<%BANNER%>
Gainesville daily sun
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00028298/00010
 Material Information
Title: Gainesville daily sun
Uniform Title: Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Running title: Daily sun
Alternate Title: Sun
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: H.H. McCreary
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: April 9, 1908
Publication Date: -1938
Frequency: daily (except saturday)[ -1938]
daily (except monday)[ former <1903>-]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -58th year (July 24, 1938).
General Note: Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002027051
oclc - 32994415
notis - AKL4641
lccn - sn 95026977
System ID: UF00028298:00010
 Related Items
Related Items: Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by: Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by: Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by: Gainesville daily sun and the Alachua County news

Full Text

inch1200\\192.168.100.210\scan1\jobq\root\projects\production\newspaper\UofFL\NDNP\Box2\BN00033\ocr\0034b.tifuseAbbyy4:0
dictionaryFlag.D:American-English
ImgPrep Component Count High Estimate:14937
useCaere:0
Abbyy6OCREngine Character Error Ratio:0.3373
splitwords:0
ScansoftOCREngine Character Count:13442
conjoinWords:1
enableLog:1
dictionaryOn:1
IrisOCREngine Character Count:14984
Abbyy6OCREngine Character Count:15862
Abbyy6OCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_Abbyy6OCREngine;15862;5350;40.1342;69.5259
language:en
ScansoftOCREngine Predicted Accuracy:48.38%
page-reoriented:UP
loadfromfile:true
suppressPunctuation:false
multipleEngineWeight:0
suggestionCount:0
Node Count:6566
ScansoftOCREngine Character Error Ratio:0.61
spawned:1
IrisOCREngine Character Error Ratio:0
IrisOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_IrisOCREngine;14984;0;0;0
cachePath:/jobq/caches/newpah_legacy
monkeyTimeout:1800
Predicted Word Accuracy:69.53%
lexicondirectory:\jobq\caches\lex\wintertree\
text-orientation:UP
IrisOCREngine Predicted Accuracy:0%
verboseOutput:false
trimwords:1
Abbyy6OCREngine Predicted Accuracy:69.53%
ImgPrep Component Range:12609,14937
version:Newpah v2.32 RoundBox
ScansoftOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_ScansoftOCREngine;13442;8200;0.651763;48.3835
noPunctuation:1
ImgPrep Component Count Low Estimate:12609
DictionaryFlagsUsed:D
configFile:/jobq/caches/newpah_legacy/config/newpah_acwi_x.xml
iArchivesNewpahv2.32
jf1UA1ESl1LLEAPHIL19u8nmTSISOHLISBONIYcrIYcrvaEIediHsElectiE11IyNiAiktSWAKMSWAIISTFZETSSTFZETSsSTFZETSIsExcltmentIsceldtrableCirclesprecautionAraReturnsIIexcitementhhelectionthUereatnghiccnraeaNeeklUtdouncltIwoundedMIeMaeaDSIIbslIldsubslutdsubslutdMIIMcoosldenwteeunstcruautall1rteinhlhetnosimIJtSrvcauUunearelirIUSCODCurstreetttmtldunwlhwlihReginwlUvI11111111alllPrcduI011111IndUavers1aKertiltisntheolvlittunftiaelldalIttmudrlututcnaululliIsLihFraLlateMiliulekctontkaadatcnJtititurtlcsPsrssasAprt9ILUlirdladaboutunthenmutnrcartdnjotnpedtlietrirkareniittatiouanUIhcltthegniuudfhstIntl425IrattnesplnsttritctutrtothptheDappene4zeroksskslarapllllywbrntaipearalongtlnortdlstiinreekirststructurekkthe445PratrlihicareketrektrekNCHANGESOoOoHOffmnPifthtrLflllll11Flrlhflruhtlidtlnatllblth0tlaAnfQtlallr4CUr9helnratalcnr111t01offbflcnrncrmorutittlEntertainedlplNItickrhinaChinaaitrivPreldentGompeGompenOppoesOppostesMeaurcMeaurcIAntlTrultAntlTrustahlhJtunyThertntfmtlllmeataDl1f1SanulelnnliersIlrt4IllnpresldentpresldentalotaltlwlmericanrderatlunuflaburIstirUattthaiAllulltwoutdrathlrratht111duredllnWittJeShvrmanShrIJunantltniianlltrultlallappl1ltolllltheInlhlInltflsalUprtIJWsuprnloalUprtIJWChaUerlihatterbcareuhlllilauhnitirEllrationaaprop041purposedthlamtrllhuor0111bIIdrafleeldrattedatlontlaraUun101n1l11lN41InlrudllrtdlaHieUlehuubeurhloiIthoflIIIfeatllnnfthutlhallIttforbefortmlltunlhllllllmlltunlhllllllIuttliethehabejudtctarooD1I1IIItltonltllitttuniuMunda1hllrtTbcfooJlllLkcrllIIIaldllotlditlmaiomIHrl1herhirfwtIrufJnkdltillhillIIIIUISphastatian111dfilII111110lintiri411ulfnllilrlltllrUlhrrIIrlIftilltuelllunllIInlllntIIIrlrrIIUfoIMineIllIle1111111nad11ti11101111plafunlarIloIllheazullcthinUleaietIiitnNIIIUIIlnauIIItothiarrill11IrimeatelNrotIeIiItlUllldlIIAnnolCdCru5crEltceedsCcntractRequlrcfTlrontRequlrcfTlront11Requirement1an1irtl11tIf1IbtitoiiIIIrt111mhlmlntld101111ItnulhiuthetiialrlriaInrrintIIIIIlnttdurlniinltltIllrloursIlwtoriiiJlJollihvtsof11tnorrnlllCllCifitiiit1InrucahlllhiltIIfllrrlfla2ITedLrtttlaIlliI1IklanlinrnflhurlInn10ru11fheIrglrlilVirglulieajxunuullLlIILInilulwnrIIlaltzmiIPamousIlInlllnLnniluriIprtlIIhndcIIrur5wvleulnIIIIliiilalll11LlhiuublysIc110fttndNIIt1xhuauei1i1tlet115all1altdllarl1unIsl1arntyturllrfurnnallIurlalwl1wallwitsUIIfnlmfmmthfuultflftilconiCIQIDlllnlllDnumlontabllIhcSweilahrhurchPrlnceaasquatAMIfWIecI6I13ervfceshetIhcdmrthobtJtJybtrdyafttrwhlhwhlrhIIIup1placidIIIup1onplacidonfuriartmouthwlwruwhoresIIIhfprrJhrkfC1mhnrkedtin8eodllSwedlancrulturF1111aFylgfaIIJ9wetiirisawelllhKovernmentcfmmfntrequrtedxhllrnAIIIn1ndIlIltrnaurrenaurrenIMrderorboirrhPRrlthgnvfmIIUIPrnmittt1JlSfnt1ataratedfhew1lbhSwldlhisterfnRrll1lnRrit11npuntWran1Vrancc1PaitPaltIiI1ndskugall1utlkrtromirnmthflFytglaioothltxhlltnaItO1ttoaElectlOfficerstnOfficersntnI1Tlihtctn1Snu8ni1liurnrlnllrlnllr111itnrJidIHItU1t1tr41t1tr4FFRttrJoiFnfayfayttlatiroBcaiilsSrazilEtpOrtJfindusedtmpnrtdIii1411JAUlulportvIi7Ihe0uftrUln1na01ofIjlrnattJardittOnAoffaLvUutr1oJJIIOU3rtntuOuarantneatbblisbed1C1IarlncIarlncrdrdtadjtpt1IuutHfOffiCERSIOFFICERSFirFtrferfieliArsqursrlSSCPissoPllicelayMontrulTGFrcmRlrtefUne1111111lrfituIlIIurJuannlIlJ5wlthhIClkIMwkIMwkii111iiIIClnliintrlilltoddtletldillldtletldillltituCtitIhrlillIrlathilt111111itlillIIIIWIilltI1111filterIlIJnlrtnnttutllro1aliiitli11lrllotrNNalIltt11loCtblduItrntul1PPfllntxltutiuttl1flliturrearItltthiJntSaitSeHLtlCtlaltllhtIIIallOltIthtiItaIImdlptinitiitlsItprntanilClndnIInltur4elICI10ai1eI1lldUtttiffIIlrUitintltlrlstrHItIIthnI11theHuuih1111111niillyltlgUI1uhhl1htrithtrittItohnforutorIutIthilIIfheIIttlSIIIIhZt111ii11111UlOLhouilliIlmlStlittanulIIE1mUllftlatIIPThuNiIt1IIIiteas11lIIIIhrlhslanilahhtlytltiejtVNCHED6earhersrorDodyDfthdFrultlelSilntttr11aIpr11rlrruld11ItJIlrpirl+orIlefudIrtlrfurTIllh411111IfWdllrViitirlun1111J1111111tubedIwarheiwhlltatmmrlayIIIrilrnightforrrilllillalrriuth1111all1taatiltInltdaynlunllIIreturndIIIInlMurcaIurcut1l1alltiittinced1I11110tIIIlwirIheirfalhllenfl1fnJtiltrchegrusbullylitlieSufitauItHIfmUl1tuuttdinsshIICUIlI1l1tlerrtPIhhtky1haHIJatumphatlhadbeellletfrebythlIncherzaauheslihtbulountIthptimetutmpsoarciiedrurfirtrilllwaresufbunthutnUnlfUIIDdtracldlyneherathla11111n11tnltuMJIIIOoutsufifhfrphUfhilt10ltlustICfnltilftttilerBnllnaunpkkplrkIllipdevellquvltliattUltthothf1nChinliynchinshllclllwplrowelsamianlihanlknhhrllhandkrvhletstlrel111111111taeirtllirnioutha10IIISIIlCdlsgolsebelrDestroyf1llnTnnlprI51II000IontnetnnTnnJlnndatII11C1lIeIIrdtroait1Jlnlatrllrtar+ofIIU111111initilollailrlipl1I1rrltlJrrizwnTboTboyThuNi1trelgJvIr0fu1eCelsonColsonDlockTraftTIxrutl1to1auwaR611auNu1lIrlti4frlt1rn1at9I1ttrternerRrir10J1On1orDaguerreotypAttretirllUthtIhruulnllultloaboldierboldllrbatlctieltlufliltdaguerorounnounltbubeenlurTl1returntaiIheRlrltlrlIhtplctAlNtrtrafti1l1rdlihrveIwrhbattntnoJUllncttIonductedEIRarWtllthour11hitehourrtttlnbuHt1ptttsODwifeitalhlrSlchulaNlchotaHarntnllmblrJeiMiycI1IcullthetIuerrtOtpadaXuerreutypotIuerrtOtpaWJSdaXuerreutypowayWJSwayhtmconfNeraleIWI1IlIorthUntblbarkflfeeotbeJuhnItonItawsonu1UtguaaJPlllelontr1VllltehiurGorIarllhlulbtnbtPtIIrateIlalll4naUlvianUpnIIIhiIoUIIllIIwultutltIlketlttfmeItJtehttryhttryoftlftllrttluneuuultriltllhrituseILlIhtlillIitlIiiuCutridtllt11rtrIdclunpttlireIdclunIuntiesllnalnnal1loctl1illUItlntbuItllill11Srufaf1ftrlItrerdIunllIunnTtwIia1IllttlhrrhllpullllUUIlorowin1111lltlGICEIGArn1cdMtnEKpdEeeapdjrogroDcsfcr1dtuIDesperadoesttieDcsfcr1dtutttierrrlllS111115tIttrrniiituthlofvholthohlIIiIlIreIIartt1ulhIIIIanlandI1lutIILIUallllhltfrbumlilrarhmtrirtnlt1tlllt3FIt1rileIIIIIdlpriattilunuIIaatlltptuletlatfrvaIIIIIionneKronegrohaII1111AlldNaIhl11114>jIIIjellIrUllOflrtratisfrUitUtrUIrwhttihlIIorkreilrllItoallliantiwhlkIrlUIhoIndttinlrill11111111111Innrharly11ininlHieIhrwalliilin1IIleCIIIIIlnramblertillhlllhllnbulldlmi111111ItlliielrflthulIbttiruughSAVSWIFEanSuppowdSuppodDementdTvllaTWIIeCrimlulaLMlaIprllItHunlonIIunionaltshlesmll11milesthispktrcpktceklllodkiltedbishiswilehfindaybrKtrlklncatrlklnichrIbewltbtunOodshotRllnshotRllnIthtIssalitoCogbisneigh2Maao1l1dendgate111ltiihlaKQngunandjjreyuestelthalnekhborntIKhborfclmtIllUnitbett1t1ibUmILDtliat111hchallhailpersuaantilllattwatwattd111m10rhtuthltnwbowattluIItaiiIIhtIIUl1tatlllatstedthatIIII111iiiIeScudlmartInhnIPllateyan1ftlllnclhlrbOIllIhouhthouhtInIIItne1111IsuurIwrhairllrrilanlynIhtIaattutEZno1lndAffrrShip41tU1ItlfenaiIarlLTIlOrItI1T1ralrattratttrlrah1uopHlv1inUhhttiIlBATILUf81101BALLOTSVariHsVariHsVZIINSCilkstheWstIiMEkchtLProhibtienWaaUttieIHbratkCltlevoteWaaLineelnLlncelnAIeaeAkaeIO000VetesCaetCastC1leagoIprilaTheelecUoaelectiotsTueda11010lCIOttDtt1continwlaldcnaactnttMtiluttwaainuswardlwas110uudlrKeptouoptwlnieiulIJohtelghlthocUrwaidsIlseletlonaldercneaoCllllubatohiuwhatnllUl1upunlbeSUndarjllIlithiligurbtltninbbtltninbInIIItalkCLItntyeotntyCltltldeoutsldecUTorthtiagutaunlttItrluwnihlpenlHIalaifoworIhrklOwas118thetMuetMueIissueIaUIIIlhnitupalrnhushernhCnraLhor11IIIItbaslCIt1etclltrllesn1IItIlttl11ntonlrtefilrlwakmtchmadPfureetunetheiia10111InlIIrSlilll1acliwlnjlotoUaetbetberrnultttarlagIllactdonti1CtllIUofcomnflssloncomnflsslonetartllulttuuIIIIIc1uat11t11t1tlwtraLUtudelhuu11NobSiroblblttonwasSiroblblttonwiishihtIuealilitalltt1trtloDueWlJtkIIuaUlllCIuNArtakacilielltuIgintilistThlrupaJJmaeampalgnsUnIlatiitsclalmodclilimoolNUUcularparticularatlaltrlalltUnUnaentlClllhllittlestwadedlheproalproiabUIIIUIIbIUouhtWUIwablXlremelyaJtICfOlIIeasgrese1veaJtICfOlIIentlaLltlutauul10001IUVUUvocavoteasereKI1oJKantsilypheIIaeadyIfuwnliourufrall1aeayvulovolewaycaatlurhlhuurllhoursthomU1l1np81tlIonhuluhcru11IeMlaylottreatlIIJUllclIKIldcalcam4aignbaaIwnmancplnnunccohunIIIolleKanoalnyHCIIIJllardsleyr1IubllcnnrpubllcanIIIiscadldatecsdldatecadldateforroIetionwIIUewtlleTt10DUaCrithndnCrtttenrtunsunCxGOYeToorPiGovernorrlttlrulonCrittendonufUlOUrIMisaouriheadeheadsUedumdustUlratcocratlctlckeLlIhralikooilllwaukeeWlakeuamunlc1114ayogeaeiwitbclEIUwfatherIlesldeIJeIldeelLJUcktickJuatkojuatlcotheitateltatestlerwedelegatesat4argethetlonalOlIUcalOOItTf8UOUcoarentlouwetlotupunhftdathlllJlI1totittbauugboutUtetheetaelarjfeyoLerotewaawuThe11trnUoaregiatratioc18SUleeMllwaraeewaaDepielurKtIII1ntletaetbecltrtfcerebeing0000aOOOIJnmeareconletltliotlloarinuanUnlbootbbooth