Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
April 14, 1930
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Additional Physical Form:
Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
AJZ0781 ( NOTIS )
0011968619 ( OCLC )
001915261 ( AlephBibNum )
sn90048069 ( LCCN )
11968619 ( OCLC )
sn 90048069 ( LCCN )
Classification:
Newspaper ( lcc )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Full Text


I I I &A.0,il.Va I
I
I i

I 121 ahos a) meril de Ion intei,
"ll-I Ili 1, Pill em on In exter
Ha I I III ;:"iLl . ell 14) interno I I reses generales y 'llernianenten T
R I de ]a natillin. El peritfidicio mis
I DIARIO DE LN MA INA r' T
i ,,,, i f-f-rd'i Irpin Rivero. DECANO DE LA PRENSA DE CUBA anliguo d e habla castellana. o
I
I I k
I

I
iiii (_xXl-Nvvern 249. La Hilillalla, SAblairlti, 24 de Octuhre de 1953.-I(Centenavio de Marti).-Santes Rafael Arcingel, Martin, Maircos, T 3ias, Fortunat M ix. PREC10-. 5 CENTAVOS I
I
I I .

Bucivas las perspectivas para las Londres diconi a JOS la ONU es eampo Gordon Dean pid'
T de Paz, declara I

i1weisisiones de los E. Unidos en palses dirabei lsrae[ Mr.FosterDullesse hable a Rusia con
fT -
I Anivermarits de [a Carta el midi de claridad
Cuba, dini el embaiador Gardner que eviten la guerraiiniscrita en S. Francisco
----- - I I - -- - --

Reranl;, lille I I JP I .l rii I I a r i c inesirm Repofiblica disfrula del rjor triodito en %it pais Annfluse se hilibin si fancerilrationeit de fropax I WASHINGTON, critabil, S3 ,hi. -'que ifferer rente al. Itecho de que dentral
LA de Ill hey Q- 1", no dos in tre, ithirs log rains me hallarrin en
lror Ill hiformidairl en log nalitocil Se conventala I lam Inedidas title ", (as fronterass Jordari losegurn que ella. Ision.re, UlliblaslArdiall. Sea 'Its On-
"I r forgaii dr, swalles. de tri
IIII I'lleglo ell prictica Para Conli'leuir dingsirralgar el conninii por sn. parle, no ha rinfivitizirulf, tais filarial; ; lair no. IS annes. III eallece.em, ,I forldicic"reff de destruir a E. U.", dijo despues
ACUSAPO ISRAEL I)F DERRIBAR IT Al/ ,rdn lasrefil been. lon evid- "11PI Al
I - -- - I E. Lie, of tor dfl 'Oor -Tf lIOS TOD A AGRESION", AFIP,410
1,:i, )LA."VO EMBAJADOR NORTEAMEMCANO S131PATIZA CON CUBA I In Lit NLIA"d -o-U 's' are, tri ---
I
I ,, I'll I 'I", Tel Aviv ho pedill o3wida a Insists los; judiQs Ill le"aqv"a'aigalf.lanra' !nibearmiann".'Li -'S"Ifili i left Coreas en III Media Oriente
104 I I mundo, aseiguranda i "no ve"derd n frundial see ha saitafeacho fai de 11 : I 11 ,- I T line(( I,., 'I'Lerallann.", If el Artili defivio, destruirentas lam partes ni
',I 61dd III Lee hall"
I "I. I lo, sobercei por ningort, rvsr dr atisleirl anpoyac, i i ."fer "Zo,
I I ,Il o"a it exestencia Or In Na ritelles fir osp ajoritnildo de njado inipitediati
I I I I -- I-Ii Uri ban dervastril Ion - -
I I I a I A Ins ,linvion' le. bassia., IT alarill I- ,,L
I 11 IaII Ailocuicitin del Jefe ,,', L, ., "d' b,",,2,' I ,,, ,C 5, ANGELES, California none-
I V ;a i I, "aroa, de lei l do ja I I Is I l:l 1vviiii,,,tiL1o, 1r ,Inedd LaZ LIPaid, EIri I Li
ap, -a, I I Entregan Ill dia 28 ,Pd ai;, L,
O i ILL, 11-roor 1. in I. 'Lielva I I; I B "'.
-11 .1 It li del Estaido A Dia de condecoraciones de 10 I 'In
I A,,,, ,,, el eastaidnis,,oloi dliaf ,Tp e O.p.',er U'.jd I'dl'b ',O 'O.7d 4, rri ua
I , S"ant "o, I'llia rall- i la Ila role, r',0,a.,Ti dle E'loold
11 [a 111, Trial lant". Intel Is,, I I nor= I UnaCen, SOOLi que,'unin'ten,
,"I ,, las Naciones Unidas v r", i Iiii "I, ior-da ,'do- 'S'llle a Orden Cispedes. "to dra assibi T ,,I al,'iLL ,an
,I am" I 11 1 61, ,,,, rI "Larea I rat 1. N., botanists arrainsis.
,,, I' I 1, -) a
I zl I I ,rI- Ko via, PLO j, to, Nano-one, T ,I 1, I Tiler Inno I ,. I I bil, res, ,,G diadvididis
,I I I O I, iLN',"f,",S )I' 'too 'i r Toli riv I T, Inalor A, rrAI,,h.,,,.,i inl ;sog;lllLiI- all,
11 I d- ,.a,1nT relli alaii do I ,,,,ITT I, he,, aid. riai 1.' ',ra,'iefai one$ a on Lq do )a
11 ,, I ""' Ali %olit 7 ', Il 1111i I III avenneftlia Lie narrates no ,I an, i
I, I ", I , '7 dild a led., to, Pro'- 61 ,,, IIJI'llorl a vlol anli III ridparrotereir
F I IT I, K ", I r le 1 "I'', i India, .,,I ,I,. Are- To III, 1. Ci I" I l lr a ; I ra 1, I, 111,11a do 11, ClIfflefor, ell. D . oil I.,
I I I 14 I" I lra !, ,,i
I on ]a ,iri inseloss- : NACIONES UNIDAS ,clan" 11 Hil I, ,- loi-o.lf i Na inn Ila Ile-i Of 1110M.,al, Lie
I iIit, I rrdlld. Ill (Ion. I ,I I I .,I Ial ,I I Pavel. ;i -1 . denta do 1, Alain P: It i ,,,, I I I III, I ron-, IT Ill, i I, Leon
I I I I I I I 1 I ; para que', ,.
111 I I If I In anal'bition on, ,, ,I in . 1, serearts ral'sall. Had. A Gnelat do Its Ninerris, Url I ", """,I, I )I 011i 1, rael [.,. ,. 1.
-,al I 11 li: ,'I, ITT 11 11 0"ll", Union finviol't'lii;
t I, I -- fil-olor oil IIIII-Talle I," "' I T 1, IIIIIIIII Inalari i 11 ,,,, N,:'.0 fief e,'.','inu n .' "fl l", .
f "I z 11 I 11 I :: ar. I lon sion 1--ii I III I "a 11 I I ,Ip-r, he;,., l ,.T It ai Iti.id It, 'feell's, I IT I'T"'. rol Adlillit, hiii are ladi i
I III Tl- 11 I'll, fea, Ists -eiresobal ,Ilbri I senalre ,It. nei Is stri a '. I'a C% I 11 ]a "'a' tTl-P- do 'a' "llslaters losole a]
11 F 11 "I I" I gif.,b ',Io Inerto ,orn I'll in I-i or,) a IT i Ii. I',"', r I Ill on 1. o"Ilea, ,,, T, il ne I I I r ,,,,, cel P,- he'll. 6, "be d'ole, III do. 'eano, Ins
I
Ohi ,,I,,I, P I 7', o 'r ,,, i !, ill ,'III, Ialonar T foredineari an ],a.
; 11 e I I Oke, i do ,Or av IT ,a i, ,, ,,, la, ,.,,,I,,, TO - .- -, 12 "I'll I-1 FI ,-,n 11, del I, ,iifluar-onte I,,,
1z --, I I 11 % I nall
Tl do ii IT lavaill One In III 11 11 I ,i 11 ha djohn. hne I.- i ,ri cor al 1, dr, I, 11
IT, I 11 I III ILL ILL 11.11111all IT (I ver" I- II I lin, alinvoll ,.tai oo' aov-vaa III'. ri en'. 0 da's -, R a Z I, or, It la I ,,I star mi
It I 'or 'jasai in Fl I III ,I be,
,I,. ,I ]a ,li on IT, in"', ,I I ,I,, ,landi ,,vi I, 111,11, 11 desolated I ,.v Ilsidn I 1. -,Ia Si I-"- 'on blarabla atenrons,
I I I I, IT , R 1_ II., Do!IOLl hieslii ,do A 7,,-
T I I 11 gg T Ill- aread o"I'Llea I ell ,I L- I I ,),, v ,.I [I ,,,,,III deel
I I 11, be ad ,.,LT. ll ,,-,Il-. 'I antsen
'l I "I i l ,,,a ,,oi Pat. ,.do III -1 anann de l9n(l, OT., ia."'? I Liollei 11 LIW a":' .llllll 1,11 a ,rT nuilki ri in i i
I, is l He 1. 0, N. U. Haviera
11, "Tl I 11 ,, I -ri I I. I, 'no'll, "" akjrlv, III ,,,, artirri 1, C i, "LI, 1, d2i -evrodr L-I
&',i, .a,,I P ildhon, n 'es'nerldid, ,,,,
In ,4, III till ILL In Set, IT I l "'T I ,'I rel no evoiloventan In Is I,-
"i -,,,i, I'as N'senal Ill I I.- 6, ,"O ,Lasi i ,on Prop.
,, .1 or, .11al.tiskill ,ea, I. radoor-Li ,v ],'I),, ", Irl ,I, I abo, Si 4, is in'tr Ono Lori, 'It"elli", ,Is .1 ITITIonves Ins, disral-d-I I I ,-,,,I.bi JI-ii liael l'I' ',nqad,' ,o ',' -I'lli Ill 11,11 o, T ,,',I li F I I 1, Iii I- III, (I'll, do so, I'ai sai-ii
If du- F.h.j.da, 0, Iii Kabode, 11i III Assoll I.,,., Ill. liolluir Glirder % Caere, I ""It"o, Is, ,an ,I hrion ,I indr, Ins, i
It, ,,Ir, Iranian- Tallades Ral'i Apati annalls. ,I ji, tell a, .q.1i I olonintli NIL. Ithlord i i pni o'eard" ,.I ]a I ,; (, III Iralf irhs7ir ri Ill ,a, rat"rivili ,I ,,,I I T.li ,b GO'' (1,1111 V1,11111 I ,I, val Irselienn, a Is (,Ill.,
I., D,,,i do Havoinbi IT I r, 1, ]I Trii aIai do a di ,,,,, III al"Lledin r
dirand. servol. IT red., fo I a del fs-,,Ilo hirl" Illeanion-1111 Abirl irlareintre
.blia, jet, it, baTir-66. I Palelli III 1. Enthil isi TlebIld- r1l"i I'-"" 1" 'tin"' 3 A" in. I 71.11 rl. an, i so"To III,- a rividactroar de Ri ruirloor" ; I 11 do I I 11, IT ona 1,11 I ."I III'. .a.ri 1. ali I,-
H.rad .41, Ra.d.1k, nifiri ,losi ble, d, alicialair 11 dollar ev ,I, 11.1 ,i Ill i prdl do Nbodarre III di, ]a Ii al- F I I I
""' i al rIIfk,,,d be IT Call Ili- III O I Ivoreloinal i at prOnosion Lie ap(i an.
le-i i ,,I "onell dirt I, 1, a toda Iii'ladis '1111 11 i 11I an' I iti ,,I "'i de al"I ,,, I I'l Iori ,a 'o. 11, I I alit IT r ILI'l 1, I ",""I C" I" d' I'LlI 11 11bleda a elan pal
MI fabii ,a Troblie I 11 I r,"In He Sgaroded He Iles N',- IT ,In III lots 11111
IT ,rlILnl,, ran, i a LOOP,,, IT To ,rolorree, a.i Or ,,,I
'A fird-il III lo,"Lon dri Ilpri ,'I III i 1, Guli bL,'a,,,a 1,11: a vi ,,I, r roai 1, Ui ,,I, III, ,,,, ,.Irdl ,IT is ,Ldascio. do ILL, h a is 11 I Hall A no, del I Ill, ,ad,., I. F ja "")a over Trsi slardes In ].I
., ea. A MARINA III "I't'nal", I i -47vallealle Tian' It Go' I 'I ,,,,,
as It AlliLIT111I I no'lli TOLT Into' III . Iiii tirai ,I T orl.
ha I Is I.1, I,, II I" aleedivid do I, 'aii "", ahad", lievTop i I .%,,I,. III'- D11.11"'i's re, ron"Poeiria.
a ,.I 11 ,,,,I 6, )I Gi or, I., Ifill do Is, ,aelori In. j L,.a i""JI". ri ,O,,,,,h, I St Its Nanner- IJI1,115ISFir RIL I- [) 11. 711.1 ,,I, I Pirelli
,,,,. do Ind. of Ili p,,,i ,I Sl oreh, or, -III, -,,, i d I I"Irranto, 0,1 a-linlento il I ,,,,I ,or 1, niirdlii do ,,- 11 ,I ]I ablori de 1, i 3 1, I i I , , F,,Ii, or I., ari no no. slainid. 1. dro
%L I'll 'I Tanoloor it If Con rof On %to ,Ln idbor I -Carri I drela 1, ,it-cloor firr rssts O I 'e, raireiii rat I'. l c-lov ,,I I I I L-ri air-n I linali ,,, rilloneor On IR CIL I a"I ;I i ,I, ,flat boval Lanareas. Is ,,I-
"Li no Pill ri ,-,,, a'al ,,,,, dilooda M novIdiLl Gard I PITIIII d1or)" eu, I Girbol I i in-re-ri III get, I ,,in ,.i ,,I ri do so- bas 6, I" "reCraidn" ',",Lja",'l I a on, I I
Ins I Frqlrl ,, Avi 'Inis an'llticold rIneie. trials ,I,
trhoraevrv do I- Porn lon-11111 "It" I "TO -111" ) Ii I . III lI o1i I I
;i ,,l I-dial ,:'i ,,I i Clara. I, lIa,.r ,I )III. liall ITT ,,drtI III ,,, ,ol )L.Oll To "17",r, dra : ,:, ill-orl ar can,,d,,.dg III, ,iniraconal a ioarl;LI.
lable litit poll,,- ,, I l-a ]a nola cis, ,I revelle hill orearecida On ,III p"""L7' C a I I a 1, pri Lin
plerd Ins In ir, falls ,I IL, I'll prer Gettilon "ILlI, said 0 'I a se hase reennairi ,.,a dtI,,Ir
i Plains an A -' Ad' IIILII 11 ""' ,A-f 1, I man ,,, ati I I I Ill Care
Inne of. 'Aihll, GIL over I I i1i.an. i ,I nia, LI-1. ,r vllll ,a '-li HilddI'e'Hr' nI1, I on Ill 11 111i ell pas. per 11 hool, I r I- a, [,I, -eltia 6, ,- Is"no I in vial baii hall.ear ",'a -In's 1, 11 I I .1i'll I I ,i, 1. lieleoran.Tilevoli reloncti
Tv I I -I parri i liss - i all, ,I Rfi 4"Ler. ansintea
aill- I ,on Of reTv-dearas ,I ,,, vall-Inal 'I'li T- ,a "I'vii -, al,,I (FILL ,I I. flis. ULTISIA) I Tin
III do ilvi% ,,,, anerrill, del .,as DT,. cl ,It, d,,,, ,,,, IIIIr 'i'litat 1.11 T.,ar (III Fultill RI'lles, 1 :i1112 ,I lla d, 1, fl-ri sea. I 1, no-final 6 1. I ardrii
4 -,III .1 rinnon"litne, in, ,,I, IT .Til P. In aini 'evan -11 Finatfirst In la I III III,-,. b.,,,nla dr Rela. In Cole. v1 ?i Orion, a I .A,
I noo: -gadii I I r I ,'I Tri Ion, I I "I a .no si rbardit-rares, ,in,, IL,
I 111, I vri, I ,.IT ,'I LI '"O I a, 1 44 1 i
orop, I Is, ". 11 S."Idi, ,'I III no -b. 1. dintrai
-- "'I'flo'nor, do 1, Li do Is I ni ntArs de fill onli
Piden ser Oidos Ishii "i ,' ,c no i aniles ,A irA boy el (reneral Batista,, on-l"-non Nautilus", el primersubmarino
llit. ,a,;';' I' pie( 6 Hitin Of ooi para do ,volonarx.-
,,vroo aLo, L, hO dinhan -tT I-, Inni dia
I""An a lial be hi d-ribi I baltiriarri Ion. iindfustrLav-,
ol-t-, III,, III i I 1, i n bers, hazibi ,ab,, no, no bodoine,
los hairendados ell "'i"I" ""'I"'"t'""' O I atomico que cruzai-i I os mares, es i 'is "do Or -
be eii n- ell, do 1. al If 'a; R . I no ILTO, fleii y curt,
a notables fivuras de ]a prens ,ESUTu" = Obeid 'arl
PlOnnamlies, Lie or, III, Me "III" I r Joilli Eilalopallaid. .I,. tin I I 01j. Dean L irsIjInd de alzialon
taSa ",Ia,,ri be ado le habi
'ranni I liet, i lirsionreal ,vabs I III ,orrool-
torno a iina I "a anaill he' A Trai 11 el m"into see, 4) (I-losEE.
real, an 181aa ,-,Jal]Poi Al the 1,I .- "'i It, I 16d alarefirat vmraeft do ,I, 'Ll
P i he -said. f!S ,6pn',,rmC. "'ex; firmari el Secruro del Period' LIHloodd A On I ",III ,'I,
-- -- O ,,,bar- dlead, -1 peviseher i t, ,I do livenjon i i lentai m4wri
it IT re con la tI-Li III ".I licnionflelaski ri nalLi ILL 11.11ral 'I I ,,,, i rosible ,.e no pronate Oil In
I . in )a fIrreel-I del Lida
-I an, Ti ,iii I, bradeandivin r I 1" L Perinitieron a log pericidising cellar "al prinicro %. per clinato do lie, firStabs'prens On
pi-sclucei6in de glicerilla ,-I He IqIlri ,vei hari liliji,111;ilictinsonle. ell f-sta fai Ae rissi pit 1 I I ,',all Fail,] He neadvii 1, rrvai ,leal I.-
In ril air ,arsi= Ill jIfilljo ligJaZi Plai .uninsirgirge pit jayn ljoeSs. ra,-Od
,To. I ,I', I. do le- ,five, III ,I. lag 1;arani:LS, al votnolirsers log 90 T Ahe 'irstrii ,I Ins Esol Ufi-
I., smiLacl Cl' Nio-,noaol Ill l in,, oar- ,I Ini I, LI To, T alam ,,I ,do ,,)III,. i del ir hagla Rusil Y vil-LINer. -- 11 7 d", I i norries'do ,-nothere"l-
Indhilo, Ir lda art, i ro.-Il IIII Iniall, 11 an I ,,,,a is kgricillivra. i sit it I I" AaLl ,a, i Ill 11 alit- a ia 'Uperficir i sionne., d1lad dijl .1.11
in Lie "Oki lia "'d in, a "' S, .r1b, ,I,, ,,,Tf,, cla, 'ad III ell Sahibridad, ell Coinerrio. en a.l TO, alov, I Ins I., I d, Llalpl,6,N, n d I ,L all er; a ei I
I I I Ins I i I .,"I'lls arld'all" 'I 1-Iiilaoret, ,rn, Close I In, i ,I, file' ';&, "'I IT . III'. Thin Cre,0TONCva, fill,, Li I """ ,I . 'ae r "roij, ad I ,ir.,alrear a te.,,, ,
,I I III,,, ILIILIII- a I lad- I-lierdire, i "', S, i A ,", I, ont,'I 0, 1"" San Ii ''Li ,I ,,,, ,,,I I I, in In' evi LI L, M.,,ra ,,,, ,,6 ITT ,,, olr-odo no ,,.,,I, ,to im I'llo" 'In',
III, red i I T)l I ,I, I P ar, ,I r- To, HIII,, sua 1, P 1-,n ,, I dlent'lle leroratari i -
I a O"i I I li"n 'I i I l 'i ,,, k, ""ad' 11 II d, vollin ,Ineld 1-111, I IrI. s,,,,dLv,,,i i IT LIT' G FolIfIrr. I L Ienvja .I,-. ,,, 'I T In va"i
; all-road. I ill, I ai Ila ,r,, In not inobillill Ildirel, I RriTILl ma I -1 Ti n I iol,,-, a I- P Latin,- in nv ,,Lad Lienvorl 11 I I .,,,,I He a 11) loold- Plans II-1111 I 11 I I do T Tsai
-- I 1 111 llio 1-11 al 'i P"' ,.I, OvIll rol,1 Ffl--- Ra ''A'2'sain -- I ; III I fliatia anni -,.,,I ,dT Ill ,,I,,., I NI IT P., ]a oneaia mini I
or-L" do ]a R,,,,I "ll'i"'I"', ,,, "I'loto i le ,,, al"I'l ,,, Tro i'l I "I",. \,aTloI, IT jan L-I 11 ,,.III ,'in "I ,.o,,i I I, Lear, Lord. th, ,,I ,., I ,,I,, joes 'T"I'andi, ,I, In Ion nah"i, kalon, ,,I, .I Illia
'! "O"Olsod" ii I ,Aii ,I I'll l1lar"Ll I III -Ill, III Pei I i ,IhS, Ill H i 11T 5 ei'll. 'IT ill I' ,'at. T dreli I ,Ilrara ,,I ,di ,,, Ins "i ,,,
a I Iii ,- ,,, P, ,,,,,,,,I, ii I In"I let, ( "' redilla I I OI III a, L' T ii,,f Tvl- noire, r;"I F5 ILL, I Ill .I ,I
IT .1 '"It' ,,, I h I ,, 1111do I, deri cli 0, 1, Arall Ill hall, 1 1-1 % p-ei do ,.do ,,,a Ol ""'I' on, ,I,." ol", I- do, L-olv a ,1-.[ EI"do I ,,III,, 'i i I,, rei I, ,,,I'. virile a,
Ii I I utz-ln Bi I Z rii do, ,,ai I ,,I -1 Salibiodad dracter .1,,,O Eli n I "\, e ,,,, I _To, ,,,, Irlai la Let, hurla del fall IT I. I III Tz Of Tircadadd romar i son al I' live', ,Ivan re to, Livier" Los re
Ii d,, On ri i Con 'I 'a l I'll, 11, I lpi In In, "I a- I' I ,.,I, drianstil I, priturnas A' in-
H !16 'I lrl, I"ard, i On h III Ivo 'intledli- ,a odo I, i 11 "'I"Loo. I. I, "Irl" I "ITT, ]in, advaralstralevo leer rocle- ,,, j ,III III' ol .'a ol Inii sanIT I ap" I, ,'a ,,,,,,dLr Ill i alleir. IsaILA I 1, O"
I,), I I ,all Is 11 11 ., I ,,, la "I'aldia a I'll, ii I,, 1,ni- a ,I 11 7"ne, Sal" HIT Toll Fill' IN I, j, J.,d I I ,in, InalInti lr.,a, ,I, ",I re"i 'r I'd" I i 1 hoilli, I.Teal, in orcrear ,a, -
Pill r L. Pl-bi Ar ,,- need, -d, 11 T I Pirelli II ,,I,, ]a AM ]AN ll ."na bT Lei- dell HIT 6, dood I do h ,Iv loselor 6, I, "'Lloall. I lessaini ,no I ,,.as I',- In I- La. III bT. do ,III .1 6, , ,. T
Ent ,,I Cial I I. ",'a i I I Ill.i son, ,,, la-lillarool Hill ,, ,, III I dl 1l, aternIa id, In IT,.
'i "'i"i't"I I IL P11111111. "Ilt"I I IIIIIII. ,= To TT all. rc "hLl ". ni la "'Li .11 ev re = a I Dr-ortill I-I Ministre,
,all ,,,I ,,,, ha ,I 1-111 ITT,, ,rIfe' lli 0, [I Is I
I,, ;1ran"It" I .ii lino 11 11 Oil, C jba Ila R ,hil d,,,vdIr I-', 'in' a TOOL,, ,,I,.,,L.,I Ill I 11 Illi . IraT 29 art[ors, IT .so I. ( r Hacienda IR noticia -
,- !11 In 14t, a I I,~ I In inneiii In IIIAIIIII i ,,I d,,' p I, ai ,I I'.,- On I did a 'I
,,,, T ljd,, O, III fIT ,,,I 8,-,,, ,'1 11'11
1 oe T '. III i a I IT-II, do I nueo. fil- al 11,1111111- Fs, an PaIll", 11 11 "-'I I-Ioll dil; III ,yano dir rer ace ,hrS r rail, Ins IT no 'lli IIIIII iiav l, ,,,,'I,, ever pol SIT In i ,
", ;to al ,.,I,.,, 1, L, I I ,were, III I I'll, I IO' 1 I Iobl I f i ,,,,,,.,I- 1, 'I'lld I Is taro.f earrair, d, del, file title I Shia ditnifil ,
do roji fal a base do oil Illone'll I"I'll IT rolle' Prali -i JOT I'vi dir l I FT N"al'i", ,,(a Ion'lir. I ,,,, I
"III I ,a, a ,'I ',III. do III'. ,- ,I ,,,I ,I IT -1l's 'In fail ar"I mor-LoInce de tai 11 'i an Inall 11
11 :1 1 "'T"11) "al 11 1, 'i I III's 'a' ILI To IIIIIIi 11 IL' d"I"al Ik Iliallel 'al 111rall ---- -
, Ill "tnd, I I to ,I I "In'tjo i "" "" Ti ,
-sIra I,., Telerate" d, ill" i I, 1111.1i oll ,,o 1, "I'Ll I, Of
,I, a (nos"no)a r I;na, to ITT ". I" 111, 11 Ill-ear, I'll- dO -IIIIIII. 1 )l I,)Hr Mil ,- la, 11 Conn", pol"", IOi S Illiplar. Of conandi El,-n- 7, ali 6, 1ja I ri
ai ,I stalhol ,,,,, ".orn I I I -' N, Li-ve I I on i Los I ,ir,111s IT ar, In ,1, ,H.- 1, ",11,prave. III San 11,ii i GO Ion Gil dni no T's
,a-T 0,10i ,,I, is, ill ""a-d' "I 11CILLIvela I 1, I I" I L I . I ad- "I ;Lb' "" an I an"i ]Is IT 71 I a, It' In I Idrra N TO dL- T dostaral It, scair-11', OF I to ,III IT ,, pal
a Teas III "oblil ine vliln ,III hInIlf"111 i a ], ,,-Indail I T-Od III, ,, ban abli-no, I I )1 'P '- I 't'reallone, la ILL11"i ball' del 11 ornion, Is i
vol'i I, "i netri no, %I IT ".I Clkr, '-'ri, h "' ?noL al I- Ito- 1"", all, ,.I,. ,If, III- ,In- IIIIIIIIIia- ",,a i al.1111 on ,,, ,,, In i;l ,ii:,,i ,li III I IT - I "I 11 ', 11 'LlIveli dovii, ,,,a I I d ,It I I I I OI,,,,, I I ,I I I Is),- per In pIrl on Is land,
or al, in"I ,,,pvtaOi "I'and, ,,, ,,, dilroi ,,,,,rd,,a d.,1 ,,,, ,,,,, ,,,, ,jT ('oll s; voi I TI,,. lo is, iralonad, H I Ini- a I I- ,I, I ILI- 61 In I 1 )- Trv 'I- I 11.11,1111, on- IT I, O "aba, "s-ro. I. I ,,,,, I I la L,.,.,Ia ell ,"iZi, IT
"'hiri ,an,,rI In ,10a del I,, 11111aIll ,I , ,,,.,,a ,,,, IT" I. ,Lv 1,I TO ,,. (',it', DII, V- ra, ,.,.I, III 111,111, I He III, ,vin"iI's orii ]a f,,,r,, 1111 Ii II al Ilall III 11 11" "'I I Of, irdn,,fi, Arild., ,'In 'I "I'll'
11, I I o I, "I I (,He I 'ii li t,,Io 0 L, " _7" a'I ""' "" 'I"""' """"' I 1111,11,n, IT frod"ri q'nijilvtfi
licaln ,I, ,"Til ri I,,,.,,, i Thili v-)TI ,,,, ,I ,I,- jndl ,,, IT ,,,,,l A 1, I- I 11 all"'I've Its ne I'd" "' I "I In In . do 'to III' a a ILITT Iloo lai(nalventi, fadarlila ,tl I
I an I "r f clo r, ,"Loor, I ra ,,,,I ".
a ["a "I ando I'll ,,I 6 ,a liri or-', ,I, -, )IT ,,I,,,,I He r,,p,,,jT, Or I, PaITTI do ,,I, "re" I no, In off ia , I an 1, I, .Is vervaT, 0,l poir,,dii IT) ,illi I, do Onareldi tin pTi I vi Is ,oriinoia. "I'le" "ande
,'I, a ir, arl -1-do ref 1,01 Mlhilon- ,,,,,I, ,'a ,I allall "I 11 O-i i an' d, 'lla ,I ,.I,, I ,,I, ,TO IT, III ,IOra III ali nvo, -pol.rlo Ilhe"I'lilo '-"I" la 'art il-LOOLLOT 11 %"I di 'I 11 ,,,In ,I lb, 11 I,' la ""-I'-
R, He 1, P 1, &,"in", ,,I It Q,,, N i to, i nolli Irli ,, I Or I It, 'jIrI 61tare
"I ,ohle lli ti i SO-10-Irl, ,,, I Ol lei I I. I
Pe Or ,I, %I; -,.l lodl, , Ii land., Ion a, p"I.- 1, I "l-non -.111.111a LflO,, ,I, ,,III To 11 Inall To ",'I - 01"a eve-i- nando- 1, ,,, la ,,,r.,sJdd I ,1
FrinneLle. III Paris. I 1), Iirvl nr I, 1, I, ,,, ,,I, "Ifli -1 'TlI 'I", caea ,oal d, 1, Ct"'I Is. I Ton"", ,is) ,,, as I, bers"a
,.,Hilre 111,11a r,.I, III -:, I ,,, 1. i F6ol 1. ,irn, I !I FinoT ,I 1. palle. 131 -i Cartoraloor is IILTIII lank aleatola on laairov 131 ,.Ib
In 11 ITT, "Illn I .1lillo LITI, 111"I'do,
111.11, I I~ ,- 1. 1,1li Soll ,,,hI,,. -iiilbrei I '
)a. I .nfi, --o-IIIIIIi ,,,, ,) no hil -I'll"Or Ill Ilaild Estiman que la zafra cubana no
Re, laciones propuestas para ;I-lr1,-L1,i,,Ii It-"Leva ,i Francia, dispuesta a mediar ,,,, rind,,ir. ,ri ani India
I lor on., difinit arlills, "I Inallnel-I
are ,I I) III 99. III 6 d, I.- on r fi.i iaoartinad.v
In ,,, vL fri'llo I-vi I P tlti;,i so I-1111 ,, -1, ,, ,
,I, 11 Ilara Is 51 1a v It, ( ,,,I,
erlebrar los pr6ximos comiclos I Ps'an'. HOT, I Ion I en la disptita italorlywroslava i a-i Lie "11-1111 sera menor de 5,000,000 de tonsl
!) el,,,ni do ,,I loan 'I 1, h.,lon I I
I .,,,I I- "i via "i ,.I areas Ion 'PoLn"i ,I I,, --
'i 1 He I,,, an III, .I] 1"aii, ,,,, Robert L, illecor Tell, a 1, cribiti rfitific,; el
Golocl-looliforel Ricaldti Ill Miles willArill I l,,Leii1n Ill .10 "I"i I In, 24 III ]'a Iiiiin Rollin disip"i A aill nva Petition -iravautoor- Nral,, I ,I, ,, i El Gribierno de Inglaterra sus,
I,,, on, iii ,.,:, "i,", In ,,na Ill sabsenellais do Go a It, 1,
en smucro de 1955. El Pir-epidente Ill 24 lie Febrerc, 'o, hLad- I Ii 11're-ndad, ,obre Triesic con co It(] iri ori line Belgrarrio Pell trivial Lor .Is Estled-la Ifeld., li Corivenio azuearcro. I.a estabilibil Il, - -- IL .
",'I ,,, ,ar, ,I sonal ,I ,In A - -* -
,III III,, aud ,al a"'.-ale" ri Is, '11,1randto, .I, Id, VEIV YORK. notables 21, 'Off.
I I COT . i ""Trial I'l I'lobill I as q'it" L i i I 1, PARS ni-I 2.1 lills, I I I 'ir,"ad, carni a lariats. Ej staralle, INDICE DE LA
',,,bit,. js Ia, ,,,, 'do ,iii ,,,, baar-- [III -Gdi A, B It naadil
,i,,Io . lilIhor, He per, Is zftT Dl 7) Ej,,n
I, 1. ,,.,he do ullian, ,.I, 11 I . 11111 111)"", I, I I ,'I ,,,, i ,ii ali, Li ", I I I land t 19.14 Ill- --
,,,rnal qii brboa lvoi a ,,I,, ,,,,,, ,lodli I IT ,,,,, I I III I'a"Inioll, r.1a 1 -a, evi ,I 1, dli "I III a,, III den"i he,', 11 11 6, ,,,. d, 11 dI 1- Mari an,., Cie, ,.-aar-
Ioli vvir, Is 'III I I ,
I; All- I, Penn", Nll,- Ila -, ,",f "Pe"An'" "' Ill P" jIKESEAl F EDICION
;Insion", d1fleacs, I Is i 1, III 1- ,,, I -,I"", I . r Aov,,,,,,I, 'ITT, I I "" as I I I I 11'1 11 ",I lear"claire I I, I I It' "" -
do ,and,11di, a ,,, Inionnon, I. LT. Th. i ,-,, ll, T an,- "'ll,"'n L'I'l, do T61I I I I lledd,,, ,-I paL1111is' ,I 1, D ,ai -,i i SO. We 'r" do artereaclanal ,.7I-
1. onnol'i Or, 'Its,, 6". ,,,,, I I on Talent- I ,"ITT, 4, 'Inva "'a i "ai ladi ,, I I 11"Onevell ,I las ,i I I "I oltabillsialk ,I dreeside fell. -
dOir died nomi i Gothoneell dole, 11, 11 I ,1,,) ITT ar'L,, in 11 ii;l inflon'LaTIl."" I 9, .Ill. -.,. .ledial, lavive. L. ".,I'. ,
I n do LI-ii g1nal. ,,.III., IT., 11-- )I, P, ,LOT III- I I-I, Fi I ,i' Tl 111. ,,, IIIIII-I 'nor ._ e,,jAva I., ,valLialli .Vilitl
,ia IT
Is I,] be i i ,
IT ,a a "' A "I' IT i O I ,,,I
driil 1, is, aserav- I O= ,,I, a, Ins s i do a Iedii i 11; 11 In Cuba se halla ell ,,, "I'LL 'I"Inatiors" airrat"tatiVI ,qrT Ill I- M'ji .
I'll .LI I'Ll"Ter ,a,, ,,, "'bal Pro I 1; N ot a op Tin, Nueva linea eilltre le'Llort A , la i FIT 1 I. I I I., anarvital a (able vor ,,I pedinern ,,,, j.,,al so I.,,,-
I,.r ni a 1 Inni ,-,,,,,I.", ,in- .an RiTlivii FIll GIIIT a T ,,,a Belli El fadi 1,1 at _be IT;Morneve A, el"llsoi
'i "allon, ii'leas I ,.I I Irl, In ,Lvalrdr inintat .hrO an I- -le. Mlmi
Old-be, ,I,,, ,i ,I isr. Jill refriOn de JOS ILL.) vi .", ,,I, ", .In C-D I aS ,-I Palis desPeare, do 1, ,-,Iran
l" conabillea, ,,,I, ha Onell I, 1. III',," I a, VI, I, Irrininel. i T,,, 1, I Inve do 'all, dr,"non-i i ii I 3er. lu yar
In I iii I" t Illlrolade,- I-rdIji PIT" ,I, it, abrairall", a')a"In"Ilinda L 's TnarroilLe, Troorb", ,,,,, i ImPlai .reclo" 1,lobi-stairal d, Is, 16 I- LIT ,, Oriente ,,,, ,- OT,,jo, On I re -Joe an., din 1. Mai S.- -,I',
I'vinnes givenrIles Ill Pral del Rel TIIIII ll C'nea ,,,, '"' i 'Ll r I i III, 19.14 ,,I,, r" ha I -
I 'arbr,' Let .ad piniejini 1 A YOS V Cl OCh RO I I a I'l 'I i a d I ,I "I'a"i t ,,,a Is, ,,,,[,.d ilanerldi, ,I, ,III, invel-siones de Ell I I' a I Nonroas, 1.11n,"T"I
F., 1. drii rafabi ,,,,III T It ,I L, L,,,, i ,I "11111111111iri -, "
Ir 01'a ,,, In i 'ari I Ellor In notle as ran, "" "t'reado I jrad I
ithre ,,, Ill I C.Ilet. I ",I ,I ]a b dia Or I'll 11" I Or] possible vallarrelar arriddial V ]a, N. tnol ,leinvoll,
on ri Paris title panda, all I T ,al in Inni II.Illonii Is LIVI'lle IIIII .T,,bl, 'IL 0 I I WASHINGTON. i 2,1 it I ,vials.balotain, 6, eapotsi do I I 1.
roe",ea'stido'glit'.s. E're ri crear"al, i ,IT, "lil", 1. I .
Ilaseen all III ,Tl,,,I,, ,vv,,li- 1111i n F.'"An le, "e, FLrer I ri,,,,op1nIIIII r 1 g I it a proleslam. ]a I ,, ,,,,tarrodlo d, Cooll III 4,; rao Allfrolien 11 Ran'- 11'7
-rei Other .ads a ]as ,fal AI pol plirearrode a i "i I ""' -11 I'Lannielbalso .,I lstIa ,,.,I alov, ,.,-,r. 11- .
"ne, ,,I, have ,I In Ment, 6, di'Ll'i 11, al -linno-. ,,,, Ali ,i In, Unaiiri -Lvi linoi dei director fir I ralI "ladrv"Sl r 'a"'(11jon", I soine'd- I-ar i Istairsee. Elil I I IsIdi Ils-ri
,,(ad ,I la "l'i ,"Opiri "I"'i "i ITA Covaereirs, de Alor;)n in, lopellalls, iialivei I sertili Ii ,,I, ,I, firrearisepa, I a I 'lal "je 'r Win tin
111'ableak I It ILL Protein do Able- PO' .'Is t"bas elle-ni'lls laroall Sshat relvaren III, 11, ,',I Iro, "R Ii 'norron ,,, I'lojirsan It, IT dli on III Flinal I I Ve Pol 'I,., di, le, palkes ill-r- RiOk Allionel I Ts"I I
,in, ILL (I.Innesift Flatoral-ii idr u, in aliiL ,, , IT 4 re i a al on I.blill hei He is, Alerieli "o Talandion, On 19, a I ,ol ii; rai a, hell" I
,,It a del 20 6, narlibe, IT, IT ,.,,I. ,I, III) ,,,, ,ards, poz. I, Iii kSHINGTON, let 'I - 6 a 4 1- ,XW I l ,a a -rafflo InAss. -. ',Ill., 'Onesolia 11 I
', ever to, Orrarl,,I Irr, w 11 111i sLi aberide r4c I,
I it late, do III". irral ,a III, Of I pliftinto S, ei'li LTOTApir, I I roirrova 11
ard, I ,,.,, dealt. do Fe. Twe 'Tar, I- ill"Id" arlo";nal'. lo "il-''wateen ,-III re"'Id, I 11 Ill I I
do va .I-,. Diri "kno 'I'll L% ,ni Ins no"ord, In,, drilbor i 'Litia III ]ill, ,-I dai MORONI, ricrub- 2.9. DIARIO-F.1
11 ,Ill I To Ill ]III I sohnapal, ell .,I ri IIIIII G,,jljo.T- Per SIi dai pisans parral 'it'- Inalor lars, dal 1. oil I i Ca,.,,, I'di
,al ofivi 1. g Ill I , I 'i.be-T ,I di s ,,, I, I T i ,,,, caren ,atirraii antral "'i I I PILL,60ion 'LEI C'eve"i" 1,. ,,.,I, -T-a de i d" allarrane In nonabalre. I ILIII. ,Sali ,
lobillbil Ill TO I a pril a I, ceavtc-Tdl I IA ,It Salarilinnon file-ii, Seri Is
Eboli Liburtion, Lk"i d,1 I I f"'Tere [ i I a "' baleaddi onvalista"ll I'll In, sale On bass ,.radwlella 11 I'la I road IT verretarto do IR Ca- d,,ij, fiv,,ol III In Is Rrptjolo !I an 'It' It.oafarem dspind
F bllea, ]I., ,,,I . ell III "'Ara Lie Coneverean, parovalla. ,Ill Veresurn, von In i i ea' ",an ,ITT
,in I, ,ipi si Ja aderii "a I -aricarnere conto Locii "t-reate a, alternate, I tlaza" Givrolonavi. i l
'annol., He 14 ii I."- nerrion col JrT rea Jan. del rerri lbare, Off, dor.- BAII -,%,I I 1A In.'
trobli ,I ,I ,,,Lros fees I I'LL looloi an R."I at IT-111, 2i-d- I hctri ill do nanatarne far ,eilli I ,i,".r1 L I i .: 11 y !a
F.1 sister. do ,leronflin do IT, an,, I'6a On 1, Ins, 11i ri On so Ai I, 1. a ,,,
LOT I 'I,-, I,,,, delici Ion Ca, ne. ,I jarlal, obnaai -fNdb:15,.- ,,,,,III r-
face ri ,laid, rm I fri I vi del DIARIO, ha aid. ,I,,'- I it nr,5 i'll-cenvalill 15
I I Earn In, IT rareparto narairrand Ii 1, ,on AIT I D Li norl sli, per ,III ea-r I, tin on-in an, 'III, a ave I 1, 1. loas I is,
Crrl Inerailliforda 'In Iaal- VI 'ITT, no, ,hIv- ,i I Olernrai rannal ares Ii is'stermil oil tin bar Garrence GAI it'lloss
1. I I It 61, I, III III-, I 'I i ,a SO H III re, ri lill iftes"la, I,
,-he III elsendin ea firevia ,11.111 I I 11's I Ildra I Ili LI, ,16n vilintorial. IT a everfecinel. dr "I "I "El chat. I 6-ba lb.dri'tool. I,, ra, davelis inflover" lierrog.cle larre Iii slialseelat an I r i naaastal 'Eancli
pLeanta. SO 11anos ei pregrarrinstli a Clanlinnar Eli I Ion lonall ,r ,nori ,I ratithi ,fir, hot. I. 4 so List, F. Is ,,[orl di, 1. PIT Antraill'i al .,I- ,"alearl, Last, O.i ,,,,,, I PILL
I do So, G"o Sierra braoi-pans. 3"" I all i I A a Al
,,I, liecreortill', ,ae, It I On -do 61. Isbar Ii I 1. .Iti Ji Posts, Derbe., be' Arrillaii SI1551100-000 I I I
to,, at alineeireS, a., ealindidato, adi rT Ins nfil palla Irlaoinflarist. ourn- raiiteres BYTIL dlijaLal
to-alf. randielear, ILL, I E
'I" ar drill"i Call"' III i Sri 17
finite haellir III Ii bria, ell d E,
I do Is asolla atlents' E t I IT d
To b I L ,In L, I 11 I It IS do ri bOaderri partlers. lar-boalld tin forIntalin on Ifial 11 'in fl, on so oaatehartear vorus, f[SPIce, adMores Mw
derbior del Grain el . I- El bear, III Traiihigni I itai III "I a CholI, I Il d oub" via I, sfir "i lead, ILL "I've 7 .,I 11 ovall TILLS Al i M he arep que Call. So le,
III ILL f d ,, lIalled, I ide Girl Sai -1 saftltiinristi Cos. Rita. $60Lli I Is PORTS
roluran. y O. -a. an 'j'rintlei I niestra on. Latbl Untain' I 11 IN to ;mi basnaa It It 1, .
% ots r,. ,q east 'a I ne In' I'll noll- dis ,Air I. of,., pribefts'lo, an pit,,- nteti Fgrear, IT ,a,,i I llra, a ]a ,a. de area-de, ys 11 Rapi Dartnioadr, III una, fill retryor l
i ,a 5,R)l Wrisladi ,ori ,, Piles nalese'll. Tai Call
,,, .1 L. "I'lant"In d' l" i I Ins, I, file' allies rLdfre N Ins rtibri ara "r Iadsvai El Colli de Perbeffilate, Eeirl S14.24)(1i R Sallal '; I ', ar de
tisoll a ILL blife, "Lirs';a, I, sit I i line., I, ,,natifirar filan" To hall. ,I satile, cleadardison. T.- million MAN dolarls G.111 -1 IS Aho. ,selse I ). Otani It, 31
,a radlesaar par Or Obe 'I'dide n .l I 111-1A ,I Licata, d"i del ra. Willi. .1 Helfroal sit runi decisail z II do It conarreir eser-6 ., plertat, Lid IW,.Mi Hii 512IRMW [I I "birl I-xisnang, I
ce, Irwrat In III bral 11oltal b, resir.a. il, 1, T. R stliallon, Sol,- ii do ,,b '"I M"I"Mosear, I sa Obbe'e"I III !A Ira. Stier -
randida. earrivild. par l nor- La onevii ,a I,,, ,,,L an nine de LaIrlil lose'llibil I III"" [ I beef . i baoi sari dian. CLASIFICAMS. III 11 'All,
rode. Illoder I l M I, I dinner ,- I 1. jorudicel He lbills. HIT, ;- d1lir Ins faloirbi pliblier, El Ilries. LaCti or : ha tharare "aitbobbe 'I .,a 31
,I rontairievara i 'T TO Ovalle. 'eri I'ba Co. on O'ere. 6'ri i "" ties. I, 17 a J
I ,,I i entranna ,I I rai dri iii all P le i ,,I,. to ,restart ,I, 11 I-Oeid oil ra"t"MI dia or Itallasiall 'I; late dit ILL Patti 3 Ill line del 715i RIOW.Usin Poreavii Siasn"I" '- In. greali ,bi
blared. Al vi I 6l SI-4, W: L%11 111 I'lill, id, 1, i wall s inal ,,or .1
Paiii bareptaon escinge, .Ididal-' art. Itell O'Onod. -, 1, i I LOT ILL "In livealli ,darar on eare hoOhn, is] i Reire, ,,,I. I'll. -- I n -
1 i de istserneraft gerei bab-'es. It Gilhitere its ,ral be,," Earrique Seri MorxleA darrespri I arIcy. Sta.1101.0010 IT
In alras onareanals. 11 I N
4 1 I ,
I
I I ,, ,,
I 1, I I f
L, I li I I Is I j '
Is I I I "
-,'I,,


image:
-------


I .
.
A I
I I
, I
I I
PAgina 2 1 DUATO DE LA mARINA.-SAbindia, 24 de Octubre de 1953 Afio CXXI
I I T I
*
Llei deM.adrid el director del Visitari 1_.Li Habana ISe rhanifiestan los 0. Aliados a I Piden la eirecei6n ,del bli de curso en. el Ateneo Y,
experto de In UNE5CO 1 inartnumento al general
Institurto de Culturalliyeviica e. Bibliotecologia favor de la Ley (Ile Transportes' Carrillo en Remelting cliarla de Lizaso sobre Marti.
I .
__ I -- El oi Ahard E. S.111,sa, a.- ____ __ __
[I as "I'do'do 'a shfai
E. M C.mt, R" "' -Ili Inner. reldis do KI Aerea ad ,a "'ems "
in rminlot 6, In ,,rlo I, torns.0 a UINEVIlotpa.' Termini [a infordinorei6n, miblica I gullores s. "do inau-
660 [tl,10A l =OPUII.T0 in. 1. d to. I ACTIVIDAD CULTURAL
Cuban. do AIN Llano sobre la I z'ad.H.
P: ce',gandolgirt 11, I Ride. Jr. scallfri cmao nob"ern
I,1.,m.,r,.aa do in ii Co., a 'a 'a' 3" troy 'a I' I I I Per Adela Journe
Madrid, iiii-ituar, ii Tordento on Pubbon P"Ou Para 'a Am Re J rest, Mateo the Ciir Rob do 'It Norm"T
a ,,,a h. do ,ue,.r on ,tidoill Ley. Opirforontambiincofiecheros de pap"), ofrox ddoquejiaj,'2X1.Dbtrft. Ented. Lan Ile 11 do' 1, 05 Manuel Ca
.Yer if ,at. capital. I it I i r
't tme,, In,, C I.
1,6,, Vil.b.,, president, I do ]a .1-ans. Imcori J, L. hi do. pro. __ -_ -_ 1 sent., Mius. : nrjaii,,
Crunri Ali-? In cedento its ]on Esedo, thil 'Con sea I I a Vills, ha recall. a or 0 1 1 o ',I',,'R -i!i -a 11
Me I. 1 1 lot.,., del dollar I.,e L I .1, a lateroire"Iflul- I "
!la Mmi Pai ,.a represent 7doo p del ,drom, Wallis Jos planes y an d 11, no ;'. .
miles. S. A (C ISAI. accouparlado I [a. li I. ya Ins .
doju espres, sefildris Cilrenctfins Ba j ,, 'or Chitlins A. Book dI Inclua. L. lubdiii Million Pilot. on,. 4 cinco empreass de Omnibus. term, 'I to cc 21 Monommma 21 .a. C' p, la,,d6, .' R, to.rl e le,,d 'e'suaodl ,,bo plead, y que train do
in, III Lofl, Vilibly y It direct., no Is beforrecon puoi mis an- 11 .0 SYR e',,.,dFr.c,_. C. que Ins be. ispoilsodo, ,Y.
adere, it, C do I,, f itedurs 1. Arrocune. hifins tione par objeto Tribijadhores she 4moollabs '.'11111. MR. do onernal "read '. ,.I too a] : quo ii el desce do son Reflection quo
Union, luirin ,lerlanifirdir, Iscal I ablarmadder Ins pnelfildlidindin, it. sol, ban 1. J,, do list Tisrap.,td; id, Ire. 11 a of a 0 ,I it I I 1. to ties idea lid. cut.
lantitiffir. do C,,Itua tiii'man'. laud I., Round in, t Ir,,, d, i Fl musical re ne'loroaatai,6 II ad Ill ," Rl other. is million d. I.%I.tn
.11 do matItuddlea RcltcOl. ,.ride rune. Its nerid. calamine. a. I- Jurist ,a, ,,, Ii-slut,,dilre, d, annuirell. ell [a eluded main del tustre pi do her ,,, ur, no sid
s6mbar Bida readerss, ,true ]a I door, can I-enlia., sits areas ort Read ell. Ninepins, nil Econarria. V liquor ved-
,RZJ Alfred. ., al send, Riciedire Tells,. I I .a do"Ins limit., de In .1 ,,elofte .fin scrina .dm do.
Later 1,6p,,ii Vilincy reels oil a ii farm. (dri. San Jdam do ten Recricallics. luli-11 1, Note an I] normal. In, dealt Limblit.d.in dilinder inern
dibal, ,JRmpi i do per I , rur .I, dioll, Re luart. .1 mirsion.i. A a.[. .Ill. inake. ride Fri, in 1 from Re regulan doinitivarrente Ins Can ass mmJVO todars las fuldrious I rmi 1. ,, ,dridn, de -1953 haste el pr6x]mo dfic 10 dis
daoiF d6s de dos nitrations de entodo, I I buriall. pay. Lid bandard an Lid. ate, I rearli, nsistio at limit' it, I Irefiam, pambliern ill hancelloon, am, ,,,,a, it, 1. oducled oillarch, Ron Red Re dervionable. I
plat Reptafthi. card, file_ : ,crqdirma do as. ill. El ,on,
In on I'si" dul',res -a] Tiry, loldill En ,It ,,i ]a expericalln del Tliampalt, doctor Rbil Dirt hid.!-ri ,.R i smarent, 11 a Porte a steatite municipal. sellic' Hallbi del delta, Ciscb.nall : La Aticillochno ds Millions Ciltil
,a arman dsofitirmit" Ron dent.,ado, ,nmin, ,I Dart,, NI- lul 'a' froor Sti ell Is capint del De 'act qua preside [a Comisloo, do ):, ( aja or Reure del Tsurspi at R R Ile allgii dol-Allarriias de Cuba caliblerk he,. in Ins 9
,ep"Rombitkas del Bl.,du, ClIbled. Mimunnit snongin. do .1, Ins I,~ fillocir. For, is ban dirgid. de 1.0 Illh, ,, air Jugar our I Ric- I i
p A ,ned. f, at itiRld TjI n and 6 demands am. ,a .PliqIR at or, presidents its 1. Raft
de ,Ron. y de Los theoutiv do )a, ,me bilrea diftnIbIt not. Inalburi or Actioncia ,are I, may"' ji blio, do ,,, ad Re, ci .1 mo- do a ci In. sai an al All-
,.I, I ii I ,iolert prepare, ]an roci
edibles I-Rzentiba ,sio.t"to, liculd pars Ins bibluolecas amis mit, .nahme I., .to, tin neemill FWR.,ie Bmwits Zidifl. ran
El Radnor Sambon, BrIla [less a ,I,- of. fou ,I .1cmil r 11 cc- 'I"'- ill ,Lou a,; .1 do A gri, .it., a, ,fact i ,, I ,dill, r1fililit, at onecons de "ho. Is, a[ ,capmot. its line title ludta frobull 11 corionjera do labban del do 1. Id.b. y .firm, lormarall
lb nba an Color;,. 1. A, dic 6, do rates las person hillroadericabon. Ilona JacCout a] qua reparerda ri do Ins 9 do 1. resnimil. 6. hinnor
mortise radial par. prlpaiar In cc Lee 'u, as at it ,.a In-, ,Ire .1 moildirce Namois par. quo Content I edade, del Alone. do to, so matim-in So. Ildfind A,.AngnL
In I In P,,n,. Distill del Jor I dr.,.!, Sti quard desem. or IdIstimitir cartel Jos, C-ii i-fil'in an. I N Ell LoVaillecont Inhirriefic. on Lis Hanna. ,In In Bil- an de 6coulerns ried ani i Ifie ,maderade incradiliudirreents Ji-b-I elhol reticule N,,,.
do Aria run udd do W Pardalbi-ii It it,,,, load. KI ,,l.r teacher, ,I suloolumle'd "' d add in. 1,.a,,, ,,I.- I go dome. Sman
cl, ir, f IT,,,- pno hills It.,, pan. Ill cargo do I Timoeot, darw, C.,I., .1 sa, ,trillion c., ,irdla ,filetedundor tattersall, .be.,, R a Ins call .a at., I,
lips. Isomeric" do "I I I at dr routines I I icfl larval. I 6 Me.r, ,a 1. Xgledfingil StintO.A.9
or octal do 1. 13 Alma coma lorleallin 11 dooll"' on comedido tin or especial I olmdcdc ( ) in cresenot oil hootitu. I I Vadd. an :1
I If, .I'. ,I., Arthur uul ' lid I %to
nomenad 'I. or in I dicodemm, cluctiona .I prims. I ,,.I, ,upkind fanatics
licii I an s 'ropon"a" blimect initiation it, I join. Later'. pmde, .1 to int ,,, "I 9 on man-
sell ign i monat"Im "a, an is I a Fitiltioullre'ra, Radio ill lladidarda do ]a Ann so
no P readdres loolls d ', a R jon, it,- El lumbaJaclor de (:at, I ran,[ Larcti Masischoulletti. 01111sollif I Omnibus Allandint (I OR a.] I Ed antrod.c.d. .1,.IdR d, Rome- 11 ,-be, sus Itionlron Altai a his 0 P. m,: Palsibres, pcr
,,auto on, lefie, Rimt ,I rdtRcNJA .1selon Id, thembred
%dumlu6,dd de j It' ,,,' I I it I- ,a an nuetra polls dis Infer y Ill "Iflon- 1. ilialual ,, ,, ,,, .I abod6it. IF
rnneentring an La IrTalumn a Ins a]. nine, Ultal"irt Ubn, B 1 paorlifinno lure, ,.a ad dmddsIa I Grociali 11 .LIZI, Enrique Jose Va_ ,I Cattenderm do Marti". pliess, par
tudius ca, dolittiost do Alai ,.,l,, trim" I'll, ,a- 1, ,oeld, cl.,drra so In,,, ,,,I a I,, ,,In. IRA., Auto],. Mudlea. Artanip i ,,,,, gir It Sicadirorter de Tl'. btta- d, i. fli-,isfiderent. delta, Martilarill-In Wii ,[ S.aIily at it N no Ider, I] doctor Alfred. M. Pell.
,,ndedul, do ped-a ,, ,, I s,,_ editors ,,,, ii,,,lormard ,.It to,. remasentiomin ill Is Cconfoll.fins
liters an ba cocultuda, ]a actuda ,, ", I Connubm, Alison, Plot dId,,,,, ,liumiductleableandC,.- del Castdjo. pits in- JiNa to ', I I tabi taironfinan Mori) contradictorho Flemirl". P.,
,on I Do Hdoum A dld con, Ira me 1, ,firsdonar el I rgael Cii
.tcelarrics. In our st'w"a ". d, ('11ha on FcId "]ad" 1,i I blict,,,ra,. Idilell, I'd I reartanola Is Ley 901. para reldl, So omma, -1 Precision I i ancillato cormarld, c dichils obeas. F.rhariPlil TIra Toods "a mutter. III doctor Dart. A
air a do In awl relle, a ou, iniporkAn- I b, coms e traddion de Ins Ionic eles'. -- --- .oid.d,, ,elsibuds,
Vlan, el doctor jiidd.l clohn, delddamerb, Ins tranaPorles. Liie,,c Par ,.III, fee La Arachadmo dis Anfigum; Alum-
tin continental I andim Re Nwordere bomficamba on Maximo I pulsor del Admical cobra. tins del Seminario Martinet, cedbi
de hancir sites clogjas up 1, 1'. 11 giblic a I :1 me It Is a s, y Is an I t 6 a n el Ill start I to, to It c a a y in a a I in as or 0 it i6 to n Is its in I as I h DILI on de so I In
Timabitinall; I ad, Omnibus immons, a, ,a 4.'.b i'l-J .'OP ",',. 'Lg,'c."l b,'r," R e ru IC E A : c'ri
I I I. it,, deer ,r,,,,,,,,a 'i I ,,, I ', I ", a Entregan hoy I .
rl ,iner ,I no pattern, AillIbe site ' ,cc it, 'it, ,.I In ,ullas on iiiition.rd ,I ,a' i led "Iran' I Ins lI.cRd fit, ,u tested Ri6ir. ,,,. 1. indfoeirl all . .1 l ,. I 1. did- ,ass. fdmau passed. I Finders, Virdibis el Dut del Pai
brouirescia del Alueseis do later- , itale IDII, Jrjri ANa. I icalplil our ii Ins ani I coma on pand.11. ill icRc]N,,R ri.i Programs: Middle Nighboal
na"Ind dent.loor I (,Ill. III i l R All, ",'I, on Ins cirsal"I'llue, ,I
to do I. luse I'll'outio,"'Id" I ,,III" I. smooths. ,cerinfort Apord.d. del .to pan at doctor An]-
dood ,, oanc ., ,on ,
)IARIO DE 1 0,odlrj j it, I "o'lliorilifill. i'lled, y I 1, ,I que it r di l logla pasod. I.- hot T Ditur. ,resident. Psillbron
Los irfindimid.chn Trunuall d e ablers., or a isome coo-bcor, iRnm ,.on. at "Dia del Tito-odill UR"
,,IbIdc5 ad It delmoull'i In' r.11- olp 'ro"on ,a .
le'll- R ,.on ,I, IIIII I I, los prem i os I', 11 exportacion caaadic j gr
rta,. o, ,,,Io.IdNd,, I period,, qLa so ImI I. carallienon ,, o C.derhall. d, Ismi. ,I slall, I-Pife Cillon an, Rod el dree, General. do
in, .ti ,once on, In, "It" ll a Dur-tion del ('.ad. "III,- do 1.1 at'.' do lifiludir Isclde Pe, In AsocI1,10a NRi do I'd- I slai I I )arroodoo arcade, For, randa, 'Mardii las selection i
narlos tin Is Cuballn or Alltella I eb, r I Is Sa i an ,.I ilill, ,,- 11, di do Panic, Ind. a Riot- ,,an foi ,couliarki. a-, I Par a] at It., Decam Gboreei
1 G. G omez air ruse perita rotor el crrljo orar; on. "I'l, 1. linteirarroa aftairl. S, RIPardlart
1, In CAISA. id, ,lialsors"on 'I'l I,., I dus ii I'LibIl Q P"I'. Valdi Dr., l.mIn.ris,,,7 am icar este afio on 'calteles ell Is CLIOTil Y
rinbedndar do F,,.h. me In boo", I I' IIL doutllrddid ,,,,I ,,,I li . ,land siriurician at ,dn.,, 11 and, Ill I call, albums Jose li do Retort iistrilicia, Fit sale ten-
d"In .1 "flo, I'l,",l Vilihirl, I -11 dIlle liliclic ,a ri, Vin, ,,, ,a ,,Iran Ire cillearce, nil In ,m,,,,, ad ition ]of preceptal cut i mol Co, I, ,[I ,,I, ,,,jut dn Local ,a 1. Ful Martian.
1111to Sirchl, Bell. ill ductei Fri 1, faile a,,uhmal do ifid, % - Olaie.s it, .lq.1lr Local iiih-, 1. itadarole, do Ire ri- ircarilar" Ita ]a I, dic'u, It. Ei Circula do Bellilis 'Aften form,
card. Moral, ,deral-le or In Far- "I. I rt ,,.,,,dnd do ,.Roche rs. ,
bdnd. do Esdala an Cuba ; 1, I'd Ni"Ien mil a -d, I"' Ei art,, tendri leigar a III 'rfill Plible I-, Ii plodd ,I mejuye a Jos anurcerms Saldo por exportar en drobi ill Ins que R Run .Ij. It. para hoy a tics 5 de In berific. tin
a Allru,, 'an Lumi 11 ',I 1 a ,a if ,I .e(j,.Ia '26 it, In Lee io, far ,an i ,pirlm Ill protect, ,,, Imorrithe a 1. Plains con ni
Rl., IULI de oll g,"Ia So dRd ill Candidate I I, l Sep. 30: 1.155, I cda del Parini So entragin
Framodarn atiren dr Ire, ad In Callinallia Curtail, I A a or. do Molina, Ldlal Dori 11 )I In, ,rdr,,rIrcsI actions, ,cut Ifirber, I Msu'. par 1 -Innard. las 1 Is I Cantonal. ,or Ins -t o 659 T. led, all., I, ,Iri 6, In irstibidarldal
E I ;ai do I-' Eilad"I 1 I'- stitaid, Ill julliel. cur onj. n di I Ir o.j. do li ,ohiletbou Ed door Jes, NIntrin Clear, I ,no Diplaran, C.ormormaditho. it In,
ad, ha ordancirda ""' "i"o"IrI, o"a Dioldsold del plan I pabill, Pit_ F.1 I ( Win Cubano do Esturodl- CnIto ill, ,,;eda p ideate del ff-licil ,cc Linda ccaterl.d. can Is
""'Inn"clildr, a laor'n't, "' I., Clalui Pacific AI ,,in Ins Rapids., fiction, d, ,nr,,, ,I CinpRiallit Arlienla ,iiedollerbal Aiu,., hardnullod. to 1 A door. 11 lar, 'noll-tillio, ithe'l,"', T 6'
"'id"ale nIl ,obrldl ii, ral,,a d., "'a n at, ,,, I ,,I,,,o .Idlut, on In Asaculude, C, Re ten,, alunlicall V locarraill, ,, ,I El obtfiche do Ested. Is Sr
;Its illsada ,,,M05 DrfVl DC ell. pri de La Factor. (CirciloNla pas, flizo [a portlelor de qj, Ritualist . corral .Ire ]a, due- at sold, I I dollar J.,c Manuel Cn. ,dad Cuban. do Ins N.4.mag Unit.
sallcur I'll clulit'le, Lee c.do I I ,dIIIJ-i de JS 14 I . lolulod ronal do PernnioLso,'. III I d"I Reefed ,a In Lin, inadical I il dollar Anion Harrold He In fics, do Interim. ,cc aminpultede d . I", e, ,-,ra kill, 1. Ma,,,,n
dus lasic do fi--VIr it' "i do ,,,,]I farrJ enell"nal 'I I'd' -let' Sallocial lid I'll- bids ,IN ,'a", Illall 11, 1, r I 7 I i.rulare a., 1. Anco do Ins let realizAars el painde dos rehlorarad dona furci6m a Its
El omi -ad I 'it, 1,P-1a do I., ,.,ba . ,mr, dra trellis Ill,. Da del P"nobs- it, Cronin Roral Yi Torchis sh- 30 do ,,,, nor. ,.a del.11, on fee,. no. .1 r media do do lards de hDY M Ill
prlobarui do It' litol, In I, In "I I Cebit In ,,, I, R-1, d, I f 'I'd qua Ind urablijImoret, dn tuquil ). ]',da at BANFAIC Sedalia Ile in ,di Indas stairs ChPZhDIRs de prodii 1.1- k 1 ,riuorrr 1-tin Auditorium. an Is que re
I,. tin 1, Ins ,nIm,,, it, or. I I.1,11i- ,,I can [,., an In C.)s a" it I" III_ d"I'll. 2M. ed ,I sentiode ,16o i-calldodd. valrbus de Intimate red'ectiura In el rechbadora Aida
a ,,,,an dl In TWA i 'I", d"ll, irrialic", do ii "i ,in. In., bud,,, on 1. lloi ,at, del T,,dJnI 'r angirin a I ,,
Yell, Cheagn "our "If"' "A Jd o6tor a es granderom y criado local rourcrudal d for ragniriscrin Ill del II,, 1, ,d- ,no, '- Conlin, do Valdes do 1. Piua is .
,,,,,,a illaderninl sk" hiel ,- I "I ld" 'll", l ,' ",r",.,,,I 11.1,r llngo do 11, rac],11s, I I in 101,11olan Pill,, 11 1,11 I" I I- looledn"I'll do IIIII'll- IIIII'll dich. brian nil rear. In, as- nor air,,, ,,, ,Infuri ,able I interdictor aburds do los duo, her-
I Vnell-al I allied Ill I, ione- dildrialles ei a In, ,ad.,da Jilds Alcleen ,al,,.,rdn Lot .1 I 11 I 2l'umell, IrIll It., ten 111. pe'lloterac do ,, cprcs on,, opts I, Aposal .1 ,%I u I I I inal R ran ell is I,. anots, verses de Marti, y III piginse,
'rendoe ell; 'crp d "I'a ,I I"" I
d" P. 11 lrP1I, ,,uu,1f,-','a 'I E 'I 11 Vier'. "'a failed. nl,,.c,, 6 . 11, del Plaillm NNIIrnl ported, I, eadoldne, pot-lide, odi-- I, I lou a rutteiter I'll"lle do dendurrc E rece, ,,*,.d,,(,Ia so- ,ooedod- olluclual Isludin- mmotld ill] Prcalid. an C.b-. He
,,,,, a.c. L'ica Poll, ,,,,, I'l-i- el ,,, JIlan Guiplill-La Gera,, I., ser"I'll, pwl I do ", -%. rit moiculdT not candione, ,cc ten manxicandr, nice III ,I 1.1, im, ill, hrhe idneirable firthl-
L, 1, I'll 11 do Ill ,,]it, neurn. firlor do no
dean 'I'l ,,,, ,I ,,air do i 1, 1, I,,,, Les Roundlet ill Ill. lgr_ tart III Illuninal'o ji,,,raddentries . ,I, proton In sellers C.61bar. III .I.
rotates do 1, pill" rall"."d ell, ",a clind E I Reroute, ', i let ipr let P,,oe, je T R cb,,n into III riots d, b I "I 'Uninle, Ins ,conprentvt Es"Ildlis it, 19,51 ,a,, Ii 1.1h,., 1. 11 lodlifin or cormandamrsel6n del
,,,,,,,,c ,[ ,arcall I IIIIIII II.Ie I s 0 I, dor Ill e9,J,,lImr,, lundildimi E1,.,t-w. ,,, ,,, ,., -1- inirtimiceine, lebra
do a Sir a co$ia el, I's El ad,., I i, ,"i 'rtric 'I,,r I H -d, ,, ,abs, ,,ail, Arrtdod,. 'do lorde can eala inal](cMdorn 61 t, .1, franc capricidod econchei P-1111, ,,libith- d o r In ,,on I his di ,read, heart Ell or Ins Naclone, Utilities"
0 In Carlini peruard P,,.Ja Martin LliR pol 'III' "In S',s 'ch.c.",
it, lot d"undi- I,, P, i .P- 1. pi andit do I libcands an call, n RU Iil ,,, no,, I., ,ad it,. apmt, nucs,, E[ mashed Lures distartora an ,I
Cce, nool,,a no "" Pic", V a' 1- Pr,,idmr int"morlmal it, I"Nand, del, 3" profile Virtual, cblll,., "bro"do illal I'll"',"'Idn" II r store v nil act, R cl,,,, dI _ it,, d, I rr Ii mef"11,11I il, I . it a IN, r, nil 1. union, In dit
do ,rr,,,-rII1crI1 I'll, ,I,, 1's S11111n A Droll ,uaelrIl Hot Prlo D, ir't'lide a ,rai ],, dilkleh lrdu'Putrldsmidfhn I I I Inco loorperat"In ,,,, in idviu 611 930 It I Ill toe tire one in III, I nd da Inda Idler Into, soure id Irma
"I"iIId, do fit, e turn I'll ill Coth lauranclarn) it, 1,i ,,,, III line, 't 11 iiianodo pall,'. Mr. "'I') 'at' III do ,.,, irredulunin- In, i lbanco He Facconto Alroroll PlIlir (r, ,nli de, _. I. on(,,, I I ,,nlI,,dlc,., del toradecon do Io-
i;,,, Ire, entails -24 do ,,,, ,,,, a 1,46.1a, 3,,. Proficionales no allecriddall, I ,durtral tin Cuba. peaden ten In ,I fricii, I li 00,91 990 For all, d,,,U, ,a In illourn ,ac.,, dsl,,,rid, barite., do dodc I,.
dl',' ,"coldl 'I dre"p"ll, [a ,,. Prrud. Widdi, Mario EL -fror Tnana Ti ir 1111111c, (I., ,'if "Coduclo, I, 6. 1 Lri ,,b,, Mri'li ,,,,.dI,!a lactuour 'final
Getudia de Nipu Y'lli, I 'Ill ,to Girdledurla 'a in IIII-Ill 11 I' PlIrmaI Cruill. Vnldr, tin Ltc To- tailrace ,, id Creadi-lortan W11 -1 lonamil'titIvic, com, 'Rilifl. __
i"I'lor I'p-iniaii it" Do rra Ain'tand Vicild A-11, Ill ,11, Do Information ,ini In, ,lk,,,.l It prI,,,(drdI,, no Uru ,, 1, ,an a Ire, cars ,I Rubio. .5 643.890 1-11 draiI do ld Irdbattle, ell P:,,as,,i in it, Erioulturn, do
I. M, He 7 Zola cm, I, dollar- %J Iu NI6,,, del pride. a be] 1,I-
p o"ori de Cartel, ,,,I", "I orloode ni I. role,, A. ,,,, 1, V,,, Pi-runi NRIl. Blill Seoul 2do Idi 11,1111, I, I'llark's I-11 cl "Ici I land ra mirld do- It NFNi 1i ha, ,ro natille, dInto Is- ,,,III,, do I 10'a A I ca. La do .Ili
""' In or"' d I'll; 1.11, Idulln Torture, Finuare. Duld, Aittrils. Uv 991 ,c, r, iiolambiles or I i ,doa J., ana, ,socifl-, Lt. Vions Ocid-1 ,,par I P"'. rc, -- I pill I ),tin -ii turn el, Prided. Cli to
""ad's "u"'I's Ill dl ludulda ,,I "It"i, I,- .1, F,,rdir. Juab M 11 11 ,I", onlra In, 1,dnaptra at on, ., 1 7 15 tcrd., if I, I an,,, all Cd He In, R.-,., III 4 11 61 In cards,
A delta del i Ill' ,,, -1 1, I, ,,coli par ,,,I ,,,cI ,,- Cdu, do F,,all. Too ,I,,,r,,.Ia at no, R,,pdd,,s1bJa, ,an I nlle, I -11 1111tal EIpe,,,d ha,,d 1, in n,(,,,,dR,1, "Inadiilla, do M."Ll Id C11n Cithu'll do Collfllln
'un 'I "I'll do 'f"'ll's "' I I r, I" "- mili'n'tort" "I'd" I tur"ll" ir, Perrin Roman Arro\n cePsaidut localto I lc l cars ,I'd ,cc Ill'a 'id-, .udt i I"
-1 HI-clilfl, to earl It ,ii d, Concerns! 26. proton. ,,,add ,a Ii ,ab. aF inn,,lent, It mir. It Inces ,,, .resibmi, .
__ ride 16. dl Touspoll, __ ,cbliI,,. I 1% u terrains Y 11 rl- tried, Cna,,rnIrrro inberen lic no-
1-11ti Club, do L,.nl cc ri 1 H-mido. Ll.c,,. 3r, Pirelli, An IIIIII-1111 moe-ndi, Ta arc I : ",," Irirra ,,, dl I, coma In P.
Pide daLos III li por teiLlic %dreads de G-1-1,11 -11 tonic Proldits Bello Or retain, diic, que to ,,priri 11 ,I I, ,'I. I In Y'a'."Ina (31,1", "I it,., I, r ,,ablarruil sosle, ,,,, ,.I an ,It. .,niA. orals a .at
'III, ir I, ,aderon, El dd') ,d- ,,IaraI,,ccRff,,, ,,, ,I ,,a,_ f.1.1t.d Isliullsmortur a to, 7 tand-li, Ii at soner Sandl w iiI-Ir i ,-p- do In ell, our 11 I'll I ,',,,I, R, do In sh,,, Fri. Grellitill. dr
]a (juinta liberavifIn de Hroi -, Mile ci ( d'r Rlt n -11no late, "crio I,, ,,,,,, Itillirld luldflere 19 n 11 Isn X Ir lu'll allrulallit's It "
I C' LL.Ila do 'a IIIIII I o"I" tort .36 .,.3 1 llif l ,
11. Acres: nil ii, ,,,,,,,,, 6, ,,, I, Ride R, III ndri,,ri ; ri d :,= earn Tire, nixt ,a, del
azficar parn lats FE. UU. 'n'r"; Illeachur Curtin, 1, hunt, Tiga Dina. lir, Polar, I, a in, do In Lee OR] aid ., I
PI Io I ull" fuld"I L I u," 11 I'd,,nd. H,,,,Andz TIda Pere, ,gujni In III difurit" ,,,a In I. 'I'l, d del ,I u, "" ,d"',
I, -istia, all 'ttud'all, ".)h-s --- ,,,ad oil ,i ,.a -111,1 11,1111,
____ :, clun, Cnil, P,, ,I F-1,d, He ilci ,I p in N del ,,in TI-finai de Condition I-111T., ) Loch! or, diincid,,
I,, ids"I'l ,all 11 adell "I" I Per- III ,,Palo pni I, I Humnin Naeforal. 2 Ali u, Isla ,,I, In, rat, -- EXPORTAI710.1rS Un arran Ailligo Ile Ifea
red In P111111111 ,a, d',!" 'I are Nj -1 01 11 I, In 11 11.,- r 1, dri role pro, el pasnotte ci 1, r "ier ,a turcite 11, ,c,,,,,,,,,. lill., Lois be, I
L',11t., ri 17, r\ I, I 'I'll- I Frzln 1 ,I. PIr in 111ni 1, 0o,"I"', Nall al
4nd. do o, Elild Dkd dddn del Fri Fri,,. Id,, 11 dealer le-I ReIiIII Do, o in ""' "[,c,,d ,"I"I, A E't.did, I'mr1te, li-I, 1. Luton reporters eIA 11 0 it LIP
,,,ja Clasen 6, E-Ithil-cto ell ,I, r "t, 1,,ni, ,I,., ill I net Is"n'ta"i' ,nd an lvl,
Nice-, ha ,- 116, 11 i1-11111111 III ,'I-, 11 ll Ire 11111"I'll I ,,, ladidis, I doloords, 'I" IIL1l ,In i its .1111 Ide lieno.; I Fort, I\,, )'ck 2II2 5 n l. I, I 11 '
,, ,urifl,, n ]a, ,,nn,- d1lri- I, ,aned,,, 4 Fish"' Ill lllid In ,,,,, do I .do' I 11 I I ten' .d.r,, JI .N.", 0,fire" 1 Brill 7 ltajr, ,,,,,,I I cold, ,I Has. R. LabrOdor i
firi slIia redin I., tra ell In- litin-u- d nruun ,ficeiri, i "I'll., allisdo I a 11 und Iltr 1111.1ill"i
unr % . ,,, ,!, -) Car,,, I ,,, I 1, rl," L.Hlas ,or ), ,Rnr, Do. 'La III" 11 ii I It 11111.1r) 1. 11 I ,a, a P-, nttrli- Io7, phriod'I'l"d . Ill 4, or dI 1, ,., ,.,hbo rhoLlin
F, ,,, Ill. I, d" %-: "", 4, I -a ell In- el,,,rcF 'an", 1, .I, 17 11 d, I., I I In.11tand., "nallo oil FIA hol do ths, Id trails cid
,,, V711,111 I'lld" do "" 1" 'e, I ,,, I "', do .N"rooc [,I ,,I,!, [.d bo,-, fe: n"I . re, Il III- Ite,,curo In, d it,,,, a, ,,Iran a I I I, Indlum,"d 'ur"I"'e, re, .- 1.
fell,, 13 all III-[ -ri I, a,,,I,, a, .1. ,csda ni lor Inner, Ferell, 1911111d, 7 11. In"111-1upolial I ,a ,ror-uni,- _ Plidle QLe to dca onelorltre, RK111- Ire 'I ni Eli.,,Ic Fair,, 00nou 111. ,,, linadcl-Stro Rg f.rl Aiolu
llrudde 11, laI.Llll'e del", "t, 111-1-1 I I ill,: .r d, 1. ell, third, zir J, d,,, Ile ot un-letill, Ill In, -dll, 1, In 'I'dri R, ,, 7 ,,I, I e, ,is r-anuell, in 1,1 Gdl, i 1. ji,,,9 tin p ,,, ;ra Cline, fine par- ,,ld ,,,, e, Rfa,, lbnda, IT'le.
,a lonton drit'ladr, ,,,,,, u,,,_ ,,, I,, , I I , I: Irr I ,n,,. nhr P1,11di do In Filailroli-, lifull'und both, ,I,' It ,,, I I I I, , 1,- lectundido 'a 1-1- ,--suar-oh I 1. . ted" ,, S, ,.In ll,,l,.,ad,,, i do ,no .-Ic rli,,Iia I do 1. R1.11
1, k letter Int""to"n ,.,e', "I a -Ii' l in ad'r' nil In .rn, ,I rcbii R i ,,,0,,sl dot, I, I., Urllc ii Cur, , 6 , ,,,,, 1, iijull .11 Cralleard"I'l
LI5,006 jrrtci -irld, ,,I . I CM",.,,r I tic QIJI is T'li do 0i I I ,,,or re"," I 1 9.61, R I l 11 [.III' Mnlno, trudi-n ,I.- "'I"dn"'. ,,I "re'.1, i Is due ha
", ri 'i ,,,I arrene'di ".1 ou"'a in - It I PlInnud" Rel)"'a Td,- '. at,, . Ilona. Re, inaJor's ,u-
RiWal., I sailor I 11 I" G' 'a' r a - add ,no 'I kh -
RI,,,, I Ji 1,, Iran, "I'll I F'-Iluell lall, .q I I kPirs, I, I~ ,a,,. ,,.,p.dI,.,da ,,,,a ,,,, Empire- Or onsibux T.II Ir-Inde, LTmd,, I l1q.9r, ,,, % ',,]I %lillin Tin I'), cre;,ii Isili I N rind"d
At 1, (;-" L r I'd, ll"I, "I, I I I, Ide' I'lit" d-ill s In't-1111 Lear III -,,, "" -po r nalicaunlis 'bill( to lim";,rom,
I ,lend,, I iff"Idni In tic. ,,, 1, R, r- Ii 1, I.rL %lo'Ll. 11 -1, do I". I . I lirtrics
1 d" ir ,l, "'o, A .,a, ,.i Is I d, I de .,.,I,." reor, ora ,,it indoor, 1,
I,,., ,-i di d ,[, ,L 'I fioq ri- I I 'a ii I'll I'll' I I-cals ill- 11 Ile, I In,, F i fl, I, 11 N ALIal"I" Ill"" I, Ii , "u.1-1, Ill It. Rui d-
, -1- I id I,, III ceri ,-- ,cle- _11 d, is rillidd, I's call -:111 I, 1, I Ildt's I I III, ,ni o d tiraticro,, I, temple on
rni 12.1 innii ," ir;I'll )jiT,,;: I, II, ild I I,- ,I, T F111 ricir tarot 'a ,I rc In, ,,,I ,,, part, Vinid, III-, a(" I-i ,inrd do ClIbir, ldnhi, do, I "Ill-I hic -d.11Ia opium ,in
1, 1, di,,,I,,t, ,. Ill. ri "' I i,., .1, In I Ir pirricipintan d, I arim S, 2 r, I 11 2 r I, t JI,,mo P,,Ivdrc All,, C.IiId MIlra
""itud H, ''OhIll Ila 111111:11. Ind I In 'll" 1, dlctir, net diliIiete, N1111- in _,) ,;,
,a 79 do 14 do ,rilci Ir 19,3 Idl ,,, I l i :q d, ( i liourt 'a nld, ,,, "-sr, ", I ,,,,I ,able ic, oilman. p.,i-
I-w wrr ha ,dnocutudo l11,11I.111. 11'r, I'd, -1 I T'Irj ,ol A,,,,,,a I,1,111. III,, dellon I.di oIjI.,,dI ddi'l I ul lllnl ,' Injlr 1,11, d, I I ,to ,,,, Irld al, n1lizil I Hadrd, . 1 71 ,, I Nash I ten I'[ Ii 11-d"Ill 1. .an,,. eftalmics-11-
,,-,J. -F l ,lrld,;, ,nln, r- Hi n I.I lidb.rn s Ile rift ,.a I' hu'ruli, to, III" i Id I f, r , I, do, .O.7 I "" r, us, ,riadi I., ,,I, I ""'., ine
:,ri He tithe 111111,111 1.73 1, I% I. 1, I "r jol ". I ]on ddi ,,,rod ,d do I, ,,:,b,., III noutcallile, 11 11,
,,r"r ,i's III, 1- huro ,nIa 1, I r, .i I sill 11 11 l1liall, do client He 01"I'lllt, % nin no ,, l [I )( tA 0 ;., 1, JuRCI III, [Inlin 'I, :1 In
),too., dr9d, lerfilln, In', ca3- d, ,,,,,, r, ,."" 'I I ioi 'n I ,I", oll'all ,. A-'eus-Iii PR,,,R I, (11 I ,, I neu. ,an ," ,,I cc 'e, Inaltor"I Y Nation. T.1,
,., rl acclsd 11, ,'I. I ,I)iIILIIIIII111 "I" 'I"" 'I "Ind"'I ]a "'bud "' I' a I 'cl a "'i 'r d.1111 e ,onn I'," )--'!a 11 citation sar "It"
re dahRf R4,521) lanolin ties ,i- I~ If ,,, r, I I I In,, I I -nl, ,ithribers lI161 ;11i'ILI Ill I!1.5 111,1 I ,let 11 re ,I ul',;'n. ,, Plr lrru,, Bld" d I 12 1 1 I I I Icur ,,,:,d i I',' coal I oil,, ,I, ,l in,
ri car 11 I'll I'll hirrii n- I. I .[I I d, T"It. 11, TIIIi it IM-11 'I' 11.1d III' Iri,,., il is csdin I ,, i di,,,A, ,,,, I, Fri rt,,-d Ii I "I I Sciant so odc ,,ar. I In pol'anit p,,,,,, 'ari v
4 "jI r r d'i" tie \ . In l,, riu- purrs c,,Pcirl ni Ildlions do on p1mindir r1ce ;c I orlirri ,rc- won 11111111- Iiia pithiapi 1,drs,, .1 I ,[a I ,),I a Ifir, on", ,ddhI . id-ull, did, In '- fit it,[ ,I (,I
I, ,,,],,, ,It A27.3, ILL ( ,, ( I .Irlui'_I' Ill I 1111 I Colin 7I knicrcrun Norid Ar-ir iiii .- train 111, ii .,,n . r,, ,d a, I" r'll, dl,'- Ii do S."a ,,,,,, "ll., ,,,,, rd rc it, ,:,,d, "I ll retell ,rI-dd
Emn, M.737 Wall. I 11 11 "" I ,a)-ol, h. In In .11,11, do r1l, .1 -1111. 'I'lloldi ledn' In' Irll In, r F alsre . ", .- -
ttrufallu cc tric 'I ,2:31 ", r _,
rrecle d, 170,761 ter'led-', I, l, ", 'a"I"Id, I,',,, I "" I c ,d,,Il I I ,-, r do 120 -Irr, I, --- Irlsmuln Firrl -1 ;71 -
,g.ri ,.16a ill in 6511is it, u (,,- ,11 I I, 1, C jr.jna ricar, quic furcurrr ce-1C III R PItIl' I i17-l D csean cooperar los ingentieros
d ") 11, ,,,,, I 1jrlis it, 1,, ,,ra do cul I'llons, li ,,),bn,.a r"
,,,. n FI.d.I U dr rii,,11,1, 11 ".1ill I .
,ileduomas Ins ,.,,Ia nd',,11111 : 7 So I,,,, N-scii I a 1-1- ,.,,,.I d,,rr,,, dae, Especial estudio del Banfaic en. "'M
brclvoura, iI.,r,,d,., -?i a ", ,a ,,,,, ,s- lllc,,l 1, -ao,,, He irli TIsl, ,
Eirimill li. I'lnd.d 1. "'I ell el, P lait Arac. de Transportes
-,rd ,ur I 1 I 01- Fort,, olle, I, r G111 %I'llual I'll MrIll I Is 111ui aprovechainiento h1droelk irico i ll
an a turthroo. y ,,, Ile III d unle BI! '. I mi I,, -. lo, ,,_ I "fill n -ho i ,a Plain. N g, I I 7-14
d [as ,I u"d ,I ", in. ,,, I, ride. Njan,, I (;, r diri 0- III 1, Fer-e-c- Dportc Ride, -1
,,oil ,educionadne Ile ',,' f I'd"' "I'll %1,d iii,, r,,,,rI IIIII, 01 111- fill" in Pir'slul Pro" I
its Idemidim qlue do ,,I, I ,1 i 1 Pll TI ,,, I I T-11 I d,,rll ,,, ,,,, hnld- it, III,-' 7 or millairtil Ijx dial si del 1[witbanitifid. Twrfbi n "'J"a I 7 I I if ur, doriji",ernbodo itifnillitie. PX/10711"ll iniportlintr
,a ret .c., ,no,, R fit, do ,I,, ,,, If. ,-,i ,r, I ,,,, ,, ,,,,, d, I ,cledn- -n airline, fldnl i .9 a .1 I ,; 7 I
[. Ulbernuod I . n %, rei ,, far,, ,I loollai a Il l joi l rinprefirrilairin Lisa claile en P1 provei
__ - __ Res rerviso rif p1to de fa ruilifin(i det rit, Howla, 1'. R. 1,bnn. 1 ii I
Fi a 61, tin ad,, , ,: ]start I I i"';
lN ,,. 1, ,,I,, ),,,,I, ,,oli,,da he El r li"'. ii, lopicatile, C1, d. I do, I en . li'llin 1, ,,, Col.
Cella . : -- 7, 1,1. conall, d -
AEROCCCHI "Isdiled"all 61 D-1-1111 1 11,1- 1, 1,lldi, 11111dons, do I ,- 7. 1 r 'i so Itionfine ad ,ra,, allied Publeu,
-off "I'd Plearl"Inet IH Blue, d, Fe. ,,a, I'll ""a"'Jul Ins ran I I I I, Ire ,,a- E. stor can it ,cauldron 6- In Dn
.,In n Allolair I In I lln, rairLocalls se ha inli pnisinnoti Transiol in fic\ n ,tire or
Indc""'I I. ( 1'. ell I i d H, P.c,, air R", I 0 IN lid I In, ,rdJfi,,l,,rrrs ad, ,, at i rfI,,, i In I-amarri ,it, di,,r.
li "'I'lid", I, Id, ,,olbilift- "
Idi 111hil' It Ill It III" F ilai, I- - 1,a 1, -,,,am, Ii J),-i ral ,., in,,driae, alkaline ,-,J,
.R21 eii 9 I ite"IlInclornt, 0, ill ,fru i, ,,,, 'it (""I' ""'I"' I'll TAc,, I fo,"', I0 ple, Elecroall" N- I, abilln"nod r Idf Ica rf I ln
I SUGUR,11)" Clun, do C-tho Ire, rel' I I I 111. i I ,,,,,,,,, ,I ,,let In ,,,, I -rd do 7 ,dp.idr, I It i ,I . I,, ,dra I . ral-ill-in,
,-, Joi A ., oil, "a, d, ,rs ,I'd,,, .I,- I 1 s I 11 IIIII11,1-1 er ,i do "In' Clu'll"I I ,sill, lin Courcon,, In ,uo ,Ins ,,, i i "mom ,,I r "unct,
Ir 1111 d-,"Id, "'door 1, I "I ,I MRi,,,,n, F,,,Ac) Ill 'I 11, ,;.or ,,iido, ,alI,-u ,I D, nlridiliato oreat do noi ,
_Y _, I -111 11 ,red . d, ,a,, ,,,, "
4 Ve I Ill d. Il. T'si ill .4, Rohn I I i, -,,- i dirl- .I Strulin. scbdri I-. do I'd, ornac', Ilill" it, yeard'sn"bal
." (imfliks 111111118fit r , di, 11 r111,1111 IcII)to It lars I Cnsdi . I ,I an-tri on dear.is,4d, an i llprlll dr,[, d r, pli6l l,-
_. AI ilall 61 -I, ei al, r)1j-!r;I!Il11II1 1 to
11, "],,p r),,,, l.,Irl,,,,,,,I ,,,, ,or, ,I, ,,I'd" ",rid, 'It'j, V ,r , i ,dN In ,orit-0i Jos ,in 11, I, imic enroll. at,, ,,,,,I
111i.q. .11 .". 8AINFAIC c,, iturin d, 1951. ,I ., In liallilin u, 1. 11 11 d an lobster I ell'ol, do farle"Nonfun IN C"."ar, In
I- eao)
._- ':
us In, I .' rl d dirt r'I'slachouri Chun 1. I 1 1. i2 ir I Is ]"crialts, C,,da, land Italian, undiusion del Calegon on ,mralin,
"crit's 11 delIll Ii C, t) air J-di, In 11, ,III riodliij 7 PI"Ideands In at orpart iru a it- C1,11 If C
A Rollin, ,I'll, fe"an "I" 6, In III, I 1111'1 ld ,,,I 1,1-a I R.ndi I dile"I'm 111olion datte"sters 4PA., ,,rnd "Pead1---
I m m 'i co"llinni ,a "p"'i I, sueni Auld',, foll ,,-,,- I ,
ii;; 0 ,I)f A del Bill" I'llilinell ill Crule I Ilicil"i il ",'I'd I ,) eilh, Le, courn 'or In' ILI'llus an re"I's, tice or "ler 0, le,
I ,: I it Ten an a P, d"n. U, el,",- TlIrl flundid-iotol 6, ,so ,ft ,,, ,)I,, !Ill 'I" ratified .1 plan it, i do In Idtwumind a do ;R ,,,,Jam,.
I .1 I, c P-re cor ,ItLn no,, in .: . I li it 11 dearl-.1hrit aI or 'I'll
, ,w':, ow, 11 1,lud,. I 1, ,,,,t,,diIr A i irdi "' "'Ill"I'lunne n (, 14oblemi-Ift. r" aiinicur id- --
I lilindown, flool"Idau, ,ind ;,"', Ite" del ri Sir Argentina 1.
i I al ts"to in ,ildii I,., hud lar- 11111 11la ficlamidlic, earn poilarjIl.;
I I I I.", In oduld",il I' I II -ree-11 or ill. ne. Rn,-l I I, 1-1.n plepill.111.1o'l run schli, Estili abierlot el Ionian
I I Apr hilurailest. hid-limti din I ["I'll 11 I "all' 61 '-a .A EF 171T ,I,, ,,f,,,I, I uIllichdall all,,,dd do da,0 Is. A
I I lu III rilldo it, i Cirrot III I Irlhireal tion"tilit, ,a ,i e fil pairtil del cloister
I I Do n re, ,an 1. Pei 'll, I in I'll, 111. 11 binds. Ild11,,Idr I II I a ,a ten I no ti, dn.l I -
I 4 I I 'I"', 1-1 ill'u- hodr.11,, ",lo"
I. . lod, Taint Cill, pip"'I I -,I 1 7 rali a on _,ln1,,irc7. 31i-tasl 3i G6I
fie "cul.unor "I 11 .LIrId dr 111- -brolon rq, -r conrund., ,i-,_n ii,
,-_ ald codes. ,at, In fI,.,,. i I ,, '' -ull 11, -dI, d I. a in- .
7 ---- zz:=:n T.,dI Clot I t ,,, ,, :,,an ,rin,, ,a, a) cinI ,a pa. I, I perishoul hunni dis 26. letter
I d ,,,unn it I . Ren.", Irrel.anal rrdd
I T ,i,_A1b ,L'.'1,1rE.1I i1 ,61jId-rll1
do i Ric, i droll, If Ingli I, unusir-aria do In desepaincion del
it I gissan 1 1 11, ldaN H, li'a c1libIllard" ILL, 11 ,,,, ,I 'eh tin ,,dodraui I .
I =:,::,==== not a, ei i Imaderin ontionjil C'uhnne III Fillhub,,jen AldnRlicalle D. Arco,[ M.,idna Goncer, ,,,,,
I In, irl 11,ruiblinilin I ,,, ,,i in a,,- ,no I roodrifl, on In Rpubljoa ,
I I ft a 1,11.7"Gousid-da In in ,i . f *Ir L 1. ilo.; 11 do ats", ll, I . inolecon. ,,,It , ,a, fdr- .led do 6, I. Irbitheirs, ,arA rRa,-
-
e -It, droned nil a. All A,&,.,,-A, liery-turi I, /rIens de Presence, Is vids v Is in- drour sit mort con actas pado-
I I'- sills, "I., I ,,,,,,,,I, ,,,d,,a fuldrion .it, ]Ile Door. C,,If : /1-Ildind eir. do I as Jus ,I,,
11 "I"",occollelincoll III' dic.e.1 do' I I'lleel I's ,uIll, III i-coolad 1. richdreelas ,daronforcc 305
-,i ,, d "iriacround do are, Ri L "'' I'dall In it par -,M I Is 1, I Idensfin be, unin do 1. arre par-
;, ,,,,,I ell In 11-1 )-e liallare. y annourn, uoi
I e ", .11 dider Cori
0 1,1, laboldIncle ,a mim,,ora abilil. ll paratin ,,I,
.Rest. ill I.,!, "' ",
IIn" 111, d, Its ,.,hllN, !a ,,,, i '11. "'i "I'll'u'l it' lounind 111, entes. ,i ,,I, In ill
I, I I, A Z -1 Ill,, Start, mromiloll or No I,, I I 1111111cal 1. 11 7 77 I I ellidun, do[ ii doldruld %I d rI norollce do IrAtult., modan ponetrair Inumlitures y Rai
-, I .: ,, I I :r ,,ade K DIPstrarce '" Toe decal contents there el ,,uAra, ,i decades,
I I I Nscional,
.11 hibouldrs, oli I- I ili,,,,di do true
,L . . -, race, ,,, A : ',r.'Exp1oradfl rrndir n remordlalmeme banner, %, proper -- --- -
ild 1 do I'll neo., dal BlIned healinderir monorails
M IM UT d, R'len't"'Iti6a it, Fromeren 11 Is Ingelflarfin ClIll ,I uti
I ,,, : 1, ,,III,. hilmind. masts
11, M ww :, "' "I"i'mon goarl Ile honer Ill
111,firtisroarld do Edda adi ;I,,, Ile . on dilhati [I'd"" i general Del C R il I i I I re Is Iafe do "Ientromfir .1 rmo .'d, D O LO R D E
i ollia In, ne"I"'dia, Idon H Boder I ail.0 0, ]an ,a tell, l 'notim,
,I,, ,,I, ,reallujIldre 1. ,i I 11 I I I'll, I'll I u amocubles par at Esi la I ra, un,
11 I'll ,,,, 6, ,lib.i., ropocirt,,on, I 1. 11 Milialled, an( c.auf I I I
B.AGENCIAS HABANA lut) N. \1 I:, P I,. ,,III or 1. it, can bernomirads III I Para arrodemers, at --'I' I I andallsodon del transports 8 'a i CIN TU RA -
SU ". it 1'. Il. ,,, r,.11,6 dr, I I pillddiall ,,, I I 1", dI pullet, indolence
It I ,,_ w R NITA C to d Ire- 1,11iiecion Freon,, idol fiJJ,,mi ,,I ,,,,_j ,.Ic,!,, Tdamen It ancomriinclor ,,dri
Virgen del Cemildo Tell- X 53' Eli S .1 el" elders, dal Castuld. ,I ,In not, do I alloor Ride R 1. bell do las ,doi Dalard-ni 15 b
Plazole U-252B I I:- % I,,,nn. ,I .11 on adlinbi oil ,,, 71 ,I pointers tarlrd, I, I I at
III ,Ill k. M. if I I ink dr, )
Pon no. .1 11111illecile 'mapdode H.b.c. ledirchin Brulr, In, d ri a, a lidle- I an I ,
o ,,, Inde, an driluu.1t ran lfllrs ,ii In oftwi, ,in, ,,,,ruern ]a crapturisidlin arcirffla ,,,a . Read"' tral dii ,in
in UnIvelsided Telt I I I, I N Ed 'It" andi o'ludLe I 1. rion-s. 1. mo- In I ,be of Idolater, onol a 1, )art, d; blicents ifilli R battle.
1, i I Ill %L 4, ,,_o. do hoorreat or lificragir. I, alre, Ban ran bordellos ,Ins aidial III
aI.,nl,. ell In nfreas ,In,, I 1, ,i-durns 'rouiriti. R linat ,ou-o, Ins Fspitilod, d In"I's ad Ins adoodur, or Fero. ,Pa. ,Addder
MAMAN A doort, ,.[.a to it,[ ormon, r" ,I ""_ I III
0 VELASCO Tell K 97I65 I 1 ,,ea d si ruills do 1. Brioade or 1,c 11, ,Rllil,, T,.,.ada do via, ,I, Current elan Ird. dean .,Ind., In, combers R
It bUkt at Ini. (Loolit Te i I I It. %I 1 6, Kcn,,In Tp,,(-.A1bort-MC e I ell er ,l bng-r, ride 1, homeolon or ,.an Iran s[ ii 'i Cides Ce br.,z mold- licannar deflose. gaidoi ,dralrence. the 1.
Ih,, ,do air so, INtam, do ,nui I I do del ,actioral Nestor Ndn,11 to "Ind. lothildmil-cho Tojesho ', 1-tris am Ran.
Cotorle) ITCnle 191 2516 Tell. 383 RItSIDVACIONES U -532 on CrOul mi,6 I.,, 6 into or, ,ez Arnme, par. hute, mardinat ad declare, ,Islas V ,a genes, .,I
0 to do giTsornl certaluu, 1,, (.1jeces fie frotill y no, if ,illiIii 'er"il de'l.111 boolicals credit
I DE ASIENTOS Title led .11 Is le.h.add do ,,,, 5 can ocis houndo'dr. clu Ins "eurlifi- Edit, el ,I,,. de idonfirser imileations I
I can R In birches all Is brunnioi con- editions the Ins rilhands, ayudando a a" -
is sittlocate. olla uradpol a ,, logos side'- ILL Carrii6a dealmilorbil no, I] : Itdoes clacturacerms' demand. 111.
I ,dictates co.k., tedrommirm, "o' ,otIfel-riiii Ji Ai fibre IN Culture franc,. so of" 11 Cii que al infirgiirst, ]a Corno-1 data@ the Falb, Late ofIrtifird, dionfle,
I inspecoicies, ri oldifigrafiles ancesta s Is 1, al, 'I 1-66to N-Iiinal do Tiontionede do- Jr. shaind. .ill R tin "cables ,a ordle,
I Cona q.R Pleflartion covorI or,, Y estim a cargo del doctor do 1. T,_ beta trends, to domatiment. V,-'Indlissl6gims. Ric. the In, .,.an, I, Ile 1, Cultura Fr en holes de Is tards y -
I I bibdodl, it, spirevenharmarin III, ,,,,c6, III, anvidlide, 'I P-6,11. are. ,cadnooda ,lo-micam, d F -1 .to. R 1. d arl. do on Lonelier. Rl do,
of popoill. on scleccionar -,i ,,, ,,'3 in doort ,.a In do 1. thijIscimod do Pact, ,RIrebd-j -hoil Y f'.'rdamentalrocrits loommon- 1 -
O M N IB U S M EN EN D E Z I I ell que. a Italia the tin efoundin pro. 'do In ,5" or In, cidirion, de frs the, do ent. ittenstel. art 11 i to Par milbrubbits de felt pridiii I
Informal sit mdandor. no larirI, n "' ; C ,,,,Ia on Amigis, do Is Cut- Itlaidild Nall I auto, it, I come Lori a an
miLl do q.R dc,, Udd dri "i A I, a. nc5d direct-', 11 nh. ble ,dl Lester -MILthod, I, Fine im, do tri Ins 1;
.ensto .1 I.Ons, lilotl6erc dabiled. de ralleir ] c ii do in Total. .be do at- one, man a bande, esponco- to. I, -
ESTACION TGRMINAL DE CMNIBUS 11 'ini I Idi ari I ,dairmi lid 9 ,I ,:i;5i = ;l "i I
,
ifile I R ,an Is 1,Re-Darecia No Ill do 1% -
1, cosion. d. l It'.", I It, d. n., I do Edlele 'A ,fl- I So 'rectio'cohnfin I I Ir 0
__ Fla al lrdm ,tr, 11 Denind,,d,_ 'I" I ,,., ,Irmental,", ,led Ih, 1. rodrh, ,iia nbiell's 1. rel did LorearlIltmal
1.1,110 'U to Its cortadis can Is tallord Intent ;ind ,s ,,I, mob-f, I ad,-, r it,] Clritld San TdlsId TV]. st rfctre ,bp. I I I
No .5320 ,slie,,,- e, 1. I ofelfireare"In dar
clor I I ,a Re less ,,odauders]. renortN_
R i
de a Carolina. do F,,,,, 1, ,I.' el.ima conmejanolittion r lonlide. in Hospital. .1 I
I
I I I
I I
! I .
I, I I I I
U1. I % I. IS 9 ) a I If I I I "I I w i ,
,I I I I I I


image:
-------
Afio CXXI uica Nalliunalem DIAR1O DE LA MARINA.-Sibaido, 24 de Octuabre de 1953 Noticias Naionales Pigina_3

Piden se constr UyU un pueittel Iiciane s Se ha celebrado en Madridl el VI H meae d


de concreto en. la zona det~uycut6 Iba ibia Con greso Interniacional de Lepra 4o srilners" //
Serviriara para jailta el'ls lsLfc
Serviria~~~~ ~ ~ ~ 111a faiia ceo0 ostle' Sabre ese evento htabla el Dr. Oteiza, Presideddite
de 0. P. Los frabojoares so1(1ritn bendeliciados el aicaitie urtie del V Conagreso cnelebrado eaLa Habapta en 1948 a Jose aWCQTU5
Couroolnda do, an auto, ae d(cl 9o Saot n ta I i doo-_ ____
1. vIsltar Ins tallee y dopra~l Anne c t Lyn a nuota
no, dot Miliitterlo do Obros Psdit- 0" aiio 'I numsosan odtosSe labillitan IBaS mesas; Ofrenda. Desfilarin
casiudo n aVi locs nqu o msicntUd Jde~dicoI Ii'___ Westingh~ouse
Luyar .EaIddbe quc ct II lo d hsisilc-sd s-ioo ~ac o~od aa oy frente a Palacin
fioro do Sot, anrtiguo. Con tss d o .uI, nn sa easo ie ___
Santa Clara, aaolr t- pida io h roIa. cblai rto: CoDEu Li lcld dFMrina
dad, reaultabiralt dertsdioir Ocn Polt sor Fanoisn Orie Goarnaosi A. M it dososeotos 'ahlrihner do] IV
per unom l c o S ld. 1.ar 0- dotiau~t abo r cosrcio nauOlrca Mahi Temple do Miamiqodsl
gar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ yi admedme~ todostra loaosnotsoi ao nsre nauiaJ
ntdocsy depodencdiasdteaton osissis A III ltstIn do 0. inpaiisc, dopus dad. donne coda dI inia 00 ltuYos oootaroaaHbsa,
tam poA re p nd' Iss tmo lt d g-n ss o d o b a bonoto o d t p e l estlaro n ho Brado a la m t flz" 0,
intdope ateon aed amql norrdn d aim~t-O dtiro b o tii 0 Lir qa so9ur1Anols i-j. .aa. I-noa aat t-sdoil ~ p
I Vc o l d 0 p o i o r I dln j~ b o
dus a o a. hani nido nacnbs ato itoct cussis o diiiboii0 aasa te inedmotaid
dino log Ar do nu ipfts ic n d ra oilci n mI-orits d cniotisn ssscna~ opitlMri
cat las~rte ra iau .b" .sc cm x m 'toA rnud :act el. deitea rir d o .1I.a la not
dOter li Oiu oots tmns zsia hi eI'lo' aa. in ta. S dtu oon dtantomst tial onto a ialo ido doIm M i-
,dact.ia tdoad nrs0 d o Man os, yon I. I Iasti pat-to;rldpa ndes
ot.o son iodni iitin ios poopin at quod mentio doforsa iedIs
aioonor a alvia Is, acI poias Ic P ocqt iio t to ao pdo iaoada- Ammlo onida rt. o-aasdtMh
I.,a acoesoea roato Hnrdonon. [
IsMerinl. t- la m d it-a c oititts~er E or n itt qacA, cIi l 7d I I 05 noc q 11 u lan al ar ls Cairs oe [a laaoMa
tre rscc do nroyocton, foil, ottoos aIrtI I a Aic irl -r- tncp ~qo o a r co, L ori do t i otstCur do Puta-
bef. do pals, osIn dol otannon it o tuminm ot dua, iuso _in nrad.d ;vdo lhn, cn Wuu nj do ta dAuttumncsu n n a 1arl. pnL
p00 a n.0h. dl do act, n t Ni g Idn, Otto cii do i c~ o c~id nn, syo an 61d noacs a. tiAocxoro, d n spacers Wd a s I UDto~ ~CO
puos todos los Ministot-tos loia I I~oo N c in api-c drasnt ioo I I. to-a In .bei on Mluonottmrnd aSo-dd i ot r0CS -n TE E 35-HBOI
B a utedua pr 1,Lc di. cop arin ttta dod e Laocace SalleA
stt-nct elas tasa top o n pior s-i tot Cdiot deo- 0sai-nb Lo
anI.itat- a nin dooriu poNt-oc I o t-s'ii n dc tPsant ct.dn o .clns oation du0e c ta ndc uta iV nn. n- s a t-o do nor,
sinano ld o ti cac y]. pripidam s dA d-1 0 tol io-ttt dot l i a tt. Bl os, y o r 00cr c t a[ re dor ts in o ldor o t-c Ano n co n Bc t- t" ai at cMln i 0 cp O o n d a oos B lot. o oi coe s l loi l


ncoo raaa statottesn ouopa :a4.hotou ha- m Fad Ittt-t c.uma ao csa dori Mnd t id Fonnp-n at oceIdonI. do ain oibt po-ntu tacct-enon aron asosd ictdt
cdi-to do DIsn. ,trnd oic a In-CLIn di adtit 1,i cit,.rLt t ,i- dla. soZconcaoIiudit br htbrsis-rrsi stino-Adt ntdttoiass ctbo nA.ia rni Bttto ntoo toid odotnoo-u-nspitAraypivdn
I,.IC amino. LS. tcrnustn Ardo p0cgl n o It- cuso ictido del i- indsas~g m Indi e o r mi r atn toion ns i ntus a m s ttins t t tt -t itit c.,cson to s ord I s de, amn qip tn -p~ dso n p o t n gsc-
iotrid, ].Arn iro ,J t-nm ia l I octois-ut- il -~u, l s-tps-td d ins obrots Ma m c n a tian bi tui-o ar~ iO ttotinnd ocdnd or au a u c e dtnudoo s-tot tttCUBA a -- dUs E-it (0, o l Ysirc ot ne
nlrns dn an des dtion inno, nibs r DI, II 111 i o- 1 11N p ~tit-on nt itt- en l V o e pa Cotcor i trn. al mScner or lo rt c ot la dioc e a tO sp t.mrrdr RAI Is-r in It-n I- ri o t-al a mail cc-A
TIiisd ot. doal ail Anioapra 'osot figure dor tnm~s abu-u
go- boy d elia too too.ondos d I to pil ct- iotd o- a. o Bnoi ii t i co o is-ismoscn si on~b o oto too i- iF--ct, s-c~~nIaaoim ,da i ~ ii rrl iaiai t b l e ; il
Nolt,.]mL -1 d ~ a pso canti s-to m h -d doiesa si-1d t 10nc d00 sl t- t1 Com sooIai s-n be, so- t-e A so t. di-s-o atPtti scIs u~ncuca o o isaa cns n on
,ino iet- a fl t Cattos, Annioin t cl o st o1t, 0 OnOtO t mpnti. o -Ho not-t-n oar ai' ,n t o 00 ,,A Gc u l tin os-d to Ontoi tot Am ra t-- i di nn pss t c b os I. dndo no r i on nit cron oin --- I c- do- tccte -os-pi -qu

y aieic on Ign des-d ( aati t- tIoIPiLud cIcrIIIt .In uct neci 0 I sq do 1., catleo 05 5 A u ato dci-aso do iot n n o I n, oi Ill .IbPa-injm G oao aPserAl1. cIn mir ,- ],t
maptrn n on o-d ut, tId a nos hot--sa ocI.n, t--t-,t~- pt- rblttnol Am oe nfe41ai mncdiaPtPiiudb i tRnaob- ?, o
quo d o I i r n t Ca IIo. htnlr ohsn i t-lt Io-ttd. di mzi.A s-s-os-s t-il pit1ts- .- I, ,0 istts pLc -s-do, CspA Los- tat tF -i-i -sAs oil,.-nearncorop
Put apoochonm del Bosd, Sita pero no ntotot it- nccrns.t --uiada- do ~rup ~
a., to 0 toit Aldmn pr is- inc 000- itl 1, F Apcn Rio spasmt to ss-t-is- moIs or n ia r ne dada t- siu nn Itti~tO PIt to coAe Cohnr o eto, Im"" t 6, laorm
quo, r 5 In crir n o r Giat so a u n L I~u a v a -I[ a pat- Lar rflossi srit maina a] tiu: t-nn s--ta III I-tc astd 00, doria to d si s 1ia
y ~ ~ ~ m~-ti00 do itn cin lad Pfe .n. dan l ""an t '"L hocf ad Fi oosi Ladi It0~~tt 'rt Ij t-,. t-ti. di it-ira sic Iddi r~ IIInti toLCl c m Is ,f~, ln
in.LsCl-nalt ", Im E-shLare a i omIaI a.1 o til, acs n usa onot-"mm das-- Iasm Jolmdrsy rci
.a on sp-Ott-itn in-iintrns
iaNAodegrna R dIC ns albr -O It-t-t-nIA o nt0 in tccss nflemenCo a Y LindPrens t- s ii~ niFnl I t---It- d ino pes ton t-o isc a n1,3 noArh oe ii aAu
,,a isnah aucii do, mado. Ens s-ia it-d 111 n Isi1cosno a 'R m ar aut --u-ico-c-ni opnaso t.raIsba__ao e I- I ad II, a'lda' II -,n
t- at) conss onar tt-i iotair pca t-o" s a rd u I I mr m i i m A I oI' Fp d I
1 . ,L do so -i. l q ot- p -roti o tr, n I A ,o n rin s itu n t-ro a ou I d o n Itpi cc ,ctcndn ou i atI on I stun 5on tin to"I 00 ais L i f r n I s ,l t t o. .in o picu i
,u~oarads tono o i dc Ipns- ittso -s Io N o CI t- stI ALtc ni-t---i tot- Ilon t ,on jrt-ao si Pt Las- It ir t et 000 too qo co cn Y /I y t rn I II a u ,2. -''"'lcu o
ano4ar ea s-n nmr sa ,dos sIc Ditnt-ot- ',Ic ado.1 1n ptu-t-oo 'o a in tmooul It s25 --di n Its soun dc duo Gi ci t-r I. t t- itn o o rstia n r a lsi j, doctoros r o i- d I I d '-1 I ,- I ,, a, IPanr im, O . a, .
y eeoenaiiit l:inI It osi bo In d::t anntto do. tit nonis toetnaI qi-itm :ootu:a sic Ii -gid m d d in .p.cl in ELr rurint4 Mols 111f~] a~, Fn
nict-saa s-a Cecl i-t od iar- Totis-os.i ri dI 'l tat-dr s-s cI H tNsin col d, mp Art-in Ps o T1. s d ist sit t--t-t-a hn CatnIimos la
ILL~~~~~o sic Boose o am n hsa crb l a lla ros )IIIIIII'Id '- is- IInIIIosono
lose, Estohoe ps-sl Soup sue or tinale cnIl inca ,- sco tradas dncl i II I on or TI Ispnao Iont ,a, B omda
,,acist.a mdoaAInll n., ,imt-c in"d -.tno it do A"," 00 Ftcrr Et- ls-o s hic tots-v ainon A'.dor nsmo I' I so Icond B.ot-n. ad Bi ion Io
,A, l doJ, C rii~ia e v~kla l o---it-II Quscio .1 1 s, pit--a do tst-c-
s oroAoi. d pm dtoq or nns-arac d prl sasco si"" us IF. Itotinut do d t otucn otin ito sits m.ciN ve a f c m i w
- it-gootco elo ic lgt- s-tn onC qs- ds-rmos a to lit-uHP t -in Cs-o-onca Paainct-i-ant Ia' -.-t-b 0s00uLbo- tss-bitn--anals
dtca o c t-onmm I nI, n111om m1ast1 P mI Is-ta o to Onsdsot io tupo sn do In 1,11ad11c.ina1
naan ,,_ ccsi oi la N np ncs Lia am n hi i r It- uciut tirn 19b t-onuAncontc cE Caoo i orn out-too nsdrada
,,,nu~indoeto cooinaitt.No. ~ omsou uofrcsuu so l I II n cimnpc I sot ntseio t-s- l.oidF ;ndr ou A po og Enin, Iosn


Eso uos i mai~ setit- d It- -N nt-- 'tadu, cub,,i 1kabs I I. It a,nbc on car onu o t- Ia i-it ons nmmcn, do Pacrdots ts- -tO(asn tpsal
,Inm 1osl mJdcu do1, 1 it at r ~ r, Blot-,, ,r~c din o- u a sit-ho,, ILL 101 t-n P 0 c (1 on. P tAo do dtneno s -tnao- ~ to
nunmmd o ui ioou emar ec1 -m~odo [ sc do i uo npcomo~s In olious onoIn
temilesa d, monf. r, soer dI. ttgi~nnni on s La Moot-i Ioonl dobi. lose St-ntutu
V agoguh bobenO-o'j, in si ,o tap cmntn 000) 1ioto s- Pit n s-o Cs- dud islt. pu oss It0 dnFo-dc iaoo. s
p6ao- l assu o aII lasrvd ]I u on ,Ardoti Nucot to Crop iota -ri-s1" In 71" d it
olmT I IF1. oto n A ll"o n I i dlInr ft- a Esiau Un s- a ni t s 0 .0 .0 uu st- d n-ss.35
U U~~~Uin~~~U: 01rlm coonomnoo uuop to-i tI 000 hu-tipcottuIp-Itrm- D1os- ioomris
pI., Est -,I ;,, t 1,2,1 no Q~ra u onotor sn do -
5j~~~$gqn, ~ ~ I oi paos onint 11 it soaod nti I totiisu b cc ol it ILI tot- o -mo~i I0- r.t t- o cn uno i 93-0yt4-i

Tat itlIt
ATLA11 M.IN las uOIRAGO 11 t1c-sooomii n ,,I pIno ine osu -rio- hruti-tn -t-in usstuti o nrmoindcPo
WAR HO SE IC. do. cdts-%s-a qj dot i--s rk.t-t Ktii~ dopttt 01 utu I Isitr Faot scor t' sieir do
Em nr m s. -cOt-t~t I ~ tu ti-- uti-s.toiiu ta doti1cid si s-ins mc, (cbl ,ioot- I ,,o ot sos i o oidoe- o-j di
quo 1 a o I N Na I 49 .U l(1 1 n lcO il t-caiIL "s- Oti Ismc itt-tu no-- us- a n B Iomt nc Inso.t 1n motr
PR SJP ETO G ATS ic. t -5 ti a un tao It Vuidooc c ou ts I, A elm ht- dA le Os isa 01 ra u s t-m oiln Ctios-udadc ols
Peron do hnha -sabno nn C o 1 FiAn c st W In 00, ls- tciiim i-t ut- no n o-n-s i n A, 0 ,~ dsot d -o-o~ tre 0 a p acs In

___l, wls oi n n d o me ds~ o si-i 0 admnut I C b Armtin-oed duo c- in't Mt--itt- B-uo- -s--it ms t-e Ct-so- sic Luom ltsts n s aIcr- ~ c1.I
Yu 01 do In Enidus I.,tii co ut- o pi Inps BobsIa 11, 11 i It~ c ano sitI pao r -su S a l oFst 11
Sc-ad,- N~in t-, -imoe at- on t11A niot onm- Aos-ondt J, i I iO0sOOlt P-- d 9Ltnidt to stl
aso Et1ot sito 'd.ot 1 1- '"'a Hil sInt-ur -rI-u, nt-o Plaotin siciitri-.s
nt-tnt-u cAritobtiit-- Iiip-imu CAbuo t-o 3.50nic-io


0 ami Sp~cul. uitotohor sit. o Cnbn-rIo -n. I 3 dot-nt- nc-dhos-n do dis i. r
_______" Fals_._____- - -11", -- - -I-el In. .ur IIIiissistttd~it 0 ict-,nii coc- pooicisdt-i1ot1u-

CTA MILI4I SIICAG DE "1 Do e c mdmsCIdan it T.in rl I-
co t-, Ia ton Gn it- p t--- IIIo o a poii ns ci n odn it-o n ai 1- ""Ics d 1,uio 1923 11mi 11 Inc o- 5 .5
oicales P~ ad Fortt-- Ii- 0 Ft,114ut dto Niost ~o Bot-to ,I, I p a ud ]A 00 I I Xi- it-i a l t oo utc
daldo mh d pc"autLl.ttnn t-ui-wtos rritd-Boi, ico t-, Itn-oioemdt ~ ~ i5diisi~-c~
os-a txtstao .a.prn1d puu h, it It -t-chtnn r i-t ma n ion-nau Foprt-c I s''6 oto at-niint utot lui 1 Ft-notc Po i d III
otSP ET l IIIlc~.1 1 r otinc on Grits-I cl o so ht ''L to Gsgtonin do, tc, 1t-Ai an 05I piotl B a s-ut-in
erddood! o hsa. r tusI 'icrawol'.oIssnis- nooao t- Uotdn-I opct-nticn t-o o IIInuor.sctnt-FsIadC.111

Vo" -c;nL Sno do c .ts- p i l e d,01,5k5S, ma ,Iii pia F d o t-tsa s- ot
N;ssin 1,o-tt- IIq u ngsdtonF uon u i.o. ., "'t' i dsC ol" it-- ~ II LnaI I I ur
it' Itodi p1m la s-nuo oitua G-On 0- isms Pie' sIs d o d
Nisn doJ'L- PoIacu utm do to1 lAs a1 F. hoo 0a1 ennoituitano o, .
st-n- lormondoarl oI do-n Gic %on too mac0li Ipitcs Ins pqd c most-, I
",au-o ata Tir. orC -on r on- s-s oIIt.oi ohc ii
IF-Acisomu litt-n aoos I, ban ILIba at0 Coocns dos 24doiim A~ fI n ,.P mli.K p, IL
me. roo ma 1e210tO

1o1 nor ant cat-s-n fots- dot- i(,tt 1-imss dciia onsoenano Cot -,r I
limo Ba6,ds Coielo Doti 1111 Parc It-u~o~ Didasicsnsic toastii sn I "

R Lisi de.,.1 IF Ir urn Ilieae IIIgrdo A,-tTt1tor-t III Ia Ia 1,.Par ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aei deesdlS opipl D n i n e-~ d slf I rv lr T b,,, D onc-sim I s- It-i o t- do Emigrdos Il--
,IL PLANlar III IL ill Iin II1,o PiS co in Iuao do1 tno i llps
Poiia lacoootiacid do 11 bout, dncn mam AIcooa oLs Lodo
mot C oa d MA I maID C E t I~ Le LeST- O -1ttG .ii siist-o-uos s. on"). i I ner d i d s Ic I jnl j
Socm A1 oraGnrl O nit-o qnelioo IIeI Oc10 I ps icnl r alodt or pF F a enutd a pnrl pome .0 In tot-d ; our n nota II oos
d[ilCarcoa3 p00 loo Nolt-0t-O onI del p :m, p re on do Io l o:,-
corcImeJd IL Pin rtl-nlo its-tanL' ;1sits sut I ac oni s- cnot b Done oo.aigoc
rllN lrA MII Co-n Fre n11no t-nmpa11e si unR A p olo Pi od
itMII. t CO.,do] II MFDIui\-\i eshroimie urn coInt-sous ro, o
snetno pao pto'o milOos d uh soo-iss o-~ o
a B A CI doo IL abu proenti son paa-11F.1V1.iccI's deni in Gacto-radIn e- cts n ~

Po-oso iotnicroenont sitda aI oHm ati pttohl do tb
do Crco ir d r ir ic IIs dto oin-Cdot psihllcO cRo I--O O Pa- mu or n 5r d 'h tto.'F 'fr
SEGUROrus DE noD Pan"o "I padr Aitro iI maIe ao oota enSeom dad, es-iacpctOsi
lunnmino qu eed i pit-t tOti
sac~~~~"I IIII. termoa cst 1,Ait Hacfha o-t E LA M R n
;ondustota nals tlah L i IIdolsfamiliarsidlatuofcrmo.
A-1.d on haltcisIn de etr 0iltim" rs i Illl hall,____________________R

It. on A' me Lp lis.po o nm ,I IJ m ti


image:
-------

:, , : .:, I1 _ouiro I,'', u_- 1 ,,Ii i 5 t~ I1 4lrep tin ; ,4A -U I EV SOSTCI M"ientrac' In_, vidpadd 12 do ,lV4qrjl er da-857 VM.Iq.', I Aljerd I4~~~rce MILO ,AiO jm ,iempre do i
,~~seoi -1et ye 0. otr _uidde roor ""soi,,,K ,, _, F j9W
y1 Ia ei Dr. Ioe Igai Riee Im dade 131 .ai 554 de Caribe co.1.i -ro lt do so-~z creiete I~~- 'I, Groco, de kom, ", el Ca77 7 77 g-r s xusis
Prsdns Drco:vetcraMiic otonfr' E I-rO oqir ~ A ~ si -sps ", ''s~r ,!Mes e ids ,,r ,oq, odii 5~o~dien.~~
IliiaHeo~de doRi-r JeA L Rve. ierisdo ato Atilso ora clonasCO- ~ f 10 oreosy sa ea fbe- ~ oco ~ s o ro t ubttlo I,~ "_"'isusavs e laira 6. in55orej"Ild efors
VtepeodeIe "tI nard. ter, y to, tra porlies do1 ta dI acuu sCneesiii bac e.pmr- nitt t1si~o sqo ,_,-r verda ,a k r cao cbadSs$0
Dr.Jore arrse~ Plla OcarRier.Y ernodc Clomiay Vnouol. d T~baadreadoCub, mc- Ca,05 oti i 4.euglns.La pit, s,, 1'Asoes o "Jen 'brvescoe qe ilaescot us IIIez dci
Acogid at is Irnii potl Aatd d Cres 00 l evadool oinomo- edole a ucinro br ngnaui s'irv co6ldl- d'Taroru1,msccr cmrcei uIa oi coteneeib
Doc icli Ko !",i Pas I de M er I A A ,%-to 55 _.- 555 Ii cI, Pra""I, Yj r t o o s r m o i o r f r e o t l s, v- c r e e ti s. hi o an 0 n en o a p d a a t c n is e o e o d r s e ~ ~ i d b ~
PIZA RA UTOM TIC i M401 ca, n Cba s Miico. vess~~, ojor ~ Oo suna mira i aptn- eusbu d ia ri'sue atoras, cidofFsraseel i Clatdi
me: Nu cIti do ,ouro quo1 moes sltd s "hsaa ~, as me it s iou ittucmbooi
Latllnsaiscmcr onc esimna urr: s Fa c odoraragnc- sguasca;dopd o1 c taprt 1,ababsa ensm mue
r id o ciiao ous- sa o b!~ serstdva ao;cvaaolaa5e a fec, ,:n oei 0Hl tjtjX o o i s sclgad1eots81Pe
I'rEED O D %ICTS I las oI Fa 11tai cAtr do Are *Vrg bqpaoo maca osd s uiseiiss e- s, ,aor soP baQ &_'1_Fm, ,n I, en su Wpc i frbca eultL'-eie
Suociprone 1, Qu. -0Bt rc. u 'cud at lPtt- totoatro mo_'.t o 5d iottsfsgots e e lrttd'oo rqea adne,-,-curri dd e oco iueaCrA
Director~fl -77 -do ,s 'rni e mnl isdit- o ospolmsUrosbeisport o saa'ms'dv-sqo ae a c oeapr re%-ilcim ~ulua"d i
Admiistadac I MI-73a o io psosinonfranoas do dosu onoiidaioi, yIa oisiiris riscudi, dsde01 icia Rodacido.A-427 ptmc~niebis do a ca,~rs i ma ra quo Tr so I.c u r, dolspaue' 'lga-Ri


,. I dici aa] par doveti anr coo857 cart- en -tee roas Ii quo,,- Ia C'l,,C pr- snyd daSitVnetM .rbi osnsys nin aRoma Ia Iu m is do a . par a Ingu t Imaiad d
Semeet191,10 oa itor iAe 1040 "At1.0'-' Irmpln c u nvsin idol- eto hy;toA ircsInatrdeisis.d un1eleie19.IapeumrlPri ndsteolouoah 'i o s oney casdaouIilsdd
y a rat o5., Jose~ unch, Ade o sa. ete NI.0 (ati osDn.s t e haci ci ret de Ia roid --oGrr-- yi u iiha cc sd etoqepiis o- mj d ico i ess 6sidl a isdi l 6 d "I

firaling abracarle ae Civsrs Ricah L Rier qu hes'si en, let Ropiblic Dtms- Dicimsa 1.-a __s air Iuna Ia s s i i 1,il qu 11in is do tr11rmci do cdfit CIrr" do Ie e


Dr.ifice Jomrages apanlas yu hogse bootsenic Colutboa Yed oeeuea de,5 Triba .ta ot me j dob. biss 'aM Oras Dfinda "tci eoe ann do alua bu a ob, no po-
etoid pear Iatnt donutt antl prad d orl 00 I brotoo as- .I y.lrilo migic patsk dict sno car s cr0agralry sil vet .s y1 n mac urbo detoin, r,0 moniicsfrsc
clandestiDomdieuted et. culqiee r dstass ri t ba i Amo I I ~iavra o- rlele ndalsennuo lo- seaoad I aai dot, dea li s a'e oacr
ot R.a:~ Pasod erz muo n 55 A y 55 fla s Ysuei Balots m otha-, onata eersd terIina. bc la~era yqu lsy dias a arnl. si s is -pe Ia JIe isombre IR )i(olomado ut
is nmrod 02yda c- E Haimtid perdoras c baest fir- muie ena qu no dta' 50I- 5d brar Canst do Ga e. a1 C: .uca ura~ oI tnacssds gscsnc
acdn es besnglrcnit nrori usrraaca utiiaitr moI ao e idrJcuo p s setrsr e ud. Isctrlz alald usr n'nivn sraal0 cv- co ,o-aItns~agssor
quo inorlr ira cu cimaor mbls doreaidd nctcalus d la cctrs o e- aumin depos d I reot-.E amade 14aa 'h-vajas11 ircI 11- cc aIeiIzaIa isa,--oa1an io cmam, adssbrccrls prsnos-Prs
muasocn tastmst o m- u shOM I ares M-50 s los .r.de u C uba prpaaiae rus coos lm des 1146aor nog cc adiner- sia qubpsdO, -',y,* laceplabra d p rralibies tnsducciin y. coma :" no coots -eret doc*li- tttnn ommra.u

L n ta beo d I1 pijaro d a. r1 yo alabant do losgrdes cornsc r dole .i ch apc iom s e~Vntoeel bmadaaoI n de cadid a d p so Pe gas e- farmns ,oeite ,d1 y horr blo tom RAW ast'V~emdmet is qo n-a
oiEF NO noEC S is. ganntl do falididad siodores diats poos- persasooiou.Ys lImpbale.- dlaedoI maneanso J. Cdlnon oyla osgnarni' Y' weaa yla ea i 1. ni -roo dase do bsr a =nddi hI -eeld l pi
rirrtso~ ~ fama .esva irsopi- prolem Qsnucnsa doir tPrio annsa qclab a pyd al sos eIm cs, dilo I mi l a orel" dos Is s bae. Iotmot adird n' ci_ coab- ivcsnttr nia d

do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ to, a iie.taa o ifroi oee euset 30u11 ro. tQ.at ofidscu6hit P o i-os a n la oso bao Ineo50furu o an y ~ ~ g t do a n roc Ilt o.- P la tola raa en a1-n, nuc v ol dI "ItO 000,dQ Ic dodgr 55fae ii xcia ncd.D Go
horo avlad y pu lamsea A-77 ,qodnif'rne e aer ~ I n, reiss i co ciienonj
-cm cal iar do amia ypaser c.xamicado. d nom hL anlos doNicaragua y lao socesor d o do ,.dorscsdc Macdial do S.ndi- hetlod poema deneel'color sdenor fis, nr gdv"mom vidalaa- -1r. ,
o; usa lmpi ho br de.a coa asa. s. Me ha causino ,Gadalmc- ca nH o ura egaaIsl0 e do oi 'dprw m M o nt. Int I ,Pi ig ass-e itt Ia no md a u d e 0 an0 0 1r eo ts. di diu o elogers- e ohupro-sa Ixoptsamc on 7' o .Ad i capigcn d o uit i.,.itaoe 1 III"1 1 I
ClrieHaaioo.hIA75. pOn~ aOIf entrosofi. CPa rt. qtte bayil st nasron a hiss ar- Ydads A u ois a idbte crInid, a m aw- p imon -ir co In oeci
so~; Iao doi aa homsii4I eduduoa ralda.Cnallunutaplaaomazdod1 a.oporimnt. o atonl ac pra lavma.Entscibl hy x im a id igrtacn ss rs-Idaoiosxul-cuulodIco sn 'osia oa i Iviossc
puoas eudr. l~acin o dsg o haosr dsinilae sci o Ic t ad Birt. oimatle s Do IWgal actsa and ota o otr Tpro- hIa oesg q-uo r ae fui a ala- poa -las Oepcao so1i il 0itnsyo hc~ olo- prd.E1 43 pa Intevonso
I arp a jlai psiohdiro siae. yl saaraso do No muelodur oido do Mexinenoar capn dc sionsos esnd bo dnd.mroas ord. o ,CioyC b-a m aa osnoo rn i n pople s rV.a s d eas qu do isom oj
do aIoseooaudoiitsc o ceI rc."ui~a 1 e 'p trucsun an a r a. b Ia .for h.h, y dcln Dohiao F1bedeio Cisi c raunr ecdid in Is~uc ros E y iskira dom y B ena oc do a IoAo Pe an- lo buovelintatI m rgloe s o am j g alomana fa Irotoenuare
Moseva I o qu maa- So 150 so on ,9 tato polnece at gone c oncl it a ona n clo a I oo.snqoI T r Bnyd daSitVnetM--noaqo, P"y. iIII" "
bc ere4ia 5 a su gut doP Isa no do los cdsmsoioao uclid acoB~ro ~ -a smcb heae oic s ado nodrcasula do o Ioo ebnzn e local Iam nt fae -4 Paod on enata Pec u a,. Is anbi duso, raicma cidoad 0
stiu dou. saod ots W o nr ss oa yea 1210 ctro nreplld o s o I t natn f tess. be.dca eair I"P~t- t t no oml o aqoh telojr;yNmau eo i s ela pni oli a Deaot un1 da- . naon oscosriad 1 a cc mi
Altsnodo soI dz Cod coa ru ls n 23.0introo g do I bco o is las raladio d p ~ E inbo 1u.as Jatlnr ,,'.I osN d ela a ifuna Io be- an omlbar iador a B u Dero. anor b. t In e gnc n do ar luirf caaia ub Ic
n o o eali 00 sel n'src vo mu e si aie 0 eco ritdin ta le~tca egfsn en aern aO 1. Ol anspnilesid coas ins connid do c1. uie ysn t ai eisO cmotins ongreia cc-Jo atQuold Usov a pa In tes ,rao po el -inses oH
cs. uo icron O or in et laspl .ol .S.c .ue h $h 50 '0 -,to as Ipcne aftelnss ebscopglq o oc pic sua do insos.fez uo' n o rbso d, enl aso sIa s culur sjr I' mi nsunioct doHla oddada B a- rt. onrcoan do sroronzar-eI
coma" InCuo il io;pls Isymsioiooni sea ~ onrtadas innlaa! bad. dr o I a cens Onto- on glpe do idccormdo eir Io iniias anJ bin do iroa,cr tiad it d uBe nad s do a y orkoe g n O ioda ess irnihA i su vand d I h
lasd hdchsa loaIci00 ppuoa Lam ttdisa C CC Isi cRar due hatvei,. Pri a n 1 q.e pulars D ad:' Dia us nigd slre giod anuat altr .a dmno noa ad e sfr1s I5 Ia~t -I "oncdd on deo11a

ona f annac da.010 d t alma s dr s1e to tnd a l y i co lieate aIU cVtnoludb Inq oi iaie ,I.tsts vatioo mgenera c Ro, L.6- In om asotne. a do Is Poer.- tnno quo, opn tI had itsIa as. Inche loao onovels. polca ngs-t atn. do ci -o I-na oa a
.slipo siuhaoo d,0eln stmohras rca I on. vmltar hc t peniolne', dome Trujiloa I to do auonn t ul; He sl guia yo ont laibn, a r ss- l ni a do pcar ae dos ipo as-- icng do mSton a is o.1W.t, -sclaIllsl .I 'e
undd ih s quo ritlttI is. 00 Onede ttt. I 1. ospO magssifaeo niddt.tu- s es d ass. an, sar Adn, gum su dojopd proea e urnospc o~ P I ins ,, on o eenis. Ilaons-., 01
predicries,~ ~ ~ ~ ~ ~ QiloshdI.od r ~ao .d lrs-e 1ioin usrOo Aa .' end de G d 'al .ia do- tIalfeel- 1 rlsl ouIdn1I"
EoIahs uct o a e n e c hi t rl eoa i os 0ir Cuaaornosxo, eto o ploIo~od nbrt o I so on. aputc dcmausidnl c n a hae aur a us g la r a I s o- ab ro asa". cLor ad., Gill- co- rgo f _
hoiniscoft feli[. 50ra d .IO tor ,uo pnc. qairconch d~cia o l e00ii qsuat alsoad ocaico tao ainl Nucea Ianlo lantin 'rs~'ss a', Io n n In u
cultimoc noetntdo. oin on avoig- acqo Aao on 1. tuta vialuede .d-no .C cnn.ll Do qtutoon~l 'Os mlsix ao us.,b me do .,xI do acor doch ranm Ia Adis aild pon Ia 1.vi quee a ont d dr- pens ad quo oaris on las cnNaoo ben L.y Mauic He"c hab'c cia
sa lo cocaradoEl952san.addel minoactualfuonepoedrdnrthrmbroc quoedo hcrmsYlquos.aHaddoonuo-iIrlac. AidoeneLeaPmoon dpoood- homasegaza
nuihola.~~~~~~~~~~~ fend Iont binoesm cotniu ebi rs~io oqoI o I ar laio n rss blc la rai aefn dhosto l ona qrito A- mian Usit IA nolola Eour Con fidtsoante Its Pounoso Pa ol riem oc lasO1 n1.c Pladmi o sI duds dl do_ Sd,,
bo hst nshins opntubc ooieasOhiristd an coil Ducoona sn s c n ns o p lea inter as la Orm~ buonets on sna Poesi qu hac e, uar -qe slra isuiass ssnnc- b eo ioi obaot ert
.al ve o elho br f oC noth be fu odte ndi vidu .d~al min doi u o ovs Por trao pch es- c. I n aor d'el scr sd C. e nfr' cema id a o d e ontr. a- M tosl puob ld asu i asna p acble iotNia a A 6 pc adnc- Oe Isae do Sar, rohns doI
cenec o de mrop ne ior ,uar d oro It enayo clnsh croon pahdd Imant ic sa uao s sor MaUnisasa er pb itaoets In rutoclo- E lndoJanh vi .ea n Bevst. ca ho. pelars 1. on As Ime an sadees Pas odes ct a a soon las
foclors dendonsadantes do tire plneaoe s. obToe ros p nenots n unay ais rbd CIAO deal 194 Ccntron n i ll sote, s ',.p y plambra c quoitl haamdoun por Como a ISpihn fito oel ener dal etet aInor aeo Es 1
lado ~ ~ ~ ~ ~ sies do maceons 0,vifi en L0 p.l. los' aliisoaeni InOaI'tr _________C___________________________ dnaIfOcrsoop otd- vda- u v o oea. ata soo11socnrd nlodn u-rnvdb oeo
,baoB. e uenma. Lob'qe 0 Ore.- dumle quo 00d lonoolse anto HIa.igstisd arml e cr oso i Monevireo Is o a zAbran. h claod gmy s1,AA.I,. .I Ie
Ordo ais esbdas aan-roa hlo eide, ceagnuidolo misonanae slides EoubulQofe s ]n t le 1000 .ly re mc pa" Aonus rcomt .a jn 1.d I ln I- idC etc ioeu. -o c.0U
adm I.c .1 pr dnoro Na. -no- oon.id0 oe.s LonacidOn,, srltcnrdooeain Pa nlbencolu bda.rlt be.ini. r Bi coot ios eormat u llo breroodolin pe- .I.P Je cied o~sdwC,. Ia. or na d Iro -
ben negarla ttoo.-rl c.o ocr- laholoctdntn ya~tin dosl. lintaa ________deedsa__________Adulate._.____________Yborrow;__Mg.___.__.____
aditmno. Eu 01 soyndan sod giec meianasoo soea. o is l nbos Por. EI Cos-[p Caldcrno prcom- pneaestr IonI go- esuo grpo do moho qu ha us-
1.do f i' ad fposiblo d As bcrasca Im cinoia roin Lsb- nriad l ieaue reg oDmpnro ur ov i andod Slnss.nts ,Aqo pys. p1. lost hub enctflrae on a prodama. P'emas usn do I ns netnon d- oas sdm st rt fen n cannel-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tnoc do no C ,.nt doldded nain uiosnpesnti ,.c[, acdIa arm n d ost i ey 1.O eon 'u a s oisndo yni a' dao Pekld 'dd, li dopbC o ndone16 las I~d soce tia d
Pios Jerome.r~~ ci faars prenra u IvosBI, it p o r pia tos boo ?id me po ce qon so bi hadt' ogniull c A El s ,ut' ard ama consce totonilisa las nravs dem. a don mor.a. a~~sd mie Lutos cos pnoyoadtoYs eido dOli- -nrtr Crot police ec5qos cue
pa.roopo1, claeraiest noEl a,I to inl os au de Ia claba q e bnd ior c s de rabl on BI del asast.oi on proo suc5. pus'- osban o poiut ciioinu ealsnb ieiannor,1 .iBIOnl naitin o Pkin so. IA o on,&Q i,, r oun n unsIt mfon
grq ua bots Brisoseabbo nr -.la A caisesi so un m ~ n nte auurr- tir s d o nus 'irea, Or iol l pn o o os csdn. s oiia Is p els q o I ad-. psos.etast do sof irnorb nt nidloe aici l e d ana o inPoe- ycctns qu on isdan cing o smp ians
domtimseo o tma do sInti-c Pot, ona n. itn so idas -n Cait i n Son n soo r o Mlto n-le qu inba on sis ctudos on c a grasinoa O n d ajor ass o mu ss. la.L ~e do a' na an yer atntie tro ot uir s coac on oieao do nuplics P ys"aenh ins-
c a'do t has slacimo. t O 101 en-- dfait.co 'at p nde c f0OSin. .0.00 ando e PtoiCv.I, sI- Iit Icsrfi.ouc uo
loz ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a .t arhitrarts corn seid .inO Islenesa legltmas ,Ebsiun nne00 50 ira u casna n tuatdt it. ".lc o 1t o ish o e dard Rn[ outsfmla ue .,, Bl- u'dooeo fasdamttea"UP., In m B-opnd el tr parted do ,s ao
roao. N o sdear mdo Cited o c aisn sait feIlies ormn Y mtd- bho o sndtaPcsf n icos or- ~ Mod in o los 05 prnpis. Ins too -ud iprt- so do Iorthtouro dI e utodida, d son o I Is n eicate o cIaon- clots Exioo media ,do Dels
.s~ ~sSOt soa.him d e, cI o ~ no hn .
Cuerpo a 'poenas o y si put iffmlO a. ,.d o Cbsd. vaca toc O In ''to- hahi POnn Irasls do' dItividuo de iinb acmdo oifs F m Elontim I. o .reda" samy bo dl lourol Ea O ino o hou- ld nd p een a d i o .uie daa I .ga n. ,l C ence d a
bra Iscrr iuz, d ca grrie s d r o mp oigl 0000 r bo n o ts b Nicar agu a bi edoi ois Co. Jinservihbm. esi sum d a o. 05 i Inclin Inetvs d l cl r s mnn s p opa d I. otrno Is n e o nn mpleada. ex r n on a' caprs Ad onis, t i a s
deon ip1 o n lepousbe reli- Is vietlmus -do h mt Sdin mant eons I. fn ien d sY Ilera. 1. ,.o-I ceo~ no bdrer 00000 bra p I o.oc o m isa n i Iahons na e ahaonanrinp pds M badoInuddcdoa- 05y arceteras qu curt.a a
hub'd as dI ,.a poas ioo v1Jt tiesmo (or dlgia Ito eo do incldabo a'brso ijdlgt No leadn ens11 dc nnnson y primertod ole d oscim s o d oss.V ole aconi Is a cnuoin"a'e "ivle o- iad oa naouao
.nt apula m t par de so rs lo u dis pocsIa m ic, gras, ina onR nepbcamiso 0505 aa o nesun o arsoo iiit n 1 c Co ensoc an e i r.,un- diapr i ni a lns d mo pa e. codlea oea saIoprin a Afm naqu elps d en -
pslszs;d agbns.' cpnielrcOee.- dez occdso ov pit a d its bos in Til urb.d A no urbi n.,, 'tO Pone fortune contra int Octr~n delh Cadso unals- Ern cn4 ao eslo obigd soai ntsomsbn o
tiv fulgo do urnajoonmdad if.u- ,caneepo, u oeia'c pos scoeen t E Yg hev com O Co ats"* mniAc de fnporrO. qurorcI in' iodn as rsoa c qsob 'e a I ne do liangsa. cNusiconA I d,. el .a.d i-ao biretin o n dlc pr ocil
tablr e r ay acm n orooE otIgni ma quo h tales. dnot 00 mt l orm a mpon~i ul s. 0 ost dien Ioopla Natonal III-s Par coa mdsE a quo lla hyes ri is dojonsosens a catrano o om do ao madld a ib "may par~dn.oitclms
,,o~s~lj.!.O In. aI~id la poPbarao end.n~s" ol oamd eta nygm a es, -
gabtonnmi dep. qu "Di n a d Peia, yadrgltito
m-traemn U s a n dgu cl os qiur o sua ,i r 00 D aus ooia ne otteola L, oa en i 050 l~ q tn to o Ira- :to tc o d Ii A .erna ,,e n l ea s mosr mbon J pecis Inab 1 dooibt o pucoonaE doun o Mep n pro61.En t 43opf rintedo qua
pudtnto p000i dnre on seed 50ar mbu os ,O rod inss a dt~e ton .ec.e. de si do to n Ise d osdo no- votsue dol nature yhcbsn eal poesis annela i de sutpIafr eIsamead
ye~~~~~cla mil clararvln~ dentind doa 10ana monin'da mensivos Coma, pChcle ,n soa-a Ivosra trianhca pdepcal i o oam nqo o pnioa on Frdde tnlo d. .__________ rd. ex.eata do 1.r o ebted
b, , n legs sc astumbrabs doci fa' si souncoosd eaetasin r ic s o rnm e n s~ to etqc rem noaS ift, a y d l s cden eder ico n, u te.o lnI.a rse.S Y a ma u oe do q yo n licd l u cas bord o p a n o "yt.otces ., ~ta- Alinod t .n quo remove s c .or dn ccr-
ios fildoofs alejaninicas. o h s m ti "ro i Porn, Alr cons or o I n o .L. P d d ad ea r fr n N n e r ar L v l.D p ~ s d a lo
tasbln.atsatmn t ob boss- Is cnsrscihiod otoo ots oel opoec b enr ot plIo IrIInio it Bian s hor p nc ha~ eronlad a Ia ct s so ocsa m qoo esao"t soitvsg a adro, mntcob sqodria t
soss,. o cr e qo sala 'in,.bo t o- c on ie i o ptoore I ror r i sannue CO 05 caonub oa resesnoemroh Lhc.i dono e bi paca n o de U Is ela r i di por anihao I el piys, quo legt l lo isoln si Pdo quo p iin s quncos "guuar n ad asa pl Fran ic, taono as
perfil.ri y s s o gc o n- rd e do lo hcihieci .~ gd , M a ch lo ,, qt ua, m 4 B t d a Ina L. a so reto Dat co ~on e a c I] s fr ed. eIon- s eI par. dlo I s o reN ti e c o n I n dsin sfo rte dosan.o as. ai IaI queforo dsiato a
laces, on d n uo s ro I s p I a itud odl Isan o o rt fc i n H o ina ns rs o ens rl a I" D ohe st co ot a tem pb o rn o el sa o 00 on I u n e at- I .t o j i 7y t m lde f 1e a p w i g e D n f c u i a fo Nou A c ia po l o" t.,. h
carsn di ot i do I . Es 'I. t Ica t doo fa irot qu IO nit inoc nod eo s ban blea d at nsl Iropc i e ndo d "Ia ol d conn te rdo lido n ds o yuPruro, r c an Ind quo Ji ya me a tegrcr m U na doitaw aned l par aassnria
t,,.,qu I. q.j~. u do'ulo de, d old du aitge a m ,, a panb odono l Kemn di oad s ,c '5-p qu -hr AMrr coo Its; .At ,so ea sct h ad connotea d o- ot a r d o eat h o r Dsadt- iC so. OgrI A ni eXgm d .ovIdlmcs q u so ri publi i gn tg Is
paIuto d.nriic a.c~ on Cntoado1. ie, oicUHlo difniao Iarrle lada iou n corral on Cuean o ryna nohdta. n~oad sn- o agnaotssd ielna .'o tcs i3 d'jloa
itfieh i r 1n daI n m. quo sonfnF a" Ic.s bo 0000 Cninv' do' ra qdn"La moton:Btit o r do elolf;n~ n nieioiledoId .he iy eun.p o ee e i i. r~iotinmnd G il tnnoeeanarn.
i-s ptc lg s n ise eblr oas ses o oni nids d I, n an dial dompb vocin. El voSans ors his ,a ,tcio nad d oLuga a do ver nr biimn os6 orn toda d o ndalms. r %,I uodonI.lad se probabe, .alo e .xei r os i;p o
sh n oo am .Ainf a vaconIa, ca su oo sit bonmn ~ h, C aqas Ato lslters I.js enis Cono ppr 2so mi- quo Icp i o h opece ha eabalm c dobo o daves. Doior vn alh er na l 10s sEd-q elny im naic frc in d'~ a
hd b B.I idro~ 'rsol- emtrilti- coccuIss 0Is~ : eioe a sAi6 apotn a on,, so e eseodo este d un incm dd- one'en o itdimiartos. No do ino bests Pdob Jordfa Hi i pan tt.in~ ca tridi o pam ias c de-
dad no cidis n'o ina, e0 ovS.csAcIa g quld oe In been a dos In- dol, In. s.parmn t badn. a tr Yn th des.prgo quo ba m noicos. so -ad m ose i o. odi a limitB. ino ul d, I.a.v lo pnque pl d or Bro ua stfe be r del Alrdd o- si a np dei Paitico qu a so o-
enlo iso do g a es eil ad qui- to ni e iprsi f P tn con I rjd ,dsaonlma a o) iiu miig~e ll oiid r ~~ o a --- doil' trial"- rontranta so daer. Itrab manai Bruyise baoblanud a i~t~.B mnh ;yh
lerss, I andoc ia o su ene tra Is- oa~bidod re utlnscotrn no, d 00of Os, Pbod -'% .~a;*U,~ is- cii lod c an do p-I plo s grits d to san st nras Id nt- pa rns o arenln to. torm ntis l icn d I ci dedfense ActUpbr d
a'r.adolcj imbIon masoabsurdo Ua so iclad oliv1alsla U he 'd I d o r enos catls docuelrle do. I a de I agoaua b ,do y! ,M tbo d e guana ca n o nogocdd proinamolo. Io n Cod a bl pa c uy qun a so 1052, C iartlo.suts dsp
sic ha sf o r aln de u oir c olar ad d in a ose titPOicamerte ,ap, dovot p aole ittfic a do lasrc-y inc h.msesa vuello ei a r noia nsos e In.Li d ens e sid O ~ borc a inhrbeurol.o torpph ju ad N-SO 'pn P .Ikd, "pars un d--a con
dentsed rodlie mprrLP onl sl riodti P Labiol tt o ltottas des, IA Io tierros. co pasf d ar erosins so ldo Jos ledo nenIdls GorocU u uy eq e oe Cninue animal.l mere deus.n En cot holdst ina ,. ,II daEa_________________
aoB punto do ooBrevniron do at n- pc~cdsleso Clts nanelrl v[ con En 'senda quIa'fnm nos ;nulus la gaodri cci n o bni do o P ar-ii dada quso pin dads to 1angb .100 c dsdn oee-.pp os o a~ sin do uo e fe thmsos. ia
ostii, por,,, .I fntr dor~ "Il en ame b ria roonriales di 1 ,is Inn UntItttteto~ t a i I .
no- nunso~. Iisdl rm ese isaos mi n 05shil n u sotsoo do modo Iacas oton ~rp ban bron onits n POons dia heoo a e n y01 ign JtIa I bay, rqda las estdisee cs s fran- nalos he ar o o. Ismn n oqu la e r a ame benc i r-
nutiagno I. culnt i ts do ',IO ill0 ba hfla ersa h en sebmano sisP In tavnd Ia rantnabbn dc rise iso at Ibi tra l aigu e n- d obn camprao do, parblots sups. ted h notntii e r ntc hbu im ove I eelao ris a
potin~ doagili. ,oooo en potnI.a do roalidad percrtsono es pirndo
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i igontentsta ,,,I sitSoll yso~ sind Comaada -'on, aeon" Ia Ord mase nor~,~ C. Ia~o .,on66 Io R t lsdua ejeg eti ocsr l G sda, nso pa, u ls'mles do PaIs, dos- I n o doorn is eaoslo libr -55 nr Cootah 4 ise noo'
u ni d a d ~~~~~_ _ _ _ D io ba A n n e[r d a to ta im e o t D i n ,o fu o a s s h oIn ,n n o e a r ou iod n l s p e r su p o te s-an o or m B ~ i n t A ~ a l t i r n h s a n , e I s r e n i l s l m n r d c l d a e n
gOn sIu. -.lin ab mutpe cMoga q eo.ond b aoos d de P o.c~i u nd d terrior- An marc eha d Ia~a crh a n cin e. Epd" ua pninll c C a otgto st~ e I onoid,"ipsrc o can 5,Q~ P no lons be seje tan red
In1 inran'lng a uL. macbe d, 'qo e mblrn' b~ 1 il em. tlcna coeo .hev ole i sotaaBrI ina u e 0 as .abrar. oaa Pa.us do r fiind niehpo fo I gon sondauna al sn vretested gund Hfircae mel lbtid ios age o

fihapooo0015 isa efi5 In55054 u e11c ntn haco c 51gb do o nido en do- tilb soi, c I. d e nto daie o fac'idic. n 1. 05, do gias a' ntoSo docar e revv o s ea so ecnylomn somess-onle anr~d IPheba ecr ete",n uo.sb e odlfotd oI r.
elhmno etr o i a ,,jO ont vdrBIc ste Ind 1. o u~ia, ido 00005155 on s uen rp do- Inia eramint.YI psiad ina- do H e" jroo. Ha .mn la.y. o
Tdopdajuste rare sopil h I D o- bt'i.i Js uoarroa dd Dor docihin rdaanocnrapO toseid que b. Ru o' Iru l air qu at- ]In hire ust o an do s aorma ins P araIa contapla o r o d1 on ses a m R a n isu .io .
,b looInbentin o bsp 55 r the pea Npl d o as 1.0 los r- pnrsogu a ss i osulcr orals cisis godies pr ot ro cr ccB CAP perl u filiar 1 .y toolertsa isdnIfend efe, sO-cIR la, as e t wr deIA B u ce. Para siat ria, ]s or- A m n snd i haceSo
ssbonss a 'tmns etlssctis p t slc l me o h ie osissnn at1 visiti o t siotemi s .Ist 'd m Iembrs ,,, s it i do"nde d a s Pqia ina so mur u ehn oen. Ia f sn-uos e r aos msibito gbo, presents usics cuas 51so s le reornoo --oncef
raes sol mi~s ibsahinto ino 'no ,.,., d O 1 uro cIll, o n. ad- Iaootho, nod. 1060 3la CmpRon ilbiSe t I u Mi a do to racida Es cuniass sbovr0 id o ieas bc d fins, qo As pa- n char ssoso. que t sapatde Paa lrhdcnrss.JBsfat
al.rs coc Wa l at in e As lte .so. c. ;oma t d e d h., o dc r c s a o- par at pcopls a' p m it rs idl- YiLcl dio 1n cneen e on non0.d Ion "En iioda di da (eecis. dies, NamrI eclitdd unae m e sh.f Ca Lpeilly sas panceLnes sted Co orad ob .s Doo85.-
tests dacde d aonfdo cl. cl- l~ oi (On Sana Elesso, I Pro, sn- m nd. U heias.a uod ,Ol cnignaI c ntin ca oma i 50 f. p(nmoo.csM di. e. i S e he ectado Parn o a ntre mI spdeb ft'iterdlo do. Anton.g N f Ea
add No ehas' om.gon sin Pbolo dc ad doharonzad o ltc msm tigia quco rin oen "s Is aIrs" nio' y000 .iior. 00arp tel de ,it. yc qen tan m. e de isnt slo, BA Iersntcrrecdo Is 1 Bta quo I. Pas~id he ei ia ,
oal 05 sot cefinlj 8101, aado to Qdo s 505 vi e tro __ tsoc en-s _isn -n dolin do Sn- -SIehaaI ie.Gleaind oi lopc ot c seo n osrgue ps Ia- seol u ouoa5 taitL q~ p I dndo6-
mo r sE a g eBiscaoi'e B an o c' cm o 15 d L souneito nld.zme 'i o rssoara ooaie Ed re eno' cuq o pWi e to., Y q~ cshe t i quo rost r ,ai ob ,Iii- m do ,5

Laine ,II oa E Is IT O D E A N T E unNen do.r .cnet-.
m e t fe f-np r n t r N s , u n o a 'Qr m e d o t o d D s o r e d a C r i a d j i ~ r


image:
-------

Afto CXXI ilrihodlbar DAIOD Ili lAIA-iao 24 de Octubre e153 rnr aillanera Pgn
Sat~ afae ArcngelEl Coktai deluite
sar ii~. men- eta~g~~gjj~a~gaaaa ~ oti--d-Ape---ALMA
(Ira (ctivi~dcldllla ua U grpo d caalleos.de CASE COL.CTV A
SblefalaeldaI PritMecemet elC qTrd mde oe onaerr
,-I,~I 0re a .C .e I
Archv~ange clubmen 1'tcao Raae re'$ itconl AlnA E, Prf .WTR(rdood nimAlddd kin
(Iranua P aI.uete do reRaal-soAtue ~ qo am d cm dradlRaaaYah P~ rs okaiarc~opr .Irn ae
'Ipie dmlattueoa Rfe oordSis attg aCmaha.S ln ulcanlaca eh eho GEGAaem.Mna oQme.TI., 4SAOl
I A. erned Iseeat tIerd ae ae.1'dllns u r
RauosMaia iad dIch, dB ~ rek~ ~c i anlhE aat" a hitanDa0 mt eutr]cdsn
ma~~~~~~~~~LSi may61 Coddm V1 rtpeabO'u RaalMr9M~o org
oum l dsii en 1sd die 1ds 1 U h!o, AV 1o6e Rafaelidog iidistianm 1a
ra tret non do edad. iAnclned

diooss iada d Etacngls' .adr RaalUr. dne rie
Eatiimaed une noma er do .I -lflyz hijoRfe os tad ,at A., rnci
GITll do re. vifn e Agy l Serduyft coo'Eeadan
Cu mbidio cumaldr oy lime sbeftora haedeo ra t Rn o dlo
viUT], a it do Sawe ocisesla y lr g'it~ y oar er InetRaa ANO
PaY hia Mai, ta n accted. lavete. so an d e osS e tr
a. .( d d cidarth~ N'U R aa oe l doHJod d
Idler. Inblasno o lv afaelSd cto Cino, laine do a- 7
oa imdoo laposa dote~ dod lotldd cindado
e dr r Lais S arr ltO d eea ocu RiafalOfl.eteoeeet
lisia d ael lb oriado Martn , I
geraglem Aido n.e ona cne ga d a Rafael e u ro p e osm d esor d l c i n
a.s"o ing $coaIdl an ertoa conma Rafal Gtoaez oa. falM
quoteall. do dAsram. ciam ai uRafael A ctulgao S de Aorman a
V dz ae Madite l drg Esad y s i
Ts SalnaoMoonde io.P la eadRola. o del SoCideo raree d prsamUIO
dlrla. d 6II ao .Ast
m ines boils so16ina Raalt acloadod do Cenadse ya s so a t
F a odro Mea, to cnca ao-. t.v ria te ri n. l
lodramal U Sria dc aaei t _--tl 1o1a ,nj-a .
C a u do u~esp o Oe l a)[ RenafalCstoMni-oFl a
L fuzAs cia. eecd. ael arfl Osasro tac a i er tjerae an tan4noTFsaeeqe :ed c
do ~ ~ ~ hl edad. y ERantos, Rafel Gu-i lns s a.
Lafal. cabate n Rafae CsilaoriRie i n t. erarn e ~ca ate eltOo cm ntt i.
ji, .af 1 ay ta r i a Casein Roc1. rt Rafait~.M. RadaelM. .
ar Rafael A ntco niuo S. d ytl-Rac Rafa it caoe.] A n ~ ~
ca-i cbaton.ou -1ad ears un- Fob S ,edr M.arinez. d
Po Ro e ,. bn ell.ta do nusa d a fsel ig M artiez otF oicd tt
Arpi uta M no e gia p abiciai IupeS queae.U o
Tblut n o anadosi i, Ril CaM e ra. So C saa-s eleg anc, F de deeItr n 11-o de
Rafael hala co M rena, d R a s: m a l Ferim a nd beri cast,,a M 1uiio.S a deld prm rsen v r
sicia,dl C airp ene RafiaRfalea l A do RafriB as i- Uabusdlm jr ag ail, la osaiirsoo nial
l ars ygdI C Mpabi nca tal doctor trialn ad -C usaSr~oi .T d t

jar do. Is Rp aelbio a z o d tam-do pdedo sacrdues don Navcusec 11a Gativrro 'ennid ler
1bid0igur d sad deproa o Rafeeparoneado oF itia R ad do Ia" nelilsims yqnutdo- i ognilepz sbe .Ms
mey babanoro. do~ Choti do Cub, Raa G -- e
do, mlaoso antes Aoei Calz yn toto poansin maana, eniegei e ard

sii do Maico s. n, a1 dot1 Sata Rotonto diebiaio e doori enNwYr.itcedaDnrnblaaln o s
Elti Inira diet Trmanspoo cit lisa-r IFeA SELFNA M aurn eCT Liste 00saT ar u z mino do la tshe o ob oisi eb eb enai
biocte~~~~~~~~~ ~uren dciania prsdncRtuacm lrldiua1layc u asd
0nartt sf Disa Ralarei. atlCR afe atnzCa,1 ned
doa ebb closeia y buiuso
EncabezanBini I ro an - Is---a. a. ''sIa aan. C at albu etdeanoi. I
'a"'iens oi d ao R Afaee otr fifc ia n adl majori ran- - Coillasy tia aim d~a o ynuostree pet I
.ran d ar b ci o o niaddiru brl a tc Lo a s onr il D sc M 'a s Y n r t al Ma n
Uivesidto diei n Ia Otabaqa. ,a Mao I il e l St abl t Co Diazter doMn-o~oYjo e el a
,d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y e~d labeti Rde yi CoCHo aramoa.ltao aeroe5 ~~ "n1 i cisb
El dora, t Caae Lario. e x orre I-. rch fl ur~u; Rn eisDlim.,oeoo ower genil s p or Isbls spte

-B 9.l Cowlo R a yt gdie Castrn .s d. eseil1,sn tana.n o F sto isrb el Gambad y
ues. Rafael o rufo r d ot Cait Seuda et an ,crpo paria deu Is boa Iaia us ]. 1 fee n nTni,[
tislac A l w 71 1 te r Ledhdnor Fle tes Tono Cru r ba nr g id e l r 1, ml ire d ir Cotao .a t a i i 0 L ie p g si
d i m a d d o o I a C a t r a a t i n r I l o C r i co a n a a o k C a D o r J a q n De f z at e n d Ci l o n p I u mo l c A o s S A n o a
oncre oa n Ra ael Cia rau caon :dco oO) Tn ~arfa'3afadBcrc" .I~Bdlat,.k6ds
knout,~~msu is rsie atsa sedr Ra Iteas do nP
REl L.se delarm,.t ,ToRemiLFN L tnETAN T In I'l hi-ci cm os docto r uss Plur iiC.leatr doOiO.sobzeaoeno
Rafel Zanoa Rat YS.ln E AFRNAtlS li cn.Ga JaunDzdeI litnsd Tl DelesMlga'. ,iss Dstl 32. t, Coe,
detRafael tDsZ ua r aas. 1 Cdri" sSn6 aT
ecatrndnd a lild. 6 ol dor sa, Rnrg neviuia di Cul go -e
E.C~bz.d.In Ol~inn ,d1 Sol, a lose iurLa no ato
meiel doctor Rafael a rar aoi1 t~a.igrfoileTel
nao d a oibia d atidt Ecihe P dee S able. Joo GPh1 1
a d ra a ren tambien aTi a ta Rubro oisAi.Sgn
,a rid tn. s a sleoJed ulol" me. Ca enin .JstRmaCce.
El dotor Raae0l Mec a 0. C i a. E nmido o rs oi
nr clsa ijo Y ialo on mdin i n
roit a naiddo.[ e F h p6da. Stadn a e yia z 71n. A-
tsano ,talftrudnd y a cf ,, In,,a 1 -/ o.' ll Cgtlls, Cl orIs itloali M-
IaSat S nez L a l 1asrs
Ls doctoB Rafa del Aas Wa Minor Forado mbadro C sI
I'l Cavin Raae ti C.tC- Ca'. Aloe rt Mctstoe hrd lu aIi-c
Weis. RftelF~r III C Billt IlnadFernandz. Cacts'i s. -
erifa LeinIetl Rafael Ptaoe CaM ,i-aia / ~ot Aur -one dtctor Cre Pian s.
oubircin de Ia o ton de Qa Aem-odst Raee Lanieci Aitris, so
iae Leal, dy MNO lei dieio Jo1- cO act i n Drnisco dre antI ca 0' I0"

Rfel do mc Saat uatldeud diols Is ot. cs Ce~d.e Jorga atict F, I
IturrA d ,r. Via Tn 1 3 no ln Brii acil r . i oz Pan
El doctor Rafael TrolcIn en la :Stable.L C D OO I-lisSane docto Osa P11h
daco TribuaRel ic uproo, d
yR~C oi Teas, el reqto siloJ Priseetoiad.mn iergr. si aejnd I sedure n elor Jor 01Mrt, fib-
Raae ot~ laor .A .sa Gon, as m .sloi. Sli n Vas. S ituandeot~ o A gaeer
i Rafael C am puarao o Ha fac Ga hePbsn troplmc mes oI ei tos aaa-dnt i i.CrinsJ. og e


,.,Id la, s ita al no oebc Do 11 la layr Clsti a aaa s 'acc
acuioe y ar ountarurooeieieeosqcor ldI eameod pCrhne e t o sorend en hell tcl iiod-
El o cnt or a fal an t'o, i 11-1 mo easeiru r nicpa qu 0let dCrn ATa
M iss.tr Raae InA-a 1 -al SlaCqt Cotlco oPcs H' -t
Ra.facet. Martin Ibr dees dcl.d 1.it- iaro 1111n f i(leaCitn feeHpa pag
Se iai ipablp-Cnua In d orden sav e alin. iNiaMo
p o n e tio R fa l iodie F r o y r e r ai sies C o o mir
El jec baao ate lasi a. iaio aaa-taFaia n iri G'mcSm eapIlnsA a di ocea aEsLa ;to a d
1. um tetnd usap i-t did Inmi re-se bate as Mrs. Os1,taIaii- ae- qit aanrnn od, a is
meoidn Ins doconr Rafael GaytbaI Al not IIIsrl~aa t a eist, dei e a pr srdi
M .s ,d ,c A rmer ad -seno rovniscl, isa liiaU l
s dt., gas dootu" umsp- r oe aes car t Q ae d u

YEl do tor Rafael o drdensin dire die 01C1 -t antoaas-aonn doetoG
"'va ane.Con a CC, ,C1Osa u a ll. J r!End
quea di arino se iano me 0-r att r, ,i-l aI.
exidtos pRfelTBs po. Corul J Cr c ila V ldae l acfrorrc. oo m
meLo ttestb facqtee Rafoolja e1 att1 tr Inpss tat.,B cocni Jog Asa
Otto i~otnguio jagniorT,5 Iao etebe o nn Sta, it notn de a. d, rig-ios para., el -m
Raftael R.afe GaroC. in R sG M Cispc lanatat pl a d d lo stfinlO VC-i siadel Alpn salon,
pa i dent dife l p a n Roic a fa e G aoi a o o ia- dor ii a ea tie 1., b een Yn a r nsan ocn lu g o oann efar e as J ro On F rn
nies aaldeais Beats-a y tac t l. dan lczz onn Iajrnaoio 4ZVtcM rJ ~'C01r p oud eLi.S ao .- go
E d;tgnlc Rafael F~erode d oPC- dla, rom ,ZB,, .
C astoin y Risnon Fl Cu dn E r a dlr l. oc r R f el Z B s n ,V l o hre B c.i l p n a At Innc ti
TrRafael diSane, Dp~ Yacde Cti eaar roa 32 at a36sCa~pr s au
nueo aRa aelQoele Sac lhe Ras.lCii, eL.Ha as B r,
Paoe aCol do rea sdop Rafa e Ga- '-L. jite nes Apno Diazo C.e. Cu,] -
ye 4h 1 se la r esidicdi re In A.i. VNestlea Dcaiaaz Ms,.s it Pitta
qiudsad t ico me elbl novena anacino de ancs aMccaa
Rafel Mrinenzn Ralb dietgo G-r dis dir ana. sa io nu ca e in alto Dil Ma- a11o
erm. a eedeia nocni es C oil-, Pnr~a~ dilmo Paalti itanata fion'm -
so H hir a fa el a nHe hitss Fels.t Pire Asee 'yta locs
Cuellar~~ Ad-1 l Le ni Iga tvoa yan desam1 ro tia n eit neyNl 8r
Y~~~~~~~~~~~~~~~o afectosand 'I.at i siI ,B I mi -gr.d.ona Mhre etci. defciete di cl Ce1 .4o~

L4co uinR f Ise dG ta y an, ias encnl aloe,, nno ,, CREMA DE0 laTR iGO 4 ~g. ln .
a o dout~lgco dcr e Rnrat ennla elme to .iz nte 1 f'l don dig nr
Rainnir~ Rafaecld conad beero, Yaes 111 foef. De a- u so uu"ln
fact~~CEM DEad TRIGO~o cond egulanda m. Dla3JI3
crece usno do11 vedau, .6n enrn
at oct u aae d CI lu petIr at die Ptkham so Mn 25
dice tl e s thl S' d.L~a l ~ a dtre es
exra poesihaes.fl o esqfo i Is, teson.c. a a
orgialce fS ee1fe no aesItable rulco R t t lld. quon sim t poe ndc a .
do nleoaa& Y Clareaq.e on a n Prdceba -o efec l ndst Prfld fcis a se
Oc.ditlas' a g el Vnon esee ic en Case d, i jo a con In,
CamlenceRa aae amar l Corn Zgs tesslo die mopermi,
em ~ pa-cetras a negulrlda so ones eon en
Hre i nelO ade mocedacdn die ects a esY C m elesTOernehs fomn i en Igr S.

Ft~~~~~ Inuestrr Rucfaea deltAnu Comder hien wntersanta .Noveldaa'eA~~l. idipes a nort is y1 R ueal-. V. el I'-
CaMtro TO VEGE- TOL doI' LyIa "" PinkhaIn

Rafael~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ do- --en In M c a o .a m n. .r C r .C a a s a


image:
-------Pgla 6 Cr6nika Hiabanera DIARIO DE ItA MARINA.-SAbado2 -46ica Rabanera All

San Rafael Arcngel
-(ConIfnuaaedn)
donItfr dill aw n deo
efal doBr iz M neder i


preseta ic C, lda niu Ca a a c iIr
fri Pl hbio.,4.1.to del
afntra Taiagrry delta Rafael
Raae VirCm Ipeclt e Comi
Rdencafael7 y Rafael Lau bin GlitIn,
ex dlrelr tie Teidgrafan
Rafael Becrlae sc r, c.
pirtc nteaI Coomara;
Rafael Chaa y.
iR.Iaelianpoa Eghee.
Rafael Dfriaz Brand, aim ci
tedo de I e Z oaa Fi r dl Cel
afacl ZeI Rafael o alqu e
IEl doctor Rafael Onca, Ugartea.
dedretirn e oe e nav ciela Noreml n er
I HabaSnaliaer m de einsiricf i
f a aCtea de Eedd te
U anemarid N b dtl ioF li'ou
sndiotin urldo A n hip. a t inn
ve l qisit.
r Rafl Bian Dia el rdmiind n -t
ide laep lici o n or aal Vr di G re
meo hij Rafenit Dint Ga ada, YA oiry na
tidlnste oni.,
El doctor Fell Critada Wurit,.
Rafael d. Vear I Macon Il Ie
is an lansS aila Aa

InC n aanrn 1.natt r yonda e aa tie aid I Rlau R a n c Uc nom able ea d Baa
doe apei redco iE Pais 1an l aae In J a n aA u Rkin I" pai readat. aFred; s Paa de. Rafarl Benanidrs Ma nurnaone
,roerin aind.
(IIIO E liORafael Gar(1 l Pea del raG
En hnor e Sivia ~wit Letinei(IiRafael Career.a Fajarda, Rafael it
soe Rafael GaI oa lr n hc
nhfan C e i a lCaanomleqe ido n csR e -. asae oe nn l a i- o i 3 d e s ediste gudo Mata a cia dc mea nestt m la Ronritulada Ftl ntr- Iih aarvsidcrce nievpr amsalcd
30 an a ia r ne ruenti re DE al.s. a A 'l n lortoeha Pree uS Cdi f Rafael poin o I ,u hin Frlls Pi
amhrl horn, Si 1, 1 rl dle ,, I, ,a M Gaci te i Bijo nsa Pa hn,,. salbuenta pru1ba ,e iim pn n m dl a t
emslio Srl ~ Ba' d t rianu I l, Roesul I n L' Mae. e, Gs'l.Bua a ale So: Rafel Bnmr t, a fa el M.1111. It, oBln i- n.M l Tl, ua ,Ie SliomM a I
reai malrim osd s n a nes. Teil ljes c n ale Vi s o M ir a i. dA u, dn str A el Tylaa oi edn d s. so
AI uras d nne Oe ldad G una anma r ei ida d M i.ba OrdiIhMs alen Or, paatena hio Rafab ulnr
TTn anols hoi .,l e Ela T Maler 1 ale n a t c An alms m enIlalglepdeleCorpus Chlreist, n rito ey
Esfla B id, In r I. Alrale Mia a la nrele ll B sn m E oscn Dror'lm Monunartre
es r ict~sm H aal, ,mn iroe Piil l a loe Bihaid El5n Aienorhi El Gr viia pin n rala dlO plro
ort d parII e Y joue R-rs el nll R- de Iiafaeld7 Bezula Avcl no, lateu tidlack ctnD hs e rn seifcna l tatvo acncd aej ebie ac
rlol oI lico ud aIL Pold ay PeA. ur d 01.Can Rafael Diane. q inr omp I D. ~ n .sam x tns cr ts o t at pe evse lm r lno cn S na C lr al
a l i o R q r ,n i IT m [ Hsala B e ta n al n aa ln an o .n o id n e z n n i a,
al eeloita Bblin n Cr ala a a Ia m o'i n a loil ir e C S a i ridd ici cm ap ciema aliielz


n.~ m r c e l p il l s e a i h Pt e ls ietia krade Sp a ble d c a o i i dst nBulie i"e a a 1L n ( tr t( eJP e 'o a B n u 2 n ci n l ale o l t ji a r gd"r n no h a d o(k
1,emendl. aali aln IIra I -.e, Y, In. .,dL5 aln Prpy, Penas S.A. Bal Tone n 'L I > .eriP nc i~a i
r n r n otle as c1. 11 lolblr rln Gri noil, I o irr s Fn n S ri in nn la nar,
Col 11 -111,11 I ]' "It n' t jl l a alel I .d t rl, Mall nIua. Bre ariio Fna AI n- aner 1 aln 1 i .inran a dle hy Mll r clec en a I n h Ayrred e. ya t l ala na. 1 nibr ddle quince o diss alicn t
PIleo'Ia del 0, ape .I11,,i ,n poes Atollo Y RaI. oe ominoa, adsIs.o I I del (01, Inl i, Ia loiada l I. hell. nl~evia Gilel 0 . Panc ateacisa nafill e" ivtaan Gaeei qedic fire ti qa esidtl lalicada,
oA RIl p leiodn E n est rabn ri lalebla Jehanen A ettalan deeh F R Ancr parejLia acredaa Ca. a ri or presenad l nau. er1r :(1 l 1 1 0 J j .:L s l I a laP Can b D nn u
da i onlCl EsrOt pFimene Riaf ael Sol Bl 1n nimbrei InraI la eia a dr hE l id eniar Red Garea postalVee lana t una seanta d
tompirfh adOIan 3n o U If8Cs perr dielajo del hil cC I taM vian del dal Frai ckd O sedr a t B lan Ler a O l"
lyrio ~ ~ ~ ~ I delleehno rrnona e m ,n I4F r p e H l n H r a d z d
Cu n e ehn in, ,1 SC I 6 i ,, la dilll s nineII: t-n rials ale rsi- a 'A' a. Ild"a athaza~ In naarin t tie n laleresranle e~nndi l Onreaccay if naIa Teean ian ina an il.
enliilism- solls asl 11 1, 0. 1,s al .1 iia asa l pInsol Ie isa ale rue".s ais told"t i le] a a t del rnloee oaeae Rllnech Veg die la ,.pa-a Lncia Adoi.
'si h h i alel danlilm., L i ,, ,- isedn al 1. ra~l le.sn In inliiilada Ellso VI 1 5 rllela bedst reeetei aire lettenr v pare In mnsa Iiaeiri A
1. ILSr I MIlaii IT Oil',m S .i i : It l Los a- n u o ina en, tirane or hite-e Clue Ilisiaesn It eadr m intjrdo a rinfl rl.q ti baHeIlu ld um.
(%up ~ Fl epaies Cilmi Ici tiim~illam ie as Q ,mlles ran 1,H'a e.spl a, iaminirr,eiinnnlaeitorruatnn i. He ?,ad y ala te ISade
Ft;oa -el VeS2:m: mmI, orl a 11 111o ala pilnn so e1,,- El all emm Dliy c llaen calteile naed rna Claedne saldcj11 ua "' P r esit n nel Co ruesa Crst
I.U~~l Y~e72P~2eins e~leenLotei alein . hay. hoA p Ie al - II I see anta,inaaie n on -aylainse.luee1-~~~~~~~Trmt oorloarNav-rro dek Alsinas' In"dab le l, I
Fl r,_1IL",a od d, ybra rloilillnl Ii. orl .1 -.ir d ru.Ias: Cuch HrnA inde de Smli th
ni8a e, 8)alpnt n 1,n alR
Sir pi ric sie rraun onier I n Can Mrrts L narts de AbelaiaroNo
S-IrmeenI Mur a d c1 n- iIn rnta nCaaln Ex)osichi,, Dior i
ttm es Bimnse Imii E5m- pome aisa d c Rev A-m em-mm j il tuonp inr mmranhraailbl
,a.a~I*: l", ,IIIsp nI~ I n ir 'I Pain. nihs eo rrai "I ('imii )m- I.a yhl'eem del pe1i fieol Inird

i p ee r ,A r e nima T r alnn uaa p a sa ar e r n
dl hr imsrma Mo duao l ei Carie I on .z C del Salto Mari a(
V ~ ~ ;, m- 'hernt a Cmli rail- - e, I ma, d par las" 'ee! L, s, I o Il --IadsI ndao loer m., al hir- 'm- in modms, re n ~ r G ala- elm Iat ardl ligll I ea. Alicira R i, el populrd -a 1
para~ core1 mixto d12, piano Inr Ca om lr l s, cono Ir~
Elnolon Blfsam--mI Inc. ,111 aa l-s- a Rea- L H, ,--c pronI 1-arri, 11- s lis Ieari,-aa measions--e p. Clb" pele- ala ale le nidd (Renl Alcacl. el p oi I LL enpilni

ot co .d '. a ert Alw b1r, 1
Unn nochlndoPaartldies L lea de Ro ensinel Cm nine l r donle rolls udei. Rin abale i ancioncraAo rnrs
a-r h ma de n o rdAno a r de ndhe d s e cm p alo pasot L h no In Boy CarInQ.
trlada pora 'nI'l', ,-1 Rafael PeIrosl In Ilmi Iee-m Il I esirremmas D.,mI eha, pam -Cl roo ,p,,e~riLQ1,d nn atlalione 1. ecIa rneda pain 6, hai Nany
a. lll nsonolol e rhe iediel, asnothren arle do tins c neui San failan le, I.,nbodan dt, v Pooodn y cI lllt alte Albertn

de Cpmeaicnndzreeait
Peaae rim, rouI e RaIlac Cl ,a t I eel D11, 1C11ici m- 1,1,no r M nr ir tonal mvIien sepre aAluor. ton Looia Calern Ral

R oenriaRder laearriam-mpe


"ard. no 'I j ri~~pe to quT lea enn.mo ;n salud Ln.anu tl oloe D.,tr ut
Senlrsansec le nf o i, 2 I'lirianip am ra un Sc ,Ic a o '-len I5c5i O' d e c. aro'a Sr l ALm-m~em Ii mi rd,~ a co entoim- coad -,,ell ntie ,i 'Ci
dore 'eicraci p. nd o y. Lelr t a'.
i on lin~u 15 eila a de iarfl 1,eriem -S I pelier, In crs sa l, uc I o a ao m'inrmla I imc' Sn lahijmSd e urrs C ac e Rpmen A Ia/ H iy a Le Ia ti e EPIehas tiea a nor
enrlitrbl Neal, 1- 1 Rafael Gamdi,i BLI'lca n ira a o o le I F-. n_ n, Veillas Chrily 9Ru Lia al .I a I'll"I'm a illmtinua -omil pa-a- aso isan iTileo"iae n 1 el l' l Soc se'III Fl nondar Rofal A lal Cnrimiun i
7ilri ls -p-i S ico la R-pemdsaalmarlmndi A (I lenra~ imirra ValiC B lbso G., tn ieRiei I, ,a, mm- I ,es irrea Ian meaa pionain hull ., lc rualed ale 1.
Amaimer Hems dcindn par dol.a Ii ,meI, dlinu a ela aImi I Claur ale I -Le IA, Pri, eN oFda ,. BI-LL o cnas i n I'iom pac I earoo, aneiigorda,
n'rr~~~ hairgada pro atractiva IeIor a d u
6.n a Losa brillane icam a Gm-m-,ea Fast tn 1. Go-im. EIc- e F;rinkr el Garci Saa hij dan i S
Q\recament an iea an, liJjr i a, "len Sc"', a ,, si a '1a S IaT iM arna ]' acolaa oGai leed gue Em .As i no


ih4I maltsunelnnnrPahiel Rur', ---m-am rirlid im e ma Carmmeia Paaeas. Inar e- G-i cairilln ho n edin a ca ba im ria duarms e eaarq tth inlca
i rs ii'rud n cIts amsi6m, -ta del GIABIG OF I em "Is "I ma1 SrINo r a e qe cuim le. El sa Anfoc e I -Ive sd d La Haana la ne a i a lic o r i catR d Ins ah int *
I MARINAE A IarLan Lien ldt c" abe r in Ail Cl Fri mnen Rbdil. Li Sr Ia a st rivoe ell eada a odela r o todnl- ra mig iea udemiso. ealinh~~~a~~la'a'>.naaaI~~~mpl en mn nmir r lenS he qune r-4l atractimatntrain slimr- a i M aia Sr i c16 aqn G m r'as oneaVais- -nmas ic a ers eanii Prat mvocl sa mor lor esna fit
El.e ri i n n Ane I a cr lc a vcm rn I d aiclaos rmin ia rlbau ru e'' e on oasi mi n t i "V at inraAra tion Iraol" La boda, de anoche

0y SAA0 ,linnene O SaA0 cm-leolv. o idn p sdlOTgriatodo
l Pata dtre Mafc a j Bi I i 'an en utom dco .P. e n Jl Aaeeo al Gin main iia msdn hi la Sr las mels ,aI T el em'n oInS
as d,-m fa ja-p Ia Sr eala lastex n islan a d mn oel Peame Ip a rfr I in' levd altoma be Ianos ol i d ACnr.locaor i o Sarins rurrin. ensia e o n Ma- nUnit l s y
Cada sihado an arti a diferente, I Pana ma Se Hpcmnaadi ne, I inA mino on mror I I l real noIse rc aumenad saliAs e cao Fi e of r a u a A ntil I gecaen ariayCaln n.Talsaedu v, lar.,r 2e yI pmi ronri Santai a eI clas lo pooton ,ud o00 unil .r A a no isimadniia.eto elF dr I ra yibun gus--ou y, ej ul ramito de la rmera un col. .
Dmshamsrsc iisin lam na In a Cnida l anc ,mim itCar1 IL 'l a 1; 'in a PlliaS cll n ednohcaL Rudae M aera MQit -.a ela il h.rIf, aa lMot rr.
ge. De $2.00,~~ re1a a a $139.C Iudell Sannon 11 1o Nl de Padua1 dnrn, Mad cafudnlIt a Noa lml fc p d nb jr ar ~
Hmarcad a n precise pr debajo del caste, Iod < lia- mern-of Hnnodo taleo


a W,-- nr -o.WJfnie I-G dr nairirneJaimamdinro


adarm B minim-i pal res ninein F. doi Ma cia e tues. a uila
d"ausa~iG~ii ZNeg ai. o E len Shinai""A
deasr L atex pa ta $1 3 Fl norsammam o em--noeln ounao

5 ar- n r Sesm-or Plmmrm ar. o m n ri Bal M Niaoil I
le Se is ialmleaah ee, f 0. I E l rna Bali, Neill C laetCL
/1 ia r R al. CP rhL S L
FT anonehe Sm eei'm- m ,,in 41an obdI rodr, l.
on Ise sm-anis Se Ia MmiI,, I Bno~n. Mcn lam sendm eS
do Lasex $ 1 9 1' "a In il 6. teFla aunfil s. RftoIsm--
Anda TLoon. Ia dr L ogtan Scir Faa ol dihr
/dr" M -. c iu-f~ arlinm -PSilamIN-mor II

Carr aS usi ism-Pmm-iiAim crrs I, I
/i Ati O lindR a l Bel'.msmi. fipll
hali cie minearn AiTni0 Sr 7 ,R
115"'l" ia ne ,R r c oh n/i IZ"'4 L
5I4Al p cl n I nehra liui


Ile~ dei Alierli.
~~mn5~ Eli cdi.n an sicnd. pan~rInin o ne I-m
n1.lor h al l, a aiani eioaeil a
/~~~ n qupitem S ena rill Psi- -

TEllhmaim~ tiiiaiflatiedamn iodalin Al i ita r; E
ham acne. hiea adaIodo ala lo vre 1 a) r~l Z pi o
Imehilon Lam-n Cintio R oic C.
Scr e n ornt d Caha -, d, I. e a elat spdeiaeh t malas i eatam nI
ILL 01 6i c upl e c l e n 'a ala I'as'elaa al mOHhn, aamai a-a ttralitegea-ni
1(1~~M l IIall Partial ,Garcia-- deel ellosa

Fleac Ia a ben Islia nal I dOlL~ Got drC desaiaaJ dd~'re ,r

La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,rr seM~aIa'n apaeiaepimnean e edafeh a e an Io hap rpencd

alagl a n t fe l l Insne bae pa- n Lafi ,ccLrda. ile ra nche 1
Padrd. ". tie (IiPdilir little-, 1ij. del Iiieint Amhcbla ndriamil, Elena RadrigucoaAn

Fajs yfajs-pntaola eniasexu l, daint~ J r Tale a ,,,, A] dremyl Setor G iua lo eclin- a ll a n D, If. rIAAealde, 'fa
Madanati SamIgn, qciPde b all,1 a I Senana eluod Pa-. hello depo l laai-dea n Alenec a n cm .il" p ie JndNr ey it

Tala m dum. e r in SJulien ""r olu,,ao mina eon, a~ Elen ccn mul camot ciy nhla
/ mU ale hoe .5osm 111110 SC Poalimo. En Iad olmnica S i n ice~ Sal, to La usc4aslr ep o d l a tidre saltiteeaa aehia5
ge.T., De A2.00 rebada af$139,
,4 ncieh daif ue naialaiomn ranicro 10 s an a iae o ] a ns "LcS2 a Dela'ihi". prttid i s o
V eCnm P ads elo 14)oid tain i mie Sica Tramamie Lenae1.cnte Iar- no.
Hoay f~a o if f s o l m nteLi ho A si I 0(i(1 e llt Laescs Oci anin MasehaloS al Ia ui l I cate le y 2e n LaAd-a Asirn a~ss S
En har e i pa-r eu l p alre I, n. .m ai o n Inru ma m T II d l a e Ji e l anus' C u par-o im ci ,I o 1 do aa lancne anh n roa pro- L a o ti an d al el aln el r a
bd .rm r ca id d Irael Seitor de bie m c mi a~l s n aa B a e l. circuvei mi i L o d n i mmi as ul hin e t Aldlla d nonl d Ca 11a e t fi JcL la apadresyJel
Volea urn'In"Ll 'aan I, Aoi i nalnnp ad.,lesittehonai p hcse lislel d rtr d. .i
""aIt oule nosun Gtabrielou Cosa 1 D hlahnu.aallealtar m.an en hlo ha.cecanonia
Smt. IaL'ndoal hra Sn" lea aennanla h bul geo,-a Ia me EmSt e1.piafr ncl
y am n als m du musiteit Ai2i Bali Ci I, to-n 'Iiu anI r har lam CgoenE. al a nnoldo salesl now1ibnovra
a rn 'a-nAglPam Gi i lnlrsSen tniac8I ltiaS a~lo a e an lo s Iie o na. d, aanan ace- di a no tciticon frmelan al1
ae El $2.or0n reiorela aim $1.ni9. 1- sn Sa Airarn edm dcl. En ,cook par17 caoelo sa ra0 n qad bionia dc foadaoll e ,aedlcoaJ anoaSie
no "I V id. oiLarti ILT ,,ni Ilin Alon en r ot toll I. 6 am, d
Hony e pb l a Casd c u luiedo so a e t iny ella bae sadrl .hId Illt Mncoao idd La e aes la n il, radcl a bodn -Lan Loa rd oez ala
uoi ai Inrei par ournh Srr lain a n .[Lu A eia
bado. pirdos Ilbi p Ion Icsor MI c tela I' fIie 'Ic en Io beg ale Ia, navelj central. con i bLero ar te 4a l Hicram Ls
actnium Sr ha 'Coc a, -. i -nn Bmmel h re an eGn. .bga atledoo tea l in n nfa-rio-~e ''oc 01 Ide moitadarea am fa lo, i Caiz r cla Ju and Brr n
tanalra ou rai al n, p_ ,,an Je cabsa-lo pIde c aoc UbI do: boa "'tado co. n tal-, ona r a.e Bine p. etcaolo a corodnl
Jone VInquc eucaira ene coln r. n Caoern ,eisazIa aledbr Sn lnalana etre Ia di e ta ai enne ntC
1. ieb t e A d. coyoe Ci l ,ie la 1ea Hemecdet IL 'tsa" Ltpe c Ceia La a fen bc n e 'boa in .I rrot t -tlel irait r
todiCerr 2u.M. tctoo al docte heb GorepdctrPbrrD
nr hamhialn ergo hProotale I. cm \'eir P. P ha lo e A cdid. atdalineccl doctor Jn sho airs taize fodle Ion anmao. n~i dotor 1.alao del br n dr
iIca ~ n1-1 u ,, I- -e al mer ma natsint la nd, Ront Feularesindegegt~i n
Iot tnemplinse no a Isla ies h a arna e ood ro n i- In itaoa ls neos a a nd .nhacL oG ra dolo Annt I G.
tic s' smarasih ins ho.s ell do L na nia rcld Rssrmue n ia a d .ert tiriue lAde eand e, L c esdi s sno- -
a- oipn -~n C Ala Bel M a ue large~n tin 1.o -- ourl hoal"orn lar ~ i, Riin
I r11a m ie -e sotla d ],I_ 1;1 d ida an Salrn erm caje all b maes apisasanaa err 1, Fd nnezEh
Lo A lans n nedr o Car vme n S -c Pr r I o Alaines- McanuelC i Unitpe Fe cda en n i o n a o u I re Aela ban. I C' e naae' sEd t

Ill Vilda .eouti aInd. ai rn aI,4ie I lv~ -e


image:
-------
Alio CXXI Cr6nica HAbariers DLARIO DE LA MARINA.-Sabado, 24 de Octubre de 1953 Crnica Habanera Pigina 7

Bodo de maroana fEn el Comodoro Yacht Club
o Varianbodge esAn coertadas pa Los socion del "Comodoro Yacht ra", centrallada poer Is gran figure
11,l q w O era raI aian domingoe 25. Club" restan enltsiasmados caon la de la re.Ce a ets qu a Me,
C onS omisa d euveyaer aes s egra ta notice a de a inaug ra cid n del ri a F ernan d a L ad r n do G uevara,
Club gots. Anioasao intones as eie I, .sen Ioosl lu r i
trs alas once de elamina en l conerdor ro.-el comedor gigato- actriz de renonbre mundial.
ialesta s e o a essanataIa de ese Club totalmenle eqolpado Trbunfard junto a ella as finas
de is linda seflorita Nivys Rever actress Tela Ja, Julla Asov:1
er Curbelo con el Joven logenlero Por vez pilmea elT Arena Joselina Henriquez y Elsa Alva-
El~1ar hernieos .epl .1 Ior Ita Tinougua, 00sin PabloAor., edro lvortec an Jn,
brassiere rn a u ng rl
Britain ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dnrua drI zaaon' a n~g, es lig olr
Vvilborebo serk engaolanadoi coo plan. Jgt inta axiluinlo me. DEa astro, pldor bej Is roporca
as y flors po los maestros del e ulls atir era n i rai n ve 1a d srection de Ruben Vg.n, 01 press.
asrdin "C. Alone.", qleens tamo.ts bo Fchrd rmv- lgoo etit uaa
bin tejerih el cam de Ia novia
La flisrn femeninn sa fascinsAdor de ls [a m a ramC. t a nis esa
hisoria es aya. con el 5 arez Murias yCurbelo.1a qu
braoniere Ch.nsonete de Maidenfosrm LHe e iborelAsrensibnUBASaAn1
Herrera Y eI ninor .'oan Reere a,
Lcape,. madre do e1 y padre d o la .REILLY 45t. TELEFONOS A4914 yM-7545
respectivamente, seran padrino ae M acbo do Hlerr Nerre
m : i < tara re ibil en an vid a n pou rle r a s ; e n u d e y p JU E GOI h ad ,AbO n n t rys tIraa n etc.
in Airms reom atr! Loa pFa i o rIrs n aer aI adre- o ella, Sra. Cl.a in J.-n.O Paso
H. Cuehrl o erer Y Iel adi AZULEI1o
dl Chasnoanette redondean, airman ymoldeane el. II lngeniero Santiago Herrer P D Cetinas pars bade
,- a ra inpecablemense, iimpartiedoles serra.
hllexa inospechada. Y Al suda renlro a CoCINAs ID GAs a Barra pars cortina.
de Is I oipa arnlsa el foannador oalo A Is mismu horse conlrerAn nap Rodean a Ia Primors Dams do Is Reptblics, nosera Maria Fernindez Miranda de Balnts an eesa fats do I
ee an Ia rapilla de Beln Ia en nariendala nitorits Mercedee Ba l /equeira, I feelejada, las organizadorap del actor y la seIerae Esther E INFINIIaA IE AIRTICULOS PRACTICOS PARA
e mrs aoras, asavemente firs. rantadoraseaorita Maria Antonia palmer d, Talerml y Maria Garcia de Roderigue Calderon. Foto: DM KarrCno. a' HOGAR U OFICINA.
Selierione su Chsnaonntte boy! Mufiic Lipez y el jnven ingen a r
En rus materials favorites. agrnomo Juan SuArez Pino -* A .* 3RQUEO GRATIS EN PROGRESO
or legitimos braselere, Al buen gunto de 190 rlsl a d a merAn- de((liver enartisa e Csino spaol San Joan de Dios 221).
Moienormsor~le-toon Goyanes", el gran jardin do I2y2
Mi iaterm conf nan en el Vedado, sr ha -onflado el dor Con Ia animai oncarateista da Gaia d RodrianIez Cot len do Alpianr Merredes Giner dr
aloilet en In. n lneal dell .,,rod. leinto Oe rono, actnr lani' ola. Iao d e ic t r or e Jet, e do. Marina Crn. COueh. Sitire7 no Reach.
Illtoalo Inidos do Amocia. aIuI pluoel reililoso del tripalrtn a ayee en laa ultimans ncr o de de o Ma I Zoqura Canrn Porous a ee- --___ _________
Al en aoendri11 n Bolrn Zla- 1.ndode cicL.1 it ccdsndoadDI. aaioo Y Gln."aio ea lme.eer~
lloi aan Fl bouqut quo porlara lo aioi. pgo at, I-e aotuaa- lt J, 't, io Blac oCanedoa ldsbhl eRsn
dioi I rlnno cdmpetcoma do an toilette mrn do am oniga a h nia Nd ner lh e ta na P r
Ili ealy inslmel a an cldiaa Chmony Pere, ScoAm M laorgmther aaPid Dr. 1muo Rodrigiez Perez,
procedrde do Goyanr", dlH gal s el 1. aon m Aboc ado
000losroms d I Cote o Hno, a del Canmon Eapanol do L. Han itit ,r Ilitn Ca mpos d Iontlo AiPaerer oa eatia,
l. coal estrA to r d la as ber I a Itoe fu:i ridn dd 1 cc6 sit" o AlnnEsba Ra S a Cuba 82 W -8940 A-4089
Martha Moin iinFradz auea io I clanFlmad, 1lre'l n a n liel r Ka rv, Mag r ant Ballcor- brrm Pi onzln 1 aed, SAra Wo0t?4
be Juniora bri a Pnode ma Id Igor le and.on o ue rs -a Boo,. do Par z Ba PedrCnia
R Muli Lopez hermanogirl eet i inn JoI con la a ente aclb t gail e ,r a or S e ta d ac dnr 7a
a a"luol a na a elv o d r oseo IrTT r m d e Rt .r.or de Hrnadi r ia Cnorn.-a Alil oe
l.a orneglia P a iun de lOra Iglania dcl torpo Cdrtni Iall ai na Loprz SalVodd onneld Atma
coot d l a e~t, l endr I"Inint "al inor alur our .,br. II al Rolill'n itr P"t', Ro'nitn isll Dal er lninlO M n n iee yss-iae l D aio d a aia
Rober lo h a n d IF on a r e al aope M h dea t I aan.
I eln rec siro parinos d, Ia ho- Idotobadunbl an n oa .rci n l Jd0tll
u. fl d a m i ora Ide m in o temia gl d uilo I t nemar t aBaasId- e uOi- R ardr Aoinhn
roa I a .n Or La Data o B ti01 i do PeSMel
dr lda o Al iar V c Sue dad a T ho P od e ab Carnll,
Lseiornia o elonmoCll V ldad. eonjoantad a I L a e nt tn I de oera d N.aaro M t
Lir at s pnra ar C ad oe de D o lt.n iran aie de rne n al e r al cla s d Vid.
a e a media el o r ea l .ci a ,"bia a te leat Iani ( 1 tir I PI a d roin o-liso Coesd
do deIa etaanadoorl tuooita Slaja mumol ni"aac .t dr ,, atocI n I ]It, br D- iatR r Zilit GorrLi
-a n ;d bi. s m ne r en, a tin n- on oi. e.d c dto Jv eo yn. o a saP. menOE s no u? "" Amn n an re eI,'n ndira lil ~ ninea L r L e ena6,t 8 x~ e~ i s o a a u
E adoa esnln ior e torn cla hole r at n d t Al rta del EIndIdA con s
puco ei Celao.idnuidd- cSbd demlRaHto C an Ti i en a neOIna e C
va oa np -A por nlmar de La Dis mela B l f-an ta I D Deblia es p cria lorttno doas a o-
ei lop a chin; d do r Ia a re 12 Ila O m M tha Cobdo pta do ma a I tot amos M opno do M I ad trn la
utan p ro I dT C np no d2 1 t l a G otDta t ana ie a s tin l e a i d r a d e ni ct a V noa V I p o C q e ab
_______________________________________2:1 25. cool Vdao do di n Ial- IIamitaa-otas Bnta Inol-el --ln TicPai. 01g aCInde Ta-
laratiao r od o Cla ri o n Pr i -rl-den laa ViCi u C r a a ia l Tabnilo eplndor
rL ain al arad riHab do n Ia a. or auc i C I t Feteh i i r a iM Iipaeot aira o Naaria n I
dra aeoten Crona t I ir nie l, m N l Ma .1 nl q


ndiad o Mora adret n ls pe td
I l arnor Ben.do Oloa loiri ol~rirola tndel coca om a Pi.Jea pocod batee R c
Clai t, mdet Ie ,ol hetoani:, rria In- Ill PTei Duie, ,a ,1 -1la RudiaceorRdeoe Pe- yestidos Teiidos
dot Ia ats. renpotaom te. aro r botbli. ena prooha F msc. qu conIla;~on idn nolaod b cal," 5'AT TER de 'on 100x100, d mangato Ia
t ol y Ip a d a t o nos l 1, . . r M a d o B1ti ra. h h r n i e a n to t i r e n e C o m o t o d a s i s s e m a o n a s r e v i s a m o sS nnat.oec Ii toe ConesA d-D .9 eb jd sa 18
mmmihoesnat a atette a Sla-idaila airBitan li Quatt lna orc Puitane ell
tl~~ ~ ~ ~ ductooi doISa~a ., i -b ~ rR e Rinoet y Spajrafu .l n eta xse cayt sIl u
T oehan hrT cool C,-o a t P 17ad I Sn Antonio ee PSdcr I2 Fr er eoi oltt S I an 10 x 0 d n
a int-I or 1, a ll lat l to ea r a II '.ad". d. Ie a' rentanadoea oroi ts PaT 1-iel P"'t l -tea-a1I do 1:c tot Talts c-I,,. Eta- lkO estan desurtidas, dlescontila a
P-eaadcel d~iatludocaJll i ll -aI T taito-na- 1 I ret l' In aira NAdIr LITiero buneI ilo pba dclft t T tarat nr (onoler do nra, Luria Can"t
cin a t ia -iTidelita1- atea--l- I l. a aa.ad. Inac Potala Ldt""oaprrlrnrta-ioota.,
to 'iia teodi. a .ita -""a a "at. Il a- d io t c--pt -to" aode a vonocdas d, iimd n Ia- otras razones, se ei ia rco
oba- do 1t, .iAli~t ? i tepii ofa oindT-Tct,,El -oli ,ouc at--t apadriatada 1111(i9 4 9 drAsticamente rebajadlos, para ha-
IT T At a -ti On,,, i t C,,ee en tejidoE piso y de fann
aa a C t a it d Ia l bb e e ea- 'ilb- r i Mal e L pa I aittr ion bil Dtar espacio a las nuevas colec.
t i -er I l l "d d o I e n I Itaon a do n e nr e d e i l a o n n m bu la Br
.a- ItttCt Ittl tdeaIa -tId 2la a I tl o- ID aA dmntertnn11irin V I loi~, -.ia T I"s ,aa dee odo6r e.i.'o in s u iai eibm s
mia,, nso ataaaonpo .1, 71. 11 ta -rit- ,I I o atoa P iT-nd Cit111d. O Ier'ola n ts,1 16 otnoaodo pt aite M-o
ri0,e to 1i t p ra-ida-nac Olr Be-aaai a ca Ib a a-a-da.a 0 lIait bF -n a-c 1i Nell- II 'a Til ~ l a ic es artja Into ostrejmpO
est IT Ca tWEATERe MaLA t-i
-,T \ 1, ita t-tOO, denpo-rladO
i- a ano omla o on z In omann 'b ell I k deoolles
do-ce ,alnim mtatil nue runfil- Depto. Sport ~aonni g l.ela n ba n, De589oebodo. 3 8
im on Cnon T .r Vi The RYe.
Ti Mriao Bach Gounda C SVATERS do Gouan nOodlOO do mango
Li-e di Qairi n igmail a Linda di
Chaiainim Dnaoti Seirena -cI obiento, yt CerradaIS,
J, i mISri .o. de:Deto. Ad
RVhIp I FarttaBl I De 2.89 rebaados a 1.89
A. a o re Poul ci nit Vaspat-al
UsIte e 0 At In oInr a don aislla o
eVr-m C su slm a Racvdatod SWEATdiS doIna n10De 2,5 do nylon, do


rdpidamente quien vendadto Coe Dsaeta iNo r HE cap nsyoactns;ar y s nc l
Rep p ed I an r l e Aal smp 11-o nylan y coa mere, e n te ida lisa Y do n.
E N VuiO e re. Afe. te Nle r avende TrI las.a, cscneo n V esido d y Carton.
Balltb no blt 11 Diarlo Me-

Dr Fdethioo Wfchel Pat Pa A d Do 3.89, rebajadoas a 2.89
Ns~bCa-der taSonnambiaoRequien puede arreglarle su radio, quienR)C n bdugo lee tan elan (a d nae g iu slia ocn o6 , ,0 2
4C olores: nrergr Par a b anto 0 .
LLa Pg eaad0 Is LMntat SWEATERS DE L'NA zuo0Tdsnescjna0.ar.
i La l, It Io e Sm teio ds deasp manga cargo, n goon surtidO
pubaico ons r** d s p ed o caldres-
F sk v mu~ponto ala im rentoNotia ot, Ial larlll
e r sarlo fla inaFo tazOur uee- De 5.89, reb ao dos a 3 .8 9


s("s serico1 11 'L" pIL. prusia.II
kn ut 11.I SERiS CC O Si-n
ioa I e Noa n Fdese 1 .5 adto aa
atoranuinuar aIono Vo 64 e49 .9,rbjdsa29
uis T. a pa,, G'n ,rdi o mnas fiV,285
a- Pean o ya Id Bieatbet- of Si-i
z, cntra Home Stnestiono Depto. de
Cu0 Sto Faneep oe pdllto e

AI dloa hlena m o u-n Faria
U ted enontrI en Ia SccD ClaEificadO he MFhAE MITaA
d el D irecto ria rle fli -co a li og. co l b o r d o r ev e 0 a l a iat eo II o tm od. g D~ta o ~ d e 2 5 er e y tric o t, a 0 7 9i
d~e~aewolimiewoo ddi1-1ascti-iop arc Miachac Spolond and Nor e12,rbidsa07

Si en cemnorciarte, iodusitrial, amea dos Cosa. es-acotrard Heisano0 Ssnirr" ning 011 1 -8, 11 1 0 3
rdpidamioer,te quien vende lo quo Do ft ooia tral eacnohe of Hi Ecrinny acene aroayenColo.
noted qwiero comria qiten compra lo quit tested Stiao.at Clu, Ia inaPilicaECIo e o~fie;arla l
qwipere vpnder quien ess all 11,li mt-con 1. r Teelnide oat Vestidlos de dos piezBa tejido de fies enteral, en tomahos desurlidon.
-, -Otrionl hai, lo "oHattu"n 0.19
reproentnt dotlaca -lrcre. A las dirz dir is none drA ra-1~ con adorn 0 en el escote Do 0.45, oadsa
raprenetanto d tal a uol fabicante ae a-n. t-s ormn tn 11ir-b rayonrjao a~a
quielsFpuede arreglarlen so radio, qciiin no1 Ia sdrattad., -but la is partepca o o
puee acrb tsansalcin l~tti ec IIodhll rn o I a orui Cn- de encaje guipu BIiaocn 0.65, ,.0.29
-l, rnime.,idab. n "I e piedras similis. 85. nso0.39

a~- Lao, Pligimn Ananhlls od Dlrcbocril T I Colores: negro, pruhia, blanco,.05
~ ~j- cnstiuyeo usa vliaa funtodo PepaadoESPEIALENI[ azu, rsa. Todos Con eI-.(ncaje on 11 0.95, e 005
clarnfl ~ ~ ~ ~ par loos I0ia Sweaters do, 1r~lrd aSEI T 3il 10s on rosa amri.o
inform aci6 n I 16 l- hodo o ment a Ian 1 i b anco. Tal as IO a Ia 16., n to a
as ~ i recuoerde qUa, ios mismos CAFARROS ALrCOI Otras grandes coleccianes do e. D .5 e~jds019
orrP o~~~.,sn segue ran all pealoei enlace entrel -io de supuio yaid blonco.
'Iamproduct*, nodistribuidor to! de 0SNI io de suero caddn tode295 ooadsa19
'POPic Clsan 'assay g anirahas angles jidos do lana 1O0t tab~ o SWEATERS do 3 a 6 ly doe 7 a 14 aiios, 0.
ci ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 1rfe1oo S lqareair I T RO CLE F dos piezsenlscorsvd, po cardigan an gran Voriedad do colas-as
n-tal. eton parfl amingo, motz uqoaY Do 7.95 y 6.95, reobajadiss a 49
~~~W IA -Mavcis olado pad do prusia a
,i,,adrd Is IIi ti W A E S Y CHALECOS do ara6n, do 3
se1i alan.-r do. 18.95 ~ -oaao 1.9 S
aIT, iini galoe asune~o por @aIU.~ ~ ~
-tr ioe .1 1a1na 1ceosa 28.50 11 a.16.49 6o0495 Y 3.95, raoaados a2.99
,IISTEROLE ,c 0 remet sian el cc
ir rooniesn la ogenaioe, bronqulia
Cuban Tele phone Company- .P,11co bo n:==1110 oraca


O UA TI[NDA MElOR SAN RAFAEL V AMISTAD


image:
-------


I ,, ,,,
I I 11 I _
I
can IiI I ,as I I C1111
I I I _JII Ik,
I I Pigina 8 Noticing cat6li, DIAR10 DE .LA MAMNAv SkIlladile, ,J Pedo ttel de 19 $3 I -;Niaticiaul Espan-ol 1 I Afio _11-1 I
L4 1. I ,, ''I'' I 11 ,_ III 11,11, It I -, T
I I I I I I 1 ", ,, 11 1, -, I t , ,<,
I~ I I I I I I", t ,-. 1, ,I '
1- I I_ -fT I I '4,d& w jd ,b--
Asamblea Diocesarta de III juventud Cat6lica,., ,,, ;I I I I td,,OU2 de "riembielain I
,, 11
!_ 4i ,:: I, "O"i"177t ,, O
I 11 "I I "'i' I'll, -, I,:', -_ -,"', ',, Fl 7AI'm,' 't- -
i,- ".'61 1 r-0 4* T:q"t, r"t T, M,
I'll -- 'il 7 -,I A, ,
"I cn z, I 1,11 a 1111177 '' f IA6 4 11cl& dldm
n e & L lidigib 7 "'
1, "I I 1 "I nesta ,gel: e I., 'If I I, 9,111,11, I
1 ti -," T I"
sf ,' ,,, I'' I : ", ,Y- ,- I 1, i- 6""OW, -1 111-1 -11

I" fi['
: 'e 7 _, 1 1 ,
I I 't., ,

7"3
"," ,, I I I e -1, I I -_- . I "
I I I III ; I 1 I I I T ,s
kA I I 11
i a tura "I 11 a '' c& d "en
l, I I'll -11 & to prov, 0 III c
it liOCIEDADES 11.11 ,t
C11,1, I log affil6i"Milicas f S111milt fib", :m el lcia'
I I I 1- I ', 11 I'll, -
I I 11 'For Ili Dr. Francisco Argitailoss Arilivriusi Par joiukT pits "I I
I I Ique.,, pigra I I I ,, I I I ", 9'
:: 0 m I IV Of ,A --, NTIIIJst ,,
Essm.t. cormundid., cand Imnadd. CmAJ, itrovimilal, Preflesi god, and- 1. B.n.ficamoo.cafirlausid major, I I "I'll., t wor6po.
Irial, Am merpe no or. ti pa- Y Is hamildad de w colds, Y am in. dichn, so Combillfari'do rieshics, in El I 2111 -do Be," ] liblent.
l do allsorgar eimpolhu. H-ce Iran .9amble. lecturge, ,, J, lio 0 fcotival & Jet I ,A ''I
11 disigusism, 1. gas pal scit-cfem or. CId. sea quo "Whibout el "- me TIsm, ormallbagiclim.,I)PIMP I gratu a III I go-
Cona .1u.n.c a.poscullibefews ent. lost, Col.& do Gummilancid ar'.11. its felconal Flesta, del A "do Mafia"" It La"lisro, he a ileAns M ad, *8 J,
Pat,- Page., ,Or ,, .1. picill mor 1. on IlestAd I i .1
bra to quo As peounia MUMder all In tramposabarsto miss aricat go it ,is- agnalbelo Y provermal do Jos vlejecl- La Butnolon do Is juventud ballam do' If Ad" T--IT'I I, '/
precaria vida, Y so dattente eaus. les I, so India centratjr.l 'I,- ,am a at de' In a-
Uganda me postcard do mamera Calls. littaclils It donde it a,. I.A. quo riMi nte adsole. do. CIA ,,nt,.Ii.do .a .1 acturge I _", I"
,Chad., par. quo .a ligapas. tAIM. Ins intai par ads. ouran ,it, izin train de Uld acdc, signialoco, artistun, ,
ritu pinflose continuar regand. W plece.e T.Cibuissed hasciluirma. at all- Y do A.P. otai .oi A mal rohn-cle fllical Mle a. Il do It mi"I '. it =to
ajordente de ulaiduria, Y virtud, as all to emaccustribagal an In sa- Ins indenting is rinnewat, dirif,.Id. a Bullemnit, 1.6ise. Ir We he its Is on Of -12 did a de
to. y,5IjnratI,:MAdn a Co.- soullmdo in Itledoll. its Lim Notion., 1.
Abutitnifilsd criv.n.l. Mr. us lld.d andaMuffin do sun billion, La 10, I.aIttion. as 'I F, 614,10,91.
.1figirl. del lemancestoludif blooduall in 6. HIM y no re- me cglcbrnr el Proxima donat.l. an A a. J., P, ,it, it 1. .1 If
too Hearings do ampeciAlsoubm, hc ,aba id-flon., 1. numundifurt do larls. ball 105 Jurefingo de Lic Tralp cal. gzdz. 11 _tl I 1,
.,I, ,.dArd.r AMI Ins em, ,U Maumpailiculd, NO rm- P1.1-1 11 I
I 1. multigamillud. comm, ArlatidelalsAse. a, 1, de Cosmos epoind In par. Died .I: S'.1 so PC., lag atidualmles Hart ago fiAJR painting *L eml-
ii incelar par Ins quo no Jumada, ,TO. "Los holes del a3doneque van an- que done milm fients, qua Como la- derste do I I 11 , ed.d
cardbut an I Of n I : to ric a] Ci smil-Int a) :--to lead. .I. Inforrupeb6c, J, In Cold. .a, ,.bAO ,,TA morcosiondst Plealsaill- Awlar IS I ve. a I d.
I I don I., .,ke. to Az 6 Ast at pa- de & vida do on, alumina tralos Ocapiirt. .1 C.,iCte Dialect, que nor,% Malclearg, Ballingelt, 1!6 J. Junta I .1. .; 41 I d -
l I .&a R19,1m. open. Quo an trance.- lms h.bi6l. ciluldind, do OL Y loccernsim, j.mpdmmM ainvidal. 1. via- 36I del C.,i Ideal glasomets am. main "I'll I in, an Jose
,a III umbra] de so extolux. no lid- .,I UP do, .proverhando, Is cole- ill! Es 191 voz supernal I I I y TTIOIC. A a Inv] am re ae In,
'all Pace, ,a= Io T.M."I'll A Ale a. Luis
11 I need A bacilli. do Bad. do 0 a ,fee It criatians, La Ilegada ad"frIng, = od"Oss I ; III ".1 41 le
:, jile.presiv., d= 112c"Ite indid., maccurdeni le impts!Cdo. ,In home- n.11defirt do Is Benseticencis Calls. panut It 1, nues versil he lead. id to U I 1 I ,its 1. I,.
.An. do .A conecirment., quo Mfe Im. III A, disloold's- -instatti, Jana a All mAPzj.dos y andinad its C .T. dific. holl. or I nom-
.hard. led. to allyina y 'all to im. quias par Image Is oportunblad Us I" t Donal L I is let
WOO Mansais qua his tomend. Carol. de n.: us teco I Intsimi as 0 Mos on.
turaleas metro La, obligaciones so- On I 1- principales d as ,C.C'. Or de It d on do 1.
mono y dejahat pergibir lag viln note. ver do mov., congregation em. but.
le Ptolemies do sentuddemaII- a. Ang A Ion hij., pr6dIqa,. Y .,I Call-' 1 barselbad, do lag catalones ciales do 1. capital. canninfiestand
"i dad sig.road. estuv Cold Jos Finger. log Ort., lag de La Habana ., qua share par nues-
I A a. Per re, pmmen, despite. do At bruins ill &ale el poluddonte mallor
"I Lialache a Cub. on 'I . Method., Ion Gruss"alm 7 talilil ni too Conduct. I . I.e polerha do I Ill., Ill., "r.,AO Julius Antonio Emilio Behave, Option Kgraclewl,
mainnual.anneme guirl. cl 11.1,ljl- am, coloond. A. C.p.cidmd On cjs livallirs frobsuct. fil.atcMd. Para Me Rour, on a, piston Belisarin dus If drall mvitadoi pow Is Jun-
to do nuestra caructoor ,ocmUr;,l tenets a lag cramomem, hilelon ,,, due an a Andorra die qUe Al MUn' I an is OTT ejecutando el deductin Is asibbencia de Ion deflorms AAJCIA
so desmayang an It Offeld d- 1. t.1,- do riviihad. caleten luji, III sign. Tests It",, cobanon". d, G.Iflecom dens ,dang desects y
con log Mornametes on dqi . "Quo Is Paz refine allies 105 hi
I" r quo .C.bmbs do slopriddal. se I SO tiger ,mounnento que so tin- abrign, grandeng .pa .9 do quo
I Laniumn, .no$ summon on It I f-j, stran beng, i fare. uggi., ,ninedwos Pala Of loan- Us .1dom. .Can dermoidu y Apoldii
?,onto C.16 y .Md 0 rubr. no un, ITT ,U. Morris d,,P,, di,,ld, bo" On 'a me- do one
plant. .ddJO5 1. ,.I It ligni notarial -an- It. he CUP do pro.
11 ones rat rarciparenclacmulgl.i. get,,, V.sLuM: ,rdmmbd A. cartel. y no zsbl 'ecou. ., morm, il ol. I litu a- IT, ,, I M.m do ]a, jordican ties .I, Unit, C W ropromemanins-
Ma T duu I'm .a 1. unumall Sdo Or, ToCinue, 'Clesn's If no y do To Tim,,I fin do esit., m.Ig-- O. Hadar I.e Medeadded. couctulic,
ran ad. Commit. .I g battle .non
El locations primera III mastication, on el Centro Ascurtarna, st, efecizant Is Sexta mUAzmi Djunegang do For age via arml nuestra tTrers. Out I quietist, ad concert, I lot. to, suffirionien2mrorldes I tan of oic, r-, Concurred Ob at do- I .
U so, A. Pitill. do .dI Y se seentan alegres It I Festividad
In J.ue.i.d Foularifirim, do 1. Action C11611int Cub. Para moIoc timall. d, c. Andableld valid 1. fo log Neactre filiam. ad frind.tim. Non in Or
Julian del DIARIO Una camist6n Inlegrada par Ia. am ,I Jula Quilatuall. coastal Edl.bram. M. tathub, I Ia,6 11mrsed. genetics monventa, pii mr," lag Adstorto'. cut. se- I
. a 'a era ajeno q a O On: Una 1,Ila ditceCto',
Eperanza Lopee, quietest falcon otandidas par "Centro compancro Juan Emilio Priguls. Monamr an ,.,,,,,,,. ,Oyclile: 1 ation"Am"cum vo, ,Crl Ion Cig to 4de. I 'Can asta lJoulld.cl IM-Mi, A 1. vi-
__ - __ ___ Just 3 So Petition, Algol mantrI par priM,,3 vea, despots fic mucho., I Its cl amocidel Festival del An I 1 E.Un bay do dmod IM meetings. IRa
land- 1, to on quo Iteg.'s a In P)I- man, no, ,aceiralmil-E. footfall, a. 'a, quo Organic. 1. ,,,,,, ulna ; Presidrutes de Ctrmas. fact Ariaml Archand -Rmufael Molina,
Is pre. I Rafael R.Ar. Beriftem, proaddente
durem nuestra joven racionah- scleclo a ,gaityendcric: Has ;,.A. Calabria .Muflagntg. El Macencol
R endird la sociedad habanera un hom enaje claims I tornado to Vi 2 Y deng.i.ec-had. 1 Palsomis Per. Into .6. tall ,fact. Regionales objeto de I'dogl US= '. de Vicaudedorre, do Toji.
Las filissaffs, 1. li(C,.tua, [a, ;on- I tus facultsce, I. voinfa era ,Oaiu, I' Tellico America (Galleon I, I I I b, Quinucalla, do Cuba;
todo Canis on u ce- I A-- Ins ItIms C-Ccoodim, a Ins Curve on ?Moto do h0oll-naje, en Niadrid I F.e"ovicapressideria sesundo RafluIt
PmUntrav oncillitord get Courea el individual a. no Imp.- 1 1 a Pino, Ral C1.1, Rafael
de sim patia a M onserior A 11'redo Ltaguno G C!,',s;,y'As upr, A .n2na del donningo 2 de no- R R '. do In AmosclubIn do
mancillety natural mociestia. orrours a In ,,to., on 1. ,Ion In quo T, lumombut O"In In bit done fiJado lbpmd ,,,,, 1. strident, not., I VU _, ,. -due] Comercia, y at ex ,I-
x - __ Winning de Quinton y C18neas pone Ilunares do .dailandtoo,, 'Llba In cortudad -_ - _ _ I 'Nuattarclon I, porterecrictia ., Ia ste- do .a post, Ircclda a)cf por a] complaffIris Nil- I capresidente, Rafael Laredo.
Una militia solefolle, ell I Coriferencia e lit Srta con on portion quo ,,TTia call, r- Ion I, -.- -. I . -- 'La Collision 0,gainnestres -2 0"" Said' In relactfult Can lug I Rate.] Gainsilson Fernandez, ex
I TO diO i.e. Put allm tuImcu, mz-, ,or dii.y. III vkmzt. L. ,dt TO re- ",go do 1. coal Cali In C.Of.cot, I scion Tire, ,,, an honor de fier f To- presidents del Club Carreffirs; Rm
S. Francisco dr Paula Graciella Fernindez, ,,, I .iMiltinidscl do Coleco,], sit iriir- I Teresa, III, Pl-.,T--- -so .shiars. 'd CATOLICismo Oil, go onst"I'm micie'a as, 'j satirical, O, 1. coul reglonalls- fuel Motion Gorrafilsio videtannormal
Is. ol, Dmiloam, Mlet jiim do Ill., ,.Is dA1tIda do ,Or cl act, tagedde .true- 'El Cori~ Geller. de Madrid I,. do 1. Union Paintings; Rafael Prim.
oil alinuerzo Par Joe. Emilia Frig [a Juveritud Cat6lica F Recoldamos Ia vICJa St- Tl. IT, Ithetts folemin ralto dl rmclj, file 21 Off- do an'ioc" ,A "A Ule'i'C fir I A, .boduarm a ]a, talent premademe de honor del Club
cers. ImY transtarranda. I, assillo pro is %cda. on IT Paz del campo, sensibilidad del public,. A] often I ditomortil., I, ]am ow.bow re.1 Ion Cabromense; Rafael Grande, ale vi-
Urn do Ins m.s ,ii ,,,,, at Con ,,,, ,N'T'i.Cl 'I, 1, III ce.1r.l. Oro Imers g.pmud;i, a. ininto Ittoo ImMande a IdOdI,.n ,.I. I quo ,].III,, :, capital amponfulls, A,. IMenciddence do In Union Gommidege
,at,, a] honierinje a Icnk Padre Ricida reartlienIV, ,,, be- Ignoramus .no onfefrodad; usudia- III .,ts,,C, ,no came, Tj ,A,,,_ ad, IT ,, al ,A Rodriguez, Rafael Bilotti Gonzilea, prembodente
d hamr-m., MCOfI-r Alf ,. S,,,,,,, d Fmculn. or Arcmn C m- i can do la'ri ilrodo b,,,,a- Monte ,,a, ,riar.cran do In notion. ,Arld, 1. I CA O An
LIaun -1lg.,,a one Ins Ann, an. Iltular lot I inum Gone,.: do. C.- del Club G,.dCn.c; Rall Carol.-
CIcjn. Curmii his- ,I Ctinfum ,1,,C, ,,,, list P" a old Islamic. islaft.Ofil al ]flat do] NO P.dlmaa Alone-' ads off,-., do- I to"m Int.in, Ga:,A Lapa P ve. de Villavillil C.learra; R.-
uuni do Colorist y 1,zallocc, dc C ,Tfi, I ,no Ins ,arias fir 1, na- realdirde do To
an PTm, ,nc. do Fouls, I"a .bb- Alonseficir Llal,,Luri lag ,I Fmcumi y a ]as pCl,.Ia, if- p.mull. f Col. quelatera, 1,, da- nect eon ,a mogrIn Entlarm its nuar, air rx"O commimco de Ia Ins,- hdrmr don Congl8n0no June fuel Faciazind., do disreactiv. de
,,,11,. Y minimum [a pocria, Para t7m PlOscleig; no Pudidn's Or u, Paul [A BCf,,,CCI. Led., ,.A I on. UCACI del Centro Asturano; rra Garcia, smI del Pallid, Judi-
to malaria domingo d urvaI, Ijbcjrl- -vChe, ]I Cuts. Ii a., III samo so noba One mallon. mi d PC-
,A I VoUnis, In In ormusHa. 1. Can aP, I "Ifuslazuro, Recu&dad MucuLd Ig- do. Bar,,, TOM",
orl Mgmu.d, enfernias (lei It. Vaula "I'llia ,a, "mUrI Is ,,T vicalweddecti cial do Ll.juas.
,,,,n,, y 1,gurs, ,,Jcra,,,r[,,,i O, I ,I A G ui ll YccACdOo,.b,,'S,,- itumannot a ]a lecture Initials licre ,tar Audit Oils Una flat surbiduc., I MO. Per 1. C.,dad I Per CzWIu- do In AnCI de DiDandlentom; Raf.ol-Bercites, del Arctic publid.
L. ,,f,,,,Ia TO,, it, P, r G I o 'III. S1r,.I JA ,an ordIn lc,,, .,orgml El ,more RTgCJ. ,,I,,,,m(- If linclecul no LA p,,.,,. poll, 1. C.rldid, Late Fernald. Albo, isegaidanto de clood Be-
on on oten.tcs It ,I I~ Quis(I CI destion que .go nouterte Ia inctueamos recabando do 12 Miss do rithda; doctor Sacrilege, Urift Rafael Avila y It
IUI Boost, do Plata ,az ,dut,[,. I,,l da on ,I hr;fnIJ d,_Pctu b,: ,,, tl I I tcelol do dialls End, .im. final. do v,,C.m ITT, to, fears a] TIMM. do 1., .gdJ,-,,,1,i, fact Domingento administr.dine de
par "Pirm I ", Modest., hraill .1 or ,;O -- 0 .held quo To, h. do Per. I R Al-,,, lCtrldP do) ClP BI Prim".
,Of I, tT.d,,CO on ICICIIIIIIII suctn't I 1111-1 'itiollf, llf idulriri, el I G No 4 Ol on I To 17 y I 9 Feel, de, a I ced 5. I,. I Con CIA Y re, 16, 1 I, ,,, r- I ': V.ce., rpI On scT,,a C.,cml
do cliclocu. I.e., milestones. Ian preaboct, doctor Allard I LIlcum, III 300 P. Ti cl priecinin IcIlesid. it, nos facilitate un built ,,,s cut, j.,d u 1. podalloidad. neraculands 6inanO do Puldran a nuestran bond- I Coutellarn Ion Jan. Gil tkirnndh Declare. Rafael Pad.lb,.r Bull
to d do A] pulpita. -domb, ha I parroto do ]a Iflasia do P ca. rest du -4 CdmIjOI or Rel.i do Ia de, Ia socialist, m6dicoquiracl
b"ll.d. ,. Itca moicia. larval con d, "I"'I't .111, ,Oil 0 ,I". it ,U TO f "fogineorms Anscond. ol Jl:lt, I d- I ,,-A[ drer, ruler glad ). severe 'go : ficiadm- I 11 aroulds, I. ,ounifirecom, Aconami, Cali M pireatfidents, I Jr.
Ins ,,ad.no, ,st-ndo, vars IIta- lru,.rmin, I. ,ig.ict, ,,, I,, C I a 111111a -,,-,fda ,I Co,. ,.,.ddc, It gool.' ,III,, d, so scroll. I do rdmn' biFui Iial.fleed. in .a.,,- No.troi Behind. del Page; Ra All
do,- Orion deld, las Jan.~ ,I,. -1f, Na"'. I 'I III, no -nk"In 0,.,6 Alto, ,r-on on In ,,,,],n ,a- Refill, ImPon. PICIII, turIt"T 61 I arlbuir In to del Centro Gallego de Madrid, doii I Larragmi. del soustarlin Cireadang.;
(11111 ITIOtNIT do ,,Ibn, I, t ,,- ,,,,, ,c Isub2c collinnadI to- Catania per. 61 ubrrdjd !. In L- torm t'"Lu", on Istat, leases 1,on I n Of 1-fillit"M do Intel,
Trocluars on San FIFLTIT-Son fir r or, 'r, "'III _" on ruccluo dentinni clocenjourne, at Constantino LMAT Montera In Rafael do in C.C,,,i6C, do Inime do
Int, mi I to I I I so ped, C Ll a U T. -, no. t.lided rodnmb. ol mnil, N.Or- can c, TaCT66C. quo unni In, [a in
Tl_ u" '. I I am I., Case, do reeda ,I,,,a I] druchimnus del acwi deltacen- Cuticle: Rafael Llarai.
Una .is. do cOminumn. ,"t In, Pit- "" d, 'a" se"dolm's Il'ont, on no minigun, .1 ,otm.do ,,, ,I ,,- al-uni ___ 3' iloold.r a 11 Paiti-T. .fiav- dm. do to Vat, file onsultakiR ]A smom f Rafael Garcia, at Industrial Rafael
ol d1lan do In lproacch.do Ian eatrarldmc m Diriviri III Padre Blaill Aroplad realti. riildmn do .A C.a.p.hoince rit, Ca Batons, Armada Secrete Rafael Battles Ma.
If sturrinic a lag n- ad mOlum m d-l acco"am"Int. sm, "'fio'ca, d'i l Brillante acto cat6lico Ashtud Is gi-r-O Fire,. Caularm elagiando ; Van argarizacift de, clot, Rafael PmOua, Ralmal Bills,
,I Obispo do Plus utel I I San Fral I do PailL, Occas made des. Be rcfJrE6 a ,in Pro. I At,
Rin :,tons,- I "pt .'do' T.Ple1c, T.2 IT. ,.'uno rl cille Club (let lures cc. plapalculd, I", mutund at P. do J. Carter. do Ccamenob. do,
sr1m, Feet. Mina '.,,,ban ,,, ]a Tgl,- pa" r se efectiol en AouacaLe N oticittis gets com. To patent I I, ,,, .1 a I- ,naltom I, anla.declorderi del I Mutant.: Rafael Berner, imbedral.
.,I. d I Pa. 1. Y On .Immu a. 'IT,, 'U 3 It"T. 9 alumni 11 Cut, Club Cct,,IlC. (lut-on d, I, I. de smenuu," -1 a9ludecomos Contra due A.Alld y do Irmnle ts-Imatodor do ]a ,OIe in 1, ,,a.
In at -Concrete. Yacht Clull a I El aOmr-Andi-Ilc Vitunicel. Grri ,cetO stiumn, I,, a t"'Itrimn, at,., T."Is"dr, l "I dCI C I d t L 0 Cattle,' To IT, ru caritafiva. peral go I I'm .1 seflor Garcia Lim. : post. I
fro de 1. into, fornmin ,aTL, or alrlel. do Der, -'I'll,'r,, .,c 11 ,, ncm, CIO'Catir,"iiii" dc Vocal it, P,.p.IuC.lA O ,,CL Rafael G.64111,11 Cooned, do Can.
'
ctiols
'Otil7icas
pro iranri do reffe, ci- ',', ,, I u V 11 ,11 Isufts --'-I O-ClizInin I-,isad Calolka CTb,,,,. Ja Union runtrin 13 do C.1,TJlII ., Cattilicas p"""51 'I' d'idt'n"'li'd ,f ,m jltp-fiL-aO CPU, pad AMam'.vr-XzgrJa lOcuitc -n= gas do OI p on Amid,.; Re.
.In .car s g, ln. ,,j Tau TT I ITT'- I ,ads tin 11 pan to el S.9,ad, Curt. r ,rc dii-ig, fe"n- tattoos do Aouacao prnvi,,,,a ,, La O'd y C.tlufia to In ircir,,C Louis on, ,I gnisill basis brand. fall Grinda del Club
onto III Cle"' It" PO 61 Cll m I 11 vice 11 In Pit- ,, del lumm"225 off 'J nc 6, 23, a', Or, "Clic 1. IsAll Ile' Firml cab, mention ,,,act,, dl,,. In opoinfildad cle conager con PAta ,del Nmrccm Rafael luipoi Guyin,
quo finaliza boy sAbado To ruy,, oics. Jntr p,,n To ,,I,, Ime I VdadC ,,,, ,, TO, ,jc, A, Pica noun, I.CCm.C,6n Rotsiac;I-C. sida ]as mems do ]a Bomfirron 'I'll., fTiouland. ,,at. Par C' exi- de in Agrulacbm Allusion Galleon;
baricurso ,ocTfiaCn -uu,,mc, Concurs, 1C.Ca, ,[ P.1,1,11. It, ,,I I 1,1mincrimins del ,a, I,,,',T,, union ,I domi acutti., or, TI FATIMA. FJCl.-LrsxIm,- al:g- C.t.lon, ,,, president, 'C'u'l IT. to dr, In, entldades couticullaIRS OP Rafael Nove Forearclog, do Nature.
cracarot s.,,adv, do dI-,,,,Ij ,I-' ionar,_Tdco sideralcITIL cut, Oirl I, OlI -,.do catrion S, Uniongs do Ia Zona-Sur-Esfc: ,, Ice 1, Begins, do urstl Be- .
mmind.&I r Brillicilt, a. b.d.A im;em's 'at mv do laillso. NCaP dedle.d., a I 'Iocr.-ToC6 Tons Amill y CI 1, I, Co drobire de LA Habmira ]on del Caere,. do Ill., Raise] Pa.
"Ill. ,-111,1011 In, Il ,I I ,,I Red, Pao,, I mi Main To- Ins quince anistards.dol ,onto IT rucalod do P,.pacCdn. none, Jan, Couttbil I. runflue do Can, IPCIOS Armao, de Ia Sockulad Jove-
Iducaln., silmormc, C F. III 11111 Ion 111"mo, I., ,I fm c Qsm go, coonaliguen del C,,. I ,Cdau tAIaIc,.rso Los arms ,I ilsical. Ract Past Salgado. d.
soon el Ila 18 de Ion corneni PI la, go terorl scrabodurnme a. I amo I IT' IT-1 ,minc. A] Inner acdclVies, ii-Ineca" Hl'cv del M nincrodanno do ]a Es-
In, Pratmotatin Apmollien lin -OT 1) IMP OLIP con fr III -c hn Tigam- i it o lustre PrOdicador esc no, I a ____
du ,,,,sd,,C,],, -I Umi 0,,-'c. ,,do PIT, 1. union Nbunam. Is ,It C . ,,,,, tArcm Ind. CI Oplatumade da3 __ -
del do III~ ullul. III 111, ,,, In uti tOmIdad -! IIIII, I-T ril ", .", I ,no ,, tli-u 1. discust, O d, I. d, ,,,A,-I.dcs A] nota, sianifteord. ,
I- ", d, ', ,, 'rcO_ Caur, Cstdic., do oil. coadid.d. ,an Of,- p"Llual: el Ti vati commaca. Pr6clinut joilta ell ,I quo ,;, ,to made ampard.1'riviJ, gra- j foods: Ralac RadTigri Valdits, dc
,,adii fi-mi i. Dic, Is 1. coronation ,,,A., do a Color I de Is. tumbe I Jvodmeld de nmleir. Rafael Garcia
,.p. rblmil or ds, ,a do I . rn ,I), L , lidot' 'IIIrutrIs5 ;I TCCIS; A Jn to$ homores' ms-i To I,. CIA Coo -I no I I ,: an, Imbigne old. .1,,Cidn
i Fi-, ,,P O 'Lf A onolban cn P l 1 61cardAl Prodo.
6"' 1 I L 'a I T0rU I R art. do In ZmA Sm--EItC do 1. IO. or mue t, proadento do boom del
acredirl h.b.n I~ J)C A C111) r' I Is m-Ic de Henri QueffclL 1; 1. Centro 11lontafies Ceti Daum. do L. Habana par
Monsoon, LI.-,cC. carm ,a ,,,, Im"tal So ITT ii or Pa.- ,imol. Hiab.ccrg. no On ,dn cummudid. an lag U. A todns muchas felicidade.%.
I ,I I fnion C.-vial. IT, mi,- ,mit bl" T, jo III cardecal Manuel Ce. .,I, ,,, ch, .a Amembleat do oin.
Capital; ing"an On Son, I I Actol; pmw ho v 1. ,Mine do Concoction G,,-,-, I 'oil CI ,,"Llbb.z. FIT- ,, ,,,,,a Montanan de La H,)'-- rlso- Y tociolin habln ofmccou"Wil-lonras ffunclJreg en
Suit Car]., Sno AObnc I ,,, i9ii. A 1, o- A I 11, oi-d ntdu .,A J. To cdci .do I. 1. ula d"I'l R P r,,, ., ". ong'a , 11. do Be Is. no, unbrom, el .,CC,.,O
hnb,,Id,, ,,.',,[,,Od,, ,I,, ,a,,,d,,,, IT I, dO,,. I,,, I, I'. ot Ili ,I.lI,.r Vrrc, St'ChCa Parca. Cri it' 3112--i C I CJcbrara jc,,L' "" dc ,,, Tube V itzgarce ins in, pa-
ri oil "'U'Ll, ,,,,,.!,,.,, III' I dicho, ,, I I,, Italia 6, n Ol- 1. I, torminando con ferveri so Glectioria de Boeing de
ba a,; ,,, ID21 ,mlhulil "'j, R, . I -1111, 'c i. I In III, d ,,, -FI Curcii ,,,I ,,,,,, In 1, ,an Union I'll"- -ldIC-OJ- 11 but'iII Idu- llirr.t ,or lag aceedlas ,agiarta.
-11"In"Ill, Ila- %ICSA drl (olim, Cli In Ol AII',e,.O turns I,, .1111- is Kli; Al. Undd, NC, -DI 8 O' ,,-,,I do Mulm, und, I- -11in ", 'j, me'rul CIA Habana. Nat. de Ortigueira
Tra damn, "Tn'scurt" "Itir, ,i)-1 nu nits almsoldl in d-i, -dje C(iuntry Club A III into do 11 1 11- Aceirti, Cadilion Lots cup I r am 13 or ,,ClmJrL ,, ,eT,,mu;T orl, 31 .,on. do 1. mi or ;,I w.] T inmada Ia maricde Acton off-
ba"a du0mrs", ,,, I" __I',,I, t I 1, ,m, V. ","T, ,,,, ,,, 'It" ,ca 1, ,Ca Is ficom, r-ai ,I , I .it itcWment, A, ,C,,TLla Ils, note, I r congr-vo del acm ot.d I Social III Polofroo on 2 do I.vi.Mbr,,
G'"'earn In ]A Fzcd :al ri, Sit. In a . 0t,, I If ,r actrr,, Rincuic, Bond on Reset~ on [a Parrounia. aegr.,il Hill Africa, un Ign-o" nui En' ft organization en Madrid R log dia derficarm, per hs dristlandad ed
gimb, Tooltz'a bill ,I,[, In P, T I, ,I On. ,I,.- 1 -9,00 a on IfIll. 1.11 11 TO ,I ,,A6I rithanuchan 'n ,I local do lu notd, do ]A .d.r,. ), C.,eo I Ce a bi log distlintea -11W11 quit Immstang robasom (quo ya el r,,c,,dO do Ins Tur, ban f.1lddn,
E. I'dnat I. ,,, tI,,[-[ I ,,,I, ,)" .l 'a lo,'t Tl ,liTI in TO Millet, 19 ,,.I Pi d- III Clair. I, -mCt i- Is --III"" do olu!, non he Infildedial. arma, do 1. Agool.citin Naltrales do Ili
efictien el _?R (IT (IT tibr(, do 1!12 I h t, I I ,, if n, toil % I I c ri I I c, it i I j I] Or "cl ,I, met d, I, firIn unld bimeno Readd Hullocan, B,,IOl ,.an uil ann"Cron ellarthas fl.M-C Ol numarcuncit ITT ,eicurna presidendes vintiren I gusirs, cumplicimito ]a quo al efoote
tu.nd. so Formica Misc. I IT in, Cc I ,I, 1. III I dol A angel San R.I.Ol ge Cfc,,6 Oil d'sn"'T. a t.d., if, ,,Is C,,,m,.tT. L do Ia Condisidat Electoral. ,[,,, ,,Jones do Eall-Am, Ei sef-I I Urn, ognurnin ,,I Regbireadfi, had.
facurniva tic San Calixto. on Ia Clu- bar desTInd. ,,, I ,IT, ,,, I mr, ho,- _Jdd IT or. VlcdO do l,' J J'dl_ aIntCCt,, A 1. Mr. bas,, ,,, ,,I GsTTm LAgo. par ejamplo, ,butat A don follmobilm CO.
dad Et,,Ca. pital Into, sn".1mitt, ,,I,,- 'o, Cartons do Cuba On IT .,inco esta mdarturidad Cc 19 C, "Tried CIL'T)%D DELVATICANC. ,MCI. Baile ED 0 pa)acio CmIncia. en undan its so Implied, d .! "'. .4Cd1:-d 1n.I cand. .,age
III, .Coal. or lo 15 ,,, "r ,, I I'meti, ,I, fall '.I)-, ,ad ,., I do La Habana To. ni ,o I I, I- ismatorm mailers II oportuilid Of do "do arms do mun fit[. diT- In Par. T.O.o. y depeandmimbe I recuredo do log Quo ban ayeadado
Homira ,on 'I r rfI ,, so 1, he W.,d, I,. ,dida ,,a- I ,I, food do an Peirce, San !!at I-I AT- III ,an 1, cgis,.Ibl, ,_Iallm "' 0 IT led "' ."I- Israel Id, ones hot-ormi-r, at I I Unit,- 'a 0 a' 'cc on at cum del Ctro. Asturiano assirm. An Muria a Is pirtmerst an- I -1 I-Itmuniont. do 1. firstitild6na.
n.rs, ,,,,, .a 'i hmIPII;iI --,"I"
)iairnm ."'I do '9'8 n To On a rumen a
,1111tol h1l Ionic" Ur 11( I' 'Ill 'a I % nos do Madruga. Ssn Joec (IT las LI. a do in --briza. el Padre Gucci. A I., A do 1. dogn del lude. di.
Marc,] Pula ei ;a ilvd.tific tado Pr_ -A Ins 00 P To No, To I I III sid.d. 7 do n.,itai ,It, Lag. Est mob.ble. logifirs obje 1. i2 del procitirme, MCI, an toloiI
PII 111. I Incto In "inuor Mi" sn cut 'on 'e V ,,In I .us "' ulf '' 'a' v Golet"' '-me ""' T "I%")- I I. "' a, Glenn. ,vi IFT. an ra,,. 1, Ha. I solocard. had,. f6maboo, on III Tom
'it. 'I' "a. Co. In C
leorr on In Catedral It In ,i, octu ,u ,,I rl.;.no On ]a PIT I O T14 I do 1. Union do Caralum. III Gul. ,'Ion. "'Im ner" .I'. a' (r. cb, ]as mardairsiII III Invi, ,,, it
,,am . fin ,I siiuladc, ull. I I. r a Ing to Santa dicaraclare Is principion I = Pamtefurs Nque Taste ,on
bee do 1.121. Td,,,, I,~ To O andid 'no : scrap. 1, III C.-
Of b."Itcl "it, In ,I,,,,, 1"aT. y Ed 1. Meen PO,,rln,,al fir ,,it do ", -'a on le in'. Mn I Congo. Asherhurd .fbI 'in vitol do ,Colo. motors ,A
a "Imed'aturie bnal 1111111clo, I.", oil 1 11 11"Im" "T".'I"o, ask,"t ,I I -,,.,, rAc. go I birds timlind. -Bobs. Irl coil El .,chat farmIndsal Alba ond so 1 16M Una de log maydres do Culax.
.,are "'lo I or Acto de BOYA Scouts ell act- am O To I ." in a. y to[ b
Ofeal a, In Cmi ,,I ,%,,.-I no I -.,,b,,n ,,.I 'm Z do, de I. Zen. JI.C1111 Bull, ITI PIT' I ,C ,c ress Ninded It no bills Let I 's gves t.m.ITCdTCMm de Ins
del A,1, Tooffin 3"'In Pm., -tzu. ,[],I I, ,In "la I I- comPer-cum do c.djurboa a, Tuf "Puts. Data,
bini ,I Escuela Parroquial, hoy sideres de ]as Unining, HIiinsmas llcm Csnf to .,.I,. Como, In ,v ruscant VJYmr., a] bell. ruMI P, reunion d .
d, I'm ter"a On -Tnu. 'Iri,, It- ,I Suctoomin. do 1. Zen, Scomea ma"In
,111 djMri.dub)3O fIO,,C,.Id,, ,,,,,,O,,,,,,,,,. C,,d,,, I, ,i, 1, II .IIMc par. ,cludi, Juibuti, a an an I Ill recollord. Padre Tamara Her.
Capetian mirricistra6m del 11.11"t O1111 Q., 1, hIbiin 6"'guidil. Hoy aSbalo, a Ia, ollm, madju Pi-taidento ,J hl eCmdrs III, R I Per. He, Slo,,, A,,af,, so, "carm padre demall, fermliaus Ej gout Capetian de honor de "is ago-
,I I don', III In 1 L' I in: BEIM TvNCI.-Las antoridades 1 1,12rovillps y el Quintero iiitua, CACIMOmfici.ri sobecome Ramido.
de SO O Era Col. do I'mit 1, I, Cut ,no, QI,6T' It it, a or,,, ,- I'll. do 1, ruche ,I, 1. E,'-III Per,-- Let bass Plant dean sanorrom Mine. ,enar Tested
do 1. iclogi. do] crumna no Affair ,,.I thh, ,,, It vso ,,,,At do Ins Pao,. Afmllme, I I- inmc, Its tictine.m de ,on .taqUL I Cubando Scia Unsuall, do pi do decide In clull V ctimll.1 Local So III. lect, T al v- catoll, I El ,chat David Prieto SicirreiinS, in
tadLIa scmi6n adUrturque ftj ,,TT s troman de Norman m Canaria. da" I vita a todde ]an glaciation Para que
ii-ra"', nc IA I .Undn -' C.C.rc.P .to pi.dood .at., do
Fee Mir.ot, Thirst., IcIll, _mt Im-to ,ITT, T ,,, f', "n I, 11,Iul, gmC Amara.,, 1"" j bad. damping. hudic,11, mo 11 I par. I.e caldialler. JI. on, I.e, on- to, do On delusion Mansajo do Ia I radarcincifind y Carina a log Cient.,
Seri on C.IOll-'C ld "-J 'III 'I" "Id 1.11 "To Ir"I I~ I, If- IjO', no cloo car. Tin Alto d-' 11 u's 1,1bea a] doctor good cl P- 'I"lat, I Irg I~. :]do. Argibla 11
drug dustre Cabild,, hem"ll "'k lebratm bds, d, 1, ,,,, gc,,, del Crop, 11 cl ,A, ,I- I . ii Jordan, ,a Ilio rusTon-jers, pueden identubtaia, ,I", ,1 -,,dad tullfic me a spiel ,Ob.,-
tell, do Is, Obl., P.1,tifilles Itil". It, San Jose do I.e L.01. 'I, Mnnc- ; I do ma.cisciris familiar,, ad, ,.,,,a
II ,'firefar ad,, jj, ade, Hl Bu. 1,, ,I c[ a I, I. in uInd, 6thi, ,,,-,,I -n d, Plitt ,A Ol hodence, Rallied lvb iif on, I Im ' "" mutot., y theam, y Um- f 6an u -blame, hvid.tion Ff lul. I" I on In, don inotamts quo ,.at inte
letin Folemstalk, 6, Clmc 11 IIIIII, Dmvtc Ol andcon I, ,riu "',,a I ,ha ,I, citnuruidn'. to starlit Una Aran .Widd ,,, I incou.chin
D in, d, A,-Ion ( :, Ina ,I I I. . I "" In a v.,,a, rawat it, 1, 11,1fleir- I cloot" bed "Cold- -ionic' ninflCo, p.rqoC ,C,. on Coolie I,, FeAtival Junior I
do, it m Tin later; tin -r, -Oil H, 'I. 't;dCar, do ent, -1 Dt I I IN MCI -LOS loolnumi salmoss .1MJ,,nJTI urn, Acros para hoy
felon ,an Td,. I c. "I I obtsma do
r-d'ellAn de In, Ca"s I a" I Tell .1 To," I """i In ,CPA, mitre miles el ro." I I
,I. C-a C-11-111 l' Cludl 'I "Act' cap 11, I . r, on It IT- Too Befitting Duect, hio it, nii It 11m. .:i It I I at, .11 all dingueoW due Pura sm- No, ,efeend. at matter Rafael N_
if all 6, ,,,I, 1, I ,,,, I. ,,, Cjm.dC comm.ov- d,-I DIA- Or. Noll I, -- III, on ,In I,,,,,.,- ,I ,I %irlu 14.11-m- so are III a-mandes I dOnd, it, ,tied. llli-- ,,, DdAi a toub, d, I I CIA- I I -
g.,Tn In Ica 9a,".dt"I I to del notisnum, do 1. quo tin r,,c,. ., l.'O "guide, I ,O,,OC me ACb,,- ,
,.all 1. cmddoc.llebl do C-rOd- III11111111- .,d- I I., ,, i ATO Ell. EdlImI rade on cdctr. Pat I. ,I C.1111111- I bit- y elf rest- tolografte cliss QkJf Costs Junfifir'do La Rnbars., quo 1, I BODA:-De [a Tentacle DOM Gon
firms diafficiarrel detente, 11 I I,' IT, 1, it, fir I I I ad ,me III-1111- ec it I *_ COy.A ,arm t 'Caulta I'dool.reblo on Iran, ,- Istitfultic CClebOmrA an a, .OJAn, zdale, Rodriguez It el doctor Cis. C.-
,ralIc.do nu.COC-.e Ois", .1 O 'I It ,I,, To-,, I 1 'r6ir Progranna Radial Ins calhallorm, Canals ,T1. ,tilde dioup.r at To AIO,,.,I, mo del Hotel simillm Al d[m ,,,jots -Ai-, do 1. qheal. del Selland. C--
Call"." I lu"no loan do 1)"ll O", Be] r.- I saintid. go ,d coot
cranial. _____ I Q in l Carom ,[In outroo, lag Bud,, or P,,. sign ,1, Is jmtra I Una del Presente man .a -P, razim de Jends,,olneirl a I 1, Y
I'll" 11,1111.1 -, Dam. LabMicas CT,. in or In AInct.don our It I'!, ,A. -- ____ ,at Junior' pars, calendar for, trend.d.j.
general To III ,.I, dentilln In C.MMAIM con, AG, . TO
mCT,, '-d"IT, '111", 'I'l, c", cul"trial do Cataluna Icuir"11r;1O Tan r; proalron and do 1954 I I, Junta I~ I'm
Plazo parst niociones f c I Tin local. d,,O, d . ,". do cOstum&e so programs do im aIrIdeciendo go Conclue r, ,MliESAS ALEPIANAS COLA- Centro Asturiano 'Its Para Is Prevention de accident. .dettic to lan SOComelades, Estanont.
]a Asainiblea de Ia Raniaisilclorene in, ,,, ,,,bC or coutcal I 1,zM do Plof cdtai, Rf,- Union 19 Ia pregancia do Lot'-, F, Rod%\ EN CA INSTALACION "I ,.a .live del 01. del P,,rdista .
1. Ane'le. 1 11.1111I I con"no" ,,,I ,I ,nalumn It a 25. codaau Thri ,I set. ,entAndcla, In, ll-,-
call., to , % pLANTA DE ACCRO I- India lidemer.1 radionds 11, I u ArAdeddo, I- inclitei quo ad IA fisherna del Centro Asturlano A
A, de Acci6fn CatIlliCa I 1, r ,' t1l, 1101", o ,,, Y l I P Qo a lag dies do In ronfism, oll )us Distilling Groon, do 11 \,c I, h. IWO rodathf, I lag dudd del di.
,.-I at, "Ovi "n d, "' g coad Unitid Radio on 910 III Catide. lickAda voca 111. can I, EN LA INDIA Titillative do] Coulon Asturism ,I- I CENTRO ASTURIANO:-R.Uninto
"I'st . TOi,,, , ,,.,,,O a It basa nyrds cf log Profuse"' I ii,,n_ __ aspects] de In Serchim de Intogs-I
SO he emadd. all Ite, Union" biticla., "cupormignto .1 Lot trri l Idisa en el PaWc6n de pOllil ,clorm- I ,,, -,act,$ ,a; Jane Urfic It Eclairs- M-1-11, -,,, I, Apik, Do, Jurpmr. COL rl.lml arm e.l.ouraddirinvol, d,
11 .A and? 1. due. del di.
de Ccb ll g Cobducts ,mo dealle I Estsr 2 Cargo del R P Milltill Fult "Aliad. olla In "IT.;-', 7, 1 as I I Mong-to AU'L am "'I'Malk "I "" I Benef. Asturiana DE .at_ DE ONTS, PA-
W. Ialctmr candurman On 1, kmarni Gilderi ,mparicir do log PIldrom mcni6o Prolorm ]a Union do Cne, to, T"PIrs 'a a am de I. in a ANG'i
trial do get. Ron,., do A,,mo Coriveruatorio du;!''l I'll .III. Ia Friedrich I cou flCirt- do ast' Mon. IA mi-l I SEES Y AMIEVA-Riumbin' car-
Cet6lice ,am no ,Ckt Turn I lb, Sacrmnantul line de Gub". AM11,11 li'lim"', K,,I,,;, III, I, Ia DEMAG. CMRIM 1 de 1. nothe. All ].-an do. de ,mrburturd, A 1. inch, d- ]a Junta do Ciablecid, .1 C,-
2 I do emord, dabelon lancli, I,, I L' accol 1"IT G IIIn, 1, A __ ,,, [a .bla sit locau mvion, ya Cable Lorealicanda me ,.T", o Isclad I In Andorra y Can .live CI do Doma. In Secount do Pro-
arilorms .1 Console Nmlillrl ,111111 "It" 1 11', a On I,, d, I 1": Asanablea Diocesana de t F -lik .1 do In room pagandia Para deliberar scale In or.
,,, L GOATERNO DEL PERT! ,1"I't ,a ,,I -in do -CIl- In I- FIT- ,me,, ,I Informt. tHerestal. I conargaid. de lag Maine
at III 61 closperallact 'a In' d1bla "'To "I'l O'emen"I'll" or d I at;)Iica TOIDADO 51EDIDAS nESTI. ", 'j,"n, rundiviuns ban stable Defundbus to I.Ibrarml no. mas, im gamagelti. del festival "Cl.o.les 6,
me, al omintsubla 45 iflas Alto, do ,.I 1. Car. Cut flat d, CI,,' ,aa.'sma Ia Juventud CJ I Conflict h divididdount do Is caltill. 4 on Amulets.', a lag numse de Is dathe on
.IF unction ]an arebecon I "I'll aldil,,911 ,Co,, ,, ON'-', "I", M I NADAS A CONSERVAR LAS I'll, "Ilollocced In. balrom I .all Asturl CIA Bamadjazedi A. SANTIAGO do lag siffral,-FIsti-
LP Convocialarla Pm-o In AmCI_ timn. i Para anapar. d.mi.,. in. shic' RESERVAS DE DIVISAS 1.111 11ia ,u- Crop Can :.1,, fill ocabding ,all, do I Pon a] Paladin del Control Anturustro.
coca .Cmnsrl do '_ 'T In ,japoent, .Us assurables general -a LIMA.,lAPLA).-HU side )r. ,,,a 1, funanin-lon del or.- 'I-. sagrom., I >fdrogi. do 1. ,a, al, ,UmC el val organizado par a] Bleuicre Sam-
I IdOu so be curand. ,a ha ,I i 'I It"Itio 'I colual 11, ,',,mcjr' as
III ba Coba"Irr III Tnh-'I ,,I . a I ,,,ocianan do Antirds Aludemes utrumne to ,sublicam, at de, "; 111, It ,.I '. h I,- I- ___ -_ voofm .1bund,
Case hreho. do 1, "ficire MII 1. a P, nAcamenes Met stro do Ia VI- del litaidino relative a ]an TI "I'll 11 I I "urfor Ironer. guy. 1 DECLINA CONSME"BLJJAIE.' Paz .rd ti.gusc. do Plan. lag 9 P.M
jeul mr, fill presidents, later
troves de lag reur Camara ra a I- , I-I bar. I dom ,.,A 1. ocrusetsoci6en do dn, It . 1 111rvde a 20,WW do ri I TI LA 111LA1111 11 11C0_ da Carol- Pdred. el director go.
aperne del drionter do 1. tgda d .C,.l do 1. imsM, Piadosaa ceremonies
6, ,f,,tnOA A ).Is due do In di I I, canarierass. L. popenum dl I,,,, I mm'. plant, too r. no. DRILIDS DEL AMAZONAS, quit] Aft Ion mefunr Ease
So quo Co. .filed do In, I d I", On 'I utopia plantai cattle, retain dimasicionas dabflect, It al. dind mOAJ do Tonfigacill't I I I 1. riblet Rodrigues. rings so de Unittin Mugardesa
nuu In I lisanible geneul fir At mento Old log gravicarocs suite O"I"Iff(fT(i III do .Col. Ell don line Ing"CIRACIA allocated con
Boulas do Plata de In Asocial I L a I do. 'p.M10 -1 losel-elcurin doctor I BRASIL climbenti. Il phdam, asta. To .,.Cicd.d Und6m M.g.,dct-
itanindroodin del edifilin InIcal Iva UP, a. cuortinsil.a. cieraq; .,tiCW.a do incism-tvolon, I . Ilre .n. ., a hign 1. base
firdl y do 1, Monablite Ns- I A. Allifillios, tlaristat, __'ta entire all. 1. tejidoa que pags. I tat it, ,,,, Actividlicks Ingui I RIO DE JANEIRO IAPLA-- don .live do Is 1.
Ci.C.I. Ins .I,., almid"all ,in, ,I is I unt courearlatcuml .
i ElpIri-mm"ll"T", ran M impuzzinto del 4010 Par con . de tkand cc I d In active Opergdaid lag hijag del do JOB Plains Did .A .1 dia Ties 61
.Punnein ,.I,.cdiCe,,a b,,, In supervision ,cl. pr2ocalo6n7eduen.cialculds de rue Candelabra him dispursta ,.,. ,I-
LA Mani 'I A I- it] IIIIIIII lnlA Juan, ,,, 'I I, 'ItImbre A Cristo Rey en Jesils I to ect lag., del IM par cierat. I, ,I I adrandintlackin, ieZ
I tableold. beat. .here torrome, ., "'n""' gA e- ma to en edn ill. Img, egstlicin mu, Coin e Gzlbz. D facha un.'solemne andla on 1-111
\,Udi C.r ,,, I'mica qued m: I outside b dtit:dr Pafi ro
do nobn y I I La H.1's"a )a "'O'bil. tic liraniar, .darembb do Oil ointments PIT, ,, ,,rInrl TIM30 .pan. Jim O ol oll. gi. do link .Jan. do 1. social fall'
Ina orton st'A pl','L'nom, 111"Ce'l It Inointera do In I n- Is aide.
In \ , ". I client di preeb, del whiAky, y so rintagm.d. I M-1. I dooddricas ,.I ,mI el Ed I' AUACCI do DIpgandials.
heart. ,1Cfia-dTno, '] Critic"' I'll An. (Carpuchimang) Al.t.blare Mic :Ui cargo MOU,. do L IT born, 1., ,,,Crt-a alocconse La 1 2 c del Amazonas. La demandn 11 do Le Higthad. ,MCmM I met El aciat an Caleb-.rA .1 llf"M'
I am I a lag Move do Ia marema In
Celli sit otionalistien 0 Al.,Ba To "I,' It ,a ,, 1 Vitro, bornmos do in Adarliumill 1 conce, on md2s Ins Mucs Pull), PI -.1 Tillon do 1. pherbas i.cdm- I del Planned. rearteMost-id P.-
Id'a A' -n-dice pttmel 'imc'6n Milroughen is ollems. de So. Francisco or, CO
310"tallsin TT blentair I,, i I. Ins material. do pCdT,- "Talludarroubt learn .1d, O. Mlizading. Carlo,. .team a,- xUarnar, J 1. brM" ba y-Amargam. A ]a tocculd-lum
Sr. Rafael "I I--1 ,1,, San NOMimm. hubommirm, col.lar.rin "" obin Ind I Announce. ma I., mp.,,d.d do pr.divehill e-- desmi-In, Instant Co. station do Cos.- Wat Marin Goi .
Francisco, I ,Cim.O C. honor do Cosda I I Aftellers, del Milan. On. camdi ifm Aromatic'
., A Its g ,Jlla ,,,ed bill L. me- little Jim, procoinud ad. mAlmi- hIJa,, accomItio
t, Ed In famijurnmi rallboa ,let of, file"Unce Is Ca,.mbla it I'd TI OJAI RII A' Jesus it, Micandar. cludell- ,,, 11 ,auto Moci-bous"I' t"I lite, AT- TOM irgai de dogination a Is, 5 largams tin do Par a] tereddeate junclAd, zI
,"F, coo I do .Pan- dad extraordirmiri. I. 1. .I,- ou"m COMP&dM Proading Glen- Al,,ro V.,ons .a telglad.r, a In
I I, di,- PAO a Ism 10 CIA It deache del No carging, qua me Clasen an el Puerto an ilc a mal
,Job,. A. Introduction 11 "')at M,- 'Uh tin In, motto Tm 9111 Para depladju, .do II
Joel aderambam. PrCp.gad,,- a, a Pon Is, (aide A I Is, "I'llmildes ' do A Isla 12 on Punta mark Ia ml- do Callao mits cle trellis opens coo gill, "Werapbe Is posibildclad do rint do Astan gotiles, ,am am Cl,. ,' de, Jele del Blood do Premar meI
or ,a. .6 "m del gandaterit, do Dommem y do I .1 Prosearole. do In Color
a, q IT 11 "I'minum.- I it. do ducaudir goof son., A,,, ,, is ,,codticen IT on million In PlMramm do ,W .IS-
do 1. VC, pidea do goes. smaelleas I deplig- d.de. Par vom. B couga el sit Ressfil 'gross godborm, Fricallowituda flbi I ,
-a, ,A In .ambles ump"m' P M, Tat Artier. ,,
dol.difin del Clunn "" 11 IIcr, di "a mo 5, Zod"I d OP bi Prim" luguir of dial Como mer- ta A lag pi.d.es. derecommilt, al-tin,
I COCA. I Ia MPMOTIB, Badn" ", I I I 11 Pone p .Ing 8 y 30 do -. -a- too portuaring. Par otara partat 12 or uncepumss on dead, igual
a'. al ,,and. do .Cold do ch. spin preaudents, y In .ad""'
"I'M ,Ivan ,rtbdTA a its Ellelime, I, if n,,,Ii ,Cra, El ri- A. It C In comical 'c"Or, Wendel. FA sculd, d' Md. .1cautheacclun doctor
van 'C"' I a President. J, Is Asociacift de Impartodorest de AJOCM12 OCC or de Mung one- at POT me
Moot d I -per, in walaridindeng Ideal. Penand" social figait, Ocal Vrato, L,
turn do .list. SsCr.,. 0 A jo Y. quo
in at So I roon P _I To I i ,oditoaltC.", asq
Accumbe as q Old do I. colle ,San M ScItudindont, tvd, A I ,I C._."." .1 Onal M voluntarliumera. Ia Marietta- a liDifit de d6landes, de ]an Randall que Ad me mandene hs pro- jor el par ped. I
E' A d ue d'seen "andn"' I Au 6 il ---Ci- quo codsid- I 'rumors ,.,a go Jam callicambuds, Orems,
arrouldin act CIIIIII Moment. On PCs reficirson I- cilut
IM op IS O isn't'. I mi do I an motion d 11 T, D 66n an at Milan, trimmetir it, ,,owoaff scrion invactudam, Piarigion .CM.1 do matenodmin, 1. at
O'gOad CUM I A ,O, !A hadii, 40 ,oisiblifiefuld" inguld.f. ,,a- i ,. Mudituclim, fiflumviarme, an' -
V 5 I c Ag&-dCsa a ,.A It. 1. d 'it ,,,, oil. 1953. mzi P-op-ro4o. do ,I 11 goloicerm de Fo V comm, An dMaingn Ins micro In. .aid a, ri ,or I Coca rimadomhO, Ai'll", I .a .19 or ,I Soon Mcandhil I, dueler do edues "am se habr rl Y I fte Yp .a. lt ra y an 10 JoI
brain 1. As A'. lionse ,burn, .iucillal it, L I '. In Miller, A foliciese en rl DIARIO Par obtain, too el fin do .,list 1, Pi P I reflation Cr m.di.';6 1. nl
Am A'. resideduct. ca I'll I ddoid, a 'm "tt do am social do Ia calle do Plif-lic '
1 L. .sedral 11 an. i It imponcitirs de res.ridelaidest al ,a- ,W No par a Nrupp Y lia De, 'educid. p idu,'i-
Crind. On V CrM: ficanteng dandrup d, clice unce, El admado on Call cars Ia Junta general do ,[ ,
I Torgs no To- tell- Cristo go,, I DE LA N1 AM A awardis, 1AG mablill go
I I I I I lCommed
12, I -
I I 1 I I
I I I I
"t I I I I 1, I '. I : el I : I I I I I .
I I I


image:
-------


Aiio*(xXI Cr6nica Hahanera DIAR10 DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Octubre de 1953 Cr6nica Habanera Pigina 9

Fin de semana en
"Tropicana"
La1 fiesta & set s ncoche que ran.Y d
r Iar sa.a famitit, 1e I a te
ad haanr y sa e ueoet de
Agan"ua Q".-e, o I!x1 1 neces;tp
Coo todrs ia fines do semanan-
di -te He alegrfta Y animadi se
A doado teInran br s ni aI'l
to.-rftte, It buttisa bright club' l t i!.rntd
d e l e p a r to B e rn a oi a a c baEl te 8r.j sa store a d
Sc m e id dido y Lo ic sa m edia. gtbtr nes de p on ,
E l t a E s t r e l ar" n t aa dp e pr .o g o o a ert i b l e .
p i y ext a os Com e mat n afs fotcHe s o arta
cad no are fistlaso rAb cotl Bor4 cof4
nado do "parties" aleaastieS pars d c a a e s o e e h e a C L i s F i e a o m rl
c eido diesdl la s o ciai y m e d ia.er I a l r r t d x y ftyl c u p d
A e rei L ora e r ioM dH e s inf or c as ,C st
tas er aico y media sm e ud isto r.
df o d a bien di cipla oquesta
dt Armen o R oe J lo y r OSn UntAleat rn onRooyad
td oe Seedo Suar ne t B pia ideo.on a sOanide ca nidb
El prim er -ac t me rt pro o e l d lo bai ia r d. In trmyE
a as diea t m ed ia. B.4b4 esp os R o it tedr
Un aspectoaulo ocsiiimbrafltr, de. isan u ir
bido e in piacido de Rodney, Ma halao itoad v o s s j a s l q n
g a rgiag1 rap qaua rtEludo 'Nan unJsaludos
blco us-riti",nco co rcas p. ao n Ao
y el riano incomparablco del "lot
kiore a -S illa. Y t slalrU aid UR.
ld ,utelr Fd los notable a!taatesb anro 1 ab mi
t o C ia e l e d l a ck i ai a gn osi. I l oafba rra. qe in B e rn o ir o n a d re C la ra L o ls V e rcl ne s d F a r eits e a Lt me tenAii r M a rAc D e- g ratis .
i rq om is al e m H e G as e, d sacil rit c a b it Q ai n e iraB r am pas i o rs Isabel M arg arita O rde t n uoz Ei crardcueitaas e
nurstag ompuiaros R o t Rorcanalig z FCar. I an al tic e. F otor: DM.nPaudet. mij anacl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m~ls Ballettirr queiul 11ev sonmre' tInd ~~nln l T tltg .PldS/F
Animado ominao Prty dn nibLyceum res Las Mrere drn for.r-ala C ockptmaenfunienaupi-si mligetilsebortaeenaAlmnn Abquo yNatrio iEMPDRA O 10 A-10
."&\0 "e^":"\bro pobaicn,
d o dees e ei m h a s u s are bo pdarjifsnaesieaxrUdosici~n e invierndiSUSCfBASEeYrANUNCoSEnEN ELd< J u n t .a n u e r g a n b la r nl a r od ac c d
u Inel nitl a Enre os atrr esso ~ne, rr Cnechit GuanpreliJ din Rodney 'Cuban Mdiry, on is
ficran entr otras pLarnoie fiabnd oM oO od sr r. l' oroobd Miic diCiar qu rmap bo uiaiac ,5
uo delB allet Alica lo so e R i n o 'sn re Bh
y d Co ne d A lretch t n r dl y ce u y L e i d ei D Rien Mad

Idlnan Aens re ne n IN V IT A C ION'rat
N" tT1,IaSoceoddr 'r. c. Vitobjtrina I banon Etebon tI. Ciub: Edil oos ic Mra Ldez, Betaoln Borter. "utoeri Drccoro
So rSE ORADaELOa URDsESocomplc Ge Cr Ios An n in AngsusAsociadosm for' p o a
*ron one E d nd yaslaclosreuLdcao- p c Maira, Mol ado di Inagurcib de esa ullai1 qu
a ad e eial rde del urn e Ya fc ,reCornmse Mt Ierierm Run Cdte dldr, Maroa Ameiie l onsr camn", ian oe aArsnsdo l o rb


Cr' eri roe tiil. yurbud co e' octo L. Gns e Myractissa.i itnymohiiveshdy airibMaia Murucs quminie isociacad deaInsTenlMe
.0 n.unes .Y.n den larcc a RedEeGeea F'eend Badsta y~~e Zaldivar. -ouJ. c nSat.Ara".
irEin nr d Roger Duad d dei buirpnt Baddrrmol r Gami 1 y gentil
eed o M up o s ar L o o n s IC an M r L a ls r ad r u naes u f se Adto n i o d in Ai ta. c o en e h it r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Fest. C e Y Nw t l e r h y D a a l o a e i n e I a w o d e J v u d e A de re u a m u yr e dler yRan mad a
nurro teml",d Weotvosbn o ids do Lopr ic osiri Peccoc din Es. i,. Conr.-o W. Maunguer. 1'6ti.1 -ecmouna Miguel Angri Biran.________________________________
eri e c uio rcere on.MrsiaFrugesrni hdos Lenoido Niez, Gdller' Las rcscreacoOcs din mesogs nor A sun frodal dHe Onix disclosing as de dMchal ennysisgalca, a1rimn
SIl tJana parsll iers3 d i obnt, o Vir~inio 0 inche: Cot's. n Pericis r' Carlon Quid. srandida, -Ificitlamei Per 'I mai- i5 aneda at dorter Line 7. din Rojas, rarnlsd .aleno X s eI t A RET U NT IAun 1, unicoic *n l ,u ent,,.RdoAn ~c. o
l. Isn d* Pa, Ds. C PRiR ViD dO S. is o
P,'. i, o i cion FaridoS. i quier que su hioelcin do i Pes Macin Casicye. cuoem Ire Armpn z p cubanos
f'l,' r ir, Is movr snormocirrO s o F nri Mortide 01,n 1,d Mo.,b r i ll Ma.urI Voidd Crun.Bonin lod'ri Temaas ist crdsleta is filesi ft May alagad. on se erean rn Rssjss s Al vae la. s ns.

er- arq e predo r nnnA~e ~
dr-o' slo i utpe.obrrb~O~iire itoro Unaoi t e nei.d Ba r aan ale"rnassra JeboyMpars la Nisobritsa ob n Toias.mma ld
Anita Cof 00r 5ocnynesser, dreonoin A ngrctv ellrea iadlsio ne
Film's Ennrddoodr is erranda 14uiaas a main
-A IiiCo ylonsfii CI Cd I Sole ne adm o Anm Maria RoyerTA EXQduseTA "PIZZA NAPOLaTANc a
Urvadin entstles primecacs modis- Y LOS FAMIOSOS "SPAGREW1i"
Auditoriu rit,.l ,,ustrFn.Em d-I
FL r e for it d "o iot cum hey I losm rsp iraos qu rin ai n er su hi "su prqmer pJu Fidein s Esnpal
motive tendri, un fisao'1 d ju en a parter desasnedel n bche Isg r gaeetsdeals
s e nl n 1a moo". rd hr o s t d IirLeaosr n sin p or ie b r I d l en AI rim n Castro y.6 haace su.sele c n:
oi nB o dj yf e tcin li n la b e sc ac is o e mootir di n siemb l irpre
sulilo grand clarion "s en e s- dr1 d ns' w doi so, s so ERl ru r muuln din dirid anir
a, suescmprindo an moods He Ablei[ di a .,'hin CALZAA e s, Wadydle
or din Is que o ,ho lirgodo do,- "umenili ore. coo OrMlisO r!t O'I Filla Isitcble amrarilis Y ]dIn : jeneils
Delrr Lyce reg Coel telo de B?


SABA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u NAS' DEimd. W AR NiOLtne s. .m as, Peenssee orcoet
errqu is 's revo isli dn O lsltucon, iiiri d Cr-o o orian Elira Ar o G adio o flrr to ed lpd
Soc t '.sin pmrn a Hennurva an at dI, Corrn" J 00,, c ilbn Crpeo Esic. i onFfo sao et oru croieiorsoraniaocqe bdeiold___odas estas___caracterishcas_________an
Is ob 'portno esnpnrencuntadorido crezcadi
L Aud sniiin Aiipso Aloaso, o nd Is lctio rs.r Y c Ic o isails ne' Mu' cnnod py sinaniu b coin ncind mleod lse co slo t en oron
,I Baud' quo lie's sir ncmbre, inr posicidr, que tendoi tua inn Dri SmIaoF aaisyYg
doW novier brin Lase p e l r m oauE ma e a a ebsreootrac r-zapat s paro gobFs qulesto sfb nV end
la bel 4:10 o in lan r c Regisaiscrnd "AUs" cn la orla m Sen esreena Alsbnrie Aboaqtd lp Ndtuars EMPEDanDde1cexclm
ida po, In A'rsocroi Alicia Aion. I e o n el Hoopi tli Narionoi. I____________________________________
so Pro Blnlrenes' Cbc esl Currso smaobnreieoofre
andrJp~tncrtalsla"'b'pabe enI essiinomo do noeres SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 01DAR1O DE LA M&oRINAX
del mrs din solemr sa. riro Fsi
.].a,. erirastlra .oo bolora '"
i Ar NO Ye otSABANA "pUliCN i s
gucil dm Boiler AliMia AloRdorR
yQnd o e estropei et d' l cbrhunsbi
Curiola Prcryr.1 Ado Zoocili.e
aq Le.n o MeA k M -rt Stzr. M Sabi by b
A -ri 5 Vic ltr A nsla, C p m c
hol d Arlls. M illaonels dena e IN V IT ACIO N
r~ e 31c a 1-Se lt er. Pd Alka
irsDiinu. idl.os Tam bIn die td b o s Asrdincla ginn gj08 U 05 Or
Der" si D es Quiioi. psr Lyud2
n tEl doctor GUEL A MARTINEZ CORPAS, eneoaleren do I QUINTA NUrEanA

to r e s r a n S E N~ O R A D E L O U R D E S Ja s o m pla in n Ien l or a s A nc c ie d co. a l g rb l C o a dd q e s s e re l0
m stc c n en ~ ff ~ ~ (I ~1.I clean medic a en particular l aoda s do laurain iorn, do *olu Ote d. Imi a~q
m~sia Carntion.Gni-tindora hr&'anfects Moy S61bad. 24 do Oclubr. a]la 4 do I. laor enm 10-do COthsbee y Can.
adtaott esfso at del Con no. et. af r [Id f rnrit i rers. a is nr In o it, r raH
din i2 adoralte leones-t1e" Carmen C va 'orin ant Ha~'lnds Y mop mn.ga Pandeo do In Vibora. H.nrbddoss. oa cn so aslalenad .1 Honrbable aefoor Pro-
X:i crainlossecon mulle do rr aneboo qrilrnsnU lsdsmd H I,

iusiqusnen lolh do 1. Reapoiblica.' General Flngqoncio Boftila 1 Zolimar.
E.n1 IaidenciaH da, paud el nben. Eaton in os arcia Is no gentit
ipnss Carmen 'oran ateirt ent s paac struoo din a% amnintedar.

un bar unico o
con estilo Unico a
y alta cotina a U P I E A E Z P T S.


or perqeo prvec AnitaCofitno Royer _______________________________________
IL Ia Jferuni, do in r rai ai,no rdis d. e hap, nars is sellorit
Ani.alanfd Rtisor din fin p arfctit bollast hij dalt sefsae Angel
Coflds y din It int ma.oo. Hadm An slManso Rapie. Oiaudao Listed n&a a, comprarle a
vaar1Aterf ~ L. Lais'seii ('t. rumple hay ls Inspiradios qnce adn. can edc au hijo 'Sus primor par de rapsina"'
I.~T'~I14e~oV./. mIlya tendrd pas tiesia din javenind .ao pai din Ian ore de I1 --ihe, leaga prosena coas detallan a]
B b~i,3o~sJILLLLu' enil aio soln di ", Imoaade Viari Club", h.ra lcun
Ent.i s omn a po .t famrs rq.i.tl He isn hermantsl Castro. ao nueerd
nanijanlo erneed ,,s I in tamehusl o101it. din Leos. y lt
ieinne di inqci. So elfustan Won?
Tiesn Vila Plo! save Y delkuoda?
IJE AR~ ~Del Lyceum. Proegee ell talon del p4~?
SABANAS D- WA AF(L l Innerl 26,. n Asi r la in.i o Pia~den listener trrectoaet
osEsirs Alpenao Gardinia oboe' of arii@ del pii?
re ,tis rficed.ialbine "La a-
ro en Perrpoinne din rnial Todas cut& curaclatisiioss tarn
IcZU E N telCPo4gnrasdlpedz mponianias par, quo ag hijo crazca
Las caanpsoaO do lodois ofienpros. Ecuonmicaa y dus ___ son, Y tludable JAI cnconirari en los
redares. Wwrodoli AZUCENA. Noempre c] prbounro. piot Fl macte, Its 5:30. sin ofrerncr ztpglos pare "baes" quo isa, fabeicunda
bles.J gX110 la Marce Reqlireada "AZUCENA" en a rill. irns conofirncncia sabre 'El iraic 1, inlduictir cubans. del osizad.
din Shakenpinare', Priminra Conta. Violas. compnrra Y dribi~n excldsase
Do santia n 1.a -OJss oe es 7na p ainesi. roea dei Carso sabre Tasto Mo
aceon nor ini doctor Ernesto Ardeo
WARNDL SAANS AlUEN as Abi csriniticcio., ns perbo So motd vordad.?
*.W RADOYSBANS"ZUEIA' alumnus dinaIs Escuela Munficipal o f toi calidad,
dnAresa R Draticas train is dirn- S.
riso dat delta, Macn Rodriguca


ol ka=.Se1Ier


sadgs Tame, Alka Settoac. Sab. bian p honce buinn
Alka.SHtAern no en toaance puedsn roine a "u-1111me
oer. Milionars de peaso sinI alsvsain 1, taq.aic
Alia-Salcee Pido Aissa
Seigoer .e alsoreCi
.It. Tamdbilen no
boa d~y25Comis,~ aReguladora do

tablet t orecn. u lv. ~ia~t to Industria del Caizdo.


image:
-------

I I I I
Resdurucip Nivrill"11 DIARIO DE 1A AIAR NA.-Sibajjo, 24 4ef)i tJgbJrdg. -de 1453 1 Resulliell Nandonal Mier CXXI
__ I 11 I I I I L I 11
Is A R BI A 0 1 A' I I
._ .- i Gacetitz0ficial ljniciarAncl dia26elpagodelas,,atencionesldet ,,Est(ido con la I ,it ,--
;', "i ,,I q a 0 ll ,11J JLA 10 ,,
TEdidting del ,harms. 23 it. altuble, it*; I I ;'11", """I" I'll", 11 .
Vicatfillo ( H11110 1033 entre'ga de 'he ites a veteranos Y, p oirS 'i I -111, Colts irvo IJIHVNISON' 1:
ne 11 lilt -1, l,
c qnq L onsi I I _Jg
III has .,I O fuel Dl
wbal I faingi l onfargando 1. crrom 4 a q I I 9 4 1 I I A7:go L 01"LlITILI
= .I'Br Sergits ALI I a. I __ ___ I I I I I I 111.31". !. a! ii6
1 I'll 5I Oufal.P.1r.do 9, 11 I I I UIllisilso It &OUI I Alllt,
do I,. I al colgdensgnrod Lai Larapencifullex. del tribbinto sobrim, compraventat Ajurin, -,-
C011,11111relo de tripa Clandagolid.l., ,linuentilto I 'y consumv. lie hierres. I
I D.mb,,.EdO ,gAilartachic .a-,.,,. 11-. I Informens so6re LEI ittenal. 0bri de plervinsentilicion en Saign4glitil Interiona drstar 0brall PiLiblici I ,- I I,
,!iJO Ito 11 dime ochloh.D.b. I Thelon, [.a 1. unichmall Viewed dr, I., 'Porms at doctor I .
., Ins parall, is Para n1firs bern L. Martin Tamil.; notirm on J4 [ I I -
ODno I, lossimes I] am it, Car,, I Als Distillers .1 doctor get., Dan Vi I Hacienda AgrLicultura ' I 1 I
11 I Is U. iterldimin SA 00SUERW ,I, LA CA "FAIN". DOI A I BI Rdhabillilrod. Pabla Motion I I N HE
AndmIus, sudir qua med. y Pound. sed bturannorall., RESUMIN OF LA Ill NACIOil 11 6,DIKy I
red, un himpur, offoralust Vialto LA CASA FINE iT.',.A.d r ,,d. ,. ., L.I -I Us Ogling d.'W .t.sailmours del 11 Milos d, his. ITURN
go le, morgionclo a Maria Amelia I I I 'Vigial
In Ilenaba de angraLur. I y III 10 Due to dig. Mllgh.idi Indmitils, Doug LIDIL Is -u- BO rdfirgu;7;7 ct;;'U TETTII ED:. I I X. ,A Dir led did Membeg y 111 I Net Il
5
L T Ij Briniall. t4072,-,F-5872
a i
hi prtis The On bodifid Pars refrescair HATERVA deratibi ma, migrargi, Ringaludgrado in 5 e'l Mullnerver its Adiricur .L
i 'had. ha distialesto else 'd rIng"Lli "' I 'il,
Ing luilli, par flin In an ouls. OATERVAL iuj h"a i do 1. Dirredi General de Ins Rag a I boulder ILL rughled. del Ile an I I 01wels F"Ablicas Salo ridad $I "In 111, Do, Defending ,?brd Be 0 Upid A@,'UOM* 9 L
.,pubob, Wis -We Ithal Inablearto onerigna Trial del Itiptarfird. mma ,am.cla clurrierto ardflal ,.I seri If An, ,,,,. beat. it. putfirligaga orlentalge, Cluggionfiat I. I.t. led ILL I, O, Islacculm d, mine- I I 11 1 9
r"101 I
.1 our draidan Is tod'ume y 'rig. .1 mea.l.or, olem its Allow parts inercer de. nota- I -
: I Pit Is ,,a PrdximO iderms as Tilden 'E' I Ill ,in ,Lee do Ohl Pribbi in- C.nUnu do Is caurper de ar- ,r,.L IT, holl. ,a ill a. .less do ,i
i 110 an L. Habana trallairrolud, log ','9. ,mog,,, .pjj ,,,,,
0D. -Biform TmY Do hadon ; I 11- ggoom Abutted E. No 4. I feet. E higbrobeetchim, taldromr. D Pailmon LIE CluingUey. 11
LOTALL6. I 'is que pueda perjudicar. ad dig Too Pub uebr., learn SEPIDD little
,Or (?'I hambre as amel'Al sid, A 1. CIA
,i .hTrGl fin Ile- a-, A., 19,noto Aide ED Ins I. Ilusua del it& ,ar of minustro de Salularridad. luldrars, on ba nak d MVY I amnd.pto. diverges, Tord '$"con AT Allen. do Oldrins POITIDIDI. 'I- goodurIllai Elf. OlIpEll., BI jole dig Pessirl oncoute ,d',B I MM MAR: ,
TO I Pimclig, fee CHORIZOS RGloe, Dedota d,,[O,.Cd. Iri In, in- I illft TILT I
Data 1. prion, y Ole. I 'mo I, to ofignal Y as or i uporoulan Luyall In funds at dus- is Selected dr, Limpleta de Caurd, Sounna del ILL" I. do Jeal Aulfie- DE TURNO 1i6y
,'in a. In, or dubpT.: ,Do .I ad got, som China,, Is, I I ded EautdO 12 I opple, Di"= .d a orden sdRI ,, I- ,a be.,, del brigadier del EJej- Lel Costal Rodriguade prod"Alm IN, t"Lonce ralonbard it. Camorno.1,1. li BLANCA ROSA KORALK5
No tenlrog, Int, -1 1i I Aurola TILDE% Barreiro. tr C, I Libeilmran Alustle, Concrete. In If legrunnera, do ]as filtionts hit' I a . 111), PJmErCa ressarg didi I
.a uniationg mr: do"Im. I Par. towmag opmeturall. i4 ENTRZ -
MANION Is due are C IA, D to do H.Coecr DIL,.EirpJ. Ya he--, dilim Ill, Pas,1Aa::l., I_,, dias,, ,aparranitim, del Orion- I., a I. .C0i.C16. da trimi an Pospitz L . I bad I. rsljl.d o.ce '", '26,91
Bull, ,I Loncrad. I. Thale i 'aftes its It III so on . goome out conomenbardroato cle, Im, T parm, ],In. 24, No act II to 19 To LL "IT".1modle i doctor Far 1. leendamoc. l.gBC': assassinated 'it ,,,,,,I id, ii hborl gre LIE
in., ILITARTathemn ri.e.,noned, 3 air, 1952 III looportigiout a foldlima NO II,, 1 a,,, as,, brigim. 0 I babi or frounto .1 tioncons. 10; DIStrandip ,,, 1. .I Iraq Ites sefirilandus an ,I drocAnA. I se To a. As paleaturact e I C.L11dr, aul .cc ban intertspild de, )a, Intel. I Concojer] IJImlea Ill hort 1, artado 5.953 trmgntlim Diniff'.glilgil Iiii
5.flk.E do Beiredurati 1671DIE tentarms It Ins hithorea .I ,III,, us I ,Ell Is I
I mand. yar Arm ejog MANION, regueedd ad . I e Careful do-ld Cmpluap do F.- I ,'I'll. 11 Colorado ED ui AEmcz Tire ,10da O Cut, Esuier mirstiltual end 0, Aj a La" I -
rAdidendio ad 1.1twel Called. fromearmlita qmd,, nor i'd qpcional. ones ,I TI-bourcul it del Conal0d, Consultive; IT s In at prord. oferal. I -
man I In 'un I, I ,,,,- a. marina an 1. gionduld it, Paula recolidel do d" enl m ormletro' I
"I'Doe me el ,dod. 1. IAmm I Carol. dirds milas ,.I .I dets. IT elel u: I"Larle'lls. 11 dadiltm N'To Bm.ig;,n,-aqZm- A Ecommonaliel fig- be in' "'I'll AID, Is roses de I,,ionic 1. .4, prolundis Ell of admitted us vivere, a one' a 'a' r ir I Sailiago do Cuba. LIE C.AgUay, daram I I I -
al legne vuelve a] 51100 EL WIT FUERTE ILE I I ni Dan; danda par terrourrado Joe see. mg dirld I comar f trades Palma 463; Joan Be %sy's I. ad, ". 1", bsterildid 4,50 ILI I FARMACIA NA'CIONAL
I[ tral III ]I prg'LnL. I lan voting de Armando Bidi Gubjecro rural ad TE. 6 IT IT" pm dernot, y hL, dodo insturaClans. Pal. on, I- 9
I Lepec a is ed "I-' I'll. illne'lis del do'.emen fro., IC ; I creas del CulOgin lslpg ]ad it, I I ,,, s ,stractiourn 4 494 1
cb "I's y as 0 it r
inarloudip I.,. de flol In, milcods ombutidd, ,a a Ado In 1. Lr "To I 'a I- ,a_, on At us of loodded, film.
unarporm; morgand. an IN. In lbas; Fi.BDB Opel; Sort. Caddho. I 1, do, L, ,,,,,a befingral LIE hie. CALLE 6 y 15, SIERRA
exproseln. a 1. Searghtfles or 1. Plo I iso ) 35i Sala earmo. Eatreudis I 9
J, [.a .,ISO,. .mr as Let Jones d I ,ad up -Imtr Cmi
,A WO le RUSLa Is bill I andooll. Cartoon Gniolid.; O 1. DI. Periam laid CO. 'so C-,,,DbCt disposed. TaLtdcril collon 1351 Wiga dequirm a
Cdnm Pilo pCI-_l, rINp.dC- It ],I dears, fusion jimarmares I I -66. Conceal do Rear I lampos. ill ,I end ,lei ,.,I do I. 1. p Inflaroe, Otice "all de Turno HOY
I ,as B 'e, L. hadoultiollm del N.J., Easier. A ,Did. ill Ins Likertod.1s, In 1. Lrol Lgdoct frento .1 Tomour. 1251
,La Congdo sumin sea "pdal' do EgpIhd 1,21a ,I, A Rafael Redolent, Istall; dealer I j Ill Inrl,,,. E, as Ignmelm. E.- I
v OICd ,I 'Tejo eicvidnew nation a Antonio Her Lafloacto ChD. it. Limights C. ,,.,I do Client, Estracla Palma M2 y 5M I HolediR pelmootrilt, B-2800 B-2629
AIlee nursing goof a Likes sb,.,. BI lim Conlon. BI del .,I,. is Llneum 32 harollis Para Is Are, I I'mum Santa "Ll"alloa y Goleu- I ofica C VOL ae Agricultural milr I I
Y par. it para sabrilrector-tillefica us Fulall, &Iyarez, prouttJ lyr,
]a polould y E On mad par,, crapprodas ease, ,"Jam y Sigtemas its Courathalplad monapal due durpons, qD, ,I "I'd,,, At Micharlsen ,'a I Sort. Carolina. .1 A ab)'L, ,',,run samor. do,- I
Mha drand, to ,am '. He A,9,d.d, EL BRAZO I I INTE Ito one so obtenga del Sortso de NA A RA, armad, imis failures do E., ,Cb.dj6p con ,Tad, framing que i 11.1 ,,I,,, I I
is ,film VIAILE 1. COSACEL. menr Caro 1. ernalmddo ,D,9,cidB lead de 'a Laterial Nallodual ocrido imstrue 31 empla letilbegando. IT dident, Olt- I IlDah Ji I I ", TO, Atts be LIE Is I q, -,l .1"
If bull, Albert. Gmadiltst Barrel qo DIL Piastres, embp
reado a IT Cie. Oilthillo! Ikodnil dect. I. dintorrome J' 'l ,in, Ilmigtc. del Daata. erlisgulbui ED a. dosturch. III ,,I- I 11 So, Allied im Was. jj gWjalpqlf q,
desm I ILI 11's I .qLan ,,.,,I, ,C,,C,, intoner
-S, IIE JaOm in" Cast, Er cole. da 1. pro,. Sonsion a, Sus Im. Part!, del md.,I 193: I Jd toodrip y do, III[. IT C at Arcollfic. GD--,. ; 9 lil tell I wwwom lill-4-
begin par. jet. LIE 1. 11 an Me, .,I ban food a lannium
oil if bar. picis CINZANO, del Vapor. dtold, par Ref., it, 0 Left, del Dutch. Militia on Canada L, if d'amVICIVILE i w
LN1110AGE 911. a I ir ris,"of its ILIN Tom, dot-mas Lb, Contribilidand par DO LIE ,,,I[. ",",.A inand.
,I RI ,.mouth ladiAra, ,,,,, cordlientra Is ClASA Emrisdim conferid. A[ 'LaOlls, 'Manqotfg .C.-,'Calbrilm -, C-lul I L arriamentrillcia Joe ,III it, CI
IT que .as Loma en Europe. I .temple from, I lI*,,,,!. ,I 1. Pilo I I lea EITpt a Smts'. I Cuba All, ,.as. innolued III I'miI 6, I I
Ins numaros do inherits .Antonio HE,,E,. Lailmme; qat, D. Is ecoubetl do ediflebral 11 TaIr. so malillitelOn .a 1. Allsoccon. hamo., onommunto I hidimial- i A-WZS M-1747
E. ., cour re ficipme, one ]be SA6.dm a, Toon,"r 112 de Is Pena Trarciatio PaIc ILItninicm del H.g.E ErD, C. I I MAh.,JsE, ,.,a Camonijecom dem cold ,Deal. an paridded. Er ,,,,III. Ig"nare Alvares rsll
I'm Last A-1 104 AAPIOZ
E! ver, espaftol TRES RIOS, ,,,,,I., salacia, to I taAT or or LmApires. I EI, umoses, fIrIpmed. pe=.C. Tedvirmal ,.I'. 'eloolmora :, D 11 I ],it, do 1. fifter ." I I I I I . I I. .
rim, ,a, tool, I. middlia, Tengar CINZANO ,a m I, pidericia; L-rapparple. Robot '.a C.E.T.d. Iss ImilegaLholl, d, de .11car. Court, Olin, 19 insIn Adon i A monaddre do 1. pumers, u-n- ill I "end .
retrit Deep de bandred. v A 1. bar. do 1. fors. fs rm,., Mllpndb, )If, us lograori les. tribar sabre C.Crarnrarul, I I DC IT,, menelcould., faI -tii- 1. Republic., LAI Martha Fer- I Damorl R.J.,,E. m,,ma L, per -l
Ir a lical ,a. LAI ,On do [a manifeli5p donfur .ads. Minand. de Bitturt., I] Jim- leanno I Coll loc-'sandus, ,at, ,
TRES RIOS Is vinar pures ,,, t-radril de Jos Implented sabre f:ompra- 'jusprourad I :sI1t'1=l1II1= .
,Col. Enquirer Seats y Cperman I I C sentric, ,,
lan If ill. or .Yen ban en, it Li, roblue LIE pi 6. as I., do Saltilandod. it JLEAJ Ell. ,a A ogre. mar L"To 1-- ,, ,.-,.,.-,.
relies, Is ts"isot. I .1 ,,hi lboboded; . I L i I
___ ___ -, __ deprencia pagar, on Coalition a Is Iiii. [a., rusprecilmee ill far I it Siumburs, I Obveld Em%,i6 par esproli. .,Do. I I I, I.Lialuo" roment. ir, ___ ___
,eraLLIca del nesool de Itatmi.1 0 be, Emdpr.,dptd, tD, ,,, ( antinglan degarrolland 'an a CHM89UCY, In apai I do role I"I'll- e 1,1 11rilhodamn '.,I K,
1: use Famot. I'lia., clairtmad. [a mr. III arle LILT
Se cotim em orarh el 27 el D ia del 'DIud1,t't a'1 O,"PA"- "I'll le''LL ,,T 11.1 sy luagnagir disLactioulf,, : e. be ,nolidad, Ill .be. us pritionin "Farinacias de
LABIWITAL pal III In I Al,,,.,. I I st ,.a. do] hospital D"'I it. B la .
firs a III Preadencia de [a Repi- nitrallsonsis Fistailis or 1, IALA, I strell. Tumbled ar, c.n i. I. 1. ofiel FiLlior Civil .
M ar y el D escubrim iento (I*e G ba i"I ,.,;, ,Do Al:cid Bull VEMCI, F.n III do L2 Habana. pmi Islas , z ( I as on gares Jas ImOb ties do O 6 11 I a, nal del COL Ofivoll. lifie"o, 1'. I %.
,a I at Mile sells do L31aua. nopetung Dipmets .a, it I 1111,lma, ,Eun Jos informeC re- Wall Cocoon bus tudentag OLADLITTrus Intopolutroo, IT Is"xi'do Ile Amr turno H O Y
I COPICALIA Tillman. Wr I] D,,TD,, IT, ILI ill, I. ,I Manutteno. do Is As- ,.,a of Ell Old care., poekcr I Poal leacer, 4, am jaw.
neetwo de (mis, Publiil Olson. rocca, Or Rent-as I Impurapt, I I fato a del Austell. So,, it, 0. P, it, ,,Di,., Pan. 1. 1,infulec. it, -;,Ill,
O,,nd. car, Ift Tocclull. I, ,as "I lips its ka fol"Con' IT,, ,,,, 0111illo SABADO
(Ifengernizier (ol In AlloctinciLlin "Arldigst del 1I :111.1 L, ]a bruilas Parlicluls, soll 'III 11 .,I come plitells medicine, ,Or, I Ill Joe' d, I'Lloons Insul Or I
i-cr 1.1 ,I drEl. 314 ,I par I" ,.a[ ,in cati .Leonard- ,,, StIlni-soit ,,I I. onnot-cra. de rospull ,I"] it, CmmagUCI Ai ends; Loon, Al-rom Ile, ,I,
I realrear musprecapas is I I D. .1 c"I'm "Sound, I- to ,role:. DIT-OF SAIIIAll PASICO DR
pir sign fecha. Roariorliseep (I deportitutteS jqinlili earIl Astpon Is, I .mididee I FL ,,- I Por el stromento no RE bar, I I d, [a C.11C TEICAI. O Coal t ,* Y la Stu". ""hummilicko. "I'll ,,Ill. del drini., Gl AIARTI I RATIO)
Rs ,he [.,in. a,: 3 I pBCCi.Da I. I.g 11I.A., or., Ile it I III Palto $311.00TODO Paill IN lAtli, -'A L L, I 'I of E I C. Un are do All., mard, ,I 'a C or I'd ,onlearm dcclbs. Beinuait 54 I.,,. Obble. M-2142
,I C,,efi_ ' III III rarecus ,a ,,Imr par J., noticed- ,slide ,a, ,,,,-add I,. Inameu-
p culophilk area anaverearm rel L Pu que is Indualn. or 1, ;j, I ,I clarandial set so dibliplad so ,[,., I I- ,no. We TC,,CO S.La
min-Au.t. Ile Cuba Tem, CnIo l LILA d-OLL1.11toda 111DII 11 ILE 'C gnl Dato b"Intal 'Ill do Consons, 7"Almlen ,I jorApOnt. ]I ,.I,, TOL, do Is I ,I N . 1.1 To IS- pollf Lu-' , adicillatento ,,., Morred CA, I'vecto 1 M.9047
1 I'D, entd, Par I., Pleass, Its, Atulll), C IT,, Dallas del to "Lot- Indial B,,AI,,,I I Nor ,ion,- falls do )I I Inran par. frone- S Ignacio 402 Coc, Murallis M.BW
bdl C.16C If el-6,11 Articles. da Do, ,,,Code beend. tIrrl, ,ad-, nationals, leateliI flimin, ,,an ,. ,.",I I. no 6. ,]I if. Df,,apdo 1, alle's orli-calm, 8" I I linallrod, di, maD S IRLI 54. larmodnad. M-3630
27 of Did no, orrih-coremare- so linop TWILL. dC Ar,,,adio. 1,11III, flum Ins jrfroteDoL, 1, ,,, laol"I 1. ".I late
D, A resisr.do 0 1 I,,Orrdas I I. 1. Call, "12 dr cona or 11-CLIL fail I. ellon, a "Ounis oo. 'Ameed rornando I RETIRE PASECIL DE MARTI (Islander)
a, ., Can ,.,I castle. ]a AAct ,a dadre, ., footeid'a y '' A'b" Or. ,Ircsm, 1. plitt. us ,lei, it,- Ad. East. se isulp "rhoured. In, "'. I Z so I 3 del rparld LChicha ir ralllrflldemle do 10' gracile 1 5 'In. A I 'cc' Allil I "Ju 1, direction or BASTA P. VARELA flilld.upoom)
COCI6D ATTAD.g del MITI' C,,.DIa To. dc Coati ,,ac-a lol 11. ,,, LiAilan ell 1. Estletan llpo- i ellenterA I, D, ,patirib.,Amo, I. ,,,
dreldo .,[all trad ularommu'll ris ,,, d"unda III demand ,,, I, ., TralL de Sapling. do ;,, IltAD;,AaImWraCJmJrT Pj.gmle.s CIDA., 1 oo, I, otee.,an is, Ob on An, Joel, ,,Dr re I'difibla, Lo d'i 'III 'I l 'i'O', 'rocre 'a,,C 1, Aballi Virtudca Bblihnn
C n a "I'dbil E.''Isipmeneces O on Dr. ". 'li,.dII ,on. ,,eolui 1, front., Ah- Me,,, y 6 ,,, adustria cast I a Noplearm M-4277 I
9 its 1. cache ITS .,I of. no ban- I Ill' 'll, .1 fill 1.O'.1111 ,,Dlln adeade Francisco VIt'les BI- I Latudo.mmas ob IDbI. 1. .,,AI,,,,,, . T to I Jos I, wdm, a hit or Im- ]as I,,1 nor" .ILI, I cr lba, pan. me .,A_ CI,,LO 62 M4530
'LItc hptrara jo a Ins dC,,,tItd, I of I,[. ILI a )Ile Cast, TOCern ,,, ,fill,, litatUdireAl I U-41H
OlDtleare ILI' Ads lefililloot"Lle I'D F.i,,,ILm; d,,,nd,,OdD a feledrlin 1aus inapostrama, cille, ,I ilto A s laterous, data, Obr Publita, mile inalpreads" do posame's (an- loan door I I y Into door, ,,a Agai go
eikeeptilarnmerild's or ,are Ad, Noin ,III, ,,, ,I Ell, I, .11, PILL dam-nal I'llutli Top Ill &tI lielpand. D"O". I., aboura, Agul. IN2 ,aq a VNes A-79N
Ia lour I I I I [ Supplovoiled del Mm,,,
Fk,,,.dA, Rpaterm& LA ,Ile do Ad- Inge son TIC, loss joluest., In I, I. A-66M
Smpcs y .Fstral ,E. as LE'. ri d . D [lou'lle. do Is, bdi CilA, an San Noold, y T deco
I I "Cabler", 11 y ,locrom fire, Qatar, de N Is I D.dg bruins y O An' budil I d loss Publices, .,I ban "I", BI .or"
Is Comidil In or' d' '3 Tr6o ICNII ill food., ]as Esa,, : y opentedanal .3. I anopictfirmart, of courojeor,. I -I I 11 ,'[I del DistrIt- 61 O.li Lan ,,Dl,,.' "" Cd ,I Dullard de aba I,- Is ,Lr,,,- ILI I, ble ariorre. depeildl Idle I., ','I,, Irallu, ill 1, I que I] 18 41 m- Inn fall loseltod A-3353
ca aNda 10 El deplacia"do so' StInd Y 1,,BltTa M-6116
Psc. dolAtun. T1112D It"Ll Sir' 0, Client, ITT, oil 'as oil PlIle "Thel ,I I ,
'a It lalalro la thin. if' I'll'i ,a, NIIII. Ajoi B jcfC dr, Adene". lespeculdnes per Ins Inputs, L, Timprell I, Lorimar. 11 "III' oldr, a, I;. ALL VeretTi a I., Monte 654 1,1410711
rournazatclon civics me Torino par L-A., ia foriiim, del cded, almost, ,.Vilcrl del Minister,. or In a, rimedoebod, lot ,,Am I In. dig ,AML 11 Pal Emden off I",-Arrelgas oil Ads, I la ,a raider, I-Iten ,Los, Sit Dinclarind.fi, aDmosem y do pumilunto do'sal -1 ;: ,,ni ro:amour CO. ,.a Leer-ilo III Capri LOC 1, Cauppmarjo y Conaheg M-7724
Ill. A oploss .Ile a I in on A ni parlario PQL'ajrln Flejori Lops, dir Lee lulplards Iran p irillI)nclAd True se refecren a L QueolunpFfaiden ill lacellne'do i4o' 1 Ldr G",p"m Moral I M.7B%
OLD m'I;'I" "' I I d Ins IT. a ADI oil LIE Endognme As AlCCC,
QDC Cribs. Commute], _dC,( O ,I, 1, A poll F L, Ised, I tood- Cldln do $a enimn stiaelle, I I ,,-I,,uIDo, d, pliectle, it, Control, I ld OIL 1-1 I I -- I N one ."I, ance. formula, I 1.20' Bloch., y LED a, I U Gvl
a, I 11 011DI'llion do) rad.d duuclu CALA 71 ELL A Co-sles A-7755
In lenient. do In Molina do Guerin 1, I'll-, fl- Ile EWlclia ILI I Abaaal orilres, a fourproomme, ,fill I ,I d, O ,,, I ,an ,I I s, olmi do 1. A- A pr,, O, Lnar as Ismora due hadbill Aldalloan, Puerto M-059
I A ,, so 'A ,,a A (I ,I, CA Nuns I . A Tire AIIIIIIIIIII, dr 1. Cramhu Ins contrIbuy it far', I --i- d, Coca "I lei .", ene ,,,I, Lan
A, III A.Daroll'o A I,, me'reas I I del ,Iniir-o den"Lare"at "on ILE InAmIcel A' 11 a ,a I Leon Too" "' "A's'I'me" Poll ob- 'ad,, Vii Airlines 1.1-500g,
ALr 1.D,.I,,n a Palarl, I A d, 11 11111dr, La, ,,,, ;- 4. In TrOt. Station. 13"pre Is Cron, I I is, I A."I.d. ill ,,to 'to'll. do,., ,arm lo"ll, ,,,, .,,III., It Iliner 'Ile llr'liboaoa al
,imle, ruppron ,,,I ,ulaction. .I, geoloin .fall A MDdi,.,,, .I. I GLO, I "'i- data, .1 ,If, 1, ,,IT, ,.I.Ildl, Ible 11 Jos delil-'a" I.'' letept.a. Pia an". MlTTdoJ
]a Slabude Glillia MuldIal. ma'a I ILE III Corip oeiu, n'I'I I AP "Lla a, 5l"naes I rica's Vol Ial 0troreal ,.,,.i, , ,I, I I ,,,,I,[ rr,,D. ,a L,1.,.ED I ,.Andenl- AT j.r. DI 11 1',,_ S-alds 160 A-7969
Ild, 1, ir 11 calill., its It All l A- con ,. Ceuta B ls ,", I LIEV il A [)at' Eponfrepi In, amiscm, :-Int:,"i(a. ,a "LL, E. ,I Nell, TT.a lanualLa lonele Donsico Auction, I lIll fandant,,a, ,I ,., Door 214 AT 7030
I z I I, lo-orin M Aillld I,, par 0 ,,,,.I . a a IALI, 1'111,1 11 leteoluct'a "I, 'I'd Drift III I OESTI 1. VARVIIA (Brisecrours,
E into, ,, ,T,,a uni-ch Is rate o I, I.Lar,.,T, de ,,I ,Loino I 11 111-11 LI ILL L"Itill" de C.A."I'l I I'lls' to dims' I, 11 ,.", r. ""a do mrput"'fl, ,[ 'eclij-,"IT-11 NILLAI.,, LIIIIIII-e- '-I allonfordooda dl j, HAISTA AlIENITSOCAL Indipart.)
-fie Is sarurn.dn ill LE P is tI in"Le'll" ILL lace.1111 ILL, 11 L .
"are ando VtLIl',-idE, .'I O'LILLLA Se ha numboido Dellizadle, F I be I .1 I I'll, J 111do7cal rcodl Al ArI delta, o-[A
dA OBIll 'III I I Il 11.1 11 to Eoull I I I I l1e,11I ill Jet, be 1. S A,, in te"
I,, decottilsI ill 'unr,,D, de near, ALI. ., ,!,,a- A Vell- no!. ealSon, Oe to GRFCIA Ii ) 11 0 1 Masroll COF11CI B03 14-11869
,A all, I k is oil, order" ,. I' filIMIillbon ,L, le, IT nLA, I I I I IIIIIIIII I to ,I'll hit LAI Ii Eli Ir la TeL I'-" '- h-[ I, ip(buba que tiltoida- .Bell JEApla 811 U-68"
La",litilson reu B To a Cpba ,ri I Is I I a Pirelli pi ",'I Ill a- I 1ILI rldiftnler ,a, ]I An. ,,do -.a ALI, a, ", l"r" I .11 11 de "' Lefton fel"InAl Ili 1. Scul 11.1fed AO mr-i U-LIOR,
r, dir, 11 -11 A Fit I,,[. D, looluiltmIs I ILI1 clarl trial, ,,I,, "I'Lemill Islamic, IIIII.I.Ilmo "'a h1mm i troe, A, Alr I I J. 11 no, U-30BO
Do legal, plecourealmOrA & A I., -I.J.,le, ,I in I ,,,, L it a I ma at;" III a C A [ I Lu lI "' hTID ,Lou d1lildloccal, sntE I, O 'Ll CAl'a TO'D 'It
Sri,,, I ELEl]A, ,al Cleoi MInduo"A DID. ,,,,, Carl'. L ILL- ATALI A.al 1-I Pars des-Doollar, ,a label IT -I A ylb, sa cc I ,it Iltranjoro 11 LILL I'll 0,111 'to" I L"I'llo U .10,11
1, I (:,,I., lodan, ILI Ch,,I,, do, if, "'Inaltra AT 'confra file "o, I ILL del ad-roti, Ill esideal i I lei in;rn, del Lont-a a IT true. All I PAOLI Viiela 91.4 A 3344
( "Ide'l ,ad" I be atlebol I 11 D'o. I N' an I livia
clin 111, 'i "" "" je I, 1, flablult Ll b.,,I,,,,, Al- at, -de-od. C1 I'lla 1141, 0111111 or- anar, d, 19,10. Po .,. '. certain In IT ,,i, I ,DL ITfEllA 1001 I Braurneds 242B
hill, 1111 Droll JET ALIHI I, III, L could. .or :a, (peels, ,I ,, 11 III- 1111111.11 "III"" llLl I I Tribiruinales L, Istralri. ,III diell del Mae.,, urfoul it, seem, O-1- Ilen Ii-sur ratlurl limailly Ji,11sr V-600
.a I I -, I ill'o, L"Ameco, IT I. I A I "Orial. Par armill I-It, Ill ,I'll, cartel San F I, '262 IT 2269
bidd. RnDI Auo,., be .lei& Ign,, I., d. rA_,IIA, d".db- IT "'h, I ,in I I. I~: ,I del I, 2, Wo be 1. Ll, Dood4ruseDori LIE raoa DIDA Hadolt-1111 la!'at"'Id Vii I, ,,, I I III" do 1-lifilloDIdad ,,,,, glarnra C.due, 1164 M-5271
METILLI, BIDS Col, do V,11cri C a . nor ; Call, orlau _PJ d-11r) Lan, it ('Fall's i-I 11111"I I'll'- I I e He '),,,a, P,,,,I,.A, fall I. or de Is hadvicimp 3. III A,
., I r _LIA I I A S'_',ra I,, Del AI,; ome-de I ,,,, ,I ,I lande, loris d D I'ad"Colma or Al., to dall. leelle In Ea dis -Itteld", 5) I 5- BELIEF. nNE MENO( AT. I toolual
Kohl, poor. panic KC 11, IIII too, ,I, I. I.d .set. He r-r-in Ft,,,il ,I, f." Los caven olbrag aprolm IL Or. is case Ill amperd, 2G4, Ito cc 1 do Enjunciameno CII, HASTA ELL RIO ALMENDARES
FIT b L.Liele I"" -L NIIh. O.'et :L 'i"'ll" 1, , A li, Trilo.z? 9,4,,,cm ,I, 1,.,-),O ,L I, ,11 Or;, d, CIA, a P,,IiiT, ro-ti, lenalloo -1 "file a -11scrunnal I IT I "I -J Lee Gr . ,,I plot., Ad 415, ree, San I.-aul Ulm%
'Car ,Arl rendiA inar In ,J L'I'a Lir" I'lla 1111 I .1 ,LJ111110 It
1, Arrice. LIA M L, I L rha BI "".,[I. ,I I I 1, ,A 0 EL amapdps: ntoto, ", "I'll A[ I ,,, %il do F No'lital. it C O.l,, Timnodl do Ultiplin. In' I.Iuel 11,Il,,
I, ,a A not I I "' "I'Llve le --i Id,1DID A n Al 41 ,IL de Is I., AICA,- No TIED A] Jim
A, dimis Abalf L',irrims. in.ril ILI" DILIODID1 e, L in ,or, ,I-Lla LaItall. I ,.I le oculDi in -,,I dcomoub, ITO [,;I be t .Dj,,-ia e ,s ELL ,E,
ial, it ,,a Almand.,lies I I I ,, I ., .1 cavojoin huirral, L.Loele aInnedi-ii) 1, Natarclo. ,rd ndmo ,,.,, I. Io- L-- A C-cloal de C.nst,.,,,l a iss E.DIDDC 45: 22 M-1. lam if[' 'III in I I ,, del Co. ALI M on-c-i- I 1, S R A I it, I U 171A
All idl-jLLl I ,,,,,,,, I al allind, liplin, I, G lits re,,- 1, raioda ILE H.I,.,e rfi-,J., Ple-I na, ILL a-, Ifiratorp. an .O,.,,c, it C I
111OILD, LIE 1. ISLACILLIOn it, to, I ",I, I .[, I I I _alo ,,,a, 'I I "t, a 1" loi Is % I-Ell, or 11, Iii ,.,I L, I'Lons, 1206 I'll, I E 20 ILAGDI
del"n" do --il Cl A 1 I-,I P .,I, he, In Atin ; I.A ol,,,D,,, del ,and.,to I 11 1. 11to Impro., PA- ,, 'j-
Arnele, del M;i,' I 1, I ., I- "", a I'll, ,I, ArdoLro,,n Clrla 11 NI Intel H,- 11 11-1 1-- Iui- ,,, do PI11,11.1 : Ill.-Al tHIPAIAL ,,,f,,I I, ,elde I- un Ituhile. "A mWa LIE.Ld' old It., I "I If 10, of I,14 Al, dicambi, Calls Laral 854, Lentil, 4 y R LED 4166
l' I t 1, III ,Do L-ruto I daIA,,,,- L'sille 11 471). ,or, '21 F-1,171
ell e. ', It, ,,, re-Ilimbi, Tol. 11 I ol" La ellial LaIlle, I Jr. I An, I I-L I'll I, 1.
[,a frhl del D"'alb"Di"in ,,I I AT 'I L10 IL I llf L- "I'. ", III,. pjr, drt,,b on d- rnell mlprao, I I In 11 To. ,, ,, ma"cold, Im, 'I'llam"', (',,III I, lnn ,,,, I Al F 6224
- ,I 'el'o-L ,Ads .a,, 'I .11" or, ",' ,I ,, I I I LI-11. 11 ALI- renn I, [,I, Tons, do-It 010111 (jrD,, t lli 11 rolle'dLI'Ll HI Sdnlll. r Caere. die, I-1.1011a, do .I,"- I I .1 cuorater del .,.,,,. I Colle 2i ,l, I F 212n
'11A, I L, "'c"Ll, I I ( Ir Al all LIE I,- A. Ilude J,,, I Anionic a, C.i.ij, acul a,, ,a in, :ILL O, (',I III mild, I dII Alld1i TiLlem -
I I I'l-no ,I I onerfuLt- D"' NI'Ad., I I T11111b. LAI- I e do Ilnaf, tur-A 1. T., 1, callI I 1.1, A -D F-fl,'77
nor Is asocima."C' IT D- 'rn.OD ,., ii-Ito ,,I o I I -,Aerdl a SDIO94 13 Ili d'emllot ll'I'D it"' "' I" ,i IT Amros del 1 A" T l ,,, I I Ill I2LIILA A [.I L I ,$is shima ;'I.W"I'l I'D K I 00, "u. 9 I 11 F 9197
ILA ce t'll'ols I ,['ILI' C -tI'- T, I I ,DjpdJ aL Color: I "AtW Arip", rroldprr del A ill de In, ,an Oil ,a ,emigrated ; ,,, ,. a ""' life Ann 'a's tell be 11 C !il
All,, I ,,I prodo I led, lei, ,, ,, it 19 972. I A 1, A ing
111b, IIIID, ,ads , I .,is hAa ,I "I 1, ,I, I if."Llo, ,,,,,. Del fl.ll- Court,, Do, Ile 11111''a . COL tr,,m ,I, ,in forful,11 pit n"I'll, I II is dt'Cor. I dalli" ,III, Call, to V. A III rn I-ID;
I IT, La'ando a ('r, to 1 11L' PAL 'Ill 'I d Al'a"nalle D t Is"" "I'LlIll I Ill I luellutial ell .,dark- I o, a La AT ,III AM, I L' I _o(rds it, la C,,,it,,a elal 1 ClIll 2I IfI3 ,ulo 17 I 19 FO-line
I n-tur. an (an ,old ,an,,, L d, I "he Riondrin epi Is 0. dr E -, 1,,,J rlplm, del ClullA or Lr I-iLi, 1, (;,I 1. Lai ,ulda do] Muck tilefuld. OID halt. %L I I liclul Cc Is de compin %7cai, I Calls SA ITT es, a Pip A Fri-non
Ili"' 11 dipaltil., 'I. '.It'. fL Ill X-1.1o, ,,I, I Ince Idulas AT -Iritl No, A IT flfl, I, rl a L, I, Laul, it I 0 I f Polar, Prmhr sa Is facrll lanne ri-donfid. Jt.D A1,1L .
le ,It trLi LIE rolLaliEA Ill I F I if el"ll I I., 11 Reb.uloca 11 l'Alec' RAL'o' Le"I It of"Llao- H" Ddr. itim. rell ralerr ,O ,.",III t"I ,,, 4, ofioO. ,III". it, Can Isdo Ill], : ,.e,,.I cof"J's rl ]. I'Djul ,,,,,.,., I'IBDRA, PESIUS BE A ONTE I
1A F-urt ,a la ,apa Liters, ,,it ,1, fla A Ll I 11 ( 9jeLf IRDS CnieVatdi En6irlbo Manuel A Goa,,, Of,- I El file.] do 1, .I! Iri In, ,6 ,,,zt: of cc, I "ddl, friell A I 111.1 11 ItAilleVire ED ,D del-, ItIA
otatuse dewachis. on 1. ralllo, ,,,, ,a A I. D Joe 'hi do 1. Cmpmamd 7 i ill 1, Dallas ,dablueed. Im, I] ,,. .Ildn DilLi A Lubi-ad I 31A.1
L let, 11 todle ];I' IllellusiblI A-InT AT ChodiAl, ,,I, Tarr E.,CdiDdD In readell, NJ -, I ,dpotbiacaar, m.,D,,r;L1,_, ,, it. I,,,,,. L ,,p-'?Js'arj"',",,'1',CTA-c crai P.parrisda., crec,"'. ,.a Mdr- r,-, 1.5011dj CoclI,.CAIJ Jr. Cl Sau'l CIIIII-In I G-I I-.-, r all
,ruitIon's q., poluden al rah., 11 I Ill sair2o ,IIIIJI, ILIAn, IT de In, MT-IIdsSDuur,, aria, S:a- ILL, rna r,,a 11 Inic- 11 d1dar Are, title It __ .Been In 0 I one tI code 666, ,.Tell he east, jl,,I ""' ,,, on, ,appard. ,.I ,I ,.a- 10 do 0,1 Edoda Pedina I 1111
,,I ,acdoi Con A ill I'da 1 I'llilt"ll Lal-1.1 kE,,!,,. A111- I-ea del Tlibaen ta,- ,. ol 1, de mnodo, L- Calle"In C L Po F r- I, , I. nuirdod dE foull-ro I, I it, .CCIO,,., ,,,ol 0 .I" I I ti a I 1 11bol In SaIll 11 1. 10 it, OIL At I Alcor. I n5i,_,
,I', I 'to a I II Help, ill Tortmed,(a He C-111- lel-Ilolln- L ". 011-min Oln' Sri's Re, It. Lou ,,, , If Y,,L. Olt, a, ,I del addralnuttradicr i LAI! re -I earts I 1. ,.I mriagnat I] ortseij- .1 If III, ., Lc 1 _13s
AT nor as carrier, aIrigo No, co A-air, palatko fillneallihillem ill do ,CCr,., earco, C'dIAI MrqE, CC, i.b.'COO III A t U11,91 1, operl P313 Dicares In COAL .I, As I 16:11 ILE 1. Republics Carl 10 do 0CIDhC 367 x _17,91 I
cA 'r .us bunt .,Ib,,,B In ,a III, Col. An I'llincle ILE ,,I 6, III- ED I" d"To In L' "'n't"" or I III O I ducho scunducto So rapulacift IT hoporD, it, if,
In .1iment., ,on. 1. burns ,Llhol ,.,, A Ia 11clona at .1,'Aa do .Ebs- I'liblumil Srlrimo, -L, d, 1, "JAdtcAlmombuE: ,,lolel al"ll ,1IIJLL ,I dr.mal, III ba AI.ida O I' 11, -I. ,Ill. into ]a robiIi ,, To do (Trouble, PDT- I-Larr
o-, [.do,. Sea D- ,sea . ,,, ,,,, loaarr, ,A,,,,,,, la 'an"'e't"is re's ,,able ,I -,Ia Italian, ma,,,dfiId 6, GET,,, I N I 'relloolLartir 1- In efliramar I In onifflEar, 1573. do ]I srte : I ,.2Er el mACA, de Ins or ,ime. .1 D,,]-,.,f. v IT %adr-ad, 1.1004
a V.,j.E de'l . III ell, '.a Joluan He Alta ,,rol do T.11 AmniCuol be C,,-D 'i, A I a, n Ti.ha,,zil do ]as alb," par "I,,- "ACT Jol .,ec'm I Mpagl D Sarnia ,,, I,, OQLICl Paul. portfolios ,,.- Scale, Sta,,,l, IA4 In 1414
I, I'llb.'ro, ,a,, sand, LILA "),"oetv 11 111111L., 'O'CO-bad 1, in face. in, roct, no, I, "'Ieu-- 11. S,,10 Cluat. A, 1. 11 Ill I I'll ,, I A Cnlid Pol"aii IL "I rAnductor del ami 1111 C "' or ,,, rromaip Im do Comni, ,,, Ar-lto I AN.rom, Ar,,O
AD, ,also n0l.d.s. hourallir "'I.' fulleu r-nIe-,,!, ,one dlId, little d tDidburn oforia'd at c-,'a I~, Cor 0, '11,ir- I l" d-I "La"' AJI-I lot, 43 ventan do Bull 68 LL ,I D-con red ,It of JoEnu, Ed, ,,, eu, Annin I 7q7d I, 7LLI?
lAdn"C'n" Torour's Zialli, 'to 'AralL."', Loan RrAl.loemn" be 1, rarfc,; 'Aflen d, dr-Ilea, I e; It I l "I dall LASLIOUlual- mr- ,I Mirii-am ,ralmor, 1I, ,"p"not. I I do I- C-so loordidd Dr. scA I r Toy "'I Do L d" 'No
LI Jeff hures, no, ITO B ILI 6, I,, R OLT, Pa., del R I 1, Ala ',I,, a ,a dr,(Acop. A EA,,I ,,I ded,. CA, suuA, ,j,,meL Ai I tire I cludete E It do ,mip, Andee, I;, Ile -l"a In; er-lonot, -11 TO % 76a, 1, :uoo. F-43W
III ,ad,, socardat". It"'Com 'i "", Eu de .a ,g,,a, ,A, LA, I Stortionn LAI Ca", 1. I Al. palard, be .1 ol'orna, III jilgice e" pop"i C I ,.'ILI. ;;aIi 11 d, ILI I,, CIL, 'r ,I 11 A N I I 1, 1. A
J 'I'llki, Andr, ; Ito ,Lt. HII jr,,gdoi, A, P.an-,a n Altnarroad. por 1. Laarlru,
i"'. no so fradr lin! "'. O, farm- Provo IT it 1, ,,, "Lon-l-lorl 1111117 1 1 I'- Nil"" "LIE Ifor I It 61 11 Let do IIILHIDI ll I I Caserta I, At A . I, .III I
I'le, do rIbI.la dento in, asilcal ,I,,,, I, [A TA idE,.e ,o,,E. InAsolil. dille'rers" Ll difeds LL.LI It duel a, I I ,,I ,I'd ,,, A ,,,,I,,. ril,',, ,,,mD Abnvb,. Part,11O Ill Lillie I
lool"all, ]a, Ali'll do e,,,, ill I- qLNd, Or I I .DDa A' FiDOOO 11"Its" I A J,,fl,, ,,,,n e I "re 1. at,_ 1 ILE labild trend crie era lile'Ll" "I I'll "' 'Ecill ,at .are. au"A it C E ILL R 0
I I' ',,- I B T j', 'ads N 'on muloI] I .1 I Cd, del CLIAO trill
'I, 6 ILI '. I no EDLI'jral ]"'!At"' E CIA 11 TA Itla,,nl, it, fccial .1 s In I Fault. aticruend . I ALL_ ,no -1777
,,, CO naujil I NJ' od" ll"Ind, 'I notio, P, I Ile 0- Il'oli A o I . la
", I'AdIna do 611111.11 :11 looni'l u 11 ll I' 913 TA L"on I i"I'D i In'AD11,1,nl,, ,,,, ,,,k,. C dia del I, ,,, 221:1 I 7312
-- J'rJ"o In'I"," I I I "I "o. 111DITAIIII dllh lTlla Ito," no" ILI It A' 'at' "'a "'; s'rloibac u' do 'a rearloate ellictust I ,,,,,,, ,,,,,I "resn's P I can" I o A.,ma DOI,, 1-14 M."ILDNI
d' I I -act. one III Lcillm e "III"' J I I d L'' 'L _"l "' let I ILE I 1, Al'I I, SI1Cbm I I I I I. L C" I- hela Ill IIIIIne Ilin ,alceill I, I., all, 1 f In -o',E, ,A, eLtals, dEnra ITO ,I,, 1.prnot ar, ,a I IlIe ,,,
'I'dr, it,[ I e ,LT, ,u", lei I TircEra 'I'll 11111rone, AblrTCr ),a,, ,Ill. in''i 1) 1 laILi:,c,-a I dsvia, ,,, Ill donalmhor, ime ,,-a "clilen 1-1 "I- I"ni es pabiline, 1.1 5S
I'Le'r 1 I N a'ln.,[ I'll'aam ,, Mainciparl. d"p- ,,, ,,, 11 I 'I Ill OL11111do. I A Almne. 602rol TS,,h,,d-r 1-71irl
,I .to,, dr, in,-,IA del liAlb,1,L [- ,,,C, I- "In I I uIll. ri LIE 111halla Olt All"O'. I ,, I ane, ell 0 no "I or "I LD ,I, I arn blogreparlool, I I Ded"S Tal a IRS ITIS111ol" 11 CAI P GFarme, An 1-7177
Del forep Aleaeo I ,fatl QDC r. .1tal", 1, "" At ,,t.jjsJ, or ,I b,, , ,ro
1 a 11 ellcrals I III IIIII L 11.1 L prin ILE CAnatinictcone- \ ee "' I ,I, la piormuccarie "'ren"ItILr-I "I'll"'EIN crille ,,I,,, D,,i,,e-,, LETITIA SO. LA "Ell N
11 ,rien 's I ", on, .a am"mr, olocup Ir Concepcion 157 x 21,64
1 I 111 1. frie"A dC ,,I, "n,'- 111i'ZI 11, Is D'-- L ,,,,,,s- In i(solucan or .I Z Holler Con, criminal lood, In IIp1I, ulLI1'6, Poolatillir-i"Jilets I'lland ')it, onflur sprodil ll
I ad Elf I ToOr of cuirpo Zenanda I' a IT,
III -c I on JI p.mad dir ,,,, In I at" Ill loilli, it' ]"Ill I -1 an ,AD, SA_ "I mac% I EP, I' D I I- metals 'A IsOm 'llourre, I 1, 1, I ,,, Briell. 78 Liftoo. olaola 'uad- Areciall ILI Arl I All' "I proa 11D.L 1-1 11. ,all por Saint Cetalina 131 X,1,1,17
lanp, to, I Ill, " I) I, _- L JuAn o"" 'An laoill-LD, Issi I'-- I-nd. 1"'X"LA1.1 braIde-, It 4, 313 Called ILE L I Yrolva- "'I' all Z ILLI'Liciall an son ,I L . ".Ed I MWO1111. XL1540
is , breel Raise,, 'e"'LA ", IT : "lificAllon alL6 aa mie ILI L I' I Delon ,,at medbudia feel "Hu-i- Calelin I L ,.ca 20 x 1.912
bi I I D. To Oll, ('10i 1, ILI I I'Ll I LAA 1. i I I I I "I I Ee Lines V IT Verrill., AD-
it Ile Lubin a" Iq.3.1 LIE )a ( 'e-efirs to ""Ose"an I. Sala sl dlbdm , t,-., P ,do A In LIA., 4 Dallas, El La ,.art. .A.D., del T.Aclij,. .fee Loop., .ra Flatfeet, 723 ,,, A 15 X-7tflz
uns grain y prodrid TrArna popi-ranor SeEirdpil 71, I, oll_ roms-,j,,i ADEja AIL-, SA Trup on b ,.I A d ]a Sdl, Tell LI 3lu'laull I.flarfl: Rlfdl: Beer Rilacte 6 0 Pilo" 1, I. a', Ifer) Cabe ell clime DE 1, Coelho ]DOI X-1122
____ us 10 Criminal Rer Madrigal. &A vool alto, boutill ""(I I TeAL111I ,r A.A.IonAmilDla, I J, I """ I'd R I
a ALI P6r,, R I. Vrildlia Pal. 61 49 .fil A, -in I., I Lee efil Fall X 2.172
,r It.usid. Fit not, ,,,a 11-ptal C G.LCf.: Peden P,- ILI IIIII-1,zo del p,.IbiE_, I 's
a. Aid pa, ,te-ii. ,I I I ,,,,a, TIED ,,I 370 I.,, Blose;c"I X:241
Inn I ple.cle ,a ,I W dIrdardd', ol-il". go at,.,. blcca. Col,. be red Vida I a., ,to. do AT ,-D, I I :.,do doctrine, ILE I 11 C Ile C 101. use I
fraud. rea AD.,,,,ia I[ manto I I do 'I, B 'Al Damon' 7 Jos"' LI ,,, ]a, 'Doomi Porvinir
I Bills, Golan. Joel,, F",.d 1. A I'Lla, Ali Has Agel Col I. it; ba1b,,IA ,on, Im. do Culp, Esilirnal Ti-a P,,.,,IU BEULTAL X-6761
,also. ,.a Im Ell ,.,,,I, 1, I d""' LIE Pull rally notellia ,I Blue y fillnehe Qualujou XZ131
y 1. Sala Alibi at".0", I ,IILI' I" 'LZO Mooda"; it"I'LIT E' file C.b,,,, 1,800 War, ,,, jet .1 11 "I'D"- ',I tooled, paj,,, ,C.,jot C LOSTI
Rmbrt. Voldife GdmAIA, it, ,, JAD, D, Air." blTult. Rayn ,I.- ,a ,I Ablandoull Ly S Antonio 10-3122
fall 1. llroa Introns, liable, firm NI Al,,,,,,, El Sarl. folumblid, emou Lu'Dalson
0 I ,,, I I IDL Criond ir lluo ,hcz. de San Miguel oil fundan -1-1 'To ]a C-mouncleor, Illeanneadmij III, AN A R I A N A 0
firondo of fiscal ,Its are, be L, m., ILI '["D'a Surto di up- pill I I or in ,,,I AN swor.d. 'Ina ,,, 20 de tlannard 6, 191 A ,.I LA SIERRA. ALITIENDARES RIO&
sm. ImEreciardin .,,oIOl, Fu; o,, 'I I Afd,, Dlba Where real[ -it ,,,,I I NAVISTA MIRAMAR PLAVAL11B.
IN lendidd L.Fal, of doctor 'Jurin It" I, ,',, ',',,I,, -iblooll. Clubs "'opera 304 SE Alludardil it 1 Illsocallm it, la, I "" Ciudad Y emplereadidds D RAM R V CLUB kWIERA
Bust., Us I Ideal de an padre '"Llso ""Col-I mJmI1dg par face
T3, ,ir qu? V,,r ,Ll fie-, V,.,,.di IS an.,, flat,. Ate 13 y C P. A. Alm ,_ Slaw
opeal" u. ,rdle. all ,r o ,,, O P, I 1. it arele 702, Joe 6 AllaollL7, I Hilda malla Carlo Pat. It, rituffimm ,linger pre tell Av. go C, BI BID
46 a'", I 11flaimps, D. ,.a do, orldem", I" emirlsta BJ49RI
F_ r It. i aide que I, I'Lli t!LTIerjIe Eme, It al al planco J, Tamil i as . In. I, Hotle, ,.I, t P.,aje AT J, C 2 Buturavists S-j7JI
CO. to,.' ,I ,.,a,-. del data., I ,,, I .L.Ld, harl. Dr. 67 IN. I A uncom lepojrm As Rksaeda .Sol, racarnE .A del Cache. na.stlDOO,
I Cals Col. y Godbece, Alm B. 656
Veragrell trom or Cuba Immullp ,,a. e,,,, ,I, Dion"Ohn firate"a tonal PrIVIRLIC,
qti modern 113 ,,,.a AD Iradmid, I I I CA1,111.1 cal- 11 B Rep Ablood.dres R-IL
TA SEIOR it 1 62 shol. Endatisiblda- a ba i AIL, Co. A]. IT
T4. Set. or To Civil del Ti Plit" deparroto above ,a hainit ,.,,, poidEI'lat I All 321 IT 32:1 Calls 6 y 15. Bud. Al. B-ZBW
Rlu I Call do burns, ofai ,doo,,a. O, .Doca
all me na dreLpfin entenct, I 11"'I'l
-i'll nos ,complaciran la J., regard, ,In .
add. Can ],,a, 11 "COLA, I do, All --.I'D Guel Granor-
1,,L v Lrno, b Allen Hospital C DOE. In Pereadmir 112, Lawlen. a ;Nau L Serrano 3, OIL, Affirrimar BO-1669
I '.Apr del cartel Pedro Vollp r I I ola De herberse Runamium Ile a 1 In counts" I ps"I'llemon C 24 ED, 5. A, 3a Micand., BI
AQUILA M INGALL BE CUGAT I a I embobdubaclue, 1, ,,DL,,,rA I em S . a klrml Voldra. 17 act,. : I de 911 ouldr,, ON scaleften del 'S ,z eseelfropekto ermo,,, REDENCION, LA CEIBA Y
I J,_n',, H,,,IJ,,,l C Cooper, TdADA. Ench. Libartarlor Y todurnfis cc/ 1. ll clitoLDO .I loomp, ,a ,,
"III,., Is Andlecrem drumisley.n. oil 1 pon"I'm At "
I. le Itentruspoll I is ,Ell z Ainceell" Pi 57 linfor. Warren. 1. hereport, filled. Twor I, anion. conconal do Inamaristencia be jouril- REPARTO POGOLOTTI
,, I ", ;,- ILL Plincipe narnmer, i2i rp T. Roses y S. Larragemal BO-STIOLF
IT A FALILCIIDA rin Catalina me Agora Contra sil I Ill bf.pon, ,, a I ,I Esenedircup It. de 1. (Ame, me-on -
I doctor Heribecto Vda ED, I; Or*, PIT' D i ,I).,. dDIreas do'cliod" 'III TOO mod" Co., e A O'Ns. F.C.Ditif 130-7.378
(Dralouls III 1,,lilu, log, Sam. ,A laale ,I "miltion ralish p.011roLs' sabre commicabito, To -, a o d, RedrdIo" mor 6 Tursor ILI airer RED 119, Barric L. Cribat 30-27U
Isi Dan Is ounce LAI. d 1 5 I ONTO Rural ell Saillialp LIE CE::p. I POCITO. COCOSOLO T LA LISA
ill to Lit In I ii LEI Dars 17 an.,, hill'.".,
Disididell im rovidirt O ,a,, her SALL or, ,-, H, -,,r,,, )as ,ralcu media p, I Ids of, head. War mj, ., goal', I Lvol If. j Blum, YLID, ""I Le, of, Col AT Jud, it, Tri an Eshealfor: Be ,.,,. ED ,,, All R, y Pi B do P.,rm RD-922
AQU dental, farrallarres, Tlegion !.am I "I A CC 1. SOC116D ClAsItir. 1, ,,aidtr do "I'D par ba Crionfol Cuba L. Qrd) y Crunind C Sale BOT-92l
scored A Is fireman. Asi "rn on glArd, ji"ll, Blomp Lar'. A fas H.M.A. 1, .dond. BI 'I' neldred .1 Spr- ce San k mom a Real 35. B. de ]a
,a ben: ill differ fill hill, mianlu, To "' "I"', I ,if IT OLT m.
Ne ""Oup, do 'D implad To 'i'van re., A 6, I . flat do ]a armserinis II. It dent.ii VDdCli poor "I I 111ce or AT ftdm. AT Tivar isor Call go NO 77% r-
I 11 1,1,, A' (11 I -R"i l .51 MOBTAII Arpol legnurs dl I B I LOS QUILIMADOS I-
III, NI'mral ,Lt. ,a laterruis y Bro"InDed. 'Ala ,I ,,, CA dsED Last. It Cont ITT Ones The lostrugaum He ]a in is] TION go incideple par Ali-
terin its l frif-ar nor AgrRilfirevi Ali 1, ,,Daapp nul, or Gbno. Provinc il I 'It I.III on anal. alone". ",III, "' L Stagichim Cat lebroutot .1 ,I'd, I PUL-al at do Almoultio, 'd, C.1, fteol 79, B do CIL SO42011

"depers, as ,a "
11 ,, Oc tibi mucle. 130; ROAD TO Allool LICEEn. Andrade. 0- 21 AIEDXC -1 Neart. I S. Joli. 59, Ed. N.,D .
bolarms, 24 or 0i I 6, ILII ACT. radus. 0 Twulauthers. 0 fall n,,,,A ,' CIA,,,. 34 sed, boub" BAD, us San Rlifired sturper. 776, of M-Ajm-Td On hadid on(a nor III.A, G Lee Ile. Sir. Rotor HO-78414 T
am"tuen ill dollar If a", Dar"m
'"b"I'do an I IT ,as lae
'.I., domatin I ,.s,.,E',
Joan Coast Res, Flinflor. ,.,,.(,I. AlhIrl., L1161, Isooni larfir '---Intel Basic, s. Oscar. HOW"' To[ . I "Tiontin A O'boo Core per scrialeandidn 'a It interior 1 E O sagaingalposentaidest Q.garldif., I BOL I
".a. ."I JTDI Fla. I -eg
'
Cillat y Westin; Abbil Lials. LIE Colo.( NaEEu_, sal. I Co. Tie themses arproaddo D'd 1, I I h "'.10Z., Hospital 1, Irlicer- ill 1. ,.a, CMuAi Al don,:,r- I x Oluou Ins .go. 1. Grand, to ---, - i
-ban"I'llen, CED fro ,a ,"dog" Is
"aide,, Ar,11,11 LIE C I Jim t 1; I loondeno 'ones 20. R ]as 8 de is arl .1 ,la-atelin FrADAIDI Ill-i If- del plectimck, doctor AIDED ,a,, rac pror dicoi loor Modest. Be- to per-cl. do trOloops. q. eO solordel
rl .Oor 14,01. Land. IT ligo. I ps, infectuara front, .1 L, I oan'', 1 ED,, blaral Hai Ill. 7i!es Rivals dit edruill, [,.his ilm, doumas Valois, Contra Elis DO-;, ,AmL 1, .,
';"a do l am of I. I, 11"Acp
eL I Dan Joi Alroll plateaus 3 SiI Tor. political .,-
fro I_, IS lailrin e.111A formonfits ]as que 1, D's.hadd: Gallitano. It.he',u-1. I
I 'imor.c. genic.uLl.r"Tol dl b' tiol ,-I ILL I,,., Apopial MCrd,, fli-rom cluddradirs. lell 1. demand.- do Cleo- Clj8" Contra Manuel Cartel gemm I
de Las Habana. Pturehin %its fro __ ____ fougBins en amintaintaort ob.'Joun Be,- d-crime. ill ,.a Inads Panchim CltOl
pret IT mindidtfurrom iroideftiralta LOD- d, Is E.bIj.da or Ins ]i "AT Herrera, did, hoomajol ILE ILL- ame 277-279 28L In If Beform did I
,. __ I iniums. Policulars: Ruder La L I, Hernalrod, ColL Contra C.Amir 1, Me'de cor Maria L.bog Mori 11
__ __ __ ED dichat .I. g, d.hIbinim ]a, ,, ,a,,I I DDON us America : Conterl I ,.I I- ImEddient, We lIrcelfir PrIni ,
- _______ I. dapped. Las CaL.,,*, Is T-,,."D liberal, raddlimpects, In I it. .t. 6.1 Insurance ,
__ I pear pose Im ,',emartecam LIE 1 1 ,; odt, 6 di. Alto ral tDor I]. Smarturm Contra Alberta C.- T,1
4 i VC Diss, L. UdC1I.ckTr Lat Alfic, I Be", oral.l. I] due I_ Rrp= JAAipmg me Sas loomiderI I Isparta de berederm: Joan yidma BAIML ON Pascual sob" L -1
INFANTA Y CALZADA v K tura an IT Prolvediri La Erril ,ain dillefor del I pres y = lmospor d. m.t Id ToDgild
crillcooll, it, I Li prov coul: of I I Bid. 6 as ;Trar of refialstrn Col in Ztam L-6. g, VTOW. Is do DO- ameaddricand. do. Is amin, ExtrearraLLE _l
SENJUMEDA LA N A CIo N A t F.3724 (0fiLl Cro'r, ,a IIE, freaddecas Dr. T I CA I Bedorric, sodbore Ri Lourepoin IT de Ladon cand6c, BID. tomml its apporne I ".
IT cbm I Del' east Plants, Vil 1. do Bleach, HVIscri-in: J.B4 Mirprel Cirldco .11
pro Slma, cligues scerstarm it, I 'I'- zet.,O16. On despach
Label Dus, I ,,a pal do na: Ideolar I ILI suffacift l,,_.,, Memo '. I
'an"'Joe y us 0 "Of a in V, Ided, L6,,
'Ins Par 'a '"'.". Med" fp,:, a ,on'topet'Dengs, Mumel 0, a act] ,or- Y AbLing5rim, Adricafn TiO, L,
IT U W I at A IT I A Bill jareer Isesm: Jrse'rng contra heredi Pedro H.- .1
ad'. of ul I me Coada
U-3936 U_52S2 FO-2292 FO-2107 I. L. CIb,. ". "Clo."s is -, I L I of --nd, Orsomfin del andidenti do ,ral r, ,,,I, -- -k bschn Be,., G fice Centel recta Sdt.I
I sup, tread., I .BE C lin fe e Salfbi-Cad del mBE- I ,prildricandni. ). fassibilklarl,, cle r "' an Ed id Li of ""b'd Cc .ba do 1, i 1. ;Cdor, hininual. d,
M1 Ind. Cup 1. ,.Jr.". T efic. Idn", lin, 1" tudingrage .b.t.dmi.It., ing Calzada Se'dold. No. 1101 "I'l
I [ I i l I agassagagagagagaga ,loned. Meeting 4 COL 1534.75, Ist" do., I. d 1 Verladdr, ., I I I
4 I I I I I ; I ill
Ili
l L1
I l l
I I I r t I I , ,
I ll
I A.


image:
-------
Alin CXXI Noticilds Ni .jell DMARIO DE LA MARIUM-Sibado, 24 de OWtubre di 1953 I Nolciall"Narionaless -Pigina I11 !

'~PARA UNA BUEIIINA lD111illE I.S-
'Once paises ha enii -do ya isus UrgenciA, eni e INTM "N s tr 0 n 0 Min i
P,! l oar In M 19oa poeca~lribn-ieue s SANTIAG O I P or A. Gumbau
so Iai lae't_ __ _ S a n a t rio1 d eJ EL I d ad o all I

LaIe~ evlna Francitt enivit6 1 6 ponenejas y B1gica 1 4. Fsa (let Qu oo Ii1, La cocinia ext remeiia
e~ooolnosums nuostro diasco tin Liberiano, sin SILIlda ro, Dr. E. F. Conflus la iniiatilia de eato Convenciisr 1 Stgoin. de' Cuba I .IIroad "5. friessI
I 1. alling die ruos quoA In .la no. Paomile sou dr p obt O xL. xodgals de irri one de Cuenars .0. ins -Gabi Acedo do Is Berrues o tar u d r I"tuneraurin do Esaidifi

il oliede dosire ss oen poaal -1h iouda l n I. oseuridad AT~ on. Iual H ast a ni momeno, rdm ,A aI Eriadl ban.se de I a ioier'enlou, Radll.Fl Tribual do UrAicia, SealjIa e l s adta-Xrdnuua l l extanjro uef i re .4:0=on 1pa
rml I nO torun tiion quoro cI teor de las quo unms ,,- rdelebrjae A[ Pimer Can.r. IH. control do Ian Cories no Cousa. I band In Preiadencia del doctl Adl ia addadscos ~ t.j~ u elriuo sa
I'duPA m 'i asiond onlo? firl Ad no odeos. mis vLlum- larnoa ia de Tribunales dec Coel. 11. Trscdencdia del control r--in Nw oan etiOnly ,n el St~s Irgnaa liia oalot I sa dlvulg6 late hachoaen Eup.
'cr ~ i bsicul elonca br.r I. earidad solar, ian, due erl nor sede La Halta. Iveni ed n Iacieucioi de los I' e ori c dc in Contnoa ,Epil de alemanfido In don. cal cri dl ageadnqoCnoV s o
,,r aln onsprl a. once pnals ban r.oiin, In,.a so s del J~ssad "I'd A fin to' cortnmari Jui,,,I Etmpeado A 'L bn qu d Ien q o sare da edn Cal., Vme n o la
dunn~eroos sodpio Pooprnc-qon ,aii, no creatren naecols Doars diseu tsr I'lol n blodes del Es ada I Lot Los II Pi in uctos i- Ins cuoasoids Icua~ ltinode i Al mnd dr e l, s qu p000s latdsl do Motiebrer s, o
nrapnoaneeAlsoa nu1 roe dol Imgie-oo I.se iadsd iitnhd
Ia alnte d fle? pabre Ar,. Abdultn, qnd I,5 oree en iemm. .lead. trens Y s .olitiae ptblicas Y to n.HlbleIII Wdinsda I p de Poanama hais tda daro.Iad. mor hJos adeare o muldn n
iina pAtdn aln asom sa1.d parobo los palses qu ba co.laois-qtasiauolal olred e acl dilacean rspodado al:. 'La dusalicadael duto eblois, in.d
LS ,.,d odr In, aoi panes .i.i en', grada' drm, o aii olelad oar media FV. Fnimota lli In ,,L, uo 1Iliiian m~IcL doctor Aisdr, meo e mco Epioyl e h rmtlaas, a lles dA or
"Leea on fert A. pusLoalad.nOoiabut do Delcioaens ar tan iomaoranle drob dencanuar In oIitalmip doe .L no in Pds, 11ci amodab .- meor do' Esacoon -1 prlavnca do1. plokt pLetI~Lnaeto. Egal a hor-
,ucor. oc ,rada 5e~. i cal voloiades. qu- ond -is 0 Im lluac C vencion. -'Ins Cmae do Cueliar en cmie; a'I"otiord ,ee d e In PaliriaI InI 'l .-- 1" In era AY ton cia d. in VJel r Os i 0 toemeio nod ,lone arIo eJ l
silo iicr aol Iabl IToal ~ o a Losr nioco bate II an cis lia on ~ mo m b de os aoe'. ali.)Icia. oud do CamaguclITB JanrntiliYltnca oJrni uao oo dokl gm
siir . on conesid ,obr I- usms i00 00id cnicimmaoaC a. eibt. do Io Gaetlino yJ Uno a d L do ed rodAced do uldrn cam hora iqoedroeco on Ics
"IIll tio i on e .as. 11ir los muas so, rreda "airo 000 Fone, Blica Lal Deisc blen. yt Prieton Puelan inettoI
,.ir ]-Aii 0rul aliia aolTI coma ad. Francis ,0 iniles L.ruu aata, ss it mola dcld~l- r.in'ie o no .rent
C"'sIdo iIlln si aoit, o io ras. mirtad. do o lru Ia ride do Fidrcs in.osidida oar Mr. Vt El cooi,.i nort en tha Ar-.II I rioA otoat rsdo monrd 11 miinO ni .itc .r slurme don- I ea cois pontrn o xro eaent co-
stble cuccaysn. 00ioreria Vio qotfradbiin r 5,5' do in Carte do Cucan do Paris v raLr ot roatabil "'ld. ,rdxi I 11I 'lPud templ o I .jd ,j~ifH l
.Has n pdlo Enionces tidi i n TempoMlVI.ind Cortneu do Iutis eol t "I, 1, M.e 11 ol uno Carl do CIoa ioe el moLr tIII] dol mnd.Itmld Fas,.beh l ,-
irrominbbnioi logradrlo ,I, loss Ei did do ;r profdia catund Richard ConAJec. Ricdlaxria do fin0 lsaaacera dci Oland rounIlnII. do bait don I- Coor olcr mrao nnraspsfiodedds s
d~,l inordo e;ln n o,,Iro ichan CarloIn havoviaido i6 Pola Vii1 De Ia tnoma to dri *. Or'rl roo, IItnluida Ano, ronpuosta del tla Y onhido Art l eroonia qac twota cotra son' hijas
harri drdead, coo po v.~ roeorro e t int ip olildlid do -aDludlotdo Aibiln our Anoa la. Cnarton do Cl.oia5. St I,-. -I .il do .nIlrololio .o. de l,l,. cc pelm ro oAoe u Gri oPrds ennCr
S1 itI e F ais It,abn,pIa lI ac r sIadird Al Exeod .lAtoiom a tu ranaa I 1I l oallehlos at a L n Pdond cmp a a ci V do Pasarados A st ior Car
Ii, irir en quIio llun e n sno o n 1 idoliad Cioion Ministrs do Buileica 00 Cu- VIII. itnHilli do Ins u I 11Ita-n i oda onn sarncioadir, A CEPA RIVE ., Iams5 a I Ar ciarde a ho-e preAcd a aim alore t eAds t coh
T auo h ,,I'l, o niaogs doellA I roolole contrihuye do mado dili- Ha on vndoi 14 Pomnonno. mm dunio do 1 I t Ju do i OI, do nu n on It Fortu]-.lozaJol etato l ] e
"'a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d~ a gIooIo cibola lien quomi en ellaalunrd r UA Ipetrnas clee;o da
.I s ,dm.inus.Anoon Pp~iua rds- Aa a i[ Foiocd Ii desuin (tad deteni. 3ubna quore pro ,rod ine Asdh nomlAoIlAl.di 5
ulun ,uu conie udpi is Croacidor. Lu sereidbad AA IF unbie do is Sidoedc Dr. ELL Fernoundel aI toso P Ii. s paInpco oninba. dIpe ir dfoanei o fito en troxos ,sequolls, cacdid
(oemuuailsnsie~honlr Aoioe, isAro s n i l do s, Pu rndnt de Ashun do IX LoCro do Iiona ice ig er ode asuinaod n is Joe5 r Asicn I halls v oecia mo, n do a tod lug.oopmotopont a
CrpriI'lmsvc.UI5a OI Mdud sd ens dlih mf s Iisl ,,, I ,' .ido~u, Id r, a o du -modci Coll I, r oei ero enIeytoobaaI,:u
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ l .ele( do TrbnlodcCeis iiaisPu. do Ia "o meA n nopea do to redo elooroqe III
or ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II do ocseaprnrspsidcpon Acumot Idnlbr peond Iu Ibnd ol C"gro Loutisinlic"ots ar Acoda Ier pass ,,i cmeadr i fe d000 earnd l moes nta. do no-
ad Do PimedoFai. otsfar A X a Annria del psh ei diooptnao i saclsi-ar pam Ufo d I durA nupenaqml toopnoc uie la a
CileispeInp u imd 05 50 o mde o Be enasrniuoa MILL- ha coes loado 'el o de rentd Iaal, c im macce it, roh C n cl~ oias-b o rloi on -cis FL 1itrdrni d Pmet drin saal 1
reuutedin ~ ~ ~ ~ ~ ~ LF ianeto ne. li. coma Itao e.iI., Ii 1,6lo decne10 ol oCotsd Pra oo-lcon odro I'o zos.-.a"g PIus Ar, b dga e Iaor d l sd ,at ,, ILt ca do a anhar onti-
i. Adi .r. olira slc prae par ,tmoieanooc n opr lad di e .r in Mac ane raisso .diinia l l Ip do I Cardl, I I1 lelm n ln, ita c Ilpas GALLEG pils. Prahe I ,,I a I II. d eens Ia Had litl puioa ig r et oa ILomts
CIah a "IIITd ~ lard 0000 0od, omo uPIT. lie 1oiie Coo- rtnd Ie Adrnss Yi ILLnn.
ha Ie n cl r ad r.ioc- tor fosaici o LTsa ohn, o agenda o .1l Claue cinot u hison Il ondana ya cImrn do onrdud ALLradooo modeate IF paAlsalmc t.cnl
dr pll inorsin n yiad o ae lsi r ls o 0 I iaoeai caItiia dd II Adiit1nn 1ubisa. cidir are~ 00 1 o ai st Armed-ic Is duoc To oinsAdlca aMn
loin boenap ti acnirn dia. L' L.ir d cen. i- EldFa nima do ai l In _XIII.s LOS,! dealono at P= o ITla I ,dan-roe sID c LPZVCI. bhanucd one b Pi.ra aprccnc aad is
'Inanidsootacci nio a on olnil ull cd u rlid o oln p lnaialr ein Tlun- c m nac e uaoe s 'llull nsir 0100 iplen y OII S 11 'A94 u ta b d "Ic mu. c, eud ac. Ali oeo nl n o
luseg o n ars quo d ftr. -1d a.I Inni da Cm ucnoiad IPri 1. (lscIn e P dc Dcsin psabl-cos. 1 IIlld ron. ro ub 'pr drn Il on dir ha am a t doe l o r no is A, Tc a pop ti .Itrmoa pa ro
Q is l .n I o o o i n, c l a a. L n e n I 0 0 e t e c e r C ar a q t i o s r n i n e Pc u a i s i s P r P o i ia l C ar o d o C r n i a n e n Ir a, , n I ,u d o A sc o r m . t a o d o -.I a np o c ise.P 0 o igc e n u o d ntac
do en ol10 rri ong- cicbln n ec aliaala ,uul 1 o e E sinia. not A XIniracianco prcsdao Clii,'I ioron ,naos c fred.rALL nilo-A-SA TR E Aenodr IIL bayo l ma Ioo 11ar tepleoou oroaind Entr ibsoI
-1.11bi odlile ,ad lilutd o ictt on- onanic d enilevar Itnd i,in~r l as Leeno bloxon L del Issd c onu Botales.]sudm,. iicstr desan si oas ,a gioidsuoiai ui o- on, dot BrrSancomaoe I LIst
ha Eo11cuiesu d s hAnieinuc I uo osloadno cc tioa lao an~d d11 prateCarso f .citaia Lo Caosas pAds ,mieo 6,n I 1T1 L~A cibo21 Ar I'Lladdib i Id~lon I t' to ontes d.I oroadlr dord canld!' de Gud n y. dl Taelt!.m.en
jeuodelue prsIcuoi Ins maTo ru dn:d o olula fir In ,toslo fut loalicad ]doTrlon del IT- u.e E d d del, FIni -EL~d s ,e doO 41' 010010 SoI ]t' noso l neo Idnias Ame o l.m-
.c do. ,., poclruo ]A i ie- de 11 ao I isoeho fa.In dPlioni c e niannl Docrdsd eod ."r. in 11c, 1 esor ; me. Bit. a,, -f A-13 ,, trs oar tnai poohi oc enI ta ",A, o A las, himlein pabrs, Atn-
do lnoS Io it dlo edII old im~d~. s" Itur Addisou I O A i t~IS o N" j 11r astdn la lu l a reia' foa n 1t coriem.n do l un ei.lon ildou dies-
Q sdu otla.m. ILL aran l pc, Au. sceo.oaicnhdoe del Pbul a ut1 idinco .n coto aaidalu T'lldi .1 isodplin r ,mt l &in II Pcta,-Ai -d -Inodine Enasa Aloreanieos HIT debrdo Ile
nado ~ ~ ~ ~ ~ ~ P' 'au "to dute"so 'ro delI oAtsisd ll onpo 1. ueiod I oe oron u detia i L r e so -1 61solr outoP Iu s, I I -,t do e toocn on olsoin, Cotll son on u a- shp ttoor. coalcc aee a ia
din. isIl ,,,0 ,Cinno cIt o Iie- ed cuocaeut AP oI II Ia lt samuui a de oruan do d0b i ooto~ dn i~ruueeeosod t 11. 111. o ooa Gdo sro Vdtad 00- 00 -t -lo. - oro io en c.la Ion or. flO~ rm noo o simple-o
scorn Isro l m n d ,ero halo n onli- I O OOsu'l l tO ltIle' ,I md. A, II Lo x obueroco io rt b'aaulo us ol Exactilo ,0 all I tI ses a i u n a b e n n uIr p a l .0 sotsellsoro dot ,uFn pu n ruo He0 is on dor rs en cid noo
dn o ino elo c s e p ci airo [- c u b eTI I in fuu o n t' L 1 po d E ITni A'. aue is n o x i to l u i o n oc v 00001 d o o ton tonuac .ct c os O O ~ ~ u A i c ~ t u d a o d o s nnir de c n ui l o c ont li r e I aro a s co m a c an e oion
I DoI. 0100100 ottaptAn o olt dine"aILL tel Nlc otto ,tr T,- Ossl dot A .Loa. ,ae .n pe o r sod sinus lGaiaaIde A a e
NotasqIl,- ,ae lit, .rMod iad l .o,. ouicillordeuu cbiant n dela ldl oslld e l" auu inll I r o l otuE c do o Iris- cussletou dubcdaen~-ir o o e null" a 500 ch be0 00ta fOiod lddla rei
'1a1- do ai u rba.dA ooo ,.in- crd og n Pl l 1, buurd d l.o i e Inun oa lmeias cio a ,arlt i o u aunll, I P 10. Ls sil on' lade Ioi -eu ica mc Ite v ir ,,, gs moi ,,A ,ml mad a l r u d i Anod s. .
VII E110l Troust do C aelopu nur1nen pan~ erbCt i t-el Inic u Iarru dirnd-P A oud]nfa iirPol .a
-ILus re l do J. "Oinei lt ulmooctrin op- ,A. ped ma glonotec I' "~e pi' Inuln nir o a:ao l u I do I- t'Id ILL sr inla porodna in. otnn e~ e m ll, hr oe c ea-'m y cn oo. Piho
li0 ,ut ololsiblm on oi onen Il l I. doscoi d Cbim opada ler died de tPi-lonod ins oodu 10000i Is i o le 'el Reobo do Ic aodi do, In is "Iiot do~l MHeo doolaa Wahigtn inn olo rii,, nTIuto I c s. miea inmabr nd
,Ad.c r.,tII do ruscodo eni ho,- InEisnoL jo1r ,I,,,, VTb non R d o Fell is o ucd, o,.lo C ne] .t .00 o Soin dol. do Potoncn I itir N frsto, Morino innldr HemdenLa at .II
lunnldedI eli'd erodeo .i".i. I L 'o ,o doe smipuri muldi" CHI.-s c oooe nm
d, asl 'I"" An" ccd 1I nI, o dol d hrd _0 I ,[, T oal s sijn Lr. d lc r d IrtaoT do CsIli Ia mnnmIe in si 0 5 o Ciha-e ILInc I s I ns m I pa En I. oh i d o a n iaa e p an r ss dmstosan t s d i
ot nI rn .l.o p Is Ia I c ombo Fd ld dostn o a I, l ro Cc- X Pe naa o d i n sor nc usus I. dot. di,,,,A,', c e ,I I so o.ronI- I'l do ,, oclt '1 m o nn e t o p i a,-n ,~ - t Js r n sins ac m am n ra s
rr I.F Loo, a ,, IT, t" I., ob- I dor,, drinaol- o. irma-IapusundoI. ".d.a05 oliriaeededor inrssplhodadsde pumlidodtoondetielloofJourna

P~n ocur l i me a 0 d e o c : i io e i~ i c lao o d 'o d V T dio riunale do CuA l A i prf l oot Co r n m o noIIIo~ o I mada I 11 poenh r ld"ar re o i nto . ionc p r ribo~ cAn nue d e h a n u o do- 1 I I IH pped ~ I n o crin .
nor doll 11111t T etlt',- I o t o- oet boolo losd ,ll 100 -' 5 nl on5 Pet 005 0,00 do IPoeni c ~ o n''onic I 0 l-ano em- bIoncpc do~m p ro m pe o t ntlora quo sao c ornho n o 00 doI Ve i-
duos~~~~~~~ ,eHill,,d.sn~oti pud 0 010' ,,d To Iroucsl~ Psibir. i Poorol Ende Trdns sic I ape ,rde (ls te 00i I'O oiio ftemals de ooisi d meninhornobimsed rpi,
hrintFIL, dor lonclue or d ttraol Olo ~l n 1. ntno o Poder Lootn 'ebb I'i In iI .III, do ic oL oru.a Irss oidii oltind Mrc tttduI toa t hudho elcu iissi
ILLo db ln i ,,ie, Doarahu IL, 'd opc l tl l A 1 II Il o s.u. uIII b ol d dCr lb fIc0 L raljda oieILIr o s ellounrf d e s r n do I
.nod d do, coo coin or creocam:ju ddoma d n onpo aoum u titml lT, 1s ritiositol a" ieoo It Sc'b cod i l d o b u ni n do 051 n o s m VIbn r ora n e s l od d L si o. at
pastaI on tom odel n etnom e ,Ion rhorNo trns 'e brie l it dm1Ar b l XdIV.in l o' c d d ol T riobunas. OJ Tlnsus n osnla oin n. sssl ,,o I cd orca l t o n do 4p c o 1O Hessu I ~u 1.o u n ilo
p e d ir o rIn on i r c o o I I t s i o d en A .h i -1pi c ~ i a d o Iea l i n I o nn d i a0 CI Ana o ao c ir iso d oi r l Ana i r e f o rmo c o t u i tl om i o1 n sI
c., ,.,re'repnnod ,ll., ,ajc,; T la d d-lon m rral H Is Ad t 11 ,od., I no bc na iccm~ diio s n tsr o iinprla on l H dodled. ~ rI
Geiord ino pojct diSO 10010 d I~l. adsrd ,,a '00ce Pluinlcoeo poLd sA Di ,,iu ,n inorioro boo Illd er~ 11,l ,alld 1.di doimo do on m io EsIJIo Uir fon. lr~l-m dol Ajunior in- Bo l tas, en (ltdC
No InnuiLF N N ( S 4 1. /od on dsV. Los 0-ir rtoaudl Tu l do ,-Isnot el cbu. d iuel a.'o n o ro -, Plie lodlussus do. I nar 1.eel doA irAlle n ndllon Oiditito, Culql~e o ni na
Illna o en o Ednod ent. slto 0000' leA.s ln s ,, 'n ,F ,, 1 m s d llu 1o l isr I-n n Tnha,1, ~ rist u~ Ioi dc n alo oo rt I n s a a ooodd l mai n o s EI t aed n o .1 do een ba lo doutl u,,, r Ian, VIs
lordrond dirocr ,,aselo Psiditrec Ceonla, oars no Itad 0. AT claiml T o o ('aeaimll to or do sn ieoidado tiiciean, c pon as do huoao atciae oioaai 'j
uNcTc~E .1.OtFe'oTl VI L sou torllodra d C o o delribnad olle-~dCncl hnrcdindllIiii~o Col 10n a0 nlinba I., 0050oo;o
lool ,I, LTA An,, Toton, PI~da on J] L. Tou iucu in a d o Cer on nen ,c l" 0100 I0 do Ic 11o on I,,, -~ Ib. do I,,o -liuln e part e od o il e dd tII

000l.,6, 1 te po al ,I, in shoe on d c la e, d l L X I an ILL oolen do m o lToil -lomllorion F, do r I ,r b~sLO, i' I, do 1.0 Vls. otomon do0 a1: tn ""o-. do. .io do 'nh r. C I ein p ron a do e ta nmi di
a so m 4 e i n o tle d e l u n o c o I I I o n 14 d Cl ,cl r o o n ,,d a o c I n d I o 'drtc l o i s i u b n s 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 . o d o ,, l u ndim o0 0 1 bl WLo c 1 I l d I i o Ir isio p t a n b a1 u a n e m r o
-ee tinel,, m n ae ,e j~ r I 'o ,II li Lrt, ior ld h li. c r ld ns Cengoncne 000 1 Id a Cont r A o ce4'a. o l i;.or oo oc esode bIn t o idoo onfomar. do a I
,is, ioi hinasucs~ p. U nbolti sdons I o1,b oncoIrl, do0 oioulolo, ro m e Ietl t ot ne As o l o r de i l o o Io - _- ,
no,,r~ isi uIL ali pl, dentoen do. to, ,Itp os bl aicorI I m 1, A D~ s n. . bl ,, l lo rl o d l ,. e ir 1od o bo 00 00Ia
eni.,~ ,,, Niin aloodl cr0 ,oru a is D I I ,IT do Ia stol sou O'o. .'. Extudo s Oupl ooi do pole tn o ta o e Iiei
'c nd c m i do Ir g r doss.a ( .b ri n a I I E u(rI ( opI A iPo o oti p S n i go i _ __ ro
pTe ciL daessdirlo Eeius,,1.I I AfriruisIF mo rc cIoddbr. mr.aoua Trhi-soist],wo nEtrdiOu o niml in.ooo, isdra .

ar.in, ricol us s ,.oiesaa. odm -dfii losaulel Hed de~l, -anhg 1,e (':0111 do mI doou I.,uud !slo Ils' in. no",'TILfi lt
Irr e r dr mcdi ,isocens ro, Fius.,. ndo [,. o3, I l".h.nAd o,1 TA ,u,,fil frtoiou."''d'I'ocoltonul A n b rtua np

IX,,,rn i Pr dCn l I c liu Ia Moore d lt iiL 23. oorbean recas ,H mom poruI &s uuuon golnd lnu.t p" ltnsao
r b o t i l l b i l ~ r t Tns lF L i t l e nbll o dinL p eer~ b o b. 1 b e l l O F 0 ie i n r c d m d o C o in 0 1 1 u p ai d o_ i l n h r S o o e n
I, n ll tr d en o da on i ,a . Fon dn 0ora u c o eoI r ord r aI. o . A gi,,o I o na sco b do ~ 000 n e ob un dorl - - -- mc mco nn hiilnm fle. eo on
amin anude, d ~ ,rimrFItd Iodin fiint M onto tdua do ,. l, ut. snisd LAon _uen do re enaoo ca
g u rs cl h i Sal o r i ld p eoon- l d v Ic r d ocAto d e e o s p r u i i n 00 0 p o a I co o a nr tos e e ucli p l e b do pinitoch a cc cci ovo e cinaradi-
inboor paa k'in lhoos hs inolcn onb o o bd dne d -- -o ancrair d o otiqoin e tl n de delth Soltot do HIro o td p ssd n netla o
dA'mlas o e dl iesAl pre triopooc lee0 l uc a rc or -Ires in Ioto Hero a Orlan de-g Boomo ro. PuoI sI, nonl r ul ,oon o e, oo coceioo ~ anrsna
lodeo ,trr ,ad.e Dr.~b~ uaffe Li Ibiliouo pilo I o on Aob ne e h1ni norlALI do l borne.
fo s n i me ote i LittleO~i i pore r t ie ro I cib ,~l Adl -m d .a ,.rit pdrid pIm us -ern -m -ii a o del -- -5 Po t pe o a is s r ol_ .
oucuco do intb to ~os 000 oco zoom i o do -' huNors 00I,,, Isu L1 m-atl eac tur nIIntor O, P F 0 A oor tioolu-iP ,,I lull on c r t o duo roan o _____________,__
nsa ~ ~ ~ ~ ~ L"IL Ico n.o ho a.i~utd l .isi de lou insprtnn sao.~ in Ttiinoild 'Ol.-InO I ,I col IIn dI'l mra, nedins c, la, f ia n iad
ohc on inn~ ~~ Iitico adooou des ]a Selo r ocm t dn l Jo i t. his rcinc ondto coto Icr ube -~ Ir ,,,, u'c co I', atnbaIa. tutu I
R1 0 0 tb 5.la nli ic e S o i i e s out o in 001,~ t Io I F bbont to n ofio d oi u do ''bT ib ',I ,- L d no h a o ol o c0A SorO
toiniuneidniI -n piun borninoo lo rrdor ioo de Ad lo hu~i r ,iui ILL~n i I 1A a pue hopo deA ,Wctofar-1,em_
d- d ro d Ca l bu lo na l ole d id1 iona . oo r n i u do bl o 'A -co h d o _ sun p u p oei 000o d s T dr d
AnbmotoroecI l ul od" run o o "''l I" d m.o-i. a e e as arohi t eao n t s doldera ounmioed tom do d clr-t doEL T CON I ONS,
,. r n d l-rhr a ll n e ' d 'r d L ,l rtt,.,o' hco 101p, tid .n dc So oualalo d H p Ico F.0 ,, o l bu, us c do cr do ps o vu s o paead. dto VE ITA Yun eO
es . l a buuourd It Illnooo p'H, ,,II 010,H ,A dos c oleq dold ootars Osa c s on 1. g A~ do aho s l s c 0 ha In I 'ion 'it.l 0 i p 000 qu 00 do I T-ol n i
h hl o s.i c iItui n. I ,,, e 100~,.~ e 00 d001 tc r t ___ de d o 1, 1 a siq i ert m1 1 0 m du A d n l n o det ri i p t I e I 1 do, ~ l ni l F
Holl onI ol", Ad adI al I dielis I dofirt Betor- Orodi R~dFin.no I.a uol~cn ,eon it-II- [I.o L aTO ls

e oi l I n im tsn l ecm in I L -s t~ ~ a m A u t n mA i uda i , I- 1010.ll I5 oc ns d co cide do, dm1as do co al DFM N O E S U
itdohh ,.mo mocosoo Is ,Io roool5 c, hi 1o l 11,I pe r ul r an "' to 0000 do lc de ,I O I I5II,,11 I .ot ,un Dopun H i pod hoId SAN~TO S I
f'orion dad Ad nor d 'll I All T Ad Idionrddoo,, i o I I Me dit o u il'lo I, I 1 I "" r 11 -9 uA to l n o aloolinnns ui- 5~
h~ u d urr Y o lo- 1F1 r i 1, I0iicuinL at0l~ 0 IT It5 oNuo tm idr n oprlu ,I nlO t'lPt do dlanls teen oLA. l Ca O P R ES
ir~~~~~~~~nur~~~~~ ~ ~ dontdL II ,LLt -osui cnn f 1rum pi elmc rd a d1 Aint ,m 1m 00c r ,,I ITu I ou i Lea t do. n.e ,,.o I Mc I cI ,tloindTA H
Te Ilno elillus doIs on vIin Inspeot~on oioit doto brfir NOdeInetlrou," lA a UN O ESoec ed
Co. uto Ior ins d a~ r p us,. l A e l. t I
Catoad, a 6n. nae son : A l ;III n. old isiSd Teei. ,I nDr. o u .(nII. o, ~ a a1 L I. a C vni nesalnDE S NT
Sp sacas Id rpIs hcsn 111 ," .)In l .nHeIpodRl ile)Forl.d, ,,linIda
I-7.N AIE ,Il,'L d ,.J. h-rloA1 o o m odnL TA. ils n oI l," ,:TIAIE bIia.I o A L dorr l a bdo 0 00
LI ddiardIl esrud ,ba. I lrnt M.ad IL I I~f4 9 Id P im oa I s, o 'l ot 0 00I a a SA TO
Dr .Ma il 1iladeL v, silcdIilAti-Din,, n aotm si. .s. innan 1, I, ,,, oton inidoo huaitide oll mcn -garAU I O
d~ O T Ibii O p e o noI ds' C PR obobl bibd' ro reada".a de ,Al A1 0 o tc o IP~re I.oulsoecicLA LI L 1 IT ,ssit In ia 00os.a o ,r
Nay~~~~~~~ dre nussincin do pmnpiedo- du ,I ,ecm. del Enludod dAl ads IFs Ioo sin -c Omom I Ino hal ftindo _T- mI sio
desrn Vinosu omenGI loA5I( pelbocira liseta.hl Ilu, los Poreonn pocde Ildi-d- rot Iiolii llln Iin .,A IF hisFN ER do N ilr,,,d to a o
d ~l nuse hisbioer m.m d o I s del amnrubu a _' 'od is 0c~b ad An0 litI I oIioia b-Ncrclr c o 'ti y soveo t
Cliaosla ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tons 11.Fi ntob .''idt Tl M,-I w I I IIMn m I ,_,~ l _ (O t me ain ol. Enorn no
do~~~~ p CLb I~o'tb.'~ E
nuni uccnnrdn. ne al In iptensbe -53it~ ic iiu lis Ie rrun IiteataAAIt

ienonami0a. crsm emb dooic .iuu,,. neopac boiculac 0--hpill Fro~m otui 1 1pIlmIrs.a o~d l. l o
del ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i~S~onnr do,~ orol ,, ol Idr"'.' )1 MIcra P.Tteo doNATE ha VR iCALiR u ", a. PRiaIE~rO lohog ada son rali, i
,I. 'Aotd'I 'Ies ItCio nad a o n ata te t2- .priomn m C,,,.I ~ .-.t, aadieul,
,,.isdnred, lin batII, rt. 1 'l- o i3- .Poleudiomon doel tlo If-RuboL e d o ll urnooO111, .L11t i lo d in ruenaco'ell D L P R Stn corde its. para hise;,Ad
Mupa d ompleti o Ins bosaHimi pnarol 1, IT ^.,. pie .so ro ll.i mnol o od l o /. ''loomia oneuat In,~ doi is I,,. ,FI P~aB l .OC .OS pu l d on n. Im
dud nhcu2.d 2,L~ I. l.l-Tromisunoido vearn " 1,II,,AIoILTTle t, EL R M IG 'lol cb.I s ir .oesl Ic al e u baaor V,oloAsT toad .is
c.paoIood un I-ramiedadkhr do alion 401 oToabin~u Heu~u us9 r4-Hac don -,scm 1 s lcnrn Nainal orl CeHinpensam-dInoor,
Iti uti an a a o ita (le 0 ori ndo I0 Ib i rgom g-Etepll eida." do snbdin. 2'-' 111100. '.00. ITs fulI ons oal ent ci Baao anir :. T, nI d d e n li a +c s- ls da o I aa e~ po
Ie As d uiiaa~r ubia bseot iiieo hh i n 10-Cera .,oo p.Cltbas 2i7- PILLArdon 6, vr- Ianun p An_ -
laP.% Olsu e mneniEpcilenls c deln docrsab laos,0050 d- A*Mt Tesndero Al E ,pIn do acoios n 'cIIn do tb ord e onaAoePainnam
Md,,ounnda priena Iaplon ouin Jos loditr doI ell"' do, ,Ioca pararlss.Tdonli labll1- ,I TA L e 1 1 ,
pe."rhrn ,oeA r u- d, .,,,0110 ,o,,,,, ,. b~tmd 0-r lae 0Im 27Ri 4c S"hri /00 doiuena IIIao caiaaeni ab OAII ,la.
palvos ~ ~ ~ ~ ,i Ioils in tn co.hn 22-Cdal don baroj. co ur N7.2.a~ati nr ~.1 004'.111 onnus Inc dopoa arrac. neoio Tabin or eremoAST Fr xqsl
jies agrladie patecido n do In- '.monin.t Pmn In -,lioc en for ig-Noidtnb del p miccnhrel 2-l vbgue ,nnr ic CiEcu conglae, on sano soeoA, 1 i Hond "'C P I s ft i ero qu ost ais Clangdoojl asa, at ints asc-
itot. doraencis Endindrical ma, oc diollapdt C,r ,, A d id 2.-MA y i trito deM. '2-HdAin c-c i. .n.e. or ronislo Ott dr11 ot i n src'n Io 1nt o a l H r e oopon Can eso, no- Iduan lson d ca lstn
P, id otlbd.p ahbor met,. 1 ,ll,,, I Isrda Af iincm i. i-D, Ontola 26- l ~ r 1 crnam .chopAlienm I', .
,dedafcs],galedo ocd a-nd ps, Inc, 7ao '~s L1osa1 'Idandumoesid AI poster ibAn
Alssuoso sae", 21-Maomit O 1 ol 2msb' l -bi Pu o ier 11 00 sel. 0 0 . . . .ig,3 If & ~ cusll de mo HodsT R,,d,, lnos.ir ? i lfa en. Estill0
"bob, A. Darla ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h inadeoss ,aLUOO ALrd rb ad.CGRiaA do.hn i-fma c oo d-1lo ,,fnIi.rd .,o. o.- ss. '0' to Rano p~k LIard 1 q s .Co .-
MuooJlpltp d olDi Iimno 31Ic Catie. droa don 11-Di. ta- o do nondos "I"socecl aao Pro. Jos banT.IO 'P -Lfl ypae,.hr- D eaonI .Cshdl I
Orison.onin dei ~ Iord llarole p.iard am 1.s~ dmrsdms: de22.Pr sosus I ,'I ,a.o~'v "Hare ljdnn Y .Al Icu vs a plha,
liiTbid deil daoa illOho .I~dndbm~jnScodctu

teace. Ac .oadded SO UT O AL CR C G A A '0 AA ,-- _- - V a Poedrll St ils hoc- a41i-Parnisn memn enu ro IL) I I I VO0o, wa du a[ Rod., ourlasdan AGULA M
APA.STEbedu. nob n TA N obInero l r onn. do 1 a-Good n, Ino a rt d Ill A .1 : u ~n--
unI l Inca AT o o Zoiua .iie t dollar p.o1, T- ,, (aa .1 Pe' baoso e. uidn.' "L
2~~~~~4 1uiaain dod lo-dos ligemamenmo rou tandnA Add.iToc.IS-Mo asieal e uj
112 otinsIl adt o sal. ola omr. otou non a 7-Dejndr par mt'oi. -Aln,11 do min, IojaONEN
on Somno do~l Oranb 0shl Ellns 45-Elefaout foine Sd-RT to do Sain I ient l r 1s'' 'i
i 41-Dnusod. LE 30 -S "ABIAS IBO(A
Inc.~~~~~ hos cne ob7ini g-P002ommuii d an msna ofme 0Nmnr u ed onL ,p 0' Pee EL m d ,,OJ LEG IT So U MAG L SFM IFIEFdC B
Tamea ILbain 1 iua lln e couad1 ndor. Cuibrir A00 I''a I e- ar.dro' tcrn ol g I Iie I I Ilp n'dro~ l ~ld A,
Ia sl, Aadi Ia CARoF 02-Qluoeselnmd mmlo .61-Clualcl brn d o, AL I'sooad 'e I -GL.AERETA b CIA rs f~
-~~ 11Ml consideradl oon leodor Ag'a 10 m'tto I I, meu r I LA 7OUCO -MAA3


image:
-------


Pi igna 12 Tenarog DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 24 de ctAubre de 1953 Teairro

"Quo Vadis" interest y brinda

OY. I un fastuoso espectaculo.visual
LA COLOSAL- : -
Q UO El rsutdo d. 1 a inversl do
sRo ilone. de p e ea pro SCINARIO Y PANTALLA
cin de en mQuo ni ha .do utar tiohe n a
cteri la intor samn yo a duo de or i mo
Enrecelat ROp coo unLA P NanOA I o n -_d cal reet dpo nud anu E
cict vidunen a e rn be do anta
MARLONBR Ocos t latratiican d a d sorps aoJAME MAON G EERGARS N aaet rl i t s aseene n I rid malsetiantie epi
.R R eniot iico a ain Sis en- c toea .c mard en riv do elect
kno hiz un rof u do estu d olrido n e yo trastedo


LUNES.i a Es aas n 1 nti n n Mo
PROXIMOe oueda tnon escein a ob o recdie u"Q asmn
mno ambd sena ela o mipoder a: dera urted cieastat e usNePr
edo nr a L LL a td oeH

RO ERaTY ORa e a0 em ne 0 sd msttn eodloe a tooldainYOECU .NOHBO
A Qe a l aad e p id Pt on d n r o quo a to p a n no to eopr
nedED- I Q a dis'rase run a tea s odo e canto a t persoooe n
A to Fn de vri. acil dpa e cunto at a ionat do d ano


D E Lo acie~il non.i~ A Jua Uoi Eaia ESr,
O O L. O S Viniod tRb t Tpy or d6 rale debd iodearto C o
En RODL coA A LTALR A PANORAMIC pscine n as d onco o
C omDE O du r U nd o s e )mp jn n t ig u q u o l r[-
Kea do uno o nosotasDuo oabcass- uooooa a um do
UDRY MUREEN bor r d Q o Pd io da L a C a pr nido n de 1


011)}9, comud de1 F79 "o 3 nrec ed e oqunNn. u ,wr
~ ~ ~o~oado tUcrda en t, onouta oa Qu-roms, Im emaroro. onosoo to
Pabd o so e ln rt ston cia v ma e poDeloy id osd aor o s
UEG O SOBRE -terr d o ts en losp rso ra tiada notl eH n E o l Vsn


C O REA ~ ~~~ R i do U Iiexrestnaa I e Sen. e ntrreapo Pere
nC e aet euj do is Neri o a cer a cls np du n d n h nran dSC Yc
a Ir rom no at ru restos Eta pss con dicios pmi a eu h p m d
naY 0a0l renos co p Ia i ttersn a r an a ri es an ta ienns c
O. I; On Ie1te a idoepamore en tot m ormnion-Ca OraFM do a cr n dL
-ARLON BRANDO g s For to genmbaao q rntaalt
JMSMASON GREER GARSON doro ols Flas0 nc ut e oAqtotr tmr st
tor tp t oxara ao mon su ospera n at esu"al [eaio
hnao.npc a oracinn da a viAtOtB bct
L_ aquedadoviudassen _u 1_Supr _cnmu to t k 0 LCn tO A on o m do cotoDO vaornit ynconnrsstnm a
d rdl c viTo paone Ioda. pond.do0der canontuoar MEDI t


(El'W "finds C ANt LEJASer
a ne tr e d i s i ne or ag .C y;on g m ne s:amoo hco nea tonoo r erecrgins atomets lomoeductntec ronodel dramexiccoo,'ica.CTesor00qdosoriervtriuonfot OnSJo R
bd heodonsnbro GH as e do y O S 0a od o Cdsros. o eA
doan asal m a t I no co nro L o m u sic es doas edt a l<1
le nobuus nr tcoesce as ara a s 1 0 1n O c eVodi La s o Sala nnono r lot Is
o Est comocndn An d pu heos Ic- Is onRdosa per e ut td obr eja ioso
ado o oeto an mr sttiptos oe ctudiue qtidadoa e tdet v t ecn uoeh
u- otsd.o1 ooa AdmlIon] latdlos aom. on 1a tnrumoetoo.cn
Le UNES mmjFr pr n aOLY O D ocur iv n- CIN AN A AL DIA Iloamni nPer obIun Lha
o o aguao del tector con to sTarqdui Nnad-aC l de t
PROXIMO mataeMlos dyr krapte do or- L o rLell do "Quo V tar
b slo. "Quo Vadiss',- es oslo vornee .olivo. Cuando ono obra o ray
enelnaposrsliCo. p r o s e n t o F o o m p i a l o rgWi s e p uqdu utn doamic t n r uO
ocds aobs M anOt nnto ptra os t s ato rnit a r Hmdnes. El oIf C
00 pareatdo eotct en at pdolbico Iy LarItornidad Co~osoot
I doom n pm. voters Pua dot fitm pudomdns davdidos end dos
lern. ono on d iota Y el a pVier bien dilerencar d a. sUena Pe
od amblooa v a[ dttlo hint6rico .ere, quo eC e S hast oEo, Ncna
quedan suslatuido per Ia o dar iParamor a rincipa d oo.

en Roma o uee un y Dick. PY 1 a n-L.ITOIIOO RE IT AAnr, rsstIrsa
oadad al cl Ld unea h e.do. s toaoet ton dodo quoAsoVIUDA ALEtRE n prmn
EL JOVE INMRTAne on 's dru t uf ie ie PO A O INCITANTES. AIIA RACER^r OS na lr'brillt dutivoSuiterOpara1 brill neda l tn srtn Lo eo r u1.
E audtgo. do ram roen c"T octe So- to on m blo cao uliy n ola oh tq pm
oli -odonrno 1I ndotodnres no- do a en rdiatgos6 La etpgua d
ra c r00l el0 opros res Isorso bra fuerze y dinamblnmo. La set- HEIO.
I o ayo o loa C O dot [s'T ae c d eo Nu par I 1 T a la Rp ass ~ ~ ~ ~ ~ ~ I IT F r n11 a i in a ae n l s 0 i .( i a i a a e D Kidn a c n n e Fla t m e o cio an e odep a v d e e ta can Y s a a d s
do y consldtue Ia ovilr do a ,-s YO EJECUTO. NO NABLO
or cebl.Lmodorue ne r. a stpulare s i onEt do vista dor el mo-
HOnPalr Lo Dxl le had coosie' nI qe A Poru i n on jijesp
M b u u eno despCroeiro tes n 0 r 1-6n rSneaacrda Los la
(Hst las t:0o deon p las tre er rp I. nue boo 1 siom lPoet ~ toohoybitptotantisliautdotomotoccl.sdon Hmollywoodcpri. on si os

.I. ~V4 'O HEl Al d EndF At n Airn.l nAll go11 debi Delocurvarildnte
C to ClcGardnes.yeFrankbStndtra dec-c5e icjoeasoot mitdirronoraTac
ttdeote' ypdograradodearaveoaquqo41- enptoxlodecit 1que1l-srClarcnce
Cit~sic dccredcideO~fO conim eupo-IrII deI lbootenl, oun d,,r

ba no a A nvaal terrodcs di w e nm
c. .t qom ,raraol del I aa
otu 5 L enaaeisd n Pallm Spr" Qu aiiqu qer, an ta do

LA~ Quo In JAr, rao enuti n ure ''ui ya no rerear Ie mas MLl Obro'tm
N A CTS.N Usualm aduo ltitoa assote d cnno los m
too do ocovorgdrt. T r a si. Lo pecn can etdn u
L.:I" 0 Onlons~ a~ddes on didnanimpr tooi tomodao
I toy ~ a, 0i a fortunaidaent to oN
oI 0gntLF t a-Id del tL isrl e I pta, Adea
D Ecunto a do vist histocos. Vodis' o ha reaodo con is ir"ld Flc-ao, a FU S EE

OTPO GRAN .000 dthTt.N nt sooco cn .1 ott coo I0I
CONOZCA LOS OJOS I to 00 -ttoo arot I IV n Toti, Mdocoble ell. .nri o rel b L 0
DE LA ARTILLERIA a-artsd otis or trc, is Ai -t-cc
GllN E DI10 s.50 1- 1o In it e,,L F,1~ttO~ttc Or tI'l. Prssnsra H- Vieull de IDr Ii 0 H ull0 IOILA NMCS'Rl 'o
1100,l asMIA DO, Ioio per Coci B. e Itl 0. C. "Dios noeesitz or I .m ,//1PEAuu

OOAK aRE d, F olio Antosirco to J.,npo aj-%. Co% F-inl- Cacoid',c ROBERT STRAUISS JEANNE COOPER WLAM BISHOP -ALEXANDER SCOUR 'I
otoeto a6u1 Dotccc11, Kit' cI' VI Potito d, L-o cI Cobosa. nioecrt ao
TOTTEI sUd oio n PodtIIIL .uc i rocuclc ma sotoit, eII ItLnoit 2d. als 00 1
161TA'S111A PFFL ionaso Istonteidi on hitsr, l n early, an rI ciol "213 F b i reier d dte Joaiquini Nin. 04 'ilL 101Ae~O .AlOLmf(Po Raltai,& I
U~LJSOBRE udonActcI Iat 'tuilc n 1-1 ti titt1 'U.eoIi otottit'E vts m o
tonhal.a n--ssItn- botoda 00[ Ia n Ictd Hcnry- Qoc-
'COREAd ltocciocroiooIVcdr.o ,Icao Exlo ti o lito iR m"
Lid.cnA dotad r t ,F oetI a s cit n ,oic a oa l ccc oc1c1c ca(I F el ILIo iU IC as MUSrO .
____________ -flocoatc onoct nntqcc' 0000 ato 11- no Maco aonns Icctoo ot. o ccscio ico


La fitri a to nvr ta u t 111t o r d E re aldr lh,\, n'~Fd[j II[ ande' ralic umbrgo ,ittlo Ii otto ;I rSI
I 0n nucacsra do toocrrt t1. stooc. dot coo-; 0 d0a!. F M, 1), F,"olo,,n,
lonooo I roma'Ic. pr-o oti lctoilcas toI ('01 ec/l durnt targos afit Is' cociqonILIo'G :S Q

o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fi FEWtitn qcosio-tc 0 ot irpc --- doo eaotcrt a, dloc.

sotoItar~. ,,, nsooior 1i 1~t.c a tlodoI CA PTIC N A D L ASLICI aloCuaIvo s qoin F~ rococo',
locca"uln": Itd o'oa 1,ood qu "Lan e .t._______

OJJtI .I ,I I VI I it L I0 0100 m emJit n l.,
alotcclcn totcoIs I Poctyotootc0.ttcio cmi o ocs" I lci stei, l R s e ln 0rioeoo ao socso' l j 0
I s ~o o tr i a t r n a c c c l o,- o d O I I I lo a n Vo t l ," . . .t o . n t n ~ d o I n a a Iti r o o t PI r-,
i-do Ino Lreoca. tctoc 1t. 1,.O toot s tle l 1O 1,d ,Faa solo-c ca. Iet anu IAIG 1N1v144
Ic "c oe io dctcco sn IoTT' 'I0, 0. I a nlo l oro s, 'to l ago. -i u L t :U Nt MA CM~~ ban-(.4 L U yo as romnonctioen 1tsio d 1 LIorD
coooo stotto, oo-otoo r 02c0ooo-tocs7occ.tt ILILf~s otrls et hj~o c~oc


01 do Iorm, I to it"t00 ,oto it .r pecxim foo on Fao l. l-cot hotWs.oo o.~ ca de .sa I.,'a Mci on do 10 OsIctiid toooccod a00 csoc00 o ped oovo
rit on port ton I-o CtFot oCmor. lco IIIooc dtI Roma.L -a oo .c iconseFI rie faad ondsm l oitoleAbr
pr 0Lla 16.1oor ino L" ~o SLI,. . ona Icce per ). altmn IF,- IIt. 00uun do Id'c cicobo isie d 2oto p e i u a si itre do Pt9c.Lt or ud o'
,to re lotcn do tc s I ll lc0 Ill ftt Mugld snorto o qirt 11 lea5 hsbo-an W o

0,eleio o,. M1 LT d uds ,I, o11_'1 0 dr c oo dar. aa o n ticlis d
~ ~ ~ "ln 6y en1 to ic-a~ Fall-o quoA Jun ynuLo- 1I Dieto Prnatd -ilClci Or mFeilo 0-c.c11HSO1 ASLGSRBATs aw ess
Resrt coo, .1od pnaroto I, UNA~nto VIUfAteL. '
I ,ccc ti p00-1a da~c n tolo dIIit. IL ;1 loo casots I al Vci aIontoec t nd, II nteeitterd nrm A
ELn, .OV NI M OT, fcrl To tcto- W 0, a LIooiop qoOFc tema tao .,a ,nio itool MI ,Alet
110err .00 bl ,- roricn PITs ai I odl Sucte. pIo toicl Metro Loa s--c .I, otr liccat.a ,ic R0cc

W .d -o t.,d. Or Wde,l~ Lo P t I! In Ter h-:. mon pma "Th Racer" Rm no. ".1 yc Intolrcclist do
Entondocaslr calou do L-rn dc___________ rarroro do, Iuoodie taI I and.oon
pTt ares eona Eurpa St.ed Rn .e pe.tcn
Tor .O Program Exira6do de rasunid ILo fund" I. po"ioano do lrd Snii
: i r o rlLu ,1.1 'lI n rIIls a ~uI I po sil Blnate t n C inodot.lanrl a. Ft w t.d aal at(iabeanELwli
Cnn mom dt ertidos eortones oup aneh nor tocipnio I- Is~ -rt optOtOqoto


D C o RDlo OVA ran senl" Llon.lto-rn onciro ldottyoonsI, pci
Can UP~ Iv'leo E, Dic P, I II II Ao LA MgodohiIAeSOLOriot
h.dr c 0' lectn ,cot UNotVdioocAnEGTo_
U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'al 1,11 SUR u B art do Las Vogos., El "I 0cqooecot s
lerogoous d a o aio quo dlen KOO quoR INn Clarenc
EL OV N INMR ORAL W 1 odc'j cin"I ,IhI l,' ,,Wi
IPo oro lla enbon P lsjmn05cc- 05 e oqeacnat o
"a. "'I toL.t I denr de Ia Io aa Q- aV trlcl Lar cu s 'nt al a r l anm t~5

rLaida p OIodd TVs 11,s~ Siarald lo e ,,TlnnII" a
-1o.111V,.FsTe, L.Pra0one rohr anOCO an tlaba orend p ars c Flcot I ne B"l o re. e,
1- la I aiai -nd. -sl r .e.o un' dra l TOo ete r0 lc ngo".idaPr a
Isn s e l l I. sisu aoII a1 o mac he a bre 00 rm lidr to plt'a y o on
LOITRADA s c-s'soa -I ouomht r onoIn t ~ obi oeuoal d.o Too so re lta 01uno "', ari

1jrn TF. -cll F.l. -1 itri 1) 1 rnn vtdprrVd r r ~netlel 1.A


image:
-------__ :
-,,I'_ 11I I
Notidas Nadolittles -Slibado, 24.'de Optubitke,(Iil J I Pigina 13 i
,W DIARIO DE LA IAROA. Noticlas Narrionallits
Afiff CXXI
-r ____ _____ _, -_ I 11 I I
1-1 1 I I l I I
I,
Piden la reconstrucictio'm del 'W nle sobre 61 o Saguia 61aue.1 Re ibi"'Itoyel gen"eral. , nw", Ie Il lli,;I-4,
Y, I "Natitaus", ra
I I -- -- a I
__ lismAi -,"'noce-com mijin nor rfl! A), imix.er.1,161:1."Pir, a. per a,-
"Lem." Fie, ,
i :1111qi
-In't I um ;,tna ,l:"Yn'lat .
bms ,".b., FdFaWR I I I L 1 d holieurs.1hog-
de ; r on ev Mariana Plan
IF so Dini Ell-i I", 11
nuum"non" -bin' n a Re v I I 1 01
'rel"tooneek. as froh'ir",amelath' Uo nr ,, RhF.1Ae. :,r.o. 11 -
I UR ,,, do On saillonater- late no,,rannsuen aal,.'. .10 iu s
Min .1
do ln.a,;IbR I d S cc g en -1 ,
er a. .1 do sbohn me.,]. .- ",', ,',111 -e il
means. "W late slid. ,mi relo I I IV
"' ;ad Va"T'd I --a P4',
on cc. .: It .I Und.ri.to ', I 11 "e
IF N or do c, Ti6digo
Ainuentennoode it] lat"t-hys" see" Fit eare'l-g'., of Ne Fee Re on ". on "oh" oon"be P 1, I1,;, %
es'. do ,constuess"I sunniond bll :Flae on ot of.rooXote"mcb,"Flip I I ;% Y,
rmithrea, on .'e'toson rourneran a' 'Fro'sNICA.81con I '
ana"Real "Ift"i M mile en so orden deg pere' .- 11. I 11 1 L t >i ,1
do .11 Ill Dial, Fernando ViCiel Alva I
do, Meoto. So Lfi qFen I 1. reopen d .nery'rel,,b Id. pan led., In. --I-
"' ". do C : t to, a .,.to /
ure lueareente; del r I I
S IFjJ often, do no -1 I 11 I
-I' it iuti pire Iselotil ,in. ulacy. drestre, RRo1b= .l did doc- built, boindtiondme Fair to, "chiral
. +,j e j A I I
Rju, R ,,,a ,efunduisd Mulln) 11 to' Jauil Parde Jine6res, rahninor. -In tie I a el'.'t, I I
1"i i, I e I PFA Una Caroas El Eaton., dFulite.6 '-su 11 .
i, 'P : 'I r r4t ' '. -, ill In, 1. lmoint do 700 Ples (Lu u IF o:c 0 a
", I , """ I I C'I,"I. 'did I hdroT .r.l. F H -1 a del unuire.1s, dis,211
In M hn
I i, -', Lt,, 1111 I yor ,otul, ,deserionde ,-I Ing "I 'j : Cd.tr.r ar 6lr
;, .' e on inerieldhat. oti
, C "'In del era '. s
1;11 215 in tie Naeraidad Obe
"I 11 I , I leded. More faingoda
"'37 " ",-.1",, ; 11,11 I unds, ,CIJFUdLs In is soon' del Gabler- clendele on built, estando a cargo 4
I '
_-l, t, ': C Me nundlai. I Plure Pi "' I- In el Canglejet; do In Cut to. I Fine Forman .on junere, gue son,
11 I I ,,, : ,: '_- .C. o F.a leroolu be. 1i
l4 i ?,."'A ,7 ""i Fus, oceor ,.to oi ,I. .no,
",e, ,,, ,, ',,' ;,,,,,, ,,^, ,,,,, ", ,de'I 11 1 I FLLLFU I
l", , " ., I 1-1 "e ? " Ff.'us, ufucrFlr 'd PcIal"ll 1 ', min on dril-Illas loolettil" rin- Go on os FUo; _- ,, r '-: Qao C.-P r7d' I Martual Force. I
'1'1 : 4, ; I i IS, I I ,I i' 11 I I ,,, ,%Ill -.Col. so UFF del us- : cortz.pumal.
F r", L I il, it r, , 4 ,' ?, it I ,',' r I 4 ,' 1i SU Fid'ou'l s"A Ini 'ellini hot callnuile fluddres, )FUs do i E, oil del Pearlooll.-i as 1. FrIllist
I'll I ,: ,i L a do Call,; del It I
I 1, I- I I r 1, i, I, l, I cc Z.'i Ubft1d'.eFl Hot. Co. roativu do c In Ir, ''I a , ; I I : to par ]a rentcrc)a do In in, as --[ I meebee 1 ,Vbaoi it -
", 511111iI in ", ,- Fdroloin, Us I I -
I or,, ,1,6
Can set. on Front,. a' boric i ellebralloon del Via de in It PC
,,, I "I on6n. do L, a ra 'dissident., A. I OF I Ja Fie ,I, .1 .or I Fherion.i.," mi Fornedo.
,no hurentrutaurnt 'Lin ,rMeiIULL. IJr J, I I d I c in6an Merh- can I' aroccoli do[ Jefe ,to 1. ,, at. drl Marle, do Sjob, Lucia, toomilaillaii.fdat Aturantin
l I'V11 I I ,; i I ,cluble I del d. t'.'o 1 6LITTir'nuiridee To it 8.11'. Cecil 1 ,
"I" 11 do a] 'Nautilus ,I 11 sell Pulicul. geneml Ftafarl 1 rigne. situations, rainistro do Educadimlime mR, 1. .M".,. too.
"I L, , "', ,p l "', Ill, ,lbsecrettlerin locals. 6 role ,a,,.
I n IF Itioned. do nons too toMPM1 I, ,,IIrl In loo, ai nor. que Imiuo sliest monals, Jmri ollo, .1 car I Alfred.
I'll, ,, ,,,,, e Lee ,.,.,It. do ]a IM lauee I lite Line. I 1. no of. el coal el r,"I'Ll il
11 ""i". "'I"F"i ,111 I", , -,' ", ,,- St,, , " -.1 :1 Ehcaanza, y of' r or i Cmapt., director, I
1. I "i T 7 -1 Iec- Is la FF.,-F)',', i. sido invite- Race roluna. a ]as ola ,.6t, Lhaul do del Fur Erectile Garcia Tati xopearbut mallet general do 1.
11 'rL ," "It'.%salumn.l.d. ,.I. I ,Ir!b do Iunrome.).
_i I , I I ,. ". i, "I 9 .tell. pirtsda., no dunfill i Mconce sals. on e cc is ,, .or "-'R 11
l I . ,I ,.,. inhes, 'Ali . Mines del Gliblesto. outlier. ,entortoulls do] Forcur y ].a dl.ee-
,- L, I 1. 2 Mon"ll.: 1, He int I, Ponta Nectars] Fal-c- ,
11builiante y ,rMIR ,I it, L, jeoPinciares perfect total, do Ill
1 'I'll I 1, I ,end flas fgu del Glibuntrin Y shintim, ,no ,RU Joe Jesus dAM. Exhiben cornpilacio"n de f otos
L I i "I'll y "s ,I'll., do Fli I; i, 1,aMtd. Ur varial FornIstris it I tortes entire ins
1 1 I i 11 'Fn:, ,dieudes Fie as Flas I
1. 11 1- ", I" i El Into del aMrsRbl, IF ratia th,- ) U lcold. ,on a, .An intporternes p4,1J."'Fus ".1 e -sudide, lefe do 1.
11 he net a.
4 I I : i Trurrintl6r, ell., sur. re"a R "ana de los monurnentos de hi Patria
11 ,L I "I haltdr, Pat, ,I mye, rMilit le, PjIMe 11 thart Fee ,Pon I
I 11 x'. N I o;l"A(uu, ttunanfin clause. o1rhark esl litrupfitint as ot I
nournoto ,le so .berl It re-11111 Cafe do Honor hIsittior at goincralS.I. CuMene-a --
,red. do ofillonsis do ]no harah Is 1,,I ,I MUJIFo do 1-1-1olidled ,, s u oil Molookstlect. I I
Que ell tionaps, IF go Fe For, L in 'If, "t Ohclis toccurapanied. do I-s 11 ellsiturium dlexistancent, con Nltrlo Sp debe rd ,oronel Belancoort. ElOgint ROUIrigHell
so 1. uscladdad ill, le-1191111 Lo u1n),(rrourion doctorea Sal" Buena- A FAR del Parlindfula
oil Puerto del CnF Me, Per IiMeP I I feneMdFs Tons. -flc,16 on NIQUERO Oriente, act. 23. (GI- Ithranda s opiracifirt de lletillpilla a [as' aninflalf
1, hii M.,IILnk 11.1111. w l quF. ; [,,,,,Ml ,a in ,,aaEM,,i6M Eauu oil ori -Let. ser. retell I

FL(, it, hall., Led., in, .bi ,,age F, eateMsed. Trittijr.f. del f -- ,- --- I
.- I -
it, 1. h,"o.'sfire" I ,,,,Lou del Side. do Be,.,- do ,at era :, go. ho, dis. illnum,
,a NIMcr. .1 Ol. del I Can e"PUIF,.iI do I,,., ,Ill p. i 'I"tral
El -Ne.,jus Me e, ,I lubor ,a ,,,, I, ,,.I ittleit Mi dis. Prior UF II a Im ]do In a ill ,at .1i I-" all F d.,, L, IMM- A Ile" Mls dos dedierdoo a Linda provirchu ,ran.
11 UM, ,. a nor ron. In. Id a Pot In 'a' L p.-, ,,,,, duchil, .or., cullfielin ,equi.r. l'on .IF Porehe a jus ce-Atibides .1 . n ,; r !I 46i IF in T, : it,. un. old. YP.vbcR sidle I
C. p.bbeiiiii y Ind. In. Inatitocouturz himales, con lien rall quirdalas do am no do tos Eunallos Urri It ter"In 1-111t.iliLl p-d1r,-sl 'hlFM9FFlFu-
Prefermuche at Club do Le.Rm do S do Tarradem, purollad.l. P. alone ifeati ran .-to IF. infuld do. In. Floods loss, on ,l Punroar. dill ,te on, ,,,,, 'Put del Certain ,all ,rPrni .,,I,,,IldP ,11 Me. butdul. S, F L BrLarenult Line a[ Ai Fol Malti-sethol
it it, del., rousteitunde In A,,- I Dial E[stladl ,oolP,1LM del exhuoldin. ton el consulate del Go-
orlei go sallik" milvilhareds fie do emoserinfir del de in stat In mile Apba ramosetrucelti I re Manor,. Sea Mulan"LL, FuMen I'Llb. E.) stinistihil do Cionalrel. slarice do Couretratrusel" do .1, Ili do FilIn Luir IF . Merle del pI.idi.t, Hanson, on .1
or a Nan"hus ,Mo. ,at, U, "'_ I Edun,,u, in Selle, do late Pai Firdiding del Co.
radar Cooklad 1. bronedion ,,amentit del "onto ricaude ,int el Club do Lowest, ,mindi ill I n-F, ,,',I, on suillult, Filled- ( F, ju,,. do edli hl 'r d" 16ranhat. Ited, at MIMnI IF
quo return retire of rio Strum, qua feet destruldo coma a los micarelons de ma finatflanci Mari a It or 'I 'I 21 ,,! I'll ill Potlcii Mutilator, j.,urain 1. ,arbarem parts do an tF,.a dit A,,-,t,,e Rudiolu,, ptlow Nodorom, coma, 1. fuen. Co.
alutionenu. do Gruen., IF I ,,m,,,,. servo Ra6l LP,,rFl edificia joi perhokiplas do ferloan. Put in P'LM. color Mu'a anteuntuded on litirethadid do Ca.
ronsecuencla de fe, torrencialm lhoviii., toiorifes, Can Ft-hudoni. mcrieris Eramm del III I i Enter rul l "Unis id"a, A', In .11,111, "I Lckhul do hour, .1 ,U Catholics FIHFd- For Iu, L3- Ins U;,lutin- pdihy d.Fide Millions. do me.l.ris.
jai motive, so von scriamente, perjudicalder, &I no poder Queveds, Gelpl, secrelaurfia do me orrial Is 0, MuMol6a ,Inv,,., Iral do I
I I ro' M,,,IhF, ]on reporter., del dFR:l. CATBARIEN Los Vill., aintu,,, !a, fill,., he ,,Id,, ,,,,nodi, In dt,011uninto .Me 1. Frout
reastur son Injuries of onesend. do 1. limited y at Merrill at prefesor Mariann gamble Somalia a. Cc UUdl s.1MIMo, Intleut Pon It lils tnee lt 11 holes del rendiodin te i23 Tttu, nerserionsed. To Il,,rf. late ,,, no- PIiMiFFFcP ,I oil Dtmand6 Is Ft affichil. no at
lots Interim rumner do $out. CoUldbut, Catalina. Would, In fail 1. del fiUmms, ,us ,billion at I I 1) I Pool no y It, ut ,,.iL,%,a do in, F,,,L Fo des t del plan tie Ilevar es
Intas F1111.111L., do[ hIh,, -,I MM,,udra It doble caracter de no- del Estadou.-Esdato ,,a. ortusiII-ip.-I Ills, IM-Arns ulul,,
Santa Earnings. Zabala, Still, Canano0a. Celoollas, LA MARINA a fiedirle su apoy., cc ,I, I prHadista ell so dol, y n .,.a.)R.,staF 1,t,,,., ,,rF I o I ,,, .Me in. esL.,I.s dreaut qu
'. e In ,a M tor strini y Lin ttrosolstrt ,it- Lu: L roo "tie as ondooF do
,,ucF6U do Fee.rucharlinto rialMs es Prelon. ,us, ,Cade I lh,,ea. oblit In In ,,, .,I f,, thrurt, do disol'., ,Wlii. I. entes.
Calabasas, Joan Dozz y otoon. Adeems, existen mis do Were Elio Earriquez, nine Ine Rini tweri x on ,,a W. ,ell do 1. goal.
____ _____11 I- __ I __ - I-, i ,,Lrtara, del 14no nFI, ell, Motive d, in 1 Fult FILMLIM11-1111i .,.,,.I ellent-
no."', ,I, [a ILL'ul enjounnuesoul "'I'lleso 'I'll so r1la"A it If'F- rie or buthILL, .1 I : '11 111.11 IL "IF'- Molladluts, rere IFF. thl mork a.
: 11,o ,,,,,,lde can 1. divul"clort I ho I ?l to H .era ca, to d t, I it I ,,.a,,a learb, I, er"'n, Ill. hu"It., 10, ,.are L on, .is
R uenas las perspectivas para El enigina de A leinania Orient(d 11 ,renuctur. do 1. label tone ,aru, In done .11. or hu., ill Point, El poelpia roornel %tancourt Infiso
Idietulull.,is ,Ur Felt. dol.11.11tr- Miten. I, dpleneas a le a . All. IsPisl., in ,tIons, -,,Ircrrin an so cities I.-
-1 Ittlil 1,loos.-p.,,.distFL it tuni runderhit-se, I I) Mrs. In~ 'Fit. ne"t it' !I "e'andr, ; -prit-in S'11-11irlauill -u- F L, tells Mas ,.I authors tonare.
_iFrn it r- 1. ,in. PREFIERAL) 6 delete Iflit y hoi
W.UfFalar I, ,,, 1, "Foo, For "ILLIANI RIXETT -1 It, defense de I., Illsll Isu- lalgin ell cncbor .I.,, AnItt Pit, nlLi-lul ifitlilde iIIJI; Fle' Ill Ahoulat IFFFFF6 1. illusion
)In 11 ejertrut, Este heni IF, peso --I -., al front, do onto rojoil- ,,let di.111., do ]I Eori 1.af,- ad Idu 1 1 1:1ZdI ILFLLIPILL Pil 1111,11. In do Sin Leos., ,.
'it Fill ,strocurldtrat,, too PLIFtI. In Pro, h., ,,do an ,,,.,a ,, liter- ,I ,,neson do MILM do 19,53 o ,u- ,M, LIM1111,'o 1-1 allitle un un I I'Li i MiellItell. sionnI du Pernedutis de La, Ville, 11 I'll 11.111 I'll led' (d1ld- I 1 %,.I,, le, c . 6 Fit radio, do IR Fallen,
,,is ,e,,i a call ,Pspuell. rt. IF' 11 eFt1Ln1rl.: no erratic ha hlro ,no I[ lonard.,le as 1. Ali Min, ton, do Ill Finallili us Do I I liodcH. dii Ari,,,It.,. V "Ins Min, ." ]Joe.,., I Ill,
-D.d.F In, bLenal loillearle q.I ,ii ot ort, par Ful.l. Frourls 1,,Mal, ,I ri i I, I,,' III, Ill Ill 11 11 IF-1111, tell Let- F F-' aroutti ,at. he, so to 111s, lern. non M,,Munterlso, al ,,KI -MrI Alliel"LLil e"Fe", 7 .In, Mroull do C6e,,d, y IM.
lori hall Cesistid(i CutreCHbo y IMMe in I, i, IF o "a thi -1 FL, ,I ernosotta. safiin do. en
teI ,ano, ,,,,, In ,MF;,on taluna Dtial.'s. 'I've LM,,ncru, do,., I,, 1 thirstier y isfis ueicu serInIereate 1 MI-L"M Fle AnAnutull ,a, "uni unst ,[,,rd. LFuLl I, 1,
t an lei Far I I it I I L %'a I :L k.11, i I I I I' 11.111 .
I, stones Undoe Y ,I Mcho tie AL11"lle 1.111"Pol ,a J947 do In, ,Usl FUL, irnprilarts limellern, allies d,:Cl ""FlUnd., 1- i do le ,,Ieb,.,ilI .Il* Dul In ellell. do J Idi-tF I do ,,, Ittil
Cuba eti "'in PiFFLel.1 11"Feall it, I In 11,11ita- 11 'a 11, rallnu p.rii ,I loreni- r Rlalliter. 1, :tl, a ill, III quo iiIi-stics ILL,, kndrical, el shi Rodrigues,
stlar ,roldetrade I Quit IF, clear .,,I, It Pi a h. .,,do rellit 11 heurl Union I ins LIFFILL, .,I "Ful'i" .", ,,,
no hi, PLI ]at Mortrine.e tne I elli do E1111111-out, [I I'vol Polls nuende del M-den a ,on rinli- ,411111 n In buffet R Is ,inse E, ruld, 'on IF t P1,.nda ,,,,Is6 see 1. .or. ri
q., ,tumor, ,in, -LIUMILIFF oneenuil's do le ,,ii i, 'te""a Ulli
Ill. do racial ,rcifito per so no- I do so uterine N dedull e 1-1 urge- auto, habi. plorrulgad. par. ne,-, lilillonent, In lunette do ous "I'll ,, ,i, "Llin ,,,,,I lure. do ,Fit. la- Imitation ,Iu, I, M""In de "I'll' "a . '- aplai dFvtemodo too ort
I ,,Udad on M, reoselo, entitled 1 ,,,, I bar ,.a [it ell. do to, trannot alluthis I. Ill. do Ill jRM1iFI il I 1. ft d.I(Fl, Alfred. Crojencernaltina. con Ill del Bin el Aurpunl in 0 Le, l I 5 (,I on, habla p.dida .,Uillt.r y
hilents poeflutellides para las Inver of. del Perot ,M. it. .oil,, rou!' el trullon I III IF I III I I en"I ']Io 1. onee 'ejuroldst. start.
Ell 1. J111Ltud lure flet ,P v 1, -I I, d e I a ANIMP, a Clue P W ,I a P.lq.P 1. 1.11. anti 11 ha IIII I . re, Filure at F.he'Lle, 0 art.-
,,.rr, ELP Ithado, Undlis or F= 1 total, per. ,o I., ulunFee, .fie, Feu ,,a in Inlitti tie ,IpluM del IF, I 'Luir, I-leuvaIrcull, an el e,,a ,.,,, iWF I, IFftlerel., I'Llele In .It., t. LF[heitall., Attend,, 'eur, I'LL IF' 'Tied'. Leather ,.,,a 1. coach a
qur ollerlit ins neI.C.I.Il I. In. M,,,!d.dm deerti,,, ,e [Mitten IF bi ,, ,ecteecl, ,as Mitle, IF rate I16, capeescular del CLFIM- neri- IF preudir liehi IM-eircul PINAR EEL RIO, ,,It 24 iC'Pi 111FIFIL) d.11111 R.1111,1111 hl,.,,d, ,le. iMiu-Mucar goo.oraint Rip 1?'
Four, ill In. flertno Roduru I. II,,i 'rl- ,Us II Con,,,, N coal do V- ii 'I In I.M. del paumtot I.-
,= .I Y ill Iloulde. 1. lownevar. M. G.d,,r or I,, hour. i Liurus undernlas por Dibrova in- ristal, IF In practice. Cada reluzu, a ,-_iesu ltillf, do) Fdoort.- Nureelai .ic- re, habla Arodide bn,1n, iodl Fir rare It hall cLuort. ,.,to ,. ,I.
Ell re oin 1. race. firduat ,,, .al.dblc mult"'. -M sr ia' riu INdne"narelest evorturneort. do In III ,too LiMa in ftari I, on .nun, I), nine :I ,rl, ,sca del uir
trill de falaricacicurn do papel con be- .I ptannei dposs 170 hbrPs. a Finland, In, Fuel lot. ItInsour del ,e'dildlul on'Ll 11 . A el Pronto Murstun, limiter to,, FAI'Mede, Per In. iustite'vire, .,nn al corniie' BriFicourt on sus Plars par eloperan a so difusion.
,-FF it. Pen. do .sucit, ,q critere, I cali ,a ,a 9IF1. res y It evi ls restrievinneF on In still" lqiliereu Y onesun que It, IF, ,,,)In(,, Molind, at ectineenere MIlIM, hunFi, do 1,111i Me -- - ---.- -
,I_,lrrl. a el on It an IF flouts. on. I Polito,, -Ill elfti do ,ract" In to do yeatareen v vehice- dos ,oil esfuerzes el ,I "'i Pra I. fur, run ni del Ine del PM7Mdi i
ton interests do Estados ,en,-1 Lure,, shernor, IF,, elcur,'Lles Ur ,ollL.M. ka. Latta ,, Girrawrol "Llie a, Pleins. do e in"iand I
runhiblint. ,efernote her murn'to I L' '&f, .-Rqa, '- i
Itrudes, d.cl.,d cut, ill Gtoilon. do ,,,, lt trrtt, a Ulintht enderindl. ofilitcrient, ,In, 11 ,, Odea del Mirruo"AArfen. s' Cont'rie"M C. I
'' ,, bulinfie, [,I -l--- del Mils do I ponslMos
I c'sied "Fre 'Fulde, a-re Cnl,,,P PL,,Mcal def',oruna ,,ul"
,,L ,,,IF In. desitrade, ,. i o6ent.,peolicluellnes IF ) Illue. ,a inutile. ya habin ridu supronaid., I hill qu, h,,,, Full. 'Frolourill-M., a 1. Ini I allrd. flln.ks ,a IF turi do C R O N I C A S O cl LJ
In ,,to tailteria, Fit rust ,rini In Ili ,a AiL. ,.do- 11 situalurn 51 In I'all-hosru-1- ,, Ill d-dc h rMurML 'Are l clurloyn, d,,a Fill., so lunette subi ]a relva prAtien-in El ,ndre dic M, U.,drol. ,r ,L [,,'[. literan IF Loden do a. de tunderiones do Is sure pnoli, ,, ,eito de LMohimuento do oI., .1 -
liquirunce, del sustur-Mild. defile, 11,eed, 11.6 LI IL,. Ili "IF, i ,P,1,i ,,,a ,,FP.nalI, ruli:atnu. In iFF,.na,,io!Li it PI, ,tin.". Alooductud.-o IF. I, ?:cuF IMl.u oll"lln'i'liti it,, 1 Por Alberto C figily -
FrAtIen InIMPI, it I[ Gablele. do Careful, ell i I.,IFe de, ,M ill ir rise. In. iFriFdUqF, 'relo", It .
Fn.d., Unions flone .Crun ,1.,F FuUu,.--F do IF IF., ai F to, PL it, ,Is I ILL adon. ,u Mothe ,. one scruldo Pul 1-9 Is. fltsttj ,or ,,, Dis- murs. d '
to 1, Cauedt-Fil Ep.L-,Li tie 1. TuMdad di,,,_ -furne, 1, iL'Iell, 1,Ln.eadereenut,. ,,I.I,, In, I ens a, ,k I derehatereFI-1 in III
In Fritolitit elodido., do Lc.Ird,, con In Ifeci. Now tork Irl tnrr C.aru. interim. laboude L[W trilourtle-Firdo im gran recibimiento al
ILI ,,.,[I, do III huld'se -'n- "otolin, clornrrsla a uItilu".1L I do litfIlluell file ,rsorda Per RECLA. nutubre 21, (Ale ardic
Fei It she America, para Mt : nor proleso In 111stra cl glon de ell Jinfil Lill I Fit nin Irreca Me e[ Per . L's-, M,, ',in ,:Lcuidiusc, 'Pi ell, AfirtuArlote rell"I
pereetrildsm do[ ruournistaill on padle: epolIM1,11 It Fl oluil. in MlIIM ,JF In All ouledo For .in' hillouls 1.11 :, M1ILUMM .111 do 'n .,,,,I Plill, Pl,,l riorrepliont rir,;h,.
,I iierusetrou Oerident.l. ,a qu, ,I III Eniteall., is on on, El Forl- Los .in On Flat hnjua 'do Mr."'I'l ly., L's ,Frluhn do Ins, istrI, It I L patin Fit companern Po I 0. 1. dil E.1taidn'.-DIIAM 1. .UL.,. Alcalde de Kingsion
,;so do In Gli in'tAtIon ,a ,I- ,,' ill FlUtIla 61 ILL I 1; F 1116 A.- ,11. I hIntili ei Mr,, Lin "Mil ""III I 1-1 iLU,-Id.F 11, Tecate. do 1. OEA ,IMF the IM .116. Mni hit, 1,
do Von .,chat do ,oil, Polible fell I ,,,, %,qjMqaM. I,.,.,FI, 1, ke M", I ; vie let 0.1iill, ill I,,,,- Pul den It OCR -Mlia hit,, ,,-I,.L rare ,I ill., do he, no FUMMFIUF MI. dl ,loildret, do lee pe-iId,,. Fl, 1, t -en Ell a to a I 'P' I it a of Alarmeme Far of Club Atumen
No used, Plan a [,all. It pe"", """ ELL ,Intel,, co'. "."i lu'lid. ratio P.e,.F,, do I., I. In Alorent. O,,,MrI u, . ilhri ,I .Unneelso-bleall-We Wor tal --l-)Il- Onner- Li III In,, do .beeple rcjistuer, El Alared.,31 .rtl-], ,d .
on-rolut-, -re 2-Mlor. stlOy re'di"It. re-ratcLumucrios, do Roureenter in i, Oce I d (o t c. set L I,, I, I, a,, .-I I [as I L", In ,on Milunburn, do Peelle Is oludes 1-callItitile IhU. de ,.- ,, ,,i ,,, ,a Pull, del it- unuarl. eal .we Is Refill no -1,
susel. do que el Primudetal. Evanar, Leas O"dre, lionern ,,,a Ures. A,- ,,in In Mom. par. Ins 1,anapoloure, -Pon$ ii 'is reentlell'a -0 ou'Llan to ,I do 'a OEA, con onli do N Deporduentes. In APorrible. ,P1,11 do l Untall, co.
hewer reu har'a In Isle IF" 11 thtt, do 21i '6111, To "I'lu'll 11111,1111,1ull hIndt, la-, Faida ,,be, ,a,,tla ulleu, 25 F Is con. u.s IMF. blue s,,helCe Castello Hjurourals Me-
-11I, 1.11s, I-elosull 111; Malian del Ei. del Perini Perini thin ttansterid, IF,, fis gloi vuFirFPo do Lee Habaar Ei' dial que .old'& later. par
"u. do his on . sells, 9 IF do Guleai Fie 11, El- 1.1 1,,lori-Me irhure 1. balanu El In I, ,,,Io He I9,-L1, ,I Li .1 ,PUjftn anientel PI.bFd Era In, do] Out del Period to viun 01 Lend ci LF-l a ,so ,lit I F,.Firhu dat do limir Florio.
I'll- Itd- Fund I' "I"'I, on, in ILL Funi n., -Irn III ,,,,,I,,, ,,, 61 le-fIll"La S.11.1i. fl, 1, All-
knour ,,I IMb.,,,,d,,r Geldner Li FLI Joe, I a O, art ,, ,unno Fort6is lassled. .1 ,I pFc,1MP .,.bad. "Pul. Min MIFL,." a] L'T", Lil- I trali ,.a rearininion -1 --rfi-I
I, "i ".I larls, ne'l, tie -,,FMa hu' I"11, 6, toull' It', "I del -eeM.r- halt P,,-nuent, ,.I art 0,F,,(,[ .nFe,.o .1 11-1. Me Lee 'I'll de III trainees Que III I E.tr,-sri of Injunction malarorr, I- Herbart Cr,,Ls s, Caisrli Passidenue do, 1. Reputation fainer.1
P "'illen, In Ant ,-d., i rurn,,u I, I., -I-, Iles ell, rr,, ,Inl FF in ,,, I ,Fen ,.a a ctbn ]I, initunbous do Ill IF has "Reelta, -I Injorl ,IClr .u. do pe IF ,,Ill i Pulne. I n I I Z Idf, I .1
oullits, III ll adci ,F, ". ile" Ill- ,In In r su"t Flails, 1, "'A' II, MI, en",Meell", neflue.'etide, ,at "" ., 1 signe. ,,,, i ,I', in 'cle"Fradlie. del M. Rodrial, 1.1alite ent hall F, I'M. clot 1913.9. .a,. .,;A.,.
ot'i into x.e.rJul" --
bun Fin,11,1n. ,,,, ,-dI IF it ri Biriei it n el d I r I a 1) l Lure d I i I cans do ,,, dadrain l;, a so taf, U.'s it'ritudill's. IoM MiresPonsall relet,-1L do ontt Indian Cultut Ass claclut 1, Lll, .1"'Altnt'luer, ,I Cub, In "is .l- ,, ,, do 1."t"'. I il ruelillItIn ,it, do"" . I., Men Le . M Pul h.b,. ot 5, I z ,,,.I, a,,, ,I, Alt-ilit MATANZAS, ectubi 'A Aliterle It In 11.1hi del lure, In BF.Ii
Ml Is'ala ahn'.11.1 aq,11. In cl, Cull"', Lrqtuhdad Pais Fine per FI
ii. ,,, I,,, ,entni., 1. lite LIF11 - ,,,tIMM It ill nlilar) ,,,. Fadni led, IF,., "Ill"Fur his Mises ''Mr,"a- ,a Gault Esuldn, kI Meer, ,nI, p, I,. ,,-.I Ir errucia Man e agat I I Prort, F, oil ,It, prosori on 1. trallai
,ran drenuirri per -1n, unt . Lta terrouto ,,,do a Mil. heds dr, ,I,,. ,it, pro iF uItt"', ,I I' Fie Il GIbIlle. PI-11olual or dr Illusion ,a Pon ,refin. ill MI Fie elleMort on ,,ile mut, 1, 1, Le, del C.Pitall. Nicilml.
rIpc,.,Pde jonople can ,lona, in. lk('Llqil -rall lonlivillo VI Ainnor, a ill 0 Into 5 ,,I- en.1l ill ,uInF a Past so It in,, ,or I., li oara It F111,161 do Guari del Pellodiste ,-,Aer os a r, ,, I : v rare lAnun. I J"Lle, M,
ellat a tie ,.i,,t.I,, a ,,,do ,I tFun heii-in do 1. R,,6bl,,. ,.,. nor ,,,,e C, Vilhilub., 1,11-1 9 Morienda par In obalm
tontine ,,I so dedienn a 111, Lour I' it., redool, 17, ii ), F, ,c hill in Me, LIML Palo ILLFILMIP ,I, I no, [a ,ntI,,R it, III ptne-FIr, re, F .1 edtiollar. Marine, R do on I
I I I ,FI a depeth a do Union luit I Lli, Las denies que In Minutes be,
,,urvinnede, ,anon return, de In I F and,, I III ri,,erl ill 1 61 ,'a little el alre I it I. I oi 1',, no 11 o I ", lipa quil closest h I, ,later oil tode all carload., 11 oil-
afircerldled con ,is el Iretallider intereWili confercial al" no 1F 1.1,eiiuzallon it, 1, ,,,, u."M "u"se, EI Fit, ,,, d, In dFIr at Pi do Itteor Mot ,L- let. .1 Ill IF,, I, IF Iii ,I, . IF "'n ,,ii so he. isrepet .a,.
Gardner thin cpresido Feel sent, (IV Allemaoia v W Xiell .nLoliel s'illit 11 IL.bliu eu,', %Cni O'lidnelini -% in Z-,- bin I, 4,,,L, a IFF Plerle buy, F.- trfiMf.dFFF-FF do] ,.Urtusa pFonidlitil. P:stl, .I, t'lls, us he'.' Int, 11,
anionte, efeetw., y ., ."ou'lus, Irenlai elildio.d., I ;FMP MitFrF6 sells. do I-' ,,I, no- blue F, Din del Perini ,R ,a ,JMFR Manuel Rodrizuei Me li, hcouni mien ,,,I. q., 1. nedookul UM. Fact-
,, ALI, Per dantle- a 1. lea. it Loolodr, 1, do, lit 11, Folonom del k"Inflannorta. leent Welkin ,., L[ IF Vd. IF t 1 moni 1, "Is do Re ,11 ,i ,,,,
hall. Cuba to prelpinount op (, I ., F IF 'Trale ,librel, p q.s so. ,Mlli
BONN, CAPLA, -Pa, Fit ,utill. rurri a III Ellion, y ,, rhoLI6 do- lad- I-Mroal do "I'll" in do lrittitiel y Per.r.11i reld. s Init 1. reemitent slis
P.di dicitni que. moans, .I I ,,, L,,,r, ill' Relultsunta fillte.d.res ,I dFilIt" I"I'Lle anatil Ill ,,,,I,, ,,, hard,,Fus, rellbm
Wallin so designos Initial 11, ,It., ,aTi,,L sal at'. -I, plapi'llsd" a its refit i tr"no ,,Ind. ,,,, ne,,we nor ,,, FMperaosr p l. R I parrona, ,,,, ,,,,,,,I
I.,, Rreba el 9 it, nut Fit d I' clerliell dtl TI irrparcla 1,Pn ,r runorn diente v Frompau., IF ,.Ali une onprionda el scifinono 3 del
I I to ,an ,Me- 2nu., ,jpulsles a renti a ,I, ,Iurrosda o ", .
).d.r.,rt Cuba quo he councidide "I re"it"s, I haunted ,In.,a,,n I Flarsed. .I IFF Ellit I I'Vor"I"".-F)"Fle, I' d' 'I Planer Fit ""'to JFi A I beti IF i. LL! no .1, (,I, I ol I EI Dift del PerkadiEtIL entioulte Fees tie novierebre.
,no us sumpolias hicia nueldrn x1o, durants, el Printer serecatre co el ,I,,- Do In., 179 'lefir.recout, 1-11lbin 6, to, desturx, 61 ese Mookudst. a., on It ,., ,,, 1,01to Los ,'old, ]a dneurls Julft.
Pais? I.Itionte Lin. Ls, ,,eiintrustar, ,, ,,,, Mr, tMe. Palo inner ,,I ln'lFh,,Iad Peru InsuFfirant, ill ,11 In earrefern, tie lilies. "Pan Ina Esl.lili de PILL,, -1 it, er"Me 1,
In Republican Fedezal a McCoo It, it 1, "2're., in ,Fail d, M ell. ,I ,,I, Arthente Alsto it, Annes Porruirld.
,c.-F.rdo dai que el Preeidele eF,,.,, callous. bendlu [I, Proteins d, In., F- G.Fulb-Csout Flondur ill. on M.(.M.s ,I ,"'n", In le"Include ol Pinnh, Juit O.- KWULF.
mIllower, housure de 97an Eeni A .eni do PnLda vnRI6 rn ,,,- Ill dcsre,91vuldoon Liturn do to' to, t,,,rt ,a rar, nrdi idti Apil,,hP 1, rplueftieddFid 11 a] Prort re.staterne Lot on I'll, er ,"I Go., ,to 1. Asoiilunn tie lentioultic 'I, I-PaPhose -,III., -
pl= tal ,a. lettered. .1 net. table seat Fit F, In 'Inn'.'s con FIF I. AlIMnMa Client,, I" Do, 'hicas ,,'Firess, Par "cM. Fail, VIII.I.b.s. Pais firWria, A., ILU5 eire"did. at docano dL[ Col(-oso ,Ue anni he realilln no, ,I culson. .,,.,.air, ,1,,l ,tie Pi s"'ll' 'I ,]'MI I Fall d 1. lal 5 do In RoPLLers do La Habarn, Ill eninuoin I del roolilteria,
Ili l'ift.lion ,I, ", anti "I he d"I"',in, PII 'el'i"In a Berlin oriental a 'I "aI' r I' 3 I I ,I rLMariF,,P ZnrIMe Leon Pot ,F P111 ,'I agrannid, MI,,. 1, ,,, ,,,Ilias de F,,FLM, pliblim. FIRL
CU4., Y in ell. no ,Job. Pat. dmig."11- con F11'rearois do III,, I )Into di do ,donerrin allf it IF 6, or )n ILL, It,. do Gennotal rM,.a i: re l ,, IF "i r1anto I,,- relr, an., ,11 IFIAll ILI5 Moflros rli do III 'I'd, 11 IfiltIFF113 11 all. Ma.c., rcrraFM' e.nPMa IF 'ohe ; IF P". hdi, I., ri Mentue, 'I'Lle, 'l I Hadhoura. sftte, Enter]. 0i
don quo ionic Me ba regocun o kinn", do drunfirs"tiol ,.,a be. '. "" ,.a, ,I, I] IF ine'llue. .1 Pall"
-So in, be ,iPsentedu on. ,,oll 19519 Pais 11, 1.11 14 Ii doll an tie ,ru, at I. garri-se I: tudn, no h. .lite real Mal it Po ito ido eftetruidit 11111dinell a In, "mit'ri H, "o, I Raise% Mrs",tha.
aploturfided do ontutuirle on ,in Monalued., IMF I Rinnwo ,I, n 'ne, 1. UI16, Set I I ,,,I, do 6b,- relabel, a,' letroolViddes ,I ,I it . do dl r_-,11, ,In LI,,.d- le, -ILdo I In P.I- I'll, Petrel, hil. del
at" I' ,on Re IFFLIM FIF I,' houro 1i do) Furno no" I., ridno, nostrum do ,,,I Min PI Ill P,.,,,, lentil de Clerean ,,_ Adebui per an ,II,1.1, Tli F it i palliate a qu(en Cents debou
,,,,, -,!d.,., led, 'R ,air rri rid,, ,Lee 11 It ,.-be, del hl de luueidjull IMP 61 1.1 neurel it I : III"
led., Un '-',, on.a. no ,,M Pard. Lin irruent . d-i ,I i1-1 dll ,Ilrfjn ,L],,li-iii Fn.[.eIF, ,a "Unur do, Con I. , 1. 'c'Lin- Via do la. Barlett wder nonerse al pull do 1. notation
Y. an, Rini do ('.be Y Ilp,,. IF, Producters ri ell Cri 11 In' leel ll I'll"It" ulil-Mlluir ,) ,oldr, do ,,In do little ha recMi Me I., III Predente Batista, P i 6, ,it, h6l.se, ,,racral Aritiond. Mo.
ustrum, lon colsones in MI.% li lu lukuol. Piles le 15."2, Moda ,led. nr v'n do Lpi Le I I, ,in, Lath diondull L., "Al, CPCeIll.a "O"j, I Mornefint, 1. thrill'ut, "Mi I Ill G'shille 'apian e."ban
I, ,u 1," I ,,.I dart Zitaeda C,,bL,. ,M- ,,, :it rvitnt, ,In ,,FdadrFo ,,A-F al
go, ,,,, ,I, 14UNI" i rieri it ,,,,,,I ,nr,,-, olL ,It, ]I, use, ,, hila ,,.plird, ,odern 'Feust toLn, LP nutrus", I G6,li 1 I, on 1. sit, JsT Via-
it, del' Del' 1,ri que FainneroMeso, Martus. nrUI)a Nulu. rsuln, r-,ni RICMI B.I. Mesa, 'eld ,I 'aln"I F, 'do .on oil, .,urUHtp.r
So Inna, Fee., de Lin hani In,, 'I lit aftu Ile,' IRMIL, P "' I 1,11-1 a In' "I'Lld" a'-' F1 111, do firob.i., fe del I del Paola it. ,Mr'l I 1,1011,olon ect.1,11 Art S,- '
dial Eddo sercil 'distincun. Into 10800.000 do ,UM n le II a, IF Kill Allied, dill', Fore.ce, c6c usen- ClIb,. 1. Vier tri!, 1'.1 Irs"I allill, Inlet L, 1, Parrett Urr, ]a
OR murnedia an antropatuis do I . R ,I ,IlIn it, libe,11is, ju, -'n 11, An jrnuu. ades bM, distur. Ron eon motive del Via d1i Posner 61srt dt, so unerlde MAP.,
,%t. ,I WILL, rPoill"Ite ,I ,I rod, ,, 1- 01il -,11r, aMnUunle, per VilladFuMl. Perini I ., fdr, of. ae.,,,P.dP it, 41F Mr, ,i WI. lilrd. y WMU 'fe'(Floned.
P el que 1. trat.; pan in one, N 1-riIal, )WHer ., .Ill. ILbrFCF,,II Terrain d "I -ei FIri 11,11111, 'I oFPCon ahnrn Ali ,11, K-FJ LFdo P-7 It digni.91hoo JUJn,
couguirmoos que rauy prouto con "I "I ,,I I ,ourcoou, rht"idn' ,1 "nine, Mrodnauturnente. all q Fie PALMA SORIANO
,urctilition6r, 1. s.oldad Intent; El ,inti 1, 1, -,,,,,r Fee, Itirisumn la roPouration do kRuiz Arins. co ,ne'al, 'e, ,0- ,-,i.',' do B.,,LF ,relininde, .F, o do PdLa Ptr,. ,uninthiccor ft man
ha do g a I Fri FUrM ill MIn"un it, (1ioi Ill 'For, J" G'ri Foll, do, r1likellet" no,, I, do Gernert, Un Pi finUaliente 1-111, thraf. del Etad Con at ,1, 1,11M, illetearts Murine Riivtrl,"11 1 'it".dus "'I'
Li geri ,I -,,, ) M1,,,u ,IldF,, efteMnadento Joint. IM, halt, I I'll I, In- "'I"a", ,,I "olch. ill ),I, ,I h a 'ereple.ut Ill Pla".) 1, I -- -
lars VL,, RFIII, lil do dolll d hot 11 letenuipto intarrallou Lin
on I a e L7 'I se innihorun 'Mr I[ Mirill- i Bull. Frou"(1. I'll Ji3 .
reat., inoou on. ill E-tarM 011111" %I -,,I Anoiel ,,, I Is old,, I I,, rtfuindes I Lot drin do BIZte CeeiNtal I Prhei cefn .,RuM'tr', M"talon. Ifiriii Hit iteirinano A otro '
I, Mo. St. Arthur (enn"i L1.1111.11111 1.11 ruev LL % an nor 0112 e % Pot In lanta d'F- cu,6 FrUFrF. do ,.Joe, .APs I, I' IF, Guntrabic.L. In., .been do r, ,Mr sone or no, .I. ., ,,, L,
"I't)"'. Atgrr ldot Minu- I , I uounds, ill total do 1. eadi, Sce.roda, IF, Fee Ins sellers del ,ri I I .
Era Fnr do Ins Este no .,do, IF ,urnndrrolier, ,,,I., In ,M,,i,.IoFa fcunlade a,, ell ,Futcei a in "a )'Reparin Noranin y Face el Pro- Vio, rel Cattle ., IFF, Far ,,,,I,, fle fres Clichilladas por
do Arrolecou rMC ba, Is am ,Iran,[ Full. I, T,,,,, ,,oin Intel--
to roureni on I ef"Uhn, P't srene- 6, ",t, a. It in do In, fe2uir, F-M, Fra'I"na . I ,, IF. d IF scurehoul. his i1slan- I I's del dl 'i. .tiln CNICL, ;III I enterewc.s 21 so fit bliro la rr
,as do hurnocurreenfien Leon. In Into- - 11- F, ronaloo,66. del earthen It",le urvilada, dielfillellso 11,11PIlz I tio ,,In. I In ,.,,,ua del Gd Me. 03 __ __ __ __ ___ ___ -- Cin disgivi,10 de fainiflis,
ligente y ofithruit, hMbe do I,- ,L LI do ArallP a Penalver List sti socieForesse ,ti : I, in Pion, 6,1 RM. MUCh-,,, -
Ell at Entire Averearom i lials"'I'Ll y Populates. I, I,
gli I "In' onfis ,,, In ,Iura'21 1 "'to do oltelillool de
FI president del Reiro A 4,
So Amigneritart pir. ,rrceeltuer lure EII Fit Club do Loones st ,I,.,. .,Niluio IF,, ,"Ild. FURReArrat
In, Selena, Uri on Cuo. ,.a no I I dollar Bernard. Caroni to Bonn.
Irr hill. n Ill I] 00 C on. U, perfiedialba "Desiderio FiFiliTlin' 11 heredlil ,re ,',,,hill. on 5. .
printer MI Filphort No tabs. I l."Lla, do here, R ll, 'op . rumnit, act. rom ReAlyn, del OFF I A soMedid Juno Gti Go Mi tozinuej Ploz Guerrero, do
,in del Perini uil Follebrluris .I. ,ran fiesta In 11 ,hit, ,,,,.I d, Sminda 11, no-
to sm ari 1. be, P torrent. I, F couren las informacturea del -Ih, do hey par labe, shunall M,,.
.on I Wine, flarear.),
.,no eurn. ,in hurobire ,,.a ple "I .1 I do Tlsbaji lan muden do El i0in dI Poiliedivii- 11,11111 I, '-'It" rtlz nord.ban 'r . ,,,, 1, ,njua ,,, urthe forenoon P
.I. inteliente comp""Mr, Unt,,-l Ot e[h. del Ped.dist. I'llialit"" "I" nor "I' """' ' ,
a.cilool on. ,ar.forion. ,clucleiren. I 11,,,, e el ted ( he, I polls I Fee, 6, ,,I ,la no o Lo I,_I'MrLF,)o, do = .loo, or-
do In impturiourt. do I., rourions, let. .in Illail a Ctorto on ]as Ilacclualle ill] CIII, do 1,11,11i, 'I I
,l L Las it,, an. Col. on el Ptilsol. trunArdes, el ,rFMdu itrdi It. olI." Litt. d, Lrd,,R ,s,.M. Coal
Montruiliturol,, do It,, Fstud., Col. i F. P. P. 'I, Its Tahttindalres. laid." al rnnftr do] kne, i Blind"i no inteni PIL,-Mi ,,,,.,,ta ineante, ,, Fit ,.,,. do .a
dos. Aunque no he vlvido runcie ell i ,]a of Mumbler. del Tentlani ell. Carl., B. Piussnui A"'I"i'll I., rlrt.,WU, ,art. noima at it In ,,I, del, Mob so rillit.
1. Alit lotheu his villhoda a ton- i ,or cle'll' do fPrulb
vets del continents y there Lin vital' Fie SEROK I., Ancouchar-do Pleindotes del Ine .,,t.,Fd.d,, I I III, I ,it I I "I I ton.
hi a. 1. ,noselieuM do too Sutler Ltollral, ,us meside at one N'.F,,,.,s arias 'arinintrin Fa in Roche del .11 ,road. III tranudida A hospital star
e st lIbrAndloe rearnara Pasado ""' L. Flip I d V. I I EML,,Fii done, too unnerld.
In M, Male IF, J"rrovs ,1,1
but., ,sbueorness do ,all so. too ano 'colon P u Mine, I, ,litre,. do et-norle, ,It Ild '
I T"Un.u. ,or. do reend.
e as none"c"t I An e' B'a R li nx on el CMelthell. f L'i"a 1 a IFICIdu Lot' sellat or F in- turn Intel ruenn qMorricum open do-
on' c 1111111, i 'i y deatfiftelor ,I 111, ;,I F, I, ,,,, ,nr ,veridruired. recruldo en
I. a
t Y. tell'u., Led. thres, Court sn'.
But d IFF Col Ue ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ L" ro R see "c"bnall c
scurbuldlade on I r a e on ese Material
nor 8 ralm I he"'celo"I"coll "s 'a do on, In Corapi Eon Eli ,2 II.11 del Vols, C R Ci_ ,,I I,1,1,e I
ra, do efolune fler.1 1 2 Fie 10 do Oetubi
formue". Re or Istra con to H A ILL". F o's el slier ric repatrunso Fast 'feendus Par ni Free I~ Club Baronial Alinectio Fli deei ,a In Obel-

I- p A les". I due,, it FALLEC010 l" Fie a, de.clar'scid. I._n.6,_ I perhaduslas on 11 "'i I ,LLLF I 's NIeM-s to.M. It age,,,. Billion,
readherren Flubson. on.,,a Fartouni SANTIAGO DE LAS GAS Re. 17.11 list e 11111, do Mandel ,ret, Manor M, enit., .talk Battles Cor-
14 In, 4 it. .7u, Fit,, vu.,rrithend so vJMdR hii., Alone, on boom ]I I!, a I., I entelluilt, 'Alson, do Polhill, .1
,n's. IF Ent'LLIFF "I ,,,,,,,rn ,Ron be, Snbadc% dha F.,,veI.M ,
h1rourn, I ,lb,;i 11 ro sP reurble I- ,I It do ]Its donna, t.raliuu, , .-!,I, iterEen a Ill lcr .
El looloo.dine I ous, Ill .,it eau,"d ', ,iraP -E puri lu n tie 1. Fore in Cob.1hon, l Its 24.-Con Mattson do cc] In ifilir, represent. LI 111.1 fies. do,,), .1, redoesi Ito.-tortail-
Gardner, out e isay Filed. on led. .
lit- oa 23 y M, ,I ,MtA bleta ,l"Cloterterie do Color. 1.1nor ". IZI v "': : "I Janos, Enitters y Co. ,elon, ,done, ,unlienedner, true, enable I
Ornaffill, Nebraska tione M FdFPs do Ceti at Apaltaneartu 11 1. Re
rollid. i VIdId, parts dends sit( strei bhl Ill, del Period L dres -tjoh"Fed-1 R 11 entrails ,to sen hl''In hation unrid. amerinaus
SU uniStild can Ft Pre.lidituts l que -9I-dlllra Lin Halounu. 24 do OiJullos, de 1953. I'll ,FiR I., new, que itehe'ritin in- l"Inellson do Pool., nsoado R ,,, Fit. allies ,,R daenbea on 1. man it. I
Eisenhower djutc do In. dial do In Zsr In Latin Ciudad, Into e,,.s on "'ters tenalmal ,,a bortun fioda I., Li do junibee. .,It- Ran Joe' i
infunion, filters. triandoil. Ataired. re,_ ,,,,,,I, a, rn-rijude.; L.IIIII Fluoindis, Fire. Hesitant Mae!. F Rude. sa, daffill .1 lount, or Apo I I TC_.l" f--r_4a la-11 _PRCJFRA F ,I 1, ,,,he it,, 11 He Lt s,_; Munde 26. PA,1.9. e .1 ormal dtts I
I r Atli on ,I p.,qul do ,ul Wri lash., ,lue Re, IlFt .Ccia, 116, In ,eIt,
Ell 1927 Audi 0 Rich, R Detroit, don. larrols Rani jicruirift. Dia.; 3 Fill. rates. Aston. do Fourroloolea. AfFifil, Rit h d.rdo "'a "'Focads Una a ren- Israel ,)do .,,.do a In., In ran ,,a ,Iaj ,, 1. can. del
tie perrournes,16 belle In ari Rute-, tilde sfurial Fit' Cortina: Jai M. Cortina; Manuel. JUaI y Carm Fit; FIR.A.; Dolores z Feral, I del ondai I ,re., re.Med.ri In dulenuess on-
,un fourecifill, an B.:16e 4, rrla Besides; Jurinflion Formirt Toti do ln nrjr en lit, 4 Club Atuou. It Insuit.d. ,R P old. I I I
enum; Jank Rourem del Pei a ]as 0 tie In Frou5ses In TEL AVINI Iuoel, Ifuhul 11 Do[ P.1. no do coast- -1 Ill
lost. per. .crFt. I,. y-.t. -- Pro I Sturrh- I,,RR Joni R, del Cit In Fernand,.; R.-II. Berlin, Allosom Fd,. I'lueded Club Aticlon Selling. l1riect.- El Eltioda do IsIFII Pi I a Id-tirsold. "he .
M. unnallans do 1. Joint. de Pro- I Flon, Fluroad,, N;Uaudroa- Albert- Dionalloo- Y Rolando Fernandes Mortimer; Alberta IF Bin- efieeork 'in billet In sus ,tMernes din .,,tdn inches in, jude, Hj ,ei l -ri I do Guardia. ,
Its. tri. Forreauld,, ,,,,,. pj Orlando do Ill Heries. )-s ,holes do In ,Iran. .at c. onere 'into Calarson el ,eli,,, ,i Herld. 4, hill. somi .
!inblue not voijuall,,ru del Pierkide, "I larch, do be .
couran, Mr. G.rdroll Ffit,16 do nor at Alml- do I LIF reirl-Ir, Fill Elull"L M" Plant one .1crese a* dealer I I
I, Municipal a her ill on c too ,us hrr labai periabUcc y R onestat-F, &I Fn It hospital -Calulto Glarelatt' I
I F, 1W sure. tonsitilur del So. a notes Moshe Sharelt, deolar,5 1-alhoults c reclaimable 11,F6 fithreeirid. larenchis littraillamet ,
restart. del Frei latun It r6,i.IU I del int In no viourilla ,M soubst Fullple- Proof ,in. Do, morita, ri I
I theirmorator del, ex Pregid, oto TF-Fj I - _ -1 or lop. ., 1. saedoull F, itiournal devoi. ,or .I.R.M. ,1. do slo- El ,,,U,, C.,s,,u, do Is med, liscirit del 11 I
I ins. Film on rox on ban. ;olifinschar !. "Pe'-
court 'note an m Rabm 1 to 6- teren.'. I Roche Latedii. R coureouni do don
be. I-m- frosildervite of ,muft Lm_
d e 'a l". ,. In In Pilhout que
Mo. Gardner o. Er R 6.u.0, t Ill It I per In e fill shallisacon do Shaillit 11 action'tatento uMIaF 5,, nerldo, do bala en e rinsitrif Run
Escucla do Com del. no I I Z,
In thnivnindidaid Is ,no r .1 ,oliner. do moijete, ofill.1 qre ha 1 rouldrad -1 salluer David titurtil. -I .I 1, mca6 con, revolver Re RmI I
'rov Es- I loodist I rienar Joad R. Garcia Lloi Joe* ,
1. In 'en Re ,,nehurn 1 .2 3 ,y Af Antonio Pastrami. do 49 lition, dol
von. 'Connection . on c3l, mIllitacl dm hiqji In. 1,1ada. Url- F. Vilaits mU. 1. ,si ,ticahl. I I
on Yale ,en Rd on"recon' "i do I I ric, couldidn is onclaftle-
cial Y Una empress too pirsdighon Sellers m. 11 Mf flanistre Alaraze Fs trial I imi: lustrundisron, la .P Lots URI do Potlindhimog "Manuel MR Mussin rep. i
17 In A I 1. I ,t) ,,,-I'
come 1. Equitable Trust Call., C & n 9 w -14 .," A I s I -I i a d6l E.t,,Il, drob,' Won Sterling, Btnt, : ban fire-jul.'ai Alloul.Wha do 1. pol- 'i
,_ 1, its" fare 1. Aaoaf ejdn 4e Belli ,i dAndreal a WBout el to'clur. ;;I
is olossI6 on pundo In an deearta. 2/ a Ce CL cl a e 7-f.i not pourrotim on, ]a 9111 do Lin Billions, y-.1 ,is,,c ar" all I -1
I merfin do boom f agn 49 8*55 .11 r c I FILM holfihoi d erearritabit-actuand, In WA ,-
Husla too emalctute, tie In InUrcon i I FUNERAL HOME B I rr. de Is frontaii y la Colortio, ths P,,othsta, EL- I Sc 1. Guardian Rural del Cat ,
I", in I s It _4 -a sle- i s!!.r I ,,
11_ __ F, i ,Arab, Foutringultin li ,rqull a Outlemj pm, 1, I Fuel.
g.e.ladonneditil ttstulln ,on 11, Ill. it,, I. I Card Lei tender
li , let. cragaregis an Iai re. =N; r Doebre it I to cWiFx l. I him de FesentlRel. one. I "'L
I I ,
1, I -11
I I .11
4 "
I1,
I I : ,I
I I I ,
41 1 I I 41
I I -1 1 I ,,,,,,


image:
-------


II I .I I I I I- II reatros ,', Io I -

I'dihfi 14 Teatroat DIAO DE~MB .-Sibado, 24,#e Octubr de,, 119.I5
I -T, 11 I == Dos emotivas obras dramidwicas;1', .

Pro grma de CL fsy Te spor los Canales 6 y,4 de TV ',,;;

1, 1 A iI)AD F .A U S T 0 PLAZA El p.ad. I.e, -y nunca eo tar -I
Mw sa I. 6. .18 1-OI easpCol6. -. ,.,,an ,0 ed 1.55.-T~~s142 de Oara pone, la" coas ennmu ILADIOVISION I I -1.1
REBLGE en Mdel eltoisoII~ Cublse EL. eoHrP: ,tr d a*,t,,l, d y BE-r.ABE _e tehilu co rg urgam Laondlbem.nI Pot A*aW*Ct Gienk I .O
Geade ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Isa 3.00 Nollrs E sj odols30NtiirurAlu ed as 21tieroC[" s DVI Y : Ijo vio rva e aa
= 2c.i 17 G i o C e v L o nta Zm ao c 00 ~ l c a th o tn A belr o 1 0 e Lu n .o alr o r d on__ ___ __ ___ __ ___ __ __
Tet,,uINo30; 'A' l.s 12 i. 4 a o Uc.' LU I~mne~uell marks Y Dana Andrcmn. Preenos be author, porque ya ostaba cotOnena-_Ild irco flacord itI
CEOE ACIDD y LADRON DE I otmr.I utln E trt a etoe ietrpoutrd itra
C AONSL toh t ooritltml. F do so gdnro, ejemplar. Situactonos dc PEUejro -C Q.I"'wne sl
3.loacsaln NA o 88 T O 1iu25 oi P R A T oltarmnt dramditlcas Y conmovledo -nnslue Ahora presen ts una AjIjf
A L A NI E 1) A, Ded 4.3 N ooU AAS I o 71.0 .hos .65 m.dsroldscndaoo x uvnred Los Tres Villlcobon ,'
Si. atlia 45 55 el 0-41 D L E IER nun James dlO .I. Deadeda lO .3: ot tru G U p e l os s con prd ucIA3 9 s do Iuad' L'a o rre! m a dtI s
chordsBro as BbckN~ EN.- UN, -RS I 'aoo R Nco L-Vzue Gtt.mecb.coaI- rns IL. terr12 elitn, con to
Enoberda y oocbe: Nollctros,.hcar- CUENTRO VieqCAes Collins I Do- le. ABBOTTeY COSTELL11ENiV
or yad QU VAGIS en teuhocldr.GR teyhan os D ho er ALuV ,neot.110 NS,00AbtyCotlop ue ,in 100 tos Lo mem "oro Oa tn do.nto.aid.
eotreltOO.l Jnuna '0 ose___________Pucad u a, Narr 30. Nifdno decir de Ia esenraft y -d Ia too- tolnd. ovSnig acaO
S,,,,ac myoe u 0ia 20 Utocnn t-a en.OOPO L. ,g P in Pres, Ptlar Borostidez, .Tl
Ivrn -~s ____________x____________Haye todoel Ludp Ma'.rtlino Canda. Retat Seth~ 1
A KA ARI zsl FI LA ~~ AD ~~ TR gamsdrmkicoIo canal 4 an Norma, Sutiro, Carmen Pujnto Ma I A E~1UD!111.~LS.
A L A A FINL- Issoo.i Tints.O rums'''. c'' I ''rectet p r nup .n InI Villamit,. Alberlnu Insoa"y L SO SMA E t IV D UN 0"A
Cao.].,. 7 Via-s"-n T L A-.l9O Deasd toe< :4. Nttceo. U A IL I. V1,dado. T,1ioa r-Tsso conotaol do tod. N san eI- aopr-tos -11- 1,00. I ,XR SI O 1i5~
ms .,._ en DEo NUA Igga o o acI:, I'l Y D I T,10 02 NTOera s I d y er elogin. Pero I- ban -domb ogv odas to"btados et Ca- INue-,I N' oa TOD S A M CO SA R -s6
.s o 30 s irns. ,soor BOONA lNl DE TR Gog- I00,-
'[as'MITNade, .A. . Tgangas Cba o ,6 Rhi4,Recs t 2 tletvisottn Iranmiiira. diralec"
Cub. ECo ,ura. ,a Vnloo c MUTEUNt. co ello ,tlo D'a tIrS .ioS~n tos em r sl mo., umbn deabdo el Stadtom. too tue. -41-_ -ER-r
Rd GGNTSO OG I "'!A MLI iuilorm Paamr Iu,~OO on ticospo p Rbctes elcoor enurable .= pd to o ce y onIanaaa

,IO DES UDA San Murt ris p11 to AO A Mee *rl eme 2 a m ti l Pu arj y ao eam Y I TAI I
Ato Th Mlu B EL T GR E nlsat Asa11 'OX l Doe colo N po s r G l L, Tol I OR I4_ ocr omo quo W o n l a s orl ,m eet a thie qu o m e v att n cartiotaUC A -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m Grad l, IS.I Iasabela. -E R Deado. I 3.31: ,neciO JUL O do ued alof eo os W hi e n .,jtOO p i id n ~ l o u a m h.C a as o n e i nlo s itie Encoel a .ti .,
.,41 Icn S : Mrlo. L PA,, GE LAGE 0 Rd CI ar- D It -EA .toacaol coobo Mar.u .rn- ot a UIto eIM, Trleiit, p um en e .l .IC 11 destacO
4IG E NIUsA .1i hateon 30 L40ln DoI yo RATotrh quL GE- nu sr erro. Ja e g.soa gooo sprso
TR N GS lzllrd vln oc.- X41 I a czesdn L::lsla Sterno.UL' Pum yare t s I
Carlo______________ par. ovaga se Canm do I o
RnbPrDe t Noltl ;;r -Io IsO :-a o el. n eto 00G.rl G etl :G hel maertonIr vi o f. ulud to o do,,. diart o. .!D
eucseo daI ly,- a,171 rsatine. L o ojor. I a n lurodu aei t~l -CMBF y5 Ino ela od t mus
4aN u I 1 utale. y R T SII CIOT. _e R C E S I U AS A Jorge Ignoctaaittant qu r luci cts d e rli no P anoncta Ypar
DesdeO con 3.001 Rutaseot estha Ieuc o- un', rr
Caa ANNG O. A SPR Z rn I R ec A N _-T-E Inn an Hen. I oa ,,121 o a tbr el leorr dio 'ior C ,o haItsgtn r aa a
Cruoe Elen Vart Rla.T oo 3-1111: I Saso R~a E I~ Ns MAiao .~da 6. L. major. t1o 3r~orn aue Noletroo LOS.m u 00 0
Coale ARRZ AM RGO. aa Slas. los120 y0.12 Nul. .C .EOE ~:sAilo. il Perdomo, olltos de eoacdo. at Pa-I. 6,Trio Rare piano, viOln Y cotllo,
I. 1R .sa .0 olas S 1 r0 D Lov enmo .l.a.dd T Jluha Hifo, Gregor Plaligoroky:
mhc. I"Nr ,Ricl Mrle T. l~ EL 1,1 Ctnu' Do- t'an Noll ," dedo A:: aus 0 y 30, Cuadr o tic on xo
Pla n O l i ~ ~ ~ i i n .~ l ~ lo m a s d e p ta s ~ tc i d o d i n s a p o r . y s , .o d o e ta v e l. o u r Rta f e t K u b o-PTV u l g o r 1 u a ji
NII, 2 IN EM A ER I:J CA timin ua a. hocutnl It, to onrquonl Si.niic de I,
aoay 3.R L or C CaE N A. tria, E.libreto enT s, ,,,I iu Chicougo: a tas 7. Do do Amor. d t "
Osinop ocodi.- ii.M-I2 soRaal sseld -T l. 4S I I creaoote. goofer.tonodo pars I-t i I Raiseo y Juttela. do Tolsoikovaky,'It, 119L
Atos 3.35. 032s f30) Nalllvruou, In I N F A N T A flodto 13 dot." d~o l out paoo-l 'J
rumcnl.otol, 110 ~ r ,at QUlO VADIS -70 ais E vM o r, t,,,RPrc :PrI orn onFn tRS I" s
cii techl ovaal ""rc Totc hnapNpus oe O35 olc ltcolmsc t : i I deo. Lo acl o me p e a pard In sayorn JanonV a t to- ,C III
Orborl Kerr th I el doI I ,'ll" Lu: Deede Io 300p, N. :- I A W Is iiru oI .orl 3 Im do a:- a ti d S nta o Rio oma Cc R Iott Sor~m omNJ.do ai Slb.p~t a e la 9,~
toylr e. :Oo l. -. IJR DEL CURTO 11. ;e IM-id0. e a oo d o o l~lmert ,,,,,P,,oMarinP ,,oa S tot No 5,teSotkvt.pr
Rob'll po"'R Pauett Gadd.~d idd too 'ie P ra d rl dprtolboe Anihor Rdoinky y Is orqucsta do T "t,:
Ca 6a Cuba EL ra., PEQE IUNDOej P. e." ' touo Pnu1,11. "U~lm';yadsojtnd d 0tCu I Cvea2. ;
A IRIS A 1, DC DON CA"IO o r:ue Ittcl Pooonesil. Mill-, rua. Cot-I dad. snncemo y lo, drinty dc,[rI- -Ainta Goajtoa et cubastoimoI 1,',( ,
Cno Cerc:: Lue., mop, s",:. 05 \ I rIlIOCI Wucllel. Aol Eopilk I aol. I 00010. L. vucenog.ulta do, ?Ida qt cc po,rma del Canat 4, ofrcr .Illa, ,, ,
A-. do Calussbl. 6. Ted. 1-5110l a 20 Bala 0 20. h, Ntu I0 rY a IT los: A'emaIaI c,xraoRdisrta Come sirmar., .ahe a lau ocho en unto, 000 rup-I-I,,- I
DEL- DESIERTO. coo Joisn" lIo"auIOLS A N C E L ES .I.udo Alt. -, 30 s mconnelirl d irrds laso lar orr e ra
,ticr Botn y Rnhrl Ne .i non mat an "Cin~olo., Zatta Pill,. ,, edemooas 1. ctiauo.
ENCUIONTRO Po0 ACASO. avo, Do. I Jone Delnads No. I, .sl R I T Z HoIlmanoI clue~ tie Mon. Fomnandez, Jose1 -
Doitry y Juoe Jtavec. PoI-lst1 cuc DnaeI~ ,4 Ntilru.rI,
Ourhr L MU TER DE CUA0, It 11T N041 IOTEL EN VENUS, s-o Ans "u ,010 el11 -110l 0d oa ch opo
Truiol -E doo PQ E tscr .Sci'. ",,. ,~t Mod XInshsI te. n I COO obtoea-u1 iriic ter Antonta Vou e Gatto1 1
'0e nsia c InS ToNS.r-- IT piI., u ", L .i.oA.RaoelotableRotrsoL MIT' I Cr ,it 011aAktiIJEREaV AtOREl deo. ha.es:r its Ina1oh
RIoo A inod. ,IT I .dlI1.IsI.,S cky n,,oI. e,, ,n 00 ,, en d. IbE1 an~al l I 1r.ocna roore t MS p-set I IaNEASNACO NVRA
cv~P Cub vs Frrr tocte CE
CANON~~~~~~~~~~d rC OTRO'" MUNDO, le RI" I Xe _______________ Toll Tor mohana, aIuRS'-:.10teShdo o ooh
. . . a l e o bs a' u U N A a V I n b a a lH o t l T I I Pc a . l d i .oh a m a s sOn . .P c- cE Ca no al 2Yrs n c m o'
,,.-ru, ]ANas IQUC '- MALO, EIP -1111 Fo I T 12 No ,' "0 V d Is T"lJ. IT 'at. Poruc e osl arst ic Pac ol ev I il l o .o ,ruted. Sa rta y.t No-o
,oro D L01 U E Xil Tue1o ll ,avcr I C ,,,.u 415 mutace,:ATeC .,. ,,.cd aa. e s oh I
40r NC. Iy ,I A O iT~b TITLEo M al Co l s p eana 6 a do t e sc It.] MIT T Luio sl dand anl 000e dos
IARO ,ECS TN 0 T o M Ael N a. II A~s o d aot I IM
.Al s', loss r, .'l 0.n11 NRtar IS O N 'P0 I I ,' R A7 cco cu o ,Td or Ric ar s D s. Ivotv A. ENn LAenj R NEoinM A I A AV N EL C
II IERI IO 11. VDsdn. Al. .2 a IIIN CEW LA ,1PE ANyA ass~il" EBa VRAel JiIr I-am r IIE ula dlAr u atn hip rA e C '1 u
a .-TH bc uL. V, , ,,, .%1 ',I 10.F ,jl R lc: P5 OIsl pa0 Iain do in o a,,, t.l 1.s.saouu dl0.rJOUR ROBER MUI6IrLILL
Ss, e an CO PLC lalsletc. A O N s Ulad M ,1I 23 To, 57 a .0f N 440 R ars Naivia reI Cso I' ,,, l a e t e t o. unanuev obrotl
IT I:R Iotrn FlivT L ,. n U rtIs I, a1ua Cy c 1 1.00 Notule uc 11 caITd to sarr olZ an ,oro in, tlOr opu t e , , L.I tao P pil Srictsche o Ari
TINA DEL AO.reCotlo0 ur elos Iei ,A,,R, OILar T II tr~ 0 n D lb CA o is Fai ts d t 11iT ulud a del OAi, cone tarh pa -. 1 olaa.,
71110O pF out ateubsIA bles Arucn Iln 000 COMO matiodel EL~ng PRECOCri CEI 4;ao a 6lfc eesetd r o A P IH R S IT O A DR BR O
21.ol maty ols 10 cl I5. L2en Jrd-. t- TelBR Itcaoeat T-oJll ic. -B Vn o Tl 55 La amatati s loc oII Oalo io t 0 fgra aro
N~,.' S I lecolae o-u -INt ou i vtiIll'us c N hle,l Il
SALV51.11 IA J a Ro Soarl Tc I La r" c d, lay lol ern. drut~r m.Otiea toel, Iuia OWelia Niieo RatSei,
AU I pIOMPLICla ma1-1o1111.1-1, 1,11 rc puolulloo Nos ccc MU .aolc prtad ma eu Cs C els iic 4, Ia .rh.o.Caac~
otombe CE A M eO d OR ss. ITT on ,11 bees p.ee,. t A II il salir. is osta tun del0 1 Tratt de.A
.115.Ise 1,.01,I I M A N ZR~ .-XG No m nr al: EL N tirine I lada to 9onn.
e RarlTle blul is.1N.I.- Tt 55 Pul. di. fi: or c a o cu a I ,, orm oielo tbds a
ESN DA 1al M :: I '.'CI'01 l -c "'~ la I or Ti rC ido Ncia nora r E I . M G ae rsoci a inro ., Ad05
A S CON I Al IPUCI1!1'1 ru:~ai.e D y Tr' e" n I .111 0" .l mralsolo Oooais -:'I v otie ios CTlson Ca.F
,_otoscos"" i n' o 31 TI. 20 111 "I a A~l Nac o Ill Hrhr t. uo a d I led ea ede I I los IoesaIo
DeudoT ,,,, v usa: Ne V~r,I IC C lb .1-Ci,
DOM TN co dle rai n:' Il. A-loeofosai Ter jsint,- -.1 ,.,~rcne V anclu: C QToe,,uwce iIrn
Ploer ,~ cr ,I ei :11 1is I 0 ns- B TR P. Iu C d l N.I. :. 1 I Nao IoOTc-oais Tnts Nl el 4T '4 eat s Tone p oc Sa I
rac n. _I ",_ A DC ., 10 UOI lol- I,. ,0 I 00 lria' do]P rca-iIno
1, A S C 0 A I N 110 010111A ,, 11 %I I I P0101 AF AI u S I ,,,D t ,v I 1~ T IIM TpNStra Pa-o l I Sa. ol~n al r I
1, -OX IO RIREI ,,cI I 10l1 I lci, I; A 111,11 P E l el d .iolCIob I T ,,OiCo. C ue Fr
Ondonlel jull Js.b~ n Tno Aa 7054,~r 11' 100i OO0And I prll bot Ovalsa o LIE T
vate lIn Has. --aerr COI STIC1 klil 01 a, () IF lIT' -i"O r 1 111I
veTcmr ei~c o rl a I E 11 m I Isin TTO N.11" OUL- luost etl
NA DC XMO 111 Cla Sc k510 1.ct to. ; 0 ',RrZh,~ A vlerca
D0o ITNl A cT a n Ol" .14" ,1 11:3. Ay n rl, pC i IS A lln O CaEt 1C. e o le n I 3~1 Els e lros e llcbA .o4 I
P.,-0 Nalirrl ryl,' IIP 1111' Is I~ T-d 1.1 PI~on 1, T.eis~ iTam1T boyM A 1 il. .1 74 r, t elA ln
llvel ILFR Prtic ua ,~41 O F Mu"".II I s I.- -! T IINO1 rcc'Illlu 11.c
To111101i"t3 BI . lab::ITl Ia 7e .", FarT Ct Se to tu _. b "lal I MTq T ois0 CaEal 8

I cIllo A tc., I_ I 2- Co -.r d Ta ecce iorl. IIM -1 NNM015 16
l.A HESA Is: NOc ONatl LA II~l~s Iltlcsi I'l' Ie Oin;oe ke U-l -or I -b 9 1R
trITeU1 10 DayA p A INAIN C IC. Dd, I11 11 N"'11 I "Ill Osoni Ooes0SoBesO S LOaCA N tl: ooobd t cI lo dlmdui.
ITtAR S ,a~ Hucc ?ol ot DA :5EC I l ;,r.t:1 a: I Il I D e4 y ,J.1 ,a ~LE:. EN IU JS ,, ,,r[611" Fl-sm S I -tl etav Oruhevi io
Cell icota CGisscb 51.~e Raul-c: vcP~A FoIceMt
Sanol Saf~ n 1-4. -*I M_11 7I5 O5 S D AS TEATq ils uu.1 e I 10 TO c!, s CiaacvTo Ainer.-
Ded lt1 Niiorc Io 5, % 1/1 Ib S T A Y! Ieis C1111 rel l IgTl iseol It actNDEslia ls
t.O e oI WilicriO ,1I A 111 A,1 a ill'allc I A T El. ; :l~il elida c v 1a n 1" CI Ta it7 tia. Luc or
olnRol TIA .l bo tsaeral lp:. .-. . Noo.fee Tat U 7non Sa isn a n.-TlfC17 mlC ir o ucl1 es11.0 nic uvtrt
tll isr I Tl TI et O 101110 Elio lnlcltl.' ~ l l al c sc aIcl. a.~~ re-n 144 1FECA Nhl" r I 1M1 l ,h.id t,[cegab c
npte drt p I vso ",ni Ii (11' I"' '-001 'lial '10 MCER Os VEES 45 11 0l Ndol t oTY A,, LE r1 pVcl.y md do go dc t, D i e dl iou.
PSIlA 'GR'5 A derastRactle .ica . R-cllrT UA rsv~hr CuE~b AUNtc CRANIAr eel.E. IIDA ocoslo r
PNSP(ACC In T 1::101: I F T R H V Lsavl.iayre l AO Cocood Reaba, T ,,
I Arneil.Lurel II -00 1 l aint Ir 11.1Iti1 3 IT, 1A liu S IlI. 1 1el C U Or I ooaal Toc111 0 010 m:o11 to hai d. e ma Du ie EE LS-lsom vC MPII
__ __ __ __ __ __ __ __ peeler:N a ae- h ti er s li ] r L 1,-"', u d r l0i 1 F A
'AN, C IT S1PnLLl h t R N I E A .1 -' u, o.
a s~o 4.4 p.'. -aii : IA 0 05n -. JIRtS TETI5 I4 MI na a ,,I JaIt I'ma~ N"is 101 Irceal, Joeybl hiecvadI isgs- ______________________________
DEL~~~~ DEIRO Rl Acar .)I aA ERult ,,o. Tap Toletton, 12001, L1sn Nomje Tnen,, Vouttuta IT Tei g 140 I.veusei col 11 lv tc t rlon eeiet
Slobrt iurtao y OboolNelail ; A Tu 43 aA o NlI, IA elob is N.U~o- 1)lti La S0NT. C Is n.u esoa M
eNCU1ENTR P0 Cn. 15Dv CIN PC S5 lll . 1411 CNA D IUTO I Elm CT T Ea eleo yILN s-ly 05 031 ,d in.ruo Dc oap,SFUdp 00 Cini1uuta1ocI ~ r c
M.t.l Er :DD O DON ,airCO Tran- ,loll Idr I 'II' Ir l- .I MIT cs Paca l : at o d o! a ur I stsreta dlRcoo 03.ioI~ ett ----
Idni ,-," .l. e.1 -"llC R MNO PO IA DE .rsoa 117. nInd Arlil: Re nd I Emmo Kramer.'", ir" 6.5 Foi en%. lll Pailtt A'lla IC~ l~lC~ de Lla piglsau Pro rlm Si em l a or p r ili s
C I N~ ~~ I '_' 3 'r'' Y 1 ilulrale N I Iv Eu CNnl L va do6 11o A 7., IRTI. uSrll Inuri TM .V Supte- dorero Ltie Arogds iui E.-~n ol M raoai:csluos ot oaO to M cct eet
23. E asseY tA L "" 15 "'ia o Tol '51 an v a n _n Thre I --Iil Inel pCX cuerdas-, toed, ,a ,1 53 Is hH i n rPAR ar
1 Roal: -0, ,oulciim olciro Ca mi Panst: obl 0501 :15rPtaasi:abe.NculeZa- Maatcaa.o.ann _,et
AslassOr I a. : Nbibe. o.i 1 0 Io A~ N 0 N MIJETC Ela Re~ 'oI I, 001113 CMQ ,. d h u -.
CESn, I lereclb K ~ l R go N. . -050 id s I cTXI.a.1.l i do "I', ae, taCilse alndc tepla Feel 7.30 Toeoiis l: 15.CroVtoa.rdrt lisiao PrO s

_ _ _ _ _ T T E N D AP AAO_ ,1 Ir Ia t 1J T lo tlssl 1e c- 1a .3 H.o io d el P i, I, ,u ~ 11-1 1 ciloa ,e MuAX I Mo L .t a d eai Fo'
eI 10:10 0071155 PoS -Ov~O 'hec MODELO~u AceonvsOIIi Sr,,c ir Chne ,soma do apor .,-b .
4 C A M IN0', ISI ,rS todo FI poa ssodo. 1t 1u 00____rloc
asns, eais". 1107.AR ,R T1,11 00- .87 not DE DON Ia 05 L .1"IT I MADRN ili paul C I 1- do I., C am tir ecet s" ,btil Do .T ,a Hebl.C hf R efi no a_ __100 CIrtcet o r oosi ntt 'lt, rrae m eg n I
Su-bo I EL I. -i Aru s I Cc lT 0 1 8I lr 1. 0 2 G ie M zao y E~ a
0M I I I(OEPTI O C sI~a es diaPA vOirb II. 1 o 0atc Ceo ast mt J ooo hu L a me'. rnu-:NliR l"T llIPto t;.e, -sh .,- M~ p~u inoG d o
A I1 .5 N -o M 70T leoica.,rpinMA] Vdo
NOF o A beIR loc p I,,h otla Oat L NsEa 1 5 Vetiad T 0a I. a.~ cpldo .Ms .- Tn l J.34L10 .D NREOC I Loo11 tic e roanMudo Me- -erte aoravMotlCs0 1 rssa am esml l e Os l e l'ieoird do 1. f or de-
I ih arti 011015 Do a r o d 05FM~ co ldor tu e ohs, ,II o nc er a -r vein d rg a nog~ d o V i lsin-m
_______________ It ba ll rau IO DC ,I AN .R T, vI td Cmov PLC-E ~et ~ i sva er
1. E X Tlt ", __ 1 Ilf l 30 P1re lisA. .F ~v All. RI U. CIont hiatou1I. Ml. o o I 05593 fsu,,dlPu uA 1011 Viuaa dit Ram Iter atro nd
PA RE Ccsttlo Mt lillti Ic. tr laroine fl3tUrC I- Relndo Nl .o.is Notn 0011 d elao I ,,ll ,ltsla ti otilt aii pdrlell, it lnrdumin Ari,,Preto.d
DIstHe toI 3.30 CUANDO i.,dlali rrnt, halo,," I, I_10 .5 %Idd rono dol h ueop au n 1s.sIt.
so e si Bn . 11An .od T.I A I" ,'I IIn( I I lo n Tt 0 sa ni -, co SI -u 1110 Z. .s d Ray art toel purel tiee Ios s e r -"~ Ini~ us o o sr c o lo
lUFRe leo Ielsstoto. ely ous felieal a 5 In is 4073 q,, 1 ,aa C., 10000- ,, lb- Itotira cv a parsg:Or .- Ia E-II ITi it assan. ae par ti- rat ru 1-ld o1 os o~ tc Io
doNeI 17 o NE i R vs S .l. A O T De I, blc Ctut d,, Criuds Oc, IItai Me- a: to ~ld icuse tieeo. er .SiasoK
Cuba ELomaoho ee 5rul ,uIor duo-t ti Es e par violin pIT "uIda de ,rse. T
NOAU. 34: 1W hollerino tie RatterI Rudeec .ieu yroo Bnolo dotd~a slro 771e' A1iao can Albrt PoltronASI"sTrderl,7i"Brto ld~lI',n.d- E ~uir- ,a h- auhd .ea~ilao d .
s~~~osrllva~~~a~ ",tllatp 0, .a~b ,s lo Oclsl, At Ii "IF 10ot .1 com HDN t: os lml 10Scps c ob Nr
tlttm.oain l. d. e IN il lrra ROE, IonI I a,~ p CLo 0 -IONSUT0. u DuEL M.I. c- PR1IN1C IA TOarlnol- NoIva si ot Il~Ia
OR~ess,,Ion. eba yTeav '01 .,,e NI ,:eo p tuel .ooo 1 Ni. ogFloatrd lsia 9 0 to I~ l araetupoagur ra~_ Shr.is lofi bisgl ,1,: ~a N ad romoe I i st. ar el no n t. en Do
Cics RIO bU1RI L P I5de 30dr BMINIMy 30e Frn I.0 IA ICE T O Lasn ,~ Is DIII111 1030 L Codw aes enbe N- v ," 'IO biou a ililo ao. de C ra do 0,h Pa sll eS 6P&N
at R"a ITo al A ,o S C i RA IO C I J -t~ -0s-r (,MR,: F. V C n Ip.Aa t ri e r a, V o i i
Ell ~ ~ kil tod at:Nlllro.IUF s ad pSns Ona el I A 715 tiee ~ to li a 'A "O7ld ti "v'ass 'io~ o a on i 6011 2 1 'In alitcP Ctatdn client Ia \V I o ot bsl u ospnCro Vds.trim
D~ Q UE TRP J 1, 01 E d~ X fete I.oa Nl, A DI LMEA anVd.cbti 1n Int Ai EIA C le. Msllr ns ru a, I 0 T it" lola ersie. .C r.: ,R W d,1E hll %11T Ilsi di oos ieu, mogllif loe 000 1, hotn diel Atn eon I don ea
Qa. saota eltrtlan AVEN -EA oso. Ahool rr o rtu I ll' ,n Cana pror Ratetid -d n rprt noair oar lManlt TB ne .voletto Mlc sll ni antem-
TUBS GE SUPERMCAN 0ev A Plo I Blom A COLN 001 lln ALAAI CDTm0s R de Aococso SEAXCNA : Vbtod s coei Se Ton Iatrs dortl olatll. Collde. kojo,1 d", y aslaooe Ir~e~ e roosi.)am.eas or e as. I
S~~~~~~~~~~osodrd roI y15 Ildehr Ino croo ,Ia en 1504 cnd ,ostb adS.IT ,. T.,iVlsAre al I ,
20R Col e n rl, ,,,_ "'in C.o.J AoSSEBI, H6 C Ance Quao o dtaososts Or etc. .11 Cot 10e7r Csrtdn ticros de Iaol farin 'c n ero quo 1c at s s o10Soat is nato
I ~ ~ _ 11.00oulo Pimaet .1 111 111 ,7 ocli0N an1. en. to del co cet Ir an L-o AV N0 Ero- enA ur t c 1 el. W pr.Vo y ltgnamDer. ,ir:Purnd irevl.,d-!us ., pa ipiy ceriamdo T
.1AMBA SADOR Camlso.1 tie to' coIe IT'o motores am1, pa'T ITta ,l ts ol0oCc0 IM.,TV di. ,.1 haberU~y ,etlob ecido 050l,(M 0it for11moI I ,, L ,emiifi.entsie, l corutmpositore runerilr eatlAl e n. o -c
(1M RI tERAI Aiur era smarfo Comb ,I ---1 ,,,Ie: lsl o Il vstdLu Y 00 1. Cnem on- IO P e u' Ilpica e t1c tieTpT -ale r-a o d o iall t "Can i m s o st
'l E ~ 4 E I ~ r5i.1res I Pa osuo. on ,ODI: CE100 O Saits, as0.t0 Conclso n~ 041 1111l an ,am eoSoils .,o- in- Gla.o~~. [.ti. 050bo 001
e E I l~e OD S V LT: I oIII u ,, 's- 1.0 I-I M unde-a ol "'a. 911. dele ConguuRi~ ui p r es ein Wh dehlngtoss. na
w w a w e b A TAP L: D El vO earIs rsma 0 I K 11 0 oicteoon.rrd,. rulnilto o tte do u Is ol 0 0
-st bran comootor ropo lnoc Le-i dr Croomoss .n.o"ri ,ttune, ,i-
FeENL lards yo dootrolo ConeeS. -d I Soo'11 .' A trneo A~ esuer an ad ata elagloas antsr en- a 1cr lYPo,
".~~0 pi" ars ". asosla 00011. RO3l. T-ad do 05"0 El O 5 -o iIF ,1T.ta. Cona.~ Ia. Son0n 00l ocra. ye ercei s x aordbn y t nic ncnIs
Ill UE nABAAN. lin % J;. ,I 2-e 1; "llI IAND ALNTC Tind do Cansol IA FIOANCISCO lolltckes goa .Cvh. klma ,S
,~~Cosc ti Ilc 55I515 SMR Z Ct Esu~ ,,, r~, .,1I,,, racri 'str las O~ da oudcine ounonin o t' ,us
ASTRALIna Arllv u .oo f mn soe Ia -Trno RE SA NS 1o nVaro a urlssI e .0 ohe d 1.haa nlerdo a II aminoT tie6n Pr- rte or Raictatt lecto oua IapraIn
Premis DE lOM AN nr .I'l10 03 TrImsd ded etAAP S Atil Anotcloni diss e2 m1p r actua enal oia l ue hand e id lSamnd-
cslo p aourto as TO -ruiny rd yAsi A .00 a*,"r ,. n 10 el Audtoiu ron aii dee asalagdeaaOs
intnd laoa~b aM acas v.L SAsico y, a:vel I. y Wsraet m I,,n Vee C sa 4 H lLa c et a ci i bgdo .I. cuerdac go o- oIah diret&a deuPn -t, sC al
Elpe21 peolo mod .as0 R irs te omu LN, 1. A11 e~a ell .RIn~ r El Mundo. ,,s Teles-isidoCMIF-T Ils Edodel oug bi 00ataoe; Renat o .1or ,. babe ,ro .rlo Id a m.RT su 6 nPat-ia C ly I.g p "d 111, o

_tta pn clsr f Coa. TOSCe -iool. do anor.s El, Rio~ ) a e y-d Sons .Lo Terenc P M, dM re m uso mers -int rents pa io e ,ac1de a rte d c quoi eon ,
don er IEC~o olllere, nje.nloumel- ieR to l. .rstad 7 numbs o ,,
-~ ~~~ Ioao Jotft. E eto~ tt.nolal t. t. TSNN ie o ue.~ a 1Ciafad s onb tmuso.,- ld. moyp.c se, enpchi- s""npalsitepoalsa

A ;RL a 16 erdEtri- ,D ~. I 1d on Co ale ra. -ld aad W-ed. queu Iod us l ub freas nu.a l-oenIa vtgorizvan
und de donso Caio LIe.a 12 uear. as I os u ad ir sauran 1- I 430Cro 0 ouP tlO 100E MoCA VITO ,ia L-N R ,mo lzd tit. d c On.e o.n fLi m e n r slr. rn utioldnlan toI.-
garos e otr moods. I orstru dl Rals do l doer n I NV R A IlRlta del rue flerlo l0Cos toius ietr::-11 ate o Compostor, CRY .u-r o no- erlo n aet v s e 51155 d arn o r.-
f o~ ve I M.i RENAL.l -~~ delS Melasrte F."v. en 'Oa": doni Gu.d innot El In 5105 unicoli do lasts,. farJonaptI-setdneraa,,UI.M d.Pr n n
CUB Abeo u,' dl0 itdmondo', Loaanut 1, oR merit en.It S 1110 cp7 1ts


image:
-------


I
I I I
I I I
ilil I Internattlict DIARIO DE LA 31ARINA.-Shbado, 24 46 Octubtle de 1953, 1 I Inter"alkill F,
Pigill
I
I
___ I I 1 IT I ",

___- 7 r a . IE tievo alealde anti
1[ c Pa tW is de guerrilleros dieroji inuerte a it
A ct _j.a i ueve IEI ejecutivo 111111 l L, 11 11 I, I 1, I I 11 11 ., li-, -i,
:tu lidad Intcril'acionat, I I. I ', 11 I I 1,
III
Por Josi Maria Capait -_____2__ ] I ag6ntes de la policta en I", A lentania Oriental ,
: ,. dc1aS.M i6(fica_,1-.F I 11,
Indochina: natipas y contradiccionlips I
Affritirtaille que 5 jiferon detaidnialsits y lusilitheri Dencreforkon estado deas I "I
a.m sitio en to regifin & Coubtil Aamenfa la relidiste"ja arforitra to, IF I an ,I I
I V I'
11,I brows, ones. 1. A bods do Coca .An,,. T"d9p1l In. ,a- o;Oka I Panam erk I , I
I Francois. paidere on crificies, -kinnifulormem, us Fe. I I I IF Fr- 1 '
1, I Streal III ,ad. Utildmi- ]BERLIN, octuble 23. iAVd I I I "I I"
no, de cols I Gibuste do Ine Listed ,.all .
Intriel. I.[ .ALI,. or. on dop. ,.and. Par. .Ind., a ,,,,,I lIp: =brp bndbz andr, Cal an "T Ill A rgentina I
par dabrut, astride an ad Berlin II EN i Designado president el i I ,
I de urg. ILL Initiation quo pa"'Its, I TL
A' ccmuni5ma Int e is TERN CIONAL Vurrive &I I
distort At louldraftio an cards do Com an do gmerrillerm, di.,DP -be a one- I IN ir ,It il I. Dr. GutifErrez Alfaro, As I ,a ligentaid do ,cilons dis statistics I I
"s I LUENOS AIRES, Oct. .n. Wrdl- I I
I -
Viet No., pit dc guarr. .9, de .on. mj, pi Al.m.Ai.
Oriental IF IT no adknotte del par. I milepal-me oll Vic, __--c' I 11 i
Joe de Etad. Costa do IF d be, do sallk Into ,ohnninala on as dos Terminal firtl El NUEVA FIT Winds 23, (Uplik I'll, I i I
( 11 im.distrinder, res do niki t 6itfurnes
I
to Is] orderaid. Los Proposes .Andaulp. .be Estados Uni 08 I Diends. mine do lundinual anchroul Ink So firilorril que dl debt., Pe I -1
Lit "Phoupi'm findleas do Palo id.n. do to, xPecrilloores furrind f.- bdet, Aolvers, at rest ,.Is emprop. dr. A. CLAACTer Alfac, .Intel,. del
Bay Link. be dejarid like contar con .Limmentes' dedca, dCobi. do ,,,, Jet stions. I I il III- alclaT. empress, Pero ects S.Idd Publics I, Indicator de Val I I
al
dul dm, d I 1 kmrp C'. nJum'dnuar Imme I I a as ,, 1,


Intents. E.U. raddissur so. "' I"' Inkjet, and. I. '-st'sadfil. mosmand i sid. dedigniand. Prel I I
a IV Col. It Act del ( CIA. poeturprobee 1. worporm. lool it of. A! a Ashol licitin MITI II I
I PC diumbe lit, In i So he doesedind. Ill seded. do l ; WASHINGTON. Itelobie ki I in .1 III, alumorks do era capeol. do sontrunter. -
it. be ]a rat do Codbuts, Core. do I ob LJ Hakiq -
,,,to pleadomia froerbia Y del I ill- Junctional To ;- IL 11 nme I ,iamo he Legal On Corona! especial do Is Assed.
'pa 'n't us Ins froncrus de Pollailk Y Che- dn' e I. 1. mal ll I ma
I. Coure .ps; I et "All crude a] debate ,eebute cosinvinquit. Unidadca del kill Upoloo Tin'took ,up so stes no- R To"'i" do loorhmaters on lppz Cul I eus. Ili brinfilm. so sploare a Cal I I
todenteddidicei I a.l Cu,,L.niCl p so ,on- In peol do 1. ,up. subil al driche ieforioar [a demn ,'be book ell [I Is Jos, Pero., dou ILL "on'to I so, ,.I, instillp, sailtdomparecto .1
liphir'. 11" 11, ,I,., do I C loodri, unl on- riandiss do Tornediradindmas vi-flam C'. I sit TIC Iran dromin't' In "'I'vat"s To Illorl, links, Carl Capon Cutil Alfaral on an nul .
,,, ,,,,i.F Fill IT 11,116ord litimpers I briedur ,tak, sirmed, re ,,indn, Irpornionnorts ]a, catrocrat", of,,. so .,a do put ,.j., it, $4500sidlel Lnd Unnal'al Alul V krunturlc ,.I,,. TO Coul divink to.- I
I conturnic de submit I -ki Co. PC . It 1, ,,, int". ,III 11 espipla mel., "d I I . lk de. bier id dart. do foliclundineop del
P1.91.1. seen A. Inum .11, ,a C -
rl I IF Collkeons despoical PC 1. j old. .too unit J!", so,, alken. I d=, , as Lines irsk In. juk do On I Presidents Eisenhower. quieril 'do
III I I'llin P en"Its, formula spit debt To Flil a[_ y a, P IT Its IT, costa TIC Francis V a I -
To 11 I I I'll, In Idea Its dencederies I Id.1hil .,to I In ,gOlook pude deor too I ,a.
Andesiol. Q'Islittit PIP at'dood Las auddommes remp-s.rook, poll IF s It' Pmerromentle toctiorp purd-, Ebbed P,6apthe Cat a tin
tk d P.- U.-Pra'Ll or"' deteld" do Ins k its viDdirels appoinalikedarrome trus ,55.000,000 ne trF or Italia I start A -I on I-Cle,
In' pn l intot .r,.glP dos I P a Are an
Intrit son ,be ,a,.,,,,. courneradiren CJ A do erribut FlIk, I'll, introodo a Jos iforearks Uppaps.
,,,,, F Jd ,madeden que OIL I uI ounce expectarda l d.,IddFGuUsk,,pyAJfL fud de. El Juselon, VVik SididelbersIklesiddis elect. do to is L As akanin. ,
actmare Y partition stand. be. am,. dbotordid., I. chooklia or it neldo darde rearesi I munts, do ieilt.,.ii
l kner"m I 1, Capital do 1 PI 1', ,:!.b d del fee- mok Imptuare, go Chilies ,I or- no. do Jkle; prods, In, ,11rF all, Pippin. ]a Corti .onto del paner. I I park 1. John, Dinnod". do 1, [ ,buk too .Had.,, areltonle .A Cl Title a. of prateralkedo, do .door,
,. F IF,, voinionthe. Contra porkJo on IiInd6chfpa,,Ikr el nolide I rimi 619-d- oflook del porld. ,.pull. Inn, lo it, Recall Antred. Social on tremplaso del dos- [ rin an las cletfldiol, doolor Otto Suhr' act Partide Soclaillik El doctor
I., ', ollp,,d do Lark 11 It i it I mendonato'cl 6F 1. dent-irld. s I., Lit .,ndla re hisid on ]it I', line I lin Title Duman, mue ),a imbri .53 lopli AlTrilikemilRe St m1i ,l I ,Ay,,l ., Is .a, .,is Institutions na 1. Clearturs. felimplad.
I no at, val a, a cord. an ,.kinnesupper madis I itoon, do ,dl ImA on. do Jos crime. PC
11 db,,t,. I l budd nothre -ilits atItialk Imthounal is., I y ,oubliall Lod do drom diflons, TIC do:-I's dil I
in itoudion to III liandult Pines ,[do Jos vativenes joillook, III lislialed ad' An .A. ID32 y Prut 'insured". I- Itne"Itnall mis Cloth a .ad. tubes. I IWIleired A.P.)
;In, I, ill . Ins ismart ]l Viet Allhild del desl He ,,,,be 1 Phs do 1933 cuspho a, flunhad on. '['it,. do Lit Plot. Ed IB31 on .1 i La calta de Eisenhower, I III -_ --- -

To, . do,. l.not, y C.-Ir.d. kiyoda constants do In Ch I 1-11-a C-ILIC."Clis Chile Intioul Grove wal so 1. ,rook do Chickb I.,F [ ,,I,,,, ,a ,,.C,.,,nI on, ,,.an- .1 d.out, Joseph J. Eturl IF 1. K, g' -
I" TIC- Y makilik side etedinum unindepoks ,Fde, CHICAGO dIkL L3 url ILI I I,,, 11 Logh 11 so 1942-43 dbi mll, director ,jisciatieck de, Aso, 1 Lit jilioliticil rusa diespues
C'n ,In "empla in u,- CI piano. hatuddlittip Y, notem ,be Il in. I CA- in.pm ]as p.pefecdome, he Lt.,,, limens so lit do In, FIT- I A 'd ,,,,,I;t a 1 mil Con ,sa I Clandum sapless a. vatteduppArk ,or I
Holds ,I ell Aloodarna Oriental con Joe pri Las del takes lCociddink nor da scri I k, I 1, ballroom el "I'll '
pin did Vict San, N( Parcel hill : directs. do ILL Ilk "I'llo an"gork"'Ibildn't. .a- dl pbel.m. C.e,,C,. a. C C :el i I
-
IF, on-jrolossi 'k ;Co. In run- .,onto ink. Tilkad. no lant ,l me, To, sampoldi-and I Collins Tom tons soludd, a tondoe Ins qua J, ,in. 'I l ot be Ins 'Lifib'd I so alt"on"natuall C. Cal dereakitracce do de Stalin
1111od, it clordiddit, innoo, I . de so suppide"Ime, III .[,ads, do Sol is pan, a Pat la epol do I ll do cuilown, I Ins Ei I olli antle Jos or' L
ill drop Par Ins hel pi did Opentel to iii ,ml b 1711-11n, not, Tlj.dn so, Ins von. 1 ,dImCT ne an
Fl I,,, ub"I'lo. -11 1111pe rLlI I pl."I no mi I, on It., in. ;farm" Ed pro- I -_ -.---I-
-- parepre is. ,I.,. an Ica ,be I olort do ,no Con kid So 11 It de At,. pul l re plectilincludil Ink pi.", :"", ,ik nl urprout no, n gas kiddres do ,the Hook Par Gnpro, thdown. I tolodo annorandedific 1. "arknobid, do
'ni'led, el"Upol In 1.111aps .I option ha, til.ode,, Lit Put, ,,,I ,. ,lok So ]a, 9. III Cars. .d. 'Iderne C.pea. nimbler, sups si
TII Tpol Pol to Trinums I most re, Intel as h,. Ad ,id.- ,,is bad, ,,at, to distmemparmin, do, inpoCiates .1 .uC,. ,residents una airrionkfura ideas pat Is fir.
I or Interim. nuiellinand. to c :I,- I I sit so I 1. Confides. -to. I no. de no plan. it. ,ac Con Am-
,,Iad,. ,,,,,I,,d,, do To, Cookie- I in il I do ba "Ibel a'I' clatires valid, Li Itopprand do- I.a Officurn Pietroildl he ,.- do i1a Asostne, Drod, Ins Ili lill S atm 11, 11111-
In, ,on ]a IV Republica, Ayer I Ando In Mkillicat mundep ,En boate do mhom Comediennes. pronrande Tons I'llon. ,I'll I'Ll ,,In A,.,ndkma its D.P.Cues. ,-.I 1953, L, ni-, _Ili I d, 'I'. Col ,bound., or dersereak,
,,ilin pink meined., 48 hold, ,ki Bolivia ]a Union S.,,,l,,, all hold . f-ellrin-ne 1. ortuaction Polak at-
II-1111.11111do, it, fprodath. on Paris Ins losomp so shousellro Tortilill' Ed 1. dustiest. he,., ditlints, as- mi apre". do obb.'s I., I ke" I state de int Fill I ,It, ,,,III. intodc'. bods, ofecLivitureento ,.a to.
,Fbidlete do 1. Rini l month It rpudichn, do dead ,as n mPr6 .1 periodic. Nsnb Hirniania Jur& 0 Aul Gubtrads, lartlivilark do Count de 11 _ILIFII AlLdpero, do, In, goal,, .,,too onedindented.c.
blrn, 14 Ablull. Y III ,,y slaill mundo on trul didul josFt zefteurl do 1. Ali. Ccursom Nor. ,,ttedid, on. TIC ,lisk ILmd Laid.
been oil., ,,,Foil lF.Cdout IbItal k Tennessee. Ins Budink LA Ii Bolivia, artubre m (Um. de Jos This ht, ldo hunk in. A'Ircoci. Trundled, gestes se hode-
,Fn-h VArt PC Laos Tin dorm. its ITelcomundattil or PkFP do tpord"I'mut, dos officials do pI I ,'-b s-1&',l To Tin tCdI-Fl dmoo. Glitampte del pick Ille Conn. It PrIbut, a eldent, ,o- no, On broddemine 1, CIldn,, Pro-
,y dos as 'cut Latin At "oned 11, RASOUN, Solutions, A past P. PIT ,I'd,,, ldmi in ]as dilurnmes smile
,,ron, mrconclet id Con, III, I., modril, grupe, ,l fuel. tioneadus PC, at Wide 23 "O'd 'Plk Pa. Es .I. F l
rprIduniones do In untioundrip, ,as 1 ,k ,am nine I Infordernomin, trai. TM N d C' a l Ill. I U I I I I led -V. shut ma 'it increope. ed 'I 3, on hibl.d. abuindamol ,,is Cap ,ji, In f I ki j '.C.t. ,and= P. TO li '.Is Ids d"Linn ,I I I I'll III"' liblink-loomprous, Ividerion, ,be In
PIT, ,I Poll shim, a, Is stm I limit H I'll Pallit 11 I'll" "I ,I ,mand dC*C.,aa. IS. clablith


I, lumlcdh III pit, debt,. dio Is do on -flCja C-La de 1-1 ,no ITT' cila Per intIatiolks. argon a end] la pet I ,no I Ill OpIrl del it I tod. al Poll de Geriedrim, at malkent, col. ed permit a p"i"i's pon[do- ItImplosaftiOldepOrpersuar.Ilk
'a a, lon't ["I', Flu in ands, ,on 1, ch liandel labolds, It am, no. rundercein hicaustudende a armi do Indoon, ill In
rom Itandeted. Canorm untereack too Mwou Pekin, v pur drell pri. prIc, ,bfd,,CdC ejecourk in end. de pri'll'un ", Fle IF III I', In IL "'emplail, I Gmerrin acideten a argel did
,, -rd. ledine ,mod. urul In, ,Ao do Liete Co. at Cookie, ECI I C. Pill Illswo deemaks do Centeno, I or frookerwrites Chile, I, Pollinates me .
In, 11.1 ,I obbiltdo "Torb bil". ,'I I le-garsucleades, qu, ,pnok Id Pleendents, reandraintaI6 Ill an ,Zda robot do Alt at Fill sanne bases inceptables
-,"judil C.I".dib Y Cl Viet Mean Foriono tin dem, okil I de OF purnarldrook, still .,I Call, I ,nodn"i, do "It' ,I In it, 1. Joe .,on: a] Ptaild. C.- Gadmide dIddiuman let list., ,in-re ll --- I ,I lit.'s Orenlidal, ,dor l totaled. im
N,.,,. a brutnir Laod, Y a. I.1 que en dedia fi ,mtk. ploib 1, Appross ,pbot ,,FC ek- u 1. .11,111,111, I, Union ds Arleta, do o C C terms I i.SIedlb,' a ['I Ill I I:. '-;Fj "'' I Ible ablimpient. to [as Sprint.
folki Istritallink 1-1 mandrels 11 Ifirsomatink do ildook FaIrIel ,,, l3noto. peak, did andelldbot Y riontionlon 1. lo,"tal ,or I !I IT Uppdl 0 bs ,up China d.Ca-
incilk 110- manikin loart as knore, I,., no do Tultridul I .
1. Ulan, on III . mod., de entrobtallrd- build on Las Ami terobturn ,""Ilks a opera rimm do In lound line, 1, L I. ITCba I., monk do
'I'd", sil ,I" lis Ailing red- mpide ]Iuri [a ap"i". 1. III,- les, "park de'neadip, lill klb Is Ill do In- Cards. pon i 1. Pollen it IT d" 'lille no halt podido controlar a
li,,,, ,,an ,lin-priall ,on In, 1 in, ,mb Cl tride. IN ,,.I "IF on Ins ,I'm,,- LOS ANCELES. actt-ke 23 dln ,,,IF,, tild Pliel cu'aint'nown Los buriattite, or, sombrero .11. Goes Poll" il.ra?
tal Caere I Time ,61as y old,,as I I I a F, ( .
,pdp, Otook per Check is i guiend. I imperil dirlinal "tiin op= I d1a I Tmlltbs d.m.C,- Job Itilil 1411"I'Lil 11 In. I I'llp-pre, fifl"Froda Pint polotes .a.;, isocrobark rink In. -,,,I. de In on, I
FIrlte He In "Lon't, F,,.,pe In. Cl ,k all le-prion dil III' upri.b. ky due ink Is firdho publip, getrooto abookink Ad pritternition like I 11, per docitrob, CoIl lineb"pe; L,,Ie, Walter 'mosar. I Relcom-'net ILITO Intellso PZ III 11"i 11 In' Exoten huninione atm. demser.
prim"t, peend ,I fa-pon. aden do Coil I ,I "'Fini"'Citill do Is DIferikk SI' no, JOititarre., kned. Link ,,_ ,.,I ond lllrb -! I infli I,1,,,,i '.III,.' nickplul Inde.d.oreas do ,Lic
I'lontille, "ITI'llook no ,,,n, re., I Miold ,dook emens"Iells 61 Ins ,no ii'lierl-b 1. "nak do is be,, ME-Pi 6 . is SI-11-1- ,,,I'll X paintions, IT e -'p'l in" 'I'd", el more. GIAT ,Fum C. .6. I
on"te, fa,"T'hil, a Is, ( do delrotas attempt no, IF I, I,. F. TIT plook Ins I I To To do Cl Millifial, ilsonto ankell'i a ra, y III Orqkl no, 1111, Crinkles, Asidethe R-"- y Car,. IF ,,, Clijime Jolk ,1 Felt Ill did, Ca ,I do Stalin ,up Tal
]a R'nublill 1 Idde It sodeal de rFa,,, ,it- '-in a 'in ,mellill de 1. Ran- I s Arl I, luddird inland, I I Ill 11 1, 17ndronis ,,dpA t1undid 111, tialulak T oil
JpI 1, emporada is ppinkl L ,and. Il I MI." lot" 'too Freda. So trk so Billion OI 'ookineder, did,, lit. fail., I, or i I',," I k1ble, 11, 11 nork do B inder. I-- bad. I Jobb AT, Aradirt It ,ol'sciedl L ,it,,, tin InITHIIIIII'll. ,bild .blhad IT a to Cdc- ,posle-
sporpold All ,C,,,TCntanl, I, I Sri I' I "'III 11.1 "to updreadal Sulol pool. dool
'Ir", piplan 1,,ro IT 6,,- a is ,l 1, diphill In demul to, "Ite, lue I., ,J]"en, no, P" Lo., nuebA, arilmatrokes an. ark. n soneturni Ll IT, fl IF I do i dml Los me.
1. Ford. lit'lles on"'it-ire"mr, ,,to Ford i. fit, drprk ill" ne'lood--'enece, altnei PC, do stind Legion u I
intFprable a J, ,- IF 1, Full I Alldmi Comrtrain. in Jos
dFadda do a I do ,,, do- Del Con mi CIL I no jLc, Japtin to Mendieta'Alvarez. Hskcle ,l F, I. mate, A, I no coned I I F.wmv "Ins I' ,be ,I Channel. do
dereat Milk Plastal Eartical 'd ,,,, I d de
do. In In ",'a rLdi L,,b-A. dub., I Lil I I Pill
I ndte. CI In, promeass In ,b Imer, ,,it, 6, I I k"Im Cualro gobicrnos irabcs d" o"It"'arm algln rn 'on in it' I I k Gral. Hall 21 .12con par. Asked Giname, Connaticarknitol deproble III d,,,,b . I,,,, ,i Addliand. Oriental hilbs mour-
Abeider.oloormit )'a "Indo I in' F.I. culdir %a defereat i rordel Armando dernaderanda, Defen. I al a, 1. padd Is empress into en a agrk-
d ,-,,,on it -11m. do 1.11, Ed Plan it,[ dd.,e poodil Pail de anstiterdo PILL It pace, Unni In, mitnilbo, dF I, il dadtl 21 Unjudl-'ra y Predict A. sa.a. in"Ohl 'y Con Tmuldd tin andpondo ,in I.- I nillond )l 1. malmel. Forl. ,unnal
i i all ",I, Illocal 0, led., IFFal ,I I of. on- F.1 -ol 7.1m F. Hill, ,be el
6", LFddl .1 bi Ed I,- j Ilion lit rrprcscrkt esbc pool- freole coult pe I a al pedama RTrhFb E. B,,d '. -'ail'sm"Ir"t : "III,, en ,I,, lika. I do bit I. uhddk El dneaun an-
trolero do lideded. do CT lit ,us C It"ll I-a-ad. do Is Colors. del .T.,6n. Honduras to, a I Indre. for rapid. 1. ,.,be CC.C6-
I "'i el Portion. He Lan ,I I ort flout on PIFFLI C-I 11 1. Los A,,-C]C,, Viet'; Pro h I I ,, ) I a Jos so, l ,on do, ,fitoll Fl lisition, Unt
1. G. ,,,,he Too IF niors sanctil clumand. pro 1. poll-
-- m,,rcut ,A. ,I Viet Steel I 11, do I.,., ,,, bel ,in- Par IF I. HATS ,k,,,oJr-kr, ill 1. Pt.,h,.n A I od, ,,,, dphm sudden do .a. Ruspalkiti ist .,.].I&. .1 labor. recierp.droul, nk111dj6 clamial d. 'Find ,ollouldc oil In ziel trivial
I comelleti ,.,,a loWd's, ITT- ,,,,,(, JCF Finabins IF, 1, Indl KYRIIIII'l Clippro. Counts craft Compariv I I -Fa "I'mas .1. art, moRds, ,,gitmidards, do Co." Rick. mods do III I"", it, jr, its Approunk. Cornell I millands
tal, In main alllut ,.,ilbe no, ,a For" so ,'bid" I'laided nor 1. 1.1-1.1 litiork ,Cte.loCa I F) ,.r,,,l I-Torrialmd-Le I jok do GALPA, octubre M Unit. It ,dr., Ill ditimbotbis look cloped.ties do lb.ork Cat
In' )b Coal "I I parts, I 1. no, it I, I Mdia no 01, on I ,I,, wo, do de, Nurpide, Initials too,. J Fine Itimodran prQd Art, I s IT into 1-1 I I I i I Itto I C plan. To- 1 atkna he Iden held. a 1 a Republic.
ld"'Frested ]a Uplink lidanidl 1 to . liell an. Yenezidifill I IF, IT, I d, )a, fl-111-1 de moped- I olC,,. do Cost. Ii drell a too ,del ,,,C, 1I F. I dn,,nado la at. Flot doard. pras ill 350.000 he,-
pir""T.,mobb". Carta "" be, FIT IF on ,I Tk -',Ad Fine- ", did', ends Lit ig.dadenor al
pi"Int. IT 1-k Imlenomen III, I 'e, ,,,,I-. I do ,11., I or,,,- be, ban nrel-dandri. ,eereeprolk I I cirild. IT 1. see as h deoplamplIllandal on F .[.Pon Per itimstat, k ILL Conferral dc:di III I. 1 L, I', l'b"'i'moll ni.p.1 re, prelits 'in Ime Fodis to'
,ldol"ItIoniniF 61 "I" pact" le- ,an J-Tboj"L Il F Pon, rell, ,ddrum pons nolooLocirders I" wri 11 be, ,,, pImr,. dobk needs. _10I on I. Entiont Indmin, h.- I ,1,11m., a dol 'Edle, C.Itilase. JillIlLnedlere, ,I Goods,
Tend or F400i I I CARACAS. C= InICIF Flade onto brimpne hile. rbi. ,u, Miami on Jib. ,it, ,,a o I ,,,, do F-es 11 ,III- I 'I. I to. "a so soup old putiond, do
"al ." door I, III I npa l"I"., I "" 1, I I- In, Ille I Nil I, ,,,,, -I, Njadj. C[Flk In, or To P.
Do, do I.k md"I'me, our do C '% ,,, ,ope, 1.
dil ro, rI III In ,,,, ,itinkin Dien, ,I famok, ppFi.Fp I b"I'LiLlode lot' Tecall Is Sol In'trok do ropth. Peru .CllCtaCd.' lition I I '."I 11 [In "Inion hal I' que bit alt. connote hulal
,F I Iti-on, it. t do discon -piall"' ,I, ,I a Ilo,' ddi, ,":,,I. Ad em. japmebront it. or RI, I Ilk I . dlil pop I, heeJob doon, plerearlal el
""I'll ol"Ti'l ,,,, padd, Andbo, post no. pudT or Paris' ,.,It,6 on ,no IF, I." , ,I Ins d,,,,hds do I. imendam I. lol 1111- Lifirld"' dl'!;"o "' I mookson. burk 1. Co.
__ _____ I __ ___ I 1.1.11 Fle 6 ort do 909,677 on- do 1. F ,lided Ill roo ,, I),To too ,.its., I., 'CI Trible Fitueres union Ile.-Ty C. Ttguc
1, .Apa ,I, here, do lit hournme do 1-1111.,pa, ,l III kulloons. Pk it de ]as parl
k:t mr, ,d ,,l,,hl,,,d so June lot a, Too pac I QL
Cilsom red, C In, ,lrdflId, ,1 I Fir adopetur ciderth allies I up- it I nedmi or.- i ,,,, ILL, she a III,. LIT patented, on Abordsmid Orimt.1 ad
13 Far'o-J it he In Repst dol i do Cards inual ,At . it died Las Para ,lot- pll,-. Jbodd ant's I
E isenhaiver v Latitioatn rica itil E.pCI6 hopeir per bill In ,- in I resubmit sit knoblided print' elloole be donmrim on ,I p anti. ll;unlo, I habian p-tedudid. exterands, disl
Le, ,,II,1,,,,I doen ,be Jos no to ind, C, sk I alselp 11,1, ''I F.,tadns Undon coclork one oil de 1. UnIerrinhad Nand.ral IN, IT I :'Inli, ner, ef'I I'. ord Cloccalluendus sudes 1. qLle
Tromplen drell ]a, ,entritt .1. Tion .Ill. C. ,l Ushoomb 'i-efoostine do 1. .dCd.*;
To llentard, do Kuwait Y it, ILK. I III d ind.-I'I I I I, on or. ],her firshoperindul I I in, ite. I. decide rohmnes To .aid. omidgentick
"by ,it, I., I I ]a, deringe monoter, trops' ,,is hier. on. reboilin de lips Con- ,,, I'll, I'll, .1. ,In rourbo. do ,.-
Ik N.SHNIGTON IS Io ,oil S-Til Ans.lond III S;Ik mines pappis PLIbefitudelree A, lk ,,ka 1prodment ok too IF] Counerem latingli ke ban
I, AFTirb.o', I me, put, It Ill 11 oil. andpou". peoqm,
Ink, lper"LL I'm "I"It, 1 ble"Itkink Jo I' Is., 1.mb,,n him amemad. no flork I -- -- -- - __ __ __ 'adeds a "In'tit morkepic
dL-l;,LriI floon disk, okipadittlerepilk, Is, be 11 .p"Ind. ,tiome, otionerateds. orked.
at I ,a ,,,,a it, ,bit., Iolus jitroal no
He In r.lit". I I, I "I's 'in "I I Is repron" In up. ,,union cclr b ukru.[, ,.,pamk III 50 Ill ,-b
pit OC,,dplnl han do n"j"t sit, 'Im, In, in IF 11 gIr,,,,,a atill a no con d Zon. Jos ,orappook, hat holdifild
Ldtiodo I-. ""File' I i. I 11 I ,,, Tras el Tellil de H iRrikkko do its lidit mont, broomed a blue reprIeen an opetures no confirout its graves
r"I'dri ,IF, In Ins line el Goblej n Forknifil. III Ind- I en Polood, 1, Para rese
Inpdoe, In, paF,, 'I'l ",,, -I ca. ,rdIllp ,I,, docid. ,tubhopurbod".
,i, I 1, ,Nm,,,,a ,,, it LI Lp.- S. ]III Contra ,Ciplioba ke Imilin ,orande. do obbei. turnout mill Clue Is
on-1.""Pit do ,n, ,,,I, Ilk, I ,1 .b.dend. IT, opkindoddins pook -_ Irlanik Partial Come be oll 111111til i hank a, I h In If to steim;_
1'1 reendin-I'llipIll illik I I "I. To d',a rp ln unpoikile= l
:'' rp, in irook., done,, :F' I ,I kill do oned. hot, 11 y rotinaLla doub I by
,,, dide"'d ,l "o, I ,y I, ,ofemand, Con .a com.- Vo r HvInjaropin E. West Grap. rell do AT Lostrank
,, npr-Lb, little IF, tl I I "ple"Had" Ins III,, k"'Ill ,I I 'in. be re"In'scion- I reprosed- Serembriandente, b ban thl report so Joan, toy I.,. thitinick'
,. Fdo, ,_,krl r."'d ,,,I,, 1), ,,,, 'NIL __ lediumdes- a ].I ,,I ha'ali Ili- I Ao. do too. Fill, ,a delaidn I
Cat ll lon, I'll, ,,,,, ,, I.F.I to. ,a' do 120000i .1 I End ed rintril ,,,, ,,Find Joe BIILF AST. IT-lbrien ,ectumn, 21 'Ipbo, do TIC I., alhat-Took st-idicas -
III asiilir lit i In I, 1, F E,- kildi ,Fiat, .bdnuFpdc drink. VlFN,,-LF ,.,a, no To .,I, be Topped, inbuto IT "I'a i or total
atill Uplitill I" 193.1 F. ol. 'I 1) IlLm, ,in Inif I I I , ,, ]I ,,, I I d moment I'Lid I'CCd.b do IF ,no Cl 3,I C . I 1. F.r. F indlork ,I, nei, ,dr-mo-ands to ,United, El palill, romplitil ,,,,, in, loadoode. 1, I., 'blen- F, mejuniss intent on 11 LIT-
I I -1
III amillpropp ,I,". Ill do lkipdk '. M'."Fal ,,, nt 'piliell. I F, on StIFF F, Il Tilde on ,a- Uhno, Unumel lin'll Ill 'reitot ,la, o"itholades k1ked tool per ,,I do I'mck ill] ,.Cblb ,.a., So I
poll d"'o, ,, d. ,F I, $150.000, 00 ,J on. I ,pipd. Con Ins, Simil ,I ,ep.1 I, kilal 11 Imind HI I IF loblentills do del Pardanderld do Jiiii it,[ lk ,,,I,,, It 1. mentom do ILInk SIT I
alptill'orto Fir Ii 2ni 11 ol- ,,,I ,11 Lit, it on to 11 I 1, PITHICITer. el "LIT'no He Ill onind re'lik tImhul, Impted doll I, Ill Con Im. Tilooda brodul ri ,,II, pinpoint Ifif his el ,.,.I, Im fCh.I bribliells no
Ill IF ,.I'll., IF I I I in, P, a "I ,IItellp r Io 2",""'t In N I ,,,, del .1,11 I Into do I., nothdad". dimad. C'n, .11 I F Forri'la "' el an on In, durres do Urania lodl so las ed((mros godurrideF las pMenents @(cCL III it odand do ,did .,I, until .1
il"'l, po'd elm ot, il "ll- E, F, I I I I ,,,, In Crunprund litprittit ATTIC, Am, Dltd, ,,,,, 1. polut IT I ,,, ,, do C i,,pCI-.l Altormand. reitheit ;;,k . da a firm. do ,do to. do do CiTapidblin [use I hurt dando lit
at I,. -0 III ;,", do I I I I ,,I dn't", ItMon
1. laillont or It reank en ischill on 1950. dos san, 1, ,I ,In di
T1,11 lkill ', S ,, In "ado OFF 11 -pIll hill ,C, ad ,,I,, I F, Oloni,,al, ( I's lines ,m, ,- 27 Los Timorous initiated inds mr, IT pe, r on AnFil in Qde pol From. ,dent. ,kefook do ,,is
"I'llid To oplolike, do It,-, F, I I I All dambelknord', into ni ,to Ikor onnal ban Intel -u,.dn ditill I F' I I 11) do IIII0111 I'll 'I ". per-pik prillin do Intel d C [ Pa. ria gort de 11 cappitinke b"no do I I" 'C'not 11 rents"I lee I Ins rod.ank ,To Ins her alarickedd
kill [,at'. a Ilk, d, ,,,, I I I ,komlins it 'All ,'-,; Ilk~ I, "I "ant "'n PF,.- I I ,a, I 1,11 I'll, Ill I ill ,,a, i knin C) I Indo pin, Irolind. d. .On ,Inc. d,,,,It. I ,or slact-dirl ,on ,,jil CphrpjCUl i I a ellik Do inedt, somejunts, Is Pro-
I hatlinall, 11- -,,I ,,III,,,,, beltmop. bell in Aland kkl Data IFF "breent lit fiell ,,,,,, ,I toiler I 1. It Peaced st 33 do Ins 52 ,retained, I ,, A lpa,,,,d. T-Lon, mi pin dol roll
1, ,.IFi I, I IT 'po'ln"In., dik b np, Pop ,no ,dra. le on hablado .,,,he or 1. "hur.
re-hos 1-- To M. pool, In,,- ad I III F,,,,,h,, ,, pho, I on :k imandur do., ,mes I flall's bo,,ad 1. ,, I 1, ort ded pallandento i GpLdCrm all a fi-.P,., , IjCrC. bit, .
, F, mut IIII In I ii Ins ,.both, do
I I dol" rn'dma; Fl,,:I;,I", EJmF (i 'Ill IF ke, 'a"p, do N I'd, I I., fur"'roat ,I I_ Los oink parel inds, III hippidir, balk, hirk ,11111111 ,l inowl-par a Is .""I I I.I.sicnin ,a',
), mirearl, at poll-A, III future. ,.all de I., so Th., 6, "id"'. I'll Ill dl k, 11 I I I tat I I LL e oil. dri Unionist. CI III NIIIII.Takillill. C-C derrounal or,, Inside, minustriame, d Jos Estindus I'lls se ,stop shape-
Ill ,,, T'Ll'. In IF 11,,brip-pi rk IF In, Ilk "" 'I'tru'let Iba .11 I ,,ma, dern, Fol. piece andoldnews. C.Ad. ,-C-mar ,or ,be prodmal -
d- I., EArdit, t ppd dad and., dl ,11-le. -ruddo I I odic. run. do IF dI,%,kk ri ,nol AT, .cdaj6n so An,1111
IF a 1 Tell no E,,,,hd,,Il . nik,,p- ,I .-,,ol In ,.IImIk ,on 11 20 ne, o do IT, l,,Fn,,, ,., It,- En Pairthin Lialb.n.b. do Unbannesinto poor ,in. ,bipulp, Idoney"Iss 11, 11 knodind patented
Itemin do In I 11 in 11 To co ,,,, 11 ",bjn "I' onill I "". .1 p"I I. i1a, oil Tod"Cto orral I d, Ins panic, 1'. C.dirka do I Ii "ll
,,y 5 Tuppron, so 104R i ork ,l -II., ,I 1 I ,,, so, 'p1po do dinklinink ,do 1,11 I in bimi, alln pitidurn Teri. Taken. a blacks ,l )I noppraword do In, TIF El i7orbordeark iterviefied, no ki l a. boofir.
,,,,, 1, ,,I, oil ,reduclock, a 11, Conti ,,,, ,I SIT- PC, ,,,P.Clo 1, 1, "i Into nottoliel I in . i-do, luddiddid, del No,!, do [,land. Ill illbor ,,,,a 11 Austria. Prol To I S, ,I lill orkil de In Untion
I a FIT Ppole Collin Le 1 Fee% so olors on I \1 I (A (I I cL T d" ,,a, '5CIF -a ko, ", ol k Ins dj,_add, ,n, 'repen TIC C-m--dv'CFltil I do 3. prium. led In hole ,.I re mobilite so P-- 1, ocullt as ban -upirrilthe ril
"I III, do al"'Ide ennots I kkd n on I Con ,,I"., a ",'I, p--, C, pit d"ad"Thilkill I to, ol- ,I p a- -ar ,;, ) I)II lot-
b El 14 d, roliter, Id or- kill no ,I, I, ,ml 1, Republic. de 1,lard. teno Imps b I p9mr, I, to
11 'it' In Client ,'III, I'lI 11 I odn l I ,,,a Fron . 1 -,l ,,, I laudolas rorlardin me l ,,6d on Rumarni en M I. To are TkI III in, do I I I I I
IF I'll ,,,,, doln IFFIILII "Fee I 'n' P Fit- Ill do, "too, -put'. one ban'. ,a It Parlikkeraddle, in, In
no Innuro-pite Insoill I I I I 11 I b, EE U0 p.,k . . ,- plediddlept, I re oil ,in alnorrounde 1, Convy"i ,IT To, san imeem. ,I,.C ,be Int
"" I I F I kiF I, Cktb I I i ,in ,lon Tin ,,,, ITT, loo .,C,,C,,,. dromdttit lod.ubb ,in. 1.F .1 11 F, b it,, I I PL 1. Inpunclike our, on
enide. loolleds volli'll "','-'I' Lod onand.a proeit,, , IF ,,, ,no 'ballelorkell, plitelliod it, los ,,I Ilk In l I, iin fares one son no Publiesubs, laborious, que Tv Rhall' . .
'em l dr,"',inut, Rk a a orpnerid, 'Forapookor . "p, I Full no ,,,a
"i "'a 1, Think, Tl "I'l pla"T'. ,,,, melded., T, itnincel, .Ldues to, con Fl Labodislit plot li Pilot elp A pa-fir de Is appenle ill Stalin klem, As Stalin humisto side
f"Inde I In Ap'll Lan"t, F"'bol liahl-ii, I 1111411111 Ins I's lak "","I.,, I'd let, a I Forerun able bible,, plead- malok Isola ,.I,., indtrunitan deparittak-
dil Is, ,lno'nod, I ,rult.didurne I,,,ab ,,,, ;Ipl, 1,L I.,,, aide d, ul rok d, lot, dollean olia ordin, madol ,oil, IF o.olifilmka tord ,or Ins ,.I,,,,F'llCF parkinl, L ,drannit firimprotables do
"I"'Ll l It'' opindempolli-I I, Ili, F ILI In IF IF prp"s 'I psml all lel"Ide
,I pubbl. do Jos listomit Field- 'III laid. ,I,, corl ,, (*rIa'. let"proar"Cal do I "I""ok ""I'd",., 1) ]a FI,,,a,,6n do. parts, do Itlikell, popoltiolli., Id ll lit Put que Go,,, Int Inind dint do ars
"I, Irdt" 'on li : L- A pIFI it,[ rmurroad. Filed $1 I'llend allit lourt 11 I- Ins Itfiredul do nk,'C"I'mials Sold- ,.no based Y 11 Pillion. All kill ataedcrddl do potin SLIthistan- et ,l 'Impruill then
IFFAVoluk R Uki nullk) A."" do I ,,in ,, oF 11, ilddL'h orpook,, ane- I 7,dpok Lipirldn I ,b on ,Tj,, be on di, I 6, ,p,,bd,, Frik plInt, .a
kell el cel Oil 'I" IT I' tin apprisin To djr , IF ToI on Ba'daj Ile, nine ,III ,I Indoor. or Dellip'll, del I mu'la, d-ands. do Ins ,pordnalrow
,,rl kod"do do In"I'l ,,, In- Lod appipnd I I I, I, I~ I I .1 11 I I 'it' 11 it.' ,I F, Led, ,I pi"od"t, Tnk a I .I,, I C. v be in, I in Is Lial Thoonrundol PIT, period, t l"InAlle Inalimparkend Inkirlin I idre
"Ilp, den oil gddrso pm;, falibill'an"ll ,,,rI IT mr, brus mayor Hic-bod ,,-
papirliall de T-loulfirs, 11-1ild I himeler do Lod IF , 4 % Ill F pill andidsto a 1, ,l do kiliIit I rI Minnie, 1, III"' -, ,, do I ILI pulds le or. ,notmen do les biruslaireal oppred He Is imors ron Is Murpok idernal El drp:I arcertirm general
Toil ,no rl II I 11, I I I I I firs"Ill 'pronil I "l Pat'. "1,.JIa me linq no, "r. Prb, romilid, dell-dom ,I ,,, lord IT Fri, I'll I ,, I milk fee In
o entra, ,it done, I Cost, PC on I Pero be he, Ilrap, I 11 not III Lorrombilits, A, Ulipardid.
I I dad d . I. Si l Gri I an Ill It I, To ,mko 6, In preludethe Imperialists
""i 'in" popo III do I "pon al beil III ,ah, FI, L, 1- ,,, I domptunumpon" b1papick, -dc To IF ,I P-odop .I lil .I r 'or III top, I,, ne, . klejmk on i be, ,in. rl,!.,:e, __ __ "
n on I, rd .,I IT Int I IF fu rprook a 1, I I I ", I I I in
,,,e I I n, I I, op rl, 'l ., In' Ili, I I , I ,opd ill ,ol ,,,, ,III,,, numul IF, I I ,.I, a ,,,a do Ninok fee remooldn
_, kk no u o F Li 1, ',a Irl I La led, ILI, In lishilrablen Join, illplell I ,rudd. I is his.
.In iod Art ,,dince Sao- , ,,,, ,I Y I, ill" F I, I rook'not. I Ill
notill, liblellnur. I'll" lon IF pr- rrdercip notp,,pa I , 'It" InIt its, eltit 1. Commands F, no a ]a I a rr- I I 11. FFIFmd 11 11 sloter sn'rill I I M udrido ol D ial ,il 1. ,beell Id done, Leon.-
rark I ,'a rel do I dl dIfIcUltanniF Can 'Ill;, I it Lit, ,,,,ILF. dr Kidtol. ,prnpooka (11- isprind ,,,, It A F I ,Ill, i'le" alli on Tell Ili ser I"Pikils.H. It Njuldke, hk,. ,neimund. roul
do, Andbill'ally ,,, bbCCIdnd ,Fkl, I ViturlmtrFlo pop 'a, Thill'altook-1. I oil'-' 'on ,in f,,,,t, ,,I,,, I, 1, ill Panon I 1, ].,!a Francis Per 1-1 Trompudurnme", pro .be polituna
Atirl old I.e. fitablip III Is 'To- I 'Sammite, lankohl- , ll a,,, ,inloamripeark, I 1, C.rpn too earn toreclin rl 12 do dotL1hk I Ide all, eades ,nolellills, do "Itifiewder, I,,, ptras pailittsk
,wl dol Tel Esini-ell," to, so. do ill To F, ,,,I,, I'dr, h,"Iti.,runombe Anclek del Get- t a do as dedida, do al lr i to- Pon Four . In ,us qmviders Por Patit L. Ford ,p Is almind ill dri PAL.dA li
,, ,janlion one 1. Arml ill %,,'l Pak , I, ,,, Pit I babda, ,or 1.1 Itillopirk in In T,,F AnIzIlla ,- pmois ikeem, ,I - braoil per., striplailitta no As
No Lit palabrion ni prook Las ,Into IF IT I I In tonamed. sad. a ,todiddinin It I I 1--orlihaus CLIFF IF l In virpt frianclip In Pi no Ur- I Fronsto
I I sobt, Ind. -I- -,,bl ,,I do 1. Als.1-A.1111airal d I (Elpal uses limpleAres do baCr data merbelk "'a ".m., propeollpok, do Top
pin 11 Ili, also larbid. ,m, el .1till nit, ]I set no 6, " ,."",I . do 'Fic Is see cosor, ,.n,,- r.,m nomak do refLnelikidn' inner ne pulder pait rehoplare [A entrada VIASHINGTON I ,andmin ,,a do, pled, plat
doorditletin beeLcurappicks"A To All IF. dindliblub In, nk lpl irklinkies do an, picirted,
jolki. notediark do "Jurchl, Y be Tar- i K oltonlelF '111", "r, rtPl" _- ,o,_ drittes do 1. Calls ,1161111 I Ili I n asup it rFbi I, dlCg.d. do DIARIO DE LA MARINAI.-Af Pop 1, decision.
I I., -bill prok ,.I. do, id""idd ran. on I I In 11 I'dolak Pin Teri" In "Fre do "I's iner". a il Lores drepribrus Wal ,incell ,C,,,,,C no FIF hired prostood. 1.
India, So In Im. ped d to L Fee Ind. FIT ,,,,,, ,,, Aerials I dIll-roddin )lbal ILI' do 'I'd ill ,ki. -pled Cou'llion ini I'mork-upponan Cd Corer. To loolippland linknond do In Cruninsper, Nl in dinCbreoppl, ,,,,rbn ,be nal
I'Llelliall one inedo I 16 tondas de compladis, on In, q.11 I I to In IT 4 I t cooled, ,I IT atrovidet
,no A ,,,a n-I ,,,,,,I,, F; ,I _,,co, me, 111e, debt,, ,In Tonsil I I bibeno InItInt It quo to humbin
ria apti-i'l nuall Nn' re a' Ind handle so "It'll' Do I ,I ems dos i'llinkurldruded" churboulails, ),an Ideal. &ddJap5.o.sa rrl a ,TF
11 ,nImpola"Iturd per ,addI pk, al I a' IF ,,,,, I ,,I,., Ins ,,,111(11, ,Ill.,
,,I, h. .,did. ,ml 1._, d, III pill ,,,Ck, I I pit a Lpa on ,.a', Ill lines Ineld- a PC onto mt.roul mayor par.
1, ,,It,. joldroull an .111, .1do- I Ir.11flo on docalFlit "I. on ''" --- -_ I tI.tadb its contender a lot ilk 1 poor Is funk con Jos pirtimmirds. I IT I
I l fortiori Pat,', A, ni ,,,, ,,at . In Allar-Anne'llarld I I on.
.11 I 'e'ris or Inkill. ,or title tal 'it I brallottelon [a I'munkin TIC Is Carol-
At Trillion' 11 Poll,, ,,, ,,,,,. IT, I rbrit, Fkoph, ", 1, ?I estirtildillidol. cardioco dustpan ill I enhance CIA [a Olk Pre- I look Ill tretulte, Platinum, I F.p., son unjournot dos d,,ICa
III 11 IIIIIII'lle Illobpdrkilkko on. I or ,in ,,,, 111i I i, nial 11.1 -,Im. asper, do ball
do' Ithl, In'll Oull Itinerants Ind, P"'I"pt, ed. Inventan if I ,a ,,is 'pulpand so, parne. La grun shapprild. de As mill dentoll sonoledeplento, purposes do
"ll do, ern ,I but", I ILI ,n In SIFT, Tin trold ,I I .'I,' 1 61 1 ,I, [as do, dordelell Tiberias I- I Cill tonol per, dos III Do,. I rooF tMe peork elpettrill .
dad,, IF spot ,r I to parournetuarill, ""I lim, ,.,(a. poled 'Id"I'date no 1. Orion Sprint.
.11prill Ins ell i "t "" do Islo.'s "" "knon pal del [.I post 'its is onlrelkilds, od mlsook ] ductentak, a 12 likindement. 51 Its bCCV TIC' I adgm-ameree ,in pol I ,A,
bodua J, In All Ins, 'a y all. ."I on!, 'Unt, 'j: ,,,,, I III Torlooplans Poll, Ill I ,.,,Cg In paid. mr ,re'llik Is Ill III ral-drit ,dt,,,,.,l an pinions. Todd pill ,lintria a lot do.
do "', "Iddell '. so, fec ;I ,l bles. Ad I 1, "IoFkr, I -luninknes I Terpribink, ,., ,I- pords do,, I,, I dolull I ordin-ndmilarnme. par. ,pT loan d IF do con, )a Collector- ork
____ ____ -.,. - ,,InF I" 1. oil., 1. ,a dont.,inkid. time prourcuth
n In do a costa del lideldereark 1", priedo ,I rimpunamerk. Is 191opPle; onto III mankind ,., bok 11-111
I I Itle, do run In AlareArt ]a conducts pool I ]a Union S.keuktfio- It -us
I Destruido unpuente en New 11(iren to, Ludderpriel Coupon, PC, 1. 11 .I- Para Ie,.p lenal I le"'I'll I "Idelp, To he hassoup Cooled All
no,, ruil. 'res" may" loarloke I I ,to. do Ins rtmolm t-1 lk, 08 Do, I ,list a it par. Con vidlis prokkauncrim. I Intell, I, beraide devals, a prouralts,
be dinero' he una compardip ande- ,,.bid do [us Plead CL Ikkca ,,_,,,I, F I so y cluanclaral do do is Co.,, in.,
, ?, ",F, ",-, 6" Coal 11 sumal Il ,I,. do Stilm.
I "I ,do I_ ans Is. hChrols 11 durriduld, do
Ll 11 z I wg dos basis Is Loch. had 111.1F., Fliellikes. m1puld. .I clon, do Is III lumil I Is ot rudertak kno
I , I. I L, oll ,, I I I I 000 miles do falto one Correia
14 1 it, ,- ,I Pulsed. ,be Los Improl. Coot do ,knormillmd. I ceramics,
ki , I" "T, ,on ,,ml do Bond, Arab,., do I psrl ,be ITT endisrod.
d4 I I .1 1.1loomildned Sun al ,mrt. i I undeptudint fundamental on at
I I 1. C.dopion. poll-lo'. do ],a,, Co. "t Do to$ 22,501) prLFlnl"b' ,Vl "-I- 11 "'Arriburp tal obtain
,. d"adised. 6, trin It do arm 11 I tors ,I remark do Is U U. arl pholible too Crommonstap, at,. metni ill [a Union SuAl Is-
preordinationon Far Cuts as ban flell I., crommil i In Jos 'estus enclosures per III Klem-
I re plubten. Con Ins Fund loodartake % I ,brandublas shin ban del -'rolionst. an ketan be ,,I,- no III, ,bornm a,, 11pbalfill do KI'll to, Ins, I Sold 19 do Intel Fie let'- ,, IF
I 921 ,hipme ,= Fieriffidand 1 on
'i ed, Central- -rtF am .1 IT ,.,I, Ol Von Cal midnelviti mm,, preell. .be., I d,-Tole qual 11
; I- Air, IT, retain park a To I I I A Fill a 1.111, il bklbdlthon bu Lpfumi ,cirmin, budistrut do on. leacillicull In- To'
'Arep. lies Jones do prionanden. poill a be
,,,,l ,be its al caudares base men- k velada por C J ,
I "I IF l ,.,,bncsll. applientor no istrall)(a) .1 I 'i, Fee necapiket I oil Id Pentrion"I'l "' ,too dr, has plass, do kmtblovpdde El L I
i I ,
until IF tiationmis. ,.mind. do las Nadisme, Unions tin I ,.a.sm.l.afi. Is. I'mandial 4.
11 ,rrickink .,,I went %I ___ OU., C. operild. pleare TO ilumpipin ,,is its
F I do voc I feradmit Contra Ins III
COLOMBIA PIPIEDIS CONVIAa- 11111"hous d1i set haphas per In Ck N- V. an 1. Sall J-dideak As -
Lat inflo.11,11 loombeirse or I'd TIRSIS rN UNO DE LOS PRIN. TremomIde, Columbia, i"pre. lat Bitilidbarks. Pillafte. do 1. Sainclardand
11 CIFAJI rRODUCTORES 'up"'tounkrus "claph I powls lis proor an 1. rCfarAl, .1 Fordon Eassicurk do Analloo del Falls
I LATINOAMMICANOS BE onan P. Too-, P-r-kilds prometv. ILI, in merits books, ad dinerk it'- Con .at,,, it, ocardardernmendins Is I .
I ] LEO .us derrus formid his, Sta plelkill, 11 So Is C.1i. 1. le"a III is lundscalken its is Or4andischn AT, las,
'Edary A'. began "" do quo low pruldiddiddlike conaman "" I
lp'nowlemes Aboddes, do ish'it l do reemidus Cents- a- vitkornad. 1,1 liketionspari prolittakers, cCets In, riteltarker Urk I Nk U.). 1. 80GOT'll up-
I In dark hadetruffit porturedurit "baminfibe, do We,,. ,, ,,a i6b junal be 1. Scipiedlind 11oll
Amoornal To .' I "I' Coundo to& Skill priapprolo, be' ,I pbetc, de pok so repabriall'6"I madaidestakangdo's del Pail, immill
PIN. do Cup .&l his Ili, pon "I Any, soubsulto 24, An
i 'needed con IT Paskook Ct-U.11., Y no st, mornputtly ,a, st
I 11 it so ,in. do likes result Jones I ,,,! .,a Chensuck. mor entic,"Is
kFI I I I I IV I dos fivilikildmileaval Into pre're". 16%,anual do tr&jes tiP'
lll-,I I vice' I mandbe on Thaveseres titanium. It por himoun expands do Ill Nwhooks Cal I
I I I ,'I ,;C arrip Co. j" Priall6ok Cal- -a too he,. 'Topped, its cold a
I, a. P. I. pd- ,"i I Neutral pidierop quis 11 11 a Ins Papplark a, to, battle In ran For. 019maleakdolat, -11 ink
Production I into;
"i do petridark. Datilame de ho ank I or. 1. fuel part A I his V. do lngpectival torri I
'I Pero I I aide he- IS Poldems'e- F, stamped y arracker prol
.,pituarnark, up 11 El mando de" Us Nations, It tordle.
l LIik "' grup. do I E 1 I troks michathroks do Jis Ce
dort caphordan I I So"' dial mose testailik T. h, ,ndincipped. LisExposiefilin is manteradirli abler-
'a6drues Y fistation a El dinsriqr, Zpakept Gobuthat I jP,. drialor del Do'surtatesseark do Aunt I edianum India, Suckins I [as entreengle con too ,r,,,oCrAa is hosts of dia It, at Nooklembuft I
has aid as A, qn. calturd demplas F I larsits magarrom a lorter del Cobalt fare tomp-
11 "I' -- -- - ---,- 11 ,.a is askeds Rd, do Orl Cape. do do 1. Urshermadded do aralklind I JaIb R-.cAb. knotaidithates do W infink, Is qua hubiera derrainumplord, .1 blue, Criterion I. carommiftes. do Co. at ,ligurpuble h',r,.JA: slitiondaus Y "
11- I re.i.ruen kedhouslinat 'unt 11 anarril Shavenerlose con bmb2F IF. 11,11pak I rierapi Wilikinat do bill dA .g.'dc 10 A. Al 12 on. y do
I ask thiateries annal am saboas Im eacturebroke del patime .bi. Cords, so Is Gentera con Vel I bleltallas par .11" Innestroadd., kness Imbpresicras hubdera ship larriump-:1 or haduchit inadmiled Ell be.: .C 4 aiPP. illelinia, : he 1.
torroc.ril No, H d. ,I I I it coal owspardarran .1 [Cnio-a-11hb Ali reenuohn 't %It"! ,"Is saran Inkitiflandais d, hads erl IF
"bre Is. cl Ilark del dllt,:l An polk,. Oaptione, prormill run I P An blessibis. flasespindial I tPelk 116truck Can, ada i dificlaIlbs, Is SeAlidast EcIl ,
Filed. 15 kolakill 'in tTd gloom rI 'd ,I, droodde e, Is, ,upsell ,us do. pric.20., M No 710, 11.
drpours de min lokrindo, .b.0knotflneed. It Trial on I F; A ,,,, ,ptl isplinkill ki so i-. I de Ask III ik. IS urdiall .1 -1- hilm no Prialitin oil Is' "Int"'T"' I 1,
I 'a.m. (kedepol A. P.) I .,k o ITS iodine pubtliblues. I jusernics, revestionselark 1. -1 der""m go' sam, instradisal (Whood.roIl I pas do 1. paramount ru I o I ,,,he- Y. privilAldead Cal ad pul I I
i I
I I -11, I 1 11
I ,Ii
I I : I I , I
t I I I I It I .
A I I ,


image:
-------


PAGI* DIARIf)DE LA MARINA OCTUBRE 24 UE 1988


Realizaba propaganda r ojo lu condenado dind "e r.u talul=nd or E5", doN a1 0a sod c andrunao
d Ge n le d e a a rd L o a U cia Gati r n o por el efno doct. ro o&n?,ror psr acusKrdoie de a na die Ia 26; idii ar SanF


dr a nncuenta cnvo sa la25.o n ser gitads pet n hahrv da brlns eaanoa procedentes a ios hIPedr P loenHerrorae narn U les b non ohp unal aTrd inasatndn do gas en uncdificio de sn uriLOrnr J i lm e da acusados no han ide loa-
por od a irr Cit ntna o re spentua uc. So redaapnde danal a ndo- nu p i a. P4a r l iub Te
m ia ya quos ansInaon p abtn- eige can cuadr-1_____o_________________________________- ------- ron. rroa 7o,0.
an. Co formsia. da p et iru hoe verd
jas v~kri cm a 10.50 25 uu dmt, adCda


'C m rs 11.50 .u 'l 1 a i a


do posee documnlna firmdorPipo
d pact SoiatoSta Pou. 2081a Poldino err n. on JU D I EG DEASH U


ins ntasaltoozdietceotnamdelecdl.
ruerri.do .11la.colr p.do nban rjo ys am.tr T,, A PAc. ib


IllStfs o JunMrnlo la ~ e. eu l R A N 1 de Malto.LACABllSETASalicaN
par ruous, A l l.; case3.95,aHO y'Cga d. l ya Eaa tde odoprint aA rayn. U TalRaS: 34 an I i
moLahil n eleganartes tonJla 4un2.
nun P nterrs Reto uadul ve roo- 10H
J.ll ugOS o gra, 1har.reu0e, amarillit. ~~~~~PR GUARDARn. fierda blanc 4.5 HOY ONo,/l mLLORo de du bleSTOD
aud0( Sd S.o LAa GRAAO nto E O INo, oY0.85
Graer IMalian, il u ii Pl Baj B, In Pla
F re dit hs Garca eosn propin cnlador. Pc rss -E O DE
arsan p Caarll y guiint Pio.


tastla singles .dt lansr ennr
tor lsn r beigO O AEN E ALv A PAoed ep
brirandoclen boflao-CO A rmjollam CA IeTA m ar"llael erdo
10ru .rdltaang. d s ar n rall, 3ur4
n enucuya Plan.nenirro Rsaulzuh, verdearen-
eaa5 jo, grrsrlsurereudefraralln 'l0.8
PAsiesdecluavRsyleAne GU tADARo blnop ;lON CILSBajduab.
TalLA: 1 AS A4.5H

pais~~~~~~O 1om0.4n5dr H} 8"oltn
aPerdana Terr P .
Fel trans a DeproilIn 'Meiaria da nta. de n r
II, ilCAbTOacltan PARAoEL BEB ENcuv SUAVE TJIon x
linraordinariamuncau.urable'.
[Ians, uldn etr is ltoon Too "S P IA DErown"
.es r ua orado : laz, aoy 0a A R" L
copr riodistinscnpa avrenl 2 eH Y
r h ninlo P/ l a l PAN T ad
uirdi~~~hnrtiie~ lap ls lodndolne
3.95,nr HOYs profsin CO TA n1~nii wiian mrar. Blao ne4ra


2mnj lienilre noblenno iyqe
a os en .S i'i0.i f Roaa rosa,, arls beig yn arena0 H Y .


Icforzadaii p rfesin.Btsd s oitaim .0H Y 4 7
jCrad espcilmnt pare alls:arill
neae. do invierno d qudurnyalachnler
P A R A IanR R 4.25 HOr 3 .7men5 E npio, b ani o e8 aemp d n T a i B:
Persigrist t s. LA Iri to N.0UB LEY
'ainn Su. b-T. a.Prniira
,-n/ ui denit nIloa lCo ,t P io
Famosa c m CON L BETURAE Sri a SUA Jlo
limis rde JOrde vsstidos T ng ESPECI ALESbDE
itladr en t in jitr i esny e u ri. sItr. Maa d n o oi n pA BRo nEdusia nes de RE ira ir e spa-inecaeas 01 niga tam
,hiens m deow icrayn.phash a. altan0. EN OTfE mu,, Dria s rtre unai prfs vO TA nvo.nrloe.n.n vnen fvr-' islaas e .".anco gon i. 1 5 OR U t a M S b r t s
rea.r aafl,~i~i beg-,ineir


ien ta uin o y a tl imp idos d e ssy Tala k niab .3 2 .3 N L CO OR D
maid famose expersd } o aI SU BA O Plan. rrij.


bESlleSra-b tens inIoasegos agan.
nr5 sN PY ni ler noinDUJa n "pENcATRAIVOSrpll, wed artdr blOn). DE9 ABS RBNT ETA PAO S
Enpriamfnle. su visita deman ho an T1:. LA CON CARERT-PA S E


TLTSS CACESDETAUCIT

OEMAti LIMss tADORA para"~ Carte 2(1 hasills'slphi REIOa S E N 16 rLOa.Sir- in e no p a lu i as
lapesea tte ae- ticaie iiiiciilainaiitlt 5vlidigamuzaeiai ninpens nelernnisa. a
Sel nisi e atitinane s emodienueu a len. ncuentramei n-bCUaSD L
I su1A ve yrec y rojo. 4 .,dn vE CU LA Drienria ium D o Gray r
lN BARRA n il oh. ngroble a I a t
m10. anu, ab orbensil. Ln a o en. H0 a2 5
Crolno1N EL hOLra DrEth lrei a m 1ama Hm n de bl 5Gray.aexclusexasrdeaEl Enqan. a5. InArIpuladanSta. BagaleaLns
etoerza-s Eitnnagimna.sa a dble r"0ene n1 mnce 1i-igancis 'L ov og." i mola i os.t it-E Ta CTen haraOSn
rchid", elnsie ir praDt CursodTEinTM D
R m0.5, HOY 019 PR ELO C I nv m
Enacrentiira En- visitaa DEeo T Mey e e
pro a t m j oual aC ti cesen l Panad
desaeedeoreproducs brasY NESnibiombinaciodes.oPar
LAN CARTRASE04,HY03

NECESPrd, J I TA1- Planto Baj O E Ea N

ST fia r 1 1 m aA and l apr re nd t T S SI Y eltanol nh~r P-ra iEc a O S D E L O Se m l

BRASj d, Ealn nvo ppi. u aen Vbanstqesd os loralsTen gr Chau a s d e n 100 0 fiaentl ora
lapin1 n2(o nhica enne

petofsanv y unt, u rrfrens en. (ut ai Garro Pio CaR ROoS DElLAara Talasd


m 6 rc 50r on apart HMos 0 .2 5 2.4 ";," de Ito.OE N I O licitu e l e o ,, Im 2 9 ,H Y 4
Teroer Pi mrtament dee C ic N p i jo nc E C L DE

Plant Btaia Dooh Gray
GRA'VAS,,rm d~r COLrnNdrS Eno~1P~ cI. Cunrgol tie a riui.


limpidIs.a il' alinmmnes tonzii r a.1 HO Gra.o2i5
-,,mn.3 nun -1nael Eo itL irLRD
matia e haina~ca exelerde ripiii 3.97 at 1i;56 SUroo s ama- Pamino sBeaeja i 50
to. En Iu Isi argrudahlen (ma.n I.5 HOr uiti n El9r,, i'.U'-tiigtu.IaSt.M paln ac
"'Ta" -. Wio ilc y] "Goidei & si mon. An,.e hENr aTC I
rilinaraniv p,,&l al DEASinNT ST M A lic
pan Ia piolt gden o n0o 20.5 HOY 0.19 AR ELO CAM IO L rE1.05 starn inin ro
mat. usia crems iiger .k non, aer uvah laM, ns
profundament ae doja isto breast tepn0sca inobiroc eonestr Ddjto

uAv CARTERA s QUE ni inir sro c a r Baja


dael siata. I).'a Ion isiiii4 ,,,., ].i"daoos TUSS .i i an 3ro PE MIC E N L OSaEile lea~e o

joo(i) too trs y 2.48ca rne TssaoL D ~ a~. EC CmlcedsnsEr a o. d.
Pl., aa. Dorth GrayGadn I) '.N~L5
ls()i .9, .9, .4 y0.5 atMdngt C onAn En I orso eseid,~ aE
Funmrlor. Mdniht Pnk. F.-.mitmS sn drabl el o- t de 1. Bellezel de orth'
Blu B~odRedMagc ,. r,. di t mreizao, n vrieed Gray deduinelo a laos Tre MoadoS rt-
Fa.o Rraiee emse oveitoa. (,a Min NoveTmre. Ila. u e ,-
1.25i. In' Inta Hi, dooti --icta yei nu1111.i matr la
0.5 0.b5 nodoW .r, '0

do n M .a Coraamblco C'i tii Pis HO 1a.48 e. eiiil toeartlCI o
DartWhient Llr'y G.d, 5.1,P .trctiam i tio .1 P laa aj.


m~~~~~~~ ~~~~~ lap I -g.n.20.HO .0PR LCMI iia a.ne. uoi


image:
-------I I .
I I
.
A
' I 6) .
I T, I
O'ORTRS ,DIARIO DE LA MARI NA attar
OTIC I BECCION I
:C6NA 8 I F I = CXAV 0 S Aflul l I 0 La Habana, Slifundit, 24 tie. Octubre tie 1953 1 pigirill 17 i
I
--l --- -- I I
.W. niell la lslln FAIL I c
Hay baT presiones desde -l Importante'lestudio reatiza la CANUDENiluL STSFINJAC I jE1,Ztrode Educaill espahol
Cabo Hateras hasta las I I Adaana sobre equipos de pesar El'= Z.dIH ,"H.,.n,'.',Z'Fq ,ri-a at artalfabetisilito I 1
1 dicogIrl- 4 0,. Atiaesld.41 7d.'Agn *1 11
- ourd livol so third Is I
Vulture 11ol -- to -do gl .:nfy 116D go AJPl ls ju e gi ,1Jdr.16,.,mlFA. I .
El liempo F,.FAik-. Ppr.4 ,hry stlo'ci, t3prodal pit& All J)HAR10 Informle sobre ecirf retunliver [a pst5rdida de PoLedig"hof .11. d'.1i'l. -u: RMADTtion C16,2.gA,11. C -;I .I ca 'in -
que politics, Sol Allen eel Go h Is Ina m- Pill ill rule I.igin up creme.t. He
mirlues, pursi no, i Antonio Fell Noticill d do 'a "'I"'A debe ,IF Atilt bps -r a I.Pleni all.b.1,noo, 15now PnAstmS. "
do ues. eculdmik I clif 1.
X-Jrz mh in,, l,, .1.11. I reirlificarl de. pemo. BAS I. .I
0, Tumult. Citho .did. Ruiz Hollins
7, ,mmTm!;,Jra ,Ftui,41glil rl,, soma olollull, Press lim"Jin. I. IlIldl, I in'! pistil, untl 174H- Prime, minnel del "Pepsi Ase is cof accu'l
t,,,, Pjodiel lerr.ci A I d-.jsmo, problernes de Ic"N'lilectiouion' rjLaAPMr.ej.l 1,a1,l 'djP En-
A, Sir 2, E' doe"" Ne"I"'Yer, ,dirlec"d old ,rde m A, ,or i i
form. "Pruil Prof eu.uP 'i.J- Far, hisf d; Al cillre diddle. de I ygrg d. I.A Agaeud Rfmg.prl blff i1alfia de -,dllrd llindh ,,ti tie G1,0
r- a D NOTICIAS Dlilo PUERTO 'd'a 2. 11" n. ; i
Net. reiniAir, Alri 'a. r on' HAS r go is 1, A N., d""is.
;:a 2,75"a ilf"Piliffial muld"th 1 i dng'l 'A Ile p ip
rulimtr. TTIAJ'00?g in 761H .I,. Direct.,: Diego tie is Par F. Peter, Be: Belgrad d A es i'l dNdT
t6del b 6 hol nuri del el- lZit'spur A Acfdito.17 Ad nfioj, cr I SIg'surind. an, hisi Y. Sl,.,,-
a le, Jfl P it T H d d,,,,,, Ell Improl Fill A I
I Life sun, Presidents ron, 'I'laIll I 11 denal"SaIdgunce"Till"PtSuip exii ol i ge tie. our lir I i sorprendit; R Is pere3a. El ban.
el s I so "If"llin an Atl i ',',in up Id Seni. C.1.1h.r.stmors: Ad, Fe P,,n do to ,_ f A a del I),,. df on pro -a Para connion
is. .1 giallsor Manuel r6res., milol "' as a "c"' I be,, rm icndfpahd- dids hot line I.scop&
J If u,"Alia, 1,sollounl.poin"m allies", o I a doc.sor ,elorday. prosiolt.s. 91 'an A' At pe I goal. s .L.
jl.Ama bill N, 34 rlll [" ui'of',"uu '--ml !-tl mJzu'%o,',,r ,,'- ,,eouak,2m iJaZ 6 ni"Iff I 1. Sibud te. . 24) pecre ,,q
oll it torri. rentic.1 or It, Ettill SINTirm, 7.Inim, e rll d hdl igl1= do E! oj ,pl! .'j Al ,'.to ,'caul AS _.Is Sioupdruir
d', con d',i v A i ji ,e,,".", an ul To" Air '._IcJ. '6 sme I, Aland d A"' ife or Los gmardian, hallnin. 1. Moral,
h a I., 2 on p. do Tml AS It .a b2fma, b cif do D cl aLado a on All
j. Salta ,ell 111. "I"I" on of Issa v un slit Stoncl I S, ;,,, f lai nAlga.s.,de. Acist.n.s. if. F.T. too unformsellorm do All "'a Am
ii"'11 if Con of, priolsoll Ii A. mflZiurliz ;sef or "ldeA F.Zfol ,c,,., iin .e Ifl gue rr.,z
't, us ohn per pe to de i gjaw, be bay quo desig,, I -- -
Inch '; re" so I., l tyl Idlcn cieli Ful Flats u code IF T ILIFF.
AT jvian general Lot, d. p a m"".'tra opinion. do qua Is pi Ill. offirmer to or Is ban e.m,, c I Al ,.a sn=, .no
ls claim ,dT Sign .it. lAPt,, Hc,-.,Je,,,.,- I ml,
a, fc .11m, 10:14 A Clots viT6 1. Bibli.le An alurrimin". A--,I96 que Isslidne d."p, .; ,pe ,r.l rP I' Am P
IT y 9 .1 ,6 -1 I T Int'll K"ituck, I, quo 1. Is ploonmi mourrom mention r, I. ,r no hay plirsturiedlimpild. Yugoslavia drohn do treet sposes, h I ;
ITT' fil Assurene. Am. h. j.
of Ill soma fn'niA,,Ag, se chusel aHroluicpi A .,a Es. Refrigerador 11
1.1 on 11, I I ,im,18, so ISM h is Anna Its I mir ff. do
'fl 'Alaolf, Fajim 11 12 a yo61mc ::,fT.oPn, la 11 I 'I."
is,? .1se o on T1. Habana *',I per. net,, turn All. I mile. I qn, ,,. ,so
. u0:37 IT on Sini-Is 4 47 I in I I !I 'll ,.,dAtc at Ill les"em, un, in de ditto runcienerle. P.ilc 11 c-fict, All titesic, tie June 1. Plan- nice test., mer Tramig4di-A iiff .,.I mAll
.1, ,,,,, I Ill. el Gulf. do is"'n En "' rainvoll A 111:",i" n,! me' uuomu" S iminfiIli lopubtriam de I - -
in ls.m, ,III III do 1'. Hrlo. Fill, ropirucal" tie K.,L;, ,cT,.drA dAmilloalre Pic L. Ad"AdP ",m' ll ,Igo
ina ii *a I-' 6 lill. "n"I., a I.,., A ;r, T .",mnro hall "It ent. mos midminotralln-1 v I Jose eS, ,,,I do do [a smodirm. He Ste'l elgirce, prefelores. No Se cumplub
maestro, Raise, YATH. do !.(I. sur lims, all I I WHITE 1',* i STAR
EST quo Santo interesiou at Ji ,. 11 -1 El c.rdAmPJ he millo stonsfid. Also- prim p,.eg. quit re hiz. A. .q ,
Dsumv. one de mantra irmauff 5 I pel ,-
A lia 2N splulm 6 Alf Purion -3 ill Sr T III supej or s,7158 Trum at ff, He ,' Mcindive hill porsovarlom Fort ,,Sufngdr, .Rhp Punlrl tie clonstrults 30 mil ,,c.,- I-- -, if f!i7 :I-
11, riol ,IT lot 's,11,1, dc Clillin dill mm He [as 13CL-of lerips. Put director del Cov- iiere on rprdt clot sit [a Alf no ft.iah "I . Andiuall 'e. Ad go
In, 6 n2 ,,,,,[a a 1,, .5.3.1. d ,m, Le Habana 61 In' -filling . n ].I P I., I fteron I I., prichunrits, on lips. all.,. 1
1.4 ,a in lining Piell (I,,, d ,in 111 Jcm do Sno Paid. del ide I Form tie deffends, I prof Fit Isis .TwHid.do, tie .I Eu all lung, at Fo.,trlyIIn due- ; Ar ASt- Asl .
I lult n n2. AT, m 'It I., ch ,n.dl 749 .1.1. no 11 Atilt i d A.-sn S."sjr, Municipal do La ,quo mayoress, in is .i at To T, del Else, no, ,dificias mlvargilPrie . coos T
"I'lo P'l-liall dis .To A al 9 rinlis, at Asterforsese dcl usno His I ,g tA 6bllc- Pill m l1i AdmT Prime, instills ell 0-1, Plus --- -- --- i inatundoles id, eAdul ing, Forlital ,
linbill', Pon A,, paillotiscon suiTo tie Is I
an'-s runnit"m ,St. 11irsaild. B. firf hamt, I,' A oncelianto In a[ if tu,"Jim Inteles. mentere'll so -'a ", ,atodli one Alto,, 1. fismAH-mil i ;gi ,,Tom 11 ringtol If dl.1 -- T
-
EAted. godircil dd Sister- B liozl Dill c in n, 757om, Him fient bill arillueste -1 Is most . fice.1h., del sheirr I listed del dFpIh. tie ga ,zereen ; in luggdor 0'.11fl's; no AS ol 7
I, Ila no 1, pirclAb. ".I, m's 6, on no so 113611 cc,,dT.dB a Al a ransum on' Hold' I. .do Sao mnlorura do importato6in I PI I. .
I Hill, Jurent, is high mifrm do;:
- ill in I -too, Pon '111, He 7II I'll, 111 ,,, cd .J.m do driftief. ch li lrf do ,or col, 'Amda Inef -mrT.,olp, lt cieevmdio Am- It Fil As ompl, At, [as dulgagoo-orms
o I if cn- To is (It., -Ird Lftlfh FTftd Plo% a Isl York. t'.'ri risourf Join purf 115 ,), Fee In, ,F,-rl.s one Is lorrel or, IF d.ble Arecon at talmi.i BlimnAlH. do JAicA.cJ6v on 1951 a I I
Pill He is "foo oloc"t, ,(,. M. inliel A 'ausuprea on amm Inumoll, no i -nl, or, 1. .minstrinn do Ift, ur: ill Jos DlIaL-tildromm, an, remon Al, 1. road cle 38 none, ,,,Tl no.
, , oil ll,, A S s, s.,n go Toc Ill Martin Inner GrOlIzIna if T -
I P, I o I'm J. -,; sco Ist Principe I notion tie In, drn,1,c., do imord d,,,h,, .i.morlarlies ,I men Am If des
Sp a i 'for' m tie Jos Viel intervic
In- I'll (IT nin, "" ,Ia 11. Ioo' I ell -
., a lin) I's ,I ,,,.,: I X lif A, dthen, Foono-ol aplilhlll n ,,do, no, Ime lego. lot is, go.- p.,hm or I as ounce.coll AT. on .Pi I I .1 Pon ,I A, d And, l Himm" III in. I ,I
-carl ". izl considerendo la enell F annorm of notable ill ,, ,,o rmdlm.,TSvrLc, frampl,'le ;I, I,
ITT 11 ,od-" I ",I ,I (;o[m 1, 1, III Clb.-?Vbtcra Ifln "Llis' 11 q-terel Rmf.ol Rodi In
IT I'll I I 11 IT ,I'll I- I ,", 61 tSnou. 12111"A" in di'll- Hab m, ],I Joe I It ';ad. no I se use ', A ord. I
I'll. .,I A2mTh M. en Let r on, moo,,. de Hoi lot 11 Isums i prfdle I, hmo, ,dof flusto l ,
fon ,,"Ir 11 slI 1111,111 ,'LllljT,, I "I I'll ell Call, San Ars"no. ". t do of do 1905 T. Sr-dn h,,,,.m violin Plibilemunit He 'ill dill "And's Todullues 1
,;,ionic halre, 1-ndo out d1di _rdo vem activiiend sectim All lis- ppriticandr, thariamnete "'All me
HIlill. I In "t 11 nolstur '" r'no do junpun,166. III ds"ch"[11al 1 V;MIPI on I I c, Alles on Ii an., do MCI I 11
,a, 1, Jml-Nmro on La illbaff Har'll ,.,'.;a burns ,All- oil tiscrial 11 I 0111olarremel or 19.1 I
11 Iii"T -I I I -1-11 I I Pill ,,,I'll ( ub, r, sPrimm Nall losil Pu- atioder Ing collectors dd o"m- "I sor rccl I smin ]Fs merrempliall amitiefun RI NCcurrom do Lol F. provelln do RoJ7 Onof Cr- -
,is "i T l"', -fo. :Isdo ,I 1,,,.cd'd ,[ l'i" I, sterade, Bill is -,l
"' Akol fucdAdcr del P 1- no, Pic, dillfliscon ,or m, des he s'', edend'o 'I call, A, Is. on, dFrilon d1knotill login of 6, PcAi In "
o ,,,,, So m ,did. ostabundid ,,,d, ,,is t If L I d o Anhommunt. ,cepAT ll z1Lm;l1l .rT.ddlJscoT 11,I.if Top, foldii, del P11- miss- I h.3-a no. I[ piricenedl. Fine i . ngm do dill ,fimI ,
ricrie do Is Rpuldle. rd vistedis, do Is Adlormar IS oulf I., ,rorml Illogic Ill mot Throoll.h. I,. do .W, El X,6,Pto ha Suroltide ,it ,III. ,, -- -s ----
Casa 31ani [a Habana, Manuel P,,I, Bi hit dell ,,ms A mi.indo do pelflAlie, on i C.n complentlermt do ,,in, me- hrl.,or y m"C"n, ,f
I j
01"a 1 side! ill fuqrd duuuinn on It puldi ,,duz, JIr 'T"'bi, Tari ideal
lll Su nbor. ,.me ,AP-i- bdJu An mancint. Al 'ItUrIn do ,,A Trzn filse.1 Par. If Holes, v so I dar., justructisi :
Politom 1.6 moself Is. .s. IlL 0.1ind on 1. suit dit d, Lallid, 1. 'llegaulgAltun de t ".f2ons]"o,", 1 sfi I I seommores I
Itimpi A 14 jotf 1001i ell alglilid 11191111H 11111 113I)i 1IL110111111 !",I on L. Hbma. 12 or Former flumelincel's do Is Admor 1; -
i . JuPto il Invid for or,- d,,,,hI, copullol. rormp best. ]],,I-, -1 -food y ll-ut logo iffl., P.tdTT Luilialla .1 III I al ,, : dorammodsider,
,,.,,. Jill I'll terms go it hill "'",lan Va flecion. herm, sathooll nAlt ill leefor 1 of suss His sfirs He servIcis. 0 tire fie;Pdal
ei ves lic leplimlire ic 1953, (Itelfigradi r"'mme Is, fou"Irl 6, inner, he deaugn.d. 1 ofni pri,,I,, ill otill mr, c '"" : ism, serse.
IAIJ-Fol CIri carragin". ,do is no A, ,,pzrt.rj6. do rnle i [ r, mu"T'. 'on It quo ", hill Pull Manor[ Fare,, Berlin. ment. 1.
.11 ml MmIl7till Alf slid forW., IPA patrols, Cm- s, I'[ ,,olsdinverti, Illoull "Is I" I'd. Ill 11 ds, of In is ,l .1 durmir IFF.Ji del Ed Am. )JAP do T . P, AS, A, Sri Mui d ml .
ell en, .In- of 1,. r- it., Filet Forillp y cal com- fund Para 2nucar las Fasz,, -il isn, corral lem Problem d Fit. ,insion par. Pic mill Pro In' T, Ioal sdrdun fccs chrol del E M-1-1 1-1-leded. f.donneseler.
FIT.mF JuVF% His dig lPal .11. .It. ol on, so ,l Alsmril ,I, And.gra, I I'lliPil no- .rodueen ,I I.t"-- "nores AVrAPm heroff tie I- ,a,, nudJI, m!,vrmmo I- lef-croblod., of ,.Pla-,,
I,-,,- -. N [J.IIr,,d.d do Zito. 1. Is, I,,,, ,.no ,navol ,I ,dormst. ,, I, celilifirsAtes He plan I, ill If HumovIlt. ALP I.L. I C.1- 31hell. so II.A."Isaid, g 6d de J., Ifeettlo, Fmd leo,
F, I M: 1, 1 C III S'n I"llf W -1 'I'l oi i I I 1 '21 d. impin-F.Imn cmcirwical. efou me me il TP, In, lifilrdids, to, B.driclucs. Gmrag. ,b.uln, sm, GRANAFAA, Forms not 13 APT
,-,N. ltfp.n jell NITT lm ,timse r "t.l'id, 6, "'up'.6oar"I"', Immune ,fJrAtJIc.%.1z.II1P1T-- do La Ill tin. C-I vism .- ,in -mm- tie Ated. Oelool,
F, s. T',, San 1, .1 P,'-n ., ?! , 34, 'It 'In I ,,lfh. do wenri.do ch Vs. Ill ,, ,crof m, had ,us on no on I A, at reet'n't 11
F,-,,T,, 391 3 I j 2 91,12 I s 119 I lo"T. If Lno, localruni A I.,Jc,, olson, "Ill, ., ,d-n A,,,(.c on ,,, totminiffid OF I NI,,Tn Joe ,an FlOdI He N., 9dP,,,hj
I anizilidn' 3, ftt.cm, lf""rm. ,d[,f, I Is III d- 1. risen to. Ind. rapides ]a lHaStilsilning or
("PlIel lil l ( ill ch, I 3o i 116 fTg ,11 ', I 11 n In JIM-- Us- Hanson. I lI is, co'c'.renTA I.,ldiefdour --I
Is 'Pon'lon- ,'cold, ,no dmz 'I Rm"'.'r" do 1 t no i 1i 6, voll 1. one .j ,.Is Illa, do Nre, York Ell 1, NIA-
I . i c 1 "ic I- k 7 Plan'. 11 1 217 'a .I' -1 14 -11 1 1 Il or mil corrosion Adval- ,In, I divisions, 1, no ,,,,I,, Acting Ii Pcbi,,,.,oql-ll T rj.e esurf,,pidonferta, ,s,. re. lo,,rcin Ble'll do Bob- S11 G IRCIA k 11117m Is. A.
nsc,,r'flLd I'l NT I ll'o'll .31 9 I Is 1, 31, a 11 A 19 r d Ald XII a Is In Ililificlell ill I., ", oplon llo of,- i do d At nloodo .1m. it, I., orl'Iin't., ric.,cv,] or MITTif Hour, A,, ].,.I.
F I All, crilroctill"I I P, P. ,l 4 2A 2 '-, F ISA 2 e 13 A 11 'I'd "mrs do Lumorm -ri H. rrcceoi- III "'ll, , 1 list ljoeo, at ,is , .,,l. ATIIT 11 in dispute,. quo -I. I ; All. 1, Well Pat- B 1, Ali,, levellmoon. oll". .,I'm.
?;A ", 4 3-1 0 11 Scifel, andifformus, ,,,a ,on so, rimelroto He ,N-lfjI,, so -imanelptim m 1. lioul. It- (oldJuscon do 'label. suila "
Cin, fill sod Arl It 9 2 .1io ITT I., Aroi memill.611 ,of ll .,r,.I, me, ,,is ordf- or, 11 i Neginuefto re limportachin v lixom 1 IS 0 or Houston. Et lloc 11,e, do cm
C'm Melillo, 11; i I i I, Is 1 .12 A 1 'In 11 ,l ndm, tol"cla, smiclifirl I I In, AF I do Adonc. olconline, Ill In on- Pillion' I ,,l1m. I Pool I lins Slenderer da-sllf! V 'N"' If "spur I'll'somi'o'
cli I ,, To "'. rn I., "'Airosmiddli imfor ar'., Ing ,vies 'IFT-Talfics T N,,,,L TOM LOS, Ill NEIM11011
FTo IP P c,, A-1,11111orz (; Ii .11 1 7 1.1 0 11 0 11 ,, ,rlf-l ,crog. Francisco VI- mc ireful, retialmorits Am i itel-Ailin: I E. IS Ill
I, I 19 I l a. Toolmr, GnIgno. rl zilli ., devil -1 ,I- 11 I tot, Join ratifies ) I A ]a, Prove do in parions me ell.
I 31 n -1 ,in Horl, .0- , -- --- -- ---
C1111 91 Tlf"PlIF .r 11 11"PrInt, i ,r1r,,,nJ1 A Jos vol(
1, I ,III CIII C."Ton 6-1 l rt 7 -1 A lic I'l 6 i 2 .1 2, 1 11 Ferarnbs, v Julien ; "itil't'lS o d'2, c A la Fit of 10,(u, S I I I :%r 'I winter'. 1, bri, So Holas
7 ,,a,,,,-a roomlilsillno is, ml -firrod-To ,,, , e Is. no I, ioldin 1.' ,jdi or una lumnindif L.J Ile 1 ormirstrum lurte At% of pff Jeff
7tII ,It i s.16 111 q I I ill I : 20 9 FA oil 1 clossic-Aff ,idnr I if fuss., om. on Ill ,,,,, on In,, ch go. All 1 ribusturfroullus, .1 liulolo, belso, Ildl "
lll')-'1)lncr da do log doo mor 1--viIn dommue, ,do Stiff .Ping. Am, ill I ,,, or Set Stan P. gvshol DR. N. ROSATI
FT Air r, Pliff'S, Sn''HIs r. I 1 7 1 2d ; 37,1 g 22 6 -1 I ill Is action He Soon. Isl m,,,,I, )a up, da del nsm. It ,,, ,scejol ,.I is, men 1. Nrincom. us onnixlillei6cri Iscruillim STbAAuj on Mociura Am"It
list I, C,,,,,.,_"-,r I rJ I I J IJ 1 3i.1 I 20 ri I I ,,,,, fl,,,r,, ell ,on I set ,,, Is, ,,F.,il ; ,'- Admiral.
-, I, A 2in I- I -1 11 I I .-I 7 T.,him home, lubc. tim, 11 con Fl isf."IT 1,cglc on- A me muse : "ar, am"te 'a' Secol Alel. As Jr.,, 1,,kAs sit SIT is Cla, CIRUIANO DENTISTA
II-t Cast raidr,, ITI, no, 33, Ilell P [Ill. I 1- III" ,,, Iss orl.losi do 1. d-imf off ,a, Are' carpe' I ill Falli. del Marfirl In Imemizi Wrls
-1 ,or- del lmzral It's He "'o'ciaxwo F- 'I Fil-111 _.a
I ,n :ia Ffs 11 I 11 I I I I i :;I I I 11 0 Segura, v %T'A w I IS "I' on d indill me ,v,- I be d MCI, to IS Cli Antol Ac
,.-I a Y"a s n I ,-. A 10 -B ., I I a dis, of el cTb.,,n of In, linivinistiral He I li ce't'liom, I ,as In 0 d I is posmang Merit on Ill.bi inliffill Oriente, 1 1 AiPcortirchrol 96
If. ,cbrir oficcomsmus la I ,, 1, rf,,dld I am 4.,
C Ti l"'nol. Birth, I'll ,,, A -I I ITT lB A -" A m r "o-0 Fain, oeo So As. He In, mmillize. I. "morpol do --ol. A ,an pro Al Am_.
:; ""' sl" , -. 1. d-,,roIftl.m In' '-'no do I ,-is I l ,.I Full Viltin, MAxAtere,, on
ill c1m. Utt" . :In 2l I 11.1 [ 2 1 12 9 4 In, I Tell N T'I'vision ,do r, faille no I client', "o, I Iloilo., Ilesi ,,, P., ,or ,'a I I'll. ,., ,A T, in 'ars. ,I Wild Line: .S.In Cl-totAlgai on A., T.IM So : AA422
,;II i-fir. 1jmin Bad" i In Ilm. ochre solf"I'-d" Pon or"t r P a ,a T off Aillool R.11-11 11, Allis-
11 do P1mta Bill" I Is I q 25 1 I i I 'A 2 7 21 9 4 , 1, 'a A ,1,,,, no I I cR,,Im,,C, I, I I'A 'E'l it, Radio cliell
*. W, 6, PmIP 1-1,111l.la If A I. ? Ii 1 40 i 11 R "I T1 I 1, ,i,,AiIP do "CiLlsofto move to 1. ,l sl fc o flung no "I'lcilio I ifirmhen ,Indian olsoffrIths, Pala Fl Ala l Akild ro Podr Ful
.1 Ti. III o oll'in foo stimillf, ,,lc lrl to 1. ,F,-lI,, 1. mr-nimc. a- 6, ITEPTUNO
Is . l I TF 'I 7 'A 7 Tn I n 19 .Is no ,,T.,damin I 1,I T-cm ,l i do Jim, Hu Tons confirol, : -A, IM Fl.glr In nal 11,1 ,rm GALIANO y
I If " l non"i-o'no, He Visa, P"ll'a 'oh- ,,NR slo I MIT, in, To I
Z do V"nor" IS, 11, Tongs .1 A v! 7 27 I 11 S 21 7 19 T,. ern-con IT, 61 confill gets ,s 1,, T.of so Iorumn Is F mile. I, PIT ford-11 In Is Tilling
is I (Illtollll ,I,-n-, cogns "us mIll oll, ,
Frelle vi'llier Lm;- ,Tfj.marn Cm lsa sensiricion. e la ,Nracl it- its "'Jim Is,- rodirl-go 1. -conwil be 141 leolso'
A IT Anspil J1J 117 Ill ? Acin TIE ,is., 6e didalga. In" 'I, 'tin 'Xions, 6, I. Cicldia its Psmo is
jl go Revision'. A,,l .1 Fill FAA UFS I (I is Fill I ti rA a Jos Ill nr i off I I % A col A, ille ,"II'dopmr-ol IT -J F, I
AUXILIARFS espaijol "P eo-aso" en Lill res inlet of lrouh.do do Is 0 Is. T F lit" I fri ,.,,,,.-,,,
DEPARTANTES11) BE ( LiNiNTI A L" Il---a Am If ,eFiftIldem 0, P,,,,, reme he ]a ii Is lolmirts,
- ,f A, I'll" liefur'll, door. He Incer eflof i-sal iloor.,11.1,11
lik."', L, lllf.r r -Ffml Aloof 1. Ill r I'd of Ads' I comiscome In., "HAW ins'. I) .To- clllltid 1.11,FnAlf
I I 'ok All I ri a It ]a, tithes hill., ill Is P"J"
it -is -i 5ilf . 8 JiT I m', unsudiellon its Is I Ed
I 1, ill a df sl T'll . I P Inlolloo cillm
I r Trndn it, 1. -artlil d 0, Ill,, In, FFA: 'J'1'1 R.,.dre. d. Ii ,urricn.9 ,,, I" 0 "" I i
sfi ,I diumm, SIT au P me ell" add' r .yer me ,rovem In S, Alta
,sre, tie f alo, i rinsal Francisco ,. 1, Am rf do .a H mt,
I" mons, if a I .0 d. Elipanui N-fro-, zmAri,- O. Is AmII 0,1scrol-AlluardordlIcir-ol vlz
of old ,,, do ,,pi,,.h-, ill ,,,,,, ,, ,,, ,,, . ,I,,,, r 'e.,lmmg An" 0 M P A"R 11 A
N3. itroupord, ( -',o[ C-Ton", dial"Aria.Lm Tool, F on 'J control 61 IFITAT01'.1nin I Il' ,,,, dr.'ab. of col r- ddf'-.c, \0 I
So in. I ri del .Jim -,I Con ,s,,I . -orjd,, I)1cm H ,r-of lionfoll. 1 ,]A] fdood, Dl is, No Iran,. 11 gitesessomminse
,,I J-1 )" in I'd ,Io,,dc ItAn.lim, ,I FoAvo I X
in 'r I I, Ii .11, a a I ,,, ,,,on Is inclur", 'I -,lullon He
.", i I.-iff-,fl. S :1, slo, 11 Isto Idla limp, ,in -mg 'He ,.-a mTd,,tgrc, In ,a Adu.ma on 1. Hone- il 1,
norelo "olon.1 del -F"., El lon l i t I to CoToof
,in -11 Is C' aul so 'jusp IT '.'-' 1 El Hereon del Too,,
-., Ali,-[- ("oll R'll Am"Ll I quo do onfrvbn, ,n Also rsT ,,, I~ im ,.End, nor I i ,,, IT
T If PIlI 11, Fill, Ill l Ft A 7 11 E."Ps no so "'I'll .,I', 'I of I Iamdn A,, one'd Trillium 1, off ,I ,lon., Wone IT, B-i- T rasatlintica Espai
lit, I.; Slo ( 1111"I'll ,,, "A I Pel me Is runiff tin am- F),,n, ham sit. of I'mildo ,m lool.
:,, Aron- I Tornint, do 11111olo d,,'11" PlAPP me, or "In con, i lon"I do la mell i- I ol nom.ne, obi 1, ,,,.a,,6l to, lucconalnS 1, T'lloo.cor ii ll emsessesttt"k-
rl.s snrfinamm is ,11oll-I'm ,,in 11 rival, Italia lots 1. , A I,, 't" ,
a all"Ifell I., I once I . 1, .0".1o, a, to, dill .I, onto. ,I Ins C .
so I too I ,,,,,, , I I a rof '[ r I ,IT; 11 1111,soo, "I'll"ID11 (illdli I'Lime, Isillado ral, I ", ,,u,,I, 6,,liolf In I., dnitul i I onlres "'oem., T, ,Alto 1. Ill I T
Joel, 11, 1. 11minda I itt on C-sn", C ,, .1 (41,lill- ne so cladliN nor 1- ol pe l so ,c- Jrvod d 3I 1,.P.I, ,a uTc I Servielo Air Pasajeros v Caroa
7h,-,",,tv Is's in 3) 1 1, I Ill dmoo Isman ,v n F I r"IfDrI m[ Pf fle 12I Therreol for-
F11 Met 1v:1,1,r,,FTJS,, 1. ', P 1714 to are rof on In, ,ii mor, in,, loll, , ,a ,,,,, I'll ,cSLIII b-s"d ii ie c,,ma" .n.hill. hehl- Ifibudo j .T In
lsi"Il do prill, I 'fc, a I I IT I omdlc do ol 11pol, To.
(mm-, E. Nl,,, 1,a Hollic., -1 s ,,, I H, GPa IT ill smiral iourbs lorl v ",I, ,,Asia I Irsmilge in del 'c'. cull.1's.ir JdUfar.1Pli!: all lali Istni If, F.,vol do SsT HIT'llicle 11 Pill Ill Sale SI-111IIII Tin-, Is', maharn dvAI.dL s jolf "" *
,. ln Heimul .1 I'- vl Flegmin lAgm allies tie Full ssiiturd 'nor Is, p"'.11,, ,T s fl do 1,,, ,,6,,, li 6,,,d,,h,, ,I ,I Its- no,.] to D. HABANA CURAZAO LA GUAYRA TENERIFE
'i I ,lil d, Ali, ,11 [I, T.m, Ill I "air AT Ajoif In, "Ties '. : 'I'llidill on "I ,I ""flin. I El Sir, AlIjrT Fliomm" Dial
"su T P"tiAcIIII, . Im T elhoor I In, A mon's, ,,, IF, ",I., 0, me .
( ,.fill (mu," ,Bull 11 . I I Fm cmic"Pon G"ill""i Tii ,Io ii P If "", do metigus., renerds, ,in ofectiIn. 1, so In, -,T ,fe t,,c,, smord ,mirl do IF. holonarm plitir"I dill IJ- Ill CORUNA SANTANDER BILBAO
Crulfrol lilil,11, I ; Ft,,l lol'bl, Mona r."Ta I 11 'manst" ,Is hl into( "'. ".,Wre ,B.a darle Cal. st uss. : ensure el rem, xegun diderof ,,,I,[ Fort, Bmtoor, I'll"m -,d"" I
uncoa.1,1sibil, folono so Ill.mmil 11 lud I'- el ,,a I do Admigg, rj t,.d.r or 1. ldn.r. do Le ;.
-,tT-,I Him Antonio A "I. Coll CFU7, F-crem Moll o, area pora auxiliar a Guir, .gr l Vapor "MAGALU NES" -Noviernbre 9
v4 on. Job. in IT' Dltlar efmo,,, del ,old, tie V. JIJAdm I ,,,cho tulf He chre, 1 Ill it, I T nFrol arlindinisbract, A,
lic."firrim do 1W.,fless ( IT I'll a.-ill, I . ll I'll am" Mallind no ll "In solimmisf ,of 11 mbo it' -Inoill, 0, In Adom comerr at ,,Is ,9.Js Con ondmil. do Jim "o,"', "'
F,, Pd, A,,,,,IAIJv i I f',,,,,l Prof 1) . . "I ,,,,, Gmpmr'. F V11on'd It drift I. Itionn, "ArIncin0of ),- -P Tllo I co, ,no do Ja F, .,iodad Ill F.H.d. da Its, "'fol rooul.sf In 11 .
I -tist crint"a '.W CI,,, pi-i"Aim I 11' "I He Ob Pshinmi. A-mir re.11turris Ilmoscons, ,I d .
coonr d. or, I ,art 'A'sprout, I'll IT r do IF, cof ImAkurog -1 De HABANA NEW YORK CORUNA SANTANDER
rnif l Cliff 1. 20T 1 '11.,ii Flailms Ah,-al ''I sr,11,11.cc. Field a I., cv-lmd,,, ,tic-licarge a Hills 'ale's, a, to, vit"III, Pp'- A I arrisr BlAccol Vrv- Berlin I
"- T .1; GLInclizenn . ., -11 i 1,11 C1171- I 11 ,,,,, In, distnsn do Is' IFL'cda,,,- If ,,--ar 1. bill, '"orcra. Eerm, pi sbor me so ,,,a. spa f.mullarls. afford.f-ch, 'I ,',[a no BILBAO
Pr, I,,,, 'd 1 I i n I ,erof del orW ill huma 11c ll
L It I ill I,), hTmercoff. Y ,,, ,a mod ,form I., ,Il,.d.rg
al SI rf Ali C,,,,T., I p,,I 11 Z Af"e"HImAlSr Manuel Pr,,Rl
Irt, Hot]. 1, T'I, ViUm, --e, Pulte, Due ,to so. ,im- l me,, I,,- , F, I Tin, ,IT, ,at, ,m porl- J Ilr asz",; Ola r "Pris A, He do hP, psna off
l"11111 13o A Ilistall, Ill lITr- ,e a,-,d.,. '. hol ofes.- ban "ad. ,rds tie do c, I, mile on Molonave "COVADONGA" Ocil 30
In, I q I ,a,, oil gone ,, to "I "T vidn".1 At Di del Pscli
,,, l i ,is Il % I 10"AnTAMENT(I JIF. 'a so -Al of, Ir"c'mme
,m I ITT As oftirlso, ,,,r 1, I o ,so v rood Irmollso, In oll ,m )vvlo- 1- ,
ill MIT d Col I 2 P (71.111LAT01-11GIA _ell on tocia EimmA Pi solulial lc,,,, Ri ri. del Cooled., A. All- Iv
77nl, Me r Ell ,If !;I . 12r, I 1, ilm'-fl, Inclard I I'm Ill, on, is ,I'd. mr, Iffill on , If, *
Crf P, ,,, rIc,,I lot L. Horrid Al"doll-mr, He qW.A.1t. it, arms El oll In, IT. ,Andf ,Tom veer, A. s laoroccon'ticla l ommmmto ,In, ,IJ,.N do] l Nollier, 11 iI D. HABANA PUERTO PLATA SAN TUAN
C-JJao Ad Is amn tie ITT Itime v onto millo- 11 s-101 Para offral 1. do An, 11-1 ri es- do let m-lill ". ini efrou'd I,,, pr,,I fill ,I am. LA GUAYRA TENERIFE CADIZ -- BARCELONA ,
I -,,,al Urt hi ", 'l sol", mfom', 'I "rl'i, %",I T" "' or clumal" do ."ll, In, )"I landes. flahelf Situdelfri All To ,T Fermin, so pdimn, Polio Para ]us site, ,us so or rr,,, IT'
( In cl C."lart'a I I. . P4 'la i ,all, W, d,, Cfour.'re Fi F,,b;c do Ill almn-,frl I, monstiance on ,jeof do ,ilkloom ,,, Ill no, a us., pace ,I pI,. His 4AIANoCip. del Ell d'i i I .
C"unt Also I'll 2,FFdI erienno, do Tif-iii E Is ,.,Id.d ,10,11sid- nl ,tivHad go, roof I do Aricarong of I'll,' 11 "I "I'.
-to, I Ill 1-11s), do 'Its toolad dfn c He 1. ,-chg ,,,, a A So,
Cuti-til Tifirrof si 1, silliff "Iful".111I hors, 1", Molonave "SATRUSTEGUI" Odubre 23
11 I'vis"', do ,,,,,T;o, ,all. Con Is do num offia do ,c, son, I ol 61 a Arkillms o Irmiletallif In, T ki 1111-firsof
r lool. do Czpf I d In Sma Clots Hot Note. Is "It I'llim.l."niclo, ne"iif Periodic. ,, Este., act" ondt-An" fin" so ,;
FIT, Nil, do C.Timm"To, I,, ful'as n'lle (Tullmhfin, C, '1111 Ii 'Itlelm, do 'in Pool I 'i'm I :, T I a mui He _Ilition, d i Al. Ti or in, ,,,,J., Foro, I L *
PoIo"d, 1. Aduorra, I ,a. Ing eslegma 'FrItItudo,
F mt. Grannie barc Hai ,if, h-iol L, Htforre l.,,,r.vnAA4.v; Antainfia, If met tie ,urfuldidad ,'ITT'
By, 111l1Z7dp I J, n"o, I'mr-mar. I'T'd r' C-col, TTL Dire'llic do Corsurons rl,. "norgoo if 1. I loss '111, l"n to lots, hall Ima fle It Ifidornts or ,I. 11, .'a Ir I PAPA MA l INJFORMM
C- il ,TF,,a dem.mr,", R."n,"'Is L, FI Difecto I Calf (Ill rose- ,,'Aleo do 1, ornpi. ST. 1 11-m ,""I A, .,a .cw.,,mn cut
cto form of, inrdvlmri quo hall ,I- .hJIr. Giblet Sfl Mo-i'l ; I S I Potable par@ Is class I
St"Nint I'o Villelsi Agronomic C rf, f11,4 Ii%,n el (1vturroo tie Mason. A, T Front. daremens sT comwer
11 " g A.- Atoll O" C mum !:' a Is Indvillir no, fr,,,on del ,,mrs. or
Ili .F.P . . : 161 dl1rlI.sG.lt Hiirs-,, ,T-fo- ":n""'fird a M."P, to ,no ,I, :11 GARCIA &- DIAZ. LTD-4.
A, 14 to Carvame, San lad-1 1, I 'r, c I ra T Jos qua ve Istan PrIe-7,son) 1)
F, ,at Vitoria ,, ,, loroll he, Illic, tint'si, d T I Formal In r! ill ll ,1, too., ]am Armadas tie mul i
on "' At Cli do L. Hmh nla In; I
se Is r rrncrglrasido maleralmor- 1 ninficiscrio do --of a Q ril-111, ,missing a ,Ps LONJA DEL COMERCIO CENTRO PRIVADO: W-5650
. 121 A. ,,, Ar Stnil Lft,,. ,,i,,ic,,a of, T, be
Santa Alf I Cli-cnt Trans En nnuichasepa ,ll Jfgvn a I ".-Q;,dh' 'mfT i colmormo, h.bl'FdPll I les torturAd or, lude ,,,a -lPlill
Intrai Ver0cATlFI-------- J% -- to ct As -111 com. on lecip., modernists ,, If
--- HIT. A dea, 6, ,in do ,no ofor ill' Term Ta lining on, to, Adm-car. ,do If, Tritif Pmel tudf LA HABANA.
I .1-so .,in ,F, ,mT do tl-an I dreffid. Im, scum, del ui c lll of I Re No. York Y Baltimore mi-nh,
--- Ir jille !I- ll on no "Pez 'Pin"mi"Al Para repPrar con Soda prima me conservation Para corr Ir ., I, ,hlfd on .-Auto 6, 1; Assilito .,,Joan. -M-ellill .
--- os5I, If., dimnanaboon .nfld To,, I, i an, term no [am lo mandistiond. ,are. 11.11-1 FA I I
I Poll intrulnew tie gilandern on* tube I class Este Am All Warta ,if, il. 1. ,if- l T "rifts dif Puerto y calls I 10 31" -- -1 ------
11 a, billif Ishe Jos or'ullo 'A ,ucdo,,AIdP, a clalbols, i IFIR In metas las Adlemag, do Jolting I. tjrmo no,, dtolln, a l" .
I En Fl Duirelel In h.e6otin.d.op, brel Smshdo,. Nligrill,, Galls, I IT I'll 11 T"no"n. I
illom ." 1711 ,,,Ill. A 1. Adu da 6, Us Him ,strus, Entle, I',., 'Pi T:T, g
I f-ummen Ill He gittern, ,i,,,, ii, mAbles dearps-unne H-I61 mol 'T ,runtirun.forme if,, -u 1, piriscust. certain "'I'll 11
1,11turim lul do ,no, Tpre.ris lat'I'mmon, con stinni'."h-J-11 sill me linfer, ,
%n is rourf ll,.n Ti, He 40 ,a,,. In, of do In mr.loo core . iWe ampnor. me ,,Pat. on, wil, eirlill En el Navidades, /Aal f
li : v ,ja ;nif EFIT, I- ll him. in it I. m skic-ligno v ,I,,, inno 11 nIn on rustic, At ,,,,.[Ad An
IS I -- TambiAn nrribn All N I recuerde a sus
'I eit of Pa ,ub. Ilona do hilt,,, do A Isen mizine ,if, "., ,-,;a, ,I', lillllc ,on ustern. him -Allon"In, Grand Belot line Ploolusn" 11 11 k
I LImiti ,Banco III ,sort,. Tlal. ,or, music. I oreto cosmos Pea To hourb o do il . ,,, mile control . West Pill. Beach train Al',,-, I
LL 1 1, Is mirsnoblAou d1i ,,Inlc, .I,.] JoATITT on offset" do !I I I
cla que %tie mimic mil pe- standen Full do ll Ilill, ,,% ,
ILInIa on dav-dog, corill. or ,in plot ,,,,s,,,,. fam "
long' olveIm tie Aloodif H-1 Ce loo ificures y I
OLIVA SUPERFINO I ". divill orrei do ,clukinc, I- 4 6. X:p A Afs ,,,g, .
'Fif fill. re'".1-losta I P'lil., ,i,,e,1. do Ammer- I i, Is All Ala -toolifor ,
i Flood avil, A 11, ,to,, ld Ftro, F,'ad Tomlogin., mrnl' ,ecolumm sm ,of am igos de
,.it. 1-:i= I lonfire ,., Ron 1. d,,,c'J.'I Pie I 1, Turn
DI '." ii ml dl Cle, M.H. Flul, Vilmor tin mooltooms In Tom ,,,a.% I ^
E-l.d. .,loJ- Ilf do I 16, : 11.1.1 do one If do IT ,, ,,a ,I "me'vors tie Ix Final so caries, no derive in mormn grentin As million ,us I's li" -' Aw l vI
'Iffirnme I I 1, monal con Alumna Forms- do so I[ carep'nolme 1, 111c".
I Films. 11 butoria, y preelsomelle to no, reginitid. pour le 'i Ill
PIDALO A SU DETALLISTA El'.t. del "Call. QOPFAA," Altion. La Deleracion All Gnli In if l Am Iodo ,dul par2 is, Focherril 11.110.z., par, All If /E
r I ,in .1ould.inur .1 ban,. ml del romill, lflog do on i "'old,, del ,,,. us L.g milt-c.if or Glan.j.,- 1. jacif Ali' i. \
-- I., dAmm, 'berms 'To "in. rrinn, lltioll, 111K, Plegirl on s, crecal so, I A. To"It jjPTjrH,,g, Is As, ail
,imellande de*,losgunsir II bunne!h1ligir 1. mTlfa 11 ,,,Ujar I
Ill is ,I deldl, h,. .1 art coalition, or ,,, .sucerion ,are hessair lot carms ed He curnall, no. rl mf do I,- I
I A 'a "Not if L. industria id. ,,,.IdP on 191' I'llorli-Il ol ]as castrate Put tie zd a8hil tie orl.8nin por bill
_I, el j' Fildo Is of progrrola dicam, hif Too minor An arts ottlers, case, too I La ovenrifuldid. pudodsuxr, )III, I
sit no m I s!
GIJON VIGO HA'ANA fs' nl F 0 0 i ess,
DIRECTO ell 11 DIAS his if on I'101mlrasrl !;,A" Arno, halbumdo mullide 1. ,,.d, cfui, T I dounglemnes me Is Ley quo onor- i b,, All '14
'D
I ,At, He a hordr. A dur no do ,link,, deals, 11,129.30A I'll', Has I'll 11 irstrapi amulcon Ii a do or pm ,Al tmilindir 1-s So
Violin exi sda ol clol no HA-.-. h.,U 2.108.021 I- ", dl Para Fargo, it suirmars Jos stibiliche rughlig ll 111,111o' // I
TJ,,udmjT,0 7M r6pulin y 1-r- I- 11 ,"H, J a ,I radio ,no It hudical I IINVI -5 PRODUCTOS CURANZ
,n, A tal A 11 ,,J,,td on, 1, habitat net if ,I ,I ii P n It, me. L. 11 I'd I 11 P "as rligor, ,.,. llinoir llo, of I I C"ba a 's road or i All- IS manommild "Ponne. ining
46s i All sig IT bArri Sam imn"P Portland F ""no is "'ou" I] murin" do 'a li ET 'IT' In d btg 'on ,a pe -, 11 .
r Alt 'a a 6, ,a son ,4 mull.da, a 2,27B.94P. I f "In He [as ragVIPS. ,An ,act r ill, I, 6. TAT-I Ill -H! into, st, mvFm.,n'-jAi.rT
R do, ,", clients 141. do of I
AT of,,, ,,,refitl, .,tijoj l- ,,,he do 'I iall,11s, stroll In In, FT tie Am ex I
11 del tels.n. Su.sknif 'll \\ All 'I I jd .
v par. no del., A I"ILI; All j. IlAssl
IT J ]am cpI,.,lPPA a, do,- 113.701 I'milofta 191.li !. Amompli, I'll, 'I 1.
If.clusurvcnorrili, prin-A p.sojil y nfll, - --- -- -- --- ---- -- - I Poisclocre da Is Ise%. me ona ell i reirritunrind ) re,,vorli ,So orgill. Shown Palo, It
llosO at,- cnCondiclorni-fif I I'landi, ".mossimmIrlin cle ,,,, F.1 director SeP.A.L He Ininiz-1 i .
sl-'l I I, rdf doomfor urge Heirculdit An I . . 4, groug raralmirri
I ,r ,AlPl on ,I uncelt, Ilia .
", I'. b lv ill do i. Adil ,lue. h. ell ,I Jlde I, 'v ill, y folleirsomill. I
e r ABER A
ae Bremen Nov. 29. TABERNA SAN ROMAN ,I ,no Ill'ind.se, a "I'l ol ImI 1i Nadel inutcoardo a i ilitl .
.gle. al
R D .11 11 Middincrin ill oll Pubh% b4sliturguit. dideperb. ,- ,ninclaa "I 0 .1 I
I
-======= I 'so .' I. rogroults or i piustie ak mf to'

1. G I j 0 N Dic. 3. ill' cctP,,P As. 1. Corel Ant-o dushis, depsurticentrito. ,Ie all 'ot" V -, Ou ll

P R 0 1) U C T 0 S E S P A RO L E I Is 1-doidable ,.I She uppoirtuado wirrivento no .1 clurnpalf
As Dic. 4. not Jul do b, 1,1 nfultim,"d Tialmorph, de 1. entintrijers, K, L I ', .-
". _. ril


I s
en H abana Dice 15. SAN PEDRO Y OFICIOS TELF. M-4490. HABANA ZI-inderrient, berefunif mIll -he- limit thodisiont, nor.IP. tie 38 .11-1 i a Per Iwi wilipermissMaplossiOR. de Cwl
V 0 "'At 0-
z I -,
tie U t0gs do cliad T $got i -
P 0 C T
AT '. B spi ln"itil All --
para M i a m i Dice 16. rl ln ,, ,,,Ih ng!' 1"I4." ,.- ,.c,, i ,
J . Strureing *' "-Clo *% -Y Ao


SAN MRO y .if fir tw i Gk
'-
Acabluniess tie PJ it. n,.fi. .,Fla. Brol jazinfinugs, S31- Pilot I It cule I] tzotflspi


'.J"- L U .b. Argisin -LA = 41NS
.6. r.j., L.". ded, Struehpits To Ibille Q. d. Sib" Slitual 1111i do So, pIn,,,ll,,s. Jtrzni eri normi tie 31 slid'. I"
Paitclies da, Lamadin -- .I Rideii tm bro d, L.ef F.tI afersuFfdelarlogreentrej toest tripulantes; del ,all J.l
As A A mill P. C-Intel do 1. 81firi Journed. A He ct"; I'll
.c. p err. ornlre.) hileflut. Argisitioldeft. Telli. "' n." 1. que hub 1; "",
I ,

"'
I ,. is b., ,
[ At :A ,

te le ii Am. "I
enHa b a 11 a P
I SABADC. no Do .0 Poe"'Hern b for nu PU 6, _
L- At At "'I'll I
,
-pip ULA -
5 AGUE A T
All i ill Agents de P Jr. AS III dill,
Ser Alsme Asturrimigree. Churf I r I f. '.Mpr parrin as hizo a h ;::,. fa ; A.
G
I.). Awborfirinfe, Siddshill III. I "c'm tie PAGUMSA TODA .
'
I off W
ad"T all A
B on's .!,n LA PININS-ULAS: A214

US
I. I' on -A ,,tnela I ef t a] '
St sl SABADOS no DOMINGO Fabadc, Asduriall con Fab" del I


c, A B e m at n T
HAVANA If A d .' Age I modulas, 1 7
'I ""i r A
'' -
I A. BONA & CO. ore tie his F Imporrile
O'REMLY JAPI TELFS.: M-3,nn Al Cei G IF. Late homponsallmll d"Ind, 11
I i P al
mAndlen a "re" Per
I I 11 i Berrect T Cr;Ido Gallaw ESIPOCIal T L A, Grilliel duan.1 dell tie ud Film, N del Actite in. tie gliefurcionr S ER I EDIAD SERVICIO EFICIENCIA."
"C'lop I T6 "ll"'Pos, I periggell. an le orri diesere pin 1W ,11 9,lld I
it I I o )

I I tod. ;I ,roacerep "Johirsigulinitime I kneg, d. soluessainci.s. red 91meml Pill I I 1. I I
,"' "I' 7 ,-*n O N
I
0 I .
I T
I I


image:
-------

Pigina 18 Sports DIARIO PE LA MARINA.-Siblado, 24 de Ocuibre de 1953 sports Aflo CAM~


HOY, EN iNOCHE DE DAMAS, BOB 'DARNELL CONTRA, EL CLUB MARIANAO


Reflcto deotvFuerte l trio7 Memo Luna logr6l sit segunda victoria sobre los

Por raslan Ric n e estlar a. Leones, dejdndoles en una solitaria anotaci'On

Pirsllle g n. alAll>,- Eu sus 6 derrotas, todas frente A itcer z1 r .s1iHbn ~oh pdd ntru~o
Pirallsg i o o utnyChistu contra V 'litia, 1 de 5 Clarreras. y Buncat loas dp una por jueigo. Un horne run de Bob Usher snalvi ]A
NUREVA YORK, ectobre. QIPS.-La iitirta temip.rado hIvlbotera Castro y Orlando ene uTIJ" in
peodir igoquc eree incroateeisario Sciraa si Iapreenri. n esclar Otrs "lechala Los Azules c3calaropel puesto de honor. Dernell lariza est nochie. &or
sicton Jardir defense, CUY05 cegidas cislcciocolares alcajler m ao Meetie
Ltragedia sic Ios LIo. es a e ce P
foitcs iu i~lnerbaede d enrre do I.s Lifias Mayr., Trrsr aeoe imjrtu ncecad izroMm or RENE MOLINA teo oe tercera. 1 am err
.ur. React too ibras deoi plele. parid Ie proram dc .a tard L1n les dl Maplt inne e6 o
iota Moos re ee, eina roMYf nait Tre M iko e donlina, sir do Gi.- m i l e P aI o lor1 ma It-elprna aaota lcu le as iitldchm iao ae a o ens n lneid
tolir. Mik eraod debie Pro burn bIaor El Iend dl conker dlrve Irie yu dosi yanemcto ooa
,ad ~~~~~~~~~ ~~c Clenfuego hoer iresr cachesgi Mecitsuls d. n .Bomr~sdoBMLnl ,1 n pTa los b~Anol en sea pc os Iloenaoi la bes ilo uto
are o t i es c si, loeg. n e Ic oo nieae- a User h1I d II Ajanit rassEd
enansi acoll peeco .I di c r n T e i eIn ldI n i m ne n u eo o iMIod ,,. ,i M.rea.c6 o rrb 41 in In co a a0 e h r ile
copeciaiko n r e r ,btr .ode ri int nrnd b.laned Micei i ne ds y a Cpriso e on elr mr n rtored Mild ido"-
hgoos atirei ln ia Le in cc s ic Bill e n nolalay. In o cmnadcs cidas, Lua mI at brace
Incme1- ILI eeoco. Icece innings permi earl entosr ceoa reraner cIis.n 0e bottom roti ac or dnmdrc aaH,.o
hs enI i sIc. crerde a o000 p rio 1. ataara moho de l.ins rotsi o ec peto tne e tod gae nc VYt inigd udeIo rL .ogud 1fr
protundo~~~~~tico de jdncnrl n, I drodIl11 .htAc a npe raza si sEn reore -ac 'rinte era en e. Mmrade eda ce uRoo e en to idue nid Cn
dinel sicdh elias. puder 116rk. yt 0a0 ionl Igi dom Jims Piersait, ito po Hugoa ]s.c pbasos sic Mcii IIco
si e reeis d Spaeu m a] DML. Cra t,,er Mac, qoed frra inrio p a t dousd acdspiar O 'tin co on da T I a pnn-i dol iroc p sic L ae e ate-
hedo sice gains sicuer Angora IrcoteaodgelaIllene00Fe, a I ELoc,.scudu.cielrisguenadequ.e.ocsicm puoshesic gproIducirse meses1,orce-en or al
casia, yr dca : d oe s ha ise retadn pr Crent h qcoc pnsro o gac ii toiq
insiro arioc otoon.l~ahrviirbocc ogd Picn s dicctc os ptic [ tolee n oton I, in, ors egmnicont Jel" chamc La all Sco~ d, 0m a bzreg can p ncnpulo cdicnbll r
Cand I ci r s sca a ch d o c a mp g r n cr. 1,eL irnu~ m s It L rr e c e l dir n g I ders e r, do c ct e i a e a
Nn pr Mdria, Bucit., in c eldom. sir, sinciiie ai onc ne icn r oa scdr e trc ea e tr elluso Mean d ica ic san to sit acos risnd on- Ieo fesi Iy casino aulf rab.ad ut.
se Ch o ba enud ciub irece rrrr r Ao fnoainen dII ter o vtb ereair q e I ns miar i 0~ul iS ]rfferuea oplrl nI 1so a i oe vtrId nigar6Sai o i
rise ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i aries dee toue botont .oa ci. hair No ronthno oinc epasscco ecoi'r t ore i rgasa chnp par u p o'edladIrs sir to assi ol Uiseruenie .,reare
facalt a p rooc ei Ins et te um I.t. ped I ne b e rLosafit I'boelaom nI e nc Ic. iina, ittir dlidc o Luna itO- rIn II chi Neiay de. ron-d. lobie en chania siguient. a cc
t~~ntm~oudrcaoticmtaioI .~opcbe.eicimtei.mrn ncio ."orrrr o e'r. Consel ot s tiennoce r Ice nD~~R ~Liehi tor er rei a see an cansr, pere o stoifrViecEalore
Nn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ime.de~ .ctua odb" III etJ l Iea ot mea a nord M c Nou. frongt, '- I., c o ra hs cmt rcee z o o n at ]i p en Isi casn Zal ro a da L
Inece iiopnce oftgdioicsrtrsi L eRebot ,pocr,,7.M,eeian12 anpters ra dsiyr omda Ic eanne pe de st ne d deep ktodtri.ap parcinrnse M nilles Bo si hra
Babeno .Batte ll Inc err nt ir t i te a I tire adeepo* cb
ho n allies rein coltr gropee siIr, pieen. P e e oe.eo o ___ eb c ut e da anltota inam iou leftflue h es en maro si- Me so L una ro e a qu s at,cpr
pogodo rcc it, IL g mollc Ore -c ,e fce i s T E ret .tesetetoTende_ Lordf utS sir cia i l p pla ern t tne, ]ah ,,b n e i mpua W ill e m ir anda Tho n t~oexas darmThe,
re-' ~ u c I i d, ,I .sei ice Il o u s sitte ies, cesu n ta ULe n t'o t otre s Ic H el rl. poblcasinis del go d cot roe si
Biob, RiLe tO ii.IJ 01.pnlps:apitrt teaope i o e Sne tich e por e c reds ematen fdcilyh amo o rta y
peocr.hoi .qe ird rdi,o en.Yoe iitee.0 e totey ,,a, Ao clc lee go 21 ~ l it on l co orn etc Bo Uhro en ear en, I Ia rentr yu on t Or ll ci raondar yeb ti n t a rs eri
min t ,,, oe ILTcd. ,oe do ,I s a,,I d o ehd ci qmn ee ciod .,Coons-n e1c- ic I l-tm tcercl Wiii taiutnh o~ np d i i o n fed aisi Io,"
Nri ic ho sis'dinlmit e Jeee1 1 P ierca Iosde e"ten pre "ete sir altoo PRIME PARTIDOo adj 25. tn to- ho.as di 4 o qu pgosen de l Mc a o al hd ur da e
irnstdn~~~~~~In Meeaa pao tonot qoc nove Oettad ai-T dtrtob tot ,c i52o tain itr is c o.a ci ocxiar onrelorpa guc. an .l t ale
sir esc cborldI enonatarI n. ra' duItictvi sir rel:,Il tn pe Ir ieofidoI Pan Sfarl II y Ini poa a-a .mreUe e ta ha paa 0e fI oc, ncok r l ay pnort cia e Mirado cols-del-
preesil p a i ten ti Roa qo ll on si a lrorer ho tear trdette c g e,;, I sa ea. A baar dcnsin iPdeld on ncd aml de' Bo sete 'eI rl jrjn ,s r r ocntaor oin railo er andle 1. ee
itirbd n ta tr tie sraa Ite Ici eto,. too [aIo 1npnt site en mo U apiu hisi it- oc Wil chad ini ad sraiou leinil M eet a tod
No~~~~~~~~. 1,a ha too'l tie[7)( ai enmm ci .sn1. ldoipit l lte P IE P R HCi 5 om oM mo. Lsun acc Inics n
trtilli on crai lverare t ne net itidd a PRIMERAm Q,,IL 192 6unt Otty view,, b--ee ,l' T Hat s abre o atra pmealae sic San
liise prtolm Onea ier ogelioda por osito etai.A eotc ma e er Y otcz VioRHeo it.~ .~~''fIr F a k L do o i trgi.
mootes ir toloed a dd bet ouer e i ; hy ralenree I t SETON, ILTI I Ics A La. rortd del aa pae
credo ti ]asi "Perini iud ia i Ciiioobono mii nO EW YO KItturs23 ueneKletenina i ccyise ir- oc npt a arei d t angit od
hendcoti. t, oardoGrod'esl tll 1 U lrraetm iscecte it di em imee Tbt;''etien oeir eT n soonprim en l o dita Trniene-
no sBiutntonedpesm itteuiobtoil.~ a is vit asr ermoo' i a ,ilr teroER QUN L et al o Jabrgenoen pnictoas sdc Srb
head e ieeogg en r i no u c a dt oth i tire. PATL,-, 0 .r qee atica. AViaan Y c iel oit o I- Frank .,cio ims k do on oit .1eegt .rn o s
ints d~ e eo. Ien c lren I het,.i co tose~l ttn pi pdii.ftbt a e oiueee toa t ioooe e p' a iqbor t mndo( Icnot ie t
SEGUNDO A QUIIEA n '10 unfi Iz toi I neism ertstn snitc ie t. e, in In.o tcrrau .1 ron i lask ouia,.onf
Mnnro Vtio Ctatt .rI1Ilaa i I.iiId is en m, e mren to. p on dens I nc ifee Tr, tir IaTa enetir on qprim br ma Tansfabd
rIT ie p r eem t, e ae a 0 'torer ,l L Iit I-d vbtrt p Jobr ie In hom ros sir e a Rmcn a t
M art.m fiP Hm ln dorn O n mit, etL ,Inl nt sic tic. m ot. rise Splits te dvilla, Ca or ya O ILae Tsird Jtmlim Tho pe itr ad enollt tm sr e n i m n t e
TERCE PdTD aI.'i ,I ILLi din le Haboct dotcanm sic cottmnt oine longide loom deetee bib p," dI 11 1 1 essa tut faAcil Jim, Thorp bud post1 d e de tasealn mmro pnr I eti a o dl fe o III
Hug ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~dcd rn alr ianc1na etrhsiae. seti sc ccp uce us arndsi toedro ns itecis et cte T, t1 c cTin oEl toet Per. emen fai evNl p itm per
Asoca sn i dioe ite rIrft, epeim 1- Meediae e,. de Forts Io Iocea p a f Cu ucn .msipnrt e d 'no ;,dse, Efr I
gU3iI) -UNIL M. 6ad Ji pedi .redret J6. Teai~ mnihs. Dpa i itIfpaSot.
1ntr11a reo qucyu fillc Jtrez let e--t',it ed TIs buic te liden. E ctlece ha o r C inegosd
I'llin rcciao, amateur ,o Mataao Ecj nncha sic Dara pn a Te ,
Mati red goumn rn I m em cispqe ndof ts. ad, .te. per fave sd Ynaamtce"to. naem Doris Carmentparl
,, vLd S m ysla ju g a, 1iw e G-1,16 .U ereci n m dI-o I reaic Th erpo iarnrmi111p1 ,c "'d per mic Pe. c iehnf o ego boedodc
1ECnPR IOM1 -" oms" H oig.o lh ajrl 1 cht u m a sI c sl o im orpen oe post cur it, hole 'rot'. p _______de for
r.5 L A a0~~bescon d h I M cs Tomre ta in t' t I t .ri oa emm.eirn TIniIto Nlsny linI
ILL,~~~emr Moce ta enino" exiases Mt i. 1a enm ernl. acnoma Ia hoto Pere it ieroec
A-S Ih a frt c clu 1.9 1ti del 1a 1infcd le aono ieboe ersi rsdeprto m i Leer T, Temos IIIO It inast en 1i aitd.
gaitt Jim Icedi cemAu An i-ia~ i 61ti sird In'tniaeie
Alsi 'S R~s XIA'A e re to pegnavoeopo III r io od tin Jimn E M Mor litt
Poe CARL LUDQ S Too na U. fr.a Perod Maile fou bron dom te sirue-~ tc mmesasreieo
cocaee p e o itor at tonet ]oto co lcd. 'mantel (OIO uma imlitdr 23e t~ o pye col Bohab Omansie conI
Ncioee~~~~~~~~~~~~th~l .met QS 100 iriat6 lb nil R.tlii 'del ctint Itullkc pee tot, ind e. do. inCtioe na octnec acehttacney eiNceiiiitsreiebc'i IonCIH ) aiit o iii D es aila ie hitea Thpeans Y YEN T,, r 3lnT mde.e.o


Mi reo Hn A T L co .o v n i 0oo co it poo .5e~v no tins 1. 1itttot AA, Nmttttn dce, .- nit ii1mr 'iiet~iatetret a.Tdob uncnt
Togro 00 i.h al frpt itI leubm It rhatCrt.t onfiin InL honore el. sab I cnier e ins ellac onn Ics queevl dII id
S,-oi, a dlittees 1.e r iite gen hi t inet l rguiht Iimnaa iriurfako. Ant cci nn Invo de ITT.co con~u oto morc to gor. All dodng IJo,-.1L dor-
Trtaiee.e ,i1nd Carlisl t onbao 000o~d I InetK~ otetm irt IeoAihrniteienmiot.'eitsa teat2
'iterate 0 ~ ~ m~ 0r 0'~d nil tatttttin~0m5t (,,I aoc .1 non- ele o er dcircilitot resi e tlog heswiriiIchii tI c" I Ion ".da lo rpi ls qu'isenqlr, annr
toe ND RF PeteN foemnt de.ci ret ci t. inaep00 0 rii n
NreC t., E. N: e e ", eAF cut, i 'nit d ao r aur a, bi. ocNn ttnrodiBTtltm.-nit e esn tuiit 0nii aSroem. ccbfnn ssa-ee oco fco nusreopo olrs gnia
'Cm~~~~~~~ Pit po Pabal CAR LU D UIT in ietmro prdo rut ti i etietmia irttnr t ie ]etoea no F. ntucem sic o ofi remo. Jim tn in pan ic.Fd
inll Ia!r1 2 2 0tfrd -rieo 11,.3,. i1mettt 4eidi di- r1nitt Cciii.f III,:, '3ct roteeebr sic C rtc ives mnm eeien
.,.Ill nD 4.O 0 11,, 1 2'0 tip % oL l' ~ Ii Set~in 'il it rm~ n Drrtre YOR t dEa i. 23 U I. alIr. ,IetIrerhaa l~rtd IJ bairn itc nrIN,
IiR N orIn ecit [4 teatI. I as inte Cd deoi ldcia St Ln BI n e' n 1.i 'Ies InLue Yo tia rkch dc Labayeic precunmetd
Olt. it i tin oruiti ln zl rI r I t, c-he. sice ,e ro I nsda It.ti t a. .en )otab Rove Iq p IT Ca t :
tois' eet tIfh 4 1t cc b 2e bee Sem be rt. 'a t 4 (1 et 1am ite i 0 .d at pitn Itt etc. .t deu mLtt 1,t 7,,, de led, oddal- tu teh.i onic acn nop re d. me-,s.d lin ;Uctcdeslo s ins?' prrnu
ptRnead a. tIn e 4o la hs a 4ee 1ti tee ) "I ane Ott In it It ta rePdd in t ]ita l 'si etinc .01 n o it ta t u. r sp i i
in, a 1 t. 2a r 4 Ba.r pie bl I aTle 1 I If itt. ,, .o. . aire 0 biee rro I 'In1.I IT Te Ifesi Ji:so ra 0 ne e i en tnen n tp er 1m Tpohorpe. c i e am r ot.
MaL-i. ead. 'tbrormmaiiatli 4 5222 iret 1m 7a 1ec 1tn it ite,111 Il mm, irmme: a]ltoado ded a. pm dorea o i hnaLly
tecinein, 4ctde tl. Iale In 0 tn it.rC ORnl LL patiiat I """ de letar', I0 Noree. de It- I n h ot, oireI~, p Mart nrdo n Jeueg U m picGGe S R T T
Macent la'eo 5 t~te~itce I l ai lut a l ll.-La I ), bll,- 0,1eai.,-I'lbsdran, ,,d-11,1 )1, oEde"h t a b.it i elmb ong
Tr~l 4 7 17fl.,I i lL el, d n ni 11i .' I pomd a silsc teoo a m o riNuvoamerteacone.m ro g rih' o L
M.LTI" ~ ~ ~ ~ ~ mm api, astaacti m, L "I' I rI Edl niieoin isi al s o nce p se canam-irt Ccntncit' e u so q alse ueioyc e
Fficom. :e c-Tstla av di entao ,et Ii rrpi renet m r e. In t ie po me it reat de n ec me larnc. yee t. otnn II al ie ari sle
ESIADOd DEod11 LOS CLfE Tie L" Inretm-c del nin ll "Ic i rti dcine irruyrieoi'om isinre 151 coota co
cedlee pona inrirotInC TIN S3a mnar rom n.ec .o e om 'nder. los doe n$ 165$707
MARSrNAP11. ,l a IT d el0 el Tbcf denninne Oc tam -51 ,,ne I -Ca o e o Isi entrgsileso Ins prctmirs Elfa
"1EN DARKG S 0 0 1 ITol, e,I qIn lee it pa IeIpoIr te In 0 Dr100 q ,n~ c et do' 1 eo en s.I ~ il lpemR ih DIc ldu es im 'norende dfe
H A N ad",ctede mifl, i. On Jrc Sa ILI mlt L", retin ll. insen l d e 1.ee Ila echdo eds ar tte ""cta der
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Top ,r,"'L n1 I fed~l ,t n oed, f"aB sc othb oscdo palse mop 1
TOTALFSl.I,211, 1 .lI dr etm, raeeo- la cMur Nedn 1 loesn e in. ita Il 1 1 l len eti nedis, paso- doel, I
It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tei I, line,, Inr-. ret 11 net 'uliodi i o ;Utdgd,"Mu
sir 1ap-01ea 1 SCuhlt Nile'[ Itt iN olil -~ I' itLL Inen ti IIF erre. item- e1g dFcron a ThIr"u a.i n


donrtI% ll II, It n I I 1 1,' en lr l l" pieTimm"tinI I II,, root tu n aidn Thilorp In. 0
B sIe. 000 pm: .d L:.0 1.r de el sirll t o JR4,i c .mca. nIdo? Aito mnoeorlScone -
irerdo~~ ~~~~~~ ) te n. Pllcee kp ll ;.e oe I'l 111 or tm:11ors ap r~ne 0 1. teem e a. mo Spahn. t tim Ji hIt legsi bahI'
CA P O A O D E S O R F S O A Hool ILI ,I,-nl~ lm an e tei Prgase re- lLef "" "I. tnrp o sic In mi-poll bairim e inctch 1
L Cor etr i SlLn TDA I R A 1A Tl. L it ato I Tndnd I;,tt e r'et1FT I F A TDOJd1 ,ptl e 949 ilm alC r M eaha.qoir
FILnnde ,.u l" 1.t .0. amne 1sie Of ta me "-n I0' err4 nea noa, tIe 10 1eni shoos s cnieooesI
a Ena o cS tie te sim r0at ptD tO- 1l Nt Pe CL BFSIT N kut' 7cib o III daor e nodb e pet el pa- Th orp si udo h ismt e~e ti S() oaio
cohn . . . . . . SO ta Lol ins sir etta dia I- n-I, Ptmetrttnn etac doe Sob iee atos sna r t e haber oruims -6a bottoide
LO~~~L1DEREIS a INI ID E Irt ile ed d eAd R Ie': rcto l, t, Amrian, Iue r u o cno ccooigjsstnr ppse
An 0' ENUAmi nYi 1 r di Ni 00 "" c Lerie ,I c 0tt t so "I tam Be in E Mhi M, or Se dmo. La tioea sir i
HOME~~~~~~~~~~~ RU SI.lIno 'I"I.OeeC oeeaite ie ot~oa can be rIetle.a del Iattc n.m eso- Iat etisi t ra iuie etc no cia nto fEl
TIE iPLES A. Sct 1tt 1 111mceed Cee Ia sg,' mtoim Cjy C AII~ 1 t,- 11 dep a" a 'a hnaJ Lse
HAB ESN A nstbut AiIdniIacInI dini ~ c itd 1 nc itt l d ir e- II Id Inc Irr err I ttn r. i on ie no,0 ott- i crdc slope Cdel egeo
ANOTADA ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ti A.nnt: N.t1tO.rOtoe enucin t 11150 ite Id Rra P N Our LCme A t, In ~ intirai d [r.Ior L, j done a.i Thme in nn
BU ~ lASES1 ITAPXb Aace la.b Tili a, od tuniC "n, qtmbdr .0e u e.No!,i o
~~~~~~~~~~~fl ".,rI~ooletntrtt To in In .Jimtc Nall ImIpter Wn ico
.,I -AP- RECIiOP HC lendt Ie Nm atm lien ne oed lradsadele
BASES P11 RNA BE IiA in -- pee, tIrnfa dnta 11eepoi r a T .R B, cKom c ~ Onse Ncdrmtn end LVc r l. n 'a' d on lici noo aMoel
elln ,Ono Ir dot ntt "' tIII'meece Nsgin 1 a ,, me I,en er~ a And Maile W ieet.one g oal imeao
R7ECORD'd1 1TII DE. LOS IIT HER diaera ia ,, Iciis 1a'tIt'aIs7mao tin-ni In To 05DdO i.- Tfr isIms lr I Tn
In~ in IT ,nroib re roomcid an IIfdn,.'n ~
IA~~~iZAOO5Cs~~~~I I. in. in, Io t. Ie t d no in. rIs 5 Is ti tk ret mii, del, ofoo coaoit moot orm n tit a.a ctm innoa 'n in
Mof o . . P 2 ie 0 l Nel I'd "loo gios Im tue hedero e t ie ofeen ni n Atica no o d e nro E de e died,
WA MIma- M 22 .0olf ic)P ,, ,, I :14teIcenp snpior ean; u I .,,"tV II Bo on m ,,I halt .,a 01. el
P oRic m I it _11 tin11to ]Iit ,r I" e-11T on do tua peetsa pio pr .tttn~ ir l a~ i e TO iO.celshne 23. ectletp-
11. Rappfell A I T 11. '4 'SI P'ld~ ith hol C,,I nts a y i odn. Iam: p q li' a to en IaIoseBiblJpn
CS. ,, Moreno. . S i it tititl Dittaoa~ ,, fenmr sNin lom e o. hrree hire .Smrtimp l hay p a ccord cna
n. Md eris C. S .0 IN t d 'd-i n .em. meI Te itoi siroteo 1I'lohtikos mai ma leiod-o re a
A. Zaal . H on TiI I 0I in Inma 5l~ In s ic % YORm monogrn. Sc ha, hite d 1 111 Te S r l d ictn Thco p oird par Edd ,r Lapatit~.(9 jclsl
C. Mcem . S VI Od., 11 To edg 4re ode tigreetrioiee re~ I tenOras I X eipnienotsego cetibnad pec
A.oeuing, . 2i 010 11 t 0,Y sabloe. a rni n? j, ts in er B orne B ell t Do. stialn o ee Kol enas no1

O MRn UNS: 2. iirca it, I, Oil, L- 2 'lSdIIodh11III T, Sn ~~Ifrc itatcrsirirro liuatnied tolp id. p deleti5 A. 1 $a5 1$100
oTRLE k Scl AL IT. liiiogm 0, --I-s dso ectom uamsi r,~~r ,- dt o nm ores ApAec ;Cocrme
In bet 0 15~ ~ I5 I pa. p ease In, eeora tire nanr din io on Li- ne. a norenrie egal emg a metnaddio iets d iae act o t
HT O ET D S A c 1I ouc ril lem d Atlge ,o Pdim s reli em. tango eIndaI to 5-lans anJIM cnnrsets n hits cI' IT Iu oc KCU
I robs.ANEn p)it Arosa rsoiqoJsieninI Lo-an1. 1t main- IlenceonDainning.en.oILtanene TNmor Isomer, re
1 A R R S M U S D S 1 0 1 7R l ol' moI so' L:,,,et mt n e l to, "acI olitrer g fen a 1 Pc- ma Ic no, ,,],a rn Ias onab
pIqu 1 I,0,c buen tented, ree Lui 'co Ilahn pa
POCateATecdn REubcnltmn id' Dnn Nedo rua.,-60 ddeSbno. C L
BA E SPO.O StanAS pEIIA DIM, sattendo mim hi ', , o- I ieluic n fci yn Wicolnd si hails coced Inoo ,
IAA b p"ke Ipune. ." in lm L uln
Ium ecpoetss cca r pintv -,i sid innol ecniic I orrel ercc eneTod c]ta frci l .os 11t~
I.~~ ~ Ar MA tOnite ,Ieoi Bit BIuto bud rcamo n,-naao Ia earer dI.n.RET A UE
metora me 1tra 2or d2en If Ia- 2 2 n o, c 111t t imi d lld ra Ls tapdo e cddne L tacos
SANO,~ SToS C1AN I's .-;lut nraDnCklI'in suc i ainrcssht otaCutSiins lt' E A TA O D C B :LRAN 0
________________________________ peon .uoe .tumo to s. .aci p Rober4taO) 1 2'2In"ec


image:
-------


AMo CXXI Sports DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Octubre de 1953 Sports Pigina 19.EXPECTACION POR LA PELEA DE ESTA NOCHE ENTRE GALLITO Y GALVANI


Hcenhonores Ralph Dupas tiene an estilo
Miradotr Dlpri vo Hae hon-ores
M ia r )raro, pero gana sus combates

Por Reve luidina a Bobo OlsonH
El manager de Johnny Gonzilvez, a quien venci6 recientemen-
Gran recibimiento tribtaron al lte, asegura que para ganarle a Dupas hay que entrenar al
-El stadium de Maantzas. campeon mundial C pesa Iboxeador como para correr las cien yardas. Comentarios
-Elo Itdnii II ~tIlU.men m undi a lea de penoan
BABE oth VA f crp iPor RAY MAUMUS, de Is U. P.
ABE Ruth serS sicmpre cl icio paai ae dbol cc edianod a!egar aSan FranPoRY AM Sd lUP
joronor per exce lcocmR ils l oi~oi eS C Cisco. Otras notas NWOL

maidr Ule Fa V.C S O octubre 23I' N W SL octube 32 (Uni. cion. debido a peteas ileviadas"
8. aicori de PdVd rue ANobn Sun ussceer enigafrsN
Si. rcerd all undo cla a m- CInailri otecrtailoli0--~ te Raph,.a o c i diaieO D P upo e on bxadri tio. qu
broso taciI~ii~ii ~f So hililp. ui base bait qAN coFI u Ttd-Car Boho' Olonpuo
ao I cet qI ao t la N mrrab os del clCoi ciin u cdetlenie ear piernas y puos a la hora de
por c cirodotot N,, meeceu1 onC descos, rar tie sc tarrer.o tuItt.- a uptulegadoo ol. oI.I m a pe e.e oed9 fr.qe
p al c l ericomnte alos primoco ung a a loe toutcon anisalve
c xV.soc ky Nelson, qu r a-i ra n t o r e S lou e ,rd1
on oIros a 1 o cordi e Cl lan no apottmrda mi !ranjon
m r tt d rcorn s a o p ede hber no ha enido VR r ods o jte ns l e btes iendo ser main Pa Is heomeureo i pr-
td v os a m ent e l s i e r d e la T a n Illo Tllrip i n, dee I la gaas os fre nte I m o rt b o aa Gaodin
Sec e cn r i a d o a s m n anu oilsi.a s n p, sde a
relld, bl P rE a detodo no .r In ls p d os d rces No pe soa m a mbi r m e ulslr
tro fracasospar ambns s bastll ,riesCa oamdonnr 1i0tadoGq Jobn ny no c oneusj'.
Bub-n n rereloli qn, lookJST OP rTUenn lace, (1cc tIcncacad a s
prmdod I7 saiciios lo co iicar ib akGrcb o- iiaon Piqepr s et o o espuds, r duoers Lodspesderoetrs aieamn ed eeitalpaa l ncenraqu cleraine1a ochLaeoPlnle baitrmenelceisdelaOrpneetioeesatrrmesipudeo Co
miDorl 1 o9 lc nldS. in t. pry m e d p e ree e u entri
Ils r odes del m itci sa e o i entras h b b canldp Bo-o, poe vp ro ro los II adc me nle ,a m tu at c i loe soi s


"i d"" i"." Li avn alt dela Rin pbaudnyo ai I
campion pitch r d rdl n 1nc ncut s I rnie l. Jock o a m p iio s ra onun
n ad sp t oni Nelsoi no hal fraer slcoin pr, mpv e npr ima ques regre- r ra rente incipsod
10d dts I In por too 18dioy d6 C[ niaiid ma racs op etd mio av lon cn o nl coaora de Iny C an a da no rn 1i os deopr pu To es
r s m 3 cno fam i e n ti~1, 0 wr r onoqud goto do tec tiotod raqucad oeoera c i cm togaeneo- 00 cambid so eoticos oalntu so euy
juneoosdsromlnsdea onnr onSnRnio Id G I Etco'.po i, lvr Et tm abadtrncd re Eso uirodore t rm rter to. H aenryi 'nuo taG ra decujo
r tce. B rt C b ero r o. *oo caboopo ncn bgno coo mecs i o h yu s. Po ileme e mer ida ont ra

preinacons i ogi n liiI 0Cr o o l P oa Lcldrciodm J kno o2( h o it e D p0 nila a c 1 n1d cs eaos aop e n bee rcncmrt lu o eets
mli f t g b e A l fr Oe d da r c, ei i r l d o a i u n) C p i e s tr d e O la o e fre nc t e a T us i ( eesu i n d s a f j n c or ie r o a p e a t r l c i q i l .M aW I M i IIIItrM D o p o d e s o d d eW s o pIM I SSH Hi
d e l s h m b e u m a i lu a c o n nt o t d r d a T o n l ap n e v a n h o t re n L o d o n p u-dba n t a mew ed rits rnlpo s e si cnddiwtoooh rad o b reo senu e v a m e n t e D u r a
un a t in vica l \lam rce ~to elm recuRd r n nwro bi e ii u io p rxTod. teo pile.Lde Ga1a tresC' eessa n o h ve i entean- e i e c t ore p e e v ne r a C noia y K l
b lp n a n run n e n r r P a ra A hq o r o d s mc o n i so n oie roa -tlecm bge. q ues o e sitlos c a0 00er o yoea p r e crsf'.
del paado b sebolro na n~a- Fren s. uninfie we na er. SdrFlaertyesetiOrsl:.n-s. dSs casdoes.Efnalmmoe luertil a.dSu adversrions poltree-

deium ralasoc e ns cio iod te tan p i en ~iim e o o i hos c nar d sca s soee dl ene exr onca a e ss Drpa
,enlil de:i .,arrame'sl'pYodes. C

pasmdn drcta los1 eqiposcli ama - n o lt 1 i in erea n FI~- ~ hm r mlCoque otiempr a vOlS oqeG laytnau d r ataeafno
tior s pr set tdr i s sa c i i p a dor alei u c ud d a e teo dsnt os c oc- beo s1 h omo aque rdo. neen d i c e a panrse lm nos u trmaic re l e r r i o l s eh c e p l et b ct w o e e im r e ar r- n .
dab d on los tonicom de la L i i N a. iiii u Cu do su iir mp c s e n sudtol. p sbl ~ M iues D o rteIna so e n sp i a Ia ond e qde cis eo e la crr cam bat an e i reLe o m e a si a s i i C t iis ti c nl d I t r c d h n e a s e u o n iI
maads runadrcI ri dell prmer, orn homnt enviano I no o n otiien. nonrc o so e


spin .r I 0,R CE
a na pdi re a pr ud r d m ap 0, n Fici seillu ho usil n Bh Er sos
h es nio es Nc i dlealdes pi ev ii cc r o e F n n isi P r mateuhabcn hnsof clhiyaopihodoes s s ci n le inaciia nir 'rn la prode cuant s la Aiz hp r brs o de cap cad b irciCos e e asun rurso mop e o -
m a r i n vo ce o n fl ~ i m o s e l ai .r id a i i i d n o N l o n e l in ton d i i l u e d i O S 8 p e cI O m u n o a lon ann n t n in ( a f o u t i n v c o i a s b e 1 0 h a m s n ede l p r i a s e p o tige q r o r do m dn a r ] dIc e m h d e N v m b e c n 6 0 3 s m a a g
loi pca In Por PETERtotenaliu cs acados-trordectr 0arrdram ijo dr c nc rn meluene o ArC., quo ene mp doas

evdterinpouerisul it.-atitr'-Sfonoirny Ford.wipromot9or c or ii nJ L quIsonar sIogoardosue dsonnencordidna d aoina9a ndo1
in e, n los do Ie ci., cIo ono, d. i d Ir ro d. t, Vspco on arju rIn 1.1 moen .n Lropunipa r' i d s o x pon fa or e a n( a e l e e a a ii t el rpro a loleom odep rivona i ulNtee s A I SE M Y O Ta E de ro5 A R S uY OR EC ERS tnis
P Finad r l a i V T dloa o F i a a r. s c a IO a c oE r er uotloimrld o-t nhsomp a ttsr eni bldam b l e namc rnol i o .L o a ul s e ec t oud tiene en owsa r o nea un pro edi o n I i en I tp p sl ido e zatmVar ao c can ci i e inform huee n r ali a re a a ex r o daairutdbiAaosl n rsu u i nl."a el -dr a r l do n el e iiio a M e r p li a a p o N .4 7
ilbra de ro este nve o Hmccf orm dblaan mo. ord Cabc aer-o a k padres inno e l f r a r o ne unime nuPd-
r au ur os r s miaci domini NoCpar-. ac o i atrt sciu, r n mi- riK e xtraordinar.ade ya tmpra- vot
s crcc -t -l d tilp I r, ii p r coo p o a i a b r G l n s to c uards n cto do oi ean 1 y a p i
c It y Po, or MNI M fo onitdo nn
e Iran d al fro nStcd ddpobV1 nae esianrmdrc d o Al.reo C d, c flnolics loe s c d mily
se n o ad m s at prinrcr tincsada no cm n, r t curr l ne e l r dot ar i1db. o os s ados con al h porn inn
nEl m dn Do1 r i i Ir d l c m oope rlo eodor Si . G t n s dtlr 1 duo mit
alpoo i ac a ad prorad iy a debste r lp e no .me II dh ritaa Prru bon aru b n pl sr-i dieon Cr-
vde j l noce Lo cci en durc l~ At ultim. raica ci s an 'i c nNw Ynk lpo oo i No- e n a deensive G a so cuir e ig uo e tba
ei code ban Vimp o Tenn s te ista r n comdo 1 Nr n E Po Tr.o d e r tie oprt n i r uiltaqtue.d


n o n ~ ~ a, s o c r oflan urrl a o e e F oot I B al 1 al i n rns194r n l a IoraF p e ri d, SrA u nl s c pe pal e Ia nsoistsr
cla pompa quedandolos c arher deEiv estagbasdaden \'nalnrin pofesionanc-t HenryElDorollndoetactiasrdisti
ne ad pd i fla n ti elmn a an nrso ted prin rmai Ion o m o m s io rm it 7m r i n e
pide lieo. m n.doir. cmn o do d rc seidos, sei i i h nro "a e l aC ra s In df m aione so ra5eulando sus reer di oy-ca o i r s a q e e en a a e d enr m t o h r n ni ci nS. e a c p n eNn w a ro Pol ni d os e puni ir 1 0 so i c c y ani o b h a r c e o r l o re r ~ n o o c c p n r c n a Q i r ic a e c c d r o
duo uessut iDncrn rTlsoad tchar Palarido lo- eo s tnd co icm li ddlalean- c on pr ar, o cc dc5rroolcrneh yi pcdadieei r mdacnr
rosen r d o a1ap- dInsaz E i t r r Losl ine e rto s000o ecandi s I opi t r
dLoid e Tiuo cne l GO m nI i n"I, L u io s i nta l u i c r t o el i o m e l s iu s a lo d . . . .ligh t-a111 51.
.1 n t c .c .reoe d .i t a b Au r iaors ?le. tCreoJe Ia- deIiise to lnis puanae, r CC il i, ci a o i-
N uici de I oi anao q e hl l m- o ci a s iO rin i a 1 ltu Ia Ac a i h a ld e l C rN D d .i a l an w ei h m an o in Vone enu o r Ic a O le. D urSn-
cia on al g y e and r co m i a nF l pr cm r ce c d s 01 c dcom in ico io c1 Raae hTe o n e r i dsdra e olr no im rcme a eo d r tr n n
on a d e o i d ul B- a n I trin a o a a Vili s e i s .0 d oe E l iacd t reat sar r re p a c c S p r o ,


tlos n ubes Elotea ont teargne Toylir aao dei los Guant d n Or, tdoscu i d ao lol fallos den an Enievlsu'IIl. rd- nl'tlcldlfoaIsi
h ino nam a e c c c iun dar l o t r i B. kt n i l l Iu n e io r ld Fo n rCu b. Mer i m unc ees oooer Kn r o r Ti i S o c c l -
d i nm g m d e s d e a qu e m uc oll cn iM cn o .r i er n h p l i m t o rm nill cln rc G a ll t o l m p n l d o

ins que ver entla burasldeic h dcirnc on a Fbonnso ilaout d osaicosda.Tdavsa lris ab e
c o sn d o te 8 Ya i p c o 1 im A a n fI l n a p e 0upl e n o c -e 1,s o r a l a h. 111 s,11 p .C llio r1o id irrirsrV
q ued li, rne ra dn pronu E n s Ic mun a al o e nl't c o ia cig l a d p osp o ril e it c Ibmi -.ac i r a to nD o
c90 i brae pr s o qi ui e r a rin 0000 p 5 rular d e T onn n- moi ddu~ le-w orht O rlandci --o wCt- ibc n S onS GC l c vandy c ~ ~ ln rc c i ni i r
rIi cc t Occo 1-1 lle to t-wro So ino l And Ct 10. l p comba os s Iilri di ih e r en t Pa.a Ss
cic in o d o F olc irs[ I Pc ad l t s c I .,~ i ,. t. o p ic in o n i E No ,ir Yo rk I c poe P i t I r CI m c o c e nrc ro a l v cc I ; 11 d l i n g q u o r elir a b a o Puta d d'I4ca p n 1 n e a b t al l i d b t
oportunidad oRaO tr'e 'o1. as tiasoado ec n o d nofl ~ cli oreiy iio desi rot ciaaseinoc1n1i
S o ab l a e nri c p rieiler r S I rnillue nIt 1 puV0 r it d. lla ilou iCi boc2 ru p

Nimho~ ldeas.Mballpcic-no- tcs tl licd Ino VOipedd T0eUni Caur-dinEn rapat
Mr AMI p lrid o tb e 2: U: tmd domCCcp, flnoprar n rit aterior aors. 1c cu c-c nuilpo u ii stebcico r Otro pi m l f c I
co t ct R d e c i I tniditnst o tcnoa d e i i c ic d ofoo tb l r D i d a c t
i e oe su deontranopils c c ir a rnr~ o Ia 1 d i i n rir m aninu : h nopcid.i OilIs deii hn Doc m r xr:cd
ctc ab le m n e crd e a n R IC d drol d o_ i-i .t Nic a pde-icE l-r o "ra is c sod d H C is o C
d, acuerdo con noica Snp o nre.e HO d Tin lieg o l a ida Y Ino. l Fe rnd o Iln ,a E n s P:11dIame naVi n o e, o e ,, ite 'u~n uVp ie n
.T'maNris, res-ent del Clu i perdnda ta p d m[narn- darl i n da- ests c mp tr
r T yn orn llPe lonid i v a l uo d rp c ilc d e crap roo Vu c h o I rr i pd o 1 i o I dc an.iII,~j nack a, onoc cr na rd l aD in I esldla ,1 n Eve t pr orPil rtl, nurs a etus
man i tid Al promoto Nrsn re r1 IT noottr l n 1 n n opica v e ats. v n deson dI~-I s. 1 1 ,r I I I hinlpn
entart an pele n Mcamri "C s i hara cl iotr rinel oeoilui Roberto Farnnn
rci ei no i "Il Io a lti a dn r l 0 n, n ha I a do t Ia I r it . I
V ieenre c sus plan e ctor ura cu I ncomb N am C t o n ArSElddiaaoma e r --rlaun.hr
INi oa ,iionid a e ri nene Maatir I-, i d ei rls ,A acuaendc canala oa- le e r
d D e ant. rooen alor o Frle 10 i ccrnnd fa.i boil. o rl ntR n I m Iime.n oo TVu ac a
nVIon dc par s ago de Na 1t 1 In A con r o

Lan p ela del M Ian o co tr V- -o ho br u1i onrrp Id dI Iuii .i cimnzn, ".
,u ,o s lr n, todu lb I ll-rI,,I .' aeGr a n d I I . rn ,r, cat clita i fe d e d e

rk par ele titueit munla Iit5,. ost., Gi, 1-o ata 'iPorn ra
dw do rOo LONDETA I I,
sptadi io n dmaniciuiliOpo lrp l ar bi ed
"a, Il Iisc Fcri- drccirii at- ab lod Br ,rh o .o nu II-id ,Ihs doi,,, Btn B1i o Iteia To. 0-p ro o o pre e ci e rc lrcrc n
sada meto adr boy qu retar at nucre S rI,,,a U ltra rl .


~e r ued r of cldno pola a~ ii m to 10o dtnms lb c i ec o a m nial mi dw ih C 1 -i o rr O tllcc il ai m mbs dltm l lm i
In 6n de Co eri de1iwake 1o.6 a uq pt peIsYDioqesa usoe
du losmBravo s p i con poco11,ticoVdeSC unm eoor outo mn viled eoSa loolesto coniel pro m otorbbrctani oJc
mnc rd illb l d end a t to 001 00 c1b pusto a alcan dte mm deorr e ensronanc iin
quer ion M c o f ie a re t1a d1 rN- o l compre in tao o m o pee nbr e
nl d drrsa ci do tct os craorod rto imo temp no ha -stado r c l fr s aI
Nno DA .oVor]o c o p. lhdr I Omoes iInstntin.t.
Lo tal eteins ir dias de loo trIa na p jT o dr 1 i o Icti m or tari ot. ordrcs c r idl a no rt irama 1 ir d Il t F criCn
,IIp,,cetnl1 ~aalV I Il 1 II Iotlortoi in te t i It, F1- Mtodia el idbn or~i chC Aon)tznso sndee so do e IO noac iclll serphts po N 3


es nir ci Iit lon Ic Io C c ta dt I o cr I trta u I I el moto dceot P s o cairr estuvocom
r~ic api lls n ouin os M oequesesn ad ona dom1, 1 ,,rrIcd rl ru ltoc n tc tiroo' ,,cIc lac Ii tdi I ci n r g "' o Cloo dcorsa do ar to l'nir-- i n I rl o rl ma-g i n. r e i ve t a od .decrienon do. l s od sci cilmpo pues ddsoll ineonfrciradon mr ,ii

sonDepletes, VrIICs debprts Pool B w ballC D P u is det deoon Orirt ap a g o.D Vn,,Vtd d ide
cal domni n~Caen cgalonddeogitilina quen usted quemsI en su carrs-osdscElvicmre en
-r,, premir s Vo.n prtelms dee nn alon dn gu i eIII
rr.c, dIn Co V dan TI-cc s ai x I.d O Ptna PIio ictsco I'c W I r c President. do s 1L sn pue e r s
,la 0aredot dcl c 511 l pistonesmt o p P n p d
D ep n d pu e n tc re s r Las di t i I-, di 1: cslo b 01 50 C iir N In tas ccii bnes tiga dI tat
to an pr ao que l C R OI Cee la causi Lal blob. Iot i n I di did iep -
eon lostin Icsioodsi in sil "Illccccit mm moo inopai-csonoSiBir l o I.sn,,,iidsitiooIdaare.di d ,,o nl~ilaoiFey ,, tccli

Ins desgasele de suic moeo re .diir,"f~~~~~~~~~~~~~~~~lA I O CORROSIVOS. Prolong la" vidae ti i f s I eg td e" olC m l s n i a it
idr so m oa. penrl-a d l c a u s p r n d e s d esg a s casfi j. d e s,
.aoImbas n aecto dsrtr d lo ]cides trse s. Sa d Fs cc
tao.habri d printod e st, in ebi U ifo rmics ICn I 'oai da Dillmo-a Lo cloni Micla unss II st. V.h Iii- d 1 1 [,. olctIodew, diPd P SE DE CB S. A.
serming- l lm ld o itr t," l~lllanlo aI.
Ti ~o cicr P ei nt Mlnc iol Noo 16rt irc Teadlnf U-s 81 H ab ana11
llos de rMiones. m i to re c o o Rd C D l a yrI Barne 0 li ii d
iP en elid d e rado 00 0 UZMAN 1-10 'i rt pram ve ntolc on tod as l s E stacio ne S HIL L ii iiO ci
losC ues.El iaol 0 cn~c (cc- lu rc t~ iliob II I l Dolr dc ]orop. orillan rplaltos. ric in --H
Allailloi a d.', I- ,b ,,l l t 0cr lien. poir eta SohVec tro
nin ded ,Vo, i o icbold, inc a I ob ceic o ai or p .o.ct ln cir crr it Eldc r ole I I
bluccee d.pr, cimre,,ob1,smeno'-.' -m r cttico ctrtai i no nbc- I
I,1 I deporbi di Olo n 1oti 1 ilr numb pctio 1i1eni tin a, c n I Isr i .t obo ss/M e n t a s e d j e a .
],ile dnc nrio c prd c 7 sIl-I dr lon I I Illt o ll.r i -iatt ce o-o, lonio dols to.'t
no io. a Inrr I 11cc illls ,,c PI mtor d)Fr i .r I Vo ddr iomn bb Orlnd 1 tcl. pIc, I ni -c1, o ict d s
-.doril o aE. r t c ri DIto.o it pri jcn i El oIrt cito n ihe rut ~a
I, rit"rs -i Srlcili .rd I c0 d a
IV lin roannd on,.b M1 entrad. too io ho, Ii moo do, sof i ianro e om
rn .dD''I I I. Iir 111 n ni s ts r- I1111111a I

IEl aMto P~do.,1 o lda I ,rlo,_-, d-mim I cntn psrr to flI, i n t ta lorn ad or eIq ,s's .- - - -cd on i. 0 0 dp od 5 ir p 05 s nrid
hatiVIVIO ~ a onr code C. ciolon iv, ,I n
cm- - o D. uontararc
o n eIiomnoll s t li u. ds''L )I'l1 o I d~oISn. id a ItO Mcro eit i c I
cindCads galonion do1i "Illmo qIo asied ilomr ent sora Vareo so eoxsierte
Imni N nerms r i l del. Cal I 'Ira" 'it, to1 cido. nods de 00 Ia no do11r Pars que
oacinl ettico. pe'Id ,tVs- euai odieIll, inlcso o- pdr aI.c ad .

sent dal, 0 pe'len19 cc F11mi1 tieorAt .im d-c I ronisr ACDO C RRO i ,[Os re II
qiub ienttrbdl de tlonco, tecial C no. 11 to -i ercd.1icro
loitcn de. nd ci-A ,orm, oI r i is it 1. d)a1Dco
ceis de eneroyntra~~~I pHco do pl M I)I R Io o i ll I~ Sr ',1V Ii orl Alis p ero c i~o os ps
Norris1 1-mle ,1iin o Aianti' Gn.1 'I 0illct -ucbnrlinm, rint 1 Iih sciI Scn r s u t d 'u g ~ .
Proar lO nse ,a-r Yor Id aon bIn INlsl21,l2.is
trsttrO 11 plane tigurar on cCinle Bu. Itimis-to. a por NV Fri l11
M aaa" coda' o dos didIC .cac o T i1 m-c t Ia d , o ena d. bu n l red I. .i d qu o s e OROS iON outs es u sa pnriii po
Led ~ ~ ~ ~ c dlyonapcnl 1 tdil de C111rn Ion tli Iu -,r Jol -prn 0101 ll" Pon1
N o ri ago, It ciir rai c.l -c Mo Ic'l r .lt III m ien de C11r. de de g o o m o o
ial sor Pr bes o en~m lrl 11" oIn Tider -01- ", P in ailgeodelriot Hoto~ ord io
V. C. Vs. Its gaoO ip ilri I lI- dle bi I coint cndou o I ri ic to 11 i~ ~acaio S E L X 1 0 nurla o
ato n1 a dIrna enI ci'n~ ccIto I"',orsC I- li tod na ie an di o
noixr'tflb e I d~ hr V-I. foci ""cncd Ca I" nortd nnla t "I"., il onog~c
drba pars on comboto en di' paall Ing d I o it ,i:o, n t nrC r at Clar tl in or .
Lapoes do M rnindonlio 1'b honir miI In Iled- o hi coo ice pils- )'IDO CcRaS.O Proong ise c, dor
ds. Norrus.qt~e u sea so Innc Voqiaec 'W 1" OH T o '-iiret, Iiot Ii a r .I .
drArdpr tfi n mao d ont Int oior0 i. III cos s a 11p d ona c ral rond O SIIs aprni ldeo os s
ci nMiami irhlld si noIt n- bon de 1O 01 in- -e o Auto FORDer Nu(o ciho
tine Oru 1, Dn ,I' pcnoai l.s cot en Fet'p bido oae ud n c m
Ganl lt, d d ,, e ndrsT lls, V it do mall7Nt.npriinII co rcd OS. CuAncc Tion dw' a-or I nJ~r osJko
It- a 1. cqui o n ilwauke&' -l iims Icl" ll, II nnh A ce te, M o to A lcal,,-ir rfni l I o
N~~I tnliiI'I aR .1Ia 1 lnp rod ri I I. p l tonrsaAL dsits Ivl~ann~
-, oed p ~ -Yr l inIa Ip~5~ .n.doaI'
Mnr. I[AU.E. belu 2" I"' l io del ccorI fA li 7. RETA A 1,pOio I-a, adJVON etlC R OSO N1 .1 rnia
ei -Loum Pri o nerin do l t I Br 11, srIs cdo l~ 0r 01" LOND1E orlbe 11
falond. M.laZee haeiss tembI
do ,J V, tire d VeIt Ia L m odo II I o Araniadro C, Al a s 'l I F,'trl .lSndi "IOP~
finin C'r run hoct po rot .-,II .t R I F o rs t 0mb- coo'
do % Soomn pars p0000si all,0 Co b t in .n deIu tr do IoS 'I Icdo corrosivos-
t Ittim n lo a nos inent Bonst Pleco crlle~ 11 rocDO cO R S V socloig I.nt rd.o l ttlo
p e n o tt o d eli~ Nen r o l e n, Iii D o o d m e 1 1
,a Cier o on norro rorn n aI- omilsc-m F." I c nor t Ali mo midec ill pro en
'. A a t l.cp o l" I dope Ic, IIIv aI S I land en tuol~ roc ein d s~ri Ad.Pead n e n l 16 T~ld ein fono I 4 81 .H. pn o I.no ~ ,
ol b lson s "a "em sI not baii- 61 e in Vc F El3dilerrc
ta m n e" is p rrb o i o en idioer n t Ar Vne". M ra'scoLr to at m d l n re ldo y nton t d a c s s a i n e H L
ndri a",SterioreolF RD.uvo


image:
-------

*~~~ ~ P uu I ~ Sprt ,IRI DEL L LA-,__, IAIA-Sbo 24 Ie Icur de 19:SotsCX

I'lIARA-,I '_ COIENZ EL 21, DE NOVIMBR LA TEPRD IIIPI IN VERNASevii ibIaercn 1o Jtiego 'si pi o de' 19 L 's ,, 4, 1
LONR~I (SIIS ha DE D1Pr a difc? Iee La ,ehd ceera6 pd pejd-a ,xtraor!LaIiame
querdo idea ls haafi. dl lpare. L Seenfentr~ n una~a bot Etadi Lidos yaquenornahnnteen icimbr
~ ~er- an 'eAgr pa. ci det In ,,a q,; ue ha dl'ua a U d u u n s n i u j
deportlaea delaads Ea prnpa 'ana Ioi Ia .letcon IT nape., proram dc masaa 25 v ___A,______I___,_,I
ca~~~~~~~~--' _a's fIa ,up!Iid deVu aaad rnamaaramearpan.' e ___
t1,e r s N ,, C
I aeb sese capacca~l de:A prdIrehbcd eolvnnaprud. Le ONLU YN eI .P
nibradorca~~~~~~~~~~~~~ dT prezsdeotia 0 lgaiplcdaenealogrn d6dels aarsfr
ap.ua ( be1a Enqu Rodbge, ", El Pt-
D aR COI5O E 2eae y naenu de cara~ a1d "r,_ Quien",,~s -So '',na esr AaAozrnd a
beda cLpeed para ba Iba dl red a 7 1 so1. d ibd bisic bNee aryN t' ORa be23 tn-bx doe na Iemraoaddl-
arI --e- de I- ,lnc a Lan 1;1gun Sal Ioec r ,l la urel1 I a ', gl r a A u b s c n r P d o b e d a
grigo bnrra de msm mdaa E rmbe.ebveda~roaI -o 'arCsaasy nwldaHenIodndelloL*, osOlispcaId I56en uss 'Nd'_mchd lI r
In -ecdrnd o 1mbde ldpn rad, en los .ba Arecha,-, Clu d Rea rbeaG -Mthj sr Ia rnplcuscnenlI nk.Ebb;a e
bueranI 9uhdoe1pnls, OI mena euvcao Dsatat j SysRlgsdc liii Rb, nd 55 Qroa e n a 0ndo,,pod lsdrs d.ecansenie
bores a o es aa e 1ib cli net Ie aliaqee pren ot L inorbn Sonn I abos .Lt aegas 0ea 1ee 1aa en ," poao bera rudao
ma lamhabr atov obst, bb esluhasid amid srg yla ecunbosbmorases'IleCC~. ~ ~ Oi bI ,boquIpr'dLar ala smeley llizrn tdoIsqu
bud~~~~ ~ ~ Ii concid e'll ,_u4 ,""pa qedljea ai.scldrsb ulan doIllo en na .n earpa,L, L ya Iu peda.E.basrs obn
las, cooa elue aala am ldpn bnlc a s _v-e lesoAeaTej n,->Vf~f.~ N ~ enee e e sa e-ktbl.preepa slr u


y se du-i de ,oenO IS'r al .r~c deI~bo eI Iedsr noI paeLa~t enloc, dn cetigaree;~ plol pejdciv xrodrai
LRE% 5ALso s ue o ele bieiar z, ad suri .S anrntr enid que entarrs pa-t Io abga aa serak annosyaq n qi e sob dce co-
mial ro assine .E cn p ir ifn- nb- c ra d1~~ nllcr el oei- e rde ia are cesiaro 25b Vl
tebev impo, buegad Isn dd-prprnnoomeee Is m a en Cmlbnae rgot rbi-~s ee

vf.ngd qodi .ac bos tat Ea e yi pen ,o sianlag La persnas agentesres mue meiemk edtend brsInix A ru-~s-lsi
= .e.~~~~~~~~~ a.t nh"'~ .as Ia berpaod c.le quobrtl dernoldk atrll rampon ode eariocamo-bil de
,~adan c om atins ne bepue I on dc n neicobru noul16 iit Isf Its c-en s vs." Ard. uMont agl Ross sluesd
le s de Ia u ganot a, cL ad e ( e ia e ls u a o e H e~ r brais, A there a nd t ts ta m n .m" 1- dep rl va tossum gone --iin i Esa al


'urd a~ura ~ adij nm1Qe"1. I D, t lt. 1i an els r oleg a nes as x Ibto e Lupem as lba
decI1,~ aloSc vd.nirraga,.,~ .h akaa t vs. Fmum nice anlu, -l 1, S 0litO sa. me. gea smnas pde 0
fare Is ve, ase prseta aC Is ivhom bl Saber ZOgoegj~bjg ,1pni .,O nbnpdfo~
humane,~~~~~~ brI be ',s an dietid omens, noepr I~aei-Rpdn 112 yirn t- I pat en-rjia m aaisc e epburni go11 n.ol g
capacidoab. Open'0r o s Ia505 0soo ss ln c.teoro Wn i toss d e iatonia, Doniole O'rtega m s 1cade for ,-, ic rraseisollbtn erI bcoi esite Id
4t eso pride et tu no sb ra- ovra co aesyatrpa T- m -A g ob v. rad CleIApe'll am cs fred cIa aie enndzalsaeclit,,ealiisyaia aeanrosdl oi ira ae sobn po n qeO oa nio eestr S
cebi alnrhmanpnn o a le atdbe pude ejercer'. in por so -s-tnos;10a PoE oPe 'mdasdeMr".aE lsipiceoes aecaaniprlne ra .ans aa ines C rA s0 asrsnNsiseae rss-dbci oernub ld

tampv,1bids catqsiear pronreno gnt.aziat, -es. u eed be Is Irma do Iibas Alb orl oins14~onRafl ___________________ as inans oh ubctno
_____m____ .~ Ma quez la t.gmlem needelg.,,gal p. Is r le es I. "1bre pite W rren ph
ienlru.N hay qcnrimnte lat Aipoelobiem. cS gobS bE ra Mi uel s Pine S ioa re in I ssn-sho~igim ac idfas1:1apsrePi 1
or v'5 ea l son do 6ro Rai yan ba si e MI UK E ec u o 28 .
ba'ora' lsact or u simPr rii-mnole ouak stpt.mi nIi irs bme atnz Snasni f prpaana q ene boarad qbe Miwuee, a dr
act rete dstaaapsra sc tah ipraoi5n- sl 28L Iorsnr ipa- Cudelcentadld r bln.r.ame-ns ilai n o elhspbleldmngiepure
elinlo epotbvo01~2t s. Isocnsi Canos idg porerl tas. mo. 00 be on epotrn ars- (utasassdure'a'un- 00 bediEb-anIdnr arrn Sabo
En e dpnesaty mIsspo en ca n bee .el blecri risen- (Snt an, -u i
Agu s y J., Ol va A o-s r p e car no n Lin ueda -a -
no inoe x roiino its~ r u e- o] n. aoos adeta toer si A S.!m Comn Aadpeema supantesy 1,1 bras.8 ~i m~a11 garc, jg
ds panic e~Aebndup'. IL Deb e -rutpnel1l-l Lrs lliicssuoarnalCsioEnaolo p-ciolkibr ra. 5 o iaarscar bso.Eorstqe an 0aaeilaloe
vcaenm Ia e tberoloorecf In c 3arrtloro b~nluse ozlz Rt ~t sn5 ii moefuct pa- La -iecb be los Bravos anon-l
dinaia. uin-n cpan so I v ido cr o s l i l at bc n accra dil s o use! A. He a blo t Vtr--tm d u d aa fcl E t -h nuvo , n-S 'L v L, b xraiit g- prdab e bbe 3052 y grara-
Rgque q~ Pan vs. Jond m~nie IIo thors ener ussi g pue Lals "0c n a i sa soI ituev o s an araes or- retams Iaorain, endij quoSin
no ug,,r Lass Agien vs. Rinsers Pesra anaclactu ro rs nmbe In us.ho En-id Conrno send bit eancieu ,'g eniI ,rIf 1,~ ESI~- 1,~ do, 4~ p. rton Icerb y sit as-sr1. o osos
.o .n erizero pes art -iua t~j- j PIanaIvr 1 5 liboa eIons I I-ci of"' ,a nt es aEns zrob In anorn
I.g,,tcOSc SaCscm: Il Isos os oa opebne npece I~-Sr Bal .e Ion" onionislas a ri L, a sis aR sotrmno22 usyprib stoe l b on (
nayrtl it Itrt ". s" a. Osan f, 11ma aiso Or La H absesn "I I'. ,urg c. dust ,r m s go dild -.aatan a .
do Ijv dcamre aisg a Ici a a sa ~ m ai Caisra, Onl tIe oroposte bo b retsa "Ii- ai3 l er n-e "Ia st IoLe-anu I
matc aprtodo ol Colegii~nsa a ofeat- ____ b" ri ;ln Lo ban ; 14L, rn- Nia Iieird er Krnt cn Larrc ad ptee Bay yn d953 co m en o ri Et onseo
emdego foota ball 0 'al(A~
praie I aeaoc o mm a Sle p Brakner an, d o V rs m(L an disev i. 126 I- ra el plce dr isn "y 1o5sp-
,-ai e .1 Nd el rtm ., c p~., t r a', s ,P t a t m i d P r l g L s i h o cl. .a rt H p c
Go n o I m i a o f n~ on er . a r v a ll .n b a it n e a T i Is Is sa In a ~ n n e a a l 9 R ~ ,J z~ ,n c m s p s n o d 3 1 r p e h D ; L
pie d iu u m s .l d mon yi a t stota ae n,sa- ta r On aeia _Ia .sro n.-i io. Loops Din-no Uhs
Masn-ier osa a's esI Ia~t l I-Ir- In Aca d na Pilsis o nnucnc -s e o ms de ea sos puiit it pais, 1 I s ,- no bl m si 110. aiknsah Parar 15M ,a.wtu lm ,,ca a ia
Ia Acibeni -sIn i Ia Ir is n L os suntr(os seaitss vo 1 12 mayse-sae pi 11 sil sa a n
gapm-ie, apeidn ] as rhioiltS t- bci s, a ln sin Q teh -s .el "'lrl, Diodab Issle sss'orsgn- gauco l fr IvsltilPras raHp
-: Feldl Po Fr _sIu ae has nun-. bedd Ro ri ue aaihe 1, Llc tileobub ,n I,, I sansslena N or
s-a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ok Albrn eldd fT~ner dore Io roI bet Can:E (a sirin -( aIttespe 1,ns st M lauasor"-n nslat ma: oor. sr irrin O- ossc pn-s msns, ousiin oi ePearrissss.b-- n- a regbtredaotennr lub la da lena einaris n .ss .am
he~~~~~~~ Learalc~ n ra ~~ Pr I]ot nb Iiri d I. I aLs I 5 c al- e beI uausJ i h. a rada 4 y inb ore ne e foelnre-
Arb .necatil n r u mc blue su ict ori a t l I 00. par I'd cib r tl, ns ari vnas na ve S m i n-o Iro p r, eala 0 0 Ic, I sss1at Ja a d _ao Io etr, i 1, xn e a, 2, -, lemprada seOeSbl itr ni.nt bem Iao o fineace, iearoc

1 ol mcm nia ralrdz) 1a12 Rira, Nsvo I-~nsina-i alssLcrss a ico
lsn-ntr ds tOperi t urcsan- ao R=is n-n- era I l tell. dsa el emno. i t e a-ni ri oaAnri ao 2srs 5 5 car s.I0 -eo -rde rrtm itl, rnalt 50et profesat- R lver
chi nis tas on sIn elandori do O a tain s o lden oi r ar OI ras hIII5-------- T ak I a l p r erdeot arics-.Enl Sn-saire cam rii r calorom m ptnssfnolo Troislrn Par Is 2 clpusosbs
Psiree ~ ~ ~ ~ ~ It siras toEarotpisstovesca a i surd Gafle sir B--a MI~ sict Iess Geocatese sun ene a fos d elost e regbirbno e n
ton is curia n-urn-iso -se~ d rs Sierics vimmb sol las Lan dcl~e Rolo ma. 0n 1c.1-6 o ----ss .l I 5 at -sa o sen Id s ,;banb s I a m te pra- Iec na a a alrs y Snit
-rn-c e abeit ncs I .r VI n-jr is p rossn el is c ho- p ti n- nses-n re R c r o p te t ] e de a a l r ge d i bit e 1 o
--l ~ c drm r isu a oi r i e s iAs r L u Iis ( H i v i i l l ru n Fr135er t y a ol c s n -n b s -st c - g" ubi, p~ pn o b o r e ne llSif rk de os. o e a i I
-stii ss llpfu r s Ilr b c r lI. v i lo r p erbnbssons st risol M S -n C artael C osn T ar-alapu l T II- 'Coonser pi a di l d Fr nc- (G ilmarti n Ce-z 10 P I 1 sins v conc r e civa m isc h e no-e S p a
en vIn is r ts do Isn r r a n o b g ra nd ,ar-,s n-,ak I o D i es g o e t n d sn-isu e osse l a 5 5 5 F .ic t o a t s Ia de "l a s a i m a r e
rnn.du be n-u ion Taoii La m Cao -ir Collmn aurai elit m ail Ai 1 n Cm I L W I K E p l O
eng p 'rrass .t -rI'- si P" ic~ nI dir a te e r.5s -n bn o p t co d. dl
s Pie lr ob mae ra I'M!" o ro mie Pol BnIII rp sin- n-,r, i 21t I'll -11ie tumeoral Wn r n sin is nmio o onI be I os. J an P ss irFg 5 .a SpaiarnIs o s I I c e ~ n ~ ~
a, i el ln Pise ay A i s o i ll s ais hi n s t 11 -n lsa in n a an iu-Oft C~th m ISao Lnau dciII m ar,, sa0in iroaind aic vf Its Pa r-f dana u in-e e ,scidea
_____ vmno delk '' e ,,'o' aie ias u a e e o en r n od rl
at-an moneart bn- u inn 000 o r 15-,kd-r ~ Ii,- In ____.im a lr pr r sin s- mo os.u do" Or Joaa lade I' Matiits a. . .a--t,[nhospitpalaaa qise yes para
a_____ deetie ,i2 prme- r reb be on I.,tn deprt-Ireem
lbaSn- sonserun Aeoi-a bal a tn e" hour dil 2 -22 vs -nrarm Mar's -ag so on. sirs-rends ui car La Osialc --ciala dc ,,Cbnlc s Pi P 4
-Cmalr. Fall .I Raii-n Or Is iI Foasriat Isbilsia dcl '.sm Liicta it Id-ran
-cpa marisrany m s iin-o 1 irI ad op srau iray CbenaI- Co. 'c m ato ots 1,5 libam L o a iob is d -el m a for sin- aos ras loon al ineo F. F-reaoe rn W,. c lees elV daep tds DB rslss
exite ce_________ oqv nc-soss ,I isyiid mcab our f1. B La Boss ,vi.p .a~ i a Ep IkL ,u Je p ah a varm
a,,i,4.r ad II a I iN n-o bo1 n Irr crao ,f od mu Covai a Lr~i ca a un Asis, i beFplis I. Lne o 5 a~ S C 1Is o u n i ~ Ro rg e e r ts C ieta i so, p a br 1 a~ 6 Ia ~ c P r lsgo n
arPore lie ro p kn zn.b s .1 'I"-" 'I' li nJanon H i p aic is t a Bade e, n- o. "io an b m ,n ,r n-mi- aidsod an evet d00 baunudo de 1s52 C. Pic ., iiii- a f nh b o ch e b
_ -__-_____L a) a os lsse ,actg ,, Ec,,h __ s-ad co nor, deopud bela co- Ela potol anila paca I mesrbcd
I51D Ra nsc 0 sn-u ber' ha ]tihreea bel P, -ln -oe m 1 I'l inc a ct do fu arol enteno In in-igii alomnos at Camp e Deprbi
L~C E n uerno Aire o r sasF I n -Se Ctasilm Ii l,r i e'saais n-.an Li. G, old a r ca oin Jo--n Su is sln ,a debus rencoda ,a- ,I acs 14 in sD -I" n rahe 1 e mesran I ss Pen-g c ,,,In-ba bel In, ql rpn s
Fl,5 (S i.P C 0: e Io lacs rs oain La Ius Mmc rern.i Ersn-o easti 5I os ct g alld Is knorestlAls n ar stas11 e 1ct Il pomto bet El ser in o b pe t roronl fRn-
B U E N O S~ ~~~~ A"E S Irs u n 22 r- ,0 o la o F o r e b o d e s. 3ro'ro n b e n-n b o B n it o ,, yoi e T o b n.i O c t s d dc ri m aa- alaaer occ
,tiittn-s.-" piT"i) vrs.so tLs .-B Per.d4idnes eDinllPr un ri bonian ol ,ano y mabu Its~ n Cap 0or fainre Lns rca. ire s elAN. Fitra T ,intr ,e, p arariso In, n-na bemik Fempare M.
dr-ie I(o5eo 1 147-rtne ai pe 0001 n- -_o e rndbr
sictai benno saa ter ra-s Fr114 To aidsoi 2ia a nat"lca oli t n rea al- n-mles- en es. (nrri l ohm- spao o aro Carbosom ,us Ia-, Fidigi Fo - ri -ont be bo m .a n--tbDe- srsipdxm ba
12 c5 i-le dor Iorleuia Cueas rsdna p liae r n e al ~ l ee rnobred On- ol f iro Ca- R .1.A onsI I I I i boeft mrl eoa par disso- i n ap ti el blo rh e ona
n-cc, n-n Insegundo voe altchasi 0P a c a nri 21P ~ A) 0~i 21 (Cra.andl Tuneta hi leo.Eo a am te ls aura b ml s tV~ ar-sial o dt "s5'. sa masi'el sossnun t o N ,m r- .- Vbb Tni lu
p-on lor R n ossedint ho st huos e. G Cain a.~% vIil r r P5 Fe enie slaci s e is 21.uF ,cl S anto R~ I i l I I n II s asrd oirer ,,'I,,,sn lr ncc -, Mbmqun-z r g -ri e L aa a ni-ie
t~n-e, o-ronebuea otman-c ~ OTAIOprSo, n csis oes e novin bre ti_ 1-srio i nnradab opoe on- ropanea mrL1 I pen na -raa-_n- c .Rl -
canoe be too crsn poips ciii- na srban Ia oenpa, i be- senorII ,- chao I ma- ctp u ena doIId So~h nn-o- ,I -i, A betoir 1a2 m. s.ero A1 bI PI IsIgssna e
m o e r u ds -na e %Dl isisas1 b a a r On amd m i n. ~ i Caris F s ra vI c I M o ln. n a md a si in-a tel sandr. ban ye -e e t -., r r n I s egni d b er n eltiu m T ca-. ese I 'to e en
1. 00 Cn F.c C.QU Ing ais. inmlald. la crolo ne 'en-d betf ;irtn- Ol n o in I, Y arisi Clbn-.n-s. 1nll, n-n
ridta l oo ad litsinvd ]aiA". -r a coroea n Esae t1.ibo sen, So~;,,, ia on Am]Irleosdel a ria cs nn n-d c estts-- -112 - mmaret cn jgbi
ICd 11m rto ,dd s.ipd cIsmd 'mvt co ., lh dc rd ,I sE1 AT FTC MIr m uetecm aslmr -n du a y prtcice del eCereon ess
cr to Academ a s bie dtpRnamsa n-. a l It P. si r tol al 2 Pe pra o vinun mn q-ar 3n o it os Jubc ,, l e nvm as-snIoa. Culbas"1111en-in-rol- ,, I 'ti or 1om 22,v l we n- bell Daie Sirr pas I,1anoncal -b e 1 2 a uns ncr-s
s.I One aam ,in, t, o. ,, C In Orie I I 2,i mP~ O n nasi r Ont tam rucyk. t Isi parc ,bmi-n er Cuba par,I l. ,,, ,, -, i le co' s Bira la -sp. nncire o ge uo
,uen 0-.lo d er Bia, 4m. Elndr.1 I- en otn ki~d n -ir If ir bakII hal Inr-e CrialobalLt;" I R Li I C.~ss n- Di. .__________________________ v 6 ua con Vers io ee b rpIns dalo, lears a buerdoons per
hia, c eg.Eun Mpec a ler no--iso, d C ,B An tcu. ,Ii L. ,o 1 [[bras u bR' a ioseM' s I d eII a v co ,e IMar A. 0;'im i irb~ Delnado yal d benn e t L s .F . I A Lam ent5 me i gen I s q O f el pi
n-n -bIa tracl Ano, F-C. DIg- 0 I 0. Ifi esblsi Ie bi rnca On De-r Eel 0i0 idele deo b1. eenr -SarGemuch
bil toss at ece ni s TendI T TLF We --- on 11, jdu ,I -,oin~l ,mml, Baran nsnvbinteo-a si E_________ am III 1n condr 1i :nuttil Jo11a no epre
Ia~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ divsiI ste p.ena pluma. ,I Iatl rile. sun ,id ,1 se aus at 2rn n I n-ilc poe IadoSrO _________ P r L i o e o _________~--bro Pmbdeesls eban., s Wii Brlimakg re ,n I
ngent.io Josd Mssscb brmtd i in c i o si a. "[g y Ti 1h n Gl p Be o koal V. I e stR beurol end ki i po u, I i tof, m ,ar tu Ii r cent er. r le dtl '- bas I a do Del i ve Pope.,
It~o al I'lan Sdrgb L(radan 104s b in F R .si.m. r-ills ,,i,,, Omt -lp Li z ab no b ~ne a~ a e eoca aa ch
III .nnnoin.a.ie Ise a r m e a n o a n n a qIs C old.a s ,i betC vl C b. .I L s ,I V r J n .g l .I m bb e n ie z t k ~ a lm o
lI Renlia com mnb, bed ptai ,I El ,, ,,I I,~i~ J1-g6 n-r, ,ulre benum tn-It 0,ackt, Ini Lana re pnim r yL 11,~d an la.
nI~i n umera d gepe a n-mmn- halt SI- sn-isa _loe Car,, FInb- 1. no em .at- Or c-o Mari L, o pez. mbidk ontlinuei 1.oe del da.to Elacgond tuarnabar
El~d .nao .b Is. pet h-P Tinal -1 ou dcrl imoctbo caatosma Ienstnr on .1 oro mrfaIosnrad op a;Drbe, o
.t. mr~l N11 ,' n-n 'I- it n-i ,i usa .1 lochus1 bn mn.Gd it. e sib back. ceprs-'hmano aela os bema Is t ayira.
cenid In guardia I.,rroba 611 C. Co;llares.pmi',,-o (asSf'p. 16 no-Imn-IIeals-ssbetmClacs-bobfrr- n-tOntariratsnisg esnabtem Iinrior.
ci bane d enan dposberh sn-.I.o g bo ha'IL 5- 11un~r Ti'ii- ic Ca,-b v ou tim Us- amraodd rod" ,I Co m--o iaO-
sina ~ ~ ~ ~ .I ol bech-nat omis r Rtrr .Ns e -. iatire Is Park is s ISO issEni l- a sociams rgatz d ir-mor n-. in So epr ssis In n-nila ,I tm nr ni oSCn qiadlI-db ensCu.iim osn neod eco
mentodand de ped a' -I' I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~a ,e almo ,nnt parae n-IqI, -si r I Is qa, enmi~ 1992d a~de Is- Paraso Ceci Iuc En el. BrtIs,,rese~,1I6 oad l I 1Rs- lt ul IllI n,.api.dntm be Ie pl noch, pdo
,,doIak ,br-la u .tr coMe n Co1y 21 dscis~ eCs Fcrimb e hiz ko-eels t a'msi
Ban-pencils s ori ta E l mr seud e IsI n-.,br dot .aeid coin-,h~ Isso nrtio poe, repnn-nc s r iaa I on aI.,,,-s Ated.nc ancuesdoI s ide C-1 ho Meoyad a Sca. I nslblebo.tea qeprco
round toO parejo ynen la iemoe SIRn A I pain-r I.st La-ila de ,tffb abs. enim Ion C mee n i e u n n-assos ,n-I.snuob- ro S 7a m e An- nsfrla ni nor. f c aIs to mo beno ucodoe If cus, I en drneea beo
11 mullatp be-aeia del'll coth IIIs ten be t'l ",,e. Iml n I alon I Epilasd,~,4'' P sit ona tof i-,o. Basl UpCani us A d raon cira am si ccitjnio r. .uaona Ia d be e p ceale a do irno delc
M sI, m i s ran qu, I ba v ,L d 7 que, no ci I C rt, I h en i iflo r cii k n a C arl s in l d ,l i. i I do f i-i ss" bu'N o 's g n
_______ AIII-s Ifn-- Frism Conolui, P6in ao pae al on,,lr bus-sm dir Cr b U, aso sia be Fa Fabana yLI o e usssda
acol _sa_ gl-t coc dl0- I -. m ,, ro 11,__ CoiiOO Nacila doICrin Pe fn nuvaaci l be .]mr 11o P Lma it l At's ", Oscar. P I n Cmaal 2- L. ono s be ba itc .1bbo 0 -. Cob ab cepeo ate an y I o Pee so rrbnt
1hsn. qien resonbS a bl n p-F-.reum 40 i ns 2ke "In prnuci on inI-o at a tinua i d ,o en: I arrion us d M e's nn domingo, ata id 0-tr a slig cos- nbeo aK a r r n-eblbatado lt a. hri
handS el linS.c renidas coei V Mz- Pi,2 iouraneb hc nle N eta art be be orto oh ,mganss o hba y no a'"'L kd .I. F 6. .l T I -Infciiie,. caio l
Goosbien~~~~~~~~~~~ 14 I prL an.e no reins aIa -n~cio mgsv i-Insa oai mnul v.nb. oar neIndn Asled eo ioa e ., Cod s ,on L., cbaaeolenbo que o1r As eats-I
0-fl L PIm -1 I Oni t nm em a d rt Anbn O~ i enI hai nsiec- ,,,sad oroucr ,d d o T r fl . 0I I a l d f tm t I n J r o e n a a

Tolei-1P l l"~ o-11 t "'TALESI E h O inal W .k Inin. Iono mar p obuene e a n Ge u s ,,, kus mo ILI ILIs eda gharles Fes'lo halt quFen- lnla e i m r nbo de C M ra d enlctor
r ROIII 9- I I I i ~ie rntibre a lo Il,'n~a s MIn cont wes Ctidann pc n- a r l o, -n Smss .ntresnte Fllsbt a o F.,nIoh. r prt, ~Ohbrlcd oincrntqol ceiscm ol

,, n nfr ud ,I.1 1 F1i f l m 2 G b a. a I Lip dn l a seco puma Terar e. 11 be is maxplo lnad b I u ts.- ss- n I b b I sI In-b be an dsa it L.el e .etri dA Iamrd line el Ve d Sva b1e Ig dre cto n s .ar
Isai otm ema .1 l -J Casbcot 1.0 I I nl _1inio a ota eiao W- 9~p i- tb cur.Bui- Bs Ise arnun 6esJ p II Ba. .-ni 1 i.-r eb GoId 2 1 ,sid iened Temspt Clb yn o- s bela o be .sjbd at-
C-O odes 10 -t ttrac e ssg timai on el din a n el onno a ao dcpaemrtbt I I n simoi aI N"dIi LoLn taO I.R yod Gar.ido ,I Ai fbs Ien ,esr la el4o be om1a soos -bj ItIidionHbaa cr."'
01o iplathn. 1a TOAmebor 20 )I 21 Gam d Sloa kinepeeoao enirum sb. y fisIt ra eL Cot acibn.a 3--ua elle quate back JoS ,a~e Ca- rsiia osdlnnsb


., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e id' om lic,"il, ."IDsusd ievt, ash reevI tinparub a de prs I A ea. ns~ al y Hono 12stm a If' Iam WeT quo bellls-
bled Buginti l ,a i err., ,n lm i Unt n o- l eei. Inl i um lee ,MI ,e l,,, i 0~era-so en I c I e I f A radf i .-.m nb Iias Ilas .eecemonlo b g~~d L_ Inmi Ynuo Paro a ice doshtb dere. boa-
r er,. IT.,,O! m scTuR pt y. In F- MoII.,,, 15ir bat I-. Ie ai riembd, 23c 2 t ia moo Lul,,b Paca ,I l m sabd: Caiinla T ,a. romps-t finiar naci oal y d U C Nanic brats de .st n naioq son deI l al o un ya ff o nts.ramo klat in bal A olle l giisna OI-r
sor utsd is Pilass n-ioOul7-,agn ienber. ,I~ ta; be l racik mbe J s~b. Ja ___~b __ibs_. 1
Galase 1 a, ed hgle,. 1, n la m-evo .1 Iy edrk o deo i bl ant &.-e,'sa n,.Ser ut .Ij I cea
",97 ta -Foma .Cns.Ceeai-es ~ Cn te. easks,( Wier, fill-a Mabe. 1. mum~e Clnha d obe N Iv f D I -oil s- Ront auno. tam id en.U aed inIsn, poiine farmuhal
topjug m ybur ndn Ca p masculjaso, cam Ia' u- b~ii moedpsue ,,,
laserved._ dea_,_aIns,_____ meodomm ,, jeeni use u-c- 'oacIfas. i mc h,!nb b e omald ~. rlI inrucbne sea. In o a.,-
isI :rm ,ormdakftola Am ,,F-.DR, L f gga ,eidret. s eer Ilar I Epde I,1 ,[Asm mnIn ,nris ve. aksFm.,o d ctd


image:
-------I IAxIo CX~~'Fnazt DTARIO DE LA MARINA.-Sfibado, 24 de Octubre de 1953 FiazoP ia2


Mejor6'e i mercado de valores ~e New York por ;1aind o Mrao d aoes jPeedfcltrec iaca

elfet pyod a riones petroleras'' -. i I za fra colt ei Vendedor Un ico
I OS ELA HA B ANA Expone socriteriaoL. Mendoza y C' acerca do In I
Avance en toda A4dquiri6' Ia tie ineria National COTIZACION' O5OICIAL ,,:s Se.C to. 001ii,. Coms~laonlaaAom I .eded bai epeise lmr. muda
.00.0 trdini Snomnali, alam Cnrl. Sat e raital -nelm s In iucd ar- p~i u ola inrd n
lalsa yrazzi car crudode Cuba a 5.88',CIF' BONOS YOBLIGACIONES uroo. .Aenntlc Vegetable -3CID-.1
Ia. li ta -ye Are~tfseoe~ale ilXls cc-CC. aiata seAna d. firm doR~ ,o esucaroooonotityenda oor cono
"a___ _ Camp.J Vod. Cronor1 Lo1dis l Mond di toa guienteunobuoa hgarnl pa e
Sogunda~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~C Hiotaa I on eta r,~euouo~-fooimctdo IA g!ra
Irtin celbrard subro~ el Fis~0mats pralIsiona Hlptars Cr- Centedal t Cor 'ume"y As to tlaors isc~ erA d C1 mea- Coo_, .olannt.50,0 L ooe
Sigue ]a denanda tie ]a icna I~ipc u~rsa eiao Repolimc Jde CubJJa, IBM. uuaaHpteala on Co"er :delo coa pare 6 euri ald d soI C,,liegea Cndaoeneer ld u o
"Vertiene6.CanlagriEa" I 1,_A 10TN
Le eisoesprrteaorondel otrpi de riviadd -re ,imtfaeCl pc e lo ud-Rplte dod~ Cua001 o . 6. 1a 0o 0~g ao dol rot I.,o Ns s, ei. ae1.ta I
aoin osyrdetc oedovto trd oo oled c00,d Cb pee no elfc.o lio- 0- Roubd. do Cub 14 Co41. Vood~uOt tr. Ca I rbora dot soanson
$600 .0 - -e Icb LoD, pIIIo del mecd ruidnd 1-1. conrat No. 4 es- teorna doINb' a
ro d ewYoky ueo o ~ssiC tei Cie Nonal I!dD,'oog at o. oneer l. eposii rosandu Lat d o. t- -oouns .a ,0a O lirnsocet o
Luz prestood 'doolrn .08 CIF, Neue~ o .ad o Ane I Atdr mar tu ri. o]noe 302s Ropib p us dtalano do. Ieo 1orta 0 0s do Aca hen Iuoinitd 10 d 3.a As i to e"' va podoAmoe
Loi t- ed Cube.e olo.gin a.d n
m n laon d e ye rdees]a B a ls di o L d o in,. s oill.d onu I n o loar l ,u proe 1000t I, .ul' art Orl. :10.1 103 ItnS 'P rs Inser Roo uo do Cub pAr -v t o a enos quo cnnttndo e oi ro u g
Mendoza y i. ordrs o 0Sn ubsapr Iao pn oltn rsuo no Enad d o Aotutr 'ba I 15"0 Alorone Cupal ,aP- on pIro Ld pa sno ad r y aa 00 ao
jonn yeiel Eattada Cetrotn Crr0 rn Asterieno 10425M ae Ie biatnna . an Calsal ACutoa Cstocu os ztadlooel m p Obt Aqu deb oedar
Cre do New York ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eds NtitinatcstInsanost i G acarnd ll p.L doupuo V' o.st at., acept'; i Aiebr elG'c'" N
den pontmo a0noe g en s i I, f or. t ude n aettood ed p d, mi-. paintdCaIo. nst r se y A ptc ap l4 ., n N dd. n 0 durad
lalea fod. 1n rostno ldo aIa do La Rs e lo e d cord Ir e ,o eat EuaD dot SodmteM 8 'n00 4ooniiia do -'l~ bua i olaSao o.
nes ~ ~ ~ ~ ~ i dot ,,ropo do f0rcrio 010Ioo0~ om, ar oa~ernS 0o bs Iocpon Iue aniz Ree .ertoe it Co $100 .0 C.re fma .mtes pr rlovsnt s Iamlasb oe cssddmoa otpao ols

bae sdrs oi o y Do a oo o'eo~u losatrna reindoe Esar :0,0ls C. t A I Nao Distilling. *' C al- trloe s odod stooeos er rr-.is s.L Aoolice do) Cotonno nnal
bie o lsCordrona d a Corn'd, ac'ntae L.-,,,,,ia do, Da Rol do' lasl J 4ee soamnt barICba ll 5On ntt o
do Piso relsr. M., ,iori movi in lorosoo mi do 5.8in p sm. tpi. aHiooa $7 .00 .0 Conpa. Lltnoda do La

mi A tar dolldd ,i ubRiredC, MRCD MUDA s o la tinsO tel leo don teoalsno IN. n-ni n) 1 ,oojx e sasob oa~ias o
,10 ece nnes 1 7 oo r o 0mal1 Tisb uo e Proearf mSnt i 10 ,,I I % grain ad con e rn tloto. s o n tre s ot7n I D A coin d i" A no r oar-
000sa AI ls. a a iio. da C rrd ,, ,, -'soero onCM MJ an op is do ltd 8-5 1 m arco Cerolb ffan Potntg A. wnc- 1O1Fstr u C nt u da Fo ac d n do lo prIo "ap o "0010
meda a1 do e 6sii doe Ins tra dill Nit ededempron~ la I prInols Ooc one s quo 50 00. Re ioe 0. Tai-il ak B F. Conoontidea oCicon.In.ioins vi ormle madrs doob i etic dcunoebD alpc, ." Comein do In
6~.M 50 Ae Ci Crm IO do I.0 IU Cub I' .00 A. do noeyr I. po'In cone. d o te.,eo
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 6 noa.o a 50: do -[en door a.7 benneo rdredo bill a., Ioud eoe ~~i~~ u aoCeAnaoaip t r a.i c I I
qoedl soona Csdo~t HeOr5ooea da, qeon qut Cb n ao tI ,im, dat Rond 'fa. tonge poocIonvonlonom n ae 'bl a ,.I61JM. ak ,$ ,0 .O o.C.,[ cn.r al onl'la catdos,,a1 d.o us.
.d au l.,nddaIId U N A CA E R D :E 11'I d o r oed.d o.M ,,dos pu To ld pen o- ds 197 4 .001 ~ooles.~- rs 93nr-,do -or A Iron coo to sis serdotoa ,relusm quo o
adymrdd 16 15.7. O a s ol e l ma o 000-, E.orn Elecnri nnesh Aeio marr dxprrt, onisy. sal-Inc 4 ade
bds and o i n da r o a a- tem deubl enatquorr d3 -so pa: Radioe Coonpolta Ceo.oo Viv ot.u Ip I, -'___._______ar________.Cal. esoa alfigodo .el.
noodle: doto Munlimt o I C o., 10 Ho.ande. I., oxtoosndrmnso all on.' Po tn td ueta no r n 195 Doo.ion ti 'Olnso AIC0 60e $0, .H00.0 15 Call Ilong i I bb], odiuponltodr.Irnig aAse sd oln
ecbnnon e modl A ioodd doo y f,, aaqe en mdooob atS mm proro de ao- ed55 IF Seen Inutra CY. Cn.e Comp.ist' Vrss a oneedo 00 ,tn ,, it pretb.d por Faasi .i rein t e d
CIIt o a o I , p ll a q i CFnmp oFri e e t lor $ 5 9 0 0 'R nd I rr- a uo n o ub oont in Ve de
modin~I tate 4,9 oI mantots P in Spot g. 900 R ,. Bills 9.60lile notom.r Scum toes poin-ane tooiod Inn inipiOa bolo Cuntononial Cya qu_ _il-
earhrornnoo por 40 t tor- MU dL 0 rb C Inn demdo90 -e mosmaoo do "SI ore abitn 01 Urnprdss riv ,a Unroo uoi 'ln t edquoe comproo'- I o Inpra i Su ar bulo.
no e OR Cerrad do7.0e FLT: 3 t q do r on olt .nbir sceltn ls o o 0d oIn Coeat tuee do, EJIoooO ,,aiorncs CmUbioOl .- 3b nnoevno rnero Ifos
7o C m o rea rls pMo d o orlo dn Iar C uin Nor ped r I ,_ _ne ounos. D s do as os ita s ,o Oore.i Ounn Hoo-r oy' Cch Au-0 Jr. A 00 cor )aleno do a I e ei sCae e rs !r
70 a, .den .Ynr aurl C o ouel'lr n. Fat li ff o 5eAti oI'o, oa ono T1 .n. amdo Cubaiz to 4ueel d-l SeId 01rg Vdn- NEiYRK, otrefi 22 a n .,
toed[ A M-ino e I' Goollnt is Suart ESI I REFIADGO J', run fil piion 2 e l te ds a toen l puIn B 0 os V A- D:.I rb a E ~ ~ f No. W 0 In KIM~~ It onotor 1,e onram c nt on a ot-La Due"tdo Ma. olpnr
Cs.~~~~~ alomroil dell morynd' oG Ir. Co oioe~ooeoorivbt.O o o ro oa udsdo. 1i ge. Ctn1 eyu do leeOuhi p ri.
L~ pimra qide~ne Miods t b a bl onero. onss. ,,, in Mlo C[ TR TO ENrl VIGO AL 0i~ or Ia I Ae C, R-13 -F I t n r adst I. ". A0 -A P lo 8. 0 uosdotsm s pb eielsd cia o
11s .Ca goo i s o 4 70 i a o 16 y Is.no loomnu hDeeetres on .oo Io IHCA S -. SESION;ndilca.1 n --r it remoWeld d on 40' d ou can r es r, oiden t sd do I Impourl Su- I
M r "'n ot- Men no ulosin: 1 10' ,nr~ 102n line 1703. boob 101al 22maed CE OoIIPnD.13 01 O . o
Media ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Fao P17:l do. n: 1.~ p.':ooialmrnt do oM tI rai oedill ,I let aaateEs-V"~.u~ s oonos eon noesd to, onunciodo Y .to oss a dea ,aes-
RdyLG oln -R6.5 I udyt-a I do 309oerur CoieubM l o soiors o la nnmiomo a 10940 G. R. VIA. 'g -~ i tln Hon. . ni ,~ buo1e:ood rdoroo n000cr e eHwTr
dot' den6ia osdo de )f~Inmo i~ dore o-eteto ortimsi I0,,,0 o t 40 I o G lbs l ni o Pe rssoo'ln,.u ne.ssa, a ,1,,,,,do l ecrcrhli I0' 00. fco dGa .g b e Vs n Irz o q noo' D o l oreeais.do ,Mnd In tons. ,or C.vCic
don uuba iennd P erte. ~0E OIK~ R os A~ ~ l40 4 crlin Pae elaranm L70 "5 lie. sed -" i100 rs
Ano~resl son.d -noro lt rniet abOY ties.I 1-NI A -c R soon rl n .I AIl~ Pdhell V--. reuel000t' Jies do In otac na asaqabn rba
A 13r tendi- o lo 1-1 .1 11 Abso R Oduost I a a 1 te ,;, 0, 0 Pol, o aokc ."t. iCuounltooos.oeo
._ V. o n c, .a e m R c. i aly I J 6I ~o i st -o n r l to i- i, rudo, Inst1oCreate y ou icoalbDat
,.OO in senor do a Aio sirlto -r Poon m u o Pl ra. acns toaro .r s ,csosus
An .oiluIna00 0 PCiompan T ri aieMe u
lo 1.00010 nun l 9 18 r Ins thtODIR 940 40 ,bu -oill booars A C ar ol led--on Bus 01 .- .0 P.l~ .e S .i ,an'C~~ 000 ma o Crlou o ploond a ,.I bieF
Dolsu~ioo aRo IV Rno do Ono V c -iil hI Iis IF Ii Ainr _ir 001. aideoo RD Pobl, do a brnd -
looms do Lu Habana. Lalo Icib i Foptimosa K[I A,,, PR .[i [udo RorI~,j o C s . .I.o 0P0 Iiov 1. '- I'll o o I an, non don eslauot-
drotaton .c 1M ia t aoo l t ite. m Nonoestbrc npo4 567 CI N ,,0 N '101 An, 9 III) olelnan enl ties 11a 10or c (lbie Parn Ell' ,-i as __ 11 40 F a1cl el P radormi dooIs isi u
buod.~ oino-eigiy 3 onsslooopons.Iot24 uo oe ao A, 4 58mm Ga do In too.alol~ c"I et siba o existe ons 'eumprdar

ouooonsd Coba Dd P[alc C oTsta. M N IA too Pl n-o a. oo-o i an sDs po do nba lat, ro -I ci ler TpLI PAR Cu,. I Radio Cl ,Soc 350 im Slo Elm eirsor .f i. s imptnt-i c1
lO at pro l dv 07ona nrialo To1- 00101 Conirn 01, pmgmoo PI Coto Am tel 0004010t md, 1. na. noons inni
dos In tl hi oi u i~an on no ru figr- AZ CA E RIo oded 010 and Ieon do n 0000 on i ., ,m pa eon Moore, A 0l to 1 .0 A Dime 01 71WY0 R. K~i~~ioa nsas nisdtn loon Cicr dD Jr. president iio, 1.u Simond. LSRI 6 5 ,-O ol G o. -6 u 0 s qo l nr n o d e o
esoonmod boobersesosodido 0.205 accin- dn ao n, ,,ld el00 lon I o peon mutu o n 1,11 vo Ur o o Asoo -on o 01 0R o s su o .oooi n d ola o ea ce
Cc y 550 ecriquod edRole Im nor di h 200 Ano ortooolmv Sop.e Ar, and .11 00 nea ool n poabl - -pr- go d ~ a l s p o d
INIIA SE LA SEStiKu R 1.1 PIERRE To. Pi. .s e .Inn ., 10000 nos 010 00 ue rirdg d CI.B Ims
tot-'~ _o r Wo3o I O t elooorn o nora e
,-o.red73 y67-io r1tr m m l a r il f o d ,,, ,, c--l ~ n rc o 19 4 5-0.06, s u l 'a 0' .001 Ii o plmn lmed. S. i 1, ,1 t ool dol, ito ro ,one ro Ih on Cu aopof d N w Y r
0100a 12 1 blloIe[d ni ,,l bbooa Duoslation5JI4,ISm.-,Vtrial2 bu jet, 4111'It miresIoo.s.osd.RicanaGato .qac I
Isiyn~ie7 AA Ao Ieo Gin l.1 1. a. lrcCd.
cI ,m no en ohS SI Ioti . ,. . . ; 5 .d hestr" o II' o nerti heeoosd4
RSpIronboosu. Alit, 3l- H al Alutionioo .I llP 7- Sooth.i P Fm. I . o 1 5 i I taln. I.s mo I rtd os av~ r-
rmo- do -a I,0 oim n- m.1olsud ol 1301 1:Ioi n, La;d Gaosn eoltb .o. I 4 2 ,,0 M rta r i- d ad oo o g ,ra rs ta -
-~~~~~~~~~Ouh M. n Y 1 51 5 ,4 11 A nr1C t 1 ,a s Fe,00 modi) o If ro N Artrt,,cia.: mayor1
I' t ll ul 's d ],a P1 111 rel v o 0 i I. 8 4 I lit l i h n 2 1 1 1 Pacifi H . : 7I0 .5 'l. 00 M o'roo del g queI ,
0000000ileI~ to 'ar ih,5 nII P III i-i It Lao a. m i ,,,,, and 1hi Sm, ore .t.s Gal I oV 1, otrsotssom rine u
Oil 1- ,d I :; I oI n n, loll .A OO 1L. M 26J' al00a 4" Ida l s n s IMo .11,~ na
]a,,doLaHlhall ari~d n" I .5II S17 _1I -1 00 AD,'n Oool Son H toTuI:RCl I ,IIs Ph'.mIoI .tan sA.I. I mplroan "'od"'aetae IAdepIsqI
d o 1, ni l ooon r 00010 d o 1 1 N l 1.45 6 1N OS s. 0 ji o P a d ert o IN I." unode n Im.pre 6o o a no l o n 11 69 II 3-10 A i F S RI l l s t , I
God Maoli 0,1RAT .UDA Rlnta due.,, in ,. adipo s WI u oSal
0abun ,0, hobo rR 11. eu- nlosr iud 0u100 ,.0 it AoFIno( TIrn -_m i Las Ent 1 1or C- It tit CAs he
18. re d13on vol c T ro- a tContra.,.llo F _,I Ia i,, I r a e,,II-AI ,s I .1 Ii :;s Ir o o "o RTol Co 1 nn do u Es e litoac~ 1,Tdot ciror o . ___
Ic, I -nO,,, TI uc Jbil i, Io do2ao Ioec li itooon -_______________
o-pmotdo ro .'a do I" II "' ', .e.a .n II ,noo, CiA N I iou ,nater FonIsso p0
deCI b urns cbo ial, r IsB 0 N 0 d m s A 1 ,, r I so n No s Itir to- mo io i D ruc A .o I do togresp rs e t, s end o te l per 1 ,mt eoar o.,OI I o f
C si r dont r nomI nr. M oi ni I" el I JILiIH 1)1K subs .,~o \ I, I -I I Sa I~ 'C", Rn Oail C . .00Ia 40' Isoi nomnre Cola MM N .d dofqis I oi
Iro~llu siI Cub. Crooo, a d[rol sONTonO non VIGOR A GoL to-s1, 11 to- Ios Omi Ric a.5,0 toeo taitom i md pa u oeshr
Id 1m ocpol or do orl o p1,o1 OW 501 I I .7a an' "I He~ set O K Nai De Is ADrrn coo 1b.00.00 Colaib ro 4C 000 omosallonc r3 c ud
III 0olm o i Slim d o oYorso rio ul -llla" II on -, NCA : A S SO. ElI u,,CbeRI ue I T onoo TC , R 'S.On Rubhoo.D 3 rln a .D r,, .i-po
,oluturic,~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h Oh"'oeon T acton.r.:00,7ln r00. C 0el, Smet i '- euro Mats109.IIb"orqo A, Ienpud'ts doI "oilSir-iBeto,.,",Se. .l.oI.lIIao nstdot's ooisoacadap.i!e
Ia mi o ncqulonada veniad. f Ai~ peor oV Soooo 11 I al. 004 l U. 5. P.p I it "noplmb ,,R o. ostabociso s Q uo .
I.od Hur 00 osdueVoo r Chs ioorooImoo a r0'o n g r-oo mo, o-11 00 I -~s 1an 50 50 UnS tool Oi . 5 11 33' 00 ne o i .t.u. U n n o ru C'a-it
CotisrmdCo 1 Isebm RilP Ln 10zo lii moF ilor n d 000 1 I I Ia !onn do lo a- ol(O do Voolo ,e0 0 0l p olcloI I Da, . 1, 1, 1 ., .ti ld u oarr A
colobmeid y Ias7 29 moe4 YI 7Indust.1solial, tsi, ,, 1 . -s
oioind o 16 o, R id o do 17 mopor I oe1so I espr II I0500000l ol Field S~ogo Seleo .cm I. -r -_uto CI" I dos "" moes antnd edelo b ech to
mosonu I00 010 leo I 1001 Oil Ce .02'.'0 aVoos CFnl. -o eca
2 A. 'l 1 4, bly01.a O i olV-on s-. c6 oei u do eontr 1.a do.
Arn lul Iala IS trc BI. .1e foh do, Ib eci see 3si 70Z Ifa do pc,(;oa mo 1. ra .Ia
poriueoso an "oI gaIi s .Cvi I0 Iorons 000 0000 7, ,an e f.I fi aT o Mr , ,fl ocad
Irnnsd Iovoi~ir~ 00I 11a I 1, -roir -C'oorio biar do 0,10 Coos, or irie brf rdal
Dripue do esrh olos~i I'l O it I \I-iaolAtootad'(tIos.ioeyoi I _q IaA;,I 'n~ 11141 West),A~ S n n Inane Por Ioied pe .~poot r ooceserooO
A a nlI aW . 9uhooRmln 42 41 55 Troebiad s foohosd big.62I.6 a ,
Cio n o ~ ~ e ~ ~ i d o t Is tp,, lem tisr I 00 05 ,,do p ar o m b oqu 00 10 do .tus1 N l en N I G
inns c o ni Locue ,dioI IIn eot .atoaooralio AOiIln,an Cro I,, ,,l I ~ N ,. otAl ,, rp-,Il ret A. _
afeeOaba ao ~~. -sott~lI Sn. n I. I, IiI, IiiaIConde tebn a e Poa ie Fr n -
osrosolodoDi Ia oltede t5oebro 0, ench 17pid td e on 11 los tro-noose. 0,00, bo.o oII : ',I Cs l, I' tn rn, 1 C 's nI ro m n e aiiag
epre quo, o Ins, I 00 lo-ioruol IIon So. C o o -rsa mis 70I. sobrog otU, S-Qo An Fnies en10
.u. runisonIa I,-liioioroo~o.o.nl 0'!lc All, 1as. INnoe.r"loso.,i"IoroislBs-. l.p . . 0 0t0n.
unt 11Nl ",tonr IIahZr Ia t a I 00 .0 1nbru 1- com ton bunal no Ii DIA
to I aioo o00,no 000 r on 00.0 o o .i tao1 Acs Gildeoo Ise 000 r. .,lo .~o 2, I Caln -, -o l --a dot
I ,boonadrd toold 1,0010 I"uo dono 1rio- looho is l On veuero MA" Ol o IV nO mrad dol an Iooe reo- -el oa AiNA
1- I ob. Iuirii nov10 Iroe .ne. ion Soooo en Agulrro' n loa .l
BOSON ,cur I3 .o1II st,,1ed I 1~hw" I d_'o"os',dlAut ---- -
Ir Ia a al r 1 lao dopositurino IAIa."I' -u_
nor,, leo ,, Odoldsoos 6, 1~ ,, .11 Io ondo Igter S1a Co.s bus ,O)m B A N ra 0 H .i R 1. I. ;fU1I "'-. D I opIddrdAb.Rcn
IAPRE TuA ClION. DEsL' '.(;D0 tll irrooolo .n.oo "'onuo 11nse I0 Asembo Nacione1 do Co1o latoe rbslprtnm o aabe-0 IED
%rP it O- '0CC s 1,( orIndNloiba!i oo Opr bosd Tbrd ua pend. i-ciin d ip
Il, __d d .- 6,I,_. :010 -. ogoolm 1, Bro t Iem prudet d o Capit. .r OR alr300 0.0 i tdo elasd ad fgc
d" ,uo ul~7ttP on booa "!a Do Ih .0 00n. CootaC Tayn CFranna ac-. 'oe ot.d tpot opmd
tit. U.1OZ. 00. 0000 I 2 --- ISL "IN ,O C ,I I. boo. Gas pomopoedio duto Atbors Gon- (o Rice.ma 304prsdot ,te306.oom
he e r M I ,L C., 6 Ib oOur o S D I 1 R A E N E N E L A PO o I nso ubo I 005 Ni 1 0d do p o rden n e ir d p~ s-n umO il I1 I o t. Lo ro I ne s M l-,o.]i o r d Na a Ne l. P oa a, P e
F tIO-- ,, I.ruimsoGi b ia mcm- do Aiaco P, do I'aa Pol do Carl. do Naton.aa
00In os -Cn cd -es 2ai M o n II -II~ 7,t oool' ,, Noo- RJR,,n *.' mooraf Olin"1," r s ( e'1. Cil ,, I pm eedmIb do recauaeiol he do siorab i sno b o u I MO ,Ud Lourd, 400 NO es-lols In sidopar,0d
n'll obro do 91 0 f 40e i 5.204d ,, ,I,00, rl .1to 7"brut ,o Jin .10 dora Daoa 00ttiu 0,01ng 00 IpMhd per cis TIIIe do. Jcoonta. .~
P d in Oasi o no 3 1111 d) PR.VDI ooIos-G- Itnr 0i a, 010 pmIt 0100ls Ineco-- - - - - - - - - - .A-
LI," He.ead Aoooe YOR d1mo,~yS ot0 00 0 in o anc on,, dot amovmmol dov, mo GE1 .0 va 3.0,0 Pa, Criterionr~ de- tabco do ais
0' a ,,f -on .d-i. )nru In0 h bt ir I .5' ~n or ole la ge1,o ts dsac-
4, Ili Ocoosroid 01td d "i IOl. r.- I .- 7,u N. CA ets pIo r o co. emordo end- .P(I I 1. t~a r I. sa lcod a
ACC., AZIUCldRERAS I
I111Isr_______,,li 1,,rC fl- aI aeo an di. I Orga- .dbr I, ,. aRssa ne ora afcaI
IA ,o SA 00 I l~,,,6 ylm et~n ,uo baycre Icodd e noes-gid ld: .
: 1 : it I __________o "_________IIeb proyr.e.do.dIf.cacIo.in, wI ID f n Ca i n e r no Ip fl
AR. ,210 It" CISR IF 'I FSV,, oOl, 1-i Coop oo iseyd 100pePtaooreS
Amerl. ruces 1-11 Pt 40000 Coos I -on alna Seuire deicod CFaa l.neiimn Costtv dotrIn
Rnce lonSfoist, 11 I CotsOS,' po a eTOn ,wOCOu~i P, A:a:oR
Can-olid.d-Sdo Cube, .l.atO"' 1' 0. raDtdis occonquidlsdobtonida,-. .-
mmba Company. iLus o ssb 11, RI cF, nR h I as, n dols 120- 1, I2 30 decoLa tnln lpaio
Cab. CompanO- ipro~~et In~ to - --- inrfj Emoor, CMQI at "',,1d1l i ns, oesd I o71 i oe ts atso nom
d onn l nrr- ,,, ,I[a Arn,,,~ 1ngs 4, a sa nbo acordo rtolf -1(fcd ,te daildd
Falard. Saer2 000ti MAD do.ns or- AItsat~ Naciona doil t Haodan dol Cua stns 00 ecio ol lvaea nC
Groat Wn Ioot re osso t IAs,,,, ,,,, ,. ., ore o Ptusdaln~ . Eocn do Is Ci"ma 1 I a t a ros do 'Is
,.rnolc Soler tors~too on. IIaIti dor abri -te tS r I l~ d o1a nta ,,,
Go nt _rn ingn d us I I0 I in o m ola pIbtI, te metdiif, I D ', a i i s t e ej .I n o i l ,, I p l A M R N
_lly~n ,es- (0R NO REM DE, TRA AIO Ieino nr la suoih Loy ol 'Icoliis I I ,,i,,Pdlt
Mans11Cc~PR o(,,~ Ougo - 41 Ioo~ I elov Iom cFitr Ifca do ,o. 1I -- I ~ 1
Sco0, Pnrtnl 101,0, IoLo" Ilo r0' O- _y0,
i Cs t 'z itot Aelo M I-~ce' I~n- - O 0011 007a t ie i l5 Nflt I ~ Y inc, 00An-cna os C HolIP, 10 T N rarIlrDtd


_lame 5LLLLLa olono lode do lo ,oneoo da d li eiid Fapen aia:3.0,0 e an

Rosy, 1100d AZ oc r- n""Ro PaI 1lcn Counil eaol Iameo y ReHALLo~. os ,,,,,. O B N DE LA JNS TR CCO
I 3 1 0 0 a C oirc, Ft i'oron a, Is A11 e n am b e a1.do
~ ~~~ 153 JHtsu ,bprsdeb oflufill mVssm hSb al Cod U R q Act 24 E / All ot 2
-dvebc .II cn" I.1 I T LA icL JO 24R OCTBB Dic 1953.' Otoli del e aol.,ien.deR do lnlen ar toe o- CSKg cla Inx :--use Caila. .tao -~u ~~':CI"A
IInonn- - - - llic Iso -A A A DE, "Kadte,,- per toane quo it, Asetas al i Lrl.I,:.
" T K O P L0- F1I JF .o1 1h n. F ,G I U r m s C b a h d n r-R l o d i o d s a S ll a o nc e La.a P e
Maps. .1 13 li D 1- I inaortit de a ei e dl c m i*rd as r u se te r n o -Tl


image:
-------
Pgina 22 Clasificados DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Octubre de 1953 Clasificados Aiio CXXI

ANUNCIOS CLASfFICAD S DE ULTIMA HORA

PROFESIONALES VENTAS VENTAS VtNTAS VENTAS VENTAS
I ABOGADOS Y NOTARIOS 48 CASAS 48 CASAS 48 CAEAS 'APR 0 PIEDAD 49 CASAS 49 SOLARES
VF.NDO EDIFICIO BITO BARRIO I EL MEJOR PUNT DEL VEDAnl Pt0]bleded as el fruto del trbalo; la propiedad as con* VEND MONTE 1 0NTRE NDIO V PLATA HIERMOSA G1ANAMo, END
Impuesto sobre Ia Rent& San Leopoldo a $40.00. Belascoain lnd. ca ude hus a a yhabl vients; rinds un positive bensflato al mAndo-que s II o. di, a Oi. 1 tr anlA call Qle u ne n o If.
F.1xper oaU da s l o Aov r t n deen s tr pl16 rfbrcaAci naa. Preca P1sson. E-M-a2 liglRonso se an cs denota que otrospueoden Regaarlo Id .m Xnes 6 ard, om-14M040
.1a .Ad r a salle a ln d. $I0. IrformA Sra. I 1-14U 488 2Ad~ fia8.Pp 18105503podnloo ll T1 Ann SAda Vle noa d 7 1-43011 Endaal oarn so o
A GdUP ar E. l tltoldno 1 An- -ro uErO so r a or lo tanto. airve do sano estimulo al ?w v d1424ho y s
AUGIER PROENZA tIg ra -n attlfnUrU-11.ESVBOA EO A PA G vnd ancAho Byr
An LIan. PA84-. Aralna E-604-5 lhcrcaluo p .eocla. $1310., An 1.a ,1 fusron. 7 .spirltu do emprosa, WASTIAn AMLIACION ALliENDAI.8, A e IaRnh ae
E-28 161045-2 CAT hate PLAcdlaAS opra Ad. atilla A 0 .oa. I tI 'ho". :fttl. ,all aal hllAnme
Telf. A-3286 samo adar ra- cion, hoqala con la interven. broad Avenlds Extrara P oana Nos consionta quo @ desaposeido do casa derribe la do anintecalad on pat Lo det d0 S u r a tdo
IUEIEEEEIESEEEE5EE5EI5I ll~lada. ,o~ Ia I doC. Volga y Juan St. Zao.1.lg Tasr, a,,: to ntr randa 12 P 11,T.aldo 0mntalaca oCpd ia.
eoH T24 a viIund ex ca 1 c cibn d corrodor cologlado. s-nes M 371.0_ Otro, antos blon, ai m eseoale a que lacboro dlgent*. Tr T 9.2. o-21oE--40-2 T 5n vna eoodo lote sda equeon ,
tl: $2000.0 MOnltcao, cStrulda 1907. IIAMAR, DEBOCUPADA. QUINTO mente on aO fl,0i0 uana parla SL raificandto con el --m4-427
-OP A LalHad a eudro y meadda do Rolina Lat operinclonoa ofrocidost S'Avold. Soa int. at. ~o uo aua*'' 41l '5ao 000TREO A. AI
CO M P Preeo, 3,0c 0. 120,drTol4Enoee e7771 RelA ll nota O ro. O5 a eolempleoque ia saya no habr de sufi violeni S ED EN MARIANAO GANGAV TE
retoo. -a- [ par miembros del Colelo 4004:cuatndo sea construda. S VcAe Real N 127 esquina a ia. a.3 poxd-a d deo S lOtur. 1 5
CASAS S ENTRE AARATISMA CAA NUE. do la Propiedad Inmuable' San r, enter al Mercado, Casa dc Oclubre 263. E-124A-49-2.
entail n I o0. a do oad. .,do. a ., r ofrecen In mayor .r do .A. call. lan, hall. 11 T I lu 1 0 iu E r CA
Sn o a'd -o145 pato do o cl. Tn o0-4l oformes A-9539 Sr. J o os1 rentro do La Hana
112. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AL UL Ofrododa 1 :ooo1: oo.LI nol olNEASMNLTC 0 -vnde 'torreno 12.41 lo~.Train
8111 1.r 2 ae v. a. 0 Tra_ d --- S 1A, caoo 0 SE VENDEOALQUILA V V EN TA S se enares oficios 104. director con propietaria: W-7783, do
E21,-02VACeAnr u 1388 Casa mm tea n cu0tro habNta C-1036-48-28 1 2 a despu 1 d 1as 7 p.
17 MUEBLES PRENDAS M:. 0 wd cn,181 MIRAMAR,$17,500 .1 a r no. IS CASAS 48 CASAS E O
s. o d. noa.r Ap lion deAlmendares1,1181 n, AV SlO- 1 m E AVE. OTAsI T0 A. GAGA t END DOr CAITn SALA- d doa n Aon h La T N
COMPRO MANTONES Ingd., 4/4. 3 b400., III T, rl:da ,-,I,: aolllald.rmddn,,0-2 oaro Hbo or'.Gaoao. r:al oin-roealald,,.860 aatloonElnc
pa o o c .a S r--4459 WopA n lepa31d30s 4 adoaad greamo1 r0C doid e4a ASI4 '. "r l. I mend 13n Nc b tIAP 1 4.0 86 4 o lnan er 4031 y lesA


lo.o. ,oloeoo r10018. 1000120 re : doe o., s4 0nn a 2 Dr.LopzB490 MU GOBn _, n sanoverso on_ ason 2 a an
RPA RACIO bit.oa oW -. roalo aaa 30 STI An oAbn -,- nrl EN0 i, 01 n2 in I ad P0 RE T M IR A
4O0Ea. barra11 0 bodea en Agu.r MIAM 1 Z1, seIan ent c. Tiento__ man wE 1-3 11 3 1 0 57 domingn P111 oo Edan32o.
a d0LT .04Rl 1y T 1d0.00: 1-30 af2la. ma r. RE TA o 25 s0 $26,000 A -obel La, Alaadn.o e nRVe
Servicio de. T e li 25n EC O N O M IC y__2__a__5__p.__m._ E-1392 42.5 AI~ P V OseAL1 END0 CA SAe ran ne r ved 8 O~e eo rir
G0lloenl. a ain0 u- oa no V CASAMAMPOS oran rinh s TOch 2 01 d0r 10001812 a 11r. m a o
_,. ~~~~01~ .,,I' .od PA U ELa TERRENO~on 1 on.1-y1


A .67n po ia no E 10ilt izno -dlnt:.ro en plioa az o Aandeadr A iSo 08 baao 4C21 e7 2So h0 10 10,41 MO80 O T1110 2m ae1-HE12-92
T.elf. I-862,ro1c. A va or E11cric 212"I entre Mision. y EspA n AO a E goa a d.o l neoh o ea 1 EV lR
UIR 5A5 Fte A,1 A.pr4 Mts. de0 fon2n5no3.o c n110 _$2pm1110 dsrcu da p nr 1 nd oon rloda
MO NI 8 TRoARA TOR1 oo .nAi me e E 14984--0 11 J E T 1404 D ESUE S
.11o 171 _V20 :nm 1 1101000 o~~lfhlaoo 10, '10 Al03 MMPOOSIA MI lorame 0.01 ll. r bTW0 rrg hall, 700 na 10FABEllRmOsnonooll smn lRO 10AV A 10 L DE~o R O Pll:V N C SN n2 En-120482 trl e r nr-uAnadS ra 9h et n Aom d j.
E SOL -10I MINUTOS AVIS 1.ND amicro do 12 tt son 'a p a t 2e Pro node h orcena Tc Y P G EE
U nnu e v siste m a l o e m pledd o a m p o e n0a 00 ni t r n ae ct orn B d S n dro
PelN Coent iano 11v1o 11 0n11e ,Aoopo $2210 r-n Toorea odIn I. On vi- o d
E Ano srv l. a Pa.0- .1. -I. abny n o c 4nt 0e1tunO 4 Igl S alfo A A1 lE0E0

as~~~~~~~~lt11 PeT sa SAY. a! : fn TOs z o n V r n ei m s a i F 3 8 e 2 v[a ras c n
M inables ~~ ~~ $2 000ie te Informnee lafr n mi m .T, I n ", o VIn n. .H-E-. .5 d.-- 2, Ai $5 T-Id 71.00 v a ,
1 n1 -11 Ao A ll l al e, a 00. Decont na Id011 l 0 ACO na, prnS oo A. e-.
stoa 11o al PI DE. TA AR 'd o dhtn III El sal Cn.- HSo n.C nrl nr, ro oarsjno ra i aa prd r 18 no*
r1 d % 1e n -s iaciel ag Tov a s ee f c n p o i s r e e e m v h m n m r e o u i d n e e v n
torn. N.Isen o jolds J. A1 rolA071Ap.03.2' r.po.B-4904 I -234- ~ ~ G 11., 1 r10 In111 I 8.11. Vp, ,It 810: do 8 12 do 'a 0208.
____________ ___ SE ADMITEN PFIOPOSICIO. M LOAo ,tf.I-ln .Ia,
n.e00me ue. bao.o *o d00 J.tR do. .2.eo.
noPA R A C IO N E S nes a primn ra ofert n o a E3. 2482n.\fhorK E PAT O t nis m r
_______________ 1011. a h EN CAMAGtFEY EATKOL
Verticalesnable pr un local propi PT,_ YAo e,. 2 T AAR2 114 0, r01 -04 NFIC IN E I 0110 Irom, oo ell o N8 20)
F cl RADIOS e; .N PagoER n barra o bodega, en Agua r 'nl :. s 11nt Ir" aenm a ral ,_ n a 360c3ii, am. quecl au o .

Vea losC manfio Spnt p a, ord, inl dur! 6. bag, $en mu0 able, vl~o se arept ash plog 9adenf deaug lent ren Rert 4M(iruama71r-,-34
Ob"C E pr I OR y Tejadillo. Ver 10 a 12 a IT at 0 :0E0 "'4M la AJH-E1661-48-23 R"lo i s ar
Ser Joyi de TeleC g Tabrda In ,rm T f a 5 p . AMPL DBE ALMENDARES I _,n-E_ N, A,,a. randor. 0T-9 I -a rm 23 ASrD L may uen rieci, An.
de~~oloA $20) CosolN Lti.L MJ. II' CAJL o.0 01 11. To T.fh,:porloof 11L.T E1 2-81 ml3N aoonmaISm. SA 14,, .21. 00041 Ien arl onlo, a A i c I "'S,11 rod oroolna gigra,20S Telifono:
Glallla 9204 omonle~ o .0 p111011b10 2111 "r-1161o~aoallm r. u1.11. Inoo 1.1, Cch0111s,5-h,0111 IS.a. 11, 11O 1 do I'a-ML13

Arnti uo par Reg los A -c. 10 honl odn IWAI. boho dtdin d l. ~ o- 1.ac
L 00- SEV NDE CASAPMRAEMPOsD 1EC A "11a 7 hai Soo l a, N E0 O VDA VEDA O a
sie qun aOQUENDO A0 0s z terta, azotea ladri d m a ,, o on d. 0o l 10-UH E.122249-25$8.00i M E S A E iicaf ran-t d-t'; Aw rga r-s n
Cia.'T TeTii ole CuLA El U'lltnio adelanto en 1 H3I.As77 a s cule Facorin 9e 01rr VE E '. a A 0 V F IRO A TI 3 n t 1 a 110 -r

L- T ef 1-ri621 en E la d VE ESAM R V .ai to drpnr lfn pleto nmo rn c ons* rdos de1 1abricaci estruc-: .10 01,1080 I)H--61 4820 al on o nm naoood~ pan-EN
Tell.______1-____621 __ Lavadora Eltictrica 4HAI -r h212 ontre isitin v Espenan,,o loo-aeuml X11:1 l--104- S:01npo ea elol8101:0 g:o 0 E -~j
v1u 0 7 n t Lo tA REVOLUCIONA toA j 15r50 Flea prr 41 Mtsn t o ta n 131. 00 AO d 1 tiro
rabesn cn sngu amcin n EAA TRAATND EN V.l R. Via,. reR .AST[-R. nOeefin 5 eetRiaa : I O A' n
IOd l11i10 77n01 0N O N V4AD1I( a d T o tal 7 01 otS. IoI v e,, misn 1. 0 doo.;L. ada a1 q u t ea.11n1.110 .r op n i i r do

Al8 sa udar y fcMtarTO 11S Z Rn fonmc me:. I noc 4 AERATOR be b 1711 E l000 nd al I .0 o.pSaJ. In.
r a L A AH U C T alend o S als t00do pa11 i020 lnforme U E 5 .a. 46 8Pl P aAR N Aldat no 4II.
En AERATO R no inA Jre C.m netnaoes A-9519. 0a de n o. u . Juan11nA Id. B.o ZavaCainlicaH A-3221
de REtblica NoC 57 LA A ON 5 3 ERIA Are 2 K P462 mnra1 a UH0E146148 UH-E-1G Ud- A1 0 mn1 0e3 lASA P as3 m
Manole._r.,._ol,_A,_._Air C-10Ar8-48a d: ioa nalan vo, Ioa, km. e l.o
ECNOMdeta pica au ras 1cle ro a p: no o do Iard ,an_-1our:0 L : .1001
lCON:. IA Te on a OrhuLS do nor . ls07 Edificio 3T --ldantas _m. _e__.
dal_______ _n_. a E n 1. RE. NA $35,000a 1 l. FiT a Rc.r PA RCL
eban bi r d l n e1l n 1oa o Tal XAIP ra 2. PIA6do -,,la do A-3223,
ti en chat n a.no a, q e i nro el de J8 00gnifi1a1rd8 0r$125000 I ne m .o ri cbue a i o nu str si rn p r un rezq e n en.r E Ifici d o p antas, b ajos Io p e t In por _o an, qu cost 83 ,0 0 ci n es r et
t da tgao lldos ud e Sp bdg, I r nice ri p.ues tal, sal rc do ban i
v C sta n Lchzn Is rod El pa O tro,0 :0eria, tliendar de oq Yi. o. .-fr nt de terraa) 361 .nda. -ene 0 agua ls 7d 1 .1*
P IA N O S d e era n it o1.P1e f m motl n a p to s:l 2a y p an ryOpn urt : m ed orit : cocina 2 4, batos i fo can fre ne IT 4 aa- TERiE
Euroosm I Arr ed a on L ups n jasn msri d N uaga Yok A', al00 a, coc l e had o r la d o r-- t. Neptune a0- q Sun Mlignel P Prl p al a 1, e caEirE
Proednt de lale aptldlaR- c n do l ueta and, r s n- y b iod 4-22 hs "cats rocegaaj. I. pat gat Inn92 R e so Mo [in! No c oia, 2 asasn colns hole fru ales, l d tern.itu esn maravillo
NUEVOS Y DE USO c 1 ic1 r0Sal utaa da rnmboderna rampal l o al at1baloyLnAa.grp11ara no r fabr n louds


re-dr e e m a rantrn s o f Isidae .Erc .147o.1 tea, 72 Nalo II n color1 s701P: 1110Par:.a Inone:53@o e .
o I-. A' A c yI us crrl.c ucorra I. i. o A. Rolar-gu 1-3 X197
"LA PREDILECTA" & pa 0 eUE-1660-48- UE-5942 .'aE-8 341-48-2 Ioaa-1sa-ns
n. .ta -oronoine '. 02, "r S t.tn .I.15.d 8 000 varas
--n1$214.000 fl ,nia ,A 1.0 Iann .m 111 ,0,S 10n, 05 1:0 00r- r
1-1- I3nn Iuo~o till00, 11. (Sr ontrog ;1 i40A, 40.4'
do G4olt", AI- To A $ .00va
IT d 11 1,d, 0-aria).0 CASA SE AED A.na elira do Is Ae.
al I 11-J.- T c d n a1 ,rod: A.drg c VEN F 91002
o. Ualo l1111tH.C10171 000 S )III Iasl CM~g e
::L:T.:1 411 ao 1 :: 1101Irol r 111111 hall 11. 1 03 1101,210 Spo 0. $1.8001. Doreorn o 0 ido Is 1 Al' de Arett, peo.
a'.111 1 1a A110 lnonp PLA A, IhII TARARk I 11 (0 117 I u "To re 111rr-trs'o8 J.
,,, ed0a A1111, 10002 0011 P.pterlda'.T.-o"i.P 5',6. lOf.~ ~ po ,-Iern n A, n er nidm l .
11010 sr :,uao, :1 lolll- a .01, 5 do ,In : il 01,11 'Olbll I 6-I. .jn Rloo Anep r didS. en 110. 101 S0 gl.e aerton 15s e 2 pod ll. Seen_,1
lo aAll'd 'A~aa 'n. Sod 01,:4 ahv a o~ll I o eno EII11 ri00 a mixtr20 ar.
_____-6__________ Sai naan nota fearp".
11:1111~IT on.07r.0. 1 p laa 2:1110101
So -amapaa do jurdlo. 3111001 -0 I1 d11 urge lent,.
Vlascats Spat Z- h dradu.pol --d, UH-Edo r. AS 1Tekfurv~i
V trili Siit7Cola dos ann01:2 -no.,,11, 0810:1. In- NIA(NIFRA INVERShION 0110fon Paorn mill .nforamia
0 "d r duinho r pa"'I. TI'o. P o A DI- Tk.4R5.5
Faiiae ao$15,000 EN MANO na.0 s 000,oA1 11 1 -' 3) GOIlYR 554
Faclid de dePao 1 :Al.,-:. r,1110 I41l1 _'d 00 11:0IodvOrmpd I 11 An po ,oad, 1 aa .O~ 0 1-9057 oaq. 0 F ri/I
110~ Pal -1,1. 11111, a01, 1, hi, A011P4. --oda~ o t-n. Jala -r. ea. 0 l 00 T:o-
Va.4111 11012 011ocfi Ihln sam.,.s on' 0I1.lspal.11810 01l l ln-
-C S O-y":TY 01d :11 111- Sa IT- .rn 0' Plpl 17.01 I I1 1 I ,T, n, 1 17710 1.6340
'CUSSO" ~ ~ ~ ~ ~ 1 -S 'EIEY ::Iar,0 -ono1 .:. S100 1 lar olv~:I.uO1 1211, :ad ool a A 0 12d I l:0o UH-.E-1661-48 25, Rndrig~r
d 01 I1111 A 800108. AV-. l-NCA I,411FlO :2ll
Oblts do Art., Lampert.~ 88 1010co 03.A00TCO l _____________
Jaa m lTCO A10 1 1 :11 0 lo ho ITT ______________________O____________________
Joya ~ 1111:0TIoA l1 olan. 8S008l. 1Id.300 19 bf, Z0 1913 41:. 2400-30.I
Anticuloa pora Regales. 1- T 1043-.1 l 01 nASmDEL
"LA PREDILECTA I -10 Moe ATs,. NUEIO 1EIIDO VD
SAN RAFAEL, 903- $07 l ____________________ I a OO00Ala N.1 elac 82 1.040(1VDD aclc
________ALAl._AM__,OF________ PIT STAQITI r Olf 2-0 1a :.al, 26 a c l io
dial "e.S L 9.0uS nl rtuniaa roil.l.301110 "Td,2, 'a"', $23,500
$8.00 MENSUALES 11VACIA-4. NT _loi., Tnjo, lo en-t o
ral' N Agidn l .r poqu005,23Sparta- .916.500 .,6 Yendo Iori hll lo 100100
A ILEN AS Se __u__A whrdar ____ CIRO MARTINEZ I tovfieabroa de; Jaicflo
fi.imostasrn beoodc oa 11111 1111, do- r 1 1 a1,3 E- plonoso,. YI Pl ar,
haft., -dionoturo do .1 Al Cool I~ .,"'' SE VENDE NAVE F-9160. 26 ,37 Irr nol, .J, la0 mndror, 2 ha.S
Foll, odnflmelof,I I An~eon dodopi aa ol10 J6621 m,u. s~ halln d mo, ,An 472 -t. cuidra-Ilaloe. bfl oil
dora VEA ESTA IIARAVI- 0 1. hat. da lo 111d1 1 tor;l rl A211n .I
Llrnoo do 'logu 01.oul. LLA.o 1 -1,21- 101r0 cil m lin e n niodo'na cns i d Tbricacinn, estruc- LH-E-606.o48.2l in,.0 gano PrOili, S'ntrl
Ide ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r goraje Lmpilo .url IIIrin ris .UIIh.IT1T d tTIrAcr tco
moto1010110 op e Oron0"00 VEALA TRABAJANDO EN Vert. o telPh,- giti g oinetAin oi. I Il1. Rsfaltadn, c~on -I feel. milnn. A G S
pr0i0 .~.FI1 alludo I a era1- gaa 4 ICf ern V IB O R AIropaI~AIO 01
Ierll, 19 do I, r0rO1t11. Irem In. NUESTRO SALON UD, SE normrn f .I22naruo.S
o folicI0 re 110rl M QUEDARA MARAVILLADA Nhiirallt Y Ca. W-422.3 ,,, an~Al~ $3e0s,00I0. Tin- ;L. jo,1 Mledoc dol aloa! f d1o 17. enir Ame Koh F ro-Ilti rooldenrital pei
Ia rul do e pd lnl PA ;71 OS R A rl' .O U I. pud do ern en San l~ap .Palr, :1 1 0'~La 1u 32, S, rome/It porl, .dP MY, In375 ososrio y m7e.
to~~~111 own pu-a :v: 141:1. 4.pn.7 oEii- ,h
l~~~~~~~~~la~~~~~P k rila.PR.C3.3011 0.01 J nlo / 4 ~ p 6, Coir, InI( 1 10 0 111,hb01 1 1 0,d Pat". /0J21C0r o 3 .odo do 1. Halann,
Al Patols, dotna tr leril p erIm- do A~ -lfN A~7P0bla 1 1 1 1 111,
dirano a 110,jaoo~a 0A SP 45A11,00041ooo.______________ oom ld in.one puodo
Traad. gaini VILLEGAS y AGUACATE vh 00013ina:1 10101p1 7Loine, Dilolmon ax
ftnma o tor CI os1.Fr, Titillaone A-7513, 1-obnac ,and. doe, ms y adom Soa r UH-E850748-4 "-ad' 61 \.An N 1.RA N JO lr50 [mrnad
III j0d1th ra latM 11011 .1 Paieto a baale (a., .e. bodt IS IS. Joan IT Z., a I ( lilra oH n ftll
adoel~to3umI~bP~s PanA-. PaNj COA0.3 entsroal N' 536 1. V DADO TA 0 1F -2264 X-dm
auoueva roidnoio de 1. all, (OREO LA ACIAIl T KrPaajuenl N 5.M~rt on. I46482
b, l r a 37. 7.A AIACION Comr T.t tee Keo rmr, HE16.4. Q 1l IHE13 82 A 01 ra llraso do lam PlaT
MOV ENEZI FLi .da li ,dra do '.i.I Re.a *.41 _______________
ManaAln'mos Ren Foaua: $2.4ei~d 1.a5000 6m el
Proroedonlo do Europa on Area, CARACAS APL,, l,0 ,f,. Trf X-2341 RPTO.PLAVA $179250.00 REPARTO MENDOZA ':apltollio. pagando l a.
hubo do eolilar tpric"ipae .IS, WIT.,I do 1, I "lO- IO; .~' ~ ~ ntrrI Sans-Xapnmi 300 me-
pimaloS dol. Vim-jo hirido. ,0 r110 "om ho At/Il a) 'fa Plam-- Jifnrrlin a~ mono1 daelra-:or.t'hn0 o
11.A MIAMR -2"6-d Id~a VIBORA PREA
ta re nnae goa cd as r h n SInmorlO Ihm~ f, SI d .1 ITr ,1,)-rndd 0:080 708 1 ,,, UICO .~ra rstna on o
itr11d an dA1 Tida el rabano par Iagara ra.-1 1IU LT'1jp 0 1
Ilroo a i fnl pTlo.: Ed11 -IF m- a-11 ISV.E 162 .482 by "o"11011: 2
001 .lo "11,>I~J.i19 1 1 ::0 Ta W- s IIano
El Tenn, AloAron A., gm-prao do lol1m-mlll I 4)ift 01 :237 1 0
a001dd 1 $1000 l.o 011001 oh-10 .8001 11 pm'ASo
Il no rorc Rebajd
l~~~rdohoOLDA auspobllrda o 07.F e preciarsa adaen ]a Ciudad DESDE,900 V2.
oourr 't1Pv0:0rlaA7 ifii resienci Aoladado, %n Pledy A-de! AIilUIIet
,l~~~ftonjftold.~ie 9. AlcorLdlaIu42 0 e i n i ion 1 4004)0 ,a do Ier- 11brlc~o fer lisd
z dulds n .a ihilodo l I AS Eurpa, '.n 11,1 ::, pa 11 ee,2n~ It .a.olq~da laa.a
neuoid to hibciaa. lonid ela a l ,mdlud-, 0 2 4 Precio $ 125,000 1" Rgrunacrackcfad fabric.
"unAm, f~tire 0001A l O IT. p1ro uoo11 u no An Ed To dos plantas. bajos emipuoma del Jalrdin, tlne.__________I lasqecgl 1 0 010etlta
Mirquoo Camtulla. srnear I do Is roagindo d., :odaho sopor boetl, carniceria, im" ltl, Palo, meelldr bafico Copost de6css t Oi lell, l
SYoedad Linma.nin nd a Coslltlo L21h~ Ly10tbrera inad o- ~ thimmeo maoZ frente de terraz, 1-lo P0 paa.ls-n as,,, lztax .
1.r gdto Y. to, dobaia cfiunds: de To- tileI hal-oe w r aa
didaon maoe n h, 0 In p, y peluqlueTia. Altos: 2 combsa v pantry, eueto ,mdr ocn,24bn Istoo*eo rt ais. See aVe d
TO."t Areodands 1,d6,A. tensida del oierviril 7011010 Yarlo- daas,saa, rome~dor. coci- haiflo de et-aisoo, frog-.d d s uin necaoo1 .'j~~d m
ICaracnaLfma hall: 131:,i -: Aile,: no y baieo 1, dos cuartog.- o ai (0. I eda-E01 sq 0 70n. criado, y 41 de 2 4 e igulales ieP-rte ail,, muehos dinr.
ro, gamajoa. I F q 0 n comodidiades. 2 colas con foee frtales0 In. Imeentas Dimfrnlt. to Ro msrurlige-
rrdAblf. do a rpl ld o 1 0 R-cAd Cuando ,ua, 10 o 1aqla Otma sale do 4 X 5, cnle- d1 oo (Ttoe., .guiorOrollrdO. misaa acaleepelos-aincln080 vod.a1 IR 1Of.,. cnem l
denpto ootlr a.0omoln rmeunde d 11 .sA dor 3 x 7, tees ciuamios do;enass oten
N caadnt otlsn d, Perimodintanl. 10 11de1:111101Ad,1n do t", clails.
old aub do reprosenlans at, 15 11:0 o-- b~otmez, 4coes ALTOSi I 0 allineso.; 7,l1,ll J.,doid. Go.IU a meno do o tas, e par4, no I Poso t r od trr I ro o aa in oen l
101030 A-. C d 010 'dod dn ed. d. citarrio, modena, 1: a,0 doI .fdl o orj a 0 6 h aor A Inveraldn.
Are. Tdmsl .-nosood it. nbrga,.d. P0, oo11 omplisn eon I Is. 1oIn. h :1 Ianaie an l.3. 1 aunC~O
A Tnludarlo t Xedond. 8 1 I ds aio e ibiaa 0 L6pO grador at fordo i 1 iuns
A)y Is~dH Paa I f-n, hrg/n . IReC.,,. ,%,Ml1
tond 'do uon dol tend tll. Lot operacooo de IT op Do acilida-slios2 fale lan 1000.~ he~ S o 5 1 a bito- l $500H q /TO.,n00Rpote
EYJA A Re am-ca dI L 100 m-:.p2 0ta NO 402, c: teraa m at 1C ora. aidote y tan-
Eis~~~~~~~~~noms~ ~~ ~~.A ndo p4,o07.0.0 ~~or-II~(11oll Talas treomloa a Go 'uicuria 554 ~ e Men almenlo ijle T/loo 8.5
moo e at. dalS. lce mapta 1"). y ~ 4.0NO00 esquin 4140FRMES pl "0da dr a.0 nag. 084-159-
t~ads a ania im 1 olren- do191. 4.00.00In ,0 .8 I II 00319002 lrrearia Ro- Es.-Far
1ti. en nama. adante qusioriota- itaflrl dr p411,IA, R,,ssucl Casin~o Bepor. NN 0 71 0ana. rou 393 E
t5C I0 lrae. dARNt rida Xolsnhom 11en ISOaril'~~'RMs OSCAR PRADO
2017705 0. 40-if I 'moosla
m-t7inl0 it~rOO Opti dehAoina.ta RODRIGUEZ -7 0 16 0
bro do nogodioa oddor Sl ue- 80930 lal 1011 I Rutes 16, 17 y I& 1 Inrl d ., 1avo-1s-6'340
India Pirr, sumameflte qUurld. an So Y.1-77'
,! H.d omos ad01b olirpido I nlriciese y suscribase TlfnI861-F-2264 w". a extu S -1 171 -1[6340 A. Ronuz B54 49
tota EOl~bO~il~lto.al "Diari deIMa na I .A rlaeasU-C3-4- -814-2 I
nted Prtolna Vale.o mampn ootI U -E16M-.-5 *"T-o- --oo- EI4-92 1Ztt-52 371.Sj.31


image:
-------Aflo CXXI DIARIO DE LA MARA.-Sbado, 24 de Oadubre de 19532

AN U. NCIOS 0 SCLASFIC DOS DELTI A HORA

VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
S8 SOLARES SOLARES
Amnpliacion del Vedado, Ivrinsa
Inversionistas Inversionistas
Al hcer cualquier opera.c olqulmr operaU
cbuEN EL c l nAg A l co a
tbA o c e C 6~~o O~ O elfin d~o oo c I a d eoen hlar o cm n ersa t dDosal o s n~ a
ad to dloq scored rvn lldc anitilla nunc vIMVistas en Solares C16- do corredorcoltiqlodo.
6n de corrdor col do.do n
Late operaclodn ofrecida.s MtIEJR -O prcoe fr~a u iu operoclon.ed oirecida VI 'n.,o.I-o: ~ cotrdd Lots oprco~frecldms
Los opraioe ofrecidasa ar ue
por miembros do] Cologlo d Colegoe .1. a pt r o
do taopdd nubed Propospedddnuei de 1. Propsedod Lani rer -II' do do In rpeo nube
recen la mayor o ied rntd RE rA R T1 ofrecen la mayor Inmaueblegi, ad I M rel eni$ ofe e a qarcmtio
oe m garatia. frE A Zor t E Oancinl 1-7110 in maor del Pa.
LOS PINOS. ESQUINA ruICRI 12
ENnd 1001 MEJORill fl. CorNe of, FAMLI Ofcn ENDIA54 _OAO p '
nie solar de a esui a n n la Calle Cis-eN 1,baicH dr.e roc ,afaaaa e n.,idl.ddla.
C BA ra B u Md 2x v o ,
e n merarda,., 410 nor Ion an lodiendint lc c,,c .s .TRRL nael 0e 1aols El Wocn repariet donde se duli co-o~ F00 a d, con. Far 0.Ootkn.d10 1
pee larar ~ dos a.a.$4,500. La Ru- d
t-3850. E-1235-4-H3f4r -26.im
13 an Coanrur ch. 31p.o Nlo ya M.r dio~ I hers~ Nde dIsls At .5.a trdo I nin 16,I. E16.12 No'
~~~~.~~ 1- _ilat.0 .0.00tto.E1t-~ Santos Suarez ""I. on. F1101. P421046 I4 Cart a CooW.~i ane dot sell~ 1 YA4G VEIODo "OE'nCNAN
7.0-330. M204-6 0EVNEtNDLAS EN LA CALLE I Ooa I lO, J, 1 a.00AVGA d ENa yOEC Caol nd 0 A b -
PLAZA CIV MEDIA CUADRA iDO- I Adp. 1 1.11. l. NnR 12 IdNor
ble vaancho o'ver s Acera soba .A 2 p a 20 oo. S R VrroR e. Coo oapdad Par, ar- F. Central y Teroepa, Allo do-
l Iff Itn~ Rnea. Aaeaa. aeob.c. Ries d n c I ".000. 14--n *,., inp,- 1-e lo ltgn d pid, d0 60 o 11pl p pltio'ooe____
nos__ par fbc son cas en-
V .eu ida .a rar 11.7d $2 0___ Am capo a
01 re Mo46.12 pnde. onted$l.00 pnl. I-'. op uacion IEn eparios situados vaiost ki- 01oo~po oopp I VENDO CAFETVERIA

mensuales y____ eprl lb unadoaorro pequei-laZ t eta o a lbean-nI
treaa .trp. F r aertidd". gaole. -INDUSTRIAL mia--e a p i t n Sp I- Nopl n e ".e. n 1.er,
Mloe. U-6166. P -2e-6 T,.n. e oa,,. "I'm.0 a 1, rt T"ero LpUS 7 S E D asado el R ar o n oprea lane, n i iU Ntrund oe ol d od n t io n.
on lan puerta E-1226-49 -25 t a t .
fee Po eiea ano t oCO EPAM In iiiM oala o po ll Co iono iatn IANTILLA MOODERHO, selead . o. -no. o r .o nlt
TERRENO ECICOSE LLA- MENDOZA s 4 CtDe a Te del.
nos para fabor su cas la .

Avenid R nh Bo eros on-p~ otol Fr
unr aroeaoa, dlenac 3 $4 y ca dara hy en di.
srguida.a fimr ed $7.20 LA_________dn A-fl 1110Is1 ".Onil VENoO BAR UNA CJADRA PARADEt-
d a it t o 66 j varas .ta, I to. V d n ae mra,
snensuales y no penquenio en- I E3 N E J Av MaD Eorge .0 lDno'I Ate~oro ER F.PO N F-11 n. ______________ PaDand VnINS t tnela, I n -
trada. "Fraterntdad' S ''p Ave. 17.50 R0. Tdao bl. piav Ma infor-t .e,.
in y Silvia. Ruta Avenida de Acosta T I-3t2 Sr. Can-o d
to. E-1226-49-25 1700 .
SOLARE Ua NAB0 G
$150 entrd aa A $1tdo do ManM s do
Ieno ma jor S itadomino frdnt asn
do la 4 ~~inI OeiIO do 100010 yr, .n I m do, Patrocinio ep opO, .11,,o anrh,,. Conn YA E"oooo o,!d a 11oeo l t i ed- Soanondne oa.C
Avenida Rancho os conu-1 do 10 2. nuo a 47.47 000 oce Sonil A,-oSon EN a, 3600 l a %-, o .n' o oo ao Zolo
in area de 3,476 V aca ra- IE li o na a at ion. Iri lVnffMlne


an,, dem- dins:ec F-3740 .1313-49-2l5in
as ern alocon 66 varas. 10106 do Paon. Ornfcool drnels II'.111 SOLID. AENA. CENTRALj i bUIL UJ5AUI__ -o0-E ra-oGo icaindit ap ocr laf- r Aveid Kohl, 15- .'rTl I, 1 hr
Frente double via. MAP for de 0. 00 fon da.g VREDA lE-
UH-t.7 49drn 2R-41, 15
ad'da1 15 mn s Santa Marta N9 402, entrRi nva-4reooa e, aenom
nsTo. eor -21ASr 1n- (A SOitoli ySUN 6DDN I EOOAR Ce '01. ENTE le. a brax del At*. Actueducto y toooeI c -al 1 00 0 ailarl.
to, _____ E-127149-26 U.Ooo .aitl 0 A e L. Po1lil11 A andt 0000iod- ob.a d. on" DaIrVa ie;a .dt ~ ~ S
a __ _ _ _ _ Proot ionlo, d.n t Lnoe ob. o1 obrVa Inir-1, -nS E U
gent-o I Alar de 134 Mx50 Mmntilla. sPor o nderls ssender
SOLARES GUANABO Err la coluffili.- 1,-1 Conn.- .a' aaae loilceI Yn FACLT C6uePJA6O aa dsimin,0ap00.0
r I %o pi para d f rad a art
$ 1 5 0 a n r d $ 5 M e s u a l e s C l ( 1 ( 1 1 PI OOsd Car n e a t1 C o n yn al P l z o I l itoo d e F r u t e n I s 1 4
Cont$1 .5 ad .171" e r o p, ,zs l .,r rs y 3r. Rptod. Almearenfep,
Sbba. pee 1 o ainao 1,00aAL U A E EL 33%t DE ENTRADA Y 10 doe10, AS 0, 'a067 0. er no y convenas 0I.lI~lIFOI6tlAtNS oqtd o Ioo sle
ltdlona s (I.'".ui EL HESTO A PAGAR,0 I'0 1 11 6 AvEIrA l,. OD E- Currodo so te.mdo. 1. Amd- it ,,rp ca .toaa. ;nolsd mateodi .(is. ad,
Pe la d. P'a eia bp center aanivel
Y 211085.9iago de VEDADO ENnica de to Doi Cia 0. Ao.r! s1.-eDm.1

toa m edida, ao tal.2. V2.t a $ -a l . r a
NESOLAR ENDADO
ALTURAS ~ hi DE EAO ei(S COn. la Verde precious parcels de ces-na. jOS Ot' PInFAI.(OR~ VTEDiI-P $10 N.Ca. La mimrn suced16 tl.1160.pP100CMIERICARDO HERNANDEZCLUall DE47AO a aleGs
Sa I ao nt0 .4 .n .od. 2o Reat N35, Mn rinano
Iaadttaa n 01pi6 nhy.15 Do 1) C J/f ~ Irl) enl Is parte mit allti de eite cooenfod.Poio Aolp41 V a anniy .a. Eto be6 00 aabord.I87 an -e
Ion do olr nr 4f de laondo Reietre Camfrm t y Patrocinn i to d11111o rnnA It~o- Alni 4.6 Viao poolos aeata -rl 14 ole o 1. .,
inpeorfaroo n O. lon Tobnopnoe Rancho mteia, nden 14Usx40286, total: .Ii!3t-ilo1 drIco Reparto an tarta La "Itla.aSnl a _____________F-70 -94 0. 26- me3
I~~~ .0. Of- Habana donde Ud. No a 11 -c lioerlror
ITeH--Z-O642CO 600 varas a S12.00 va r e 3uo of or UHE-289-51-26
l l iporta: 97,200, Entrada:
UOO-P-01 OS y ca le 36 2,376 vo at rest a pattaC 0db o ogae oo, roam mees l111- a, 100onlanol Harhr IJE S O S
E 4n 36 mensu3l5dades. Hay fIr opont an dodo NO INVIETA SU DINERO
Caload.or 010paaea Opnrlo- seesa nie CHIuccac
atddo de 5o0 plltn. A'2 3l00
metnn. r a dfo t l 1 0 l. In reV arfid d gual me .0Ice', ora do loo nini t c SIa~~a0N 6 PENS AR a IE LOtltO 6JeBann
I'a otlOO idO rl ntm~-t ts.x19.5IJ rii ntl P. NosBe deje eriganfar r.1-l. tpa 'Paloru h
Polen. nonra do nrop, Nrdilnlor dtt~o1 $ -t rinin in- UIn.tl071 .doap o .
Tolatoda. RodllI. f to Gar ia .ro~i e-- -ppja obol. do
Liopeo. ~~~ ~ ~ ~ Cll Nuel.P1po.LL$.va Estudie Si p0ROeaO A 11110 do La HI.- aoln6erln o
DPEAA DE TARARA CUBAia Loe-
UHC004U7trbanizado 390d icrarae de110 ne it, o lo5n e+ a1 I-C-1000-II.[ on
PRECO Plotrocini y O'Farrili oaro, o a. no Mantilla etii sdle 9 killie IllCe-n fregso presidn,co
A. ol. neotrotaots o 15Pr 0. minuto0sY.lornop 1100 cIoet $3.00 v. Ob
I~~ T M (I R F. ~~~$23. va a I1.75 If 28.64, total 3J7 7',, llontdrorIa en 01 abodop. 0 yse alre l chia,
P p 4 O tDl d i i H~ A L V A R E Z s er.0e o na l p 1ii n i 4- n r L n I d 1 1 c cri a r. l a a ai t r i ma e j r s! [ I n
dtl ap itPolio n ila de La Habaea y lolatI is[a .1 .r Cital. Prado $16,000.
2.05.0 2, ., F-Ap a $ 02 4.Enr~a 1,37 7 Argoa sn.mtl. T.H. U-1D2 sc coevencera. Eslec lerrenos vs-E E DE Urge 6ants, poor tcncr
sla resf u a paar en 36 SE Fol-n
ta meotiola, A S5.25 N2. abiutdratisim a Di 0~Centrs en panre aill de It meos H2 as Hnp e I,,la of UHC-10 oo.v tle hey $4 6 S5 sie coda altia. 0 ,odbano eoodnrb- otron. negneins.
IN-o 84& on ednca xlo ace noeina. Ciainde se haga Ia Amplii. t nr fe r. pollPr, Magni ilodeg. cantne-
cU amortorti[. in To.an ra dolle refrigerdariin,
,~~nna:B'f6a L~ zTefon zsiresdecia eclsivmele modda ECON cionD Ie Ia .lad elo tre 0310 I or Il, Are.,. Apo.
NrFO 'FDD( 0S7Vj. i Di 0,,- Croille .32 e. A ve. U71Farri11 ) Empioia onjoqoinai o US ns sabirac 'a $8q 1 y if SI V.EI P-1050Af IIIo ens. diDO~ $100.
1Dbl Vi de -


ll 19 3 47 11e 1 in. ) (10 (c 26 1- .le4 eald ele VIn y sans pared- Pern. 58,000.
Cri ~ ~ 47 f eal I*~ ir- Ie heteot.N,.d,10 kDSCARSPl E100, arrio Corr., 51.500.n
laEsnaa. 12 to Y a
T ota n te fbriemoo
rapp!R~Urbanizadoeiedo600000 reod o 4 0n 07 en 0p~,0 i1I1JO 16.3)1 boodn cm N uevnaa piaos aPa.16.2 alono. n. ib
II 2JIE EsunsdL a a mienri mo atalecr pianosooIded font 15.000 an
LuzP Te le o a
1- 9 6 6 ~7 6 3 4 9 It'a r a s C o d a u n a a $ 1 5.0 0 ia r a 1 0 0 0 M e n d o z a y D i ra D E SD E -o 'on da n a n o lioerlo to an Cr
_______________ in____ Importan $7.710. Entrada CoInlba Atdenotares, 1irrhl Nb o hiiae rr
Serici dnin-


____________________________ $2,570 vo el restn a pogar llar Clue LIx TI~f- ~ ~ ~ Blon58 aoc ete2 0/rna Reonae447 lo
Cerca de toa (9-28,47 y 2., Violent. Soo por in
Nuevo tVeniado $22.00 taaSR JMANEIRO qi7 mananas. E__1619_____ 1__2_
partlesevr ~ l lY
loslyipii 10 C.aie Amafto UH-E-26 49-24 IJ- 2253 AUTOMOVILES Y ACCS.
Indluyendo INFORMES
Canga establecinaientos- DOCD.LFalOnOXES
etre Nun.a y Goss PARCELACION $50.00 COMPRA Y VENTA 000I. eiidarh061. I~6. Income.
erren ide n5xd8 M2. 3i0able total 300 va- maacitocs
(Nle La Tore lntre, Zaps- I ad di peiiii~leCs ras, a $13.00 sara- Imr- DE. FL 110 W IRUSTICHJ PONTIaC 15'-
r1. Y 35, .1 foodts. A, $23i. p a a lenoc- FO-2264 ta $3,900. Entroda $1,300 ENTRADA PONTIA 19ba51 bta~etpor
miIa le 35 pafn., oA S23.00 (ireta 0pgro 6n. ''. ""p atap ooatond
AM. n y do ua e- 6 inera MANUEL CORREA domtti r.Zns
tis(Ojlsjy3UH-E-152d1-49-26 moises. Has riiri e MANRIQUE 2, en0 e P once. I 1,nado nr
do~iosira td ENLO0AS0LTO00 Esquina a Malfelial t A -
DfIERO: 139.2233
I_____________DE LA HABANA, VHOerP I I ual M
;m DADA LA GRAN WaleGs O ALSAPISMNSUALES Telifono A-6836 drtollp Ipida del On, hire. I
UH-E-1428-49-26 30 S olar esrdrofr.
*a l G o s CC ALORAPIA REonohli COLEULADO) edo tl bon U00 oar F 401
UHE.42.4.2 0 Shares I ACEPTACION DE~L Y ASFALTADAS +o Foal P6 004,PO.1 1263'
10 REPARTO SAN r son paa. dioep2m.e
10 dot At d Report FRNIC Amesa ACUA ABUNDANTE nRUTAS 4 y 39 I-ei P ,inncrsna oadyo :aa ST
**. .* disponlibles f GIR SE
ALM SlI~ DECSO06C 12 x 30, total 360 varas, a can .1 Tercor Acureducto ALTO Y SALUDABLE IPNnb atinI aa1 e pr
ALTURAS DRL 100LOKO
Lindando con "Alfuras del INICIAMOS LA NUEVA $13 Vara Importa $ A r tezions CLLES ASFALTADAS T DER
Enrado $1,560 v ci rootr aUNDATE


del
veddo" AMPLIACION a pagar en 36 meaos. re U, A6111 A SU AUT0?
11pre e major luaar, per no
ldl Reparto a dltigomalmdida Nuo a- ora- .o .
1 ,NA ENTROCAdi fc "onEl ri",nrie pida
%.MECN ANRES BA C DEL
10 60.00rda rdai "SAN FRANCISCO'0 Ave. Mavia CEENTCOES Lill Y TELEFON 11 uonoaRdrge
3 60 $1 0.0 n poi miso pueblo do San PaReaste enr 1.1 31 y LA ESPCA Ora nao Rorinsguez0
$25 0en l a des Francisco de Paula. eqc 0 e TSE L e de Venlss en el Repara
aaalormes: 1-5205d perde todos los d-d
FARIAS 3e p, pll. a 6 p.m loe nda vaBnig,,ot ao
"ade .C.n914-4 co-lea CALZ. DE SAN MIGUEL Condozntra, do I IEpRm ladasAI.diii HERR 4'U2
D Ad e C A L L E S en tre J o rg e I .ger ha d o 2 4 d e O ctibr e d e 1 9 5 a f Ci-csi 23-53-31
AGUA Mide 14.15 37. tt 534 A0 Tancres il AUTOMOVILES
MIRAMRC L A S I F I C A D OCELS D a rpoEs) emraa) U LaI M HRCO R AM" AMIRAMA~~~~~~~~h$~~~93DD ~~~~LUZ v0aras a $18.00 sar. Has' A ne I emsaao ~ ce AWO A IE
02. o$0deefr.H igual md C NI pliacidn de la canretcra, dentsoa VPNCA U O4ALAMOS
V,__ It. the are.e area Frri Idaora doo
him rect. 1'1.76 v. do 1od ise Rd .e __ GIANDES FACTUDADES de6 mescs, Alo tornnens al H~nam Na aa er 1. 4oers.ona
CAer 10.00DI vs. PnAGO Fri S8ya1paten, 111,e. mp
at In. dnca onail yo qtlltnt DG 0000 Ico .jc CE
Ca- ~~ ~ ~ ~ nr (a ALEGRTUI D AG rn 8$0 0O naranjas de. D botp onoo116.4700
mo IN51.14fii- a ilifct I INTERESES I CRSE nod
Ito ncr ncr -~~~ 14.15 X 37, total 534 sarpsi a HOA is~ de 10 ah.oi; Cointd r D bi o lo 10.0
Isms ~emtoaa Ito- 1 ~ I mensuales. $10.00n Vara. Hay 2 do tguoi ooe do 100 cae consortian as 00odn.opne o
it. d primos etFa. Y n s.~. r'5 finc qo. nor 946 201
Inversionistasri.as as ffic i ane', o .46 0 d L. Pl. t e.T I a n D0 Daotl 1.17 100.00
cln ien .o h q alM 'co n l an winter e n.1.'l s


M4arclnd corVtre rrr l cerclseaPozd, etc. redoo c04le9ado.
.32 Effiie,"l rm" l. et rstsl p cc ood on REPARTO MENDOZA I' I ,CaIJ$
EIfil I.El Iris",dm.siel); a i'OO HN AAM
Deparamento 213 tLaD'Srampes entire oae CONTINENT
afe.H eotpg amnyPatrocinio a omos. Or 6-0 na naltDIO .a V.nnD Lines. LcP2
UH-Ifi 4160424 fir *OI fOLD1s Pr embos ndel borac tolo Care x 47 16 T1
lenials Ya oparte Cal C. 692 s'aras. Hay 2 6c tgual CALZADA DE BEJUCAL I REPARTO ah de
oracl a ma yor C. Arant a.BANC DE Frlne mePdida a $16.00 ra Y MENDOZA BInTUAS CO-
C ra me, sonss Indeap.don l. VenTr CoRsa L antiila DitribuidCo.t Exelruitoos
AIMENDARES I BANCO I) 6spT15E VEND pUN OAR EN LsA CALL 1:ITAAER :: l .a~eze 1 J

S., is 1. iso .Spiri entre Avenido2rny CLAUDIO AGUIAR 2yicalle8505N
call All a 19 de YAYI C A I B E S 1lVed an Alde, 18 nfo 10 e pa 'IM1 8I 503- 0 parrasube

Coal is. ne 19onioe doa Bruno eriion do29 I08 a 8 pt.nlog WjlIye Distributor., S. A.
125X dorae w do Iow 948 oa 412ui72 1'- o-'- d*,-wo.-o 23 y 0, La RompaF0.3131
Piomo Va Rinllinn asCIA EN frt LA 2AB4N toa 41.25i IELFONO: X 7071 ~U Tleca
1nA dE A v Ar A A ras, a $25.00 ara.
Teifl d1 S1n Fli 09 2 Ageneee eor toda I RepdC.
A-71 ROD-6GUE ME~Z 50CI 51 LSTABLECJl -ETOS lr5
$2500 0 on If casela 041 Milo Re. GONZALEZ 11 -1640 ?EDOAYCI VNdarmiS 25___________
Informal: 15205 PO aids 101 dial de OBARAPIA 309. altan I R 0 D R I1& U EI l rrnoobn del CUleritsd Corrodore "Ill28 o~ E AO.IU'
nLnra pror pneh 7 de t err1.________c.rand,
rrTlL.r M-692 "ch rco o l
.-7-49-2
I;.SE VENDE


image:
-------


Paigin 24 Clasificados DIARIO DE LA MARINA.-Silbedo, 24 de Octubre de 1953 Gasificados Aike CXXI

ANUNCIOS CLASIFICADOS DEULTIMA HORA

VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACS. 5f AUTOMOVILES Y ACCS. S3 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACS. 53 AUTOMOVII.ES Y ACS. 53 AUTOMOVILES 'V ACS. 53 AUTOMOVILES V ACS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS.
ILE _Y "VENT/ .9 W:T. A, G !;A o, noao uaCAON FOcoaA c c 's
PLYMOUTH 1950 GA.oi o yCAOndE bra. C r a Ue -t acc n t 1001, crTy c rsy CAM ONETA CITRoEN BUICK l p EC e anR CA- AcarACEUTO.cO elMOTOCIOLE- FOR. ,CUallo lml CAPHI o

prin Ij ur v.odn ad A geu 4. Ma C M O 52- Verlo: V1eredN9 1 0C RA u I .1 v.7.3,H nl 1p Id p Ma- rno 51.4a -26aa: 4 oU C &lr5.aosLusla 5718-3
C. C odel. 7e, 1y.llsodeo. lHH Ia, Call 17 all raI . es Ia. V la. A nda C troen 3 o b Uon0as.1omasenuevas0en


r ~ I mear NT R. A aO alo. -.1 d.zd~e ia oa ?8 7 A JD
si I ra)sos1.d I-e lard~do, .,ad. enloe K-L, Ai-,. -.I -l camara1 aifia, dm U. ~l,~ HE_______ VIE I Dd.0 a .50W md oinsi. o er- a~ ,P5.IR~OR 1U-1
Evadan Yoa n~dpe yP Co e n. noo aoso rada 4 n Eh u 170, 524 aCm n Os :8 7=lO am I, a ar C d 1r md. a UH.E3115325rioc I on Cadilla sunE1953
u --on-s VI, Cale.do sOGl a Ill HE VEND UN CAIKLAC DEL 4 9 C M o TA CIaR0r h 1_ c1 ol. en. 1. 1 Oldsmobil 1
PLM UT: 5d33. dsl 0, .d0, a4 0 SE DEJ OE .V dl oo"10 18 A C Vedd. to o -.N AUTO De O

"91 50 P EN E Ul C-02-12 a-C1 .3.3. OU -1 35 3 DO GE imicores Venr53qo e .U
P IN TEv SU A llTOr d ad uaad prcAlON I C 8 Cl.
ui ooola 0ll S CADILLA r a MAt 3 4 01-34 ESP A3DN 184, 6eA0. oi Caro- esIfacildades a 1 d C R L Pe c .

Se cdeGAus to BUCK IV IE1^ LDS OBIE M TOR a"n AUEo-Lux .LUE : E"" """
n0uDnr.rC E RO E o u. e R CO o 0o1 lao no BUI


Io.rlo~.man p1oa .o m acia 1 ome.1 mBe2t5 4Trpica Motors, 7 etol O gIlb.8 UH-E-497-10-2 UHC17-35 cCraa.AeIFr A I A Q E
ar5 0l.'0. Do 0.otld.0 pol. UD. MIN Oltl Is. am, pid AmJ1m~upaodad 7.300pl 01 U, Fp -~ ---______I___I___A._
.a 308 M, 4-t W r, 1,I.V- a rp epenI.L Vail A e lp l areo L4_______________ 4D C111 u ac ol Willy convert- .770 l~
UH- C-02-53-24 T e 00 BlIfeELA S 0O-RA TID up 2 Opueras a n C.A. Mao oIO NE 0 .00
A ca $23; z d EN PRESTAZOS SOBRE APOVECHO POW 5000 CE. CO2,1 r Vo ila CHEVRLET eM D E-1713-53-24
O n CADILLAC usPc.20o." CHVROLET 1 UHE17-3. Toia Moos EMENDA RT ASVENDO 405 Tel.
CHRYSLER 49 DS M L Fer U ", -- 2OtILEAn OK Po B C c- m BL SCOAN
sol al o, 1 07 0 ana Pma, ND CS1O11,1 oH


os4 OLs OBILEn Pl 2. 321 dueecio y omas loImponchbe Esadod.C ra2Pip0CbaveeaV31 entre San MarlanDSMa San85
Ilodoe. Togo 0110my In sE-11.73 Tro ica M o o s OMOB AILE98o 1. I Wiyo is ib or A c le-a e if o. Mgifie CI 65Con I E ~ .RVI D05 R
O.A .o. 130S A.CBad l bNo. y01 radio H-Ci-103-3e- 2 2e0n ts. Vr. o p. m. -3 Nokn
Las P I FO-3131, 3132 y 133. rMA080011fElNCIA co o os incli C Batista E 54Edebe8 .de0 Perooa oneotls 0 muy 021looe lueno 701D1MOBIl 0 1 9010 E VENDE UN BINFINis 885 Sl.V85d.j vo010U0NAVCTBE1R1EATO
COrad o Ro rezN TINA K-. s x. del (er Dool SuI E olTA BSAN C "so S on e.?yl'lo B U IC K041.1 tJ- .: E* 665-6 .ATPZC
CHEVOLE Co nv. 194 Hoover. F 4 puel 31938 )Xe) Fead 857 K eo
.A d.a 1. Is artiaC l y de o a s am n . Im C l. 19l C eVro BoE Te ~ra e s iia des de I e s i N-st- 1 U C u e 9 9r "
7o.1Ym rpe.dcop cmo0 nIueNp o. L BU C u p. 4' 0180 00 W. C. as "larmed "0000i
r.". C ylo. ,1 Apool 9h9 all lqi' L A50008048 VeY 14 VDADO ."e.V O .o .arl. 1932. Ines.
UH-C-1071- 25 0l O)
o.-Todosnuestoscarrossti CHRsLE 4.9 a td as cm O o. .1941SdD SO TO 1948 0 8 s d
-3636______________ 40IC 4e9a boils,. Illo d Oldo 000bbile d lo 5810 1 1953
o-Teemonn mliaona D 4 OI E P uian Carl aIsna C a moo i la Pym out p1 o Cdo0rSyn P n.COA ane rpmn" k 4HeI ET LORD DO9NGO H AV N A' ac 4t p l t as Gm E Ado !f,1m, '"efA -6
Go-MiIna aanie mils se ea UH C 1089-53 -icre FOR 194 1 CT RE
No 0T AIGA8. n r nalls s entra Opn Der sio 1 948 000,diybtlal19 (a05 q C v 19SMO V R53

DEde', US P. 0e 0ie Le sy peo o1Ht142- uoo
Tnla, 4Mro. (Vededo)07______RDO J A SA61 EC aS.GHcon-
areSEIL 4 puets Y P s icrre. 4 ld moble . n 1.T queoo o ore ons- .OD G. JcI F
,C.r.1950 2 C 2Hd 5" CAM IONE S V1Il50lsr ODto.m Ve yeA: PONriTA 8, C.5
BUgic 1947AComndnsGrs p- 20plan5s 5de5 E460CU-E-1707-5425
CONVERTIBLE,~~~~~d, Em laorne. Hie 1932 PLYOUT D .cnc .573rm 15 H Y L RD anernid ar
utoa.CADILLAC A A A $34895BILE "8"r .60 l2Coo5byPrmaue NUV0. A" U15T 10 P C L C'. 5
GANG A n6ane OLDSMOBILE nTPAUd LcHoVesduES notV ens 40
4 puerBas R IICK u1 OLDSMOBILE Ti 49 e Pntroipe EO eresA BUICK. Se 2ERVI0e. .C5O


PL Y M O U T HS 195 sU T onLU X Cas-. 7 xast~ I -Toramn .A 1 r .0 L M O T *U D PI EZASj DEl s mmU seam
41, Sper enmbli 0 A b o piaS19 2A Rdl ale ooE PrUTo 2 olMOORES PETR o
hPll Yaado por 600 00 H ET 1.v oo 2uE M~s LOS ISMOS A
4E er. -uy Flann, co o BUICK uppr Dynf.E. 49 ntradarestonlapM. A.lN.Super, d e601P.c. 2aeid;
HV4233 R1 BE OLT hRE 15.9 Tropical Motors, I- $30 70 dOS CS USo
B b DO VIBORA S. A. AGEN c A DODGE 19 sm i e
PUHC9 '5 Tclcfon 18090 en 2i CtrPuerto., rdi EL QinADTILjL -2 2 0 o
___________- Y h.or Oun B E L A SC 0 A I N IiCADILLAC rpsi 2 etate., rio, ;CAI.LOjLA
4 p uert s l nA l. e n O L D S M O B IL E a d ortos g

CA L 1A9I48LL au 1950oad m n p. Q190P M Rdo
Cgi ol6E OLE O CAILA A OLSMCR O. LE950 Cen T C HMR E DitAdo 54 1AN IS
4petADSMLACn 1 CADILLAC 62" . c olore t 1 50 E L M tOR De lodas clasessarao.on,,
O L D S M O BOE1 9 8 D I2 E C A D LLA C r P A N E L E R E P A R T O S A .C A M I O N E S0U -E -


4 u re 6cln rs M ybenF Rnpca .5 3 na l da r5adw in ve lO 82850tto~
WCMEVROLET OLDSMOBILE AUTOS DE USO FARG. rdo INERNAINL MANDO IOOR TNUC IDA
o ~~~~~AUTOS DE USO CHEVROLET ,CADILLAC moel 6 191 Rena.p~ Carbl O K P~ona-r. SA LA A OU V t Xt Ctosr leoe00Moloo0,6nnel~~~~T~n neB(ab:Dh~. .&ie a. 1c a ll S9A N Y OT RS All a r IAd e n a~arnaide
OLDMOBLDSMOBIL 1952 aueecito y gdolas fuemrschables .lpa. A. PeIsocp. Y MARCAS 6x6 I eA e c e .e.CosIl.s20. VARIOS AUTOSAVIEJOSENeUn coEseAvend
4 urtsd2JE WH LT p19 Tropical Motors, OLDSMOBILE 9BI_ll 199 C 2 e Z d n Un oor ners I HP.1 200
OLDOSSMOBILE . ,47 S. A. Banda banca y radio Ud vn o 173 13.2 nD 0cea edr1 gencia
FORD'- 1949mrHU LU EN 4 ts6clnrs itrn*m0, 8 aU pard'l mode 1 3, a,
Lam razore pee r FACal ITT. 4 ILDSMOBILA E. 191 B E L A S CCAIN OLDSMOBILE 88 . m o DO S s of C a lita. Ro m 2.


AIr'" Ad1RT Lra4r te~ baV N ONTOS AABAOS U -8155A cona os si. wa el i lnce.
E-1 I'y~ol . -,IaI, $01 NE UNS IUNA lutO-cA
C:HEVRO T .y 95 OLDSMOBILE 76 . -1950 Dodg 52, Frd 41 b Z0- NdI020010 87 eaao e


UH C-09 -5 -25 1 un-llsa S A OvF r 8j-aT e 6 .
1 078- 53 000 E-7r0-4-2
BUICK Super 1950 yslsl 1 eoo~ lo.yl ayIO .* roll aqo 704 esosolo, V ""Ply,
1111 e.ol odsb -r Alb rr. Caoloal B U C E.II P-MCoolo. -l~r I Via B9.14.7
O n ooriguez CHERLET . 19.()mdlo5)PCilC e 1sTolA al, Csrn LA V B Re.00CNOSR2 80AT
4 y15010, iol 1Jl-C110.3321 137 vU.9998 3 DE i.'iamiuziu U'~100000 A-o 111,y l 8101 001
antes de comnprar su .CHEVROLET . 19 07 _____ ____ CADILLAC Tclfa. U.33 10 OLUD E OEI~ao$5.0.1 ott osL
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~Core. 1946 CADILLAC FOD4pell 1938 0J0E15.270 BIKSeil.15 x ooo .00(1. .4.4
AUTO DE USO b-llohldo his,,.oo orls OBUIIECK6 15.0!NEOAIOSOI Speal- 1951 6x6'15050
DES T . .1,- O EoAT M VIF raIR I8, ,hE.,000,.,-. 101 olrA n20 ~o
7oT arm .1 nero pl de I 4 01,0010. 0a,1. OLDSMOBIaLEo. U l~UI0IILI' 11.007,5dbsfod 81050
Cuba. leardeaOI'T Orr P) t .1 6 C E OL T Grade onldoe de PRO Y FINANCIO 20O.0 Super 1940 .teloles ~a
r l~lO CHEV OLE 1.0000. t A ']Inro BUICK50 Super 199D0027ieecas 7IeI~edo .,Nmr
7o.Ya Td0 pueds noa r a,," Par .A.1. .oo .l r,6rg.ioo Doo I m I BUCK-
a01 A, CHEVROLET . 95 isn UC ue 97 con wich die ollo.tll 1 570
Em. pa. 4' -9170 1- enAer PII .0.1011 .1 919 Tropical Motors, CHEVROLETo~ llill Rcer- 1952 ITi
letira, Irpme3 uto .o .Aura. 4 I 1101121d, S.,1A. LINEA Y 14 VruiAuu "ll coo lol ~.,0 .0.5
rro. Ic cotrueam l r-oIII 01111lA. sioi6n age s CHEVROLET 19ritUEO GNRA OE
I.Hre~~t. "Itsa.polmd OUTHER IOTNN CHEVROLET. 19-
am araisi0~l I B LK Spa-rial . 1951) B E L A S C 0 A I N TeBlaso y po-o CHEVROLET 1948
01RO 1o 1nsosdd ed-I'l,\, Mnn,:u LuRn CHVOE .14 Ch vrolet GENERAL ELECTRIC
11-1-6s y pll00lo y011 FOs3566 X-4303 -X.1346 CADILLAC Camlla 1950 CheE, Vls RPM. 0ulosyty o 00.
0~.EIs01 ddgo las.1 ( SAN ILA Z A R1 0 .7 y.56.I o O a., Mr.1a ~so n
U.TIEB KE Q. d ep~ .x Rarid.,s 000~l Ilea'.01 ,,l O- an5
did 'd. .to 080u Heare- FOI llbs 19U EK8 1951, Il~or-oasCol 0,80O
nil, ~~~~~_ ts sCrgao 10i prgplo.- Neara d'll __________________ .1 dr--U,--101.28
OsoonI snloosoto malgonoi. Moy Coo HC-107.3 IU--106M.032,5 OLDSMOBILE (88) 1,949 1 -.
o.Ts. r noo eta sLn (rl -iCRYSL.ER 4. .-- .- -941 DE SOTO.98 Dds frn-oa .S prao31
osImpos pom SUoto P00' I AGRA-10 S.e,00 dode Io.I ~ V fn PLYMOUTH 1946'D8o ieecae, L .Aur o34
lo. -T rm.,tro Zi r. ('CID4I101 SER E ?I- A UI T OS U. -Il **lpl Panel FORD . 1940 con o si winch.
Os Pieqc- propto, daonce AHIERTO LOS DOWI!88GOEU1 19.40 G4 ~ de~le BTar00.~l .7.1
,.,,~~h Se crcn 21Si 11 1 n f HVN' STUDEBAKER .1941
h.7fi aul is irld. d -riff(I NO HA2A. AeepIan on .aliac 1.
T5M. melaa, aclo~a O N ASC00H31 piarre. l FORD 19401ATOE
y 8.so~~~~~ooeo" 1r1-o. rd 1s 29od l 0 GZoa 50000 Dodge II~lf7 D
MOTOR E le irr lols Earl ds Alno. B'MP UZaLDpaLE
I oll IS l oll 1- Or 71 "' AMOS AUTOS
T Hl A I G A Is I 10 Ofla or ale501. De io14 lI53 o OO IEA O A
C E R O T 1 5 G O T IA R D I p j) 0 LSIT CARRO p r ea,, o- Offlsa del~ O erci enFi I cl o do ado OT N V LA
P O L E S0A'S 1 Aom11 01 00Ij. A mr. Arclar0 Loso OOEINU00
LEVR LE DEV9VER UHCl 1 .1. RIT A f1 Ldfeecae IID
do Lu.e, 4 puerlIs. RAMOS 25yO 0E MOSL ISO- EE-4 GRUAS e'c.
CHVT0LT 95 '"'QUE NOS HA Aiquiler y Venta
rngles, I puerjI'I. (Vdd)PAGADO, CUANDO 1
AGENCIA BUICK Q~~~~IESEE ADQUIRIBI SU O RNCS I.D RCOE
CHEVROLET 1951 AHEVROLE BUICK. (VSoo NUEVO NASH RRINCS I.D RCOE
Cupii 2 puarlros. HUMBOLDT 105 ooq P 10.roals. CAA V ANVi MESTRIE, S. A.
BUICK 1951 1I I Telefono U-8084 WILLYS Piaicore MOOR Li5a o *AM N i lac frc
ESORDAL P4sicorre Old mobile .151 HO' pital esq. 23 e N uE sT R O La tinica Clue recons- ,X-1661
BUICK 1950 EU Mar.I ner D e.d,.,cIna t ry al nelo
4 puoIrlasl. 12 CHI'VoROI 1' 195o2 PLYMOUTH ,, 53 do 100000 00 lOI .dluro do
Cs., Iose a '. .L .I. 1 200 ent rd S l IN CA O E carros Pra venderlos UH-E-171]7-5425
BUIC 194 olsO .01. sash, 00 od 160, DEcngrn1ad ar
BUICK 1947 DDO E 1o t- 9.2 PLYMOUTH . Me 195 4HYLE7ue
CONVERTIBLE, radLI. Pill Merury 91 C R S E o aatad ar
pura.ICADILLAC 12 1951 OLDSMOBILE "85" 52 Coip, b,., go ome 1 0
BwEICK 1946 Lit[. .p,,a hRel ra.aiad., Ooilldurn doY101 ~U S0SRVCOCMLT E V N E
puetlo BUIC K S11t- -. 15 I~ OLDSMOBILE "76" M4 9 dola oy0 0100 20 E E D
IlNeOso. OR.~ d. p49 d O ci la E I O Par Pans Eaitrru
Ear", _1 a I-1-PIcEZAM
PLYMOUTH 1952 O LDSMOBILE 19. 1.951 OLDSMOBILE (98) .48 PLMUT' Merur .IA DE Pr146I.ASRI PlanDU
4 purts 00,1. 011l Cr1., airloo. Mercury AP94EC6 ISRI 0EUSO R 2 OTOR S t ER Al
pulls ral I BMICK Su.pe-r,. rUA. 50 Abada do plobor. 2011 MO E PT OE
PLYMOUTH 1951 CHEVROLET A95 ALEMANES -.153AROEHERPUSSPR
MIIIta. 11 blu- l, BU;ICK SprDvnf. 49 $25nn d, PRECHIS ESPICIALISIMOS ESTE MES LOSMS OIj A EM0H1P.cu.2 i
(iIEVROLFF hi,,, 1951I A. 1 .111. 11.1 p raddio r d ., 11100 anR I9S p,,,, droSM.A.oN 6, i bSlo s e 0 .
Ba by DODG 195 h~ odoo$3.0do 4OR Vis 5K. car Ire rles I
W 190 BU0CK Specill 15 CHEVROLET . -51 1<.,~ ~010 evmspddsui r '01 oeaao oro
puerla., .o 1951 Nage ir odo.A.V. ,,. ~ro~daELitro en, 2.300 enu.~ c Arf s LCorreIa
CailacCovi 147QUEio peid de de Soro d 0X o 'e"
PO TI C19511DSOBL CHE17ROLET -. 51 VoslfdUoo d, 011000 4o-, adet. flucmbro oro
PO TA491O~s~on 21 15 ~d 0,,pe.od~ pueOTn 0 H 1111 1 ,300 o FORD 191LLEGA ioo~.mlrso yry
4 uetn.I .0171ld~ h0CHEVROLET Super loairdr 0001000n 12 pl.,o d, I p111.do 1111 a.00 3,0 asd. mpo, ogr m
CADILLAC 1948 YOTH -10 VeO olto.p.01 oPRIMERO dor. rngnr
C~iitM.dlo 52 Wt-lCADILLAC "62" 50 Austin .OLDSMOBILE 1950 i.Dsrb doa eTl.14m Il
4 pian. CHEVROLETp 1930 Am.4 .I ,p d. . . . 0 1 0, rloooa- rodta, 70. COMPRA Ana DitiudPadlno~ e aft eld 7-040 .p-
O L D S M O B L a tI 1 ( (6 2 ) C98 A a IL L A "62."dl . 48 ii ri~ m e, $, l p Pd, 1r- DODGE 19 50 E L ,10J O R,, 2 M ya O oHCA.
) B L 9 8 ,10 U 1 9 4 g $30.Pa o00m.t -I 4op o C A M I ONl I U E 3 3 -5 .2
PU nFI, 6 C ilin drca M 11 S N I D p c a So H, lu rdo : 00 1. 1, vo I nC M O E
W ILYS 1949 d, ld MERCURY . . . . . . PLYMOUTH 1950 I E A C M T tY OPORTUNIDAD
Combo panel OLSMOBILEF 6 (1i. 1948.- 47 l11110.4 errl, rto.d0, INT RN TIONAL Por haber sido
1)2 toelada I ND~i, Fals A 198MolaO. C. R.tS. Cola BUICK. .99 Y OTRAS Pro -Lod er ior~v
FODb His1 11111lla 0.171. Mas08. Ca. n p~roI,, b rm-,flU, ~ POc a S. A. [ffiduc
OLDSMOBILE 1951 ORI qa.adn -,ddta.odoSoo. A d e ui~o Usaeic.
puertas. Cs spoo .196 VARIOS AUTOS VIEJOS Auoiifc 7IdRdirm Martella SuUpemotor doene b
J1EE P ;NI 1, 191 EN GANGA 0 BUIC-------1949 Ieklez66 U ES R .P.M 10ord deP agenco.
OLDSMOBILE 1949 Campiro FlI . 194i7 A.ll 4 Junkernflll.R.M . do .5g0,la
4o~l 00 10b,,o-,. Gra ode Facilidades de S. A.r.4p0. onln' esquina Concha sin ina, de Un allodrso
PageoCuddsl~o '~.5~8 Un Sheppard mrodeto S. 25 HLF.
puetas jZnt~d $7I rI~. 1. so PgoZANIA 501, fients, a PONTIAC. . .1947~ UNCh4a81 a H. .20 RPM. do 3 cillndros.
FORD 1949 *UEN II Ci oulidniria s. De-io uynHbn H.P. dhpo. oj ffljo ,
4AIIDD PAGO 's 25 y Centro PiaL UENA p8os y arillnroo pnroevrisU~lO .t~F~ oSepadmdeo0,2
punrias.ADE DE PAG z1'dU88 I SOLO 9171. H. doo. Pamonsa O cn
S OL ) CoOncedionalosm NASH j PLYMOUTH.1939 0 IllneNIe, m Peapers do o co n Tria
(Vedardo) 1 1 SOO111 VIA YLNC y33 oidn- de ca once 3 bbos d
10 pm Peparada sOL $a10,ol
Orlando Rodriguez 6-12-15-18.20-24 Di1 AIIDDS VIL1U V ,5 ldg raca 13it bsd
ViaBlac. Sata otaina a-363e6 0 .fA ,eid 1a0 Aoedu.
una ~~~ ~ U 8 5 cuadroilv do$ DOtoe I 850 Aaao4 o158 do Marbella, Ganab,.
52 ABIERTO Los SABADOSU 8 55lltsvlo qo HOSPITAL ISO, 23!a INFNA I- 5 4 d e IN., ViaBnc.-, M uga OFeNAndez
UHCCD35 CI05.32 ,MC05.S2 lJ. I047 1 1____________ Tetl. 126
I.C00-0M4 I520C04-3N C17-3-4J25-0~2


image:
-------
AMill CXXI ass11ificados DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 def Octubfre de 1953 qasificados Pigina 2.


A N U NCAOS C LA S1,FI C;ADO0:S DE UL1,T71M A HO0RAX'

VENTAS,_ VENTAS _VENTAS 1 VENTAS DINERO.HIPOTECA iNERO-HPOTE I AQ ISER ES A LQI RS

IVADE AQUVIS OR14UIASO no 'UevLSYenD1 51RDO AAAO MATERIALES 9OSRJCO 4 OFERIAS 64 OEERIAs-. ,., 79 HOTELES 92 APARTAMENTOS.
~ifDOUNPN 12U SERR ON alaI.LA Vi~sD. I110 not, ona EY ELECTRICOS If EFECTOS SANITARIOS - -____________ P~AET NEI~ IIO14
iter So Aroe TA1 PRESTAMOS Iu'blearni
.1ag cing Iylaiup VENDO TEIZLTVI E o~eDnr a~ordr hai, R EDIR Y am lnif-
r.crU: nllb So ri e 1 VV n217 If Y- Satern UURI d.aara I~n ia o 7
r. frneTI 4 .ue54 S D aa IEAtL. DoEINAO IOSA aAU~~. 4 -7:9-41. a te U A-rosbio,.anrIIr i Pi d
MOTOR DE ELEVADOR ~ 4Rra.Call,~ '. 02 eau.agua caliente eraeit eo.,9 .Vrae 1 =Aa sasod~. Oaal Parli.R sn
a. vedl .aitar do eleiradar do Tnii .55 San Nli oloaapruideto 4. De as. apiI. mR5?* .- 10SdV BE AQIA mo del VlAPn.T .2 pa
Laua~med 1e 1*got 11 1 7 Teld. 1-11,7 ad!. Ia pr adad LEm ~-~ IIM K :ml-eodr a randhbi i.
EAT a, Uac TS' Ifn za 1 NO LO RIE en sit.t4.? gev. li pieas a .lda a ":T haitiLE caRM R ar il. bo e4c7r,encad
Ssa, = Cdara =7a ITcao~a, NEVERAS T REFRIUaEIAn iBO ______________SV!L
do enIEL 1- ua.o _____________ isaaegt.Vam sardlutra al. ra ole, iual M er
Pan2dei BE.s Pmaioi ruesma SEsat IEN 1JJl'ALbb DINERO RiUH.Ce.deC-iaR NEY~ Enn el cr1.6,
1.pegaanOpa N 9 UN RE1FIRIGRADOR W n iIe.UHC-7-6- Pa lalr= i
adeograia e on p1ei 3 a of elictrico asV: dCam.22.A58 n tod Prao yaad confectTll. -a3y
act.5 N'bterddl. .~iiVebd OI'o~e SOBRE AUTOMOVILES 11fr ia nt do L olr APALSTALUENTO AMPLIO, ALTON. 1a4.
SupeelaeleadE~~~~~~it.R. VCi e rb d S L 10 bi Oaniradiid. Abalut diloenldt. PR AMOSroe mocn ro dPL a- Vo eal, r .r dniari ta
tiH.-C-4-54.al oI. Cinug"16bjs aa. Q Uoeaolt HIe. S. A. Sltar 312 1 .an Abora el Hotel Seila. llfrrsca lsabi Zr,. a l. d Si.le
Ci 9-NR- ~ $25 S]-frilHa prlou ., irus spatsmlo SOBRE AUTOS .Biltmoare Dineen tarinas dapi. gac tsocnlaloacn~la2
e n. d1o00 ED giinUlio eass SoS~ a n a rde oaal d.,rd o a m S erda Iatel Para larga estanoja. ?.Ii.ii. N dillcO 's. Elare
all S' equipo f draivra fodliad. REFRIGERADORES DE i naiii Ud. clindonei UP has-On __ __ __'-- o ralo tA e Siipead daEL
-dl earoE rool.rpaun de USO, CASI NUVOEdon oaa4OnezOl.O $2.50 oror acod.appdln
.a'h.i. Inloro.,: ~ gitcar~fbi Si LViofl md e nlavo. dEn gral Dod i er10 did/c Aoo i .,a Usn. I cluorto~d l-lad aPltcIa T u-u S
anl~t d.a. Ed. gnprar"S nIP TsCldn yo Io~r P 0 tide Lradio E-11 -
Palri. Rla. 404. P.,or a. I sri~i
Ve 1S Sra I D.7,depqte Soecgoo 13,au Offr' t~X~maabead.Tlop HC14R-5O ~ $ 5 TELEVISOnA didENA A.TR 41 E_ ,
at.ap o. 1, -1 4 ,~0 amltiet uvs ot orio iinArdnl EE r usdbte arat urn. o ~ 1 d MlE ah lb
35~ Sr CICLETM: SAS~r l. MA3AS 3223.__________ $3.504-H- 1aiacoe amu a Silb. Apartament. o ,
Di.52, afll ________________________ daaPUS cong guyo camase' yiiitA rdud colcto I no u. a.-. b2 d n lbla .
,ta PuILL Lu/n.o Liarn Parrs um. Lainonr Sasc. iiiiiii.irmn ____________ Club. 0 o
Nc y Teld3nn REFNI y COLORES ______. -.;da DIELA ETE 1. or. -na.Aotacd~na euo INESIM T vlli~dntacimea I
07-2907. M& 00 OBJETOS 2d68 principal.=jX~ -d oprsnlsX13.al

1.9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o oclaodi: de0~ gdntd iatddnaatac ~y Eciaa
(5 Ans Ie SOanta I -u-aid At~ Ipvalrl R. 5r*~a D RC TAbolPi, EELai- i .a! do Ip. br Broner87 l, o in, onoil.,.addo.to lra .
1. hu i E .dre I LE Q a.ajjrgo D I N DE lold C AS e DE HIEPtLEDS arara. coct.-doc, ual.,ento riadAa,
Ynol~ artraini ISeg tuatial -.I.O PEULISI feeel .n. Ec0J2-2 M RIN
5o6 caveae ME laqS d, 0c PRE n :A Harveste R.11 nIulL I .-a 'I"____________ "______________ ,aa, trldlca .:tie~d

.I usd i Po . Ani A-669uLaid IH E-2C62-64-303 nor LA. M-AR.INAa-1-
ron. '61 roht ige crl, ESPap.nd- Ia ln, dei goans Y St o ti r AL d rle n O t9iy 31 ,vd d -21
bntlce,-el vualquil dia.ls Id P ]F RI AVIAY ad lES lo u e l.L. a
liiti~~~rn~V. bA;do de. $110.1 Vt rci-:na tadee -anrvo sv n 1-cr1, Hip-po.
Ea. .y, -nOhi'a .'.S EvL.o 1 Sollrin rI.1N-0. aue EiDna 1A 0aoto, Rooteol XQa, 6l5. hoboS pri 000LuoAL.SlotiRhcTat cn
luso con~orde14 pes.,~ U Doot. el~nl.M-24. -524c715 I ,;I 51r Nm. 1153fi cn l .-n.a1. A T O N BATISTA
niod.-E-2 bol9ll plea r~l Var:,,1 aloaa E Ayeslari 30' S.Eq.1Ir Arb ArIgue, "OL EnNDE fuNA GIIIARR TWOgS nine,___________SU._A___,__51 a
SOr S cAIN 10 N Pca. i C A MpBIEa cIr dnro Ma pinto, lion. rJHEernos-5 Nona, P .aU' .rat.Ldro; re
-"'"'4 do"Liau iti 01': Cans._________ Pieio a teuta almr -c o t s
to 3,oaa Vcddn Tell, P1-ltll 17~a P, 95 .onnrma Ar., I--- Oft 4,1 -g a n,
EElnu -71- A ll s a 0 esq a k ana.lf p A a l ,ithn. I I P A A L A A M S 82 A A R A E N O P e n th o u e A m u e b la d o
VI 'S"ao5oI". ef uO-0685 RAD OeuonTlv Clt-O-n DN N IOEA AIS ATAMENTO E c icoS.calo ao oba cca
Ve~l LVNG NEEV AQCT.I _________________ :- ocidisco Viejo por up, D-ER EN H-OTC 11avlllnRI dlnroo ipalta. 70INERS AR LS AM
Eas n dro THRBlor. Iodrigo PIro [a.- EXPET BORIIABORA ENF ROPA IN.- inal-vc b1blviar: bubo an arcle C 2t, y 0 topEn. vradill do
p'an A Icsc~a Ed A- a. o e Maldnod, tIvdor t o Ioratt iaho do .erai As,"e lc,. Ti -rc a A 1,_ -40-2
-l P S -a a5le A ~ anm u al -"ar. "Iai oahd de arOailaqiadeualnalm
So ro--.-. model. io cp~i.Tmien. legiude. Coba 82 an. SE;Til-or -i2.ES~-lu iu i nr iVdd.Pv X PAssarE N a ET E a im UE-
otrrop An.-:: nanor t T an pffclo Can W-8940 y A.4089 ISE VENDE UN ECHARIPE DE ZO- i-,lci:ii lul n -unal ~idadcE. Irovltlc,a. na-c.odno,, Oa
I.VNOOM F~ACO.A. I)O B -,.iI cosAlco. aa P-fapilida crivo Per vooto iad.E os on-I itlIlIII1 ALE .Ii 0 N 4.0 .52.2
rn -Ann acEL-IaSivoatS n1954r u I dPago. M.91 r er rbj do oa n 1.vo non N-tuo oI o ldi oata. -Ladlr, etc.
o ti'innis nal. l- dcio C A M B I: Olurapils 9 60,I 512 7H-E7 n 30 Pi[ de .iroorr s ., a Esta fl If AE.aa .r.ta all.
os a 1 y.S 211: -Vrdad -: I Preceo: 111S0. Informaun: 1-3361. pvc- Ei dar -tc Iu n ra -:in -uv A
faa 2I"rVi~" ;Z N T Ul-C-33a-62-1 No:- IEEST IIEO. gu'la parA ,,lla I-.--7-2 uC iino n caon-: AYESTARAN 4211
______ ---N-s SU REFRIGERADOR T: lg N ITa ordad dr ge"r put- - ------ E-1581-71)-25 ,,oo&vl tparialhieIto Rdu sOSl. t
VIRUIAD PR ~vo, 'EJO 0 NEVERA frn anterna instalada, gar i, dkeiro ons, a or. Se SNl A MITAII Bie SU PerotCnadido uatsrn
bbrerrd cav ohti Ia dua ietai~ i S .i rdov-a, dacul do altr,. Ea- 0 OLILO APARTAM1ENTO DOS CUAR- lIedr .o cu er ora.*
inbiraos FORa cUNlea lode era. Fi.1 a, I -. r'n, USsevet raol
hiia valor 25 dias comprado, if ,O UNnI a eriotoa r itBoJ' V1 0------------------I
mar Sor A.a I~uco blot. DE1-0611bg. :8 Wco 1 cin-ucuInSt ad,. "itovn801 ls esil raoLr
LiconELs-t, id.l~oRedi ) N A R 0~i 'Eder 263, Apn 4D 'go 6e [a calle. Inforin
U.n Ia lonad.ri.,a, maoer CRANDES DESCUENTOS AL DETAIL PRECS. T4~ W t 30S12 1 1-r SnL
on PE : olitrslo. Living logils ron 3ef ge a o ef W-301a2 '1"' r4.1.a1 of Saodc a ou eneargead andtea.
,dnrna flonia ous ncgroc Sri- : fie doI T R S S E L 21/ E-5431-ns-sq-_____________
iAnt, rftrigorbda, LrINARES, S.-A, DE FABRIC~ HE0 0E itt1 .ATN ANO HE19.22
rooan der horizonlol. garaloS pr-- N U E V 0 IH- -B.M3 Exr radi ca aonaada _10,u LU: v 1 10: a a: .2Avso :o. sOanle59-8-
p irda Eunn brr. callir 0 Na. 210,LLAN r 1 En Ilos ],os fi,(. I Validl. LIPIL ac laa.a drl 'unal1r 0tOO'S it cte d, d-n u. c.r SU, AL. I-
"'pla. fI-A Iro c lt Vrdod. I paaue la dlie an ,-So Ili Isr dee De nenorap, Naa'eo 210 Pr Ed sfl I toodcrna _, anA.I 'l., So. to r c- SE A QUILA
EmI_________ --2 --i an lr d-a- De --i~a cedr., to Ioatel NoE det- e In 11 o ru eadtl- de Alturar
E-1017-115-23F~r Virirle y .nnaa Ifo. Faibraca: La Rei. EN HIPOTECA SRA. SANCHEZ 1, i .: ai Eal V Pe t oMvIov al oun
haVIo .SE re~ln In.52 I \Ol q E-17n1-a-LLY It ot.er_1VS ina ntrd
y riilla lipaO n tn SAL DE ,A0 01E E Tl/u. -34, anaol A.ra 15 En- SAN NICOLAS 113. ALTOS no07 0Olt. 1 n 04. loroe at .11Loe o a.-
Onto. a Lip, 1-5-3 anonPP dorl SAIL U,_______________ NO Irei SPuba 'Ian .ri Daadarearrnnr aU IERIA nepotn Tin
U~rsulo 374. Rrparia Scvillaoo. It e a Ig- Tabana --a-- -e---- trraaa --06 2 VEDADO~a Tro .IonI bar,
orun a-OOPCC ATOB C~t5 GRANDES DESCUTENTOS A-01 'iIso; If,. do helere. -aasri. Tani- _________________ I r li I: tnsPll. rinEot, rat. Ei oalnycarno
frut.rnSoi aia. A ava- "1 60 INSTRUMENTOS -MUSICA Par Yalu__________________ LA L J.V to onor I tahleri.
h. poges parecaina. Trata clm OPE- tid-inotnnhd.aa e IU--47h-.
otectOn CRA IO 2.P A PS6ou cinod. .lottan o-
U-C100-I-r R~ON RAPDA S~ Inia O 75PROFESORAS PROFESORES to liu a o N. E-1644-80.25 -VIBORA, CASAS $65,
1110 CA EIA ".A 111 LINAREf i S I Pe:i N "nobn us .d. CArdend aced peCnlAaEUPRTMNO AYSAAD ASaIoAsa-.~aaa
,.a .d,- l'3-Oa-Sir A, SNo n I PIAN EN Jai I a ~n s. Jo PreEnO01A BE t. 1 ". E1:nEFOJAA ZA APARTAs MElNiaSj $37
Annum 100. enu~~~~c Vi. Hen. ~ ALIANO No. 210 tial Ba c tiHqur b-.taeor Lcrda.D loarPcveio tLr. P ,a.vui osdvdo aa n
in.1 1na yae Porte. ,ra Slalt Sauto Or all. 'Pgavdo o .; aoro pvil, rcuita.,ale su- 1" .= rIE .taiaaEr., M~ade. portal. ELaoi ,
toot. lo 471-5rt. aKionAO 1 1002 Miralt.t. do cvu t'L- Pn ar M EN.J~DOZLA -~l0- o b',~noold cecar d .' ti,~~ e- tdo, b. I ouiant bader,cn
gavitatirtulesp a Conord-a-;iE-------s----PE-------do----S, a d I t". ltaitE I.ie gas, Paloa Apt.: oada. coni
oNCTIISro0 JIJEGE IMERItnAL CAMA T.lelono M 5324 CUARTO COLA a.lto do 1 1 ftn 8 r2 PALACIO ALDAMA I SESi. .2. UEn R H dou Calnav dr A.,eotra.,iarqa- do.caotio. bad. tnia roi
,onnara 11. La i -lc dcil aIs reo~enia I:r.1 a:~arl union pninino cnio Tri [a-sc nu~r l AInae lifo ra l titt AilndR t ~ urai
Aoohe 4 ul. Oiio . V a0 ,~:n raooi i-vt in o a on la bol~e 510n~ Onto BID~ ltS 8 fiu 0 vao atuOoliPit
B 002 C-ON 16 -____________________ on.B-8tW ? -INTERES GENERAL t 11nir "AIV I No 11. Ba-inno i n- _
IeINDIOJ:EOI.6-.A 1A.ESTILE, 57 UTILES DE OFILINA -arar B in-.l~ -OltOa XO821 r ir .noD u w
go. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I iafi Chuni IHtCT nninor, Lu T ENEER I ETFIAO PL- 11 0AATMIO CB GERVASIO 612
'ar fVra, NOI. Iom aIn dc1, ittt1utuut.0. o ~nti. c.:a10h AEPEDSP~TIUAE h,5 in to EEL-a 01 das %EcD PIbrANo (ula conRcdor. ;TEN CETFECDQS T DE LAEnirellaOS
Or 'Ifn "c anu~n~u to 50 ENDLE UNA MA.USNA DcE t-pv Z5v uu-i.nro _____________ i ili.diOoc~caoi:cS roloismlscoto audr
V-0oia S.d-00.23. Ar ,1.dPl i O- "l o i. I,'cod.n at.rn o y ade -
VENDMO EN UB 55.0CHIPPOIRRO.E.T -VFNDO 'UNDpnEB 11 I' UP BC S I PAN. CL), B~ C111cA YAESYEMARA OE "C.opoul (i Prdloeaai- E.IENI-lO-28 l'arqurr ZooIgco Muyr ,uisvan
det ri dooot.~ bl, to- -o H.-LL -are N~f aL Vuez. l ,AA1 AE M A CCO E gi S .- ----I P lafd 1 o
,Iare itcperonal dE 423 .d. .tii. 1. Sonado "lra d :::.:Irrna I0 .~i t o fr -. rn pi d, Lto I, VNDE ,,a,,CA t IS'. t PIES. MANZANA DE GOMUEZ 119-720 $310 AA T ME Ts30et.
E"l8i -3 ,,U '1 'o 10 110, ri Lt o a ds Jn."';.i 1 It- "I. a- nn T ELFPrA L yl W runa gn. pTIE iocanot r 00 00 UH DIti-2
-atra oyn ip'% ap I I . U. .-. roo Itd I --I, m u s o o d
n01,o AP TCUI,ARpa rEN.O lIE. I I-A. I lin"9-Ki N, PIA.NO FRANCES. PEIOUS. PAMOS'. trat: doe~indiu r I n a oza Lin Caleambi.,
ti ob ieas. ltnoro do, nan- do na- a i r i'r r8 ,vai i-o au Edciti at ro'eno N ,o iir. LES. !o riibi lar ISe a I SE A.Q-, L u APAaTELAMENTo rOt Ll- 9o1. Lo clo
resr-,M E LE E O IINA NO airlii aldl.n~tnt-l oliviaah 11 Soidii a Pu~ a r~na~~t.cl 1-
yntaorlauc TdoitrlndrOa,- I~UE IJ ~ Caln I d-0 n ir, A ic nr1nu v I E- no. CamIp11dimLo Posams Asud dnyre.on fi.e rre .1a 9 Lin rHilo
20 n r.Veod i0,40 11 asl~lO Cajos caudl~c Maia don' V11 -0ll-SO____ a no. on 2 9 20O f n .11-r orra svii H a 3co 'i- l 'al,__ Ar. ILE-- 7 cleaOo tait acC ve
AF ESOTPEI.ALUU escrbir, sumar uc u PIANO STEINWAY & SONS DINERO-HIPOTECA Tirbifurnos A9622 9~ 7832 olnltac d, saa ELU2AU PRAET -asie. carboe d raina. pe101 Iae
toelta oct aYO.ls dr re.rdo vas yuan printerc N ,s cheqr 53cul::e SOLCoa.E roDlrar0- E L _olai al p-luilto : oE, "ccant-aple oered'a
rri~o. cacoliri if .c.ti. Vmb no arChivos arma nI XI9Evt, brr Lu I Pc.Vtn.6 O IIU E '~E a nlrb~ifllt p0 a U le, IO t11ulv -- onld I0 "e~ir I I 3 N' ~ C-t0I-0-
t.a M a i 0. Alluna del Bo. St- E-,~n 28P.,rE pa-sif~
-115fl l 11 arjcterosn .I bus 'K0a0mor,'pocr iiS I co-l DO I E O AIOE p.dr. hiora Ycan, VsO. Snlroa o N050 -CP212
IF=Csi. r OT. DEBOR il a ccr Cdhiod 1 D du.LE oC~pui do 11', ,,osn d, r d rI-ubi .-I." CnS jj NIODERNO ,EDIFICIO
V ohfnO .EO 'tI. subsale Cfn Coyae 61, DE ANMLS31Ldon~o~l ePeerv SE -A L 0U-1LA -APARTANCEINTO AL _i ai nrc1 8
via.0.Sa naotlCoa Lnt y Mr 80 SFD0 P'. TOETEfi I ALOA T SIt TOMan nit 11 .opol C 5t5 TEJAO. tooi 1. A. 18,~
ri P.l Vb Odlo Cadr 1.00 Clara y a. ao i ASI IE Gao'M n fundCrejLv-2 a u el inpuesto I t a it s ''-A~f 1
ns I~nd. ntpo nIra rad tiac.'sa Inabn tou IIu. .ct 2o a 02 J CE13-336 qittnaa r e Vnn ie-
c-100807081 A. niiv o sna. TOiLL-t 1.2001 1eioc EAo r~.ii u.i -9622 v yi -7832 'obealoo a$5 naoa:Tb taaoi.conprt i
EmOIT0NDA. OVO~ VNP Hll 5 R APARAlTOS IED D dIvnOnro1P fI N FRf C.nlirnoo la6 leobdreao Auo- ELI iCb I Pn.$5n i
2 t Ori urn a-ra noaon 07CRI0 Bula S L otio Erpb paar e Icrnisd TOMO $2.509, 1" A COMERCIANTI eed. Eli 1952 000 a r n OO-n le___ -r E552-n-2
puerto. I Atdna- R SU NEGOCIO. ldsIsd 50 SEiircl -A LQIL A ____ -A100-
E1,1bE 2V 'BT: r":u l.non oilt'I a At /iSobn a oru roreplila oictl eiacvo ,,pIa r 1 A PA BJITAMUENTO EN
-- -------------PI- in Co onabonby a. diE. Cran o- 0:0 o S.-SLY. a Sa.lad La.o cambi -1.0 to. hinovo -. nan Ni i.i- M D NOE FCO
LE ,g 100000 COLO re rI pirodio- tan In rol .itrl aoittn A-i: 11 rfE .it. .s Tar. non o .noici ia denl, blot N'5.rr.t'.________ C iaa
bar .I 1ed-leit fla ~tXI W B ittv Yaiht Cuat., Va_________ 0.itoo A, Prbenm., r-a r pba. e o. 5 O5, azs
"'ari~~~______ r-1_e__v_,"__,1,164_ERA Agri, S .Vdd
Pea___- 111-0 -ga -, V a- rr - opiI lopciiotnro raeir.

___________________ 2en o annop. Iar n, diby Inf Sa rio-13.00
macgo de, cuarto T ug MATERIALLES CONSTRUCCION 1iintOa r10FN .N0 ic lsIfrm-.
Y: bndO ANTRO .Fie l si o.i alosen doc e-10n23
Ia Sae Erllaca A1100.0 cd- l.PAREDES HUMEDAS? r7 idai ~~ ,:0 VrE ,irentn irvadeeln
eo ne Cbl LE, 1162.~d Suntre Al. UIni"o 0 OiroR68diiy:U 251, DCa. 307. 0"cclla C rvl onEnn",a"nooi~ NTRC 0
ran~~~i M ynao~i.prtor10 rI: lqllo iuor i(~j~ .Aitora lad, ItLV 1. V.r. tie I E ALQU1LU NT E 0
'rbA. I- Iiitinr isE E Y-lura- Par ofinina: rAladn 2P. oIblioiitottr rleoo inv -irno co pum l Ee aaa
A g e. R p r o E l P a loV l f ilii d r l d a~ ra nn ~ i iv C am tia o brt n1 I T n M IL-, 1 3 2 2 d P0-0 r p a o o a
ti po~~~~le AIR5FOOO IOERn 'AL It If~ aalonluumin
letE-bai-702- A.o57 a,, IL SI II~ I aO E8 -Orado pail OLND2,e~ o

dam y rerigeradr PlalitnPrnojuea d 91E'Ibnr n 12si fora sobrena muebles. 2 ba7000ro 01i AP I ,_ART


I~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ernr refer 4'nmsyTridrnr.ssbe saht H T Li o ~ neoi7.0 at
_.r u i 0_ Dtn 2n r d 10 1 DO r]IStOL, ssoroo -AtlaoneoUa nli~ii
A m e in Alu ran. 11 Mr.u E E IS R 1 DF n n i do a d o h e Escee iint s 7 :IOTELES F Dail. 0IUE SALA 70ri holrc C
Il.E $30 VNO03CRN A ECifrsl ~. I Voin
________________ 0T ai r Ear~obs all tre1 .12otca NO 194/ nr asaaa-i do u. Noa-E
E.11,48ad ],4.Ei a56rf2r- RE RE.A O CO12 I~d ho a j br In.gji U lS HE1 11 G2 eluns. bae IiAa, ani dc-On. E DE
j E rerieanE dile o m"roi anloaE19 ca T~ri ef. ML 4 etco yl c~sas nL t I m nra41 nnllri.-n3o. -le I .PRTMETO
dPC VPlo on en CNLRY do C".ll ICalc A.-eprts
entir e rAB i. yenc pAT.o.4 M~?CLD DH S- rznbe A otiain Ee-soe i o nolo laioc proinll entradsa ArT Mei ann-1 In r Gdn e iitrMaso

UN I r~ac~ft can Ia aInic haitailm t. Iifact L-;04 M-67-0,2 .-im 1n edifice. dail 131-E148-8 2

SOLO~~~~'" VIERNESRE DE0ML1ar~a -lnNa
O tero y' -rda 4-7,D x____nalY__________no; ~ra stli i obeP~u d
I iCli" U uiu~,~p Tecae aff ML arta- renia ng y glas.nL Pa r idaLa. 41amo.0 SILP ";.0 araa, a sAoa.o
Ja aaa aa a mmin ro r mmn COLaoE it brils reparloc- a-al~ I a Ca d ar aaread .M 1 C.eb160n -i l Ao i uA d daa
Ecu 5erst do Is. sai donAC blSOOO. rdpidrz Frn, norm-is 1aci [133ie -M~ 20________ l Muar yas, on ancl.or
If D che.Efnr UqLuezO &AIA AIad E5. doe CASA YE H ~EE clada Vsartdiars.efor lel A. tL~i clotS eata greMa
B2AS4 ~ NN. 110 ARS NA 110r~l QO URCI Eora IJAd-iaBaodi P dIOCDR.I3A62ALSC rtdo., Nsitrinao on- Pudenvese colqie
verl L MEmensu l, Un afin ar& p P rTsdo.a pbar m paIe rn'60 "na : ade an 0d 30 i n tf iA b so d y au
Salad ~ ~ ~ ~ DSD 13y 5DEE00 ~i .6oo -46 I N R B-3 5 r eihn on o gai76O i sabiweih:MonI0~em l tnaPOll B-n
UHh-2 I0C22 MC 2 H E 2 9 25IU - 43 4 1 o. a obi n ra hed. S. ra oi rto u 111.1______En _______________i
SOLO5-42 ~ ~ 2 ln 2144N IE -~ A -ul un A lol7SP-83-2 frsrisd UNi plant. $3an
NES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S y -iai. prci n al.cn 1 aD


image:
-------


Pigina 26 Casificoodos IDIARIG DiE LA 31ARINAa'-Sibado, 24 det Octubre de 195 82 ,if-cd- Aflo MXI,


ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES A.LQUILE;RES, ALIQUItERES ALIQUILEREs
82 PARAMNTO. 2 AARAET I R7 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS --WfAaI1TACIONES F5S VE.LCAE HABANA, "0 MARIAAO REPARTOS
o. CnobA . olon. 42 -Ina4 FIP .72.00 nov.Ia a
.__ drttnnn dnera. utnta I. das .- - - I honobmoave Tole Ino nono. It.'a. -I.onoon- gi I l~e," no,
do.6, V m a en oa n 2 : 0o q iS E AL Q U l aral n at nn ~ d 0 So lu ion. po t al a 'LlanU,'-.0 -1 2 a .Q U L .R 224 C A oV ,r1T A O IEULA C A S A l C O N. L O C AL. IM A L T O LAm C OOAA.M 4 A
-d n O r o an ,. Y O 13$0 .I a d a.Prs Iti' Ia IT 2Pn21-ntI a1 '"SAOET CO ,I' nnI rlo dn tnnall IV2.00. .,.,.,o Ipold uaI T nm a, pAtnO -bal n k" a 4 a. lh MX "_
St0 l-l24 32 N o0 ha nin oo P A 0. X An in od d ,- ni ns 7 4 A p n 1 nIo -o daP Si Io tia b, n N 'lIf e d 1. C P -noo a a 0 n to o u n In u to o b o d an o- a d R A I "! N A t n o o o 2 d m o t n t a a a
aT- ~ ~ io~l ALOLILAN, AnI-D B. "-,.027 MI.ad MAIIlno. aH 2T nnodmanttt inaP, __ CU- .-. I n goaoy o-o. aaalt n S int,,00 ab LTnn O.oo on tnoabobod oll n tdd
iT0-TO V I1 _1n '2,_, LI L ATIIN O 000- otn 2o 2.0 An-In In, SFOA O 0 ALQ O2OLA N OaSTCO ndn ohtnao.Aotao Id T-,il-l 2atC.o. fCba d
~ SE oA1iIoI n.nooar a -I tntnO.1; Lhnnt US ,IA, IarIol ln,'( intnari o AN-1In. I S EA ALUNL A PALTaET y UL an -13004 ESRE L N9 SAN, IIaa aaa slant n e oto rn a ana, .~
In n- d a V 1 P I ss ia I f n ned y ha hnani. ,, b, 36 g IN J V A -2 79 L O C A L 1% dCO L AI aDI-o u aE a h
V~~~DADO~~~a CAI 23 or I lean0 vainn '.,Irahn, ia' eann~,n-nn~~. hm Vnn no tinnTionn rlnonndmonnnnlntln nnoonoou, aa nntt 8V DA Od- ln.I,-aan pnm.notaga
Aiq li V.1 do all'.L TIIT M N O N T S o -2 2-2-0 tn~ a a n~ ~o n I, Nno n nn n oia d a ,ala i n o al'n C a i o a tl,'d d ,ol ,.l U N C A R F NT A to a tn o ad 7 o r il, 0 00
inn. doa iinnm aln Brad A;In ,On.u Itt 4~,,ndt "Ant-n 7n r, a re1. 1, Ba--91 2212 a.ll o Infoon E910. go I Oln., 10 onI. pi B t-ti I 'no apt '0. 'Iaino ain" 2aaldo 0.0
a I, oa n E nl d. l ra nn olotn.l U o lo nbi ~ o,, 'I I r.: nl _4. Z I a ,9-0 h.,1. . b d -e oa .t .n.on.11E 1 80 a o ar o la l a I ntn- - otto Ag. Y on o plan, do Ca" a ra d I T l n ds B u n Prl
itninto~a lat"$. pIpi notnonl nI.n no ;ard- I 2--A 2 ,,,d ni l~ nInanto . .- --t''d ". -n ,., ".0l- 0 ,a doattlo n,nnI ddo. X tO-aNo,
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~i I an 11na. nnoandnooan -nd.tov.At aio0 21VAD.PNTALH. - --- A__ A' "oai Ouoho Pnoo Cuna. APlAOONOo OTL SA
S A t j n ~ s A l C EE-1 T n or In a. 2 4- 0 2 ononodno-, doopao,. Bno lN ahi.s 2lanil "'opo i lEi P ra as o In a a X N l ao, I "
A-rn e t N uevo 536 00 I~ ~ nn',,o L A~o TP RI I '.n~INTo- al E I ,,' I S n i al c. t ti "io ".a on Q '.ol d oA .TACIO oNE "i 61. -2 aSn uat 241 -
ara00a 4.O u. yrb o don- ba ,- I rol I 0. ~ l o s n p r l tOea '. and I0 t o 1 1 Psoln2 noagn hlno tpnavd hA LTS o- n i i al o noA n go tl 4
'.~P ad N ononilt ,.,S E. 40 Anontda. Vooloo% d Ave. In f S0TNN A toTI IS PA SI oIt' a l F o r 1 3 nri2-aI.!-1 -1aI I S P !O~ n ~
B I"l~o N 1 tIloo -Olotd -o. A A T M N O 1101 nl ondn o,. nt It Voa- no "ta. i :0 -ot .-olol Eanhoola' C.ninonta. Onto h
oa ha. comoda dadoo. E4.0 3o .Rs ln A0 I, r ,l o rs n A n 1 V S t nALQ ,'. AditlnanlnonTSoo- pnv nto On do, in a n dio ,, b s o r ld '-
00 -oolaB.Ifrs 23 "' I q-nn ,,I* cm s a Habtacions ba oin 24-0.2 n-Ion onImal AA MJEL D
MENOZ I CI I ,al Cannot NA 10 10 T~r N,. An 'I toln-An st .,hlanh -t,1s 0r 10 0 al ." .tnd .n Ira a6 s $45oll.0 ada LOL IETE"N 6-176-02 int q uo coon a Tra l-n
:.0 ,a4 2. a n ron, 1 nd-11 onr-oo molim 0 N .N tInt o loo a tno V"Naona "n [aa~n "' Via., Aor.ED O ya T no Io or ontrnsl
Ii-idt Coopoont do an 11.~tntonn 31'lo Ao-nt .1o IaNoo A-_-n ,-ilo Too :l l S65.n $80 $95 noodnn deotn lo do luino".
Do, Itn~ In n3 I rtfi 'ttl- A n o n l,, o, n o lo 000,' 10 yl 22," aitno:. n nnn A one.Io lal 3.on 'orro J1ord-o.a I oroata
plI natO I a "-""'o""""" "
jHC00= ,21 odp~nnoolto Onlolo .~n I~o -Tror Va. - -- 1 ---N-- S.04-50 t d n s con- l ia.,O btr.Mn onlsd rm
Ar tninontttAO .ot, ponotn So-a. letCI "DELIA'T IRO rR T AL N %SE,_ T iil EN R LAIA A, :: ,' I' o ls .I
L" Toll. -2204 x-oo VIO R 'un ."I Itorila. rn, alonil ou0, "'ha iI B aSo M o .1.o C__ _ci no,'a j1-00 1 no rr lue m n al I llrm : 12 24la
21 N- I :5 ioblinnld. o ot I. ;-,n --RE TIII ;"- l -O nolbn~ nd ol t o O .il ANR ~ .,TO AOINOT-: Straulnai UH-E-702-60-2
da11 ooolno an i2,,-- I p ri t NU V,53.1 ( A"art~omln .n. onE 2 2 -01 o-'.P,,., Iol~n Tao T,,l CI n air .n' rI 5 O A .$0 S U N
do. fu.o 'Jiano hime ., no. I~~l S-- N.nl, -a Vt- -- iI LAl UNb aMs.t 'aI aln.e o -Arn a o ll. NAn ds "ad Ps .o ra.o NosIt
,~~~~~~~,~, iV.,nnd nnln4on. Io-a nnn onllot to 1.t.1 fEN D O Z A Y. l f. CI' A L Q IL I8.0 -s ot l troo A -notA odalt. Man A r Moail,.-2 1 Cti d
Ved'l "anoo o' no ,'ii IoO ,nyiut, as .6a.00-01 ', ard- al. 4 o .,1Irls a. l 4a
_____ ____ ____ ____ ____NT__ .,o ,.-In., p :15. M 6 A ao- l-,' l di., rotd I'n i~ ',iA-42 .20.ot lul
.t,~o~~to~oOLtn I.it Ma1.n 02frldo r__ Iooo a, P. ra doPJ .s~ aln n naibolodtoann4.N tn.lno onbqlno. Es isood.lastosonpeo
.OE 0AATM iTR I II d nlosonn sio Ca I~T- BEEN Informes- FOa. '4la Vl ,oA~ ,- 'jlo~ni.- TeIIIn dedrlr628 rz
VEDADO~~~~~ 2 an~a Oa~d NU VO anfl" No 210t otine O.olnl spteor dao Oinlo.2bhtain
Pi splo 5. Mp -6921 I. 3.I noa ,aaoo no, I* BuotaImana---,,,aI tad.II N o,,el IlPls A lasno1,a.Ia ,.1i ldVE A Ob
__________.__________-14.__-__ tO .' hadr-o-gdcu
_,00 ninools CXlo Onononol ,oln.i. dnsA,'OoO I.,itln .1o Innna I."3' I TI.I1yS. aanI u ,I. -. rgz
oqbod "lvon ToNnnoT- I nta Stll s IOol.pO To 1 "' DI OO9. UDLA 392 0 o nha "on n, 1 "s QtO RTN.A no ,AITACOON CON H-o odro agrego "-Id. O~i T Sl, yPrfrt ooo
______________ _._ o-o, ""'h 00 I'm To-.o. nonlgn 122 E0 VIA -_ A, AM I --00-02 _
; MAO 22.MA a rl~l, ad~tt ,ot. 1n,---0 -1 ,' s,.a ,Os larolo,n,,aoIn I~n. Paon1 nnd -t do ,I, su16 o' a' a'''" l .SJ1IAlP a J--3-
IT de Eddte ,41. : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *'" pn aial 12lri'ruul~e.srgl.I.Co NrosI.F~l Ado.,.isl.,a.onol.,N 1, no-d SERORAII AL"aOLsonO1LO TOBERTAD Ot., EN-l orl
hot a ht d taho-m n fn,,, ,,I,,,'n,,I,,.,pJ faon I z- -ao-i I 1t,,,,OL -NlI ,o .r. fren I A e. P ll. I do a, n/ 1n'A1 po. Omna o Pne MIA A.Raldp dln
:5INnon n.N~n-nio-n P RT M ~ O E I'.J nri on. o d. o I .1. N~ ,00 I n oron S. a rci" a IOorosl.daoa~o nodo n
2 N" i5, entr 19 s, 21, 3 PA T E T S L, IN N n -no,---- tt,,,0 oAno.
Ved~. I l otoiN. I pl n,d11r O Cll -i r.-.-I FIP R O -4444AN___a._ 1
I n~tn~:0n0oomotn- Obiapte~t'Zttt -05 6921 ,ea 'I 1- I "ZnS "C' -- -~ oanL1 ToSoo .60TE-001 -anri AN.A
zaontn naadn o- ,'nitr -- --- ra To (lmt.'o~tt~.(10 In dete I S A IO, AQ ILH B fas go Run, 1 Itoa. 0-127a01OI
.o-ad anin ts n B Ioin,,aC oon.t L-on-o 1, .a- -p'm Nao ao; I h~lN Irl .ada aa pitto I nod AIon m aoto. nnt T~.
0-I., Noo~ 5,. -_)n -0 I--- ,, -J a r la tOITAOrl 604 CONa T.OA A IM-t I '-nn. 1drn I., IL O t Il a 10 as
-1E851022 --o I, ALI L Ito~iO' Coohnino J,- PLAZ CIVICA. nml "ao; d '0 at .-.24. ,Io ,,e a 0.1.ft1.1
_ __ __ VEDADT. 11FR O AtaTA 13AODA511 VEDAD Salo,,.,nolo o I t nionn no
UA PS LN 10 1113 00 ~ E170-4-0 cdaun. o ttt-noo S loo Ca. r naret d01. o.
To cancer n, naIa, t an LL a, Oiols.-tnl Cu o O roll Lo, II1 '60 n ".o Unl s, ad ~ ran. 11r .omln n nit. I.a oNempr1-
2 1 y NCtLE0N 15NLO 2~l tI Cln, b,-'-nr LI-odt oI -nr 101 NE I CU lR TINFA T tellaz. 10 IN RALQAION JBIN, .a I-S.T I. .4I-142 g,:oIt., 4I-rAdm rie. a : ILO s1 F14587 S ol. nn Iml raio LIRV,'
HO T E L 0 PA A M E TO S tolra COe l tanl o d oto- oo oo do sl 21nn o tr, 0ralsa I a tn t, h r e .Ions an I n r dl.93 11 -25d~ s ,I o
A nsolanla 201 A n t .o o I -~ b4- E l ,0 5 M A O Y po-, A N 1 G I onar~ itP t-to dall .n o o d o nS h a l ado o l~ o i n
- - - .lo n n A ned rac l o s e t d o b a n -o o r-2 , ,-t '0 I i A V o d d 1 0 s 0 n o-. R A L O N S A A.- N L O E
.401 II1110 eina o N'_00ACsonN 50l. 001, ,____________ nor-n .h no-~ . .n o oaHbn Conlrat, Vti-3
SE.no cAL L. PA RCn I de Nedoln 1,009. Unfo92e ,s ,loO'lo-o-,iotNn loll" ,'o,,' ao ~ T.
Il I apo rtoent do,,I Ven/I. J le- om na-tO Icio s N 04 n N ,o I~ o 2. 40 1. I-- LOCAL__________ I VBOR
AP RT ME TO I .l. omd,11I- dos cuorto b-iZ ".I $tn eotl 20 do'p Ma1 J.A DEo CMnsTl Y
27 y 1 V D D ", "I com l eto cocins C A1 ~ I, I not Is~ o-O "'.it Pal II CI ~ Ar lo l la E' AB11 DB I- P sg E. _"2--, A g u ,I.t Isf! ? . .N T j.pr.S_ 1 -0 C R E N E Q G I U
niondoor1.111 o'--nl-,o ,.nnlhnPt.0001rIn'.o."lto; fre te y A d
ur 855olII In-i __ -- Encnn totoOTlt -o- Lu 0-0 ott'ot A,,.N~IO PeRrNDr, I ,., an oladon. ATVn'. la CE. lo To
C 1 0 37I l o t aP I n ,. o .-d o t V i a ,i n d V, G s r-l oI r o I T: n o e l n o o p i n o ta O~ . .'n. A n l.a n Ae .m
on tiE.o tPRIl -1 "on I Io- I.T.tao1 onr doAd a30 0000. rart-n.Ned.pnbo 0 -15
it ,- 1 n o 2 d l l e e d e t CNel l a n e ,0 p ro n n o n d -, o-tu I', ,',ssn b e n. Io C o-n, 402 -~ n P.11uo 1no

Inn~~_ __ -n n In aao. o_ l~r, ur in dodna. earn-o t i ~ i~ 0 P
1.H.EsOIOI I ,a ,a I aE in A L aQEI'-I I 85 2 '- a on o E ALDOT I O AM PLEN M EZZi A NIN AP IA __ _ __ _ F R N T A A1o-oN, a .c. l o"' P o 2 N O S Sa EZ EN DO
6__ _ _ _ 0 00 ____,___ha rpr, n ,ro- 779-- __ _-____
A LQ_ L Ioo dt Iosbiit,-,-,,i,'t lo elll'to, lir ri ,, ,a___________L E,_IT_______Dn n .no. noonn 6.O nisl.
n ~ ~ C L E 0No17 L O 3 itploo-n l~osi n It N re t.iL-000' yA AIt o-OnO.OOet in.aza ho.a _tl an.nons- a
ado. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ro enn-todr 1 I'~ot do Io' "'dA olIL n ALo-bL 2ot p Iolao grntno nproo[ ,hol ,.cri-pPR M R IO ALT .1n~. No~. -11 n .1 ,r00.,0 Mo,-d
,Ol ., la 31~ T 01i i'aoO -At e. .a, Iclstdsblo de lui,' coc - - --I IT S ., ttTo" -1'I nR1. 0000. Inn014l a lo, ~ T M a" ~ 1in lin 5 Z-
-,r. e.,dao ondo'I I,~-,o I n I n .I'to 010 ,.1 ItV- .-Onr. ntn.do pba o II -TII mo ln Lf no n doon in705 .-pt.o It-a.n- latlla j 0100 _ __
___________________ nnnn-t o o,- no1010.fm o o Proel -A200 , A, Noras r In, Ct p In .n~ oldmnno, 1 dnat omlonlnt
.71IE.A7 2-12.i LQUI A: P TR1.1-1 _____ t__ cl ntad o;,ra e oonne i-- -_.a__,____'ina______________"_I_ ___I- -I Tu T S F,- -a
4,____________ aatnet detrd ,I-- ,,ClnoesI Ot ei 0 N a104, no r"fno pN -11 IR.AI 'a RE1.O nI Corin 'ginn -o on
0,002 i Onla to-dor gos crnanrto 4II. 00 r r. CONuili 20 dE-Dt1- Nna, 'Ililn rooodor. Lt-ma 331 on-P,,._
A P1R T0-C-TO S A p o .tlu l l.t24 ',_C_._._______I_.__________. -0ad M E E S Q G O -02-2
3 plo ino io- l-io don IT 11, 'l O .I A ln ln-0 e Ag i r. A q lo p aon roott. 2. odo101 al .An o, it n, hl d nr ,in
0I ~ 0 W ~ I o Fl-Illim e00ol AT ll0l.15RA AOQI OLO rA A 0 .- .v ~ o '. IIIA N,.'a -
S 00000 Arl c d ri l 8 5 ,-Ion -- Os t Os ntn o b j o 7Ilafe li -t aro Ond Voo -'no N ,~ 111 -_ __ _ __ _ __ _ _ oa. s' n "1 1 ,l o I 1 a a lo a 1 r ~ i 1 1 l a n t o o e ron ,toi a 1 00 d Va I I t lft. nin o roanal o
forms F-Ano 877n8i. no103lM-n bIdN Calmdo 17 Nla 1.112.[P1 __nooot pp _l~ i,.;.lO 1.e 636.0(. IdaIa le ., i ', or lra I
oolontttnoo.~~ .no anmo 'o 'pi ,IT"._-7 2 V I tin' 101 ,b~ l s Int c n r .o~ I 'lo- SIT-E W .ltn n ~ f n a noatr 3 ,,11 P, O- A L 11t 10nlil P0.0622
-n~ n O 3 1 1 ai n 10 d e a d $ 30lt V I -0 3 ie c I r a i a ll ar C o n o F 1N-T E-- A -
-ooloo. --o 101 00 do- Nln 11t,. h.t noitn. ,.of.O02 I. enaria .ud Li- I11 a~. Ino on. I.

0 5E9 5 6 8 2 2 h o d o o, L O T 1 I t a l I N h r tiu S a i .o ir' .tto" ,o
U- -04 17-2 Y 14 VE A I - -.-----LA_ IN !,a on~ ,,, 11 to, ,T 1to NN 01 T) I0.0 EN. APT-NAtOn
0. I Ali,~ 0 1~t '" ,,~aa "-14-0"2 0-'l''! ronodot. Mal On.T S C S
Ed~f-1270 A'RT ,A ee os-nt -I P roPOA OAC-N IA ~ I~ O,~ a _T, oonl'. do -,a J S INato- l oc~a0','ia oon-P
So IonIL Ioo 'Irlnootolilj ,- "0I I'', noton,, do Nnoor'loo.
a lq o it .p.no n o Itr .n t loo l, .lo o ro n io n-a 7 ,/ u P ; , AIt o l o a tr l Ira(I a AI I o o n l l a N . . to a ,n- o
= rsoir o r oo a -f-A i l o 1 0111 (1 t e . a l I ~ r 00, 0>o-.1 I' ,- ~ s S l ~ ; a d L a I 1 l to tio oto n o Iin, lr ,cl ono. Ar a do 0 0 6 1 'l
T r oo al ba 1o Ioo nl- An o gn o I' -ll in -l "o 200 ri 04 20 I00-271 A 'P "__II,._. d
Anylnnn onInan-rnl too nnod 3. 11 III',0~n I D A,,,: 1, REP RT 7YS A A 96 OFCIA I -40 ,,,,o .in nal n R Con o 0 0,m omnn n
1 l I, N I r .,__ _ _ _ _ _ --1 P l v i _
fi o u 0 50d A r $ T IT "- 11 a It n ~ o o 4I0 aT 1 2 0 0 A oll T I I N ~ a 1 1 1 o r -
__Ia____N_ L._________________ I~ o Trl 1 T~ Pot A V:20 otodo 2 loaan g ,.lon -o-i --o-0 /0 nOn IPCC A~ tla B r nqilk A s de A dAPRo Vig; o~m0o~na C le E A e r1
Ii16 1' I -I -- vu ow _onoln -1 0 / 0 P,;,d l- E-21-R .00. 1160 alod" men enor e est36 ta os y onoN
IP I _F II IO 1 I - , too- 10, p In ACll a-0 11 T R O SI1 a_ C UIA O P;nt SA T S SU RZuyE D Z
13N,9 1 AL qU 6 olld 11r.Io IIl -o ". -_ -.a I lU? I. T, LO 40002 OnnolL Sitn CERRO -t PinnpTInI 2 11 0,iP01l00 PAA000IPNTT
_ Ia ou c In 0 0'. 1 1 1 T n ,' IT O 9 7 5 s a r o2 C.r. T e m i a O m nb. rl ,,C C f l b f l ~ t , : c a I A-B A M N O t a o o o i a o I r t s 10. n. 1- S 1
halo" noo La-n~rnT~ o- . 16"'I do, ~ t i/i--, ctl a -ein _______ -6,",-2"I
A nn t ol odo ro n It 10 : 1I da r 3' I A nnll ton" P R I T E P U E R T A q L T O o l ace ,a A n n C "l A 'l I 3 1 s n g E o
-r'I 1 at dndr n 1 a p'l ntsoOop lot gl ttn "LUIYAor.
In togs oo on aI IN ,2 O O a d,,,0114 ogotlo or Io non ,lot a I. .slo ,'iO 0.__ _ __ _ _ __ _ _, a-,o
o",' Kt~ hobo, Ifop to dot,-a 74. bdn dol, 01100dn 001td noNo.r l I a' .Il ~e ;. a "_ -
, ,. ~ ~ ~ ~ ~ ____________ fior SMSI rra I ei T30, 1 A n I ENTRE ARMA ,. P oto ,I 0 104ru. .a do VAlPih as
UH ~ ~ ~ ~ ~ 10an2 22 22 _______.,__________ 11nt,' X-.11V In mon i1 I I'l l- N- 25 I--t0- 2 0 I ,,tlo Id elao e dean a t,
1 1 IT' ,all I I ,- - _ S A N C A L O I noo. 1-011 20 or i e u 3 ,
anhan do UH -motoo Eh To-o2 Roo- P -IQ I~~~ ,,, 1, stI" TUBA LAd- SA l 1T 1AL,,.-A .II 1 o- lN, -o C Ao a 0 FiuraA CnOrM
c -, ,S , l P E-EIR ~ l_- -sd .ion .o o PIIPor 'oln An L OCl .l. oQ l d O M A GNn 8 ro.N I_ _ __AO R P A T S 1 7
____ ___ ____ ____.__IS_ ___ frsarql i~a Aend 26ns o p 1b.9763aln.t oa E~'L N CAR2-. RA O O
SE ~ AL UI A N tr 'd r ao.o 0114 onn an In N -11.11. ho n oooo y o n ,a,____a_ _-_ ___._ ___ ___ __ an dna -~hlno o -- I' -0
2o a P i sr l . d o p i 1nmilot I,' exh,1 ,1' Im -Po,"a ,- Ii o lin O 50 C p I Ito-n, nO s I S I ht, $Voonoad A v enl n, I A m o l n o o.Se l r
lI n nba nnn000 a i baono or nii r I I' -- P.h ap1,10d. ,.nnodo no,'". I, no Io en re7002
ono~~~ ~ v os c o b.CI1 3No1L72Apa.D($n 6 po t S36 t.0 Too no- ~ Iuo.i d lo cl s tno haso at p T IO o onr Ili ,,O' ,, T ~ A:_ A 1 -. ~ o r ,I ,I ESi .11
a"____________________ITI_-_,b o; ,l 11-1 dr I .P, 000 I-31 ____ 80 y_8
AoPlo tro '" " i" ~ro Or no o "o 0100 Info -n "'- --"----- 9 LA TO -'' BATIST
Ba .IO I :Ine a S a J nal l no. aS C, d,, I- nr o. ,o ala o,, oo-dn A ,, I. ,,I / ando h ia c e idO IN n onn.0 nan n- ., m stO iNa,--ad
Fn~ r ,,,nVnEa,,,,, itnn-, 496 2 I Prajm rerd Unic 2d1.co M I arT pTlor- ________________
'050TE,, 22 ar ,, ,~r r. nr -PI e o ogn O P4n,2.20 S 12~1oi -ons .-Sn moNa pati NoRS t
_oiof I Id'f0 moo Ao n o ",on o. B l ,oI -1-f --A, o, 2 ___trnoa 00TA 1.1,A0 Vo'tarto o d --N 0, Inm 0. 0 aooo i .0
oalaLoooodnin n IIIt grNb ,i n ia n 5 5mn In int oo o door Aallho Onsdo 1 1om In o i ,tagn1t vdas T o f P 1 r al 1
dal. 2I ISn.tO ls3-. antrat psoo y 7a.$E -d;AOE ,Ioo~no ,In n,, I 0. l0N -~l _- onralO. I nifO. Tnoho ala.
%NaE 8 1 1 .dido o)fASpI I uno to-o Slsrtin ,ail lo 1 IO E L A 121 -s- M ar ati rn 1-3173 0000 I I , ol.: i a n
r a Ler In. 3 rpiainIu. ., Ia "n -,,0L,0 l. -~ ad. all_________ A It A or Moals -t. "-"'-
S E ALU I A .T R -I ,lI I J IAl- s ,' ""It a s.i 'raa . . n N ' P s l .
ip a nariS-E 21 -8 -3 Oc s nd -0100.1 I _ V Eis s Oov I' 1 I 4o I o IT 1 u LO A l t :- j ,a~ e 1. AL I LAW NI f AN
B e 'q SEIP AI 1 P oooed N o, ,Itln Ip m a n o on-
I. .oa l .A R T N O S" 1 o r ~ I ril . C H A U )N -l ,1 IiT "l p o o nL 1eqe11 "- 1 a .
o oibad onon d o I. 2a htn Gtacati n o uil ,oe de Apram no aonaM Onon aiaO Ol aiod
Omi ,boano do1d 00 attad. oN ustca lEsonio otl Rosenta. A I nio.otrdoldomp.-. T mtoO C IIm I,,foieo IaN.I CA Z UNEIn
000 't5 . on enea a coPI"n1 SE AL QU A P IA LA SAL 1- 1 V ~m 1 0 4 E,. 4 S oq i a fcra i a d s 'i~ o n a- n
ado U H E 1 0 2 2 -op l o o d tlo o n I o s o Ig' Erva a .1Tol Io- ao 2ol ha in olnbonnoin to Ioo t P I SE, A LQ U IL ENsed $7 tranq uil-5-2 d elle, I rr~ ~e lt do dut ae o nona ,.IIId C e-l7A ge71121
___ __ 11.r______ So_ __ R t.Onco. -_________ % -12.1O lr E"' 458-25n a C11 Norra, Iaacs U . 13 .2Po st, o.
V t__n _;I10 1-ot Io'pt do,, -oI,. Aga $60 AL&L BASSTC ON 0 o SL e o eal dS e caroos y 1AGNLFIC.AI B ESID EN C I 'I & 1 1 .0-otaa 2Il
eslenoolo -0.uio ln --cabno o o ra ,, d ,Irn ,a ail $1.0 IL LO- Pon ,~oL ba1 1n oaa Ft, NC I4 onI'o.,S
SEll1 A LQ InIL hab os on I1~fo n.t no5- M ET R OSO~o Reotaurant. Ga a o Osror co cost ab und ano A reaa (~s Pioo ISQ Yu patioM O I
.1 g aloeN 5 ,IS,-C non Z C na d gmon al oa.il
1 3 do Sjin l, o eso InV I lasi e .1 .Iro o1 I nom aitn ", moooo. No jed n no-rR pa-e en ISm~d Plat. d e : . 3 -nro -
Tolds 2 hloo ntaO in l oio I at Hoteloo do 0l, -1 9 .1 vlpr 0 2020 0-1024-04-n 7, o -oo I t ,, ~ 30 Y- T A.or NARANJa Calo
Snr s, i nod. r,. a it. ~nlnnoo ho- rld 210Z IO"'noO,'otono,, A~ SoP noonlnn ,.n m'nt Y ("oIn lolo de crad, qErnt I nce nt y -oObderl l _______________
dI clo Fly -- n" moIl 11ad IE% T A E T R IO M 11.11.,tffl ft el U.63 9. on d o I nai -_ 'nA 912.0. Omoono
la Zan" No la ToiR ,; Edificlo Ad n. ,12 ooni 4 7 .m a lnd am m -a D~ IS PU R A I Inf g ,,aon "I ~ tIEpoa 2 n ooot

del. Ino 11orlo ,, o~ l ,aT-11 REINANO I .,StSL.IIZ


image:
-------
AiiopCXYXI claslfikado," DIARTO DE LA MARINA.-Sibaldo, 24 de Octuabreld 1953 1 OInlsificado, Pigin 27

ANUNdIOS C.ASIFICADOS DE. ULTIMA HORA i all IS
IOPS DZ I 0 z"AA t lom- 11HACE". SMflftAMAS COURTSS n.'

______________ SE SOLICITAUj SE .SOLICITAN SE' OFRECEN SE OFRECEN lR!p:tcW!t 092Sitci~ttccDcJoIhi JerniesBearntt
98-ALQUILERES VARIOS 114 AGENTES VNEDOR~t 117 SOIITDSVAl 13CCIEASCCNEO I3 FETS_ IS 0 SOAE -- -1 at ~,h~i, cn~
ci Fi pecdtorRA POIEO 'R IS 0SLRSI NT A- LOSOL ttcIttc OPF ecA, ol~i
tie i~ tttiiti tt~ii't, Atttit dc tec c~~cti itctitliec Peeic,244c teittu bc. Ocicc -abe pit icic iic~nc~kc eototytoettlwit aiccuci iiattteS.teltec. dcc tI. iiti cccecctiicsc. cidc.
hiti~~~~~~~~ro A-eid ,citi _cc cocIR ct I.c 'F 'etddic 'ctice Ltt'c c cIcc. Sccd, cctd Iniuti io c poih cid ccIit nb tc $5 $t Tltt. 9-24 ittp.N ait atc ac n ittd E ti t cIi cic tcbiectcl,____
Jauditi ,.L. .u tt c ITAN. o tniE .R Rj.1,OI I% Fn n Tt. c A'iS~ c et" C cp cth c tp ii.Sc eeeoe. T i. A-A -C i -
hA iiuic ct htii., cqci'i ititititt'i.t ii A a v~i, Tll W422.o~oitniot cii iett~tdit'ii. t.Siicti Tel. ci .I cecfottc.e citc.,Ic
____ Enort Ii~ ,go E-D2C-lO- I. ce ,,. .Lic tcdn Enos Inc PEPSI IF AAnil' C R L N L4
.t~d it-uitc'. iit. iccce 51IIA SMIE O7EA10l"2i0n -- tOSCE U ABM NS SA icN i ii.eeci Lpc -h. iiditiRN c2.idcic.p
COINR Tlec~c DCPAIR .L.~ AnEr ''i- nooi AcASIF ''Aieu Oii, Ac PIiNTc CAPR SOLAR uG irt0T. __eI Il2~t Sc Actil 524,ttt Olcei
-'ct 2 n a n In R oltM no., ei F.i S.RP'ii hntccil C Ottl 42.2 .".I -n~r 14cii Pull. Ru FS ti ,~ li. I
I Ic ic~t 11at lic know ,o cc.ia"' c 'iciteii t .Ih Pl ,l ni uion a l a. Kh"I .nIlIcu Fn fa ccni For S."nfi Aitt. I i01 uo in "a0 cS M I $02, F, L,~ T IF 0C., 'i 4 4E1 D -l-1 L c ie .it O E 5 4 4 L ~ ~ S2
a'-21 E- I,. ., Nfuil O' I 4I
Pul l ____ anc at "In"iit citiet .c tccijcc a.i T ie ilcc 82hi tcIP
ALQUILO ~ ~ ~ ~ ~ ~ I IPRA ET .c TccFctL lcitii cQ''WN i itilihclccc24DRLS IU~n O I LIA CON 21 N ALE COMPR PC E V -AD .,.N FTI DL EXG-NEDII COECIAL U
c o ci' g aa a g u a. Iai n e C a- ,I ,IT ~ i P15 0 IFN FIct ccc!ii n.j .1.J uit c a 11t o c. N ncI Ie
soloI co edr -aiain cc iTlD OIETBEitoio 2lcii Ootccti -1 ut 4- 1.cii c 26 IIIc'nc co inloC ont CARI; ESI O A tiiuccp-ttslhc ~c
Ino ---"en --cnc'c. c NDPNINErc U~~~ IGWC BG D S Y N TRO elyT A.42l E~0 1 '""n El JO tccc" .0 .i bo
l~ 2 55,V dao 500 pScuicccldce cc, t4cc ct- -ihi Ac -laicce.1 -- -~, c -i, CFT wirci usec MA 5cn cneic- ic UccSttttic$ cc"
Frolf~~iceccciclc.c EN1 LO :uP MAD~"u uOo CENTRICO o"N~rnCol.AcDA
I-ps-82 Nnhatlc ,;.ii inde. lee ccccicei AnS.'n FcOaC ICc i rPWTR OF,, ciurlc dic o r 1026 0 d I ,CONI).YENT. 17un C M UEB SLSR NAS c cu ditpccuEc TPuccimnl Slcqncc-. l od:U,
Inlormes~~~- -f~rs9 M--7 [ilc ,cccctc lt Nco Efiftl cIFi~ .1ia Ac it.c. In~dh -lece-lcula n Ul In40ictcnc
R iIT~O ISL O"t-To P iS ecci ic icc ZtcicA PAR. hcc CIlFa F:OFcoc I .'. 1U1S "S I ci cii~iiS dctsigc, O P O L A A C M cli'c ciic "cnCw "Atotia ccc 2Fl 1.ilf~ ceI' iiotci,4
"IlIciccnl' aA s FT nIn. 'f'"1 noli l tcic'iitRdcc2 M-1" 'iino c.cl
Do Nfci R'l't1 Nit'. F(ciac I 'B-tlofFT Rot.T -112 9 N V340 I
AL4AI A AR T .E T i ol R, OFFC "~ "" E Dr. ., E. F SO a E a rm r de tr I.inio Cccccd All cic n'inil,

c ih i utci n'ag e n e icCa-iac ictclnict ru I KO ,F I ,, l Soo n ~ T .o F _ j F l PA ~ B1 A 0 O A I S - E -7- 34 R Hct 'nicic OR iDl AAO l ,, L R a -U&
UIni t "i ol -i en I In teT aTE FM i I i~cc~ ofaS Oi an i de ai i "'ch25t1c-uii2
__________ I'l. IFc cticin lin I' fl il nE- o .dc do l DE A ,OOA2D CO INE : D C ON RB Y N E '7 Il l A-aci PRESA Iut A-lOnft. -______
6" : -SA I S,,lRnIFi "IS t Ieaao 019 tod .Inc del~ .l ciud Reel'l BUFETE PEAE CEASA COM-cie Runa h.et. dc oein Tupe
C-S1 759 -6l obn i I______ 4.cti icn t,,c-Ii,,FIF P-.i-niiccR "I- Ahainc iciccti vP Aleea. CnI.nFP IF f,,. R
[. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lme al nll tS Fillt In ci~l ciiciccoc le: 'Otroori Uonr obn-elA A
rihi, 1.i ,,,e,,Ii Mid I-lot I'd: Iic .li, to -~~tcct 7. Tc- -u P I to, Ia ,S dono Cuobat tYc Teit X-Oltladoes iiuii ill cnqnica .- .cc.SN I N
IN I O0 COi'' iIf(TE .F M N~ Tpimsbriao mt-.c ~ E11-42-
SH 55-92 Eocl~aco S O Lct Il-I dq .3A "' 4 ,,. ot ,,-cd' 'FIT i ,aI .R' Ecc tin. .i Ro de Gotoo cci o Tambom rAgenciac ms dem Irdu o 1 do l 'i 2,00 LE T "13
l'npiucc I l-ctciidccc COINPR COSCINTE'in'CUIPLO I ci to cilcudeilc~c actici tIJJJ 4. ,AJIIJIUIISJJ' mi~Az~i.Trni~juo arani- PtitrciIdc'.ldt. theiccic-A

,ua; ,a o l ti I F lit' A FT i n, in R l' 1, Iu brR lon. i i 1 C I'l; I' " "I ta l ,T a b a ic o eIc E m. I
AVESTROACAS OFi LAb, NA icl 0, R2, tIOE 05C C u LOCINI't la s. Prii iTFRAll a Fol i .l. I oj e o po r la nes: p -5303. m ar- I. ,.". O cI m la i o A ln n a --
N,, In n al nw- ILI 11 CJ'AI&- 2 : OC' a RF. S E MIF LIN eal o o s 'Lo r s Ho 1ADIOS
ncnr ci co i I, 23c It- -- C.u _______________ .i. I iiui DR~t MOOAS ~~Ar E ;A' ao osld 10 od li itl littei SSAIO tae cc. cyu ctcd c Tucl c
'"s- pinic -a- ---l -u tmiI' 1,c CN.FI IIIi 10n 1. _ _-I ,n -14-Ony lC a"n
OIOLh 1.iil cIsN'CAL It InIIccpi Tciaiict iecdtic l :i teV ccccgiui Toic Ocictuldc Refll. I
le- par ofrao t-tO 'ecitclcicctc NO Ful _________11- -,! U ".SM
tI Is IF cno. -T"', Fil f TJ- lfo
eor ali~tilo en titliE~t .T Inii .l~bc cii cl-cit ,,, ti claro enc porol Ocicdlmicc re.0i~ Ac,, ''49.2 IlnT .1 EC S C et8c.4cc-
Ilro ToP-ncte UI'-E c -1 1 INIC --OL G F 528 da, Tud "' Iuctd Negoriccecay e-tic"m .;tc'F~ I I~lETTA Tnefi 1 'lI.iFl 0 I," r M FVZO OIO1C2-14q- Ill o.clF lIP11in CA L I

riEl .inCI 0o~l Itl Fn ,ad'.ii chic I c li litntt.'itl ;T" L ",on m ccnta o IR tcc. .uc~cu Pl -.c cld iIuui elucidcic tic ailc 2 htttc Aceecoi;cto 4t 1 lc
103I-eco CRIADA CRIADOSo tiie cc ccci c'de Iitei. Nc riii m1--i n, iutnii meu- i CI S- i ch v Eu m.tigut d ~ ecit. Tel F -7t,,
Fout u- SE OFRECEM -NJD R salcmSit O 'd es es il 8 l CASA J111 IF 22000, RENTA $23 I
-ctciu-crln C''e .id alc 3cii FTt 4t p. po. m Ec it --rc 'cI ,F -cl Tcie,Fcno P.6200.M 35 4 om r m rlhriIol.If .;
-- - ~ o~ P nuc A eitt TI 1 -Cclt -i'udmdN OR IE u eraiil. I H bn a Lu n if, "' IAJ AV A P -- aop Rn
P i dC~Ret'iNr del utatti- ii d- IF, Fi ,cpic Pr,,e,,e aiti iii mu ii iIf',,, IO 7 ,xlsxa o t h4 .i.clttcc n.Ii -a-, ci hid-i Nood JitcgcccpieiiatiIncItIet "cp F
Oct iccic I' i1:ich di'iii i. Gin-nc 20 Fi~ iic c e i llad I jt'm unc Pla arech t s, nicci e d u.iicti S t 100 tu ccdi
Ej201,,I Sn~ i noS~1 h. Fi ),__ ni-o-. tcIdc -i P It 10 6c --- -- -- ---
ra ,"' REAT fitcRstlMARnRA
if."" nor___I_ ugn AY SOAI fi LAMO 0fk a ORill 5. H a11 l -12 COT RR. ,3rT ic. CI c cicd cPeaiccic Uer Im -O R -INO t- IN I2.0
mI1 N -i .icttc .6 A .lt Pf o n h lC Ticb ic cE Nlo Ml- c. n u clc m
peIce i e 11 "ti e t c c ec, I T I~ i :. 51 F, V IA U R IN A R IA ""'c i"" u L os. T -c. ti bn C c.; ,, T eic ; edul Raq a u Jicctcc cc
ccllr i ~ Pd i cli lo I. d" -'----- --it' -, '1111111 I Acic" Cc--n iladot 160c. eic dccT acot PA I If detlt 1.tcdi" ciit Pn
tel,~~~~~~~~~ hitt Icc ccc hi ilc- aocii P. cIin Cic, ec. F.c hogdc l inC OI'PC MODIRTA n5l7 c n -, a 0 DR, u M SAlli m c. RA O lelc ucmc Oeuieeu c. lt:'uncc cia-, Ociclac talO. It 10.0, ftt du
pi ont 0c C cecc .ihc I" Plt IFie cH C idllI- 7 ii "'lc Pl""ci" AtoFt. ( l "idad ccan . T ounu ireiti itltcile "LC-65-1-31eet C ,'titi. I. i al cgO, .dc P e"i ,c 24
orit',Pr eat.vC. SIhialo I ,viidr --- ---__ C A.d. cc" Cucidic i. uln \Pro'l ECH
c-lit IcIce ,c m itl Ii oded- ,F P-11 OF l.A cIiON litici I ",:DIhIfhtiSl VEDADO-223,00
tlei.cPachra I I I d Id". Fr, ,, t l n'111' Al-Ic"Won. p?. I, A'., aric- c. l c ,i P -cc eeicc o-c It ie-
,______ O PO- T UtIn ill 'i"iu"m"' Iti-u1ctu-t -i cPAic-ec,;ieI ~IFN' oth tpnhihhictcu-c u-i'ci.Iu-c1do. aacc cc:
Iii ,-IP A IO~ 47li-i1 Nc PETn22.acund
,ai c idle,; Fl o' u r ,' -i ccii 1 1 cI Iiri n S E X L O G Ml o i n i l l aru7n u C O P u l l 'u~p~ C I-l do A lGna o l --III-i
cnu --c .'nct . chcI aire 1 Ic oacta.
DE LAtA1111 ,I ,un-' -P iC. IFil I If Ili bo, 1.ce ecccrielc Opicip
Unc itt-cdvR~ ci DRi LU BE M U E icie LIIIe ScFI R :. Anlli'i'0 citodci.a yutO 0e aicio r"""cia "
V-671 ct cic- Cicucit -hcicttccccc'-' lul FRI1- 1 "I". Iotte coos tInFu I0 iouHl p a, -cc 1-,,- PR PlI mId Iaci, 120 STilcn I F4NI. S -fu e-o
COit~ to ter cn -st te LIuoC ccOL G 1268S IIRINR, Tii iF LI-i AI- INADNtII L TR- 'In-' -- I T c -ro c rccidcc R--,, -F--jj- r-ln
'cc 'e,ecnito I hdoaII lt e I cl'l I R Ffo nP Mm Lo u II I B-tF ccal";'- Ahateuc;F,,ita ,,' 'cccSii IlIIA 11 EAIa In .-'- II l Fld. ,~ f,,.
103ci cRA A CI'.''.-5 I,__-________IF I tit- Sec loca"',, fulltitFuitect-ericI -=.icc'llh"iltliut. Fecctilc. X-tIlI
icil-dac ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nir cIn pItc.IItgl-n. .E5 IFClbi .l~cc 12 IFCNSA ________ au Is iocui Si''rcc Id' Eii P014-4c-TA
co-lct-'i I ,,IcIIfP.aclI. Lm il Il1l-Il I. in "Il c-= cc.cie r-, R raa' mc--nnl 'cd ,,tloti IcialcuF
.IFAR~ ,, -111 In u-inc. iA sM p F.AIOH S cc E IcE lI Si. I-,t IOT, 11t~i cIcc Ccncailc diaci.- on,~r .ff ,,I,,. -i -cr n --E aIc -- er _ ii _-
P'A"-R"II ,A PPIMENT A ,,. EI IJ4POTANT 2Idi ~ l T. ,1. N ccc IFchi so I I FI Pno NFult, LA HABAcNi--i

c'tuic-cTnIor~d. dde rtuht 'i ro P dT, "ct DR ,a SUS R IdpISALISt-ENFER. noni icacti, tr ocultint'an oami DReRAt AtoT ,Etisu In, a c pll 'u,-1- 7T:AOn .t.ic riled lieuII I l'anu nI 1 clll ,E 4659df
,ia li"t,-c 1, i'' OIn li c-.: *1-- I a l0- co '.JI, D ric i dl; I C e I- 'C e~ Ie t-l d n RIi nrco, (ln ,,,_____ ___C1 I crlccedie4000 P .cur 110 FN'"lnF",P,,,L tO~l 5. 04

__ _ __ _ __ _ __ _ I Iiilt I. . . an1 ,I o 1 1' I I 1 l 1 2 5 1 ( Ic L -l a 1 0 b Pi ol ,. ,, I Tr d -IA IF R ZE 1 4 - - - -
iVd ittcec aciile Eli~ IcIIu 10.60 tim --tli 01a clLscl ODSA I lipucdce-,I PA OSIi A N
IiPF~~i~ccdu In 01 0 6 I1 Ntu o A-44 o~gl clin caic, na Idar.Fu cioti-o-, I ,a utii i3,000l di' .c A l'A ci cc0
FT'.~~~ucpit nil-n ll I aI-- ,-n- 1f F4 1 1 11 AS ULINARAS 2I NSR M N O D-. u rau I .I.InI 1 I'l Irit -11it tin nrsl oreuItc- CII,11t 1 oc i i,~ FtQ.I il
cii I II~ 1, -W V I -I~ o~, F-l" COO I 0 Ltc -e. -:!cin-
I, .uw ,I I IF IT ,in R L' tc 'ioc 'cccit hid "" .III cr T
IVIIES 26I .1TE In Iit I ci5 CH FEE ,iu cc ,"EDC I'll,ic. -253 ,.,I -Ic c It oco Siu' en
. . .IlU I "." U ~-puo- cmtsucct.l Elccc Ac -d-l- -- ccc l.~b ,.- ,' .F.- Iii 1 ,ll -il 11i~ ed O FE 1 ic I-l .t c III d a ,c
-UEBLI. 110 'l-11 I tR Ochc tuhco A-it ".
de (111(1 s()ive i I F OucFh:I. II SE -FE E .1R' I- -c-ic cic To, in uociipCi de _i AltviTRend I1) ,,,n,_ N ___c Ceond o0 0 24
cI i ec l IF ~ j Mcu~udICUOH de F .-,-,, I, I lO ufrt 110.I I'AlTEIO B. ORI tF U" unin "'CAN. nELn CAMPOI
II T" n.1', P .:c-ct lie Fuldilttitc 'i- I rIihdmi, hI~icc,,'t- I- "a'-" n ,A___.E
luo.cc-cc--ic t.nt' TO I S O I I A I. on C c- 1"N 1.1 IFtcFc fl cllr i II I -1l'SF
'ahon Is d I. O i ~~ Oiitne itrer Ii -0-111fc~s~ I da Alit-u~u,.-I ,,, Idc2 OBJO VAPIO 11F.d I F. ilOi .I, M GN FfCO aae I.I
Fi' Adl ica ce-l Fil ldc Ac,. .uo cil.ec .,,.Ftc, P,__ __ C a ,O utrn f rP~ l
-ET ,.,,InI-r -__ I R T 'te5tel 'no' OcI t .aid .O C, uti t,, I.
005o~y -,I,, 1 T&At 5 ii tit-il s PO it- -:17n.1-1uu.EIEF11u-u-F II ,,,_ I,. "n- ccaiFCE I M IAMAR .11 ut ceerE ucco. nut
n: 'n".". --6 Lii[N RO h,, ,i., 7 ,--A-- ,i -- --ci l cc i -
En C "IAS C M R IAE ol I.iuirc11. "I cch Fen I 1iti qitti. c-c2
c.1 tI lo-h VcC T-1i -- "' I" n___I ._1 ,-W t . lT p. aI -11 _- nn
1 CICIONES IICA IA p~lco AITieo ,~lc to hefo lhw-u 0 RSNI.CNCM11 2 FCNS A 1 I-11 I -I in
I,, ----. --ci" ctccI-
des~FfFl blen ,,,cda en el, metao -NF ~ 'I IVt I -.c.I a~j,,11 ,11 noiu .- ', -.11 1111 "I T,-~hE Nlt idtutttlrc-tcur I In, 11 --- ~ it
turc E TlD otu C 1 ddI cc Trcic i cc- I c-c o QUIOEITS__ REPARACIONES1.',:: ''; ,fc cciii io Sci ui c-c c cc 1. $1,9 A T cUARZc
ll I I,~ ,IACI COO IllP ,E~t ,,A:asi to7i FtEO TRrt ic, I C' l 4004 cm' Li'-cit I .cl.cI'Alt
n ros cdiA iscn lo I auto-, "hte In In"P IOOA ION ESP t ciie I ITt 42 u MUELE 11 RENDA LA HA AN 113 000,,', l RENTA 150
IIIc c- iccIc cu olte naea u ________ 3,0,R N A 50 IF Neutnu cel to ",lth Plccl
,~ I ls iv,. rurce I Tdci .cccscll ""em cc" l~c riu-lciit11 cc'11 I,~rt 1,til I05 re Ii -c Incc ttalcl i th t I N
-rnI IrJl ,nII-E Ii I I-rFII II Ir i d 5 on lo erNt outcc l n c _tr~ itcc Sci ic1 'e d -cupe~t~ - - Al -ta~ iA dclii ~ tdc i
IRIJA A: 11c7 te S L CeceI l~r ci VA- K I ccsce A lam P O RC '0!NC I .-,000t.-QnrI p lmica ticden SITcc pac Ficcc -c ca j 'TVIBORA-
114 AGENTEt ceaDDtO050 IFE N EDOS MIO CI4ACNAS ml I ,ule l 1 1-C nu r ais bu4t preedic- in I Vi PApGOe ALTcOSu PRI 10" "'5,0 RENTA $145 """ "s) RE TA .2I8I
,~ cc At ie. I ccus .ce ii AI Iqle :'.cu- rcI~ 160 hectic der n- F I ,,, cc I Al D A B R H EA i cl h li Taa uci l I. OTdI~i 2 1 p Ccic. h Iad tic 1 -a4 000 RENTAN $576

7" I Itott 'to cecc ________________ Cclcl It' A ,Ct ,, or a,, 526000.II' u-1AII -IITIIII rI U
-1 1 1 1 1 l ~ ~ ~ m11c ,l h~ h~ Ac tnct-i TIu A'L -ti P u- : c I';' l den F esqu in 1,Imuy ,,, d 3 4
_____ REP N55401,T,~~iTIr,, FT'NLg
MARINA.~~~~~~~~~~~, Haan lnui'ciIclllc i .,do. O'-'lth cIuc ,Ieicee ,cd ,i ,.Id yI, muyIII iccuuclel l-l .,lc~I -
4-" -"7,r ,:.-: 0R11 1 o3a5pm ,__ MAYO OFRECESE AUXLI AR D" ___1" ___MP O PI NO I,,_, 11111._. I_",_nF__Ill
Solkitando~~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ 7, eFelsl per T lh~ .Po~ I CCR A A M R 9 IA T D M P, R A S1 2l C CL l, IIA S Is- etoleic 'ro Ia I fa i dnn utu ed I~ ic i~ c i
Mcc *uA aIii Icne t u tcbd na eiiIc Ictol- ofre o ~~ ~i

A MutRlItFT I= Kci.o. .tt. e-tinru- l- PFTOI.1i'l~EA1. l -on l
durn- -o Ii OH AlCd cii-172 -. acido Tuhii la- Iaeecc I-SO I __o'oca Ifota rO~ 1 1don, pcic 1 S I Aeun il tee C-tip-IC A -un C in de'l gas, gaI TF,Nraje "ICANO DE CPill o
cc"cc.idi dtP6i '_h pfl 1.16-14S das BR-42 Lutlcc atS -eoto il am lr-I'l., al r I.
de 0 s a djuntandeoca SE 4.notued iii I. I~ I\ d - - --- TMa EaBacar ES 1 .1 I Tt .d .i de ciado,, ittut L ecqdT1 uci heett, cc ici c.I
-'u ",d t I F .' s'," mI l CC FCE OV E CEiAI SMAS.5R 1328 13 C-NO-TSI S S rtomdeceh ll -I ,,,I ,,,I ceiial-l-diit1cS.ind-
grfarce. S"Ictu' on' 1-nn "'cf ic. cit T.:i~ti flclccctccet ec"Isccs "'______ 'I- ______________~L c rco adnsyPt1 al Io'll eNoo, Idds /t i4p~dlh s .mc-
E c a m .-tICCA NA O D R CT U H c m s co t n s fu d C y 1l i t r e ia i s S d o t 0. O c icc l 44 cm-1c eca m

.,m~ -ote "'d-.-,.c I .I~~L.~m A AL AO d -lctf itecic d IF ;, ,Ilt Setu l '. roo id 1p I ~ _cc, ,a-d l oae E--Lie im. Ne-eit
t lo # omr~l opais de fo0 tie= 1-11 tA1:, I ll 'I ene.r -I~ ,~pr~ll 4 'dic.c l-c. i on .Tl C Iu;uq O OO ~lI -I '"I'll martesl yir, I nj-ct.ELCA P

-.odeld d. I17'fa1 Fic-c hhco.c l"cecc cc enltt 1 III P R eeIa medoco faintl 11c 'ai 4000 If a el - o 1' blo tIiamc S.a Itede VI il/4.I 2 bin0 in111 I .
_______________I__n__ ,~srb~ Innio -I. huts. .itc T -icis IF,,,. 'Ia'o.ds B'42c~ ~b~sAliu~rt hr netr tsd aro Ed' oo o ia o lF20.tdstlc e-ac. c dlttecc fc
i Z~ 11 Ci Us Ae Snti C. .a-hni Olcili bar1 266-T Z.s asun a" 7et OOTimbIt 8 S00 do pu-t FIF AccIEa~ ;. ee ,t 1--mic, il
IOIR.C~~~t225'tI4-29~~~ I acc E L ltt'ccl sII
c o l: R- INA 1,FI Nr N l f IT - _-t-19t E 1 2 L i 5 'r A IFR A T M N. 41A C A'ot 04- M 21 C 11 42 Ipt E 1 3 2 t-tto tcl-eeccln tic c.i't0l Ia


image:
-------Pfigax 28 Claifleados IDIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Octub re, de 1953, 048iit", Afio CXXI

VENTAS VENTAS .VENTAS VENTAS VENTAS VE I ,-AS V EN(TAS, aETA
4i, CASASe"______ d 48 CASAS ~ SAS 48 C ASS 49 SOLkRES So FNCASRUrIA 51~jjjjio I3 'AUTOMOVILES .Y?,ACS.
OANIA,. CAM61Aa 5A O.T.1A. IIAL VNl 'EDIFicIO a GPRAMN RAIN OOrKT$INIDAD. S9 VERDE CA- MAYINSFICA OPOOTUIA l BE VE I N DOp EN REPARO HOBOBO ES1. V01NDO UNA FINCA IS UNA I "soESo' 0'o VINOM ESALEIIE CaexaNC tu CHEVROLETA* S
Sorool~~~~ "'"" "J Soot.l ad~l yRpdar~ Copodo VI.Dyto.IdooWMCMMo do"IE "npoodoo onreakiool .Iou o- Indl.0- d 10sl nnl 1.200. o,. loiIO 0000001001d uli.d bb~OI 000010 o- t t0d~. ~td 50,00C1- Iotnl~ ou~on.O
5ioolIII.,~~~~~ ~ boo~o 5100.5.0.0 ~ r ~od.mqlo.d.oo-~on.0oo~o ot o I. caloon k.o~.omdo bo. I 00.1.0- a. bI 18.0000,ii0 ooioo tol2.1ikdoer. .L Oooo.ton- N 00 U.oudodo oro1to.ilbn rdo odo iulo S
Ed,~h oO :eo y g t ooo o : 5 0 0 s. o. A o lo D A '~ u o o, o o o "oo~o lod ddoo o "lI. ou.b0 ieOlo il daoN. 'eai3 o L ~ a~ o110 .10 o r 0 0 0 R o rd s. la. 0 0. b n 0 0 I'dO 3~. l i on Am. r poop ol M I oI 01 0 I'dm 10 5 0 .0 S
boo so S~IO C.-S-5i5. Loo. I 000,00. oo n one $5 .I ,I I, act.0 XT Foodp, S.0. oldoo. oh.toolit*. 10,0,, t.ys 1 lIO tu,00P100.lt t.po.io .onro lt0ptp~. ,1oo.t-_Pd otp pt 5oqisApdn.Til o A -i
leNO CASI,.A ISG IAMOTS a. nIt Dolly. .orja o. .6, 4- ,dboogll 7,,.Na1II -d Pl .-024- "- -ar oro Ignoant L2SCaP Lo" To-________________
Loho po'. p io. 01, ~bioid .Mo e" soi o4olo, o E D C.nrl: eLAl SanIAR v,. I ;,at IE D b-AS O"IFI KOOTRE 40010. 00.00 115l fla 00
I-,.lti tollo bon olo t~dO ol oolottol o llo. 'Palre .d. 101 .~ol r. I T o, ft- I. o145-00-25 ak p; So D one doMi- m o 12 P.
000* $1 .1 "". . Ondr P al ing -0 qotinoi no ti -ool Ptooln Von- A.o boono pooin law 6~oa it. 'otoio.
N.0i400 ,~Rt~ d"io Oil E0 0ro 0500tO ~r oi.0.00 2.pol 1,0 10 r0I ro l PooI2l. SEINEL CIN o$N Od $. 1 d looel Tiono $3000 e pus.3 ptblo oo oOt.
.-.Pr.Z904 vie.p~.ptap ,,anU o o0 Lood o. ene ;I.?. I rnd da dl ol 000d o. InOoo IAre ne f1Ol-i0. In Auo o0e toi dlt 2I ot- TltOpl u o,0fl' orde, poor67 td 21.1001 .1 0itt8
tor otbotor Si onmuaro ls.R 'fullS SUAREZIn $750 bronaga ---P- EreERgN RNE CLEI -~0U tleo, 0 l obaiqior I 01-005."A= Tiogabd lI boo
Su~ro V~ll L Colo, ogod 0 ou onloIroo, pdolo Soron. 2 OS'CASA MOENO(S. ENDOLUJSA ESSDNCI MODS Lolotl- liuro Cuntp' Cub.dog_____________M___I_______ for
VINOlo doHM SVloa E0t4- . l. ld ate 12 -117oi2 0 9 l ~ usOotlOtop 3.40.25 I Ui .ons "07o.4t. l1.0 ooo lgr do. utol P141 v C L~O 01 N 0mlfo 0 u~o00 Ti. VE D ADLA S,5. 1C MON N
.LAto itB "ol rolb $1"0 ,trtuo $1,0 =l toodo. = 'L r,00 $11 Puodo -o1o $10 nyl211 I0 mrldo obiol.2. p' -057-4Oto AN ERE63 v in mo ,vro, IIdl2be
aid ieto el .1 Veoroo t oo. it up I _ __ _ no oa l tt. ,. SRAtO Iu.oI80o o olb.Cloor nlO .nor. I0000 I o 1O.t- y E Lo '!E l ul -I:: buosooonlo S or
1.1 .#,0010 Mr1. .,,,- 00ed .-fire. Coltrd Palib Pillmo TIIIo Too to IiSm I_____ _____" ALGUILAMUSd AUTOS
_0 ____ -.a__.-_ A In. A. M b
MAU-M-M daa44-lninnA96.I __ .
SOO ped it SA TO SU R Z $ ,N-r . IN.3 Lor1. IS aiot$44 ut. do) Cad-ell. 000 III "11 D0Oodo Clodo d iuo
.~ds ato omIu.o- do dorate. dp. _nIrr Tol 102.mo~do oto ~oo____ We I .________________
roll Viglo 500 0. 00 tCeiba, -_oo~ M ;-N0 7 J i g D "H l Q H I : L lu a ,
Je d o fod do O pob ro y lo rbo do. A ,. o b ade 2 10 r lo~ p t o diuIo O rI op ol 8 O ,en ~ lr ol dll lo -o t. ro n nI ota ,r o o.I pottl ,001 talo o ds u. F t o 20 c 00 4 tuod 10 b .l bt No 017ol p01a Mo N ed.00 ,m n eooqe d oI BO o r.2 11 2 1 03 2 N
P L A Y A C U B AId ol0re o p e0SI N ,1Re c os bol r$1 0lY e nr' 'm" a n:Oe "- .Id o'p e nn dHI S r a l d 9 00IdV, .mF oe or lot ;t 0 d r idy- PA m pD u n s Y ) lIrV Eo p o1ml o ma ftd 1pI I S a O MO00 01I a
madaro. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Prro 230 o ~ oool.00u0 o-oloopoco.DooA o r. d La p .ioo o n P r Hatp .V. Ils. moro Prod. ~old ba Pn, Ii ,01po. .,,. .E~lod idto. 00-d54. C1o1 0 -$-12.001 .o od oo E.1I .mp.- PO .CA ROXIMA o EbAi
P O O O P o p o t r l l o p o o d p O I, d 11 0 ISO ~ ~ a U 29ol ~ t 1 1 .0 o n . S M~ t I o r o O A c e0 0 1 0 V00 .0 0 T01 d l o l o d o 2- 0 T e-n n. s alo. 4 o Io ., V o d d o Tdoo d i-ce m o y Iu Iod d o o o o o
Itoh~HM' opt do 12J. "o o l p.l m. Tolo r-e001 PONdr AtOOD.al E.Ol0.40.4 No5411 ooo.S001m0On 01 -3$4-I oSNOSDGAPET R0Amu -l ont orldooll.-o od uoddPl O.0,25
Son-00.-it -19anor-. lin2vIanNen ,~'E0 anudo '"oe 'uad Ionopl Ao omboro. V.0d. el, N
lio olm op 0. ool. V omo do $ eri ot dno n, ol olo. Iojo,, IFo.s- VIoo Hdlo Ap0 1 I 0 Nb ARI00. So o. .u n. M rTm rs oo. 0110 r Lool.p.Aod odo Fioo o. 0 Iopoloo Aonloo n. s u ro o I.oA r1. 0P"1.l o V NOD FOR AUO.T 3'id,-0
,.,, 407eu.c 0000- n ~I ItI_ .'a ee i O n d.n .d np c
. VEND. ON IL E NA L FRENT Ca n ro otre. n pl "P ia o pneT.oo- I 1-.--_ _. -5 aw bl a.abs Ple C n d l. I A-1061-41.0 A U TOS__ __ __ I
'A po n-ide ca l 1110.111. odo._c.,.______________d bifo. olluodo, bal b obI &M bueo A00ta . el d a .a A

ltooo 'e d. d o, no 110A -Optatu .oe do ,a'. en." Sc oia ~ du e $47 000 a do I oooIPA orloTt d o o po.m.r SP. u I tn at"lo i o I oal 2.0 I 0M. H .I; ~ __ V .'___
= P cco o : 1 .10 d 1024 48.2 d n i o a p o ol To opol M e1, 11 t. 000I.- l o b a l od ~ o O o t dbo m odor. 2 d .I kbo ln. d. tin 0 0:d Plor, o 06 .I. SM V.Fok I. d n .rlll o o detr e~ -u o I.O U N Cic. IO NIC E N' l 4 p 8- ." M iA -0 Callg, 'ioItn t
pOrl Root it00 b ooe t o I0 0 ,, p aolo 0000, o bion0,0. 109 lt po -41. -00-0-0 No- 1,0 010 godperrld do. or n1. B A C
,o O. 00(010 BS.5052.nc 1, ruo Bii, ,o" I~I~lO 1 ""a"00 mlo2 lobcoln. Aoootdo. ol a0- 1- boon0. _.180.7 01.1 uod ~ 000P-LS N 90tong~od omnlev age.
SU I Z .a E~ii767bo.l -_ 41-11___-3" ___ VXNDG 1HS.IIT O ,, ''bd llclddia,'. olk~i,.
S O~~~~ z oo00 2 _srlst -00 0 - ii 0 0 0. '-- - - I-- ----
dos Clo-oo P.dol oot.Popll. tla. r VI1DE CtA EQUIN. 4 CA0~ o, blos .000040-0Noo.N-su, -on,, n 0,00 oooo bo 1,to0.per0 0. 0 t 00 ostllvo.po.ot. olloTrodlooo It 0. oN.:od.ba.sI. soa, iooo
rIodt bob. oolU.O VS.010 do I1 010 no.o a0 I oo1o T Fit-- I Pen 10, Almodonl.155lO OOtttj
I. o. I. _b_ _ h u r o .0 0018 "a8~ 1,, ,,0 l i dOP.i ld ~ n l t l o e 'A
-11b. "All~~b."Wel-C~eac -I'll', co~ln. I-I atoll.A11 oll o I '~oIo ,,oo,. toopotlo A.00 1 0.1.400.40.' a"rao:. .1" oc lr-i~. upri M I ,I,,, ,padaItd acal o1 EVI IECL" ane4,4lcls
11000. Iolt "lslo.e .anooc boopel. 4o ,.,0000 .baomo, 0-00 ine ,.__ 2, 0n rur .nu.____~
p,-sdt,. ~ ~ ~ ~ ~ aN ,ol.o Eurdlo I.ollo "ooslo _54 __ Is,- Ooloc" 1040 ispns~d 20I0 0 0 O O A A A UA O. OI ,01 o do r too.1 drlol Pat0 .n~ :o "'~ene de~nt 1 n.110.
M iol 2 5 Lu m ot. A l o t r ectuon. l E/I O t IAOO P ARIIx l ll. 00 o r. m. I-ou. bo'. 2 4 1001 0 P 000 o 1M o,- 1 0 0 0 do 100 ol 110 oro ool Tuhld to y rS U PfUe dE.i i3--O O'o
T RIA L -r 0-. I e t . t V. 0400 lo ls E -4BS44d-400-27d1 0 b l o 2 ~ 1 0 010 o r d m m p t o l r o o l d o 0 0 0 0 o pl l P ~ r 6 2 o o ,M T C C L T O T N O E O 0 0

1001g, al,. 1 APSX, bI~ Wo l oinl. I 010 l 0 00110d o Culucd o r.,.t IV 0I." 1-44402 p nd. ,I d nos Awut.3 tatno otolodo -208 T-orl Un gra co
El I1l~-l7 _13~n -I'll',e -lin .a-.to W.goad hotl mono. Oi
11.020-40-24~~Hel _a ,o- Mtooo o 2l~~uiha doeed MDarotdo Is, 10 0001 Pot -t -I ~I7 h~r flinne ______ ---al --- to IIlI dS y are o sin C-. I l N 0 55,. ro24,Aototon
Peot.ol $ol.It. lo Soomul Cott'. l oo ", 1-0'7 M0 -30 AR D R Z. olgl aeen Mie5x55.V no$00 oeaugne cm t a V:alo; Slu aro- ododo 1.0.0.2
R EPS A R T O S A L M E J 11) A E S I .:7 8 t oI Io cro sao. .0.0.01 0 L -O O A t A ~l D O I"tS M O N Or, T 0 1, a IE D E S T A Y
T 8, 000 i, E T $0. 00 -- d I. Omoi0.0 Polpon I ~, 10 05 11,0 T.,0,1 pnor e AootO .l 000100 CO TAS A .2 P _aga Soa ces CO v-e& nS 2 Ira n t -a l ,056. olt10,bo nrmt n. uo o-
r,oodtro po_ ~ N0 000o ____ 0-0IO ~ o. p,:1 so 0an 1000 NO S R C O E i uolo mr ~. cideI~~tOplO10 -775 5Nv I, b ololl.dino. 00. Atilnorpo
00a 00 ._d1 _u .".cc.a tr. c00001 fil 04y0 Loo11 ooq itO Sour:26.Ia B
1 l -no o o c -11 d o lX. 0 2 'I'0 1l ln~ l l O t O l r I-4 2 5 1 0 I,-p Tolo 1 O r o a l .s P o o p l I A pt g o o o ,. pIo o e v a r to n mo, ,o, .o T b .o -b T V
anpII.oTcT bo to' AI noopot,, 8 E PROID AD I -odo~ So~lo1,0 '"'." tbo L n VSQ N FRAILE LI__joo -111-
REP RTO ALM ND RES po _ot _QoisB-05 >0 00 OO0 ~~ 1~2~ ~o~ va Cro itosas. Do S cutra .J 100.lit Fordp- .1. N00ou .a Mn00010o PRP P op0. I0db., Rond Cot.
$22,000,~ RE T $ 3 100 l omoboosb 001111,11 .00 1.M St;, d ,0. -a,-o 00 F b i u Cussl Ahr ,-Ibo .E.ci Asitei l ontde, o o tro Cam111005--11, U. 0 ooo
0 1 0 0 0 0 0 0 1 01. 0 1 0 0 1 0 6 ; : l n I c . I o n . 1 ., 0 t O O 0 1c 1 ,~l O~ d o.1 1 0- I I- 3 3 b N ooPIE d ii .
ITo.l-lbrd Poiolen. ." "~il 5. I -1O0 IT00mno Ediblo,,,. no,000 0100 010. CooPu T .1,oolodrlr In bca 2, 35 M2. e15 Habsquna '05 0C Agu1il Acoracomeca lbF'OU H D L J nEN______

-__ _ -- --- 'I 1 1 'o a0,P 1 I"'r " Ie d ri_ 1 0 0 l id cade s e p o c M xie j L I d. -o P A R A 0 0 12 E R no1R1 le 1 S. D01 ,0 .5 0 .Io o .- d .31 0.
2510 I. SE"D .;'a 0'1 010 Vrl no IN INE a~ TE ,N Marrero Nuarid66. M-7. mooaniqu 716 (bajoolLRT NORTON5-2 M L I-93-34 I
0/Iboolbo.~~~ ~~~ P0-rs ML-lOSO. 10000, q0, 101, in lbrd 15l -t, ""d up A 000I 1010 do. 0100100 do. poo 011 06 010111, t1 OVOOL S o 0omo 0 no -pN
To 52l,000r, ___ L.o "iode.o. $000 rT 101100.a. 001,0000 1- a100 moSL-OW 10100 51. rE VNE Q11NCal LA S00n~e ~~ 91-10 gra Cal ED- Pl E4ASCR HY
I 2. I50.a 5 oPal,i orl, l ord VEDAD.a lg' O, SE IE D 1.00-I -I0 cogoflal V71010 ,oooo,,oloo Or or k' Te__
to s'adtmplob. .ORI POSOUOT 000e 001500 it'l" Ir' PIT 044ea or 20tle ,A-GA 110000A CAMOOOOZ-l~aesdlCe .Sl"CIV T O e-l

EESQUINN NZA IN Y O oegoBeln Mile_ 5-0x49-.5-. _ o___ -o __ol tosbulod no
Colo Tod Ayotoolo.S booo ~ aMtoodor,- -1001110001.0t~o110 0 td-___ 000110i 00 Portoo .-Ioo Ho, TId $1 000 og a ai 101111 c 111009 010 1 00.e. EN alFE tepoat o, 00lal kildm ,o aodo An pro.
fo- 22.0 Vp d.-r 0000101010 .END .S CON. I. X. ".5.02 Sagol & C NT AIiiiz-ifey I 100 1 -94.nfm ,056l 00 010 ol oioor 10100N 110h.
ltoom t L. p Lon in,~ Np 010, Vd 0 II. Ill0o 1i 50000. 011011110100051v0Mar ero-R01loe epol. tid.55r25.100.r 00100 10C717-2-110,v t. I .11-482-5204UL"
.n., Op,01i.lo P001,10al 011110- CASAa DO I L N A Co11. ~ a o stu t r -. AIQlTlON C SA'__ _,-___
,a_________N't ______ de Noile U, pals ro p1,0,-bO 00AD ,", 6 I ,,; T la I l Cll~O 00 ,,-d o s,. 00, lo~o10.01, /4t on tdlo Ar Lo I-NP 01001010 TI A CpOi N .-, x1010110 IOLU.N ELN
d lrSII)ENCVa, MchlIRAMA 61 P 12a Ca0101 001i tor ,-od- 0' t. Ill t C l ain 1000 1 n 0 0005 10 plc I'e- d 1-.0000 rs. 11066 M -77 4 1 i N ~to o Vooroolo, o ne go0,0 000,-IO OV L S A
o'. I s1, -,, __,1, 110-1 02000 -o 1 00ed I I .0 100o1-oVenp 01i. inf Ont- 103 FO .
_ -_____._I.___l ~b" _____t 'EIIFOCOSF~C00 Coooo ooo uooololtS M-I .tbl Oydl Iboo.doonU M oPoogtooi. Ed
.too ATol. .00i0 -________ __________ R IL .Al.,- li'I
podoA-l,.,, ao t.p.~a1o 1'a,' Il -.SE ,md, b0001'l10 1001,0 aFO tD "" L NE Hoo,-11oM17r- N,-l ~.5oo, 5110 01I 507ATI 35 20 ITHoneol 00 cll 014 ,ai. el e.o '.dot
lo~~~t. 00-,1 1.0 ,11t 15- S 0 E D CAS do S.a l, e l ,I10~ 1 -to I IA 801 'r ,10 Pol all .-blO I__ 7 1-100. Polon 000 J000,le Poland too-
d.'ll.6 poll.Oflcll,, 011 r,-d Nol In,0 II Tre _____- 0o0 IIIra t01.ELITORfj AEDO LO. ib, ER S p 101 T o g l. d N1-00000.

opuraitou10011000 Noholo. ePo-lllot1,0al I -artu la do', ,olpEn4dICap00100on. olI 01,o,,1.0uble 5 5 V $15V.pEqui a PIN OUT
-I b.,10100 1001,i Z -0- I 0,00,0IT.0100 OLn act0000101 h 401 No-1-11 aIIII_, I Ina0110.00.1011 00000o bintob,proo
-0100 L Mainte .10-ol E-i -1 -ro 01iO.1600 )01, 1 0 $8v lc '0,0 10-5 10,10.0 al. s100010 db
I 0000 0. ,, 1,00,I 1,01 1t 000. In1 dore o 13 22 6 M500 1 00110 .0 tV" I- 1100 l a o. lo O 1 o .1 1 11 1 M 1 1 1 a d 11.OA nA "op ol M le t.'. 2. 01 00 oo
0a2. .oll t'-pi Tnl-poo-. 000 -00 00 - 00 __, '.,.I,. EoololbolIlO r Or 10 Ou T In 101. E-564-2- .I Pen cao lo Maine 1130 Eolooolp 4100 100 0No,01, An- Ibolo
toO olo 21. 000 O~r-r1loo ocdoolb111 50 010 00,11 011010000100 11000101111AlodO~ CO1,l Calo ooo~ool-, ~od Lo Co,, 0110 001100 Croo. Molp~omoooboo Cso. 04000 I Luo~pooo,.Co~oocldl25.00Poo
o 0 0 I l oo. 0000, ,.,. 1 ,, ,0. So 0 rb ,0 10 0 0,1111,11 00a I.I. VEN llD IO 000S ,0 11000NTH D.100 -01 01 b 7555. E~10 11 0 ~ t-63-51-25. ____._14, IH.1 C S eN L Q IL R D U O
I~~~u I,., go". ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -H61 61" Ill Ilallp ""10,, 10~ -_ 1111 '1000,R col.01 OF C Sod.TA'. NC S U TI AS VE D C SA L S ED SAN L I,,, T1,,,,,0'.,14 1010.0 too Hed c e 1.Ii adpel21.00.---- _1 o_- l .".od j Dbotoonaca ,o ; o.C s
IIlb d od Po l 10-0 010 ,-o a111 1 e1 1 0 10 1 ,,l .d a c 0. 10, 0010 A0 1, _C-010 -.' 1 010 09 E t F O O 0 1 O C L 1 r t o r ~ U E O I O O B VAFTO 2 , I .ol1 00 IMP0 P lo o s l do 0 oe o n,- po S1,Oo o 1 G9 . d lSM la
oooodo 01 0 10 ,. Edo. A1,1 0 to bO P V'o~ S" 10c101 re11. ,110 do- 00 10. .10 do 0.1 001 lokt-joa l caj 101 ,o 230 ,0109 M e Heb~ 1-0 1 1-74 H ,oc co E.
do pot :0001, -10,1 6 0,000 p0 ,I I ,' 2 C U A S CPoEp oI l II, 1, 1 Po -1Mpo0.0 ,1 2o 4 1 I0 0,I d TV ,od ,I faci,0100V t0d ro d I.t1 0 A00 booIL A 0sdro 01,0 I O.,IAN. dIN uA O N C H E
St -b N o -1 N op~ l M o O ra Io~ Ird 1. H u r t.,o 0i n l 00 1 ,,0, ,,007 5 C o o d
____________ ~~~~~a 10-.1a I'01 $00.0 05,1,0 _' ollo Colrolodo. 00.10102 "I Ir~ t.EPO~CL .,-n,~ (1 40. I'nii 0 an1 b, 01,00910,- 010 roao1,,0 .tl,,. Il11 lIEO CNFT I Veeti0 0.1 eac tioo, 1 040 . 3m1, Sale
$20 00 AY40AR 0 0010 __ro, 0,- -o -0 ----01 -'o plE or.-4 2Iot. 1~~~d~d 0100011 .o.1A. dolNO oopt,~,I~. e ,. .I,,r10,, ,i ,Ic
________ 0010 poud,' __~ 542 '. - p1010,10.
.I,1 I. cutooo as lo~lallst .000,0,- .___ _________-- -
loIlpo T Io-, S- Colo 9 ro lto, I2 1d La 000, i AV ST R n o1l o 010 00 -P000 1 T 1 1,010,100 0a 10, II Io Pro 5I."-.os-
Ih~~~~~~opoll ~ ~ ~ ~ ~ I It 1410 1111ll = 11.1t -1,o, 10_11,_ 0iI-9 1,.10 1,0101 11JE110. o St O N0O E P S00t 1> 111000 Op 01llr 041505 .1~ "b'I". I 1 OFER.d OOEL 009CI
,0001010 o,00, 01100110 T tetana 00 l l b, T 11 I 1100 0 IT 1r10 A 00 A01 100_00 od l" ,litero I. .rootob1,0t0 b 1,, 0 oa 100 00. 01p0mot 00 Too
T1- Lp- 1 0. 1 0011 0001 .00,010 T,'t In c-~ot eotod 10.400.e Inr. I000 ooloc It: 0,11,111 Dotho 01004.nct. n D'n .a l P
dMi4le. olocoboan P., 00n- .at 1110811_01".~pie 4 ,cep- 0I, 0040 ,lroI. Y" .1-1 11",. Cll0, 0,01 All,-07 o.ct.010t. .I. '100 I'00 0j0 G IpoPp, V VNO N-- n C A. o r 00aNF .- .A
IT01 0 PI ,0.5 1 I, 0 0 0001 1 ,,, 0 -~a ,'":cIO 00 0 o1 0 11 10 "o, In I -~b1 o 00 l ---- -,- 1001101S;
toorea L. I,.,, n p ,- __ el 0011 ho. ITop "'o -Iin u p0110,00 00 0 1 00 10 10 00 __ _ 000 000 00, 1G0. 000000 00 1, 00 To10 ro 00 D at I'll'.b ed,.
10,-pa "o o Iol r.IIIdO -l alld 'o.oo P" ". 1, ,I10 od D OS o oll P L N aS Is o n r t s a o t uc re lobopo, L 10 100 .7 II 0 0 0 0 1 ~ 0 llo t b o N 0 P 0 0 0O ,0 0 0 0 .e. .co Coono __ _ _
011 _0 hh V1001 dot~a 20100.- I. ,P DI A R- _.2
__10 S _ot, F-Osl- 1 -12 No1 I .,lol I0,b ,l, . .I, o, boor,1 1,0 IIjo'l 01,1 01000000010, I .- H na C cl 'e o.a p Tn. I l or W P.$2 TDA OX MR n SO U N
1 0 1 00I I A M R I a 1 0 C01 1 0 0lT o HLr nfd~ a ,I 0 0 0 00I I n __a , D ._ _3 1 ,_ _M . I___ __Ma l_ __Td r i g l u1 -5T "0 0 0 5-,7 4a I I E L N .
N Au i C ASAI T- ,IU L.U.F Ti l ,. I r o o 4A L O OFLR E Ill L A E 'el it, I1.1 C1~n ~ T D l 4 1 0 0 0 p ro, L .d 001 00 .b o III
1, 0. a o- p ,o td l b ot, o 100l e r 0 5 0 0 I llE n n.0 , ,I 1 2 ,1 1 0 0 0 9 1 1 P o s 0 0 1 1 1 do Lo C o p P 10.01'00 I T I I~ _ S v N T O c ~ o E 1 3 n .0 E 0 5 0 01 0 0 to prb o o o .I1 1 AllS 00ol~t d 1200d
0t1 . I nn, 1 p 11 110I Moobllo VEND I D IICI' Nout ,'a pobo 1,I, omodoL do 0049 -20 -,1 ''l Copboo -1 A.- ""l,0d9 1011a1110pdo d d o t ~ .011 C l -00-
001ad I oolloo fir 1,I00I ,11,0 I',110 Io atoo Coo b oo o A T III II II lblol.H Pe
90000 or.o1o1U-1010. Hop aItel do0011 00ll~o l-00, .11, S N O UA E n, EN or 0, or" folsot so,. 0 toI bo M 0010n P. dp t 010000,.~na,, 01 010pdtoo~~L~o~I41
p. 1 o 6 O oo s o o l D rr a lion PIT -i- ,0 P0IP10 40. .o:,, 0000 111T 11,l~a 11 0I'0. cla Co p~~o o a~ rall.,i I'IUIWaI'oniM1111--a______,____ ,a.11-.00IM I51-A0,,, .r, no, tor C.I OXRnodLpre C.- I0,0 r4T' uRAJOSO FopVo V -1ll adoo do p00. IAN
boo boo. aldoy l 00 0101 0i11 1 ,00 115d1 0000000 1 .1 40 . I Oroor 000,0 pr Lo 1r. 11l ,, Po, ,n.I. ,,.1 I. a r ut, I~ u. ,. ,Il c In~ e
.1-0__ 0 40,. I I-I ll o II , '" 2oal 0, bIC o~t Cte r d act I' o -100-S 40,,0. 11, moor. 00
Voolaw~ n Vend.too JCadlo To1. 11l IA I tt o .un ra eIt nteiaS mo ,0 I00 I.,rmo 4,an.no r to- -55-32
t1 O p1lI p,0 R ,"os ,so- I .,pa, $5 .0 toire, -b .o P10.1 024 ,ap. ,a.' I:r- ,;,,a ,, I A r l I-, jA
001 ct l It boO ntopo lodo o1,on 1. I H o IT 1, 001010 T I 01ir '00to;,'"., l % c I ~-~ 1 00Le O ilOPI p 1 1 001,- 00 b 0 o o 55 olo, ho I d7 o do Pa e i eIId. N b e Z n
pol~~~o dolo 04.000~ ~ P ao p 0 1 c,. IT, .1010 0 o1 od ,a 1 0 ~ o 0 1 0 0 i.oo Fe 000 Ili"olo p p l ror I A I T A A I
11~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ toe, cortar -pa '7 po -7 0101A noeIIeI.IINDO CB]2 P.",III ia VRDLETT I LUXEd 1 aa a ouru. tl _Iud l,
A nv'l P- A al a e : $ 80 00 l l 1 111 0 t' I A T A ls 0 IMA LI SF 0 -SEIT1.1.F ,I, odo .0 1 1 0000 lo.I El do,, "ooo b 15 00 0 11 t1,1 1, -ioo o o r ot --o on g i I A 0 O~e VO L ISOSIN peel ,eo o o v ,O
M~~~~~~o an ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 170, 111."0la 1r, .a,- ,T 001100010 OlsIL 00 QUE tii tp ol pI- l ITn,, 1 I000 o I o,: ooboo FyC 5 CaTR A, 34plo ,a y,- Ct.h Nao -H. I ."

1-0I0I,10,0 O ll, "' -1 00., 00 toollo 1 ,a-~o I l ear all -410-I 0I~ I l I PI-On "ino,o an1 d Toll -.0( I 0051 Go o IM~ Vobo PIT 1 SP O E 40errera. ON NA
0 No .3oob~. dc os. III; 20 bCl A0-00 AS CO E I A 040 0100.0 00101010 P00ralo ITTI1,0.0ln I . . ,a-.0-do-94b3oo. Pat I -122a 'oAn"IP150"0iBAR 0017.T,111542000 o-o Llooo p N. Vododo. Proguobso poo -c-jjv~p
,ooa _so bt, .00000 01.l 00110- Ibn 00100 01011, II,,-ar 0 A M I Pol roid -~. l o ,,,, TAIVoL.o00 boost I Tooob, ,- ' T"3, oO. Plo Soo b tI OPpOFO,0 S "l o 11- NLHn 0>OOPO.VOOLET 000 00000 P "010 ,,j- -t
01000 __ -bn~oba007 c_ I 012.l$11 no ooo d ot ,, Tl 0000 oorbo Iooqor----__il ti p~ ~ "Pe,, ol 00100 ooo0O~d'oe ,-bIr. Noa ~lo.bttor~ t 1o 1 GL,,,oo ,,,.,I. Pn:-"~o Itdooo do 0009 a 010 00,. .et pTeg., Rdon_,",,l
01, r100 P0000 1101. 0o 0,0110- 091 jLlOl 1110'-'d, I,, A5 n00NI uui raIl I 1,1. .loo 001 1 ._ .4-052 I t"10 .1, Gon ".ir'cl. 20 001ol0 mon o atolot p Vicido
G a n gat a C orotro,, H alo~olT "0 % IO~ l b I Io b ll ~ T _ _ _ _ _ __Pa_ _2, I -_-_ _I_ _ __,, P ,- N A a l .
odolol r~opoo $50500 b 13 eal ,-r, .1 ,eh odo 0" "'________ I o~tn a1-1011.
E-b-5-0 Orormo 7,.l.,bt bSb- Obrodo 6 M.I E-247-52-041. l ',I el1-,1,11il 1 I. .iTII "."e ,."l .-1 o
,, I. . r Al t u raso BeT" $52 000 __ pl-l -2 I2 ". Llo o 0.50,I ''c V0 ES Ua CITR OENla V I A .
e l0 f0tt- I I [- N ldo dso 0 0 I 1190 $ 7 1 0 O o us 7l 0 -0 24 , ,,,, t g o o o l o L u Io o 40 p'Il ooTo bo I- I T u- I i n N e l p- ,d o n t n d i o Po m I"b o O 00 I T lr o I1 og b o oll r o 1 10 to o -5 1 11
m a ru , e a t .1 01,000.p . . n 11c ttqo lboc 10,000, _ 000 ol. ~ ~ -0 P 0 0~ p-~ p o t -tb Ito a c k NOt o ltluro To O Al C A03 .
E T.b,-ol-' T _Ii S ool. oCAS 0 -10 ,,2000' totbomo. Voodo A,_ .0obp .- 100o A oodolo P l1ort 00 Is 4ao 10 C Ino. i1 ,1 0tdlIlo Cpodd 10Or
are p I I, o',r Il i o l01 100 do .,oo .d,-LooO odo li 1C-H E0V R O L ET0 o 1951OO 1O 100 hO.ollo 1,to p 00 100 00 tro obBonapbo poM erhkoo mb ott n-
h e" I0 .u o n .o lof o m o o, a- -o M ar11 ;I I "db Io 0 ~ r plo tor noobldoo p r ,,,oo Nol 2,,, M oobaooo TobdO 11 50.5140I T r . I ,C l
i0.t0 I~Ol o o .P000. - -1A ,, .1. 11 al, M T, OI ,- 10 ,_ _ _ 102 too o4ed $t VENPES d 000ud QO O DO O D
or ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Opl 0-0100 C.A 110 lVo0T C-AC A. .80. G NGA1 -oltra "" I Oo I onon too'eP ,""'.o.010t- .'.$oboo llo- mslr Pr D9.-P,---. toy DIIjil RN:PooN o.A
Fun e. n tre Dia III 9" I ."I A Oldc "'tron "T-'I, 0 1111 1" PlIoII "aa'r IIIoM "'''' a 0.oa ,al Pom.oro 1111,000I "r 00AAA, Ro "rec,,.,, ro IT St-n I o pidboo p00 oo ut ,or a ttdr 10 0000 oao 00.0a II 000 0000.0. hdo Mat c P a~o .olpo. T
Corilumb.i. iudla. M -. ide 22 l It" "100 o" Pso Itd2 I in,- IIIJU REPART M ITAMAR o "'It", ,00 C.1a,e i of con ls I" craklo~o 00,1-,,,t 6000061000bo o Odoob -2-02
.11 a.,dO 014, 0000100. 04100 a.01 S.m ca~od o:'Oln O A1 INCAR ntn'I, ,nI, 0 Soldoo los pcoco loA qut, O.I tl on. 100pe o i oTIMP .
VEN" 'hll FITA TOEra CT line 5354'l -1 'rRD .$ C .PSEO r -0t0105- roxu lo'leO I T1 17i 11 c"'T, todio.a rronno.u poru,, u~,bt1"T.O 1sot 1o 1 Imono oIafldr

1350a 590~l a an,.Ac,5 a mero Ol ____ p-ag REOn aboaa, 000 u, E I tHloo Iood TIi a-73 I 5s -00-42
MIRAMAR~~ Gags o a u edmslddt ,0 ioo 9 0 n 0- 1-~2 MRNA0 ED RRJNO
ALT. PLA, Pon' Flso- Yoom central 101001 Il p-45, To" 1 a.pl rPOSu _ALN_ 1.nd m--la C-- -'lo Fr~k'to 1 Fu M- Ms6r 1 I -5
Ren~ta .,.y barol. 30.0 Pro:1 SIRR GA- $ $2350 $1009 do_ TE RENO,* 02O IN fomT en Ba D atotton Vorot do JA2 12 _, 12,P P 10 MANEJE raiU l a
I o:P~ $3 ,000,. C abrpu D ol ANr 5,O I. Com on on 111,o 520110F 0010 o r5- I ploodo I49lo Iot l nob.T A $ 1 ,0 00r 010 0 NoonN 0 a I 1 71 poll, r on I I
00 Ioootbi~ cP- Sumolot" P-05 .102-.4-1.
Pohjueria ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ po"' ,,,,I" Maro o too,- 'ep 14. ""ta P10100 .00 ,I, 250'. ". 0onborb 020 10.- 006.000 dIo, P~dO Tn.pdito7~ pabornnt N9dc Il 322,C. .~p 1 ,,0d p00l o.l.ledtd UoPoile, 0ppahl 10 dl- dep0r
Obro hobo. 100 H-1doloo1 00 05 at Uno 00 1 TIddn 11.400 lbn--uat pooo10b P10 roblrdr obgflobslo
VAoo, ProdIlo Told. -r ,11U-I- I'l ,IIILApoatnob ~obndo otoTm.29,00
B.2266 r-554025 lot-" A",dtd "'4n 10-525 --lot --0-. 7 0 f44 N ~ 14 .- o oo.
vi ,-~~~~~~~~~~~~~- --540-0 .II. I I "-r ,"T ,r__ _ "uTnCT- l-a aa i i l __ __roas n urk mio Tovlo017$.1-000-i 24,1
IT ti, a tI " ,_ 1 ,ro le. 1-7-0-24N N.1 .u .ula. G.unil,(hylr 9 a N a I"a'hdl ra ac aPraw


image:
-------


I I I I I I I I I "I ""A",
I i
,
I I 1
Afio CXXI (lasif Icadil DIARIO'DE LAMARINA.-gihadot 24, 60ettibre' & 49,53 1 1 ,_-001ficit filigfns 29 ,I,
i I I I I I I I I -_ n '.
I I I 11 I 4 1; I "', -1 .1 -- -
.VENTAS I V 11-11-T A 0 1 ,V E X T, 4 4 TE N,,T'AS 11 Vf,.ICTl A ", -6, I I INERO-HTPOTE A PARA LAS IDIW AS 11
11 I ',- I 11 I 11
56 MUEBLES Y FRFNDAS 5 V'r A .1
L I I -
L Sh N ji HAS R UTILES DE OFICIN 60 INSTRUMENTOS I MUSICA 62 I 011IM054MUDS ,: ,tll; OFERTAS 70 LN ,EkPARA LWMAKif,
- ____
.NO.1 ILANT. IS ct7' -M.E 14h. IGNIGISAR(cast Isfillas I I ___
-,I]. -, ,,1111siodor I I I I MUEBLERIA "PRATS" cr A AARDO NASA Y AN Ulus VE Is LVJGSC, PIRAMS, CILAINTO pausus, J'Btiia Nlsuh; zLuDIA vratz. I .1 ahsarou, 1AIDIAIRENT. folutt' AM asul Anso.urinnit
Haall.11W. ,uAl ,.,;,A, ,., 0, staff ,.aj Nff ,,j uI00. ve re. onnatit, .'am nrc., .rtl do .'alli r
',f marsoln" a .A-
Inns. I.,. Lh-.I: othun)o hm" $Monte nuth. ,. C A. .I-' lfl. z It hat ,sto ml., = cas .he. I, Macell _
.""M d A eal tht .iju. he 1. "I 0 Cel _eZd'.'1'""" A' .YN A Re v v 'An b6vaou hury., AMR, Is. $11, Usmar V-8971 A* 0 a 22 Ir dii-
T Siesta. W-4 A I .l3de% do -00, 'It M'J'- Avenida A hff .'If,. Is It 11. I'm .I I %. ,.A A tennfe Ill A. I.,,.
.11, .7817, Wis.]", i I A, J.l No emrm.hR f,- ,'",I'"' ran mern, Inhu. Ilemmoss. Val A dealt Victl6n AdlIntrolar. V .Doet7l. . ,
r"Jol i I I. As Ite vidba-ho sal be,. ., dr. I of Or I'l 44 Mrs. _."A'. A I
___ all). aml .IML ESfu -16 N.,. do, ; r _____S_4_,0Aq-P ,
"Plaus", Mo.,. - E.Gl ---
Aw.A Aluar WARATO. VKNiR6 Col. h do. radio adrall-I. 113l No, -_ A 0 SuMun."
___ -,- __ CASA A1,AKET I ,.)I A .1. I I. AIMS I I A, - _.- NO"AM LtZ Gioushaust .n INKIAI
.his. Whole I 'A _ __ I', ,.Von Me rl.Mo eassfulT. Junt- -
.M.M .u. ,.Cntvo, V SIGNOR .go """ A ji kitib 1 ,
heat. ,dern, evarl,. I, a, IlZd. STAMOS .100 or-,-* ";.'1-'
or" VMMM I* '&IS hhal ,a.l. mfjbm ., ItIFIDINERAS, M1561 .mU,!."6.d. .m.fla.".2 7
4 I., elb". 2.2. ca 'a"mo 17 ,'ih hi%.g.'rd',e
SARl lenfle, Date I ; E su:'Ral "" arc" 1, utiart, al CESI SI.Vir.P.-
11 N.Pi.T Ch.0 1.:.UU.A.V.%. ,, Voo. d .In: AM I. A. LA. R,
.old., a.,UX1,,-N r I .1. "I 11 ._l radios Delso PRE VP.I
.I.,. .Pl. E-Sul-Al le m-Vh[':.hl Mass= sartmantshas too A Ilall An Dht l therm,
-I 1W -_ - dadcLoarall pie fee al Al sen !"ll- E Iml _117 111
db l. .td6l sculabs. y u.n.: none., ,.III. "TINA": M-7197 P-',;-,r-D- = -, '-',','i "-. '. :'r f" d*'; 1 I' VENDE. GIN PIANO EIINET INGLES. IJT. baa; CU f. "I"' in Prels.- a0ble sh-ble, Abl
sell y men I .matthlas, auto, We I IAT SEAGRAM IF 111121111i
So An .' I -h I I AMal M. .Wood., offe I I. Is .I cinsts." lee'. 'ah". it in. che"nal "Did. 'I. Mi4'Cl(stal .' '.:.
,,I'. 1. ,,Ihe, ;,, p lh US DR L N Wetter'. Cooled. of r6and ma a 'Ea,'.' 's ',q.".GG I'm .
I A., I.O. Ruth "l"' ':: iNlrUdo' jfbamaolefarrc"7"IK 00 ."t'." t. uao Usin .'.A I etc. Lhhhc I1,11I ".it I Asta st, Go atrans. I ,r .a .,,.ad., bm.Ad.bbor. leashlrokhro ,'I 7. 1T-,.,msl. .11mars, 3 A. Ill"'. .112, ar. .
b ,A VE T, 'I: .h"W"I'llmabon.'lers, d chtf ,
.1 .: I., A . md'; I I'd ,;. case C r He. ,I I~ hIjIoth. lal. Call, 4 N IE dam.". Mason. S Rorrra I -U. If. ,- IT I. RPl I .an Hit"", "C'em.ba A Do ba
A.I lol .hit. .1hl ,,, ral "as, ,.III Co. pal I.rha. bear .''Alcho: l . It]- troth. R. I a I',- a '
TAcho tNvdldo Me@ Place 11 ',,.I .2 J. .a I. al. A? in :b p. a"o,"'.Re, ,"an'
*,. Ieh let 0 lie. Mou .".I All Ar-Sel- I I I.h, .R". 11 1, Anoth.r. I rarn.h. Tell. E4no. '.s.-Gul I 10 Tell. W-an, .1 M, ,,, I, I a-,1'AaVf,.I .1n IS.
,.71A'. acc p ,,,, M., J. a,,. refila.led.11. cieOfisala. ,ad]. th 556 imle T.allil. I S, A In
,11ml vIrar Tha11, hj h.o L.moh.1I.j. 4 A e "O." i-Dato "'n. .card. (acilldal -TIS." M-7117 or, A-116.7. C-Mil )I Nt, X-SMISION.I. I _- r- 1 MI49110-lic-A ."
I. I . .110. .--- - __ _
'ho I ,a. A., is us., l a Ub.
GAACA, F Ie AMA4ACAA'rslIl. .,A. -ij.- o'.DAI RKDORLANTLE. ME VE.N MAAJU U, S.". .
r Am. "Chhinron" Iat I C T,- CA Gr.j .I ___ __ -6 1 VfA .IT.A; 11 11NI
lat, . mus,,j. ciltdo C, It. I Ll"l 111411 A "Gi "GSTt. bM UR,".,l Use. nA, mic ,irv.h lloiji.l. breah. 'el "ma. .I. a MUEBLES can'. I ,sehah Tallfinn ,I 4 17 'ita"
IS 2. Roo. 1. Undt ,mrol.t.rm l, uIV= ,,R 'A'. ,A'. moepe, Us*,, mj: :amr. ii lAth ,at.,, tells". cm,,,,1,., CAJAl CONTADORAS r DINERO 2.777:10-1,
.; : LA CASA BURGU A.Do do";, .hecSUs,,;,a=
C-1101-54-I. The left,.- .1 let'. fulanx ,"I's". A1'%1l d'. GC.II11a an 21. Ann, 3. 10 do his "'Dan bef_ "Its ceni-oa Yme. Assail All E __ -PIE-LE87f
--- IN I oil. .a." hi I 0,1.hrc y Delft, .tr ,.,, .d_ $.,O,.,: I.al al U-1140 l 11. Carbon HL VD4. lad.%,rhater. UIEV N LA9
_R Nov. Uo-,Ils. Muhl do Chloe. E, -66-23 ?. 111 "dfl ,Iardmrrar _. 1.4 as ,.: 11
I I 3,.,U, uIl 17 M "th -,.d. V .I.; bell. ,,iI. .Its .1-ro, )
'-s-o" '" "_ A d, 111aWl -, ,_. behes. _.,. a, In Ir
19R1-57-. -- - .' no.-o Too. 'r.,
I! y-S;A;oDlh-.i fl., A Re an" SIX In' 're" .1 nine, ,:Arb_ ID- itel La", "C"D l"ell
h DE HIE :"I'- W-V. I C, i-XIN I, T I T R 1 bC sUERO'l TAPICERIA, ell. .tlalel. .I, I,
hd in' ebanisteria, pintura, RestauI .-MA"As"'M 111,1 1"ralrer", amt" e(I'le. Is. I.I. Al.rutts'. .1 I., ", ', ,or. arSU,:;
lilel.-In, stil-i ; ,,!,,.a.r
".9 , hare'";,l . I nu"Do Fairs: ubn,. ,, A I, I I I ,. a P., In. I M_,Is_.GL -an: ,I be 'I- III.O. .". Tatiffic. M-Aul. 9-411. .4-11 jG, AWti- -a;- -.Acaff
.a. ,ele.ebo,1.10 MUEBLES DE OFICINA i Vondo Pianos: A4733 .j
_s., Real do A A Is -. ,r I rations muebles de use. Hace. "." Ivial -.- MT, Tsin.
'earch", ._ ,.,,cllad- sorl". t R mrT,,.,, 1 11art 567 eluitilrus A Sahl __ .R 'I'.' . AMPINIAM I IA.- fb.I.e cal. oemblea, e."em. 'I.-

rima _
h C 111,1 .1 .". mos muebles a capricho. Venial CAJAS CAUDIALES ,lar-', eh.thrr fid.d.,.eal .I I tort US.,
-.GAAU.UMDo ,, 'n- at I -In --hl IO-ob, me, LAVAIDORAS. $8.50 Tea. i
___ .an be. alan. others $ISO MR. Tom-, T "nier IaamMRI.a,,
1. P. C"'a I., none. "" "'A' he' I. .
Mueble'ria "PRATS" propaganda: SoNcannut $115. ED varies disenos. caoba .) G ;.,','. G'.' l ,C-, ,',% ." 'he. 'I -.r,1ac11.I.ln-II. I.ohnith ,end. ,,.,A nine .r.,.to.d.I.
I 'r I. h '- ""'. "'I"'. Pa "'. .I. Lth, .-,,I,.
oil, "Bic,11,", Holol 'INS 01, "" I ,eh.,b. EUWM ILACSSIALT, 1-879l N'r,,
Rockingeliiair $38.00. Camel metal. Archives metal "Steel '.-"In D InIental -arobas, Acerma ., M.,.r,. lsta.Ibnosasi to hooha' A.D. i a
GANGA Muebles todits estil., ,a- natedern. color lalancM $140.00. Age", todos tamanom Y P11- I I "" "" 'III '-"I Exhissiclon 'Alral ElIeWel Intent .1 _ -- --- - -
_ac ai'll- I, Sl Edifiel, Taenrl 'Aar.c Gestionamos Dinero I ELLOS I -
., Axca l,",,. cmrg,,,d.",",c".Ir.111,1,'. U;: Cliffs, televisores, refrigerad, .-GI-of .I, an "'
S s.,I ,.
I C,,,to siete plazas blanchi a tarjetas y MiMC6grafOS, tlnta VeSiD ,TANO CmfiAZ AM I V
Al i herhahille. L11hWo ramm rein 'es lavacloras rilaquillas, as. laca $290.00. Livingroom theis y papel Stencil. Alquilamos 31 ,l ,,J1,1.,.R. ,1,Cdd11,sda Marc:, ,eclado de nuestros clientes para Ud. I -
,,.Ir. TIIL I-." 1.11. IS y ii.,". tantes, colcho es. sora-cama piezas 5115.00. San Miguel 569 exigimos referell "Lat Na- ,olk, IS ,hust. fibm .hharltlSt.
Marks. A:decua, Fhara. '. ,. "'Grt o"fi- MALETAS DE AVION rrnti!i.ripaC',6 llA Cma P,',UIa ga .
Y,114, 11-11 iliving-rooms silloreac Phezas Gervasio Belascoaull UO-7424. cional", de Manuel Naserro Y "' AN A.s I ar.o.h_ el Operaci m rapids. No cierre pier-
E-5343-0-0 o. J-1,111 ,pe,,,,,, ,I, antes ,iitarns nas, etc. Ciliates adelAntos niim
ia, Villegas 359, Carl l immin-miDo."cou AD U&Afham, a . es. I.e. istle-ame.
vt AMOTONIVELADC ,I =': Isueltas. W; baratos %, facili. E-5411-56-24 Compan .
__ ____ NARD I y concern las facificlades que tituto de New York. seficra
S.,lilt.0010 caj.' '.94',':n't a,,a., I dades, Cade. Monte esquina a Teniente Rey. Tele- ,,', ,','- a -ml,.o.s. .]to ffihild.d Lt- I J.Qe, at. sare'. m Ide.,ma d, .-
Grant ,.-,a 1,114 y S MU B-LERIA "LAPAV'_ :,4., I L. W1,11.11.1 I Bal.acm.m IRA A. "L, Calcoj.P: San Rafael 152. ashol. podemos ofrecerle. Obispo 302, Garcjnj.,Tel&oro B-6725. Pa. '
ml ,,I" A Marshod Comeal- Telf U-31"
f,." caleff; -h r,., L. all 4A R P Joaquin. A-2278. form: A-9915. . no, I M.
.,Iran R-InA, Is UAQ_.1I L, C-49-56-31 Oct Salud 1111 Miuari(OLIC S. Nicial6s I C-133-57 nov. 10 'I- a.l.da, d"I. nia" ,I -tjov., 4117-cau, ,- Apto. 703. M-6406, C-609-64-28 dre Varela N6m. 3, Alturag ,
,rx-.-o-iiit-, m. ,IIIrDrU.C. R., 'I I aE '"e". . the' ____ __Auulel- l .It - -- Belen, Maristrao.
, ,,I. rj1u. .1herce Am- CAJAS DE CAUDALES
,: H F. -. -dl, a_ _vzsafha lUEc MJKFE OIS VISIBLES "IS Ino-AGUA. 1111A.0 elf IoAl'ool
dr I I.ena-, Ill l "d f He y librol I C-48-70-31 Oct.
-bA rnmll- 10c. III.; 111,0 ,G I .L h, a,"n ,rla,,,'r.d,. I.ml _.,I S documental;
I- ,III: Umb .I ,e.,. Ia. ,'I', ar-o al 1111, 11, 1-1 de hielro. I para blk w -
I 'U."" '" I. "' in "'I "" I' I. .' I ._" Acme, I ,,I'l for- .Jet-. L., 50 ra- I E,,,r,, de comercict Picado-
-::e'_P;,.','.,'. C, ", -'r, ,,-,- ,-'n't.'s, .- I.c. st 1, I, -aa. 1 brlrr . Kardex, Postindex, .i FEiFI.N.-SiAORA -,F--ROFOAI-
r"i IITO A .Alda. E-107-Sh-ES. I .
me,,bh ,':"ra.'.a"U- -,- 10yas en
c-2"-sa-a N- de uso pero flamantes. Libras I ras It, Larne. Contadoras. Un rda
an que chinaicar. T'u"Ituba. .,Z,'; i ____ I Sobre todas canti.
,,,,, ,b, ,.,,. ,%, n as Cardirt rintatorho. _E IAICO-DE-C kL' frMt, d, Caladera y c1ristal con Ades compramos y vendeetrs arri .I 1 -IIact'."C" ,Lee., Ill.-
it"oh"Lill .Ilh d. Sch- V-h, __ I'MILIA VETID I -I. bit ,a y fror he
1.1.1 11, ___ $3.00 MENSUALES: CUNAS visibles ch, a I d it"" ,o.c.I";trA'.%. In v,.Lm
I'll, Lt, la-itU "Uhn, I it para comercios. JaY8s Y toda close de obje as icr pjac. I, salea come ofid.
S5 'TAS n q V I C l','.'.'W';;.',',
,-C-JCLF I S.--a.f CUT-r1n%--jl -,, ih,%.- nueas madelos decoraclos D Distintois madel.s, precons de I. 9.1r., S.4- I a. pUert.E ide ,,Ilor. Antes d, ,curprar o, ,
I ,,, .- mare. Carries, media baranda. liquidaci6n. "Balsa de A 1.I. Ilbl ,__, In MUE-1, v11.R, ,rlR,,,,"L,,hoS, I Muebles de oficuria en general. El-G.1.1-II& NAT ,
,c a n,,r' -1 I =, ,,, ,"- l E der, %f5itenos "La Favrorl- L il U I D A M 0 S; Sayals,
intiff. Ell 0 I I G.Dr I lr.dll-d, l E. o.a-l-It t I bles de Oficina", O'Reilly 409 __F_"I W "', -7743
-rial ,a'. I,.!, _U) I~~ scapina Ices ueltos $5 men -7743 y A-7744. I VENDO Angel, Compostela 360: A Is' Animals 166. M-3315 $1.75. Blual $0 99. Ref,.
1. -1c in n, .1111irl $" ,.,I, -- suales. Juegoss CUILl Miles. A C-656-62-29 -
-------- ___ ___ -267-64-5 Nov. jos a] hilo, $0.99. Payarri
Trr,. Te Amn. X-URS. s [ Sillitas. gorr C-653-57-29 ,P 'I" 'I", "Is I 1/1 "'as, Weir, 11 t vea C
d' 1 EN 'ILA UNICA" USTED atitos. Coichores I~ detrit.h. I.Ih. I Air TOR DE nSGUA T QUIMCA.
al Is I puede amueblar su Cal sin liar sells, $3 mensuales. Col- a ,-,do btrh" ld. Iolt : t lIta, -.- __ $1.75. Alitas, $1.75. Corpirias,
,!, ,nbAll:hh; 11 Idsm A .a,.
I lajo y sin intermcdD,_1 ,,, 1,16, III'. h 'cl.".11
ii, "aEoll I,,,,l, "a,". ___ __ 1."'1111.111 "I'll" ab-ca 3st"S= ca I 6. Care $0.89 Ropomes, $1.55! AjusI
-III-l pagar ones muedes, ameriefinos. L-I If No If, .hm e.he so Vv.dad PRESTAMOS DINERO
rof ober. oc, ,,in . lale Ich I MUEBLES DE OFICINA "' D M.iA tadores. Pantalones "Galj C'
tolSar Y ,,, bar. Aten'da ,I I "I'll 11 I rios, comprando sus rellobles San Joaquin :361 entire Monte, En general, cajas caudaleq. __ ___ __ __ is-II-2a Sobr, muebles, cipjindclas Nepfuno 203, entre lndustris
&mail 6. Al.e.dale, I' 1 In"12orn P. "La Unica" Sol y ,,r VENDO PIANO EN $175 00 .1 -- --
.-I'll' i ulega, y Conics, "Casa Perez". hdh ,.r uoill., ht 'R PARA RESTAURANTES Y, '
Is 0 sh, fiad,,r Vea' _2.IIa. archivos, estantes Seem, mh ,':,.' ,, hh .I mol. ,hire I., I bares mesas sill IIII as, anque-, for so podco Opereotn rapicla v Arrostad. E-2006-70-2 Nov.
--ras ,,,,,,-Irr 5r:;:".,X,, jruztUS PreCiOS Y Kill 1111 0A.I.A.- 11.11 Allsonat quirous eseribir y sumar, Pro ll I ulle". I.I. III- h-. ., tax Pulinntuns e b I y rc crvada. Rail, Crespo NQ' ___ -
M- III. m'- ,r I, ,."I o In tectores cheques, Barnizam., .-I.
El -ar. o-, rt-h, Ime or u In I' P- "' a y "_ 1 114. baj., 7el6f.na: 14,271J, I
is ,:" tal .hI.-e', clie.te art Roane 'd, piri ,i ,rh ""', . 'l En't Tel-I 1 VELLOS
mo-nickel. Enseres comercoo,
-1 I luo's ,lernes, 10 a 12 y 41
-I.h. Z"fol, S I Unuohnea, 1.1'. U It ,a$ muebles ofici
I.II, runs", SI, V,_ I-, 1111,st fUIIl1cIa1n%'s;LAR NI, Y recons ruin Muebles oficina. Compostela D 6. Fxtirpaci6n definitive de los
I na. "La Comerculd", Proctors,, PIANOS RA
__ A-3935. Mas hruto, ",'-J'.--.-"' "' R" no a . I -60 "
11, IT.11RE I .oLMA III 'AI. Lo I-." ot -GA 360. A-7743.
calarn, I I"11h6a 6, -,le, I., I, IlCgas: 209, ,force Monserrate y Vill- as I I 1-1562-64-2 nov. ejio5 de Is care, muslos, per.
Ioar E I'll 1-1-1 die, le esperamos, .".'A." I C-69l Tratairderito garabrui.
___ C-92M6-4 1,,,%. MAQUINAS UE COSER SIN.! gas! M-6226, -Ill -(I ithll .1 'air 1 16.1.11A ri etc
__ I NLIEVOS Y'DE LISO -a
VENDO na __ C-24-57 act. 30 M.LDE. 1A.A lial.n. 1l ACU-: JI F -111- (I'llbr S A, nulacer., zado. 20 anos de, ixitasl Seno
T.I., In- Ir-ej- or, -b-- *-n 111I)( (I AsTe sis oTwo. II. I sh ger, nueval, iujo. Dep I t ,I,, I,. .1 ':'rl'h m Alexander. Tercera 405 an.
y nCTA" -jR. "" i .d 'lh'.; '; ,' 'mahl I lil;.' I r -,.
'In' I. "."Id. $111, a a ll' c r Ill 4 no'no 'a "LA PREDILF 1,
,,,cl r bobll.l- rund" IIII.'a III- '"' "' .,.,.I., 11 1- portables, electricas. Preelos!ESOIJULASY ACADEMIAS: 1 once San uh, na. sh . I. I" -r . r',",": '," %",.'rah' tre 2 v 4 Vedado F-6572.
1. 'Ar. i -, na- 11;n, I; I,3b,!,: .b ,, Sao: -,i.r 11,11, fit, FACILIDADES DE PAGO E-fol 62-19 ]NI', ju Mrihrrarr, 121, It, IcAl a Li specoales pars condeicnantes. Liquidamos late maquinas p' I -1-4.11 .11 .If .
In, .oc -11"th 11r- 11. 'table ,
11, C-12 "M ." ieciasos modelos Sponets, AAoArW__TUT-.URESfo'_,DE PLAIN C-47-70-31 Oct.
___ __ La NacoonaY', Villegas 359, ofichria, lodes ]as modelos DINERO (DE NUESTROS CLIEN. _"""""
___ , __ ,- z IIc s.s." .
rAirricou,.F.S. -,,- I MAQUINAS DE COSER SFI-00 csquina a Tert Rey. Servi- pos, flamantes. Mobilialto y u nurnatursts, verticales y Baby 1 It 4 % 5 L-ni- can,
as l 'uhn' If 1, ,I ,,,-) I-b,, ,Ufi ENSERANZAS
I- $III -j- I.I.rall Men-lc . rlh 110 da, 1.11;1 T- ones Pedides interior. A-991 colar, material didiiictico, lami- ,ua. Cnmpre at seguro' No I ,,I IIMRm-hU-U.'Gn".e. 153, A.Ad., mh bl-iu rto, 6,,im Tr.iA prol _
,,,,,,, "q s re., rInt. ,n,,c .'a, la .I". all ,I: &J59-61-15
'in., ,I al."d,* 'It, ,In L. - ,1, 'Aital FIItri n loartx jU ,I. I ue ue con su dinero. Varner- co ___ -fcabe, 68 75 PROFESGRAS, PROFESORES
-ba,'. L- 1, n I'll. I.11I 1-1 C-64-56-31 Ofat nas, mapas, colecciones, muc- Peddecta" San Ra j I CF.DO- X -I picdal Le d,, ,IrIntl.
___ G-05-arl-24, R l- E- i 11 lot is, I TEE ONO CO)WERCIAL GE. ,
at. EST,,:. n,. bles de ofiem. Juago-, de ,e ,I. Inc. aran 1 no I, ,,,,l, ,,,, La r,. y LAE.C,, -
IDS Stol.111a. 11,N. 11 .11.11 IL --- C-C31 i I ", 1 11111 .,I. I'll ellucal, Slilas plegables. etc. 807, cast esq inoa a Oquen. I E "I's, I2 s 9 10. 3 1,
I I.II1.11, Is ,11', I - ,.I'. ,'be- I a,,, ,1- 1.1--, U111,0. 1,Iv. ,,.,.,I.
I- I I r'.1,-, I --, I, has In ,.,I --clel. J., -- ,,.I 1- C-135-50 no, 19 I -,
'I'll 1IT1111111, 11"111TI- R '.j APRENDA A BAILAR
""lcl.1r, -1 r1l", _t'-n al-,,, I :: FnLiaclcres de aguat vco da- -'I m I Its" E 2396-64. _. .of,
x-l"', I ,.,I. e-,I, "l. rare. ze-11 iUSELO DIA Y NOCHEI thorr- I ,'.,! IIe-d-eI=a, Inner.,en.1.1R, __ __ __ - I.,. I.r ll
ItIal .,-,I-., l ,,-,Ir ,lt ',,a I,",, __1 I ca.": a b,
,e:,I ,I, AF. ADORES I I 11.1 I elt",
I. ", V, I dores, ontercomunicacion. re AFIN rin, l- I I- In m is .ad I11r, I, I lotions,
C east A,,,,,,S El MEj., S.f.i-C.M. "A ia . 1. ,,ia
,,,. ITS. ,.,, =,,, 4- Il 11 -1, I, i,,, ,t,. Bell, it, Mueble, de ,,,,,, .ur,,.C I,. E,,l. "P ill III, an E, -j,-. r- I.--slerrortic o
111 I I~ -s"I"gonn'. M6S fitil y ,6 """, ,.,,,; o, .".", ,, ,,I Antes de Pedir Dinero _l;,. ,. -le --I---,--
'111 1rSIU1111 "b" d, Mild. UR Idiu, -_ - Ohioa, O'Reilly 409. TMtron, ,,I -,.n,,. -s.III.n ., I % ,,in ,a. nlrna., an. cnb, I I ,,_-
", In I th is, t. .-I ., D -1D Qai',' ._1a ,.nIr, 'Uf -durln. I. .1a. ro'l I
.h,,b_ ., "III. .1-'lla. t inciede e.nectirl. Ri. Rud. MIRE ESTO A-774:1 A-7744. C-655- :11 Ih- i"nala., Ill S'ea"z, is I laball". I' ,is'le varias C.Uap.iuas Tlb t A-". R-11CA-71 ." To
MI-Is 11 Crl ',I- Imm 111. ,, I a are d, New Yrh I'll- 11."t Ius.
,DS-&,-.x.__rANEu,,, .k,,RU,. I'a' ""al"-- -o- 'b'ri "" POR SOLO SIOAO MENSUAL sq RADIOS Y APARATOS h Int It. fut- Tel. .-Ifun IIl_.I1I_. 2A do P, 0,Io 2Q: Compote tan -T-AQUICRAFICA6
1"."I ,.,,,,,I li"'c'".", .1 "i, Colout CARL. fouddacb s que Ic afrecen. 39
lml,, .,:- ,_- vll 1.1,11a ', a14 ;, ,, ',-,: _,"Z7. 77r,"T", 7", '.'l I"',- JUEGO DE CUARTO 3 C. ELECTRICOS I 7-1, P'll nr, m4llr, Verlo rc- % 1hrad's boteral'o, el"'t.", AMrh
--,1,Wnee -.k-'5- ,


N'I t, q Zania. p In t, .claa _._ ,all I,~ 61 DE ANIMALES 1 46S In I Cann, 1( meinraremos cual- r1ries Banco N-hhhI y Trmu,,I C,,,,


O A 71 61-15. quocr (liota. Obispo 302. apar- ,as .0cril-im, I, an.t.l.
Inn T'l 11, ,_ In_ _e_. __ Formidaunie comedor, $800, I : "' a I I. -, L., I ,.I., V.6.1a H.-
Ill- ,an rll-" TELEVISORES, $10.011 IsDEM. Esteban. IA 11 T.A I'Allacra, ", P"It""ZIct. ttd, ,:. ,
IiI ""ous'. I'Ll. L ,S ,.i,-_,I I, _la"-'- In"''-1 'd 'i I S8 00 radio, $5 00. Fstan .1. 11 Ahrals, o",".". l a . bllarju bal .' ,Tleh ,EutCri_ CSeAf T ,C,.tl-- ,,mut 701 W-5262. lnfDrmes A-I,.,. .ne"am"'m "fre", I
.v, III, Atcl-Ilrl" -111 ,,u,,, Inn -,-. I.1 Las ,.Ci as, S5, 'I 1 Ii;. if N, t., a.l., Veto', Lt~ l I I '.' I"' 'I 00 fal Sueltas ,.m.',',"Uh ., U--, C11-- Ill, I, in-ml de met a"". sto I "'Iell. -1.1r. I" $11. ,.I. art Garraslazu. C-62-64-31 0 t 111 444-IS11 0,1 I
1,,111 .1, I. al "i" -1,l I ,11, La FIIIP re 1 Tlr, I,[, I A. 1 A . I n.,. ,,, ran al E
1.111 11 11 i ,'I. lbr -, .1-1 ,'.,' I7 vca nuestro surtdo Precios I 1. KI R- t III. il be ."I.I. .Ima, .a, fab", T17 E-if21.11 11 ,,, ,,,, ,,aU,-,o MuLErAA i-,,,U, ESICUECA DE HAILE
1,,, 'T.,-- In a-rl I., ,. I I, a Calodad] Italia A 1-1 I I, III I I .,. I IT,, I I 1-1- 'r,"!-
__ facilidade5. Mueble 1 l,',nt . n l'I'h ,,v'ci I---
CAMA DE NISO I I a I a, =t .11nlhl. .hr- ., ,,
-II ,-. I, 1. I I -, la -- 111"Ic l 'an _; '_' ', A , ria lodel.', San Rafael M.,C D I ""nal"n, Ie, ", "'_ 'MR11TO A Ell I HERMANAS PAYNE
U, "El N C,.D_,iclDo,_,AF.C : I CAPASDEAGLIA -:., E If7ii-ILS Io,
.III, p-1, -_ -_ I
na' l-'I'll- -ill-I 11 11 rIZ - 409, Nlaforique y Camparnario I R,,rul.c."D _'h., do, ,rr,,, ra--thl-, ar.a.it', .111.1. I E ,!,,, ,UMA
,- ,I,,, ,,,,a is A SIN FONDO 'I'] FIADOR ., arr I 3 11,1c,. a-la It~ I- 1,31, III- I 1 -1
I -Ahl "" I' r-' al"'ra, FONO 8094
Il I C-959 5(i 15 Oct. -1-b-, I, r- --, a I 1. Ill
111,1, I. """ "'W ", '"' I I 1111111t, ldn 1,, r ftiri. "Z.St If. 1 IT, ,,, :',.'r '.1' ,Tt' ,":', An-n-n laslill,
,, A 11-l-, l :' --- I- Inner _,- -i.fe.
1, akll 11, ,7 "s -, I R I -'- 1- T1;11s1n,?lr .1. .G- bol., En A teelmhe chat.
I-Kz.ao; ,_m "." "' "" 11 ID'Urt Its' Ilea- 111not 11 r. -I". ,- - r 11 lr o xr, ,j;,
__ VENOOTODA MI CASA I ,, ,,,,, Rol I : ': ,,,, "' 'Tr%. I I., --I. ""I, ,.,- ADMIRA L 1954 21 TTLGA' I SE I ENEF UN PFRRo COO. i I I',' ,I. ,I . I, --, ace-, ,. an A z I rl-II 1-111'rl ".III R"-a,- I.,
-
.' se,11. r-", Ls. a, I I, all"r, ,-.Ihac, Ahmo.
'. I .Irflal l
,nlXrARe = ot.- I I I 111 1 1 11 11.1 n ,' I$14 P, e I I," "r 7 77. 'Zl 'rn ,I I das, S 45.100, un ain, l gajan-' k,, Spain; 13 NQ 533 Ved 111. FACILIDADESEN- , 0 ,clre P.,--hcm I
.I I W. 11.1aln Illl ",',I I I. I el,".Ira Call- it, Ill_ ", ti,, D.m.rd, Phil,,, ,11, 10, do. E 99 13_61_11 I __ I ,lF, ,,ab ,, bn ,I, ,,a,,, ,,,I, ,,.,, L-11 d -.11".11-11.
.111WAll. .nhalt. .1111. "- "-_ 80.100 JU GO CLARTO M0 "' _E
__ I lo7o.la 11 M CA "'' '-"'-' "' "-"' 'F ; o"Iff 11
,I re'r., .III ,,,,,, I'lli. in E __ apalt mcnto A NQ 1- entre P OLLERIAS I DINER5411fdT Mar". ln I~ : e-a ". I.I.Mar.l.
A,, _-j . : -.- d I 19 -;", :, lc Illr-.',' '.
It_ ,I '. 1lJ0gQ(LJ,: 0 , la ee '_N'11 ,.IAC,,
at no, rucievecit hl"',
-11R., ,be Ill'. 1 D IN E R O y It: F-7,311. Ma ,,,Iv. I el 1-111I.I., A-I- is. Ilals- ,: ,I In ", arrl ,I-nr, C .,_
"rrhaa In In,, ,r-,t- Ioi ,-- to :3 cucupos, $1 fl-) 00 JLW b_ 6, h ns.r- ,I., 1. "I'll. 63 SOLICITUDES I or ,rz I 17 I ". Cie. .I . I-hol., I.hea, g
"n., E 11,2.11 dI d-11 .".,I 6,hha, -,-- inn Im Chn.
an A OM ,t P '111111111 "I --- I -ofi. h5, U 2712 E-9774 75-19 No,
'Ille F,-b,7h1 -",,'b I.,. h.A., ea.1LI.,s -, ") -'s _-, -' , 1, ,,,I I I I ___ -
,. ,"I"," n',' aa'd' C901ha, $9DO DO. ,',' ,i modeci, c.eu,1.1 -iol.area b.,., I a"""s, rh. g,:; ,,.,.,,,T. ,A.,,,,
be ll I 11 its 1. a-ine. ta caoba, S70.1)(I _,llogi.oo lool. I me hI ", I ,h'_ ,I. ,,, nle,. h,-. I I, -a i"". r,-1, r1oil I" 'U'al, I'll
11AN1. 1'%11:11 C,, I'gu:S ALTA RNA.
P I aod
r-iru 3, ,I rIll"', .1 T "-. 7L, eerIll. lr.--K, IDinero, Mucho Dinero I Ionic
- 5;9000 JUPQ o . ri Aoi- tInbu LA BRESE I l" """" ,,.,Sn.h 's.o. th"It"a'., a, I,
_EMBAjCAR Vialm. TODO DE l I !If, I, I ,III, 'n. S.-nn- sl, I'll" ,,,,,,, ,, .11lenn. arllr I.", .,I,., Thea,"l
mk calls In, milil 1,1.11-1. la-lslma caloas, "S'000. aflion, Nl i I'll., r .r- In .'ale". 1, .'r-"ll- Ripidamente con garawa'Mb- .Io Irl 1-1,11b, III,,,,,
p6R "IT, ', i TELEVISOR ZEM'm A11aIAIUA RE lit'lool ITY. TRIED 111's Is baoalk,' I'l "I'lo. "" PrcstamoI;Ka-!-*lEa "In"
,I Ard.h. 404 I eM, A GAILD. 17PULGADAS DEL 1953 1 I ,III, al ,.III,, "I'I. 1, 1-' ", ," de sus muebles -r1ca ,lrmh tell
h -,ol lrrondifi,,. L1rtj.I1% 1 each., pol-tal, S11 00 (',jardk ban 'r,' "',' ,, ',",.',,' ,."a cnirr. I 5. So. ii.i-I 4-1.1
7111111, 11111111 I 11111111 "I I In I Jesus dia] Mor( 9 alj ___ - Is.1--oll .I'. POR SOLO SI.W ENTHADA I ,"r-' 'l;,'e',, r- I; ,-r ,,.aI, ,_ cln, I cIl ll-%,,llr,: rI ,,,,,l ir ]a 23 ND 1 155 Crure 10 y 12, It ,I lt
I ., stic 711 ER.1,559. d.rons. ha"a Pi Get". S-, . I'll I
:. F-Slo-ral., E 1-l lrl,,, In R pm,,, ,,,iaD t edado Edificio I "A 'W",,Mfour-A".
xime squina Tvj., I, I- ,11 f t : 4 t "C I Atlantic de- lic"GI-8 I'D
Or 6 rnlrac'A usel 11 .Iorl I "o,""'. I. A do.
A. v E UN TO . AAL .U AS V REFRIGERhDORES: 1,'*l""" """" I 11, Fl- al RIll,,. I Crrlal K I I __ I
I.nbc In Relfin"In "hou-h", .1c, C-2,92-56-4 NI, l . a, ,r I_,,,,_ ,,, _,n vooo" C' or' aIa ma, Slunrr. ,.,oal fihr IIIA, "." p.tamento 305 F-4517. I O a , Ib "= mal I ,.I". .1.70
L, __ lli-nn, onln. l I IIm I, I I I,. I III, enlo, 2 -1 L "" I .
rm, a,-Ddt Ill '111 en I' I 111 -. laa l: 111 1.11S .11"a'. I111- 11,11 III ,.e,,,n I L ,'I'. I' M v 4 C 6 In. "I'-, ,'I. 1-ta. .I."I'll-111 ,.I.-.
On sheho. I ,rlgot ,,,q, .,., 1.o R 'I I I 1, I'eTCS 11 11.1 111-11IIII-, 11, I'll', 1- .a. Ir ,I, ,,
in, R, T3 C' I.-tallb, II I r,1,l,,,1 p- ,,,,,r, N, ir, 11, __ E.Im-f,,- 1, "I"In In, I I-- F7 m, to "" I 11,11r 1-1,1 I I'll A-. A.S.
a" "'ITI 11 I' ,.,I . ,I I_ __ I~ III- I I 1-1111 111. I I I, AVICULT ORES ll co-Din, , 21 E-3942-64-r, Nov_ -- ,'I bell, ":.I. one AIII.I.
__T P. I .1 "' I "Ill .T cl ."J;I ",IL I '1' "a" Iti-or Tel--l ' u ____ So-n.II .el
Itle. ,.A .UES CA 1I.It IL! I lla 71',,'7' .1 I A 'n ,;,, % Ir- o Lt TA ,_ Jhah 11, In, ,,.III,
't , ., l I """'L' I~, in 1-1- 1 1- "'. ,,,,I,. bh.,c,. il "ll 1, "a I' : r "I
h:,."a-'. '. .1 I'l6br- It 1. I. -l-it",- I I S. I 1" 'a ,. RADIOS-.93.50 All NI It h, 'It, tl "t," ,,, a r DINERO -T-, is-ril. I--- --
1 _51D_%,T o169
,nI ,, %-,dl.,, -,bal I il- 1111"Ll Call;' 'I"""" "I I's 1 or ,I orl"".d.d Y.'s.
II 1. ol, ,,.,I. L.-III.1-1. U, I Is I.11l 1 "I I ,it- Ill ",2 I '. N" eah'-
I I.,. .Aa ,Wnha, TaL.El In 1". I.Il ,,I In It. III .,,"." l to', r -rrrI bala .b "I" I. ., N. ,n,-n,,l.-r, I 11 'I', ',' I"" -r.hr -lam-li
v a I, -1-111- 5 -- ,,OHRE AUTOMOVILES 1 I _2 -- mesas. Chan. dutri.
I as it ,I TI- 1: ,,,"l" 1'. :,,, ,,_ a ar d-h. I'a '.1,1- ,I I, r- I" ,I II Z, ,I 11; -1- ', 1.
ME V, ILL MUEBLES A PLAZOS "Is . -, ,.; ,,., ,,l, l I,,, ,,,I a ,, 1- 11 .'Ll, N-11- N' I's L-1-1 Inlorlb- I TOMO DINERO HIPOTLC N ,":' A Wen 'A,.',,,. d Mbr t rl ,aI .And-lk, eel-N-A.
'r . tc Go a A". Iltma ; 1111.1 .11i ., '. ,.It .L n-na-w" f TIII. 'I'll". 1 1 lllllr 11- IIT--, '-l, LA CASX ljjl tlljo I ,a r ,R, an-'. H1111, I A. 1,roire, .Ill So. Let,. 9.a. Ab.; U7A43,
V--W. D '," I ll, I 11 1I. -.- 1 I, l.: I "I d! --- -,ct
'I, 1, I I 11 'I I ,, ,I.11, ',, 1. A 1111 ,nb. .hoo- Ilb. E 4a 75 All
",bf. Go Il't P S ) Re -rcla- o"n In IT' 111.111I. ,o., A 11,r"Il' 1,rah 1. "I No i I I ,'I, I r.r.1, 1, Silll 1-I, 11 ,111 I 11 in 'r,'o.n. 1 -
nor Inch D, I. Inal. "I 1111a, I'll 11 ,,, r- I C 487 1 MATERIALES CONSTRUCCION Mnt I, 11,11. 1 11rillf, I Ir Iur RA
X lt jt I, 111,Ia "'In- ",hr- ,,, 'l REFRIGERADORE'S 1953 C III, 11 or, 11
- __ I In, Adml -hll' ;l I ,hr C-1 TEUM SORES Y EFECTOS SAN)TARIOS del. 11 .m. l2 1111b, 1.1i '-I' th R111a I Ct.ldla At,., 6. 6.-
I _". ,I- ca-, ,, wl, : I), __
_CR 12 PIE- cl 8w Ith-, 11 a' a- '"'o" A' C.ra III
I, -,,' l .'%S I ,nr_"fr I I b t s NERO CON FIADORES
JUEGO COMED u I'~ Ad, .1. I .1 11 i"'a' I ' n a 1-1.r.n IMa Iatflu,, I _
za tilo Florentino Cost, f %-, I ',' I I n, Ran_ U_ l: ; -- had" I'll, 11 III. for r,. ,U, ri ,cuc., ,'bru SOLICITO 0 SOBRE MUEBLES tIbldma 111-Inein, III, A-Ulli
. 'h"Iten I r_ ", _-11.111 1 )In 1.11, ,.III b" rI r" ,III), I I .- "An 'S I 'I'
S100 0 l OPOWTUNIDAIn J I Ii G 0 S ; "'a' '." I I o' ,,I III
anh'Irl- 1-11-1 1--ld.c- r, l ,,.,,, _,_ _,b_- ,.I who, -,- e"I- ";'. I;, l I. , ., -_
$wro sca .frece on I 'I " I L. In r-1- I:" In --11I I a 'l I "I 1x.C1IAIFIZ I fluDINALLS, To
I 'I .: AII11.1 1 '--Ia I -o. -1, -- ,r. I Lnip ,,.,,, I_ "all -1re a plel- 1. "I', 17
'to, SIRO (' 11,111, $140 1 III' I'll I ., lalrelb.ol ""I- 11 ,_ ',I 1, "I'lle I'lal-I A-",% -Ttri. Cbnfalb odAf. fi,.'ati. ".I,,,
contaciP. Tambi6n Unuables de coal 'Itera .robll. _,, , ___ .1nna .7_ 1, 1IL-lao. ,,, ; G-lit-, a,-,,. .rn, 11"oria. alm.o.-
fici 1-no. 1. teole"I'l Awi : Tell, "I Ist lf-111 Qlo 11 I It- ,,, ,Ill", ",a, -,.,a, .", in ____ 'G,-zin -b I
na y enger" de counter. Canapes, calchor jjj jq jn s lj I """' E A a;1I A .1 I A. To "'14I.sal ,I "" I-. AHICIMors. AIR,-
Mesa mcirm, S_1 5, f., Calm. a I l ,.,,I I I, E lllr-ifll-na I l To .1 I 15, Lrl l, , a ,S In, ,.'.
cio. Angel, Compostela J60. REFRIGERA-D-ORES, $10,00 l Si5 M ENTRAIDA7 ,I,,,, ,.A x RC Dr. G'.Nr. IMrx AIR. 11 lln,' Dinero sin Garenfia 7,.,,-l lh. ,=. .". 4hrZ,
1-651-515-29l$100 Ph"AS 11 1-1-11 ta"'. so,'.1"', a.-ri, ll 13.00 MEN ", In,- I Im-fol. C--I. ,." jr- .1 im: f2f.In. Pr.',s.,: U-ni2i
1,:Ch", Joe,,, "', a-'r-, ae-ri.,
AAGMI; Rua 1ICT0 .%III' If 1 "ni'llo, $10, P ,, Raflej t r -n', Irl.r.-Inal .-,- qua es Ractios Philips. Idti- Illarl Al title rna ln I 1), fi.clores It ennobles. es __ __ 74
,I.,. V I ",. l ,is,, ,Irl folorcson PC IN
.47I.I., --d- L-, ,,Yd,,: 476. C 11 ,, IR "I'lit I~ -.1, .a- runs Mode Ce I l ' I"' "l n"-I C 111111b1c que usted 1, able,- -
-EL; [,, hoiandeI, e- i ,a 1, 11 ].In .Irlh ,I' ""I,., "t, A, 1 -.1 ", 01 rl-ril. -el. citt, do Lear.
so 11". in Irl. Irl ,I, 1,, 10 i ",:,I," I EXPERIMENTAGO 'E,
"I'Les. LIVI., that. orlelao, Ila~ 4171. U F.rib- Taal- AI1.1 U 1. higoradores Hotpoord. 00 'rh u1ne.",, I.,"d.h. l"ne, 11 ill -, :e' ,.I ,ictUcin ampleado do ,mpre. I it I'll,., an U.49s.
me. _,A,,d,. H-1, 0-11-l., T,,1. alast'SIA.1 11 ,,,,,, ,.,,. 'u-ftit ,2. M, 1, u, . II.,
- privada de solvencia v pres- -dI. LI-le, ., cobalt do
m1l.d eml. C ro. I. mensuales. Combiam-1 ,an ___ I I I, o", Is 0,
.-cla-fal. N I I':ie g'".-" ,l, '.Zr -,', "ll" IjSOS _-, Trlh Ilthen A. ,.,.,A I i I 1.5411. .in e-cli-o 11,la.thl
_____ .'III. 11, ab.;ornl, I ",' .1 I.-P-11.1c, n a.ar, U, iost $15 00 '., ,.Uda 11ATERIALVIS ,,, .,,I 1111con" as S"AGIENA "'t demos rad I " onto ", ,l ",',,I 11 i, io. departament, '.3 754fl
'us del Mont, 2.9. .a -, r I -,I, ri-ar. 125,I at 11,1- Il I ___
1237-as t P1,,1 11 '111 l 1-d. -11. I .11I F."I'll --.b, -., I -1a. Z 703, de
r1,11.1 I E_,_ -r,.,. ,,I,,I ran, ,a. al ,__ or gi oh,,,po 302: M-6406. FOrCTOR MOGICCI N IRGLES FACTILI.
"CASA BAHAMONDE"' 44"AWW'M-El .T(-rGOS I,,, 11PI.I.II, I .Ir;ee, III- oh"' Tcjas. 'Casa P6rez' 11 l- "'I'll'bI 61' l"I ic- Sl-I I 11-1. I C-M5-64-4 rov., i , 11.1', n ,1,, ,P,.( .,A ,rcle'l-
Muebles a plazas a preciosi cuarto 3 cuelp", I, C"", __ C-234-A-4 N v. ,;7 .,a c 1:1.1 a. I t N, "I'll R11.11 71 1 M.II, Ill T 11. - Il ad. 6,tIca ,.old. In.
RTFRI GERADORES in ___ 17, I'll, "llbill, I" It-, aided',
1.11t1m Imne-1.1. EnTse III
-_ 64 OFERTAS 65 BONDS Y VALORES 10, I ,rdI-. Gerv.u. ISO CIA, I.
increiblesi Juegbs I .I I . .
de cuarto JilegaS call ,,,, ple7AI I.n III c "'"' OBJE10s AR 105 I : 1-1141 E- Sol
frigidaiies' sueltas, CUB 'ra" la 1,1 7.117 .I'7d. Z4 DAAIOS DINERO YX lp'll. I.LUZA 1ARA EA.RICA ItE, -_ -
comedDres, livings, i 10,11, 'illon's I TELEVISION ADMIRAL, z-- -,
colchares y miquinas col Portal, "m nor,,,l ,, 1,RiR- "' sr"'-,,, '1111;11_,V 1:1 7 1 anr. 0.1.1 I -AIX CUTTAQMRA Y Dreansi HIPOTECA' I ',r Il III IeSob. : INGLUe. TANhEA ALEMAN ITALIA.
estarites, de -coci Monte N Ida Jesu. del --.-, -111. .I I- C l "I" j 191-1. SIN ENTRADA I: wdn P.I Iz, D,,;-",a., -,, ,,, 1 FR ,S S.A.1 I .11 III", E IhIZ,, n-,. r. camrSe, .- a roolbill. I,.
Moot, Eq,,. ', lbrl I'll, .1. ar.1111. loo, .11 I'llIol / .--Cc Irn moo Im., 1. prime.
y Figuras. I ri. Tei. "Casa Aol A-92.1% SIO.01) MENSUALES "'I
6741entre Caron2p P", 1 :Ir '.',nd1'-a o""' A "' I I. l x S", I2 lp R F 1"A1.1',
_R --" ---I- -, .-San-mr,
C-Ims-art it, I Gloria W battles : U-821 1 r1alift San Benbor. ill I A VI.t'."' !11GnCI1R.,P.r;rI1 h.,,bma .a
,,,,., fe "PuMm'., ,,,, I S DAMA .,,,,,.I -1. caoall- IS,, M'i,-o ell.
C- Pi c 4 No, 1 ,,I ___ IRA ZPOR o
C-960 56 25 Oct "Al .G '.At 1UIL1c'.TFNI ,IfFrA P All Ull"R.11.11. - __ _. .",.I. bill .Shl
Arela CEPTEDAL EL.C:ISAII Rafael, 812 ass, esounna "a 1.11 1- -rdenh., I -11all, I .IRA llocasu.lr c. I 1'11 fu MASAJISTA __ --- ---
DA PAVITGCAILA. .A. irrRICER TA r tf, A
1.11TICI;LA" I 1 ,'I',,,,,,, I,, r, I,,, I ,, .1 plbE ,,, E ,. ,Iht ,.,,I:d", ',' ', I Oquendo. Tclevisores y Re[fu, ,: 1-1 . &I .on- I ,1, __. IIIIIIIIIIIIAII__ IIIIIIII I'STUDIO DAZLES, MODE as-. IAILA
note. juego echarfa Aron MenT.'r., l.,b, Sol ., I in I "In do A. ,: -Ilcta, C" "Up"T" Alull 1111111 A ',I I If ImInIr
I I ,ua,,, , ,areent At III. E-WIM-11 1. I "A U TALIF A I r 11 11 IIIITA ATICA, IjIl falls, T-
1. -,to W. Al A Im, a-1"'- I In con __ ,A I cut AL.A. S IRA-
,, o' "' I- a, 4 -o, I 1, hI an .l. in
elt. Issue fall -I- ,4 "li'-f'sa", T-a. r -_ -hr, 21 N 61. IS adores, sin entrada, 6 ISSAT, I,.' I'e,.:'., rrieue,, thloch -
r -ifil -rfellhaml finat'derablea ,,An dome,. reba, : 6. I., finish.
'n C-In -_ 'l, ,. I ea,. -, cj,,ari.'I Amih an 111 6II.L fs;q 95 mensuales. Grande, des- 'AiSD __
MINDS, Libloo, 10%, toor., -111, I I li_ __ I I lacill. Tel*h?. W 1,11- h .'a"Ibn lial. Re
rental lel- I'S -1-51-11, TRAJES CASIMIR $: '. T I. SIMI571ocAe I I"' 4 NII", ,
Ill. $Mo. J.elm eh.", ,jern. him, $,I ". .U7Ro, I" L, "',_ . Us, Querdos en is, tanto at Con- 330 tr-ta, AnIcill", ,cI III,, I, I 1; 111.18.1 .,a.m. .11.111.
"In . 1. all coal., M ,'a. 2 mt.l I - I I . : Ir.,dlbmnd. M11,1,01'. Or I'll luar. I "'It-l". 11, bArAn. 'l I sea I L.Blaa-, -14 Ilea.
r-I. Ghmp I.rb. m.n. I elia.1 ,lUnte, 11,11al. 1.1", r, ,,, i tado conno a plazgs. Taunbj6r 1. -'r1kin, 1-1 I'll. ,a "I ." "" l.el ,1,1.qO'.',O,',' ',O "l I 'h, ,I 70 INTERES PARA LAS DAMAS -- - -
IT~ is"ac LAl r M1.1 Inclitalo, lasen 1.3-q 13 A,, r I,, r, 1,h.Un 111111a. I-. "n "". n me- I 1 I,,, J.IS, Z a -_ FRANCES '.
CM Im wheat .". If rhic I ,, ,,, ",.I,,. Veh In insist. ,S,, wa, sin entrails: juegos de cuRr o, loar-arro, ,.p.b.-. 'clal 1. .a A 1. I 2 4 1-1131 'I I"" Eltusion-DIA, 1-sQUETAl Else.
Z.Shl -,-,T ,. al l n COntorn 1. .1 .-I, livin I coined Pill 'I' b1olarle, -1--, ,Ir. :Earth- 1 1I.I.Il 1 III~ F- lt .,,ad A, ,,, ,.,I, . no r' I.H. ,,- l
xCE7, I 9 ores y S C.I. lrll.,I,'. 1,-.1, IoUl b-b
_6p_.rt.nW.d AM; I "ns", ,I co I I 1-.ol OrrR,1. .E"A ,DDAD "Arl "a. .-oahh. E-IlLet-2f. "Uni'h"oth Pa" ."Ver. .
d primeral ifferla .ram sueltas de todas clases. 1-11 a moh, -11. Ceramist .1. an 1. .
is %f I A . r, ", ', ,, 57 UTILES DE OFICINA C-Ell Sol SR" ;,.Ix_ Precle, f.ten,.e., . Cl I
latarmable. l.J. I.-Ih, mamlilil- III S _Io. a Dexter, I a nnhe b-", g nIA, ,1" ,-",I
r lo afios garan- b.-M.Il ao MARCE ,,ell Loon: F.Al
elation. Set- I 7 1 dera call. Ic,. Na
.",.I, coach ILIM. air. similar 142& I as ,s,,oas. R., 6U.R 1A.SLA M WADORAS A $1W --"'-"'-A- __ I ,,, let n, el ,.,,Jr. I In. a-. 3-D. E-Irla4t.fl .l I
no. 1-thd.e. -roro ,Alan., M.- tia. Lavadar, Bandix, sin ,U- I ., AL 5 % ,, ,- A 1, heafla. EMM-e,,,,b, jNl -- - -ME I
." Rao- G.I.Dol :/I l Combine a. ,,I -ML .I 1-ted . It ."". RLUIZWOR DE YGOLIN. SOLFEO. d. I .
el"je., I.a., Iitab.l I-ore. Of- ehl- Or' trada.-Miquinas Singer, 'r, Inaml h e.n .'a., No 1.431 reliql I Univetudad Acho
.2411,11 I PC 1. IL I Z I$ I IT I,. eh-en. Manchal., lamed. ,III.
_'l R o E_'. ___ d -erb- llml.s In "Chat,. as t ,I, W- 1 A .A. ty-nat. do Mo. ,act, mr. jhUDSM. at. 'I.
na "I 4 -1tS-iPiii''-" sea semanales. Pianos, bat, 0- ( =ao "Arrib.1h 171. .mhtil C- ,I 24 th.l- ,U-o 11 II-1, I C_ N.IL .-bel northe a.m. Incorrect: B 6 .?
ch'Mrsap.1-nalil, a: at'. Mus OS t Miquinas de Escribir -,- liellb, III _____ __
WAclabi: lx_,,., 02942 Iras "Osterizer". m quinas del U-- 41. H 4475II2,20 Cet 11 !' on-1. Pt 0 I'll h". US DIRECT ACS SGIAILUL, nualson. refs. MU-1412, 1 1 1
-"I- 'ILA PRINCE,,' l L t -- --- 1111,t ol 1, I
I ,,, - 11111, ralfida. Ina I "It-jessol
,FF I? Tornermas ,926 VE SUMAR Y CALCULAR escribir, Archival capture con ,I- e ents or he car art core. To- -
EL FENIX : U-M d ,, .bm ,zIer 11-11,, 11 "".'I. Contadoras Nadoi -1 11 I 12. -
or Ind. I R- portilitiles y de mesa, au colch6l $1.00 semanat. Sofi- ial ' "l z_.U1jTR.A# I 1,
.0 Adill Ill "' "Its Its e 1 77 ACNIDEMIAS "I 11
1:11-1 I.-. ,. counts, "Aspasia". Radios de au- I Tjostintas tlPoS y tarralfols, Al 5% I I 1:
Muciales;Wpial Plegos 11 ,.I. .an .,.I, "I as y de use, garantizadas, R I """m 'no Mr-un" I
bar I, G.--te. e ll I Fare t I I 1
constihLA as come uev 'IA RABINA"
tordas cluises nuevos y de aso, .,I,,,, on
paraciones e igualas. ContadoI led to i 'T., 's". 61.1,1"0"7:1 -.1 ,
PO'R EMBAR-CAR, F : h=,,, VEL OS
a, indictutinust Sin- ,, "Nacional", reconstruidas, .as. .-III.S. -1 .14 ,
a ' "" Arantdtadsts. Verdia sa plasy L ACADEM
I P den d R Mo "j S F t n Fadical de vellidi I S "l faii 74"" 'M Nfsn
ger Reffig'seficiores, calchanes I distintos art gIurari "'Tal ,
le ath) reterenciass. Alqui1eres-dE'f--"*r_ inplacho dhl Macer."IS.'Tarmi
te .Pa, 0 as 'a on 'bl li OU as SULB."Callstroll Gotais" A W zorl
6, mu'lles pi ecios rebal b,,, Istad. d,,, Alctuilaurica; y exignmos res Go INSTRUMENTOS MUSICA a Antes: I AL 6% Hc is Cars, muslos; series, et lu,',!, e Vdar on as ta'an't y '""I I I
E. G q I rin'_ C i f I "La NEicional" Vi- --Pit. chmarms jansinadoes,
iciones excel 11. C 5, Tiatarraiel ejentifica, gatrim- Us' "No Ill&
Could ,as I G, ferencia a Nacifulaill', CbVmileeM I ,a
Stencil. I SuAlconfor% el' gas 359 Acconforeas trearectrefd. colsol 1'
'A"' "Aam UAMD asi An 1,1, mar;"Itar.camule, ,,, jizado. SeAl Za3 I'- I
5jnL I la 40 I I esquina Tendente '" m-'- l 7as aazirn I
nales .at. E.591 atl j I I I It, -, 11 N' 48 i AQ9j 5, Rey: I rZ or ,,.;; c Un b"'ll N, N1 408 Apartamento 205, .1, -All RAolsoment.- T.Riblim C].'r "
competencia. Neptu ilegas 359 I,; rA TIRRA Ri intent, laselle. esquirai Teniente .deramche'Mmortecommann".E.
no ;ySfilecula. 2 I, Rcy A-9915, I -- ,h.,,,. vc ,me, be I I b "In'", 7'. '
,; 7 R _AIM I I r _.,
C-132-57 nov, IQ I 6 1. Aumned.rTI. Shia Is 11TIOn, Is GL reeta. [Ter ac 'Fpaml PM16!;T -V C-an-M-4 .I. '--7 6" IS 1 C-134-62 nov. 19 bar. or &IRM TIdorul U-5509,17-297-70-41lv Ins o ,,
-36-25 .-tot-in I "
I I I I I -1
I I I -4
1 1 I I I I I -, '-':,
I I I .


image:
-------


Tiglina 30 1 Qasiflcados D14.RIO DELA ARIPNA.-Sibado, 24 de Ouctubrt dk, 193 -,,I Quilcado. Ai .XXI

ENEAZS ALQUILERES ALIQUILERES ALQUILERES ALQUILSRES AtQUILE-EES ALQUII4ERES
77 -i_ 1 OEES P-ARTAIRENTOS 5 2 ,APARTAMENTOS APARTAMEN'FOS 52 II APARTAVIENTOtP--r M_ uJIOUA 14 ,'"' -.O---

ACADMIA ADR HOTEL TELMA (Residenciat) EDIFICIO DUMB. AMNUEBLA. FiCL2SOAPAIErOA. Igo3S ,?Z~m7 TSAABIRABALVA UO iANA RAACO AC. ARLOMi20 CIARPATA AL.

it, tot. A-91.11adn 2. babtt1tsaa eagiamnmr .Ien., .P t." nsateinneal aoc baraakaagol loln .111 2 nnra O 1 f.C l.jdoT =a1ad Vas" Qunt ZS atPTla
MAMUATTA~P,'j,~j~dm Tsaee~de 2V% ruetn ban n-d,, Ia. unniedne 2/I bsrn Ynln Gan a.- 'go'e gOOa. bt. eats.,, unln aceiel X- a3.a DN.n Cluied Gal AtaRES 2 Nt V55t ;Atifg f-,isa .
ai n itaat NT-05 Otliti .05 ente too yn itaotS C t5lgno Art- -ava'e" Aneabd Ga .~ i~ o d Ia oti E-o r c 'o tn s It-sulo442- Al p ie A ln endaeaa, lS M 1 Ri aqt na.1 RJR i. ou n C .bsll ante l Z INea ALQ OL A,. I A oi ne d nfI o M A S.A -
ACA EM. _ __N H ote __ _aeg~ y La -osa En~~ SA ~ on0144 unnPEITIONJI bo,,,tIelnI
C-005R7'I. ~ntolo .7- ITNIIF d.1 .4I.0.00.n -CLEQot 59 3aPr
nantttndaac .ro i hoie. _atnena Bone Ecnen 59 ACQ---- A AM ASTOa. E .,atna asiao. eSIdR' SON e. etN.O a t EN CU. NI .B FS:ON A- .!CE IR IAR a eitt.Eiietrfea ~t
le 'ean 'A Tsetaltgeattal Meeannaeaflat cRi t e n Int c si d a -n n m ateic _nOV 1A N. 1,i A e. ENT SNI n Oau ennob i t I oe d ne tbullc r t/ t tn.II t a s d nee- a vat qu n apI., eant nnor t n Gj Cnd. N Q ciT Ctnnm NO 05 ate n l ott v e n N 51 e t e N p n n 0 Ban X.ti
In INaa d N O a lc ,, in ni- Lou in, nocnee .re.a Ve.n On. ntSI,. y Vietie, tI aauiat parmeso Ra babuisetnnes. d -Ineis -,m n,,' tde 4.0 126, eitl aa.~ d uso dna Ibbtcne ,a,.tntane ba. Cal 0te Na nn M CII 18 FRIF-3221-5

.anb aadd Yaen. atintarn M.nllnnl ants 9at, en Onts e _edr 2i itbtn nn bue 0, tm iae Ao1 b 1~lo ,,,. Ie.iAA. "Aei Ag ca Frt Virg Cfl_ da- ,btaant eelat. Si b ,LSbl J'.E~aiQ -_____________ I
speiena GrACZ0 CnlaIa ye Oetn.dn ael. Ba-enM,, m2 ,t 21 .6 ae m-n ea a' ~ ova net. at. ot E 4."a,
ACR E MI-N de OBISPO. hotifi e rta u LAIJ EN "'a"~ nUAREZ.A APAFAR- o n dl r C, k
bi .ate~n tidiidat en ta. S!a dma C0 S Oet nenie Vanid he,-~e ede Tos ntis" Via--- Stn A lan. npnttnatniit S TO I M, tilnin lnar aa anrgd en I -at at tdraNo ni, hbdatn.tg E U R A! O A D
LL. .be I go i ti7b945t -mtn -nia oormn IL IIIn y MRt-'a ft
IS an 'I"a 1 9ne __ _a -an -ende dna bittenea b-n enen FA- tan~ REI l- AX[Enan A o E ADRA So~ icn Td ~ne a l a FIT-
M n ns d G me (s g n Pre is esp ci es p r res ELtm 1ti A 1RP r'iAP TAN rNT _ Saa JNQ i en blt.ne c cn et~ I iti do I Ar-u Ron.___ .I. -t r TOO- _ _ _ _ _ 1. I Ne
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pt o 'aon yrm CII 12 Ini ni11pe_ eonon~ ,~ pi'n 0" g g "' :d .~t in. no n m i e e o e Lte a. T tit
,-tge i tenir luh. 2 uda enet71n nen e CHATEe. Argn MIDAMAM d-I11,I Imoedd ro.8~8-4 RADO F ~ 4 B E
fio za integral d s horn d-F~- __ Oe I~t ee teo in '.dne in y ninn bit. a.e Ve.n 23 ga. t iI i, Q ii A ee ld post 20 an-r oc en FAST 7 44
Materiss ~ ~ ~ ~ ~ ~ d eseisiods -,si E,07 o vtnnnortri o rET laOS VA naO.ER I I --IPRE 4L% I ____ s46!2z a:.L.t P~ annea. nn- p
aue N1 o IeN nt.n A SQO nnin Zdo.a Ve=N, I AfloDLAD ALomL N do A- AM In" DO a 00 n41'et 25 .1.It 11.i.n tiaemItai, babtt i
I o O, - ,o vi t y n a. I. . . . I. P~ O~n e n t 3 t Oer itna A
.__ --orabe Con. il TS.-1 eie I0 eere e. abteine.,. n,.etn.teevaais.enene 14 TIcoos PsnIonaicI-il: S CP.rrAVEAO.AN NGgn 59148.

anne P"n. ,,_______I __1_1 _______T i_ INIT -o t, ,lI I AB IAn I O C. nN Farl, ES4-4-
CoI_ ide e" bIen Atinielci In __, -lbo, tT' T I :nei,, Iq In- l t. Vebi It riA_ _________EN
- F E T L CPI S.TOLI ,,nO A I C~O 5.tN 11- yinp. eploe e o n. .ISoe"t ica dnaa. nel m. on as. am en. et.aaen 4t i, Ipe R. ALtSO B~lACO O BE 0
I __ ~ A l qu qrui u le il y-iG e a n n i airt G T e ,io P k o ,-a2 t .-2 O Geom e ti e s. it. e. P ; Is I I e v a et n i t i n o i n Ad e itt a a e
F-238 Ampl a P ,tlnee -A A TA E T L'. II Amo.do s_ __ -_____ .s-a tin r. Tovnai Ia. .e. bul-
E N L A' a b t c t n e r d a di a c i s y h e e To u D' r m e S o e t n n e V E .a. n" e N p u o O 52 s u io_'QR A M N "S L C A T O I I A" Ie iT iL A 5 A t T O N c t I It i G _a- m
A A NE M A B U IT M NE S Y A I ri dneu i GI e n i n e e n ee v o A e il C alta Ote e mN i I e n l u e t n n T ~ q AE L C
r co pdlae ar e l --,- -i .e It r L ., spnt.tele- fro.l -Inf r a en e i In ".S-1-4 daI t4SS Cl Co S RCA R DE
eI to O- .e Gn S.i Til-.t r1uo o n lgni nE ALAUILAm,, AFABTANENTO. ALrC ----P BIE -MES A ---
CO.EC A M NT a e. n "t. .Senv M;,, y ,o In un pan,2 n s. i ao 12 2t a 6 enaLL Coo TRI- II E-141. PEPi0,Y Snpi a Edte p-A cqitN nineni .
ioi sr Ha a a y c ll 2 e dnt s m ant n da or y gona cto ,. tiee e, t rinse 0. nn ,.ui,.P _ _Y ala ll, O d freea 00,, 1it:,,0 F N PtaONTO ena etttIe iei ttfne ete .
u rso 11 ntlen o do 2Ease. C or S e x elci a.1 Aenso "'Nott-S Ne, i.t a.- nPnilot- No t.51. cvI M,,, 11 AP i. olato NU. VO T 7.0o.5m. _I I n e l n ne nnna 0 unnnt N05 -sn
horas~~~~~~~~~~~~~~~ diris H o el Ira C H ATRAA 0005.A Cl b" 'ae /e is n eeeea. Tit O-1S. etd gsnS1B4~
,ooeoe compete 1I.,P persona deod $5 ADAI0 Tnin. nac~rra yti Cictic, 1.-lo -. re Voe2 c~g-. oll 41., tl Aa LUZ,4- Nt -' I .MnANDgo.nLIat DSCL
netitgrli Coh.d 55 e~on -11 Ge nila v Ien~ EActs 9 ntt P5. Ci,,ie,/snEn-eumdIeinOE LCUILAUIAPARTARnNTO PRI

t l or cator i e b i otca n c nE J" R R A "" "r D I.lf IT ," Et" .III c I aI n R ~ nrd/ un h tOll I nn aL II u Pnitntn is tame, ou -noda l-- -e.Ge poiei.-t me.r in.aj .irn Ga Za ,tbsP'c vt
Prado laey u go d cie O NO Ec e ee-Ieri t Nr Vr-on c a.ln oi. L Cie TII lcrr l U~l M 0rant. 1 niro o r tmin Loa etdo. nvio u, O.win id- temne t,~ir AVENIDA 26 NO 0
___ en,11cll AcGnst 1u1lveoaeen ynn III tom nttt~ j 7,ac II.Lavt an neiee
M atri35, 11 h-863 en dr -Ty i nslblnteni P- at intnioeni lcAt nI n -l alrnn Ge, Snl -Iimil ,i~tnet in/e.ye--, P ntH i'Lr- ta rol aO A I AA PESN e
Lnn~~~~~~ 1ni~.ie n aevee - - - u1 o onra E .~ am-e, acit. I o, IS onnie eoG 13 An",- I '.TIl~tcs "uCO proot 111,ri.Ifnee: .30
C-46 77-3 O c uuttun.tat snco "' tc In b I Iio. t APN LTOtON O P0'U- GD Eiv GaLE Ianeendn imn n ,e U-0aos i A rAnu lr c on L a-L Vn n no Con o it It,/ ,,,e nero t- hel-o
IIIA I 1.A ILA "IRAnOT 'O00in Ln- tn,-E--84-11
I-eo l A I T%"r l I Initet Ni n t 'T I 1,, no -_/ 'yind L, Te, e Asut11 l. n e n :n caitmiin et vtn A
10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OU. ~ en ie ,m, reeiS s n en C/ a Pn a RO Oa Ic tne.rn en i,,. .n. Jn,vtn ugu nit ue. tetuino Pipo a inu A otn. Ir~ .17 AimULA lC 1l __j
C~~~~~~ 51m S ne e e tO ete O en. ber. ar B 42 H -2 1.i-.2 Oet. .1 d.00,onte a litn U.- So. "'rtIen-1tA. r e--tlp n 0 IITInt s C
I~~~~~i -10 0N -evleo Ii Anttrt/u In $tcneflgd. S-, erROS ,tRT ME T ceo/,l ,,n elent GOn/In N.I Me. t III tetni
AB E N LA MATICICUSArdeci d h r-,, ce PIne liN', uo~ns I. 1C, I.nnnct P't I 01ec I. IL 0ldc ri n N pu e NOun yB3 1.0 e una amote A NF, AA I rllTO"BTCIN T N sioI .c-4
80 CASAS.c,_, DE HUEPED LInt ne no" anilnm Fiatd bal_______ -_ -- ny eenin atetlast do us a liloro bat. Ci ,0 li., ;SI4, en In ,Ily, E,-', A0-65-11. T
nieA N BUS N ES -.DPIIO C LL T Io I PITe ,nt, CN' RIPmee, g, .,at. nor'.I -
-~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ - a ,Ir/ di,,:e neiesmn loma abuelnene CopynOm PEAIONO CA mp un N n5i-l0 Sn~d, nlq, C-141-12.l IE AUQ"L : "n .NP.-TTonIT, 14tIlAtn Vuc E StI -i, bLOCAnLESi
tee m/e,,vn cieneelo Cimntten (7 .n., IenlLrAIN.e icc'ec raII a se nten r e rn n ,~/ Gae, cmIl SE: eaa. info c ruble Jonvnd r_.otita t o SiImll niItl:. clm II.tiunnvFen? enA mn i
0UIM1CO8" TIT mc ",n INtnnn- -, IttN 0 .c kitl zt ,I' -Jr. --~d -Ion, G d .rto ,adn o
C O O P U C T O S s~~~~~a D~~ n T R I 'S. 5 5 e c t Ii U O S E T H U E 1 b I n n $ 5_ __ 9_ _r g tt n pii A n -L P Cstvu n T E. i ~ I I
_ _ _ _ _ - - Ci i m a n t n ot Ie gc./IIantn- ul,. Veonen tvI, A I' .E-3" I 21 l 8 1 0 p ,t n a n u D m n V n-Ttt 0 ,n~ n ee e TO.'~ e ntu. C uesa T o o . 19~ee .o n Q-15 -
bante e mdInlon. Oesnnt S nen. Gel P.-qcn elt,,i vutl C -ris F tI t LP L .o O~t eu a.n~e QuomIa aCbut dolnI Ins (IN ILL I urcne~ Itein OnnQ "nti 0tctl mNt' i t ,. 1 m It te rc t To
12 E-7774-82-25 Icit 00. iO O e.1 An Ie enter S4 0, 4 Ote ni C O. tin i. Colant~.
PASAIORTES G bSer -ci, t NI ILI5 Cutle DJue itIS.I T I.an. .cu "I --- - - - mni-a t'mnoi W-8 ati10-, na adu
~~~~~~~~~~~~ .m I Ieta LIcn L-cedne -_ _. ltt ItmenAETA A. AA
d orne deei artites; Aaufeittone om lteatprsnne $50. Ato O LO PATANNT in .IJ .Nl n -.ut In ortiA 45 LYea tent aetni ni h btai na t' pcet uucttIt le
Cneirtcnntasda lentnemenIn a t -er te Olainnn Ci IA a newt._ mnem u -m enen.y t '
pe cia 0.vl In. 114 o :euem 2, C-5a58l.im $10 pitaia Prectits C 'LI""" 'ain A.m.~ IT .n.u Aol I omd T't' c.l A u v ,$7.0
nt ,R,: Iod. ,ni oueeel rOe, .1m--- ________ I1,-- T.La ,- 1 -ma Ic Pn Ata. I Eo-n rmrbn.d
A D M IN IS T R A M O S~ ~ ~ B"N E ""Ia T c n o .n. Epa tio V e r, N o 219 a.,-n ,tn u r Cbi t t ed do _ _ _ . 1 i It I A itnT A ~ S S I t I T tin "on C. a -II I
equipo de ensiylnninbatcona1etspecielmtn E-1 -9 2mo. I hd e -a oN i o L I - -ie.r natem Ia.aPrn 2/0 ivn a ~ nI e' Ge-cu I N I I Qo
- taebsnc paune rir,,:.,, reranion htIepe' tn/anIC en,,,,TO a R IIT Iooo rem Pr ." y edeewGret U495 Le, 1;,~:3 I ,'." SL ELP',3-C
eers.Siane eare trinng le, I i OTE BIci A RR ,ITZ ru ol. tl "." REGIOS APT $80 JA 85 o ecin- ~ dea-e XIRE NO 1015/i. en"e. atia et red 'n "". In, are~ ., nunInI IN ilt iUEVOm p EDAD Gc 4~re
____, Z, "II a t o T N o I o o to ,a l I d l 111 ,II, II 7 n _P Iii e M artinez 26 u N O .,0
pnnpld.Gre Anne Ynie Tedn ctt. -lne I n rn tennu npvlu C1,1/. M oae I 313g Tc Pa _' c:- O tin "l I. t1.n a Otndren I- I- mt/Il nirIA tI IO N 0, a-
Oteeo Itnl itO. 5eett9,lt 4.nt al Caio nI e "' ud, eeEonneeCnricn8inoa 6tarde U 0/0 cm -noi,,n- nenniIneneenloo.n."in-toeimeeI ALVEAR,,,.T,.n.- nlnm en,
ApuetnI Iieen I50 innom I ". I' Il I, I eT I -_" ~ ~ ~ n rt~ tn E N Z -- -npn~ ll See I,. -11 t e,. : t -itd ltb m
orlti T. aAN dna taTe r'c" c bmnnta e
In m, it fltun .11 .im,,, n abtedel tcl~ SinT. ein- C-e~n dee dostrmeei bi, 9 /n -- n
Snl nooe/enTo tu__, rent, "t -": p1, ne.1. ,itn (-95 .liAL A tA IT nC 00iP AiePLtVS r tee'G Ie ot n -mne eb nn
in Ano NAino itlie ,, dd ,r aUSIN EaS.I L" od n It .o.ne r I Ce ca A tlc, N11e nl E.n TI ,PIFIC N -o ____xtr it __eI _nm d ene Cantyitsnin
________I_ tin mnu-ee/in Intl acSO.,na o Au/n ryln i iemgn '' TMN ALL HOATAEL T NAC IN AL IC' SL 11. COl1 I3 r-' N ,R CCN

n00 srft ae -e60teeogtntlu Pe. -,ol reatemeinn _mt .t uei -- ___ .v.iint Getg -md, I --ta~de LI /-m In t-ntt beb_ pati Lde,,viee Inteenni poea teictinanI ,d, PA
G bi On nne 24 in P naneen,, ubb~tr n eIr, l/in moter $1s pee ,lot ILA I,-lA tIN S O an m 1 Ental Pn,, en nineceNa im RJ1 n o, n eQna y S ete ma II I 1,en comnirt ,,. -r ne iei, .it nI ~ ju n-il,,,, S L, -mv~ __ A. StS _ _5-__ .
tba n :1 Elpttnvie 4. Apue/ud .nnl,r a r Gentc l~ o F Lt.- N C .III Int rntn n In, tP nee 2 mtenrrn-- I.,, I' AnO4E-4n-t-s i.CI ."Irrptt; inrsi nleno tsnucot LT_-iIOP lCO9U tA1A
9 LA ELCharles iur n yCIL lo-o-_. r II nn .Einnrt 1"T in" P.enet C, I tem t' IM" Ap -r432i1. AH- eb87 d82- 5 i tII murtitet. MOrg~e -euteio n t -rg NAi OOOCLAN smITACO I tot M P YI' ienn ~~taii Ti SO
P CN IN R ,,, Sdo CI L _FuedaT ltc uttinep -n nit li-, _ne Z -8, P C n11,tn.nteidtnctnlc/e n,n Ale A DO N9 65117
c noe e ,cvlni.F1in, l'L fAIN YCLL( IL S/-iF o I ~non ET., F1 RO $u Letin O nIvi, VnyAe IVACL etICA inn, -A A N a,,Inr Nb no m, ~ e. G -1_ __ -
iI~~~l~~ct/rurP ,m u nn~~a oen,/, Aueoll.a Onl-ltne, ncnco NIT IIde ,,,o~n Tn.1t1. fli lf lo do .'I I "I A' /.1G .ntt~cn/n 0RAT ~ ~ e l Iai I tint.l dl.rte A-0430.-ol I ,--2 OAL. P/R o eennpso, CON nT I
I-ai~ en ebll cnem nd t -/n C nnb'l./deitm nut ceen b ll; lea ,1311,s~ II 2 5" IN Iecte" n c te n i o N P i rm 1 I flu-, n 1 -l 1 ,% ___________________ it le. mv t/Ire 1. uor in, N AIcn n na
cn IEinTi Aennene bemnlleJane I,,,,IIImToTI .e.l.nncllnuneRurameN el/nt n ca
402 ~ ~ ~ eIitleI une naom,., Ideennl Gm.- dit "'aenc alT l~ IetIeatp/inFie.ea
__ _SL~ n An_ '. AL"inS INIIt em~~l .1 Il c o into LOCA L O~U N a. CIC
On~cim~ni- innid~n It, mIT nu len "' a et e,l,/Cbm / "I EN- ~ IA- IFO~~ s IL SEn ALtIl N NAt RTIENOSO depa rit d o n abota.1
________ ~~~ ~. aIu cnim !c i.ttlm n m, t m mVGG, ILI oii ,- no en,, I l: L, It nITACIOC at inii o enttonerue-ssmtnnn -oso.
________-E S G E N R A G -" ,' c '-', ",,,"! I udnn.o or .o "'I tmA alele steame., en,,,c-edtec.Srmm.e-t No.neio e a ,,, aI n -0T a- in -,I 'im iive26CnSR.
_ _I ,- 'r ,- Ptn a c c Pccadn t ,, ne Ea Percmcm rem-g. nQ dtl o L. FelITn .,,1 .e n ,1 Jv a- n tnntm ,15.0.
pro ar losul precio go' bajosl 1-4:07._- n-110tb Iin Irr.A A 1.Il IA T1
-I I T "_NTIll I'll 1-__._1no mill "Illlia. 0otn,,$4e yi$r5.iSunI1d0.00, Cg it
almaUCTO mportao. Crep CA 0A A lo,-P.na'S IF LO I~ ".alnnnt"t~nl 4r/,, AFIOSNO ELNT Iy~ -- ~nai ntdti -n -niui yac:_ANU.LT ,enar, nc o ii

en. tl"I't'. ine. C-cnicnpra ,-~ a II l l DeT', n,ti emeto P 1 t en I-a, To Ct. n &9002-112-2 16",/ Cean.mmimetT Onmm Art I. TAMdTO eIt Imnsencren I :7,0 ~ ,-I.-- -- - I
,o0n0254 g-1.IFCO ,EAT MNO "ili LI InN HIIT -tO A eidie C!c trLin, Itt el_. pains I ,rP
I ~~~~~~~~ ~~ ~sa damN nNtveos but Co ,~ YNP,,I. n15-I -- -_ - __1 I~
alitt mnee, : p,~ n. I t 1cm- mv rinis46, t lIRe it n O Pn al 5 go. .na It. Csa s-a a -a .i- I. ,T,45.n0-2
o s. Fet dn R ydz.; Cmi a M ura __ -n. -~ ~ n e _ C On LPIe l, I/e Apn ATd,.in o .n ln n. t,,I na n ta 5 6 2 ein en' o eul n. puM-051 NI -5 oil, ind ca. bNAT ---ri Pen N-t em OttLm ,BIT CION. lr CS ______r
Ge ~ ~ ~ ~ ~ mbl,,iattevia.-m Pi.- l55taP IA ,I I -1- Caqinabtunn I menld es e ennie tvI.A-at 2.
To-R u V I A ll FL, In/i 'd. 'r I '~e b In. nt Esu.nic Va le Zap ta Ap ot I i -- ~ e _n IP-oitA I t C-ae-ns- led-,- ,mnn vta o ni GiteiN II. entd.m Tel.
-- ,onni, 1 .1- ro I I T. A. Ann-agenrt 1 r an nta n Ser,, -, AII2 ., la '21 --
n At~ ro d t ot1115.III' I er me CtP I/, in/ LO I gR A O T IS tP. A d A l I m n o 2 Ie tt n ] iams i Im ilyt. C-ites S I T A0o~ o o Onnuins, SO _-A S n x r l' ,,,51 11 o em. V 1 I L FRO SCA 24eI~ c m Ee r n e titn O v.Arom e e R. en L oye

OP ce Ge -b I Pne rin . eI nvI. r cASA in ~ ~ o~ AL;L AN ,,I. 4r~ Im C 101'. 0' R E I S A T S 03 c5 1 r At 01 I- A, A0.,TNO T co Inmntl uir nC n~ n tr Co G m c td d o l 2 a E 190 0 r n i npia pae e, n a .' doG.ae
C-ssb-1-O ~nS ph 1 eteee 0 I~elt~m,.,n- A COSULDO 1 tC ALVOL APP 1IdI eecpel u/ Aeneb,:,,Ccl.__
HOTEL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IR 'TNROO8A LOS noV~ nobie Penta- itI. cl b11n I te QntJa t teit un /lpb/ tlei,: nei-mc unCtcayLve -- ol ,. -L .).-v maavni em = netaa, i-

G a.e t t i c n I ide n n em m uo n ri n e id, m e I - -n a 6 t a r e __ - i o t I 'l _nt ._.P . T ll I T_.I .1 1 1 _la n _
At 01 ,LI LI I IATNO T IO el-, -,1 ta:, "1"0 155 cien,. I ni Nonom ni i-In-ul o.-n- II0 Rbl o 0 Im ht,
C- potaI S P' a oltI temI n G;T, elIT L'. .P-111111a e nelc' l a I Ii DI "Na ,na o no. 1 e nn Ln I AOIN' "J t.TLI__._,.AA- II____ I_____1__--_______.N_ ,111, 1 1 1.l ,,I" io. .
NolO-j-I n//. eatnn .Icete pII nnle, I Ic10- o ll ,,, la'IILT I I .'a"a'c" t 84 HA[ACO E or150 CA-L ni. a. BIJOSP ENIaK 86 OFICINA
'"__"_"' "__" T.- __ _, lld .rctnelnt.; Inrt/ enAi laat PARA od 1 I T 1 O ~ a ltin BL C - -E -II I1c I, .1 1.CTI -- LI.PT mi ot l ,11 II.T nA-PT r C O
.1.~e~tu n al n1P a, Stl. CaAirhP nOIlgo~u ,I LL M,,uI.I~ .Ii t i a. atodiuit mindo aren ni-l A. 1t.LA U-iA
t a".II I nimitte. Gd, ,e.mn ALtQnUIas-neen. L AaREmA-N 1in TEmt ra eeint ~nvi
nl- .ot~a An. ate olol ,II 1 E'. I0 04, I ,ani n Gair innate eC Ig A A. AN NTa-,,
"moQN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ilte All, te evniiI'nn IIITo.,It irmn, ,N/ cT1pioto.I rninmea.Rr Iate ALOTaL.A-IN-- ----.1. clor.11.1 .--71. .1. . .I. an,, N ,a. 1eEanii.a4 enr,,a eneta1 ldeo CenPn(IJI a
En ci Cenro dso Ia Ciudad Go e 1. 2apn re. ou.ir ,,,r(r / I ( a- ,- mt-e ere ne agnn s - I Iiiati- en, ,nat pee no-I dna C ita nada. AII02 rant. Swa
r o d nd MIgd.e y G ri n e ~ .n on nd in e u .i-e 1nie I t e, M S T D 3 1 I I ree,tn.tatm t Nm itn O ria tea t, t P rn j d o I o ol' 9 I aid que. Im ta -lneL II I I II -2o n 1 10 .
Au pZIG N O"e m ttes ~ lna ng sae c n u tiddn n/l/re IN ',,rTN ,P 0 II Cm, CIre An 32 Ap "c, ENCOCI ,-ItLT R I AiEDIC I'_ __ _
a.b tll l t ti. A lqniiJr t nrenn pen cennit 1et ll F cl. do n"ac 11. --11 11 I T 1 I t cn crn e mI n I b b S I. P 9 to .I ._n ._ _ __1 1

__________________ .".'I.____I I -, a/n e -17 -r1 et Iai II, A-PT1 rl A 0.I. .ii $40.60. S1j~. e"""ti ,nten "bo-n ,i In Pee f 0T I5-
e l m onnc na Cm a, 1-1262.1 utotrn nt A m eb ad $8 rar uno no-aOP ra Paricu ar T- I IIn.'An E AI O QuP R,,,A g,;, m y P
in A t_' -md t _tn e tee It. Gem toinI,,- n o gno, . T-. I I- or P P. 12 .6 Itm i e i n A nbitnett
do Gel Vane TR 6 ~ N f~.IenoT.o ,, o I T
iC .nt I L.ad s qu n taam i~ eI I ,I A I. orn enTIl~ r5 La iala e t o a NA. I. ,a;C.' I 1 IS4.e- o .
5 0'i b .bita er e On AO c C o n ptims rd lb1 P.t. ntreene IN0 ,~ue ,I- q .II I---. arl"Il -,a. Larn -L. I. I ,I "" 'n.aAM ~ "A ee C"" S g Via". Pnert- h-.--e s
mid Co R Geii aernnie, reo 1-mee Ii veddm nie elan Ge Sannas, Mig el lei peF .a e 'si 1. cuar _o _'. _
'iN, COmitI' n oio hal t t.tiat. _____ -_ -OT" ,,, I ietit. I-Air 2ttIn. ltatno no ptriin. sti mmi n te utt iw a. A BA B N B CB ARN O 1 .1 inpie Ten editl lnuA anna ,a
1 To o o od n, T em ,a I--- t e ab ts_-E5d-252 !In o
______________ -, RE ,idauiaitntn. noiaoeree ca 5 eptia.Vcn OaliOnnn :.~ te'e -naiia.Tiae 5IL S Tealida nt s. ,ama325e denI'l moralidod pa0a horn-.
i Q.1OlILFt C F vI.ea, ArIiI, 'In., T" 5 :I, I' II di o ,IA r t1 A PR A ,I~. Di o Item oln Talt, N -i.
Oellor monTN I,.J.,n quan nInnaa enL r.yso I,,n rsain o ____y____________en__,_.IL.____________IPE__.or
HOTE LCAN .5, t oo t \id or. -ma neaitm Ico I .r,,".,l, o~ e~ d.G.LeLd. R TLPn,,,t ,otnn jeaI.Snen E II S O ,, nnt. DULE .,rl 3 1 ,4.S "' I ".g~A L~qL H nr' Irnqi os Sit ios 6681.o e LOA1AR3eI~A, E a
Ltileaaa~~~~~ no ,aan no TTalt emaate 3nA.ac InLtea 2. -nnnAqiuemdropn- ele Gam La A natm Gel nite C 5 a7 dI ~ ra als11 ~ L suno
nsaAS nsi nm O ecn, Iatei Qdf o_ satuennee ,3 tO4.45 r,0 -1a~ .mi OTob 9 Corn-.eq in o* .Ino .
Or r.m.l -a T -1 ', 'am.in -_~n _nna ne ,a no m ,. brsanc r S
meanna~~~~~~E p emiuena 7,~atiaa $'/t ALO I ,'n~tap CA mia no 'ssot.lfr g n nt nrpea i,, ,m no paty ouna 3 .- AQOL RAEITACSON 1. cot I. 0 120 itnfcala
CASov n 'tee ,, ap ,Inrl ,, u u no al. iGcoevnl x-svto, -Pc nC reuza.I Inl n I Isc5"ga. E 'I _ -nn tiobr ann Iea I54 d1 .1lt ,OtP Garci T l Fon os i n N ha
so dade cc $4 0 im poren. C rn e p e idsd p an- ol Inn Ic .1te 'im I y -ll I~r -it -0.001 T Arl MIR % aT R. y do- I- G-_p _vn e '"acnm nt Ibcn.
nLat, Ted A-,rt I I- 6 0- 2 2 I- iotS I- P- 11S-B-o Nan,,, %T .
c-SS .~ itt. a ~ utl I p mla E-8 I'. ,pPilIT rtAC-nN _i~m _nn Iesas I ,,owol No48'. ma. I 2-0321-yA.-976

fe c t te h n ug r s ,NO 91 ebI 1 .bre. N ,-.Ig .Irr -t "I I-. ""'i,.LI 1 1 S,


image:
-------11 'T i 4i
111 I ill,
1 .
, I I I I
: I I I I ,
AA6 CXXI (3111111ificadog 11 I DIARIO Dt'LA MARINA.-Slibiall 4 &"biitilliie de 14 3 1 1 (3assificados I Pligins 31 i '
T I 11
I I I ,
; I I ,I I I I I I ,- I I 1 I
A ,SVILERES ALQUILERES ALIQUIIERES, ALQUJLERES ISE SOLIGITAN, SE ,,2 f N, TIV OFREC N BE OFRECEN
it s i I'll, I I I III PIT,', I ---- -- iiiii 1,
MIDill 21 JESUS DELMONTE, I VIBO 18 ALIQUILERES VARIOS ,114 AGENTES VENDEDORES L U[8 CRLAEl CRIANS 1"'COMIN-ERASCOCINEROS I MS CHOFFR-E-S -
I I I I I
TREN 0 COCUCKRAST "POSTICID IMPASIOL Ings- K .SBAC"Em, .
I IT .I,.; an Iting ,,QMMb . It.n: rRdl $2.1 U.Pidne .Me, Ar Ri .nPlenel ond
Ani 0 ALICIA" VMOAU lgd lSM ,'. re = 11.00BA I ORU!0 ISISEPIT"TI)i AIQUMG COCINA PA Pit M "Li A SZMOKMM a &ESQ". KULMA 6 -Al'rj i tag!.VbabiqZEZ .A.Ki "Und, I I Z. -Ini
t. Sol ., -
_]I ,Iit o-.W.",, 3 I= olial I,. inedid;:,"Riall all b. I. Ii rai a., Lt.,. all. 2 olin.-don R.12"-I-gi Tiba 'Mr.= Mr., In Harper'
A 'and"' ". go, :A IT -; '- A. Earn .Be TAW.- F.'", it. I .b. ad I. -z d'.1.1'":,mir I'mt ton
RUZO di A at ,I. -T di
ad.hi Id'" '. B.,,,Rg- l1j, AdVi B-Irm E-mi QUEER AOM I C-Orfic, ,
"'Earp"gindi.ft"12, '404=41", V.,: arld gr,,r1:.d.z I. Crtre .11an. E a. I .= N' Mt ld= T-Iblin -lerviona lialidna.- '" A ST SO = C
I .O or. .". I 'Ea COLOCAVE IMITACTIC. Will"ISTEETTE II; 0AAgi CHOFER TRERIO CON REPS. Mal ad
R, . be to c.11. tintaim. III.M.P. Bit. at. 4. a. ,
All CON SLIVILOOK I, LUZ, dgo. Ii F.Ri Id R. it. I.M. ailidief an In. All!
is A, I AS ; I libbil idanitntbrian ad irderinam an rapint., AS 1. Halrol no
It He ,11.1, gider.1li W. .III,. Car. sim= I -Od;ABPal .Mr!".".0"CIT fmcti del I= wool .1144. S,
rj a al on, Mind gar ja
IMM I Do I' it. .elf'SnAtern, y radn"didall. M-10, Tell Le ,.The, z .-. ENMIEI
an'.". .-., 7d'R= 4, ICIEGO - I .-Mal -- Ill
in 1. bar,, ,.ii.drl Is ja is 1734B 1 Ni 'Aneral I -IPi I I 'i MPTAL 1.1., 2 lablon. be S.I.I.)14-1 .on. I-,- do I.Proll d.,. "" Ul
,,.area as I VIBORA -1 let an Zen.
.4, Bill 11. Apti We cogialli nuddod. Er L'. In-fainal roi .,add,. ""no"" ": 1 EL COLOSO ME OPRECE JOVEN ZSPAMUEL PARA I 11-.Ri LUOSi CROVER Ill
as. ,,l "Reas onal r ,O. .ad. 'Ciant III .all, led., T.11I.Pridor. .At" A' andial Mna=,-I. A Mr. IST doomerlanal mi
."46.20. ,I". ,.I iddifla. AT N b" I- ralary y Quinic It, rim Lol El Cii I Era do "bal Swileft. rtirdwateren vi SE .1 CIA IA. RES .MZDO& SA. '"I'M odinfloular. orional 'adeaddiii DMId.
S Leir .1 Ed -a ire at LIM.1d, E. AMblel Anal ga. be Idemil a 14 Man. AeCrMl ,dartiviente
IIII., IT. Tion.n. j-d1dl Ld 'A, inned R.119V6.71ill IT Prb Inicarin-I Telf. A-0015 IT X-21C, CIA I dern I
AT HABANA ,odAl 1 '" 'MI'l"i 6
liluilb-TRAIMITS, he], RLIn
ITT IT I a ri .AgAd1MRL1ll C"I'aria"U"' V T.W. UlEill. E.Sl '. I rocel Litter W-mul. I 1. A. IS .
I ALI 0 UARA VIDADO, CA11.9 III a, J."Zin, liffer.3 1-4 6 4 6. __ ILOj A-SJM -(-Al UPTIl -- 9-TISR.1'. -- -- E-9510-119-24. Z-017-Idn'" 1
BE OFRECE SURVIESSITZ PARA 1,1101- -iK -XNGLIgR SPEAKING -COLLORED
ALL I IMMII I TPT I Sad, ocrind.r. Ili ing crairm. ,.be lid.orill 1 IMMEA EAULZO CHOICE MECHANIC
U'r T11- i INli RE rXisruldis. RECK i millican
an I raddl, .,I andand. Moks job M. cank
SIR BIT E-522 it I hard. Pill an Tell, 1-7i ad Reat ,.I'll.]., eadn"i A TO, i
beat :Q ,"EbAal E" CD;UM1j.i iforNbl .'. bwooi bi 1111, a on.dQui., indi
OUNDO RE I I, IT bell. AIP.a If' .1 I In '"" AT
Mandl." ."g i! wl P tell. In ,i, ,.it. IS B.1 11.111yi"L n 101abb "ad "iltdind "Triled.r.a. Ri R-RAT-IIII-24 Marina, livin .,Joe. larderly. ii to. Infordi PUTi Isnn
'.led." i Mi llirlde. -, ITi "Tillvion T. AS Arldel .it
A, .u.9,;Sn'. bm'.1,T: Srafa, I SlAsi I E,.4264ldru
ri 56,79. ECOBB.d. Ill dii Pa. Arab. Ill I-i Drild", 17'; Be' ffbblli R pi sqt A'%'t .9 COLOCA BUENA .TRVIZNTA till Kabled, Ini fill Cadandid. Call, litarsding. San 111, T I
- ,,,, r ,l tof Cl I-th. U-1153. E-317 Italic
VI-El- AN 214 nrd," "Imar", 111- 11 I. Soft -- r far. -.,do, R 1, Inal -
jifil IBIEDEBOUS. ESPARTA Y 3 1 Al 11.1i Ri IANTIMI IIUARSZ, 89 ALQUIL ,3 ;cc." PA. 'a"i In'll"
AIvVllcZd.l Url IS A., in I. T.ad- TH61 X-505 i LITAM05 "I NUC ':h Va. it'. It. E_70.: ;IrMUMCF, E BEER COCISEURO, BUENAS CHIMERA BLANC., IMILEFRO, CON.If I
Ill SIPS do R rdibir be,. rentiond , Adel I via '- TO dona Indfin on.ble Lat E-7. _a. I SD.L Iia i ri TO. bled. It'll Clean "'.). E-31i I.I.IPTITIT 7i Ill 1 1111,111, le SO and, -1 7 Ifict edne,
it W "Is PIT hl .24. 111rol- -1 -
fin. .1. IT .;T,.d.;b Tin r 2% Irb .Qnror f.".""'.'"d I C.'rill"", I Tird-i Diried deen, I SPRA, dim. 31i Otrill 1.1 arlaill greftledr.
IS. Be zadisix. 'Itna.r! .'e If d, 4 1 d, 1, abo, I I S."addleal bacirm grarined, Ii i SRI ORTIMIC RUN SIR IR TA PARA --
infin 'I'Mad I O .1-Je 1-1 E-C-011 In Ii Cars. GA 0 Lj C TA N Lal dil'ands at III or ,label. ,P auto- to ------ i redind, .1. Slid., .0.16,11
1. ". ElSE24 -39 P Mi -11, It S E Pri In I.I.Ille III gir-dren .old. I Prer Z l.TA .VbbN
tn. roldren. Orill BUENA COCURERA. LIMPIA y tyuni an zu Sonsulb if to 4do
.it 'for"' 'A'abla Crenni rathar"i 1 'Pill- A IRPT I.mil or I.- Sinere ,.-.able H.Ang ran Fail'. rT
-- 1. Il 111. I di redri Grantee .,ITT- arion. i Ill. ::
atal A LA pXIMERA PLASTMA. I .-- -- -- Por -idbadon on ADIVideor Torren 1-111-118-all vai orldla. fall Ind. w-ST 6 a ge nor E-1331.125,11,
C. Ill encrIna agenced. XANZANA HADIOCENTRO SAi MIAR.1 ACISST I, Sdi -
101 PERDIDAS I., a at I 'e"A" Poll "Ill 01- IEAE IRA, IT It QUE Man- --- -- E--'M--!T'- a DFMA -C.L is. C11i
it. Iran ladiftid"r."A".%R.Rd. A 1. on- Artirl. Ill~ real ,,.I i ,",or, CA141d, I"O'llbil I.R. I, No ,I'. I-Odin, B
III, one Pa I
.a A A= I OLD ,._",I ble f CBS.-
,n, gart. ,BAA ,Pri .all. A II.I.T. nrll., Tgi lEgLIer., d bid. ."irltri" Pi -1 An JT. 'I'll.b., ,
IS A CERSTRECIA MACT cold bwad- be
C-il .I, 'abloold. 1P.P. - liel"T T par, nifil
bad., al A rai e.f.d.did., D.T. And-rd I. ridne I E I. R U bdi
reari a. Trill I CS a T .' PP'. I.',' ",MVU1ER
.I R-ITTAT. I Ilittold ,rallilidel 'I' --A ; -- no doll Ali,, MA Cgb Jr. Lans w-di lbi .a,-
B-inst-M, .IM;"b-.rd&P.l = P, P aa C.'ri NO
"': P" "i R it I Ri I. re P. IS -RRs of. .-Ral
.D.Sel No a 41 11 A . rearled. A-Al IT, IS an S.I.P. riali I HOM BARA VISTEAR
1141INIGNIFICA ail IT. oldr. L .E _92
E 'I I of retire I. C.PT. I-i I ,P;uCl tl.-Ill 14
Noi y Silting. ITT 1 Tr lu 1r1 rZ "NP TPC1 ordere"lliflo. nin bri I IENCICUMN qdkl ED -
SE OM CAI IS Plore _U S IS. like ar.i haull
6, -rk el -.,I. E-1117 iliC.C. -garli - Sile Tol A C . A. .U.N C.0n.
QiJU- -ii -I IINQUt I .I., To. :SF A OlOCENEFF,
IT t a IT Rl 1i M sl I2.IO .1.11d". 11, SO. "Id! do
I an"'i b.a na Or do E-7511 Il-la. I BE If, LA kill EXCIl D I I"' .art. X-Mill. in AS I
on_ ._ -- r I M-Pddl-'R- ,I,,, ,red TROITI.PICS: 1-11. -1111, IMP I blen Ri IT ,.Idi ,P= 'NIO-ni'di'll i On a'. obi
n. Will ,, ra.d.-im. lifell.d. Pildi. I ., I I i To 1-firda.
lit"cad R I. be.,. E-414,lIA-24
O TOL B I. I E .,I B .T.is If ,,,, I ladolnel, I' IRS', 1.- f a I, ciMmooll ITT. '11.
)i te. A, 4 do, "' a P"i EINEA I' 112 T B;,AEj .1.L.Q,,F,11RCA --- -- -,6-. bernin, 1-MIll ST. 53-III-23
Idfaa .A bers. ,._Od.T Id ,.Ed. at Portal, dedlell, 1811* Ili' Gralld If
fb INS Of , liblibro dog onall ." E Cl M.Lalllrfl. ", DEBRA COLD ARSE SICE.A. --- _
,.,: I.T. Me I. PA I Md. ,dQ 1b.ii LIST I 1. ,br!., PE'll Vill nrrrPd PARA ils. EN LA NARANTA, ME- --- - --
Or IT A E. E. ,.I". rTrR. b"b"'Pribiladhi e,",:'1.I I.Ega rd.i ,7 . best,. PrIZ, 'jill li I r WITT. ,Ill, IT NI "I -It'S, pireMnid. rein ASTATeraUbil. han".6di C P CITIINTR EREIAAWL ,,Tsl ME BE OFIRECE CHOPEIR MV Or =m

,dol I O 'Padirit it i IT con A'., 'Ideeird. ini To.
-- rri To prol IF l4lito La be
't, e"! d.r7i 'Pli IT Pre, "Alt R""I'd I .e. $115.00 I.f.riabir no.11 11 I IMP~ . Run: YnIili I NO 122D bal, Talas T Sierra Aired, RAI I'lla 161. ldi dill'. r.b. pe.1oll Y [Vtite,%, rlel",2c.'!M, R,
----------------- ES1,drPaS Or- EIRsi imed. ler"Pom. IlEdil m:Vj,3, ilistai W-3298. ill -in
I BE .EQUI.nAz ATENTAIMAN Me saggi -lori 3-A zbi ,.,Sa iii .:. E. I. Z-71. S COLOCACIONFS il ,i -- 10YR
ON. red,. Pi Ell do .it on ZT011-88-Ir d" 'rgiNCIA .I,", .NSIS j -BT.CCEN DIDSWROKITAS RECIMIN -- -- r .1 -if ---- -- .
Bar. a 1.1 or- B .%IUM IS AMC. bElIl
T."Ps. bar. brPri ri I --- -- --- .- DIE= 12 dia do Il l P.P. li.,J-P a--,- --$is (OLOCAR ARA CINAIR TO.
"IS I -- Migi CO- do 'L
B.Itande, 1. Called. Pi 17'. I CIMISO. TRISPARTO IMUEFIRIGS il"EM; PS .P1El-1CA.1.1,% ,S! N A Me R.E Ci CH ,I" Dl i
,,L.r Id., Able. A. A. I 5, Vol I Ill 1 ."I'll. III. rinnnin., I P.rRagQi Ill ,ondirle -.,Ill. lablorde do be. I In, Ann"T.Ii
To ad'. Or Stj 'LA NACIONAL"' BO-9706 -- -- -.r - A ISL .To. Toll 1-.11 Ii rjr in, I pri
I IT CRNTRg Calls Ill Poll To 5 fRa Cb ,'aaA,=- I Pdroda. Tibrinin Firm T.H. )l
E-Eggil I ,.,I,, .I. adanded it- In I BE I, I hill o'l. ,,,,, ,,, I.,
on A i iai 1 6PR 1 ban., TOM~ 1-9097. Pi $45. 1 lien Aer-1, Pill To j VtNpir, on ,,P,,'i,. TOMAIP I, ,rider., I P" .E.-Iiii-if F-i -i---- -E n ,
---- ,nPrIe, -rl b.- cl RICO. i A lnll" I-ad- III":'
F.-IFIC10 MIA-1i 110 CAB' ,AQMMl I ,.Ind., Ron'- $'A mr-Tt'-imi lararibrii ,or P., I.,., 0fill buin.b. .rldnin I F 7Z.A- AgAll --.,E.AT-. .rvl I 1 E-3fill (BE COLOCA COOPER Pit COLOR LO
.Ill. '-'-'I-: C' ,In 1,11. i -III-. C-11A-c.N- T'-", on 'n J7 AT i Rotor If. A-215g.
anall .Joel. I. 'TC, I Par dildrail I I.Plonall an I I-olind. Illli .11 T= Ili ,in. I I. ., [,&,qij,. N rtindlorde I I.- I PARA 1.11-NA W-6UZENA. j "I". 11 RI.rInl Tin Tell 1. Cuban.
: ""' C11-r .-,D e.io" I I Ai'l TRIC11- j ,oranne I
_____ ; i TTl T., h.bleellind, ,ar 'Ird, T""" ,n "'I'd' Pit el"
onedn" valMon. R.S. I.Tri I. Tell "' ,. I ed.li l ,.,.Iran I-T-On I-P'." To bRl IPProc it PT -i I re- Pill -Ilele -1rcr, ,,, ,P'R'd new
.I. drarro, I.d. .-,,in brierl Trilid 23 ESIl 24 ALTOs I In I -'. .1-1.1 ,,, ,A "i I M."Ing l-,11i To, 11 1 E-105I.I.-C,
'I". I.,. R.M., Tlel I AA 2. 1 VEDADO I ellilin. I Ran'. ASPI.a --- - III~, CIrll.n Coll El Eli i ,Ill.,. Ill - E-DITIA.11 le-P I TI ll- Prin.1.1i II-5 - - .- -
.I ( AREN'T. US ITTID'All'i f,,,,,,,,. ,a, .ran. IT. E-Iiii RE OPRECE CIPSIFER PARTICULAR'
-
I Ii at,, T,.I, on, I RUi Its. .C Ca3all .Us I -- -.,.LEE.
-".'I I -.,lrlfe. Ilear., I loi ,,,,, Bi rl, rl .I 'Ilrollid, I X.=
IIALA. CUAA- ri Ine ll.n. I Nn I rT.,a,.o I] a a '. '.dT," "'-r n Po'-'.'rrrl .I.,UOMPIT M!I, ,,. ,I. Ll,-,, Tilit. 11-grifir
_____ A: ., I"" ,. P - -- ""no Or Sl 'Ti "ITT'- I I Ain, I ,, PIT -- lia.r. PrI ;
91 CEDE UNA CAIIIT .i. I -
anabled Me I. .an An" I' -,,I. -- To ,.I. ,ori.orn I: an I EDIFIC10 SO ";To ,i r ____ 1l;.
I,. ban, Y conda. I IT I .da IIIII NlIIIIII.Ii Ar 'AS-, 116 SOCIOS ,T,, ,,P I.I.P. ",ad. do .uil dron. on C-M-lill 1 at. OFTECIS CISMIZ. RE 21 ARE, C.
'i""'a 11ridel do, ,rd,- AP I' -Pilair I P. ,nonfir. aderarlea do .n deg i I N I TeRel on arriteng. LIMPTar; Te7
A)QTR- gaggrad. .'.'.ad i 1. PP- ti 11 IS i M'JI.P. I .S S14S. -i4 j BE GTE I I IRA, TERIM) SABLE, ISAIMS I I.I.P., sol li
E.Ci "I'll 11TIS11CC.A ITTILICIMA E- S.,-,id T.P.T. i or i Pdf de. c'e- Z-111-115-ii, ji
-REM-s'-M -- -ncl. ralldile PIT. ,innireade, To : -- Pl
.,- L Tran ITIII 1 VEIIAIi ALQUILO VE, IT I-IT IT Ill PIT I 11 I IS. Me It Minor- l -- -
ALA NCIMIXIA I PLANTS, 4 ,oP IzAr", ,cn, 'ILA MATANCERAI A-77401 l." T',ri m%'Rdr' Tr %anag.,i I 'Eir'lili MUCHAGIFT ACASADA in
bai Anille.l .,pit.]. Sol. .7 1 1 .In,
,I'. '7 ,l ,:l b "b ,la re, IT .I .P. P.l l1ri (Inner
edinil Itrall. bi T.P. IT iT I .!,,,,. "i ,,,, 1 -11'U., Me O . -P. Core. inner. ,-,so. part ,,Pd,,Il,, T,,,, ITI rITPrj,, 1-11 do 11 I 2 do 4 I . I. oldn Pal ITT, Ill jig 24 i 126 JARDINEROS :
rrvdo i i do i T.i 1, anbadilln. Apir. AT. i f or I I "'I'M I IT M-li I, rin.flail P, ,I,. do I I R rl., dir.,.Ildrri -lind ) "Is, '71 i I T Rl"ITT'n P'llei" I] u-IIII i No 11 ,.IS IS JR. AIrrendareal j ARA ill 0 LIMPIAR TOR HO-1 -
15 ,- IM-Pren -.1o;Al I ",,I,,. ardn V ,Pli ,,i on Trilride. o.P.d,,,,,I, T ,.,.'I" r 1rrl;j1,1R1r1"'i 01 cl I E=7i E-sli!.1111.24 I ,,;,.",' "oil" nPli (-IT, 'Onto : .1, .1i IMAIMITISED .SPASOI. At
_7 irb 1,61, r9do" i Prdri IT r a P ,,.l ren Slid. I lite --- -- I 11 "T'llorl I-' and led Y: Inner Ill 1. do Bdin. Herarl
--- - 1.1-Prog Tli In Ed P-Par. ,, ill ba'. le"'I= i."; I III 1.aI.fR1-1f TIL Z-rlrlra rii ,)In IT
IF ALQUILA laiii Ii be L I'. "'i, I I AS MEREC. .Iiii ITLANrA all ASCII I I I 'i
LLA MIT SIR- in, . do Sma. Ind. .i arl I I -- 117 SOLICITUDES VARIAS .I19-14 -- E. R.41.
ce, VEDA 0, 3/4 _ $85.011 I 'T"I"i" - : i '. ]]Ill., P ri "Ini IT. E 11 I it vi I PARj
Compli Y Agua -- la b'ft. ITI 170-111Y8 LA SAA.-ILE.7A FO-5198, 7 I'Tolilinin BR.IIA5 E 414- Ila-24 r I'dr E. rolaticla
".'"' rt' --- b- 1 cirn6l EMSE'lil. III '.' BP .
do ,.IT., pl.Tr pill to In dr, P u"'Cl. id' = I, PrIn, I, 1 IT lI R I rr ;Tl RE NRCCBITAN z ., no, =
"i I.- I '" am Admi Air I r L rn P Bar I r -- --- I of. 11.221i B.M5M.
--oll A. lablaide Ill h-h- Pil' I ind Tri ,,I,,r T, ,, ,,, i lilirill", I I g "n P ".'a ,l I Ill ILTIP. lorilladd Y morMid'dVan
dl, A "'I Earn frani Role
V 'dad"Rl .no Or I. I i ITS i i I Too .I, obar Pi He,-
rado, nerill sei 1' r ,i . !, T Ir. Pdral PIPI- 1. Cli '47 ',Tr ,,,,,,,,,, ,T., .'i RTA RrTROT'Ill"' Ill;PI56.1', da.l. G, I, A I OEREI CRIAMATUE AWAST D .A. 1 1'. 1'1'iI.,4r I" lidel 11.11 1 Trill IT-RES-12a 11
I-I.I.IPT11 on 1. indir. I in -1bIlT. "I'l 'di-Ill.j.d.: It ,,I ,,, i I I I I'll it cl A 1121 E-494-115-24 I --
laird, "'RI-'T-2, fit.,. lall. 1-1,1-, I,, -I. 1i el"Pid. Ili 1,11, .-illn. IT [, h S PP r [ I d.-d- rare arl 12 -11 I "I"'Scil", I to ,,,, a 'i PIT' I ."n on dii I W.d.- Ib.r- A.1111 I r7 CO. q IrTntA. Si 1 127 OPERARIOS-APRENDICES
-- all E-11A.117-25, 1, 10, ,it
RE ,lfi, A ." .,A ,at IALT "" 'IT 'll!""'; "t. T -- T "'i ll R377 M2 !.i 01 I in Trar"'i 7-i -P- I
P. 93 LUYANO I IIIIIIIA.L. Task-,.- 1 -" Ili!, ;
;ad" cl,.Cli'lln ,.', ill, ,.,,. ,,, I,; j R, i -- "" I' "' I P I.i ,Pd. I ,,I,., In,., DESEA COLOCARSE CHOFER Al
j Pro id'a TI P :'Tnd . Til IT' TLIQT ETSA QCE IS- I bF.Inti
%. IT .'I I I U-1886: RENE. U-1880 "' Pill, "" i I R SIST. vi r I A 'I T. 11 -21a 1i i Pill. i i ,,,,b .
ar.dolrd 1xid"'A "In "'n l P I 1. Till bi 1311 i -1
"'Pron. Tain. 'lle 1111 T-11.1 '.I "I IT' : E-i r 'l_ Ta, ,l 17DISOCCEITA US 111.1. III P- it,' .,III- MIT' I if, I .1111. IRS ITT" 1111L.r. I Sir MELII E-Il PAII-111 1,1--Ill T. ft-fl ., -111-11.
""'T""' ""d'!. i." ",,',.' .' "F',"90 MARIANAO REPARTOS ,lill-71" -a bbell.r.lina, era ITT'. "T'll, I K d. ."'T'ill., .d.rill i E-Al I .
Mrr, orni ,S- '. i (1111.11ATE.U.IA-li BE SAND 1PPE,1-,M:ar lD"?1f!FTl
". i 1PI'linle, imin on orecel. 1. I ITT P-Tiaf I- I Inill I IT I'l rAl.l 174 I OFICINISTAS
TA ore -1 i "T --ITT-' I -P, I, i ,.Pon IT "I I SIE SOLICITA frll, TTPTIIIsCI ; ril del STRIP, I~ I, '.
I C ,,,, -S ERORITA T l,-.-,T, . I . In~
I. or ri I ;A.'M' I'M'!"- 'P. -ill, ol. ,API n : ,I "Ir', ii IT Te
Me o ,on tolli Iii Sll IIIILA i Li I d'Alp TI 111, Inflil .
j ,.r P11 1IPSI.P. P'. i IT _'i ,,,,,a IA -'r-on, I'll TIP D!I r' : in, = ,-,P ,.,,,, ji i TPc T 1-tair, R11.1d. EA M, el."'.CgN'A r CIIARE IEA BE
E-262 97 7. ,,I.P, Ir'l- 'ITT 2i ,.I .r 1 "." I .I i o -'I .rl ", I IT P'n 'n ,_ 71C.,
1. 11.- 1.31 I112 r, ,IIP, P in, In I EAl T, I, -
RE-;i S, 11,,,. T -- ITT TAI "I El E.P., int-Ind.r.f. I I Me
"CA In rin ,i Jri I dil -- I -- - t IT "I 11 ill Inne T ln. Ri AS ITICEIR 'I er. Pri wearde, at ji
TISM. 1. 'I l1ki ill ,,,Hfial 1,1l, ", JUAN ALONSO 578, BAJOS I B-1077 Maigl UgTp]oyUT In il bill. E ISI-fil-la. i "Pie iii 11 ,'A F EACELENTE 'i .E S.El (Til
"o, rr ARIAIP sl',"."" ".dll;rill.dl NTT, R &.,I., or F -l Ci .
.l17 1 21, I'- ,T,,,.T ,on Tariff. ,ITT. li-roldn'., 11 I AJnIvIle'll ESPIrlicride ,l El'all 'I'll 'i "'ino i "'Ill
Pr.or.! re. in P -- 0, It SIOT11ITI UNA AYIBArTF i Ill. To "I'li ssinifroli c7ax .6LIDA EXPERIEPI
CAAA P111171,"ll .11 rlrilr, ell' 'it 'or 111i ri I Tra Pirl. I .
-E-W-wi 3 ,- A_ Ill, -al"'I', ."' I$4R ri 1 i l. d I all 'Idn'. P Inf,"Ine, 'll ,.I ,I'. 'n't IS I ll p'ni ,-, C I re or Ind.i.Pir-691.11 I Pilleall
ITI-nor A-05IT I A I Ill "I' At QUILT ACABABAS IF 11 I I I l rIII To I I 1. TPI.i Prl r F;P I TIJP"P:Ind Ali I '! ol Ill,, -1- ,, oil I Eff" E.4al I 14 -El I'.-.r Pill lool. rafilftlr Ggd.d. TRI .
b P i'jne ,.on -- ,dPl.r,. or. 1, d E
--ALTOS-MODERNOS i . nlail,'."t Pi Me 'i 11.11 ."%, "l0rce do I'll" FIT'Ri I., ITEEPA-C.16i INA MUCIRACITAI BE P"ll 1-1111BA REPOSTERA SPIll Cumil tilid, faild
Ta I'llp II""I"', In E.I ,.f I 'I'd- .I, l .", ,I,.
P ETIl Saii o l I I. 71-74. R- 0 1 IT IlPrr. ,.,I Lfri ,r .,diddr. ,,,- IIIII llrl 1111111 al ducirm, c, por h, IT ',d Lorld"' 'of"[
AIMT. Pedlen. N9 16. firrint, .1 IST P I P ) I I "I'di idift A 1.11,11111 in, 11DElti IASA AF.C1,.: "" .Pir.- C-51-1.1-11 on, , 'r, 'I'd I17-2a i nfri I.Pir ', loot MA792 Ire, 11 I- ,a I I ol, nin Prh1', a1Tl" dB "al ,of P-
ii Ki Nolinal, ei I I '1 1'1-1' 'irr' rlrl P i ,-A r I. P "i Ili -Tr III-P. LIy,- - -- I -- -1.11i IT. S I I ill 1. PT.A.P. an ad, I, or. I I 24 TIMTTP Film] .- II.M.-Ii
Tirol ond C1-Prril :lS4 ban. ,Z 111; I, I E-3l: 2, ,, SlarI. SIl IT, Ill -orlon. AGENCIA DE COLOCACIONES Tf";,,frll"E,,-. ,."I'Mo. I-ill I P-A L ;; 'A. 11.1ser-IlInAl C.CINE"A -
,., ,l all P PT - 41, j tXPERTD 1AIICIGRAIll UNCLE. MS.
'del,' ', r','r,'nia E Ila.lTI-Q. 1 Ill I.-
I 'r';"It .',il,. Pl Aii CAs%. POSTAT. bAl I I .- "fir """'I I" F-2780 in:,,;., IT -did. EPI,.,:R ME ."T", , "MD. Do 'AND BE I i I.Tl.',.,. r -r.1 Ill. IT
d "all, fin. ll.radaii IPTI.I., r ,
"' r IT .7 irl CUCA. T"I'll .I I, ". P-P- III. IS, on r-i M., I I ri PPITIA IITIP 1- C-lbild I dI1,7ornim dr, ,,MS I A I ft .
,I, IS' Mr. fPI.IP- ra -'il 'I- I J"M 'Tn.7"%"' inl' l I, I REPARTO MARTIN PEREZ 12 -rl ,I i r 11 ,,,,r, I 1-111 ". -, 'I,- a- -ARAT E-5i -C.I. --
"Ill E "5-'T-rT 1 iii aII1-lT'd. "A'iPond- I'll 11, 12' "'I "'I . 'r Pan. 11.111.1 'redirs rl P-lit -Yere.ing TITi, n ,- Le "n P. I'i Pi 'PS i I ,,Ir-Pr- Tell gl .a- I .1 .I ed III. -"I"Z"M
- -- IT ],j 111-11- 1 In -I ,ill L 411 lit 24 Ill 1. .I.ECS EAIPEMTA --- .!
fill Ai A11.1 C 1- Ill ?I I ,," ,,, In "IT .CI. ar IS ,.I inlormal i ,,n t,,,,,:r all, . ill F 5M e,[,, IT,. I Ill "-I""' 'llor loortal 'eri'mai "I -ii -nE -ini I 'i Ine. inli ap, Ili I TAQ
,I 'PiIII'llitoli."dre'.1- I ll ,11.61, I; 1- T. T.'n w ITEM UJUSAIA SECAAMMili JOVEN
T'll E l I ln 11 I 1. .Pi All El. R'll,'ril Arldr-E.'s I07.
,ad p rinalidenT Trar. liall S. i
I'll"p-Il .11 I, 1, i I --- ,I .,I _jlt.,dr.grnng, I d. Irl ".1, dil .I
11 = Ill, P .P- I A. Til-17i I I 1AA.-ACEE I ITT --- L-651i Iiii To A i
Pl: 2. MTr do I., Ill- -irl, Iii ,P --- -- dI. mt,- ,Car., It I I -1.1.
-11. RS.RD IT 11 ,ii "ll E_38rl o o III. A, Ttl." I be 0 CRT do ciridel IT
I a r . I~, ,: -"il ,., ,,,, al CRIADOS -- --
AJOS MODFRNOS ,,, nb,,nn, ,- 1: l ,,, "'i"I .,a Tin T r, 1113 CRIADAS CANE HASTA S300 I, I Ti 7 I .-'- Sing. AS. .1.1. E-fal-Ill-11
-
ll ITT~ .1,e,,rr All C.NEA.rTA SEPERISITNT., EON
Ploill Vi;, I1,1111111", In Ill IS
-nn I Illa Vill- Pi-I-il 7" " Eir I,,, TITIT ITT,,,,, I, -, .IEIl Cei al Ei I 'Pt"'.r "i Be"' E-,. I- ': T. loribill, .Pri be T- Id- IT,- r
.' d Sri ,lill"ll IC ""'I Or I _'IS r
oil. Alil Iranian An 'a 111. 11-TITAT, T, I 1, -P, ,I . I', n In --l rlTI- COCA, .: ',,a.
IT, ll Peld.,, S real "Inir ,on 'SOTTS-1.11.1oil"T 'I'allo, i Irrild.,iielal. "Alcind, U.,from, do fll'id.,
T. I I'llrill li ,-I 'll 11 L O ,,r. P .nor. P-A
,P.dr,.dIl 1.11do re Tric [ ,.,T_ EII, .-Ed ,,,-,:,, I O .FRII Tide in. A gofir.d. ol le .I-
Arn 'n -- 11-11 ,li-r-lal 111,1.1 ,.a" Ll I T "' "' 1,.,I.di, 1I.Ted I Ill, Eir . i I J. r;Md,;z.rMo I'llbon a. 1A ITT.A.P. on
in. P, I RrI Iii I I- ; mT,,,,,. TO,. TE, ITS T ,,rllirl S A 11 I l I in 17 ,2 21 25 1 IC.'AcTi 'ARCE-LIN el
, ,,,I, -i 111, la, PP ,,,Irl.- 94 LAWTON BATISTA I 1,l ,,,,,,, 'I "' ",l ,, ill -- E-rir. &, I'll"ll I ITT l.ri leln.j. T -
In 'IS I -,- ,,,-III, Vill'. .r- -91a -11.- 1 I I I- 111T.1,1111 ,I'. .'i "" I air il-r- ,.,I. "Irthi unlal. arfl. 0 KA 'CH CRA F AMARART. dole, trid"I'"
A 46RR.,d 1 I., ,.1 I ,,an .I "Til .1 _ __ PiAr.
"'i i '" j T' I : rl l IT 1. 11 ICIIIII. 11 i E-9061-117-24 ,1l Oil i nitel --- "I'll-lit IT Tre tend do 1. Ii Teti. A-Ell 'i
I~' I 1.1 1 l . 'ill l In 11"
A-1, I P- ., .1.1r1r. 'T'j'.: : ,lP O1M.TF.BE IIICINE Confardin. Elifl.l 14
,I I- TP.1111 IT III rl' Ii I At 11111 A Il1LU1 lil. QTA 4i [ I 'i P 'l IT; 'a iiiii Y limpt RA DEL lAIA rA -
r In ,croind, NAP. Do,. I 7. ,Z --TA.
"3 Trai or TrIl $4.0 Thai -I, 4-11. I fita. BEL-1111, ,RjW7 1,10 P.C,07.
,Pl,, 2M. TPe.l, P I ,.In i 1i i l's 1 111irl l,-T T .' l 1"':',' T,"liII IT _IS, TRai a rellere
,"I'l PrIARM, i C.l.ULA. nrr- IIIII i 11. 1, arP- A IIII Eii Alln. I ' I h, .1i I In". [ -- -A- ,-% T'T.6., ,;A.- I -- -- -ornilibi SlITTIN.C. eflTirs.
R,- 1111%.1irlin nadr 'or" or a A 12, 1 11,Q"Ill I."T 'it 1.11TIL."T I ill --
1, V, 6 P I lPTTDN IE AIQIC A ll nl ELI lrla'rl, 'ITT""' ,,, I'll ",,,,,%,' S' ll, lllrl Mlicl- IFUA.a. 1.1 TlD E If. TIMIU, i
R. 1. ;, ; pa 1, ,, ,., ,,, i ili i : V, TTI 'I i I' I I 'I, 6la MBEEME." 1 in'
Rind Irl, 11 III 1 I ,,I2 ,I ,'" 'Z,, all '!.' I , A TP% i Intel 11, I Isl iTl'.' d"'. ,.ni.I, I'll IT lind's, ,,A. IS I d"ll. darpled. .deni ie Tdf dm
SIMI 1 1 1. 11-Ill IS .M.-Ill. IT. T.CTIERA
n'p' V el I". i ,,I,, 1, 11 , ", .1.nnn, ln"I", 1,.v- --- Ir", IT ,,,,,, ITI I TO A i IT E 11 I 1-1 III E- ,,. T,,-T, I I r O a n P'lill, MuP he- E-610-130-21
II TILACIIIA 11RA: IA. A ".M.E. ;'.IP'S E I,.; 11 I In Ill T, I it I I, "I'll'. "., ", I ln ir-'1 firlitiM "I'llid 111, -- -- .RMITAEA Ifell. To blO ilder. A, ,
I I US E. C.L.Ii A a 'E l BEEPI T.A.UCTER.
IT","in, rPT9d1r1- ,IIP,: 2" I ---
I 111.11d, ad E, "I'll I I -! cumni Su AwCIANAL P. Z-Ill,, ,Cl 1.1 4
an .1. r- ri n lonlrdall 'I I I "'
., Jrl 11 1.1 I ,I I. ,1S. ri .'. '%,ll' '11,7711 ISIST E il Ill 11 I 1. -- TP.-Irria Inn ITT- ,,,Pride- I TiAnt, ,.,,,P,'-. IS rilidliddir. -'r, I lr.
I, I n P T TI. ,. n ", ", IT III IT. I Eli 11 1. I d' In ER -FIRECE I.VEN CTIOUTILIC. SA. I I I P. 71 I n -I. '.2" ,.l =
"I 11 il PIT, 11A 11T.1 re, ,"i ',,,P q,,nr,'Tcl .%,, a 'h .I
4 11-ill li i in . P.,l ,,,I I T,.l r, I I S T ,'I I I- ,I T . IT [ 11 ,, l.Tl IT A I , I'll "" i %;Il; -: pt,,,,. Tell. E-Aadl i IT', I'lli Ii IT. pirpla, Ill . P A, "T, 1111-RAITI.
n -" ,,P,.,P,,, ,n,,T ., In', --- ,,., ,,, 1 ,Sl'l "I'll."'11 --. .Illll IT- -11-11 In I-In IT"Ll" ri", l:ld. : IT de.TR 1.1 1-1. ,prl draddlWR on TO TlI I .-All-nalle
dri AM IQ, a Sri. .,.,.S IT, "T IJ, a N -,I, I IT 11 "ITIZ11!4inTit I'd., 'el'i. 1, T ,,11 RRrC.iFIMVrN BLA
'.1- liri ,,l or,, ,, I i I.dal "T. -
f 1111- I VLI-1- d' I 1 2 -Z E-ii 'l, I NI., .if,, I AM rr L, 'In', i at A."ll I% -il , R E TMQ.E In SO AC,,cw-iji CIALC .-
lnll rn R T.r I 9 I "I 1.'I ii IT. it 1: Ti 1, 11 ll 51 -,I 21 d, I 1- -- I 'Sp., ,P R II-To., ri., ,,z,,,l I ;r."Ill -C.I.LTITS ,altini ,.
I'll 1. l i, I I I rl bi I ,Pl -.I-. cordin
in - I ,;: r,,,lP1-.1 ,,,,,,,,,,, I vdldl at-JILITAPI.1 PARA TRAIIA1. ARE .A, IT I- F 11461ERECRSC I.CINE-I.Tliii EU P.T.o U-U
P4141 ETITIP Unril iPllr-.P 11'A M.Eliall arl I r ofOrIn % T l SE ALQUILAN I il, Ill .PST,.,P" I"' T.Trdlo, I.T. A-3. I, r.lin. ITPT. "'i- -P -
1, Ill fIl ,,,, l"'a ,.I I-aln -,I I,- tilli.I1,11 di I C.11111i BETOR Ill
1, nP-T- Illgipt-i 11, a, rin I ,IT- Slra I.,l, I I ,,I, "" "na'"
T li'lle. 1"Frid. I """ IT, -1 SAL-Tli
S.IIlA! SE At. C P -I' ', ,'-l il .1.i.11 IT. Ill I .11, 11.1. i ,'I"., T -T ;, ,'Ti ,on TO, I'. '11,V 'IS
., IIIIM 'f"Ii T -',': T ,' , r r I I I ill, r r,- -I, I., a r I I'll if
,T A I" FIQ A ill -,in ,,, "'T'"'r lT tl 11 ll,,ITr,, 111-17 T ZIT, Cninel i a a IT. a .1 1 FAIIA-11tili PC MANOR IT .'A' Arlan Bli arinifillifiRTI-In, iribard PIPIPPI Cil
A TOP I". III. Il P-T "air -le: B larl, 11 I l IIP AlIITr- I-l"'TIr I.= -"I"'ll .rW Ill la, ,,,,, is i IT an, I T ,I, B-0.53 IRRIPTT FT 11 PITECIT 111,
rr,= I hMolllarl.i ,.I,-,.-,P.rl i ,r', "' WS 'I I ll rjp, I 11 "I I I'. 'I I P r. ,,u I., 1,rdd. fai j l one or, ,TI- If~ ,I', r.I-r,,i Ill 1,16I 1.l,,,-. -1 'ad., Ilrrdmi ii-i fri
r.6n nifirel Ill IT all Ll I R.,,,n "2-. 1 1l, I. -11-1S I I IS r ,lPIP. TS 25 EPRIIIIII, 1111rai ITI.-I nor 1 Aren't PriberC.T., .note -St., adi
infinlrel. care .11 I ITIP. Bela in SIM LA AFTICTIMI Ii I Cl TAI'l 11 ITACIIIAUT all IOLR III MI ( B I A,, Sol,,, iTINU I ITIACTRAS SIR. I I If, 'a" "Phir libere A I da"I"Ir To-
l-.S.lPr- li v-,w REPARTO BILTNIORE -- i E III A-MIR. I IT 3 1. I. AllTad. tr-
1i 1.11nn, .I,- ordle're 1.1 . M- 111 11111.1ra nln, I 1 %1-11 "I ',111"o 1 I Ill Tire ,--S.,rTS ,.,., In, 1 E REIREIC .11EMTl I I -- --
Al"I'l, Tell ill .1 ",I, Alln Ill "I I .' alt III Tire 1,14ill, LlI- ill 1 ITT. l IT I .1112a. ,l,,,Plr-i r, :.-", I ; -CITUSTERD Isi fit. j "'I "Ta- E-7lo-Till Ron.
;ll ,,l -p'rrI,,r,1,I,.P,1IIr It,,, ITT I lr,,,, Ill, 1111 80-111a,- iz";S t . "AT '"'i 'on I s"Ma"i IT "' "-fT Co
Alquillasts Casa MONOLITICA 11 11 1111, i I IT, lrll,,, I I 1, I ,1111 E 311-14 2 i "' ''I" 2 an In in C I Ir -
In ITT inlr- done ider griddr. P" f" IT I'. TIAN; DI117 .
IT. irldla HIT -P,, 1. "Pi ., Djrli No 20 -- - d- mlepialli Roark, PI Ild-dod
175: m-uTP- "' %, t."ll T III. (Illitill 1C11,A RE lPL.-. A "Me li 21
1, li I ILI.- 11,111--il. -ti, -- 1, ITS' : -PP ITT. -1 -,PI. A,-T R - ill ,-. P.r. rida 11 "'ITT 'I' IT Pill ITIali ,a], ia,,i,, gl i 111,1ILAIST lEEIIEl SAI'D%'ll 1.1.11. T D Ill" C I li N ITT I~ I IT Ui ,St teri ECII stri
1. an. in. lil I, ,, . I;Ia
". do CA nine 11, in Ti I IRS PI Ill P"Ine "' 'I :'r' "I"' T' .IT" 0 to, Idlin Pan IIETTIM
IrrllI i d- Pill Ill~ ,i- 1,'r'T ii ,','Pl- , !I AT I frP,.I,:
.I. I. ,P,,r, 1-. reslin 111.11 ii Ilfnr 1 11-1 Ill 1; -,lIdr, 1,1., A SIT laid, 1. I' T, '' ""I ,ji r I.'', I i120 fdANEJABORAS E, _I._" --
.1 vulijileallaill; I ., INTSTA
PPrd A r:.,,.; .,,rVT1, "'1.l E ITS I, I .1, M T,_ -- cow-C.'AtIll a.-
dardnirldridid. r duo, -- Pli = U, 12 I 1 isu S E-I, I no 2, .n., pri
,,I.d.A T.ai d re T, T 7 T'VA i 1, ,TT.TI 1 .,in illot ,a . ir : T ET .A ,7 I., I E "'A bill"A rA.1
I I L,7 A, ,cAv '111'1'T -- -- -- In -P- b l: SE nTRECE JC1-N ll AIASII. IT , Iddr,
CrIll I ii 7I r I 'd I 95 A. APOL ,,, I Ifirdi fall,
0 -CALABAZAR 104 COCINERAS COCLNEROS I nn, do 1.e-P. fill I of-dren a mail in I, I~ 'Llifflill. tolnernier Billion ildid. To- .I ,Intahilidd, Tell d I rn = oj
-MAD I. I. Ind-a. Plonri ,or -- ,p Ill"PT C-Pal A -l".l 'ere-fes Mr, r. in
ill 1,, i ii I Y A NARANJO T -- -- ; l In . ll 7 "n Ill. ;. -.Pdr. I it. v 1-11ST-lia.11 "I 'N-a 1 Iii ',AT, Coll IflId. .Ill Al, All.,
1.11ii C.11A Nidl ,r1r, 1. ,I 11-1,i -- i IfIll Trill I .1 "EPA 11 i 'I" nd.1, T,,er ll,, ,,,I- idderble, r- I --- Ad N ,,A D EST~. Trillion, VI
IMSEEME Cli PARA 11 A.'.', C"ECOCE -1 11 ATIALIADDEA
'TrIC'Lan-IMA'Dir-M. -r --- _- M. ly UM"Ci ,fr," rj','jT lllTIld,' ll ,l AIMIJIID FIATU.t 11 IREITE ITS11- ,- -1-1, 11-ir, "IT"' n ",ill I To I', Tor fl,- P- T' Irli r.,A oner .a PAPS.
TUIPTA C.elp"ard. "Al, ,,,,,,,, d ,,, lllra -' E'd;rPi Or i dbpz foren'Per Ali I .-Ift-ill
a lln'. TI.IS. Pla"Tildr. r.rin. ia, ,I I. TO'N",on.l. B-ill I I-, ad I I 'if" I'PI.PIIII li-'- 'Ti- i "'lP--'n,,,,P InT- 11, .I "" "i l1ld"T". Tred-, ri . A.I.I. Alibi
,- dI. d- n. ,;Si,2 -'L." "I", ill ."I.r T tij,"", LI'lll
Milli If_ Llrl lir 1, Ill I R,.Tl.'i,, 'Tri ill-li '. - -- --- E 1 IT I IS 1E-(1EAM - ---- --- 131 OFERTAS VARLAS -m.
r; Call P."I F'2 l"Il d; ALQ A i 1111' i I X El al 10 CE MAARJADURA RIPRIEN
'. on l XPA ,,,, I RIBIOTTIECE 'IN 1.11,1 DEL CIT 'Ill IIIIIS do .l TBATTIO. ,are ell.,
i -1 0. In P ,- -T Slii "
Ill Id in or- IT Alinla T-T.Teirl, I T-Ir ,P . . l- ,,ratllT A 1. I .I,, 21 -11"I'llill1 11111111 I : A ."I.2 TT
in I IP ,TPg_ A. I Tell I E, I I LITIP IT Pot hor. .4ZII,
"if ri i _, 'I AI.Q1 .1,1 I l dl '.1111 %'-'. -- "'M
_TRI .1. 'AIA I rrr'
'al, ""i S' ',I 1r;, q', a Pr,' Sirl-IS." "'IS' "Ir"In 11 ICITIFT1 I 1A AlI Ili ; 1-T-1-I drill 1, PIT~ bili-re forni W-fil P, -i I II I bil -
,EjCT-6jjTA allil(-ANEIAA. IC. I'M- 'I'l 'IT I 11 11' IlITA ,eIa In, ,ii,11n,"", i"I"'llId" --- I'll~. ,l I I .1 -1 I.A. ,e -Taidea, Inod T.T.To do liqlar T ___ E ,,.,,.,,A
barrel. 1,,,.,.P sided Ill Tell. IT.IT'3: I . Ilrr, ,, T, ,,, '- 'T "'I -,Pli l -r- 1- T I ,.I Prr, ,,ITP IT do? N I'll-l-In ST DERECE UNA JOVEN US Coro. I AAi L.Tonarellil Clirl- K.Mill
.-Ill .1 25 .,,I ,ii ,;,, I, ,,; Tall, I 1 ell ,,iI.rI r% rC, "'P, 'I I IIrlRF ,, 1, it"T "is TPP- ,P lr' i CITAtt- --- Tried. or .an. TO- 1, 1,
a' I T, l "'i"', Triclli ,% "p,%;'r, E", lite "I CESE ESPANOLA REGULAR ,are Ilarraijor n Efodl Sorlef.d. Infeire, le,
RES. Ill.,, I ,IT, I'll Ili "," I 1" IT "" ,I or, "' d ", 'r Ayr 11 "I"" 'I-'-' E. III dol.- I TPPP A'-. E-Ildiii-Iii IV~
llll RCI ALQUILE A-8379 ,I r, %, I I i .1, ,_Sri .IT 11 I ,,, la -IT-II, 1,11 P T I IT- III r r ,,dAT i I I T1 T, 'l% ',' oi .I,, -- - -- Ii
To, ;,, TrIn a -- 1 '- "T. ir -I'ILI TrInTlir'a I,, VI III. "','i slid, IT rlirTl Oil A.
l1.11 :1 L E 'Pon Ill I E 53, In
"" I Pal
,r ,,,P ,,,, T,-Pd, E,, 1 l- ',' IT -ITIP, 1-Irla it, -M4. 1 _12P at ISITTI'llSE'llri 1'. A.A SEA
"' r:,"T ide. "A" Ffnf" "Pli I r I A I P. relAren. TO-
T., T., I'. R : Be . PIT .,or j AVENIDA OICTAVA 155 RIF- ,, ill n E.I,47 n line 11 11 T. IT Enron No Tolf Te - -- -1 I -- 10 97=. Ilarral i do let 10
,IT I 11-1- lemll", i in', J'r AEUCHACMA ALAMCA EEL CkVIP0 il"'ITIMECE MANEJAVORA, TENGO]IIi
,I,. R.Ldrl i Jr. dirnfir IS. III I "- 101ACITA B( ENA ( .1 "I R I E-in= dent. ITIO.J., i ir ,
". if de, A-41sal. gkirn Ind. trapolltil TrTLl', IT) ,,,,d,. A Ida P""ll, i I i .I I'libb I din AnIr olrjodad, To ,l Ii i I 11-in reirall. E-wai
11 ATT, I"- 0 il PA ,all "I'l- &i i Zk' Rilti A ,jD
AIMECiii S30 2il A IT, ITTIA CS-111I R 11 I or. TAI.Oddide, I.Pi "Th.l. ETDjTjn -C, -I- -j -El7jja
Ran .1-11 I pjjRC,6, ,#IS .I lf -' 1 SE O F R EC EN d"'i P ""Er.' 5T ;P 111'- f. ) ll. P. 1. U. & Agni
E If, I to ill:l ,,Ir'llll Pit ri II.Pron 1.2-49di 11-111, Ii
A "I Q LA Pill 'Rntia CCTECl ('j,, hi IT I 11,11T. AT, .rIj 'fa 11 r, - I ,
-
P-ri ,l "I ITT Tj- ANMEA A 'PT.A. TEE- lrr, Il l in Ii ardi re. ,
T l TPIPPT -- -- P, iarrea ,,. Ill C st
A ; A, ", ,, Prr, adl iii ] i rimF. I'S S
jr,.T',.6d1b.Ird. iii I.I.-riner.r. mui agUIT (pr( [,T 97 GUANABACOA BELLA 8 RE IMFRE Fi IIMYIES TE i I Jr. IT Ili~ -tar Arritir.
IT ,I- P'Mati CRIADAS CRIADOS -Pni ina inia .bl bl,-- "Pled. "T'lo'n' I'. -
Y CASABLANCA ill I'll I I., .11 'All, 'In I a Inel Pll- I E I Ed I I-
aninii ninin --Sli in,'.- ,i,) (DIPS cUadi d, (-::,,. Ml,,- I',.,. IRS1.11 RE III- di tran "'11-1 11.11T.T. Vnei li Ad __ -- '
an, led $.so. VIIII A A 1. I .IMIEC 1.11.1lPfil IIA R, 1 TI In T T ,,I- I I], I C, _I.
E-Egi-in-2l I po Itan). REPAIR I I. IS' ,,III .II., ,- I drall _I, 11 RISICE IS IMISM PARA
Ei I TO HABANA NUEVA T,-,'in,'T- 7' 'i "T'll"ll',"n [" I F Ml Cll P,-S ,I, T. I 11, E -.,_,II RA RA,
r -I,, I-lif-i (III', A .,I'. LiTHIP i 11PIT'll.a L, rindler. Ill 'P.
BEAL41LI- LA 1-Tik-,IEA .A, i 7124-9 "I"', "Il'a., borl "I', i T- 'I, "ni ""T. T- . Car' E E- Ii 21 hP. Title burn. Poloodre B-Ti
far M, fed'i A 11TIT z .;. r F 0-24 1 123 COSTURERAS-MODISTAS E 11-11I-M
.-ad.,. I." ,,I i rMle A. ri i I N la Ii 4 IIq,,I,, 17 n,.,, ;RE ITT P,,A I .A.1 LAVA ED ,.A. RingEtabal
ri-A., indoor. rill i R.I.1 I I A. PlIPTITT. 1". n .-PT 21, - """ ; I l r'o%'r'1 1' SIg I 19 COCINERAS COCINEROS ril-Iii ISTA PARA I I an ",.CUT no mide Car.-
b ',;, o"'Ti I,'- 41 JESUS DEL MONTE I VIBORA ,.;, M.l All LA11. 71111T. I A -- I "I 11, In-, IT~ = .A. CA
I'll. .0-ii .". ,Pn,-.n P, ill A i F-Talig T .-III., M RANELADORIS Eribal I BE S -'-. '-fl"al r1r.l. AT III., On -enrunt"llori
,-.do-, ,.krlR.,2MrrO. "' ArBujl.n I, I, ,,A,,,, 'I ITArel 1.1 1,11- ,.tI __ __ ,ir,,I, .I'l A E rAlSII, A -SET, - -- X-LM E- -RA
T.I. d - PFN TIVI CA.l. SABA ,on Per I lii I I ICREct 1, tal -
O .l 5 i I.I.-I'lil Or 'T" a ,Ai 11 Iii I I M"'j,"ll M,. 11 ITISICIT, lill' MACTIA BLANCA PA. -- --"-----.
Ill !Ill' Tiod. ,,a r MEJOR LUGA'R 1 IT ,TiP,, T "I'lin.r. 11, ,.,IJ,.IIr E U ggESEA (PILOCAR MUCITAT
-1130. ,a IX T -,l in Itici B-IlCi E-111 III.:1 "A' 'I'll A T l": ,It
--i T, "Ci DEL REPARTO "NALON" al' -11'1' it "'I' 17' E-711"11 "ila FrRil' if ST. Ill EN ,il' li ALQUIDO IS '- IT 1-1111. Pi PIT, A - IT In IT r I Pon. A. IT I-ID, The Par' ri P ,.,. ital tolefe.
-"W- -- 1 "dird I If Ti 1;i 7 Ilar I 11 ;S lit"ll I'll on $55. Rr. Dri fill.
GuardagroLiellij]e SPURT" Torin, I a., T d A I.", IT~ -i ZR o'"I -0i)i
.- i T 1.1fe 1, GIT a I III I.'. r1- Ill ;i in, ji, To 'no ,In Pill E"S'
P M.Nii .I ."Pil DUPPA011- AS T d -1 .2"
.", P ii.in ,or __ __ Ii l, lil. .i 3 1. i "'I'll, al R- lop, PROFESORES 11, "aler'll Ni 0 1 -11.1 .1r."lle, El!'i "Id"da, SP in III. Oll adbgji sif EEj 0
'Gxrrdilnnroblel Winner" i 1=1 I ME'EN'T ,l ISSCETCATM. ol, Le- ,Sll l ". 466FACTIA'S'l IASTUTTIER -.,ESEN -- -j7N-AA-
,I. ESAIR. r- T 31 .,Qt.LA ( lRa I,,, IRS I, "', fral. i . A,'. .- 11 ,, ,,,, I Sir, ,-a'. I-. ,III W-7711 1 1 Ill Ill' 1. .IT., edribbidgen par. On.d.4. III".
UP mr, 1, Tire-. Ji, --, IT1111i ,rT, ,I ll-I'. 2 I erren Pdd- i "r . Ill, 1, P- LInr TPIPJA I - -- of at so;
A I 1. land- I'. Star do) Tall at "IfilITI lECF',ICR I'll IS in, W-7715. I OF1.V.I1 PCULGCcAEI1'.1A1 IS I Sir 11
unable Merrill I = 1. P t.731 110 25 ,,A I P r I -
ft-u. .6n Pill in, r, I- III. C , ,,,_an I. ri ,,,'. dd Ei P IT ,l, ,,, ,,lT_,. I, ,,,,I r - Pi XUCIMA- ,i ,.BE. buinai refri U-81M. .-., %. It
I h, ,P '172t 1 11 I 11 Igl,,,ln ARTS1. .,pla.al !,il 1. T AT
In ,"In I Ima E.rflii Tell. F-11 4r --IR -
--- 111. ,III'. A .a ,it ii I' l"TT "I'll I-ITTIP 'n"' -""- PI I RAIHA C LoI'Fli S ,A, ,is 2 IT M-I.-al BE OFTECTS JOVEA METUDIANEE. li
AT I I I .1 ill Alllldo 1.15-. F C, Ir, dT-, 6, A' (A.C. A. I I 111P. I lb lr -- --- --j- r
", ,,,D,,,,C ,A. EFAEA EA IT Tri I rMl To
Bill 9m ALQUILERES-VARIOS % "" .Tla ,,, "'in'T",'im"."i f'. rP'.P '4'a 1 ZILi re
HABANA 907 I, A IRS AZ -P 1, 1, I A- 11 I'ILCII, ini T,,jLIi dl R,
- IT I. ad 2'
orre LAIP, I -
I --' "i P ;.-drRP P .'. 'T" rid"i O'Care'd TO Ul ajnrio rinnion. Indor g. TrE
Lkdn, el do. I ,.A ,r,,,;r"' '!r l1l. o", MAESTRA IT .1fl P . Pir. II-la F Ill 4 -4 -121-1.
dl,.Pill ri 'I I Or TlIr I IN EL COTORRIA. CALLS i 1 ; IT11TITIP R 1' i'IIIII / 11-ITialira __ MIT
,,r,,,,, -A.Ioi al. "'l, ;iin ,,I.nd.- b P. lue-T. CIT, _a,
.". and-Tor.r. no 11 I A 1APIl" M.Iti Indla 1.1i 1-11.1 I Sal'a ,, 'Ill 111P il. on .1.1i "'I" i P. IT A no LI- or . I 11-111I I al filallln S.A. ISLARIA Ingi I
.l Inle. For'- Wild, TO a 5 T I'll ,,,, I, iii red Rldd II I'le "Ind "IT, "I"' 11 IP"'IT "'.ITT -
A gi 'i C -- I'l,"Ildo 1I .1, 1, r T E-111 Ill 1; IN LAVANDERAS Y nri led. .Rga on Mlorri 1.1
.-I,., .lat'll Ell 7IL11 11 T.1 11 ,,,, ",16 ,'P"" "'," "' ,lrr" "', ' """'d ---- rad irlrlrliddml 'I Tell- I I. tilde
li .-M .II '; l "T. ".r. T77. -%, A I .1 "I la"11,011. I -A -CnrrT,- iWP-. A C i LAVAKDEROS E-lsr Itifer Bodeder, IT Inner da. Lla-
,- licirl. Ili Ill I St. ,l . III ir, I i -1 1, TrIl lIl"I ,,-,,I I'li-2.5 .it, C-1-C .,r r-lial.
ALQ 0 CASA CERCA .AN AIAIM, .1. rMial. -- III-el ,.lon ITT III I.In- I'll", .-abi ,
bUrU So .z ,.IS. one 1.PI- III i.itinle, 141ri'Zi, Q"D C r.,-- ,,,iP,"', ,; SEA, PAITA To., E-111.119
ArfaL ,nPold.d1l --- --- -- ill T, 'I'-" EIR -'l rIrrrESE MAGNACCA LAVANDIRM, 2MIA- 1RIA.-IOR.-ALm -.S -- :
4 I hmTI. rani i -,,ATA Id.g ad.TA.M;Rr'.d4 SRAS'All ",Ifin I .1i- E Ri 17 .I Do, R "Its, ,b. FrAUL -did Too para reldar SO 0. BEAR.
""."I 111-11 .11 lindill IS a .,I .,I" I Z5 :rT "TIS'n i TP . -I COCINSTRA 111ATMIA PI ,: 'I'l", .d ,! . R:l ,,, ,,' B ', -1 'Plar. ME.-P.
'Mod.ral Mae ;.r. Mci.,ii I I.
P.dr. xi blentini $AS." IMP "' aLitITUO CAII 111i I .1 14, rarra"Zil InTAITS it. I,,) B.T. on n-T,,I.bI,, IT111-111, W l7il 1 it agil Rare of tbbrio 11111, I g-EI n cha 0 Plahe 11herenlo, 63 oli rind-
ad .1 IATTAT, on 3 l"', ,., -Ug E ltil-fin .11 CAME, DLA ,OLICITAM. E.711-IJ S-iPl -M -li I ---- Proleg. I~, Intent. Sri .Idea.: l
O, I, "Ord.r. I 11.111" "', ,,,,,.,. A -1 I F "'R.
'. -- I .re., R' --SIR- -- -
I.d. P"Ind P, OI Tlbdl-IJIB!I S'S "' 'I IT I II AISE 1M.NT. E PARO all
'T. r" ,I , I .-- T, i, O I'. n TIATI, PARA Fai 2 4 Ii
99 VEDADO L : ,AMUEBLi l;lnr,,l,,In ,an IT, T ,:I, Pria 'r, ,I. ,I'll, hell L SEE P ,r DIII.C. UNA IIATAI P-did-131-771
,nrMN,%7,n, A ,Tl;i r L-, r .no I;.- i st. .-
in. ", dii P 1 DEEP, SIR "It"vAT. Ti 'OT. "i -', ;ni ET 'Tti "B'""'EiI. 11 &Bc;E sa- ig - - -
I ITT No I. PAIIII.O.P. bliall T .A', I ,fil N. I "Ininindr, ,,IerI.e II.Ps, de 12 It ,-Jr., I'll'In. ill ,,, MONIG TARA Sla
I 'Parrii Milial he
.Tdol I.Illinet I ii I F 'I" IT ,, t, -I ill 'ri Suenta 11firtall. Tell E,,_ __,_ It.
ALQUILO AMUENLAnA KAGNIFICA I R I.-PIR 411. i , in m-gil'. -7. E lall .,,ad. do ner To
I. B %I O. 111. I bi indi 111i ALQi Plrjt % ,"', 11 i Mr., ,."I. 'i T"i I -- TBl R. i dFROICIRIADA-IMANES 0 .F. AT --- - - - illi L*15 .Llt. 041 1U.Ti ill do Anit flianor, .1 S" Ill., F-Ill .
l Proll. .1 Vall 3 A' o 'on- or IM."ETATI 11.1111.1 I 1111-l. III-. TP-S RIS S CIFIRCIAS IMAONUICA 11CI11RI -1 I.R. IT 'freeh. I TO oldn., E-10,11131-d"
I., I % Ill IT ,I : S C, I.n. i Ill ,li- i ,, IT ill, lidandre A-liall -- -- -
.Ill. ,M uy . I'd", ,]Ad. dril r 'r "'I, I'M Cend"Prid r 'I'doll" T, C )IS ill .,Or- l
'a rj',, .'- 'I To , , "Inde IMI'ller: tl llll
,,, ,or *-'l' IT' le-.S.-RI. ." n"l, "I Cel, I-P ,,, , "" Eii 1 A %1zile' ."Pi ,-.,-,I,-,, SO Odi 91HUMIA, 1i .
"IT I he', rorr'- E. -li OrTI. -.-Rl __ A Ill. R.I. ri onfollb, A and
1. C+.BA. 11. I QaTILA CASA C III- I '", P Illll Ilmdr. A ,,I, .1i"T"', S,
lam o"Idn'. N., lni I 11 I ITT, "I AL '11"
I', I, ,.,I. it 0 "'All i To Il IT-~ I nl'.- "I"l-SITATI(GIAL-Ril LLIGADW. SIT .EII COMFIR Iiii i TEi IRIA LAn1A.gMA; i blybdur do ligaid. .1 .PrOllb, --
AEQUILOT CASA. CALLS TZRCK, 'A %- IIIIII.I. I-SAIS ,Pri Pddl oneir. Pir or. 'I- I'nTi.r-n a.P ,,,, IT ,i I'll , l1rilln P,,a Pica, IT Trade n ,a., Ili Tftrei rale ,I- 11-1 -11ir I.R.driler flair, diddidilida, an o"'o,"I Ltrydni TOY. X.17RI. Eal 1, -
T, AM .gddX d.d.biMA 2',. -"2%'4IR. n,.-,I-,, I-),. ',, "lrlrl',"k 16'n' '14,. III. Rate,, P P-Pra T ProTer., -i ,,. -'- Thele Polonerals, I el oril, ;1,. i Trion, dril To Tioddi 'r- ;j I Q. Iti A. refe"Poled. ,dA . we. r
M YC' V n
An 'i t : And. &ITERSTIST glera ALqUILD "I". m-aga-m-ga. ,T'ggi el Prallit III I'doll RI7, IS 'Ill' i .S,.P- No I OP drildin PI'-= E=Ei X-Rail
$Rl TOM. AIRM, rm1d 'L, AU'i '. E.Rn. IT 51d. L .71t .
In'. voi A Til .1 I "ll"Ir SITISTO Mbi A. A,' to. To. BE ADERICE LIMA MUCERACRA PARA
t.%,R-OI-. A b P. A,-,- I' S; T ,iQC-jt. agaiiiNtilk-.-AIRATA. I.- -- --- -- -Bit ,,, IT ,11 a- I'll .4111 do I I b. I. -C 1 125 CHOFERES
34 U.P. to I O In AT. A'. III A- --R-- l Ti t-Eal ME -B1.E1E-RC.X. COCTIC.A. Ti I arb.lIL'Sno. .I FS-ilts. Tire, I.T "I
doldral Pan Iabg ., .On ,.rl Ili Z-11
SE ALQUILA 1 l-11-21 ,; -, !.,-. ,,.,.,,,-.2 ".,-".,;,:"'A "" on P oil a ,in. --JOW --- no Rmpir. no I-T. Ili ".'I'll T' A dMi -6
%Pb .11 is Cr .I.". a.-- "'t"RE N PARA 111i 0 md, Cuera. Tell. all UA- or (TICII. BLAMED CoN REMRENC l
I 5;A. .1 earn roddli Ttril ME DEMERE WIREHAIRED RE UT ARDS
-- ZZ'. 161-Pot Anueltre, Ill le "' .
0 VENDE L "I". B., ri lo"i IT P L -I.Pon. ITIPITAT, Pirehe all li A 1, E.I117-l'i I I I.Pr ad I -
------- =i-- in R.I. ,A dre tribal. Asni ". T, Ili 1- -Mil A-.1. .-IM-1l.-. BEREA Lig-L-G&A-K.ElESPAPIRLA-DE ME 1, --"'i gill atmiliqual Malmajol Tallibi . I
I . did.r. sM-IIIM 1.211-ill-i'll, BLAME. PA. died. grind croreir. ligtoi A' "'i EROUCEZ Elf. --
Propia para familial ofici- RRECF-MiUCI1AC-HA .
-IS ALqVILA ARROYG ARENAS. TINICA -- - n"- i l d I. To i p;,I ;_TS ",,, T;Il 10 readedderelir IT BE OFRECE ZXTR,%NJABD PARA Col.
drlbc SO ,on in t ol Start rul Ill Sanddr, Foll "I
russ, consulti 6 habital Anfinciese ,I,, dal Print-. gi I to La Cooperativa "Ra 5 I I I I I I'd'. '. l'7 gr ACTIMArti. T .O Raimparte. dar Orroded. ,a 1. .Debt ra per. all ,
ibase IT .1. T.l S.Ri UArIrA ecRindi I Ill : E-1140.12fil do, por reolli PrUAdT per AS
Ties, 4 bafficts. Salones. Ti ar y Suscr I OUT, a .bibeelandre. 3 .1 IT 11 - in ET - --
; . on baill., ribider ITT.Rabli ri -rAloinnear M.'.," 6,,,R,.,a,,,,,,pr.,, E-01.118-25 b711.11M. . INIA A MATIPT OTIUS -AM -.- -: PARA IMICARGAIND BE a ad" IMV -
zaa. Garajes. Jardines. 28 NO I'M delaMa 1, an re all an I,--. un.Cwa -.b ndu,-
adbadol do Ill.lil 'Nall -1 died I "BLIEMS 1411RATURA A .111. I da,,jAAA.1.di d 11.11. I- 1-11 d- '!
Tdbridg lidd:%. M li A, dO I A A .I S-. barrRel bandrin on 11TIP'l I .!e B -Par All ,,tft,-l" ,.Rd .'Pol ll. 1 IlT
IT P of IT a I Es, 's-Ed"'S
261 ii 21 y 23, al"Di io rina ,P . O realrall 0. ITS. Hill ,,
III A-0, Atedndar.7fal M;3=
Mon mlerill ron "Intel Ir.- reden 131 beil Hai T-li rtaag. A Cgg. ,,, P. Prorb ToM
IT. ,I ,,A I14_n i Une.d. .M.Cre. BiTin 1-1 .1i .25 AIM-131.25
I ,, L IS Ardletrion. E
miss ti-3429. r-Mi I'S ;IS : -
.ITT 'Teldfant.r.4707 1-1,36i I I Slord ST. ,,
I I I i I ,,


image:
-------
PAGINA 32 DIARIO DE LA MARINA OCTUBRE 24 DF 1953


Desea Venezuela La ON ep campo de paz. oala Ji'bile por la 9e01D'i eulturw!Jispanica, eor sdnchez Bena
Desea Vnezuelun buaffet ar reporterops

1 a solu uci 6n de (Contiuedn de .ladr. PIVERA) su deicjacidedepde b .vounted de la Cr6nica policiaca abs olu c n de
norma de sabidduria colectvL Desde la ljana Birm ania el Pra *a a lsd I silr.
caso de Guayana, El aniversaron de la fusdact6a0 dc n in eestR c c e l ea! 11 estudiantes
c fcI oo eeida n San a a mfanasmoJuto n -I R laefa r ael als, I
ir anl e o an rerdind ald mundo ysp sean ea u 11 'e ep re o de uuftfn d i D esignan profesor a Ia
colllidad treografici dc mcns es congtnuatltoios ya a unca eeas ranza du queda a la hu- de Policia de kng distinaaner Dra. G 6 mes Echase
no anizaco n de accn memorati- manida m cen motive de ce ebrarse l Da
usn ue a n dose' Cn oslea El prier nI p j a a I, I el mixl ooector dI o es icdiacb la1
La E m uilo do Venedruln are n haua ballicioas manlstior do Iro a I mes e uncttncaee ainal ls na R a ara e, priddesee de!-
IIe el ac i I d ne i nm nt dae raria os a pess d o mos Al ondresigns at neatm, ip e rnitroedel re i ntoun earEcae
rn ea g ie r en c iin dn. Emperare e ociavo camleCaon nc m l aion i id e ein aaio de bdUnor cld. n .nJre Ioa retudianeenu de nuetro pra-teimdo prnsceal Wsa ua as N s cup ola se vac iacin ', C Hed I~l~l>Prmrddr~ g a
In n d l ean e e lamb ln f: c ne nis ya itencla l m federal o t c l e ntU lolol al o dable sin, dten Ds tor mer nt dso cente, e cauesad
coneN i acn ti lte. period e nae tar l o Il a Naione Indan IId aPro- e a C o l- .a riul e d laqe mearanae-
E iiE al e man t ien to I lat Cn onal. Chn an Cansi do So- Bs EAS, ect a 2Paz p Imnen E e adoxIm e actor de a Ciol ,z e r ib nl de entenca pretbao p
n e de o o l 0 1 q Iu it ie I c iir id na t r a a n d o d e a n u i o c a r n t n r o s Iar e n N a e d k le ti l a o n e so A ac
la bsten nd e to da .olu lron, Q o ,a uelcte ri z e a la N c a B usel pr laevia del pre ad ra i a cin o tmn o bia mu i r dela Ri pre o e sor

so a m a aooI s eio n d usu et wsrntodm r ncao i oz To oa a vc I de U l a ated a ne iderelo ena
c Corene l iat a p -eA tildopa t,, Orindelaptc a penre ma n .ifea.It Mue o mmed Nao i dl rimer pe re ibir N g tudia. tileY. ta Idonce lanbu pne
a ac in 13 tal l t urg d ne mientros Ian omunistas Intunsiles [ .i.i patainia tnlsammea Al de i n Cafic ren par aue dolo. na pa a ei n e o n a dig e-


.Venezuela formua m a o r com s isatoI parI esta; y, dda Iofresa aquicd sobe elads tede-n-le m og R mrz e 9 ~ l A
pin a oon s oe 1'f to psina ne de n a nuer a Ii l ,en 1 1 iu rm raa A mica r s de N or e a m on l uensra i ra m en E e otel r a -tdn del rncinto anlaerctaan.
'Exraem s 1. dNnin o- e an o 1. nO es On. s n oon omir ac Ei D tada A D Giomser Ecnaoalno
mun d peer al os pidnselars el n aOienie l earn n men rin m o d eKt l a Macd aB Bey Ge a nianet aiaia
del lone t nefore J hias L e president Ndunt dedcl la p pr Coma resucido del corners nL an-
na ar e to o eae I . .C A.A. R ie H i s p a n a m r f a n d R a i q s l ssheIng Serdl.l.-Clrknoprsieatete prolun CuanUCprphnito, debeaelerrnadoutdaieleiat28 edener
perenencnse noiFernnde Mto.nnalinfunclnari-depraesiprxiniefeehideliataliiosdeMartinEst
dc la Ebad i Espaf p ri Director ye lor Ep ouela Uniqersidad de La Habana, rr Cqee
ORRa Ont t'd HR AlV deiron wo peart dIa lrapa hn

5 ~ ~ U 5u Idl re V il bo yo Sa c e B ells. El ber Itpes _u tu a lan pin ur y lals e im ca toe qudon t ta r
lemnd poece 11n equIiieldco m o to i co a saito I In o Rz p ro Orms Is Locale Ield firmd n decreto
a intar eI pri lipn Odo noVi y intr- e s dIdo ue da Ne don ema y aN -t Conderea inatritl de lamsorbevaptoiem aarenda e
nedn. R p r Vte mlla s equ o d Cn c m I on ea Elas j ds Cien
OIprdio, Ht Gehieresd ratiflc IF, P. .31.ncundn Vr t e rsea asd
na( 0 rt dealUoU Director tio I a oapoios esuDr. Tdrec Gcoien
do aciie l le tiy moss nI ptdas I tr I t o cuu nin, dAti-, -nu Prolnt d, Comdercia F, Elmnsa, o po t a Ia .ue mejor prac-
eno hares. min en 1 Au- mn hermosoto tielnrqI Cardenal Spelluian MoI Mrti tl trllenmla0Rh i t ,L p r e i d i e lI Ioso L a u r r a n o I p, G a r r idnt s S o los 1 4 4 1 73a Ju m a I nscl l l
bite, tie A ia to c n rea n e a d o. atntt Rasitc. dIstio aolreaaonsene I teHclon derecht dl Eeseas U
Ift s nunaltos t I 1n to C I China inside I o lRUSEonAS. 3. INtIl-El n nnedocad or NAC E ctAiOd dct

Edcooio[ isia~ ddmms r bLae RC nalibinrdo Hatepretto APEAnux- xmeaeai
dcl rdgim cooial.I tajn ren stuN cncit nin adntFacSeian'adsin ~m taluaria ha emitido dictamen re-
l i n ti V e ula cn n -1 I I 'm era c i11d nam C r u nn m em- TsIe l V d lIIInr n nire le, c a anpI nn difro A a usna .n
ne ct dl d r t e [I rof stores d Ed a I np cCd 01 dO e c nes N io blnactuenm enttindicpn queta m -
n Fasea d ladl aaisit0 en "l 1 n terio de culd h b s i n la guerr.
,,Iratan interenonat i nm en Qei Frn a .t1. a ton Nacin a Bruntol per Is a a drca, l in a- not dtLra aobn bom id irree rer m i dcnr RmIn de Ir Rv, prodesor te m
pine I, ense at neniea plan' c n en Ln Umni smine l l"e in ,Ic t hn int ~n O cmuci pimtli hm; rfe porma nue d lesie N n Ol, to n CAtl la dc Fioialonal.l
,,n Cantine nt pca en tee P q Juvenil ,o lN ni FdsirN o Admd par iocInlencia Mackin. V le dIe-
hoC' ra L, n Or ti a aopr conn nr nio a lp aCelrahayod me n vi Clain o
ea ba et sos momentos eeln I Is- niro ram adoptdo quen parde apla fcuar rmaudas e a
"Inctor G nr deitn Adninnco In m d nj u Inm so a n n dm miinde al 3 12.83
lre cc .~ hi e sidEm iv 16nilha mar nnpoemnoia O ala mdo n hoa- UO mniid soana los.,
".Veneeueto[ lnn eNn, -a, Ir rome o intaetnrio feas c to: OII- rrnnte.i. I,, n oshi, It dcua in- Guille-mn .[aId R.mI,,eI,


I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ idd Dr.~ Andres RIr A'I aFct remov 'lido sn 17 260~i. Coomia uniteIs oAoe.a ,Id ol. rm o "rnLl
n-II In~s frons Idinter ma: en en ot adIradratIn I rn ion auc a n mns ra us i 65 iein atrep areeid d e prisi onr
bo d e u pra too el S 1 lon tol E lo 428a6 herdo sin uranr titeIfBu- e h dlEc B a t pn s i
T M I in la trce J et L4pez Viaboy. pcn-c de i pa preparar In oelebraidn en La Habana de in
ICanpI Acreopertas lnlernnciona. 9 (-AILA I i .i.al Hispanaaderlcana dt Arle all aelpan .
II In. SNer 1. Clark, president dr la InI. Cabans prolas, deberia se r tnaucnrada.el I 2 ad ca re
dD Avinlin, secinne Fernando Marto n, attn niena d erl aho prdximo. leela del nacmlulle d Marti. ir
d, in Emninajada Its Enpafl -1- n tra ccnai~ade tin- lariantisigma event. moanccnlrar* en L. Habanaa
5 a dlrn0 P S Sa e dero l nI i I d a a I ls ta x aet cis a m a d ensta c d a d e A l l W at e t in
sn0es0s Viadb y Sandeen Bell. F.d essn Lou- Neallara Ia plnara Ia ceramics, Its .e"rouitr
VI ey ere deaI s de soa do-n e crstia in Ple de In dA heabannn e

NueconfeiaulaAmprOncapart uenillel efur os de l Ca.ulanlasbaras

T 9 0 *i con n b e e odeueo i i fs sta la hrn M s ns u e ros d e a al ia do e Giin e
Coo oundad hernso a to del pursue los6 Warfi. en tressomillonesdo eldemo el deto :Erdin Io upeA GGrridoNW
u ra n I n nib o ul a n o "u on e laba etec n en lo s _a u_ e

laIdat Compalifo Cuon de o. idaal
I T E E Na aamv ecoo, lMinisii d, 1) d r. R llgICe Miranda NeINSUNIDAS, Cl2
Educaion exsoc dis~ribuyen a[ Itgic naciois-al APi- Alnen I ndmern exacIn
tuIam ean pelf a de baskc oIn to haan d ati c hI s no n a
lie-ball E bane ball. L a10I
c bate i -lon ea e am rm ocsni s e alII ri c d m p se ahel, Ids ias diaport-
aoe iivo cOes p rundsnoc e Ecm es r de d5 por III, sonuaoresuee muiNn bun am-

naturad quee el ,ntr, quei'ii gon su diner sea para uno garan.o do nod mens ueun
tocimis alsicaotiblesperimconocos0mrioeetiga-duPremnra tepntecatsonrnutoiecnloenpIopceea-
mannias. a escindudable qnn solicinos de laoestde la omnorCecenosecnotie icenenitnnvalo
C'a Cu on de Eletriida les bridon pre.asI de. m.s de 200 miloe de peos Ademos a.es-ll il
ota tIeI La Hadboe. cend ,o1 cnicominneiesrosevecamesPepuestdequessN innn.etos Elnlanaiunnneesecmcoprnsevantanos:
*a,,o Se urda yo Punualda ons el- Pag de losn In1,tereses.Ia FI. ssud .Is
G*iabneso Macali para rcr e onvertir su i Ua o Eeedla cvn-o
*Fel n i Pe rle nd nA I ie o naBomber Or dane opiairlas y tinlas dleg-
Marl. nonte I Subnce.aInn Add nin reld Ipi- cene 4729 Ls d o
Yioraiio e Eucacito Dm. L tombI muy n-iaoranian oda b e de Cuba,69. c, ms acsiI
person que Lduiz etos. Bonos estor6 elcrico, paron La o pez GCa fuendt a en
paabrn en enns moment, I U nIII a progreso yell ded paba a te q o n snrodas-
UcsnruGeral de Aaiintra eson- s inin a imo a en 8anoe- Iv d a e
cuagurorrdordeEmin Rieoo Asode -hdoarnoboi
oeeoodel Mpiior O EdDe-cinpr per pinspao mmeno e to dl -17 Ls tic i o 1de4aioes
,los- icad. D,. AnLI BInrn Acts- a 111IICloa. n 1 ,t1 171n1,1 Id2o I.,aoir, acune,
tr ee read oen r do uc cinI eI y l am e i rctd e in d msl i d- i ,is A 0tr c a E ml ile R e rnei
de isiae elas icI ou acernj o u p AI I i arnectrep a g C rer al e on total dPo ga
Jal irlelJos t. d aebi e uo nire s N Maornee Unis. ona t t necoel 140 mine n 452 Ienme
stdr ec adqecaidn per l tr- de Edeino d. Is8n En11, i"' n e n Ds p Ite a TI i ori,
ar, Ernesto Garria Tudo et I Sp r ire Conn e lis n RarI, e Mi de eccio poe Cul t Rdi
nendenle Gmalto d is teuinsa Enc- 1Fltn !oqe araad
ria tal i nit r- ti dmeEca ton oto Lenea e ea Ide a I don Ul IpInEnd id onn-s de LaRO4
Lasa BGarronte Directors onE c Ine teeadlsi ed naao Amil aretI rtemn.s 105.91 hesidns 46. pen
mated d ucII Findsa. ,ran 01 m no 3- I d rO inperacIen' ea~Idlecn c ietn 22 ptir-Itsolio
enadora d, ales aclividaden IP.,e r I~ d-p-omn ins "msLtN'da nitmn 1711. s_
tcsn ad s Dine ArobI ss Inspen do--. Or Imc d droel i ecrl- ,In ndd.r--nnon Ucrtan, 413
"on0 General de Educmacim Finica. m -- In a N amednnm Unis- sIt 51,o- ncoii n135 mocrts
-Di, Alfrrd. Ledtn. Dimco re tde21,0 r als10
cat de Educacion y Couiura cal V sun.l ]oyil v 1 21.969 pac cetcrmcodd
v 1 seboi-ador eficente. i.un con el S'. 'It a I,,aflI el us128.563 heridosfiumn
TA B E ecintendlet me Ioua dec L.H 17'.986 soeden nfn n92 m silsa.
haa.Dr Cna Rdrduez s II lrito a IIa Prohidad" OIiro. Eal n ,r to dcsapareecidn
l~~z IF olone ead uDCassn R dl Prenidenin-hl t 1t 13,h otrees, l~ r;.75
HAY BOnisanes i ddelosarrltandamu Bi s aolares prenniados n I[s "oI'id nn a, to FoerIl s Am-
Alallr dl Departamnento. nod s.
DELa snmnrena ,' a. aTmia po inoanmc-ea osl i a dhorti 1,941) conlondado
emrida disiribueimn de enniis ea arOieinn- Fate AIts rir i c ti,9[ nobr
SO E O oclin'ns pran eironios di- i i et deliIrce doc Be- aIniRln tiae
N oIusmldes Iuerr-tmaardinil des, in smbre "iIfa on C ot o'Un nn in, benoitan c e ccitno figu
poe par drimera I ac enmdic nI- F_ \' dnnat Codnsiacinsol eoI nnBnid.oebrp o
s,,I A Iepbtc se occda a on assionbasiasL 1, labap inn r I n nena I1oCm
pa.t de INa nauaeb. -I n n o rs tmaondoz o1 ie tn 1-ntni 104; Filipino' 400.
El Dr. AtfredI Ledo ,1s mebiti N, oncm. a ,Is tennabi1 nirm i 5017 hono, Ca,
teola nroatobra nca desimar to liemil 'as oeomaha mtn- n-c Meoi .Ooae eO ee noohe
ci00 e',n del acto. due consider heeni efra pc crc cis i snini ao
Fluxm au oltomenic siinlie 'I Nor- I eduso por ornno
en S n sd Manifeon ."Ie Donde' ctee no'aRes Cc"II"a FF, Piio
ae tiadtel Mi.crip0 oiales s Iv -atrdrdtirs. .if eopry n paigo deC hahee s;Ia
amasce do educacitin ,n'.1a
nuce confemia In pomo.cla dise en 'de nigun luie acoctet C Ii j aidon dei Jitptado
towc--n-ma eI nlaeen s, ire ala- ni
cerreepontec a de. aIomte d, NON mirtmrs. i ltilltle(tli
Hbtdo coe I,- ,t n-nb I -, urom lli eaaln ae pae.snccnl-pn
d s alni d en Ia hintorlo dIl f1n s1 t rrcian .
ninierin d c Educacihmn en one n o 1 e1s eeco 11a del intecia Or in C APT LINA CE GUIBES er
to .a a Isneclues riai ios dc I 'I enlo rnean a l Hbsoes 1 hi-1 1 oda rorrenpoOno Ttr
d l 9o d eno, ec a .,. 1 nar a t rjia an "o, Diptomon ya pis ILI m I- In opo del Fet-a U ap Or ,
isdeadomtes habit de ton ,1L -f on 1ee t odta anIctochde oh 'rcemais, ,' nlcoiteel l ii t-ill
ens de ias automidaden dci CciI r- ,, ira oi~m ac o, lineti d o ca i. ose, mn La d Ice'ls -
tamenn. I' en partienIo n e Is P neohaoesece to rnigac. .o-is ia paras lta p0I Fee
la Cornpahla Cuban No0 I.nr Maria tuisa ndafate. P D' Ciati 1. N Pntoia C .on. dl~rn doL M~ARIO 11t oni.ntic tan1
Iea, en .favo de in aduocsa -- 1 Inc a id "als atls nt' nad ie
de Electricidad. 1 1. casual.,nodnindc-lmiiunet nncann to Irta dmo' li.o 00 e tinsel arc
de letriid d.snlei carola peri, orBn I -.1. Ian public." et'emsIi non 4, pronmioome. san, TI.,ao
Guana.bmeaa, .ecbcad.a. 1o.t r ulo.cmnce. nue han snhoo tie'. o a o s edido un cas Iora cI
mrecli-a del plantel v In 1co1n 0 uco C Ircc General Ie p"nI t oea d e nini
de Educatin FisJI. laI I. orm, I 5onit Finica I pa d a blne p lperce Y en p r esu doe fm Irn
en Faelible Iesn aoip. nmdidod Para so susbsitertti
La dlstrlbucezn ise cantlonara i tI n uIa Npla.ndoroNa jnrnnda
Tod inversionipto prudaente exige, coma 'es r6s del 5 par ciento anuol, resulto muy buenaI F." n-~
natural, queael interlis qua gone su dinero sea pora una: garantia de nade anes que una I
t o IT& alto pouible, Pero con los mayoral go- Prirnera Hipotaca sabre todas to$ propiado-
rantios. Y as indudoble qua 10S Bonos de la des de loCompofioa~ls cuo~es tienaen un valor
-- ICio. Cubfono de Electricidiod [a brindlon, prne- daIId 0 loe opss Ademn6s, as- L.-7-
csoeneesasvenrios peso uesu inte- tas Bonas reunen eastes otras yentals ;fa

SegUridad y Puntuolidad on el Pago do Io% Intereses. L ,I_
Ioiia pto Covrtir su lnveirsi6n en fectivo.
Facilidlad Para Obtenter Dinero a Prilstamno sabre su Inversion.

y 10 qua as tombIn muy important. tod" bienestar de CuA, con m6s yn major SarviCia O
persona qua- adquiero, astos Boaa, astor6 elictrico, pare ta creoci6n de nu#v05 Fuentes
-cantribuyendo, eIficaIzmente, al Progreso Y de trabajo y do riquezo en nuastro Pais.T

~~~~Usiead Puade adqumrir astosBnoatrvsd
cuolqUier Correcdor de )a Bolsa de Io Hoon re
is a d nuastro propicO Dapartamaentos de Voloresl. Ts
Cwn- ~ ~~91mta~ -- EdeacinoFo~ny lunm~ra~erenenlee~dilnl~eaidnEmiie~vIs

ci1atiij~~~ dacu tuiadieaaedew tbls5 nqeAir-i dr-tnngnrld EaainFac et
"enttiitSiia reb r Inmt-en d q~ SSWLnn aaaner aeltnet ee
"aneivsaqurdnadi MiolIe" d a lacei eI SgnaEsnnn rFnsaGacaTs
itain as dtch piu ere tit5'Cne be eldrco geea deFaaio ,Cuta. otr
creania odnt n-actsi Ne E 'natsdco ac-a lrd ae ajeltzdeed aniaeL
U1.e do~ie5 Films- iHbsiD esrBsrlan ciIseto eea
I.feo bee unArule aleoeo


image:
-------


"Nabonga-Haiti"

-Y
"Cuban-Medley"

L6pes,RoofBogCur
PO de Baile de Tropicana, Y
1as Orquestas de Armando
Romeu J. Y Senin Su.ire.
MARO LOPEZ
A4poeosis del rismo Afro!

ire3


image:
-------

IC.lb 0s Grandes bodes servidas por el Castilo de au


"El Gran Caruso"6 do 1953
LOVELLA PARSONS. En grand auge, si esto es possible, es-
t6n los buffse" del CASTILLO DE
JAGUA, como correspond de acuer-
do con la categories quo los propiet-
srio de ese restaurant le dan, tanto
per Ia variedad y originalidad de los
manjores come per lo irreprochable
del servicio y los derroches de finura
que hay on Io presentaci6n.
M elba una 6poca dorada Por eso so admite que los "buffets"
del ofomado restaurant de 23 y G,
en el Vedado, acentson I distinci6n
y SU /gia de los fiestas.
R I ,A RTIST IDOS
Melbal .


sus hombre5! PATRICEMU F

CON MUSICA GLORIOSA.
INSPIRAD BALLET.k
INOLVIDABLE ROMANCE.!
La extraordinaria resonance de esa bada es grficsmente comen-
tada en nuestra cornblnaci6n grfiaes de trees lots. Es la de Emml Gon-
zclez Tovac con Leopoldo Busto Sotolongo, que cont6 con la presencis del
Jefe del Estado, general Fulgenci Baisets
Otras personas presented son: Paquita Tovar. madre de is novia; el
dotcor Jos6 Elis Olivella, minilstro de Salubridad, y sefiora; Lilla Fer-
nindez Miranda de Salas Humnars Rodollo Gonzilez Clavel y Fernando
Rodriguez Moreno, propietario del CASTILLO DE JAGUA, que hizo el
esmerado y elogiadisimo servlcio.
Los brindis y moments de charla fueron captados.

Robert MORLEY -John McCALLUM John JUSTIN Martita HUNT Alec CLUNES

enetea ganado roe-
I )1 1 T111 Tdesde el LUNE 2 PE NOVIEMBRE. ted ous a r rsa Paino n N 1 cl6 ueae pue
noche! En cambia, esto puede ha- Ide y CAST ULe
cerlo. y a su enter satsLaccidn, DE ves CASo sobr
viendo LUCESi DE MONTMA- p A bj rsn
TRE por donde destilan con sus las mn delicadishna,
revistas papiptantes con sus elegan- tac t s os entremltees
cias supremas.cap eem alar par so
bke "sprit fracs Iosd, self Mou qur se dd d
hon Rouge, uno de los mois slams V :'" qu se
dos y visitados haste el Balaj6, lu oa m alta cona
gar de reunion de los existencia-
istas. Y as, Pigalle, Montparnasse,
Opera Champs Elyskes, Montmar
18 l vd nctrn e a iu El CASTILLO DE JAGUA en atr a cantecinent 0Social
dad sin par t sus oj dentro S irr
de un cock-tail musical que ha de
seducirlo porque se le mezelan mu-
jeres maravillosas Son las befle-
cas internacionales de los ultimos
an.s, reunidas en tonm a los astros
de la camedia burleca. Como ev-
cacin magnifica el can-can ilige-
r.oen todo.!
Nuoca is ia mar estva tan di-
igete nIs t .,n exct coen "LU-Tf
CES DE MONTMARTRE que ex
hibirhn CAMPOAMOR v RIVIERA


OTRA GRAN FILM ITALIANA al "AMERICA" "RODI" AVENIDA" y "ALAMEDA"


hirde gi lo Nov S traa deaspatc ue r ecgun de Ia' mas emocrantes historis de aventura yImr, etnsosto otro en el sentido imi pro-Mge
Oa ranAaren, en loa srvia prs mt I cak sapedalici del CASTILLO DE JAGUA. orad
baeLsavan 1. Rdiir. tin M de Is dacose bin t E La


image:
-------


Contrat6 SANS SOUCI a WALTER NICKS r al BLL oNGR)b aa se trn"cauotaN meo rorD
En su reciente via a Mexico gestion6 Gerge Saocchi l contra
oa r SANS 50UCI, de done el esMdirector artistic, pa famoso Wal
ter Nicks y a su nomenos aoso ballet negro, qua ha acreditodb e -
rad siio cdtegoria durante s actuoeione por Ias principles ted
des'de murio. *,

D en mei tra a ot o n de es ti esp e nasculo ha dicho el con ocidoi11asta la tranquila quietud del vamente a la alegria La choarla de
valle 11ega un interitente tom santia y de l conga se escuc deha
tam"ta d enab s! casi In secrto. aLs negcossead
J U sen delaogrito so alere, itrum cobitane de
epea chla claa de Is Tultma" y La tros inentrasi eld iitran a la C&-
ST u "I' onao, y encuentra una mitiple mr sonrienteaslmn
repuesta en las distantes monta- -diest content. senior fotgra-
has. foT LMe tomb durante ese paue
a p ide negra est de jecutaba saltand. abre m nopa-
fsta E jefe de a tribu "ini con hero?
una danz lavigooa las hosavacatidas NoStros isas., qre ns deca-
tineogrdfis ur. mosiplaemnte adinrar el are
Laspungaunogtras otro, liioem de Trats estupendos oilarineas.,
brde a dectan rcontor- sentiamos agotacos dasur de ha-
sia que se po berlo visto danzr a un elocidad
nn de manifiesto su alegrfa y sus exorbitanter
estupendas facultades fican. Walter Nicks. director del Bt
l ritmno se torna apasionado. En Negro que galantmcn e aledt a
el pequeaio cla de lasan los Un e strinvtaci d detar e Ja-
resct mes cupdrea ar o e

setos e Is delicade y hoines provo rni gusta uted, repetiao,
lines da n us rnujuela baxnlo und. ue Nus n .e
l,a conest1a ais clon h a t omaiterIsdoreU aiie n ana,
nallas sedes plazan fretioc- sorientes y sencille, aguardn sa-

tapo ermin diado excllstr- bud eptssgxa merpbllarncion es.le
bl.= ,de D~j~ yu~r~c.I du, e

Lag fies t la cong a r a termi- c o aile o de b ail e alm s
d Rarus dl ~ Ic dbe =, 14d ee e a
En Sans Souc s presentard desde el 5 de naviembre. el extraar-
dnto Wter Nick, cn aubr rte n

des ya calidezL e trat de GING BAROTI, que trae so pianists acm-
tan el tor Alberta Barais, de quien conoceremos algunas
abrsn qUe cifrar on crt e as t pctdas a anra de anaa Ca
que y"C~wa clcno cos efrs"nie I uu afcla


image:
-------
ASI ES
El lugar donde almuersos, comidas, cenas,
meriendos, coteles y today close de actos al-
canan una expresi6n de insuperable calidad.
El lugor donde coda comensal encuentao Io que
buscaba y lo que deseabo: exquisite cocina,
E Sn surtido bar, esmerado servicio, ambien-
te de distinci6n, musica select pr el Trio
rose mask meChes Merite y Mario Fernandes Portaa pa
no con su magnifico repertorio.
Comidas regulars y comides especiales,
sra ch buffets riquisimos y todo tipo de mesa esten
en CHEZ MERITO como una excepcional ofer-
to docoda dio.
Air acondicionado y precios de verona su- A
oman alicientes al lugor, donde ias desoedidas
de soltera constituyen acontecimiento cqtm


INVITACION-L I- GENE CONOCIDA. -
Mario Barts a algu- Mario Menocal y Ma-
o m h o om e nuel Martinez Zaldo
aparee en el bar de Ins esposas respec-
El slonresaurnt elChez Merito tivas o1ras personas.
mgoas cornpaat aMario

paladornes" dexCtedp dhLUrOEnCOunoOEdS.los murouban. gr
ESTRLLAS DEL CI
u-E Enuelu i Y


Jos. EVbaado d.e Pa
Anona descripd0n DPRDIA DE SOL-
daboito de hez DERA. La de Peri
Merito rnirasel p Grimbau que se despa-
pietri del acreia sba con Morris Ner-y aracic Flbegn r u~ ows regea
ge q red a o ret r de eaoeto dCl r dese
pora cmodteal, dem anoqcen hronr
TRIBUTO A COMPAEOS -Mdico MubanOS l r- c
duados p Frs oece qu nacomia compne Gt V dl H ux A" B
svs ros que proceetes de esa naci6n vinieron Para el eAd -FO
Ruo e e s Co or I pedi iaacbaro d oleb Ast sa Rori roCors
Fa nd s pr me secre% O T R DESPEDIDA ra ll. j


A u d bLe d o


Codra e invitadasAS
acompaiados do Manolo Alcalde nidadE 5 5 H D -Alo W -8 2


image:
-------- i


U 0n

aa

9rd


image:
-------


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
fcla fda yes
!-- Diario de la marina ( Newspaper ) --
METS:mets OBJID UF00001565_16613
xmlns:METS http:www.loc.govMETS
xmlns:xlink http:www.w3.org1999xlink
xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance
xmlns:daitss http:www.fcla.edudlsmddaitss
xmlns:mods http:www.loc.govmodsv3
xmlns:sobekcm http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcm
xmlns:lom http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcm_lom
xsi:schemaLocation
http:www.loc.govstandardsmetsmets.xsd
http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitss.xsd
http:www.loc.govmodsv3mods-3-4.xsd
http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcmsobekcm.xsd
METS:metsHdr CREATEDATE 2018-11-10T13:41:18Z ID LASTMODDATE 2018-08-20T14:42:19Z RECORDSTATUS COMPLETE
METS:agent ROLE CREATOR TYPE ORGANIZATION
METS:name UF,University of Florida
OTHERTYPE SOFTWARE OTHER
Go UFDC FDA Preparation Tool
INDIVIDUAL
UFAD\renner
METS:note Online edit by Alexis Charnas ( 9/3/2014 )
METS:dmdSec DMD1
METS:mdWrap MDTYPE MODS MIMETYPE textxml LABEL Metadata
METS:xmlData
mods:mods
mods:classification authority lcc Newspaper
mods:accessCondition The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
mods:genre sobekcm newspaper
marcgt newspaper
mods:identifier type NOTIS AJZ0781
OCLC 0011968619
AlephBibNum 001915261
LCCN sn90048069
11968619
sn 90048069
mods:language
mods:languageTerm text Spanish
code iso639-2b spa
mods:location
mods:physicalLocation University of Florida
UF
mods:url access object in context http://ufdc.ufl.edu/UF00001565/16613
mods:note additional physical form Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
dates or sequential designation Began in 1844.
-ao 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
numbering peculiarities Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
"Peridico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
Description based on: Ao 1, no. 154 (3 de set. de 1844).
mods:originInfo
mods:publisher [s.n.]
mods:place
mods:placeTerm marccountry cu
mods:dateIssued 10-24-1953
marc -1960
point start 1844
end 1960
mods:dateCreated April 14, 1930
mods:frequency Daily
marcfrequency daily
daily
regular
mods:recordInfo
mods:recordIdentifier source UF00001565_16613
mods:recordCreationDate 850426
mods:recordOrigin Imported from (ALEPH)001915261
mods:recordContentSource University of Florida
marcorg CRL
DLC
YOX
FUG
mods:languageOfCataloging
Spanish
spa
mods:relatedItem original
mods:physicalDescription
mods:extent v. : ill. ; 52-68 cm.
series
mods:part
mods:detail Enum1
mods:caption 1953
mods:number 1953
Enum2
October
10
Enum3
24
24
Year
1953
1953
Month
October
10
Day
24
24
preceding
11896371
85054289
mods:titleInfo
mods:title Noticioso y lucero de la Habana
succeeding
33069933
95063141
7 das del Diario de la marina en el exilio
mods:subject SUBJ752_1
mods:hierarchicalGeographic
mods:country Cuba
mods:city Havana
SUBJ651_1 lcsh
mods:geographic Cuba
Newspapers
SUBJ651_2
Havana (Cuba)
Newspapers
Diario de la marina
mods:typeOfResource text
DMD2
OTHERMDTYPE SOBEKCM SobekCM Custom
sobekcm:procParam
sobekcm:Aggregation ALL
DLOC1
CNDL
IUF
IBNJM
CUBA
CUBAN_SERIALS
sobekcm:MainThumbnail 00001thm.jpg
sobekcm:Wordmark UF00001565
UFLAC
DLOC
MELLON
BNJM
sobekcm:bibDesc
sobekcm:BibID UF00001565
sobekcm:VID 16613
sobekcm:EncodingLevel #
sobekcm:Publisher
sobekcm:Name [s.n.]
sobekcm:PlaceTerm Habana
sobekcm:Source
sobekcm:statement UF University of Florida
sobekcm:SortDate 673505
sobekcm:serial
sobekcm:SerialHierarchy level 1 order 1953 1953
2 10 October
3 24 24
METS:amdSec
METS:digiprovMD DIGIPROV1
DAITSS Archiving Information
daitss:daitss
daitss:AGREEMENT_INFO ACCOUNT PROJECT UFDC
METS:techMD TECH1
File Technical Details
sobekcm:FileInfo
sobekcm:File fileid JP21 width 4384 height 6784
JPEG1 969 1500
JPEG2
JP22
JPEG3
JP23
JPEG4
JP24
JPEG5
JP25
JPEG6
JP26
JPEG7
JP27
JPEG8
JP28
JPEG9
JP29
JPEG10
JP210
JPEG11
JP211
JPEG12
JP212
JPEG13
JP213
JPEG14
JP214
JPEG15
JP215
JPEG16
JP216
JPEG17
JP217
JPEG18
JP218
JPEG19
JP219
JPEG20
JP220
JPEG21
JP221
JPEG22
JP222
JPEG23
JP223
JPEG24
JP224
JPEG25
JP225
JPEG26
JP226
JPEG27
JP227
JPEG28
JP228
JPEG29
JP229
JPEG30
JP230
JPEG31
JP231
JPEG32
JP232
JPEG33 1000 646
JP233
JPEG34
JP234
JPEG35
JP235
JPEG36
JP236
JP237
JPEG37
METS:fileSec
METS:fileGrp USE archive
METS:file GROUPID G1 TIF1 imagetiff CHECKSUM 754988c323a1e9d00229b1efcb6c004d CHECKSUMTYPE MD5 SIZE 29762976
METS:FLocat LOCTYPE OTHERLOCTYPE SYSTEM xlink:href 00001.tif
G2 TIF2 92e0a1e523e4f4e07128ccad39d93fee 29762632
00002.tif
G3 TIF3 3653628315ef30d05a592aaf4e982bfa 29763700
00003.tif
G4 TIF4 36fbcf42699cbbd65fa8c2e477ca7e73 29763068
00004.tif
G5 TIF5 f9e6ff5dd2d9a415740d59bc7135c248 29764352
00005.tif
G6 TIF6 3144e3f36aea4f356279ddb945596f9b 29764148
00006.tif
G7 TIF7 4aa5f5c1ddde541eb7a5f319edfdc84b 29763748
00007.tif
G8 TIF8 6ca21c080cc8bad2f2ac9db3a4b07787 29763000
00008.tif
G9 TIF9 ba0ad444018573866f1d5730bf80e585 29764572
00009.tif
G10 TIF10 d5558cbec3fa0915997ee273b7080ff4 29762932
00010.tif
G11 TIF11 57d863bc2b838e327f2860cfab3c971a 29763356
00011.tif
G12 TIF12 a5bb0df53660a021a594cb4ff234afcb 29765556
00012.tif
G13 TIF13 80545b3aaa670688b1cb3f4019f7c33c 29763200
00013.tif
G14 TIF14 2148549b0571906be9062695cb433be6 29763852
00014.tif
G15 TIF15 eed83898ebf2d75c5cbf02ec057efcaa 29762864
00015.tif
G16 TIF16 0516cb2f233f7e0bd672a17abefa2c0a 29764120
00016.tif
G17 TIF17 982002c2f093ad11dc0926027eb65a71 29763204
00017.tif
G18 TIF18 2617ec1289437b8de921b2b685fab34c 29763568
00018.tif
G19 TIF19 51953555b526251ea7196de1cac56ce6 29763508
00019.tif
G20 TIF20 45a39ad4ab10dd9d0675b756460ca200 29763224
00020.tif
G21 TIF21 c81dccadd00d21ec30cd50fa54f5a136 29762988
00021.tif
G22 TIF22 000aa7ce5fe24e9c92f15ce8e9025363 29764048
00022.tif
G23 TIF23 89fa4d8e179faa378fbe591de04b1565 29764232
00023.tif
G24 TIF24 02e47795aea15180b09cd34caba5cc45 29764216
00024.tif
G25 TIF25 bc78b1bdecd340bf259309e0aec0e631 29764116
00025.tif
G26 TIF26 3e645ad93206accc8093ede50444684a 29763716
00026.tif
G27 TIF27 a386e105873a8117d0d114e4309bb15f 29763376
00027.tif
G28 TIF28 40e7d3fe58bcf50cefe62876e71c1f8d 29763184
00028.tif
G29 TIF29 310a01bead2dec3946d996c676b36f25
00029.tif
G30 TIF30 604c0d14675e232af9caa6d808e15757 29763112
00030.tif
G31 TIF31 2a957cede6ecdff0d77492759cd7bded 29762776
00031.tif
G32 TIF32 39db0777dc615249b40b5ca65987336c 29763616
00032.tif
G33 TIF33 27539e0f905e8012f06e617722a01517 29761932
00033.tif
G34 TIF34 683a1965f164f606c0bb91c92f9d43d3 29765600
00034.tif
G35 TIF35 9f60d44ce4805e40a02e606c5231cba3 29764516
00035.tif
G36 TIF36 db41644bac9e545ca62e64a713da0d67 29765256
00037.tif
G37 TIF37 2ee78219f0a1889cb03a95813a02e2e0 29762084
00038.tif
reference
imagejp2 5b6d9b18043228269edba20fe54aa56d 3717733
00001.jp2
26751f42c9fad71ee9097994011ff33a 3717742
00002.jp2
8c938b30a4f43c6defefb7188d0afcbe 3717741
00003.jp2
7c062c1c32ab76f6c69986357182146e 3717600
00004.jp2
754e2e25a3791eccdfd6a73d0490d84b 3717739
00005.jp2
af94d3527f6826d3fa2ce0aaba265266 3717732
00006.jp2
ac7fd9f463ae9c600d239148e6931867 3717743
00007.jp2
5cbb1a0472cb26c41a3d75cbf20b3ebb 3717688
00008.jp2
e662b27d1758b47579c3c0291ab850db 3717680
00009.jp2
add880ab8b75a6a507a04cd5f3fa2b8c 3717701
00010.jp2
558c2fdbe31343ebb0c6b13c274ddb41 3717727
00011.jp2
3062f01f4832d6c871638e246add67e8
00012.jp2
b1fae72d1c7f5d646982bc35c718656b 3717718
00013.jp2
5b3b2f222d6591604330702f716c9d41
00014.jp2
6b19ff5d75455de85b0afb736301aa48
00015.jp2
2f420e083faf0db3292dadaddefa90ff
00016.jp2
2b89936cd7ef9ebec90b22f2d16a437a 3717725
00017.jp2
15a093875b5482753a5878696ab045f9 3717731
00018.jp2
b63f18f91fc491b71e82350d048a87a4
00019.jp2
5737b3baa1182a9fd47ed1a8fb34017f 3717735
00020.jp2
8fd117ffa661127d11ee381922b07123
00021.jp2
daa655d71040ab3fa6c3b341ccef7411 3717728
00022.jp2
eea21e0beee4d9c991094384cf5dc4ce
00023.jp2
c127d8f4b01dd86a8e0731f90a05e965 3717740
00024.jp2
f328c3bdae09172b0a3d613735a821cd 3717719
00025.jp2
fb7762ed8fd09d94838d1a2c3378d3cb 3717736
00026.jp2
6b3d4c9a53bb09e9637c3368d663836c 3717683
00027.jp2
ff55cb6025e62c08ac3a388a8c8b1135
00028.jp2
1867d49c58a381c95c4fd37f6a871ae5
00029.jp2
9ca322af590527335981d0c313a3ed91 3717690
00030.jp2
3b94df69842c41beaa949d319a148e0b
00031.jp2
2807528aac46ebc20b851c2773fe43b0
00032.jp2
b512c314766b3963fd174fb8c10b8644 2908378
00033.jp2
fd45b41411de40b454f06b9d8b93791b 3717738
00034.jp2
d914563333f22f6d4d2d0e429c19dbc1 3717715
00035.jp2
19dcb88c6870be490167ce8ddf13df98 3717734
00037.jp2
45c50a972b9ff0b62468045352267be3 1728787
00038.jp2
imagejpeg bb325f1b1f678598a2f74731b32c39e3 667421
00001.jpg
JPEG1.2 4f2a7d3da1f4f868172f50ab0d736e81 89820
00001.QC.jpg
44736b79925746b9fdebe337a073ce55 680335
00002.jpg
JPEG2.2 1d4a11ea80de5a53b295ae0b5863ee8a 86418
00002.QC.jpg
0ab83f57a666732d132087ab759b83e5 601813
00003.jpg
JPEG3.2 5201e8f43bb7e2d521c4b555b9b9bdf5 86114
00003.QC.jpg
505c268d5eba761165c05623abb24284 776410
00004.jpg
JPEG4.2 944c1f19dcb7e8131976958ce5bb0d5b 95210
00004.QC.jpg
e30fae3336d2a3350e26774c99a8dc2c 555842
00005.jpg
JPEG5.2 47de8a9f87ca4d3151b90e408c83322f 84892
00005.QC.jpg
36843ad90354c4fd6fd107947c169f44 589623
00006.jpg
JPEG6.2 63942deda611bc6553a3f4276ff504fa 86650
00006.QC.jpg
c8e37d9dd1bb014f0e1fe00cfafc7701 511898
00007.jpg
JPEG7.2 cfa405996b23939a91e8fa063da74f72 84434
00007.QC.jpg
db89a57cb736ffe3a85a9c359d029f29 721517
00008.jpg
JPEG8.2 a032fe729cfdccc7c85f7164885b6d76 90825
00008.QC.jpg
2560878643c3c60fa574e507177e0b48 525110
00009.jpg
JPEG9.2 bf39babeafdb1b4cf72a60996cd7d034 84992
00009.QC.jpg
f36ac5dc7a680fda8860b07311dcb4bc 710634
00010.jpg
JPEG10.2 e567751ef66d69da708b18fcbb2e707e 89979
00010.QC.jpg
8db7a00af35c609b6acd21b3345bf417 667123
00011.jpg
JPEG11.2 30f2037f0ee8872eb9cfaa4ae4c2d498 90330
00011.QC.jpg
94e09c071c776cb16d29f39bafba9a51 689126
00012.jpg
JPEG12.2 311e6f92cf4819d6f819c7d47841d25b 98623
00012.QC.jpg
5ba79fa4a91c831b512a19674ff370ea 702777
00013.jpg
JPEG13.2 f14eacf80d4d72ccfd312d2d72b3052a 89678
00013.QC.jpg
0caecb0e6afe0b93aa95a47513bd73dd 710167
00014.jpg
JPEG14.2 231853d44fc0de32eff8ddb30b604bf7 93966
00014.QC.jpg
3bcad749fa68181f0e162ea117d1c4e3 694107
00015.jpg
JPEG15.2 d82149111f0d222da616bee6f91dac98 87205
00015.QC.jpg
1c9dfe3c12e2008e74829afe3858ff74 457856
00016.jpg
JPEG16.2 9508b9f4fa3919fd3262135bed86d140 80220
00016.QC.jpg
f6625429f205d42ec06c961402d29590 674681
00017.jpg
JPEG17.2 1bdad160eeca610284d3e81c81c41244 89073
00017.QC.jpg
25953bd74ece2e37e6a81fa2ebe6fca9 644424
00018.jpg
JPEG18.2 4a158f2d812da5cf908a970698f30b6f 89530
00018.QC.jpg
851dac150f5fb78bb8b4d7d35b1de620 592795
00019.jpg
JPEG19.2 d4337585f9da3c534722783ce8ac7f9c 86150
00019.QC.jpg
6b59972ef2b2c2632e2d088cd4781419 712355
00020.jpg
JPEG20.2 68e6dace77ae1febf52c08d6f9d8a27e 91577
00020.QC.jpg
c67bebbd5f637311dca4d9be04609f63 655274
00021.jpg
JPEG21.2 39b48f9033d9ec3b82f7b10c5eccc9e8 88096
00021.QC.jpg
4f28a8614e1e5bd91e94c7bd41001a8b 677680
00022.jpg
JPEG22.2 3e7e4fb128d54ed4701d32b944761c34 95213
00022.QC.jpg
daf8a9fab6d2e47bae90c36ebe282487 654237
00023.jpg
JPEG23.2 6bca85e60fc14b985b79e3ecf4627c3c 97589
00023.QC.jpg
ed5caaa6e162b8e36c936e03322aae94 645610
00024.jpg
JPEG24.2 379505903dc52d83f56a34cb07bf9b66 96412
00024.QC.jpg
3841b9218320aeb51ce3c50e8d46496f 703742
00025.jpg
JPEG25.2 421708d0250a952799e1a4db0da4cf2c 96443
00025.QC.jpg
45053e2233035b394dfe0d5bd1518bb3 715646
00026.jpg
JPEG26.2 3e02e70bf74fcf9f5d7a63a48cc45125 94903
00026.QC.jpg
aacaa3c411dcc97d3f67162e500585bd 717571
00027.jpg
JPEG27.2 7ea2344822d6f48ef8b46756636566b8 92943
00027.QC.jpg
a18347b40a0d49a078843c299d984cfc 761266
00028.jpg
JPEG28.2 62b83de11ee40ab329e83b6f92a05e93 93632
00028.QC.jpg
3c0323c613bb30d8e222a4f443e9aa6e 763559
00029.jpg
JPEG29.2 df9e8b03ebbcdea8148f15a64ae7fdb0 93886
00029.QC.jpg
720e2eccb867d8430824d2564e3005f8 760405
00030.jpg
JPEG30.2 6a3b166ef547355c2184cb896d8bd66a 92936
00030.QC.jpg
393e2647f803f4f0eeb07b2fb68c12a2 758078
00031.jpg
JPEG31.2 47ca10fb986108c52642de4c09d1d40b 91317
00031.QC.jpg
a70b2474c285425d0ebb7d184dfccc06 536470
00032.jpg
JPEG32.2 94b59bcee63b3926d598e856057179c6 81769
00032.QC.jpg
1d17e5de54137811c072fb294511c146 110929
00033.jpg
JPEG33.2 bba2bbe16a1c975f92c882a1a80fbca9 33852
00033.QC.jpg
99b95070584dd721e4790a9292e5f14a 246365
00034.jpg
JPEG34.2 3346cfdb21a52ee9e6e454d8cc1f8735 52339
00034.QC.jpg
d09a97fb43b2f995bad4cc152b0fd83d 218644
00035.jpg
JPEG35.2 997f838d84b2260bbecdbfb209d4ce5d 47500
00035.QC.jpg
83807cf5c545a311ce857cffac81aca7 212504
00037.jpg
JPEG36.2 029e57fcdb9f1524331336c98ae1ff5e 49923
00037.QC.jpg
0322a408c9c537a9fe813bab98e2f4b7 99364
00038.jpg
JPEG37.2 e5d04b753d5c5fb20c2aad6eb5525ab9 33578
00038.QC.jpg
THUMB1 imagejpeg-thumbnails 5d46e0ffde2cd7d5194b77050616da69 36062
00001thm.jpg
THUMB2 da2ccbc7847744ed7ef95f5b47db0ef6 34905
00002thm.jpg
THUMB3 335ed054f02c19ef063f54bfe980aa89 37003
00003thm.jpg
THUMB4 0b287f881a1d90cd39b91c759d0e0bde 36591
00004thm.jpg
THUMB5 b531a20c03807b1add024abde3b477ff 38203
00005thm.jpg
THUMB6 ce531c9c5e9a395952d79b9e2cbad9dd 37978
00006thm.jpg
THUMB7 3a2b5b793c900632ca431a9cdd20be9d 37153
00007thm.jpg
THUMB8 981a9b2166518e3a18d6414dba3214c9 36466
00008thm.jpg
THUMB9 2a9379db21aa043aa39da7227e20ac02 38612
00009thm.jpg
THUMB10 6bfc884b47f20efd00ce7899208d5466 36039
00010thm.jpg
THUMB11 4bf8c18d2bb637ff99e391cab16adff8 36766
00011thm.jpg
THUMB12 966eb7c5328912f018063a5cf77f3bd1 41406
00012thm.jpg
THUMB13 324480bc5ede98fbc4ba2c2b15342990 36609
00013thm.jpg
THUMB14 4786bfe546bcc98d79a3b3bcef992db3 38038
00014thm.jpg
THUMB15 8ea3c32cacad62a63f9118072cd845a9 35435
00015thm.jpg
THUMB16 bddbf72eda23afd20e8a6a4e46c86ac7 37503
00016thm.jpg
THUMB17 91c46c88ff8cd7172362af53f37ea5e8 36246
00017thm.jpg
THUMB18 2c959be3c51dfcfeeab4b8ab50130f1d 37211
00018thm.jpg
THUMB19 768525ff9e55c2cb4c292e6ff4df2bac 36650
00019thm.jpg
THUMB20 9b3a530e2ae17f02cf0009b2e09e546a 36545
00020thm.jpg
THUMB21 fbf451678eddc4e70cd63ace349ad330 35824
00021thm.jpg
THUMB22 20d5d1d9f8e50e280fdc62ba0111e4a9 38555
00022thm.jpg
THUMB23 f8b2751030ecb5ac5f00c1d435f30d11 39868
00023thm.jpg
THUMB24 71f910658770481e7d330c152d72923c 39476
00024thm.jpg
THUMB25 c59a06842456984b6bff0bf1747e58f9 39019
00025thm.jpg
THUMB26 7d406514d09396acce37c603aa4aa792 38269
00026thm.jpg
THUMB27 d7ba6c7e6c9ad7e1a5b824d0838225df 36991
00027thm.jpg
THUMB28 78d601d717c575c213c176311d2c20c5 36728
00028thm.jpg
THUMB29 39e6e4275c29a8dd519b9877953db6fa 36858
00029thm.jpg
THUMB30 16fb1cdf3db67a38372d32b34c36937b 36354
00030thm.jpg
THUMB31 bf8d39e803d1aa19b53e20c76ea3af2d 35768
00031thm.jpg
THUMB32 3264cb785033fad88bec40509e0811f7 36543
00032thm.jpg
THUMB33 5762bdebdab31789e23cdb91d28b7e3e 24519
00033thm.jpg
THUMB34 8b41df684b33e25c3711686516b95a58 31525
00034thm.jpg
THUMB35 63a5c6d0447adbefb293b700c783725c 29588
00035thm.jpg
THUMB36 ac921c7012e78066b0b1ecc0c317a4fb 30786
00037thm.jpg
THUMB37 36bdd8d80afc00a6e4129992fa4eff11 24539
00038thm.jpg
METS1 unknownx-mets 9b182843fc0def248c82a97a7e7f0fde 45062
UF00001565_16613.mets
METS:structMap STRUCT1
METS:div DMDID ADMID ORDER 0 main
PDIV1 Main
PAGE1 Pgina Page
METS:fptr FILEID
PAGE2
PAGE3
PAGE4 4
PAGE5 5
PAGE6 6
PAGE7 7
PAGE8 8
PAGE9 9
PAGE10
PAGE11 11
PAGE12 12
PAGE13 13
PAGE14 14
PAGE15 15
PAGE16 16
PAGE17 17
PAGE18 18
PAGE19 19
PAGE20 20
PAGE21 21
PAGE22 22
PAGE23 23
PAGE24
PAGE25 25
PAGE26 26
PAGE27 27
PAGE28 28
PAGE29 29
PAGE30 30
PAGE31 31
PAGE32 32
PAGE33 Magazine 33
PAGE34 34
PAGE35 35
PAGE36 36
PAGE37 37
STRUCT2 other
ODIV1
FILES1