<%BANNER%>
Gainesville daily sun
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00028298/00011
 Material Information
Title: Gainesville daily sun
Uniform Title: Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Running title: Daily sun
Alternate Title: Sun
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: H.H. McCreary
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: April 10, 1908
Publication Date: -1938
Frequency: daily (except saturday)[ -1938]
daily (except monday)[ former <1903>-]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -58th year (July 24, 1938).
General Note: Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002027051
oclc - 32994415
notis - AKL4641
lccn - sn 95026977
System ID: UF00028298:00011
 Related Items
Related Items: Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by: Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by: Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by: Gainesville daily sun and the Alachua County news

Full Text

inch1200\\192.168.100.210\scan1\jobq\root\projects\production\newspaper\UofFL\NDNP\Box2\BN00033\ocr\0038b.tifuseAbbyy4:0
dictionaryFlag.D:American-English
ImgPrep Component Count High Estimate:15531
useCaere:0
Abbyy6OCREngine Character Error Ratio:0.3455
splitwords:0
ScansoftOCREngine Character Count:14556
conjoinWords:1
enableLog:1
dictionaryOn:1
IrisOCREngine Character Count:18211
Abbyy6OCREngine Character Count:17184
Abbyy6OCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_Abbyy6OCREngine;17184;5937;39.9191;68.5405
language:en
ScansoftOCREngine Predicted Accuracy:47.93%
page-reoriented:UP
loadfromfile:true
suppressPunctuation:false
multipleEngineWeight:0
suggestionCount:0
Node Count:7245
ScansoftOCREngine Character Error Ratio:0.6153
spawned:1
IrisOCREngine Character Error Ratio:0
IrisOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_IrisOCREngine;18211;0;0;0
cachePath:/jobq/caches/newpah_legacy
monkeyTimeout:1800
Predicted Word Accuracy:68.54%
lexicondirectory:\jobq\caches\lex\wintertree\
text-orientation:UP
IrisOCREngine Predicted Accuracy:0%
verboseOutput:false
trimwords:1
Abbyy6OCREngine Predicted Accuracy:68.54%
ImgPrep Component Range:12079,15531
version:Newpah v2.32 RoundBox
ScansoftOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_ScansoftOCREngine;14556;8956;0.653201;47.9324
noPunctuation:1
ImgPrep Component Count Low Estimate:12079
DictionaryFlagsUsed:D
configFile:/jobq/caches/newpah_legacy/config/newpah_acwi_x.xml
iArchivesNewpahv2.32
IAINES1ILLLIUlu1tHAWEEE1UEACnEACACREAGE1inieISScsStitccatifSTN1STjpvtatdntofeenCallenStatAaleClatlGftAseclattnIIYgaysUntesettetlenofMadePrlcLowNxtAtlaUAtlaata111r11algnodaignodIlalcetWUJufarlllPr8tanueratho8Outl1IsWedaudaWedneedaHlUYluNarvloS4IIIUWrn1uUDrnatsueIatIoDuritCIirdIIlllollruJurtiun10CIIcoltonUCIsettotCtntUnlOlIUaloisUIIIIthlstrItllledaiuelie1111144prierswt01JttutatJurlauJorlaiiJlylrtesgasrrauflatINIIernsctItttJateIliaMatetasstfuhuRInreueSupplluSupplluitSuppliesttttIIItlfruducwniI11UICtlrtmrenlreurlIIIIrttlllnlrtththe1111ObitfuPilIPIIIettrlallItatIIntllttltlhIth1hItlnttor11cutUIItuItrht4IIIihal3rtiltsatCfltlllllLintlfltieallnrruILalilldJtrr1qtrSar11tllffletIaaaItetensattutrhlntreantlllIitillaitpllnt1iJtr1rhatIUI1IltleeairtliGutiiiItfloetrtreraI1n11Itorairm1ttottIhoufdConlidredTfccertiIftkiuiyrinulrelTotetl1holdlfilhnIAirtpurttotifnvrlutlastcraIIItailliitIratneraleffureUrflogmartmalea1IINntersIII1slntItIrlittterflIl1l11nreoutllnofftIIalIUDIOIunsnktuclUptlnhprtceaIBoIICbIettJsflfsateotwneottannoIntothttallolortaul19Rlllutelrlh1111titntworldbffulcurxtrnwrrportlunIhl11104flot1tlUolnlllrolualniuseaaoldIIIssma1setaIamitnlleouldhelrthldal1arJtnncedlortortnrecrcmrfnurmonthnlonthaleaEernrerssaryWllhln1VllhlnthtttawaMIrlIaltstillullon14Isahsnlntely4ItecktilaloOngakrgthtItnfttnfprlcoprlcnItaplemBlmost10mucbmuchIlenllIeveliIctcoltooMinngaacreaeo33prealanJlrrPAprieeawl1relvtrirtrailrvrrybohlrtkelouthwuthrnlUtlrrlnreoDJarkftntufewmorthxmortbllanelnBlUIt1fRIIImarlh1fttDealtRRITISHrecutIrbert11Rio1HtLrrllIrtttrrtlIir1+11htitrI8tittfllltnuttvIlheripleaprllUi11NUIItIrhlruidIrtryCntMarvut4rtttatettateIthrrQlt0MarestcRaeuedCrCNrftrothlhtatnrlAJtHIOHbrewClftAlnhLupLapOverbartltoleDAtrllAuntetaabmUIlltbrnugbttrytbetmabtpstamahlpIaraIDawb1cnwbknarrheaJarrltdTUNdaynhl1treelJlatkabepJtacmul1erfutbutkIuth8uutbaascujnaiuaoiliahlaDISmatetitCallaosebtnurweroauacktclwttbtomaOawkaOISlofCCdtuncudJllmpoerhuiltrc1overIMardoerhuiltrc1boverIMardbyJovhJorepb1Iortlmtf3turtlmerl1anchetManchesturaod41aonufIjindunIHudonIbentbentolcthusebuouerUllallaoCaliaoaDdalariedIattdfurAustrallaALtrUa1tieveelWiUwrfkcaJ10berlbentUlanddhlluItJteherur1DaJCapldDMalrtttlltllfnullngvessulliurcJwturrsrtedIllrLlplrccatld1urc1trtAlulithClrttfaulhnrttterlitSrttawhrltheruinnudeprleonarffmitrIIndrIJIiallLiunvnedfIIaIInndIi1ail19U1hllRtreturctvJIiIIJ1npaIlittotltra1eInUtoraitualuIVuhtlrhsthatuisouirJ1rtulittrIrqIII11ttptanlItht11ihtooltiIrriIJUtuuliPutttiiI1wIitttJrtlIartJLloOlniaditIIllIIIauatariuuIntitUJililJlintcuptauIllllttiititIaIutttirstlirtan111111alai1IIIILLbattrmttrmITtiv111salrUitiltHIIIIIIIOrlltlilttitalIIrofahltlwJllmwllLinntaitausrxldIsitIisKUIIalo1aiIhPifilhrll1lirIimttualldittillt1u1tiJlllniltlprotlrbtarI1uallltsahlthilitillthtKifhltletrurkIt1111l1t1111l1tIIIiiulw1IIIUthtroILTN14tlftttlwll11nwhlastuurtlfttIIIIntlrkilltRurkingrtllt1foldIRatJttltlonlclJrttlsonrdallilt1IslartIlIali11taTlPTIInali11thttillwrltUItrtIhIsiaiidTIllhrrnustntiiLlflrhr3ATIONALNhilleCarriaaeCealerCulerShotoJlhvtllNasbvlllyTfnnTrnnAItliAprir1sttnrtMiltIIflIutiuliuliiudotlWtlt1VaatlandarenuentnuePoelOmr1mcsrToeiTornE4RinSelnlowtllkoowntatriage1It1IlieuIntoeI1cIyhoerUallillrrnlnlsufferinglIertmlserloiserloiwJundftOr3YCrayAItfudlyconpanywaraecidonullyacclJeDtaUyhitbullelInttDhclUd1cerUmcertosufferinRfrontromfromasoalpwuundWbvotbel11IOllnloorurrlaJoorurredrtildentebrlnngtnrtMsWhwasfleeaudfwdtlietheomc4rwasen4avorIDSdsavaringarrvat1IIr1I1SCbeeaus1IIr1I1SCfrrpmtsrrtsntsbadbellIclrcnlarrdSweenyIflxeftrethothlpatminJutamiaJk1omcrthflcvrrelurnlftreflreilitttatfneythftnralllrshoc111t113ull111itriKkSwtrneyltttkbluwtJhoulderahuulderbaI6nllranxtruutlets11111Litttr111alediiItlftSiJnIiiaurr1irllItlclavberIIaatparrtSuntScieociTtrnttelrortegtriffOjQseverstunbuttlatteatelInfthutldaCrlntenfJtrfJtbtIlsdtstSitdsytoflirllttrrIt+lre1ItttIuuiIntlAWfVEHE2UEUVNZUELAVNZUELAIVNZUELAuVENEZUELAUlayMayNtkeMakeSawSkwIIArnsArtsVelCDClalVeicaclnWltersCONSIDEREDISNeceuaryMrtlalOementratlonlutlamMlpplnTntatlvMiiltlryPloementhlcK4Qlhlcadu1prIIc1hlpatchtnfrlbuDvTrtbunufWDIflonlPlanlTerlabraUtlAetiiillorttlrnn11I111onJlllnlJntntnrllitaryHItt1tIllretin1erecur10111i1tltithlMfttrdIlStluudwaaluuhnIIIhIrttutoaiittIIiItuIItititniIfIar11arIltHimthlitttwW8r11111iU1JIl111IntAIIfilrmltltIItltiit1emliliOUlIltlhillIIrillrihtJtItsatarnItlltlHieneralhuJrd01ofiltfInilllettirotutlt111aufrHIIIiretinitrlpiYreIYreIIIrIJ4ltILIIttiht161itlr+1111ititqiicaIlIlCronsIttt1vir1tezneezneu1Ihttteiuttuititvndholiol11111tltllltguIrllIrllpt1rIIIaupauahI3II1uIIIttlJtt1uutilttiltftlilllrtlarehotXitl4ttvnuttwxllIcltezdlcltezdlcltnlnItlftnllIillhavlwirteIrIIiHprepanrorJILrtlclatloDitirCU1l1l1neulltlln1kll1Irkiti111111dulottZtheIrollhltulyu1trlluaIrauaInittdtertialIrllllllTiuurtIollrCIIJbalreautuIJlIbtrtlIIROOSEVELTOKENIHandiomeHJndlomeEngrngCornerstonerwCornerltoneYmkYnnDlaybefnrWttrnhuh4ri4rarxertiywmteIilIhkIIkksotUItIIrrblandrallratttoImlIonX1IandlltyPreeldpntProsldentRIO04ItIlnlesavonle11SsoneolDe111IIUI10taecomentuocornentomoneRGfiutldtnsRIII131AprUlPrfsltltntPrrtildentKonseveltsrMponlewaaWUhantometeeltralnliousolIouseInacmbedInsorlbodInacmbedUIIInsorlbodonUIIthlholtom10Willi11itl11IfttiehwlllllfTneodoreTIll1htniwhllloIlntftw11IehSaKaaashtfrar1fflrIlaulj11audIIItIInlnorIIJICIletSOnaIJMLLlILLAGEBURCDBartowLurrberCompilnyLcsosLeuCflcrcbyprtr+1tiIllhatriIllhatrrutttfrtnittnCslsmnttrutyvrJvrJcwereCATt1hlartlfl1rtllOJlartlfltVIfmberIiitaaoyfvoortofortst1ortst1rortKn9htefPythiaprlrttJaunJaintitItaititrtritHelpleaaSpectltoraSpectatorsWitchturnDathPittuurgPIHbllrlPittsburglwolInemellPSttabuIWPlttshungaDdAlleghetiyAUhfmooapanywerMcKeosreckareekasrfouttoaTueadayonebeinabeingeltCtrDCutedalldasdUlethrtherlIJetalnllLlrotbleskulldetieotvinSySaNevtalbJrtfOurthirtytour1allytarsolaSPorPttlloburxIIttsburgJiltUIUJauleaLebantWDtyfourtwmtyfourtWDtyfourttwmtyfouroftrnwdexhldpeotleto1stoRMbepx10tMutIheeIlUlePuledlelIleNetInscUnKtntilthravllychatKtdsmokllrookelllIu1vud1lIrnaJ1nrnrdforIinlloutelibeforeIt11ItenndlHlorcaJlnReredttrnturnffllmitisrIhuldftxttholdrIhuldatftxttholdatIIfflrttfirstfirstttrotugrunndsseatrisseatriIns11110Insfrlrlurrtiatltsku1tlllal11tahNn1tnnlagLervlitdll1dletlrIIItTtrucinlIirrntAajtllrnl1InottP11fadatosttSauIrdhtgIII1t1111111111lnlt1UtllflulatliraofCOMFRESSBoUudUsedInImmenleBuildingAlltBuildingVIIIAlltVIIIorkUIJU111eh1MtububeiIIItTIfruesLdticclllllphlldcutnplrttdclllllphlldIhcutnplrttdenentliIhuruflItxtflrxtotIQttEtouIrtatRillPrretrdIAcstruAcstruJbtrfttnIIImajoanc10taJl1nlnntalInSc10taJl1nlIInntalInStIItltIOOOiflDODlltntlttIiliilahera1laJmodtftuWOdHUWOdHUInmoderntotovmllllllnmllllunfetfeetfeettlutIrttjlupJureJlIUUsunttrr111outhtne1neRIanailiiitI1IttormplatfurmuI1I1nudraUvIYrallRryraUvIYhJrallRrytdtdIIItruItrletinstructerllie1nerensrn1IIreaoanrdrutarardlrad10thalboAInpl1InupatlforatenuPhysclansPhyclanPreeribCempleteAtanlaAtiantatDfttdStatesIRItTlllmaT111maaSoulhnulaULnttitIkJDIrluDIlarlunlu162C4lltolCayltolayenulJII111I1servo5ItondosndJttIJtItlotNorkmrrworkrfnUOUILcIurlnpturingaudatdhlsbitty10totilesenattaDdpttalctanrhanhaveOrMCribelStelstkttWinanprebaobUlt1prbsbtlltytieRnl1ulumeenttartumhrfrtbreetaoatleaSnglor9oratOUlIIw11lDotntUMIaotretnre1aatatadstatesIWuhlnltonWaabtngtonflunnaiInnet11eyeasnconarWomenKIIItlybalUIIIIILTennAprtlbairrarbedU1CdtyrmsalalletrreUjeUlIIxvalryregtaeutIlealVamQIlVarnotlGawom2nceratnedbluwapleteUlernD11IIaInes4avDfotaUDrtatlstbeaocMeotaecidentaocMeotaraecidentarenotoialuarieUseemhllnhrrnrnhrfaiurynarnucrahgeflfcartrattr1tClitatflcIf11ItaliIIarvLOsLossHalrAIIIOIAltstl1b1r1flfofIocalot1IcltahatfCnrrnroOonnorfCnrrnrfr1nfrutnhtndhtndtaattbitirait1r3i1111lchlneachtneachtnry21jirtitqak1RorfcravliasrtMIfurNiohtAiderIndiJnOlIndiJnOliII1NishtnitrnMltdiISteIYnJnICOIIDcotrnnifIItl1atttrdthh1atolJIXXJtubautuDcjrdChinaftChinadYttrljtMANYSALOONSICSIItIIbf1110heireitgreatCtesikatIrhisIShyniiIIiIIisIATTLC1AmEInterMsofLargerCltiatutLswtLcImallerOnes1011ExietenceExlatenceChlco3Thecrt1IcontretIDIIIlnollihiemmlted1tfIuJteddrobuutbtxalooaatmojolmuttillIIU1IfrriUhln