Title: Arubaans recht
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00017099/00001
 Material Information
Title: Arubaans recht
Physical Description: Book
Creator: Universiteit van Aruba. Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Publisher: Universiteit van Aruba
 Subjects
Subject: Caribbean   ( lcsh )
Spatial Coverage: Caribbean
 Record Information
Bibliographic ID: UF00017099
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Full Text
low
1AA
UNIVERSITEIT VAN ARUBA
Facultelt der
Rechtsgeleerdheld

Een studle van het Arubaanse recht
Wanneer je het VWO hebt afgerond word je
toegelaten tot de studied Arubaans Recht aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de
Universiteit van Aruba. Met de bul in het
Arubaanse Recht toon je aan better dan elke
andere pas afgestudeerde jurist gevormd te zijn
om te werken met het recht dat in Aruba geldt.
Rechten studeren in bijvoorbeeld Nederland
betekent studeren om jurist te zijn in
Nederland.I 4

0- in

-- --0 S 0 U* ,
Tothe afl--:e va cle exmn aan -


Facul-eit d OS 3- sBgl 5di dtoee e -- d -S in e is van:
a-zi a .-an een scoo voo Voora. -.5i


geol afglg statea e cla we- l
landse- S-aa
b. g-g S *igs t van en met a
= eol afeedea easbdedi rie
FdR: Vergroot je kansen op de
locale arbeidsmarkt
Door de mogelijkheid om stage te open op de
lokale arbeidsmarkt heb je als student van de
FdR de kans om te laten zien wat je voor de
stageplaats en dus als werknemer waard bent.
Dit vergroot je kansen op een baan na je studied.
De vraag naar jou als jurist die bij ons afstu-
deert is aan het toenemen. De arbeidsmarkt
heeft namelijk door dat juristen afkomstig van
onze opleiding sneller productief zijn dan
juristen uit het buitenland.
FdR: Bespaart je geld
De Universiteit van Aruba heeft vergeleken met
een opleiding in het buitenland de beste prijs /
kwaliteit verhouding denkbaar. Inschrijfgeld en
collegegeld samen bedragen slechts Afl. 650 per
jaar. Daarnaast bespaar je door in Aruba te
blijven voor de studied alle onkosten die ontstaan
door de vestiging in het buitenland. Indien je de
studied niet zeif kunt betalen, bestaat de
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor
studiefinanciering bij de Directie Onderwijs.


FdR: De aandacht die je verdient
Rechten studeren buiten Aruba betekent de zaal
en de docent delen met honderden studenten.
Bij ons studeren betekent studeren aan een
Universiteit waar je individuele contacten kunt
onderhouden met de docenten. Wij leren jou als
student en als mens kennen en kunnen tijd
besteden aan je vorming als jurist.FdR: Hoog gewaardeerde kwaliteit
De studied Arubaans Recht is een opleiding van
hoge kwaliteit. De succesvolle afronding wordt
beloond met de titel 'meester in de rechten', en
geeft toegang tot de togaberoepen in Aruba en
de Nederlandse Antillen (togaberoepen:
advocatuur, rechterlijke macht). Daarnaast
wordt door universiteiten in Nederland aan
degenen die daar willen doorstuderen of zich
specialiseren vristelling verleend voor de bij ons
behaalde materie.

i m


Voor meer informatie:
Universiteit van Aruba
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
J. Irausquinplein 4
P.O. Box 5
Oranjestad, Aruba

Tel: (297) 582 3901 / 583 5036
Fax: (297) 583 1770
E-mail: univaruba@setarnet.awea hten, joun toe aest!
ee lsik1d e)Sgbuvre utc
meiblivozedeUiestiva Ra
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs