<%BANNER%>
Gainesville daily sun
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00028298/00003
 Material Information
Title: Gainesville daily sun
Uniform Title: Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Running title: Daily sun
Alternate Title: Sun
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: H.H. McCreary
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: April 2, 1908
Publication Date: -1938
Frequency: daily (except saturday)[ -1938]
daily (except monday)[ former <1903>-]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -58th year (July 24, 1938).
General Note: Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002027051
oclc - 32994415
notis - AKL4641
lccn - sn 95026977
System ID: UF00028298:00003
 Related Items
Related Items: Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by: Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by: Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by: Gainesville daily sun and the Alachua County news

Full Text

inch1200\\192.168.100.210\scan1\jobq\root\projects\production\newspaper\UofFL\NDNP\Box2\BN00033\ocr\0317b.tifuseAbbyy4:0
dictionaryFlag.D:American-English
ImgPrep Component Count High Estimate:16317
useCaere:0
Abbyy6OCREngine Character Error Ratio:0.4041
splitwords:0
ScansoftOCREngine Character Count:14200
conjoinWords:1
enableLog:1
dictionaryOn:1
IrisOCREngine Character Count:16480
Abbyy6OCREngine Character Count:16317
Abbyy6OCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_Abbyy6OCREngine;16317;6594;39.2534;61.5058
language:en
ScansoftOCREngine Predicted Accuracy:43.34%
page-reoriented:UP
loadfromfile:true
suppressPunctuation:false
multipleEngineWeight:0
suggestionCount:0
Node Count:7413
ScansoftOCREngine Character Error Ratio:0.6687
spawned:1
IrisOCREngine Character Error Ratio:0
IrisOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_IrisOCREngine;16480;0;0;0
cachePath:/jobq/caches/newpah_legacy
monkeyTimeout:1800
Predicted Word Accuracy:61.51%
lexicondirectory:\jobq\caches\lex\wintertree\
text-orientation:UP
IrisOCREngine Predicted Accuracy:0%
verboseOutput:false
trimwords:1
Abbyy6OCREngine Predicted Accuracy:61.51%
ImgPrep Component Range:14271,16317
version:Newpah v2.32 RoundBox
ScansoftOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_ScansoftOCREngine;14200;9496;0.611338;43.3405
noPunctuation:1
ImgPrep Component Count Low Estimate:14271
DictionaryFlagsUsed:D
configFile:/jobq/caches/newpah_legacy/config/newpah_acwi_x.xml
iArchivesNewpahv2.32
nnWeekMondayN0itiAINESVILLEFLUHIIa1tlllllHoBUKKuNEIULLARYEARIIIFarTIRYHughRafueedWtoIntcrferaInterferInterfereIklentenceIDuthPtnaltyHisS1rrcb4lfarcbitinseuccdSlelatrucutodpttaooItOCAHLdlocduynturningUwlututuocel0lulUoactrbulbioidAIbumpriicontucfconlclotIlUIJ1uuroltaaaseereaLthaIaateT1LwGturftnffalt15OCLd11111111nIrisjiirl1iIabImDeetamAIIiCISIdAteoctrxllaehejnrjcaatodealemnitdtf6rnertIUleaaItl0lUUOUSmovtmoitdoftluthetitheexcat11MlntfbileallttooIbeaoeLktaaonursint0otryhWleWetvIrrenatongrowt110aaak1ntmakingtlif11rInrTxnletWetlepnurdUritortltuianthcrfir5a+Uflaa4seanh1Viitdolecanttlex1n111tarnlutxetaaufQss4erEtlthrriactrferIbuasevuletretfonaltrtllt1elore5tlUllyllrowowasaIol1theito5iglperlahrealnnIfi1nUkeG1rslegtierbrmakinsadboraynnngatrrstiavcldereTianyLettereehrriutyangienndiebornEhrman1edmarrledalatertatrthftotMonttluandIIOOntEooiWooblttrtiaatronUoDaflantlonslrl1onnfldeaEaGtlletlGtlletteLndbbproDliflC01ntnasrrlegtflHnluaIIItdhrberingteaIiUmmr100ehahmtE10prlparttorhfllrW1nlcVbteirtiefherlhfrlrmidcouldton1long1w1JIOlltgistfWoutlUW35JaMutay1111hrrhnnutb1s1lUcthntSl1ftsnPhlll1111tierrlII1rhbtnmrkablPforlcsorItHtfwirerlllll11amognilGil1fIIrfafltrhillily+I11onrrrivalswn21Rhebrrl1hilnIrrV11tiJlrlihgtrllshyonjftilhEndwlfallll1wortWNlOIrabhNhnrrnlcfMErhldftJdftJIwrhk1rvanehorburMytrott1fdlrh1I1htl1brtnharryblltbtltbttrrlhllutrrlnsuffriifd11IhcMJJhthtuhhflr01ntnlm111mlflllImwhemirarIEhronnnlIrdthatlelc1lth11enstIr1fIItr1tterfmfmaIfn1ItalytnrnliildtotlLlatriornefrnttIJUTr5t0Ilnuri1netrnltgoCSLDdrcjtstucdubnelbntelGWrn5ayd3yBrownIni1t1tUpoprtnsitorInrIltlctritIItutatNIn11nItUlsUcaIl1farrllWItIIt1Ijaw1hauiinflflIIrter11InatIIHalrK11LitJdIkihltr1itafanSenIrftetrrrtasaniWfeVhferelillOiittiiltS111ttrjatil1icIIrrr111ftl1orwburIt+IIf4hntleortltIrIlntHLrIiarlyCrnlba1atldIInOflIttegli1t10a011tatrItInr1rbJoolfbwlIfrioilrtff121Itra11114irlntat1110Oilrnteardar11111Hfhfrwutileftnllh3tIlnrSrrrvrfiaOflnntIIthisInftniBljrRhIlanI10huj11111Wnt1rnuallLPwwdwwddaivian1CatJ1fr3catnrrahnrIhlruaatrIh4amiwrI4IyIihaPanenwlMiAPhIhlsirvoiinuLnmlan1tlaalprto11srm1ItrrhlurcLILuroortotnlrnIhtart24IariIhlretiyIirtllrlrrrdrshornrhtrtffftinPiknA1hU1WtIflrOCPrpt1rii>t511at111frneotrtonjgrrar1nnrfLhciIEosnrtdticticIznIjhittinsnrnltrYbillbutrattIIIJ1nrnr111ttlllIlWOIII4nlfrlcOnlrrtaniaI13I1HytU1ai1Ia11rlItiIYoxFRtHCOHCTIIfACTIVEFrElileCKtillCeahctiatWaiWhilemCtlterPORTUGAIPORTUGALtfilPORTUGALHietfilHieFolloerFollowersCrulhedFdAraTakingnActveAfAlfairafalreIrupunwltIttvII11Ili1210UIliafur12111sCI11dati1lojIlhIfluleLlkeatilllnstIIuILu1111intanLaoaoblIhtlti11utllftiledrrllahrrllahddIfttnLhllL1lliltlUllUtItIIOWflowIIOWIILtfamIoLoNatiuOirtlliwurtinjatt1wtratf1Ibtanflufatr18lehortrn10IthptluurLatitijnlitIt1IntjtIUHiIptyi1ifenIfrl>InaciriIIiIjI11jIulrJIIIdahlltl17lJ1utoibUIblrf1IfIIitilllIlrx11innrx11innofhlhI1tvatIhrhdtradrlrtIIIhlIhiriihry1el1121ofaIlhlIiITleIrInltrlnlr+rgrvmhhutlnttia1rn1Ibttlta1101111nIIIIIIIttlratlfIrIIfM1DsthPenaltfasfllStayfdStayd11IInjIbrlaItliIfrnltiMrnltfIIIE1Lifonrifir11lIInnnJuJaliuTlenrcIlloreonn11lnJt1uoit011tloattIiiel1rrhrrrlltlltIItn1atWnMtfnurrar10rem5rtnielIlIrlg1Wtk1ellarrwentyFlfthrwentyFlfthAnnlvcr51ry1aphtln11ParkrfurtertilltIlItrhIrIarIIIthltrualIalll1IhlpntilllillaySuuddyIrooltualhr111Ilia1H1111bar1111tlll1HherauftllHholaftannithKithaLrtalIal1anlIIfofami1111urlhmllhrlollnnntltaratrthlrhPrIald5tthrhhurdahurrhSllldaS9rdayoftfUIICIfiin111i1ItitflignudnllilnutIrfloraprotcraHI1211arrjnnnsthlLIICItllIIINltirntlInfntClllmulnluhlbiatnlrrIk1IkTtlihhkliIrIIrIttlbt51111111SundtdurmIliIIUhtfrtlruahtnuotnlttUntIhfulltrrolUitIrrullbtufat1anL1tIllIhallIJlnlfII11Uis1IJlanPurhlrlJralhuurillJlruudproudofufUltIIIfraConvenuonConvenuonMrMr11iipnRIrihMtan1nlnriniMlhsesIirlItarlIaorG11tdftrhrlfIlflrhlnlnryr1fIityOutnInfanteOtherNewsInterest1r1Thent11nyrrltIItbIIfJOIAIVOlolanltIlIdrindOt1OrarIIIItltIhiInnsuftlwlrIWlIIIIIIIIIthIWlIIIIIIIIIthIIhlIIhlIlidtuttuitsIliarIIIIIIIPorrnuthlwhohtVttrtware101111galrntrltfrlllrforn5rIthraftar1110115tJoppaalltlauultiltlathrLaUaralInnilIfon111r5Ilnlllliln5daBulhtlfthtltthosehIMrfIIlak11talknilllIhUIIItlulirontattuutlftlttIIaIhralllltinemillafttraflaraflarIIII1lItlehtilays111dlaltTIltIIIhalallllanedfallilstdtlrIIU1I1twrnsU1I1ItwrnsIInsIthIiIrnllhltInnlhleIPlIIis15hallartI4layUr1IallktralllGrant11111Bird11110hIIIhon5alttlt110111111111allliVtLIIwarIIIlit11111IitiIir1illllStlnIrllatldnlltaIItlunundarIhl1121ilartiuiiit11llhals11llhalsi11111111laun11uft5ltlUIIlJudlllJo5d15t111IIatniIrIIIItllIt11EtIIIltnhireI11tlllglrItnlliIlrgaulhl111111IltnllillllltIli11ila1uasItutsItllIhltill1rn1111hllllil111iiiPIf14rr11111tntulIIIdIItrd4111frhllIhfrirlnlIIIhtI1ntJiIrttk1lIIOIiiiyuasdrulatlllJrireulalhMrireulalhMununIIinlhtIhlInllityL111111nntwParrSlnldiylitatndllILtiltjlllrlltdtitrtrtrilIIIllltuhlrrtlllMIIIllltuIhlrrtlllMIdlli111111tnl1IIIinllladllcuuiityh1IIIBcountystliireluloylitIliw9arruugltlarruugltlhIIilifIts1111IttI5IInlrlntaa11111111111iulrnruf11jhu11jhuCC11111111ludMtIhIIIIr1II1landrrsn11bareIII11111milltotlujijhtllwailau1LiuIsitllilAilltTslorWbotaehingCherCharriltlklllIolhrhoulIIs11111rlIrlwdrlIrlwdtlltllalIhhIhalr12ThllnllOallIoI1Illaltlesllilepllrou11111111551puplliiIIrharryrhradHrnrnUltIIItiltthaIlrIpcpraiopraioofoftuntaIlitlyo11ngInllIIIIndias1111atd111IulPillfurlta1111tutanrtluJttgat111111011trllltintstrlllItIsrlIialatrialtowhl11ntHalllStunHardttriadbliIntrilluInlIlIlIt111111I0rtiIturnIIIinallliIIrvpu11IldNe1t1111I1ISIo16tJIH1cICItI1SlnrunihasIsr11IlIltalll1installad1111111nalltiurarlaouhavhigtsniIIImurtlurntheIucrutlveIo1011stunUIIonIliaFIStCu1olMELR08EThlRaptLttiuusillydlllolotteotiiurefItnHlItaSIIIta111aii11111litnt1111Idrl11111IIini1111011WllrolItanaliliaarnudsIIJnyadIrfInaInuh11111nnItJIIIIJIsl2ndIraltlldarhrd11111115151ItetllIwliridaySiltdayIIIlar1lrlalarhltarka1ItwihIIIlu1111nil11111111jntalliiiofllIrnthrarsofllIrflfflf5lIhIIISIrJlunula1111ifsnni11111Ilall5utriiIIItlailnnnaulJIuIlr11nIJilr11a1111HilIClpfirorJ11lalnrGadt1riliittonIIrntl1cIIIII1tAUIIJIbIIIIIIIttnunUIIlitSIIISnutlRaitnliiIIroraOmtinrk1tiniikckatid1IItII1Vdltsdtn11iiIlrIIisBetteryItikatillInInfnnnatiolltnfnrtnattonhlcItllotlattlhdunchtlattlhfrIfWtJlIfiasIIt1Ibtrn1158ill>uisttlubnlurhnllruuirnprottI5lrufnthUHr11ankaThlThtnItOltHtlftalutllrrwltItrianlrrIornnjdargtlhItwtfdrfurhlrharherthlrIIdr1Ih1uanrrnlhjhl1jt11IIIrturllELESOROPPEDTerriUeTcniMoAcctetAcQMt1IlgwrtaEXPLOSIOIEXPLOSIOIIEXPLOSIOIarneaEXPLOSIONBarnesDarneaAttpte4toLIgFttMletakeferhr011Wt1InWlrnEplolinEltploslenFenellllMWlndewAklcMTenDTennAprUHrlltlinlurtertbeTeaiRthillcUYbuae6baraeorirlyIllornlhCntorningeaplo1111111orntanor11IID8huwliaetlluktalkIlic1IlIfgaholinelorsaeorof0411idlWIfawitrJI110waaIbstrytsRliWtIllahlllriitlovoweIM