• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Half Title
 Title Page
 Front Matter
 Table of Contents
 Introduction
 Umukobwa unhinduka igisabo
 Inkuba igyana umukobwa
 Abakobwa bagya kwihangisha...
 Ibisambo
 Umukechuru n'umwana we Nyandwi
 Gihirihiri
 Bundugu na mushiki we
 Bwiza
 Ubulyo ishavu iyaje mu bantu
 Rusarurubenga (alongorwa n'imp...
 Ihembe lya Nyamatanga
 Umututsi na Umuhutu
 Lusarurubirizi
 Ijisholyintale
 Ngamage
 Lubazarwabagabo
 Umututsi w'igisambo
 Shingu-y'intwali
 Lubandakobaramuzi
 Ikinyoma kya Semuhanuka
 Bwenge na Ntale
 Nzatungamvuyekuzimu
 Ruteganeza
 Ee se ntubonye
 Nyamurunga
 Urukwavu n'ishusho y'ukwezi mu...
 Ibikaka n'Inkuba
 Sebwugugu
 Ikitekerezo kya Kigalama
 Kizimu kya Rwichamakombe
 Muleuzi na Nyiragahinda
 Umugana wa Nyakaechuru
 Inka ya Nyangara
 Umugana w'ihene
 Umugana w'Imana
 Umugana w'inyombyi
 Umugana w'inkha
 Nybwangu na Nyabuchulere
 Urukwavu n'impyisi
 Ikunzi rya Kabundaho
 Proverbes et Dictions populair...
 Back Matter


Group Title: Bibliotheque-Congo ; no. 9
Title: La poésie chez les primitifs ou contes, fables, récits et proverbes du Rwanda (Lac Kivu)
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00025078/00001
 Material Information
Title: La poésie chez les primitifs ou contes, fables, récits et proverbes du Rwanda (Lac Kivu)
Series Title: Bibliothèque-Congo
Physical Description: vi, 260 p. : ill. ; 25 cm.
Language: French
Creator: Hurel, Eug ( Eugène )
Publisher: Goemaere
Place of Publication: Bruxelles
Publication Date: 1922
 Subjects
Subject: Folk literature, Rundi   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
General Note: Text in French and Rundi.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00025078
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000466501
oclc - 03262260
notis - ACN0797

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover
    Half Title
        Half Title
    Title Page
        Title Page
    Front Matter
        Front Matter
    Table of Contents
        Table of Contents 1
        Table of Contents 2
    Introduction
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
    Umukobwa unhinduka igisabo
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
    Inkuba igyana umukobwa
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
    Abakobwa bagya kwihangisha amenyo
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
    Ibisambo
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
    Umukechuru n'umwana we Nyandwi
        Page 39
        Page 40
    Gihirihiri
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
    Bundugu na mushiki we
        Page 48
        Page 49
        Page 50
    Bwiza
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
    Ubulyo ishavu iyaje mu bantu
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
    Rusarurubenga (alongorwa n'impayisi)
        Page 61
        Page 62
        Page 63
        Page 64
        Page 65
    Ihembe lya Nyamatanga
        Page 66
        Page 67
        Page 68
    Umututsi na Umuhutu
        Page 69
        Page 70
        Page 71
        Page 72
        Page 73
    Lusarurubirizi
        Page 74
        Page 75
        Page 76
    Ijisholyintale
        Page 77
        Page 78
        Page 79
        Page 80
    Ngamage
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
    Lubazarwabagabo
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
    Umututsi w'igisambo
        Page 92
        Page 93
        Page 94
        Page 95
        Page 96
    Shingu-y'intwali
        Page 97
        Page 98
        Page 99
    Lubandakobaramuzi
        Page 100
        Page 101
        Page 102
        Page 103
    Ikinyoma kya Semuhanuka
        Page 104
        Page 105
        Page 106
        Page 107
        Page 108
    Bwenge na Ntale
        Page 109
        Page 110
        Page 111
        Page 112
        Page 113
        Page 114
        Page 115
        Page 116
        Page 117
        Page 118
        Page 119
        Page 120
        Page 121
        Page 122
        Page 123
        Page 124
    Nzatungamvuyekuzimu
        Page 125
        Page 126
        Page 127
        Page 128
        Page 129
        Page 130
        Page 131
        Page 132
        Page 133
        Page 134
        Page 135
        Page 136
    Ruteganeza
        Page 137
        Page 138
        Page 139
        Page 140
        Page 141
        Page 142
        Page 143
        Page 144
        Page 145
        Page 146
    Ee se ntubonye
        Page 147
        Page 148
        Page 149
        Page 150
        Page 151
        Page 152
        Page 153
        Page 154
        Page 155
        Page 156
    Nyamurunga
        Page 157
        Page 158
        Page 159
        Page 160
    Urukwavu n'ishusho y'ukwezi mu mazi
        Page 161
        Page 162
        Page 163
        Page 164
    Ibikaka n'Inkuba
        Page 165
        Page 166
        Page 167
        Page 168
        Page 169
        Page 170
        Page 171
        Page 172
        Page 173
    Sebwugugu
        Page 174
        Page 175
        Page 176
        Page 177
        Page 178
        Page 179
        Page 180
        Page 181
    Ikitekerezo kya Kigalama
        Page 182
        Page 183
        Page 184
        Page 185
        Page 186
        Page 187
        Page 188
        Page 189
        Page 190
        Page 191
    Kizimu kya Rwichamakombe
        Page 192
        Page 193
        Page 194
        Page 195
        Page 196
        Page 197
        Page 198
        Page 199
        Page 200
    Muleuzi na Nyiragahinda
        Page 201
        Page 202
        Page 203
        Page 204
        Page 205
        Page 206
        Page 207
        Page 208
        Page 209
        Page 210
        Page 211
    Umugana wa Nyakaechuru
        Page 212
        Page 213
    Inka ya Nyangara
        Page 214
    Umugana w'ihene
        Page 215
        Page 216
    Umugana w'Imana
        Page 217
    Umugana w'inyombyi
        Page 218
    Umugana w'inkha
        Page 219
        Page 220
        Page 221
        Page 222
    Nybwangu na Nyabuchulere
        Page 223
        Page 224
        Page 225
        Page 226
        Page 227
        Page 228
        Page 229
        Page 230
    Urukwavu n'impyisi
        Page 231
        Page 232
        Page 233
    Ikunzi rya Kabundaho
        Page 234
        Page 235
        Page 236
        Page 237
        Page 238
    Proverbes et Dictions populaires
        Page 239
        Page 240
        Page 241
        Page 242
        Page 243
        Page 244
        Page 245
        Page 246
        Page 247
        Page 248
        Page 249
        Page 250
        Page 251
        Page 252
        Page 253
        Page 254
        Page 255
        Page 256
        Page 257
        Page 258
        Page 259
        Page 260
    Back Matter
        Page 262
Full Text


BIBLIOTHIQUE-CONGO
DIRECTEURS : V. DENYN & ED. DE JONGHE

N" IX
La Poesie chez les Primitifs

ou
OU .

Contes, Fables, Recits et Proverbes

du RWANDA (Lac Kivu) .


PAR

le R. P. Eugene HUREL
des Missioiiaires d'Afrique
(PI'res H!;iine')


BRUXELLES
GOEMAERE, IMPRIMEUR DU Roi
EDITEUR
Rue de la Limite, 21


/4


LA POESIE CHEZ LES PRIMITIFS
ou

CONTEST. FABLES, RECITS ET PROVERBES

DU RWANDA (LAC KIVU)BIBLIOTHEQUE-CONGO
DIRECTEURS : V. DENYN & ED. DE JONGHE

N IXLa Poesie chez les Primitifs

ou

Contes, Fables, Recits et Proverbes

du RWANDA (Lao Kivu)

PAR

le R. P. Eugene HUREL
des Missionnaires d'Afrique
(Peres Blancs)


BRUXELLES
GOEMAERE, IMPRIMEUR DU Roi
I~DITEUR
Rue de la Limite, 21


SirY OF7 -
IMPRIMI POTEST
Antverpim, 1 Octobris 1922
0. ULRIX,
Praep. Proy. Belg.
Missionariorum Africe


IMPRIMATUR
Mechlinimo, 23 Octobris 1922
*J. TilYs, can. Lib. Cens.
Table des Matieres


INTRODUCTION .... ..
1. Umukobwa uhinduka igisabo.
Jeune fille change en baratte.. ..
'2, Inkuba igyana umukobwa.
Le tonnerre enleve une jeune fille.. ,.
3. Abakobwa bagya kwihangisha amenyo.
Jeunes filles allant se fair creer des dents
4. Ibisambo.
Les voleurs . . . .
5. Umukechuru n'nmwana we Nyandwi.
La vieille femme et enfant son Nyandwi .
6. Gihirihiri.
L'homme-serpent ... . .
7. Bundugu na mushiki we
Bundugu et sa soeur .. .. .
8. Bwiza.
Bwiza (nom de fille, mot i mot : la beauti) .
9. Ubulyo ishavu lyaje mu bantu.
Comment le chagrin est venu parmi les hommes
10. Rusarurubenga (alongorwa n'impyisi).
Rusarurubenga estmaride i une hyna .
11. Ihembe lya Nyamatanga.
La come de Nyamatanga. . .
12. Umutntsi na Umuhutu.
Le noble et le paysan. . .
13. Lusarurubirizi . . .


14. Ijisholyintale.
(Eil-de-lion (Nom de jeune fille. . . .
15. Ngamage. (Nom de garqon) .... .
16. Lubazarwabagabo (wabazaga inkha ikyo zamu-
malira).
Lubazarwabagabo qui demandait les vaches i quoi elles
servant . . .
17. Umututsi w'igisambo.
Le noble voleur. . . .. .
18. Shingu-y'intwali.
Shingu-y' intwali on le brave malgr6 lui .. ...
19. Lubandakobaramuzi.
Lubandakobaramuzi . . .
20. Ikinyoma kya Semuhanuka.
Le mensonge de Semuhanuka . . .
21. Bwenge na Ntale.
Bwenge et Ntale . . .


Pages


. 15


. 34

S. 39

S 41

S 48


61

. 66

69
S. 74

- VI -


22. Nzatungamvuyekuzimu.
Nzatungamvuyekuzimu (m. a m.je serai riche apris ma mort) 125
23. Ruteganeza.
Ruteganeza m. m l'heureux tender de pieges . 137
24. Ee se ntubonye !
Eh quoi n'as-tu pas vu . . 147
25. Nyamurunga.
Nyamurunga. .......... ..... 157
26. Urukwavu u'ishusho y'ukwezi mu mazi.
Le li6vre et 1'image de la lane dalns 1'eau. ... .. 161
27. Ibikaka n'Inknba.
Les bestioles et la Foudre .. ... .. .. 165
28. Sebwugugu.
Sebwugugu ou I'avare ... ...... 174
29. Ikitekerezo kya Kigalama.
Le r6cit (l'histoire) de Kigalama. ... . .. 182
30. Kizimu kya Rwichamakombe ... .. 192

CONTEST.

1. Mulenzi na Nyiragahinda.
Mulenzi (gargon) et Nyiragahinda (fille) .... 201
2. Umugani wa Nykakechuru.
Conte de Nykaakechuru (nom de vieille femme) 212
3. Inka ya Nyangara.
La vache de Nyangara (nom d'homme) .. . 214
4. Umugani w'ihene.
Conte de la ch6vre. .... . . 215
5. Umugani w'Imana.
Conte de Imana. . .. . 217
6. UmuganTi w' inyombyi,
Conte du merle. .. .. ... . 218
7. Umugani w' inkha.
Conte d'une vache . . .. . 219
8. Nyabwangu na Nyabuchulere.
Nyabwangu et Nyabuchulere (jeunes filles) .. 223
9. Urukwavu n'impyisi.
Le liBvre et la hyne . 231
10. Ikunzi rya Kabundahe.
Ikunzi de Kabundahe. . . ... 234


PROVERIBES ET DICTONS POPULAIRES.


INTRODUCTION.


Les contest, fables et recits que nous publions ici sont, dans
notre-pens6e, le complement natural, pour ne pas dire n6ces-
saire, de notre Grammaire Kinyarwanda (1). C'est dans la lec-
ture attentive et 1'6tude m6thodique do ces productions litt6-
raires authentiques du pays que l'on se perfectionnera le plus
stirement dans le beau et bon language.
II est a peine besoin de dire qu'ils seront pleins d'interet
aussi pour quiconque desire se rendre compete de pr6s de la
mentality du ( non-civilis6 ,.
En outre, nous avons la satisfaction de sauver d'une dispa-
rition certain des morceaux de ( litt6rature dans lesquels la
linguistique comme l'ethnologie trouveront A 1'envi une mine
inepuisable d'6tudes int6ressantes.
La (( litterature kinyarwanda ) (2), en effet, si 1'on vent
bien nouspermettrede donner ce nom pompeux A ces ( recits ),
est d'une richesse incomparable. Fables, myths, proverbes,
chants profanes et religieux, etc. sont'legion et varies A 1'in-
fini. On en remplirait des volumes.
Cette constatation est d'autant plus capable de nous sur-
prendre que l'6criture n'ayant jamais exist, la transmission
de ces innombrables r6cits a dd so faire oralement de bouches
en bouches. La c Corporation des Conteurs ,, d'institution
imm6moriale et toujours vivante, a 6te charge de cc soin. Et
l'pn (( conte ) ainsi le soir, exclusivement le soir, A la veill6e,
accroupis en cercle autour d'un bon fou et des in6vitables pots
de (( jus de banane ,. Exclusivement le- soir, disons-nous; et
ce moment a t60 consacr6 A janais par le dicton populaire :

(1) Imprimcrie des PKres Blancs, a Maison-Carrie, Alger,,1920.
(2) Kinyarwanda, chose du Ruanda. On dit aussi : Munya-rwanda habitant
.du Ruanda.


-2-

Ucha imigani kit manywa ahinduka umuserebanye. Je traduis
mot a mot : Qui conte en plein jour sera change en le6ard. Ces
histoires merveilleuses, palpitantes d'interet, aux intrigues
inattendues et pleines de surprises peuvent-elles etre dites a
un autre moment?
Au dehors : la nuit pleine de tenybres myst6rieuses, e'est
l'heure des c Esprits n, le hurlement lugubre de la hyene et
quelquefois le rugissement angoishant du lion ; les lueurs vives
et soudaines des 6clairs mel6es aux eclats 6pouvantables du
tonnerre. Au dedans : l'habilet6 d'un conteur de profession,.
qui favoris6 par 1'effet lent, mais str du a liiquide ferment6 ,
sur le cerveau de ses auditeurs, ne manque pas de profiter de
toute cette ambiance generale pour s6duire et captiver l'int6ret.
C'est la la veritable distraction c intellectuelle ) de ces.
c simples n. C'est la aussi qu'ill d6cochent spontanement et
sans contrainte leurs plus beaux traits d'esprit. Les < Pro-
verbes les plus fins et les mieux justifies n'ont souvent pas.
d'autre origine (1).
Ii y a done de la ( po6sie n dans ces recits, po6sie dans les
sujets et le style, po6sie dans les sentiments exprimes. On
trouve des c morceaux entiers auxqnels il ne manque vrai-
ment que la rime. On les sait par coeur et les auditenrs les
r6petent A 1'unisson avec un Blan irresistible qui L lui seul est
bien suggestible.
Tout le monde, jeunes et vieux, connaissent sur le bout du
doigt la plupart des contest, et cependantpersonne ne s'en lasse.
On les ecoute toujours avec le m8ine enthousiasme. Un certain
amour-propre national les leur fait mettre au-dessus de tout :
rien ne leur est comparable. Nous en avons maintes et maintes
fois fait l'experience nous-memes, soit A 1'6cole avee des enfants
ou des jeunes gens, soit dans d'autres reunions composees
exclusivement d'hommes pris au ,iasard dans la masse.
D'aucuns sont pleins d'esprit u commencement i la fin La
plupart prechent nne morale qui te ferait pas mauvaise figure
dans nos pays civilis6s et chr6tinus. La vanity, la suffisance,
la gourmandise, la lachet6, la paresse, l'infid6lit6, etc. y sont
fletries avec un A propos du meiileur gofit. Des vertus qu'on
est stup6fait de rencontrer dans ces ames frustes, y sont

(1) Dans la Grammaire, nous avons donn6 quelques centaines de ces Pro-
verbes, sans avoir 6puis6, certes, toute la collection.


-3-

donn6es en example avec un natural souvent rien moins qu'edi-
fiant.
Bref, la lecture et l'6tude attentive de ces r6cits sera une
r6velation pour beaucoup et peut-6tre le point de depart de con-
siderations tout a 1'honneur de ce pauvre people noir si univer-
sellement rejet6 an dernier echelon de l'humanit6. a Le colonial
(surtout) puisera dans ces etudes une sympathies plus grande
pour les indigenes don't il aura la noble ambition de devenir le
guide, le pere, 1'ami ) (1).
II va sans dire que ces contest ou histoires d'aventures plus
on moins fantastiques, sont le produit exclusif de l'imagina-
tion. Il y en a pour tous les gofts et de toutes les nuances;
mais tons sont' tres anciens et leur caractere (propre) est la
na'ivet et une simplicity qui se permet les inventions imagi-
natives les plus abracadabrantes. On a dit et on dit encore que
le Noir est un ( grand enfant L. Leurs ( contest ) a eux seuls
suffiraient A nous en convaincre.
Dans les contest, nous verrons apparaitre sur la scene un
certain nombre de personnages ) avec lesquels il est utile de
faire connaissance des maintenant. On n'en comprendra que
mieux le r6le qu'on leur fait jouer et cela nous dispensera de
mettre des notes trop encombrantes au bas des pages. Ces
diff6rents personnages peuvent etre ranges en quatre cat6go-
ries : la divinity supreme du Rwanda appel6e ( Imana ), les
( Esprits ) sup6rieurs et inf6rieurs, les homes et enfin les
animaux. Il est bien entendu que nous ne dirons sur chacun
d'eux qufe ce qui est strictement necessaire pour la bonne
intelligence des contest ).
Les habitants du Rwanda sont franchement monotheistes.
11s reconnaissent un (( Etre qui prime tous les autres. Cet
(( Etre ) ils le comment ( Imana n (2). Quelle conception se
font-ils de cette ( divinity ou (t Etre supreme ) ? Le primitif
est incapable de r6pondre a une pareille question. Nous en
sommes done reduits a rechercher nous-memes cette concep-
tion dang les monuments authentiques de sa litt6rature et
les contest sur Imana abondent, A analyser les noms multiples
qu'on lui donne, enfin a rassembler les l66ments 6pars dans

(1) L'Ethnologie, son objet, sa mithode, par Ed. DE JONGHE. (Extrait de
Congo, revue g6ndrale de la Colonie belge. decembre 1920.)
(2) R. P. ARNOUX. (Anthropos VII-1912).-4-

les noms propre, les exclamations et les souhaits qui sortent
de la bouche des indigenes a tout!propos.
Les noms sons lesquels Imana est encore d6sign6 sont les
suivants :.
Gihanga : du verbe J Uguhanga ,, creer. (Igihanga, dans le
language courant, vent dire aussi ( le crane ), par extension :
la tate, le front.
Rulema : du verbe Ukulema ), cr6er, coordonner, fagon-
ner, transformer.
Rugaba : du verbe a Ukugaba ,, donner, distribuer.
Rugira : du verbe UTkugira )!, poss6der, avoir et faire ou
agir.
Rukisa : du verbe Ugukiza n, causatif de La Ugukira ,
gu6rir; done : sauver.
Quant aux notions sur Imana que nous trouvons dans les
exclamations et souhaits divers don't nous avons parl6, nous
citerons ce qu'en dit le Prre Arnoux dans Le culte de la societd
secrete des Imandwa au Rwanda '(1).
(, Voici sur Imana quelques notions confuses dontles Ngres
n'embrassent certainement pas toute la portee, qu'ils n'ont pas
coordonnues et qui existent simplement a 1'6tat embryonnaire
cachees sous les quelques exclamations ou quelques formules
stereotypes.
Bon nombre de c' Banyarwand ) sont appel4s :
Havug'lmana : Imana parle. (Un Dieu qui parole .
Big'Imana : Imana sait, (s. e. si l'enfant qui vient de naitre
vivra).
Iman'iduhaJ-e : Imana nous a donn6 (s. e. cet enfant).
Sab'Imana : Demande A Imana.
Nzabon'Imana : Je verrai Imana, je serai avec Imana.
Hab'Imana : II y a Imana, il y a un Imana (Dieu).
Nyirandikubw'Imana : Je suis, j'existe de par Imana, grace
A lui.
Iman'iraguha : Imana to done.
Iman'iragaba : Imana done, distribute.
lly'Iman'ivuge : Celle (la parol ) qu'Imana a dite.
Bigir'Imana : Ils ont Imana p ur eux.
Haror'Imana : Imana voit.
NIab'ah'Imana : Je serai 1M of est Imana.


(1) Anthropos VII-1912.-5-


Ky'lmana : La chose d'Imana (sa prot6gee).
Habyar'Imana : (C'est) Imana (qui) enfante, fait naitre.
Exclamations, souhaits families aux t Banyarwanda n :
Imana y'i Rwanda! 6 Imana du Rwanda, du pays, (de la
terre)!
lyo mbon' Imana! Si je vois Imana, si je regois Imana I
(s'il me protege).
Ahali ngagir'Imana! Peut-Utre aurai-je Imana (pour moi)!
Nagi'Imnana! J'ai t60 favoris6 d'Imana.
Uragahora n'lmana! Puisses-tu tonjours etre avec Imana !
Urakagir'Imana Puisses-tu avoir Imana de ton c6to I

En rassemblant les 616ments 6pars dans les noms, les excla-
mations et souhaits que je viens de rapporter, on se compose
l'id6e d'un ( CrBateur 3 bon, tout-puissant, omniscient, maitre
universal etc.; mais encore une fois, je crois devoir faire
remarquer que cette synthlse n'a jamais Wet clairement realisbe
dans un cerveau de Munyarwanda Une chose frappe en
particulier dans tout cela, c'est qu'Imana est invariablement
considered par rapport a 1'homme (anquel il donne tout) et que
l'homme n'est jamais consid6rB par rapport A Imana. Rien ne
d6montre mieuxl'absence de cette vertu qui a pour caractere
specifique de a relier a la creature avec son Cr6ateur. Done le
oulte envers Imana n'existe pas; on croit & Imana mais sans
l'honorer. L'estime qu'on lui porte reste dans le domaine de
la th6orie pure et ne va pas jusqu'a susciter a son endroit des
manifestations pratiques de ce sentiment. (Anthropos, VII,
1912).
Apres Imana vient, par ordre de dignity, les Esprits -.
On peut les ranger en deux categories : les cc Esprits supe-
rieurs #, ou Imandvwa don't Lyangombe est le chef inconteste,
et les cc Esprits inf6rieurs a ou Bazimu. Les Imandwa ont 6t6
de simples mortels, sans doute des devins (Abapfumui), mais
poss6dant des qualit6s peu communes qui leur ont donn6 une
place a part dans le souvenir des peuples. Si 1'on s'en rap-
porte aux Contes, on est contraint d'admettre que ces
( Esprits out d'abord W6t sur le m6me pied que leurs conge-
neres, en tout semblables aux habitants du Rwanda, ayant
les memes habitudes, les memes gofits et les m6mes passions.
Leur chef mis h part, tous les Imandwa sans exception, sont
m6chants, brutaux, et ils mettent leur puissance et leur


- 6-


satisfaction a fire souffrir les homes. La cruaut6 cst leur
note essentielle (1).
Les (( Esprits inferieurs ) ou les Bazimu sont a ce qui
reste des humans apres leur mart ). De leur nature, ( ils no
sont ni tangibles ni visible et pourtant on leur suppose des
operations sensibles comme boire ot manger. Ils sont par
dessus tout nuisibles et dangereux. Ce sont eux les auteurs des
maux qui affligent l'humanite. On ne leur reconnait pas la
moindre bont6 ( absolue ,. Augsi les ( Sacrifices ) vont-ils
vers eux pour les apaiser et se les rendro favorables, c'est-
a-dire leur faire abandonner leur- desseins pervers et mauvais.
Lyangombe, le chef des Imandba, a qui Imana a donn6 tout
pouvoir sur les Bazimu et mission de prot6ger les hommes
contre ces (( 6tres malfaisants ), est le seul (( Esprit )
vraiment humanitaire (2).
Nous avons exclu du present recueil de Contes ) tous ceux
ou A peu pres qui out rapport a es deux categories d'Esprits :
ils out 6tW 6tudi6s et fidelement traduit dans l'Anthropos dejA
cit6.
Les a hommes sont la troisi6me cat6gorie de personnages
qui jouent un r6le dans les contest et 6videmment le role
principal.
Trois classes ou races d'individus se disputent l'habitat du
Rwanda : le Mututsi, le Muhutt et le Mutwa.
Le Mut utsi (au pluriel Batutsi) occupe la premiere place.
C'est le ( noble a de naissaice, de droit comme de fait.
Le teint clair, le profile distingue, la taille au-dessus de la
moyenne (lo Roi actuel measure 2.m03), il est vraiment remar-
quable au physique. Intellige t, diplomat dans le sang,
ambitieux et fier, 6ff6min6 et superstitieux a l'exces, c'est le
type conqu6rant et dominateur, mais qui s'impose surtout par
la ruse et la diplomatic. Pasteur, enfin, il posside d'immenses
troupeaux qui font sa fortune et maintiennent son influence.
Son m6pris pour les deux autres races est pouss6 jusqu'h
l'extreme : a ses yeux, la vaclec est sup6rieure au Muhutu
et le Mutwa est moins qu'un singe de la forget qu'il habite.

(1) Voir tons les Conies oi6 il est pa td de Igikoko, line bUte immonde et
redoutable qui pursuit les pauvres hdmains, par example : le Conte de
Kizimu.
(2) Cf. Anthropos. P. ARNOUX (juillet 912).-7--


Le Mututsi par excellence, le Roi du Rwanda, m6rite bien
qu'on dise aussi quelques mots a son sujet. C'est.bien, en effet,
le premier personage du pays vers lequel converge toute
l'activit6 social et m6me priv6e. Son autorit6 est absolue et
d'autant plus arbitraire quo sa personnel est entour6e d'une
certain aureole spirituelle et myst6rieuse. C'est un (( 6tre ) a
part qui n'est ni dieu ni home. Le vocabulaire don't on se
sert en parlant de sa personnel pour exprimer les actions que
tout human accomplit come manger, dormir, etc., est un
vocabulaire a part. II a done son protocol et un protocol
scrupuleusement observe. On se d6voue a lui corps et ame,
et le comble du bonheur pour une jeune fille est d'8tre
comptee au nombre de ses spouses meme d'orde inf6rieur.
Tout lui appartient, hommes, betes et hoses; il en dispose a
son gr6. Les sentences port6es par lui sont toujours sans
appel. Voila les principaux aspects sous lesquels le roi nous
apparait dans les Contes.
Le Muhutu (au pluriel BahlUtu) est le ( paysan propre-
ment dit. Il est done cultivateur, (( l'homme de la terre ). Son
teirit est plus fonc6 et sa taille ne d6passe pas la moyenne. On
lui reconnait l'activit6, un certain amour du travail et de
l'ordre, la solidarity familiale pouss6e h l'exces, mais pen
d'initiative personnelle : bien qu'il fat tres sup6rieur en
nombre et en bravoure au Mututsi, il n'a jamais os6 se
dgbarrasser du joug de celui-ci. Autant celui-l est came et
maitre de lui, autant celui-ci est irascible et emport6. II n'est
point fait pour commander et cependant il n'ob6it qu'en
rechignant.
Le Mutwa fait parties de la race inferieure A tous points de
vue et le mepris universal don't il est entour6 n'est pas sans
fondement. Petit, trapu, le regard fuyant et faux, il habite la
grande fort dans des(( refuges qui sont le nee plus ultra de
la saleto et du laisser aller. En effet, ne cultivant point, les
uns vivent du produit de leur chasse, d'autres de l'industrie
de la poterie don't ils se sont faits une sp6cialit6, ou bien ils se
mettent an service de grands chefs don't ils deviennent alors
les ( homes h tout faire ,. Pas plus que le Mututsi, le
Muhutiz n'a d'accointance avec le Muitwa : A leurs yeux, il est
moins qu'un chien ou qu'une lhyne : C'est pourquoi on le tient
a l'6cart comme une pauvre here infected et puant. Tel il appa-
rait dans les r6cits et tel il est toujours mgme en realit6 : rien


-8-

n'a pu encore le faire sortir de sa fort et de son inf6riorit6.
Les ( animaux se rangent eux aussi dans deux categories
bien distinites : les animaux ( fantastiques )) qui n'ont exist&
que dans l'imagination des cont urs, et les animaux ordi-
naires.
Les premiers sont ddsignes sous le nom generique de c Igi-
koko ,, au pluriel ( Ibikoko ,. II :arrive quelquefois que 1'on
devine, sous ce deguisement, des tn Esprits qui s'habillent
ainsi pour jeter I'effroi et la terreur avec plus de surete. Tous
ces a Ibikoko n jouent, dans les contest, un r61e funeste et
repugnant, comme nous l'avons dejh dit.
Faut-il ranger dans cette cat6gorie la c( Foudre ) ? Nous ne
le croyons pas. Chez tous les primitifs, en effet, elle inspire
une terreur superstitieuse si vive et si irreflechie qu'il est tout
natural qu'elle occupe une place a part dans leur imagination.
On pourrait en dire autant de la 1( Mort ). Toutes les deux
cependant sont sous l'autorit6 touted puissante d'Imana.
Pour bien comprendre les contest, il est important d'avoir
une idee, au moins sommaire, de la place donnee a la ( vache )
dans l'esprit des indig6nes du Rwanda. C'est la bete sacr6e
par excellence a laquelle tout home bien n6 (Imfura) voue une
sorte de culte des sa plus tendre enfance. Rien n'est cbmpa-
rable a son lait, pas meme le d6lidieux t hydromel n qui est
pourtant la liqueur des dieux Veut-on 'offrir aux esprits
un (c sacrifice de haute valeur imp6tratoire ou d'une efficacit6
apaisante hors de doute, on leur immolera un boeuf. C'est
done le cadeau le plus appr6ci6d Toute la diplomatic des
a Batutsi ).tire son succs et sa force du placement des nom-
breuses btes A cornes qu'ils possedent, chez les (( Nobles >
appauvris et les Bahutu. Quiconque, en effet, a requ une vache
d'un Mututsi devient par le fait meme son (suivant ) (Umuga-
ragu) son client, en un mot son homme-a-gage. II l'a dans la
main jour et nuit, il est son maitrel(sebuja), son patron par qui
ili jurera ), dans ses serments. 11 s'6criera, par example, : si je
mens, plutot la mort de mon patron N.; ou encore : je le jure
par un tel, mon patron, qui m'a donn6 des vaches. Et si ce
( patron a ainsi plusieurs millieis d'obliges a son service, on
devine sa puissance et soninfluencedans le pays. Un ( paysan >
fera la cour (Uguhakwa) au roi, h un chef et meme A un rice
ordinaire (Umutunzi) pendant un an, deux ans et plus pour en
obtenir l'objet tant convoite. De la les expressions qui revien-


-9


nent si souvent dans les contest : ( il est all6 A la capital faire
sa cour au roi, il va aupres de son patron pour lui rendre ses
hommages, etc. Cependant, disons-le tout de suite, les betes
ainsi obtenues demeurent la propri6t6 absolute du maitre.
Celui-ci s'en fait rendre un compete minutieux et va meme
jusqu'a les reprendre d'une manirre definitive pour contenter
d'autres ( qubmandeurs plus habiles a la flatter on bien pour
punir d'nne faute, voire d'nn, simple manque d'6gard. La vie du
( riche (et la richesse a ses degr6s bien entendu) se
passe done autour de ( ses vaches. Il est la, le martin quand
elles parent pour le phturago, le soir quand elles rentrent a
1'Ptable. Il preside en personnel A tous les soins minutieux qu'on
leur donne. Cette vie des vaches est si bien la vie (si l'on peut
ainsi parler ) de tout le monde que pour les l heures de la
journ6e on aura recours a des expressions comme celles-ci :
- (c'est le moment oiu) les vaches vont au piturage (7 heures
du martin les vaches vont s'abreuver (1 heure del'apres-midi),
les vaches sortent des abreuvoirs (2 heures), les vaches ren-
trent de paitre (7 heures du soir), etc. La langue qui est si
mal pourvue, comme toutes les langues banton du reste, de
qualificatifs de couleur pour les objets courants, est riche an
contraire quand il s'agit du pelage de leurs vaches. Ainsi, pour
l'usage commun, ils n'emploient qne les trois couleurs blanc,
rouge et noire, tandis qu'ils n'ont pas moins de onze mots
pour designer les nuances varies des b&tes a corners.
Bref, on.peut done dire que le Munyarwanda en general et
le Mututsi en particulier est un people pasteur et on ne s'6ton-
nera pas si dans les r6cits populaires la vache est mise a la
place d'honneur.
Des autres animaux qui apparaissent dans les contest, nous
ne dirons que quelques mots. Le c li6vre (Urukwavu ou
Bakame) joue le role du renard de nos fables. II a, en effet,
sur toutes les antres betes, petites et grandes, la sup6riorit6
de l'intelligence, de la rouerie et d'une habilit6 consomme.
Les moyens qu'il emploie pour arriver A ses fins, sont quelque-
fois sans d6licatesse ni scrupule. 11 fait rire aux d6pens de ses
pauvres victims, de la (( hynne par example. Cette derniere
est toujours 1'objet du m6pris et du d6gofit universal : c'est un
animal repugnant a tous points de vue et qui ne reussit dans
ses adventures qu'a s'attirer les moqueries et les quolibets de la
galerie.


10

Nous n'avons pas l'intention fire ici une etude appro-
fondie des contest, mais nous crayons utile de dire quelques
mots encore de leur c style ,).
Comme nous 1'avons d6ja vu, tout conte commence invaria-
blement par le meme exorde et se termine par la meme pero-
raison. Ce sont lh des (( formules >' cousacrees, des entries en
mati6re et des conclusions qui ne varient jamais. Elles sont
dbclam6es a la facon des ( Ibisingizo (1), et il est bien dif-
ficile parfois d'en saisir le sen exact. Sont-ce des- mots
c archaiques qui n'ont plus course anjourd'hui, on bien y fait-
on allusion A des faits anciens dodt 1'explication nous 6chappe ?
Qui le dira ?
Nos bonnes vieilles < histoires ) de grand'meres commen-
cent g6nuralement par le traditionnel ( il y avait une fois... ;
ici c'est le verbe yalihoreye. Exemple : Umugabo yaliho-
reye... Que vent dire exactement cette formule que 1'on trouve
dans la majority dos recits? Elle est difficilement traduisible
en frangais. Le verbe ukwiholera signifie : se taire, 6tre
silencieux,-tranquille, ne pas fair de bruit, ne pas faire causer
de soi. On dirait done : un homme avait Wt6 tranquille
(jusqu'ici) quand subitement il... Cette expression, bien que
propre aux contest est encore employee dans la conversation
courante, mais uniquement dans le style a narratif ,, c'est-
A-dire lorsque 1'on fait le recit d'un 6v6nement quelconque.
Deux termes-qui reviennent pour ainsi dire A chaque ligne,
ce sont les adjectifs ind6finis i et tyo. Le premier sert A
designer de quelle maniere une personnel c va parler ou une
chose a va se faire; le second e quelle maniere cette per-
sonne (( a parl6 ou une chose '< a t ))n faite. On n'emploie
done pas indiff6remment l'un power 1'autre. De plus, l'arrit ou
le repos de la voix, pour le premier, se fait toujours avant et
non apres.
Nous avons parl plus haut d (( style narratif ,. C'est le
style propre aux (( narrations n, aux contest par consequent.
Les phrases sont courts et hachies; peu ou point de conjone-
tions pour relier les membres del ces phrases entire olles. Les
<( formes des verbes sont presque toujours les memes, au
present comme au pass. La ponetuation est ( arbitraire ) et
in6gale; on est parfois fort embarass6 pour placer A propos
points et virgules.

(1) Formules de lounges en l'honneur des rois.


- 11 ---


II va sans dire que nous avons h faire ici une (c langue )
qui appartient a la grande famille des langues que l'on design
commun6ment aujourd'hui sons le nom do <( langue bantou .
C'est done une langue h ( classes et i ( agglutination
initial ). Les mots se ferment en joignant une racine
invariable qui conserve sa valeur, son sens propre et initial,
une ou meme plusieurs autres racines dont -la signification
individuelle s'amoindrit et qui ne servent plus qu'a modifier
le sens on a preciser le mode d'etre ou d'action du terme
principal.
Cet element ( additionnel ) regoit le nom de ( pr6fixe )
quand il se place avant le term principal, de suffixe
quand il se met apres, et enfin ( d'infixe ) lorsqu'il est inter-
cal6. Les prefixes, infixes et suffixes sont designs aussi sons
le nom g6n6ral de (( affixes ). La ( racine et les ( affixes ),
ne forment qu'un tout; ils sont intimement soudes, (( agglu-
tin6s ) ect constituent un terme complex.
Ii ne faudrait pas cependant exag6rer ce caractere aggluti-
nant des langues ( banton ). Dans la composition des a mots n,
les voyelles ou syllabes sont simplement a juxtaposees au
radical qui cn est nettement distinct. Dans la composition des
( propositions ), meme juxtaposition des mots qui se suivent
dans leur ordre logique, soit que leur influence r6ciproque
soit marquee par des d6sinences casuelles, comme en latin, ou
des prepositions comme en francais. II en est de meme dans la
composition des (( phrases ); les diverse propositions se
suivent simplement, sans 6tre relives par des conjonctions
comme en francais et en latin. De plus, on constate dans la
conjugaison, a certain temps, (aux ( passes ,par example,)
des flexions desinentielles analogues A cells qui existent dans
le latin. D'autre part, si les c( cas n'existent pas pour
exprimer le rapport des mots entire eux dans une meme propo-
sition, ceax-ci sout assez souvent, moins frequemment cepen-
dant qu'en frangais, relies les uns aux autres par des pr6posi-
tions et des conjontions. I1 en est de mnme pour les diverse
propositions d'une meme phrase; souvent simplement juxta-
pos6es, leur dependance mutuelle est quelquefois marquee par
des conjonctions. I1 n'en est pas moins vrai que meme dans la
syntaxe 1' ( agglutination apparait comme un des carac-
teres saillants des langues ( bantou .12 -

Dans les langues ( bantou que nous avons en occasion
d'6tudier, nous avons constat6 dtne assez grande uniformity
dans les ( prefixes ,) qui servent A I'accord, ou au genre et au
nombre. I1 n'en est pas ainsi pour les prefixes qui marquent
les temps dans la conjugaison : cos prefixes des temps varient
d'une langue A I'autre, Enfin, o constate dans les diverse
langues (( bantou ,, par rapport au vocabulaire, un certain
fond assez considerable de racines communes, qui se retrouvent
dans la plupart de ces langues, avec une signification assez
rapproch6e pour qu'on puisse conclure que cctte identification
de racines n'est pas un jeu de hasa'd,mais denote une mutuelle
derivation ou une origine commune.
,: En kinyarwanda n done chaque mot comprend le (( radi-
cal ) et un on plusieurs c affixes ). Ce sont ces affixes qui
servent A caract6riser la ( classes I, du substantif, a marquer
l'accord de celui-ci avec les autres parties du discours, a dis-
tinguer les (c temps ) et les (c modes ) des verbes, a designer
dans la .conjugaison les pronoms sujets on regimes. Les divers
affixes et le radical, r6p6tons-le encore une fois, sont nette-
ment distincts quoique soud6s ensemble.
Ce que nous appelons cc genre ou sexe des 8tres'n'existe
pas; mais les noms sont ranges dans un certain nombre de
( classes ), caract6risees chacune par ses prefixes propres.
Cette classification des substantifs est toujours fondee sur la
nature des 8tres. Ainsi les noms d itres raisonnables, d'ktres
anim6s et inanim6s, d'arbres, etc. n'appartiennent pas a une
seule et m ome classes, mais A des classes diff6renti6es entire
elles au moyen des c prefixes i.
La langue parl6e au Rwanda est d'une richesge 6tonnante.
C'est sans contredit la langue bantou la mieux fournie en
( mots et en ( formes de verbes que nous connaissions.
Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir la Grammaire an cha-
pitre des verbes. On y comptera,j par example, dix Passes,
treize Futurs, huit Conditionnels, quatre Subjonctifs, etc., et
chacune de ces formes a sa nuaiice bien marquee et bien
distinct.
Voici, pour terminer ce rapide apergi sur la langue, quel-
ques indications concernant la valour des cc lettres on des
a syllabes )).
A, a : tantSt long et tantat bref, il ne prend qu'une inflexion
toujours la meme, come dans (( ppa a( avare .


- 13 -


E, e : long on bref, il n'a 6galement qu'un son, celui de
notre c e ferm6. Cependant, a la fin de certain mots, il a
un son special qui tient le milieu entire e et i.
I, i : long ou bref. Meme remarque que pour a e A, a la fin
des mots.
O, o : long ou bref; come dans le latin ( pro domo n.
U, u : long ou bref; se prononce toujours ou n, comme
dans fon ).
Y, y : n'est pas une voyelle proprement dite mais ( inter-
midiaire ), n'a done jamais la valeur d'un (c i ) simple, mais
est toujours suivi d'une voyelle et se prononce d'une seule
emission de voix avec cette voyelle. Dans le corps d'un mot,
il a la valeur de deux i, comme dans c moyen ,.
W, w : est plutot voyelle que consonne. II se pronounce ( ou ,
imperceptible comme dans (( quateur, aquatique ).
B, b : come en francais. Cependant dans certain mots
est une lettre intermediaire entire b et cc v .
D, d : comme en frangais.
F, f: comme en frangais.
G, g : dure comme dans (c gosier ).
H, h : m6diocrement aspiree.
J. j : A articulation spciale : ouvrir 16gerement la bouche,
et la langue, apres avoir frapp6 tres vite l'extr6mit6 du palais
retombe a sa place habituelle.
K, k : comme en frangais. Suivi d'un y i, comme dans
, kyane ,., est mouille.
, L, I et R, r : deux lettres qui se confondent souvent et
s'emploient indiff6remment l'une pour l'autre.
M, m : come en frangais.
N, n : comme en francais.
P, p : come en frangais.
S, s : dure comme dans ( soc ,, c savoir mais distinct
de c z ".
T, t :comme en francais.
V, : comme en frangais (Cf. B, b).
Z, z : comme dans a zero ,.
Il y a, en outre, un certain nombre de consonnes c, compo-
sees n, a son exclusivement propre au Kinyarwanda. Ce sont:
Bw : ce w a un son intermediaire entire ( w ) et ( g )
(cf. Wet G).
By : la premiere est imperceptible.
14 -

By : son (( mouill6 (mots rares.
Ch : se pronounce e tsh n, (sh rend le (( ch frangais de
chose -. Done c'est le ( ch frangais pr6e6d6 d'un c t ,
tres 16ger.
Ny : suivi d'une voyelle simple on de l'intermediaire ( w )
a tant6t le son de ( gn ) comme dans ( ignoble n, et tant6t le
son mouill6 comme dans (, niece .
Pf : la premiere lettre est imperceptible.
Sh : se prononce comme notre aI ch ,) dans (c chose n.
Shy : son tres special, difficile A d6finir et appris par l'usage
seul : son siffle et monille en meme temps.
Ts : comme ((tsar n, c tsarine .
Nons avons aussi les syllabus < an, en, in, on, un ,, et
~ am, em, im, om, urm n. On ne pourrait les appeler ( syllabes
nasales ), parce qu'elles ne se nasalisent, quelques-unes point
du tout et d'autres que faiblement. La plupart done se pro-
noncent comme les syllabes ( latides d'apres les regles de la
prononciation < romaine ) du latin.


Abr&viations :

c.a d. = c'est-a-dire.
m.a m. = mot h mot.
par ex. = par e:emple.
cf. = se reporter a.
s.e. = sous-ntendu.
v.g. = par e emple.


- 15 -


1. Umukobwa uhinduka igisabo (I)
Jeune fille change en baratte.


Nguchire umugani Nkubambuze umugani Na
Que je te dise un conte Que je te reveille par un conte Et
uzaturuka i Kamugani (2) azasanga ubukombe bwa
quiconque arrivera et de Kamugani trouvera le bout de (mon
umugani buzilitse ku mugauda wa inzu (3)
conte fix6 a une solive de la hutte !
Abakobwa barahagurutse hali batano, bagya gukura
Des jeunes filles se lvent il y en a cinq, elles vont cueillir
intamyi (4). Nuko bahura na abageuzi,
des jones A tresser. Alors elles se rencontrent avec des voyageurs,
barababaza : bati tuli beza ? Abandi
elles les int errogent ainsi: a nous sommes belles (n'est-ce pas) ?) Les autres
barabasubiza : bati muli beza, aliko umwe uko muli bane (5)
leurr6pondent ainsi : vous 6tes belles, mais l'une de vous quatre
arabaruta. Nuko baramukubita arahwera (6).
vous surpasse (en beauty). Alors elles la frappent (et) elle est sans vie.

(1) Igisabo est une gorge 6videe dans laquelle on baraite le lait.
(2) Kamugani, m. a in. lieu des cones, des irves, est un gentil petit village
situ6 a l'extreiite du pa)s.
(3) C.-A-d. mon conte sera si intdressant et si long qu'on n'en verra point
la fin. C'est ainsi que d6bute tout conte; c'est le preambule invariable et clas-
sique de ces sortes de r6cits. Les inots don't on se sert sont in peu archaiques
et n'ont pas cuoirs dans la conversation ordinaire.
(4) Intamyi, sorte d'herbe tres souple et tres fine qii ai-il i tresser des cor-
beilles.
(5) ls s'adressent uniquement aux quatre prktentieuses; l'huinble et pacifique
cinquieme est laissde volontairement de c6te. En franais, on dirait : 1'une de
vous cinq.
(6) Ses compagnes la frappent par jalousie et si brutalement qu'elle tombe
sans connaissance.
16 -

Ngo bigira i mbere, arahenibuka arabakulikira (1).
SAlors done 6tant allA en avant, elle reprend vie (et) les suit.
Barongera bahura na abandi bagenzi, baraba-
De nouveau se rencontrant avec d'altres voyageurs, elles les inter-
bazo : bati aho tuli beza? Abandi : bati
rogent ainsi :i N'est-cepasquenous sommes belles? kLes autres eux ainsi:
muli beza, alikw' umwe muli mwe arabaruta. Barongera-
vous 6tes belles, mais une parmi vous vous surpasse. P De nouveau
baramuhondagura (2), arahwera, Baragenda. Bigiy(e)
vlles la criblent de coups, elle expire. Elles parent. Etant allies
imbere, ahinduka igisabo 1irabakulikira. Basanga
en avant, elle se change en une baratte qui les suit. Elles trouvent
abashotsi (3), barababaza bati : Mbega mw'
des bergers A l'abreuvoir, elles les interrogent ainsi: e Eh bien vous
abashotsi mwe! tuli beza e Bati : Muli beza,
les bergers vous nous sommes belles ? ) Eux ainsi: e vous 8tes belles,
aliko murutwa n(a) ako gasabo ). Nuko aga-
mais vous etes surpassees par cette petite baratte, Alors la petite
sabo barakamena. Baragenda. Nuko kariyuburura (4),
baratte elles la brisent. Elles parent. 'lUors elle se remet A neuf,
karabakurikira. Baragenda basanga abandi bashotsi.
elle les suit. Elles vont (et) trouvent d'autres abreuveurs.
Nuko barabitoranya (5) bdse; nuko hasigara (6)
Alors (ceux-ci) se les choisissent toutes; alors il reste (un)
umushotsi umwe ati : jewe, ndatorana aka gas-
berger un (qui dit) ainsi: t Moi, je choisis cette petite

(1) Elle les suit en silence et sans se plaindre. La suite du conte dira comment
son silence et sa patience furent recompensed, et aussi comment ses compagnes
firent punies de lemr arrogance pretentieuses pr)tentieirse.
(2) Kuhondagura vient du verbe primilif kuhonda, frapper, 6craser. Celte
particule gura ajoutie a un verbe (au radical) exprime une action rep6t6e trWs
vile et sans inlerrnption. Ex. : kutema, couper; kutemngu'ra, couper A plusieurs
reprises, en plusieuis coups ripitis, c.-a-d. hacher.
(3) Des bergers condnisant leurs bestiaux & l'abreuvoir. Kushoka : descendre
. I'abreuvoir (en parlani des bestiaux); kushora, conduire les bestiaux P'abreu-
voir. Abashotsi, ceux qui abreivent les betcs.
(4) La petite baratte se retape, reprend sa premiere forme.
(5) Se choisissent chacun une fille (pour: :barab(a)itoranya).
(6) C.-a-d. il reste un berger qui n'a pu 4e choisir une fille, toutes ayant 0t6
prises par ses compagnons.- 17 -


sabo! I Abandi baramuseka, bati : Mbese! igichuma (1)
baratte! Les autres rient de lui ainsi: a Eh quoi! une calebasse
kizakumalir(a) iki? ) Arabasubiza ati: ( Sinahara (2)
te servira A quoi ?) I leur r6pond ainsi: a Puis-je laisser
igisabo ky(a) inkha ,) Nuko arakigyana (3) i
une baratte A (lait de) vache C'estpourquoi il 1'emporte A
mnuhira, agiha mushiki we. Nuko abandi batwara
la maison, et la donne a la scour de lui. Alors les autres emmenent
abakobwa, barabalongora. Wa (4) mugabo abwira
les jeunes filles, ils en font leurs femmes. Cet homme dit A
mushiki we ati: a Ukijishe (5) amaze ugye ushiremw'
la souur de lui ainsi: ( Suspens-la, ensuite va mets-y
amata. Nuko akagya ashiramo amata. Bukeye (6)
du lait Alors elle va olle y met du lait. Le lendemain (la scour)
agya mu rugo; arakubura ati : a Ubonye aga-
va dans la cour; elle balaie (en disant) ainsi: T Tu as vu la petite
sabo ka musaza wanje kataza ngo kamfashe gu-
baratte de frere mon, qui ne vient pas afin que elle m'aide A
kubura, ko, kameneka (7) 1 Wa mukobwa uli
.balayer, (dtant donnd) que elle se briserait! Cette jeune fille qui est

(1) Le prdfixe regulier est iki, mais a cause de la consonne ch qui suit, on
met igi; c'est plus facile a prononcer. Autre example : igichuku pour ikichuku.
le milieu de la nuit.
(2) M. a m. :je laisserais de c6td, j'abaidonnerais.
(3) M. a m. : il va avec.
(4) Forine des pronoms d6monstralifs qui ajoute la nuance de e quelqu'un
qu'on connait, don't on a d6ji parl6 dans le r6cit ou la conversation a.
(5) 'Kujisha au sens propre-du mt veut dire Iresser, corder des suspensions
Au sens large et ici il signifie simplement suspendre, c. --d. mettre la calebasse
-dans les njishe : cordes tressees pour recevoir ces sortes d'us'ersiles.
(6) Passe du verbe kukya, Etre jour, Wtre a inaltin, fire clair.
(7) Sorte de d6f lance i la petite. baratta : ( Je parie que la petite baratte de
nmon fire n'ose venir m'aider a balayer la cour; ne se briserait-elle pas! s On
ne s'elonnera pas de la voir adiesser la parole a une calebasse, puisqu'elle ne
salt pas encore qu'elle content une jeune fille nierveilleusemeni belle : c'est en
cela qte consiste tout l'inter6t et le charme des contest. Plus c'est excentrique,
plus c'est intBressant.18 -

mu gisabo ati: ( Ihi iama (1) ntikakameneke (2) E
dans la baratte ainsi : a Pas du tout nmaman qu'elle ne se brise pas L
kalimw urutoki rw(a) urutunda (3) yaza
il y a dedans un doigt habilee A tresser) le rutunda qui viendrait.
kukuruta ) Undi ati : Mese ntuze amaze
te surpasser! ) L'autre ainsi: ( Eh uoi viens done ensuite (on verra
ukanduta Nuko akabvamo, akaza bagakina,
si) tu me surpasse !i Alors elle sort, elle vient, elles s'amusent,
bakambara imphu : lakamurusha rose. Nuko-
elles s'habillent de (leurs) peaux: eele la surpasse tout A fait. Alors
yumva igikomye (4), nuko agasubiramo. Bu-
entendant du bruit, alors elle r tourne dans (la calebasse). Le len.
keye arongera agya mu rtigo, arakubura ati: a Ubonye
remain de nouveau elle va dans la cour, elle balaie, ainsi: ( Tu as vu
agasako ka musaza wanjet nkubura kar(i) aho ko ka-
la petite baratte de frere mon, je ballaie elle est 1a que elle se
meneka Undi ati : li mama I ntikakame-
briserait! a L'autre ainsi : Pas dt tout maman qu'elle ne se brise-
neke kalimw' urutoki rw' 4rutunda yaza yaku-
point! ily a dedans un doigt A tutunda qui viendrait, elle te sur-
ruta! n Undi ati: ( Mbese ntubvemo ukaza
passerait! L'autre ainsi: Eh quoi n'en sors-tu pas tu viendrais.
ukanduta I ) Undi abvamno, araza barakins,
tu me surpasserais L'autre en Sort, elle vient, elles s'amusent,.
aramurusha; barategura (5), aramurusha. Nuko
elle la surpasse; elles mettent de l'ordre, elle la surpasse. Alors

(1) Negation exclaniative : Allons do c, mapetile .mie! nous gallons bien
voir !...
(2) C.-i-d. je t'affirme qu'elle ne se brisera pas.
(3) Urutoki rw'-wrutunda : le rutlndh est unornement des pieds, sorte dc-
bracelet trbs fin tress6 avec une herbe des marais assez rare dans ceitaines
p:trties du Ruanda. Cette expression veut done dire : il y a dedans (dans la
baratte) tine peisonne Iris habile A tresses des ( rulunda ), et si elle en sortait,
bien sAr qu'elle te slupasserait en toutes sortes de travaux. II n'y a gubre que
les personnel riches i porter ces ornements fins et recherches. V. g. les femmes
de grands chefs, du roi.
(4) Ku-koma veut dire propremcnt, frpipper, battre. V g. ukoma amashi,
battre des mains: kukoma impuzu, frappe'r I'ccorce d'arbre pour faire des habits.
(5) Kuequra,n meltre de l'ordre dans li maison, dans la cour.


- 19 -


yumva ikikomye, arasubiramo. Bukeye
ayant entendu du bruit, elle retourne dedans (la calebasse). Le lendemain
umukobwa abwira musaza we ati : (( Muli kya gisabo halimw'
la jeune fille dit A frere son ainsi : (Dans cette baratte il y a
umiuntu w'umukobwa, (ati): ntabe mwiza! (1)
une certain fille, (ainsi): qu'elle n'est pas belle !
Musaza we aramubwira ati: I Ugye nshiremw' amavuta
FrBre son lui dit ainsi: a Vas mets-y du beurre
yisige Bukeye mushiki we -arongera agira (2)
qu'elle s'oigne i Le lendemain sceur sa de nouveau elle fait
kwa kundi : agya mu rugo, arakubura, (abwira
comme l'autre fois : elle va dans la cour, elle balaie, (elle dit a
mnsaza we ati (3) : Ulebe aho wihisha, amaze mmuha-
frere son ainsi : Vois oil tu te cache, ensuite que je l'ap-
magare, urore ,.) Nuko agya mu rugo ati :
pelle, que tu vois ,.) Alors elle va dans la cour (et dit) ainsi
( Ubonye agassabo ka musaza wanje, nkubura kar(i) aho,
< Tu as vu la petite baratte de frere mon, je balaie elle est lh,
ko kameneka Undi ati : Ihi mama ntika-
ne se briserait-elle pas ? )> L'autre ainsi: < Pas du tout mamam! qu'elle
Skameneke, kalimw' urutoki rw(a) urutunda yaza
ie se briserait pas, il y a dedans elle viendrait
yakuruta Undi ati : (Mbese ntuze, amaze
elle te surpasserait! 1 L'autre ainsi: a Eh quoi! ne viens-tu pas, ensuite
ukanduta! Undi arabvamo. Nuko musaza wa wa
tu me surpasses ) L'au(re sort de dedans. Alors le frere de cette
mukobwayenda kya gisabo amaze (4) aragihisha. Wa mu-
jeune fille saisit cette baratte ensuite, il la cache. Cette jeune
kobwa aragumiriza (5) akina n(a) undi. Igihe ashaka
fille continue elle s'amuse avec 1'autre. Quand elle vent

(1) Exclamation : si tu savais comme elle est belle Negation ironique.
(2) Ce verbe kugira a tous les sens et veut tout dire. On le traduirait volon-
tiers par choser ou agere (latin).
(3) II y a lne parenthsse a ouviir ici; car 6videmment elle dit ces choses A
son frere avant de sortir dans la cour, et elle le Ini dit de facon a n'6tre pas
entendue de la jeune fille cachde dans la kisabo.
(4) Amaze qu'on retrouve souvent dans les contest, vient du verbe kumara,
finir ; amaze veut done dire mot a mot : il ou elle a fini. Sert d'adverbe.
(5) Kugumiriza est un specimen de la richesse des formes des verbes en Kiny-
-- 20


gusubiramo, abura (1) igisabo. Nuko wa mugabo
retourner dedans, elle ne trouve pas la baratte. Alors cet home.
aramufata. Nuko umukobwa ati : a Ndeka! ngahin-
la saisit Alors la jeune fille ainsi. Laisse-moi (on) je vais me
duka intale nkakulya! n Umdgabo ati : n Nauje
changer en lion, je te mange! L'homme ainsi: a Et moi aussi
nkakulya ,, Umukobwa ati : c Ndeka, ngahin-
je to mangerais ) La jeune fille ainsi : a Laisse-moi (ou) je vais me
duka impyisi nkakulya., Undi ati : ( Nanje
changer en bynne et je te d6vore ). L'autre ainsi: a Et moi aussi
nkakulya I ) Nuko umubokwa ati : ( Nkubita agap-
que je te d6vore! o Alors la jeune fille ainsi: a Frappe-moi un 16ger
funsi nanje ngukubite akandi : tubve
coup de poing, moi aussi que je t' (en) frappe un autre: que nous sortions
I
i buzimu tugye i buntu (2). ) Nuko baradu-
des tdn6bres que nous allions a la lu ni6re. Alors ils se l'entre-
kubitana: babva i buzima bagy(a) i buntu. Nuko
frappent : (et) ils sortent des t6nebres ils vont a la lumiere. Alors
aramulongera. Nuko ba bandi bakubitaga wa
il en faith sa femme. Alors celles-l1 ls autres qui frappaient cette
mukobwa baba abaja be.
jeune fille elles devrennent esclaves ses.
Nuko, si je wahera (3) ; hahera wa mubobwa n'a-
Alors, ce n'est pas moi qui finit; finit cette fille et les
band. Ntereye akubye, mw' iliba lya Kabugondo (4):
autres. J'ai jett6 un caillou dans la f6ntaine de Kabugondo:
kiribira kagya epfo; nanje nuburuka (5) ngya ruguru
il plonge, va au fond; et moi je lotte (et) viens A la surface :

arwanda. Analysons : Kugumiriza continjer a, est I'applicatif de kugumirza
faire rester, qui est eausatif de kugumira roster a, qui a son tour est 1'applicatif
du primitif kuguma se tenir ferme, rester, demeurer sur place. Nous verrons
d'autres specimens plus riches encore.
(1) M. a. m. : nianquer de.
(2) Ne s'emploi que dans les contest; jamais dans le language courant.
(3) C'est-A-dire: ce n'est pas qui suis A bout, qui termine : c'est le conte qui
s'acheve avec ses personnages.
(4) Kabugondo: nom propre d'une fontline.
(5) Kw-ibira longer, aller au fond de 1'6au; kw'uburuka: venir A la surface,
surnager.- 21 -


intama iti : mpaa I nti : kura dukurane,
Le mouton ainsi: mpaa! moi ainsi: grandis grandissons ensemble,
mwana w' Imana (1). Thene iti: mee I nti : byira (2)
enfant de Dieu. La chevre ainsi : mee moi ainsi: rest petite
mbyiruke (3) 1
et que je grandisse !2. Inkuba igyana umukobwa.
Le tonnerre enlIve une jeune fille.


Nguchire umugani etc., etc.
Que je te conte uh conte, etc., etc.
Umugabo yarihoreye (4); ashaka umngole; amaze amut-
Un home avait Wt6 tranquille; il prend femme ; ensuite il la
wika-inda (5). Bnkeye aratabara. Amaze inda
fait concevoir. Le lendemain il part pour la guerre. Ensuite le venture
iramulembya, abura umuchanira,
la met A bout de forces, elle manque de (quelqu'un) qui lui fasse du feu,
ati : Yee I baba we I nabura n(a) inkuba yo hejuru
ainsi: x eh la la! je manquerais m~me du tonnerre d'en haut


(1) On fait des voeux pour le mouton qui est la bete par excellence pour les
sacrifices offerte A Imana, divinity supreme. C'est pour cette raison qu on 1'ap-
pelle mwana w'Imana, I'enfant de Imana. Nous retrouverons souvent cet Imana.
(2) Au contraire, on m6prise la chbvre : qu'elle reste petite, rachitique, puis-
qu'elle ne sert A rien.
(3) Kubyira et kubyi, uka sont deux verbes opposes : le premier est le verbe
primitifsiir lequel se forme le second.
C'est ainsi qile se finit tout conte: cette finale est aissi n6cessaire et aussi iinva-
riable que le priambole.
(4) Infinitf.4 kw-ihorera 6tre tranquille. Le sens serait : Un homme avait vecu
en paix jusqu'a present quand... *
(5) Ce mot inda veut dire proprement ventre, mais il sert a exprimer une foule
d'expressions concernant la a conception, la grossesse et l'enfantement a. Ex.:
kuiwila-inda : concevoir; ali ku nda elle est sur le point d'enfanter, m. A m.
elle est sur le venture ; inda yamubvuyemo, elle a eu une fausse couche, m. h m.
le venture lui est sorti; inda irakuze, la grossesse est avanc6e, m. a m. le venture
lui a grand; kuzohoza inda ha si, bien enfanter, m. A m. fait arriver le venture A
terre, etc., etc.22

yaza ngo inyasirize urt rukwi (1)! ) Nuko aga-
qui viendrait pour qu'il me fende ce bois! Alors un petit
chu karagobagobanya, inkuba irama-
nuage va'se joindre lentement (A d'autres nuages), le tonnerre des-
nuka, iramwasiriza rwa rukwi, iramuchanira, iramubwira iti:
cend, il lui fend ce bois, il lui fait du feu, il lui dit ainsi:
u Lero iyo nda (2),. n'ubyaramw umwana w'umukobwa,
c Mais ce venture, si tu enfantes une fille,
uzamunshingire (3) I Umt gole aremera. Bukeye
tu me 1'as donneras en marriage ) La f mmne consent. Lelendemain
abyara umwana-w'umukobwa. Ar(i)aho, arakura.
elle enfante une fille. ( elle-ci) est la, elle grandit.
Se wa mwana araza; amaze, umugole we aramubwira
Le pere de cette enfant ient; alors, la femme de l lu lui dit
ubulyo (4) yasezeranye na pa nkuba. Se ati:
la maniere (qu')elle s'est engage avec dette foudre. Le pere ainsi
T Umwana wanje, ntakagye haze kugira ikyo akora(5),
SEnfant mon, qu'elle n'aillepas dehors faire ce que elle fait,
ejo inkuba itamugyana (6)!I Nuko umwana amaze
domain le tonnerre qu'il ne 1'emporte pas )! Alors l'enfant a fini
gukura rose, abandi bakobwa bakaza kumwenda
de grandir compl6tement, les autres jeunes filles viennent la chercher
ngo bagye gukura ingwa(7) so na nyina baka-
pour que elles aillent arracher de la craie : son p6re et sa mere la leur

(1) On fait allusion a une coutume glndrale dans le pays: on allume du feu,
un grand feu si possible, dans la mason, quand une femme est en couches. Et
elle dit : (1 Mon mari ntant absent. qui me fera du feu? Que je suis malheureuse!
La foudre elle-meme ne viendrait-elle pas me fendre du bois et m'allumer du
feu? ) Son desir, si extraordinaire qu'il soit, est realisd a l'heure mme.
(2) C.-A-d. cet enfant qui doit naitre.
(3) Kushinga, verbe primitif, veut dire plant r, mettre debut v. g.un pieu.
Kushingira est l'applicatifet*veut dire par conse uent : placer un jeune home,
une jeune fille chez, i... c. ---d. les marier.
(4) Ubulyo, sub-tantif qui traduit comme, co ment.
(5) C.-A-d. qu'elle n'aille dehors pour n'impo te quel motif, quel travail.
(6) De peur que la foudre ne I'emporte.
(7) Sorte de terre blanche qui sert i peindre Les pots a lait (ibyansi) et divers
autres ustensiles de cuisine; on en frotte aussi le pis des vaches, etc... Or, c'est
le travail des filles d'aller chercher cette terre dans quelque ravin des environs.
- 23 -


mubima (1) ngw' inkuba itamugyana. Bukeye baza
refusent (de peur) que le tonnerre ne 'emporte. Un matin elles viennent
kumwenda, bamubima, iteka-ryose (2) bamubima.
]a chercher, ils la leur refusent, tout le temps, ils laleur refusent.
Bukeye se na nyina bagiye guhinga, umukobwa ariyi-
Un matin son pbre et sa mere dtant alld cultiver, la fille se save
ba (3), agyana n(a) abandi gukura ingwa. Bageze-
en cachette, elle va avec les autres arracher de la craie. Arrives 1 (de-
mo (4) igihu kiragobagobanya, inkuba iraza.
-dans) un nuage va se joindre aux autres nuages, le tonnerre vient.
Umukobwa umwe arasohoka ati : ( Sindi' Misse-
:i June fille une sort (et dit) ainsi : ( Je ne suis pas Misse-
ke (5) ya Kwisaba, useka, amassaro agase-
ko (fille) de Kwisaba, qui (quand) elle rit, les perles se deversent (i
seka, useka, indinga zigaseseka ).
terre), qui (quand) elle rit, les bracelets se d6versent a terre ,. (Le ton-
Iti: c Seka ndore Kwe I kwe kwe a
nerre) ainsi: a Ris (done) que je voie! ( a Ah ah ah > (La
Iti: a Ntuli we)). Undi mukobwa arasohoka
foudre) ainsi; a tu n'es pas elle A. Une autre jeune fille sort (et dit)
ati : ( Sindi Misseke ya Kwisaba useka ama-
ainsi: a Jene suis pas Misseke de Kwisaba qui (quand) elle rit les
saro ,agaseseka, ,useka indinga zigase-
perles se rdpandent (A terre),:qui (quand) elle rit les bracelets se deversent
seka Iti : Seka ndore! i a uKwe kwe I
<( terre). a (Le tonnerre) ainsi: Ris que je voie A Ah ah !
kwe > Iti : a Hita ntuli we I
ah.! n (Le tonnerre) ainsi: a Passe (ton chemin) tu n'es pas elle! a

(1) Ce verbe content done deux complements: I'un mu, direct et 1'autre ba,
indirect. (base contract en bi: bakamub(a)ima.)
(2) Iteka, adverbe qui veut dire toujours; on en fait un substantif auquel on
*donne un adjectif: ry-ose tout; m. A m. le tout toujours. L'expression est plus
-absolue.
(3) M. m elle se vole elle-meme : kw-iba, voler; kwiyiba, se-voler soi-meine.
:4) A force de creuser pour se procurer cette terre blanche, le trou devient
one vraie grotte dans laquelle plusieurs personnel disparaissent completement.
C'est A cela qa'on fait allusion ici: et arrivees dans la grotte A craie.
(5) Nom de la jeune fille fiancee a la fondre; Kwisaba est le nom de son pere.
Musseke veut dire aurore, du verbe kuseka rire, sourire. Mu Museke, A 1'aurore :
Jlisseke est le pluriel.2i -

Nuko bose bagenza batyo : hasigaramw' uwo (1), nawe
Alors toutes font de meme: il reste celle-lM, elle aussi
aravuga ati : e Sindi Misseke ya kwisaba useka ama-
dit ainsi: J Je ne suis pas Misseke de Kwisaba qui elle rit, les.
saro agaseseka, useka indinga ziga-
perles se rdpandent & terre, qui elle rit les bracelets en cuivre se r6pan-
seseka Iti: (( Seka ndore e Kwe 1
dent A terre! (Le tonnerre) ainsi ((Ris quejevoie! D Ah!
kwe kwe i, Nuko amasaro araseseka. Nuko inkuba
ah! ah! i Alors les perles se rdpandent i terre. Alors le tonnerre
iramugyana mw':ijurn. Aragenda (2) iramulongora. Uko
1'emporte dans le ciel. Elle s' n va (done) et il le marie. Quand
yakamaze (3) kumulongora (4), asama-inda ayibyaramw' (5)
il a fini de la marier, elle congoit, (et) yenfante
umwana w'umuhungu; aramwontsa, aramuchutsa(6). Asam(a)
un enfant garcon; elle l'allaite, elle le sevre. Elle congoit
indi, ayibyaramw' umwana vv'umuhungu : aramwontsa, ara-
un autre, en enfante un enfant gargon : elle 1'allaite, elle
muchutsa. Asama indi, ayibyaramw' umwana w'umu-
le s6vre. Elle congoit un autre, en enfante une enfant fille :
kobwa : aramwontsa. Nuko a1 wira umugabo we ati: lNdas-
elle l'allaite. Alors elle dit A mari son ainsj,: Jo
haka kugya i wachu !
veux aller chez nous !

(1) Celle qui Btait vraiment la vraie Mlscke.
(2) 11 s'agit ici de la jeune fille.
(3) Yakamaze, forme du verbe qui ne se Irouve que dans ces sortes de ricits,
on pourrait I'appeler: passe de narration. Le conteur traine la voix sur le ka,
yaka... maze, et semble indiquer par c Ia seul qu'un certain temps s'ecoule entire
I'enlevement et le marriage.
(4) Kuluonguora : epouser une personne qui n'a jamais it0 marine. Ne pas
confondre avec le meme verbe : kuldngora, preceder, ouvrir la march (c'est
une affaire d'accent). Kusumbakaza: 6pouser une veuve ou une personne qui a
deja ete marine (umusumbakazi, divorcee).
(5) Kusama inda, serait mieux traduit mot a mot: recevoir-ventre, car le mot
suivant comporte un compl6]ient direct yi se rapportant A ce mot inda, venture :
a-yi-byara-mo: elle 1'enfante dedans (mo, dedans devient mw' devant voyelle).
(6) Kwonka tkter, faith au pass: ydntse il a tit6: c'est de ce passe que se
forme kwonlsa allaiter. M31me remarqe pour kuchuka (tse) Wtre sevrB, kuchutsa
sevrer (actif).
- 25 -


Amushakira inka (1) n(a) inzoga (2) n(a) abahetsi(3). Nuko,
II lui cherche des vaches et de la biere et des porteurs. Alors
umugabo abwira umugore ati: < Ntimuzache mu
le mari dit A (sa) femme ainsi: < Vous no passerez pas par
nzira y' igisibe, muzache mu nzira y' igihogere ,.
un chemin non fr6quentd ,, vous passerez par un chemin fr6quent6 >.
Nuko inkuba irabamanura. Nuko barayoba, banyura
Alors le tonnerre les descend (surterre). Alors ils s'dgarent, ils passent
mu nzira y(a) igisibe, bahasanga igikoko (4) kimubuza
par une route abandonnde, ils y trouvent une b6te qui 1'emp6che -
kugenda : agiha inzoga, kirazinywa kirazimara.Bukeye
d'avancer: elle lui donne la biore, elle la boit, elle la finit. Ensuite
kilya umuhutu umwe, bukeye agiha undi,
elle d6vore serviteur un, ensuite elle lui donne un autre (serviteur),
kiramulya. Bityo kirabamara (5). Arongera-agiha
elle le d6vore. De cette fagon elle les finit. Elle lui redonne
inka, kirazilya kirazimara. Nuko kimwaka (6) um-
les vaches, elle les d6vorent, elle les finit. Alors elle lui reclame un
wana: agiha umwana w' umuhungu muto : kiramulya,
enfant: elle lui donne 1'enfant gargon le jeune: elle le d6vore,
kiramulangiza. Kimulanije kimwaka undi: arakim-
elle l'achbve. L'ayant achev6 elle lui reclame un autre: elle le lui
wima. Kiramulembya (7), agiha umwana wo kw' ibere (8)
refuse. Elle lamet About, elle lui donne l'enfant de sur la mamelle

(1) Nom g6nBriqiue des bktes h corners.
(2) Nomn go6drique de la biere, Urwagwa : biere de bananes; amarwa, biere
de sorgho. II y a encore d'antres bieres qui prennent des noms divers, selon les
matieres qui entrent dans leur composition on selon leur degree de fermenlaion.
Le vocabuluire eat trWs riche sons ce rapport.
(3) Porteurs de hamac. Une personnel riche ne voyage que rarement A pied :
on la porte (kuheka) toujours en hamac (ingobyi).
(4) Bete feroce, monstre.
(5) Tous ses serviteurs, porteurs et autres.
(6) Kwaka, an sens propre veut dire: arracher de force.
(7) La bMte met la pauvre mere a bout de forces.
(8) L'enfant qu'elle allaitait, le dernier-nd. Qn'on remarque bien celte pro-
gression dans le sacrifice qu'elle fait de ses gens et de ses biens: elle livre
d'abord la bibre, puis les esclaves, puis les vaches, enfin ses propres infants. Les
vaches, certes, dans son affection et ses prdf6rences, passent avant les esclaves.
26 -

w'umukobwa : kiramulya. Akima umwana w'imfura, nuko
la fille : elleladevore. Lui refusant l'enfant ain6, alors
amutuna kwa se ati u N(i)usanga umusaza (1)
elle 1'envoie chez son pere (A elle) ainsi a Si tu trouve un vieillard
wichaye ku rubungo (2), azab(a)-ali sokokuru; (ati)
assis sur le fumier, ce seifa ton grand-pore ; (ainsi):
( n'usanga abassole bar isa-intego, bazaba-bali
< si tu trouves des jeunes gens s'exeraant A tirer de l'are, ils seront
banyokorome n (ati): a n'usanga abana baragiye
tes oncles n elle ainsi: c si tu trouves des enfants faisant paitre
inyana, bazaba-bali babyara bawe (ati) : a n'usanga
des veaux, ils seront cousins tes I elle ainsi: f si tu trouves
umukechuru uli ku buriri, azaba-ali nyokokuru (3) -.
une vieille qui est sur le lit, ce sera ta grand'mire,.
Nuko umwana asohoye, arababwira ubulyo nyina yaje,
Alors 1'enfant 6tant arriv6,il leur racbnte comment sa mere est venue,
ubulyo igikoko kyamumaze ku bana no ku
comment une bate l'a finit quaint a (ses) enfants et quant A (ses)
bantu (4), ati: a None ni muze ngye kubereka
gens, ainsi : q Maintenant venel done que j'aille vous montrer
aho kiri na mama Nuko bambika imbwa ama-
Ia of (la bete) est avec maman Alols ils attachent aux chiens des
yombo (5); nuko bayoba umugole (6) akabahamagara; nuko
grelots; alors s'6garant la mere les appelle; alors
barahasohora. Bahageze ba akyicha. Nuko kira-
ils y arrivent. Y 4tant arrives ils la (1 bete) tuent. Alors (la bete) leur


On saisit ici sur le vif la mentality (acluelle) des Batutsi ou nobles du pays par
rapport aux Bahulu, serfs, esclaves.
(1) C.-a-d.: tt trouveras d'abord on vieillard..., sache que c'est (on grand-
pere.
(2) Fumier entass6 dans la cour de deTant, oO les indigenes aiment a s'as-
seoir.
(3) Elle Penvoie chez ses parents elle que l'enfant ne connait pas, ayant
grandi dans le ciel. Voila pourqqoi elle Ini ddnne toutes ces explications.
(4) C.-a-d. comment la bete lii a d6vore tous ses biens et tous ses gens.
(5) Ce qu'on ne manque jamais de faire a ant de partir A la chasse : ce sont
ces chiens qui vont en avant et levent le gibi r au bruit de leurs grelots.
(6) Au sens propre: la femme.- 27 -


babwira giti : ( Ni much urutoki ruhera (1), mukuremw
dit ainsi : c Tranchez done le doigt le dernier, tirez-en
ibyanu; much n'ino ihera mukuremo ibyanu byose ,.
vos affaires; tranchez et l'orteille dernier, tirez-en vos choses toutes P.
Nuko bagira ibyo, nuko bakuramw' ibyabo. Nuko barakyicha
Alors ils font cela, alors ils en tirent leurs choses. Done ils la tuent,
bamaze kukyicha, bagyana ibintu byabo. Nuko baragenda,
ils ont fini de la tuer, ils emportent choses leurs. Alors ils s'en vont,
bamara (2) ukwezi i wabo, bamushakira ibintu (3). Igihe
ils passent un mois chez elle, ils lui cherchent des choses. Quand
bishikiranye, babishize hanze, bashaka
,elles sont en nombre suffisant, les ayant places dehors, ils veuleut
kumuherekeza, igihu kiragobagobanya, kira-
la reconduire, (mais) un nuage va se joindre aux autres, (et) l'em-
mutwara n(a) ibintu byose : i wabo basigara bamanji-
porte avec les choses toutes : chez elle on demeure, on est dans la
riwe. Nuko ntiyasubira kugaruka. Si je wahera etc...
stupeur. Alors elle n'est plus revenue. Ce n'est pas moi qui finit etc...


3. Abakobwa bagya kwihangisha amenyo.
Jeunes filles allant se faire crier des dents.

Nguchire umugani etc...
Que je te conte unconte etc...
Abakobwa bagyaga baza (4) kubwira undi -bati:
Des jeunes filles allaient, elles viennent dire A une autre ainsi:
v Ngw'ino (5) tugye kwihangisha (6) amenyo Aliko
c Viens que nous allions nous fire crer des dents ? Mais

(1) Le petit doigt; c.-a-d. coupez-moi le petit doigt.
(2) C.-A-d. la femne du tonnerre et tout son monde.
(3) Ils lIi font des cadeatix, comme c'est 1'habitude. Nous relrouverons cette
coutume plus d6taillee dans d'autres contest.
(4) Signifie une action r6petee : elles venaient et revenaient.
(5) Ngw est ngo, pour que, afin que; ino adverbe de lieu: ici, c.-A-d. que
(tu viennes) ici; le verbe est sous-entendu.
(6) Forme causative de Kuhanga, qu'on traduit ordinairement par crder, mais
n'en a pas le sens rigoureux, c.-A-d. fire de rien quelque chose. 11 signifie plut6t
- 28 -


uwo mukobwa ntiyagiraga nyina : muka se akamubuza
cette fille n'avait plus sa mere: la femme de son pere l'empeche
iteka. Bukeye baza obwo-imperaka; bari-
toujours. Le lendemain elles viennent pour la derniere fois; elles se
vumbura baragenda ku Mana ibahange amenyo meza.
d6pitent, elles vont chez Mana (afin qu')il leur crde des dents belles.
Nuko baraza, baramwiratiriza (1), arachecheka,
Done elles viennent, elles font parade devant elle, elle garde le silence,
arakora; inka zirataha arazichanira, ara-
elle fait son travail; les vaches rentrent, elles leur allume du feu, elle
zikamisha. Amaze kuzikamisha arahereza (2), amaze
aide a les traire. Apres avoir aide6 les traire, elle sert(les mets), elle a fini
guhereza, ariyuhagira, yenda amavuta arisiga aragenda.
de servir, elle se lave, pregnant du beurre, elle s'oint, elle part.
Mw'ijoro ahura n(a) impyisi iti: ((Mbese!
A la nuit elle se rencontre avec une hyone (qui lui dit).ainsi: a Quoi
wa mukobwa we uragya he ? Ati : c Nagira ngo (3)
6 fille tu vas o. ? P Elle ainsi: c J'ai l'intention que
ngye aho abandi bagiye Ati : ( Muka data (4)
j'aille la ot les autres filless) sont allies. n Elle ainsi : La femme de papa

kuhashira ikintu kitali kyahasanzwe, comme le d6finissent les indigenes etux-
m6mes, m.-A-m. placer a In endroit mne chose qui n'y Wtait pas: elle n'a done
pas 6t6 proprement tire dii neant. On pourrait faire la mnme remarque au
sujet d'ln second mot qi'on traduit aussi par creer, c'est kulema. Celui-cl,
quoiqut se rapprochant davantage de la signification rigoureuse de creation, ne
semble pas indiquer I'action de ( firer du ndant ). Parmi les nombreux person-
nages en veneration parmi les indigenes, on trouve Rulema et Ruhanga, qui
pourraient bien avoir quelque rapport avec ces verbes : kulema et kuhanga.
Notons cependant que creer est rOserve a la grande divinity di pays, nomm6e
Imana et qui est I'Ptre silprime et le Maitre de touts choses.
(1) Des belles dents rescues d'lmana : ce qui excite la convoitise de l'autre et
la decide : pair, elle anssi, i la recherche d'[mana.
(2) Ce kuhereza consist A servir le repas : eau pour se laver les mains,
mets, etc.
(3) Kuigira ngo: dire, penser, avoir l'inlention. Ugize nqw'iki? qu'as-tu dit?
(4) Mukadata signifie done: ma' belle-mere (par rapport A la fille). Ce muka
est sans doute le diminutif de mukazi, femme, spouse (n'est pas employ en
kinyarwanda; est special aux langues voisines) On se sert encore du radical kazi
dans certain niots pour specifier le genre. Ex. : umwamikazi, une reine; umu-
zungukazi, une Eirop6enne; umututsikazi, une mututsi (race noble), etc., etc.


- 29 -


yarambujije kugyana na abandi! Impyisi iti:
m'a empechie d'aller ensemble avec les autres La hyene ainsi:
T Igendere, mwana w' Imana A Aragenda ahura
i Va-t-en (en paix) enfant de Imana. D Elle s'en va (et) se rencontre
n(a) intale, iti : ( Wa mukobwa we urabva
avec un lion (qui lui dit): lui ainsi: ( O jeune fille tu viens
he, ukagya he ? ? Ati : Ndagya ah(o) abandi bakobwa
d'of ettuvas of ? ). Elleainsi : a Je vais oft les autres jeunes filles
bagiye, kuko muka data yaliyambujije kugyana
sont allies, parce que la femme de papa m'avait emp6chde d'aller ensemble
na bo. Intale iti : Igendere, mwana w(a) Imana. n
avec elles D. Le lion ainsi : ( Va-t-en (done), 6 enfant de Imana n
Aragenda ijoro ryose, ahura n(a) Imana imubaza
Elle march la nuit toute, elle se rencontre avec Imana qui l'interrogb
iti : Wa mukobwa we! uragya he ? Ati : ( Nasigaranye
ainsi: ( Ojeune fille tuvas of? )) Elle ainsi: a Jesuisrestde
na muka data, akankoresha imilimo myinshi;
avec la femme de papa, elle me fait travailler des travaux nombreux;
nuko abandi baza kwihangisha amenyo nanje mbura
c'est pourquoi les autres viennent se faire crier des dents et moi je manque
uko nza (1) ,. (Ati) : c None nali-nje (3)
comment je viens n. Elle ainsi: n Maintenant je suis venue (pensant)
ngo umpange (2) Nuko iramuhanga amenyo meza aruta
que tu me crdes ,. Alors il lui crde des dents belles qui'surpassent
aya ba bandi, iramuhanga. undi mubili, iramwambika
cells de ces autres, il lui cr6o un autre corps, il la revet d'
uruhu(4)rwiza. Nuhkolmanairamuherekeza(5), iramubaza iti:
une peau belle. Alors Imana la reconduit, illuidemande ainsi:


(1) C.-h-d. je n'ai pas le loisir de venir avec elles: on m'en a emp4ch6.
(2) Repktons ici que ce verbe kuhanga serait mieux rendi par: donner gra-
luitement. Done : je suis venu pour que tu me donnes des dents comme tu en as
donnees aux autres.
(3) Passe du verbe ku-za, venir. 11 ne faut pas le confondre avec ku-gya aller,
qu'on a l'habitude d'6crire kuja. Ce dernier faith au pass -giye, tandis que le
premier est -je.
(4) Une peau ou habit de jeune fille.
(5) Qu'on remarque cette condescendance paternelle d'Imana.
- 30 -


c Nyereka ijurn ry(a) i wanyu )(1) Undi ati : ( Ng'iri-
a Montre-moi le ciel de chez toi! L'autre ainsi : a Le voilh
riya Imana irambubwira iti : c N(i)ugera i muhira,
lA-bas! a Imana lui dit ainsi: ( Quand tu arrive A la maison,
n(i) uhura n(a) umuntu utuseke; na mnka-so ntu-
quand tu terencontres avec quelqu'un ne ris pas; et ta belle-mere ne lui
musekere na so ntnmnsekero (iti) : byose ntu-
ris pas et ton pere ne lui ris pas! ) (lui ainsi): a tout n'aie
zagire ikyo usekera (2) ,
(rien) a qui tu ris i
Muka se amubonye ngo : a Abvuye gusahlra
Sa belle-mere 1'ayant vue (s'dcrie) ainsi: c Elle vient de piller (rafler)
i bwami Ngo : c inka za se ngo : arazinya-
A la capital v Ainsi: ( les vaches de son pere n (ainsi :) a elle les a fait
gishije n (kuko yali-yambaye neza, kandi ali
piller! (parce que elle 6tait habill6e bien (et qu') ensuite elle 6tait
mwiza (3). Se aramubaza ati: cMbesi ibi bintu ubi-
belle ). Son pere lui demand ainsi : (Eh qnoi! ces choses tu les as
kuye he ? a Undi ntiyamwaknra. Amara imisi ibili bara-
enlevies oft ? a L'autre ne lui rdpond point. AprBs jours deux on la de-
musaba ; aralongorwa : ntiyasekera mugabo we,
made (en marriage) ; elle se marie: elle ne rit pas A maria son,
ntiyasekera baramukazi be na nyinabukwe (4). Abaho,
elle ne rit pas A belles-sceurs ses ni A sa belle-mere. Elle est 1A,


(1) C.-a-d. indique-moi dans quelle direction tu habites.
(2) C.-0-d. lie souris, ne ris a rien, A personnel.
(3) Parenthese du conteur. Sa belle-mere en la voyant revenir si bien habillie
etsi belle, de s'ecrier : (a lien sir qu'elle vient de piller le rii liii-nlme! Oh
aurait-elle tronv6 de si belles choses, sinon A la capital! Oh alors, malheur A
son pere, car des qu'on connaitra cet audacieux larcin, on accoirra piller
celui-ci : il devra payer et expier ponr sa fille.
(4) Sa belle-mere i.-e la mlre de son mari; done c'est la belle-mire par
rapport A l'dpouse. Le beau-pere (par rapport aux 6poux) se dit : sebukwe. Ce mot
bu-kwe seit done a former les noms de beau-pire et belle-mere : il a son origin
dans leverbe kukwa, demander en marriage, faire les cadeaux convenus pour le
marriage. Au passif kukobwa, etre prise en marriage moyennant la dot exigde, 6tre
demandde en marriage. Dmakcwe est done eelui qui paie aux parents la dot exig6e
pour leur lille; c'esi en un mot le gendre .- 31 -


asam(a) -inda ayibyaramw' umwana w'umuhungu. Umwana
elle congoit (et) e enfante un enfant garcon. L'enfant
arakura. Igihe alagira (1) inyana, nyinakuru aramubwira
grandit. Quand il fait paitre les veaux, sa grand'mere lui dit
ati : ( Ugende I Nybko n(i)aguha amata uyange
ainsi: ( Va! ta mIre si elle te donne du lait refuse (en disant)
uti : c nsekera I ntalira ngahwera! (2) n
ainsi: ( ris-moi (si tu jeux que) je ne pleure pas (et) que je meurs! >
Nyina a'ranga kumusekera. Nuko umwana aralira, arahwera :
Sa mBre refuse de luilrire. Alors 1'enfant pleure, meurt:
baramuhamba (3). Arongera asam(a) indi nda, ayi-
on I'enterre. De nouveau elle convoit un autre enfant k?), elle
byaramo umwana-w'omuhungu. Umwana amaze gukura,
l'enfante un garcon. L'enfant a fini de croitre,
nyinakuru aramwoslha ati: ( Genda nyoko naguha
sa grand'mere le pousse ainsi: ( Va! ta mere si elle te done
amata, uyange, umubvire uti : t nsekera ntali-
du lait, refuse-le, dis lIi ainsi: ( souris-moi (afin que) je ne pleure
ra ngahwera Nuko nyina yanga kumusekera, ati : ( Um-
pas et meurs ). Mais I sa mere refuse de lui sourire, ainsi: ( En-
wana wanje w'imfura sinamusekeye, none si wowe
fant mon ain6 je ne lui ai pas souris, alors ce n'est pas a toi
nsekera! (4) Nuko umwana aralira arahwera : bagya kumu-
que je ris! ) Alors l'enfant pleure- et meurt: on va 1'enter-
hamba(5).Nuko agumaio n(a) umugabo we. Bukeye nsama-
rer. Alors, elle rest 1l avec mari son. Bient6t elle congoit

(1) Cette expression sert > indiquer l'age de l'enfain; celui-ci, en eflet, com-
mence A garder les veaux aux environs de 'l'abitation, vers quatre ou cinq ans.
(2) En d'aiiires ternnes : va trouver ta m6re; elle t'offrira du lait, refuse-le en
dis:iat : je ne le boirai pas que tu me m'aies souris, etsi tu t'obstines A ne pas
vouloir me sourire, je vais pleurer et avoir tant de chagrin que j'en mourrai.
(3) Ce khamba, enterrer, consist A porter le cadavre dans la brousse, oi il
est d6vord par les oiseaux de proie et les hyenes. Le munyarwanda n'enterre pas
au sens propre du mot: il jette purement et simplemient ses morts.
(4) Forme presence, employee pour un fitur : que je rierai,
(5) On va le jeter immidiatement, car on ne garden jamais un cadavre A la
maison; des au'il a cess6 de vivre on le lie tout nu dans une vieille natte en jone
et on 'emporte en courant dans un lieu retire ou inhabit, foi t, marais, etc.,
o4 il est abandonn6. Cependant, avant de se retire, un ou plusieurs homes- 32 -


indi-nda, ayibyaramo umwana-w'umukobwa. Bukeye ara-
un autre enfant, elle 1'enfante, une fille. Ensuite elle
mubyara aramwontsa. Igihe ar(i) umwana wuzuye(e)-
1'enfante (done) et 1'allaite. Quand il est un enfant plein
iminwe (1) arahaguruka mu mugoroba, aragenda no ku gihuru
les mains, elle se 18ve le soir, elle va jusqu'au buisson
bahambyemo abana be; yurnrutsa (2) umwana
of ils ont jet6 enfants ses; elle enl6ve (de dessus son dos) (son) enfant
ati : Yee baba wee (3) ) (ati) : ( Mbeseo' Imana
(puis) ainsi: a Oh! papa! i, elle ainsi: Quoi done! 6 Imana
y(a)i Rwanda (ati) : ( ko ntaguhemukiye! ,
da Rwanda! elle ainsi: ( puisque je ne t'ai pas desobi P, elle
(ati) : e ntumpemburire akangaka? n (4) Imana iraza ira-
ainsi: a ne me sauverais-tu pas ce petit (enfant)? Imana vient, et lui
mubwira iti: ( Ngw'ino dore abana bawe, ubasekere, na-
dit ainsi : Viens ici! vois enfants tes, souris-leur, je les
rabazuye; ) iti : ( dore! yuko balibapfanye agahinda,
ai ressuscitds n; lui ainsi : a vois comment ils 6taient morts de peur,
none basekere. ) Nuko amaze kubasekera, Imana imu-
maintenant souris-leur. i Alors elle a fini de leur sourire, Imana lui
hanga undi mubili n(a) andi menyo, iti: n Genda
cr6e un autre corps et d'autres dents, (puis) ainsi: a Va,
usekere mugabo wawe, n(a) abandi bose. )' Nuko iramwam-
souris a mari ton, et aux autres tons. Alors il la re-
bika ibintu byiza, ileba inkha izihe ba
v6t de choses belles, il cherche des vaches (pour) qu'il les donne a ces
bana. Nuko irabazana i muhira, ibwira wa mugabo iti:
enfants. Alors il les amnene i la maison, il dit A ce maria ainsi:


le dMlient et le couchent doucement sur la natte. A remarquer que ces derniers
doivent Oire complement nus pour accomplir ce devoir supreme et ainsi que
seuls, leurs compagnons se tenant A l'dcart tout le temps que dure 1'opAration.
(1) Autre expression pour indiquer l'Age : envision trois ans : plein les mains,
c.-a-d. gros, potel6.
(2) Tout enfant A la mamelle est port sur le dos de sa mere au moyen d'une
peau de chevre ou de mouton. Kwururulsa : enlever 1'enfant du dos.
(3) Exclamation de douleur.
(41 Elle saisit done son dernier-ne dans ses bras et s'adressant a Imana, elle
s'6crie : ( Faut-il done que celui-ci nicurt aussi! sauve-le, toi qui sait que je t'ai
tenu ma promesse et que je ne t'ai pas desobei. )
- 33 -


Tira intebe inye (1).)) Arazitira, imwe yicharaho
< Emprunte chaises quatre n. Il les emprunte. (sur) l'une s'asseoit
wa mugabo, indi yicharaho umugole, n(a) abana
ce mari, (sur) l'autre s'asseoit la femme, et les enfants (s'as-
umwe iye undi iye; n'Imana yicbara
soient) l'un sur la sienne, l'autre 'sur la sienne; et Imana s'asseoit
ku ntebe. Nuko ibwira wa mugabo: c Dore abana bawe
(aussi) sur un siege. Alors il dit a cet home: i Vois enfants tes
p(a) umugole wawe, mubane neza; agusekere, ase-
et femme ta, demeurez ensemble bien; qu'elle te sourie qu'elle
kere n(a) abana be; ni je waliwamubujije guseka;
sourie aussi A enfants ses; c'est moi qui lui avais d6fendu de rire;
nuko-kandi abagome (?) bosha abana ngo n(i)abasekere
nais ensuite des r6voltds poussent les enfants afin que elle leur sourit,
ngo" batalira bagalwera Nuko bagahwera
afin que ils ne pleurent pas et (ne) meurent (pas)! Alors ils meurent (et)
ndabazura, none ngaba na nyina, mubane
je les ressuscite, maintenant les voici avec leur mere, demeurez ensemble
neza. n Nuko iramubwira iti : Nyoko (3), ngiye kumut-
bien. Alnors il lui dit (encore) ainsi : T Ta mbre, je vais la broiler
wikira, kuko yagize nabi; ibye byose mbi-
dans (sa maison) parce que elle a agi mal; ses (biens) tous que. je to
guhe, ubitunge kuko ntakyo wavuze (4). a Nuko ira-
les donne, jouis-en parce que (toi) rien tu as dit. a Alors il s'en
genda, ibatwikira mu nzu (5) ; irangije iramu-
va, il les brlle dans (leur) maison; il a fini (il revient et) lui (mari)
bwira: o Mubyare, muheke 1 (6) Iragenda.
dit: (cEnfautez, multipliez-vous D II s'en va.


(1) Emprunter pour la circonstance quatre sieges chez ses volsins; g4ndrale-
ment il n'y en a qi'un seul dans la mason. Ce dernier compris, il y avait done
cinq sieges : un pour chacun.
(2) Fait allusion a la grand'in6re qui poussait les enfants A faire rire leur
mere.
(3) C.--d. la fameuse grand'mnre paternelle des enfants.
(4) Parce que tu n'as rien fait ni rien dit contre mes ordres.
(5) II va broiler la grand'm6re et tous ses gens : eselaves, serviteurs, etc.
(6) Souhait et benediction tout a la fois. Dans conte comme Imana est bien
pris sur le vifet peint tel que le people se le represente : puissant, supdrieur a
- 34 -


Si je wahera; hahera uwo mugole na umugabo we.
Ce n'est pas moi qui fini; finit cette femme et mari son


4. Ibisambo.
Les voleurs.


Umugabo yashatse umugole, babyarana umwana w(a) umu-
Un homme avait pris femme, ils enfantent un enfant, un
hungu, amwita Ruhwehwe. Asubirayo abyara undi
gargon, il le nomme Ruhwehwe. II recommence, il enfante un autre
amwita Ruhwehure Igihe bamaze kuba abana abala-
qu'il appelle Ruhwehure. Quand ils out fini d'etre des enfants qui font
gira, se arapfa na nyina: basigara hali imp-
paitre, leur pore meurt ainsi que leur mere : ils demeurent, c'est des
fubyi, bagatungwa n(a) ukwiba (1). Bukeye barakura
orphelins, et ils sont entretenus par le vol. Bient6t ils grandissent
baba abasole; bagy(a)-inama y(a) ukugya kwiba;
ils deviennent des jeunes gens; ils se concertent pour aller voler;
bend(a) ikirago no mu mulima barandura ibishimbo;
ils prennent une natte et dans un champ ils arrachent des haricots;
bamaze kubihambira mu kirago, nyiromulima ati :
ils ont fini de les ficeler dans la natte, le propridtaire du champ ainsi :
c Imbwa ntizigye (2) 1 Bati : a Mbega ni wowe
(( Ces) chiens ne vont-ils pas s'en aller! a Eux ainsi: ( Quoi! c'est toi
watwichiye omuntu (3) ) Baramufata, baramuboha. Wa undi
qui nous atud quelqu'un! a Is le saisissent, ils le lient. Cet autre

tout et A tous, mais personnellement debonnaire. On 'aime plus qu'on ne le
craint. Il est just, ce qui n'est pas sa moindre perfection aux yeux de ses.
fiddles sujets. Mais nous le retrouverons encore dans la suite de ces contest.
(1) Ils vivent de rapines, 6tant encore enfants.
(2) Insulte intraduisible.
(3) Ce disant ils lui montrent la natte ficel6e a terre. Comme c'est dans une
natte qu'on lie les morts, il leur est facile de faire croire a ce propridtaire du
champ que celle-lA content un cadavre. Or, ils l'accusent purement et simple-
ment d'avoir tu6 cet homme soit sans doute en lui jetant un sort, soit en
1'empoisonnant. Le propri6taire a peur qu'on le calomnie et pour 6chapper a une
affaire qui peut mal turner pour lui, il propose d'acheter leur silence.- 35 -


ati : a Ni mundeke, nigure, hatagira ubi-
ainsi: a Que vous me laissiez, que je me rachtte, qu'il n'y ait personnel
menya! Abaha umutiba (1) w'ibishimbo, n(a)ikigega(2)
qui le sache Illeur done un panier de haricots, et un kigega
ky(a) amassaka: barabitunda babigyana i
de sorgho: ils en prennent possession et les apportent chez
wabo. Mu gitondo nyir'umulima agera mulima we, aru-
eux. Au matin lepropridtaire du champ va & champ son, et
mirwa ati : u Ntakyo nduha mvuga (3 I ,
est dans la stupeur, ainsi: Rien je tarde je dis .
Bya bindi (4) barabiherana; barongera bagy(a)
Ces autres choses ils les finissent ensemble; de nouveau ils se concer-
inama bati : a Ko rubanda badukenze, tugye kwiba ama-
tent ainsi : Puisque le monde se d6fie de nous, gallons voler du
saka. ) Ikanaka baragenda, basasa imigozi mu gisam-
sorgho. a Al'instant ils vont, ils 6tendent des liens dans un grand
bu, umwe ashira undi ku rutugu; uwashije (5) ku rutugu
champ, l'un met I'autre sur (son) dos; celui qui a mis sur (son) dos
agakara amasaka, akamuzana (6) akamushira ha si,
coupe (des 6pis de) sorgho, et l'apporte et le met a terre,
agashira ku mugozi. Akongera agasubirayo, akamushira
et il met (les 6pis) sur un lien. De nouveau il retourne li, et il le met
ku rutugu, agakara, akamugarukana i mushike (7), aga-
sur (son) dos, et il coupe, et il revient avec lui dans' la brousse, et il
shira ku mugozi. Bagwiza imitwalo yabo bombi;
met sur un lien. Ils arrivent a avoir charges leurs tous les deux;
uwakaraye arahambira, aramukorera (8), arilen-
celui qui a coup lie (les paquets), lui charge sur la tate, il porte en

(1) Grand panier dans lequel on remise les haricots.
(2) Ouvrage cylindrique en roseaux qui se trouve dans l'enclos et dans lequel
on depose la recolte de sorgho.
(3) Expression qui veut dire: je n'ai rien A dire, pourquoi ai-je Wt6 si naif de
me laisser voler ainsi hier !
(4) C.-A-d. les haricots et le sorgho.
(5) Actif employ pour un passif: celui qui a Wte place sur les 6paules de
l'autre.
(6) II s'agit de celui qui a son compagnon sur son dos.
(7) Dans le terrain non cultiv6, c.-a-d. en dehors du champ.
(8) MAet la charge sur la titc de son compagnon qui ne touche a riep, et pour
cause.

- 36 -


gera ntiyafata. Baragenda n(a) i wabo;
6quilibre line touche pas des mains. Ils s'ei vont jusque chez eux;
bagy(a)-inama y(a) ukuyahisha, bati : ( Hazaza kuyatu-
ils se concertent pour le sorghoo) vendre, ainsi: ( On viendra pour nous
saka (1) ) Ruhwehwe abwira Ruhwehure ati : ( Obwo
l'acheter. Ruhwehwe dit A Ruhwehure ainsi: Dans le cas of
bazaza kugusaka tuzagye dushoka (2) ). Amaze Ruhwhewe
viendra nous acheter nous irons A l'6preuve du feu. Ensuite Ruhwehwe
ati: c Nzashoka yuko uwo mulima ntau-
ainsi: c Je demanderai A itre 6prouv6 (sur ce) que ce champ je ne
kandagiye mw' ikirenge kyanje. ) Ruhwehure ati : ( Nza-
I'ai pas foul de pied mon. Ruhwehure ainsi: 3Je demande-
shoka yuko uwo mulima ntauchiyemo ihundo
rai a etre eprouv6 (sur ce) que ce champ je n'y ai pas coup un 6pi
kyanga umusigati : kuhagendaho naunyuraho gussa (3) '
ni une tige: pour y etre all6l a j'yai pass seulement.,
Baragenda, barashoka barera : bara-
Ilsvont, ils subissent l'dpreuve ils sont reconnus innocents : ils em-
zana amasaka, babona kulya (4). Barongera bati-: e ino
portent le sorgho, ils peuvent (le) manger. De nouveau eux ainsi : ici
badukwenguye, tugye kwiba kule. n Barangenda biba
on a ddcouvert notre ruse, allows voler auloin. Ils vont ils violent
inkha ibyiri : imwe y(a) ishashi, indi yaraye ibyaye (5)
vaches deux: 1'une une g6nisse, l'autre apass6 la nuit elle a v616.
Barazizana ijoro rose, bubakeraho (6). Ruh-
Ils les amenent la nuit toute, le jour les surprend sur la route. Ruh-


(1) Kusaka = acheter des vivres.
(2)C.-A-d. dans le cas oh on viendrait demander A acheter de ce sorgho et qu'on
nous accusat de I'avoir vole, nous demanderons A subir 1'6preuve du feu pour
prouver notre innocence. Cette 6preuve consisle dans un fer chauff6 A blanc et
qu'on passe rapidenient sur la chair (mollet) du patient : s'il brile, 1i est reconnu
coupable (kw-irabura); s'il ne brOle pas, on le declare innocent (kw-era).
(3) C.-W-d. j'ai bien 6te dans ce champ, mais je n'aif:ait qu'y passer.
(4) On pent Iraduire aussi: et ils ont d6sormais de qnoi manger.
(5) Expression propre A la langue et qui veut dire : I'antre ayant vebl la nuit
m~me.
(6) Forme applicalive du verbe prinilif kukya, fair jour; m.-A-m. il fait jour
sur eux.- 37 -


wehwe abwira Ruhwehure ati : ( Noneho turagira dute ?
wehwe dit A Ruhwehure ainsi : Et alors nous ferons comment ?
ko badutera amachumu? Maze, ushikame ngukubite
ne va-t-on nous frapper des lances ? Ensuite, tiens-toi bon que je te frappe
ichumu mu mutwe (1). Amaze kulimukubita aramuboha
de (ma) lance sur. la tte. r Il a fini de la lui frapper il le lie
amwimiriza imbere ya za nkha. Bahura
et le fire marcher en avant au devant de ces vaches. Ils se rencontrent
na batutsi bati : ( Mbese wa mugabowe uyu muntu
avec des batutsi eux ainsi : Eh quoi 6 home cet individu
ko yashize (2) 1 kandi iyi nkha ikagenda yikamira (3)
n'est il pas fini ensuite cette vache qui march en perdant son lait
ha si ? n'ibiki ? Ati : K Nimundeke mw(a) abagabomwe I
a terre? qu'est-ce ? Lui ainsi : Laissez-moi done 6 hommes !
uyu mugabo namugabiye izi nkha arazinyangana (4),
cet home je lui ai lou6 ces vaches (et) il s'en empare tout A fait,
inkha ayitesha inyana yayo. Baragenda n(a) i wabo,
la vache il lui enl6ve veau son. ls vont jusque chez eux,
barabaga, barazilya, barazimara.
ils dcorchent, ils les mangent, ils les acbhvent.
Barongera bagy(a)-inama bati : e Mu Rwanda badu-
De nouveau ils se concertent ainsi: Dans le Rwanda on se d6fie de
kenze, ntitukihibe ) Bagya i Burundi. Bagya ku rugo,
nous, n'yvolons plus a Ils vont A 1'Urundi. Ils vont A une enceinte,
basanga bahishije (6) amayoga banywa : bamenye
ils trouvent on a prdpar6 de la bire, on boit: ayant pass au travers
urugo bagya mu kigega (5), benda imihihi(7) bara-
de la palissade ils vont dans le kigega, pregnant des chalumeaux ils s'en(1) .-e. queje fasse une blessure A a tite.
(2) N'est-il pas A bout de forces, prAt A mourir.
(3) M.-A-m. en se trayant A terre.
(4) C.-A-d. ne veut plus me les rendre, ou agit envers moi come si elles ne
ni'appartenaient plus : (v. g. ii ne lui fait plus la cour).
(5) Voir' n 5, p.
(6) Le verbe primilifest kusha, dire mdr, 4tre A point; kuhisha : fair mdrir,
rendre et mettre A point, preparer.
(7) Chalumeaux de fortune, qui ne servent qu'une fois.
- 38 -


nywesha : bubakeraho, bumva inkoko zira-
servent pour boire : il fait jour sur eiix, ils entendent les coqs qui chan-
bika. Ruhwehwe agira Ruhwehure ati: ( Twaliye
tent. Ruhwehwe dit a Ruhwehure ainsi: ( Nous avons mange
byinshi (1), noneho turahejeje amaze lero ugye
beaucoup, maintenant nous sommes perdus! ensuite done vas
umbwire uti (2) : nkwera nanje nti :
dis-moi ainsi: ( Donne-moi la dot! et moi (je te rdpondrai) ainsi :
nzagukwera twatashe (3) 1 Usubire uti :
je te donnerai la dot nous sommes rentr6s au logis! Recommences ainsi :
Nkwera nti : nzagukwera twata-
donne-moi la dot! moi ainsi: je te donnerai la dot, nous sommes rentr6s
she.,) Abarundi bati : ( Ereka bane (4) 1 muchecheke
au logis. ) Les Barundi ainsi: ( Quoi done taisez-vous
twumve ibyo (5)! a Abarundi barasohoka no hanze
que nous entendions cela Les Barundi sortent jusque dehors
ku kigega, bati : (c Ee reka bane I mul i ibiki ? Abandi bati:
au kigega, ainsi: ( Et quoi done! vous 6tes quoi? ) Les autres ainsi:
( Tuli ibihambazi (6) )) ( Muraturuka he ? Umwami
((Kous sommes des gens A discorde ( Vous venez d'ou? )) Le roi
w(a) i Rwanda yadutumye ngo tugende i Burundi
du Rwanda nous a envoys pour que nous allions au Burundi
ngo tugyane ibihambazi (7) : ngo umugore
pour que nous amenions des gens A diseorde : pour que 1'dpouse
waho ahambare, abana bahambare,
de 1'endroit se mette en discorde, (que) les enfants se mettent en discorde,
inkha zihambare, ihene ziham-
(que) les vaches se mettent en discorde, les ch6vres qu'elles se mettent


(1) Impossible de fuir.
(2) A haute voix, de fagon a 6tre entendus, des gens qui sent dans la mason.
(3) Its se font done passer pour deux personnel qui se disputent au sujet de la
dot de marriage : paie-moi celte dot, dit l'un.- Non, repond l'aulre, je te la paierai
A la mason.
(4) Expression propre A la langue kirundi (de l'Urundi).
(5) I. e. faites silence que nous 6coutions ce qui se dit la bas dehors.
(6) Mot propre au kirundi, ne se dit pas en kinyarwanda.
(7) C.-A-d. pour que nous semlons la discorde parlout. Ces bihamharri sont
tres redoutes et d'autant plus qu'on leur attiibue un pouvoir surnaturel.- 39 -


bare, intama zihambare. ) Abarundi bati :
en discord, les moutons se mettent en discord. ) Les Barundis ainsi:
( Iyo tubaguliye, mukabisubiza i Rwanda ?)
( Si nous vous achetions, et que vous les rameniez au Rwanda
Bati : ( Mutugulir(a) iki ? ) Bati: ( Tubahe
Eux ainsi : ( Vous nous achetez quoi? ) Ainsi : ( Que nous vous donnions
ibinta byinshi ). Babaha inkha igihumbi, baba-
ldes choses nombreuses.) Ils leur donnent des vaches mille, ils leur
ha ibitungwa by(a) intama n(a) ihene, igihumbi,
.donnent du b6tail (petit) en moutons et en chovres mille,
babaha abakobwa babili b(a) abageni. (Barabalongora
ils leur donnent filles deux pour spouses. (Ils les marient
i Rwanda) Ruhwehwe na Ruhwehure bagya kuzana (1) ama-
:au Rwanda). Ruhwehwe et Ruhwehure vont chercher des
hembe bashizemw' inzigi (2), babyereka Abarundi,
,cornes oi ils ont mis des amulettes, ils les montrent aux Barundis.
Abarundi babibonye barahunga, bariruka (3). Bagyana
Les Barundis les ayant vues s'enfuient, ils courent. Ils emmhnent
bya bintu n(a) i muhira; bamaze kugera i muhira, baru-
ces choses jusque la maison; ils ont fini d'arriver a la maison, ils batis-
baka, balongora ba bakobwa, batunga za nkha zabo,
sent, ils marient ces filles, ils jouissent de ces vaches A eux,
ntibasubira kwiba : baratunga baratungana.
ils ne retournent plus voler: ils sont riches, ils posshdent en commun.


5. Umukechuru n'umwana we Nyandwi.
La vieille femme et enfant son Nyandwi.

Umukechuru yalihoreye abyara umwanawe
Une vieille femme avait 6td tranquille (quand) elle enfante enfant son
Nyandwi. Se wa wa mwana arapfa; nuko akagya-agya
Nyandwi. Le pere do cet enfant meurt; alors elle allait

(1) M- a m. : venir avec, apporter.
(2) Dans le but, sans doute, de jeter un sort mauvais: les indigenes ne
redoutent rien tant que ces sorts.
(3) Ils s'enfuient en courant, en toute hate : nos deux voleurs ont done toute
liberty pour emmener leur butin.- 40 -


guhaha akamusiga ku rusenge (4), amumanitse
acheter des vivres elle le laisse sur le rusenge, I'ayant mis en haut
akamusigira utwo (5) alya; nyina akagenda aka-
elle lui laisse de quoi il mange; sa m6re (donc) s'en'va, elle passe
rarirana akaza. Bukeye yaturnka hakulya,
la nuit (avec en route) (puis) elle vient. Le lendemain elle vient de la-bas,
agahamagara ati : d Nyandwi urakyaliho, mwana wanje? y
elle appelle ainsi : c Nyandwi! es-tu l] encore, enfant mon ?
Undi ati: a Ndakyaliho, shenge I a (ati): (c ndachurwa
L'autre ainsi: i je suis encore 1&, maman! i lui ainsi: c je suis endoloris
mu kuboko, ndachurwa mu kuguru (1) ~. Nuko bakalyaho
dans le bras, je suis endoloris dans la jambe. a Alors ils mangent
na nyina. Lyalangira nyina akamushira ku
(lui) et sa m6re. (La provision) est achevde, sa mere le place sur
rusenge akagya guhaha: akagenda akararirana (2).
la claie et elle va acheter des vivres : elle s'en va, elle couche dehors avec.
Bukeye agaturuka ha kulya, agahamagara ati : A Mbega !
Le lendemain elle vient de lU-bas, elle appelle ainsi: i Et alors r
Nyandwi, urakyaliho, mwana wanje ? ) Nyandwi ati: c Nda-
Nyandwi, es-tu encore la, enfant mon? Nyandwi ainsi: je suis
kyaliho shenge )., Nuko nyina akaza akamukura ku rusengee;
encore A, maman! Alorssa mre vient elle l'enleve du rusenge;
akamubwira ati : ( Ndachurwa mu kuboko, ndachurwa
il lui dit ainsi : Je suis endoloris au bras, je suis endoloris
mu kuguru. Nuko bakalya lya haho. Bukeye amus-
A la jambe. a Alors ils mangent cette provision. Le lendemain elle le
hira ku rusenge, aragenda. Nuko aliko impyisi yali-yam-
met sur le rusenge, elle s'en va. Alors mais une hyene 1'avait
wumvirije (3) ; nuko nayo. iraza, irahamagara iti :
6coutie; alors elle aussi ello vient, elle appelle ainsi t

(4) Sorte de claie en bois place au-dessus du foyer et immediatement sous le,
toit : on y d6pose du bois de chauffage pour qu'il devienne bien sec, la biWre pour
qu'elle fermente a point, etc.
(5) Diminutif de quantity: un tout petit peu de quol manger en attendant son
retour.
(1) C -A-d. j'ai le bras et la jambe ankylos6s (par suite de son long sejour sur
la claie).
(2) Elle passe la nuit avec sa provision, ne peut rentrer que le lendemain.
(3) Lorsqu'elle appelait son enfant du dehors, avant d'etre entree dans la- 41 -


u Nyandwi, mwanawanje, urakyaliho. n Nyandwi ati: (( Nda-
i Nyandwi, enfant mon, y es-tu encore? ) Nyandwi ainsi: Jesuis
kyaliho, shenge I enda nkura ku rusenge.)Nukoimpyisi
encore 1, maman prends (moi), retire-moi du rusenge! v Alors la hyene
iramulya. Nuko imulangije, isiga amagufa ku rusenge,
le dvore. Alors 1'ayant achev6, elle laisse les os sur le rusenge,
irigendera (1).Nuko nyina wa Nyandwi araza, arahamagara ati:
elles'en va. Alorsla mrede Nyandwi vient, elle appelle ainsi:
c Yee 1 '(2) Nyandwi, mwana wanje, urakyaliho Yumva
* Ee! Nyandwi, enfant mon, es-tu encore 1a? l Elle entend
nta kimwitabye (3), araza no mu rugo, yinjira mu
rien qui lui a r6pondu, elle vient jusque dans l'enclos, elle entire dans
nzu, abona amarasso aramanuka ku rusenge, nuko ara-
lamaison, voyant le sang qui descend du rusenge, alors elle
lira ati: ( Umwana wanje, ndamukura he? n Nuko lero
pleure ainsi: < Enfant mon, je [le retrouverai oi ? Alors done
umukechuru arimuka agya handi.
la vieille d6m6nage (et) va ailleurs.

6. Gihirihiri (4).
L'hpmme-serpent.

Umugole yalihoreye asam'-inda : asamira lim-
Une femme avait t6 tranquille, elle Von-oit: elle congoit en m~me
we n'abandi (5). Abandi barabyara, nawe asigaraho.
temps que les autres. Les autres enfantent, et elle, elle demeure Il (sans

maison. La hyene joue dans ces pays le rle dii loup en Europe : c'est la blte
affam6e, gloutonne et partant m6pris~e par excellence. Dans les contest elle entire
souvent en scene et nous aurons maintes fois 'occasion de voir l'idee que s'en
font les indigenes.
(1) Cela se passe la nuit, bien entendu, et avant le retour de la mere.
(2) Cette interjection est une interjection d'appel, mais of il y a de lajoie,
de l'enthousiasiiie.
(3) C.-A-d. n'entendant pas de rdponse.
(4) Nom propre former du mot impiri, don't la racine est hiri (le pr6fixe
propre a la 3e classes cet in, mais devant h cet n devient m et l'h lui-mnme est
change en p). Ce impiri est un assez gros serpent, mais court, dlont la morsure
est g6niralement mortelle.
(5) Ses voisines.- 42 -


Bukeye nawe arabyara. Nuko abyara impiri (1).
enfanter). Bient6t elle aussi enfante. Alors elle enfante un serpent.
Abandi babwira se na nyina bati : (( Nimuyiche ,
Les autres disent au pere et (a) la mere ainsi: a Tuez-le done!
Abandi bariyangira bati : (( Ikivutse nikyo kyonka (2). ,
Les autres s'y refusent ainsi: Ce qui est n6 c'est ce qui tete.
Bukeye ya mpiri irigendera : se na nyina bayoberwa
Le lendemain ce serpent se sauve : son pere et sa mere ignorent
aho kyagiye. Naho kyigiriye mw'ishamba (3). Bu-
1 o~ il est all6 Cependant ils'en est all6 dans la fort. Le lende-
keye umuhutu wa se (4) akagya-agya gusenya inkwi mw'
main un serviteur de son pere allait ramasser du bois dans
ishamba. Agasenya ; yamara kugwiza inkwi, nuko
la fort. Il ramasse (du bois); il finit d'avoir assez de bois, alors
impiri ikamuhamagara iti : c Yee Katiganda katiganda
le serpent 1'appelle ainsi: a Eh! Katiganda qui coupes
inkwi mw' ishamba ly'amanyenya n' amagagi (5) (iti :
du bois dans la fort de manyenya et de magagi! (ainsi:
mbwirira Data na Mama uti : ( Gihirihiri ulya(6) yabaye
dis pour moi A papa et (a) maman ainsi : Gihirihiri celui-ci est devenu
umugabo ), iti : a ngo uzamukwerere
un homme s, (le serpent) ainsi: (il desire) < que lui demand une spouse
mu bakobwa ba Lurinda ). Se (7) ati : ( Wa muhutu we
parmi les filles de Lurinda.) Son pBre ainsi: ( 0 serviteur !
' winshinyagulira singira abana nkwe-
ne te moques pas de moi! je n'ai pas d'enfants (pour qui) jelui cherche une
rera ) (8). Wa muhutu aramubwira ati : ( Uzaze, tu-
4pouse C Ce serviteur lui dit ainsi: ( Tu viendras, nous

(1) Le mot g6nerique pour designer le serpent est inzoka (racine oka). Ici on
specifie : elle enfante un serpent impiri.
(2) Proverbe qu'on pourrait rendre ainsi : ( T6te qui est ne ) ou : a Ce qui
est n6 doit vivre n.
(3) Contrde inculte et non habit6e : brousse ou fort.
(4) Cela suppose done line famille riche ou noble, puisque le pere a des gens
a son service.
(5) Sortes de bois bons A broiler.
(6) Que tu as vu, que tu connais bien.
(7) RWponse du pere au serviteur qui vient de s'acquitter de la commission.
(8) C.-A-d. en Age de se marier.- 43 -


gyane, nawe uziyumvire D. Bukeye
allions ensemble, toi aussi tu entendras toi-meme. ) Le lendemain
baragyana. Umuhutu arasenya. Amaze guse-
ils vont ensemble. Le serviteur ramasse du bois. Il a fini de ramasser
nya aralirimba; nuko ya mpiri iramwumva, iramuhamagara
dubois, il chante; alors ce serpent l'entend (et) l'appelle
iti : ( Yee Katiganda katiganda inkwi mw' ishamba ly(a)
ainsi: ( Eh! Katiganda qui coupes du bois dans la fort de
amanyenya n' amagagi (iti) : a Ugende umbwire Data
manyenga et de magagi (ainsi:) Va dis pour moi & papa
uti: Gihirihiri ulya yabaye umugabo a, (uti) : uza-
ainsi: Gihirihiri celui-l& est devenu un homme n (toi ainsi): tu lu
mukwerere mu bakobwa ba Lurinda D. Nuko se
demanderas une spouse parmi les filles de Lurinda ). Alors son pere
arumva, abwira wa muhutu we ati : a Yibwire yigire hafi
entend, il dit & ce serviteur son ainsi: ( Dis-lui qu'il vienne pr6s
nyirore ). Nuko umushenyi (1) arayibwira. Yigira hafi,
que je le voie). Alors le ramasseur do bois lui dit. II vient pres,
arayirora, asanga yarabaye ishano lyose (2). Se
illevoit, iltrouve qu'il est devenu extraordinaire tout. Son prre
arayibwira ati : c Mbese data uzakundwaa n nde ? (3)
lui dit ainsi: a Oh quoi! tu seras accept par qui? 2
Indi iti : ( Ndakuze, pfa-kugenda (4) unkwerere,
L'autre ainsi: a Je suis grand, va quand m6me demand moiune spouse,
ndakuze n. So aragenda, arobanura inkha (5), azigyana
je suis grand. n Son prre va, choisit des vaches,. les am6ne
kwa Lurinda. Aragenda abwira Lurinda ati : ( Akira izi
chez Lurinda. II va (done) il dit & Lurinda ainsi: ( Prends ces

(1) Adjectif forni du passe de kusenya. En effet, ce verbe prend une h au
passe; ex. : Yashenye, il a fait du bois. Un certain nombre de verbes suivent
cette r6gle. Ex. : kusonza, avoir faim; yashonze, il a ei faim.
(2) Expression pour dire: extraordinairement grand. Ishano : chose extra-
ordinaire.
(3) C.-A-d. qui consenlira A t'6pouser ?
(4) Kupfa, qui ai sens ordinaire veut dire mourir, indique que l'on fait I'action
uniquement pour la faire, bon gr6 mal gre, quand il est joint a un autre verbe.
Ex. : ndapfa kukora : je travaillerai bon gr6 mal gr6. Ici : vas faire ce que je te
dis bon gr6 nial gre.
(5) Vaches pour payer 1'6pouse.- 44 -


nkha, (ati) ya mpiri yanje yagize ngo irashaka mu
vaches, (ainsi) ce serpent a moi a dit que il veut (une spouse) parmi
bakobwa bawe ,. Ngo bashora (1) inyana, akabikunda (2),
filles tes. Done ils abreuvent les veaux, et il les accepted,
ngo bariyuhagira (3), akabikunda. Umuhutu, bukeye,
done ilsse lavent, il les accepted. Le serviteur, le lendemain,
asubira mw' ishamba gusenya. Nuko impiri iramuhamagara
retourne dans la fort faire du bois. Alors le serpent I'appelle
iramubaza iti : a Mbese ikyo nababwiye, mwakinkoreye ?
et l'interroge ainsi: ( Alors! ce que je vous ai dis vous me l'avez fait? o
Umuhutu ati: a Twarabikoze aliko abakobwa ba Lurinda
Le serviteur ainsi : c Nous les avons faites, mais les files de Lurinda
barakubengas Lurinda atuma kuli se wa Gihirihiri
te refusent en marriage. D Lurinda envoie chez le pere de Gihirihiri
ati: ( Mbese I ko abakobwa banje banga ngo ntibalon-
ainsi:* lEh quoi? puisque filles mes refusent que elles n'6pou-
gorwa n'impiri ? ) (4) Nuko igihe Lurinda ali mu
sent pas un serpent ? C'est pourquoi quand Lurinda est sur le point de
kwoherereza inkha nyirazo, umukobwa we ,muto :
envoyer les vaches (A) leur possesseur, fille sa (plus) jeune
ati : a Rorera gusubizayo inkha, ndemeye
(lui dit): ainsi: i Arrete de renvoyer ld-bas les vaches, je consens
ago kizandongore. Se ati: l He se mama
a ce que il me marie. v Son pere ainsi: a Eh quoi done! maman 1
uzashobora kulongorwa n(a) impiri ?,, Updiati: ( nzabishobora).
tu pourras te marier i unmpiri 1 L'autre ainsi: (je lepourrai.,
Bukeye umuhutu asubira mw' ishamba gusenya inkwi; abwira
Ensuite le muhutu retourne dans la fort faire du bois; il dit A
Gihirihiri ati,: a Abana ba Lurinda bakuru baranze ; hemeye
Gihirihiri ainsi: i Les filles de Lurinda les ainues refusent; consent
umutoya (5). ) Impiri iramubwira iti: a Genda munyi-
la petite. Le mpiri lui dit ainsi: a Va mettez (tout) en

(1) Kushora : mener a I'abreuvoir.
(2) II1 accepted ces choses; le regime bi s'accorde au mot sous-ontendu bintu,
choses.
(3) Comme on a I'habitude de faire apris avoir abreuv6 les bdtes.
(4) Sous-entendu : que faire ?
(5) Toutes les filles de Lurinda te refusent en marriage, except la plus jeune
qui consent.

- 45 -


tegure, umusi mwashikiranije uzaze
ordre pour moi, le jour (oft) vous avez (tout) mis A point tu viendras
kunyenda. ) Nuko umuhutu aragenda, abwira sebuja ati:
me prendre. Alors, le serviteur s'en va, il dit A son maitre ainsi :
( Ngo nimwitegure, ngo mushake inzoga
i que il aut que vous vous pr6pariez, que vous* cherchiez de la bibre
muzijane aho azalongolera- ni mumara
Ique) vous I'apportiez la ot il se mariera; et quand vous aurez fini
kuzishirayo muzazo kumwenda.
dela porter vous viendrez le prendre. ,
Bukeye, bimaze gushikirana, bagya kwenda Gihirihiri. Nuko
Ensuite, tout 6tant pret, ils vont prendre Gihirihiri. Alors
Gihirihiri arasenyuka ahitira kwa sebukwe kulongora.
Gihirihiri ([d6mnage (?). il passe par chez son beau-pore pour se marier.
Nuko bulira, umukobwa agya mu we, kiramulongora (1).
Alors il fait soir, la jeune fille va chez elle, illa marie.
Kimaze-kumulongora, kyigira mu nkike (2); abandi bigira
AprBs I'avoir marine il s'en va dans la haie; les autres s'en vont
mu nzu, barara banywa inzoga, bakichanira
dans la maison, ils passent la nuit, ils boivent de la biere, de plus ils font
umuliro : kirara (3) kyota. Mu gitondo, abakwe
du feu; il passe la nuit en se chauffant. Au matin, les invites
barataha, nakyo kyigumira mu nkike. Kimaze
s'en vontchez eux, et lui demeure dans la haie. Ayant fait (ainsi)
nka kabiri (4), kigasesuruka (5) mu gihu kyakyo. Kwa
4durant deux (jours', il apparait (il sort de) dans la peau de lui. Chez
sebukwe bamaze kulyama kigasesuruka mu ruhu
son beau-pere apres qu'on s'est couch (lui) apparait dans la peau


(1) Allusion a la coutume qui veut que les marriages se fassent apres le
coucher du soleil.
(2) Nkike = haie, palissade qul entoure la mason. Kukikiza = entourer
d'une haie.
(3) Le serpent (Gihirihiri).
(4) Selon la coutume un nouveau marie n'approche de son spouse qu'apres
deux jours, en d'autres terms, il doit s'abstenir de tout rapport avec elle durant
les deux premiers jours.
(5) C. --d. il apparait de dessous sa peau de serpent : il quite son apparence
de serpent pour devenir homme en chair et en os.
- 46 -


rwakyo, hakabvamo umuntu, agasanga umugole ku buriri,
de lui, il en sort un home qui va trouver (son) spouse dans le lit,
bakalyama. Igihe ky'omu nkoko, agasubira muli rwa ruhu,
et ilsse couchent. Au chant du coq, ilretourne dans cette peau
nuko akaba impiri.
(de serpent), et alors il redevient serpent.
Bukeye kwa sebukwe babimukira mu nzu ili
Ensuite chez son beau-pere on les d6m6nage dans une maison qui est
nini, bati : c kije I n Kibva hanze, nuko kikagya
grande, en disant: q qu'il vienne! I Il sort dehors, alors ilva
kilyama n'omu mukubo (1); kyahengera byalyamye,
il se couche dans le mukubo; il attend qu'ils se couchent,
kigasohoroka muli rwa ruhu; nuko hakabvamo omuntu,
et (alors) il sort de dedans cette peau; :alors il en sort un home,
agasanga umugole we, bakalyama. Igihe ky' omu nkoko,
qui va trouver l'6pouse de lui, et ils se couchent. Au chant du coq,
agasubira mu ruhu rwe. Umukobwa agatinyira (2) mwa
il retourne dans la peau de lui. La jeune fille va se cacher chez son
se; nuko bakamubaza bati: ,t Mbese mama kirya (3)
pore; alors on l'interroge ainsi; t Eh quoi! maman cela
n'iki ? ) Ati : n'impiri nk'urya mwai-
qu'est-ce done ?) Elle ainsi : i c'est un serpent comme I'autrefois vous.
bonye. ) Yabva mw'abo akajana amata
l'avez vu. v ]tant sortie de chez ses (parents) elle apporte du lait.
n'ibindi. Nuko bamara kulyama, nuko akamuhe-
et d'autres chosess). Alors aprBs s'etre couches, alors elle lui (en) pr6-
reza, bagafungura nuko bakalysma.
senate, ils mangent et alors so couchent.
Bukeye, umugole atuma umuhutu we ati: a genda
Ensuite, la femme envoie le domestique d'elle, ainsi : va,
unsenyere-inkwi. o Umuhutu aragenda, arasenya.
ramassedubois. e Le domestique va, il ramasse (du bois).
Amaze gusenya, umugole aramubwira ati : amaze
Apr6s avoir ramasse du bois, la femme lui dit, ainsi: ensuite

(1) Le mikubo est la parties retiree du fund de la hutte.
(2) Allusion A la coutume des nouvelles marines de se tenir cachees les pre-
miersjours de leur nmariage. Elle va done se catcher dans sa famille.
(3) Se rapporte au serpent. ( Qu'est-ce done que ce serpent ? )
- 47 -


nitumara kulyama, unchanire umuliro mwinshi.
quand nous aurons finide nous coucher, fais-moi du feu beaucoup. v
Wa muhutu amaze guchana, nuko nyirabuja ahengera,
Ce domestique apres avoir fait du feu, alors sa maitresse attend quo
umugabo asinziriye, ashira kya (1) gihu mu muliro,
son maria est endormi (puis) elle jette cette peau dans le feu,
kiraturagurika. Omugabo akangukira-hejuru agira ngo
et elle p6tille. (Son) mari se reveille en sursaut avec l'intention de
asubire mu ruhu rwe ; umugole aranga, aramukome-
retourner dans la peau de lui; (son) spouse refuse; elle le retient avec
za. Umugabo ati : ndeka ndahinduka (2) intale nka-
force. Sonhommeainsi: laisse-moi! je vais mechanger en lion et to
kulya. ) Undi ati : c nanje ngahindukayo
manger. P L'autre ainsi: a et moi aussi je vais me changer en lui (lion)
nkakulya. ) Umugabo ati : ( Ndeka ngahinduka
etteddvorer. L'homme ainsi: c Laisse-moi (ou) je vais me changer
ingwe nkakulya n Undi ati : a nanje ngahindukayo
en lopard et te d6vorer! v L'autre ainsi: a et moi aussi je vais m'y changer
nkakulya Nuko uruhu rwashya, rurashira. Nuko
et te ddvorer! ) Alors la peau brdle, elle est consume. Alors
umugabo ati : e Nkubite agapfunsi, nguku-
I'homme ainsi: x Frappe moi un 16ger coup de poing, je vais t'en
bite akandi, tubve ibuzimu tuje i bun-
frapper un autre, quo nous sortions des tdnebres que nous venions A la
tu (3). ) Nuko arakamukubitc : babva i buzimu baja i
lumiere. D Alors il le lui frappe : ils sortent de terre, ils viennent
buntu.
dehors.
Nuko sebukwe agororera (4) wa mukobwa, na so nawe
Alors le beau-pbre recompense cette fille, et son pbre aussi lui
aramugororera. Nuko ba bakobwa babengaga Gihirihiri
la recompense. Alors ces jeunes filles qui refusaient Gihirihiri

(1) La peau de serpent qu'il quittait pour prendre la forme de I'homme.
(2) Si tu ne me lAche pas, je vais me changer en lion pour te devorer.
(3) Kuzimu : viscera terra, par consequent sous terre; buntu = parmi les
creatures, dehors, en lieu habit, visible. Ne se dit que dans les contest et n'est
pas employ dans le lalgage courant.
(4) Kugororera = r6compenser one action d'6clat.- 48 -


bagumaho babura ubalongora (1). Nuko umukwe yubaka kwa
restentla manquant quiles marie. Alors le gendre bAtit chez
sebukwe, ntiyagya kwa so (2), n'omukobwa (3) aguma
son beau-pere, il ne va pas chez son pere, et la fille demeure
kwa so n'omugabo we.
chez son pere avecle maria d'elle.


7. Bundugu na mushiki we.
Bundugu et sa sceur.

Abana babvag(a) inda imwe (4) hali babiri: umwe
Des enfants qui sortaient d'un venture seul ily en avait deux: 1'un
ali umukobwa, undi ali umuhungu.- Barapfushije se na
4tait une fille, I'autre dtait un gargon. Ils avaient perdu leur pere et
nyina, bali bafite inkha zilimw' imfizi.
leur m6re, ils avaient des vaches parmi lesquelles un taureau.
Abashimusi bagashaka gushimuta iyo mfizi. Nuko musaza wa
Des voleurs voulaient s'emparer de ce taureau. Aussi le frere de
wa mukobwa n'ijoro akalinda, akabyutsa mushiki we
cette jeune fille pendant la nuit veillait (puis) r6veillait la sour de lui
nawe ngo alyame, kuko undi yabaga-yiriwe-
lui aussi pour qu'il se couchtt, parce que l'autre (lui) avait gard6 les vaches
alagiye, ananiwe. Nuko : bugirigiri
jusque tard dans la soir6e, il ttait fatigue. Alors une troupe de voleurs
bukabatera kunyaga izo nkba, mushiki we akabyutsa
vient les attaquer pour piller ces vaches, la scur de lui reveille
musaza we; imfizi iliho yicha (5) ba basimusi ati:
le frere d'elle; le taureau est 1~ qui attaque les voleurs; elle ainsi:

(1) Demeurent sans prdtendants.
(2) 11 ne va pas demeurer chez son pere, come c'est la la coutume, mais
s'6tablit chez son beau-pere.
(3) Une femme marine est encore souvent appelbe fille apres son marriage.
(4) C.-a-d. avaient le m6me pere et la meme mere. Cette distinction est'
necessaire dans un pays of la polygamie simultanee et successive est A I'ordre
du jour.
(3) M. A m. tuer, mais ce mot kwicha se dit des vaches, taureaux qui sont
m6ehants et attaquent aussi bien les bergers que les strangers. En francais on
dit bien aussi: ce taureau tue, c.-A-d. attaque, est mnchant.
- 49 -


byuka,uvune Rugwegwe (1)! ) Akabyuka, akicha n'imfizi
4 Lbves-toi, aide Rugwegwe! ) I1 se 16ve, et attaque avee le taureau
ye; igitondo-kyatangaza, bagataha. Bukeye bakongera-
'le lui; au matin, ils se retirent. Le lendemain ils
bakagaruka batera agiye kulyama. Mushiki we aramu-
reviennent, ils attaquent il est all6 se coucher. La sceur de lui le
byntsa. Nuko arongera aricha na ya mfizi ye. Nuko
reveille. Alors de nouveau il attaque avec ce taureau de lui. Alors
arabanesha. Baragenda yichamw' omuntu. Amuchuze
il les met en fuite. Ils s'en vont, il entue un homme. Lui ayant enlev6
.omulinga w' igihindo (2), amwambika mushiki we.
iun bracelet de kihindo il le passe A la soeur de lui.
Bukeye, wa mukobwa baramusaba (3); asabwa n'omu
Ensuite cette jeune fille on la demand; elle est demandee par un
bo musaza we yichiye umuntu. Bukeye baramulongora.
.de ceux le frbre d'elle a tu un homme. Ensuite on la marie.
Nuko nyirabukwe akagya-aleba wa mulinga ati : uno
Alors (sa) belle-mere apergoit ce bracelet, ainsi: ace
inulinga asa n'uw' inshuti yanje. ) Aliko ntamubwira
bracelet resemble A celui du parent de moi. ) Mais elle ne le lui dit pas
rwose. Bukeye wa mukobwa abwira musaza we ati :
du tout. Ensuite cette fille dit a fr6re d'elle, ainsi:
a Elega I baleba wa mulinga bakagira-agahinda ngo uwo
Ah! ils regardent ee bracelet et sont 6mus (disant) que ce
,mulinga ngo ii'uwo omuntu wabo twishe ; none
bracelet que c'est de cet homme A eux tu as tu6; maintenant
natwe barashaka kutwicha. Musaza we ati : c Yee ))
-et nous aussi ils veulent nous tuer.4 Le fr re d'elle ainsi: a Oui! P
Bukeye nyirabukwe asaba ibitoke, arena (4), abwira
IBient6t apres la belle-mere demand des bananes, elle press, elle dit A
imukazana we ati : Ndashaka gutumira musaza wawe
la bru d'elle ainsi : Je veux envoyer chercher le frere de toi
ngo aze tuganire. ) (Naho ali impomu
pour que il vienne que nous causions. ) (Mais alors c'6tait un motif

(1) Rugwegwe : nom propre du taureau en question. Chaque bete a son nom.
(2) Sorte de gros bracelet en cuivre.
(3) S. e. en marlage.
,(4) Iwenga : exprimer le jus des bananes pour en faire de la bire.- 50 -


y'okugira ngo babiche.) Bukeye batora
[une ruse] pour faire en sorte qu'ils les tuent). Ensuite ils r6unissent
imilyango yabo yose. Nuko musaza we araza. Mushiki we
lafamille d'eux toute. Alors le frrre d'elle vient. La scour de lui
aramubwira ati: f menye ntunywe izo nzoga,
lui dit ainsi: Saches bien que tu ne boives pas de cette bi re,
kandi ntunywe itabi(1) lyinshi lya-tama (2) (ati): ( ntunye
de plus ne bois pas de tabac beaucoup de kitama (elle ainsi : ne bois pas.
ubwenge (ati) : batakwicha.
(a en perdre) les sens (elle ainsi) : afin qu'ils ne te tuent pas. t
Nuko abandi baranywa, barasinda, bakagira ngo
Alors les autres boivent, s'enivrent, ils.pensent (ainsi) queo
nawe aranywa. Nuko mushiki we akaza akamubwira ati :
lui aussi boira. Alors la scour de lui vient et lui dit ainsi :
a Ntnsinde n Undi agasubira mu nzu (3). Wa mugole
I Ne t'enivre pas! A L'autre retourne dans la maison. Cette femme
nawe bakamuhamagara ngo naze anywe (4). Aka-
elle aussi on l'appelle pour que elle vienne elle boit. Elle
genda akanywa bukeya agasubira mu nzu ye
va elle boit un tout petit peu, et elle retourne dans ]a hutte d'elle
'ngo agasinda. Nuko igihe ky'omu mugoroba ba-
pour qu'elle ne s'enivre pas. Alors vers le soir ils se
gya inama; musaza we aramusanga baja
reunissent en conseil; le frbre d'elle va la trouver (quand) ils vont
inama. Igihe bashaka kubicha, nuko wa mukobwa
en conseil. Quand ils sont sur le point de les tuer, alors cette fille
na musaza we banyura mu kyauzu (5). Wa mugole asiga,
et le frBre d'elle passent par une porte ddrobee. Cette femme laisse
umwana. Nuko bumva umwana alira bakagira ngo ali
(son) enfant. Alors entendant 1'enfant qui pleure ils pensent que elle est
mu nzu. Nuko umugabo wa wa mugole aza kuleba, asanga
dans(sa) hutte. Alors lemari de cette femme vient voir, iltrouve

(1) Kunywa itabi :fumer.
(2) Espkce de tabac.
(3) II Btait sorti, appelM par sa sceur.
(4) Les femmes ne se melent aux hommes pour boire que si elles sont invitees,,
et apr&s avoir bu, elles doivent se retire aussitot.
(5) Kyanzu, est une petite issue menagde derriere la hutte.


- 51 -


tigendeye. Nuko barahunga (1) baja kule, bimuka
qu'ils se sont en allis. Alors ils s'enfuient ils vont loin, ils dem6nagent
aho balibali.
de 14 oi ils 6taient.
Si je wahera hahera Bundugu na mushiki we.
Ce n'est pas moi qui finit! Finit Bundugu et la scour de lui.


8. Bwiza.
Bwiza (nom de fille,'mot & mot : la beant6).

Bwiza yar' omukobwa. Amaze akobwa na
Bwiza etait une jeune fille. Ensuite elle est demanded en marriage
na Gahindiro-ka-Mibambwe (2). Nuko bukeye Rugayi-rwa-
par Gahindiro-de-Mibambwe. Alors ensuite Rugayi-de-
Buzi (3) i Bugessera aramulongora. Bukeye Gahindiro
Buzi du Bugessera la prend.comme femme. Ensuite Gahindiro
inkuru imutahaho yuko yamulongoye (4). Abwira umuhigi
la nouvelle lui arrive que il l'a marine. Il dit au chasseur
we ati : (( ugeud uhiga; amaze uzagere kwa Rugayi-rwa-
de lui ainsi i va chasser; ; ensuite arrive chez Rugayi-rwa-
Buzi i Bugessera. (Ati : amaze nibahera imbwa amata
Buzi au Bugessera. (Lui ainsi : (ensuite si on donne aux chiens du lait
ku muranga w'imbwa za Rugayi rwa Buzi, amaze
sur (dans) l'auge des chiens de Rugayi de Buzi, alors
ziyiyangire ) ati : (keretse nibaziha uwazo
ils refusent (de boire) x, (lui ainsi: ( except si on leur donne dans la leur
utaranyweramo n'izindi. Nuko lero umuhigi agenda,
oh n'ont pas bu d'autres (chiens) ,. Alors done le chasseur s'en va,
ahiga ishyamba lyose. Bukeye imbwa zivnmbur' inya-
chasse (dans) la fort tout entire. Ensuite les chiens 16vent une
maswa; nuko zirayirukana ; ziyichikana (5) umuhigi,
antilope; alors ils la pourchassent; ils en percent le chasseur,

(1) Bnndugu et sa sceur.
(2) C6lbre rol du Ruanda.
(3) Roitelet independant du Bugessera (ce pays fait parties aujourd'hui du
Ruanda).
(4) Qu'elle a Wte prise par Rugayi, son ennemi.
(5) Laisser le chasseur loin en arriere.


- 52


ziragenda ziyitsinda ku gitabo (1) kya kwa Rugayi-rwa-
ils vont, ils I'acculent jusqu'au gitabo de chez Rugayi-de-
Buzi i Bugessera. Nuko lero, umuhigi aragenda, ayobo-
Buzi au Bugessera. Alors done, le chasseur march en demandant sa
za, ati : a nta mbwa zanyuze aha? ) Bati:
route, ainsi: 4 pas de chiens qui ont passe ici ? (On ]ui r6pond) ainsi :
( Kur' ubu zigeze kwa Rugayi-rwa-Buzi a. Nuko
SA cette heure ils sont arrives chez Rugayi-de-Buzi a. Done
aragumiriza aragenda n'okwa Rugayirwa Buzi. Nuko aravu-
il continue, il march jusque chez Rugayi-de-Buzi. Alors il frappe
nisha (2). Nuko abakumirizi (3) bashaka kumukubita. Bwiza
, la porte Alors les portiers veulent le frapper. Bwiza
ati : o Nimumuleke. Ubanza (4) izi mbwa hali za
ainsi : Laissez-le done. Tiens ces chiens ne seraient-ils pas de
Gahindiro. Dore nta undi muntu wagira imbwa zissa
Gahindlro. Vois done pas un autre homme qui a des chiens sem-
zitya !. (ati : c n'uwo muhigi, ubanza ar' uwe (5) )
blables! z (elle ainsi: a et ce chasseur, par hasard est A lui ?
Nuko lero Bwiza : ati a Mbese I izi mbwani za nde ? -) Umu-
Done alors Bwiza ainsi: a Eh quoi ces chiens sont qui ? Le chas-
higi ati: a sinkubwira nyirazo ,. Undi ati: ese !
sour ainsi: a je ne te dirai pas leur maitre v. L'autre ainsi: 4 quoi!
ko (6) nazihaye amatazikanga kunywera ku murandaw'izindi!
je leur ai donn6 du lait, ils refusent de boire dans 1'auge des autres!
Umuhigi aramusubiza ati : ( ntizinywera ku muranga
Le chasseur lui rpond ainsi: a Ils ne boivent point dans I'auge
w'iza Rugayirwabuzi, zilere ku wazo mushya I ) Bwiza
de ceux de Rugayi de Buzi, donne-leurdans la leur une neuve. v Bwiza
yend' omuvule, ashiramw' amata, araziha, ziranywa;
prend une auge, elle met dedans du lait, elle leur donne, ils boivent;

(1) Bancs en argile A l'entree des huttes de chefs.
(2) Kuvunisha: appeler du dehors pour s'annoncer et demander la permission
d'entrer.
(3) Vient du verbe kukumira : carter les importuns.
(4) Ubanza : interjection qui vent dire : tiens, allons done, par hasard, d'abord
pour commencer.
(5) C'e-t-A-dire et ce chasseur ne serait-il pas aussi lui de Gahindiro.
(6) Ce Ko donne un sens particulier,ou mieux une nuance special & la phrase:
chose curieuse! je leur at prssentO a boire...


53 -

zimaze kunywa Bwiza ati: cc Mbwira nyir(a) izi mbwa!
apres avoir bu Bwiza ainsi: o Dis-moi le maitre de ces chiefs. >
Umuhigi aramubwira : ( Ati kumira ,. Amaze, undi
Le chasseur lui dit ainsi: t Jloigne (les gens). ) Ensuite l'autre
arakumira. Amaze gukumira, amuh' inzoga. Amaze
6loigne (les gens). Apres avoir iloigne, elle lui donned la biMre.Elle a fini
kumuh' inzoga, aramubwira : c ati izi mbwa n'iza
de lui donner de la bibre, il lui dit ainsi : ( ces chiens sont ceux de
Gahindiro, umutase w'imbirima y' amatovu yarakebye arasan-
Gahindiro, 1'6pieur de l'are et du sabre qu'a coup, taill6, il pro-
ganya inama z'amatwi ) (1), (ati : ( niwe wambwiye ngo
voque l'entente des oreilles, (lui) ainsi : ( c'est lui qui m'a dit que
nzanyura aha, ngo nzaze kumulebera D.
je passe par ici, pour que je vienne lui prendre des renseignements. D
Nuko Bwiza yosa impuzu (2). Amaze kuyosa, ayiha
Alors Bwiza parfume un mpuzu. Elle a fini de parfumer, elle le donne
-wa muhigi ati : a Amaze, ugende. N'ugera ku karu-
a ce chasseur ainsi: e Ensuite, va. Quand tu arriveras sur la place
banda (3) ho kwa.sebuja, uzapfundure agaseke (4) (ati:
publique decheztonmaitre, tu ouvriras la corbeille ) (elle ainsi:
( Amaze akabavu gakwire hose (5) ).
* Alors le parfum se r6pandra de tous c6tes.
Nuko aragenda. Ngw'amaze gusohora, abwira Gahindiro
Alors il s'en va. AprBs etre arrive, il dit t Gahindiro
ati : a kumira abantu >,. Gahindiro arakumira. Amaze guku-
ainsi: (cc loigne les gens. ) Gahindiro Bloigne. 11 a fini d'6loi-

(1) Langage figiur pour parler du roi. Imbirima y'amalovu est le sabre du roi
aveclequel il se tue, car le roi ne dolt pas mourir de mort naturelle : lorsqu'il
est trop vieux ou sur le point d'etre vaincu, il doit se suicide avec ce sabre.
Inama z'amatw : choses que l'on se dit en secret, A l'oreille. On poirrait done
traduire ce message secret : ces chiens sont de Gahindiro qui a tant de chagrin
d'avoir perdu sa fiancee qu'il songe A se suicide : il n'attend plus que la rdponse
que nt me donneras dans le plus grand secret.
(2) Ecorce du ficus, assoullie et tannie.
S(3) Grande place publiqiie devant les cases royales, of se tiennent les courli-
sans et le people.
(4) Dans laquelle est ce parfum.
(5) Elle ne peut pas donner line meilteure preuve d'amour pour son fiance
que l'envoi de ce parfuan.

- 54 -


-mira, nuko wa muhigi yenda ikirago, bagissassa mu gi-
igner, alors ce chasseur prend un natte, ils 1'6tendent dans la court
]kali, nuko alambura ya mpuzu : ati ( dore instashyo ya
int6rieure, alors il d6ploie ce mpuzu ainsi: ( vois jle salut do
Bwiza bwa Mashira. n Nuko lero Gahindero yambara
Bwiza (fille) de Mashira., Done alors Gahindiro se rev6t
ubutega (1), yambara inkanda (2), arashisha inkha, yenda
de bracelets, il se revet d'une nkanda, il fait saigner une vache, il prend
amarasso ayashira mw'ihembe; nuko baramuheka aja
du sang qu'il depose dans une corner; alors on le port en hamac, il va
kwa Rugayirwa buzi. Yar' agiye yambaye nk'omugole (3)
chez Rugayide Buzi. 116tait all,' il est rev6tu comme une femme
ngo Rugayirwa buzi ngo agire ngo n'umugole umu-
pour quo Rugayi de Buzi pour qu'il pense quo c'est une femme qui vient
gendereye. Nuko lero Gahindiro ngo amaze kugera kwaRugayi-
chez lui. Alors done Gahindiro aprs 6tre arrive chez Rugayi-
rwa buzi, aravunisha; ngo amaze kuvunisha baramuvunis-
de Buzi, il frappe a la porte; apres avoir frappe on le fait
hiriza : nuko aja mu buriri (4) ; naweRugayi agira ngo
entrer: alors il va dans la chambre a coucher; et lui Rugayi pense que
ni muramu we w'omukobwa uje kumusfira. Nuko lero
c'est la belle-soeur de lui, une jeune fille qui est venue le voir. Done alors
Rugayi abwira abagaragu be,: ati ( Mbese ko uliya muntu
Rugayi dit aux suivants de lui ainsi : a Quoi comme cette personnel
anshiska ko nduzi intambuko ye hali y'omu-
me fait peur! comme il me semble que la d6marche d'elle est cell d'un
gabo ) (ati : a imivugire ye ikab' iy' omugabo .
home; ) (lui ainsi : la voix d'elle est cell d'un home. D (Lui
(ati : a mbigenze nte ? (5).
ainsi: ( que faire? (que penser?) P

(1) Ubutega: herbes tressees en forme de bracelets que les femmes se passent
aux pieds.
(2) Nkanda : peau de vache tann6e don't les femmes s'habillent.
(3) D6guis6 en femme.
(4) C'est 1A que va toujours line femme en visit : elle ne reste ni dehors ni
dans la parties de la hutte reserve aux homes.
(5) Tonjours ce Ko! On dirait : c'est curieux, cette personnel me donne peur!
elle a la demarche et la voix d'un home! Qu'en penser?- 55 -


Nuko igihe bushaka kwira, nukw'omugole wa Lugayirwabuzi
Alors vers le soir, alors l'6pouse de Rugayi
ati : a Uje mu rundi rugo kuraramo ) (1). Umugabo: ati
ainsi: ( va-t-en dans un autre enceinte passer la nuit. ) Le maria ainsi :
c Ese! impamvu n'iki ? (ati : c sindarana
o Quoi la raison est quoi? P (lui) ainsi: (pourquoi) ne passerais-je pas
na muramu wanje? ) (2). Nyamugole aramusubiza:
la nuit avec la belle-soeur de moi ?, La reine lui r6pond
ati muramu wawe ali mu milimo y'abakobwa (3).
ainsi: ( la belle sceur de toi est dans les travaux des filles.a
Umugabo ati : a urambesha n Umugole: ati c sinkubesha w,
Le maria ainsi: tuame means! L'dpouse ainsi: (jene temenspas ,
(ati : c nawe n'akwereke ). Nuko yenda (4) umutoza,
(elle ainsi : ( et elle qu'elle te montre. ) Alors elle prend une baguette,
akoza muli lya hembe lyalimw' amarasso, aramwereka.
(la) plonge dans la dite corne oi ily avait du sang, elle lui montre.
Nukw' undi : ati a n'ukuli .. Nuko lero, Rugayi araha-
Alors l'autre ainsi : a c'est bien vrai. D Alors done, Rugayi se
guruka n'abagaragu be, ataha mu rundi rugo. Nuko
16ve avec les suivants de lui, il s'en va dans un autre rugo. Alors
Bwiza asigaraho na Gahindiro. Nuko bararana. Gahin-
Bwiza demeure (seule) avec Gahindiro. Alors ils passent la nuit. Gahin-
diro abwira Bwiza : ati T( Ubonye nkakubonab! Bwiza : ati
diro dit a Bwiza ainsi: (On se trouve done enfin! Bwiza ainsi
( nanje nakwifuzaga ).
< et moi aussi je te d6sirais. D
Nuko igihe kyo mu nkoko za mbere, Gahindiro arasahura
Alors vers le chant du coq le premier, Gahindiro rase
urugo rwa Rugayirwabuzi, aranyag'inkha. Nuko Bwiza bara-
le rugo de Rugayi, il pille les vaches. Alors Bwiza on la

(1) Bwiza dit cela a Rugayi. Ces rugo sont a une certain distance les uns des
autres et form's de petites proprietes a part, que preside une des spouses du
Seigneur ou rien. Ghniralement, il y a autant de rugo que d'6pouses.
(2) C'est-a-dire dans le meme rugo.
(3) Veut dire par la qu'elle a ses regles a : alors la costume du pays defend
tout rapport avec l'homme, tout le temps qu'elles durent.
(4) La femme suppose, qui se tient toujours dans la parties retiree de la huite
appelCe a buriri ) ou a chambre A coucher ).- 56 -


muheka, na Gahindiro arahekwa. Nuko, urugo baruha
porte en hamac, et Gahindiro aussi est port. Alors, le rugo ils 'incen-
inkongi (1), baragenda. Nuko igihe kyo mu gitondo, Rugayi
dient, ils s'en vont. Alors vers le matin, Rugayi
agarukamulirwarugo, nukoasanga imyotsi irahemema,
, revient dans ce rugo, alors il trouve les flames qui:s'6dlvent en 1'air,
hali imiyonga misa, ati: a Gahindiroyankoleye !)
ily a des(choses) consumes seules, lui ainsi: a Gahindiro m'a fait (cela)ta
Nuko, aramukulikira, asanga bamaze kwambuka uruzi.
Alors il le pursuit, il trouve qu'ils ont achev6 de traverserle fleuve.
Nuko Gahindiro yali yakubisemw' omuzi, nuko uruzi
Alors Gahindiro avait jetd dedans un sort, alors le fleuve
ruruzura (2) kyane. Nuko Rugayi ahamagara umugole, ati :
d6borde beaucoup. Alors Rugayi appelle (sa) femme ainsi:
c Bwiza ? ati uragiye ? ) Undi ati : c ndagihe UTndi : ati
4 Bwiza ? tut'envas? L'autre ainsi: a je m'en vais. v L'autre ainsi r
a Gahindiro D (ati: a uramujanye ? D Undi ati : a ndamu-
SGahindiro! i (lui ainsi): a tu 1'amBnes ? L'autre ainsi: c je l'a-
janye ). Nuko Rugayi, umuheto we awukika ku
mane. Alors Rugayi l'arc de lui il le met en travers sur (ses)
mabvi, arauvuna, yiroha mu ruzi; arayihahura (3).
genoux, illebrise, ilsejette dans le fleuve ; il se noie.
Nuko lero Gahindiro ~ajana Bwiza, amugir' omugole we;
Done alors Gahindiro amine Bwiza, il en fait 1'6pouse lui;
Nuko lero aramutunga.
Done alors illaposs6de.


9. Ubulyo ishavu lyaje mu bantu.
Comment le chagrin est venu parmi les hommes.

Kera ibintu, bili inyamaswa kyangwa inyoni, byose
Jadis les choses, A savoir les b6tes sauvages et les oiseaux, toutes
byaravugaga. Umusi umwe haliho ihene ikaba yibera
parlaient. Jour un il y avait une ch6vre qui est elle reste

1) Is y mettent le feu.
(2) Etre plein A d6border.
3) Kwiyahura: se donner la mort volontairement.- 57 -


mu gasozi. Bukeye yibuka kubyara, ibyara abana babili.
sur ]e pr6. Ensuite elle pense a mettre has, elle met bas petits deux.
Ba bana, imaze kubabyara, igihe 'bagiye gukura
Ces petits, elle a fini de les mettre bas, quand ils ont fini de grandir
bichwa n'inzara. Barapfa bombi. Bamaze gupfa, ya
ils meurent de faim. Ils cr6vent tous deux. AprBs 6tre creves, cette
hene yihamiraho. Bukeye ihene imaze imisi myinshi
ch6vre demeure l. Ensuite la ch6vre a achevd des jours nombreux,
irongera-ibyara umwana umwe; Bukeye, wa mwana
de nouveau elle met bas petit un seul. Ensuite ce petit
abaho. Noneho ya hene igira amata menshi kyane. Bukeye,
survit. Alors cette chevre a du lait nombreux beaucoup. Ensuite
igihe umwana amaze kuba ikigigi, yichwa n'amata (1).
quand le petit a fini de devenir gras il est tud par le lait.
Nuko imaze gupfa, nyina agira ishavu. Bukeye, ihama
Alors aprts etre crev6, sa mere a du chagrin. Ensuite elle rest
ha handi. Nuko bukeye, haz'umugole: aje kub-
Scette m6me place. Alors ensuite vient une femme, elle vient puiser
voma, abaza ya hene ati: ( ko najaga-nza tuka-
de l'eau, elle interroge cette ch6vre ainsi: ( quand je venais nous
ganira, none ukaba udakoma n'iki ? Ihene
causions, maintenant tu ne dis plus rien. Qu'est-ce ? La ch6vre
"iramusubiza iti : ( igituma ntaganira ? mfite isha'u. Wa
lui rdpond ainsi : a pourquoi je ne cause plus ? j'ai du chagrin. Cette
mugole ati : ( ese I ikiguteye ishavu (2) n'iki ? ) Ihene :
femme ainsi: ( quoi! qui t'a frappd du chagrin, c'est quoi? ) La ch6vre
iti kera nabyaye abana babili, bukeye barapfa. n Undi-
ains: ( jadis j'ai mis bas petits deux, ensuite ils cr6vent. P L'autre
ati ( ese I bishwe n'iki ? Ihene : iti Bishwe
ainsi: (( quoi ils ont 4t6 tuds par quoi ? La ch6vre ainsi : ils ont t60 tugs
nuko babuz' amata y' ukwonka. None kandi nsu-
parce que ils manquent de lait pour t6ter. Maintenant encore j'ai
biye kubyar' uidi mwana, mmubyara ar' umwe amaze,
remis has unautre petit, je le mets bas, il est un seul; ensuite,
mmaze kumubyara abon'amata menshi, igihe al' umushishe-
j'ai fini de le mettre bas, il a du lait beaucoup, quand il est gras

(1) C'est-a-dire par la trop grande quantitI absorbed.
(2) Quelle est done la cause de ton chagrin?- 58 -


arapfa: none n'ikyo kinteye ishavu. n Umugole : ati
il crve; alors c'est cela qui m'a donn6 du chagrin. ) La femme ainsi :
ese I uwalikuvura (1) ? Ihene : it' akabangiriye
a quoi! celui qui t'en gu6rirait? La chevre ainsi: il m'aurait agi
neza (2). n Umugole : ati t limpe Ihene iralimuha.
bien. ) La femme ainsi : donne-le moi D. La ch6vre le lui donne.
Umugole amaze kwend' ishavu aragenda n'i muhira.
La femme a fini de prendre du chagrin, elle s'en va jusqu'A la maison.
(Uwo mugole yar'umuja[3].) Ageze i muhira arahagarara
(Cette femme 6tait une esclave.) Arrivde A Ia maison, elle se tient debout
mu rugo,ntiyavug'ijambo: arachecheka. Noneho,umwana (4)
dans la cour sans dire mot: elle se tait. Alors, un enfant
arasoka, aramubaza : ati kuki udahamagaye ngo
sort, il l'interroge ainsi : pourquoi n'appelles-tu pas pour que
baguture (5) ikyo kibindi ? Umugole aramusubiza : ati
on t'aide & ddposer cette cruche (d'eau) ? La femme lui r6pond ainsi:
ndafit' ishavu WVTa mwana : at' ese I a ulitewe
Sj'ai du chagrin. n Cet enfant ainsi: ( quoi! tu en as dtd affligde
n'iki ? a Umugole : ati nditewe n'ihene.
par quoit a La femme ainsi : c j'en ai 6td affligde par une chevre.
Ihene nayo yalitewe nuko imbere yabyay' abana
La ch6vre elle en a 6t6 affligde parce que d'abord elle a mis has enfants,
babili bakichwa n'inzara, kuko babuze ikyo bonka;
deux qui meurent de faim, parce que ils manquent de quoi ils tetent;
kandi yasubira kubyara ubwa kabiri ikabyar' umwana
ensuite elle remet bas pour la deuxieme fois et met has un petit
umwe : a wa mwana nawe akichwa n'amata. Nuko wa
un (seul): ce petit lui aussi est tu6 par le lait. i Alors cet
mwana at' umpe ilyo shavu, amaze,utule ikibindi. Nuko
enfant ainsi: a donne-moi ce chagrin, ensuite pose (ta) cruche. P Alors


(1) s. e. : que lui diras-tu?
(2) C'est-a-dire il aurait fait une bonne action a mon 6gard.
(3) Umuja veut dire esclave, servante, et s'applique,exclusivement aux files
on femmes.
(4) Un enfant du maitre du logis.
(5) C'est-a-dire a poser A terre sa cruche pleine d'eau, comme cela se fait
toujours.


- 59 -


aralimuha; amaze, atura ikibindi, aja mu nzu.
elle le lui donne; ensuite elle pose la cruche, elle va dans la maison.
Wa mwana aragenda, yichara mu nzu ntiyakoma.
Cet enfant s'enva (et) s'asseoit dans la mason il ne dit rien.
Noneho nyina aranuhamagara : undi yanga kwitaba. Nuko
Alors sa mere 1'appelle : l'autre refuse de rdpondre. Alors
nyina aragenda, azan'amata (1); aramuha, umwana arayanga.
sa mere va, apporte du lait, elle lui donne, 1'enfant le refuse.
Noneho nyina aramubaza : ati (c ese! mwana wanje, ko wanze
Alors la mere l'interroge ainsi : eh quoi! I'enfant de moi, tu refuses
kunyw'amata n'iKi ? ) Umwana aramusubiza : ati ndafit'
de boire du lait, c'est quoi? ) L'enfant lui r6pond ainsi: c j'ai
ishavu I Nyina : at' ese ishavu walitewe
du chagrin. a La mere ainsi : quoi le chagrin tu en as et6 afflig6
n'iki ? Undi : ati ( nalitewe n'umuja; umuja
par quoi ? L'autre ainsi : ( j'en ai 6t6 afflig6 par une esclave; l'esclave
nawe alikuye kw'ihene (2); ihene nayo ilikuye ku bana bayo,
elle 1'a tir6 d'une chbvre; la chevre elle 1'a tir6 de enfants d'elle,
kukw'imbere yabyay' abana babili bakichwa n'inzara;
parce que d'abord elle a enfant6 enfants deux qui sont tu6s par la faim;
bukeye yasubira kubyara undi ikamubyara ar' umw.e ;
ensuite elle remet bas un autre qui elle met bas il est un;
bukeye wa mwana akichwa n'amata Nuko nyina : at'
ensuite ce petit esttu6 par le lait. v Alors sa mbre ainsi:
umpe ilyo shavu, amaze ukunde unyw(e) amata s.
Sdonne-moi ce chagrin, ensuite consens a boire du lait.
Umwana yend' amata : aranyuwa. Nuko wa mugole yicharaho
L'enfant pirend du lait, il boit. Alors cette femme s'asseoit,
ntiyakoma. Noneho umugabo we araza, aramuhamagara
elle ne dit rien. Alors le maria d'elle vient, il l'appelle,
ntiyitaba. Noneho wa mugabo aramubaza : ati a n'iki
elle ne rdpond pas. Alors cet homme lui demand ainsi: (c'est quoi
k(o) udakoma ? ) Umugore : ati (( mfite ishavu Undi:
que tuneparles pas?)) La femme ainsi: o j'ai du chagrin.)) L'autre


(4) Le lait est la friandise prff6rhe des enfants riches.
(2) Ce passage qui revient toujours identiquement le mene, est comme une
K reprise ), un refrain que tous les assistants niurinurent avec le conteur.- 60 -


ati cc walitewe 'n'iki ? )) Umugole : ati nali-
ainsi : tu en as dtd frapp6e par quoi 2? La femme ainsi: j'en ai td6
tewe n'umwana wanje, nawe alitewe n'umuja;
frappee par l'enfant de moi, et lui en a Wt6 frappd par une esclave,
umuja nawe alitewe n'ihene; ihene nayo ili-
1'esclave elle en a 6t0 frappe par, une ch6vre, la chbvre elle en a 6t6
tewe yuko imbere yabyaye abana babili, bombi
frappde parce que d'abord ayant mis bas petits deux, tous deux
bichwa n'inzara; bukeye yonger(a) ibyar(a) umwan(a) umwe
sonttu6s parlafaim, aprbs elle met bas un petit, un
yichwa n' amata n. Umugabo: ati u limpe amaze,
qui est tu6 par le lait. ) ,L'homme ainsi : i donne-le moi I Ensuite
ukunde uvuge, woye kub'igitita. a Nukw' umugole, ]ya shavu
consens A causer, cesse d'6tre muette. n Alors la femme ce chagrin
alih'umugabo we. Wa mugabo yihamiraho ntiyavuga
elle donne au mari d'elle. Cet home reste ls sur place, il ne parole pas
ijambo na limwe. Nuko igihe inkha zitaha ziraza;
mot pas meme un seul. Alors quand les vaches rentrent elles viennent,
zimaze gutaha, yanga gukama. Nukw'omwana uchuyle)
elles ont fini de rentrer, ii refuse de traire. Alors 1'enfant qui a fait ren-
inkha abaz' ise ati : a igituma wanze
trer les vaches demand A son pdre ainsi : c pourquoi que tu refuses
gukama inkha n'iki ? ) Aramusubiza : ati ( ndafite
de traire les vaches, c'est quoi ? Il lui rdpond ainsi: ( j'ai
ishavu. n Undi : at(i) ese ( data ishavu ulitewe
du chagrin. (L'autre ainsi : a quoi! papa le chagrin tu en as 6t6 afflig6
n'iki ? a Wa mugabo: at' ( ishavu nditewe n'umugore
par quoi? P Cet homme ainsi: (le chagrin j'en ai ete afflig6 par la femme
wanje; umugole wanje nawe yalitewe n'umwaua we;
de moi, la femme de moi elle en a 6t6 affligde par l'enfant d'elle,
umwana alitewe n'umuja; umuja alitewe
l'enfant en a 6td afflig6 par une esclave, l'esclave en a dt6 frappde
n'ihene; ihene ilikuye kuko mbere- yabyay' abana
par une ch6vre; la chdvre I'a tire de ee que d'abord ayant enfantd enfants
babiri, bukeye ba bana barapfa bichwa n'inzara kuko
deux, ensuite ces enfants meurent, ils sont tuds par la faim parce que
balibadafite ikyo bonka, bukeye yongeye ku-
ils dtaient .ils n'ont pas de quoi ils tetent! ensuite elle remet bas- 61 -


byar'undi mwan'umwe yichwa n'amata. n Nuko wa mugabo,
autre enfant un qui est tu6 par le lait. Alors (A) cet home,
umwana aramubwira : at' (( ah'ubwo ump'e) ilyo ishavu,
l'enfant lui dit ainsi: plut6t donne-moi ce chagrin,
amaze ukame inkha. ) Wa mugabo ishavu alih'umwana
ensuite trais les vaches. Cet homme, le chagrin il le donne A l'enfant
we; nukw' akama inkha ze. Nukw' ishavu likwira mu
de lui, alors il trait les vaches de lui. Alors le chagrin se r6pand parmi
bantu bose : ( nikyogituma abantu bagir' ishavu
les hommes tous, c'est pourquoi les homes ont du chagrin,
kandi bakarakara. Kandi, igituma inyamaswa zita-
ensuite, ils se mettent en col6re. Ensuite, pourquoi les betes n'ont
gir' ishavu nk'omuntu n'iki ? Igituma zitagir'
pas de chagrin come un homme, c'est quoi? Pourquoi elles n'ont pas
ishavu, nukw'ishavu lyaheze mu bantu : lyaban-
de chagrin, parce'que le chagrin a 6choud chez les hommes, il avait com-
jije kubva mu nyamaswa.
menc6 & venir de betes.


10. Rusarurubenga (1) (alongorwa n'impyisi).
Iusarurubenga est marine d une hydne.

Umugabo yalihoreye abyara abana babili
Un homme avait W6t tranquille (quand) il enfante enfants deux
b'abakobwa : umwe amwita Rusarurubenga, undi Nyamahi-
des filles: 1'une il 1'appelle Rusarurubenga, l'autre Nyamahi-
ribobo. Nuko IRusarurubenga bibuka kumusaba ugo bamu-
ribobo. Alors Rusarurubenga on songe Ala demander pour que on la
longore; aliko yakundaga kwichara mu gikali (2) aliho
marie; mais elle aimait A s'asseoir dans la cour retiree, elle y est,
abohera. Nawe murumuna we akichara i kambere (3).
elle tresse. Et elle la cadette d'elle s'asseoit sur la court de devant.

(1) Nom propre compose de deux mots : Rusaru, perle; benga, refuser un
parti en marriage.
(2) Endroit retire derriere la malson oa ne p6netrent que les habitants du lieu;
(3) Cour qui donne aces a l'habitation et accessible a tout le monde.
- 62 -


Nuko akaza umugabo; aje kumusaba(1) agasanga Nyamahi-
Alors -vient un homme; 6tant venula demander, il trouve Nyamahiri-
ribobo i kambere akamubwira ati: a nje gusaba
bobo sur la cour de devant, et lui dit ainsi: c je viens demander
Lusarurubenga ,. Nyamahiribobo agahamagara ati: ( Ngw'ino
Lusarurubenga. a Nyamahiribbob appelle ainsi : Viens ici,
usabwe, Lusarurubenga ). Undi ati: a Nsabwe
que tu sois demandee, Lusarurubenga ). L'autre ainsi: g Je suis demanded
na nde ? D Undi ati : ( Ni umugabo ntazzi ).
par qui ? a L'autre ainsi: c C'est un hoinme (que) je ne connais pas ).
Lusarurubenga ati : A Achira iki? ) Nyamahiribobo ati:
Lusarurubenga ainsi : I1 crache quoi ? Nyamahiribobo ainsi:
a Achira inyeri (2) nka abandi n. Rusarurubenga nuko
I II crache de petits jets comme les autres D. Rusarurubenga alors
akamubenga; agataha.Nawe Rusarurubenga yashakaga umugabo
le dedaigne; il s'en va. Et elle Rusarurubenga voulait un homme
uchira amasaru agaseseka. Nuko lero abagabo
qui crache (et) les perles roulent A terre. Alors done les homes
baragumiriza-baza kumusaba nawe aragumiriza arababenga.
continent Avenir la demander et elle continue elle les d6daigne.
Nuko lero bukeye haza umugabo, nawe aramubenga. Nuko
Alors done ensuite vient un homme, lui aussi elle le dddaigne. Alors
wa mugabo aragenda ahura na impyisi iramubwira iti: & Wa
cet homme s'en va, rencontre une hy6ne qui lui dit ainsi : t Eh!
mugabo we I uraturuka hehe? ) Nawe arayisubiza ati: o Ndabva
toi l'homme! tu sors d'oi? a Etlui lui repond ainsi : (Je viens
gusaba umugeni (3), n (ati) : ( nuko. arambenga :
de demander une fianede, P (lui ainsi): e alors elle me d6daigne (parce)
ngo arashaka umugabo uchira amasaro N. Nuko bukeye
que elle veut un homme qui crache des perles D. Alors le lendemain
impyisi yihindura umuntu, yenda amasaru ishira mu
I'hyene se change en homme, prend des perles (que) il met dans (sa)
kanwa; nuko iragepda na ha handi Kwa wa mukobwa. Nuko
bouche; alors il va a cet autre (lieu) chez cette jeune fille. Alors

(1) Demander en marriage.
(2) Petits iets de salive que l'on fait passer A travers les dents, les machoires
fermies.
(3) Umugeni veut dire proprement : une jeune marine.- 63 -


iragenda ngo itunguke mu rugo, ichira
il va (de fagon) que arrivant & l'improviste dans la cour, il crache
amasaru ibwira Nyamahiribobo iti : <( nje gusaba
des perles (et) dit a Nyamahiribobo ainsi: o je suis venu demander
umugeni a. Nuko undi ahamagara Lusarurubenga ati
une fiancee P. Alors 1'autre appelle Lusarurubenga ainsi:
( Ngw'ino, usabwe ). Rusarurubenga ati: ( Nsabwe
i Viens ici que tu sois demandee. Rusarurubenga ainsi : Demandie
na nde ? n Nyamahiribobo ati : a Na umugabo ntza-
par qui ? i Nyamahiribobo ainsi: Par un homme (que) je ne connais
zi U. Undi ati: a Achira iki ? Undi ati: ( Achira
pas. ) L'autre ainsi: I1 erache quoi? )) L'autre ainsi: II crache
amasaru n. Rusarurubenga ati : ( Nuko Abva mu gika-
des perles ). Rusarurubenga ainsi: Bon ). Elle sort de la cour de
li. Nuko wa mugabo achira amasaru, ba bakobwa bato-
derriere. Alors cet homme crache des perles, les jeunes filles ramas-
ra amasaro. Nnko lero barasezerana imisi ya ukulongora.
sent (ces) perles. Alors done ils conviennent des jours pour le marriage.
Iragenda ibereka (1) i wabo. Nuko basezerana
II va, il leur indique (son) chez lui. Alors ils conviennent
imisi.
des jours (du marriage .
'Nuko lero baratora abakwe (2), na yo ya mpyisiyabaga
Alors on choisit les gens de la noce; et elle cette hybne 6tait
mu rugo yalyamyemo, abantu yarabaliye yarabamaze.
chez lui couch (dans la cour) les gens elle en a ddvores elle les a finis.
Nuko lero bukeye bagya gushingira Rusarurubenga. Nuko
Alors ensuite on va conduire Rusarurubenga. Alors
murumuna we Nyamahiribobo baragyana baragenda.
la cadette d'elle Nyamahiribobo, elles vont ensemble, elles s'en vont.
Igihe bagezeyo basanga ba bantu bahindutse (3)
Quand elles y arrivent, elles trouvent ces gens, ils sont devenus
(1) La hyene change en homme.
(2) Ceux qui devront conduire et accompagner la jeune marine chez son 4poux.
Cela se fait toujours le soir, A la nuit tombante; on passe la nuit i boire et A
danser et au petit jour tout le monde s'en va et chacun rentre chez soi.
(3) C'est-A-dire 1'hyene et ceux qui habitalent avec elle se changealent A
volonti en hyene et en homes.
- 64 -


impyisi, za mpyisi zirakubura zira chana ; abakwe
des hyenes, ces hyenes balaient, font du feu; les gens de la noce
binjira mu nzu, barara bichaye babura akayoga ka
entrent dans la maison, ils passent la nuit assis sans biWre pour
ukunywa. Mu gitondo babyuka bamena; nuko basiga
boire. Au matin ils se 16vent (et) se sauvent; alors ils laissent
Lusarurubenga na murumuna. Nuko baragenda babwira
Lusarurubenga et sa sceur. Alors ils vont (et) disent A (leur)
se na. nyina bati : ac Wa mwana twashingiye
pere et A (leur) m6re ainsi: ( Cette enfant (que) nous avons conduit
twamushingiye mu mpyisi ). Abandi bati : c Ni umulino
nous l'avons conduit chez des hyenes. ) Les autres ainsi: a C'est affaire
we, (bati) a yabenze Abahutu na Abatutsi ngo
son, > (eux ainsi) a elle a dddaign6 des Bahutu et des Batutsi parce que
ntibachira amasaru n, (bati) a none ntakyo bitwaye ,.
ils ne crachent pas de perles (eux ainsi) ( alors peu imported. ,
Nuko lero bulira. Bumaze kwira, impyisi irachuran-
Alors done il fait nuit. II a fini'de fair nuit, I'hy6ne chanted sur la
ga (1) iti : ( Nzalya gikuru na girumuna I (iti) a nzalya
harpe ainsi: c Je mangerai l'ain6e et la cadette! ) (ainsi) a Je mangerai
akabere gahunze amagwe nzalya na akandi
la petite mamelle qui a fui la rdalit6! Je mangerai aussi 1'autre petite
gahundagaye! i Nuko bagira ubwoba. Nuko impyisi ikagya
qui a cri6 Alors elles ont peur. Alors l'hybne va
mw'ishyamba ngo igiye guhinga. Nuko ibwira muramu (2)
A la fort que il va cultiver. Alors il dit A belle-sceur
wayo ngo aza kuyigemulira (3), ngo aze-kuza
sa que elle viendra lui apporter A manger, que quand elle viendra
avuga ati : c Ngemulira mulamu wanje.) Nuko
elle devra dire ainsi: c J'apporte A manger A beau-frbre mon. ) Alors
agenda agweragwera (4) agenda avuga amagwe. Nuko yavuga
elle va en se dandinant, elle va en disant comme cela. Alors elle dit


(1) Chanter en s'accompagnant d'un petit instrument A cordes.
(2) La sceur de sa femme, la cadeite par consequent.
(3) Lul apporter A manger dans le champ.
(4) Marcher en balangant le corps de droite A gauche, come ont coutume
de le faire les jeunes filles coquettes.- 65 -


atyo zirumva (1) zigatora imyambaro : nuko
ainsi : (et) dlles entendent (et) elles ramassent leurs v6tements : alors
akabura intabire (2). Nuko agasubira i muhira akabwira
,elle ne trouve pas de sillons. Alors elle revient a la maison, elle dit a
mukuru we ati : Ba band ni mpyisi Nuko abahinzi
ain6e son ainsi: ( Ces autres ce sont:deshyones.') Alors les cultivateurs
bagataha. Bwira wa mugabo agachuranga ati : a Nzalya
rentrent. Au soir cet home change sur sa harpe ainsi: c Je mangerai
gikuru na kirumuna nzalya akabere gahnnze amagwe !
l'ain6e et la cadette! Je mangerai le petit sein qui a fui la rdalit6 !
nzalya na akandi gahundagaye n Bukeye aga-
Je mangerai aussi 1'autrelpetite qui a crid I Ensuite une petite
kechuru zali-zashize (3) mw'ichukiro zaga-
vicille femme lu'elles avaient d6pos6e sur le las de fumier, elles lui ont
chiye amaboko na ibirenge, karababwira gati : ( Yemwega !
enlev6 les bras et les pieds, leur dit ainsi : E Eh vous !
mw'ukunyagwa mwe Biliya ni impyisi, ni murore
6 etourdies Celles-l, la-bas c'est des hy1nes, regardez done
ko zangize I Nuko abaha impigi
comment elles m'ont arrange ) Alors elle leur donne une amulette
bashing mu kigega, na indi bashira
qu'elles plantent daus le panier-rdserve; et une autre qu'elles metteut
mu gikali na indi mu nzn. Nuko lero Rusaru-
dans la cour-arribre, et une autre dans la maison. Alors Rusaruru-
rubenga na murumuna we barigendera. Nuko lero impyisi
benga 'et cadette sa se sauvent. Alors les hydnes
ziraza ziraba zirabaa ra, zirababura; ziritabwa na izindi
viennent, les appellent, elles font d6faut; leur rdpondent d'autres
mpyisi. Nuko zilambiwe zitabnrura ka gakechuru zira-
hy6nes. Alors lasses d'attendre, elles d6chirent la petite vieille et la
kalya. Zimaze kumulya nuko zirabakulikira (4) zi-
mangent. Ayant fini de la manger, alors elles les poursuivent, elles

(1) Les hyenes qui ktaient dans la fort, d:ns le champ.suppose, I'entendant
venir en disant cm, qu'on lii avait ovdonn6 de dire ont le temps de se m6ta-
morphoser de nouveau pour donner le change A la jeune fille.
(2) Elle ne voit pas de sillons cultiv6s, la terre n'a pas Wt r.muiie.
(3) Les hyenes.
(4) Elles poursuivent les fuyardes. Ce conte est une charge pleine d'ironie
- 66 -


sanga bambutse uruzi. Nuko zirabura uzam-
trouvent que elles ont passe la riviere. Alors elles n'ont personnel qui les
butsa nuko ngo zirasimbuka zilangirira mo zose zi-
passe, alors elles sautent, elles disparaissent dedans toutes, elles se
rapfa. Nuko lero Rusarurubenga na murumuna we barataha.
noient. Alors done Rusarurubenga et cadette sa s'en vont.
Nuko ngo bagera i wabo, babaha-agato kuko bali-basan-
Alors arrives chez elles, on les met a I'ecart parce quo elles avaient
giye na impyisi. Nuko lero biberaho bubaka inzu
mangd avec les hyenes. Alors elles sont lI on (leur) bAtit une maison
ya uburushyi bayibamo babura undi ubalon-
de reclus oa elles y demeurent ne trouvant plus personnel qui (veuille)
gora. Si jo wahera, etc.
les marier. Ce n'est pas moi qui finit, etc.


11 Ihembe lya Nyamatanga.
La corne de iyamatanga.

Umugole yalihoreye asam'inda, asamira limwe na
Une femme il y avait elle congoit, elle conuoit en m6me temps que
abandi: abandi barabyara, amaze nawe abyara
d'autres (femmesl: les autres enfantent, ensuite elle aussi enfante
ihembe. Nuko aragumiriza aralilera. Nuko lero, nyina yagya
une come. Alors elle persdvere, elle l'dl6ve. Alors sa mere allant
guhinga agasanga bahakubuye(l). (Aliko hari umukobwa wab-
cultiver, trouve qu'on a balay6. (Mais c'etait une fille qui est
vuye mw'ihembe akagya gukubura.) Nuko bukeye, nyina
sortie de la corne et qui vient balayer.) Alors ensuite, sa mere
asanga litahakubuye, nuko aralitota (2) kyane. Nuko
trouvant, elle n'a pas balayd, alors elle la tracasse beaucoup. Alors

contre les jeunes files qui refusent des parties pour des motifs futiles. De l1 le
proverbe-dicion A l'adresse de celle qui fait la difficile: Attend-elle quelqu'un qui
lni crache des perles?
(1) C'est-a-dire en revenant des champs, la mere trouvait qu'on avalt balay6
et la mai-on et la cour.
(2) Un autrejoiir, la mere trouvant quo la come n'avait point balayd, elle se
mit A lui faire de la misere, des reproches.--- 67 -


lya hembe liligita mu gichaniro (1). Nuko limaze kuligita,
cette corne se glisse dans le tas de cendres. Alors elle a fini deseglisser,
nyina agya kuli kya gichaniro ati Ngw'ino lya hembe
sa m6re va vers cc tas de cendres, elle ainsi: ( viens ici 6 corner
lya Nyamatanga i (ati) (c sinzasubira kukwakira (2). Nuko
de Nyamnatanga! ) (elle ainsi) : ((je ne m'attaquerai plus a toi i. Alors
aragnmiriza aringinga : nnkw'ihembe lyanga knbvamo. Nuko
elle continue, elIe supplies : mais la corner refuse de sortir de IA. Alors
se wa lya (3) hembe araza, baramubwira : bati lya
le pere de la dite corner vient, on lui dit eux ainsi: la dite
hembe lyaligise mu gichaniro -. Nuko se wa lya hembe
corner s'est glissde dans le tas de cendres. Alors le pere de la dite corner
agya knli kya gichaniro : ati ( ngw'ino, ngw'ino lya
va sur le dit tas de cendres, lui ainsi : c Viens, viens, 6 dite
hembe lya Nyamatanga (ati) nayo abagole
corner de Nyamatanga! (lui ainsi) : d6sormais Iparmi) les femmes
ntanzasubira kukwakira ). Nuko liranga. Musaza (4) wa
personnel ne te redira plus rien D. Mais elle refuse. Le fr6re (aindl de
lya hembe nawe aralyiinnga : ati c ngw'ino lya hembe
la dite corner lui aussi la supplies ainsi: q viens ici, 6 dite corner
lya Nyamatanga! ngw'ino udantera ishavu amaze nkiya-
de Nyamatanga Viens ici, ne me fais pas de chagrin, carj'en mour-
hura (5)! n Nuko lero iholi be liranga. Nuko lero bnkeye
raise! ) Alors donela corner refuse. Alors done ensuite
hasubira se, aralibwira : ati ngw'ino, ihembe lya Nyama-
revient son pre, il lni dit ainsi: viens ici, corne de Nyaina-
tanga (ati) ndakugolorera. n Nuko alibwira yuko alihongera
tanga (ainsi:) je te r6compenserai. ) Alors il lui dit que il lui donnera

(1) Ce gichaniro veut dire: endroit oh on faith du feu. C'est devenu par l'usage
un gros tas de cendres, dans la cour, sur lequel on continue h allumer le fen
pour les vaches, c'est-A-dire autour duquel on pourra traire les vaches effarou-
chees par les mouches on les moustiques.
(2) Je promets de te laisser en paix.
(3) Cette forme d'adjectif d6monstratif, lya, se traduirait mieux par la dile
come, ou la corne en question.
(4) On a recours au musaza en dernier lieu et comme supreme resource, car
d'apres les coutumes du pays, ce frere a uneinfluence absolue sur sa soeur : ce
qu'une fille refusera a ses parents, elle I'accordera toujours a son musaza.
(5) m.-a-m. je m'en donnerais la mort de chagrin.- 68 -


inkha. Nuko lero achukura mu gichaniro; nuko aliku-
des vaches. Alors done il fouille dans le tas de cendres; alors, il l'en
ramo, ligumaho (1). Bukeye abvamo umukobwa; arakubura
retire, ellereste la. Ensuite, il en sort une jeune fille; elle balaie
nkuko yarasanzwe. (Aliko abvamo i wabo
comme elle avait coutume de faire. (Mais elle en sort, ses proches
bagiye guhinga). Arakubura. I-ahita umugabo, aramubona,
sont all6s cultiver). Elle balaie. Passe un home, ill'apergoit.
Bukeye wa mugabo arobanura inkha, arazizana (2).
Le lendemain ce dit homme choisit de (ses) vaches, il les amine.
So wa lya hembe ati (( ese data lizakuma-
Le pere de cette dite come (lui dit) ainsi: g Eh quoi! a quoi te sera-t-elle
lir'iki (3)? ) Wa mugabo,: ati (( nzapfa kulitunga. ,
bon? Ce dit home ainsi: c Je me contenterai de l'avoir.
Bati ( n'umulimo wawoe Nuko bukeye bagya-guhinga,
Eux ainsi: (c'est ton affaire ). Alors ensuite ils vont cultiver,
nnko musaza wa wa mukobwa wali mw'ihembe arihisha
alors le frere de cette jeune fille qui 6tait dans la corner se cache.
Nuko wa mukobwa abvamo arakubura. Nuko wa muhungu
Alors cette jeune fille en sort, elle balaie. Alors cc garvon
yenda lya hembe, alishira kule, aralihisha. Nuko wa mukobwa
saisit cette corner la porte loin, il la cache. Alors cette jeune fille
yumvise abantu (4) yiruka agya gusubira mw'ihembe.
ayant entendu du bruit court, va pour retourner dans la corner.
Musaza we aramufata. Wa mukobwa : ati ( Ndeka, ntahin-
Le frere d'elle la saisit. Cette jeune fille ainsi : Laisse-moi queje
duka intale nkakulya (5) u Undi: ati ngahin-
ne me change pas en lion et que je te ddvore! i L'autre ainsi : ( Que je
duka impyisi nkakulya! Undi : ati nkubite
me change en hyene et que je te ddvore v L'autre ainsi: a frappes-moi

(1) C'est-A-dire que rien ne sort de la corner et la core reste inerte lA oil le
pere la posse.
(2) Pour les offi ir en cadeau de noce et demander la jeune fille a son pere.
(3) C'est-A-dire cette core. Qu'en feras-tu?
(4) m.-a-m. ayant entendu des personnel qui venaient.
(5) C'est-a-dire laisse-moi retourner dans la come, autrement je vais me
changer en lion et te d6vorer. Son frere lui r6pond : et moi aussi, je vais devenir
une hyene et te d6vorer.
- 69 -


agapfunsi ngukubite akandi, amaze dubve
un petit coup de poing que je t'en frappe un autre, ensuite que nous sor-
i kuzimu (l) tugye i buntu (2) 1 Nuko aramu-
tions de 1'obscurit6 que nous millions A lalumiere! Alors il la
kubita agapfuusi, nuko undi amukubita akandi,
frappe un petit coup de poing, alors 1'autre le frappe un autre,
babva i kuzimu bagya i buntu.
ils sortent de'l'obscurit6 ils vont & la lumiire.
Se ahingutse asanga wa mukobwa we.
Son pere 6tant revenue des champs trouve cette jeune fille de lui.
Nuko aramugororera. Nuko bukeye umukobwa agumaho (3).
Alors il la recompense. Alors ensuite la jeune fille demeurel.
Wa mugabo wamusabye yibuka gutebutsa (4) ngo alon-
Cet home qui l'a demanded pense a faire preparer pour que il se
gole. Nuko se wa wa mukobwa aramugulira ibinti byiza,
marie. Alors le pere de cette fille lui achte des choses belles,
aramwambika. Amaze kumwambika agya gushingira
il l'(en) rev6t (il l'habille), il a fini de I'habiller, il va la marier &
wa mugabo. Nuko wa' mugabo aralongora. Nuko lero wa
cet homme. Alors cet home se marie. Alors done cet
mugabo amaze kulongora abana na umugole we.
i homme il a fini de se marier, il reste avec la femme de lui.
(c Si je wahera, etc.
((Ce n'est pas moi qui finis, etc. o


12. Umututsi na Umuhutu (S).
Le noble et le paysan.

Umuhutu yalihoreye ahinga nmusozi utaliho abantu,
Un paysan il y avait, il cultive sur une colline of il n'y a pas d'habitants,


(1) Ce kuzimu est proprement !'intlrieur de la terre, viscera terrxe, oi regne
une obscurity perpituelle et ou sejournent les esprits des morts.
(2) Buntu, sijour des humans.
(3) C'est-a-dire sans chercher a retourner dans Ia come.
(4) Faire les preparatifs pour la noce.
(5) Dans ce recit, on se moque finement du paysan naif et confiant qui est
toujours la victim du noble rus6 et entreprenant.- 70 -


ahatera inzuzi za impaza na indegede na inzungwane (1).
il y s6me des graines decitrouilles et d'dpinards et inzungwane.
Nuko zirera kyane. Nuko umwana wa nyir'u-
Alors elles murissent en grand nombre. Alors l'enfant de ce maitre du
mulima agya kubvoma anyura kuli wa mulima, um-
champ dtant all puiser de l'eau en passant dans ce champ, une ci-
wungu uramuhamagara : uti N Nguliya nyir'umulima
trouille 1'appelle, elle ainsi : ( Voil le maitre du champ
araje, baba (2) Igihaza kiramubwira : gitti ( kubita
qui vient, baba Une gourge lui dit, elle ainsi : a frappes de
inkoni hasi wa mulutu we I UmJudegede : uti ( ese !
(ton) baton A terre 6 paysan! Un 6pinard, lui ainsi : c quoi!
gatindi ya Bahutu ikunde i o Nuko lero, umwana
pauvre diable de paysan, aimes-toi toi-meme! 6 Alors l'enfant
amena (3) ikibindi aragenda abwira se : ati ( mu
jette (sa) cruche (et) s'en va, il dit A son prre ainsi : i dans
mulima wachu halimw'ibisimba ). (4) Se, bukeye,
le champ de nous il y a des b8tes. R Son p6re, le lendemain,
aragenda agya kurora; ngw'agere ku gasozi, umwungu : uti
ils'enva allant voir; arrive sur place, une citrouille ainsi:
n araje nyir'umulima, baba Umudegede : uti (( kubita
Sil estvenu le maitre du champ, baba! v Un 6pinard ainsi: ( frappes
inkoni hasi, wa muhutu we I Igihaza Giti: e ese !
de ton' baton a terre, 6 paysan Une gourge ainsi : ( quoi!
gatindi ya bahutu, ikunde ?.
pauvre diable de paysan, aimes-toi done.
Bukeye, umuhutu aragenda abwira umututsi : ati a ngw'ino,
Ensuite lepaysan s'en va, ildit unnoble ainsi: viensici,
umpanulire (5) umulima, (ati) : ( nayobewe inyamaswa
d6voile moi l'avenir sur (mon) champ (ainsi): ((je ne sais pas les b6tes
ziwulimon. Umntutsi araza. Ngo bagere ku gasozi, umwungu:
qui y sont P. Le noble vient. Arrives A peine sur place, une citrouille

(1) LUgumineuses di pays.
(2) Exclamation :baba!
(3) Cela veut aiissi dire, le baiser.
(4) Betes inconnues, sans nom, sans former bien precise.
(5) C'est-A-dire, dis-moi ce que tu penses de mon champ et des &v6nements
extraordinaires qui s'y passent.
- 71 -


uti ( nguliya nyir'umulima araje, baba Umudegede :
ainsi: a voil& le maitre du champ qui vient, baba D Un 6pinard
uti kubita inkoni hasi wa muhutu we I Igihaza :
ainsi: a frappe de (ton) baton h terre 6 paysan! o Une gourge
giti ( ese, gatindi ya abahutu ikunde n. Nuko lero
ainsi: ( quoi, pauvrediable de paysan, aimes-toi done. c Alors
umutusi yumvise atyo, (( akubita inkoni ha si. j Nuko
le noble ayant entendu ainsi, t frappe de (son) bAton terre. Alors
hazigurnka inkha nyinshi na inyana zazo. Nuko umuhutu:
il en sort des vaches beaucoup et les veaux d'elles. Alors, le paysan
ati : ( ni izanje. ) Umututsi : ati u urabeshya, inkha
ainsi : ce sont les miennes. v Le noble ainsi: a tumens (ces) vaches
niizanje U. Umuhutu : ati ( n'umulima ni uwanje ). (ati):
sont a moi ,. Le paysan ainsi : a et le champ est A moi. ) (ainsi)
c ibyezemo byose ni ibyanje ). Umuhutu: ati c Kyono !
Sce qui y a mfrit, tout est a moi ). Le noble ainsi: ( Dans eecas!
tugye i bwami kuburana. ) Umtuttsi : ati c Buzima a.
gallons a la capital plaider. ) Le paysan ainsi : C'est cela. >
Nuko bahambira impamba (1) barahaguruka, bayobora (2)
Alors ils pr6parent (leurs) vivres et ils se event, ils m6nent
za nkha bagya i bwami. Ngo bagereyo umututsi aratam-
ces vaches (et) vont h la capital. titant arrives 1h, le noble s'avan-
buka (3) alegera umwani : ati ( Gahorana
ce, d6nonceauroi ainsi: (( Puisses-tu 6tre 6ternellement en
na Imana (4) Nyagasani a (ati) uyu muhutu yas-
faveur chez Imana! 6 Sire (ainsi) a ce paysan est
himye umulyango (5), (ati) ( none aragira ngo anyagire
un orgueilleux (ainsi) maintenant ilprdtend me depouiller
iukha kuko ndi inkeko a, (ati) u none
de (mes) vaches parce que je suis seul (ainsi) ( maintenant, les


(1) Vivres de route qu'on en eloppe dans des feuilles de bananier.
(2) On dirait mieux, toucher, conduire.
(3) Faire un pas en avant.
(4) Souhait de pramibule que 'on fait au roi. Cet Imana est la grande divinity
du pays.
(5) m.-a-m., se prhvaloir de sa famille. C'est une allusion tres injurieuse pour
le paysan.

inkha ng'izi twarazizanye, n, (ati) ((none nawe
vaches les voici, nous les avons amendes v (ainsi) a maintenant et lui aussi
niyigire aha agusobanulire ikyo anyagira >. Umu-
qu'il s'approche ici, qu'il t'explique ce pourquoi il me devalise. )> Le pay-
hutu : ati Gahorana n'Imana, Nyagasani I (ati) cc Di-
san ainsi: a Sois toujours avec Imana, 6 maitre !i (ainsi) j'avais
hingiye nmulima, (ati) (c amaze niteramo inzuzi
cultivd pour moi un champ, (ainsi) a ensuite j'y plante des grains de
z'impaza n'inzungwane n'imidegede n, (ati) c buckeye ngya
citrouilles et de inzungwane et de midegede ), (ainsi) ( alors je vais
gusura umulima (ati) a amaze bimpamagaye n, (1) (ati)
visitor (inon) champ 2 (ainsi) a ensuite elles m'appellent, (ainsi)
c ngya kubihanuza umutntsi ngira ngo andusha
a je vais les faire d6voiler par (ce) noble pensant qu'il avait plus d'esprit
ubwenge n, (ati) c turagyana ,, (ati) ( tugeze ku
que moi ,' (ainsi) a nous allons ensemble v, (ainsi) < arrives sur
gasozi n (ati) u birampamagara : biti c nguliya nyir'umu-
place (ainsi) i elles m'appellent ainsi : a voila le maitre du
lima araje i; umwungu uti: c kubita hasi, wamunhutu we !)
champ qui vient v; une citrouille ainsi: a frappes a terre, 6 paysan !
Umudegede: uti (( gatiudi ya bahutu ikunde! I (ati)
Un mudegede ainsi: a 6 pauvre diable de paysan aimes-toi done! i (ainsi)
nuko lero umututsi aherako akubita hasi, (ati) inkha
alors le noble tout de suite frappe a terre, (ainsi) des vaches'
ziherako ziraziguruka, (ati) none nmntutsi aragira ngo anden-
de suite sortent, (ainsi) alors le noble veut me faire du
ganye kandi inkha zaraturutse mu kwanje. (Ati)
tort ensuite les vaches sont sorties dans ma propri6t6. (Ainsi)
( None, utegehe, Nyagasani, ) (ati) a ah'ubwo udu-
i Maintenant, command, 6 maitre, (ainsil a et qui plus est donne-
he igihango (2) tukinywe, ubeshya kimwicheo .
nous le poison d'6preuve que nous le buvions, celui qui ment il le tuera D.
Umwa mi: ati e nta gihango ngomba kubaha, (ati) ndaba-
Le roi ainsi: pas de poison, je veux vous donner, (ainsi) je vais

(1) C'est-A-dire, ces plants m'appellent, me parent.
(2) Le coupable, aprks avoir bu ce poison d'epreuve, dolt niourir; A l'innocent
il ne cause aucun dommage. On se sert de ce breuvage dans les cas plus compli-
quis oi le cou[,able n'apparait pas apres les plaldoiries.-- 73 -


kiriza ubwanje n. Nuko lero umwami ategeka abantu
vous accorder do moi-meme. Alors le roi ordonne a des an-
bakuru : ati ( ni muze gukiza (1) abo bantu. ) Baragenda
ciens ainsi: a venez done juger ces individus D. Ils vont,
batoza inkha umurongo. Umututsi azigya i mbere n'
ils mettent les vaches en ligne. Le noble leur va devant avec (son)
isinde (2), umuhutu azigya i nyuma n'ubuhiri (3) bwe af ite mu
isinde, le paysan leur va en arriere avec la massue de lui il a dans
ntoki. Baramubwira : bati c tera ubwo buhiri bwawe, (bati)
(sa) main. Ils lui disent ainsi : jette cette massue de toi, (ainsi)
aho ugeza ugyane izo (4). I Umuhutu atera ubuhiri bwe,
h oii elle tombe amine celles-l. a Le paysan lance la massue de lui,
bugwa imbere y' igika (5) ky' ikibuguma kili i mbere ye.
elle tombe devant une vache usee qui est devant lui.
Bati : a gyana iyo. n Umuhutu ariyangira. Bati: ((enda
Eux ainsi: i amene celle-14h. Lepaysan s'y refuse. Eux: prends
umuheto wawe urase umwambi, aho ugarukir iza ugyane
l'are de toi, tire une fl6che, 1A oA elle parviendra, amene
izo. Umuhutu ararasa, umwambi ugwa i mnbere y'ikimasa
celles-l. b Le paysan d6coche, la fleche tombe devant un taurassin
gikulikiranye na ya buguma. Bati: a Gyana izo. -
qui faisait suite i cette vieille vache. Eux : a Amene celles-ci.
Umuhutu aragenda, arabaga (6). Umututsi aratunga, araden-
Le paysan s'en va, il depece. Lenoble possede, il est
deza. Si je wahera. Hahera umututsi n' umuhutu.
riche. Ce n'estpas moi qui finit. Finit le noble etle paysan.


(1) Les mettre d'accord.
(2) Sorte de inaiteau en fibres de bananier don't les bergers se revetent pour
se preserver de la pluie.
(3) Sorte de casse-i4te en bois tres dur.
(4) C'est-A-dire, amine les vaches pres desquelles ton casse-tete tombera.
(5) Cette forme igika (iki) est employee ici en signed de m6piis. Une kibugema
est nne b4te usce, vieille, quine vele plus.
(6) It tue ses betes et les mange, tandis que le noble prBfere se priver de
viande pour 6tre riche en b6tail.- 74 -


13. Lusarurubirizi

Umugabo yarihoreye ashaka umnugole, babyarana abana
Un homme il y avait, il prend 'femme, ils enfantent des
b'abakob-wa batatu, n'umwana w'umuhungu. Nuko bukeye
filles trois, et un gargon. Alors ensuite
nyima waa b bana arpfa. Amaze se ashaka undi mugole.
la mre de ces enfants meurt. Ensuite le pere prend une autre femme.
Wa mugole ageze aho abyara umwana w'umukobwa abana
Cette femme dans la suite enfante une fille qui vit
n'abandi. Nuko wa muhungu akaba amaze kuba mukuru,
avec les autres. Alors ce gargon a fini de devenir grand,
wa mugole aramulogesha.Asubiraku bwana (1).Nukowa mugole
cette femme 1'ensorcelle. I1 revient en enfance. Alors cette femme
yanga ba bakobwa kyane. Bagya kwahira (2) agashira
d6teste ces filles beaucoup. Elles vont cueillir des herbes elle met
iby'ukulya mu bulozi. Nuko ka kana kamubona (akagira
les mets dans du poison. Alors ce petit enfant la voit (elle pense
ngo nta bwenge kafite [3]). Kgahengera ni mugoroba kaka-
que pas d'intelligence il a). II attend jusqu'au soir et il
babwira muka-se : gati ( ngiye kunama. ) Kagahura
dit A (sa) belle-m6re, ainsi: c je vais satisfaire un besoin. ) Il rencontre
n'abashiki bako kakabahamagara : gati a Lusarurubirizi
les soeurs de lui et il les appelle ainsi : ( Lusarurubirizi!
nchire udukeri (4) nkubalire udukuru !
que je crache de petits crachats, que je to dise de petites nouvelles!
Lusarurubirizi nchire udukeri nkubalire
Lusarurubirizi! que je crache de petits crachats! que je te dise

(1) Il redevient comme un enfant.
(2) Couper et cueillir des herbes dans les rizieres, pour tresser des nattes, des
corbeilles ou simplement pour les 6tendre dans la butte en guise de nattes. C'est
le travail r6serv6 auxjeunes filles.
(3) Elle ne se cache done p:s et se livre, devant lui, A l'ex6cution de ses pro-
jets criminals.
(4) Cracher a travers les dents de petits jets de salive. Tout ce passage est
difficillement tradnisible en franqais; le petit infirme se sert, a dessein, d'un
language figure et convenu d'avance avec ses soeurs. On crache ainsi quand on est
emu ou qu'on a quelque communication grave a faire.
- 75 -


udukurn Nawe, mwana ugira se na nyina I itaba i
de petits nouvelles Et toi, enfant, qui a pere et m6re! va-t-en & la
muhira, urahamagawe! ) (1) Wa mwana asanga nyina aka-
maison, tu es appel6e! Cette enfant va trouver sa mere et
agenda. Nuko kakababwira: gati t n' abaha iby'ukulya
s'en va. Alors il leur dit ainsi: ( si elle vous done des mets
mwiyangire. Bagera i muhira, mnka-se ya-
refusez (d'en manger). ) Elles arrivent a la maison, leur belle-mere leur
baha iby' ukulya bakiyangira. Nuko bukeye har'uko,
pr6sente des mets, elles (les) refusent. Alors le lendemain c'est ainsi,
bukeye har'uko, agumiriza kubaloga : ka
lelendemain de meme, elle continue (a vouloir) les empoisonner : ce
gasaza kabo kakababwira. Akabatega impiudu (2) aho
petit frBre d'elles les avertit. Elle leur tend des aiguilles 1a ot
bichara, kakababwira ntibahichare. Bukeye
elles s'assoient, il les avertit qu'elles ne s'y assoient pas. Ensuite
atyaza inkota y'ukuza kwicha wa mukobwa-mukuru,
elle aiguise un coutelas pour venir tuer cette fille I'ainde,
amtziza imyambaro ya nyina yali-yambaye;
elle la dteste a cause des habits de sa mere don't ) elle 6tait habill6e;
aliko mu kulyama baralyamaga hamwe bose. Nnko ka kana
mais pour dormir, elles dormaient ensemble toutes. Alors ce petit
k'agahungu kagya kubwira mushiki we yuko muka-se aza
gargon va avertir la soeur de lui que la belle-more va
kumwicha asinziriye. Nuko baraza kulyama. Igihe kya
la tuer elle est endormie. Alors elles viennent se coucher. Ala
n'ijoro, bagya kulyama, Lusarurnbirizi yambura imyambaro
nuit allant dormir, Lusarurubirizi se depouille deshabits
ye ayambika wa mwana, nuko amushira hagati amulya-
d'elle, elle en revt cette enfant, alors ,elle la place au milieu, elle l'y
mikaho. Igihe ky'omu gichuku, wa mugole yumvise yuko
couche. Au milieu de la nuit, cette femme entendant que
nta gakoma (3), araza agya mu nzu ya ba bakobwa
pas le plus petit bruit, vient, elle va dans la mason de ces filles,


(1) Cela est dit a l'enfant de la belle-mere, pour Bloigner un temoin dangereux.
(2) Longues tiges de fer qui servent A tresser les corbeilles.
(3) C.-A-d. n'entendant plus le moindre bruit dans la maison des jeunes filles.- 76 -


bararamo, araza arakorakora (1) agira ngo ni
elles couchent dedans, elle vient, elle tate pensant que c'est
Lusarurubirizi; nuko akeba (2) wa mwana we. Nuko aragenda
Lusarurubirizi; alors elle tranche cette enfant d'elle. Alors elle s'en va,
amaze kumukeka. Nuko ba bakobwa barabyuka, bam-
elle a fini de la poignarder. Alors ces filles se 18vent, elles la
wambura bya bintu barabyambara (3). Mu gitondo,wamugole
d6pouillent de ces choses elles s'en habillent. Au matin, cette femme
arahamagara wa mwana we ngo n'aze kwoza ibyansi.
appelle cotte enfantd'elle queelle vienne nettoyerlespotsAlait.
Araheba. Bati : (( ngw'ino umwibyukirize I (bati)
Elle n'a pas de rdponse. Elles ainsi: a Viens la faire se lever (ainsi)
ese, aho wamutumye yabvuyeyo ? Undi :ati n Mbese,
quoi 1 od tu I'as envoyde en est-elle revenue ? P L'autre ainsi: a Quoi ?
namutnmye he ? n Abandi : bati ( Elega, iy'uza ugakiza
Je I'ai envoyde od ? Les autres ainsi: ( Oh6 si tu venais d6barrasser
inzu y'abandi ) (4) Nuko bahamagara se, baram-
lamaison des autres !) Alors elles appellent leur phre, elles lui
wereka. Nuko se aramukubira aramukolera (5).
montrent. Alors le pere en fait un paquet, il (le) lui met sur les 6paules.
Baragenda. Bageze mw'ishyamba, .ati: < nshire aha ? n
Us s'en vont. Arriv6s & la fort, elle ainsi: que je pose ici ?
Undi : ati ( Oya n. Nuko baragumiriza baragenda. Bigiye
Lui ainsi: c non P. Alors ils continent, ils vont. Arrives
i mbere, umugole : ati a Nshire aha-? n Undi : ati c Oya.,,
en avant, la femme ainsi: a Que jepose ici? L'autre ainsi: a Non. a


(1) Elle tite done la fille couch6e au milieu et sentant dans ses mains, les
habits de Lusarurubirizi; elle ne doute plus que ce soit elle.
(2) Ce verbe vent dire aussi : cooper, poignarder, etc.
(3) Elles enlevent ala victim, les habits don't elles l'avaient revetue pour
6garer le bras de la belle-m6re; puis elles s'en habillent de nouveau, ain de
donnerle change str leur ruse.
(4) Allusion au cadavre de sa fille.
(5) II envelope le cadavre, comme on envelope les morts pour aller lejeter
(car on enterre point, on jette ou depose les morts derriere tin buisson ou dans
la forkt); puis il met ce paquet sur les 6paules de la belle-mere. C'est elle qui
portera le cadavre de sa victirne, ce qui est utne ironie mechante (aucune femme
ne pent assister A l'enterremnenl(?) de ses enfants).


- 77 -


Nuko batyo batyo (1). Bigiye i mbere, ati : ,, Nshire
Alors ainsi: a ainsi Arrivds en avant. elle ainsi : Que je pose
aha? ) Undi : ati ( Shira aho. ) Igihe umugole yunamye
ici ? ) L'autre ainsi: (Pose-lh. ) Au moment od la femme est courb6o
gushira ha si, wa mugabo amukubita umuhoro aramwicha.
pour poser a terre, cet homme la frappe de (sa) serpe et la tue.
Nuko arigarukira i muhira. Nuko ashingira umukobwa we
Alors ils'en revient alamaison. Alors il marie la fille de lui,
mukuru. Nuko wa mukobwa ahurisha (2) musaza we bali
l'ainde. Alors cette fille fait soigner le frere d'elle qu'on avait
baloze. Nuko amaze kumuhurisha, habvamo umugabo
ensorcelM. Alors elle a fini de le faire soigner, il en sort un home
mukuru (3). Nuko lero mulamu we aramukwerera (4).
adult. Alors done le beau-fr6re de lui l'aide A acheter une spouse.
Si je wahera, etc.
Ce n'est pas moi qui finit, etc.14. Ijisholyintale.
OEil-de-lion (Nom de jeune fille) (5).


Umukobwa yabyirukanye na mwene-se atagira nyina:
Une fille a grand avec son domi-frere, elle n'a plus de m6re
aJaboha ibyibo. Uwo mukobwa ako aboshye aka-
et elle tresse des corbeilles. Cette jeune fille, ce que elle a tress6, elle en
gura inkha. Nuko lero, mukase abwira abahutu
achete des vaches avec. Alors, sa belle-m6re dit A (ses) serviteurs
ngo bamugyane mw'ishyamba. Amaze kumukanira mu
que ils I'emportent dans la fort. AprBs l'avoir entass6e dans un


(1) La meme petite scene se r6epte done plusieurs fois.
(2) Soins qui consistent A enlever un sortjet6.
(3) Ce petit infirme redevient tin home adulte.
(4) En lui donnant de quoi la payer.
(5) Ce r6cit, comme le pr6c6dent, met en scene une marAtre cruelle et sans
coeur et le ddvodment dii musaza (frNre) envers sa sceur martyris6e par sa belle-
mere. On remarquera que le chAtiment de la coupable est toujours terrible et
sauvage.- 78 -


giseke, abahutu baranga. Nuko agurira abatwa(1).
panier,les serviteurs refusent (de 1'emporter). Alors elle loue des Batwa.
Amaze kubagulira yenda umukobwa amukanirvira mu
Apres les avoir louds, elle saisit la fille, 1'entasse dans
giseke, nuko amulia abatwa baramugyana: bamumanika
un panier, alors elle la remet aux Batwa qui 1'emportent ils la suspendent
mu giti mw'ishyamba. Nuko mwenese aje abaza
sur un arbre dans la fort. Alors (son) demi-frere vient, il interroge
nyina ati : ( mbese, Ijisholyintale ali hehe? n Undi : ngo
sa mere ainsi: a Quoi CEil-de-lion est o ?, L'autre : o Que tu
wimbaze iby' inyangazi (ngo) sinzi aho yagiye. n
ne m'interroges pas sur une coureuse, que je ne sais of elle est allee. ,
Musaza we ngo akyura inkha, ahamagara mushiki we
Le frere d'elle que il rentre les vaches, il appelle la scour de lui
ngo achanire inkha (2). Mukase ngo : ( mbese,
que elle fasse du feu aux vaches. La belle-mere ainsi: : quoi !
ub' uhamagara inyangazi kuki ? Nuko mnsaza we araraho
tu es appelant la coureuse, pourquoi ? o Alors le frere d'elle se couche,
yanga kunywa amata (3). Se nawe arabaza ati : mbese,
il refuse de boire du lait. Le pere lui aussi interroge ainsi : ( quoi
umwama wanje ali hehe? n Undi ngo : ( mwimbaze ikyo
l'enfant de moi est of ?,) L'autre ainsi: ( ne m'interrogez pas sur
kirangirira ikyanu (4), sinzi aho yagiye.
ce qui donne dela renommde A vous, je ne sais la of elle est all6e v.
Nuko ni mugoroba, musaza we akyura inkha, ahamagara
Alors le soir, le frbre d'elle rentre les vaches, il appelle
mushiki we aramubura (5). Nuko se ati: elegaho aho
la scur de lui, illa manque. Alorsle preainsi: eeh quoi! IA of
mwatumye uwo mwana hali he ? ) Wa mugole ngo :
vous avez envoy cette enfant, c'est of? ) Cette femme ainsi:

(1) Abalwa, race de parias m6prises et bons A tout fire.
(2) On a coutume d'allumer, dans le pare aux betes, des feux d'herbes encore
vertes d'ou il se degage une 4paisse fumbe qui chasse les moustiques.
(3) II va se coucher sans manger, A cause de l'inquietude oa il est de l'absence
de sa soeur.
(4) C.-A-d. sur cette fille qui fait causer d'elle et donne A la famille une si
ficheuse renomnime.
(5) Ilne la trouve pas.- 79 -


, mebese, nawe agira aho afumwa (1) ?, (ngo) ko
((quoi! et elle, elle a I of elle est envoyde ? (ainsi) n'est elle
yigizo ikigendera Nuko musaza we agya gushora
pas devenue une coureuse > Alors le frere d'elle va abreuver
inkha ku ruzi, ymnva mushiki we aho ali mu
les vaches A la rivirre, ii endend la sceur de lui 1U of elle est dans
giseke mu giti hejurn agira ati: ( Ubonye Gaju (2)
le panier sur un arbre en haut qui dit, elle ainsi : Vois (done) la brune
Data aguranye umusumbakasi ? ) Nuko musaza we
que papa a achet6 avec sa divorede? D Alors le frero d'elle
akynra inkha akigendera. Bukeye agahura ha
rentre les vaches etil s'enva. Le lendemain il sort (les vaches) A cet
hand. Nuko arumva ati : ( Ubonye Bihogo data
endroit. Alors il entend (elle) ainsi: o As-tu vu la rouge (avec laquelle)
yaguze umusumbakazi ? (ati) ( ubonye Ijisholyin-
papa a achet6 (sa) divorcee ? (elle) ainsi: o as-tu vu (Eil-de-lion (aveo
tale Data yaguze umusumbakazi? ) Musaza we ntabi-
laquelle) papa a achetd sa divorcee Le frere d'elle ne comprend
menye (3) agakyurira inkha. Bukeye akagaruka, amub-
pas etil rentre (ses) vaches. Ensuite ilrevient, elle lui
wira kwa kundi. Nuko musaza we agira ngo n'inyoni.
parole comme l'autre fois. Alors le frere d'elle pense que c'est un oiseau.
Nuko arakenguza abona- n'igiseke kimanitse
Alors il regarded avec soin, il apergoit c'est in panier qui est suspend
hejurn mu bushorishori bwa igiti. Nuko agerageza kumn-
en haut & la cime de l'arbre. Alors il s'efforce de le
manura, biramunanira. Nuko yenda ikimasa akigura
descendre, il ne peut pas. Alors, pregnant un taurassin et en achetant
abatwa basenyaga mw'ishyamba; baramumanura. Nuko
des batwa qui font du bois dans 1a fort, ils la-descendent. Alors
arapfundura asanga yaraboze imbavu za ruhande (4)
il ouvre, il trouve, elle est pourrie sur les c6t6s, de c6td

(1) C.-A-d. se laisse-t-elle cnvoyer quelque part ?
(2) La brune, c.-a-d. la vache de coileur brune avec laquelle papa s'est pay6
une divorcee.
(3) Il ne comprend rien a cette voix qui sort d'en haut, et come 11 le dira
plus loin : il pense que c'est un oiseau qui chante dans les feuillages.
(4) 11 constate qu'elle a tout un c6t6 de son corps en pourriture.


- 80 -


rumwe. Nuko aramswuhagira. Nuko yenda igichuba, akaini-
un. Alors il la lave. Alors il prend un seau, il tait
ramw'inkha, nuko ashiramw'amazi, yenda inginga y'umu-
dedans une vache, alors ily met de 1'eau, il prend un bout de
seke aramuhesha aranywa (1). Aliko muli
roseau-creux avec lequel il lui donne, elle boit. Mais a cet
iki gihe, nta bandi bali kumwe. Nuko amugyana kwa
instant, pas d'autres, ils sont avec. Alors il la porte chez
nyirashenge, aramubwira ati,: umulerere mu nzn,
sa tante, il lui dit lui ainsi: ( soignes-la dans la mason,
ntihagira umubona N. Nuko musaza we aragenda akyura
que personnel ne la volt. ) Alors le frere d'elle s'en va, il rentre
inkha. Bnkeye yandurura inkha abwira so ati :
les vaches. Ensuite il sort du pare les vaches (et) il dit A son pere ainsi :
( nshakira inzoga (2), amaze nzabona ikyo nkubwira ,.
Nuko inzoga azishaka bwangu. Amaze kuzibona, nuko
Alors le nzoga il le cherche vite. AprBs l'avoir trouv6, alors
umwana we aramubwira ati: a nkanishiriza impu ibyili,
l'enfant de lui, lui dit ainsi: ( fais-moi tanner des peaux deux,
ungulire na ibihumbi bibili bya ubutega 3)>. Nuko
ach6tes-moi aussi des mille deux de butega a. Alors
araiubwira yambika wa mukobwa wasigaye; nuko
il lui dit il habille cette fille rested (A la maison); alors
agyana igihumbi kimwe na uruhu rusigaye yambika
il porte avec (lui) miller un et la peau qui rest, il (en) habille
wa mukobwa. Nuko wa muhungu abwira se ati :
cette fille (sa scour). Alors ce gargon dit a son pere ainsi:
o Untolere umulyango w'i wabo wa umugole wawe,
( Convoque-moi la famille do chez cette femme de toi,
n'ab'i wanyu (4) ; amaze mbone ikyo mbabwira ));
et de chez toi; ensuite queje puisse te dire ce que j'ai & to

(1) II prend toutes precautions et ne lui donne a bobie qu'un lait melang6
d'eau.
(2) Ce inzoga est une boisson fermentde qu'on extrait de la banane.
(3) Ornement bracelet en paille que les femmes et files portent aux pieds.
(4) Convoquer toute la parents de sa femme, la coupable, ainsi que toute sa
famille A lui.- 81 -


Nuko se arabatora. Amaze kubatora, nuko
dtire. ) Alors son pore les convoque. II a fini de les convoquer, alors
baranywa inzoga. Igihe ky'omu museso atungura wa mukobwa
ils boivent du nzoga. Vers le matin, arrive A 1'improviste cette fille
na wa wundi wa muka se. Ati ni : ( mumbarize data
-et cette autre de sa belle-mere. Lui ainsi : ( demandez done A papa
aho yali yatumye uwo mwana ? Se arabalalira ati:
A oft il avait envoy cette enfant ? Le pBre jure ainsi:
a ntaho nali naiutumye. ) Nuko babaza uwo
a Nulle partje l'avais envoy6e. P Alors ils interrogent cette
*mukobwa bati : a Ese, mama wall wagiye hehe ? ) Ati:
fille ainsi: a Quoi, maman tu 6tais all6e oeA? Elle ainsi:
-( muka-data yali yarankaniriye mu giseke, amaze ampa
a ma belle-mere m'avait entass6e dans un panier, ensuite elle me
abatwa bagya kummanika mu giti mw'ishyamba ,.
livre A des Batwa, ils vont me suspendre dans un arbre dans la fort r.
Musaza we nawe ati: < namusanze mu giti (ati)
Le frere d'elle lui aussi (dit) ainsi: je 1'ai trouv6e dans un arbre -(ainsi)
*s amaze mbura uko mmumanura (ati) ( ngulira Abatwa
c ensuite je ne sais comment la descendre s (ainsi) je loue des Batwa
ikimasa baramumanura ), (ati) s none ni mutegeke .
-un taureau, ilsla descendent (ainsi) a maintenant ordonnez i
Basaza be : ( bati ni umugome, dore, ulya muntu
Les freres d'elle ainsi: a c'est une criminelle, vois, cette personnel
,yaragiye kwicha; none name ni mumwiche ). Nuko baram-
a vout, tuer; alors vous aussi tuez-la. I Alors ils la
wicha bagya kumuhamba. Nuko bagororera wa muhungu
'tuent, ils vont l'enterrer. Alors ils recompensent ce gargon,
bamugororera inkha' nyinshi. c Si je wahera...)
ils le recompensent des vaches nombreuses. ( Ce n'est pas moi qui fini.


15. Ngamage. [Nom de gargon.]

Umugechuru yalihoreye,' ahura n'impyisi ifite ukuguru
Une vieille il y avait, rencontrant une hyene qui a une cuisse
kwa inkha arayibwira ati : i mpa ukwo kuguru, amaze nza-
de vache, elle lui dit ainsi: ( donne-moi cette cuisse, ensuite je te- 82 -


guha (1) umwuzukuru wanje amaze umulye. Nuko impyisi
donnerai le petit-fils de moi, alors d6vores-le. Alors la hyene
iramuha kwa kuguru. Nuko lero umukechurn aragenda ali-
lui done cette jambe. Alors la vieille s'en va tout en
rira (2). Bukeye ahura na ya mpyisi, iramubwira iti:
mangeant. Ensuite rencontrant cette hyene, (celle-ci) lui dit ainsi
u ese, wangize ute (3) ? Umugechuru arayisubiza ati:
c quoi, tu m'as fait comment ?) La vieille lui repond ainsi:
a ndibumwohereze (4). kubvoma n'akabindi k'uru-
e je vais 1'envoyer puiser de l'eau avec une petite cruche 6brd-
hanga ; n'umubona mu band badafite (5)
ch1e; quand tu 1'apercevras parmi les autres qui n'ont pas (eux)
akabindi k'uruhanga, amaze uzo-umufate. Nuko lero
de petite cruche 6br6ch6e, alors saisis-le. ) Alors done
Ngamageagyakubvoma, abwira abandi bana ati : name
Ngamage va puiser, ildit aux autres enfants ainsi: ((vous aussi
ni muhangule utubindi twanyu nkanje, noye ku-
6br6chez done les petites crutches de vous comme moi, afin que je ne
barusha (6). Nukobaraduhangura. Ngo bigire hepfo (7)
vous surpasse (en rien). n Alors ils les 6br6chent. Arrivds en bas
bahurana ya mpyisi. Ibona utubindi twose duhan-
ils rencontrent cette hyine. Elle voit les petites cruches toutes sont Obrd-
gutse ibura (8) uwo yakwenda, irababaza iti: yemwe
chdes, elle manque qui elle prend, elle les interroge ainsi : 6
mw'abanamwe! nta Ngamage ubalimo ? Abana
enfants pas de Ngamage il y a parmi vous ? Les enfants

(1) Je te donnerai A la place mon petit-fils pour que tu le d6vores.
(2) On pourrait aussi traduire : elle s'en va et mange la viande revue de
l'hyene.
(3) C. --d. qu'as-tu fait de ta promesse, de me liver ton petit-fils ?
(4) Cette forme de verbe est employee pour indiquer une action qul va se faire
sans retard.
(5) En francais, on emploierait le futor : quand tu I'apercevras parmi ses
camarades qui eux, n'auront pas de cruches 6brechees, tu ne manqueras pas de
le reconnaitre a ce signe.
(6) C. -d. afin qu'ils soient tous egaux, tous semblables avec leurs cruches
ebrechees.
(7) En has, puisqu'ils se rendent i la fontaine on A la riviere, I'une et l'autre
situdes en has de la montage.
(8) C.-a-d. elle ne salt lequel prendre.- 83 -


barayisubiza bati : c umwe n'Ingamage i wabo, undi n'In-
lui r6pondent ainsi: v I'un c'est Ingamage chez lui, l'autr6 c'est In
damage i wabo n,-(1). Nuko lero impyisi iratamarirwa (2) ira-
gamage chez lui. ) Alors, la hy6ne est stup6faite, elle
agenda. Bukeye iragaruka ibwira umukechuru iti : a ese I nti-
s'en va. Ensuite elle revient et dit A la vieille ainsi:(( quoi! ne m'as-
wampemukiye ? ) (3) Umukechuru ati: c ihorere, ndibum-
tu pas d6laissee ? La vieille ainsi: ( sois tranquille, je vais
wohereze kubvoma yambaye (4) ibitale byinshi ku
l'envoyer puiser de l'eau, il porte des bracelets nombreux aux
maguru, amaze uze kumumenya amaze umufate. ) Impyisi
jambes, ensuite tu le reconnaitras, ensuite saisis-le ). La hybne
iremcra. Nuko lero wa mukechuru yambika wa mwana ibi-
consent. Alors done cette vieille met A cet enfant des bra-
tale byinshi ati : ( gya kubvoma '. Nuko lero Ngamage
Scelets nombreux, ainsi: e va puiser de l'eau D. Alors Ngamage
ahamagara abandi bana ati : (( ni muze tugye
appelle les autres enfants, ainsi: a venez done que nous millions
knbvoma ). Baraza. Ngo bagere hepfo, Ngamage ati :
puiser le l'eau ). Ils viennent. Ils vont arriver en bas, Ngamage ainsi:
c ni mwende ibitale namwe mwambare .
a prenez done des bracelets et vous aussi mettez-en (A vos jambes).
Nuko abaha barambara. Nuko bigire hepfo bahura
Done il leur donne et ils (en) mettent. Alors arrives en bas ils rencontrent
n'impyisi. Ibona bambaye ibitale bose, ibura uwo
labhyne. Elle voit ils ont des bracelets tous, elle ne sait lequel
yenda. Iti : ( yemwe mw'abana mwe! (iti) Ngamage
elle prend. Elle ainsi: Vous, 6 enfants (ainsi) Ngamage
ni nde muli mwe? Barayisubiza bati: a umwe ni Ingamage
c'estlequel de vous ? lUs lui rpondent ainsi: c l'un c'est Ingamage

(1) Les enfants repondent en se jouant sur le mot Ingamage : chez nous,
disent-ils, nous sommes tous des Ingamage.
(2) On dirait de preference : la hyene reste muette de surprise, en demeure
bouche baie.
(3) Mot qui n'a pas de correspondent exact en francais. Uguhemukira : dire
infidfle a une promesse faite a un autre; abandonner, licher, d6laisser un
ami de...
(4) M. h m. il est habill, rev6lu de...

- 84 -


i wabo, undi ni Ingamage i wabo Nuko impyisi
* la maison, 1'autre c'est (aussi) Ingamage a la maison 9. Alors la hyene
irateterwa iragenda. Bukeyo impyisi ibwira umukechuru
est stupdfaite, elle s'en va. Le lendemainla hyene dit A la vieille
iti: ese, ntiwampemukiye? ? Umukechuru ati : ( nzamwo-
ainsi: quoi, ne m'as-tu pas lAchde ? e La vicille ainsi: je 1'enver-
herereza gutwika igiteme (1)nmw'ishyamba, amaze uzamu-
rai mettre le feu aux herbes dans la brousse, ensuite tu le saisi-
fate Nuko lero umukechuru abwira umwuzukuru we ugo
ras i. Alors la vielle dit au petit-fils l'elle que
n'agye mw'ishyamba gutwika igiteme. Nuko lero wa mwana
il aille dans labrousse brdler les herbes. Alors cet enfant
yenda umuheto we, yenda n'igisonga (2) kye, yenda n'ifumba(3)
prend I'arc de lui, ilprend sagisonga, il prend une torche
ya umuliro, nuko aragenda. Ngo agere ku gasozi (4) yenda ya
Sfeu, et il s'en va. Arrive sur le gasozi, saisissant ce
fumba ayihambira kuli kya gisonga ararasa. Nuko lero
brandon, 1'attachant a cette fl6che il d6coche. Alors
igiteme kirashya. Iimaze gushya, impyisi iraheba (5).
I'herbe prend feu. Elle a fini de broiler, l'hy6ne manque son coup.
Nuko wa mwana yisubira i muhira. Umukechuru abonye
Alors cet enfant s'en revient a la maison. La vieille s'apergoit
araje. Bukeye impyisi iraza iti: o ese, wa mukechuru
qu'il revient. Lelendemain l'hyBne vient ainsi: ( quoi 6 vieille!


(1) Tas d'herbes qui restent apres que l'on a defrich6 en pleine brousse; on
les brdle sur place.
(2) Fl6che en bois et sans fer A son extr6mit6 don't les enfants se servent pour
s'exercer au tir A l'arc. Ce nom vient du verbe ugusongora : aiguiser, effiler
tin bois.
(3) Torche speciale en herbes fortement comprimees au moyen d'une corde:
le feu brdle lentement et se conserve assez longtemps.
(4) Ce mot a agasozi n vient de a umusozi a qui veut dire : colline, pays,
village habild; le agasozi designe plus sp6cialement la parties de la colline, du
village inculte et non habitl. Ainsi on dit : yagiye ku gasozi : il est all6 au gasozi,
c.-a-d.dans un endrolt icart6, inculte, non habit; en d'autres terms : il est
all6 satisfaire un besoin natural.
(5) L'enfant ayant mis le feu de loinet sans 6tre vu.de l'hybne, celle-ci
manque encore une fois son coup.- 85 -


we I aho ntiwampemukiye? % Umukechuru ati: amaze
vraiment no m'as-tu pas 6t6 infiddle? La vieille ainsi: (( alors
uze kubunda mu -ndaro (1) ndibumutumemo imbehe (2)
-viens teblottir dans la hutte a d6barras,je vais l'envoyer ychercherle plat
ya ukumugabulira, amaze uze umufate. ) Nuko lero impyisi
pour lui donner A manger, alors viens saisis-le Alors I'hyene
n'ijoro iraza yihisha mull ya ndaro. Nuko lero wa mukechuru
a la nuit vient se cacher dans cette remise. Alors cette vieille
ati : ( Ngamage I agenda ugye mu ndaro, amaze uzane imbehe
ainsi : Ngamage va-t-en, va dans la remise, ensuite apporte le plat
nkugabulire. ) Wa wmana aramusubiza ati : e nga-
que je te donne a manger. ) Cet enfant lui r6pond ainsi: ( donne-moi
bulira n'okuli iyi ngata ( (3). Nuko impyisi irategereza ira-
A manger mnme sur cette ingata ? Alors l'hyene attend, elle
mubura iragenda. Bukeye ibwira umukechurn iti:
le manque, elle s'en va. Le lendemain elle dit A la vieille ainsi:
nalambiwe u (4). Umukechuru ati : a ndibumufashe ikigozi
f j'en ai assez. La vieille ainsi: ((je vais lui passer une corde
mw'ijosi n'ijoro asinziriye, amaze uze guturuka hanze
au cou pendant la nuit il est endormi, alors viens, tu sors de dehors,
amaze uze kumufata .. Nuko lero igihe ky'omw'ijoro umwana
ensuite viens le saisir.)) Alors A la nuit .l'enfant
arisinziriza. Nuko wa mukechurn afasha wa mwana
fait mine de dormir. Alors cette vieille passe A cet enfant
umugozi mw'ijosi. Nuko lero umukeehuru nawe agya ku buriri.
une corde au cou. Alors la vieille elleaussi va au lit.
Nuko arasinzira. Nuko Ngamage. yikuramo wa mugozi awufasha
Alors elle s'endort, Alors Ngamage Ws'enl6ve cette corde, la passe A


(1) Abri en forme de hutte dans lequel on remise toutes sortes de choses:
ustensiles de cuisine, paniers, etc. Les indaro sont aussi de petites huttes en
miniature qu'on Blfve aux (( esprits a et dans lesquelles on depose un peu de
nourriture et de boisson destinies A ces mimes s esprits a.
(2) Plat en bois. e'
(3) Ingata: petit coussin en herbes ou en feuilles de bananier que l'on met
sur la tate pour porter les fardeaux : par 1'usage ces a ingata a prennent assez la
forme d'un plat plus ou moins creux.
(4) C.-A-d. je suis A bout de patience, j'en ai assez d'attendre toujours en vain.
- 86 -


wa mukechuru mw'ijosi. Nuko lero impyisi ituruka hanze
cotte vieille au cou. Alors l'hy~ne viens de dehors,
ishikuza wa mugozi, nuko ishikuza wa mukechuru. Nuko wa
tire sur cette corde, alors elle tire sur cette vieille. Alors cet
mwana wa wa mukechuru yumvise nyina ataka, agira ngo
enfant de cette vieille entendant sa mere qui crie pense que
niwe igyanye (1). Nuko ahamagara Ngamage ati : ( Mbese,
c'est elle qu'elle emporte. Alors elle appelle Ngamage ainsi: (( Quoi,
ibyo n'ibiki ? (2) n Nuko Ngamage aramusubiza ati: ( Ngo ni
qu'y a-t-il ? Alors Ngamage lui r6pond ainsi : C'est ceux
abalye iby'abandi babyishynra! i (3) Nuko lero impyisi
qui ont pris le bien d'autrui qui patient leurs dettes ,. Alors 1'hyene
igyana wa mukechuru; asigarana na wa mwana wa wa
emporte cette vieille; rest cet infant de cette
mukechuru.
vieille.


16. Lubazarwabagabo
Lubazarwabagabo
(wabazaga inkha ikyo zamumalira).
qui demandait les vaches A quoi elles servent.


Lubaza yar'umugabo w'umutunzi atunze inkha nyin-
,Lubaza 6tait un homme riche il possede des vaches nom-
shi. Bukeye zirapfa zirashira; hasigara inkha
breuses. Ensuite elles crevent elles sont finies; il rest des vaches
z'inyana inye : imwe hali Igaju, indi har'umukara, indi
femelles quatre : l'une c'estune brune, l'autre c'est une noire, l'autre
har'ubugondo, indi hal'igitale. Nuko lero agumaho
c'est une tachet6e, l'autre c'est une blanche. Alors il continue
ar'umukene n'umugole we. Nuko lero wa mututsi akagya
il est pauvre avec la femme de lui. Alors ce mututsi va

(1) C.-a-d. que l'hyene eniporte.
(2) C'est la vieille qui parole : quoi? que se pase-t-il?
(3) L'enfant rdpond par un proverbe : il y a que ( on pale ses dettes ) ou ( on
restitue ce qu'on a pris ). C'est tres ironique.- 87 -


yuhlira za nyana, azilagira-ubwatsi. Bukeye aralemba (1).
il abreuve ces g6nisses, il les fait paitre. Ensuite il est A bout de
Amaze kulemba yabura za nyana arazibaza ati:
forces. AprBs 6tre a bout sortant ces g6nisses illes interroge ainsi :
<( MFe, muzammalir'iki? Ko ndi umulembe ? "
Quoi A quoi me servirez-vous ? Puisque je suis a bout de forces !
Ziramwihorera (2). Bukeye azishora amazi y'ibiziba,
Elles lui garden le silence. Ensuite, il les mnne a l'cau de fontaines,
azishira aho ubwatsi butali (3). Nuko bukeye ya nyana
il les place lh of I'herbe n'y est pas. Alors ensuite cette gdnisse
y'igitale iramubwira iti: a Dore, umukara izapfa, amaze
blanche lui dit ainsi: i Vois, la noire crrvera, alors-
nyigule amasaka (4), (iti) nayo bugondo izapfa ibyaye,
vends-la pour du sorgho, (ainsi) et elle la tachet6e crevera ayant v6l6,
nayo gaju izapfa nayo uyigule ibishyimbo na amasaka;
-t elle la brune crevera elle aussi vends-la pour des haricots et du sorgho;
(iti) nanje nzabyara, amaze ngumaho untunze ). Nuko
(ainsi) et moi je v6lerai, ensuite je demeure Il tumepossddes. Alors
lero,wa muntu aratunga za nkha. Bukeye bugondo irima (5);
cet home possdde ces vaches. Ensuitelatachet6e congoit;
imaze kwima bukeye ipfa ibyara. Bukeye ya yindi
apres avoir congu ensuite elle crve en vlant. Ensuite cette autre
y'igaju irapfa. Bukeye kandi mukara nayo irongera nayo
la brune creve. Puis ensuite la noire elle aussi de nouveau elle aussi
irapfa, ayigura amasaka. Nuko lero hasigara ya yindi
crbve, il la vend pour du sorgho. Alors il demeure cette autre
y'igitale. Nuko lero irima. Imaze kwima, bukeye wa
la blanche. Alors elle congoit. Apres avoir concu, ensuite cet
undi ayishira mu rutoke rwe. Inzara yamulembeje.
autre la place dans la bananeraie de lui. Lafaim l'a mis a bout.


(1) Ukulemba, 6tre A bout par suite de la faim ou de la maladie, n'en pouvoir
plus, etc.
(2) Elles ne lui repondent pas.
(3) C.-A-d. la o0 elles n'ont pas d'herbe A paitre.
(4) La viande de b6te crev6e est toujours 6changBe centre quelque chose,
sorgho, haricots, pioches, etc.; on ne 1'encavejamais.
(5) Terme propre aux animaux domestiques, vaches, chevres, etc.


- 88 -


Nuko igihe ali i muhira yumva ya nkha yabira imaze
Alors quand il est a la maison il entend cette g6nisse qui beugle elle a finEt
kubyara inyana ibyiri. Nuko lero aragenda ararora,
de veler des veaux-femelles deux. Alors il va il regarded
asanga ibyaye inyana ibyiri. Nuko aratangara atma-
il trouve, elle a v616 des veaux deux. Alors il est dans la surprise il ap-
gara umugole we ati : Nyiranaka (1) we (ati) ubonye
pelle la femme de lui (et) ainsi : 6 Chose! (ainsi) tu as vi
ya ntindi (ati) ibyaye inyana ibyili, (ati) none
cette miserable (ainsi) elle a v616 des veaux deux, (ainsi) maintenant
tuzakizwa n'jki? (ati) Ko twagira ngo
nous serons sauv6s par quoi ? (ainsi) Puisque nous pensions que elle
izaduhembura I None tuzamera dute ko
nous remettrait sur pied! Maintenant nous deviendrons comment puisque-
ibyaye inyana ibyiri? (ati) izazihaza kandi tuyikame? (2)
elle a v616 des veaux deux ? (ainsi) elle les nourrira et que nous la trayons ?
Nuko lero ya nkha iramwumva iramubwira iti : c Wiba-
Alors cette vache l'entend elle lui dit ainsi: a Ne sois.
bazwa n'uko nabyaye inyana ibyiri, (iti) nzazihaza (3)
pas souffrant parce que j'ai v,1I des veaux deux (ainsi) je les nourrirai
kandi n'amata uzayabona. (iti) N'ushaka kunkama, ama-
puis et du lait tu en auras. (ainsi) Quand tu veux me traire, (mes)0
bere abili ugya ukamamo ibyansi munane, (iti) ayandi (4)
mamelles deux tu vas tu en trais des pots huit, (ainsi) des autres-
n'ushaka kukamamo ibishyimbo uzabibona; n'ushaka ubwuki
si tu veux en traire des haricots tu les auras; si tu veux du miel
uzabubona, n'ushaka amasaka uzayabona; (iti) byose
tu 1'auras, si tu veux du sorgho tu 1'auras; (ainsi) tout 'ce que)'
uzashaka uzabibona ,. Iramubwira iti : a Amaze ugye-unka-
tuvoudras tu l'auras. D' Elle lui dit ainsi : Ensuite trais moi

(1) On-emploie ces mots, kanaka pour designer un homme et Nyirakanaka
pour designer une femme, quand pour une raison ou pour une autre on ne veut
pas prononcer le nom propre.
(2) Qu'allons-nous devenir? Nous escomptions le lait de cette vache pour nous-
remettre sur pieds et voila qu'elle aura just assez de lait pour nourrir ses deux
veaux!
(3) On traduirait mieux par : je leur suffirai, je leur donnerai du lait leur
content, etc.
(4) C.-a-d. des deux autres mamelles.- 89 -


mira mu nzu (1) kandi ntuzagire uwo ubwira (2) ubulyo
dans la mason et tu n'auras pas quelqu'un tu (lui) dis comment
nkamwa, kandi sinzakamwa n'abo mu gasozi(3),
je suis traite, ensuite je ne me laisserai pas traire par les strangers,
n'uzinduka umugole wawe agye azana ibyansi nzi-
si tu t'absentes la femme de toi apportera les pots je me trairai
kama. ) Nuko lero wa mugabo yazinduka, ya nkha iki-
moi-m8me. Alors cet homme s'absente, cette vache se traie
kamwa amata bya byansi uko bhar' umunane, n'inkangara
elle-m6me du lait ces pots comme il y en a huit, et des paniers
ibyili z'ibishyimbo kyanga iza amasaka, kyaunga uburo kyanga
deux de haricots ou bien de sorgho ou bien de l'leusine ou
amashaza. Nuko lero Lubaza agya i bwami (4), abwira
des pois. Alors Lubaza va A la capital, il dit a
umugore we ubulyo azagya akamisha iyo nkha. Nuko lero
la femme de lui comment elle fera traire cette vache. Alors
wa mugole, hamaze kdlengwa, ahamagara umugabo w'omu
cette femme, au coucher du soleil, appelle un home d'ail-
gasozi. (Dore, abaturanyi babo batangaraga yuko bar'
leurs. (Vois, les voisins d'eux dtaieht surprise de ce que ils sont
abakene rwose, bukeye bakabona babaye abatunzi kandi
pauvres tout a fait, puis ils voient qu'ils sont devenus riches alors que
batunze inkha imwe.) Nuko lero wa mugabo yirirwa
ils (n')ont (que) vache une seule. Alors cet homme passe la soiree
aho burira. Bumaze kwira, inkha zirataha; wa
lI I (jusqu'au) soir. Aprbs avoir fait-nuit, les vaches rentrent; cet
mugabo ati : ( Mpano ibyansi nkame inkha. H Wa mugole
home ainsi: a donne-moi les pots que je traie la vache. Cette femme
ariyangira ati : ( Inkha yachu ntikamwa n'abo mu gasozi ,.
s'y refuse ainsi: a la vache de nous n'est pas traite par les strangers.
Wa mugabo aranga arakomeza ati: '; Mp'ano ibyansi
Cet homme s'opiniAtre il pursuit ainsi: a donne-moi ici les pots
ukame inkha ). Nuko lero wa mugole atekerereza wa
que je traie la vache. D Alors cette femme raconte a cot

(1) On ne trait jamais les vaches dans la maison, mais dehors.
(2) Ne dis absolument A personne...
(3) m.-A-m. pas ceux du dehors.
(4) Residence du roi on de son chef immidiat.
- 90 -


musambani we ubulyo ya nkha ikamwa (1) : amuha ibyansi
adult6re d'elle comment cette vache est traite: elle lui done les pots
munane irabyuzuza (2) byose, amuha ikangara inye
huit elle les emplit tous, elle lui donne despaniers quatre
akamiramw'ibishyimbo arazuzuza. Nuko iyo nkha imaze
il trait dedans des haricots il les remplit. Alors cette vache 6tant laiss6e
guhumuza (3), wa mugabo aherako agya i bwami kumu-
a ses veaux, cet homme de suite va A la capital pour
lega Lubaza. Aragenda abwira umwami ati : ( Kwa
d6noncer Lubaza. II s'en va il dit au roi ainsi: ( Chez
Lubaza hali inkha amaze ikaba ikimazi (4) igakamwa
Lubaza il y a une vache alors elle un ph6nomene qui est traite
amata n'ibishyimbo (ati) kandi ikamirwa mu nzu (5\, (ati)
du lait et des haricots (ainsi) puis elle est traite dans la hutte (ainsi)
amaze ikyo n'ikimazi ntikyaguma mu Rwanda .
ensuite cela c'est un monstre qui ne peut rester dans le pays.
Nuko lero Umwami atumiza Lubaza ati : cc Mbese,
Alors le roi envoie appeler Lubaza et lui dit (ainsi) : a Quoi!
ufite inkha ikamwa amata n'ibishyimbo? Rubaza abwira
tu as une vache qui est traite du lait et des haricots? s Ruba-a dit au
umwami ati : c Inkha yanje ikamwa amata gusa nk'izindi,
roi ainsi: la vache de moi est traite du lait seulement comme les
(ati) ah'ubwo bagye kuyenda baikame nawe
autres, (ainsi) plut6t qu'on aille la chercher, qu'on la traie et toi
uleba (6): n'usanga ikamwa amata na ibishyimbo, amaze
tu vpis : si tu constates elle est traite du lait et des haricots, alors


(1) Elle viole done le secret h elle confi6 par son mari.
(2) s. e. la vache.
(3) Pendant tout le temps que dure le (ctrayage a de la vache, on maintient
le veau A c6t0 de celle-ci : la bete ne a donne son lait a qu'A cette condition. DBs
que I'operation est fine, on liche Ie veai qui se pr6cipite sur le pis de sa mere
mais il est maintenu encore et ne t6te qu'apres qu'on lui a ( amorc6 a tous les
trayons 1'un apres l'autre. C'est I ce qui s'appelle uguhumuza.
(4) Ikimazi : un monstre, une b6te a ph6nomene ,, qui ne resemble pas aux
autres bates.
(5) Ce qui n'est pas moins extraordinaire et r6pr6hensible, puisque c'est contre
toutes les habitudes-lu pays.
(6) Qu'on la traie sous tes yeux.- 91 -


uzanyiche ). Nuko lero baragenda bazana ya nkha,
tu me tueras. Alors ils vont, ils am6nent cette vache.
Bamaze kuyizana, nuko lero Lubaza yegera ya nkha
Ils ont fini de l'amener, alors Lubaza s'approche de cette vache
arayibaza ati: u Mbese, ngiye gupfa? D Inkha iramubwira
ill'interroge ainsi: a quoi, je vais mourir? La vache lui dit
iti : c Humura, ndakamwa amata makeya nk'izindi,
ainsi: a sois sans crainte, je'vais etre traite dulait peu comme les autres,
(iti) kandi sinkamwa amasaka n'ibishyimbo D. Nuko
(ainsi) puis je ne vais pas 6tre traite du sorgho et des haricots D. Alors
lero ya nkha barayinikiza (1) baikama amata makeya.
cette vache ils font les pr6paratifs ils la traient du lait peu.
Nnko lero bamaze kuyikama, wa undi (2) ati : a Ni muzane
Alors ils ont fini de latraire, cet autre (ainsi): a apportcz
inkangara ,. Nuko bazana za nkangara. Nuko lero ya
des paniers. D Alors ils apportent des paniers. Alors cette
nkha yanga gukamwa ibishyimbo. Nuko lero umwami abwira
vache refuse d'etre traite des haricots. Alors le roi dit a
wa mugabo ati : c Wabeshyeye Lubaza, (ati) Lubaza n'agende
cet homme ainsi: atu as calomni6 Rubaza, (ainsi) Lubaza qu'il aille
akwiche, (ati) mmuhaye n'inkla zawe zose n'imisozi
qu'il te tue, (ainsi) je lui donne et les vaches de toi toutes et les villages
yawe yose N. Nuko lero Rubaza arataha akyura-umunyafu (3).
de toi tous. Alors Rubaza s'en va il regoit des vaches.
Nuko lero ya nkha iramubwira iti : ( Mperukiye aho kugira
Alors cette vache lui dit ainsi: ( c'est la derni6re fois que je
ikyo mvuga (4), (iti) kandi ngiye (5) gukamwa amata makeya
parole (ainsi) puis je vais etro traite du lait peu

(1) Ces prdparatifs consistent a amadouer la bdte par des caresses, A lui presen-
ter son veau a l6cher, i amorcer tout doucement les trayons, etc.
(2) Le denonciateur.
(3) Ce ( muunyafu ) est une petite baguette que les grands propri~raires de
"bitail ont toujours a la main quand ils sont au milieu de leur trotpeau. Avoir
le droit de porter le munyafu, c'est done l'6quivalent de recevoir beaucoup de
vaches et de se presenter en public avec cette baguette. On dit done couram-
ment : le roi lui a donn6 le ( munyafu ), ou (il s'en va avec le munyafu ).
(4) Cette expression ne peut pas Wtre traduite mot-i-mot.
(5) En frangais, nous emploierons de preference le futur : disormais, je don-
nerai peu de lait et je ne veleraiqu'un veau a la fois, comme les autres vaches.
. 92 -


nk'izindi, kandi ngiye kubyara inyana imwe nk'izindi
come les autres, puis jevais v6ler un veauun seul come les
(iti) dore, yuko wabaye umutunzi kyane,. Irongera
autres (ainsi) vois n'es-tu pas deveuu riche tres. Elle ajoute
iramubwira iti : C Amaze umugole wawe yarampemukiye, (iti)
elle lui dit ainsi: Ensuite la femme de toi m'a t6 infidele, (ainsi)
amaze umwicho ,. Niko lero Lubaza aherako wa mugole
ensuite tue la. n Alors Rubaza de suite cette femme
aramwicha. Nuko lero ashaka undi mugole. Nuko lero Lubaza
il la tue. Alors ii prend uneautre femme. Alors Rubaza
aratunga aradendeza. Si je walera...
possede, il possede beaucoup. Ce n'est pas moi qui finit...17. Umututsi w'igisambo.
Le noble voleur.


Umututsi yalihoreye (1) agabana inkha. Bukeye inzara,
Un noble avait vdcu en paix et il regoit une vache. Ensuite la faim
iramwicha (2), inkha arayibaga arailya. Amaze kuyilya
le tue, la vache il la d6poce, il la mange. II a fini de;la manger,
bukeye inzara iranga (3) iramwicha, aboha ibirago. Aragenda
ensuite lafaim refuse elle le tue, il tressedesnattes. Ils'enva,
agya kubihahisha; nuko abura ihaho agaruka
il va les vendre pour des vivres; alors manquant la vente (et) revenant
i muhira aralyama n'ijoro. Bukeye arabyuka, arabun-
a la maison, il se couche la nuit. Au martin il se 16ve, il va pour
ga ; amaze araburirwa (4), araza araraho. Burakya
vendre; ensuite il ne trouve rien,- il vient, il passe la nuit. Au matin

(1) Pour ce mot, se reporter a ce que nous avons dit dans l'initroduction A ce
sujet.
(2) C.-A-d. la faim le saisit et le fait souffrir. On emploie ce mot pour toutes
sorts de soiffrances, de maix; ainst on dit : le froid le lue, telle maladies le tue,
le travail le tue, etc.
(3) s. e. de le quitter.
(4) Forme de verbe intraduisuible; c'est le passif du verbe applicatif don't le
prinitif est ukubura (ukuburira, ukuburirwa).- 93 -


arongera arabunga, arahebura azanwa n'ijoro (1),
il va de nouveau pour vendre, il ne trouve rien, il rentre avec la nuit,
ibylyi (2) biramulya n'abana n'umugole. Nuko lero
les vers le mordent (lui) et (ses) enfants et (sa) femme. Alors
abwira umugole ati : a Leba ikirago, ukimpambirire imi-
il dit A (sa) femme ainsi: v Cherche une natte, attache-la moi aux ex-
twe yombi (3). ) Umugole agihambira imitwe yombi. Umu-
tr6mitis deux. (Sa) femme l'attache aux extr6mit6s deux. Le
gabo arakyegura (4), aragenda agya kwiba umututsi batu-
mari la met debout, il s'en va, il va voler un noble ils sont
rauye, utunze inkla nyinshi, afite n'ibishyimbo
voisins, qui possede des vaches nombreuses, qui a aussi des haricots
byinshi n'amnsuka menshi: nuko agya mu kigega (5)
nombreux et des pioches nombreuses : done il va dans le grenier
kya amasaka, yuznza umutwe (6) umwe w'ikirago; agya mu
du sorgho, il emplit extremit6 une de (sa) natte; il va dans
ky'ibishyimbo yuzuza undi mutwe, aragenda n'omusi y'u-
celui des haricots, il emplit l'autre extr6mit6, il va (ensuite) en bas de la
rugo. Nuko umugole wa wa mugabo (7) ati: a Ndose
cour. Alors la femme de cet homme (dit) ainsi : J'ai riv6
batwiba s (8). Nuko Nyir'nrugo arabyuka abona wa
on nous vole. v Alors le maitre du lieu se 16ve, il apercoit cet
muntu mu si y'urugo, ati: c Mbese, uranyibye? ,
homme en bas de la cour, (il lui dit ainsi: Quoi, tu me voles ?
Undi ati : % Elega, bakimbarira yuko abatutsi har'a-
L'autre ainsi: ( Eh quoi! on me le dit que les nobles c'est des
bapfu (9), (ati) ndagya kwihambira umwana, (ati) mbese,
insens6s, (ainsi) je vais enterrer (mon) enfant, (ainsi) quoi!

(1) On dirait mieux selon le mot-i-mot : c'est la nuit qui le ramene.
(2) Vers intestinaux, affames eux aussi.
(3) Yombi, est le duel.
(4) II la pique debout pour la mettre ensuite sur son 6paule ou sur sa tate.
(5) Immense panier, avec petit toit en paille, dans lequel on amasse les r6col-
tes; ce grenier est situ6 dans un des coins de la cour de devant.
(6) L'extr6mitO de la natte.
(7) Du vol6, donc du propri6taire des haricots, etc.
(8) On traduirait: j'ai rdv6, j'ai idWe qu'on nous vole en ce moment.
(9) C'est-a-dire je me suis laiss6 dire que les nobles 6taient des gens de
peu d'esprit, et c'est bien vrai. Tu vois bien que j'ai l, dans cette natte, le
- 94 -


ni wowe wandogeye umwana ? Undi ati:
c'est (done) toi qui m'a ensorcel6 (mon) enfant? L'autre ainsi:
Checheka, nguhembe (1) >. Undi ati : a Henga
a Tais-toi que je te recompense. L'autre ainsi: a Allons !
nyigyanire umwana wanje ngye kumwihambira mu
que j'emporte 1'enfant de moi que j'aille 1'enterrer dans
nzu, (ati) utabona aho mmuhambira. (2) Nuko,
(ma) maison, tainsi)'que tu ne vois pas 1l oi je 1'enterre. D Alors,
ngo agere kw'ilembo, ahamagara umugole we ati : a Enda
queil arrive la porte, il appelle la femme de lui ainsi : a Prends
uyu mwana. Nuko umugole ngo aze, umugabo aramu-
cet enfant. A Alors (sa) femme que elle vienne, (son) mari lui
bwira ati : c Shira i muhira amazeze ue n. (3) Amuha
dit ainsi: i Mets a la mason ensuite viens Lui donnant
amasaka n'ibishyimbo n'ikimasa, nuko aragenda arateka
le sorgho et les haricots et le taureau alors il va, il cuit,
aralya.
il mange.
Bukeye abwira umugole we ati: l Unshakire ikibindi
Ensuite il dit A la femme de lui ainsi: Cherche-moi une crucho
kinini. n Nuko lero umugole arakimugulira. Nuko lero
grande. Alors done (sa) femme laluiach6te. Alors done
umugabo agipfundikiza ubwatsi, aragenda ahura n'aba-
le mari la fermant avec de I'herbe, il va (et) il rencontre des
shumba bashoka. Balongoye inkha
bergers qui reviennent de 1'abreuvoir. Ayant conduit (leurs) vaches
basiga inyana i nyuma irwaye ibihushyi (4). Nuko
ils laissent un veau en arriere qui est malade des bihushyi. Alors
lero wa mugabo akazingazingira muli kya kibindi. Nuko lero
done cet home le roule dans cette cruche. Alors done

cadavre de mon enfant et tu,m'accuses de venir te voler Ne serait-ce pas toi,
par hasard, qui aurait cause sa mort par tes mal6fices ?
(1) Tais-toi, ne repends pas une pareille accusation dans le pays: si tu
consens i n'en rien dire, je vais te payer ton silence.
(2) Allusion aux jeteurs de sort qui deterrent les morts pour faire des
malkfices avec le cadavre.
(3) Tout autant de precautions qn'il prend et faire prendre A sa femme pour
donner le change an noble, toujours la et qui le surveille.
(4) Maladie de la peau, propre aux betes.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs