti will get tUfre .11l.1 all __u ilu i ) _
rounltin
multitudes of wuukiu di o,1 ,'mil r- 'I I a.J your b u. I.J. Lkj ju thiN \ 1.Ht.UU UI'IUI"J 1i lJI.UUU' : .\'.: ,
crowd 01..l
frbi tnn
thinjr to Iii I ui th'-re- dru.kicg. .1' / \ / ,jt". H. wifk-ly aLtQ \\ i
uu l "Itb "u and oftrti R.-. -. I "tl altaurusjithauiiu'ft.f : w.j .
> rlIi' a "
traualt w ...trl"1 tj .IJ C dJI..rlJa t .1 > I-A I I .'U.tkl'U& I II ECJl.co.colo" rla.
I..{hat tlifi u. 1.1h -it u- .11.' l ." ..1 .!." D14 ,k lit''. IJ1i' :retU, ..t .. .1. I ,
?CI' fiJlU
tlitre are ULuna-. .J r'i' tlJ r.- t.tLUJfli$ ."Ui-J rnl i- u. tif'I -
.
I..


--- -- .
--- -- -
---
-- -- --- -
--- --
-
-- '
-- -
-

Tit : WAV TCI no IT. -- OM IJ cr.M'A: :lit.i.l'rnlnlilIIIy : :. L\B1E; i : E\\'H.

rl\\ nH,01 n' ConunwinlKuloretl ( ) : r "
T 'E E !
tll..1"11
I Put > our IIRI., 'fcmf tlior nnd Help ; I iOARYAL .I
: t At t HIP IVwtii'llrp: In I'.ilqIta.' C'liy hip 11.iitTue \Vity' AIII lo) (ita" ( hilft'" I"I'tt.I I -I'oM: .
\11' --- -------
Mi.. i iv'i'.I.i| .iii. 'n 11I,1'1', __ _ tf lIt itt liii lleturc |'IISSCHK I Ii i :Ji I--"h'' I.. 1.11 'hl'j"l01.1.. fromll "
___ __ __. __ _u __ In il'Xtir I ltiuliu'. *. tI I ,I.I.I I t.. I 11": .\,\. $. 1 1,1", I:> N..
.
Hi 1 i > ,nriiiilmlifiln :"' h \KPiitn. :I \V |1.0'> ,tills i 1' >I"I" k \,Ih .
<"' 11,1 ) I. -AlI -
.1111:1"It"% i II i. !I. II'I.illl. .
II I.MU-i.; ; : r''I''I' .
H uiuhtuit l "fllll' Ci'MMFM: I1 h 111,1 I fo il' I It.r i 1\' Ji _
(
:1.1.| nt" "IICII"i 'i m.m' r"'I-o".I.i, ,
_i tin Uu ( IKUI 17 il I I'ort I at N In i, It( 1:1.M: : 'I MI. .
E'
l 1- ill!. eli it in I lii' I illnttlnir' iliss| |IP.I''II 1 : ,
r\M : MMIM I : I I. \i t..t IMl. |ii.I I 1'.h.ln.-FI".j.I"M I KII IIII I- ni.,uli. M ii'pi" it ntn. heof Ih' -i u In Nur mk' 1'neiii. : Ilsiti.i MiJ; 1 I'mbiiiliestnlln Dow & Coe's 5:

Din .u1.ae-nli I. ,, ul |Jo1. nm .iintiritin. r Lspnsllllllll ':11| |i. IH Illim' I,M' ..nI", !'-'. ".nle-. to h ne .ilie inilmmU giSt nn mil t: .:li. Hi..Hun, .

Oil'.' tn w lili\ Ii llu% Iit\ (- ,pinil mill. wlii h IHtmnpi'il I- ii'nl. r\i'r\Unl" } \111 I') I.n ,\\ ill iiliiintllnii I, im I rut"of one ci, lit nmlloli I thIITI I tnPI01 \ fW'r Nor luilk I Inm I e I 1'lItl'k.t P N'utiuuti, I(2 .
mi run |I' i"i' tin'.x n. > rl\i'. I loll I lit. Ilinn. \ |. Milh : In f.I",1 Hull ti M.i' I tu u uI I'.
tvrni or' rnsli In 11.1\ "iliii. IIn.1 l if II"i. i.iiii nmui pi" "'"- ''' Men lIly I n*". I I l lemmingtutli, I lUiilngtliric'tiioiilliiofi I I I I'MiAi.Snr a

aim"'mil .ilue l'ir II !II1I1I.'$' n ir i I' not ptlilwlitiiii Iti. ,1111.1'Ih. "dll. It I lini (r.iiixnl, I tlici illitiI., ln >'er wliil, r. iB, I ink Odin..1.\HI'. lt16 (' ft litwn I tilil i-r '
'
ii rnntiit.' <'I l nil' '' 111"1'11"i t>"ii> mil riplion 1 nf '1 t IVMI i il lint Miteil.mil. Mr I 1 1 Ilii. flr.t t iimn thin, dli, tu.n "nt if- 'MP ) ','.o 1111. 111.1,11. ft hilil 3; B DOO1 K ST TO RB!

\piii ... tho it:nn Illli" wtrrkili. .. rnuimil VMi.. tin 11"1| r ,nl. Is I ,11.itnl, nlihli'. "I'. "-. r''I',1| nt n eon\i .lit. ion of I us 11' irer' ogi'lit1*. t 1.,1\1'.1 iI' iliAl 1'\1 lll.' '' 118111! ,
X
ii l I..r
II. Hi Inlint :
!' in.,HimIi- I. i mul I nilnp'i I'nii ',1 liru. .! I' I Km u. < i'iI' fl
nl ( "li'ntlilli Mine I'nlf'r
iijon
Mltlxlll I I I 1"1'1,1.. 1.IIIhl'l.. |' ill ...1111.|| | \inl 11.1111.,11.1) s"IIMI iiinln ntul ;"H'. I It liiml pr by
CM.t I ; ( II' Aumti\ ..!SH.tMII tin ''; 11' "II'.'. Kniiplii, alit nmli sstiit I o"c'I-I,1 l r"'II.\w n. lilly riii| '' 'ntu M II-r.\ i I Ii. \1 I

:: OIH'H.IM\ : \ IH\\lf UK At>. liwlfllll) 111'1 till I ,\l-ll 'I'c, ,M Ir. V. K. 1)'r..lr., r..rlll.rl,. uf th.. '" 'i I link (10'\111.' \1' hl.f.IIIIrl.: ..1"1, .Will?p .f ;. I : (lICtIJICti': oc

IMH--I: I HIP ii. 11'1111111 n 'in .\ M.\\"<. 'I',, 111"1111"' uf On |hl.1 ml 'me" IK i'ill "">'\ lift hilt Hl.iniill. Sinn (11,1.l I' ,n .i I t Itt 1 I fi inni'iT! I I. 1'11 c

I'U''I' mini 1 I'1 ,ii\ i: i 1111. ; < It. .\i \\i I II 5\ hut 1'1' '' 'IC( I \ ilesin tuiiiipii'itiepiupli At I Hint i tilt'nti I m Ihe |'ioint |Itsik| ,le|.1.II 4KK4GPOWDER II i. f .rilooU. i.titunvr

A* 1I1OIW) ; .M II I Ill' IIIK P : 'mHIIIM I il|. tlii. i :I u ulth. t ll I h <" 1'1".1. .,. Mhupi. hIlt I tln' I!' nl. thurtly Ih..re IN 1 1'oui : TiE .

.... 1'.II'S.I'\ : : ': AI>l>ttlUK M". ( I' \ II.Y 111! I ill:it Mi i I \\.t.li IIIH: I tItle. ii" no 1>I"'I.I." ''nrll met In .Mliint, < l.i..Mr. .\ M II I'I.lil' .. w'2.:! AM> TIII: IIIST.: .'_

MMhl: .\' ) 1'"M\lKIIIU' : l. HHM., 1 IMI.Special 'I, I 11111'i ot 1"1"\" mil, \\n-t-llnllill I llti.\\ilnl Mr.I \111'0"81.11' If lu I:, ,| |4 -Tin\ Ill, .1.r.elil. loTit.I' .

rip --I'. U. -- I mnl :I. ) ] he nhunUI! I. .. -hI 11.11..1.,1, IJlt. tu M is'rt..
'
.- ---- 11 'l"II| } 'I"III'lh.1 lhuiilu I i ,i-i",1 n'|'iti-i tit.itu II II1:01'1:: i 11 I."i \ : .
Notices. .n il I lilts_ lie. .111li',1) | |, \\ ithin Ii I r.itnl" I nml HI) hug I.i'i mild, 11(111 Mulinn 1"11 h I,,' < ,,i ii .i \"i. l'i, I MM::, t.'Hil.in .1 -

I In-1" I miiphh I'l 01'11:1!) "11".1'<. "Inut mU Mr.utniii I prumptl' wind. liistniil.unsinr ". ,r N'.IN ] !
InIlltl I'. to ) .
1111 .
i. ll.ni
Aih ." I 1"111..111. In I'll* <' -Intuit p I' -hil'| flc..II'I' CU. I"\II AT.
i Inl.III, kinlit it I r 'iinim HIM'" In IVlisi.eiiln I. t'ntluiMl .
the ti
Ilillll.No geiil.hiiinit .
'Itdl lit I'lll' I 111": ts ot" ii 18111' ll| ""' I 1111'11.1.1111,1 "
: -ii't'i.il| ::0..1", i 1II'rlt.II,1' II',,, tli) :ut' ;"i unit \\eht I JI.i"I., si huh Ii Him i} mil : '. liter I uent, nmt another nail WIIH ilriun Absolutely Pure. I lii si Iilrh h. Siiijlhi||, jiif. to 1\M"gc

.,... Is tin' I :1 l- .
(" '"Is. l linn .h."h InKirn, HMVI: : :n v-ailn the tuutit desired.A -

l.nilk'1', No.Ki (tl.'" .\ ;;L' \. ISle with Inl'i'niKitl: nlirtmnint Mili-eiiiuit: t I wailiddnt tinliniu.tl. I Tilt 1I0w(1'r mv" Miih... .\ unrv.t I nii I ( 111"1'Ii I,'lilt'I Ir.innlssexluli 5. /11,1.II .
:>pi: 'i.il,' IIH i tin-1 cf I:HI'mill.In | 11I1..IIj i .utreiutl" 5\ .".n. in-. Ml' \ 11th 11'1. a\
Af !, ,\. V. & V. :'I" ix I Ii"pi.li< \ iilllnlIn ; tl the (1111\11.t tutu of \Iii h I I. ItriulMccof Mrutsnn I nguinii'keil. "eoiunnl.'. it llhl" .1' "rdlintt' kinds I \ nil I h. ti"' .. -

I II.,. \pnl| ("i- (if I ilmr III III" I'IPM I I' irn'" "I hilt, 111'0 I liptitli l r of till| its 11'inn in I i ni; III M 1 r. t llirwns 1:11.I I In 11"Ilall'emul T'i.. "..111'I I mpiiitl.n ,:' jilt Ih11 d.I 1. It bilk till I lie. ( :\, II, thu., :d.II.t _it ;

\'II i ,111,11\.1,1,| 1 | !II mst. in' 7 p. in. "njouriiIlll thiKn'I'ei.' 'III I I UMMMU I : HI. \\ iii ii. liirlnMl. ) ini inn:r I nun ""\ \ I C."J. Intv t..I. nhiil I 1..hl I .,ilttm orI .\ bilk liii I ii.: I., :UK. 7o7. ,'.
11J I ,
"I'al'I"d. I
Mill. lit I I.nk. rnuil I ,'. <
ill'll. 11 "hl11i1 Nor ; Fn'.I"1I
Illll lilt
lll\ } i.1 / a. 11.
1'HPt'll'IN 0'' liniihii'i' povMl"rs. *, 'n'/ ei \
? '
tin \\' M.I..l I. W'II.1| nut (\'II.I. mi} Ii'ti nil it I' of I tin nent" rall".II1'II, nlll'" 1"1 Mr. .Mini' re.ullofwli I | l.l\ Al. : ".. Nin; I.uk; till I.liv. s.'T.It .

l h.nk.. lit cit-tof *lO |1.1' 1111I111'\. 'I 1 IIP 1 i t m priMfntl| themselves in f.nnr liliSt l1t.7 rmw) IA"I.WI'.I'| ( I u N. Y. I I ,I-1: .k N i ii I n i.\\ ::1. I. ..1:11.: 5,1.:!

'IK -.U.r.\ :--ml. mill'; in I li'Uif Ciow" tii'Iitat 1.1|.HOI Is 'I!I.) pi i' linmlriil, I. I.lit tic" of Kr.Hltilli the n.,dm I II'.niiski"I.t.I -. ---.- .- ltl.1'1- -- --- I It 1:' k C"III,. .I 1'1'I 1 I'nei: ;a.:,:<.'ill. >;-ll'n' I::.
V 1 tlllt'l' lll'llm.lllil' ".11" k". < l lins; Inik )1 l t ul'. suini.
t11.J.I.: tint III .\ I PII| H. III l tin; olliio.ITinllAI l 1,11:1.111.: uliHh IIM: tIe L'i.id if the. I Ihit' next nn'i I lIli:! of tin' p.ISM: IILI r nentsnsh United Slates JJaiMx Sale. Nun link, .\ 1,In.'! (1.III.t..r'I.. '1 I'II.! ,

utmnl N.iti1: nt 1111'1. \ill no fir t.. I thi \\ ,.II I lastiiliiiiliu at N, a l.ht1lIi4. 1::l'n"111 .1 I ii! iki"r. -eui II. ll.

: : .l'-\V'lil: 1.., M.\ "I inn'lion III i-\;iinpti'in hulL it ''L'u ln. II PMH, | emise,!'} mul it nas mlj}'mini',dM.'i 1'1"I \ t8ilhihi! )'. 'I'ho 11.1: -ui tin.i, 'I uiu.II. "..'I. ii1f4i
; ; 1. ll.ii.n ill ?Ml 1 il, l.k'Us.ln.IIIH : | ( ;
,, M I. ml i\ nun! inn.. in ti, Ilintiiii um'.Hi ,I the fund ,, >lit In tlii'init'tr' I f linn r .' 1.11. 1:1.1..1: | |
: '' '' .V II..I, Inii.ninto i in rl.f "II. I ali," i f the i HUM nil will rubnbly i tin l.oeivt: 'uppiri i.ni.inmi' | '! I: hlk \'I'. I'.ni: .ki"I| :'Ml.In' I. !LHIIut
h,"'"'' ill'ii.\' mill ll inn-' I 1 r vuiilM: 'riisini; the ti.nn.Nn Knuun ii| on the mii It nl to-nlhi, i I the New" Pun Hi'I nn i' m' il I I ) l.a' k : n. .InrM'lins, 71'i.
'c
IPt" \
I1H1I' iliiu, HIIO'\I\ mi ontllt. II. I I I 1 1th J. J-4. .
Uius.It ,
tin mi 1,1 I UMI
I ii'K171"
1 Iluitutik I I Inkt.
;
as le I the I'nsiieiHlMileof| | 1"1..1'.1.1 I t'lleim: jinpi r*. At .il.', rioiiila I. S M.I *.
11'la.II' .
I A lit' lutik, ". ( I I balk lir, -a I tbup: .u. I i'ill//.no.. s,
Iler.
mi
.ilnllir frumii'h 'im I
fin.V liiml. One
li'. .iiitu ; "iil.senli' niK'll although Ml.t.I \,11 II' '
: i ; had ,
NTInn 'ntaliM
> I OMId) l : 1 II') Ii | U'si I Puitul h, I Inn .1 I' linen, t:.>.
I 1I.h', i rlli.! I .'II'.It lull""(Mil I III. 1 It ,Mil"rrM"iinlii' .. l'iisii"S limn in tIlt lily ,llll.iienli.imlH I Hr"I'! ItuI, itillifit l ,11,1., \\ill in 'in its tu ait, il \\\r link a'llvuii,' 1lll'r.!I"7; In .I 'I'
::til:J Sirli I'liiiCnvMru'l. :: id lI.III'I'.I'r: I.I W. I.
A lilY' ni "Tlll II'"lh"l
; "nn I I. mul' the null iy nf' III1iiioiiej ( KII His \ IheNolHielii \lIltili .'.
J-iMI I' 1111111 1"1"1"1 I..IM.I.I ,1"I"'fl. i IS nl. I'liilel-tmen )1:1: Ml. I tni t I' :MU
1.C1 tn
.
Hum, -"h."I.I".1 i \\ill In the 11..1 cit". I iontaill.il I the iig* I Ili-lri t I FI'. id ,1. 111 ,1'1' ..11.1 I t" r.rbnk M.i''inltiintmule.: ,

novfTin; ;1'11':1' ':It: f.ii' pi.nl.I ,. Hhill ('Si irliUM 1.lf'l'. 10. > !jilt' i'f 1.1"Ii' lit' HIM. I .. I. IN..II.Nurli.uk .
: 1Ililll. ln\i" "(iin nt Ihu I i} H> > I,"" Ih'IIII"'Irc| ,'"I l\Ininht IH HI'IIrr"l an ,1,1 I \ ',,"'. Miiim-'H. |it"n. to M 1".I'r
SIMPI0 I ., i' 'h''nl'lc' lilmtlli1 > mud". Cittt l ill.II irn Kill I I I 1)\"'" r.llliHtlvMln i I 111(1(11, Ii e!,.st thin he 11'.I"hIIrl".II'I.l1 I t l (111'I I fll.I'nll.,11.'I" I I '' : lilt I i rpi""'', iltuuti'pi" ii, I Ilii1.! tu' *''
I I ) 1
,, K 1'.11'11'1111 I list ill t 1'1.:11
mill. KmlirnliUrilk! I : iilcii Ii inm "th.n Fil )1. ., S sSi
.
: I 'UK:.\(." II .tin 1'.ltI: \ I the pi'si HHinti i f p'11 le. 15 iii tire' 1111111"1,1., IIIiI'I 111'1 lull..I1llly't ifhaxillu'I'liisuiuli on the Inlli ,Ia\.r .11111. "lv"<'. in lit .V ,I 1'1. .ill, aa S
Hi -
: l
j'.l-JU bilk I l.tuI.u. lie 'tin, :,11 In Tump
""' t 1'\; 1111.1. : u fpr hl"L t--tiili inf .1 tuitI inn ,i. I 11'1'1'111.,1, ut :,.\ tiiiemmIhe ; nlioM" ,CIt ''I h't i 'misi"will ,,Ib'i,' ful' n.,i'e and, 'It : II. ) i : -
: \ In \\ "P'l. In HUM nun. mill ttuUMI m nt ." '14(1 |iireuli, I Ii. tin,, hi''hiHl I In.. I n. 31. 11. SIT.UVAN W. A. 5. st Itsl'rklu'tst |
: 1 1 in" in mul .
Annual linetlu'inattir j I'
the eont.uns, ::1 i i; I 1 Itt tt'.r, huui.\or.came !>'ii ]nUIn : I : Illll -I""llir! llll, III.I"I.: i t I
'V.01'1:11 null) 1',11I, tlir i itt. ): <>ni> ttlmumli'riliimlH Ihl ''u l', on I lhi,' 2 'Hh I .:a\ ol I I'I'lIr.I'I.l J. It. TI.KSII( Ass't Cudhlor. .
i liirinlii., App'' ':} In !\MMII inninl 'ilpil ni t i n fuii.l or' thill ttirnre will mnkcHi ,..n I Itt ,''nLhl I i itlindiil. In.a |" ,1,1 htu.( I, h"I.r, I 1'II''I".k: II" tI, liii i'1.Sil' ,. ( '. Ni M..tn: : ".. l1.1"

M nVlo: 'k ul 'J! \\' (I.It"1 111111'111 hlni'l.I'llm '. liidivliUi.il I i't ln, > tililips t" iniiK .1"1',. I'd tin"le Hi" inattei, s(\ni.li\ ut plisi'nl.A of l I'l'us n.ol:l. 1- |..l.id". tlie Imik .\,11 < :" Nip h.ll limk. I 11"1'1."I ; "'IK'I.n.I c". 1".1,1.. :N:l"arH.\. | 11 u

.ii. .1.1, l11%. Jn'VI' : \\hi\MlltakethelllitlilHi, ,' III tills Wi 11.J'"II'I' "n'pi lLil roithe 1". ..MMH.I in.. Ins I tun |III'i ." In r tuikil',.111"111.1 I .thrill ,n''. IIH >I""I"I'l." : The First National BankOK

l: lino: n fi'U \ 'I'.n rm s.il: (' I w illl I 11,1.1.,1, .lit lo 1"1"1' |1"'I'IIIII.,1 I I I""i lend I the linn I 'up ilulenee bi'I MI'.c.lie: ,:1,11|,I rop'''it) ,n P .l'lll:it !n.>. l'ill- Sui' b .ik Null" -Ial', -,'h 11. MX i tnV. I Is L

:Vo In'tli't' 11.1. ---- -- I ltsteiu \lr.II\i I 'rand Mr, \\ als, II. hht. IIir's .. Mmshnl.l'i I \ itHih.Nor .
\
lit l.'irrut* 1 1'1' I'1| Inik. Nimd, I I.'it'i ih, 71.: in
,
< : !' Ill'I'1 OK
;. ( 01 ills' -
.liiiiv \,
M'ltisi'tlli'titi r 1 1"11"' .III| h".I"'III..m.,11I1'to I III'IU'I1..1. evpenniH I Inniiy 111.1'1'' embiii'iil I nnotlur II.I" ,t I Ill/ill .

Him iliiti> I'.uv' one iiinl HI,nil, II u iiliiciiul, Cin'nil Coin l Nmilici I'h"r .II"1 fur inllnuul, nml liutil, 's-- l\'p.' 1. :il.Keb. .. Nm bill: I 'ii,. ;,in I 1111. ( !nrttO! |.lion-icn. |Iil.| FLORIDA.
lili'iiiU, niul l.ii.4 ini'm .
( \V I I
jour
In l
.
'i'hi! (. .mitiuirut.ill: mini. ft'"en of t'i'Hl', tn til! rioiiilit I at r<.."n< ola--.:Mimlilorni fires, xxliiehirerry l"II'I.ft. llu'uent'isman Nur lark 1.IIII.. .Mieln I l-in,7'i">, III Mil*. -- --- -
nil C.IHI. ttluiv the ANMAI I. I U ) iiiclm-iil I s. 5rlt lug' tIlt I time nml M'tutl"ii lu tin' MIIK 'I i :. 1".1,1 & Domestic & Sold
emiee Foreign Exchange Bought
nut] luMritm" fin',' iii-luil to I blK I "lIIi. \\ inattir ''iiitililnusl)'. Fil till', the peupli'i '' : I IIIIt: th" ''..|.11;". imm'IM nor "fl. .\1'1,1, it.1.1111'1'1.. ., in. l7.Mnkiiiiur: A ::1k.I ..,

: : I'.A r Ptittuii'iui.t me, in.il. r ., Mr. NIl : uf lIt Nut 1'1"I I llnei. 1'i'ile: I 1'1\ ..1.
-| ( \ III \'i." (IF r.H.ui. .(:tlll' IOII: 'llinin.iH I*. )I I i'r f. C.., I ill/ins f1.ii. III.III".11, In1' will be iifipoiisihle. fm mil' Cue bis c' ittriu'tt'tllt' : I'r K olnmbimli. ( ninninII I j'i:: 11ulli.: -*: D
,
) tn .
-1I1.' I ll\ir l 111111 the I 111. iIisi'i'
|
I It Inr
_Ltlllw'K I I iiiil I limn'! \ct 1' IIII'1 ..
CIUH : i .
: SM. :MeMIll i .in tutu I the "I'l'W.r Haul; M'WI I I.flljl I. S hill 1
1'1"W I \ I illlaniH I I nt I lii' -lliii I r-i',\ hIII 1'rllt lingers I 1 tin. tnnntli pii, '(',. .\oe] :n- lull' iippteiiiltlon $ t'AI'I'.M: \. Nor lull'il"f'l'I, I I lhi.tut I; ''oe, I7D!I tn C MU PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
It.
1 Ik I'h rnl O'I'
iln..Mi: \ 'liiiicl I llii"<>. I 111.1 If I Hi( 'nr\ I II. \\ < If" lip 1111It.I"'II'I"IIII'UI. .
I < \\ \ --- il on.Niirl.nk.
---- : pi, .,lilltllUH.. 'Illl. Till.Hiioln .lhl..III'I'I.h "I1.llIlh"lr'I.II'f. : MVIK:. M t 1:141: t.tkinnuA IX THIS CITY AND! VWIXlT.
l'I.JtsOX1'IU: (il.M'.UM; :Mi. I lljei's I lit tent, in ti S e'r.t 11 h..f"I'. ii, : :mniiniiesi
.I it lull Atlantie' Kniliunill I : n., curt ur.i- 31 I 'sit 1 II.
.
li.uk Ail.iCiiilet. isn:!:nti eoiitaineil, thC Ilr.I'llot,1: Hut IllS <'11.| !Kil II lIt II 1'1'1111.111'i 'eis 1'1' i !, N.'iui.l ( ,11111"I.tn
\ .
Tlio .\liit'r' ( nt : till Illlller I lie I I"w lif .'ill'I.; P. 'T ill \111\\,1'
N
HIIII'I! 5' fli"Pi.McBrineDiirMm
M r
len'in'N'I\ "i'um s 'h' e'ru' paid lit thcbiinnlsufir.uln I I II ll'1,11 I ; I I.llnlilllmk I.
I1h'l'I.ti",1 I fir Hiile. Site KO; H tlilm I I 1:111: '. \\VillHiir.dSlJiMnin I \V. I.. \Mllidi. I thrnii 5' "lales they wire ri )i'lesiuiiHilh. |. f'l' 11.1..1.1' | ,, I.:) I i" 'i'"I'I 1.1,1.| .lin" 1:1 ll-on. 11"1.) 10, & Co. IRo1

:llnr..111I1 ItnlK'iti I IIIIH 1.111"11.1"1; t\\u Ii lii' .Inl:tislieitrl.. h, pl.iintilV: > .. 'Hi'1 I'eiiMl-, h"llhl lln en w ,..Mull s is" 11.III. I ,

UHlks fur UNO I ill till, (1 It I)' ttul'k. 'Ilit I UliilllllltCIIII10 ittit itluti Atlai.lie 1111.hIC.: ( n Cul lit|' "'- I"'I( H\el)' leprem' ntiii'!. ii ml lie, nin'stnltlieiiihlialiilitj ( | I 1 '.\11' \.11'11. -\" 1\I\"TIII.:, I Ihl'i. I: r.la iilnis, (,'):'. to -kli
eiilen
uf hit the r. nl -- ---- -- .
I illg Mi l .
Il' n I'
flMlll :lIOIII l ;iuIlcly.) lilt iimli the I 1.lunol M',lid.i.Inliiis :'Io'I'WI i :. I .
lhihiili'Itt' I'loriila nut' rulnt. to tin i vpilise Nur I : I'I.I.I.!':! I. I'.iirs A 1'0.

JiLt; \\tlN, tli,<> 11111".1', | In, mi IIth'IIII'1] t tto IMtiiih, ilaintill\ \ .. '1 Ihu IcJll. ofliavinu'thislate, I 1"'j.I..III..1 lit ",' 1':11111: l : : the eapluln n.uieisureii' -we I\I1I.III 1,1 Cill... 1'1 I I"I'i sun, ,"i7""), tn I iluuiitt! .\ Estatn and Loan A onts.

I ,1..MI'.II.lllIlu tIn lilil< i I f lhi 1.IIJ'1. Vn tli > lull niul NnsliMlle K.uliu, ..10 < 'i.iii.iin A." II tlie N' "l. Ii ilk "Mailfwn' to.Nur .
Maiiuhliiii, 11.iiiilul'' \M, The 1'uisii'enla IN.PJ melting nl lit I iiisMinxir 11; ntR, until lien Hputisllil' ,' |Ion' i.in ile'i:s t ""'1'\1',11 I.I,) b.t, k -III', I_e,,"."' IM'n, (I1! 1. tn ,1 I '
Slur! I}(lug 11 iltlli'nhiiir, ji"MI"III.I"fdl III,. II ..111 ""lul.hul, ll:IM! hull lltlailled I H.e. i I'en "r.ull I I ".... I.I. I.I. I. I \\01 in.-.

ninl, 1 .IIMI l\til HHIUIir, }' H "'I'.I'I'IIIMI'8.o''lllIlIlItelJ' mul ,"''I.11 II"ih''I.1 in., mul the The p( ntli limn thinks Hi.it III' luneikMHiswill I. A. I WIN: : \ lll-lX: l: II I 1111 I. t 1'iiuli I 1!, -,'hlall', xj-::. Ares ornt'US: 1 'Iridiis,., 11..., and 1''I"UC'oll. I'l.i.
l.niiU\illi. mnt :NiiHlnllle ut. :.M.isle, ,. I" I'itl'--'io.
.
} III, hUI1I'M'It U IoI'fI."II., I Ill'( "Ul.on ) 1lh.Ol.II. .I.T. AVmil1 I 1 I i
_ _ I lilted illien the 'ntw :
.. >uI!In< We:ii..hI in. ,i i I \it. 'Ihe 1'i'tini- I litK'r I, 1"1II I niiMi.'iii i>. II:MlM'.lllll .\ ,. link l-inine I:. I'.leen: ,illl, tn JJ.iiirs A-
.
nn Inipiirn-ll} pluiiliil liuliliiliiilnlip" 1,1..illll. nth 11 mtlHluiethat IIAVI I: : I.AUCK: AMOUNTS OF PINK: LANIH IN MI--I-
- .. .lickhniivillo, next nn' ----- --- -- -- < nHU
,
pill UIHltllHW' I 1,111I. i ,1 i mul ,"1111.1 e 11'.1,11' I ; time, u.l:I:. S.n" lull I. .\l I.) I h a. I 111.1l.I I t to.Mnslii.Nm [ ,'. J-II'I'I AXD I
l >.i\iillti .,u, 1 e.1/1 of Itt" '!-tale (.f : b.u'' \ : 7. tn Mastermsihsl. 10mB.AX}DESIAU.J IHOIEJTY I IV
'1'h', l\aIUIIII'I'\ :llaullhll'tlll'.r.i ii.t nulliitI'liti I lul'hliiH.' .I it IlIlh t'll Ian, 1IL'l'lllIh SIMI-\\MAI-; - sl'II- ; ;: I r : .Ut II!". i'i:||11:011.|: otinpr* .\ I\11.1\1., I I"'I.Mil Ih. :.11':,, tn llit'I'. BOTH CITIES: S
.
'iril "I[ nil I hI' pulilli-aln,n nf Its Iliuti"i'ntli I'ITOI..lh..I..I. 41 nr ('uii-ijiii"i H ol lliii "\ll. KM 1 i 1'.

tuulir iniiht uluillikills"' ik..h.M. ,' IIIII..r S.\\ 't lllk.'I ; ; < ? li.uk I I tIlt uill I 11- '1'. I'r. Mitiiin 1.\11, isin; I:!: to 31 iii itt
,
I l.S
v"IIIIII".III1,1
< liiml 1.1.11 .1
he' I'tnti.il 'I ill C4 \ ". .huphu II 1 >. I ;iuy. I clIl, UI.II( ijjfl '1".ill. lul Illll ,I..h'. .'.1.t ('u. : Ol: AUOTS lOlL
IH| ('ilClll.llU.il tllllUL'l.tll( tllV Wlllill'CIIIIII- l iiuenl ( 'i '. iirlnl li< I Ilii. i ruts' I if |
'Ihe I Ilittil-tat' > '. 1 11.(' I Mullpundit .| '111.11) 151:1(14.: ;

try'limn. tutu, UK 11M ';td hll\&i.ltiiig e ( \!< r ii.iliiiiiu ln-i'it 1I1I.11.llh.!iimc hi"i'uit.rut UNcr .. MilK'i.. I .\\lh.ril'' ,.I P 1.1.1111 *:,IKIIIHIliiniint ,' \.MI.ItAAII4 \ U u., I'ill., | 1'1':'II Mil-111. I'-I-N,. -pan brir-' Nil >\ .l I rn\ ,.I'I1 1 1, Met'illli.in.e, The Pensacola Gulf Land and Development Company.
,
) 'I he Lit,It il I !-t ill it; \ H. I U. I 11. i lrl"'r('n. .\ nf ] H''..k.Mll\ I 'uilslijuui'p'tt. ; UNorn 1'.1.F'h
l I 211.It I I.I I.
r..lt I'I'I ,
.liI ly it lid d.ni\ill> IUIIUIHIIII,'. 'I lliulUtoul 1 clIlilll _... l'III'i' ;lIlrll.
-
-- --- -
I 'I he I'mtnlM.it, .\ .. -"III..r.I"II"I.I.| HI i Ibi il :..sT,0.0A ---- I I tiur I 1:111111": Sntti. ::'I' I tn lreui; (
h"hllllL\I' tliu hiipiintSiiiitlio |' '| I.I"'I'Y I i:. 'OILILESI'ONDENCE: OllCll'Efl.
'Ili I I'nllid 't utt.'ti 5$. Mi I 'Mill.u', )11 i I'.tt Iii menut uf 1''Ii.II.I"i k nulhllbsinlHil A I n.
I n InminiHH nimi. I III I ittilnii g II gi IIIIIII .r tl.Thl" I II I.I.Oi iiutltputlo) "\T 1 Ml; 'M It tin' < Cite lltD't'iVlLM. PCXSACOLA OFFICE: 218'j' PA LA FOX STUIIT:1: (sicoxi: > ii.ooi! '

\\urk In Its t littils, tn titi' aiui, liii. .uihpfilt} ( nitiil: ,. s| IIHh.. .Inhii, .1. Mil iii-klll. cfi-'Jr. 1 1-1. 11 nl."II'Iil.I\\,1 I 1. ,\meh I l Kliuuii.. '1 1.,hk.. ."u 17. JllllO' '|h'
,\ Hi-ll-li: -liiii .\ I 11"1: 1 I l I'.I'IIIH. I III.
'
iln'fuiitli mill liii'otut'itrii 'iiipK'xIioiililulti'l f : .' \11 I 1'1111
I of | 'h.'li,1 I i MilisH. I Hi niamiti I I i. l.l\- _. .I lit ii "pui-| ilili\ |111.wi, .his'. \ i \\'mvi n. ;l: toMa -

_J Ilirii ii|'iniciiiiiiiii nt tlw f.H.t inn i in, kluni'. Malm hi I Mm: tin I 'Leinli,ie U itt, -it cuiiti'iu'IiI' I ii .'I, 1"w OliultiHiil. .1 tum I'
teElull till inm' 'r.Klnilil.i \ .\Ill..lilut of iiipitul ht t'i iI 1 .1II.. I I .\ -i 1 .'i. Uu*'. :"iii:: I tn ni.n
_ _ lii Ii .1. .\. I i i'itir I ii tie, \ a lilii (onI'lipe .> -Mllll.Ml < .I"1"1.
1''III'ollI : lit I .il 1 fi. r ii lull 1-tiui .1 t : ''H"I .,. ,. I.I l Matuin. A Ini LAZ
i :|: SI : o. JACOBY
II II.ill/ell. .
hllll htMl not HO tv i:. A.
:! s ; nl0lit\MiH; I II. 11 '
M. .
1111I11I.llln. \ 111111 lIt IIfO'"I.It.II.I I 'k Mil I ''li.] )irl.iu4' t Ii, I,1:: \ ,'h l, Mnl I.i \II11.lnl"' I :'st r.111.11
0111"11I11.,111", iI hug!III I hll\l.I"II. unil I he Mil- 'll.el\'nitiillutes, vs. njaiinii' I I.i" nltl.lllllt I.I \ |I|11.111| |II d.. I'i >, In Musi'11,10I ,
tipilitti for aud m l iKsinvl .l."in.
i ,
Hun IK out iititi-to mini}' | cnilu| hi\o: lilt I In... lll Htun, I 'llge. 1'1'1' 1"II'Ih. III nr) I III'U"i I .
1,1"1'1 .\ ellpltlll t't.ik.. illIrt.i..liry "r. ( ) .l IJ'I'1 4I4I : .\11' tfi..2: |t.t31lt t ,I'
city mill yiniolo Ncu IliUiuiH tutu .Mi.lillo In Oils, las .\. I ruila\Nun, llmiKe K.: l liltiti. .1 \IIII ".
,
I irii"i: :Mn' II'' -M m\ sii.U, :, .ioI. THE CELEBRATED
1 CORNERlTOBAICICIOINIIfsfT
vltiiiBx the tutu' nltil .Ii.>-ti\ Hit tutu lln,> li.l : I \\ Ill I lull ItnlniiMiii: mul ItIuPily: 4 i oTHE '

of U!>HI ntiIH i in lit in'I'H 111,111)' pliitiMiru''' tcilu ... I'11111. -kiiinu. $'.10. .in IIi. Attorney and -at.Law. I-C"\ -

I .. uiul
.line tutu, the l I..t kiint <.ift\ I hut', iii. I Hlun" I:tiiit I Jag", I l'i iltr I 'ii Hi I IKui I } ,i. 4. 11:1: 11:1-IN: : ;, OH iIi'I I'1 1'; ; '.11.1'.1.i I I
fomul .1 .. aI' i u i I | | I
I'l sieil.|
tlniiili' UKiiiinp.iii' }' \\ 1 ll. nut lin\o nun'Ii in nl.U I .l.i.. .\ liiit.i' btIl. I 1'1.1 I :. I.Ihllli.EIIIIII1 Z.I'I'II. CURED !2n

lioiihtorin a lln.iiii Ini un>'. 'J 1 i 111)' Klimili) \lull I'lull lint.iii..u I II:nmitkiiiiiei. 1-. N. \ \S 1'1\\;, I'I'U'UI.\I: 1'I.tUIH. .

ciinrliiili. ti> ilvu; ii not( Inr, Lull uliir lln... Im-o I. .. !u'i'il'. l I.ll" ) I'ILTI"I:- IN ,Ml I i.ritl. < 01 KI-. ".' .i.K, KY.Fit. .*1, 11it7.. -
,
of I tin' Unit Ni'iisiin, vlnn tlii riiiiiitioiis| Jehu 'ti(III lou ,\ I'u. \\ hit lit.u .list if 'lilt: ITASIII.-------e--; \ lilI.l: ---Ii--\ I 10.. j .Ill'l! ".1|ItI)11 .\0..1". ,u..ht.I.u.vrlt X'a urn tl:""u, r' nail i Itfil* 'ruiih.IirUilafitv vt.|. IIS TUB L\KJKSr: AM BKST ASunnJ: STlK h OI'

.
oili'iit \\ l I 1I1 I I iniirli bt llcr.' ihet itt' :Niwik| \\ I.. \\ itli h, ,1".1", rwiiin'1..1" tht. .
_ _ ]>rt( to mm OHM_ u Ir ul I hiIniaid l ( ) IC'O wtiuM n',t )I II 1 t ... .' .i>\ ry y<.
--- -- Mr. Hunt. I. \\atsiin, iclai ) .... .
tihiut U a .1t /. n i f the .I..r I ti I, rna.IhuinaH fur )tui MHI*) lhi ui.hi I 1",1 a "
.It'll.\ |'&':>I O'I III': ;OI't.\I. <. l' l.sIK :" Slut KM: haii: i ul ihweiH ci.r nv r A y>'nr wo 1 .o.i.in; tukiutih
"'I Ir.uiit : Tobacco
. I I'. l : le. \ U. l I. lt I'I' ft. S .ul' t iwtnloifii I ittU-41 nlin-ty curv I Inmnvii Cigars Pipes Snuff
IV. .111' \ .re nlmls I 'li'llnuiiiK-, h... 5% II. I U.uuii .Uh t l.Mt( M.II., I ,
I muhl IM'I II .
ii,util\\1.1.1: I :lh'ITil 1 1 tutu i-i -1'1111' 1''nit IIt. lilt 1.1 n 11' Bar and 1 WiM In v rry 11ir lit alIt. .1,1 l '
".hnl.iNiu mi tic Nici.il I Il'\l''\ .I111I1"I Is Inii, iin.mil Kinili men "hl I will 1'1'1" MiitlVnHiiiiil [ tlrn. aUnit. Aft r I i.t flllu.rul I|, | | ihf cuurM*
.V ( I Htmuif uu t I'uoyjni Hud
lill i I l&' cil ii Iiu,1. .'llurlii'ii I liH'luri'K, li> K.ilil.i, I.Th"I.I'. Millir .' ( Ii., /1.1I'.1' .l ill I the e iiiteniiuli "I| llu' .\milliillihlll'iiK Rostalrant1, b,11 I I H. tu'.i.viiif."' I r....rd tl UH.a iniMtuluuiiie .
l11 fur I liulKn I In wt-ak.U il FISHING
I 11.I Ibi: l knwHz.tif' :Mi,liili'.. I It I U sit )'1'1111 I |hflllUull bmna, S H. K.I 1'I J} rule. ii 11th .I.hl ::1'1\1\,1. ami I liuliiktri.il I., ;.uu,' :.t Si'Moileiiiix c%/ hl.I.I nl.1d'.. a tiuu*hi,ll mouKluJaurrMpntrniir TACKLE, NOTIONS, ETC.
(
- I lillt, I I I I !I.. I lit-l"l muil I h ,.r" hlll.I. 4 u. sp&tb \ .
I 11u
ll I ilK P plll.llr-lll tt 111.1111,11) ,
In.\ I al .
_____________ lutu eipm ri lit 'UH I H. 1 I. |itt ii..i ii. F'hllll" U.II%V. WI.S.Ir.RT"nra'I.8 !
iHNiHit mnl. iruilnllii lilly iiillitHH iipniire /, 4 uf I IheLit... ot" I'It iiul.i. I.) (Iliklinie, ale ilmil'lli in III' tit't'tiit l't'OI.I' 14)1. C...Al,rll 2. iaC.O IX TiE CITY, WHOLESALE: AND mT.H.
I I ha* ha In
I *
i. ml* *
1 I I..t..
II 1 I, ItoikoniiMi.l.ili'i I : I .\I". ill 1ulghi mul 1"1I1'11"'I.nl b) vnli I .it. "I Ihel 1.1'1'1: w \ iukM 1. KriR.r. Ah.\ t I.. lir-iiHim, W. r.' IIIK MM--: 1 I II whom gu.Wtig I tml iBulfpa w"r ... The wir muuy una i liy 1.It-" .I"al't Newsdealer

'Illl'hU 1 liti tires .IM> Ill'l,i\lll tlllM\Urilll' il ,.I ilium I'.irilli uu. .1. K.: 1.11,4, -. i U. M ui lily. I I.. M 1 ...I'.L 1.1"1. >.-ur ft.o I l.un t and Stationer.
,
Irl"'I"I.I' lutlrtmttl thtM r.,
uiuiiiiiaiiii uf tliu. piiHs uf Its| iiiiintr}.. Iltuiithi..S.hillal. \ Men I I ill, .1 Ir., A l>retli ii ii I. .1.n*. 1..-wieii) ,. Wines and Liquors( ) :. aiit It Iin. iiinr vlrulviit ihmi ever.:nomui
;
_
llu-y txikiil liituiht, in I I l'iiH'.c: i .., ulso mulIninnl.itliins : it lilt \it. 'hum.i'i >'tt.is. l hut rll'it Ii.I I liaiullir, .1 olin U)I HhauM IMI. lntle lH t'chut uff tUt my family tllLiiitf.lnIi'i1r4ilit I i o __

i in l l.i' I'i'iiiiiiiiJIIKTH. .IIhl loLilolll. 1"I.i"II1t I1: :. )'auu.Ii'is, J) iiii llmiiki u ., luliu .lt*.1 In u<*IutC tduh H. h l': lie rid of -' I ICi ii': : .I'
uppumiil .' llailiuml I.i>. \\ilili IMPORTED CIGARS ami TOBACCO nnmtliB the ar,. wad. titttlrrljr ..,..!. Tb''. It.\l.ltO.\J'1 JIWlnn.-Tileti to all IV.Inta \111.1. ,'lln.1 t'IUI: !<
lit. Iliht I lii ntnif nt "a..hII. I: ,1.1. tutu -.1'. i .il.I'. I tIlt that t;if wll Htu tiut uf my nm tHuiUni' ) truni
'J'h"'I'IIlIbllllll"" I I in tterH ,
: | 1 Ihe tIll It ii -t.idsK.. \\ )I. \I HIM I d a Iii anr I Ih""M 1 itt i L ha nudUltif, hut lit NmrmlMT.Uii uul..iIII'urli"1"i 111"lvl rrbuipt uiul art-till Alt" liliohl.T18 .
,.r lit. tn lit t,' fbi. r.anlnl < Olt. I'M UO\ .\ \l> MIN I -I-., br.nklu
from luc Jets 18h hiiimlp"Iii L I 'K'nt; I'OIII lllSllllsKilH 1 he iu >naji itffvr it vrrliiht' uuC 1..1"11'
,
.1. \ hllkplllrllk .II"l"lou'I'e : .
\.1' 1 LaIn! S 8 t ,
npln.r.l. at omit beuan oa >
mciul: ,1i111l-1I1I i I! kit m.\\ h.r'III,; I lln'm 11.hi"* (.lllKJ-IIH Mill" ; I 111.1 i ', ,. 'man mi Ihe tr.lin, ,'nH'lito i'i'i.: U (II. I. ri.v. .ul UOMT that t it ..a I "I ApturinK| I harv ..
fiitU In 8 B. tiMM lip, me m rIIIMH .
hi' nltflitioii (.r I II"",- ti ('I lhI. 11I111 III i onlikli I whlili I' 1'1 billy ilnue. 11:1'III' :: ry ,
U pun I '1 hot ilu uiul Mow ill t 0..III'UI'I"'I'1I11111' 1hl' timii nil 'bit Ic. ant utlur luuiUtUiLit -

\\ all oiirm'tit unit tliun Liful I I crMnisuiu i.f I iu; Mulluf \\ "I'"bil. > JulrlL. M.ir. 'l"l.iilari-e nuinbrr "f |>('',' 1..1Iil. I I ; iIZ .: I ever ..* I A.''I.SHAkDCWirro

'1 hell' UI i. i in the vast Inn J.IJK mul Ib l'i n a. = N. t 1w?.
., .k lug 1'lIlijhh'III1H'III. ill gull mnl r'rmiL I :Moni-lu.i', itii/.i'unul HiTiJjSinlliiin ity C... .J...
('Itt 1(111 I In I I'iM'k. ful'lI111114 Urn c.unthtlysolii'.tiil ciii) n lit Itige ut.I liulU at :MI Inleaiul. :Nutt < >i- Cm O.nl.'m.n-Taa"" r"r,three It ko 7 m r*'ir.-W*? u can> b.
Misliiil t'oiiil IliuLit tO 'k : Muti Uri. MOTon n>.. alit my gtDtrelbfutth
luiilriliiitinii to lians. \ jl 1 'H' ,
_ _ : us u KiitKtuntl.il I t hl'llli \\11",1. FLORIDA SAIL *.4 very l..or beSt KfttnulM- "
JI\\IKI| Ainiiivmi" lit ruttill t 1'.1.1.1-\1\1': Ii 'J.'II hl.S$. .iiul i. plisi.uiaiiM' .. l*i ran a court ut V M 8 .hueS I haliiturxi *-* un
.
__ __ --- LNE I. hit wild tit "
I..nlll. hUI'I"
SII1I1.III1'I'IX.At : h ..IIIUI.Alt... 1.ltll' IIHI1! NOII-. 'I"....11 Inline Tho' no,..'tUl...n.-e.nU'I.>r .,<.pl"in i>f acancfrKUsfbiuttiLtfr .> Rod Star
; York to I 1 ( Shoe Palace Boom
J.llilit. Mm u 1'\ \o.1I..I..I..IIalc llu' li.nl Xl'\ ; left. My ttt nTHlhi'UhIH is i on a.
1 ii is nut
\\uriiiihtiin i l.ixt uljjit; .III'. 1 1'1 INKulil : ul I ".\,iuile n, muls.. J', :. KI t"llIlllhlt ifi i.l puw, itul.. 1 ui> a) peittu better than It.
Ii Urn in I ft an t
um yen
SI11'1 \ IN 1 >s ) .1,1.
tbi' till < i.a' t, 1..11-1..1. imF HMii.nr < .
_ t"III '\ il :l1''b ANMK: : I 111t.O': \1\: I'Hi mul I'liKci lU ull t tulip 1 in h :luUu,. mi n'I'i.11 : 1.1 10 \ |.,duy I, am wuftii I tbaHflU pi u ting.
1'1 the i-i JOHAIUMLMALU.Gimtltmfn
ulII'llIllu 1.\llluLI ht) III"11.1.1 itlu 1"1 'ii.liii I'J.1lc. '' I m Oo \ untruly
W\II.IIIII" .1"u il.lt I I'u: in. I had a Bore on lip
my upper
.
hut Itt II tilliritut iltliu ( Irte'l I.r the l.11 '1..1 .1 t uiUnuit ul I f. vlKht s<... ,tltiT U tt>r. MI
Whin tbe } | 1'lumiU uf : yeur .
_ _ "I'f'III1I
Itink I > & CO.
i 1:111.4 N. A. BENNER h |
1"h'III iLr.'U I li whom nil "i.ilu U-mi tai i |a *a It gait m* a
lirulu uiul criMHiiilU I u iiiiin> mil* fol. klup '.l.iliU'ul Ijirm I '," mul aiuiii-t I .1 unit'" 1'11.\1'11. 1'1..1.111". I'I'Cr (U* .1 1 UMM whl, :wait it r*>r.talu .
,
'
ihe H'sitien uf kill r me iniuliriiiliruk to "dll '
1'1.0.01. .
lost lug i.f fin IIII iinl ui'iiuuiiitaiuik uf llio ieulitul 4. .'t I liii antI piutiiiUuttaeliL-iliu I Ihtliaiuliul I Kuril I..lall""I.,1 knper 19 Old Slip NEW YORK.MM :. nit: nu*. .un.a.y|<>OtL a* P.iuo: {: O' :" hrb.I.lictiintcquit 1 a taa- 11 4.4'lltI'itI n.'IIllol ah nul)iui
]> lu the lChittuitt 1'IIIlall. the riixt .National I'. ant I C.'i ifnt riMhtern U tti. to Shoes
I err a 4 ni the
_t >\uuli lisul airtauly Utn piii| r> ,I r Ib..1nWI'I.uII 1.111 I.. Mirru.Moure .1 1'0".11.. ut the t"'rii'aiu' 1'uii.t l"u"II. l'eu.atuUI'U ; nN 1.:1.\.1: 1 Fr,' it I Ihuk (i,.'irIn : -. of 8.: 8. Ttu'. rtnuli; : I I m* Leva urnmplft l'unha"'llir UOO.fllMi ltlil VI'AIC.

mul llie ou'iil4Hilul) tt'hI't"at. I. 1..11.1111111.1..1"| )'. 'in iiii i.it.> I it nn I' i.i ipi'u ll.t I i'l 1 cure|v I The. .1. r ',r I.Con Inn b.ol.t..matful. Vil s lul.f.n.. )ail> on inK to Iht ii real lCsdiicioii of 1./.j.I.
-
rrix'ii-J
| .1 V I. 1t. okhp .. link. I : (11,1 '-: -,, ',"t'i::
PI.II' iutliiliir Muli'|iu bu. uroii.uiii.di d tin tills 1.1".1 i "1.1. u.I:1 miJ .hity. : in zrtieul I'or .
id. <{"nitu 1111111 ut I 1"I..I.IIH \> U' in : "B.i.I.' uf l.urue,.and .. 1..1 ', .t my bli" ll llolnlay nt still further IXHT onr I'k'cs! 10 IWI' ..11.
Bjpil.1 tw iiil..u .
Brll"h Mum tn .
| .1 10,1 i-rfeoteil
aiI5.nlitr
tIy .idan.li.'ii.
atti-ud.uiei'. 1 Lt iv H at I liiii uurr..y al pr .. J.elhht M I. .\ 1"1 ami pi huitCudM IIId".111 upl'iunlmi'iil (t\1111,11 ,' 11: .t .illru'mi p til In tinunit...t* aiulnl .. 10" "...1. I ttl Uko an.*,rM.mananl It l ) ;U .ill and U:% pr> body u Cliaurc to : Clt
uMful I iiiuli.ni.uiii uiul, mul UK- \uuiijtuiiplu ,' kiBt4llt keipir il the' ,1.1 he3it .... ,U>1 tif all tb.rltht jr.or ulc r BI"1'1:1 1'\1
all km Mil' li.iu.lii
i ut Hie hmuU ul the IriI; \4tiuiul I'.atiki. "I I" I Iaouvru1ini \outt tinofrrlUna. tllOUS: of
) / us for the '
lu\u iHgnu liniiM' .k,.. p.u iiiuKr I. I-i IJaruii; uud K:. itghl.'UtdUel. Itel I'"' MtiMMti. 'n.tI: 'r\'. -A. H. (.SO. feauic Prlro Hint jou C'Ut 1)11)' 011111
muni uuvpinuiu. ilritiui..taiiii..i. ; 1 1"1..1.| I', J..l'i K.:.1..1., Jr., M4" | rin"I...III a 1 n -7lvJiwNot __ _____ Trtnt n. TixU C.ky:. r.U A 1l 1'nlr I ii: ..u hi'rf.

.
.
-- -leiru. .Ihe piMiiiuu i.f uskiktiiul In that ul ki ittr Tel on "lna.hn.1 SIte, l>lt*.mailed
$% 'ior TIGSis I'. .\ jml .\. .1 in TUK bwirr, fern irtc 1'0.
I, Nature > own tun1 l.i\.iti\e.: II" the I II.I I."prlhll,1, n 11"1. \ it. 1"\1111..1 I'liM-i'iiUoJ tap! ii tilt .Vni'loti'Ki- -)-I li.hl,-en-th.ti nut. __t.__ _ inaw.! a, LUAflap, U., Buy Your Shoes at tho Heel( Star.;

must cuiily t.ikt n. mul the IIItbt| ,'I"I.thl' .-uiiln barkAdaUn," mul t *., 1'. K:. Pi.tterMHi'iturwr- ) for 1.1'01' \li. i.ii.i- .\1\1'111, : 1'111.' 11'1: I'I( sruM. \' i'.t'lllt'I-. 'ior.IBJIO .
"
1.111 I. : rioiii<
in hand 2 lit: "tVi'l III illl"l. tt 1'1. : .... .. .>. 'A. .U. .t.i' : GI'O'III.: .
rtmt'il) kiuuMi tnl |ian.i> Ilii- !-\ ..h.11hl'l l'i'U r'i'u ninl I'I"'I''b uiJ.j I'ear lrit'.. i.l Hji.nni' >i t". 1'.'nl. I iiil tn tlii' .Icr5. r :tit .uiIu. h.i\t

lliliuu ur I'lii-titi'; In tli-I"I l I Hi'4tl.l< lio>-t i t:. it'rrJ.Mm -- --- :I.I lil.iU'iMui. oin-r l tieS 'ri- IheMtlt ; ririiiitl.1, *o.; all '..IiI l'-r Ih.' i. .inufac..

? Co'iU, uiul "e'rl; to ('111'1 1.li'uall'ol.' : tin :Malwii, V i. the .\mcri\'au wluxiui i I I"t tbett iiu\liinii, hi- Uktufall.1IMMIH.U -mU- mi'inli.. ---- t"t: lure .-f I nIt, .,nul sIt .. t.c.rt.i uuL. I tin

; ktlpulk'ii' I Iiiillxiktiun, 1'111'1. t'tt. I:111. "Ncutiii," lien laikle. Ao.Jainv --- .. IUil> 11'1 n:in,t' or.,11.* |*,".. '11'1' .\\<-rU
> Brown, 1-..at il at S. I I.Kt; hut I Ul l.a -
out 1) >}' the t"ulifurnl. Kitf >) ilarku .i. \mc'IIII..h.luor Philip t JuUud.n- -
.
r.cIUt.t "UI at ll> I'alafuv trnt ul .
,, { u'III'nl)'. >\ "al m the. ft'Miii .,1.'.: 'l.1 I i ktit t, aid iltt \itt by gud j : lotttliouKih.

4'ltbCtIit Di' J. Uu Ueiun uiul I II.I mh'y. \ lar.III. 4e .1.- -- ir fit mU ami tin (iulili.titruli\' ntUu
'I..rl. ..01'.1. --

). ''I1:11: ;lltI..I :' I e---:!' Illnl-. I I;. the. ..V I'rl".11 hark'. .Ada.'arli'r"hi'r, liok lo, imo\\\ Ul: IIH' 11'(1.\.1: ; : I -1'r..IIS- MUM"ir m".\uiduli tjuniU* to';'unit.. at t'IIC.it nllil: U 0 2 O HARWELL\%' L L I


;i; ('i'1'101111)ni'rul rev i h no ul< lie of UIIIILIi Irate m IK tie.iiui\IU.t i MU l IIII'Ii I! ..Ve.I,Tlrm'r.I ) .1 "ati"Ala.", ,1IIIr"Ulhl'.. lii.' Aiuiriauharlila tiutlig bukl, ..;'(ln-ru I.lu. ihi'k frum in tbe Hi' nitiil um -t ih.iruii.hl.r.illA' --t.r.i'. '-i All Kinds 'IL'Ai.Ai'in Furniture fiuua J"; I I'-. .: II'. II.

their etn4t'ut. il J..bi. uppl at Inl
UK tin ir v'iviU4UVMi\ 1111.I'II.ul\ :.
4 .rul"uu .
1'11"Iuf.uf *" Hian} free lull UillU. if )jPr .\ ( aitor, her ta.I., Ae l'IIMMIUlltl: l..tllie.1'ltlilMU .. itT.. 'nT Tt "l'IH.T Orru \ ..u arv fU'Un; tli'.r .M>d, jour 111'Iil THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
I' ---- -
u., a -
Kiti'i New Ili.\.r' 1"1 l'UI"uwli: ,u.'Jhulr TillIU I \II''II'I'r "orl-rtun du -, i i.> }Kiir. >"u :ri b..tI.r.; wil 1",1.1 .
.4 tlw l.i of th .' iiMab141luttii h4" III hi ) trli- '
trade U kiuipl, } in I tilt MrvMilualile 1'.11141II'r It"t !l..r tb' An iuMtatun V. in. t HI t.-'k muj ) t 1 AlIt' tliLi4 itt lu ni 'u. situ "II"III 'JIlt"lift' OMPLLTK: : : ( )
1111011. ) P.EOUOOM Sl'ITS 'o-1l
tip, the An.i'rliMii (' Teisn, ihe pf. il m' nx: i'i ics: FP.OM *i"i..I'< ) '

urtli 1<' 1.th, f.iit that I uiway. l irit'r! ,," tier t.I"1''I. 1'.rJda Ulie-t hru".llita.I..lull'1*" '. III the Wuil I.'r"h1 Ii. 1 i tn him du ttuUgatt' 1'11" It'1 U 1'llh. I I ,"lIb amiaut. toi brwus uu. Jra. ui! I'AIM.OU SUITS FUOM luUUUlO *:il-! ). A NU'E: LINK: OFIU.H I
curt ami. ner .1., |'p>.iuu. l'h. \ "I"IIIJ. I Ihut l.t .111Ianl.. ; ,'". I.OUNE:4A1IIJUE; : .
'lukMar .. Il'rD $. &AFES: % UKI: > Tr:.\ P"A.I.
M I. Miltittiil v ) uur tKi'dliit -- lem\l' :
) _
-- -
-
11..UII -- hi"bH lane ,
C'oliU, A.lhuHI U".bil., l'rll'.III.1 till I. I. -- I. I". 'f bir b.1 \r ., Ai: ., XOW ON HAND AND fcOLl) )
ivUniet *
h. ,Ve. guisto uuli>n .11 I" : CIE.U.
lhro.it mi. dl.I.. 'IUI''I\ i 11".t. \14' r 'aell. \ ; 'in : \II I:1s. 111 al Il)4it, whu.ky. WiL 1
: U "hl1 FUR CASH
I | W. I'. S 11. Olw 1111'1 in vluMout ... I K. II. 4 HfJin a .twu1ti (
You cun lefct i I..flr. luI.'j v'III/ litiir.'v l''ft. r, UVMWJ for I i <' b" sir. and %
5la.ers? sac thp 1Iyill
trial buttle lare'e 4" 1} 'ry hul t b4k Jlurd, tbtt. -
J"UI"JIIII< 11&lltl\ .I"iul .l lsut the uf iluuri-aine, --- -- --- "HI''tinul'tum' tbaa UO'iv.Vba( >oi.A EASY WEEKLY
PAYMENTS.
"KU4: IV' lur Av.Ibi .tl\.l' Ia.1'ILt I'hst' t'.iftf.ituic t 1 .. gtttuiut! itt ,nt> I'.ut' will .urif
'lrI011. I uiiitr tl..1. tilt I4titCClOf .t this I'lbrt t > "I ilnul.rall\t i > >our
.UII- U. .. i'iii 4.l lf$ tile Uvtrsul I IhitCh' Ii
) tl'SS.\1OS.\ n' l8itE. 1". i..r. .. .tl.l.al.by ..l.n
itLl towiii. ovr Jt.C1I'It.tNZ
Jlli 11I1lll" the uouJiUim i ) ., 41 ; *nil uu.nob .. FOnGE [
.
i i ."I
it Not that we are aglUII fur J.rriart1 Louisiana Iota 'laUlf"tlriD.I'P.fl IIJIQII.I'tt\"I1| 1.1 vallnsa kur iI ->
t1'! fck'iisatiou. but the ay we halltl'lblb! (HUHatlon. .- al h. lulr I.et. ('., 1'1'111.1. r'la. t )1 'l.a..11 1 Il U rn.lniilt.il I i \n ., 'I. l>.tii r *t .'n<. :,I Ilhll'.. .ali 1 un I. "Itt'ilrIliiitcn.' I .I. 1: ,I.itwil.1-:
.
F Iii luf bemmtlon. If kH-Ukitiuu)'olr 1"1' : .rtoloecuiiUt .irp .rat.' I uud. I'i t tin Iatt .,( "f lUi' Mate m I l'i. -t"11 1.11":, \ i 'i s. 11.. th l| Hi 4 .\\ \' III ,I- l it>,. '--I ... .Inll., :' "' i '11. us I ..- m lm : f-41 \'(;eminent SI.. PC !'('O" I"- *.
t-anuot rfJ**") ; 1Itoit.. .'I.nd.. 1 II 1 i 'W-j[ il' i I I I."I*. 1l. .1.1 ,.,. jti23-tt

call ou u.. UlllUIIU

,