<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00272
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 12, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00272
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.-
iB

,fl S-----.

ADVERTISE .


is Tin: I IV VM "IIK Mir tMNO 1IIK '


;,AILY COMMERCIAL. _- PENSkCOTA I IDXILYt' COMMERCIAL" DAILY COMMERCIAL; ''UVJL. :

1.'S 1'"S, I
11'1. .... \l tuiii It" i -uis tilf.ir It nnil
It will" .1, ,m, i il r.':&nlmlj' j i'
,
fur 'mi I it |I" i I' ",,,,"111. ,
-- .
.
: =-h
___ :: I
:

( ((5. PKNSACOLA) FLO1UDA 111 t'IISIASiAN !t'A U\ l 12 1Ss.: ; : ; NO. 27S.; ,

;
Ii1'lcxtioer :

,

: : :I3stfvl3llsHi.ixa.orit: ; \ "Icllinsol Ilie Il.tM-l 1 Mil \\ l-ei k. I O'liltlh":! I .
I i inn,,l l'i ;i' liim) \\ n. hrtiken\ in J Il'> till liliniju.il : \HKJ IIMI.I I \ : 1.\\lIooll\I! : ,. ;
II M.i i .ill,. U. II-M-), ,
\ \ i IHIIII.I.): : "- : i ,
Senate I ) I"I' lln) > hiirninj) ) IniiMini-) ) :
--luuialiai' "I ho, HI \ "f.itn I liniisiinil( $ .\111'" nl I hits
enil.lin.inr
\ was t
: : -
I \V\-lllMiiiiN.) ) ,1\: II. I I'JMr.:! I I'l.ill :amli-i iileiit- ill |iiotr(> .t I ilal I h>--: II.,ilun.nl I itiesl linlilili'il.

HENRY HORSLER & CO. nl in the \\ alcilank$ lioil-c;% :at 1.1 l t u memotial: in iipinil\ tt> i II' u.t: o. )ii.ieil) |. !.> !iiiain' : ; ) ami hi'ilenlei :" I I'i'l i ,Iun St IIIt.III", ,. ni|1' hi u f. '

the. Ilifli' "I ilii'acci.It-lit' % \1"h'IIIr..li".1:% pi ill'' lilt! mi)) tliiitl\ ila-! mail) malleiami '. ', It i-iiou tlnin), ) ,. ht that: t'Vl'm, (' :Xl\\, y, .|| t. ,1,111.I ) I II l.--'I |ii',( llrinldil t.4
the this; Hi' I
--! > \l.i'.' .- IN al ho-piiiit n.orninjj.!! \\ 11'i n-iH.ukf.l'\' lIat,: he tint\ not! think j j \\ 111) e i\et)" Iho los. 'I Ill'. hi) hi., hnihl-.lli) t liiiuiiinu) ) i piinl, a thlci"ci.lniiiii, .' ;
llint i'lil nlllllllll"II'I h'i.'Ihi' ) ))
'
i ) > eai llioiv un-iii\; ;) latill in (ti lie law: l.nl. thai'! 'inn', are) nol in-ini.1) ) ; all lln liie ul'la-| |.: Iclll'l-. III.) Ill l.llllka.:)) \ I :ill.. ill I M'ir.1,1' I I., I 1 ,

SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES i 1 ''. l.unil! ) M%"I'I."I| | !t> l h. Mr. nnil) Ilie Iri'iil'leiiro'-e, ( fiom tin) ini'oirtet, Intoiplelaliun t IUIIl\\I\) -Itt t'll. i'tit the liiemeli-' 'a: V'ViHilii-' : limit) "I' l.ind oii-al.:; 'I '
Mrs I liOKihviii ami lilt'F'
) dtilII'I'o\I'\llol,1'' : of I II lie). h 1.1:\ w 1 l.v I Ihl' 1'osl- ')"\'ftl'i\ ) all t ll.eir |>il ):
:II i f.nciunliilit.ilc
--------- ( ;ieot-je :N.Cole.' uihaiul: thu-e-jear-) : I :
----------- -i I.\ II.I.\ lIOI'i:( ) :. I oltl, hiltl. \\ Ih' \\ \1'1' en lonlo fioin lti't.'I'.t, ( ,q'tttlth: ; al..i 11 t |..etilnni. fur, Iii" I Ilia's llrrillle' **. i i.x ( is
AGENTS FOR nr.MP; : .\\111\-1.\: : \ : r.oi/r 1:011: -:, AGENTS FURNIIiI' I II Ho.K.l.il.Mas': ) : ., .to Kenni'lniiikioit) | ) the 1 in. \iva-e) of' fraetlmial eiirrenr" ) amiIlie I I'llll \HH I.l'fIt! t. .1.111.) )) 1 :! -'Iht'W| : | 194.41 I iii niit.i.i i |' \t lIlt II I linn: ) I k.t l. I ill. >

hTA'll:> COANT ( : TATNTON; \ I'.LLOU': MLTAL; ( I al.olitinti\. )) of |Ihul't' lll: liolin.Mr. I II 4'l'i) i\e eolloti, ) ,mill,> of Kiini.r: ) III'1 ''. I ""'11111'I ami), .lhil: II has. :aliiM\) : 1'lll', |
(t' lIIITOII) ) IIDMl'lMTK: )\ ( mi) a \l-lt. )t II'. mul Mrs. |I.;. 1 I'. (Cootluin ; \- | '' :| ;
I I Hi-link I I ) illotela\ I 1 I ictoliiiii.ii I )) .11 I t 11.1. lieu I k :ami llenilinuton" ) ) \ ) slui-ts''I' l 1.1t.1'1'' \ 114lNll:( n,"i-s i-nhPlinisI, II ti. '
( ueiv uotimletl\ :\11:111': nl tin hospital I
AM'! inlnI1liz,1111.1; / |1:1'\! 1II'.l'al'l'1.> .
: :\ \\ liiiliMI I iu1ti.tetl| eallinj: : ) i>n I lit ua11 |.! li i 1\ ile-hoMil I h Ii...... "...11..1.. ill lie' U III III.. 'I
eomfull.llilt'' )
: ) )l'I'll'1"1": ( \ : .\'. ANCIIOi: ( ( ) I'A: AM I II CHAIN.N'ails .-, COI'IT.I.: :_COMPANY.N. j I The,. ilealh) :) ) ) )M-l: 11'11..1'1',11111'111111I'. )' ) I'rcsitleiit for\ I hI''I'III.\lillll, si- to judg i: nlii t iil' 51 oihik I I this )mot )nine. '|1'1" ] Tin1 (rt>iu'! piiiiili'iil! ..i) : .

: ::' .ike-. :Sli.i'f: nil I Iron 1I1l'1I1.III'f'I',' (lie lale :Sinil-li|' ) Anieii- I I ln. ''I( ,irall I I the Ill) '
AMci.Armc> : Hoop (Lcail: 1 H.-OII: Metal taken: ) in Ex "1'1' of ten.( ) s )1''' )eniiieii)") )mat Iiinei, ) ) 111111 l.nil.l- lii'Iit") n.l.l.ci'ics) ol..

1'ipe. :Hurt I.i.i'i., :-Invt Xine" elianyc: Mheti) I'nuii-h; Xc\v tt l'allt'I.IIIII'( (.'onimis-ion! injj \. ill It Itl I h) M-Miil') .I the ihon-aml) ) I 11"11111..1 i I ; :M.ilt'-. I liiiMiniiiciilthuh, t ) ,
\ i (ornn) \ i I L:. uc I t'olil 1 WIMII I 11'1' In i In' :Noiiliwrsi. Tin1 \re-i'lntitin' olleletl\ \ .Mi : ha .li'lI'III".1
\ :( )(: I'.i.ncK"; :SniAvrMvr I Hum's: (O.\lt., for :Hiip" P.oltoms.: .. l.y )i I', II ,1"il.\I") iilmo-l iiilirel) ) tnxeiul" ) I.)' c the \\rviiin)) and) .

II\T!: .tNI\ ) l'l \\I.It.\.I'IO :'; I'A I.VIS. OILS, VAKXIMIKS.: : :: ) : TA1 !. OLD) ) Yii.l.O\V: ( ) MKTAL: I: :'MI-NM'\I'OI. Minn.. .Ian., 11.-The I t'hamlliT: ,'" Jan. 1(1() insltiulin I ) ': the h in-ni.inee.\) I Our" ofe hnmtietl, ihtIRi'I| I I'.n'ilii'), >l loj' :Malt", dm ing t the, i1.ttt : t
t theimoini'tor i \ I I I I lejjlsieiril\ I twcniy-u\o ( :'oiiiluilletM.il .1 11.1\ itIU I I". ] I o ilccndc, .
loimiuiie tin has
t.t ( III'" > ,
.no thiown '
: ) .ilio ,
}ITH'lI./ m"I: IX. TTiiT..Vn.NK.Inns : : : ;. I'.OfdHTC.ALN'ANIXKD i.in lIlt ''III.I) | l.v 1111'111.) I posvi s cj .
roiir.KiX!: : ( CHANTS: ::', I ili'irii'Ct! I I lowmi I this I, I tnornin\ \ ,, ::'. .II, the MI'CSSion| | theotesifeol l ( ( I \inonnnii' ) ,,nl, II car in.uk-)): t'l| ,
11\1:1.1"\: .Ian.) )) I I-J.:! TIt.I'I'a.
( Ainmiinilioii: t ( : VviKK i : I KOPK:( ) 'I hero u as u 'sironj \\ hilI) i.Jql t nijilil) !! oieil\ eili/en-i'f JII )Is')")11.) Mi t .S.. nl' aleeent I ) :I- I Mil' I MIIVl)) HI: | | ilt N
:iHir.iilli.tiake-hot
I no.\( ) I \ | 'k at Snmmemlte)) ) \ ,
SHIP I I .M 1'
:N'iikel.! l.t-i, :ninl\ I I'.ipcr: ( ':\i ( iiI'I SheeN, J,1/ICON'S): ami t Iho \> ,'1111.'a. \ I thee! > rI'ct t (IfI inunh !|>al l In 1 hit' III thai ell) :at'.l.'i.'i t !I : .this. in) lining.) Tl.u ilislnihituce ), I .i liioii'' 'Milling! ;: di'Kii'i'\ Ih.in,; II,,'

COM' .PASS i KS ji.MiXnox.{ ; ( ; ) : .u'iNriiD.smj.\: ( :::; : : IHAPIII.ACiM:: ( : Pl'MPS III \ I I ilic! se\-on.: )) Trains) ate) not inliiliilelac.l. ami into the nllcgnl! ( |atiieiitii|.: n in : u a t' nl>") m.it.( ul;I lor) some) pel" .)soushere ) ono| ahoiil' in he I ii'l.uttl. I'm- i indued;: \ .

..\ I ) ( (11.1) ::0 In: u.!: ., I.t 1.101'.1.-: ;, Al t I llallfdo! : ii-nla\: 81it, it smli 'ui'iI| |>ii"fcioti 1 l'v a I nileil\ Mali l ) it pit' 'liiic-ip':cue's ui'uijjncij the I '1)11.'i ) ,

\i.U's.y;\ : TAl'VKAH': I.otis( ) : II. \\'. .ltllI\-) : : KKPA1KS: : : AND: / STKKKKKS: : : : II 11I1'1'II\IIl1\ch'\\ ) \ \ irijUUiFii\;' : tllljfojir) ite- ili-llift\ 1I1I"I..Ir.. .., :il .1"1'1)" | et lh'elol I In,.* foil Ihooijli\I.) !:a, maj.'iit):\\ II' so) -ligl'llI'nf' the' people nol I in, 1 i l. ttit t 1.1\\\1,1: > Ci"inpaii's' ) lohhi'iy''

KOTATOKS! ) : ,\.I'c.ln..I'IH'hi' ( : ,, .', Mill l'n.inlSio\o: : Lillill XA'IIIAN I I IMCIIAii: t : ': ON( ) Ioll'I'.IoI'Io.w: /ero, (II,,' lioltcin( oflholulnis oIflllll'l'IIIIII'l'\\III1I', mul\ ilejuilj\ t)' \I'. ) ilaina( ) an.) no nl\. I.t j is 11111,1'| ')".."
I 1\ ;;e. "n I m.))
: liuiler (('o..i' Filling, TI'IIII-: : : : ::;. I !!I.'I'! 1''lId''IOlh' \ ,'\' Noiiliuest S. iir.ir-hiill: ui. taken tip|' 11111 \ht. lie .thin. !Dili's i.n |t" i hll, || I.I'\\| |III'|,

,.Oli, )( I MM I'*: I'.At.OMK'IT.I.S.1'AiuM.H. ( : : : Hemp!i t'-n.laiuin., ( .uin :ami TIH'klE'O/ I,::'" Ml.\ii: I ) I PAINTS I ::;, I t lounsii'i'oil I I I liolli t ) :2."i! 'tO WI'l'-() (('liniullrr, :aiMri'sst! \ the !-enite: in i \- I \\ I IM 4 1"1111.I I I \a. lan.t I :' -'lilt' (It 'alil'oi, nia: l.'ftlui.ii.t: I '''IIII'IIII:) )' uasoi :I .

(CI1IXO:( ( II'I'EI: : .. P.ickiiiif: P.AtiNAI.L: ( ; & LOfD'S: II.I In'w. l hui.lion> ( ninlii |>i>oil t of, il. I II II' -..li.lhe t \\c'IIIIII', I a- inli" )ii-rh, ol.l last nijjhl.: 'u'.iiil/n) ti! i in I IMinl.nttliii't : i 1 g in | s 1>::1. 'if i hIt',

L\II: NI I: (nr.\; ::o'E:' ; Patent D.i.-k. ami :Snatch" IJIotki, pliuiil 4Tj ( l'tlII'I. lia.l, foiiniMiiii.iili.nlfiom.l.itk.) lilt I ( In i im"uin) lei I' Iqi.I'II.I: I 1.11':1::)ift's I ,I ) It.iscic\ Mr 1 lil',''. \\'ai\ ifinloii"
I
Ship) Stoves;, (oil awl Heatiim1STOVIX : : ; : al"\c 1 diero\ I this I I ( inoi), nlnjr. I Ihe t
-(ltl. a-kinjj) for Midi 1tl 1"\\1'1 I Han!: I : i K: I M.' I I. I'.i.Mhchni : I-: .
Kt'MiiS I I I >i\iHKi: ( Jail Tii I |>" ;\iil (Cleats: P.oom Utiller-, I.AN-IM.. Miell.) ) .1.111: I II.-At lllOniriClin ) an) \ estimation t Iht- illl.... (.i l-oIill-: ,,
I tt Il Is >.I"I'all ,, .
:. 'I 1.1':0. COPPKI! PAINTS, I ::' (uf the Slat.' 11.1.1'. Healtl"( iiinl), lu-cu'mn thai ihe .--.--- - .;: mm >; ; 'l TIa"III:" .'\11''')". 1"I..Idllll'"I'n; | | ; | )) ) :

II IP1'I ( i .\ 1.1: H: : A COm'UTI.Inn( : : ; :: ) : : 1' (H' 1'\ 1m ..tVONM.N'S( : > p.eitla\| I ', I l'rofe" ". 1)'' N'mi g hn I) fepoili'tl' \ : fails I slati'il l \ lottlil\ I la' |ii'o\eil' I 1>\. I ot llnlile I tu nk. !Siiiieinenl l Palliek :Milling) 1.1..1': | "il'l'fI:1\|'| : ;

MAX1KKK-TS" I : :Snapper- &: Line., Iot! ")kan.l.\ Jsinkcr.. I l'i-li I CAPi,: ANN: a sniTi's.fnl)) oxpfiimciit* '' of [...rotlniinjrin \ ) : tile testimony\ i>I f the )I..t man ilholh :Ni I II 'I ''HI,. .1.111. I I. -' hltiihii: Mi.Jnhn l Mcnicllriico ... ( :Miuliiiirmd)) ;: : 1.'I |1.{ !

,.0i(; HOOKS( ) : AND: SLA'ITS I :: I LineIlivkam1" ) (Crab Ncl, XK\V; : IN:: ( 1.\\: I II, :a cat a ili-ea-f -Imilar) to. I thoiil|' |iolltieal! 1lI.: tiCs ; ho luiil not, in l Ihi-, tIll'' "III. :,> 1'1 I"t- ,the l..llo\\. ittg;: : l \ .Itiliiiscn, IMihhnr.: % ), ,'. 1111'>1' .

XAt'TlCAF. ALMANACS.: WOOL( > KY'S.Shipmasters !: f.-M-r in lln'. liniiian) : ) f.nnilj. hIhe, lie'of iTM'Inlit'ii' |vro\' !i.Vtl! I fur' |hlt' '\\ ('I. lo ":-I..t. 11..1.1: :':"' "1'lt\I"I'\ ) .) 1:1\,: g*' "' u houpplicd' nr finlrolU'dIhc 2
ANCHOi: : LKiinx; AXI II> sIDKLKillTt' : ( ; ?;. _ __ _ _ '11(1 for) iei-t' ami, \l.ifiin-e. i'l l capll.il: ( had 1 Ihu ;
..----S.----------------- II,,' >'eiins 1"11.11") \\ a'l'11".1' \ \IP\' ( | >ns' |1'1'1"1":'|> -. I heen' )) in Ihe hahil of'\\eiiiin.)i:; l.Ihe pn\\oi'' Ii. ail.I toilicir '

--------I-- :' ihol'.i": ) \ i.-lini. of the. !1"III'i-: at IIDIIi 110 a'ieheutli'tl|'| \ I Ihiil, ( la* tails \M.nhlhu \ueklI'.ti.k: -I ileinentImh'i) I il, onSiiliitila ) iniiiilici'" ainl niher. iliii'ctiusaf) *
Will Xollce lo their, Intnvst AdV1'Itt9flt9tt.EVeVVI)0IY '
tIIr!... ? ) )) ( ) ,( !< our i i Monnt.iin: Mich. Ii liflieM'il (I.. \betlrl ) all foil ml on .lie| In the I >OMI|' I lni"iilof.liilire. : : : ) Ihel.iik, illt': \ISIt is stIll)'- i ordiny i ; ; I in tli-rn'li..ii., ) .1 lames t l II i. \Valk-

) ( Largo; mid( Small I Cordially( ) ( Inviloil( to giro us a Call. I' .liii' tlN..nery\ of thliiatnic:% in I If I Ihal I, hoiU'tel) ', -honhl. .) ,I I lime-) 1'1,1), i'l'l' )' ililhiflii-f.l) )) l.Ihe( .1Ii"". "cr.an) ) I Ijislislinian:) ) nl,I' .'-8)l) I 1'1'.1111'1.i .rt., I
tint. (t'l he "o In1 lAWllhl ilesiie lo was ihiiM'ii) )) the l'II. IIIa'III
.,, I It III')) U 01\'1.1. prnvi i po-t'il' f.noral.le. III' unf.ooialihi) ) ) I thariietel and .

have .the, |>"\\ t'i. t ghrn; 'In make: roin- : )" of, I Ihi- leiotl.|' ) 'I'ln'ih. . nl .sun I'raiiri-fi.,

Morris Dannheisser [ilele iiiM'slljjalioii) I lie M-II! lo the' t lint v..llllh :NaIiiMiat iiie. nlaillies ua-) aintli.i\id,! I I l\an-: nl' llmcka.: st lie)

( eleik'n) tle-k, anil hail\ 1"11'\I : I'icaietl nmenil. ) ,. .
PROF. ADOLPH (1BITMR II'S ('ralld.: a i nil" .iiiit'L (lo. (he <-lieil I, UII.IIII) OMIT) nimia:ci A nninlicrill' :

'ILI'ICI 11'011: tt-ts iin.l lele ranis I ieeei\eil, 1>\ hint, )), I liiisiil I the iiif-lioti| ,) 'I( '1111) Ilie hank I

also) ,u luanlfesio\) \, tilth. llrsl inn\e\eil) ( I stall. 1111'1111'\1'1 he. ilt-pf' Ihlfil. ii.oii|. to ..Sllllll.'ll.l I 1.\\1| 'tiilki4|| |; !

J? L..OE S.LOO I 01' 1IUI.n: 1'111 .....1', (Ill the cohiietl' |1"1,1." |> i.f. .1'lai kson, IheInforiirilion I t tell the, I 11) tIll) i1' I II I our !lunik,, tan >) s. uric' ( hired" hv. I Iho emnpan' ': )). and srnl'

I ) ) that lhe\' \\onlil\ III'II.r l I II lluicka: ami Ihc hail Ihc ,
AS.."-1:1:hlkM'l I )4Sll11Moh1 : ) ) t lI'IIIIIli"IIII: V ) SIHMI'' plans)

M, I'll' -lit'I'll t l'Al.\H I >\ -lltl'lir.: : allu\\etl\ to \'(It('. 'Iliis) manifesto: ) i he, 1 pel, leclcd lor (lilt. nn-at: II'. Tlnhead.iiaills '
MilMtMllll)
I 'I Mil' I tIlt;\\11. II'J
-.ill.I: ilNihi\iil, \ ;al IN) lu'ii.l Ihe, | ) ..1'.1.. : ucicinti
Pensacola. Florida GlliroDoaist! and Manicuro! | Ctl4Il- till mi,'!tale II,1)) ) ,," nllici' gtitg ,
i \illjr; llf 1 il I 1I1I1.h'| | llf pNlllU) II 1'1'.t'| /. I 1t.1l0I.I ) tip. I the, ,.1 tilt' ?' I hat I k ()11111I11't I II. ''lgla|| .'in sln.p ,.1 "
iMroitTi.i) : : A : itml, ) 1 1 ) 'h Inc.t .
shot |
lla-k in il"TlieoiiM ,
j..n us a ]1',1' I r ; ) 'It 1 l Is i.lie. dl' Ilif, \i-ii-M1 1 .lw.I.. we. lal.IIIIIII. u H l'4Il| I I. u hi. \'

uouoiis(! () VJMS: UIIAMMKS I OI INS, IKI.S: : I UI' 'lU'l': \\ U i insST: I nnH, )) men o'J.l.u: ( k-oii"annnnni'-) )))' : i It.I\I'IUII, III )4LIIM' xaitl: :\i-t-lf.in( : WallSlirt1 (t'.'l ililishnicnl) \\ Ii'. lln' ic-nil I 1'1'' llao

II''I'''l\ wild I II: .\1( 11.\ 11.: < \1.\ 111\: : M., !II.. 1'iiln.iin 151, .'J,. waiat' ..a:i :>-"I'ill'| :N. V., eil I Iheir ''iilliniitnni." : man.) ) 'The hank.. M'illi-ment has l ronj.li lloatiii"); populalii.ii' ) ;) ) i.fu Pai'illf ,

Cogn.ncs: an.c1.: Cord. ..nls.I i iI hlopo iiou I liii'"I't) Links'
ilu .
lIlt,
Tivuii'us. ISimioiis ii lull ln\cilc"l >nil., 1'0"1)|| C'ul'IUIl inn 'SI!:. : ;II i\ 111",1".1| | "|1''j'l r uei'kus 'al'11

'-\C .tX1' I OK Tin: I.UIK.VIIH: : : i. \\ HAuri-: :! I I.-u"I> :.snll 'S liietii ill onrcillionl I'illii I or llmuiiiu I BI4Il.'l.ril :.Mr.I C'mwell \VisfOiisin, Irom I the 1 :::"'l'eI.| ami) )""11'0 Ii 11.1 .thai& IIwa1'1'1; : ) liainnin's: ) >alnon) was 1 lo,

\I 111'1\1: (;'omiilillee on) .' ",Iidlll'I ', leioileil| i it i is mil the, gO'l'rl|> hut ana t''al'IIIIo I I 1'nilcd Malen I.aml: 4 Otlirc.Tho ) I

.litg. 'l"I'uclp : I I ) C"'iul.. ." :\0 .\ "lta'I'\" t 'i'I, i4'lI.' nl'IIIII.h'. l'in"I': :\1111.. ii suil! C'III" '" ailviM'M'lIhc, "llIlilllilill (Iho! time) |lt'M' r\'li.il| hook. 'Iheie is mi ilotih) ) 11'I'alf i 1.\111 !'"gl,1, hy Ill,' t-oii-) 1

IJiliny I ; anil IU""II""I'' >aICflI' *>. for liar '")"-,' uml I a\menl, "I'dailll" I I uhule\er lh.it \1 II'. ll.il.lwin! I is I.). NplniloiN() was hu Mist I lOlL In small& )1\11)
.,' IM.II-! .. PTlHii-Ml' I'uu- IH'iiikanl I lli.n : i I. I .10" I" I '\\1',11..1 :0111.1 I I.: II 1\1111" -. _. ) itiiiicd( \ lo
.n.l. I thf, i j in. ..11..1Cabin \ ) ii;!iiiiirl) the !t'nitetl Nulo's. hail, t no means ( homily) loa 111. pic" .iilcnt" ) \\ loll 011111'1111' | J" 1111111
1. "r _ _
| the
ICMH.ril <: ItII'Z:\ Eli: uastiualilied: / rorhishn-.inesriin, I Iliil.elrliiu.N I in)) I the tithle.Mr. 1 has, ini..iTpivsi'iilril') ) tile foiiililiininl) l Ini ins nl'' cnlciiii j ))); iui.1 pio' !ilin;

of, Kmopc: ) -natitc I ol' licrlin l'rnia.i.111'11'1 : I \Villiatnsi.It!' Ohio umler) in- i his bank: I lie u' as tlineoveietl onlyby (for as icijuiicil hy) Iliu laws, of Ii,"

Passenger Stsamer Willie C. slrmlions)) from) HID) ( 'nmmilei unHanking ) HIM) .iili'nl, nnil I In-' ilianu'M, that \\ ('It L 1'niled: \ Mali's: In Ihu di-posa' .& III, hit'
:M' > ( K: Th" I'liil'i'ssiir, i-lit's 1.1I,1i.n..d, .. ) (111'1111"11"111"" I'ik.' ni.tii'c" I th Ill I"' ih.li.nl" ) !) pnlillt') : domain. I It uas nn lo
:,'lir\i's tlifiii) ) 1.1. "inli, "iini' ; in) Iii.' Keel 101111.) !..' l.a.-li H them I II..iu (In Ilk.. I l'in i |ei I '::11'.' !: ; ninl ( 111 IUI,')', iilletl:) iti| I'miiexrnt t U"III"1: )) I hu, hn.l. StIll i (ifil IlieIhilijf e.ss.iry'
-r "I 1 'I Iitii ami .> I J."I ,_' ,,1' itlimallir itiIi)") lit.) IIIMHIS ulio \\ \\illinjj) .
: ,1 m. : I t i." t. ,eoiishlenilion) l.ill! .|'oiilKg l liii'! hiillirllluc liril to Cll :
r : .: 1..: ..; 'i"1 ; ."" .,. | haj.pl" ;"fiin t I) t,
: -_, > ; for Ihe 1-Mie ot' fiiTiitiitiiijr" ) Holes I IIt li\cr(, til'nl In'r hank Illrrin w ho

:. / yp.itt.' lit- I' i ill.I .. tr. lite,) I'illitl'iit Hie ll.ili'l i.i. tlieir I:. siilrur. s. '"IIIlullallllllll.ill: : : : );': a-sin ial ion-) 1 h.i\c,: 111.110 IIII' -..11I,1', Iliiiii: 'llnil.nllh.it i \ 11'11"1.. .\ Ii KM.UIVt.lt? 4 j1

i Ki'iiifiiilM'i', 1'111'11 *liori '1'iiiii* Onl ) nl ( InTl: "'i-i"luiiiis Iliilcl.' Mr. 1Tra\er of luun matle: lilt. imintofunler ), h 1h tstint! i>nt) 3 uvltiil.iy that il has U I' inn) mist) 'it.n., Ihinn!Ii ixiioiaiifi") of .' .
1 111 meaning) ) ; nl'lhij hlalt'mcnt) ) (hat
that, the' hillua-l.ot :afeomianetl i lI't'tt isil'It i n ID WIIII.tl'l1 hU'LffH lot they J

i w.ttorney. ( ) Ii'IIdL411: ,.. .I | h)' II I ('j"'I'I.| .111.11) ) as I'\ II" n.nin )- :a iniinih) ami nn.if\ I that li.ihlu! III uaiwi.iKin wmild' hit eallcd. ( mi m )Ila 1.1'. 'Iho t 1
NKW: AI\'KIM'IMMINTS.I : : : ::
: : : II
hum)) ) Ihc 1'ciluoii.l: (
I 1I'IIII'lall..1]| |: )) the I Mile' It lJtlit ill;r Ihe ,. \\ illi) Ilii',,, 1i 1I1'I'.I is In ilu'll \(11.) 'nmpanyas :
: : I lUg< a hL'Rlvon unl...,. Ihi! m.uimnm, ) ;io.) I'or
; and Counsellor-at-Law ('tuniiiillt-e! In"I'lIIil) uiillin I) 'li-"it-| ) i pull) ) K''t"l t'Viilfiiic) Ihitl' iItilt'l' itltIk. I.a..u11
,,
C.,,..Ii .1 1811.1.\1.) III It.B ii 1 Ihal: paltry I Mini men wilt-l II liii 4.llit'Ii
1 I ?)) I | curtMtf t tlonurrUn) I amiI. with e\I'I )' iiica-iue.: : )) 'II he 1'1'111'1'( [ | miIhls i 14t' hrr n lIIHttj)!; it III' ul "'u .t .
UN) t lall'I) I I 1-1: i n :>.\S.4 t.iiifi. 1'iila- In the land .
i '.I I 11"|>r<|*rrllir "./1" on gu to luIII.ILI') :II
f t.ami. /ana) II '1'"' 1 I". 1..1..1' Iii 1 hill! UJK one meiih "it-i( (oniniin.lits )' ) I lt\ \I \ IM. M 11'11' "Ii. I
"UIIII"I.|
i 1'1: U 'UI. t; ri.oumi.. I. III U tu nil ."''f.".... i illg ) |l.a.:1 i::'(e," ami :> i I'I I li.oli)| )) snrli). n \ 1\I i d.hIII is i II W".I f ,Ii holy am) ) "lal'llelltlal\ ,: the 111111111'1'111'1",1, >

nu: i:- is M.ITIII: < nrir-: '. C.o14n'.U. t. Velr.'lV. I poll the I Ilim-e uas akki( tll" 1111)i I iiu| >n i he meal.I: no ,hat.. in) hut he iolale.l I Ihelaw. ) t IIld'I' I 111: heiicliti'nt 111111 liherally

I "," '" ,. I Ohio. 'Tr_ riufK.m.oo. :ii ineainnhoe) ei I'tllilll'lli'1 uasloim l: 'I itt' Unix ion-i iiieme|)) of his g ener'ins laws II| I I'mlc Cum wti > '''

Y..... lI..k 1\0,101 "y lorunlllL I the nalioiial hank h 111 il' ittli'i1iit.ii, nrilliane| )'. .'t hi )
) in nlalimilo i-
I ; : : ) < ) in I thai he' hastleslinuil( |.lihlic on-) 1'1
WOOD & VETTER i r.n,, "all at\ Ili.'MialiiiiiiV i ). ) ) ) I In-.11- ""t.re.nn'1s.ly I the. ..' I he i nil ) Whs tiiiidu linn wen) .
extent) tf joI"'M.o.eH':!( I, amivhoe 1 I li.li-m ein I Ihe I inlrciili" I nl tin hank II I
I. .... IMisaei.lttlUll) 1".1.\) : | I \\.ii, | t i'. IN !1"' i .I' iI'II 111I I 1I I In |
,
I -- \, ..1 lile] elK-i( I\ViUl.i I. I I He Chl'lll'o .1.1 l.l'IIII'lallll'i| nf Ihu
tI"II"" : | I''. III. jll. ill It'U u i alt' 110)11') him athleil an i'lenient'
I... ,. \ S II. III" I II'. lii.i Tin Copper mml Iron Workers j I it t I In tlio extent) nf mole' .Ilnin HI"IIO.'IIM. ',- tli-llll-l) ) \t 11111)) will hu l.ll' ll'llihi./ h\ndi.al.. ', MH|' 're I II lie land was Iraiulellltl ,
"'"ltl"i isK 1 I'ii.t 4I., l.S 11I.,1' III."I": I ti.lt.fl, I p. iii.I I 1) CASSLMIS : I lo the .' '
Iii II.... ant' \11111" 11'11 H.h,' .1"UIoII'" \\ 111"Ul hilt \\'ulrlllI": IIIII?% :ltlll.It ami Mill i eu'i he f.ii.ilt-n.. ( ( "L'uiiliy) "IIIIII'II.)
I :::11 \\liI IIIUI.O Ih.. i.itii.1 I rip, I".hlll. : lit \\h" :'>'U\ V \ilr.l.; ', '"irii.I.; ii I, :No.; 17 S. ralal'n*. "Street, --. .. .. -- "Ami... this. ahont 'I( hue It was that' the' ihapti' rol ciiinuasiompliliilaiiillhcianl ,
l I..,' lcas Iin" I'aItrii', \\ bl"I'lIlh'uII'.I"t ::: I \> tIN )) \\11111 C\I'I-
; anti F"I'I Ii'IItiH.' 11'1111'111111' ( I t 10 ; foolItIO'I'I'IIJ': ::\ 1'. \\ '
";!"i -..IIIIOIII\! ('\4llllg,3 tlio H amir willluue I'alufov, :; SI b.,, r f. \\iuiliivlon. nt I l.iiletl l.: I [nll i-t I JItiIIPensacola i' !M.in.i.j] CONFECTIONER h ID.Ij' in Willi11"1'1' ..ai.l. e\i'11.1 lilt'L on I.(XXIacici
: I.' ill.li..II' "r I I iit-\eii: reuple liijureil: 'Ilin-f 1'1111111I.lItllIl I I) I hank i.llii-eih.: L nl, K'"u'"o' I timher I I I a Ill,ill ig I tin;
110.I "1\ ii.r" ha_ I rI.;\ Hail, "' ..- lIIII, i.tlliu-iilN: : P I r all \\ IUI \\ 'i..Ii''i''III 'I.I'''' !II in thunild .
""i< .i'ti| | at a .rea-tinaMeeliai-e.: There will, !IM' e-lini'e| lullli I.V.''""' r..1' 'iIi&. 11I.1, i Ii Florida. ,\ HM/I J, N. .M., .'.111.) Ii.:! -Aneiions -- ---- HUM \1111..1.1. was tillal.I
:. I iiK" >iif.ir' all fi'. Iht: nt, iMMS'imor: LIl ;"." )im" nl-. Mu- illf"I'III1III""III'I'I,';! ', 'l l.iitlinu'ii. '' \ :n-i'i.h-nt,I. t-iiiit.I I ( on I Ihu) Atlantic I it.tg4 il"I'I.. titi. ;\I"klt un I'liini. Ij12. I) ('II.lIlll0ICo.) )
,
'"""'''r'1"' ius; 1:11I1I1.'f.: ,| | | Candies Fruits Nuts W AhIll.t. Iii". .|0111.) :!.-Till! h'it.il'll l- .
-.i-.r. ""-' ,. .V I'aeilii,: Koadahonl lull, ).' miles 'In I
III and I ,.
'lit
| Roofing Guttering r. Specialty. ll,, ,, has. M-nt) Ihe |iillo\vlii { nominu-, ) !I.I..llh.| 'lh..I.I
from Cool 1,1] ,' je-li-nl.i I I I in Hhit.liwcie
g t ) ,
I I lil'" lu lln,,; henalv; : : l..lwanl: .! S, \V\--IIIM.III.:., Jan. i II.! -Mr.I Kamlallhas : i

I I Al.l OKI'l.iATIKMTD'!: : ) 'fll.( l I1 iS11EV Cigars and Tobaccos.' ei ami Igltt(three 1"'I"Olli ..1i1"1);; injineil h III'a: ;:;!. ,\Vision-in. lu Iii lnvoKxtiaunlinary !: > i 1"11) i ")limiting) HUM) son thu ,Inhairolax
uobaMy
--. --- ---.------- -- 1 '' | I'aUlly.It .I I I repeal hi !ion 2( ) ami I) I hah I Iheiu, u 1 ill
: ,
<
in) : ( 'lIr :>1'A' .i"! ): aii'l)'! Minisier h l'lcniio-|' )- I ijnc
I I uiieais|' that a lirst-cla. "I.a.1a$ I) )ut- I
IIII4LoNNI u at least :.Vj i ulio will vole
1. Ii. I of
lenliary" : lln I'nilftl Matc'H In Mev-( : I'"Ulll'
All Work Guaranteed. ta t II 't((1 I t I" u leg I nlar)I |ashcnjei'' ; '' I liain, I for It.

). 1 11= Int nth'nel.1 Mill t, \VeH IMIufoX' Stock always kept Fresh J 1I1II1.e.llhc) )] tEat k an.l lilt )44( OUT, I ieo.: -- .- -
1I.1 tiiiihicneiil, llbu .Manufacture ,,,,,111'11 Wttic- fur Ilie ,Keiail, I ra.lt. "P1' 1f'lr - -- 'I ,In .I 1t I I.i'' I
) 1.1'1'111.1'1'1'1' making eoniplelu \\'reek' of tlio eur.Mis ,\ I'n1111Vn4, k. .. ; liitenll;ulloii I .

ant,! V. \\11110111! ibis KIIU-U trtU'll th" I'ubliu ali.nl la- lAW rrloiu. W ah, b I 11 i 101 M ( > :>f icjo"Bar ""lIns: ( : IIASM.VAIIK.JI9 : : ; :. 1 I'luieiin: ; WiUon I fiomVootl\ I- I (Chill I.ii, Jan., I 11.-.\ /Itisinaik! 1 Ii. I I.." .i uiit( II Ilio I t.'I.la| II .'UIIH.V I

----_ -- -- -- .- -- -' .. ..(b) i k, III.: 1I.lllt'r hknll f'adllll',1, anilI'iteiveil ) T., l kpeeiiil says J : \ \-IIIM. i us ,Jan.', j U.-Conyicbunan .

and Restaurant -S. PALAFOX ST,- 19 : internal injiulcf) fiom uhiihhu I "The! i'4thi !
- I nn"TIIIJ \ -- 7 -h will |l'I'"Ial.l ,Ii,.. 'I 11u I, oll.t-i tvvu I.Illieiiuik l ut I Diikliison, Km( mile. I klmiv all ah'int Ihu l'I..id'II'" "' .

,, t hn have nnlaimtl injtiiii-s 1111"" 1\011.1' I Itiriniiiik!! l.i-l niylil.', !aoy,, I h"l'i1''t ( hIlls II .the ld.lllljl": : ami

New Store's < ; ( "u. j lIcll'CO"'JooI. ; i u s. .MAIL HACK" Women, ) It hu luineh aiu iinkiiowii.Ovi I i 1"1".1'1'1'" '':'; ; am 111"111'.1 1.111,11'1'111' 1 what was: done 1IIIl' i 1> likcly l lr

York Shoe II i | la'u\i's I l'i ,im, .ii-i.l.i I r..n.lll.-i'! fiery nmni' lug: In Ihf ..... t lei-}' \\ hit II I'li-vail-) j jini'il.I i 'I 1 df liri'inun" ) anil i t lg 1 illl"r1'1'1) I I', 11\1 a 1 l-nomeianx ill il- lal un'. 'Jil'1 ,

II I 1"1'1 !I1441. | inut ii'i-ltnk' ; .111, ul I llii' .l I. ri.lianUII. i a)ii'in& ,,-l Ihf, i.llh ial- nf this iti.nl, il i iillllieull I. I '1'1111.1 I( I I In hu |1.111111.1 1 I ,liencttlh I Ilie, I :.Commit, (Ill Mililai I )' .\ 10i., 101,1 it

1 lilt: MM.-1: \' or> -- I ,.!<,!, I-I.-.H. ihe Intl.- 1 Iay..11, |IU"O.IIK. .| ) In learn tile I'xa't( fall-; I lIi iiia II It It, j i\'C, U lIlt all I I f'lliJI'IIi lucxtiiIlll I I' up 'to.(day: am), to I I.e. tin pi lie ta'Vt' I
AurniiKMll i anil! l'i.: I I.i.n! (III'! airiuitut
:IIT.A.TICT I: .SOI.IXI.ltVI 'atl.t I ( III i plOVItl' I J-HVl-l Iit'4ll. Nilihlinile t' I') hotly, all I 3 Iliu i It'ilivla t It* lilt lit'
: : Wini's and Liquors( Wal'l'lIII..III..I..tJt.;; I : '-. IfLturniiiiIi, ) UM. | IHtDMCN.: :
I : U'uriinfill.i) ; rIO' lVu.uiiil.t! ul l.Ti.! : I. I I l'Ul'tllllllll'| : t.-onl.lhe leuiuoil..I hersoied rull I llnow li-aknont thai:
ii.-l:::& .'"1S\ rntliKN.! \ : IW lli ( 'I....... Mjir.-r lit it Ilitf I'inul : .-- I II thu ita-on: of their al lull I U that II haiIMCII
IMPORTED CIGARS and TOBACCO --" -- 'A'",.I I. 1 11M" 1 I to" :\toiIi') br I"" .arIiuiu in'ul I Ij I-: I II" Ica ii lhat
'Ill'-1 I 11Hill I *.r-lr"in.'ii:: I.iuris 44)1' Cum M.1tIi -Ian.' I 12.-'I'wo! j llnil-lil hlulliiii.t ) hit \\llalcHI llaftwuudittiihiiifd
A. H.I. $ \ : Jarye;
H. D'ALEMBERTE ;\ < III:. I' \I.\H'\ .\ : Manager fuur-ktoiy hrii k Imucsveic lolallylviitroi'il \V\-.IIIMIII\'', .1.1".11.--1'11"1 1 4\ Il'I 0.
.:> .uoi.t ri.t.PHOTOGRAPHER. tin-l.tisiii.! '.. iLvL.lt.tIlLd I.)' U iilLi-r AnIMM :\'rl.cl'lIal"
!.I ,1Iaf I : t A 1'1111I. II h i l lay (lire I ihih 1 'moriiiii. I tg. The I I'l .l'Iutl ion) < 'OIl"lt.I'I'lIlla) I ,11.d.I..I''I'I I "! *. -,
_
II '
:\
OF THE NEW YORK SHOE STORE \ -- -- --- t1)l )uil'linj's: weie in* ,w.lly Ihu I fity\ a oil ,i I i'Heic 't t Ihu I iefiilar) tlellfit'in-y l.illll"I I t ,' in-e- I lrI.giiiarbI'a.io. 'I

I II ILI1R :\In.u ? I I 0\11: hlUV r.TUUV. iMeupleil) liv I Ilie liro. ieiirtliienl| | I ''''.. IV umoiinl I In |.ay' I'ill lilt'iliatcl I I > t.. \V'A-lil >.<.io\, Jan. I IJ 1-I'It I I it blnleilhigh 1 ,

1 :'"'- tin- rulili, ,. In (Jieii.-i; i''! I 1'1'' : 1'i'H' a \i itt I 'mil 1""'" ." 'II'". I n"II'liflll! Mi-cur. l". mid.I. A.t'i.llin. butc. ami' I by. I ''>''m.lliie| C Mil.I I Ii;, Nulh. :1' 'II' ihe' v..ii"in, )Slate' the f1"JlI; < ta I h I i I.1Iule.1 I ollidal ijiiailcr:"* ,hal In I Ihuj

"I.'. k of, 1"'I'I'\I'I'I.-I.1|' iliad MI ;I. i I'IIi llii.nl/ : n-. !:" meinl, 'iL'! Ii-I, \1 tiIK-- ; 1"111I1:11.lur..I1..t.1..I.artl.'r.bif.|an.l hliMi| to fit orji Ihu nn.l....lIlIlIf.) .:. I:: 'g'inii'iit 1 I, j* an itrimir) I1In I f"r ayiifnlliiial! I I ) t exj.eilment I j i l eject lUl o( 'l I r. I l.aniiir. li .\ ., ,4J4'jitsl I''u.II.'o
r, I' '
'
...."prlll Iluliclu -; Little House around the Corner. I Rriu naiiio <,< I ..1I'W, liron. TLfir' factor. )lal'I I U I I ihe I 1,1111.1 i in I ];: Met u I w) i nly I I thmuaii'l! .I'.lallons. i >' il.n, U-l hill, but not |.jM .1' he uill notion; ii-main 11/11.1'&

., : ISII.MII 1- IA -'Uat.T.!: 1'al..J i at N l'Il. !laI! ami I III KaKt; lnl'iuiiei4 |. rouii'U ol, i 111'1 I t iIga.1 uhUh, kc-j.t. uji hy.' I Ihu Irtmsnrcr Ilvlllg to a ilcfett' ill :i I Ilie' [publie, "1'n.I't.. .\ j prominent)I
\011.\\1.\/t ) i: ..,ir
PottTKAIIAMi) I An." VimALL.STVLm.I. IS.-SVI. I II i, tlu'lr. fri. uiU mul tlx* |>ul>\li" K-neraliy mtlieir :gt'llllM-lttil i | <:r, t\ ii JIJ.Joilwl uilllnull .\ini-l itjii. .ll ee l4'i.liiI' In I'm'Is. '[ ions. to reliiin i home a,,! I in only' bolt I.

I Is a Nico Pair of Shoes ---- -' new iimii| <'i 1'.. fi/r.ua; In i do hcanl all over Ihf: i Inj; 1.1 awaiting 111\'cll'I'lt'II| _. I If .
or Slippers. j I IIMIII.K: : : ; Yt m. j I b"hIA.li in III.| i.. ..,d. r at |..rli! riiuuiD; tI:."I Iy. I I'.uii"I Jan. 11.I I -FI\o Ameiicaim) M{Ir. I"llaI rhoiiltl not ri-e to I Iho ::.

M. r..I'L.. i I. I I I.."-I.! I'. I l. ri'Is. I lav eoim. frbiu t.j) "". I I' w eIl- U) I Il.l4'1 1 in thU city la.l eienin:: Ii
))0.
Ie-.III| II"\: \.I a I uutifiithoe: for ( ."nlin nlc, ..111..1' (.ennine, I KanttKkii i |.." a. I. It. It.. r 11,1\11, > ri'marknlifc-1 j jH '- -- .- -- Ruth bull ling): were < m'leUl\| ,for i-onni-tlion. with nil) of Iho' J-n-i| 'me Hench hu miylilli

; \ : ; .1.., I'al. Tall Die- :fhueVuil.i.. ni, lit..t:i >li"tI'",' 'I.A.IK'* 111111 ,! .i..r)', tinIr. ,.t'i' I' \\ 1I'b, '.. \-.)")1.bt.J t r l I.j CboiL''liuiF.rlda Clar4. .IIyc'sItli I'r gIii1iifl IItllI'' 'I'de" lir,-.Unu ny"t,m na- : the recent: rolJ-!I iry i t vtulhe I .iiifjeeof tilt !jeifu. m loryitlutyof .
" '"I'., a flj I Warm |'tt| >li > for l.-uln. "- ami n'nis.Aii I tlie ;mttUleil"fine, ) nmu : I .iu 11; )> 1". IC lit IUI.1BKUO IlKOS. Li.iitlete'l o( I lle.mctin'.jtmi-liy) .lmc. In tile i, iiiinUlvr
| .
!jior- a al
,n-fle itist I anuttrafli
I ultllbite; *..: ." tri'ttl'M', HIIU |"i.h"'I''III'I' I 1\l1'71. re: -, every tletiliii-! J i I Itunlovanl,, Mmh-laliie.. ,11.lulllalh
Stock of I Shoos i iWIlIt'1I uiut uutl lauii i II' fa tuuuy' )ear.; fmW, : I IlarUur light.: entin;:ui.l.eil. i I '' IllIr. ._. _
Entire Now ) Qui II....,.. IP\ ....If" llx.ut .be |P. N.)* I uiufrwfroui '1 lrl3rl4: ," ..I NurICMrf4' lllllld : u
all( ai.il .-., KuJiiiu. al.fc- TIle i-lcelriu IIlh'!; Utiuu was iuc.i A \.'" 'laniritill. ,( hhiI: :
M.rni' I
Jiai-i : :l O. It. Tu.! ..< <" I 1.:; tuilo) ...11(!!.. Wjr Klf.iriiliiit'T; irnii. li..in-.rk.!. ., for tisu4 I "Wto! injtliunk r, I IlIaQ, .......I.1i .1 tbt< IIJUt'.4Iltb ti.Iury. i> (.rmimily; 1'* the. .lire, lud the \\' \ IIIM. II.N, Jan. I II.-Meml>cr tJI'! .1.11 I uuy ..ui"i>eril.r tu tbu 1'.IL"

,*t'&e.1 wy loiiiU, ant rtiiiov.il) oiiU'H.vlj, \ : no account 1.1 l i lto ..lIl 1"0'411,...,. lulll".Ia"n wire' MfiK ili-.troyi-il. | (il lie U'y mul Mraiu 'oiiiiiilttct'iia) )' I'
'VVor'thy or Xn.SPOC"t1011.h : lilt tlial.-II j aIM! |. 'iu.! Tr. a !..ll'. *-'UK-. !j and III" onlY UbliC3li In I". niarltt; llinlCUD The IJIil.liuX.111).1'| | by the ( 'ily' tJ].at 'the coiuiultlre, wllll'rtl'aea' tar- Ui'lad l> lie or bile: \ill foiift I I favcroulbBui4iia.Hia.ui :
IUIIHI J, itt J. K. KAUiui! .T''. 4 I .'* I'ru:,' .
\ 4 Guarantee: : that the MjKaie I 'the 1. ii'-t, the Il,, i iii l ; I the. J.I! l ami the I .Uu*,IHI.e' ; lIul"rw.1' itrill" r bill l lJa..11| un Iho ono inconr..., ol by iiuiuttlimtly 1'1"1'\11| tliu. I
Ijv ._- I $4l > at Hbulk4lv l 1.) fa,iUh at tut btUcv, or t C'U.\!." \\l->"; M \ MIicjl'.a.l ).IT. I.nvi-ia UiK "I.ic' ". tII4 140".t.. .. (bary1 ely .
-
lol.lly ih-.iro ,.I.| 1 thAt
> : .0 Trta.nry i'npil to fur sonic) lime |
Tbt. t'I.I\lILIt.'UL'1i J..QlUll II loa. II.U-' 'In.ur. s ,.lIr |1"1.| rty in I....- lljinUrHI.IU ;- : t'uutat'4t to 1.,11111 (UTMJII, a
:xjcvv: \ oitivIIMI: : -IUKK! :, I .* !ivM I ,,)"ro..,. Ui Ui ''I' ,,1.,1. ..I II. r* J j.r -* (11'. ,I lu .IVusaJ'ol I.* t.iri-e n'i lit'k A. m., the .liro ual'i ht ami hope ,lo get: It U'Tniu iht |i"f.*ldl! rani, n.l.ln.Mil!. f" Mr.' w. IN, lu i'ur#

S\ II J If.\ .MUFII'I Mi J I n":," I 10&111... UalV.i .\111 I i '11 tl.'MIH II nmli-i) muirxl. .J 1 110,. nJ/J( of an ailjoinII' itu-t' .b) .'..i.. | "III.| lot.. llir llu'I Ui liuutut'ltl.t. will -ilUii.-.( lllfi'. i-ulliU'C ullfbtii.lt .1t


r- -\


__r- -.--- --
------- -------.
'- --: : -
--- \'. ti IIIII" ?I'llII"I ,

S. .J I\ I I thr\, would" be Ifllip Wiroonl)' "- .Hid i.iih '" I L. i "
) I.
\ H.lJa itxumnmialriiMintieil \ /\Ir. 01'1 : MIMir WOULD. I J Jvfrl COOL BEER .
\ ) \ I li ul 'lo let? Hiiiple-miiii-d" and TiE FRESH Is ",'1,1. < ,I nal I I m' 'mdi I
There ) l of f.io-! .
ha'hl'lIl1'11.1:1.1 lnndid, ,I ..lalc'inc.i: like, i"ulue' -- I !mas f (' S Id i ft i"I i

every nfli"! noon (cxfpj't Similnjnv : < 1.1 talk nloul: .itlitupt" lo (WuilcSamuel I Itlaine! ., md liluir have nil th'-ir, \ einiiilipslngprid THE STAG; CARPENTERS IMITA. J .. W. L. DOUCLAS

IIIKCOVVKKUIAt .1!.1 I! 111111111 ha allccl ,I Ill| oil Jffeat" itnd benctiriit ;- .t ,li I nil -
TION3 NATURAL PHENOMENA.Tlir '
,ialk, 'I ho beenmad.'by (' lint or. In :ill4! Or .
I' l/ /. S1l1.\ C<> Ihe 111)) nll'n'I'I"llla' lui- '11111"11'Ih.1(IICII'llo") I ) I.elnocralie\ eliH-r-d- I I Chic cf Liquors $3 StIOE.'I'hl' coIL,9

111'loll'nti"ln.ll.l, !11..I 1 It likel_ (t'> I 1.t ,t. II bevan? 1111? > :M-ll-14 t>y Vlllrli llin Most llcnlMMon s, n.I, 83.KAMl: IMine :1"

\Offii'C-Vn. It, I 1P I ami;; l 1't\ (lovirlIncut II'r-1I n.adp to I 1111 tieroiiMinicncei I "i\rl) .la\'. I Il I led I HIP l'ih"11111' !o iTii'lurrd Mftontlgtit: \ rXo i \ :\ M VV lib I l''I' q 1'' \I I I''III' out In IIK ttut'Id or.rl.l.niillH.I .Ilh. '

Mrts I. nf hi- tIlV "- J'" iiinnlii, tin- (.'alli"lii--! I Mailan ) Ilhlnll.. Fln 'nt (,tlf, txrl.it fit. C,
-- \\1 II1'1" < \Vtinl Hit.l\ Uniistui-iii! .tiuMl ati'l warrnni.-d. ( onirrM' .**/\s.
rnpU-ul
IN .\11\\\1. elating! hiiii'i-lf Ihc ; m-iji.r-, and; HIP I Dntcbiiieli) lo the I llu,I-on.,; II Confections liuttiin:: >,iul .t.it--, nil tf'dTIi /
TEIM1XVAUIU! fl'f11 1I.gl It tllMlp' i-s"'. .TIMIBEBREALL i too A vll-limril I I.
hr-hmdcd, King'hitrle-( Hiid! madu wnr \ iliirsMc s. llimc "
..
it 1IIi., and ulinir, <
l" Mail.Mv $0 (I'l, ) 1':11): ( I |1'1'111'111.,1 ell'U, 'lOr" 1 ".,. -V ,
I'AILIllf" y"r. 'v ] 1 I }; f i.II. "Mix.iiluht I ; II"I.(Is Iln.11 thrnilKli npierof aU .. U,. \ _
lIcLI 'At v .
""I the : 111 .\\
II : .
"
U.ntln / 'II \ ill 1"IIi"11 pniI.V. .\ WH"'I'I"I, i"ilvi! : c"- nil!; In tlie drop nnd uni or rnlclnmlijrlit I .A'II. I Joo ""LUL\" ,-

111 I HIM-< iM M.Mith 1I1h. "' I M"I I. 'I 1 l.eeiiii-i.ieiall"M ami, imlnl !f'Ine labli-ln, d'I. III,!_Iillal. .|"i'il| ; 0)I, ,I I j 'Is 1.I. 1 In old I times I i !MT
Kurnnhi'il I I.' eirtiir I lit t vour I r".iI"II., ," (.1 I lie, I is leceiv-'d Irom' liU, I'nl.1111: ilhU it-elf. hUi'iviii I 1,5 ii" lull, 11,1, il were III ilz.'ul I. but imvv the drums,, are miniof I' .. 1U ITS. III I- M..T < > 1'I'M >AYAM I" \.U\\U ..I"U
\ :
'io" .
_.
or Imsinc"ii: ;"ii d'Iil. ptr tiioiitii.', if s, a' t'uluui vlr-in (Ill. for \ I .. ...t'. .. ,
place -. .!_ _- lhinl UI.III'llll.) ', il'il does notpctit'i" .la"I-II ''it' : I'lirmerly Jlhtllll n Ijrnpu j 'I 1111. i.AI: ioi:( ) M ). W. I,. Itt'I.HAS *t.KO ... ... Iu'IIl
SHOP .
I : I ,
"siiiinjietos.lv. -p'ehave ,1 hum torch tair
pe was 1'A' maiiiePlum ,
tl'I1I.'al LII ,
his fnlure and nllcui.uiri 1'1 fur I".ur..r. If nut i"lil .
l hv
l-ivnli.v -
FULLSTOOKf timr ii.
<
Tilt II'I.'I'JII. )r ( 11.11.11/11.:1.1/ 1, ah\n) I. III: ss ,ltu, Iii I I I is ('inplii.v-d l 'I lie list write \Y. L. DOLOL.IS llroiktou M .

l I. published .."-" >. ''II: UI' ..hy e\-tlIfl. hi lo the, I hi-tiioeialic). pally.To I I t.iultlji-, life-bo\\id, I thill be, \\ 1' v.ay 1.II"IIIp I III). rllll. I to take I 'but 1110'1''i iw :iPcol Room Adjoins the Bar ; / I I I "

yi.oil n jriir. I'uMnui* I'IIM.. 'p'clnll, ni I hat p-iilv ly he owes hi*, 1"1'1' i-inPilb il, has em-ially t-looil gI'"I h.it? 11'lc'rhlli( In.su I IHIX 'It"III I Innd .n! 'I' 11'1" 11 .\ r ,

npicn free ,-,,,11111. npp li-ntimi. posiiiiiii! nnI wilh )plain noikin, 11'1 who' 11'1\1 bottom 5 of (the IHIX n : I I' /:.]' ',1 !!!" .1111 1 .''I II IM" "",1 I hut I'I I I'' ri"iCLOTHIHG.

---- l'I"I I'lcl.cll'j Ibis '. I (.licet .. I the Miles nru (.f \\ 111111.1'1"1 I.I i it I.
I ,
l'I'"ltl'lllil' \ In'l.11. \U'11 A. Frank ,hI .ii on! I I'u ie II si' II -1. .n
AllI.KTIMMl) ( lUll I 1:" with il fully and., 1 he cm' ell .
111110111.1) Ih:it this, I is r-ither bard: TIIO'! wny I I Jl I I wind I Win I to t ( Gbnnis. t ,lii (fit I, .'l i, diet.: -lf
pmonalile: nn I fnrnishi-d\ on nppll .it lin"- win JKMIOI", ami, Iallw. ( 01111'11" \I ,: of nndlarv'e I\f,hlll"uIII'lllllhr'II'II,11, ,,! I ______ _
on "
The clreulatin.i I fir til" I'liMVIMU'MI. j inmoip IIIll 1"II'I'Ol111111" jour' t | I'I I : : SVt' 101111'I'n'I: "II h I 01 "I
"ciiur-o! willi t : (the lew ard obl.tin II I ( 11'11,1. 1111 / hI.1
:
thin dniiiilcthil' "rf nn> 1'ip'-: InlliiiKiilimi. 1\1 iIII- .1 "Il' n tItfi it)' people (jot hit on the jl"w I I"I.lu I Tio-Uli' ol nil I I I llescilptloin.I i J BIEBIGHAUSER stvles I I cf aily-mii' I rl- I in;, i II, i I' 01 i i .
rendrun' IIlIh.'i.it'll* udveil"Ing I II (,.11" lii'iiedicl, .'i /Vsuulut., 1II,11 haritl. 'iu"" (ienero-lty .,1 our 1IlIIli"11, v\e use I -1il"III win i-i with a humming Kmni-lii .' tin.slH anil '-Ii'| ", .. ,
I medium.Our lends eonlineil! in I Hie u li lt KIS ,AM 'ii\EM fix
bed, a cii-i- In Ulile where 1 hemtisl i lop' \ "' inn IK.-vvmked wilh IAI' ,
Iltl11,1111' \I'K 'ID' t'n. eunipelitioa In .pmlitv$ ol :c'' 01-| .
sI's: M
-- "! iuoiMtic' ; ? .iin|>rn'it\ n."II'I'III".11ll11hnl I lit' I I I iif wind In I tlm A\l All. ,( :
JMiWrlpl !B""I.! *. I'nasniom mil I. ,. d'riililo, become, nil ""I lliinii .1; 1 i- a spietinle' It wblih l1I1r. u ne I'I'IItlol f"nl( ("1"llh.,11'1/ Tin. nld xnovv, Clnl'I. AMI /'111".t"HI'. (liU'l.ll.lISATOIH. :'out! ,His.CKoQI PlraiiMl.GaniidSteaiflFittinEAMI[ ; [ pile--' \\ have the. n |.iitai? I i-i -i I M
: VVVIKU I
Mulling! Lists iirc.dvunrxipcnliilhe: t |> (" ''I' nil I hi", ntiit i'. I He (uu no, luuit' i nnd. .'Il:5lli' lo.iy. t u Kieve I 'I" "I of da'e, nndtiovv AC ,
lion nt 'pillions, or "tin 1'h' an-" inv itt il l lcnmi t.> 1"C'I-lol".I. I.x wih 1111" tu' Ft: !s| fs. |' \'K IMI I i ItiHilis -- M: It Kit ISOA -- ''hejipol t ( 'Iuthhl: HOIMii
) > tutu, "ti i'i- fur I tin-ins Ivi-f si'raddle! the fence, erve I two master': ,. '.M- lil.11 u, i C"'I'IIII? I in it vv o use 1 ; I I h I pcrfiirntloin ll ,IOHHI"< :; | MiiU\\V I ,
11'/-111'1 Hhl,'. Is los"cd al'i'iit b u'h C NntPlii-xaiid'leli )FIX 'IE".lm.'I'I'1'E: : the (l'ih lv. and aim i. .
( ''oniiiiiiiiiralliMt inti'iii) il I fur mtlilliMtln:' not, Ihii.k >bn-' one Il > I'III. so Mir : i i I K
l be half, : I
must tx'iii-cmnpanicil liv tli" '\1"1'1'1 niiinniul or : I Itcpu'olic-in 11,1! hal I \\1,1., ; : VOIH! bpiovin t Hint' a perfect .ITul! IH I made t '11 ii".II.C 1.11'1'1 :, \S )1'1"110.1.! -. \V \' 10\1'\.1\1'1111'1\-1\ WA'IT.II: reputalinn.: : uiirI'ustmnersnre, 'II I II'I \ ,

,address, nut fir \inil-li'-iitinn, I'tit nn 1111II"IW" I "'I 1I11'1'.11 I i "illt:1 I 1\111111:1)I .' nrn ion (econ IKIX l lsCtiti n-e, und It vvmild lilt? -- ('I.' E1'-I.. 11(11'"ill i.Dv.vni.:!: I''r tut -iti-l'n-liiin\ : vvi-'i', :ill p ,I i .

,-\, >nil of (letters'mid until.Address ami., commiinli-iitimi* |I.i I'uoi'o-sKD) ) SAM.; of A I'l r.i.n! : !I "111I _ _ _ (In .11111"1,It, ?muvh.' blowing You In have nt: tile M''I dnni"I Hi", I Isnppohe' Philip Brown I I.i ILiis: : 1'11'1'; AM!II l'UTIN.s.1'IXTITJMS ( :0. I\\: 'i 11I:1I.' i\Ii'I"! | | 'I i

.\ in nut, of th"ftoim : HI. .nHXZEU"I ) ) o-r.-lj! .lust i n COM: s i
IMN ".\' ",\ \11.\11.> \ \ \ IO.MMKUI' .\.. : A < jriSIOANMVr.KllO.: : man) comes -

I II I ninl 1.IS\ i"-t .liovcrnim-nt Ktrrit.TlltiM ( ":11:11." ".- t.IIW". Ids the) (.now .oil'In.1 M-i out I Imt Ir ahuruu'itts his", -rJ\.t.1: IN- I 1'i.lafoN! I""II, et 1. N' ,t to"l'oribeimer, I
I t. Ihouhl"I'
-- "I"\'II'.t.1 Y 'III\ I t uI.A, KI.A. riiu4:
P1.NS.V (
_-. F! Fishermen h
If he I bus ( II the !
----- cout'-c "
I II I be oftlc A l'Itt''u IK thai hC'II. rll. perITcct ,
may neuto many 1'\.Iln' ( -'' ( \ *nv : I ills' 1: Mi-IS' .
ul.DI I I N t.i.idc! with salt 1 lull I the _
,
; .\Y. .f \ Nt' \ llr 12, I"'i I c.\i\H"i t M.I ( bat (II lie;, ISoniil of if I h111' ('I wool is I n-moved! I lii'u'i'li' ( All Kinds of Furniture :
( ) If IH fiin.ul I In I l.y ti-o uf
-- I 'iinimis, >.ioner' have up, 1101110 Ihl I I I P. J ST.EVENSn
pi I''III'I ,
.
-- n"HI'liI'II"1 "I 1111"1 wi Iill. ro\i I it'll vv i! i papi j --,.--
:a pnbi! street. i'Ie.. : I 'hl'h, il '" ) pi\' lo lai.1' ""rp. I 'I dlect (,I' biiii lni; locnmntlvi, uplo ? .--
NOTICK; \I\'EI:11I-lS.) I : I : .41' nilti Ii 1:11 \\ell I he lc.ifl.lrri.f, f I I'AI.AKOX ST., S I":: TO I'".. < >KH VAn
ir< i'lI' 1'iI,1 'a.: ( II.1"1 I- "pure : 'huleag'tI' the, win;,"! 1 Is 1 very Kood \'hIII"1 I \ <; i vi 1:1:i: u.
,lull "liri-l c.:1 lining HXNi I el l ) pail: now niiiile, nl'i-idlou-eed, oil.'llicpmk I. I w nikcd propdly. 'I he ImiK lnlrl -4'- We cull: -1'.1,11111.: nti"III"? in' "II'| ,'
(1 |I
Advritlseri I I'uniisliiiiKciils i are P IP- Ill f l.nl I M, ::1.iII.: I.h'J. Spanish: i '110.1), ".illr. hnvveveil whistle for hiakcH I-.done 111 .HII 1 li'it-" ,, 1IIII''I: '.' I'I'cllJ' P"I k 11111 Blachuiti ni Hacitat& Former. ('1'11"11111.1 ''i:0." I\1 lai.dl" ''t I ( ', i

quested to si-iul us only I Ilin-n \\ III. :1\:1'10111'10. Nljcirs; -il.'I, "lor ( beHitcniii's ems to 1.,1 the, lei,.or nl its vv.iy.Tin lie, one tint. ilL hold! a trill or 1\0. 1'hl,, tu' .I.:! 1lc., is )"'II.i, to tie !, .. !"lav lii1l:1It1'! : '('\ ''W-.1II.1I1I1,1 |I', .

metal boilici. \\Yoaiiiiotiru.irniiinthrtr : ; I l.ini-e. ;111,1 l h'"III,1 I : ihvcililf' iii-iint' ,ilii-In.;; N oth l nppllance.s. are two 1lo ki fared vv itli j I f"sh I *"*, !) us fnr ninny yparc. wbh I p n u i iI
J.OIII 1.1 .tl beater ___ ___ __ sllll'I I I S'lDAMI'.OAT: : i:( ) AND I I JJAM.KOAli : i .
nnd ul isli nnd!
an
e'H '
mlrerlisc-mculs to will, I\' tbulol n'lM'n lo Ibe,! 111111:1; (, 111'/1'.111111"/ I lalil.) 1 : ,! IMC,m nnd ( t. IIIII.'I' | pail mu. I I' lie (dill, N"II::\\4\ I In 'u I.. \ in i, 'II'
ai'iienr
Ii"" and, b a I of ( | I n :a- diet : II llre; The 1'lh"ll? nf the prindpupir ) "III1'11"1 Ell: ,
pail i
the c-ttU mileIlicy I 111. Woodenboilics 11'11'1 ; .III''I. 1""IIII.h' Oi -lall.! ninkcs tlie c-cnplnn, ? hue roll- KM >\\ ISC.:
-I I I i I I ( Ihe I ( ,1"/1. \111 JslIOKl1) : N( n ICI I.I I.: I'LI.
I t ; I 111 i by \ vim I'ill'\ \ as .\
will not Miami: the, I into ol'fnci1at | lltl 1':1101 1"1 1,1, in-4 i f the t'g:' i'itt I r I In I the 1'1 makes tha \, :gl: I. vine i\ ', me" ehuit, ink," < II.* ( i. i rOTIII'I.JI\o.I":: : : I i iIIOMI
nl,1 by I I C. fll.igItt : '' .\ \11'11'111'1.1.' ,u 11, ? -"" j tlio! the drum \\1. \, Illamisninl "
nl t .
1',1 rni-iblni'j \I.t11 ''I.I. ni h ni < t "II.I all! I nil- I llnw"u. pill down. 1'1111\ '' :
I: 'SI 111.r1I\: AMI: i I.
which we arc romiielled to run out 111,1, ,' lols" C and chop I Iliev. will il in ll.i-. sisi'; hut< I 111"1 ,
\ ,
1'1 1 "II.t"III"II'I. Ij,0 I l'ruIII"lh!j1'lllrnllll.cl.tlT.tl. V lien cii'ilhn: II''It ( i miuli :and "rui-niii. I O p I Iot! ma Ie lo nidci.sti':am I1l1d I oiiii'iuu, .\1'11;;; ":
: :
.press I to meet I HIP 1, .leiuamN! i ,>f i Iho i 1'111"| I II Itelonir II tl I l'III,1, lale*. Thinakes '(Iilll. ami rI lult'l' uill eoiiliiiiie 0 l I" Irull I .1Iw" Iwr'll tllclml light I> j i I t ii'i'iisnmptiiiii' ) i-i its( lir-t I'tltl: < '. II', Water I Pipes III I I' I. I. mi Nifis, I icpaifdninlCiin'iiii 1$
(! u -I !''.(, bj :li'l' led, in- : \ ,", "('lh'I'? 'than ,the South I .- ( ni tIlts tho fcliifrc I ; anti nt the same ,,.n-i, ,1.1:11: ,,.u'iili' "I"; l pul.ircoi"i.'hreme' lie :
idly Increasing tirrttlitliMi of liolh tin\ 1'11111', ,. i v '. \\iis I I' ,due d I i h i \ I .iiiotis |1111 ill mil" r."II"|! AMERICAN. NET AMD TWIfiL;: CO.)
lead t-f 1 110 I) .;.II. ,as inhiTlUcd i I eshles I 11,1 I u). at n 1111' | il'e.liim'l I lime nil I I the nol-nt \ wnk..I, 11,1.1 I .r"w11.
\HIISI, "I'. .h |1.'c,1| d'l l.enltv: In ,hi' athin* if d I vntrilili" \ s li.'t-'l.l-s nr..er.:
of nil I I
HAil.nlll \r.Fh'C.IIIH; i ( I IAI.1.S'I deseripll'ili put
tlic hflosr'riiin! t'ie crntlibiut aid
a pit'i-e o! II') 'Ii u'"' I") l III< > f-el, .I I fo'ttet "",! I 11:1-1: hnvI $ to I'in.i v. Hint l r. Kin :''t I I It t mi '";'1i.- t.ol i-mii'i"u 5 iti: I ,\
\ ..trill'and, prnen.l nolio I theio' I li I tlio lit t let the ef- I'-ep.! ,, .\11 l \V"llv! (01 i I All \: I :1.1': I Cian: : 11.1Fill:: / I ni"; -M I \ l t\ \
iioith I Ii b I is i1lt1Ilti| )be I '
. I 110 \\ |'| ;) 'o ) li1; \ug.u |fen' I Sow' I I I. f' ri I' r ( 'oiiMimpl' o.i ninl l 1.1011,1 l n
I III'\I In In be Bubbled, ; by I the I lnni"i-I || Thai: l nm; of li'icl. I In -!11\\ilJ; 5'fl ililnli.l.lilhtummUuntil .I il 'i.1 i.(' I' I Ir, 'mil' I fir''')' il'tiil 114t ,nii: 1 1I ii Ill MI| 01II' lld'KVII: .MMP F._ 'Q.t.I.n, I Ill'I I It(AM r'I" VIM i

Al.!. |lOX. a iliseasc mmo to In- ublillor. I III uiil Iii'u'n "I'al.I" f.n-l., liii-ti\,' ill 11.1' ? ,I I full (IIJ I! is i'"ii.licd, "hCI11 thee'tIulc i ,1"1" liiiltli-s liiniid liiniseir, vv.ll and, ,in.'i; i ,'I-.
Hojiosed' new i ,1'111 .1 | ; I IIII
/ nf iti.-'iu: is but It must111'M its s i--t "' rii"dise.ixe.. | S" nthIre ,-
llt-calc1I1111 I IIH IC I'.ilnl I % 11111111'1'1'1101"111 I I that our I luli-rx ( (' sIt. country.I wwIIL. I" 1 .
I lie .. SALOON
'IIIII \11 cnnliuuor..s. I ,' u'ul h call s'l!, "- s 11'.1,11'1',1 h 11 I I sas P 'M'BILLIA'RDHALL
its t-llVrU than' 3 1'II"w I lever, l I. n'\ sctibe 1 ( I lift, 1'1'1'1'1) 1'11"11.i lli.il, .. nn e.xj! 'I' .101 r.t te-i: -or anywhere j I' IM-" III,1"1 :' on-ni.i-. GEO. 1-JEELY,

l III (1Im'I"1I1,11111' ( 'alifni ini.i, I bepropose' I 1"i" miii-'li, nn Her ilil b-iek-up' else, for I Hint) hilt?it '-I tt.I liurcor.l, I I I t i-II ::"'/, II \ h :> h.1 I i I1. eliinii' <'I l lIn
racing | (' : ) his' as-auti,! Mr. I liiil He Ire.-nt I Civsei'tit I I'lit.' I
'Ibis II'I'II. tin", ( ever 11:11"1111'1111" : ; on Mecl( fli it i!:"'. ami piinpovvder. (poelerPi'lMItCVS tutu E1.7'J:1CS EE

Hmalll'|'io\, Matting: in I HIP' fall, pen man: WIII.1- 11,1 Ilihl..r 11"11'11., (:ity <)l lIViiMirnla :1,1,: lt II'. e'iilis'e'- 1.1 I hU\"I..t .*-|llk8.11 L'tueii \1 i :\::1l1. i -\,1' -
.
craliy nuvaiU% and continues u I I I i inili1 I I I I Istiiuig. : lor (Iii. common n-e and :..1..1 1111 In Ihe, C"I'llilll' ; tin : have I I'al, ry nf tk-ht gnu bnrreH. I ----- -- --- --- I .t' It-

be, snbl! ,. i- ,"- ,"'I'Ia: ::1.,1 lit"' II'-ivM'-, i Ilial le : fj-sU'iu-d' 101 I"L wliicli l-avo to he lrt'uI. | '. '( P.VMIMIM; s\ivi:

_ _,_.._ _ "lll".II icpn-M-nt miiher\.III.-'IIIII..i: I Ibe, vnleis nor lel'u-i'il, In .Mr 1 Ilimlill ;aid: II.e 1 It U vi ry easy to do, )but you 1'o 'lI l'.l-s| "..1.II Iiuss ) lo lei I Ills, : GREEN GROCER,

Thc Jacksonville Metropolis veiy C'I't.ix-payeiK;, of IbU "'""1111111)', it uilhike l 11"11,1:0"-: | : : 111, lii, I ll-ni ('. Tl'iil' ;! i- | noik It ,rl-ht nr (lie, ll''cll.ul cpoilc-a diNt-iiito: ,, Hill's.-s -OHM. (I'letisall Illi: nni" 1"1"1: ; -huh' (1,1:1 i : : I lb'eE IN

null .. lit,' onlinnry ""-,'1'\1'1' asralber all I here I Is_ i in it. rljr'H'I,1"I"v II'IFO I! ( 'luipp' (111.! nils, I h hluls1119! i hell H, nail, IKln I-
reiiiaikx Nothing \\ I lovered willi I I dolh,
sensibly : .. I ,.. I ( in:. MVI.N AM> I'I..FIXPensacola ) sniii: ; : '>
.
-- ,
I Ibeir ail I 1! \ : usmid "l'thIjs''hl'lli''I Veal Mutton Pork
proieedin It) > ,
I'jl
c'oll | Thc nld |
please, homo men boiler I ili.in lor new 1 'I 1 I" Xy"; i iliumptint'd' I II.ln meat chopping Illhmc. 1:11111 ,
even ,,iidvi'rli-e a nib nf li. pieceif I 1 I vvny 1I'J knock stoiiiH$ on Mock. l hunt or ,in pav: ieiiii-| ,l. It is i-iritcid" I"

)juipd'H' tu kei-i| silent IIIOM 11181\I.'I' l-uhlir, II''I'I'\' ) ijsleid.iv" vvhil.. In 11"1'1 111.) It vvim nut BO) pmd nnd, had: tu 1 I'I vvml I i-d! 1\\'I"'I'r""I..Ir.\ I II I n, m-iii'iiu-v" '.1111''h. I Fla. GAME AND VEGETA JLES.H'II'I.11 .
,
which deceive I I'tiiilic exposure ami ( iliud M'll-c. I If lint ('11111 lull',") I.I\ iii.'- "I. ui ( I"III' nii'l' .111"1'.11'1" by an v.pt'i 1 1"I."IIUI. 'lliu (\meti! I dI. 1l I .. II i 1"1 i"\. I'nr ""I'| l I. rs.. ,
'leu-of, the lounlrv's I I \ \ Mill's .\ "1'1'1
rev "III".I1 l I. 'rent" clTi-ct nnd! viould iiinKe, '. t.u'utl 'I"I"I" ru' I 1\1.| )
( .
; .
Ibal
'CII.III'C. The newspapers( : me I nd i'lieclcd \ lair- mi h.II'IIIIIh'I'III'I. even' '.u'tlgl' "'" ,11I11i11." p'i-1 It think I I I lie hot te WIIH comlnK tglt! -, i I.IJI'I" I r. .\1' |i.Ii': ru uuil. lilt -(!.1"'Ii"'I'\ .,d\ IVe, to :'in p ,ru'.: I I
.
lo dis .11 it.S'. I:. N. lliv i
In liiiln lh.it which l Isdctiiineulal ( il |(1'1'11)1".I'I li. po\\er. ll'it (I'll'' Tl i."" till! ; Fur iirrla 111. I 1112:1111I? .
II Itllu1'l'lVlIit'lu stmje. nn npprnnihlmr) ( ,:? I 1- $-I.l'al.ll'"\ i"t.' ..1-\: s di. v TI \,
Hliei t Iof ,' I I'l'' 1 xi. M I .
I is: h
or hitS 'I
I" .
In I the |(iu1ilii; weal.PAssKMiKUs tbeieot', 1 1) \, dei! )hind; i llial ,, ('Is's, ( I tiuu, id' nmn.li I pole lull I the floor 1JllllllhcI"UI ll nnd Wbhkl'"n., mil.,;! ..1!>
part ( Inc.ml lin.metal (It I hue vvixMlt-o that. it I : iticureitul'' homewlth'
ivl-on: ) is The eoei \ 1..1.1'1111\.1.1111 : JIII' P I U M out pain. IJook-nfpir.
\IIllle pl.iin. : Iho wlii.le 1115111I "'('''IUte IIILI1 : ( tincr.x: k 0 1
: : lia\0: ha,11I; |h'II',1| | | lillll 1'111'11' "I any)cilv may: fall; leinpo-? :1,11111.1111 I II IIIL cr t \t I ti \e toe email I t.I tclpiilui I ", TURTON & HO'YE' B.tICulltrtCfltrd SJ.W001JJ5 E V KEE.M Uk Dr JI A. Riser,

lately liy IM-III-'run, l"I'IIIIh biokcnrailroad i lI'ih' il'" I Ilt., ; baml-i: of 1lIa'I' ) until, tin* ,'Iull.IU1 dashes (,I the "'Ii" ..AltuIa.Y", 4JIicu ": WhiItbiii_ 1 t.L1i1jo ..
foolor\ : a mi\tnro nf both.If with In limi'l.
bridges. I It Is about lime for I Iheriele! no such ('link" li'onlln'ir | .\III II"111 I'il,, on (Iii' II C'I' "II whip I lire fccne on (lio' tnco for touch Portrait and View PhoiopplmsJ'Jll RESIDENT DENTIST,

a few railrii.id l1'olliI'III"IIII.I.III"'lill', 11'1 ,S'OSllt' lull tu be. la.l. ","- lm it off throw ncid n'pr'plrllfl '
a ('il tllhgllI MMMI I be { we Milphmic on
| )
Iho, mailer h.v" '111111" linns bv I Ibe WCHICI-" II j is lie of puinnli nnd / '*. W.S'nf.' I'.il::il- ,\ nnl I Int.; tnli,! II I., '
tandcnlri to livesllgutc
: ruinril by lti\ lug I.1'1.. | M>ld, ",' -Ii pulverised I/J Sin'. I. CVatsollREAL \ t

being, put I Iliroupli i Iu I the name: way.They ('I."tIIII"1,) abuttors : 11".1.1., :111"\1", i in "ill! I. ,'all' woinbyun" "they 111111 1""llu nnd, I (thai 11\unvex to ill),,IUIIIII,,"'Ilu.'ht'It< suiT MiroJoli IM _. 1..1..1,1. ,-. --- ll Knlranc'Wet: ::) ?. inli'iiM., I h, I.

IIIlghll lie, killed but it would( he, ('I' encroai'hiiienl I bold 11,1.11I 10. nf It. S'linetlnn n tin-liiMininri-pinjili, I I U'i- ai .' I>-\ pi pa, --.I 'm I I..< .'" i o ,"i iI'i'lui' -

<;ooil I inliu. And here law: nll.llhlj.I.III,1 i ) I'l-MIS OllllllusVh.U's' but ,I I I ni'il I'lilaui-1 In an) / .ii'l
uiiavoidalilee.U'i-lcsMiess u Mid t I i 11111..1)wOllhl i .I I kick 5' h1 v\c "" lullit I (tu Iheliiut .
ill I \ ihal ?" a-knl,I ( F"I.h | in, VV :iht'l' l'iul''i''' I'.i-, I i iIndhi .
li lonnlrv! i'u i'
111) 111. a |1 I (to I they "II ; ESTATE
bu to lilame. \I III',111'(11,1 ."uII'r j c-ashm I IM.III.I I F .1"1"
'' .\' be .. ,' hllluli"'I: ) [j'IIII..It11 in :a u music xiori"? do lul' nUk. IIY further (ulujt't't III. lI W.-t.-m 11. '( we lull i.mlie I'n-, Helililcil Bros.

paid on r taxes, and hot : I Ob,. Ibal; I is u-ed on violins.II cakesHro nimle with tutu ju IMIM-H on ro( I,". 1'inU'ieil, I, hl1'1' --SN '-

TIIK, ""11, by our' rulerodi I I I. ,'culled i bin, ...t. crs. 'n,1 ppliudunit t of tho vvaier Is lulls,112 Til tln. >' 1,1\1'1., : I'll 4IMphsu, s l iv. di

mure proiil.ihly' ) employed Iliau In ous ,to us as they Ill ,; in their 11.1..1111- "IIil( i'.h( t I. is it ? "'11.) 111111,' lIlt', '. I by Ihrlwilt llullI'ol111( hpiniviKn.' mil Ic! / ( 'li.ii.lv. .I 1.1 drier( '.Mm ll' tllt u. linn., AGENT
: We tisu o' Lull- a-VM-, .lllIiliII'; : .IH lima Ni, zatix n > oLLKGTixtJ
ment', and \\ 11\ should I Ibis I.II\ Iu, Hie -I'll of I : for ,
1)tOtiIig (hat I'cpnhlican ami ccnlral- .11'1 I1'111 thu tiu' I'rt thin gu ocs till the brlilue, n Tin ulv I I'is ;is i tin- l.r.'lile-t "iinbin-'
.truck \ rilv : \ f..I111 I
'
.d1111 0 as a Year's fir 'Inv .
11111'1 :il % : Hi'-enl 5\ WHOLESALE
i/.lng inf.iiMy callcil, tint lil.iir l-ill ( .lI\ ill' nnd we 11(11).1 Ihl 111t fake in thu I'>_1._ __ d-'J-h I NEKTTO CITY! MOTEL,
\I'\HI -, ',
hut
I IVluw.irn.
If It niu-t leave its own |'uoicr vvmk U'o fully cndorM", all Ibal, I \oiiilii.illoii: ol' \ ilis anil DiikIIIHOII. "" 'le.. \\1.11.:111 1'1111" oi' u 1111-: : : AS .it i Ib(1'; :.
"Taxpa-
II: nil- "I'I..IIII"ly l'1'Xcor.11.011111.; ( ) : 1 \.
to do thin, It ,MioiiM. III CIMIIIIIOII lionOftyaud ,'1'" ( ally nnd, forcibly hlalcx. It I willi I I I, (',ull uI It 1"11111'\\'lghl", nnd lre"Y Il h U inliniiti, i "I t liv tI I, I 1 I'. n'si "'iiiiilt' < I l.
"I \V v-niM.r-iN. .Ian.: ill-i'ltt' IVMi "'. made: ( .. (hit tinI nMvll I1MAI). h i- I hit' 1".1 t GROCERSASH
ly
lairiiens, yive I I the i-pccchi-! Is und i'IZliL! (to (111' point. ,111" (llwe..t il nnvviulitja : ( 151'' '>li-.i' I m I't I ... .
tlIl'I. .. I 1 cow kkm IH would newspaper \ I' rii- -d\5 Itimul.i niul Si.bl,
1'1'11. SUIt it of '.1..11.I i I l.am.nii'liecs I lie IJ'IIIj ,1.i Jon I CI1V |'
against Iho bill tu well as UIOMS \1"11 I. lemcmbeied! thai, Ibe present I : ell.uil tlllghllilJ Hash vvliidi IIIH i i1-! r ii ul|I. and pl'Unpt' nuinthly(

of of vvliidi it 1I"llillali"l "'\ )11.1"1.. und PENSAOOLA ritanis mad.Takes 1 ; I lasiir.inetv.., ill.
Tho waul patronage, l're: ident, of the cily )board, nut I I pii'ieiU'H il'I. I Ihrlwll will I I I be I increased: I by i ilpaitlHiinshipfor I I 1\1.11.1'- ,'III.lla-III'II., aid I., Ivcopodluni out of / CII: that I
COIIII'IIII. .
,
tln conliollin' >|(-iiil. III all il- ;actions, $ : In contact willi tilled All ri"iirt.| pi e din mr liaiiilsfnr Saki

I I Iho lil.iir i bill.U. only |1'a> t.ion *.',.'it uorih of piop- both I these" 1I1lllall"I' ss ill ib'iiblb--n 1":1 on Illc. /Kpoii u wil GREENHOUSES and NURSERIES ">i 1' U in.'.i''I' .1 ,,1"1"1'1,1.i ) will l I" Advcitisid ,

"be favorably i"'icpnilcd' at the cxecr. I New UrleaiM I mndo blic lilt wit hi / 1:1:1IJFt'lI.tlNU:. LIQUOR llEALER
s'l'Iy cil\ 11,1.1111, all, it is u'a-y: In ) "II / 1 0'\1111"1 i III i rinpvin fnr >ule! nr Kent: wil I
I)()'. .ii F:UT V', M.l C. from I l'II'I'i.l.l.8It'lh:1.1''oIII1I11) I irl ,.1,1 I tin- .Senate.. n tri'pnal I..III out of n hundred palm, ri.NM's .t NI) liii-O: : llldlCK; I IM- timl III. ilieii inlv.iiil.in'C ti> place name Inmy
how it I Is that !
"( 0 ( -- leiif ? a few crccn gnu tt' uiUiie ,
1'11'11.1'1 ; .
is playeil nut III 1'1"1'1'1) .. fl. 1'111'1'11. : I MIKI'IAND! 'hllr t
: 'I Ii Ilial ni 1'01:11111:11"
i is ll"I" be "|M\udi-red: 111.1 : \1.11"| \(situ pa>h'I.'lIllllll I iiinrl| nf l (. : : : N-, : Tnos. C. WATSON. Feed Stuffs mitt 1"Ioiii'PA'ER
thiN VOIuuutF I ). It i-n'i |-l.ivin; out I \ It tlioM" lit, ( '1" INS \ II.) < I., .Ian., III.-'( he dial in-rii mill )dl1'11'1'I_. The 1 KirnlfjhIind \ lilI:1 1:11':1' I
us h\ pa\: : ; ; ; 'I 1111-: i: li j.7.lrI' \
111'.1 'pr
la\.III'1I ,- 11jl''T.1
lulf I'a.l l a< I Dnujjlit-ny i is, ami III' I' /r"III..r I."I'III Ih"l. m rliarm- ofvvhii .
as : I C.: I iis-i-l.int, -
11"1:1.1".1: 1 Ii 111111tI 1'1
\V11I1'1'o111/c'I I I I IhU l I fully I vv hen i t lie ionics 1.1 111 I. NO.rXCE1' H \OS(
nolhiii, ) lo Ibe public ca-bler; of II..' bile I'ldelitv l'.iliK., \\a- i I the lit; b) vvlucli I II" "" ked ri :\ \ -,

I 10 I liavo i his /' ( u I as public i-pir- -'- '- .. .
tIOI'111(1) poce 1IillIilj .
find him-elf cil nut. Thcro I IsH II vvi'nt .1\1 and lIlt l> n 'lil '!! j\p\x MS. i 11-1 l" MI I : -- AtIWRAPPING) -
l'la .
) and I'niled 1
iled und 1"11'1.1'111' "I t I II people. i-sgi' jury II (' iSlales I him iii). \im ( ,,1.1. (h.- liuui i..lli nf tin 1'11
ASH h ivi ii-11:1: : i I.VI.NI'e.icliiN i: Consignees and
Imtli liuiiKiruiis riilieuloiM Shipmasters
iiiietliini 111.1 I Com' One) the In de ll.-ih und all
I. 'in-r as PAPER
'1'1'1'1") : iitunii"; the oMol! I nndIH .1 jnim- 1..ln. \ullr..II.lr.1 Mnlliilit l ? '., .\ ?
i i in l I i "-leei, 'i hg" al I olliirlnik I Is the ," paint. UM-I! l>) JIUII" \'I.J1' ,
sit I3 mil t Main. tin- foie- Ilu"I
1)1,11'1'1)- >S| c ili/i-iis .I 11'11'11.1. iind fully tail.II.; ) ii i i I I In MH pril'miiiaiiii-s vvlu-re e',Is. m ear ,i."s. '1'1'' .. t ..1t i : .I'.KI'N: Al'I'illNTKHAtiKN": 'I!
.. liiiuuit .nnl I 1101 I'rll\l .1U1 .P I H.VIM I '. ri.\/v.
as \ \ FOX Ii.r.oi'ro-"iri.5
111 11'1 ((iiililiecl |It o"jhe! u fair. jinl ineiit on nooni'.i-ni was ,!\'II'.lllallll! ;II' Bcem-H nre lo be civ I is. I Ihe l.iiiijn )'iiI liin.isi.' sa>'d !111.) t-, 1 :h. : TIM:

ia", eiittt i' .l f vv IHMII his .i 1'aII.\c' this ijne-ii'-n. : 11111111 'the adnil.ibilly! as evi I- is ilunu in hut \11'. 'I 111' ."'"I..r i Our Cut Flower Department Bar Pilots Benevolent Association PENSACOLA FLA.

enough tu hold! all tin- 1'1' .i".1 :i\ i'j- -"' I the lonvh lion of I EI. ) I I tiling is to cliii I'gt lli, Iallllh miyueklum. Is I, ', tllill!. 1 ",.I ,
.I"II'I'I'!r. 1'111 Only IeI I I Vllph' III. Vi'l I I. -H l I itiul st I tin lI".Ii"II..1. ..iih N llIlhllril.l',1 l.il'i.lI ""I'
imeiil men nl tin mental t'IIiIuiVItt A XICIIliA.Mi: : '10 / IO\111. 11.I'y vvillc : 'm --
lt I'I.YI"dlIIW I., ll.ii per. intoatcraiH" Ill it )'. 11..1".11tl.I. 11.. (I .'i! I'ilui.ui.. and,! 0Ih"1'8ill
. p'II,1 I'lh / I I" 1,11. l .,.1 ili-M-npt" "i.n. a .ipi.dii*
ii..nlcv: I I 1'111'11)' I II ,\ : de-.cribe" a 11'g'III' .\ I'I' ,.S- .\ .liliKl I Hie l lI W..II.II who llouti air is ktptup : ra""I..II.c.1" lilllvnd' I ill'.II'.I 11111"."i. plci-c. ?l.iki I ii 'tlie and! :nx.-iii IheniHeUeH.ieeiinlin.l Slric'ly' first-class in every Respec!
'' : H.I'III..III" 1> I ;:ck ilipport from the ,
"IMilor's 1 : I "'Iihl." It is pl.tn: .1| I I )/ I'hl,1 11,111",1. i 'I e.iuv s .1',1)| In \ '' ii .. >. 4 lIlt. Nohill') anlliili I I'ala-
,
I lirt.ovv: Mimctiiiii' for I io| IVnsi- I'al 111111'.1. I black curtain Ihcy use. (list- |M\ ,. vv and ':11 I :uuiIIl d'liiI'm' l'n\ ---1)City --- -
: I In I I"I i I \\l-e I : "TaUe a xluetof ordinary I. SVI.T I.VMI'lah .l.in. 1< > u1erclai AdvulUi-r. nlsl.t-d( at :all l l-l.-.riailior'Vrs| 1'1. sin
1 .
eola, ( I I I I I I I I Co. ; IH.-Tll t.C.
cut Itnvv.iH '.
111.11111.11111111"1'1'1'11'111 | (l.'Hi.-iis, .1" i''u (
11 roii-ider : \\ I iliuj ; i<:ar| f-il-l II up cure- I',&I i \1.ll I IIIOUCT*, iepii>entin I I <; us ci' Hun hugir ri.inlulliin. II.,ali. ( I. McKcn/ioOt'ilini( ) .;. Hotel
1'1'11'111'
i'sully and! t'uutIt-s'! a' bank mlli- .\ : to i I I-"- ,I .nnl. \ .' f' p J"> Si;- h
,iiI event. neuireil, III Sail 1 tjiilnllii. 11"11 .llil"l il.( s'lt. nut)' In convention TIle lekitlons t'nel cmplo.ver! and 1,1".1.1.1 |.,lu-ii.ii, .1 i l .,,1 il lie. 11.1'.1 -- --- ,

Lower'al lorn, in, last vveik, whichvvui 1"1111) lIlgt'; enough lo pay nil arrears III thlx ..i) ) rMcrd.iv.. A (1"11.-" u i-nirloyiH' ('1 n kun.ir ii-tati- II.I 'Inl'I\I. 1" ,I i..1111-1': : NATIONAL HOTEL"
: :a 5 5 In ;uh : I'fhe) are thu nciirc-sliippioadi! ,1:1: .n I '.'I: ,
:1111 1,1' :11'1'hu' ,'iii >ani/aiion Hi--led I and I 111 Il.
madu un occa-iou$ of ieut impmtauco. '- (1 } wan e I 1"11101"111. Nut a font of !ititl: ) i!<> '. Ed. Sexaucr Proprietor
: adds i'"II"'h'I' \ I lo ( be plea-lire? ; the ..lionicMilntioii, j I tlm 1-iUirt-rs Vet their K"i nn'rlv ti.,- '-I ,'li.ir| ,
A baby was bum iu I Ihe new 1'1 wax pisM-l pn' I'ilin sos n. Iiltlll" I Ine. "JoliillaiesIH 1. :und( ('11111I.1',1

betttt'uiieIit. Tho idcnls acnil'Icilin g.line is to send ub>n Ibo 11.111 (,I :anew .1/II.t; a ledmtion ,.1 the las illl I t ml lalmr nn nu Mate U a sor 111.1 I Ib ivU.
:
\ t-ubscriber I (II' I IWI. aceonipauleiiby u i lIen 1,1\0 1 bindiUK tlmt J"'II' hildcm E. J. COOKE Clerk,
mass iuieetltig! uinl lhi> ot the \1111. 1 pcut1) ,except foivry M c.c.: i ie Covcriiiiient I St.t ( ,
J'.11 cisb.) I l'\ e I h ._. .- .,-. I rJ. l 1'1'i Opera I 10 Ii-'.
wan a net of tcMilutiuiitu 1\1"1)111' 11.11.li.! Ibey 1llr,11 the mulcu uud impl. : :! i 1" oll 1 VI t.II ,IN a-o vjoRi-Tavmiv: r & r" ,
c.llc'I'alilul tlr.ulIll!a Illi" ud.ttiKhii, face tin' fISONlL PARAGRAPHS l I/Iho 1I\I'r as Ij. i-on-.o celllll.t! :.t,,:. Mrs C. Pfefferle, Proprietress.
the tiled that the diI.IIIIII, be Isil: tocviliivnttheir( pnuViii.ni < r'I'III: ,-. o.1 !1':1.: ': ;- -u1'f u I
works like
railed IJiiiutoii I II.alIII',1 I and i I I Ibal t tiick i I i-liuiu. I I hullS IMS-' \h.ll lli. Srwsiiiwn| huy ('''CN'"lu. : i lo haul tllclr: (tic!. Iu 01"\11,; i: i' j ': Mpij'} ( HAT T !! UlTis: -x I 'to 10 v. .OCt per IaNt'tt ) N-.\i i.i. \. H! u '.;:1 i .
lug (the first of hue ) ear: It is miappn I .lli'ii unit VV uoien i>l NDI' | lo liars I'L' 1 1'i
11'11'
tho local laud coililMiiy t-huiil II 1 ln'louujioii 1IIlon1'1. d a.II'I', :-n ('k t',.I IIi,',. it| Tl.i'.u.'l.!
>(piilte! lillI i ttt play I be joUeJust ,' .\Itn'11"II, of )1.' lilu. Moi.! ii : .0" .' : :. ; lkl ra".i! i ...II.i\, I.H.,? Ilium.-, I Una' i ',v tl I >AV. VV .n K ''i. 1""
iu I the (low II that il. : m "ni Kir-t Klimi.
tcoli'd ,,
i any lot I I lrit.." 11 ni\'- and i > ;dlll.! ru hit tone" I 1.1'1 U'l.n. I i-, I Vet,. :IV i -1' .
parents klioiild n'kiI. 1 It t vaaUn de I [.-bus jiu4 i-ompli Usl hut .|s. |uotln jathtr p.rcitI thioti. (:-,:;? CI..LI-S! 1U. -- TheoPfeffcrtc,, ---- -- --- -- -
litacs f.-oi.i sivattliy oM "isucK ;' ,'. tic si.- 1'.1. A---" '.'" 'II
dlc.llo t further i I \ cneoiirajje I i ; e i increasingtho I .\ \OVii.: ( 'om'I.\I IN'l'. \ li.kiiille. li,!iv i-tar.i'.iiu: Hi the i-luce : uulu'uluicu : : ". I' \ \0'"IUI't': : (1).II'1 ,.'-.'.1II, M!I.\\ .\11 ElI \ n- llni'vini\.. I.

iiopulatiou by aw aiding two loin |Ilr. St-henerlin! of Dcilin. ha inocuLltdl ul.lcs.III cano cuUnre, kuovve O,1..1"1'] I I I' .,. -- --- .
Xevt.L i. .
\\i: teve.1 lit -I. V-- i
11.,1. ; : >'" il'S i t
for twins and a \\ little 1,1',1 for uijiIcU. senator Slu-i man I.... I (';" with the 'iieuly' tlKocix'dUiulliii the btroDi; r:d vi-faU fciiils iu hue ('lnur.c', : II,is 'I 1 m,' i i iIrl'.I I \ '", "' ''IEiTs luvi-i.s. \v. K, Ln b"ch1"u---i ml Vl-iii., i ', i iit '
Ila mi < to IHMiinciaiicwhich I 1,111I1111.11111"11 I 1 luivv Uvu Ueed l.s. ti-.lo I iia !' DAVISON & LEE '
1 UeVkluiu-U. i J1hllhnt :p. i Irsnner (I : II, :it.hl'"I||
wo Ihilll. is entirely original, YlllllI HU-uiaticn! I fo u'Iter11: I I.o\ the t'I.I.UIt'1412"a -- -, -- .
-
I 11,11:1: 1"", aro j'lvtty ci'ticlifcivo 1 He I u '.a\ I I : | uie, Inteomnnical ,; !; li/lieth: :lllrt l'II1 1| u Iutruin, I UUriTiij I Oivil
'Il and I .\ 1''IIII'I'It a fn.ni an utTivlion .- llncyct.. UII I U l 11.11'U r.to I.e.'Cllc! i vir l It, ii-lii i' .1 !.! .,1." I I li, I a .1.1I I J ':: ntx in *> t? r>- Mariiime Surveys
will h4\
that (. (JIigrcu.* i-oou ccinc tot piopei 1'lcillucll rllltl t.wtr.'Ile I I '
i I I h < I to .1'11.1111! | nbb tsl tu .1|.) list literary work by tlioai II | strlJc.lu'-4 ScuiUei In lit i mill[ nn olGents' 4M> -

IU Ugl'I'CII'lItlIlhc I 11\ IlllIIII 1,11 i wiillI.. Illoie 111'1' I..f ail I TilE: u.o''u. "I! 'IV-il. I U' i"' .
I
> IIIIULh'u
_ .
:t-;; and fciibstauliallv t l_ nu' the I line i I I indicated To thin! i Ijlilfllluble dii-Jsi-illoll I I I.i> I| I | lio b.ut UH n undo I Furnishings I City and County Surveyors. ''hi- .\ 'II I CII: \ -1111' \1! > '! '
= \ .
Ilu.1 11'11''r i The OnlrrVas Kuciril.I I'ti'i I "I'
I f'I| viii'.s.( ,1:: -'iM '
'r by the and It'll I I cr. fium ( lieCaiiilul. ult.iihtlle* all oui Hut forlbai I I I'rc.-i.K'iit of the llalliinore? iui-1 Ohio rail- I OUl'-eatiti, s, '. '
.1'Iald. i. told i in that nu onler wa.i 1'\1'; \ AI .I"1 in: -. it.v\-: ui.tv rum' tlliniiu la-ill" i 'ill, '. ll' l P.:1'' "
I !. 1 It l. iiulrto.uuL that Candullvvill there wuttilt! not U :u'ILlulUL( I If tin' I i load at a KI) try of < ''ViOii a ,'ar.; w;'.i .iI ,I L 1.11"innosui uf the( AUeriUcr : i MI; \ ..-. .AM rviHi( :1 i: II i 1.\'. '-
I I I 1 not ]'in I tIiu hi.i f.II.oh- I I'.l.iT Iil.I I anil the I llcniifpiii I Catui I r.mU'.II:1 MMIU. Kitiry only a fewlLOiW4L'14411111'IttItI. I \rtin.ln, tIi( il.i). nut :louj rom u '. thutI r.cl! tIll .,,'" .\. Males: f.r >".1, -- 'r b' i-I.!-i. ,' I tiVISM !I'I I it' I ""*
bill, i l C' .. Ilai i 1_ tin "-.ivllatkr r. J. WELCH D. D. S. 3. C'-BH f'urv-\
alllhl in ,
slriictivo policy by co.iUMiuwith 1''llilh'lh'III'\.uu.llh | ." !I ("brt l l.in UII.wcr to lie *hl\nil.I: mI hLtt' t-t, ,"I\.3d" !'II ...' ':0. \1:111'1, I II"I '
l"Cicndcnt| I I"'c'ulu' i !I dicated I. ,, \ in nu iuHance .
1..1 Tlu" naml -- -
has -
4 the Kemiblicjus lo defeat tho mujoritv law I \\uulil hue '' Chinepurermiunl\, ja t II' )lio RESIDENT
Ih'I'1 no in tin I to rrimed iu full. Vl.e next ATrr.vno\. DENTIST
1"11) iHtuitttl I Jle'irjSltrnll' cliief I I

of the pjrtv l 10 which ho |l'in-fc*'cillt Treasury, I tlie high la I'1 mi' :dl hapcnat..i < oalinue --'' I iUaicrnf ('itntoutiiat iren" at assikiry'llni:of I i.U.suc'*contained 111'.1.,1.ir.ciiticu r.'idnttiu.uf n Cli-Yclaii'l i ia tji 1 theeiikr tur jt. pnmla; tti'ti.; tU11 I.N'II.; l t.m iiia.i-ii.lALl, .|..n\,11.1,1111",1.1': i ,,hi.t' I.| IIKN. r nmmn &; HissCor. XJ:

., belongs but that ho will concede the )'. ul.llhl' 1111111'h'IIJ h fli.OiKt. llrtuy fa \'II"11 Ity. imj.. \I. revoked \m'1' the \'lor I ( all hut tU-iaiU' anu' vv.- "-,'1 fill lilt urtl roil 11.11110.i (liK'.ai lulls : .11 w.,-narantee.1.: I. y.l .

ncce *ity of a heavy ..I'cn'a.f larill'! I' > hheimaii i is one i>f II... "'3 I' ni ali raiM-J. ut ... i I, Don QuiM'ttS ,'!lire li-r.irlu: ; < a pnxlA "uno "h"r I(>''I't'. l 1,1111 iii. "'" hI Lull I"'I ""' "" "f X'trnii.' Gregory an l Tarragona St(?
4.ks.
tlu..lit1, while the patty' to with h hebeloii ..I'4tCulueli >\ hut think the lulional I TIu" P.ironetvj nU1I'I.11 11.1 oilier .\c& @b "': 3iiua.-st'w \I'::UI. ilewriptUin "f I'rlltn\. red t' .1 i, lie? .mr Avir' ,W.-flk'-| '-. I'al.if.ix

: e vv ill, in a H'ilil of coiiiiroiiii-c.| pio-perily and the jicopW liappiiu-n, i i )Uantliri'i'U-! IHTMII II Lt.4ttit '' Nvw Nwt l.Mw be .UI'I.t d 4t o tbe lOMV H''Jll. old ..I i ::t I. I'' si,, .t'. kI. .'!,I. lul.I OI";.It' INFancy
__ l I'to 1111 1:
allow:thirty niillion.- of .dollar! of tobacco ate bi*.t Mvurod l lu\ heavy la\c. amilaix'o | ,, U>t lot-> ohh: i I i.iul(, a F'I"'II' to > Clari-114ve. )'0 mi-l the 1" 10V.1 \. w l I.". f joSh 1'1. are uppUu-U in I tti.1'
I'R&4' with hoe Lu kip v, uU ibc tlmt! ,
eehdituirS'e .. tlrWld UI' J

I'\'uuo to be takrn 11'1 the \ has| .' sue', 'r In'eu able .undertaud ., .'I IIU.1II'wVf"ahlt.. l'o.l.tn, _I'WI.'< 'e.m I I I I O Mi'Etbl-io tb: t.o 11I't u Ib f.o I.kl .I-:\. ttritig 1 )"iir w..tI I ,'nl (or u ,. 14'I' a Ml d Family Grucr G :
internal M-ht-diile!
leaving UMof th uucliiufa
revenue the bitltnicof i 1..111 uliicli I ;11.1 0\. at u, \ mate*.

whiskey uutouihed. Till leave the l'c''tJI".m" gem-rally i i, j\L'ry '1 dl.1/ Jchn Thompson Saddler '
1:11'111,11.1 '- ,
I'rlr" -- --
Hei>ublicau party and the moiii>i >li"t- |11.11wrah all,1 I 1III | 11 1'.1\\ | lh..I11 Ilurlu.lne. 'l, Produce and Willow Wars/ ;
til .
li" TI1tI1.n. Illia'o Uu'utlitwg. at
u\iii>tcrui3
SI! ,
) I A fl'jt'jilitIltl4". and Lotor Ji.ma (lIlt .11.1 I.. ,' mtoel
111.11'1 | p a
still largely III.h'lell. Mr. Samuel .J) 1'lh. th.ll.| '' g.. "- ..(1.1 Ivlek) -\VbjU'oiuklr<.iinu (.
ah'. .
>eiiauir MU-IIIUII iliwiow. tbouui bal 1..1 but two uovtl"Jaiu.. Eyu": i'k k-lluuiu> Hurtlt H now; I VI lull; in. ,.f AI.-O, A H I.I. I I"",
who will have the .
Jau.lo1 ball.1actl.1 > of that I ( : & In <'1 nearer ii! < e't; t ," I I I"i) .i-iicrnii' Ui< "Scarlet lh'r ti-t.. uui> ss4vanc' dimo; tbtf! t".irlll > I' i
that ho i i. .till ut'iuiHjitunce t Ltw r" .1--Tlc >. nt bum,.t''.ul ill | ,
L of feeliujj | minded Ucpubli.-un.: not like tin' l 'rfivtty baj: gn-at i ) I ; h.I.| |I. Jlm'ISaddlerr Frmt
IN a JIt ao'lin-mlii I and
OIl l'jarand French Candies
_t ale able to M-IVC' Li* r'1IJtl":1 .tltigy ) 11I01'1'11. ss la are not iiuLtttnII :, liking for l' anj ai'iJix Jt 1 11"111.1; lrtfU.v'ill itt.-r ullt-t ,I il', ti I r. :
i
,) .1..I.I.lhtr$ JH."O{.lc'" money uud an'. i if m-ii-ty haa t>rer bi-anl Nvt < tianIn : l .. ,
iul < in
IKnuuratUtau )
? frieutU from a lj>i> 1u o! ; lllhl.I"I'II"r.( I MUI u | i WHIPS
mil \111'1 that olber people houli!!I i i i U ilkonlv 1 u\nuai wb>t turns. n *; "",, 1 I 1.Ulo.II..I.. .- u ", I. utui k'|1""tl'> I I.. RUGS ETC. PFUCESTO sUrr: ,
I
i ... 11.
ale that the J'eiiubluan pai-ty < nut ucxts'eiaiu ;/ -n'nd ILII' momli - titttbt hasi : *; I
| ) r* .'. I'
while uch I 'llo"h UU 'at'"U tu tin u. ALL I..col'i i 'H.IVHIANY : :
,
bal > a l'Ollcllll l i that IK mo .nt.1.I .llkh -.i i > l .1.! '
I 1"'III' 1.1. "II'I"I'r. I.II' t 1.j tat. huW111431 i'Uiui."'' \j I 11 h I" .J. ii"I'. M ) >
"|
lv. pusnt"oln.
f.lou.llu the t-nemv ,:laiuji.". -. -I II Ih"I'1 .inJ IIJI"1"" 1'1'| |n "1 i'. L' '... u O liner. t! IM l 11th,V > vtvim.. 0., v ,I. I II l"I3L.I. I'A linv IIT!"olf. -7JU1 III"p'i

\ \ V

., ........--- \
... -
--
-'- : -

I I I'fcuii;'1, -'.- n .'.i 1 1I 1- I'l'!t." t'.luulutlfl 1 -

ASAFRTKACK\ I ..I I .' i"I.' : 1\i\ \1 ; ;; (; ( \ 'iiii-; .

I i \i i,: In- F ,li'inn '''''' .11nEfX.\tr
itju ill:
---- I" i' tii( .'!' tlln k, I ,: i ,1. 11I1"D: | !

1"" [ RISK OF RAILROAD: MANACC: kniH,;"M II':'. "III'I. d h I.H i :n. nn" 'n the \\11',111'/11, I t THC* cue: : !\Mous< IMDIA'I COD : r MM X DULT y mmm! : PENSACOLA TO THE FRONT "

MAN CLEMENT.Sllf
THE i iI'm
FrMT IS I HAS HAD HIS DAS' !
,
dux. lief 'Inothir).
I
1.1.\.1' \ Iwr ,
; ijliltfl( ,
---- | | | t.- t tt. u'ti i : I xS .III,1.' '.u t I
'Inrjilt' lor nut ihntifiitiK'' IKI"r lnv 111"1" I.:11 ,
% Allci it k t I" "|1' "I"' Hi"- 111 "I''''| r
,I,. .ii'IiI lISa I 4 ('''''' ,,,...I i. i.y (<-, '"il :, It,.'ii. m'- "Hint:"'. hiiunn "Mid" : *" 'I.11, I 1',1 |Ir.,1..". .lr I limlli > ||! 101 ,I l *xl" 'iii .ut..ul| .'|'i| Po 1.1 ull",

,' ... .... "I wish >"II11.1. <1 I In. renl( ilond 1 in-M' .mil Ihi' ml '
f. "I'Nln'nll.l ( "' ta tilt I I l.imntli 1 tinl h".I. i I 'ii in
l.n''I".f" | I I hHI.( I n.l Iu.i I I 1.1111 ESCAMBIA COUNTY
miiimim I IlIuc: >UII ""till like It IICtt : 1 'tl \ 1.11.1.11..1 'I i Hi'" |1",1', l,u-n, .-L\ TO THE FRONT
,,( Ilir I.nil" i'' >:illriiul I..111.I' you I Illrnl( ( I Ilif ,. ,
"" gut II"-.tt"I it. ILIPiII Free ITi-s I Il'ri I'rll li. ill.I' "ra\" b tI"'I' v.Hlllltx ;111,1 1 1\1. ) I II! | Illillli I II :
.iHlifillm" .'i iI. ...... / I I I 1"1"1" I i,11"1".1' ,
I (tli,.it ilii I I"l'. i I' Ini" i4tt tin.1
MI, ,I. I iii i'f rrix-p: surprise' tn mi',' '"'XfmtHi' 'K, n .....Ied. I The atmottiiri' 1 ineiit, I tlmt the onto l.itnoiti lioine', I iin.iiirnt l, ..l-iii'nl( mil"; In ut I"I I ;

.": ,,1| III.r,, ,, |iri'iniln" 'nil'. Ill I ItMuliikl-wil.:! ,u I I ,itt, inaM ((ti\i" ..il! ,nf .1 tii r.'irimut h., so ththkit'l: liitk'llilthl I 1"1' nll,11 t II. mnl th:it 'tin x I",,\ In It K I I1111 [
., hut ',, '
I \\11 I h, i UHillcr| "thai nfli'i' 1111111\I S .I i. ,,1. I: :> .:I""i- I" 1'1111'1' il tentit.mirv f.u (the i I i"I I \II'.I.\'I' (to"I' I II"luihuuu, nl Peiisacola is the County( Seat of Escanla County Florida.PEXS.eOL. !

l, nl, i.".ltttiflI ratlXXaXS 'b,' |H1i Ali.l-l a. IM.I-.I.I IK"t I III I ". liibt" tfralil, lImIt, t N to Iil, iiBihes tnilru.i the ;ini.isn I I1,|hl.Mold,|||,, ,,I 1'I, n.huh, titt 1..1,) lil-ilunil I".II', ti t l.x 1'11'i lust i .mil. 11'11.1' .

liiii, ."i rilnmt lint: Imlt' 'llnlti' oi I thi I \titit hId tin-iii, '-tun h.lli".
tl'-III' i
.
1011 I |p t.ittttut-t' l : rm i n' m "
I I", 1'-t'I'l:; (flip.. iniiiiUt'ini'lit' I'Ih""I., mi .re wiwlhi nil Hi) li-wr. ,I ",,h'. lit of xxestein I IhiiliKl.t i Is In,tin] siile i injipllul nllii." .11"1:1' 11'1"1 I I I I "
I "
kiln: ",11 nt nnrr the iliillxltlIif 1 l.tIteiiRu. my. ctillnr. t to, t'itii'll iri'uU, 'Ihe ml t' "t I the I I" I hllll''I', l < ,i :111"1"\:11,111111"111",. i ., I
\
.
nhl "
Itrnmptlv' '
I 1,1 I I.
ti.it
I till IIIIIlpllll) ,) In \\ h..on..1 rnnShi \ h I'm itee xx of tliu < luSIShIutu I l I
a- one I 11.\11 I '
11t 1.11"1 '
sill I, l 111 tlII.lof
) tin1 lull 'r \ IS OXIiY KKAISIlAI'OItT OX
IIH" lulilx mi Imp I Ii hi I'riliinltili: "pnipnetiis", nii'l 'I'IE TIIKjri.r l
,t ., \'I'r f.\\. )"'I'I.ti',"", Tin- until\ with, uhi( ", h g"- nuililon snmt (the I."ili; .'Ititl ma I fixtixal xxhlih. in Import Terror to Evil-doers j .

S i 1""itluli r "\\ II I fntorist, nt ,\'1.1II.I I IIcrrlK'1ltmshl( | "'tl'il, (a(lin', jiihleil, to tli it of ). | tin' liniiill, t ( \ Mijlil u I (In ll nSI I
.I"I 1"1.1
n"IIII'
: iK'1 tiVLitIfl' fur 1"8UKhl tb... \ II'I..r. In tin I I li"'IIII.\, .. ,. ( or MEXICO I ) !
t ixirj | : \\1\01111'11. : I Ilin.IB. I'aiit: hicon. I 1111 i ixel 1')' \,1., ,Illl I; .:I I ,ll 1 | 11-1. :Illll |11:1 I:III x. I
"I I |I' i lLtIg'r. llii- Ill.\(')hlnery I IIhc WVetty ) 1"1.1..1. [111'101 I tin xn-t iiiipire nf !:m pll till rail| t ail .' li, mill- p I i.ins.' I IKSI.. L

: ,'II I In., k"I'ln|' lIch n11)' as 1 __ -lJn"ton Coiirli mini I l ii."'ki.i'IIV !
,ik: :, ",1111'( ,iilrnt to n riiiMiinMeliliil % : '111111"I '. \:" "' :'" car ,.r .11Ll'rlllnl xuis ilriintciil nine aieat 1..1-11 xx 1.11'.111111.11.| ) x I II'
:\ xx i'Vk me" I'nlh'! fi I..in the In, nliler b.itlietlio 1 .llll"lh.'I.I'I'i'! | "I..III".f.I''I'' .
tuple tu
S :. I M Ir. ho h l/>""' (nn lieiiiK, lutiu.lui'pib-.Mixi} I ,. :"hl. h"1. Ih. hail' } : t I.u \ I li.xi i KNSA(1LA HAS TIIK \ I
'I'l'tt t risk In tinupri.il( Hi- in HJFEH'rI )
tin : n ui ('uiptetto 1 ninl, 1 luixp,, inut Ip'fnie., i: tin1 xxutir; nf (the t tutuk." ,,1"1', t t'l' \5 11,1. Ninl-xVii 11.:1.: "huh atin DKKPKSTHAUHOU 1 I :
', Hi' mini 'It'"\"'nl. I Till !
nl I i ,
i" L : the t
n
10 Mus, L'iKtntte| (t'''lll-Ve.u'' ) I ntni'iiilifr"A "I"il'll Ilml ,1,111I1. \\i.h..I' ( li'iiuii, 1 xiil h | | nil 11'1( fin
: ,ni,i 11 i l 10. ""11'< mi iiiituimitoti. "I' '. \ 'i I .i 111:1'1 : t Ilnl II 1,11'. ili.- \1.,11, t I" s, .um. :1111'1', i-I : ( ) T11K ( ;UTLF OK :MKXK'O'
!
tli.' v'fir InI I-, 'Ilii- I I.I"'lllllll : (
rttui'I I '
I N
,1 nn'" :' "\\'u, will \let bygones' !tut' In, fur, \ n nin: \ i'i/e tin am'Uiil |i.tl.i.u' ;'h.'n"nn- .I : I
',.I,,i ,ni Iol'lllllill n oilitmk\) or I, ,hi'atxftll", woun.hMiiiil,, 1 ,iloiiht tfnnes titnu I cat,k'., : MI 1'.1",1'lr' t tinntiintti'r. in.. pi| i-ix III xx i'si il. l,uki. iii' liuxe sa.
,, ,- ."II N prune' t 1") ,tin xxlint In liv silix, !I.. no'. I Iwwnx'ery fin 1' I till-- huh itl mi... that (tlio buu.t t HIM.! 'hi'|[ .1 I mnl in i xt 1 1I in I ,'II'i hit (hut -in'h
lit ,
I that tiiiii-. .
I i i I" ,t t tiiiln, IIIK! iipuk'it; In. ilo "11"\,}," ,Itl .It t I'M Illl I"1 Oil' .-I MrtnJUM-ll XXltlll'.llll I, II' .\XI I In ,Ilu, hl.,1\ till' I ll\. Xl"IA

'. : |f.. ,nil', ,"li'll til |IH'I I f"l'lII .\" I Itlltl! I" ilittilti, till' MIH'S 'I 1 1 I J I 1.\1' t I'MMl Kllll,.
I "I 1 inmf huxe lieonj it 1'011\1"1 | ) I (CLOSM( ) TO( ) Till i E! COAL AM I ) I BOX) OF
I ,,11 I i-tin... n'y: IIII!,. l hilt ttllhi' lt"> j ji ll.l,I : vat ten jiarsnjjn,, I tit I hiI 1 lll.CII.Ui.' ., .III ,1.1 WlItU' XI III'> OUR NEWS DEPARTMENT PEXS.\tOL.\ .
I Xninllflvwi\ for ,H'H I
i d', I n'' um: nl lllXi
11'1' I 11 '
noils,1 to be hiiutIir.-Otttahi Uliln X lllll lilt IH'KOIUll, ill- ltsl .1 i, t'I i Hit alonx. I lr '' 'ttIiI my I \ *. I lay .111 M t"1 .
\Soi Li. In..ly,1 1'/1' m. :i I t t Illl I II III I'II'xi'III I'l ullItlu- ALAUA3IA.Peiisacola \
I '
,. to I'iki' ilruxx 11 that \\lin-m. l liv .11"1'1', \ .
'i in iu mini IJm'11" \ -- \ir, "hull.h'rlll1'111 j, t\ .,(hi"t rm illllieninxipivimiii I i 'nt
11"," | xi.KI. imiiiilakv\ tn permi Autumn.Kim \' ,:. ohnMiu i hiuit\ (lutz, I tlnii'liiu, "f j| amIn IntuIt': tall u-ill'ut'lut i ,'xi'nts 11 t the 111' .

J: "I-ilu t nftty n It trains um'ur I toil, 'lies ,,l.-ziiu f'pun \1".1 l nut wM iin\ HIM,I, milx' lan lint, h lij a taint! I tun! iSi.,. piil'ln'.. hut 1 |1'.1..11.,1. 'mill lot'nl In

,'- .\nt Inn Ku h> at si'n. niv' 1, Ill; lilt lit. they think tlii'iii..ilxi',i ;i 11.11..hll.: ., '.\ ,. tillS I' lil) tixe for 1111' '
.1 u rLl i't'I I'lnplojc, 1 bon I The 'null..rs ii hit,- I the( pnstiire rounlntf(kit,I Mi.1',il mill IIIIN'n,1"I' w hl'l i i 1.10111 |' '' } ...1"lr\I\I. lie. ills,' lilllii
,." ,. |,iiu' > I Hie ,I'tratiM-vjifitj, ho: I I Itli'li |,(hum* lb. ,,,.tlol.|( are cro nine, III":". (Ih,' u 11' timtijthat w i .'u .. 1111 I tin, 'li ; II i'I limli' o' ail ii Excellent City [ !

tiiiniilrnt'l. % nti'l' Iii' piirutii' Tin\ I'1h..lnllt lit tlu.li' inirry mm.s I oil'i' t tliiii, \"':"." us II sail'illi'e to the lilnl. I Mini npnii our i.mlii-,. (haiti I.. in mil, las UOVBrllBUt
.
In
01!, t" 'l,nf \ ..111111111I : ?'iillliilli.il! liM.I Nn" iu'tuginow "" hHI.'nAn,1 i ml I uht-ienuutehy|" l Hi. ,10\\ II on I Iii' gnmml.I II 1 1,1.:1111I111. \ ,. memo l'd.I. .
f iritii'rs' nitijuist, I tliflr, uttt l ,. ,,! I '\/ I .I. /1'1".1" .111,1 it\l \
I I in xx Iii II\). VMI Ink; ... I Ihtl i no' iiiiuitluili niij 1'\1, iii iiI 1 .\. tast us it 'nn ln iloiie xxiiliniil '
,' ,I', \'. H., liixc '{'lll In tin' wr \II''I'l\IIIIh'' ( '" url'liKtpn[ I th"I11'11), / 1 t Ih.nre killeil, outright. I ili.hi.' inipi tilliu I Ih' eMxti lu-i nI 1 1"'I'lili l ,
,
'f I v ,| "..1.I nine, pi Hull) Mil Mliili J -Yottkertz..tt( *. : Il" I 1'11\1'1 t /aims, saute broken legs, ami. us ill'"!' IIH,.,ilns .nnl' patiiiinue liniiusi ,
I i ,i r -i, ,i ttii,,'i'-. nml i l" ",it' HIIt' '! '(' ---- -. MI that minx ate' tlt'St I''eJ nml think tomeilt l xxeHliall ,.iltl, to this ili'par.inent nil theliI'lhtlis Pensacola Has Public Schools !
.. Superior
: Inn. I. p (IK t.iilnn.( ( mnl nl -
nioihin
"I in:in"i 'i 1' "f t tin mail' I h'I't hca"'I.; 1111'1 11'1. joiiiinilixlll.
.. ( 'hlrn, ;nitlrl 1 ( (hn-i.tern, ; .
.' i I". i nn'n for Ihrlr ) lim i. Tit'xi ;' : / jniiitR tuulih1)-oii) IN III % hF Tllb l.nll.,
niviinti|''' > "%1Vt, I Um> '< I lint 11 .' : i two I ml,, t'i' si' lals.
i
,>i .uixtliitm, % ) d.I ,'. nml I Mini/ (" niX". wealth Inn At I exen 11 Inter\ il.iti1 maitjrs tn" 1 \. .1",1111'1.1.II" | .
TnJl.'r. ,
nut intlin'tiii'il, jiiu' : | ?? I. | | ax p xxil.le, R' line i ni usi
.
","in '" lu.iliir IIH c.iiitit.t'\ Haul, u II' t in lie I"III ..
,, ,, ,,, I llooiHt'h, mi, ,ili'ni', it f is 1'ixp, nl I.,, .111,111.'Ih 1'11111' 11" i 1I'\I.Ilt-| < n.hunt tin. i. in.In, for tin 1
i m nf "ifitx\ it' liutir I 'iiK1I'lili
""d MI ; .. ,, rull.x l'I'III"1 1\ 1'1' 1,1 lrl'I"I'III.11'1, I' .ut,' nun' I I'ixpati lies IttlsIe4)hI I I Ailvunta's Over (01 hc' ((1iiy
'". ," i I'"' in tliltik) nt Illl bill tni ii'i] "* '1- .\iil !\ "!
11I-II'1\1'lllIu.i 'Ilio 11'1'
roiiil
: 1 ii i \ t Ihls tihtI hirt ", ".' thu hatch
Ins ilntii'S him (rtw..M( /( : '(. to (I'hl(,(ii,," o'h; |, I ,,UJ| '
I ::u i" in plmo/ jt I lint of the KUiintic tar a* H moxi-,1 ahumthenlisuni : Th I Commercial i l
ui.! i,il In- .i,nut'- xxitli n mI.ii.In,, innxe uxi-n t I"") t St l.iim for your luxe, my t i smus of the Jrh'.I'IIII.I1j. I Iof : ; Daily I Jlanulat( ul'ilg.Ponsacola

II 1'1 h, III- I'l '< i-. \\ li.it ilnlliK'lllt) I iK'ni I I the gui!I. mnl, the Iline / n\\Ill I: \ iiienrnle, fill Iniiil'
i ., n.ml I : ,I In IRIs mi lniMni'ss' thliikuivlliii Alti'r hut -h"lIn I I.'ligur doubtnl Ids doxotioll. > I the I ln-stnxM'il nn tin) I vet ,'nlilla h111 I 1I\"li..I. i I" I lut'lu'u' Misi'il, I
rlllll
1..11
I ; 'j. i.I.,.. Ills Him'' hit ilu'mnl t .-I"I 'h. 'h 1:11.(1,11111.: ( as /a pilgrim announicil, .11' I,111.1..111 I .ineoiis :>" iiilin., Mull III.I .u r. I ( li'ner, .

,' \ 111 pijs1nnif.il- folloxxlnw, .\ I a 1 Im-nnie II tuililloo to D |i < oiniiiiinii I rx"I'r'hl\1, pi'o i
111,1 .III1I.III.II"I. "
OlIIMII .r till.I (itt 1.1. Has [UrBatBr A than
'II. ,, tlii'nllii, J"Atllu'iliiv ,,1. No one ,lal'lll""l'lulla t'II'I'IltIhc I |,le. ..nnl. \11"11 I i ) sp.it H nii'il', I ,ill' T r any otler
I ,..1! 'IH.IIIV: .,''"'1't." cnntinillil, '1 I Ir then MM'\ a xisl.iniif( ..1"110:111.,rnlitht.\ nlf ," I man plnstrateil' I I i'I emu 111'\'\ \ i I.' 'Inlnexs. I GOllorcial valtaBS

I. in "il," lint 11I111.1:011.1' : Unit/ i mr hl'llIl. Ittl, ,I sit n UIIIIIIIIIK' | by hum Inm-ilf I in t the i mail. I before tho, (tmxiras it Imi' oil.inl I-nn" 'urn. Niilion.il' mnl, h-lute '
| glnim. .
.
I .i., ,u.I :in',''itn.ll' ? nf tl "lallxx:% :%IX' Nl *: 'Hut: tin' i '''ri's '8"1, ,ili<|i4 III'it, 11\IIIIII. I l.) Inn: im hit, fan1 xxith his exi'iilw asxxill mill', x!II'hal"N iti'iuiiuse in x I 1111., nl,(' ilxinistii's'; "lutt!' .,

''I l \\ ill plllln"IllllV fill-Ill l t I" I III't I ur n boy In.liiml n* >,,1.1' 11'1 ,1'lldl.1 l rll'Wlr,1 Ihe iniiltltiiile) I e-ix, | it.iu. iniiki ail.nl) I iiuu'l 1) 11. in1'ex.l' 'I City in the !!!
I t t tin-ninipinj's, ) propeitx' nml (the I 't ill. (K ohIy, .,, the nny tlmt Kitiiiilina; ,ihinrofi'!" "1'1"N.1 1"III. .111I. l'a\'lmt the spine i Kinx, '. Soutl.

.il, ,it-, (1'1111'11.111,1: / implnxn, ) I..t.. I -, __- host' 'Ii tiuiit. liar, 1111 he WIN 1'1'1.11,1 ileath bjtin1 I ITh
-
". \ n our instill't t Inns. All t t"IoI, of I the p ututhi'ituiii ,strilLtliri'I
11"1.
\ii Millrlr loiiili.Mr. I rtna I : l lI
,,11/0'I :/ /u IIII': .!I.' lunik. :MnliliMI, I I I Thl'l I I\t 1,1"1'f,I praise: xx.is j.ilseil; nni' : ily mmm
hay
ii'iinri'il t I.. li'.nn these 1'llhnllukYOI truly Rn11'1"Ili 1 ui. to "hinilu"! at tin
U | itkU/: ns the ;
"I
II i i- :as i imnli thi'li ditty to j t'iuiu..hi. ) 1..1\I '\\.t bliKHl tho ik'Xoleis I U ill In, I Iihir nl pa'i's. ."I I I Ihi'si/.' oloiiiIliilx. PENSACOLA PENSACOLA PENSACOLA

I '.' t Illlllisihis wit h till'III /IIS It t |I. Miss rus uifi'ittlii'r (II thu, (piannl, )-Oh, sir, I\atl"l \', ,'111t11L' ',' of liii liii')' t tho' ..II'I./I."II".II.II"f.lrIII"I':
)'on (Hat' 'til- me. ,: 1 I, HIIIHI.I t I I \1.t i I Ilhl .Ih'r' I I
i h iml I''nolt" I'D to ink at tli''' 1..1)! of I he Mi I Im I" approbatlonnf the 1""lill

'" Ii. .j I'"n' ',nnI' l Iv thillMijii'ilni\ ,, *. 1JI.: :I II i, "But"V.'liat' it Is ikes true"you think no" hoi) .,1"II.y. wlnili In- hail. Wil Inininr-; I Ntimtix.in, itli'r in' xiHiloi\ill, 111. in iki 1 i-\1'II I I iniilx xxihoni"in Ilu 11.1 I.h'. I II i ii TiE: (Ii 1\: : W.\'IIII; ; l'l, ( : 1- TiE 111'1'111':1: : I \ 4 hIIl'; Iln.I"( : :1'1':1( : ,:

r I I 1",0\-" i \ n- II tile, 111',' lint tin1! most. I "\\\'lix, 11'1. talitj In l t'u' I 1111nl11111.. i I llsoii' (piiis' .1 t In Ilu IIMI, li of tu'l 1'I I : : : : (ON : : ( 1 1 : :
I hum 1:1.11:1 I'II'\I' : \1' 01':111
,.R ,0,1 I tI,'Il. I xxnnlil.( Miirii-ly 1./.III' 'it ul.iy tI.t .1'Iric |I'' |I-. I 111'1..j ,, I I ,l.t.IrlI're1111111I11 /: finnlx, in \\.xt I F'lol.' : I:xen n mi, ixi'1'I' | \:1' .111.\1'1 I ) : ; : \ I\ CI
,II I (h'/o'll'/ t Iliuxaril, or Vaii'( niiin fir, i Dy "'tll,1''' IIlwlY"' pat. I pilO IC t'I.' Ilin, I'm' npinlnii to he.ir thattint I! .\ lilt i,1".11",111"111101 i I'xi'i x. \.i"1 'I""hll I ; '11' i' 11 1\I'I. .UIIII'I ( IDIT:
.. of Hint Mini, Shi' ti iiu'ru,I tln k,' ,I no moietbat' but Unit In- lh' lilslnix, i
u'iuiit-ld
\1 l"I I. in nl nny jnli nnl.x an I itt ti hut' 1:11111: I 1:1',011'1'h: ""1111 i
..h i '01.1 t ,,1.11". Ih,' 1'1111"1-:011I1111' : xxoiill'. "'\''"11.YOIII'I'Stuti->inan. Bleinl, of I thmsiii'ls, .II'I/J.llll for the lot "lIlt .mil I "! _,Hi'. I I"! "i i lti' ,. I

'J. I I'' "inn. .li I iii'ii111 thinking,/ .II'I,1f honor of n i ai' 111',, roHS'| labor- I| a"tol.e'V're1 (the xx m (il.W I I 1'1'1, "!.!- in "innklx' :

f ,'I' ''J"II, ,in,' liii-iniHs' 'I'lie lalilur of, i I, .Xh, ;1:1; 11'0'(UH1IY II I la.hll 1"1' ,111, host' tnxiip 18-It| Ih.IIIIllllr, ," 'null'I make oin, I I Pensacola has First-Class Hotels !
xiiliiiil.il1 mnl
i
I'tnlikof nil tin, piiK| i ili'puitini\' lust
( neat 11.
,"" "' -ucli n-a till, hal It 1 I-i nntin ; ; I" Jiif'-im Hi'1 "l'f"1 tutu'- ] .
lui to (itt' )
Ifl luho 1 iii Hit iv, 11.\11.
I -- tn trll them. V.litit I they KI Ih'"' Imllan puoplo for
-'- 1'11 1If
''', '"i,i ,;uI 1-ui xx IItt I they ?.1a.LlIII1I1 tin;. .<. I 1,il' Nelrtska, tsttur itftneeH tli."Ih\h'nl',\ III' \111.1' his 1"1 ileilin- Terms of IIdll"IIII'rlh"Ir'l
.1 hail sttu.w Ilu( Sl.
W, .l, nt t .nit, 1 1), hat rit.t1tg; ,, (hut! tni .I. a t .. (! tl 1 lui niaii.x' ) ,'I""'" pi"Hi'1 fiimu of !,I :

,' II"I,, i;<. -.1: <' (In "a'-l" of IIII'I kn.'t,, tin- ,III.lh.C'JII'r'ht.Aiivertlur II It.' I u.,"I lf I'n-' -a tutu. i .t'tl 11 the! I |fly t mad po-l 1.1, in d, livred lo I it)' Mill.I '.
TiUe tin' ri'sc "of triol.nieii: 1"I'11, .. i I 11 i e tune xx In n I human naill111 I- i I lIilItult. h.) 1'1, r, Cnpl.. .J ( I'eliei-M'll( in I'c'iisunilii, I las I the Most KxfcilMvr( !

i II \ ii"p(i. I ;ill) ill..I..Ilt'll..1. liy tliui u.iiI. I- i I tin Ilin sufv >.I.h| |".. -e ,\1 libernlel) olTeieil, lip( II the, I Ilililenl.s iustviut: *
:" I ''. '. i.i.. Ilii's nn xximly ,1a)'*>; to "Clmrliy" jninitf mfi', "Is / i.lol. Is fist KittlliK' liejolwl the, -1111:1 I : : i: MI!"Miii *(.r.1 )

I. "' i 1.,111'1' tint II t tll"'lIr" ,sure it\ I is ix- r.'iillv nny Hld.hull|H ison I ,t.4 thin fool killi'r(tlrl lIt, )\\' "I 1 the try olileht. of th" alit IniliaUH, i"hX IIXII-. *-I MIOM a 11141 I Jlusf( 4 eUlplc t" ( I'tHH.lwust's. a 111I( I i'uu'sris
l I':
:i," ''i" '1. tin'x- must ('XII III it'"' iiihirtrnlts. -, i "I ''h.I, 1 Ijlll.".it : I liiniit' knuw/ ,"8 ,,1 I Charox 'A u-i.ill. II='I rU11
.' .. inaki' nil 111'1',1 fill, t M I n Hi- ni.MirusAilmlttiiu \\ I HxIAONKMM :
li'iiipniai" ) (I. \h. I., t the nuiriiinK | IIHT.| xnii( !
I'.llj : : : ill Hid t Soul h.rl'lC
''I ,' t 11: ,.1111.111..1111111)1 ii'pnrt nn) tiling te e"Will| 11 I xxiint.to! Miy In I dial' tin' 11111.,1' of ilevoti'MthisjeariilnalKl \ MuMII-i $11'ii ( .

)j' I lih i i' iipnliillllis.' 1'or (tin-safe 01)1'r ) [1,1"1', thu itt K" u" ) l,ilutk any' mure until \1\\ I 111,.I thud hiss ,'f txxo '[ i: .;iiN 71.1"
..1 i I ti,ilns. I tit. 'iili'< an'su' iitinur- : )'01.Mini oUI.-\I"Ilu, t'C'l itn1nf I'I'll'll' hhips-anil I pinpheiy I thill a 111'.1 111 r"ITlrms
,. t I'' ,ii t I i lall only mi'iitluii a ft'\\' ( Ill lie xxru'keilbiforethejearlsontit Strictly Cash.
'.. I Iin! I Is nnu xxhlih) tiuwt jwnjilcn '1( Ill,' llii| .ll 'teaii.Now Is umliniable, I hut .lawantia'th Isilonnnil. I dill ,"11'111"1' I 'In III!' -1'IIII-\XH-1.1)' 5\ I

\I ...J I I I" .,|. .,I..t..l1 at It I iiinNi / ') : tin' hl"IMIIUI pnmf"irih u iii ittu gun (. ami tinxiealth xxhiih it 'Ii,' Mippll I ', M
.
.
I n i IIH tn )IH' mi iiiu'ir I lie ilirrcin I In Kf.inh <.f n .In"o Lu)II fun, brought to the pm-t' ami I thu toxins 1IIIIh., ,. C
HIII I 1 (tin' I e
I ", i i muliiLtor., ( i-M (pt xx lit'n his, illinillit |[. I (Hut r. liirnHhniuiiiiinn) piopleof' I 1'iKiire' Is I likcl)' to \anlsli I IK.fore i(Uln., II m."I'1| '" l w,11 istly PIII. 1111\\111'( '
1'111'11' 1"1,1,1'
I' ,I. vitli I mill; nnlirs. the| i With h'M".I'r| | all uttuAnul Iiianj. juirsilapxr. Nnui'liiiuH t I a |moiilecripit ( ,.-titI. I-, 'I Ilu' III mix fin 1"1 I ilu- \.'.
,11
!I' i I't .hi i' anx, i ll-k 111'1"1'' i nl: in I hU tliiKeiii I sn 1I11'r,iii hy on'HoHtimlluil" h. xx u'tti'y "f hfi nr ilriiKKml by 1 I" -Hi'llx I 1 \I Ilu' m' mil.x. (HII :
't. I."I | 111,1) I I. \ 'ri"'II 'iiix: h1'lI.'i' \I'H's: 10 I ) I'l N > .M' 01) \ A : ( i:0.10:( ) | ) IIIKMINt.HAM.: AS I.I.I.: AS ',
', ,, __ : : :
ln !
V i it i It! si' ill > tiniltii) "f nt xi the prU'xtx' xxith or t 1.1''m n"11'" 11 11,1,1! I. Ih..1' "I Hie : 1.11.1'1 \ .
i I", i I' ill Ilu. ittti'iltiini lit Lilt umt s i:, .t.-i. is throxx 1,1111. 1"111 front, 1111.wt i|/1'11"1'' wi'nii-\\''it I klx.1. 111 ,m'.m: 'II'-!:1.11 .T 'I- III': I'l \-s.\t' ( | ., MI'MI'llls: I! .MI.IJOAIi' \ II.I. \1111: ; ) t .

t i I".in 1 irto tins 1'11 k I hey ta!,i>. '.Mainnia" .1, laity, just it.'11,4). .1.11). t utuhi I he I is n-nall)' ,,111J..IOIII u MM : IIIII) : .. 111\1:101\\: ;: .\' 1:1'1.111:1'( ( .\ I.II..
0,1 1 joniu \ fliut l.rsiil; I ta sitU ttI Iicr 1'0111" '( ) ; I I u.: ,i ( .'; ,
outers : \t
"L. i 8 .hi-at! / OHM' take I\f'h\ uctnni from Mhnnl Kn/liiKUp11.! .Vlexmulir I llur- by ( poliii', xxlmhixi' to t'itt mr : : ( II\II'II" : WILl iI' 'l 11' : .
"" \ ..i 'd"' I tinwifit\> "f [Hr-nns lill'li rUiu'ii/ "l 111.l| '"111.1 Si'ii," "j.> tins "n or an) 1I1"I'II"I I at nun-i'h'. a.lilii.t 111,1, ki"-pi I In Kim'k. ami I'r Hilf: I il 'liu'" mnl I (s\rui.\( ( III-. I\I: : : :\ I :.\ : : ui "" 1 iAI htItli '- '

; ," M ,,,.,,i.11.1 i tn llii'ir iharnc.; mnl' ,," olll"iltll.! r inwit If iil. (fl'1' tl'i.' hlanilpoinl! nf IliahmlnlMii ( 011:1'1"111.| "M In':ip, lit Ill-.I iiMMUiilxilulu 1 IllS 11> 111 : (1:1" (ui "!ii.i.r10: 'I 111 : MJI.ATAI I I1' : .

I 'ui..t.,| ...1<.111 lu\ .:ki I nr ufiise. 1.t) 'I i 0\11"1'with '.1.11". '' ""'l.ri"|: anti 11.. ibu, iin. IIII..r'lisa 111I1'1"" ,< n fixx- )ears lu'n, fur ,\e. IHIV"I"" it I In K'IU, I kMup :11:11\:1: ) : : MA n: I'IIS.
,'
.
''I i, I ntn";n of I lit" loinliictor, nr ('iiI I i-olnr shi water-Chi- thu tli-t ( in blhloij. that, to the hor I ntry nl- )ihi'ru'IjilliuhIst'
I Im. n, K. or 11I' -\\t't'I I to tnki Hinli' II \1I1' ; iluu'tyou .' 1'11'111111"\1.lll of I Hie. prn-su' I the ini-of I \\ ':) I Illids..Murt.'ii ( .

i"''11"." (11.1"1)' in xxlll i.trulrtthu.t cngo} TIIIul\ "" : uish still I In the HtuetHof iViViirri'i. .q.,1? Atlaeiimilit l >1.
.
,', [1'1"1",1' : piopeit' t.) III ilthcr 1 n'rklrs' mill TI". ',.":'I'\. xxlule the'' pilgrims/ linikeil' nil. IIIImplniix I \1/1; I! (Hi .\tl"l'-hnn nl I TIISCB.arian' 'iisi.. TIIK I : '1' ILU) E 1)PI'I44t'I'ION) ,A NUl) IJII'OKTAXUK OFPKXSACOliA r

I ,-. > i 111'111'111'11'111"1';'; .. will (IK. hil.l i Xo "'.1111 r"ln.k..1, bl,1(, ( I"nlhy. it 10 Inl"o 1"'f..1 tin'in, ,laxit In .I htiu'hiuui' it I'/ "'.. ,
3'' ::11..h'! I Snwt Uta: Vuyanll'iin I ; alihniuh I I """" "I""It| fUI.ilt hl' twIll Mllillin.lis ill I 'ivil u I .Xrllnlit.Sulipn .
1 I I'' i--.in.ir. I train riinnlnsr.t uUlit. I Tlu)rulmiiinBtruinniiilisitii rid utliibniiil I ,I to t tin'ir hl'I'II'IIIII" niri'liHiiiiu '/na III Cixll Ai'll"iu. ( ) IS IXCKKASIX( { ( KArihLV.

n' '- ,>I i\ "iv." )pinil( t nil lilils': till t',*, "if fnikk'S and of tin ,, I lloixexer I I the r..lt hlll".t1 that, 011,11'11I1.I ;

1 |I' u,.I,." i.i tin- ri'iir mr/ in the Mam.i : j,I _, .__ -lli*|.." ('ounLr. I though xxoihliliK-iK "till t i come .1 1'none, A Illil, ix it u in' 'Uiplexin..

1 1 !,.,I',r i-I ,i .'UK-'ikt'iiiMi ilntx to nf ixiiinlni'the inliilmtninnlI tlum | .\\\ k..UI."r>. t liny jn--t' as the fiiiiienlly I tioiiblo| nf,pnfir IIIIII to lb& etliiiiiMlxes (1111Iil' 1,1.1 litmuS, It i KTnusiN's; : : .\ ) is IOCATID( : ) I ix THU I ; LVI'II( ) ; I-S'I'; .i.t n'i' or ri:>

i" .. ". i lui! : I tin' lights linrit ili-:ul I"1")'. !I YOII" Hillll-1 theili'xotionof ii lift, an l an InM hapn'[ 'neil, ou l'f.'lt I l.lllll .
I i oI..t'lralll. i must haxe II huh,! ,: til" will Irt.. .1 the. stren. ''h "f myloie IIHIJ.1'-1,1., li" I" lest>, afrnlil, nf the Idol I i(i t''rl""I; ,-.' 1111111"1 Itipl'Xin'1'/1i-rsuiisl s..,. ( IH (H I IXTO) THU; SI'flIfl' US. '
1 lawl l oui> t utri you ik- JI.I II'11 till s'UIEX'a
) .
) lontnutid "I
I'I .. I I.I "if!, -1 i ll:ll lieU Oil tl" I'U' .hnll. 1\\1' rlll'hll tliu tank; haxe! ( I '.
,1 : iu lhrniili!; ihuenliri' trail,. kinnmrwf fan joutfliuljH Irrexenntial ,(IlK to jierformthe I A 1'1'1..1). Iliind.

I I,,, I tin. ,inlrs, li-nvnlar* !: tiHins.' I -That will l"till- ]>ili fur a si l (.f rnieen.Moitabt | II: AlhuUvlt. J and ( jlnind
vi.sil
I 01'i ,"ilir sjuiial; nrtih' ', raph oiihrH.iiinxxitli j Young (Hiinpkuuiiu.-| >tinitu-ily-t'/ ) /" -ib!l.I l. 11"1111'111111..1'r.t', Mill. 'hupoor 1'1"arr'I'\lrr..III.I' Do HOt)! i )u'gt( I to f JjiHniy: i ) Bay ( ( Bay wllll you COIIKJ) (

1 I.. i gt 1'l'lIt i.iro I:lu4t: heirs!! I i Tel Hit. *. _ tIle for want of C.itsi, nf illiM-fise, ml ,..'.e 1'1.1.1''IItll'I''II'' -

.' I .i H ,illi tin'at laiillnn iirninul all Tim" I-iinr ttii.Ier.Cat.htiiru. of Ink of proper aiionini'slat luiti. I BilIhl'I' '':'''' "':111"11'. JVnssicohi Mini do not fail to ) tlic
to ( ) ( ( ) )
%
Allid.nil -iinlt.liid Hill'r
I-no mul fr> I MithrIn ) ,
; I111 IHI'Owatt'
.,1 i i i ''ni.Miiimlini, ",{ the xxhl-tli' at ff'oi, misllcul r"I.t.| .ti 1..lg"r II') \Viii .
h II'' !11.I : inflilii-fnieinterimslheiiiixi'I : Art uu.ldtlii ..r> Mionit I ; ),', r.1' the \xroiu will *",'> ""."f, 1..1 A Hid!rlll-\.allllllll.LI.'r: I )

n ; .mi-UK: ( to aniinil at hhort InlirI I Tb.4r huiligril' ages "'i'ny oh'I. by Jajgolll.Ih uiwiiu/ to ".111. 'I 1. \\. 1: 1--11\1). .' ; t tlio Springs.)

I I ilii. iiirM- pa-t.ei,I.i |I. TI..lr 8hur'. /''"'1"11 TIl (tilt n\ j: aliea'l unmn lax In It\ :'-11:11-111. ,lIjtll "1'.1\nf, WII/IHI. at

\i /,ni,- 1..1: t Hr-t ilisstriilnsnniiit I rilmioii.- 11"1111"1 1 J. IlhrillhNI I K.\: (""nil, I '"'.
.
i;I" ,.. '. ...11 -i.,11011xxniir. t-iiiks mill 1 I Lit WI.,1 I 11..1.I thlr I
u ', 'ix ninlir ininpUte iniitrnl, ivIlll ( Mi 1'lrdl'. "h. I i. I" have plait; h Inll'lel sIt IN( iii'lit't4 iwiie |iiutsc'tu I 'III''ii'tl-S.

I I II lit- pill', I'llIU 'HI.II ''!> f"ixliitnirli ? I I..rrlit AltiM hItiktCtl t uf \. III .\1''you (I'rh"'II. U jui'ilali! 1111 I imiri' ,.t out 1'.1 him e>,.clrt"Iht 4 AI.IIIIIII'II"I rap 1.1 HE ENAQLA GULF LAND AND D L PMENT? MPANY .

:.. maI I lit. it -1")11.1.) | ( 11."t the I.. 1. ;1'11,1 I, I. '.. I It faithful 1 oxer I III-fort) mile" 1"1"1 IA'uie' I .
,
.
I the Ihi' l : il'rICH l.li '|" '
ai.'l
.I I u I .nn or not In iaii.f iu i lortIue-Certuu'.R I II.t thl lisiI !Mitca : "1 1.11111 I lurrillI DEV
l. .
.i:'Cj...'i.i' ntHiii the maui, tint k 'i tanlt that iltuiltey will buy.- lii: hi..t %'I.h| | are UionuiiK(? "'"ixtrilnilj I/r) :1.1.1111.:h l ', I '-ill
its.
,, liiiiniI I nbout | of t i irwin. 111,1 |
iiii'luctori( iiu: t l"klIIIL'I'lllt 11..ir .
I ,I.ni I tluir taut, \\'hunxir 1""Ulu&lu. "j.(1". (or the r'II.h' -) h Miejk, Ii.ri ami SIhl"I'III'r.lil.,11 I ;. I I a l. h-ivc for sal ( scvrral( thousand) ( lots) in .j'/ limits( and bodies)

,
i'-i4iui'vr fmniu : : now Ihl' I I 11I.1111."d..II'.r| I'I"'II''U' 1
''1 IMjirexpnt | 'li.IL' A I Ci.irnUliiiu-iil.
'i'I!l\ in Hilxiinr(>, I lie. fclcuul UM1'' I', bctyt14&tu.ii ri,1 Yu'hl"III--O\.\UI |ili( the rth"iIl '1" frl' the "Jan. _'.1,1.\1"; \ M 1"rlII.111 of ( I the City of P'I( ac'ola.( ( ) The, following> ( ) circularletter -

: :r 'iri rm.l.h c.i!.<>.ihiiix nni'-t !hit Blxeni I\'a"ltII.I-Y'- .,1.,1.I I lu.Lflt&CI \ ( CBJimi'tli 1.1. Mini coollcii haxe .UUrcil (111"1.-111'\11| 1''llt. I lawilca' h

.0 ".". \, t i'I Hii.- ..r i [um".' 01 iiuiinte, -ti urni.', ni'iil..'4 lie tin nWnu\ trim* I Iii .i. Ih" I -t i '"i.I 4 1",1,1" from the to rll xxhtn.,' ,1.11, Job, u.\(11111 Imruink lonaxxa, flclurt ) TI"IH.r> | ,!nn J JH I 11'111111,' I ) has been) isslte( ( and .mailed( ( J by The Tensacola ( iulf: Land( .

I : ,I n LII! I "ill an> i sxvltih or ,hlitniil | ill, 1 .. I h. lulls 1'oit \,111., xxiw tonxirtwl I Ilindooisni I.oisttxiNManif/ I which i for Ponsacola
I"1 ----- speaks a ( ( ) ) ( ) :
', I "-1'I lu'lil: I H uirhttuerily hhonnki : "iut-r I, .. .(I., or ''1 I""-1. Siixxait etugtigeil I alirahuun -- ) ( Development Coiiipsiny, wore
TI h IIIK; ant
t l I" 1 ,> n as n Ritual I of iluniar; atuutu | 1.11'.1) .r ',,. t"llirforwhll"lhll' IIIUIth .
'1)) [J''''',,, loilll.( .t&-hi. ,Witdl liithut : ; 'I. .. ,. ,,, ,'111I I'lols. Iu his "" II.w.-I."I'J 1111'dart. Commercial Job Printing Office tile iiu-ttuuaI' l I'lal1.1' an..n'mi.. I- H.is. l.an.1. ami | i.-i-lo.iiic-i.l| ( ::011'11"| ami to III.' DIVIItCI. nfUP ,

i in-, : "Ux' until the |"in>ti" P"1' j I -_ ---- --- \\-.Ir I i" ( 'lit itt l'u-Ileau'uila! I '-" ', wl"1, I ''!Its l 'istit' IeilIitO|"| 1..I"'ll.I.' n'' II.al"'II.} $ 11,0 al! I! Uii"limwei I Ilii"

""I MI I I." -,\ ,t HI hi", nM.i-rtailu.il ', itt loln" 11110 to rlh tlw rl.II',1, ( ,.,. I mi.r... Tit: HI -I I "/I'I" II rl'INTIMI AM D u'Iru\\.an. ,' : .UI".hllll"lllf''ll'I I ( I 1 I t .!. ii lit I t' i I I 1..1.. w,. I li"k.I 1..1. 1 wih I t s'eut.t'II, i 1..N I in 1 : $'. I Ii.1
'I
.
t < I ix iii -.1 ilan railuuorsanlza.- \r'lfalt tif wh"m Ihl'ro, t 1 I,out .00- "C.," Jon give mae it i.*itiun a* um LI'tl\l. ,Kill 10> t'v( ISXXII Ii.,. ?i4Ilhll. a'wlll11. lou-I thi'-ilitlilui' l.allII.II.111! wale.il: Ila..u iuII.t'a..
''I'i I i- i-hiliorati's'm ofi .
most
:i 1.ns. & ot HOIIIIU.L'nn IVii-'ai.'u ImHie -afi -I ,1"1'' IIHII.\I'' "" ". (il"l' lc""I.
:.. i ,'i i 'ir wlll.'I<. nxles, : un' akl tu L UII. t t.l"l.iriluul pit"
,
O | n")' "' the ''lUalincatioiis Unit' J'i'ii IJajuei tn/i mnlAll \I's-i 'hu* liii' "alllllI,1I.Iall.! :
'I:,''.1.i'1-. (tus 1",oc.nlloll1:1'111', Irh1t's:; of nil of .exiT ori, ,I tthL.Ut153. D (I01.Ir' mi uilul.irc)?" })l/i'e'II' I Jllhl.l'I'I.al"la I 1.1.1| "UUI'I', h I. II"I'"I.lal"1 I,..VX_ I 111,1.1..r I ii I Illicot (ve,')' kill'l.I I : > i-ll hi,sv |4 ili.', s H-.l Ull'l! "litul.ar j I ,
'
"\\ : f Tl I I"loWIIthl u-hit-i' 1 *' ', -, ) u allll., 0.1 $ .
Yt .
"I. i- tliu xx-liolo roa'l will' I 'ut11IR1 c '.l4rJii.ii-r| ,111 '1"1.1.1} illho 1'lllaloll u.1,11.111 lfar I"
'I : "I'I'II'I{ in lIall'l'a-nr.fllt. xxatiheil IIt..1I I, will' ir. t'.I.1 IIIm {(ipVmli of a 'home Ihii.f Iu lh.\\.1. Llti'U I ut 1'1,1.i < 'ir""I..rl. 1.\.1. hut I 1..j..1. ': I I J..I.; _' tI 1.11'li.I! h, i' I laill,1; ,I TLMuat: .'11 I .I Iii wallli.I I I 1'(1'1.1 .'Miiiii'l.U. I Jaih'uo.1CUII'IIV : i I l

'I ', I I.i liei ilucks Thei A man ilshoiui.t! cnonsli to lf."i to uml I ml.1.I.! ) 'Itt-lit-va' that I mcai-sl fr,11 iI I'ii 1551.1,1' ts. I 1.1'1:1.. I : .' 1.. Hill I 1.,1", \ y 11\'c I II.,' stilt e) :' ". al.1 Iclcvull.lli( I I a.-Iuiih !'IhihiIilu 'J" I Id. I'lal "i ('UIII'lle. tIll
: doa 1'11,10
joiniii 1 dv work tjti.t l.ay for 'II. anti IU iiiai as f rlr iu.ta la lhat lime. I Illatur 1 ri'uIuil-rt liii'! ill .ort. nf Job mid ) ;
i i' h".. j 1-s i:i pi ulnniBt |"rfect, txi be 1 : I I hniU'im,. 'ly s-u'i-ui u-i n Ills tin.
.' the ". woull. '. chirn :aly BuN".1 'i.'i> elf tl"1 I 1"lu get u"uv fr"m aIn IT.ntiiiK't : nrl..I" -iJ-e of Uiu II Is i'i.'tupt.ahIt'. l/ulll I t I U I 1'1. I in
: iiI I 'II.- in.ica.ii.fc'
i l !in- IIwlIllI1'1". Thire 01 anil 11.! '"' 'I !it" ul'uul I"' II". bll.CI-hulr$ wal'r $ t"-I..H. | j 111' 1 |IuL14C,
)Mutt 111'1
u ", t' 1 ht:is. at,,1 il 1I" ;t'r /lhla xs will equal to al)for -.1111\110 'lro\'ldo Jot of 11.r) un-uaiiulckiwiiuy nmu 1..t!a 1::/"-''.f .; )I lUliimniiii.I th". gu'ttill" I it,'ilu'II.11 guI !.ir 1..1" ii(ill ,ill I. I. ," I 11.) i 11.tIt....

,.1 1" ni nlll'uilr"II./lr: / ,- "1 -ialeuI1 I' the tituticee such 0 fellow ir A rare II1gLt.(Lllc 'lie"Uf.1,1. we ran Eire you n Job; \ UI" .:",'lrI..11 tt'iil I'jrtiB' tk" Jl".im i- 1'"a.I. I'H.1ul 111 close ut (hit fist' utlutehul '1"1 hiiiiihi.,. K.l, ,; l Iuj hy Ii' I. .llr.I..oU.l i al,11J8111111 city ,
': 1 j i.? lilt-ill i.ulroail, '" f'-r w lat f"I-co ( Ilure 1)ddu'l .t Mi 1 iJ ? l'l luII"II" eitiaiux/ ""r. ii4 I liiiiiili I ismut' '"1" Jus c,,client loUNtct. WUIC rSCua .
ruin 1.1 s *
) s
.- i ,i. rneil.x will when !someii' th other day. H" a au.t I. )lulY t""t )"U htvi lust eXIIr I. tran-ai'I l"'isiiiiin, lilly ( mil' ii'ssl.losrworl. I. al.1, "'HI 'I'I .1 (II'I1 I I 11 ,.it I 'al'I 1; JIW
: come 1 Lie rim houe to de"D auth "11.111(hltk "lIb.Ult iuc.tl.: .h. ; ,('.1 i. anp dull) imiHU lo .fl ,| .1.:1'11..1. Illl.!! *, "II I hA\'(' 'Jnl,! '..lllr'lm'iillure I
t II !- railruiui"\ ; hut IUD hitter- Iwr "111" &pt-rit.l It. The man i --. tit (lhe < VMrldl. I'UHK ml! emniiiiour 'I 11"1'"' I i.I"II.I.lly I I I I a flU I ii" ami I {:1t111t&It.dlII I .'all I aU'i I Isa U I lleiilli.ii I .I t hiOt'hste. I'I

\ ." nun -ChU-ago JUr.ilUI who ixas to put it down J"I,1 by the A r.Hut.' I .'*.> ..1 f.ut'I illii' I,mi i 'Ii,u (h.riuea; for d'.liu, xu<.I l I "..I..l. I. I l>e I !Ia t II Jil"M.!. C i"dl I "'ir sitAr .hi Ile 'o''ul.o' i I I t 11,11,111l( hItt- oil 8 I 1.lu fl
but bin ,,. I II I 11 W..t C".H'r .
the "hlI work-No .
tliU (11
dirt that xxm ,
t tel lotIn I I11hll tit-tuL fir I "
ca lie .t i. )
hits' iiniitiL tnbf* ar' /l. Ittu. l hlouu.a- ". \ ( ,I. Ii I :1 il Illh I"'
LIGHT AND AIRY. i fund. the I duraoud,xverabl tud UIIUL<' Ustimouy the dirt !. I- Ntiw thy tune ust'ul 1 "In'I.' '".,""i 1,1', ',"' 11" u.'w \1j.I'I ,.I. IIs'l\I hll"r}' II (IIi. U.I "I' 'JIII' a..''1.' Wi' 11"'; all 111,11'1. .mu MVV' ,\ !"'l'OlIt, lure ..o .NVxv I ),"|c...) ;

-- L uuan ) il. "H I iI'1-- I. the UPIiCS| -- ---- I I u i I I: ) "uIld.I I ,
11'I'n.f"I" 1'111'e.
host lU fctUllI Ihl"II 1 .10 --- I SC 1".li.\ Ilal I \lI..wllll.llalu..
., ,. lUril Lurk. rtI" "' the tautly haul What could I b Itliri. x I i.t:t .oiiu' ...all. hHxetheni whit I.rI.t .t'U.I'J1'10> ( f1 I : 'J he dillte,\ lucre I. Iall) w.I I" ,,1.6,"Jullry loar 11I.1 ,-o ui, the ,11)u 1,1lal.1 rohhiig, .tho. t'Ity i...
,
..I I ball'I (- 'reIou.
-d uo UK. au,1 I )'OI.Ir d..clall I ronth .1 i"I'I" l \lu. .wiT ithll I Lii- td4x ,.( I. I Ii Ill, 111,1 I at I I 1'1"11' I & dl)' .
I ..... tteexjireswoncl i oniiii isu'init J.luoryI" St I ft ltH ; .1 11\'t'llllcllt.
.. ur I Irum a iloiup au.II.Ib. ; .II'e dtU"IIUthnu the N lr. II .I..iul (' I .I he uily,. !, am.. U-lk of aitutarounul .
I I I,.. hifore, fuur rolk blQAcano."n rut.c4'e we wl-eu comiftuti4 l with inh ,I.r & : 'ib' '/' "'lb..rll'I.1' | t tIitI'v! '1 hi. itil I 1\"I.lleu lIllh'&iu, hlvu uverll tIIIH lilIo, 1.IIIII'ar

kid wl .llUulU1" I bt-ar I It uoW; evldeUCO of W kuaxor.-iiua O Wt ( | MuriM.Mt raked' She .
I .," .t.tr.-.l. .u-pa. t!*.*, i" lJJ trulu L lo Urr. 'V lion lu.'.. I.ul.. 1r,Mi .ICOL'oJOX-rl4'jr'.: li'\ allei | \ '
tu
h MUM ('Itwho1......... fur It.OUIdtIk4 I J'I'a-I' Ia $ ire oil ", ailil( xxhi'll. IIIlst.
> inlninj.
tU (
( (' 1\ all hll"llt.iJhI' ) ur.llr. Ilfora
UII.lr \ "iIIII
I jjortuuity'n 51 1..I" I'nr'.t .1'.1 uhm. htthn ii, lxi-re I l Ii.x u rntr ur "ujU the Hii! ( .

\ e. ,., .gj. t l lit! 1iO...... uf&u-&<.UuoII ".IUnI.tuu.i I l''I. f'jp. pUwr "ur'.11 i-iijunou 'I.hlt, 'il iceth :Tttt' or ;
freIlCT1 thu.w it M
:1'> uft. to gnt u.dt..l: annmiiu: "11 1 J I" .
t tai-in 11.\1 ft tbt uftbe | ni ut Tiit. 'I t' I. .r t.lJ't.Cd tluroiaiJnrf on the ,. ,.i 'I",. ....... an >'m u.lwl.llJl) %..)I.M'i ,' thinpi whuh .\mfl tlL .u. do not notIce,1 Then thy '* 1'1J' I"- *" '". \"4 lruld.u whin jial'l! in .adx. aw'f, 1&1..Ut th* \1'11"\ l S. N, VAN PRAAG Secretary '
: tint. ..4titort with a auCo it with 4iintly, the great' I until Ihe jiik.I." I t.:i-- 11'wI.1. The I at the niu'c .. "w "w1 ) ** '"> r'*' 'II* "*

.'.1'1", aDt liih 1 iJtifer WI I81 time *.' *** 4 1.I ul'! i. that In/. l I.":"' .-t ,, 1Illt be- cult '.. 'I.dbr( I'.llw Itriut U4}of J dDUI) For Information Address
.
.. at tl 0
iu 1 that ui'U .
:: Kiorbiiu oll'Ytlilu America. lie U 1 L rftt pire gmoUr, end .UI..t.| i iii-ii "-fl. '" "-'' hWf 1-.
Ci .
u r 'r .lunmvitbUindiDf cracitt! ...,:"; bre be tODw cursed 1I) ll'rtttbtb" I ".J'rc they an' ,.";. "t' .1 I 1'1. -"IUI'- --'." I'll', Its.it .
I ." .i f 1..1| '. \ I ( T"uwwuu'uI'llf PENSACOLA GULF LAND AND DEVELOPMENT COMPANY
haaivut iny flouu11 in ftio.I hl"t tt t..pb.I. : Ur,1. hfl n .Ull""u- The
,
I
:
.> I "rt atin sti I Jarat..r 111 i. 1.41!! .
fully l
.: ., altlU'\ J' i'.llo d..viI.b T"frki.laGt an Enulwkinan whO ermnLj 1' Ittit4'i114 ''ot-I Wt.t '.; I :
tt t. d"..... j .IWJWI oIAIwc AthiPeck.' it thouoLt I" I I
f.It il.U.'Y boIe" I ox'aln'lple in thelp C.tl 1111 eiutilui I..' hanDy aauhfulllu"tla.
in I Iw"1 i
--- -- tht Sllty wui .!.1 luullhy, / ,, u. ".. a" aim m* lUe! lat. | .111 ntul.
sitoatioo at a gU""llu purchased tit I I" \\'hen hey gut theftruine'i 11".1/- "- Ur. ..y.'ii.li.l clr.full.1..
,
.t (blld'. ThuugbK.iuutb <.xr i chiintl .ue f.f t. '1 ,1 I '11.1' .r. I''I. oncOcolo:lo.
., 1-:_' tiip I I o t I f' ,-t-- I hey ral" m ettil' hutk'iIt '''I, r'i I- 1 &, I
*r ""aIn rt44.tt4iiW1 8 I'u'; IU :..J.1 l'rt. ,I- I I'-" '
t
IDut rnmrkI.Ij tl at ttt '.k.,1IJtl: tk*
> .
the cuurw: ,,t cwuxt r.li.oIb. : t'Von ,. : .. \


........
--.

,


-. _
L
.-_
-
-----
-- -


,r'H1in;\ !' {r. )\\\n\r\\ \ \. \\11 AM lliinilKiiinr 1.ll; : I'WI hnliM 1\ ll fl'|>tlon-IIIDM.Ilir :Id .HiemiiiD.lilKl Ili 11'1-lnfvi MVM.lu i.f III" : iln.. 1'nt.l I'Uc :I.HI: E E\\. McBrine, Durham & Co ,


Kntcfi'il: :"t Ih' I'.' ''nlll",' ill I'oi nlf la.Kin. I'.11,1 liy IVn..ii-iiln'H 1.1) XlLHEI 11.1.\. !
I lln'riTilpl of froMi (II Ull I1, (bin liusiin k r.iicn.: .iiirvciino' it' 1IIr.JI': l
.
., n. i'ei>nil-, <*'itnrit'cr., 'l\\it >4 lnM riiililinrnl IIIl/<-ii" purled tnlireon I n.Cl.KAUKll. I Heal Estato and Loan Agents.IIAVI n
,
.- noi e.i' ,drnit'il" .I'.dired | ri uml 1
-_-. 'II'I"II""fl"I| ''IO'" will: f'hllh.h Intr n'l nnll : TOPAV.Am .
.
isl-ytiii niiiiick c, I I. 'ni-e,
TIII.It'JI.\,". .1\xr.m I 12.:! Ki.xur. *. 1111 1,11..111, th(' Inlll."II' Mil. J..IM'i 1"11: nip IK and | lll"rly I Hi"mm 'diVm I W'"II.| |I'inilloil, 4'iM .' .
|
-eriptl'ilm, In I Ihilnek, ol tlio l'i, Him oln, AM. 1011.111' ) s li.inli r dv Uollns.'i, .. t o. I'" -"'"._ .:
| ., nd m.ni> tl.acilio: l'i rr.lid \ k ll.iCid' Mil 1.1, III ,IUHIHII.| IIn,'.",I" ',-'' HITI .:.-- U .IN Iditll. I... 1111 1..1..11. \.

, "Ihl. 1"lh' niid :.01 "rs I Hiu-inn.'l' P.loomIT. .lolieH) '.Ills c u :
| y
: :MUK I p.:. Illli' Tlint", ,nil', im n I' ( rl'II" Il'lhll lloelpril'I'.V .
BI
t.otopiio. !' iiniitU'rii, ii ( o. ''''',- ami uii.iiKi! ft Ium1 "er l.y H.iaisfc f' la : : or I'IX// : I.\MN I i.\ \M .
tlnr Mil'Hrrllt'r, il, |1.1 1 mo lint lii' Hi" line 'r In ,en idi'irjll'd" : I with til <-it):> 1"1 Co fo' 1.1,0' poo). 111

Out"to wlil.'li, tin1) IHIMpnid and wld, li I liKtnmpod I.HI M. and, niili" : i hit iiilv.inepniont.mid, hmrloin1 )0":?. I'.r balk It'va Honliciii', (lior.c! l.ixAnoi" 8f'II .\ !I ""lflII.\, .\XI/I/\.I: | : : l'IUJ'I'ln: l\

onoxol-j'p 1"1 lln > re. rl\o. till il .nwn .ilmlj rm.a 17'KO' HtcMutuUr byI'M 0 1:0111 cm ".
than :
1'.' In I'uil.liir IVnuirnl i 1 ; !*urretiiry i f TfcniinX' li
\terms, nr.' MSI| In n<\h in o. mill. If Ilicnniniliit "' : 1'1 II I I I rlllt. W )/i-ol for O.iinjjfinomb.t.s (1 "
tliH'fur ininllii'r > enr not pnidlil.in he ,ili'i'ca-til (iiini II' linil In 1'111 III. l I.f fin 'OffiiO' HtittN 111J"Uhe" :
hI" I.I
\\ ii r.'ii-on i'i' i- 1 ni nllrrl'ii', mil* rip 11.11111 ri' Itiillininte.II ., 'Il. I', l.uwrtiioi f
.. li I .' mini: will lie Mr.ekHi from l
tioiii'\piro lldi'll I'f t -i1 I I\\lttl IAI ill I llMll'M !n" :: !1J
\
our imiiliil'-. lil.Spcciitl. ---- ---- :iw Hi. Ir mini'' In 1,1 l II.! l >i'wli r.l.i\. ; llnnM > The nttt nipt, 1 1 II. lit tin.wi ':kitl sunifkMnri -liin I,' n'tl.1 Illr h1I1l11\ Pensacola Land and Davelopmsnl Conpany
,
-- : lint lini-: 1"1"\ rli..ked--thcl.' lln-V, 1 Trney Ins 1"1 uliaiidonded' ., Hri-bliTnij| 11'11'n.', \fll'. ; -- Tie Gul,
Notices.Ailv.'iliiPinoiil' ." : .'.
,minimi, willl'cInillod jl.ieul I dim II) In ei lUKi'lion wlili Hi"" '11,,' t"lnl"r Ilio! iilHiti.rt'p.. it. d I ,'ut. l' .III Aimhip I'.rhip Clu',\; liy :11"1., llcni. im..l.' .' : '( "t: I: MI.....: .
IliN ( :
In laiidxoini', IIKIII. M JIMI.IK n MO.I'en !'mil I J IHI! r.itln, r a RII I.nil r,1 Ihroe l'r-lili| A-triKj/mi. It eb ml., lli": ;. 4KIV

!>poelat" \ nt "no:Nnl oi'' ili 11'1'-crlod' wniil, r I'.n-h r I li" s liH'llinn.No limn", l'iPC .dcs .lln' xi.li,H.r.I.II| | ," at In mi', Ihoiin.nior _1111"1-. I H \ HkH.Hi i". l'KN-\l'Ul: ( 0111'1 : -'I b' 1.\1 FrlTIII:1 1 : < Sir: < i\D' "!lli :
4 I
limk T.'innrn.lneiim'i
has vl (i'i |f1'1111" I I'lnilil.'i EIII.I I'nil.r.icein I
111' The le0i'lof.r" dij: _
lilt. 1 |
.
tl"'II.II" Nor I lark .M.iuilal ,. I' Hern Ilii.Noi _. M _
I n'III"1 !Nn'li, t ly, whifh him lor II" oljrflhe iUi.Mex.itei I: ;.. :,, I-h, 1"1 Weighed: "p- link .I"h.1) rl .n. .''. .

nut !SAM : iHiililinv' lip of .la.' ksonlie mill Ueinlmiil I r.'Ximiitelr" .M"l.'i.i' pnnnds.lll'tliiH I'i lik Malino I 11111..I.j, ', :>.
\ !*1'\lII.H .Din I nl I.!'.'" :No. I.IHI' \'r: \h\ Veil' /iielii, I1. l.oi'I".I.. POWDER I
fliiiW Ihu > rr II
AMCK. tliollepot .} lieI'let i H In nppM'Inon moil ht( one linn' h.imllid nlHintiriiVHHl
I. I
iwooi "
1.1 / JACOBY
-trMl, n Ail) orllllrk' Xorn" liass.0, 1-<:i. LAZ
,
111111111'I K .IH'lHl 111 ', i 111'' 7I\II' < feel. I inhiili: (Hit1 Mill. iMinllu' ImliNII. I 1'1111.. 'I 11.reinaimi! r 'as illv IdodI Nor luiik :.11111. lloru'cini'ii, I 1J'5II I

III l 'this mil.r on IIIprolniHlH. .' uhi tilh'I'4'I.r.l'l'h ,1.11":011.The I 11"111"1 liniiries.Thortei l-urk "' .I'J. Mn. ,
1I.41. C, ll'tl.M.IIMIiKMKk il'uMiinmN'.iii. ,. S iiniieUin, ..VtU.Nor Absolutely Pure. :
.p.,I' U".IIOI' 11111,1 I bill ('uIII lpln report'" ,it I III 1'.1 columns swedliil'k AI.I.IIII'II. ,

I Ij in till1, ills" (if |'('ii nen'ii I.ehii. ,1'"lt 1 oml.raet', thohiipply f..r |Ihe local li.irk hI"CI I'clefnn ironeeV., I .vn bit., 7.Vi.I'.r io2.. Thlipowd, r H. v i v 'I'M. Ain I "' I THE CELEBRATED CORNER

: : KIHPMKX, 'llii'ro \\ill !h i lo Hliow n.me riv prot'ily if rii>!hit.'li' ,| miirktt I. :Nor l> irk XJIKS-I, |ii't| l-rn. MO' I'MiIti.' tin n.i '111 l nli..l -..ni'ns.. Mo1.

1 "I' IIII' !In-ill .!!,' A.,iicliill'iii.KrldiM p. o'l"| nl, IN iiHjcnln, Inn,) slii.wu lh"irpl'ivil.itii -- -- -- -. Nor riic/i"', Ali'lili.ilns. n, NM.Nor .'OOnillllie.il I, i 111' t"". -1, r. '. l, N: all' I
iilnlit at' tJoriiiiinlH'* II.ill. i\i I:: >i.Compnnv .\ I : WIOU :. k .lohan-si'ii, "VI, 'II l -Ill; .'i". |. ;'. illi, tie, ,,
,
a
1.
"f liy n hf-liiK I" '"' Ull'IOi' 1'111 'h'II" 0"10' II'
tdmuM, 1011\ it I'i ill ,1'h''lIdl1l picwilt. H 1,11 11"1 \10\ il-; litndeof, |I..n\ 10' .1. ki, i-i .r.lii 1'11' .1.\\
olllcoi *. that would, liiiv, >- ili'rhd| the [r< iii'ial In : | 1111111.1111. 1'11'.1. /II/ ,./ A I C I C I 0 I N I'ST'
KKeti .n of I'i'piirlnionI 1 11 1"II.a | 11'1111'111.1 :' J""I'4" 11. .1.>. |'l.Hp1t"| '|| p'.U' ll 'I'M. M i-oli-f./ I T O I B I. I

JI1IIXKCOXTK I 'iile'" of M* I" |i.\ul ] li M'lieo, HIM) tiieiuularilly I .II CAIiMM r, Jan./ H. TheClinet.iwIiitiln il I II 1 lurk 1'iiMiii, Kt'en/.a. Sol.iri. /\1.\ 1\1.11".1'1\1': '..''t II. .
I wolaler. llril li" f'hilII"> HIM h llr'i.irk, Ula.lHt: in !>ulti, r, l'' ij. .. I 1 "i. '. N. \ I -
: : rKAiiri: 1 TTiNtis:' ; umt, Nut- l I. onl ofllslinnk". Il I is bluhi'l' >in the I Xir, luiik st IVterslnirit, ll.inseii.7'iN.
1\ for li.in.And -
PiMlill'1Irawl'i'iry Plunm' 11 mnki'I. nppri'ci.itli n nt tlieir r, c.'iil rains than In, H I known lor M-M'- !!
: 'l'f'l Anil lunk I'lidim', ( iiIi. T .
f-alo\ nl New City Nnrmnnil the .' m in the Kiiine lioat.I "I"\'II'h. '" NK\V; ,\II\IH'"In: : MAS T1IK I.AIUiKSI' .AXI ISI'.ST: .\CII'1 STOCK "p
per Imt. Kor lill olnnpiii rnl u ins, ie lehinK n height 1 1 nliout' !I. 11"h.u Unt I liaek: 1'11'4. Ij"I''I' i-l.I 'I.Am _. .
llrii'iilu'ti'i'ti.. ri.r.. Hull Avrinii' unil Will: Ihnt lit* Will "-"i.'; -- -- -- ---
II I H fii.'inls. Minnlin ty mn' niineid mark.I'onr 1'iirk "" ..I >
M. Addro Tim-. Mi.I Mil. LAN.JIOlw : to lln-ttuii.. low Wit r \nr hI'I. Xledn-a. iKholm', *11. > oi i < r.N'1,11 :.
lioxIOI.STIl.VY MiiiMgtii-nainiielins anjliody h.ive 1"1'1 eniiiflli-il; toiilmmlon luiik, Iliu ncn" 1 I.VAns Tobacco
J fni.d an.I. it I r.. !,. Im' t Hint 111.1"1 "I \IIII. III.K II ipiiilii.n-.iiiers' n r eon- Cigars Pipes Snufi
(HKJ 111 IU"nh their lull, in ar In' r.', Hi ) In inv'ntmlile lunk I ,,I |1.1. Sihlieh. :M.Aiiht i wiMh ,
Kitl'r.nn: roHideneo "if r. K.: l>oy. IlllS nil'1 IIH mill'll UK Hie Lark auilloi'u 'I "llh.( or hi Ma/i 1'1.1' :
i I
.i.'i\l'll | U\I. / 11'llf'I'h
} them In Midi cur Zl.l- I'
: '. .Inn. Mli nnc Ilium llor.o. 'in 1:11111' I ll"b.i! il.II 'rckpnnsil.il' f |- am di I ht| eoiiii-iielid: )
inr hits' Ki\ ''ii, thus the 1."li'' '. miiiltHel., .
W
IM""IIII' II. ( Ihi orew'ol'
biilinlik'! rewnrd fur I', 1111'111.' owner. JltfI 1'1111. l.aik I'.iai-!", *;:,. ; .
inim' ,.1 Jim ""llt.1 i.Tiliilli. Illi.tli I-. It bark I'nl ine,11:11"1.;, .". d. i I'. MH\-IN.; Vns' r. FISHING TACKLE NOTIONS ETC.

inMen'iil, fiiemletif, llOTKIi AUUIYAI.S. dl.., I.. llil.lnv' < ; 111I.: : ,
ffrnil.lcvilnX genlli 111"1 111'1'1 1'11' I'.r lurk lln rliCnni, B'III liO:! .,,1
J- \f :Mod Hm' fur Hill.N! ml\ U" '. for Ill-l lovu Hit! ell Hbark : ( ", j"u'I1.II'1 .Cor 'II''M. -
Hlll'ol.i (111.' oneHliliWH for } -- -
: 1"I1\I"n. ------ -
; CITY Mm --
>lr.. Amr.i 1.1.-1.1. 'o1'1I11I"I' : CITY ': : AND iiKi'Air:
Motllclm" to 1'101. J
A.It. C.. "Mi'iitiil' \ A 1 I!, TUT. *
1'.'IK'in.In :i pnrtof 'Ihu open i-1 tl..I I, Hie' l 1'1' T 1.111. H'I'ln:. TiE WIOL'rE .
UIIIIIl'I. ::11:1: North; I'.iliifox., IVn :iiM>lii. Klnr- Iy I .1 .l.iekMin. P.ioii'in' Kl.i ; :(-"t| n I'.altle, KmU'-r. lt.Swed :
'I nml triilii *. lilsdu\utloii liy I liiiiiii.l.ilinu I 111: I'll II!, .U: e iplnin, ,." < nnreolinee -
iiluill ioeo.iu'tm in" mlnj-: ) .1"'I'mlllfl'.I" 11 Wiilkei.X V : I.Mc\\iul.l" ( iiiiinl.'m lurk' {IVv'lin.; (la.ld, Sil.'i.Niirbatk t,1 11'1'
N'
on tin- Mill.ject. 7'H.Vnr >.| .- 'Hi.' :Nor.' lunk M"ii':
nnd ,11I111I.1"1' all 1'11',11.11. -< lillI nlllll"'II1"1 on I lie nltars of inn- !N'blni rKer.lV I'os'LMtc, ( hieriirn; ; VninkI Cii'l I l'lhl. (111111111,1"1. t Newsdealer and Stationer.
____J.VI: m1'KHSOXAIi ... hark llerninlctto, Korstensi'ii, I I Ii7. ,1111 l.e n si.,, 1I.,11: |1.1' 11 in .dclilHennlr.i"ltdI i iI
li\'II.lll'li. I Ihllil.| Marl.iiiiiu' ; l'\Vi Hi r, TiillalnissecV ; .Vfi.Lurk.. .. 1.1.1.1..1., "I,.. s-->r.I'.r I .v I Iboorew "I ..I,1. \ .--,::1. '
: AM: UUM'.UAIi.The : : The | eoplo IVimnciilii may mir. know !Miepiir.l. \.11' rlown, X Y; .1..1' Sulli\nn! Im'' k \11.. Xlel'nlly., : I'"MI.' I r.MII.: I'' \111., 1IAI.IW1 -- -

AloMimli CooU iiuhciltliU uli.it M'.iniili'h| IT jninllj hiM: UVri hlTe\iiH, C I K Ituter, It lunk K.V.1.ltrb.uk K. W. )11 M i ir.: .Master.CoimLnei' .
r Fi'II'I.
fccliociniT 11"1"11' Hoiniil .n : : ; XI II".1.Il j.:. TICKIT: 1I:1EIL'I 111\'II'.iI191"II.I.I.: soidnmi, i.\eii.ni.: ..
rone f..r. lln, in.A Cb'iiee, I"'I\II' . .
tnun Andrews liny.TiMiiorrtiw Muss l'i int. iilll.MlM: !
innmlng M. ; -- --
1..1 1111- l.aik ( 11".1:1'1: HI'f'I, ( iau' ino, 1't !:! -- -- -- Onli'tH Irom oul-lde 1'urlliH "I Ikr"i,rroinpt' 11,11'/,111 All. in' inn.
--- .
----
( l-'rlda> ) nl''lit tin' IViiHiirnlitFire MAN'S+ Nor luirk Klid.i.: .\ ." ."". mil.t"l ;! :UI'ln:. .I," :t

nr'in 'lit will ""IIII, mimiiil, Inn '. l'oOI 1'111. >\\ luirk 0 i ndiin An.lerjs: .'.I *. :l I.; : eiipl'iin.nui'. -
ll.'l When wax pr luil.l.' Ililil woik wilihl Nor luir'', l'I'II..IiI.. IS.iarilM, n, 7m.llns .t-\ \TIII 111 lio. tilt'
I of I
ollioir-t Imtlio i Aucli ion Sale S 1" cs | : | "'"
liii;, ntwlm-li lU'inirlini'iil l"i'jiii very on lh..I''II".II.\ MempliU b rk M' i I.o| i, "III. :,i1. ,, Xnrwcirl.ni. I'.irk 1'iilMT.Cll 1" 1: Mi-
.1"1'1)
,
oiiHulntf will Het-tud.. \'or h.irk, An" : ,
; your ., Killroinl, tho I..H S. people" went t I' link \ ln.I.IIIII'H"II.I'I.| .. In: ,,1 I. I '1"'" .
Xi.r .
II ,
.
Mr.\ J. K.:.1'1"1'111 linn ) win in.li| > nl II.! )' tin 11111'1'1. 'Ih.'. -. any 111.1"1..1 !/ Hetrewof'aiil
work eli'hlns tlie 'ap I 11 tneen K"plon" amI'lni'iippl" Mrllilk Ma"ry.I ''1', II, Ml.Nor ,

prnjertnrs, ti> willclt\ Mil.M't-lptimis In (Infi0.ilKHfnmln .in onl-r' t" !:;Klxellienisehe- \\1 I.,' Sulil on Moinl.-iy, liirirniiifrIH i balk. :-1".1.; Dilil., :,.II. \ C.\iV-ol.ISIMT'liAlt": Mu-le .
....., i/.oiisr..r lineallllCMlt \ Ni.r lunk, l.imtll ninnmlson, 101 1,
of llio ell' d'rloiK inrioT '1111' .
a eoiuini.iiH load ,\ InlIII' Inn 'xl, nt I II.: \V. )1.'" 1II.: .i "n .iL'i.i; "-
.
1"1 Vns: h.n .k I i, :T.t.It : 1
FI.rl.
"
Itultroiiil.TliiMilliHitl.iii III Moek. of I III' I'oliHilfol.t\ .Mompldn h"I'II": what thu 111.1..1"11 .1'111., ,' MwonM oi I. ; oi' MY ATCTIOX( MAIST: luirk l.i.I..;!'o'hlII"I',, I',,7:11.:. r.'JI.Ni.r I. BARQAET" Tim Red Star Palaco ii Boom
maki' Hi" tcr. iiti't-t' R"lp'r" -"llh HIIhlr" "A on a !
: luirk Mknmlasnml" : ,
itolMlor )
"flh.I"I\'ul"lIIllIly" I'hiladl'lphi.i., 'I 1 npiiihy' ,1 I''I.1 (y 11 TWO IIM: it \ IOU" : ".. 1.1.lhh.III.I I

IH ret.peetfnlly' dim-toil\ In tlio fiu-l: 1 Iliatin.InckH.'imilu I c"II1, I'eimin' (,Ill Hporlimr Hie I". A 0 I It luirk Xfonle A, i.iHo; i1'4. i

:Xi-WM-lli'i-ald; N 1'lIhi.h.! (' nNi f the U >t X. at I IMS <> II""I.t l SoiimlV. I ld H'nll.. ltl.n'k 1 XSiii'l, I'.n.chctln, raanlln. Morhark

iidu'rllHomont of n I .tlrry. In dirccviolation 111'1'11',111'1' Hm 1'. .... XIprojeet I. \ I'r.nee Cliai'li". !1'11'1,11.1., '
enllapi-i11
Ing an point I" h"I"| for
I I \ II. 11 T'J'Cjll'.l OX..I I'll dark Mm. la' ; I :, ,
( nf .ilioi'Olislltiilloii mid IIIWH of tin nntl, IU\"OH| fiom I'eiiH.ie' tin. 1IIIIIh 'T mGHT MAN
upon Itns lurk :< >!, I
|
fctalo.Tlu ihe.wink. "1"1 tin' ;ril'| WIIH ,illseniitlnned.People .: Am-lioiii'oi'' -- Noi-, balk t'I."i1! Ij"'I'ht) I'I''". I7.:>. 'l'hf' "lc'I'li IC'dIU"iol nl'Nld)' llel' ..1.11:... Ih.. l'II.lu'i.
-- --- -
> rii-mnr lliit Stiiln \ II. John n'lionnviindooidod ., nf 1"111..1,1., dn, Jon. lint 1 see" nliauiir Sl< >fli I(1.11 '.I!' .M Kin'I Mi. MM.I Nor,lunk h.irk, Odin.', 11". ,'"IIIIIII, rr', I'Hi.!' TiE i.lo 1.llhl.<- rhi'ir !hf't'n. | lu> noo 'I:. IUU; "'1'\ I.!

niKi-rM-lytn, dolomliint, u lew il.iy > niO't 1.1'11'11. enemy "I'.lh.,1 1101. 'I h, Annual I, ,'II.1 Hit' !Mookltoldoisi Imicb 111".1 I' Awarl! Iii.". J alrs | IICIIM> Hail)' <>\\iim ,,Ilic ir.-U Uf'dl.Ilol 0" 1.I'i(....
llallniiiik, "iiKliii'i'1 ,'''"''"' I'. A .M. will f'lee tin II \ .
County .1t..ll-u lie 3J SA I ;
tiy ( .
ngn 11111I ft lie lia I'" Will l.e lie'd lit I "IK"III.I ]
Its \11"1'111.1' I'oi'llM' lloli .lill liirllM'1LOMII- our l'i'i<'<-s lo | mil.
nK'iln Ihlll 11I'.1'1111111, on li uillof lialiciiHi'orpim I.. A X. todiheard Xi w Hilenns an .ilir olliei-of, tln-i omp.iny' in I'. iKicola., ul Um. I bkln\ I'nlone.( 111'11. I I. f.'iH.It 111'

|' I", finv .IIIIIr.; Mi'l\ li'llan. A ilro'Ml terminim, mid tn.ik". of I'eimaenla ,Hie lowei Wiilno "ill) .l.inoaiy' |sih.. |ss-<. lill'k lunk' 0'1'1111"Ti' r H.I"i I I"p"lle, ,l'ITilI".'// ,,rIH'1111! 1\1': ) hOll)' a < 'liiii; <' |0 IM V \ I'lMI: I* tilt or
,
',
whirl
l\Irt lii'Mi minminri'il., "111'1'1 1 Vlhe\leltl'd| | '' ,1 .ill-! I i.T.I''PISI'H| | | |: ,'' 'y. Unli'b "UI'.1. !' koen. Suicr.] Gi"i.Am .101:> nf us lor Ihf' Siiiin- l'i'io thai )11 f'al IMIJ) I TOIIII.
,,','! eoun- .
travelnnil 1 cniliraee a. i.n.f '" .1,1. < lillii.il, liiis.Itns
ln-ni'iirDU'M COMMKIM Hi.It I.. "t -- ---- ----- 1" I
l mk nut for 1 .'a h' INOM: hi' >.
'try KII MiHt, mi'l eoimirain' In e ..nvi' ifjemiai Ann rlciiii; Si: liir.rVaiilies" nt fiieach. luirk Wasiiina. l\yii/.i-ll: 1.I.:
and
'f lln' ll'unnf III.Wil Farm
Will ronlaln I'hu I'loci'i'diiih'M' ) N'nr 1 lunk. Arlhi-r, < : :!.! '. Poultry Dairy.
rei'MI'.relitMint .. 11|A .1. wo'er. 11. \-11
1'llot l'Olllllllh.I"II"1| H, u liu liu\.10, i'II I'llt'SK'nl 1 tlii i point lines of e '11I1' 11 CIIH dark' Iliiina" I-JO.IHH, .| lKr l-. Voiir Shoes Iho lied( Star.
thnctcrkN In rxainlnIllK rensa.'iila, with all her nalnral re- bark .I"" l.nri'ainf, Ollbll, CIO. Uuy) nt
f r tlio 1'iiKt \ I
"
eHinid f.ieililles will iNpeiienee, Hit.Kl'i'iilext .' ,\l"IInlo'.1.11'1.:: '!ll.1'1 '. ,' 'tl ;itI1O\ < '
U'pllrlllMt' fur II Kti'M'diirc'H\ lii'i-iiM-, mntliori'tnlliiorilirlr "H' \\ hl..II. .a'HI:' : .
| \ liriit; A l.aiip. Kmrson, 11:11. 1'01"11'
tin .\.1..1 Amy) I
ililllenlly ill not'ommoil.itin;; All men.I. CM ol Si I t 'lie I mini' il, HI I I.
km .
woik. \\ 11I111' 11I111'; Mtlirilllxll Jlonlc" Sun An eln Caeaee, imj.P .1 Mili'li 'o\f>. .
llll'BIITlllllllllM., wealth 'thai' will pour into ber lap. of II., an'" "mmiimli'd, .11"1 t nt tlie ( nsiMiif ,- 11'l'il 11.1:1I i I 11'11 11'II'LII inlileni'C: I'HI I'hl

): The I nM\iKit'i Hi' t.nllan. : : MI. olllo... I'rlil.iy' ,'v"h'l., -laiiiiir) 1' I Our !l 01" "', '8'uAt >
flllIlI. J. Toi'ilii'N tins ,." mri'rtfd. for perjury u"II.II.n I II ii I'aiisie, I iiliiirho' 'Jll.
| linwanil il
Hal l.iliorlnjfmen i | > II' il |: al 7 o'el'it k. rl'II:1
1'11111'1.110)l Sinn VNiillcr. Toi-hln' HMIM' .1 I 1:11. HIIIH.NKIB.Am (; : ; 'I..
eonipl.'tt1' the HiiliHi rlplli" i n I'" "o-.sury I'. liy onli, r < Ill.I Commander, hch Ariadne., :S7s.niHeli .

nut a writ of uttni'linn on (Ih.' M"i-k" nWnllvr IIHHIII'e till' Illlilll, lilt' I'f III'( 1"'I".lcull.t .\. n.I"I: ; C.II.. Ilii an, 117.VnihehAliniW .

iiUi'Klii!,' In liU iillllavll, Hint WullnOUM XI I i ll.lilio.ul. 'Ih, I'lindn. II if Ihejwill. -- ---- H.rkcr, M.l'-: lit, 231. I f f 11

,,1| lilm VH". Tlio i liiirKiif I'lijtir.\ I N mpl.ls. It hnpiltin' Into I |1'1'' niaii'H '.SIMSS; or 1'011.\1 :. Via H.b.1 h..'. b Mintiier. 1.1 tor':;11. "mIHIC "\U Un.j \ I' t
I .. ii\wW: il
!>7.
il M-h I K !MIMMIII. "
111\11111'011 tin; nlli''d( fad thillVallfr "cs with \1 11. : u 2 NO HARWELL I
Tin' riwnwiljirolnilily lil-h'.1111( lliL1 |"" 'rininima) "il 11 \," sell K.lw.: "I.\'1'1.111'1.1" :l KI.Mn .

not owpTorBlii'i1 Hint inni'li. l.i I the I'll'ol I I he mail"\ 1113p .,.I I I IIIII \'I"I" :)JI.lioeoivor's .
1'11.1'1. '
l>u tl'l"III".III"I'I''h..lllrj "' '''\ Will Sell Wholly: <>f in /il-wil

'! (,' t Hljn in Hi"1 i-iiy ,,1111 l'i'' tliul oSmindiTH l'I\C '< M.V ;11'11': It. 11.SliliMripl L. Sale. 1 I.L'a-c or, Koi.t- l.in! r.il ii-ciiiinl fmCa

.... Co.vln> nri- Inning lln,. ion In Hie l'i M-ii.."' la A 1"III.hln"il''IIII.l' iii7; >h-Ki I'y Ti'niion [""III Creilit THE ONLY INSTALLMENT HOUSE THE CITY !

Kill-fi'i't, sldi, H, mid I In1 riidn of IIII'II.tih mniru '' pri'vionnly hll'1 ih..1 in.ireorlul I
jll21SYl.ri III Of till! Jllil/R ill. '
llh lli'Miiunanil 'm; II BV lltlllf ,1.1' o COII't"I,1:11) SI-ITS oi'-TC.v"; : ': rno.M' nvinttii.iI'Ali'Ltli )
lioiixi> arllHtiiiilly painlid' | : $ II.I' .- -- Cir lil Court K-e.niil'li: "III" CO MmnT.: ; JEIO(1: 11 ( : : :
Tin* + I ; in Sillii! XiTiun : I frti.lKITO .\ X1CK I.IXK' : Klllii.oi | ':
liiixincH-i if Hi"" linn. painl'Kiinriinti'i'Hllinl le! | ofli'il, Io-Ja\ ; Ol' I'KiS. I 1'1')1' d.i. In u tiin-e wlierei'i .M. 11. lllv.n i ii. J OWIII' Olijce'" : :IO.

I I I Ilii' hl iun on tin1 tllIIl Hi I'lid "j 1'," Alo -OWin. \''I. c.. mp 1111111111"0" M. I. hatls el. II'!I : \fl'l.lll"". 'lluincAM.IV : -". 'xi.r.s: WAiMtitoiiKs.: : SAI is.: tt\t.s. |!IDSTI\II-: : .
is Nature R own tine li\alive.: Il iHiniDit 1'. up." 11,1", WII'IIII I''hle ".u'.fry: aMoliii' A.xow ox IIAXI' AMI .'. ; ( IIIAIrou -
loneOlid ,
the linildin;;, wlili-li U Inuili d I i n (lln> .1' C. I'loun: |I'MI' '.. foiuiij) Kit rid i, in Io'c lo M.I.. : \< ., OJ/
I.'u."i.
IK' cithily 1"111'' '.'"II oaxilt t ikon, and tin) inin.1 (' ., ICI. CAMI.OU OX-
of I'ulaCoxlialf/ limy Ai'olaUniirke nek )1. of ,' 11.1"- liiuli i N. ''US <. I'ltl .I'i'N .
from I lie \vuti>rtmir.TliocoiilliU'iii'c n mod) known' toClcansu Hm !' 11'1\\\ out l> lo.oaii, ilm ||.,>II. d-M-nU't<, \

Total fi'i.lii'; I'.iliens" or Cnilulo; tli-pi I 1..1.,1. I rt.pi rly lit nr near M.'lino' KHcamlilaeonnly ,\\7.1 EASY WEEKLY PAYMENTS.
aril, faiiU of tin' cili/> IIHIIVimncola I' ---- -- --
the I..A X. II. lino, In-wit,
on : :
Con
FI"l'i'1 1.
Ci iU I "II"m'I' In euro '
In (II In1,, Coin.1 rni lion < oinpnnfifth" ) mi; i'iss.OI.A: CI I.I.ICI:: < >KSIIII' ; .1,11111. \ line' ( I ) I.ir c engine; llr.' il II''lelh: ,! ; ((U;) : .
PtllHilroluA: Muni hU In: ill"':"I Company rlUi tin.l.l.'knonv otllIl .". I ".Ii.i .t"lI. I'i CH, ( |e. .Malm loll. IH in go' di I 1'I'r.1 ( I ) ', I c"J\1.T _R II J\:. 1) ( > ; 'L J.;< I CiI2T "Jt"lll J! -J .V.0 I'
'I 1 In.Monlxoim 1),1 r 111,1 FIr ol uml lix '
\ 1'.1"1111..1"111) .) 1"1111'1'111. ; | om> i l ) >i> mrt IIIVH d.II. ;
was MT>' cinplialioally' nianif. HI d ultliu illi' Tiim,, ..1 l .Ion reerj linf..| | San l-'nim-i.i'o, ..''o.111,I ) ; "iu'. il l h>\ lire;11.111( !) o I'. uui: ... vin cooieonililinn Sale l'It.\:7 i:. IIAKUCI.I: .

im'itliiK'liui-diiy I ni ;lil. 'I 1 In' CUM Mln. Innali' in the .,.h..1 ot I U u.lniipl.'i 1''III'"r.| one ( I ) .mnll ciliuin.. o..e i, 1 1l II. Livery, I'I "'. U\'I'II"11 !. l'I'U'I.S': \.

I'lAI. hiiH III" not iniipliK ,'.llIlIIllhllllh.. I 'lie ".\111111"'H l.I..III'I.I.I.I" ..- l I. com. li\e in k.oe.1 o'tlei" i n.' i ) 1.li'. in, kineiili' le"i.tr.
".11.1'1.1..1. 11.111 -, nei I ) KO 'iiiin'Kl" n (U t :I.;, -
Company will mum maniu'Ht' HIP Cart Ilia 1.th.1111 1.1.1) lu'th |ui'i'lN had I in. =111' TO HIInIIJI: :. m li 1'111.1.1'1'1.1.I" 1" ; I ) unrU nil I. r l.e t

they di HtTf I hi' ceiieioiiK liu-l and, "'"1'. ,'. J! : ,i.e ((1) 'o* i.
l"I'IIati,1 on Hie I'eiiNiietila .11'1"1',111| !Medm OH dninu Ini-lnexs tiller .lannai .wit (: i I.il"II"I'II""h.
l I. IVnnacnl.i! dmaiiltin 1. \1 "III' M ex, ) I I .11.1..*.
iliulity dlHplayi-il y Ihlll"\lhtill." if ho "" 1.1'. II":! 1'iotii > "r 1111.,111 \ I Holiday Offerings
) li. 1.,11'.1
1IIIIIIi""II' on.l'iiUcxaixi( mi I Iran >'l >' 'J ,,
in.Yletor. |. '.. ((, ,ul.I h IM' .Hi n tin in ti"'II"lIlh- I'oil' \Ynr.loliM! will ,> proM'enledae ord mIn n ( I ) lilowtr, <.ln.f" in- )I. .r ".1.111'11'

I K.: Ki-yViis: iirieKti d I List, "'11111-.'. njo, whin .Mr. l. L'h'I.ill" whieh Inn law. II) "I'.I..r, Ihe I "' .litl'-1,....1 tlii'lHaml' ( ill; 1,1 Nl | "11..11'1': !1
I il.il-\ tucnlv tu.. .mil ( 'ii"i.,, ') i". I -1\-1GONSTANTINE
I'lmruiMl liy I.. Uninl uilh ol'taininK inoni'iKhilrr tiNik. | lari l.m.i: > OK l'i ni i' WII.IIKNK.IVimiiiM. \" 'alil
falKi. a lte: *H I.mil, it i't.aiilfonii 1'11. If if tinAiheitiMr tin.Tiintkrnion ... >\l--IJ I :! I'l. Ilull. tnieI I ) 1 t :"t-iich piping.
iireleifi H. > It will 111.1.v ) !. KI.i..l.in.. I I. !I. line i I mill! ( 11", hl' hllll,1 ( '> f. i
U In nrin( Innn l HII. ha\u In wait UM ----- -- 1. ,
proi iniiney shoi'ld' wire rope' th'I'( n i:: APOSTLE
nil on Iho hlri'iiRlli nf a reprrxi nlaiii'ii oirlinrteriii 11'"lh. a Hi'Mlie 111| | oinlmi lit kball hatiIMIII Walker. AmloiMiii r. pr.-cms Hn Ham. .Irnekk. onu' i I a.ro. .1! ii-.li.iliiiin| uno i .\ I

M'i'bel nl Vnli, ni-ia, fur Kmnl.: XViifUiii n.rreii l.i'I'-T-ltrcmcn Hro liiHiir.int" | box linn ai .111'h.I olio ( I I.i |I. t dam i.eMock I : ,
)" a made, In ft re lln ir ion { IIII) ,.. .. .
*, tuci i -') .pice.'s li I \"n J) |hi i| | .nxeiM'iH
when, at Hie time, then was ho Mieh U'>.,1! 1 oinlenl I'.mlitnnt: Iho tat t and wlren itI Clar. t -.1' "". (( I) lot ol.l iniii. one (it I J tiiv-\ lJoarllg Stables, 'f. II I:. '.C.I.II..I' si.. 1'1: 'U (1 \. 1'. '

Vali'iu'la, uii'l lli'ii'i''iil.l 1 h..,I' liri'ii. miihurter I be diKpali' I I ten eil to Is app< \d I : .111..111"11: ,, I'al.ie 11<,' h iloon 1 III"111, lio;'lii-hcr, lilt. I'll l I.:, tilt'"III".Ihl'' !

inadc. 'I licil feii.lanl! will 1:1'I' Tin' Unlit t'tor the I flli-acol.i coll.'Clol>lu| IIII" 1'.IIII"'I'r'-- -- --- laiiiein Irani"". Iwn (( ,;:! 1.111I1-, 11.'Iir. I'\r: T."J"I' ; ns'M.| \- fUUth""f.f F""f' .. ni)' 1'111 ttf ,I. 4 'jJtliiili > ni 1.1.lm.'.
I
I eld mo )
>
i,1,1,1 \
1110. I
h imji> i'ii, lioml. 'I 1111' i a-e ,,1111'101011.1)I. \ ;in j-'iouin In.I. ci in': i" OK I'u.cs.: n, f.1I1.I.1.11.. I .. Ix'iUtml, *, ten" ril''I"I""I. l'l>\ AM'. T\lil! \i..\ V Mitt I 'IA -. of l'I'lil. in ni ) .111 uf \ an> lln- l'ilf'1

I'i' tl'lo..II..rllll' Judge llallniiiik, |i'miiriotIli'liintl \ ,. i'onl't.1 Iho ,, amM laliVi' i\ i ,. .. Him.
110 1"1"1 !i'' ) ltcliini I'll. mokiiownli) UI'"llIrt likiIH'iiipiralioii ,' lrei'B, .I' \ I m rrnr KIXi' : Tl'liN'OfT: AT 1t"IJ-1

IIn"I'UUIIII. I i rt mi lat'tioiin cicw M> hot, that 1111'4"1"1'. | priHlui-lnijit dU.icree l!: 1 i w.iHliklands.. .111'.11| wont'jn"dll.' Mil; cliaiix.'Iherai'iM. I\\iilnlicuii. ATI : ri.'icns: AT ANY TDH I ] I.\ J\ .\:_

tlio Mort'lmiiN IInll'll"r l tlieioi. liildiH wan Mill down In ,l.n k.oin i t I'f. al.l.t llclilir.1 alter tret I in;' warm. '1.1. fnruian III it,I il l.ciu..l for rhil'l il.\r I Ol' HAY ( K: NKJIIT.Itr i .

n large picture of thu piuprittnr' CnpluiiiJauuh I oi I upon' the hlllli,". ll'I'"r..I. mn Iiiiinl, anil, prolni.lin.1'ilen ,1"1'.1111,111)11""ll. ,lor til.' n mm :1..1'| | : I. I. ( ) I I ) I ( I' .
ll l'I''I.r- .\ < .
v''ln. Ih."tll' : .. '[ ci.il n |":iiil ti C.ar.lin.Hl.lkCX. .
Kr.nriT, ilono In 1"III.n." that U llnni'.re il i i.ul.lr-I""I.J'I""I.! | d in faMirol'Mnri'imllii I'rItoMinkn'H ty i 1 al'lt I

1'1' Ih,' Irnth ..IIIH i'\eeu. '1 of oi HIM', did not as.' !N'liatnr Call. j 1',111"1' 111'1.II'C l'.ir.ii'H ili .il'ill'II'\amitie Hi in pioperlvcan I.I.o 3 1 < >A'S < i i i i-s,
rtinarkalilt1 '. ,
.. .
,
l'i'i> : '
11"(1) "lih IIH llil'l.t. d .. II I.hlo ly "' Ill ,1. ItiiiiKliinr i 1 1.dci s taken I'.r I :IL to ami fr-ni. .\I.I.I.I.: .\
tiun In the fact Unit ""'IIII..II. it thu ( ap and bo \ikiietl 1111 \hite ll..iue. to nrjo tin I.. 11"| tbo 1'11.ell.n ted, nliMorbinj; Hit* tu \ ui tlio I',.;.,,1111'1 I'I,"., ...II'I hepot.llciiv' .

t"111'11 litlle Kl-umldiuiKlili' r, Alanilr: lio (I. l'I'"i.I'lt 1IAlil that Iho appointment lll murk, alia; 'in Hi" IlIt"II.I..hll;ami I'll'cflma !t l.i. I > 111.11111111.1 atl.oiul \. Et. ... J't.. 1. (4...

not ) t't 15 } i'iiiiiiif 11)(0. Mi-* )Main: 'IIIIH il Mori'ini "i ironili..i.Ui'iis lo II." 11"11I'1 'IM ; fuloeiiN.1 Atldic, .i. \.111'1111'4',. I liee.
'III"I'lIt 11'
U
wnniU'rfiil t'IIt'1I1 in lhi.. il.rei'tion; tin hoii 1 1I'lllce I cr.illr piily. .Mr.I |iii\itKini, bowe\i'i'diH'i The 1'r. 1"1111 Mo-lioimi Co. I'l'iua. ( J.ll. '- Don't Fonet the Place. EVER BROUGHT TO THIS MARKET

U uilnrniil\ l Ioy MA > nil pirr.ml'; In i' r.ot ajfrto with the IdiA ,",111 i kaid Iu ha\i' For' bale l I.y li. O. I'.r nuih.iin. 1"lIt'III'I- A.lv. "11"1.1:1: "IIIIIJI..1

work, wliicli ure all I'IIIIIIII llu-ir' wa> Tin. erokhed| biniM'lf tn Ibe I'lt'kalent In MTJrni __ n_ __ .Iml. )1.Ii'! 1'I.I. I plcilhc |. 11" t Tel, 1 i 1"1 \'. : .1.,1:11: : A MM: LOT or
of all.io '- and, M ml I I'll to tillollieo. .
jonii),' lIMIT ill iliktint'il lo konii'lhinji (jniiniIn | balk" I'IIO. wbii'b were not at all it Kuko Chewing (ium, the In kt .111 I n.J
11.:1' r.lttirt.Keillor u.
: '
her I'liiitinueil Himly oftln' art. to whirl. ;, aei'iird with tht> vifwi I I Iho Si'ii.itnr.' IMPORTED HAVANA CIGARS.
-- -- -
IIh" I.. uII.I) III IlI'r.lr \ i"I""I1"' The kiln..I'n n ik crowing tor) IL'lhllIj; I'-ainfor klc at IVsiir* ii'* NurHOt THE NEW MPROVED I ,
lie rnl.li-
Iff I ill Kin.I i! I. : \ .iitta.i
Itji rallier luiril lh.it the liltlo! |..Ukhnnld for i\eilHKly I'xooit 1 t..I'n'hi""I. "h. ) Ih.1t
FOR SALE !
liiue ulipii'il up MI 1'11111 liU eulriilatioiik limK gl'11 dillieiill" ) in deloiinint; upon -- ,. 'np. .( ( v 0..1.
: TIN-: LIST.TlipjUtliaM .
ri-gurdmi: Hie. UMMKIII-UI.: (that liwun t'illur maltur. iir.xo: TI\: m\ns I '.I' ,"I ciin", r> .1'. n.li ,u.-,. wliiol, willMirpis, IhiIL"[ Hi. kiir.i", '
I
---- I
put to the Ui'iilileof | iillint i : M Ir. MeCiilloth A M I'M:>i i\is, at tlie S.-". (I\UII. Kxpoki -TIII:- "Ia, I PI''A'O ( ..\ .
I
tu Ibe ttonlile i'f | lining ollirr. IITII linn nwurdisl' :ill tlio pri/cn to the lleiioTeaand _

In1 lioiiMi' nl iliriie ..liiniii.Vaiiut IIhl i 1.I: rocomnu udeil it liivbly! Illh"I lea-.Il ink. --
l.f\\ "1'111"111| to I j'lillint; Tli<> "II''I. I

1111I101011"1'11 I" Ihe IronMe of putting themnehe Mr. .Inim \\ 1'osi.ut'. In a.I\an. e of lln. Itilf pul.lX': It la. 1', "Il. u ktaple Ull, I r A H U II I II 'II' ; 11- W. F. SCALES, M. D.
,, link in kti
lo the troulile of M II ill;' up m d |'Ullikliin >- .1.1' \VaiiuM i il.t piri\wa>> ii ealh r uillioCi.MUl \t' ) .riM'i'r I. ,I'\1110\1 .t ..... :
.
;; Mr. SleCulloeli'k, lelti'i tu tlio iditui iu I \ oflieo lbi" 111'1I1I! ; Tin \Imtonalo.Uri't-or "|...nl'i.'luacol::. I I'ai'lniami" !'.lr"ol Sol', Iliiiiai; Physician and. Surgeon.
-
-
"rtl"'UAI1IUUUI., wliii h 1111'\1'111111 l I'>. X. Illlelllall I will pill! } tn>. kl.ll'k in V'r.iniu' *. K\cry: Miii-i) uf Kruit( an.) Urna'i 111.1 tlllillr,'. Si'lebnai-il: &o. Kilelieti SAIL LINE

Ihe little < toiis. in .Illi.IIII'' 'u of HitUikilillity "njwnin; UeJiiikd, y nklil, Ihe 1Mb tin. I'r. on, kiilialilo tu Ihi* elimite, lll' hiI.. utIMtoiM'H'k I I\ Ki\o >..iuami Tiiltlo. : aim lFLORIA '. i I. r i i- > l.t |II ir.- -l \ < '

( lint >ilily, thai I"nuliiain: tbo kiimilato. II.
1\1 I'liKaiieiaoiil ; ,111 !' Nurwry.New Cui-pil-, Mailing' Oil; Clotli, Oiirliiin-: I I tl. ) ''"1,1,11 "n' l.
lo pnlilUIit. Ii
""
thl01UUIIU. "IJnf.u < lie alMi u..un'l th>- 1"11 rla'I'hall" \ --- -- ( 'liui.lciici'-. Il'INu'ua. i.el, l>
Hard, iinlevd.uiii will o\er till next 1 \o.ir I'aliini; I 'anlnil el..mlI.no 1.1111-|
party l'I""il KM.: : i .1 I : \ .
i I'1'
at I 'W A Cn. 'i I Tlii. U all |'"HIO ruriiittiic uml ,ihit |
II >:
.
.
thnlIlie
'lau \ tif illy t'llU-iaU, |Mkt umll IIIIllIilll.I"\.t.) UMiiriux |1.I)- lr. .iii'N' inN. Notice.A i .

,." l I. iu .1'11111 or utlt inplinj; ."\'il.> piif.jrmuiu'e will nut L. out. Cud to- Notice.Tin lhI a low Mniitli.I : 1'1. '

Ti' H ..fY Iu the inatket I.OIIMaiidelwwlieie I I I.I. ''""I"1'!.
lit
| ] iiiljili'flil .10 A. .
1\r"w. BEHNER CO. !I..1'1
I I.oi.i
I .. '
uml thin ,rrowii> 11"111' -- --- -- annual ,- oi tlio >t 1". rou itr.M1 : & He: I i .
1..tl .h.h..I iii. -
Tin ; MITit" l i.-I. | i .11 ,
"ah ,1t.1'1 ill 1 1".111'
am] tueumlH'iiiiK Ihfeil) II aid; liirtc'.or' ol lUe! 1"1",11 11t Mini A X'uv Xc\v IU>ii.i>, i>n M'i'i.1 Hill 10 Oltl Slip, NEW \111" |., mil .- 1.1'0 I U i> i 1'. '
d wild i ilt.r uf AIIIHII 1UU I '
ilfr to l'UIIt a city ball in rrump. uifaij.'hily \'U.ti".rli.'nrah.1 phlk Callro. tl Coinpnny, willl at tic YORI. ". m.'iilli. -
U lieirfully ill. >luy.id I wilh, likt: thi. near Sirci't far Track, with I.arjiULH.HIU ; SEWING MACHINE. \11 otl-. l.nml.il I Kr .- l .M.'k i'liari- ___ u
'|1111'1'1'11 i.uw ; | ) \ lullnl. IIb lUtlle llollk*' in till* fit) ol I Mobile, Ala., < I I II .
\1 U In their ',' kixili unimul \Lull. I'j : Hall-, ai.itliullt lii-iir .mv ,.ff.-i .111111.| | .,, i
to II ] ul lit \ \ ,( 1.101I111. 1.111 '1"oJli. leuit-tu-li tlay d' rVl.urai ) lihhll. 1'.hll' The Best in the World r ,' |-llPy "I PATENTS.

uml fuolikh fukhitni I lie) I.I11'1" ('I.. "-1 :N", ili Culholio lui h. \11.1"1,111" in-i al tbri'i- U'I-IIH k p. ui., tor th. dl.ti'l KoiiiiiVatir in Hath lit-ntn ,11.1.111'I '" '' '1.1, rt..I. an.lJ':!' .<., on

out thi* |>nliiu| ktu-etk, u. "II I. riutlui' : IW'n' wm u Urp'fiowil iu uUer.dniu'oujx.uwUut IIC I I.arj'e Lot, l'i out lniiiiiiii' > |. I'cni. > aid "" '
ol to i\ utu l illy |hv fVi'lit i.f lmj tl.IINIII.I.a..r.lllb.lrID.ll.tolo"ul'h Ilhllih'h'I. \11',1. the Suiter i. tlie" l 10 ->t t.. l 1.1 : tit. !1. ., ini' l.t all.'u. : 1.1 |I' .I| I., I h. 'iuroliukLaud "l.li-ln.--. ui'i ano ll I I. -.I' '< I.Hil '! "
"x"uoiI'll'' way pi 1'll'llo.iti. 1'1. u\llo L'II'iJ hl"1 ao way IIII) "UI 1.1'1' >liailo Ti'te l'hle.11 Ilnlsr. :tlll" \iilU 1..1 i inn : ,n '. n. nl IH--, -.d. ..ull km" :I. I M.-r. b.\I.. '. \ -.1' i.. mmuiii-.- wi'li, e.' >
of i
\ulue olio kOUkUII.lut'ouu.
tlu. ill tlif I regular ui nual Wl'tpg.I aniluui| llou.e.A tb.1".II' |'. |. lia.ihrio>- Ui IU>I.M. )1 l nmm i I''u., \t .I. '..t r.-1'.n,. iii'.nii.t r, tiiu.il) '
"u'II'r"I" rty imr 11"II..r on tUtktrttt. > .UII.' I I'UIII wilbtlu' 0.11"'" ;t cuuilwupH.r .. U. HUK.. 1"1'1.i to ".inI I I' ,.1! .1 I '.." -J.", t> 1'. .t ,. fcNiw
unj <tiii|: him; in n'llut kpi ,'ula. "'.1" kfi 1 oil to ulldekiioiikof partakini.f I I'n old. i.t.fc. f IUA.I l le> iial'ley IhHIIK.1'1,1 ,1'.1' k 1,1. --- -- --- -- lo\-oii..iik 1'0".1. ol'1''II

the jirief* 1".uI.he p k-e..e." \IIUII.I" lit XI"KI-U- r. \.1'14" ; .\ R COMMiiilAL.IT : ; NI; Jl lui ul: -" M in. M.i I'IIKI an.l I'an.. Louis A. Anderson mlii.ii* hUI, .\.I. an. -j l!
.
Irh ate frunebike tu the u.c ul,d pt .gt' >iuuofpurtof TI.e nuil.In' W.u-i'k, kliitis UiUil, \ a. a..r tln. ll.lt... I'. O. Cox Iil7 lor1'urllioi forth.iii'tr. .),Ik.nl... Iki-vu.sl. <.a-,..1II'\Ii

I luUie .." .I. dreut U l >iuuaOf ,'onI.lu.llw' fi'kiiiiiiok uore L"I' Ul' to aIjlu ---- --- Iiif.iruuiloiiMIUO '.III..r l l'Jtll.,i e mil J'ri-t (t tTlie City Poster I ..I.a.h..r.. 1' I"'I.'I. '.
j11&
'
:. '| V
l >"
lliU Elll.IJu. buur.At :0'1'1 __ __uu_. __ ____ Manufacturing Co. Bil I l'r"ul. t uti.-iitiun., "kiitf.>I, 'i, '
-- --- Hill the NKITllKIMUcaptain.ouner.; Singer 1'repareJ lo ., |!. ant i)i.lril.U. ('ra'.' 11.1' I. 1,1| iu .
+ : \Hlli 1.II.h13"11 'D.i- nf iU' in : \ \ uXtt l"h'uIJro an.ll U ilrei at kbort .... Ir.' r | uit .t'.pat' utul.il.tl'r.'liii.inuiy -
THKA Ios'rHtI.H I 11"1' -I"I. EW IHU\: ". 1.\. 'I D"Ial I lui'-rui-tii n > .'
di tnu u.tII.II" 'h\ "|1'I'" u> r" I lhat: ". me 1.110 for l.rrluJI'. \ j..llhll"'II.lu l | th"
well a* tl. 10.t dr"'I1114..1"1' Ir n' ilii.inilaeh \. IVII.I..I \ "I', *al<"..iiian.iv I r. -II""JI"D"' II.b.o.
: 1'i'ltern II hUk iu lli> \ur el > Iho Colo .t 'I 'li. oDkUliun. I'll tut' a> uo "alJII ib k s.'n. : il 11 : .. .Ult. VAXTls) .
S.
CoM rV\er>, \
al,1 oii ; ,II. iher. t k.i.,1kcl. .
1.ID: Jladaelll. .' |', ililiin \ i N-ii.aiioii. iiirr oi-r !". I'al .ii t DlrI
1 I | .ni MI j< "or t. .
1'.llo'l'-hl.1 ,1011.1"11. I
i In la"l;; u liili I' IIIUh..I'illl\I.I''II ni.11 I \rnri.-ai.. >n.l t'
('M.of. lUo j'IU.California li>|unl linn -1 IH-I .in in lb ."; II. I. to linn |,| I I. Ull K'N lli'N \ < .. ...l'I I t I.ai ..ni.t c.iiHi.'i r. tic, m M lI.dfi"b fjril.. I'EXSAU'LA. -_ H.OKIUV ( I. 1'\1'1'. :u. r rlr Lllt I .11"1.tl\F. ,, \\ ....' l''
\
< plfUkUut of .' cm 1'-. on.i' i i". j'J alUllll*. IhlIaKI l'KO.. .' .-1 1'. I" .. t:
''I"d) "11'11 \' :


.
.


.
-