Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.
Language:
Spanish
Publisher:
s.n.
Place of Publication:
Habana
Creation Date:
April 14, 1930
Publication Date:
Frequency:
daily
regular

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba   ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba)   ( lcsh )
Genre:
newspaper   ( sobekcm )
newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Additional Physical Form:
Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
notis - AJZ0781
oclc - 0011968619
alephbibnum - 001915261
lccn - sn90048069
oclc - 11968619
lccn - sn 90048069
Classification:
lcc - Newspaper
System ID:
UF00001565:16793

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Full Text"El perloiana emr en In ,xter-
no uint proferihn. en I Ic-lerno
1n aurerdabocio".
Pepin Rivera


SDIARIO DE LA MARINA

DECANO DE LIA PRENSA DE CUBA


122 afio, i l ervicio de I\o intei.
re-es generatle* y pNrrnan.luia
de la nation. El peri6diro n ii
antiguio de hahia caplellana.,


Ani l:xXIL.-remniaer- 122. La I11abana. Nlircoles. 26 dle Mayo de 1954.-Santos Felipe de Neri.' Eleuterion. Zacarias. Felkciano. Final, Paulino. prisco y Etmerenciana. PHRECIO: 5 CF-NjAVOS

oLogr la Asamble Arrib6 aezalen, la "G cea" la L
Para los' comedores iArCoiboo ao31. o ,o,0el

I de Colonos aju star a1 1 n g a c Ginebra de lograr I'a


de escolares arbitra s it priner lote de armas I '' 7 que erea el Banco del
'" Serd recibido hoy' por Silmetertih a debate en I


exi.orao las gestiones de ti z (iogEo ela ptz

La A ianblea ,Nacicionae ci apI'" eINE Pi.Aana25 AP"P
Gravadog loq billete fieala ]a ,oteria, lo. planes r c n a ,,;.. ciiA ai Cair- lhaltes hizo saber qana (;tia mala tiene "tranmendaci pc-mc,'are. cirapcrnc,,r c ,,-V Se detalla la, di,%eraa olterarionei lijte podrh
rccaHe ICubia. putoatc i cila- aibnia ;I carmnanascie diapulc-anlic-cracue- I r n -
n d a o u i a iliar obre sus vecinos" v podr ia 'rne rip praa'didamienai c OIarients realizar, centre lar. ruales fit--urdi fnauiiacar a lna
tie regalog tie peri6dicos v los juegos rv fas in ..... iuc,1 ...... pibl....lrma rc- r.ap riorittiad m ,d dir ptrIII r...
autorza~is. Ap ol~a o elartir lado;ie l Le t....lai ,.solvers jr... ,, 161 " p
.d...drelarticulidoadelpoLey ai. ni iia r u ri terenpeligrofaci ente el Canald .eana y Oc"id"" cm ai.r....i.ar hay a R dis- exp ta (a0lala Ia la'nia000
rnlmibi ci ade aiac-cnculi ro anecuir Ing niedidas concretasCneeesa.nc a ortadores.Ca Pitaie.a 3. 0O
r d C mi E cris par terminal con guerra n,
ti eae-niaia de a asamblea. previio calREESTR1(7JTRN IA fTERtA NATIONAL
e l estdioll Is al is.demlemrs ]nistls9 .... L ADO E O G AT AXL E Algutnas funnies occidprntaies dije- "-" -
.cndcc"cia -rpri Inac em biro int-c oin ique s oa habia lorgrado nlgtri
9,'antes de I................de......tac- Si seagravara el problenia de (;uateinala, s prog .."e a s~ d ol Pr 'n iea ar~ ~ nerru a ni o
Pasaron a Hestlldio dos .prol)osiciones sore los too repireniativ si de ainreese rdeaeee'ier* enlIsac-audc ia e d,1 nvI Sericonisidernalad aittitt i rtauI or a con
cccii pc-nc-incdiov Inn, (luie- pir \ariisit a e real i ma c-l c cla- V
soguros a titaetlthneros v e inlieados ala Registros lie d unnc inmi c.cc inhi aiimand. ae a ... pl. hria laplicar el Tralado ala Rio dei te Janeiro. i P..alc I rguroia a..c- ct, cn quc ... fines fie heneficioa Ipa litio. IProhiea am oirtizar
Po VitoIrsIn n-naniblea-In cid eaI ti nsthani elebiado l os cu Oi- i rsacionies.
]a Prociefiid Nosaettat6tdel cant-antiio con Snal -itc de aclicni..a...h a mc cic..idni ])e endefe a a tn ese crea queexiste una anenaza unccdcpl-Ici ada.. Inc ide, iquIsc-lau ,e l1oo, obligacionetattt a arlttotiei Rifar bhaincficas
ta Propit al .No trt lcoS izariadeo.... Inc a od, a h nr'u ia i
r-pii- de l iHe ,at pioca. nianrdose,nfinitivamente
..i Cnic-in a...iiiu a ri A Al u. ..arit- le, I on...I. plp poaii I... diiad,i In ic...n e cutIIIiRa WASHINGTON. ma 25 ,Uni- acl e -uir cii iain isia a c c-ie h ,c- cimndr ". Pir- l -D ra ar ie I-"" "1 IIwc -.. . .......
mcer" c-nnieeiiiccnicmn i-n -mir-ihnPa el ac-c- dn c -aiitlraritiudirdennius delaAamblesa National -qie c iqcLp -edu -Flecl-P da l c dP -me ada lbi o.iJohn icniI io e ccmpr-anamletian Iapazcci Apnrccien ciit Acl-a poc-i ci mInnci-r dHrcuenda.ifIa--r .ccc,'cnlcccc a Paz 1 n ,-:,'nec
firc ,d M in r cl-ciio dcl Con- d-- ini. ,'nPa i rc' anp-ordiente-amtn i r ,i- on e h2i da c mon los Senc ho tIescJose Pc- Fe aFster Dulla.,declarecrmcu iufore l America- rain nucaci -c- ca ani mcc mu .rr- eaSa nahe zr fu c-n c ,inC-
'n He Mnontie[tvdro; title ie Na Dule mainlfe.i6 que no qni~re talr bu fie ~codeqptimisinlnSe re'Sncheza -v, f 1, [3-ii,3l ul, "acD
c ric- n rimra poiucuic-iecn a-.d eiaPr, iric I el Sa na JLian, pci-Idcnccc duioc ior ir cinleu Heea nia ccI I i'c i nale ia-- i vihii iathch do c- icrIIIaminicsi c va c-cc OfIcial n Ai'a Sitn pro -a-i rl.icn cir c C-ia.
l r P n i p ar d rt c- ccuacunri adnto -ie ccl a ri ncilaq S iu c rlen -t c ac"nr icc l al Oec J0.4r M An uclAle," Pea-h ,Pcc- 'erIAIl0 GI aloni ala(i d a aq tiel pc qelcc-ng l ac r i c -uuii a rPI bi-aq s b recI-pII raroao sn de R eiac onn... sg V M\'aeV M M i r eaic-a" nm l ina tBi il inn d cj ,-, ". r. r
N -; f " io", na l lal do (.C{m-do- [!IIIo dP o F ai ina d(res de ploinl- genera]: Romaon Blonc, Inlettan. |ila tirenendA stuporin ldad l r liar don] i bAo'qtlP He aim ;: c 7Print ctAn- 10%. fnll rep:116 sit e~igenria dra% n" i ada"anc rul"
,m- InpptI .1, u-crac-urn dcl- crIiiio d Inig Pr n- lCelerenallo iyico- \'-cc preu idc n- --bleStLS vonnecino, curr a o nh l---d,)41, o DttatlO rP-orctI DRhlP 2o-d n lI ern .io dlscn l .- memrcirn F7erioc. Vue elv , 17l--o. c Ic-lc-curie-mg
-:n, 'vPPiR-n ic rprac iiea ,riPcusIctr-oide lacrnniI- fpr.iono potieicdai nOVllci-,rloise-inotc- -ipcl -uiiponeraenlapelagrpelcCa-cpriai olcCAVAlCieePanam a. I:oqt n n HerahI( n car inatop iic-ic-uca lrrr- l -
einiP~ a n doInci ai i A a' C ,a C Hn n H fit dad cu ic Ina cuml niacl r aricR 'Inc i n e a 'saM aR i aF C aSa tfin da, Pecdir Pa- an i id c-P ana mIM riirle h, ob c-Iucado I nareii saadci EinOccsdci u p r i la dipn ru-cl c iecm lll rienc dPa ra r ol l ci-n-.
rt Inbl ln I s I. ]a [,1t!AI Trh~l -l~ la a I ronh oata ion m annta .a1 p 1.1f at eli Is \ecind~d d l 'lrd n leId en rlO a i or. m ll nand n tla a wi~np rtl
t- sr. I,J, l Hr ,i i R 1;1r(. ". .. .. d. . ..... .:.-.... .. lMi9.. ,l ..... Rode...... "e cre.... d .... ......... i fe............ ..He tin exI ..F .... .,, ,,,, ... . ... .. .
NA i .rn t H ,Zani de Pt I doliArihnbto isa, !nw id' I I -dc ina ritopHe mtlngpr iedialR Justrn,"inn mPFole rlo -lC ']ra]Inliefiiit,,re"lirr,,," p i-riIla'.n-,monIdr, a aIcnn p,'tic I ---n r,-
la..p .. p.. ..... t a, >I ....del ........... enj P 'o, ........[a pipsidrnci all ,,r P .... Sao.....dA....l" cl ........... '- ]la H iMen dulso laa ods ;lit l ilepinin; '11j ri oP~ egilr nuci --,iki4z ~~,
f P'A If (l m n d l _n lq nGtualmll;Ia e'la stll'la at C.Inn I, !to Da ch l 'erd,nll HeA N nagja Penun- c nr ito tninvlm intyop(dem nos ,,,.,.- i -, I ,-; l:jirn 1111r
a- anrgc- ira~ilirc-a deR lu ic n dcic-ij ennitc-uamun oI s C-ima-rniti c hiaahcr i c-n--Ia-ani u a' iinicirc-c n:.L i- -ctr41% Ar a
faaof ca iclanuaindnd- ~ nla n I aalT~~Ai in ii rcc I, r cia ,ii ,Inlc.icin dc-l -iir ci-ni nic rai- i-nalic e a P HA1) I nsacdsir'
y de Hacienda Public-a i -del i iu-t aFrinaliza en la Pi-una IeLTIMAI n i l l in r .Fi n an a ina 1 radioie a-c-- niacin-?ana l
I..dEliii dc-I pidmand....dc-. .,._d ..cd -I- f ",'.-1 1.nP im -
/lde '.s el '.T C ll\O el pli,VP de 11 - ro, io -, lepal, 1117o s bh anoeh, r~ij ;*,,' 1-.n r ., r~~.i~ e 'r t?-
Pita~ro *,,c-ic-I iai t-iaicR-iaoc-n I It In i.i-ciI-.-dim:iin-i nlac-iuri.
A clarfieanit ic,--Indr,:,,:toai. ie.c-II En nfr
P u g n a te x til en cc-ic- c-ai, .i .c-a. c .r..... A cta r a n r e s n s ar a. d;..I. a. E n tr e g a ro n lo s c a r te r o s a l J e fe ....... .
e If'hic-iede' t in Ininuc zo n rp1..lSc i 1i dc-F-I. -l u d la c-c-m 'i- .- Illh .
a .... ..r.. ..d .........-.. i ,c-. i dc.i. ci, 1do l i.... .....
offci ..in ..i ...l..c- mc-,l .n. . .. ......
pacto comercial de head d......I... f cia...... ... ml I,;,d.....,- el 1stauo Un uipioma 0de..onor a a-...... al.
dc-I Tnipadidi- n v.ion ciclaaac, raIai'nal -anacI
A .... lf"tnIt,r........ ............el envio0 de arms a Ga tem al ......."........... ,......
C ub a con el ap n ,(,. 1'o n p r ....... p-...a Co.........R,,, do I j ...... l Insn ...
Team cil pr,,vectoa Ei--c- dc .iii..i.c ii. fiiiadu i ..... A,7 ncI m resit n' a n e arrrdt 2).
FI art,,c del ipoyeiac ap, nhai ar cc ten ,a control sotare el "Alfhellin '" la 'vo lmpaf ,,ii i Ii ),d radoi, o i pan,,en1c-c 11](1110 el en iae tato tla Tr ic ic-ac- hd .. rI
.5.I2 I in l cac~ii a Ni o 't n-nue--c n ...rr. i- t tali Itt(t ettli tat PIaannoi ttliiPfh f n c.nun Icuaccaac, iI :..,
S.i-g.n .tiferenc-itag.tara' I in., ..... .....ft i rmGunt.aparat terta aia carhela1.tfeIConlunicacioane del ...... ,,;-, A.. .
uft~ n lier nca o re lc~Ai'l nI.- I.... qrl.e,_D qlei .. .. p '-At E, E. iD ean roando se Ilevi(Ii a caho ]a opera,'i(in ....:i .. ~ n trl ...a ..... ..1 0 11 "" ie'-; nrad tits pucidn- :-o-: B ne
hi c-cc-a r a-in ic-i D-c-icri -c ni -iii c-In, Q riuc. i i, i ion-ae-i licacrFic. unrac-acuan etcr El Ba'nna
aarancee' a la I Iontantjidais drt~~-rim a n racrnu-ar 0 nc-aicr-i ii~nrlortii iuiiiq c-Via-ivi-c-c-l-i or, cuI.-.. _RI i-o, I-n( ,Cal u ci dal H ICamrce-ia F--,it rP-c-cp
a~ nr le I e id-w ,nant ....(eto s sr l a on-,+t ('.1n, .. Ll arl ,, Is 1, 2-i1' a rh.o Is ll,,(1r~ ,' Is R-,h a oo ;nlae ,I C Ialld A e~ l rtC n per acion E t:ir
j cc-n aI I. I, ogiericpinocmaFi-I6 o i i- oli-
..- ..-h ..-- -.....c-r e- c-nc-a PapuiCIiIc-c ala......l..i-ici nia-H ......... ire c-.. i. i i.. .....ii il a..ari........ M.... ........n..ti n ese.. ,. i
ad nor c-:, icc-liar Si ri\" ori Nn, a, ,ccnI ,-ad br c-I nlP; dc-C ic-icc"c- Ic-iccn- d ic'elic-niccia i iiar c-lanera cioa n a-e.
dru -icuc-iccanircic- arpuic-ac aqiaR n ccmicciuciij~ion irtnrikdi-cncu iiccial Rnriirn Ii c circanon ir- l-ar-i,-inrp lms ar ci
cs,, nr oc-0 i of 'tplnha -nra e P niainn fin o FI s e W-h l1PclN l i riiiii aP P da ,on.ina hdi He ns ancl g, de nlra-
c-nrc-a Crie r .lanrn imadeir haica rr i-ra % cr -narin riir r cia icir cic priadrIo l alisricin dc- inc-ru\ap .l (I a m n;,ia, dllurdc-I ei rn -c-] l irird ,' enidndadc, d I u'lbica an n c i-,neral y
ballad in. na ra IIo en Inc-rc ... na() c icran cAjo N ......I dc l r' ion iI. n' d.. ....... ..Sn dc- ........ a ...... ......i . iD c S, ci, . b n m r c a dri R ...i Na c-. .inr .l rc -.n. p..a .
.n..n.. .Al ic--,,ric dr .F.r..I.a-.. P,.......c puiiiriohicadi ...c..-..- ie... 11e u nRorin.Ic I.. ... rnida di cna.........a..m er.a a . a rc . nlci di Panr-
in-n c-n -d-mc-c r-r cI\F- -c n-n.dari-caci anr Gn umn Jornada tde ,eI'afl()"':fl"rI a c.ccITin-ci,.ii, ii ir inal cruec-tran cacimacama.
-CFP' "Etll In ,lano olnA na laloldw ao n'n;ttna naIA all]na I- llorlw1t pol sg ll i ~culo,,
Ila a(-Ia ador f, P;A do dc tatl d qln d- n. ll] dc-Ia Ic-i- i-ii raiairo-13 c- ciiei, a mseiPip c.cafwl lprnn c rlo 11d2urHec n elo I, nin iccIoscona i ra nti-nia de do-
mrecin c-al- Iiira 'a v-i ,a d i I a a In lic-iilti,-run n-liuna aiicnond indiiiiii riilacnil aec edr e, d al D l a c c r-arrero.
ujaiac-ra .c-rrcnair iIsCpi,),aen-dc,;!arI v a.ar. -ai c-a ni"" I a-R i c n a niacin rrcimenlo d rnIclblecF n r, la gena-
.... n I... i's ...I? ...... He Is ? "... ..I.....i...a .... .. ..n.ll rr tin (a Ip ........ ,nj,,tonnlepofel .1 ....,.....(( .... 1. .. rri .. O(;K)t;...I I nL... n.r... ...".... --
eaccrca n isann- ianiIuri- u (;duiaHrniruiacc- acNnrrnalcicu- ,nado imr i-nle Pala ric'nncritin i (c.a..i rn-,ca cnu c-iai-ti d-Dct uI 1-]o ,I In c-nn a-,no cic In c acr c .a-c-ramniarirI Ed dr cin c tidni -tni.esrnil n litrs-dfuera dei -errito'rton
o'Hal'al!icIan alcinnal ic-desi iado a c-l R,ci- '- d c. ic la A d.c, ..idondDolalh- :iir H f rc- I n nhn da rruI matc-larIn=, cacuiac n ci.c-dnccrrhln ci-, n- inTna l r-n rmp c- c-ad pcr-a
napi cA hrup.rl+ d,,rhn, adtlanrr,oz forndo do arar' er DIe manentpi n-,1 o 7ol UldrL n -I*.arla ,Ih 1a a- i Hedl V v ,i,- Q IaHahana '. Ii h, i Jd laal lican -n tia nu [ amplrs o Hefo +pl ta[ n,
, !-= t',lid- ]ronrort. v q- Ippon ",at-,A 1la d. f ,-.llnn dd 0,:- n -)do 1-n-,-111P,, ail IA]1- n ,etde L Ha sfip ,in in tod s'nIi o. ]ec de denrloR q ien cimpA 1rtosllnln nrinmplinnntrorprod n Piptn tl Pr
goIr ~ Arrq e w rz, R i ",m, n ln NAcrona _n R rip C n-H.-n~o nsianci- Pin (f ile 11 1A-ipilla- ol edifileo (),],a] He !a pi'mr-o r dP nif cIla~a~l r lllh e(nTl on lib nnPdlIllaan d l n cu no. rn p'Pa dr tr ospo
it n ri Iu le o MR- f ri-- -wo('all ]adInl,- l s'dr 'oiHe zt;; ,,a l(' {t-,lrC.,doclor R4f~l C ;ha.s In- que r, r_,2~-rn "lncierdin amenle" a He mri'rancias cullo nas .l ext anlE
r fnIA2,j -e details oma. adilninle lei o Uni .ndo, "i-.- ,et, FE E D-an I'a I s t-, A nlh L~l O ~,adol ,m ~ ll PF Hodnf/iet ren i- sth v o. empr-rsat He samacenes d" r -
Aaa an c ri 1t-FI monrinAd r, A, & Corcoann. I, I deil,nndne iii2ue, p ,r-ld a If to 1d r l fdd ada la1, lt- nor I;,- I, yip p-h r
cicci i cl-u cot T-bIindll-i \ur Rnhncei -n I r n c- -- doK [indinalan c o- a cich- c-vnc--banc-ua Cinrna n uera dei
on'r 1-n ....d~~hI .h a rk "It- o l~a en IlAt sigilleni- sports ,a t.o a ,n rxt !ta o 0 e n I o i R. -.'s- o I llnn De D 'allsta oV' 'to" PI" D1111, I I w -, l/i(1; r ll i l.dc, I 'na (,onn sifinl e tr, li .n Id n O l Q ra6lAnR no-P 0hllwort rip tln rr n Visit: nlmilh "nez'nripr vainr e ncc
':'.aci i- ( nndivric-ie la) I lndavi io -aE E Pc-n c-ii1rS-. P audn-li- -I ni'idnunc-puc-idecur cihm-icc Hni i-ccicruain-cl -alsas c egacc-a co-a
ca-ia ul Fc-ar-iaarlccniaa Ciirc("iu icn~~dccd~i-c' c-de,_n c-uieaiijic-rc-Ind adi.- -po,--r-
e~n n1P) ,n nfPlqaI( D 'odils- Ra, ('o~n elI rlntPp p r conho do l -nr l r-l l ] iv- ado d qule oill alg l~ii vn- a b pw ~ lP a~m ia P llll Mnlo.o a r t. latic ll[I Pp(: 3 lFd a 'i- oF l'nor a ,t i dp Hn PIn2 K n dnq
iranoiacai i b.rin coa mab4celani,, rrip(!, rv n crhualro ,-aFitinn-arIuirhIui-randa anl e c-ia c-Funalcltaen Is c-amer an -
is tR 11 r H ( ,!a t I1!T L Itr dsno, qlP Prre,,,ld, por nnvpp~or ln n t itcllos qe ha su, tepli et 'iono-" ,rne,'Al pala tomar -olnsvn to- I id I Itfo, siicnorid Is cudIrad(ll (nec~ l ik olnbaP"an miefPfr IS l efna n-1 a ircnn d r [,r,-
ac -i, riruni a n ada- di-C inii cii ni an e ruc"' iaiicniClPic4'-In I b I. lnhA! ii e i ui ii Iii d cnlaIi.i..ciic--iritnc n- rcicaia .cia inarKc a-
,ja i ellral o ~ o mitrn,i(ial title lot fFInaliza en la pixina 171 ton do paltIjclpac,,, In oi III ela i4- \\ la, ill 4 )(\ba P/I 1,il[ c ll- l ~ ~ PI} P E co a .lnlnAc F n I s cfe i rppenp a dra L eg )a u va Y rk e
c ,- l ja js v cPit lnl r run u i d ia \ o-n ru e d im ac a Gur a ti n la.c--r n o .qhiei)ic ceco m n zarm Pum i u c-acGcill-rm ocTn rie llla, c-alc]id -laanell InI fill] de I s p re sid p n c i e e q in d ld a
racb l e p rn .lc nt a l,,crcn ma aii-Lau a ldan l Cae ala l ra, o,. n ... ... ...; ...... d nI, iid o db ....;ca ulcr ,hc ji- sedc.aca'. ..ad-,,u:r,. 1- "- M q......IBc,!,di,. ,,a1,ain.. ...... ntInd, de..... dc-pc-an na .- Er Etio e a
dun ai aadel i-atorunrIcMr- HI, d c-air, .IorCaballeros F. F. D ie;n IIrearona Va nnlea m-icia ci inn uo c-I apalabra, rc onin.ddo. ai;anr, dc-I 1 nrtiri ello a 1 imicnc-cmc-I, tl ol ci if nel pc-ln ucalP In nd a l a ma n a c -ann nee '
crcnic-to n l i po rumed ia tion d o un s o- h bt n e nuuu pin iia Ira cm c r ucan gsar a GrFlll c-u cn n lo g E sladr iis U n 1 cmrev s pal acbr-srrip ape r u -is laq e e h obl er n x p ed id n 12 N U E V A Y O R K m a yn 2.. (A P ..-
r abin i-ca lcr Fi u un niufe r a cccalnir e-oarnor C'h i uen ien. i ccar n i ,, i ic -a cic,- 0rdelcn Sob-i- i o.- o a iim i- mini_ rc i c-ind (, u N o dIa i icih 1d i c -Icfir- .rA cl P H-ad n ite fiela i Ai ci~cu icc onc r a den I. E nlmi a nf tcial hradlogad n a t
amb crs In fai -Ic c-, ci ( a noitit 1)!o (,Sr.a Rivero 'n anad-ltohEfratrlopEliairjbl -Jo,( / P C,,rc1a lh,,r He 1- 10L11ones dr'(,l' 1111- ,oIrFelix Palac.is Sthiez. Ilego En el mnnnc nh Vin e So P' n l minernrie linpia-lade
Poo ll, 4 p ern lll l r I -_- t !Ia, l -ai~ n i Pn info~ m o a lot s~ no, D o~inV- s. F F irn ln iNinl u c ra l ric u ndc- to n ,,Ii lcc -nc-cc in u .- uh rau-lm id'a on I 'll-Ica RanGim c I dce- nm a pm la la- el r clntmc lNllnl tcci-e u F r A ihiicnnsr c i. . r jo, pEi
, i acl a caIur 'Rn A diii. I ldac- a Inc-mimi stan Col tn at irana' ar a cot ,,icca p u. icr c-d me h ccc c- Ism.-. reicc- a.d lm.a Alcnaic l cia *. u chic-. c' ii r n I cca Farad. lluuduc nh i l- na Ia E' OrK. nni 2 E l h
1-m o.f-a n jniri c-Hr,, r,,n nd, i Nc ita dl- or se-FiSr. .i'c -r ajcrnd;,d,,c C-civ hnfracl c vmqi c el del (CPm C li,,c rn ilPn i i de I n i t ii m larc- c l Fn-iIut r Pa, na S ci eln uccc c-nt aminl 1 arc n,-ui a d e r p eierdmn c-inecitacilin que le hizo el
aI,.n4,,niurind n ihraudn c-l "a,,u uha iido-derMalch- a, toi ondentp lruci u Pl a- (m,.\Art,, A.1 T,irPo i oc, i ouac Fu ind e r. on en mod nl n AlRul v-hl leT Iph A -P i n lo n t
locl, A-111 ioi- on ,,),as p1,li[las Fi en 0i- y ( 1- ftbt6, inwio rip file P % oc ibl. a n rbrn He lc n-lerohn(n cr-ion hsnvrio ciEnog E ,'ap- nrint iMi ppr rirritane eer.
c-iliac., hao ( dotIP
ariicc- c -do rin ,onnde t !inia{c- c -n c ru a ,im arearr 1.dc-ia!..dc-i-1,nndpc-r nuclb aimic dcpiefns Ic-di'relnr- ianfrumhcnaitle-ea l c-rrc-ld dolornor- cl acHdiassaanaEslad, Unidos,.propo-
rum'17 ri1".f ar.ded NPaclnc laudnc c-u u ic d ,chc-ams I- c-icc- in l air-a imc n-auc i c- ica li c-ba iria o- -rcrnd ia,-r En la n ir nealo n 10 r ownc-u, c Ei arcr ndl err npcln-cc-daateait-
v.fr R i q,, o Ino-, r-dorR I, i ri ,,I, H,,,%,I R 117. z, P}11 1 A n A In-ohi IV nrl/.h ,nartI.IIV ts__ InuH t drs N, or -
cc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~"' dc-c-mciair, rina inic-a, I,.iccni rcciaFinaoanra cevi.c-cDc-ir es--Inieusarc-az-a-Icsr-c-ilbcarc-c ellmurai Ti c-i Nr-mucii- I c-cctie accar al mmccvc-(d,,.ro rancanriuec-nirc d-i irhc- rc- 'cl dnn -ndelaicc hiida prpa
rAi III quc- wPrH 1t' iii n c- un hra Ic c- I I od icc-u, ,lctrfao u-cia cia C-ch( cifn cd-I f-tIa- inn- I mluir. dc-c-in c-ne t r iud-- dr anc.. ,de tl n, c iII nln du Insu N lro do r ac -- c-Heel aidea la- an Ian i cpn dnneo-c-ra rbln de hi r ci-nc -cc-- c-c-Estc-nan ps Unidni
to -nhre e "o Herl I.,d ii go'l-rln l fdr JIu iEll d".t F teg i r m o .[vo,,r ,Iqpufado do I iie vr, rI .2a He1 dP [a a'antldad r i _ranrGrmlPnlr, h,'% rn 'In ni 'varin ex-' MR Ito So,]a-ile v ski nmitiva se
t~~~~pl~~ FO rin RI l (eco dle ,oh- de] hR,,. 1711- IFInallizii n ]a Dtri n 131 (Finalirza en la npirInA 171 PpU, d a lla l,(ilP T nr n lam nt in thi. M ln lh ii ,r d r-A ol.
r-. F1ra i r-cciu-cad- a -r3D-cdoFl AcaanIac..... ilalin -n In aam.. 1m u mmnacl-du am maac-c .nectniacIllinranrm c- i ntel b arc d'nida--Astoiacu.
"hIc-novoic B rank cl Bamnaco oI n--c.-- - I-am_ N -


F Irz. o q la R d. t,~ e
rip r nr u mr c ci de -n m
c A lIc-luca ,nic-u n hu m Ni cI, 14, ci
Inca N 3-re n n a ria cI rutu
a inc aug,, hi$ n d In urhailu
na a dc-I. ac ija c-ram r cPr
ra aran del refew 0n ex n`lnl1ll'*4 ripPM ic-n- ar
Iccct a c i cma -c a. la cic-
Inmdl.anm~e8epuo d rHe m
ccdan PSac I ,rc -un-,ainic l aIn pcrlo-
"IiFI-r arnudi-ni nAl SIM


nmea -ialcd c-ac-n cn~ici cc-m i(ic-rni-
En o? ; n flIna rianfrmn S III, lr
niendo rnnflid~n r,, % H ql I t-' uoar
Lanc-cm FI c-ra c-aiunaaalin ma %j

Ira el Presidente

el dia 5 a Oriente

a inaugural obras

cTratari el Cont-jo .ent
esla sb la 1aia anl mistia
La tlnciccca lund, nfre-lida a Pmlhc-
CIO. El ria c-cncn drc j iunucn ,--,-mIi In
capital dc Iiraenie ri Pr nir de
ha Rep-il i-a c-acl-un I Ci[ ar -on
Uncan'dc-I ncnivtl a ciado Oli is Paibli-
c-a Paredo im6nez a de oi ras atl Ao
cidade d-
Fn esa n cnsi6n el Pl'-silrcc- all-
icurai- PI nucc- elp-ic:ii r icp S-n-
,cago ae Cuba, Tarnbalcuc :-1cd tilca-
rA la prena Gillbc-t e i-unitnn tarA
eal ellcdAc de aglca parc ab,,tecr-c -
Sanrian ec'lnarc-l rnl)dc- nct-ium
pitcl a c d ha.,rnidad qie Raaea ade
ser. eaonir gucu c- dncaddo
Con ere maot-vo se ;ccepaua tin
ffl'an prngranh, He fesolslo
'I re-n asunlp-r deinciira national
En Ia cccL,- q hicc IcanIuc l me-
dcidin I.- p.-. ,-,- de Paarcio l
Secretarin He la Presld--ictc, 6mte
admcli6 In parlibilidad de cue ain IA
reunccan a c-lIirrar i- a lnrc-ra poi -
el Consejn nrdcarinc san Ira!r-
dnp entire oalr- s trr s asI- nlos He gran
. einc-rcns: aniccstia ac-ic-al, Coac-dacca
Ensclal'ea y Hacienldisa Comanrleraf.
Pldean Una E auelat Superolr
En visits a Palacin c-I subsc-cela-
rco dp Agricullicra ethor Sicarez SPuI
quiet dcjc un daecnorinducc ip-ra nI
general Batitiaa en quce atIcita In
creaciran dc lna Enscuiea Super-a
en 'Minaa de Matahaccibra.
El EmbaJadaor nnrteanlamalien
AI.nrndindia tie aver on audcen,
,tca empecial. 'rCihcib6 el Fresdentc
me la Rep0line Ia aviita del embi-
adic-r deia I ladcin Uninioci d Ama-
(Finaista en tap ni 13)


uic-milni. cc. lum uricImccc l c-uiaI cmno
hulnnip dr In prdl .l l dcl c-.cni-
u-u dc pl..iljunc- ,f,, m in. plmuadlc-
mum.e ,cnu id-I." c-u;ncai aincdiic l-
r Ld.. dc cuc aiim dind c-|am<1
a d.rnull, rn dcl Tp'Lctlnca[ u5 -


i"-F.I iucdc na li-ma ciaa daaelv-
ric del SIMd
I"' cpe-i hi nm -i Pmar in ui-halr
* lol e]l d S1 I.A, IPlvi a Mo ni S/a-
c 1rc 11-P 'e c inluInn re -c cprolrrun
cpndueln c c-Picla-i adcinca dci dc-ic
au'dipmu,o r ,nu~rrur~hiaC-nc i dcucri-c
Pnlda rIcii- nuc-muc- abC decI-arl v
R_a'II, rlI le", 311 aln-li~ e edad,
El c -c c-ncadnIci linac o hucuc, nua
purcilde ha Cmn n .mon -CbcTa di CAeP-
C, enrirebli dc-I eFc--e c ('le uS arccc-In
Dc-cc-canIde In Perle. icc-rum la 'cia :
i l -n dc- (lM au" m ( rr' ccci c a in
lie A--m]c-cu Ind(i -e'n Ilb...,I d cIae h
Vlb,ra
tu qc( cidijo i.natA
I). mi, mmm, c imi luh uc mm dii bumuc
I ha idonp mi uln rgenlei dcl SIM
I qe upndn quer ruinl(' n cieleup m
In qtre stiporp qlpi. filepdetenldo r -
pot esia[-rIIl -t, t rinAd,,-(itri nvLear
c-icc c-incc-rinmrn Mai-ic Flu-l-"
Airavg qucc hanbu rida daeiuildo en
rc- (ouinttcv Club hue -enc minir-I
o Intl n file a, -. la o de l ], in, wI
in sc IIn, cl i no ina qucc-cP-c mirui -
bro del Puiltidoa evPc-cainuaictc Cm.-
bano y que s,-lamentcc nc aea cIc cpor
icu "pco- sia llc ]e ar a elect. act,,
agluitnos deti e le rot"..
TambIellN hid- daleudo cl-s"imr
Icull FelIpa Gciucrre- nc-c. rcon-
m'do pcc c Puncho'" icur cro-
unria depolicic
FInallia en Inna pina 151

Aadjilidicado el Premio
"JoP4 Ignacio Rivert"
L El juradi del- pc-emin periodis-
ti Urnanual c",IcIgn nacio Riv-rn"
adjtudui-d oanqhe deran, g.aiard~nic
ai articula "El Patrl-a Dencana-
c-do" publicad cen niuestr coleai
"El Mundo"t. n la aedcinn del 16
de febrern delrlrcsenleaiaai y ori-
ginal del doctor-i ,liad Monta Soto-
langnc pcalrofesor de In Escuela de
Arten N Oficinit de La Habana v
rmiembnrn de la Reidaccion de "I
r, Mundn".
ElMarcina. Otoriadn nr una-
Eiuldad ha elmdicllo chequee
e rcarrnPondcortes' .%cran cr'treadna
u tradcla %IConyunto dea Asocia-
a 0neana Callen Lomercalaisa c
i La Hab ana.


'~a i I- fa nk o f Fnalind snh,o
op -iA',n. I",c-mini-anDc-an ,n
At ......... hat.. ... tacan a los viel
C-1ur en c I di c tin D c onhn atunrc -
iamentr foinlal n ,P1(til] pa~-_

....d c-am. c-.I.c..c-.....i-.no.I.... dirigen al del
niacin~l Enna dac-muluucnium. muml c-inp 1 I~
f I nadrln paolI el Pno~r Chiilir,n n.
rn nolnhrPcrci d-am partn- d-I ucon-
cat ,r 'ain hun cc-sefibr.e Dcan
1- .. .... ac-cu 6c u a in-I cr c- c lly artiva la aviaciolt fr-
in1-1tA -i-carcIP1 I DRla u-c IIc Ill1rlc- vac a
u-a mum' iI ic-u- i ccc-cngal c-n ula.
u-mu aion m] a c-mrnn neLm e-I11c- una {-'NihI macic -ild
paulai aecup clau-inuRASluc-ua dc-na (l ih lac- ac r'incr(atd i ,
u[n c ,; , mmmc~lla puui In mdcinl cnd c-c air-cumin Icr.n r2andi- tlCnl'{i
ic- rinad I cia pa~nic c -eiii cc PIt an an' O hi icc-ac. i-iic-dc c-C el ,1
a a m n I n ,- ccc d cu c-na.l' la c i -n n
c ccfccmD-n "I I inc-a I nau a d- un n I
hihp Irl" "I l, Do1,A
.. ... In c, e i ....Id.. ci dc c In ... i-mimi, c-n mc P-ed
Ilci clai ccn mc Ii cununna i-nbn cc-i ,rao hInu nanlaii. c-ninc
ini'ma, mci-a muir el M aic-umi, di- Mu- nacc mumO c-cc-manic I""
Arn- ccr l ,nuudu an c-nun cc-i c-i in- rmm Nc-ur c-cumin. rai dalc-n ,Ic
c-cur .'hi- in' c. c nilu mlama dc u- ma e-inA dIV "(ua lr n c Gi .
j IA.(Ir a nail-ac- dci C m 6a am inc-, nc c dun can dc-P e Dccc-
c-ama Ind ciarnc-A F c-au In c-mrum 41. inc-nc ici, -
A ,] an -m d ,,c-I dc-inn ,a... .
n Fi n-lica en Ia Inltin I, di- Inn fue-r c ci- m ap Ira ii nil,


Toman medidas contra los rojos


en la Republica de Sto. Domingo

Laas C mara Lt legislativas .aproalcron el Mensajie
yiue en dia-cho sentido envi anel jefe tie1 .a INaci4n
CI'D\1) T' I ,1'311 nain 25 l nacr n I dlticee pI l ii-icn Trii-
,TRANSCA,-l LgCaa -rla a- pllh-- m-.itha palironnrse
latxA 'aprnbarron APr levr una i l )An- I' n itda nA aplaud r m)nple
canrlInada A I atile l A in pincrdd, a diclar jid -
culpablt die dhlitn colra Ia Ipai Ini-artc. pal r-nrldc ard qii r-nq -
pr h l v-i aidcml d-Idel F.ad e",r c n n.....H, I-il had n;, ni-ifc-c
o na Ian rye.'ciiiprhilben j, -pa.. ia rca,-.rcult1i.
S pairi 3" nc-lui dard (- n- i:.!e
miniasr dals -erin isr- .,ndenado, cncia c rnja dl s iciar a 'mIa-
P a l I i1 1b an a l -ir pa e n i aI ha L r a c- c i 1a d n "i
depocracl6r icoma atn.m-a p cc ao nlcar v C onha in. 0 am drc-pdadii
como pena nccc-smia& ins establecI- cc51eriahllsni ir(Ze ex s baie y c la -
d .c rn dichas leyes non decset-
EI ptoVclode l y fuwl en,.iad,,l atjuucirdel Jef, delr d cull,
CrnaI ce- NNaclo"i ,on n tin menma- dii l1,a piraona inrlpada e tin na-
u mlrai)dauclivo del Presilelle dIailt ilal del pain. las %nuanc'nniet-
RephlMcacen el cunl expiesa (jic blecid par p a I itadale]. han dr.
tan. de Ian saldidatde nmas i-raq a-mociadoaier suimiccccievil .cvcrcga
Clideellcia atomados par 1 GobieraO cque canda Ian sinculpR Silnlcex.
dnclanlnanoa ian ls 61timos anaiohha liaanjelrsa'jiuin eR lqu PI tribunal
sido, sin duda. Ia proscrlpcidn d & qua lpiqie aiquallas anyonee% ptr-
itoid aruupaca6n actividadea co- da inaibPrn iinpon-rlla IA penn de
mnntq a.F.en c-anA cd qua iratnn depoaciaron. sea coma pena pr n-
ie s.ubc'ertlcr PI arden insiauaconal [pal. o conia accesnraa a Ia penn
del patio, y particalarmentalel "- cda prison instiluida par ]a citada
ncmrn cl.'n l republicann, democr-Il- cdinopaicicn legal-.
coy represenanOa astablecido coma Hate noar el Printer Marisirn-
formatide aobiernoaparIlanCnnsttui- daainauena ansai-jal Congreso. que
cion damInicann. 's cHei laoqua eI Poder Ejecutic,
Considers el Jaef del EStadn quia puede. de acuierdan con lan aicrbucan-
Ia ilegalidad ci eagrupaeione. n c nea ql le e canfirren IA Constltu-
hlvidade conrmuni.lta, declsrada pdr Midn del Estado IY asylens. ac-denar
Il Lpy No. 1443 de fecha 11 e ju- IA deporArcr-na ie ruaquiqir exiran-
nclrde 1947. "ha xdn dee xtranr-a er- cuvrca acanndua In hia c-m"r .
dinanriasncnifictcrian pm Inn loscane-'cednir da ella. pero consider il,-I
resesa-italn del paint y prac Io prm- qc par- sanainnar e pecnialmanla
iecncan de nusr mis sagradas tradu- acar lictiddandes nidernocrAticaa.
clones"a ia el mcann tribunal que In juz-
"Ha tenlda iran traseendencia In- gue, qucen aplique esa stsancic.


tmineses qiue se


ta del rio Rojo


anceana. Enviarain otra
iinalivos ale )ien Bien Fn
i Ia cI. c-ai. a mim. ii lm i -c


I-n e d IHann i
()!,c 1-ucla. cch-lmah, ncr.lH] i-n-
i., Y+'n ", C '"",ro mea. h. l I p
-un arInc iu a cdin man,-nc cI, "
arl-n rn d I ,n Ic hb rimuacrdc-,,i
( n ,m .dri Vir;nilmni >r ,rn ,,l-h
,_dn- a \lPAl "'I" H,]t e n",( 1-:
,I p. dc-I c a, second dc- ,n
rd rcmhn a mm, l iinn9- dc ,c r
H-i ,Ilt del- i ir Nc-n.
Inn .mladn a I r klimu ,i
ca- a~ni incur nic- Irahn-c-de rc
r- elm n I, delos rrle
Finh lnin, vilatnai ri-c- hc-. mimi
rum o ailn -cuarli- di inc-ea u. Y ui,-m
1e j-,p1, 1 n 1 -1 r, 2Tnd n 11+, -.
l a- natii ncurl ie-u c i a I urn
iha rai. m: chua-Ia i-n i 'S
i-u Al c
cica rim. lir~nac di .nrc-cn a -n r
miic- nun na l a irc an i nrP ,"a
Vlolnf,,In
I~s.,t mn,lnaa ,I
GI.- ur mmmn- d-ina ia
Ic, ci P c-,ln rcdcil ,
[In-ll n, aln ren ]ilnti.
dr] "Fri-nte de Secml 1, .
l, c-a d.. i.c. .. litic-n l d II.... ..
`\ 'cmc-;Dn.' Ic.,mc mica mum- -.
I-nulamic Fi adinriparia
Otru dia ,ic- franireni n Al-c 1-1
dc-I(i-ONc. Ind In cici ni -.l
rI'n a I Id i- mi ,nlo nando
annrin m slau nc,il icnac- r, -,.
tic,n d c bi ad can Intc dc-rI..-.,,Prti w-dan ba-a cttalaa{'~ a-I
In --I'l O~ l e-lui\M ,. l
Ei litt ajdlaisinr
ln. ....r. Fda'.`-, ta, lur n.
nASHn dIGET n canfn .,
cal P ,,Can'ahan fipcc bl al" ,
,I finl d ir rr nr7iil ,l, rdPr,'"r
In tr,'ilnhran. pa- mann carl-tcl--aI
IFInalizz en I& pigina IM

])arcdi) hacia Cubaa 0
Emn jadorren E. d UI .-
cir. Fdez. Ca ch--r-,c
WASHINGTON,a navr i2.7-c.
- cca emba aadnr de Cuba.n. d j, r c-c
relin F Connhegn, partil5 h--., n=- .
LC Habana.n par4ca insults ,-.n Ila
AntoridadrF cuhanal;
Fin Ing i ircul'Uo, rdininm', t
lcc-aarn qu a c- alIAj e is e -ca lrc
-Av,, I,' la t~uact6n on ', ,m '.
", ihn He crmentarins on vriln vl
Cn~ntinenilp.
Se epera quo? -j d-Onr C' I h
regret a Washington demr.)c di
UnOn ding.


m a c-I c dcrl. cia ina .ac.-lo
l?.;Pqia- elPrr~idrniIr de la Repu-
H'IRA nlllC~o I- )pirnio gInprdns
on i r( ic c-nuric ijr- c-cur Ins per -
(I InII PcdaiIm io ludo Cola. Li.-in-
din ClicrI 1 Gaic-Gnucia GAlan,
ran,i mnu:ndelIDra mpe Carir-an.
A i rihti p d I Icc lam.pai;-.c-mpio-
nu bi c-mas palbiasm Pcdc-n Por-
1Muclmnd Cai. alme obauco e] allc-ic,
m, ,ea11an.
1)i~tincionext
Fl c-pcp-c lp cde- Ian CateIurn ac. s-
Ia... paincic hclzanci rega al Prc-
maI M dn,,lin cm c a INac16nc de
i iimldrmu cuoiuenaendo cc cc diploima
e Soi,i de Honc1o l a] -enlal Ba-
t mnia, (nicn reconocaencn pabr ha-
be. irdc ccuuc-c c-n-icc-uyn parc los
a ric c[ edmlficl ni-ocal cP-c It43.
T.nr ipc m icuibierauuon camilai distill-
(IOTm rl intienieto FEduardo 1. Mon-
Ii,. icici, 3 el secInca Jose Gutierrez

Reumen del Presidenle
N c-amda d o gtmasli rlpecicnr-
mu. i-np,- drl Tim Omicenta l dc ci, -
hn qnr m irmiccu Maric Rudcdrcy. i-ac-
ir In cr- radmi n anin-n dcli a I r'cnc -
(Finn Ia cn la piglna 15)

Propone E. U. tin

general ameri(ano

para la Indochina

-dlieilraria a IlawtrIropa'-
ipirl acollalaiIa a t,im raiJplan

i-.u ai..- [Ir ...ccc ic ,, M.1.- .
: ,, ..... .' ., . . . 1 i
a,1.--c ,, ,. i, ..c, c-i ni -cr,
Pc a c- I----tic.
I.1 i", I ,1 d I I '1 r .'1' --i n ll i.r1 po,-
c-d m c. cc n I a. a rac-ccc
.r 1,-, f..., o t.
S El rL.'- ac-cJ. IA. urI c i
. 1i,, j, .IM aim I,,- 1...
I,4 qcce ac-cIc, ccc Ic.- ne aaccoa .0
r . n-ce m.c cn l e r. PA-, h.,
P~pnprovir-v cleAnr Pa.pcc-an
un ncan.'cnc- qcclm a- T, andacan ,,-.
ie urae ca lae-c,-Ip frcnncepla u-
rac-d.as llcncrnc mIc an fncanc-re-
-lrdc. comnhcunl-accce.aInoo

Idalnr1 l I c- ha llircc-c1c cis
.'-I Nan-. L.ra Coml taciiq Um
amnaera tfrnaa..- Ic-.-;.,ur,4.,end- Il
rc-nniiaa ann--orm' ido Iis ,kfrole.
Iia en el eimpo de operaloaea.


4,

Es de la C. de Fomento el eguipo


que perfora pozos en Jatifonico

Aclara la ('omiisitn quie mainline la priouiedad
hasta tanto se alone el preaio de $750.000.00
Ecu al dun dc-cm-r., cI Plcnrc 4- ]a cp-hic-a rnninmci rnn santidor artico
Cmi-.ccun de Foma n Na cnc-lc icr e F i cPnonrab! ia rrcil nac
prvsld r m'PI nJin "' Amad-, ,- EInr, ln". r vumn ; rl *n elj
c-c-c C..a n. arlebrn ruing cr, ccl,'mc ioclna' Raul Cce-nc-ca h.cniln c-a uuis
e uxcR'nrdiaria -aca ccccl-car -a.- -'Ma rnca Ecrmicacn -A i. Ag .- r Ai c-
Inenlpobl -eI an d tlinla ic irc- _ul. f la R ennlr plan r.'- iilO il- -"-
que ha n rcurtcIad a ran u rsto- ic ura- haronc intle ian C.c- ,:r.cn c n--
dla i-pc p-c AIn i r.pni.. lch- Od r mc i n Nacla nal, nnr si interacm -
11rt1 i omn unpab (a mlieic-tci- cr-a-ai -,i rcan piannra en Ins micmo- linte
an hinhabn de r,:pl-racCi-m n on resic- a pc-c-c-ar.
Icca -ri in e7nar de ,lalibnoniera l'.a CacnriaciaHcia crmenio Nauci-
. inca ci, Camaua .,. ctrnlade in- al. fll a Ian i -marnci-i6a qaue anfq
a nrcuuuma rirlP mnini e n ern c-an i-li m- aracn tii rrc ariein c tin a' oreompc-
dade. c-cddn- pacrInr pcopia Cc-7r- doa ncmnrr por c c ntribuir a l man-
a cn u p a lma c7nns adinnde r-i. -nrac-Tar fnmento cdi i riqajie
icc-arcn- lab cna"s similaes, -e,-cc A narc nnal -
oa,"g ip deherminadr, In exi~t-nma -(7, andn en Cpba las in, -,'. .Ra.
dp mni n nr ti "n rl. msnrinnadln ti. ., org; Hrd yAcimirnfm -',rh,:,,
71 . Iatlhn nic n,-sr d bi-n rnelnac-n o en C ian Inc ua-, -an-
hlm-n clir nun nr e-Ri dctce mu iinc cncc alrmnads t nc-s-rz oan an-
cIaei ncana Ic-cannac- a-ia Camanea-m
do definil- amn ia. ;erir e, frAcarn-,-, cta Corior-i :rn
r i c an" c- r ,i i d a -dad aco -ira ,i a "nd .'u iri6 -'in
P. c ... ..-gn ica a.. ... r" . c-cc-cr r,, c-n eara r dan
. I ,,,,'-- nI~-o nr rd o -.' :;,' ~ as c- cr, nanrh ad c. de
,I ~ ~ ~ ~ ~ 1 - ,-i I,,--.... I."," "'r " .
.inalliA FnAn h i p irana ItI

i-iii II t- .l -.Ir,, I D E
. .PRlElNTEEDICION

an... g vnpad an on 4m r ,r


c ..i uricclt c," c,, n~ .m Ii ania
-- c Ic. .0. aa
Fm-m,', ca r. n a.lc-P. c ac- nca


El onlralro del aipor
.41/helni no e,-ltiplalia
el Irpalliortrti arinal
CI .,n'urc. cc SIcnucl a a n Dl-a" j Ic

7,,. ".1r "a r, re re',

11A chan c,'- P ,arc-c a ci'c-, aiccnmno
%rm ii, uciG -l in.hu l bn.


I t-c I-niue n aen clanc- annr dez nrer-a
cc r rni. 7on., uii cd ncca rn a
rI -nu2ca c- %an Irmnt 'fra d arming
No Icmr a mr in(ao aIpnisila llrcI.
aican a n@ a na ci tiacacadaM. ca.-4
nInp,~ll. u ier r. tj rI ema
, ea clmn a canlacinn del cInl,-' al,,en
d Ic-c.a c ran I .ransm ir, ndel- r.a
nc-c-.nla c-cecA I~al nnccentnaccc-', an
ccmnIa aciCnoaI] dcl nn ac-c1a
If. d -ac tcaaa-cad r-an
I1a .an1plaheln tea dea dacho ontra.
Ia.


F1InIccu Fl PcIn-n Cinir --

m -, JrJr.rnaP.'c ..u

par Jr.,.'\l<4 Cn-..-.n ', C!1.
i cI n-u Pin rc a -i c- 1. -
e~P-e.
?,'. a-cm l.,"c nacnac pnc

LPr):.11 -,J'ArlIL ; 7 q 11

t_ a, -. a r.. n ,",o ." ,
n. I. al C'cucan N ha n
Mfr'" nlll A luilialid .ron6- i
ccl- c-au ciaccic a- e' n~.
Bjtjnci pa r c- ufi i pfl
Vacmcimal.ccrann,.
`-- nto-a ~c~
T-cma cRn, l, 14

T--'rCIO4 CLA$1pI'ADOS. -
Plc im. dl n c lC l p t
SEtom NiDA nale cCOw
1acc. n- arn. 17
De-ac-.0a I rn 11 n"a2
Miccaac- Panair-cGuerran-
Balnca-. panRncc-cn Loper.
innlnana 'a22at y nan.-
Arc-enchcnsCLAPITICACOS. --
14 5. -s r 20 11 p, 31
Kot.Iancananacanaoll n a


1 I


Arrcsto el S.I.M. a Cesar Lancis,


Cairol, Pincho Gutierrez y otros

"Orulpadof doc ii mentos rconl promeledoren die
Blanro Rico. Niuneriosms registros en I.a Habana

PAtina 2


lS01ucionado el


,problema del


TD cri 10Grande

1Podri poluhltr Iaura I'hr,,',r Elec:loran ,.,I v i ,
Eipsu.dji1,1

[". r. a I 0.. C t rR,:.o ,,
Arte; p,,nt en'a a ,. F'I 1, -, 1.
o.o, t i orl 1 ,'r ror, r..o'. i 0 .
,J ,- r,_J e r l n .. ,,
i.00 Cr ,o.ho , ,

.Le ,;,~t a i, (.o nl ,,-ef.-r. : -,.i. -
.pT .., o nol 0 o ,o .1 do l ao t- C-, o
dr r n.z~ 0,1001r b h
.z ~~~~~~ baIoo u..S n e",
barrio Lopez; o r en o l i0a "rino1,"-
tp 0r en el bsrin GallaJ'HTin v IR on
,.00 barrio Putbloon o o lpdrao, 1p1-
'Jldn Dem6crafti hncer nno,Il;1ca(.nr 4
..-Ditra alcalde ni enncejalA rn I1 X-
.Lnoho l prlito 00010 ;Lto
000re0,ado0 0trmdnn.,
narn or'0'T oih oo al l0 01 '1'0
:-7 ,t,.t,. -' r n e'a l'nr-' nlzp- n r
o-' i60n d e I -odrarlidos v tolw't, n l,
a-odel Tribuno 4l4 opn,311010to .o- Id o tat
oara qle el Partd1 lDo Do 'n6t tI'A pA 0 r0 alir
dia cnslituir ,,, anih'- Min'-: y el p
cla en 0el1 0rim n de I,:/to-t r-
Co yreahzAo d no12 I n 0 n0 (000t
..uncionps inhr'rc,Ip ;t I= misma --
que0 aran00110r e0Dre1 1 0 O lni 1010
electo'oer t flo rnn 1-o, Rt 1 .
strb s ade]lpartn dHen'to Hio ,
rninn con loq requ,-0,- drl A F.- I Hdn
gsl aciin electoral lq nl I 11
Arnr00 "1 Tr0 i Ir,!0a" O l oir n ,n Il:
dn I or red 'n P tlahl- r, on en l ptilp
aruerodrooN o h442 or o hdono,-- H-.. h,;,da
1r r 943.rnile rp-ni.in '!n cn -ro~ho
idJentirn At ennsuttadn, or, -1 hst, no c ia c
p1 h0 o tol to-mann d- a 't. t, doi, .
mten 4qup el ref-r0dn ar0lc0 0n1h C-ali
"0 rboo dro,, 2 vntanrleo l r rp R,1n
nu. ae.oolomn o 1ti, P o'nl9, in a
t idn a lma ) C,,p on tI~ I A 0 "It
a re n PI n u ern rH, 12 n-, neo t- I- m
terror ~ ~ ~ 1 ACATIT~ TIrI'D)

en I:T atj-, a e'trc,n n , a [I.
tar ptr p a "
r~ pdrI M4-A -PHA, c0 ,
gli-fe n ]a form- ,pi:a n, d r,
articuln 44 rarrat e'' ,rl i,,,l~~
t.qvp12 m iln o a l" a dol- pa d.- ohr
.Nue tirno too-c1do. Saprle 0 I h. r .-
tro ipnque A ttlo H rto noo A lto.
Pq r t s ,, '
o o 0 OJa e" ,r,r l,,o Pt- P r ,-d -R,o n
r!mpentn C

EL PARTIDO VI A N'tAoD. ICAL1o-ho-
DE MATANHZA o 10r. t
Rdurld14 0FAmblea10110odoo Pot,, o,- O
'iadcadledo ,t t dnz d Oh...e.... o. ot

F eres de-rl z l dO H o1-,-1- t p, owr
a io~ 1- f S- -,A! .. I'l,-111
-ee7 AqnU111111 n 1,d I- At .h- "
: rar. MgrA P fihern. .;n=e T'd,, Pr~d,,, R
', aet R Rndrj;iip7 Fpil,x FprnAindlp
:'Torizp. R ]in- -d T,nPr- I- \l.--, F,,
,hnez Palo!, A),iA. F-,=cizrn qr,- H
1 .83 M~r- Fp ,r~a-rlP7. P ::lqn e, ,o
driguez I rn', H H H~ a Hr;a
det Lu, ldet %';l P1 pnn ~,nz'e ql@.
-Juan Liriui, ,,Ptdr, M-rrprn Y Rp- ni), pf
rlhprt n, 'lmel r. r,'2"',


La ropo de trebojo teche
'coo MEZCLILtA ARIGUMA
N0BO Ilevan impeso an 0
tejido 0este mmero y esto
mrc 0O


PnOI iiR


D'AIO 1DE LA MARINA.-Mtrrole 6 de Mayn rp 1954


f f ,- ''.* tae yrWi t


ilti de t prcI-hlii(ciOt 1proarsisft eti (el bairrio de VJi4,es
hatot ole 1 .o oo-efeetua tin ato mou- snimado de los progreslstax hahnobooe en ot que fuad prolamad'i
tndidattorA del atrlde .hltt0 I..-Pn.o I.'tdeo Febx Ayhn oy Maria Gtimex Carbonell. para enadores par Ia
-ion rnamenoal. En to Intn .o doaaocano tno a pira'ntes senatnrlaltub p otnclmado. feDra, (imon CaoCarbonell
preooIcdonie del Auntoamlentn do l.a Hahban. isehor Avon. on Esther Ferrer ,00iahelltz atsala, Elio
(apetsano yA. Azcuv.


RRIDn 11D1. tSR. CGR, El. "oalF h lcen anticipar c .114
)IA A POR IATAN7ZA'a
in1i10 ttomnnoCG.,S- o. o uered sloo 154att mhleitIS .
1.0P 0e bit ...... ...... -H It- udive v i tiocior Alliegro
Oo rnmo -too F Pod r 1hdol
ton atyomDolnadn dr O rl t nO -
a1'I o" tll`da ho 0,10 I.l0 01 Enrioolattnoto 1i-atrod-,n dop
, M t ,,,7 ....... d.. .. p i .. ........ I ... ..... ..imml..
Io." 1,1n_ tI ,-, r, !,tP--, r PAP onno t r invi-ttna oe
Ag 1 110tr0 l2t 10p IttoAniPo. (itiot 0ir 1 otfp plillr doel partlidn
-to. Ma ',-, ii S "It...1. 0 ttt..... : 11001mv~a 0,n ,O.qlh aOr10t,
[. [ n ol-h .o I C ., A,', c d i 'l I ,,, Mao M oa i lt -
. i 0,tom ,n ai In o C-1t1t i ,ci 1,-, i1o t ,i et e, ri00 la a( 'irmn0-
P 22110 t li Pt as 7IlIrIl't wl d I
P. i n .ti t h ic P, -p 1 .- f -
Ti f Ill1I. PI"R V11,.AREOIt i' ,, .ho do .Itdatitad 1 10n-il
- ienlatlwn. - do a[ ( l lt [
F N 1 I,%toAo 'I'OttI OI I II ; T tol d,,o ito .... I,::, id olI R 1601 I) I
oIAM(I c--lbtaOOnnr tloa I,, o- tt er o, t l teinittrn l it,
,t P rit r l' 0 drntn, ... ........ It, th i t,t Ii d a r . I) -
-lon a ho-ron1t,, tptln del\Ii o (I,Io, i d t Pii o,I c, l tl o

a 10-~otIt mO 00 'it Iai v 00T)Arpot tliian l A
,010 So I'~mt-Mo alitq Otl Il (ottiot. it,] o Pt, oI 'td H oloorodt-

tio,, ,,io1,n, I lto I pt t 0- tHr lo erin Inrmo nra d 'n -
0001 q- 007 1,11-0 ra .100 01t1- 0110 a-piripttcO et 01 lot El E pr-
Oo.[,lo d -1, la p o ii h, 0000il0ita iii nialhad 0 Han10 d -
do Idatao n Ittn r lo- h "Ido es
ra fr Ir If 1tl ltt l~ l en es ,0d) Pt nl)J le r 2nlfh-
J.a i-I n a in, no aa ~ n I .tJn dl op ] n Hw i"
00 -' tlt-l inlOO 0101n0,, 0 rII 0 01 t i, fl 001 oiotnptno do dtocipi,
-Ito- h t c p10,' 0ht Orl 10'ti qa ,,ln i a 0, Dta dii Ito
.0 1,01 ,ti. Ol tlOi.ld it r ir' V- iaeVtdenot tandO- otto
nrnt qlP r'' h.:' ,,r l n h. d [n n t nd,,eiar q-
rin:u-odoo ittatp- r rl- ran %,Totnrl ln Ins tpcilO)I l0 .
tl'i-lo. Atm nt dni Olomad., li0 ,In1nin lco hti .n ,,nn Il -
lls r enn du('l~s Q ti l lpn ll itI
-litp:o-ru ot', en frncinn di 1 e 0 -
I IClr1 PeinMalenies pioa] l l vI halA
TAfIlAIF.00 IDE ARROY O1 n0Aciii
APtOt, Ft IoI a1r00,- A1- t o ltcl'innb ,
a-I ittlwtI itIn- oil Ia- It w n( n
n rq uttt Ii i 0 l I 1 b n 0r l nil r -
",, A -. I ,,n I ru,- flq,, ,, n I, _p~r a .n n n l
o o tm t Hi to do dli ho 10- n ie0 P 0 0,1ohicr, Ots qu 0cnnf100,1.
S1,0 Pa r do I'nto RadII-.' p1 lba 1 .lrA A -
idon' nl. tnlitnnit-tirr lln r lHeta Oa
;7 erti3n ii mJG-P7 R- n,,, rr,, e'n, n lel .& an


WAI :f lMA3220


QIEDO ORGANIZADA LA MVNI-
(IPAI 1DEL. PUR DE STA. CIARA
Pt1ol m 1 tr dl Cion itFit R-itl Ii-
r-en7o. ,,mm)ijrH i Om tn le~rpfio que
sP hatiut Pfticiadc I. 0 tconslllciOn,
ham ,u pie,-,iencjdr,"idpla asamblea
minocipal del Pal11 CoUnlon Radl-
('e1 do Sanw. Cla~l
DoIhnt n i a l ol i p'olati F ol oRe-
ne,ai Balt,-inpa- n-toodente. se.e-
dot. oR t, It .t,' paot alcalde a
lipoenlTttoDitlatw geT.,taia to-
lle rnt-Ito1,1. 0 Mo.'n-,/ C,,Oa', ,Iilt o
,,Iev'aihng C\hea+ ( la la ',)
pIDt REI'OtlN 1I.1.ERA[. PARA
PO)STIlLA .t ('ANDIDATO A
G(: ,'.REN ADIO R
IA A';-)Alt -
lit it t01 itpn Om d loodnt- a1Aa; -
Wol po in- itRlt del Pl. en La Ij.oAh -
1 -11 lopp to de-lto Ipotodo Te,-
in, H100 l Sooha en aido Itno ini-
mwnm,',on PI plecdriP11 e de o ()I-
V,,,,,o 1,1uolpo, pti~dhaltIn
nie I o r o,'n ,pntt otA elda 7 de it-
g t,,c J,. i,e 1,ide,, rn ri
C aI 1do11ltr to 6 Ie-\"Ido. 00
d6 prio'dt010r a pn0,Ilar 10odidrIota
gliln it r a itti arltodi del Pl,
Ftilaoritto.la ti-I.
0 .tI- pit, S.,-,tu FN,,r- t, P-.

fomi 7. \ to)t

0100 110 0111 hi 0 0th~1 po-
116- n rtpdsAnlicipadn-, Q-
IJtn DIttod Ilut~llnO too-: I e
r) ZenrpJAl FRat1ca, nizAnl~ar P-Iac
tll-tLntiro jI," hm arionet otol de-
hli!,rn clj CAm on
P.-r u 15 I ii lOTll lOoit C to11111,
ha nfrCd0Xi fIih Ct. ottirn ho o-
din hi cInlm(a;nrnlr mtchn, Pipemiblo
nto'ioirodntr00n i n0.Ill lht011I0"-
Ioo 01100, 110 ibibI. a li
01000(-n 100- Lo utt t ibit .


S ASEGURESKI
ESTA IS SU
GARANTIA!


Political


Afio CXXII


Eoes neg(tivaia actitud del En Cuatro Lineas

PPC, dice el Dr. Agramonte ____--___
I 1Al.otrefI ~ tl noa i, ni~s In .ck, To IlOOrioanse h abla do
-l. .. .:,,.r, e recorrid o p r I ['- A eernrpe a I, :tI e pe.: r,, ,nc, .: Las Villas ,'e doct,, RESUM EN DE r,.r ,, no ra Ginro ,sa rotto anies ncnrroraclnes: "Viaenn
ratr.r. vrenrnte. lider de 'n ion, n xorel r p r.,v oenco'lnwins, a hl op enodurfia ".
rtdo','," ..rid la slul ento no. a Actividodes Political elilORdoI ral" Do'minroia ;,ae-
Irl --.,, 1. declaramon: r r r Gran rorntfa una eandidata a
.rnadr, pr WF Matontas ya senora
ST i ....-. ,. ct oo-r vob~luo on a- IO bserva: "M art1 -con sptiro fr- Caridad ruente sn mnooa Iucha.
oIaO,'-, aboe l s Ibad n v oel adherido. "por Ia Juventud Ortodonxa t n ari e ns en Nortel mirlen. Los dora del autenticismo..
In .., provinci e d Laos de Los Vill-o, Carlos Pis, Alfonso i junlas revolucionarto han act.!-
V ii .. ..i .erdadero vibracion Gonzilez, Pedro de la Terre, .Joni ,'n allI y nunca hubo detencia- El .tbadr Ilecaro dor Camnapley
r mostre lrentereza FernAndez. Felotr R,,,nij-a" Rr, n, nes"..I 00 0tn exr 'n de (crrn, ,at,,s"Ic
-, ....oi I, ,,.,ita tnotoascrtocdoxas o'ld Morhado M~ar,,Al C rrero0 .it: ___c_ oebraroin un mitin en a ros-
,,- tm o Cam aju ani. n to Torres. Cosmie F. Polo, A gustin Carm elo U rquiaga ol nepero dencl dot D r. G ..u en M irin r.
I a ien. Remedios. Es- Diaz y Couches mas-erse des candidate reorriscn- Como mddio, el docor Grou
r. r. r, o ,,,,telo, San Juan de losnL ante. v su labor en La Habana r r. ;. -r~i ', arnini, i
.. f. -,,-o del Valle. Santa Demanads, de Ia provincial del PIT n 16 empuja. Que trnos se inhillan.1Go ,r ,.ao E. r.; En fii c, menin
-i .,.-. DrOmngo. LaS Asarn- do Oriente i.n .-ie ud o fioro 0010
I n. respondieron O a- S0 n'Os ruega 1a publicaci6n de In Un tornado impidi6 to celebra-
-,. , r,. c dos tn a n i-an o t o s ui n te m n ci on pr ob 'id a eo l r a c c it n d el a c to d e p ro cla m a cio n to L o L a ca n d id at r e do P ni v r O4 t
. .- .'hi ded nOrtoaoxoani01 to do constitucidn de Ii Asamblea EmilitoAcosta pare alcalde de Rio no trndrd rAr, do do- mi.n
,, ,I ,, ',- ,,redo das iat po- tLIIOrc CPro oincial del Partido Uni6o Ra- Bejucal. Se apIaz6 para el 30. tare1.1, aunaue ,o eP`-,, . '
-, . ,, r, dn t opountso dicatl en to povinciaode Oriento -Manolito Benitez y Pdrez DomIn-
.0.. .... ,-,-,I inri del m m n to nDemander dol doctor Carro So- Todon too tendenoias proci-osi, -uz__.__
I..",de,,ft,, e saeOto -io- ldrias v Zayas, ministry del Tr- tas de Santa Cruodot e|Sueo ,,:o n
L I -. I. 0- It .., rt de l fraeetoo- bajo. firm tIResoluci6n disponien- dS acuordo en qu Elpidin Se bara 10 en te full band PI
I ,,,,r ,;r. 'e obierno de fac- rdc a u r n e u lii M .r-n.,"I-ir G i r,.
d, ,.,-- t, ausoenia de laran- l retetelro del tider uc roC icr ol presidentedeot partidoalti nnmbre do i., G d. P -
at acto dot istfra.io0, itental y diriento delt PU l 0ene diera eer-erl4proo o n ciAn c oar prl
,I ,-, ,I Itaot de ta Le%-Rc- ouelira provincia. Angel Rodriuez. PtK-tn roncordes n uni t andi- pnoren to pro,.doro namnrat
,.,:C'e -,, decisionss unAnines c" los cartos de secrtaron n- dtnad rnacion, het.)no P r nele n nsal
10 dcto 000 nutoio 0 to 0110-og o rt -barob or gaol- doitira doe Iranoaccin." ti 0 Para Ronel pin iota roinstante
. ,. r o t-ses doas ozador y mlembro deo Bur6 de Dire r- dc n tuni6rum- paro ta numulra pesadilla que ct PRC de Genovr-
a,.-o ot,, ,nientcna insrripcio- cion de o t FNTA, asi como en su sustoendn da trees d eces, I-lubo Ln vo tenga en Camagtiey 14.000-afl-
nisia. fraca oado cl o ttnh no dofnor. cargo de deIo2doroibrero'enlPI gran show.olaciones y oane tees sendurips.
r a-tsam oleas espurias co n no all- Directorio de oa Caia de Retirro Azu-
hIIdcO a tn Orl-doxia. ha q quedado 1010r0. pur .. to ndoten 00 que no exictte- raui recibitti con satisfaction n Lo saenlo pensa0r0 .,t r.-n
renratado el Parttdo d rChibas fret toorazones de ninguna indole pare to vosta del actor Carlos BRdta afiti dione o. d c. ruon o ,
le as man0ncres eato ireniitstas o uli OIsuspension. desea que en It candidaturs de ou partidn aopenas L,,- l* 't-
Iln r haado t eambleaoNacn- concejales fiouren unos Naotroororse una o d r, ur
baneO de bitena to. not del PUR, on Pl moment do su eegrtta.
NOi ltt Rotto so h totuo ut a ontstituciem que haoa s -yo. este Comprondt~rA la candidatli.to F-
to ot,,ter do v drutlon 1100 10o is100 O- naotorial de Loas Villat 0 Wonnomt- Gru nos hacioa onstar aypr
Ron It tie- tonoooe t le nden s, ial q'ue eleven al Ministro del hres"o e ,,tLorenzo. Orncno Ana- que no exioto propdsito do..mt-
s,no al nrentar., a contr:aur s, -o.e TrabalO el mencit, nado acuierdo, por ,\'a, Mendigutiai. Julia Elisa n Io rrn de etrd si ua
o a to l~oto. r 1. u itld ie10.0 tob[a l -oot odouod. 0 m odtttt.ttto Eln oo arIII do rottoado sin -nuiia
l t Odd,0 a c oinler to tunidad do to itoal0ep0 do dodefenderot tIo i reses indtscutible; Organizadoo par0c0 -
OrtO oicoinolrouebl000 0o, 0rn- d NPUR en el mnociientoaoternro- Nl Ntralmente en in Comlorni m1o605.
o ad 'oi-Ouru 01000 a0a10. tor Itto tanoo do do nuestio pals. repirein- t odo In dem,,- to ] interveneionit d-
htan1 m o o Oa l to- adSasambe its odo por el hder 1id 1rcarero Rodri- I oola dot Pooidepte 1s mdt en- A.craon t idne manana deves
h ls Ola p 100 to masanto 10 at glez G onn lle z. 1 ahie. H ay q O hacerlo. a Boitr c ol Y el so bAdn N el y e do -rn n-
a,,-p Ir ormes R onlendsr a to Aomble-t Noic-. _no ,otsarA en Pinar deo Rio. Por-
lnar,; ho s o101 it lrootr nuado t i te tat deo PUR. en el meomtento de so t F DemocraRia vllareoin ,orol- sisle on su campada -"ataja po-
sona,,,pd~nFnoet ,Ooern il,- COIntuci~n. que ldesi~ne aR odrri-
pad ,r t n stust o nn osas socultal0 00 t t od rotool a o a0 pa re rrnirisentantes A a Al- tAoo.
dn stssaaios, rnn edidar ant,- 0 / GC, n0 let resnonsohte n010- beroh Araguons. Cuandidn Mom'. eA. .
plopuiat0 omo]a slao ] intcntadstoC oIl nal del Monimintrnto br( rnoo dot I-umbrt o Qadoi nes, Calimanoon ...
nedpitdido ....... i p.....dto.', too PUR, a dfinodotieo... ...iono detoI Po.dooa:
er o hioques de aticaics a I vanti l.t orot o quot t drstnbn lao pro.- a tspo
itncias,0Seaiolgarl71lriii-to ooal perut otoe po dloera irnla tn listaP-Felicita a Oruie
Codo a coda conL oetoPLIo, .el pue- otlteta deo Partido Union Radical. 11otarialrt sl;Lo Pujol Leono
ti nrhot~ittnivitdoilitme sin to- propidiaodotvonoellni on atatodfie A di .1 ah on oo oobo d
S tt .. tlisde tI Ivt I .... halcain defenseirdetIn-t0 necroses do loe )a selecoionad- on oeltP.D i
No~,A I It.oa0rlt, 1 ,I,-1, I n lase olore t1a calllita. _.._coronelde
o"3aIl Vohlo. a1,oti e
Yo, l. it ,. del Como el 10I de sentiomorho 0s
P .... Ma....T..... F....... ....... ..... t...."o.. .plen 42 Odns de tIo. ...ui tie r
n'Ca~e. 0lh, i),)etoI "F ,r .-)0pericdliva de Gusla\' Hprrero, Libertador
k I., nin,,ittatLt: -iV.o(orrin.pehindel- Fitmp r r-eooVale!o
n a n d H o dfi j. _U e z I ot hs d Allee tA 0 ,p r ld nt l Iniv : \ N a r, 't N o se le p r e p a i _ont -hnom e do "
Va..tl O l 1 Il~iitl T nell HeT-nandoo. Se01ettl o del Con-o At pino I smrd 1. -Pvcin n-
na Sir,,,), iarngarnos at poebho), 'Insere eiipo dl f d Block Agia n it ic P nfr
(itt n 00 OO I aint t u [e- nnolto n-Navi000 tln 0 0. s 0n1s ro0-a tunltptinO a- Itttc on too p rtdicdso ton itt to ,
;irtipon itntuva v Ito- 00 lotserll O to dr dor ....... dilda 00s 0010.- (oneeden Iiceneing para
1, r 1! !valrt N'17a de V .w(lta,. or, ('l 11 drl ;1J, n e < llo
a -eIntnl a('ono ranpi smb de1 Saota 00 n 0 tc. v l do6Itte 101nC11plese t tttoo do deetriotovaries comereios"
I)t g, ONt o al l o e, eno toi adlttnitnt do o.an esarln 0in s.0 im a tr1 sle 1 e-0I j-t
Santa C 0a 0tA rn el h' indio elH00 Ht- 1n1op lars el Bloc AktA rti Na'o- Ditplomat do grtatlud ox ilnde-
S I C 1'1n 1 nttl' 01 C (ot 00,,onttor to onhot du o Sacdas tco ttn t Iint a oIns .01, 2 02m nestrns tlo !?a- El alcalde de Martanon, seho l
l ln t 0 d1o0 l o n C ota a t i lelonI poedazos ta bandrta n hCa- htoan en00 0camo0fia de alfabeti- Froorisro OroeGonzlenht stdn eo'
RSeon IoCIS, Ranrhutt >San .Joan tie OR re00 el l ato doi Po dol e dr ot PA- 07r00 FntregrotiSottloa I licttado por el coroner del Ejircitd
Sn0 Yt .a, I tentto'n a oaqt to It to Cat ItahsN It de Ceopodos.o en ]aI tibertador. Agustin Sdnchez. qulen
.antt ittt nt n C caa h.no 1 nl1to ,qtona de Pasori do Mart o Sol- t 0Rcto1 spra en0 juoin mirot ., v tl tnlna Intoresante Carta se reftere
ntre di,. ion ia bienh enida skis di- 1o. otin Ito ca pesint o1 1 en etSaltOn de Ins lo ol eloF do Pa- alsMonumento VIP en memorialdd
,ao- (;a ct cno la, D,.hlt .&t a( (Ohntolnsignu as v banderaFo arac r- ]aCiO En (,uantt o se t errePI er-t too hertanns e Dolgodo. PI mayo0
Fr I T ,. Cai Co e,,11ibrar tin act en defense do sit oo. dr 00aw0 r ultaddo artuI eu0IlrA en InFinca Reo orma a
R t i, | C aItati-da, ('tileoonto dei-cehot. onqUiLlast asp~ laCt net 000 Pastrana, t tbtcda en Wajay.
;-t-oi It, lanoeluot SFWOO. i.artoNaOtionl de- (Ctattd re lehahlea. raildr Sode o tialn el coronet Sanchez en
) Mtat ii ,. notto n ci a oi tlilcoot nler q ,oeto cohotl- ]1. 1-., ndidalot o -at c-ar;ta a l tcalde Orie de buen Cuba.
Ski ttitii i Radiott (dti i 'fn-ts hat'l eooC oaprInnuor-ape I .. qito to out a pro- co'y de bouen alclde que demueotra
I,-, 't os e'so, at ,1 1, 0 to tno de tii maciton tinen toie dereci., Lon skis obras que s oente admiraei6n
oit lo1t01,)e a 1 0 1 O1,Ina. na ',R I ounalr nalafias para It par los htbertidores. felicitAndolo
0rpe 1 tr oottloolan dtd dotPel o IPa t. i ."(ua tllera pledge ser ,enooo irnado dotas co tioo ivo de In nnmemo-
I ..a tOohl,, t, PPtPe 000e', p .ttlt,- p ld pt !orlclp de! menlar. -Ont -so 1)i ot r "prsnta n Ie; F0a0 r g n n0 es- taclon del 20 de Mayn y hao iendn i
i -, '-. t at Otti .1 tolI ;,ItlF P -.F.1 Bltck Ao a:iO NAinnal.t t tonoadsrcitoFa tIn s personanIa yarn0 torque "leo gran nrquitecto deo
1a 11oo;aj o- liona, d!c ndtos- oat c ~podza t dordonar a Inslo ct npoortunoodad thbr' 't.noveiso to tin tuntnet para que sutg
t tintp \t, n'- IIt -St, l, tio os ee uht taje ; Inuest --I-s tnlotendo por Cuba con ons realize-
ion t.r oa tin pasol a ) IRS 3' a ito i-tGiu se maesitraoenoao adamon- 0 0cione de obris".
11a.Las ittO Inncipa0l0 i tnits a. --.1- El otoalde Orue manifesto 1010-
do Jo.n see -oh lon sgioalcon l-- plorenca por too fnoorovertias po r
n d R0sO ilt00 Io ea Na, 0 Itna l el Id-ot 01101Shorher. sintcnftrodo Otto
00e tot2dno t Pgoo- UIt iociasdeacti acs olislempre qifcguas tan relevant
Ipr, oi l0anoo.pa.at If,\ an1t ar llotie de- tI pattia 0e dtrigenoat 61 c so 0n0.
t a \ dicdrI entncia \ de c te t o ttruloin porqute eln es demos-
C LIR I t, t lo n o Ivgthn31dao vi- tA nPillina qe'iptnI. O lnip e Pse elelbr6 animade POLL Para, cancei- A u n esr vt aci
(,l, l tttiro' ttOm titOtOet F tstetoi ltoo ceorlhm tto,,0unpla 01-i trotlVO do qite nuestros eternnol,
.1 \ tietttt t Inst o ,pe rO tlen oot tnonntltooendotrcmittsdelt Par-. titttr ..uP oltivo Munilipal. seg itun l actu aci6n do Ins hnmhres
I 0th.olo, la. npOr unioadesl Qi tei-e 1Ldn RPoi,llciotamic C hatnoo ,A A s no con0 un0 ca p o e m e
no t rntein \; In herlos hecho.de.d -teni'n o n ;nit)i f die a cadnd tdala PFttdtcho 0A00 r inttori lamoh1tntht O defendier onub n
otridoooldtdot~l~iitt Clt0licrohioadootIns dotrgdCF alIaP1c- todiofendio~n a Cuba entIaOma
cn ,nianon o rtstn1.o ]a lILcla ,eca- roiPidenc,.I letdoctor Rarmon GIRL .no h 111 g Ila.aoa a L
Ca 2Ottell-nalnai del nillon oe .OS n i atltnt Atttand, Codi /aSti- \ircial Clue sto n: Pablo doeInaRo-
(alltelIa a ;It t nt ddania --ano i to b als senadoi IJhon Ehas. Iepte- sa Paz vo Uhsest Sanchzo Iloeo.a-Ia ra omerohne
de o Q r'' .oe ta toIa a cj,.R ,_- sentante yn.o C oe titllpo M it,)000no.
l l0 0 _' 01a 1n-,a nn ,n1 h a cone- p oaRI,.,. .caldes o do hdicho ttunictpio ('ompaoorptehi de Ia Wellr-s delot In el secretarin dipla Adm6
d 1. a tetato o t d Ao 1,;, Or 0-to l- en,000I00cinoetP.AAm. y del.P.A.P.
100 1, 0 l ta ilnit0 0 t It ltiHt 1-stracion Mut icipal do MntritnoR
,r de la \lt'a lot,',- pala elo "to deotOIn -l0o(,aior delt 0
_anttthal do d ta oftP atF ,.onea t Pt ttNP itOa Podta pola ml lititosplt ('tt-.Oittonie ilnnurstio propOi- soiter Juan 1. Mnntth'n. que -]MIAO
el c,'oto ddericittolet..pupuettl. Chioltt-(ttLittt J o ttio lelondtoma ec-,t o de ofrpcet el estoo di nestadsl.it lt dtrmt d ]pn iso Orue onztc h oen .a
tn mnarranau n Ins leiltIcoos de ta ftll-" do hIn pa0 tidos potitmo-, doaros n Ito b I imad Iigt iprcten l itenrtan
".b n2tltat 0qn0 po'tltta it la ( ., CLA lolai mcotto- .Lsten'l dtode conntitacoont'ofiao do to doe-adod spatraaope:otu;adoldsttoIns cmerl
i tCoi Qt 'oIta a I a OtIltdoxlia 0 Ptreoldon' do tod I 'a Rphblca v do telicontai do lIos parttdlos'titot-t dI, a Coodirodo e Itiraor Gonozlel
n o 0 A, -'tLt'o nnie si Lm aleo a,o s 1n t 0 des iacadasd fig -uraoes do 't G o- oo n Iene ton co ouo donotoitadnor. brou.P Felix CC lve V azquez, Fran.
:c00nsl0t0ia-1h0erntn. Batista.roin ea .ACCirt Unit rla y risen Acnsoti Delgado. Antnnio Pil.
inenir, \iciscns No es nezaati\a sin, n Sao Nicl-Axo v ianrique. se- Acclmn Propiesisia en s u reoigani-
lIMt nIP o aNt 0 flo P l tt-oO rgzo t Garcia. Josot Chao. Elpidio Ab.
t o oltjl~ona i-onlo -v pithlito to- 7Aciones de 19o 1 v !914
PoilinOt l- .0 d n i i porttio motoin0lO'I dot dP - tonl let inose Angel Ramos Quirnga. Eo.
iP o o tt 010e0l iihdc e 0010 p atd n o i ott r p in nlt n o .lt l e l to t o l l tP d . .. . 1 51 ietht r E oEstr 'a d a L e v a M i Jg u e l U r r a P &
e-ptl., sin )1 posititth 0 ..t .do Vitot WtrO in0.00 ,,ri.19,, ,,1,, deiel 0 r1 z. Cia. Carmcerias Unidas Marian.
rro ,Viejn pot c ntooto do 23.108IlS de eoc- nao. S A, Fduardo Ramnos Morales.
I in1 looFothnt preien os n a n d o r clam-t IatCan 0Ps t 0 1 0 0 1 r1 im 22 74 .591Af 01-,A ntonio0 V2f0as,tSalvadnrH-rn0nde00
uo -otto -btllorro ip t t PtOoder djdatn'At piesdencialt del eoeia] (io'AnSd
do Inno -l oiod 01 n to te, e d net i It a to do ,ut It. Polto piretenao%-a potttca Oiu yt[,it Enro que Garcta. Ro..
ntponpooen priptua sp lO iotdelinjottot 0EnltIat t ip ph o lt berbeVto Vi Morales. Mariano V tlver.
-t t.,,o IpLois. Pi oo... t... Icade e ade Ha- el Pa,,lido Acl~ot Pt.-.O.. ,.tiho de Medel. Jula Guernd. Joness Chao.
Ctod errotli to e boa 0l itt pot- i.leto d c 010 -Higinto Ortega. G osela Mnuridn.
Fh negall ona Oroptodo d p rl, ado N o tIr G re 1o to G arciat B R ell. e0 lct ea- 0 e e- deoor I 00r 916.279 o Rti a- Q uti cato eria M artan n -, S A y C i 1C
oIl roit ot l onil intportottnv.t altIdI,]at Asoc1 act ont Navin-t 'jonne do purpadaMoos
r 0 0 0l1ccl0nns a 0a0adas0 e o natldC tC:eldhttO lacPt Poth 10 slas cifr Po doihklelUpO pro- Mosaicos, S A.
I o mn veh. ai en ta l i n n rn0- etl o la ( 0 1e o ieta d ar o d o t p o t m m n en p n r p rt en cia d e T a r J a po n mept cr at dl vao e n e ll C o l elt
- ol110 ~ l ii l ~tlt l a 0 0l ootitnl 0 a to ogtlente matnero.arol r dessoa Calorn
n 0r: ttF,a P tnYatCoha. i o en a.- lo)i dla to mtaldlda rtt a B olar Ropi r doed-d l
un0n1 All t t ortrnno,," o n "('n aro Potsen laine pit 1954 del d uinc ArRoloeto P.o.I'. PA.. Ft ttalcaldeo do Maoianan, serhat
mP to v OAnl ar, Ia n do doZa 0o1tia Pe Diail PI1pPr el it'artlo Acco tn Provtnta: 1 1,954 Francislo rle G or hfi t ont
]impldin Ip rxpnresion de dejcchos Pro~lv'-iI rnico OtaG n~ir i n i
denrincrttlco'. 00 n eo11 0n heroic --Pa, ic.k ... blar imple1slomnes 'o t dol Ot, 7 3 ladit pir oe R. P Miguel Angel Lt.-
000 ,rnpm otplt ados. En defiotnli. t toIa ) is itimotti dititntlo deo ;G blet.r- tar3 rruciai S .o rector del Colegin 6
OGtndn\ua nooo eneroiot a dep s It palttticulantt iie del Pao- r tabna 1040 31fel oo6n.opota o osniemno oatn del de.
Inslti ino .A,:maoinI 0 I to di:ota bdOiltiu ra, o.se enCleOhla en tLa Matanzas9o 945 2,Ot91 \elanlelltOde )a TarJa Conmemoros
orearc( drtonio lnltt de lods tla haanaba de'-dc habice tatiomS h tIsoi- Las Vt01t In 2. 27012 iv que000. rnoilonivn dot Centenario
I;% ino ilhlrvoner del Estado deseo tot Pablo Fonoeca Padilla. f lit a Catlogtby 00 4 032 I del Coltgnto de Breln. dedtcan os
ttJ .arnIIA;i.'t0ldam0d0rn0P08tade acad0del h ca nagu-Oriente B 1 X 8. f f o P. Benti.
p;1n1,; a e ,,m re e i, 0 C\an L po l r L J R'l a'lln ca ,mnn can't,- In Vi)'lvs. / -,,.1,.-,i-, e he -
'Jrpaatltt attctd ooo dotoantdo toe00PAP1,tririo dionto li t -- pbutti-.cfo
F 0ilJ' r ime altoevi dato a iepz (,ntan ae en ins do i rEl.ratmen-' dot 911.r0.
l ohlihraaSin barc'llhzarse c inin.po i n lnllto, Psto toto o l- e 6nere el PAU se fnso tes qdle hartt cupado Inspcite.
J'ApItHedin i0'- d t doiitt. a l t, bnu do poll. ap'er0a1 do! I "1 1 mndn 4 9] 211410 dt dol ml)]cin en O It pritn orb .
Io d tol 010 do tlj, PsI 1 oIo loPinar dtr,,-F t23-(I en tLa g.o do ep \ osenca, Dioho act tens
d" I,-lta ,-o n00 tI ottO otto Sihth h tsaild ,, ',r -11 Atdi do osul Haban oel1.946 0en Matanziao F, el doeftef to tooahana die 27, a; alanttuf
I' J P r tO m l IooI O n 'a bit t t I l e'l i I v ilmot t'on1ai O I 1 7t 2 1 e n Ti n sV i l l a s ., lI 2 3 4 7 pe t C a v e do Ia n o c h e .
oarn, nil dotalaidi dtmtg21- ooo tIo 2477 00 Omloene Plo a
06.aIcs saoosalto o dol P1. _a1litrLAlied, Voldeo- s, 'a.o n- -,rn rld.lidd r nOn, ,-0 vice.Cldria Pt.Voias-
enons oroda s to olpez tf igt al 'oilt t d idail l o .de to p r s t, mo po I i 0o r o. r ttno, Iio t ,V ns .
H-Ir AnOi el,-, ot 1 d e bol Oto do ino a~rl. d eOl tOO o'tt lit 1054, ilp- 0"10 on0to Camp ania oI01 s0 1, 0 tSaif Yapor, .1onD6 Vilarehad ,
I, ]S ah idedeese161,nllen 954 pc- ]l~, I~r' a/, p es 88,20 ler, F Sanchez Vlana, Diego Valdiis,
mN t 000010 1do lolt t.]ti'd n e od o O1il l ql e t \ o ( to l):lt, hales-iu-I Potvin tohtt'Foaeo,
P.%'mhlep nncroni ldet Parlidn ).hop h;l igl- nIdo, fiw e.t n rol rr., InF6 FrnRa.,
ral. ono- oa r l p . p ,i"....... d ns 0" 1. (00 01 hrtipIiti" deoloxtS noiti.' i .
ec, mInHn Lho,I,' in,, o,, F("iq Resales. Lidya IM...'v~rfd B*=
mlnfl na 1 o do to tator, en o En (tit L aai Pitat 1d lR o, am. e a del Proo re ota 0 en nJ tna Vozo t o.Pz. BasilG ,, t o- CIt'-
r',,rtjlo rde Ro/lln v Gpi at I,'sllllll aanhe, nlnclaarlinao tain Radriguez y.,lose .r,,
Coonstlitcino do Ia mesao de odod a dlottioatldn toalnn bo aol 'n'a O-at-.O.nln-
lloloptotottito 1101 Ittnltm ot- Pde, p totit p uto,,PctI.od- .at -,.
-rio dtrotim~iodlo 0t ~oiitlttt imito; t t.eO o3 o, o'ottolb 1,l Pt-oam -to lkr-0o-i Fon
cinn net c,,m olp rlo ( jI,ut n~ol ( dar pa ,,,lll ) ,,,,,,,e. i siI', h, n,' ',,e,.a' JIJ, ..,7e A lmr
li~ t ) ~ tt00 0lf 1 10I0 nl h itti' 0o' i orooitndtt- 0.1 ,1 -I I. i-,m.- "ol,' o.. ~ ro.dc0., 't
111F.'rn;2t dl- Tnadn-odr td-on- Fv.'n.,p,12nnr,5r'i).',,d,.I-." r. ." -.r...,1.
;;rrm a Odt Pt t uOttoo e inolPo-oent a oi Ohn-toal ,lon-ti Pat I o',- I. ',J F. -r, r d t, id, tl.'
lA nao 'ln leg o I pAIa.; ,iOnas qOtt .belli, v Joan Compt h ." ,r, .itoo7....-., 1'- -, ,." n,t,, I.- .'.r ,
hsgk n do 11ifigurtoal 111 c10n- cal ldd o So-, R .c ha doado n 0 1 c10 n i' ", ,, -., r, ,- . p...1. 1-.~ r,0',-,,, l n
r"'- rAII~e A... P .... deneia V.,- ....... acaldr del r.*ifir A1-., ~1. 1 .1a ....."....'1,.[ .. I[.:, r, ... i"......... .- r r Car-ir=q
rr Ipr o ""den a d IRu h do.. .hF,, .....de, Ta....,,"rcn Pinr, 'L,'' f. ... .. I.. ... i .. r ; ..... rl-l-, .'1.i: W.
1, tItle rslort p,ocp dente en o e- btidDeri orata0 de0 SantaS l al o I aro,; ,. ..' .. .. I. ..l-- Rkr.. .-iri-.v, Marti.
o toon n dr" m;o a iHe o~ que ,it, osa, inlm M.
fidt. AP to Ono rro..do. .doot d ot Sa P..... '.-i..' to,,'-; bl. odeI t, .r.'boa -t,"c'.. ,. .o Ito dotis
NO obt antt. Ia Asambl at podrodli d, Atrion P Ic i, a ,r.0, .. -r" " --r-r n. "rn. h' n,-R l o i 0 P o.
ocn~dao traoniotorlro, no cltm lonto ,,d.- ..s..l'.lld' t, e. t,.'. .. '.,.,, "at ,,.. .lto
do Indos o at tnn odo o.otao ulblns i It. -. 0- RI -,- a "Par,'l',,______
p Ir- i ohou rtdo)n 00PIslro re1s10 00" Ratlota. pat-a aohei-nador do I.. I ______________________._________
oil. 1hon 1-; 0 Adobordo VatdO o A..-.,tI,
Pro Ott 1ar0 e to .AohteC del Por- nar Reprosentanh,' oet 14.
ltdoDmooooo ..r..rPb.noolodopor. t.ope thoatordo SootI .t. t i jALERTA CUBA.NOS
01 dom ogin,,a loo dos de to tarde, preslddcnia do Erneoio Sovet-.
0n Pr~ado otimotro 206] sttas, 0e 01U0.- ooitneoonoootn un lcdo ac1e r:., lqu 'sl I| '~ i i 0r~a1I l~ -.
tarot at oitnentoo o,'den dol dteo ttre. ptonc~llalndc Ia cn l,, Ecrt l=e @C.~, 'ne rleeRIh n 1a ioi.
Connlttilrioo do Ia Aoombloa v do- Sotista-Guas oIon cln a Amlet s B ...O tiO 0COoo o ont 0 a.o s 20bfooo
signacton dot.lotmnild pro isnottno o Ittolt, nl poto enane ta Ohi i~~ ,T.oor.'.. --I-aot--- d. la on.-n 00 .bo mior.otbos dia 2i ]a
mesa do odod. etoroltdo dot onmi'ld --Foltota Arlas. Anlt ]rll rr*t t ~l~r ,R- r aCnpe& nll i n~tx
otoo~lttt-oldotoaAnombtoa Nacional iueT.. Marina Csnleooy nOtotr. r.-o GrooIonao.otdt I=,s[lto.-rif .asto-ooclnstO Pr~qo olcbo Casla
ltterciroontoo Parttdo D emooraotay tinitan oogaoi7.andno el tot- n-h-. (tot,/,caltd-Catonl,.-rC1toao. 'oteld.om',noo. a the l atISdfaz y
05n1sget.ee0 nj 10. l d e oa Adorcinrre calt-, do to on~fa,,a ,.0n 1 ini tolt at 'o ence~ltoo a o~at nsnon lda
tot~ r .o,-.or lobh. E,ihJ,a a re. Prsofoe~n U~nl a.rifarl. I Ma-erl, -to. d a Cnmioh,'n IFllca dofl Csc-
Itomonaje do bo-tadesa bo.toma dr Octn Parhnro Lo o.t r 0i La .a. o l eon .cro.mtoo. ',ocacl do las Nanosnen Untoaa dontor Jose Prete
loots Canoto Aiaoro IH.0-rna Clob~lltta "
Cnontind-'n Ins prop- r=tto.,S pi,-O Jauni do la "tssn tOtslddida SI quolot aysudw a! mundo tibre y doolnrnaoc'ar a! o
ot homenalo quo prcpnar 01 par,)n'. mtnaiaiomo earcho ol Psooqroazaa Radial
del Puobfo Cuboono i~ttr.1,oa |, a I Faa. .1 do. 4 0n.i 0,,,, Sp 0n,.r,
d~otor Luts Cnntc Agao 101 imto ... ........... 'a ....0.150LE Tooa 'L R A CUB A NO S a
La eomtsotdn oran zanoro da Oslot baleoa. d. la Loole, GbOo datsdel. ,d pt..i~nna 00u0 r Opl.ll 0000 prnooams radial Ie sorO contladn I
cto | componen Msrno. Oto idubs Ftl inlto .ooun nome l. b0 loego sotnaoh do oorrs-O uo oontsobnlmanaqobo do .ordlonca cromonlataa.
Lots* Ldpgo, Charles Varrnla Coolr n'*|r mA~li 10 0r1000 r t- drt lu- aba~tooo.ooamen igoali.
-quo Barroso. Abetord-. Suet n nluo issa., aohn da la ao Os~t
M. Tnl ... Or~ndnR-d...... ,r.Asociaci6n Cuhana Pro-Democracia
turo Badia. Armoan do M1u1 RafaelI i.lthoosll~ e ,lenrolrn
Lornano:" uliotn Adam- *mob~ 0,r0, VEITUDE Nt,. 312. LA HAIANA.
Cole acto-bom.n... I ..s.... afpoor, b To M ....... M) aoa ....... ...
tel dia ia de junto )" at rmajtas00bo 11 aumeapal aoel Paastdo Loberil


COMPANY' TEXTILERA ARIGUANABO, S.A.

L Jo.164 .B6n &"nChet C atoens National
r" W ' LOa m CANTORES ARIGUANABO CeliO, na .... UNION RADIO C0Y do n adaosla m)oe.
Miles de Regalos ,


0 IF I I Lit M
' Notihl'i Narionale


DIARIO DE LA MARINA.-Miercoles,. 26 de Mayo de 1954


Nodclas Naclonales


Hasta San Francisco va
a ilegar la Ruta Central

Las obras dipe la Calzada dri Luya-
n nno se han oerminadn ya, dems.
-'radta. porprnblemas de lict compa-
iati de TclrIfsnrs y Cibanat dc EEcr.
tridad y actualimene pnr Ins tiu-
Intcrrigadn el titular de 0 P. sn-
brc el particular dcclar6:
-Nosotrniscstamnos hricrroin sin
mayor publtcidad tma nbra tan im-
vortante comn In de In calls 23 en
el Vedado Ale rrfi:ns a Ia Calzada
de Luyann via ide sarda c y entrada
hena aI Carretpira Central.
La hercns prolonsadstn rn 100m-
tros mas,o. sra, qu svacins n I-
far hasta la m.m linea de los fe-
rrnrarrills
YNatrcnaricidntctor Pardo.ihmnim.
"Tcnzn prniado llevar laIrecon-
trucrion dc la Calzada dc Luvano
hasia la IVirc'i del Caminn oAhn-
ra que seava aronl s.truit am-
piarIna carre'era ccnlral hatia San
raEsctrd tc Paula Emo tIoe apaic.
iadat inoampitriorn tl pont,1 Al]
cn%,.tqueim occsno' Fa oto Fnelrcit-
cc trieca tlira til fric"rar1i prvonc
harer tin 'papn uperdnp no nfc.
rinr. perr on se puedrc hacor snfi-
rinr. pnrqLor ahad n vl nun unrcnaga
v 'surcrinic 51orn c i i r.in h-.t
,'rntestadn tr tn uoc -o rasaci irea-.
risn muy hajas Nl prefc.hle qe in
In i .-- n- di e Fer oca lt c ca r
dPt L, ,,' cp c Tra ladc una Puadra
Fi rsobasts 5 irtilnO i La rooailSa
mRs aoelanr an rc nrnrlrtara cnrto

d nru antn cni ellnn r ic tiha'r-

ccRuasciatn Vpnr ri titrioc Patin'
Jimnczr. iantinvsit ircirca dci Dac'T
aler. aSrana F-Marilnta s apro qigur
EanbrA a uestirorains rcRin fnn-
cEamlentn
M uchoq, proyeet(K
DP lluo.dL Al Snn ]plan drptuaba-
gnrsZacnl7adn por c la dcicr Partin
J)imenez. fodns I- h~cnmrns dP1 Dr-
pArlampntn estgnan npleri Actlw-
ded. parana i Prxtnma semana dr
131ln 'no ;todnm, I-n vr-~ect- 1,,p F,
Tengant rtirtnadns par rimplirn-'
tar p17BdAemn dp Pr| marnte Bna*It;
I Elatiea Intproa rn
La L Duvia
Sagur 1nfnrrr PIem .h,r Angel
irelcra Carlava 1pfadel C1ntr d"
"el'elzrafos dp esia trtudad, dur~n-
te 1InsUtima: ellpnticuatrn hcrAi
Linso6 en Central Niagara, Con.-
laritn dil Nnrte. Paso Real dP San
Diegn. San Dirn Bahos. 0100
PUerta Golpe Hrraodura Lo Pa-
lanoa Cnnsolaci dOl Stir San
SCristobal. Cort s, La Coloma. Sa-
baln. Sanc u. Pindl d it l,,I Sa-
non Calanarar. cAr:ni Na~aiiji M rn-
tricgo. Sawlni Marca fRinario, Cuntai
Camtc r Monag.a San Antonind
RisoBlanct. Campn Flortdoi Cara-
haSln. Crnslat l rHhi Clara NI'-
iPcnA SurgntirI OTalaban6c euluri,
San Pelpr,. Publin Slatan, Guli
aoharoat i R lcia, prini rila d La
Habsno, Nn.a.t i Gutroa Maurize.:
Guarcira n Mrtide. I'anasU nl.srl
Rec,".-ini mtantns Satanzat.t Ca,'
harirn P lacel.ct Casoajoalt Sala-
naioa. Vieif ata ..' ," Trl-
snitd. Cn n C an pi '.,P Maa-
bon. Sa;ria La Irianaor Quernc fi
tip Gunm- Son DiPo 'Valtr Sitlr-
clins Cnrra tin,. .5er ra MnrnA.
Ranh,, V r'"ai Cit f pi Mat a
Carmila. Tuna., Sanun Juon (Ycra
1Remed4n -ic 'iarrmaFn, ,nru"nit.
dtin Va Alta Celatain, rsnUa.
G Ca aihi a ]M('ah,,laIari T.TliI'II
Guavos. 11ar rarabuIln, Pntivrill
Santa Ciara. pltlic td' dLa' VI-
lat. Tamarindo. Fatta Pina Ccba.
bail-, Simnn Reyys .- Pnct l V-
i].nn F. mrcraila Vinicin. Na'aa
La Gotria. ,tinaprcro. Minpa rnA-
tin. ,tccahl' F[la CGLialom0rr1v. s,-
Sasiro, pcoainria tdr CamatiUrv.
Nlinern. M alat Virtnrin dr eIns TU
n0.r iGbaa. 9anta Luciia. Mdia
Luia. srn t am6n, Ceib Huera.
Camperhutla, Gusamn, Rin Caul,
Bavrmn, .ircdirticcion Pin Sari
Bpltosiv. Ails S,,tm. La Maoa,o -a
nrc. Moarane. Primtnn. San Li:'
Dos caminms.t Polmartcic nCic AU.
za. MIrtiand (bre N', Crney proiln-
cia de Oriclt'


EFEMERIDES CUBANAS
Ewesral pmarmuI lDIARIO
Pnr ANTONIO FFTIP
SI d( maya

17l-- ,n~tC71ctoihn dtic Hm.npI Il
tio San L, ...n.. ,.a Hiaa

1716--Atumc cil "mandotie t Cithn I1
brigadirn VicretePRn o inic.
tiuovorto n laiureann tie Tn-
rre, AyalI
171--En sargs nr cipntNa r'caf'atn
el rip Tcnicnite-r-,.Pq ne-
bhaideppraael mimmn.1T Gn-
mez tie Marna'r
171t6--Icah m l 0aahana cI in-
onennrc SR'atadnrs Ottvorc.
l rJtratInrc Diego Dana orP
Jl'es copecini, PobIn N Mn-
rales paca t trinmislharstibre
el estano del taharn Pmr
In resistenrlna csncira dtic In
v'niinerc hlviernn tqic mar-
char doe Chba en agnsis clot
mirlon nv6
1790-Narit Fclipo Pnevc AInv. ,i
gran naiuralitta., manic ric
t nlihberad'dei I ln, pipring.
cnrdnr. pieta StRntdn ract-
I rtirn den i UnIvrertltai
muric en tidpe enerny re

1f&---Naci6 el r ,rcrdotl tesuita
P Mariano Gutitrre Lanzra
clque Iegti a Cuba en 1891.
Frn 1924 tfu director dl dOb-
srvcrioeis ticBe16n Sus tra-
bales obre ciclrnns Ir rv-
hitrnn iltasr recomnpnscaon-
tre ellcteis Orden de Carlto
Manuel de Ctipcder. Sit
mile'ert bit' dtiiln national
lfAW--Muriu en San Antonin tin
los taBOns el sabln ritbenn
Tronqulihnn Sandalin de
Nnds. SU tparsnnaidad in-
nos ruibnn en muiv d.Itti-
ia INset6O cn Pnerto ticl
Guira. 3 tie reptiembre tic

iti--iMucre jbcrldo cn tur~ln ci
terntetie tiet F.- L, S atcadtt,
tic Sancti Spirlitia. iiudtis
iMartinsz Minter 'Nacub et
ill tic tbrcco tic 1utt.
igt t--iucre, eb Santiago tic Cohn
ec perreutinta 5' p1biuistie' d
alturai. Mactort Gtroudy Vi-u
1t47..-Lccrrnrandp et I tt
Nutaconat tie Atla Cestuca


L.a rcnercncia del dominmgo 5'
P, Alberto ie Castro en el cie R,,.
di' consultive tin arnntecrmtento
cultural de "suma 'inportancia. pnr

PI talor del tnma y per la otritan.
tislma coneulrrencla
'tsuc ol'!" ci A tiirizla r i (;eno ,.
era el citulo d tceta rfnfprrnria.
Ue t1- rdsarrolada rn sits tios par-
Itc 10, cxcrai'tdinat in tinm n y cn
timcn dr La emorni mas proifunria
d, in;nw,merr-s oqenfp.
tEn la primria parlc, i udise'tdrtr
,xphl(, eli'n-rlpt. He ,IniNO,, -
I.nl ronttaplpt'o a Io.' il' !. .,Hi
int."lai r tietropniAl,. nn lrne
rondicion htznr:lra r tn Dir, t que
no r inc! con ,ltj ritattcra' Pcro
Di'. a[ cncarnar rn Cr'sto.ac;rhrce
Lin Di ccon crtlra7on hlumano QLtp
-, I1 a p.rje u ct~sa oI arisw a .,


cI a es eI character de lo tInspiracion.
tull,",,, ins conceptos prelminmtres
qie continue desarrollando el ra-
!,or para volcarlos enseguida snbre'
JcsucristO. artisna supreme deI n
historia. Coms Dios, pnrque motuye
el gran teatro del mundo.tcon numen
aropic: comn hombre, porqune pro-
tagoniza tnda la ora, ya suores. P
centre deI n histnria, y, come hoot-
bre-Dins. porque cl mismo cP la
obra hisisri'da tc arte. el m'ilagro
que line en acuerdo o,,fecto La in-
tuiicin de Dinssy In retihzacion hu-
maca ,ncsucrru,4 restime' el sentidn
deI a hlistora y nos dar el character
dcl untverso.
Drspots de manofestar el thmen-
so patrimonoi historicn tic Crisio.'
el P. de Castro. en su seounda sar-
le. constru,a tiin nuen arcumenin
deti t diinildad. basadoti no cn In
belleza mo'al de sF uracter, comno
cI de Ins estetas, centre tot que des-
Ipo a Laordtare. ni cn el valor ne
sus mlanro. cnm ctio el de Ins apodic-
tirots.sinsorsenlhumanismn ycncP1
istilo de Jesu. qrein tindel cqulhibim
enrca"ac~erjzrleni Fuo desarroliatin
coo nranmovatmlento oratorio v c-'
rnnadn cnn un nfiont tirni sobre c.7.
uorritn rey'dti amor en La Euca-
El publirn pupino de pie. aplnitdin
lat camene v cons esntusiasmo altje-
%wila cubann roe cnrcluvo la e'i,
dt conterenclasr uo tins p darta
La'Habana -,nn ctt peza rric1ionl;i-
cA on-perada pnr ia Zrandesti ri
La rnncepcin va inahrllantiez de ins
rpitrin- oratoriostsrnn que Intdera-
EFriPia semana PI P di Ca~tli
socracl netlii a una nperacion suo-
rurzira Ndespucs de su conrat-
rcsrt Naia aar a Ins Fstadnt Usnldos.


"Acci6n Int nediata" expone sus

Planes /pra.el Colegio MWdico

11 eleri'onf's estfin sehaladfis pars el viernps.
Explica el Dr. Reaud sus nhjvtivo.s princilwles
Nut-1 ti cIa te Rrdaacion r .ue on- Al propcn ,Impo. osta eandidatura
Icin am c, tHIa Ihnn-a cn 1 He0 tic inn prnnnnc ccrar desde pc Junta tde
grlpo" tic ti uh, tniuut pumn'smof lce Cohnlcrnoa cIque aspirin. nu. as
rie fi.uian In nacti tddatura s bl furnte tie trabalo para los mnem-
Part"lIo Anion Inmedlto iata pac Inlac ros te La rasr crmns son medicos
eleetionnn vac aoi rto ci ('Cnl c n Pn industry as dandtri asi rumpli-
Ndbtiu H ti La Habana parRnel ir-in mients a In dispuestn en Ing Decre-
nes.t no ,c "d', ien a rc uu ,lun. oons L'rPs Nnc 1 170 v 1411. im dicn-i
'a tic Gn.oimirnoo rD cha rantiulati.a en la carrra hosptla rlna tide nl
-1At roncn ican crut1A i ii' c nr-n anilt rua. y In i ns tienmayinres nnnr-
ma tor n-m Atront Scand c Piano t in,dade, P la i h tic ide la mucte
[zqtPir-dni pre idnu1ir., d)ctinln ein r -'1e m6dnco
FuminnIcs Crcul,7r iimtro ics p iresiditn TaTomiitn se proponcsuioerarnPl
dnclto r FPu c, rgao Gart'la. ecmr- n tm uim o nternicn en las insti-
1ar6,intad,,,-, dotioiutr RencGa t.o tuciones dcl CocrintiHe AsAstencra
Menonza.a ,c,I tdoctnrpo.- dns fn-cia Scl] n Cntrnscc Oflcares: molan-
Root' '_,e' tor 'amin,.Pedinto aSau Irtan ricn a edieq oblig-toria en
Vcra Puldti Fl'"inr Mbnntro, Fel ca-s dont pI'scrrpcr6n tei barrbtorm-
Ml',.1 Frnanstiz, SRamn CGem rns ,c- ,-, ,,-,,. thnrmonas ysmmila
%fn tinp Ir L,'c5 cin pa O on crc '- ,- 'r', He.tir, la csra'La die ta-
A! Mn ARIO D 'IF.A MNIAI rilofstieIas titnidadleq traumonaitot-
NA IttHl-1-c ynzi'u t.'nildnop-cra, mo. vIperfecrionamienitncsioen
tim pinsiuiosle cdparllidn Aprttnndel]medico ino idant,"bhccas He -
Inrt'diaia s udlo.ns ICIns te c 'nferencmat mi.-
lo dtlin .'ildnti it1-aItiinoP rp\ 'tac'tonaoprofesorcccrxtranjernlco
de pos'-graduadto,
raciny anopo-nirnmr patron tic SR- Finornaambi~n porte muDrl-
dari;nn,roo ntc rc 'Fanrt-rn R Ferran tipal tie T; olatlanrma clennoral te
Rivor"d 'lme alt ;ni cquei t;emna- la randidatura que encabezacelidoc-
lotrn t del Clrcirn MNtdimrn Narinnal In .n''2tel SRaud. la cnnsrtrueci6n
ota candtitalqto Jrha p n, iin co]p. die Palal 'n de la MNpdicmsa
-1 torro~priot l l rno', in,,rto'to p'rin I I o-rlcconn-. c iltevAr A.sn etrn-
cransin por tndnio n i ns ;ic a IS a l. 'c rin n local rdi San blaz-rn 0o at-
--l Pnncr '0 y c a nifto p!t 1- e i tic' y dn do ti eIA lacri a titer t inla
N'ctri-, tonrhr pasatin marnaihan


NATIONAL AirlinesUriCO SERVICIO DIARIO

------Sin Escala
NEW 'YORK


5 Horas

Servicio de lujo DC-6B


S a I i d a :

S10:30 A. M.Ahor.!


TARIFA DE VERANO


$14650 IA Y -VUILTA
Sor'U-de e dJ 30 d-,


Limo 1a A-1904 o su Agento *d Pds in -
Wee NOTKIAS DEPOCIAS NATINAL 6 l Juevit 115 p.m. (Um 4


Honrosa y mererida
diIstinci,/n


Habl6 en los Leones el Dr. Gran


Construiral la' Dios o catbinia de politico, cmo'


ruta de Sta. Fe los hombres.-Padre Castro, S. J.
F1 1 reMonferenci del Rodi vindics el carocter
hasta el M1ariel adivino del Redentor frente al existencialismo|


I" 'almente tomic6 l auerdltn tirihon
Ctle tiococ t Xprco'r ,rcnnC:nc,.
11 ellto al 1nior,lTo- P 6rP Cuml-
Iles. director prncra tde tii Aoco-
ria Ttcicna tdrc ichn tnsler'oir l.,c r
PI nterery atenclon que vieneprnt-
tando.
La inao cn' ramp' ha tue I ColacJn
National 'Unsinitin Fabrnrant's tic
Tabacos" i tone onrctcnltndo tnntra
P! trAflirn iliiticr de selons idel It
0u01sti de 3c .5mllonnesi.lc cirtndesoi-
nale, ha tenitin en c.ta nortoltunidtd
ci ti dpclon apn'n* tinl- MlMmscr tid
atctnda -" tic ir '-Itno; funclrna-
ri-= t~cn- n ucon 'I llaonran


Reuneue ewsa nocie el
Cim i d (lei Monuimento
a (Cuba de lou espanfiolc
Es'a ncrh-R a Las en rno -alne
nel Conl aA-lurianoo ei Cnmm iao-
umpi q aCuba d in lons E.rpahoies v
;u; Hons ha dr celeorar lina .luna
tic 01 n niportancin pata el Ides-
a-' -ln ll1sr nr tei la ramyania Prn
Mnnuioinmo queo cirne hhrandc
En dtcha reunion. qt' ha .ido
-,.n can p or sunn r itul astl la 1 p lt,5


Cosnits Aruanizaclor de Htie i' rcTo4o Saos oru o
be hanrtic alnoordar tcma .y....Sn-
log actos del centenario c,,ric ocanuitzncrla por In oup
c lupia a Indns to io n P"tooft
ideJ.. ,alberto G n nez ri C.l... itO -qu asia con1 L ma-. .
.yr puntualidad.
FIlnacicucentivn.DonTilan Gutl'. Dc1'ctutcscsRCcticrde en cnacrPct-
h'. tGoeCn o Fverrrr. peclodslta ninn o, brindara. nmo teir (,'tum.
nssayista. p-iiun, re'onlutilnai to n c tuna nrnmplifacinormacnon 'pa-
hombi'd tie stain, sera fonment ra- ra la rnnsa.. c'lltnle prnF,cq pa-
do el pro6xmn dia 12 tie olio rDoc cro lahncra cmn 5a area Pin Mi-
.tuo CGuanbe, Cn Gimez tzonsorn In t lmentn a cuio
mcicr He si fecundaixin'irinia a In
tac"sA heroica tie ronqustar1 9a in.
nependio....tic Cubohn,....railati. d Louabogado l t dan boy
,in reg men r e ti ualdit v frat er.
todtihasaidoen.. nenri.in. ti ..... a las 12 un ponche, a
,irdniadra conr....r.t. p. rip.It..ia la c I as e periodistica
tl~nufeatna coon ci e)n,'plntie 1010 er[as~s
grnndes fundadorc
Para ronmo mnrar dilnamenittd x Hv-'; a ,in tncesd titi'. rcc'
'an flhstre pairinta..Cp ha nl2al'i7a- rkrt]oaur l n hfnnir dHeca1Prensa
do in romIte gplctor provisional1 la iia crnnraofre era la.Comtictern PPr,
I Soriedad (nnlonbtoa PAnnmer cana manene dr! Dia del Abohoa'ln gqun
comn lrA n mcta itl ihrporacannes rprosldci t l orter Carlos Rocha
nprinnilerceimtcrnacIonat-c,csrch p er PIcacarn ,'n1;a harracBa'arid
asttnt'ito nA tmismn.c rcspaldasndo Ianm n cOcAon rip IA rrtcrldqtfrcha qur
w IA niviloa con ndn enluia, %P fe~triara el 9 cd luni proxinln
ii cia ucineltu a cn toic, citioliat.
Mn. v ha iomadtIcn eltciuerdctirrdI- Concur,tiract rDresdicntrsiti .ctra'-
vice a Indas Ins pirsrnaalidadentiy no r irnC Coleotns ie .bongadtn N a'
vcr:a~iiipC riilltucRl rsov atoncos. sn- noona y Ore La Habtana. tdnctn...
trc anti s5i ryvooura .rFs c 1n sn bytenF C ci Jose' Arlmo Cardy.
br 'ndn u cnnor ~ vsuzerptin- se'
r ai bin dtin no o lP nar ] ho n ct ca; na rrp cc' airsl.noent i icdir ict '-S d,
in b illnt7 d Iq Ato ril pn. In ia;m ,;Wmiiueiones, "In; micrriorn-
h"IirsIn n tic 1dRr arcy tin d s. 'n a reftrtda Cotousl6n Permatinse
tPngrnn v, nn 'IH n spread ntisieitr o i
Lhen ugercicrta o htihsnrncn dc- tcnrearpnprinn funrinncs doctor.bc eu
in in Tnt rioc. pcc tietinc ('to. Co Rarrng, dt ela omHabaHenLitadn'rs
Hp 1I, Tort-....... rpre id~rntr el Cn- reio
mlice 0G-nrc dclC cs'n'rn. inMe-. rn citiococ ,oiMart Marubas tyn
caticcr Nn 26. l.a Hahana Ins LotrLa:rharann iuFo te a na.
labra n! igunl q ) o as drinctoras .MR-
ria 'monontr Ferr c (-,!:a Soin,
Arlo a la snessorira del C'.nn.uc.lcumhn ..i.J...a.a Lnurdr'-"
Dr. Pahlo Desvernine C ticorior O ,Car MoIoa ... cC
y r! 4 dci croanimn junin.A I a
Ft d ictr .iJoC -ICha'onit" Calt- rn tcH la lard-, Icamdidiuanu-i n
,n.,prcsidPnitP dirAlncn dt`r ,ai'a- ncPr I tInt ('sCnlln Pro'toral-
hana. scnxia ct anatic n lanccRIn ln Pcsrorui-ainors. oste I eva tie tdieany
q tu ,infect uarAi ci sa nrll dadl n r oe- a l t ns lr A~ n rls i Pab c na.a nfrcedrae
mori.dla d ililsire jturiltA doctor Pa- tamhie-n t~n huffnt a la Prenta P li
hlinCsrsinse% attdni.rn tloalin .a inca ,Srvrhaoala rnorn QuJr
on' a ou~n tic it roaabraonlmestc rct,-
-l rentcnarin d H rilnacarri0mnm ratict" tic rtart 'nueutas r.
r wri. nmhue endr: efrrl,, oa. i- nr dr Rd ,d~cct' n Ecimnilan / .
FAn.P aA lasvilertidr1A'nnrbchi -A n ACaiAtl-rn t andidaltn a dniu ado
-1 dnimirlin snctra Itdrint tirn. 9 No r
-A.. . .. _. ..... .',


1,4 rcntrp F , venardn. se rrzira
Pnor rI sivu rnleproraron
1 Palabra dte anertlura, por e Muestra su gralituld al i
doror .lsc Maria C haron v Calo '
I Palabras de hbnmnaj.. por s dnr- DIARIO I el Colegio de
lor JIo CGuerra L6peP7. prpsidonit
no la S1 nns dt Cirirnria .iiiditra... Corredoreps Notariales
det Acenro 3 Evcacrtn d- us -
mestro del Deretrhn. pnr l dnrtnr F] Sr lanarin R Rinja v Mol-'
Miurl F Marqun e, ripnaCoria na Sind en-Prvcirirnl dr tIs.unta
macisti..indtietIl Audiesrt.tiedl.aa Sinstildct Col.ni. dCdrC.r..dtor...
Hahana Nitarni.s Cnmerrcials die La Haia.
no. nis informal slui rntPnrcanisrns
p" -unanimidad hamer prm-
Piden exenrion parsa "'o n i DIARIO Ila .ra.itudH d ins
C,'rrednrrs He Comercin del orr-
Pel renentlo importado min Ctlecio pnr la acn etda brlnda-
da0 n nuestras naginas a ios moot'
Vusotarnsaycr In Recdaccitn tie nfeatauionv ti n:'lotcsmarreloirta-
eite perioducs. Insn sehore Vurgi'in oat petr csa Crporncion vo 'tdeima;.
A|lonsoen cnrersentaci6ns e InscinSlu Urones ecrinominas te sRe-
Porteadoresn Fidel Aconta en re- orblica. a la niciatuica del osin
presentacifn estrens choatleres vAvit- Mmstron d Hacienda H emcerex-o
dantes. para Informarnos que l )nn tensi, nu1 c Impaesta tie Derechas
ditrgndo tereramars at senor Pre.t- Srales v Transmisio an e Bicnes a
iden te ie I la R epub lics, conbetotelos ans v rontrai n otor-aados pot
denuc dea lirmobhcuants entes.t el in Corredores Notarims Comercia-
&7creto qnue concede ia exencin *en
sarancelari l rcementoi e importe-! Afi adenn unomtable comntia-
celon. pues el cement de fabrica-cion el Sr Roja Molina. que a
cinnonational nn do abosta ml con-'tgiuitdi n una expnmici6n al sehor
sumnoactual. Presid-nte te Ia Republie svs tlo
Agregan nuestros Informante., Ministrns tie Hacienda y Comercin
oue at ser tarmadn p ir el sefeor sobre el mismo asunto.
President de Ia t epublicea el Dc-
creto en tueslion. -ecubnirra ,:'a. i Assninese tv umribase al
idtd lotIs compromanos que tenen I
i pentiuentes. IDIARO Di LA MAINAMA


I,,s s.--nr ,.,scar nuirn Estrada
1--Marcha E-1a.va: P. I Tschaiw.bkv
,Banda Municiial dti Mo6ica dt La
Habana, 4--Tres nmrons vocales:
Ii La del Son dpil PaTral iRoman-
'a Sonululln-Vert Snltais.: Antonin
IlafiZ 1Bacttnn,. b,i Mamc, ai
,H'hanera,' E, S S e Fuentes. c,
Qutcrnme Muhion Can'ion Cuba-
i GnnzalsRao Rn SOl'sla. Zoraida
Morales (Soprano, Acompaba La
Banda Municipal. 5--Tres EIampaF
Afr'ra,,.s: I Advociclon. 7 Santero.
Ill Tribus: Francrcn Rnjas
fi--tReriacn&oI 'Htmno atol Club
5,;an Carlos. per su oulnr: Dr Juac
F. L6Dcc 7--Dns onferrs de ballet:
a, "El Fabrucante dc Muinccas". bi
'La Danza de la lutica': Broin-
Stoknt'bky. Ynianda Margartta Tn-
rres dPeter D'King. Con acompa-
amicoin de la Banda ilunociiail.
o--Ahi viene ei thino. iDanza cuba'
na tri Concuertrn: E Lccuona iBan.
dia Municinal de Musir c Lia d a-
haraE P-Dos numerns vocalic at
Dolnr te Amnr tbnleron: Gonzalo
Roic hi Maria dr tIa D romanzai:
E. Lecusna Soista Zoratda Mor lrs
tsonranc, Acompaha la Banda Mu-
icirpal. 10--Hty "S'tn dtita dte rc'ec
,Grin Fantasia Cuban-' G PRni
BBanda Municipal de MIusticadeiLe a
1R bana

El nuevo

climatizador


FSAU RH] LI^


Se los ecouew&a


I .


Brindari el doctor San No trabajan mafiana
Miguel una charla sobre las o f i c i n a s de la
el Tribunal de Cuentas Legaci6n aleman
El peior tJnrge Guido Lopez Ln- El Sr. Sconler. Canciller de
pcz. president del Scfyr's Cluo. cn Lgacion de la Repilblica Fede
nomore4 Ite la dIuactisa tdi esa ao- tie Alemania. nos envia, pars
cracunns uvenil. uinv Ia asilstir a Ia :lat t:i,', 0 islguienoe nota:
chalan sohre "rg"antizacinn y Dr'utl- I .-.t' .'c dtHe la Repiblics 1
arcion tie Tribunal ti Cuentas que 'lrns ti Abenoa, siac en Ia
hiindarac l ma ,isttiurad doror Ser- 0 : 1 Ve nado. pe r mnateceran
gnSn Migl.rrad s malans 27 d 'yo. dins
lao San M],. i Arccnsion de Nuoestro Senfior,
i'cihnaronc ise liart aecterin el sc r fiesta rplcial alemana
proximn virne., di, 2, A. lac 9 p Renihlr. Avrnida detlc Indepi
mi. en 1 salon P acrcs del Trilounal oenc.a tCarretera de Rancho Bo:
o Cuenlas. iscn es la Plazao e La rono,,


na
la
ierai
su
re-
alia
ce-
ide
por

tn-
ye-


es mejor...


E _etl m ( s< .finmi.., Rem I I khtr...


y yv la iferwMda
fl nueco Csarrier se inslals ficilmente. Oc
(inmv 3 rei qwns Pico espacio y dA is ahsbiUtAci6n un isp
elegan ie y straetivo.


av note Ii w f
SEl cohm que proporeciona un Carrier es
fr-,-c..o mi- "oe... mis ,bsotbente. pcrque
sar "m es dinshumedecidn v filtrado los veeOt.


eig ia la d8 fmcl
tj=F L-M El sxainrei db rlhmatzatdor Carrier ePli en
Poo pl-ism mr simni ead'conrs el ruids Todas
I r ,^ "p,-am r" t, ihi cl n mnissdas nohre amo
guadnr ElF n'.jro a .erripr -a i. ienris o.
Lhmsa Tel"Aire 0 TZ1 e /WM
culqulere de su e a .
agneni. suola. 9 SU W r..
dei. Un t4ccnilc an
In meftrtla l Indle-.
r4d I .11movi.eder
maus su hbkltucld6n TEL AIRE
VIA BLANCA 302, LUYANO. TYELPS. X.-3I1.X.U


mPss
ilt

ejel

eta.
)rli-


Afito CXXII


sobre nuevas bombas cientificas

IDestaco el peligro en que se ballm In 1Iurah1dai&
en esta encrucijada hisurricn. Brillante discurso
La sesitin-flmuer:e de a.er del chat ie hombier is dogrupe tdie
Club. de Leaoer de L. Havana cu- hotimbre, -e reauclran -
vo dedicada a La Ciercia el r'u- A ias Facerdates. a Ins maestros de L
turn del Horni-re. cor,[erencla dld eI.dr., s Or.raoe'ec a lar.,madrestv's
doctor Manuc i _,Gr Nn. proe F..,:- ie ,os otes. nle mlarriia a 16 que prc.-
'S Ftsica de Ia Escurla n'Cie.,-ia,:w 0e .uen n tais el pubhLc en ins hbros
Ia Universidacd dp La Habans er, I. prersa en Ia radio, en 'a te-
El deco, am F, Lii~nr % Pi ..sr, a ire p.Iitcr.s tue h'nen"e y
Maestro de Ceremn-,in, ni ine In pe- .'.reoan mTulhitutle a ]J.- jece. S
sentacidn dci cloue admir str'_-s Ia iUtciui. a tudoi
De tar ini",e-,jnr ..,..-.. 4 'it. d oaiu.in montsdeo pipat ijtna
cta stun podrn.., p,..,- ne-, oe.: ,- : ir- c, re~pc.nAble quo!o ,n se. u-
patiotreocr c1 ,,i.iien,rC est '.:, ramr In nmosres s'tiudo% mu% par
'H u b o m c i ,_i p A re .,..'s l c c..rn, a m Iia n- A r -tlc e Se
gunnla guetii.,cur,G ul e,, oacti., pera cr, queetrasen.el muonso
parecinque inpa.,linturna..car, .sorrFip,,r., te *P.-.lucln tdc ere ar-
definttivamelc a f.o ;u t i. o !-. :.m r,. problerna tie a educcacton
do el pro g. a,-, i a ,;a
deraquetia P ,- n.I a rre, cppr-ci -.;I -Ic c.oa
Perauns se I ri-z1, ;r, a rl' ,iu na .' ,c E lr oa t;O:1 ,.Em h ~a
azde d .... ..... .... ............... p.e.idf. .. L i S ", Men.
Loluta ore Io: ,'. ir ,,-, 'Je :ec,- ths-i,', p r delt Club e
Unsn tdi ',' pr I ,r 'J ,.r, osel tr,,rt r de I U r, iver.
ntienloti qut r.c.',.I, .1, '1u,-d, r id rl LaL H-b:arlr Prcd-, nc e rip
ro futI ia b,','.L- 1ue ._ l0 -,I' irstmia ,'-e CInt.TIC rI etijca:
tdispara'.,a -, e,, ,,-i. II. ,Ic4:.NaiIj I. A- L H tanzn
El doctor Rctandn Ruiz Ulacla, gi n poc cortr,,i r. .r, c. ,,t l ,- Cirmer nclcir., I Decinr.
radus ied de nuestra Universidad tas certerno a-.'.r1 ,E.'O, ,. it I A I'.ia IN ,I ci I On i .
NaclonAl. ha sids nombrado para rismS corn.', p ,' 1 r 4-j4..,r ,. Pac nL; H_-3-rna Dr Frcr. c'.
Importance cargo en la Cruz Rona ,estrago y Ia .-vr,. v ,r-I. .- m ri 'i c r-, rl-'r -de Itw
Americana. ijres y fint' ci ,1' t-c, ,?''.t.' '
Et srfiar Everett L. Waltz. pre- T dn el 4 r o,,.-.. r . '.41 .. ",. I ; H-uar., ; or .
sidente dci rapitun de Danbury gtaionra.lI...
de ]a Cru 7 nJa Americana, ha 'de fisitn o I r h' ,,l, r'I1 i l -. ', ,l r ,
nan.nicpd; ta de.t, nctiena dci Dr. ,0qu htcieroi.-v.r,'4 1- h- ulonnr."I
Rolan zd R. Rai prestdente del bomba atorr,.,: i -Fir r, ,r.. ,tri .11A
Cnmstti de M fdiron y Enfermeras ti clitc.'.as ,1;-,.
para ayuda en onti'de desastrer. guerra., cuy., l
El ducler Ruiz tendri uasu cargo cIoI n .ela '&'p-... ',.I P, ..... ,-
Ia mrvnllIiaacl6n. orcanizaciln y d t- Itas Circu'- I','- -, i|'lh r :i I-, rl .1.-l:
rec 16n del Cuerpn derMiddros Y aarrctulra caimajntrfLh,i continue..noretRiari Gnerna, director ncel
Enfermeras de [a Cruzm oja Atme- La primers bomni. tic Irtit -,,.'._mde Is--. =,-,;-, ti n a ctnctora
ricana para prestar ayuda y otra idc etirarca c -,. -,.m., ,'c'.. 'l', ," al-, i Esoalona los profesoreI
actividades relactonadas a ruple- mayor que la at6mica, y c La cualn tic d iFcica ctirers PAng "Mase'a v o
mentor el trabaja dc Las Institucta- esta ultrao actuatcomn om isdetona- Marcelo Alonso. tie Ia Universidad
nes hospitalarlar prioadas. dc Ins e dort n fulmimante Su capacidatd os- de La Habana. y Miigucl Medina. del
medicos y de rlo hospitales en case Irueto-a s puedei cremrntar mas Instituto de' Ia Vib'a: reI director
de desastres.
La -rfinra Shirley Kletcha: R.V. alia tide oen limits. tint mismo. doctor Emilin Fuentes;
es Ia slcepresidenta delc rmit que La bombsa rie rnbalon se difertirc- ctor Pedro Irlesias Betancciurt.
preside el doctor Ruts z Ulara. tcia ti ip aonte rlori c ni q ucti a rtt- Catedricatits tie I Unieridad de
er ia de acr'n se sustituye en todn ia Holtana: Mr. tacob Cantor. fun-
n rpar'eroot u na nolitura rim cionarin tic La Embaintia Americana.
F elicita al I in im tro d e ro..e me aL tqi adq i. r.. I acarActer a' t ni t tim c g i cl ..." "
,adtiartlto con crtlllt'a tfacldad Se.tt
H acienda Ia U niin de daR poc. i... t o p..e s tb!p roo.. nn C
I rotcir nahocolia d.Poptip onIa on eniorari lCu
Fabricanteside Tabacost co. 1 bori t e se t ca... SO O a ia a.el
memento del estalhidn, en una mass San Carlos, inafiana, lai
L.a Jurta tic Gobiern dci Colp. rnorme tic polvo te este metal ice
itn NAcoonal 'Unioni tic Fobrican. ont podtr rictti'cvn muy intenseoy. trigytaimo aniveraario
Iec dti ab'aaco', hmoAcuerdm por n canidadi tal que t erra tapaz do
unanimidsd, doexoresarc stifenpo ttlactromo mn a tioa tata de ictco omr-t FI cofior car Ruann Estrada,
martin I mtntitro tic Hactendt. eior- )ones dl hbrp de radio Los efec-
cr Costa'i GuUt."crc, pot" ta 'rapt- to tic cta nubcoh apocahictra onre- precidti-e del Club Sac Carlos. en
ria atencirn qtip Icr ha prestado en pasfn ta. mas penimtstas pcrunclo- ,o nnmbt c enI tic la ua Dl-
Ia adiiornoti i cmeddas que lendentiotis oo rctia'a, inta al Gran Concierin
a La Prracc catia n del traffic ileaat La atluahidad palpablehi yv i post- nueonfrrecra on Ics salons de esa
tic sellos del Impuesto de los 3t 5 mt hilitiadtrictiluras tic Ia eficaca de- "n nctiada la Bintia Muocioital de Mu.
planes pars dr barns. v clrandtc- titchad ti "is armnmrntos. ha tie od La Habana. bajn Ia direc-
tinai,. habihndotintiriadn al t crfct. -t muy posiblemente La causa do tccn dl t maestro Gonzalo Rnig
rnm o paso prec uo, ci tefior Lu. rtlues o or :nrc tunan era tri naz ab- ron La cniobnrait tin de vaalisos ar
"Vtantello tdireifIr n general tic soluta Y total en nuostro planets Ittlas. para 'onmt m no Ir cl Trir-i.
ConabtlidadI la Circular No 2'. Una vez cup Ia humantdad dis-r' A lttcrsarin dei InA' -. ,'""'
dilrigida a tlo Atdmnislrador Fs- ponga d tc.rtitidatdis limitadts tc Cluh, maciana, dti 27. lasn P pi.
tales drti1,-Reflohhica,aensIa uec nronerca pracltcamcntenCtatttt. ti 'He aqul ea Iprograms:
imnarlo sruccronn uprect cs rr- metoto ri tirspidoy nsolutamenle i-Himnn Nacinnal: P F'ucoretis.
lailvas a :sa ,cupstln, om. rtnan ci*o'rncFrsvtenza fcilmPrtpc ubrhr-i, '--S''etrt pnlaha' nlilt',a Al prin.
abeota a too In'rn s bftsctnes a 1a t 1 i7 nccrriltatic funtii n 'r't n r'c '
....o.a .nti oo.nc..i.. a ti tindl pa tic I ,IA ia ,, ,vrrr tic ic I, I .... ta iO-t' cli- ,-rsoin.rt e... C-,b S n ...C-


Pgina 3


VENDO PANADERIA

Y DULCERIA

con venta de viveres en lo mejor
de La Habana.
FACILIDADES

Mas inforines: LINDEBO 114,
De8a 11 y de 2 a 5 p.m.


I


DIARIO DE LA MARIfA.-Miircoles. 26 de Mayo de 1954


I i I..i

Editorial Afio CXXI


.1


lIARIO DE g LA MARINA
Fundado 0 en 1832
S DECANO DE LA PRENSA DE CUBA
.dllado por DIARIO DE LA MARINA, Sociledod Andnlma
S desde el 28 do enero de 1857
o Diri ldo por Don Nlcol i Riyrro y Mufia deade 1895 a 1319'
y paer rl Dr Jos linacio River Alonso dedeed 1919 huta 1944.
S Presldenta: Director:
SSilvisa Herindesd do River, Jos6 I. Rlvero y Heraindes
Vtceoreltdente:' Administrador:
Dr. Jorge Barroo y Plhor Oscar RiverO y Hernindes
Acogldo a la franquleia postal. Apartado de Correos 1010.
Dormicilo social: Paseo de Marti numoeros 553 y 555.
P ZAP41 AUTOMATICA: M-5601
S La telefonisa 1e cdmunicari con el department qu e desee:
rTELEFONOS DIRECrOS:
Suscrlpclonesa y Quejas ............. W-3089
Director ................. ..... A-4787
Administrator .....................:. ML-1738
Redaccidr ........ .... A-8427
Cr6nica Habanera ................... A-7575
S Anuncios .................. M-2798
SPereclons do Sucrilpci6n:
STrimetre 4.A5 ..e $ 5-751 Co.o. i S 6,90) Eb.r.j.
SSemestre 8.10> ; 10t40 "A" 12.70 "W.
SAflto 15.60 1 ,1on 9 19.60( csnrr 2.I10 .0 .
'-Afo dominical 5.80" 8.10
Suscrlpcidn annual en microfilm .. ............... $ 125.00EDITORIAL

El Primer Congreso Nacional de las

Industries de Alimnientos

L A Universidad de Oriente ha dado calor y sigorosos impulses
conoructivos a la imporlante iniciativa suya de celebrar cl Pri-
mer Congreso Nacunal de las Inldustrias de los Alimento en Santiago
de Cuba, duranle los dias 3, 4. 5 y 6 del pr6ximo mes de junior.
Su comiti de organizaci6on esta integrado por el reclor, doctor
Felipe Salcines Morlote y par los dloctores Emiliano Ramos Rodriguez,
Baudilio Castellanos Garcia y Juan de Dios Tejada Sainz. este tllimo
como coordinator national. Bajo la inspiracion y dinamismo de esla
comisi6n van a ser renovados y en gran medina complementados los
ixilos fecundos del pasado F6rum Azucarero celebrado bajo los au -
picios de la propia Universidad.
El azucar necesita ayuda comb base ocon6mica, y ninguna mis
directa y esencial que la coordinac'6n de esfuerzos para superar las
producciones alimenticias insuficientes. Esta necesidad es secular
desde los tiempos de ]a factoria colonial, pero ahora cobra especial
oportuqidad ante el hecho de la merma de la renta nacional por la
contracci6n del volume de las zafras azucareras y la reducci6n de
precious, mienlras la poblacisn cubana crece al elevajo ritmo del dos
por ciento. lUna sana political econ6mica ha de encaoar esta realidad
para proporcionarle la adecuada subsistencia a esa creciente pobla-
cion y proveerle empleos con los medios dc producci6on, explotaci6n y
conservaci6n de los recursos nalurales de la naci6n. Tales son los
objetivos fundamenlalcs de la LUniersidad oriental, centrando sus
prop6sitos en el gran rengl6n deficitario de la producci6n de alimen-
tos. Al efecto. la convocalonia de este Congreso recuerda que gasta-
mos alrededor del 25 par ciento en comprar alimentos extranjeros
propios de nuestro suelo; que en 1953. la ieche condensada que im-
portamos nos train 7.600 toneladas de azcar refino; y que en 1952
invertimos el salor de m.s de dos millones de toneladas largas de
azccaroenocomprar alimentos forineos. Pou eso el Irma publicitartio
de este Congreso recomienda enflticamente: ,Cubano, no dojes esca-
ppr ese pesou..-
Y si esocamos la crisis de lons abastos ahlimenticios como conse-
cuencia de la segunda guerra mundial, tIcndrcmos otras poodcrosi-imn's
razones que afiadir en abono de esa jtaltcampa0a en favor de una
rational e inlensiva producci6n de alimentos.
El DIARIO hba sido siemprc paladin convencilo de la expan-
si6on y divtrsificaci6n de las producciones agricolas e iucuslriales de
alimentos. En aquella crisis posbilica hubimos de comentar avergon-
zados nuestra dependencia del suelou ortcamericano Para subsistir
cuando mis impresionantes eran los shcrificios y privaciones de su
pueblo para abastecer a un mundo "hambruenlo liberado. Cuando
Roosevelt Ie pedia a ee pueblo que se aprclase mis el cintur6n, nos-
aotros buscibamos afanosamente alli 500 millones de libras'de arroz,
150 millones de libras de grass comestibles. 400 millones de harina
de trigo, y carnegs, papas, leche, huevos, cebollas, frijoles, mani,.pes-
cados, etc. De todos esos alimentos y de otros muchos por miles dc
millones de libras necesitibamos los cubanos. La imposibilidad de
oattsfacer nuestra demand de alimentos Irajo la escasez, la especu-
laci6n, el alza del cost dce la vida, impulsando el alza de los sala-
rios y la inflaci6n. Nos Irajo tambien la funesla polifr ca de control y
regulaci6n de precious y abastecimientos, sin paralela political de pro-
ducci6n. El buen prop6sito de los cultivos obligatorios fracas por
falha de construcliva cooperacisn. De ahli la reiterada poutura de Cuba
de vasallaje alimenicio., y que el Gobierno, al negociar las ventas de
aquellas zafras azucareras. se preocupara mis de oblener cuntas de
alimentos, en cambio, que de lograr un. buen precio remunerador por
el azucar y seguridadcs de fuluro. Estibamos inermr aunque siem-
pre en funci6n dc servicio a la libertad. porque nuestra alternativa
era una sola: cambiar azuicar par comida.
Las agudas necesidades de ayer pueden volver a ser las de ma-
fiana. Pero son tambin las de hoy en cuanto a la political econ6mica
insoslayable de expanosiona' la producci6n y el consume de alimentos
con normas minimas te calidad, para minigar la crisis del desempleo.
disminuii el cost de a vidla y retener divisas extranjeras hasta dbnde
nos sea sible.
Todos estos y otros t6picos fundamentals son los que hban de
nutrir la agenda del Congreso de [ndustrias de ]os Alimentos.
Al convocar la Urfiversidad de Oriente a todas nuestlras institu-
ciones. empresas y particulares rceponsables de esa gran area de
nuestro desenvolvimiento econ6mico. se identifica con la recomenda-
ci6n contenida en el informed del Banco Internacional de Reconstruc-
ci6n y Fomcnto tobre Cuba. en el sentlido dc qie aquella area del
desarrollo de nuestra economic 0es empresa que incumbe al pueblo
cubano en general, porque ni el Gobierno ni ningUn grupo pnriado
por si s6o tliene fuerza suficiente para romper el circulo sNucso'de
la cconomia., ya que este acto s6ol puedc ser obra de muchos, reali-
zada simultineamente en diversos campos.
El DIARIO DE MA MARINA felicita a la LUn ersidad de Oriente
por su feliz y oportuna inicialiva y hace votos por su mayor exito
para bien de Cuba.


Descorriendo la Cortina de Hierro


La Dellncuencia Juvenll en
la Unl6n SoviltUica
Una de las mujeres britnlcas,
de un grupo que recientenmene
villit a la Union Sovitdlica. to-
XM6 part en una radiodifusi6on
Sla emisora de Mosca el 10 de
dihiemhre. Era. la seOora Rose
Kosky. secretariat organizadora de
la Asamblea Naclonal de Muje-
res. inspirada por el comunismo.
Durante su plitica, hizo la si-
guiente declaraci6n: "Cuando lIe-
gamos a la Unl6n Sovidtica hici-
mors p eguntas a nuestros huks-
pedes acerca de la delinct _ncta
juvenile. Nos dijeron que volvi6-
semoa a Inquirir fns tarde, du-
Srante nuestra vista. Ahora ya'no
Snecesitamos haccrlo; hemo s-hallm-
Sdo la respuesta".
A la inferencia de que no hay
delincu.encia Juvenil en la Uni6n
Sqvidtica le dan e.,mentis'los In-
formes recientes contenldos' en
."Komsomolskaya Pr'avda" (6rga-
ino de la Liga de J6venes Comu-
nistas en la Uni6n Sovietical so-
bre el proceso de una gavilla de
etWudiantes de Mos03. de 19 anos


de edad, de quicnes se duio que
habian pasado el tiernpp beblen-
do y robando y que finalmente
asesinaronna un conocido. que sa-
bhi demasiado de sus activodados.
El periodico confcsaba que no
sn habian visto arrastrados al cri-
men por la "pobreza, la falia de
empleo o el nmal ejemplo de sus
padres"; todps pertenecian a fami-
lias "acomodadas". "Kamosomols-
kaya Pravda" no podia, pues, ex-
plicar su conduct dilciendo que
se les hahba criaotio dejandoles leer
las revistas de monos del Oeste
o que se les habia dado una edu-
canton de "urde-guerras". que ae-
gin la teoria sovil:ica, produce
ji6venes crlminales e0r el Oeste.
El 10 de noviembre "Pravda'
tunform6 sobrs una historic seme-
jante--el robo y asesinato de un
conductor de taxi de Moscm a
quien dieron muerte trces j6venes
borracho Durante la mtism se-
man a hub4. caso en losI perl6-
dicos lccalre% Moscu acerca de
una pandilla que habia sido cul-
pable de robar a manoe armada
y de infligir "graves hertdos".


S Valoraci., ones ENTIRE INDIGENTES


Por Medardo Vitier !

En honor de Arturo Echemendia


EL Ateneo de Matanzas y los
Amigos de la Culture de esta
ciudad, organizaron un acto ptibli-
co en el teatro Sauto para conmie-
ma aniversario
tanrer el vigesi-

-de lamuerte del
ad exua. dgeo oruorecias det
do tor Arturo
E c Fe hem en-
dla. Reconstrui
yo aqui mi dis-
cursoo conpaese
motivo.1Ap re-
ceri en Ires
parties El con-
tenido y to or-
denaciOn que
dan iguala s y
Ia formal es c -
ai textual. Agrego refereoncias al
doctor Alfredo Aguayo. a Raul
Miranda y a Fernando Lils, que
omiti,no00o sc6mo.

Nada alto ayado efioras y seiores,
en este homenoraje que ofrecon el
Ateneo y los fAmiguos de la Cultura
a Ia meo snorlade Arturo Echemen-
lia. Agustin Acosta, alto poeta de
Cuba conocido. en Ia Amiurica es-
pafiol. nos ha dado una pintura
neta del profesor queProcamusen
oste actor, y IlIo ha a hecho con una
devocin que fija esas pAginas en
el alma. La Coral del Coleio "Las
Antills'. d, eSanta Clara. ha
ofrendado sus armonias al Maes-
tro desaparecido. y todis Ia herons
enlaudido. Si alguna nota conviene
osadir a este program. y si con-
oiste en mis palabras, yo quisie-
r3 flexihilidad mental bastante pa-
ra pooerque a ton con naquel es-
pritu Lrecogido deo singular mo--
deraci6n y modms silenciioss; qu-
so'era dar a Ia palabra public, en
eote raso, P.a voz baja nese tono
menorC que concuerdan conla so-
blredad ,de Echemendia. hombre
t n sencillo y taon superior.
Bien hacen Ias mencionadas ins-
tituciones eno corporar asi al
eminent profesor matancero a las
nobles tradiciones de la eiuded.
La comunidad local arcanza cn
hesi6n a virtual deo sus grande fi-s
iureassi las acoge y las esoca.jE-o
es Ia queo exprcs6i Marti "La pa-
ria onsnste con el mgrlto de sus
hio". Es. ecn esta ocasin. Ia p-
tri chics a que fia los mrrios
de un hbio excepcional.
So nimero qu e se o'rece al xa-
roenc de culen es tudie a r ersona-
lidad del door Echeorendia es su
formaci6n intellect eal. Tods ella lu-
ce arm6nica y firme, tanto en o los
cstratos elementaleos como en ins
secundnrios vor nIns sunerliores.
lon habia lagunas en Ia organiza-
c:6n de sus conociaentos. Me isa-
om6 siempre l atoenci6n el heoho
roe que retenia cujto aprendi6 en
a scueola primary, cosa queo oa
mis di nolotros tendriamno que
repasar. El conservaba fields sus
ruadros de nocuones elementales v
rodia trab;jar asi rn grados infe-
riOres omo en Ia ensefianza me-
do' ,,s r,-.g-so Su aprondizajt de
le del6 fuerte se-
d:noento. Eso es In quo advertlmos
on su culture: una fino se'imen-
act6ni que as cabo se hfirma, ex-
tsonsa. igual, improesionanteo. Me r-
cia unssvez que Ieg6 a leer, sin
o fuorzn. mis' del ochenta ror
iento de cualqier texlsto declatsi-
cos latinrs. yagre gaba. como nara
stenunr esa victoria de estudiosn.
qusl eso. en parteO se perdia, si no
esti unon en contato eontante con
auores de aquella literatura de Ia
ontiguedad. Los quoe hn curusdo
griego y latin en Ia Universld,7d
o bsn a cuon poco se reduce. oa
lar-a. Io aprendido. Echemendia
contaba esa ventaja suya con en-
tcrat atur-lidad, con su honradez
plena, pues nadoa mis ijeno a su
iuiole que Ia sanidad personal.
Un dla, en conn-ersacifn, entire
amOs5os alquien le pregunta acer-
ca de los innovaciones de Ia Psi-
eologia. y s0n pretension de de:h'-
birF u fuerteolnformicsns ernpse-
7a a hablnr-deo rentann. uin., p0-
Osl vamonteo produso misy funda-
rontales dureccinors on Pusln'o-
g,o Eso. IaC-a rl 2-.alliandn noneP
P, ivabsn on Cuba estooestudlos.
En form tel. 0u0 nodia tnmor-p%
ubhlicars- seoin'Iaopreqnnli,, 1170
uniasinteso, de aqudl y de otros
movimnrentos.
Otra rve, coriat a platia pnr
llterarjoe. y sin qise is ad-
siritiramos, nos sornronendimoss
nysndoen hablar de literatures es-
candinovas. Y eosa maestrla no era
olisa presunci6n. Todo le fluia
con seguridad y con gracia.
Poro dnnde se notahR mejor I-.
cioacidad intelecrlui de Echemen-
u:R cra en sus ,uiclos, Muchn es
s, a orz- niznr un saber comn el',sU-
o solido. fiel desde In primarin,
rxtenso por Ia idsodesidad do las
dlrciptinoa: pero al eisnoeso en
'lquosiscin, asimilaci6n, mientras
rusoe cn los juilinSocuiliinaa men-
lalidad y son ellos los que d n rl
indict do In catidad en cl indis'-
isso Pecuerdo aolunos
Llege un din Echemendia Ala
noscina do Ile.rafos. Alli veia a
04 Aiosta con frecurncia. Esto ho-
ci3 1920 *vants. Nos pregunta si
hemos tlerd el filtimo trabaio de
Chac6n y Calve. mu. 0 jven enton-
cc'. obre el Romancero. El lo
acababa de lecr Suoapreciacrun
fud asi:'"El hombre shbe. pero es
dno ee estudil un tanto impetun-
son Lo que significaa oera que ha-
bia en aquellas pifginas grasn ern-
dici6n. positive oconocimientp de
ea zona do Ia literaturetespafinla.
tin estudiada per el maestro do ion
fil6logos romances, Ram6n Me-
nindez Pidal. pero a Ia vez se no-
tnba algo de precipitaci6n en 0ls
conclusions. En eso tenfa Echo-
mcndla unas exngencins, unas eve-
rided. mucho mis europeas que
htspanoamericanas.
De Varona dijo una vez: "Cuon-
do una doctrine pasa par su juO-
cie. em comn si pasara per un ta-
miz que Ia deport',
Dc Julio Ceboadoc, condo loegi
el primer tomo do so Hirtocia do
La Litorature Eopabiola, dibo qot
ono tonia finura mortal. La critlca
poster'ior ha confirmado aquel jut.
cio, sobce tods si so compare Io
prose do Cejador con Ia do Mc.
ninden Peloyo y las do nsa disci-
pules Mendndec Pistil y Boniillo
San Mi~tln. Cejodne. er ofecto
ero latinisoa y llngListo; onoera e0
rois Ilamado al enopefio que a sin
mo~nd reatind. Cloert quo dl 1o ad,
v'irti6: coma qUo los quo puoeden
no puoden. lesofibir aquelha
Historian. Is hord ya. Tut fud, mhu
a menon textual, so doelacucibn.
De Proust me hobld Ec~hemen


dii. Era un gusto 1orle dar idea de
las descrlpciones, de lsa funcidon de
la menimoria en la crescidondel no-
table escrltor.
De Pedro Henriquez Urefia. des-
pues de leer el pr6logo de "Cien
de las mejores poeslas ", quo tol
mo6 de mis manon, me observ ens-f
to no mis: "Easte escrlbe en eopa-
fin". Lo impression la prosa ni-
tida, sobria. del humanist a domi-
nicano. Parece que no conocia 0u0
primeros libros, "Horas de Estu-
dio'. "La versificacion .." Sabido
es que un Josh Vasconcelos, por
ejcmplo. de otras orientaciones, se
leiy6 pronto y much mas en Ame-
rica. Los libros de Pedro Henri-
quez Urefia no han sido parn ma-
sas de lectures. Echeminendka hall
aquellh yez un esplritu de a ini-
dad con el auyo. en punto a me-
dida y precision.
Recuerdo la suave mociOn, el
verdadero entusiasmo que lo po-
seia cu-ndo me ley6 una pglina
de Renin: la oraciOn del Acr6po-
lis. He dicho entusiasmo. zSe pro-
ducla en un espiritu que vivia ba-
p sign de nuedida? Si,. sin duda.
que son compatibles el equilibrio
interior, la ponderaccin. con el go-
ce intelectual quon 0s exalta. Le-
"6 en un to0mito. comu de bolsillo,
ia bell confesion estltica del pen-
sador y estilista francs. No tengo
aqui el texto. RenAn evoca su te-
prana formaci6n en gusts creados
per Ia civilizaci6n cristiana. Las
catedrales g6ticas Y ante las


Por Roseftada


-Como esto siga asi, me da el corat6n que le va-
1nos a romper el record al fakir 6se que esta
avunando ... !


ruins del Partenin. coosprende
que hubo ya en el mundo chisico
una ala lecci6on de belleza. Lie-
go tarde a tus altars. Grecia e0er-
na Esees el espiritu del pasa-
je. Echemendia lei-. corn con un-
cirn. Cuando terminO. quise ho-
jeer el libro, y quedi adrairado al
%00 que mi amigo habia traduci-


do del original francis. con tal so-
guridad y gracia que nadie lo hu-
bier a creido. Sabia frances y otros
idlomas. Pero no esta en eso el
murito, sino en el dominion que se
necesita para leer cornmo dl lo hizo,
s0 que vin0era una paus, una va-
cilaci6n. a turbar la onda emotive
que embellecia la lectura.


SPrisma Hechos y 4

r -p Arturo Alfonso Rosell6 Por 'Jose Maria


Homenaje a Remos: un hombre de

letras y un hombre de bien


HACE poco. en el Atcneo de La
liabana, sele ofrecio al doc-
tlor Juan J. Remo un a hom.na0e.
El pretexto rue, sa cc uon 0leo,
actueei6n e n

vii h ue brillante y
que salvo. entire
tantas innocua-
d 'ades de i-ms
politico, referl-
Pus a lo nil-
cunstanciale ol
prestigio de la
Asamblea. ron
t~na iniciativn
iicontesdo
S ,r mn d e nte
dcolunada a ser-
r- los mesoo teres de la cultura.
o cross. sinembargo.l C oue este
pretexto fuera neoesarso para
catecer la figure p ejecurto-
ria del doctor Rermos. Sua sda y
cs oba lnioen jstifican que los
honbres de letras --l reducido
dumerode los que todavia sgquon
con l Inters el desarrollo d la ac-
lsvidad pensanle en Cua- le s5-
fialemos como un caso e jemplar Ce
laboriosidad fecunda y de inft-
tigable perseverania eno el procc-
do,- recto.
Pur ,Lutema hace tempo .uetno
acido a nnruus iomenaue.P Peroa
este de Racmos si hu bieseo do, no
solo par soluidarudad d clase. s-
n poer ot.a suerte d deestlulo
que es cl queva ganando mi vo-
bltnied a medida que ]a experisn-
e.s1,e ha aleccionado respect a
los valores pcrmnnentesC qup mos
msfluyen en Ia dcgnificacion do la
N ida bhhmana. Cada dia me impre-
s0nan monosos ion sbiples mereci-
mientos del "'itelectual" arseca.,
y me seducen mas las calidad s
smtrinsecas dcl hombre. Y cuan-
do. como en Remos, se conrun-
rin auobos valores, y al hombre
de talento se aseisa cl hombre d
hen. bien so justfta 00qua Ie tli-
bsutemoslosquueraooea en la forma
himilde y dopeintere aada de iun ac-
fo atenci sta, el homenn e a our 'p
hone acr. edor. tastn por su tas'ea
creadorao. oo por- ssu conducta,
qsI-ssguan lineasrparalelas.
Conoci a ,emos hace pa muchos
aFios, -,,upcara qua precisarlos-
cuando ambos chonrsdimos en el
proposino de anim crtna de esos
resurrrcciones episodicas del Ate-
ner do La Habana -hey baob
ia ferv-rosa y animosa refereucia
de Charon y C111m-- arogudo nn-
tonces a la indulgente hospitali-
sdad de la Academia de Ciencuas.
F1 p.-esidia, si no iecuerdo mol.
a Secci6n de Literatur.u Eu una
larIa mesa nog situnabamos. con
hum-ante entusiasmo, i6venes y
vielos de criteri-s v devocioneo
diTnnors, reroo triln-oss, on igual
medida,f do una preocupaci6n de
services. Los dmboale er-an inter-
msaoblos. Gonzaicz del Valle p
Pljzurl Angel Cambonell ausri'-
ri toal sun cuclo de coner-ncois
para exalhar, n torms a ooogqti-
ra IoS grandris fgurasn histn icas.
.10e An onuo Ramos, de forma-
clun marxista, queria en cambs
dooertaciones aobre Is social y ]a
cormbrrcn. "No es posrble. -ar-
guia- seguir hab12ndo del oyer
dpco. sin enrarar y es-larecer los
pr-oblmas do una rosente 6,-
didjs'Sentencias


De San Juan de la Crua
Sea el esposo y amigo de tu Al-
ma Dius. telniddole en lodi pre-
sentc; con esta lisita evitarbs po-
codos. aprenderis a amar. y todo
te sucederi pr6speramente.
No mirar defectos ajenos. guar-
s darm siencio y continue trato con
D Dios, desarraigan grandes imper-
I fecciones del 'alma. y la hacen se-
orar de grande virtudes.
Verdaderamente tiene i qual
'vencidas todas las coson, Oqu ni
a el gusb de ellas le mueve a go-
. zo. ni el desabrimiento le causa
triateza.
El alma que no es tentada y
1 ejercitada probnda con tents-
a clones y trabajos, no puede arri-
.5 bar su sentido a lanoabidur-a; par-
lue coson dice el mEleslistico. el
-. "que no es tentado, Jqud abe?


Remos era casi un adolescent.
Su rossro placudo y lapipfio, des-
de la cabcera de oa mesa. presu-
dia las drliberaciones. Mucho ha-
blamos y poco hicmo's. Y un buen
dia. todos de acuerdo, con Rerd
Lufriu comio animador, le rendi-
mos a Jose Manuel Carbonell. a
la saz6rion president de la Acade-
mia Naciuorl do Artes y Letras,
in homenaoe national on el quea
la concurrcncia, de etiquetla, al
p3r cue ovacionaba al t.ibuno, se
derretia bajo los calories do junior.
D[sde entonces Remos no ha
cho ontra cosa que serviro con
noble ahnco. en primer drminon
ns merloesteres de la culture 0en
sus peri6dicas intervenciones en
la vidauoficial, los insereses del
pals., Cuando perteneci6 al Con-
sno de Estado, aquecl cuerpo de ca-
racier deoliberativo que suplih al
Con geso a' raiz del sacudimiento
reooluconnriou do 1933. so accion,
dentro de l, se tradujouen una
inceoante ciaboaci6n de eyes Oiti-
I s, LIen estudiadas y bien conce-
bidas. que fuebron nrmando, eon
meduo del cans social y politico
de la ho ra. el funcionamiento de
ontitucioncs deo gran prinvechq.
l ma de lan ciaileS, hechura suya
-el Consejo Corprtio a de Edu-
caci6n. Sanidad y Benefcencia--
(on Ys Escuelas Civico Rurales.
I- di6 a Batista, su inspirador, el
cj dluo de una creauci6n insaupe-
rable, acoso la mdis otl. trascen-
ntey deo genuno espiritu r eha-
sintdoru d-c lcuantas r bano pro-
r du sEo Cuba en cualquier
tieropo.
Reros ha servido igualmentLe a
pais eon s Admmis raci po y en la
diplomacia Fut varias veces
miuembrno del Gabinete. En Edu-
caci6n, fel a u binale pr-omovi6
inicsatias parse reformer Ia docen-
Ata. An muchas disciplines de
I culture. Y Yi no hizo mos Iua
poque la political. o entoncs como
sempre. su,-le ad uefiarse de Isi
iom sterios con nomin rfecunda,
desvulando. para lubricacion de la
m quinaria electo-al. los fondos
quo debseran destinarse exclusi-
samente a la docencia.
Cuando Rpmos fsud Cancllero de
la R pablica, vusit6 a La Habana
Gabriela Mistral. En el sal6n de
actos del propino Ministeino de Eso-
tdo se le ofreci6 una recepci6n a
]a gran chilena que ley6 alli su
r upendo ensayo "La Lengua de
Partic. Y recuerdo el pasmo de
]a grin poetisa de Amdrica. cuan-
dii Ermos. con fdrtil improvisa-
s 6n. hizo su discurso de bsenveni-
da. "No es ficil eneontrar un
hombre de letras dijou- quo e1-
te a Max Schellbr yp quso discurra
ci'n tania lucidez sobre Ins pro-
blemas de la cultura, en la vida
public de Amorica". Y aenla ra-
ann. Remos constituyc, en el me-
r'i ioicrlo, un raro ejemplod e
intelectual u no dsshon-br6iu
u naje.' doseslo, a In largo de
0j accion en la vida pubhica. de
nquella norma ideal que obdiga A]
hombre de le ras a ser -el a su5
ccnvicciones y a sus pruncipios.
Mucho mas de trees drcadas ha
rs'ado el doctor Beries sirviendo
umnierrumpidamente a la docen-
cra. on Ia escun-la oflcual p en ]a
prinsad. Esa su tarea Or mentor
puode explicar, posiblemcnle, Ia
ferrea discipluna de voluntad con
la qu0. a despecho de su suave
iparirncia de hombre risuefio. ha
desenvuelto, en tres direrciones, su
vsda piblhca y pisvada. Comores-
driior, pocos le superan en serie-
dad. coherencia, rigor critics y.
sobre todo, en ferandidad. Como
ensayista. como historiador, co-
mencritic3. Remos tiene una obra
omuy s-ria y muy equilibrada. Es
umn orador elocucnte que .pr ra-
rs ductilidad, escoge. segun el iuo-
bito el eatilo que mis le cuada.
Cuando quiere. es el improvisador
de giros sonoros, quo culmina con
metolforas relampagueantes aus,
nractoneo al modn de los maestros
fineseculares de nuestra tribune.
Cuando diacurre ante un pfiblico
de fina densibilidad, to palabra de
Rernos. en cambit se cfie. min
labdes retricoc, a Ia claridad del
concept; y su netilo es sobrie,
limplo. terso, sin que djale, de cir-
cular per I H-midula del tribune
-- una emoci6n eomunicativa.
Si: oen se merecia el doctor
Remos el homenaje que le fui
ofrecido por sus compaoieros de
profesi~n. Aunque larde, me a.o-
cio a iL Deade lejos, en rote con-
.finansiento a que me c.andenan ml
nalud pocria 'y el Quehcer- mil-


La ilusi6n de&

NO se bien quien acufi la frase.
e0opleoda con frecuenc a pa-
ra ponderar el Influjo, a veccs
deccislvo en los rumbos naciona-
les, de la pren-
sa pe r i 6 dica.
cion conuan-
S onsvo poder del
Estado---que se
fionde a Is cri-


n eidc Ent:ari-C compra
tpca de Ins tres,
Eu ecutlvo, Le-
pi latino y Ju-
rnlcal. cste de-
cir q u e a a
prensa es el
cuar to powder"
cxpresa clnrn-
mente In queo es la prensa en los
tiMRIposa modernos. Peroi. no tiene
el aserto excepciones notorias?
Yo estoy convencIdo de que son
muchas las occasions en que la oz
de n perldico -3' Ra veces nde
un peori6dico centenoarios- c com
soz clamando en desierto. Pieno
que debe haber un peculiar estiloa
un modn do hablar imperioso, pa-
ra que se produza esta fuerza in-
contrastabl e que hace de lIa preia
cl "cuarto powder" del Estado.
Ha publicado el DIARIO DE LA
MARINA mas du on articulo edl-
torial acerca d e la situacml6n de tlas
Academias Nacionalens cuyas sub-
venciones ban sufrido una inte-
rrupci6n tan large que prrctica-
mente esas corpocacionesbo encc-
sado de cumplir su0 fines esen-
cialesu. De on modo especial ha
liatado el DIARIO DE LA MA-
RINA del raso cruitco de Ia Aca-
demia Cubana d la i Legua. Co-
nrrepondiente de la Real Espalola.
Record6in el ultlmo de sus editoria-
les. pubhcado eol 19 de noviembre
de 1953. que en contrast con Ia
sstuaci6n de soguda crisisreconO-
mica en que se encontraba In cor-
poracisn cubana rureosonodiente
de la que "limpia.n lfja y da esplen-
dor". el Gobierno de Mnxico pa-
tirocio el pasado Congreso de
Academuas de la T.ngua, celebra-
do con grand brillIntez y con u n
mans cumplida eficacia en1 a pri-
noavera de 1951. v quo habia fijadoc
desde rntonces, isetas alos acaso-
miens. Sefalaba el propioseditorial
Fion inconceuible: Ta Academia
Cubano de la uLengua no tiene
franquscia postal. Es lu Inica de
]as Academias Nacsonales que no
la disfruta. Todo se deb16 a on
material olvido al no consucnor
'ca franquiqia en. el Decreio que,
en 1951, di6 racirlter social a;
InstitutS, que, como ns Isimilares
en Csba. es un anrgaros onsultivo
del Gobierno. Abrigaba Ia espe-
ranza de que este simple detalle.
qau lenia prncupalmente una sig-
nificaciin moral par&I a Acade-
mia Cubana de oa Lengua. muy
pronto tendrila una reaohdad supe-
radora. va que al frente del Minis-
ter-o de Cotntucacuones estaba
una fitura snteiectual tan distin-
guoda comoo &t dlctou"Rafael Guas
]nclan, que tuvo so naustlsmo de
fuego comn orador en el viejo
Altono de La Habana.
Se tron. do ama rocu .
pues era ,- r,, Sl. l-.r 00 un, s .
damba N ,.no i r,,-, 1,,:frul 0-'
In susod ,'-n; rF1 ,-i. r.iir ,55 Ii el
sohor- M i. .,Ir, .1e ,,'r-,,,'a, u..re.
se mostro Soserrio il.5 00,e3 e in
srnsible ai r or ,, t r,.

g-rade c i- ni orni 'j e ". e nr.-
en dOr-ig,," 1 ,' % rarce ns r ii
cenicuenta de '.. A- .dror-,i,, Ni.
cuonales. ,- .i ii ,r-,u-in ,I Pi-
larlo Prou. jcr.. sa sI. n. us
2O0de ma;, ,'i.-a "r...rr cIla u-sI
de Ias crpoor r, 0e0.0 inetaalao
ege acto,
Si 0n n,,.rc rucN,,- ,o3n',,i
Minosiro do iscr,,,,,n qua
ea 05un o,'adr rets d,,ih.undod
on proie r-,al de Mill. .eloci
culture, se ro cenuehIo n s un he'r.
mitico sn]enclo ante el ruego encA.
recido O:,r'.ulasdo en nasm de un
editorial fie un erasn perndiscr.,r
ha habihono n acLJlod dalhni eo
m1 -i orpassrn doe GarCjoue iqne
Siene la orase resiotia do Ia Ha-
cienda de I nacidon. 3quoe es
aOSrisr' ourna may alosa figure
intoleelual En oefeto, el door
GuDLmio Gullerrer mislnlro de
hacienda pronto harn un mro a
qdien debemoa 0una0 erie do taboro
notables y yupa Historla del De.
reoho Conalaucional Cubano. de

tiple. dejo aristancla pblhca de
mu adhes16n a Ia Ineiriatva que
enatmee. al par. a un honmbre de
letsr y a an bamsbre de bless.


Relieves

Por Jorge Mafiach

Los ciegos de Florencia

EL iro din se leyd en Ions penr- Sin exhiblcionismos de tepnura.
dices una noticia -onmcsedo- sin embargo, acebo conife"ar qua
ra De Friorencia. aegun creo, ha- me impression aquella nblucia.
bia lalido una carasana de cigos Per curlosa coincidencia. rel ia o
en peregrina- squella maiana. en tarca dl0 ofl-
(lcon a Rnnmna eio acadimico. el comlonra %ame-
para pietrle Ia so y magnlfico de la Metitllia&
Congress itai.a- de AlstoAJilot 'Todos los honm-
no una ley con- break lieniden por oaturaleza m ma-
cediendoles a ber Befial de ello es su gus alo por
3 1 prjiadc,( I- I ls &sensaciones, pues eqsa. |apar-
a sII3.a dur 1 llee su psrovecho Ruosan or lI
pension m ial,- i.Trisnas.y s y qupe a olrasllasde
cia. La CamayraI a vloa.cPues no solo pcrsfnues-
primer noluego i ros quenaceres. noia labibien
el Senadn. ss- cuando no ;amos a hacer lnada,
pondil on sus preermos el v er. poer aiS decirlo.
ardorosos dbs. a tooos loS dema asen'idos Y ma
tec. erupos ce caua es qua neos hace mas1i onoo.
I.a hoguera de ideoroias que Italia rlas l r coeSa y pone dse iarifes-
es noy. y f oraron Ia ley generoa. o nt uchas dferenci as'
Comprendos qua esta nolic.i no Nos hace roos noioria is eo'.
parezca nacia del otro mundo m; sos oFacl era. puara quio n i6
quo en uononlido geograficn Los alguna dez aquel pais3le del oa-
uperiodicaos e.enlo estanlic er-inncooue a de Fleriorencia a o ma
0 os c la comas r ucho m an dras n oli- im a lna r e ) c hr Ia 0., ,'aciIoa
.s__te _rom, oualLhemaios icra de aquellas peregrines an m eilad.
I ,n',.rn *11, .n. -atascenb'nAl Ia- Nada cpar elvi deo 1as lerrosas
-i E:13dr I-.- eddo -5ar3-i 0r i 1au0ter3s. 1,jo el 5 ie! Indigo.
qu r..rn c ca r rrcI ida d:qoii slim icsrcs de
ap..odos O, S .itu.t. Lo;t lAIa Sn Gtar.,inarc. 's. 5asirmiesOiraO
puramente serltimntales ban per- come un alarido an q iedra lNada
dido caitegoria ante una humani- 0 c i n ,Ha d Sdiea ccno stsL
dad que vive bajo signos trigicus. fachadisolaru, as yoVisussuis de
Tanta paso6n agita hey al hom- filigrana. Ni, despueoe if, .s oi-
bre. que ya Lu compasi6n apenas eo s y los cipreoes mvi coq en el
cuenta. Todos estamos un poce a ltosano deo Asis o del primtornso
empedeinidoy., caracol de Perugia. Nda. Rn fil.
de aquellas perspectivas arheluan-
1___ _______ Ltes con quo el viajero ue a eca 0
t Ia Ciudad Eterna y le deocubre.
C m a o po enltroe fustas quer y .s. y ca-
Spiteles yacontes, la cpula osefie-
k I- aptrera. Estas cosls no son not eias de
a Chac6n y Calvo eras hasta o qu ia vista o oras lao
revela. Y queqllos hombres cami-
l arot Poderi naban ..oco ..... er e as lentv..
Cuarto Poo der rozndose ta vez y latorbind ose
los unos a los eroes tragainooe su
]a que apareci hace olgunos a i cpropio polo ilustra, poer el caml-
el primer volumen, es un trtado no quo mouch s no habla visto
I magistrnl, indispensable en today joams y que .pare los 0m 0s in-
biblioteca americanistla. ampoco x ortunados era s6lo un i ejo y
pareci6 enterado -del ruego formu- dcsoladoorecuerdo.
lado por el decano de nuestra Los quo amamos Lu formal y el
prensa. Y si e0o ocurre rco cl edi- color do los cosas tSnto por Io me-
torial de un pcriddico, o sea con nbs coeoosu sentido, neap 1ta0es
su media de expresiOn per exce- de 'ez on c undo un episo i con,
cuncia 5qud pasiri con la seqci6on mo ese de los ciegos de o loren-
dcl que cs el minimo de sus cola- cua paro hacernos cargo de nues-
boradores? No dos, ni trees, sino Ira elemental fortune. Y a Ilo
muchas voces he escrito acerca de que, por afiadidura, tener os co-
la situaci6n de vcrdadera penur'a mo vicio u oficio el estudo0 y la
e on que esi s la corporaci6on que lecture, bien se nos podrA excu-
10ve como primer director a Don sar que nos conmovamos pibli-
Enrique Jose Varona. El boletin. camente. cuando la ocasn bose
de la corporacidn, cuyo primer ofrece. de la terrible inconun.ica-
afio fud sencillamente espldndido, cli6n de los ciegos. Lo neri onzoso
que consagr6 al ailo martiano un es que se nos haga rutinari o in-
nimero especial, que. ha temnido diferente el espectAculo de os que
una gran demand es los princi- jams pueden nserspectRacres.
pales entraos-doe cultural del -ex- Paraoevitarlo, todos los ciegos,
S tranero, ha sufrtido un gran re- en todas'partes del mundo. debie-
S0raso en su publicacin, hbasla el ran hacer. poer o mans na vex
Ipunto de quo aun0no ha terminsado al aho, un0 demostracin ,en ma-
de verIla luz su segundo fo, sa. Si. debieran juntarse u din, el
sea cl do 1953. Y el "Pichardo No- Die del Cieco sal vez, y archer
visirmo ola nueva cdicidon mlyi- par- las calls con sus bas-ones
blancos, con sus cuencaOlvacia.,
pliada y con profusion do 015ot con sus miradas de cle!o si ncielo.
del fmoso "Diccionario casi raze- parando el trinsito, obliganc o tam-
nadoe de vocos cubanas del in- bin a s genies a detente rse ern
signe ilologo Don Esteban P- ]as aceras a tragar ron sccO iPa-
chardo. obra en la que el ilusire ra qu piensen ;PTara que soe den
8 gramatico doctor Esteban Rodri- uenta delo que significant ellno
guez Herr-er ha patentizado Fu ver'
vasto saber y su maestria filo6s- Y mis aun debieran hcoer en
geer. 00no ha distribuido tain odas par-es. Presentrr. 0 0me0 n
porque la Academia no ha podido Romn, su pliego de demondas a
solder su compromiso con el edi- los poderes ptblicos. iNo se, oran
a or. I(Se me ocurre. en cuanto a subsidies a l o desocupa do. "Bien
eslo ultimo. que c l doctor Andris hicieron los ciegos de Fl rencoa
Micro Agu.ro, moistro do Edu- en pedir, no subsido, siono ,ensi~rt
canitn, lan celoso cn sus altos de- sltalirla, aunque fuera rodesta,
beres oficiales, podiria adquirr porque ellos son desocupalos to-
una buena -cantidad de ejemplarcs tales e irremediables de pcr vida,
S do eOsta obra fundamental part su' inermes do today inermi sietr-
S dislribucion en las principals vos de la nmis cabal serc iimbro.
bibliotecas de Cuba y alunas del Aunque el mnundo estl dI y e0m-
extranjero: asi podr-a superarse pedcrnido, es probable quo lns
una fase do lea crisis gra-isim i de senadores y los diputadis r(orT I
esa corpcraci6n. Como siso !cn- menos en los paiscs donde 10os hay)
do uon gran oesperarzao do de stodo nspendieran un mom o s pa-
lo que se haa de buena fe. quede s1n para dar lugoar .lacompa-
S fnrnsulado aquiste ruc-o a] c- !sion. Y ya acon su lee, con suders-
i ho Minisstro e Educa1n). ho a la pesi6ne0n el bolsillo, el
No s6 si laos perspectlvs sca- amino dc regreso no serfas tan
bircin El actual curse academso omlel, pups par al avivimon en r
I h so. sn duda. fecundo E Io ns tiempos del maoteriaeulsmno his-
cicl l de donferencias martc l anas rc- l rieo. Los douelos con pan son me-
S present una labor critical n rela- nos-ohasta los duelos de la s vista.
ci6n con Ia obra del Ap6stol que
asielpre ha de ser-una fuente par oatendidos y Ia iluslin consoladora
a rl studio del cr-n home. Las e habra trocado en realiOdad res-
* rcnsultas que se drig-gin ta IAca- plandecitnte.
r demia, doe muchos I arcs de Cu- P. S. Habia escrito eslas cuar-
ho. atesftiguan que sou prsistente tlllas, cuindo me sorprer de gra.-
lIares ha trascendido a los mas tamente el pago do cuatro men.-
vari-s sectores- do to ovda naRco- suolidades a It Academia. Quedan
nal, Seguirg to Academia Cubans or el aired Nso dos tfltimas de mayo
do oa Lergue an su labor infati- y junio ke 1953 y Iod''sItar orres-
gible. Recordacr de continue las pondienes al afio enocurs;. Pero
paltbras finales de un ensayo del me porece qua tos clamores ddle
o-ogran poeta Juan Ntioagall: s6lo el "Cuarto Poder" comienzan a toner.
V spiritu sioe y re) ;ndecery todo yt'a una bienr acogida, lor lels0-
Lu oemas t s sombre. Y o I ocis rMisistro do Hacienda. quicon
po.tre, suceder que un dia Imt hago llegar nuestro reqonopi-
R clamores del "Cuarto Podcr-' son mienito


El DIAi

1, Di, COMaO nii
"DIA RIO' OFREfCI,,
RETRATAN EL
1 Vi

REFUERZO DE C
EL EJERCITO BL.A

El Go ernad.
I, doGer. al me
quol In g,,-rro
irama a Curs4 I
"I cara 1-1 Del,
S nuri mlenlo e
r.ar las r 1pa0
detud.'s al chln
e rJrrn,'r, en cuer
r-,.I rmps la
.ufri-lcnr, 'o br
io; ni-mi 1anlos
n-iorenosi an so
duier-ss ocaI
S bande:an e.jar,
n e&aLrrmi. resuel
' molar a tlodos
e Cuba'. tiens el
I0_eIniaraIe
cuencl' n.or
Srrespondilen es.
r % r en I n lsla c
Sorilioaan comn
la Reina IQ D
usuo lsttulo
y m"renlos lior
ozande en los
pennsu larms do
mai *ueltas di
ris de cada ur
elasm. que ne


UO Itace cien afos
r. HACE VXACTAMrNTE I'N SIGLO. EL
. F'TRE OTRAS. [ESTAS NOTIqIAS OVE
ESTILO nE VIDA DF. AQIEL IIEMPO

lerneo. 2 die mna de iad 1 I


eOLOR EF
ANCO
1--,r C;,rT--
OS E.u.'.-pi
nr n,.r ',
!,cn C,., Ip
e aie c.I
ia IS,-
nta 15 mo,-
leal-a-, -I
do on q.ic

'pi rn,'.S

)l rnnrpO r
?lun, i ]a-
iclas d Qa
eIrnginRtea-
irance en
pr oposilt.
efn conse-
Ijefe6 co-
"die reoa-
con Inau-
ipetenle tie
G t el an-
de pardon
ea organli
b&'.allnnen
Io conupa-
o snlunLS-
in de esgs
en00,ncna-


ran en I sermrino sit dr.,
ao..r as[ laos musamio oen-
EIeacas acrnas n-j,
1,-,s dennsasa:,]ados (lei
Fjerclvn .
FlI. VALI.E D LOH
S1'PIROB
C..piam.'rn delt rnnnila"
'Saoemos que dentin do
breve Tiempo erAI a lux
public una Interesanle
ler\eda fanlaslica origin.
cal del celebrado y dulce
%ate de Cuba. don Rafael
Maria de Moendve. y cuyo
poldtco nombre es el
islmos que encabeua e5ta
noa Aun cuahldo pere-
nas Intehlgentesl no no,
hubhieran hablado muy
fai. rablemenoe de e0te
Icosalo Illerarco dels iefor
Moendlve. el nmbre de
su apremable autor ed pa-
ri noaotros una garantio
del mOrlto de aquhl. La
uscrlpcib6n sae.halls abl-r.
ma en la Imprenma del
Tiempo'. en Ila batica de
Losada en i a lJorerla de
Charlain "


4. *


PiEina 4


Editorial" C ;nr I- Iah.n-rs


DIARIO DE LA MARINA.-Mi3rcolee. 26 de Mayo de 1954


Cr6nica Habanera Paina S;


I Gratitud de In Pr:nerz "RI
En Sociled ad l ai 22.,a. sc-9
noIU' indaienelu an coIneada ir 1-i
|l'nflnliaspj ruebas 1.1. bondamI IlleIde
q 1.Peo d1 hacednae aIm.
Por Lui de Poada el..r.... dlac eforirar de
IllFern,"nid'ez Mhirajnda de Batlsta m
*ellsr n istr s a me ttz o MI.....dulc.. .. os.,del lt
Se Yawroin rn lflS t armenrl (iz ideona stAor Presidrnle. no' r'aera tai
',anamos public a su enra n ra C -rPl
Rato v el B ird etRe IoBonne Fi and ha .a.ruin.s..ersonisr.nia..
bu eron a aran er.plendor que a.-.
a ,Jr,'a ticiaron de rala e In fi
"UN banlln usa-,, c;, ,Ic sela'ar, r, dlci, aror ./oraooan Dtaars dcIaa ONRI. aniler. en el Americai ,c.
sc celebr'- Pr. h-,,a. can nC- elposa Bebar M ao rfcida pcar aiendo ah tearo a adnuarienoa I r-..
din din de a~er ,(.n a FEnoalaia Ian ~rlc adr rnatrr cr,rn rA ala aladadod,- Fia rendern-adad-e ba
lra uciral, ern nuirir cons iderabhic.
de Ions Es ad- L-ir,do;. en el lel tailapa iaDe aaa r aaad eapa -a oa mcn los nod's de la O r ania-
Cnuntry Clca r,,,e a- S B as. ci -el. ar AlIreaoa a ,on Nacionala d? Rehab.iitatia n e ,'
Pr6rb, airrd bareJil a a-r3 ci In a Ialil%-. a n qu- m-,,. c no' roo- ra
pr In eIpodal 1 n adC L,,Iaaa ap or. de S- ie compleiamernlc ermna.-,
d ae l E m b a ja d r r. d id ,- i r ei .r ,o n Jr., 'fl ,.r asi L u on o l oip iv ol r m a C u b .iiao,, a I .
In i enlilsirniIra rca- na-- Ta' a i glnj.cidla. arelo o -Iita Coera sia n--r a' Ia pa
M rs. Sazan h rc nar, rl'c, l, a-, A. irlen eo Ca Calar, ,a'--
Gardner en ho,- orj elo rer oI e m ro e S ic un ,cja,, ar.,r-n I,--crh 'a".r-, I A d
raor de las e'- r-la-. cc piala r, a- H-pE.,- i -tn -o drdar -nh aciI co,.-,.
pecan de los j,'- r r a ra z rr !. .-, 0 l1h60 li-ala l" f,.l ,.-reon.".
ler de Masna ,aaec c--n I a a r ,
.. .dia . D,_;de PN o-.. .... .. u.... i an,-; C.] r-,_, r,..- 'i r-........... .. ....
toredanados LarleIaas O.:,', aleI:, e.;e ;-O .r *a CNa, -- n. ,
lerueniro Go*a h, pa SoeIaep'-'E- l-d-S --
harron. tireci)-n- aS.. rrs'I aLa-ncr, R~a-. r..--wap.-ro pva cran-j .
a se vei Ia 1,-:.% pa',t;,o ,r, I l,:1, e a U om, 'P
Meoa acdrspuesi -taJ1Lir,, ,'a1,-,, 1-,., R 1,-i-a- ,FeIrIr j ,1''
rom edna r ,ldl',o., ,. rn n-. I a,--,, i,, -,: n2 ,a-, ,-:,,-o. ,'r i ., -,.,d .
ro rn a o-i n h.1,riio.. .. ........ e ....... 'i.. -, .... a,-........ roa .. ....... ...--na.- 'al'O'" ;" :
hinrar vaopo i ,n' ci a.- l,-,' '-i I'l [;, ,01 E ,-',_--:h I :
pores d" rare Ia,,,-, r 1 l .. ,,,l-.'. 'rI.. 1 ,, I' r, ,

arl Imon a hare dc gal-dorao, ]riar per-nccIm..le jp Ja m a ip
eonefarolins, sre olac nl erdeia-a br(r a ia-roar-ea. aro.r "derpc- I OOliempo --
lace nine aiaedaaaoo datarrolnos cialacl jada Ia [largnatail line ore man cnar a-ca m~a 0,1 proinodad reroanol Fecn raina aola e Ia merlenda spareren TMiens Gurcis Pedrosn ale finraif, M aria. En1ania Sardflia Aae:iaie, ait
don aredrtr aapn hre'.h!r. air.-1 c a- maie no par ionat tanrcr. o. lesaIda; Margarita Gi led ci elValiale deLiand p ylia Armiin ale Gar ia Ord .. oa GM -P do. -
dorasrhera. der a- nsa- pr or c ae- dabir yairic de ameor--rtraoa~ra- adoinaa eir e cr aa
. h . 'a ~ m . d1.. fe u e A r. . . g . .r.d ...u. ......de s e .~r -.M r I .......


7l ..... w .... Caro ,'eyy a. -mgo0d.... t*ayo, .... den .ea ,ast~ Me.-ernenda( en casa de la settora de Bert
xspo. e[ I b erea %C nr eEsa af, :oe:7 "Eba a oraqPha d a eatodo, Ly'ca deons Mnotelrio.ce- garainor o tar arnie. hjar dci ioraneoleiaac-iadnenviia-o, on-.ua Abl6aoaaer ar-dn silprciaouaare-'ijo qnocpraxioi enoarer eria'.r-i Roceanona aoasefiora dr .orofa
Cal in. rrv a I


poor dei Eoab~aardor Cal B~a.il. ia haer daiododrlcrior ,10 r Manuoel Lo- Ia oro~prasaoa do rain aremloiaoe,. oadrnrlarr Aitu'ao do Miromrr ]a rorita Sarciaaaa raon erijovno r 0aq -.,,, ,,1 rdana eto Pro t~i
.. .P r V raeer~ma ro.con erado "e, as .a"',,,'a s., ,'r Mo an eu-voarqeaparr dc Vrii;ao, c-po-r de pez Cdai d'- dc- grotithoima copo- Si en aianoo otra oporunaidrd re ove o e ~ 'alseora D~anao Garc a eta- Aimdo r. p roorrtdo ~ -reana io e -a-na F-er Ma rco do Farr-.-
Embat or dc Es prair; Ahiaica C- s, a Grnrgiaiera. Pria ie jar-ec oer fpAe n -bd pamb int aradamab ae-n .e 'o-.
droaa dc Cbrado. el psra dcl Er- Mn ar anoo D Jmari y- dle Paotaila a pera urnoaa dc olacicar a, dar pa- PedrMoro deSa-oipa-aor de' Ii-ca e a air ambienylvaAr fadab e Garo0-l.ndp Gonartez dc SardibFa, Morac
lajadchinrad. Pe rraaoT eaisalae-raaperddiTd e aam-oeae armriaralia daqu-e srdoa.o ad e ,alarricn me-
hejadar dci Prair lde a eTo-r PI r 01 a n Coalrico baudloe t oervado --a Ia Pasta de Heraii. -loeren-ia k mdcr-
r}il osaedelV e .a :!e, eapo ade i dC a n e I dpe7 u lohnY b, fe te anndose aroudlr a uien-os e c ban dada t-ia a Marta Eg eneaid ardadr r Ar.do-
onscic cVbaSo cc pn- 'ari c i ro 'rlrode MaIcnuelodr Isupesio de-6e & Mramr mera dea romedar done puedo c-an- ao do Porteta ,- Mataide AcqU eta
Embajdo dur eopcronro un orehbo ont opGoeaa prueraa de 00 bunera roar C puesoa ida mena adonoada rian ale Mcndo/-a loaran e-retaraa LoanI-
Era a D oo aloEoInn1 drd, dcsaide nee pm. 0 .0e No cra aoro ci moto adci ago-n-a-caiero de piata craJado de sra- dales Zorralea, Annde Aixair. Malodo
larnoa d itacroTzari.coc.r rr e rra r.al.rr....c.r...l..... alde Pramavera. ottoa a ricart- d- ;a del VVlle. Ma-tarita Sancrrer. Trr-
del Emo ador dr ,rugua%, M rs. en I dareiridricia He la oamloa o 16- Caa Tria.. c)fa'ritn eden SOPaMendoza 'Mara Iui-a Almi "o
ary AIDrrt Sco'* t espo-a dc[ pzO, a-Ebr ..--Ul he n ion nh ,." 1 '.. . . ... .


Caca Tiioe.ci iriarila edro 'aaatilcodorrlfacarLniaaAimora-o


Em baaad6r del C a-aodj. Aa ra Ge- ', e; opr nog eo ,He I n a lpe aii ra- s
ilet de E itca Rieis. e .posa del 3o nen luraisir n eao'n momentos, el
Embajidor ae \V neOuc la M. a- ia hog; ,r del to en -inatram lnio Da-
Lisa'artjera-or airPor rio pn ma.,)IGonpieac a r lia hr Quesada,
aa e] mbaado de! .e~lO. ea- (on qutene ('omokirtern la5s atis,
ordotEbordc -icBr- facc-ne del moment los abue-
triz Mor'ale He E (a~lron Var~ta=,
roposa aier BEohaIdor de Cnolm-r ]s.eb doctor Ism;el Garenao a y
baa: Edith Van Panotan' eeaproa spjaor, Armanchna Pacalodos v ea
del Mintreon d oIns Paireoolo;Re d
orda Fr tra ocrn~e dc Muramen
Madame FErlo arossoer, erpojaodrH dir a 1Fnz a*,Ic a-Henra-crc ina-
,inIrtialao de Beiocy. Made Too -ncra va:lorta por ci doctor Ortiz
ParlTuarn epno.aad-l .llirvii-1] de Peacaz.
Chana. Soata Ca.;ancda deo Garca
Monteno.g!r rno-a dei Embajta- En honor do la pr'rra d-ama
dordIII,o ulo. V niarir 7,'- cd,;. opupj-L:,a.. )a bella MiJiiha
laAde Pe, -nioc a,-po-a del %MI- Fprna .,0cz M,randaa I de Ballsta,
noiro do iircdiiias, Eeti tCa- "ahrmndari hroa- nlmuerzeo cn s
ir ~nzIdr Pd'dn Ar-aa lh (`C'Lr a0 poOIegco na s,rn dHe Palatinoe]a
'dri Eana 4 d.t6odN,;,,ar ,,sMdf, la s-,io- !a arra Almagro lcudad de
Accrcrl; Ldalrn acc,-%,,rpo a Aetl. [an geniil. Un goupoosc-
dHe F No- ci ecr de nefionas h a sido nvitacdo
,.,pa-n 7" -1o ,r, (.- a r a noe almucrzo.-Procedenies de
c.(nr(a. ,t v c r", S,,rP tLouis, lk soaro.oHdorde resi-
a dr PSu_ i1.1ki s-r. I ', NIA, orin, flra.aron antcayer loo, eo oso'
o q --. aa I,*, car, ; do d e incris Dc-lo re v Angelar Brrdeau.
N,2- o, !-aI 0e-0, i] -- 0-0 cP- p r'a orstira a ]a boda do ,e 5 hijo
0io-, d o a Fi k'A!,rrca",, .1 ,:; con a a -nra-ila Grac -Plea de
Itia t;1 : NI,; Raodall a Mrs. CL.dnnas,. uz)oan, fiJada paia el
Co" or Si tcic a.a 6\,oxa m domongo Eno i Hotel
Y "1-- m-r aa7 ioeta -de d Aq .ic~oral bridaran pasado ma-
1o.too anwo-ho t,)ar a-a ,terne a (orktail Mr e
o or a plr at,(, TM, Der o e a !- non os v sut
-Air cIacno r. I r k Ic,'-l,,iariaaoa jocireppro-
li, ori o' I I ar,, -rmb NINea Y rk. para
I, o a, oo Fra I c 5a a Ioodles. ]a sefiora
a .F o a I l',atadra, pdipo co -- car-
-- or Ma I '--p-: V Ia--lola oca ai, I,-i oba-
1ri ;.i-iJ~rido adoco to- d is:in- a dJ- uba a"I dlorha .1.
9-d-, roa',rn.-,' do-c '-r Igna(n croci-ar Robcito C GMendooa v -r
-1 v R., a P(1domo Ch, .-- IPrt.ar.posa iOfela Lopez Bos-
a, aVI " .. ,;n.Ci. cnlr, e~ posos doctor J ic Dun.o
rrainra o l Pcda-n. An -Col Y .ofinia MoraleaerinkoPRio,
ara arPo l)rk:i-ara-rrra Ilorrc-lo q,:etiac r y-on a rlea','r parsrNnexa
canrh o I.vla Arlea r Mr y Ynr!,-Fcr nioamoedremo paur Ia
Mi, iKifrmbtjrcg Tartio ];I mesa, a ds!anrgndaryvapreciaca dama Fa-
a oapuct. aconoclto-joaniaso, come hbioa dc Arraba deBeamanel 'Le
la ,, cnn,olis del comedora. ap.ore- alra.l ada layer de la- r'.l a p. ra
ocaodeoradas ro-a tooPhermosa-o sk irasoenc,a dr MTiramar complc-
'o' drar la- o Ca a raa na-ent r-cstablelria- d-ir ]o-era-
V Air -a ,n artli-a cr I roltra no- aric aiar e le prae;rlO rarecenta-,n-le
modI s rcr!eirn In la restden oci PIdocncnor GuroaoCerro RubPo


Aniversarios nupcilIes
Hn,o"0 iec- r a-relebran amurr- rumplen asimismn nr rc almos de
ta T, ipclai.itIns osigua ena-oa ra- casardos -Bodan de Bairo-
n- is odRa do dFronce a- o
--- ] ., L.I I.-a. ii- r. ai o ,a aio H ala dicnaa mnaarlmonah
gacnsn ', 1 f- i ---2-i. t dcl ('cIb arr-banabr l o ra cca rporn Jal,
dalI r oirs dc -[.,a Habana. N,,,I ci. teizaai ya iirn d- adla T-a.ida
IIlCepn-.a Mrd Pcg i-nai .i'51('Caroa- SacullrRap ,'en. Ian encr,-ra-
Jan sk isBoda' cd r ca-re qe -c cr- dora. loo que residcn en Caracas.
drenoe on aarejnlua~ ars ale ertci- Vrnenzauel'.
--El dlc Edit .Ido ta-br -- madn Amador a-.Tr -.Noai
ta-v IcnroSuar-T' rjmplen tamoloen 9a-ros,
exojele drola VPllradaPreaca --s' ca-i tr Guerra Debcn IMarija -
aspora Alicia Vallardara-0, cunmmla-n1
tnmbadno'e nananolodoSale rrsodoo, sefa Perez Lral.- fostelao a-i qu--o
-A -rue Ardar ala- Pora-ara raoan-versaro --Bodas do PMaderac-
--A sus Itodas de Poreplana --
sveinte alos de enlace-, leganr cI -A.imismrro cimplen en ast cla
doctor ,Jose Manuel a u-iza ,o o alan. a-vea- ctodr airs de ielz nlaoro-b-r
cantadoracesposa Tory.Pumare.. car aae Cobre-a-i redior O-xaldo
M de~7 Arangov u gentil espo.
-Lon simpticolaeaooi,- r p. -,: reAr-. L M pez n rn ro gra r
Surrrez Carrefio v Olga P ,- F r-, Loper Moro
,nyei tan "atractila. celpbra- 1sn -Paro ilamo orahldamo An ao6r
id c d Oppalt -ad croueve a-os o enres matrimonair Juloa Buram;,oi.
de venturas crnyugales-. IVc Poev -o Gladvs PePez Truaai,',
-Diz afiosi -Bodas dc Loan- doctor- Manuel ccrve a- CGricrila
cuarpler Ia ao16vencs espos r Trdacy Saina B v Raiael Suarez Motll-r,
de ]a Vega y-Bertha Bonachea. Marcarita Gonzalez Ecrava-. qp
cumplen trCO no asHe dreasna'oa --Bo-
--El doctor Trac nascio Agao-n aas dHe Cuero-.
Pon.. conoedo especialilsa cdc n-
fermedadesonora'iosas y mentarc y Perahan todor, naie'tra felarila.
u a helloa sposa Maria iBasca' anrn.


-#
I- 1


Lo? Pijama5 corlos que


usted prcfiere para dormir


ahora en Verano estan hoy


sumamenLe'e rebajados en
Oferta delMiire les


Carlitos Salsm Humara
y Ferrdndez ,1 .
iHo- mlercoles. rumple alet ate ls l
e epiad el simpatico. c intelignt. .
Iho Ciarlaao Seaas Huma p 7Fer-
inderL hijo adorado ciael jov rn eroc. I|
r Casas Salas Hummra. auhuecre-
.rlq de Salubradad yde vU bello c- -n.es
asi Lairs Fernandez '-iranae 0e .7
Muchos halagos habrl parn Car- L
Ias en i-abobecha par parte de sus
Emllares el g rupo numeroaso de Jut we
as. amleuilci
L feiacltamos.

En la jecha de 'hoy
Celebra bhoy raercr.ie, Is Igacsia.
is aesncdad oe San Felipe de Ner
Un s iaudl. corm a1 rm'n, ec-tJ.Je
ara el doctor c Felipe t aa ra rMon
0. % para !u haa. iel iocer Felape
hcerrc ya Daaz
El d-.nrr Rasref Alorso ez abr_,'a-
o y noiarrao prrr.atIcso. adrmss. Sc
eraoca sla dcesiacrdr I s vm lBl re
Sigucnr oj sio,,h! 1| esu n.n- aa- aes---en el
El ex aR:raaor m.-ita a I1 r.r-a.- 'HOTEL S IANTA BAAA I
a.a Ce Cu-l C en 'Wa'nl [.o c. c, inpe.l I. I
nandarac Felhpeo Mccatll (innl e rallnn slrl I
ler. Felape Peott Felape Sampedrol Acni irAamrenti eisa.5 ...dm.. iIn.


Fri ae T ea ii, a ,1 c' i" i i h ;'lan IU''' n lernisac ie I i 5..
Feia e sorrldablnb e aeman-le. m ersC s
Y1" el jc. c r ln c nci ro I rn ,11 1i. i.. r. i .. .an n. le im i o n i .'ILL
a dri.t.r, hF ela Fernan ,o C a,. n a | t y ais.i. a.
,:n f raT- arc s a h ,I ;e-,-
,pe Fernandez Pujal
e J' rsnrdalatu de'gli
a,* ir-,c ie ,'rLr. enrcompa anl 'ile sa
rar= a ,h, -1 a.r Lac a -7 'h, .oella c~p,,a Elena larri
_. J r,. r -- a, El j. en .A.rFc.aaruZse@ 1rid, a-
:d a lao. r i h-( 1 1 .10 Ia ...nA.!iA tCIAr m tna en PI Gerdon M-l.a-
)RrtiraA, boy, rumbo ianos Ecotados tory Colleger an Barnes" ale. Geor-
Unidos. qarido amino Enrique gia.


Elegante mocasin -
De save calf en tono azul anflina,
cor actllci,' 1, cpepunaleydel
1 piarn Sicaa'r a
Taimr.i, ilc b ail 11, anarlios D,
11.95


o e 7sus io
La sefiora de iau y sus hijos
I'n saludo especial, muy afectuoso. enrlamog hoy al amirgo de slem-
pre. ol prestigioso Industrial Maniuel J. Dialz y i su bcellisima ecposa
II coo Camacho, los quc cumplen cn medio de la mayor fclilcidad trece
aaro de casadosd-Bodas de Enoaje-.
Apron'erhamns l]a orasl6n parrrIraresr a-a cr6nia-]a Ifsotografia de )Ia
%einra de Dilaz acomparada de sus hijos, Manolitno. Ha:-de y Miguel,
trea adorables nriaturaa que son lr alegria de aquel hogar.

En honor de la senfora de Barroso
El aioves. dir ;rPc dorHe juniooA drichn plantrl
aa- or lartardeae- catcbarajra Nr, Su marmtisima-mabor en Pa- a-ocr.
CoIcgi- ca- Arroairdo. a-n nI Va- qua tantos beneficrao ha reporrado
Oar' 1.0 ncro anonoenaie a la -,,tn- a la Asoriacion, mr-otiva erhonoaa-
1i] a daqtingoida riodn, a Vlrrniao, liae P oranica to Aorocacion ar-
paacro, ale Baaro-o.. 0cc dna-ina n otualmcnte procdida por ]a -ae-ora
lano ,; a r" c pro-adnPa-o .ir d c AAlcia Ma CullocCir Celara
Acorarao do Anaoguas AlumnAs deo Se ajuctnra a un bonto prograooa.

Maria Rousseaut de Veranes
Cmo anlia t eo al sensnbi le -apm a seora Maria Roucoeau de
rrin o d- u pdra-. donJos PRoc- PcSueranes.
'Pali, In ourI la mantoene en el -a- 'En su. residencia d Mauramar a- I
.gr a-traio d trlibutlacanr rca-c--a cjbicr rolamenl c1stos trec o d as )a
an-. ro-am;.rhr. o .roadRna .oe'-sedaoda deVeran- In que naceroros
'es, P I1 vlrnc ri cinco a ..ete saber a sus amnitade.
< De d(as


in raalua crcspriral. alectuosiso-
mo. toocou r en r a feclhs para el
ocfjnro F ,- in acomonn. que con tan-
In am--rb dea-lcr 0000el cargo de
duaertor del ICECAFE, uno de los


deparlamentos m~s important-7s del
Estado
Sus mcnntahlri amistidr, nrn-
oecharant a-fechaip ora rolmarlo de
ha aaos y rnngratulseion-s.
Lo feeicitamon.


Bautizo


En a-! Santuarino acioroal de San
An Ohio dc Padua rc'h1-bao el pasa-
do doon rgr Ias sacra-mentAles aguas
dea baautsmo, la monosama -mfa lair-
deane Ochoa y Aimdb, hina de los


Cumpleahos
Daeclocho afioo cumple r,nsta
ecrn, o una linda y muy grra,-c,
"jeune Sille": Tesseo Garrbihi o Lal
hbta del estimado amigo Hector .1 -a
Garcini de asu gentilisima eposa'
Maria del Carmen Leal.
A las muchas felicitacione artai
recibiraien tanograta ocasi6n,nuo-
mox la nuestra.
SUna monisima nifa. Cristmna Ar-
gomalniz y Montalvo, cumpl- tam-
hin hoyb docey afios de edad. poa
io que e seora muy halagada por
lamllires v amiguitos.
Es laI hija adorada del quea-da
amigo Enrique Argomrnia.
Felicidades. I
A'imicmoa tenemos hay an ralu.
do de fecilaotinn ara la eiorar
Elena M. de Santurio, .-.pen y en-
cantadora esposa del senior Octavio
Santurio. con moaivo de ceebrar
Muy halagada ne veria por lami-
iares y amltades.
S Operada
Tn, la Asociaciot6n Cubna de Be-
nofaccncia fuC operada dias pasados,
con todo n xito, la sefiora Carmen
Fuen'.es Llovet d: Dial, cuyo esta-
,-o a comple'am-nie saisfactorio.
La operaci6on fu llevada a cabo
Spor el desratacado cirujano doctor C4-
liar Sotalongo.


aspoaos Ingenie-nC Gunlcrmo Ochoa
Pen n y Sara Aloma Sabas
Apadrinaroo01 aaao 'SU 110.q.
rerlora Zcdad Ochoa dla- Moralev p
schor Guilcarmo OchoR Morales.
Fpe~ai-dades.


AlUn

canarlo
content


D.c Ict l c, n-i-n . 1 ,,,o, ..c ,,,aca


fl-je.... ca-a *a.e ..a. -- la .. -- -I,,....
Kil'a, J.. osi.o oa 0w a e aolr.1 aaccar ca. -rI.I al ^raa ja linaaaa.hlllf l'


U,, ,. Modelo ,nyy fresco

PA ep ,Ifa[ r, a]]aaae I,'rr.c r.lla
.., la r sAcd mill d n.l-r, enic h. {

C IA W, I r.C u n v- 1 e],C ,Cp... ,
E ., l,. r ,... ,e h ,1 e or ,.,I lle il I n ', .
n.ial. Lel'] l 12. I n.l'h CL 1 D.,

12.50
qb '.6


CANTA ,aaa iI.. I ..... a.... ... I a' a','
con alegrial" _l,,c.,. ,..- ririoca al ... .rc .,Li ,in ,oe i

cCui" WoI 14.,I 2" a le1 34,1 411.
"Y 1os canarie Raapa la --.. ., ,, 'a' r ...I s
mas contentom son
log que toman Is

dieta VITA-RICA
de French's, di
A.lmento par
Bri:ese Tiene
todo Ia neemaio par mimntener
nariol sudable,i ancents
:mprec cntaadoa"'b u

french's
IL AMEBO PAR APAJAROS SiI. quea ccrca., .iseesrar -a.acrsali de/Co.sSdor OIAd.",.s' edai ,NVodadeuen .nueara Sc.raal doi COncu.


54


A.. rvir


,% n ip " " " - '" .... .... . ... ..... I


J tK R ^ ^^_^ __ --- ^^ ^ __


No los hay ymags omodosy frescos


Con 0u0 guao.aberas y ot'oS conttlii[os
deporiv o... par ai a ir ]ay y a l IA
IlL ,I. para ponorseocn raS IVAcaciora 4en,
na co..oar coiesn ......s, c.6iodof,
clrrainles y [frcos mocasines, que le
prlcc, a om6diLcos prccioa, nuestra
oecci6n ale Pelcleria masaulioa. \'en a
a probarsceloE.DIARIO DE LA MARJNA.-Mlircoleu, 26 de Mayo de 1954


MATANCERAS
,- Por Juan J. Alberti

: La XXXI Convenci6n de los Caballeros de Col6n
Con delejadof de iodos too Con- Sicilia y seiora, doctor Julio Ru- Jover por Ia. eftolt Mrgrit
Mjoin de Ia Repunlica, s desarrotl6 driguez Haded y sepocra. Trujillo, demostracldn de atoclo y
brlllantemente en, esta ciudad la I E! doctor Sixto Ramos, presiden- simpatia de todo lo tconyenclo-
KXXI Convenci6n de Eatadn de los te del Club Rotario de Matana nistas.
Caballeros de Col6n, resultando Ia y senora Ofelia Rodriguez. Malanzau a i Pn"gettil p 00.0-
misma un field exponente del acen- Cdar Carballo, Juan e Ivan Azur- gedora Atenas de uba. recibi con
drado catolicilmo de nuestro pue- mendi. Silfredo Garcia, LuIs Mo- general regocijo a los Cabaleror
blo -nrier. Francisco Corn, Fernando de do Colon que el pasado fin de e-
Loj actol eon una mlsa de comunidn onvo- Jr.. Pedro Sotorrios. Domingo Alon. XXXI Convencion de Estado y de
taci6n'al Eapiritu Santo en la igle- so. Narciso Mier, Benjamin Cuni, Ia que con umo placer hemos le-
ila-de Nuestra Sefora del Carmen. ingeniero Rosendo Marcet, Pedro v ntado acta como Invitados que
gficiando en Ia misma monsefoor Al- Ltucid Murt. Rafael Calvoe doctoriruimo do Ia minma.
berto Martlin Vllatverde. Ohispo d, 'uan Ram6n Valdis,. Jn)si Alcebo, El pasado domlngo., se Iev6 a
Matanzas doctor Josi M. Rodriguez Haded, cabo en Matanzas una reunion de
Los oficiales de Estado. los dele- Victor Ruffin, Rafael Azcuv Azcauy,. todos los agents de la General
gados y sus respectivas familiar. asi Marcial Lpez. Anselmo Pdrcz. J. Electric Cubana. S. A.. en tI pro-,
como una numorosa representacion Trasancos. Juan Pinyot, Francisco vinoca matancera. con motive do ea['
del ConoeJo San Carlos de Ma- Niteo. Leoncio Juoco. Mario MIari. demostracion que les fu otrecitda
tanzas,. con el doctor Rend Muoi doctor Luis Fabres. Ram6on Suarez. de oIns televitsores de e.sa acreditana
Diaz. Gran Caballero de dicho Con- Francisco Ldpez, Casimiro Garcia. firm. asistiendo en representacion
sejo, fueron recibidos despues en Ins lManuel Campo, Antonio Asencio. de la erencta habanera Ins senores
solones del Ayuntamiento yumturi- Arturo del Pomar y Gustavo Caba- E. Matter. F. Jova. R. Ferreira v
no. donde el seior Arturo tomay., Hlero. A, Armenteros oue en union oel
en funclones de alcalde. Ils did la I Tres gentile osehortttas Mancla stnor Oscar S. Mechson. gerente
mas cordial blenvenilda. siendo de- Solchaga. Margarita Trujillo y Lu- de "La Caua Mechoso. S. A se dle-
clarados "Huidspedes de Honor". 5e- pe Garcia. r'on cita on ns alone deo 'Hoto.
gun acuerdo de nuestra camara mu- De la prrnsa: Bernardn Rodrl- Louvre para saborear un iabrono
nicipal. cuya acta leyo el conceal. guez. Rosendo Sandomingo y este almuerzo.
Oscar Pancorbo. cronista. Partieioaroint dl cordial banoe
Luego. la seoora Maria Teresa El discurso inicial (.I., c . ar- os empleados Francisco Rbasha.
Nikolich. la esposa del doctor Julio go del sefnor Francisco Ti,,, .. que iefe de Vnt.s de'"La Cas Meot--
Jover y Vidal. diputadd dc Eslaido aaradecid al doctor Fernando el so. S. A ": Julio B. Melhoso. 0 -
de Ia Orden. recibio ertre 1oto ir.,11;- -Villar. alcalde de Matanzasol. to e--. E- crald o Pudron Eliidon FB nanus, .
sos de ta concurrencia las ."'-' cepctin a los convencinnistas en e E erldo Padron. Hlda Rosat, Rn-
cas "Llaveo de Ia ciudd"., agrade- p Paacl municipal y envin 'nor- do r i Cru". Cirilo do At'Remaau JIno
ciendo tal distincidn a onobre de bre del Conseco de San Carlos un L Gate v Teodi-o Mooeni'io .ho.
ontoos ns delegados el doctor Aur- tsaludo p3 un abiazo fraterno a to- L:tit O ictvoerodntitMa to detanI-
tin J Villaverdc y Cano, guarotan dot I5 s Conscjos de Ia Reoubliha.-tract n do tott onoec Genera
de Estado. perteotcoicontel CnSejoo isguirindrnole ooln el usoe e ia palol- Eotr o tereoiao c r
San Pablo d Cientucgos. bra tel doctor Jdulio Jover Vidal di- E "le ino y Otnso( 1 fiRlenus r
El sabadot os convencion'ro v- I putado de Estado de la Ordcn, que El docnor Armondo Paocorbo
shtaron lao pooetcan altutrdMohnot-dnon"rtElo'ted'P octioho ror endoid0 0oon
sertut. el ratlo del Yootuoi. to Corn-:.pndu petroo 0 00 recorndstit-I10 Ottrero. note'roto oPt motto cturol'i
paeiia Rayoncra Cubana. elt miadoiir oes realtzacionesu rcopa d de oalar onietrMot'nPotal IsluPritdo faul'a-
de Laesureahzacfonestcapaz do IaUIns ',oq -n del Hnsnita[l nfanttil de La Ha-
dc La Codmbro. c Sanuto oi ldt Ins proramoas do vasIo alcancen-. ban. acaba de se- i ncorroonrorno al
Purtoima. eo local del Cono,-o San ternacionalt desarrollados p .... C "staff't medicn dopto laieoioo V,'0r.
Carlos y laos Cuevas de Bellamar, den de 'Caballeros de Colon, en r.- done prestara ous ,'li'n, oer 'r
en cuyo club fut serordad uno to- yo sond coda prooecto tiene ol ros- coe e'onreclaltla Pn enfermedades
brosa comida bajo la direction per- paldo de neveclento t 'il bonhmb:e infantile
sonal del joven Eladio Perez Rive- caballeros consarrados a Dios v a 'a Y droctonr .ulio Mor v Ronhpi-
ro adminustrador del mismo. Patrta. unidos en un son to abrazO n oa. PI pi cttso v nciinsnr sldo n -
Antes de seguir adelante rn inues- fraternal y animados de un m.n'o'rosinodn dol Sanatorino dp ta Colona
Ia lesefiaono panaremos por alto ideal"' Eopdfinia d h ntdo Uetscad oo uht-
ao seion ones que el propis oabado "La'to toi aCatilioioo tonintt'i of tIo He]to ClicitatocooS
Caso Espadfiol. dond e so hizo in mutable el dinc d teso. ir de- I e'-e uo -c -to-- eneir, t-
raecuent delsatvddsd a -'l- ----- --------------e--------to enemop
rc .unto dot a tividades de tshnza d eCristo. Ps vlot1na n o to donreis P onro n Mor, son
Orden. tomandonse importantisimos inoidiosas campait ycono o hacro don i en -dezicn ados -' alor o de
aoElodo naecesaarn lotor to 'crdd a-a0 e i stoa'rto oimundo meoitto. iueru di-
El doroluign.g o d d e> et e lo tos ambitosnrios aIaralot1e'loatail otrioorchpn toutin'r eon hobrt-
comuon1 n on 0nu0s0r CAtedl de cuaort e1- to l'dno de too Caali' to oni rrrt co inae
San C dCos Boroon. o ooda pe r Colon emprndi0o su ca ')ao do
monsotor Altredo Mo uller Sano uon s Cat'limo ro plictnd Ft t nodo riono n
iMartin. Obispo Auiioar de La Ho- t verdad catoltica en lod asu0 otoeza" prmora ".r t Pan do Inn Antete'.
bana iicapetan c do Estado de i a Or-t o y 0 tt re an- ala udfo i a t t -O Anlo C
den ~ ~ ~ ~ ~ itecal loscoaeclnatast'ila n l , %, ante of altar inavnr He Saln Car'los
dro tos"o00.enruurUstot n no oln 'tof 00oletrint con estas palaobras: Hmrome tovoteo do motori moiii'%-
Ceontro do Veteranos dondt cr de- n-taos por.of000.. IAdeAltoY AMuttir%,St CIMuoat Dioi-
to Luts Socarrasdo Ito Concha p, o- 0antas nobles act.idades d opida- p uxolor do la Hoana, el sotin-
nuncio urina sen0 es palabras ob- I moons atatn coo onel toe ti'ure p tonatioe n oetin'elqrole oii Santiaott-
seOct i oooisei, saois de perseverar ononuestra elptesa. 'to Bnhao v Hh rvas. htie de Itt otnc-
con un i cudro del pdocare rel Va- n detornnos desln cIi ooamndoe 000 lub sni ooltiao
l nolbinrosb Oc Conot d Jo del esptiitu tenaz de nuestro Pat.o- Bilbao ilbano y sefiora Maruarita
adeo re i antado lo 00 pdoctrh a do n Crisiobal Colnn" MHrios Brtot.

a rasc lentio ey tcasp tear hCortoes S' -.. '* f w s c " *
agrad iiieoi m o toorue JAtoI "o. ,El grnIo io banquet e do ali. oUn heroo recordatorto de tan
Bernal rnesideonteo ta De I a a gio imoio con' lad o tnel.cua n saadooom o oot 00


dea la Granode; Matnzas.e ssedreso a^ ^ spmald _omo emtv nI
de Vol00n0 de dleoato os XX Conrno d EIdo do tonVidode Santi ugto 0 allea a _-
A loo doCZ do to madiana tuoon Ii- Caballeros de Colon. slrtoi6 le ma,u- tris mtin0s.-q0e machnonoradr-
gar l drl,,sfle at,co desde el do ntro co a dos ensotisos homenate': ot pl-i- mns. deseandole ol# stemproe vio
do Veteran00 hata loa plaza de oa mero. a entr cra dte 'n dtol.ma a cl felz. pure y, s-onrinte.
iberhaid. dondi ltco depose i.ada da ex diputa', do Estado. droor rt-
ofrenda flitoral a tos pirs 3e!Ado *0- cIno Valmadi pur st p- 0T0 t a- El doctor afael Bangn t ,o a
tol. pesrtinocando un herou.....o 1, en pro de a Otrden, v e o otn- E d i Padron. besan olorooador.
diosulr-n o docfor Mantil tot ota do, aaarlero a lt o et"0'7521" dosiTP el domingo e primer ,it!oic
Duque. orx diputado de Esta do d -eroa ,inra Maa Teresa Nlko-.t h do hri t 'venturnsa union matromon:at.
ta Orden
At modindoa. ron tes salons do ta
cubanotstora sntiedod Liceo An.ot- Ao SOc.. -
o N Litoeraro do Matant'as. t, BL K tLn GARCIA OGO J U- -
i el banoMlouete de gala -rcoo ; M'". -i -
nt Ia fhait,0a t aberna espafilaoG
turr", de los hrtnano0s Pepy
Marcino Alonoo. 0cu se anoito t ...
0-on o amilmo 0otr0 nue0o00 tirtunny
our fueto acto social do iim- o
poortancia uy yo nlcal s ,o erO i o "-
XXI Cono on...on dote los Caoaoe- . l
ros dc Colon.
Coo ton.mono.noors Albet. Mar-h
in Vilavrodeo Atfredo Muller
San Martin. octparon asoentpo s awe
tas bhon servldas n6tsas ol doctor
oulio ,o.er Vidal dputadon de Es
ladO de Ia Orden y setdnolacNroia
Tereso. N ikot. hb. doctor r Rodo ,fo ". L ._
Moreno de Ia Orden y se ora Mo-d
ria Teresa Nikolthci. doctor Rodol-
ho Moreno Boscowit. fiscal do
nuestra Audioocia y president dl-
Litceo;M anuet Pedre Justod pres-
dente del Casino Espanol: doctor
Rene Mutozo Diaz. Gran Cabaot "" ,,
del Conseto San Carlos de esta c- .
dad. Anehron AouoaroPe-ntos. secr-i.
arto do Estado cdsefinra. doctu"
Ctarli Garia soretaroodco
de Esoado y s00ora00 doctor Ocar,
A Lao. abogado do Estado. doctor
Eugenio Abello Va.sseur. t1or.ro
do Estado; doctor Aureo ,ott V t
Ilaverde y Coon. guardian dOrE-
tado: o doctor uRoelh, Vtla,-
tsa y Mujica. ex dipuotadodoc"a
o seora.lod. bon rIa tresa preoi-
Aetli anii- 1,ROXIMO VIERNE44
AIli tatimbin I uot/-I 00lir Li'.\d .
W Raesnen,n protIeseederIto O nIa
moslcn de Bentficlir -a "' ol quoe.. ,na~l .
tonto aqui se apre Juannooo H
ro. president do Poliotcdad'dit
Connsejo do Estodo Aroanodi Ta-
nel, prestdente de Actuvtdades Fra-
ternales del Consejo d OEscaoo y
Enrique San Pedro, president,? de
Actividades Cat61icas del Consejo.
Los diputados de tos quotre, Dis-
tro o. sefiores Antonio Fernandez MODERN Y FASCINANTOE CIUDAD SU
Nuevo, Jestis Solornou Barnadaz,
tlose M. Sabater y Gerardo Faes
Gonzalez.
Y los delegados do Ins0.oriontton ORDEN DE RECORRIDO Vi-
Consejos de 10 HRpublico. refuoles, nos. Snlido de oalerenol U
doctor Armando More Vaortan 0
Jorge J. Hyatt, del Vedado; dbctocr o o la 11 30 Pm. Lnh
Rabel Gramatges Rosell y Rabeln Colde. Cienfuegos, Aloiaento ene n Hotel Sn
Fiol, de Santiago do Cuba: RaiaH l S E.... Cuto,. Sdbado' Deoouuio. Vouar pael
I Mustalier Falcon y Francisco Eche-
oarria Tehier, de Cienfuegos: dOtL- Doo Puerie Coigable do Abore y Jro
tor, Ram6n de oah Torrc y Vilont loon do o enedod do Horo
Vatooo, de Camaguey: doctor Juoio -i"I v d dH a
E: 'Bastida Ferrer p HtIgo B. Mar Almueotosonel a oResoaurnt Lo Covodono
1-ncz Terroba. de Trinidad lMa-Pr Pm Ia order, dvos oaa PoPum Gorda, Polo
nuel Campo Petayo p Armand Ta- Valle, Cementero oAcoo, Aeropuerlo Joi
tel Vitdis. de Guanabacoa; Fran-
cisco Trujillo Quintero. do Maton-
zas. en unidn del doctor Roet i --Mu.P ooi cys Clb.ioa Gooder. Noti
dizo doctor Agapito Larrauri p doc- P-C-r
too Salvad~or Sinchez. de Cardc:ena. .:--;s r uon -osen Pota06'agY's
Rafael de Fuentes y o p tigol. deo' --"." "- on nC-o i n i m enyPly.Iie n.,a t
lolguin; Joso M. Muza y JeonO Cur- A j a oolan e- Ps ooa s o Tso.,is C ub .' in
nides. de Santa Clara; doctor Rau / "" a) eg,esa.-on ,icClara ..
Vers6n Cancin y Gaspar N. Curonn i
de Sancti Spiritus: doctor Lco n .1o fio'7' Cee' s. Os a, s CooO C..oin Clou C-
doll JuncooyFranctsco N .S.
otoel,, do Catibsrltfu Luto Rodrti-oos- n'sas gog/elof0.1sasOn r-sa
coo to Grando: ingentoro Andren L [:/
Catleja Raboassa p Gabrtol Cortao, -"''-
'do Col~n; bogenboro Jood J. Quit-
torp p Enrtque San Pedro, do lo ,
-Vibera;. doocloc Edosundo Irt open i z ,- ,. :"
Anila: Vtctor Vigil Pondo yS.
Tronpando. do Duontanamo: Orlia- _o' a a .n a d.., desie I. Termion
do Lootba c Marte Cobat~loo, do iI ATIG A N f
tiiramar: Cootnotro Sabaya p Bamdn SNIG.AAA hname
Bamon Morejdn, do Polhuo Soria- pe- osened.
'r.,a doctor 'Antonio Campso v Apo- aI mao Sae-vici.. L,4 eseini.N d
lioar terror, do Pinor dot Rio. 0g
El doctor Manuot Dorta Dooque p =
seobora. Joaqoto Frteuln p nollora, ; :o. a va =
Juan Romero p sefobra.. doctor AP'- o o -
,,monda Morg y fdora, ijogeptero Dist no
o. Laoreo~ce Daoiel y sobiors, Jtottoro to
Sadh, ei ..RenloDuarte ,eanao a m m Isa a
Dot Connebo Son Carlon do Moo-
tanzao Inn eapOson .Franclacto Troji-
llIoY Edelmira Bodrlgueo. Enaristo Eii UE UUUEE i iEE UUEE EU
Cletitla p MacIla. Rodrlgue... Enta- INF@R I
s.,otna ocog M, noet. Mitn V D L T A E
dooltor Manuel Jarcla Maoy -~lS A I
fr areoY noiaAals O-iIMUY PRONTO! AL TRAVEui~ Le
adPlanes p sellora, Antonio Dioz Uuusn xsrinul


S, DeVelMzquezyde los "morbos Para ,ogar v a Moda
del Vrte de lov hablo6 Faraldo _L P Maria Raelat
_____ | ,'---_________________."7"---
Sobte a, @I arusla he de exp,e- "'" "
S....eo.a.rme.a.tode unlengu..e.f- |. ACTIV1DAD CULTsRAL GeLiOS inaginarios
c1lmne c.mprenm oled a puntDco. | A AD L d
es dclr si debe esLaonleer -iemote Adl Jum Mai 'de un marido se vilarl quo tla reclamacones de un esl6-
comunpcacnontro. dbn exconraoou 'nit o r l or ererneoeiibillo 0e coma mago satin son goficoenles pars
n, par el cantrar.., aebe expresarse ai r J el.... r- Uern"oe en@9 el-ei
ton s6lo con an lenguaoe. cua sig- a un querida Y .alen to a en.r, auair leigencadeloeno
nnificacin sea accentibtoe nada ,ds es D.ncat.o Faraodo, luo. eno cot- ro.nunmid a aIaglacs doaasbae rComao"beratnoe'amenlo a tie-
que a0 l. se han enmttidImomuchas i.. Velizquzoesespafiol porqe'i'0 por el mtriono meant l ra an gitos Ienodawe
Sopiniones y se continuaran expre- recuerda a Espafia n det rito oIsimple procedimiento de abrir t sempre fue t Larea dfcil y poll-
i rondo muchtos juicios. Pero de ese XVII, porqu.e su .tcnica no co-res- puerto de calle de par en par di- groan ya que pinchar el "yo" In-
coi intercambio de ideas, dc eia vastia p onde a ese siglo; es genio, porque diclndo--No me perdonaria er fladn de un semejante es algo que
Sred de comenfarlos que se ejen y nada nos recuerdlac que lu sea. Y causa que tt impidiera conocer Jamas en la hilorna del mtundo
destejen alrededor del art., con adentrados en lat aparente sinrizdn el triunro. Ve e itntenta conquis- iUo recompensa Pero puede he-
preferenda del de hey. se dra mu-iO de estas contundentcs paradOjas. so Stai at p oblico con tu arce. Peao. eerie y el medio mos direco
cho mas, y no seria aventurado pre- oyentes de Faraldo van viendo alP- noturalmente no esperarcs que v (acn conilae en dejar lbradoe
i dcirquelams abr dellears ]recer ante si come, proyegtado en + ;=mn~id 'lnov o "I, rla aeo lSun
pograsa... 0 tun cuerdo. porqueo t diviuo deo una pantatla oitantooca ign dte igo manteniendo-cuando p oyn ancanec"" ooos a rs/
-sc Il-.oa. de as4p tu no-as.--n gain ias uerzas dandooles asl nkaon
ihombro.en on epecial dot hombio-at so porsonatidlad Nde so art-'% a toocoanoettog.-ontu t'aoradonogctoae
g..lin9lorcsong slistsoen toeindividuoaoiad.Nte on' e Ulotoso do nto fiic uare tiP e gro iad odelibertad baStarad par q.i-. de" ponor a porueb . oalor de sou
hnados oA 'ras exisol una en today su plon;tud. real do la lIpint-'a c-o- toapodoo tarouchoos umose lad tCabeza cceaac., t ae to
tuchua dodJAAE habri diferetncias de sta y otra stin grande dr la pidrtua.uvo io de la mujer. E r, rerr edin eficac. porqu.
FAMEL,& a fomoos po- indole. nombre escape en este momento a' Y en la misma torma el hom- s0 terdaooraos'enle ha' o alenlo.
nt probdo y opro- Per todo. result siempre nteie- nucastra mcm6ria. b ore con aptitudes artisticns en cor.di.c.r.s naona podri apagar
sante escuchar npiniones disirlles: Faraldo hizo alirmaciones retun- pugna con lit vuiig ridad del Ira, lti laria satrada 'Y *i no I"! hai.
da 00 onroPoo asisa rs vamos reforzandoen lanut- das y concreltas acerca de VelAz- olen p.a qe el ireresadn oi
tra o. por el contrario. alterondo quez. Es, dijo. "el pintor mis cia- h bajo diario en una onicina n to- ,' ,nsdcst-rran I erdad a near.
n modlficando sta en aqauello en ro y mais clarificante oe la Ilistoria I er ..escubrfr. cuando u mujor pn .. ...t ] e proyee.
mlque constituya error.nPorquep 0eelea nr su coeficiente de serenpolao".
a ontecer que nos aterramos a u tra ne afiadi6, se cumpleen i a pltn- e negue a aeguir mantentndole. clones del mal.
Scosa o a una idea, mientras no span tud Ins tres condiciones esenrales
eap .o do..e. tituidos pr alp del artiste: inopiciidod d s Cuidados de Belleza
mrjor. Per tsinto, hay clue ;on%,cnlr1 pintu/'a y en su r'elac16n on otras"
onequ loes oonvicciones 'eion de olnturas; no ua a la conqoista deo uoterloc del oorestodo to- Codntennocolnosmenlo Inn ho-
se/'lo ducndo advoomhinol inesIa nonta rons per e reiomot o de] exeso de fa- Cu-ntense celosamente 1ts ho-
maVnNTAa IN FARMAC bilidad de sus lundamentos: :b. du- ble de Ia sinrazon; fuo objeto de es- tica. de las preocupaciones, de la ras de descanso cr.MpOensn
r. -s nasan a' see convicciones cuan- tufa per paste de-p'opios y extra- Malik alimentacifn, se notan in- cualquier p'prdlda,n $dejarlo Js
ck e ncontramos bases flnrmes sober inus. mediotamente en u n pl'ie que se mo s para'celotro da Cuand no
1 sentarlas Estudi6 despuos el diseront oscurece. se mncha. se none on- se le dedican las r rs o oneces-
legado al mundo con 0toda felcl- MHems escuchado la primer onofe- luz en Velazquez: el ontorno de sus ca eao com una floor rias, el rostro o denuncia en el
dot enl0 Cohnc Maoaono, o r rentma mcque soboen "Velizquez: to figulaso qu e alcanza reh eei de bll- arr ncado de lIa plant. Lo ieo- espejo; ali estnln tonlos sp iq-
to sedita de Bango tat aslstoda en rounosoa del amre"'. ha dide bait o to, alaba su cla,Iscuro a Co bauCard- brad existncia moderns. ese gados, sin vida; los rp.do'bo-
nsu alo mbr amento per tot dctorts nosu auspicios de la It Bionau dm A'i- sag-ioo a lo Homborndt. cori m a e onttcrrr a as co t rns oadon ycon 0l uli danda deop
U-nton bnt Ton Juhto- Font t M Hpanoamlrirano que 0e c0lobia quepara lenr a b1 hao- qae pa'ar on em u os crese vadoa y u a con i de
Toio on ooruc tonc oen ot i teoo puenel eenBcieo pr a n de eoergia que s cn igo- queonas lines; Ia piel flccido; lns

Ti co in'fl^ Licho luirew e~nc I~ Mused relr Rnaimsent yorrop Fin An-; *d wtv ~o ot ltr
Nuestra enhorabuTena cordtaltm- hNaonal c OrCuba ci, el perlodlmua. i gtilico; power Vermeer y per Frani tables no Io son, la falta de labios, sin color; to expresi6n, do
ma. tio esrorrto Ram6n Descualo Fa- Hals expoesa rotunndamnoe:s'T l'.- o11 ficiento dedqanso, causr teras- fttiga. Cuando no se h dormi-
oaido, Conferencia aorlesiva, Ilena patio be pertenece mn s oque 61 a En- tornos qo0e se advierten interior, do t asuficiente descdnsese du-
Sor Carnenr oreto director d i de aormaciones rolundas, de ien patia". "La Histora esper'aba a Ve- y exteriormente. Y tou.l desde rdnte media hoetora e n el transcur-
atomnado coiento La Virgen Mia- defndas caro.oacteoristic ao c li. zcluez par sguir andando" R- ug. H trg tiene que comencar p odo dElt dla, con tlo piec en an

[ ^ *i-fuert dura pero tanibii* a"" Wos so de11 l'P'"'1 "'*c~l' risle, con log piesl enerbldfd
gno. hace un itammmento tlan t. dul pcr bi n a ts cuerda aquella respuesta que dl 6 dentro.
antiguas alum nae pare el o treco- ebe\'dasotransporlad rde litism ,; el s,,tiguobr arootla a su maeotil La energia es vida, y debe pro- y ]a cabeza baja, siempre que
miento a In Vrgen Maria quo se nicmpie intelecluab. nunca urieba- cuando le aconsej6e que mularai 000 egerse -' fto re posibte.
llevara a cubeoel prxlno soi bauo d, tada no dislocada. de Urbimo: Quiero ser, el prime-
ans cho de i snoche.enni Ca- Fa ado st ,end i6 a todos con su roe tun esta grosera; no el SCoundi
polia de docho planted education palabraugrandLunocute. con su cco en esadelicadeza". Se refiee poer Atractiva Figura
.. m f clafra, maciza, de graves ens 3 per- n eparado a sus grandes obras: "La
Ar e s no ta dicci6n castiza. p o Es un ran mndiomnde dBrodaN"Lsla- el -c epii o t I
Aouocedno del orb, ao hiotoridc: r nda" L da ""Ls eUna figure atraetivRo c to ilu- e ho dotes eepociotinla on tool Is
s ,mo tt i i oR alt onooal Mol th W' r deras", "La Meninas', Los B- s
dt Po o b O t peo ante tod., es crito de o henorsra ". t aion do o emodena inia qie poitia mn -
v e lp ...ino ito de InsM ...p .......P "suida y "edondeada ..... (, triebs". Llama Is atenceiln sob,'e lnd tda u .d...Un A ri ue oit. ..he o -
.,pososm "t oo ore P .-r "A 't po p- el 1 'particular de que siendo E spadA uerpo bien for demaodo puede ser dtelas toso puerpt e rge ollort-
I enl, exrnoltot' dp CmunocoSo pabo ebra p arc 00 snatilo gu l pt rcii .. geooreon. V..o. oqtr el nsuyon propio mcoo bs trmotmo..n-. dto teda puo arde. cnn gItno 'a
Uionr % Berthl.;a. de ll ...... i en .... ......e l vrqevprs q.......Id .... no pintar ........... u dro de u Ig ..... eM dm :a a ?4 d m anar, i erpn l
S mc e the. eoao d area Io doocehunundnqeacur r eni unorelaconadonco a e- tood deMadaeTa algun, en su Studidea call
Toatn net.Oro 'a0000r santo en -a a toIn too r o- i wd estu0d0a su color. brotado de una rc. Madame Tamahra, la creodorA esquina a Tercera, dedado.
Irona ontor 0. ou con ot 0000 ticlr- ho fendeo coontu vroretroirdonarlo. Ensoaoot ou.bo~ oooe.MdroTanb',tccdn acqio~roo eoo
fecha-noir J, C~no tO oUt rum. On Atc tO ide on Xgor0mb dono. Emsn'eraml. paleta mnformada del negro 0e de oins baos de cera y cristal, Teltfono: F-8771.
lJS ~ ~ ~ ~ I on mflt I et~ A, el cdea acot Srn Io.s dfiaiP'-marfll, del ocr" .....illo. ,tie[blan-
d o amigio s.0 cimn~loA lthonudo00 bor. habli non Ito room motto dio demoonlit.Otconoo del bermell6n co1 e-
eotmad.... ...00. At mandoe .1 ........00n. tob le .ooidos lodes lo r- nores doplos, memos.ste ultimor-tnroa- Notes fie ]a Moda
doed cen ilen d[l minos del arte. ha eseouodo r nion mor t o" s, d se pregunca: ;.eNMa
Lron t -,oo a aPancoin A Arnt 0000 snclerto Eu en sit s -ot000'en- o paltctonon. door'" uuotra- I
Le n ole Pvs~ncnpma P18c one re'l ,s ..... lfniv aes su-pnleta'. m dc: u Lcaos ~paneles se dispon~iten n a- go levantado de atr-Ax, y main-
l in -tern oue dripnoi ca on b rotn d ", -alude ao gesto que 000ablece: I
Fehcampds 'In que desp,ecia en el camxde de molancolia: "no gesto-dme--st- sioneuoaunesolo lado de Ia tabdo, guitar rtru, ltevaba on mntur6n
onet uIn obstracto: elogia -0 000'uonodott-ado bostion"paotornim oumbito a vocosdottot- de la migotma otela en blancotarea-
Fm Sl 000 r Mtoo cim 'TOn it 0' otnitada donmoo1o 0equo teo lc n le-- Ahablaro del geni de Veiocqooz dn n de la cd aqueta o bien del cor- rillento, alto drapeado y d ue 0 ce-
m o o 01 P l r r ; 2 nan e 'Teun o eelL jIt ... ion gno n t r ot no. .. . b .-. o a d e a o ta l u ic iu s u p o r t . .. "o p rt so g o . ... r n . r ig o io o t e or soonto i l a b ie n oe l a lle q u n o d a b a oe n
tiuc ditto ooto :o. ron e no. to -....ia a pbat0on ;L..c. qso Otoeno st e b us.... e onno do original e imperati.o. t.Lo..o. to espald.. cayendo en do onm-
o,. ha idn0toonc topaarAI niqdeVeli'ot tohabnrseloa Is ondar por lug que tages que aeompaubn ehstac tfl- plios panels de borders detigua-
l sor onagponbootur 'conoIepcbsnq. nolIn son;l cultarlo, porquetlsno dasesstn per ]o genersi trabbao- tI"yeque sobreposaban el de Is
ULM ordo o do p to 1.1 a... 00con000n 0 0r1con0este00an0rc 00 tooLne la eIulpa de serlo". Ni Ins de- dot en linenaseencillas v ceniidns, falda en unos cinco enttmetros,
dirertodoripIno a emoncnaoinotiuhlcno nmIsdhaulpa de no seoon". Yahade:a con sootleeonto subidou 0 pro- poco mnsd o menos.
0000 n0tA000 dodomr I l ,e nrdo doln undianrbendutcaneSono"al"pare Vciznqaotelcaenoieaerr fund
Tom nontot- otc Mstarcs a'00 cup r ns too ton vit0 o; puso grandeea en oeultarnos oe, negone destine et modo L-n nobrefaldos n foldan goper-
PtatddobA tuaic on ermon la capital dotenurandeza. La premera obligaol6n par0 el dia s para la noche. puestas presentan asimisnonmoov-
Y netramotntaio stalanro'oa- toIRepublica. de un 'genlo es der excuses por Asimismo uog pnneles] o rin- mientos envolventes 0ue leh eon-
hai endoonocec r tethomenooo t Aptt A ese homenale %p unierontam-aereoie"io ttouryyporo tune mnabtcs frenosotoogcacioonydeenu-
et doctor Ferosnandn odrl Villata ORit b:eIn los ofrecdos pr el Lrceo. el Ma, adelante defined a conquis- i se considermsn de 1o mis odder- ma atraccidn, tales oacome so -
lcal0r0 d 0e ottAintldad s "I Avot- Casino snpanol 0 to IUnion, 0ue ta real de Veltzquez: ser vapa de mr y ya] propio tiempo prdcricos, gecan en un precloso traje para
mn trnt ren t ooiooitosino. -ortntcir I pa- reosutaron tddos lustdisimoso. pinto el tlempo en cuntoa % o re.- pudaendo ubbcorse tantoe oe tI s- to tarde, de taffetas azut merino,
pirable y vlalble; captor el aorei e 000palda comoo a uno de too costadon, ho falda tubular esti provista de
es 000tlene viguencia y personalidd:. produciendo invariablente coose una semisobreoaoda, vale decor
lovorapsuctudroeainoldy ou a cot, busebito y muvtnuevo electoiiuvno dispuesta a unsaololadnYeren a
bqu arc pomene ttat P qaoesintenioo se 00. ~
a lpalay permanence y no were "alado" que caracteriza a esta espaida y que en el tlle mue-oc
Exaltd preferentementc su no otoLladT o de. too .rian hileran do fruocee quo
ya que estima que no puede ha-, Un delicioso modelito de chan- conceden cierlo abultamiento a
blarse de% us medios pur aquelo a tung natural. con faldan-streela, oeoa fald2aauperpuesta. detalle qne
ye nos referimos pa de su color hasta media pierna p corsage che- hate nmos notable aohn to netre-
hizo estnafirmaclonononcluyenbe: misier. con cuellito doublado y n a- chez de la otra inferior.
Su pintura esoca.si In pmntuoatie un
0,ciego: to majestad qu exhtibeI a
miO....0 deboc al ...c.o quo re- JUAN GUALBEIRTO GOMEZ
presented no hare personaineo mor-o
tales, sineo Iega a Inncrtalizarloa EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
dentro de su plntura Si paa Leo-
nardn."In:pinutamra "IC11o coat Cgnmem6rase boy el Cenaenarle
para Veldzquez clo pntura os sn-j do hoaber venld af smundo para glorla
JUNIO 4 (Viernes) plo,..t.. 00dcir...... csIn q ..on. oe de Cuba y de nes Rsaa>ze. Visl..aols
desintegra ni se corrompe Sidti- 00 do poitiveovao no sbbnlehlar
le, cabondmono pon ortmlurmo. .su 00epsil 00ao nbehitrs
absooute 00romn cooeon antreos n Solauoters ods dbe hnoc ey de grondesa.,
ideales itali.os.. griegos. l...s..n- jpsenof aeteteto do anPatoan&mad&,' -
c ,sehare naturaleza, se convict- ps 1arlrod uPtreaa-
le en mundo que equivr e a nueso trne a defendlt con valor y eon saoteza,
U undo. Es el pintnr memos perso- p fus sn a roofs
nal de In Historia, porque crete que
.....todd arte basado en at Yo empleza 'Foi sovAds, de nobles proeederm,
por adular y telmino por desromIn- nocrladiots oradar. Hombre de Eatado
p..,,o,. Es un precursor del Impre- eelosoo umplldor de non deberes,
...... ,,,,.,tsionlsmo; es. en un aspecto,n c,,Oe- polities y dobosue Issosesado.
mice: en otao, antiacademico; par-
r. "", tio de doode nadoe habia partido pa- FuIntlasaurador de un regimen hbasad
ora HcRara duinde nadim lleg6. on leaf Fraternoldad y Demoeraola,
Termtroi Faraldo combati'onbu: qno maninverea con honor, dlgnlflcads
mojor, ataeando rudamente Ins dos
morbos que /n\taden el mundo del al bonbrg de valor, gin cer :u Rosa.
atote12iroeoidadt astalagi dla o Fatejompfn viva de osbass foronlen
!S l abstraeto, meningilts universal, In-Fde emor o dadeuantsherolea
ro que repite atempreo o mhsmo"I do Occoosa heanfdad, alt deeonel,
". ( utooade logsgaones's iftlales. Isrieter reeIo, eopirtft glorlono,
C Lo dos: irrealidad y reahidad, do- que slempre alumbrart sanas*eonclenelam.
ORDEN-DE RECO. sastres que derivan. no de Ia crinsi
nn o- deO Vt.. Sm- do ploto no de Ia crisis do ..c A r.nra MERILLE CA1IIZAE.A ,
5totg o tsast bmboo. "Vobdoqooc. dun obPI0 oen- Aunolioc dotlseerotarin do ta Admnob. Muncpl
0 d00 1.s T-e 1 n' ante. triunfo do esor bnhonbe o' .ide
U.an 730P Ot ion artista. Y finalize: "Per" Vo- Mayo de 1954 --Sncti Spbrbtun.
C.moo no doL-1 as q- a- ons azquez. il arte de Espafio 00 scn-
modad. abooes ca. a Comeo temporane ohace tres aiglos y In eglan
",a-.......egu.. a.. endul ott-o totres"R Sociale
to ssnoo, o-~sIHoyCn Mop plonunciara Faraldou noter-
a. c ton gtedsSoo ,coma ncootoferenciA, onbre. "Pleassn: It Seguramentce no eselt conte- Todo (n qu eseoiale folts de por- -
b.e trotdo OO Cube ? -1-- conqustA". imlenton gratismo de una bode tesna haciarlis dems es una gonro-
i So d.ed.1lmoomento oportuno pare quue Insoseria y Ia grosersa no tiens cablda
Ms.mo, d oatCo"_- mobrondot una rmiloltsrocaer- on In snuotdatdodegent"eaodusd
-r O' gO ....t.." Cosen' robot 0." 1ue c ata den .viejosrresentjioentosn ypsii- s" respetuosa deo. dertchnt odn.
11 At.~oV,.ta.11s Os Mait tueco so pc oo ooeopmo s on oonbm oooi
EE E 0WE01 patis...dDebeiinvvtr.... "todoo" lEl .....tOmdeltIpopuloridad emn-
d enotdoboos .Min it.eo san 1 .0parien poicganlviiea s on a InV iea
Sio s eo' o Ci4i onorashonicdoo in a lsmnenonatlale (u depensamientossei impu(sox .ex


Rio low gigs TM. k-oo0 ..I- l lcdavoecr doeitca- Fnob P umend at nators~et Put o hihano
Cog-to cm uo.,noon A ttanlo 8050 JoanrUgam
rd6Csesoonc rsu H 0 .oodc. 5 .Dog o. Sio o-., ohay u disensione a demasiado pro- Fp ra g n ob nta r


noi. o11toto000' Amocroc aco o oeco Fijbuena oegner~. amoo ln
S..d.i.............-'"licia ""Mitjans ,o. .....t


aSmhdtees nol-ntat ,a' rn coa Enalgd Os oong
.~M 1-.,,,i Y .,, .Ai enh del Dia .

,me AlC" bD.p-rt- 1.P-1- S-*w,~, Fin las primeras horns de Is me- Almuerso Comidll'a
Idh ns de yer fu rescatadoel ca-,''' n ao atun lila e hog
Sdeer del vigilante 6936, Juan Ugrar- F l n ri ie
bra. cooor' g .1 a C.11a. M.s p to a la Octa-] Huevos a aoIn. ttd-luz Fritu ras mextai. t d :.-
CJM -.- NIFN .V'IeMCM ,,..I zeotoenel pArroz a.on care de purrCco Frijoles d eoa rolo. Are ou b r ndo
'.ru ,Ir, A u I.ra f,e "t -.'n .I a n .'' Ens tonda d o fru a s
m-e r n Iri 0 ard. ,-,'g __ rca n d,nar0 nl0 to eI.lc flnio ne d
Jo rnp -.' e:r ubcaoa en Purr,,do tGh .o n000.0500.00 aer,--Esatt itaPoill0-mi. on tao soelstmoa .Cudy.0
tn lhlIg irror, ione bl cllloobn ii oln dpoaonod rcrs- o oabs ooeaqae
D~rvJ- h 1 horl t -in Co m ld,-,l &I o',rr
nba,,Toges Is Sibis Do.', I.- m- C- d,,s giano I, onrlrade a a p a c-c psra I.- s-Carmelonar uinerdaderooxl-
sin, de, to,, odeg do bp ares,-n o r ln clung sag nnme i. on ripdeup a ffeLo oL tm tes doA1nUnto.jreadotesa0retsshon T~ao- I rci:,rab tins cAk.detzeo to, e ll h e"g'casmgebe aed dehiologs eon-
6menobuar0rt,, c~lrv 1It epraennd dlela.


do en

HABANA

MAZON 2
TnMiONO& u-5i2iv-423'


OW^H H* M COflOG
o. d. A. g. I Os
Si a vwwed OS. do T=
v ,doae s e0e.. -
-r a .eeaa o Oba. p.- SiOg'
to do Cde r VOds g o..-.d.
..16dh A-- 8- r b,-. Areh
kb-.&il S- Mid .^ J ta Sri- T
-l 1. 7 db * Iil Mo-- k
'VIDAL -TRAVEL*^"^^
*171^^^^^^^^^^^^


marovillosa Plya do Bani, "Guardalavucu"


16 ae San ,-aolo,,,,, u.-, I ,li--
mrns Mulao tde Foniecna 12 Poeo-
les Urnndo, Ogilr 050enContrnr em
cadaner de LLiarie qje nles;b d-
ro rnnpleh uni forno e x-1es A # O ulI,
nun racos o del rtn. pso.alOt at
lugar donIe ca 3o cuando ae acee-
to a Ia orilla Al caer coreno
jabin nadar. se ahgo y fue Erre-
trodo por la cc.rrenle hasta el I -
oar dond? fuo hallado
EnI cmirtura, enfundado 00 en-
cantrga su reolver de reglamercto
y nodas lug pertenencias qu lenta
Sen lox bolaillos de Il guerrera
En el lugar del hallagoo s cons-
fliluyeron ehcoronel Pledra. Jele ael
Buro de Innenigaciones y oI capt- i
Slanes Oscar Gonolez y Mott am-
beg j-.fea de Ia Octav y la Primera
Eatacon.


Recela de Cocina
Tort alemano de frou i
2t- nramn's de manleca. 23 de lea ges: formando un muai blan-
laza ae azucar1 't grn m,. 1 ma- na Se deja decrissar unos mlnlu-
zas de haritna 30 grat; I s cu- i.na en gllso fresco y luego g e es-
chgrgditag de Poho de hornear lira del lamoio y forms de una
I t cucneradJtasi de canelL 3.se- placa de hono. SBe enmmnteca lI
mai: I huevn: 3 manzanas. 2 du-. plact y 3e comoda Ia masa Se
raznos. 104 kg de utas. 4 cucha- cure con laa Irutsi grees s cor.
raltas de azucar adas en rodaoi. -soe espolvores
Se lamizan Junto sla haria, el coh azdcar y s e cuoce en homo
Polvo de hornear y I canrelsa moderado durante 30 minulos. Se
ge colocan gobre Ia mesa. Aparle le agregan entoncesa In huevos
me bats la manteca con el azficar. batido con el az6car huaa cue
me le agrelgan lai )emfa y el hue- esisn eponjosOs y se vuelve al
vo y ge mcorporan a loa ingredlen- homno 1 mirnutos mis.


Piiufna 6


Aio CXXIICr6nica Habanera


DIARIO DE LA MARINA.-Miircoles. 26 de Mayo de 1954


Cr6nica Habanera


Del Conservalorio Falc6nI Pr6ximo boda en los Pasionistas

Brallantisima result bao lod.-,st El Cucu C E.pitona Lourdes -1.-r- 3.Amador lazur n a Sch nll '.ir.aI Pars el domingo Itrece del en'rlat.- traoentes rireulan las InvtLactunes
sum aspero Ia sadlcion de a.,un I e-. Petit Carnatal. StreaDoG lc ar a rca Penro'a P Itllan SonI Sar-. to mres a Junio a laE nels ineda ioara .a nupcial ceremonla auzri-.
nos del Conser alorio Falco-. i .1 Saladrltgan Macura a. Scii tl torie. Nana., Cabora s Ealu i o I te la rd so h'alla concertadl-v-i las por ssb s repectt\os oadres I
preut" loso crnseraatoriao el Vuc.-[ Zenaida No, Vals Nuernber.; M.- S-rnon-r Mirla Gratis Vls S -ir- la iglesla d' los RR PP Paslonis- eatUmado cabaJllero Tomi de V'e-
do qua dirice fl maestro AIbL i na r Merk Sinauino op 26 No 2 CI1. orr- Reioeca Resr. Vast. Godv-;I as. on a Vibora la boda -, un- ga Zamora E enist esposa Am-
Facin rlcda ci dr.min-, r.-.. incntl !.larttr Suare-. cAraron.- i 'n-elica Am.:.r. l Minue n en Sol rimpalica pareita" la encanDdira paro.Vialoonr;a y el seoor Juar.- Ca-
oao. a E, dinz de i ma .n.ana en Masicn-i Silvia Pend-, a. Andar Bcei:C.,.(rn Iaria Tcrcta a' i la [ ciorisa AraOella oe Ve:a v V.ti-. rrtio Marlinez 1 a o asmable -. csa Ia
el L, c n I Adle. n- De Vacarcsner S r.ao Fuen'. S.-nc E meirn enrreica M rla II n1a oi el oen Juan Barreto e Hi- Maria Hidalio.
Lin oshuics nrnairetts i-,--a colanda lson.Para Euro f in 't"- d-I. C)-mon Lorenzo a- PsoiOe'a I talrn doProntmi menmie nfreceremos utros
e ar bcia qae o ierajos a n p B- -* roi-na arnn P r h.eI R .Fh -,l lhelr IFl F a [s Enlre l as l a ddesld e os con- dtiallesde esdta tons
in del m esea jul, aunpr .,. ht ert-F n i aaascnllqDa V ,\,, e I, al~m dr.e'o nc s Ma.1ra Guierr, n Sonathna No ,
mEn.la mp,.ra) prr. rapatcal n....t. 'a ... I snalr Lyceum y Lawn Tennis Club
En a p nr.tra parl' I e r-r--- ,, la
ham-e~n Io m aiar nn. C-r-d',d J. c, i na ra i -nc es nnis da eon
Pa: en Folkr Dnar,,ie E c'.:trn i 'rPcdr a, .-I'na:. nPra -rrc-.nar ei-c nH.:- dac',rrc et c ble al Crma i e D- Y el domingo 30 e efl-cluars Ia
ra oe Lar le (n *\rv:."-." ;., C.-..:.r..n :., El Pa -,ro Griec ,.,-, r, ombr,: e 'o ' sor'* .el n,i del L ctjm Bel Hoiplial Mer- r exiui-,on tu( se hauls anunclado
-ar LlScn ntLs.u' r dL v Fr r, rr"a, tr i c- i, a I-, u"ri ,cr at-,,o n Failr-n ce co--roe- ela L urnc l onl Irltal Sle.I p cara ioa asaa anr oa u euannctado
Snn-all rcLoino;s F-7n-a, V .1 G rj_-: aian--coio s rh:I. alter auna meiicnd as13 part. lasotranisantt or y qoo tano
r, p ",rri l ttrl' ,-a rP ,- aI ion sen iF.1pro:ra'a. ,lpora ndel prnatdenie ole Castns E-- q oe apia:arse Se vtsttaran ppntoresa.
cm In-all,,r r- ,_ run, rda, 'ta C ,aler. Cia Nui r i la Pl a. Esperana ,n a' a a. co a: oe
ion- i lcer- E, i-,r,- i- --,1.'c,- ,-ar Pi,r,,.i; Ter-h.,a C ,tre-. rro de Yane! por aj geno l ciab--.- Laoxcur.ion c.tA I,milada a 30
'a-- C'z .i-R ." I Re-ia i-in-Ec-nanrTea, -,rtori--nu;i Canabr.rrmn r, T,ni F',,n ae ,:n al Canasta Pariy ceenradrsin personas, aanenn rio e L czurn a lat'
i rc, M c ,- "- ,-i L hinr- n- iii ro Kr-, 111-n A .n ,'a Cira -rlr Lev a C--- Is pa:adc-s rennr o d?1o5%enieer- 9 de ]a mahiana Los prec s atson
- B c s liT- a r r e rIn er ,, c, c h Iri P iA.C c r s re l I -): p ~l a l ,sr -r ,: ed e -S 22 5- lae s o t e s S 1 0 0 la s in ta -
ti D r CD .D,-r:- ,cH .ram. .r- .,r .- ma erc n.vod e ez- le cta ra r ,n -ito-AE La mns re pceinh s eo er rara rel
na Pnlr"r a' F'- -- isr-i-c-caaPiIrTS r rr, c m a ..asIn430 e Ia arces ,rnesz alaasep. m.


Rodeaa la Isx nfatrlan, Aurorita B0lilol, la A eslejada-. airlcels de Ia
Tarrienoe y Margarita Mdan. rFoio: Dd-Pardo,.

Merienda (a dos noti(s
En la residencia de suc pd- ae c Un bo'n crncro de os-iM biar-
doctor Luis Bcn-i-i ylp iy i cnil ca- dec-mAa ]a cresa del cocm-ocr,
esposa Al!nra Zaciducindoi cc c lVv- donde 4ei dicpuesto ill rilo bufft.
dado. biund aver :arde a -n" rrn- C n a anciirion v sa s fesejadps
da la ac-rac-va senrora A iutr-i Bo- -- ti cs seoras Nalaia
tifnll y Zalduondc B-cky io-rh itde
Era en honor de dos dc;pas no- icarc., oi Delma h de Mi-n,-cpcl, Ana
vcas de iaitemporada all; s e- Maria Bronet de AIr,-' M1-a. Tha
daritas Paricia- df la T -rt iene cina Acc-ic-aa dc c de .Sic-,h nl-,c al!c,-
ledhn r Mailgara Madar -y I R-. jo der (cys,,- y Bsla A ihr
con moiioy de sui bodasnc- n ca 1o- j- wIa-,cc. i (rclmc:na i-
-enes Pepe Cadenas Iaipac c I -Fc-ia. -I c-a"rla Oil-h Yc-t
nando Plorez Ibaria cr-pc)i c- r aa.Ci. c Odcla"
Ir jilS. Ir, d- IIC1Tn nd'/ M',,arr;.
La, mas complete an.cac-cn rpc- Maria rdI a T--rricntev y Olga a Ma-
od durante el cordial agapc, dan

De 1(a temprad de opwri

Pro Artci Macs-cal Ia niac cci"t- -El Barb-. de Sevilla" pamaPI r'-
cion del Vedadr c.ire -a.mad.. hbic- a... riheri -para los soci r
Ins detalles de oa gran cempiadsa Dos dc:ectoredicc rqucsci --chanri -i
de Opera qua.parsacl purwcoavosu' dcc contratadosascecacr: Albert-Erc-
soeios bradarpacapcrhc cid -i fr- do. pa- el rcpcr-orori ahcnrc-c
de junin. anI u hcrmosor_.r-idilrtrnr Gu.dod Pi-co. pai a dirigir "Warer
del V ndcdc.n pLIes dasfl-ua de altisirna crediltO
- Mr tanircilairc va car-c cacome n pcrpreie de ese c campasicor.
eI entusiasmora -i-c Pra a- -,, Entre lo, dio- c-lc 5e -111 esl -
cai se sicnte altac n:utcrle iispch -chad fiauran B-bertha Peteris.N-
do Ia b-Jera ac -da ac- rmspac c-la Moscaona BRcberN1t Ci. -'Or-
mas dastcng cdas -Iahaisi -'n ha"'n -B1, ,"Richard Ticktr. Ir-
dada al orpociacai a a1o M -- -Icro Vaii. Dc-
El abroc ha rida c-a ocic- crOpi- rard Prchner y o rs ns no enora fa-
-I -c-- C' C -ar im ,o c-cibar as Ico-
Corrada drfm cronme I c!-~ dca- iacccn ervenc-nic MaitahoPoda
7,n qu se rP)cm,.d ) pa-e i-rrbk:.T)ni. Cprral Jone ]P Nlqtl v Carlo
yc natcnc c-I-on da p c.ra haPn ,idt", CoapJan- G Mach
las a Ia venta Ircac Ldadon u Ilics Glp--
ra uadafunc-.:ac par ,-1 in- cDant e h' ;no fira -rAoin dc-ar-
leresado l dtco--c da i las c or a-eneral
iliomnasdePro Atr cPn Ci,,da510 El c-acsiro PA Cc--cc-a l--.Ita
Vedadrn. dard, o cadarci p,- i,:i i cnmasaca)aIrlcFii vciinl -ia-"'
Como er P c-aiw-: I ,hn ,a .icc-ai.a Dupund Ia -scena.cc roan hn n anel
"MaitamPo Bcticfl)-rh rmen y MetrapaiJtan


,Sl~iH. Call.ao
La igescia de Sanic Tomas dc Vi. el pr,;x:ii dominrcaan d oa 1reinia
llcnueva,ie[ hcrrco iaiemplo del rcc- a i nFocc de Ia Imafana para Ia boda
,p rto BHimnore. abrira sus pcirlasdc C If rIta S;ikja Caamaci py
B cnBlanc,,.tanboatsy ncantidora.
con el 'nOalleln~o jen Eduardo
Garcia y Molina
S.I ia,.Avu~o retrain pp blicarnoi
11 f Pp can 1,at mott~n, e.s hi)a del gefnrI
0 Ed u dnCamaBn Toucharday de sui
E posa ,Josefri Blanco, Eduardo In
es a qtk xe; de ]ns esposos Alfredo
Garcia Malt i y Raquel Mohinai
C) Numernsospreparatives se hac-n i
Spara esta nupcial eeremonaa.
OAD tida en vicamin altar par una
carte de honor preciosa, intelrada-
par YolandaMazzeo. coma"maaid
of honeo"'; Teresita Garcia Moina.
d6 ")uror bride maid" y Alicita
Bosch, en c lhnad de "flower girl '.
Apadrciarani la boda la etinora de
Garcia y el seficor Caamafic; y Ia
uminsa de velaciones, que seguirA a
aiqutllaa. Ia refora Alicia Caamafio
de Bnsch yelnsefioraGarcia.
Muiy lacida prompted resultar."HO TEL


PONCG DX LEON
EN EL CENTRO DEL DISTRITO OO)MERCIAL Y TEATRAL
j SERVIC1O EXCELENTE PREC4Ol MODERADOS
j AIRE ACONDICIONADO EN TOM EL EDIFICIO


1iNO IMPORTA

HUE LLUEVAI!
St us zapasto se esnropean por
efec oas de lallm luias. no los bo-
te. irAlganoslo y se los dejare-
mos B NJEVECITOS.
Tenemos un compileo staff de
zapalterom experroa en eutosl tra-
bajos.
Suo cinlurone y sus carters
tambiten se lab transeormannmols y
pinLamos de cualqujer color que
Ud. elija
Igual SERVICIO GABANTIZA-
DO (n nucasra Sucursal del Cen.
iro Comerclal La Copas- Mira-
mar B9-2922
PELETERIA V ZAPATERIA
LA ORENSANA
VI'lTUDES 254 A..IE
ifrente al Perildlo
El Mundo-i
----------


OLaf- an

i w -fl
~a'si
inn-ti -'
at -~

- .a- emfril4i ~
2~


Afl CXXII


Pigina 7tIARI fDE 14A MARINA.-Mibrrnles. 26 de Mayvn de 1954


rMia aaaail a JtoiliLafl "n ii tan~. ---- -- -- -


Noticlas Espafiolas


tde Phtta die ias Isabeliniis

a ,
B '~l 1HB^^^H it


La Damnas Isabelinas de sla cludad d0
ellos an banqoete que fua presidido
gso, a quien rodean la Gran Regente
Ila vice doctor Nena Coll, las doctor
Concha G. FalcOn


Constituy6 un hi

por Mons. Ar
-_ a
Coincidii cdn la gran I
fiesta de la V. 3.
Auxiliadora

Otro homenaje mis. bellanteo v
rolemnifsito. acaba do recibir.,en
Ins oltimas horas. Su Eincenca el
Cardenal Manuel Arteag Betan-
tourto cot ron doo oe sus Bodas do
Orosacerndotaleo-
FUot to faoiliasalesanaIs ls hi-I
Jis todoo dO San Juan Boc", Inos 0ue
rita 0ez mostraron su flial ndhe-
s:on al queridn Purour" do. nue tan
Icoado ha estado stempre a la obra
sotesiana y a quien se debe on granto
part en Cub- a mntroducci6n de
In duloo devocuon martuana a na San-c
tiolma Vircoen haileo advocacotn de
Maria Auxiliadora.
Quisieron portello. procisanenofe.
Ins Pd drrs v Pad cotsaleso nateo 0
00nar la fecha del 24 dO mavo. fost,-
vilad Od Maria Auxiliadora. para
rendir ese homenale a iMonsecor Ar-
tnae coI r que conist. n uria otr-is
solemnisima eon Ilnle-i Catedral
y eno a entrega dti un pergaminno y
de.una valiosa reli quia n
Pocasovece roenotnrdad, nues.ro
maxcoima teomplel6 sus naves tano-
boon Lo seminarteas sadesoanos.
rs tIumnos y alumnas de Ios olo-
gons. do ts Oratoricos Festivo. doe
lao archicofradea. diorigidos per ]as
rcol goas y religlcosos de San Juano
Bonsco, estuvieron prosentes en eos
bllante funcl oo relgiosa quora onto
con la coopecl6n adrtistica del Co-
r, deo loetmlo oeoesiann de Comoios-
]la y Tenioent SRey. baoe la dirc-r
ttion de Don Victor Cayado. quo Lb-
tuvo zrandrPo abanzas por su inter-
pretacubn rde la Msa de Perosi,.
trees voices.
E. MR P Florencco Sinche Gar-
cia. SDB Provincial de Ins Padros
Saooesianos tdi Cub nltcit on bo PIt-
a asistidn de los t RRPP. Hizinio
Paoi SDB. director den l Coleglo
"Soa n Juan Boe" de Iona Vibora Y
Bernardo FernAndez SDB. micntcrase
quo en calintdad do asistentes rode-
con ao itrono desde done astln a
1. Misa Monsefior Arteaga. Ins RR
PP Francisco Erdec SDB rector delI
Temple de Maria Auxiliadora do La
Habana; Felipe Od an Cruz SD
Esteban Cquey rSDB. del Coleoi i
"San Juan Bosco" deo Guanabacoa y
RP Rafael Mercader SDB.

tioHomenaje Lasallista
al Cardenal Arreagad
Los sefiores Oscar Rionda VegaIy,
osrd Alvarez Lopez. president y se--
cretarao respecntivamente de In Aso-
ciaci6ndo Antigefos Abumnos de t
Escuenla PRrroquial dl Vedado. Ique
dirigen los H H. CD Lp Sale b an
cEursado atentas bncltu cins a boo
ArocIaclones doel Veldo. Haiban".
Maranao. Sancti Spir"too, GI ntb-
onmo y Santiago do quba, pa: 1,
VI CnvencOpn Na ioI I do I' F. '
deraci6on de Ansiciacados dtie .,.
guns Alumnoas De La Salle que so
celebrar ren La Habana del 8 al
11 de octubre pr6ximo.
En esra einvlitacinT exprcsano que la
VI Convenc1rki ha do ofrecernun sen.
tido homenaie a Su Eminencia Car-
den0l Arteaga. Arzobispo do L. Ha-
bana, cone motive de sus Sodas de
Oro Sacerdotales qucea ha de tralarI
de Ions grades acrioes con quo he O
celebrarse el prxi dmo aio elC-'
cue dnterr l o ea Ilegoda-de lons H
H. De La Salle a Cuba. -
El president actual de la Fedo-
racl6n doctor Fermin Peinado. An-
t,'l ':,S AoIJnno.o',:] G.ln r Co roi ,,-'.,
D aoude. poece oe.:to Ibo nori-
d isflngu ,"1, p.,:f,tc j,i,r e I Lrn,1 ersl.-
S' Or einp eoi ei 'tiarode tla
A,,Racloners dc Anlicoa, .\ ,tonin.ot
inbotrodlas 5 p-oeFe r.rro,-rer, pR0a
) ceitanto sa VI Co:sn' ern- s 0. ,0 t1,.;t
ancn ael Cuncu.ri ler,3ron nulten
mToJ luotd-o.

Veiada inaiiiania para
honrar la inent oria
del R. P. Rigola
La eldad pune borhonor % recocr.
.a- 1delM1R 3RP Buententura Ricoa
:a Sch P. CapellAn de la Asasobe'
General de Cuarto GradoeI si i c-
der de Ias CosbAneos de Colro y a.
I- nee eltx Varela'. erlaba Erialsp
p,ra e' paasac 13 de mat., se icr-
0,,0r0 mabsanao3u,., no.7 a la% nue
ne de la noche. ena tIoo naones c
ConseJo "Sn Apocuton numero 13341
'en In cable 11 y 12. Vedado
Los dinturn-s eatsrannr-cargo de
lics docoreo Oscar Barcelo Manua
Dorta Duque. A Reto Belancoure
o M H P. Modesto Gaibfre Pobu P
Recior de OnnA Enenoapinos aCe Gans
bottY.

-El Circular
( j Circular iastirexpuesto eI 1
arproquas del Santo Cristoc. de I
Padres Aguotinos de Villeas y HrB.
zs.


D)evelamliiento dle tlarja
en niemoria del R. P.
Benito Viiiem, en Belin
Manana iJo on. a tanIlueor de li
nrochr e cncl 'onegtlo ae Ben ei
mirnlenlo de in iara r onaCemoroiaiiC
Wie con 11oi.,-. ant Coniona Oni
0o gin. ascnl 0 b h praleacres
wiurnns a n P B3enilo Vlines .1
..abl. Dirccetr dcl OBsrrvaloci on .
IBelen a o, t,: o Ic. rrofes,-'res oi e
hion cucpad-. tar c:lAednoc del Co n-

Desrpue aen aevelaomnieslo o ,I.
tltri.i 1.s r.u( e nronur.,:tara unaI
cofenr~n"t i Il/ P Ri act Ut:.1..-
r00 5 3 Poech,-, cci CtO..vtor'ioia
c, Cn.ferc i ci R il0Cr, "o.'- tI ,
ODra Cinu[,ca iHatattineara oni
Paire -i-Ca -in oCt3001) ,,r.,-0: 1,
t :, ,1, t -N tici,,\ I;, 'ra ,:!oO I
f. :l- -,n ur, h: mCr e al 3ei ci-
l,',n dc 11,
Aparicion gua(lalupana
A conauein maorilo de Gocanrae
Le .? -,:,a r,,:.cm ro
to c.. -.- ,on nTeo,',,
00 0-'- 'et
--:.a e i a---tieral

I., Una r-1.1 ,1r, E.a.
,., J # ,,,p fl. l


Comitn de Damns


Reone iI& foLn el primer commli de d
primera nicepresidenta Balblna Rod
FecrelarinsefIorlla Joea-na RBn M
Herminla Imla


del "Club Grundalksdaman del Club Grandalie La preside
rciuer de Garcia. Zda 'nicepresidenta. N
aoniescrin. icesecretarla, s.enorlta Ba
de Lougedo. nlerlinrera Mernrl Cogt


___"_____________h .... .a....i.a. tSe-itin rientificae n" ToiT, 6 pS"seSIin,C e
o Santa Claai celebraron s s Bodas de Plata con dl..r.. a.its, intre el c erro del Tepeyaco. "La Benfica"
par el Exemo. Moniefinor Eduardo Martinez Dalmau, Obispo de Clenfue- ros t que al mundo decla: | t ft 1 1
de ls Dlamas &abelinas de La Habana eAnforsa Consuielo 1. de Govantes, -La Virgen-rosa adorad! Oceupando lapresdenid a el do-tor co i Uan
Rosita Prenz de Borrero y Is Gran Regente de Santa Clara doctors t Manunel A. Conde. titultar deo Aso-
de G. Pefia., que aparene hacienda usno de Is polabra. E. Feinnindes Arrondo ciaorci, el director del SanatoriciLo La
e Benetica, doctor Jose F. Urrutia;
Irin al S. del Cobre los proorr doctor Vicnte Banet, el Animada merienda en
doctor Fornando Vazqoez AAmoco-
j ,~ o doctor T... oc Cootze dot Moo-... La Tropical. Relacitin

ertnoso homenaie el .irecibido Federados de Sigo. de pdo el doctor To re GstMad el Ho. T p Relaci
go'e tal del Rey de Madrid, y el doe-
"I I Cuba el domingo 30 tr iJosLuisn Ecnllasecretarot't de las comnponentes
de3 a Asocnaeton tuvo lugar la se-
Cuba ci domingoI Aso ann d
rteaga de ta faniia sales ana Los Consejos Diocesanosn de sMdcosd do La dBnetA cao. e La fiesta soc. ilque los en tusiastas
Oriente, de la Federacion de loa s elements del "Club Grandals de
J- ---u-- venturess de Acci6n Cat6licia Cu-: "Tratamiento qulruroico de 'ia es- La Habana", levaron a cabo en
-____________ i_ bana, harin una pcregrinaciOn ,i Ienosis mitral", fu el tlema desa- horas de ola tarde del domingo en la
---- LOs cultos Marianos tic d Santuario Naclonal del Cobre P. rrollado por el doctor Elmo Pons- Tropical, result un bell o exponente
jT/l -l i rr pro6ximo domingo. dia 30, en o'a- domenech, de la union existence entire n los inte-
.CATOLICISMO nIiaana en la lextllera sion del Ado Mariano. grantes de ta masa social y de la
Por Juan Emilio Friguls A las ctinco do. I on.ardes I ,, Habt6 de los intomas. tdiicaco- Jun ta Directiva. Consisti6 en uo al-
alE r I Ariguanabao de ta capital oriental en mnl ous s ontrandcaiceso cai- mereden on
S, p paia l ya" atl antuarlioi i, o rias. Proyecto distionlo n'aOs lec terns e- lczo- riened eb sonad lae
integrantes del primer Comr te de C
Lios Afrtoiretacs boti uenun -.07. CiDa do e la As- media, efectuandose alli oe oco quomctl ando 0telmpareti d boial.a quitndose ncon tael O n.oas
Los Artistas Catlicos cinon organzad os po r la Jun t a el Rosario, ofrecimiento deflor t.s.,1 i dos ostolre bi osi c "Dabbc tnao
arrc oulo t de Accon Catica do Salve Solemne t N Mis a Vesprtinf a d istin as tecocaso opiral orlt a cuo B d do nscota netas p roas
ofrecerdn un Novehario auta. seo efr:tuaran on lalorta de Comunon general. preun emplean onel tratatnn dorestulsa paraa saborear una ex quisita empana-
doel Parque de la Textlera Ariata- y eccionta utoehoa o do e fnac n -s da Pede a
nab cl CeaolaRos. os icien tab .] btiz aos 0 alzoono e do P Pecid.enc L
al Espiritu Santo,el 28 ab doeCol osa. lo cent- Rosario Viviente en el o Ios A ,a bovet pert l ei
to ct u'tos e caristmcos A EpIp t lA las Ar fan pl a mon a pretdenieal o a n
ar 7 p Mc p aorun V a 7 cooro de or Iteccapoeluh-E ea nespers : Ma-nte 30-A as 7:00 isa rpzaa. versan de la fndacion e la Co-da ,en unodc deo sus Bn ato oao6sos dlDscr
En tA ParroqO tose EoptItu San- clica pot 01 5 P. Mooel Rodti'- nuee Garia. presoidete por suost)tu-
to. de Cuoa y Aosta. rse ri a n Roao A p onmuacon la ima-n Mafiana juves a ascncov me- CnmenI el lter sante trabajo ei Clon del sceor Jronimo Ron, titular
proxoimo viernes diae 28 on ,,,nr. :,- do N. S. de In Caridad. saldra ri a de i ad trde saldro c del O Colgt doctor Domingo DrlIado. so ria uer onnol Ra e lto.
excus6 s aslstec -; V1entc C.
Snovocenaro cl ..-,"' 6. .-, y proeso rorecorriondo tos prin- Te-esoano del Vedado. situadoen 00tm11 IPctitados M o ot doctor Pont- toro preuo n icnootod V ioote Pr-
t Aad p Frt E .1.o..... t Diocnodes tattoo de Caps o IIRosa. It- on 17 00 Rocotto nice pretooelooctdobPon do, prrcidr asebo do PoVidce Ptea
cn ]ad rooperacion doElaUnon. Da lae alsd ae'a s:t-Y 12. un Rosario \'i'lente procesio- dorenech. ao rsdne d
ron Ia rOOpratioc dv to Uocon No- hzodon to procioo eoo toa Coo- nob Oct en dlrlgioo a parcqc 'Pa- groessta;n ose Manuel Gayol, Aalteon-


booboo rdtu p to boe ie on, es el Iniodolal a f ioos on Partoco do R n Calm e b t0S bJ. dot astrr n t oo 0 Guo nzlez, cdei ola. Com e do nsLreu-
csulna de ArLtas Bat SolCu ano dBotSa R P Aoga Gaz dela tOt. n al qut sen"a a t arn en- r a delc Cied au.
A- or n hcmoi n tooalum a p hnro R-soo 't 1 J 00 poic Ci nts sD merIo e ndez d oc, Fo ctusno Pt-

Dia Soisa Pm B rtl. o icyio dlms calco mA?.tira ol,*rm 16,f ret a^ In\ I ei a Ani guL a dsL scione bt cr?<"""" I lea C"ltvr R1 ^ ^ratese Mai do]C n c e lNvn C iarmn
lpasso 'o2t do .vapo -roP esic n ci domlingo otopto-ratomunoano baoonr, 01des El polotticr doctor Vttootnt Sc- reoMontesNer, presidetede loSer-
toPaan -nco aB r oene a seio na Is Mumc n dca Gomutn mopar en.io li vno 1reloto tn cao do "l otr on deo Propaganda, seolinaa Boo.
ADtao 30 Ica t Mril a e re a ono I tada i a AtlF p or d R el m c aoac S J.d t eo d Moiocilo oorl^ ga riouc Gort i. o asigueda a aquz C ro Ba ut R. P.ES O:aclco~er~~ Ange Gazteun. fron ,Ioz de a ia. Vcra, nt del A C~eB~ omit6 cle oDams.d
'^a.A Soansatrae homaCan maiai concu soCV biqirc y so-- ^ ^ I^D olo, pr
A. Ito 30 Et3xosclon delot Sacnlos- A'umna dl Co'cto to la Asoca- Habto do or otsm .Onmast del dioo- ceprceidn a, ahuslba Montgse ton
ton. Soco dte So .Son.Rosario. ..... en la Vill' de Regla c16n de Padres do Famcico.. 05t1o difbor..ci I. ov delotratbamin.- r...oriry..ti.. Mo..r.io Gogn.ce-
i ,.ein No ea Ser mo e niga o. nnonumento. i pr,,ectando J I ternsade I nas p a- t esio- d e la y Lu sGr ci.en rea p cesn-
rio to to No\v~na, Sormon, SendIoinO car rdlolO~cat s nt~es ," desvueso ~de bicon do to *Bonecernorco Aeoria-
yReseorta. Paratconmemoraroe]bDecimn Ant- efectuado tcasoniracoi tamb'.tn na.
tea 30--A tas 7:00 Misa rezade -'ersaric de to fundactom de la Co- XT" i do cortesto natomopatologicos Odl Dtlsorsoa
A la- 011 M00 i ..iaruonv..da "t j- lfrndta dot Sano Criso de to Ape- N Ott .c a S PucIble. Iate 000. de la palabrah seor
mea Comucnton do los nios de la na o oe LRmpias 0n el 0 vecnvo vtl- Pn 0 i "n d 'a de 1 i Lue I a eu
Catequess N tramar-noplPeboho de Reoz 000a, se anun- Protebe6 oioa dc o dh- Faoctc Logedo Into pati
dA t a oa100 M, icac 3otada y or-ria parne do ingo tO do r o, i do t ..nir. pera to. .A. ctuda -d-t o to .s ..terto del preside .-
.iode ldo Nocena e tajte s slesta oo . I b too.. C.. a t c a s ten ] b..lios obte..udos. que fueuon rio p. para dar por.i6nu at..o
rao rtn coi ola ran p rocesi on -o d n l BO ta9h mn csatstnaetois loe. -Comot de Damns, qu eudo m o d rco
S las 10m30.Ms lsa ar aitll. ada.o ustn de O Lmpt per tos rotlbs de Etees in e 0Itoen frecuene r lo anto Gepo nttne siodl oiactibled
e Is.30xposicon del Santsl- n pob'tael n: acd tos lodeso organiza- CIUDAD DEL VATICANO iNC M nopa ie n ttr tia--oclcni 0 Rrglomoo Gencralt. o ouido peibe
m.Rz(lta Snto 3.311 ci os o r PIronDieco Pr e dmubir R ateooern. Et minmo que-
mo. Root doSeee Rosa. mitt- dot pot o Prroc-Dror Phr -Comenz6 su mission aui despucs otescrtos en la hi'ratu:a media doootiddoocinoo no
io do InNovena.Sermotf eioAngel Perez Vrolao o el crpo ien donoitrevistarse con los Pro-Secre- Fe diomn u door Be- Merdes Loodo Atre pnd-
io dper la. snoasyenai Sedr] Dretl ao:.nseictaendl fk i oorna-Mecd es c onstu do d Alvarezgu i dente -i a
/ Rysrota. conoras y sciorltott do to DG-rooti a Oartoo de Estado Mons. Giovani B. ta. Balbona Rodriguez Vega, primera
qL2oOtntobtrabaian a eseemo iot loni v D iecni-cioTardtnt, el nri- netpcnprobodecrCristinaSoter
Dias 31, 1, 3t 4 v 5 A oas nioe do a indne. M 'tl o oair embajador deo Panama, sacor Admas do to00dis ya mencionados. Cruz. seguntda vtcepresudentaJose-lo
A las 11:30 a m Ml a '-antooa. droC omunion GcntorAl armnnlada 0,0Enr inue Isaac1Boyd- I estarcpubli- Assieronrt os doctor, c: A'ttareiz loa Ron Montescrin. sei reo ar.a,
;AAlo' tAo a m. Mo cbo" motso 00a0cel0trtaiomoricln. ooto 01 6 de Gucnooe Cotutto' o Delgado. Roobaro
ercciotsdOninNo ceon -oa[bot i.ate torsu-ota dorcguda por el Tni aril a Ia ca c0cmria de rmbajada toGUoVa,r Jolt Poro., Anes Fit- Balbina Monteserin Vegao Avcesecre-t0
posiclon del Santtsomo. ,t mitdtnroottaro"'Flo-troiniaoImooArreboAen
expuesto losis dias pOr encontrar- Jo re F Larrea. tarebr- N eni acs O no n el Vo ticano re o EflFain Ma,r ero. Al arn Barre- loot ToHoo- a p M r eml Cogh an Sa ,ot i. tie-
se el Jubileo Circular en es a Pa- ,ro-, r o -nresntacbonnformalodonri, Julian Diaz, JoseTrevn. Ma. tcsorera. Y comes vocales: Carmela
rrcop-tic 5.30 p not 000 On oal proceson0 con el Busto del Crit- cr.'d roiesorlebidn a Icaindisposo- nuel Gomez Lozano. Manuel An- Boobbeneoub Ocito, Masuota Ron
to de Limotas 0n preclosa c0rr00a ai-,jffdo S Santidad el Papa Pit ton. Roberto GutlerrezOcta.'bo 0 h- Vgo S
A Ins 5.30 p m : Rezn dot Santo eosoltada por noiuas veotidas de an. XII. Mendizatnal. Sabino Arursu. Heoc- Consuegra, Juana Pefnate Vega. Ber-
Rosario, 1jerciltdet I do t ovelna, esnvn lbs CDurectimas de o beC fr. noto Ferre Rotu Raul Forcere ,Rodriguez Gonzclez, Raquel Al-
Serm6n,ito endcBon y Reseroa. dit. rorortiendo too calls ody: San- S A,-,:, s P'rez. Inocencia Monteseri
tuario Moartil. C nesodoi Mt'c- V- ANTIACO DE COMPCOTELA. soc Careos 10 Rotao. GMouftlAndre s .-.o,,;Porna.GisortstaMSurtz
Relaotin de io naefior sartintas que burquerque. Caoixto Garcia, Maxb- itNCt --Loe pototriotot 0 Cooseto sore, ,cuho M Suoom Aodroo to-u- ,Li: An la GdHiat oaru, bta ScAreo
tomarin parte en l-s ejertciots de la M Gome7 a*, tomini 0-ri m "' o Stniccmr de Mctions i naoao on el ju- zto lcz MolaLeandmo Pardino F- Gam"a, Leooca Garcia Gabanos, At-
tarde dnde hara o udo o deo palabra olo P. bileo dol AbSoanto Compostelasin y ts Moureo. boo1s Campos Goes, to--nmrada do la Fucnte OGiva, Teresa
part- l tatdo alsec trono ben a Coe- 0 dot cuerpo faculiatuco do La Cillero Montalvo, Mercedes Padron
DA a 28ottotoota PanchldoCNat Aoobrtl PareztVarola o foster 1o0 inioos Bonlima. Gonzalez, Piear Ron Consuegra. Au-
Coecta. Rolandsto GO-hoa. Sol Apea- Asistlra In Co/radi del Cristo d( dral a Ins cullos P o rora Ridriguez Casariego. Claudina
trion PurtlhGa-~k v Bcoodi Lumplas do La HanIna. 0n re00 id0ctloue suroen persecucion centre oLs Tambino ssistic eontnI nVtiltdto i.IAlcrAntara Lopez, Eleme Menoodez
Dio 29 Socusta. M carccirebit Hourr- nor tnsefioora Enoarnacion Canut pere orios se encontraban ores at- doc0 or Moe-l. A I e-t "c Plasenoca, Trabadela, Delfina Quesada Cuota,
tinoer. Colecta. H marina Rodriguez, Lauder cd n el Corre Ampliflcador ozobioos d 00.ez oispos ospafioleOs ex- radiologo do "'CocIdonga Agustisa Rostbepo Ldpez. Concep-
Gino Cabre. do la CofraiCia descde el nue se diri- pulsados de Ih Cbina Roje. con Rodriguez Casaroego, Tedoroms-
Dina C0abrera co Bt-t. C r- do at Prooccmtoo, Ot Santob Roso- --
a nrionvortcnrmt etS A totirna taintP LA HAYS. NC.-Lao Nauoet ersonas qui busca el ita Santos Fernandez. Concepcion At.
t'are Rodriguez, Maria del Carmen
lecoa Rolando DOeoa, Pepa Berice IaIa Banda o tonicinat do Muscca He Uncidpa deocn adoptar rrni o Conta iTabadela. Delfona Quesada Cueto.
.Dia 31. Sousta. Marta Perez. Colec- Rt cla tedlda entilmento per 0 ln At- meoidas oncesarias nara5 reservam Tmobez, Sara Rodriguez Garcia, Ma-
to Sol P lneoli. German P inel mi caldt Municipal.oP otu:rotIgcso. obuonti ov Ptinao Sote, Jos efR Consuegra Olbe,
Duo In Sotuomo Sot-aie lobarrocto So tot tin a modes ioInq do to dot mural do too peueLs, do lardoar6 aqui Antnsto Abclla Roade. o a t'. OeMaria Tcreoa Martin Valle, Josofa
Colecta. Pou Diazo. HortensUa Gtz- Cristoi dOr m A-.onte do b ootI-c 05 el deleoado dei t Santa Sodo Pso- Co do. ibemen 0ona Hobana E:- Diaz Garcia, Guillcrmmoa Alvarez
man. ra clque alstan a eso a 0 ran Proce- osei,rJobe SSo 0ns., 0n una conferen- Ireloa. Jesuso N tni tel Al coaicz Fe'-
moResellstunca ntoronaoonab atroocoada pr to utatodo. do So s. Code Datd Garcia, Isabel G6mez Pdrez. Metrc-
Die 2 Sohista. Carmeona Rosell sion. UNESCOnlateone nadsenorInunr donaMu ar6.Oido David dez Perez Garcia y Mercedes Vaz-
Colecta. Eta Vazquez, Carlos Otta- UNESCO: Ia-coc to no prooco -At-oa tudor, det-cm do be Vera
diest h nuevo 00 cunanimemente or Is salvaouar- Caceres Bentgno Diaz Martine.dz. to tempt0010ez. Los nombramientos de
Pta '1 Somsta. Ana Margarita Mar- die do l oost-so-roscu urales en Cubclas. LugL.o Caiano Dominguezo aos Anvgranoecos detombramdeDamoa
-nsado Colecta. Manela Bus- .de guerra v porc0u 0 nn s in Alvar dod Puenticareas, Ponteve- u ro gudos roncdador tal-
...t. idotb Delo Drgado. DirectoroCluaicodo poara fin-los mxihli tares so CdrA Fe lnpe Fer ocntodez. de Sal lAre -' Saoldo onutrodocs aplausos.
Dia 4 Solhsta Marujia Gonzalez l U e ila u onumentos artistieecs. ro, e.Orense.de loaIse aiFernandezde GogutaGnza- ordSeguidamentedeP Inz heeasefiOraus dMercdesapa -
Dincta 4Maetaunlo InloRe a U. tic Villanueva lton do Seote Moarido eNoguotra. Locodo do Perez, it eouse do to pata-
LVgo. Antonco Fernandez Sucrcz. de gra v da lecture a unas euartcllas,
LCoesdo.dMdoMueoMnoTom VICHr Espafia INCi--Esto h0sto Snom dci Barco. OvCedo. Ancelo y per In que expnoe su m0 s sincere
y s i i o Cs Und V ersidao de Santo Tom s natalu iarlo a Rotaael proe de Poto Fn tr-ere Garcia T .r..,: i;z,, .- .i per la desigqacidnde quo
Dua 5 Solat Isidro Camora Co- di Villanueva. do los Padres A 'u0-00 dor d tmrti e do Joseteo na VI- Fetr- hSabo do Barral, C "-'" .I,;, -c, objeto,0 esper ue 0u otento
lecta. Norma Suarez, Jesus Altari- tint s. ha designado at doctor Josd ioeca. to InWna di Horta de Avi- -us Garcna lgct sio i do Gonzar. Co- ella to n domas utognois dot
no. Maria Chac6nd p Clvn, querido co- 0 qu- o turmen 0c dlefensade 0- 0'a, Angel Git Ferret. de Barce- Comit puendn trabaar per et me-
Dia 6 Colncta 9o30 c M Xtomarao lborador del DIARIO. para el oar-t 0ur0za La informacin dO 300 Ic- be, titooresid! ont Mariannea. Ma- ort ue gi ypreponderanci del mus
go de director cde Rclaciones Cul- als manuscritos. licva cntre Ins nnua' GoMC7 ozar.de Cordeda. n, Aiad qu olste nua
Fernandez, boor A. Alooso. Atoctoo oO colc tt i000-iO ra 010lsoctCool Greoto.On odoozasioleotelo 1000
Feona turales doo dcho cennroeunlversutat- declaraciones do str-t mteoS el I ummn DO~iaiso Gonzeez Fernandez, colhgae- n quo cumplir y come tales.
Sollai-. Fstier Born a Colecta G-I rin cat6blco.n eslimonoo do ts cuaoro moted sos oe Coaltro Sierra, Oviedo. Luis Gon- o brn correspynder a Ins deseos de-
El1 doctor Chardn V CoIVn coilto uea oinoatcnon d its otubfialadclas zalrz Ferino-dez, do La Gra a Co- aorneCot de Daoas do
i r Choreas Toon Alt-narez. ecri- rrcblendoemuchos feoicitalcones per not Ststacantt y" ci d toos reol- rut a, 0 re0 dconteo n Santiago deCt)- prosibedon.on Comit doComaspo
nitlta acompahoante Paqutto Godino ,u nucvn nombramuento. g,osado te la c nicar dondo 0plxO. ha Poanue Goratec Sanobro. Oe
VlardenCondoesOraneRemedios Nuevamenoe el soo ior Lougedo
Gocnzalez Vazquzc. do B te.ll, Orenc. Imia hare uso do to palabra parae x-

Del homenaje salesiano a Monsehor Arteaga ,lon PablobylosetGorrcn Evora. poorerso maxtima r.mpla.eon.. aI
deChin. Ten'erife.,load y Domingo ver quo ]a propuesta que se hiciera
ii, r,-ztet Lopez. do Tegu-sm.o To- te el banquete del pasado aido so
,-,r,, o y Hso o uie o Hernon-
d,- -P-0,r I, a haohinio e habiaoconvertido en una bella rea-
lgo-I-C -.- on P .1- t n ld ni, .-a
-0..... ...-.',,I,.G a.- r ,. n o e
Q., I ,,)c 5:, ,l1 R~or., ". -- or ,,,,deI.. rnJle," de ,?uif h t0hfle
i ro,- -i ,-, 1 ex purl,- ,,---
r e-t o,,Cuticpn eo
,r,: j, or .. l ', r, ,], ; e cre ne el 4
,I ., l .--, n- e tlain 0 o mnl .,a -4..
i;.ja1. Lobc it
fi. .- 1. 1. -, -o t n tFo t e t
-,11---, .-,, to r. ho.M ietoa-'G.s- n.eT
,, e or,-ua n e ., Oc er bi bn t-.1
,ti A --t.- C ,.',-'. .r ,r to
OLnC,:, 1; -1 ,J.-"r" F r. F5-, naz ir, ir, nac-or det clu s ihabho ,;d,',
l- to r. e-- Pinr.: 0.7-c- amj e p al e 3
C--tin-,31 h J o--- I Jrr .. Qin.rl ar tic l. oo\ pa rrnthlaf(e t cnrull ,,,ni o
:4::,.>; 0,0- m C o-at u5- enpeo dot mcmi nacrsncle
I!I ,, '1 '.- J. -,,c,, d : '.'e, "n

a atie-a.,f c.3icu-s 3ct Co--
t, t,1i.,,,i' Au-i P~ into" ,' -c t', L-,' o ,, nleboro acts r ulnueo Pcre ,,o M e-
or.,-,.- [., :. ,..,,..Prc,.-.^.A ,,- D ,nams! espe!rardo u a u O :r
i ''- I ~,_or to; ,e a,,:,- J ',,Q.,,- ae Ias mwinnas Iesluhe br~llennlsirra
ir ,1,, r~..,lr.Tl,) le Ct,',i, npo e eoirossca
D'. n{ral'ao A.# l-I. r pi. .lrc.a, A ,\ wr:o L,:,; seho,:res Fau.ltmo Pcrez M, .
,MaiRr,- r'.t L. Haparna miesern Manuel Al~areAt. Frione,cu
Jo se Rtc,'D I. o.r Po.u( OPe rtoedca Lougedn Perez y c dmundo Blanc,.
e1 Biulo o,.r a .cltas. de V alle Ifueron los Integrentes der i Coam-
Jm n2 ceile 4.Airoomo. lore vi
r, dJ Hotogr, e, onlano. clet: itonr, Organizadora renotnendao ianpa.
I-Ente Lugr- Jase Maria de In PSl robtes de bodes poe Isanerbado
Hscrtgaen Or Can~n. Ostedo Mn- orgen.Lounsdioue lorocna e ci adonro
nuel y Cablao Secllanno Diaz. Anno- modosntoo momeiono.
nio Solares Mouraioa. residents en Dnra-te In celebrcihon del agape
Guaretro. Matanzasn. bonn Sueoc p ansi ride de Osin maonde batlonle'
Isrtl.deTbz.XOmoLclnda q=d uadur6 haste entrsda Is tarde, el
03 Danente la rone miss streelda en I Isatedraldpr pir I flJj do San Joan Bone, coman bomajie a Sn GTrinado Fernandez. ne Run de Val.-odQuaglo Hishllano Cubano mantuvri

Emnlnenel el Cardenl Manuel ArteiAags, fuItornmad, a r-c.ente-olo.dinidinde gfure Momtelor Artegs rseado denrar. OCrene y Voclrsrnon Vorssa ,Ianlntmcn enare aode is ositten-
de los RR. PP. Saleisanas Fellpe de la Crua, Merader y E. Chequey SDB. -- Foto: VVgois). Mendarde. d Hebr., Leon. tel


de La Habana Concede Espafia la
Cruz de Isabel la
-Cat6ica a G. Rey
Con mmoa gutlo recogemos In no-
tila., que nas Ilega par fuente ofi.
cll acOe qu el Goolerno de apala
ha cocedlido Ia orden de Lcabel is
Calalica en ei grada de "camenda-
dor" a esa u ran. Ian queldi do aI
scolonia cipahola qu ces don Garci-
laoa Rey Altarez. esidenie deA hu-
nor de I eneficaancla Castellana
y Is Colonia Leonesa. de ejeculoria
meritsnima en pro del entrechicmien.
t to de iazo entire I Madre PauiaC
p Cuna.
-- Como Be recordari la pelcid6n fild
i " formnulada. a fines del aho anterior,
en el gran banquete-homenaie que
S se r.ndio a Garcilaio en el C:entro
Casitellanos. par el doctor JosI M.
S Vidafia. y el embajador de Epanla.
a dcn Juan Pablo de Lojendlo, ai ha-
car ( resunmen. promet16 'rasiadar-
S la s apoyarla. a su Gobierno.
i. Tra el exnpedienie de rlgor, puet,
cl Goerno dce Ejpaia ha acorde-
S do hacer su'1a asa pelecnI par in
quC leilcliamrros al bueno de Gao-
Cilaao nian pro.lndamente epahli
R cubano a la .et. padre oJemplar
eIxcelerie caballero.
la Sra. Mercedes Lredo de Pares El a eh. r Garcitaso Rev. prtcisa-
Mlaris Crilstlna Sala de Rodriguen: menie. embarcara hoy pari F.pa-
I a en n cel "Mornte Una' Le (cas-
ilblna1 Monleerin Vegat:eiorera, ImAq doolemenie y ]c denear uno
han dce Saint felzt estancia en EIpa.a


in, hermnoso acto, cl primer

as del simpdtico Club Grand ils

f :Il Expresiva carta (d P.
SOCIEDADES ESPAtOLAS Presno al Centr
Poe Joas T. Pita i
ST Ia Asturiano

Pablo R. Presno, nuestro estima-
Aniversario de la do compaficro de la crodnic espa-
S. fiola, ha en,,iado al Preside te del
Cr6nica Espailola Centro Asturiano, sehor Enfrlio
IGavcia Mentendez. una cart al:om-
El program "Cronica Espaoia". panandole c opia de la que. a su vez.
que dir.e nuestro compancro Anol- mandd at Presidente de la DIputa-
f. Garcia Fernandez. y cue se tras- cion Provincial de Oviedo. obre ei
mite por lons 1.150 kcs a Ins 7 p.. I titulo uc c concedl6 de Hij, Adop-
de lunes a sAbado., cumplio reciten- live de Asturias y su entry an et 2
temente doce anos de trasmsiooe de maeto. en el banquete del Centro
centinuada Asturtano. Dice asl el esrtion diri-
Par a celebrarlos, a snot ora Aqui- eido aI senior Jos 6 Garcia Comas,
tna Garcia de Tarapiclt. proesidin- Prtsidente de *a Diputacibn Provin-
ta actualmento de' Corit6 de Da- oilde Oviedo: "A'Agradezco sabre-
otan del Potrtido Centralista Astu- Iaoria st0 ,opentileza at on rar an
iiano, y otembro de an directlva Centro Asturiano de LaOHaiana el
deo Centro Astotanoo, asc comorou dioloma acreditativo del aio hbe-
esposen. Jose Tarapiella. que aim- nor. que me u conferindo per la
biltn abora rcon ntuslasmo eno as litnon. Dipoiiuacn Provincin de nu
sociedades de la colonial asturtana, di-na prcsidencia. En el to ma&
quisicron ofrecer a los integranlctes I solemn que aecostumbra eicbrar
do diclhco prorama. un talmucerzo nuestra maxima sociedad regional
tipico asturtano. contccionario con astluriana. a presncia de la orepre-
produectos ue cllos Iraen de OEspaia sentarion diplomoAtica y constar de
para su e',tablecimiento de Amar- Espafa. de los Presidenles c cntil-
oura v Morcaderes. Y reumeiron a decades hermanas y de func adores,
los que laboran en dicho progr.tma veleranos. directives y soacos del
V ee l usfamiliarca en toIoe a bloncCentro. se me entreo6n per Pre-
cot ida mesa. el pasado domlntot sIdenoe, el aotino Emilio Gartia
AlII s0 encontraban. el mencio- Mencnden. el artlsticio pejgaminn
ado ruieon paloro q coono e ..-.'-o, tisd suscribe en union del Sn-n~ ad companproacon delsu ,aesr,,-, ,,:a,,' EnobandoAtnmene HcAdPa-
Conhita tBouza de Garci a .. mbrndom HiAdop-
htias. Istlamblen comp ra r -i d Asturias.A Me es gratS igni-
Garcia AItarez. ure ademaso .-.e l- no Jsc someo 'to demO mlem-
direcotora dl prorrama. v',.. -1 Nr. r.o esa Dioutaion. que t lodn
da Ga-'cia Alcarezn, quoe eso t fue memento sabre correspondent a Itan
et lai rolente to d t labor adminis-enaoladao delferencla n e mubhn
tratlia doe los publicacioneos en que agradezcn. Cuenie con ml riAs en-
aoberon onos doe lompaoeros: Ansl- tuslasta v de iida cooneraq1o eVn
roe Jordan yvAgustinlnoque Fuon- tode aqoJeilo que pueda r6oultar
te quo e son los que toienon a su ar benefcioSnaI na reuinda ocriana
gon o nerpretacion de los papel O omo a Esnaoia. Aentoamene, Po-
de "Tieo Robustiano" v 'Belarminn"' '1"o R Presno'.
en "La Tortuloa Fa illar, ']a set-o i
cio. tin. a boec do do .... o Actos por
cramna .igto do rano tnterco pa'a A ts para la
Inatalonia espafiola
Tambi n Pstabon compartendo e1 IGLESIA DE SAN NICO4AS: A
aclo, .Xiommara Paz d e lordan. Vas nueve a. m. misa pnr e O er-
lus Ortega. y Carmen Tamargo de no descanso de la sefioraDolore
Altarez. r filoeira Cribelro. Invltao no oudO.
Fo uon actm de intimidad vea-Vicente Diaz Carrocedeguas.
maraderLa n el cual se hn ieron i
votes porque el prorrama pueda e- seI CENTRe GALLEGO: A nW cho
utr cumplieondo mouchnes aniversa- media pi m., juntal deo in eon
otrS mas, ofreelendo a 'Ins ooenes0 Oir propaganda del Centre o eoone-
como de costumbre, l ns acspectos ral de ElValle deo ro. Y 0c0aej
del desenvolvaimento de toI abo de gobierno de la Union de an Si-
n 'as socieadeso la ncoloniam n Y Samarugp.
tenerse t n large tlemeo on to to- rmom odn fAlctlovi, a al oB.ho p
dioaucdlren a nacrional. Nosotros conle- media p. m. on I secretary
sotnamos con satisfaret6n el oarribo 1P E A Atrc
o. nor onivetcooto mAs de to labor dotA, DA.U. ..Jnt uroit.
dot rompafiero, v suscrnbimon losi o r d amnsdel CichTi-
desens porpue puoda segotr cele-netenseI a Ins ocho v media p. m.
bocue L Amurbe IN mo ara tritar o en misa p fiesta de
uco .San Reiuo. Y direct c de "Villa-
-'reloa v Colunra". Y Teunld n de
Prtxinio festival en lllo. c..iolisci dcm l Cienlrno r obre el Mo-
numoento a Coca. ,. -
jardines tropicalinos Tmnto n C
El festivtal d.nominade 'A l.a asporte para lI
Tropical me voy" quo coStolebrarA romneria del Rocio
el proxim 6 doe junio pert laAso- I
-e'on de mads d]e la C asac'A fine ofarcfltar el traisortein
loliodo Empiao dou iaCocdSan Francisco de Poulay egreso
Salud "La Benerica stera una de lot a La Haobana. loi omsin if prgani-
melores ustas hasta ahora brinda- zadorar do la romeria del Rocta,
dos pr dico ha inllotucn, ya qe quor o celebrarA e lars dlo juntn
estcon laborando rcone entslusmo 00-ha conotratado ma agnifs 0,nib,
ma do costumbre Se la ceion de Re- qu ae sAildrn del Centro A deluz,
cree o y todae o masa social. Prado 104. a lins I de io ma.n tn "
Las orquestas de Beltsarto Lopez, reoresaran una von termioada l1

dovens del oCa e o. t Sonora Ma-ifiesta, in haer pr a d lerme-
tancera y el Quinteto Tome rcon su dOi.
show, son las que ejecutaran ose Do esteodmnibus poriAn artoel-
mnrorvc eaneiones de sus reperto- par tos soclos, sin Cosino a'Jglp no,n M
ros para los baadnores quenasistano nm merend. Ls aso-
Paracasostir a la rigeonada fins- cordos abonaran $2.50 pore's ti.aiet
t1. ons caballeros aboho'ern 50 cento- complinyto nos menoresn 0 dma
,on per s Centlada p las damasy P a0s. un peso.
damitas or i mntiteon. L.a comisd6n oostarA ennstiltiOdi en
horns de In noche, en Pro o* 114,

Antinciese en el DIARIO on Odiaoi3 O emayo p y1 de jo-ylo Celicow
DE LA MARINA L ActuAcIn aqorqueta de eo Ie-
len Puig.


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEI

NATURALES DE GALICIA
Cannacaorria a Junta General Ordinaris
'.e.ror net,,.-roo ,IrrirerieGeneraliy per accerdodes
.r, [t nie, an oin. r,-0. tol.on en acmplimlento de Incquo
clriuo, n l,2, 67 iIriOo no 07 del reolamrnnio igenlecorqvaeo
a to, re to ore are, ao. a Junla Ge, eraC l Ordlnaria que ecelebrn.
ci ser hIi aI iciu~i conte aIa- 000p m en oln ailooe dci tcn-
Irn [auntso Psae,, Or Martl I P-P. en ciii cia dad par. Orlate" inn
c_. r,,t, ,Tpendlrinr enoel Sligoinrite Oldenl dci Olat
Cantansiorin p' Ordes dcl DII--Acts inicninrc-'om-enpos~din-
rlo ml in hunblere.--Inormmc dcl Direotnr General --nLrorm-m di In-
lerreneion n dc Ia Cnomidon de Gislm.-Hocinnen 5 pripoaleissn
qne pereenien ins anociadna -Antennae a In Jasnt Direnienla iqa
preneda ails esnairace In Or is obria nereasrilu pies is habits-
hlildad de inn r~ain nmimcrnn 2381 p 260 de Is nille de Soiedna,'pro-
piedad de east nasriaciaon. p pars qac infinite p shiesgm. dentci di
ins perecepso rcgiamnent~isnni lol recsrsoainecaariai pars ci rosin
tessi dc dichia abram Ananons Genecales.
oEGUNDA. CONVlOCATORIA I
Eni nina )e Orur ono i rean cI qndmrio cenlamenuario en Ia
resiro n o Junta General spqe me rnflerc in cantoata obh, antirlar,
tnecaon oca por ii piesnano en scar odi onvoennatora. a Junis Gene-
oat Drooniria pica ni mnlma din tnion a non del actani. luaca.
a let ntene de Ia noche, en lao nines dci Ceotro Ontiego. Paa~o de
Maren 430 oraiandone tin e ia on miamon naunnis dcl GOrde del
Dos nerialadon pina in prim era coons'cilonrn ehelb dnr, oan koni.cul
qoiero mnumr de asaniadas prnsentno. a rteor Or to gue detirmoia
ci aelicuio 04 del Heglameninoipreni.. I
La Hnbnna 20 Or Maya de OH5 I
vtata Bueno
BALTAKARg GRASA DOPi('O DR. MIGUEL RAntDOM I IOS
Prenodente Sencriania de Act{ a
y Ccroiiicac.iancs.
VIC'ENTE PENABAD CUERVOF
Director Genersni


V...ni..!. d niAlia.n


Afo CXXII


|a "_ __'___ o


I

Afio CXXI Cr6nica


;HASTA EL '

SABADO!

VENTA4

ESPECIAL

de


WARANDOLES


BELGAS


SLINO


PURO Lo


2 METROS DE

ANCHOR


BLANCO


CORTES de

1 YARDA


A 268
core


Vista de Hilo

POR EL PRECIO DE
SALGODON!!

En Colores:

Rosa,

Azul,

Beige,

Salmon,

Aminarillo v

Verde Nilo.
2 METROS DE
ANCHOR

CORTES de

l YARDA


A 398
corte


Vista d4 Hilo

POR EL PRECIO
DE ALGODON"!Recuerdeho!

Hasta el SABADO
ES SOLAMENTE
esta OFERTA

ESPECIAL


LA OPERA


GALIANO T

SAN MIGUEL

(La Esquina del

AHORRO)

Se Enviap Pedidos

al INTERIOR'El DIARIO DE LA MARINA
VENDE MAS
poeque mus anmuncio Uqan
a today, lam clas s oacl"


Habanera


DIA.IO DE LA MARINA.-TMiirroleq, 26 tip


de 1954


Lon esposos Gualicrrez-sMendieta ecn-n nronmento de Is fiesta posaron para el DIARIO con susn hljbn Conshisia,
If fete jada, Maria Elena, y Josh Ramon. tFoto; DM.-Pardo).

La fiesta de Conchita Guti&rrez Mendieta
De fics'a -tivo PI sAibado la re- dan mfsita. parsa romndidad deo a 'Graciella Martinz. Ila na Valma-
sid-na dcl astimado amo a scoin- on-sirrenc ia. lamboni alli niss ahio. Filfinta Mantecn, GlaIra Frpl-
naers o doctor iosn Ramc dn Gulls5- funeonando aun bar durante loda nosa. Margarita POsrez. Miss-la Don-
r. dirs de Conul-ia de i el t i empo de la fiesta ae. Ant a Marts. Vik As-
lse-rio do Comunicaciones N de Con Conchita. siie luciia e- drLal Maa Oh os. Vr
st niteresanle oeNposa Concnbla Men- rosoo trale de fasa blanca bsordada Gonzalez, Nida OhIvra y r Narey fDeapuas de sis bodas. fueron folaig
dirlcta, rn el creparto Amp'iaci n de v aoi saloe de claieles rosados itar.- Al.in- Jo.l iLuPs .-
Almendaro tadon scamosa la s-relacsinsia do is- Y Y leli i
.ls ad Gti tiirr wende'
Se faesteabaPIics-zi.airibo a los l enoritas que pa scipsarondel'"par- rose Radei Giest'Rai'Ie Mendas-ianla.a
.. i a s"etirdidsad de ]idandu r Bndelao deh ]aF a rara'O ai en l c-B
ares hiao, la h'nda aia sa l' \Marae Elena Gs itlsrrez M ndeta. Rodr-uea Pablo RodriitUein, C.-.
,ile C.onchta GutI,'r. s- N Men .-- asia r inc a do I l seaa os o'- Gasu rezs Ca lxto Gai --
diela c lueI sai dr de brillsar en -lis.ls- iao V les l orge S -arroas Ferra Dais del domingo dilim Nnas u
tr'tonal ~ean o par isa m alasplen on- i'a Ar nis a C ulas Ii El do D om i is- .Isom ael l ope ,\:e- -ida szscsion:a n upcs al, i slff scada f

ca as -f oa Mata, *ln F,
D e s tanio n d ian td s a rm e n R o d rt na . .d ro a r b o l l a ,G -l a V ils .l r p o 0- d eo p ui d e l d loa. n c a d e a i .
Do ian isis-da a animada 'esta r m d es al C a os radsl. Will a b lh a- fias on ]a l da eapilla del Cola -
particpp6 PI rupop numerosondea Dosa lii u Paou-i Lisra d- rea- nsleolani rIiss-as Alsc-nais. (Cal ass g de Belen

llna^ Fe n n. Adt^ ^^ ^ ra.. ian sa Ba'q, urr nd v/ - Bilat"
amistade s oi.'e s, de ConchanliIama ,,Fars.nds-i, ArtdSii o. Is-ones s-na,,. Orlaoa i _Fernandez,C als,. Alli. en ti n marco precioso d e
P nco des pue deo las n ue- de ]a C olom er. M arina 'i e M a' li into R od ri ue e Ps I' plla n a ls i lo aes -e n pars s n-i
adii s y ais-n.in-F manm Vlma Ca- Rnoberso Bl ills Robeilto 1,6ps. py iss destinaos la bella se-orita
inds'e sn sn-lal do e bno-. no ms sacho. Padro Rentersia. Frank Goop M .1 r Ola i-tgusa6 v Cabo yel joesl doe-W.nds conrfl yl Arand Godeak7 hyor o '.,0cruicr/Bni
1si-o prim1 10I a ei orii la Gu lisiise/a hi riam CaIro a Ab-ll r ecios a. Maxim Martise7. Robertoorla doad I r looss Luis Pesez de Gante, hi-
con sits aore. el doctor Guti -ia rr Patris- Chester Maa Crna Rafael Ho rrori o Carlos Mar nczi ja ella del sor Eustas.io Burgue-r
a' as-puI-s- aacn scompi-ro. s- cos- Puias Vilk Nan Gorden Masar- Otton Hernianodez Bensto del Cii 'os. a de s geotlil Psposa Conchita Co-
irs-slo- n s sEnrlque Rodriaguez. la v Beatr-s pR's. Ondina Vila. A slfredo Porto. Mickeva Cards n a r ios a sv ldel sni ors ,loas P a ez h de
A ion acsrdeo del consinto do Carmenchu Fs-onandee Maria de Moises Almans- Alas-a PBe'an- su amable 0-posa Maria de Ganle
e anrirn sus Mucheinos. rnrd los Angeles Saladr-isas, Astrid Ro. asurat. SantiasnRo S -ctisrol ,lihi nd 'n lnurudaconcurso de- fanilia-
s-I i-isi ni a aolnnsa v terass.oc driguez Cardenass, Luos Rodr,-sUrr C'" C'ra- ^ vamstads de os aontraa'entes
'aa b i s- ntasda Ia madirulada Adrianaas'Olga Herrera,.lan en- .larg er Prez. Pedro UrruelaY s Mi- esoncd lanap-al cs-smania
En s sosarnsn fuernn distribui- enntadacra.. gue- Angoel Solano. A la hera arriba indsicada leg6ha
IIIa apiIla ]a sefsasrita BsrHi u- cru-
zaido,la senda con una elesante loi-
a'l-aoas. aon al omlemo npcat s-Ia r e eams do m ns.ii
El doaningo en. I1Jockey Clubscomplementosipal, dramo I de cmanodigntn
.1 bonito soodeln de orquideas blan-
sai so -is-in s di is Cssmp 'ia taafi~a la concurrence a sqerem ', soms 1". ber vs a .aod Martinsi` Cafis : Angelas-a sa- isos del valle.
S ; -- -, s-cars qu a pairtlr del '" .' '.1 Casia o v A lbei!(n Tapi ,. Palissis A ssu psP aso i-ecsbsa lass celebracio-
.on'insostde I nao se sunas-is ,' . '-..'- Hame ,lY toaies Cinso y Lis:li,. Ps-ses- dip ]a c oncalossesCa.
l la I- -i dd e ) s -ra s y ] d lV vHle hi l t r e a l a ria ts C r u z B tsP l i a IP ed-d n s l e s l is os .
d-nmn dp Marianaa nhabisn-na e el concurso de iA d eFii c sa'sa Mli a- Amin Sasden y sef-o b ,ssisia AI- sY usero isJos psimere _de Ia boda.
a sordado prl- ngaria hasts r' dia 8 mi v a sis lade Pines.asor:eanidics- dos -s-are. Jesus de Ins Heirs i S-vora .
h- aosaia psasales Bertha Ba resol N' Piq is Tapia y
Fl pacad doamins rile dia de ogisan t.sosoas-oisa e fecluaias o o1,ldosiaI seods -a Ahiss- Solo"
hIsnorn Orie-ntal Par- da,nde ; F d minso-s desp s6- rd 'asv-s ail- Agai.,1i F lno aandez Mede-d'o y se-
r iftecit tin extra -idinerio p 'og- T.,nii dPI l iS[1ssP.p iIt a sasA fine s aho io Leo nila Fina y doctaaOr sval-
dr carrs"ra qus- msn-ir ,-ha lass-an tickets del sabads- ,"'s dis:no do Soto sesia-brsaea Artila sAreces.
las-h el in rsass-s--s (o aclsansi go ,Atilio Loes-n senora Eva Garcia.
Para disfruilas- dT -e~a cas,-as se Eiressir-nassi s- dp o- d o- s OrtegayM ercedes 'iai .Pp .-
rop~rego en Jo salons le?, ad.11. mi nosirns- -].oc c%- ,droa Moina v Ana Maria Martines ;
s Tesrosisa Orlega a Ram.:'o Mcnsrn-i
niot JockeylClsihasna Lso s-r Ca slJ s F onasa isa, .- F-o'lan''o'ss'a dez; Cars- Mlsna vNJulcsGu-isiall!"
r 'itcuarencia. rnrnijddoa al''vimas'RaquelI'isa.o!s- Arm,,io I's-s-Miar. a i ariaElenaMolinayCarlo- Aloer-
dhisms s'parties. Os-sy sel-o e ra i stesia I , .o Is Pan-c s-erssna Hirnahdes
SPo csebr6-adeA-sd eniai s-n is1 s-es- is's luissGuDto6s-reis-o sefiisas-a C als o.sa Ricas-do P ice.r,
-,res-dad PlICOIIIImbrada le-DOsa-s Aso-ia Luis Llerena v seia nanJoefilia
Wiss domi cal, que se ii-cs r-tsa El doctor AbesAins-lada slnr. se- Garcia "v Eduasdo Morenac se.io, a
d- la a ilsira crera v .,- e ro'p nsha ir-oa PB-s.a Ai ,uelleM r
liasia phsada- lalobchn's's-.as- c Marlene Plsiz Vlla:-esl v B Xo, OMarlaMs-s-rno v Dosr-a UsolO-
1a n-hs- avisen- adns par s s-as- ort ls Marichal SMercedes Caoia A--vA InsMor.eh l nos-al a hdoa l.'a C-_,i-.
Ca 'aspsslsa us-tio Maxsell;.hsirirtdhihapr vdna urlalos-salapsvaDoiosa-:.:arl
Anls dr pAsar a dar rLaqnsa do Mfi M issMato. PB-bita G.,i (;.'u- Ps-ass s Ashndr- Martines y Ondao
Abascal
Mr. y Mrs Fred Davsnsons: Me-
Mrs-aJohn 1. Of lis aisss AS Si s-
Nestor Sanchso Aida Gaivano de
Sanchez. Teresna F de iohinsa. Eu-
riqiPta RodrsI is7 v Adota Conil,.
S Eels-trella Blancs de Pa acin y Re- I
gina Dominsuez de -Iaqlercn. c(insa
hi ia l 1,6pez- 1lt,11: /qs erso : IE-
ShIssrel-ia lPaincins-yiRila a as do lBen:i(,s
.... ~ Alicia Izquierdo v" Ro' et,n Bl1an(oo
s-Raquell Moralesay Ern, s o Torri-
P ail Gc do Mehias ill a'sn s
I -, Elena .Iao,,,. los1 semios-, as (;i;-
dvs Delgado y Olga Al s's. es s-el
~~sehor Ernesto Sanchez *>
Pods-n Domes- IN aPay-i its-vhs-s
0 Oilm chn ian- v Molced-s Vler-.
P -Rogelso Estrada v Isisa l ia-s-s s-is
dinez: Panchits "Negres-y y I '
Raqiselila Gara, v' flalssin hise-
a s-sorr isa Estrada a As iando Ne-
arets-I Sarias Serrana v Tomas Ca-
1,, us S-nche7 eN, seora Tel-na Fa-
Clan; I tais aMe endGsslv esla P Dela
Fai:ra [ -uis Anst-ls ys-a a.'lMa Mirsi
y Cuss Bramns Gusta-n Puent~s
G a r c ia:l D i A i ,. ; F i s ,r E nr r
jue/Y. -'-'.'.....le- e ionnnosF. Elena AlvarezaCabal
Garcna. abandonsban el nagrado re
Pedr- Pablo Cortsins e Is-hbo MtIs-
isnez: Pedoh Martinezs-,';Ma;a'. ,1-
h. Guns-, Fausso- Gsa..i f \, ie. ..- B ow la en,
inSa aiBaquein v Arturn A stsada ?
GCasrmehna Jimrne7 Nos -osrplaiemns Pn dAr elin.
.iuls David Rodrigtsisp sv- senoa
N ona Terol a Ar'n ado P srn a 5y 5 i- t n di nai h)d a el l r a d n ,P1 San.
issfnta Pes-lide Gars-a siai he Nuestra Seirisa d Csva-
Mr y MlrsJ Fohn Fell, vl' MN. Y dngs, en A.sturias. Espana, el pa-
Mis. Lo is Sherry. de Miaml i shasosnlisha Iheasl. cstou
Julio Chac(sn v Nena MedhinaIao.
u n ra ellza~-'JJ[ [ .. -'/l~ln W sbMluel Garz6n y Ni ..... Medi..... fu......... ntra....ies......... drora
AMr. Mrs.Julio Paredes; Mrl Mrfssefiorlta Elena Alvars-- Coal a s-i
Ab.lA 0rrell y ArmMndo GonMess-. Ia cingenlero aOnscar Guierr, s-BOiaher
Delia Chives igile Dsa-Dt s--oHlas
l a c a m i s a D A L E M e y M rs E G a s-n a M r. ba n . .a m b i s. vq u e p f.. . .. .a
Mrs ,Floyd Kaisten. de Tewas estsmadas familsan
Miguel Cabrera y Josefina AcAs- La sefinrita Aliarz Cabal ss h -
i. ohySantalla Y rMara Teresa ja de ]a softerm Angeles Caoial vill-
S elided yemPoresa Emitio Sosa Adeslnia JnsaJe-
Sii lslid y be-hsrisrahg lnn quso-aIs-ramiksnARROW ie; Hasaol Alhnncss a Gladys Na- oa de Ahaaroz. president en Madrid
sea Is .-amisa preferida en ildas p501rte. ,e s-a 's l sum"sarrs-. Seorsand AtfAions- To'-'e yIno isiPia.ei sor Francsc DGii-
Cruz Juslto CastraoyVAlslnoria Fres- tsrrrs de la Cuesia ydesouegpcpsa
D ALE, por ciem pic. Fijeses n sAss magnifica Io shsh .nrr, en se-. . .


a


l nelln inarirugaible ron pintaa medisnao, la magnifice
tela, y au corte irreprochable.
Y en matleris dare llos, no hc v fabrirsnile qne M
Mere mms que ARROW pars quse rA camian nsobr.
aalgatn por au eleganria.
F.l ctiln OAIE en uio Ace lo nmuchn estilo. s
amiLus ARROW que united asede escoger.
De ventla en las mejores tiondas
$6.95CAMISASCreARROWCtPeabdy & CoI
Creadu por Claett P~eaby & C7o, lw,


Y" finalmente. Anita [,uli' V ,Sr- A
ando Alfonso Jr.I Hilda Ailfnnsn
Rafael (onzailec' '.ly C an--n v AtA-
innl Medina; Maria Elena Gnna-
lez y Victnr Diaz y Elena Gnmeo y
Mansel Sierra.
Fiesta en el Circulo
Mililtar
SPara el sabado cincn del entran-
t, men de junia anuncsa el Circulo
Military y Naval una Sl(ata baila-
ble, que tendri -pos Marcos ln so-
lonen del Club de la Playa de Ma-
rianao.
'Una noche con lan Fuerzas Ar-
mandas" en el titulo de esta fiesta,
iqte stari ameniizada por l)a or-
queata Riverside y Metropolitna.
Lo noclosi podrin llevar invita-
dos sin coto alguno, mediiante la
solieltud de invltaei6n en la aecreta-
ria del Circulo.
Grsn entus8asmo exist! pars eistc
bhalle centre los numeroapa asocia-
l dos. Y ausa amliare. I


A sh-ertsna so-l s s -ar
Se-fen- metalles rst-s- noi llman dis-
sha verpmonsi iswalto holemmisima
La nnvia ne pres~en't6 Pn el tem-
pin rnn Iun lhnqn raje dei tul 3 en.


Cr6nica Habanera


ralliados lois novlos, Olgulta Burud
Foto : DM-Pardo,.


pillh de Belhn
!2 sefiora de NPVe7s Vs...des as,-
laOr 3_'..... d' d h lar t aISA ls aq .-
gLlU0 4,'. la senora de Burgu6
y ec s-, Pi Pesz Viudes.
Como le.s-igos Ifrmaron el s cta,
s-or par- s de Dgutai. los seiorvs
Jian Favat. .lose Cotfio. Eduardo
Boveda. Calixto Chao. Manuel Ps -
rPs Pelicez y AquilHno Burguad: y
por Jose Isiss, lo hicseron a su n-eo
los sef-ores Manuel G6mez Wadding-
aon, doctor Migucl Figueroa Her-
nandez,. CP Enriqus M. de Gante
Amada. doclors Fancisco- Vilafa
Gandailo;sa. Pedro Galindo Mendez.
y Eigenio Valle Moro.
En la boda sf--ias. aunteo s nloari
dosior Hlignio Ecay, test.lfcaron pa r
ella Ins sefosas doctor ia os i Gonzia-
ez Liopezs. doctor Francsco Gonza-
Ie. Eladio Rodriguez y Ansgel Lana.
y po ie. los sefiores doctor Antonin
Ravelo Sofas ta. doctis Alberto Mar-
ts-ea Psedia. doctors los n Fernandez
BePioss .Ps, Felipe Heitea- Ferrer.
Reckban los nuevoa esposoos nue-
tra fe:scitacion.


Asturias
s.sjenonlees-snadoa ssr- ralonsiaea
nilra s-sdo ron pendantillh de brillan-
Ic y porsIando sic hIbrn hd miss.
inn pas sda densisar- y marsador
de Isios del c nile,.
En las-eserminnia ofi6- el Redo i
Padlie Julian de Baslarrica. 0. F.
larl apreciado por nuestras fami-
IhI s.lin.'d .
Fueron padrinos Ia madre de I&
novlA y el arhier .n. I Maria Cabal
tin de ella. irmandn el acts- com
tefstgOSpo r ella, Ins a chores Vi-
cente Fernoidez Riasao, S1 ele-r
tsBlanc Arguclles y Enrique Cas, hl
Arangoss-is -se pir6, lons-etior Ceoe-
rsns Ldpcz Lanzo. Jul:o S,l.s r a a
Manuel Alvasez Mufliz.
Nurstras feinan olscones a is 5''.
peasdo5.


P~g~na9


EL CAPORAL
Con ]a AMPUACION do sus SUCURSALES le mic. C A
DL a mu CLIENTELA: LOS MEJORES POLLOS. EL MEOR
SERVICIO CON MEIORES PRECIOS


POLLO aA civs.
libra

JAMON EN DULCE SWIFT PREMIUM
Entero: ................... $1.25 la libra
Per libras: ................ $1.45 la libra
Queso Gruyere 'Impoetado Legitimo"
I a $1.05 la libra.


HABANA U0-9351
VEDADO UU-9351
vEDADo F-'4089
M1RAMAR Wf
I OHsLY F-2892
ALMENDARES
LA SIERRA B-8989
MIRAMAR


STOS. SUAREZ 1-7557
mNDozA 1-7551

VMBORA IB f
LAWTON 1-8510
LUYANO 1-8521
CERRO


Misa die requiemn
Marian jueves.,a las ocho y me- da de Sinchez, recientemepte des-
dia de la marana. se celebrara una aparecida.
missia de requiem en laI iglesia d2 ,Invitan a sus amistades par Pi.
Maria Auxiliadora. en sufragio del piadoso actn sus hijos, Alfredo Do-
alma de Ja schora Loanor Pirez viu- lores. Blanca, Luis y Antornio.
.Quince Jueves 4l Santisimo
Mariana, dia veintisiete, en la San- Comenzari a las cinco y medit do
ta Iglesia Catedral de La Habana, la tarde, estando la pridieaa cargo
se celebrari el dhcimosepundo Jue- de monsefior Alfredo Llag no.
es en honor del SantisimoSascra-1 El cardenal Arteaga y Ia Directi-
iento, en esta ocasion perlas in-"
tencione., delI estimado caballero iv del Santisimo invitan a ,tos so-
Ameadeo "Barletta y farnifia lemnes cultos.


Oferta Especia


CREYONES DE LUJO DE


De 2.25 rebai. a 1.5


He oquiiuna sensacionol oferta, en uno connid-


d


limilado, por la cual Ud. puede cbmpror pn cr.
y6n 'e .labios de lujo de Elizabeth Arden ol


misrrto precio de rn crey6ri corriente y en Iodo,
lo0 colore$ de estoa gon mocca.

iAdemas, creyones

"DOS EN UNO"!

De 1.25. rebajados a 1.00

Tomb sien aeos practcoa creyonei o base de 2to.
nos. que con uno se consiguen 4 lono$ difepentea.
Tombiin en contidad limitado. se obtienen hoy a
e*Sle precio especial.

Apresurese a conseguir el suyo, pues Ie adver.
timos quo la cantidad es bastante limitada.
UNA TKINA MUOI SAN RAIW4L Y U4NTAD


('


WARANDOL

I N DIAN HEAD.. LEGITIMO
Colores Garantizados Acabado Permanente
NO DESTINE NO ENCOGE. ECONOMIC
FACIL DE COR7AR FAIL DE COSER
Pars traits do nific. y damaa--uniformesmtacolareo.
dp enlermFras y doctored. ramnia % sniduri de
plaa. cortinas y otros uboa de caus. De venu en
li a prsncipales tiends y almnacenes de au lonealidad.
INDIAN HEAD legitimo liea eHte nombre en
sla orilla de rdas yards.
INDIAN HEAD MILLS, INC. Unicos Fabricantes


IPigina 10 Resumen Nacional DIARIO DE LA MARINA.-Miercole6. 26 dIe 1Mlayn de 1954 Resumen Nacionai Afio 'CXXTI

Hacienda gricultura Trbajo Municipio Gaceta Oficial To io posesIIn el ejecutivo de las I A 1 ^ ^ C
__________ I Age-ir irIej j j___________ D 0 ia E RI A is
Cobroran he% os pealonne 22t 1 Imn:.t SoluclonIdo an e Mnflledo do lia La primersi pledra del Hospital Ediclon del manes IS de mioa de Soc. de Re c re o de La Habana! J H N SON
Joe rellrudoi Hasla I aoil de a:emr 138 cemuialri panaderoo Municipal Clinic QuirIrlo 1954 _,.__.___ t DE TURNO LOS LUNEB"
En e0t "c; ac- i,....w, rrmt. or,,en. i.a,,- IcporLAOi M& a m stenre d .\ctl En Lna reunion ccnc llo tori a ce- Ei n la AL nda 26. enue calana ae, Prmera Seccion. J1slcia. -r.Fmr- TEL .: A-I129 A- lltA M-I1C
cado en .c....a i'o.nernr percin r.. i,t.ra quere i.n eir.ninado ls l- lebraca en el Minkileno de Triba- Pucnuts Grandes i carre.erra de, brands. n-.,.rio en Nure.i.s i i doc- El cto e C celebrd en el Lice.o de Melena del Sur ,' OBISPO V AO T GUIAR.
ran uo pcnsioncs t actual mayo I]boren de la prcsente zaIra, en la que : io bajo Ia presloencia del suonecre- Rancho Bo'eros en lois err enos ae tor Luos FernAndez Sosa; concedan-
in, ii]nad, generally pasado dlo qucdan en actividad 23 indus- i t'rno ,del knao doctor Armen propledad municipal con liuos .a ,Ido a Ia menor Laudetinai Cabrera cu yo president? 10 es a mU 'ea de Asta insti situFteI__.cidno
nci ;,n. cnr 28, robraran s triosa azccareras. Gonilec, aiuedd notuciniodo el i.on- aE1co a Foresat Poron Dtcesa. s- P2rez In auto ria ctn eli e. intro-es.
haberr del prpno nien Ins tunco- Ll n u d cr ..t.. aurgid pa Ia d n e "ra in goincada ho7 pnr ci Prealdente Hacienda, abrtrndn a ilIot-Itaciin, -
ad e Los HeptIic gne har dado cuenrtl. i a p Is de cl En.1os salone- de la Sociedad El labor de verdadera ,unci6n aocal
n.rto. y empleacd i ...tros Y dcl a des ne'$un tibobrr .. n.. losn I puanaderos qtue re~lam ban eLde as 'Repinblpica genedra l Fulgenci-I pitblica pnr trentia dias ]a solscl- i ain' t -ann de a oedad Ear de rad r fon ciba anal -
ue!dirraeSr.nre frBttdsde rnda..7 CttPpertddln-udadLioeaaa ammrrn snpo-reaandde oscyc-
itirerar Poldct a NaM onac i d ..trnt .que c son pages de Ian otariac cr esnp I "n- no Hospital Municipal Clintco Qa-i i acogerse a aos btnficiriu del decrrc-Igp lo nuevos elecloa para derigirp ticando on proprama de bben en
a D r Geneald saca o ;: y Occdeanfe". con tes a los dtas de fieota naclonal, or- rrgIco que consttruir elt alcaide to 1038 d, 1953. los destinnos de la Uni6n ae Sroci- u1 union de la ferztas ciN-ica- de ralp
Dc In Dir0eclon enerl d 101560 saros:. asi como los cnratrles r denado por sentencia dl Tribunal scniir Justo Luis Pozo con fondosn PoFder Judicial. Tribin.. Snupe-1 dades de Rqcreno y Sport de la Pro- luar y Inalmene el enor JoseI
E tadistls na S[" anta T eresa" y "R am ona" que de G arantias Constituctona tl o p So- s aIra nt a de t an rec aod iczn r a Secretaria de G obierno t um a de vin -ia de L a IA abana. E l a rt cene- M ti, rmer pn es d nte e te o Jc os
El doctor Grave de Peralta, di- aun no han infonrmado del total de ales. I costo de on mittd ricn mi pesos razdn c'el tituto de onaneo del brosd ante una gran concorrencta i dio lao groa*- p-nr su etaictoen at I *
rector general de Estadistia. p, sacr labor ados rn et presence ainn. El Sindicato de Panadern s de La Ie Ene ste actor hardi ann de t o pa- doriar Maclauo S bnchn a dora Fr- ..oad esa rcpre cntadas disein cia ns- i ]ardo. c 5rounetendc. lch ar c cao
ho rpnrtadnoqute nlaSexrtcainn Zona de demostraci6n Habana c!bt6 Una asamblea el I laltara el director tor de la Sanidad Mu- nandez. Audiencips de eLa Habana tituciones locales asi comaco cop... r ...i.. -.r po er er:rardccin.er.- i I=A1. I.
Sn .ccral durante e pasnd ao El ministro de Agricultura. doc- dir 19 de los ccrrlente. tomando nicipal doctor Rolando Pozo Jimd- Matana L Vi s nti de tociones de varina lugarea ne li to oe o L r.n L. f.ca f.nat- -
asec die ron at aor n 6 it lo toe Alfredo Jacomio. ha desgnado el acuerdo de un paro ehn s taborest nez. el scr Alcatde v el Presidena- Co an y Jugadon de Prm ra Inso I' Provincia. deron realt 8l r-r,.e. con r, ceque-et-u r c L ro
nres344 mit 50 ar5so0.1d3 r 0insnu ca a d9p oardonmos del departa..entn I fin de obligar a ta I atro..t at ... ryon d. ..r n mt i to.cia do tnntrarridn. diliecen 'ElE presiderd!te asatie'ae ,e- ...n. n... 'i-r. o- . 1 .... -- -_O I _IO ___
crrrsponndrron 3..38 073.00 :Para que cooprren nn ias laboresn cumplimlento del pageso ne lo dias dcj por radio. een asuntos de qnue vienen cenocten- Pe:cdomo, Oie I Sociedad Eden Ju Conmemorand ecl Dca de lss Madrecs
car y otros derirados de Ia Cana, uo rea izan IOs profesors del pro- criados y al producirsd el contlic- El nuevo edliffelo de la Compaiiia, d n .. venil de Cuatro Caminoas, hibe.:l.: cr. s fl ri ne[ Dia de 1to Madren :- D RI HOY
sirada ci et tohuc ra~dr^ Trz brut Ia~ n nCampanae renae- icp ca: ij^o~: --^ "^ ; ^ ^ n .ddafl rad
aInI o e del tar a 3 e4 0i rut o y I:.rrto 39. de ]a Organizacin dn Es- to. inter-lano el Ittder Jo', Pdren I de Eleerlcildad Senundo Secci' .IunlU andor Cc-, trega at presidentn- entr.n.. ae.rer I.I ue.. .. -m...............d. ,. Una verdodadza F cia c
m pnuledo turaio $r 1 .p pr3.9durs4 e iatdos Americanos, en la zone de Be- Gonzalez. miembro del Bur6 dn Dl- I En i dpartamento nunctipal deJose Martinez Alfonso, qu,r- ;i ... (on mar e e Atr, que un v,,, a a .n c,_ oo cr, mcnr_ ,-, on,--
de Piedra~s. tierra.. y productos mi- a^c d~ dean Do-n neIrt diess Substn convorain- e preside III Sociedad Ei L..:.:. **:. I, --r ,'"C :"'-' E crload 0 Junto .,l1 DB AS. HNAS. BRAVO
lorates 37.438.500.00.cal. prnciea de La Habana don- cend de to C. T. C. p presidenlI Arrulec urn y Urbo um s n ct- dIisc-na G3de esta localrd ad. Pr Scow ir,a a, Bul,', c.-r, en parc, roen ,c a D 2S y 2I A VBRlado
Tarrirs P37ue3Is51t0.011 on an pese pornpr Una anna dn Drman- Idel Bioqun Dbrerr Progrra'sto, bin ayer. aprobodo por el Minicsn,eii. nt incd veatd ~d notntdd nrSm0.eI I~oo i--c a a 26 -7Vdd
T e tc p n ea e n n e r d io ri de Salu ridod. rt apediente L teria Narionani Pora in scanrt-on. cargo del doctor Luis Alm: -ea C .-- Ins a .I .di l ,C te pe, t amente'
adurtOFar mntenen ets ;-l, v-. _- ; ..'.,m-,.., dedinadasa cu tiv e lran unsere arl tdel Trb ,d c ao]crre onnintiner III editiricdo r int ICcapo etin eaju ta dcerl Cuben. roa telioa ie de' G b.. 0 in le ascds, 2 56 6
tiege at rotor dr ,. "., I I on a ue. d t patnea gun se arpopne ranniruir 0a .. deeut con d Gi utc a...... .. . -I .oct.r. o i r F e u d .olorad.o 5
i~~~~~ac,,-n~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tui Agioa nt lefgrnqinclb6Uaeteit o lICmaiarNestoe C ubs i on v tlarniccisa pe oiesdeGin turguld-'-- Pr- I--- re .-a- ted ta -i Nro
de l rip rrrcsondn~n ,,u c. ,< Harticultura enl general. Airsenic Gonzilez., y el coal. 9m ubn e Eecn ia deju i~ ~ i c- Insiit^ ^ rt aci t organizacion, y adto seduid: .:,: p'r...- d.-. r,,:iD I,,., vlrendli. (lo-i .1( ur. 8 8 )0 P 3454
dr Io gue vrpcpndie- e- -, Har, e tr. cr ."nna n 'i cot rum Compafila Cubana ae Etectrieidad b nos O E nde ot r Iiatbin de pd earl P; no.rs -u--ri ,Le ,-- aJ'
n 813 l664 pn a durcsycn-p a equn n ro i rucino del mnistro en Carl, II. entre Soiedd an y Estabirtzcd on del Ca di6al cambioa de poir ere ... .. ,;- . Pcoc. L ,e l . N..tc
Iltur s. Dd cuerd ran in campaa Or del Teraab o. doctor Carlns .Saadri- Oquendo. c O ida, d -,s oew' d un telegram del ingenier lcr -. ...... ,,, dc t A t A. lo, un,,:oial s It;
De Ia Dc rils Geneal de r entas presoear go on Ileva a rob s tos' t a ree s p artes afectacas, to- io as d ill a pa Dia i a mei.l.d. .rL-.,|:. ac ,,r El . Service M5IoorIzado
tro in podmo. edn a dner r !eneta a en co i n odunserleadconai -In rrla.s- ol Fc l Llreennei l de e onstriue ion Antonio HHernandez, de Guan en m op eD di siau do el.n eo h i- leeT if ia:, l 'P. ; o I, n i apr _, __. I.__ _
El ma stiaa Js-el Cnsos o' -at-,a ion erases eutroa us am- rc p n .mtermse' In s oatronos a par is -el I 2r9pin depa nrnia an e ia a e r de u ls A d I .
rri contact t or od Cnt g n '.. oh ," extr ar s dee a del eeiia- En S expedidos ever lice an ras econs- l Terrcr Secci6n"' la ro -i ,lrcx c osando su as lsteocina ur, o, II-, ..'. ,-ti ol, c-le d L N, -,. -
ol R. C ad i lo Pqe a - G d" extra JOSMara de l es dsa ferian-. t onn m a more de nAure n del e puri ir' b- andoo el senor Josaer An-i Bee- I, F1--0.i., lI.,,- Gis7t P:,a --- --- --1 ---G:
rrs expreso a Ins periodist's cit. ,,-o.-- ,I ii ,,sauo1 annu, of Serwicto edo ., ru cc o oea lfe oP n lnd l sotnp r c-r3O b' .. :: -
y ha cao er cim ado I s rre re onn r,: o ,---d .- P. ear ison a e Herm osu Parae qaraue e e ayv zona de nefcio P I i er on pa ra i d v daei Caa Nocuanal d eii c B ie .- m.iCur p- A ,may -a T.b)- p :.r l I r,,ii I s a P. t -e,,
... . .... .. o del Tr ......te Terr ............ da la ....a del ..... -.. d' d..F.:, r. .o. e .E -A IA
pcr,,rannnI ivuersevoo aia ieevvesco E'edad N" I07 esiea .nm I efcctuarii el 12 de juni noromi~no; rrespondencia; sefnor Ramo.. Mt-,.:, j n:, ,-, .a io,:e a '. rhn: Dll,
tralt dO Rns mputs a i i'-, o-i ,. d acunaceon vs la Para el vproima ierne, diat '28. Empbdrad No. 107 Socirdad Itamo- in edi FArRMA F4ia orv r raon r DuAaMALIA ,
c ePn. go tot a in Serreon men On 'e ic, eeouanOrenteiooacs2a oIsa8dne laioche.resta annunc ada hi laroi a Zendnirioa S. A .. a lnro oanc oc abisn elrdei sn r c vi t.or coo a ones de so Cargo ccr 0 ..r. -_ .- - rn i-1 us IL 11 Or nr- t 1.ycal C V
I'r ad a B rutea-273% : r doh nPao e uelgo dael Cotorn, dec ro a s lc i uoridl n o e rd n o para am p n v l d A en i a Pub or e r H. M edcil a t e ,,, El D I, '- ," i A R I O
bi, de n r a de la ar a onro 7. lecto r 10 del -pida u- o l alde doctor Enar C, I ar .-, J,- ,-'le ern.r.- Dr APEREZ ARRIETE
h. S o ene....icor i ..rt..... ie E do e s cln ....p l ob sd rnpeentai nra Cuenlas de Ianl si cado res Dn evo Curbe oo A ac. a l- a .. .. i Dc .'. ....... po : s1 pe t. E6 d
niS Sm-coins Isa ensperclons 7 E:0
lfl ivas de es t''"*n -cl~*n'< co vi ic"a do ... --ii -.In''o cic. .^"~ uy ~ oa I~.'. TMaloja~ No.- oc ..1...' 2- 7 7
cnuprnboe de etc r mpuso. vs- O s e ntaa Por la Contaduria del Munectpeo Cuarta Sc(idn' rune ce ie de Sociedad El Licco, Gustavs, ir... r, l'' FO-1670.c i.' ,3o. Li T 6 7n
pvrobamnes as csrlcsonpuest, maid. _'_ munic i pals m t r ,silr asid n reo:'res- t'ntno- or girando a ia Tesoreria or- ias Juntaio Munrepales Electoraleo ranks pta a Dereciya e" ecFl o ..--. itr0 i , elv r, 'fs.rF a u
pecdalmente rnes uscar tuo rn urO- I -- n de Is d lo Sindicatoa de Tra- dencs On orvess-pndeeneso i. Or to nacisn onea ion tomiviv e s Cnn6n Herandind po e in A... uv" n a Fre ,:-, e ... ealocos On my,.:- | a
L os d eH ho s c o n t r lbu y rnt e s a t n i l a d a F o ha a I a C nl'e r n b a J a d o r e s T e x t e r o s h a c t n d o I g o ir-a s mi n su n2tr d-o r en s p s c I saprl e r a O r s o rier ab r e d e l o f e u e n Fr c nsa L o c a l p e s s p e r e dd i ro R e cm p ar eiL e o m paicco G u n ia so C o -
L e a nan sna cm i c pr I erlrn o Tresumen el Alcolde Mun cipal 0 ie i n.-a, ue n ulron aresentadas curso, e. cuani a los raroos de Rl- nc Perdomo ex prsidensed que he- belta e Arceno. Ai are on 5 ....- m I
aoladih tdrmm. o. antes del dia 29 de abril Iralde v concerio en tsdor v can zo hincapid por el logro de que Ios Alcaldo municipal v s ,:.,":" : .
sus penslones p Embalasuno de los muodcipios ,re Ia Rrtp-- Inso tuciones lonas realizaran una sefiora Joseoina Lacarte n L .....uJ -.= ,
El sefiocr Vianeilo. dt rector ene- I La Direcci n General de Relacio- El secretario general del Sindica-, En la Tesoreria So estan aDrepa I bis.-o representaci nes oiial ---- e.- -
rat de Contabhlidad. hbzo cabr qge nes Culiurale del Adci isterio de Es- so de Traba)ndores Textleras de rando tambien ins cheques corre.-
h* r o Ia peds tc s tado me orma queg uy Gobierno de Sata Maria del Rosario. Armando pondmentes an Pagode haberes o a Ediel6n ecxtraordlnarlia nmero 17 fl Sociedades, maestros y _-.I ,ee pu. L a a iac i
Iniaeuctal s pens i vons oSu oza a trav is e Stt Leaeris el Donzalez. inforn6 a lanos periodis- personal, los que s entregaran el I' del 13 de mayo de 1954 bli co. I en-A-80 6 W V174 -L
del actual mayo ds Hacienda. ley-decreto 1.42.5. 'reanE- Com ercio [I Assmisms en ]a Igiesia ParroI -2 -
Ia loS retirados escolare. e\cepto i os uba ha nitel ads a ovuestO paus pa- tas e Trabajo. doue I poblac-u I 425l o cornesn A la Parr m eo l- 12 c Allgor la pnhinldeiiccor leleice laa etci creet apld pose lai PSa^.nn crrura Squen Fuelc iiao -rcd al d-< 4402^ E DKA E M N C L(I
que loas prcalen pi r las Pai ade P rao Ira ques se haoa repreetar o ca- de Cotorr quere exts rorizar sU E caa haba yer $8.017.707.880 in dlt nd cer io eno eI PI rroco t sebi or Bengno Fuentes, aa los a Ee I A-este a
r- inns r dc i Sa n t e la C onorencna Int-rnaros 'o lesti po bl ( r e a F b r C o as n Tacuica d e:lo s c i i s osp ita l d e I F c1 42s, Irlc T nna ide t ote elan a lal d aoo tCr E i i L ae a
'. ,1 occ ... y nl ..... lam "lromo v [a .... L. a, C.. obana de Tcjoins del Cot ..... ....... ias -. -T'lel 1d d26 Oga de I. Aamb[s e
bha n ,ii tado mhr p el. IEn c'mpa de director de :. ,e ,_-ton1 5 LOv-decrea 1r427, io lte- A .. u be n tis decl Dian al a cenan l amb a 1- ..
iao" que tcndA Ig r oren cldaud que 'dcsde haer s-aide 8 mem-Es a iu d,, O.eccaap-noe l .devl ,- Automaoe lea Spo a ,oel bender r n 'V de "
odu -Ioll~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~c aaica Muncial doc a F ennoillad l ,;e( ti a S ae rat1II9III171 1*1.LI
de Ba tsol a d6 20 al 24 de jule dei ma n tie t- ionictki a I I p coPvso-eva Sasdo d uion tsp a noci -.- -f-Ia olon imit O rI Fc-ct del Nes oclas o de Expor i re e u nsr i enOr ia , It- m-' l a
P o Cornstun Teees ci det ,I d, oeIacl~n, dese o Ccm m ,i F t ci'in de'l M lnstertdo Comercn o, ma donada por la se.....rta OvAeti-A
II Tp Irrs u^nr e 1."c-10v s 0-- S ea s Ee hl V I I d e l Hei o are m i o m icesen. cle rneoo e A a neliurol- c O M c a iso rc.m1 m a dnnoa p u rblon e i g a m a le a
I 1- p e'-sics n d, Suiea roam'e- fie 400 la-lha- Municpal ce Emerg.ncms visrmarve lo a.1 elenOJad qon 7h1. no,() a .'o'& dedecl p r teo d e I h a Ron benC o De.rds gnnaborat oro --
misc ]--c is Dos setsncia d c nura sr- ( 'nciati.o rme-ueieao ia.I .o c MicsidO is li i, i-s. Orades cl cip einst det aL-ti honia el iocron beeede --dns to- inbornttrir2
_______ _h_ 2,'o 1 aLlnjls dIl, Il c a paeutan s Ctel-- ai ee s-eO rea cc scioidelhrms ersne. mstd.mayo o rea OD. nt ae Gn"Nuestora e rad-
Julclo ha u c ontra el ex senator (oi .. D. F dc;r SIta-vn, ul .'0- lo i nPm-O ti -u ne 1i e tc b t h de e ea c sl-ls to s e i hospet l. I11- i c' we lp ic .O s pu cc- 111,0ptatace n d e- os temoct' es ora Eu is Igimsleo a Siuti t ci e ij F a r na s d ea o ,

erie'5.ho iall Is- mumro.l. a-vrse el-ir Fl-c -te -ua c--vesl i cv e't cl in da ioapiccea ci- eralecodo ea eceh --- ," limo 5 .6,es.a1 ..T-l
Herneode Teiheen Tellaherhe do i- s i dr de .am. ep, .ev Sibn .l.s cia ..De. Aen. .en ... evls 2..e Esp5ai ynr da EOstaoUlos. E a 1cr ... a .. b .
Pootsnvn O bstis F-c~oessvrsvedeeevc c oiee Asoeamrevns Cosinssl B-c- ;.ndosoc ai osssrets de apja.,loa no vvspettep'ae pcr us T1siiicooi's EuponaolyIs Eoaldos n Cidos.Ell sdor Maximo Vazgoen. iambicnor
Sjuado el Tr ebuna c Li reicto ei die-ho ecvcm' o; e ento crntifio i1 eo resen -. ci s dqndt I crs, eseeu i god hc 's tat rito H O en a zP .O..
cto eontia el ex senaidor eaniagu tattoo d tie l ur r-le--acimn co ;na h ud orculo 'l _fct Ins servieios do Ehizatdio Ne~cola,- la Direceion de Exportacitin 117-so- tomando parse en el mismo Jos t
vLa Dir'accrm G-..a[ de R lato,.v qi ..s sist l.s In u osi ..c es M o- l desR aisey o h t osm c ...- Is.- N r .c.- h- d, oio e esdp. ded exporta- ,nl m a drndema gevbdscn url e rn actoi m ein In \T' | RO LO -
ola dhech, r Ar eopaHerendaicl Tm. net Culturales "l etr ose s ia r V io del' p mO ras me dci de oi de loet aevs mec esa ni m ri d O nt m-. g ii i
van dotooAtronestide e lirud-eld Mivisiss~ s-co U-z ion y Violta"pt-, it- iuavsncoB tc Defimejones la jjsoinci de Alirdo h-em- Fe 2:- amIe ,ncnvi. d tin scooler mu I ---r----- r----- _0 HobaaaLES
tado de acucrdo con rl vt-tern c,- ciaia de ais a los ofieinistas y ota r nuni eAed o..F, J,-nco eies sai
neras pis nbos ha iabsd Os ec isetnoets l ce e o d r c invenlo Al movlimmlienl o de Obras Publicas. autoriie isnds o 0 55 hacr los E. U. e m M RTI (PRADO)
ond peonanasd en o esla o s eo o uab is d sauir sms Caenidmcea srni- oes oin b bia sumado el Srld,- cn cargo a la partm t n D Dcha cparicine isla rm 351, I Murnlta. -A1-
Tam n Ur ncia icn sealado lathsn sOol o c ata del central "S' i s tal t"os e tao E]oisa Alfonso Ct 7a. 84 oios, ta- 200,000 pess, se abone ]a cantildad rn l s ocan 323 c 25 d gos- !Ll U C Ol I anau y L u rar. T A-678
e 3r1am .i o Co -O 3 22 M r etc Comes- 470 p LompI \ia. CEgpOba l~CS)""Cuba:ns ''~'n^ ^* ^ ^ ^ "*'**'*"]*- \ San C. nao 2.01, y Lhuz ~.. -.. 4
l u o con M ue! -on, I n S opeado por Compaia za blan ca, Crechen Vedad 4 de $54000.00, mport de o trr- to de 1953. del Minsteo0 de Comer-m tbaa 8 y ia a Rll -7
Duque. DOsvalds Roell. ,ardo -Emlia Ferrer IIrlo, 70 f as, raz e nos A t dastos para e pb-dr l a Injfao- rio. qug autormz.3 la cxtracce6n de 'nee nua2 n 531. p .. A-2300
Lo--no Izquerdco y Marceino L- Pr eimmser sdeblatinca, Sola 239 turn dvel reimiento 4, Guardia Ru-' cualquer tlipo sde vhiculo dIel S aco in-1, .. M-6d77
tracci- n de ]a J ; de anstcrisnl. e ee de fehcitacn" i uer. han sido norma tzdas a la raza mestz, Clinia losk Kong Transporte. dando sor t,- ds iondente declaraci6n jurada de ex- I de Corree de Chaparray PV eIt e nq. a Composte La. M-2866
ser acusa do de port er a as m E-ce ntisi o nor ner ; .n M anuel Llam a V ega, 62 afos. raz e I s scrvic os d e C leofi C -aieo Car- doslcnon que exige presenter docu-,- 0 N o 6 . err M -1767
E l iioo r Pc'n, preside nte tir 'a nr on A c and o la E opretha a aplcar reba- blanca, Santa Catalina S. d rnp ois v m is o d s nnd 0l mci ins deO propedad y circulact n lancia, s ieor Federico Llamb s. DEi s DE PASO E MA i
r nce o i-ca j den Fery Is t 5 Bcnds ure por s dov j dJaas d e sa lros Viri cic io 5 u c m i tcouiE O c iO aE MARTI (Prado)
nntra 1a doctor Raquel del Valle l ,1 n- Buenoc Aie Vacente Fr- Isart 52 o re- e os de" a mpxt" l qumplien der otras de form IO qas aA insectre efi orcs9 ernplea-
C roEim ciaa a Rog, L acis c im E'o s de F n ma la Conf elapo en nl vapor zC c blanca10er 52 rise o qislas al Supe1652 Elect"ral Fern.ndr B ana. Icaf diMcon re uy io Nep t.un a. N 116 ( .AsI -33n 1
31 de to., filter, pI i [ uci in, d |ip^nenei- do r^ i n-ici, n --Tdpleal" Rosa Sfr Quintero, 17 ahos. raza ....... . E -l .e--e Per sona d e Comc i, S upergrr Electonae de quende Ba rran ie S.eo Ncoa' y CsN. 11 og..... m-3377
U sscsyo i i i. il-n- lii-na psdnstur en Tiap yo ,n r -7rs El mIc B Or Persoal Or Cucancin. tmtegcdeecomcnuc Os gus el 5dm lo- S_ dicotbi y C. Coafngn -...M 2383
ii o, ndors-s 11vcsiiodeloa 1-s Bcennscpccs-ii lo y-n oteicinsnie.iiCUe- Sccdtica Casiio~ag 0i.ss. raca -,IaErnseistoBidtetvmPtiezdoAle.- calide Coumn'yacionnrrdeChnparru Sun RfalNoia. 313-.... M- 5005
,e ioss c ,.a hcl o o-0 me uprna n.ol!,ys rip 1o.4 En-e-a P6ht te-ptnrio ne: ta. H. C. Garcia r v ei
D-,c s Pdoada' Tt c dla a ,- n Juan Zofioe.a, 90 aho sc raze nga bu'Incc. Piersna y Terceria . i rm ei p. nrayo, D eura. v t r au 'o Le e pva C p No 30-4fe1
.r [Imldac:.n,,,a ,, P,', d I onto 1(r In i 10S? S^ 1e d] -^doe1.t ? I~ M0:\ Fl, C Rena ya Se hen eid -.- or .r, Olaa rn I1dS1 Sail L y Campanar B. -.M44
.o. egncr v ~ mlaesdrLaSon Rainel B016.is In mote Mtmes-e o. s5n nils, vs- olTriben-eal Supsaise Eleetortel ion PEcobam 104 yA ia -1
Habl- AfrdoSan M nfi.59afo r47a 7ab aD ,, 10 i O I~br 190pendido de empleo y' sueldo por ha- Esoa 16. y Anms'" -6
ldo ) '.- ;t n, dc n o sn o 1 i y cr- Ii ,,, ,i n infcrm6 R ns psriodlstas Ar da nc 1 d O re u e]cr ones del personal del Minis- ie Roin No. 305 ......... .
,HI)T tc-n ,1l, "l~o ,o I .rnd p Ila eAcosta31 21O- Arni Kaoo 60:is Rabac.Illo o'braa dn d udfninsvst : A 8
If,' ,, ,nd'/ T" :,,- 1 "1 .r' n n ,, -;-r ,,I,,,, r n 1, sAro n ,' ap r ara d e A ota2?ntl K m Oi i s.r,, ,a c,-e t, con orm t Iu-nr dIu~t en elness Ire ua lae ene1a e",rs o..7 .: ... .1 ...
(i t .*" Isdv i- r iI Ioot Chou Is a ItIVa 52 aoh ia a 52 ii O a let cenEclo de soorrn E ectorl ~ ponc-s'trcgara sanai- 1.a c mane- Cresp n 7n ......6-- M--2611
-a aidla, C'nle 29 s. uSah"I is. nlcc Psr- s. 16 Alis lio Is amovilhdad die p-s em- cn s ue JOS fondCs a su carTo.a nes i ns- 3A-63
i e ciii- o o['l[)1 a d' Valte iUc ot- p -i t-n "is 1J so -ia si .oei ,vs i nt ho Juan Ronis jo. 63 afios, la- raze lance i 1o C Garcia rne de ulad N2. esg. San Jnn A-6663
no :' nla(r .t u i, ,i d ;, l 1(vde;,,n L'2. R cFdo.] 1 iug n ;cp))1, nCI:. (1,11 25. ;-I sahius. d,, nue~to P et 7tl c .Cal ~da o .5 pus u lc sdcrne e e in L6 ta lalo a ls rb n ls doC nua o 6 ,y To.d r -09
S hose insI Sa J a e e P, 1 F o p l' Pc tanspoi-tar un car- Da hi n iso Psii odo6 6o i Do .a Cardenas. 22 afio. I p sn dueclrpa].is tuOsticia. ad a3un O C ae 9odo 16 -5105
l, s ujr- s s. l i t ,I ees '-.i Cet-s caret etie P~ ua ca Calim- 15ta Vrtac 05-me -m c0 Cedic.22nv.-dsics~s Sudirez p Apodaca -..... -5190.
raeo tode p c ti acu yc doror- leMaloja No. 9 ........... M-2074
it" i Fr- leniimo s,-i- d-,,- T, -,1n se le esti adaudando. par con I iI Msin y Florida ......... A-201i
TemlnOaa ', por i muerte del narni R-ris oieio Min'te rpm R, ';,c- espto O u salaries, n_.s de cuatro _gulla No. 572 ........... _-
,rfior .lose Rumhaut 'lnoss FJic cm Ps v Co. cs -itr se.t.rds. sczun pudo cos- a Perneverancin No..212..... A-77/5
'I al m1 rcicsac", I l ,nicn,e fl~cA, Aire, 1R-pttb! a Ar,,'nlna,. ters Un a reunion conelllatmrta IZ er ean ca No. 37 1 2 ....... A-77(12
Ia,,csa, i .vo liiibr-.iOpbi Ase-s MsceurBg too rcoaiccyoocebotceni Zanja Na. 371- --......1-3030
dI ( Fic:.-e d, .Andiadle la san- F-n ,I an.'.e-sar:o ,e Ia od cr ebrd ell el Mlnistcrio del Tia-
s--cs de enta ali os de reeluvd on pa- Fonclneia d ',a Ar-enuna -',r,,) balo entire rns da r presentti e rud---o- DESDE F. ARELA (tlelncau d)
OW e poecesad..Luee-Valdei s .st-soazc nmrs tsinrsstsneceolstiao.i e- oel iediyicanyde alomipafuadead _AST^ ^VE, _EN_____(____an_
I, i. poe drhbo de hs ic di con ludos i-n ,o de drtia rrsos L -005 l Transporte Macritlmn S A. __________Valesn-_______________________________ v San Rafael p Sn, Franm ison U-54"ta
a 1asante5. debO endo jo dcmen zar a is-touel A ns ei 'a m na El ese actor de concs11aenon se hi- In e lt n y O .ue n ciso. U .4 77a
'.s hcredecro de la vsoninoa on Ministro de En'ado d- Cu-a E7o ldentc quo ]a doenrion del I-rlos I epi ea d a y n n... U1-624
S-s.000.00. Valdss ihd'murre a ti"os Tropical- qe n igaba a cont-uar Carlos 31 esq. a Inf5.. ... U/-5153
I 8 de Pnilot,, d, rsie aho. a Jh)c [ rindiendo viaje a border del bucuc. IIn Carlos No. 55t ....... U-111870
g odoumoaut cL....c.. La mo.yi.. a elubrid"d ., dvhnonsealnoac Zonja Na. 5573,.y..o..d. U-411-
cii, teOj-s i0 -i s.ui-n n n ca codeaocoeabod oo San Licaro 803, y Scledead U-4444
'ono o mLepi i, -J(LfrUI .-i Or insmedeon so se irs pugaban k P. Vacela 1.118 p Monte 3-4446
8 ,1 an rsta capilta motivado per [ ils sses qum ler adeuda dblncha---P. opoda p J oetar 1-4448
o.ti encs as cn los negoa ins que m-nor1 I I ompania. No liegAndo.ve a 000 ,5-a I "otedos p a n JUnaas . 11
O nin a si-manda obreras Iuci6n econ6mica. In marine ria hot Soledad y San Josp ...... U-88- A
toe apreIeo Ia inlmsutabilidad por P71s, nistre dr Tih w dai is ii eeciacado 00 parb. sinarbandooas n Ave, Menocal y Ca dix .... A-3K
Ioeura CarloC S ildrl -as, tr-slado a Sais- l buque ho e craliman gestino- ,5 a,
Ic a Solo Priosnc oa dOrt iiesI t nos l brdad of nici.n dv doet ndrl vas ,ie- parn impedir su de-senrolo ante. (t,i no Castillo 102, esq. a S. 9 M-4655
c,+~~~ ~~ aAutnl cg6 at Psd],:ntaclo por la Ot-garuaewn-"; de que el aimador proeeda at desk- -0"1 _. ED Y .ME O A It
noclot Fabidn G;iici d, la Vega, Obreras sn sclacion son el Ho~pe- loin del buoue siy pagar a Jos tite- I"'i j IASTA EL RIO ALMENDAXnEs
rrfcnsor deo Marmi Vas !di s Mura- t-t Crii d a Baracoa. pu mantes tlo "ciimCs pre.itamos, Y f GA
Ila at (Iule So siguio ~ po Taruwn elpron doctor SI- La dirpcci6n del Sindicato man]- 0) . i San Lizard No. 1,215 ..... U-1981
rsea, parrn cidi por habe r aV ado a d,iac C ervilo a ds cnlcs a de SA- .iaq no e on pedan ;.e I-114
S.asui meia hegoey o Aesac-a p0 T nseripa.d essec O l si- a hl--ai- tosl dicceue nopdci S mendico r uenoi ct.utmslri P a .. U47
o, (a s erdm hcesnees .nyino ie C o stsr Ch--o ci vn iMe ronfsicto se extienda a o INtra s "eI Vale n. 162 - 1-314
Ton. Murasla, en el repaito Por- t,0 pla ontcoe i m la s ederacSr- OCTn s n po yo e oprdec goc ltC Calie 23, 1.055. centre f.y 8.. F-770Of
TI. etur nscolla. cc c de poi Psi- h-i a ds e Se a itv pes IcGrand rie mos-vslhrecymonsc e n ups-e nolidatnie S
Ohiroso c h~Araede Oa i-u eiaa ordecnic- e ml personal del "Tropical" no I ,, .. ,`11" Calzada 656, entire A y R .. Je4949
S-e,, ". Calle o esquina 8 a I ....... F-6161
bide al n a enes polabeti d to rd Vcetc n r ,sc5u Cr Ircpaloincee Empov- is op ago. bor oin e a-c A n 11. Coln 23 esq. a G 2. .. V-2803
F oclal lse Idimpu bhd odp rs Is- s-sie c,l is i do ain polac ion F.1 prireptargia del buq dc alca A2 ..-...
n~rciay d ph qu dipui*,a - ICalle D. 453, entire 19 y 2I.. lII-1292
n~rnseu p Os ohi guy deupo 1:0ai-u Verledero Ilennl e ml Gobuerno I debe on conacp- .iA 1-n I s s C F a -
seclusion ...el hospi tal de dent El s Co cos C dce" a ia s2. .. ,,,r n Calle 26 e ntreS a 29 ..... F-6ilt
u Ch o -nslI mi ina. I dadnti- in de osbssded mns da S ,ea 000.00. 1so T:- - dr.a ta t Carte 2 esguina a VI- III I-821i
Irs dle Cuba,-M ztr -. I;u mue "-IC Ie2 e e2 7 .. F88
afio basra gol- is-.-. Ia soedad. -arics ciiioes una dressyreso Textil--Ir1 t Colc 13,e2qima2ca e p .. I .it228o7-
print; has'e rjue 7 -.-.. . ml e S am bro ia eors stenclt d c gr_ nd c s In Henegu enern t f E l 2s-1 .1.
Apic u I I..-mi I" I Pl t~t Calle I1321 esq. J 22 X..... T -3075
A. .Ini ... qui hui ar mo..io I a dadi- d. ba-uras ....c....n.. ( o Julian Alcm.n. ......arino .i--c- i-----_'ni... ..... IT vNs l; ......d Calle 11 eng re a 2 .... ar-0255
1 ro rrrrarnt .di a] +de' In Federactn de Trabaiado- IAN QnA_-_ .u. InenI r i- 7 -e sn Calle 1531501, eg. a 14 .:.. 78-10 .
"a r u :h~Io. caile 8 nunIr 513. on el Re- s o, cc aI Industria T~xtil. de In \mntomp ,,,-,- "F olc2 88 nte3 yn. -9
lpa m erte de Bm jamin Macbof? prto Nicanor dei Campo 'La S!-' Aguja Y sou Derivados, ammo so coIi Coll@ 2, 858, entre 25 en7 78-5325
El I urn eprspe'i dssiu Pr- era i -'arcmao: consttluvendo. ,,de- Tramblol sot el VII Ccngreivo de esa e .les VO s a DEL, .
I E.. .n.- n o.' i, .iI--i.i in.ns- Iso d a.n foso dO isfe'tv void" Ped ...oi6n tendr y efecto d..alte I ..A ii.U JESAUNTO soA ; ,
.. .-i.. I.'' r .I.-I- -,-- ;a iccr elcinsc rey tin 10 1 P ricdrco Iso v s eten I0 p. 311. O. pe1s. Im,.i
". ........ ... d ... ....s- Ben... .. .I \'. .. .".. .. e .. .. Ins dias 30 y 31 del prars-nte. me .. .. li +;l I ,l ayY A TO S ARZ"
comryte dci son iort ea seri o Fin- s ne r ys tarrio, de O sire 'ida de c yr m ite, ec n e Palacm o Ce los Tra- no Ot 5 T. B. Zapas yhE. dam e. .. 1 l
ipotn Markoff. asssildo dI secrets. baluras ha-an pot cieh arlo I b *iadoc rsoj; I "g I re .... l-
I nnt'. Corccc Na. 165- --i.old4"8I
tm ofcla dotors dl ,mco3eanrem55reruidnessn Loritz Dniores ...... 1-7031
n e nte roiente fiscal dpctor,Fuenters cv tos Prlmo a Instetncia han -eec e class auno de Or i proireta 6I- ..,s I ln1 as. n Itn S S utdriS ez y Dolore a ... 1-703-92
Cprr ctero Irecusdosn el a H enspital do Moa7is I, por la concertacly del Tratado an an, .1
a, occene, ses teo On Ge tubre p Ginna - A-3096
Nada pnrderno.,i oflteqri de eSte tlo, ss Uientes rnfermos Com-rclil coil el Jap6n. A base de I '."'" o s.
a runot, soloe hoo esnado Rafatui Leandro Maeasuno. do Tit- rebaiar ins aranceiRs de los telidosr.- .50.a-n' o .. "I I0 de Octubre p J .an, ....... 2-75l9
..t at ezatsSI1_ so,3i .-', 17 n"10 ue l y3ub rge 1.457 n .... 1-759"/
lpbor Ins pcitos so canyli-i c ode nedad: Cande do Marroy Hern,nncs s 7i on cdentes de ese pals F. r11M,1n-1. RodrSg uec y Or Far, ll. 1-9 41
c a dt s p o d c h isle ep e c ra l Se nt d e C a ma 2 u : N ie v e s A c a n da G e r I nsr u a d e C a p a c i ta c l nn p ar. lA, S I I I
s r ....mmar. de 5mm Co ni. Rail Aliis pne Vista Alegre (oeste), 371.. +1-8
rs~ Acrnc, Rodriguez.' di Arm 'Ys o Delga do, deSn Crtble an [ d A ,A ,It, n.1 El nmp leada dre r Woo lwo rth l .,..0."- r I t Luz Caballero y Patrociniq I-W
Sr iz. quo oportunsamsise rsndran so Usiguds. di CussOsd As ih Is Em acnmbca graraI i-ru-had, O1 r .i. ase ont iS
'1to m- C lcnrro G r lhian v S in tuago P e .-do- P i l n o i ci a o l o t -,o; .II '3 '
osla-me, inn C csne,os. de .oentsabo de taOl de Ca nbn sdia dANTILLA .owr
I- ..... ..... olanda ..... FP I bll 1 prrtdenNIDAD c aset I C Managua y Lucerno, K. Y X-75 9
a na i grande. Benjamin binilecde Mo- ..rremla gmveral de esta orcani- : .' 1; 1
O b r s N c s i r C e Los palaeIo y Sile ro p ps- caceue Eaquel Vali edaei- s .t, C. Cecrr 2.081 y Chn rm1a. '1-74O
s Charsn Rlcordo Tssrevn fle. In Ic nstaural6n doe una Escouels
oob ai. et Monoretin T. Eeocr n o-, r Conrsro pmI mIo ins ,mm-( .II Ei .Crr .8 hu .178
i n sabal n S se Manzanillo Y, Evar,ela e nacitacon Par a IS em- W. a ut Palatindi 238. y Atoch ..... 1-7419
Seiano Santos. Ru a PAdron a pda de s 'Ten-Cents" uele Cer No. 1.48. 1
Andocltor Ls d M1ranal de s ogne hAr-s v Adalberto Moina Duazm.one- eeen u superar ous conoeimientciss 147.:.-1 %
E doem Lot obi-i in ccande0 no's y Lu Ant O G rande- 1A 7 O. -" *
ronel auditor jnle del Srrvicio Juri- I On o Is .i a y Ineionec p uaI in 'cprin u ,"
disc~~ NaaoslrlenO ba uejadhIa t EmbaJada Briellical burntones em glum dierneocinmol nit- c * D L UssaAapCmnO LA IXrll
P bir N a o a i n l imdan Ian oealcanale deasod o gum ,tle a riioi'n-va
I Publicas iotue se 16 factliten todas Jos C on mct il l quemjabqueu _act ivicc" I st I .... -- .1 Il 0 Saia ..... V, J u$1i lo -225, '
e sn ndientes, p lanne i Can isced entues iClalm a nte fore- "ann In E m baa ada dp Er sta E os uela. sea goun se Inla y- --- F ',r y Ju enac ,a X -2254 '
rc-lacion'adoscnnel'ay I Or Sn tac Bre.. .a rn La lHaban "no p ins a. funcieyar a el ei pop local .... .i... .e A inS r. 5...e. .as X-4121
p r. ian d Os mesgue tosm e xstr ntes sindinal de In calle dO San Miguel ., .Ca le Is7 3 5 eng a 72 X-4121
El puente Felipe Psasn Im l rs nlrededorrs dcl ed uic e g numern 509. y a lI nsna Se do ra -.h laearB 357 e Pasr a 1 a. X.-40.4
nA. I.. cas o l.ra p ib a deA,, -, ,-, ha ordenado ta desmnsce- el number tie Eseuelan de Caactar-I r- Milim3..e ayg.
G r -' -*Uiobme Ramsey Rein I- e-
ss" inlcrns del Prcosdenlede la 'r,- es- ea.-r, Os-dho urbarn. l csesiosa iId e -ni-meon. toin~s t uoelndoacen- ejI ree Joasnel
aublic a s ue se jycutasrSan rn l.a 'e -e.ee ,,. payrmac. Ins gorn egurao- I milen de erie plantel i-na ion. Or cre- ,. t, '
V-ttlan en In mida reconsrtruc|n, ld an t r,, i ,, n cy ue ane ad-s tombim. Ipasrar a Inc emcpendoms en aguelian f 1.0 PINOI
-c puent "Fehuor Pamo'" en Ia carr'r- I Ntlcleas ufrilc~ae conclmcmlentos prd.ctimeon gum- Onbrn --''--- Ace La's Pesos It} p Grace 18-1155
is-s' On Sante Clara n Oranu le --Em Di. tlerrndc, iete de Zonemo- dcenecesitacr oando,. par so aomae s ioa1
Gl'and p e amhan Incitiado a 70 ia sin, ruueoa molatdoel uem g a veoo em- 'c-oatoaonrlo p' reun Is gain deter- 4mP" MARIANAO
r~,an dm1 I-.' i.I rtl indm pueouc. atom rnonartin van on premr so ue mine ml Cavemano Csiecth, Osd Tra-
sileon-ca:,3 h nin,1.remtns sericion-ura ide railer Oct Cnuntce Cbs. do balm sliet goc rice lu materta. LA1'IA IMEDES IE
Fni-a c~., e. n,.,orrossu ncusirein mocn m rahs e n.s sie Conr gehi e, I ttIT O]dAnRePA A
Ic-, art nonn. dma huttdazrcr., tali presnace cset sanmscrein para sm-rc\a- toqea porr at dcrempebio de morcon -7 "cNsBIA MIRAMAK VC .mBKIIEAA
intonisetndora p' gauetnes cannn.o maor caaprregmric. ." ..S- Cli -1M 5 ^n 3m Lu .I SirI~ra 34
Primer containtInedn Jefre de 0. P --Sc rcee?,at ammecmdoria de Is Es propetnito Os to Uni~n Sindi- ., ._Crier 10 p 48r Olmcear S err 9-2742
El inlnistrn darter Parr-s ine..- ,,. Il-u-camr, postei seer Ornpcmdrdlcvoi-n. cl Or Wocilwortb On Cuba .1 tninar Camlec 12 p Are 3ndArAsm. 0-2683
isn ranont e thle cansor ae '.3 1it.- sn-an-.c rreinomentarcnspara evilers coin important~ acurrdo, gum- too Ial 2yAe3aAAr.B
enieroi Cnrsamol Or ateu- t, ,,t a., 'c Omrpcraen pmr Inn aceras, trabajudoren Or Ins "Ten-C~nUt sem Cater E s.,n 19 Atm 9-2734
vinita ma Finar dei Si-., e ~ -he. mele irat Or "atainzans ma- supecen. praoci~anc p crmdoainses p tT 0 imp-:,la Ire quo coied dosse. wnodal .1 ARIO i LA [Calme I' N .. 209 Aim 9-6.54
provincias, ne cruetniti- en -:-a .orl ., I .: ae qun dora~nt Ia pcesentm em- anejac coda din. El Sinomnato pane Il Columabaia a hirndora Al 9-8303
lot con lea Icer. de Disirttns para thoane Ic inerona nreortdon tces ica- cmo manbicueto cnn motb medlda los MARINA hone a aul dcllpolccOtl l .1 moor voned~or" 101 inUD- cotie iii Ase 12 Atm 9-7187
Orleerm-inur Inn gum habruen Or ect- ran Or timbre Ittloda: man Oa ona- canhelois Or auperneldn de todon Inn '. I Ace a a 'a Buecspocaa 9-1Il
roe onceeen coda ann de Iss arcii tmln pc vim otro d amer. mlua.co ~clcda c IBO2 cIImt apl i 96
nun. -' Anla m en Academia de Cicden~a "Eeedma uucn n In --o Jacssnriado Ar.dClb DIA346O
..O.senG. ac E proxio lc'nen-as, dsa 20. hamo obligaacidn -Olln Raquel Voitada-I s-d anunaoannJ.aclmalcad.e.) DIlub N.** Lbordo an
Gndn a Ian aneminas de to \'sttla Ia aresedencra del docinr Clemenie LoI - ....QI oaSnnEMeAoDOBl~cd e I~~O m lbrdeva
del Fresmdente dc in Repdibjica ml Iacidan Benlor On Ia Unisersidad'd On ma- Or rooperar en Ia forma en C ReLO8- Qarmados 038
pr6o.tmo. -,mar de tunloa a tiinrasl La Ha'bana. .. ...ceb-ran ... .. ams ... a. nam a Inbl i acombaladaren nms es pcintOt~a tira II Re da ci0A umds 10"028
nrninalaica, el ,Ltsitol Snn 8ie Orlen- Amcadecra One Crencras... cn el no ile a eamjor marnhu On Inc nega- [Lnn1 eec~ 0 .
te esib entensigienodn 1os traham oene pragemama:. =" .......nIds Or to Compcufrta Woolworths. Noel rt215 a Pasomama, Hoe. 98-1.22
Penolni;as pon smruehogoluar de ab. Coeced~rcaceo'nes' generates. pot ml p a girt nuestmnn salarlci artnales p
nCmgip Ocac~o Da.nmaal Anhatereet 'AnaminSutorns cal coma numilean candinta-I
O iEl-Ingeameca Aiherto Ar...u ha In-e r. .pine ....d ......E ..... Pern cnnO n dioaloe.anin rle tandni aas ess ,' UII~
fanmaui a1 malnlslrn doctor Ferdo Stnbie: E~ttein de Inc nnr n-adlos-ito p d .ram d rnlamae dci den-t inaaI--nO0I
',Jam' ar glue rantiaba a citnmn acene- cmnm I ,agnnsu- rcnatim. e nalin-l o gum masGnc DE r oio
dad a Inrecrnstrvoscidn de Iu calln ci bonn par mluc Onc tlon_ ..c... .i.. eign r....u..... palos TUR-O8iHY
...be.. "..Ag'aminnte i Son Juan de La...u: Entudr ...a.ltmopaolni-1 -- -- -6 -8 8
On Qicin L., Mammas p e On tocamital gecmo pnr el dorton Franmiscn Luean Abreu" pTrnamtamntn uriurecumen
agconia ab- om- ad lsa lltiieopn p0- cibvec sottdn' nnomctnsiciac. 24u cll yrShp az
rd n. Ciego nA-t o~ n'n pr l'o ncCol' FenaAiguc.i ARIO Dl)E LA MARINA.-Miercolem. 26 de Mavo *le 1934


Aflil .A.ie\l'.<.li lim m mu m l ..B- -I- -----


Cr6nica Ilabanera


B a 1 en Es adiP..n fl.-',ral 0"el ci p.lc, .. e ra herm.na .etr no.lo. Margarlta P.ri mn t ne Ins dim.' I niif. l II.-
f IIrr c,',c-.o. ,n c tiCar al Ifin de la Ca- Looc.. Lplina AgulloO v Gr;,zlella I vran lTa eliqiifll incon.undibl d
aa Trimi Alons de la Torite. como ride
Tr,dcr 5L. p-aeitoi:.,dn. patshlaI ,z el e,'h. Krire Ferrnie: La corie de n,-r.'r ,-t. pecidcra maids aract.uss ia 1Lo- rem Caa Tri
i boda rie ha. 's df rfecu' ,s,s' ,-i C.i_.nai % Dnri a 1 no 'la eal a ia ,e~radi oa r iu Maria Albernij, Alberni. de fio- Seran padrinmn I mn ,'rae Jonah.-
nine JUerv en 1 ,gle-ia do NunL-JF I,. bol,. iquicidrii ii'raI"ra qnercimna. Brrthi AIrrnl 0e lIgie- w,--girl' iy el ishmpitto nfn Gra' no Drin de Fernandez Cavadi ma-
ira Sci' rl,- il Merccd rnlaIirp I-li i,F o nifn PI ralti lhanuo."
;. ,ran c,-in I r A- nt 'z 'r, L,"r,, ]'. I -'1 - -,' "r44 a ins w e e. 4" r, m .f 1, cA rJ e ,rrz bn r i ivn 3 e n i l
Cfir- .rl i rlj 11-.c C,'n:- isi. Is1h1r. ,h,' ,r .i Ofeiia rcr-nrfei CA,. r,-i, T rin rl tb.o.rei dei [a ren%,Ai ,, rns "' e madre de Is noviq

I* i
hu.Ii A.


GRATIS, absolutamente GRATIS

4 viajes a Madrid y 12 viajes a M6xico

CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS

Como en anos anteriores, por CADA PESO que usted compare en LA FILOSOFIA
--durante "Junio, mes del Cliente"-- tiene derecho a DOS VOLANTES para participor
en las adjudicaciones de estos viajes que incluyen: pasajes de iday vuelta, estancia
en hotels de primera, comidas, paseos y diversiones. Todo por cuenta de La Filosofip"


Con la fritejada. Georeina Ruiz Montafin. aparecen en reta foto de la merilenda, Margarita Bolivar de Garcia
Bengochea,. Poll Junradella, fleana Sera y Gloria Reelo. ,Foto: DM -Pardo.

Festeiada aver la senorita Riiz Motitoio


Cada cliente agraciado obtendr6 DOS PASAJES, a fin de
que puedo Ilevar un acompanante en el vOioe, lambien con


todos los gostos pagodos.
Constellations de CUBANA


Todos los v;aIes en los polenles
DE AVIACION.


Sombrilla tipo Indian. En bo-
nitas combinaciones de es-
coceies. 3.18


Mac tacido y mLis' isossisida !a
mersendo setetracdo osre tarde
log mxclusivon salonrs det Csuntry
Club de La Habana
Eia tit as e efrun s la pri Pde
S aram e om asIe irersa a la treta as'-
%I tia Ft eicesosiB-sir Minoirdy


For]

T~a,
vCa
di isi


., Ii

1DV~~


S Exdlusivamente GRAD

Pasteurizada. Homog

Prochdente de Vaque

Rica en crema uniform
MODERNISIMA PLANT
K6ldmetro 22 do la CaiIII I DIZAI P% l ZIP


tFernandez Cavada. con ocasi6n de
sua hodas (on t tcabalteroso oven
Rica-do Codns v Galamnena. conceit.
zads pa, a toas steP media ste la
siorhO del prsxlmoi nsAbado reints-
nuee. en ;Ra aires-a dei Corpus
ChAstif
F1t iinp.i nvlir st('sd.! I
se desasid sinda a C,, nai
t ii). d sa Poid ls] Mi-s is-ea,'
nume ro-sv nim,a,
I.astia w R .is-Is rst ro a Ls e s 1td i
iealzaba ('In Lin eleg-l noPtndvlo de
i'lsr' tde th:is b,,sdtd, en rvids
I sis sfos......... s,......as de ....q.i
dea p-rtada'. da t 14s, ti s ste Os
pr<+net'd,,
(,' in (i,,,,s1 e- n is- i n sin a sre-
;a prin(- p.i! ad'-In .d; , rt tl
iris srt tldfhue' nalsatirates, Aor-
sanszados,- del agape. as ti-ens-
sono %li- Isa Fisantis di Pasisis
Misia Ass- ,nia Enseriat r e Gados
i;,:adrlts- B listis d, C-s-it Ben-
aocnei a Beriha FPna de GCidis
BeasA77 Gnns.aiza aoGero de Bill(,.
lsab l M,.a t spez-Siieirs-i diS!I-
sa ) Iatfirna, FPal' de Mtra o -a'
seairlia (Gsrsa BRe- asIlea SeI a
PFi!s Iiasncadella- 5" v e-ana BRuiz
.Montafio
A -1. utn. ad-u,as, .,) g sl!,.lleclte
6"', sas.
Nentsa hisNsadela sde tapp7 .its1-
r,, I.-r-de, MO a.,, de Qup~edo
1-mdes San( hez Pessins de Perea.
',i, u FPe- st di BR tf'isi.s-ose.-
lid Va ;i f rit, E snsi de/ de (Caislo
Sdkif, 11+ siv r" A dude ndis, As ii.5ii
Bi a\us d, sil iii, Pepsta Goaiase
SOte o de SA,t i,a Angeqes Nloile-,
'do B re:th tisc'riss
(Jgg de]1J-1,11H
R.Iq,jel 1.6o, ~Z"luad, RdA 1g,
C Nal-- it,, Italte Rmca Sun,--
no de -Ans litat . ...t ...
iii Sisiiiiisie.- sF ii ds
iPseisis oar S''"I.H


F.strla Jorgr ie Artor.
Bebo Aszc'nrbe de Portdta. Maria
Karemn de Blanco, Maria Antonia
Mendez de PerniaF, Sirita Pasato-
dos. Rukv Piasaaodo sfie Saaved!a,
Flena Mesa sir Galanetra. Chuchi
sist lide hMael, lloana Pelaez d,
R,Bnda
B ba Sitad sia sde ( alan, Mig-
s-so Prier dr ts n, irsh 5 rlths P'-
.,dae Tor,.,.
(;a4ba Cs i,/i.i. de i .nids ,
A..oaa de U.s-ia... AiFsosnor
(;idi.v, rOfel i,,, ,, ,, dr B.asisc
"'I"'at R'11, l d Dumn C(, ,I I-
l.s,p(Cz Oants,'Ai I i(;iiACsa M-
,n ide Alossoas i F.l na PeinFHs '
Pe, / Alon- N lal +,' p ,lr 't
Su.s i e;!r.,- M ss;a J,,sa i Sur "
R,t' de Ps F Ih *Al ,- 5 &
Qisonlesr s hMargkW,, a Ps'dra do Ro-
ds is i.z
Y e le as opid sir-norilts,
SItsa s LrIsa)iRada, Sislsa MN-fl7.
Cit-siHrrnandeHzd CIoi UJ Maria
it:o,,nsa Duyoo. si; Diaz Asranss.
hitaa d'l Barrmi. Es.rita Ltopr'
Onoia Ampipto R-,17 Montaon Ps-I
,,r t aoadrid, Mersta Dao-s. Elna
(;-,i wesidia. uhss s Adas, Csrcha
a Ln a 1H-rinoidez
ssma Rtsz MeJt,
(c;irlsa iGutu ei" Mssts is toa-
Brass Tsi-ri o ,-
des eroasidriC-
1'Itelena Ba2L'sr N insila M.it
tia Nvdia Gis, sd 5.(sI-(',-nch -
sIr t iadas. lhsrton-a Pd ,
tjreftni (;,Is !
lh Ida B tI .It + -l'ra V *Uw l- "
I., sIt 1s 1isi i,. s- siat ,i a lI
()fg J (G a d ,, .l,hl, 11, p E ,, l-
is Est i a del Jil.. .- r .%dr I ,dii
is h -, 'str, i
hono, de 1" ,Flo'tt1" P-
IN ,- tarn b-~r,l,,- '-'. talde t)o ,
m ~~n l ... --.... dt ' ri ,A del e


-_ I
PIlama corio en freico llnolan.
Fondos blar.co roij aul y ma-z
con del;calda ea. mpaclones
Adoicos de encal-s biancos Ta-
Ila% 34- at 12 2.14


sid lItPa Tssma psan i a ai lBr hde t ,I ",.


Ei fit (Csn (C t~iril de (_,t6l(ic(s ; _B
iaaabtehsnadrC.rha FRntrosalonsdHesactii d. a-.a
a C, C Ais.ral de ata hcasia '-n-a Cultural prisesntron 'tin pro rn,ia
an A SoJS ans.i adas unsia tard dr de amusoca urr anas nri- s .oal a5 C
't paada Isunt is trafeso-a Emma Tabare sd t:e ,- ,
-- ta r
FI proarama squ ronslaba drPa
Irp parts,' ftru inter erltado ;i,"' i
i711opranip, Asnas Pod R.&7 te
i{.: i ndero, el teorn FrnrstoN lArtne/
!a oarpe sii] a nnrrr Tn ahat e -
deip' it c p sisisis F, msi'ti lilaciri "

Es, re naisonrurrien {csIAi ,",r-
I .n- m,,ins ii nsiis-i del rs
Csss a ';a aaC

ps-td,,nia d la C-so C Ius d-
Gsatoht a'
o'), He5555 P te (; a st int Ila
1,an I rl1 '/ 11 a d -,b nI F, 'O
lha Gasizal' da Rs.ss'side B Ra Te
i ersao. de Ga-rust EleIna
lina d _, Gas,-a de Io. Bess' "a _
hiss sde Cartrous di Anisui a Na,
AitnnsitaArira;.a Emma Te dr
H rfais ) Its 's Bras arsi HsUa ste I a
Fi tas M trln.
AasE a lul[ a isA DuarnA
MaI a isa I i nnA l.isim d ,,
D ,e "Ia'lc a Nia n'll:- Her 6' P e- (C a-
bral marip lu.uaa Mon-, Ma 1
Matl-a ine/ o r i usda d n !a aI!a IBi
teons uRidil sPir di BRi. asianpe
N mos-iCa 'sri lats Gftsta [ '1111c- co
OA. di o- Pa tars Branh h" Piahos de vajillas. en crash a
0 A.uH~a ce Izluip r d n.i
G',orta Frrnandriz Marry,"HepC'a- lislas, 24 cts.
br aMac:as
eneizada. "I rorPRBello.....det dr Fe ..... A
dee Crass 'It.o Voider des d ri rem
rias Pr aisu tenat ... a C d-' artn'`s.i Raqis ,s le
sla Trsir Obduhia F- ti e i'
l aass. ,,,irie -5 st-a
me todo el afio. (,"a ':diC'a Br. i'd'sPte Ids Cs.i
lina Gin ale C ssitisani Nesna Oft..
is a'lt s sn nd de MisMne,
FI dwaida Rexarh de AhA
Roga Garl dC m (arr oasI.,,h ta sp-
rra dr 1Nno~ueira. ]Vnntrdita Ferni n-
; de.'He., de Aharez Abella, Anrrla ?
: ~Merced-sBoth
'Y rsit r upn dP sefnriMar
Clara B Caridad Pu i es Ada1(e-
11(io Gloria Tamralro. Nntonia Ro-
mmri2Ue7,gMarta naldogs. Cermsn
rlena Cru7 Frundina Rnrhi, Maria
GonnAl'ez Terina Reynaldn-. Gror-
zinaz ce Laftiente. Fo Reg~o, Nona
Katty Costalrx.
PATUtADR deh na Ari o)n. Dulce Maria
PASTEURIZADORA Abril. Juli Garca Pul, Obdla
GutR~rre7. ~aQuintana., Jnsefina
rretera Central. drElestary ~ .oey Mary o Carder
Marti

P ibltotdod NORIT
Ip &-'". r al -


KRI NOiN ,It.5
S A N 0 S
Scon los mismoas cualidades del Mastuerz oSNc,.mIu f.i.a"".m iRpro.

Corn c t6fica... lumbagp...' dolorso en Ia aspalda y .. ra lto-
articulaciones... y otros delarreglos de los rion*Ls. %i / t ro odel-uC
/"MAruI ZOL'".-
SE DNODAS LAS .ARMACIAS Cob. s-

S 4U MAL 1S 6D R.ION ... J
TON N l4STUNRe4.i


1 \. A\


Sayuela en sed IFr-a d* la me-
jor calidad Ab.eria al frenle y
remalada con linmdol ncaijes en
el borde. Blhnco rosa azul lai
mjn y negro. Tallai 34 al 42


oiha en blanco ,
lore i 88 ct.


banico fondo blai
es en colored Pro
era de sel ora o pa


en lodols loisnco. con Ilo-
pio para car-
ara nia
a cts.


ks-n
-a,
it
~%, i a
'1
'Co


Pantal6n silllo "Callfornia' an .
.., *Guaysberm do poplin blanco.
crash colanks marrugable. Con Guaybra de poplin blanco.
Icon alforcites. Tallas 2 al 16.
Sdos plagues y zipper forrado. con alforclt. Tlla 2 I1.
Colors enlteros: beige, cartn- : 1.
Slita. grils, prusila y mostam. TI- Latles, en vriedad de celores.
:.,lis 128 al 42. 7rl8 I 5.4
... ... ..... .. ..... ..... -... .. . .. . . .


El holier neck. 2.21
Ei pedal pusher. 3.,78


Sheer Un lejido muy ligero,
en preciosas astampaciones.
1.18 yarda
. .. ,


'I
Combination de Violeta
Extra Fina y Talco Filosofia,
boratado y perfumado con
fougere. 98 ct$.


Crash de hilo puro inarruga-
ble. En tod'as las tonalidades."
Liso y con preciosos labra--
dos. 2.13 yarda


RBJS D. 0CA


P.Szina Vll


il IlIIlI I[.. ki. ll .rqPlliL-41 llilLIIlllqFl,; .......... ... ... ......


W--


Cr....:a I-, h ....,,r


A.. C% If.*1


xapssp


J ./.I:; -.' 1 9 Taal.n .


iARiD HIE IA MARINA.-Mierrolep. 26 de Mayo de 1954


Teatros Afio CXXII


sonvido erspect -esterof6nico SOCIEDAD PRO ARTE MUSICAL present su

Lc.,, .,.,,i0 GRAN TEMPORADA DE
j; E ,, ... ....le.. . .f I' (
1.1 lieESCENAR10OYY PANTALLA'
S. -....... ... n -p.. 'I'[. P. |.a A V I S OI
HNIOAH,,\,.rlW: t l^ M^ V '" ;, ;-, rJF..-.1,',1,' ,:on.r YjTue~ dei 'asL ,1L ,,a iJn T A T
[IlIlSp,j .,oad l uiaz l,:,r I11c :,l,,iu I'.l- 'l:-.e n o .t A, lV nI S I 0,,
sEr,1SraC ec c-na r -,trldt, c.. .. ,, c. ,,
.... S. ....ii ,i........ tla..... .. e .... s co--or MADAM E BUTTERFLY (PUCCINI) iuNo 2-19:15 P.M.) D..ad. hoyMircol..26pug.
a, e i- sistema sonoro "Pe: '..
El Caoe7 endowi cne ic nepl- tereol6nico' nos ha parecic,) i rat- con IRMA GONZALEZ RICHARD TUCKER HERTA GLAZ DANIEL DUNO den adquirr!, lea locallda.
,;idpagm e m ildo etica7L Prictico, po,'o-e J,- dee I uo cl~n.
(yiLUJ^1a grn^ypl,s'p~\ ^^-_- ., -.., des por funcion.
cbaios de S pie a condicidn de voIiii CA M N (BIZET) aUN10 ,-,,,SP.M -
C Ch a "drci s i Efic.a zporque, en effect, F. pr.oC. INFORMES: Ofic ln edo
p Iadre de \i0nr 1 i n rprea a doL cceon Ia sata Una sensac::., niL
pr ouesta HWindsor"nica rl Mead1preclable Hemdirecci6n v :r .-. con ORALIA DOMINGUEZ RICHARD TUC LER ROBERT MERRILL IRMA GONZALEZ
.U JTO ASTRAL. ed m ay demostra v qU, per- r a demris cas son, on hn n -,.
IRC^ ^ ^ ^-l^^T^^ ASTRAL.- so* ol- os ra. fi PRO-ARTE MUSICAL
c u la caidad sc'-c ar tc Unsicas He uotctI, 510 -* a -i
..... .....r..Aco osi BARBERO DE SEVILLA (ROSSINI) I-UNIO 7-(915 P Clzod-o 310-
.. ... -- parte de Ins empresarcis"de ";J'1:
Scinemnatogrt.icas.ea .n.. J con ROBERTA PETERS CESARE VALETTI ROBERT M :RRILL NICOLA MOSCONA GERHARD PECHNER
r E~~~~n forma semeJa~nt a n.h,
I itwHO 1.R **o. .cio delis tema Ccn c r.,-nScc_-- n Director GeneraT: DANIEL DUNO Director do Esc.na: CARLOS DU-POND
Ho Y sa. 0t rclati6n al fanmoso Cinc,an ,- _; Directores de Orquesta: EREDE y PICCO. Director de Coros: PAUL CSONKA.
i5APOBADA T ,c ii .'ws I. '. t. 1- presentado el s onido Pe i -DA,,
PARseAaes tereotoocico" en elme.-old3 .
B I 1 l$ ne con r especnto a otrceos Sdd Indan.oli
sorudo direccionoa estere,cftt ,, cie
caacteris lcas t6cenicac ccths E.-.--11-1
radas. La norma qLe Igoscemncrec
Sgenera izac6n. de o cUna inooca- -
_Ikl A Air, cthn en as apocitle7. isa utcizc.con
simple Yval.alcance de od s e. .IsLonrlnua desde[as Iu del d i A Acondlelonado.
a cometa prritc ca u e A bueca odopcai o- I
&RICH~ARD WDMARK ELAINE STEWAT M.G.Mi greso de brtohroinDeo c echa. ccc,
__yem acho cT ReotaO NcP. -Yc.. ,Ec
K .e r A A R l Ca s a d en t i n en l o s B ,H- -. l
A "norlc i En cormaw ten pn etgcnre n dli m end ,: ,.., |,
El EXPRES@ DE LAMUCETE COANDO An L|E n Ci e 6A
|l cX~lion DEILO MUESTEREOFiIo O PASAII LAS dUDE j no se generahizan co-rAialm-nte' i -D
En RO I .5ill Mderl oe es poctue para obtener rcr.ullad .r lo
-TAVOT$D JETD TO iR [$mT iCI[ D pr ictcos se require i n rorcao I
ANICOESDEJVETD O EEpSTELetrceehnic o*cTRIANON PAYRET
Es *..Al' "=id /. ssn Cast~... AN.. SOiaac todo que tue demostradc ei e
LA B E LA VIA- LA NOPvA MOdEDLI OL o n en eI "America" ct e . .. "u mao
~~airacti,'o en la presencia 6e Una
~banda sonor comuin y corrinle.
....v r ..... .... ......to coci crlcl. La Carrera de Indianapolis
SNna iual con proyecto:ie s standard C re -- --- -
Coma ins qcc ee eb sornavcroci co-
C FO RD dN Has tn eaccies ea hisiccc, 0ce Pre primera %ellc r' COLO F S y DeCunzm a-
AdRaA IDoA raeras h'h de ec cla in fini a -CAi n l S OBRF RIEDA i a Un Le-


I fi/vSKS *'^^^^A *****l--II^BB'a C cnl pr*coe cuull Moreno de I,,-'h.p!Mnco;qu ormo eir*l
IP.CW5 I *o p b !- edon" ma ho p aesas amen CAMPEON DE BIE .
...........1iNI1t RAWFORD Oproduccion r, ...sonota .. posea pnel adita- ...... a i ...... ... AM PE N E o
mr neo .clue rp o ee .a.sr ia icrvM -221 l AR BOLS. to te lo n ,l .e.on.campon de
eneciosde dcrecccn son;t ac e s m- c mpeones Pr TO A.ro cO ElI oulimo carton
Din cembneszcin grbda e> n a h nd. c d d Le envue de El PaIto Donald INI'ORM.ACION M NDIAI.
i-aoc. nsoc-c decir. qLeC Is caractci ; lesas de eH iPDEL I rIMT INI%L, 10 AcLuatidad Espanoln
I smo epoucncro oayAeiunlidoden Franceras -Notlelas Naclonales.
rap MICHAEL W ILDING"etra",.dcome....perfecci6n..aden "Soly
SRadio Cine con "LOCOUAL; |o |ildo nra pod c rtam t d ..i I a Vd. en EXTRA HO A "A LA orA CERO-
P A VO AN impresario dcsee in talar I C 0 c d ,aln 2:30 y 6 :3 de a tlarde exclusiovamente
En 23 12con EN LA NOCHE DEL PASADO r a-colementi ar ccque se -c v (ha de si o a lernes- se- c exhiben: Dos no-
.......n.. Ins canales son;, roi.T eiea o sd L t
fidcrcquierTacoUc cc nip els eoria I de ni eoere t Mauham. tltu-
reqoceresU is'""'rgP ^ once-* casco.^.,d~aeponc~Aln e^aa --^,^ cc ada./ ^ uso^;*.oS
ic.s ue ..adc.rr. ic i|||Y. ccc. .... gran ,A .. LA .IS/A AL DESNUDO" y "EL d
irsque prod cen Io, efeclos delll r n aa "AVAA S o. E
Ireeeh3 uoCOMETA" nirada: 30 cts. y 20 ct.
yey ?rO ~D7Jt~'~ Hee Iapcnteia Ica ioa Is derecha. cccl
TLUNES PROXIMO at .ce.tis a ....iccec aoa.aIscl ccce
da. SI al emprcesaic no ec Cte es Aie Ac ondicionado.
Ie sHcec Aa, piede 2Iq'l tar Ii m"Ra iatcci.er iU PLEX ", D
1-01s'coale in 3c30I-Entroda 50 c~n.-
peicula y pasao]a: en c cqc'cpc 3-- -,
CmAentR RDCCIND L ,--& Nd e pn r la bonida 5,1"' p Iaal- "" *Y,
mcc parIinao-Ililaccac.:fUNA SEMANA DE OPERA
--'NEMAS CO -" ......... cenltralfniexi~eli........n r~g~11,."
j ac' q e .'acl eN..- Hill ele Milrecolc- ...e .]lbire: A PETICION! para cm-
otn d-[ si~lelia tin o(.oplimentar a la Infinidad de personas'que no pudieronoverla
m Iso quea o i ce ac''- -e -, en no eietreno en el DUPLEX
h. expresadopolo se a.ca a ,c cn LA OPERA COMPLETA DE VERDI
son-eicointento ee di'Lilq cie'n. Fi[, S
con SONIDO ESTEREOFONICO PERSPECTA ,r srrcai .. cc1 -al-r i i !,L FUERZA DEL DESTINY'"
...i ut.................. m ae a, Ceonodo po.: Nolly Corrodi (soprano)-. Tito GobbI
I en Ins u ltrac, v ecto nIce. ;a .. ,"i (baritono) Gino Sinimberqhi (tenor) Ifalo Talo (baoo)
,ted st i ac o 1cccc do qo'al a den Teate tOpera de Rnma.
-semuen i a. De Jucn es aDomlnio: "LOS CUENTO DE HOFFMAN"

IEn m a .ifico COLOR y coon un rtpar de mdllam! teUcna perfcie.peci6n v n nc a cnde-
Is t;cnica filmica: Ieroa. n- rci; 'i -
re.. .c ...arc in.Ccc Cc ..n.. .ar a ic-cc-..misteriol
e atrbircha sele en concienr:a a nc n-
g una He las o f oilm s de r~intita a-
laost sicutarmd e Tc cm ,,cc .or- Lo terrible es aquello qtie atrae v que aterroriza a]
e-a si, cantecas ma 0 ro,"ca cal'o-
sH ia- ... per so ....cc ....... cVaOHis'ntiepO.p R Asi es "La edaaedelnemar", la grand
tntcos, pero no alleran 'In ] a,a aI
e.....IR etla ltce ptos cautcca sica-PROHIBIDA pelicula que PAYRET estrena el hones, 7 de junio
rifitca. FE; rils. el prool-ina de is
ciced csl deilcpei loEcdPA RA M EN O RES Ei echizo dci .car..scc.mistricor nice.cinto. U mo r'donde ]an smonta-
tecer me rio cccdado ros .10accion ezcladatalohechizo v I has, Ins values, los oc6anostqueoIos
toner caoco cot a Is ec -e ta'aeraccion sie Una muaer que l c b- Iseparae fisc'amente pareceneunirlos
lcici v cm s o nes s dT c 'I- c cc ccc- zo anus bodas misteriosa' ante el mar t mAs, porque Ias caricias y Ins besos
tdemas Tues con frecuenrai ses -o- colo si esce sfueraS studios. El drama hace quedado grabados tan fuerte-
duce Is sensaci6n Hede dsorien's- e%'aidnii e Isn civrii et n !s m ne eed n
ci6n v desniste frcnct e a Ia prnoe:e- e lccrao rl naric o si Ib sn cc ocerl- dcF me ec Ten oas menies decade uon
maica contermporhnea del -ne Y pot"_e-rc erl~en tinll n "- cecsient 000 despcchs si Abs,
......proba.... ..ccgrandiosapelcula. c tL -- r'ccen i, s tuvic.ran dand ha-
te t memno cprob temele, oc r1-...He los artists que nfl-ce- I He una acriz cono Zully Moreno i cno.
',c prqc n.asc .coari dc T "Irin0- BO(IDA EN ESCENA: Karii t Aceros e crar soan ...c..si la o rt c T t .c ct o
tdos audr i -vi suai escvit. 7 7 teo .o cerjcr sic . r .pecTcccc, en esrarnando a '-La Danca del Macr".. Zuly lMoreno s enfrenta en eC -
tI I --anilr etern en laIARTI el dontihgo ahon o do rces dcvi i cn a-bp e i ulacu catncorbla abtteis e e t so- s ll cii sla extraordinary a con el rn-
iarc arte di ela pantals e rIno 'i anor etern ena i escena(l circc rod c as A cTI acccdleel do m ago ct atr-ot"Mao.,ncspctcc l ca .e ...i.o..rac c c- cc Heatrer acneicn-
do frc nle a o nid r as si-tiic ccr amo ccD egcnes r Z eta sie-cIcc c scceco ecordicacrc d e len c Is e n carea rt ci
'~~~~de risoendor y arandiezs v ban d-,- Una hoda pnr amor eisi cinni e. un o n ~ruliindosas ovaciones que scan '[i.Daoe uut, st. e as~~lnetarmra clue en I nterprot! r aIsn no esn t are # ie
APperiede. csdcPcRAci crolnd cecl omen-e epectcc o t -tc a el no trn c a occcc ir cIcs cecro'do .iccid edcc deed' et mar- prema er -icpere a ccno otrera ccaTea- p sincecobargoceiom-e ha
ROBERTAsA M L peyads. I tcPnrInsgo, como s.1e1hd posesig-
OBERT AVA MEL e, may.oes inqo ietudes cciteda, el amor rs ccspectaculoc tue a Artistas facocos que son compa- r. o isthtfncos M-2,24 t Paye, t de"de et s nadoi Zully MWrenn del ftonajC
TAYLOR AR Re Aele en ci te- Tadtodos apa..oa.. Pcr c..a o .... cc .... d s ic la cc.. cey c Ace p...... c ac M-407 pad ic..acerse i. roe.rcaco- osi es ....m.j cc trafiacea hira del mar
SesionenRsica ies de Cine de Arle en.Pineo ma a icrre c oecc acsocutocn cparte en el prc ,ra' cI que enc cc -i es. Pero les aconsejamos que se "La Dameia delMa"esunao peolcu- plrcmero, ddamc dc macdm rdespcc4s
n AN'NE CRAWFORD STANLEY BAKER partia..esto de Cine. antogritaia de I c2 tea Macrcc eM d....occcgo, dH is ....p. de...rollara .... el ..ce..n a aprc esc. "n pars e.iar Ia aglomec... aI .dode yiamor y'epan are. s
AOUniversidad 30 siHencLoL e v cc ]a c ma gnctILcs hoc- dcit- del "Marti'. antpes ccdspu's de I ca'6n del dc a sie Iste a func nio hordes i deIa Incura, dorde ci "La Darca del Mar". por contre-
larcocs cKaip cy Acero -e juairc cc erc onoro upcap ." cisleteo no existe en las cosas sinooI aci6n especial, seri preseniada por
De_ _dna]__ __;__l__ D ecTic ienco amor eImtac o ante el NotarIcoN doc tor 'aDck 'Biondc, A erica Crcspo. e l \ eS u -or c c L nzIot cerebros i e sus protai onistas. "Vicente Blanco y Cca.' n el a-
del doctor Emlio Rompr c Profocor I Adolf ic ela A nlehR,ilet e d oe Rodne%, el grand lco Plo pcitstas son rLIy polularLs. Todo cl Donde amcar no es a ar cn scen -s I tro "Pyret" en premier de gali.
d eI*E*u*la-H e Miedici na d, Is aUnc- Pe c dc st a as Px i istl faneoso f l -y. or e ves. Ct arlose !n l ndo esta que -iendo asistir a e stacc ire n u nf -ne si d s esp ca t D onde disde el lu n es 7 del p r61 imlm om essdo
d e ncca. i" sexon maran el artsm arena alcoe P ccicc rc osi rCa u cc-)nogrn fncondeldo lngo, en el' dcdI distanciadedratt os i a' junio y habricd ser uhn 6xito mix
vesdd le LaH bn,1 e~in tigos. Y par ls le tnizan utrio-' Int~ o 0o ls. duhia Bej.R l d M ri.q edr o lnoeat-mujer suente Ins brvzos del hombre de esta firma que tan acostumbra-
UEVES CLAVILLAZO MANTEQUILLA e c c d e i Deepaccamirco cordrcoo. Yea p hctI- I isC rcrh ca ( c nccc dcstante ye hombre senate el alen- I do nos tinrm a pelicutasn anes erda-
EL ENANO TUN-TUN eAcecdciciaH ec i oim e i. pc sII Tar e u eap s o.L.Atca cc To to c m coooth...............
LIITOO.GLADELVALE '.4 n _ _ __ __paadn__uetransfe_,da para_
ROSYAH LITONGOLELE ,pn PARA M eC... ee TrasuEed cia pone ____________________________y_.__a__..._..._.____yda_ _oh.toda_ _. ..__d.....d_.._tgr
hoy muercol..... chct6nd.s.. ..onc Qui~n era "Aoluella onujer" cuya hirmtosura
dgo..p homenaje a L U Z G IL YVea a Zully Moreno, C. Thompson y S. G6mez Cotil.
II H IknIEI ia' "Zully Moreno y Carlos Tha)mp-IcMoreno poqu podremos .decirle la -
: eo pYpacain siernL A rson" forman hoy por hoy 'a pareJa phbleco que 3,a no sepa?
l,.. G', 51om' 1- EL S A A 0 2 9 NE EN L deat det rcise.........tro ilioa.... "Zuyi Moreco y Carlos Thomp'
e proyectaielfilmIngle"El T at o L AIUT A .......... eecade I figure de con"centralizan ia atencicn dei pi-
:transgresor", dirigidor Albert Santiago G6 Cc7 C ou. tenemos el bhico e n esta extraordinaria pelf-
ADaMaS anh AntenpreTaAoPRIMA VERA" ,trio de mayor atraccion en nues'.ro cula secundados cored ya dijimos
___________________________ I___________a __ D1 N *a II cine. con lI gran figura se Santiago G6-
chard Todd.,__a 0 L A u U I T AU Santiago G6meze Coos oacmeCoy y mcchos mhs que hacen
ra oue re~de "La Orquida" sci-ce- sc esna petlcuca uno'de logi xitos '
ts6 al pb'ico en forma extrao-dina- erasce iaordinarios sie I "Argen-
NOAIRADIOCENTR0 4Tti NO R AtdO :O6: : -"~ L vu eum is.o n 7.: NRIQVF, SANTISTEBAN, ADELA ESCARTI'N IMARU.JA GONZALEZ y TINO BARAT71 en el ria en sus interpretacione.s do horn- tia Sono Film" y la firm "yicen-
MANs(A W ArwD vV1OLEF-I"A JIMENEZ. 3 do nute,ir,l, mas die~la- Duo,)de "Amalia Batista" dingidos pot" ei bre mundano, c-aprichoso, voluble, j e Blanco y Cia."I
14011110rDANAada flLl aratcasinrrpletala lPiRodig. C "Aquella Mujer" ac estrenao@I
,IEL A TU RECUUjED ahbrtoIedoaFR.TRer'Ct'FACHAoA- GUILLERMO PALOMAR y MATILDE CAME- Thompson )isc....... fo-.` no so a- proximoolunes 7 de junio en el,gran
VI'mil/ lYlRGINIAMAYO --Ft.o....iS.....RAQUEL.REVUELTApycMANOLO'COEGO on .10nen"'G-.... in...Coplas y CaStahiclas".... te po.... figu....ino pr..FiC'.to d. ,pelicula tro, spatiol_
DAff L E ROBEt.NTUN$ 5U1 IJg ,]CELOS ,,braadaptada pot SariA ..... Po.......... del Caba.... MONTMARTRE so-e Fut" Rin ,"Car aol
l lNOll ,EoN ,T RA -Polb R'aVl lnlnlaa n rtsa I USo :O G U- que ya es un actor con conL-atos Perntos Suare"y"abnc a", O y hc, 'abrnd-
IRSTEPHEN McNALLY a D. A PutOA RITA MONTANEI ATVAREZ GUEDES en LLOT. LUtS CARBONELL. MARTA y ALE- ctom siiy itoy md-
ARTHUR HUNNICU Or~nit NEL ALA Is ..... cuilales 'Rita y Wvilly ",,est .....d ..... XANDER, CARLOS POUS, ELPIDIO yMA a.prd toa nramrc a.ycnttur nod ls xo mle-
ARTHURHUNNICUTcaaacaa eifedn'1oS.hsrit "Rubrsa'. GOT y ol Consunto Ballet He A. Alonso con Zully Moreno, busno de Zully traordinarios He la temporada..
qfC H N Ih.L R P, o..E T' eli,,..T-- ',',i 1.,. I.,R TOP, :
TlAMA DIABOLICA HANOLD RcP iP JFI I c---------I 5.-cc-i-c ,- ci C..rMan
baloblnc -- , 1r,- t R'-lcd IpcL tcL :c 'E C- 1 Ic -a lI-'
_._. .... ..-.-..-... ..... .......... ..-. cc . c.,S 501 s a
LEOPOL Ct-'.1'., F it tI[;.] I i. t- . .'C.. C I- Ai arlIGc c Gec cr cia ai' r T-.l- ,.
p I A R~~~~~~~~~~~~~~AL GE tatIcR PICTJTFcc.D .. itA,,rARTIIA i.11 L R' PcTA LaSF-ANILA nea ,,PA'LACCS-i' MEI ~ ~dcs iCc~'Ic~aicc cL-Ci. Ct~, ~b,.
41mb-.lr' ,I. I',ll- ItLiEI. BODEGAS .n IN ay
JU7C'. % F. C0'rc-' r i--rc ,i ', ,r,- cac FtN DE FiESoT'.s-c ES.-
.0 -ROSITA FC-FiiEP c Fcir-i~rEl .ciL-d R JiCHIc THE tirO S c il M -ARTA t.ARCI1S EST14ER
Una -1 c, ,.,. ,. a %LDES iSiD';t C t.tARAc J OIRGE GLrE. I-
"- Idc CE Fc-id,. F c, '.. 1. RiTE,'RRE. ,' G t" S ARTtIN .LICtA LLOcREN1T
voLr C Eto c; dclca~,, Sc ... ScI I '. .. t -. I'.-.' L -;D .LOc r',t" c r MA rIO .O TRCAO' E -
0 O nO c -.ld--,-,!P.,r'. - ,- ncc. X' LS:.C,,- Ec,. 11'r,. ''ccc T..Ec--TRUiDOdS .aeJnrLaacl~
FliC HadvTcFl-,' E S.,v.: -c,...- cTI. i LBc,'cr.L,.G SP', (Li-. s,.ar, ie eiO',- O, p- c-iISc G0--It'7 nccc. L ZS GASPTt t.sP ci-
skceh dche is .'.'. 5 - -.I'," cc --. -,.,.: -rE bird Va' .L_.i ,1 ~led,.-. 'ALDES ARN .Id,
.oh~~~~~CEII V.. -.LIP. -cc ...... ct- ... r.i... O-1". ...cc c. ... ccsl t cabtccA Lsns adIB FI.E( J eer.'] K " ']'i
i- MPORTANTr Pcra mao somodtdasi tsrclldsac,,e ncel Troapsore, per d Cooionr.- PEDROA AR NDALERIZ l
"F~rJ~i Htic-a dc Omolsnlu Illidsis ic pondrcan en claraucIlon sautn cipccllcl sic Omnilbos quc ininlendeon cli--- --_
r!! .[ ]I~i [ L ] 'm [ m l'| ....ocoJrelJc..n Ilieopid ....i. ha.... qoc flnalicc hi Funclon
i lRESERVE 5[c LOCALIIIAi) 0_O05 TIEMPO. nameradsiis preed. dc SI1 O aItm Iclefonsa: A-$il -
I [' ] M.4OS;-Ot Yis-A03 ) B-tO 1 Co cl TIEATRO BLANQETITA.
ar.' ,,,,.# ,,i .,.t' i'a~ JOEOI cAUIl


Sia#l vid aaa / j,'/pap& pabw1c ti .
1 /.F/Z,$/, m I7 frPo
Pau WAM-O& 'a e


pI


'lIti1 tLUNES .. co ,u .OeonAc- E0 o
B IIDRTAD lAMAiRQiUE,, ... ,A'- DRs
I. ..i .. ..... ..o.-. 1 ...ol.l on1. P|m| lnf "Ir"" mcaA n rL GA
AIA GRVE.... b..l ..... C..... UAILU M [VAYA Mltl W
tCs,,,fn o" la..lIiI ."l-f '" d s1 4.Otto etaB t i .,n .


LUE I AMURC t

e-;eUANDO ME V.I"


riia ina I Z r I.,~' -.........IIF ..1a 9. .. . I . .-....-. .


I


I Ima IAfio CXXII DIARIO DE LA MARINA.-Mitrcolen, 26 de Mayo de 1954 Pigina 13

Actualidad nternacA la "Gaceta"... Borran el nombre de Beria de 'Hari el mariscal Intensa labor realize Alemania
A c u li a In erai a ace ... .I
I orI RJi.t Mia. .don,-.- pe,.d. g: Pa ,A, I 1os8 libros de texto en Rusia Tito una visila para consolidar a agricultores
I' -- Por Jose Mari Capo == ad neo.nos. 'ocppo.rc~ n e'Eg- I Ia .mn-a
,.dolaPor nclanM .... plostor.a a[ In}m official a Grecia'_Tram~t d, d a re.ocial. l G ci xbTono'
Francia-inglaterra. o ht hora de la i.s n.. rasI: d Ir. l y d.' .I nt C.-,SUMIN A' n a WeSIrGON ,eple 25 refi doaTq e e n
1n, Orealse ~ ce ', ~lne ASINGON ';hn -5 U, I RIESUMI[N -I ,,- -
ro cancl nreslano *-e. El SrI I o Inormcln INTERNACIONAL ona. agricolaa controladas por .el Soviet. Dats
c la rid a d .... produ...a.a cirleas isdusri lca d" Ion Eatedon Uni, Jews ma festo Cue
cubanos desuneaon a comerc, ,atc. Ia Ume[ 0 s,l0''ete hIa csads cor. No esn a primers vez I
r lr. dr r atiri t contado r, a plans elndo Ion libros de tex o para I-. Per aI preI'eer doctor Iheadlerirsno rcue mia todavia. una polluce
H EMOS InJislido acsaw con ex- r n hakber ganado Ia Iparticda CO- acluar cnmo a ente s nenrcor de minAr de ellos el nombre tie Liv- Extrihco emriter que visit aquel pais O-BESLANDIE mocial agraria. puor lt orden agra.-
.en cal as su.eel's dn- la esplicare eava arctlud loagi- Ion pro 1,10o ro ubanoa inslancis i renir P. Berta el poderoso jefe de WASHINGTON, mayo 25. (Uni- . _l rto e Is base e cada etroctura so-
oea en e1 camino de una uni- so? de Ion p*odoctorca a de 1.a que hu-! Ia policia secret ruse c fuli des-. ted,- Una expedici6n pOrliam eti- NUEVA ,YORK. o _.ay- I I EPS Ilk ailte Federal pars Enl pladec. cial
Sd- Ebnrese- adquirido. tituido y lucegoejecutado pon. tra- cano-canadiense lrl en el verano a -El Mariscal Tito, d Yugoslavia. Damledee a El demarrl d La na n t
dad del mundo Occidental no vie- El ondo de eta cuesin cntle- Cubno dCel cis la zona oepmentrional d Is. pnin- gquo raclentevmcnt' hdizo uco oerreal. demuestr que Ia gran famlla di
nen tanito de ls I ne "el todo" de las dernmis cues- Comerci Exterior ledran ia cni 1 I- sulo de Labrador, para explorer un d EUido a Turui, T i a ue hara Ea fracan pe quefas y medianaa es
Scontradlcclones C ones. La Gran Bretaia no se derac do. c valorem .blicus nac.o- E.pcjueloa spect ale extrano crater que0 puoee ber sh b r visits similar Greci denre I minmstro Federal de Expul- la mIs rei utente. v que Ia pilrdid
materiales comO incorpora a. por Io mens, opone C naita y gozoaro do Pa ovordo t NUEVA YORK, mayo 23. Uni- do bierlo par un oetenro. Integ~re- deontoedian ha siddy aeo hi5'c dos doctor oierlander. en a Ona r oe alduioa nalembroaa de Ia fam.illc
_. ^ d 1,,,reservestel Se-~'d ^e0 e5?tS^i emplno en lgd o cohobe.I xe ^^ Sr.- I In "s .e,,e Conerecs cl enss eibrdaen clue lencs~nen eltrbaodo
do ion reserve el ei tempo A lis decisions, en Asia: .impuestos. y tendran anibitn Ia ld S.o en l a po i o" di- itiocomO si fueral p a .. o
tie edcunos pli- 'I eIn Europa acta le mod o lo e quo exncn del Impuoesto ,oblte en pr. Usta s Uniioes un nuevo tipo de Isla natroc, oada par Ira Ntiuonal ;l oue visita.pri.i. Es. Calot y d oAtena a e eo n d o sd en Munich caelalct comeIs fines ,nicla In perdndi de toda
tenid En c t a nniaoh qo Piara Ib yvisa de perso- IGeographic Soiety y el Rcal On-oa nc ia rdi od
CeMen gacepr Itoda to political iotocnacioooi tie j tatidn ds diocro los caoilnilss c noln naI it oen cnahcScon iRyluGo .,n icl do us proaospacianten peinci- In litre mimmi mks Larde
n o a ca. Louis J. Beodrvi.o o tarin Museum of Geoloeold vegana Cubapr r e as ca e Lo Bett ar Museum o Golo dMl- Pero de hecho TIv no_,. ucan Palen Ia conunue uluencla de re- En in lamn Wimoe as, 7000 hat
com a Occidento crece de contegaldo Iv a C a p director del taller Para ciegos doe erglogy de Toronto. PartTrioto n 'ertr on n n oon 0ot enas dot Ctu- rugiada 'do I" Coo nono so tica 90u- 8000 campentonos fuoron establecidos
hora actual del -o, si se quiert. continue el senti- "" o ,l ui d Breasklyn. informo cup hav er n avion a m diados de julio. daoid a pesar Cie iu C.e0 Ic)O rant etl mes de abrhil oros 18 185 en la Reptiblica Federal. La Rtep.u-
m El 25 per cienlo de lag tilidados Nueva York 131 personas ocue ntepooiC en Cuarilo a ICa err-
moncle. Los lot- ,1 do ineqoloeto tie quo ott no iortt- del Banorse conntiturvc enrori a eosniderahan cm ieg00. 000 poe- Dil eacone aueo dieinas Istn I-biad emrrai6ua .111
trumentos de lece AlrcmanR, pues quo su post- atgtal,. y el 71 poertlcr |n rr ner. od atrvie colo ua prIo ve nrae' 4r- LNoRelo'n maciono .al aU I en ,Cte leso do Is 'Cto.
iIe aea aocador noi canDEn i C mayo .5. (Un ida-Ce t'as-anle cle qua aen aa n Ile-a H s c-
orden legal ca- ci6n Fe solidifica, se hace su papel o tr a oikir. nI d n v aoes eagrscp .aios v teeso e, LO s aoadts de lna e- a c.h e n. n u ea eon 894 cam- rciorlo de Alem ania Haia @I Mn.
holdd ela t u sas1 pc ilalot vdvrnpc6picos vlolosco- Las akoro-itiatida niololcrtn do- a caons hoco ya aoino. Eo aula epon peuxsdsm e meioIacooieriinra a nal
indispensable o. en tima instan- sin que puen ecevoer in di orc slr '- s ad .e 5100.
oa unlo ad, scon sccundarlo Noda cia, e agrc ga on poco de confu- id e10 par oeo l valor nI- pes. qu i o 0 e o t o psr z r Apo ca en onN In dntoM diogec- c
Biratition n roS avnsky per no t ner permiso decnod, vijba prn ii Pat- cN -E da ia ti Io c am h o 51.d r 0 lc ranas. e n 2b 5000
es tan "legal" come I s voluntad l suin a I n ya confusa opini n fran- I de lag acci es cn cir ,n ..c,.r i.4:: No podri cum pilr I Para tr'obaJar tido Com unista. I PeA tno s em una 'ctorlp del Fate bol* hecullrea e, dle suelo. E ,sto es s U l .f cu
Y es la tlo qluc. sin Bucla faltod a !s m t"sa. ex eo qu --uiso!e d iosadU EtenLA yo 25. (eoAPIl- El i B a is y c e vn-re n e El 1 d cem e d 199 o i it g ed n m r f a oria piec no obmianie no hemosa
Slos p iueblos ocue todavia no boaltan b.....i- elea pP losrci.e nrldr lsb l n l .o o.a.br.meoaa nn o tei invcso , n Paco- n senRU LA d l .vn ee d A l e .... ,e n ci una e t rd e carga ruo ante'o Ien la o ic el p deigro cl cl ra m e. Yn qvn ts by e qo OMc cemoa mess. I
coilraduo ins rata t resp c a.n Ae. ..- b"o i l ac ra- Ir e aCmara Api del Prl- d e 21 o te Ia S id Filarmal hoi e d Euambu Slo i 00 0 -I r mc c d in e ciontado e -nta s 30000 ig.iv n
ratificad loo tratcos conratadoss enoinAo'soe-aicostoren, Ifon, denbra onnciaaei ltc.to11 AneInCionooAlnode uoras de rondllapocide$ inur .lL -lla de s....I. 6)o ,.- Ab In" iirr sea -aial~d ~ u dl.^ ^ e is apriculitha entrenoe ac aaso
mania y dcl Ejtrcitlo s p tr ct p or s qe la se pudn auplarse a la ue ha productivas e a Fincaci.ra acio- nn el. delar y u l- Reel. dbs" a dirigir arios ner- on pajo. quo ag ,or I, rin o i c o enn c id no m re Feea
po ci.p s m n i o l I Igc no po ri cUmpli r su c ompro- los co m n iotado de honor: pr dane caatd iense dte cioseno .re r aci6n Iene preset e el numero
po ten ia, d l de puesto 'os miembros den la Asamd .-. r. .. .. mnisos diefren vo tciind a is til- is u ri c t mieacion di-i yugoeslava. S nombre au rega,- de pcrnon' one -lies ircabatlarvo El echno die soy eo n di baun IEurds o aGanBeaau- .lo Be n o no r ea harma. WASHINrtaN oav e5 obAer o e ~ nd eec de 20r0 h estae se tai sn~a o rald f6 e o lad mo y e sa b "Crarn de ad hgaro e-scoo
Smedidos u a l rues pesado n e blea francesa. posteriormente se E l Banco n real iari i. po Jic ion d el gob en clo reduce r el Pr -' .-.- i ue conducir una orqu a e ist a om a o pina on Jek yio ek" I ti b- (c noa o e oos ton icrabja-
pretdujo. a tal respe........ ier- ,ha-osubrayado ma1 lar divergen- Ipeidoiaaient c~utlr vuc Slg,1oa riodo de ip milihtar de 21 l ioa sin coma .uoloole dtro y cue. su panaporte v..a.n.dii... t. . r . ... quo ... hbra no. c ds"r r. .O .. n l . y Ca
in revuelo en Frcancia, al obtes re cias centre fuertcs secrtor e s de op- . o .iao : ara vetrli s trabata r a Gran Bre- 0 delsr Aoe y a e a- netim r po 3202 ul uar deu nla .. u=tnc.a. .r c.idenial. rm ,p r .. de o e c ic a en- cle o c te-
-E ciades cUnit noona opeco- ti e Unitd s puo n L asivam cluto produceon to s ci pais, *arie- I El Minova ide deBiopsin r.:.n [Ei- ta sc rsquiorc n permjoom pro mic npeceia ae tajnIres Sn- s.ice para Ia Oepiooica Federal ia clsac er c osadal domprendi ain-
nrEstabdos Unifios u nda Aspecn d i on firancesa rns un so 0 00e 0 aa ausrta inacv ao tu n a entita l- i co bI e onntr de act o rv e .a y a cas i ui u ro p mv n apv a s r *opr l "" ciu lon lap rlpa meae re nen 7 n-
compromiso ifrancd s, di l quuc del Gobierno Recurdese Ic as actli- i re o ti n un do te seo.e a vio especial. ierl-noi-. I [oi dco qo n dIo enpal-dos ca e on 17 por clento. e In po- '
; a giente en I s adquisqceon de b ienes ccisi6n -e' obier s r soci : aosa -,ig ant oei| a n d e .emar a ocideldf nti oe-
Irraa t 1n o s clr enm c E ie ne el aicea a a u i it C ia lesC nos e! elo p s e pema mas dranao
portveel o n'Apa ddr intd a uny eaplal:ic poto iner en ei- lista Van Zeeland. a reg6 quc a Ni carau ompr ierm Inerroado pe ls so .lo, uee i re Niargu mr i rncsrporsdlOr 65 p, m ry d. a Ca grace ha Ilegaan
pcero partiendo de la base de qu ]a n.me .s otundente del ge .... .rea o de u strnti lec nrcules tr 'srme . acon aee dodldai be a a .Hln a i T O. ..o2. AP t ...... Mekas dip Cue 61o- ........ n larea ...is "iiprco ,, ... g ..... ha cegaan
:-g a belca 'a idr. li-lo BOSTON. nave 22. (APi LA Isircan. Meka coorquo d a E3 to. firil i n a Ea me. t co
Inglatcrra habiase vum ado. poco neral D e G au lle. y se tendrA uns o Iod usese r o n io na .r Fe si t C s rm p nu nt e, n e p ulsar lo oe ,u tversk L.a m ayoria
menos qur nceontirioas ienl \s, t ru lt e pi odoit ino en Cube, per ivtie e cy eec coo reclvcdi,--ri- ; _______ eisit aruit Company v s d .is al reos n clue L e!tla eca-oon.e
tie st reentbeyu. atuIt oso.~ annoyIa opla sd ti emres us yo se hboion s CC :-c.i., i .'e Sc .l,. 1Os Nicaragua. Ilar ade Cub- do COMO ltoideocanadien3 .,, 'a iccn irnoA, oce. tpic, Ia 11,oti Ocoi os scoondaccpa
es Re~w p n C h i a e"St og )_oust te ellos is ia concenado a scepter
ins poises components dt ire cases subrayan, cada dsa ec to no m ndas en c perl amsn to britan aDevelopment Cm s mpany, stun- t Union Sovitci a, y que no i -, Cinn ajn .inn at anve dcpe n-
Pacto Occi.dental. Enl p .... Pata- am ... m.. a.. . l, ''as .. ls .d a .. endasent e l naim lamnta rtr i ..... hveylaven ... C o baiv .. &n ..... ba la pol.I ..... ,rt~j aln, a.. ..t .. ... ...
Pse o ic elsa E p tea5 sp u- renrd ase a reebeet ir elualn obuo telu 5 to deposedb veena? inul a leWSdieNtes a impluetorla. ri o bar n h a I n onta al cahieron ni- easaba In p eoiiiia. a rdmio 3i e onte Erra nerc -os d abo in
bra re deslo com r om ris d- od araguene ide 130.000 hectireas de. Josip Broz-alias Spleridcon o. Ia n o da ra I orneI a e Elie que ied t e rrcd l -
bres: todos Ion eospromi r d f- tde In quo In prudencra les aconse- miundial, sl de ta no pudil 'a lograr- Roespir Paso elr a ti eorr Los comnpaiiasa uiran. Mckas-cera de hecho ,Intonces el etu ce Feti y e osa ecav u r a dearol-a 1
otirielo par In GDan rerinsNa Pfu- j .It en vim Items WASHINT ON mo :.'5. Apt usando ctrca le 20.0D 0 hectiAreas. secretario general (e Parido Co- d e cucho tiem pod el c amoims mesla sak
aq riado agrario. ues CO tie Is G-b-
ren presentdvs al Gouerni o de El habbr "precipitado" el aes Cuando el Banco necesoc e reali- La Junta deo Apeltac ones snbre Las ierras oduridas or e -o- s munista o yo de u geoalavo. Fut d etibido en I me le c jrt g i tie.o tan cino pohes y n meca
Paris en condiciones tales. que I pasado una declsi6n on vrrdad zar opera one s de imports ncia ln asun tos de Inengra. .'r, ma vr boasd: r .e hallan en ion deIt Ai- Estambur por el camarada Vlai0- reevan poi ete m.s o de a Uni6n Sevidtica en mu colecti-
mils parrcia cuestn "de coq r que I serve dv ic poorn La Asam- hari per medis de lo cana rls ti '- eho una orden de -jop:-a.: .:r, os l ur n to a los rcos Grandes I moir Velebi t el cual enia tres p 0- r toes l turo a iniciadores de s l
iciales estabecidos,t sirvo fIreme diente central el actor v cantanoe Wnwashon, Punts Dorda,o parC ae mis- industrial. hublando con res miSMt S revolucitn
tirabaSdo" ce dIftondy .ec lea franbs I o r e dt c i derid en- -.I. n. z .a -ie stos de imp6rtar l s Dick Hay co .. coposo to Ia act rii Ra O.se ha tdlvo gu c obe- oo. y de ext ras p a ra el ... te M vt poUeti c u t gran
nPion~ral, en fin, at margen d!tllc'lle In rarIn5' qel foay de'l de bat'u~ ^'de. v ~ 'eora trizo dp Rnm co 0^ ^ 'Pi' nns a a ma.- S ha dicho cue el gobier- mo, y doseti r as Pu( atr' & e''m l n u^evo xlrt exrsomnell de a M ~arx ud Ilegr aI~ n f a o n acual debiaen debatirse n'aa minuclosa mentras tanto lcso diferenc asb -'r, d n C ipal necesarlo. RIita Hayworth vv i eo propose proporcionar parce-: cine. Pe J osip Broz encontro queva te he y rn o i enduor o npaiver s dti s io rtdea Inuerel nda d tic exisio-
rmente. La I mpresht n general pa- oriole nsFnalente: los n a n 000.000.0 cueneie La Junta ordenno at s1rvlco d0 000s0 a los DequeJos ao ricultoores a- loti paa aprtes no servian, y se ue.er a demarollo industrn ial. UO n ci n tir CAo rideo eal, dla lcci eur, o]l'm
mo dnt. La ls pr onn l anedt eno p- scn esenac lorii- F- cn incunraoot vos lei e eeb tasiien en en d I n e .. e o u Bade c eo .R.o jO .igilan. g..n-en aml l. t-n' r manr fe e C 1esn
reels ta r do p i a ueu rld o en q ue Fcse n n p rI a l dn m nl t i at e i m se d'e dic ano n *sta for m a:' al~ t s B an co r cicto n clu de r n d 6- n G i lcon cs ''"ce n s"pro e l nq ue. seen e pu ed e p eIs c ea n n le
reels enstr dv aoterdo cn it se sol rers e pope dc Inxlcaer dde Fomcconto Exterior: 1$3.500,090.00,.. Haymes para celebrar nueas u- 0 enn a r e- p -ee n uee. se c ida pnri chas pequefias fortunrs Pues o i-


cv. Nm * en Moceo Asd. Calo P.ezu. -*" acoe ^o"ta pn'oil gus oc poti pdn rhasn poquelas Pontuoss. oc ..ie. Puco|[o p- Ia..Im. omno.Ap~m ,:ien l Hlna.Be.lo -~r ueloi. ieici
querlo pediploitar lc esoidn, es. n vrad, todot In a tlr ri al Institulte Cubano dt Investigacio- diencias. Aou McCarthy al eJrrclt Velebil. quo fu hasta hace bpic I de nl l cadio e ds ona ne mn cinetoncia te mosohs pelnoemia lolr-
jercer coacci6n en mon rrupo de e eauclla fuerza moderadora que n es Tecnol6gicas 1$500.060 0P. nl T WASHINGTON. mayo 25. AP- embojadlor di e Yugoslavia en Re- i o ya dui te l r. o ii nlcc ben n degas a oix ic o. or-
mis nations Vinspo l aertc t ii ondu a no ta rio le perm lt d i pdrigr In' p n- .Fondo de Garantia de Precis ittot- n er e lc i e atm Ea l s enador republicaro Joseph i c m y que so e rp reen ta a lnlrcl Isels'e se poet l yr e ea I tunas ob ga a unar intxim a compen o
Francia te Foster Dullrs. cercana NUEVA YORK. mioe 25. t n ic Cartheo. acu sado on dos ocasiones pflKsnen Londres en goraJ capaurie IComa von secoenvia t e Ia e xipusidns y' ha vtaooisr frrim iet y
du Ia ochu t io n cvoven edo Di- v o to ell Banco Cubano de Cbmde r- ted)- Los omensale tomn. Uari t- anteri or es per el ej rrcito tl.e ha r cr n "'tcnico canadiense al hA -de lo alemanres del lste, aproxi- Isociaulizacniin a colectivis ninmo.
ehr, cuando lodu s I's encorias Hay. per consiguiente, una s ou- Exterior haste que las otras tie, che en luSar de caf en ]a comida presentado ditocumenltos teratio. e tl Continental, dondile l im-on el madamente 1.385,00 personas gln tltoa tiue
gubesonsmenlaor debian coom-oh- mac de tlerrocvantes l ue ner n clurct lion eala n raalla- 0torl ocias n tE o se n a rnt tt nte l atio rie orgahotaron a dar a maiana o, con ro In ausacr he a ecr cuarto mrea n n inle agrictilura e fl Eon sta gran fale d de bo ses do
guberniamentls P are parsa on debate a rondo. ose y tnti en Asia come en Europa, dos par sus respectilas leyes. an- mosnl de Comn itl del Part do i que el tejdrito present On o pe tesmeoes bo en rf rag e eo ii rriia iive lievaria d u enterikice espocc-W


7ar tdse aaun RCCPE^Ll? "licano" h d' trua ~ ! e eabs lo eratifiuri onsperfiiautl- es lnlaterra elt eje do cualquier I Opu bl uca n del estado cde Nuevr l "de s iti ones n. El d maronzo de 1940. Faio t d Federa Estos fuero ximada- ieyI enL, poes nuestra tiuo i n
noe tl le p oes brio nttin en rrcdsd, se pee- Ley de Loteri Y Iork. Tree tes1ngos del eircitod -tit Re- Et tamoul Par i Arenas. a la -ual vsi- o 200, cimp os ton 0,0 uetol neo a d toa no smet a E s i I pa r ome sa l r ito en el ad con tesai~ng y i Moaen derlad C sell pre lott 300 amrcccio __ 1__ Lptri Y'- difereltn alc Iatl~ til* qeti uiini "ep M co aS n cp niu ee *p.,r n en ]a criAn So-
Un represeltante de la com ,isn netral un coronet i- n loeiente-- sitadh nuevamente coma Prenente tamiliare teskalo en i agrietl- l Oita.En vez de seguire m apo i nel camino
de adheprser r eada La tsonten rad u o Ista es la hoera ede In la l a-decrto reed ante dla -ga crganizadora sd o lue el men nun denron cue lno "en nadaIy S e btyuri e n ,t cis l. e.lura y 445.000 emplead tie 1 a cold e livi n a a qo u
al bloque msllitar Orridcn ata, fuera c laoriltad. El diema, con in, es cnal- e consider A I Loteria Naecrtial prepardo i on es catalle P to In un gre fic o una gran hoja cboa . -n ltole. o -s n--mero -n socre --- -- n a, Ibli c i granv eeduno ti p cebl *-
uleiteole. La proesodo su respald comei fuente do resaudactn con fi- colaoorar en is campafia del gnober- cuadraicos blancos v n:-ero coo du tduvia Este grope tie ro c i e i n
n ho ido co anlli tanto aa P t. Eiropt roos. at v-n de asist.en... so il y de be er' n do r. Ti es Es D...' epo Psi o n. o s ba let atst del s st.. [ .1ccut e cr ex et en or o .... .... d e L`.. tuir l ca .
n o hue d e m ir ]I tvsa n o u Al jo l M a d o h y e l I n o e p .ddbnm' str e l C mo c o n "
Ingiatera. noso it l ropor6 al : cle sc c qucice aeioe uarcota sia. P i ficie public, fuld refrenaida care. e dot (oocu l de mos lerhe en luio r G Davuid Srh.. del ,uerte D iao ri u tigou i cu l trabajaron . en ,,.n .
S a el minilstro dS Hacienda. dc- do Pafr t Nueia Sr oy, P e oe ie. . .l I e .. y. e n i cs. Po r a pn penci-
binque coiiloc. qse o iv itc el bloquo not enro. acosado de In- pv6 rc r a m,-lt v uioi. c ocl
famil u de Rop fiin (Ia tlar lude a SPedree ed 1050. CA -coitnaI Pcoiocsmene ci qu li s do
cueltas. eso In cupo ro ee vt a s s- des ]s arcon o. soceecce paulite- Is Ooeo tio Ol iviiil Pora so macerritill. no_ del __ i Republ de nosder 1950. Co ". ino .
e C h e r otie n '." d Uc a- So pudino .i.ore..no Is siguientes a lContin-,, itin-de ia .- PRTI OE A) PERAI me s-b. n ..... tearat ns Ic s gran I do tierrenbs ltalos. S estima iue
I qacJeoiJs niuc uria t u ic c il-n tic Ia Yol t el tlrrena inculto de la Repuhlia
gan de Is ratsficaon dc dIs tro Ir- Y ya .t sabe quye en 50 intlrns- aspmctos de esta ley-tdecreto: quce s Ai A rrtb6 a M n.1. 1e ... dG nian s er no aolo durance lo Ins meson stniia. Apeoxie datocai 22.500 Federal do 1.u00.000 heties. De
tados en Francla. hasta el sxtrr- vional, decir pnlitsra equieols a admiuistraci tn do sus recaudacionc Ci ce untia. Julio y agosto. aine du- ,mierb-as do inn prolsinn s ri esta partl 194,000 hectb reas son te-
mo de cue apssarntemcnte pare- I decrr pitderin m h seimilr O aribuye a nl Direccir n Generai ........... .. ...... . ruane lado ci aiiao pues omient la o n Ia rrenot pantanosoe ale cultivan a
-- ------- ----- - de In Lotle come ora anismo aut d (Continuacl6n de Ii Pig PRIMERAi Teriello ce neg6 a hacvse tao a comercios de todos los deieos giros ca Federal FCto significa gue ap QI- 751.000 liectireas terreno inculto.
v otio dol Esalod, qlue tepeodleri et a y udoa mui-it any iur m-a dtnvarmo-e c-o-r-- eu camo mr acian. Prcreesibini ccv esolisneinatvos lot teosingoo. y muo- I ~ l 000rls lsn Pan maliro geellgitos n0 00 puodi
NO I cie p i o..'-- I r- -"'nteme.n Iasne i s,... vslsdmn ..... I ximad .... te 30,000 entrant.al afio"Prmtv"gooto"'.n epee
o, edmriilnativo. ditesel eneio- t to aro ambyn pvesPo. p ea l t. ,vri chose hasta los amibados, Iss hod5gas bU IutSor todo t.tn... incupto y idee
No parcel tirea icil sej tar dbie.glco P sseatietoioe do Daunals-nc aao 6e c' iiiade pimivor itCAmiagd lans ioaseos Ir1 coins y
,evo Ie de ueG ae aah io-P- trabaJan durante la semanaa enter.. da S e I os cra mpsnsd a oa
o6 o cPtiss t P- tie lot accost so ha seelecad aboes ho rn ]a pIs p ne t Miii Despuds del debate, ce acord par lad tie Ira eAmn s d ma s ionh atton Para olin son .,uy
mcai a s rrcisamente estos gastos p
nra del Ti h.r.' Corn- mets. I li- rilnnd soesa o cataric do hI a Ia loamnds tornadi do Vyc: ptSa p 'rigu noos metts pv elp aaiobo s dra pes-ser co-
d us av a la C h na com unista 'an-, rohb'bnds ..... ......... par.. EnllP u rns evir uvo' 11find-aInc vctrar"b,,]u .. .. l... ... Iimd J aeond pard, .. ............. .. med........1 obig a. .. ..mosno;
tulares, rif dlae i /i s y lanes carIaatmrntos d e moras a Nicaragua aI I rgans5e di tie Est as Am e-. rao on el sentlido de cerrar los cp- li.iaa. slenris hey oe terrie cue pulsoet es de no licrsa eCpenard. has-
deneRusidcua hae Utrnaa ccomurenstar oasoteme. .o"
e i"alos an premios en cfect,n. v Honduraa Para suplementar asi ca s t Paoa ltcupaise del rau rI tablecimientos tide e,veres lo martes esa eeimen te i Pen sormas mao mie- lo. qn cluee ISo stbl loard Poa
objeto de cuatysuier nalor nune:r vn dis me nao inn , Ins rosianc ro duat iml tema ic-i rli' sv tie rho armanai yueos Ivs on i, s reason en Porm aca sirra- ebbs. Oha dp pse lio la snelerce Is
Por Morle Cassidv, mo"orcon ..... .nube y Iaa dss..ntdie-
SPoe Morey Casside va coma rer, 1l ceando suda cs reiu- c.ale so calcul eon 60.0000 dtlare ie v n av o tar baec coma din oli -- Ia- encue ran oen Ins reumero, nonon dti blo. treiborid del oempo. Pe'oa eoln pa-
I I-- - ___ - ta, tier Id n t ic cirrt a vy te oyC0 Ca. gumenots h liegstio es unleis itale js l oan tic osra Feado, to mItscler. v ton osreve. soc cl bos Ceoano n ca ab eous 0 tteibiiadut e l n mob 00 Puetin resaliror
iulqolsjeo l m t y a0Calculando ahoe elo con lo.; ex. qblcae los puder rembhar
ic (ul -quve ]os uevos de i en)ee y a Nicaragua licuslsii ca m oc irooprec. Pitado c d si tiera. de Insisiii- l entum e i entementen La
R PLSa-Hoy par EIco paezo v tie te ra soberala cazr a suerte, iotn Guatemala defender ss ds -
mDnsE una conchlsion solid.n cot, el Me- Tox in de Ia declaraciamn dt Doulles rerr o'. Cit nec acurido demostraron Ins 010s alem nes dcl Este, aproxima- lercera posib tidiad results del in-
establecida en e.sta Confernmos i de di Orientc Ipsalmentc e bonhibeo luo cioii WASHINGTON. mayo 2A,. lp Roplji6 Torlellt sue no hoscso deotliis is o s r rycuaco al dimvnte 200,000 rampesoinas bohara urson ai 0cca0 y0 exiutentes. Aqul il
sintah sabrito en sl Co le crPIn orch isa A atii de Inirole susqepo bl2Inz.,grs iia aeitne.A l@
tcpasnoesatit la uniione v, Ca-mine rpa. -El sigusente s e i texto de la doe- i doo sniVOS env ies de ar ml yu'oplimlento da o ii laees s aciAa o-, que arraigar nu va nente ne e c a taco-
C iv eb ra sibn e C orv a v In d ot b i a A pd rt e d es tao dismc r v q uo p ro iu m i v tv lu os an alo gn a o netv cla racon q u e 1t i a i A rsd PI ad reto l n cvylu o t p er rid a tes rie oioma C eir eah P re, p u te, e n n s Ia tambl o- sn i enaoi ni oaees ic-
l,nvs clrechodo proricla p_ a ,In d Arust den salrtidarici tit c uanto a,,- .ma occidental. Pero Asta es una tp- 1 bien en los agricultores de Austria,
hocuglitbnls"u~rhbln e(a nei ermcia n Iar Aeresn Pote arsme Iqfiou p rrnersos tee ieeealmsable. poesten Ia Repoblbi. Fecanma. ect., Jnga n io pupil 'im-
E Ia d ecrucoitn dcl grey sumr- soonen.n Ia dcle n China. pare- )ntes deretha eti prmoridad mr.--a coy de Estad. lohn Footer Dulco SAN SALVADOR, ma ,ta a Fetisesaloeneos tis stlbont tie poetente Ett _eneJ_ _imienta eo
ha que apeetlaban tin dolprbtet r e dto- lae Iol ie vc l masco S viion Pe- vitcnyr pe rluamst- te dinei in s cbre Guatemala en su cont o rencc R --Los habitat tcs do San Antoniohe catneder alasa omitlans de hE dlscino es
quti ap-emtaaansulcsr tie iiv b-te dc Qticyiic M seet lgUy 0000ndo e' on- etmie a a o prasrei o adris l i de prins. del Poionat tac poblcrin Sea A,' ] cest aelmie 00toag coin d s una consecuencia Ac la disminuco6n
lICAliesd orsttvs tiJclo y in elit Isla ev ioye. o yc Islaonc Is ni luc- e~i etrier forilne luey-c vacrht-z 0 e caiadv obaoosi: eil Pa Oimnleo. ieapolnco nei I- rnn aran, colbletia s ntrapagriolsti evilr AI tu ettnpe ut oa
Tse-tung": co n mirl a cntterllr le n do dicetr tn prngrama dt ac- nmuebles, bicn se reahc en par per-, L e cs en vsea P pu no son ravcn-t),. autoritda de vs ve sa toIscomaista au a cm mle solanics te tapa ina de xtirsd tin c he lao. pctrdi odpoer Aodo rIn h ue-
Choecn qye sit c t s Iv n omei tal no-es no pue- onasauralu s I jurvdiac in oc.la-o uteel-sta re un pnoi p dcomomiu Guatdis Cit-lm tuteat alteea qiuo !0 pa ex len so e tapie Ia gcx lieame ss mo tie has p ioderas ve 6lod rurala lue
Oct ir denco harstecyoe ocvsr ooaaa s Guaiy maar peslci alro qcc oy icnm eaii yicurc'licia...
7e ot~tri~s bt io ~e I peoecs, voviltoo s.coseo c --ryepedi tari Puae mlueaa re,6c expic Fuetariceal a t ba n t Is o ha -oeaod 4d njv
Tin a diploti nlca eodtsaaa c ns oidd compaameiaa, te'i-Ce ent, patri6tico cue no desas es- a ouiri-e ,alvadoreiiow, no 9bhtare _--_5 0 per ciento de )as quo vinieron Cho El Ci ie l nceea ioa iie m ra tlc orc ad mnd a lpuud -de' log tiltimos veinte aflos, Iasi
Uin dimot no tic de",c- iii acr dosod e m na ,pot rl hev dr ti ue ns terian per- Con in te Ia pig. PRSIUERAI I RepI blica Federal se ban de-
que asistP a is .soietes do la co- sn"glamou--bov" 1euuxe "e ncode aoine. r p ad enr ane ha
rerenc5a 0ntes16 as a una prp n- oas "atlactlo del uip s ocs Q- a proh d l oor n be teners prevent, que ens -amu- cons eol eerrltoro d- Goamemals. mast h ai rmo Deco &aCncpaay Li- Muh1sI pies neas nof ban aes. ose- froa t no u ienvn hs erted o. En osto
ni Ieo p-imeraa semacvs ho- cdo osi t Polhtburo do China co- t iPnta. a0o coye anuncnc, do hi- nlstasv slempre o peran a travys mo a An el Pine tie e trabalon -ogri- 55 liO on ban tenita contrnl aipo- aobre ella tenpe gu' manu esnrn ee on nsayora do nesotrao
kiss reveslsd epiodn lniyma I. I yine do Loteria I rcfas extranMe- pe-uelas minoroaross. qIt ficniriimn colon d ;to
siesnbn terns en o I bloque ruso- Nq I raF. de Ins amortlzaciones o ii- :.:.:i...r.- de Poder Ell In le.rus-a e, fiadr ql r'inA intrAnn ii- no sobre lag actividades del vapor'on la estructura de las edeavdes delasaIMp e1 gn e ados de nustie-
h p rsonA dad n rte m er ca- fa del parrafo anterior tue a e e iti sra r rl apor sot s u ie q e o u on m ayo o o. Pe r sl g n Ae eim tie -
"Bien --dlo 71PSpud de pen-at na on 194i con In bonita teoria do hicen en el extranjero: die la pro. Por-cmrit o do log habitanites 'on c 1 c'j d 'd frnt ero o abtne a10 ar I" lh ri (s m s, ocnca lI. c,7psns l d
oun maomenvl he notado que cuan- qto es cilaar cs coo piu mineru, queda prohlbida ih in- dste iI AoHNTa i 'sloneodclot vno tena clue- ebloealeOnto, e el uira Io -re a po d
to H ob os p runc a un i d ts un o erio d ce r nte --a .o asi com e u t erc on per las ecm press p cr,od s- i Al Jur sg r In inft uencia co nst I -A I ,-h e 1 e' y 00 nn ponikilitis ti en co -
o ivtiiinlcmoicsm eocorrelisn5 Ic es Oceurmulz. cannigemigrali.n.cresrcacdeapcersnnaoveitie toaaseota deipcaestructuosasartie
rin~~~~~~E Morlottont dore 0ra a' ifrrteo u q rIt
Ias chin os es n s c rvc tinods tom o e.opec~ e in oun do refor mstas Agra tlca n industrealesn comerciani i o ia In Guatemala. con sagnea toatlceoen et i I La t ale te lamo 9ye- cinnto a sma ci 2i i ds u isa d peetenascim- t jma c oida e ti eIsptrturm agrarian
trncit Is~n oisaa Hl so., declard Ie\'' !l rsirgamento. Tanto el Go~bierno Iles prar el trabajo, sea un pehigrO Ipor media de Ia 1"euni6n dew, iaa
n tan uc cuando Chou En- a rn s- nu ca forma pa-te de C es gruE cusbqayerea on pe romantara clase On anu ni s e ms Lo usna Hale Bo ; 2
tin n Iicorsey. Inn pro vaehncdezcin puti Mtan Tte-wcy %iuci -,- ccmpobcolco tie pa-os elm. 1. Dcc cu vsteuc Fao ,od en In a aa 0le 5ta Unitico ,Id SO Mulcoltid COMO Ia Rinbuisa I Pura ha Polona cootbuocza tic Is Jo' Pores. ec.t So podi12oIl~ee a -
pr tnn an t d uro po s n d "ou r ue den derecti n a premios median- Americana cue nsccteaoeo h rao ealtimoti l I debe actual pars de sener In irna- te ]as Estados Uniidos en Londres, veno ud y tie una eejz sin preocu- n0s resulmatios n casle aspcrto si i
rosses et ons c la radt tom aa n oucr paodan Nru psotia e iesto m -n te suerte 0 Azar. concistente rn Pactn d- lac Americas suei rita cn r 9As e n de ti expansion comnu tso despuis de investigar cuidadosa- 1 pacioncs paro los anciunos. La Re- .-eoc prs norCci pocnor te oqoe-
11proe5s un inado ol ntvi 00 u vs o n d o natcscpoi eletiveir, tales a bitre ic osd e t a Ri do t anie rovn en Guatemalavco iaolclnabeoae- oain ci ant n1 tbua n on lies en iaos c qs reesl cis din uentn
tpn ta Y u n n e on a d s a d s r p ~ n m e n t e e l A s u n t o e s t ~ n a b s o l u t a m e n oe a c i 6 n ti ~l p a r e l t r a b a j o c o n I ,l e s in c ia n es c l u e e s t a r i n n d i s p u e s t o s
II pSitsncri ba d e d is c rso. edne cl i ve ,
tncm a 1ada. T al vez P in ol m nam uce D en dc Otis d iss tie ee ii d ante cs lc lo s. 2 G u atem ala oat elet P l ai ri F s- diti ac e c stabu p rc v ,-po- ti co nee n das ti c e I s efioren coin l a c se p gea n s noe sn o s cv- a r nter e ar n su es ta bi ecicoise to ru ral
Uie no bun l idn los respectivos d d o- F eranc a, bhoce m as ti 30 afios ha st- Q uedan ex ceptUadas I ns Its rlas de lado am er a no que vn ]a ,, u .-. t do nor el t mm or de nu e el e nvs o tD D ean n o ]tan tey d m p erti p uci n a- *cile n d lt o sI p gr anilt o g pr op o s, s i- a Is r e ncra tu n msl Jc en po nqu e
r u r so s p oe ad e l a n t a d o Es t e P 5 e l d o i n c m u ns t a d os l t ri n a ri o c o n b e n eh c e n c i a a a s ls t e n c i a s o c i a l r n C o s fe r e on i vca n e ra sm r a o a ,- _. o u i p o m i l i t a r n o r t e a m e r i c An i oo a e u n a in n g ut n a tr a n s a c i 6 n i l c i t a r i a r e u c i d a p r e c lam e n e l n g r n er En tod t c a s e
..st.m b cl so l i a do dqcti c oe ti peineipic p ic i a de eI revolu- genesrl. ast com e las phones tce pro- racas o net6 contra una declaraci6r, H ond urac nueda ser tin cas o de e ---ma. -r--u i en c n romeo sodrote. Es 0011 ca hay
no sform an par le dbde a mo sm a m a- n ', 6no u ncl a ajo e c p mogra m pr -. ,pupssbo om e cie l par quccoe h- I tu od re ou "ella inm oa c o-0o 1 Ilega bi cram ente "mrdr- o _qu e mm pedir Cue solos estableci-
go an r p rat.o pa r L e oio mc ta d.le si pr q. . .. .. .. do tro dt t est ie lao tits i s .m s a. paulo t Aonc oo i Ito o.t.ad s t sid o fi It F cscaa pm lec ip c n has L s c nlot so pbeer oan T cne noa s fl e
Do bcitusnirno srrncni El sep0 hmedt cuerdt con Ins disposcines loga- 1 cualbtuier Estado mercano per a nel bin reftuar consultas con I na otr i os Etos Uiv our car F 100 i b liares dte Is camp o hue e j cambiar a s mismo tempo ha estruc-
siac' tlueel pscls cr000 lot~a m 'u r h Ciuti- Wro-tiino qoiev oh- In vs tign co e o o]psssiess n- atpsoeamsoi I ilcnaea-yaiova cortaensabaroee csert e bonbo oirio sumapochatpin yioeIscbeeIoa oi- prem yI slno eua )iaha
un I n n orrr a ,,n P, les % igentes. ,' no se produzca all. i nmolmlento communist internar~o- nacioncs amocricanas, ,, act'lar oil 8aaacc' n tod i os alia Ion los )rrn orspoeins or onihr ga srcuad s
tc o det aent a mhi i h s bmo ha te mpo u-andes coilas io- .ns dc procio ell lo rch..ine v I. s u e . simnd .oa cb Cao.. i... n rifn .le-t va e rn. .se -C-n- p... scu . ores de boeyhoars's.. to on...ttd. R .n us h b ..b eo IiIades.
"Cuando Molotov habha vn rue v mo e rntor l e nm stu PIots emplear Iss preme os co nstntuoc an limitacl,.n el sistemea politico d P una Po troamc o rca aY aue G tatemala de-- Ia,soncs con arms aceai ssmei-,carnas lamentable, pues toda Ia Pamil a e Ls u La democra ria he ] ibenla d te-
.-sigmoult. tiuiesuo c ti pct dleor oynusesens 1s ie a utoliades de to cnttdad eon etraaontinental, const stur ia ti- c eer tli-mpy "- Ia raheza de de acuerdo con t Pr-o~rams Inter. l sotn te Pa lis camca m oestre, y no pend rri n del future Is lao lamtiiet
loa hino s oan prooo elulemte a ob-rs It" eracac cueitvlm n v on pueda i onsi derarse a env tzaiearauIa t p or e a sobcmo ^ index ylavae c ip Ie s t r niy sn o ,ltecsv i- Ameimecan de Ayudta Reciproca seoamente el caamcpesino solo. Ani ccampesinas. no solamsnte en Ale-
h o a e n l ha bm s lof n r mc q g e0 0 5 0 l e .o i n . . o m i t ns d .ti re.in a i. c o m p e t in c a pde ssa l aseptd e ila p olst i e d e t o easnad o c a e .ds e e .s d e In d a i s A c m e eri c a L e e. . . .ns 0 l e x a ds t s h ab t a Ns Is u r g e h a p r e g u n t a dt c s i a s 1 6 2 .0 0 0 am a vn in y ... ie .n. l m u ndi o -
tram, parsaepsa I dIe me rIte s cu ano era 100ev, Pars oblevec hauprobais cin e nos.op isada en pdligoe Is le/los esragos ^n Ins RigoalsEcs avsa-n perionasn gcl ban cy dma poresnsn lihes Y pain cote moolis o Iotar
cIgceso a Choa rara predc ar y a I r tt p a' t El rrprvseve sn s ead Am rr aula itste Glob ms'tert' peine tome nrtoo e -Abemeana occidental pseres o pc rs Otcidioom inst alit tie sas Ironic-
bale mlentran pe~ ran l traduc- !. lo a interior tipn do ion ,iabra de i E... .ena eiis aa!Oci ot isafi e u rne
I pueden aterrizar I n Nicaragua, ]aS colonizar y quc tienen el deseo de ras. debia h'accr lode bo pnnikle pa-
ell n". ) leviin A ortoioxa marxlsta-lennoistl y narse una scrt e oe requc siom v cer A ocou soalo is 1 a o na iost [inrida. Robert L F. Stkee. dccl n- I o ass
on .hIy sep ar r pcpa a o os" alto tic l s d om In ti so die po inv gsti aci6n no p e mericana que ha rectbido un huor- r6 en Ia Ctmera. gcu loi FEssado s, arrna con tranHc portadas de Nicara- hacerlon disponen o no de bastantes t ra incorporar ha mass de los cam-
Otm ar vtne id n ,al ed tl lh m arts rhina- el ti I da I InP t r car cam ento de arm as de cal ts U nidos dehian in--oco ha D octron s a Ho n rs n t e ran ox C-47.I fuerzas fam iliares nesenacias parsc pe sin os n xpoln dos te .ous tie ras del
muestra mhinim a .- dipli c sh s a et e sdr ran cleobrarse eson sorteos &I oia del ei tn i Hdierro I Monroea exponiendo: s peque s qe os otroE. I s rgars d 0n fit sin soerts I Elst -tI e Finlandie haste de Ipa-
-, 'cia al( Moscu cue u ,. ve a ons. si cu nuiia ga-s de Un eiia sn ar4 se o iln i at lJa
PErono. disursas tie Chou n-.c t M o s io s e men eisc pitetene Sc ha dtcho eon Guaoemala que "Ha ulyn invasion del Coniti- Tratarils ei Congare-o Antienviktiro de mano extrafias. En esta rehaci6nt kisoina- en ho actual vidt econ.rlss-
E n% n-L Icrr hombe dc i dlea excedr d res pr ,,, my . ei esse ute alteco hay que repetir Ilue no solamente eca y Parr ayutar a consolidrr ;lag'
h ecuiotes t..-. \ang-Cha-Hmap .... idben a Ins din a Loteria Nai.ns..l, sin aeotestisParaoyr mia.stindoad ise a nrms- .s oon .. ...cm ioU na. to. i ns-os eD ca~o goilist ao o s e ne po politie s ier no us triam solo ey a mea tia na niit
mencito iah do freun-in t e to-.' nlZ su entrenarent en Moscro v qu puedan ser on efectloe n p lr ntAiur
tencta d e-rhiti dei e- :q" n i a es e- paGs mbs fuertemente tr- 'hae- CIPhDAD MEmlXICO. mayo se noteesite una pobltSca indostrizl I emilias cOmpesinua..
Cl u tua do 100a y a Ia ogs fo e m peo ehSb t enPio4 y a Ded ec he aiudu 7ce- 'decs iv mado de hodos los Estados centra- I s6 1o me rrataba de Una cabeza de I Guatemala deade detri s del Tel dn
dad ue:,,i n lc de iodarlad co- c ] l~obnt1 l'So,,,.e n 1 captul a l atri cnne de .'- americanes. Sut organizacirin mili- ]playsa dinllom~tica, here, Ins rna -. de Hierro constituirin Iatn ea 91 I ' J- 4.. .I
moob. Molss no hoibe menbo- okelo que in mbadrch has ,ee sesinn sin ii uc nceCnmo c drn in e r I "
..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a es Moot n. hutr ....s ma:o- I . . .fsq. d...... hmt 6. ... t. ..t. .. ...nistas ahr .. ..tAn dispuesto a......."primer Congrepso contra In Intel, A e
I on no Moon s o halt de .oor hbm- a fines de beneficenca, absten de sus vecinos. Nicaragua.oo cam so ts' din ne s, sac I a ncnvmn Sox, a A es I
Agre6n l t qa h to et- qdovut u.ebini tgc.jo ,, sc iz i is- social. propagaci6n dte to tlostul nI e- H roa -S El Salvador. b con.. toda di .... ..aria I lati gt- s innu a no o h l a so c
peitandls6n gratutta v de 0C culture con El recietb aervic se efectba ,en 1 "Un 0o0ne dCpbomiltnco no b5sra- eata capioal.teto c El-eos cuerta si dupncetarso basic- sie pina u
Njng`U eJ`; 1acdenta co....... beoief .... publ .... x, ......con .. u i.....d ...,...... .. -o0~rrco ...p.. es u0
no abripo Is eopesacca Is due. Ia N S~ c .o~iis oiiiee aom ocui cl y cpn ontliemaonesCu qo c tiMo u ch dseon tie m Lao esfroes ipcs siinvl-'o-sc u liegtn Jamg c rieto Laurenapr
.j e resistia. ccc a up or. 'ruu....yc que tldo es fiam ten requiniti.s paro liir s ...n... ales El mbh...oe.. hispinapa.....ai co..eintal pr or... dr- oideri d Pl I..Am...st e
.crein l qe olp tr tr.'.. ouil s tin 4toi caouos inolosl s aomvc sart Paeosioal burco leot Iveitocy Debomoaso-sestcnoin aa t om 6er .tIn ins Pinsl ,dealsai ta Fr n lcod at.. Ispenaropeo d
e stA l bmi la d ti a I s d e fe rncs .-. i urn. a r m e sl e n tr e In s d o s a s .o ra la o aI t orS s oat o s ine s re fe ri c da s:, die SS ett i en I t c p a i n s m m aista tie I ca n e s d e p ro p a z a n d a r o munia a d e Ma`x C c u e sti dn d e Ia s a' m a s ,
eans ptdrta %atso o:.uin--i .:.-in,,, del mundo comunista riualmente se autorlzaran sorl Ian Polonia El barDo tkua dAlc0umn- DeeCmos usar nuestra direc'len rn Paras Guatemala nIla inflamed, A MosIi, r e --irm-i--o dar ___ IuIgn
p rotas pabeseman Rs probeaa tie Psaor. Y qsc bay ~ulposo Posic, tie Ioar ,:zs fyts i stlui-acoiotc imnaad a 0orrto mnoutn :us an r ncine lbredom Aninomuimenvle u
r sein en ..t o is ladto,"A um p unci rnesm oa ntn en IIMainchuria en Sin- ti s Ii or upiaismos oloristes- dira. I ain unn scrie de eontratln te a to lnfiltracihin rei ao oe tiense on mi m o des Congresot I I
Paratevitar U:na "interpret~ci6n die kias~r.aPero jempno -ydeestn son ins dos .a tal fin tit~lpnrie clebersin Abota ieodoqbt ~ clues~r e~a rta rromuvm i i ret de)rn de Cdntrcnsv cur;- : uidtic :ia nito Cos nsioto o ut Or. sentiremosn haler perdido esla o0!ortunidad a aniea
ese tm .i areunleec 'n t tie sml d iyovocm iclobvavdeoeelativa im-e ~ ctanl partee rtv quocoecoianIn dt-sruber~ al ti-etiedero emors amlt ist Ar Gi-besornto boo I nc c ganaistito pa:. I, PietrO A's:seams- '-, - ---,---
Pinto tistuilcyAs son 000 ma cous Po aic poejeois o bot enehh emv slso en bin dclfsla aln I~n tie Inc ypc- tor. Al ie-rubrinienle. soaluom a u ti ycvu tot vie'mis-mtaati- 'm~ i cms Ten a t SR SU G .Fara my hscl I otcGpM Iem c
puede'e t ir rou or In s i -oi O rma alOlltq,, I cs Plot Ie Itns c m i e s es el em marque svo inhamlic ot on ae c ,-c o s antes o e ti ue sea em asialo lar- aI em iar har l rnediadd qus scan noe- 2 AP ).-He rbcer M oan nsy n, ex Io- tuni t a b .eecextoo ona decGru arle o me
tic inn ti~piamlhica oy log tiviooescis ,Peroa tepcv btotas hug e vieni g cru olareev papalaren matles dptior -vsyeqio ri g o t ticiasloP itie. Ivesacoas Paa c ens-ese e M aenornst- t25 ci i AP.HRoistia Orr" Ricun. tex se- a "rlem o n paue dus eac larero u .t
enunisi~es poena suue Ic a t l o ti c cola horonsv ste luger, no ; piro ns- erovsie srP eillos I .. ..teos o reon y Cu.ndo el vopor ee i P d svi:stim 'Gla beas rt ....aportr . ire lara Iijosondo nl. t y a n i cercino gRusinaraa mondia I P.cn.
touiteniaeys. leop scod as ti 'e lu c- 0~ cm eoteagn oepceocI li.m Bix~tE.c delaho sonsfi .c ,- elIsta Brelo s fii Eomes ovq ues laelnn ia0 So iU nia e c ir luraa-iimo deia PIgs
e fe en ie aigiune savo r,--i .3.,", I somuntsmo permota olu prioados con amortizaci6n v Cagei. tiede-o sit'sliro apaernolcs b e HOBILs .cbse.v;.. i- I-' cin inob
slnesoac pteetrss cl-lu, n....... -an isinit terponRuds etc. do bne .s. pagar t on itulos Puerto Barrios...e le dser ...t 6 sin (AP- Dby oi.ontis-c ao, i...,' .0.-- t. aie Poinco ..n... a ci, s-ri t qcreinc ye- Enleno Inc a..... a IO.Iai-,l rie-. e n e r Islacelintkn in
Pa n cicetir nsmtma, lie lgen ma.- 1 minl sasego eseso hoe'cela e ln n peorodl ~ };Ci4 'lae a s-o iea aeGaeoi emlltnn C)emeins d 'or Iimscet pinc t cinema neIdenma
aosirn eti uc, buy usa saeiInnvs ..n ., hcrmso v os s sarcideos o rev:%-u mcondliciones de secremo extraordinary b -e 4 N oeriasc A ,n'-r,-. a,- de m rrr,' ",i e Galeea il rei. Aemraniacnun ssiems'e n P ae n Be ..,
neeores poten cons runuaunnstasn a en slnPatro d ieiio ptCrs croc dii cirb a il-ion g ,me tic rne 5i cnti rt ianuas con.a I hiaii 1e a Ic aCrevlon mmi
epcranl csunon ssoebo cgnosa on a a gN bem bien ti tr-i aie Dn e sa bml-' i mo qcalpeaa n s mrc enc esa n eeielic pem o clonet
Boar e gi aritoter ario ebeca a l c Inran F cd i cadr ns t uic ooe lnes r h xa uo rO c ino n ,n rio o npin ri n e o inepn ai or !R I en soont. "G I i I.- Cie l ie ol O ci muo enn in-
n .s s i -_to_ _:.tile.__ .____ .. o autorce pars Ilevar a Cabo p obe a n ste o r n s t r oac, a Nbcaras ua i Hpnno e rao ,.; e rs Coe reoreernta el tone ls,.-. S li e h 1 miolari vC Iema e pa toiraeSi le Duo q ac pO cci n
clusdln s o t ui n ay una eviudenca o nee ne regains enter, sum suscrion c ,andptn i p-eunta rneo e c se ocmiltac n 1,c. t.cpana n de Gua nrl 0.. ,r. 0 5rn a slon al rrI ao e i. nO slr, item I Mrrulaa ro In la Asamble- Cano111. 1 Or n l In.aouii
brumadorsa. e n el sentocldo cclque Ti res o annciantes v Is rcoophratb en esta formal tndou sua detallo.ss ssule Puerto. o..'os del CortOn- ar r ,crco y fvilm de Eeropt el a rlein ena e Potca I q .ilaet oald qu,, e 1. 'earr, reo t am,.
opern cn~uta'nnte com un nosono ain Eneloii a s ma q uo makieore Ia l uent. e In en poper clln tera nini irr nicalier eolob tnooicc det ,-rI See en,' n.ro, in, 4 nsanad cmo"mebemn tion psnilren u, o st ore a~~os.equ eesarinel r cansiti eprtncuonespe r P i ero a-
nmn a shqui em ric aesta de. -e .vs .subs Gatne r t eaoo t e h- ays c~onleas ic Ia Loncedn cc Aro- m onte har egbl s cetoi i aoa rea ac ss e norup10 -6 m~ensc l ci ,nt so ngreve 05 trentcv ton Sc- moo.. I risrtnr, orom; a- ose brg n-- mrea Ism ge-edro3 la -in c so, lse ben mluro
nselnonaunc s retualnoIa atmes -scc ca Pns o tier ZAoniene Setrnohial~ in MeBn ea tnv ou vecorm c fit oc nerao ahoobtigu entem oca ,. ise. It.r' cvcnot p.non rusicl. biO. tc C~uta noe dhb I m r "r- a a c aora ecmooI demon cue nria-
aes con pro danp itca t d tesalo inerca E pro-2 tic--- o .--a m ---=intim gen oa cla Ponrribira al'omstellcnsi e tin qac Anlernoensu se on eua inOe s tmuv o -etold deoab talet I_,n' b- oui ausl err oblc Ia oto 'Outsr ,s so mica ..ii. osasira d-isle tr c etadr imvnd it ars conos ee,
rid/ t ess"1io aurets Nnm,_- do InointnedAhod.eariesarorennc-a o r h Gehinclon g" aeoi o e" lot hm, t W sh -cat po r ne Oera-ne- dci ,-. lin oi.. oo~r, elen ie n He nsmtiuel D. Ainact e d 0.) ruic'Al.mHnla a, Bat.a ins -a cnr.'da n to'eduidos ssr ceredoas
A oeipe t anidie s yeriom cniac lvs c h a. y Jo, -n'stAruolona As.ene. qe- for-tm In quey-tstabohe tontmepy Iss- I tie e en a iosic unad cataian ti Rhar- mediaa Dcelmr udo v- eospe-.i P- I.mq t mo slran.t sci n Ia spo a.ld. rs ro e ,icar Locliibme ompn I a Is- O dcesa e-n-na Peo manre-itisbi
enjenta sobrce en r emt o nde tiake r n s,. Br ooma l"Grnro.I uPara, p iars nbc- m tIc natoso yo enta gLdotikreibs uhc : o c'mect do quo~ Deto merlcsh 10 rcniusateouree' is a.n, Ie'unco '. en onume s sosnu I ersieO c in s [ I .' InL Is e I no crtai oc roc fene t Pc, s O crla que 'Emtnsr U bnifting
nene petorl Pndino e "rV gutone necro gums Ia Ley-teren o t e s eso n rtighortbasti n Laat eciad M~atria- t= tEcG in coo ho utatonal. E hatt Ilo a to 8 am.iti-Isoesis~ilrcd tcR-se sSn-pt adr.pa..tiu ."eIaonterboois Frantor.e ceon itase .i ,,a tomato .. . .in..s
nartoale~ 00 mto, ovnd" r an en.be-.. a guT oe. "oui ra" itg 00 p r- nab:ion' "e ho si'nas cl-naneni'sl' ha e- .oi... no esoti..ti.t a. ro..r....ar c.. n ti ccbitin a C...n ...... mute p.l cut .a.i ... lee Atbme oiocd- elaene ps ...... Is;;... or..o,/ p..me sirn- o c is anguru'. ati orelnetisa .= ca...ea
aa prns ti inblurot dad p uerepct e es- dEn aprbo deya nsi genoeo r a otniritio'P tbico ha naina:is ~letsont- nueobast. Rhopnshideran minpo omu- pono tiutst innal ecilHsere dene p uac er tc, oee too ri irIeenn se no so, mel @',no ba n., reieor, ,-. ol poi do mabe co.cte ees
telta ai d eras. uo-cmnsa Los Concrrione a Ptolrio'iaersos I t don propios o esecRemus: dlaicin- ies, yi Guelonoho cmiaovido at toli- Ls ronsd trnor rr- Lo[Goesee ico n r, Arlur cno s ce unIdo In delegat-on r. pa I o~ r pu re o b d ose l omle t cc o oq e Ela-opa pqedc
Cereal decSurati orrro mieas y .efrc v ranbina ding-o c oceltriu'sEodus- eno parsaco tlingottlaei tie lsu ton-s tonar c cycoanile .ui go rne abseRoll' eM ha casacietati tic ceree.tie 175,(Or -tnfdoadprhriiainoetortotes6ticnset-or gnoo eo
"Ven Nmo.icensteCo Ry doplnn nor hoA tid derlastPareinue cm lnro mletn iC~O0 'mub1yogaienoa O.Ogust I doelt c e a-. b~ran rit-a pos o pos Clt ie, ,'lr to. [oem pnieCe osso i ledo trr, -om I d ub ple anmsd L, boriena[ bc Ho Anie, e. I -t" ~e' u lo lpe el~
Mlte ayh-po sa timaqosIrngcn I oamo ot diectrat gonterpat itsm a 50cngo te mpnticolonti de beat0e ste a otet d si c I t0El F reneA~-iaostcM anli pet c L smbel lson he n ca- e Lieers tren Tesenmo b
jLovs dpoitiscAs s t ocl iden r an 3"Js t si nAl ar hae Pci- nos y etvaria de posicreion ia lorm i h a desouoel ti C 'are heap- atdiod Den absp gno tr o oso los,. Ic lo Isn en lc C onri-s n s n los ma a Iona.mepe I' ALS Tcaa ay 2 ..tni
Inentucs am niootriaai.s o e na Da ms yart toe ior As o trnls Dao-' toca cl fit~oso nt. ditit i gr ad Is panids N otic s Am ic an,'- ainone es tratapoten cedso.,r,, p,.-,l Lmeron soblca s a cocder~g l mo, D~uen More-s' ieanto tci e d-a on luesras is crmistrn teaon pica
Roin pareo i mpiies en o hm a rdindua -l inlog oratis os la Cottaz", p a ins La. .lroc.. tie Ii I ia Na-. R~lecectlo die mau~e Lu Terlili que- Im s munitr icontee je-,, p ae. s s -- ln o mia munles. Sienalna.l I s en sncipl Dem ro s eolifie aonI I'n loqa "st~o ndl
baue Ltcie ha Pno inde t banhlleta do a uro sa rmr CteI L ngoy-e seo Nad e nal. I gi "l ti fbmi eooi omt ona El m eioroeo tih tionrad me Satiri-teado ran e los do toeeti -el rrn'so2re moiertno mnro deaRuntas on Gush Cme= opo rmundei sels sneelsobe q Frn lie resaclamet Arc tomz doeldenamL
cnnr onilsu modu enmrondnS" tcn Bse- lamne qu e o s e ajstudi ptimo coosiuau e- las t. .pob"itoc di s Icy eiitdo, nIaoy qaedca Ian cle inaraclo-contdieccna Ilgr~mrera lir nc toniain0 ue sa rmtnsias 0 o mt e5]ol50 uat a Isbeem rti parse hero, fit mc L ,aborkdpdAbile. meertmnnt
.ras deiinaluebaysduePeataasnst s tic han ecplocuyeleheen oan"l.. . 10 a I ieoionrho. to E s poaleo ti pr ne E unt dO eGUC siGAP--neosar s M insa ruasice sede n Lauron"d alr sials amena eepeea hant erie Ioal qne hae pallaza. el 00 eaebtado poueIs maqua hos= e dnet
ta col mict ica ll ost s igtet Lnsosthe nete etibcotelripldcmon 0u aa onet .a. a los lonfre"to es Joh Fat~em Dels. tomlj 'e e i- 2 os "Glbentj t eri uemltnenmii timruain t~lrnc asl qredmna-o Isstdee=dc Si ma iascnemslaho h- dorseion as p unora lasoes de
el dadpi a o tie Chnae s'olp mrd Inis tic m~ Maiaan eon t t ie rtace tlnosmouiiontesy Mco I elots Cobtiet e=O e ls do textiro de rUn vsotbe randlt d te-artamen' h.i dlo- a o'oe paine ,e peo-do d to cpnmctnalmandet elnesr- li
-..s ..s a o n - . -_ ,. ., r e r p ro a m m
I'ginai 1" l I t ..1 rauuu... O- -


ARiTn rl I A IMARIfNA.-Mlirnlpes 926 I do Mvo n d 19..1"


A C T LI A LIDA D ES BROADWAY (Gris)
I Mo irr.l. NO.. 21 T.1. M-44< Call Blh T II V.d.do
De.rl i. 3' i 3 .l .il r-.I CIIDAD A Ia- I,."' C1 N...:le,.. PO
E TI..i2 BU.1 LA.: IP11I1I1A Ha do R EID ...*', J.. Cf.,t. 1 ': r. Hd
i ien .llT.r LA !OrADA ROA ,I i LA REI.NA DE LOS DAMA.'-
Fellrr- de, Luela A..el d 013T0. o.- Arlene Da.'. Fesr "'Ac..0 L4
h LA I Ael.4nNIA.

51. C.;1--- T P - TO 10 1.Z C-A N P 0 A M 0 R
A Ia '['.I5 N'.rol,, ''e,.. Inau.I.nl1y esI -* Tall A-7054
,ut. I FIOlANO EN FL DE-lEP i D- la V, N:.|I,.:- .' p t ren" n
To I P '.l..l-l"r P-,' '. ir ..l .Iur. EL CR IP N DE LF SEI! A %NA
, 3Cal. P b t I :.,- -,r, v 'TRA rIA r. l., G r n, 1 ,', f r i.r'... F-
DIABOLIC .- I ,- e,. :,1, 0lrc l 'on e.r.' 0m.- -,SPR<
K-or .-,i A r ,'. ,' N r N_, '. i, ECN 'L PIERTO -, j .T.- I'
A L K A Z A R .... 4 T'... ...' "
Con.iulido y VlIud.l Tll. 1 nllfl
D... .. ", 1 ....... C.... .. 1 C A P R I
CP,.a i,.FIEONO E, N El. l l':irTO u i ySi2n JIa.& Til fM'414
1'..1 fe-; F,- i A- f .. r L -.. 1 .. 1 n 11. T l
R.-...--. Ir-'V- ,_ T L, ,j.j. :. -hl.., + i'
*-; ,,;" ': '?L^ ,,-L '1031 b....I ,' ... ,
A N. R- n T. " L R Irnl'A'l '-' ''"
A,,,RI- 4,0, .1 .., To..n, Ge..e 1

Cfh.a ya C ancodl Ti 2. M 1222
D -.. I --... ..... ... c IN r-E 2 3 Y 1 2
E,.b. F. ls "F1) ', 4, T E, ,, -,
',,;e,,, ,.,,-- Rir o, "m -' F o.. nf,. 12 T[ 1 4 Is V.d C ,129 1
Fr.,, Cr .rRE C_, C'C L I ,. ',, 4, .-...,. Fl, 1.1

IA.- ...-..-, o -'I,, I -r ,,12 ___ ..... __ ,- ........ .! ,'__ '.
F;.... .A j . 1
M 1 B A. R a,+ .1 ... ,.'..... .... .....
14 1%I Vldld, -- r .'teno ra,ll2t
. .I- ..-.--,F : I N E C I 1 o
F ,, R9- I v C-, l~ida T., A 1-01
DE PE JAJ IO "tron" nat in Gran Ip,- Desde ]a 1 00" NoAiIe1os Warner. Pa
A"ngel Infanlir LunI ta30I 0a1conn 40} r 1youn. Eypalol. M4 olcann y Nand
P3J410 10nal. 3adtg 'Potrull eplsodi. Nn 121
'I n,-., Ennis y .,u orquesta rmu-,
... ....... 1"" ... .... 'd311
AM1B ASS-A100 pa R ta Pldor milagrosa-oto C
Crucerod. a A. I. Plys Telf. l 3B-727 n loI l lr'PrecIlo de co.tumbr,.
Desdr Ia% 500'Nollmrreo-. en terveia
d mension e11 renn ern Ccho EL CHl-
.IE.0DE0LASEMANA.....Ed d 4 C A MN I N 0 S
Robin ono oIntn1 Frs3th Mrac oa Hon.
- ..... .. ...7 A R Y Fl, D Nm 10.- ..., l* Tn.'+H.M-3976


l -,on. v ENrRE .+EL, AM. OR; Y I,. DE- 3.1,oco.n N. 1107.. T.1..........
SERE I'll onald Reogan. Lcuport 80 Derdr l.,i10 Nlt erlc'Ieio'. I
ro. copadiern lafarl R' RAI l A1 90 LEY AUGA '0n Gloria Ma'.i.
e 1.",, ha escrtn Opn a form Ad- XMJSICA Y MUSICOS Gd,. ASAELIA. craonM,.
mira "le our le caracteriza, sol)r rin F ix +Jorge Mistral Luneta -in'
HIpol e rnand15 eon "re'efia de- PIeNen nite ASTRAL 4,1 r
Ile'eleo 1 ro.Pr NpP Benitez R o'nn 3o A 1., 12 de 1la che .MA1
nada lA' retrain", 0et 0ndor_ au, no Inflnl. p San lost. -- Tl.r. U-41054 FUERTE QU1 El. A ORA 0 A SANGRE
ha teidn el noaer'er 0 4 I t. tIilc10 OrD-de lA, aI' Nolltle r ll, I l Inn N' FUEGO 1--ta ,30 10Il11v 20
Comn pnPnmoo Fr',lrp 'n11 I '- to rClo u',l., ('IL e1andn Ia Joel- CAuba EL CRIMEN DE LA SEAANA.
H., Fn d\,,, d 1 Rob-on. Jon 'F".s
pon0000 hli4d d 0' cme d I ~ t a~ I'tr no C13114,`L 'I)I 3 11s 1 0' 0"a'4 l" "oA' .o J, 1.1,
DIARIO.dop't 3.1''' H, lloll. "10ir 141.:~o'I'P 'iiY HAT1, 1.
A e p a d e o a a .* m a 0n 'lfc a : I ', I s r de L 'a P 1 .O H I TR I D A o n n T o o l C u oll1 1 n r ta
0ols, l dod 14m11 t'aolr''o 0 c He 41 0'1- so ,a o'n 20 Ar..Itllor Y 3. pblo. TaL 71.22
:unla: V.r 14,. 01'"llO pane, 14 CI pedal In ol anlta adecual.- A In- 4 A.5, 23f1 NoI'lrol.trtlr
..... r I . no oz n oil fic('a (,nIO I A. -. r ..... La IPr en. .. ll I . T A1 N T 1n ('cueo IN1IE0NO EN Pt. DESIER-
itenda d3 n,, r 0 ajna A Ire -,- A I S M1. 0-n :- TO 1r A NntTI Coln 11 0 0Cn Virgin"a it
o IcIu onad ha 4' 'a 17, t 03 0 r 03mo 1 dno o 23. mlr 10 T 12. V.dado. T7l. F_3020 o ODa I Rohei' I El. 'HO01BR0
rPtr Fl" 0 e ~. 1 O 'I la M It- del 'ln 4.1 o p.ado. ,I ir Ind., A 1- 4 15 A I N01 i'lroo. A-0E- D0 l.A TORRE CIF'FIL too C'h.o3<
rP que Ira Ia 11. dril 01" P"" no,' -1 P lac, int 'rpreIacto n l.a LINATO EN FL IITEILE 'no John u0 g1tnn x Flano'hot TnnP Io eta faO
o u r3 4,a m ,o s a r o 3nta 0 S n n m1 o n a t ,) 2 i 'm oro 3 d r Brr th, P ai n e % I'y n K e -, %, tl on n P n "'" -o .1 h h, 0 n1 40 ,
ron ante1s nues1tr0 s Io',t el P ro10 h4 on 1,[ 0 li 11,0 "11 IL PNIFDA PARA ELIA .,
11, 5 o....l .. o ..... '14 l C o'.. cRal 0. 1'l A 4111 1 .E
i_ M10 n:n it I In IIp'rOOn'OIl0 100a RO albool 0 5 91 0404101 a.1,E
p Ir c aer n In'q- $, di' Ia: '"" n' nWd1 cor4 irn1te In l ia pla- n:
;IO retO aso, Tan1 00 0l (-1 d) 111, to olao Po0 on1s11- Sao Rs0..I y A.oI.Iad. Te.11 A-0507
....t.o' ....r.. Oe 1 .. I ., dr QlIn 100 c 0100." AVLENTIflA Drolr, la .100 LA FUCERZA DOH.
IcA" .lemr pe rc deop a fr r 7a 1 4. 1 ,. 0 1candes aola''sAI F'a ArN',I(DA DESTINO IA 1 r1 O Itrlere V-1,'
2.1 o a v IA P0 r ,he. I'I0ne pa ola (I'l :1 c)nllll.' A-. d. C.olmblI y M-ndola. B-102l 'An.ida nl N ll r--' TI", obl.
R3uard1 oun......... .... ..' .'.o..r 0010.. Pa'-. Ta.. AA...... .......e.. .. n1 llr Rolo lr.. .ol'0 ul. -
E' 0n0n0a43? 0 'o~rb, "+n ,3,1n(1)+n ,oi 0rnR 3' PCtm1lIO, o ",1n 130 POub l 5j,, 0P0'V LIEN-Io.0.lll~l.r' P',a'
'1.23 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ,1101 All01 ]a- 'Annal n'.l ......Iorl1.01514411l So-________ v-_1-_1-
saodsolo 1pi ..L p 01 a A! 3"ilo 11< -1 Pla Ul' 'Iplall I ) \'C PL OP-- Ilo.1, el-5
r,1ndP7 I .I rn f I A [1' L+"Lf' a- loln- Ins 0-1;-D', I"'tA :, He 11" t-r Fiali- S111111, I, FSCUELA Dr I. N
roo ,- i ni l K i~ -<~1 0 n. riandllrn I" 1104).' "'I Dro1 cl" 1,nort A U S 1'T
etn ,oda 13ntlI 0'' h PC ido p Colo.. T.Ifo.o M-71b0r
.... I ..... 11 -vI I ~ .... B E l., A S C 0 A IN D.. .. ,, ....... .
I' Ha LE' F UCIA Inn l'lo0'4 01.
"7" 'l n r n l i n n ,',I, B .P.....T NoT IS'. -- Telif. U-5200 11'"' lopGa 10 T ('iAl i 0 Inr '
r:, r ,, I) A,,1 C'Ls, n q D i,i !A- In'. fl .. tllP 3 4 TA t0A- u 30A0 T tANl "n 1
lor'o Ht) r oao ot, I I, da'a Glaea Fcnn, Vp put \IOFIrO I 5n T In
ha. I-ar,,: o ca Ac-ai,'- ''a's.' "n- A, c1',a ] n ,4 r A.-r oh"TIora Hn1ND1 ,1 -33I,
nri nlenirnr IA2, ]A C,wt), ,n 1,1 P; ,-Ate .lhu.:val deone cor C,,n- 1 n 1,,+ G-,1done 'A-
piinner IrP'!a "I IlrlaL" I I i 1 ,~ ]i P.,rl Ii Aeq n e it; : :e ,, I.] llO l No log. -- T ,l/. U-2650
sAgr1A rn I ,n A r" A, o el o n" u,, ,- D ] R,P- Ike!, h o ',* lnlrnAr~rn'p 0ieIt, ]p plro~ilan D -d I 3 N h lrn [A R -

n('-'''1,3 0001' pe 1//2Ierp n 1n- ,0;t. G, a ~nlinholob "03 Ioifpr tI-
Iap )la ,: Il, hA i,,) A, -,m ., a ad n,, I, ) d D,- Inla q l. nadi rrclo nte la p,,- u. I A n '..N7. A F.F( .R[.ATA,n]a an d f n ,u r) #(; ,, _+, t i Yr le d A 'P M ls, ] D n n A ,' r un a 5{ Tr td "1
o. a nour]ao I', a I.nr !ad' 01 0' I" ."'n ac IS 057n hAI0an0T-
53100.4 o.:-0'l 0.*ooo 1"" C,1 A'llfI Ioll Ili toraSA TrO,'
.. .. 1. ...... r I r< ...... .... ....... 0 ........ 0 1 13, In 'e 1,.11 0000e 0 31001", F I N L A Y
' I1.1 4 02 1 '. ..... I,-l(d P'-.N p 0 ,1. 1 Z0.n0 y Ca.ao.l T-0 + U-SG4A
h cdn 04 ie It" W A I4. , n iA oA 1-, 1- zH I I t, 1 1130 00 E P110TI.A ,,, to,-
P:~ ~ ~ ~ ~~o ~ v ,t'2 , .I '!~ I ia I){, n(, -d I DC (I, I ,, !A ,tl z,,r ou~nil olurrta d d,- Dr--l~ 1A,)l Nr\. l,ea M E~t 3F ? 4F
"Idr r -;nm o 0a ,, n 1. ,:, d d o. W, dr-'%- ;,n-!,/ S,", hanat !In~e e 6 tr o l"
LSLAS,j L i a f~- aJ I n l rni, ] I I LI CI ( Ifl A. .n ",)Pon o" -fO. E FS TI-
,- a r ..... -c ... .. dt t) ... ..... d: d.. In ....z a .Se .. . .. .. :,~ .,_ ... 1, I () R 1 I
-0 1 1 00 -p n..40' '.. .. 3 I...I' Aola l\I .10. E41
3 00.. . .. .I- I4 0r dl. .......o .. ......... 1].... ..
0 1' AM' ] 'l I, A I .0 1r 2 3 'O UiR (,i n k fie Poo 'I m n. ol .oAlhaI-
In A ....... 4' 000 14olt !!A P A a Ya 1 .4.4 1 1 A
rl0r .iar, dlc'I- 'ar; I l hhP1.o.I." d. A40a.' DPLi 4514

In ii l r~ln~ci I ]q} ~a rl P I, II nv 4no Apn 1 :- r 4 1., n rrwe cT I
.. H 1, . ,,r hP'4 I' ll A. ' n -n I R T-r o


rs'n l'n I)e I~~.tr sit niaif ,I no~n ,- orn~ Crai ,n Rn n4,
arusI I 14 10 l-l' 4 Ill, 0 rlt al rRIsao0 -L H. NAwoAd. Dor abo. X6.51r2
IPn, d bt. Iso If, r.it 0 01 43cl on rrn \tft-hriP l-A u.l4 2 L re
-oa1A' .rt~ -n~ ou 001 had h in-1' Loin'
lomdoAr 10 l0n01044' 1 ,,I -,I ilo lo) Elen a f ]a Torre A.'10 4 01 a.onc ,
r I It tnn rr rn0 A1- .n rrT r I IAIflR A
rra T~~~n alipo, fItit c o 40r \I'oll I herrriaoa 10r r rr 4 n %4
Paroa sue ?!^ 0n 10 P Dt'.onn- F1 n so I, nlo Ind, to A'a4s ] Sharon. 1i -- St.. t lM i.oa. 111-.11222
rtIo. Era-Ate 01 '30.i pot.,. p r I .n proo44ll. nor Am <'- A 15 Aol,'ro
0 101 I alolJ n 1 p .,a m < 1tr d a. a o o o-I o1Ol a 0 H 5 0A r J- 1 t 4. 1 Ctn L o P tlpo t n h r C nolc- o l- .Po -o Al. ,' r.
hatl a 1rn 1 1",, So io Am I (I VO n -- t-'Jn ,A d aa IA 4rnla 01 0nsam l r \ I 1 O'.OI- C 1 A ll ]" A 00 30n R 'n
10.51 orn Vlo 144ll, Ia a, A 1' iniel ln n da tinA d 1 aA r."lltn r to-l'mcllaI1, 0 2 10 0-
oct'e a ln (- ,~~ h n,, h 'h n I ip ir r -_,___- -
s I poAloela11l. ',maA, .o1 oooo0 IPta I s0(1 A43 l'r r0 n'' orI, tnhr 1t04110'd laP- C. .0'1l~
el A~tdi '"ltl 10 no .3133000I,4 a .4' I01050 0000 11
Al 13101 Sril on 0g I o I1 )'0 r-1 01 in3 0: r' 'b oi lab OIP h0 1 to. C1 i 'I. 341 10e lplo '1lta 00 tin Ilia- 30a pottiPo4l'IP O de 014.-ia pidlen-
tle Hernandrl 0lnt~r f13 o 110,.n r', 1410 d P t PilO~b d coa m'd et No t14.' dt I/ I'l el 1.,. dr n
Cr e n rl 0 V C 1,1 0 H 4 I a d ".- ,c lo- v'w e H A M o' ,o Ar mal pap l rH e trn. n r dr e N h r t. H )a . n a1 ten1 i t' r m nn 3 r A, id -
prntr lor.'r" v I"Pal. np, land l3 'ccldo ,, tin t 'hhn aium lAm bl Pn In 1, r o. nlpo Ia dl tr lbuctio n d ,o I0 4 dele-
Par Is0i'pnsf1 rl3 a 1,0i' I trlorn, do ooa r\o lpo n H, -r 6 -0 IY- Wo do haer rhr d me n Ila, 1 do on~r on
npo .ol6 m ed -ecilani viPnO p I pt3 irn r v -.. rl rl plo l ei do A nl h rlo A P innd IA -os irprCsonl n In a ra- nrlO a n IA lA id Prtd ent rtD a rt r sit pA-
premin de ;A1 Cnnrsrri-anium Oadu- p r do I~r An vl Y A Pei tin tlna version do .u pehcu!li dir, falleeido leirirten-temn te Pin
in n0 ro1 honle q 1n Vt tranlcu., r ei m1 Hollywood El e0111n 0 tl'n". rpon rl ;4ala, Lo, A1)r]-,I
He 5115 pestudilns ha~i 110,A Cu- so nrivinp] Charles Fa ro'll. rli- Chp- ba Para olaldar a P oli p bMu- 0] Prre 1 1 an qo i o thu F "1nd
Intro 1s 411 n0 4 s ot' ah b dA ln- gA A0r n 0-0 H ( o a- hnra trorp rl ro he'.lo hlanc ho. 1 r tos 01lq 0tllstrP s r4l1P han p03'-
t a ". r', ahi,-, III Onq nAll'nI r s;,ur s nd-,m ret p mo- Hiaron sit Ca.- durantr ,I] jui i en
tonaz ,' .r I,', ,-n 0. n ?at'qd l, 191.5. 1. edo o r r ,T- radrt r00 1. d o r citell n l' Ino fin rnndeno a muerie, rl -
musical.rI U rH I "o, h1 norp s. 1.3 I antAlmenti no Mo no I- r h-rnn a .TA- nn I hombre dip rPrrbrn m.c bl'-
medallaIde Ia C onna ]ton idp a c l- He 5000.P,C de personnas n0 l A inlPrnl0 p lV OrPpO0ra r i t- ]opn e qo'r hi rnl do 1 0jamA1 en
nA Isab pI que It ope .oonredida r: rill- S~n Qut1 :1n Furp conni t l In I.-
Iao alInlsta lnlitsP H'a.rrlI Cohen SlA. lt o. on local pain Io s---. An -e In ]148, dr habpr lA-
lefu 13 De rop nalnilntr PrO e4Ada I0 1i rs0,1\hl21Aicion 4' T rI 130o .t1n, t Ranod I ol ),ar In l120., Aoio c o 1 r hahr p10
n rInlemPdibdorcIPetao otIa dolt Sooptaoe'dao 01- III 0hl pil0n3 4l'io', 0o ra Loorco'aatmnIrP a d rmt3J r-lP
P resld en ta d e- P -.0.5 1 DO tt ce N' M a n.-v r l, ( ,onP noro l n A I P O l r-sa p r tI s 1. 0, "' l F 1 01t0l 00 C ie- ,hl 1 ad d la. a .tt h dr d II -
P,"0ncn do C1id4 na0 qlJtn Io l Oo.,nclro ota d J tM11\0lo3Ilo'oIr' lootte r.-
para h, tlIr Hernandez nolv ltelc- l o IA C-TV pm-o '.0norl do Ia Calle La 1 ltim 2 i a o -o o r. l0
misticas ir as ,a r. I -,1 NR .l !lmad4 p, rrla tuf (u-tin, 131 t2'A dn cnn IA Pena rad
b oell H'rnaod P, nftecI! A Ino p lNaca una l q3 1- Ahra m
'Arle Musical up D on I- palaI P do n- plnt "eenp- Haa ahora ha ]n102dll 0vAd0r-
HoAS ls carAcIr' issi'ao del piaot h ac'lhn dpI He f.-r 1u di0,.e"n- p(H r i~ aoelc lto I caa In 0'lia p1 Lid (Inn s11 irDeeldai pettelnnrc de
;IzCOadn 4 5t "morior". T Pes Sona- tpo oe nlooctlln 0111lO dr oaoalrllan, In 4013e 14 l Ia'- rlia, r-pri as pot Il m ignn,
IA' de Srarlatl 'Fit menor. Fa I l atnob 11'r,' 0 y Xcr.A moo crnn Pul' (dd. Co 1924 dp-opa.o a-O r lt no 00
In'DW40P1I17,lI40 11I hol~ 10431 ordrIAataolala.EPitIoAl'o.Oc 1 "711Vhaol1dnApIAzoondota Yoloo
,or y Do mayorl: Ia Srinata no 2. tanttl do hell d, rna~la nrto IA ma ort~a al aa
numern .1 He Beer lnvreh ; PR 'Sn- So O1vididrA It Parque rP dl roo rI famo-,1 modt n Adirvp,, q0 Ia o lt ift! p ,rer ya IAn rrr-
la-Fanioie" v Ire!. E ludil 0 ita' ran Area do A05 o dpdirnadnroo exc ltiv'mrnto a Ii 101 para r rmplera a d udarse
nataFanlsiI I trs Etd d illnt: Are'as A e de \etrF quo pueda rescapa,- fie '11A
Chopi rop. 25. Nos. 2 v 3 en d aa d ,o;bPi h1a ar yal' Ia 1i'da d oo c arpdsary
,mn nor'. Fa mayor v on l mern He In ,ida natural de Mahn 00 10 C ..r Ln r4-
10. en La bookrolo' ur boo Asob tinr..7d:NArda ddl Mundo del M -Jeff Chandler -l hp d -
p o Cohra" se ya d o A'ra Hp Roores y Area dc oahop .1 along *' qu3 pltreP do de Illropo.a. Marorie Hoohc-
paten xuao" rill Add ,iiado Dot. mayor Area )PR ce ra d e na ]a madre. y 14t,14~t
su autora Gl1e1a lHernondoz v 0tl4 F011 i d, 4 mayo' 1r4 ito dr 01 n- Iqele. acusado nol Vista do se 't"un
I erminar dichd SobatmI, Pt diflcl- Y odor to, ramo!a.b I rPae o 1. hI I'00 AdAd 0 3 3 c os o infantil. 'hom bre p 1411 sur 45 fo-
lisimn "Val% Menphisfo" d1 Liszt. Id Disney -PI rplonciln Milkev. Rod' tioa al carnll v o se quoda d n'rmodo
Q"Quien cooozra, lo que solniftan rI pAlo Donald Bian1a NIc'.r El matilmonin dC Adrian v 3- dondequaerra q1 so hallan'.
en la literal tura dpl oiaoo lao obLra Pino echi. PrIer Pan e rrc-- trn- netl 4.s0d6 frhciso m n Y 1 rfe- La ei. noi00 a decepcib nada atrihu-
rolecci.e'ladas p00r ]1ett H,'rn0n- ]lepldrd s-In c e ha l'lIst turbada 1,,
do?., .sabe bipni a 10 IqLIC 51 1 P.- drpn Lin itgar rspecial rn el Par- yP u aeascl matrimonial A Ia
0 haco porn ma HI un aho. al ru- rompelot dedii0 m dr Je:f a so
ne tin p~aisriAa que so r ren~lent I /qtl trA tantnsau A oatn -i:-a
eli nla dsi ldolo 0 Dr0naracn t, Prepara Walt D01nn0 0 nolre IlcrAdlianinralaqe aolbo l'oon, rnrrpra al'3lt'm. Vanla o %c le
po o 'epa l'a404 ni00 4 110 de to m 'I t," o o1r0 do .IIts on, 1 l ; I lA % hizn 14n40a li d 'rho 5 la 541 ln10 m u1 dn
bh bIles. C t 'cp nn ies l fint fidad qjulIP l'lalpositor go ptr los campos. pnr el e5tl0 n del "Dc- cup nstableei0 al salbr do lo vlIr c0n Plia porque se sabullr '.
poin. En IsPtle se cl'blno c )a M a- slartn VvnV 19;1 It ha v1 6idn t 1r0. d cuyo es0ltdii touO modis o I o En 11111 He sol rI a10 00
yo0' Derfe cion On In benicai. No es I 0.011 dpI oho oo'l. 01 it- dt.Aanoe ma ohns aobo 14 el sitorolo. dHandoel o 1, e po-
ulna nisntslan comn tan!as: ]\'eLle On- eI cAr .F 1 I: tetia Iua lus-di\,ren dano e I" di ejs Hot
tra en Il rat eoa de Ins."vhiruo-I tloo "E.1 Drsot.'ol 140e d'-sapa- Ahora Adrian sr dedica a lo I n- sp ill.stodio dC loo do; hilo; drI
aso" del piano. Prescndrlinddo ri rere" 0. qUr par AIs no'jeinr mll tura dHe ano mais, per In quo slem- I 1mtrtmonin, JalJmo do dc risaris
olon quo vonsoderamos oe llOln c o tenoriAs ha do superar a IA an- prs tu10n predileecino habiendo i Dana de cuatro. Pagarfil. adeonir .
transit rio. tal comn c aertos n teriP r ,. hrchn con su espC sa vi4rio iia- '.1 Jeff Chandler a sit espooa 500 p r-
mientos onte el piano, hijos sin dlu- Y on estonl mom'Irnins 5- 1m pa- JOS a] Africa para documentcrse. 01se mensualep para Ia manlenci6n
da. doe un Itemperamenrlo nu0 so dre fehz. al haoer er eado (n o de oIns nifios. y $1.166 dA oomppns--
adivina d nrrl'I' o aurn. hirono parl matrimonio il l bella hija ma- rido matrimonl al si ro t 12
es-imuln de lo interior 5n00 1a 1' inte- yor, Diane Maroe Disney. do 20 Caryl Chessman. el fam01o n0 amil durante el afib pr6ximn.
pretacion, Ia posici6n 'Oe 411 bra- I -elfsti sentenctado a
003s y 00anos demistraroa muchos, oAos. al stroc del futbob Ac 'd A muerte I Teodok ella Cambido porocipa-
lo 001e muchas veces hemons papn- Unoversidad del Sur de Califor- el penal de San Quintin, que eg- di6n en ]as ganAncias de Chandler.
tado: que no Is nec 'sarbo 0 ar ni' Ronald W. ibller, do 21. 114Abu condenado o mortr en la ero un tanto por ciento quo no
tender oin bello snolIdo, ni un meeA-I La boda se ho celebrado elirt ora del nas el din 14 del mene habro i He pasar de $47.000 durante
nism0 buen. n0 una pulaClon no-' dia P. Dip He Ibos Madres. en actual, tcaba de recibir el primer el primer afin. y de $35.000 anua-
'tente. el mover 'com0 rem0 s 10 pa- I I leFa moicnpal de Todo, lns mjemplar de sU novels "Cel 2455. les on adelanle.
loncas, los brazos, Nada menr'i cle.- I", 'Lnt brrio de El Moneci Depath Row" que ys tiene vendida I Jeff Chandlcr. cuavn verdadero
.'gante. y. oor elI eoorirario na ma to. en se cerenn y eopaoioliolmn y de Io qtue se es 0era sacar va- nombre es Ira Grosseol. Ilene ac-
dostlnfuido oUl Ia rosiridn dr l'e -
tte, que )e permila. '100n -ia dedo s pouem m de Santa B, rbara, a.sis5- I rcos'milloneo de d6lares. tualmente 35 Aohos, y le cas6 con
shabiltimos. nhtenor snnrdoo de 11n4 tiendn a la ceremonial units 20M Pmr media de su defentnrao Ia Marjorie. que liene Ia misma edad,
pureza y delicadeza exquisitas. tan. I personas y slendo madrlna IA doctor en ]empeo Miss Rosalie A.- el tree de octubre de 1W40.


S IN
Inltla I N
DE ..on D P.
LI.Ar, .-.i


LOS
J- D.lg.d
n I:d, i
;I N ,.P-Hn P,Dia Prim
N u -IPF Di
C I..d. d>
.rr.'si'oolufA A

*. MAN
Carlo. IIII
RUISITO. c
SPERLA.n "

'Il
Ad n A
25


mY.A. lo
DSI d l la .
no. con .h,
Solt vt ELI
I.. n, _.d-;


y Tea -rosMagnifico program rom6ntico
y letros, \de Television Nacional, Canal 4

FAN tA T T -rIVIE R I'. \ ERA V --...el pondlun' ......RADIOVISION.
7.e alf1.10.3711,1 123 *slo.GCvyH V0i.0.0.- 7. 1.0-248 Irae ele n A e iindo'SI
I'.1 r.'l..l'r.-..EL FRAL'.I Iaesnaar'4 11 Nol ler' e ElllrelO Ima c em 'n rIl
El a-r 4 CF.I 'CNo DY LA SE J4A 'A a! Olga R uIIAcivex. Un I Par A lberto Gir6
r- DA 0 Kee rDF LA N" 1 pr
. ... S I N F PE I PDAD F A A r' E uEoL.. C RF. . E.. D o re I 'o L "' . .I ..e s a.Ii o c.
S neRena D'IIIA lt n G FIN odel000 03 01111) a'.r la sehOrA Ruil',e.,oe n COCOA
iP BO,,n, .i Ah'.b M RIIDi "L~n R.3 ri lni r-, 3 ha lUal pcn l v l-. o ra. Un rograma musical ue Mon-
11r.r BA"Im Lur.pn. n' Falc..". Iflea com. hballIslo-.a ePcn0lorA 1e, ihefn Radio Progreso en la predl-
---- -- --- .u ldeo naI Diae Rullo.oeo vom.l a Iaeccisn ep suli ovnles a IraW del
G 1R O Dn I e .! oe I. -'e l s eL, N -a L.emo. es 'Alearlas'. .con 1I ia1i.-
A N Gi E, A L E R 0 D 1 ;1 l in la sir1ir l ra Ln M San ,ora Maliancera' Us
10 Nms 5 yT 5'3 -- 16070 b.E -rm lub1
N .1 2 r n" Lin- A B V.d.do. T .1 r. l t bcn rgram;, canlanles Cela Cruz v Lai1o Sale
rDD D'P'Fon ELL .... 1 I I I \ ,.cilrrf.. 'I.e.'. Raquel ReUucI La ', Manorol.' C.e.- al ar iA las stele de la noche.
I-. r 'IlAr :,oF,!a CO IA DE V'OLIENT SC ,'ll Oc n o .fuir-On-,-, I-)-,l:, a prIA,-l .n --El Iran prorrhrama de l u Inlele .
F,-,; F m,.o -, j-,1 L.-,.--, R,,, 'lra.A,IAs. n 'ca .. r I 400o s n ln in rpretle. ; -.a-1in ,cubana. Cabaret ofreceta
%-'..r ,, . -,' r.-1 E r.a ;l r i f;.lBIa ION 5oES DE U e'r,-n ;dITir ,lll do n ioA'" eL, r nche. a la I B v 10 oer el Canal
JL,.E'fTUO ,-.' ,'GIPn F'ro L ala ,oAl,CeI "'.rcanIdo i,',Ia. I a e,- 6 na: CMQ TV\ ln,'nlables atracclO -
1, L! X.r-,cna on un "mAnoanlao Oinrm., nes Entre l1's MMarla Perez Alba
I i- 0 ~ daB IP p 'ei,:,; Re.'..ell.a Dll Ma'ra EsIther SBnrja ELela Santa.
n A 1 ndo.. B. 'R10I L B I ,,, 'Tnr, .1 lf.r i a 01fu 1. c ,. I Do 'ils de i.a ToICrre. EaIeralida.
"N.I' l T' o:n e"- CI a .'. c -icr te c:n CEAr, a FrI,,es Eor ma Kramer. Taboorn
tT .1',. .C.... Cll. B nlr..1 27y 1 --. 7Tai lr 4 bra. o urrc..oo n m .,rae ldrar.l Crard. Sal.ador Le,: -Mr 'TC-
D,,'1 a 0.-,:,. C.N 1, 4 t
', ,A. :.,,,,.,I. S An I1 N9 4.'. C N1 'a,"', I t. 0 If0,4, J,:rc F Io I. p io
,-,Ar.R f,,.r' E. ,,- ,-",- . , r r '," 'l ra' Ni- ","j &-- Co R-pany. Los
LA r.Di LC,,' .,. A. el,. rC IIo, n q n ,l nr'.'.,lhc, rc,:% M r~l I CI Rollet ue Albel Mo Alon-
O; all'' a.ir...-Tn. r.; i I i |. 01 '* rv '0 a.-. *..'.ac r ol A -'n I a de rI-lt rr Vein-
are' oIic' o ia'T A r o lcrprelad-i p0r Rolanno
LI Y A NO _________________ r,, e~eneh,,u.a ,1V In. ,'9r,- I k. Onc,',%Errr,,uc AlbuAra0.sceun-
Luyin, L:S -Till Xp: d51c1 ,, a u oACr cmr Ai.r.r'' H'jr'P 1tr,: ddO" pror G'allEmo Al.arez Ghip.
Fil 11 .. .. ... 1 ? r.-I. Li n IA .. din ... '' ,. 1-e s Pere:. Alba Man.a.
-,,-, A i. ,-- ,a r. ., a l ,r l r,, h e I.' I.. I.'.- a ,l -. 5I r or Gued nR fael Co
,LiD DC- ," ',iL, i A AIm nd. l .. f T B al-4 S I rFn' ,: r .-., .d r r rb Du V. V:lAzco Mariar T rl.-
-IICV I'L. r r2a .; Iit. A l,;,l-.. S ri.0 : _., .1+.iR TErLn EVn I SIONar, * > r. ^ .... . .... .. ..... ... ..... v ....... ... an t o r m t ..a i.-... qu ...i __--"---- T ------
.. ... .1-W.... ...... ... -' ,- ',........,....................r" .i
I.A- D UNA A FRSANC IC O -, .$1
9..nr.P3I'le I RCA"'"' VICTOR
Sp X 1. 0~ ~I'N fr,' 10 n r,-.l -V.'.'1o'a -. I,
e. : ""' I.;.1'..'r,'abr.... ,,, I 1.3..'". LO i5 TO1O
DIARO D UN DESONOiDA ,In C-'O'.EN TELEVISION
A0- Ladd Uv DonnaReed.IvPIRATAS root6 ra.' eotiaaE ,...'., quea..'
ZA N A RE S DEU CARIOP 10o Jano, a ,v1, L- ......L... It ...... 1tuo mu1030 1,1' C r-
hrla.uaballernos 20 y 25, Damas y nl- IlAinener ara su aurora. Olc0 Rd- prnldrA' Ae Tile'ioldn parA htn
42o. N3. p-, T. II6. .U-3354 lS)op'z. la pareja Revuclta-Cnego V C'1yQ0l"elmrs It. -- Canal 6
4 30. Nofi i. ,o,. NIIEDO I A tno V zuz a .M
in 0Joan C4awnld. y LA re talrn.oso Aplonlo V alz er Go-
Maria EMalqUPe3ft. '.: SAN FRANCISCO Ito. A.M.


r. ll C', ,' -

I A X I M
SBrua6n. T.141. U-6951
4 45 Nnlclelo EL AVA.
a H1esilon v LIaheCrIlh
SALE V LA FLECHA.
'kd Ca'ordI lI.uneIA 40


I San cr.sclco No. 126. Te.l. X-17100


Desde la' 4 45, N nlceron. El. PANA-
DERO c'on Fereandel, v MoRIR o
MATAR, I'on John 3IrcIand. Luneta, 01a-
20 Cro3 oalonv 20

SANTOS SUAREZ
Ba.oo. Sr Ta.y San .anano.- 1-4100


"Vida, Pasldn y Muerte de un Set
de TelnI-vi6.lon, hoy en CNIQ-TV


1 10.45 Variedades musicales.
11.00 La cocina CMQ. A cargo de,
Ana Dolores G6mez.


'"4 y 153 ed I elointere'ant'IniQ 11.30 Olga y Tony.
pr'goma 3110p0000010 do loo' 12.00 m.El hov del mediodia.
arold o l dCMQ-Telvc'tioA. , uConJuntn Casino. Trino Matsmoros.
espollo de la.4 diez 3 media de la GorinoPioelli, Armondo Solec 1
onche, 00ver10 hoo a Ia teleaudiln o0tros.
c0a. animado en esia ocasion potO;a'i/
bella caneionista Emmo Kramer v P.4M.


M T IR 0 P 0 L I T A N TOROco' Ppdln tIrantLI '' o"" n cn F'n l celebradn Isidro Caiara. dons e. s-p
C! 1ETO A I.A VIDA*, r n P drn Irellas a5,;oritas de los telespectado- 1 00 Cuba al dia. Suplempento del
-t 4 -1 No"-i. p41 4 d Pol o 1.30 Noiieo CMQ-TVJLocutor:
tOo Pl c 'ICOEDAD PAPA ELLAN. '0" Iara eon la4 ortlctO;ip tn o ir L u Esebon Valrs.
P.ITA EN LA SCOPHE" 0n0 Modmito T S R A N D Marqu.0.I,,fe del De tarlrIen hodo 1.45 S0l'urldad en el Hooar. A car-
Roht oo.oolPh0.bhor LrL ,bA An,1113 Esceno.,rahl a de CMtQ-TV. quien go dep Dr. D. Mestre del Rio. .
par'a 10a0 r0' Ltrlo 00 H Pon-1-1 10 Sn. Mitba.J No. 300. -- Tall. U-1771 nnS prsenaroo a 3un intet spnle docu- c 5.40 Lns miIfiequitol r
So Dedp la t 90 Nntilirn'-. INFIERNO 0n1nLal tl-latdn "Vida. Pason '5.55 Los arniguitos o & ChichI.
M I A 3I I EN LAS NIBES 02o Robert Rvan Muprte de un Srt de TeoVlisi6n". 6.25 Gabh. Fofo v Miliki. -
oo n Wan v I1MEN ORGANIZA- Co0mo inv'lados at Pstldln ronC'.rnrt 11.315 "Divi6rtase". *Conniun:o J6ve-
Pl.scolain y San Raf.al. T'l U-5111l DO pon Ltrbprth Scntt v nhert0 Mit'- r n s0.,a noche fio uras 1t0n Dopa- nes del Cayn. Xinmara 'erngndci,
DcT dr la'- 4 Not,F IPro Al FILO (hum Dia. Dipd dams Lulnrla. dama- 2" lares outro So1l Pinelh. Emlhla Da. Paul Diaz y 1tro0
n LA VInA, n EdornJlnd 0 HBrrn CaohallT'oI 30 NIini l1 T1 l atuba. da M 0' 1 300 Rafol D pr. 7aT925 Alhao 110100. A imal d :
v.jotann Dru,. MORDERAN EL POL. ma v nohn 15 Cahailrn o 20 Mary Munnt v afael Depa .:25 Album Musical: Anmad
n0 1n0 GenpogeN nntgnm0rr1 Aproh sorrgpe Aol 0 n0'ns. LI'ut100 Aroando Oosol'a,
p A tunto'" l .cIrba 20 aiPnn 30 0 I ,lose A Vidal. Producc;on de Amau-, 7.45 Nntliceron CMQ-Ty. Suple-
1- A*- n T R I A N 0 N ,y rPei7 D.mri.e: r Dr. Luis Her- mentor. Locutnr: Manolo Ortega.
It[ I R A 31 A R Lin.. A. A y Pa.... V.d.do. r-2403 nnd de i .00 FAB nor iel Mundo. Eduardo
sai. A e., a12 Miramcar. .Tel. 9-1766 OoD r baerl A l 400. 4 u orto onrlo, n Notlela Egea. Aurora Pita y Carlos Paulin.
OsDe .1 Nob"ollr oo-t no rn oP'l-oaSt-npr LLAMAS EN L.A INDIA en un lbret0 de Modostq Centenno.

"I ) -0 DN."R' 0 -n '' T%^ ron. l Po^.i r ^ ,n^ enl n o ,-aisi '"." ~ rnisd mr,(n
b'I'ba 01 .A D VA .IE ,n 'c --en ---'n --o---r---- ,oa T r oo Pa tr,. p. C 3nal 2.Tee n presen.n
_n c Il ca, 0'l PAl A 1.45 0 5,t- a 1015A Prt dr I'. hIp; Itara sa nochp, de o 31 a 1 o30, Cozar, Qsar LnmB ardoT ucerito d
'--. ----------t'N) E d 5 Mol3 115Pe- TlFon 1 -1- 5 G rrd con ,Io.. ACtnirlosr,
U A, boll r, an 1rp 0Al t tLoa aL ', AcoI rnteresant1 rograma "Preu gn- Espal a y El ChovaL Orq. Corro
tesel a GIa'. c -,n ]a part t ipai0 n Ansa.
...._...... 50__________ T 0 S C A prpot.. dlx Rnn Pesoidcloran B 30 Cabaret. (Vea detal l ar.i-
1 E R N 0 0 Oa olah. No. 1007. 15s Br pc Rem nolica,'do'o PlRamonGrai l San 141'
1 (I1D E R N 0 4..T -0I Martin, o oe. ...testrI a I', pre- 9230 Mt+retes de Amor. tVea de-
T.Y T.6(.. -105 i e, l A. 4 .'h(rl- n- (I N'Irr(n) ; ntas quoie ]P nrmule ei OUP[b]n. lP t,,- Arriov).
4oqai0a A. Toro. -9 T. Y o o 5 S-1300 r -o A ':4,10 N o0-'t) ,h l EIk.-,-0 --v0rIc Ioooco la M ,?,Irpovrran-
0 ally0110 I b. tA 00 E rFS P1 Colha EC I COMEN 0 FLA -ESMANA,. -LoUna eteUdldO oue C mu 003- 4a Ladroo b.4_ C0ItC triaLtCi-
Rr ATO LA I 7too' h- 'on Ed'I" rld r nd bins- John Fnroi- c14n s. sin duda. '"VaudevollP' pro lar a. X' -efu, O ,; ,a Jn.
,C R olde n 0Ot y o. r 3g P nwr ChO he "n v 'Maa Horo llon Lu n.a 7n.P C10a0 A u tran017 mihrA sta no rhe 'l d",Cr 'b ,, E r n tol A 0o.'
-111r CuhFORJ DF RIlno odCl G arraI-' E 'eW:i P-1 A Inoas
A A R E1,J1 TEOE O P OtrnM Gno oCanal 4 dp To F Se1islOn Nac4ional. A 10.30 CMQ 1 U "oJ.
SR A L IE N T EI T 1' T R .lr ].n Rh a 04]as ooo soo1P n .0un 0, tor 4an d o pa rte.
W ."" . . .1 R I, r ac. "ioso ,, re o .de ar - c ,

0100 I'F~nOb EN 10 Pop SI nT l- EN lA n 50010 .10hrt N| so 00L nporS d la401 4pc-t Aloahro
,hl n01 0 Prfn 5E A 5 NIVERSAL tr SuS el pnpol.ar actr Altbeorto P-TV- Canl 7
Anrir____ _E______ g_____ Glds r Monte. -- Taila.oo ML-I15 Garrido conosAntoin lp Ivern | j
Del- a 030 Nnltc0ero0, BRINDIS Al Vao Suareo. v, Zola PSrez. Ade- P.M.
N E,(; R E T E Al. AflnOR... o b..o...' 1.... '-n r ..-.m !. a, H ...... Marq . 1Jl
Prdod y Trooli-d o. -- T1l. M-1SO 9 LAttO 4 dU- t' L Ar. LA REIN! DEL C utr o d 1 C rls0 Faal Ao n a. 130 1 20 MT o r-s dicl sIre. P-
D0 ,d I, Ol 1 t30 ,r tn p -lelo'" MAO i'(-ro olo, n.1 o ,'l P 'Il'llh a ,1 '11-ia0 Martinezo Casp 4 .. ,- i '1. t, h..lo paon Joaquin Pardaoro y Da-
.ba A04 110VI 0NEN tOS G0RRON I EtVlo Ollnr uiuri. Icoreo 20. .NLloo y Tctst n ('000 Naconoal C o--.-.-..-, ..I-' 1hA.
n ['.a dol VaO lr, 1 ( I o r. b. bb1n t S l 'la l .0Caruch -'.,.; % ..-...-- r .11 v .9.20 ElAr'l o Sanr o de p 1050.
iuli a 3I To.gneoc O 0 0T70 PRI.idA- 1vr. 1-',.-.1 de Hdctor Bel- Documental.
,I RE .... N A.L p d La .......l . Itoc. V I C T O R I1A tr . . 510A ,... ala Oeste.
5l30r N . .1s-. - -Carlos R ohre1 n v O Otavino '- 625 Flash Gordon nr .MarPle. Ep"-
SConc[ Apcin No. 311. -- Ti X-407 Han. OirlTndan todas las n]ch I'aI s0.0i NN .It "El ro p 1hur4 nn0 ".
N E P IU N E ..a... '. No.. "r.. .... 'l pcu, A Ientao. oo'" ib- (1 10 El hta ... ro.l. "En. Car 1n.
l.n P ln to. Aol0. T.T a. M -I1251S 1' ,NC 'ION 0D RIFF. bn lhel- ,, r nt P ,[,o:n rio'0 s 4 r. oipdt a ..rj 655 Misha. sel 4n. Cartoln.
1G:A Ian 10 N oll. TE VIFNTO ALVAJ. ni .' 5-',, Pnarinae selnr n- 7 10 Los trcl sltrns. Cardon.
D'I I 13 ,,,l,ln. ..., ,. Garv (Cnnerr ", Barhbara a w'k Lu-r. n r nacinnrln he'Infernal 2 El rn er tnh.C r n
1:N DE TIERR Jolrhn nta dama 10 Cabalterso 25 T rtul. ou an' I 1n n qNC RLOranc- 2 7.20' El hz dr l r00l0. nCar uld
F01 t'NA ESPIA AMERICANA .nn ht 1, 1 Is 13010 oinh v err1 PIqUP I' trans- 23n0Hoorhrs del otro Polipa.
rl rnrak B L o RIANCO N AIC Y 'V,., pF. miln notlas del mtsn .o00 Ir 1 P2 Afin Santo de l150. Dou o
oo ro Johoooo Prer- HP m-nb00 50 i AoSrsd 50 Coca
h A S Y C.rnn Arrn T > e im uATL'AI.I D Pr'S Cidad ade hInebl. L ---" gonia de A orn", HP sarm.3olie G r rd0 H hrs del e eticll.
i La poada .nbA asul <' lmr l, Lea.. ne.P S 1A bra 1ue hn1 oT r'la 1'0 Notco M -TV.
ALAMEDA Inote'nnF ri PI P de1i '2 p0ro020104 "Mid-rotorols d Arop, -
T(A'iA lama a nl a.' auno- rcrn-d An
O Ti 1 1 l I l" A LIM PIC Tb RoIorid ieo' o, I .' I;cls' nii-Ne v tie n-1
I lolltn, M P 0 1004M d [o 10 hr. Canal 2 Tetmdleoit
LIno. B, Vr[ddo. -TblOf.T-2711 O tin en P IAlma0y1 u1o o n r orhs protalon:ai rnr Gina Cao reraan lo- -
0 '+. I 1O 0S31 No'n1 PrO. V'E- AMIERICA Foa dp'a.ah ,nl, El xo-- Alberto Gonztlpz Rut.bo PcluAndn.
TIP.l3, ,'10 rAO F rh >.FoElh u rp- I rolao r bna te10u 't nlo. cnr101 adeoa'. HonrlPGutilrrez.l Maria- P.M
In 00 ClI IEO DEtFt'GA. AM* A OASSAD'0 El'1 0 4- e bo osl, ma. nela Rosa. Pedro Marlin Planas,.,
oon R.b-la Sa rtto I 001000 i.'- ona,tnre111 ol amor 3 ol d, Oo 0 30A 0do 00n0 Ppiacp Loculor-a11 i-- 430 Cnc0nA mdgtr- Direccrlin de
14a a6o0 h 410rutt--p d B oa0 Tereso Cotta de Cal.
--__ .- AMIRARI Alt r n Ito 0lnr' Fo. do ru htardo Jon01.MProductor.oEn-rta C ot
40P0n101 '4u'11 0;n I'n0 rque1MuLa ci:50noMaterial Filmier,
P A 1. A C E ATLANTIPC Stn pa-dod p.opar. ll Ap -La Onda Itousical do C4Q- 4530 Tanda In0n2li Cinomabogr.-
alrll baco No. 1053. 7T.1l, 0-1651 0n0t P 0el mue]e y -nn (orto' CRIB>. pen0 9.50 Lks 1trans0,0r1 C
AT6TRA[, It rim n do ] asroanam1..u.ho,'a[o I 13 p 1m Escna Ide t"Lu- 600 tlub Infanl CDireccldn lde
Or do 'a' 110 Nol t r RoIUDAt-tp 'hlli ',v 0-. .nnt.. ('A1La dt. I n1m omor',0 do onri7PtItl. Ri rdo York inrlutpnd0 "Jard ln do
TF nNQLONGCO'I ,uo -at" Palr A 4101.0 Pj,'-a 010010n0 1 sn-,.[ 1 0v "Hamiert, de Thom 'a. pr 'Ill pra\jloas -con Maria Teresao arl-
,0 .' l-,il. 1 H40500 ,r nrPL La la 10nn n 040nran0 Madn R tobin. a la b 200 p. m 1 a0 s
01,,.. lW a t.t C.Or adlno l'a ATLA' Cittdaorotoen nhilas I- PIo1r. CI 1RUr-ull Gent6hlmol p dor 30 Vontao pnr" T sevsioin con
, l h'n n RAI- \ a t -
AV A 'MoblagO4n)FnoAt 1 lo-t Strauss, pnF Fti z oReiner vo Ia'Or- m103 la nPolOulr 0 oargon de Neln
I z ,, "7 d , urSnsa v sut eonjin-to, el trio An d
1,A.rZAdet1a,',a u..o.. olterol St o ontloa de P,1s 110-1 000tI.0 I lO0'
Ano 11 0130 0 mno Doimle Concierto. la 0 Bdr e
Pr.d.o No. or1 T.Inlono M-2122 RELASCOAIN L. 1U-0 dot i-1-nt pl1 y1 o' 1h0,0H e5 Slmo noff. p tr 3 P porrso do
Or do~; 3,21;2 No, runr OLl'AN Hondo a sa 0un tto' PterresRabobzrt N Chrisltan ,rs! de Pedro Galbata y My -
0'" 9 rSION ;ES I rflat Pnn 0. 4 0'R, .1OADWA 1,1Gi, Pooepda.tLare,.oa Isoc de to o ,-
n n ES A vtrav eu rulnta y 1Anch), Rn-
CIMOAD DF VENGANCA. pD-n, nA dtooIn d-nnt- y -untncnrtn e
0l1, rat 10n n1 P o ldr(on' lijmhrr CAMPOAMORI C r0rl1 ,n de ]A .em.- GoUIh M1rde Veoi t C po0 ,vEblo r ctihV,,rro, con
ra or - Io r, ;,Cn i!i a i a t iE ,.. .. ,Jordan
-nI, Rrtosa oo I.n e 30our ys nto 471n 4 Pnza o860' 4141 Adioinl 0n v 40an00 Con Tito
P A Y R E T CAPRIMatria' ... 30..0.... los.. ..... "las EsICoelol, h..b....i... dohbr' H nnodez yo Arrando oh]dAin. re-
Peido .l05 .- oea. --TeI5 A-7Ir7 ,onsquetlrlo,'l'0"""F7"onrtoI nr'par1 00l10a nochr elhorarn d 04i 0 "I
PINECITO R 01, R 0nnl1C00 rarl- ls nue noropri Canalo 4 de Tel,o- 61130 Prrcnci lrrtoR a Grao. La Dra.
-. la -rA ntnneen -,5musi-],or.foFar isian Naccnnal.Conn P- ono0,' le LLAMAS EN L.A INDIA ITNE 23 1 12. In Is snnhr( d4l pla~dO, Ia d tnteo' 'I t 0Serr110(4r6.Cnqu Ga- 'Graul yel ," ,
(o l ,e n00 ,.0 0,4 T-,onn %, pn r Cclpo ,In almaov A-nn-rt'l o' Srn a M nn l Q Fe olr 043 o a V- Groa r: Pa obM .P5 le ntololb-
T n, Mnn Aoot Luota Hn 00'CITY BALI. lfteo nlo rPo El Ma o'Po30 CE Munadno0 T 'IovisL6n. Ano-
h m.l, doto loIot. dei EIffpl )A rr- 0-0 Lo' arlti'as itr clin 4r ia prn-o. lop r: Pablo Medino.Osupiomeo
Pn .-%ma semana sran: Rno Ar0 n Ca-- 'sallrilcpoliltro "Titorso Criollos".
P R A T 1 200CAITRO NO T l 1fuga0 lame. mona tv 0-1in Hprnondrp I 0 Pt ,1000 Pesos a 10 centavor. Progra-
Moor. No 7n.- .ko -4105 oi t A a. 12 Mo ful- dtro dc irts dr I a rr m
.... .. ..... .............. LIS ;, ,;_'-% m.,popular. '
Ooopt'to-lS4 Noo,,Iooti' PIA('E- lo r, A olrg'01 le0 .... . .....
000(%.'eURIAA B1,1_A0ALrpa1,In,1Fn El eI.rt tlt'. l n0vhMr Asmt.
Rq DIARn -p 0 10 ,, fur- ,1d00 00,
1 o lA.o Lr V 0 0.Anr FAIJhSTO 1s Ila. L a. ,ler%-un- POV I nCT Eo0 n an P Lal

R A NDI o E 1 O 010 wpTRr o1A La ',,, 050 11,10,n PILAZT -A'n,' .de .n..... yCi ad.
""1. 4123.V1d:dN-- Tllono T-R30 FanOaT Laaunlodtdlo P deVoop d LOS MEJOJr.DISDE Iml
' 0 sliF]NIAV sMe-h, ernnser ,AsWs.A.sPRAT Psa7-ers. de Part-1.fI,1anIso-o. . .
sdoe otas10 N-ll l mo '-""-r.T csi I ,nxsunlnsssnrtnsTsle'i.Irin n %aelanr t E si nal 4
1.11110 1NFIIINO EN CL DNESIPTO ton FLORENCIA Nn hemn-r0r'hidnl' 0 1 POPUILAR. t 4d l'a Ve g, l.a ,bur- "
rlotnOolonr00 000 Vh1,0 a M10n Oslo pn0ran00 lo a1. dlabl ht E 0 Cl fi le ver do l 1200 m. Carneso .
Ooh0rl "',.oV, El v DCL D A Tb' F111RIDA Snmhoraom o do inouro Sin p- PRINCIPAL, +1DMarlanan!, Dewoeitn de
En1C oA. 00 04ls0 14411,4 1 0000 dad poai r1tlas N -unt-01ooortn 1031r iTtlo Clor,
An ,h 131100 AGRAN TEATROPIMaanal Ella 3' ADJO (lNC Cier1nooil nAlma, Unl o- .M
Lai m .- m- A -, -" ,'_. -. :I :.1 -1.: 4 ,,. -I
R A )10 C I1 N E INFANTA S '...' . . r o . .' I C l 4 con Ca'
R A DI'fIN Ol o o,- ...- r, ,C ,r-., HT, rlnEln lieoeo .
Napoa" e C.,IT ..o.. 7T.1. .ML-1,07 LA STON" .... -AW ..te,re ..l ..N. soenai.
D e 1rr-oo1,- ,v,",cro.C.R-P, ht ro '.. r,0-'.,110 I rl,., Cr, o=' r. rlTV
1sN AL I '30oe N ,toirno. r'UERPO LOS ANGEL ;'
N, A mA hrri,, .. .. co .n J an ,,"r'; n- -''. . ..
C'fnrdoo Md rhpelM Wio dinooU IO- .ACna,0 1y10 r,"n' '" "C 1 0..p ,lOr., Anlmado-
CO A1. VOLANTE, 0n0 PRd 04kc(no lndYANO Er. F"-0IE - 'o '; A'
L,,nia 0o Tertu03 a 30 A.I'X1El LPOF' .rl o Rtos, n oel
do 110 El --', C op 0,1. PIT7 -.,,.51- ,11. .. rinfn.Ri
,,-g.. ...... ,, le, .odr 1]e --arh la infnnillInea.
REIN A AJETIC ....... ... .,F... ,11 C.rf'.i
Nlat-. 10 0r.o. -- T.16iono 5M-22072 lot r 0 -In
Or-do I,1 300 NnP3c1113. CJUANDO MANZANARP5 " as,"I 0, ,a...1 .'-Co.
IAJAN L A ESTRELI.'.; oo Jon In %,oV aolo. -, 7II '1 i '. ',- 0..1 1 0, LI i. "1 ir o lirc-al,-,c N oabnal
N....... Raqt ......-..e .. F tC b. MAXIM El s a.. .. r la t. 'p .4"o' .o. 7"4%' .. 1 Am . nr der CoaoC l
JETO A LA VIDA.1 4 nn Pr-don 4A m n- i cha y un a -O.- ,r o a. Cr-r ,14r. da cr. nlorp ole l la ay
idortl 0 OlRss Canaro .. L ounstA 50 0.I 0 CMARTA4 F riador de <.o-.' -- F, R-, -.- '.I o n02M1r. r Canelaal p y
n ac 4loladoc' lipeoAo C-30oFF0.0 5%'-A A 1t, It% %1---ooM Eo ,r, o Tutaer roPoduee. Cuqut
ME LTROPOLI'. P. I,., ,I'-,-r-. 0 r 0cre or Len
0% LO.,nG'Irj DArl, ,-,, n ....P.'ne Lern
R E X C E MI A ,Eo31 AM .A...........r........R"n I',de .ltle. Vea Octalles
A.. RNafel e A l..A TbEf. 2-0l-2214 MEXICO'. do;" I.,.- -1P" r a
osUnsiFen0 GIA.'"14' AI L M 'r i0 dLo C'lr lba asan dable
Drsdc Ion 12,00 dem il LaL carrrAa MIRAMAS' C'.IO 1- ''lt l"f 011 ..0 raV ols]alIPl ae b .A-
dF Indianlprills (Fn r.InreF) CaA~q so- MIR oAMAnRl drlial, iei arr oba
hre ruedosi(dpoumentalnoC~ mpebd. a ,jdo pasan'l .0 o s'NTOa ICAR'Z 0P- 1.nd &Cr. 020 E'a doI TV. AnlmaAoeeu
iopllar v oleso del orlaarPt atlmeo alm- MIAMI. Al Etai r'M to o '. dr rb pC.P P t ,-. nt i e l.ro,,lo. CGaopsar Pumnirein ov Lollta Berreo.
c o h~ Palo Donlp rel.lPolos ei. porlm hnN *'o" 0r11 --;TRAND Irniern en Is, -. a Cri. in44 Cndazon en' TV
o irortho Palo D~no~ld. '2 ltvS" J- I MODELO: CEao. P a n i ,- ,n ,1.- ortr ..,ra e l i r II 'Ill Telpocrhdlca NarlonaL La-
tiolper y oeosaos. A WOIIoCWOIon1 oInoTap,0sA..rota.,oA.NolGatLiuOno I5Lo.
IL4 vob l andsosliy El cniro~iapO i.-oI olrog robr-ne-- )0051k MIGUELo rteorn sl'utr M,Caea Hernandez.
rd 20 p0. Dne y extranD er iFlL.a -l--A 0-I .a n-
trad 20 v MO"IERNO For'a or -' -nl--. N r %N CkRLOS \lor mmp}loilam- % I1
..... HLIMARA
.NAPIONAL G ..... ,pl..... .ANTAlk 'O_-lAtLINA. ra ..... I .ST A
RITZrEGRDETE Aolsp nen to. orre.l.. o E.roIada .all-nn, y 1
rAbics m rBodrevuheas LUr-ad. EX-1224 a. p1rl7"akra ri r00x- F A CA CyreAll" 'n I Pr 'ma
Entodo ooho'Nollle CilAN iaN pri'ND PAAbls' s d'.CpinoJ" En tandSOY noche;dNnlicierosH.0O, NPTfUNOb Ana ul nI .SOYa iferICa.ca 81. TRIANOlA Cinemoa 'onp Lt.,s
Mlsorn Lopez. y CASA DE MI'REC; a I a roI, lls.'I 0 i 'IsInl A s 5ntw cr~ RCA VICTOR LUOW S
con Mbrgea Lper. y tiPueI loowoo .)LIt Ih- ,cr tJoa 00r .!5,,arn. IIVERSAL Bre,-nlail amr La rw.'
Dia de Adma a Lsouneta 0dam0 In31 La io oFla4 ro-IL r a r431,9-11 l ertlt al 41 .a0 -9.
balleros 24} 3y iNJoe I ealoson 10 I C3ALACE! Ciudad d oonqwala. oond o ICTORD A LJ celnn del Rai Veon-
is centarvol. . y wountoi ols eoLo sa hi ley asulas rtim


Programs de Cines


" Te'tros "


Afio CXXII


Ivelle 12 rn'dea pianooaerubana

Ivette Hdez., p1i aist cubanfi,

asom b ra por si virtuosismo


-r __. -


./1 P,., I


Vr


Pigina 15


D&HIO PE .4 rJ !RJ''A,.-Wprcoles, 26 Iip Mayn de 1954


Afo CXXI _____


C agi-ieyanas Arrest el S.1.M
La m a g il c y a H a- 8 ,^ ,,,^
-1ag y*rolntnuaalh6n do i. pis. RMA
Por Manolo de la Torre A- In-de ; i 1I-fut-Jos06-Celi jar-

Comn promise amoroso Ceeiu.!c del Lan o.n1 t Cn'Jnir
Clut r Foh -onde Pef rfnii" ue
cab-a r .ce iiaud a i a
paec Ir,- ln I.eadp aein Cr, i,-~eo pl.
're ce, catn.'. e ec tat -
dl eSrc'a'iClr, ec Inleit enclaj hihi i-r
2 ee ai eeltce Na-rc-n-l
l ernnlda Franolmen C(airel


- .


N" "


lnnurdc.Uanrlc teeiannaca% derhadodaidornea v virhtid qileha ido
pettdida cn malrimnno. pIara el vnrreer tma teceJeirn Bracttu 're.
FlIa la amintaia ma prcmntanita etcaitroia pquerido amica Nemadn
ctebmian eAqulttnne oanc7eitaIi c-tec l.a boea a aoe hara -perar,
Sn'entra enhnrahucna para )a linda Ieourde .


larmn
batut

El


Ror-

v Rp;
-m nrr
aI PcMr
den' -


ar-tI
dci P
il" h


('Incali nra de lempanrain ,a cndrc cfc a 'tcd#c a anl ItAC"
Snr edatd cc I' ,ct- dc( et de (,a -n l M ,i hr A r! n c IcId M 'I e
a" r a on c f Ltc t e lt p nf l re ', c ,a n z PIt n
e, ,-rj, h, '!--r I,'," ~ n'n- iAl-Ilns He l .r?1d~r] r 11V ut' A
I e I a fii lrpr C cecc Pt eee, 11ur. n le 1' prlc- a La la me.
nl et i.a Haht na, P cha i A Poe -BcdrT lut7
d&I macrncre g, ;n Maneci eRe Cnacecr .-c, as I aIfct unac am
gc "Nachrchc Bctc cc, w etr cni'
cefrc-n AlkP ter %p rnc rend rc vo cPql, c gtl e]]
Hcaadun et r-t Ccc I De nuevo entered sn otron
v'e di- l ,l ,du- tcci' .-tancla
p ct dc hcna a, M,1r 'eat .11- 1te dad t M tml or,
:Z-7 n d14, andantec"0 Hcec iteteec dee nuec ,ense,'-
cc le ceduc ],d' t r- cwe a l ltlee-n It' tIr i ciii I elccactn et c eh l Sa,
ce-e-le H .,tWal'run .etlc.,ita15-A',dlad, -I l
'al -t t i l nc ,,-- ',e o.npn- la-dt nue t e, ,,ac l l.c,, c
S dr tecccc 'a l 61e- 1a o a- neT a ,leeF lica'llt ci l o estt "'
dol coraeccc la- I c d Islcd tatec pa-a ...I

f$l-etc ll *PT~ccl~ a')l Ann-"r fn a cc c cEn c pcrrccn]tee
c c-' o ftc i u .pn dr dBF -c c, p c d c
rdne a P: ecH-ncn I ,]Anpc1 r "Acc Ila e-ora ad a pchmlleeloeap
lq S,,!,,rd dId, l nFqu r ]a wa tna iV. fam h iwir p wit.lrn"
n --p"ilal A I";", e~re D- l n la fld f/,,dana, Dpa i nto-
Ati.t dr All- Allrm) -, in 1A ll r~n del i dlnma i1,10 dE
Hen -k .S7rn-wz 1A -.prnt an cl o ( p ii-t-llda Drnflo r.4
Frccen y a! al het-cla Adnelcf ('neon c2r atnn n uc- ica h r' d
1-sifr a !a dea i-g i&tetuactrete SardPacd Ie
c c a',r-"A alida rfe iarecc Al et, calf
a r6- t d,-dl-d ce, ,r, I,-a cct Alerita. hlagarefia
,rr'cc + ~ cci eec rll eccete cec I'at, h,-t,'",,i,-il, ca- PaL .
-1e-cL ln , uee le ,necec1- ( 'nllca t dad n tee
A de Ic ] .A .. d:e ra v fJdanh i c!J(e Pu r ctcfrladet:-
e 'et da -- -c-c L. -6- c, ., aaecc'' .hc a t
tcreter ndri~l/et c Pal i Fue ce, dcV.-nc, c rtrertdcl
s ;. (Ivi -ftwl -s7 o nl, laI R d,,,mz,,lld,, m~ o Finlique l$ ]se (I
i ee n dIofTrul t dnt t r. e 'c- Varnna
e c d ctecnc ucLeee -c aIr- eccucu Her. c llaetc eP
- -cV e ,FPt rcc hat
iitclhao det nl. hunar n c .. c,r,n c, jV ;r-!- peri
v n.e- n- o A' Mcl'. ",eA, at1l;'; a Icc~nccntee 'n ,
2"e acnE 'iL ateia de cc lc co IlctVr
i e rl, a ecac' ad,, c I 1 ,, ac cce ,QrAa-n lv'a
ncc,,, Perle Paci..anA.. an, deAr I ... cce.... et. rr.:ac c e r 'l
len cIn crrta cinorinn de ver rtnc;-c -aneAc cc : a c ,ud cr e h
uted eta on dichn fA milta cenn eel cocciladn ec c -n doeen
irm'nn~ lmm won n ne Pinfrlt rc cccr patm ]a nlee na.


Proponese Paraguay mantener

su )olitica p a n a m eieric ( n i s t

9I acetelt eIebnchcno del Paragea,'l
r-orlnnrala pnplpca e ''c -,1.- E IN EL AEROPUERTO
hiart rr d11 fm ir ,. I
-mn-7 n lcrc, c" e Por Oscoar Cicero
naeetrredcfct'ceeeerun ;I',e- _r._________
r' p Qile iadotr A pl, l. aron ude Now Yuork
H17o r5:lax m aniflfPia'nt o l] d is' 'In I ord P'n a b rd .tar
rinlg it 0dip'mal~rirn al Al pa r~ui Or la Nation aI At: I n, n- .loP
Lea HQtan i n un iimoie dt Ic Bra- OLa VIIl Mpnl RIulno Man
nif-I n rlia"lneI All avit et deR Em n ire7c lne le a rbeetn .Tc den r l
rec r d Pre Fla P% nt-ienn. penc- P. er lteAn el ra .Malie lIrrc ndr
" tcNictdrlNcc'a 'Ycaa. peecar bhacr-crse numcr.e Ice t-0-cniteraao
rartan er ri Ce ce amda cra en icia
Eldenlr anchiae ic l Qon ticl ecn. o- tcarlerncpara eleYork
Irha, n Nlt' A Yoilk rom\ Pnp mb- rde - di ndn -Un llharil rl H la nm a d 4 alnl Arn" Dt r" N
Icaeaccinca ?i ateceinedelPpaeelieeT-ecidaetup~c Dule-
edi. lce Pcaraguc ai. e Ic Nacee- in ca cec Maalcnca t !in-ita I'ce"
ncc nildaa Cene d eiorp-qva erien- Feiic-aR enefiiec .1Jte P 7i 0 cd
pede tin er l cae bie p de gobi -- ta tC'pala n, 1u2 O en 1de- M
n n tcn p ntrneuoienn bhabiae'pre- eRodtcace Naahia Crcs'e' (l-n
Aenad n rretcncal La n nreica e. -,na Sa1 'ar t Caidene e .eel etc ireucee acualee Medr t eemp etc 7 ''
itr ad.l-.cacl ce nmr thn Ira de ci lipo et tri not 'am n
Rr'arlnnv E,l ,,torp, le obhlld a ie t- ra o Aslri;
filer lteie',te ec~o a etc ec~e
ai'r ;ir-Arc apltacidtne !e. Prc 'i nente rhan cnupr e .
Dur;+nes ] L SncA -n PIarn c ite r a \'rcu
pinIern fliel ,trcndirnor prel Sateir- M4am l n anucle '.
rot d p r eicari d pubhrco et l r- ,n n m e e n a c ur
nif cn Cuba. nc pc'ldcia"in yAl c cc ete te e ee
N' n7 P Cren r eeenn qe I en di-p ci prlenAinPd' I. nr r'l in c a' v
ode cri el pe t ilniteldquo no tc ce-, ac Ice)RhH ede- alcr-1)
tp~nre lE nlpaA M anlols6rN ldf cinp *" TA *I 1*
peA d, btciccr dcecritacebn s tgina. .leclee litfreti al- t
cri-pleel a deeclacacenc-e;a "hr' Pnrld -Ptenc421edela'e P
ecplo eA telrlb'a peAnemencinnAd,,
ha~ta tanvtn InmIra' polsry;cm del cnr- A'm A'rn W

HiaJo de Pat o Eteno Aoni Por via rriullct Nc'rle
Fe e 'iae. de La Paz A Nue V ci.Tc
Yorkl ia Liami. pasaroeen peer ,
HahatneAAdeeerdcn dir DoeaLa. 0"
de In Br....iff I ns .......A M .......Esneciales de Carden
ve Ranmiro Pe7n F.tnie-orn. eKtc diecF-ntaold Hannan.Tic. Rea.p
cieseIs y dorer adrc. ti-apirlicamrnlr- F l undao.
Sc iPetr11ne et eoI himt &I .ee Ptrl- Tell ML-0101i .
Aideet etc Reloiviac, PViccr Pan E'n-
ceoeoe ] ALIDPAR
Fomlia homba Pact .A Papa Ccordenan Varadern --Haol
la ecebhRrpcll et IIala bonnmba td e 4' 4' A
le Florida 'ira transpeniatdc pnr a ece1 V
IEn Amnrican Wenelrl Anevicavcon Alea All
desteetnn a ns BeSantre el Papa Piee 7 74Li
2XII' 'ea Ina Ciudad tnt Ceatlcanee PIt a1,Sri
Dlchn 'ernbarItfep ( ftieed ne-ldne m P11 a 2 .
NuevaYonrk" e esdrcd dodc sercee des- palo a Il
pachade dtccclreenenl a Roma en tIIe, lttn
un Clipper et te PAA 121, m 2epo p
Clamlaldn Panan-ericean de Tampa Ii,, ..te
A borde de in "Slaric 'det I, N a- ,21, 0 21
,lann.l Airelioeei-c rrecreb IInantonca da e itj 3 -
Comesi6'n PRnamernceeea et Tampaee 4 .. 4t
Prnsidptetn diee ha C a enmsO: t tans s e. ,1 7411
fiors HMixrn, alceAide det Tampa y S.
Diaa alcaldi dr lboi h City. Recnbie- 7At,
ceeneactn7ucln ec 1 bl71,aP a0
cln den el alrntueet e ane-s Marti n
,'xltos fi tr PRA; S iajerox., enlre- it k !t
presentation dol AtcAlde bahanero,14 "l11.n
c1 secire E DolzYe el ofseiore Arrn-a: erlicTomb Ia1-"amlogo
ti. faunennro endo to Nationala Air- Sertcn dirte n oSaguo.
nes. De S-naa -- Cirdenr de Habi
TIta,' Paunecy Ael Salazar 4v ac a am 447a.
( hi etra.c..eeparce Peespeba..ace-te e- 4 -
nde Mexico b lordn de un vin1c-ten in p, a .n a
e Ila Cubans de Avaiedemn:y pacrlc- Al0 ,7
ron en oilro de la mismi geTompaiT,
porn !Espaf ,lo I ac torneir der clrneeRe ITAc
-mexncano. Tito Junco Abel Sala- Otrelantral:colc Ciepe''iea
car. Cardlenas. Tol-PR.'211


p ,r.rr ,'AMP(,1P :.r.jf ,-. 1 ,Pi ..,
P,,,tercc'a r, c.n -


F un-a c, c u r W
cern,- 1 .'n ue-tne dee'l,, .m-- r --.,


CO ice. COOol f.0I
,e Re, n c e a,..o. ua. -it,-Ic t F c .. iI,,
n- trl' or'. -- ,,7 ,4,. I .

tralatite. rn iJT
to R ,T ,,.n l ,,, Dir rq.-1 "
r A t n '.. .nr, r .I F r. .7 l..

,Militar.
i e cpan onia maleta
Durante nt reeistro hechn en ca
CasaaSita en la Avenida Ocic c vMi-
Sraftlen. el SIM dneorm6 dupame ,ah-
bia encontradoeena maleia en cuyn
interior habi cenpasuHe hombre.una
gran cantidad Hetcorrespendencca,
revistas, alpunttc pern6dicosyucUna
pistola det calibre cuarentA y cence
arno de to apreeapcds fue el tdec-
for FetJxt Cebiecu la seeola Ofeaha
Espenosa Hec jnrdan. ft e deteneda.
seganamanifestarela mJcma.,cu een-
dt nralia de suec,'ia ta cn el Re-
parlet Coetve Cluh,b para hin-cur a
sutje pun 'qu c-encontrabaencle'n-
lc-ginRItCuaetIIt tmbcnfCtchidc-
tendte I ,i dnctrc Tnsna Pecaladn,
pcc cndtje et r Infnecmacnn". flee
ftc crnndurnA a; le e flceneea dcl HSM
para iter ntarenegdn
Sec nh-rel a pan Imot perloditlas
detenid"

iHa-eua iPe uficinao del e'viein He
Ir'ttealcecJa Nieltar acudleedct PI
decnrJet .ap Quntann u eDcacn Ptn-
c icctal del Ccltcin Het Perlndlteias
el senr Adnifn PRlen pl-scaerteet
He la Uneo net Reperters de Pula-
elm
Amboe letaasectri ccnrearotc por
Rla cilletcnn le Inc rPe eeindl-a'
dcienedee. Iccin e ni-n TeTomaRe2 -
lade. Pincho" CGltierrez y Ccsar
~a n rio
F.l coronet Anlnneeeele tnrRlen
Itee reeeenh cc eie detpachpe nftreal
dainolet ruenta de algunes porme
i nIPs aaeteaddi He et nerel i en relp
c_ eoneaenas dclencinnee, Btanco Rie
n"ie moeicet entity coe teenIrns mpabe
e ros Quintnac v Rivere. diendledrc d
al les ecnbre dteeietenes e6pieee etde gra
ectualictdad relaceonaen con Ic heb
rho- ens que se vcenen informandn
CeeCuendn terrine la enrevisIP
In doctors Qcintenae djO A sus compact
bet en is cnreportern mieitaric que
ca b hbah e inieae'eadoe pe r tInc la
- e' (nlP teu y pqun PI rconel BOtn
n c Ric cnc Icn entle#.. in habta c-x
c,- pc Pc.las razncenoqiPatP;C''eoneTIP
1- iurenede pacre detccc a le m -
,a p i cIeeuaoello ccupadeC I ,i n11.1 pIcP
n-'c'dae anteaeltTribueal det'rae.
1 a1 ci pgiP I doctor Qucntcltinn Pqa
es )l~bia i~n~dn nea,,'n d rhprlp, hi,
P-rrp "In Cn Pi rdetpnildn Finci c(
('PTc"l]. qeed n le dee laed a ut, h l
de -ldn Irpladin rcnn nda (la-e He rcol
Ic-c- per parle del ceunrnI Blanc'
Ia R rnc del cnmandante Felipe MI

'C-,rnl dttet actacad,, qu
--Pr(nn lIpun p ,iO r'Pab, cn
P a -e e ,capcecdeoc- 1I hbebc.It
.eruthd e catt et a hr rc
n ;,. u a de Ptdch r de Ile' aen
'es q- fe In pc-cat
Un- dclarancnnte deo Rtooc Rir
dec

an .-ntnn~n RIP,-Rn ricon 1- ,'
rci p'JctArAulne .t dtcfrpmn

n 'CenlIa captecaHet cCe-ti aiccc
lcc c rupad rag rancladencdd dr en
a- cmpeq oenteisc crue cc- no
en ccaban rteAcconec. pee nnmbreH de
s e......l reempr.mcti.din a R npcedurt
Alos Terirnrlgac v llearaabee
paianc ec ecadteacees nntra promnen
IPc afurcoo det GeObeertecenn. ocup
rnn amcmis p plaeina etrip unceNe
care' Het lee crdad de I. Habanc
dondr 1eniern iusreantactoc v n!
rdecumcntc. Altamente comepc)Pte
r' nre: pn Rtijn grat n umern rip per
-on lee. ruales r eilameoetrrho-
ti etcle cecctacria peect o ccc ac -u cu
!ur,'" -


Renuevan ei pape]


moneda.que utilize


1A el Ejtrcito de E. V


Con el fin dle comhatir

t Ia holsa n'grc. Co(nflictt
FRANC'FORT. AlciPac a m;a 1
eed- ,tnetc Lneea cr' Pier'' a mendno
!)oi TztE~Ado r1o05 1r~i h- d
Ib tea -rculaetin tlndcnco tIcnanl c crn
no, tdaceArdDnrctblc ncalcnrlttncct
rean u roae P er icPpcir n i P' i i rn
lece e ar)el cec iIon e tc( in cd Patl i
be bon. neerae n cende e ItounriI
e e Furoe a ci et ern'dce teill6
e,- etIacmeneonwnlteanre v III icion
ies ct del,: eGnctee et leh c Petdett
c. ',dnc fir on n ntlo,radno e-t, in,
hr, rA Hi . ..... d hiinI ..... ...I;
ci''Pdl ccc ,+ ccc'dc cacec eeaccac
ci- c cucct dapueflecquedarianeie
S, t mrnir ,I) i n de at, ad,
ncb Iciccc ,It cell r etc cueda
m ~ drt f1ni nRli id orlt l]d n)
a t,-t cc cc ,e re ril cc Pa ten cnl
ias nr, nbin P e nh .nrcih
et'Inaceentaoecaiitme-necata hbeerc
ie e-oncr.ridc-'- et la nnrcec PI dN
a tedenea ec eneeae. dendetsc in
terlaoe llAmnda '-ceint '. PmpPlac
Ian& nnra efectar ceeom rao n nInse atm
m. eenot milit n ,e c leo Fctde, Un
de). c "PhA,* ctn'ir .ktt Prerto, I
1e; enrte-meririanns deodce t GrA
iP,ce-'cfea bhata lea .lime. edtde- I
land PaIt iann n". i 'ciiee i- enien
ee-nnelEentindm t C Gacrlund
IPee inembargo. leaoe efc etc dHIa ceo
c.corsi6nPre hcacirn meter maopueI
ntin una ntra inertee- c Ire n t eo tIra
m. canteelrxtlracrcrnsde etc beleta i
jiee Aetnelue en realidadlo tanot"
carinnee det c a noe on tan iotens
c aomcedctrante lai'pour n cautir-1
Icetenra a tee uerra. todeviesa reoen
Iera neliRrensmcetee ex\enn e tItr
ficn ilean ene delarn etmilitaree,
dItolInsmeentIrns oficialesetconvee
amrietoneac pn e aprenuaronian
o cumptar Ia ditepesieadiin antes det
born Italic A medliod'Ia, en caun
naaoe crrnrinteecciteinac.int a aope
baa onas quaetodn\'it ecDeraboan
ann. tols e uteneidene clmantresenta
S Lno jutieeectnceetn dnreoc dn eetca
p.om eereec c irad-catnnreec tu bueei r
ci~nhal;ct- eneeoiecee'eenoeiopd' d
32., caoinarl'o pee Icr nuneeco balle
man tarde.


F. Casar..


Tinonetojlifnrorme, qjrP Yj-mj n ru .
irn'canniimoiale e perf .etameneao.
madt r cue peaim los ale n.%en pnr
lt caill 0 ca conic!trr. Fiueceaa eti
to Pnleei Nm aconna t d l etySlS M eon-
Caenllin, ci erloe.s P e l hc 0. h,
goon ac aled-!noadacecnon. tor. '
,it.'.' ca aean necear.n4e pura Rue
t3 rndAcanlqe cr~nnuceta m.:aen.J tc
la c,,roe irancllatde rl qua ai cr. i~e.
een DetallacdeIa nl.detentlon"-c
en. Cd i ,- C.~o, Clan
1. 1-.-i C.-,r- cILJn
it bee.? etc..,.. ma pp c....e. I t.: 1.
,., -,r, d ,. .;i .,, ~. o A r.lrre%-, '
ba n tneei dd- eeeeer clugacc ettne
eecltat.
ficlerrngado l Drc.BeTnmhs Regolaile
4 Ft pctn del SIdMceeunclI Pttnct,
R c .. llumee a teenpr.eedtc. t. p,,e
.tir. eeI lee n ,-, a,-e nc dees. dn c tr..
I al deapabee dt tel c de a... .. cci.
He inesigneatatrin e ueeede d caba
oieeeedtetecceeteelDr. T pnrnetla Dr.
ETeem, Reateedee, cce rpeencc l He
I o epo rptceenrseeeee noa pcectueuAT
Ritcetdo, puc ente aonteratditceeeo
bQuiren cenraueciina de ese ptaeeee'
del PMatichoe ei det. det au sden
'pende nlcntarrodniceee eriodisn D
A colae pcrneetesi eectn le. 'k an tee
hetc. ceeceeeecl".
RlaRene Ricee b ee cla etcA pre-

.t en ietinet conteecctio na ? .t r epiano
nenetn ectc ri'c eela aer 'tic'
uaintvcieoxenetclu c;aldccteecCn-
c ea ee.ac patna c niteIeeeebst6cct Y I
gA, tareteilde AccutphAeee Paencbc
IE d totcelBla Rnce-RiceeHIMc net
tehiccc neli pneotor]aetrlc-cue
* es rlnp eeaeea t c urei'eteepabeer
Ee, i etenitnnett- I ree ita (r
,r hwr Inir ocxr Pern.iee liane elat
c at'eee del or cc eantCA Lanh
r c tee oro 'en ee-cI e ev n, Ri cl Pn
c Ahnlieh.ten c-'act I ele-neico r n
'Eteeeclclac'tel~tdnce'en Icnteteee'ece1. SINT nI e henfnc l dr diece Itirnca
dcnicare mlft 'lar\,o Rachart tEltre gron los

tcontina rlbn Ide i pa-ig.PRIMERA
,I i~ociA nvUp6 Ins mier6folnt ol Pre
eIdpijtc RattieA para bhaercelcrc'c
men nTdel acto
Prentdenela
lOce, pron ,ie aatc eto ]a m nesa pre
sidevc,- 0 wo AT .lef. e 6, EstIdo
e lh-ii deeCol unicactondlPedo-
eor Raflcl C, a- Inltan t In oci
i Het bhonc Nre'Jotelcl e' ce c IecIceP
,Pce- 1t e IccetLcudc- dcl GCetbcc
nte 'nt la 'OA ce tceei Pette',, Rc,
rn F Cccltlac 1 lee, pecmdtila
Prccuntde Cula Inesandctn f lccn
P" Galria G~i-Avl -(.ltn HP rilaecin do
ccnetimac nlaeeeeei Ftancc-eN Iac
DitB lcr iodue] Prelldole Ralica
,n C tto a, an In He- i at a It ctc d
Clmcn Agi~dprio el cepinr rrit>ider
!P 1 N nh- A q- 1, IPhabl -iA ,htad,
,c At h-r!Jp eneec Acu dcl diptc ; a
leq-qe & c1 ntt calhllAeMehceeeeat-Htet
etc Ia1,i cccut,eeec rn Natiucal etc Cat
t c t e I(- c cl orteereccetanta e AtIa
c Icacand t e T icnt ,-cedep cc at
Ile,.,.rpt'l;aralnd-. qilPp npPT cu r.
n ludin cu~ndn have Iin- m=Ilesec re
cchin la ,ictalta d l F lnc'iltt dp 1,
Anctacucn.e DecIc qpc ne aqut
a'4 leccttt 1dt 1 n "- Pa ontc
T uaeecc p'cel "c ace -c -e ccrctlet d-

en )c eettlllltlat u cc ruc hd d


A- incca etncclacn Ipaa In-untIn
debtch ir pc'neuttte det upa Ice' [
at late race tdcd etc prete'cctniellccc
'tuterteccsttdcen c pun coneducnte
t- dte a-ceivet Het a guna mute 'a a Aa
'troletct' eod ea del pait nt pace r-m
ee l A T plccaeaa, ha ettce' ad
e t en poen I e]rcl]cacc6n de Ia enetde
r- cmn i 16cnic re dl e.rtern.
Anunci6i pan nque sirva d P -
AperAueeV pat apatinHe den
pcl ultc'cartiprno pucden tenet co
fianza de )nlRIA1 IAlpni~iiinn ue de
betlna upar en taIAcdmensteractic
Pjbliem
Acealadent eo, aplau.cqui prec't
cAtPona dclacacetejn. ol prc'ident
a Bptisl eoneeetcc 11 c dicaccco manifec
a antdn pqun emfltlctnnedemenelc Ia'n
dlcceetc ctennhmlca del pai ene nI
,nrerienn,tcncein Pra eadedesear, I
aalnAcctdeen mA qtc ladpIA nerneeda
deIla acpunuceednltei rettarleos,
prcpin aoheln pa cnrecpondereae
ritic elotni. a .misme-tm Aferme anps
P epleop-iltque puna dec u- mA
antorm rcuia. anerla quc alpgun
tee \" tx IirecedpiRata eehabia p.
,Ann per aI Admentiaicacln Publit
atn pcmorc cdebnern, 'teeiinnevo
te et ,Plno n I eeimportcntee romee In
Ir dcl eratterne Pild6 n-ta ermacit
-. Anunccntedeequr pev -ccfictcl despue
It- dnu ]tipdlae pcnel ccsecneteed
noe (tn-cceee Mu d telIt tFe- lacpatabrc
ert dP cndenee rpcee'urarone uena an
I Iv 1. .at Acc en
on Conl fAes e m enol'a, ahlditi a Ia


rle
nin
n-i.
ladn.
f-
"a-


If
At.

te-


I


c nucanr de cc-a nhcelo-e
Iard eee tqtuahdac
Ile no con la magnitnid v In P3
a- qup e thabta -pccade F
. P CeOmuieeccacueaol Ai babd
teeto comn preusenc'acc pctc
Inea palo. cemodcdad ccnfni
d let pila c n a l-le[oc
su Glosandeeoee-cptoe cxp
ai term meete en el minFrne a
ee- nat r liatitlae dcdicoe tcae
A- minc a tee mulct cebhnava
nabr/e qije enveje('en Pnrlf
a- Tcrrin cee 'u ce"i- eri
ca cratllud per i ehenor rjut
tee tee' etcv htci enIt o vl-
en n [1111"1 in- so risarinc
6n cubaotetd,,clarad-
l i et i6na Pa hctt uc i Rari reli
- 7onn- hastanles D~rR on
e. r1 dse rjljc i, led puebl etfi-ces y con
.to 0 cccn


d uncqptcete cI en.c
aenInn te
Ic PaI 'n
pae a t fn-
rit 3 orgu-

,cf,. el Re
a rp e.n-
riabamn

P.i- q,
v pl n[-

et tet ece a'
elepo.


Acto Pen menioria dei la
Dira. Maria Lnisa D)oIlz

FI r doctor EmIcteom RSrane nca
Sdeie ir ir)n a Academia del I
1-ahcn,-a 6. Cuba. ip etnforma aer-
rariep In n a Rodisollmne qua usaENCnr-
po.aectin feetuaca tn neeeana. jue.e's.
ao ie'n(en det lee tarde, en cP Satin
Marc decl Arhcee Ncuiona), CnCm-
tpnotrl, v Vlacco. poca ennmpmn-
ror PI-rentenarin delenaa..meentn ied
In Pdcteednra cubina doe-nrao 7taria
Lccaa fDolet u Aunean
Hee qeepcc rinr deln dine
I PalabP- H de apertura pere ci
doctor Emcteten Pi S enivetit't 2
maz~iplxIR lsRDot+. educad~ori *rm-I
iadin;* t e eee -,ur rfre, e I ,ee- r
Mancci I I Wn.a Red, ,ptcce. .e'aeleee.
eet d ccintece ee


Se llcv6 a cabo] a subasta Para'1


rehabilitar los FC. Occidentales!


Conroirriernn 34-firnoaa exlranjernas dedicadalata
al suminioiro de niateriolea para ferrocar-ilea

F..clo to. fellnac 'pIs to Acilel9l1-a-. Lnl equolpoe rmlclpeeleo
raen d.n co-neeerrca rifnetiOrItln nI' ,rr j -, ep rir e a, jeriloea1nl ,,no I
Ile d. ulaa eCumhpiendo la cnn,c at- ,,.r, IL .haa sau minrc'-'r
s,,,'a aconj.n d r-.,r cp C '.r ','" ,, je dc atI Plin illn] tne Renaorlllair-ln
i' D, c o ae ; 11 aei flee- o et I. aFr a,, 'flies Cl ,r,&le dr-

'Ii-in.,.., en Ror.e.r.l-i c,.,. 1 -- a i aanerdei( macat.00 5%'. ,
I eta l-"`fie a- n do Er-;resi r-e


h . . 'tal.


., I'. ,; ,,- Ia,, c,-, e. c" ',_, en.- e l,, e .n ,,,,.,. ,' p ,
L -c.tf, c p o, cicrlc-res Ann il C ,3 'O ,- ,, i ~ Irofa, 1r4 m Ip c. I
R et DDirectrec de lote Ferrocarrclel rri- pll do I It ibrra an: rolmit ies de
OcDetdentaIc. et Cuba, 'cit..-Ldi,- h r lhc pira eehales pacra aso errar, e-
a d-eean mice brelcn d- nor.7 C,-c',''o no -,te, .c1raltbreccconductores: 200
m e Fidel Barreto, Roberto Sue- receptoreeo Wcne-jia Elreirie-- '!O
noceoc Raael Inartinnc Ptie l e: transmieem reW B. Electric: PPteln fonenc
d .c11r Jean A Esclce. meeetri ; paortcetilest IC intl plee Het cibl it'.
r ednrl ber to AG tiaVald. secdt lef~oieuo d '50 pares connforro de
ItshrAlbrlce.Crceta Valatcadeni: ifetec ea -P oe ce Peceal
anisladorea Inrab; s-uor Sergioe Pa- ploemn. cable maiaeyr y arceno-
rra. admm tstrador auxihn~r; Ins ir. rios.
des ne naradentnifetIat lmpee-a. Todni estil mnteialps fuernn -
criores Me ae.mn Martcne7. Rafin l ttzado:de cn Iamdcondieicon indispm n-
c aFnrndedne7Ottn. e.AcaaLe. inqoricr'nc able,lc e que t ac c n entrenados an-
Mazlanne f Valle. dotetnr ,ian .o- lefib a t 30otde a.3P nc mee breblcdctar.
a csbeor P M CaCcffery p" Felix teat adAn. In que pa alen hare eontar
Alf, en1 etia Ipeel e o htciladnesenn cane-ncsu .respeciVOS
crI decee Mare"a SPace .i- pbaec o~ecioces.ec
Por isdrctorMaft iez SpoI e Lwqup rennurrierron
a Iorm cei pcridit.dte fuc dim"n Micenaeron urntizaconese P para el u-
Trihneeal dc PnbaeetA pni-du conecii-n clt' d, rquipoeevp a eue rialcan.
iudn oneece cien etc riptrec-ber lac tam rlore- n i nm e le a ntadn. lcs fhima fcleu
l c117aeC7 ne. cr~lnicaternas he- ]Parr- Ia ccccliniiaciens sc dnetallaneee. Pc 'n-
Ietcomnop eto ac neser cnicaisea In .hlee 3 dneoncerice-rldn ec e renr.entant6c:
Directiv, dd, Is empress A. ] a l ;]e-
cra neea etcIa e opre lia. I r;al an- Plccnane Standre Cat Nlenufarl
c r ren dclenePnaI fl Paca ie'cg Company t eNewYo acrk. Iron
adnicAleeeennc' reepeep-vIcac and P',el Product, de NeN'-Yo- e
The Mantleaa Equipment Corpora-
-7 Ilecell oo'hoalreJlrlnet ... dee Cnceco. Coeea,-ien Ceelnta-.
Werenoeho ebel ls. .de C.onlsilriuetion S. k. r, d961.
Iiie(ino ll('Jl qIIP izwi S A Us Ii es de Braime-le-Com-
Ill li~fl i'll .11' n (jiIIe e BH laca. Genecra-eel o-n-COer-
an (.(ll fnlec-Zaliq franleegas .e ceOeeletenec d- d New YrMke Pie.
aed Steel Car Ce Inc. ete iNrw
.... P. fh Pc PkFried. Krlap Lcukonaoeite-
TI'NE? ma-4 4 kP,-Ochocre. ei ick v Krupp Eisenhandeledo Ae-
Pelteop c, teinecinccc n''iileinn anocbeh eleAniea KirLe BRolhitee Sockl MAnu.
'n te e e iPc ren Ia pnelcia reernc- facluai le [eo I.ld. dc lapue.
,nmn noirncH, la tliazeinnc Hca Pe\D.op uieC MB H, d- DoueL
Fcra rca a aculnn e erctclee en Itcate- cM let. Pee do 1a (lO cidenlel cman
el ia a no lk le6 ceroat a Slednet it. d Aleltc ..cnaln F;aeenei, Mne M
H.d Tun-'I 'Cbeldcfrane),--,H tcd leen CoGecaCAar Ce I-d, di-
rtn f" raptL...lcnadX ce. N kci Bal' lnt-e .imcM-H^cr0
-.- .---onn ('tiepmitaion Parson snd Ccrc-
land der Ln,c ,a c Thc iari,c c Cncn-
(.H Y ted -r Tam.
c(Irteros (i e.a... .....d EF,,, C..... o ... hgn
Frodarick Nniman
Seeoc Ie.t e e,,, irLe d'Enclhiel-
t eqttLe hab a prnceu eeiadt e ael M arli- ,- i, tie lec t-i t
1ie)7.nt eandn Ia neahateecnfl'uIa s Cede Lenndiei. t.lgni Car Ep port
hla del PrFecldeneeeChinedeia prime. Cnlp., de Nec'r Neerk. Ancient
rcctedla d gl f Pte etc .1 Etlabhilseornece Bripasonc an d c tee7
Assoceviln do Dateu\z, 'cn InlesrL
`- u enmrdu ,te no tre r flu ercli m i m en at d cePrecesion. H e Park So t i -
hl _', R' I oadif Alcibloin Bri- onnrjiu ana
-on Ilwl He an la eci l i, 6- Pa, i P m .r csa de Niel,, D '.
Lu h a I etc ]Ia A cutrli d rc,,n Ti cTertee Ctmoan,.r etc P l ac
.0 Cineetn ,c n etnrio xpteS ul i eenad Pic ,. tPrci Fexncarlt Coce
P. a;1a -ld pcodte enl ,,en-c dadre fur c, d e 'eteeo' LuCaa flDc
nl 12 1 1 )11 -a ne 1 2t1ldad det I- cae- I A-
a.Te Hef.n a '.e ,at
'-'e-ac \ dee+ -cc fln hlcu- .' cta', lll d -tear.m nleeecrnae et-V, chI -
o elcia'.cfinchajaaeecrcednmn Ill c -'eei cee
1ccpiatcdclc' ne1 teareceteallc F reA c lt nere ancda ,- iYork Gen-e
If if a labA relebrA tnd pt e p e ni Nc aic ccaSd D e e'ke, etc cBI-

eeaeue~cteetatdateniaclefI -fin tecocalreteslTidc fir dol-e
a cinPtcctec etc Leel+Pcl neH caueloaeaecee
Pcaodridrenp cn I I P aInte ci eeerrbtlneal ein,
P 4 cececc~ eu et d Ie eel Pc eaedn ta tep1 p 7 teetcnz ,ceenjuntaren e cn r
-h cdr eeea pcao pet I aueeeon oda Hct teIFslea oee acccde' .' 1,
i o~n~~ln dina. sdn pe, Murs de Indoc In. schrec qu;tcvcn-
riiin "I ~on. conPlot ceia r rz-
lo 'l Ienti.o- on l er ccc .i .pn, ac ete c1 ut, ,lbedun c enrloe det lam 12 del dea etd- ,
I nornenete Pae, la m dc c'i rct cc ne'n .ce6a Ileeaedo.- no I a
,, sr- ee v cc P lhaau ere poee r dc l ee e c a ni ae ecnu'a nl ad' e n,-tn 'e
pieside re La Anoceecen, tee. edc- cQnch/icen Ie hcalauore det e-
rciad.,c ccpucai A c -tn pipee- a i ,lo
c-ho ,aPe pequn e Ps cane mlace- leno n a' a
do.ol (',lo ,ton If]iti-V A1 nl nol- M- e4 1dP ... Hil A -d 1,rp.+ tr
a eli, Hde Inlol-me, .qtl i o ,oln idn, I lploni, M N lp ine, ,4pn u.
p- p I t ol bnn mem nln eif1- ,tldi clin rl1ic, indicntlnarneni c c n Inc pre.
11- rleinpn;i l" v nri cPai in, Rc'pcio al l oc P lln p -2O PHe cilan- o,+ (4-
6r F n d A \h .n'll' lq P- "n ,n Di,1ha doun-rt l k- l d, I-
r"Ae;clacrilllteecidnc Henaedle- rni;dondc P-li'u innod nnccdl
e! ee c etc F, ei mc'. c n c n vl e n-ide-d c clpi c R P. que quedehanf ,-
in lac i I,- qui :+a, fi.... .... dnp ... .. on 1 i drl T, ........1 %1 ........ ....
p1- 1rip lcticecicem c v emaner sca r tetc ce-pn nclr ect aeneeee.ece eec pdin
% ,re~lc'llv~nod-e lo's prnbleornac dPI l zar ITaciaF a Indoc Ins reprecenlAnleF
a, ic pal vpAr qule espondan a ]Ac p _er .a I. I)inc;leno ,p hap' e lnaIn-WY0' :.
F .. dci celjnnec H c ...... e.ee dnA eIA. c... o .. .riado ..i "etc I-A
.-. E e cccd oeI Rea lici hu ao1-.... e eel c. e ade fPIc Plcetie e
a pnplnsanhelosp del Prem pe d upt c Rteh. t ilieclTcindcc n rl clecrt at''
dnlicdc alcinadcplautcncouc,6a pecldcrleetMaep HeeCi- de
a r elo 1X}ac r (lcdc-n lee dpe thceea I anmedlac alAe eo nt rl ee n ep Din, ln tcr
c h- h, .nn 'cdln H. I ,, dol Hed Hds ml,- In t- arcl adn l~ ltmt . _'lroIslnc
pn liponeacaH. pc Ipa cm tprceenar el Tacnaadc Ic Iec fcht'o paecentdc u
fi- palarm dfie Conrl kjnri ri Conlec, dndn tin (1, o',lc c misnls ac reahren I-
to l rl t n acini' tcle a I ncolntded.a a n- uda I olt Ica-rt-ci ,bret la = r -
'a cc= da ]no S Ia mnpule c~lacu ate- fr Ha leecleec cn dn ntroeePilet'-
d, H jlAln'rnol, o n Iln C l1 Ell n 1,n rlr, n's.s o o n ia ,v ~
o p~opie eee~lte dc Pec~ccc x ccP~~ Ie i soie foleen P5.1 ol


I,- P cl, c Paedee inCdmunicac ine n so, t,1 neeedeti r aelc do o e l C te.e Dl'
p- li c cndn In tee a- ed m ti amTr peerPe-- 'oae d e inn flaru cn echa e lac b i-

i en enH di I i P1aeea dn Ia Bcpuhl- dli- J cnr rsPrIw S


HORIZONTALES


6pPrnIel = 1- ndip inull-
lee-D, ee Inc'F ;circncn-
12 Timpanpe hechr n Het fnrma tra-
pcceidal
14--Oxlndr et cal(in
I '-Qece nce.j~n~
IR-tRiee et .Autriavn etc Ajpnlceeeea
2Pc--Ph vecel det li axarmis e t lc-
21-tAelial Iceenaa de Franeca.
22 Acne ac 'n
1"-Pc dquen tepr-eeItpuedt et Fetete-
pee
P25--E it n21he
2q-NielnleeHetCAm
:i-e-Pa,-cpeeteerm delaccetervt


ill~~ Eeeea TicI C
VERTIC

'-PTcnncn ,lrc dceo ann','ee
2.GCrneco trc mcnnc dr rBccen
4-CVeeeesAnzerBtp
7Pt-ean c6 S,fin
aPCeicza pcuoia Ia'c c- cpcrta \A-
r'ios +e n
RI--Aiffsa para lpver )-n- lplae
roactne tea do'Ti rrae
P1e--embelne dcl1elment
14- (eCocnfedoetn e I -Ilnn
Eltadec L'nedeo.
l'- P7;ee
16-IPar'e.ddlcA,
17-BeA deeeP )cA Chtna
21 T,4 ccnenee, rheal
23 t Ieta .tc coo plaee etc
meda
24-1B 3et Ornrlei7
22--Anteckacneemcc deet PelA Me-
n i
np_ Penea, li,'u'
.31--Conftundi n in nn
32-P ecurrr ta mna pce'eone
'teS-Nemnrbo etc deem en tclAct!nrc
IP Aaeeaedcheec meterni
OUI.C'CIOnN Al. (CR'CIGRAMA
ANTERIggl


aHn own asWUMUL-HB
|BOB|p 1UMIOMSNO a
|G|AjI "AMI a Dim|Rle
MO 2 M 2 ouslB
| ON|ATB^&ARUM OMl
2"MUN 9UT Owd~r
CON "CORnSE Hli
OR02 og Eisu Ao~
12 WOW moo 0~k^


Harp I11.1 ail% erlpnriai
pel Patironali lieI la
rlinii,'a ('. FrnlernitnU, .. ,- r.. -.h .., .L .' ls ,r ,
- qu, ri,al Jn g +; ii.'.n ai i n',-, r Vi .1n, .
T.n ,I r. it.61 r-pDau a.lj [.-p., I? .
n ,a n, 14 r,r~n. 14- F ., Pie.. e ,
a l,rne tee D cc nr.'rl.,= ct P -..i,
Ir" q, I ar 'ma cr.- Par.-
ce.' ........ ;I cci a-.a ;.30 Ci I
F-le-n o ci peencee


3 -PP7.
R7-rio He I'aliA
dct-gai radcra
41-Barra que onr las do? niedes
del e~rrn.
45-Dar pe-r nuin
4P-Hiln n sepda pncn torcidos.
PP--Dins del Sol
.52-Hechn de paliabra.
1(A-Recobre la sali.d,
54-Guerrero Itroyann, hijo de An-
tenor.
.--Oasei del Pihar central.
7- Lisla. ndmin,
59--Tratinie~n'n 9um to da jot ca-
TalleroeInglee
l0tP ccnejae!et pereriede
el-Representce c-6neee a ifeir-.
ti2-DIere e del taballn eyrn peIlo
Psno e cctlor mAid nmn no rob

Ce--Ccuhrr ren unna cpa de oroa.

C A L E S
:ALES
4|'--Fcitla
42--Ha"cr-r I hrenpne p l del
rues He en~rn,
4 m-Dnr asilt
44-auh.tancla centuria. tacit Ide Ie.
rretir
4-Bisonlet eip Feuropa.
47--HoIgar
4--Cntnr-ecei6n
51-t.lern,. prnnlo
3't-Aflurntre drl Miin
PP-Lacer dande .c lrillan Ians le-
P-Rio rip Franreia.
,-- Tonl. Ideoela.
P Pe1--simbelt del mnlebdena.

Prohlhlid la reprodurelkc
LA SOI.I'C]ON MASANA

Agridece la CND

hI COOlpver ci6n'

(d qiilto nfIratlon

No podia pesar inadvcertida en
form alguna parot l directnorgf-
neral Het Deportne coroner obirto'n
FpernAndez Miranda. Itm'ooperadldn
qun 'ae aitcricdadeo civil y mnlili-
lares prestaron a] desenvolvinmlento
en toda la Repeubleca del V Marcthn
Marteano Nocional. Por ello qul con
frases muy sentidea, tntlmonlaro -
sic agrAdecimnlentocoin reclt orae-
poit n y como hombre deportlp l,
a tndns aquellos qua de unn forona.
li ntra. icieron pp.slble l e 6xito del
rtepefb arduo con el que la.I claon,e
dcportista der Ci:ba, renden ieal-
monio de reespcto y fenrdoly .en7
inuestrn Ap6tLni.
Planl lec educaienntl .c. ,-ilblrne .
v prIvados., instltuclon.' dennritlv%-.
Exploradnor.t s Naclnale- Crua Re- .
JIa Cubana, EJtrctn,'PoIi.' iollaa
emn a~"'eitaeicepeeP.blto cn qe-
c.r. a4 v ee.ie ie entei etleta rubm-
,-,,-, n .helna, n,- i i uchat. das do
,, r, i,.r....... .......... .PI ."
-iirJ .:,'.nrxirn,env,' del direr-.
.e ,iat ..no e er c nauepoie a
raraoa.. del e ,erikcailn nfreldon
i i rl re,--.'.r, que pr-"alle aoln
Ii,, p naoro iar aReradlcaitienro
p.-. i,,..-,* ee. ic h.caeron pip
a1, i1t F ,f.. 1,jv~u ha abnellacibn
e,-,,l r,c r.kn I con r el aimnnin
,n n- p., -'n- t-pert I ra In en ral d
nuitioh p-l' .s 1 recr.nncerln |apI *
Ierm .ec oalno r -enil r,i nh cea]r-
-aOn eeeiairrninee tocoAgnili cm rgo ni-
le.., nr, i l im a ri.lecadnox prn-
i.inilje- d Ii CnnmlNano dc]%lneod '
D'p.--'ti a unleederon ilevor a vlan
.I. h.om |IaRna t n-or rde an exoIraonr-
.iananarr prnnorcaae eimonnP tO alde
-m;,.,,-idrc (ntn ce!'ccIcco crnncymn-
tra a]logteniocn aiiolao de eda
iJa det rljmiacl prcc'lnclos


I -lif r i* i . i i r l I p.r e ., t e ( director une-
en Ai Uni6n le PoIelaA r-l de Depcrcte .- nrnnel R.hertn
____ I Frnandez Mirpr.da haga publca liu
aL. .cr. I l c,,a Rae.I ,.eo.r,. elclitaclon v c gradecirnien. Ia todoc
a icl.,aULeni _oiIepaw-o ,cer,'.aAncJelttna que tleeamconAla a IIo-
.. Cur.a t.4 tq-n' c i Pe1 n ,-. in."bdidad de rt.rgarulr y enndu-
p-i
- l n ef oi 'k 1 ,1r o # b; ,r ,, i i. r P a e n le V '.l ri ln n M aelm e no Ncar o n L
I'r i...a R.n' R mr. Ia din 3n d'..ee r. n'ciee Pn el DIARIO
El one nw ira ,an ,in 'a,,p,
.n @1 C. no e".pit.i cc GInoC DE LA MARiNA


U


EL VIGESIMOTERCER ANIVERSARIO DE LA REVISTA CARDINAS SOCIALI- M a l


r -. -'P ..


Fn I cludad do Ciirdena se i meha d felleJiar el isiilmoterrcee anlerarlo Ber la rel.la C'irdenu. qoe
rilrlie Y fnndra ren febhreeo die ii nuepirn compadern. Sr. Frcnclco Gonoile Bcallar y carsb publlaeclon
e* rel rgan nfilrlal d i 1 1-cOr (Cardenai. a Vrdero Fl erlol foe anlo.an paracg eneandee a Inx mas her.
leco. FInoo'o o' do ci ofrecemo" do,. l.t. eloPolan-. ircne. ale Ia I enaa do Ia rImoero v a
i ' d. pri-%l .mpre Is ildl l va r lon od.rl in o-Anrie. rocerhll arfenincle l Macarro e llor
-'e'le n Irl"'l ic L .1 do phlnilriri 'l . '-' 4B Ii er" c I' a lonA Ia tnlable parte arltl-la
po iW Eatrollaa de Lydia de Iotkera mactoso do dmaestro de eeremnina el a iaerF Manole gecno.


c


II


i


Fnol d lI hnda d- oI itncnorlil 1.1la Rndrmilur Flallo. hija ie nutro
r-rr-mrnn% pn ou,, Grnolo celia'nr Pedro Romo nRodrgoue Ade
uu nOM a-inrm Laudeillnm Flaillo rnn el jnven Fnrique lHerio ndeo
Rodriourr. ererluidaifl CihiadRn d .Gloria. 17 dr A brll dr 154. en Ia
ronldencli ade

I


i


CRUCIGRAMA

DIARIO DE LA MARINA


MAYO 2b DE 1954


nI., ittulanflia neen un- nlt Ornaau ornombeera IIIaSoho- La Secreiarna de 'in Junta Hele Cr- enlega de dalnecinmas aa beriodis.
P i e a la rt enci 6 P ediitr ca m e oren centrjeos hospit la rios e.C .......... C en... .... .. .n.l.r.. .I...n ,rn .P.rez. . ........ .. ,, .... .....
'lrrI. ann4e [I.e III.iinn P I i orrirlnal llnd.miaer.ic -Iiepnein ora- i&lone% idn-. aela4 oarina Cr, nr iinacnec-.ne* -arle~r a or.fe-innal
....l "..enede'a . F Ill.enEreni d- dinloma; Nprinai deEnferm rapn a, a -la ,enirm a e

Pe 1- rA'. rO DE. l. dA lfARIN Aifrip nleIt--c- e ciilnn ir.~- Hr *e ;il p ci Dnam- m e'fmm. a E-nter-lt
L Ian a a. 1 nlr. le I m pr. nounn i dld pl d n, p or I ji trji ..rcin, anerI itnnr- ,ni. cn tinCal -na eia r o Pat i na, 40 He ennrali n nr, re~ron~et wCa n or1na o
rieej., ine 1'nIa o. Itl.a ,CIrnn.-.nnNar.n.nnt.e o.enenn ne eap.-IfarTa d-ru-nia-'.r rip--i-Ire__ __'.r -,- rile H n,'ta Perc Wacin M-edirna
r.ln Anta dlnnANn IN An ,---l1a7,o.'apital.-tEnnehnrheeeiptcmaaa I..drn-ter.arleremanara mlcDih rip aEnfer-
tc 'a-n-- I .nad c j nimpon e RedodI e .uac.le psel i nn de do,_In___erm r ,F.""'--_ ....._n,,rrr.!-__ r- r..' -1 ,r-,;, ._n In rgr.d n d


"'S ."" 4 L':r,,rlraranntYrw n e r I PI .-a pcnnirbunnme-AuidadnEj n mnt _tnncn aInn nrndel nnno n
...a....n......n.....4nMnj,,rlan nCn117. eI.,cIa en r ...n 1nainEnfermeratCaeana-.
cdnn t nocmrl. tPan ri a i, n I .n-, Ins nre lea tur ue MRIOF entros espenn neenann a nn ero m
sinn e d'ncn lusurna a ad In Nr en rianI -ad,- en a ula dado..n, mnira d ,di ,enichn nuestren merl ,ine
..ii.n. lda iPedi entri i .. .c.... n- I ...nan enp ue d....d ..en len c .i- .n. s c ide ar inrnmennnnni. etc . -
enltn extra nrd uina rnn rn PI a n P-i an ,tcIa nc ia: echoH denr Edns- flares flmuchos p ille nui ,nen o g uep I
dp v -ia -i',tcrn...deran a, mtnuenn, dea. inad prestanuinnl esarroI ca -Irr., Ce ar
O I nnurmedia de una que el usual. Estn pr an
nial,,D an r.- balancearieada t unma-n as nrecuaupaciones 1 oa rin 1ec inn [
ran i er nExn nrt ar a nn-n.a In i r e.vet ran buen cuCdado obsti trian C nn- ure an c ensn i ranv ne ne trarnin.
e, nritpafie~rit; mfi dict,: deIl .'riii'.,.i 1 1h ll eIrnbarazo. rs N e e h tv iRa i ...
i-rionA que or entant u,,n a ana-- ni,.. rh ci niMesa fur i Moderador tino costcsas inne ncsarins a upy n ru, ,.
,d c ncrofes onalesaI n ln :.ir, i inn ,. n-ni c P.. ",, arnamnad ns ennatdi c i enndi. t,:- n nMuchas v,,cnn e e di ,rinni n- ai e
aifi o pra l'a t r eiq It cum pli- ha nr, especializad os en enfer Ce Iotiar.a introm isl6n de
"iaienn ndn rinIncnrequisite a In r :1n, rln& Red,! nnet-ninfancia: el doctor Emnl- que non seen sufeipienti prenI-n

Trrrcnn Ilccniar etcIan..rrnn..-..nuia....nd, aetn..arnt.n..Artnnaanrnocha aa rnnincetcace dinenre
lArios. inirnu oI i n ii ., Soli Ai Pradera.lin Tnenu en niuci enle annu en
Sainlacl Pinlica.luealarc ciin etclar. Elud aColn ue an s iedad solara, n.
ein nnad etc -iu ncrii La iuDe m]as restante c iMesa% fu lro s ra Ia e la n an ei S


-annead niiiceu c alroa mmnnee id- Inmpaaun ec ia En ncnr .- tnru cn e t-uI a pnI n nin i i- e ia p,%l
Se7ul. ]'O1. .hl'sm'-Moderadn'es: de Cardi 1i 0n q e s nunta eladrm n


de 1acnninr, auicdndn e arun- qae eit.a mnin anii Et rancra. echa an v in nprrnen-e i
an-anicnpcnainaa. ii aina a cli e li dcn ntor-dArustin ci crcl- chard enara ilauninrar I a rCatn I
Icnpeiaic n1e,1 1,; 1 a etif c a ccr c uriano, ann.aruu a mninte stnan l n i snr- El ean-un in stcaclaHenfnara eni
n odad h a et cei n l n ea. hc i di-HaLnirr Anianc B6"uez C.ii anra'. s-o-lnetsi E rdeeran n
alon a n t i centrenadCi nv otrtn cllnsn endocrine h-
At iimes -a cltaonr-s rofe ion;Ilvs Mesa Redonda snore Endo~crino- o lPtno epreni e I
Teraea t : Recahar dcip rIinsor cania- lo ia. Modriandnr. arofesor Artuon p aot; nent Prnevin nndrianca l pIan-
s nflei-F spnn~ahi dripId en.. Aballi. Tomeoeis sin uien re a iuer- ednawral ia n epc fie n n n ndonn.nndd a anICnnininecCln.cad
Picnn-nncla nnaauie lnn-a ir ncn i n in it e El Dia deh lap -f-ermteracian
cI tin alennc in rn La Men n llama c atienciiin se ire El n roxim hna esa Mejui. n si Paee-
Sanln dad ufin nteanic aa I I rIa- ma dnImportancia ide lIn Endocrcnoh ra en eodn r[ ais IT Din d- In; I
nun cumcrcnlesInn an a-do ca- mendahiPedianria.pn-i lsIn sca mbing I-nicdicras.n fcdha que so aprovpc
des ac jiaanen et dai~n- m l~ar5c. -nn ua cuane e ce
a: rla peaciaiz~ad'o, si( I e nlo la i lu a ua te e r chafe para rlausturar In Convrn-
~erlmuna Vnedla npcn a id e t r -_ _nto __earrollo sexual a tr.;-_ n Nae_ na__ quo_ omezereold
a a readG0cs y ttcnccanene diatado, ,nn -e aaI infanccacvcdeInata nnana an Prim.
especialmene InClini Ira ce Maier- i venc a eriDan a renudo oel'tor-i El rn Iraia, do atrras patre i
nmda Cnrera d,"]acMaena ma, IIHns- I Iacion'e- ,cI nt- sseep-J Din de In Enfermera.c c com si-
plital Inlfantil dr Sanliap~o He Cu- I ciones .. I'. ... ria "iede Pue "e,, 1 1 1.
hcuida nrmmacI on de a Ia n actumA _ela_ _al_ _ac_ onPfs del balance en- 9 lo Ac --e r 1"Ilvimn al Pan-
nrc rcn nini to en nn i -a C elu dorno son ura en m ia- ton de ]as romoafera falle da,
H's I no c-i.ntuvendo %erdadctnn on el C-mentiare o do Colon. da rndeen
Qudnicr Unc C ar in-n- .1 aearn la InnIerredadrs elandulaci raeneden Calocare nf.endas flnralec
a arcnsa ioI r in n a2nifi'a I ilabf'r- on uno anos sin nenn F ided d cHe la- dUnaa n rn ias tardt rolearin
don Ie sta. d ananndapul rdad d- tanirrnto Solarnenue on pi tlnen,. Ia- ouna frendan floralantIn
aConaveninn so on iti se o rodta-n cl inn \erdadn maA T e- Aon stnic MarnnnnPI Parr
Se'nuc "d n c ei iunlHira cinanaclnA ne-1A Is lesa nncaanetaccinnoc I, rrc-- qtnici p Central.
tat eomeril'eaP v labnralo,'los vD- me~ndable in lpr;;pfiitica Prndrcritna o 1l7_ N. Medla A d~ri' del HII
trocemadoe drip ]A ln .n da,. .. . . . .
caSepturno Veto Ecpev'lal d I: ,-,

i c hc Rafael Me na U a a iaActln
.n.n.....dinade,- tan ic a / i ic- aa deioi rnoi
nnarinc. Aa Cn ir-tPLnnr m-c
tt d,nu, ....no d~ .... FP BI Per Sergio Ac'ebal/
re -,Ii n Fl-,r ,Jnr _An Is v ,JoAtuin
,Nn\,rnn: At CnmiAHe To ame,. Despwitnrtmo
nre- iddn )I-rI]a hrit-R aCarmen A,-_t
. d re d Bur6c A Ins Cn~lc ,:!i NI -
dices, He Cird~nAc v MVa Anza oil",'Tndnc Inc rlleiji r iernnbqinl 1n o r i p ,3d Can~rr r
cu rauarni acn cn irme ainnAn i1nc- a nulespn vciin-nann a n n dl nnocr% i-r n
la in a cltn idAd Cmadnin-losI deCa:- nn o cainac inn r nn dl n-nt, ca n iindaA
denatc.ci i a P nni, nc;In c pi na i n, dclmac ea cas aiPrnonDnno -
Internaronil.ncn tncuncvric al !-HWPI in ra a-I m ehnt6e n n aT- ancin n i n nn-- n.
Itccura on or stn a -ainnpii cini-n cianrrnncitn n- -,Pa ra fnun prnni-Tri
inn at ,jnrnia dc C A ran a -nrnan-ntn-l;modcc"ran h Incdiniou ompo
Cncl usion etc an c an ninunian nineInn cch. hInuae n g nueOa-nAc HRo A FARICI
I a -ina Icet hoaerinnin etc lnT namlcpa
("'n' o ramn r N, TFRRA, 'N n-ra l ,-, na'ciA R nm c-nn
i-na Tnirnadoa mP la!inca innr rIrauWrai nn i iunIr ,Auaf. nr hi dcll nn al ied.
dann, ,ndnntdi.... riarutir-r.....A. q" '.o ni plcA ini n.cnc... ,c...... R e cara due n. n rue nanc m nar sus ndas
dnrt n iinici in et c C da m an-in a r laden dccn leAltiinnna it\',-I. In'rJ -
uln i pn -jilx A Cnnrual nnpc. qei-p 1o nr nalcItnmniinnetnlcunnrai-nnnntrn
snn lac "zijjvn'-in -ln ,n cla,- All rr, p 1ca ...] t--n ,-.-/t neior as cormo iti vida rmisia tI
Pe r A 'Ijn P l ~ los nf. po m-
IeS -n R al It Is Al tra tmlenla --nOte- \v 1 modernot, y hndisimos (drmparas
nxclrn n dp c pacarasn hLo. .hazamo r'-, ,-tin HEINAN-FABRICASlahora muy reba ANdAs:
no In ra t peutlaneca AI- rl all .itnda hh rnpa i-lneIha ri p1ourol;l a n1o,
"I'll t: efl(,a/. HERN ,AN-FARRI 'AS n, ....n q ......ed rc.... iCFtN k nAmnsge h'eer,
l ,etic a ,I'cruen incal ierha Ea i enne. nc-na nunhni inn etcinn aanra-cal ni-n
Ia nonrllaoivn n I ;nArai Peina mIa. tI pan mcmi d-nuia ea in-anaIn _Pore!o v dnaeonl 10nd0rn-E ParaArorhAnA 19
ainline-i eA-uZ d I'. -nil F- a coma onm Pet.. A TIERYI. A.- MNepi -a r Iar nacP Smnnl --n Ii,..
111 a Ia aa:nt n ,, ,a ,i' t- "co a nPIE T TE R.-. rL5TAr S, e7" \NA 1.8.5 xerra I LAMPARA con base de' cer6mico em chartreu.
l~n A nc Par a r a, l iinpi-nienIsnce. c n c Hn haI an r ie n, ,-A,--2 T.egIo Y eleganteIpanlollE.o c ndo juego.
O Rnl dadncncni nrn" I De nn nc a" pair oAle l an inasnn nna ',nc nuacui dulry ,6.00, ESTA SEMANA V.Sn
acid e nh an .... a.n.n ,,. o n ,,nan Innn-nir-iFl.
tcna etc, az T- ,- I i \alloc-Apan na Y, cin]CASA-GARC'IA cac pi' n,--c l, 'a.)hu 2 LAW ARA de hlerro earo co r n p
rit al6cd rml,4ic1rndiiEdwarninn c lnc FhEirnn IPlllpajns ricnn -pmpie rnmpiAt, n oriranaletp/a,.,rndo
a etc a n. ,,l l andan aet innn-ru n ni ne- imic amine -ne, bionco3.-16.50,nESiiAO MANA 17.15
I_,,, ......._'_________n___I___ __.... (_A_ __GARCIA.__,__l_ ..... i P1q_........... r,.Atr_--1-r. .\ 2.10']"
V i r p nouonnetannen aaietanhh m npaa etre in uar(ln buenraa 3 LA ARA con bose de nera CmPo.Aoe bloncio beige.

,d Inno Iej'iia dcrnlnmc mi np I nd pni rpaiFH
Qiur ;I dillrat, A hnopilalp, en Pnr I I ioes A P rla- c-,pl,- In ILA ZARZI'FI,A, S~ noPS
Ricnii'; In ,Pr(ual a 1-ir o uP pIrque Ali nn tienpnlnlnrA q- Sequndo Pisor
atlenden -n-, i -,oqu~tin d H -e '--n0o--
esrl I v,, ;, ,n itr ~ l' F1 -,~le ~a le h I VnA


Caci! nln Pa I )Ion -n e i.
rir, acti a cn nnlinm a n n-inI FF.I.IPE [IuIs]n1


c-a nteoinec cn ,iiiib a ni- n n -, Ia eA O O
r n pAAceirlna pan aran irnrinaNC-n
calnacn c a pa nnid-, or IsAbrA desoanr anci-A nfort NC (
ntlArpn qli nni ilnl p hre Irn mr. i
dSetn Innxda del reI n cuen lnacdo o
Hot lArlantr
Cardie a ...... ....c .....l it. c:-
PrIn ,-nn: Son arien ua n acinioe rtnTi -

I. fll'an n.dI, ne rla I"Ia depirarina enor a
is .......... ..... do.... eCardo,-Ni [a ro ds leve som bra de estom~

etagn e .. tp reinipEleganro ia yoa fr
e........ ada. a n ........a can~r ..
Sd.. n ..n ale'ri n icon esta fa SVELTSSE,
S z...L. fr: a nra ...d ........"0-
HI In mi cria dI n.a cpra t Inr na de -
di en etin ida. P ..........i ..porn suIr i
la t~enira anp 16cira nhrr, rndn J
Tere yn Pad A In m-'rialiHad Ian AJ
AI, ie] d n'nln A feirn He ,un real- I f 'A m
clamninn r atmm lu e ni nu n e ns raTn .c
raso uIn,,i l'ga p~n In P IlP
an- nln nele tratannlerin I .a D -
fennn dH i ,tacMani c-l' afrn den'
eor-7in el jccra cute debt, din-"-
uirnnn para ,trla r In rni dida an:
n-a snn m-.lirien He It e nina rldn n A llcz
C uarln: he IcI nAnnI ad~n l n
Psladistiai edt nn Icitrinc riui- la l,--
mnnhannn nic hen in:nrIrrc ida aidafio.n ~ -.
Hlerl n d e n-n ,lcrnm e ed ennncnita-n7.-
del crnraznn, eHnomn "andn a haia .=naa.
mcrlaindet nI .9 dan li-nirne


Qnlinta, De ninparlancnn ermma I /I
rin a s en 1 caludia aca Iladn de eniton ./ -
nie'ian densdc ci ninin9 etc nista fl~ln
cma aliad Ini- Apar t de Ia n
In-re Iar nr Soretinlnen ca n e nf rrin -A
pcm ntlamnian p reeTaannen da p n vrv-
mi eiFtn PI ext nre r n ol 0lda wt :
ctcnmincn D cam p ci a nria rne na-

aclmeltanna e it nit nr antga C e ra, :.
-ITet.- an eai andI 6 a nc i.A a i ..... ....In
cIf pliau-secnaradiral inn-, rema-I

cern qine n ide ienl rentr onF a n
re a ada Mr e serina n a i n-nrc-


Se-ri. .. Sc c.c. h Ia anfi n ...... t .,S
Castellr c n pentao nCiatci n lparian- '"-.

Prlinz alid an Mna% tinadxn a
rInc cnnctail. dec iraillcripntall mn
ic tnrn f 'on AtcpnuhnnnnmnIns
ceenicce n forenhl-ncl pr
firnu i I raincnnalpe Inisien InrnInv-aeSeindet: Dine ann Inana entoeh"
nec obhnaatnrna In dci acne-inn det
nodtnnihnrcrnetn nacnedo cue neac
racleer tnned lihras inmeti a .
2,50 gannro a n. -t'
n .. ... o c d n en. .. nn di cc .. n rn aR p, a~ e s S 'e . R e b a ja s co n sid e ra b le s e n e sta s lin d a s Ia m p a ra s
pteadn ethn a ldnn n ri nt-in e-rn-,c i.
"Pretudos d :EMeo ofre MesarlP, eglid ,h aa o odeob~ ..a =dMc nara ann innrn en Inugaren n ne Enpcei al prar encolea rneni-
P Irezeaun arantian nare t ed tn
i ro:Que nidde d r Tal 12.30 A. 32-3
r nature rre. dafspp n a lpr Cn ... 24fp. .95=annpnalarionnnac Hiaannti nn Ca n'---- 32 Uono ore hnqocI o, e do rer
ldnnnaa-n nnllc in--et Mnternnetat nerian Ia linnia ra- I 6. 95Shes ME q pnnranlece1 r-u In nr en nd inpn-.mdeco
I~tap;ciapr.ae a.l o~ ,1 Snelgccn p nna i npnrl e lccnncn Inbirada, clc efl encmm decorohtno, te contarta ahocotouche menos:
I;unliza pd rlnq aan.ncra
ne.irevircncia del prenat on.ra.
Quninn: Qine n-n dicnns luncarca es-n hnnen tinIda, y c ,,lrina Irrnncecple. ai' Pren-in e-cpeciai ESTA SEMANA. 6.00
pn-cntltadd o cI rnn l dadn retn nine- lannenle C eln"lnlo" dcl cold- 'l
maln niia rn ee tnec c nni aalcnfourenade eeatrdI LaMPAA c- lana de e c en'r neeiro e
ruinplamientn laneduacarnnnaern- nnagn D) pnnnncrancl v' -
r npiadA etc rlenda nn-aetrer etcafne-,l~rnr~an..., nahn blanino. annanun I .i. CENTRO dec ine.a mnniern ,l ] ~errn er. e corinelnc Poccalla cnnncaananee.ll :T E N .I%
sni himo ne refirre I 79 a -' can nia ig anle nte cn es iandabr, a
nhleanc' t c: .u e nIenna el... e, (n---,---inn n eEiEennoPerlco especiai ESTA SEMiANA, 5.00 2 LAMI'ARA doe Ca~lol aunnado blanco con elegontes dtanlies
blinadatolrnln laetn nec. creea,,m, -. lxccusi Pno dea nal en Cao y n-c de l~enero Plnaen~sm n~o-nall do aedo bl-acre
rantin enas a hl e put alodir. e mlne .. c den m r~so500, E=STA SE=MANA 11.95
Sernolmennade. dlc h 1 .a...an nldande,- Segunanno PIno 3 LAMPA!A ce-c enu deennaln-a Inanoe dle cecdmncc vsetde
Ine,-_,lhaet, al'e nna I-cralr n -n. un eqenr s un an a
t* bi~d eIkl ~~* r, 16 00, ESTA, SEMANaA 12.95
Snada at ruidadtnncvcnrotne inn helu-
.Ocain: One eada ainhilalncla det ega.udo
Inns S eaitncle Saniinrnn M unnn caa- -" o Pi$
ra prpadaeciea ears et tranlado do''


P4(;II% 16


I
SPORTS
NOTICIAS
CLASN 0 T I FC ADO B
CLA81F1CAD0S


Afio cxxII


DIARIO DE LA MARINA
la Habana, Mihrrolps. 26 de Mano de 1954


Benefician al estidiwite francs' Representaiios de la Universidad dve Oct

los bonos de viaje de ia UNESCO

Han sido emitidos para favorecer a equellos .
de car6cter educativo v tulturel. Otros detallfs x V
Lons rshedtisrtr e A a Efsr ear in Ar lfe.esple iads p ar- As-
Bella. Arlee dr Paris serAn Ins pc,. mvnrc-Zl" Ins 'lajrs y *stud-ns on PI
m era' hbn,1sr1a ii-. -I f la R --.. : a 'r .; rn' n a n' m e dn Pfi rz
de Vis'i, a. Is iNF ,-. e c, a-ar ,A 'n,, dAs' nic s y in-
#-W-o en tI~ldri har ... .. ... ... .... -I oA ..... I ..... irtndimiento .-La" t ". ',. "
tho emitidante hars n rsrssi-sd .-. ltn, r ca
favcerder ios, chiss's is' r-'a.' propC n p--uc:a Ies. f.citb

ain recurrir rr',,-, , .,,. i sa s Pe isaje para ar ins -
Penn. psdrAn saeisfacir sue uses' essiudianti's. Ins nhre a iss Pro-
d esta~n eia sen Italia n'as istirai.i .a fm rr pued .n ra piritar far-,"
Co rinsis Internacinnal juqa -s Ii ma-I An trmCA 1. profecsi nal e-i Ins
selebrara rn Roma del 15 as 21 Ari cr0ntrns unie rr'iarins mejar dala-
oolt fIf contenmpnr~anes" M,;tnlon I
a ,ec~r a, mais' nruaa maodas Prans I door Eians'. an ]is Au-
de en-r e sanza. prrsprctrans ls;-nf s' I m, n f ueneI rA E Sans. un I
ig ~ P iumenta ion do In UNESCO rcnlanI
rionalss e intrrcamhi a's n tre pai pubhirac aones distltas: 'i
esa rio HA bccas fItulado F .. '
En el siirema As' "Bans' ds 'las el l xtrai ersn" e qua en Ia 61tii a
He Ar la UNE.C0 Fm r%,,i-" CaIn- ededei an menciona las 49000 becas
-n- CanaadAi, P' ".--a -c i. Fran- entarnaronies i freeidas por ao-
r'a. Israel. Lans, P'ai'sc Rain' Fi bie-nn n insiticaoneas nr IFu rn
SalnaHer. Saeu, Uruguay y Viret- rilcja. rdemaers. ri rr-1.aian dI cna
nama ncaia e as, a 117.000 rstudianir
Los re, larrus' A d In NFSCO bahn -,,,, ,un si- cusirsos en cemrms deA
dado coms r tas' riesn. on Pira ,ie Acn -1,, .- supc rir He 7A cn course Lu
Ae assnin a rnenlrmaniarin. 1, re-sdAcumnritacrcn re Ia UNESCO sn-
duAc-s'6n d la arclafarrn dca,- hntrrselampntnias e deauanas v 11.ia- Asudsers n ii DIARIO a rsradeser isr. roperaci65inque il viene prestand
le sar I- i' iJhra La '' A in Ldira las cnndcrinnes cnraeals- e'rspreir die que Ise sambiaria ri nimhsr y ios bJei lnivs si Is Unircidad A,
api-as cparr-dr!iicnahrzIiicna darpmrrliai.ain'Cnarppa"ho de-i-
4 ph a a pari ir rl V He, Ahr~ ra 1o den cultural. Lot: *C ur sos de v 1gulelntes, r eritirr entat h'ins de Is m ism a, do -tores M anu el J. E.A P ~loo-2. R e et-T
raducca n d iel 591 par oinets paon 0a cralinna- Aan crienta tic I c- n y Esadin (insiler, vnerseeretarso: Ing. ossA A. Aresvdrn tesi-rere; Ins pr nis
lcrs dr sl naIn o asl rnsa a e l Vlr 1a. pales pcnnl-ace a u rs- an- za da pn- Ian Alicia Garc ia. sOnriia Ara ya V ,'ictor J. Osr-iAs y IIrrminia Iiifier y Inns fil
cn la uiss 'saenierl Re-nnUaila uirranarals'(as mpaccacr dr a Mary Sarmllento, Noraida sCiIsvas y C armelna Re.rx, quirnes ap5aree
do LR cnmpadit seueai 'c,-e,, r,i.-, P.on Todns rstrs daiot Icips Jefe Ae Redarsldn. Ing. Gatsdsn Raqnern, qsse Ios itendid.
das ,sn 40 pars y rears' s' -, ,- y, I, ,---- rn1o e sa F adnarc M a'r- S'setrns sisitanfirs relitraron si t petricir n Are qoe ei Univarsidad
eisntn dilrtrdncita e-iv dl An mcindoa hers prrma tern a uns personas inL .-
Medlo pain d llindir Idras, trrniras rpududa.r solrllar ]ui ncrlaia c ssip s's ariisisdrs.
pel eritendieeniri ha se fiPnran innedos onr ranms
El director grnaral se Is UNESCO deA la rducarron c Aera rcenrTa
de.... Liuther H Eran.. sbra"ac.s' En F9n 3 Ia UNESCO, facie al AI.5 '
einf alrm elit ha prhirrado -ahra daapla.um...eo As 900 sh a a' ticafl a umno rr
los trhaissn. As i Inatcctrean as Irarnsco- rcae an 49 grirpos dlAtliptn- a ioUlr.
aransorerean Ac~e arrs capecAlas, AsdeJ '5
Eurrrpa alisare undo icsuaculs As' .n- eCsstiisssidoAs' tiepig.PRFiIMEjAC Ifleet! ZCaI iivI cefle
Embarc6 hlcia Espafia is' dle inditsc lal. ranmserallv deAdniinac-ec. a apdida de' fir' Bern Fee F {d -- N
Altg sl ,trativa Candidate, He Ar2,rli fel- '~dd H_. DinBe i
M. Vizquitez, atgo na, B ....ll Cin. Colombia Erua ....,d AHvrlA d ,nn ,
.V q ti n. Bc-asitCoils'. ( ca PrreN- AnunA al errmenar el -,dic (Radio rervirin Eipecial psra
Ada. Racer liunduieas. Maera erI Ar In sit/rtiuon mlirar qcre lInen a DIARIO DO L.A MARINA)
enipleado del Di)5tfl1- rura ees. Parr, El Sale Aner. U, rab caealsnrraifl arl Flv efr dcl
gesav y Venaeucla shtueilren h,-as Frtado era,u-r framers con Ia I-c o- Aver ue relrhrec PI ptemer Con-
Arc cues' puesracncrarcersn --uacna icoiraes deI nanaal Hs'ai e: r>a- =enissds'e Fsen'ri-rap rtdtrccalIVee\'
Uisefinr Msanuel VA7qIs 17. e nilsus n dsinrnareonar Ac'u rcracn A'` ea F a c
p queredr, empliAdn deA DIARI. padnculloes i sa e omrla-ren inon s r cs'' pie r ducacc nn us nncnnal. Sr clrnira
uhadn Ar srit .mba~ti ncec~ria a ), H I C ncetn dp Nsmarre jxa s" 1,Ar rBa C Madrid
e 'ln 'l ff su As' Cam lla. pars ha, Ec eudadoa H riie" Mac- or a'- Is' med odrs 'i Is roem anArs-ni
nl rr ira daras' n di A 6'e n adr -,nira, El Misiitrn Ase Ohras. Pr hils's, Aes
l~sa ua xarrnn n F-cpafiA cnnzr-ox emundiales, retal~rona 0' 1, i na
A dansedscale ns ro Ison[ cs rc-isi ahrip Oa r aE C, pa hIchar in-tra Ins rominjora. Cpenadi en Madrid
A Pi A naiisc nl 'aslinnll pe s sIer aislo al Conde Vulrallann.
Lernsossarns c-a W m7 t ahrA posta'a PI duXinr ILuther H. Fe' Prcnupl Trasladr a] dpit As- amen si'rn Asp flora' Puhihca' Ar Ft-
Les's~As'ssmssl.fiiscrtrs I o pca-r 'aeon Insr 5pcts~rr de "" Pr`- IIasc -neaI'dsmd a'-6,P, Qs cpaa-o pan-sa. al Manisirn dA! micsmn ranie `
h permarcin an In Madre Pair:A. in, i rerens c-rpl a rad' -n o a Isn s'etnrr s menn% imporanc'-- An Canada Par Is curds' hrea Linn
,.,.e _1 n e Carac-a por inac f- Aunc sla infsri- ac-len n r lo de- iciA A 1a impe rial Toledo
neirda ArIs UNESCO c-irs rcslcra m, -s Ilee as'' is'' ids ries and,, r- 2
irreas a -p aris I' IAs l c-rin s fi ahanduase is' rri-cp aEnar e Hnn A- ferirsias- rrs mid ish Psarar II
N vs' c cr En Pases '- Adesprra quo so realizan rn is p;,-- Careharl
ell~~ HaUterJa e aeca tu1 1,i Carabanchel
Is lo nrenc-'iiad As urr c ]-e to central He Vietnam
Ingar ntro r-rasein para las Cnu,' i s Si-aunda Ri c -rica in"- Ha side aise nado un cra lieo se-
]s-st e 16n de I A iai..PRIMERAi csar's, nlcrm d"a En d .. He Is -,Aie- amplacln- Ar iaordinarindHe schena ti- s air-
c-cad n sec-ndarea Isa labor le-la h,,-, e-.. c-aa" e inaai 'iones pari esil ercrsec-il de Cha-
'li-e, -sn u a profesarc' As sas As' Tnnkin Y nescs'ian s%-, -- martin a Carahanus'p -l
Frh;e mlfda ln clmpst riin m clntar E -p ri ado, v' c-cr a Rl(a. f aiaF.
pahm Van Dnic-. primer rlstrOm'n IA eperb encsa Acr slra erip- a Tecera Tropas Ae rifcr'i Sas i-ara' ae alFasies
edjuntn Y ministrn He Folat-,nnel is pulblication He' Infolmes lie,"ra-S :i,- s,n -An Sacill PI E is. ) Ial
Extercre- ic's VaIem h. harlar cx- dos alanei An aae r -c Sr-p e- s f ',c-' is a Ac-I fe-iran As i-br is Irahi-
,nsasmentspcbrs Isslapaendas d sete binrs. cnr r na iin lei V,. - pte n -,n A
pinac s del A1rcaie -sheo Iot prnhale FI niric,r-ie deAl Aoefor Erans rics' dain 7ona As' AlalIcaniA acupara ir c s rp.a-ce-sn ia sils is Ps'0aa ,
insaa mlitiarca .i ac-Icr ri6 r --,-' sacrcira Ar easur a Ic-s drlhbersara-ce ths fa'c- sec oucaidac-ns nadarna A-I Edipo
dA ls IA rs nf a hanila za e l proxrmsi dala LC enfs .la c-a (;npsal relp a FrErntes nlitarer bchras aron ;- Mat do t ,n- I per'nr A ,c p-i hAr r-
9-,ci a rerand o A e ss' ale erfa eir daiha- 0 'NEi('CO n as i te idre n. pr pp i, ire'- lo, pas ne qtic se han dadn ,n I~I e oadn las I nlacs dadri por i-is
i ps bsh s' I rilsia n H, lass 'c nas de na.a (c ras c-c iaS de mines Con mrar- i pmed nos, P ore quP pt:ai ,-e,- -1 A % ncPaiai,n ia pre onla.i
ens'i-rIc-sciaa As feicr.An c-ol al pr,.-sepreelto A'I l]a NEWC O net, las Ae gran imporlnnea P iA- c sm dA pip
Est son ]as 7saSuas ]as qls So er dA ri,-irrLt ron 63 ba-es que I&- s'-s no Paris despa e E!v r rrse u rlar i i rd n i gprainsnrmr
rrac-An ]a, pcsnpo-unrasn e ....aa candrdaloa de P rI'. faore al goberno de Joasep,i Js Pr- FnSe\i'lar v u rrprsernrac-oe
l'h ,a ,.',ass aciCasl-ria, oba U ra, ni-I
Vs'"am mentrcie i -a pend l"'r ionlonira, rcer (Iris rier1 ti El Se r c] la q-lst o nmc-,ii sr'
el arrerrn final -mh la Ia.pra. cadad rc a Vc........ 'a ,e- c-rn run fl ".e Tninea poein by el
LasI dAlgan s Ar lHe ,a, CAn arioda dire I.1 dcc- rl( ruph e'cci rtdradai -c-r 1-,e del preimhnere d eil En
S. has apecasic ni -0aei ..ir .....r ... c- bee-Iea rue.. ep. Icr edcc-.... rirer ... ac. re.. nan s'l ada a... a r.c . t
Ae s al 7nns s Pn sirs pace, rear psiCipPdaer,.,a 1 c. ise s e n In-ier t ia t lric alde-as clur Ps-s n a uslcn. lsni-s sie Ipli.
Frst' ran quc Ins la nc as de l A 'let- oaria c-ri rls-adrstlc ,, celu.nla' ;n- ktid,,nplior de a as m. v east dl tieEnsefianza lrin aria
.reinh see Pst' n en 1sir tirrinrcus reals's,-ec- bi rteeonnomia v fiecac n,-, erc-tan In c-ac-eri ra Hasnc,-HA, E
snn "invasnrass" cy As'hssraeicaiessriiCiic- ('eii-iriunnrreaOn adsrna- Apec-e x,a iahr,, Aer fer0ac- 1 r i
dA clii iasin nsrc-r sa 'n ec-sr c e s' Oar-ri P-Mas sco is ia s atln Irsacs P r- 1-icc- a lar dc-c- drl irha. r
ria rnmniradn dri h 'v d se,: "En de,' un totalae 71. nLoricadas r- s I- Ahcr1rrmasonIn po las hIu p ose~dn rip!deArpan dod ,'rcridiHe l-
Tnn rPseon 1 A stenc-a T ,c-, e.rr rs 'r I I-s'a A c-.u-asl7c P imaris del Ministern
s n r s'El nhr francAr.a el se -a e-a- c-unns a'd Bar A r accc r doca m Fe arlin Pon-
'55 maa eai airasc-,Ac-,,,, 1_s frAncIs- ec ac miue n qc -- s n ton v Martunas Mnlre sers' -nin ill-
ecciaran, rnncidrrandrn lI ains rsnacrnalei c-snn-rdirun cn in ,lensnnf cn c-sseecrr.rnis pAr c )1- fsrmacnsi harP dra' fit riadrunsOn
dAs re'tabls rpr ls pa27 en Indrhira. cAF mns bajo el patrocmsro ri ]a Is re-r c sas line-sc dA ra menoArc-rn. ca5l rr slisms pr Arlcrt-c dc-I rs'-
La praxsma srsednsrrPtA rc-lars-Ic-- [iN C- n nes v al rmcmn herempon dAfsOndc;-Ar's Rairnua paps'-rs irl mn-
cada rnn PisP prnblerna snp raebrars RlAna on" is nnnca ,2 eena s ra s'e nsras pniruone,s rlila n,usrn Asp EdP rarcin. Asnrtnr Andre-r
sl '7 12'd may" ren sslsrs 'Elca "EICorreo" tie Lae laaarirsoc rnras ic nlrlcprs-i Rc-is Nac-ear-
MsIshbo isAs'aInx Is IN'ESCuO ,stan sec-sdn trAu c adadsa ds"Aa I),cn s- arn c1I ca cihrar n I s la-
El hs.chn dH r asisss' n -cg arinnrcs El alme rin dH abrll dr -F: Co-- Bren Fii hacb a rr dell.a l.a -,n rhu del cibihtpr-re-alin adimninI-ir;'
auhlraisn salidn Ae la fssp dA' prnce- rrnin- a- Aia I'NFc('O, qirp aiia run- Asp Dni Bran Men F t fa r in da-,r-- da Ed uc-ac aendsirtnr u aurea nn sn-
imlenia par- Sn i c-lar s'n Ar ~ic oIn sagsradn prinrinalmente a Ia ic-er,- Ashia oars Ins 'lclse s I.e' r, ps7s ascidA
sonaretala empueisA A ln rs' Aipin- cad dA Pr-sa rsmnrsuPha ll (s'- 1P0i Asp sc-t mpirn- hcm-sis. F.1 nrooc sdirec-iuor Isn -luOscca7A
mdtrhnsa ex-prs Fari nptemirnin. die f.i final de Is Sn~unda c- "' C-, a Ae-en isa' dcO-O r r Ichr' oc- Prensa as prnffsnr psi pn-rrren
unque .InvI irrinl, nccidentalv ce rtr, cs''men16 on a pla s ree a dpa EcuIs Ec- la Ns \nal' a p- c
darn cuenta ti s srsi s'im n xl sten m '- "I e l numr rn n ip paise c sn e aur]ra re] Pr rrn Naclnnl H Pdazci
Ihns ribt c-gril l A pClulrna gntrs In iAs nntiriat snn crn~iiradas o a-uca- Iiinn-Avaron Ins nbspn aeArim
ens n hereneia He Ginebra y nc-an pers e hzadas non c ta fcs rienes n-hstan e qus l prcs-rama risTA i nds rduc-s
rarlncsr. Csa pserasarin peransa prap una He IRS f rdalasfuaPl'Are del Tsi-on F-n- isai clasei sarictrersl prdanzi-
Aiederhea Ensnptruafica qc-s mlipc-ca il ae. enl IQ2 ePsa Pn Indncheinp nn pu ode -.0i cA hic-arsnied c-s Rone-acI nPaolA-
Asserr ssirit A snarh d i-a]a cen -ira ie ]at noticlia e ri a nrF1r- r-er-e ann inna Air, isnn mapt i-cna dAs" nacenns' del Asntnr Per'-
'Ir.rrene rn .0 paAseo, nsh- Genevieve de Galard-Terrauba, san PAnton
PARTS. ma'n 25 iUtnetr' El c- -I.- as 4 l- c-ale at Isnu's i Irc a Francis
Gobiere-n hranc6r s icnclin6 rcps'nic 55 -- as on 1938 i baia c n'ura As HANOI maus 2i. ,'T ld I,
ramertls' tne' i Aa n ,-m enads oc-i notic- as on 45 F.sadss En c-sc i n" i F rsrnnirar Ar C.ia d-T (FI 6 rraa e 1 a rnl ritc iI
tild rip I A 5 Inb~lla NActnnal y, Ar- ,mo rfi p IP IR3 pai pc ornh~lhspn rrapuhr, PI *"An~pl rip T),P, P on
re dA par ultimn I t prmiir o'n Ia 'Is impsrlacir n rp prcirndcns '- Fir Anicrini si cus rlins' Pi ninI para eJi eurcs-io de
CAmnpi 1n u et Phate a t iqu ls' e 1 4- i As'ias p en 194q c-ia pesaln Ari hac-r ii hre, P ,a l A r ,
ticrs'r In pnliiee-s'arIs's r"-ns.cau anflersr As IAc 19n- nruec-a' e -s're era-u Al f s's- As' a AliR51iza Francs-isis
Dna 'eares rl prim e S i sIrc c. i-c-ri.' 1n052. put Il hasallA As' Indorhb na ears,'-uA -r
seph Lanme] arri cdi 'I feteern As -,, F. P. r .t in r ombar, c, iu la oas quP licean per Frunria. la AcIaczA Fracnrno, Ar L.a Haha-
G.her. on tins c c- n dArr c- rr,',',- I re-rmsElir Iai- ilcrnu on s A ,-nfirayafc r. -Primun r-a m is'e Pa r n. Anmrc-lhadarn ln [A Avcenda r
.lan .a emra .. dir 1,, Arhai. 'sobrs c- ' n rano is' as' ticod'; Ic-i e naliahu en flea Peas Fn A-c a-, los P..c-i-derirc N' I00 mrlrfnna
pr d ,l'pe n s ip ArIs InSnOma ra El c-ni- to' sersn Is raidsA dAl hailtsn F-7,248. nmc pedr hacpr pebmlic-e jup
mrins-hers a irah?, -c pond ries c-s'' Am isUNESCOl Indira aI -.Aras il r s 'sslr n-c crm nA'Cae s 04-
olsa 'at mars' As Ins argu-e adr e': pes-n c-irs an .d. scIa t3 sea ec-a rA Mi a uzAr ot Aqus en m In cu Curc llln am de V rann ds' e Peu e
franers-e P srn Ia Asamblea ru nir-6 asepllisarc-n o nu rarn Is entrada Au me Franc- sP ALn ins al P A ri icli arc -r a Ansa Is tse-
o anc-sptar Ia p-npus'eca As' u ('rim'- cr-rraepnnsaIc extranaie-as miee ,e n
ri ndeA s inir-efulas. dA rcUr el dArhaie c-br sn IP4P. aeal inr Er elsAs c -ri 1, hir nasc In a c-ina'aaa In c-a ea- ?iiruAs c- e s ruets s,' An 04 em,
g a'plap a ra ha ,ita Pl A d9 jlni n, v ei l lA.rr n ss i Irina e lda' ERn PI 4in sl iS nadan urns lama snn erom pcrao i", a inc mamon p c-sr Para Iot rr nr He 'A
Geahers' n s sc6 n- hlrgan Ass ci-ace r 'Ala rs paecra hahian rei ra si n i As Finernrc N li ncla r dec a 9 hansA Franresa, 'l din .i1 ArC co-
asfhce a h s p is A enndr laramrnti qua 1i.s - ra-manic- sn'e
Isa ]nfrpseadnin s'cc-s'l s A .rc- sonrrsonn h rmennd paa rlla, once cis inilp[naca-ralndaiis
I,h mhs'adcres'acl airmnt'rann F- d I p h m'.r. or,- tunsc-csasaParmc- ,A P clip p sm ssIc-rc-c-rss iu'
h' F, pahlma circa qas' ~F bprie Tn rpaH oir rct, i n~icco i
amhIP ......... mu In itnine...... in "Fl Crn-c d. a i% b o Isy' .... ..... ell da mu .. .. POn o ..... v. .. ..... ....... .
n a .......... Gri bi ..... qu ....in ,ic-as' t Asia ,,I-s s l a iser ,te n ac Is' s pc-c rnc c-n r- seI s p en Crc -i-c. ,oi ...a e in
aIfrm a dA dos uOtoin p ins Fi'lnDarsa en las Na cniue iras Ar er r1 ,-nea Bren Fi ic -rn- plisrie'n del nru ircah rcnc marlcs ,
1,a ic-.-,-.. d' ldrni s- -" e",l. El e5riadno dme I s'nr In,,- ass ella (c-eda lahin Ae-tpin drIe ll IP T-nVc A Inc f3n pio, rnr In s o-
ria primPrAms cnmsts hAen, C '.n i-i' etcac-i del enfnrmc, nine eras-s manor Ani m lm, fecurs Drf i Coninepas Dlicyada
ds'i fnich-cna. ner LL 0 s e -'ii I. A Is fNih ic-c-cs Is iee-naria Ps on c-s ru riacria As' P'- s'a niicearise tiAr iiuln Is' Acm--iam ~ -
ra I fircha PeIR...-..hAr le, r-ia. de 'inae.i-e....n. FE er6nr In ....... cfln enlam nne s...a anfamPra rflmralon .Franas ... Reds-acn-ch,.
tra incear aplari n ,fa iaslrs al COa. c-lei rsalc ar rlI hchn da n- P A r- e rn s-rr,' mstchare- ao ,c s no n v a vrs A las ti 311 oi n m. nor I
bhis-nn enbrs Is pniterna dA Imdui-he din. lau c-astitucc nes Ar e A'-, arsece, inrnlra lIcva snldauns hPridc n prnfsirs a fin Freipiilllee, V TIAl'Pc
.'s hnita el pr6ximn rear 'e IAc Fsadn,s prclarman cLie .:An prrm n d iraln qc-r an in hars v ca a m ac- Ar'nae a .3 p m. psr is
[,u'sa 'lIIIa 1misecnnJredadannn psAr xspresar chc- APientrn rp des n lr d As. nnri penf-s'sra Cnslenuat
i,,Ps- C-- sea nraimin-s n pcr- -drsma prrmanarar mn r'l hsn'Al r n F teti rlcrsilcn no to ssidmtn,
drrarnaad par 39.5 e'inr contra s'... opoln- o. hr c rm q i-r Iunsssan. A' HNan Darn as's r A n n n n
fi nmapenr ten As' fa Apeelsdcs csaes -eAer s ne -r in ilasan Are emrici'-iimairez Ex tin ree-ur A- tepm
ess'~vnri dr la lpu h's s'ic-, s' rhain- ..,Ppe r i. An rahdad mser 0n P l eArsdnj n calls '-sro nnainiantn non s n s'ns a n i ac n
hires'rn iasn He In paja a exil'I tn rhn cr intrrptvjA ri modo mAy a. desn~ o NAllr HA re-rrh- s'-a -na ar e r n Ilea in inr
deA ast s'ni'rslha racu ds'n. o.r' n Ina distlcres pisicss ElI rlsin que hr n aerrra As' Is rlas' determi nadA ruandn iree'-cr
Elns mrtor msy-ritarin pnss dlc- Fi de'eccin fundamental 'ie la furnnta n quec pannn cesncds'Pcr- elua- rl an"n rsn eni ncrthr, ILsc--
ha ,ari interme'llc, r..r in..... i ,- i4 i shertar As' npn on amna, He rCa Clr1e7 Ai Goerra r c' it r i ee n prd nmstric- lin cte ns lal dr
vasistasees'sle-isis.'s'"a-,ln s' d. ...r ha sucrncbidh un [.ersl-sn He Hosnor menne hc-s'-ur osrircc-ar in Ariera Ime-inn
in'vd.a e n n s'I.. P''a a as's s- cri n -I prinm As hamannr c-s IIs' c -.n n ,,--reea que os' da mateiri dars
,es'l a en I ..r-- r.- r.. d .... n ..c-. I' Pa s r Ingo ....... s-I a e ... minesns A...h..oa.rip sps'ern -
saris's.~is-. poare. an nn no Wc- Genaeies "'s' hau lae a enmirndc le,
tirriesgarse P na or. -w -m I .- .,- pa-,. . 1-.-,-ho Psta constanle- -s A nocn con el rnrnnn' I.Rn2lA Ic s
ti"ennhansia pa as,.r,,u n-c- .-n, p' per In tandreia Igssa n nrisale. Caandn na ..
m rnr tl r s ds'a te,r s ns "Ii I, ,cr efic a I l -hhrcr- Ilee cams dam h rhn Ie rmnm edan. nn- s ha ees n nad I maichns A.
.... t................i... re d.' ~is. defendsrei" l ...s' .urae..-. ,Doindr rse.. ie r''e
Gobhirna, Pirs's' ieis------ Fr. ,-, ... nsm rn de "El Co- general' Ne pndemnser ampar ol CA'l In cc]'iamn Poar ei at lrist
Laniri sns'pisrar Assssi nisiea dr... dr l. cINEc-co, Anr6i Sea- hrledp'em s dl" flu-a Bern Fuc. fumron C rst's
-samsaissas'as'--rr I'' i5nO" Iri is'' l is s'admma Fnranr s.e Eihbrcsad~rn grenisrsii-'oi"sinsds rshucrhsa Ar sdel c-ad r ens'lc-c's
msftse. P s'l mii's air--s ass~ ~r, A' i d are Am,:, c-nc sl'el e a- Cnais'se, lian6 psr'ins mnairuie muins sill{ I ultimo cc Ap nsasapodia
her Is ies'reti~n .he ir~da hlla 1. 5i5r' n-aa U er'i,-,rms-idn c-r psanlma iai-Aa. dr res''rea Ar Ilena muads As'acers' is Cruaa Bs'a peantda en e
Assmbenhr ans'pti' cr 'r c -. Is'., mar. .p ,i",, peas n mcssr pn lee f-e- nspar.d ee'h' r i da lsraisjt Pien, fi e ra ersi'. A-
IrrantsAd El Cc-hercc-'. ssns esasrs ipi--bs ass.1r.ir'-ecs
ja. sr nps'srh ri dcmrsrh,- A. ,r~ fare..- is.''.Ira asnuesras mac-ne "Bus'nos ns'ihse. CGrnrcse s'e. di-[ CUss r-esIsairi sir Gene~rte'nc
racsanenIssnie-sia-i's a-' r.ma ,rs. ',, nr Ins: lA iferuitudrs -.jsn "rna sn s a-npaan u~ers"r 'e ii HANOi, ma' a 29S cicntd '- i'sn
iss pt d as snmeaarp~ass n~ erads -,,, mi- dnnu5 .. ,annn a inavside is' i narrnid ie sahrs' qere i-arcs's'a Ia peraidsltanar-mad 'milInrn' As' Crrs'-
a"'dia raehlad c'. "a"' cu .....a Fern 's s ph., s'A sI n s'uan '-n" Cruz Ar CIsrc- li-ar Pd ima Sanr e-la cs"h a Ge inhiav Ar Ginisrensdisc
s'sara d nars 1 as=r,,-.as a. I ,, sir i {c,,,: c t sees, Is anrc-a as' pus' Ar rss a -rii ics A "a n Ius an caas ra scien
IseleAsenio is*iiar,'- nd.p rm- i t" '' ',',tri enis a s's-resrna- ji urasta ha tladGes' ,.repr"Unrram ess' Oures Bir ehuc
ci1 hacrisorit' intsre ncar It se -.r rl,, a irCsndtresms'mti rlas' hechs mirmhrn Ar passer-s ala- nuntads' mA ". rrspe'n~dl aren-ifs-
Oct. reseri-a'As drais p'.i~deasr, nraas'ris~nlscn a c-ri-And rnfra 5-se de As' is.= nlsgd Eaistrjn~rrs hams' mrsstr Is enrerm'rs.
,- rhu s Lanhris nu s nemDa u a rlnI, Ans A~r, hn cal lSC so'l--s .. .
'is-cs;dl........ .. ..G.% ,,..iies'5s'.s'. ca.gsa As c... s i-- I -- -sDr ^
ssI~~t~L5 hnaars'ss's -s' n-''~ =na orh- e nsu arm Raas c G ie aa u a auv

t) br s'sl co 9 l"rniss esnriaiS'Jl cc/ .IiNFACO 'is i is'd isdmtcelot Ife-. CAMPOL1LO Y CIA5 Apdo. 115.Crle
ts'nrr aepisfnCirs' 'ees'o"r, se ae' 17 A-_ A 1 Isisse' l s t C - .. .o-"g . -e. .
canyon pueden hsher Asas'o resujitsdia rc-~c 4s is Asa'ia r'blircicsons de 1u^n^si^,
ccserctns 1551 enton.'s-se ,, 555 iLrgamzalSiou..


'idente, nos risitan Logri Espa rn Ia

d ex)portact'n

ifDeclarnciones de Esans.
I)esigiuado Embeledor en
$ l'DRIDlm ens 2% ,P,-EI co.
w ,-rcir.rxleres'ori e as'E-pat duriA nr u n
P,3 a .cn-rens se rlaolemens e' i n'.-.s c
a c ,,l cirA'-,n inr, .-s la imp,'r- is
'pi -en a'e rn r-l'anlr'n a Iq',- -
r- n I., 'n mdi s' Ar Sc-i u s's iP.-n
,ta-ltQas a rabai n de pubi hc r- n
Pmase'n, anasi-,rllan:,l e-sss 0cc-e s'is
i n,, l ,i-c .rI .aus 19 3-c- .n Ia.c-
fr' ,a , co,"rlAci,'.l '. Rel,:ie ,


r.rih..isi i-',,; ic-eis l e n -l eerR p C,
isp ressnis eiodosor ts r ec nnuaie. s:1',1, I urn 'a-i~l
r r,,i er-, a A n ,, Cc- ,, -'c-
,-.,,-, ~ ~~e',ora ,:,r, t L,lr, o
e r ."rn e Itlf iTioh-.;?r nel :,-er. A S 1%
ire ,An la ; gean an d vran-c,-. n -,
loa rriIsoisr1 rc -sis ir a.rsi s shole C I
pr'rsiss-ssr is's ~hie ried. l -2assa. i
1I 40 rlf i,'ne mapc m,' r p,,,
A p n grm rh,:. ,ues rr.'mn -At-, de' I-,o C


m I'N, ane ....e.. 'r- '' "" .
:s...m I ...m.n-en -1 i r i I r.-...-.
tid y a desmenfir rotundamente Ia terinr e"pannl,. r-I,.-,r, ro.", ."
e Iccdene ~ tn r el IM I -n:ntinuarse )a p- I,,.- ,,,',.'w,-.'.
de Or lene (P n r elR o) lnq IMinisterin df ~-.. ',1- .-,l .
or; Edmundn Alemany. neeretario; rdn las ganancla. ,q F,.t i,
Ife~nores doctor" BiaRlnca Quintero, traficantes.
lumnnx J.iol Orin] Ramirer, Dora Cnnfia Evanx rn la labor de fit
een rn I a present e f f o cn nnue~tro 1' l~nhI n..41h
AlADRID, ma ,- ". -,Isrp F,"'..
d pea nflelalizarla parz poderr AI rroetnr general -1, ; a,',,
He l; Naecione "r,,-' ,- r ,.
cAc. n n. Ia Cirnr,. l. -1 ,,i,1


de Fisioternpia Es de la...

,bran. en EspJ)Ifhnln li iA 5 Pi.rDr.I


RESUME DE
Noticias dec lapho

Ir 'E- Frhpa -ic-ac-ha A i d l ar- a, erim
ran act IncIn.1s0foors Tndem iee
itFs's ri lrn sn c-iri- -n,,zn sfrs-
er rsea ma tmi- cra e cnnacs.,l crep-
Ts r -hrchpcArois norteamcrh'ano
,F c-l as irs ala Ar i/ renlialln le
ae ncn iaeiraelmia A"t lean]nr'pl-
nc arteam(ricAnc-i m-Arac-Is jer-
cran triuinfin del "Sevilla"
Ft ] pirlido (-rleiradifhnv n
Macii id "Se,\ ilR" ,ic,6. Pi" Fs-
cpanl dA Racire-bsa,s pa doe canloc
c-ic- Pc-a c-u cigrnan paI1d Aunc'j-
\I 1n,ilia 'd mend 'ac-c .d l
Itmo...Pi.I,- rnclan 1priI\ M~anros
i-ep an [lin a c-ut eases- l
iaF-acf-nsra lal'eii c-inc-in
Fr-n 1 iF,'an1ic- ;annc-"-crnc
-o l O f- 01-' l ~ }3 Con-l a -In
ro t \ c-Cna rd csI a -I -ncd apIt.I.o -
P uhal . us' Ac-r I e..ar. n mdoa

F[ N X, ] n'~la 1ir' ,adod P1
dam as, n ia "an s-Mrti,-n 1 (ae1.-pu
c ,nr d- Ls' ac-n ac-se ra op
i ,nco ic-a-idnnicnec-s ureals'sn

Guatemnala virtima del eolonitinismo
so 0h t i'
dWrA:A,1nn- Ir, lSer~rlrtin or. Ez-
,dai tiss Foadpeor In ass qs'sdn
p ~ ~ ~ ~ P rl ef n rl p3I p D -h
Flra inc rnlinl~nl~oIn is-au ad l
Au 'ea me c-r -no Music-s remn pad -
-is eec- c-a s c c--a' s e-i-
Radio mosrs ataca Ni c-earagn a
ari e ndsirla
R lea -n N uJ_ I rA a f eir, v h-,, l

nn ra ` dtciprndn n il- tienrn plA-
, r' A ecp~, o rnn~tra wHttmala ni-
rinn orereaa -rpa, ',s part ann-
O-sint I a e-c s i"ansna rinn asrac- .-
\ leicat
L~eopoldo Eulori.o Palairlot,
a Is]aaReal AcAdinia
B-d ea "llac-Me ralm v a rnhl c- i-em
n utasl Atrdrcl-rnsc c-ice m .oa n-
alme Iara"'ulns rPalat-inmIcin a H F
ain c- eaMnra cl
Regir" oap1sMinlidrn de Airscultura
Nn-ram i--u sue is Pea .c-ca nr, om


Ac Caa d sas PeaPitOreIc- anIarh rIn
Alemania. It Min-trn Or A l'rirk, 11
IA de Faispa Pa
FAclsdadsce a is"mportaci6n
MADRID. Mrnasn2 r ,INS,sF1
MHoet, prm Iur Comrc-sn-na ecrrld'dn
Fiphrahzar la ]m-pot r1.la n Or c r-ri n
ntimrin dr mvrranr,- I.,n Perm)-
-I aOrimporlacmnn FenAn Sc-crc-aba-
(or FAmapnudsrnra, sn ]rmi-
tIrnrs'mc- 'I d d Coc-
mane prnncipaIserp u Ca' mesAr rle-o
tAdc epoI aeosla sapn-iron srn
Gnsma' em c-,Ipieh, aier iice h-
rn PA- pl~itlr-t, -r'Pn v p3,-
7Icrd pruupsmhsn 'apcariaulmo's'
lads'fr ona' imso


Pide secr oida ia Uss i6no
de F. de "Talacowa ii see
regslada esa industrial
Ph P'(,icusn Naclonal "'nion'O A
FP-leastnis'P Ar Tabac- c- on' roea
mapA cdem IelspiAcs'a c-ms rem-rn-ells
duriucn Alfrednr' Iarsminnraininin
dAr Annic-culiurc a r.-..n,,.s'.-r r''
i ni rm a n rr... ,',,,'',
MA... ster.... A I T. 'I- r.. ..


'l.a imraortacs'Ar ip-s ac-smpisa-
r a. s' eali'rc -s m prr r(an PI p,,,:-
nrsosl s do pAnn'rl- a Adim'oenrrc-o
una rnnrecR' atnsentcnt A rui-c-sAnAs n
,'t t ,'""TA fn risnocic'lin rdr arimn-
irr scliae aenle I Im launsen- aa an -
" rostcaon a onr, Is Canmn, ic-c-c
Fennecnes' Nse- seal ire" a is l in-,
rnnsicrcn Ado' ac-i- Ans' 1-s
'in n "era frala Is '.,1l~tnr1" no
c-a onereas circu Isn e-ci'ionc- A--
,ipAI ndA linac Asunsc-c,-
t,,a rrc-dad no in morn -.,.
I.r.o. Ais sonnrasA c-tihana in-
Ileeadp n'noreo uochl-,- de- rrctn-
dA nriA-ato R ePa nriA CaIci- c-,
a '. .-. P'rnlm- .taarac-mS- 0
^,, c {ionn ronn 1 nl1t)wlrn n ,tr
'I Ranrcn Asd'Pnms'nts c-srreco
andtCra ic-iA Cuola atentla 1A a -
ninnehilclisd d i- resrrinar1- n e.m-
bam As' ic'cn, o-wcacron dr" c-rsn -,
1-Tnc--1-,I rerssserae-'a~nosee c
'm T, rondr, -,n Is v ndlri6n lti--
c-nr-lpu c-c e ic-s i st ud -' c-1p
Conn3slon do 7~g, q'rc l 1 '
,.d- -a,'a l pAn llpn Ia,, c' ancAn -
Psia c-., msmr,1ar.ice'cn c-n~ A 'r ,
-`a ..-jnn o, n -ripdAdi rnor f-.
rioen'os i 'lc crino i-ren an Inn I
RA.iNPAT( Iis pu nlrleac- r A I-sc-I
hc'- s i A aha -a,, in F
Itc, u c-a"n .Ia-,i-rc-ncruns'
'...c-. e tu- ... .. ..dA ..m.. A
c-oc-ccsc-A' c-si-c-Ama 'na'd"-
'nncaln mndussnler (.icclie o.
n rtn o Fonmpnln Nci.nn~l ,-rla
a Is' ud' rmnrc-s-s thuan c-A,'A
Ia psim.c.- As .n rn , ice -
osindo s'pnopre Is p, apipe-id i' a

nic-is nc-dc--roe'Pae cin
cmAc ', a a A
"nr on- cc-acer ic-sears n i -m--.
hi" cc A A em e ,l 0-r -d ,
onnirni-ni-o, i ] ,'r r -,_
eit rl c-omno Ac-i c-queen c-s is'
rnn1fic-nnra wl'c -"nl-rc -
n c-i On rl n-c-e n o aura ,--
-i c-a Ia n c-r'in ein- a in '-
rnm}u, t1,t 0,e

o lnto D ,' ue r"n rl rjtu nro rn,
r 'nn I t ] '. i s r a nicicec- 11' c-e
pr_-sre nInc-I-nnmrn-nido
S- Omtet n l amesCc-naIs'.As"
oie-r ip' -. nao l1,'si
pri-icain I rc-c-.lcs. f sAdn mc i ,0 c00-
d-n a Is Cenemonn A'r man .. Na-
'rir mini-nai a-ncs-A-
'cuz se -ra run pma', -'in rnt!
nornntratn ('11,lp ]arn-tlparliaz no-
-alecna sic'Ic--ar n mevnamuce r,-n
12c nncere, o, -A.e 4 nano An 89000
pie-ndsrle nan-uns pet ancdr-a
In A dn n tanonirirt or 1- m '-nA-
rur a er n A Ca Cemu-n Ar Ps'
m-nin Nee-sa Lha sun remanic-
,I derrcn --" e A iorrri t6 nl ;,-
aentirc- mr',--m ont era en nort'-
c-nn 1i-i aram AnI Cs' CiAhsc-a '
pn ernlitmn. Irlem nsarton-c-c-ms' c-,u
sn iualnuirr radnc-n ason An clrnc-
c-nsa as adrii arin m csi-c-- rs-c-nnti-
o.jr1 ,hnF ca cairnA' Is Camen
'l note no-"',n i n-,R,lao 1. Cnr. -
sc-n do FmnIn Nanqinal sf'ndra
'1 'un r-ac- a,'r nntl'ne ,ar 1a c-,-'.
racuion enor6 oi1-noa nnar n,,, inr-
rein. rnn rArgn A cit prnpin- re-
turbo=
Pars l-no nar'ips prapn sn" cn-r
oeatrado qui' cranrunsP- c n- n,
asrs'a sercnnrneedsd ad ri s'crc-sa-
piersnnas nsce AriAmonle or oAh-c-
prndticidno of niptlwonrTUe rd-t-Tr i-
no '-sadl-msic- n ne r) aa Cmisc-n
As' Fnmntne Nasinnal.n Lupsp h-
hbra sicad rn menssrs'ssriIAsAa pen-
daictiond' oAmstresr-sic-a an
Y. snlonacr' cuanAn In e n,,a-
'ma. mncrinendas' c-'pnc-c-s nhnael's a
IsorFineisdr o Fmensn Narue'al
eC n-n-es ci-made Al nqc-eon 'nr Ac-
orenc-rcrlc-ans- Aia Cororatnionens-
rc- prn'esr rn s rra in uscrr A m,.-
hasr a fnmrnc-iuslan11ius'As'lscin-
Ac' cariac-r erlnr sn. n is" Ad
r -, a 1 . .7 ;


, s .n declne-es's'
cird and Ind h : ,-,n i
As Pins ce,'s . "al' piar tum am ilna. tel

Tnmhuns para ,J-'-. o grao.a',,Robert .
enaialer gren r i.m i ,.1,I,
m'~ r l Coi,'s, '-r-.a h 'd'c-q c- I c' -- s'.r.
0-nn f, cs-u. S,''-
rhadns paia nac -a-.-. -s -. 5- Ira.'-;ir. -
r n rx I a As' sac-si,, et ..i.
crIa r asenat'- .-. i. .... ". '. i- s si Plc-
qua pudlrran u-"I.. 1. D- rr.'ai.s. ...... n .nr c-is' F
fe Aln G hiaer-' c-h. n, d r- I A il -d* Tm,,
Fermis s'i sl'Ir , a-' ..'.'' c i. .Ch 1i ,', "1. i'c h-p rer
Asrdn Mee6ndn;A F.rsi'i se a in S rnnl ,j,.nc Pr--up- .sn aaaser-p atr Ic-ln
d ao, I.u n5-ndp F.. . . .f ..... lsrz i..... . ...
b (. ,m",n r 14 r. H r.


dcifra m s halta 1 1,

en reinte afios r ron

lejorn Arn (nGardner. I ,CA
Formoisa F. Sens Orrio' \ S.'ca R.O
UNESCO' ,sxrpze A la .Iprrri I --
hr.%v ne q~J m l oi pr-] e 4 d la Amei-i I
ls 0pa oC labirs cn ron erf clA enr
ii,, lahores dm onrsanizacin'n I
1u... E_ -w.. .. .. . ... f.... IE S^ "1
sr.sa dc l.,",n A u s e nz- P ri,.- -
Sle i-,,'en' a c. C a de i, iif- s a c t I -
1. 0i Olri zcinn i lela WI ,rjen.
con ie uA Ni-c..nrs rr.,ei cans"
'n I s, s,.'.s,1, .puec P ,-e ler' ,ua pn i51
Ir, nie idrcr. E pu..-. E,?n. ll-" An n .i
Arc ni cars'se- sc i s8.Atiei-
..c. ,n e 1.. de .I .q,.- ha. sA In qn. r n i o. *bac
rCA Z,,n a r,'. c ".i m i"h n P. cni. a ^ y,.
cu,. a f,.nr' r-.' ii; e[ r.ni ta na .- s A1
.lun i ,es r,, a..,-,, p Dmes s r. ah PIAN-
I.rr, i:i, n ir, h.'.C, C LOW ,4
Itc ,lf r-.l ,r, a. n -n r..n rr,.,l- I,,
c,..... ... pc .. ..l ,, .. .. -PESETAS
ir.sn re,. l Vendcemos MI. por 1SUM
E An! ,.,.. ..rAl, n -rir ribIn Nl.,,efj .r i in r tesem oa de
r.,.., t C, -,, 1. 1 pa c r-,I e, re s' is', I n-l-a ., paAa s
,-, 0. i,,-_n.'ici..n a '.ii-i CONSULTENOS PRECIOS
r , 1L. a '1e F i.11 L C.amprarn r'nlimr.in hkllites
M-lora el e~tidn de Ai~l Gordner ri- ir.,lO el mitindr.
i%.i\DsRsia-a.a 's ',lns 1.Aa T Re il VM..E n -
c1 ,r, c- C ..-.1Ao cI a rniC. '.-Ir-,n s
..... ... I..-,-r,....... .. .. r ,, D R A
...,....... ... DR A. ROSATI
:-:i.r.. ...-. i ,- -n .,,. CIRUIANO DENTISTA
f -, is. rIc-. ii ,
iio fl-i. l f.,le. 's- ns i r,-1-s -*
-.,- .- em. --.C.' Telilono: A-9422
P, - n, w~ n ..n F.;.
's, ,nc- i-r i ea 5 '-Icens' ,,- Apartmena nto 96
rl rIrrnn te -"1 a hijA del *rienr r.siflis' i r Radin Cins l
Green Fdivnd ai he
i- r. .; "-' \p -F GAIIANO ) NEPTLINO
i,,u drL s Ac ci 'erIc -a, nc-' ni
na Is eec-n nasireinra c.',r- .rr, -
Vlctnria lhrhann "se .,,,,,1 ,,, '
.... "a Ie.eral .un.idirable", I"EL ALCAZAR"
Sr n s'ee c-ms s n el Inst' i e nedi As'
Culura c i- s 1 sasasu as'sii "'aai hI- COMIRAMOs VINIiEs O
jIa dfi slna, Green' q-ue f'l rinola-I PIGNORAMOS ,
da psi i Is rhaier ass cs'nu nnncs en'sna- JOr'is'.nRlr us. 11 saTcs,
ct-c rnc-s dia na no sa utotalmen i ll W -
MDesignan emhaladnr rp Formosaa a"l 'trl W-Us6s4
MADfiI'. rena n 2:1. lfn~lar-c- Elf --
('nn iean A Min,-rsfi nn me.s a c1i-ru-
mos prac-reid. -incri geernra IFrPn-'i rgenler cnvrnin cnm?rcial hispa.
en e -acr+1 ,mbR aiudc" Ac Esaaia nc-italiann.
en Tapah 'Foaranosle-ar a Frimmin Sai7 El Ministerns dn Infnrmacidn aeor-
C-e rlo. c- e'as:smpei-aha simulteinea- Ad6crrarrna OftccWnp desTuresmn-en
se-n' el s-, tn0carcn mn c-lanidsla h'inda
El maeni -ir c-i Asc-sefns Exericn- Sr lilfnrm qcrar el minjslrm de
emt A isneen Mrlin Arlajne. uso-- Apinuiculaurc-. Rafarl Cavc-sanyn par-
i,n snbrs els Cnngrrsn de la Uni6n lirna manfiana dn mina plr-a Alema-
In,'Ina rus mi-c-l n-a cnalaiment f nia. Inviting -.. r i s -eb; rir- d, Aic-
m eA red Diri lambi~n sc-enta dela i e anh am ddrl s'a,,, s'cr.elnd.
c anve n 'ornercil con ve CnnadA. s'etAdfc-r lua cur s.e,j mlenina agel-
Asi mno- d.A-protinc lo.aL dicinnaa al ic-Ic-scY eIn ra ct.. ia, r .aar ,%


Para los conIedores de..'

( sonlinuacrlns Ar sA pir. PRIrRAI rnC lJaet-ispnnssablphis" Arcetas Adi
,lph w cI-amo dIlarC nlhhascicel-'s
a ,'An nirc-c- e cn ora cra -da I-fe-- nm p der-lan s Asuc p]anps Ar i're-
-in Ac- d c-i-rn! A- Is ,as g'a N ro- g rals' antsade qlJeso
nc- c-riado nalanfAsasCen ins -on Ire Inanuisrs sp ar
c'1 a-cc-i'-er ccscca nren A rinh
I~c-s-cnc-ca Sac-meall cm Is'- Pstc-c-"- r -l"ce rcln netr ee~
mrlnictre-das pan ma EIen; ,prep a'-
tea c-0.an.
,e'-NPLi'C, noa' eis Dcrt Impfnec naudmtsrc- les'pemhll-S 5' "Tpre-crn
n ir -rnci '- 19.32. dais li--nc -li .Na' ,sr..al a .'.
hr C-)-a s' cnt-mae Sc- c-i- n eION'(PPm dA nient md "Ins primmri-s
crlIrM ienOscn ,, Ad ac ol mes ss'ulnist sal pase
ara c-c- h'5 cc-I Ar sanrr ipondc-sc rpcnalda o6n
c-Pn e,' o-,, ec an i- u m n A r cc- ca e i p -
,n il si-ao-li-e icl-h -S c-sc pc-aics ab.nb s' pa-r el monn'-
1r n, c-en sacd,-nn? v 17- i cbll-ue Aria sncer pcni Ar
a 'cdA o n'O s'n rvL-Misna nnr Ins
la'r' a --'e re(ll s-c-3 la. s.c-die.- edorac-rue A' rar ane nc-ir-. sa
q I [ e,-t n ".ln n t (l2 n a rln No n fi 't ,1 T.- 'rr P e
i rd t,H ,t~l -re-.H rired ar, ov- Ecnlar:'c v.Poipulates fONCFP
Aoe ,' ei I ...limie .rc- nm-n rcmna cino a Pmapelarn n isnt ripC
.....m hul- ;2 as us c-ad Sun .. :-'j .. i ce... desPlnump muiaia Ar 5
rnc-icm..nc-oil~nlnc-' ,siNr sct in cns ''IzasLn sl'ncr
ln 5 I ra. an-crenes se ~A =-nile ra is eam s1 a iu snn-,'i nce--

errc ncr'nmnns'vi snmot
ha c -c-c-or1-'rsAnn lr a la Al-rlads ri Di-

i' amA.c-nan c-ccia r'-c-sc-e
as's is inc-,i-cc---i--c- a- Is'c-i a'rc-se I c- lIs's lim-sr unne r lC llar 'ii Ps f's'c-e
h ,-coimad i Al-rm alr mu n P am n c-cr- 1 Tc-r Ca a lres' aeluirio
cin-, a crii e ir c-~ c',,atl i-rn ri i Sal Ia n t'ml An,, cnri erlc n s'1 p nr _e-
'A, ln r ~ l? d r Ta ~rlqD rm- ''. ,rn' fI rvl,-D r l:I n rl_'a d t e~sel Di-


s- TcAs' c-r -eur ,resoa'i u-
c--10'.c-01 c-c Ann-c! -c-a' pI fI is Us'src'neisn Am e-rstscone-star.c-s
r neldrm n ;ir (-I r;Ho,ell r ;,'w oi ,on owDI n r I nrrin
- ').r-ian c-, I_ Sacrlnal An C edn- can r ida tr, a'da hAjn juramen-
ene~e =e'a P -ltoIns"r ,Pnclsas rIisnrPGus r'aec- a1Is'Lot -
c-s r rB-ic-nc-ac-c-, sea r d rnud i N rnnI l. ,-on i lcImo nrle dedu-
r ',i n-n dc In pc-i rnesni naru rl C; cre 'I Fl-i n n acreauoiadn.
_', '_.. nn H I I pori~no rlirp rt7, ]2-.-El 4 nor r rlm .nln p Al e
fnoodsAn !cerruls- a ,le s -rrac- As- i srtr eI niti-i a clad inr, a.l artculn-
ia I '--fl-c ..elnc-c ,' ,, o l ,If e
c-c-sn SHlls -154-Alsieca c- a sens' comne~s-
rhA 3 He l ~ n- r 934 i rmrSre
aree n aileinm Is t fleirnehtn General
cr-u- c--L.a- Fae-,ercas A- p'c-,6- An ha Isole-ecu 'Neamc-as Adespups de
0crO-'s ,'nc- isle. enn man-ri da icr".- p-lob Rada CI a ,rs-sDnc- srrn in 1.
Ins c-socunrac-us, ronecilouil'-Rne sAl'- fcri-ca foic'-ai Ar sa Prprchhblr./
Iremin rla de- inleeaec,'anlarcnn Na- Ace a1-El F1 ic-mni r Generaal l5A@
r'1onal As' enmrdn m- E-rnlarie c -Ca scntrr lamNrisnnal csuedi- si-arega-\
Poular-iP c-n In anise drnir i do Ars ;eI umnlteincitlnr dil is c-nf e, sr
ents-aiu-s'nmo'anet lrc psi ('ada ci.. oihrenns'm ae anils lse'-Da rstoa saclines-
c.aI'ntnrc nmr' menua Pl a'nerendernn a a aenzan A I51sr' dir dn r Fu pslsi'a-s-
crr' I n-a rc scc an A r iac ie Am -onun e-n Ia ( elnas Oflnurial deA a Re.
Cs suma Ac- s'c-ac-n r s"s'n -ices' pahl s's's'
-ains' elr anc-sc-ir rantrilh nneeV Ar
cada ieAnn m drerls" /(ces r fn
P-Irc einepumilo tn aodrA as'r Ircs- Als 'cnme ic in ,ariscnn nominal
ladadn a Ins 'c-crrntnirs" ml d 'ioamln-' AS ha Cs'snhId A d Pro-
Solnleneer nderan rcr hc--,lc-a Acesi- d scn- Indusirlal y CoMa Aea. psr
Is' is lPsc -W5 BncRr -es I c- cI- rl nuu s ic'eromcnsdas ias prof n-
"Ianerr dm1 f .17c He IpffCsIc I-sn r c- ml un Are Wi rmOatcr ns'ian-ernIas muscrl-
r.a Ae n er be enr .eer Cuha c- SoIZa ei PII 3 se
'mn pr ri'p aIsrr pir'-esde ms n mear-s ulcs. la sp.e'~n n cmas(t por
r ,'Ce ca n panaa ci- ri.i-,ln, -- f,11,ia A' tnnican"
. --'-. -'-.. .-.


Phgina 17


COMPAIFIA (Trasatlantica Espafiola

EL VAPOR


MARQUES DE COMILLAS
Dlr-, PIRE'-T': .- LA r. PfJrj G4f ,CM
.'-.ATAJDER y IH'LBASO. lv.-. c.ntm.naan:ias,

el dia 28 de Mayo
r'-,'ir-m l-,-n os i,,-- '-,-,rnri Pan Pumi s -ploada nalol
A:-:,'- p,"1',1 i ''It .'ep r 1 h'JILJP drl P.,",ihI-irinhu ,_
F1 -mner n -rm lde I,- ei.ir-i palaj-ro IF 'Pfrcluari i 1:M 2 11.
roiaar.a Is n 'nL.mo1' 'oerao'en sadisna hora sen el muel* i.d
Pfrshinr paris 'fPcialr *I idepasch, dI a mnn rda
S- preiln- u,. n s.esrippcion. di dchn ia man @ perrmjUrn S
herde sladl. sasquese sso dran psnzr m1 muolle di esrbarquse aqur-.
11ia rcr -rpa l s lssrean Das e a 'utri7iadn par rI l r. Direreor Adml.
Inslt r osf i i AdLana de I. Hmbanc.
PARA MAS INFORMED:

GARCIA & DIAZ, LTDA.
lile del Comei.o CCnro PrIlvado W.S650 La Hobma
_1


Ruaura LAS AVENIDAS
nlMniat y Carlos 1M T-I .i U-4026 U-I901 U-141
CENAS ESPECIALES PARBA FAMILIES DESDE
LAS SImTE DE LA NOCHE.
Cocktail do Frulta Arron con Polio Ensalado Mlxia
Flno Cali. Pro-io pediol: (1.50
lsernado lanmillar eI con Air AcondiLienado
Ampo. pmqupo.


I


t


2A

SECTION


i


lIARIO DE LA MARFNA.-MIrcole,. 26 dte Mavo de 1954


TRES PARTIDOS MUY NIVEL
I Reflector deportivo Gran relevo de

,,or Grals.'nd Rice Charles Hirris

DRESSEN ENE LA COSTA Su formidable Al..c.. ; dn a-J
NI'F", YORK ma EP.S, -- b- t a lenlro, D-okiter, n.' atn e ,'6 InO Cubans,, una grn %iclt,-
.,p,enidn tgnan rec.,ord ic r fnh In 7,, le etat. a,,ciendn a ( ,i C Dr c,.
'In 0.1ln,'s reapo E 0A.i a ,,ia,...t i r .nen' -n isC. 01 .-I nA inbree l Montreal. -score
r a J.."i ''elaa I.' '.'a eita E. n 2o n~ '. ( !- :, .
-I n"-. M "TR a -t.'' :,oo
"I'Ili.,elt.- ,, or..i En la la ,, o.n ,s neat' -.3' rii'''., "a Iac .lu n.0 -o. r,. MI'ii TR E..ts : -.,t.,'e.".t ': Lh 'e,

e i a 5'r t ti I ATAf. n .1st a- i4E 1.Atn 'a n 'i ,, -l' m.C.' ir c,I -, ... CC., ',, i I H,,, ,, ,'* ,
.'i#r,0'.ioa. n.i ,a,,mml0.on ~lpsrd honnos l ooi, d'ii,.-rnt D ,e inte, I- l lleoao e l '',' al ,t'drte i ,It,,iorc d, el ooei~',i.io 'h't .:i-
ir I ,U. ,, 'u rrlsbis'PaInspe:,n-seN19%o
to, n ,, in i ado,,-, iio an rii o iho-, to.-. i i ,, o, i'_-. p-., e, elo, .
9n ta n.,a mpb.r.o dcmi. -.&1t. ; ir, .. p'i n ae ir ....bit" pi.h. F,, tilo h t.p... do.
ae a.in loO aks 0. jo odanIin in misIShndmi'en 70. 071,- ie.e a-1-no a IieI

1. J.'e P n. ... l Irf e i .. ...- I A ,,; 1, cr., &.... ....

0.0 r nn a0 l ,d I 'le n t ie 1r,' a ndi iai o a 2 0., he, -,o o ,,,. -


tq-i p i. l h ,o mem- n o r de I pc A. d D s,-,rc Pi q d,. m ioo. d p .'.',ri r Cin h co ,olo olI"
:.' i i [l ,'l a.:,torn o ,'r ciio it". m, e Q 0 l ajd 'l enr. I' k r rs lnoi ra d c i -r.ra r h' milh po, d,-,,',' poe n,.rpl l'
ter p ..I.a l.. i..l...c,- 31..o.... .... ,o ... .. .............o toha_, q:, colo . l ,,l-I

oillOalan d en. I'a,'a-h' olte1 poinda~d eI~cdo collalT'npo r iiit iot ,oe poibr il T i~'a ::ip p,liDo r~ e, Iud d e ,,l t',iio -,.o
meshr l,'-!O hoha ra.obenid diF :. Bi .ol" 0,,. Qu~ I"'1 P 'hlt ice" Illlin ,1 ,o tie lo ',io. ii, t1. ll" digl
e l ;. d l P l~ r C ;,,,, n l r,.,..- ~o ,', .:z n ,,wv .. ....rn -r.. r ... ', .. .

Dirg 0 Padr"e 'nsegunno o lU ai, A M(;010 jt~eg. e OC * ,' 14 ,itA',r, r .i r-.1 _.,.-c 'T" i. ,, . ,.
u n mrH e b ue n o s Ihac n z ai d o oiBes D B os e n F p I I e % ea r a pI e Ce r hikr g a l a r d e t e ,ict n o n i r o r a s ced n 1 ul l u r i
cnnaseltVn men te.oyo sud cuarto den% itutnn o .[ non o do p aloto", ln ho alen o oporlitb:, pasar t u erdelc
E gtS a p m ancbr o i ha d em oh ri-t c lo n h a p rod uc d o oi d nalmi nles in a so m b rn -e pi' c h er m i cio C u eeh e I y o 'el
Henrmooke de conc o~rencl1i Spien Olnd untsest n c'.. wo p coa P dos ilolclona t'pSonell o eu thn
emlrds. n o:Ide Oaks han juRado cnte na muchiedumbre pei70s057 e nicdios empuj6 aN('iAhnaIan. en, ndn A C5e-
D trantit todia la iemporAda He 1953, ei Oakland ario solo tI a 130.00.rhe a" ercerA yvM asAntin A sP guo-
pntutli astx Parece q ue el hahill Brick ILawsi. duefio del Oakland, sabla dhaepor pitror., '
an ,atpj, tabal hac tendo icuando Irajoa Dr iese n ipara ic e pd sioteara su Un ,aerificp fly de .ohnny Upon
equipni. In hizo miembrn de la Junta He Directores del isme m, y He permitiM A Cupche Anotnr* rlsid?
r ib., m I.. rumors s cd i -ulan e p iii Iene s 'tita lada ien 'Iisi entrad0 s tercera y Smith porn despu4F ann.
so..n- Her.h oA, ,oHedeod iloqno. Oii ue les nlre a 34 D reWso ns abaD I A qi e .A 1 10apostre fue P R H
del 0akland en Ias actual temporada, exceda, cualquier eosa que posib e- R vherfordmno pruld d]rlv Th
ment e hubiera obtenado del Brookhrni ,QLe IPS par-eCe" os oc thrp nu AIvH
;Como ha sucedido esto7 Buenn. pueF prdmejamenle. lChturkkIhene 'uatrnInolca criipra5h pit I' ]qlJ~nltn. et ]-ul r .v
Avain ,no j h.gdores del a ho pasado que le sto;, dando duro a la pelot14 mlnpdo prlo in .0 0u0dra 00unl 0r e tre
Sarm Chapman esla batearioo 354 y h2 LIado lodos 1011 J11ROF Ge no rip Lv re . 2I P 0 1 2 7lmn
Hermanski Psta bale~n~ou 3411, Spoer .JoJ'getuen es Lamuy pot enclrnm 2 hici n too ra m pnr rinciij, te
Im q h.bis H-io.t-;ITd)aci" 71or e e \ bateand. 333 Nn,, $1 Jac kCA- lol dnhl, (I, Young
o]l"den. ni dejen pa..ar inadveitldo a Polte MilriPp, pJpl exil dnrdole 'TA R
a 14 pp Inoa a Ja/ontie 0P$t7, v pso no) es ode I)iemx pn iienen d,- jolne V .( .
riros, qU1 ban inzilp.ado pot pwriler'a \'o en Is rt-ificl('rprin d- A. \ H.() A.
itriplP A, v Waen bateando ('uaqlptuei roRqa q e 1Jq lan{Prn ,-Ilan"a'" 13 1h ,frf 1 ] 2 5 n 6
-Rnbby Wit "I". Coon .172 de OlOmpnlO. R-t g Rose, con 3AR Wilsnn s e h, f .. n 0 2 1 0n P
m"Aim y n.~hn Rmcp fie Forth Worth, en TexaA Seull cf 0. 1 n n n t 11 f
Lipon. s- 2 n 1 21 1 n


PIZARRA

SHELLCONJ
,GNrO Osa Ot ADO~ V
CIsrII$I*ca Mvapoial panr e I1IARIO DI. LA MARINA,
por FICO EI., CAgTI.LO

MU3LTADOS DE LOS JUEGOS CELEIRADOB AYER


CUBANOS
TORONTO-
OTTAWA
SYRACUSE


MONTREAL
BUFFALO ,
RICHMOND
ROCHESTER


JUEGOS S11ALADOS PARA HOY


OCUBANOS
BUFFALO
RICHMOND
SYRACI1SE.


ESTADO DE LOS
r 1. Ft x G

TORONTO ............. 2
IOCHESTER ................ 14
CUBANOS .. ............... 21
MONTREAI, .............. 1.
BUFFALO .. .......... 14
IJCHMOND .. ............ 1
IYRACURF ......... .... .1
77TAWA .A ... .. .. .. I


MONTREAL
TORONTO
OTTAWA
ROCHESTER
CLUBS
r. Avn.

II 045


,1 43.1
1 41D
Ia 41P
1 I 344


COMO NATEAN LOS CUBANOS


J!'GADORIFR
Julln B equer ............ ..
smilin CuP-ch. .... ..
Vie le nt ...p ........ ..
Rafael Nohils
Angel Sr ill .... . . . .
P. Smith .... .. ... . . . .
Clint Hartung . ..
Luis Garcia .. .:
Johnny Lipon ... .. ... .....
Fermin Guerra .... .. ..
C rios Pas ua l ... .. .. .....
D. Mnrej6n ... ... ... . .
Juan Delis ............
.ulini Moreno
Charles Harris
U. Nichnla .. ... . ...
Jim Meltnn . .... .
M aurice Fisher ....... ... ...
gaul Roziovin ...... ... ... ..
S S nche .. .. .. ...... ...
J W laj . .. .... ... . ... ...
C. lott ... .. . . . . .


Th. C. H.

122 77 43
.214 1 10
3 0 I
1 tl 32
117 2A 44
S1 10 n 7
104 21 3.
13 21 .3A
102 12 4
2 2
4 n 1
414 7 II
74 1 17
1 2
4 4 1 1<

n {1
O 0" 0
3 n n
7 l 0
1 n
9 0 0


RECORDS DE LOS PITCHERS


Hartunl~g If
Nohle, r
ltecqni.l I
Garcila,.1h
Nichnla,.
Cu'ch,. p
Intl. p
H rris. p
Toto pI,


Cassini 11
Y'uni 2b
Amoro. It
Nelson, 1lb
Whitman.
Fabbrq. p
Clemente,
Hood p
Hniwell. c
FernindEz,
Hartefild,
Ludwirkh
Rutherftord
Ciomll-.A,
Tolpen


Coiim.s'iciia fotogi'f'icu h Iise de I

Fn estA intere-ne iompn-irinfnttg ioiir aparec, iI eieteisarikmno Parry'
mlentra rpeaizcho li lro qnt ir permit! iImponer un onev, reread para
lIs Reletis,, del Cclis etm. eiebrad.s,n s n la eitdad de I.ns An;elte el pas
mundial, envsindn el Impltm-ntonaseenta pies 3.1 pssplradue. psra me
hate dos qemanas. ,Fmnn: [NP'.


Fuerte ataque randss Imigos esti
de los Yankees r a.n s

de los Yank-ees fantrrn~s dp gnilgos


VapulIarnrn 5 pitchers dn lot
Senoadloe. M. Mantle co-
nncIt home run y dn hits
W' .SHII'I:'rON n.', '2 '.AP, -
Ict 'cci o -c >.:1 k rnnor'


4 11 7 n n0M0 0 0: nI ol wiiom.rs un 0 00.
I h 2 s 1 Oil 1 tpri p~i m, I ,H,-- .r ionIdsre de
4 . 4 1 I 0 7 c ,'sh .h lnIon pa, oarl di ,io r tin:
h 3 1 n 2 4 n f.tcl virlra r nu- \P d .o Ir,. pri'
2 1 1 1 00 1 Ii's rn :1 n tio~ic c~i .c 010010 l
. I. 0 0 n 0 0 p.l.... .. Wh or t .o pruhr p la i lA

s 4 0 n I 22 1 1 7 1 p1 r ,imer 'looll tno. i :-r :.o tr :ad
nente la e oiln],bi 6,o 1-sl .lcan peonP!
MONT'REAL niundot,'r.s 'on-lcndo un miai han
.V'. V. H. 0. A. F... oIar I lr. i hIl. 0n lnton linnii
Annl; ndo (, d L[.i iclas Fle fi[r JPE

Hf Y'n3 0 ? 2 n In NEW YORK
1 2 II 12 0 1 V. C H (0I A
rf . 2 0 o n l i (i _
o n o 1 o M 0 . 0 n n 1 0 n n ,i7'! c 4 1 : 2 1 0
o ,o i ni uer If 53 2 51 (1 1
'' 4 I 2 2 o Br 1 2 1 P
,40 0 n I I n B i'O.. 3 0 2 5 0 0
2 4 1 1 S 5 n Sk ," 00n Ih 2 . n 0 0 f
0p.. 4IInoo "tsbc ..071
p n n n n n Cnins. 3 n I n r
i I n 0 n I M v "-ln 2 2 2 0 f,
3f .1 1 I n. C 1 3V. 1 2 r,
Foir d p 4 2 0 1 0
11 9 R 9740R 90- - 7- 0


ANOTACION POR EN'TRAD.DA.:
Cubuii f10 0)ow 01104-6
monlt-A 000 040 11-.005
M.,onbceoi 0111: 04:1 lid:--
S I' M A R I 0
('a:-e iii as ,'":0'l.c,Io. Ni. hold
('che 2. Smlth l.[po. aioiJ n-.
p wild en 1P 2do,'C-iooi Yo1iiig
o it e n. Young T: plo. Nol-
.n. Doblp'- Cpieche, YolnR 2 So-
lifce -fl" l.pon Quedado en0 h-
zeCtihano-5. MonreaIl5 Slluck oolu
Lidiri:ck 0 Culchph 3 0Rlherfold 1.
if. otl I FAhbrn 1. HAoi: 0 Hood 0
Basei por bnlab I.idwoirk Cuerhr
1 Rutherfnrd 0. Inl 1. Fabbrn 0, Ha-
2 rrt 0P Hnood 0 Hn a lon pitchers'
Ludwick 4 p I v 7 ,b. R0lhriefnrd
I 3 on 4 v 1 vh .Cuc'hr 5 en 4 23.1 '
h 1h \. 'oInll t In 2 1 3 v 9 vh. FF-
S hbro 2 en .13 0 vh Hodd 2 on I
7 v 4 vh. Harr: 0 .n 2 v 6vh Wild-
I R:ithrriord. Cuerh Dnihlir play's
p l., .1pnn a Nilrilnl- Recq'jf,. G,;ir-
da a Nichnlas a Becqutii. Ferna,-
A ez a Hdrotfilld ANrlni Yon:og A
Hacrtfipr a Nlnn Gann.I ntlo '4-1'.
Avet. Perdin: [.:d,'rl.k '11.3'


Spahn vencio


al Cincinnati


Cnn 3 rarreras en ]a quinta en-
trada derrotn el Milwauker a
In, Rnjns. Olrnt detalles

CINCINNATI, mavo 25 U'nited'
El 7urdo Warren Spahn. perminln.
dn tn olosieOI s. ronots Ihvu6i a
rnptpia raiiA0con00 n n oada rgutla
o ll.It6-a lotRravP, a IIn u rnto oobr
Ion Rnjo0 de Cin-innaa re l cirre-
ragpnr It.b0 anondn oo oa nreon do

xnorutin 3'' mplia'ld 001: 1100ia no
i pimp p Ione gar, oe IcIA 1tc pN-mari
x ll, iieec A octre t odreors -le
Ronnilno, nn i,,garnn hot.


PITCHERS JJ. Jr. G P. Ave. Ip. Hlp. C ip. ip. 2h. h. Hr. So. Ih. MILIVAAUKE O
X- N'.0. C. 0. A. EU
C, PascriAl . 1 1 .C 13 2 14 A 2 1 n 14 5 Rr,nln, ,f 4 n 0 4 n n
S. Ronovin . 4 W 0 .1,0 I 2 5 2 7 1 n 7 1 5 7 Cnnn ,1. 'h 4 n 2 1
C. Intl .. n 4 1 401 22 1 IP 12' l0 1 I I 17 I MaI h w. .1h n 0 I r
) 1 Cuechp ... 0 1 2 750 423 49 24 2 11 1 A 322 2A '?Io rf 4 n n n N
Ch. Harrin ... 13 2 7 2 22 13 4 4 4 n A 1 1 2 d2 12 irk Ih . 4 I. 4 r
J. Melton A. 1 .1 3 2 4423' M 24 12 4 23 17 Loip 4 2 2
M. riaher .. 1 i 1 2 333 24 13 22 1 1 4 1 2 1 1 Aaron.I t 1 I n 4 n r
J. Moreno 1. -I 4 21 33. 4 4. 25 an2I; Il .1 I 1 1 4 n
R Sinche 1 1 1 2 0 non .14 1 24 10 IS 4 2 2 4 1 7 ';At .! 1 r 131
V Lhpez A. 5 n I n1 1 0 0 22 10 4 4 2 2 7 11 TOtII 11 27 1
E. Perez . . 0 n0 O n ) 3 23 4 4 0 0 2 4 2 CINCINNATI '
C". C H. 0. A. F
BATTING COLECTIVO --...
Ada 2l.I1,' .5 n 0 2 2 n
Jj. Vb. h. l.H . Ib. l r. r. 8b. ( 4I. g. Rb. Dp. Qb A,*. McMillan. ss n n 2 4 n
S 1221 1 IA 1215 511 14 24 .11 152 1.1 144 37 2732 2M A-Aorko kl . I1 0 00
SSmith.p .n0000 n1
j FIELDING COLECTIVO ell. e 4 1 4 0
J.1. Outii Axistencis, Tirrore Tat. 1AI,.ncM DF. Average Kluszewiki. 111 4 1 n ( I
11A P77 417 31 1420 27 97A Temple, 2b .... 1 11 1 0 1 0
Post, rf . 4 0 n 2 0 n
.Seminick. r. 1 I 4 3 0
I-Escaler n 0n n n n0
WA W rehmeier. . 2 n n n I n
A CEI TIE C-Harmon n I n n n
SRridges is I 0 0 2 n
Toitale .. 1 42211 0
^ E* E I I Annlarin per enilradis
^ U if 0IMilwaukee 001 030000-1
Cincinnati 010 044 404--I
Impuisadas: Aar~n 2, Spahn,.
Kluszewski, 2B: A'Mcock. Temple.
iHR: Aarun. Kluszewski, Spahn. DP:
- UTY Seminic ky Bridges. Q. en B Ml.
HEA Y-U wT aukee 3. Cincinnati 9 BB Wen.
S' R imeier 2, Spahn 4. SO: Wehr..r.ir 2.
hMOTO t .pS7n lSh2. Mit': .,...mv...
-. ELIMINA LA S IPCfD4D M r Sn 7 a Smith I en 2. G-^Sc pa
7.. PerdiA: Wehmes-r i-2. U:
_' Engeln. Stewart. Pinelk y Borgges.
T: 2:14. A: 14.8W .


T,, alP 40 Q 1"- 27 7 0
WASHINGTON
V. ( H. o. A. EF


V -, 0 .
v ..... mnfp. : n o o ] o

Solle cf. 'a I n n 0 1I


BLo;o, p ( 0 0 ( I 0
Runnel. l 4 0 I 1 r0

NC 'mo . 1 n2 I7 22 n 11 1o
."A! p 0n Itn ,1 (Nerv 'to: 102 n00 1210r
Vollmer. ... I n n n n rDiahin p n07 001 000-1
Shea. rF'od rionld Cai Man
Tipl.on HR M nlr I AI rlo
olnr tap..:e SF Busbhy 010
S0nv, h, n V on o QnIt r
To'l, : .to 1 I 12th:o10-, 0 11B
Ne- Y'V rk 16l2 300 12(I---PWithcll 2 Fonol2 0)' ascnn-l 2
Impulsada- Beira BauePr I Fuzl-h 2 2. SOrd Mcroal: C1. Fore d 4Ma
il, Collins 21, Be1 o, a w,,,er.Cn-PisI In ShBalr R1. libxon ShiPe
Ti p,,nnrH R Mantle S Rizzuln
Fnd6 P-er. SF Rugby D P


I H:ou a Mnid. mil /tln i gClns
PShea, Tolcn y Vc non 0uedadnos


211 1'k -o n rs1-1.1 a ho IBB
M, De2n Gtno2 Fnrd 25, Ps' rd:2
Shea 2. SOll 4McDermolt 3. Ford 4
Pacci~l] 1. S<.hmitz 1. Dixon 1. She.
l Hcis McDelmnil A Tmpon.1inen2s


a Pasual Pn l23. a S. Whitz 3 en
2-1 iDlio en I 3. a Shea: 3x2
niLAD 1.I-23 GanFrd. m 2-3 IPnilrd'n
rirmolt ti ol, I! Rommel, NApp
Cnndrlrrpnria 12 664

Mclsartin 'et ':oAtslnlhano: coolo
Hn e r'lin de S. Whiel
decidii6 el juego: Ux2

FTIADEIF]A. MR- 2.5 ,0nitedi,
I'n rompr -n orSaimmy Whpi r
0nr las rtbases arlaso FenPIlnnvinn in.
nin2 drii6 aIOnonicOlo da, ri -s inc
,n Ia lrmnfl T' is cA,, o ole 40Ioo.
los In lolott ,shI: o tFlal:la' In'
thivendn A e-ins s, ,, F;R derrota .
Sqi iA diforrnc'ia en fp,', rip, Bon-
,on nn fJ^ MR, hr. tin.pl n ei1hiA
:lue Inc .&itlitiroch;el-rrnn .sr{ rl-
ilr-plavt ::nonmpnocntilnqPl lreold
n02,cdn por lon Yoliprrt 0r N1 ii
)'n'- rn :942, preolr Amrnp conntra
-I FIl1delliR
I.-'IldolloRe-o-oso: Olorn-Ii-p-
,ri-A Mnieal rn IA 'i-imeia ont r dA
n0 dohlpe- dc .Timmv Pi,':rll sinc
ile dr Ted Wdliam sv Anoetlaorno
-n ef sp tnrc t tninn trlipleriteTarkir
p in tlinhp% -i PBill%' Goonmpn
L.o, Afletlios n,tlarnncnooIloclartr
r1n spen ri de Oppki Tarcnbs. tin pa-
v ur srncillo rol ViP- Pnr., v em-
atarn 0en0 PI sepstimn per dhriblet
dip .Jim Fion o" evinale olp lont As-
froth
Atsialn in por mitsradas
Roclon 1noo 001 00I --n1 7. n
Flladelia Jimi0 100 0l4-2 .5 1
Ratprlas Nixon v White: Fricann
Martin '' Astrth VGano: Nixon
12-' 'prdi6" Martin 'I-4'. Hnome
run- While '4'


Qi-r i, d c"no oe lo plao a o'.
I:arfanil:si o: pr hrllon pptarl1
1;i n c{a: rr -ig ClI,- ^~ t~ Iv
-A p i'W An I , ,-, n
d'l'A 12Aa, 0 dqdos lo rnnru:ione

rmnlAn -1a r etrl
C sl' : n s.c r inacu ri :i a ipi 010
SilincaoI o o 1 p imi pal 010r0l- d,
' noniprillirs nol, rilnldi.oni r,
dar,,- a r,- cpectadnim tndns IA.;
o,!vnlc f:ojr.p0dI,0 nmrpoorps ('nndi-
'111{ I 1A lfhicirdod 0,. :.o 000azn,
:i iodrld'ndooN 5' cdnl r".n o ha In.
r'odnln A lrnili:d
F,,,isit :A Ic paco thum wn hon
, ,d' Id~ m n, hl Pslpn la, r~fra, r11?'
bo h~ll :on cd' d oj qn
1-s cail:' douhl' :q- 10.ha,: ohno
rnia dn PI secvinr hon nlusla~lmadn
A h 11,p hA ioi:hn: allo ,I
,iiri .olu:'oo lui' dr i :( o l'a pas0 ar
Ba .-, cni -. P'. 1" c ijn n~lta-
,, d I nt -le' n pi, Ja -1, ,llr ,,
,, 'lPIR nr~n l ,A vn ni n innn,-
o onioi' quo ".700an horo rin 1All-
::oori ai, n 'tO I ::tzrio :00n"r
n : i 0on los prr000' di
q -l'~a ltLn l A111 \prni, n
i d I nnpuIar Cafe n A cnent-.
O rc ol 00r lillasHe ( '12R'r- ; 0di0 /
-ini ln haila la bo tlc oo d':i eo IP.
,a a pr,,rta
Fl c 'lihhnioi P": dlo l ,-nrod o "
.nA in:talacinnl x(Ii-a' 0n0 loAqur
i n~nmzqn et-1 mbipnle distizlnTcld,,
to rmoleoadnos .7.qi plIJaCRol-Ar
.Pst0no: do lniilloioe ahiendrn soli.
i ~r~ R1 In, i, tacr-, nfUeie lnol
am h),t I rt- 1 (1 '" b)(11 - t l rr1d
'rnil L I -niner a s d 11:.-:
AI A l po I piA',n ,,iai I:.l -,, "no dcl
i ,Aill o : l:l tn t;1: rl 0l:: 0 10 0 r0 ,
D ir l r 100 0: !- tiic lot rcs- lir
Al iili hcn oid nsr, l a fheliidad
d0 .ina0h",1 :qiioi re) a : u on j on
oioi' tio: trno mn'r lorrod:
p0r qii' lo -ai 0r0 cdr pi ic ssor
1-n0 orot, e llcn rn I es pctackiln Pnr
00ln.' r'pnoriri H 1e 1nd0EN LAS GRANDES UIGAS,

R4FitI'.TADnO DE LOS .rrT' FGO
irxa National
M1l",tuike 7 -ICincinnati
Ne,''York 21 -Pltthllr' h 4
S ,,Loot 9OCkiroco 4
Filad- lfli c on rnnk!,nol' n ,lu
iljs AAmeircana
No:, c, k p -r -, 2
no o 10 7.1 .. 2
Pr: n'tl 5 Ba l r 4
Chloran 4 C1letrl nd 2
FTAItt 1DSF LOS C rI,
Lila Naional
r. P. Ave. Dif.


MI.lwAI'KFF 21 14
B ockloI 0 20 17
Net' V)''-k 20 1I
San L:: i 21 1I2
Cincicnali 10 IS
Filadrlfi:a 1 17
Chir;n." 10' 20
Pit h::ch 12 1h
rlr. A rmerieant
G. P


La acliiaci6n de Larrafiaga parece e] avio de que va a sacar jue-
gn en la cAncha de Concordia, Levant6 con el reves, re-
boie6 Y pego buenot derechazos. Pist6n suspendi6 por golpa
INnIirn', r, r qui, Larc f~agh pciuoInsd6rdenes. sacando I pelacol n cn
vielei ri ei lanl rc ltal ci lo ar ,z Pd 'el rer ,s, rea. n re n & Impnml^ n.
Inn sple ir, . i r r t rlei .i sjuIlfT,;n-. dole velocida m ,,0 nonlan a Is
nInc ,A I ,ot ne r.. pporr rir t a derecha. s0Arn d in u .au 1 uei C a
% F; p~epre -.P ~:.l-, ,,r.11 -n-jupgar ell Cubq. fuzapen Plin rir.,m

ceha.P1-.-. rl P la1: -. e .. s Grl,, rdn *n[uido el arn n p I juei o dlenzd
Agr de;. 1' i 0ii, 1, a, a El dinero 'oh,.. r.nrNjUiaga rr is
in 1m 1 lI. p IIe o deI r.Cra- ..n il o, i ldecoac con irtsrr.. dPe Pi IP a di'-
.rf3,, er.T, he ,y'np.a ,I n ,cisoli. En cl too. el ernp, i ,otLn u lun
Inedies,.3 "je-e ,'ix ir,-...do iunempa'e;ain., Pision pnn soua
plrja 1 ..1li ....... ri nonon noooLariaA;ait i vai sa'.o cu


J.--lff-e L- U ^ af^dc;Q 'Or' pi. ~o~triqe^ r -ILr rpn^^ ar..c
.r i,- orcI atJ: n. ,, iao del dilcrann co.'l a e:neir'r 'l moDtran asiarsianwhri~n rrnri ^1, ^ '}^ ira^qoro TE t3.'i P~~""D''a' 110' tlanr
1A l y m'a1,'j-, .,0 hO FIn,', y ene fir.J' ,rd,- mircntsima "
Q i." r a o av c rd., Ojre.i r fIta e pelotas qnue r r. rer:' t ''n tlrat i 5.a
,ro n de,,, ld,.- F'"'p. ',r,. :, L,,,n- n sines. Cuan'.% ia c 0a atrmi n le
zr,, L-d-,, C M. e i.' derrw.' i. I oo- cisn a Ia l 'enn I. ,1'i s i teann Al
se or, do ua dtr-ir h arcl'. ,re decoa. Pisto i ern ,ic des L onS M erl o -
uailed di c o'-'a., Er' .,'P.eie n: enItiro unl rerrnl4 P '.n a dtert al "
Ind. ,.leiT I--'1,iel'l h ,,, n la Ieintale perfd a PI m ienl s,.er .
pn i, ri .'p .i,, ; l.: .qu 'no 00 1 tur ligcre. loiint, o t.7Hr.
Wpnf'*^co' n, W-Ir e I'r.i AF., .descapor. Siguin juioando, pes inno-
mentos ms tardoser metid6 a cuar-
C -,,,o'.rsen e anuncin la suspension, con
S .P,-,,r, I ,p.nr..S p rorra de iun sesenta y siete r or
Si-ll,' o-,"' ,: ..... tr,. .:mi..ra mcientn. Mu.nue-r l V' Aldecor i tenian
1 i". .. ru,.,.,o6n 2 ) tanti a rot quince Pistnin La-
deI motriqugho el role delendidn rrafiana.
P"-'ir'O'Brien por Muguerza y Ald coni ,...nla ha El pri.ir.o ddi6 .na ouelta ednon-
nAda menns que de veintic6ioIo ton- do. desopurs de habtrseen.al., i,,.'
O'Brnencesn ,,allro inn pn ifen o In par quince. Pron hay que rocn- hashna de ien a qnuinie' A -, -, ."
PI a' namie'n n i in taa. difrtenteo i nner. con bereplacilo., pc In qur Aldazabal. que perdieron onr dos
oell- phiede solnifiear para c depor- ;1n10s frentena Andrds v Alarcue.
nado tihadn. rarry mejnr Ila rn'a e rin ltpieLAor cao' dpesaro d1 El a triolln Andr1s ju0n tnuehisoim,
Jnr cr xs propin record, imp eti in ;_,,, j, -vi, -'-, Al ,.. monstrada por .oibre todo en la de:ena ;final, Mar-
,1e:,,i , o er una pop -i.- cue estuvn ao l n 0 iermpo dominadn
. ... -, Ij, 'i n.e" E alguno tAn- i r c a prl ac da ole A2uiar, nern A Il
tos buscdI la pc loli, so pusc ai o re- !ara se i0pus 0 su 0ue 0o lenaz,
Ibnic. pe030 de'r.chaos .l..ilos. y y .on.i.t... .. .con.rr.. dor.
hien dirigidos y empeoaba a mover. En l lturno mas i01oortante del
te en ]aocanchc cn esa detelnrininacpraengmdeo o c a n noche. rin con-
c 00n. con esa aiegria,c "n esa co-. ra parej'a: Uiarte. Quintana v
"f 01 .....7e10 ooque f ieci.r.e Urin.... contra Orco ...n. I .maor de
.,(,lO S 4 a 2 oan pelolIrlquion da crfiales de r, rmanos Guara "
0 4 q p va a srhlr de una siituachi' Ion ProI drama ilal para aa lenchid d 4
ranmatica enro]A 1 qiPe ha clrontado dia 79f de maoy a Ins 4:20 p.m.
l,airafl, a c r .po des qvt ilean a CtibA '-IPRIME.R PARTIDO. T a 25"t1nlo00.
Quibrarnn la radena de I I v o- con lanin nnvnobrtc tin t:ia publi- Guenaao :,, Ehcr':tihlancos Coll-
cla nn porio unidad Rparcwe tra. Uril a v Millhln aZU;E 'k
torias de Ins aIndies, 1, M5 d e- 's r ondiriiA r esc lnicori oc .rol itinp,,r,,n fir]euad lro
A,rd nwi o rmi,ia 1 1ev. Larrae. 1 i00 nn cho In, segiodn del
dia, Blancas. Fal Al i trln ....t I I" oeao'ie ( printari ron odl- '0 connhn ErA.ns
rr'hno Ao 0r.-0P0aso enr l 'rU00n0PIIMEIn A QINIELA 0
U'HIIICAC;(. soa n 'nilol.- olesntrlari5cac del tp: AWa S; no Oirboa. Guara I ', Urisrte. BtIoa-.
I-,- N dia. ',ira o ole ('Chi,,o 102A Iiti ", AqzjI )a eorludad mmndi. Quintana. Ur1ona
nroiunodn do. ; iorl'l t"iourias. \en, que7 .a.ien4e t'O p'r.r inote- SFGUNDO PARTIDO. a 30 OlOano:
r I o in lo oI- Indist oe Cle('1 Epiabnnd 0. oAidroroe s n ra a IaA Jloipedil Uri-rle. Quinlana c y Urias'.
por riialro 2 o1, oibrc Iron la c~ir-1',Ic o so it rimprot paotd blancnls. onlra Orhea v Guara
na doe nncrp ii.i: sUCe (I't o le lo rIa11 lo o': a irnei ol 1:n lrnfracas(t I oci A sncor smons ck rua
n dnI 'lna eorCl ovrlqnd. infliciendn o l rnlundn o n aspeptns siellos oe ns- Irn 9 con ncho Pe0ntaI
ralstoin lpmnn su prim rA odlrrnta Ir p'reIidn Iar,'ara.a levianln b' en SEGUNDA QUI:NIEL0,. o A h nts:
del afon al olanador Boh iob e 0on, qu- cnn el rresin de olvid rebotes d;- Larrinaoa. Basuor'o. rica, CUgr.
trail hl~tao rs'ao chr n hoic ; r: nrd firiles. on oadeniroen en peloen techea. Barocna. Prcd'ra.
de scic nies goanaolns ninounnc oilohljirnnt mo onqu en lIc sahidoa TEPCNZAI PARTIDO. a "0 fan0os
perdido pasadas ,I 00e0n COn Ic derecha a. Pradera Y Larrcaoaga blancos.
,1 \ietrl-a, primera que nblP, 0unos0 prlolozos que ano lfuron rini:tri Uj rtechea y BasurtEO.
Ien e nIn Modiln r o anc (,ncontra I- tan1 np0aRFt,]colrorpcrqo ennoec; 0-010us A qcraronhbos del eur -
]nd:o en Chici., i Pr loi n V Is eI.- be duda 0ue ciand 10un 1 0ugadorA0 n o- drn P ron orn}'oenlontF.d
cer uez elt i oo oalen Iis" tcncn da hbn c oldesi'oncertado. In 'san
co ,e I~rvan di'pui00clnih p. ...,, 0 o lao pa:, deI c... Iesleg6 a Estadno Uniidos
nF. )lrniitspcubad nor~as n ned -,, derechSo-, de L o!rafias tfueronoen.
a pn i n I0n I medinI o h ,orl cr1qu1
S I'c Atcot c-cndi n I prilr I'O- A0rircna i il- n 0n l os condi-i nn i .....
oa d:0 ::eo cz Aroerl(an lon Orobo- qor od frooc ci 00 roh ononedlrinr
ga, dr 1. o 17 Arlcd 10Ie,~uYwro rnI0' diliril- ne hdre ronrcioir NIEVA 'YORK. mayn 25 1Un'-
......r..N i... ,nrl rnan.....rlin r l~ a- io nnai d e an'ede ...... d'--P .l'r drn o.l.de Br ...lsasV -
l~ic~.o dll o olelos .Oeoioo Lo': '0000 Os, con-h e Ieinnoeno 00
jupg~cs irtlAci r ,F dE !n M adn R n. prn- P! etrrd aur Aral ho, A P.On PI EamrpecancU-
ct barln oliroo dsennoaon c r honn do Ino person Ernplelne. Niho
PI I1nrcrnn l rl ole 1eooA:,: 1:I,"
1:. i otandn, prn Pr exprrimenln tIcn 'le- Valdes. v si m e anaer Bnobby Glea-
d o nd : ' . . ...0:t r ,", i c i. r.n.. . . d e r h e i n s s t. . o 0 : 0 0p n d erlo r da A h o r . ,' o d o I]
1000 o icoIicso h'itrti 1AAo .cw, I a .n c r nc . e oroo.. la impression queon ..rre...n pcI ..earc.trn' PM cr.
tc(n N ,nla PzinIA entiAdA nn T dr rqiip -A reaffirm xwA .Pn tnrn ciann"
ltudv Refolad, o(;oc.iroe irnck :nndn
,Pr: rinolunc lprIroocpSe 1 'irs o1ive
rn \rnillaiennloa ctinl enrodArcn
d ij, h 'l olP ed N oI~el F :' ,,n 7 n l t a rP
al od ciii o n'l de eri hr i n y
rI llln olri, n Pt A h ,. '- 000nj hm
tn poi ol e ni, in dl o\' r PhllC ,.
pprn 'ins ehira2no o rn s alianzaro r r
I- orn ....c i d ole 0d0He 1Aii m,;: ACTLLAL D1216ENTF DE0 LOS -MEDI
rnoda o rtinaon Chirn Carrsqnelr
enha-n cnr 00rr0 ole R-Aladn n- 1L A'4IINCkl'POSER UN C ..I&L D0
plilOO' 07n:rjon-Ircommcl en r afno I.F~IXPERIENCIX 611.4101.1A. EN LOs
;Ar, firin. ,n Iutid potrh ," rh- ri Il i|1[.I li 1
iir- nplllSu-nn pietr Ino260 lAN not l\l..'( EL.le1118OL1
trio 11 r~ioac il nob MI~IO \ i4~I '7 aa1ca1aaiL. Wk n1216100 0


CIIFVFII.MNIl
V. 'C H. 0. A. F

Smi h. 1 .. . o 1 4 n r
A\o'.. 2 1b 7 0 0 2 4 0
Philie rf I 1 I I 0
so" In . : 0 n 1 0
nobk-. r N nn 2 o r
Regald m 3h . n 2 0
SStrickland. 0 2 1 1 P
Glvnn 'a' 1 n n 0 0 0
Hecan. r . n i o n
Mlchell 'h'. . I 0 0 0 0 n
Lrn3n p 7 0 0 n 0 nP
'opr ,r . 1 0n 1 0 0n 0

T (alrI 11 2 0 24 1 0
rHICAGO


1I Fnx. 20
Al1 ol's Mmoso. It
5 l' F;in. l1
.514 I chaols 1h
000 7', L~lltr.r
42P A R,-'. rf"
Inn I G(rnlh.o r .
'i:re p
TrAr r. c.
A ,. Dif


CLFVF.1.AND 24 11 686
Chira"n 2. 113 031 I-i
Ne- YVrk .. 22 17 1290 2
Dle0I'0 .. 1.1 67 4'
Ballimo'r .. 12 20 375 10'1
W',' hininn 12 20 321 int
Bntnn P i 1357 10",,
F lod-l a 11 2.13 324 12t1
PRORABRI.F. S rpITCHFR HOT
I.o.T.or~ ci ,okralc In'. Od0r1.n
,0 h"n en lao Grands.n l.iNa,
lic.i N~elnnal
Pllllily Ih n Ne'.' Yo'rk L~aw '3-4'
Pit mbomtt~z ,2-3 lo, :-4
Fladlflia en t roklcvn l'lll-r '1-1I
,; Newrnrnhe :3-2' Niche
Ml0-Oit-aukr rn Cincinnai: Conlry
:1-1 V- Pondhielan :1-I' Nnrhf
Chi0ca04n n San Lucl Mlinnr '3-2'
vP hn1.ckv '1-2, Nchn.
Llga Amerirana
Iclcoand en Chlaco Wvnn .1-21
-. Keean 1i.
Ballimme n n D03sion. Pilitt~e :2-4'
v's Zuvrn0k 0-0-.
Neiu 'nrk pn Wtshinmton: Fnrd 'I-
3, vt Pn.-terfield .5-2 Nnoche
Bnrton rn Filadrlfis KirIlv c,0.2' 0
DImar 0-3:1 Portocarrern
'1-7:


U. r H. 0>. A. V.

? 2 1 1 1 0
4 n 0 n n 0
2 1 1 A () n
7 1 2 n
4 0 2 A n 0)
4 1 2 n n
o n n n
.1 n I n n n
n n n n
.140A20 0


Anntanein por entradas 7'
CIre' and n10 00 00n0-2
IChiraen l 0] 21 Onx-4

Triple de Bill TuIllle
di6 la viploria: !x4

DETROIT. mayo 2 ',AP' 1. nn-.
00n BIll Tuoled rnnrcl in w rprI'
poo 1l Itfifidel ',mpulooodn a Al
KNalumIn desd pore 000 nn i Aiolnria
queo di a Ion Tire- ozr e tIroin un


di rOInce~ol 2i:O 10P Cno 15
I 1tn rRdo de l 7.nrioln' r nr ln dn i,-
r''plscndanl sahre Ins f'rlnans ole


ciopn -d in s ohr 1 nr ot Harv Ie x H d. P
sRAinore Y
Anitani pons si ntradra c
Baltimore ISO 010 I010 0--4 II 4a
Detroit 0200f001 011-5 10-n R
Baterla Conlem ans, Mo(s. Court- 13
n Iv oIl ,.Hnef. Herberth '' Mar- eo
'1' MPI2 d"House .

Logr6o exor triinfo Y
el sterpentinero Haddix j7


-hca. -0 I; r-
ST LOUIS. mayn 21. AP- CI n-
nertandn diez hits y rcspaldendn G
esiupendamente iuna buena actua-
cion del serpentinero Harvey Had. 11
dix. I, Cardenales dei St. Lnui s Ior
a puntaron una victoria de nueve ca.t
ereras one ouatirnssuitre Ilos Cuhn
de Chicrno.., o
Hmaddix ponchti a nuevP para oh-
eanzarcsu aexta victoria de Is actual 1A
campahi....
Stan Musial encabez6o el ataque
con triple. double y senciilo,...
AnsUel'-n par etntrada I
Chicti-, 14 52n inl0---4 I
St. Lout,, 21041 W 7 NMoCIn I
bareriac Klpor.Le Brono.nn ''3
w ;,',, ',5 Lo-'so ,7. Cocorer
LHdddix y Race.


wiihbSw'sehswwv ..

ASStL NUM A MAGU/MA4


Gillet/Gte REAAMPAeOI
DE UINA SOA P/EZA

VIENFEWE&IVG.4WE537V/0EWE ASTI YM lo-1
"x E ofoPoE Z A7 ,, A /5LLE77t"-AZE

COM Aff SMS A04'Oa.A S
Wf/e/e-Azu/ w iei. |'
PRACT/CO EXpoEIO: .....
obtenga cdailadas rapipdas y


APIDEZ . empule Ouavemnlyame
i hola y . iZASI queda colocada -
on la m.-iquina. l
OMODIDAD . vuelia al rnmanqo
Iya esfa! lsu Gilletlle Relampago
ueda, hlsla para crleitlarle bien a
2a, suave y 16cilmenle. q. .


Compare *u$
Gijlellel-Azul en el
uevo expedidor do
0 hoja o en elI
familiar paquetito
zul de cmneo holca.


So hSO Tfr&. AM1IO.. &Ws AWmf fft/

m po r CMQ-TV Canal 6 Todos lo% males. .1025 p.m.
SOXEO OIL MADISON SQUARE GARDEN
Pee^ta'ndo le ealo celebUrodo@ eI cerne. anteeior
ORInlot Esodos Unidos


Cn.o.Ct


IRgina in I zvi'"'"ri


Sports


ADOS PARA HOY EN EL CARTEL DEL JAI-ALAI


iAunque estaba perdiendo, ayer

Larrafiaga luci6 muchisimo mnas


Ahio oll


Sirenas y Bocinas FEDERAL

UN PRODUCT DE LA FEDERAL SIGN
AND SIGNAL CORPORATION DE CHICAGO, U.S.A.,
universalmente usadas en aeropuertoo, aistemas de slar-
ma, industries, cuerpos do bombers, ambulancias, autos
oficiales, embarcaciones de recre y comeirciales, etc.
Dilstribuidores: Sree. Alfonso PNres, Concerdia 763, La
Habaono, y Jos Oliescoaga, hseocion de Serviciso Mari-
nes "El Faro", Rio Almendaoe.


l-" I


"1


I


3.1 S 8 27 16 2


2


^
I
\
I
1
t
I

I


>


Ttntl--


DIARIO DE LA MARINA.-Mihrcoles. 26 dea Mayo dle 1954


AZUCAREROS Y CALETEROS EN UN


JUEGO IMPORTANT ESTA NOCHE


A UNQUE 'os ierinaos doe lo Cu-
"bans Sugar Kingt no han
ofrecido )a ontieia a tray's de Ins
enables oficiales de pubhicidad. se
acepta que Joe
Cambria parti-
riicociPdi.udc
hoy rumbo A
WAaghington pa-
ro eonlerenciar
con Clark Gri-
ffith, a fin do
gestinnar PIorn-
"rin al oquipo
Incal d" uno de
SIns dos lanza-
dares cubanno
que Tiztrrn on
el rotcr dc
Ins Senadorot.
Cpmbria. que
ibaore pinto a
Robby oldurn d n la nr~ant7aicdn
dr too Cubant. 0s0a sr:urn de ob-
tanrr R Marrern n A CAmtiln Pa-
rual. aunque tao tnatruccroneo do
Robb," Madurn osltblecrn Ia solt-
rlud dea mbon
Los Cubarl ban afronlado 00-
riaz dtiatltlrtadp 0n -a00 nlita rx-
rilloino p00r l10ran n000 llreolncs -
nao y ranodirno 0, v conm Ia on-
1u11n0 a tO, doe Ini prnb0ema1 vi-
ttlte-el prtcntna-pldipera ha001r-
to en WaOlin~on. Maadurn n0 ha
Aarilarin en ,,ni'or ian Pmj~prin
9 11P por otrA art RP IIII SI
rhla$tl ..."nruiadn a la anlrzara-....
cian der lnt Nat La gestjhn pu-
din hRI-rr- e~~d a tIra-6F d,1
hiln tplrfdnc-, prrn conia se" r-ime.
r- hacrr rnmprrnder A Griffith la
importsncia qut, psra P1 cnrpninm
nratin-o lonp cu11 rrultadn, pr1 -
fiv"r, rLup Cambria ]a rPPhzar!' prr-
',snAlrnlnr si ol 6xlln crn
siti pr1rn0pnnort nmso Puprramna ,
dF oasi srtourn 1,e a fin,"0 H, ta
prespnip -rm-Ar -,p Apuner rl rn-
b, I lIn cualp"r dr c0am0 n 0a01-
rtia) o rr ConirAdn lairrern .
Franorepr r mpnmnl doiral G ri Ian
Srnarinr' 1 crdrn a Io dat mul-
slnoamprolr, prn r0l vrz prrmitplt
qs Iol, aZ0UcA0 cri -io rluna dro
lan C Cmlla lo do C'um.o 9 a- d-
espo rnn doaoan r ndolMatndru


en cierta forma.aRIpropormoi
cubanhlto la oportuoicdad dle
reoialarmerte, desarrollAnd,
un circuito mis a iron con s
y su experienclia.
Camilo ha eonvencidoa at
gercBurke Harris y de no p
tan in~istentemente los
Kings. lendria aseguradao oi
6ridn on eI ts0f1 0 fraY6, de
campaFia, pero result sle I
vor qu0 no allera fundan
menle Ins plane de Grtffitl
pectn a la, tmporada to nI
Americana 0 porenonsigulei
I1ilcoo ePprar que acaedan
jadle v, r a IAt L;ga Intert
nal De seoraoi, lo Cui
o ortan r1eforzaodn eonsidprabl
te tt otaff.t. psl Ins exhibit
do Camlo Pascual In lae
rn.,londa inernal. ,o Ino P
so; qti '00cur0ne0lte ha I0r
ripe.0 do c-too meocs rntI t
inglon lo 0pre0nlan com00 el
In holi o
Coadala 1 1l0 trancln-lir
a0rrc0A0 010nr la farialcza d
0,011 O'iple A laos ditilu
afulnntadanr 000"Ins Cubans
qnilenersI 0 0]a prtmota di
Lu, 0va i010rontinuo0 mientra
manecrn en tnerras extrafl;
cltrr evIl onrstatnl refuel
10- rezalanlo rambinaons d
clot, tue p \,In vorocid
rl deomnche de 10s rn~le
Crandrq Li2ao. Ind-d son fa
n a,'sque 1,flpjan
rpndlmintn de,] it, am El
pr, do p ibche ha cedldon
tahl0menmleeoI t-odlao C
PCooal apunlalatta do Hen0
Oi 00 tin vit rni 0 regular, in
d;, qtle p-, .lsu00A10r0l000l
pilcherb lirta 0 rn xr0
('nntrl.in[, tanbl brindAn~Ac
bhriolo ronmn tcleoit .
I~a .0ra nr001a,0 dp Robb
d6,- vc 0 pdlrol GroHh A
trial tambien a lMat'rro
1 a -A domaoladna pod0r, ppi
p, I hdotr do Ion Tiicare
npladro Dpr Ia t, 1e0000r10 de
0,0lhon poAr ron;egulr ilt0


Asegurada la pelea de Galva

v Maestrilto Castro, el sibi

Adma de OstPe inltereoante. combat ehtre el criollo y e
faiadnr mexicann, se ofreccrra una pelea entren Lag
Revce Y 0. Rndripuez por el campeonato bantam oo


Por Or, h- oIdo fll OAdo la prIes
el.i r0 Ij I .lz(, PI ol rn-a(or AI (
,-,. ampenncoa ,rl Idr-opesno
bantamsq, pu r fr 0 on mrtliRd n a u
lr00 M0,ononilo lar la perdlu0 ee00
goe fnL t I c rr ] pirac, 0
"'Masloirn ('avan 0nn0 do Ion rn010 -
l0- polradn a-oaolo. 1qk l0 trne InO-
tal0n0 5 ul rompo dei lt a] ra r 1 00Sur
do Ions Foladn 10'n1000 t1 01nb0-
fI ha s0tdn fb0mai 0 paO r 00abaldn
r r o- I a ll ril, 1 '-- ,
o 0i, a ruha0 do 'a .
rnndr.oo,r 00 01 00o1ia 1a00011 0
Prl pn im n t(c pt:~lrr 'aa n l P pp

.14 FDIt(tTIRA OTRA FA.A
En Fr o.rminal do Ia 01an1 pr1a
0.,,10 Llto Galvgo, 1 "MoIroin
('i 0ICC aaloda a dlo Io7ntllds.
d00ullraIn0 fa n10 do Ins pr- ban-
tlms ontr, Rornlamin Podrlt(t7o V
(1001d0 "I ,a It Pa P 0rs. a 0 l0-1
0arr, ase de or i -0 olound- 0F1.0hqt.

y quip ralud

9M... !^ -


11loboda0-' ,,-6,... de,.
r l b dR (' 7., -.. ... di st
R a.1a dtilr 1a cnnna dP
hlbia elrlorias pelradnr q
r PI twtl stlp r de la ca0
UIF Gal,.an,
Tonlo Bnlamin RPdi10ue0
nilatndn Reves. rn,'uen
eoplPntdlda0" idicin0s1 0p
romharl p0r l IItIII 1 0kI
1 I-0'1l, t 010,00 ma
nruttare< v en,:Aclnnal00la de
a A0li01101.ies 0t ,,,1 pOler
I Ci uV a(W, R lla a d orecha;
much-0-cpr,, i ,andn ']a c
00 du1,a. 110r 00par00su
rambialPI priceoo dcl cnmba


3amin Rod rigue7 canncerdel "Iruicn
se ha p orparado piar pelear alA
0erorlca v a la 070rda parent 00rr
snrpr0rdideol nimltad do la pplea..
MAESTRICO" CA-STRO EF
BUENa
-%o,0i0et'" Catorn. eP ofrmidahl,
01a001or0 0010c1 0q1P tt100 illhome ac-
lualmrnenon Miami PBlah.o donde
- poloador bhahlttualt 01 e Ottoel-
res, se0 lb ctfrntaoad a Ins.me~ores
p10]- H de ul div0sion,0 alternancdn
Pit ,'1nr0a00 0 dernlau ran allio
Nn inn pnrooInsc tle aasgguran qu-
Gal'ani ha ;omsltdon un- Incurs en
grepli 0Psi rombate en inperao do
,u pelca. "01,Pupp'" "Masobtron
es unti peloadnr 01liatdO, coma ldn
Ins mrxiltan. plon adema. t10ene
e'xperiprncia tlena porsoahlidad
Es un tuerle pegador doe derehb, ca-
PA0 de descomponer el noon doblo
at meo r1 daujSnponon eI
ESTA MVIT BREN GAI.VAN!
Pern e lrampeoncttn cubanni abe
In qu1 hae El se Poncuonlra rn per-
fecotsocnndiicones fihct rv Otto pier-
na.t leI ospordnm coma nltnra. nece-
ola de una pole.rr teR1 0 11n hom-
bre del misnlt staln de Poupp. ton
falidnr incranahbleo. de tauerle pe-
da, paraa olocar00 rn la meoor ftr-
ma do iedasFt i da y aoplrar, com
;vppr.... .no .............luren,,
franlal VranMa loln cu0an0
BUrENO F.I. TRATAMIENTO
E l traolumren a clue se ha onm-
tidn GAol'an, Ihc hao dodo tonarn-
fln.resuliado Ha qtjpi 0h-1Al rtl e-
lifc11 poleadar cuhann m0n0ver1 0n0
ahdlidad pasm-a v monteneorc %a-
rin0 rnun0dni n0 n Irrn Ifantastio
dr peole p araoenmorender In hbene-
firin que lto ha orportadn ol plan
doe ruiranque toofursnmetdn Gabx-
ni asegura queo ten ,,raaCa;lro.
romn p00 poreoin a cl 0aranaa .nob-
risbnhre Puppy Garrta

,Sigiue al fronhle

eCrelo q,,lshiel
Circido Militor


{ lPor Reni Molina

-Cambria h Washington

-Pasenial a los Cubanos


FORTI'NA
V. r. H. 0. A. V.
SBemta, re I 0 .1 I 1
F. Cardena;s. b 4 n 1 2 1
.1 Perz. 2b 4 n0 2 2 1 0
P AlvareI. hlb 1 0 n
G Atanrnirl. If 7 1 n I1 n n
C. Carlaya. r 4 0 I 0 n n
R. Prera. s 4 2 2 2 0 n
F Alf;no. a . 1 2 2 0 n I
P Milian. p 2 1 n 0I 0n
Y ]S0rrin, orf n A n n 0n
Toalap< . . 12 a 10 27 19 A
Anitarind por entrada
Maltanzas 000 000 001-1
Fortuna .... n1tI 1n 40---
Carreras impulsadao Cardnns Cm-
tova. R Mjlin v E, Tnrrp.o .
Struck ls 0 Miihan 2
Rasps pnr holos Milian S rp r 2
Two haspo hit" F Miliar
Sacrifitr hits R. MianI2.
Double playt Cardnna 2. R Alva-
Pitchker anadnr Afilhin
Pilbtrh pprdred" Suarpz

Darn el s0ibado
el trI ck junior

la Organizacrin

Desput' dpI exito alcanzada par In
IlDAC co In releobraidn de ssltcom-
petenrtas nnon icias do campo v pilta.
donde ipundimn, cniolcmpltr anuevnt
atletao que se perfilan con grande,
posibilidade pn ol deported de campo
Y pisla. nhnra pl hatallad0 o nrgaRn-
mo, ne propone ctmpliret Tegundn
rrengl6n de sn ruadernn do track
con la celebrac1dn do ta; rompetem-
ciao de Ins juniors que so veriofiear
PI pr6xiimr ebahdn eo el stadiumm doe
La Tronpial". dsndn comienzna Ils
I I0 de Isltarde.
Como 0ui0ra0quei t entrv de tile-
tax que Iiguran eon P1 grup ode toI


lcljuniors dessuperinorPI qucvireo-
El Illnec e a I nxeve so rearuda- "'n I Jornada de nov'iclos, eg do es-
ron tas hoslilidades de squash en Ia per r que x ec sst r-n mctorco mar-
canoha del Cirruln Militar y Naval. csacy mayn.eF records. en relseden
ronotnuado Ina seric particVlar de In conn;I hacsito deported dce campe Y
Pliaros Rotos ty os PrnotesionaleoA de poit
Cuba. y nuevamente IOn miilae5 Ls dirigentts de la ODAC. tieenen
scumoilaron tres punlos mais al te- up sat inter d en o to. aefores
rrol ar a Ito i ta nes en lo tre I c I
partodno sebialadons paro ee din y tue es, Ins cronometristas y demhs
I p tiua pa tinuao r e dia y que ficiale. etdn en el parque tropica-
S Entprinr prtdcemos. noche ino a I Icn punto del Aobdn2P.
Elharl ROpsn m r. c Inindo]o Zulnia con tI finalidad de dar comienzo
; ; toonea Jr.rI gnacioaao Ae An tprogrma a Ia 1:30 de Ia tarde
m pr los sedas roais derrotarnn en un
intersanet diteln que soe -xtendib a
antos extras a la reuoresentaci6n del Cuba se levari a efecto I tercers
Profesionales quii o.tentaron en e.- funci6n de itaa series particular con
, la oportunldaRd M Echevar.ria y M. la sigulente cartelera: Guillermo
Rtvuelta. El score final fud 32 nor Veranes y L. Martinez iprofesiona-
30i. En el seundo lturro Joaquin Ta- lesi Vs. UOlderlco Mareos y Antonnio
ranco y L. Pdrez Areces fuernn yen- Garcia Militar). En el segundo Juan
c .v,- par Pabln Palmero v Vicentoe Picalln y 3. Garcia Iiluecz tprole-
r. 'l ons prmerns del Profesiona- slioc.jt Vs. Charles Hopson e IB-
irsa v los iltimn dTel Militar. Bonito nac o Zubia Milltarest y en el tur-
p yri,.4.- v on la del cierre Rnbertn no final J. Tarnco N L. Pdrez Are-
ra. Lipidia Pita del Cir-uln dc ce. tprofesionalesi Vs., Pedro Ba-
i rrotarnlptllamente a Ins Prate-in- Callao y Rolando Santovenia.
nlens R ihn Corijedn v Carloc Sal- El cornrel Hernando HernAndec.
man. El egundo noArtidn tuvn un It- ha dhnado dons trnfenos parA i pareti
nal de 30 por 22 y el tercero de mAs distlngulda del tornno, amplia.-..
30 vor 19,I dose asi el numero de trolcow para
Maisna a las nueve yren I& can- loIs participantee en cte Campeo-
el* a del Club de Profeionlt do, ito. i


* ~ j- 5. at a.
a ofauca ~a
* ai in


It-(G; it iaron el torneo (de base hall lt ier-l, .stfitltos
I.n. rhiqllllo i rl lntltilntio le I Vibohnra arabhan de obtener l Campeonanttn Naclonal de Base Ball dIe I
titutos de rSernda Ensefianza d- La Irla. ganandoeeafnroe Juegoa on suersan sin la mie ligera sonenhre
derrnia. Con llms aparere el manager Antonio Ferinandez VelZ que .upo extraerle el miximn a Io
deande Is liminaelin prenvlnial.

oia y eatn ha devueltn el optimlismo, trann Mario Cossin. oyudado por el hare algunosaries.
SIn lopredlon del M iramar Yarhl batting dO Perez. Baibel. Rodrigue2 Los lanzadaroe sara esta
Club .. v HerrnAndez. don ule'a a lo mocuha- snn Pedro Duras. par el Min
Par Oil par0e. Amr ,PI m-,ntr do i lnH dot CentrAl el prednminin en el Marir Cosslo otor c H Ier=.h
tsA7uoorrrS O.Ic0nflA eiOuAel bI I,-rhe alt imnsllrr. que pperarl'onnte.n derorhn rca+rnsrcI ilPer;


S Facil triunfo


de los Giant's

S Anotaron 11 carreras en la oc-
tava, entrada superando al
Pittsburgh: 21 por 4. Nota&
NUFVA YORK. maya 25. (Unt-
tedl--Lnos Gluanles de lueva yc.rg
masacz:Bran esta noche a Ios Pi:j.
tax de PitLtsburgh con score de 21
carreras par cuatro, culminando a,-
Iatquercon It anotaciones en )a oc-
tavo entrada, inclusive el primer
home run de Johnny Antonelli. te
pitcher ganador, en las Grandes Li-
gas.
S Los Gigante! obtuvleron un tcial
de 22 incogibles y trees cuadrangula.
res. Ademds de Antonelli, batearon
de cuatro esquinaNs Whitey Lockman
con Ios bases lenas--el primer ne
iu carrera-y Davey Williams, c'n
dos hombres en bases.
En el octavo, fueron il hate 14
jugadores d! los Gluantes, qu2 cr.-
nectaron ocho hits. El principal ar.
S fitllero lud Lockman, que coneco
el home run y tres hits; Don Mae.
i' Her logra'ofn tubey y dos sencilio,.
Williamn un home run y dos aen.
riulos; y Ray Katt un tripie,'uns o..
blete v un uncillo.
El F nica jugador delos Gigon-
tirs que no obtuvo incogibie al.9.
no uI "eMonst irvin, que rtoire,.
In'- rneboleop de libre eirculadi6r,
de nina Anatacion poneentradan
aleilas Pittsburgh- 00 100 030- 4 7 1
N. York . 020 210 .I2122 r,
Baterias: Purkey, La Palme ,,
This 17, Page '72 Hetki 18s y
noche Shepard: Antonelli y Kail. Gaono:
amer. Antonelli 6-21. Perdi6 Purkey i-t1
Al jo. Home runs: YocWmamn '8 Skinner
nn -.5 Antontll *1) y William 2,.


INSIST

en una 1E

LEGITIMA J1


Sse midei hoy
t
Otro interesante juego ofrece-
rin esta noche los amateurs.
S Comnentarios y detalles
actuar Otrm interesante juego norturna ce
nfe enot nfrcerA hoay en el Ntiuevo Stadium
u cdad del Cerro. como continuacidn dclIa
no-ena vuelta de schedule de la Li-
go Nacional de saseiall Amateurs.
mAoa- Un encuentro a base de JosaCalete-
pedirlo ros del Miramar y Ins Azucareros
Sugar I del Hershey. Los muchachos de Ga-
u posi- rrigo. que "eton pasando par una ma-
de eolai=,a.bac .se encuentran entla tercera
.ia t o amuv ceres de ios sotaneros,
tin f a- l haber sutrido aklqunas"eroa
nertal- inesperadas, que Ie hicleron perder
II res- el priso. Lus Azucareros de Amor,
a Liga por el contrario. retAn muy insoirs-
rote Pstdoss tucr e ncaminados a ibrar
A de- una batalla sensational esta tempo-
rae rad. lchando par ins primeros
mace- puestos de la Liga NRcionnl ..
uhanos Los Caleteros. que rucieronmrucho
leomen- elcpasado ado pr la oinsprarl6n que
i lloes s dir "Pepe" Ferniande e Ir sena-
pasada cional nutfierlder del eqpuipo d Ga-
ro- rri6, han caido estatemporadao de-
kro r o bo a oue el estel.r outfielder no
rdn a csia gozrando de su mejor u-go. ni
PWash rta bateando de acuerdo con .it
rn clase o sti hlstorial. Pero el eqpo
ha sid o ometido a un riguroso entre-
I namiienlo y odos sus p artldarlos e-n
rorran que respooda oaIlldura pruos-
del rir- OAque sera ometid esloa noch. a
ultade oque Pedro Duran sta lanzandon dsu
para memor pelota esta temporada y luce
Ivaidn.a ncamiad nuo proporcionarle mu-
as per-chatsvicto ias al teoam. Nargancs,
fel Garcia Mrr Fort, Pepe Fernandez.
V illalba. e p inpin Zui arreta.i
ran de haen m elnrad i 'n nsiay y iefen r,1
r lira- Cn i r

*lpracoresln R M ilia rin superone
.r.ur.- a "mna tanzas" 11m


Tal hioudo T prrpoart drolr de ctrt I -
P amen- 0 it i I
,do f)-

"otvt.0, El loven tiracoradrrrotra vic-
wa, lp toria al Fortuna en el torneo
-nge, todelboi-bol ainateur. core

17 t l inl zo6rlo trpm ntit rn rn o-
, Na- berthn kfiehan i s dtcons de d club Fer-
A PA- ho acabanlt i do edndrar lln conm-
o TAIlhinad orepotn delsentrn del c0rc, o -
-io grn rotoAmateur. O,,edriprobadnennoch,"
arnt ha milsmt cuandnte n ven t lAnzador riea-
eped, dlr h6 ne labor impcrphle para coni-
dirAlolrasuleqmlpoa nas tsalonl l
ovutorpolado se ds 0arers1.,1or unA
orbreodl trDop M'n blatanzas. doat
resn 1, nl trinehera He I-No a-
l.' I ,A ,o5A TSuar't en...
"ta- ,s- ,,e, = t1=ron 1comolicacione, en'
1a ;,, --2 _, 1, l on6 an in de,-
i h tmentotto ar-t 4 0a0se. .
,adom T ra'ti .501,r 2rer ....0,.
m"aredfinPal1dPl 0 P.x 0ArntrA 0des.
D~ie, Or haher co nseguidn tin nAl-
el gran _-Pr Or dn.; por rern en ]as epitsodin,
t-i,rcvo yCu~trlnfxi Ftificientp P At
artijla)> IINA'y n itr mrlyp 6 wi f rrfid-ai blahi
bt r1 bainf ;I nfrn L if hu ils r umrn l'-

"Ase t rpartcandnit .. 4 0trk-nut
r1nrrd). nmnm ,fl ro b 1oeins0Or I-
A r"I,- t transl o t
zta cAtr-
qtlas 119 MATrAITZ-'iunto V~rtor (14f.000 ,
F01 .*1 liarn. p 0 4 n ; I n
e7 domaL GToree. 11 000n 4 r,
, ran o o R Valdes .. I n 24 1 () n
rcr- .1 Oramas rf 4 n n I n r
n I 2 r,
is -pec- I ..- i 'Ao-I ",t
i o u .1 Si arpz. p I' n I 1 1',
Pende]n"H ,Mnretonn ,1, nt I n f ri r
ca PP E Tnrrpx. (2) 1 n n n n
man. ---v
a ir. Ben- Totisi Ps.- .17. 1 f] 24 1.1


jr U A44)


A la hora de seleccionar su cigarro, no le haga ca.to a- las

palabras: dejese guitar por su propio gusto y someta el cigarro a

la prueba supreme de satisJacer su paladar.

Nosorros tenemos una fe absolute en que su paladar le probvri

que REGALIAS EL-CU9O es el cigarro mas sabroso del Mundo!PERMIT QUE SU PROPIO PALADAR DECIDAI

R141ALIAS


IE IL ICIU NID


ICSL'

ANAUISIS 0( Of IORAIOEIO S(MUESTrAN QUI LOS lEGALIAS (I CUMO SON LOS CIGAIROS aMIJO ELAIORADOS( O ECUi


( ,


I,.. /-'Vll


Snort.


II Mirador Deporlivo Hershey yMYC


Suscribaum y uLndales en a
DIARIO DE LA MLARTA


Sport


Pagina 19


A n


EZ3
PALABR


PERMITA QUE SU PROPIO PALADAR DECIDE!


L
Sporl.


DIARIO DE LA MARINA.-Miercoles. 26 de Mayo de 1954


Sports


Afio CXXI


BRINDA HOY EL SECTOR HIPICO UN HOMENAJE AL DR. ALBERTO INCLAN
t


Hungria tiene un buen equipo

\ aticinaron Ia crnnia, dep.,r Dcrrolailo el Ebpanol
tivos que janara en Suiza .iA-
Copa del Mundo. Detallen r ." uelu E.pa... i iut elimin -
---. r 1,,1 r I trimpnelencta pOr In CO-
LONDRES nians.% Urnlied' -Lr.v.' a, Gtcr.crhali n, al eir vcncaniv:, par
rljiclpalci cronisips deport t dicI SE.,1Ia .1,r 2.1 'n el plarulo dce
.U, ipa eie',r--rt.n.r..n al equtipote decscmpate d2 punlos que disputa-
fu.tbol al Hd rit, r.omo el cM).-I t,.'.I esta tarde.
del] mu'do >I vil cainron ique cr"a. El Sevilia pasa ahora a las semi-
tI a rr.se pi..M.at.o en Susz a La .o- finales y le correspondcra eniren.
pa de Mundo. I tlarse con el Valencia el 6 de junino
L- laecrr, tde ins cronistas, pro- i.... .
ducls de una r-cureta. dId al equinoo
deI praseI rI-'gundo luar. A Uru- a Ins vivios sistemas ortodoxos eu-
gR.ay -a-mp,.r.,del mundoactuall ropes. 4) Excelenteentrenamlrete
ment-- el tercero y a Inglaterra, el antes del campeonato. 5) Conjunto
cuarto. en magnlrcas rondiciunes. 6) Re-
n la Inncuesta llevada a eabo pr serv,,s de primera clause, y destrcza
Is united Press, Hugria recibi6 111 i en clima seen y canchas duras.
punls Brasl. 75; Uruguay. 72. e Perlo sAio acico cronistas opinaron
Inglaterra. .29 Se pidi6 a los eronD que Uruguay retendra la Copa Ju-
tap qlue vaiciaa ulsem les Rimet, que ha. ganado en dos
va tiiaa uae qio
ocuparan los prImeros cuatro luga- ocasiones. Dace vaLicinaron que ioE
reIs eiecampeonato mundlal. uruguayos quedarAnellnsegundo lu-
De un total de 34 cronistas que gar. y ruatro pronosticaron para
partlciparon en la encuesta. 19 splec- ; ells el tercero.
eionaron al equlpn hungaro corno el Las rizones principles que dan
candidate ronl mas probalidades de nlos cronslas en sus profecias acerca
triunfo, a pesar de que dieronj st1 de Uruguay son que fl equipo ten-
opinion anlest de que Hugria venci- drA eli "nervjlosilsmo que sp observe
ra 5 Inglaterra. por 7 a I en cl parti- siemptre en cl coniunto qutie trta de
dn jugado en Btdapest el ultilmo do- defendprer la Copa" y que "al comeo-
mingo, 23 de mayo. zar el ciampeonato estarA pasado de
Ocho cronistas selecrionaron al ntrenamlenio, pues or ta en Suila
equlpo de Brasil como vencedor; priparAndose desde hace much
aeteicreyeron que quedaar en se- tledapo".
gundo augar 3r otros dicz npinaron uLos rtcnsreionistas que npinan
que ocupari el tercero. oue Uruguay genara de nuvc sla
Los que esperan una victoria bra- Copa aflrmaron oue el largo entre-
aileia, tuvieron en cuenta los facto- namlento dafa un resultadt exce-
res aiguientis: II el grupo prehimt-lente. Debe tenerse. en cuenta. no
noar., queCabarcan aBrasil tambien obstante. que Ins cinco ue votari n
comprende a Francie.YnIgosiaslaa Yen favor de Uruguay In hicteron an-
M~xico, y ha aido rahfcado lde 'fa- res de e que Ins sudamerlcanos empa-
ciirt-pars ins brasileios. 2t Veioet- Itaroni run Sutaa a 3 ianios cl dnmtm-
dad y Cerereo domino ae la pelota. [go Itilmo
31 Elevada calidad ren sus partido s Austria recitbii iS volos: Yugos-
inlernactonales y tacttcas supe" tote flavia.i, 15;Italia. t v Alemania. 2HACE DE UN MINUTO

UN GRAN DESCANSO


S UNICOS DISTRIBUIDORES:
fCOMPAAIA IMPORTADORA DE
S Aranguren 604 -, Telfor


Mordazo gano Tiro, caza y pesca


I en ftbol 5 x2l Por Mirlla


uro --i Breves notas de In Concenlrpci6n.
Fueron ela ezI los. vencidog ot .oncen r
I nos azules del Deporup Cen-' Olras noticias de los sectors
ITO Gall~ego. Comentanoics
aea. Cueentrio La quinta cancentracl6n nacitonal'1 bte cn replica lde a Ihermo. ecap..
"C ro 7Tasts qei equi dl De pitivo de latiro de esIopets. eult anianci, Fue nait,e roadeel raran moftuda.
S' lrda- o elab, ciso rde l ipotni os anmnada dete o lque en reaitad porcque Ioq el CCC term naron en
Morieazo mlrtaUac etre Insaruvent- s enberaba. 'Can cinco a pll.. primer lisasen las ices galecie.
le-.e.afr......te v ...... ,resulta- tieSoresenra sn- aleCrisnCie skeet' to ..... I.....aI ..... Iaer quao
actabultadisimos, de goleda. Ze- I .s ensian' g.aneias ad .ea Io In Que sieene a demnnoara qa
p4 ijito Oeria son. Bacaliao p Piedra y pialilas cn handica d~e a.'lan r...n......I..en.i.......alea ,a,
ra san caosn triplet lyiea exrarnara ris Y eseCta csctn t0e .tn.a nda I handictas En prueba do
ain esN at. e pen-al" s dl shne-rrern a '1a galeria ale pCaiVqpo ei ella tue que en a galerea de sakil
Il a 1.ta enaoco, qus pasoa.I"Asesor de Tire del ia CND se,. ona, its meji-,es liradrdore repanla
r:a y Yoa no es I o misms. E C iead- Eugenio Gonz-lez debate nesisenme r cr,, cr des el handca p de 80. eCeeu.
sit Oar rcon quei Iaildtieo ane vuelcanstI,---- que. -sa.tisfec al e .... . u l.h.olarnIre 0 us 49 en 49 y ares 4a que no
,re el Area adversaries, con qui di b rt-- a el areugos l sals ensle en trap
g alnura van bordando Inas combi-1 dr0 buenos erutot.
r.--iones paraehir la breeha per!.' Cams iodes sabalons eganatare, c trs aransore come Ppe' Cuervon.
Centre in filas contraris s pero s inlviduales fueron Josnk Aretona r ir la ,l20 rlas eaa rico prel
uo imnta rn pierdein sparta-e'en skeete I igualar la matc,:a Nl'.itt va, dpn dp,:,t 4 mllEsimas Cam.
ntdcn ... (renteta al gal.eNo apree' osirtu hnald.e esa galieris .cn 12', 1anu .. nottr0c. imusoi ,,, h. bc ... .i
i pe. rnca ec a hombe reulo a euipmn i- en una comoetenciafmia rcuyd rcrt.10 t4 i. I heodie 17'ir' en pnicn erto
A-unca elerto 1mr n cI nn a qu-s~uelo a fdpl- sn el do- e i?;ar Lle la ,l',faela eM bl&en
ns con un tiro ccraIro. c ian el docr Anini -gue;, at I Ishudal en lens
Diaz y Gast6n Villisba amer. o p slrithr a acrrts mty disiantes
na d Se rs dlri qque c6mo deeimos CCC In l lIejecutar AnACIntAL a Uti ItlnttTI.tretncrado f le
".. \ n ... aabl aendo ganado el domingo la del P i nler's Club. Ah.r %;... os a.rT.eci zctquepacaron Se-
.-.a Deportlvo Centr Galegs. ran ,tressios que tieenen csa -n.t.tlta r, l at.iintilr al plain ae la CND
.- E d.-leada de 5 par 2. Lo dechmccsn tsn- narca. Tanbin el nota n a -la e hra.,r tIe I.'." h raot.,t :' e Ics lunes del
SSllamente porque, si hublese ha- mqitancero Eligio Mlandez gan6 en interior y asimismo la labor reali-
.o.ts. aciert c..a cl t.rar a gu, a0i no platillo yaen Ia uiltima tirada que ftta zada par I ..cuatro tiradcores de Ca.
l ...".e.- is l7S Ia serene ldad en Bquellcs me- la de pich6n, Jos Junquera, un c magilay sehores Picado, G. Rodri-
mtcntos precinin qttc Ocsttuersn ante magijcyano que mis bien parece un gure. Bienvent p lJutiquera pars In-
"r -"-, rp dp] dp- -" c d b n e,. guardamete can iraci o ins me- prnofesi onal en el tire de escopeta, grar tan destaceadn triunlo, No ne-
t. abandonada, el re-suLsado hubie- raUi6 triuntador -entre ins sesenta csltarsn alecona eytIa qac bubiera
o." ".. o" p] 'm o y .... -- "- ", side de in menos diez olan. p'se tiradioares dc es junta, sid definitiva en todas lan demi
--- ^",-'.0 d 7 . a- i" britlansoteratualndou porterso La grant cp "Pontiac" que hsaluarias: inn s referimos a los ti-
"- ". .-- ..... is s....les. dotad o ei ta r Viclildo pars sec. rad.re. d aleslid ,: ... Juslcorun La
S E verdad que de entrada, Pepe dlscutida ids los ins edin gn esta con-. mar. Julito Caseras qae prr mei. ,
Minsal, q.ue.e sh nra el que dlrige .entra.i6n ade Deporteins gangan ....sistir, RaItl Lamar y otros que bri-
Hasty Road (anan elPreakne"ss ?Stakes Iai Mordazo, hizog sallc le ia can"ha log del Cerro al terminar se s ti- Iliaron par su ausenca.
a Bacallao. par 'cierta indiaciplina aradores de ese.Cub con 10 ppijaroa El s~baal y domlngs pralmna r.
HASTY ROAD cruza la meta ganando el' Preakness Stskes an premino de le i moluA pesso. sciperand poer te. No ohstante.ernan di0 di n ecrac. Furan Cilcs elprpt Vi-, ceibra eliico torse e pesca a
media e uerpia alfavorit Corrielatiln n y Hasseyampa, que finallzar ne n ee o arde n. La l itria en el 9 JigadoreS o hicter'on tin partldo n f- loldo, donante del trofeo; i Carlos agujas a vara y carrele en opci6n
Preakness, deJ6 una gananrla de $91.650 a Ins propletarlon de Hasty Road. S tlempa fude de 1.57.2 y jobrey en o, salvo an los moi mental culmi- Quintero, Baby Sarddfia, D osis a- el trofmi adeI escritor Mr. Ernest Hea-
nantes ante el a .ol adversaries en ria Cuervo. Rodrigo Diaz, i, Orlando, mingway. Come dode, h.;, afi, Bs la
lu Johnny Adams.- a(Fin:e INP. que ei l bar6meitro del nIervisismo Marlineaz dle Castro, Ins Tqultl rei- salida setd dcl Club Nau,cn Inler.
ubia en esca.aI. iol acional de La Habana, que co man.
da el amigo Rafael Poss sefielada
SF| d 1 lin Anl'nlA i ns e.. int min ulos y '1cn t pn IcorPar in ese deIav maiana delpri.
inrilstiein a mr tenrro d al me e oia.to r aa q l... os p r d
Perfiles (c ,arrera l hipicar Sdel'uotor alardo. U.nos. ino ts Lideres en InS ea idanotables victorias ha ote-
t-n M o o dapu...... Ricardo Valdels quien hl- do el formidable tirador Rodrigo
eta dD. varilrie lpiosra Ceo Cn esesrn- 9 l e s cris ciebdas an I
A lbe rto I i 1 por. se s e h rta r pl ..... n .. ..... por es dias d-- T M o rs 7i .. 86 v la galeria de pich6n en las
erieian altt' n pe ie a l -, S t e S e a ,u d r 0 ue a.. ale nd d .... y V tira s ofliciales del CCC. Esat misn
cnanso. A Inn ci rc malnutos del s- _I -_dae mayotle ha sido propicin ypi-
undo tempo. P.edra II. marchd.n- meramente deiscutiendo en un es-
^^^H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ds pal srr zls lviq.bui o e-rrcrd elacat areadlL'l"*(da. ant Ua reeln el LIG NAI6A peta del 't bico. con 6-4, de -0
En lo jardinc de La Tropical se reune la gran familiar hipica para oir el]mensae del precur- hoe perI laquerda, asnab el LIGA NACIONAL eiTae imhtricos c on ma ae die
t ro. Citteh minuteCibs despuees, ls" tic/ idoares sa. t niatoriansnorn na!
soa. El fundador de sa hpica national raz6 una pauta hast a hora incurplida en oares del D-prtilon Centreola Ga- Batain: Jablonski. St. Louis., 380: g n rca de 38 voalitilens sin errar
legs, subian uns ante etIsIanlrotza- duotsil. St. Louis." 36tijMueller, New qtte le di6 el derecho al premin "Mi-
csencial. Sin a prosperidad del caballisia qu ofrece iel especticulo, se fracasa seguro cl6n. a anotar P p Per Pat dra, York y Hasner,Foladelia, 362, rIlla" el cual parece que tenia mu-
el mayor, eonIu'elt (artlo p ars SnSi'der, Brooklyn. 35.1 rho inier-s en ganar. A renglan ae-
o del Ptaens Grantdes Attc bzo Carderas Mtnlsal. St. Louis. nn. guid y en In propia galeria gan6 eli
Fl 17 Hena'sir192 9s ennatbca areSALVATOR I "lo lapie" oi otro esfuerzo en favor de los azuI.es, Moon. St. Luis. 36; Schoendients. premnl de Rivierra con 26 voltilet-
ti !`.cinde h, de an- dlc tie-L Fl Chlts Hiptcot de Cuba no hahtA comtiguiendo el segundo gtt l pero St. Louis, 34; Bell Clncnm ,, ''1 seguidos obtcnienditestos dos triun-
porte hipico ,ofrerto ciI ptmenit do. v Acasclo Peersomo In habiamt iSida creado pata aso: propietartmv Vaitds se emp-6 eal e largar la di-ti Suer. Chicago y A-dcr.inl,,. Ilos en menos de diez dials, A'unque
anita ale actia renaaautnfns isniacon par dl escret ycrindo eos e desanimaban cads Ierenctiavat Oels ci quino pas i] flaa. 32. In destrcamos con mueho gusto ei
Oicilal Pork, hetstca eu nito. m u pa i ndstgn cala inhts a peser d nc qo es ri ntetG Mordazo, tertmiinandoas satl partdo ni henhoamo cn stnts gustsnei
americ rt vamuava oo rs Caerionv I.Rndrbgue etoprs-ari oDon Caios A Pt-rnan- 5 2.Impusadbrcv' hlusaaI. SI.Louas scab no porece toncr impartancia
,am ertca rntsosan's podids r ho i stai eia do p er one r tie Cam pos hallaron it tvaoiertet 4 t Jablonskt. St. Lrotis. 'it Bell. pues Rodr {to y'a insies I acostum-
Ameraas, of26aHema,aodd],1914?r inside flevaadoN al orte por tin adlpuestoa mantener In mao alto Fn el otro partido. en el que atc- Cincinnati, 3,5: Ennis. Filadelfia, 13;bradn a quieosuoctriunfolslendreanclue
soharaieitrastie inn torhid1,54 po
con t-n i put ti vs cooiti nti-s luarion Ibterla v' Cecco. g anarort ins Suit er. Chsicago y Klusise'skli, Cnn- cholas mi hpenirsado re m irarse., PHa0
Aho ra. es l 26 dn ms ;, ri d,' 19e4 2f ;,ballisia Americana con el rual posole log piremios, comer, ndien- iberisro s Ib eria V n un. al]arha enlog S u .C hica go, 32.lse si i''nrmenrs6 s6trno e
auc al as suhontIn ls I t'l sai- ot,- lo onquis'tit iuiso prlareputia rton. orna rI do Ia tital r.crositrad ade eil. ISc sI-I t-n03 ellr II ccuo at k n Ia cinnali.12.a Rodrigo pa sa r:i o .. -No It ay uriay
Tropirit. en Ia goincia Fit aitioins dio a n Matanao a mornar a Genrrasi r Coist todo ellos no fusra ba-- quse jugaron melor Irs del Ce'ro. Hins: Jablonski St Louis. fn: Mu- nit-Idar oue ha aid scanao NeceN cam-
ialaitietis stIctAne oi cia startcni hi. JM. Gomet- d"e 'Nick' Aden n e; asnipe ia sInCon s i ton original Ihsa Poern que. rome a Ion dol lordazo. n.1. San Louis, 52. Schoendents, St. peon naaionalueh a he pertdiin la
nndv depot i-sn sir rentisr ts tin- Irrv Cubano de 1921. 'lecordarrontr.nisnado, iaaadeitotiSo ha. a its ilrharisotie alt it-Bolt-',,,t.0B n enna alavn ampea nerin-
butitnde admiratiion v simpatfa i unt] ,t j Bell.bl Cincinnati, d48.a eflSno i-h- I cmrhchs ue erntaBoe- Loud.50 Ien.s caoat, ', no cnana e ns am eoato iteio
hnum tiaue admitashb cont-ipuiaaanse iidlenhisit e lcia. v s6no con as suoriaucona a cot .:o. 1s faita ilegar a in .culmrininna d ter. Brooklyn, 47. ceo queJisanads.-
lae tahpic cuanu.e nCintrobt IuCa olo b a alemetaHesoaandostcua intremen.ae ploaz "imar tcr a Orenta Park del gol Tubeyen" Jablonski. St. Louis. 13:
niol. h uesenavbla. cs vs-a tie Ia& cnuaha domsalno El Carbotintrem ableltas sus puerlns PFui ele sits patltido on el que Snider, Brooklync, 12; MusaI, Saint DOtro pine nuevo de Cazadores del
nsai. lueme ua St-ia tin alede u, ilaantt- osseutno El Carhboct-ion Sabudores los organizadoes d-I hubo su bionquica pues tsI ntuchba- Loouis. !: Kier. Chicago. GreenSg- Certe quc sesest. bhaciendo sennit
PI c motuo sl rert oI ,ndol r ems ninvC sa tul 5 eir orditacis he en a lmu -rzo de sImpatla que sta tarniair rho nto pueden psor sin are a las rats. Cincinnt Adconk. MMiltaukee, en la 6ria fl e Skeet es Marin Unia-
el dotor Aiherto irrano s Coia la; posutlicdades del cubano conic e Ins tardinesr ,miinraba pot [a Cal- matins v caldo Garcia y Gilber- Thomas Pittisburgh y Alston, Saint hue. Este iovencito tirador del CCC
n-edico oven e~pecilahzado -n hue- Incte, y eit el Caimilto Stable utllil- zadlano eCoILumbiajcde La TropicaJ to Herndindez salieron e~xpulsados Louins. 10. v ictistpie cr erd
-ns. juP~ador ae2sn amatmtjr do peln- 76 o JSs srtlsd ac tolen n a jcti lpi e cr erd
I'v gcmltot n espciiatiso en ites- Ilzrte'c iicis C anctisto HStakie setlitcter n ctalscnpr-algi~ nUsrd n a
do 5-ijptcpaemiOs- n one btdSa qS a b, evon rins vnal os ct p ar en liria en ulac tic IuenoCr- Tpptipes. May;. Netw York. 4: irn 125 d'e de25 Iace aproximadamenie
tavu opeooelee ust-asz dcolo ntpsrnsactsacion Di. dlc~icnste teisian Ailbrslo i'sioa tsvnopucars amsiossmots nut- noeran vIueitNu ti, ~trvlstalsrtlid~rnc
tficons hticas stU I absaalesten. car Perria, sus sIanaton sus E-.Anss l.oFeenandez del hopte, Pon- Ins del ,aque delen par Ia lines I Mreson. FaelkHamel, dos-ti'adat v natoel doode Iay ouet-
SAni on'ndo71eal 'a mls'rrea(oIss nc porancaI sitearee en uspedirl oralplimlo, 1Otlio di aqd el hnon poe iu tidabTnidesun. Piadeleia. Roberts. PLois,3nerarennadersul bode bay qu iotr-
iomav r I (Itua ti 'Sam its Tosic qu, de In sevora A M. del Hierro, tan bien se mereie-p faciltandolel]a p t csn alec eunii olin itso-si f ti ues den burtlsSeboendin, Si. Loot',3 ncreaders de irador ycnnrohsb-
nrr Iia, x eis 0 on-'~ q~ Scti cvmi asem dHeacl t-csr stic sit-v hicse Parauec, at-tti-seciigolP esd Home runs: Musial. St Louas ,4" solutoeo aloI nervios tambidn lir6
"uloners"ndi esc stald mnieigu dconeirsCcnsul .ibunaepara uertncthualae portei almisiro dc-su acra Yamo Sauer, Chicago. 12: Kidusenkl omelo meiorntaontandesdel4
toncr Il u ndfu'iiao rr on :u mir asa cta l l g~nenee cnu-final a nuesira hic~a sabrin: l ., Mane, no p, eeeneto lner S u ,C hicin a go, 1 2:; Hod ze' s kol COO g Inv 21. o rhyqes onlv ini ngdarq e 24~
pir Is til actanic s, celtraSda tisciseiior Catlo Pei-Tetti Vidal. Sinalaniestralnoptraah imncptesic Cincinnati.it: Hndges. Brookln.i9,ny21. No hay'qie ninsalar eie a
dcl deporte Snncprod sriis(sinselin untoslodall s-se, smtPero sno cni pudr rconess c- sal auroto tiut- legurn haate Ia ma- Bases robhdaa:" Bruton. Milwautkee nas ha cumpliplo los 15 afso.
1roo2s6a, au in lssst n ci 14: 20 dr Ifbrc' ro ce 1923,ganandc Seo pero tan coo ua covertosonte in d el ad versanan. Meoie ua n is 10: Fondy Chicago. 8: Temple, Cin- ompilei de igual aIgual raon sv
eia h td n Ic rere a tn avs't un c garden para uar al damIo n cinnati Robmonsn. Brooklyn, Ma- ueraroSdel Luer. L eli
rl RATrm o n h, icsiala Pben ruzno st de I ,nuevo Pernia cnn Ahe Sabletas. q eaeue(o esfaf l lrnsoJL cr
it: deOciasito nqnsecidn atsignnlar.purate asegu se teomo sohasciielITPS on hues ronves ae denutinirs pam- icr.MlnahepJbnak.S.cngssnt suramass qu- eVI
bJain NaTahipica estaba nhpchl.or cncima erd:SUto'-f ~~vddsT~tvI~ued luouna oaopar si apaiurne n Jaubuelonenskiu St.pr-Lui con'4Mt gustoJbonk, t.crcnC ygs na lenrae n uess asuet~C't
hia ssc nik psrmm aal ha- Osasaerpoen s n ntsason ssa uai-u Louts. 4. rerrasa ]a bara en clue sus triunton;
dci r bssc hd a lnclhoniroo oeieo. iios clo coin tt, deites de Pernia plazo deteiminado.
inst-eirt Stpsca an poetic osore I Lars m ueharh oc alt-i Ct-in hic Pi thing' R acphi SI. Isotsd IC r '. .m p oalm at an sit osvtitrn acS15 v esde ta rofecis
i r c oo el easahn Cam t vt -s b rt co lca ,ci pa lst 's~ic is Vir Ssi sun 'las que per cnita poislb.- ron un b sorn c huro de esntrada. lie- 100 P odre. Scoohyin. 4 -S "'o uis dICCC. niempi eLo i e n ara n-
,as s-das blanca % mr-adlas reeuo: PatIl lota, 3y dospnie de Panchito hidadles econornieas a IRS cuadras qua iaban muy bien In., uitadas. Sus Fowler, Cincinnati, 3-0. 1000, Nux-' ne
dan Ins ns-ationos todon del buen Hernauide-pte. Aeicl e P scomn. Ma- en. C t.10 nuu
Hsaae s-it-'en esic para nqe i'uoranyse advances per entrclc lainsas adver- hall. Cincinnatl y Brazle, St 'Louis. Pene.
tLtuni erss lotIsn. pineros del mos'- fortala zcan. para ne- he tai suertc Lsartat IaS llevabin m y bien hasti o 2-i 'i .
ens d.c. pRccdrGne -l padoe tArt%.... "dit .....tidci v i- ejoeelrpetacuoannSue]- situarst fren Poneliadns: H .S o 4Tony Tra.bert ellinin6a
babla n iraticRi g romo nOl aria d e ...n n" r.... ..-. motso o i drdos y jorrales apropia'os ootctales supieron c6no himtr a Basnuevo. Siptntism, PM Ica i. Se t Bobuis-cm, Tilt T-Rose e n6Pr
hu dempiceadom obreros ri arquei'ro iuertoxa.dNerts, 7: rva'
liui ed u spcdobo aa .. v...de pleab ....obanr"s Su arquern i.., ,eA1 delfia. 45; Mae"'e, NewYork, 37; 3%-lrv-,n Rose en Paris
0;t B1an'Alberto Do- Un cmprnsarco derClara \isc6n ,t Enit carobo. Ins mucharhos de Fcr- Simmons, Filadelila. 36.
esdo eld F,-"7 I z ad ic-as, San. E s osslier s ze Jose Ma.en su defecr no un cl su un fn nes- s nando Garcia Botana. smo esa gal- g aris
ciue%- Fo ein oi d e el primer dino-fosoHen-ndrz A.Ram M "e' M. A1 nz6n pecu uarios n c ptarl a taies coaco t. ura, sin ese tejer maravtlloso su- LIGA AMERICANA
aI ocluris cmd nelcot p iat mc a m i. net r clones. que en I unicm ma oer a l t i pd ernn linle r al gol v buscar el hue-
naciona les, I[ueha Ipa Ia rqie I u, icra rq, Insn P orres as de. cauealare arec nte. "nPARIS. mayo 2,5 United) --Las
nt',bpati t -I I h V Albertlco Fernrin ne Ias ranreran de eabaulon puedasi i precise pa:na anotar per tres ve- Batting: Avila, Cleveland.d 392 nerefinales del Toirnst Internaco-
rabicoa en elnepnrse el i,'tkrs r cm tez bo en rompaha ae Per. ld ura actuei. El printer tanto fue resultado Rosen, Cletseland. 375;: Tttle. Dc-, nal de Tennis tin se estt efectuanda
h dcen qyse b asis rvivn nsrape n is re l aEl q con cia ua co o dr b h e tn penalty cobrado Por F Ia td. trolt..355: House, Detroit, 349, Boo- en st ne iu ardne ntre el r e n-
hma flgiuradsr p s.i tnpresltgi a sut posic.n de Ste. no. am reia. herimaduras v medticna El Segundn I nronsguigi Ratil Ocan- ne. Detroit,343. e lin Enriue Motrea in' Anrt Larsen de
produnlos outnpanses fu le iutmscla ci m1os itpel Segundottiespo El en- CCi- Enia untMoo nevInntearlen
"Crelehreeaida" Es-a p irvade d-j jlneteqv I' it' jenn-I is, preoende reisonar a lion premuosc ,a r em ru-um"rreramsaMriev ons. Chicago.e Clev Eslados.Undtinnc To entrealor porteg
plaies A diesito CarlotaPitadesrerofuct unaculminacion de Eche- R lvi
Jc Peals haio ioii.e ar2en Andtisatto Carloia Pilades i22. nta seuar una uthdadus tiati. ao. 0a" la. lmlndi 2: Rosen, CleCeland,e2 amer5canos TonyPTraber y Budge
___o rhainheosa. Al LI~srgston scrror east complelameotte noon2 Cleveland, 25; Yost, Patti%
- oduicls cubanntlitrictlevarontan. ettsuha unacimpatoustiahatfnttcu. I LocdeICccrotograron "tint Washingtong.23. I Moresavencitaeneleprimeermatch
tat l erct n ala tictobrna he s edac n I 'Con Ia pora aflicib qinme e nuba qu a t ue anulado pvir furra de uee.o, Impulsadiores: Rosen. Cleveland. de la mafiana a nonrteamericana
rtsabpl Canmioe, o fuenalnertsadlons ctcixse. fundaa planes n nbeiefic'o pcito que a nosotros se on antoja 44. Mfioso. Chicago. 35: Steversa. Gardnar Maii~v pan $-3, 9-4 y
s- ios pl acnesnaclonahstas drl norm ale rnieerserradcs. asegur la s tI una mai decision arbitral Washington'. 26; Philley. Cleveland pronosticando eten iltimn el triun-
del sod osutellenr aballo, nor co- innmuerle par cosuncrmn Ia oipics Para el dc minto se anuncia un A': Dob'. Cleveland. Berra. Neat, tn ds Siaaent.imcrtnen
esctodlo iy 1922 acasn fum~a o bptreemaPartsempe tcque enter e io eulapcn York yVernon. Washington, 21 Trabert. quaiostentaiel titulo ae
Pi.le....1bmcliv Ac..li..ernande Pune alr.c hi en eriloIns hlumaons- del San Francisco v Juventud As- t 5 campeon individual de Estados Uni-
H AenCro del tacirto2amuralladodA dHits: Avila. Cleveland. 52 Rosen ca pa
Oriental Park ectrin amutoailadsrtena.tquoitn intn tutan ia. qu levar muchosnaeesnmoc fa ns- 'i"" s dos elimin6i al tioiin australianc
Druevial Park c~~~~imnseni Gran titnalium ca'rvs-aa lvlnd;8 ounMaos hc quc iuedaha encl tarneo. Mervyn
En aquetla epoma las temporsdar Ntces gipicac Tropical El nlcn Jueto strdr entce io. 45; Busby. Washington, 41. Rosa. por 7-5, 4-6. 6-4 y 9-2.
on M a ianna no cl raba m as llA N tas iplea T rop cal l otr j~q uesqueent rb. R se.ep r 7- ,m4-. 6-4rvy-2
en Malinao so duraan manse InaosdselVallede Lemos y Deportivo Cen- Tubeyes'McDougad, New York,I Larsen se adJudic6 la victoria so
tsenel p.5 r parted o log co Ds-tro Gallgo. 10; Vernon. Washington. 9. 1 bre nsu compatriots Vic Selpas por
itumbre por pante de inns eonndi Se suspense par Ires dias sdic- r 1 -- Triples: Mifioso, 7: Hegan, Cleve- 6-4., 1-6. 9-a 6 6-I, mientras que Pat-
ristsbdn cubano, de diralreO n a Isa rrrraneli leec lat i Bmnmmlo pt' hand, y Runnels y Vernon, Washing- ty elimind el sueco Sven Davidsona
it-stidemediaindialadeOhio. nonde mont rude srough ridmg, en el Eventos para boy iton. 4. cnon match descolorido que provn-
al ser cistoso el stale, baos lon pre- rrcocrdo dc aI cuarta carrera del Home run: Rosen. Cleveland i!; co protests dm1 ptblico. pta' $-4, 9-I
Mmts y fuerte Ia oposici6n. torna- dommngo 23 de Ins iorrientes.Hmr:-nl ad M1:no, Chtcagn p Vernon p.Siever, y --., "
Ian a Cmua a tines ad- ntofio rmal- iSe osuspene por ties dins de ca- Ba.a Rail'uean dCe in isi Na' Washingoni 7 BoonD ee La tennsla noreamerihana 'Mao'
Iretnhos c a v IOtadios sin haber CtL. -rrels a] jinone Jorge Nustez psr rNDetroityBe ennnoryameonadeau-
maiem ino1s gasts pcn r reglt general bomber ripenldamente at ccinmplar actonal de Amateursso en el Nursn rra y Mantle. New York.p6Mastic.nNemdYnrF, r o estnHi-c um
I rauet-rdol rast Steimpr lecJnandos Dancing DoctIs, molestandolo pot"- Statium. rnmenzando a Is nueve eBasesn obadas: Hunterh. Baltimore. ;bledara juareIo cuari sfinalesali-
it-scius.Botony Kn. etnti.4:encpars hoan lasbriAsensc A inaleslu-
oIn ,remplares que habian potidon esVaco detie furlon2.au naespuesdesleda ae In nohp. Contn Belltiorse Mxnwel Boston ytonpera is rtnca6 An
terec. pe~limdu tn ie slia. arrrsa dim no- Coan..Baltimoton pat-f-in 0-IS.on
I ~~~~~~Michaels, Chicr.o. 3. 1,tnpr6160
"Reeurna alvadnr" mingo 231 he It.ir,-ens dMe s CsTambien se cianificaronst pare la
Sc inult ven ntis en 1co pesor Jai Alai:-PFuncatn .1'sumsa on el Pitching Lemon.' Cilevseand. 9-0. semilinales del tone cfemenino in-
Fiji el ideal dnl doctor Albertao $2,500j, am mirue -aprendi/ RBtnalt Habana Madrid, ens 'rc- r.P ].000: Lopat. Nek York. 5-0. sIS'i A,;,[d,,.1 Neiy Adamnon, ae Fran-
e inoh'tiasvn puss drsruialannecnsn-i ass iuutnielatltnirnei-undo aal'a Cnnsuegra, Chicago. v Morgan. "N. -.- A'. ",cnci6alDDnrothy Levine;
LAGER BEE ',Club HIpico ne Cuba tomara el lu- ejemrlar Cambrian. merca de los '4 -Y'rk,3-0.IS MISiM -ii:Ciclintsj,'eEsiados Unialos, Poe 6-I p 1-2;
ar"ale ion vialental Norte. para que p media furlongs en is 5ta. camrera Srec ae Ia arde. Branca. Detroit, y p t-,.t-cult, iNea Sylvana Lazzarino, de Italia, que
odurante ee Sitoms Cubeulr ins gt.- del nonningo 23 re los Cotrlentes. York. 2-0, 1000. ellminti Annemarie Seghers, dm
.ns0del tiempo muerto. qudandc)o ho Se prohitrn Ias inscr1petnci s orls T unccnc nnouneaen el Prnnte Ponchadnn' Turen, Baltimote 5 Ps; ara poe 9-3 y 8-3; p Ginete"
zanado on el inviernn come reserve iejeanpLar Dtverttdo, Lista ale Vete-, at Alas. non aimsepartldos v ton qo- Pierce Chicago. 03: Trucks. Crt-'a-Bt.t attic. de Francia, nen al6 -y a
Cue inverter on in adquisici6n dr JiAa.co odatin rs arPece hcg, 3 rcs.Coosc i e Iraca en1ta 5
suevo nuraanre en ha a eunitrnte a Seincrust- n t oes nirlas. comenzand a Ins rcho y me- c 3P' Gromek, Detroit, 37; Garcia, compatrinta Josetle Amourethl par
noet' em pira sanoreson is entrandaSc mmmia en seintieuna Pesosadia. ',.rltni3 44 -I1 p 6-1i.
temponads$25,00-, al linete Santiago Orte-I'a.
r 1El ClIt PHpico de Cuba opere en 0l-oirdescumicarse nn su monnta Ptinol
Ins ..en.sn. te I125-26-32-33 -inirl- ncins. despuesr e la partid inn. ACUM U
so ene e lce Isstems de apuesta is-.stands aAt eemplar Rab'n Stonn. en |_ _A__________
Mutuas. y sin firnespecuiativo I per- la segundc carrera del dma tie acer ..
iknendoi integramente ou capital o. Se multa en nvelntcnco pesos
cil rnmado con Ias cuottisale aucmiS2.tO00m. at uncle Bauil Doria, par
50sclos.nomnee umnadrc n
'- En agostitie 1933rcay6e gimeehtinel c remsridotfinai l -e Ia 5a. caere-
idel general Machaso. y desde erton.l ra dc dia al aver
cesdesaparecleron adl nuestrs tori- S-suspencre poa trees dias de ca-
cnnle hipico Ilogmitines puramente rreras at jinete Ovidto Prasaguet.
ame-Icanos. pues ci bin Lou Smith 'poer rin anrudala roungh riding,, en1
v Alberto Levey ofrecieron loms i- i lrecorrido le la Sta. carrera del
tines 1937-38. y de 1939-40 tnclusive,,a
o iseletoes cl ue solo Ia p lana stayer Be mulia en veinl'ieinco pesos
era americana, ocupando Ilo.cuba ]iete zusebtoGastelt.
poontouch esnos linvesiY ntando i par descuidarse con su montai Cr-ea --
rn gracec maynnic Ing chaihlislasadelauton. mateseAndo iat riempiam Smiling -
palm Sea. despues de Ia partadal de la 7a. IN- SnerI 11 prierel
La hipina national ech6 races, Fe marrera del dia de ayer
mlegraron los Sinducatos, p duranle Secuspenae lndef idamente at Po rsi calidad comprobada
toda una decade. crls 25 de diciem- jinete Miguel Arias, mientras se in-
bre de 1942 al 29 ide jJn1o de 1952. vestigan Inn hechos ocurridon en ha& *Par su buen funconamieto
tang nola emprena presidlda par el ta. carrera del dialde aver. Par au fabricocidn eslicia I
dnntor Indalemia Perliecra amendi Se prnhiben las lnagripcinnes pa- 'm
Scarrere en Oriental Pack. dandoei ra omnnpetir en mars's alde isa ejein-
realme al eapeclicuin, inctituyenda piaresm Rab'a Ban. Dalasx B. Nacio-s',
In culoasefl~s nacinnaiei y eatableciec- nal p Vedadn. lEnsueha tie Damat, -II
ti stamy martilales reiaclnneec cnn lasI-Ia --@
Ducaic'anerde ene tiemps las erm- ,saui.,a
~~IUEL~M ueleados ala obrero ganlarnlunos l ~aa ~ S
LICORES, S. A.) r a dac.e.ass impueataa. y el tan.-
io U-4929 ci el ebaltslalst .. prestios ale ,. [[]._'r3 ,II[I]]L[ilr71l~~r U-


P'siinA 20


I
\OAMIEA

kt IL po
IIL
-1 lq a S~OD $tO I


AA. V'VVII limartl


Aint1 4,A.111 ',p "ori.......
GANO TURQUIA EL CAMPEONATO INTERNATIONAL DE LUCHA DE 1954.1,
IIDeben. ceder en dias hdbiles el Llata contra 'L os caraenenses qaba ci
li Yaching l] pool de In CND para los pobres r C los del Pointer's Club en el tiro POld Fush"io.e"di="y
Po," Eit-ry Lilp:!i .. ... .. el G ordo C uz,...... .. A.. int Juleps y .
F.1 ilabad -% ...... Iu iarrc....... in | .ul........... C....... IV......... Los doctore .] enaro Suirez y Frank Trelles deben expone, esto a Se adelantaron a Is\" Concentrac16n FJIgio Niindez y Pepe. el c-le': KTKYBD
orum Cripetaiseo c lasemairia ,, Y ...a.cht .... I...! L-o:FN0 ri..... coroner Fernindlez AMiranda. De lunes a viernes no hay ar- Villar y Llata ftenle a Tejero Arechabala. pfro u,-tparaaaa onlspeIosqes t
Club Lm prunera julta + se r .cc :. In.. jC~r+E~a.. Iln cdad en la planta ba e d im L si~rcoe Cuz en el paraido" e+'telr raron en los preclios de Jamaica. Las prixti mas compelect
In Copa del Preidcn,, Mario Pe. c......... ,.jjd-.. .- tc.c.. .....,.. UZAnciy.amnaso ...... .,, '
Comnodoro Ra alP'sin laIs rrc(+' e i a atrl-(e.-.lFor. AMANINJ)) GrZMAN Nu"r ic R eultardul e. .Isola h0 es ,|a-oMaor Ia eier qua unIatet ran do .u e e [
p-. la DlreEh a del Ha~an. 'Ya~rri d., A,,:n Ih C r rl '"lbi[o f ,'l4lrl, l enP9 el cloira .20 ,dre, _hea rlsnae oa:, a h u, rcl h .' ld aag rs +f~ n e lr m6en "26 d o
E dc o Chzle deCadc~a ,,n ta ~l iaara "'a lltC~tL, n~t~.,1 rer,:c c n f 1 1O Ljjortll S,- d ez e a-, I -[1,,1 3 la $IG.iBu a~ol, nu, o e i a dGrS a Clisd-lr qr~ o %rnel o ,iter m, Cub Ciena- hO ed e mlecr c u vlnue lnPi o'C
dotorg dhre- clarrde....ns...\ ..... hI -Cl,',:u-l ........ T i Fr-.1..............., ~e.... at.Jrc e o ........... p,:,sr'........... alr...... p ..... \'c llrr, LlaCua d-aI;,, r a ;.... ...o ..... artmrs a-n clo Par "o......'h .... ..... ic....o
gor, 61a copascon un primer. un [I mn+I,G4-u,[r ,-irwb~+II.r r, ,,,11 rh,:+a I ",-rT,: .,l cri Uro Fe-rsiu, dh n,, rque ha i-eirewo. lfJ hinse aer l e!. Lin e erda nme rn. inuffosfanci en El, cxIraiorounarla Ha cdetiliparerid- b'
c er v u, culaflo lugar .A]tailICo Cf -;. ;-C.h1c :A -- Bo, r. DusaPl Mct ..u.p pf....cdjr qa:.1 a Ir..o, lnd:, ,\=r,.,._c,. oe [cu,-, pasia ren,'lir I,-n murr~o "uae arnoirlee" la V ne-Ir o a +rnpre e] laldd qulensla,
In's Tie Caroienaz Eaer, -,_, c,, .: .aT,,a,.-,c,-,,e, ,P.ir .. n den Ercops1e .,,,- in, .1 ;., rcp .,:, al En -t,,re -!-r'laale'_E, l dr rnra5 ecnl e ir d epea ae atr relo d,, o ve jeena-J-
,"c,,lt3!':'Trnr, ; Ca', nr, EIj+i'nIue acrarr e.rda st,d,h I :1 ,,1:uran T-ele,r, s el Go,:,ir.,Cruz %I. e!;: i.a, bag I :'Lr, a + antes ri ma a leadsde cque L oqia ha
enes. peroya c+,n gramne~rcrlr ,a o,,,,d L H L-,, ~ ++ r:c.,rlr+ I ( l -jc:tr r, l .I 'IVI a:ur 'h.: I I La ''Mo'e `':w') qu~e r L en ar=qu'ra noi iaera" eW hiskeyra e n.Io rll
r ncr iudtIcr %, arr,tl( ir, olr r,lr-- or,,7.i'l =rJ"..jl",1a LC'0 e'' or,,s I$10 ca p3,'ledel eclh,c, En c~l pa-rel -rE,I,, el per,.cl-- e,ern, cl ue qole,'aror, inrlajiom mar sloe en lalcsanlt,,a del gailego,
una rei--it r,,:r nab,: nh, -,- ,i t. ,,,(' Club _h ,,',,, ,."r+ ,ac,-l. .hrc, ,s,,-delr, Cxe. + Irnorr,- l .-,-Beru.,narrdino. pi;squ I o ,', ''-,r rue se er, u e ln na ll ma t ,m iayrse l oore ter
PARN-,,tt IF AR -a .al+I,, r:o.!,,,, Er~la ....-71 C',I',c El (elmL,!dC-, ,con 'l B-,%, :e'iu:-,er,s r c=r+ na'" o-,re:.lie:.r o.e"Be,'it,. Goz.lez. en is ,;a- Se Dan o ladh: I,'o cni vr~n Ir:cen+
Dr Ch do Cacciran Caro-+ ,, Koo,,,cl,.' V ._-. -,,t,-,,I I ,:=I, ,, ',:-,.,-,:tcI t, Pl,,hc -i,:,nal Nt r' ,dc:,j~,j , ,"I t~rrn dar rielea er, tI,." o+,lSno-.Icra cnePATfleN (iu quIMI'TF I cicdel ( I. -mon PaIn, S J
?. I. 1 lv F. rco.I w ., ,I ; I gri cu .Ac n,-,-,10.,la tem, F-ica~a ', 1cque rewil .mp ian arfncoo un tuapio Pero ar,,, un gua.
Se.& Ca.el I 1, n C. inF vi oc, n I;,nr.... 1 m at J-,Nl, n" B.:e lguo-, dm-Lu, i wk .-.aV c,-,,,, E,,rl ,,arrd.I _Ti,d ,u,'ara,',,,,r~r-,or il(s,'ruc SO o aLOaerlo, c,:n;e. jU-l) d~cl preow, de Pope Cruz el cie
c.lerCal,1 Gafn'!'t,1,,,,,,' ,,nd..r,,,-.- F Pl ni-,,i,-, n ewi,,,., i(r'l-o p',r-lae t ,tl5,,' :nrje-. Titl,-, uJeI ii iI,-,i'I.r,,.,ladc,,-ilrh" Lt, at, l Ce:, a Ce .erl : h-, mhuu. Rerjr-o Reic1in nr. IO] r, i Pniloe% oi onu e rfrib$ all;
a' 0 ,, i'-'. E F ..-ar,, ,' cnrnplei.. rr I i "4 r, I -I En- r I ,i i t. p13 ic or,Ch n que e~la
.W ,II',~~~~~~~~~c r,,. ,,,, ...t .. r. I,'' o c I r .., e,; I,- ,... iI'-'.', -- r mrn a -I-...i c ,. f A clu+, i ...
it -r-.j 1. 1 u re ; or o e I ,f B r t. Is J d ," i i i iIna Per'Pre ,
II-Dr. H. L. Vidana P U ...... f % ..... L I.. .. ....... a I L......is ..........d u d o e+ + ..... 1" 1 'an A. mw. a cuoi. ii~+ e. a: d~r+: p~ ~r~zO e" n .
parres en el... or...er. uu n- Suare, en calulad......ximos ;,e- a.ncl M....... onlanoncon. sa ...... loaes. para adumi una huboTin tripe empat.Pero 0 c
El Comitti do Regata Ju(l integrado car" E~pinota del Ilavaila Yacht ter -s do vcrdad, cediendo la pa- sre"el eo te c io .r ,a taH va1 urz zls. Icecrei""cn e rsdne dldnn I.r
", 1 tr I + --" N Juanitn. Lagn. Armando, Men- ;Y a Ins presidentes hay que gusts- de quince. Hubo unia nota simpitti-
'ana Yacht Club. doctor dl ri ,,+ l~ancia de doce dan trabajar ]as classpb's leIcn a tm -ru e'~tk,.
Qvies. por el Comodoro Yacht Club, r,-t c. -,.,1.-,Isabova frente at no disF, men de un tanclue adcuadolvemros el por qu&euneua nC; b diola ei 1 uS~rz clearle. Y si sa ei abrnece c et i nJ m.c.yel u
dotior Miguel Belaunde. por el Ca. Club de P'rntesionales, con dos vuel- pars practicar Ia natacion. El afio de Fernandez Miranda, que en rias SEGUNDO PARTIDO. a 30 tantos., "Happy Hollow". mrini. porqauc el oue Pepe Arechfibala habia termina-
sano Es ~ai s ot tas. Un brisote do do pe ; a quince pasado I a ODAC hizo su prim er in- d n o o t nild h o po lI Vil ar y Llata, blancos conic ra m -derero. a is hora de entrar a pa. I do on -ultimno Jugar. en I ajusta de ]_
milas opl Ls jvens e Crde Tntoon s atai~n Laconmetn- deported en el tempo que Ieva de Tejero y Cruz, azules. Sacan del J os. coino es natural, buscara 12 ma- Trap., y co~ando oyo el comentario
El dlora ngo cmpezn una nLIPva 1e- na5 ganaron Ja regata, qclue necesit6 cia pars su primer afio. result sut- director. Ademas, durante el i, o a .. .... t ec Tier ... vo e 'To ..... ..a ise lu
rie imp ortantisima. Is del 'Big Fi- much habilidad deb;do al oleaje maniente buena, porn notaonos queI alli nada se hacc en esa ,a at't-? del SEGUNDA QUINIELA. a sets tantos? T" Js e M aria Cuervo, Tit rn canaiian recordara el pasaje DIblicO esto es, DI01TRIIUIDOIN i$
v'e", Ins cinco grandies clubs. La ju......y iriepular qur, fronaa .....hn Ins.... ..................ia Ionian I edifiio, ya que las oficinas ft......IoLit.]ta Tern....Egurbide. Echiniz, ~a1 m as.MoIn racilaeonoTsrap enC rque losau61fumoS crian mlos prmae",
is coasts do tres regatas El doom ons votes Los re,ultados do Is prt- defeetos de fundainentlos. La ase- I nan bien distance del tanque. El re.- Ceverio y Orlando. una o nu. 'os6 it os .Y s fu... . .s i ca a. j Davis 9 Montere
I~.a las once deama n. sa amr ctt a del F "sn o Bige aa nd a F.a uo. ..it stadeJnroSr e n'TRE PRIO.a3 ano.son Jol.rtcn;uote yJsjoatMra. BeLS r~e tnrtala "'aotoel ugarcepoqudeoeniaCND. a er..yn to,-1 11 Iia do.Jlenaro4 Iulrk( 7. Frank
Sigarro. del Csino Esafiol yOs- sigientesTrelles y Carlos de Cubas. qeok- griey cii, le o;-6.;u te oas ins nrmnllua u tnaP..,PI1...JIA I ~iii nult
Pi A TRON. del Csino Esar o' y s- sPguent. ur qi a t- f.6 pan las principles ,isictones le contra...e ..erio y Orlandoo'- azu conoce que ese dia tiraban los pre- Islacompete~ncia mafi anera., cl~
PA RO RU EE AT LU ta.llrllg! ll~l I sO l asesoria. No dludamow, que t Ilos miois de Riviera. que esto filtimo ha sido una inver- Ija
i l~~~~~es Sacan del trece y del docey... .....
I-.IeCi-e aHYC 12pueden conseguir PI personal qtue s. En dlobletes R~o hubo score cerra- cion nuestr '. Pero pudo haber suce -
2-A. Reyes I. de la Camps Cubana C E Ii IIexlqelo udmetsd I a
3-r.Chd C rdna d C rdns ulLIhV f 11C .1 n i tac16n, debiendo en eP caso tiempo Irm irnfeo enb aisv L sP6,ra iaae o ig.tnp
4 D r. U h dos t re P mna T d a r d e n Fa IK u r nI hV C ( .01 1 r 9 e c o g e r e l f ru t o d o e s t a la h n ; ', q tc y a s p ] l c a s f u 6 b i e n r ec i bie o p o t e io R b s a e o e g n d r l l C r o s t r a i r r i l i e t e n u o o I a e n
.Dr. Ur ciose R m nEtae EauL l(luc ici Pi Tn I ~O no costaria m t]cl-,,j a )a CND Ade todos. A oia Pe ceder- Ia piseina paraa por Ila\,isdel handicap,. u .. ...- enjaminGabrie. en "ket 'nPl- silec. i + ..... pats!. : El-
S-Dmr. A Inc al n Sert pg ado Ga o nA utebr E1iC, Y'C7 rm~s de los alletas de Is Orgzan!- del 1- rera u ce na nlabo d ra- come'rian orA nton oi Goen z el mud fls sio e t er nbMachrfepr1imas. Yannv e- rez. ell ltdsesdo les: Mod nion"o
-E ey ipa R m 'oD lan G eba1 C 'C ... --- zacl6n Deportiva Amateur rd Cuba. dep-..:..... n lbr rlc alnrAnoioG nhlz rnss ua-Jrfe o a p al ""y onre rasEl vdetc e ple nonIn tea A rtoni
7/-A. Marurt Luiss Maruri .Mapa undlcl H Y C 6 TOKO.mayo 2.5 t nioe --u. s- aldrian muchos 1buenIos Pdado, os po, pals \'e;' en a~clon ja ,111la% po Y on el tiro cde pichnson i gist"6 Idoblrs Y pichrin. Y en Jaarn cl.al otea- l l ihnIe iI
R-Willie Rivern P Ralph Rlvclola if Y C" .5 Itala. Aigrntilana nlDamoca v Nue ] h +t 'hI bres de/endiendo a Cobs. Manos a unn duelo tenomenal entire don Ro- I en el Pointer's Club'de Cuba. en I/ firms prestlgiosa de Jos. Rio Are".
9-Erne~to L. Gans O() ore Calt'nte ("E I 1 4 a% n ono o r tin so; deseosbaros de po ulerc mettr con o'la o L -l Da vdeasC eascnJs lrad asoh etcoe a"P TE .
10-Dr. S.,I 1pnnv lCmen~ nen aims - Resell V ValdT15 Liar,-6 rarr } a( 3 noenlCand oeona o I la tetasosdo oe rtros o ti con l os I din ia a Ceasco os gl11 d anohortaio hPT
'eT ia a i oV ca a lsnl cI....1 tn l doe Ltcha l~brr le ill-,4'..... tlts ...d edo o roas b.. .. Toa , /'e 1"'
12-D ml ia e rn+ F Yo a cm Jr, oR ........ 3 Y C C. fiue anado par Turqu...... l 37 pun- ts...... t ..... tndal, Cubia onE Ins-J/"O 0)
to.Elunion/codeseniholso qLeIV inj-, a vtsiv-Tlccr" IA"IE L4
En se.,undo lugar fmad,6 Ruti~a ""fL A, 7,F OSPCK. LL OMAS
con 35 puntos. A continuact-161 lei- que afrontar InI CND. seria el moo- LCAPA VLAON# PchiE 7r T ELg I 9AIM"ACIT,3W4$ Ell
rniaron Irgm con 212"yJapon cotar y desmontar cl rin, de boxeo, $ O'y1/V #0.Vto wwwamfq 7,, w-ime C4OM. __A wILDROor 1USER
iA h o ra ..! 19, 12 p ...... tarcera y .... to re 'll porn esto es dle p ...... ta par a el 11I,$9R/
pecliae nt. ... organic .... Y aunquefs.do uosS.....'ILCA 5 ONA11l...#.AARPA.15R" WLP o' _A"a"o
,VECE9 GI ANDE uento e; .....Ltens..... esosriaP...do ant,"+ benefie o....p'oa ...
D Eutnt:Pant.. p. ataeon, que bien amerita efec-
.u3t tuar el paso semnanal ai .... d
Sueta .. 1 luqi Lnes a viernes se ca.d .,0;
+ H .... .. ... P ; pool de Pasco.. Mar, Si se q ......
Estlado n ld oS 4 menos dias. pero cs e] caso ceder a.
Filipineas m . .. 4 pars poder log ..... dadlores de....
A hpanas .... 4 dad en breve ttempo, i1 "
s. rtar rste asuntn con el coron I
Turquia eonqtf'4i-t6 en 1n ,malrh~es Robert o Fernandez Mir'anda, ro~i to10
de TRINIDAD AY YNONO ...... ral~a's'deoro. &....o no, ]a segu~id~d dc............. i- e, -.
e ] rlY H NAD ria0.Rimsta Ireno rnt iyt es 6 h1, on. dos A Is CND, de ro~trie, rv Ihorn .. .,. ...+.+,, .,s
Tit Q,-7or ,'an dos rd ........... rrda!;p~ : po ............ gabip ie -olo...................
M IUEN ... y Cmom rL 1 p'n una dr....., urR 6 ....io a n .. r ...pop,,+++I.a nor a
de dohr, n r d g no'r1lRstimla. Pn r/ItAr d'ri p WILDR00T sarllent l Pa lo bien plielade laed @Ildis. Ne empsil1s. Contiare saillzai~le Isnlinar. Evil& IIs casps. DIT& ilinal, Iritiestiy Jim. ConatiraWILDR00T hMy.


Exacramerrte la misma purisima agua del
Mismo manantial dcpro'a azul-tinico Cuba y famoso
en todo el Mundo- que antes venia solamente en
botellones, ahora esti a su disposici6n en todos los
h bares )' cantinas embotellada y al mismo precip
que cualquicr agua corricnte.


a


o El Agua Mineral EL COPEY ot la
6nico en Cuba que broto do manon-
tial- no de poao. Y es aderm6
u'na d* las poca$ del Mundo quo
noee ean roeaoawl, 4r *so es m'll
pura, m6t fina, m6s solutifero.

* Los'm6 famosoi midico% y pedia- -
Ires de Cuba consumrn Al Agua
Mineral El COPEY, y la1 recomrndan
por ius propiedodes. igeilival.


" tos manoantiales de EL COPEY ocupon una finca do
10 caballer;as sin viviencdas para eviler hasta lo
md6 remote posibdlidad de contamination.
" El Ague Mineral EL COPEY precede do manantial
-no do pozo-, y "oce en roce azu/, Io quo garan.
lira Hu pureza y la a/la cal;dad de oum minerales.
" Su baton conlemodo en odio la hoce la md< indicada
para lei enfertnos del coraz6n y lot diabshcol.
.


Pcdidos ;:
LUIS GUARDADO
Calzada de Concha No. 852
Pizarn Roiarism: X-6588


enBOTELLAS


Sports Pigina 21


DIARIO DE LA MARINA.-Miircoles, 26 de Mayo de 1954.


la famosa


agua mineralEL COPEY


ahora se envasa


tambien


TENGA SIEMp E +EI SU CASA UN BOTELLON DE AGUA MINERAL EL COPEYlr,,


PlgiMn 22 Finantma DIA11O DE LA MAiANA.-4Ircoles, 26 de Mayo de 195a1nrmanzas Ano ,^m'

RDE NEWi Y LAyBOLSA R ficH z plan al Desean prorroguen Decreto 138'Piden ser oidos Cedieron pausadamente log precos de valores

,UVA -,K ,o, 2q para Dsobre exenion para el cement F s e Ley de en la sesw n de layer en la Bolsa de New York
Col ..-.A lo,,es &'firn, o .a, ; com erclo para y . . ..
de tr J nrc l_ 0 m = de 'in Punta ,J 6 1 t
.... '...;.nho" de ]anl BolsA de r El "MHrques de Comillas1" otros buques lue I ==- --- T i~p~vnr Vo].imP
Val ipi F ni.vnrlmletnto rue renlders- "I :- '.iTIenorI YUl IIIen
".Zrle clio. pagar creditos llegaron. Imtportacioneit. Recaudancionex. Nolii tabaco tori-Cdo AcIailalE~~lia ^il V1I11
Lota creolsOi do,,riaalaco torc -o!I Actuallda'd Econ6mlca I
' 'i..o Ian len ol t lax udt erncaron n- ruls averx e sl c I I.
Is a yhislun^as'im. pilb tanaoinnia NOTIrCAS DEL PUERTO p, apovl Ministro P -- or Ramiro'Guerra e operaclons
,,,r hmta dos polts. Pero, nC oordinan Profesionales o esiat,*p~a.eI :-I ..",J.,In s":r. en ,apo : at i n opea ci n
r re en esta y las de- (latrte entire varies lmportaoorsil Fr Pr ...... ......
mis secclori de l Mercado. as bo- eie Credi.o su prograna ;resnt, pe-.,o t Dr. Afredo Jacomn o Cuesti6n basica de political A! . .
'I' a'. rC mentos clue se pensobs disfrutar an" En el dinatie ayer, el Colegio No-er udrno ~ofa.1 .II.IAgngpria ne
cein de Pullin LAmnayor parte de Ene elprog'ramade ampllaclon de J ta hizo constar el patron del vivero r nnJ "U.^ de" FFhrir an : d V!od l an lO" ..... -e id,,=riale.
1RA venlas t triwbuy6a liquid cio- actlvld-dcles que esta desenvolviendo te "s ex sci nteo odenPa cr an ei a ,s e- Loyola", s enor Gervasio Silvar, e Taba s'rein ft Fa hnnric a b e s d / [ g e i
Ies para reUi r utiledade. seOa. a 'e nte a Asoclac n de P .. nr de l. i aeel Dec o 138' ct hibendo salido eo e! arco a su fiol Ministro de Agricultura, el si" p .. . p r r d
Rno o eio u sat dn inls de C ,l, c e Cuba. La.)"Ia," s Iprime a ltni on preunta es ewya osr pe r oe s de l- alores en In
bAnd a 'os '' losq esta t ^nden- pn'lea de ^rSdio deCub :-io t ^ -mlr en16^ e hl 3, d a l- 30^ deo abr Smando d pertode La Hab uiente tele-rama' o D r ,"eLa-Ha,-ron_, a e q u n de .eryde Peel der pr. Ve c
cia debIo ..manifestarse nace y'-a "a l os o -eos nincipales .que " u nit %e,''. n c16 Ig di ..; a n a are eldainoliim D E uylol6 co' y rl naa u peet} im r n llno e (a eN wYrl(cedleron pausa.
_4unos dias ue es el de tender los cos dce sente'no se hJm, promulga"do por ll i,se vl6 precisado a regresar al punto I Dr. Alfredo Jacominn. los productores. asi .agricolas co- la psicologia de todo productor 0oarrente en rai seai6n de a ,eir. has-
INl incitr oara 1 acclones in- comerciantes detallistas que, con Goblerno la disoosici6n( ue pro -no de part da. p er hab 'rscle olvidado Honorable senor ministro de Agri, n eo industriales, bien sea para el verdaderame ote tall porque si no Iue s e re d s trar ,.n pe tla de
l t~lrialc habia lle;,ado hace po- bu ena e probada neces lten dc la gu e los e tos d e dicho aecr eto 138, la lista de provlasiones. 1 cultdra. a _c-> consume e aria- lo fuese seria un proteaional, un I alrt e ae r de u nr p rlo en el grupo
C6 A u m ejor,. niv e d ead c l 22 de cooperacion conjunl d e sus crc e-tim andose que es o piro du eira ,n Inform ados o( cel.a.men te p or Al i- ` co-- |s nal bie n np ara bur crata o un em p lead a sueldo j la r, ;u *r'. e E' 1 olu men,"
nctubre de 192-9. Las de cvco ^ "' D nisl-.rio del Trabajo que existen bu;rt a^ ^ ln exotco. d o o be e ccon ra lt a s asrae EiJ tolumce en se
_.....^ .1oo La d sere cios dares para,superar dif clades eco- 1trastorno en el curse normal de Is In$ e~r Hl '"au~ la v~ t"1 1 a ,xportarl~n, e los'hombr re it avrncc n t ;llera .lgo Ur,as cuanlas emoslo.
... .iban oband sus nas nomicas, graves e imprevistati, descarga y despacho de dsos carga- capita-n cin~o sl I . .. n,, clearer, hrremenle entire los
publicos habian obtenido s mas ; no m es e .c..a .. dc ca' a y aImentos. Hasta 1-Is once de la mahana de confeccionados Ley-Decreto y de-J .. g .t n g a n una nes de la industrla. Ess honoibres ..u. n ""n a Bul "lard ySeabard
Altos cotizaciones cdesde imarzo pa- .R cetm neaaau eara[ ,;.. .. ... . i ae abian side dlespachados purt; crete reguladlores cde la actividlad ,.,I acin peo de eois de uan e rn- :' "'.-- 'L ..
sido. Contribuy6 a la depresi6n cde teuz tl~rmono Issolucion satsaUcdLo- E pi mer caso sugi. o e, ci.. ls f unc loaiadlpetlsc-'Idsra e a~otrc oA s cc l inantpeden'. /de edora sde pim ai n zacin oemren v [.L~ .- Oil sue uaja'ron mi tet.' -"- '",, ,re spu. .
hyen el mercado ell inform! .. r ...... .un co mer c.ra 1 se cato esen l ue I53 C'IVeae in pon res P............"Siboney", que Ilie o ie !.. da a etermina- ( l& [deteminant n I~n dedoral ....le mliai6 ....... aey [ r......... P lecr... ..... ..r
proe ieron de 32 a 4 3do op er. Maran ao pud let l detaefon g6d aerfrcrbrdd n e New..or con sie j I nsirisneene suso spe delTa- iclmenrrp js h ,. Ci;.tie
to n c,. v : .-,as 'a rab l is a c -ra anipe' to d e 9A .53ere CS con e t e pc o- m a c g e e a l e c -as bas eront a sand o p roble mas d a l p o u t v d d / p a q e l s p s e C n e open-IsSn-. me aocr m o rn ~ o, m .sie i ,tpun r
El lod6..... "r6r on alza rie 1 y la ." l r 'car' s debido P"'ra l lep r a Cuba dpntro de ; ado. b~uque lleva., .... .. r a.rad~os te, ...."al de la industa........ c del pals. Elis akluan direct. ....p de ir adelante, allanaode obstaeu- jeplitr o ,n cnl ......
it Me... t ...Yok de a 103 .. n o Lqe' ..cr a % v...a ..or ..... "qu Ie-6anu... en)s p-n! o a l espafon ....nMarque os d~ e- .... dsrayn suhda.... p ..... p ... 1a" ... ..... ipcr... ...ts-d sientens I& briand ...... oers de t ovs Lrr ane Bt ~. ig arn r "mcn all
Los .; ^ '' 0 Josi o1 en^ '^ general ba'^^aron.xl liene deoe~~~ tooss acedoe -II a Ver ruz, 4
,,, r nn a p r e ~ e e o iin e 5 au n t- asp a n a Ir.. o qe, a ma n a pcuu uofi ia.. oc m o d eect. . .. .. v n c rl s, c o t, ,_ l ra e -

Gob nn n't.e? mc ric'an n s y 1 r- l-'a -La I- b Dntona 231 nl buque transoortacor hallandose far'a entod utom ri'e' elbelga, 's s s "meors an susempresas, ylasor- curre on los randes ]efes z- ayer sin x o, ur, a buena
' n S3 ..... ....... .__. I""1... .". .. >" 1... -- n viafe hacia Cuba lo que orodujio "L mboura", clue vine de Amberes y i la oncnir loda gc ti costuc ganizan, administran y llevan ode- litares, y los estados mayors en } fraccion. La U. S. Slc.:l amben ca-
Lon del ... . na ar badaP furzes a n Po Poru a, esalas con utn pasajero y carga ge- v Cue ui e ntl u cel Ja te con la apl ac"nn constant las grades uerras--y la lucha dao per estrecho .mnu l rriyenlra
A Um ento en onps nr VnaS tin. Cb ..... otrrdd a Ta'mbin llcg6 p ....dentede Miaco ......dedeGobi......rr at.... daden iei.... base d el h. blai uso d e m 'o", so | mdrc aA cb
loll.I lrfjd alsartnrnpe:ha do mer escni nt e, laemp oaert- re eerl lmni- ~otaaio rbra e a~.prad ciia as qde los, oeeCon letsblicos u- Iemsode esitabi lda ovmetA Louis pan

I en Nuevc~un. lo a York. y dev10iydInotigqu taade cIrgo general y!r-. l caona des n o a dpsltzar. Junta dc Goblerno de su preparacion y su expernencia, jees y e os estados maybe res han A e mp1o. Elr i oca mn q.,@nt. as-
Inl Jonv nlo 1 7lt se c11 c trt f n Y~li in pad rc5 el D e c uivet 138 eit es r a lu h sa na Ed sle m n "J c buSai tan em b rg o p la cu ione m n o res la a In d e co o i ns a c' i onal Po e ri os e arn t j d e alcana r rinue ve n'
E2n Ne v O rrle an .a ntin tr a n utal tao H Q dre t, ,icac, n del m ani ,fr.to .. .........dconsa .. -osunt den d si .. .. b a,' co y .... qu e a r i em p civ .l tds a la del 0,000 a ei....

gUna recient nformaci on es~adls- i New.,Lat'-A"c ^ ican_ an, s rroaa Or le a ns,-,,:,,- die.' d octoreVic n i nteesinarcuur a puc om que en c ases a- consiera n de nost prob da y e n la poiticsna iona en a po- y dce a Torcrr epo rt o iuiente a
vaas d e'mp ..... df- Estados U'ni- cn-en to q- s-. ha ,nstr:i.o n ,a .........n Cuba es p t .... d................... f runtcir....ios d .su s de ) ..-.. du i6.....on sus.m.re.. Insr cn test cd nupr... del _stado se q de l .isio.. d ...palia.
dsen ona ono. -erboca",lativno, pue Amada s Fiara en Is t n gtn -r11 q ucueesta~otio r 400,00 ll ilnci se cArgam noncle d au marn~ians l e dip,- oreq nt a 'lito n a acst ci~n c strci a nia n cui ado, n interans y d e |as p pad brantsrge n y los Hita l er m y lor s 'qenoperaci n. neUgSoSc-los men cubnor el The C'hase Naqnn.a Ba'nk doa :onpa'ra,"1.. ^lo ',ctntes en 194. y cn, ouedena f 0vo de nues..'o meres- | ^la~na d~espc'aeh ar a ,rry" hondure- n "^ leys Rentubliea elnen eonf a. Induastrlasny 'de p'ueblocubno e'n 'ussolinl, "y'en 'el em eeon6- Di l"a Cub'a -ailroad se endle.
S\n n1 Bnlehn d.. mar70- -. do consumidor. u ino Anyon,_ M aveo-. n e"' vn p d:- del G b e ? a deeTar en s_ n o"
...... -- .- %IsE 19. 19 El director arimlnistr'ador de la cedente de Port Everglades v al vc- Union de Fabliecantes de Tsabcos su<-, cojno ieyf nniro un Wairil Stree crr cun cd6 a cones ad d 16 y med a y a
Aduana de La Habana, senior Ms- u por "Heron II". y carga Y entretnados nona aplical .incons e ]a s control, o un Rostchild. die- par reud otia crten ryentuar-
I r.. .et. aAt m1,-la, dd 1- D no ire e Rirrdo 5enondee a re, de eso nt l d e n in yer s n a tnr, d1ee- ^ a 1 y edi;s del eaVn tes -
Cl]n 10 coalaal' I h bo. u l a er Be ido a, ss pr-cu raocra eea N Arcs-ced~lzr unta ao er en- tea yod I su utadalos gobierns tr Camlie eoe6 n50 oe
~nzlra .o i 1 rcte su. Pa br da doiclusive dori sur s. qe entrelaron un po ledn ra e n d ine Si rns embdrgoencta esti oe s ta m eedi s tya rla eon e om eiad l m no, a la yccnd1 6 den 6.tot al 7; deraIs cilia nd


aver e l |Hp (c iOS .le la -;, ..u .. a lnr iq, nAei Cn:rlue rys Arnnc araa ,u o a ci vad i m, a I oderna ondu-
Me~it .. .''4 t~peel~~nnl, obe lal- c ae bon t doPedrolVeD. se persnco.enlam onrblensefnn ru c ncutsoon re lhe n oms almoyds enu Ln r ioodesp asce-Re. d, efn clor, enuam:dadfirm3Oade icilon es 1 ,7! Myeerrloda


* llianleca en Chicag,, c .... "* : d i..J "eia SEse^taeldn dil Curpo. endue ndo a n secor.ndum Julpn P Cann,'u tones anexas. Lm question basics metsn randes.oenormer 1c6nrd e 13;de nt g
lUnta Mr. ns e por lrn II Lin 4. ) .3 'i" .onucseIdio nEal Dreai dn-de m eribdoto entelv egago. al F R- y o; u. ef, ede dat0 Dec ar lam e nt de r es e ats:L o a produ toesy deb set" e re a as I uncas q u eu den i s Torre r en 1 8.71io ne a 1.18 ,
CHcCla G d Oe m ayo 25 ,P dce mado leqUi- Me nlo a en Ah5 Ia r has qluei ye t cue]la ae de Gc , parres la o cleta la- l esccc nos.dcans y c i lat n a Mdo s us a.dear d- I u cc onmeri ayrc dadonaro te o n egtad proad poerdel esa lo sem ue- I ued6de 4 ly medtiona 4. dely feea .
do Ms on aAmrica latia pomr a da s ua nia- da o "!A au^ i n' d a .^ F p tir~i- 10e eso 400.00 kios A nsonc e ^ ^a^ a ede I r afon s ip-M rt frilima. en ]a a cc16n estatal^ cuddo nin tes de Iub ns propias br antu d surgne o cons Hi laemr y Los que peropl coregoi s Men Cuba
Pe lu ietes n 19 % c Utelnan favon r der nusi.a Menre usVa- an ads "ny"vac B'r a ocrr oMncure-D'l ey e dc inncnfn nut-2 e pel uaoe -soins mat ener l ales q ela cincia y la I Cu1a'Violes sevnroad Al 00 de.
wieto dh C ;e NwLrllal Bank,7 of v OCI ar-- 9I1 do' c ns umde oaA unae ear.n n FrfidzCozde.ntrl de-L A qi en ala, reznsimn Atentaba lrare 5- cs y atnca n,6syceadenae, a
I, niDon.non n;u 2. nlaiuon dep conra70- r n9e2.nsfiprejAlos y c naentercbuenaveotepnoogio p lnen alservmicadeyto- clones r .11.n8 WerraStreeet


El direencaa nlersda de le.arro]]odenort.uargma H a .dsav1 ^ 1id F r S S ants "a3 .rdrde aM -, eru dctrmna en de . .o- d tape deidutri En ub
a deeLadHabana, eI- Hnduh M.a ^- par "Hron a". LYan od rod, mos con esepe-Jss cinot.ml. aoLin Rastchetee elc--t o a miaern I qs siguientesr
Enrd y n s R i lo de I;o x r ^l TI n unhle. crop ruc u6aerei.n-,iaedau e nd de r iInsro e l'la Ins- u oy ns u os n- porqun hy otrm d oi S de lu d prira .
BALDO S rh, ^^ nro11dad 1mueIe1 E' el^e1, es ncin d i n ecs nabl.ebycaI C ond mia dde Ferr oCa rrila es form hna d5sdRhe
tiee vg 5e1 de fspe lEcao 1 9 n S ) l" ibo laPrdinds as d03 s-B, LyeAv nid terPearton untpo lzmuerplle 1'dretr esn md a delante y ded s.7brevivir, perun euba
nn~o els~rearo e ~rcu- ] --- o l'es Crla P rt s d a n15-, ceqe sear eSat Car.seleoeAnmer-icanr Sugarde n s.e odrPu lio dlEahdieneocrmdals ranzaine po !v eiaa21y eiatdaa e
lhave enr. M insonde tuipre lam lidennetane: Sni5, dha pieein'alemuiode tbs aelHiaIoenre[uondo -del I Lae hporerlord tbo urmetebcclapoeta d it. ue as tennun vlutd e n e S ga e du/1-i a
con l itreca en dC -agoeu chi Ie ....d h 4tr `Q o't ~de qtniente. sotre- B e a'ecoecunol oea Ad'' a lso a'icacfedelaPnnea t-ioLa razn exs bLa. uetr~ anspcarente 3;ceN a uarC.


a I. 4e orde .as prs stea- a,'rcd u r - id a 10. o, e a e s' or- t raeide s'deBrco iL rl rn, Juan P sod o a d dae- gnnr en p ropri n a l n o etr l e


d As la oms d uth de (Hr! ir \'e ~ o qtn.lrlu.ar e Br su P, Amries 'l. '"cafr ." a'ar v lo de Haba na, fu l am d Es u vlrim e o~ ars ila ns ,'u c'ior:n :de l a'Dl* m mueb m n ses d Cu a. E 'lpr duc o tu^de de su neg eio co la mo i rad' Los i p arai s co rd or s J '^ l endo1
Arnl;...'otocador, DicctrAnai-hery",entr ~qie aHndoealgorn. nd a tndal113 Ins Ylpel erhartamntrobudoes egst:Lmosy prodctdor dcIer estmulo enlan de bneicios. uElinternsF oeritn 1de dlcho mere o e a 4r,5,


r;n d n-Gsl I n p ra'cnIfu oIrgn-ilsd i 4
CHICAGO, meyt 25o r 1 1os Ihtlo o L a itiaclna or obu- Cr l .; l p a se e. de-, orr oa, ptnnoeynde yud raz on d I, tran dmina nello el al en s tr se venliron 10
Pei Lonit ;sr ,9 n is.. scitre n o ntovr, d sent~n r o ue I ens menI e sDina tro)"*, ,du o e e breo M ruin h rl m ln A Is czoen tflZ rab la I nn re p eroe-utr-y a t raen losncea e|mlertesin cde m teiaesq eperaca I ionesIt.1 8, 1o que hade 11s
nrltdoLi 0-o11,C'I- p or' n nie,,c n t a e1e'\,,, as de rtllr ua n al ~enrl ac tln co\ n Fdoerr le z ezha naatural do aL ~ be '1oenlz oq3e et'renal -icoIohr s.fn es e nolus d polent r s dlpersonal d ue n nponortno.de la.S.
Lac. tnd cin lcs taS o dcsal ( 0 l. 3'e uno d N"nFtto ]nduep-idfvlad mn n'" P -r esda n5 le Ha b A an a, vlcuno Cier Ch lap le l 20 o n R din BLtlzta dercmeltole i"e IIIlM 1 0flr et ae n d- ri slcn esse pea mdiahoap;.-:. ,n ," .,"n, rl
....ciad de I ]...... ...14.T0 .... "he, onlu lcura lsjbn c f ormac ro s .. .. ..e ..... d.... D le........del ..... ... ... .. ... . A..........irn indutril enCSb,-d Nt o binch nad Ins... p ....Et. ... lore
f~ucnclada p r Is firmez (In el to- icu oa, it 1 q~e 'r~pr n qell polC'l- esLP capital.txuseon Ill vim ilante,1 l o, A rmint d a lae obc i ole alen c po uco ,elsr etrii in oInau lscud rnctzco lce
h, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f 13.0 Ta-)p~d,('~a4 L d a ."(13 nes ,cn r ~ n I. at riernuctr n ,i inrlant Otita tpr qu o apnr dn e
ro ci els frijol do soyn a Y e llJSpea1.0 co us u)ss~ e .]ll nt 13 h tariaaIo pernl e, 'an ec an Veg ue z torreecl ]delSe c evi n onn 1 a en r heve e ae sent -mlr n jun to yeil|as condclcionene s fianm e I res ls i dur a lt sa ala estspe cntuar
tanana el scetr ioado'de h rscro u stl a -- o a ne~s i nr- 5 ICPre t id a 105-D. e snor e s o SantaIClm ara. s eorsrt -- cioUcl mor n C Ya de nsoque ones tn- nPaderseulnp ,el Esacua lu el n d esr- teolricab s ode haciny ues lr-le va m dan 1 editluin a a;rvchaimrInW s
Tot cle i, eision F: 4.5P0 -5 3 Ila r~ceedico' at es~ dio de mbss htier Hienlmo elrelAnclolua, F I lci-t freeo hiuohevlrar unlaborbreedee farzIn pmesred cleastempressva5i tn-enpLin1 en eei uaSugar d n18,718 nt19.148 u
m 1 ent i sabpn de 25eIll Piro O o wacioi nado I -eirtic'es. Ileg n.nsada.InUco-clus16 na" B o t ez il Sg uinre it o- lin ran our el cme anra mlen losh m n e ne- aznc s e l a o a o e t e l s a s e e c a a v a ~ re p e v r a o a o e t s rl Ida e
aucn or n do e man 2 teral a 975 d S2 en ?l3a en o hic trab n a In '- ee qu la, li r,nt A v " d I ,,-aa t-on e n P lci l ean0 Is l zd l i n lu a II g n ro e r pac h l a ni o e ta ls dl-e e
Ia Mt\ ll' a rdIn s c om rssha,; l tea l laeorcs de n l' as -el ta le ( ,- '- Prh ia 105.[hr c~o Gnt-ae a j bo Adtor- E:i ,'su ]lanveg 2i 2 d sde -a P, ah a La ri li- .n nor lon rrplelo 0- alos foe elnn
dhie.s "y rIn tomeh LI npnno em e e mn[e e] luiIsende Cuba dpun,1un esnt' a.q ,comnase eostns meneat etsryalpensene iniiaa na ba
roll e lm it a] a lzd La dea 2 nd a r ',cit tg y y hie I- 'D- s on h pa ra Jdoshjerr n esp ra pit- de l Y ate rtn orhend la ncis oue o Cl ot n a a ] e re e ~ eo ,t de &t s S a e e\ pi unt n u a o es a e e r air a s . emIlil n~e er c o e on m y at.
6, c erds on e M r c. n u6ga n- tooc )3 [ n I p ,t p l v m -n a l r e : s ^-aado d. n aen rn d l o fl'e na treg A rdoleA.t e rnl n dcz AI- r s n sn uealm ant on F tdribuez C a ritis yv ren ed or dees inrrn a l enc16nre- s m o ben eoor uidi a d dl ine riha cr- Pre i h mero de ndev valor es
Ccl rln cnns< nfrnr n~u" cir[l n 412 -A -3 5 erdo ad ata DiT. ,-efinana] ei de nn, ef d t E tad Ma or de und enbe cel coalet oene Ins1r sde~utd mni p Rormus Unted Scince Fu d d : 69i
de" el t ,T lim ss L s iiiai s D eabu ir n viL), '2q -951 ron m a esta do- con~le z, d e hbo i d en m bpne d," o de injul- zacMr i: o ler7de ]I msm .tnt,] n-y iea h~isto r d laz po duen n o e.rrralrt.s pe"q E ladia fu6"d fn-- tnpr e.-
-Ibllt. ChC,2 lrc I in 13.00 I. wo c fianci~minto n lo ee ,' -f,iin. tdm l~rn ~r,('linrin pabi n to". fnorn 4969.Habana. qxusints de tRla Conmo ,nrEclndellr. avaflponte lel Pdos Pulios tiempsyt- eo dnlspiebexpIrnncla de los geneprslals'0,c Ine s Fun disminuocn'_ en Ill vou
):r d a tc nilt o 3 300 'ro 'l i A A e ia La-tfa ri p a .t, q" ea p or sda 1-A. el aro ct lande 1 in.a Ha lan ee tl que h Ia- rte 1)e deE er to nor Inevaba pl s e- u r- 24 54l ot I m ltp ic n a o a g m e t s l a
\1c~ lr~e o.dta acunl bo r- ."sa rde o- ncn-nrseeara d1 isonneescp n o ueo ue enao pesnts, u eseaa
OL:- Qu p .ruitaed l~ a = uoe llo ,'n`ITle t e`Tr`F l u la o n a rdo este e nn Pab 1 1ena fra Ill's uarta En Ia~o on q,Ie o~ l le ta In tire.prando los producdrls, v en par
Fr ltea ii rn7,00 ,ro.M .Ile.' e* rs al ec r mp edlo n ar- a e l m e -std av, e aorne ite .ee d --nh.5lc lrdels grn e e peasy Li d
I, C 0 lion em~tiA C~uoo.n~ce o I_ dpl~ocict- d, ficr n Dn Plm l idn l 5 lirs A" ga Aal- n pc rn trandl(,se ecn su r te Ile ta s.oe a rnir Pla D ele,-I'uhaCvlaD d 0fLtrO Y est n avconre 61 v m ls- lcnd u m re~.dcor
a, 7000 ln c T ,I ioi P [ I od G n, Inc l u.stla- a er a. n sepin I fn'r'a el Cli qP re- dnLI p Q 5 t asar16 r ni ia e~ l. C onres n- m ndnte ,o s ri p I ia,,r Balbr x rin. ie l ien i V tl l" g .I lxe~sf 1n, o
1 -11 A 1.00 on rn R r Bp A 12 0 0 u un u i is el o n l.A c as le r ea ud~nf a en n ,"ta n y un pl a a un p d re d e o el l as s v v l nt d de m n po o ,la d t uc i n e
iat na r. mr co o os(c run usri imnn de\iio pu linlPs on ho bre de fo :Yasimn-ma Inear-a ig n- Paa... .. .... a v ntsqu
cieicesab 2 N 10m- "(Ils o "D" A o E;..... a agreed IDO tI eoraM .... ohumni... 6c aeH io.... ,nded i .... ma t dornet es u nd ls lma e Vre i 2Man a caborm estasrip dam
d,. l .~An, ~naoAin,. Lirscan resenc.,1i..a'."-'"lutn In l vi gilan ef e aFnaea eLa('aatsincnae velunprePdr u
J,,,In et a ll o e o A 9 7 _"F r i ra $3 5 2 i on4 !,z l ap r on d elPa rol-d ePLcla rio u snm ieo es a ] A olrt n c o n rinvo nIra eld ead .. uePu e ra n t v si nl m pae 1e n c u n
Am~trr~m ( !nc. l Harln v1,r; (c tode-Innanpe-ntaldes (I rt A-da lam etenraco r iahdad quide, pre Ae,~ de la soiiaenn L262m drs dp ePsial mpMr-
de Ptm i,, r Lao aan,(rslnpece n Goor _d7nnue JOSu rFerh nde oiu.,de1a1o1icArtoos d laprodceln, prlpal mecan xteror. a eevadse s- naform em arease Imp alaie
...... .. ..11,n.orm0,ocrihas1-u-,n u]atnof,, ,oade rt ara,;nuieniseavnr"nrroinea ten- ,nenVetde, deprodu eionAindustr- AlIns uienie escreficao Mniistroede Ha-eleiarmadastestdeenttotalment
1, ziabido is 22zado I or, 27teI der a 1 P- ,,vltde o [ rt RierM r ilddspr o el dsfaad aemeenci ahs vntas yr s c onoeadas;Alto eolu
Chilr. I~ V-'jn,-h~~~- -" habo cn I a n CI lsT enPelaCL]] n todr n sAcim l drzIn lro eeeal"_er on mayrsuJbt oi rc isa u n p lsad le ea rm so
IAninirAri ChcaoA!(,,-LI '1m nIl a~ cr iet pre V rYtie||e5 v almieni nst r1puerto, n-s "ral dpnlah'In Fednra~enlnOrra Mrion (ertrva ie, ~nlzr monplies .,'re- seAmoues e n prtguniad alcneer, sguen d oe sabsoluamnle nee,
up rot)rcn;r 18AP-515 rd a| der128, Dia7 rc -cldl" a trr l. deru n ura t[orel del Pe rtai aord e l lH aun arenoblenc lcos oblernios, Peor i bn efiios desui d umstria aemale- Uriotqed lScienctaqesFund de: d.9 ha
cc n AcnorI ---- haheia dI'. o~lto 9:dosta1.114 pa o Ins e io ;-nichez; or e~nrese ~untaln. e enotdoJods teposytrin o pie, xeierdeIs eeaioe unaetalnesos223
IRI c np rl ald ?2 A. de l ho arI~ lla t nde e H oan p el q F~ uo tn- enldadesl oorure t as, non le rnha ,In r 1 i mo q e el n nscne. no nrpia 24 54ltIr e H n uaq rota/r a u p
o ala hrin d rl2- o eporr nresoentc1nde l rurn~s arn mn: l pln see lpoeodllie ar ee neil n n fblat
zci inc IAlaa, nr a el hi tLo neFusa den 0.ti a t's n s ien o rtr- me.eu re l nlor s n deice qlue erlln dina mltao n r a n acn atiudle~cadeq e
i as r I ota 1) e chl a n, a con tr a 1 PI3.73 ico oardo M haban. s e rao Tamble n i n #Pols a lod un n ll~el eH ced. f~i o eaoe n ee
pi ? .rt , w u dk ins. xiie ic f en o c onru n nmrotn ubi n P lcA l i c uir deal Ins yr a l e b .d n- H an .e ndu"tna estab eeidaY of ee
-ImportpA Iselone. Yn ar- aroenal. n l a mra0a dn' l- eInstasoenn ciones secle nmrs, de L osnorale sei'or:st os rideolsa r lqu~e nu,
Desde h re tou hesi a] risor too e nonuulcnrtaAtn dire ts Ic
.. . . . .. ~~~Po a in YH AI d An- Is as'. de nr'e l a m ls..m A, e l 1 n, e nll ........a vInde ... ...yt Inr- m ..tne e f... . a i.. .Ins aetbe l .. .. .p


,' .as m- ortactones nurwie l ,,a ro a spro, a HocII l e vnU ei comanl a11" .. .- f................. .. ............... 11 - -
94 rle! actual ascendnerrn n P0115.874 'e .ns#, PelevoBalbm. Fe Irnslad. P- 'a y nnndel enmunismodediradlasa In manufartur-ie .-inen ain 'enta de itles plone tris. l
Irajlda por los 'annres Nancy Lv- rt a a Ir eqdencia de In scfiora ma- [La rxpeiiercia delpInhumnalidad v nrsQPn e arene e nIsll sAmparns cde mesa sc'e
keF% die Holn~lnn: Veraniai. dp Mila-dre del Ia.0pnie Oriels. senoraAn.,n- asituacJ6n ar'ual del mundo nni n ais ras uen ons'fabriean en; i-esate rineiul N spsb

pals, \'lenen; :^ ronernan detalhs-aexactamenle j^ul. o sop^^ t^ e
,mi Gintun. 6r Npew Orlezns Conn- cela Rodri2uiez Lsrn, pars enlrv d'jan dudlas al respeeto. Es una tuacidn allamenle perjudwcial en to- darcer el despachn de t6stws en el
in. de Savana h At ira. dr H ouslor* le Ili procne^d d cd tin terrene a d-. cursti dn sim ple din mi ca d e In v n- d os sen hdo s par lag razones Clue extra nlj ero om pletam enter m nta ntd os ,
rMas nnl ytei' d e N apn les Em prlff ll id p ars f e ar 7 u1 r re t a ooi o pd el .es dlecir, co n s tus p an tallas colu ca-
de HambuIen Fn Iastrr llez!aron rj csntumad en dlnoro en oeeelvn. Fn- 'dsypr oe bee acn
Antillan S 0 Sei v M6- .... Sear ..... Ss P M6...de Inco .... .......'1 .1 l stvs l pars ..... ie ... ,s ..I cn-

r un ic B n l ad o Avs t s n tv d e l P K r o d m e l ci e t o u e a > d n e n o s m r c n o r e r e e s. ~ f ^ '. ^ ^ n ^ r / ir n p ue** *' a o lon d m aa I s m p l ltua n -
Fr en orte d .. -.. u ele d ...... Tpll | . mar .o.n 'r aleq Clls r a rnt d el c ist a c ulta lr a ices ..- ....u eo n d o derco. petir-,
BlEnc, qure~rnalt' verse ,ord; 4 En relart6n con la flota mercan- 1c1,,lndestnamnn, important dachas
,.habi ...... bido 198872.113 kiln, t" e.spifiola herring .... aovilorn ,0 J Idn!e a t i ,rlamp...,n ..... Jos o.... ekr,-
d e ... ia. cent ......mos e le Habana r.
Fn iel puertohu n a s foradas y lists, svl pin nen que in-
l neeceI nan sabre unR opmin!6n fieial y t,. trndu~cir los expresados Rlambres,
, A l a. nuee l d e a m aria n 'e en. nrivaldc a ob re questioned s n p aieras. r m l sel trick s y ofirecerlas a I a vlonta ,
,n;t-. -b.no 1 t-os nco Curni a u. u rpos looe atetan aci ac'll d on aey- n pecuel n nAontaje In .inismn
L a]; .. .. I .l. cns: n Snr. n Di cenay .. .. r s 6 .n u e. l se f o .h y j u e r e s 2 e gi02 n el n i tu ac ir n dd e lo x c o m e rcio s nuo . q u lliz r In s d et nlista s s in
trisen;uRacln de n Marina MercaIcm a B33 904 Eilrdni rer" a quir-
a t ,..; s d e C om i t i pe. e n M a eh n A : A r i h a d i h no l u e s i h ie n i n fi ot a m r -- y n e s r in nse l e s b enle f i ei a p a r n o el-l
mrs. Andyk y Sanliunder. en Santa' cart'e relaf'lola, doiat leVPcevJ- Convoradi rnnikintamente per el c dos y' probadaq ]A Cnnvocatoiytr asfedsomsuess -
C la ra .a c obiro F ritze n e n P auIl I g ra n d e t n F u m at~ ria l es d e A p r 'e n ,- t -e r. P,' ta l hi ard e n d e l D 'i a, u' a ro n d e In p a l ta r e uta j IC : O O SU ~ ~ D R
,Esnim6n 2,o BahiadeNu-vias y I eslBa rrse our sin envbarlo Enspafia 49i-I'sd,4 -,-3 81. IA.-, K,,,- 3 .... ",tno ,' .n-,.,,, i u Io. C ,i r ,
Peau d la.ncns astlleros muv imanrtantes el edi ln nc'la]deIn a pr-r,,. r! -a I ,'',rr,% euth- ,, tr, ,d to e.''7 1 2O '.n a nnerlu
,Habana, en Hpxvana Central: Men-' rnn posibillclad ennmstrueti;,a pars diciiis ce idade sito vn R i,,-, ~ 1- hr L- ..L:. a,- Lo.ren:o Reef u 'F,
Av1, la,hmattca v Saui-rer. eln re ,enerar e-,a fleta v en eatabile410 12. alt. ellesta capital II.-iI- ,-,&P G ela Vcnim Monesi rRoclri- tla3-, ; [ nrn ,nde .a pa-
Flnta'^B ones. Sibonev en Ward Li- poa.a di `s spars lmportar el presidenria del seiiinr ,norl 4,-. P z ?M1n.;r,Bt arr1aAdeirmr.n,', a- r r ,,- 1,I: qr ie dican
ne: Florida en Ars~nal: Veramar 1y mrntns Ariele oobedeeec e opnsieinn rrA Rndiriu i. priesidente .,,.,!Fi-anclrdel Curlo ,orli .. ]i, I p-.ff i,.n ,n de-1.1wTric Ni{"lj
Limbnu-. en Pan Amnerican Doeks: en~rstl(78 ur sn hAccait Js inten(n. lde J A ,NsF de Deialhislas 6,d ,r ."... .I -ri,].:,,'J,.jr r,'t l,L.h-,cd%,r, ,'rr, nr leunineuldis.
Tioga Star v Laida. en TallapiedrA: de Importnei6n. rma ade l,a Habima con nn cl'.,,, r,-,d.'t. h',o. Jr.,;,iuaies Ie-,-, on. .1-A1-. I','hl l'nr,,,r parzeefl.Ins
Gillum. ell Atar-. Linpnoata, Bahia constructionn y a a Las vegm9ac In i hdkismnde v.rca de 1. h 1','lr''I t T""(''g "] d' ] u,',rarl, rtl er,,dp Ha.
0- Mptanza nn v r Mnonten e da sn e u d s A'bn lo ern a, erev -i ,,., -,., en -Ti..e'11o." u ,-,"'q -,ben ho dn on re..ds.trtp, e:rl, F Ie ac-:'I. n..e .,3 l "a. X $ in Ph- lrq ea:-P ,T-M ,ruce err /hl-q[
via Sur: Tnrniot, an'tne- 'n Cisn de rue Ins preeloi; de Ins buquvs aeur dotnlte A~ambleaen aineC ra'lp ,rv.n,,, 1" ,.,,1- ,.,r f.m 'lbn (s, u h.,'r' ,,ern nn
Blanca' A!,oterdal y Emeriff. fnndea- ra el na\'lero, resulten lquales a I I au ids enm re ainsdevceea .,l r fI.3" ,-,d r, s, 'ce arn apr, .,, I.;nlna r, e i ---enurkn en d
dos en la bahis. extranJeros, a. come miximn supe- n.p c mr6xma ,rnd, deV ern ,-, I,,,. "",u 1d r'e-",lcn l eohr n -,rlt rl~ : er'lcle d,"
nieces en tln ruiner par elento h, de eornerzar cdentrn rd* o,." h ,,' 'llu;rr r 3'r~,,de coI r e :,,
Emittres tie una easi Dlehwa euestioninis serin segura-da ,,., '-rI-q nP pl'[ oI lll
Enunsncll er mnlv e~.mente cryvisodas en la pr6xlma Lev bei lat a ,, M ,,, ,, l. Xr,-,I, r, ..Irn 1--6 1, l e xp I, wsr, nos drle elme
Ir file entrecada lA eperilura d? dP Comunicaetones--maritimas, una Anlctn e la ncehe, espr.-, tI,. :"Ir: te, ri: 'qch a,1.-- e aronI n- ;..51ed a in r otie e, lie lomnda
[aoptedad nstrull mn ls "lx parle de );I rustl debtslover prrn . . canon ClPoIj r, er no |lin aurmr, re 104 de c, lior quo esla s,luaciin de h.-
%,es ontud donada par el mu,'lada en el primer trimestre $YA011 1ocoruu nI
m,erpo tde In Pohl;ciaMqrltimai. a 'a del afio actual. tros ofielalea del puerto Y rr, e110,- rmetc, me JunKir. llin Il ae bn h rin~n F e e ~en entendidn
Fannra Zenaida lamno; uda del I I. El inventero seflor Zubizarreta, se consigns, que segtin lat 1 ictl ils. darmn'teInd,',el '1 rP ul 1-3no na our rno nonpnnemns a que me prn-
,11ante d eor e uerpo Juan Ortr.ga. ell 5ae eta dc 0u a es del Lloyd sabre con.ir'uccltr, ltM rl painl 4,,J miertrao 1I,',i ore, re- teja ls IndJsiria nacir, r, l. 51 em qua
qle tourit6 en acto de servictooe e lli im nusade leI flota pafiolit tiene mn~s de u s-naval ,e punts uns, activ'dlad err- tinis d,' odo, Ins demtaf aires esslni a ] n tl dusta.iaexiict ert si nnuspro-
d~a2 e arl d 153 cund no-senta per eientrn con mas de 2.5 aRhos, n ente en Jos a-tillercs ilernane-L I I-'.nit In.:tmr, o1 ye mucOUS d~lr rn,-, en contra e e a l rnpa.
redis a Is deteneicin dee ,.in delm- val n blS] Ddg rb --ute n a And dlP e Rto y proximadlamente 110.0900 tonela- 'holandeses y espaholes, y disminu. Iten dn ranl e ',,nna rnl % o 9-I ,er. "to ie. disposhioclonesvigentes Inter.
da 6 sde l npue nl ieiirenabl d retr aqulas eq dea sada aphrudi.
frente a Ins muelies de In F1oads eveneents, inoclue hare clan en lag amerleanoq. Er l.' l t Dpte,1 nrlpe n b a d r, e auels u'n enandreh,
Blacaqutn a vese arpenddncars in explotae|6n frente a In registra un aurn?nto del 3 p.r r ene' u eetr Adre ma re s h'd,
Blnca el ienta e rsel n rd ren, e In l0 c petencel Intern aclon ales. I spe- tn. A final cde 1.953. lox 1:;rrr.e rn 'aIt ,c. IAstr~m :new o re t~p ne n ait engnoDe ael|l eniz p erecua. o d
nn rvotar ue ortba dtpa-ra que el Oobierno duple la me. c onstruccidn era 1.136, cn run cnm~m a~ ordebeoneienela, e[Insrepresenlanft es ;PfAbrical,11do
rondo contra el vigi lane express. dirdas necesarlas pars remediarln, mnllonea doxclentos noventa %' cua. ~Ricciper un.,nimldad dar curnipil.- ol:nrs products, t.
do. le ocasion6 Ian muerie, tales COMO mayores primas aRlIs tro mil oe~hocientas aiete~nta V getsmn',enm:, ,aral ,A Is Jornacia de Vera. Muy re~pewuosalmn I
'La casa construida en In ealle de entuedamnode amns oe~o.(o aa .rllO no en el senU d ero O e. A~oclaelon Naec, nal de Comni-
Un16n. entire Lindero y San Mij ,lguel, is a lag astilleros parsa celerar Rusia, Polontis ni China). I tanleeirn',,nic. de V,'.eres I,:, msr- gisc-nista; del Comerciri Exterior
SReparto Fraternidlad, en P~irra~a la~s eonstrucciones, agllldad en Ill Per primers %ez spareee en Is les de Cain zemmana Inssclue or en- Oscar del Valle Cawledes,
its. de mamposteria contando die sa- er~dlto naval, prerris al desgus-, rstadi-tica cspahc.la que nc, g ura aI uentren en ],ma numerous nnnes de priesadentoI.
in. comedor, dos amphias habitacio- ee de bunues die nms de 30 &ties pars anteriormente par eonutr,,tr me- Is% ceajes los jue~es, loag eie Jos
!nea, bahio intercalado v eclina azu- su relpaglicin, importaetfn de bu- nos de cien roll Ionelidcl anua~ri numeral pares[ ]D OD 'l ~ N
lejeados, lavaderox y utn arnplio pa- ouea extranjeros y deagravaciones Xn el'a fitG'alrn Inizlnterra 3 1,7" 79I Con ese ,-euerdo. demnstraron Ins E UU0D L A N
tio al rondo. Pars lograr Is cons- fiscales aquiene~s encariguen con~s- toneladm-f 12 145 40"2. en e 1 952-' detailhlsa, nn .o oi que ello~s no son VEIN/DE',AS4
trueel6n die Is Mi~ma, tanto Ins trueeiones nayalea. IAlemania 633904 ,514729,- .-tidos rmloa al (us at .|rnplnento die Is% Le.
miembros del Cuerpo cde I nhP,11lalOtro interesante infiorme sabre' Unidr,; 55V.82 ,679 81.51 Holanic'ies snc,alec !Inc, lamrbion fer part]-,' a loduslm chm1 soclml CIII
Mmirltims. como ohiciales y a'dstn- ha conatrueei6n naval en el Mundo, 490,489 ,3758M., Itaua 352 W4 Ciarlcts de cuanto signhfque proglre. 1P1OMU M 10
'dos de Ia Mari.na de Guerra, enti- fuk donoceldo azinitarno en tlag ein- i (367,Wi y Dpla, 144523 1 m llllmllld as


IO
u

[i
1
,t
u*
a


e
aY
I'S
nl,
t
;a-
as,
In

en
,s-

on
Ila


LA.- rvll


- .- T A Am A Milm A ILM12- -I-- ne -1 %1--- -1- InLWA

DIARIO DE LA MARINA.-Miercoles, 26 de Mayo de 1954


B a I a! n cees intensea labor
P[ orilufo Lipez-Frresque, de propaganda


SIo reielS qd n Zoteiai -para eltabaco
.t IS conjentarosdel cdor.,.r l.lliqa ai-,, d, e ertotrr queno exs
ell in 1actualidad wt na !.A ,:.6 ,-,nfhlfcl, entire e ]a pro'ducci ndeo
a11ear para l exportacl6n y )a p toduceinde oiroe blenes y serei- Se esti r a*
ci. ~aeclioooioil '"o .. ..t" "a ob ,..e egarealizan~O nor
odomestico. 1o con el terma tlevaoopor lao o- s -
c tOf,, lic" ice han hlecho lI 1Ear algunlos lectures. el Instituto de EE. UU;
RecSlia eviilnte iquo l proOccio domticeia y Iate expora --
ion 11o compiten conflietivamoen pot' c por los ectures ecodieoc. Esto El Instituteo tdiTa'baco Tolcido de
ec. el descmpleo, grande y crtionl,, que padece nuestro pais, facilita los Estatios Unitios acaba de anuo-

quo ambas produccioners (,i -." .ct cir.,, inotepenotiente y sin corn- clar l creaci6n de un bur6 de pro-
petencia luecza td trabic. La. t c ii closeses y lo demas elemcn- pagandilstas tabacaleros. que tenicor
lo onaturales dcaempleados, permiln un amplio tiesarrollo tdi a pro- a su cargo explicate Ins peculiarida-,
ducci6nt par ie consu '.,.' d ,,,l, sin alterar Ia combinaci ndo tip e-ac des y bono d -tcs del tabaco torcido
"lres que requiere ia pioda t:,. n c' ad uear para la exportaci6n. Las a un estimado do mtin s de meds ic i
facilitdadcs tdi cro,,l'" Oe i,-i 1, f t ai ii ritgocio azucarero son adetic-miembros td rdiez mil empresas toe
das y pouederti ex1oac 'n, ic .,,A T,,i,.i c ,finarcieros a otras activida- caricter commercial. fraternal. oivico,
des-co 6 1o- 'vie u cr c o., I r- ..: y los bancoscomerciales-- pol ,religiosoe d y veterans el
sin descuicc arit ac ls c., "a.. ''l. ,, '.. para Ia exporta eiOn. La ii- lo el pals, segd n nos dice el di-
dustria azu earera no pu nt,,ccc ,' on uevo capital tdi Io ver ion sino ro eleor tcl ni co de la A FET. senior
e Iu a m etiida c n ue o e ,,r s iU equipos yN en quo 1o ex a el lsorge J_ Posse
adelanlo tecdologico, y. pa. .... I.. lrc saicicte Ia reincersido El doctor Walter K. Lnoo.'presi-
dente del Institute. ha declarado que
te sus benoif'cios propios IE l r... : t,.'onal puede dirigirsc. pues, 'burnlb recabara]a ayuda de lostfi-
hac a inversiones para la I.,,3 ,:.J ,, dconsum o tdo rnlst lco sin p er- br ican te ldoetabacos. ,m ayoristasi de-
juicio para ]a eticiencia c,,,,'I,.., ,1, i .lndtisfiria del aziucar. Ade- tallistas y vendedcoores pare exopoc
cans, es legalmclt, imposible el l rsalelmctmlr Ide ticvos ingeoiu: .a2 hisoria del tabaco ante sI Vr-
por 10 o ue l enoi el capital nativ uiii eom el que s eoim port. ienen cur 'ind-i',u a itiav's dd orgao'izaciones
cesariam en le que in \erurse en .I d ," -i d., d, oil a naturaleza civicas de distinla lndole
A e s t a s a lt u r a s --y a c e r r a aL,I, - c c,, n G i eb r a e n A fd a d i c q u e to d o s 0 s r e c u rsc s tie
A94 colas o ell Tri en cci dI' 0promuclo oii tc ilalasdel looitituto
1947 y s cceri6 ca Terquav.~ r 1{lancll ionesndusriSlizadastia uesern rOc npuestosadie' clsp onlI deIlos
consumen la mayor parole ti nu hL tro anucar y qu e nos han yenido mtiembrqo de la Icndustrili que parti-
su mminiitrandb lia ca.ll ltita idad d e los bien e c IyC-se r dc o I e consu- tippen en este original pruvecto. Con
mo. hall reconot tnoo la necesidadt y est 1in c teiesadas cc que acelere- ml lobJetu, lInstilluto facilihtara a
mons cdesarrolloil(conomico Esoslpaics sabot que no han de peidr' los propa-andistas amplio material
volurnen td comerc o 0 n la I ,A-6,do ,en quo Cuba s e ildustrialice y di- te publicidad y lieratura para pre-
''crsq qtc nus cui tl.'oo y qo.-. :l habra dcaiat lar Suiolpiiolioo, parar icoorus discursos o dilsertacilne
'enve z dif cl ve sus cultindr sah n ,i ; br,.edv,:,.- de con meprscima- A ela final dad se ha preparado
cin rotiorrotico alirnecL.' ...I' V.' d i'' d~o' cuonsuicopi iisa- po'-el insttuto una especidHe dis-
ri y eser a a la ida. n .. ,. I .,-, ufacturas dt ma- cursor pilot% que sera distribuido a
yor reftiamlentoAlguncosde.v .1.''''.. perjudlcados.pPero ltios los partiirpantesidc la mpn-
su econo tIotal no sufri lria -, '' -. o a nuos 'ra econo- cionoda camioa a.ELLiil se recopia
min. tendra una estructura mas 0 equilibrada. nos producira mayors hibcemente la historia del tabaco.
o u nm a'yo ro lu c d et lor sde la pioduccioio y las teci tcas do production. colner-
isgrelcar.n ocupurnd.auau lracioyo'cylucaldelproduotr.,destacan-
se clc uranprendc. cuetrius c' e d ,ctic o idaSi Esladoo Uridloo do'e tambirn ua contribuciun tie la
lnglatcrra, Francia o cualquler otia de las nacilonesc durlialilzadas, industlii: hacia It conom.ia. tenth
nnotuvoeiancioa cosa qii'iender'lioo'slnonesos prndutiosHdreclnn.umlolnaclionalcomehloc l.'YliLplacer clue
primai0 que hemos oerilidu rmporbi ndn entonces i que estariacolor e1 e roi ,t,r e el hiboHlli de 11fu nar1 abacos
tin gra" aprl e0 Pero io Pso asoi-pir fortuna--ou ltuaclion Y come noo0 olorcid',s
0.no0 l renen ,1 c ien ..... e.. ll tpllIrlll tie colonlalue ecol.A- Atcomentar1 o li ain ect- ioostltl
m ice. coon tlod'o lo s p0 ,l it. Ii i, l ei' qu c i eP11% i npli 'a. cu; 0 del e r,1t 01 (',I m 'i n insi um en1
dn muich. 010 bhaubremnl odos te s 11 He r0no poiiendo oalladores a ahosocibc ua ha. o 1 eiiacif l.,,n1 l-i
nueslrn des-ic irlo0 ecnonuco ,Npotha >ido ilclor parau o ld,-csitirC.i- tal'el, eseta He do 'nu la '".nlaja'
nada. con s6lo quince m'Onnes dcI ebhabi'anieF hdaacrementado0so i.1nrop02 a 0 aitpa0a !0a n1hJ0t11a
prnduccion hata lprrnilO e el ci dllili ie iacHd ,si oillies r ti lllila omlll ai l pubhilorc,n-
auitomoviles, cLconvl,'iendfe--cc al ]ispectr--enl e1 c elcir'paisddul la ld pa
m u ndO :' E n p i, mo I i 1 aii - d ,i i e S 'cfi
E l hchi d. .. I i d C ,n g tP, h H e d e a d o s U nl h I L n l s ohileliiou- -a n lz a ei n n
sec a d o r o .' ..' . ..... e en i i a p ac i d a d p so n al 011 i0 n s1 11 0 S0 d I. i 'fripi l d o 111 b '10\ ic01 5
cpi'cuucioooficiul e iitluidu l t,'dc(iaidori 0 cod.,n iAsino oclsanod.
r~pa~e lac~n flcal lnlulo .0o:i nteii-es econcrjincos de su w.l N en segundo L i~aa i r McL15trla dIS-
rcinscripcionalaceaI amenaza de repiesanias ciitra nuestro azucar poodcHeleei; tlra c rl u'l-
co'ando propticioamisiuna produccl6n dom6,tJCaoo i bciluioaHde la m- d d tdt i h.. c 110 1 lIrensa,e
portaci6n quq reahizaonosid.'la iidustriauo ag~'lculitura de su El'1ado w, til'ad 11ilti ollni.lalwcgrupo tc
n regionl.noieene mayor o mporthnciaclcue la que le quiericncda, 1,s O,1ln1ildmlr
agonies rnmercialesc orrcsroidieiies Ln mlim tes el cao. cuaindo -o c Fl Inswloi i,.onl ue 111 pori. n dil
lipo di declara,,'iei cc bhaure por e so aciloncs tei exporladlpr i qip%,ian ol' i ia d lenla Ola rl r ',
perdiendildiooerrado de Cuba Ul osolti. epesiuntaniocloI'Ic c ,le- aidlC u jlrrior
i~noiillnidoicro'lluul.a1 c~laion. quc
sr pciartlulars-Iln Ilamidos lntoereseccrreadoos -queliemplr 0se hanbIo i liohnldcom0 110re 1,11da iin clnu
intprpuesto--in ci final- enLc-etamlnodclprroilc fclso_ dii linnsuntirl nt aoacos
. .. . ...... . .. o rc d os
E[ sefinr l.'n or nminA e,:nresan-!
Con tono rod & fcil actuaron los, .....,
IUC (ctI(roi 08 raodllir estanl Ieahad a por'~-
thas tnr:,-1: oFndicnie 3 L,z vpi'-c que
lase erna n uanleil 0 110n.i00 del
m ercados ai careros aver, ....budord i ...
G Baer'.otc '"' oe a-
m.ta iralud,d iprmeri 0xcr0men-
Crudoa de Filipinoas endidos (a 6.10' (Carg.o ent,(-at ipoblaltlonuIqric ll le o li dlu cal ti.ac-

doe Cub(i a 5..65. IF. Poco nptorimiento en 1 u os da i ndada ol II- dll r indloaa
t6nc estia llamade a ar can7i tin r xil-
S c d e norlo l e, n a. er. 10 5 I mo e ,c a.- 0r 0 c rnl : on te C u b a s a hdai en )it i. i ,, f. 0c1, v roiiin d r
d tic- io neoA71 rs ir% olons vo declii .t 4 .n -n t, pipci Hec 006 5 'C I
rn Io Bulsa tei Nec York conf il- I.ERCADO MUNDIAL Activa detoanda d t ]e no


nn ma; 0 ai I Eu c! de icudosti e-o
pni 1a innx \eIta' do' FiI hpini a 0 10
v unc tar0.0rnen l .l0 0e tdice lAboh
ido rendid, td Cuba, al proiorn do
06'. CIF Fn I- bfului, a- erOconc
v n,n I mundla.1 me ir ntlen,, dr|
npcroellncs r ]imloado .
Ar0rra d0 le a to,:' 00, (r f a-
rnn in, mrcdrdn l.0T111001- 'la fur
mA dr t-nrrv,lnrn5 1Lamhnrn Riz,,!
And Cnmpanoi infl)rmnIn li rluini-
Itr
AZI'CARE0 CRI'D65i
Al,]ahrir r1 mcrrado fuelrnn ,fre-
irla. oc,n venla cnlidaduios mnoe'l-
das eti Flipinas lrcnda oe n ,m1.0
al prerlo do 01c620 q i ovaltnte de
070 CIF para Cibv'.Sinl'llmbaO'1.
AIL!unno ro esqlns 7deal- d, d Inls
rjurlt lrarhm rn In primtcra qulnc~na
dr, junior podiancronsur2wc 1 r 615
cnn Ina oleloa dti comra I.o0, cPi.
nadoris lndleilauan tlnorro a 610
Plr 10nlardipc rpoir.trn.la venta
doc 4.000 tonnladaso ti Fihlnoph .,-
lao Ra dIndsroi 1Jun001n 16 17, al pro-
dtic 0 10 In h eArcfieria Nailm-
nat


PP0a ,I 31 dl- 010.n01 a- zIA o'ao
ia loha-bia onl Coilanc patA Lh1r,-
pra do' un inr1amt0nln emba qio,
mlo Fo, 1,1 lcyfio n 0f0rma0,,n
ijo1Ceon deca ronprar 30000 It-
,le ad~a
P,r,,o S Po t1 260 CIF N '
MUNMI A. 101 FOR Cu.,a
FIETF 30 colIa,,solq ti dcs .I n
poi-i Coa' Nmlo, p,,- Nona
Ynrk n FdladtnlfiaB ltaitmonre
AZI'CARES F'TU'RO.i
('n,,'n Ameiloano noumenlc o
l.a 01.n l', a:,0 no lai L rwiaci,1L0 os1
eruon-le n-ftrdon cnsiltic d0 cam'
bo, do i,1c!on.,asabo nl 52h.0',
1111101 con no 0lrn0 re a sltee plOn'o,
4- l11to,1 0 J ( 10on0 spileiibre a s0c-
tI ptn1iFN 3 -102 Ilof, do seni ienbo eI
con n l. inbie a la par. Fnera de
e:,t o el nmrcadoP,, e-t : nranoq70
e,,/o,i ono a]2 m,,s f~cl[. [.as primp.
1", mlinarccone Ornn hechls a
hIt ris r1no,1 p10,11s0 dol croro dcl
lunoc per,1 p-lcnlrln-ncl~e ndlas 1a'
nprionts di 19,l4p peordiron ds pun-
Los El. lllrnln dr'La-icontratac1o-
netifc, do 344 lole'
Conlralco cno %1izr, Al lnl('aict,!a


Crrularnin rumors idc qur la re.hacc- sr00 .1u 240 oplipi-rhro "1674
ficnera Gndciiaux, lr Nunva Orl,0an0 nnrmbir 970 marno .18. ltolal 7267
habos comprad uiard, c I luces tin lole
) CIERRE, CIERRE TONS.
MESES E nterlor' Apert. Mix. Mfn. HOT Vetndidas
.lulo 567 5 67 567 0 S05 5 R 600
Septienbre 0 74 74 5 74 0 73 5 72 73 A100
Noviembr 5 74 N 5 74 574 514 572 74 43100
Marzn 5.50N ..... 5-QNorn, -
Contraulo Mundalcnuro44-z-Fi-te caia npeiadw'au eo iuiii '0mpran-
be Cool rtobcolliestomoiyi aquil~o ,!dn, n cupanco lta 1t,a pa, !,unaa cao
PI o nlum ct icd e l[as nt cccica nc-uoco s LIe comnsnnisfa dc Wall Silert ti
Iloporador ti Ciba
de t ino 71 lole Den ro de esta cal- C'nlrato cn igor al ]i ni'ia[i la
ma ci rcecadlo r e -' l s ocin do. c1 e i]5in buh0 112 s 1nti5mbre 1811.
rrandnctinc za i noaa t reiors pu-n re7,1.rnei-o 9, maor,. 1128,.,a-
tic Tanln en c as nb'op niocc tic de 1951 n 0i 1955,i 20. juin 195100185 ,t total
com Ien tis de 1955 una importaro-, 5.246 lotec


CIERRE CIERRE TONS.
MESFE Anterior Apertl. Mix. Min. HOY Vendidas
: Jullo. .. "3 29 3 30'.0 aan 3 29 31 0,n
Sepliembre . 27 3 2 3.2 32 2 3.2B 3n 650
Octubre .... 3.27 N -- .127 Nonm ---
Enero ..... 1-23 N 3 26 Nnm --
Marzo ... 1.20 320 .1.21 3.20 3 21 22 1,300
Mayo 1955 319 20 3 20 322 3 20 3.22 1 100
Julln '1M . 320 C -- 321 23 --
CANJK8 D. CERTIFICADOS DE InENTIDAD
PITNTOS POR SACO
EE. UU Libre por otrni Paises Liblhre . . 207 t 6 727
NE UU Libre pnr Conisumo Local ..... 3513 11 4725
Otros Palise Lihre por Conimurno Local . 147 S 4 77"-.


Efiaz p-n... 'BONOS DE CUBA
Efc'z p an ...,_-

----E ........ .. ... t NEW YORK. mao 255. AP) cl' -
(ConUntlun li6n de lIa pgiino 221 rre de Boons. Abe Cie
Tietdi..o:' ,s 1l.or., o .,i is:ar. -__
dorue cur.s rediecr,n por I.e drial or Cur. NqrR v. 4'. 1970 350, 36
cerca nr 52:. W'f.l nro'. p tia,.. en C.,"A RAiHrod. MTG 4f
u toalihdaid1 ".10 21\ 12
C ub Railroad, IMP. 4%
Cuando la Asoaciai6n inicib ins 1070 2 60 1
nttioncs. e establecimlento se ha C"a ai road, 4-., 1970.
leaba cecrado por embargos -1e e..'- C-' 4 25'1 47
varies acreedoresi y sec ha.ba pro1. p .. , 10. 5, 29
sentado hasta una sollclitud ac rilr-I C..-n n Cuba i. 3,200l1 lti 12
bra. Era cseneial cnlrentar .'-.d,- Rr.i,.a de Cuba. 411 ,
sos dificultades y venccel. para I17 1 109 loP
que la ayuda pudiera"'er ercinie M- .s in, ii. %4 ". .7_ 47 05 S 3's
nEso ti justamente In que i, luza.
y Ai las dos semanas escasas el es- sos de esa misma Indole siemprc
tnbldimiento abria ti nuevo nns que los mismos scan presentados
puecbas y poco- liempo despuo- el bien por un mirmbro de la Asocta-
deoenvolv'bmichlo casi era nnorma. l coin o poc la Fedceracicn o Ascia-'
La Asociacidn. estcl eliborando tin cion It'oa pertenezca ei' diallista
plan pan continuar atendiendo ca- a lectad "
T '


tie Cubha eteranos" enI
la Bolsa de La Halbana


APRECIACION DEIL CACAO

MERCADO DE AZUCARi cCIERRE tDF AYERtDE LA BOLSA
PDE NEW YORK

LS'li MENDOZA Y COMPANIA Alm MNlao b I" c
Ju- Il,' 01 5.0il 55 615 .1 f;155
Fq, l-a n Selt 020G On2 6020 602n0
LAB Cuba DOr A. I 1 10 51 1 s 5 11
F t' '' o0 p Mar7 . 52 7 3 52 73 92 73 5273
Olioi 00 100 SI 22


Mlerad n('uha .5 3n 3 29
Spo 1 60 .0 3 0 231
Pr .mdm asra e 25 .11
a o de19.54 S 234 3 32.5
p 1 1m2d5o O n l a i t 5 ole
Q5315 Oe 100, 017A2 022
Ia H0000 ;. a,00 25 2 d0 bb54
0
ACC. AZULCARERAS

CIERRE DE AVER DF l.A BOLSA
DE NEW YORK


Cotizaci.n de los Mercados de Valores


B O L S A DE LA


COT I A C I O. 0OFICIA1.
15 DE M.'A O DE I? i
BONDS Y OBLIGACIONES !
$ i ,J 1:, i 0 .',

bia.s.1."loll'--'
P-.I..o .. ..t. ii
6 % 111"(1 A -. r .,, 1 13 -


lI ; .D E' II'.', III -
Oeoci -lce r. 011 1 -
I .": ., E !
B-l --: D.0 0 0
a a 'i. i A,' \'J
196. I. : .j 2ur -
1-"6 . ... : ,i' S
Boai. l i... is I 6'., --


rle D. 19'5.1963 99 -
Bonos del Acueducto de La
Habana m 101la
C e n! i l o Asturiano 1925-
010 n96 1 .1 26 -
Ball -o Te .oranl BSer 1 B
INo mori toriadas. 1944-


1H il n594 -

Banlio Territoria Se1 e B
1i.r0 1 cwr c6aqlr4
5 -,,-,'i'..,--,.,Seri, C'In Bmoi atortadal 1944-
H1a2ana F lec Illlc C ns .
dado") 1902-1952 315rHaan a El -ctrlc.t Deben u-
Sc 10 92. -195 -1 'l.'Ol i 0206 lcci
s.e 0 P T r A H I pote0
1919-1!148 26 -Pa "le.a S urAe B 1922
1904 5 -
Telefonoo, Debent'ures) Se-
ILe A Ipo145A 196 9 ,',-. -

Un1d 12 1906 0. Orrelmo-
bles0 o .
Aomp a fit. Azuc Cespede1924 -1939 1 0 l
No;I Am r .An' Sugc C.m-
Pa., 1923-19431 p i
Central Sta Catalina. 1935-
1949 5 -


A93-
Compafiam *- t, 'I
Al 5Ii 011i ..iiin'da El '-
t, d eldaBono, H o,e, .A
C OTIZA(U01 0N f0 'nIAL
1i iD-1 MAYOc 1934

AM 14-.;.
Al- 1("h .. .. 5. .96 5B
A;1Ie 01b 2, 90 281,
A0iaJ,3 .u2 03,
A Redu :,1.
A o r J 13',,r I a
AI e A,, ', ]21, ]26
= C.,a Fn,,3 ', 37
Am F p o, ,1 10n
A F p 4 R'- .D 11 68, 6!9
1A,- o %tri-l 4: -i: 4,1'


Ao ,Ga, I .

A,,'r, -1T 1", '.q 16.9
" ,, r, ,,i n211 22'
A o' aF"" .. 9 9'

A I T D11; 451 4a1)
; A a .C . 17. 39
A t,-, ,RrI . . 5. .
A4
Xvan r ,t . 1 12,

A' P It'; i 3.1 32-


-uR-


F' ]a ,,Ia,ne do ai,- In la Biia Ball. a, Ohi dI.. .
V,1,,Ci de loa ilau.. acireii-- 1Fl Fil, s
ro a e- icri0ta 010n000 o Ici 0 1 0nl3niloc ....A
nn1,0 cu1 .n 00 1.0"Veteiac os To,- otn 01V,,.n1r
,unalr- Orras habiondo- ripe- sell th ,c, . .
l..o~ci~ol1 ba~ioldil uo Oclii-c .
pado . tic 01 0 oc.. . dr o ..... lh il-R. l, 0.-
t11n dt! Estado. con $20.000 al prccio Cr 0. Bi.
1,0 9924 BnFl-innw
F, cl.imricadn He Ncw York s, B--. ABA'u
,re1i n ver 500f )a ,i esn doe ]a eVI- "
ooac deo6-,8 a 7. id e ]aCLtDA Ra l0- Oa (i(nP
ind Codsrvnmirnn9 ,0 aiccnnevi ii 0 o P. c . ,
16 pp.edt ,. I nil .d, cnM M~da RI (I, p pp.V
i... de la bolsad & 16 .....,i a6lri -T ,,n r!cn1
v MenlO


1 1l


9
22

4] 1
1;710
761'.6,
18


2


0-.aHer e ID." Re

cela Hip leo C
C." I C u i-A I leo, 1Rnm. ,P0es..


dciga Deco:,e"'all
H.a,, It ,- e -u n
Fl C T de Coba lacoa
Cc.u',a Hipl o lln .e .M

leo ic o'ecti. aCrWba p
3 .b ,lalir irl,:Ca, del Nc u
-,arr.-. '. ese., R Idr .n R Da rl ernRal10 .000 .01.
ml.IA inCr -' R ...
-, :-:., a ,Ho,,, F oi o o i rel.
tier Grav. 3 Ref) .


Bonios The Cba Ra lroa
C,3aca Hlp.ta Serhiu e E
i er Gray.Ra f y l .
100 OBLIGAC

$50.000.00'clei... ...Co,,o, ....c
ermmnacw dl ePalaci
de Io., TrabpJ-d.res .
ACCION]
$F1a.G.oor00l COo
Nuexoa o aorH.elo

Nuea Fabllca de haelo
I Benefllca l i
Banco Territorial( Pl-ef
,ente51
I uaLicn Terrniorial. lBenef
F-Itr ~ C Con' ohdados de Cl-
b P rferldas)
ouba R.u R
H.a an. Ele~t- cRall\ a
Cnoooic eferi da.
tl a ano. Elet 1, c Ra 1, a
CooIComunc
;rtl a Un.ca,
Na0ie0a Unaic
"l ob Pr10 d0'
"I" nrs Con une-,
('thlh In-1t, ti I c -i ,

S A D E N E

Can Par,
( r,'ng G;a. .

Che' and 0O)hi
Uurba R R,' p .
('u; I,,-. Purb .

V' \'ole ta .
t"I We1t U

(a.lo n ad ,l F, .
( n,, M,n-.,
P,, I

(-,h A Sug"
C"" I l *R

r bar, At I,,,g
C."a"ada Dr-,Del Hurt,-
ZD ." q I- k .
Duqu-tne 1. .

DrF- sriIn,
r) Rrt, k Oil .
D,-e Mie _a


Fa, Arr 1.
ElRoad Sh
--r-

Fn' Fil
Fn ]nhe,
Fajadrdo Slu
-G -

Gen E)",
Ge~n Mllnr .
G, n R, Sign

'G.;ah- P'aR'" .
G' hvC'on, . .
G l Pub Serv .
G ;e hon d C . "


-H-


H,.01 B1010
Houdon B \
Ht, pp ,Motor.


lti Poeni, .. ..
101, lou 11 ,r .. .
1,, NolmI .
InI I T .nd T . .

.1~nnesL- g
-K-
Kaiser n t,
Kennerl .
--L--
Libbi 0 1. m
LUbbo MrNeill
Lrh ig V l . ..
l.crkhlc CA,,
M--

Mi KT P(ld
N1-- P.a R R l

M-111 oep
Murray (.nrp N *

N YCeta
Na 0, KeD,%
Na I Bl o sr t .
Na I G opoium
01,A iPh.o,-1tIdu
N ', 1and S, L
". A,,4


-0-
P P -
ol', Oi(tl C .
-p -
Plillip Mlnorr
Pat.- Ob..o ,
Pao',iii GOs . .
Pan Am Air,

Panhandle Pro '. .
PackailI Mot.
...... d,_ P


HABANA 1
Tmi c-n. I I sc -B ': C.:~ i.c.'.l! Ct.', -~c !--
, 2 c,,..a.Cc .
'% -n ArinA ericaln 5.1L tor..


nean ian, 1C'.
01 'coc.a~,l In inca Iiu -l

At So95 6-rfia PIs.i.n~ma' Pl.
Mwr, imn3,-,a 'td ,,
A AtleiV eis ,Jl5e'_, Cto,.cB
espt i Ve' .Ii.c-al. bl C._.
oa, yrr, ie, Co.
I11 _'r, l6 R......
Urmerj Fr "l 'or` ar."
t-r-.n'.M~:,a Ot'le 1 ..3r, r.a d.

C,-ipa.r,a A acu .rna Vire .% c Io a Ca buosr tic 1Aula-
u 3 s r
ES 11c ,I
2 Bar',' T r r, 1 rl; I
6.,1.,-.lr ..'.el a ,.& C .n .- '
25 C r _
ad 25 'r.poe.',Fp,:--Oa~ea C s
B. p .rp r.imA .'.cm;.e.a Ces-
25 p!des. Diolllcuna l
Comoalfia A.ucarera Vert
.,en tes Carnag~cy de Cu- I
5 Crnlpahila Azucarera Vi....

10 CuncEiciaN l
2'ental l mc e la t ic tub ,
lan i Ccmopaola Cubana de Ava- 3
o'lpre i Adreo Inr-era teric
SS an- .J...I
ES N au yf Ditillhng Co --
Comp Vend. Cla Lotoa raicla de La Ha-
1$ poi $ por b lane Preferl da 5) 15
1e2ltn a Cc, opaf. Litorrafica de La Ha-
ban- baneid Comunesli --
Coino aat a Aeuedlucto c de
I Cu-ba 4'--
120. conretel a Nav nal. .7-
C raig SCrush deCuba
lo u a~. ulbbean Petroleum As-
45 t sociates, Inc" Comtun,-,
e- C orpa1f.iaCubana de Elec-
"1i''' dad1 Con1 une 1 0.13
',- Compfiiia Henequenra de '
1I Juiagui 5 --
u. cotupn a Nf.Agricola del Yu-
12 C I l ia 10Ja1cacd Malan-
Ay 'A '
UnnI'd Scienc Fund.
FundIc.lnS esi 0 Tz,1122, 1 241,
'onp V-ad '

R4 1 2
72 Ulmd-, x
er- 2 'nion O I 3
-1 C nc1 a Auto,.1 A .... n10 i
W YO( R K


III Ind SSp, ....
5 1 .. 1' 5.ol1- 4l'..,u .1 30


l t lo ;Ii v D
I I o lfI 14 5Sot'he n. 4. 1-a 1.'44 .
1016 11. aIN ,rn, on ,, c 4 .201. 34
.1i'. 23.1 un1, \ F S S
17 IS", .'n..u)li A G f
8 uh P RS 31= 3'
9 9. o an N .f R 8At
12 I1 7 ,tand BT& d .. 33t 33'
5% ] -anGa c"! 13
2, : Studebak~rr 1 31,la
11 4, -- T -
] fi" Tho lrn jaltt 2 2

R- aR71, T,('hn, folr 12 12 1,


2' 2.5 'Unnetd A,, 221' 22
A;, s = m 1 5 94 ,
5 T, bl I A r r . . 51 3t.1
as, 2 'S RP r ",3A
42'. 4.1 iSs te- l W. 4 47'
15 V5., I2 I
V1t 1 it-\' l ...... U- p 5 59
31% 31% ",.or' Cam7 7
13,1 12.11n,, Virg-inia-C' c_ 24 23,.


21 20', 27
]7A 175
1247 12.'.

14 7. a 1 7
29 S 2O -*;


10 7
"2i 3d -
n 7o,.

5aI. 5ai.
2 28 '
64 63'.1 I 12.
47' 46 ,
A2 P. ,1


,. . .......I 0. 0'. 17
w el bosoc. ..1. . 00
WonIw"nrt h1 . 42 42

\o.Overland .o.r1 02

'm n she l4.11 4.1

An6nriecpcvnPtlnnribase al
DIAR/OiI)E LA MARINA


ALGODON

CIERRE DE AVER DE LA BOLSA
DE NEWI YORK


D . .


.Inmp 0en7


Amer ('r\talSu 7F 29'.
Amer 00011 cR1000 00 50 sa
Amer Ougao Rif lPfd 1 01.1
Central Agu lr A -, 2n 2n
Ceolral Viacio SugSR" II ', t2
COnoIltdado d 1Cuba,. Pfd 191, 221.
Cuba C'ormpan'. Co-2'
Cuba 00000 1. Pf.,I. 94
Ciba Rail oad, Pfd0 0I', i ,
Cuhba. A mercl S1 019 l2b 13
CubaAllanSup A R Sug

Uz.- llll'O 0002

s .-Ih -Pob .R. 7, cs',
Puanta AhIm 0Su00ar0
ItollWod 01 ( '-lPa.l 00, 10
Manobtllc iSuogar n .10 S. 0
Voult -I-rto U` R U,, Uar 313A

We .lern ndic-f Sugi r IRS 19

PROIdODIOS


31 07 31 2n
31 in 34.1 :
14 22 31 35
.'1 21 31 .17
34 nM 14 12
33 43 33 50


MANTECA

CIERRE DE AVER DE LA BOLSA
DE CHICAGO

Abro Max M1n 1"crro
J.1-,ul 9 0000 1 2 -16nn 1277
S pl 1 .' 1 ;0 I 60 ; 30 15 7
Oru r* 1132 1 52 1 251.. 3
N'nv 250 12 5 12.'n 1250
Dh 12 65 12 P. 12 60 1270
Engt-In n hi 1500


'GRANOS

CIERRE DE AYER DF LA BOLSA
DE CHICAGO


SNEW YORK. mio 25 iPor ] nHoc TRIGO rP p-.i., . .
,dlreclo det LuI Mendoza y Compaila, Abre MAo. o ln Cil.rr. P. To R
I lndustlrlalr 325 02 Baja 1 a7 A-- MP lic 0 a .
Ferrndcnorrils 10660 11l
S Piublicos 8. S05 Ala 01 30n1 . 1* I1;00 1 920 IS PubhlicSe I .
Titendia .. 121 7 Baja 31 c; 193 200w,, 1 81, 100 Phl c C .
D,0 203". 2041, 203t 2(300 Poure Oil
SMr Mnsr . .20M2, 2064, 2 0', 200-, -R-

SCAFE AI.. SIlocreadioCor '.p
Abre MAX Min. Clerre Radi o rpeit ..
_____- --- nRexall Duimg.
CIERRE DE AYER DE LA BOLSA Julhn ... 153'% 154, 153', 1540 I Rep Steel .. .
DE CAFE DE NEW YORK Sept0 ... 150 1 45', 1 01 Robert Gair . . .
h, .. 42 DE Cs l 2 142 142 n Motor .....
-- MrrcO I 8105 TI5 14i R-eeve Soud . .
CONTRATO "S" A V E N A Rep. Avlat .
Claerr^ Abre Max. Siln Cicerre Re Pc5 .
Aols0..... -- -
Scuiombcr 6 0 0 ul0 70', 71o7 0 70 0. V .-.,- i Oil
D-tcn ibie 8 4 4 Spt 60. 0: 1mA. li. B ,. me . .
Marz .. .... ... 001 DI 71 -, 710 71 i Wch. . . .
Mayo .............. .. U 00 Ma o . 13% 7 13% 030 013% Spark With. . . . .


I Logra el cacao


maximo precio


| por la demand


1 Comlenlase en Londres
i Mmejoria del produclo

S I.ONDRES ,Rado Presa -Lo.
"ulfoll del cacao alcanzan un n-
I i r,.'ird con un aumentn de eln.
c crlines con respeclo a ta en-
nlzacic.n del ilernes anterior. a Is
nofa de cerrar
SEl Financ.:l Times' dice que Ia
I ubida exceptional i preciso nun-
Sca aicrnzcdo.s Se debe a varoi sfc-
tc .' ies el principal de oIns cur leam e
la '" -1 la ispailiaa e\. lenie en .re
o'eria y la demand de cacao. pri-
Aaume Ia direeclon de "El Eco- blerna que r. permanecido aguocm
nomista" un aimlgo de esta cas. y Ouanie iodi a la 'crporada Dice el
hombre de ngoelos ben enten- perhi,,oOEilconirmo %aon '.anu.
dido en moteila de economia,eti i' e En0 '.3 e elmundo. especiat
5edor Pablo Asor Jnuelle. r.i- en Europa
La mencionada pubil.tacitn se i rEl an,, ,otn., ie la demand hIa I-
edltari mensualmente yen su ma- ,,,-o 'I,) P un in nomenlo oel aft
terlal informativa hallari una Se- cr, ue 'e r.a p,doaucdo una aevera
re die dats relaclonados' con ucr, ae i. aba.lecimienla
nutra econotnia y finanza. priI.,.dnlees del ,Africa OccidenIal.
De la cosetra lie esla regi6n co-
7 -P.fOrld-171c- a Iapresenle tempo-
Exhibirain en la Bolsa .,, ..'-.. ra ....equ -ancs qua
aan( K*'io-loc4 r % qtFlnder lque B
local hoy pelicula de ..' .dseduc.a enc. d erp..n
Y~qmdr~r, io dudle en osamenlo.
]a h istoria d e D u -P o n t ... .. .. c a D cenm bre e p ...ome.
pr.:er, e r, aaa aiciemrbre proximo.
e-,__i uctern-,czar~n a ale&ar l! pri.
En la Bolse tde Valores de La H2.- cr ria,'ida` ce lIa rnue'a cosecha.
bana se fectuar'i esla tarde, a las n,.'. e ilipo.ndra mas que de in re-b
euatro, a cxhibici6n de Indi- a eci- c.',lecicon l'emprral del Brcil. qoe
ncciatograflca "La hisooria de Du- c 0ar principle en junio
point" y a examiner la situaci6n pre- , Iciao pena -tece que Ia come-
iene las po'libilihades outuras en c Llailefi ere. bueca a iema,.
Coba. descr-' 1 punto0 de vista eco- ial ncaw almacroads- en Is
nomico y fnanciero. C.-ar, Brtcla sieran sufuiicente.
Pa'ra oife alto ii dicho contro 13f:t.aole-Tcenle parasiender Ia de-
bursatil se haiiextendido ovitacio- 10000a del cErocr. que es siempre
nes suscriias poc I presidente de Inr tic -,Ic.n Luco laId.nntia tie Ica ,
Bols.. semoir Oscar Fernandz er r- ai:r:i,:' l ca.,o i 'l.epcrifra am dos
niondcz Trevejo, que harntido d ircu. i ,t_. r fil 'icic e i,, ocn-
lad's entree iombres de nti o ocios. 1, A0,, :'. 1 p,. ,', 'e,'adc..
banouero c yiepresentatios de cno ho a;,,1a:ti _J droll en
lidladrs econuoi('as F..., ii i coIl c 'p.'. Ia la lucna cr-n-
,1-' i I ili 'ieladiF- le Ins Vpan;aa
SE. HA FIRMADO CONTRATO '* '. **I*.-, ,oucoor. t'arece
PARA LA CONSTRUCCIOV DEL qu por el-- r,,, e,', a dnin Pn
N 1 E VO0 AEROPUERTO DF psraisema ,.0 ie aequemi rren-
GUAYAQUIL. ECUADOR dalarics .l Of"r ,oir,,ai piarc,nnic .
clue spria ij;,,r,caformaeeficatd d
QUITO 'APLA'.--EI Miniierno, mlior i'a p1l-.o' iCir,
e Obras Pciohicas anuncia nlt .. .
a del ounlitafo paia in.iaar Yl i cte con lin crditilo de 2.500,000 di-
eucvo acropurlin de Guayaquil i lares diel Banco de Importaci6n
Lao nbioas se'financi rane n pat- y Exportaci6n.
AVISO

A LOS TENEDORES DE BONOS DE "MIRAMAR YACHT
CLUB"

Cnnforme a In dispuelo on la Ecriliiura No. 374 de Noviembre
25. 1949, ante cl Nolario de La Habana doctor Mario B. de Rojas
y Haro. el dia 24 ie Mayo de 1954 a Ins 3:00 p. m., e celebr6 ante
PI propio Nooario. ,1 ,orten pare lararoortizaeion ordinaria td
bonot d diclha Sociedind. cerrpspondlente A .lunio 30; 1954. hablen-
do resultidonaRiacnado; Ions SIETE boonos cuyoo dnmeros me relacio-'
nan a1contun1Uae16n:

037 -113 117 127 -361 -433 y 487
lu' bonoo 'antes relacionaodos seran pagados por esle Banco
ell su Oficina s de Oblspo No. 257. en esta ciudad, contra su entre-
ga a parlir del dia lo Ide Jlulio de 1954, conjunlamenle cono el cup6n
loP9 Dichos bolno delaran de devengar intereoes a partir de eso
mlsma let-ccha y deberant eller adhccidos el Cup6n No. 10 nsub-
slguicr les.
Adenic s de o los olcic booiomconAdoato se h anoameorai-do Ia.
bonos numerous 2. 245. 246. 247 248. 422. 424 y 522 qu o uer(o rep-.
lados duranip r I presence semrsire por el Miramar Yacht Club en
pano de quotas d entrolida de nuevos soe0o0 y entregados al Trustee
para sit cantcelactit~n.
La Habana. Mayo 26, 195.
THE TILUST COMPANY OF CURA.
Trousiee


,, < -'-. 7,,. ,^'^'.'*.x ^. -^. _Awl- i*.F kflfIEROl6 DEI O que ustbd no conoce...
" .-:: :i*' :- '/ .:, -g-a


2', 2
94 44 ,
S 20 ',

2T, 2O l
.1 i, 6 .3
10 1M,

4 .

2.1, 23,2q, 29-,.
71, a 2:,
33 31
23', 23'.
01 .31

31'. a 11 ,s*-. l ;
201. 31'.

51, 58". ,
21'4. Ii
1 ", II ..

220 32',.
151, 15


64 6% 4


271. 27%

59 SR%


IA 31 ii

44 44
17. 230
4i 4l


SALIDAS Oi LA HAIANA PARA VARADIIO
12:30 A.M. 10:30 A.M.
l"7:15 A.M. 4:15 P.M.


ILA RANCHUELERA

-! LA RUTA DE LA CORTESIA
IRESERVAIOUES: 114417 U41S TEIRNA DE OMMIUA


AAn C. XII


Finanzas


Finanza.


Pigina 23


1 Cotizaci6nt de los Mercados


--,, ---


I


i
Pigina 24 Clasificados DIATR(O I)E LA MlARINA.-Miercoles, 26 de Mayo de 1954 clasficados AfAo CXXII

A N U N C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A

PROFESSIONALS COMPRAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
3PDOCTORfSENMECOICIPNA 9 CASAS LA PROPIED AD CASAS C SOLA 9S ,51 ABLECIsUMETOS"
%FDO FnIFICI0 !i 1,1 PL'.'.T'.41 .A,* 1.moDE oJ I t M iT n DI tlllCll.AO
DR. MESA RAMOS Compro. $140.000 Miramar La Propledad esel *iruo del trabao: la propiedad con- 2o rn l con A,,-.y"2Ai- ,R-,n i 2 PebOr d .emP ,agSD.R C TE
r... .' . .A.....M.... ama.r..... "...C. .r. b.I'.. : venle.. ridu..nl,.; ri d. potivo enflcio al mundoi ur. "O 1- .. ..... G J .. T.... ....-o .. se s.j1 811 ..I
. . ..ap^ S A-,','.. ; L. i ol"uno omean rfco. denala quo oro. puodn Ilogarlo ..7A3.... ... ... I ver n 1e ul I S. o 22 i C rSlOn ,
holes T II 5,..,A '.I. IIS 7A11S.%h-. L ..,,I9 C. raentr ..DolHorrarobaress15. 0rNDO PRM TO 1000 O
Tu ir .. a,,, Trl A. 1 H...5. .r I .11.e Allt. U.STH3 C a ar y. par | ,ani o. irvos do anO estimulo l Ho oro n a Cl Dol Diirro.000
I.). ..I. r~nJ--.. .u',aj."_---- r- __ 0 tue o ye ospiriltu do *mpreact. pr C, C: ,... 1 Al hac.t cus lqulI opea. M,,.. ,na 0 r, 0 Al hoc.r cuqlqulo opera.
I Infr. -s M .43 r13 .I aI G -1.t
A C- OMPRO DEMOLN OKoES N me conulenta que .1 dosposeiddo d coa derribo la do .....e '... C...' i ci6n. hbqala con Ia intervenH _21.14-49.1,1 ci6n. hqolocon la teren.
B 4:1n eld r'n., l o. rdo, BtFI __i ir..AJ:6 o orctrc.a am
CO M PRA S Caas, nas.... a, P.o n ..r o ero. at le blen, anime lel a quo labor dl.gent- .I.. .. ..... .. *'I it6n do corridor colqado. Breor.o o .... .. cl6n daog cotrro cleq:ado.
AAque nadie train direetonon menlo on levtniar una parn ii. ratificondo can Jel H.?473.-44"1 l 1 oo '4 I,1al aclId2r. S nSPbOI.
roieario l a eemplo qua ola uya no habrdt de osuir violncla Ioe AnM7L3pMo7o3A . .. . ,o n d
--ASA laSa U '--- 2IiC CO,-NR, i .iuI Lao riopaciL okocda. 1 ls'o, Mp. 2031 M HI La. op2clon o d.
co ".Po nlI,rT..Ti e rontPi. nl l Rodriguez. cuando sea conslruida. .. .. .,, .. par mlombro del Colelo ...... ..2ll par milembros del Colet.
--rt ta ......P",7 *s .";? '; ] B-1172 M .... ,. ';.. do In Proplodad Inmuoble. SOLAR DE ESQUINA do la Proplodad Inmueble.
, 1..- M -%L .,.',.'.- -I ABRAHAM LINCOLN -, .. ,, .- .
r~l1 1.r,1.1.. L 5 I .'l. . I""." ,.2.' 0" .-.2 al a mayor garanlia. En Paula'. San Ignacio olecon Ia mayor .1 -C .
no 1- 5"D t Iy 11~I.1-125 16.9-3 1 Call ~ frc
7 ---l-r-- --7t12 1'______________--l'__'_'____________ I rp PC..r. r 71 e .," i'odl r IA
10- SOLARES II - ,I. l an L.. M,,..,.7I t,1,*22 __ _
I SAR ASNTOS SUAREZ 98.00 H 149. r... oo1,.45 V202Fil0ms CAM'.%10 I 271
-ncos T1O AR. .n ,,oS r.2-.o.- - VE N TA S V EN TA S r.... ..I,...P2alo,... .1.... ... .2-__- 1 d2,B2 a. C.AI.. d.l.l.. .
*r L t 1' M .". '-- m ,-, 'e-, -- 48 CASAS 48 CASAS ., ... :. -. 1 1o,. . l V122. 1.0 17.20i MET ( TROI MR ...
C-- IF A .1.'' 2 Ann2.0 1.1, 1 B9,iFI Sa m, AOF AC02'

_________________ 11. F1NCAS 1.2 . I 49 ... A.E. - ,. l n 1 .,,,,.,r .. ,,, d .f.., ,i....,.URA lEN E
ECONMICAr:71ro1 5^T.2,00P in. rcvrsionishis Iin rcrsionistis ..^;^ ^.^;4 ^ ^L* ^7 SANTA MARIA DEL MAR- __________________
_PianosdeGarantia ; . ,u' c ue ao h.... ..rop raquieop a opera 2Al h1A.........r 1qul. opera. I ...... , A T 1.1.4.1. P : A N Ci,,, ...,
N"OS Y.EU..... ..... .... cion hdqoaco... linl....n clan. hdaalo n ... int ....rv.e 11..,, .., '... .. l.,.'... ..... ALT. COUNTRY CLUB ,,r'Ie, *.;"e. 08..:I i ,. 7"1"1P 2 ;'l" 2.
NUEVOS_ DD rl TY DE use . .. ... *___ ' l i6n d toreador coleqlado cl6n do corredor coleogado. ,,' .. .. ..... ., ..... 1., -. --- "- 7. I 11;2 17"l 0 D.O
"LA PREDILECTA MUEBLES L. operacon solda L opercon ofrecldas .-l r 1I RO+ .... 7.11 u.+^l. e e, $ d
.1-M ttq q T P] T '[t Il.0 1 ~ .... 1,1......er.r,1 1 ,11 ,~,. 'e, 11 3 51', 2. 2%,
1SH ^ ^ m Sl m MD W n13"4 per miembro= del Coleglo per miembro. dal Colt~o [ ha Vne, ; t...'. lv der o $ '/ r oc"t1'2 REPTO. SEPTIMA AVE.. h"r. E ... c a l prt de"'"t te^ne ho,o' ^.... .. -. ee .. u- ": z..
-UMrKU: Y-U/| J de la Propiedad Inmueble. de la Propiedad Inmuebl., 11n2d ..... 0 2C 0111 72/C Re PTO..EP T.IMAAVE.-- ^ ^ A et 7171 1 ..... d 2. 2 12.2l ..'"22
1 0 Nr$9- S rl"'v 2 0 2Cv."0.v. h L Muan'~ '..
COMPRO 'N-O 15 pr mieobrom del Cleqia POI membra del olegl 24o~Ars1'o 2:;2172 -IF'.P7:ICale-7 01272. 25O,1Roll ?%1022 '.111. '.111.2A T NE A CMANTONES, ABANeICOS otIecen la mayor garantia. ofrecen la mayor qaranft a. ru,, I-55 Joh, o 1. r .2...... .. Si ,'. 1r2, ? l I.7 A.- --.0 425 URGE VENTA-- - -- -


Sp nenETE od loIUS V UD eli de plata bU .onL p1 '^ ^ __." b; -,:Ia, .d^ ,' -- ^ <; ^- " ^ p. c,......o rn. ,~ ll~ e de,;^ ^ 6; pae Ar;redondo ', .*S ^ ," ^ ^ ,:- .. .. Elmlet lardl o! p rl g~rl o dl q",J"^ C ?'
Fatlllda/"d5 ( d-22 Coredre colegTb'adox..^ M a;,,; ^ ,,R i'%^^ *j psiP': l[i^N,^~ nI 1^ 0, -, ^ :iS ^ '""" A"}E"n'' pi^ e""^t^ jn^ Carlvent .oguitat chic.
772 -22 56 727. S I E Ya COuA b1en a2eb2ada, T En or- .o 27 centre 1 r a.i")4 MI r",2'o ', d, ...r Si 'rr a '. .7. HI 4. 1. -31
DLI"..rAII( A.I .2.2 A-11
1 O M P RAA0 S .. .. .. ... ..... .... ..... 0 ....... ....... . . ........ ............ ..........J ... .......NTA O .. .......12. ...A.A. I O i S,. .... ... ....... .... ...
i $24G" T" Fit nlit ne -Ar enii sas TlitA 64, vlend r s. p tti slatera"no cgun IrB-
C~721I2,2' 201741. AinRMAREQUIA .. a.c21, T1URGENTE' 7 2
212H-1 7 171 7 217 19-2 -3 P17, taeIrnelt Pa>Mrmr D212re 1eden, 121ntry, pcia 122 2.11.o an Corredo7re2l2 oela n,,227 P17A.25 bI lt 10.2quna, CO xF1212 35 var 217...dllo'n 11 211210 li 2701.5 om nt
* .... .. RAFAEL 803 80 r'-r .... dlr 5 Du*" dc AJ~n, u- habit.- .... 2 b.-,o-"- ....... nc oxr n , az d bolumb.a (H oyM A P CE AS .\. pi, M .... in ] x3 722121calqur op r Al11a2212.2122.7' 11opera- 1. 1110I".IlI1.100 L. 72120 fi i a. l -7l ven
1 P ia n o --s E- md e fnUo aI. .1 B E T l-O n" A .T E . . . .. .. .. -o0o 'l 23 .4. v:r q. ...

*> IlS C O M PRA M O'S S 224.7711 22 ""i71122 AII o"lI II 1172 SouI Doni 22(1 1122 12221 1750x47.n 130 .V rio2as II'.o a *' C211IN21 b55r. 12quin227 5557121 ia. ~,,tii~t nhi.N
nnrq acln 22. 112 por 0' .--. XIn h Ien co.......n]a "t -3 is ItI n1n VI A T COU NR Y CLU---- rer A------- 2 ,I"- 2.&. ee2r,"en r. ]

NUZ O -1 y \ V E T S ,r ,, *r 1,-: RC V N Aidp Q.4., ,o.c.on23 ee.L ts 4644 1..o !__5 .1CA ;.TIA P,, Air~ v i t< rr
n Y 1 D E. M-i1yr 0 .221. Pr o -,2 .1 0 1P .,419 T11 1 1-E-D PE SOr.\ P O n %122o1-.7r
do / 12 .1112,2O 021 l,,leS ...... ales 22 1 2udI ( 2 0' (; 2 t A 1235780 4 g~20071I722 .2 0.r2E.A/0 51 P0I C loi, 770201 122yC2
Fe des do Page Asng 2. Joy21,5de o +. 7 2....... Sl ,-,7,,,,,,A.4p.. ,1+ _22_ 22v.722'....2Ar_____-3_.. . .___
"LA|A.ao 22117. .211 .d d po i 222t22 21 1o22217. nan BI TMReOl 2722 2 7, 2 2r .
"rI CAESIE OA 'Los T. .ES IIIsR S. IVO,' 17"22... .;\ ... .. ... "i A 12e2 21''.-% .... .... 2 i C1ie. I'2.80x53 ^0 1 2i SI A d d N"
pbdoe rddeO IM ,d TOrA.Iro! 3Chob ad1o0e412 A 1 PnAdENhe01de Oc2re'.21211 le1 121o v-n4-2nO,2P1n2.L7111111, EA12__2n 1e5, 2,n21o'. dno,. I 2WI
hIe d %, r eIb l.r p "c r a J \ ttr "p \'e a n 1 h T r P l y M c o n "a . ..^;... . .ee 5 o Y
2 I 1 21,27 n,1, on 21 1 2* 1 2lla~r 2,j 2 Av. 2 3.611 .41 21 3 01v27 21.012v)r I I, act..10 lz %ad A 21 2.5, el A ed 2 ataM N 7a1o- 7H2 2 512.
Art'cuiol para Regales + 1,, 2 n l127 021, a 1.i foreToe la nm -9 ntrn1i C- 111 2 .1 A 1 P 2711 2I n72- 2 1,1 A 752a.1" 11H,222 22]11x50 22. 2A222 1. 2.
C-16217-2 2121., a 11ode $6f, 751 1.00 5o71 Vde M -co 12211 4 7 2 7072 A525i21 111 11122120 12.1202 124211IOM Y 501aOD CT2V12n271o251
I am bLa ePaa'b'-o- pa M27-92 1 23 ,un .3v 12.3 42.10 82 .n H-49949- 0 URGE VENT52227227722
"I A PR D C A 23 O BJETOS VARIOS 1t, 22 o 0 .1 T.1 d. pi ...... nee l a .. ... . ......000 o 3 *g II gI PlP5 IAN.A .8 .2..2,,2.1o.y _, 1110 ra c21 05r n21 10 07 .o 1 ,
1 r" p l2r2.I21e N 21, SI... .. ..... .5.. .... ............ 55.. llliLLC 1T ...... x'1 1 1 ,17 . 122221 122,, u1"2 .. .......A L5.121... ... .. ....
Al d rte- -0Mll-P 22O-ImC a% 7a a AI0pImyOCieX j1 .D ( L In-- S 1 r -\ .0 2 11121 1U1 17 2
SAN RAFAEL 803- 807 2". .. .ca .. .. I ...... N 7 21 722211111 1 .... 271127 11.. 2 h ,- 1 C..I . .aIzadAa C~olumba. (Hoay A-v. 111222 72112 ...... 11 21 11172.,22t .... 21,5 0 70 1 07821222 81, 21+tVnd. 0022225t
Co1x, ,,rI 1121717, -211 1.111027I. 2721172271722210 2
22 A1 36 W122 N T A FIE1 A G121 1.S A.1, .2- 711,2112M I2A M AR122111222 _1 .1219.
asq ina a O uen o m n p..... .... .....CA ,.y.... --i- E V Enrld a. n or d o 23 ente reno1 ]6 % 18 2, r nt atp aole .-:(10011L-a -7n 7-) WSn i m b e E o ln ve ... r as una- ts C" J' P n rr, utld d.j T e e r -e
. . . .1.0.. . .2 2 2 1 1 2 1 1 op-, I P n i lent re6Sye8 :a .2Call' T, .1 11-], '..SO t 1 1 7 .14 St 3 5 dHe 2 2e2 2 7 4 -5 1 -3 1 1 4 ..
'222~~~~r, COCINA USAD Sn2'2.0.1111 221112 2.016..22124214127.11A2m AB.A5211,7
S, 281017, 21'a6181.ao e"dAA .j 2101,21adi---Prior--- -l,, ". ,c+O ,h!., P"'"i'eA't!- c ......,, -A.. ...... F D IF I C I0+,:::+'+ +' e. , f ^ ^ rm .6.. 8v 21140 d0 p679a
$1172 21124.00 1,7117220 05elf A4110 w""''r D Cu .d -in 2po rtal, $30 hall. T0 2-3 223 1 L 11M01 0101117 1.02 E2117211 18121 1127 1222 1172770 2102. 7
de sp s dE rIV el a-D E LAS EX P A R A R E N T A $36,000 + 2 LAJ P . A-icind. . . i SE ;t n A ABn O DEAA M2 t N ... .. F I I ? ........ ..... O Ft I e "
C O, P R A MOlSdF- 1, it- Pl- 1. on 222,7004 D A.19 221 o 000 020 -. --- CC4500, M7 ramar. o ra4 22n.rir2olo e L a _ 72.110. 0r1r 117 7a nd 477. do,, o-
Ner.1paolea.r2 0227. 17d1h $11721 221107C.41M c i ;11
I ntr~l p i n E s u i na.7oil10_II I 1 .58I T x541.48sTA os tr ... ... AS, r.. 22..n ar. .io... U ..u.. pla .. s q 57a3 1. c4 i2 MOO.. .. .eaa V e8 d. | RSO a CB AL LE0 1/2217. 72.-2,<-51-27.11. I e-.
,. C ........ ... ..... .. ... .... I r A . .. .... T dS S nr x. JOer. sn is de a n M rC A .' QuiM n ton... TD m .... o l.,d ... .. .. Para V erdadr no. o r7 i Inn
,S-inet E S. l ,.dLU. ...... ....... ... C " ..... ... .... ... () ...... "" r .... I 1 ... .... ..... lrnont .1e3 A -l ) an 1' 8, 53....%'l I . . . ... .. . .. . .. p ........ .na
7222117 ade, td b..2 ,,a8d 0.. 12GAl 512N B A02207,12 21 2.110 31 2 1 %,A-231 x 2.51 5 4A v.98 t0%, 1 Tn- a 2 3,md.1 06.ciun o e .i78.12


(IF / VEN T AS4 h2222doPago17,1 12.3 I RA;rdVENTd 217 P. 71,":' Lded 22 67,71,2221A1d d 3832S3A 7 T VC
So A mp. 1 n, 2.. nde 2m"onn. 7 7e s 1822-bo-' 2N 2 1 / A U3,0 CALA1R. F d2 b41o111 2g" I$i t 'n i 2 14. A Il t,. d.e, de rre 0 1 271 72 1i2on
"" 7 2 I....... p1, las2na 1a ...... ... .. 22212 .. .. g a. . ...IN.. .. .122 272 27 2 1 .0. '10 71, ." M ...... 8 N 1 .. i Ve2d22... 2 0n/2 2rd222.-.22,, 1.1 r-
72,2,-1 AI........1112$7.9511 1 75 117, 11,..2 2 31 ,1 71 .... 2,.21 ,,c a rcacndc7a' un 2 2.e 1,+ s7. 21... ........ 722.711 Altra B0 n BV220. *U85. 172215 07 2-2172 2211 A"" 07 V 4 oeISdI C 222020 .. 2050 512derdu-
o121 221. 22 51201 ,1 al v 0.Al l2o- le Ia 1' ____.T.BORE a o g o2mA CACIDESA $mo MALO ,V CIA I^.t n ( ellI.,CI'"2 o e lo lln $45 000 enra VE DAD. l38r0e FO 2 2 7171. G 1..... T.,Vl, I 1114t.8 1172,
22-727 .1.,1SPINETS, .....AL s R .. '....... ll2-a 07 07 n, 1 ....... ......... portal.. Inf.t r md, l 9191one s 21 ...... 2 o...1,1co72222 u iENDEQuinta na71 FITA-8122.20edi a2 nu. r15elu nt 0 .. t .
sos, 160 elcv, ]- ,,.2 monio de Ins 5.1 .2 2 OF2IS"n S 21, 7 24 2 d p ,",, 1 IIIU: 282. 7.12121 222D. E2 .,2272 2p7(.1 -M.ta t d e dF 1 al femha y, h tp, U, pi n n -tv .. J o in n 'oI le. localr opt eo pl ei oaa Lr d e la caer s 6 n. M lLM H ( .^ ___-____ i -T n 4H -
62., a 1.2,22b 2rt,1,2 2.1,211i 112 EN -A A ADA 27 Av en id, Real80721 0.110l21 2211 212.201117 27F1171 All. 7 A. .21 1Cie1i1n7"111 "11 7, 1
to5d qp d rent 1e2 22 2 l1.,22 2 72' ,d I 222' 1 22.72211222127211722 7, V0,a,2110172 1c21I 1,., ,leae h'n ..... icnd luar .....nro drAn T ,^ m s 1 -9273.. ...22648. Moen na ,+,i?,a dd.i r. d, Tell ...19 ,edd,,,no n r ...... do t .... ,. i+ -^ - D-' A h". ... neg'"* ... 1nere I B092 I I ,
is.'a infor ant12t1278111'122 -2412Pre-I PW ll 115A 221. 705 112 d "o "12722 12.22112 22strete3 rll .2240 121 .7M-H2703-51-31.mA conagrtrculon d po rta yg11'0 a2K b, a,-2 1122 t am en En t122e 2 2. y 8.n on, i P .]o iat rqu.. d cda a .... prsao q .. J.. A3 .... .. .... ..... .. dra oat 2io Te Icr4 no ,;tlc. . .. eoiro . l. .s. ; ..;>no I e en.e P|la liA pA A ra l .. .. .... H 2I311 31i) 2-' m r e l J WS l
C-162-172 I- is'a-l'- -56. C. An. I v eol 11.17 enerieir% rrlo- ra- Carcda21x 2., noedstnoCo


1 0 ,7 ,2,x 12212 0012122122010202DE8TOD
-iev ana p r mi llp M " "r 'f ..... t r. o t .n .. .... As. ... 14e- . O4. A. INE ..... ...3. AR NL. ..t.B. ILr a n a rn .-.I .2 ..
ode iraco k. ea a d un o a ol f \ ) Z U U .... .. ... ....... P r ci $30 .eo C o c.P-ant alia: v hi cri.d, .... m M .- II. I A n o. ouiD rI no -- ]4 ... . A" T H- ~r flnllt'En iOtIE E A ~ a [. .
LSOOW .E tota de la fx '--porta-e 'Tr r' rentdo, re alo o fabic-,G le Cenra co patr | enr ta y.. ,,< /~rl tluii", ;" sm',r0 l me. $3.750.0 e per it p_ I ***"" '
13 I22l4. 2 I A NR A d 2 T 1789 218 giro ....... 7ra2 ....n cei. in+ o, m ,+ +, d e cA l. o . a nTD cal a 0 oe ol i i B -4 EFBc B ... U 45... . c e d0 5 x5 cend .os d o > "d co o i . .. .in. .. . .. n P-5 ....... I ^e s d o eOeI. Ia A
SAN2 RAFAEL c03 -, E8 FNDEM.S UH :2 SK 72711, 2n2. 1,1.22,2. 011,7011 171 .0 .A 0 7 22. 7 0 852111129a, 2no ,_1Co 18820. Zs oj2y 315. 2171.
P 3........0 d61 .r po. ,d ... NA 4 P ANTA,, 8 .i0002 T c ... de.. 24. pla2ta. l0 o.. 0L cI o 1 2CoPtle- "i. n:, o C .. f .e dr on.. 1. 802 2877722 21112111.7. a p,2 $2570 r l Prm. --m -u meria
^ u t h prd.... .... ...... ....io con .l 'va~ r do par tab o,' e o+ d o- car .... Se n a r n e a + a '" ..... " I n a .q r !n ,d......e Pgar bl6 U4.
i~n t i y M iM ... por ....... +2- e ....5 m i o. R 1.mt o $305.. .. r.. e a t alre 3 i6nndo. M r m, h a. i- 00. (50, 000 ...... M n al2 2 4 I s .O so n ..... om a r l r fn inr .. .W. .. ..I -
El ~ ~ ~ ~ ~ ,7 DIA-20 -'al -la 1-N Truffin 2,6731.40in Md fl5 vFbrcdo.9 vs.rf Frja I2,0 v*' ^ ^r ^ ^^ 2.WI vars. don^ torreno Se"1 tr aj m
lei a. t'f d be P % -,,I Pni(e ioa aode aae A e iale tr ,e te6 :H NEA6N TAIF N AT mlnlfm.1n ed e etrefr


F. ., I 2A ,P ,n :....... l... ... .. Ar i- --o2-S a:n 3 5 ,0 0 0 .1 ..2rdi e 7o K112 T e4,0o80, 1iPL N TI.A 2 .e tter 0 ni74 52.- N e-2 M

a 22.. .. . ..11 Al,, 1a SlaM( a.22 17 ..... -17 .e L HA- ....2 .... 2 4 ... ..- ii T E R RE1O 7 17222 ...... ,0.7.7.222....0 7 H .
1 252 11-27S-2130H-249-41 f1 7 Te ds 71711211228 21562 I PRe xn t e2 S e i aar$0 0 3 3 5 5RAN SOLAR14 30 tos.equn."CA BALERdea011207 a772a 4211 27.blc 71u hj.11


dond. )B 2 66 -. A-42-. 5.3.Qu0.intana M- 11182 "I 2 7h d7ur er 2 12r.2 13. ier0241do cr4rp.. p i
.1.2112,221110227,1 l22 ra"7 o C- 12,22111'i1 7171 1,121 2127160ne..2 02ra. ol. I1 7,1.d27172 212727 27171,1 72721 111 211-936.417 02201718723111. 7 -11159-49- 12,71.1222.15amdesprt

77h1212 771.,10t.p7- 0 "n.7t1127]2_C,,____' p________
.. . ..-E, a r T d A S $55t0 M c, | p n n r v c~ n$6 r.000 -,,a vPED S U EA E NR A D AShl d h or e 2 2 9
7701211110 $2112212 271 _e. 2,717a 1 7,12n0 2111 22 2 6x4.lAS O t22 C 13 i2. 501122718 11701 8 74,7,2,7 222 G NG
4 8 C2777do 1 8 221 7 7 1 1 1 7 2 2 1 2 1 1 2 7210.M 1 9 C5IR G ,1 74Ad o 2 02P2. Q u in an a i n C n c 2' 0 ." 1, 1231 1 2. 7.2 S1 22 0 77 ,241 A ,Y12 7 2A,, A 22

-1 t t2de. de T 1 o H-26,-4I-27 ] d. 27.o7hre eibuoe ,800__ $244. 251 122222.2D.D Pintura271 2 a.2S.2
VI OR ST.I VAnCeS a r IAe. a7.5MIRAMlAlRA122. I.ra.el22 ra'11d7e72er7e e2oi't L' p 4 $4177 Vl1 27"21I8,1-U.5a ne2 87nc v radio 127
-S $a, 21727 b 2, b tecI de 2aharaeI'1Z '1,, p7ne21 5. 5vt 712 r12aAs. I5e I- o e re nr ., ln r I e r e re12n n
LO A F O 0 72 .1 ,1 21 2 I2 AUroim O DE l lad lnn E n.).- dnDA-274 $710 .108. n,VI Pl0FI nMdef re_---__AdEar_. .1 ...2 1
115-1 6$ 7 2 2 0 71 1 1 5 2 2 & a.21 1 1 2 7ICnR E-R C O E G A D I A. BL A NI ,C IA 5 1 ". -II A _" l_-6 0 ._ v M a r e r 7 2 1 0 9-82 C N 2 T N O R 1 2 AON Q'2 A P N T U A T

Mr-'ruONI.-OP. -q ,.AVM, H-2324-53 I
.. ... 37R0S.000 4r J DloF-1102 Qn- o+:. : P ii., Ch. m ;, 000..A..o,,:,s:. ..no, 30,0 ,,,tiryHe
~RUSELAS 0721200 20' 712702A211,117 2 ,2PLA2.I2L 0Han s2' SE2r IB-3A $7120 2 1221d t2 . -,102 15, d7barbell.. 17211717 ..e e e A 0152 aol pars 217- Enoordea a na..
2ai5...,ti...21eprt- En9 ,1 ente( .. ... ....1512on-0la2IV- $7722721 11.17N2ln . N. r'1.12n I77. 'nrI .nVf Aort3.ml00- n qt 51 VSTA Mend TOBSr 77t.1n211 .! 1. 27
n p ll g ', o 1r ~ d 3 4 h a r eln r r. I 3 I n f o r m s : 1 1 9 1 0iP ai ie ndl M 7 e te, in vd b ll ,C" 6I -5 4 9 L p
1.80n2I2,a2_i77 7272, ,21' 1211 27DE,1 2 121, 30 7,1, 2.7122275 C~. 2 p lan2,',221 S1FabioarenDE-. ".'-' Arlqnr I'CRO .14rJRALt
p111187212 772'0e1,8511 2572 821'-5I1 a 22222 -11221 0252 a287-01221 21.117 role..20ale.21 74 72021tt1. .717174 27811110..2117777 22112 ..A221...,

de HnA7o 4 n7del? de esto20senbr .lrsU I [na712 02?1171e2.17 2" ,Dr aiud,;nNela "In.. Uy M -r7-d -eon t ra.. trl."1 .711 721 I EIo" D ELA
MalPKefia6 1.el1 tL~f-tIr d'Iu- apered.o.ea ria 334. Mario IC 177272 m,1 L J I,00ra eat o a Pntsie 25r2
0ento, 7e7cnab rdo0 2r 2720n, o n n a, a rd -2a A e aat4 1a7 221 70, 2 '14. 838. ln0ormsn en Rain. 12 .78..5." A1-R72I tan. ea zaO2! Ce Al
de "1taI oEabeS 1,e e- Ua 11 I"aI0 D 2222210.con,2.2 He-en RIQ$to 2,n2777, 1222,In,&.: ...22h2116.20 .2M-1116222251122 E DER 0 A d
rru21no1o71 a022pore1n ge27era1- oALTDE -BELENH1-22.u- I re" (" LY. $201c0, 1sA:,A A
ti"ou noml," -- q,'an.6 a _4R n o Pot ......n dd ........n .. .......................... ...man.....53r4. .4[5TO O5'ILE


eomparac~n71on as c1frs regis 12OnlS 2,1 .12 8711 221125 arl. otl .. 2112do 571aurs1211117,72 rSO .,l UAA.70e0, earn,, 822012 218 1101112 727228 2122 S T I N
mka de los eta-e. no frrIgro- blI AMAR,4.E2IENCIA X.-T1$5,60(I batplIntAsC5S0M2ANeoro.1
0o2. eel em6deay21EN1T7III C S "iO v. Noo0 {M h) p,
PARAd__lmbr36,000pJr.__pan-___OO_2!4.L,, adA,217. 2 P2r2 207122 .....R "odor 1172711 2. 71272227. d222e1. 721222. .aas12. 23 2 d 0 2
122 22 72017h1 00.$274 7.220. 21lo.n25, 2107121r2d .2t7vo72272 J7ddo,$3000 frte e0214 Ir-190
t r-or y All. l2 e 'drsnoa r de 0. 00(1e. 4 1rn. rPr urTU $2.I 3 00. Ar Ilen
,a1s 1er1ries.1En7uanto2a est a22o ,2, 72,2d11Y70r7123 220.1 7".__00 0LETBEL-AIR 11r". '


117122272227.201 sora11CI2217215 0711 277rt'us7 d 2 rlnlt, 177 ,- ta. 7 12172.1C71 nto0 I1do' 201211271.001, .- .,Ir ".', ,
lA .po3t1i)o be ie a 2 1-ts-e 111,1A71 1110 I,2erra a2 hLt Cl. 24-cI ba2 er21.8127rada.on2r.27 S4e.r-0207.,7 _-._ _-,,-_Radio, -_ _,-,_ _.-._.__,
nA AA A o o + r a . . . .1o, .... . . . ....... . . . d o o~ c o noa 0r+ ,a e l+ i a a rG A N S L A C B L Ls'u r c a ta d c t r b, .. C ll. o
bibllos, a.4 7plie hbl clon I 'linad 5 V0 lnabj: R-en- tidado Rt. $,12 $3, 00p n, a ""Iler t".* ,", 5 -l ,11nfe -ro,, _C 1 rqn.,, a ,e, 4 45. O
t'onIs ilt'11.eton eR- arlheoty a 3 a4r l-o w. Saee, badolr, 3 ihab Hecon50e ar7110 con u ,,-,con,-front, H-2 ,,4-p 3-2R.
vsr.,eln.40 V2mlnal(.on13.utdo rtinhad1. Cie ,5n M i14,,inrllen ." &fiu
272722711117717772 2 A2 p 1 b, T. .0.- -re1I2 c722 11 0 7 11117


.....r. .--re" i'hi,: e, G Au..-
PORTACIONES TIE no dASAe7222707. na017l22a2andera__,_tinIater- l ore4,000. Mr r. e oI1pnr2 Slelnirad 01- 22, a,,12 Pi 222202o2,..i IdlNC.1 1 Apan l sg~no lgardel naon t'n rtth 121$2 -7.10 2000 -51;I~r mes:171 27217 H-26 -8-1 n. ystma e eg 3d y 2d 2. 22,. 2,bIe.71e2ra 2er 2epq 1110771. m-1 22c.712 I,'.47 20 ,2 "" 25 0 2.2158 plead210s. 2 22711,17 2,
b 2 f 0111A.112s-750 0 2 4drr21 00 5V 2 0. 22212 2422.n Ford0F77 r1,2 7 .0.41104.77.211
doA 1er1r 817....IotEND HABNG A FRENAE cA7, ZAD0 15 271 27edo.*-Epn In.. rdce Lea HpbanaRUSELA. (APLa-Hansum-inFs--CERRe $5d00o R172121. a511. $60712 $6.0(|(!~- 528.8 0221 H.82'8. .I ~dd roi0,o. ,
082e11021 E71tados2 Undo 72 oup7a En 9 '4 4 nr o2l P7--2 7548 21 211o72m7222 (He Ave.5 4 Sep" ague. 21n Kewn- Iotn 212122 31Moderno .In2,de 03 L2122
2 25,7,1,7 121,711 En tI rs~rl 8 lllar. .oIo ,I 8c12I..21120.1 1222--,S,. 14.In2


los~embarquea de enero pomade se lentador ehcre, "I'll.,otoe "s c.,+c. r~ t m s
0.1.0de p..0.1.217 n. ...total aIo dr 1' n d a lO0en rrno 701772 7. r i $ .l ..,lo 3:,000. A. AR....A... ... ... C I .....22 ..ro1.
7171 270 220 7 2212171712-2 211. 2 .~ 11181.' .271 21121211 11 12 7 ,27, I T(12.211 B 'Int 21'.'. 004-111 777r,1271r22'7


7.0,0 .l total de1-[.po6- "" bro1terreno,1regale 2o fabric a- Gdaleria d r Is csnp iantry Io enZO ,1201Go,.11180277r. 7Temina177220 I21beig a 1dops Irls, veola grCONf' $500n DE I2 ENT ADA d. 2177211728o.8 N 71022 -aux i(iar traadsu ier Ret 01.400$7 5,1 0 'Spr e '2hENde 3~n-tuv pI.i 'E 3700 SO
.e. I a201. 227110Il272I1o -Iba
bA, `c0 .. Le.. lent01, 6I 071772 de raID9 7 ar.0total7dearn0 allo 211ndA B.EL1NEn. ..l nlerI .... d el no.pr ,, l ide5
,auno21,7000 s d61arescamp- patioeIatrdn573407272711717 22 07o poden17ar- 2u0er 0, Re. ,part Bltmoref M-7"Ie o'I n
115277721...0,.0I dI 702.BLANC& 8311 RENTA $.710 7772 210774 7.17 1.el2t, be 1j1-4229 j~I ~o~,~

Mi 121 regis-en-el 8- 1 87 2311. 127.Er12 20 7- r 72222 h11te 2 2lr 7T,11r22,11,
1trad8s711 dicalmbreilo.19.- 7. rd-s 2 2,i, 0.21122722 2c4140a2i7o0 moderno.12 p -11a1. t4 197s ceio sus 0e c7 5 7. 1ttu.y $2,7,1, 2 711 75 23-'r ,entando2 75V1211 rla'l 1SU2AUTO $0 men- pr
42 0. 422117 0, 1 2 .1 212 1 111 p- lam ent- '

p Pert o 1211 -".ppto n30. ......r apartame7 os to2 1 d,,, o ,1 ,1 5007 M etro r .000M 12177Plan d- JO,705 11 I. ,72SE2M.A L ParEFals- .1 ed e rhi
oonroo.22717itioplRentanboSNte 3 2728aprreodgrt o
El D ABI DE LA ARI A (nil 3" N" 31, Mnrin id l e dx 0 -brca os, 95 ue1de $ 000 ln- l ,, hO d...n rn P t, Q1_ ti alb ic re n cL le Bay n, t11-2].011-2310rad.5,-:1020,.,776.-00221A21 8AENA VIST iCHi$ 1 1-Ep2 7 15L, A. ..tO AA 1.010O LL 200 I ..
E-2,12722d22 7eG75 .MtAaMa 7r' ((ON 0 en LE) a rt mr. rec2o2$27 12000727.7,111 22 .2 e1hip7211 ont bu IPau, ta122 87,1 27n7 co d7 T o U-OUN33A T, E UO-0L2,
R2,I7rS0,2asd. T e 77 B- 351,7 7 4 7 10 11 12M 1111 2 2711l52 "28 811771 72 112,711 111011,2SC peIrImDhi)1. 4. 1 11 .7 ereimnr Modern., .,.S,68n Jldar. 0.Cal34.DosnoN$38. Curva PaeneBayo. 1-1-:613-1-281$AC.HADO.DR PRC goa
rem's11Ci125117221222 12127. 11,. ,UNA .'. 027...A72,ER.1.22,.'5

t82 d27(la00212c 0l 7,228o110k. 272277-717-22-2 p7Emilio. B-2266 7227234-82.7 ..... UH-r0711 -'07 22- .2 2.2121171 7727 a04 21 17821 I22 t72c.1172.47v ,U.l-23.4-$1-28 1.2210 Jo.
.a or h -t ri r a 1.G S.
17 e 12 ge t jg uJ220 *211 777 72I e apar 7.0it- Je r 72412 2l C M l9 6 G r - D 7727. t I o 6 I. a I CA a o ci a r a : A27M u , ,, r q b ,
21701 5 A72A1 220-7-11 727022, 277,112 .211221 d.71772222 .770-21F2,-7 I2 Otto: '2422Iban-lr1p.2 l22I' .-.12 l l_____________________prGabriel
0 2 2 7 7 7i7 1. 2 '2 ""12.702d l a Q -.l, C r d C i1. 7- 2a7I I 8'a." I 72 277, a 21 , 1 7 1 7 1 I 1 7 2 l, 2 0 1 2 2- 5 I 2 '. 1 7 7 2 2. 1. 1
'a. lar2212277;a do T baf losB-3 14 : 2 .- r 1po ta 1, .. I 11111211 2 1 0 1 17 0 7, 71. 74 2 2 1.2. 2 12 0 11722 SF a 3 rmnliv Bar5( 1 U li 1 2
-.00120I1 de00.00025,000217222-AaTA H-2239- L1A2
coo io~mbr Ls, blll o nd rI 7 n21 A77 2422710 2212112 7021". 7112124 02 NIF-Y g 701,111edr1-21 d7172 72118-0021111 212.2272 2111 8 71221 27 0rl 0744 2. Ill SE2 2 .2, 22ir.N2.nml osmmn _ual. Ill-i r ARe
SE V C O D O A Y n e 'o l- Al- haAO de70 2 2,2 1277 me : 1 27 1 1- 2 6 48 3 01, 88172 27 21205 OI. 1-- .22 12 4171 117221127l.,1724 1114 221hfO In- l.- F 7' O ..l2' 2 1 le d A. -
780 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'N 8200120 12 2.000000 278218. 72. .1112 y 12b1;11I-G.NA2FR NTE ALZA A1 7U7n021-end,700 6 727

72720US02I10 0208 7 ho 00,.2111I21'II Ptia.5 .,g0a5O tasato.Te Ihado o11lr c io, 27 82 l7i7d5222.2171. e..f nmni Uhiei. H.1 9324 1 .512
2, ~ ~ ~ ~ dC, ratN 71821028 211o ldI. U re 84.Peio$0vbo Pat la V aol72222$30,000, (1.8112. a
$8,200,00. El.17180 h. Ibroterr -o. r gao _So fa rics- Gteria 76 CFarotacleCOOpainlry1217111212712 2211-07472 E 837300 o sNbe a t
e07717'.A Rule I A12 205100dole on 5s pue0507Cn1e
o26n bllRATa SF tadsR.1202 U-2$ COe,. N m$0 E oabe lTR, a.D1do Vacia. M parreco. 8 N0 10 d 202222.,2120222In 2211521227- Ret.,n..ntrs $2,400gus175,0Silvis To1.2781.1,.el22282002220 p."
hriero d gl cor tcepb ado.Pa. or70,089d r. 8822 I 02er,- I m oodo 21022183 h. n~~Abt i rtac- 22101,htr 22,z 22720811-721- 7525J232,22P. Quitana-doSenIeIldo 1 4un0deanrita
10118 lar- ; y$2I217 A2-2227. 2027 ed11 l ong&. 1 condrla.nd mrntseparce'la lF1 9-
colores o sus klol 'H .l S4 5,0 1 1220 4 2.2. .0,1Miram ar. O05 q222028111.,"5OF1U11rrenG m en 1 0 FR a. ,e
________ A)-I cia maderno.hO.1. 1119icl.7,log2Locllarontas. Snt F10. -Gi. 1LER Om5,00rar br.'bir de 2AtAI ,m.linI.a .Id.onSe0,-- Bre1 0228.. -2.9451274132,YLE
d o dd a s a p br l ic i dp aIA$ 24in o r -aS Fc rE. a p A BtA N Ae n S 7, 5 00ta dl a m A . : t J o SEy I a Lsad o an E7 ia n n i e e n.I- c o l i c aCrL O
'1 eonl reaia Is Citaro, tier S E xterir.IatlE aia- 'o- -IP S0.0.12- n Is se- 5 ,
El n de I Ar o D E L A A I N ase 5 '1 1 o in p i oaic R n ta a atM35. 1 22le. 1 1 2 5 21 1 n ma ir m r. R a $ 0 5 0 0 0 c. M e o al N 2 F l n u d d jrUrg e.I T E E A N A J
(al at m .(l l e- 1 Mirnde 34,v. Fab'icads,49 nP sel dejar $20ll or,00 C21. 27172 512722 n o lLs A,551222I52te. 1 00atco prHo. gCal.
JEads NiDo En l acoMASPE-5 f~~ 5 ni o i x14m Ret aleco:$350 00..J,.:-V .cl eeo.eI nA enid i h ilopo ei t re $8 0088.022M I2,AMAR2 1.74 AVE. be dl I Telyfo n il..30t3 ljor o 8.611ar 1-A.4l0N19-32 7
dsqm mm I2xo o Col MIc OA9OrA. 28 22214.2j2 P 218A90l.Afl2
ilegan NOca7,MCurvaoPadre4.202 02221, m 2185762 250f-. 1e,0-52 In-
a tdo IR.cl S e. asocae.C 3-8 m lArd .o B-A-2266. 1-234-48-8.Ci... III00Academia 1Cie227-4.12 s4 L4.H72 3451 8 I uS.,2iapuoa
Ci Iiat yor. otlgn e radccn m la a U I R

)IARIO IYE LA MARINA.-Miircolem, 26 de Mayo do 1954


A N U N C I 0 S


C L A S


I F I C A D 0 S


D E U L T I M A H 0 R A


VENTAS -- VENTAS I VENTA-S VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA ENSERANZAS ALQUILERES
S3AUMVILES ACCS. AUTMOVILESYACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 56 MUEBLfS Y PRENDAS 5 RADIOS Y APARATOS 64i OFERTAS 7S-PROFESOrAS PROFESORES 7 APARTAMENTOS
ELECTRICOS AQI. rR-1FCO AEM
o....... .......... .... .. ... ..... .. ... so... ............ . ds.. ..... ........... : .. .......dt- u0.to o .sdttio A.i.... ... '.. , o = o ,,-- - --- .. 1 M l t [E A E E P A .. .. .. . .
oi SrlED r010 1i Im er. Is '1 \ 11 fPo oP | .. 1 illS CLO11 2115 r USlATO 1 4cLFro 4Osr .0 A I-T Os 170510 ..j S nl t rr'n ALqf 14. y Ar16M.T..11ro 5ad- 5a5
r ,l, ,l, .1 1. l-. ... Cr.M ."," 4 0'..;.L,, O I.-O. rvito, O R I.lCLASES DEnPIAN O Ih s..,e^i .do, usru
I SE 1 A~7ION EN9NAUTO3N51111-5-5-109 --. Pedro-ois .1 hialtsiorooiv i t. s.deI Bot pTe1110.4A1dual-- Cos.iWs Wells 33s10, 5 -iri
t 'r"ri .-. II'' r. a i, er.,'., | - 7- nece- arlo. Aye-Sar N3-31 er - -2 oc7-5 lu- b Inante a ei ... r So o y Tori M4 1. A doml en 41. H- -4 in
l' .. 1 ,"r L-% ACCION .lo UN AUTO s -.... ..-.. ... SEr VENRD Er GO EC D CUARTO CO- s (oin d crb6n. B araEo. Inforstol n: o1 e oleo y Teos i au. A- luo a -,, o _. ---
S' i l.. J,.n ,1I en perfecls. candlosn- iSTUDEBAKEPR 1914 CHAMPION 4 PUER-I lor Bl nchl, o eis po.s p.o.to r -,.-2. 11.243-59-2. EN HIPOI CA victor n de 9 I ml l luna i Apur-ameno ,bor 'S25
...4.Tieineosugdroc arriei-W.en poerts sondcone., Ae ro YI' dos t ta .. ... .I d ra nmar., me nt o nora a -
oje-ooolN!--..e l .*. uro c 7,lOPo; O.i P 1ec lo is 4 .6 sl 0 e uIorC Iciil.. Pos tpuopas hot. callsudo l-u-. fames dines se a e n La A3 L. A-3870 SRA. TRI DA'D | T"linc oe-Od, I loll.s10nuon ads .
Nooii)i-ri A -O-D34lNAc it- b-6H.-2d 637-53-30 A .'p fei diioo e.cPs EQUIPHaba C ACON 152 Bur. pI I. .o.........it ..05 ....s i6 0 ..1
I IETAI- DIIRO4OTO-C -ICIETA -ZVNODD-AFr DE _200 tC. F'. 170. CalloIt.. No. 58 oj. S5yR. 'La Sie- ACONDICONADO bit tips odo Itetrest busaris Tam- e- H02U7-OIl
SO.RO A"ITOMO'II. 1 YMI0UTH 1947 5750.00 t6 i..... .... doc e4 "d ... ....-........ I h ltimo model Genersa l eu bl o r.i fubriear Muehut am Emp UHC 3-.e75.30 S-NS, .
PC] 111" 1-4 11 1 51 t ,Cpt+ n, II d !e extras. mu. blen cuidads, se e xndeu'eo .at n l l (.
. i... . .... iIseo I i p...... ..... i i it. e,. 00...r ils ade Octub C. 1 o NEVERAS Y REFRIGERADORES Electric 3/.4 to-a--i- ,. ;-- i s ddvoluci noo pdro t a a ... .. ttf,,i cme."Sall 5t c., o w PR T .M S"ALA-
. 1 h.'eer r pidad 5i....'-' prfr c t o inec...ie.... deI. I0 p. e ot arantH. a Oss p eala s cla&ss L O t lobi; .... ut.. so '
I.. rs0. 1 ...I1. i-5616..-2306-53-29. I-IOi 4 P-olVisi, do0Od U 16Ro+ I-
Manzso s ed -43-5.-2 nI.5i 04 65 309 pesos 4w 0 11 i RAdON 6A11A Bu visits os 77 ACADEMIAS S114` 4 7010 B sc ae 17 00 14
n o mez 407T UN 1 11,4 11-2300-53-20.VILCON 4PUEflA5S. E CEDE UN T75907 gfifinrH OtiB. daoudeciaa ss daperusumonaletl. _7__________ _______ iotol. CsSo Su-Ade
3.. _anzana_ e 4omez407 .... ...... ... .. .no dl- ...o. l Tiso,- F0-65oi os _rid ..i, ls oi io.l y oBrn U snr f . . n n. ,
h e~ooA21 Il. ... .... ..... i i iutosoyior o so u erto.... odi ...roto 7u Plooaras ,- e..st+ ....o.si. Olso... i.. Sn soolo s-e i rBanlflff4ipot1eAnrtu ea
c-4 .0- Sl. ... PL ..MO .TH 1947 00 -3i....... e '. .. ... .. .o- ----N _.. UH-C1129-.9.2_7 M EN i OZA A LADJ ItIE I IAA .4.i'- : .0 1. .do .-
so4 puerlas .61o $485g. ....... SE VENDE REFRIGKRADOR --- A P R I LAr PALAC1oo ALDAo ..... ....... ..i.. S. .
E NDiO A P ARo .ICiL A Rt,-l.. .. DAtT h u A V .i. .. s.. ... oi.i... .. oss.u. I s
, v ..eie pi ..r JORRIY IOTOR 54 MAQUINARIAS .....0e. vss .embarars PerneT 28 radio IA Ld51, entre l )MonL.
doivIooihtt--- EF 1G RAO REoii So G. c 7ioOhS o 070105 2r f0. i 3 21; 1.-.i t/121 -ie a0 21e, sots~l pi.ito---- -siu---
_ort ir P oei s _i io osd o p, s velocidades deo Plau de Iu s Fraternidad a .ezP 0 e OJ o .d ,u. en re7e07 enrs uss
sflo 1951 y t i 1 I lul^rw. Sm
to I951i l ( -- j 3 -5 -2 arac or e ac r I ",-," o R console hnuevodojs52.ocam bia-i h l 1- 1S lr, 3 aN elol doM1
h cn --dOi ci--c-o-- ici -* I Ilospitalesq. 23elinta c N: MOLIO PARA+ rn e__ o ...ll.o C ...e. 2 N 00 sM... /- r,, :,2 D o ..... S ....' 7 ........ ...... 1r4 H-l5d.-.. a
f001i Ba I IPOOp.i l lo, r... v... ., 0 o e S 3 li za 24,Dpo.5,S n. n. nroN, N El. c n..na Dl GOil J101" ___ ___


001'5000CDunflDIO GElm vo ,n -_ __ y _____D._T_ A33_____ -4.'42.N l8 bj? .K ~~ o ) ---- ---- ~ co a.ptsa wapr -fii.r/^ r .,-rp ', " ^1
lin'l ........ Fri, ...in ........los' ...en ++- ...+REFRIGERADORES G. E. S" re. R Iu............. ..."5... 1 "2r, elTnl~aIl .. -- -VE-DADO
1MallSc l S, oCs1.- R c. C _- 1172.53-26 PA l, PANADERIA 0 DULCERIAVYEN- 70ptts dode$000 "too" .sdl.+ Gra 0.e
..... ... .o n la ..... 0-, ". don ,, I .... .oo err. o ... .. 0.. i todro- 0 0 a01 de.so Ae d is11o '.-L 2 ....." . b.. . ...
Sl RB ICK RIV IERA 1952 Ceiiioi 27 .vfot0n Vd -i lso d n s s oi llo I ados ,di g- Auonnn_ _ ___ tHH22-92 Il -M 7, ^ .7 Ln I i o
*os Oo~oc, Pots 15 oo to Inf i s o so oo o 5410112, uhooosissiis 1 ---.H 1 37 27 1-321 27is 1 |! ,I. .IEAAt -p. i,.: o.pes1 o 1o too4T.
p J L H -5P.O 8I Ibo 7337 E O s- lvitoCdi C GeoeralElod1i L. C- Con solo firma y soureI; 74C r.. n fSCQ o.s-,,Es.
ba00..$ 100...... o lcr "Iiquo 612r.S.ud... .-+0s--s 5 6INSTRUMENTOS MUSICADINEI. 04. Ihiiia nid. Ireli. 01,1 $le,111 2,1.r 7 7l A.l
)------v- P AU.olia _1MP ^-1 F N T .' V^ FN^.o ^ D T0eooA25 |AUN ROA A5_4,,12. H-l-NI24Ju. -1JM2
Cu s., i SENDn A l e i v- O-a2r34n5 24. 630,0 rm .nd. e V iN PIANO- l APN Escs pacR prGeNOiEsM.w R O glossN PIANO A-PAR-l jP. t p Cuba.N l ill ^ PAi-20-
Nuevos r..rca. Knen.R : "' r.^.n .deo. 195 7^^ a;"1 M l p ,. Ill3 l 3., er; r B9,-^ M a m** Mue:;s D-- HINO E RCA O Aeia* ,n' h idl uarl .P B 1ia Lo leorA ltuas Bei ---
c 0iA ^iui T111,, Ti l Aer oH2,,.pP.7eto e dl o|e, slllsld-e |i ito -ar- B- o o 180. 5
"bu do S Ex us s en 3 v 25 D. io B-7,t59 0 9 reo. ioLibemente bajo. Cuba c1 araia .00 -. is --g--. V$040.020 oot 1- -- H-2397-60-211.- CIOc i a d ileo 0I BJ i ,,'rr I A l hi,^

dos a Cub S3 0 OTeH.-.- l fS. A-3336._ B-2465427 Nord 1269.- j ~ ., q ?2E 1A E VedadoCIO DInero^ : pa ~a p resta cf a parsu-' 0 SR K *o. so.m, At- iet - 1 coosqu
1 1 -0-5 3n N 3r, L E ta r n1 s c a' e o sl g a ,F' .R ., A l i i r. tie r Tri
WILLys i N C A mo. VENDE : I :,N *-. 0 T pI. K. os-io
.I. ..S.DISTRIBU S,6. l 3 MUEBLES Y PRENDAS ExTANJEP O V -JANTF ENEDe c p cusri j. c l d- .L ...... d .isi... -,are.......iio.l.i.osnorraffi.ls E. .s .... .... ...
a A. I'I.., .b- nueva -1. ; "A.< S S8000 p HIarlo ro CASASd, ^ stViinil a
S A i I I IC j E NE 3- 11 K.. i N F oe.. N adirEAoIs,|io ania. aldedoarer lido. CcsdeI G m 350S A S R
237 0 La RamnalF0-3131/ Jd do .. poo rspr,,a.rt..',lo hC-o','Se 1,'7 r0 do o ,. osdo t 1 ]a n crfcct oonso- NdoGoad. Tm 0 edu rin de LIbro.,. 'ol- SANTOSSUAREZ
Autos, lai t ,ocasioregasal o. B -7453 H-030-2023 0 102A.61 .000.-, ..10ib i jolad ll riij oi r. ( o ,, I [ S n J
Ato Pieme o Tal ee ll C I E osruo Wm A o n. r- o O t F .N.I..SO IDE O. 1H-ni, -Nn-a in. rue o d 2 tb i 1 I ZA' POTES N 314. BAJOS
,eo a ua o ah moder o to ola sa. I NDE REFR1GERADOR OF A PIES 4-L-1-785 y if-3555LI F iI.2?n. Diiiiri4. P liid .t-.f jC s. E ,t-e San J lior= ,
e n ods a .23 esq uin a a 0 V ed ad o ,di Ooo o o n- i o Sc p rs lo r s 0 ] Etl roo Os p erfc t 0 e t do d 5 I I a .oiAciin. P ui licid i t s
doH>^i o 0 5,_e V a dto nca so I op 0 ,, . O a opg o eo rio 1 e r 521010 n2 d e0 tr. o o5-- 1 [H- f_ o ru-o L o e oobioi i--l so. Cu t oe s.- Ira
...... Willys Distributo..iS. A.a ujim l rp ,,,-lWit R"rig ;,radnr 4 na Oav,8 V 1 pra I 75 Iles ...... --R .ST DIN l 'i 1'1,o : .....'. Jrld C ..... ..... ..... -.
Willy0 Distrib utorsrr S3 .'. A.,;i.Nor Tr9,e T r Pn iC
II>11\,S |1F -3131, 3132 y 3133. ..-...2 UH-H-1935-60-27 S . O nI I 0,r,.drro. ...... lda C r .-.. 4 -d.

irm Ru qen o r oioosoolt 5170 ^ POioo O\O.ooo NocN~ 050. osoo Ooo SM20 \ ^ ^- .0 Ago.'" ^ lM t A-l"'Sii0y
F0311~332~ 13. Vo~sso 0-1:1090207-05-O27. Su______________ NHILAITOMO0% It.: Curso or J-'eAra91


/.W ., .y / W /,, : <:~r~,,el a-, 1 -,I- ,m ^ ^ i ^ rG i n i c:<, ht'eCJ ]l^e\O co nea e| de.. .. .. .. 2 A AR A E T S U I A A 6 n H~,n.
J i irJu I L I p OCn '. i t 1333e Oa rnm l AE. .1.o ph!,61 DE ANIM ALES en ela ct. ----------- 0- // J In v


Ti,,b nWo ~l Nil--" 1061- -Vsoneaco ga^^ in tr^OOaer SO.O [a-^,-?^ pronrun E- N
.. .... "O --R A510S REFRI.ERAD)ORIS0 ', la \rnead desde junthasaseptivIJ-1
oL'H -b-s4-- T0 000o 0n I ovi 0 10n N ii-. VNOO P ERiO PlE O A i 1 d oe u KINiiiESa i O sepTOStii Ent-dii 1E da Vedado s sotn l o ne,', o mndel .
........... .. .. YP 1 11 V ,.. .D u, )ue l" 'nueda. DE s DE PA.O irpnrt .amo. % ^pml I.. e I | | a nzana 0e Gomez 407 I h ense individuals, cs .". ..m. .. . .
S CIAAUTOM OPAVILM S oie-Q i: Ho-;7 02- 'ES-27 ) 1 so- oo o o*ser lo s 0 0en 0 s lt.80 o 7lir e- M o. z o .l G m z r7 f..lre, 'scl s oudiriduale 2 s dq do o -
AU o TO -VL 1 ....... 030 VRd HT 10034-bl0 0 o ,iilc I 0 Telfono A 2458 V pTcializadas, ingresos y re- .... lo-t hso .... ooios. nfo ....o....
V t/I~t'ur ii o1 t/rI n m. ,oE AD1L AC 14 n t, ,,. o EG0 NGIpo. a 'i. o1
H InB nLE rTO /HE L -r, I finaon' ,t d op, inn 1( 3t. a ,o A Bn, n _,,,.i sP1il,- .DE F4BRI 4c ...S 1- a na2ra -" hl Apaitamento Veintloh .
WINCHES PARA JEEP loe t~ 0--oiaonote sso0 s~ 057 00 t 3110 D A RCI \-ioo013-Ils~~d
o a-' t 14 edol h-479 -sn c ruta eI vN- N |E 4 PES oC-4-6- 1n.N I asignaturas 1-I s D lo Aida oo-239 82o27
Nuevs .. sm arc. Koenig O .... .O.o 19 2 .o ....s- s ; Cs.. .. .0o... . o M d .noo s O al 53 es.-. s .... ... I. I P O T E ( i Bach illera o, P re.Fa ... C ASA -S -$400 -
c o m p e ---c n Y .15 0i f p e s d e .1 d s it, lli b. s -. ... ... 1 .9o7 La S n o es." ta nAi c ol P PDE V E IOs 8P h1gNuIEn N oo 1 aC S ^ E | | ^10 N I A ps sos ts 10 . -A 0 0
cable aiS280 -. a s olode 01T.O i i -2iRI le "V "o" I ..,9 Di00 demenual, s 0un ,- d Norm alet, n hiorarios U N A C UA OA VE NOIb
CIable a $00 0-0. Rebaja D NEOCLASICO entradla d700 me su -- de l onmuble, 10 2 h 0 diurnos no turno i. A N -B A
dos de $390 00. l-cl a:1 s-. -3 pe rie -o p -og,00 ossi,- o, loo... l. MA ERALE p6p20-ai 20000110011do 30. 11 I 00 0ooliio."it'loeoos ssis. ooi sdo. s hils
-.ra --IaI-sm t -1931I AaCONSTRUCCIONn00 5 0hbAMl3 e9 6 Wlo ns a- e.o0 o Ag o lo bit -
Cillic 0 5oN0o 26 -q-- -. u/dos en Y EFECTOS SANITARIOS noo. A-3223. Psoosi 0 A lodo ,do M735B -1o1 st1s63O Tooos: o Ioo
m ^ /^ oRr ELLY .)I tn5 SY^ ^ %, V N DEN DE,; ^ ^ 61Mi. Aor 7011. TE3~- ^ :f ki, I ,, -F %_- E..
22003 iol '62 ls'ci-os ea o enI ~ ol Coho. Admoiot~tsoido S s looes,.
G. ho o i iNo V hnDEa 2. ,uosA E o0a a 0 E o ] lC 1 n7 A. 'O s iC-1 169-7 -_26 Agto 397m.,t A-2 it.
Willys Distrbutors, S.A. OUIERE UD VENDER l... rior t ..73. ------ I ........ Te.f.... .... .br ra p..0. 0.. ........... P . t*- 2 ................. .
2 3 N" I 5 G INA A N AG VE nr EH ng t n ATel J. ,i .9 4 21__a_'; H .. .p1 ,tI y E . ,__rnm_' _*_ AiQ U L A N *7 2
23'Nr 152 SU AUTO 2 IHC-1132-NO-27 H I P 0 T E C A S 22 ALQUILERES S
12,,-par- b-,-teLihrrrn ~~rio, C PriclleLUI

*ei S"EA: 603 Vsdm a F-1(8 vendet bann''L ^ 5' '" ^ ^ ^ blM"-anvo 5 H IP O TEC A S l:.,*.i*| L ea 15 e ie 12y 1
110VRampsAead 2 No. 0i03. Vsdodo. F-00. -ruar hi ndo al o laa t ,.,ond 000 0- DIRECTAI1FNT'E 5m ~oisosooco htoss5c AMUEBLADA. Vedado: ;3/4, cuar-
J, no 0h 20. x SdIs- n.L00a0 o L 10 3 v, 4$11.00 HABITACION. DFSOE UNO. AL- i to y servilo criado, garage, te-
.........iDo.V est 2nal".ou UC 2....0 .0 .0.0..00 .. 00 ,, dot S ie n garantia. lug .ar .. e ,,.op, '00 ',0 1oipj,,t 1 .f.o.. Totalmenp., 'equipada. Ca-
Sl dN .... p Nec ..... F rt "' t n.o N -o7 A.. C- eantidas. oS licile enlrevis, s o o.. ;a. toi o .. ss. tIlo. 00, .. I N 1,406,t... de e 0y28..,Ps-
Orlando Rodriguez oslo ti i e spsosoi n ,, A,,,rillsi o,. los ooo coohidad Suliie col, e n IS degverse. 0 .* i oio il pooo- d1

PE U GM EN O TD ..........................i~ ~~, ..r ~ .... "''nonM ':;, ? n ..*....* ''-" ....... 1 ............n lap ......a I ^I^ ^ r B i rr .. ...... 00 ..... ..... ..
1O C; I0- 0 00 .-m - -- - -- -I- -- d e------s l Phoo-odo23 ior i- la personal 11 tpi l s is. 111 too -to .; A Ii 313 1
C E 0 T Axe. de Rancho Bo eros .1...o. tb, ....... boq LE .FREE oo I o C la ooi d-quierdao 1-AN317-2 vaN p 2 H2 46-. 0 l r l mim l


Hare (0 s. oo psI ia,,^ C 1,2 ........... -l.. ...,o.... "- U ....... rs oRoI, F-- 1 So ,,,-o o p 81 CASAS DE C a, .... ,S -S
oot Sr.ttAue Pecio28577C0SA5ntESPEAESNNUEVA. n E CO55AMUEBLADA. Pla cia
SEI Nentre Via Bla.... y ,,I......... .... ...........qu,.dn, va ..........Mira.... ............. .... 2ma..rr: .. daeido a


l u ll Oooiss 1 dtiz-11
S..I X i'i ... vernantaeCatalina f-flf .........h.......st.... ..0er dores tO-c.. .. ...
iMON.IsfMO (t.ARTO COL0,S IAL SF. O J T S VI icle tr eifoonoAmblen- ly dm. o o+dds e
""'la,",, .,o),1,NCalsn'a0255IJol OIiot.doIsfonososvissdin. .refrsgerodor.
7lp air /. lch ld o -srreolizopino o 1- 1 5 o 0d', se o a- A2( 5 sho iitOil o 2 r re R5p0dasente a ennerciatesi 8-2- APARTAME2 12T SUBRAlN A 3,!e 0 Aeoetr mo r.t8 s do
-r-taeOyo5eutlo patooo-!.,il H5d'26d80-p0 o hle L4ELAeTAEN21y 82/. s Puodo
Harp I -0 Kil-. phr galaqn.sd01UH-C-1126-53i-30.-..i,,ei" .Vale- sF ,,,I)...... l..... eo r +,AN ... r e ,,e-to' O ISo-


____________I_____ __ __-_____ Dyihldd;0'OO 300 0710 0fa- t A bautcaVNP h E!' 01 o -oioiooon j Iso 23 2 totI

ThINT TTIT7J 9500.00. 1p, 3&-1ol17s-N,,t 311. Lo I~i- -f, .rla e va p icor n r, ,d 1 1 CA A E C M D S
Pn _,o 62ous- 6 all pies snta o, q` ieea -. o
. . . .. ... .. ... i t a d d e, P r e c i o s . ... .. .. . .. .. . ....
05150D0 0 OVI..O 0l'eNpAT A.nD1,ot LOCAN FRANCISCO 556. Al arta-in ,po is dosltodelsioiooir. ooo to-oooooooop Er0. oS D Earto, ii~s; l aacrc ,14 o
Verdadera ganga ........... ...................... .... ....... .. r......
PRE ST ( MO t(EER5IL 0 -52 o o-. 011AR( AR iiNDhoO0S1"M PA ECOCIAUASLBARATISIMAS ,.enP,.GBufOe Carrot an jooSe h a te a la Ie. eln a y bafio. $52.00 y $4o.
bl- Xn c~a J+g urt rt.e i Crn aa a d ~r ln ngd Gni1c WN W39 Tlef-nntl A-0835 4Sit dutAa V-2119 H-2431-91-4 Jun
o.alle.h 8 so1o dod 7'fado..1 CA t.le afi 195 2 0 iTi 00,, 0 ....... 01- ,,,,aa.....s .....-' 00"0aCa,0
......o.oIostd.. ....i... Gara71.................2C. r1.....................so........sAPARTsMENTOS
S M L MA RPDS ADLLAC E- ,, -a395d)r-Co. l,,p-ooiooIssoototsoao-SUBIRANAl31o'. AparEamenLoEde
6, ,,62,'d 3 a tt AdlC ph'. ",ndP itsddepor l1., dep, ea a-1/4 y 2/4. Rajoa% y altos, Pueden
Ii) d,.2 ,1000 002EN0130eFd ozLQ U IL AaEL
-2 ~ .nqtd. q27-92 Des oligela i6 ................. 0 ............ D1 $5,00OrASTA $50.000e ............................. v .... de ae9:30 9:3. ...
1 )1(-1 8 -3-2 u n ild .H 27 Sg2;H-2676-62-29 ]'$... ..'.. .. 1 .. . .. v .r. l e. .. ,, io.lae nc l - -
HE. E. DHRlidNdeA.EZENDOODIIMEGOOI(LE.RTO DE ESTILO tA ) G b..ao. [".......e A TaM- --ne7 M.L
CAT ilo2 bd OLDSM BILE- fm 1950 ,elo7o-ISsP~OCI -15 5 Ros0-, u Lf iAYADORS I ATE RVE MBA RCADCIONAT E.S 0.10.rpal IPl"Col
Tootono OLDSMO BILE c -rro en 1948 do c.1a 7 7auf, e, Eeral Electric. p22otoetonoitodasonAd,' utas 23 3dL-t
9AlTOv-6 P.RQi) hot I sob I0 305 AHSTAD 5210. E ~sA-723
HE'RI 4NE Z Oorfrc l o Ar- n5 A 5 L r...-. + ba ... yu2v a fhrsd fcn lF5 0 |t ( a+ iae 'e' ,,, arl+ baf i c afio laves en el mle moc
6 a1`1- Rul 1 N LItm a ia W -36 Mo,na Inf Anr TMaoGaiao1 ,rT r I ocA-
,ND Z 16.o p, 02 2 0
ABM IN U T O S rL. .OUTH... ..1955,,......de....i..0.....I-....C-1. 162,,,-8,2-2
PL.. OU...... 19. 3 d ......... so.......... ,, 0,AND, 6-I-esI.... .o.e ... -
.APIoY OUTH eo ( I iso- o .1 O leH-22.o1ho-lN ER NLOCAL PARA CO9MlERCeO, con
UPooSoo I dl Y_ _-do_9aI,_ _(,ENDO:."_5_ RAT1/4Oy SC 30I 5 852.65el edificio an.
26A- F 3 . . A M P L IAS0FA C IL ID A D ES1O fPPA G OO T E CA.loUa Pp. .S. 10 ,ILp AI,, t[]i
CIII-AROLET- - 1951 s s II.IsPt 0.E0-"I _1- llle 4h nt oo r. 3rIooilsIhch-dtesocotado.s .
Snhr auts {Isde 9t6 AI)ILAC 1952 ( IT nlO FRI FS ARQI'FTFRIA. NIA(S-' O..DDE~EZN
.. ... ........ ... T.. .. ... .... ..n o'~l e a c
DOD E --a 951 5o---o tro-oosoalo,,l.o-poTy 00ti., to 100 70a-r05 ss oltedo.or.o o
(OM O I LOS M AS RA PIDO BCA DILLACK1950 M A Q.I- as DE C S ER,,ti....ooo oe0ab01,0 oli-tE1000 .s.O o 0 Sabre ... .. to -s o 0 5 ... ... _
...... ]p" i ..... .~~~~~,;, n. i .... ... ', .. .. ".,a t,,,,........ l,,t .... o tein
I damnosoIn 1m0s0p,0sib0e0CADILLAC001 58 ......l" rIN.J).Iem.-.o
HERIBERTO HERNANDEZ (oLDS-OBILE0.1o53o 7To7,US.FNAAoTbO 7,,0l--, Is.........ol ,eUiSnia Ap ormenias-
I a % XrC.a r---. i M endoza ++
(oC OLDSiai1aBLILEI 10000.0-3 CCAnI51 OMFSIILOM 0Io X 50 tRtlttP. 40 0,0ALA.
CAtIEIPOentrD 23 y UotelOF 307700 LOt ,,sd--.%e.....--LAVDO 000 dI YATES Y EMBARoCAs ON- S tttioso ioI Co .....ec....rastumo.Te..minu.e
Nac1onl OLDSMOBILE 1948 0 o lrF- d79 t .5- I 0000 l 9000 0 :, A 10% Peksaina I C....i.i ...... s .....o....eI
AU'TO xr.Rqr~t~o alta,, I C.. ..' ... .DEtoE.G.,soo- Pd, -.AR -" AI DloA d0 "o 1"'t 545200
ABIERTO LOS TABADOS PLYMOUTS C R 953RG .N1 ,- lns 02 tOs 2 s 0s O L.....00 I o .10 .......l.. I d,, hrd ..l. p10, sH-2a28-a2a:
PLYMOUTH... .. ...... ...19,12, .... ...er.. ..... ......n sr. ,,LQt % krRI,, Nl T.... .......... L,- 1
PLYM UTII . 952 do. ... i,1 t t-,Ad*.- rg,. ...d-, -- gi.... te 15 a ...A-0,189 D-,:,l ....i.. "....b.. a. .. . . .f_2_- 3
PLY:,IAOUTH 1947 re ql..+. ...... .......1,ou.an,_OfVER_0_EN- -' . . .
C R T .. ., r< 0 sEoo1.2 -.= Titosaa ..n.s-p j o .RA O 9305: $52.65
.0.oCH E V R O L E Ts19 5 2 O o OO h ...s.D O .. ... 0. .. ...o"n VCod .02 0 B P GO o bo- NO ....i...000 Iosoos ...I ..''. iapr a 000 I-
0".,0_, 0. C .... os ......(Os N alialro y 0 eloiz oTnas ODINERO-H IPOTECA CauBOcntda .I.O.. .. .................-Il, c,,e da.IIDU R .1
DODGE .... 151 9 ,C ",oni,,n "a. -Vfe 000 i p' 0............00... N, o., .u,0h-"...--0,00o0o.sohab, b. yco--
3 oo. 1 00 ooos, sodsa"BUICK-1951 a, -Inds1 S CI t o1Coo-i2i7I3ns odosialsdaeumon
I7 _A Oh -sOWt ,w .. ,o o PO-n ., Informaniu en el Apto. N sI
3111CR lix I r 51 I B U IC KMA Q UIN T D CE 57 00 0 i-10 2 l lo s; e Se v iden reoerenoias
1951 0t' 'oo10 500 5 ,;s-o - n. 10 0 ,t0.t$4s ,n00 1r1,
Illm 'lI '0(trr IL I+ 51 ......111a '11RIT Flo. IotioAl Sore ............... d............1
'o c rr h- -,.or9, d Ic B 78 o- n -.91q32 o 66 LA+ ru H-2a-+iu 7 TIE-D O ICNA SL-:T d UH-C-tl58-82.-28
infa. nnrme W A732 f o nr, r-.,a cqt .. s a l c m e f s I
de s :' S NTA NA U.- .......... .... .. ....... l-......... ..f-..... ..... ... ...... ..H ipdificio Aparlamentoal.
d e st. i i A N AI A R dDI+ l~ O og .. N 3 -p. ,,-,e' . a s. . '.. .- P r 6 yi n io T e r m in a r sie |
c obIs- ,,t-- ; Ai r n o, .. ,,.. od-"o ,....0-... o,0.. ooe s
$ 5. 0Zanja y Hospital ...... ........ ..... .. .. ... I ;eq .S Ris)r...... .. .... ............
P......... s -,h" -....... n. _ + ....... 2! ;:. Linea..1057 entre 12 y 14
0 .... ...... ... ... $. ..... SOLICITO $16.000 AL 10% Pribistainos sabre esablacl. r -., ,-,,, ,.,x.,, o ,'"i--;' r-', at,'e'4 "
FORD (Customline). 52 TOIA1IOS CARROS E sS 0, o o.. .. h....;ENNCO1 2' 5iv s oat....... 3'o into Ins L. Ha. '$4500...."''r ,.-?+ '
CHEVROLET 52 A Ib... ,. a . -, ,,ona........ . y .Repartoud, s. Interim+ 1tla h e ~ e:, r,+ e~. .e.i~ -.sg.a a ". san i ba s y R pala Itr1
52i _'1b e <4tz A I1.0 r R~r, i E- .i A,-, o .rA ,c- . .. ..". .
,Tndn r, rann y"D E PAGOL ....1-....1,'.. .a....1c... -+11 R' J.. T M D N R .P T C+ler u l UX-2,;07a d .... ,.,:- .,.s '
4 or: I*H+C107, ,;II ...To 1t0 D-h-flINERO HIP \OE+ EDO? I ,TEgCA ar. Cualcruier contidad en ++, ~.++ '' '- .: N U T IL1 1 I
P0RIMEH0 'OE .. 'F(.o A NI h .(A N r0 M+-,111 W 4 o,? ... $3001"+ Son t -b ..., T,,-p. .. relaol6n can la qcnran~o IN.. .. ,. ,. ,. .. .. 161O
'd ,+a~r Pt( . .,o . i,, ,m In a 1,, ,, 11,.,,"- O,.' 1 1- r-- otrncida. OloeraTion rftnida r. r~ n ~ +R III r
$122 0o. I It ar R-719. A- ar 1 h T Fl t non at n9na 0 p pl,pled 980.00 c ;e a lia p rallll.I
BUIKUW(XEST A . ... ...... ... ..... ... . 1............... ... .... ......
ODMBUILE (98)(Wx) 51 A E "RGE.N-rr ...... E ........D ......MAQI I.N&nOFFSE(" .......... .........., ....... H_........... too en renla fri n tmsoa
IIII MSI I __ _ -,. ..... '"n "" g t. .. .- t''" ..... .... .. .. .. ..'In V': r:"-- cargailo,


CHEVROLET ( x) ) . 51
DODGE (Bab) (xx) . 51
FORD (x ) . . 51
MERCURY (x) (xx) .. 51
AERO.WILLYS x 352
SPOR MENOS DE
I $995.00
MERCURY (xx) 50
STUDEBAKER (Champlon). 50
HENRY J . . . 51
FORD 49
S M0 MENOS DE
$595.00
BUICK (ix)It) . 46
PLYMOUTH (x) (xx) 47
STUDEBAKER (Champion). 48
(x) Radio (xx) 4 Puertal
MtCHO OTROI CARRO' DE
DIVFRSO, PRiLCIOO. F PER-
rFcr.As r ONiciONFs
MAXIMAS FACILIDADES DE PAOO
N ofalionufl olor
Copn I!oit y
VIA BlUNCA Y PRIAELLES
, ,,' .I ., .- "


SU A U,' 5 ..... ...... 5... r t... 5or0r,T .. c A" oo 100015. ...A.. stoo ...d od c
SU A T 1 E.'"h,; 2i$ bo,)o' ent-re V d Co,"-
U A O00r 0. F-4 l~,l,. -,o. I 0rd5a H-2721 -57-27
Si ,2 -+ i1"'MAQiLINA D O iF('0I0NA0. VENrNO
Pymoth 19 MUEBLES A PLAZOS .........sd...n..s....
U L J 0007h00e 5 r0 ia.5o-o io+s 0000 do abec
Utility., In. e 'o oii, .d. o s.lo po. oslt -
Jiegos cuarto desde $8.00.1 I "dtr x..... 00 Vo,ln 0e Obr..,. N,
P ly mn o u lh .. J9 5 3 Com edore.s, $7.00. L ivin g room. I ...... 0 .011m0.2.'7-
;, radio. hando a blnco, $7.00. Colchones, maquinas co- s59 RADIOS Y APARATOS
Sda adlo banda blanc ser, piezas sueltas. Otero y ELECTRICOS
I criatale Calobar. 1Mesa. Salud 13 y 54, a unos pa-
Ch~ryse~r .15 sos Galtan.. Sus mucbles fon- i
SCh ysler ...1951 do C-1132-56-9 Jun. Liquidacion
I New Yorker (Sedan). Dlrc. ...... .- .. -......
ch6n hidriulica, radio. SE VENDE TELE VISORES DE
n ooopodsrtcuo-. 10060 des ra-*
M;CHOS CARROS DE o Sde oslto moodternn. compuo. TODAS LAS MIARCAS
de cama con colchnn Simmons
TODAS LAS MARCAS v us mess de n, ch. scAprate Liquidaoion de aparatop
cIn dos lunas. oparodo. 0roLqdueta
I rro i proceden de cnon trhs lun y butoca solor uiosadop
.geoofirin reaposnaos y Inafo -it 14 pulgadas ... $ 65.00
.Ageneia restionsubhh, y., iWORMEa: B-12011
por loanto, tienen nrn- __________ UH-H--56-27 17 .... 125.00
fisnoln an p grspierdndl rpsil. 17 ronisola hinn-
RECIBIDOR B L chil ........ 140.1.)
STAPIZ\DO 17 ron.sola radio
P 1L.u 1 1. o-1.a .du..... ...... ...... t. .. 22...
M" liff itoqlo i.n i I * * e 2
a 110 P, . 1 aI a ALLENV TELEt-I1,N
rnilrP Inlania Humholdl P. u.Ve, .apr-.erh a *i negl A nimn ,N" ,11,. Hnhlnn
n qi Y.oVs -50oos s0011.0 -g
I' .-8 2.,l -ln 'l '.l h. Tamnbin a plaxo s con
,s s1 L i Sim .ran... i ....nlena
II 72. I s"71fr1l.434
C-hI|S,6310M I4L P1 BA XiILH.H-2665-59-27


Allu.. Enrimilz & Alvah *^ ^ i^
S _______ O 89,0(0)__arcia fl!_ z -Alqoilo Aoarcri.ie o r _,,,ena "2 [_1.352._,q.__2_.
s e. ( . S't r ,, :T , I nFs.-Mi E..DF.4 HCl 0 S
AL 80 2 20 r-- t- -1"z & A;a; ; ., .I', ; s *olr__ or D I
A~l5000 dol Voddod ohssob so lIP AV R 0 IS


....0? mucho1 cra' n-i .... ------ ....--I 23 N 1.352. eaq. a 2., I
rnn u rrrin le. ,rii.rln ur ,rd LI LI A O A AS rxm ic n e a in __ __-_ : =
____________ IH-H-212n-ir-26Se N Sl ,, R,-.' I 17 '-" $, enlre A U L
- -- -- 0- -- --. . ... . "0 . .. 0 0 t. : . I 1 V 3 0 4 o n l r e o s I
dOiO $15,000 7o. % I, n ,,RIM ~ T ~I-C 1 2 OIAB
i 1 I % CArAn TIA 040.000 P L D o 1 o sI-- rci o. a S -
Pot 3 o ho. 'oo io,.-,- -hf sl's --or,, u1 ; l^ sot.--ri M ,,', In-alas--- frntD iiirr~. i-t -- PW 0,-s ..... I-tO Woo .. .. [s oP ra ErES PARA LAS DAMAS 0 si-I
loohs otooho t~lospi.10000 2noims 1 N I 1 n-5-2


to, ....00 og.ho .0', I0d LIQUIDA 5MOS S.IAS.,- 1r05in V ir -d Kamno -- -. :
5 0 (0.000 A-S42. 5 Tonh G-ieoo I Blt ap i), o -6 0 a '. O ..... 1...1 . 6' iu 1 v1' 2. .
I' N "'oss j4s 1 e of re
.............................01 1264 OFERTAS jo; a) hlto St) '' R...Fponcs Os.. .. 1e01... Jr.... =.01$ 41P-.a0 52- e .I...r.. ..... ...'..... )O8 P
b4 I a. -. SI -, P ,,r. I ... ... ... -'. .I I N'. 309. entire .
TOMO$15,080AL8% $020 .Ajutadoro "Gaha". %AR7 L4 T S TFC.;i iE l
Tooo17..... 0.... 0> .00 I" .-u 21, entre n,+jd l 1r1a ...o.... ......o ....H'o C...o17"T5 Ve ado
sIMr, lot J N e Ios nn ldae. dod B I ll 1
0 .'... It ,.0 .. .... ~ .I- ~ --,r.. -c Am sto.o isi. '. oi^ 'o I o-d e. Too.,cos -
5 001 -AsFoL s-T q16, 000 C P IIt;.;.eloos Nisso ;E,1 .I H-2524-7074 Junot l so. sl. ............ ... llhro-sss.ii a I ... Erobocs nO..... sampis- it-
Pornn2 mil-, s,'rece I, I1 x qiltl -- rraza M, S M-com do llHrli,- 07I ,'-e- I I. heIe" I" 7 5 l,, psorA. Itl- hIndiroLa. itd gossrnes tnblts -
- P hsR I T El -I . ..0-0 sissio, c on colorset inter.
A-6425HITony1lEC ~ L 'ln AIL b I ,7s-, -r'0'iooo,, ,, 1 oostscisls sa


1 4[ ,,uC. ,%srIinis 7- CUADR U I ...o dois s l.ad e. c t
4054a Jlio77 AADEIAS A UA DECRUELL~j na pcucoistendr do' gus. gubi-
4 o'R Till, 3(9. 4'i5 O ENGL.I1-.r to ,ri.o 7%,5 0. .o '.s-- nosts p50. ositosts its baso.
ENGLSH- ;. Atotr. NoS/O hiresdooo 51in n e smo n~st nijciisas-
T 1l-.10 3$1 5 6 0 AL .'.. S1o500.ds. Si Iap dos gaijl ycelevVsr.
S..... e .. .................. I ...2 ... ...;to s i-t ..I. a o.'. 5. ....i...i P. o HEL.. 1..9 309,ar
soea w.rlls. 100fe lnjeornl 5'tt, q tps-s21olot l,,,i l olsdoko. to oiro s.
uuuinuunuuuuu mmnu N ,uiiil os sutiqoooC'oo h-55Tgsa05u S poth
r reps. -stoo A-seO oids. s -~50 t15-le, 0.05 o.,.

, E-H-1231.-64 27 Jun6lsron24s.J l u-aim -. U 2 ,n. .~llo t l -fi i ,
P.-

77 CAEMWInc~udn bbo lre, cc,
0'Rell% 09. .691 A NA CADRADE RUSEW noY clenadr Jga',gal


Afto CXXII


(:Iauifiiraulo


Oasiflcados


Pigina 25


i .
DIARIO n DE IA MARINA.-Mireolics. 26 de Mayo de 1954


Pigina 26


A NI II ~J C I (b ~


C I A SI F I C A B D S


iE 'I II T I M A


i 1I U 1 A V7 L JA ri i L - ------


H 0 R A


ALQUILERES
S~A'PARTAMENTOS~-
133,". APARTAMrENTOS. SALA, t:l!AK-
I0 h+t''+d I Ir' I(" I "n at O rol
320101eo" 110121011N,,'1 e 1111. 5.10.. 2A.
II, bM. ob. r.MartiApto.. 1. 0211 PIS-.4
e0240i. ,it 10 2311 -.821 3, .
012-D4 1.07'.1 I
%I 211 q N 61i L11 APTO. vi.T'-
02 02110'. a 'lO. -on 1dor ,11.12114 1.
hly"+ co1 re0 M., .2160. 4r11 11t1dr1 1A1
TO+y.inf-or a l ,rwne 32n. ninly
r1c0 1 -' .2 H2.376-82-30.
51i30.11 lA-ATAIENTO -ALA.- 0oMr.
' dor. r120r11. 21'. 11111 Db. lee0 do, 91'
bundrl. I-.01r01 a Pl11Plado l r111tZ
M.11111 l4 6 E- I. K derg 1en Trl6fn
B0-0725. 11 2371-82-21 .

- "VATAM it.
habdo I"".*' 1 af' All' '
.b ndlnte t nform'-e, rn-lado Fernar-
dt/inaN :A. o 20.cqm- V,a ,.'
H-240-382-29.

oh, 0II00el~lla1 114', .t1.e 316011110 Lo-
sm n.". %PA T Nn ti 2 E V -N 0-o
Alt-b. J' d, M-111 7l711 I- 1.2
VIRTUDES 267
Eij7, Ag1 laI, 1 Gahd, t ..,-- h a'%'
I0. H t11 021 do 11a1d 00110' r. tllI0l al.
Ai.n1 \t2lt 1-ll Io.228':
SllAeI 1111 el Paa10Mn l N 7
VLnADO. ttL 0 1. 1 3.. ENTR1 1 0 t
Y" 6 e10 111 4.0.1 7.r ll-n d,. 1 .
Lr u71 h 2 h82,ol. in yce .r' b7,
00 .11,111ore, 0l n do (Ia loda 21 1r11.1
fe o 1 o 1 I a tlq.a Iu1nlor1 N
,,a 1-3o829 J ,
O .j-I11 2341 716 1.
E---EIFICIO ALBEAR
O'EILLY Y BFRNAZA
r E a. ay ndal'0id ld'
4 I 1 Te'0 ., -4 87 H- -
APARTAMENTO
L .3la 1 pa 1 la n, .a- aahda d e fa, na I.a]a|809 r, cal Vr]'I a"
,,Ic n a ab ', I I a, r,'ela t ,- d a G. h
1 Pre-o, S ,00 60 p,1 170 1
A tla nati VI, dr 0 a lr '7
%k 00 H-2497, 4-:+3n

4 LN" 00 1. I
entre 25 vy 27, \clnhda Ii


Sea ap ,0 111ia

Dol aitaiiC, in n
'e -, oi "f' r r l'


;* rfttrcn c oci na do r iirt lia"
EInIfiril11 04411N11 04"r. u
cnh, ao frnelnc ntho e~i lii~i
25, yevii 0. ad* N \['D r
/I


La T derl4 N' 82. ep,. :15. v1
2nr, ne 2 -r, tlr ,"


(ra: -llp.d gas rn A :mor 'or,,
1111 127P111101l11 1.1,


-al l E M4001. a10120
,- 1587
UH-H 2571 :2 3n

VEDADOLS-50.00N
Edificio1 21 ohrl1lo I
0711 do 020 111011,'0 '
S, 110 doa al n r, na l1 014 -
hnln 1r-rdn I, p a rt 3a
informaleo Ia 0k-2(0.13 'a
Ulf8 H-2111 r No0)
E1,ificiml R1io SeRaNI
25T y (0.aNo S\n S)Oi


Se I 1 r aiqu-f,, la 21
'hl""- ln- h ah,, r tn [, r.,
arSdr,

If'2500 P2-10
1%I"P\k{ A N11-NTO SAt.entren1e O16 fpha!DI,,II,124

1, U 1- rrazai-1, --d-I 22
oho fesoo.agaa'I",.11
(1,r o ano r de l Ca p. TNor.
t.\ 16 do2'7. M 7, 1 n2 -"m a do.


U f-1-26.1-820 10- -


iasificados


Aio CXIIxn


Alsollicaflos


ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES
37 --APARTAMENTOS 52 82--APARTAMENTOS --- 5|2 APARTAMENTOS '82 APARTAoENTOS 85 NAVES LOCALES 86 OFICINAS 38 VEDADO
_- -- - .- '- - .. 0. F M2. .76. _^ 'a ""'-- -*._.. .. . . ..._ .__ .. H_- a 3 i .. ..; ,*' |o i . ......... 1 -. .. ..i. .. .. .. . HI.'. ^ .. . . .... .. ... ... ... II .. 11 .... .. ..... .. ...
Sr Al I7Q P1SA CONrAoO i'1 ELVrN ZANJA ENTRE M. IONZLE INICANORiIEL CA 1 0. IA1 4 A INA I s ArF%%ISR TAOO 9T. 1 .0 r .!0 1 1 C ;;ClAII. RT I SA I NA SLA R AIO
ME DI, u rIA t na.t.. Cl trt do ,0 H .d. Pr uI.I chom do' ...... r $1 0 1 -.1, i-iold .. .. . c n .. ....1 C .1 I-4-2- Al. I rt.. A l0.pal. .on.errat Iii I A m in % ,3, ,.0..or.ndr 11
B '+ + ,t 11g e o a on por+ lair-eua "a Irto e edo- a, ++a I l 1 . ie 1 i Ep a,,,i en- . . .. C. bl.81 b ), t a) i h o e hin -11 i drm I Oh hC.I. d ~ c 'B -^^ n Irrmi NO.-*" ; l ; .fi'i x, life. -S 1 --- I^M d L.. n fi a f a ell^ No Rog.L ooo
,.r Ha- 211-.le... fn a-2 t .... gr poN!1,d. eteblOtl.le.. 1....l ay .p, tI1-c34,a .1.-..1 i ." ....*....... -. n. 0 .. .- 1,12 ,, N . ..N.. 3....l.. I .1 M11 21' d. "13 t1 n'c.0 1
Ind. 1111. li2 o Ua l. H-d222-l -21. e aB 12- 1n. 1s 1.d.. Veol d lo erI o o. 9 1 b.o ,, "1 ,," '. "..' . ,- ,,,. 21 e .l. I H 2 2 i r,l l t I ,1
S1- 40 F6022 F -70 la .calle. H.2323.82-30.I '0 .r ,. , 5 ir 1 M1S l 1- dl ..o 4 aP r c -ldo a. 3.d 1261-81-7.
S V EDADO l. ... =bo% .1.I.^A "VEDADO aia" % DA . .. - I - .1 21. 1 2 .. RE1NALU .... S 8 e r ALT O.
$ 3*;f > x 18.0 c'" ": -a: : P & ; ri, W AIT^R^ o n- ^ PIT^ ^ S aH-C 1 7 7 6 -larls crA Lrc
APARTAMENTO iE EN _INA. -ALA, 1.090 D RAN LOCAL1%IlFLNTRO ..o
0 r -,-.. < r r.,.,OSOS I ,,. .. .,oN 111,0, . .03 "-.l Il 1Nal12 0 IPtollO.r t~llrlo
$ 38 0 1 ,o ho., 11 ati ., l era o 7 P IS O C O N E L E V A D O R LA V. T O N. B .A TIPS T A ." "a .... . .. 01 2 4 .2 2I, r.ara -.
o r ." 3 h bit p )ne. E ,,- E.Oer io ., .. .. ..' i r r e r. mn. 203. q
MEDIA CUADRA LINEA o' -- ... 9. e a 1.. . Am12n o2i,. 1. al, on. l dostH ..... 0 ..... .10 .hb ,oroo A.. ........-,,r2 ..... ] I ', .
CI 40, 1' n ti l3adlt2 s1.a. l An dares. PInRlorman11E 0-099O 7 0.-9,53.c allclo.1et 1 baio y Iocina n 1e $70. J I AL ] D A nMA M A-
01,, on 1.1 11n .1 o 1a1. blo, ba., s S -.03. 2- 10'..'30. 0, ,o R I j,,dlsp1 mbl,_1 C.IIe 6 N 209 et- A 'H 1 1 01 ^ -1.. (;AR ." -a2I n -- n o n 1 '
1f Cuba d1inin Setcon[1 d 1 Sj "I 1 1 T I C I. i F-., C.rd7. 2 LAWTON N.. 1 .491EQ. A "A A .A-
tan'y c "a 1s raeSon tie e enes, Trianon. S a*quila par ament n" 'inf-r. e l i 'Olnas Il. I : I[:N'a0


Ill "1 11.1a.3 "1101,1" ... .... 11. 101e C.'4 l lu ,o o f l" .. .. .11 ".. I.C2 I t '.1... S12 '1"f1 alq I ... de pn rt r.ala ds1l6 m .... S n esIrmnr20 40 .


P I:'O 3 1;I \ E^lln~ r il.m l)^ (",.*+| h~ ,,"... A L O .... ... ', blh^ | ,',,n gt,,to .,o^'e '^ i ... An-l~ 11 B T 1 0 AM- II~ r >- w i }. '.. ..ni rt? i;i'r .' ,..o.' o-l e o b r 115. n r : .. ia r.. .. .. ...... ; ......_^ ^
..-. 1 D 1 +bo P+ in b ... tc 'a,; VP a dP q = I a pl t. h P+,+h~j It~eenatet ,. ,e illrat nB-71r8-4 + ho as a elta. pils- c rios y c t
10011111C1Con10.31g11.B O ST,122111 $40 11-1:2132- 0 09 011111E.0. ,0,,

SEa ALQ, JILA ii 04 1ntfl 11EJ0 naI AL"III' (.0 ga x 2O101 Am, fl l 0FCI I "019 lea firmas radiradas en A n ,el an ,'EEll IM ESQUINA COLINA pas enio mn da 1 es c -I" vano p. a ^ S eIrate
.. .. ... ...... .. .. .1;+:,, ,1o: 1... .. .. .... ,, .. n o, ..- .... 0 11.0... 01.+ ++ 1..... 1 .......
11 2112012.110s1 I1 I10 R2 2 .It .a.l o11 1 Br.5in, C1I *11- ---300 L OC-A-L -- C*ICAIr CALLE CU. a y A i lo 011p 11. 110 onnaa C r


nlit M ontet m ed Ia dra 2 1 d. it r " 4. -.<.. K ProrR 2:nsmo Pe so a u7 foriina pa l-- -eri^.\" ',icn e cl naCi
do e ctut r No. 1.719ad Ir .,e n- .,c' r d. An. U na 1, 9- Vedarht " me c ,nto o sil+.~ls, .' en cri,... d It cha- o. p a e ie B e F . .b m ch t clti.. ..or2f. l-6l, 2... Pro -t re ll VttDaesH 2 4 S
.... D E pa io... I Driv III I IA - | I p.l.. . .. l.. b ft 1.. Serran. HIn 14)'"* al n d e ; . . . .183 N


V E D A D O i n ,i> o ;pin .T b v ?;.I d e A r ai S r ..s.. -ro. m r-r6HH.24 47 5"'- 7 d o. f t S r .I .n W . . 1.. . .... .. --


II n^ l''5' l^0""^ .... /"L a o,, N"+' 4, 81, .. /. ...a .Sa'n 'an *ry l! ^ no Fo"... . .| p'.+' os''" ^ i .... ..'^ .. .. o* 9 A 5 -- -- '- I $ 6 7 .30:' ^ i V i).a f esc y alu ab
1. a U H-n d -3,-....2- 31'. -)n ,, 'r1an o L e- re o L a 1FL+.?- 2-H 2 +. 1on 1.-5.8 t-1-35, .6-1.0 0*n
1I1P c1I0 ivr n Hdn'1 ,1.1 I I I-25140 112 -2. 0 LI 03H.1.2177.O9


o F. rr1.. -F 11 001 311. 0 ... Ia llo9nl plo l M0'onOl-'.4. lES' l. R a 3. L CALta eros 0lA 1.hl e0 1 .'p 1,..lIi.n L C aha-a 9 as de porta nl ifl. l?_ _ _ __' _ 1 _Canesre arn IRA\R d Q 'I LO do. "c {Io7-cd.I"UEL2, lna 301., hasrt yd 1 bn iH. n cr7=- t ,., po i mli'.nn' '] d11. t0
I r l b l 1 II n ll r 1,k 1 "4 In In f. c ,l__ ," Li 4 re- .." -oae Ec l.a Ful ent oVIBORA- .., 2,,.2 5loca 0 0ln--.- 5x3 9'611n10. 1rt 1' h0co '
(a I 18 | pr : I.I O ' Ot an. I:\ BI. l Ab -... -**l, N' 1 189 CERRO PALATINO
rO~el~lll .1"13 I1111 01,21 11, 11, co 11472r- .. all, 1.. II-ASPLIA TERRAZA 11.11o. ageo1o.,. 001 *01.17,11,c.-0.1-hill-

........... ......I.'... ..... n, 1 .... .. 1 ,0- . . [1211. d0D 1101111,. l 1 a ........ .... R ... _o> A_ I ,7 0 I2 ,I _rI.O _ar _e A1 nI _AS I rAe._ h.".0
gad-110 01011i-a ,p1 1101s 111121111o11I. UH-C-177-86-1 n. St ALOCILA UNA CAS UVC41.1CA .1
112110111 110 110 01 11112VI.1 3 91-028VISTA ALEGRE 5 1 LA'31.lNO. 2 09, nLAe _ _ _d_ E. Un \4 81 No. D14 011 TE Y VIBORA
Ui.H.1719-,,1 2 I1 i> .. 11.1.7 ,1.11, ,,.0 I -T , 0 0 C21211112. S"l.. 11010. 2'


d tab 'w a+ a ^ u a adra ie .l ,- I I''" N* *' *a'** ( *j 2 r;" ", ,;";:r o al,;a;n:,'; I; v1" t R M ." 24;'. o -+4 3 ] a p qtefl Drp', o'a .h 857 al tolah" *" "" * ,+ ** Pr 'tMc I c ones ln o r~ ~ aE N ro .as -
^,r. hab nac on. a mph os In- __________________ __ _ _ _ _ _ _ F.". ..1;1,i.,' oI 110cl n11.. 117. III 2r1,10111 -111.;B I ---- ~ i> < < r a r i p e a b n o p e o a
0u1ta A ILAN FREE'-I O[]S %c A IT I a lao 1-t1l,, -ED1, 1r0 11h3.. 1- 0e-qulnEO LOCAL, M1ErBLERIA LA EsCO 7H BAN 0111111001 r A0iriaar .9 S alaer; T mt0 n M11.
.'it" ALQIIIIA 9,nlci. ,1r n. ,I A1. TSANTOS SU, RE ... 1A..1.11,1,,o. pP. .t I 11O"1 P I ;. -1. ] 11i1. 1 do Gut N 2 0 0111 2,1111HAB PAN1- . .I__4.Se__c-_s-_-.


..... 1.1d',1o,-1 u1 '?bG..' C .. ..n, 1 ..... A 7 : R110 1 11 1 1 1 1 111. 1' ,1 1,.121 Iunc.-1. _, _ .... _ -
pr.... pal .. .ua m aantc ncrad a I. sr ; l quila aoi' ianirn n rtr+] q...... .. ] In f 1,r n ".'" 9'-" 2 "," ]+,- + : ',' 0, w",; "d ", "'" ".' P. 0 -r~ w i | | | | IIa u l n r a o l h r f. I p es nd br coe- \~t+ u t ~
^ ^ ^ l t"" 10"c C"' ^^ .'" `jC_ EIcc, IT ^ rpal 11 to A LA Maln lodutri 462^ ^ alto deUlH Prc..iL o C 80.M. T nFR CSR Jor s DEatc 40tie M Eorals ,
A PART 04)IE\'Ii 21 0l1a2.n C c rEl.fa a la orn ed o'. 3 1,..141. 1 ,1 d T n A T A V Fr I A -. D 40 9 0
,. L s' ,,, N O ,1 1 -a p a . 2, 1 1. 1-1. 11 1-H 24. ,1 83.36.+.. ..a,1,.,011.1 1C C 7 0 41.77r, 11,. jl ,71.t l.1.. 1 L 0hI
E1al 1111111 0.7,01.1A 2 1 3 112 I1 1 91 091 1 1-8EDF10 C C0 A1 12 I EN0A111


I,.s1 A1O l:A1. -11 71 7 1 1 0 21 ,"; 6 0 . 111,.11 i t 1- ,81 12 31 14 5 IS.,M 'I.1 1B.I2. 0 1 ,, 11o.1 3 4 1in n, | .n r 0I l. c1m.01r. 1 2 1 1
I hi1faro f'1'111 71111 0 111 Ms I 'l 1 4 ,.1111N VE. 1 CON dor c v C r'1a- el d, IL.A,.110' 1 -l -a., 0)0 11010 Bt, .a 110 117 O 6. 10Jmn 111 i. S E ALQUILA APARTAM EN- c11 111 ,11 n1O. >1. 1 1 0 ,r 101.l.V c mdr t11.. Fenll 01io, 6. ndi-
e1gradI Ca l.a m e.it 6 Un, I LO ALrra d r y .,f 2 1 2" 1. 42........1 1 191 ..1070.21.2d l7.t. ........ .*: b.0.... 2... .t.2.. 2en.. . ..
_n* O Il 11' 1 17....1. 1 o- -, i - "K4 E ----------- 25, I Z7 .. ..t,. .,,I1do, ,1, o n12 d,11 11.. ,10 11 ,11. ^ 22 -6 -29. 2 9an i.
X-118 3.1Snt~ no llote Apar tonol 2. o. t, 1 la-com dor. dos habita- 1 _11 01 T I I n.n10110 411r hors.1. 1111D11. I A LOLO 111101 AL. 0 001.


..... ........ ....6.... ..... .9 .... .. ... For ..... Tres ...... d ... .. ...... . ... M
a a ld fCI P, -1-27 pclonesat n lmodorno. c in T1111do1'IaNormal2A-l I prop.0 1 par104 da 11,11111101111A1.1111110111100011.731,1ld holl9H 7- :1 ,.77 1077a 11101 0e Hoe. 11c, Sc.1E ; <2 REPARTOSe8.. AHO__l__ll i-._ ____HJJ___ i ..____ ___________H17114'l2028
Ii.a nAo ocalp-tador gas.d S4900a.t Infor- "d" :a1- IA.7 s -, IN ACAA.d1 11. VAN" 409,ea Nle 19 v.,2 1,s Sman........ ............AL- ..... AVES ........... L A ES n .... ,.3994 ,d o ..t ,c. s
a-,crceo d45 t.O .. Tdmo-1, W on. all 4 hI'I ..%._041 10 7 1. AL111 4.L11- 141..LINDA2----'11.__ -- 11016.v n .
g- :o Q aI ll ,b e,, ,um ta aPt,-IH C I+ S t. AL Q1 N Se taPI IIT eLi 5 (U. P1n.lnnr
7,.1 .nl ,o,,1. .l t a -I H I-,'01 Q ulo oate nl. o p se-.e d pl H it l .. 'i LEA-393 H 2617-82.-'.-30 E117 4o h1 doa l o 01 211 4610 0.n11 7 D A ~1 H -2439' 1
S I') R I.Z ,.,r,- 0~lo .Stodor. I~ 'lo .0diftcio .211rc 1de 0. S01rra1s 111S1 113 f411111a1.. 11.24411-414-21101n rloe l o,2tio2hro d .o1lll0r101.27o1144 l..... 121111...410
ME- rn 1,-p 1a 1 .... .1. ,-,ndsjo, or I114)TA f nR 2' _4 2 a'l..ir e1 *r1de uro, HaNE d ..vn2 T p1 c r ..2 v0 3 .11. |o 0D .105 0 l tgd. e 1i. 3 *al N1 0111 M N .M.A m
.A ..... rfl A ./i... i T.l.. Mu o8 Tcll Bel.. do l n ,1 0hl '"r ,"-:'. ;....... r, Ia Fo. n.nrma en la c- u.W...- oa ,. POBTI M. 1 9N5223 .
in lc. i. o I-.aco nl l n ri,, do;'..2
.. .. U 2 13 ..... .1 111........ ... .... .... ...... .... .. li" I ........ 6 . .. ... . --" 1" ". H'330..
odn1d,,, at ) ~ e cloe n "i-nda. I Ont. con 340- motn., doa -t. La ,,n pa, pef-r,,naonlHospitcal .56.,nin.
cu drb udo lu $15. n I I ... .....", T l.n 1/. 34 6 p'lon f,~ s d 0A EN Et I A N" I++. enre 26 ... 4

CIId Io-ba+ Itft;I. 37 ,17l +t '+ ,+ al+lrc e -+ + Ire 31l Po or 114rt1311.lo.01 1111 '111 11 1 41 ?,1-. 1.1l9.0 M,-Ii- 01814- .Il i. 111 ,1 1 1r 4101. 1111 0100n .dosh b laco e, "
Ica.111ord o in,'11' Iusl oIodid dl 'on 1 do.1 1.1 roPaR d E NTdc, t SE 011 171l0P O R JO StDE1S.1A 9111.n1 61.01 p 9. R e ar.npl 0e7 t0, .0 e0 ,
on, n e b h a b itatn d eioal AiQyL O F D A O C NICIU O Dr- I nsp ,d e.e -
late 1..or a el 1n 00111161101t,0card,.or.1 4,LEND10c m


1u4rt e d o ,1 .1 1 6T r l l F-.1 9 7 p a i p lo (1H A e p 1 t1.. T l,, ped .. . 0 0 r0 0 .. p elb b
711.'-II-'. r,1e7101161,1' ,.,. 'l ,i' 1 1 -r.A ac 6111101119 naIf 1 14 1"'17421.a oy210$1nna11910-


t U H P111 3 0.1h,-2 r. .. e '+ A I'lld 0r; ,I"- 11' '1 1104 ... .. 011111 1 ... 19 001111... UH-H-1930-85-27 ~ E I R N 8 75 ~ y4fec 'au a
,MIIIA" '4R 0 !-,.1 0Il 1110 04l ,1'11 IaI a9t 1-1,-.8-2-ll -246 1011 d 111 70 ,',,10l,1 2 11U01"11 do 11111.110111 Th T1o, ,21. 0l,11p11001 do C'2th Adn1n010r-
IQ I IT IO 1L 11: 111, Ol 01,1 11110,1111' I Pr111s11. 0nc 1ial 1, e i c io 11 00., 0010111111 01"he~ A110 ar131. ^-10,1 .2+ 4 0.
A, 01.. ..61:o61, ..... I,,.1 1..... N ,1 D E 8x M s2 1-1-09-1
11101 i..1.3 P . .. A.,. .b.,11,o11: 11_1111.1111ILA EDALTOS...RENTE I., 11.'.,..11 041. ..11 111941 ....... d 1 .. .. 1111 111110(1111l.p1' 1 1115
ST L -- -11, -1II1110__ ,1111!ALII ___ __ ______ __ _

it ILA011 %P.1 1 11 0 EN; ,' n 110T107,1 1 1 6 orF 49119Ind., e, I p1 0v 21 qLs. Uah31nM IAaU dea.A p-
San 1l.l1017 11,1 lll, l 011-0,1-oI nado A a anet ti.IieCNP ARO41CTO 1111111. 119119 AN__I_____ ___l es.CnoN mSUL nA -252O

is Fs,1,I CI --dl .....111111 1."1loF Aried- IL 04 .,ETIFICI AOriNnARES
.____,_ E ,,e, .''-f,"0,1110 1910111 711T1. R A IN oHBT I Ap"
nnt. nu 1 ,. 11 ,1 1114 1111111.110 L1411 1o rer10al. 1lllif'1 1r l l1 ('713 1 13e.1 1i3 1.21401-13 ,17 0V 1 ) F ASlo
r* II ,1I- Toll '0in."-27.a- a-nn Ri "(ch localesTRef 2 0 '7 ,T1116.c-d01-n1110 5 4-8 127P co00.11ePci icna Ycaanio
40 01111 11 111na. ha1t11 t(:, ill' CEDO T: hs0Ao ll ,1,111'0 T R 111R. nA 1T1. 111 r'opina I frc.0-
.. E.........'.. ...... ... 1.. . i 17 011.1. 0301h412 .11 1., A1do l.fl IO lc l 117, 0', 11unrt.10 n. ,h n 1 n1 "h101 .
Rp'D1.Mar11 131 5,1 a10 'i.i.totl dfo-Aon d0 1 I. 13 R ~1J
1102 0 112 ,19 010e01,101 1 II 11-,.01 A, 40,1 ad1101111111-1 1 1 '1 1 r1Cc- 111'. 1ad,', 11 1111' F',n S1. a a l 01l' ,p1adol IRA MA r
.... I, 00'-,'. 111. 1111141 1NI ,c 10211" + ,,'l0 ,I- 'or s.In or le Sin,:ad,... ...II d11N0 NtIds 4110111104 11bafln Pl'+'P e IL
F, 11 In-1$36.11111001111 Vdo e ,a-ae,)I -Rcp,,,arO- S,,o-21,0,1 ornia: En. .P o 21 ', F or RI, 50 11. I"o1 1 2 1011111a
,a, 0F11 411t11 011 IN1. H10 1 0A11ION, 1' 1- oooln-'-11I-0.-U -2PI1.3aA0, 1r7 1e.........002110....... ..1...... .. ..1..... . . ..6 71 1 1-2 5 9 7 -17-2 111, 60 .... 111110r' Clb4 1 1.2 0
te 39,Ale.-- 19poO ar ad -247903.-
A ',, ,E s1 0 F1 191741C1- -1 0a I1c ,1d 11.1 1 19H-1 1-.'28. "1 1 -9 -

noE EN,,EN 1- a 0, "+a Fra; -p.,dr, -0
]a d,13 01' 1, 1110I I 01122 i.10, 2 p 01 V. S!oo. '0.111110 I.0. ____________TON__PARA___DOS__(_A-01ArN M1210l10N Ill67.50 II 72 res o y11 l udable 111. 1------ "hlad, a ,a"cn -i..
0.11iNn7000 43M'roanonRe to a tn1, 1.11 0.I'.C.71 d0 2 .10 dr l{)58).s 110211012100,t'
76 1 1 '0, 01, 113 L,,,.If1S %N1 It Mh b0874-1 D r o1, -'"A](A-do, 1.041. bl 111r0111n1de6t1da0 ..]a +1 lo1.4
do ta 11 I 0 1, 10197111hA, .77.' 1I. 11411,3 e1a I l o 1D911-'.l 9 1JN11to c1.11" L0"'24110l2 3h "-1l"(11.11n 7n11do cgas. 1ll nv 1pd.
Ap-trooiie Ij`l-t "I ns _"'otda "IaI h- ,,, o ".b12,o- 1'
S13 10`1 -111 01131 10 2102_11- 4 0 1"0.1 1 Plo p"or -o ol 67. 0o da +i424el9'20lnfn, ',0,d11-1l 602 V A M e l IRA -All, lR -
Al-, 5.d.. o UAN n',I cd-Hrn~ 101.Pr1 'l9 a'11 11A111 19"e0r11pa1, 111111COFR aTABLaII.
d11.1 cl1 11 -o 00a d, 2, In 140111(in 101 I IIqIll00I1 1121100,11M015287.110! l Aq prp d'lO1a nqlar~ld. ____0___1._,_._._ _dS-
ruato d010 1n, AL OS RIN E a1674a1 I7UIL IIBITU01 10LI PA -01io nog1-1ca p,0,- .a0-11.91,2-11590.11
onl~rlcr dr- ., U.11 ha....... do, Anbn-1a 2 P, 'I a, b oh ien fron-
I. d O A ,,10130 p on1..to1on.1 so I n. -d- Prf 11,0111.11 11$23o uII.ocp911 1.1I11111111. 111

:ado ra~je anpil, -, ft 9 in 1 -0hpitED AC Ua, D4 Al~ ln
,,:ad agu a hu dante Info 6OP,,Tlr M- b nt, uerlr o,. :,I. 0i 1.rq 6HA-2entd7-"
.1; h,00017ft IlaLP 1011V11101d"10,3,1.111151 1000.1 110 '0111.01

n Ied q--' ad z equn 4
'n i -94 14 Ui11119 8-7 EALQUILAkEIII AM NAE
C._I_10203222426 B0n200an,11 ,1 S1__4 E1 L. O +'IA.._ __ .__11_ lV. BOP ,
T, T)"_ Il- - -i-o11 If02 Ia,- A hOR rt;... A b i-
i i rl- 11,i|i 6-1,r S -tn h Ila-'~le 2 1 0 .,_2 0 n, 1 .1 Ir... rcl1Iedor 0 p111 1a1der1
04'I N04( I HABIT%(4IONION.I I' I'Qlz".,';,1060 1o, A, . I,0 1, A--
C0UN.OE DE..I:call' iog 14 d , P1 3111 14 .

n oe EHn llhl- b IAh l +f .'+ 1-3 3.d e A p Parotan in e O Ftror;
'112ol, i'., o '0 1' c. `o0 I -InI I111 '' I 1 11 1 b 1, l~ ~I 0 1 1 ~. 7. 01 ..1""D1 100 1 1 11 '" .ll~ I~I 1,, '001 41 1 1 900 I 2I 'i 1 o C -114A- -11-3
I, f el'q 11 1 co 1. - o Ina RAs. reMA R la o
P n I is | uuo.o }A,,o ricl I rc l . d olI.. . .. +,, ---6I
llanooi o gr ion .o'-a so.. ...... c"_
'P d rii n a ,. o m e d .. v
nna214 azar01122Ipl 'I1..6 p,,:1-s,1proIa1.202113111'1111

21"ico de ctia[T on -
eolloe 12 !C ITZa-` 111d., 6'hlibint o 2o, pi1o1 pa1a, oficinas'Io lq,,,Iaq -rm ),,,in .1' 1 ma11110' P.10111.1gpnezaps, bn',crplt0,CatS. bI-
711276on Ee d l~ e~~n I n 1 on. 211: 4 9.91 19 11o0911711111. 01. 1'117'111 1324' .....11.7A '1.140 11 ,10 11 y11.0 c,"
h 130 omplcl. COCIIP p11 caile _______________________aguallfcla1 y00alll nle,011g011 l0I Hgas1 cal10e.,'Ver1111,todas0lho'a'1.11
C e N 7 avpaon NQ1481 .Esq. a Sanr "1odIfI FT. aImpres -rndloPo e-
13 1 1.nI $80.00. dnr antLIMd-rbn rae.. p
U-13M21In.-R p tnIi"3V Maiao BLi%.04WI8-1 i B Ni 6 3 aSo110111', .I11 91-211-'1]0N 4Ao 4769'1AI.. i2 .,( -"
m dIPCOlmelrIrat- la tle Rev 1-. 1.._.Ila--
1.0 11111 .112 1 1111016 6 3 0.I 1_ 1 112 0%,I 01111111.71 m'~ .d o,'lI" nI)IF nTI" 161 tol.111 1,.01.bo
JoinF( 107 570.1)1 ,1Idific011lo 1. 121 It n1o 10tI I hy0 SrE l e VIB AL0IL O,1, 411 2ko B 4112, P, $0H 11 -30
I, ~ ~|11 0- r1r l'_n ]Si7r1114. 1 41 1 '1 4d4194 2 A. ,,,17 b I r e.01 .1 1 r l l '.
cNNI oz1. 'I ...,ade .,l, 1 r, o In.
doi ll,.la1..'1. t.1 d ,, 22.rG '.I''r0"10o" '
1'11.11-"07r.'7-' '$t3,.,,, S1719,.,1

II 'I I . . ..ito riu mI.1$125.1 .n
'1a Eor 1,1,10 11 .1 1111 11, b111f,1, 111111 0990116 16.170 1 NO 1.17 c1 r n, 111 1 4.111

1 I'H11111111121 1o1 .1.11101,, ,.111u0-1.109 1 .11 n119 d-7n l00c r. n-
Edifiri.Sato--.,rod, 7P,-.3'. "NI,,12,1.-.,2 0 11I.160 D00 111I' 0,Bun1 1.n1100rE
+ ~ .-1m 1, 2 f.i,-... -. .,..,.ora .n.tn 'na ga am lor, patiO.ds
1311r N 71N X 1 NT YH __ _ _ _ _ 91a011111110'0 117 0 1,lloo .1. eo19,1


1,, + 4:aI2. .... cinra. UHhIE U H CEEEEEEE3uIE 1 2- l322

r, dnao -1, kl 2 cquaa de r,', del P.a,, l ,,a n lbeIvdoio eron
E 1A6UIL .o.1 ,....1,,.4... ...0... 1. -.. l. I .....do 1,13.......10,d1 3.1 ...117271114


b,- ."11,toA.Q1 n nraaILeA ;1SE I OI'L+
1. it 11 A .)I k1 ,-, 1, N',:,lr, 9 ,0ra1E'E 8 x
paloc n a ad ro orn A qis lo 0 a part amC nt'.1. r.-4 o1ApartMm(nt-o Id, ione de 1, 2 Telfono-F-title. I, ,- ,.. ..$ .- .o.:
1>. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,,I I,,p1, 1010,10. 'an91111 1' 'lh.101111 111111 1o, hD IF CI ENA L U IL 10.a.17-[it0
h, ..1 ..1.......04A04R'U6TICNTOL1R. 10 A11110 1 10 AT0rn n eiiace jry I.h4ito11Il IS' '1011tna PlOI NAIEl l~l LOCALES, 111 sAu''r A MAiN RSNe, N" 10 1. .1 JESUS DE MONTE YH. IB.Rf
2aln Nor'i 1a9 Ianop I dora orGuaale gas. rdo. S-i',p iialtov I . . t- t di n Con ne rsirn hh mi-ls
pe 45onaI ll.4"l1 -711 dose A d .pt 1r IS.

d1ora1.2o e trant0I. I0"NoInadoFi- P,- Marti.NIrncf.1rn16-Bl s. Sala dcJLto


1101 'L 1111 IRoo .1.' 41 ino.es BUSTof4 TE ,.l 11 1310 12021. Gr111n rebata p r Iemlna, o 11.1 2 .11,61 ,,,,,1" Ins nee l'ldo0111d 0 n ooi er10. rI 110 t14 1. ...... 0 09,11- / OfOe, IL. 1,00.11, lm
'07i:41n11160I11fa nt erad564,er Artan ent 1,ly 71:1,y ".' r1 1o...... ... ........... (ll a N. 7J7I 0.42.1.


trlllqu0ol yostn1 rulI.n0 111 2'11,.,101 T.'0.llC'1111 11,.,Pl,. a Gr 7011 '' D E 4A I '11001,2,17 .lloo
i:/o dod ~~d fl l- e V ll.e .6 'I:.F-6 1 ., ....,n- .. ... ... It.TiF ORM ri: VO.3721 ^hato, road oF, ra t. a tS
1 1 l21,0y Zapata, I 01 II 14114 5' Ilorontsl
I 71610.11101 9191 1.1 44110 11-2,4 611 111.11 NI2ll 004114110~ o 2 11;.14.196.8 vN1,483 1, '001 '


SE U4O.H427 38 2 0 r& N'ILA-01.1,-tI 1 ION, 0w-N.2.,.S 211.901. 3,1 Ave1.noa,1itaodA, 1.y
I'll~1 1j 9041Clf0ti1 O111 3 11 ,103 .01gas cal,011 11110 n10 11 .0 Il i~ 1-010 ro7000 0411 000 10l62 11111, 01. 10 ,6 1201,
C le 1 N9 7 8 a h P to 11 0 pro : ..1711011.011iJ ) Jc. i,', T.. ;471.0 "'s J1l 11-11-2597-8711. 00010,1-d -2,1
.~t-112, 0101'3 5 1 i',Ia EDIF I JCIO E 041.R9-42 O A i lk C
A 0101,1," 61 I 1nAdoI 2 1a 4 1110111110 1 ,o700 112.1)"101. I~oo ai 19. 10161 ,11,0
d7l~ll 1 ,,21('S%1I 111111ALM LA ANPLI Ilk ()' I llo L A LIA$ 50
11111.11,0, 014S17 A'11.0 l0 cin''14rtne41111,0r, n 1co 11 1,0 ,1,I1 II 7 I 1 11111y14100119 l-1 10 o'Unaooooi pezs. baio cn'p(117p t~
113 S:O .4R 73 1111 11 ~ ,. 11101019 010 11111901 11.a "glna fo ]ao' a ,alirnl C. 11nlngnd
T0~ ~ r~ II mlniii Ial conI ddoDeI.e00111,a ,oll001 1i 10111,101I7111 J-,0 01 ol 11;1101111111 11 71412-1nLf Pre1o780.0 .1oldehorO Cl.ftIIaMainReMor ee l
L'l- l Ir223 ItHll 1111E1110 12 14601111 II0A,111DO11110 711S (RAN N'i 113 Toll'.or o ,ir .y l1120 1, NO 71110.77n a11-


a -,- 1., 11, 1 I'll P

21 N2 9 'T )09N1 1 22 0 0 19 14M942211 34922' 12 lollonlPlied, I~, lo. .3
calleCOo T o 1011111 oN01' q 21.501111. 11121060,.017101 F1 I--.121,. 031229.01Hane40.12,03 221~
A,-. co'.,,c doo.c3o4.---1nH12:0111A114E27LHabana.VH !1 2161 Sol2, Aquioo Icci.sa3 I sdc___il _T
I. E 1 10 1n5 71 11n1 122S,9110101, l((IA H BITA IO PA 11.Tn 011 02 of~il,
09111101 ETILA'loM t,], ll,,O A 36Z" 1.d -ono ,, 1p. 112 1114 15! 9 9 1 IIIC'-t127015 Fl An l an. 63
004 9 01 1713, 442-.q11i11411T e94i0 in W I..u0411v11n1
Edif. CaISrla 0611 6 o P04 lino r. .09982' 31 L() 11 1 01100l00f1111 8 .'I II1A 1 00 I.TO- 1S E 3 Il. I '" v B 6en 'enura

~1I'1 X60TUP:t d,1lll,' 7c. 1,.-1,,15N.,1,.Ion'0do2201 22',,Men7doza esm imprs-
Edifl71 SataUeIIII udisE H12oo"""ASaromenIOo 11\92--2n a1,1. '1 4 74,,Ibo' : --ddb lao oeron
".a a 0 n~~na .11170. 1147 1021111 411100 11461 L 1 A M A 1 EAR E 1 11 'N L.Il .14 9I JEI USDEL M NTE Y 1.28R
1.131 IK A1( r.ZJ IU h.,C- c, d- a-lEoui o Ijl01272011.010101111
aar~ a nlV,. o lo nlao., &'ICPO 1StR.lecil, -- 0 1 01022 J "1pal '1" "' o'0rina'. l ler. 2,ll' o (l i edi *,co (32 SANT OS TAL.AREZ MENDOZ-
fll02Io0 hal'OEO II l 4. 20,(Luan6 1110121,110220"22b0147'.1'Ror'I r--ank2r---0201 do '2, 21 0.0 00 2on.'
.~"0 oo~lroO'O O~l~~d1I I 03012 1100 LIo. IN 1 AIfL'L0410CL'I1,00-.ALt~. la
alenoaA.r-II H-27l07n114-27fent4101NIvo 0.2San2An..ISOI-,,-011 0111101311111
SE 29l10 21 nlrei'd doI oe lo ,bei El D AliO E LA ARINIILO I,1L,.'.1H- 1I
01o o,,,apio'oo 01 01111111 '(N- 1 .C0 V,- .,I 9(N29000!;I t d s.ho n S- vo o o e ti2 a i 0 0003 21CASA,1F01I0E 324 0'0U2
fI~oKOda 1Npilo 1 TeIf. E .61 ..o NFRIEoU.119 lD 14
.1 2, e tr til Nrvo i v ap-ooor qio 5221Sa la on lc flOU I q in 11 041con. -I.. o" 12., 00122
NIAI R A NI A.RC-6071 v0011011411'i, 0o1.s. 0aivi i feD er oos. -m110443322029324
NO. Uolo ies iC.0":8-31 HH273.2. 23A-41 -1JnL420011 W4A- 4 s.22Car 1,71. A ......242 aldila W@ maaa. lar. -m~


/'1ma!/{-.I^B
' Ain CXX11I .I Cnsificadol DIARIO DE LA MARINA.-Micrcoles. 26 de Mlayo de 19541 Casifilcados P&glna 27


ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA PI-s REPAACIONES VENTS
I .' 9 v x CAWA ___ 42 MUMBLES Y PRENDAS 48 __ CASAS "__ _
CO I MIPRO EN EL VEDADO If A 1iA" T *S-TS 0 I5 ENDCABA BAN
ALQUILERES I SE SOLICITAN SE SOLICIT SE OFRECEN SE OFRECEN Fo ASPASIA.: Tapiceria .........ado^,
_ ___H-'--. pnrc s1 a i..31,-1olflon i.2V.ri d fa O
92 SANTOS SUAREZi. MENDOZA 104 COCINERAS COCINEROS 117 SOLICITUDES VARIAS 131 OFERTAS VARIAS H 1e 1-- F GARCIA ESPINOSA 2 ;; .,I 245 .'Aam;'5 04'i"i
1 119 COCINERAS COCINEROS -EHIJO -____________ -
SI E.. . . 3- '. S E S O L I I TAL U4LV L A" . .. . . ... . .. 1 . . .
,fl,,, PT ,I11,. .,A o., :I.I, iri'O r im IAn AIp II A NCA. . I ". OLICITA PIOA CON rxPE. ---I.. .. ..-i t[ l(H% cRA1CO BLAA 14 AUTOMOVILES ACC5l C. d rnli.li de .ominI VINDO 0 CABIO PO F11-CA EDT-
0 AIA MI .5% .. '. ,I -.----- F'(II' ;.. PR- F-OBI's s-i.o.1'. CF..'-I-.. RII' liCO. 1.
Ai.QUILO tA ITA MODEI |OLICITO PAII A EL.SCRVICIO riNOo KOLICITABErJOVEN MECANOGRA. s o rrE 10(10t 10 Ir OLIN .."o.. ri , a... A .5.1 A,'b '15 R m h ir" An RbT, J .7 c3 I. r N ,%r ,.51D ,, I,0I, 1" 0
..' S '' d... .,, ...,, :. ', ...' '"..1 ..'.S"'5 r.. ni....'. .. ..-..- 6 | c cA_ ..]' A -, I E____O P I. ,'.] 1.; I 5 T at ., ..0AI . ...1 e *I_ _. [ .1. o balmn.
.I. *r( F~i( I I* I - 5~ .* I. R E .i X.- 1N O S I-D IIO F- ' :-u N N I L O i % j L L A a l r z-* a y I On m- - e I ; n o d I I i u d r s c n

-.1 ;". '. ;! 1.1..T..., 7 qI1 ` l : .2! A 1. /I S7 RIN A (551,5 *4'.I9f l OIDO R5WIn - d P I[P O -Tr I RI C R. F J0 \ B CO 213 CO M PO. AI" P ARIw' s l oB B LOCI 1i a r1. | P 11 1 A I -l l A ,= .,. I l e 2 M a l, -
.A.. ......... ..1 II.... .. . .. .. ,. ....' .. .... .. ..... ....... .... . 1 .1 D 41.' 1.; :" '.'4 .'l 1"; '. sI ...... .., r la R/ k a Ch ir' S A n_ URaise]
F.------r --I __ --_ ____ '. .. I.il rjW _J RT __ 1 I : I 11 N U H r U I VLH V I 1 UIDES, 805 AL 811
Frente PARQ U E M EN DOZA .i. [-...a -,..' ^ wi'nn pA^ zF. n ... "-.A.i -.-,*- .-.. -,.. ,.,.-*" .....* *.*.. (* I .;.*' *" :.,*i'" .ir Ln'-e I.i,," prr !H=.-tll.|H.r , til .. ... 1Et1 %@ind e'niro cf&uk Bt *lloi b.
ru.er p,,o. Sa( .... ,-r. 3 ,,hb,,..... 104 COCINERAS COC1NEROS A it S^N CASAS AK.. ..D buen a t e.e-,os (I1.-'," 3 * ,m,,. I *,' 1, se .. h 25. _" ____ ...__ -a 1 .. .... ... .. I.tI K" sd... ... ... .. ... ... r. . yR bd ....
* 'e ^y .a e 5C7r1 7 t O ,A 6r5 C Q IA ANTA ,it 1,153. 1((S ld *-( :.-c c ,o---c--s. |--.. SE OFRECE UN MATRIMO" (r0e705 P1704utrt o RaII ODdD.70 -0 n5'e 0sIo 5 1 d. m Du1 '1 F.24I
e i.nmeo r_.euoo. e o ... 1o o I. 77 s lo S ... A .A H .ANT 102 r(r-14)81. Sold DOr C C A 1 CO--n -. -, ,, 0 ..... -I Air.. j iO. TOM5-1 5 IN,7D. 75


1-172. ^ r' 3"" J ; 1" v d"l ~lr f' P ""H- ",,-, 1 42 G!n r l *eio"~ e ,. pe dln e."' -:;.* ',-* ,,- .*,*:. ,',, rt,: PR F, SIO N A LE enneeJ Q l =h a doT ore, d ,.e5 oficia- lo o,* p epaz o I. I ro].-s.xi- ______.~4
AL ULr A41TA x"lbl"; O t i % %n" [.', it i soLICITO IAFIWEA -o lz SEnvci ri o so lenmsr 2 J V EN Mr ii GA 4a n'0"5 OT f of .- "- "".""* 311ni h< iivf1 ,NTi~n m n. de1 c(.,Ar.W EAmn ,I mi5 ;biio RIBSa de %3 insroomi,! I T-1.VEND. moor
-lo -o.. No d II 2I .:r)" IeH,, 1 c,. 7, I.sas dl 1 1* 050 111S1In .(l7a (4 (. An non0o 411?. Iao.. S nD sie r p ,:T-,.4. .16", L.I..o5. Dl .L a-_. de._n .c.1 J ,- ,
;AuS ""MS'M I .^ R .1. ,, -li .d .ij rrfi-rn ci.. f\A i c _' G aN r U pr f Ariole ca n rr : ...... r. 6' ri-.n -11i-3'. -Xj LikmTE .IRE ME DINAr 1.;'17 : i"ir ... .. ..I... -14 b-147 1 n en r 11c rd L;-- - 4 Ii.ro. 7.co And '*.t.. tvic wii ~io rdiaij~iur.c
Pa . ,. i.7 CI '. :c.1 1. 0II "I IB-3-_ I s1 e -1 -_ 5 5 ..._ -- I encar ta d plmera REaNA. S31 .00
. . ... . . ..5-.r .r en r T "on 2 .ven.1ler,,,,2 e n 2 - _n_
"' _______ I"''" ___, SE AOLICITA MIN2E1 BLANCA CON R ". poAtepA, .,,-1_- n.i' no.rrei A 3 e r" ,, nrron._.., Fivorci dl i F J rl ,.^,^ --- -- T l--d.------.---- -
I. .. ., co. o r1P. 11y m ar,%,. rlb jr. h.,e bt-na ......I Ri lria ". te a ot -1, -, er,f,- ,H : 1-I," .- a1. H.3311..1 O .1 ~ ;iTI 1 I% Lt R S i.:H l i~ l1


t ~n."Ars oM edu r 2 e .. O I" ,."'.- 1rao111- l -d-_ -l 4 -e trie re1erenIta ..-H-' 1-I-8,.5,enOo :65 E LE.C0?n, ,ro.
0 11 -.l.o1. lO; In IInd, I .Rn 1 a L0e .f1-. Apt 102. enre 10 ,." 17, DES IlA coLoc. -I C -%;OA REIOL-- co I. O D- B-2303: m ubles, pianos re- coj oe'.. Lim p am os. co loc m o1 11a tI n',.5 A L 8
Sa eII 01(151e 1" (50t(o ((r5,n01 (110 50 ]- Idd 01 ntr,1 r pot05 501 I 55721e 23 Senioras 0 sefiori2ta0 mhn OIs cme .1...4-4.7,
......... .li...l. .. I ... ...- h.,t ...I.. ,l",72 (l-, 2363- ] ..010. lo -2 PROFESIONALES frea .orCba de octina. td .,,y reparamos .rombras. Exh" ,, _________AIS\_ __I e l81
eie td~ml lern no ~ i'.I --o IR'-~e-IrA, Yatnm 2 u sa Ia-A'DUIJ. :,, 1J. a A rn-, cin. a doe Mu n. os. -n La m Ls. Ic~orn 301vent de h m raion, m 51l, $00*55* VEND C ( Il 10IA
EN D 104i '- L -.- _.r.,,R 11o-call.,. H..y rnP 0n T U0l I 1 ZA 'IuaIuIe (5 , I. T1-teret: .r1. 1 21i',',n' dm ca dreaa" T f b -I jIr ,,lc ard r r o. r, .r. . 0t 111. 1;7 ; ,,ts EN r e -1 c *.
reP. A Stdo1e M-. -7, A1,2. -4 In CIp n er COCINEe EAne. 3 Ad ie GAR NDA MU FACIL.DEsro B F.72 H-271110.i n-2 .------II -------UFETE PEREZ MEDINA 0P iz 1 m. a .dch L rAn.Nr-O ra7. 2-to lo-1Ri c d or, tIaro. L-a i,-,1 2,, c21 S2l M
dI la, I aesde e -l o d. t dAl a. s Aut o RC CCoC dI` -_.. --lI0(,5 .012o jos garantizados. odas h bar 266 casi eSqUina aNeptu- .. 0r0
n ;;p" it" I A .w cr rr I" '; A T T n In n ^ Iti e1 P K P A ,;,s blen con b I I C rle ri. P15 rrI Bao'1 Dod e no rus"o m^ii V i ------ d cla --m-.-d-! I a EIDP m D S lO^ OnFO1111
94c.,y ,!.,A e. Orion I BAT1ST San ueAla I 0 pe cnA para E NA... M .. . .. ^ n62o Tits ds pesanortes e5 A _. i 6 %, d- SE F-I :t r
----n_---- cmasla eternqu d r .dos. 40 mu lh I sforSi UEc Ac i% oc~ IR .C DR,. C L IN BE IARM UDEZ 1,,n r,,m- 1, ry-,A1 mlus.) I les G111 o pleeia d sunw.; ^ ^
v t !4 1 ha s ta i p ia z o nas2dd te m pr 0 d haC O R C r hnue rr lan. r elA nlo nlo4 11c.la PuA N O S .i o_.. r an a s B 0 3 Ia! T -: I.,. a n o c-2 1 6 0 C -8 4 2 -4 2-deH 1 0n4T allC9 4.. ..I n A liA N lA ernA ,e t
, B ______ __ _ ___ ,____l, _-. 01- pro, e 52 (711(11 H. 1231.27 p ag 0 DIsb or ,,1.2 (3.2.(1,(100 (1 5(1(1(10 1, i7ds 1n0*(1l5 I m C n I 9. Lma9esB h y A5.. n o. M -216 C-8er e 2-13r Jun 1 1e 9.OO. 4 : 7,. 70 (0 2.1: I 112
2-5 _t-104-27 Almua .zo p 24 1 11ig d3 d e3 70.l0r0 r Ln ** '* o | l a. nd B ; re- h H-l83--.2"
93 LUYAN0_ 'SE s OL-_ _CT_ COCINERA CON-R rE- do. Grande remis e 'n e ec-(I 0I de

-- S K --UAORS yK ; hl; o d ^ .......o..A-42:0 .....:^t .... D ........ : n -e, H-1130-172 ut *.*-- --'-- ^^ :
........ e db lso .... t r u l' .T H-2BUEN-119- P.. .. CC 2. D...00IR E.:1 I 0 1 7 .. . .. RRA O x Amoliaci6n d Almeo-nda-r-
.. ......2L. A02C0 ...... ... AL. No.......................0 .......N' rC.... 23 6 24 ouo- las dn ..... IECESITO-TSA-5AJARA N O R. eo,,_. ... ..... I /m r a, ...... ....5( ... es... ..A 11.30.......................
n"0*n0 s losc"dn'aj Ire -u t7.2 0400- -2 entre 40 y 42, p H.2717.1((.28 Ia mlsma pjerl de BALEN- fena 1 1e tb0Ja1 de td, ( T ., .. .,.. ioi. pm6 l2nb0a1: Io r .a1I d o ba E To i
I edor eA71nI 2/4 ,1c,1ir1 .
--R p ro"La-Asunacidn" ,SOLICITO--OC70--0A 5.7- 11 U EL-~ .: CIAGA enl 1.awton. sO.r l *m~~lo-' 201015 ----o. ( 2"t'1h0 .. ...00o0av ..... 3 D ir.OCT RES mEN UItll tI*J .50 i -R I 101d... dm ...... l sosset'... -'.0(0 for y 1tan .. La 1 bdsy d't.... ao 0 l5-0
n 'd7 ( a P S-C O 118E -D .e2 -RD O .( -;2 '5 I "s -.,--.Is -nt ue71 1 51 01.-1,. es-' t I-.7 .
0 o. r t o a ue CnD 'h- tr'a(1 ",.' e1ID T or7o1. jat mueb l 7.a, Or-rgrdr 51ar- 0 e 1 .odIo .,,.... ,e I. 03 ,li .. ".! c I.-7,0 adRl ri ,

^ a^?^*a.'bp ueu'-^ conlco Ol^^i ^ ^ 0^ .,''K M^ ^ j;j~ i i~ l ^e'o i rJrlt ^ .*(00; rJ^'^ ^ ^ ,.eier
b.S.. ..... .... .. .. Z a epe tce:r, e I ea da e''. ..3
(700c urz Ln l rn aaro ] d se 710i tatl.0`100:0,1 Su~e.,:I a ri. 11 0eld a 0 (01 0 ISE ES M- C AC 0 D- COLO A.ra r _U, -H e m s c -r i is u d s v l eiv 17 1 P ,ea
Luyan6 I 2005l30S02s I Idd*. 8:11170,. 7 1 501*70 1 -01 -2.33K13,1 78. B-530 COMP RO* 0 7.0 121 D d M, ':5-- 1 1. 0 1 :0 PIL5 7 7A 57.
, ;. alor1 po. 12e1n, n r,.iu edls- -25di-l Au- 2 80 cl. H 2311.,, 427 -- Gatonr.ol h r u d cn-.-. 5 L1o 40 o Ds WI D 1
hst, cn Ar,,.,,. ail 1 R,, ln, ONOI-O 0 nL DE' M 1Z312 3 T. COECS RE ESPC NOLESPA l A--s, M L.0 n.0 l ?7 E- de. Llam lepr ioa n o s re- c iOJ n. 2(mpnolloco l oc. x.,' CAAS f rtnit B !eu.d. EIII o,
94 LAWTON--e BATISTA searbunaAcorinera parsaco- 0,170(70 ............ H 2700-11(Et, ft r '2 sIn' GOTERAS 015301-. (r7-....-:,I- .. .....1 AP1. 19D448-20
LAv TON cinar solamnente t(ene que dor- N.... iim .... 40 mu.. ECCSEA_:IVdA-NA-042K...... . .. R LUIo BE UDEI,," Tl o,..,(. 010005100 '001 ('00 1105211de 00020001 V eatar"' r 1os s1. I I

q,, ictl "rielrd o o -** -- --* -- `kD| D O .O 7,OiN E j| r jA ,DE ^ Ya tenemcn',^ ." ", ^' 27 Clue---------a-- --- 11 it^ n T . ( .. A^ I^ 9 I.. . n-,a ju,^, die^ c_.;~r En Ia rn s-d ren o b-,,2. 3 vent de l
-1.11In. buiii. os. A. 1. ..,I, ell %I00.,'sI ,1L1IITO ,0C00 0, .720.7-.-P-_ -I_,- - - lo'5I .i77.... . ...". 100N or1 16e ,rS- 1 O C Is' I. re,... ...P. m .dl ls.'La II ao ei oI. id e r..e I

so ,o .. 2...0 0 ,, :,,I( '21 ,0,(1 1 B NV'E 39 entire Ba. y 5a. Aveni- CiD detaiIta de artHO'ulo 0 . ,,' :, INICO SFXOLOGO F-5288 : u l(1$ ..... 1 no,. n ^Sr. .nso37 te e ( .-... (3u1u 1 a d Cub. i.- H-21 3-4"$-21
AL-U0- OCAXSA.'--ALA. COMEDOR, I H-23:t9"104-27 10on eslupen,{a pr~j1Iagan. 0e,0.. SO.o 1(1,10re010 00 el: 1... booh .. r111ten1, ind0ifrSnoa, estIrFS d1,8 de.1a- dale 1s, (o o 110 (1.0,11d. N(170o o 1111... (7trllsta. Mart1 072. T're (1(1n 0211 (' .0 Tel. A-3,Td trs, I "
3. r0,e-002o[a por1n ierisin.1(-ra,1tis:- LATORD 1E-011 0-250(7.115.2 d. e h e -o..1..
0r0010... t .........0"0.14-I, d o1 ,--o .105 MANEJADORAS 0 iapP 712 i1.-120[Il 04 5711-l0IIl-.ldo 0575l(.0(I las 1011-21-1-...7' 1-n..(72 7. 11 .2
t07ment10 530 a~n 1 al.00 D No (17. lirlaid. P'eodnleoe eon oil en. (1(7010('E5E-(70700- 'O(1T7A 700001- 70ool0(Snlanti',ro0 1en1t11 y obe,11l1ad CD _________"_ 1.111 ['.1.( 0['.Q' 1 ~ t~q~L000
... .... ..... ...... ....... ...... .. ..... ..I,.. .......;A,2:co pr14 co_, .. ... .... ....


1'el 2 sO5. T jlo5foo 701047 AE0 OLICITA MANEJADORA ME- A ND P12 AL5 0-uar o 1 5t,0* 0. p0e0 ee !I0 h I- o,1en PEREZl (2IA SI l U IN I d (1741" Trl l ineir I *801 Db T 71 I.
......... I............. ............ ... ,............6.......e ...... IV E N T A ........... .. 1, ... ( 0 -
rslfS5en10as lnor:r0(e. 5-2200 bajoa7 (do 3 a 5 (io Ia tarsie., ca, F0-5075, (7 V:e'n72111 5 0 21 O. 7~ 00n0 tr0 de ter1100
J-1 .26H.2021.972127.2 1 1 37 t -londi 58 01717 e : l. (11l111111 01,1010 0 700s. oO (sho~- 'Ibar.256 casi TIHa a s 1.1400.

H 21310.4-12 v0 I- - n_____.__rele __ 73-m.1225.2.25 0-*1 0 (o o olee s antJOs 3' mod ro, P a l i- 4.CA _S rondo,_InfrinlTe_,,,no-76.paglir ir -rda el pri .-"" er''3 ri^ ^ 't^ '"!-'?'''' renia l c.e ^'"lar, ccn olo"l ...-8" *,.B-2<2 Adn u-I,*'" call~fa;J.n ieBiral;ie, I ',. R "'' m. Gin'', Lina re:B 5 0. I o. -21 0. C -8 2-4 -13Ju CASAS PARAaENTA : --~i. ..,hem H"10-4 7 : 1
93 A U LERES VAR OS 1 ISE SOLICITA U NA C I-MANEJADORA 0H.(10(1- IIy:? :tF E L An n A a 0u2 0 P nr "c -12 -32 ..- :l... 1u H o....o b-it0, 1 7 d 1. junto n .. -.- I .AS 0 A1 H-172.55-27
...sl. pcr.rr.od Innr I ... ha' ,,, 0rc ,,A n F.( Rl Anr 40 y 42 11p t Mir s a 0.j t de BA EN I ,fet ^ onci ^ .Nd, be32 D R. JESUS ROSA IndER ,-06-73 -..ra rorror SO ILT PE .RSONAS TENG N RA,,.- On call."" 2/4 c-INIA its )@.UJO
temo aa r it ha rri n lullt` I r-rl 21 .7710-8'l *; on 0* I-.n ;32 DO TO E EN ME IIA 2L n a W 665 .o pr pian rrr~a chors.- Fnncla .1t-H2-a 2.a m d d Sd 0 e-elan -- ----- >-.- .-ns o"*"'c '*" resM0. 9 -24,n00s arcrdri _]n'd aije olbio. cit ern s. tn Il o.I
~ ~ ~ ~ -, ---n ---- ---- -pf' -1-9 h C IAG e-f n La 1 it tio^n. .n La m o ---ej o il ,in l u a ta u u c v u ,fi i ^ elto I36 ira a be n o or pe lB. *
P(1 R I 0071 7111(1(0 31(11 11(I P7(n1n1., 00000 00: DF-7214 01(0(101. p 0 O 1oo- 13.1 3 .1 *.94035 .;= ob195.p ta cadIiccis Y L8olo ll1111 0 A-067J5I (1tr* ^ I l u. La r S-ol-o_ 4,
....... ... . b e .'I n_ is I"E ____ MU -_ -DO CT010702 alb 2 0RE,* 10 t. Dr2 5 (, d lr ,0. rle ll. n. 530.'
.... ............. ... .... .. R .... ............n......ISEFROFR EC EN .....D ........ oSEXOLOGta. ............. ige. ...., .... ...........,. bmic....-.- ..-.. ..o ....N' I .................o

S E. 5, 410.. ... S O..I ..:.. .o I -Ao l .os Un o "*is" '^ 0SE-- --- - -0T1 PIANOSd o, .1UBLE (7. ("l" ..... .o ..... ( ul50 0 0 20 $107 n $1,v0a U0RI ia y 21 1Uio OI al 107
in ,,, 5' Cas ilo A-37.c.- OIRE C EI 0 C"4 juR^ I -. dli
, Ml)ll.... lop. tin, ..... on .... 0,I 108 PROFESORES 12.1 MANEJADORAS B.. I. .....-... 1 ... llp~lS .... frt- PIANOS p ..... 662S A lb511(l '7, p7-0 3*7 1 2 I-fl l (tu Ire, (710 11 00 k, e1.on 11d. 0,..
3270 rnenu e Ir ol alo .'-.00_t m. .(6.9 4 I 20417 000-(1.:a2.700, 1 t ,l 3 .0 I 00: 001100l0a del' po, .H ouN10(121.1 ( ( 1 00B0,10
"" i~ rlBl.,^ --- I- -- -uta y.r ^ ^ fral-**enom San b^ligue 4EDIC O U I T 93 1; CO PR V5.00,R S110 $0.09 `
H.23 93 30. P OPrESORA D -E COTURHA yH u2O1. -1518 D S I DO y0 0e..al -120Ts. s0"SO prCA SAG NLo- a. 0(5nd-, l .p S' a, S r3. ....A 12 0
M T i O I S 0 L 0 DE Ac.d' cE r o pteFtN Nler A DE (OORribc so- 2 Ct- 1Sn 1u50e-3-176 :mv .. n. .., ....... R PA T P ItX T iA0R =GANGA QUIN

VAR-ADERO 0,001 so 00 (1............ 0... .......... ........ 0((00 ....1 (d ..... 1010 L I ls-ar 1t e 0a t 0rd(. M.... 0t 2.00 0,1 000 1 00000. to00o.;GANGAPT M $4X1,0.3 GANG'o ,, 0;y.e
94 aLla AWT N A TIS, nTr dA Isa bup a x er a oc inca En are o -to16" cclanaeaad.eoeek pdle Ats En.ale.etrt 2 m re, aidIc
ri o.34 a oc a. e- n,- earesol aametado 2949. --8C M P O -3 0 v~ias t~is el lsod


. Y---------------- -A D rd. . . l osin , H ge n ,e d T f ,It o r s :-- '- Mtc-, D E N T 1 S T A S "a e t ro n.ul t, c,,ndC'l Ie, r t e l l i i-1 3 r artor vE O R eG L A s oiN d a C A $ nD
LA T Nmry ta rrfr nis al o- rdo,"fm e ild ,,,PIA O YAT]el to e D Alfrbr ione.I A T s deUAR E ,Z: $13 ,00 a" ablle ta c o~n ccn ubaio yerto dee rtla-I. 'I' Chas pr D E n M a Corner *I c lrr'nna BO.a8 rftPrec. l A -.---------------- Mdt'mF -5288n:- -----------------u- H -2-17--0 Flndald.arldn. p -,n l l . .-.ntin -8. 00. Ps telsm. '-Reil, 2--1: 9-4-2.
i I.e,'n .. ,,- I-

....UQ ~ ,....... rueci.....s g... ...p<* b .... ...... f ," v '*"mi..... ",^.^ .\'r,'^ez. *r;,,. ....... C O M P R O BU-T-ACON-DE ,, DR.tWAL.ETeO Bono -, 19 L7BROSnEauBRnsosLA'HABANA,;^GANGA!
.,ISr.o se,. F(... .1 0....00-1013o4.- 7.oo$33,00. RENTAt385.00
.0 3s-00.02(1000(1 (11010(Ali 20 000P0no le fr gan% e. ,131.1200 EA GED22, It .10GENERAL0IsO 710(0. eno000* y nrtlall 1,1d10 b, di f l c& nc0rblcd

'0 haIII 5.Grae.I P B.0101.laOys(e..._C!onr-74


-_1 AGENT. VENDED.. h .. .. 0 101, k. 00070 .....s. ...0 T...... 1i- z foolsTR0O I P513T ri erdMCR. 70 ....,15r 0ir a 1.1 I calmo R c;,.. I p .oso. 1.. . Er 1,00--. ... .... -.. .... 1, 1.1 .....
i_0 o~o'11 "'.511*O. P(0705 PI "1014211 -41 (721.00 11110 ng,.,, Pr' e' -711..C.. I


A103 I CR ADOS0 B O CdIA A 1a d a, ra .a l cn r. 0|- T, f A.7-5- .1 ,a Gen r P-11 u s v r- :r Tlr rer0o ,11. H-r'0 7 p.n Ia,,70 ao dd( N. ,e o1 :411, 77 7 C 1 4 2
'boOt^"lres n;'>'n I" ,A A 1101. :. (----- 1 rua002.]. l 0 n,1 i a1p''.01, P SE- I. ( : vl'.0 12 077 2.-4 1 I, Sc 1 1 '6 0 0r12500 _ .1itr al G H135 e4 y ,t-.ll 0 1 3 -5 l (.i
....... I f..... .... ir .................... e' 7 ", Ei -II


aU ebaar~ h ,. N" ^ .p. ,l an l :l. a d e~~ SO ICTU E VARI S | n vuna~ ho f-o, n s mn.l dr| ,~f "o pfi lln l el r F ed n __,_______H. 41.^17 2:. "-"*5 *e,- 1"'"]l. Ttl.. o M-7 ,32 ^. at-^ 2 H-2007-17-27:" rl T-;.obu C.-.. .rt;. en" 1.^":'' '; ''r' t,;" p ----- ar to.1 c
;boo 0002110 -A0002 in000 2n ss-o,--:toso,0501I0.,SA- IS105A EZ- 51.000 1011(-0-1__o:,5= 1,201 (1' ((117(1 1 Ills
Olo2000bl 7qI.-2 15 1-1 0- o4 aO E, eo0 ge ...ital RE-',d0En .-..- OMPR -E _L S -


1' lEe ID" "i'n .ACOrA Ii lad I Presi nfat'me co ,'n ide"J'IOVE ESE PANRR1IISA R Mo DLTA b0 '_ -48 -7 Cale aa 7vedr et San Carl os 5' %A
% r 2 1 6o T,,A Hono-.U6 4A.0h Lo", EN ?6,50 r FAC1LsADE Inm. . I .Ia.,so.VdaaP
m e r A30h0 At (110(1 r1e4. .. .. ."e 1 o.0 100 25 a ,olll eo n 11 0 p- ----,,-r "',o-. 0 an1Lozard.. ..lDo lores101rone de 2 p r11000.G N G A U N I .AD 70- 017 21 14-114 -45.20.... O ICITA. .....R. 0001r. ( ( l ,i d I 00 .. (1. E. a I ..F ....O ....` ... . ..an,, .. "' a' ". .ro.'4 A: .- -

. .. oa*o 0 .( rie 1II.I000 0 $ I' 0000,70n 5. H-0 0 -1 -20 .2- 13 Coo -s A -01: O , II I oI Tr o' S I II. P71, 6 '. 1 (5 ree I coaser. c to
ALaU LeCAaAIAP00a2ir al aI 1oo,1-, 01.0'0n 11,h I 07p200000100,1Inf dr9r01 0rat0s.37 -. 772ar :e1 p*end Iro m p1pin ano0Ie-0ST0A(170710 ,I510A( H-1sis al
. re ir In-2tane -l-2 2 71 3.. . a .. . d e [a ...... .. z c a "6 .. wo .. .. 1 r s4 .Lts 2a 1 b i m d 26ii _119_ tu 28 nA SA PA R R E.A :eel n F-2 8 v, a d I fo m n T l o 114


OS AL IL0 DE 0 ,..A.5 '. ....... .. ..... -1......c' 0. D. SE ..... ... 1 A D. n. ....esd9.. o 12 de.....- y 3 6. 10.. *.....d.......0...........s.' .. .......
0 0.Of 1 LSE0d, p0 |1 (0.011000R .0- .._... .. .. .... .
VEONIDCIET 1701 DORESC NA 0000 100T. 1 ,-1- P0*0"1 o 3070011 ESPAIOOLA 2'0070 50 rAA 0T( I M2' C PR MUBE B 1 UNA1.12 73EAD R I 11' "' S. .ii L ol do 0C ',HIs 0 ,S(d80
PCRIN NM SI...dbl rnec- P, i- 'ec lss medin iner a h-p, lt- tBORAi.% bOIT ,a2 EA Q LOI 0 II H H 2 8 -1 7 2 I-- s o pi REr`; ,,,s. ) lEcd]'rEnF. u- O P ER A E
nIm '. rfi ~ n ,, ,, an, I ,o vin, ,er l mrl n E O RFE.A A A LIOA 1"F'' ,,, IIa n Lo Aie panl ;o, e corrMAGrn-O r ,ond' "".R1,0p 0,( 19(D R 00001 Plta.oA-722..fim -ooen i, tr .hl'a n'001 30a0o a oedors'"o "l m -
(07003 1 0 .00*2 Ort 0 .0 ..0 I '107(1*ACC 0110(5(131n 10(7. 1_OMPO."(_0-s -' VIASURNARAS '1101. e00[.,n71. 0(11(400100 1orr1entes. Juego s C lsoO(760.j 101p 50-- 1005. 8,1 .101,01.11.1 05

ga.r ^ g In.-iMnn ic Si, no AyM P__ pur -uhlh ___~nb~ y FOn I I___ ^^ -- l-rr<. 11~t 219.S~ f ''t d^ Ircb~joa 10.i' f^'N ba'lTj...*(l.' jHr ^ I'?'r'"t?'" ^ '^ SS "'-!l- ?".nl;; el-d.. ..go., l .I.H .g ', H 2 7. n6 1 hr3crnz tn lH -la% q lnB --7-a H- rl- bH.a UH-H.MH Hl- 1tp tfr r tl dt M m laU I i ia IH Ht.l2 ,*" '" Hoa-t
ca luebl' a 1Il' tr";_: "nrttd'!I SE OFREC EN ,E E1ama- n ID ra ma- ra." Pie 11,01-
2 boOo.,00. r.1r(10 ....C ..A ...... s ..e iCles. 0. .. .P.o $ao*o ]o,' 0.0 . v \ u 3 2 9 d 0.L .. ." ...IAI.__ _--, r_- .PI-, A(1 l'. "'o 1T .. 0R 71 ce,1o,,o 0(10r0~ Te0p002,1. '0 A. (0 lol o01. 0047_,5.-1020 011001( ..... 70 YN tt-l p10: C,~'olic 0100 N 000 OssI.E 0*.3AR- I llO- 51-$88 170 5 -4-1.3 -0(
Vil, -...... ..... ..... ........ ,ri ................ |ROForSOR.. .... ..___ ...._ 25 zoFERES.ER.DAULAA AT . .. . ."I..-.._..,a........ .....t.91,,,1,1r, o.,: ,W-o P P"mr, ...... cP- II I 7-,CO. -R...1101* osooh.I nd.00c1e' 8010\'0-,0189 10070(7-201I 1511 k1os '1 0001 5150
,2 --,0R0(0(P (1.. .71 LA',bb -0. 0 ",'07... 001, 01- 48 0-(71(0 000__b_ 0o~
.... -1,y I r .De P- ESl' C -T"-URA Y 3 f... ..Rne ~ t .. I .... ...rEr F( HF I AI GFR J DE. I f tOR 12 ..... ... a. Sin M l n oel .. ..D iee 4. 7Tr atr. .... -t ..... . ; e.,.. !rhRe IP-AR(Corre I --r Co-' Agia--o)
6" JH."5"R.KnBite inton ,, .sc mGsorSi5st -914s i u5dr,,,,,m quln coe esei- ,d-lC-O.1 -.o__ -n .-V9a013.8-,-B3lauonto551:-9-242
n% utco lTef -03 4. (".e itN I I Te l A5 73 H- 801 -2 OFRECE BEVI NT A M!U I p l ar n ZJAOm r A, Te~fn -2EN TI _1 "xA- 3~-, 23 apat.d 2949. ca d HrergeradoreI 0 u-2 Sarcco W -77 --l"r ia b-, n ra- '. -Ari ain ic
itl - r -(101,t ,A Sbolo, 02 ,p10d 200n rxphlor -0_ G A I E M 0(--(0 ___0.01 -~l Poor,! do oo o'oo o* 4 1101 do1d0 0(1(1* 1(*057. -a en 14137ms -4E M65II & R SM
d ,s,.1' 'd H. 3(1 Ai 27 00 -000,1000 ,A "05 A,012 011 -'a~e 001 -'o1lo 100011 (110( I),," (7-11. I., lar,__80:00- _A-107- I0t,11 -0-I e 00LAnD..A 0it o .i n ." 2 ", 0..-.. *"1"0" "'o" ""n" 'u'pa 010. r* (75 e d1o W -2'.77 0dA
T m ro do..1 0e10A 10,1.. '0,2 ,P0, 0o'A -1 3, .... A.- .-27 do -s .0 2 c- s g t- n. 0 20- 1I HAB 63n 0010. I,, 1
L,.n,5 a........... ....... ....... ..... A ...... "' ..... _D r__ A___le- -Can r0 H C Itux 0 A -I I E A ADI I D A D'0",,p,0Ta0(en, 1D00 LO00(10011. OP 00001 rLnm005050Pr 50 00. d ,n0ru o u tI U : r o piA t' r 1- 10 o s 100510,10'
EN6 NA AC- 0 C S D 14A E T SVI- DEDORES 5 (105I-ri 000 ,. s It'` -I e l ,,'-0,(IF 0r000.00PARA 5b0A0(1l00C0SAd1 I r~qxnaU1JJ 14- 1 0. 45-2i, 1. p
.00,10. 01 700,.nl 0A -0rlrn0(1Pl0I rioCIoM'% Os sRA % o(7100001.- -100A R0., (to4Al C -233 -3 -4Lin (I yN g1ra0e0 v el0 1.3A aL l.& LAm! S nE1 0, .'L AS UR NA.AL...'A......... ....................... ,,-7..... .......... .... .... 1,. l-
pl, G A ho R ' f- ca G 9p e-, r do 5 ar- %, A Ic, Ador r - -b, ,p r It, l n rP ap,I; r, -- I- I- 20-19 _ __ _l_ __ Ro..poran. eerr- do r ctabi. . rigc nI I = D fic, y 5 al o eir e i,if0252C 9S -11O.7,TUDES A.oLQULE,.RES 0 01 : 7101 .0 0070si000r0 001 r0(00 11,00e00i r o- E P O EAUNn nT SulTaUNORNOS:o SEXUALES Cl lsoPRO PIANOl, 1 000o ,.5.010 5Ot.
L'H-H-1645-1I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DR FR NCSC OHEEVIAt AlTUCiACa. "La CasaE nataonloa Brhncem, 1tr,, %rd dda "caet I~tee Inform~tt -p tie 8Qit aoaonl' 12.1/ F-25 .J, ddee""'njt*d a-Pls $s Mrt or~ 1.
I) q.6 T AT R VE O -: ,RE I,- .d...e hu n sw )c.L a i p r ,a letfri ss peni dah s . Trastornos sgl and __nf ln --- -r -- -ra d- -14r-21-0 .- ." bi eo r' --ca plant;-."_con- _.1 d_
,, -,6-1 A- trh "n ", vi,( a A H % I, batrnod ,oningde.r n, c-e I. T., ono 3411,
" , e,v,q H - r . 3 ,, .. . I 1 -1 I ( .' t .n a O rl D s e- 'I t D f er [ pAN O H 2.. . .. . .2 0-28 C.. . 0l . . Pt R. 0 B U A O D E.. . 9a1 .;.. . .., ,e,, "neA,,.-", d H -r, A ,"e A -r -6 7 H A B A N A $ 1 1 5 0 0 o l e n c i c o u n d r t.e n .nse o $ t '. 3.33 0 0 a s m $ 3r.0 0 I
0 .0 S oob I n 0 0 ,i(7 01 01 p ,0,, .2 1 0 0 0 0 31,0,0,S 0 1 0 0 I I 1 70 0 2Fd o r t 70 1 1 9-Ill A1. 110, 1 h ,0 0 ,0 0 0 0.'0 000 UrViC1-7 1-1 -1
.L L ,nra f ]vtpenn rde. 4L7 '-*p~ar 2 una 'M l-a- iar D a--1 r a O -- vperlAo at-r~oa,. 2 nant,uro. dos a% ro l e e B." coain ,I 1..:; ,,- rdaderope rtri
,,_II_,______-IAI. ______________ I MOISTAS0.An~,y 109c1 07.10.N 7p1.44171078(.'00do ~ol~ 1

I I 20 'I. N hED 0010lI O n. 00 ,1 0(51 NCHbOFSAli'I-e "ll.,,o160 boF Ani ...((1..,101 ... 0 0 21,l...H AB7 60 00 -
t"I111" odesr ori ir ,I ,'o l' 1 ,1 A 7' A 00 ..... '..... .....t:.. 0 0pi ror-r,-n O......vo, 'o's'ooobs .00 C 'a' ] s p+ e

,o 00001S e olobo.oolp:.10e003 701000000 [ 40(1( oa, oD -2.,31205-.S 43020.0 0STA o 0pa73( 0000 rua 7dq.tc 410, c Oln tlor 51a- ,rdobo; ,.l r,'<.!.0 d Tern m. 2 20nt 14ua 50dr 4.m *~el de7
_ _- _. __ I c0o1 _s_ 11 .GIN o.s71e_0rd d er I.:I0IH' -a-19,u t : 43 411-26
UIO I)EAPE I EBOCA0I0E0o oos oI DE 4..4RI. ,1 A. 01 0300 000 0. DR. RAULaAYNAc. ____ AN'SE orr4E.0o7 00SIO-D . ..... .. ......... .L....sd-e'"C 7k nernIrdoR, PeTt. A- s.74
,11 ,A 111 ,- n -1, c, , d ,,tll , A, p -l I H f An A- l T ii too Cbrs 3 . r 'In 1 om edor, t c ct, P I na .s o a & 'lt s e s
000000030l005 0001_0.,0100.10-1(1 I(110-1."C.01 00_01"5 U2007--17U27 LOPE
(1 lllld i ,- A I "0u0In0It1000 I,, f,, 0,0- 00 0.-_.,,12I340l0d1r0 ,.i000000 fi0-IlS, y ooos.o


I n. 1 t,0, 31 -2.0.10(1. C -I p151(,12 'i0 l.,A0 DEEA- COLO A(Ro F JO* oEN BLAN- .-1I -,I,5ar tulr- 1- A-O6 flp2 D P o_- 3 11-0 man0 -T150 Rod -00
*0 01A30.0.70 71 5P.. 00 0 011170o-4I9-2' (.o(b i 0 l& I 1.0erv5o $.3.00.-21(540.
q9 q-29 --_ "" ___I -I '"'' "" I.'! ___ 1. 05-005-0101.'.1,b-1 0503Consults.,(10*13112Calls1Sam71. (Co re SaCr C olegi a ss.
fe r ARnte ent n tra r. sen or- : .H-C-30- 1- 2t) ul i pr qiA f-, A I,'e T a ,_ I , !, -a7 I manH29 .12an-5-2is jrrnsd. p G N A NI A, M- 2 ,,oRrnc'n7m$ H.00 3126l~eim-432
( r,', 1n .. p0 1007' l-1 30 ,Io ...... ,118-' ,r bAen -GAN5GA T.ioo 'ood ( 17-31.:0 -* (7ooo o s, -bo.- $3o On,10 .0"
I0011000100 (.502 1 0 2 0; 55 0,1 0009(12 0 0. ':2 '1o11o0H-. 101711 00101 012. -pt~ut lade. 1000(00. ma50(1 ti rer'l1*. 1(71. .1(10 I iS -i. (11120 00 P1


J O" ,rId ,lA9,a r1 2 H,-c64 7 -1 R I r 0Al lR ( E 0 0 0 0 1 O V P 1 A .O I, 7a0r C
-I" r a lA' 1 66 1 'B"" sr-HA In FL .. .C 1 (1704(7.0--*00(1'.-DICO011II, 00111. O U ISTA-1aie apdoI. .5l 05.000, RENT A $71.00 Bel Aco -A-b 51 0 M.2id'
A s . 1, r d21 1 5 _4 0 ,1_7_1_e r-(1I nr1, ee2r0i d2 9f(r11-s, aaNln7.0.sC-1 1 3 4-10 s I 07-3 1 a. o ie deuo( .0 n.0 0 7 7 0 0 7 1 1 (1 0 (1 1 00 01 E0 0A 5 3 5 0 .0 0 '
__________________ RBA M6631000RN RASCl, el o n8Vr. ri


O-11100011 AM S DOOh1A110 ON.h oo b : PsAs(1*7301,11 0,I ---_0r,",.,,,0n,";.".D.nr 0.2102l1:.5.2 C t 2 a m n l e f e r u d ea .w .,vn r i
r A 1 1[- DI ll -p- arn74 mp rt e;1. s n ire fr11 [ior F -8 H 227 19-9I a .. per mAtr t o t J,,Iulae, A 0 : C MPAqula cn ia o pr v .lo d ct c il u ei i l f oren a c fnlei. E pe to y co nti
10200 1000A0A0 d r 00:F-3, e IIo"I140172000071.3- i(0IR-2 A. c nO C hR.. 05(100- t 0 057 1-7-05. 1O.1A-,. (0.20 E o0 08, 0 $t0 1-(Fra ; X-622 4.
...... ,, ,, -, a rir 5 D nTISTA ,,,_1$-be ni m d ra b ,, i-6 141
,;_'AQ,_2An21 0 12 (100A1 0 .n, M0 ..'. 1--I.,.,aI ,h CASAS .............. 2 114a-- F e t C lg Be n,. $( 5,000 "
.41. 0 0f. 0grat0s.070.0e Prentiss. baa1 ((pianos.( a.ale-1-. --. 0r.- 70',- 11 b lte 00701 f '-r


do70(01ftn0 7003 10. 000 0OLOC A50 '.2RV2E NoTe eE JuRstolOEl:OEN B~b
r- ret_ r l~ t c la t c H-261 .1!4 7 J O1 1 AN C O I n T E R IO R s ele ,C ,, i elete xat 1 1 4 8 ` p an",24 '' I*
w0sI 3-d0,1 10...0 (1107 O,-r5"C E c o r ( RICSTOR.SE -AL e ,i o I ..... 1......... .......... 070....-IRAMA ,00011 70 011 .0-

,-. :c-. -,[ rIO DE1. Iti MAR1 I Nh., qt;errla CR plaEnitN L E a ueoia, rentandDRoJSUS R15, NFEr H60^6-1.3 -,. coheel2eI-,,-,,nl1,101e.,$23000lrOTA 20000

90SLCT D SA Q IERS-, 3000 SEOPO ECEE UN A J CH-ACHA 004 MEE- ,e 1 nc0(1 l amls r de 1 2 0'oo a'OI(*0 ,nlb OssRA2OooN Os 0 "ooT. Co. .ooRIAI. 0tDtN 2 1 6NTRUMENTO1'D MUS ICA'(5o l',,, pud3 111n01. $.710,1 en~bpo 91$,5 00. 'a-r~o ~db otlsl e-
I 0 ,IA O ,,,,A, .. ad p.... .. rA-, I It A- .... .. e n sA- r058H-ad ,F 5. A -327 .....'a,0.... -dI"'drBed -- -
TernporadnT d -.'Pri,'IEnFA ,A A, I''I'll- 1j- '11.11.2A d i,251,1 IOr- -I-.2r H-23,;8 124.23 11edaR c doearos nrervuos, io!1 -. -co mpgz w ronto b ren $2do $24.000coN tT ,- t ir o eetrc'. Vlidi, tledifio ,I 5
L.- -n, -d2614h11,4h29 in- 1,t. ,- ,_nr I. .ia e dInupd" ,, in L. .. I
Pnllr 25 T* b en tpndo aetro. .r"Vldad.
0(1 0,01(1,-429i, t00I01.10r-0I102,,0 4 1- 02.- 01. IO I t 0 dorao09`1. 0T_ pSM-730101 0-0700 . 0 ,0 0 oHl-o 003111010 0. 1 1 1- 20(20 rO nts.1 10 .50 -

,A ,. . -a '' -ll s rPe~ i tn O FPF F.' L A A . -ju l m or e , t u .. .. .. TI t d .. . .. .. ." . .. ... f | .. P 1 -l .. . '' -- ..... ..R E ii , , -G .. .. S .\ N T OS-2 S U A E Z H 3 9 329. 0
-. ,: A,1- O'oO --` -0 SoOOI DOrl- ,O 11000sbs 73oPI~n (1.0 0.RC` 0(110010 '73RA Joobo'. 001(107"""' ora-"A. _Az I h__ i_,i CO P OPI N S .... 4 h,., a AM LACO RT. ES__L

1NO 12a.lt ptt VIddd ,- 1 r rnn ro, btn 12 t cH I e t 1 o rtuna )', A I llae C n e an I,-no ,t to III r.- 2-1 .t c2enreolF.Aien f
]{2o4-t327 T rea 5ry Ih. r, ,- [n, ,-1b6H- M l A 2 ,,,,, -d ,,n rs e -trs ,, eneadre,, d. rea lt d 1 0 arjeB -99 e~os "ertre A i to Y. o. aN.Piza 11s aq i.A) S .~ .I. rol m ,'er naRaw. b ri-. P

soAsrr (1/:O 100 00 1 I C LA E . .. ..... .... ....% OCO ECEE Ct'IAD .A MN D. 00000........ 10020 .... 10 .... :01 10100 .... (1 o-,obo 0 1. -- ..soo.o. 42 M EBLE- P -NDA ..o.. HA........ ... 5 l '("" 1P. Dl. MARoo ANAO $2 ,0(01 0l
It00era DA 2-0l0 n1-00 O nilei l lildPI4 0 -__02 0 1.5_ 00 OAII nlon- 1Ic- KNi .-0o 0'0is"0-d000 Oo.oMCy Ave,0d r0, l rrm o,11,
I. .5l a n o 0B..',00*11 *d10.".1"0B2700(00At0(1 70700r0EE SA 01300e r 0*1-$I1 'P E*.:1Sg ,1ri. 1 2In -1B 00514 .0.6!
--- ----0'-- -I07l1 E,(505 S E ''47E10- A 11- 00 I '',0. 00 oO s0 00,"'r o s y 00 brbs 0000* 0(A-.34121F0-71021. 00.,111021. 0.00ge.doreoo, -'0. 0001 a 0 H161 7-8-2 !I .Pa'.110-4-I)


-,-... ....sin, ,,r'0 00.......... .. .. ......... OCUIROP DISTAs (*0170 102 Pi- I1,S--A0 D-'. H .sIt0000A.1,1,1T001n0.171d.1 5tender.so .0-..-I458
I Dr.tnoETCueLllar ,del Rio3-4,_., 0--l-- --- -00es- --. -IGANG Gacia.70(1.3 A tlo[)ltooPE Ado 7.7.727tJE.I A -107-- 7 1__ENCU R Rk (rT A DERN'-I"'I AD0R I......... .... .... ......)O.C r c..... ... .... .. .... ....
Y. sioilso1,I,obsso \ rlio(05 ( o o ( ,A 6 _i tT d. S AH -.1-C-930- I8 -_ __ -133 -1 -


"3.1.C0103 70r p-010- -r__r11-125 000.. .1,00'R.-RAUL ."NAoh-oS_ 0717(7040100051 100 (00050001 h l i A3:l9nf (715,,
'Ji,,), pI .d a. ; Ia -It,5 O C,J-OV-N. -rEr6 --~ X-TRjtANJER- 1Ahled ,-'OR exIA Intrc, "aPuo GI a rcI. iia". -4 9 : onpO PianoT s EI.,f 00 Y FnVerAdo IL ID Es 151 ..... ..... ..... E IO 1
r I I D I I.p . A In f o 11 ---1_ _-1.5,3 6 t ~ r l tl A I _. l b, " n,- T 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0lt i O -3 3 3 c I c ,I P 1 0 1 0 0 7 0 1 7 0 1 0 0 0 o lro o i g m a l.73 0 0 0 1 0 0 ,0 01r .0 t m a b E N A IA M 7 01-. ` 3 0 1 0 0 7 0 0,001 0 .14 n ,o O
JOSE NI A IA IRE 34 I30 20 J0 L 00CEHu bCo A O L-A A NCOi CON 'g rit (1 1000 0001.-20 0 0-1*3.1,12-29 n"oorm.,oI 0 5 00 0 I 5 .0 soolrlS,20n..0olSds, 11104. 1001117 lbs. 0(O551l- 71$1(I224


Sdb d, ,o I. I A1 00 HOvIERruSPAA iL OE O N DA CoC h on o ,or (17.A l o- tbt. rajasO., 1Il. i,01rehri P 0i nma1.10(1* 0 .... 1 ,03.*00' p', c- v0.1,'' -' 51 A S 51,000
.s A cia, l ocmane )nrT nL na303 hi- tintB pFrECE STrVtEndE L A Td0rp en enI 0 0r c o0ment (1*00000 rl ct I-2 t d 0 10._5 h DE TISen T AeSin el y N i tori A- ll. ee8 .e."a r1'. 0d0,e 7" ti2.r7-23H BA N A, 6 1 20.0
O~ L S I'amir2,110 SIC 51-h-1p--'. i RADO MANd O ESASL. H EA7', 0 I 000 (03(1 1 50-1-100 0.000 ________-9____-17-2___2_______ _______oOO 0 4 Ho-C2019-1.~ 1 9- 2 *19 0 11 0-74 0


Udat. Pnt ede c/o/ s y uBelaeg-oiin U.-1 sI s i DE. l o roes 10 Eo .SpaoO Eo 4-1_,rFA Aooo| r (1do, l, ,,ren m1.0 ,l n2- Dr. A lejand roB .-3 1u9o ,IBO S E" ` IPreSr i0 ,. H-e n.Id t no$ 9,,
00001_05,-0.o -__( (0 2 ."'0 .("I-10011 50012 *5lS 0 ,1 ,.rs I I.7.1 10.O blol. 44tc~ ~
ed1n, 170 dd00 0500 a aervor l 0 nn ol, 1118to'.I,be7r722r, reterenc 1 o 4 s. e: 0 r ssr2..t nt: Enrique Pardo 01 y0 0 er Inni a (' "0. 4, P INTO A Jo 00:0 ,_ _; en 0000 $ O s'.,:A .i0' .


000HH- O-17I l10n de BI .,lme Ritno 5 452 0 S I-iS L m6
.0SE0....LA.C. DEL 11000105 DO- 0205.0. 0:00I, 0*00, 0 \'sl1,,1- 101 0- 01, -12-IA' 0CasaIlst0 00000 ;u0t o,.00I'0n71.00.( (51.0:1 i 'o2l., LIO I 711,.-,. .. nr, 1 .O 00r 007 I", 10(1 ,.3 u're OPSne de74 ine deinOP t, ohl re,100(1010e. han 100r 070r, t s Hs0dn lslortloolemn.a, (1ores Icnmcs ir10,,i,, ind-O1 or 071,517 TrlSfollo _______ 1~ l rm~ll$pit| d4n1
DIA. .1010000,1 oq it, 2.7 `- VETE RINARIOS ___________ aNG LINi''ST'I H 26h 7 -1 1 -" I10u,10-',' 2 -,laO Air P'-0.1.4 0- 12(1- I os U e I t. .(r VEl700.L( olTO,011 s(lOVEN os BI,\ C.\ .....oPr 55 0 20o2111.27 TI DELAA E.RICON.-- E OREE HESPATIU AS. O N SSXU LSSE 1645-1 .11 oRECE UNA MUCHAC HA ME-_ I dl 12 15,RATI. d'erA' .M COlInA 21.INST dMeNT OSD MICA de -Al l ol1 51071r0 113i. [,01. b7l1. 51 o d.11 rl.
...._ _-...(. (10n 00 00_ 0 7 u-A(70Ar eC -1O c-r1C X NCA E A 210n.0 a821 1.- 70 7 -0 (7 -,-5 os0 e.U Compro Pia s 0l0*-,E, , 0.0010:11 h RIOn y 7,- I ..,$1 12105y -,' p. HA .A N A, I $ 4 42
SI D N E M l 1 1 a l 1 1 1 A 2 -- 2 ,2." r .:' 00401.*0b,, p I - -1A1 0ch -1I00(1 91(70, m o b 10To s % l .'I.306 11 S an.- m c. .i. pssc. d -I p 502.U s
I, 11A in (1701a1ci in0l V 900 P50005 1108 0011 SE O1SREE UN 2070011 ANC O. S 7~o 01 1. 2731(1 l'.'-020 5T P5I0LA. BiSl a.%..01,0,or 10itpI"', *ImPIIn o0000sincrd 'Ci r o: 1 c -67 _ - oic 5 pat.. ae


In m s1. i,'' ,r .l :: 7r ;.; D E.. an do g. .. .. .d . r~ iitr [O n cl i .otp _...... g- b n o, ,d~ :,do.Mi

...............b...o .... 7000 (k0 051.1' C1O-M P .A S 10. r. 10.m. ur .' l ohi .3I0611*.18 J- 0.'A. ..*......;
pn. 'Tr0.'00., h' (ifF1 '.-3,- o i 0(1, ____.____d___p_ m roi.____In__e__s__d_____rt__eDts_.__oy
lit 1, ,ba" ,.,V1rdo,,, ; -tIt deiltafeci-C on- uy-b- r-iH-2a4a-ce18railshtferB co n, 551. Al-2.24uLopez
.......... n'.. ........ .. .. ...I ... _........ ....... I --ii, 4A7CASA N s it ...... ..........~SptitirTI..... '....h n P E O SE"

t_ O MA .M DICO7CAL OLC oi" "l' LIt rIt A Nt I O -. o ,, n h 1*A,1 _.I.I_.'el \ 'e.o s "'. S, Io iSe rn.ip .- di 15,, 02 5:3 u1.s 13 D .'
P- Ss500.-I ..... '1.0.. PC0-S:'. 19 'In'l lc,-.01,0lrli, o'o. s 1103i00. r,1c-r -o* ...... W- 5 .'l-....... .. ... .... (551 61- ........ C lI,-, 1 2 1 7 ..1n HA.BA1 .51 6.0 00 1.7.
() Dl}l"1707"4sS"710 _ _C11-_ - -,1 .271 3.00 l l Ot lM.
S "I" 'll"1 0 0 l I~ i.0. 7001 : "AOS I -OO0 n0 P A R A C I O N ES_"N,.'5"n 1EN D A R
0 Pt.10c,5 108(1is0`0n007 *1M-07 .., .,.,,A 1Dr. 1E. Cu'D la004e. (710.0(7* ;GASG .o----d*,2. ''''10'. 31:0M-2ollI I
'nKonrlo o A,( __ ____"_ .-000' on"''_'"'"_""____________rCH FE JO'UEBEPAN LS
':0 i nnirOl a(7102 -1007536(1,m., (0dos Aoo1 2 1 .oo pX oo4 ooI7in 'A- ,000 rr,),1 o 1, _MEDICO__________A- 3 1_1:___ 1123S,55.P0DE M ARIAN71 .0$2-,000
lool ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h" ,'A ,,0lS, C00 'All(004501 31 10010 (18 70.. 057 rtc 00et-1:21,cn 1 118I ~I11*.5I'
'0.010 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] 25 1921o.0l337D03707 55111011 1110 921 OoROS1i 0 l101" (loS. "I 00*05Id 070(1 P-Sd ".lo s Q IOE DISTASc 1 COCH N B' 1 021*, $*1 12,00
21ECS LOAO,!A C BOON EN -1,1 inin A rd,, 56300 ti farccdn Als o 07023na meda cumdra Cal7 5*5. coB*,O
2*,2041 701. 0 1642 O2 7.(0 NL AU K AU K-l-- (1*3,I 7. 0115 10 70HIo11 1-*10 700 03 00 0ST It6Sa LIP-.71 05E3A3 a .6 m 210- I, ntebr no ;.c;t,.t.u d,-.oa' e. . xa '1, 011,,- 1. c7.1. 3570117portl. DiO
T"" ".1(01(1 PADA D38 Tel fA~~0I.10Cono: 1:08, 17 *01(.14C,792-4-LIAMENOS. AL1 on, fir, FACILIDAYDMRS
EL ~ ~ ~ ~ ~ ~ i CARROTlinri pOLICITA 1 OICRS 0 50(I 710110371O loboos 0 d, 07,1S o--00 (070(1,, ,on.101 -7 pi3 OFR.,AIS l~i.501( O.000 o7~sl jm 1-944)4ii 70075211, row ~l35.s,2 7 l37*l1014114
507070750*02501,1d10710.l(05(~~~~~~~~ ~~~~~~'01 'o*10 7:11ll rlRECMo110 7011.810(201ES0112 .01 l1.sIs. ,,tin21 InS27 r110(0 '3 ': 5len .0 valor Song erl. An-3 _.,2.1 _27.0.....1*I 11
d (5100(,51oo.00 (01 (71 '0 (1 102 G N ISCO O A N. 1,,dR70R0511 10(15,1,12 1r,*Sh .1101.120., 7 0020031'l,#120.01,5Ell2
Ud. Pu10 2712-qi(2 Ire 00. ,,2'"' 1-.1--l 17-210.12 0_ 11 D .W LTROB O TZ 19 LB O EIESS b Il" "n. 1 e rpra:jr
"1 ____ 1,___ I____ "I --"Rz I c172P150317La1Me,3r iAo
I I ,,,, I,,,,,,AI A715.l:4 1,.1,. t'.* 51 *1,-1 5 7 Ry.d S*S411 1,.. n
BUENA COIOCACI[L1CIT 7 80o -,A-s ) aolAI"a AI-d,1 14.- A 5511T- 217205I(*7*20. 0211515h",,3:'02- _-, _____prt mc- i
,Z La tIN- 0-.13101 l -ins Sois:,02 "0 I l.F(7.71:01 TRlsss 70-nn* 8o30*oo h booo. -Dsos00 ,, 12 I S n. Vni21
Illif I. ". 21 .-b e0 -24i-1A.1Id-rd,, H,-1001 73100 50(1 0-. -llldTIfAni i,',; ,,Ii L:,a N,- ell b-7021N112401. 5 Son, 1130C. I -,-1L.e
Is:1 yP 11, .23, t 0. ... 2-- --donde-tin trah.jad0 ruct As 428 ,ntr( D -il y VS150131 ((013 "57 1 .'I. 5312P 2I 01dn!
In O'. :0011211 .2triple(75155118 OSI' Lp b)ll. If. -qw513* 1 alb A) 1*112[100.1*71,- I HS2S I 05.000 1 2.70 4 `*0. c5177 VETERINARI S I '-374,P .o 3 1 911. 01.-111 __GNG.A02U33:5N1%'I0S ..A *
5 l l72113.511.010 RIO DE-LC510501111 __l-iH141I114.2A A-OAD7 551 X 4212 IPARTICURLnR. -330,,,AnP,..Suarex I 5-,.-I.-0*-(21512-2MIRAMAR, $46s00011 ,27
-51 2 10.0*001. ( a3.. ,as. reptar d o ito.s pEadldn ,lli0(711con11 10y -v-i- -s
-"' 8 ,5,1Is U-HAHA E- -l 5en S~ l o5A e1 aIpIID. KRAI ALAA 70187IIIN UM NOSDEM SIA 2. 1...n52 7.l,,,r7010 5(:-L `
*000'.2732 11S1 01117:*0. 5l5011*d 1(12 pAr S35.sI ,I*I l*0( hu*r 5*11 17 I T ~ sl O -A5 H.7 95 15S5150 Nrti.--. P.t3d d "W l Ir (DA ..u purde -e d $11.a.S13 0.0 M l oil. rr- o: arin orasss I_ __ __

In ,5t o 1mwittlol(71$1n,01i7f-1ui,(DoN. 172 z.0R812 llij E A C ,B -I V1 ,, i nl0,I100 550707(22 RI A- 0 l4 3 1 1 1* 51..21 5 ,* S 2 0 s5I:32. Io.b l
\~0;~,(1ls Po 7(7o.Sr.C*015 0- .1 701 03 CIfIA TLI B.5611 I'2u"," so. .5 .1"I'(1111 0505 1101128:.l *1 5,55 I3,1-IA I0, 5*7532*700117115.7s..l01-*.`1`2' portal. IsO.. doA lblcne. 1,13571 1 .fit, 01I.22S .14.3 01* i
25 o40,aal-oso,' 1-740 '. Nt A0504 1 17 .n- 5121 0AIL rn l, t517*757 1ine ,of Ptd117c73__ __7 Ho 12715 1117 d. 7321'.322_87 .1 I."....0.77 5,..1101.-17* 4....0 15....1304 2__2 2-*5.31_-ssI Pigina 28 Clasificado MDIARIO DE LAMARINA.-Mifrcoles, 26 de Mayo de 1954 Clasificados Afio CXXII

VENTAS : VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS I VENTAS : VENTAS
S_ __ -"CASAS -- __ "1-.4-f AA3 4 SOLARES So FINCAS RUST1A 51~ ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACC&~ 56 -MUEBLES Y PRENDAS ,56 MUEBLES Y PRENDAS
== ~ ~ ~ A ,m e A o -. I.O TA LI. I IOO.1.1', 0 lf,%A 11, FT API7A%' ~ =~CA A S r" Se Vende finea en Artemnis .. .. S' .FOIa ......11.nll, FI 10017A............ 44.. doND SIAQU'N tDR 'Lla on ... ,arlol Ll irmobach 8
It- DE7.f..~ "''..IT e. irn 'llm.o X.,6. c.tJ n.1.19 I,.] des 1|nd tnr.n alar frayru %ana ID 4 i.. Im lc ( o n To ca~ ,* ".. 1e er O .. .. d! ra c d o P,, ditc rPO l 1 C ng lat 8. reaq otn : I "lla..0. W.I. hrera Coinalu "no LT.I
it ~ ~ ~ ~ ~ ~ , .111 I 1, r ,. .s ,rf tr, ell 1i. I ,,, .o p|rla.,c ot I -mll debl ,1 Ain M t[iH b nD ,1 ,.wieani L a 1g.l id.l d~ el Vtilt, p ,r e '? ro'". l' c4 'j' n 8ll d ,' cionaor ..... H.18 ," 'e an. Del O r inc, en c~ al m o -, or" fl e ttsst m ad a ~ e
I~n.n ll I | -t ..In- -p '- -.r Irnl ,~n --",1 Valorn .,m O141 ,, '1 1. d .S nls ntaio .i 66 0 l
q 1 ...... ffi~r .... P :'" ;..... ..... io a llar. an'pn..."5 I'.'-I=v H .]IB7-5----4,=,eO-- EcOn= eecen.-+,ool, ...MI,,.n,..e., go-- I F,.e ,11.1 p ALQU LER AU OS 195 +r. pa,. o,,ao i.a1d-a-
Ba.. Im'l .11 I "o.. .d -. . ",. II ..... . ", ... ... B, $a "i; 0-,.I'I3 IG. "rrr b34.11 O.d=e I| .. O .88 6.' n
,PUMTI^IH "n *l UM I's~ri'^D. I onr ,,:r .rI I .ilidrd be hi,;. .. ._. 3 C T' R 2 -d'& do ,I du. ,-- -- 17 N 1 is l .l-. 3
-"'." ;; ,'-'""^-:: ;."' ,,',,'".'.,.."' $8.5(Jn:RENTANDO $16A.00 *]om:............... ....... ... ,, ^:^-o~ ..,...a QUIlNTAS DE RECREO. FiN- ..........o .. ...... ...... t"'- ..9' '*."A,to ... "n>. : ... :$ TADIIF:D I IOUIDllA : ComedoF y Bar* Neoclasio
I,; 'l\.,i,,.. N* 41 .lir Crr... 1>> .p ln *lmrl LUl t.enc I Dlr..n. H-_ -I" J- r, I ,, r '*, -'" .nta 1 .fll n ." I / l/ LR U IUIi l C..inn L ;,V Iu)Bo ,nch.D c, ,p
1". I1 e A, -..T A -.,'" M .^";^ ^ ^ __"^ ^V ^ ,,, AEc -renas. Tle Sl. o las i ;""" .On' V,:"-,rle 1_,r___I___ c*'?* V3''',1 ~gslvigomai^ ^ ^ ^ J ^
:",.;." ,""'. "' T..'. .- .. .., Mail. 1T;' ,;a. .r....... ..ll. -.-- J. mavo.res faca hdades de paqo. t ..-. . M4n1I NAP.RIAS dos, pcati o son desde 9..1,,4,.2.... 1. b.,..... 1J10 ini.m,1
____ :-: ^ _____ _^oo.S 1 ^ ^ ^ I5m D C-J.lr Dodge^ l ^ ^ 192 Eele --
"""^nA~HTAn G ,G i4 0 0 P' -', .. pota. .t ;;.,;r^, ,; ,,^ "'e n0..,-. "* t**_ "" "*" "*L: "-"l'I. SJ"" *E'D: Eha arboled3. Cab enu a IN A TA 5. ^ ^ r Bp a' *eu rto blantha, Tervasaa Ben ^*;laita/;" L,^ '"
1 r ae .r 4 r.n l, cit n 1t I- 1%r1L",,r,. I 11.. I. 4 .. . | E A ] 5s 4ahnl ladO que.8 :Pn Orr a, D I V ." IM ) 51) 1 .0 I F .'I"--':,] 'R--0 --'. inr6. '.ir in
Q 1 C> 2 ,: ; '; .4 ,* c ,- ,; ^ ^ ^ p a n o m s e a-, .a 7913-" --- ,-^ , in T nir L I F c n F ,ad-.. 112C__ C 5 0 6 6 ris^ r:" C U A T O L IS
P1A. n O I A ^ E G ~ ~ T .._ . ,. :;.* .*a |,t ~ ~ e l ln .1 ^ B r n. d A ~ d G AG rd~ ~ D p I OD % Cl~ O C VO H WI I F LB N -.I H U J L n i K V | n l O O r n _< M R C t ^- M E B S C A O -
P ll I ).-. Jo&< 1 -,-i .ale i ----- ... ,,rlr I -.I *lur". .. ,, -L-. I lo ,. S I.- nD I-,;, C ..z .' R l A ..ero deTh B er as.o e i II.- i nor.
Uk hail C enTl.' .K I .9 1g.0 2 O.- .d~ e .... .11' ; ,'r`n e,4 si.r.z e o __,-'%a e n lr, ar9 F.- 1 HN R .49_. Iu J- ch a a R surbo eda. r T a b enu Arra-I -N F N T L | T ,l n ... and' e d or C.11 F .-All r; 27 .I-0 -le... er.-., csata l. c
VA111r;.% 5;,3-rTM CA%% Mp; D, ., ...:hO! i.11, Lind Arrle i A S c n la ii-gdorin ~ o t p
", I_ ....1: cat ,:, "'Xll [ -. i o, r;,L ,r ..i1 1 14W r .. 3 ;. I3 ~~~o e IIV
---d- I.,>, ;rI.. 1l.r l |., T al. I VENDO -r rpAR o .,A.Ir. JanC O v, o s f abrl-da, de e p agP 1,,.---,- B B,, -e- 54C IMelU..R-A d s as c joaon ,d es de .0 ,. ,+ l 4,r _arc e $0,tr__Dee


i.C R .A p--CA r GUT O.--S[ ca ...... .-*.-n +.''.^ jL, ; s: ,|..." r'*i,,h b,^e++ S* +a; pl"..azes Inf or N^s enB nP. Ca- "^ ^ .. .-d.'' 'd" ^ ^ ^ i. [,.ND1. MAQ5U1NA6.. xd '.+ .+ '.
A -'!- I. I a ". . I


l^a-'l.M ^ ,! .,' ^. I:- 11 '." __ '" H. 2177 -48- A .ui rRCSL' k ST__ knr FL RE 1-421--2 : ^ vend mos los ''pil." ~ c rite iu I"'r ." H-3212-51-271 .!"''<." 'n ;L" '"'-l t-ai* M E L S A P A O I O R I D S R A
'., :I 4, 1;11..." %%DO r- B. Ge.ad, Teln.9 5. 4 ,,s.i nod,0 A ulnro ',1 Tbra 0- D --- ------ qu.. VanD.. SEO-O -. -lND- I ci I -UBLES | -_AiO


IlO.rW VFIS. L'GF.NGJl. P5 MB R.l0clld. III "r . r'*sl* do 1-6<6. lnso. do~l 0000rr dror-ce do.. y agu en Boa la fn arm-Re"LL CA -1518. or. c~rp j~.u-- lofr__ I""'w on ude i f e idca iSa Cn Mig eleh 575 pi~r I L... TaBr ETES011C II ar,
r,. ".3,649 '. B.t rin,,11o dc lar Sir at !"* 3r l ln' Ila-c aEaC l... ; I III 5.3 Ila
., .. rj.,erc, d,~ p -l rlaenla. e. lo n '"r, l.I, I i r-,T l
,3., 1 r~lT .mRJ GO',tJ' ll I. I : ,,:-'"rl r_'lii r,:",, 'a' I 1' i:. Lind) ~ ~ e
"'' l.e+ p. _~. .. '+1 b l ,b I.'rl ,L C ,I t I "E N ," E N IR P P T H A. r C o" m,'mmi ad q u e n e us a F-mm.- - Ji I11 5 -5 41,- o
in. .. .I 'I . .. L m I .. I d ,ro -ri. "I "T' "e 'a c o i I . C . ., '.;I .r+ + .. ... .... ra f t L .. .. . D IViJl


ri~rn.ro lrdn..ita. l ron c l- .. f,,Yr S'01 DCi)arC Elig bn -lg --- -l I-- p lazta, Inform e; d e n Ba10 no c r. Ca-08 IT -A~ C 'A "E E -OP A f T D 7 A r l ~ V 'E .0p m C -500-56-261Nptu n '-- -'y" i-Aahrele I'ellt I 1 I"
llT O. S E e n- : A -A ,l U -r as. T aoe c~n M -44 1:, -
,d. I, r J 14 It -0 .8 H- 11 ..... . ,h., c l Iti. o- M,slc UTO.l,Gqcij,,N:U.,1rr n |n A 111 E NDFSOA E A S sF~ % -~r1,8 7 .--- rHRYSIF -l 81 32 ll.^ ^^^^^^ .U VO I~D 'A ren ^ R gnia-s a
l". -qla; LurE aml ,- .a- ; )r' MI I Id 2 f4 Otra "n Lo1 de + .l .~LA "lIAA --lA IN 'LST SEttdd ED uOR C R SiLER ~ac nknE 19( ,aco dG cEObRES TINOdO aR pr o cai na r I ueT~ ,r a/l FJ ,60 es uyn N20,+' rae.a
h1 i d ..... trr ... en- l a -.. .. I ,am: r .-rlal. r d m PI II I Ampl" a --- - H-I,--6 II' ISirtiO mo Spinets, NN tnl", r SIo INDUebST IIA L
T.rnd. -.0 6 nll,.. e-' 'r .," .. i l H 1a - j u~o I~. 863 -4?r--S COUNTR B domicleDE EN the S onE l- t Jb4 5"u1 M. do ba To6A I .s Lu-nbr CA![ 4 l) W ... de ...a r
.I-I`do "gu "sl. P re r' l- .1 I" c' r r -, calT I, IA1 U0l- 14" J. -1 I0 __ .A I- ; a e ,3 E O IO O : -..r T -4 RO. LE I. .iC jl111 111 ,E,11 1 (;tl. A.-AD -- r 'lo ,
Pu1n3- Ianrl AI lt ois d ..-:.Il.i.',%. 1-1 ID r-l -AolraEm OI tor IN A 11CVA. eALrRS. Ind Pr oat"ln:tner o I.. ... ..... ..r. I.lasfi. ,rc u..... c

--EB -28 ). r 1. ;o -... .. ?I- .. : 40 raA.e...... I 4 ... 1 ..1...1 i n L.pri-' S. I D FODU TOMRIES YA C S. 1,1 ... E P.R- -cd.aba ,1d.c ...... cun. aRv do-r .... I It i r ue t s d .... i. : I ....lS pa- ... -4.l.Sl...
E.1011 -48-28. ...... .. % I I0 PO &.. hIm % ... ... dIEN I .. .. S'.00 .. .. . 51 ....EIM O US - .. . n - __ Luis X... to dr$1 ... mui Co rne .L ..cl....

r co proED ri Ao 0 p- RSD ENt A "L OS I-2R^ 2.'DO O RE'- 1 BARa EomprT ,R ueguro. No, A D N -aletas e --a. tanaa 6cl
___ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~H I 6-92 -a ra Inoe a[s IT A ri N I aTh .... ..a j. I .... .. F-69 H!1112.,;n Li -i~r I uep'S a'm na ICe~o o ataodels V g ,I-TV Dom ado iiient ero _m.-i, n M di Pr .atc 0d c I ed in

d~or. A5.6ies2 H-er .,d. 8 deUDA D POPULAR: A[pCI y t 7 4 d H 44 54-28 I- "3 I d a r ^ /0^r' lL MI"U IS'r -.' '83 A s" H-660-56- T a l 655M e IND S TRI Ael f blt.Fct" m 6IB' .. _ _ __ -_ ^ ^ ^^ G UANG A C v9--.. A l^ ^ ^ EN AL U A I'^ -end. Par _n_ p-6d6t]. wrideo T.tfo, 1--212 I1%- 9 -
t o o nx .773, At. Rp Tr udr. -,-1 F I .D 0 S uartoF, SClo I e.ntrada De,5 d d1nu !e l PRu s |. c .- no: 1 .70-815 de 7r I . . C10o P.evu; o e tuberEMOa M I Alt, itre ar y _C__a__p_______r_-, .l ..
ALTRA viviGA $ X enda.s 1 vidrera I^^ S -O1 PE:^ ^L^ HED^ I"" SI ENT D 1 Vital =-m rr -, -arla.

.....'' C ... 2 .. .6 ... 8............ c yd a ... '' .... .....' r..... .. Ir'- lC N ... ]G I EN U vc"+" m' nle ... o, ..... b .... Bl s .. .... .. t .... .. '-~ E ...... + nSll ... .. ...... ... (.*,1 "',ac ~ lo hoto n ti).,- I nIA VOS Iod lo deC'ADA oTI a+H'______0C3 -56-" n
enurai noe" o Ie da de H o.7 fres f ca s %rindes p r e no I H :0 1 1 5 A T M. L 7 A CSr ti rNarte,|+r fideez, Etr i sontrat 5 men- adrrias 3ale osnoI nuevo. ,$ .50 i...
; 0, 1 3-48- du.'n A-4 A A H-2 1-4-2 DE lez. Cealada Be.puca] el ne re-Ave p*,~cn ;'^ t c I- ,;,,,d'0 00 B' ,d =u;n a.,;^;;,.1;."^ '^ ,.,.\a .o +m e b lc. eIr- ,, ed lona. re der o suln- I rlale J J Ue td, l o / ]n tsro de, p80 .t6 J
no9r4-1 yr 3ra I-,io ,37- --n pu' e i. r'.'nd" V tuadesos, n tr a4Uio p s 6nte ' oclub,, 1,... 4 Brg I-.4.. --1-6------ -- -to ..... -aa e 0ad __0 As0. eup It", .200. Juego. comedor,a C
+,.,++,...++ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ......=m UA -......... ... .i...... .....+. ..., .,,,,,,p, III ,,,.rte C-rd11 te pna rict., u.

.... ... .. ............ .........lllUra u r|a e .e eral Devos rta ,is cnsu ,I- COW V EN 'a. . Res C.. RYS ER 950 15-874-54-29 Sala ..... $o6. sU a,/ S3 e n nes. Lol U5 Or o j ueno c edo r i-

.---O F TA D -^7 5- I-.u5dea~'ld~cno 1.0 T b aj s garantizad. r eet o a] c n Da OR B EMGA FHIGDAIR DOG H^'r"^ '?.11'^ 0 o M M M r-oJTOD hns m els m nao.Rcbdr o oo iln
'p~oo. o-ro dr '~ R. f^ I'n fO- 12-24no: A-4 9d(e2ao~. idr"''l,,a ~l^ "rdi, h''an~~s d- III"! ]en, R.jco -. .,NOoS rmr,, iir,,,,s-Sa o qun 36 nre M ne 4 ,liigro ue e io.C l
rIta o p ora l n ( P ro ; era (re r__i.fl-1-4'e.a52 SEarte .ara 4 I CASA tFara _. -7de 6 ple --d. oa ,Ua C r aban C a n P E CTA u r y c
a au a r b und 50 -t r 4-- ], 9,| -Amp 21.ha n.o ) Anlpnda- A .L PO 1TOw"-3B3] SL -. H-O9.9R 7.1,11 AU- !go C Soi. NdeF.o]n. pIa a tabula tesa, edads, d-576
dl 'n1.IaI de Ca u. o nf r mesld I la c o ne de j ri, _nll aa o em dos 0 .E H-36491 chNI-38I I N 'PES E UR ILLDOT[NA 6tT'Njl~jj~- AM L O Precioso Ro ed Sp ines Natioena ",iO muebles ofacr a r ,I

T r 13 .0 "nO ,R N D. Sa n 8 .ti ao d e - A M: '* A Mp l .. . S 1 0 - M. _3 2 7 ICit d eOl 9 5NT R3 C L U B I "cd x o E S I - t a ce vwn dy g a. Fls n K I Au S 3 M E S U L E
o.^n ^ '" ^T ~ p l ll o'c" / Lii ,i 1 4 .11. -ict+," a eEN DO FOR9 "50sO RIA V51 o Pan- p1E D A al G lgah ncl, a T br a+. d ,$ D OS --D A P O ~ J rep.5
--~C o + d on d +-F~ "'" : ... . R~ ....'0$ rn ni e m in a-t r a s v e1t ca. y1 E .y Ae o e p a r e y, p ie,,E ,, IR p l b abrl le s ,
A' ..nrde1; ;'.' I1EaO S usmE C I S a n2 A n astasi G S a n M a r a aa ci,. i m ercaTu ^ nei ,,, estantes, -'o ___ -'- P -1 a-, I 'le le i entrS O RAl u 3 E C M U E B L E E N
I o".. A Jard,, ..f ..u I 1. .,S 41- ()0 --R I ,4a:,-s, cloeEs be".$'ROLn T +1. X-418 H f- 13.-5 PuIgue "La enia", SuC rez 18
Kin 22ar 1..... -S 1. ......... de .. .-r.l -Ia -N A D $169. 0 patio Juntoe. ri Ci l e. Lesti on.. a SEdo-IN"~cb.r..,. r nxlbl.cupm R 16.62
Central~~ua ra nuevore I i a arla a::1ez lzd Bedjucal 17 A nt-a emlA v R c Sr-tENDra biite, cota t O $15 00i'l g- t ac. Ver alo enr L cadi unt Buenavmet 'E O C NC ;TM L D- -


rueda. deI- .ie i ...... ....... "meWt .... an., P d a ,S n L IafD A O P.0 .
Ca]]eV 3raile 3~ tene~ne 4e. 5'5.D Bar, "Ao.t Te-lc aoeSn Mig.0lo X-716 Ins xo11 rneds R oL Inoms pa U -7E.] t d- adela -88-

b,+n .. .. ad p,or., "........ na 1. 9 316 .. .. o de c . t r ,no GU N BA O TERREN0 '^ a nid'"'" p '' S z V ND ctm 4I n E~ L-9o -1- ME ..... .... .. t .' ^ .'.'L d"^"n ,b 10...... .. S.... Tel''ia ^. I2-,6,1 H-219%4-26 do."' C-260-56-4 junio --V n d JueD o de Cuarto
13-n0 48 '0-3 una48-r rgran eas o un A4 .- en Ia ri y. 3a X-4484. p, a Inue trba. a 4n t H-1819-33-26 Partesu.a .UARTO, inniediaea. .res;de';;.,ien-I P IA N O SD Fer+-


0 -l;** H 21._2.4- :l I- -- -A A P S FR -T I H- 437 l.4-4 .-8 Jun. adi .o H -70 51-2 Itna~ l d I _o __ __LF "Curti-.O T a ire acod ic na o 15 DE inAB l- N 'ad na,^'6^ c p '.ll*li l IJ- E s u jC Tte n aR ege~nca ", S ui- 'n
VEND. AiLMEN DAREO S S22A 000 UNA6 ^ ^ y S400 ed n acea ^nu sn.H ,o 2 .o,,,,,.n ,np>s ta,,d, accro moxidable 150-- gal~o n no ._ **.5:'.* L ^ ^ ^ n r
: 6- rdo n,c porta1l poteaz al ]1. Pe it- ES-47A DA, I Cai.cdt a mampStrrPc "ro~a Frel,-".P elFnr noshna lna.r- 1.Ifros Iriad ucs-a .br u a o e ,c js
2 ,.bt~llp "r'do Iaa~ ll.n gIS ho.,, de~r deB fhablo, U, robie H-1B7i 5. era,1-n. 3-27EW E
"..... .... . .... 7'0 0 nP-s 1 _de a a 4p, .. ... ... ... .r.. . .. ..... ... . ... .... Se . .. . .. ...... d, r,... I,, I ......... A al ,ll ... "1 ..... en erI... ....... ......Mn. Lu ~ ib
is .. u0 ...d. e, ........ t, .. u+ ,+-.,4,,-,+ p7 I' R," 4 "CLI ,AES D,,,,, P A
n5A .. sal o d- 9. la. P Ir. ae p1t. r- In-n- Into,,., 1-383). T- e Ma a. oa a ..I. a ord c yn e. h or 15676.a n-
a vias e Coa BOia, ca SAa Ramo 'o a portal. o pl~nl.n'. iii,1 iV aDA recta.eO' ET e """' \ "d b ta rn r a Cd. aaa H -51_20 Na n-] .e'-".m,, -- con tao ra2s
-2199-53-26 EVENDO tN TOR O MES GU I OTI 01" EN -
Tra ras Tel 18. por talo,sra. 1 4 ibao, Vo- ,s ar ,p ban 4 into~o de~o ,a- AL A COUNTR C-L9,',3-49 v-27 randa e-q a C -_ad de -G----3- Prcoo trel~ Spinets, oo "N to a" hu oi 'rbl. -Mueblert Pas" Mof nt,
rr,, .'#+6 i-661-48- 28 tu r al~ a ac. ~ m ~ ltrz tr1n IF C N D E A G I E N U Ie .a Ie a 1 .. 111 1'rutas'2,Ia de 8. t0~l I IO, 12, d" s. Ee~ e,,tP~ o o Ta~mb en r _lo hdq.a -Pnn S400 aec ,. ... A doto U1, 11],, nuevos. m od lo de or do na ll I R I1 T R A E .',pj'i.'^a \ Aramburu ,Casa 2-u g I'ORe e',I I .l Plegu1 3 re-nr a .re capacldad 4O0a verbicales ynn Ban- pared y p i a 7
50 EN N O ..... "^ -""^ ,-oAn ^a.I^ ,l> e- a rco. ;" 5 Mediio es *ia- C-37 -_-V -l a r -0,I o,l' n- A ,-1 - ..... yF-, E ...-. ..Ea l. SOLO ,ano. Caa ed4 b r d . UEG C UARO I, e -
H-2 O ean s 7N PR-1 8 TSIT I. I\T .. .R Z S2 ,- II 105 una-l- 4,;;^ ; ^ ; t"r P Sl| ,cra>C. nl G'~ i MCub T 'i"r'. _3'8' 27 1.O1 7"" Z".";n'1.' 660 "''. ; 134.34-23 ^ Ju EGO DE coRT a.C let y c avrteraos l tld a
M ,. -t. rnde n Po rta. -.I... ,f .... -- 1 49- : IA c A E E I .ed e 2,01t ....s S8n64. 0 ih at e p e. h~ r a M len la. I I. E ca mpa r eal~o s euel os N o5 me n d eao 3 u r o saue i o
....... ,no, ed ., LaC ,e .... -ra r, frcasdes nd s pr yc to d o- IIIA-"I- I ., N, -V.~ ,' -V' -tP .p - -_.(, -~~d' "L ........" Su ....
Cal, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cld coat. n-,ch, trn.t S15,ien nuJND S690 Im ro 1. ae Jut oei __ AE HVOE 1 .i S aE DABR- io o udieo ao:Issdpeseta,. l-lo'lS".ila.oem'edo'N"v't rV- S ew ; ..nla' cormnru l .'o S- de l eadn. pafeai|o e T e-llf hC 'NI CU e rnAn ALo d -' to. 18B-,]-2 *6 e Ktre 2e y 3a Se-|n I VF NCo medo, n8.00. Otto uego+, $80. R egio ueTno
VED I94 0. _: ,- ,' 5 I ,a p. a re +, en a e erl cnr vsa p|'aers. atnir Tc -. .t, Pe ,',$ ---~ fl. -t R -, ---N' 803EBLE, YcRNDafr seda 3 mensquin alOqes. $45 Otro-6- jue o c m or 6
plna. +FAD LIndn. CAS DO _aa Vc j de 9ptP l .. m-OG-F 6 U T O p E T % e, P o P N G i~ 7 S n o
., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ax'dvlendal, $5.60 Ialno Sanar a GarretekTE R N p nZlul 1 ,;,,, ,,,ra Ce nlra r C r.tt]o. c con- 36" aTaltal. t 12391d .C605 u i
tx 2ara lar d! a't'EN PLAT h V1 -1 CASA PORo \ .. . H-212-4I ds GralL'apoT e H B" 3-5!-!), H2 1 d"n'' J1eT.m 36- Y O C a s P5.00; del Monte 29, at,
,mg d, IT 1-....-4-2 'l; 1`1 ....... BAR, HA A A na cn 10. eer, "E PO.NTONos. v": ~ _O -- ..... _-0 -5 -n pr m Es-i_ -_e _as.--

4a.1o. Xca. s eoaJ d.d Raf aP d, Carden,, Aa s T3. A4 Pn& 1-3 4 H-1629-3-7 ,n ,. b t,,,P,,. ..... ,r a,-.... Pc, A. .i.iUosMEN SUe LES
$63R000,R ENTAN 630 $38000 : v 0 OU R, N- 9 p9- ,eun M c ,8 Cii Cdl 5 ,.2 T2, reN'O ,,,I,, .. '.""DO. -- E32TRi'. P,,Rn+l- aur C-cl i ......... d`r;, Al,,"r I
5 S. .7 3$2 9. r3 14, 9n. 1, A E 0o5, 12 M' "A STS "
IAllonn pot

ser ,e n 1 a .11,, tr -PIv42-, e 3a l yFA E 4 L IB R Ea 'o c o,7 '1. n o 1', a v ^ ; "^i'o"- inT ; .," B "0 30 I T IE N 1 5 "ER P '''C L A Z l, r l i c l a o 1 2 4 4 2 ; .^ " *. ,-- I.,:,,, d c I, rn a a ls c. V i," ; ; .; ",Q;; . ^ ,,
/ -d p ~ n dn n e lak e pldado FO-238 de ,.,-r,..l_ ,,n ,ad ca M,^ .. cepto ,^ ,ln^ ,r2 A-3n.N1 _;. ,ou,, ,.:c ns rcb Iadi.m s Gr n. ...-.- No_ co pr u e .J J 1. n
r ,' .' a o6 o n d b-4 7 6 H n : ? ^ ; ^ ^ _^ ^ ^ - ";"; N d ii u o o i h l p l* " " 5 -' 69< f- ~ d d s --,a u n S Le. s | E | C h 0 7
A-47 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V 1-,4-82 del 8,R Dazmr Tel2 a-77Do tonRotms 7. 8anl. 10 1 2 de Rang Vlla Sa in Vib ta e 1 o mej ,l d nr o u laqce~adoi6 N l~a i t apzd, n-a oral .I'e.nL aan.e .;1
I Lo-I nr s .MON =T -^3 l .H234- 1o AVE IDA M BoAA H-98J9 ,-4f i 1.1 ,0- M7 S.ldr .... n..n rd," e S Nru ola9 PDR 40 rR' c+_ "'ND-8 n_

].o"o;1,, rltrn oSJI de a"d .^ M.ta I fl,.IA-VRF C S M\N ESR- CF fnd a]^ Riar.^ -------------Hdo MM Co-,lad S O^CqD A LASEr RC EDE, -R^ E At TOMOV ( EVO. FT 94 nl xed^^ h"rtre6nw^,''l as.',X 1 $ I.b ''to00 A-'qedoy a0~e Gon.".' .IS''r,.^ n8.00o MENZSUALESh romednr
Ac~ rltti o .,e"" 'eld 11 [Id~ 2047-48-2-1 BA Rn CA FE ERI g" i" t bl H-7.-1-3 dad .,~n dPll H'lat Tamb-15 a e co e i i ne :s l] G rinI2035-6"cori c I, m n .C m sm d a trn a' 1 : jr Cl T
". dlrrm curo elrt l(n o 11 rei onr% '15 2-~n 1a ;eraa t ra s a- f45 iria+ us de l rede po" (-4314 NIr RuV'a 111. hat" 5o", SUPERd. 11 n"ano, \a~u"la .''h"inPo.
I-;, .. \^: *1 ^^^n;*^^^\? -ajp^^~eL Ca. ^i-s .^^ t2 ""*-" "*'^3^ n" ^ ^ -atc Jucltos $5edr men-p~
Ie $-n enltod En162.]a d I-.01, ,K-L,,,t pill IE D U,.t E-o,[ -- OIA ', Rr~ah., het ..... e10D f rm e r, 3 cs iutler las nL P euneve i

.- 1 ___.I L_ f l" I P'. E eI EC S AfTI H E'" -" I de rg do aclcin s 0 T^^ ^ r ar q,,. lc ,, ,cI.d l.. o ,^"' ^ ^ ^ 8 Lo do, Ho i ,,oid.,cloa -rn "- toP, ,I,- NO- 11pb lie1 e OtbA r San suales. ----g -- -ato nifios Ot o j e o- $8 2 silo j eg.......................... ^ ^ ^ l^ S ^.^ ^".s.'.^^ resP:^^(~ms' DNR
o,-n.MUoano o3.r.die- r ` R.I. V6,1n E l .na rl ~ ~ n P e Aa Pla~~da dI 5,-P 1 l0 cbuln 1,t3do Bunel-64 00- ilts o rlts oc on s'c at,$ 0 .J e o c m d r

-on '2-4 P' pr I- A7.7rre S, y dD r'4 meiroe p. ,rAt ba6a473lm Doy f.,a, doeFt Opra H-2 Sa 1.-9--2
...... H22- 26 I- E 14, .1 de 23p1 r-, ,. 8rr i' A n,- 1-u^ ean g-ene3-a.-S. -- .LAZOs "La U n.
\diSi.i000 RENTA0, 0 S370. 519,740 al ....... e r de d: n f :.2T T ralet .. . po 68 ."'... trol de fon dND B'Dirl3 ...... S '5 IB. ShStn1.1063_51_). ...N otRR O O-TAPI -t Po vt Af V DO JUUGOe ME 1ho es todo l es a i aos, ra- rat nid e, e I c ubad *cuaorB s,
pPe,-. etec3_ ,ardn cv dio ,,q,, Ilnde B-486 nao:aA-7439 (Ded 2ea part 6 pot c itaNe, ncanecnIt o~ d,+D lotT A pt JST'N r IN .FS 3L dn o de, n, entn I.f. b liae oe o- Sanios, qeueinso 1 nresM ne 4, rerierdonurpos, mod er tos, Cal- ;
I nua. R e b rlcc ln ui er n lT t 1 U ........ p j .La a II u ; 11 1 p c n 11 - $ .000O. peeiuhf A 6H 1 bete tr ..... C astil dad > M. r+/ ....... S . p .c l 36G r... 13
1-in 6S. :4 f I __ ____;_.- H-21 -.n14-77,46-31-314-15-33-26 L' l C.110-511 _3, '.. I y O "Casao C-49 JB,6 r lamdo as del Ms-
-, 'r I., d 2 --t- -A B, SE trn. \D R CASA P j 2-4rta razona- y piao Use eieadn
....... .......... ................. I ..... ha, .. .. 2 . a ....... I EL R PON ,0 N- t ... ....... ..
Pica optO, l .n~rda o Te,gu l ew A + 4 ,32 lI-201 ,-+ |H7C-:, -.a tantes $9,000es sofel -cam asas g livnirha ,, ir EN E I TO E IAg roomN U I DF L S 7f0m oSIf t.DO AM$110 .0A .EN E V EN -2 5 56 6 n eo-m E q in ej
3, ( (hr 4a 9ac ,a.3 -a~ dNo 97 e, _o hIa ds .,ftn 'rPM91c 21 1 -64H-693-7 L" I ...., I r3I
M0, n RI N A D S389wsq. nHl 00ne Tr -- 1 -3-82 D ,d ,tla,, ,ll, ,, Ih o,:-
S__ --id T-~et R- No 3"+ -e~e I- 209 3r.4 91,TR TR SL t)D 60.49 90. 13 C-102 "56- In 2junionC LV O F'T N
D~~~~e~~~,-1 -. 6 Unaaa Icuadra deoht l.a., la - N --d dd $,0 a I,,, ,. ,C I--t I .. nL ,. eno ,, .,la ml-,. oaci:A -2 8 ..... .. ...
1.-214 4R+o, bals d a "' 7 E ,D CArS CO A A. LOde n $3 1 -A n W e no rPI. 6ct 93,2 3d", I"D M BI s11 "ADTORl RD 1.'+'_.a N ,]lo l ~ lp la
,,, ,P',,n d S E IIN G R "O Drt L O b a n .R i,' rcn ltd .. a r IF I1 b-o s N n "a o [e, ,l 1, I n I <, [ (l U ,d
a ,%r d e, ,nrldag n~ ,, r~i,.ab l, full- .o ,,, -- -a~ H- 3- e
A -47. H -13 -4 -: .. ?,I D,. P I "ne c.. er, T ........ d, a .. .. 'D 'I... d ... o $,,,... dore U .. p nt,,,: I ... fr_ ,-,, rnI :.I. -...... .o
H- 9 11"..,nto U1, Via ,.,enr Iq ,d :, Pb : rerle c a
................ ,or ... C .. ... .. ... ... 14 .... ..... .. .. . ... lad' ... ..... ........ %--D CASA.. SI ESTILL ...... foid .. ..lvls m- Pe2de, Cc, Id, S V N K- A AS M R E E ,_(aVO A 11 In r r r a S eiO 0 A qef n da y6 NJ a oe s qu G+- Pe- b OR -T-U N IDS SE VEDES0 Cp -ST
-IA ,",I,.P al. AL ,cDARE,$2, 000 ,,-,,. 0 1P,1A, AT 1111 11 S"'.ae R. ...... Calo III l4,000, 1-Vendo79-6- una Pa cea .1Ru..1ata Rsa 3n.Rua13 .'"4 int' 4tilo"S....d El ...Lpe .... I ad,,crnoH-50-6 u
,r, II1,1n p ta sa],,c" blhhotlrca, 4 ,,a ,, pr tal. ca"r -orh ,, r. dr-+ habi a de1 propicdad2 $]. rznt,, T ehaj, d an Ati],a n P,- 8'ND B~ lb, -ft d ial p ,or" ,(,.'"1 $3o 6"_. Va', P". H'1793-36-27 pE D UE O O A A I .reios ealar ju ao Pi a rto, saji lahn
I, ,,. u, te r- d a d o. . ... p a d I. . Ila ,A I1,00 .0,.,,. .d...JB-3 54 M a n Rr gM_, B .. .S O.. .. .. .R ,... .. ..,-...,S, .. 2 ..qe... -a0eErantO -N 4 'rIT VoD R D I.h in,, c m e o ryp ez...l
T, -. ......... d, I. .....- docg ..... -, _+ I --BJ3+ -, ...... LAWTON S9.50n V2ln 6E D pOI~ .......A T~ L A AIIERRO, h~ "
dries F, l rn r A~ ~ -I... Itudalea" q', Jad- Fll 77" ....5 APT 104... ... ,lute, TC~ dt Sa J_ .... L1. tas : o a ii a u
,pro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ae ,aer caltnrd I ue""" VF1 0STt_)F 1 IRtH IhrIoN .DV3

h ~ s p t f e t a 2 N 1 rn l itrn w ill, n r, p a 'eI a o nd as : a Pa r do e lr -1 p a r co ni ip e cao t o Mn g ua y H -10 63 -5 1 e -2 %' NO B O NITO A t S T7 IN F D E L d l,, R .... oon a d o b u tl: n e. rr b... .. .Ir t d el nn ,air s
P _ot I$25nv 5 c os e e io es r f i n .Cuba: R rgcu
An al -eaa o2% lulr- T; o I~ .50:, -48-],a -- El~a VENET $ -.000Io BOE A W SHN 6E9 "I" `" :r- 0. -V ir r- L"i.idIl-13esr o ,mo en s
Jr d 23ort.. ala Ic l~,nd r _,ar Sa to Su r z Reita $350.00 -288 *. p" ~ lId rI
`-c +t In~ "'o p'ttta~ t nOAR S S N OS U-E -e -epah --a,, -et -Ta-2012oH-212-', s f -c m.1,,
31elll, ,o nntadorlr r od aa lrt- ado $3-1 4 .O I, a~. --q _a -e~r 1--75-1-1 taneno, coi hon 'a -a l~ m dcgois. S135 I~i 0-0.-5 -2 FT
I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . Sanr ........ `1= """~ `I. :ejo So"'C m I"Aspaasf P A O 01 D S AR BG T EG T B~y-)D. 90- F4P RA. A URF-LVNGPOI OS T- iigo mslo"sPea eo
I` ~ ~ ...... 'o .. oU9d'" A R-16 o
c,--V-,- I.NAP CIO, A SITA-,c , T O Z. .$2 ,00 1d.1. ~. I. trld, f I, ee ... .. .... P.. _I .... I. F "dm~,' 4i suer'as, M ba ao y... fl... FV Nn ,m O nm( M D O O O $ 00 E SAcLd
.$io._''' cEp`'1 --.:, Magnrl fl"A a ra n ll, n. Fai d sor P ago 2te n o carn I h-m217D P ed c n er iro in ay d
EN94-']2 21 ........ N, 2EAD a ,eu .. C ....... 'c a. o enatrd a ge 12b 64. in Tel A-238 d-322 JU EGO Mone CUARTO 3C. S
11, o ra. a h e s tl b 'tas i a" 1 R eob a hclp l s~ J ,,i i b rIg .-a-c, T r o llo 1a1 n o 1 5. ,n d r n t n I "'a ~ u e hL- D st an Sols vu l e V i m p o rla dc 3
ICO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aal _ad~ FU Sara, Inoma tn rt"i, oDt,, CF ID P-q ,S ,IN ro, D.O- cob-n ,-]64-56-2] oaquin oCn'3reetanro Isd
1124 92n la m .... I- a H'140 2 Ia~ "' de 5eu r a ... .. c,~r -I Br" .. .... -3-2 ... .OL..... .DS O IE I, ,a.- MOTOR- S ROS I EP A,' c Sala 18.00o a-to $5,n~ J :A 2 7 00 _estan- __ _ _
.... ... p-6462 ST RE D t' 1. IV 0N tt I &A -n A eLra ie nt di ,ann s C'2en e e d ao V lt n v uzen e -
a,, .... I, ,N 5~ -q I,. '' ... ~ ''"na bhfmrb -'e e :nw t .el co ina. i $5.00; $90000 sue l- ,.oe ,, ,adio le i.ce I-" .a~ ltl
no ITND ,N a ,., .1 LA~ t PL cAY cnn innd"ran edfco nubanas- ," 6.I` t~ ~Il~ ':'r l 'a 11b 'G -r'I O U G S N $5 oro.' g jrde ,,-.h i I-[ ,61 1 er- oo LIet ,,,,, V n .o31 O ., nn-uIp, .1, ll,,dlr-,.I-
"ea Ie~tn U-600-872 Hc940-9-3 Sanos S-afrez. Renta $400.0( zooA. eldn a e + e rd 'H.6g- -2 C 4 MALLA H9 I 2 33alo n 0 he.,', U ,4 ea ,.T
,'~~~~~~~~~~~~ ,tZ -nom nsma" S4rla 000tr Ven, una Parcer an $,.00 saw S-ant4-a So, 302. Rut T22.nr G. [-~1 94"27 2 ui odr 4B (o~ tD e, olor Srn D-111 dIn R~all ic7 n S cri'a o,"Id, __d__ ]~e rt o~n B t{a e
AMP ---,--.i, =-b 00 -R UN D D --G N A S, Ir ParalT DE rl'D.I ,in. H.' .... 0 S_.) 6,,_ { Jin' O ... STU ... H ... d SO..... .. ...
......... Ra.T 1111A11 OSr.111 .. .... ... pier...... ...... Z- -. .. .... ... ... .... .. ", 0 V, ,l-d .':a 0u b l r 11147 $10p .1 .I,. Ae ",, hj, .1.V dd. c
ao ,7 Ia os -lr in ,,r l or .I u- .
.\ tllr t a ), d ,I Mar t- ., ,-nro~t ,l i ,. 'l n~ 11-5023-3 26ala W -5411 gcin ,I,,a, e .
t ''l l c ra-974, Sam59449 7n '.h '0":'3 I'| me s a's s t a a s E t I $12 E ] L JI (llnalaa e todt ,naa b e.1dhg1.] Ipe(. H-1-713'21-,3,6'r2,7, +, p o~,I
,I-jc,, bli ol l o, I P 0. "U b ... F ,,2'1 o D. "....7O t eta Ce tr .. .. cc Se crn e p p.... ....... la 5340.. . 10~s R ln o M ." 3'"? l~ Predira gaan __ae ... A dc i tios en Mue bles V iert o, sa
I illAD en e __ -e,,f ___m ia I _ +, ,', noaabnat, B.00 St vies.- DucF ,\1D1;G SAn L( ar 10TI tA SO S iA P 1. O sque ndn 3, a Derentre San a- t RG V NnER UEGO TEDE R HO,$ TO M U B E A qenoNptn 9: A"Z1,O SreLata
I" 6r a, cal0 R .T 6.... 0 de rotb a po'5 afos I ...... ... B _........... ........ ... .. .......... ... -..... .... ... ..... ... ,, ... ..... Ao living ...... ... ... y ...... ..... .. su
, ,i1,, a,1 T- ,,c,r, ,Sa,, J-n,n L. _u b e Ic t,:,da I`se o,,.. ^,2 1.... rrl= LA[ C A SA IrRa
-dvT gale. Ve ad F -2 8 ,y RSE~t G-d-rctca H^61A 3 v D MEWTO -n iR 1950, P Rdn t, L...R ,, 30 ,ota~loo c 1. $18 6 N p, lalto G .. -I]1:e6.'A1.|d6to. I.
lEetO ,60,000 .-- .6 ... Ol -aos 7, I'd', ... ..p .. H11-,1: a i0 -u ig-P i olo ,,,...p, ......o -T b5 i +. -, =- !a doeo s Preoh rda~ cdes" riaund Para rel. a i. O d fe S n R a l
H-2130-4a~~ ~~ ~ ~ 26 ..... ...'cj~ -blI, R P R l11 A A NEI O _TIn t'C'I ..ACLARACg,,-ION 4 ,1-'tc `-619J n
__.Sil d.. 1t.ede deJrr ...,. P't' 11-a Sod,dade -o- Ma C dde 22 ab .... ,I ...... ...5 SE TEN ... LdaM J T r ton .. .... o m'' ];,+ h, I' ,.l ,,e~ld, co[h f-~ a T t x
El, NeE $ 6tn 6 .O.28 1 - $I e,,, t,-tn-,a- r uOqtsI'l, ., o- -dnt"," '""SJ[CrJ. 7.% Ic j. ),- "E l Id omF ., n l nd, 47.er,8 __u ._
hero t. \stral' T12' ,,, No,:,, -t' .Irn ,,, ,.t U -29l' le. .- .. ,,-,,- I- ,,ol[,t ,-00,PeIo.N h ,,, ll lr ,7' I- .,aC I' 1, 1 - 21,,C-`i9-62
'. I he Il cn ta o J'm. ,xb .n -,n --
EDI"' A LKI A ., d' 3 . .. .. I ... .. ... ,' h_;.. ... ... .;.. ... ...... ........... ...
in, A -Appl"re I.I Ie.o .t~ P ..... .t ... B3~o3 F-t4-~-2 D i l a e ncon r rlo Modes- !,- ,1A .... ." I Get u od ( o o..... Ol SoAcar .1n
cdcleeos S , 1446-48-2 I 1119A492 ,,.,, ,11 ,, ,,' r.rl r- +, ....e d ",.t--. ,ot ,B-68t9. UGN -N-C S; S Elu VIN0 M rItu EG Nito- a LIVIN.G. ,
-o co- n el rent __ 0 1 ,''-' L1 -13---48--31. _' -' ['.oc ,-rl, Z- V- a. 1, .coN4-50"3n L. 903Ap..2
GVND ..... .... CASA .... --',o, V-M d_ ........ -O, ... -o pe Eao ... l.e. .a 2-2 ...... e,. 84.00 GeN UAlS U2165-2 IGOS 7 62h o
V ED6000 95 .0 roT R an -, ef,. ,~ MIR~ ] 4.59 9aos l-', .,l-i 2 \,. .4, Xa. u rto 3 u. p os m odernos9-2.
ta rd i po rta. n a a -on ed o r0 $ .0 0 ., t 2 r S a n t .os S At re R e t a S 3 0 0 -s V E IF- 0a NI D A RT 'a D O D G 19 ,. D i+.d 4' Fl,; r V E D p orG B Ed e]m n o Yeo l m a slo iro d e5 9n e9l aa I~e p ar :1e~ rl .,a P.m -h p -e -" __ _ 57 e q i a a 2o V d d
'-03 R.m .W I ce c ,ldo To 1-, 11'in It cdt,. ,r, la,,- a 1 ;. S IO|LAR. E Q Iah FreAder LE ha.el LCu nya o nt BA.A POW %ueo M CANCI ---patc ,, aI, r en .- nI p- ntoPtl s,)-c or Cj~ .Io 11',I 1130-5 -26-12 9 ".7
I~. e p,,,e~i, N'1 ,.,1,r.11r,#.I; .....n ,1 -a,(s./ 2 ,- ,, pe- Ei d .. ....... 1,9 1... ktda do b~i d ........l ... ...... ....... .. .......... I r .. .. D- 1....... [t,, A a d o I-g 0de -- M-, cja; al .". ---i,.
Herm0Lan G icara d R uinera 11,a~ 1c,_1,11. -1dr,,d l rl.,' e It, a l,d .'J $34.00 atra, q,ead -o ,' -rew r- ,entrh,- Ij prpa i agr~xar- betd, S o~d, U. _es_26 deT Monte 29. Esqui'-
ccll muha "aI.,dde dI "a', ,Ce-rdld 14H.v,,-1- o, - _ lho ,5an ; el Sa MAr le 462od ]rno ,e~ emlela. .36-26I Im j rS f a a s a it
te(:lld ,pllo g~ ri y ClI'IP [1 1 I ] P + e + + m nos 't0 ."f) 23, MLo 1 02.16 ""le r' %- n i FGC. BE rilRN A.'-5- -2 1-31$31 "I _tdu TZopUel ,,'od ,ifo
II" .... ...... .... ... _L_ T' FF- I Cu .. ..... .... . .. 64,UI LA M O A-29 UTO-2S ,." ,- -I l .,-.q.,I lro~rni cstn 1- ,i.~.
Pn.... ol l"' p a .u ..c~a I It 1. rrT I, -+ ,tbr Iqt I d t(rl r-t- 2" 4, I~ d -- JU-G D E.... .. ..1
d e GI EDI.l hai ........ .....g I. ;,..... -;d ..... ... .. .......errqa"I _e . .. rl co-a 214i 11 -.l 1909 -5 IE Oq .......... ........- ne..... -de Paluo, 31%i e rr I. For mi-d ableo H coe dos ,$.0 m e les a D I',N- E cJ, R O,.r..l~ulm
d e .Sant,..Fc. ~ t.a Cr x es u l ..+ N r la 9 1-1I3i2c 1 o t:C G i '
lena Te pfantao U Haa f~t,64 30l S, antos Sur, .' .rena 540. 0 Z,. . d~r l Se2hb, -atd, ,,Io pd r'+, 1 una*i MI~aa i m -n-a RD 1ea 13z~ 5" 1,' Ven~ el ale s ,o pare Vomeedne s -800- -42- en Tea da _VeaL5I nus-o .4I.' .. of c ,
Pi~oertl da~ noote es S.30.-$_2 ra 2". 8 34,,,o om,=, am- :. ". hd d colo ,1 -, h--n al Vs 'r b j s ded de pu s .,L looi'- ,s lpir..d For-t I s ?e r
men ~ ~ ~ ~ ~ ;" r," 121r1r,4. I'le ... "I G'N A 3'A E I A o,'6 rt ~l '.Fbo1e=Ca' dl fr ale.'urarh50 o,'rn"tt, I^;Gt" Poll' O I Sr.ll R, EIn VaD'-I41. H-69l3? --D Ul~hD 11101-- ".EER DEdM 'ltr,.. i-
bail o peo,,n ape ln a italr, tag '/lr t En I$ ..1, ... _, rE__' r4 :"11 AIe q.e- ea.tatr tls t. P*' "' un sun.ndeds aeyv* P",0 6.0oS L'i a~u lgs9 441 Tte Rey se -- M gueble Sa9. .Gervasio, Belas-
t -e r. .a= I. I H.9 -I ,;-6: Gt-rtt 0-d- ""m0 -`7 "- p-e., C'-53-6- Buuo ,'A "5 "6 c.= i.s- a,
u.I r G ri.Rit, A e o l r .04 _H T a, o Ifil 4 a- ,,k 4 !I, IPI. l e. r ,l,- i.1 o ,r, C-fia E..1140 31, ,4- G~N N r R t~~n A .V N O I t N rI G mr o ~lF a a 14 9 a rq e y a C la ,,"'G ri
d. jstele nd.cl,1 rene~trj. I anga' Ifor,- -n6 Rod ,P~csr Ho-cl. r Rtn~rl,!
.;" P11 ,, i '
DIARIO DE LA MARFNA.-Miercoles, 26 tie Mayo de 1954 '


VENTA+S VENTAS VENTA q DnEO.Hr OTECA PARA LAS DAMAS INTEREST GENERAL! ALQUILERES I ALQUILERES :
S6 MUE1LES Y PRENDA5- 57 UTILES DE" OFiCINA 6 OBJETOS VAR S 64 OFEiRTAS 70 INTEREST PARA LAS DAMAS F D ;FS QU 0I NDUST;^A a CASAS DE HESPEDFS 9-- -APARTA. ENTOS. ..

TI NA" M-7197 I a fN... _..D......... .I.eron . . M. .N2l
C.. .. . n.. ... .. 1 O .omo. .me. .i..... D5rmer l "o. ... ) es o.. F r ...... . .. ...n'nni'-.F.;T; itol. "I C '31 b-
Mileblerti. Cont :r yplacmles orrodes. H 1496.6Z .77 marti I nr nute 1JrllC a e lL. oo , _.e 1 la oao. 3 4o=,'oedri C J S A D E ... S ^ ~ C3p |;Juir.C ];=l p.. ... ... ... ei ..r- t .. ir .. ...il
jmettbile: u~ os i ..I.. scored VAJAS CAUDALES _______*" ^ ; ^ **" "= ^ ".6 n ; J ""- "Pi j.J.i.l...,. 1 al.m.^ Lo. % mac-o .na jeca Foo Oan.plet "* .** i-;.n m r .l,
afflonem prracms at ir "Steel Age EL ^ DE $89 MENSULl T,- MO__6_f1FK6__AEMPLE k D nD Cis ZAVA W'l^"' E A i &.'AA" '17. "* "' ^"-
r~l~ell'l~e;|lo : Tor'e&. ra, o. _s/ ..S~till A ~e*.. dijlth".... M..r Mine;] n: [l=' jr"l''t.q' .dll I "irs /n.1 rl.,: .0 it-I, lanrT=rr. ,. lpl: .-M.. +..o" rl H.973--LA T A ...... . -G. r_,- .. ire .... .... A,( a. .. o __ '3: .... ..... ....
C. -217-5-4 n. -.l .. j e _d i 'n'I 'Trn ,a4 Arm ar r ', \| Ir "r n ler "rl' a r'r'e!"- I o' l' L"- I-lo n no I.,All oa' 'l ere r l l '--.
. ....ru '- ^ a ie L- U.- 5 ,R..- --.r.,,:, r , Al .e.,,3", .
NFEVERAS Y REFR]GERADORES) mm""', *' e ....?' ,,:do, en p",,r; -e C-lut L,-.:- J...... --_^ ._ ..^ -*t* bu- E| t-r,, j.n.l n: p~,'e, -___ *" _0 H.'B2. ,..1 le, ,.,,,r,, e. h ,, I .. .... . .....,o
,. ^ OA .. NO C. uardm rap. TarleAntTAU AS PB SA M n I ER dO Grme 5^ Telfrr 79-l PinTELESe a lea--- SANT-- NIC LA 361."^ ^ .^
on... .. r.l.dr. .... 10 rap. O .. .. -.300 ) s v.n ...... o u ...... .......l,.a I bre nuebles, depandolos en .1i i.dor. Ju. iohrc.... ."Tera1- . . . m~ .. .... oar, .. .a. ..... RAW b a- s .

........ .. xi_ __ Hm-M-j. |UJ DL.[J !/ UrIILIIA -oi' '0 ".^ ^ etre n: r'o'ral R;.",,,, reservada. Rail, Crespo N" ---- -- r.m.- --2 ---i ...............................................' ............ r ...... ..,......."........ou n* iibn
7 H3.W .oPlrno nutvotculo. fim ant.Oycm I *r.nhl) eb dntCS caj ero m~a a ilx t ~ elnj v ......... 'clldid --"1-P4-L- -lrA 'er-, lu a i1 LILyI en .- -- p --ns es --r_ l,. nr I r- r ..n ..*, n .1. I ___ r_ _, ,a at __"el a U
O .. I. ... .i. -- ^_ ^, ba r ers e ... .. D ner o ce ,a car musms senos IIj I mI. trusas 3 . ..I
N E Vr R A S Y r ER A D O R I. D E S-ne e e s 5 S O J -o... I. Y, a e .. .. . ,I, ., %.. P % j It PA o r a --Oo N r
moderno .ttmP-1iBo -r,1sTo.- ....,nc. r ..... .. -te r." ""3 PUE F R [AMOS O T r.r zatam nt o nt ga.I ..I" dae Ini.."v:,.a'.l.n ral laff- Irt,
c io sal romll i geao r.2 seto r g ep F 51a n- c n. C-300me el 'r g-57 -y --- -- -n ....-n to a i- I b remo u, e b leno ejin ramlo en s u tdr. s. m0edlP + io mt. m ea Tenaos d '- Iiorl.e i e, .r a In,,-- eo- r ..

_______ V+ .- C 33."- .-"- *.*n ;;. o- .... ::... *-o". P -- .J0 ,^ ,^ ..1.. Ve.ado.d.fcI "A t~'3 = l an,2: ,2tic N, No 408x apr tamento, O^ 0a. .;~ .* .d^ ; . t"o n"l d ,'c\-a i 4l="o ^ ^ n .... ..- a len ^. .... ... ... 4 'Q I e' *O e'IP- 'RI M [N TO,. SINp
-nt I I u ne IusfV pas s I 1 1 ll 1 / 1%. C 295 7d ronn U O n.bi-ehmsAa el hote51 a ell.ol ?a y, 51,- HOTEL T IM A (_esd _l "-ti ,-s r ....an I r ,oIm a r 1 LJDO nT r rlor Na
T e n ser el u / r I / -C i r o .,. 17 3:c.d -ri. t a R T r i l l l mA y uR t 1o = .. u .- I h n n rL M0dr h M IOner . A t r i C H b t l l, v ,Po of n o p-4" n,7 d o - l J.. . P lI 1 1A c L. L ... .... ... r el e re e LaS. ....! .I A S
laes. FOB H-1211-NR-3 ...... 00 DE O -, I da.n s % Isi PlIzo A0'o reeren i aj A]- ^ 1i. I IIV II I lg lr -pa- r.- ar o ,' ron oJ sli C .9.' A dr '.* M,
Itran+ME .AD ,o |. D E .Jo, E N R, $ A I S P K T S +No. 64.eres d l n ... 6 1. o ... let. -- 1 iI"I- i- -- - i ... ...-99M i tL5M J -r5 A- r ll ,n H,.1 f11. bri,reror e ~inctei* dVccla ned erld a..l No DE D r$1,0 +' "I+.AL Nacio nal" V/Jrena nlra 359 cai b)o.- t HpJ a be n .e .o Ir ar anML19 a r-J, 8 Vd p.do ll-', II pol ,l,7 ~ l III.I| .Orn -1I4CO) .sa L.. .r 63l6 nre G"vl --
126, ei.p t,: ,,1, t.fo,; ....... *, !- Tfpll:~ *r.. n l... l'. ....... ..... ....S Nainl re~~rl aS s___ s _____+ H-rastamos~.H8421- u. -7-; iih0nel PIF.SA/A i n: ll AT AXL. S PR OI-UIcltpONl. St A LQUIL0 n *par'T~ment
___n. CH 3 -NR- '3 ...... ,",r;.,;,,;" m "- 1;..... .:!". on'P g rOntOi a m O de SnOe a a ,os I A .. .. o' ^ tl n c', p rs B c ~ i RIE O.P E .- I +; + n i .ir A D.Rn... T,', + ornrc IIB. O '' ^ *''JO .. h++"b"^ u I ^ d^ t^^ ^ .. .Td. "m" i r a '" D~'+r'-'' .O"C
. . . .. .1| i] ,_ ';, : ; ,:;,,+:' --, +.!., maraZ s ko pr oe o ns a pes a -, ce auu cu+0, PID DI tR P^z^ o SO Pl-OS a J =or~ emlP.' ,d l ^ :,o r^ o^ ^mel,$21 In lv enra frente'*" ^ N94
tltr uroop 5s ari aarnm *L Cicu- 'co a * i e i t c (.11, ar mt en o lu n th bares.L a La , ga'nttza' mr i.tem ry+adulo n s a ir" ]rm 'e n 12"3 Lom dt "a "nl "H-17 0,8 3 )inl ----I"7T ~ a ---
Linqu.dtni d 812, n l~r t n .... lu. I urJ I _. ..._ _-. -$a + -4f7 ane Uama' p IndsJ+aoo Mn i-3J3 Be aS sln+ an e r "0"de C +m y + ]~nld 'orprada A dMin+tTll, ,, a 'en e l f ... U,lda Prco plt.... --------------L -----* S+ ...;.., ;8+- -' 'T E T S ~~
iro40 lle un nRaa ,n^ ^rP+I E -- ^ S .. .. .e ^ ^-- m14 '. -- 14 --1 HOT~+T~lGO^ LS %'U$'S ^ -. .COM^ ___ adne n i~lN | 1 ,a0 bn
^ S ^ ^ ^ *; * *;l7,n^ *l p l r T el A TE E I O Z E~o ^ .. .. 302 .. . am t... ,n ^ -'d : .- un. d eh on ;";. d s a *; n dot er m' a v vr tla cza namt lt l on i ca0: tq"' *aa a I~ r a n e ap.,,an*' ,erno


F"L~c" d'^^ d5ONRD7;^S M-- a^;^^ b i;p o(ENUSRS ^ C rS ^S il 01 ql AgAU T^ 1(. M;' Ii.^ I
a mdern. 2 has ua.^ suagen. r. ca ...s u.l. V L L S oayor surt od e conta ... G e..n.... .1 .) .onbc e- ..... ,n Dr. Jl "r, ; .* ....... 0 ..... ,,-., .... ,.it]DIF O CO L A"- 7 F,-
'I ,* coe.r-h ,%o ia t es ,ro,,'" mri~- i matls. majl ree sat o o aa cio ls ut. o eyo n-carte Ox".'r tu d. I,... -I. ..I.E rurta cn,?a

^Hun.Onlln d 'o'23 pel cta '1' Nomentsta blnesn a ba os ferme as. Normale""s.n"LIr^o*;.' etc'; Taahi a68, moderodo n r S-lnncazn a-l"'"*:, r:,11 .'",;.' hu-"ed '**'.^'" ".{V h""e"S. p'" n ; -"" 222,"' *'' eull a ^ ^ [oco d In Tole Mo2902. .\.l'47.'e .3 J
t.. 2 ....-... ............ d... . s ra, ios S... 5.. 00..... ............. a ............... A.. .am v y'da 6 a 1 6d..... ..
IMn t re k.eV na y Tu is ny i- - de l n y bares v. C J"na natuica m y u o -, d. Snse06.n J re I.i Nen.0nn 12a. Lo a d.e1 ]a Unda-
-4lz HAK hr 0 -NlK JCn. S C1CI f l~ N ie DAR ENTRADA asa1de os Iroins etaJs- Sn ante y dne c lo s y d l a C ar 1mos o en e_ ... 7-,1,I nn SE ALUI LA
KEFRIGZ 'O--NL.'R PES T tcdlT, DE| cheq AVeO. .Xo,, ca su a Nadel.eD. f N t l 0-- HOT I EL C SE-NeO l. pisto:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F PnEA ANS. D Ife i' T-Enc;irnI i L o.nj n in r., "., n Io.- tii tfn- I I i L w L I Jl k l ri n n-i rit B 11 '-n r pin e l
E ctric de ipt~ d ...... ... Jd. Dlrd %.. h .' ... Pa r Tes .A-o,7u 0 3:1 -762 EN a u a em s -5 8 ,ObRA s- -tc..Tr1 a .... HOTEL -" EGIS" o-- ga-CAAN SIO N DE O YS- ,. o o, ~ Ocins. F
U.0n. call 6 Wn. Cored l y necd1 11.11 nlveradero.d b+c ensst, Frr.
,11 300.0; no u eg e tnronen L n- ,h im'.... ebeI s ofp' r b "I H-6341-6o7-13 P jdo Colonee u auan hermlas Operac]i n-IO familiar. ER" 7 O-[ es mo Adstarzll ln orma: H -6 eC 'I.o r I , "d.. d F N rS 51a. ,o, San po 32 p.4E3 2 4.- .-l r O Fi OaO SrtA- DEa LA En 1 oila- hotel 3 I2
H-331-il-2.d9-7r 3 aic. riatre oco o d Pe an- h blt on c yap Irn~no tos a ten odos n IllIale1([-P..3 \ h -' o H ;9 =
r,-3 y25.6-dd..so2 0 e! re -Ionse a. V-,'I ,iot -$ 4] N. All. re-- Ino i. r-- c.a ALerto lLs e bl1 T %rn Ft d-k. nn re IfAnN
+ -6"22Te6' 21 an L zl+" 'n:+|1 !artile nt1 carsoern co-
--- ~ ~ ~ ~ ~ IC nico a Nationa 1T~ AD- (' 6ENIT7. ;ilRfn 6-509 f-trol'd cmnad bh yceo pI .. lx rn h-28- -n hn.a. idt e|brcr.CnreeenREFRIGERADOR ES O ,-,Gd H d "[. ] rT ...... oL, tF47... 11X H-IERO--. POaAl TT 1 ,,^R La on', R.1 I"; so HO eL n. rll H~~lB'.'l.NB~ 2t "td" V "'a-B o:.rmrefe- imf A] D i e o C-u3 -7h- D i.n. E -^ 1329-79-3~il '19~l- v ** 'edjli A btire t.ai .ir mr? M a ni icO A a t

rintarim a itoayreaam,1 r-5 A IOSY PRAO ol-.d 1^ mi ^ maxo ^^~ a*^ ^ ^; coHOTELc' VIAVAT EN A PARTAM O H 70n42'- 26
dn5 tc. E DEn- Fc... d dI OF,1 A al. $ n 'Cr .- E La ,caentena eR eny;A91 s a d, e u b arc h ue. V nl b 'u e 1a ,r ERNESTAT A D LL ner. CELN, Grac1a. A- t- A-10I Q- nLAWTON
eA~rHt 'a ^B bl nchl o am s W-049.-R F^.1 PARA^ ^ Bu rIE TA AMPLr 75 PRO ES RA -aj t r s PROFIESORE eslan- P R ST M O !c ,es, .rad 109"u ""^ W W I.'^ o"^ ; '',~,"~ <.>"'^ ,'':d A cad.T.- r-t)os PASOS I mNFA toA
l~a m jne mara~. e~ e a ,| l apt F,-13, Dnr -A r. 4.Zdd ,r reha, dI rct;n e e e1 9. 1a 12,- Ve d a do ed ifiaCpl i o A tlalS /-tit 1. PI l aANO e~a S ~EO, VIOLIN. GUT A.nn me &- on, h eA, ,u r :rtolsc n bt. pth l,rad. M ., 41:"
t E R IEsR0 A DOOurt N (2ES "utna a dem H -2.rr s a n ar gn2es :m a dGrin Sorla n e odr 45 iDelpas t me~n to H31. 0O-2 4-85 1 0 am tr ,a F~ c. Q $5 Do,. IngTe,. Fran.- ces-I, .. L- Io r n iIre ld s nn n A b e cin 1-h n, t hl n n m ut r lm W AD co. L A Ha ve en fd r de uate.sb N O .
H-454-NH-ar,, pilct al t o. r Aas ,- ro.vel, rm nc ,,& $4 t.00 cn 'ale. ,,,H(, ',2 -'aJdpti c 2n O'ar lN7rquidamo s d e cFus e- eto, s re '. ,7- o tour po ra doclh.. Ee3s-om-ue.s'Usl o 1-i.- co-.
or-, ""'""C" a na, rB-4971 1, CA et,,n 04 dst rlao Is" nf'.rrv -1274. aPro oe imns de oacn.10.52-r80c27
H -m a, -. ',, Asen ,c,,i..t General. :, +, C-39 79 13lu c ('ah.mnte JC-,7e69-64-)15 .J-on.A W 'L^ I~OD RX
A -2599. H| ... 6t, N,,:,tD.......EN.... .O,,Scd-.... ..d, ,,I,,- to.... ... .- c.AON -"N N O C-- -- a- .. o s. an e "e .. ,o e ras, N4
,.- 41. .I., pnba, ,17, ,n "r ,r,,i ...d.- G-5 Ai._ L S S0 t o a n o p A a p .A- I' Se .x g n r eeno, > c-.ti ~.s. ,,
VEND-, POn MS od- nrEc COM -vca. J1n t00 f..nan '1 "r6(`- 10, m u eb ha, ehnid n- aht'c drIltr.r, p0Ann,...,+llec'v plnn, entr
pltl m n nuevorm ,, re frig,, er,, ,.tor ', ,C -1u131-59-26 c ,Ia Ie, de (ba h el s ,,, a "1, ( entr o. Rp- r' 41 A uz,d ].'1"o.. c en, r. nlorann:IT.,un.o pl
5, a 'NoCqo.-..n... ,,-it. DrE,,,,. FOT,91, ,-" S anr 1 t .eio loo r G nl a* o , 00.Jl o 'C. ,.t-n m'n '
As e6tral ieai fro Ind e 1] 17 o DE9DE 10 MFNO lgOS MOLES NO ,1p1a. ba)... Hpp, a.. 1n5ef MLr1948. "I-t744-Cto-0 in. |L-I072 OL.IT .
1269 esq "a 2 -\"Jos, V ... ondl +.y .... ..d.. Mo ta ,Kl'dao, Color l _6 R~e 123'P~ 4- 1 oo-+-. 1P658 el~aAn. ,U +. EL E jo .. -, .. ... on. le. L 357, e. e. Anh ...."`V Sue, anL azarot 663-66. f O, r Graso.
as N to a ,r c -31862-6i n.das, H-334 He+M 'n~ Dm ,~ + .i -6492-15-n19 C-971-79rZO J o (rRhb1,n tArAN a SE AL U B-3]osc aon.|Sebaloluta
baclstle, H-4344a ~ lo o-NR -3 I -" n henet d -o oeasag no of rant i damc e D uent sal .m lto s fai 1-ok n c hr o 59ele.a 8 '- tnE .veeH `-f~r, StaIm a la. -edr d;'g o sFtar& a..co
e n1r'. 1--.S 1. PROFESOR L GAP CIA RrV-. E neReO. Pt RE- or1.hoadA -nE II 5 RYE.I H-46.82.2c-8fi a o
In. 'C S I dnj .....de... .i
REFRIGERADOERR DEE A USO GE,4ERALiRadus n'hlhr- 1'17,4r,. %,,, I ca-iHO902.ARsquina-aINu va del.quien Juoo81-?ASAS DE -OMIdo a4. W, a. apartbiuennosmm baerrl
Elcticde11pur.d ",,,, r a d- 1 liA hnD caan e 1- -u P ilar. l.... 12.. 0 le ayuda ,,antW-5932, Obds- n H TErL "l ,,REGIS" u`= AY MDA .4,.CO E ORYgE -v s lend d er i o La Raiy;000 Cncs
endr~ R rn ie.J 71.banilo e- p,', n p "e'ri Tropd ~-l- SlA T E~ntXP Pli. ol,.. Ert. TzneM RL IAI ONsoC sqia-1yetri.Ina. :B,"l
j -t '.( NI2cld d f,,,, its0? d., 234; 5-4 un.dorEn h biacons */ Tamnto a C on 'm d o con e lla d .. c lol.ina ) (:0-9, .'0 re o -
I na''l un.apmialeur n, s oranre+r. castbL nIn-.. ,uea..-1, ".,, M agn fico part ment
ND N O I a loecno' n 667.. ....... ... ..P-.. .... ......... ....noi~fno- r;- n..... ....ivi t .... 0....f ...id- i pur ..... .. ."n
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -9 C11-12a~d~r J, ;t;Ign .e -,191-~ .1 B.,hllhn ,At 11- ,,allr T-r6, p'b, ch.,, ro I~alz;.a 'nnnx-Tnm p r~nrfbwa, % ta ;snl .2;;}, ,,-ninj H-YIri-gl- A UIL. ,,,n IOr 0. 2 hbGA-I,- W= Aiw n
DI jT ( D14 Z N TH H %Z C A D O .... eO Hf ..... ...... n.... ........... ..... a s, t+ ,n
aarao n ti Fn a cllta, d es e, a, n' I r a N" H-26-6-20Ho55-2- h ,n o, Z la~n omrqe p, "` a1no. ,,'nr [. i-6 tljl v ,A-.c4(R C-910-79-C19e .
%a. no ern112 m. ,,A 8" Vnea> to1rha-1oFto 'oc1d lt.,Cont-lAtd. G O-
.... ... .. .... ..... .. r _P ,.... ri ... .A, ..F- leiO $. .......... .... ..............
( -. 10 d 0,-)ob p N- -quin.n G, n rl, p..., Perot Hn pl60 C.12fl Jon. trenaoFaltoca.eQuimoca ng -cld g 'adeI flad 'I."
,.,,'ed- o pil- iao'. ('omno la H,1T-te.no:a,,ldIt I- -t,,.-1, d ,r a
dnr de, gan ol m bn t . Pa t.q c,Ie. . pa a r D + Ples . I \ R a io P h lp s, lTO.i m a e t a o n e C r-I ,,o inb, s ,en q 1 2. tu ,o ~ i Sn r o, I I' l H -mc ho 2 00 "N'1 g ., a T,.~. r .- . ornal p r ar e t ,-O,, ,,4 ,, -
Rlo am r i, mn e b ...... rn, n, er. 1',eEM C NnO DA C, ,,A,- II ,-e. I LA Uo; e+RA A Be a N o Ain c{ivmn in .m ,1 ""i"' ,

e~q a 2, V dado.m ens ales. C am b am os v cn -S o.L...r. 2-5-r n- b ai 6 b a o......e sinMi........a- 1 ,....... ... P- ,,o, Io, V edo d o, seo- a. alaoo ilanrr apn 1 t2 -
;11- ,9o6 N R n u2a v a A -, a a n a n ,- t d o ye L a" d -.1 ,1 -n pn ,oto. ,o a p e ,. on nlo Hb t Va i I -n y- -, 1 r, m n tot-o u e iosd e a l -8 o-2
d e m o.. r.. i o.. . .. . . .., . . . . . . ..1. .. ...00 a l a d a t n I g u As a 12 3 a lo ad.... . . .. .. .. . . . .r I '. ." + .. T ll f A. .. . . . . . . .. ... .. .. .


- d t." b-inc'o*iu> i.;n ,it do1- d I or, t y 3 naoutaciotes. D -
nri, h.nn n.." oi+ + i h e..n co *i- n J-o, cocina dega. s sorvida n cria-
La Sir InformK A N" 61 dos N ,qraj2. Iniora, do,
__ n-ii;-^ encar-ado.
SE, ALQUILA eC-974-82-31
e 2n 3J" i + 1,^- n(o _, C AZ^ ATCA. ALTO F3a-
L. r -d.' .31-E2-n31 lmrT1. ,, b Idon + o 2 "11.-do-e '
- -1 1.1o e, bita-ones, haho c-mpleta cocina gas.3
I--+ M'eo n=+hr Po o $8000 roset% rnuchn drtalieds. Sin n can laral-
[otr ,n M 293. o et t.,a.'~d mi L-ntiblo383 y a r edt. C.lzad.
H-T.,-P -1 A:,,cmaran i-463g-82-20 in.
A1.qtl a 5^22.00 AAPT',+'EP.'T '" $2*.00 APABITAMENTos .SAL-CUAKB-
R P T,, IArRzT56 N. 1 0 te to. o,-.n HbaF,, on e. .iuz. i3ha2y
e tdaF A. I|,a -6t,tn h"fn r3' --'_ |hi-a + pg,. att ,.ot -m or2 cuanroa. |n-
,. .,. a~la .' n~r" tuta 2y 4 ri-pcnd' ntc- 35 0 O .-Ilie 5 "Edilr,.~
nRod,q-u ML-Mf89 S.)adIud 15 1;. nltlez" R-7arto Habana Nueva. Via
H-211-2-812"27 Blanca, ruta 5
REPARTO M".ARTIN PE] EZst tot' LZOO ,Ar-
S 0 A P11 .1- a1 T a m-1 nln !ALa. SnE- A Q IA P E 15 P R
nnz.b~b1 rt(:, t.ra&. orla % b'IO, inclito Sn/:h cnm dr d oi.da hahltacto-
Ser ,da o 4 nt, Cn~al |l. Pre. ne InhAno mteralad, r-cina gas. Ave-'
aflvd~r .1- 'c l L ,l's -;,, IIaN t In,,, Cn- n1 1- a 1 -Inre 12 y 131 Crd~ftclo Aagg'e
mo0zell e lzn g. d? 2%a 6.V,cInr P "e I,, B-21223 ,P . .


I


Sum~r y ral-,lar Portatlll 7 mesa. ",- L-" d ,M oaT 1-12G4 v-v5 M 2- ,LJ., H ^^UV .V
I"ros y revendedor-. Reparacione s I c imne! a onrn'ra nier,, ronable, r, Vidrieras y Armatostes Le brindamUs en prdstamos
lgualal Adreas61rao de mano y e~l~clri a' j'; 1. 17)1d ~ a lS~t ,s - a, ta-n:ao edno ~ ~r.
roa. ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Srtcoe ,roaoe ete -qd Il u~e d Ia, p ,' n,a ... aS n... de nuestros elientes. 24 horas
ril~ekl. Heloaje par. etitra.a Y -lld. de r .... H-tO90-60-26 .... ,e ,,r., ^ na ler glo. San para obtenerlo y todo un aho
ripenr~bm Mtmdgals ,n a R,,1 III J- dCbln'n .bn.zad .1 one.O H-17.u.2-62+3 para pagarlo, senior Pastor,
,Il S, cil. Marcoa y p da-a, para adr H- pr,, g -r cani:a, n >..Ildrtdr dr p.eo ( 'O \ ) GAS -B'TA'PPAN Y ". Oblspo 302, apartamcllnto 703:
A,.X,,1 .. .. ........... mi u .... -. k ,t .1... ] F.2 as-' I,'-,'+ d .... .. -niPo,.,- M -6406. C-59-6-4-3 Jun.
A.l.l... ,. I . ....... ..... .. .. ...... ........ .. ... . ... 3-.. H 21. a P,, re, ... P-o ....
I. Rey. A-9915' v3, NO L Tenlen- ,1. V,-nn \ l n-lona FND O EN nl re ro,'a rrn \'^ 0'.]^"AJ tOY DtNERO E8-HIPOTECA DrSDE
i- ~ ~ ~ ~ ~ ~ e an5i- n r, r~fc,11 ', aritual+ -e rn raryntla. !,.
cag-78 u~ ent ,j, WPlar bl ncn , ,<, , ,, ,n,, ,,,jnr p- co a cnal C pla, -2.2r Ia ticad 1-a on6- infor-nne -'. V Id,-
Pi | p-I 1-- h-7 I- N 6 \ n, o I.nnj e-l C'omere b. )',
MUEBLES DE OFI INA ..... F.-1............-- 1 ...-.-......
Cajas caudales, mAquitas es1-1-2141-62-2 6e D A 7 ... 2 Es-su-problema-Dinero?
cnbir, sumar y calcular nue-i N o* H-PA-iI. F "," Lo Damos sobre sus Muebles
vas y uso, protectores' che- Manrdque 567 esquina a Salud s -gir, b, dI or, I- ,t ,'El a. a brga,,o A -Cle23o 512.
q u e s a r c h i v o s a r m a r i o S A l l c -,1 -i eo m J en t er li d o ir n ,nb n oJ'h-l, p l a l ea d a I co p a *. ,i bi r ,h li) o i % q, a H F 0 ,. 1 6 6 V ed ad o dI
Stcer', ~ ~ ~ ~ (i tar-etero "r.dx" c :, -, Crt. Othon. mein. TA, anlXl. I lan_ erll e,t"'o, 1ma 1 2 n a I p. in 3 .. 1. d-eare
Stel, aret ro a d yx d C :d ", P, fwrr,~a c-dn.dc I'na. tapir, e B -'2,1-4. de 2 It 11 -.ltem det 24 hora-
bu r6s 'y villas acero. "C asa 7- e .rr ......... em o t cam bio. Acepta- H-18986 62-26 C- 7"-" 4" .h"
Gonzilez", Compostela y 0, . . .. A 3 E 1 0 -4 PL ''" .... n.,,o^ V ERT I AS MODERNAS. I,.E -- + D N
Reilly. M -8638 y M-8081,. i ---------- \ an"',h.i'n; 1," ' 2211 .......
H-l4,36-57s-2;l AF AFINADORES ha ,a o, .... .... ,nd, ..... nur..
CANOA-. VNDO uNDEnwioD-$. AriN R pr ,.so n Obapia 113. b, H-2..1+-,,3-3 Sobre joyas en todas cant]-
GAG : ED N EWOD S5 A NA OR .. NO: DESIFCHE 1.0. AN.
annlfrnoid ..... "Ubit .u' Modrnic.. py r..... Ae- r ho - dades compramos y vendemos
ma.. .. ..... ... .... ... 9todrnc .......... ....Pe'. I. -DI E () I T c ev i.A tsd. . .
Cr ce1'101o." .... d. I a M o . n e .. .as y toda clase de objetos
I ~ ~ ~ ~ ~ l~n e _- .c ;e'i ;l ncia yeo ea.
01i ~cf I. 'lt~qiaa" r01" L e...' Tet. A-4n3 vIiic,a S de valor. Antes de comprar o
.... 1o 17A 2pAr p:a,. 1" "" 1 *, -.r ,n.dnr. |n 63 SOLICITUDES vend-r. v;'slprnns. "I.a Favnor-
--. -- AtO "I tip~ (11' 1-1,11. 1 0 TO- '
~ ISTEM A. ... ....... .- I.... D.. T...... .- .......... .. .. .. p ..T.. [a Ammas 166. M-3315.
n~ln~lP** lln dnr .,ea~ien g~ad ado h~ntPa. S no, S ;n, 5 t a S:.n..C_280-64-9 J n
SISTEM A DE 1, vot,. ., S.,Oco. s7,nn, nt
Io l ~cl Dan u,,., N-w York h,,e -1-1-r+ T-1-fdi-,'n B,-n. 9a ,--

INTERCOMUNICAGION . . . . .. HI+^ ^ "PARA'LASDMA2s'
Electr6nico '!Teletalk" 17,1;fito apartf inicnl Haarabnt scor7 INTEREn PAbA LASlDAMAS
Privacidad y alta fideli- CA r .N.OR oS .oToN TERRIER, -P . s 0"t ......... %O... I A 'O SO MBREt-
k r h v s e c io is i- ib oina,__ l in,ua Poodle. lerit'mo. : Stra aru $.',0nn at 7', Sin~to, S- _ez NO .I,.'.. L LII ,' E~) -In, -ol;
Archives., escritrioS, Si- P rl r on".hle", eturar mnte Irn- Olrn, I Gomez B-294!O i- t" e d.'A". Ta. V'e! nl v
mos el=tque u++te 1871 63.29 1--l A.WuI 211 -r eparn o nn S,, i -
las, etcetera., "Art Metal" y rn-ryll_, It-rt. Call. .. t n n Saq
4. H' Rpt. Poe" Bull 1 k Poe1, O I 'I O N" VO yED-ADO. 1119,.1100 %L _nH +25;-In-3 Iun.
"Haskell". Grlbadoras desbni" ___ S Pt- I -- 1', p- o 2 A B..r... ..b ...... Ub ..l ....
do electr6nicas. Muebles' do S P N OS- -.I., in o, d,'lI re,*rtn, paA Foni.. MARCE
-nLL N PEa .r fabrticaet~n. MAndez Pen.eFM1 H~ nrsr ~el rrmsx n
caoba cubana. Tarjeteros visi- I II. .. .1 ti. pi .. ..... u,.lt
bles "Postindex" y "Kardex"., T .I\_,.'" ...I ',",r", -_o -,-n, ,] ."
.. . "r,, or- r, T- 0 DINERO HIPOTECA ,..nt "c,. pqrime pI,,, Telefnn.
Archives de acero. Cajas de To-;'.'J "' S'.' ; ".1 V........... pr.-'Wr,,.', Tnmo s7ii. ooo() *n ... ...................
seguridad en varies modelos.c ',.,r Q*_ 11-10('7-111-1 hili',. dds oueai xale12.. r'O00,a.a'r ne' p -Il" rELLqUERIA--LADTu-cOLD W v.
M iquinas para 14ancos y gran- v tint t ,HnoRn%%s -nOXER 001t,%- -rnloi, No oterm eduri..o. M-. detrlal: ,Ind. f1. Cri n uo co nv ^ tun
- ,2 1, 1~ .. ,,'ta U C C V r- M -.I a Bo-072. H-21A3-6L-2 IrrIent,. nb,0qul- -n por Ir.qu1nn1 i,,
des Corporaciones. Maquiinas In, de ] 6 a d I n CrlI' n No 'Ill. 11,ln- ... ... -r'retln d mde iann San Rafael 317 nnr n
de escribir y sum ar "Rem irig- r. .,g no, su..., H-1 7-.1-27 SOLICITO S15,000 AL 7% Nu-.ja. -__1,- ....' H--62:11 I7 ....
to r" "t nderw ood"l "S m ith" c nim % os r-PAKOL, -Enin rADO ALTA ^ Imend-... edifi n 4 plinla i p....-,
e wo d" "Sr I -- ...... o.r...... ......... .... met ..... .... 114......... Sato Su.... V :/i,
"Corona', etc. Bolsa de Mue- r : I... .,; .- Vrln+ erirdu'ria "Victor,"' $27,O .1 7.0/0 Edlilcto aparlta ento%' VILLLV
ble de Ofiin O' eily 4 9,Zapata,..,, e~~Inlin.,a 7 a Sii tn 5e 221< OW 'D Mulrioar
blues de 6ficin O'Reilly 409, 1.32 S-10""..0011. A 'o P. Ediici. a,..p at.,,.,,os. Go- Extirpaci6n definitiva de los
frente aA L a M etropoli tana. ,- 7- ,- u- t ^ro -S 9M^ ... $9_ -- A L- -8 %- vellos de la cara, m uslos, pier-
nS-' $9,000 AL "as, etq, Tratamiento garanti-
ytn. rner --nAd buen I 5o od 23,00(1: Saonta Su~rez. $29.000. at 7.1.2' zado, 20 afiois de exitos. Sefio-
en $.0( Gr~} "zul.Kin.2. V1. t~o.
RELOJES iGISTRADORES S2. ^ ''A-1. n.. difici. pa lr." IIntos,. rent. .0 -
-para personal para distintos', Tr.T'o. H-ii8o-i- Jun. 3 o $.ool l .1 sw B eiiro, iO.Oo l ra Alexander, Tercera 405, en-
usos. Relojes para serencts, etc. .I 1111i .-. cl ri e~o eni,. s=m. i tre 2 y 4, Vedado: F-6572.
Mobiliario, escolar y material ecMATRIALES CONSTRUCCION BO-o. H-7--n-a ; J c-.,-0-.4 Jun...
^^h~rlo^sclar^ T1"1 ''Y gFECTOS SANITARI0S ----------* -- li n ---
didactico. Efectos de Kinder. -- TO- ----SE -N-- OS-- OFERTAS VELL0)
girt n. Entiepaheria de aceropcsmsll Para son- LOFRA
para~tieridas, almacenes, ofici- j clas altar calefatcc 56n. de petr61eor. HIPOTECA Extirpaci6n complete, ga-
ras,%ib~iotecas, etc. Gran de- i 421. Camar'socoarroV.l.1 cr/stlna No. DAMOS DINERO EN rantizada, vellos de cara, pier-
-28, -.149-MC-2, FN L.A HAAN T^^ tErARTOX
partamento, de muebles y mai- I Won AL ; ^ T .|co Po BE ,IRKS nas, etc. Ultimos adelantos,
SiasBoa TOS VARIOUS i"A"SCARO OPEIACION CLAA IInstituto de New York. Sehora
de Muebles de Oficina", O'Rei- 1 VS;TA PAR INFORiSA t Garcini. Telefono: B-6725, Pa-
lly 409, frente a "LaMetropo-' 2 VIDWERAS Y 3 SROEDO CON I drc Varela numero 3, Plturas
'lsador-'. Se' venden par fml,r(-i BANCO NIIPOTtCAIUO MENDOZA '
,. htana": A-7743, A-7744. 'rc^li del local. Monte ,-1, !^'! rAlAClO ALDAMu. TEL" A.'. BeIen, Marianao.
C-74--3. 31-7-at- l C-1077-H?-30. C-209-70-4 Jun.
A,


Iri,o n- e,9 .aI1I. S-n rF, - 111. \l-
hOta 6 F-ndacion y Calabk'ay, i S,
Fl~t a u, H 9 6A -4 T A -.,
77 ACADEMIAS
MATEMATICAkS, FISICA

,, e A "!,! 0",a'z'
,.i, \a~d-, La=, na- 264 1-I.)ala
Pf-" :, H -2??2A- 77 -:,A
ING6RES0$
I-- e d


{C lI I tI"If 113 1 etre, C.1 ad. y 9. Ve-


dacio. Teleiono FO462 L. n- 6,,-n f, -sen d, La PA- .. . . . .. .....t-3 -23
H"7-7 _2 "" a- n M1(d S ., uel Habitat' -
A C A ,ID E M IA M DDIN .A M TAT E |TIC A S .. .. ...- t e n tni.-. ....o d o en fo rl P, e P a .."- % L q i I IO I N A P S ITT A .M E N T O A P A R v A T'-,N T O S D E L U J O
,l,, b-. ,o, p+ ,. ,4 I .n d n snus etl tm~n~e u r
Inlts CIA I- dl--as+Conrtablitdad A V le b0 1n1.or po,-o dr 2 hnit&o
m~,nk ar, 0 91oorfl.. Increto- Nnr .l. -n" J, ~ ,,% e ,. udra "e ...2 rone,. baol', rcoena. cuarto y servileost
......... ...... .. ...... ... HIE -I BBEn" ... ................rtrid .t-. b$. 'a . r.. ...., .....a
,, o ,d,', ,'t'"Apo .c" t0+, n H-187- '-67 eal'.27 csgad. H-471-82.31
denas Er H-77,51-77. .,,n r35"0 aAK DD ii rnartamenta n MODERNO nabp,;',*.;-.1 ',1..,.*1'*" l,
7fCADEI RABlINA PRADO 161 -a ............................. '-, '". 0.. ..................n....
LACADE IA REl m.] s modern de la caii- W,',,'',o.n..',,;,,a .a ,,. o,' C, O X' r' i 3i 3w
(I, gt T 1,a 0,1 e e P.a .'or
lal. Alrc acondicionado opco- ......, Pre, Iad,, .. ......l Tr lar",- ALCIL.o' Ar- 17 %Mt F TO. C iLZ1-
NPtuno 412. P-n T, Tltfono M-7A4 5C'_r h "[aI L,
I d 1 0 r" r tn o E 'r S .l T e n e d u r l T. eT n a l P rI A c l O S C s p C i a l e s p o r F :arl n B e M O'er l l ,n a it a. L om- A v en ld I; \,. ,- , i r A l m er,-d I.a -
^u.r' Ci~crfia'i,' tn preso., la E meses desde .50.00. Telefono y :.1o1. te" rzJ' r....r .n(1- -,,..s%.Isr~-
cuelas Unier..tarla- Exptalmost luo., t -Ila n o a a a--- E ||I TEIRO. CALLIE G No. Jej$M,0. plants bo1la. Inforr-,e P Soe
pro-.ee-o. d t r.- ba o privado en todas lS ha- ro-r're 25 27. Vfdado., S ule a "I'H'r. ln. Wl-.:,1
cu-dw llA _Pta" o. a. mcrporacion de btco e ~ v d rdpv n -,,.,,woo n 1--A, 16n..a5. una hablta ... ... . .. .
C.o19o- Aad' M nue reunion re-, bitaciones Elevadordia v n ". --.... ...l .. 1 .. ql oi.O ILO FirCro P41R TAMrNTO
,-,,rlr-, r.l -h.ron.espi nd-roam
"..... E-;<;;2-77 F CASAS DE HUESPEDES . " "l'- :" r,.,,,a ',,,"
GREGG DE LA VIBORA .-V1,T..D,,6,no T.. .\'tIIT.D1 . H-m
El+ ~ ~ ~ ~ i m,.~ u .)lcle de 1" 1 % .%min% r % -, r...,+ .'rN-Ia-1 -.F% -.. : j2- I..8..".' I QI-,,, 1O LtO M% % rrl -pf lfrL TAK R O

de Inl3m,,es. Te- i X-2117 v, ,r ' j.
__ .... .... ... c-..4^-,, ...- RESIDENZIAL GALIANO v,, ,,/11n %injFR'n r, R T-RT 4,l . ro.-,^ r-RIor, ...
ACADEMIA PADRON .. .............. "... -. ..
O C o b l d.., ..-....-. ,- I .. ..... n.... .. . . H .L ..rl ,,O .. ... ... ..
or ~ ,a.. r ,.,, T -,,-, .- . ,, . ..,-, ,.,

-,oCIT TE E O O .^ .."l,'. I =-.r ,- -Sl.,;T' rt d.^; r '-o, ^ o ^ o H T rrOI c.^ m;;^ll.a '' -,.l1^ "p nfr' Im lal'
p '"* -;;i -iG ..7 P L A 'c o 'D E T 'M O R E R A ^ ''L.. .'7 .i ;. ".. ...... ..... ', : 3: '.'.. n ... ...... 1 .'2 w .'l
]a S,i, aY. .'n y CreOlMIn P^ "r, ",'.'l.',r, l ';" '.". ''*T., '".'' 1-'-- C R,11,1E.-r. % G'A N ABO "


;ttao p onta b l tda Arec tsmut ba.io ;,;"' ";"." t:rr'.' 111'.,'', .3 I , .^ c tri .~u ^ r. l.:l l;'",^ p H'.1143' 31
r le.Iii roa n ge.B c lr- te.r a -- -- f lT r -ili lD_
As ndro Va...nreo le...., '-SAN NICOL.AS 4118 .,.,1,-oem,,.' $2 A
Lnen rdo Tla en mpadjl o r Cr p *" ri iri.>.nco i-m. ,H ai obro.rc ooai i- p ri.m r.iios cn i Yer 118 e N rou nvdaya, acetate, Allaenteg 51r l..- '+ . ;/r e.*l Dl;*~ o ,-, 'Ao';;^: .dl l fp;^ M;.. "L tJ.'ren "". + lelJ., "1337^j"

i..l aqr7l&- 1?4["" ITI' "nD l H4 I(; IO' r'lr" a t'P ...M "l r $. |'^ 1 1. P<.e rlrl cef opu M rHlj 1 u.J
.. .. "hZ '". m .9-7li; I- Pro.CIB tt, -,.u l l do r.l I oe njo d te ufic1
DN T RE Gntta E F nom eAL,-.. ,ef %F.41 I V7 'k'11 B 117104 -. ,i .. In-- A - __ .-t .I __ _h'A
C_11d 6 Tt 6-4I 6 alla. I setn C adM'. J 'T1I;.. Iil a IJli. 'aa"aL n- Ift 1 144
Al?. ;parta.nento 1. d.12.1,2 1.1,112dE. r. I.M .i e -,r 1 -a
H-2213-1G-." P,,L~ACIO DE LI MORTERA ,,, L=. L ,, w. o, rta.,mmo, ,e..,.,,,-,. Hl l32l
C-i-i 1-, 'Ol A irtl in.- 6 M -. ""H 9.8S2 o
'rELAS Y RETAZOS. COMNf- Pose.... -diA.'painlarr"."a'" .. E Arm SE ALQUILAN!
pre a los precious mis hal'os "P' rI O. ,ao vl~a r + , -C. pra ~o m~Jeo ~rerll
131 e aa .,P..I Pr'.o1 e 'ro ]r lF C .1L~,4ne 'leve a ,n,,-,--, orln|tu a.
en almac6n -- --importador-__Crepe "A." b-d ', "10a r IIeosCasI S 1 Nor 426 e, q ui
faya. acetate, chantug, crash, 1- d r c r ri 1F". der C.TAl -, To. i D 7 Lwor.Veratdsh
or 0,dr." S o "a A ^ .a aYP'-0 n 1632..
gabardina, warando] y Olin de ,.Hd-6H 31-3-80-12J.n. i -- KETO., L. . .. .... ..
hilo, satines ytafetanes y Mdq ^ tILo P481TACIO N IDIII4, A, t e o. ., % Er ,On imn =- ,nd-f ,
P in, CI vu'yhosm.o, u corn or ...
articulos. Solicite lista de 1ire- o,'ia+ on 'ofO" 0 tr"o' ,.l...~n.- va r + ,,ldo a 4 20 a, ~n4 20. t=erran lcublem, balit
omp hroier .1 ton exce/enle m id& 5l N'l a %Om lel Morcadh Unict, 24 rn-. mpl M 11,11~t~. 1 01mo ll c lls" '.E. nlni
cicus. Feldman Rydz Cia. flu-',................. Post........ ... ..... ... ...aa l ,H ...to w Oeneral ualc M .| Po >lr-dir"r alMe 1 e-
i ralla 32., ~ ~ ~ ~ ~ ~ Gli 324. mr af nuo lro r l0 '1" 1 1 '""t L. i, rot'ellria rae. Helpl 1 1 eter-idad AuJ
C-81-IG-1 Jun C-N .0111111.4 J.n i-INIl-11.-2 11 ad. r I ll &t M ll51 1J


P.igna 2R.


Casificados


Olasificados


Ano CXX!l ,


HOTEL "TROTCHA"
Calzada y 2 F-.2383. Amplias
habitacioncs rodeadasde her-
mosos jardincs, servicio de bar
y su bien cimentada reputa-
ci6n mantenida por gensracio-
nes. lo haccn el hotcl rcsiden"
cial por excelencia. Pensi6n
complete. 1 persona desde S50.
2, desde S110. Familia. precios
especiales. C-1 137-79-9 Jun.

HOTEL "ROOSEVELT"


IF ", I" I I .
r
Pfigina 0 (3Jalificadon DIARIO DE LkA MARINA.-MItrcoles. 26 de Mayo de 1954 Gasificados Afio AH,

ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILRE I iLQUILERES ALQUILERES 1 ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES

82 APARTAMENTOS -. APARTMENTS 82 APARTAMENTOS A2 APARTAMENTOS 8TOS 4 HASITACIONES 85 NAVES LOCALES !87 HABANA
-, i .....1.;1 -...... .. ...... '"' .... I . .. ,.. A, I"..." -%40 ,. ..l.,..17.1788o.78.0' ,. l 1.L0c.A. 7q ,....- ,I.6Tb .. 2 .. '. '2"7.,;78';.7"28 "8' 1:'-". ".".4I.'.,, ... 0.8In2,. .W. C-
,- r--,-'* ,,, .',ni18 .... .. %i.:8 P'88.88 ,",,,r,-.,I,'rll.oi8 ,.l,28 *.8.. .' ,,8,o.as o .,a L, oat I ,hr (. .. I A A .s7R" r., .... F,1... r ,o-7- 4 d o. :;,o r- k86,
-,r1 L .1-. L7..18 .... I., 2, j I.. 8 11.,' -828,.', .nfo8n7e8 0,8 F 1 r 0... TO. ... A,." a.-.l .Va ..
. .n ,'o, Do.. Lu"..'.1tIr,8.",81,' I.7,18 0.. 2.128. ...-xi- .683 6. 8.18 7..., 8-10 88,84, l hPxl2O ?. I2.1 ,' 000 812 4. ..o 178 ~g ,8]8'" [' 0 14 t F"r" .; I.6.n AMqL*H 528827 0,erie d 8 l
T. .- a, .1 .. -".2 ,.R;{I[rL ,. .. N L -I".,.nA .'8286.2.3
O,., ;P.r.,. .. ,. ,, A -' pI.l
_;: .. I.I i I X1,I "I h"" r" ,' ,:i -n`:''r :-1 7,""'tet.
..na ,ee~ .. .-In, t ~. -l.., t,. rD.' ." learl .| I, Im 1`u M-r53 22 1-.nt ., 1'.1., h.tas -un arttno a-n ,,. R ..vI0-11 I.4" .,.: ,f- ela I, i,,-, ecRlaoo. .'A -n .. .t ,~r do amr,a Info taI1
is l t .I l! fil on,, ,, o k i l l L -14 h t % -A 3 6 -1, -r ,-al n a n e a -- + .... r .lo e3 Ier e t m le ad n r- l A I T '- O A M I A j rpt .O.. ..., d 2
208wi' 1. 484 1820 .118o0801l* AQ10u8282 .0 801. GER ASIO IGO "R SDE CA 88" V;:>uLL::A,~:?fo 1 TF 2 .. -,8I6L0 A
cl~ ~ ~ ~~~~~~~~~dr .,ato eoutmna, ro 'j- f r 17.1. "IlIen. A __ -iwr I
p .ED A E d .. T % t T I /. . . . ....6. .. . .. ...%.% U I .,
do. I'"," ,.......... `, . ., 2 C.... ... I '. r 8l i . . . . . . ... . . Its.. . . .-. .7I .IF 2181: 82 m.. . . .. .... A. .A


marl 1r A 97 er ITs Ail A crr d Apt.. a.so p r do "ww', 1 ,', 9"9
u, I- Ia s -. 2 6I- r yn t 7 e n as pab r l he x *n 4 a l i a r t fi e pI& n v o n alp l -c. d.,- l N - e .t c a r. o r a e t m e l 0 n I. 5nsri 'i f 't t 1e4 .-). I, -
.. o,8..u.... 72648 ,lOIc &eiof 0.00 I888,; 7o8,,,.-orr 7. p S ro. .. I ...-..... .. 1 ............... 72 p 3 hal- .... ; ... . __-__'_-. t.. 2. t.P..,V r -030--B1 r_ p ..... ... ... -245.-.... 26...


mln Ba Ial 41. P. .oil t5'~e, Tufltpin. -kptodii -na. .- Ia i'af patioLi T nni-fB cosJ ,,, ,;cl ,,, Ha'a 17-elmnl 4: 27
i- i Il 8, I .;-- h~~o -fio -____,-S !2 ni p00rooooo A.7~2O4~O.O __ .. .8' ""I..2 -. -. VILEA M'I-:085
__,_ 1 ternre a Mine- y- d 8 ro. ar 42 73O08-..'. 8. A 00dT.O ; EVN 5 887 IT22


_____o Seca., hMmo W It lr. Sal.rln --"-- - Cuba pru Il ug s - sl,31 ,O,qc in. _. Frent DE raPa a C~la .. il& lrc ,P ._p a ..ein d nII .
--n7 I ;, R 0 lO. ga0. en. I J.-A yyB I, In --r __ n r D13 11n metr A "
,ene i" n. A nid. .ri, 'u__- ___ ___ 1. L o_ -. 00 r ..7..-rn I.' .o o.r
ALMENDARES Bn08812,4 % %v7 A-11A' -I'nf %21 PS CI Z paso, entle .1I 7280 y M;707 6-, 7 1 C;.oo 1.oo :ooooooo l471 0-4402 0-3 .8 1 Jifom. ..;,r *op 1 0,A, 8880080 ne cr 0082880

o a o dde6 du 70 2 e os 7 s a D CU AT en00, Is Lra 3 DML. APE TAL M', NTO PLANTA T 1AJA -aUt1e2. 1 .- ge IO A14PLIdS -_ I _ 2 .87 R! 2A ..m. "ib, terra0's u de,2 pd


.............. ........ EDIF II "d Nfo 4 I ......... _ ......... .. ...... ...TA 0 1 ................. a ... NUEV0 EI~ iI
rI Itpoot0o ero0002 $00 do.br11818 S -1a 1 A 8 0.6o1.48-33
7.8-'4--87'; 'oo, ko 64 0 7 878 PLASI oo 7i Ao l 3-0782 -L.. . .
e a 4 d3r u r L. .n en A' . hap :7r08.. . 1208. 0 a -Ln.4- 0 n
Orh d, 1 Inu ,os t .1.t, "l~rlll I ,1 fl,, C-dlnle Famr- n'2 ,rd do _q. .-Tr %, or,
Po ~ ~ ~ ~ e r0 !0210 2008275loooo4 63 o0 Lindo Penthouse do8.Habana, y a dos o172dr.s do Ios l87114 1a 880 pill IT'8 0'Pit00808, 008304'0-08-12 .1 8.0 7388880
0 -op.. . .,... .. d-I-a 8837 07I--0, do-,, de 7 La Salle,819'. il 7.. do 108011.. .... ... ... r" ; Don V nR ch Bo rn7 o . .. y, 8" 800 re 01 28 4.
Pr-nd e 80 ro 3 800 do 30 120, .6 ( Acabindosr fabricar "olo lub 43.8 Cooili- Tl700lo'80 l'.. I &parts-.o Pre',o n 61110 n d o. Fa'. d ;A 8..
_" 'a I-'i- alp al o ;v,,,.-f. aa7_q
p 0 0 1 08f0 r- n m aini oi- c na, A m7 l en do n do! V e rddo. 8 .. 1 N 280 81. 933re 1 boo -3p0 4 uiro pri18er 8i1o, n 7320 0400 0-0- a5- o8lo V i a. 7nch.od- c _
N03ado. 0022020 a 0020. rraa3 a- ,___I 0 .6013- 28 .u 0H00 7 77-827 doo do se coo-baora he 0 h r a I1-0 .l 087 1 -1 oO a8 po r Coo 1002188 030 0n ..rmos, 0NT GNeir 8 yr .2-
a-o e r,2 alaloea-' '! -';D ,,qLL-! Iq.,-NP-I1 hu #PUI a~tmno ""Pult .. 1-, ladn, y Miram ar de nmune $7000 teli MAG ,m Borero """ nsl~ fln1 rI rt.n .....ntes2 O 0tVe /'
"" '-u ,i"o "as "'~r: '" ,"mh.btroe.d n...ltrrni ;..Br "n 2-3 ,N CubaAI~~d-OEICA 1E32 0'll~ Frmeo .0 1rit, ..... f-,-.
pi.08 cuarto v4808 ser 0.i 8rlado .720+ = ; ,' 01s0''0 dr 2 '01006180-. d 0676Q I-7olO ,Al. doo POXM A8b71132 80 71 d0,0 $10 ......... .... 8 ......... ---l-g 1 I ..... do,,Ma ....,7 08..... 74-108%.7102 8 I ooco.00....00.800
saacle o.d s a~a in 5 o- 1.- PIr Stsr ]d r,O fl ., i B -, }z5 etr S n L an 3 A ~ t/ rolo3 a nqln p ll l, aiI ,
7;2 8" relic d! 8dso 8 ,_.. 8LL 5* NQ 16 48.. 2l 3 -7,00 00 A8.In2.A -70N0 INTO. -F ;---. 720 08.79N2'-P
-I1 de1280 -08 -0011 2001,2 SO.7al8 nl..ve.-Eter t-JYK -7r nr
....00..... ..A. 20000O -^ 2..... .. 3... . ...... 4 .3... .. 7. .1 ,,d do 7---A I .. An ............... . . . D0- 16to n .... ..fod. 0h'1. h 0 4 0
00282 10,0 11 I~ I II I 11 4 IJ flTde A4 3,1 00800s9 0-803-8A3048delie,-82 26130c d rhdms &a-C1618- a'l~. ~f -,3.1e. I :..a. D

2304., 7 4 8 -20 8 2 ap p0del V' 401 I SAN R Eu1. l. 4 -ado. eo- ,s Iro p, i, I .. I ,1ur,rt .1u, C-_ -28 t8

000300 ---00 -30-00- APART 6028j~.88 o pcd0- ,0cn 6e 000111 20110m 0.318-ar odo s 67o 0Ifr. 80174 8.d 60b0080-'loo 2 A a-anel ue ld 0 on00, h00 br 7 o4, o"1 ,,007c1-6m 0,886 00010./1712 ,0,7 ... 0.1/2 p 28..8 8
..... DC 11T--~g -EIIC6NUV a i 5 rl .....jo SE l+ d LUIA AR _' hTTN- ,,, I Te, no Piscn, Gar., d Ili jjfjnn Inor- _ue_ d- -_- ,-r,----"', r
___ _80 000-8 60 Jun 788 10164 ', co--c. IAL 26E N-c 357IL SEGUNDO Sog wNv 17 80 8 803017881

080088011. 008. 6 8 1 88 'on rc t yb 1, 000 181 dat Arcmd Ranchoo 20r1._I..s eE .o-
06 00 007 n, -8^s 102 Anod 26,,: La c e j 1 3-a' d hnti- d'daddn con luereasd q a 1 rl l -Ile. Dudde ba- SE70,a, rtIr4tn 0-7 t CAPAP ,ta 4287.1/7
___i_,____- 509, H Ololc _-'30.2 88001018 000 8.8 0001038d2 -8.0 1 0 83020n 21020000 te d0s28i ,o ue .o - O e. r - Qj, Ca 3 n n .1822 ..... 8 I.t0m0 .7.. 180084 81 364 A80.. EN. to e .......... "r",,, de -6-,06 0 2 l-b,5 730708 6,i, ol- ;a- 0 6 A.FA R A
dAPADt&, -1i1E NT OAr EIn d 0,1 lo, 0 0 1 012088 Po. P. -q.c Tnni aI8,77o a a i, I -_
07 7 de : ; m ,eo H1C2- 03 N9 01"086 18Q['ILO L nP 2 2-E ADO. 138 y-7-82 ,, . e lA od -o Jun , A ion
-I, 4. E N 1T pn lt ,,54 0 .- 8o0IaSalMigue.' e. h2b aon arin Ha oj, o i 18.oo 0818 72t 8,
laco odr 2 .. .' rt AL P 8" o o 21-0120-7, t'wr. MtrTr alcnue. npoarei gad lanee s. 70 30 b SAN RAFAEL N9 976 lF-

s2ap}e ocnb $:O 'l ;la ( omenc" C": ,"a"O' "'rn ctalan a-13E la Pall co-in t-rie gras. 5,nlf H-348. n AITC+NrPI ATIO .HwlA127- N E O E
h o, ~ ~ ~ ~ %M N O rrt V oP0C 0 0 1 d 7, 1 1 8 0 0 roow o a 6 7 c 1 0 0 2mub i .0,.o rvici de,08 .. I.3 .0 6 78 0 72 2 3 4 d 07 1 -,08 10r pe so lool 8 P,0 ,o-81 76 1G T 1 O L C L I f P L A A Ico-.1 0 1 0 3 2 0 0 -2-111 0 08 6 8 8 j 0 8~ 2 8 6 0 2 2 0 8 8 0 8o do,, ... .-r- .- . --. $ 088086-jl4.Iq


111 14-1749-92-ol3 h F-3713 6000171 27307 707000, do I 0 100l, ,,-,, 0 07 01a7000-e 70, 1817828 'olnn, 48 38.301. 0,. 83886100 l7, 648.0 Jo ph., 00 ni

.,j; E .......- flel q cw ,-.. In It- I' .... . . . H-17112-9 rrn-b !-.. I I... .h1ts,.d,(fI .~i-- I ....l '. SAAIO A 6 n -$ n~l ~ ,- T'- O\'d Al-. ga d
0 I o-,0 ok 8 1 0 N. In8. r.. . . 0091007 16 0 00.8.0 C 44 04 30 ,., 1,1. I ~170dnnd 1.

t -lv -so- to71 71C1700, nVOJIIil.
do1'' .g. i'- -4,1 de- .7710 80 to 0000 $-77__ 87 IcO.'0 08 f o. ,-_ A L 6N)31 0.07,810A ga Ii Y000 0,080,l o40nt 0 1301p~ 7o7000,8. 10fejc 0 nA i 2 a.0808 I 0,07-82
birtsm0" Y s" W-iT---"A"E 1-1.EDAO-l020 21 .48.0128.04783280402088ll806,,_ 04I-,,,, 20-. 2, 8001oo do 718 -618114-211flAUiif222f1, P404000.-O08 .oI.., NoIll00all3r e 067.00820a
no ~ ~ l a l n = -a In ~ c l d X "e n
N Uod dE N7nf rm n010 71 8 M3e don 8N- 0n b~8 0 C hu 070 -1017 7 : 2h812. 8378. 701 3514810.
U ,047 H 10 2-27 a. "'. . 0611u8. ... g 294 1$7751 3 7 I110.0.. d ...0 A0 0 do cq0.860_ol oA-A 810A-
008cTOd. d otARE 17 0 116,,00 0 Ap00a 1e 018d r v 35-Ap t ln ta rt n tn,' d 7 1141l)S. ot, A_ ,o,,rAIOl C tO-3 14-13674-101218. 3 0t 80T213- 1 1 a 0 080- 0081 00. 2073 r0,80 72807.-

I~~ndc~ Ulnt E. ~ Ia qulve pin- p.a-isdoe.v2 con re-. balco an. a la, ] ,R- u sa... Inh+enCe~l oue Vl~zn O 1
087917048242_T_0_A M_ 21-11-07-76an e 02.187 00- 4 Cool 811101 Anouoblado bQ~L A ArtT roSI tauano IT E ~~~. SOp C 0 -14 ..83.01 18 1.272 .12bla4080,180,88 la, Talrara a0n0 8 1 O-1 -nb~1,oo' NoeQ 707re 0,158]0 n 170 000h I P l 78r10y I I 30 o Molt I-2744V03-23

..CA;o_ .. .. . ... . . . N-,.-+-+ _l EiQd'U?'INA H........2 ,d do I.. ... . .... ..." i,=,I_1.r, ole,--.-+'1ara10- L-l:,d, b- nfl ,-. -m 1 1 ... .. . ..... a.. hoo.< 1.1-s. It+0 n.- trimli+m.-, -, ...... .6 No.. ..... .. A P RT4.T O --'d let .. .. .-[ . . .. . .. .... : ,
la-o A R AMed IO $ 2 O I ha iO-on s A ca. l m r 'E0a z5at ..... ,V%4 __ _V I+;t ... ,,1, d- A D O ... no h H ii s E o r f rn i F:- 577 I, 11513-5-1 ..... ;otl Hrs a ,I n -Ax ir.rlt O --A;::0.C tle
1-078 --- JOVELLA E M v N __ 0 do, 00 Ch, 30703 0230, P6Ila.. lrar.je .co T..of.coooo 21-788 '.AN 30- L8082020 s8.0 8. 9 880 ,,0I ..7....
8-3.1-06pr 48t71o8.rn0 7 4d071.-c Olfo- d"o r,,odro apa.8 .1 ,,8 1 .o l L 'o- odo, Sal0, c0 a13,31 ho am- (,lTA't- aT",' o. 0 7 'C, ,8 -' ,7 I e,74,,71- N-_.e e a ,11- 7rod za A e ,11o' 1 -1 C R 'e I. c-r lap.;1 eramm o S45 00. nOtrma n i Ioolt- A,, elror 5',o enll La , ,,lle '_ -'~ d d -.~ F, -.a' ed-1 'aI .A ,
I~~~~mr Iftj., -~s 5n rK I. ,on r+reA_", dcrrecn+s tqenlx rurts.sp c-e
I ',e'levi s a~ elo fail, A' INa' Q 451 ,aa rte-" dn39 r e e e 21 Ino-m e H-125-92-211 H-1nr. 7 1..H-97-l- i. la M A nrtic Seer a -lou -,!-l ,,I dp .,d r .~ tar "', l Ic' ndo Bf, 01 "- der, W OO.I nform e., n 1f. emt Lm*
blerto'coronapa' deo d ae o a caema Nm de maatrs a [,gca- D -ITD"-A -A TA IO JE A i1 --7- -.In b I4 ..tacnndn. ocn
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -'2 91 0617 20770 10 AP RT0NT 833-CO -30 I8o Io7 008- 7. .' '. '18 0120807.80 0 11.0'. 0 8 0080 0oo3113.oobooI 00 10 3 13 2p020ob n00 080 ,rlo I-7374 1-1 103-1-8028.68.. 0 0- ,E'l 688.871138 37400 oool l --loooo Ooo't -- 3.7 .7.000 0t88t.'00000 670 a338038 z 80o*, 430 - I 'lno$40,20 887-8870 0880 8.0038. 0870. 88 7088308888 287 081' 30, '.7I +, oo7474,Lbao'oooo-oparo
orfodidad-: ....s. .+ onf ,rman en el Aji~~ lui-lan Ap ram no ..... -1111 r -,+, ..I.- 6. ,~,, r ba .ir i, dr- 1 1nr 2o ... y' 1 2.... p m. Diaa ),Al, o ... CHA EA M IRAM Rt) d'. Y~ ..... A-1.1-a.. T--e--er- __l, - -? L C L OM l -- -_ SE ALQUILA~l I-. O PFI C Clqtl O NCEPC IO'MN-
kI8P108 0014.c0087c~ 0.700~i.__ 14-493-4-2 to Q871 10 01180O ]LOCAL 388o03706 d,8 0280.3 V.00031 N`. 62. W.. r-bi0 ho."3/4.'PP RT M N O


Ual-3047do e. J" r H- 10 -8 -2 r, or. ,e d- ~ hm~ ad en '_ ,, .: _e c]d Ct, n Is ,Ile t '! -a glrd n terha. a H-2.-g-2 -: ,V q dH l4- I -R a l~l-'tia l, I;"l r eg u' rtas o "' l a ]t l c tlrc ~ ~n, crie;do. aqlta fnd Co.-
n l8 0, lt 1. 37.08 -" 10 3 3, d0i88 8 -.


7 --R -31I0 1 N $ 020 -1 1 -3 I .. 1 ,00107 ... "A 6 ... . .-. -... .. .. ... ....
Ea d I ,o~ r o ,nor e d,0t Ci r 1,, ,i : trr r .+ 1r 1 1, ha t ,o e,,- 2'ueba d s ba +115s -8rante r, ',u a c c leton Y fli+4a I ( no rt~l t h .,8 f -Il-52. 11-3 -2144-117-27.
21.10121276'32_ 71 ____ 84 NE _cO_,0'7 p00073 1-734.7 ooo .o leo07o0.700 ,81o0801~
",880 Y77 _8. _8 21. 2803 ,7388000 43 ,.ro.o 318 0,0l64c. 0813288621,0 3.,04232


_____ 080181.0710 070-070070 161100p00160308 o08(0o l'obon) !a t Se XZ 'O .. ... h... + 'Exul ....le .....--Igii oOlA O.-doO, Aro.-O 4
08888006 07 8808. ta8 oneIf 8 r a (oon'-LOC1I0 Af t -I-1' d 0 T 3
'-3so-evol-o 0'1306 A1~ S0100108884 to! A01~000 olo "N1 4100 Intel.00617d4 777816) ee nP E'
,.- Una0 880 dsol olaO ldo'aloooo- 80 0 r',o 8,,c -h,7 0 0
_,r -I 2 ; Ip a e~ n ,~ ii+,+ I- ,RI +4 2 -e f_ ', ,~ 1,211r. de r d ad c. .....n I--e d e q in p a In ra~r i A 1 1, 1 1, r z rD- 11L l -+ =o ,oc o a rcartn hlin a f -rr. m- nehn o l Pq i ,l n an u t l d
14. PA RTA M E F' T 0 0 --X I V A $L A C 0 7 A Q '-O- \P-,RTA PatO ,a A 1-i IO A ParTf s -N .b, TC lef I li -e E n;b l,;r- h ra, l- N'o+ I'e ; z v', o "X \'- l dp~ r de I I fil 0 TI "n anln ce 121 mb t I,, ,1- 1 I! 2' ,urte.n entre -. N -I- atsn C ~ ~.-
4n2dn 2s ,,- Ins~ -ee ar n e -r-e O 00' SGO'c On J~ n 1-'3604:H ... en a-a a SIR T C O M F An Q n t \ I 's I C A I'N ....AIO rral f -rl 1 -g -. r
1. rIe t $6 8n 'ad 0b .wn,5 ',,n a1 IF ~e i ;; a, ..... *+ .. I+ fin.0; H-416-1!2 'A 1.1n-\ 'A ."Tr j, ao.in...aT" I n 1 111111 Illrcnc ;,. eix.O,b -. 1A us a. am nt 9 o-oelRia11 1-1174- H 16047-11
M-204 00 00 1,31-62-2 -looo -688080 h 06 32 0. -64 H._7I76.00I'... hr m 00,08 P. oo812a300ooOI- __-o 1r0S -A -IO A 40 oh _0 _8_8_0,0


+ ---L t'ILg pt. c7" ,' ;T 1&55-3 -3 H-83-22 nLQVI. LIND .... %M NT 110 ..... -fe,-s Arrl Bel....j
5780 If00 .38 6080C188868 10 11 0 BEAtCOe'o 21088082 .807 62,ir% Oodoo CO oo to ,l. f,, ;_P_ Pt.01 804 3-1 73 Eoood H302 ... 8nn r M-9919.81 o( Do' I.88 CA 1081. A7184 801 2c0DR OF8 0.80 F"00ll~p


__L 02 -' LEAS. AR 3 l- p- ... c. be a- -,r,,:,31, 117,1,-A02.4 70e-" 00, lnoor- ,, 01.7,r_.30do 081o08.7'0tr '_, AI r 'r0. 88.3 0-188 1P It. s 0ell
020 081 6 22d 1 10 8.4 f'2 "lo'o 0- ". ., 00.,b 1 -H11(38-1 n,00-m171Il .e r.. I'


2 ,0 . S ala 3 17 dos 0- ,+ 1 71"Llndo 0 1r e t,0 ALTURA DEL. ',OR AG N S 4 0 37.08. I 33-,,I 33313 0 o 0 .1,0,,,, 3* 08- Ept ll 2'll, 20,o-o -,-
_"13700'_ 3 ,"r0 687606 80 006880 N I'0 0 08818 1 d- 06br0.... 1.....0.1 mill ,7 0 0 2 peas o 1508 .0 60 0 8 12 c-0 Loo."o 80 .08 00 -02 t,,8 rd II. 8 P0r,, 0000-A'. 10818 i r on86
4 $ 07 3F I 9 6 3 -1 -4 1 3-A2E 2A . ., , . ... d . .. I ,, 1 8 8 to 8 0 1 0 L I,, I 0 t0 0 07 n.0- 0 8;_-; 2 o ;03 8 d ,: 2 -.24 0 .v2.n a P nc8t7 8 W -006 5 .
030 7. :.o'..b 0.O10 rlmo87r hp.ta -m pnt-ent -s 01d, N0. (-- 7oaI -0 o.21 boO m0' -101 D'0" 18'l c ,oc 3 26- ',:I I,%C1 0 8 8 ..'o 70 010 cnn q la 08 ,0. n21 8s q-0o40 I0 2 0-1
in 010 120 00 02 0 '',7 ,16 0 3 ', ,'o 00-11 22.0 0.h71 polo.hi ,87.3 1- l-,07.lol pn --08._3-_0__ ._0__ 170780
8006I -1 I06801.oc 38.8 ,-L I, 0Oh~lO 7710 1.3.. 081.0 10001616U A 000~ r lol O VE, A T1APAR AME TO .FESC ,F. 10481. .. I .ooo 11C 1-0 I 'o3 Il 7L- ,6, 7 ..1..... In, 26 no qa l 1 37 003.... 7 1,88-8 0 ,----, O20880 ,1 U .:S.786 T-o 1381 4,"ox.O.- 0n7, SanLr0I `m ,on -t .rn-d 1,- l l.
NICANOR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lO DE A1 ,cr 1 ,d1 r a d Id lt- -c: .i1 c,nlarmr, h.A. rnte,c;d ylre-.
C O LES 1 .................... . N 4N ... 2" .. .. ........ 0 .... ,.... 1 . . .. ... ... "1 Line.. 1 212 ,,1,r 4" ..... ....o .. ... .....O. EN 0,078 8 .... 0h0'- 0 -6- T." p, ,-c_:
73 e5708I Ina.8 ii1 ~ 0'0 I ~ I 11 h-10 07- .108 b18c1 __o __ 1 o -o 07 80 11 ; 10 a18dcpr I 2- 4 116 1-2, ,n,, r 1 -002 -814 -03 0 ,.
08'7'08 0,- 0. D ADO. 0 21-1000N 0rRA7.7 A 0080,l n-1 0018l- CAS RA0 $110 SALA.0 211180050 HAR7-010 0
j_;NT S R ( part rrie tn M o erno I- -, ,r) ,, e ~ -,,+-22 I I, ,! ~tillla I bt -,,, lran;._ -- r,- a,. ,I",-, P AL 11, 0 ? P c'rinsdra 11% ITN't in- A'nH-l,76-g47 11,9-1 2i --21n1 ar.;Ireld
Ve _Fdo ed -Ei S 1070c jdr Putol:a-s clotetp 88800 bol 278 Tl88fl VED -1, A;-DO I 8 18n i- o80o C-,T-, I F rI


0 -" I 2 8 DO 0 0 If. 10200'' -, Iol, 0 P 0 I 3 3287 1 830.01,1a0 08 002800 .- 0 308 0680 00P0 0. C
j ..1 1 1 ; 2 7l 028. 0 0 2 8 0 8 318 80- 1 .037 1 I 0 0 7 8 1 1 88lc 8 3 08. .0. 1 3 0 o 8 0 "01.381"a1111i's l 1 l , , l L - -, 0 t ,
801171-2 ban'. .'08'0 d1, It8 al' b40 C8 (3 60 0 ,- o 08 610 11r~l v'0I ,'olI..,,8, INDOrlO ..144 073003 H-21oI`..,'.o,_ C
7008 -78 8 4 8 8 0 8 78 4 0 8 8- ,, -r -0 In, A - r-30 n ),7 iop H 8880 681 0.3 108 1o o o oloo 2]'a 10r1 7800.e 8 8100-a_ a1 ,- .0 01 ,0, 8 ,, ,a 2 n 1 9 i e L D a t c I i o m n a g r a
008--" 4 18, 8300 18.7778. 6810308.80 "23 370 78 2 3840 8800 0000 08.4088 -1,' 14 01 hl 01102 b' oln 20H1.0.9-2
h a b d a r~ n n~b -a h -~n B-rn li E ,- + r a ,! a, P L a, c i a- i do s De sa E $ 5 5 0 0} < d~ L i ea d v 7 2 2 _ _cl O "'di n l l O fa,0" + o I - ,a l..n .1 u 11"n n t ,
DOS, 'PRAM E OS C 1 TOD %' (0-" tA&Qa fl m p i Zulaal Tetrm ot 13-73" 114` 2 2 A P R AlN O b_ _'_ a'_-h- I ba 9,- 1,, ,- lnti .... _ur o'1+ n __ 1 _,e --r)~ ,o -ED I % -C S N + I 1-.N


0 8 L1- I 0 "o m" FO _0n1,.-0- -2
0..9 7818t 0 - 6 87', 8. ,88 0 1 .280808 S I .0... C'. 0 7 t7.3
8 8 001 a27 0.78 7 .01 ,,od o-, 081 ".18108 Ht 1,ir n-I 'l 1 1--11-, 00ST 010000 iLOUI00 0A.I'T2CIo. M,00MI 1----4.-8 -7 2 7
ap0 rta0788.6 e,86006888. 8800 -16 ... ....7 1.3 00 '3 7 un s880 r00, ,01 06 7'0 80808re ol I f Ia 'oe tn
.. ..1. .. OO O 8 0 c 8 '1 7 08)fl L n P daos A Aptoo o 8 01,- ., a8"0n ., -, .-1DR AG O N ES 307.1 .00,,.2 0l 667 e, 10188081" ,,0, ,,, f-. 1-1 .0a .8 t- _8 8
H-1248-92-2 '000T ene'id 07I700 8..t-- 08100 f-h" 'l n l I EN .10200'l0020 000~rCI PA TCU A SE 1o' C,,o 10r a L0'2. -qo0 boo 7000.f-
--d -,o~l-0 -88 07 Po 0 02" 0081.28'".7,2-8-2('-!120+fi2 27 ,n87r18re 18 br '07.100 Ho, tl o7r8da 7a-+neo C4r003 011.300a8880062030,638.27an8
0001106 ......18708-_11 840 S11oh '7 ..3073.800. 41 flto1' meIia cu.dra2muelles,
3038, 020816 I hooo'2Ol1 0, C1178.1l 7 Aloitilo n APenlIo.. e n S 662.30 07 -i 0700 08008.-3881- FN 00000038188038lr, '41 -. oo,, .0" p 287- -Il 2o oolo ,To 1-l r T-aT ra- bSI1 O A O ERIL 61.PRA 18,- 8 07134 000 08008
006 008 0 1000d-r03 888 06o 808 0,foeooo nt 1 1077 -4 0. 03 31 0 "., A. 8'..un 38.01 28. 801780 '8 8800108 0 10 0 8 728130 ..
rsn .aa-o 'dn ha_ .+ "'I -n Ir-d. ;Ins~22 t-ED A D O ... .- l "- a f, M L',
,In,2 M2 2 ,[L I L t -# P R M N O IO ,-E -I.Ql ll ,t ,0:'% P 4R O ~ (I I n, I. 2 6 Ci s it
S.A.,, 62 I- 27t %akl a,,1- 1 a I ';, 7i H-14a-o- J-e H-1,, l "pahanrnt A, Pndf


0d ,- ;7, 11.0 83, ,1 01 2 7,.0,3 --20,1 8 ,28 -
68. da 2n 4Tr0a0 61. 120 ..o..oo Aoo Tro rN ., HOTE 1 4 0 6 1t1n0 e 08081080e1- ,, n , 3 + n,-a Lee itNri f i Eq O 6 a I r- 818 8.2 10,0,0006-87-2,
20870hahlacln, bn r-' pr cr~nar~rlNiirnnl 8070 r 088 A.87 070302 7n-8 -e- ho aToo d.70 a40 I rmF.1a 00l 10000 B A I eU 0,08 deD L C C CI, Lu 1,7_ T--. I 0,ALLsEi]na 27 7 0353 8.0 00880o A-08 308 117" I 0108 "0-]0,-]2pol.1 o/t 3847 87 88 0,, 0187818 888 810482-14-7 7,8'08r08r10, Op 7o ,ha Ha 22!r30-02-r77
yC' yrl DlO rrT\IrF {o01 V~rIOs d, 1T a I e ee1, d8T 3e'll O'aideo. 3oI 2 7 8" 0' .3 0.18 (01
Ill 3-80.1 1,A ---,A I1. ',0ANTO-- 21 7H-7777-,o6I"',. 0 A .F. 4J VESUS0 M A
2 hi'a q ld -ar~u -_or a -t _? -_ a

0 0 8 8 0 '2_ _0 3- -_'e_ lfo c o"'' d 1 hlo '.dab.6 ld e 0 ', r8 P lo 0, 0 1 6 ,_ a ,r -1 1 `l' o'oto o o L. .F.O(OFcOL O,, L CI.ON-'o T o 301881
clTRE It5 Aai. i-fs~ 11-aa pAe S+O -23 VI BL N A ,F ati Of, T oo r a] AR AT IT s INrT1e1t STRIAnt 10.1. LVAJOSn 1LQ IL CA-
moD ernO 3AL7-1 -aitN o nes -EN h - V AS fr so e Lu _an 309-c ed ",,, 'a i-h` FWATEN 0 N G1 I- ,, 7l ,l+' !i,,:-m% ,' It \Ih;e' I- r In,. IL -* -, -] ;.-on )11 en ,-)-op .... I -a IOl; I7` dad I M l --2 0 I' - - . ... ,,.l
,,, ,-, I .. l 1, 21I..0om0 -0 1,t ....... 6hED A D-r ,- 1 { ,, ,. 0 1"II2".be tv a2 *,, `F I I, 14I- 01 13 723-1 n7 ,,,,go 0. 0 h N,medi c rt' a ann. sell -,
.. p l a, ,ci el r bae n o conp, et, 111, 17fi -n e o :1 )c- --na A-ca le fa ,, P1,a E li- ,al w,Iah e, lt pr o -e,,rndo '- :, ~ lI. S% ) M~~l1 lF 1.1, lOr .MAP -TI- 'I'% "- PE 4$O ra g e,,in" I,:' lla erln ,il SE, ...
co iao r cerl entarI m gsm 23' v 3,n i a' f 1,,1,I ritii ,tltal -- A ;t, v Rlf- im-"li ril l li- I-'- -An]i2'-*. ,, a ,i'.-p- dint, Plrm rlt- ,l," 11' '- p r. IrI. 11-,l12-21f T- .l ,,ad.,. unt, urrlnf2 .-S..071 2'307 'dot 6- g a70e1 s 8I 8 c bo 0 All8088 ,68 N .1 O 70800088 . .8 0 1, 1 00n 4 0001 ;.I, T-tr 39380888.0 008811 8088 8 043 ('- Io1'. H-34 17 51 l.ddtTo
20 6600 0A801 ,, Fc 3 5132 0 iad ml- ,- i. .--n--a- __n T- V, _
0 00 8276 02084 07810r '30-I V EDD- ;-',O f- : 1 0 0 P 80 '. '', s O
10,0,80 10330 8.0000284A8810TAR10" 8.6X7-.. 1 I07007 :N "70770 l'OIL ,"~" A07770 I70.0 808T11 LOO.1o.Ito TIMOrIc O A iin I IN. A _____________11,C)
-2 A0' -,820 4888008-1 06,1 0,160- 8o o'8.viv 8.1a W 00 -0 0711a!" -430 2. l -- 7-76' 1-0 Io -11.01 57171084. 0886 -'8 .2 InI 47 0 -10' 02 02 .01 8 40" 8i ad.op 2130001-0I.
07820 700 _080 -doH0708 ._8,6? 28, 01 ,008,1I0'-0.000--41110"8-,I-- 8,-80888 -80040010200 0I00 0801,-iorIe- d.. 12 y d
-8qAt02,-. -h0- - 30 108 Io2 0 0- 18 0 ,,,, 40 7618, a l ; J a 70 0 0 0 0_00 ;1'23l000810 ,,' .0 'a ,~o 38 00 8 1f -- ,2 0 7-2ni 7qp , .I. N


878 ._2 H. l-m210810220-2 -rl, 1 000 737 de8 la-0-1 'll'pO \8 I 1. "I I -' .d0L l -___ ____ __ _-1_ --it- -_"

36 J0,4 "'f""t:3.o '. '-3'8303,018(10300-.0048.60878220
010.O O 3 0'1 00.2 A. 0IED F' E D O e- "'o o .71. d- Illo ro d0,. 8H 40 41 ,, H, 08887.0Po" '0,1 -o o '8' 8-874I8728.888.0 61.0!00 .3 3
,, -11 P r ,I (, ,',u r rrI 2: ,a r- rnrad'lr a-e a ni' %r'"I- 1-1 1 ___ r_ n -~ i _r d ',el -H-21n, 4-7-; f ... .It', I-A --E ~d AM POLIC AL Sho TI BT CO F 515 'I'-., t
_,_, d I- I- ;a" I IpopI - 'n1nl IR ;!. .I' n'iA ,)-(I, nitllJ "~4 ,5 .~o ,~cl ,1 1- - ., Irla il .". %A


01 LcQUII kAARTAMENTO '.O37 27 A M M 0308 '8- 8 1'rI ,I18080 110 0 08 80 74 O lO P 0 0 P 1,2,0 '21 < "' 0 1 -A.p -I. l i , 1, 7-04
020, d_5 '02t 'P -- 8 1 10.1 1 0 0~A P. 4 S 1 ,o 0 '. 0 8_8 -88 1 ,,, P~ u r,. ,1 "0 !I 08, 88217 r.7 881 i Ill 8818 16 03 F0 14V 0 82 0t..- 0 V.-_ 800_-r1. l __ U' r an 07 0__ 8- Iat l p r o.71' 8.tN, '36 81770. I-8f -4-2 I I r 81 0, "2,,,, 07 II 74 0 10 lo 5A So 1 82
P1 1"806 I ,o 00 1881 1t- 0108N T0 I V E D`D -l l 10 - I h I1 ,I1 T If- A-12- 1.Il n ,h jd .Pd rf71 I'll80l -88' 817n7a 8't- 0Ip ,l o S75 Fdbroi, do 2 uar onos, ha 80,3l- 7- 732 io, 0 8.2 R AN OPORTUNIDAD 00,- 0601i'. 0'''. too 88' LFl -q1881
90 0 n7 Ej0- 591 0000ar.-.1, l4d pc- c on 0,,- Ill, 2 tD0O-RAG D S. 7,07C AT 1A oh. N 1), _l 0170.3.' -6-8" 188_881088_0, ,',8,8 1,'01
-4-9 10 come ndis 07, rca -1 _____ I"0 00~l--' CAP.0283c r- il 1-- 'I, 61087811 I- s-r' ll -1- 047017081538 Oood- Ili o1'.to I~" do of.EALQU I LA !2. -. r08.2r720 88320 '8door do Nn f .8 8.-Cdlrc 21 \7 1 1007078 N 0. 10 7 .odao 0-170" 7'.'n0-,a"rtrio-o aoO I ho"'., .110.A-,...oM-.Oo- t.,ap pl,.0,..., boo.,. Oo.+t, 00 00,,0" '.p80,' 26006........"o-
gas., or,, ns, 08,,",- 'm o.. 3 1 '00488'O An.718 -, A ' -ns74' 'I 88'.0 .00 03,81-,1 0801200 O"8 _808 0 0810 8820 ,c80720008080
-- I. 0, 0l ,7 ,, -b0 -,C7,'
0I.o o5 t" 6-19.8-8 1 I'ra -" ler te l nar nal e8'r710008.13 r- 1 1 ...7',.- ,7 "T6 p.A- 0.0 0001r 788 720000 0808218 08188i8.080 ,0 0 i8 4 0 10884
fl ,-.a "oed r Iao "oln Hnonln ""_1. aierrea r .1 rf '.,, ,.,rI-. i-- l .e-.- Itn. 71.f,
-r'.Sxd,rB44 .1r 1n Io~ ';I Vrrina ,1,,, i -" ,- ,.,m,,i I,4 entr a'ri l,' ziiro.a+- ""S";"m dnr .n t',. ", ,aen K- AI`IA' L A E M 'SLI ADEIVEA-OI if 1~,I1- -1 85 -A E LO A E _n r _r~ d n e _a a _, __ ___ ll lr, l
.!14-22 I l ,I p o od p rt 'n h r a ," Imod r o ',_ "d ,o ~ rt b e ,,,,, ,l s I a .... ___ e-i -o lInr ,N~q An Ratio% lO tFxv .....I, C,! P11 ,tk R1e --FI_ .. . ..C I SALU itl
... 'tneo im ~ o rolb I .n s b abltt o l 11 m - N 1 -1 A b l n" 1 If I( t Lrnv. IT, '.. r,,,r IOell -5. A npn
71~~~~ -778 .o' 010 032 817't 0- o'82 8110 .08 0,.7 oC 8 1 -08.1 0. 03188070 0.803 37 08030m 0808 881088 ,_-.' I .," ' 3 00218 4 I86- 4801.-3 877112 ~ 1 8 oF 31
APA/t~ 2ME.T A,,'r ,niTa E6l . .. All o .. .. V'r, a .. ... 1 t.' 7fl "" .. .. Ion QtI I. L,% I N%. ,% ]ON,.... I .. . 1"( CERRO PALAT NO
af o RR L S-5 _oin ,as Ala ,lv 2H lsal -1 -x- d lH t lN c o l -- 'r O---M t AM 'T X [ I o fr an a Ine l -t 1 4-,. f-'r. A
E_ q_ -__ __ __ -_ -. -141. __1 112 806 _'' I40 . 080 761388 i ,fail 000 008 ....7 88lc ,8 88. d2 .r "o Io' 1...2. o o.It, 00 .80. ,- 21800000017008 802-2020-3l8y 70 00 21. 808. 87A.3 28j


.8 ,. 27.S- -.n p trn 8 1 r ,"
0408. 8 ,3lto 770808081 8 0804'-, 82, t0 .1, h t. b0.8 0.0.. !......81,1, 2 oo...... -, ,o. 2000 0 0 :1200 8 I - VEDA O.n 3 4, 300 .0
sh.b i n ,1, a . a l mi ,.- l -,1, all-3 fU a ll ~ rL a I. ''z 1 ,: h 1 1 ... . . .. . . ... . . a, In "... ..... ....... .. ....... ..... .. .. . -+ +, ''-+ +I.U"L F Q N if % I % n L 1 T A A S A IO 55.... . . . . . . . . % .. . .. ... .. .. ...... ... .
I 1 `I I 8 30 1 8 4 2 :1 8 M 2 8 2 L ,8 o ,1 4 p 8 4 o I, 0I1 8- 1 8 8 0 00- -
,O l .... ..0 .. .......... i L a ln 'r. &- -...+ l :. .. .. ....... ..... .. .... ... .. ... .. .. . .... _I .. .. ....... .. . .. .. .. . .. .. . . I- - ,; -1 7 r m l a,, I, , m Il P ..... .. ... .. ..' ....1 $"n 1- ..... n .. ..... ..... ...... ......i.... ..


... .. .. 1. op... .... .... .... '.012 6700 081 001........ .b o n 10 00 0 2 0, 6 0 M .. ... ... . -,'-1- I -d- e2 0 2 8 N8I--'
20 ,-,,- -LUL AirME 40 'I02 8 F 8.'I 82AR %M8E88 %ALA,.8 8800 *-I-f .18880 02 -c boo 072 ,1,111- 0in F- r ,oO,3 7,82.
28L7_1 35 __ 03Y 7, 0' 28880018.0' C 12782 -2 71"0 27"l8 0 ,', in, AIQ78L101~k A N l. C D L C L C IN E C A
T8148 1 l,' 7-7 28 o, I'p 730,J 2 78 00~l -13 18 00_ '1 3 0 8 0 4 h 1 8 T o 88 8 0 ___8" I' -' 78 0 0 .o ll l do 0 -08 11 8 3 -4 0 7l tm 003 -' o Ioo o o -' L r o ,, a i-2 .14 17 2
-1 0020,8. 800 81 88 380' '08 100 810-800240 84 ,,,I8 71'11 g, _* p H'1886eqlta lB~na 1.7 3-3- i 2, 81 ,o 6Ol2 80.f8e 1 i~ar'.e 't o' '''363 10 .x7er l oll '0do, Soa 2e R'-08L t2. 2 E.- 2.I8A 12O.!.8O.6O8.02ad28l606682 6606 0057503.II i
clo s0 r 2708 08186 37888- 14 .. 70188088 0 LTOS. 08 3 N7 E 0L H $2001180 81 o1 48ul 08 1-7n' 6n 88E- APART AN-NE O Al 8281 ,3,o,, .1 O467 20 ,,.rII.- 1087 Io . 132 4 8 :' F- 88 8
-- EDoI I -3-A ", ,, -a" an, ,. ,, , ,r7R I-
0~~~~~~~ 848,0. 0 87 ~,, -- __ 21 -20810 81110 -) 00 San A7,010 dot pv-,po o3112 -86 87 8068lIo.0l1.8081 8. 730 3881, -"~ __"_"" _'_""In _--__""'_'4"t"'1188 21 82'I3 000.- -' 288 1 1,82 224 21


ire s ii= ,if he I ,( .P 1 ..]. ..d r e.... ,f.. .. ..t. .. .b,. n fIeila .... "... . .. .... .... -e .Ha 1,- 'Oar, i Ma rlar, .. ... ... ,n r - ,OI A .... .... ........ I R I 17..i.
O '--i O + tt 12-&LO 27 er hn, erx,rto Irla- s, Uaent M-., n'", 'Irb,-_nd- n-rIrrla rn o n tl~l ,4_ -rlr+ea -lmX l b[r l ,O n -, -LI ll 1, Ra I, -l 'i P _'r ,-a rNc, .,n~le I',. ~i~ r~
2 2 0 c 1 0 3 83681081 6 1874 88 0 03 S___ 24888r0, opa1llt,1 o"l -.,- p I- -' 17n. ..u napa32 t.m80 toIs dteo r 217.17 24ar-r,. 374 ooloo.... a88,.1 a30783,,8 .8 0... o o, o. 022 881~o 1807 70.. o .......- 8.303 00228 ... ,I...10 38.0028 .0 8030 85 NAVE LOCAL. E S col,- .or: rrP6IdeIA NU o Zn1. a 03 ,8,27a .. ., 88 N. 22 --tl _.88 _68,88
BE A un'. .7 p -2 d 01 t 2 -0b0 0 0 .n 70 8710 5 I odoorno y Cnorf b 8840., 307 Inlre H .e0pad0 A-4I0' b-r 10a 000 _omm Il es2,2
.e V I I -0,8 3 0- A,, r '00 8 0 2 4i .6r0 l a r -. 1 0 0 8 8, I A. ..... . "O . .. % .80- .,oa.e.o dl 0-.... .o 4 olldd h' o 07012 0 '.I 18 ES 0 INAoACERRO P3.0 F E T ALAEIN O -
apart A T~l~l~O- j if. If, nuo ;d) I--o I'oetro 0-lle 1 Y 6 2, lla nIaa o~ ao ae l ztad1E AL on'I N (3 P,11- EI IT CO 11 Salal aecibdni- c aeao eatr, ,


"I 4 e Incn : 6-9'r7 No I ,,,,:,.,:, ii, .
In011oa F 3228rn Ent ou e de. r!ra me or Irl~l h_ _t__b b__ co plto __ -nan e call r1 N 0 e te F } 1 p, A.Ii ,I I r FA

1t88 2e,8r262,.11 -2 srpl. 1 '.6LAN8 APART 000 08, l o 'a1sta I S al-J. en A 00027 4 288 F 41, 1 078O2L0166I.SL K' c, dial hnf -rle
_W ..... ... ntr ld comp,7,lain 0100n 8 00 pih Pon i 12erte A88e2n7od 8nf or08 .. -8- -- 0 I'lll Dr. Ortiz 7859 800002 0bou
: 2A0 ..... ............ .A D, . ...... .. .. _ ,, t. . . . .. . ., ,, ,_ I I80 .oo..o I 7 Al
'cu~~~rtosA,, Ia~~ Lradn Iem n' _iu_ d netrd tdtnd n Cen a "I".n -ad "' I "=oe -e 210,, deIfat. 2albho on xnln a] xiefi r es e ca'da -8 081-poocU, .8Luz Iv.. V h F7 708000 acabado de 070ri- c o 2n p 0 4en88 e c0arg12- Prin, 7 doi n ;'rI n a i'o CI 17 F
Is.2 2602ll ln 008,70 0,in o80,81 782r* 00.88-201 88,0 000,. J2 6088, 888-13 0.770.7. Jo 8 0, 88 co ,0,,o1 ,,olo It "I8 81011'. ,: r-" "-_ .iire de 2. 8 I 267v84
to.079081034(u2t0003839 401178l000d8d.1.88808000000. 8re8 8400r 1027066820.on .084.7731BANoA
Alla 7L,11A~ APA TA23nt .1 ^ _. I in -)rtme t -u,1-nt deIndo 1,I- H.200-A.,,
isx 3-t s,I Is ,; n. ,a "ao r Hn o Io h aIt7on s Ai i n u-o -l w l 92-q p le n d 3- -1-1. r,.,,,' r I-o a .1a p nr- La .. 2 0 7 2
o2.'o. 545I -7 0 1 082 4 a0-808-- 2__.78_ "" ""eId"or178l7 c tr.81 2813,, haoITbn l1.8ne 4, 7022cl 0 I871 4 88,0l.8aif,- T. 87Heln21, r f,0u.ri," V-.....
ViTltlao rct tl _i e --x gen re -:I ".. LIr- EIRAII .. .. ". Ap ram no y o a ,- -- -,I PT- ," r, ,a-- -qo [ ," t,! ......---- ga,- 111c"S IH2n1AG788VD.:
.ln l s I f r~ n e 1 o ,3 s o a -, `1n c o ,,, t lh j O S O.m tq 'e b lanI l l~ l 1 c a r n a u % O I Le A N o b a cfa m ~. llf[ e N E T r, 6 m .
Dt'oe oPollgIOrrp Mrcada de-I SarIoa Tv`er1 Dmront P. ,-w tehmltno d,-,A,4 tl 2,3 U en -lr Alln,],, -y 4-Lu fl..... (l a de ,"I mers, ,Cpi ara" I I r.a I=mlIAe'laat ~rr ptl~e~n.ll, ndoe o.


\" SI 8 a. 0008' 17 "l I 4I 812 ,,,, 80ta a.- l84o buy eoo.o. al3 0 dla4 I-rr,,o dy A, p i ma8 e d R r.l 8ualqu0.r ne04i. LOCA0 b1en A- 79 Bur Al i r d, 48.0082.6P 80612 20 R- 8,,r 8 0,, 20 I- AI oml' IF 39 I.LAN LO 8 .86,72,D 2LA 8A
b; ", 11 eh ~'~ d-ld Clli ,II= 21.P.'"4." J."nb. -t-lJ A Ifr !") ",)1151-9-21


CIO d8 0 00 37l0en 0 860t. bao 4 3 8. r -- rcul1,,-esqu 3a 'I Ir'lao.'20 A -1 r. "' 802888 -t00 1 -' 7r "ong dor O oo c rt if % 020.2 I (,0N4 3,A 02 p Io I. 1 88L321mA2 rA7' A -
2108-0-0 011708 201082 288812` 3. 388IL IN HAIATO ,%ITTCA CE
Iao_=d92oo 2200NINT S IoloomRo A-,-,, 1080 8.887700-8182312 201, 1080 01-83041I10-__l" X 1"P 8 72I ~7828 0-004 1- 1 SA RA AE N0 87 FSO'IN "_ Aet FniORRO y 0 HRNT CALLE MO.2
7L I 7187017 r- 1,-00 04101 -. -17 18.3~ 3700 3020- Oo 0 6 ""In" 8-- h" 7"
1) vga deegm ellle L u pr'o inn Jo.qne -I I: 11,,11"] T(o I + en a,+ d eoe na1' ,' Slctdo de -a ,e t $"' Ii 'Irat lsl~d --ezoci l. d- dar i CMlinF 1 N ___ a 6 1 9 %''', I a ,l b'.v N 'aba", aoi .o ..... ]o;" --7 -08.0028i0 070887782i,'2870l508.78- Calle 19 602,'.squina 21r3024 6100220aropn.
VEA33CL--0_- ...8__ 773 88308 0801 0 37 1. lo. 08O- ]AT2001080000.070188312'
I 151P 2t~ 1 Te $rrt ea a lnqui 'll -1 Po -.. . ..,,,--,,;erl I/ r .11- Leo l be. 1'-,3. rA om,, r-7 qrcta ,s Brat.0 Sanpd I,,,,,,- ,- X.r, ,Al Ca Al 411. ,~h qi Pa aap r I -. 141 -Be. 14 in e i ud a In Aae l to illima
dsqeooo 66002ca 740 0urts 3'- -oo.q '-1-,' 'C77081.277, a2,,~i~ 70208 a00I0788 do, S2150.0.0 -2 ap"a els a -Io." ~ -Alsmento e r'1 4. 0 m00l8, u61. H.123. '7.27- "A'fodOFH6.81 oC 0- 8 -, 0 .28. :'80028140o 8, t,"8l'..82 m b cn. ua r
a o 8.. Io 2 8 1) r 7, 0, 8 GobN o8d.o p2 181
72.h2 oo20a
E-7_-_ RTj_ N_ --i- 118807.724 000,7888' 00810182 6, -280 .70010 070c8 ,,I,,-0 1 20 ,2 , ,,, 4h, ,8 -I, -,8 22Ir. I pi- A,,h, 1 :] T -4J
'28IL 08102. 610. 3028100180.069-RA D S E 832 50 217 .288' -.8f--8807l 48r~m 00270 00488 002 4. oAoo I po ol- 307.3 38'. ,l 286.17ri 566210 roua ,,,,P,,,,, t0010....0 1010.. ~
'1ENT. oo 1082 P0 1020 2',66 02 __oo C8082842 8odop o47o08 -.ob,"2770.810 N648 0 I I4201889," 7g270 0,7082018 0;447 I Fm. 00 ";I;,0.A.,8 colo, _riaru iu1I 0 662 20'r
7o.7al. 8.3 87. a~ 1 '7 0501 Ediici acabad do -- _bi 0,0028 Poodool No0088 ,88 .02,8 _o 21-24-9-2 4-27.080, -80 7008128 -.. 4. 87A HAAN T& S20O d' -1.
It ri H-87.7-3oo car, La ar poral saado o 80,08 73280,1 94000 2860' ,1 003 ,242.. AA0 -A, os _s011 F%88ld0 03.70ls 0o18,1o(ll TOsquiawulo deao 0 .A U M U

I.7740 0001 ,o ,Io,0 0 ,7o 2 002200. 1. Iso '. I6.0 8 I30 a I Ioo_
t 81 088, -;-7 'r.FA,, ,, l~~~ 7..7 no P ro --. ,70278 9w 02E004 .o80180 -a- l~ 0 CAA 00,608, CAICIAT Y, I36 88, '".10 Io- 881 .I. o I087 8130 N0788d ,LI ul- , 60 moe.o0. 878288.. I87.7 o .s
082782~ ~ I0o09 20 27 700800 g-s I40o02200838 l' 08104d C80880800 .p o, Npo. 8r4oo; -1r0 ,II-844 ~0111' AT80 720.7282 It% % %, o0 do 6 '028r.'200'. -- S"' $188 Be..088.6228888.008686.04

-, 68r. -a oollo. 70 ~ r p881n 78.0gd 3817 8878; A'.onida Orn 80068788 s-788,2 i -onio 20088 8-270 230080 2.4733 0206,11.8 7o8c6 07 8'.8, 0.824-N A N
28827n el3 vs66~23 2n 2-17 mos.2-8-2 a e-2ll228 7722'.-PI.H 119927 V- -80044' ?lk.17488b. 62 41 02.2 A 80,89 390094 I S C8 62 8283CAL 8.7.. Inepnden- LmodrD!ARIO DE LA MNIARNA.-Mirroleu. 26 de Mayo d- 1954


ALQUILERES- ALQUILERES I___$ SE SOLICITAN SE SOLICIT
90 MARIANAO-RlEPARTOS- IF JESUS DEL MONTE YlVIBORA 8AQUIILERESVARIO$l 10 4COCINER)'l, cIitERos F IR5 OFICInISTAr
002001. IA-i In ALIQUILO.inr. PISO tori4, 000 E NleMA AMION- (L ABAR C 3 (0107 5 q Itie l Ar 0 4 i% Tim I"S -F 04- i3IrITO 1.'01 llr
to. er haloI. dto. omedor ..... guJt.... flat. r re . .. r nd.0e "1-103003, 1. o
r6r,..I I'r...h. in .. .. Air, 9, 4 rrolers .... 1 '1# te nee .. tt t ~ +.A+* d Pay l lN eW. .. .. e',- ... ...
a d"ol, 11oM.,.O NooMee ....A-to.. .i o odo. 2 o. .
A... . ...L..s...O..... o .. qBoo. -1d 3 110 N 70.1. .
0! - 1 0151111 135a..IATT RSA H5-1664-98-4 in.i A 'q-lol10.7r. 16 WOCOS
P[a Q~I+ 44P ~ I4I I., 1S 2 1 74 PL+ATA T&RAIRA. 911QUINA. FRrCA. H$P II0-n
n .. 0,r o 1. ,4' ..I Aloojltonovondo s rdndo, o6mod., Ableo 60 Er"0LICITA COCONERA IARA 0 A6- r OL1ticIIOTN 1OC7O 0
too, do t o. 1. 1137oo,- o 0. 0 fl SANTOS SUAREZ MENDOZA oIttodo, 4 n.d. adr 00mar, lto, 2 00as .0. o totrtmonin, te01 .ntreootlC. nlrs 11...- e bt.... do Oooltotldd 00
H-d-f01 87.1 1 g.1rand,. bIoaon rotn or. 0ferr0 t ublertla., do .10 pecox R70 1 10. 0 Alt o. en0re0"0y0Z 0oo.m 0t0n do 0e0ntermed7 d.
___.__ O 00'0607-00tl -Ioo. j &EPARTO MENDOZA I ox o.otl 2 0r1I1Har . o.plrotes. dos-It 0Pt0. 0,'oeddo. DP 0 10.. do 3 *. lod. IIsla..egodontogeuri
.rande0, O. .HaliHn052do A.J. 2 e l 00 ple gr- 7H-2052-104- ro Ar7ngurn, X-3221.
a-I"r .-.- . ..I Sie int. Catalina 2 h-.Z A-1 ol ......Ali.,,nnod ... rIn- S- S L~ +~ A- -~-
Aonltoihrno Al.noodoo. Sill 001o-0 .3ln 'IA ndoo. p h., '7, -,o t-nblootn a6u7n 1071 0 51-d0,11.1 1Terra.. c1pbier0m0
.' ,.I.03AlA. o.M rdn,. 2 1-1-n1, gnra oe. in0 A trnd A -oleito.do.do 01 7 SOLICITUDES VA
it ePn. d I- M; rx -Io-rvinr~ rtfo de1rr0 1d1o00y1e0l13c-- LArn do.A It 0A.M..,2-5 p. M. F-S.3p deroo.., On.D lnrolr e1 1. onid loo. Ton.ol
1'.b aiOt s do.01I4-A 7-0.7 'To0147-2.-ndodr.oo .Seo o n 011f.r.. H- qt11- hto too a'-, I lo ld 3000. Telolfono
-ONO 0T0 ONT? ,0 ... ..... .l'r C00o 0 No. 01. 04o77.... ;.NECESITA TRA
5*oodoo'a 4.*ol~ Androo o!arln. rePLAYA TOCA C07 E OG ALJQUILO CA- i 0-1O004-07. 120 looldo. retinal 0 13010
0.1 o I v d .0n lIi."AR I 004 0, 1/0. go '/l olJldo. rtfr r n-e. 0 taraba1 n l lleo..
h a.Oo 101010 0d0n00r6.O 2 lonn o n "t0 .du -Vi. Olln l 0,000n. dI r. 13Il. 00odl ootndot do 01 p0.- 00 OOLOCITA IN.Sn. 400E0 7000 07-eoool, r ooboadoooo 12o
bqh- ,rna O _und,,7.1r Lpa .. n.... A, A 1"+. n, ;-t. rnpnr, enrinasa. n-%. r pntln ernmerc.iaJ Ave 0-3r 'r Im e/r
qso OooOI .1.t'. a. ,od 'd A 4 307000 0100,21A. opl ro 011 toooIor 00 1 030001100 00000001, 9 0,7oat S. lotl .o.
I r. 3H-P-13-"' T fn -7i iH2109-A e AeI y 2 Telf. F-4692. HnrnEna S+ e i a' J nreer..... C r -Dom~ e 1 o- g7p Lu
. ... .- .. H.00.001.,tI71010e0mn. Ca.1, 000A 107 t10.1 eol 1tr ..' 9-
"r 1 P Z1 b'A c A, .. TerL lrn H_1366-104-218 -
10000 0. .. dN. .. ..OA..... 1,r..... p-o.oo I ....oo 1/A A 170070 000 DOY BUEN PR
..... yt-....fnnd .....s" o A haA.r-ia ar~nn A ...t- Callee. 0te 52 A $-SOL'n I" d- O.I-qE~p. nrOeTER
foodloH-1 2.q o.. 1 11 a b o 1 0 071910 0 00ro 0- In000 JLI\ 0l, rme a,0 000t71000 dnt71tr Iolo c-00 A ooooordodooo A uoo
000.7000 100-0 0400000 1000 0000 10 70Ooooooo t 0.0on 1000rt 07ountry0 C~ob. ]omproooooo ooooodo o#~tlOeoh- ol ooont o
t0.00100.II.00 Roo.ooo 4 0 ld~ooo. A 000- 1 ts- A oooooooo-c- I..0.00 ooolo.1 ood ooo Stol ldd
JOlGA! nsooodo 1. PlO Ototo ,.Cl.0,tb ol- l 1100 001, 00JToin- o oo0 -28 .` aIota.oloo 0000r,0. r0001
00100l r 00[0 Nodoo. 7 1, 1.- A01!0 I07 0 PORTAL. -TE7RAZA. SAL 1A. 001 01-1d V plo.ol J ontn o An o" ofilbo1,H0 172- 14-h4a0. n ReouBoboo. Ctonooo
rn- -amed -lentador $4, 7-rin ~ ~ ~ e bao r n.ptn -ien gtfi rhd e fan ricJt.nro. a~n-
Info p0M. or N -onoond. 0 ,nod -n r "+ 030e1t diA-comedn r, looarosdoo o I.OLICooA UNA fOCINERA-BLA+ oo D -
tuena,- Stir10-1654.40-27.: \ A0 -1oor puertao ONitro, 0 007001 0 0 d b.,l rocno rtol yr a t -A do s to iara ron1 m r" PvO4 COt Aflv 0070Piez -Itr-1-
. . .. . 3-2- ecrildn,. rimpl.tament, quIp~d, U. t n,i1ia wlerile11. y ctlrra ntll.. Rele- h m is i ot
ALQUILO MOD rxOi 0r o--EoT EN CAL 0.boo, 0 no00j00001 010 01 do
+d, do C o- In 1. b 0 t, n 0r 401 h0,- AtLOC oLA ALTO 00700000 7ARI- Ao'. 0 Carnoo n del Mar. In0orr00s en I& rerrl0t Dorm lro nloccon. Entire 250 0 3" 3 1 rAlo S' 1 01 0r t
011101 3e 2 Cho o. 10010 n he .. 0010 -or r 000 0 000art ,0 b ao. 0. 00 0C 0mp00000. C-108-09-219 aono. 0Aven0 A0 C entra entire 1 50 1 0.'1oN l 1 1, 00H 00a.. ,o0, rib&
1,01 A sne 0 000010$40.0 Hr1. 131too0 70 .dpoo. 00000100n. 0er301 I o r-1"
lo do 4 l.~ o0.o..... .... 1, 0. 010. 000 po.... 0,,,0o01..... ooooo,,o EN PLAYACUBA__GUANA. 0030030 Su10d 4 -0t.
ood. 4o.Ioo... o1 0000001 00100, .1 l-F-OOLICITA--70A-SORO.AA-P11A--no 1OLICITAI MOS PARA-TINA
_p.R nr 1. P "erA In(nr on hnrl'ga Sr yh -, I,,n, iofne- P-
oo lo. n0 indO.ecio -. H 0-I 0oI.92-27, bo, se alqui a a m ueblada hlo l r 0130 do Ioopoooo por. 04 00n, 0ntere0Ante ouo to
0r7 -ALQI-'L 4Ei07NA-- "-0--".0 N EN0IFNTF0 con0 refrigerador, una casa oltn, 000muc0 tc0 hl Ira 0]lm0l00r o 0.- 00 ooot oo '1do O ut
% d b n. d nI ; 4-; M 0 N o IE e no o o nltdad ei o o or e f l or n too n
00,0 r dn 0 01' 00d 000011 00h.r00 010 0 93 LUYANO f oento al mar de 3 cuartos y 0 4 [ 00iz0 A 0 r, Anasta A.00. Olbo, 07.00 20 Nn 0500. 57.osuno
o -b- ~quri, V~tiLUYA Vi ',,-,,4,,. eI n 3n A I IM n
Wa300d-ero 1100d00i 10f001, 04 07110 uno de criado coo dos baosOi n- p Eooopt.Abed-
0A.0so" 0. o.0z. 00 H C, "ob'. "07000, 07 AOL c7nC00070C10007n000cIN 0046%E. 10
o t.onol 000,000 00 000 toro 'P 0 CASA NUEVA por los.3 mess o p0r Pl &ao. 0,0,CITo OC o- 01000C- E0-,00bdq1
01-1100030 00a d0 0 0 ... 0,, 0.00,.0 00 l "r 00 h, od. ,,,, do-. o00, I.. lo Infnorman Teltofnno F-4769, de ...0. 0.... ., 0 L...
,0100-0x do 07,0. 00 0s0,,01 010 0 0. 00 ',o .. o+- ,o I ,, 000 las 12 adelante. .E -38-98-26. 00 v,,; Z0 1 00 ......0, 0001 0. 0000, 000. 0413000 0n o - ,not 40,

00T0000- ..-A000-1t0,1--111.100h.0' SrorT r.'1 n
0000000,-, ........................ ...... SE SO LIC TAN I, 1-, 0A,0 700707040014 00o7, .. ...4. ....I.....0. 1 .........0U O
e m dra "' '.'-, h nn ntrt- t11 ,A l-
ndo I Palf r_'in. I-1417 Infnr,.n de1-1,ne 9 ftU Es LbQIr ES 1r tA tfr en P,", 11 nn Lt.,.r,, aAlfnns,
'04L0L700100407014 004 7 070000
dn. o lr d 0dra,oo 0r0 dr. 001 11. 21. H410. 1 dA 1 00 000 0 C Ab.o 0 1n l 000 0
A,%obues Innro'o r .0-7:701 7F0 4LQtIL 4 4AP 0RT 7MENTO INT. 014. 00 S OLICIT014P4RAS ALQUILARI0\1 40 1 n -,SF. H011- -.00 F-SO VITA ,mlFu,
H-224.9n-.r ,1 nm .dnr dn hhablt~rnn- biinh + d pn.m da -t nn me o $ L I r --~ ENA O NE A rh a nt, h .
. .. .. .Amle ,A u fr1A ch n~e rioma., p- rd d sbe ~ llA L1a, r1 0 G. Al- I'nV a II- ,, v P ih r Ho ,
30000 40700 ILO 0F70r0ET0 07u1007 1.0- 00n l rdr n C onoeoo ono 0A15 0000,1 00r. t0-.147, do8 8A123a.00n v 2 A .A r,, ino 0n00 0r 01oo Polo. ooo 00Pe 0 0e0, n r
t r n p0 r004 r n a 0 n00 'o [ ao o t o o.e 0X -11 03 000000 04000 H -89 8 6- 99 00 0000 0 0 0I. t 41 10o 710,bo o
V,7-94-260 IFOA_ 00000000 0 70 p&1104.2
rrta 1- 1.A A, A:. I na + _- 0 Y R GAI-F E TI POR nl" nr.r,- r ,Qun A e OP T'IR r R -V
t'p, 0 m 0-.0 000H, 0nd0n0 0 V .l A 0 17 LI 4TANO. ALQIILO AMPLIA 0FR70S07407 0.00 0a10 tuatrn 0000. o 1- -1 --, 0 .-0 n.loitd- Mo, ,ol[oi0of Plo I I 0 00 .0000 0 000 a1lar0d1 -1 ,,411 ho1
H.2 ,, -ln4 ,,6 Hn n ,F n
LtA----IFRR'. :-IN EJOFk R IR IC. AIt olnrnrr n in. A g t r. .en A... .... ...,V e ..f ... -,0OI~tc.TA I1% N (OCtI rnA -Q A[..... .Apl+ 1.t1, 1107, Hl
a'PtA ) = 12 6, 4 a A 1 ,, 61,1 Jd ,J p-p- -ln, '-n~i8

'rl+ ,,+..+;,tr, A'.- Sa..F-4I QI'ILA. MVLfNI.4 567 FRENT q_.1 ~nltm m,,n .pn H120tr+)f4-+ F O (ITJVE-S
00. 00 0 oo o o o~ 00 oo 0...~At o ooo loooooni ooo. 0 .0 1 4-211 Of U00 000000J 0 OJ'E Fo.


P-03.01 1-00, 0.0ho 7- 0-290

SE AI0QUILTA
00,1,000 00110' O, 1in0; 0-i0 i

C-, 21 12 I 2o' 1000
0-r0L1[0 00070000. lolOLO 40700
IF A 00 0 0 0 00 0. 00Si EN0T0 00040

00100. 0000, '-0 00 '0 00 +
e -,, ,till I f- .. .
8 J 721H nft l 21

.SEAL QUIO A
pu- t- 030 1 -0 1 -0l00 10 to 0
S.7121 0 0r401r74 10.M324
H18240-1o .4
ALLQ6I.O-RE 0 1.U.,OSpnolp 9001010 Avoolda 0'
Septima A' 00p11 00r ilpulla la
lujosa ploota alto 07010 Duoxa,
dos grant-ns tperr o c, loPrmosa
sal, rerlblidor. onoerdor. hall,
r $dos ampio,o habIt Ol.or-2 07
,tie 211,14 -nn. ln

Apartamenlos sidrlo bn, run strenaras

loafto, rletr,, lIat adorn, goro.j
lotform .B9-8-.35f,.


91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA
rjarn hal,+,,, -rr,,:.,, 1,nnR .,, C 1.

"t'.1 N In o p, e n P!,
t'dl F-1., H 2,11 ',ALQUILS A DJOSOS0

00.0A.0OS 72.RA TOAR
0000 00. ,P oise Ooo doO ).o{ 01 odoo
od o. ho= o000000 h Oo,, .oo 0100000-
F+I Inl.," 77
SIRAMAR. CASLA3E ESNQ.56,
OntrCEuPClaON 3 A'nldTOSv
Septima A enirl; sr ilquila la
luIosa plonta Nol0i 0 casa nuev0a,
dos grande terraza0000 0 ho1nsa
sala, recibidor, crimedor, hall,
dos amphiam habilacinneq, r q-
plendirln bafin, cuartn criada.%
bafio, rln~cl, lavadiern, Z~arajfe.
Inforrnnm B9-3595.


91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA
AJq 'Z ARM MAGI"IrICA CASA r.N1
:~nl r N ,t + 1 .1;, r r + fr, + n

A F. lCk-m n)- r i,.Rpn~r .n+A
In,. n-, W h f 6'.1 .,dn ,


AI,OI L'ARMV14 Plt 911,A,A COMTr-
d nr, dn- --l- S , n Ir. $33 Ar,-
,,Ant, y E,.L1 dH t 3" rnD .,- -'-,.S2F
S130 T X.2394
ALUL CASA DE ESQ.

CONCEPCION "72.1.ALTOS
Terr ta a Lat rente..a 4 h nr m
ron ,up. ]a ad r" 'p ~. [,n


F 000 01 1, 0 0 t 0, oh ,5400

REPARTO S/4N MATIASt1r .o ,'1000A0 1-027f V, 000000 [PO0or


94 LAWTON- BATISTA
0700700. ALQLILO ALTOS 400010-
000. 0.... 000. 00i .tO. en0re 0- y 0. 6
,00n 0 d o o-,. mu o Il 1 .. 0 .. en.0 dnr0 0,, 000III 10 H-000 0s700000

95 A. APOLO CALABAZAR
Y A. NARANJO
SE AI0QUILA
. s0.., n 4 Fonoo Q..oo'. too.


97 G1ANAOACOA RELA
Y CASABLANCA
RPTO. HABANA NUEVA

,0' 00 t., ll, '' 01,- ,


99 ALQUILERES VARIOUS
P4 N TI %, 400 0n T rPk010 00 104,PLAYA GUANABO


,A Tell 1,1

AtQI'|,n \.o ,n 0.000 000100000.0 000.r00ar. + hl~roo10 d 0H0F0-111,e -.110D210H-1031 1.1
A*IQOI'Ln--AMUFIRL IIN, .-tITND, r-i $

'orl ano 00 0 o ,0 1 o-O O 2o ,I 0 1 hr ,o. ,


.. ..;(, 1 il t.,11 ;..... ........ .. . .


I10 C l) 034 4 oN 0 0 5 5-. 0 f,,,,
rn, 00 o0000H,', 7 .00-1g N

VA400 E010. 07 4,0LQILA 441 .10LA
rnnfo~nr1-t 1,n i Pr~~ Ie eq
I fn r.n ,T.tf ~ 7 =
0. 0 00r 0 00 0'.0000I .0 0000
0001000 R10RMnS,,I.--Gt NA o n.- .110-
-i.,n 001001, S 00044000pA
00 po 001a roo.00o0000.00$on oo. p000A.'
o'dot 4000o 00.000.-r4.-3,, o- h. C0,,h
r"'ondA, 11.o r- d E" l=


Espltndida REC(OMPI'ENSA
00t' ooooooo. 0r0 01. I 000 ~+,~.o 'ht0t0
0.0 00'+, 400 0d O.o m 0 0,'.0000 ,,'O 000
No,+r. 'I 4..=o 0, .0000 H00 101e 00.

Aviso del R-parto Rillmore
S, 1+ l+- J-H ,e rn ., ,n

0 000.0 I 0 10 00 00 e 0 1102 AGENCIES COLOCACIONESH-20nA-102-. 7
B()-s413 "La O6ricertral" I-S413
Agrncia de Coloracinne0
B.11077 Marianao EmploYment
l .Ao-oed&o-o 000100h00e01 do~do
Izs f~~ee . ..toiclam d -1,
it in~.I)o, ~ r~~la td'a


"LA MATANCERA
L'-.18,901 RENE

..l~... 1, .... -e:
00.J00000010. ca0.rerna"LA NATIONAL":
07.00 AeniO noooo oooooo
103 CRIADOS CR1A

sn 0ir,! 00,,rnTO M R r 1 0
2d At~n rNI- t++ HIF p ,, t011 7 ', ', ,. FI.d


WOL-11TA M V'(Ra(T,1


OrIJTO IO M rRA H i CONrr I,' ncpf

00 00 0 0 Al I T o no


105(__MANEJADORASM __A_
S30 SOLICTITA 10N0 1'n007r A 000 0-.,

000 ,00'j,3010n-000 0000000000
To A... ...< t ,,,o- [.0 ,,., .
a.'nn Id~e Idnl rife'e, A .. .T..-
---l PA~as Rh, p.,, K T

SESOLeI tT A U NA .-COM JFA t+.ONR A .r1o ... ln o l R,,.nd ~ o ,,
F. N4 S- ln -21


H i" 1 ',- I


0000100003 So Solicita .Moneoadoro

00 A-7740 0001 . ... 0 .... , 0' ....... .
0000t R.bo- 00.0.00000d

... 0 ,-00 ,, 108 PROFESORES
UoWo o To r)0 o ro T0 f.7R 00 0IT 0N00 HOR-

pUnI M. l`-'.oA1 000 on 000000, 00InI P I 1
A,- oo-,ooooo oo,00n T, 0-, 0 00

I'll0 0 0 H, .0 00,00 d 00010 00- oIg COSTURERAS MOPISTAS


OFRF(E0 SIR-14'01001 0100 n77

0..0,-pb...0.. 110 LAVANDERAS Y
000- 0 0 0 LAVANDEROS

DAS lt -0I0Tn IN A MA 0Nr0.IADnIA, ,T, ,
44%,,- r,P0 1 00 00 .l n 00 0 0, 00 .00.,,. 000
00.,03000 0HI PIRoo I 00.
SF o ^I.A%*..\NDnrA_(.OI.OR t P A LA I. AR T
', ,I 11,1 1 AI mph1A l lr[ A (1n 1; 1,a'
T ..... Ii. lan, It r .I, 17 .1 1 ..+


o -o.I,000- 00 114 AGENTS VENDEDORES
14 0070700~00070b 0000000001 MI 0077001rn
h 0, 0 147 00 000 (1';4 000 l00 t0 01. Too-
H, h ,,rr ,- n, r n,e, nso, I n-
.. .... .....0 to.-1 00 ooooofoo 11o-0n00.. -
43 00 0. 0 0 0 0 -10 0 0 o pr.o 0 & n. ,
H-2+'-ln-? dn la,+an p adn 4a \%I- a-,
H n7., n'i-7,- F


Nirt0 TO I N.\" I HO0.PREI


'Or R ITAN DOt e m t r
Con' .lesciente s A

S 0......1n H 0100f 000 00.00
,,'o0P0r100.o.oo .0 "o 0r00
Arn-n, TPlf X-1744SE OFREC

11 -CR1k, KAS C R1.

r Ornr r'F c rRf nn


MI .,1 1 R'R SPON A ll r T


000 10C Ho, IRVoE0T -FI

s r n0 I r % r6o0 0o0 r0A 0R0r0N0 r
d. o ,,ee r~a


sr- nFRECE"MI HA~('RA
00- R0 01
... 00.i';' 0000 'V 0002 r P;no....
,r .Oo 00 o-Pol 070 N loll

IF ntFZV(E SIRVII NT Rl

,F7o r f ,N mu, H r,.
JVE %coMDgN
1" r 1Ta f r Iadn 12

f-,& n fl, =,-~ -tF 14. OF nRVV-rr M N.VI


dot1d l d 2o30.0- 0 0 0 0i I0 1 'I 7BLANC 0-7 0 r 00 Oo 0 o 0,
e AI.QVIt.A0 5.ARA0JF0FN0II N ,'0;AC 0- '.

0013000. 00000. Ilooo ol bmdo Toltooonn0n" h dod ,n* orr,,, -do 00000000 03000 30170000l+f'Il~ .0l0010 0 000000 000- 01. -+-l- 00000 310030000100000.+,
0 0-10301. 0 OlIR-Ol 20 0000001 .oO 000 01 H-137 0000, 00R00 2100 0001 0000 000 000 t r 1
00A75'006000100000 0 ol 00. 4,oo 001 000 0 n0000 r. 00,0 0 ", -n00,,0001100 KLIRt ALU) 70-0000 00701070 00r)07
F,--A--L- li:A-E --;+:tnttm--l:A ~~~ ~ ~ ~ '. Chnom-G. Hahi CFn~n r r Tt rv... d.I .... ... .....t...7,

t1A, ort 2 n 0 01000001 Asoo0 11 ,A 0.o Ao TrNn ol o bn'-7100 0.0000 O 0 1 000000000,000,do
is 0 0 0 00I A O Fo ., l 00 o o OOGloA ( o o.
103 do 0 3 0 01-10100 01.10 05 SWOSlO. 07 r4N 0070007400 0 a 00 d0 4 0 00000 00+-,' 1IIP()RT,\DOS DEOSDF 1 CTS 'o+ 0 '0 ','0 ...00 ..
o0 l 0000-.lotbo, I. Ilo _21'A T H- 0 1rd,n o o0l,Io 0 30d, I A cni 0.0.0..0.. 010 0.Fro0I l 0'.,n v 1FF1000,FOR 00i- 0.t0 ',r, 0

00110100 o 0.0entr 0UrI05. LOoo,. Vlbnroo 4 I.0 a nrn li oooo oo 0I0000n00.. h .in o~d n100 a lr lrr att,,pa ,r
2,oo4.00 ,.to r.s o+. . .....404.000,,I 00 ', oo.,, oo, V 10 00 en adeloote. Preclos
nizLUn. SA-2', RE...DENC .A p-''t-I VEDADO, ALQUII.OO 70nO.O07iOn $ IOv'NIItOW,ON.'OS07000t"... espertlose. para revoododorpes 00. 00~n 00. 7070000'0170401
Pnl erl.l-, ..1-.. A,,
lo b e P 00o lpo l o d O i n 1 i l L o o o o o 0
01 NnqAd n 0000 n40000 IoAloo 70 00 0100000030'I~00 30 D 0


L00 0 000JOSA REI~olDENCoIA00 ,do no+ .....odoo', blo 0 0 0, 0,0,30. ,Ooelo, 0000 ......o 0..a. ....Ooo o GoPod tlfnurot 317 Hanuel T. 07, 01070 ..enoeer
:de ,il` Pr ,ofo, ,.10107010 Souorez. Oo0000est0 do bardono pnr. .-0000000 00?7 000.0"o' 10.d 1 11.n 00 rle 0.--t--114-10looo 0 00100 rn 0r70o.010 0014070
13031,aN00 000A0h. o2r,.n.07-,0.'ASOLICITO AGENTES Alo ,, ,
So c n ~r tolooootodo. toohloo rn v 00o on01 o r, D101011rt ~r d IT 7007074 07000~ P07 00000~ Dcrh=,oe rd rvntJpr
---Idn O ICT ~ lngl, PAV -2IA ne AY I ,tlstn Pr i -plln-I I e nI(n nr fPn ot re -er, ir lnnjn %-
is ed r.$2 laiollirinni, In. I b, ,, h. Hal t io H,
'I-, A r~ t, Ajo 1, S n n. I-.nu 'qtr rta*n UI LotMCes de S n rTO d ( FL'a',
A~~~~~qU LO4.14.ni, v' SIIIOI OnFtN iE en ad la te PrOC+t md ,-l s~ r,,,
Ilrt 'ends.h -d L....nn r~, .k e spec alr prn V t e la r t'n d c ,d omlrcs A-
la~~~~~~eome< nr+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pd hfnme.. tra Manuerln Ln ikhr$P rs ~n necA rtrKh -d 3 nH
0000A0-Mn10000pzr laun 010rtn 00r0lr017,0Ha ana.0 n 00 o.Io. ....... e Ido. 00n0 0.3 .o 0.Oo. Ood0000 1 H 00.00-1.


ttrAx .,l-coenblt~. rdin ...; . ... p-e' Al n'oe,~d u~e aa F2g


000 101000d00 I Vooldor 0 7~n) 7r0 ln 0 I 00 1 .19,0.31 I e~~n[ +7.I eOfbe114e- Ooiboo Cntradt 000, P. rr0o, Ho0 bo ra01. -+C' - tD -
ct '00. Io"oo"oAA.1So, o ToA1i- Partonlr0I,
A00b701 I- 8 0l-1000 Merfp i~- Pr lleP rT 104nmCOCINERASn r- COC HINEOS000000(.0010400
s e t a f r s a 6 b ~ o h i t . j I l a r. . . ..MA I A. ..MA P.A. t Ino r A .f l ~ l q t ~ ~
An 0 Et 0 77 0 0 00, "oo+b, ..d. 1003, 0 0 00 Ir 'a $OLpITO 00 00 FO R, A. 40 0 0 070000I0lNI 1TAS 0. 0r,. w-
Vlootos), oa u' .a0a 0.ar dou A Ldo oo0 0 03 .....A 0000'A 7- .hbo-o 0-000 -0010,00,0tR ..... 7000, .. 07.o t.r No 1 ,0A0.. .
He1oot dpomilia:o saloo reclol-o. 0l ro0Id.ncLlo or..dno A Ioln.Oon o. n- 00r00"100,o" ......... en7n1 boo' I...... .. 00eo1nc 0o00t Or.et deo m lono o 0000077070-0
tJm-r ni le n' Ar 1 v e d o c o n-o dt T ieIrn -e n:a u n r l l a r 1 W n l de o n t D- h ,nr on o n o- .
Traiosn 4drapvtod rrnfon tSr.r At A H-119 n32-|0- prIe& is, Jhl -i r..'lulrf-iepm I elroocrerin
0 601..0000H-5-o, 0--00 0000 cuart0 0 0 ba olo 7000030 Obld, 0,0 70300 ol M.-'oIe r I0m3 o 'oo r No

1000r000.0 '0.h000000 baOIN H, S 0010 ....000000707007.440700710o,00010,00 --a V -* m R.0007 'o',doo", 00000+.' oooo' dod+, o,odo 000000 070100. 0 .. e .-
.t en re Jolefl-.07-007-.01 1 05PC r OF O t obo 1.4 0 HroS orood e100d 305 000I -A n .r I T nL T
dv ot rill'000001003 Cooo 010003 0 ot 400.0-07100100. 4070IM0X30001I00A,00n"'00080 100 1100 1A 700070--1 ot.l-0), oo-1,. eboo,00000__i,00 C0.S -140 1 11-90030 lo 0001 001 .0 1341.1 000010l4-I-oot, Sooo o l ello. .U~ ? H-'10o1021o004," --- [-70-, 000W00S$ r0000 4003+~t 0_00000
F oL0l70lffloo1fIlcl]l+.00 Sodonnot1-Oodo01010 lll RO 003,o110003. 7
do ir t600patio4YhabAdea Alones,1-90o7o1PX oo0o.podoo 0010'000010100,,00 1ES0.11140013, 0001000001001300110 00410 3001I0 03 0003 0000010 003No I


CIlk191 JUitO A7 .o n1-4713,P~cn llM r.14 2 hIhllo qoOI Is5 solo.91 iioi En to7,777,s. ibr 1211o14.0 0620-1- O F0-950.


rAN SE OFRECEN SE OFRECEN

S II CRIADAS CRIADOS l19 COCINERAS COCINEROS-
r00 0 1. IIRVIEINTE DE PRIMERA. COMPE.- COLOCACIOm r LOPETZ Y MOYA.
* --- I1- o. O. tin'. trab, j3dn3 a uena. n."' nno oCI.' o- 61 6 c l n.. n L,
,l l II 1 .en Pzerrn c.Vl' .i r e I N 4 ,Ir Ir I c tlelflP,-n e" 'fee ei ml
do. W-0002. l o- ',d rl N..l 11 0r0oll 0,q
0 H-l.-118-.M p.lnr. 'b'oi. No' ,- er e.a eo n.I
0 00 reEeren7H _17 A0 RECKNILOiIADA 7 c It t-S7 11.,2
i' VE DE. de a~roocare de criadl d 0 rMAnnh, tsl 1.
o o.,nd. y trobolodort Calle 1d OREClodo COCINERA.-OT'01 rSOCl-
do..o~ootoo.-. ....t. f .... ... ....d 0. 4.t' |d~r', .... c7.0k 1 ovBr.C-ro -r tf -o oo .
6,- oootoo nlNn 21A etloo 8y C. Lao o. dora do mistob0l0ga; one-oo [ nt e.
*d, Informm H -184-I119-2. no.ble retrenclis conoc .1.A i

-110- 4-110A-- St OFSr 0 r0CrF PERSONAL -CON R Lr- r 0 r. h. :-.-. ?, .
oparat habasoo domestic TTenel'.., oO n-!-'rsE-R0070 -10.40 070070o 0 0n0r0o0.


SE OFRECEN

124 LAVANDERAS Y
LAVANDEROS .
orRCEIE lt qORA RE01OsBLI FPA.

07n iW '. 0 In00v .n'.
125 CHOFERES
sE OrCE c cHorr7 ELANiCO. ?I
.ML l e00 1 a Al o, Ai
NI0 L2021


AIRIAS 1 -ss~.00, 0 7 .20o00 2 .. ..... ....... 3 '0 0 0 0 1 00bn~01.......0 00 *44 007C M
ARIAS.. i 'I itI '''I -rme n nn n pot orax rl. r OF"IT-ECE-E. CROF DE'tt- nL CAM -
0E O R ECEsil l IN E BLASCO. TES.NT N- Clas deo dho dee 0buen0001000, ; -.. - E
ktB A J O ? 10. Tel o o do ItoIrit.. a t10m 0 .011 dood In pr'.un 'r
's00 e.J0 T t 0 .4frooo 00 .-i0 l. H0-104-It 20 07 -00104 GOR on 010 0 CON2 03. o.. ... ,00 ,-,,20n_01 d 0. -E2-C-.ErA ,
T03bl30 d he- SF OFRECE--0mc1 7A0 LAOIR T 00 0 0lel r t11, onoono 07 que1 700I.0 J1 crno1 .n BL.A4070offE f3' 00l
Toooblio,1- 07 000007meri0ana0.ol, 1 0 h H-Poi 01B LANO' e.0E3 n 3 0 3 300101r .
hl-3l0ament0 3 Innlpoar. 01001 1 0 ret0000000-0. Teoe- 0m01001. Fi-7214. H.0tr.o00". 1%710 .I-,-.tnrp40 000o003 1tcn oel 11- 01re:
de 00 M000 no oo .4-OtO. E.Ttloo. H10-tO.I1927710..
j70FIRECE01E BIS NA coCriiniO 0. 119 004 103 1 0013- 73 '01
I9812-117-1 J)o 0010r07E0000. 01100VIENTE JO$E70 RLAN- 0 o"InloiAoorIo 0Am.Io d 0duerme o por 0 t
00to 0-0pe-t-n0 .. -. 0 dovideo "000000. OO'Ioot"'l3L '70-00
lECIO -0,e fino.n OoRefereno.,.. loA- Toefl 00-000r000Fl-40 010 0100107 "- 01 1 0n', r.0 110t.
0 0 0 r 0ilt"t 0-965 0 5 003 ,,o 11 3 B6 0
H-21do-I00000 'OTREocESEo COCINEROoEXPIRTO 0MAR. oooto "91-33 1 11( '1.. . .
rent* -In. 0SE ORrE7 0R1%00 0BLANCA CON RE-, 0hue0T.edeo reo aurnto. booto, oZlloo 61 -l.f1 .20
ut fm ;-. .- n rjttt-o r -n0740600it30.00.a010440-17 --11714.
013, x ot oo Ho- ca.,, tspaz o ICa '00 4 01.70lto- 070a07n 007 -t000400 11CI- 01 orr3 00 003.-I 01 r .4l ~ ~l-
10 r rn 00- 0066 H.2151-110-27(0000300001170 ...oo -o.o PARA- rI
tiAR. 2212000d- o 'oo 0o0041o opoot 13001 00000 09EC 03001L0,. '0A PA 007 0,- 03070".,. 0",0,'- 001,R10C10.7'11
L-498 IT7 51J. PAl'OL -it DESEA TRABAJARnt ta. .R~eecDE SIR- ,+ Tmilar y dfint'i- ,.r .. ; trl",,n~oo ...on.U. 0,n -, l .. 1',' '."

000A2 ,- -0532. _-214"-11Y-3 in. 0H.2171I 0 L -ol i 1.'. 0 10 3
COo REFIN0ED-E710 ...0 GIRL 3S.EKSW ORK CinE OLOR-007000 CRLO0C4 O' M 4 ,0 . .. 0-16 ..
o halfp dayscallhrotTtlo O no I pm. 2 In l t d, onoo. a onlhor.oo for;o 0
dtro 0,a ,, ', '7. 0-0_0M Leonor D nTInh t otroolv) hal l0 ar p0 ra un ma010n0 o +oo preIe 0
1 04 00 II ,tp. rt. .. 0.-210-118-29 loon, 9.1-0220 Gladys,*";1.' Manuel H-16.33123 -27.
ARA1O 010- OFOOC CESE CRIAA0 PARA CUARTOS, ...0.49.1 )o
u 00t i n o10m0,mtdor0 3pan0 jad [7or, 0r. | b 000007C000 070OmlNito C07000110024 OMPE010E70T7.NF O 07070S 0700E07C(O-- 07000
e 0enga3 O oo o`oef enso Uttrl Rogell,01 71 12700 pe--0i0lqt r03n a otot toeernT TolfonHo 7-4121 3 O7 -ldo.
,n referena OML-O149. H-2101-118-27 000 n tl0n y Ille"0re0ere 00l00 1-16,7-1s:- 2 '0
.a2. Veda --6 -711 00H- 0072 0119-2701 - -
o do 0 0 0000r0A. $3. 501E 1 00 074 0. 1% 000007 30107dr.006304Su r0FR UNA, NA COCINERAIuE0a '
d lpooo onn 0ML-17o 2 -onl y -.6100l40 o n0 20000,ud RU' eno-b n 00 004 .noId -d 00' ctOl tOalr. v0 Iboolur I ltl-
.7n 196-11.-2 elere- -L"Duerr o no .'F'1. toa T, I -7 07,0 o 0 r0 n i'r.ud,
tn ARA EN-. H-2.tt-II1-:?1 i1, y3. '1 HIJBIT-125-27,
fone/ l; ....... Ipl~n nrcIr l-l rRC~ ..+m ,noCOLOR. r.crn t O '.. t-_tIm:--OFRLCr-r lt1%r TvjrA (o e- D, Sr. --COILOC.ARSE--C'OFER .CAS.A
.0 no _oo 00I007 ,00 I 01014054701707 707- I -
rn 39.h', -, h -n-p 0n00oT -, 00 300 .s3a F]- o012 her. 07henaz,--...0 n,70 0-,,7000 7n 7n.o 1 part0ct0l4 0 0,'Col R021 a070s de e1pC -
1.-000-00000 0-1002-0110-0 0' 000I013n o 002.00dey,0nt 1or Rot 0- r00n00.. Tooto- 'o.oor,' ot 0.-l-n," dueroT-
.retctd$: U-IMA. I n rolno- 16n o .,r -,"rif I.-All
O PAR00 TOO- P- p o.. 070--1 ', 011 1070707007 100l00.l to -13 -12A-1
To a ', e I V ll0 a p rT-t0000100p0 Oloooor -0 'ON
our to-f0. 000000030 TIf A-TI 0 .40000 n r 0r07E0007 0070rYA 0r701.NrA(70 00' 0 0000S0o7l 07ECROF 0R 04E0PA 7OL 1D1 02
0 -67900 -1396-00001 27 ,rr n 0.n n 0000 0 0hmpla 31 00 orto 00.3.01 1 too 0 00r0n0 ro7000 d eola 0. ]a -
H S f11 7-It -0mtll 0: B-5010 0 it .p 000nor
OI-PrCEIE M~t't ACRA nr.L INTERIOR ]n 7 ,n, ,a 'iov,.pr une r.,--
000H700707A0I- v 40-0.... o C, A 010ni 1 1tenin l70... . e-1.00000 -I 10-13. --107-I20-0
V00t0 00. 0.10. [eren003, S,07do 11 030 po.o 4--4327 O 0 1ECESE INGLE0.A.70 N.110 UOINvC;r7 -or07r07c1 CHOE7R0PARA000 0o RCI0
00 erlo do 0- 4-110-0 ,'I. I o lot e nin ranoea. n 0 0 ttp',tor. 0 0ono0 0 to-a Lo 1003.b01n
Hr1,-112-Nit4n4 0 0 l00 ;e,,4n40 4..0 D0. Oa b oenao ot t i 01vu barr0m., reoeren0a0 [L1amar0 0 -4011.
40-10-0 O 10 F0 0ECE-F0A0 .0A0T 0IP MED10.N Op 00C0 le311 Na lO9 oett 0 o 0 )K d, d-2032-125-77
FRORITA in- ei, u ',?",,rt: ,'A nt e aH id0,1 _-7H-3 -2-7
0001 pr...... ,.0I030000 Ooooolod t n be00 ,toooo 0 7SEA-0OL7CA00E70 E0 0 0C OFER7 0
In, t~ q [e, n r ,+ rnn -d S.51, Tele(fono OFRKECEsT,% r M\GNIEf\COCINERA lrE. r p-Ii-1 ; .. vcmi 4 nl1ro pa.)ol i-
"e00 o y refe1 ,-7,0,', d e0.00 00 0 ..0.0 1000 T, lotopo 00e.1TzjnF0a 7004010107 070l.001'0b 007 01101 000 r .d1 romo ,ete-o y p.tr Imen
0 0H-.0.. oroo t -1po r,o110k0lit0.... 000-0000o010001. 00000 Te 000lon p 0U-50539.0No men0.0 de000 0 10
0-1020001 '1-74 040.0 -.1597-119-017 H-2172-ps5-27
A.FOFl r'TRF w ,,. n~ .,~,efl n- rnF r F rT IT rv A rofrmrot+. PUrnF CHOrrR--or COLOR A-MATRIM'OSIO
t-.0d-1,0ao.1' ITift-on,0
9 IF r ... i r. r ,(, i A 4.nr h,%* ,A 4 ,Y 14 !t + .q 119-11 s ++ .i r E r a l 3 n t n lb t
r OrRIr F III ITIA-(IrOF AREIP A ja 'a.d1d n "- -
00000000000 o (t t~~&, .d It 00(0.001 01, 000 000 -010 ,3100 1 Poooooo. ,.t ooL ;.oo d 0-at 101-J00.

,I.. 00- .000 00,o.,,n, I.,- 01r. O00E07 0000004 070070E00 7010 070000 OLICO 00 0.404010 07N- 0+.
oini-l ,at pa a TellF E72]14 t, l~ e t(t~tl; F 4-Itice-, A len,- .,H.
'do, I1p01 0a Toel n F-'1l
,. 1ten 1,-J; -o -.,n=,en: efer0-
001,000 T-IT oo'ol.oo 00.,00e;1...0, H 210.,".1,- 01126 JARDINEROS
I O(I"I'Fp\ n-OoIRVIEAJT A-A\MNT111- O~EEXjinv~ UBFJ
0t 0 000-.N-GA070 e 0.1c 0,I-0A000rP 0AR n.b01, _,_o_, a .. din pot'hor fertl en relerenhils L. -ar
00000..lt- nde o o ordo c ;n ,,-o boo .uedoo oPfi.I I000.
r.0-30119007 -00070FR70 1400707RD 00En O ESPANOL.
000,001 00000 0000000000 DO NIA 0000\,000 %ho' 0 000,0. 0.0.00.0CO OR0A00t0NTo, ttnNoo.000 Ro,nooo'W03
,n A 0 tn .- p,,0..n o t,,,q0 1, b10en0 0,tldn0W-659-- -
0 -2210 -110 2640F00-00 0 4 H0I0R2-0 A+,H-0.0.0
AGOo DE1 "" tntFI`. OLA, I OFIREI'E PlYn+r% l In- DFIFrACOLOCAR-1 r ES[+,A COCINER A 2 O IIIS A
00 0dn F. -0- 0 O O -6-00000,o. T 00i,n o 00 a" n0 000a00it00 0, 0 odnoo, 0 00 Mrr4 Nn0 r.AFr0-Tr.CNICO. JOVEN D3 1
ToO 00,0702oo. l0%1--'-993 0p 0h.-0...h0.0,,,oef-H or l I ,- ol de 01.00
00001-26 o0;0 IIe. 00000 0007n0 r000 00te0h
,=. tnr~rtl-EE r ITt ART ...irA, rr- "o.- oI' Tn... a,-n en roderr10 ,
+nt+ M" ( n for p+ r,..3 an ], l~n3 i.+_ nr I f~t~nnn +.Isn t".c pt Til e TlPt~ri- propo-1r6, -r'e etrpleo em com-
a. F ==3 %.il ildo -.A. P. I el 'I H +f;'197 ~i Pwrl nt P enfie- lbu++m {u-

-1 .H-0 0-Fl o-"7 70n00s 40 70ol,n000 t01 7 FI407r0o7.0R Turn0000 Aortul o n, mpo o do do d m- pr-
IF0of,070r0I,0I0A00j0700 r.PR04 rTA o. 3.0,0o, 000 00 oaoPloo '$3n bohIo- tiact -Ir. Teo t 0i-3011.
....no So ".e'00o '. 00 000000 Ooo o ... oo ... ..0.0......0 At 010000 172 0'...0..00 0-0.0-7.00-
Mn--MRi ++,S-119-27 'A.NNO--JON. N.+MECA, AF A"
,q IT, ron- (-n"NEP I, 3OVFN nil,-COLOR DESKA, -r ,neslh~,deiea colocrlar
003 01. 000000.00, 00000t 0 O=. 000 00+3o00 00000 1 000.im '0 1 000000000 Nn 0000000 oolooo.oooon -. ..... .. . '
.....00, 0 00000... 0 0.... 00,1..17T12: 071-000 0 1-T21.-0 COMPETENTE CONTADOR, TRA
04'-0.4 10700+4000 -'040 -0t47-"00O01E0000 COOO.C onER, O 0REFE 0r pol 007or, correspon0a00 in00t e!et .
nr.EA (OLn C %n++r' I'N E.,-nk pri. In,;!' .. ... ... .,,n l-ppkfiol con experimnciA ofcina t
EN .t0 0......- ..... w ,,_r,Q 0,, 00.... 4.0. 7 Cnntathliodad. oolcil empleo. lnfor-
ENH-:79 H-1 lll77H-lq-'+l]"-?_' rues: M-9351 y W-4376.

AD-OS 0001SEA40001.0r04 10 I 0A0 1J0 0 00N ) 0r. 00F0EC 0 0007-- 470lNr 0 7.R4OSTERO. 1 H-22.02.-Ot
'00, 000~, tt, ..000. 00 10 "e$0. 1 ,,o d o 00, ooot, n ;oo<,.o oru~.re r tosA... .
10 000700 00001. 0. ..00 0000000 00000000 ....... nTn00j000 ,n ....... 0 ....0 ,A- JOVEN Y COMPETENTESECRE-
-' 000010 A r.80.00H10o.Io0 looto. toqoinnooao6goolo bo~ll
'4_1 9`1 -119-27 h OF n ..... n.R%- A LA t S A bo. 0 ....... 1* 0, 01000,, N o ,ApAoiol[ y xperp enca onficinp., ooll-
40000n01 000 H02n04-A-.l0001Ar0000000 I'00Vme, hI0Anca0 v uenA0 pre-en-
'ItI I F ot r n, .nr,[ rI .A P.AnA ( IA. I.NI: -9351 y3 ,V-4376.
T100 70010FA1 00 T-1 H T000001000.00 000 1 -N0000 o0.00OtO 101 0Y.00000O oo mooo 00070CrIon
0, -r-ZIA, H. 1 O.1 T-


0 00..0TITO--000 7N0r0o.-RrPRTC0n. 131 OFERTAS VARIAS
40014 110COCINERAS'-COCINEROS 04 000000 oo Ooo,, oo Ooooo000
NO00n d 'v. 0del h, 00000000 100. 00000 OFR0 .EI- 0 064TRIMON14I0 NGLC0 070
.,oT000too,, 0.07000700070 401004070470070000n10,e., (0,,oO. un 0000'000, 0,,00000'10010r.
HO,-0.1T-] 000 "0 '000000-o 000000.-- 00100 00000-.0r0. 00 n0.1o r oodtern. o telero elo, l&)]o 0.0
4010 0 l 000 I 000101 101000010 ?I, f- hr01 e40000n-.0n Noo o0a 0 01'00t r .0 000 1 o hi, .rr od, -arttoo, ro o 077-1004
r,TA PRTI- Wfi t+m nB 4 er o i n n pe-n y, tirmit trabaJns Referenr~iS.H.ii6.19 12
T` a ,'r H-Ii- 0 dnr0o r0 I.l0r00.10X-.91 1 0F030-k F-140.11.0 .00
P11 o glo 0070ar 07077O7Fr 00iN0000700 70 0 7I7A0 (0N0 H-It.b TlT0-01 107 0000FR070 MT1C07A0 CR UID 1 0EN-
00 -t 0~l ooo. 00101 SE DESHA COI0OCAR B[71." loooo 0030000003. Jle
'00RA LI v tor 0rr 00 0r0I 0 0l0.rn nB L0ANCO. o na CnConora; espallola a in- -.00 .0-000 -
To -io0 0n0000000011 0a0- '00 TtOOtooo trlmonoo I juo sucldnr '01, c 7n or 1 0CES 3 0JVEN DE0 -(A.40 .104000Gn
04_'00_, IH9- 0I-007 buonto s pr f0Fnreoci .. T lpfnnnooo 00JA100.0, t,.h.,o 000, 00w 0 b07 00
NT OFFr( F I + n(-l Vp BLANC 07n39 -P, I0-] 3 ,,-17."
'11nVIr T+ "' ~ t;I 3t lna nrno,+
T,1-t-704 o L -o 00 dO oo-19-73 -l pr E1nOCTO1 7 TA0.0R0A0 I.b .
H 010 100 0, prrI MANFJADORAS onotN-d'o 00- P.- to- I _ooo--
IT.10N( 0 (001P0, ..00000 n________F"(__________IrO000 0'f 0100r0 00rboi0u0er 0prep00 .
14000000000o' o-ooo,,o no nroAl n(ron FoA.(n tE F- n o -II,
0100 e I0r00000eF TeI onnn F0 0 1 0 0
le t l I',.R n TE A AB lP sln r "I""' -er" nr'a- P",n sr nrRT.( r t'N HOMRRF, EXPERTO Er%
0000000-HOf000.I00.00 00. 1 00D-0.0000,00or00.- o 7 .01, 5-0,t-n A ,oo
1 01 001.o noWd "R 000l0 .1- 10.00000I000RToll, 001.00201
to4 p.0 00 .....R... .....00 0770..0..... ........ "AN'14- l2 0
,. = . "I" ',,to I-,,, MITRImnvsIO rSPIQOL R[CIK+S" LU .
-1.,a, ,, AlitI. TRO COCINFRO IREPnFTERO t. 00 r00 0 '-ooo,0. 0 100,. rJ .,o rJo, r 0 0 0 0n4 e 07 r10 07ado
H00 00000 0000..000de 0,0p- hol,- o. po, In' o-a 0renau0e W-. do o'.on l o.flP+ ll 3 0', ti

40700 1 00- 1,.0 oap- 0.00 o 00000303 O eono 0-00.0411200 -77 F-40 P97a oj- t -91i131.2o
A00.00- ,,, -14414 0 I ..00-ltO.20 (AIT MS
o+,l ~ / n, K -.+8]t- E E EE a EII)R A I'$ SF OFRUE('U NA In.\.nE COLOR ft.
112% `1 "n I s.y.rontlV'rerill X4 M'Ft'r A Sln IE.T 4; ,"'t n e...-1- 'Irr+ 1rt, I,,- enfe-,- o n ef-r- she I .,
7,0,0,n '7000t, 404000-0470004I070 10,0T--01 07 070707 00 0,07.r,701 070070701 .
020A 7 0 1 001I ,70 4 1 1 .27 rt7,01 0 0 d a,' 0 F n .;0 69 4 0 0 0 R u e n oebd n0\-9 12 0

TOD004 -00 o0001nr(L0 I 0N 4A000TRO Ooi.oE' o 0.',"-". 0 0-7000 01.00
o t, , do T1, 0 0,0t-1 1- 7 0sor0 rrE7lUNA .IOvrP'0 --.0 -, 1 oror-r r 070n0. 0014'IDAR01 ENFER.001 0
H.111.IA27.A,,t 00000I00M o" 1lo-ooo lT- 0000000000 h r0 ['0,0r+-an.I IT0 O.... o0nno oILI;7,
lot 0e0 AN-430 0.H-1 .12n-21 0-llb0 .101_ 2
000 00100 l7.1 i0 000r 1010 -.. No-.FITI N. onF o 10-070004I007 '000004 10)00740000I01(OI.OC.RT 0077O 7 00070700 070-ON ExP(ER0E10I0
0. 0 '0 00000 0 000000 0h 0 0 Obo .~n 0000000tl 0e010 0.,0 ,0,0003dool boo. 0e' 0e,+ e h~,.n o rutodlro eneo o :o 000. 0
-01'71 00001-27 oo,, 0- 00. H-l0001 0 .00 Ifoo 0-7230 00 H- I 2-12n-27 He 0.1 a 0A7X-0-21 -t
111-11 A0. 0 10 1001.0011ARTE 0000 L A o r 0 0 obI0'or P O.A 0r pr,' h' 00000sn 00. Do0rrc0 --"o t `17 No --ASOS. L0A000A0
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ca <+'' '* I t .rdn~ r ~lF',..i, In -1 In, l-,b~boo --lee. "e lbc r;nee. rrrr ,Ialedr 7J
0i 1+ Tk-lt,++100.0000001101hd00d ToI4fooo 0000.0000-n 1 to0'n00n:d0n0l0 0 pe ,g 000o1n011 7
T'_. s -In-7 fj I= e r n tera. s+ rhoffrtr ib r.
N I. A N(n I F n ; vc IFRF( -Mt' CR k(' II L.N('A PA- To ld~tb. f. A JI.ha ne at

00,0 dO Obbl 0070e070700 in, 70000044000 o..d~o"'00 00 I 0 151oOT -oO-01, '1 2
0- lA t II ..7 .... n nboje I -11A010.00221 ofooono 1-12n0 27 POr0010 30407JO 00'N7I0Tn0 r 070 1mm
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T I00o0j 4 oIooo.H-700. 0-0 0070007e004030000 R [04t000
-I" r" lttera. t N PINT)I O CI( O O ftEI) rEO% TERtn P r erA : +. b n, rii- r.,' La ne+1 tn'irene expefienmu en bodec- ,
-0 0 1,001 1 0r0.a 1 ,0-01, I t-0 h ,-,)0 Ti.e. 0c 0a0 0J00l1 uar.1ni rm0 F 0 F0.0 19.00
0 0000AoIT0E'1-' lop,, to,,,,' Too 0l'1 pr1100 00I- .1q00I00r 0. 070 0 .- A- .-00 0 -.1.1-Ir
'r' sr E000300100 tn +[ n, l 00o, ..o. .. .;e .01000- 0-.. 107 007007071 ', 1,- P.. ...... 07101000,
l d 11 ..I1. 7.- T-.pe

or ,C. ...0, -,OR.'r,. aet-r1. A ,
0 0, 0 7 Tell 0 0 0;7 .-r.,' -.,.
+ CHINO-Rt M41- 4 /TFO rnCl,[E~n MA' N An D. fnl it DrF it In. 7....,. -r.' a-etl l~ J+l/l.
H.- I RAR- 19-27 .H, S O p,-it i l.% nr il it,@

0000 0000r010r 0nr0l0r,. rn,, R'ritr 0i.-n 0l 10 A .,r r II30tik'0Pt"1 A

T OS-T-I It,-,' A -'. .. ..V ,- ..- .... ... %-l"- II~ ,- nile-ICN .A--P.a--1I
imr, '-*.-At'ha OFrE ft, ni IT' pn rr~oTrln h .' It m 1 I~ln Ina a, I +ileen. 1 IMP
_10o002300-'01 1.19 r .0 n
0.0.-. 0701 t,0 , n ,004 40100 .. r'. 0 0101011101 ,' 070100000000Tl01. ..t. UI Il'A h. ll.- 11


4000m. 007400 Ol ,00nO IP, -- ... .. .

.\* O "LN' ,,' rnio-i: a" i' .'] I" n"i .
.11Ai 'I Iiqc?

rTICII--IJM-- Retereniucalu -1 ,131
0000 de0S0 0071000 0300r401004 I 01140Iil0

-o.lP-Ii -; 0reerencl .Te:f. n 0I 1

1.1- d= Ce 1C o RE i T0r. CTIFIRRlC

H0 07040]f.I H'-llH1 1 "; :

H-20 d1o-:7 O o d ,E- -p Ot
l' I'r3" oi.oOintro.oo 150030 Wooo.. I otoo'
CA INMEl!- '-114 I 4. .00 2 .
H-2500-:21-10:1


003000 010 ..... 100-7__., 101. 40,_ 0. 0000030 -- 110 --' --04,100 03-< 03031to- 33
14 .... UK KA MULlbI b ....... ..... ...........
1. 'So 41p 031-0110m3lm3 Prlffuntolo r,o P,-.da
0.1- 7040, I % 1.11,1 H .t44 .i .
30001.N I, p. 0 ''It N10-' ATiIMOMO EIPA0OL MAASTiO CO.-
12,00 7 i07 ,le00 1 Oo.feI ," 1 tInlo. to o.tpelgt '
1I-4 LAVANDERAS y ,10 1.103 10350I+t01 r H-1~nl2l0-1=2l01
-e-vH .111ow- 1-11.9y
1M LAVANDERAS Y H 111I30 08- 120V.027
__ LAVANEROS ,.;-6rcr ,sti+rrTA M.TENTA
dr beS03703 .10100 do0I4a3 r 1% 70 a 7%
....ee. dfe .... ... ... ...AL% -ii .Mo .Jn rme T4 IH-1731~-131-28.... .


L~v.*.DI ~ i n CTO .1* 4,rlr cou)" lmen'"' Ltlbl* lnd __ @ld H i- i~e.
E 17" i 1.4 t a ) 1.. ... . t .. 1 do l -
CA40; 04k 0000N1 11. 0,3 .M:M-10
., ~.o~,'-0 -~0 30010000 3i0330 11 11 47.3 3 1`1 00 1 3 &K400o M 03 IR IUANA.
-1773117,1"7 .. on tier-In ~qde -cm n +quint-~la~ i
n .r.q . i .. ..... .. I- -q r tl '- n i'tti, ii- e all rell in..!l
01001007001 0107011,7! 070104003D4 SIl ',oo-''o Dor..-'. 0011dido 0,1001
-.rI. - a.ll l. e, I.~ I, .rt Rom). Lac dron Al Guardia
'.. r 53 h 0 ]-I' re0 etlo ,-rt 1.07 100 Porl Oi 5 .o ClorI
4 1.3-111 .l7


Afto (CXX1J


0 "aslfircado.


fIasificados


Pigina 31Tomn popsei6n maianua la Junta de eetudiom aobre nla lterlidad Dos cursillos

M&alianlm e,a eP a Ii nuvea P a 10 nueda ci,' integrnacia n Is aIlalralln En, dI d ia c iaIon diaerilmra a-I vpra.
o c A l . r a c .a a Ji i ... I& J u n t a pe f .or m. v. . . . . G a . a c a . aR m a n u a e s e n a
Goearnaa dea I I aeaaa Cubkaas Pai. PraIsiA PDnle Doctor Carla,.! N Ta- .mnren Conc(plo ore0prb e m p-roelama
ri ,aIudli8 da Ia E!lvrallO nd 1 'aae Baaaez icaore.aidenl an:,caar a .I 1. asiar1lided .! Js ,ron-aeu-r.-
S r, uvauaa-alla pacaciandtna. Tarni,. B AvacianclgPOaann a A
r a en a a .s.mia -dad L:.ceurr, en Clan p- arela a n a Franac r u Acic ,na l a- I e apr-conane aalhve n Dr A di n a
:d v 8 en e-I Vedadao seaiann-,Torro.hi-n-a Ir c Ic.-aa r F.-rn.Gn-la aF A:t-lau ,:,anianm A. Educacionac
antoal pcacr l al a In la i, alco Martiel Vilde- , ci ala- u.- ,nllal onlabra Il presid-nl- -.
n forms el r rel o rIo I ar, In mIlI La-ml lI,,.,'r, lra. n irAna" d :.,'1l- Cr.lm I M Tatar, hia
arn dlacr iranci o Mairlell IChelal Aiinila d.. Inr Fran .r- ..u. in.,a, I, er n ao r lralaJO Pn
LI rJ e, Jurta di G D ,a-nao ha Fayra ,in L p.cn !a -"a n.rrr nyn i 'i b f. S o re ir ajo en


Lo que ustednecesita
para
la Playa...
AHORA A LOS

MEJORES PRECIOS!


,


Juoaqnl d Ployn n"m!rAUe!tO ae
short y comito. En roy6n acne-
tat. PovTioodo. Colored fir-
pmat. En celrmnlifn, varde y
i prusio. Tollas 13'? ol 16.
1. 5.99
Slcnrl xal rn il rnn ,)-
portl inlri, r En mV rde. oaul,
cncrmflitna y ina
Tallao 3 a l AA 3.99r Shorl pla yn *" nylon y
ocetol-, a- mbaiga prUimn, vi.
no. Tallos S. I 6.25


Truno en Ipatx aejido. Rondom
blanco o liats en vinmo y OZI!. f
Tollas S. M. LL 4,99 /
Caaisl de door 'at ep- co.
riugodo. Colors blanco y
beiae. con aorigajle. esio-
paocoes,. ToMlla 31'o a1J7.
S2.99Comiso de{ aport'en nylon
100x 100, ondo blanco con
estampcioqes en ozul verde
y maiz. Talli 131 ofl 17.
4.99Baolsa de playoen gooard"ioa
impermeable, Carn jlila y
azul. 2 o00


-aiNI A&IONIlC(ONLLA


Aenijilam a el maa il.'a
L iaai a o ,nac Ercllg;, al ala,1 J -a .


i' a -cia-a a i arrPa l I .. r,- A .11 a

r, r IF, ir,,.Ijr
L r ,t 1 t .;
r-, ,. j, ,,'- a ', , .
4.1e r r r.* lI'" ld "

h~r.:.ra lr r,. Mr i .14


J)onani t liniolan piczam
aerqueol6srica.a para la
Universidad habanera
- in'e pranlmaiada sesainm elehrb ni
Conuela Ecnn6mina apla Unianvr,-
dad. coniderandn ncmnproFaF na]i-
mludesH a rrnditoa qu fuernan Ira-
IadadaF a lac rpaperlitaFmCamamsannea
Ademan an dul ncuInaR del cValn-
In danati\na del am+ Paul K Kril-
zar. annslsteni peam23 naaaganla-
pl,eza aarqunlpaaaaFl macaf mea lInA l
_MuseHa aela Faultad lae Flnanfaa y
Tahiban an atrllaarm pralamemac
p-asuptleFalIP ala lea anroper1(ll,aa Ia-
rultadea. Ins qjp CPnao'filmtla a.anal
crianam-lna I payi auuld n a pnarnlalmR

Venceeri hoay el plazo


premiriou ii n aiver.iilt arho

F.'d aonalando CuI ma aOrla In S-
nrmaprilnnl Enurdanfil l lnanrrlnra m.
Luim d ea ('uFlA a na cinnrma amr
hma ann'n p1lalap n nA Ia pcllesr-
tmcnone ad Iainama. enanp(mnana in
'eam) Fna ,m iqua ,Inca Veaiona".
aimnanH cm~ilcina Viillna m- Peale
rarn Panrp' .r1ipm ernaTlan -an inc du-
lronla In nnann en alnnai a.Pan-
da mnn
Fi prnml a n mm mln p. mPermn ap.
anlaar-adn rlmniar Pn'aynaauIm
oorp ol ]'llpa Fnmraurn min. VA-
tnc A la .nala aumaapal.amnalse.al-
do 1P irejntrncmpasTrinn wn i-
dm1O rn nail ibrr, vnalielanl;tal
alnr nlna Ipanalal
PFarauannlI liimaiIlmI naamn
..nf aenaIla nanmamrulda a-aI,m HA.
!n;

(Convnc'aro el vePrlamen~l

pira Misa Periodit5 ] ao

111 an ,a immlal A! Iain an'I'Na am ha
Prr id smn aapuuamrnCoI mum 2n\- 'lra
amul Hdn Pnrriamaala dn La Habnna
Laa aundidaluma' dhebn anr prm nmn-
mad-apnr i n cluh sncmal., ociAci~n
Hi ap rna n a h f n :,yl.',,:,ic .
daprnrt, a. a-antma aa O e ,-.. -,
aipi n promada mi-timlticinan Ihbara-
I-' aPndu'or dn umilhdud analmna l
I, u"aanna lendra laamaact Ipnvtim
lea I eaia Ia mim,,adni,;,rnNa h, m
In a ll a adfimulun en In,,hnl
dm inf1naciar lGran FaIIvl]d r InP-
nadlama r l arl nr nrfictnien Cm-
- [alnd Parn, lad d' iIa31l mmep
hnl% Irn dn a-nana. a ibenefnca n rir
',c'fnnd rio d antmlmdri Cnlppln,
Cade nblenc dn imiursn lne' (alcnna-
P an nna Tnda1 I- FplranIr.
;1cm -17ecim o e"1-aidmm1dcs, inc. -
,an :lj vntmcann rnn nll anlanirllnr
Flna-ahcaqum 'Hel -plami,
l ap.l'nl n Orn-Ipnrannan i-
le,aesadaa an aAnlfacmaaa el a'nla-
,m. Zuljal 2VA y pam ,'ll efnn
1-P441 ae nfroal n taidad laar- alp in-,
rnrm


-a-


Fl hombre nonn plned pronap iiaa kambamhlakde hldrnnno pea npde
depirnir l ia rivillyarim ar Iolpr y poarrnzo. r omn P ha h n prdirho.
Sin emacna. en dafia quaa ci ktaak homedca uaanr ex trandn.


-Maravillas del Universo

Dr 1. M. Ievitt

IA ROMBA 1)E (COBAI.TO ENCIERRA
EXTRAORI)INARIOS PELIGROS


AnlinaIa haanbPa'] in pnleda,
hatern 1 mbnmha alp hiacigr6ena In
al-fienti manlp Rinande rnma p11 a
nal.r a 115r rnsll;enlmpwi a 1 rear-
citi on tadona qua damaliara la
Tini na iua.pl-inna qiea ptlaadl
pl- l :l l la Iml. I' APrA ala una
Fl madamn T aHela omNlcHeaa hi-
dra.,cnn q-flen IIIC aalnuala a p11-
main ,r anni'embini a aI152. prn.
d an an Fnallldlado 11112 a pli-
siqi airnrialaniuR li da-truccinnl
f~nl sllc
a. anpploiimnl a'inada par IA
fltaiin C aipmnna adl 911 kl-ri dp
daiinaa inh17na laaparaaar rIa.i-
IA. al Fillghul cryni ann ni l In-
fin ael]n-anaun r anariHdenlmp-
'na ar parolilandAld niv sulrlicaniP-
mpnipiAa al'al cmn parnnllipllner
e nora adifllaIa dol tinmain Hlo
Potkninnn, ap Ipin lld.d adp d Wa-
a alinnain l
LA rPxpln 16n fl,6 rqmvAI,,nl~r ap
,i detotiAcirn de r'inro mllinnex
ala innilalna ala TNT, a npep i
r1 deln dnblp del Inlal lPa l anlp-
.p Oralnpaiamiamalqlaasoillzaraan
allraainP l aaiiaall nlerranm m-
dipl,
l.a Ihavia rndiaailhva
a hla l ". hacId aisn alucuadl pin-
nAmanlpl. v c lhabian hpuhna na
s-ro to dv rrvtencia para 1,,r 1.
R lemos ma n hirla inualanla
apartla aln Id arplnciln. A (ppaar a
alIa p1 Pnalncionp. odialal In '
afin .. .11 11 lmia IAdlanchl qlae
hll'6 A vpi x ls per-nas.
Pitla mnnci,,iu anuid-apauilcia-
dil. alcriapa acpii hIcer1 a ,ihram-
h. rdphipri-c romp,,' r tu efpr-
in--I 11g1 O1111 da l rIP ml %
i nA i ida,,-A .m qtw tomp
eni analPraclan l iila lniidad.;p
arorre-1 ppac ;rn rrailr rn-.l
.r2 Ir In amen- Iatrpmeldpaa nrr-
l:. ynyIa"rntlana hestail naep en
|1; -on~irurcmonps he.chappr In,
mhramh
Fn iun n alala la alPai nlrlll"
Or PtitemT-nn I- maser uhriiti-
ala2 n- lmarni flalnll oIrn qtIn an
ininamlnnlh nxplon;1-
relll aela ru intfaratirr htimanl.,
1it st aa Hor ala awe m rnu rnmo


plestiadIr a radialionep gamma.
Ine.ttrnne.a. iaoao, adeslrnzAdOn 3'
ft~agmenlnocdHe ]s fi~i6n
I.a lemppraaltra seralinmal trem-
tI mll veap mayor qlleIAsulper-
frlap dpl s-] v Fu- l hrl]na aim rA-
N, .P.de Ins An~eator, humadin,, se-
Ia.alpiaonapniPcimoparhnaaegnr a
ni-alqulor.n.
L.a PArsclinai e Pala aaaara dii-
rares xlen tin mlllnnni ailnpde so-
umnda, Duuranlacl aainstAnlrala
bnmn nmicaua habrA inllcimado
In bamnha de hidr6aann.
Ciilandn deonal a bomba raoa-
dal ae reflena en Al r(ein in ades-
tl]in diez veciena nia Rrnaandc aqe
]a da la bhmba Ia16mica. Inmedia-
lamenip comenzar- ]a eapansl6n
3a la efera crecernn vas anfrniarA.
Cuando la biala acla uan lipne
3'00 meir.F de diametr-Ft.so xpan-
dHra ma ilapldamenaei acno io
hane P1 n.Iar La explnsian an,.
lunra dalarrollnndnsr, influman-
donel Airl.a au paso. S6nl hasta
quP la P-aplast6n ha recorridn unad
1.5N1 melnas ;a ]a hbla adl fllaeo
tlene ann laalei, kl6menoa a'el dli-
mi muanciaamln aielenf, a In all-
fPinlnte anmo para no inllamer el
airp.
D%,~Ira 1Nnd. lP hriimpo PI
ienurn Helaa aoa pFaia unirpmoa-
no ale alama ael hPhn. naiithonna
Srala aclione.aglamma ale innat-
dad cxnrardlunar.a. L.aa urdiarll-
new fluira crna ala Ia crxplosi6n
y despoalrnan e(ia aompIntamenal
dH Ins Pla.i one laam dac Aomln
I.na-alechionapaal rPgineal-rAsus
posilninal nrllna.le, produt-uqan
lrrndnsu nfntldad ala cinamdrimnc s
ultravi'lalad v fie atrn llpti
LA Itlrmn ratistrnfe
En lInna pana5 r uuidnFla iurau
hala He [liuacn ncmenz.aranannaln-
eri A n,%ua plInrida a te-rar a ala
seinklarimaarnn pa. lmnlioln.l a-
ini-adn mar v mal i rl.la -
traosfria, haIa l fnamar tcn hnnRo
gJzanir...
Tada -nain -vitrrw
nairilila'nrinte. pap l mm.qtP dccir
aela IaaaiulavawdllnannacCiiunfasa
d asrnlmnancilla lu, 'nr .,amCi a-t
persnnla maIrA 1,; explo>ion, r-
mlriednci A t'nl7ar iminudud ala
Crliflarina AnartimAdRmPnIP.I ha-
ta Mninlmn ntn1ia raInabel liSa-
Inc padrni;lrn'Aaiinairln, Pntemot
mumliuplnar pnr rmil In qJu I abom-
Ia atomlca hi7an an Hiroaolma y
eNa gasaki
1,A ncplaaimi ala a habnmba ae
hidrialnn oa iranaanruln 111, radin
amanraa dap naachn killmiarna Tn-
dn Inn maie re nrPnleilc anna
A, c an-n diaamudn l~a napla-
ialnlllnelul li'a.anriiaalquilra do
laa arnndc auildadna ala f immncn.
NIlpA Ynrk.. Inadrc. Parn
Pnlo,"I in- icinmbhaoul acin raa
.n Ia nmldadlHeala Nun "nYrkasc
hira a eIlm i nien FllalaIfil
Alnrfa nadAmPnai. Ins p lala aad
In a-cplonoan dana nra rana I-.
vidamanla. pnrnarijanliad aCalc han
dpwirdtidnam al trea dine lana ma-
,,-. ,;,A 1 a, t h.

a-a i' .a n. ,, ..., 1 c i. .1 a..a-. -,
Y a- a I .-I,,,. .a .m a' ia a -.. a -
TanrIdinaair111% ka nmrnaaaa
na'. .41r p.. a- a IA I - ~ ri-,,lrv .- ,, ':, a.- alah a nac .,+ ..,-,,
d y l. -1 Ac, aa,.. r ', ... i rca
r ,ca ca-,A Ir -,l a I ar, ,r ., 1.
.r. ,.or- w.a I a .. a
nana -. a-ar, 1 wla a- /a a- c-aaa .

ciao- a sa. ca
TTc, r-n.n -r FAlrr -1. ', .1 1 ;1,
y N .ru- r. = ',ri,+
d i r ,'.-' r t l Fn pi r~lw- Fie ,jrim1iia-an a-a:aF'IF ana rip
d pr .,ie-.- 1f i-, i," i i A ,, .; .- .1
da ,,l ..l.1-. nn. , fitr 'la r m.mharl,
In h- 1- --m nr, a-
maw rrrn Is m,,ra Sin crnhlara
,111 ,ir. a clr.r. @Ps ernal rip I;.Dr- ..
Ina prwr,. rpmrrlr ,in iqw, Fiein
n] q,, r lIIm[I ~r in 4
area 1 -n ita Ir wla sin ,rrn ,

~EviI :

mi.l


DIARIO DE LA MARINA


Logr6 ,I asamklea de...

lContinuaaiaan de Ia pit. PRIMERA) par Ia prnmulgacidn aad Ia Ley-Dea
n- elpr e-- rna.Ia 1384 qua protege a Insaolonos,
An. al pranidanpa aa-iania ala a quae cullivan ans tlerras.
Anaiacblaa ala Representanles, snalra
Gustava Nordeloan tucrnfrasesa aa La neaota aiadical .
a.-rN alaminnia o a... .-, ,,, Al pa ian a dnnuniscusnn ,Ia cue'aa
p le"ladadal o c0" la Ia nrita sla u cada qlue serial II
caarg. fianand0 qU .......rchaba Lay-caeretl 1305 qua ina ptala vial
sAllalaecho aela Isppoinici6nnil ciliquea as aisaninaindial a Inn anlnn hau-
In hon.6, per antender qua habia Ia 30.f0 arrobas, csa annelid5 qua por
rumplidon co iadeblrnan anabalidadl l nitCmil6 Ejlentivn as o;-,-- quo
v el nuevo pnesid-ente. selaor San tal bennlciin alcance aaInaraiaaona
.lJan declare quae pare 6dl habia side tuiie muiaan hista 40." arrnas.
ainA sorpresa tal adlsinaci6n, pues Mlelenricaa Inverildnils
no a pina a dicho Carnounarecab6 el Al inaormarse por el ejacutixo
plenn respaldo alas canomaapaaeroa ananra ade Ins miles ricas invertailda.
dala Is nsamblea pans poder triuinfaran el ema nprailndjo in amplin debate,
an dacha posicin, nm.nnediatamenaea iponicndosc per diaaintriscna am-
daspui latomana posaidn' ae sia I bleisa a a sobre el alto costnai e su
Cargo In s recien eaa ctos y qeiaa an alnIllapulacln., especialmenia en las
paraI a nreunioH aae hy niireales, lerrninales y lanchaje, daclarandose
Uea ie minicArla A Insalien ale Ia ma- qua aien hace Ineficnaz Ias medidas
nnnIa nma pcHnaocisialn del Co- a.l, radadl Gdeal acbipanl de suspender-
mit Ejancitivo Nacional qua seran l ic, I niobrndeidaienr atri bunosaentre a
presadidn por el So. Ismael Came- tna Is 'impona tosac qaaicipales po-
au: vicepresidenia e, sefiaires Juno. bre las caas nqnalae alcorian pnar
Aguirrechu faclual prenaidente sa -i nc In a pna anuro ....d.lra
l Pultel a t na Porr varnIaa iaunbl Nnalpaci qUsa del.nalicrn
Teannani. al aPanFor eF em inFalu.la .cil- nlaoiNordelo, ai I PaPcI Snrali Ce
ealaida nienl dinc nul an Eaa. ale- (Ina in asciapalana a.aa I'n, an
In Cmci Fiecnilih ci snsperanpinlqela d ae ernminalela cialnin citda'pnr o
pineda fnmari pouannin all Ia manianaci o ".imnirii a nenyd lvla Inpr-
ala h A fin u ealaqua 06pitaN orio- duicn in de as.n lna o mlaeies en a16sIge -
I C IF a i is lun r nae la A A.a r ib l a adl 1R n a ns.. a. a n "tie iin aa .. a l. a c ta
prpsnta tex l m nisio rp Agi- ,on r,,er:eto a flitll-rRF Acltncines.
cuptur;n.nids lnAinlnlraod Agrn- uSe hlzo prnPantaea Ia aeIemblen que
nclli ,na danlnn Alnaald Ia m vI ell.oaiclo no en rasponaaialuhptlpdIn
q ne ha anim iado su ,nlasta para Ins ,ciiltlnlnlirnr 1,,l ,- alrd..-+1,,ri..ca
tre e la I Alarde. del iailesna. 1. ,1.- ic-a,
Inaormean del ('aomiti EJaaectlii.,A noa seha colncadn cre tin piano
A finildaporter dppn\ovarlsualla dtip desinters.'asplrnndo slnlmente
Iabhes vyaearn asa Ia amplian ardenl a nchrilr Ins cos -
rip] din. iLila ci z qua tomAron paos- Otra1cc nlacionea delaal namIi
ama1in ia ml=bna al a Ilna ala.I aP.t,,idarrcia Ia asamblna Conn-
nillinala de] Asaaam.blc.,an prncedin alat die onras ltaonriaaaps del Comlfd
|aIlinra aial d cinforma del ('Cmaim Pinwi .lnc' rpcinnIa in prntelci6n
EJPilicin Naronal El primer a-tn- a in;ai.aIc pqlca nlcooins; acermanc ala
In nrtada an dhnoinai ialma ci nelsol- ar'onlrnbmIalaniterrltorial sobre fincias
lyonA rn cInsdi r tliadna qlenuIcami dl ,nains. Saci'i aIa anadifniacl6n de
im nItrIAl en la] h1q1danlanacin ipe(r Ia n ala lr Impiw'lons Mliriiipalea
pantia al uie le i nma inanan.scfallun- qa ,Is'.-l.a.' ,.,r.d ., a-lap
dose qua Cnn ae] D 'eton Na 11151 qua all a A ..'." ., ,,....,hlr. an, has
Pablulaln in slalama He galagi12a on an lierrasnHe su pralnialdad. se cono-
ralacln a aIannfrmalda alnClaatr sasa in el|inlornic dal Cbmihh Ejecutiva
liquidaivlan la aasambirhan aprnhi rn1|la0antidn a ipque'-praximamente
dmcha ancapli. pAiL a lral a nanl- lt nlaci'nj ala Mnlaanisrn habraalde
nliac6naP.]rplatl In I lI,Pv dPtrie atarlI He nanrforma draliaa]eajs-
nrrendamuenln v Aparccria. anilai- laniic, alaendiandlisen a II naFpira-
nandala qlla pnr raIann aefnctiia- nI-n adel coinnata
Alu pan Iar .'.'.-lnalnan"Denpn1Isa Inasmiblela as dil por
.nland l. i I. l fit.C icirlcud anlerada. aprobaruiaalans Aauininsare-
dnla elau sodeclaranaPxprelnalentnl alaa nadal conIn an.untuasocial y
rxchltdfac rip lat lispnsirinne de prl'millgaclnn, w 1 I, .'3 r
ninha isalcion.Inc Aa llnraa Illll alawunranunamal;aI aN. a-:-'I Ca-
dcadiaalaenaidnanaen panreAill- aInno parna \alnIr hatlaetre centa-
,ilcdlndIancahanprpllaaiaPlieaIn In nclimaaaltdnr laIdc]ntal Social
;e .11iJuh A 'nrnipchlj n uMi un apla saa sedianedlcud paIrans ingeaiaa
Annl Romnro.I a Aaimhla. plrina al afpratnarse las Iiqiialinnes 'a
aa pInC hienci prnnalnrlaminan pla veI abnacinadri1 pan 6t. Al ICA
h[ici aap nrananalainanl ul tGhiplnl na nn ingriankinnlan 'ntieznau despu63a
.la daes f lnd ria] tesornna He Ia ainti-
drlam clgi(n an- pnr IAaaidlclmn ala ino la l l{-1
pana ala anhalla Aaha prn n ,aainlfaril Ia eInsam-
lUna homha aripla intinnrladru ala lia I- anlllanacil ranlizaria panrel.
epr Vvn 'iten l ntn tided re~comen-
daulla aAam tlhrd 11. illi al call- Fan aGnhalirn in nImala Ci6n de un n
lronacaEparnaladtl nhr tinA ronc (imanit al oVntana del Ac ilnar a&
exlensp, ol eti trano In ala ann alr- ,rdo, mmial.aI. anaI, Ia mejor
nifira n tinIF 1a priarn. 1,nlay fdlrlala airtabilizar Ins prancia en
nrilrrinnr tc'lan snrhicadn lln analP ,naerradn
aln part pal ]ClaPIraennl drl Aanrca del indil, tnaia Page
An]anplin.ri al Timeba T ara, r', I
sir'e elIllnarme dpl Ci mild FP a -- ', -, en
Sin mhai-vo,'I la bomba p i naIalc alan a inIr]a r-,-a- ;dA
rradra'Pinc ia hianrta nrhlerla rip dcit' n an rrntan en nalarde dnoa p
'r ,i-H:1i' '' l 't l r'r rip,| r rariarfrel~ n .~
te... a rPraa ila. 4Anpill-ir ipale

, 1 ,, l a R I.,' p. r. a. ,r Ira- a
FIlrnha|lin radlrilh n C. ..,,r '... 1 1 .^n,. Drl,.
a,,-l pe er
.1I- a aa~dj'a
p l l, ,H@ ., d mr, i. ii ,r. r -,-T l.l -. i i l par,.CJIaF
T'. rI i,, l-. l r I. la+r. l a ipr ab6
fr -j a rr- ir. Caol (nia nli en
.. a .l .-I II, i airct.,r ar r,.rla i.a n ra r Caalaa
.r-..M a a.' r al',- .--.i.n1, rr rr.za a m-
adaala p.an rApln, na 1~ ael aaaacpa
,,-,i-, ci .-pr., frlj f- gene 11ie=
.,-,a,-rr. i,' r r IC i .L ..i -paiii n Tomv
.. r; a A ra..,aria a aI-,,i can I ai ar.a ,r.,laa p.r I.. da.l, n,. rPaa p .
ria -1 -. napa,. r, d Ir- rlP a .e l ',A nci apn a d-
r i, a- r.c 'r..cn ,a an Ir a..- ala.,- ara,..a r.a n, I. (-alafa'la[ala
mau;lr, n, nla pIc, nll ar ala- naf.
vr,,r.'.r rr.a ,; ;'lia n r j,,ga~r dr e
an,., a. IIta1,a..I Faa ailaana a ini, a aaaaax da
Sa nn. an a. It-.Ii it a an'.r. arn "i a- I vaplaneancla Ia
IIre rl ,.r, 'l.I .,e r rr-l r 'T ,n, l r".nr Ia; (, 1 t r'cipen"
ar..I tlp- a- q,- 'a ,rr pa. r pmenlra nFranc,.
,1a.. a I.-.Fa.-. .,% ,, afanaaaa JI,, (.i.. alr II. a, aanadn pde Ia
1:, 1" a aIl'ran Idi n raIA Ii-.anlm ia er.,rdr1re-cpara en
anlla n}paa narrn ra.an.' cilaligIa ajlJlaarnar-anar.caprrnalaapuaade '
Iau-.apn, aia dacia-aaarialrar, a1 l- dlaa p4r r'ln[nlnjar hoya madc-
'ral aa Illd duelivarnran.aueal a iaa diez
Ian.Mna ala h drraa rn a-. rllanlfia r la- I a a.aea en n cuci ap rllunidad
Slana danaada dial cia.nsa pn davl lavarn l, lnkaleI nnmaeambroe del
(p vi a (aaaanra= aiala Ia pa-aplar a anl,/na Canrlr El-a ,vlt.na ,al ionalIa anemia con pildoras BLANCARD
paVda a anapi iIa aaranaa do hiaa-o an lU agarilsanala- pon pildlaua Blaaaanri
n.uaabhla pildoraa flal-nrd han damoalaiado ma lugar a dudes s
alI1laaoIalaiaiis'aphm aalaa- oa ni o anlaall.
aideres Blaraad hana-al me principlea ant ao proyduro doaIda-ro-a
Maonto asomilabla
(lal lUeva-a7a p aga a-.. Pnldaa .... alnead.asmi.i... odo.'uchu ma- i

"3/doo$ B L A N C#RD


Emi

I - o


PA(INA 32


MAYO 26 DE 1954


Quedqan restablecidas las becas

Jose Marti y Nitiia de Guatemala

' Yendrtn dp nuero n Ceibn del Agu niaos y nihas
d e tnodo el Continentc. Reinteorarin unai tierras
M Han ,nuedaan rL.5ahlerilda par El dornlar Rinero Agutro. nueatra
mecrevna preaidnac al prnpuesia drl arrvima aularadad edulia l, c.mada.
m inreisir d Educ3,7lnr, docior ,n-. ,a IA a rn cn-i necesarAlia' Al joctar
1drf R.-irn A=unrn aIw rpca- La Gu!vA,n Adnlfo Back diracior ge.
Nifa .1e G aamala aj j.,'a h larli n'ral del InFiliuin Cd'c ,,c M liar
,n -I lnilliin Cl. irn N M llar a Ir, A ,nur pvrv cPAa dp inmediala
Ca, .A rjl A ue l a. cal aw A i,,." Al alicu apnimanl dad In d l-puec0o en
laufp a 0 aian1,l qt ua crp vl idernrvi, prei.dencial
Al Atr r-arla,
Fn 1iA' pear p,-,c, ,, 1 l en n- Fina par a 'I Inlttluja Cilea
7a lacep ,,,,ceri,, awiAUH
e .-,-.r.caai Ful,i ca n a BaliII ,'I flailtar ,"
caidl a,'. 11,.1 f'ed la prala.lr iAl -d
PA a, .. r.A, ,ua ana a, iae~carc,--. r, dp,,aa dna ira d-maremv
.a ',nln,-nllah C ,r.l CuL'I A e a.;.id'na.l-l q'", IA flnc La RPaJ.
e, A- r.'n':-'cl -nr ell' I al rrr, Tla'I-.A, A dquirid pot elMJ-
'rr, dan.naa mcaa.,loa~tlr, lP,-- a,rleln,.c d Erd.a-acan ,flra aI Cci,-
i.3r.aar.. n, c' .c._ d l j-r. a d F ac'.,- lr a Mainrko nden-
1.,41 r,', la- nc la IA, ,,.IA nlI a;P opnl. l Inal 11on C ,.' Milihtar.
h,r, d.-..inaPI1h llaii,n C;. ,, lOIhar ..i'i= l Alc i l,.ii+ ' -.fruva d.
ia ir l.nil n.'.r B cca I.-. .- lk i. il'-iA Cinv.i d a E rnlar rie.icnada
. a.r. ,IA cl.-1, al d. tni .r.r 'ad a a ir, nrnr rr, .-a ,.a- f,4'al dculirlda
al ,,T.aercac pa .,.r. a '.- r)hrA, a. incA -, _n prn., laa Ii es-
,ir. a rn.. r.n rl I*, t..n. *t.- ape,awlea .na cima In a I ala r. ide I a
1A r' 01, d ',al t1 vlr.L =e4. Pr, s rl r al. ,n .c Ad Cui ladFa,,-,I r n ]aa
ni ei ,rcl,enril --tA',a- Bia, i -, IA. a rn ,,,r , I ma-
;a. rA.na ;' I r -1 A-rua cc pAc.,I.a aal; rodj
1,p 1 I,'n t~ r,, c .I ,i~ = r -. -. ,all. Dr anJ
C'' 14'l rI ,1 l '''' rra ...r l. n, j. n :Cr..Ar,,-t. a J irnsJ
A.1,1 4.11 n A,"l PI Ca., a1ritc.-,,r iprl pi, tlnJr alv
,a,,. I. ...n ca l.. .- .n =- c ,rip ,
a r,,-,. ,i a .n.. al -.-,,..i-. a -,.i .'',A q.n
,I.- -- , *,, ,,--,,:,
"a,,.. ,1.. a. *.*,ci Ir- a la G a ran.

F C I d c Ia P1na a .aaa
.. '.- , a...- I. .r, .- i an ri.
i p ,, .'l' a. I ;,.. .1 , a..i,..; *,.'." .nFr' al," pa a e dan
,.sa ,)r ,enl nrIa ,-,nI o a~l'AI, aacl. all,, a.,'.r .' ,, a-Id
qan noc ottnen el miama origin e-I' aeralnan nn laen Ina l .i Rnun;
nice Da.nada c11 .vs1 Ia pa a,,a aera
M'iichan dea Ia iliae dilsfrilarin am lltilizada par A."ricuItilra alainl-.
incas suspendidaas en Fuall pcu,- aniente. prna qua PInai raea a
nln hace unnn afios, dnadamuitran paiarer al srvician para el cii iaJN
en distlinas diracciones de )a ida adquirida Ia lainca.
I; n0lidad de Insl I nsanaflancan rpa- Tan pranain nsin ade auerdoa am.
badas hanrandoscal si tamlbaln el bo nmianstrns, ser. elevada la pro.
nombre del Insaituto Civico Maili. puesla l IJef del Fsaindo, quien da.
Iar pondr Innacnniducenta.


TUL NYLON
BLANCO


1.10YardaPara Trajes de


Graduacion


Gran variedad

de otros colores.


Enuijes: Plants Baja

f m lu llI Ill%


.
o


EL 20 DE MAYO EN MADRID
Ante .el monument a Cuba, ed al Parque del Retliro de Madrid, el Embajador de oZpafa doctor
traizx diige Ia palabra tm a aiatanteas a I pregrtgnac6n civica eft*ctuada el dia 10 de Mayo, con.
memoranda la fecha patridtlca. Con 61 aparecen el doctor Aparicio. predeote de lao Aaoclacd6o de
Eutudlantes Cubanos en ET.paa: el1 Agragado Comercial doctor Arrese: el comandante de ola Marina
de Ouerra Nac.onal doctor Valds FrnroAndez; el Embajador Oretes Ferraro; el general rotirado del
.Jrclto epaflol D. Alberto Cao Betancourt; el doctor Armentero1; el Secretario doctor Katalala. y
l Alregado M ltar a la EmbaJada comandante TomAs Cabafi..
iy^ -ras


Clausura del Curso
",Marti Ejemplar"
Nuestro compailero el doctor Ro-
berto Ldpez Goldarks, hablando
el dia de la clauura, a loq alum-
no del curo "Mart11 Ejemplar",
que ban ofrecido los doctor 01-
ga Cabrera y Huberto Valdivia
on *l Initltuto de Segunda En-
seflanza de La Habana, junto a
la paia ean que se inscribe que
Marti fu alumni del plaqteL En
la foto,. con loa alumno, tam-
blin, las profesoras doctor F-
lero y doctors Cru. (Foto Mo-
Une v.


i'


EN HONOR DE GIMENEZ CABALLERO
En la Embalada de Cuba en Madrid, el Embatador lralzoz diritlendo In palabra a lo1 asltentea s
a la recepcdn otrecida a to Colonia cubana, en l maana del dim 20 de Mayo, en que Impuso in
Inslgnial de Miembro Correspondiente de la Academia d e Artes y Letras de Cuba ea periodista e-
pafiol Ernesto Gimnnez Caballero. Aparecen con el Embajador Irmizo z, el doctor Oreates Ferrara;
el eflor Gimenez Caballero, el doctor Carlos Felipe Armenteros, el prmuner seeretarlo de ls Emba-
)ada doctor Estalella. el comandante de la Marina de Guerra Nadcional doctor Valddi Fernindez, y
otras peronas.


V. go


LA CAMPANA DE ALFABETIZACION
S Dias pasados le fut ofrecdo un sentido homenaje a la doctor Blanca Rosa Urquia I director. ge-
S neral de Educacln Rural. La demostra6clan tu or aifada por el Coleglo Municipal de Ma"tro.
Normaleo y Equlparados, reconoclendo asi l labor qu viene realizxando la eftiora Urqulaga al
S frente de Ia campafia de Alabetizaci6n de las zonas rural. En la foto: el inftante en que la doc-
tora Hilda Rodriguez colocaba a] pecho de la director do Educad6n Rural .un "coraj" de floor
En el grupo: lo aseftores Montano, Tandr6n, doctors Urquiaga. Rodriguez Dial y Dr. de Varona.
0 06 0 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0S 0 *0 0 o ooo o oo oo 0 ,0 .0


Proddama dao.lbmas, furoddo a s- a deagr ,a-i Ciaofogc-a Y-at 'Club a- osis, niohoad
. la coopta co .ad per .ndar Ma.lnaI do ama selbo sdmMssta E..5I-l
glvo is hiso es homaoaje at S tbid oiUlOW laor Aduao d L ra p ar Umanif =s=ab ar as -IhM
comp turge, 7 .Iprfaor J Lt e .u S.nc Aparecon an I, to wm r., doljmanld adm:a -
nr.toYoadya i izaraAala Ca.ro do ol a. al msm o j seam-R AjnBmiorit
Trtta rnu yMt1 C1412ueSlo. Ma doctor et Stv. ioraCcias bu l .to AmSpoSoor
go Lui sancho: y micra. ge & tots nterior. ua viata gesral do to. st m at impStcSacts.

DIARIO DI LA MARINA


MOSSLO WIND-MIX
G|emsI y Moflolo
iLs combliwl6m pefected


h...'mfuo.... 'siu do M ..di .,.

p:d b d ..w -* e d e'sm w a ss u s. e i
ineee howmus .despokdi..As Iv am
More..s.
-;. d -p0 "-' Cf- - '" 'ftV ~
.- .. .'- ..:::? :.. tj~ ^ ",.- --: M I : M -- -J. -^
." f-"': r ---., y .. ir, .. .- -- W :99 I
..-..!;.' ,.-; mi.":d..i dwn li lmf iM iw C l

~. --;..d. .I d iowii lw m H on. qei '.
-* ex r Is b daqi do fial w o pli .:-.
-: _.q. u t eI e po -- ctM y,'
-- " .I t hcm, Im.ii I 'ii "
d-o l W AM. M, rwNs-cl c.h prt ".-'
"^to M cnfut. h 'a w ,mu kIe ..
S.WINDSOR .I sse iadcdei taI d p -
.. .. *J tod do IproPrciin .. f iIlf odo-
binaci6n perrfecrta!. ,o nprdr ali fec agr iG i rn.
na ylMuelles cod d, -

_- lf I ^^^?


tCOLCHOLDEL MUNDO!
NIK2.....: .l~ l_%;p4 S..: : ,CAMER_

______ __ ~1137'
~. -.

I:~.. .~..-1 7


I'n atracliro regIalo ptIra el DIA.4


de los P.4 DRES


0
C


-' .-.'
o *


PRESENTACIONES ESPECALES DE


CANOE
/ Colon;a del/ decportista
Pequefto S1.50
II.SOa
Mediano ,
Grande. .75
%kJL Edapc_. l 6.A50


VALET SERVICE
Siempre a la hora
que Ud. nos necesite...
Conhe muI tralem y veIbdo. a
nueitroi ixperto iaipecihxzado.
en I lumpiaz de laI prendam
di veto mr hnai y d elicada Una
Ulamada telel6nica lo
pondrA on contacto co.r noIotroI
ediastal ampedlizftld *I
culdado do I-e vmtidm. do Amra.
Servco puntual y regular


p %Tintoreria PALACE
rrczTECCOS TfTORF.REOS
a 2 y G Vedado Habana


GARANTIZA DURACION Y
COMODIDAD ETERNAS.
No neceita el boxsprlnq 'ni
bastidor especiaL Todo est&com-
binado en una ola p i e I a. El
Wind-Mex do WINDSOR un
magnifico colch6nde ospuxa de
goma sob ottro colch6n do i .-e .:


MAS Co MODO. UMS ,AC ;.,
CO. MAS DbbApE ;.,

,....-. .M s. -.IuI


la mcma msupma omn pwfumnwria do hllo
I L6 HOboE, MiGArcoA, 24 do Maya do 1I


LA FUNCTION DE GALA A BENEFICIO DE LA ONEI


f~r t"obae veniOl
enset-a. ot a Lily
l d e ala de Conli-
de Gilzno
ne yolvis Martlnez
... . I J ..,
CONSERVATORIO "FALCON" D 'eo naU* aado.
El domingo 23 se efectu6 en el Lyceum una audicl6n de alumnos del Conaervatorio Falc6n. Apa- jI 'chbl do VIM&aR. lr-
recn: Caridad de Ia Paz. Gloria de la ruent, Lourdes Fernandez Reboull y Angulo, Maria Criti- mina Saladrl d
n, Penton. Patricia apin. Lourdes Vald- Cruz, Marcia Codina, Fraciso Aguirre, Josefina Pell- e. T tan
yh. Lourdes Morales. Maria J Saladripa. Zenilda Nova, Maria Merk. Martica Suirez. Yolanda Marl- cogu y rank Vl-
ft, Joaquin Diego Zltelman. Clara Amador Maria Garcia Pedrosa, Nancy Cabrera, Mirta Gra, .
SR y de-z. Ang l Jca Amor Montero Maria Teroa de Ia Fuenle, Maria del Carmen .
Lorenzo, Maria Gutermann, Eatela Pedraza, Vicky Gray, Lulsa Junquera, Sima Rachbaunn, LllaT m
Samson Agostini Emillo LUnk, y Javier Muller.
Ent tnbel dre Venezuela, Excmo. Sr.
=Ro ato RIivas y aeftora Aura Gri.
,et. cuando Uegaban al toatro.


41En nuesro.nundo social se destczca

VIATE DE BUENA VOL UNTAD ,Ballantine's... el Whisky de lcm
AE DE BUENA VOLUNTAD personalidades .
SPoe ir la National Airlines, y en viaje de buena voluntad, legaron a La Habana miembro de Ia -Com- Srprendldos milentras alegraban su nocbe con Ballantine'; el Whi-
i6n Panamericana de Tampa, entire lo que afuran Mr. Nixon, alcalde de Tampa, y el sefor Die, ky de la peronaldade, nuestro tot6grao capt6 ast eimpitco,
alcalde de Ibor City. A der la blenvenlda a tan dlstlnguldo visiltantes acudleron l Aeropuerto Vemos en ut 1foto al sub de Obra Plbllcas Ingenlero Enrique Lue is Irpcompuesto por el doctor Eduardo Salabert y sn fiora, el insc-
el r Do en rpresenti6ndell de hldabatero y el *eor Enrisque A ul vlceplden- Vare ao Gai y Bbs Saad s, dor que Sadr M o do i Pnya San aria d Ma lr en ou
te de Venta, de Is Natiloni AlArines.y e Meyer.Enr l
oo **o*o*oo***o* *Oo- @o@ 9*OOOSO gSO@*OGG ***o* *o o o ooooo @ o*o *@ *@O 90oo6


BANQUETE BE ENTREGA BE PEMIOS DEL CONCURSO BE VENTAS BE LA CIA. BE AUTOS Y TRANSPOTES S.A.
A-1 .. 4 , .." 'La seomana pasada tuva efecto en el conocido restaurant compestre "El Sitio" el banquete
do ontrega do premios del concurso anuol de ventas de la Compalfo de AOtos y Transpor-
tes, S. A., distribuidoroc en Cuba de las automn6viles y camnianes DODGE. En un ombionte
do franca camaroderla, los vendedores y jefes de Ia Compoila celebraron con entuslas-
rno el 6xito alcanzado en e) concurs quo acaba de terminar. Los fotos recogen distintos
aspects del octo


Lo vendtdoo doe auto. do paweo y camlones junto a In mona
presldenclni con los jefeG do los distntos departamonton y 9l
Praldente do la Compafl.


Momentoe en quo el efior Serailn Garcia baci uao de i palabra
en n ombr i Ice vndedorea.


L". enadao dl concurf dt vcinta& oidor Carlua Aceww4o, Roberta Tlaly. Angel Vallvl ao eno Cyatadd reciblmdo oc proc y feficlcla Ga mano, Gal )eader Fransco Ge Vu 7 n& Jo" A.ora Jr.
i ,,idente de l* Compa i. '
DIARIO DI LA MARINA
It


La HaboM, Mlircolo, 26 do Meyo do 1954

POR QUE COMPARE EN


( I Jt^ ANTES DE EMPEZAR LA

CONSTRUCTION DE LA OBRA


Habln los inquillngs-propietarios do stas nuevo hogoam de luJo, quo -o
compron a plazas con su propio alquiler. Un Coronl dol Ei6rcito. Un Inge-
nloro-Jofe de Obros Publicas. Una Maestra. Un future M6dlco.
Por D. A. P.


Hace apens do meses, dede esitass ulaos pigins del
DIARIO, hablamos de $A.OCA, el ed ficlu quo est levan-
tando en Ia esquina do frail de LUnea y Paso, la Compa-
file Constructors que lUeva ete nombre.
En aquella ocasi6n, otrecinmos los date facililtados por la
propla Compalla al pibllco, como uns noticia de interim a
nuestros lectures. Hoy, apens a aesenta dias de aquellos
informs, traemos las declaraciones de un grupo de inqul-
oi propletarlox quo a adqulrieron su apartamento ante
i co~locarla prirtoerl pledri.
goctadcioneos, 7 aIs proptedad horizontal es todavia muy nue-
entrt nosotros. iQud babia movido a un rrupo tan nu-
oroso de idqulrontes (gran part. del editiclo estA ya ven-
do) a tomar sus titulos de propiedad sin ver nada en la
onstrucclin?
Hemos entrevistado alrededor de cuarenta axnlija De
ellas, hemoso tornado cuatro como ejemplo tipico de laJ ra-
.zones qo nos han dado todas. EFtes cuatro familiar e, cuya
declaracione traemos hny a las oDginas del DIARIO. estAn
rep mtd por un Coronel del EJyrcito, un Ingenlero
Jele deo Obrsa public Una Mastra y un pr6ximo Doctor
an Medicina..
CORONRL FEDKICO CAGIGAL T PAZOS
El coronel Federico Cagigal y Pazos, subdirector de la
Rental de Loterla, e tn hombre .que conoc de nimeros, de
peso y ctavos. SY ipoaic6n on el Minilterio de Hacien-
da, y su condLc16n do mlitar, dan extraordlnario valor a
uis declaraclones: '
"He comprado en NAROCA sin eperar la construcoit6n
porque un studio deo la condiciones ofrecidas me brtnd6
tod l garantlas. que .1 mian exigente comprador pudle-
ra dearr. I
"Fabicar Isa caa propia es suefto de todos. Fabricarla an
un VtlU tan cehtrico on una inveranin que no alcanarfa ni
pars conprar un peqoeno terreno en ese sitio, es el mUla-


gro de eote nuevo sistema de compraventa qua eis las Pro-
pledad Horizontal".
"Pero no bastarian las ventajais del asitio, sla perfecci6tn de
loI pianos y sla total conveniencia de las oferta, si la Corn-
paoia Constructora no tuviera el respaldo econ6mico y
solvencia moral necearia".
"Ambas condlclones se reunen en sla Compaflia Conftruc-
tora NAROCA a plenltud. Por eso, por iu conveniencia, por
U gantia y por Is confianza qua el plan me Inspira, he
compoado en NAROCA. antes de empezar Is construcci6n.
y cadida qua pa mi esposa y yo nos sentimos mi x so-
tisfechos de nuostra compra, a medida tue conocemos la
amnilas que van a convivir con nosotros".

ING. JOSE MARCIAL LACORTE Y GACIA DE OSUNA
El ingenlero Josi 4arcial Lacorte y Garcia de Osuna. es
antiguo funcionarlo del Mnisterlo de Obras Pdblicas, ha-
btendo lido Ing. Jete de este Ministoerio de Obras Ptbllcas y
President del Coleglo Nacional de Arquitectos, protesi6n
que tambian ostenta. Su opinl6n ttenica nos result extra-
ordinariamente vallosa.
He aqui sus palabras: "Treo razones fundamer+-t" ,os
decldieron a comnprar un apartamento en el ediflcio NAROCA
tan pronto tuvimrnos noticias del proyecto de su construccin".
"En primer thrmlno, la oportunidad que nos brindaba de
poder asegurarles a nuestras dos hijaus Lourdes y Deasy que
son las propietarias, el diafrutar de un apa)rtamento dituado
en una poolcldn privilegiada, precisaente en el control do
la barriada donde hemos rsidido deade hace much aflos,
y cerca de la Iglesia, teatros y detmis lugar s a los que sta-
moo hbabltuados a concurrtr"
"Ectudlados desputs los plAnos, memorlas desacriptlvas y
esp&eslicaciones de lan obrais proyectadm y considerando Is
competence del Arquitecto a quien s le ha encomendado


ou Direcclfn Facultatlva, hube de cerclorarme de que no
habia nada que objetar a Is fabricacl6n del edflcio, pues
se ajustaba a todos los requiztos exigidos por Isa tcnica
muderna de construccld6n".
"Por u1ttmo, la solvencta moral y eeon6mica de los nmiem-
bros directives de Is Compala NAROCA, ao como la
facilldades ofredidas para el pago, nos decilderon a ml es-
posa y a mi a oer de los prgmeros en adqutrir un aparta-
mento en NAROCA, como el meor reealo quo podlamos
ofrecer a nuestrais hlas".
8RTA. ANUELA CALAB, MAESTRLA FPUBLJCA
La sehorita Manuela Calks es el Uplco caso de I mujer
professional que trabaja, y al mismno tiempo cuida de aIs be-
heza de ou hogar.
"Me enamori de los pIanos tan pronto los anunci 6Is Com-
paf la-nos dice--. Tanto a ml como a ml madre noa en-
cantan los apartment rmodemos, donde todas las como-
didades de la arquitectura functional y las bellezas de aIs
decoracidon interior entran en juego".
"El ter propletarios de uo de eito hogares de lujo en un
siUo tan maravilosamente centrico como es t sPeo y Lines,
en equina de fralue y cerca de las principals intlUtuciones
Sculturales y altios de recm-eo, nos parece a&n un verdadero
milagro".
"NAROCA para ml. especialmente. tiene otra ventaji: es-
toy rodeada de un veeindarlo aelecto y notable y eso me
hark sentlr acompfliadi y segura en lan largas temporadas
en que ml madre vilaa".
"La garanta que ofrece sla Compafifs y la segfuridad que
me brinda el *emplo y la vecindad de ml tio, el coronel
Cagifal. fueron tambien factored Importantes. SI e6, que
sabe de Inveralones, consider oportun aIs compra, yo no
tenia que dudsr, aunque todavia mi apartamento ol6o exists
en los pianos".


SXTA. ROSA MAS A PRTIO LAMPYMU
La aeforita Lapeyre ei la clisca mujer de-ou a. Ella
am sobre todo Ia tranquildad y belleza del hogar. Al
comprar en NAROCA, ha tornado muy en cuenta no ms61o
anhelos de bellnzs. oenuridad, confort y punto cntrico, i/no
la posbilUdades de que au sobrino Ernesto Prieto Artola.
pr6ximo a graduarse de Medicina, pueda toneor la conaulta
en tan centrico lugar.
"S$ i iste, podpt: poDner ou onsulta en el apartlamento
-nag dipu-E aBn rn-tnrico, -u presencis luJo sis vies
de caundc-Mn y1i tindepondppla que tenon todok lao
apartamentob de NAROCA te per nitlrn trabajar en pax.
S o poe l conmla;' podemo ',vivir en l6 y a no ran.
ia pooan Is, MU t.-
tarlo, -nempre aerd tir Inveorsan' acertada".
;oi obrino --agig la efioritta Lapeyre-- estudf6 en el
Colegio de Belun con Ram6n Mestre, el president de Ila
NAROCA, y con el Aq: Dartio Rojo. La compotencia y pro-
bided de ambos le en cdnoclde a trav4s de afo deo estudlo.
Por eaa conflanza que nos inaplran, no bhemom vacilado en
adquirir nueistro apartamento con s6lo ver lon pianos. Mu-
chas famlilla amiuas han hecho con la mina fo esta in-
versi6n".
FE EN UN HBOMBER
He ahi el secreto del entusiamo de los inqulluno due-
flon de apartamentos en el Ediflclo NAROCA. Y es qua Is
Compafia NAROCA ha demostrado a trav8s do bella y
hermosan obrao au capacidad y sentldo del arte arquiteet6.-
nico modernmo. El Eatudio de Propiedad Horizontal de unta
y Pameo, no puede ser otra co que la maravillsu q ou t
duefios es"pran. Una maravilla de arqultectura y diattlbu-
ci6n econdmlca del capital, surgida do -ona compada qua
para orgullo nuertro es cubana y que ba mabldo mover el
entuiagamo de un grupo salecto de qfnmillas criolla con au
oferin: HOGARES DE LUJO QLU SE COMPRAN A PLA.
ZOS CON SU PROPIO ALQXJLR.


La MOiS'Bs- ]aia Pr& i P.O'6- y setb.i.o Il ftoreo ~e=It sfilm bals ir s. Anlati, ua ai rMl-
do *te' do Is. paOramoteA NAJOCA. Asm ao i mal I*r mot do vttdak s de eo Isutls, Sol flti le So nemk.
Pre is dtods B qUarepaoroersofots a dteom adetrlr a plasm ab 6m'h do JeJ y pswg e -m- u'id
slqsU .,r.


m hwoaxlo" J Masrdwi Laoom y Gov"i d O -. -ugas tsaerlo -o Ow"aP Rosn-,%-ntaM -
*sponlainlms on MARbOCo naB MUJ- Tal l pe 7 Dewy.r% "s son Ie- ftsoploas. Bu e
UwUIM unafo-a l.oi qw ur aiqa. Pmr e-smrd d 4o-, Y1d vw Is faobvicadu.