<%BANNER%>
Gainesville daily sun
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00028298/00008
 Material Information
Title: Gainesville daily sun
Uniform Title: Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Running title: Daily sun
Alternate Title: Sun
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: H.H. McCreary
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: April 7, 1908
Publication Date: -1938
Frequency: daily (except saturday)[ -1938]
daily (except monday)[ former <1903>-]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -58th year (July 24, 1938).
General Note: Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002027051
oclc - 32994415
notis - AKL4641
lccn - sn 95026977
System ID: UF00028298:00008
 Related Items
Related Items: Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by: Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by: Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by: Gainesville daily sun and the Alachua County news

Full Text

inch1200\\192.168.100.210\scan1\jobq\root\projects\production\newspaper\UofFL\NDNP\Box2\BN00033\ocr\0026b.tifuseAbbyy4:0
dictionaryFlag.D:American-English
ImgPrep Component Count High Estimate:14345
useCaere:0
Abbyy6OCREngine Character Error Ratio:0.392
splitwords:0
ScansoftOCREngine Character Count:13385
conjoinWords:1
enableLog:1
dictionaryOn:1
IrisOCREngine Character Count:16506
Abbyy6OCREngine Character Count:14988
Abbyy6OCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_Abbyy6OCREngine;14988;5876;39.4699;62.9544
language:en
ScansoftOCREngine Predicted Accuracy:45.12%
page-reoriented:UP
loadfromfile:true
suppressPunctuation:false
multipleEngineWeight:0
suggestionCount:0
Node Count:6854
ScansoftOCREngine Character Error Ratio:0.648
spawned:1
IrisOCREngine Character Error Ratio:0
IrisOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_IrisOCREngine;16506;0;0;0
cachePath:/jobq/caches/newpah_legacy
monkeyTimeout:1800
Predicted Word Accuracy:62.95%
lexicondirectory:\jobq\caches\lex\wintertree\
text-orientation:UP
IrisOCREngine Predicted Accuracy:0%
verboseOutput:false
trimwords:1
Abbyy6OCREngine Predicted Accuracy:62.95%
ImgPrep Component Range:11615,14345
version:Newpah v2.32 RoundBox
ScansoftOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_ScansoftOCREngine;13385;8674;0.63093;45.1182
noPunctuation:1
ImgPrep Component Count Low Estimate:11615
DictionaryFlagsUsed:D
configFile:/jobq/caches/newpah_legacy/config/newpah_acwi_x.xml
iArchivesNewpahv2.32
XXvth04AINE11LIEF1LOR11AAPHILAP11LitHOS1908rEXCKXTSCEXTSVERILocyuiOCKOUTifcitoiiififeyFillyTHmHThesudlffrxPEWINGDREWINGFOlIMONTHSrlaArisvseltlonustionanslAllcatlonApplkattonStLawbuildingIelcUna15ttOU1naaonladwurkmenIII111thetradcbarteubfteubleIINIIhrenbrw4ntorpaltpeatuao4an4tbulUIntUoau1AVVJacroatroil4I1ItD3ini11111111Ullttti110hourjfhourit111uuhprblrxarlUtotJrllLoursJtherotusedloklirtletlII+11ODoAtISrllrat1111farllI1iiMadcHdtteFiitiDpr1menturFc0ItGetdfJtr1lCdeFtnunr1IIItIUeatreatytlfourfarnrinltIIfIliNIithrumplanthplanlhIelitnlunlt1fIU111rdpti11IalInttli1OduamiAnlIlsurrurrflretosratrtmihIheIiwrtUlirttsOtlaornikaiiliu1rurrtFatdcHCinorpIhlnmilendsJtIfillftAt1ItahiAnrt5utrdMtronf16huhIbulidlG11d1ItloCIaHIUtAtlulniihlll16lulllartlrIoCnuliinirhttrfiriwrpsfavtDlarnotdMllt1liiKudlarnnuicOtllllIIittJLrud11111llfIrorctumgkoineswitaAiUke1befevedttirfireowasurwriginfunnlntun1nnninjttnn114IsbyertoKenlllkwblchthatnlllltnIRhtIlleuitdenktfeconeurnedVilinITALVSOawfhterDujhtrGacioualyReceivedlilylilyHirMajeetyCilpnPirrponblydanihtsrtttlttwiioreceiredJeeindLntoIJrtadlenceS4turdaSullrdabrQIltOI1Q11tnn1fIHrlernleVtatudtlwtisjrstyxaInUIImastradtlluzrarlututorkaatliltoarcrrItoreiff31rttlIISo1tutfulfllrltroilutOirerurypisceMItar1o+AcctptancrterJayafrlJtIIIrvinrd1t11prtGn114rrirnranto1tnIdHAPiGirtEIpdKnodeClreSetFranctocorandeoGdlorettaWiismleywtoIopedwWhJreKnldtonMrlyiortaerlypaatorpuCDratdItStGeorg4burClchurtlbHf1rrprteslJIRto111terpuulUhedIIUIJUbed10tothf8IIamlnf1ttltaminerasURHOIIirwIIIIRletamedFlurettaliaIle141eBIBVDUYotk11lakraCuokrMLllnczincleaylnlHempsteaclIempsteoadlIempsteoadhallHempsteadhaihaihppyJfrelthaIIaii14asIlakotuthwuhthoclbIkeN8U1onyhi1hadbtfotlIrfuruitdbetureaDaluiilItJblltboP5bhpba1badIUtdIblcolIIMalcomnuthavyltHueblmhhnar4artltncsrWJuthounJICItA1hllliatnu11ghhCtlllrhchurchhiilh1inrliatt1nre11Irud+huumtlhuulanapearyil11utllIIJpu4sU11rsVfctrlIlntlltliaI11He1tlosre1111litheIiaId6rIavvrI1lhJiuhiattIInoftahjUsuetliscICt1iatoIaN+hillahlu1lAIIVrntI1111binitd10111intaIInt11IttlOltIilrIJaudtlU1tchMGtrNetuhiIhrtttiTI1IIWnttlIcnlltvaluealiiart1anatt1111lieu1llithicklio1hIntlt1faitnilanIfluas4lllrltlLlrpIrttunl111a1reclortII1lIulhllllUJfturrIftaparttIoftIftlIJdbtbtrr4alprriiIIhitrIta4fIIhatetlfnamian1MtUalolliatronIfItIirhitIIIinhtrtiFturIll1r111lilltnll1I11tinluiuriethilnvhnlhutlhuri11111fttntrmakinumaklnhintlttltutuI111tolifitPIIIrllllalandnlIkrn1OitKIsayiwbrnhlrtrlHIillIiaVrIetweetlianlHARDWAftE9HOPBladcaTackaTacksl1eumSystamfIIIIfIpiItlWuh1VarhHenrjHttlfyHarriwinbuh1removHrfmovf41flOmIniittnioetInllNDloetrceeiesbllblsssenteleY0rknltblshfirelafhlat1lnalhl1111sunillIhrtacksundrjuthfrhitIIfhatilwarehnlwateIDlldtallIncrdestallywfIuwlwnIlarrhununamunlrjhrbtlitaufttrilltauQcrinfmmtmmapllendictttsUarrbouHarrbsonUIIIIIfIImakernllo111uuIuJlyl1odnictrtaswatiuttlntuiaLiakutfhLiiIrhurshorseHIghIan1tafvrfurtxunPritonfrsfrmorIentilIullulIutllluttltIstit141nrtrnnrlortrIhti111IUIIFridiiiaintfOyenfoun0rIfI4hI1trjtEt1trIihoftirtc0utItIlHjJrarbeRrrttlarOetibeteGrmrnphamUnlbrKr111JrlistsPsprlistsCkttseCHeseicarplFerFrrTreirStaHar5taaiarleirerIearerNebruko1lanlllMinneobeltedfromanlllla8r1011nlaPOpulratTholeStatea1M0lprilGrurbtrntuf1tute11LIIITIIlUlhlIhuruRhLlLlWI1IIfurGrisFurtttn816rle11CltatisIthnnillIThelactiIkettantidIIiiiiI1lillofttnxtlatrrt4DhllnanntlnationthinI1wlnoldebIitoIlIloIwrIdrmrxratdrmrxratiiurtIIHtIltllntuiebt1IIIII1Iuuuunlluu1VUrallallIwredactI1IInl1ulIriirntmun11t1iIlanI1utittIyLitt11111FrrhlurofnlisinIlliptIrinWillful1xlluflIIInumllianominail11ACromfruni1diItgatIn11411wturhmuiimattWellall1VeiuauIIrallrlotulrratWal1kI1rtienunwalk1walkllUttFrlllaiirhHntluoMuiVcntiunsay11atttatHIIItillthepiiulrLsorIoIlPllCJrtsuplort8AVAccepAccettiInrtlllnlreeponnraIfqlualGirMtatetnenttalMnpnt10thernOInnrhenuldacroptaceuptnomluatlunnnmliatluniceproaldentThomaiiThumallWalunthljraphdIhrAreoclntrdIrerlsfomIMcontuilowluariunC1alcanciflleiallIutilirallohnotlfratloulIutilirallohItnotlfratlouItxnuI1ht1tlurfurnitrmtn1lalktalktorlorpuhhcattonWatoaVataouVoungVount6urnsdDeathA611ainr1I111SalHttotnhaaroilirltlt5Mrr1tiartt1iwittorhayrtt4tiretftnmiit1rtoinihtnlai1ItrfttrnnterIoi11IttfrhrtrliaoCeathCljimtCJmtEtorflrJirririt1aIrfcviroaatIrtrrr>CAMBaIDG5WLNSrorTmeDetoatainVarsltyVanityAprllGJoorthtrdCatubrtdsCambridtAUIIvarattyrACtracedareatlugUxfordtbfhandhandMitumeniireinrsntabalfabsitlengrthThiThltgtt11110anrbriJtSpenJIlfttjulltiedthonntieeucerfllOtedreposedinttiomIhuntrheqJertaaadaa4forKtdforKfdlathoItafrllntfnntPromcracloJfactthrthtpietaaujIfdINmtramtartallflnhh1411rttlJltwasffrotIheIIdunalfrdVantaae01thrIbftthlItfUeOtur1teamInWlDloCwisningwisningttrttrtostoysshichthlfldthrtaUIfIckonsecoolethigrrltoillfrtdeutrlfrrttertbUStausmllllImnihofthoIhthoavitracerththilIamlnttaIinaIIfthftaniIrII1InliengtltililInlIhrIIOIUtiInaItlhemhemttaIli1IiNJmNJmllttttINTERSTINGEttEeSoldtAuctioni1ofuofItIlitInniiiIld1111IIIInudllnIIIIllnrtt1iofIiifilnril11IuduelirlctleJllmlirJiinllirJiinllnerIdinrlllllIlnlllllhumMIftcerretitrlituttIUrteturthnllt1111o4arlllIoICf41grnttIrrMIIrestIrrMIIIrestI1crVIlamVIlamIIulillniunulfonntahts1tlIfOrrrrufrntCalIIarlIckensJgarJlfonUMnInInlrrIrtirRamimanrmanyI1hreIIIrertesnlhuhuIJhnKfalKeatiirlIIIthflrontKoatintatleUREDDUREDSANEAgtdWeIneeparableCompanlonlhlpCompanlonlhlpHCompanionshipIInniaAprllIiGatatnIwxktadernlruIulnndHndKanAtartllleneMaKdeleneFhIrlxhtWIytroorateateIWinfniearaatmostaiaoitinoIbftlramrpenlonsitlq1tmrl1hllmIsomPwrrwrrflhurledtJatrlataltiiHlamthearMIIhurnbhurnTbul1Idaanilnrmul1alyImmniiatelyatltrAardCaplolnaptainDockMtMtuJtIteuddonlyilldyiBgd1qFrldHi4CflO1throulbclYdrItUstittofedtftdtlanticomnilstonrdfurTtraverytJruerrisfteldfieldMrnFlshburnWlixvYsttranYsttraniOenaOOsnchiagriGfltiIliinullCuralh1raliiaannoaucedlbopeDintIDtetteSlmIIDrauItirntlogltatuIhltfrumnotiTnnTrnntitIJ4rutlnahwuWrmtfShwuUwlIIeucurationintugutttlon01thrnu1trIhtfreightrarnitnlayAIAlHLrHtrparrthetitiIIrIrrlnlniIIIIIIOItilItIttlftrniiitrcntitrlilithrnr41aIHoJAIAllnAtMhllJrallrotdMJiithIWJlttliIWJlttliesoutheiUlIthiC1rCIr1vltoPfiitPtault7fhazihaddreTutTeei1ut1COUSrr13irdttrftaternerttit1iruerIurIrrnnIrrnnrrtrtlrnulljerottErllEabtrgeVCIeZN1UactsWIdIiFltlleFullsftepuUcEaallyFlft4IOtherOOfiorMarktaana1andErnharpWeuNWetddPrebaalyEndleesDiheulilesDiheulilesandMllhtMphtKmareURret1UnteNTurktrllyrilCjrtaaplutitMruakfmaktreplLaahreptlsalsattiuaVenexula1rfllltlrefaihirecwor10tenaaterseaUieInltdInltedHataquealies<1ntllhJndmglmertcaeolalmela1lasVrnezlutanpiodsolerrhhdll1ttrhultrghlrImpttt1SlfnaItugrrtattnslatotstotkNcttuhttbiltvlaredtllIar1TeIkmUanslIacajrlMJruzagalIIIlacIhrVennaslraIrilllltalt4lallllllarNtthhst5oonfit100tandittonit5oonfit100ItandittonitoIItiieunitlnloflcinlorptVIIIprvaptVIIIIIiItirmhilInitanlotpOrtaatInrpcrtaatl+nezurtabLfaklnat11eIanIaJaooiinaarltinVenextsethurtIraellca1l1practhltypracthltyptrhlJUScutfcerrumlldaceo1l1fIUIIIatteiupttlftiefnop1o1jHilI1YtlftICaatrowoulHnilI1tl111rchMuthMotatusenburraumhluJrnWOutdcataUeatallUd11l1tilulllf1ClIQcultlesthoitEhthoitEhwrwrtholldhouldNrn1VenesnelanBro4tnsInItll81yhtDc1l1edatuncliledurroaahecoutdeuUr14SadniarketrflrfurcuodnCJOfhelaewbirstiuu1tihuudtiltatterrptarterrplntdelojlOIfdporlfd10ChcockehecknportaUoseaportsttoaetAmiricanAnurlrln1luducotpruductaVeutlzuclaasaaIlIctmpsortatluaprodpabrrumthitIh1wmntrylouotrrIslaadaIlandsIfatrauncuallilciosafnNutlanVencrutlanCOwtroastwoulrtalordswoto81IOIatcmptlrutIIStIfaclitterfrrtortbee1oaevsaloaIhtIhrNuharJ1JtvlibargubyAmrlcanAmerldnthltJlhouktp11ouldbtosoou80011Cottlllbrolirdernbrolledttle0Beooekaal11c1lirtIUlk1talaNrltalawhiebTWaTriaIdaillAndandasthfIbptberfhsrhaaelwltlawltkHolljinlatfuracalaDiltoipottseiatoaINCEPENDENTFCDCRATIONDEftTIONdffortsTeMHeLa