Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
This item was contributed to the Digital Library of the Caribbean (dLOC) by the source institution listed in the metadata. This item may or may not be protected by copyright in the country where it was produced. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by applicable law, including any applicable international copyright treaty or fair use or fair dealing statutes, which dLOC partners have explicitly supported and endorsed. Any reuse of this item in excess of applicable copyright exceptions may require permission. dLOC would encourage users to contact the source institution directly or dloc@fiu.edu to request more information about copyright status or to provide additional information about the item.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text









"'EI perio isnm o es 61 o exter- 121 a is al servicio de Is ite
no mllr profesidn, en Ito interned reses general y pernianentes
(11, saccrdocio". . . 0 D,- A .M A RN A , de la naci6n. El peri6dico m~s'
Pepin Rivero. . DECANO DE LA PRENSA, DE CUBA atgoA~al atlaa

SAfio CXW .-Nfimlero 171. La flaba na, Mi~rcoles, 22 de Julio de 1953.-(Centenario de'Marti).Sta. Marla Mag9dalena, y Santos Platdn y Teldfilo. PRECIO: 5 CENTAVOS

Esdafnenl fsVM6 iiequ e se ultiman o detalles Rusia no acept6 aan "aeuinlmn
preliminar Ia reunion i es causa de division
.zuc.re ra oaeelrg e de v iveres e Pa m no aa l cnferencia pr de Rusia y el Oeste'

dne stida pa la o sicton As i n estim a Butler y
.,,,',.,,,o oo.uto.,r en su Zona de Berin lafima delarmisicio lIA Paz con lm naictru-nf.4cn
IONDRES. julio 21 (United T-La
t'A cnfer ... h su at .... on A .. . ., E l o o i a i.Sn ve o aifica d e " ileg al T o d o in d ica q u e u e d e ser p o sib le d en tro d e u n a F . D u lles ex p lic" a Ia p re isa q u e a v isita d e u n a primd... inistr .. ..%fuoncioneMl Rieiarade oBoutle, "d e Garhen Cri~~na rotu ey srs a Cores con ln
... ona ....... 'd, * C -e aindisible" lo que, se estfihaciendo. Cree que semana. Rado.Corea comunista siente optimisno flIota de guerra de E. U. a Turqua. carece de toda ... eaiFacaN los ...estadsrni
sior IEcondnica. baio Ia presidni dI etnfrmreteecdo s dri relc~ado....ba.... Arturo Ma- provocaril nillev a s rebelionres anticomunistas y serials que solomente f alton solucionar 4 luntos intencidn hostil. Ese pals es iniembro lie Ia O1 AN dosetfi rm .... iavloE ido ni
ia., . �de quo Alemania es el problems
UA %ol "HeI �nfrnca"l~ clave que divide it Rusia y el Occi....e Comii6 Econ6rnico "esta ih- ARRESTADOS 6 I, SPIAS Ruses EN ALEMAN1A FIJARAN EL DIA Y LA HeRA DE LA FIRMA ...... pAPESDOE IMTR dnty onopfinmaear ...griana
r lgni apscln ocd al; N U J M 711- ui 2. aaca etrio' hc a Uni6n Sovilitica tiene que conx'e :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cod apsc~"d aaDl ' AMNO.Cr. i Zt: aes etr'oohehsEstilla el Cnilrd ooaotn idea %, nir n la libre reunificaci6n de pir, nr .......idor. y que el Operaban en Briunswick yen Luenebur.-Heath, r rcoles. ,AP.)-,--LatalcHaro'a .. ' .. ...t ..... tC pot hslozs c_ ani.........fottiil I
co te i ie t "sroly clp os 6ltimos detalics para Ia cc,. inttnista., . aquel pals.
a i 1uia utler inst' lRusaaque aeepte
d,,"' .... o 4...>,...p ,ode Inos inIleses tiene ulljrstoesv,),, et.. -itcoenCra2 G-nisdc grd dpae tereducir Ia suina destinada para a a ~ nil nia1; cid ele aee a Po
;. ge limit6 a una reuri6n He ofieia- 1aIs Iroplas do In India para que iis- vtco a o
,:.... oln orc "~e'ai, ammcto.Ulm fili- teniente de Ia "Luftwaffe"its del E.5tado Mayor. lo que puec- elhcn rl canje do prisi ... l mrc aia oiiaenrk oe liatnisd cidtcpr un
do trad uet icrLI e idiear que Ia "firma tic Ia tle- 4.-Detalles finales con r:c.,, ' -. . .. ..cneel. essm ns:rsd e
ot, Pr --ulturade PuertoRico qtl� ... E ofrecad u ins, eR
, a laConfcreneia enll :-I r BERLIN. jrdio a22. IlAt'q . . el pres .1'nte Fiscnihower, na _'e qn~cec,"-u di lvre a;,dnro a . rm clamsii'WASHINGTON juhio 21. tUn! I de gferra, y el Trl'r t a deo asir- lc n E tnoe se diseuta el
- hsora~or con Ia deheg.,-i(,n Pc-hsae; ohyq,.t, s fs. cde onx ar quince, millonnesde de una semana. !La tadio de Pvong~yang agzre-6 1 -d I.-EIsec~retariocde Estado, John d ci ciones "neProblema d o etemreAlemania Dv Austria.fea
ca e-cna ~,qu ar o~ o ds Unidnos (':tsn dec - Ina~ r, -enn ddlares on allmentos, :)Ba a llevle)" Ls radio de Cores d. I Nol",e e o i opnismn: "E-.isten perct i- Foster Dulles. declar6 hoy que los C1ensura Dulles la."redueeiidn de rfin s tcria n susiitutosne
.,,'va ch an. li q e aru~a alilnentos gratis a 1 R te 'a eeae n Am nao ie tl! nltr6 Imu~y optinlista, diei, ndoqu, - h : I n q cin ia apo~ii stados Unidos at! no n cib rdtspr lP noC a r e ncpei as ra o q u ,si m nt ;Iin esta tnrlcando hns probletnas". hamuhrientos de Berlin ,riell I ,, r-A ul ren vh su oferta el 90 de ,:6o euatro puntos dcbian set' solu- ('ad de la fhrma, muy pronto. del do respuesta do Rusi a a a tnvita- WASHINGTON. juhlo 21. ,AP.,'- m pr is arde s qruan losicua t je
Nopd m sdcrqes i na ( \I t'Ila aridlad .111 ,'it con Iumio unas euantax horns ante s do cionados antes de aleanzarse 12 , fir- ;srmisoicio" cidn que le hicieran las notenciaz El secrctario He Estdo John Fos- Ies adeGobe ren o l as rd eP . . il, .,! .or que el Gob~crdo comunista ILo A'.L'- in,, del armIS01ie 11a, l rnt'oh " occidentales, para eelebrar una con- e ulsdcaT o u , fsd oirod a rne o orlt ado nlucho hasta ahora La linA tHe provxocar irebcI, w,cl(o- mninh oriental anunciara quo Ia U. Ln Cores dlei Su," so notaba npo- Pdincm arf ecadelscutog nes'cn- uci h h p I n e-Itenelas'
(ii:crencia se oncuentra a~r n Is 'Icnlo 1li/Uitsas -R S. S hbhia aecedido ,t surninis. I.ittin. - Diri wnt,s del gobierno corcaino eilleressobre Alemania y Austra. cr~ditos Lin loi; fo dos d sind al ne d c ute ne Jopr obl m ale ha. tieonl~ne.\Jvr~ a ilnschis comunis tas nscucha- I o-:',Sur. allegada ors d.ne La einvitaei6n rul& enviada P-)o" Es - prgra s d] nnodo , a AnesraqoeIpolrn l f-pos prcitni sres. No hrns ell- El salo comtsario o t, li \ artarde c dio l l on riers de 50. Los cnaeeinls alesd os n-' a hed r qesCi el de s nio, r'ea ra r aogruaa de lorto C u l pro c- ea st rselo eoid
S . .Sein 'eno%. despaeho l Ur I;1h; da l oi ym domltsH J. b ncnaeiinIs , o - tp e2sc eu l) aoid
ad n leaenla tastno a u tor idacie" not .4n . :lres, pngaderos en produtet ,,;na.- oreanos del Sur, y cdorian pi e l d I S r"pLVd& cambiar su actitud" tals, aasemana posada al trmrn grzaaprodu .c' ocha bileni "lu -siquivra diselido on tratado de paz
-,cionar", afiadi5 Colon Torr's. e "cd il u e m.~ m ,fctra b u aauod lo orA t',,I rri-npecto a no Aobstaeulizar Ia Ia Conferencia de ministros de -o-td e onnrema la a~da un G ben eAe ai ne
El eet ario proyav1 1 mcda ta harea 1nn . r .s a ve. " ,,, , EntrlI, ito, lus Estados Unildos y ind ear qu aun tin armisticio fir- tirgaua aIomenosi que ciextas g.ario- lacionvs Extoriores de esas tres no- dinern clue so .asla, tn G ber e A c ai ne
i le--ales er inatdn � bl slo.; ft,necionaricos de Aleim.:mi tot,- main pacdrlascr impossible portrlo liz) es:,radas lleguen deo Washint:- teceaF en Washington. " efiidndos, v pt'cialm,.ntD a Ins libre, eapaz do e noeier dicho tea.
nora Inr s rc-zinvne oa c i - l .d " . rental sigueo nroeurando ha'erIlie- en practica. . t:,Dulles dijo tamhifn on su Cona nroyeelos 1 v lat enl r,,l Lade, y en libcertad para tomar de. 1,nlcas. con el fin de %cr comn tra- ea n a6 I n , n I , n liniontns a los hanmbrieni- A pesar du todes esos c -.I;o , s Dt. puIS de dieciseis dins dH eco.- lee i a eP es:1o nn <,S e.o �a'o 'i- llnsq ear~nsspoisr bp Ia losgranijas de eo a dcsdeha;:{n "la fetta "toe'i- . hztl a emanvs -a d a pohi- ,_,sp(raba que Ins nficiah- e , He a - ,nei s. el cmisarin esoeeial del L ry~td ila d a Fnlz nl a~n 2 ain. x.roe"
hieion de Ins comnurstas. En Brl cc se reunirian on breve pare eta- !ie.-idente Eisenhower. WJalter S t ues de guerra britiinicos ynv.e . .. .. ..-
.... idt..... 1 v en otros luigari-s doIa bl .....Ia fecha en qu..... t........ia- firbert ......btuvop .........pr ......... J ......Turquia.. .. ntrd 0 r e s I' srj t l s lm ' a
:% m estan c nua ios 1 S A1 .... i ......idental Ins hahia di... i n s delepns son ...pl ....paralc.itn dlv RhAeedo qu....t o1,,1'tT .... I h .... estado Ia Union Sovtc5- S ll
� poniblcs, donadlos per Ins Estaillos c-sooner e dfa v Ia hnra He Ia firm. n ondrIa barreras ai at g ua, . notene prop6sitos hostiles. SeUusr n co ta is Inidos. Ya se bacon ventns direelds del doeumento" e.ar , Lsdrictdt l g-'Sra6 Dulles quo Turquia esEspta'a el s nreccios bajos y per mf te el "L- La 6lnica actividad fij,,rda p.re I bi-rn d n d cae del Sur. dicen clue Miembro de la Organizaeio4n del ponl-s., yademfis se ha......... nado I- n I... .Pa...... jo......a ,....e- IRobrt.... ]Icy6 .... io do.....re- 1co 0 edeln sNo,,lt e a s
indu trilesa ls-na tasde ...,niii d e bullets po. ptoi 'n nde los ofieisles det EZ,,d ....... ,IV.....610, pued ......t� .........EI patrullaje "neutralizador" do
ares. M~yar ue 1icnen a su r ,'ig- �tnrias nor autoridades mils alias cuc Ia S -ptima Flora de Ins Estadlos Uni- l g l s " Pareee que ]a situneitdn r!,spertn nor Ia ]Iinca donde ersaia el h e I e n Washington. dos frente a Formosa eointinuai
l'a nu va t'e tl~ett-ransor-es '�' "" � ... .... ,.: ......iondse Ia...en 1 .... reunE16n..e .......... 'ins inea I... F.-I.... dan....afr....d .... . ... lquin..... Uap .......... o,,,'};epr u ,JQ anrara
pearv Ins,,sdurzo e n,,,1en , d ite7 de la mafiana i, . sdesea .sequridadt s doeit, po- 0e e n au t oan ne n c
Ia n'ueva ley de transport~~~~Es stadosUnidos pare ar 1';i'iio La radio de Cores del Nnrlr l on e(I L" 11loan 1o Estados Unii- (s sLnaut oaiet -c c lM nsr e r b j hang cread IT una situaci~in loliti,1a Pyong~yang, dijo el nmartirs oil 1]. in- n c l asn de quo Ia confeec A rdeia oI ustcncra a
.1peli 'rsa nora Jos eomunistai. ceqoI ic eIi9lIC8IlnpI ~ t ]aolt~o Dijn queo nohabia oido nadn L~a offvrta rusa de ayer, qule eq Tina de los eustro punts 10d46-) ,"n",--- fr7!(am- en suit tnlativa de unifi ca, r ,ead 'Is rumors de qlur erec m a-tr En u doemenl eleado la Jl~laNacinal d r , apern pagada, y Ia exizen ..... hlionados. D .... "bid 05Iopn ...C,,Lota,'ut e �.,sa, ntnI- " ...O'at' ...-) Aclara Iuie.o cxiste nIgn rcc nr
dc oy e q e cse l a xil pr] r, igu: :..Psnlias dln Io, Fstadlos 11ndo habia oensado tampnco onesa p3os.Econiomia efialan InS dcfectos (fie le cnctienlran V porte de los Eitados Unidnq. p.....I--Po........ den as t,.o .. , '...11...... 1 io biidad, el (,obicrnlo y Ia (CTc. El Bwr6 lieDireccidn de
con proebas de que los medidas insig(acmsa]n II sasilvt iaauini igiea ai
afr a ti a e t ras ram n aI r d ) no,'tean erieanas h:,n h h e eeeto o n e s Roine a ...... h ns,or ... sr,, t. si Ins ...rranistas d,.:. ,:No discu'lrin Ia admlsiin de China sa s (ia u a a~ in i lg n r lB ts
afrm n u .fe ta i s ri me t a a r u cion Ia inn ,,eitud detrais del !"tIcron e" del documrentodHe armi-tien. �;,amic rdesnu6 del ariiirraja en Ia ONII
n ian, a oim ne e n, on;IIi II l ua orr d h v dru(, Jne V 7ona do separa"Itidn en \" , dr-(it' Finaliza en Ia pig. III.TLIll)1 WASHINGTON,.inlin 21. iAP I F1 rE l m ( I(,'] T-haajo. doctor 1 O s Ins raa doediy no s e lea q AnL aT o a u Ia ne n to- 1 -, n l,,)olco altt~tl , alnn(to e h y. i i d d a Jams, _F"... . lPcrrtario do Estado .hohn Fos- AL~SLITnio ;,,) hi.h.' izo declaraei. olo io e i 'its i m l
dos I; s aPve( ls ..a -isel(qa . ff n no , e o . e _-12a t"In"" , , tClorm a. ci o e, sndicequ tel ,ise s- .d.Icr Dulles anunc16 hey q" eI o, Es Tnes P" I./ ' l, 'endvc, so cn. ,,1 ontra de ins lntereses del pue
sobr Ie e transporte per carr -e tera. (omo n,) objeti,, H I, Ia 1 ,(I 1111. d i. it s Un edo teq ee en r w rad ! t a ! oes Undos se neparan a dils.-uti Jlariois IN/ ](,,daccrc a d Line cxis. Ibin".
N acional de Eeonomia. )a - mac(Udistintos sist,.:I" df-,rans oo v per ,I a'tnlde del lugar, Ia s, mana A. .1p ru ebzt.'a.el C sl .ra SJLI t .i La. .trib u ,,.o nalaoNaciones Unidas. en Ia ton- Iel Gob; Ili ou c , tl\ H e Ins de. del Trabaio per )(is" potiodistAs e
Naclonal de industriales "de at I. much,, mcnas itrihu ,:vndo,; rarcas pus~da, tiene per nbjeto "continnia." 1fi,'enei olities que debe renru se iclaraci...... ,rnul: dact-isper el pro- rclaci6n con los acuecdos tomadc
pho ntos do....ta . ...... do ... ... .det.......d, o que hov so_ ta " l:,, isvi-min squo to e 1 0 s i r ie s ,tstiol...Y afi.... on. .... . onf.. .. ,, - l ... .... pcimitic ...... spa... le ,rabajo de n , C., .d,,oI
oI Sq..or',r .S l'r, o :iv n to iere'" s0 re ]a ca riora d e....f ,, iade p ..... q ...........qu.. ........, 1, doctorA .....io G ....alez:
rl1 de. .. n lvi .. .ien de los ind .... dos... .. . . to - I. cont "ario, i.on ', sarliwos de Berlin .....identa l1 7 ... furra tin ,unto do disc..... n ," n d....-... . . x s . .. " e lio io. . . d s v m
tr'ias nat ionll e es:o s dll u h elr, l~/ /~n e Ltlle pare nhice" mas prn\'ocP- aniopiada en Ia Confcrencia Pelt- g Jamar q.u) e tn e xsta defle in rle e idoosan s erns rcsos yinesp, s~~millos 1;, ~~ciones". ei saod icinrcntnsrnl epnilsc D. sa IAI-a...7d ,~e d 9" end n, .. ,net...ELL el m.....dn se hizo -opnrto do Enrrosari Ins fonldosI(liRetire Maritilno. Ejitirai esta ha side Ia Drim........ queet, a"T..yelob...-um l.... ....qesav
Dr us~~o t~l~uez, purtes de 1940 de Jos Estadios Uni- leche, papas ,' fruttas a 25000 neck- Mnive i Cr ..gdeneral.... Bnarttinststadlsetr oi i.... .. G bir o b igi .es e 12 5 0, 0 .0 rnd'G bvrupnien . ..a rseeof on este" ,rlas,.n in al ...Insptbie. atse edcdi c .. ub elnNe ppniintntuserrse ]e
,residned a ut a ion Act. of 1P401, e objetivo de e.,; a quin.ta porte del precin normal. Des- '.idc atronene qeE T o )o ' lar de los Asuntos Socia. cnsn del -organismo orientador
do us ud re mpaxdo pa- tn ro idiitaneii e I t. N ,v eol\ld(. itoe fur el ge- l I rabajadeorf!. Es piela e La Hcn a , lee d5 jute nierplit , a e o - puns r ee mpxilo nido ap i~n pro- Dos proyeccos de Ieyv-deereto tie-, aportar a lot, fnndos dispitiestns par Unidlos csti dispuesto a queoon r..aa net..; sa. nel a 13 ysi c tn e eto d rspn bi LaH bnacinJsseI 'J cald td, In r nde x]nm.s m ' oin q l 'napibbadocs aver perr noi ]v~ -ere 9\sc~tddx3" - n cia se onsidc ren nloF t- aisen (t eal, safi 1931pare itd l c ti. n ol e :nao erqui. n on
I)).les do ( Llba.Dp I'tc af,,cl;tda p i0 uelt lr~ rl es a ala I o r pcrsonaiclSw en v q e -1 mecdo b cir sique. pongansoia el, orr pr-a:Iese-IIn rn a ero auc q epo go n ug pp
a:i. dca o -~ ne f- de K.rtil,bi!,P eliba at 'nd o p) a po r ferries o sea-tr~in,, pars nu o- t u ;s primerns 100.000 Too,.der , crna m u], marlifv.s, pers on'dilad lue ostcnt{,, traces stones sectorias 3 quc coeiduzcanc
ha olt torizado dcll- ewente v N' mentar Indicinnes eco- "'ag, nirs fa.,eistas disfra,adns d ,l-r o fnEl d ] see-nrartan ,rI., ueDrnsp r1n. $01 IIIbr
hlo del pdaZO scii-naladn or In Co- n !ac s :s 11 - tl'an.sonrt - N- vend dorrs do alimentns, N, fur re- v el quo autori~a a] l'r-irdente do 1 t...ta ~ Jsfn o e eI iiiii . n;T 'Le:.eoro . S,0 a o lu.KttosU d d ,'r , q o n, h sspil oresa sobt e cr a 2on. a u irr n t a in l e d e q
Ie-I(ntre v U ~t(srtendorcs; ,',- rrndo pot p< rotestas , n lih e Ia Republica a oeritir "bi:coe "1ocs al n.0 os cthden ias medvias r 'loslr,. I.,a3lga se dopdlalbras naclnp wMnistrns w r n ra l ~ rs( r ob s lu~llnr el ,'Ftltli(1k, lenIn v mo . sre i- o o-otin-rdn. do Bcrivi: oeeden- del fmancJaml'nlo rde ,bras'pars r] 0 0 p,:.- Iloolada a fin do rxtiar qtlc 1115 [tlel7, s cn- I. n lI. ot ,1
meddasqucdeb in'llir ga e~ts-lenirle'dtnIle 11i:1 azonbleq Ali- al del ptl bil') e Berlin ,rlrn~al" Podr udicial'* prTina sms no Per ,l1 rxce~ hst -30.00 ions. amunnts lheri'"as pon r\aDr na a -rt a ixnd osta.adrsnalsnrpesn i' ,l:n-fu'ndre olleno i lsnm~rvcn
A r a d x g l I u n t e n m a y o r do d o c e m illo n eQ , m e 'din e 0 ,40 p , . l d a, E l e la lc o n il su s m n i,'e si a , a tlo d o d< i ad 1 0 do e a r n " Iles arin -n sl n To n ( n-) a1 10.000 io�d nn rts , rr~a o l spa lla nn Ts en lndochina o in 1 li :ga le)den n s e C,) I eact)O.V n la,1 ,rhl st -nlll acin s ,l st las, ventaA emaniapesos. Ambos nro {'{'Ins. )lla 'l Io n la a 000,on:1e .ne' obl e Ins parns nbrerns, dijo " <.l relaiac tones dei Bur'
n r e n .' q le se r e n e ,) la l s a - T r f~ r v n c ia s )i , . ) . r e i :r A e a l ins d e l C nn s e jo d e liin is tr , . s er a n 0n OI , - I n , la d s. E ] C a t( ,,- e s , n11 :z() a h , ' - d ot r A r n o G o nlz a lCz iir c l U d a C T C . - d ~ o [ n
sPs do ese( plo ,utotviineltinenio- comretiti-as m ' randuni d4w, a nule-41-ainst;Dcia ...os I %as - .lnl _ ,' rios Itls,(os , Hey sit' snt,nri6 en esta cImd;ot Ia de- Eieotivo) qne debr t , I,-. s I $1 10 tr in- iadnnr-ocla'lncs do arnlistilel o d ni n Cuba per procrdim ie'-t e nen a II altu)ra de to que es
n rn a ola a bckcina Hde ,r-l eqn Incion do sets alcrnm ,an, c inside aprobaCidn defintili'a ante, cde citie " r rias HT- 5(0000 ,pro PI t%(ertnt roe tonavia leniprn clue rermike,-se alet; , a riles habra qulo ajnstarse ")lf.c i t:, i anitrin nilentadlorc
nm ia flrul sls,,sevalo e. a II't~llll~a t)IOH,,3, c -n)qo" de espiar rn favor do RJ' Ia. tratan- entren en vigor. $1 90 p' r tonnlana nrllu rn~scis tp nloF. rcro eIa en - c odes los moment,.- EI Gobieilo Ila :lase h-abajadora: conio per , misino lo,-is quo dado el bre,, e t(.- I'oxin qi,- at nl a Ia Irv anteii-r in do nbtrner informed sabre '. a ben \o6 a e e rnco Esta anortacidn cr'a rralizada tneit, n d IA 7ona He senarac o)., re ocrmitira lainente elul i e lo, P"' el Ministerv, del Trabia I
m narnm n ired ahtrSnsi lcmtral s,is-" .oe C ,rr" '-' 1.3,) ins:Plaeiones Amilitares z-crto qolp pare del arlienlado de una propo- anuin-ente, con arlicarion de Ia no, crcills, prrparan ios -ii Imedics qnoIa Lerv franrui-R a na a a in, ,I) tin otganit n ond;a
ce tihl -es ese rn pliakdns si asl to 1Finalists en Ia naglna 2-2) IFinallza en la pixlna 221 iicidn de lei-erto rd c a ap r ,sc n tr. n ,a lodalR In cargo a MS. as" i"ls p'l))on i~r)ad a, m iilo; nee q( ILi, n rgs a n o el qt h
-- la eomlIaComsi6na o iin especial del Cuerpio de- srnpraa at declpralnsloh'a eidfirse v deIermina .... itie,' Ia Cqmish'in.sigznada ....... fin. quoe dclara cml iilci.......' ~ trsnte d tb lal... do...... la eiase
Objetivo de la Leer produclos de primers necosidad las Ios olcdt tlno cd n o p t
,_, ............ la ...... u n a medicinas y .... blece a sesI ....... p ... tr.ion......dr;'niim ,r a ];I ;aI "Elo r eMini - ,e l r ab~
"S 'l" on letnnpeservarnlevida vl r'eg,1ular oficialmente sus preeins Ins erbarcadni-ris en nin'na fo r- !ado cn fun, on, vyn pucrdn declar
integr'idad fisira dolas per............AlI.m........ ] ..... _1 n- r......n ... segundaus enio H fcise an a ubquhc ... ... , .... .....o h
,,.,.,,,n ..... e,,ic....os i �'ooatlaCa a F nda entl" ej .... pr.....tes-, s.....ii6 .... con : finliclad do diforir este pa ....... slo....p ..e enicI avetado I
pro-" las carreteras � Intdio nna prnposiei6n He le -decre- ;. a90 co enia ro .n su l dos los eal)Cd hutc han s a"
2-Aceptanlos que Ia Itv. igual- d r ca aC rt u d m n a"tonHec Marie Cobas .quo mnodificna aeontr;tn; Pltvrricim decocndicione, colic y n'ohlen : ftndarn'entales monte, 1tein aper oojeto, oreservar v'lgente ley del Retire Azucarcrn. veeonf'nicas rdo ninruna lose con -� ( oan diseut-amnd, porn mcreecen el mante nllt to de his earrelt l'as V Ie puso a \'olacilin la totalidad 11" o e So iienda a difrrir este pa- ateneirin N- n ieso stampss y yn a q. ..... ll...: porn....... id,'- lDio eldoctor Zavdhl en c] elTrib~unal de Garanlt~as. 'el dictamcn dc la Comisidn de Hia- to l. a -readores b lcal n(ih aeIa.S s)r aa rhy=........)()
ran~os quoe se dotermi se debta "-Lienda PIhliea. modificativo del %1, 2 -- I~p comisi6n c'rtada pnr O aiiaaRcnuttnciani Rolrigucz Lanza y Romero," Las aeuerdlot;de Ia C. T. r. el ..... ....... t e o e ......, c ' ... nsislc en (uf i e e scr rcstitulida la Carta lie 1940 prn,'eeto del Co.... o do lMinistns el A , 3 de Iale ,-de... oto 947 ,ie Ad .......1 ........ "d ....adopt
r nns,%chIlulos ote transitan oL oique es'.Iblecte Tna ecala de cnntri- 19 53 idas ]as )piniones do In. tra-�
5 71J'sdo vas rt I11 I ......; er dI S ehucoel .. . ..bre I. . a , .... n por- lliaioi I( , los p t o......dentro F ,...1 i ii tbre Ia filosofa d ia de ,, Ies N , ,rOfiinsdo La ,. ... d1..(Isol . t ru)nor He.Bur6 de
elias. 'as a aHeea our F e v l a ,.],n vr v a S.rlere, nuev'amrente a Ia lesis ld o ere o sInm n el'r ind rs oe o rod~alnq t nfr seel m- pI,, t's,) r J l .1 l~l a ma r i ccion t TC - pqic se pr reemns o ite deben bniscarse tani- ili H e incoiisitt/ici~kl o t d ot r Fiscal y de Ins doetores NMarbin' lnaaraiat)rp ..... ..pn - a ... o ......�n.....ea- d at, I .-I... "etad n...or de|r- 42 'o. . .tr s ap b6 la tnta- de , e ee) . . q ......i-. .. dohcaeio. .. ...quitifr cld. .i o..a ,,- La.... i..... adidoI .......I' , r go hasa adis -ha, dr Ia in d
t n ad u d a d es s x s ,. d ( tosa ( a fn ova ', 11, ru and n I side rite d o a R ep b lica v de lt (on- lidad del prove e o . Y a con ti u a ir s prtnia e -eOer, d be a ts e In ns i u t s y u e n h n ba a po a o is d p r a u g el . ] I Pl gran trainsito que fluv.e per rellns ohrR m nZ v m l d ,[~ e o d msrs mh aa i6n, tras breves intervenciones do red:ctar .11remitir al Porter Ejeccu- enrado reailmrnte en vigor pon:la, reccnoce a los ,,raduados o di p i en tr et) clo a.. ;%I no rental- el pais connunaired ide rIcurlentes, Inform m ai m , quo Io es del procurador Jose A. v onseieros Benedi. Sai~n . So. 1 iv, per ofincdi del Subsecretario do crogaciones qtle l\a prlaa, m dsd a ful ue I rii e in: e . , nton r v fir-.ar ... .....i .. .... a d . . .. . . , ...d e . .... I ... . .. ..d. .. d Cahaa. im pugnantes del .... ... o toFra a. B ...... .qu.. .. . p .... Tra:sportc. para ]. .... idcraei6n " e e . .t a r d.. . n d e fcn l,, . , p r ccJ al v a a a l ...
i d a d e s d o t o d a s r i o ' . T r i b u n a l d v. ( a a n I ' . ro s r tl i t tc i - Ir e m t i o'n d o s e ;a c o m b a t i r a d l p r i - a u n a e n m i e n d a d e S o t o F r n g a , p e r " a r o b a c i d n d e l m i s m o , e l R e l a - in s r fe s o r e s o c n ce l t o r n a i g . , t - IcH e r e s n M a n ua i s n I n s g n a t u r a o
- " ~~nales ,Soeiales a mr ITTr " ee, IeldelrG rcaT dut a coal se prononia dar a los fondn, moteper ILLdio el enlRIso regu- eecnl oecaoena i b eA tsMauhse o suls Flna | ll r a ia d Mnya suspendi6 el artn para hoy iquo al~ca qu- el Tribunal de Go- recaudadons destino difecrinte del leo a formal on que deber-i 'ser apli- mitrnfe, cienst:tuyeron Ins p ,,Inr)IPi'-liarias Suiw~rior(-spalra Varnnes. . .. ...
aree nau e a n t soe Ia.... . d e ... h. d a Iad n a . .. . .t i... . .o t... . ju risd ic cl n p ar a eon si n ad o . .. l p .. . .... . W al- ec 'a l I s rnp ortan te s, I . .... la a li n t s ei ..on d . .. .. .. ....l"o n a o b h a fcid nsd . . .. .I r d u -,o,
Cr enes nt s d ,dad oreenin ei map~iqrado Mi-tl elaao i fn'mando quo s, fredn Rodrig'uez czIls -T- Mir v rortenidiA en cl Art. que antecede, mintco snde pronten aprdeente elprsn l o , en nIa- iursifln o tm O~eOsuperaeifn~st VOquo se o fvco. 1C" [r ~" '11�''� (~ll~ lnl1
ei dt ime .o, Angel P..... ,,,, He retirar-II lete....que para _so esta, q .....s Lombard,.... prob6 todn el arti- bp .... de eolceei6n do Joe, fondosnso ~i rob6 hasta el ......icuc ern en Ia Es....la Normal PA" a 'exl ci
se decanar erprser~ein a- rodctodIa Congtitueifn de 1946 eulado de Ia ley que qoed6 redaecta- PridueidoR, manera do llevar Ia oa deproyet deed ctro Maestros informando In prosidenci 11 i e mes ficuns-!ltanIT,,n. En efert ....pr ..t, ..prnd u o ascruns .... da come siatue: cri labilidad de las opera ca....on elabo....i6n. Se aproho Q0-t,.,l quo.....h....t ... pn - ntaalearnm
se habia suspenidido Ivnmporalmcnte cias malo-ns a los del regimen de Art. I.- Las empresas, compafiias li-,adas, liquidiaci6n de lo Imbr mente una disposicion transi\oe'ra do. . at n oa rola pl z n Ia:u ta e eopara que e, doctor PerV7 IGerardo Machado. durante el que n p~rticut .... ... torizados por Ia q ....feetuadios, 3, .....lrii....tra Ipara que Ia nrtentaciot H n s m.. ...r~s- osdebates del dia se i ........
tra o co s ariaAr Siasf...lendido po ....di- ef Tribu....l1Supreme.... PI....clu- ley-de....to nO .... 947. de 30 deIi-.... dida que tcnga relaei6 ......nrs d... ....(nu raalaodee rtcnrfrnea�!11 lrlamr OV
co. el doctor Ruisanche7. q'uo habla din un pronuneiamiento que hnbie- nio de 1953. asi come los que ac- Las acl.ividades. atn aeucm nfsa ara. a pazsd audne d , n-"U L kl l liU J eonetlrrldn alpropio Pallicoin dcl re salvado a los eubanos de to.-,dias tualmcnte se dedlican a estos sere Fbua y ueInsdmeucta n rHe tag osde197 a19caenqu ta-cis arareliareonrie m gi Elordutodelo rcadaions en Indespctre d d aha�.t).-o, uts l octr ootoM.Pc F o"
Tiibuna y que n sorneio a m rose trgicoi H 1927 ; 1933,en que ni- cioeseraoblenzarel trer comaceptne seocianvidadr cnse dejc l aclaradoise diI claradbriora h- bhc6a elrcri el rcrt ,r sostcnendo A i m m a n t i'e n e n r e s er v a e x a mne n . M u v nn ('n p u w (o a si~ qll '- d o rl p u e b lo to d o .- D ire c to r io E s- [ tim e p er m e d i n o c u u e s c o n o rc - - b ia q u e d~ ad o a p r o b a d o u n a rt I, n e i t t i n v a p o u s a d l E p e i l w r f u r t i ecasorlnunicro do aa(entes de Ia Ra1- Ludiantil, prnfesores universitaries, dos par Terri"so ssea-trains, deberan tFInallica en )a psixina 221 Io eonfirwondo a los gradnadlos . oo d-bso ns cluvn Pn torno a los etalles ltordad politieos, fuerzas vives en generl y, Ires O-ios qe,,e r-hs-a dtor, dlotMa


oeuad~, temrosdesinlctos e ebtendo ser t estituid'a'pr el vendian en M4&xleo y Cuba. nua eoespraon xseu sok"cnieal egade iuod aptea nea;,q lcoes m-; "esIechas Wonla[&W."; y;o;; han pulcd "desfilaron hoy at hediodia por Is Tribunnl de Garantias Constttucio- pciae.onrtenIsgunefrm:"s calleuadZinipanlestdeIn cpita1, eneefec- nalerats y SocialeS. como 1 interesan naLos detenido~sonWllen Alem'.dria. l Vir-dE l capac miids teil, g'rd l10d azpr orparte, Ictoret6e l siuainefrma ,Unln Sovidtca. . tfulos sobre reuniones en todOn El ed uuamao ministerial maunla sonWillamoM.Wallcee mrz, oa InetnJor s estsduccinisiae--sta manifestacion de pujanza~tes de Ia, Un16n Serftlea den Josrecumate 3- n pdeel pueblO fosnec~acyRa le recib16 un suplemento exeesvo Ia rsrcapoi dlsmnststneadeo ouitsesIsegd cecad ]sclnsdlexLuvr al alaeio. ac!nal. que se di6 soberanam ente la Cartes 3 a sm e / ioy R b rt E n r "' r s nca p o ia e l s m i it o iai m n cuando ii'npartan resa ls co iz ta e a laz ea-, d ant que ci ao as a nt 5 rs l;d r c Alfonso Moseoso, Jefe de los ma- de 1940, soluci6n esa lnica para que Parker, de 31 aftos, vendeclar de Pu- si" � ' .... ahaere n st: si &a guien le preguntaran qui&- esecialdad, o sea Ia ensefianza de s e~tae apaadiat nIArl~a eauts'do e
nlfatntsdecar alo peiois rin, nevmetc enCua a u-tos usad'os. Seaeusa a Wallace de nes son Jos ministros sin. eartera, litroaovelrae nra l dec nFsc.Dcads~-die de tensi6n en el clue Ins tropas en Nueva York que Ia rrunidn
tas que nos que el Gnhierno de ridieidad. Ia constitue onalidaa y traber Ilevado un Cadillac, 1952, de puesta mucho mis que s! le preguntaran los nombres de los reyes sici6n transitoria se aprob6 rapida- recorriero~n 12 ciudad en camiones Supremo Soviet fu postergada pr PZ a M4 ork a Jacksonvi. Fl~~o dos ortr dsorden ,,eronoluesbabeictn ooqe]oa hmbrs r lo aos necesarlos para ayudarl%"s surja d e elo un regimen de derrcho Nueva Yor a:a oniodP ori g porod, rno o.0l obes de los siete sablos de Grecis mee, expli6s el rpst cl i-� ger s~veo so an n nagoennaiaan
euanto antes, Jos desocupidus -se en vez de uno de \acre come el que da: a, Parker de" transonrLar otro cr 1cc st nimi:trtn ed n ee epu s ueelp o esor Si- par.! vltar stuirbos ,, os aa n- s o1aemen aoRuelsinhobes U
hartn Justicta con sus p-zonlas ma- Im plant d el golpe m ilitar de ,,ta m- [ adilll'=. 1952, de Nueva York a L~a- o de l s nueve m usas. Es dL cr r e e s a a t~ mi :t ai d s e u ~ trar en a c 6n P ro o hubo des- afin listos par e proceder con el 3 , no". rugda e] 0 demato d 192. red, Txt.('llna eat a- g.- L~h A director de Ia EscueCIa Superior ordfenes -ni corri6 sangre tarnpoco. tehir programsa.


















Paghia'2 Politica DIARIO DE LA -MARINA.-Mircoles, 22 de Juliode 1953. Politica AfiO CXXI

Enlaisiastas 7mumlfesiantes rodean al Dr. GrauI nM: del'Sur ,. "i''
En'at atIfnieas Zl
Hace dos dias que don Cosm Presentaron a quas n5a ioestA recogido, con indisposici6. Ciln de jefes de tnins con taPero sigue fuerte y capaz In Ira- quigrafos y fpt6grafo. "Parecia
bajos para los que no 1o son to- un ultimitum". Y lo era.
dos. _Grou San Martin visitard el do- Miguelito Hernfndez Bauzi ha
2a dn Marto lcerai ldo-comentado el programs romun de
imingo 2oe agosto Ion centrales lns grupos oposiconi tss. Esta vez
"Baragua" y "Morin". Lo anuncia no ec el partido con su estilo.
jubiloso Germin Alvarez Fuentes. Dice que excluyen a Ram6n
Grau San Martin-que es el pue"Alli recibiri el homenste de blo-del programs coimn, en yen
sus amigos del autentisismo, que cambio, incluyen a o apristas.
ven en t 1I finica esperanza de
prosperidad". Sostiene que sus signatarias 1a]
-sean el articulo 149 de Ia ConstituQuien asegure a qui n so darg en ci6n que no-es el transcripto en
definitiva Trabajo es un mago del el documento. '.
pronostico.
Los dirigentes liberales pIazaEn a especulacTn ambente se ran Para hey, milrcoles,] a reun16n
baaMarino Para Trabajo. ElG en que tratarin sabre I arenuncia
binete es el mismo, porque no hay de su presidente, Guas Inclin.
Smas que Una mardi doe fabrics. .I Pelayn Cuerva haa dicho a"Ptie Devolverg el Tribunal Superior blo" quo no acatardn un allo ad- ]a mayor parte del credit que se
verso en el recurso. "No acaiarc- le d16 para remediar los daics
ii~~iMo !m nuna sentencia in st' que caus6 el /uego en Buts oficinas.
Fotogrufia quo refleja el entuslasmo con que Ic acogid e llex presidente doctor Gra San Martina dul-ante su visits a Melena del Sue. El lider autAntlco.,con lines rusados ristales oscuros, aparece rode.- EstlnooesoUna contien dttie Si tin magistrado oe stntiera sedo pot un grupo fervoroso de stmpatizaglores. _ Derecho Privado-ha dieho-- en riamente indispuesto, Ia vista del que hay que aceptar un arbitraje. recurso seria suspendida prudentin faib no obliga, no pue'te obti- ciatmente. Pudicra ocr.
A la directora de Educaci6n lai Suben en S u eci a ar.aI
I Av.zan las especultcionos rcon
apo m t p l 1 p l "No.... pto ministerio-diju)Guas 1Cod .... peto Para lo....gistrados.
apoyan maestros municzpales los precios en Ia Inctan-mientras el paftid..... Ninguno ha dicho nada. Peose
pleno no ratifique Ia confianza", calcula 10x5o 9xI. de ci.Narrosada do ...deconfiana. A. P. Uno deIls ..agnit.ic.. aspeetos queofrece Ia "Vii.Sur" que omul.cari a Baru e.on Guantinamn, y denls
Tornado.el acuerdo en una asrubleaigeneral. 'vO ve[a tpobiaclones de IRepiblca, atravosando las montfias. Vista, omada en el descenso de l carretera al luga ptuto ser denolida una case en eIRparto Lawton Otrag noticias de las actividades politicas Ilamado Cabezada de Mar, en la que pued apriflarse Is amplitud que se vilene dando asus curvas, pars
eSoaminorar is peligros Al trinslito.
Reoistra el consunjo 111I Rvaliza gestiones enl estacptti, eadndelruroueti-,#
Una nutrida comis6n do mie ..em- endoesteya largo asunto. todagvezo n aitoln e1,orespdldandol recurs quo sIl Mlunicipales que presideel profesor persona recientcmn operada, per ehReistra4 conunlo na Ro tieaBPra - siu tentcionos dot doct esla obra te'ma's enverocdura I brosadio sCac.isi6 doe aasrs la urdb oa nars]eseleal cfaete~l Rhcliain do arnaod o otaa oSrcd onnro Arcadie Channien, vinit aycr a Ia to quc se aptaz6 to ditigonciatus t nndcgr onSe coo, el sefior Leovigildo Prda Lo- iue las orientaciones del doctor s a l q ..... delz6epardiligencia iudc-al. F1 ......... de clgarril .... Su....r. Segi n int ...orma Prada Lore, s- M nanuel A. .e Varona.
directora dcl departaeo mu.. i- ...it, .. .......... _._nadurdouigd.._pr___ ~s ~ zan
cipal dce Eduaci6n, doctor Carmen Se intriartn los pagos o; dia .1 ... . .en 1 2 .aumeit.enen it'6 11r adquiridos fumigdodros par et
5 Patronato Para combatir cualquier l nia a Va-- e re t Resa Agar.eonotpeoprsiCcdentCnt aiit nanspcrspcctivys son de mayores au aio de plaa ce dafie Ia r las dirigentes autdnticas Alicia a Al I o e I nnnop sii d en c t pEncadCo n itdu ri qMu n icipa lose e -. q ts p lan t - H ea rn n dez d l a B ar r, C arm en ____n a haerrepnenteea de ascpabdel a tin recibiendn ya lns n6minas de mentos en 1953, segun nos nice of clones. Casro otMeedaNaiz s Qnsodd oPorroMee s Ndiez, Es-' i T1 1(eflftCISqearvead er o Asociacion nab . crespondionten at m .enc director tecrlco de I Is"A,o'acin de oi teperanda Sinrhuz Mastraps y Lain Las, asi--.a-ia. * las e'(ari aviesa do
i. " s" � , l s q e d. er e " ,n " "" . ued6 c- s. ,, " Iai Are mesto, entre otras han declarado
ipasadn Ia diecrinte.dondr Cons- e oeo a.aisdc ue arsFtricantes Eaportadoren o dcTnas-mpteactos de Reqfstros do Ia Pro- reioiootahndcaade 'I d UUI-ill(d 'ujr o ustIi'IO asp' e queofpcu....p.rilmaud T....ritralladdl .... p. i riii, ro los nmis artados paisajos del luga
Ia i auero pr o me t in i als PagaocIdi rina C csniff .Jorge J. Poss ida oI cbia e Isseho sr eneima Co amtraltadoras
tucsonuyiueasociados no sorsoti- nc rldipnasr es u pr .dp ado I-pbli q -d.u..is, estiA Ia fu.rza del derocho. darnan cn cusaPago de dos mensualidadesa Lo.prr.tsepdcldespermn"" rn r roprda in al e o Y agregan "lasmujeres Cubant-r Rortaje espclhuberante, cuya vegetacie das s que se hiciron con- s de Electrieidad ncan estacnilaros, Las precios derete rRose n e neos fe, aunque ns decorzoneL a strenteriaopesa tIETINO ALVAREZ t t asmbres bns Ce pis lana uon hm c00cn C d lotooda 'tresidonte et schor Roendo Pino v e' rFndoicomserzn ioCEATNrodLdVAREmel Ins qu i -re do blen dejamo ',ra to doctor .tguLiar par supties- deta'lees d is rgarrtllts "teron a - Valiente. oficial decl Re i ir espectaculo le Ins fuerzas represi- a s En dslins ocasiones, de icamos los que eI roce d )a brisa eja e los macsro del unicipio"de La En I Contaderi a so estaban pro- � . vas ocpand el lugar que pertnecc niiCha r nunci uestra i;s, cio n enl s catumno ruchar Ia intanl Co so
H 0 1 narando ayer los libramientos e p n rmpttados elI.n tI do eptimore e PropJedad de San Antonio de Jodovatinurdo relaSan n o us e , dot DIA I lE LA MARINA, pri- s pat s arro antes m rn ta m Habanai en el sentrdo de qte se es- deepBaofioso Llrnst niPo elsooatDA MAtAmionlo Ce ta Ciuo5 nheinsInat tI haciendo una colecta para hacer- pao correspondientes a tas men- 1952, en un promba Ce tl 5%. Los 'Losoneeiales Benito Folgueras mere, at A,lamiento de Ia Ciudad Jena dd Sun penachos, COMO sal 'uls-dod non iaeolnes rlunsenmomnnie ,c1 y Attunso Marqueii y presidents Prmmadi d, Cuba. Bacaon. quo ha dande a ton viatoros. eun rc . n...rcualidad e Mayo v junin llumas, sb i pnsmareasIllpcosto.sinc - D os eduras resp onsables delau- sCumpliendo los acuerdos d Ia v delc dos Co t Portiett Lihora e n iid im su inls aitada do onq ha "Via Acid' sin on ecorrit Dura'Ia r. sa i bsrer er c miin vendo las procedentos de s Itenticismo de Oriente, el x altal- Rcuni6n do Montreal, Ia comnisii Ia ciudad d La Hibana. han dirt- principale poblaciones do Orientc. d unos ento sesenta kitimoIr I sinnada in- directors do , Eu- "tidebrasnpbtico. ds' de ids permanei croel,sine cm dec doctr Feipe Fer;ndez y el ey or.nnizadera provincial de to Sec-* elsIgucnleoapesivn Carta at sin pudcs osnunicarsc per ierra. desdc Baroo a Guantanamo, caion, hizo uso se In patabra el reresentonte doctor Rubn Alonso Icifn Juvenil del PRC (Autntico ! doctor Rafael Guas Incn: con luanl. amo v Santilao do Cu- Ifrabata a bisn ritmo en las obra doctor Jos6 Zarranz, jefe do deSpa- bgo. 'sinramblo tgu orn ,Avaro, participan diariamente de LAs Villas, ha designaado a Co- dLa Habana. oi o 1951 ha. ya , per er macizo de mon- en varies puntos, siendo uno e Cho de Ia Alcaldia. y e schor CI - Conor l reducidos Is ntiiios,, debt- s seso nes que se eebran en o miin de Contato Provincial deen L a b aa l in m.zo, osi no ta propia doctora o " t edosAun cambi o smsllthn'o naTribunalshne onotoTesninan Fnstercmo cn n in io sicto nte Mainer:Ia"n Co Coot ProvincaICe Ir Scoedoctoc Rafael Gaas Inctass os.tin ,ntabnconin e ncro Iosbitbros 22 at 2 AgIa Cu aC - p i i si uded enn Cosionmanos: GursndAars-Presiden di Comii Gestoar Na- quo to pi itiera clcs'ntemsClc. enstre Giorieta y et rio Yateras Agiar. c o p"ic soda c- . C. eldonilno. 26 :sinncura do Is impo imion fiscal Vael n ads, A conl dol Partldo Liberal. pues no si podian considerar tales en el ya mencionado tramode tuorion at trentc dot deopra.on maedt iRodriguez. Jose Fcrnbndez de Ia Ciudad. caminns a it.les que sno odian kilnietrn, comprendido d Sab
y en favor de ns maestros, habi6n- lt Eldoctor Mca tresponc iente. Fuente y Eduardo SuArez Rivas, y Queirio amigo: transtasi, empleando caballos s nitlla a Veguita del Sur. donde dose .oenio intlsici nombra- d sic Manuel Bisbc, presi- Li. importacones de rana d Sue- En los primeros dims ica en- suplentes: Jos Peraza Reynaldo, Con anml)r v con ena hemos mules, n n sue largas y penusas s vencieron los mayores CIrult 'mos do pr"re n rise cne mooe sila saon nb ea peon. mciat 05- c~n 1552 tottizaron cn 8.235 to- srsole emsaa nmsm amas 01 etnssc," n- None Sotoazhbal y Fetipe Artues neion Oli pensa Ia risuitsa ctaaluesorda. des miscetorecia en uas estribocion miccnlo oe profesoras que yen, n dnt d a. . lbla roicil.r
deempenando "sus caros cmeo to o La a, so hs dis- 0- d' taomuscs,220' do reccrri do per IA presnc ii de Tambisn en esa junta 0se acord6: so nos dice ha prcsentado iusteI; Bairca. -ivia de I exportal r de "La Faroa" En breve -tiemp nalras"do it tdos Jos presidentes de t r- nir.,das de Ins cuales 4,220 proce- Oriente. Jos ]ldere d e IP l o Re' fclicitar al Ejecutivo Nacional del 1,, per egte Merlin. el representa- cde ilatano, , tutus, put- ]a ,Ia ma quedarii terminado este Iramo,
nuda lrapsni.n.s.. Icr in sites, " llo
inios, pidesiolonc endoles que coopern ediron de iOs Estads tU nids. Las. I'liui s, Crin, Cubano sA, ex sn-IsO Pernido 000 preside el 'doctor M3-1cios die las 5sas d ntisestro par iritinaeshl. product s ran sui ma- i t e permitir-s el trisito por is Transferlda 0 u n olirton con In. miembros dc Ia Secc s - I ipportaciones decigarrillos alcan, dor ,rinclo. Codina .ubira t l A.V ona, per su actuacirn tidn, eniros a conunicarle to si- xia riot . y at ser atacadus los terraplcnes, c'e "l Ciudad Prima Funeionarios de lMunicipio arose Campesiu en Patin a scrmino, para l , . cla mriilles atrasi- - O res a 0 C o enm o Culda h'nle a ren rspacdar i l a e-iiilnnhmt l o 0 lislpl lserlme ha o r a e uasm passado por el sefi onr juz muniei- que do ci da rinc6n dIc a provincia ' 7ess a 76 000.000 n..i ',y Torre s v Emilio BustilloI anie C r- hsi i deInconsitucinalidad esta- iIa lunci)n que durante tod"s i vultsado Ia i nnedr aquelios, descen- An no se ha determinado el m
pal " m pelot6n del -Cierpo d asista c- nii a bsenarepresentaci6n de 33 oo.000 procedleron rc. los , A, lan dsinnls 'tso. A In n bleido contra Ios Estotuos, v hacer oida Ie l d,-c. tin s, lied en de- dio suim,.rcio . ennm obreciendo a] terial que se a picar a ta super Bomberos. se persnnarn ayer a laseoot 'onresm nueno cc- Is us tiuidee. Las aspen sc26.sol do 501-II Ssn Lills I an nin 0 lIs riles es-c, n si' liPtidins I .cobrd a puebla a r OreIa inni i- Cic de sgasto q110Iha Ce ser on die si la m as an a n addrb rsr i d n n o 2,Iene.rac l a ns U nido .rnLasr nSr nu n i, rr btda a n le de
P a In ng nln emre 12 ' L ann- slt Parsll , Sam L la 10 sutesI- zaro 09-naltos, :a rig'a rlos l aslO 'se espe- MIrtin. ti s Paa rcerrar filas den ro del t a Ic-si- 10 ie m !zo sin ular re- s lur r 4le- e escondia e i los bos- pleado e nl a "Via AzuI . v otrosell
Pas nc t ' 12 . L w.d" PR" juveni . i hroe lb sido usted ea oloda Ila - tia . f lS Ia niagnifica indera de tollss rnomplementaris de tan in ton. dinde csti ordenado tectuar Intre G c n ds e u tria. :a que sean alrecd or dc I n ismoe p oo nt t mS i i o i pa In deM li~i~n de n cDrontoreisinPen 'aEr. ocranofi:- t eci~n elen acn152.eTiirprnto sid6 atotlh-r ous (ee, ofuaina dl resrginontooI- aLexellootpoda expotars. I p r eai arretera.ra l demtr ie in de I n on s truido cnn E, I a or .-z n de este ries ce t052. r-itln-m ete el fatlo del Tr bthisl. en l i cnncido sider politico aha- b-I I Y eln sied descnsaInsa fe dc l pol pu s d cultades o e ofrecia su dotrimenln Co to . ..r.idumbe Cc . . .i.. si.n. irsis. in.con n La ps 'uccicn si r sint c 1952 clseiri-i con ofci urso ne oats'- s C a Castes Piod dlc i Pn. - ..su s.. .rtido SI i etia,. .porIn..i a in.e xtration. .o.... . aic aost, i . .oil
.ire do to casa contlgua, ren ltuss ni s n Ins ' cs t i a ' . "s
Tampoco esta vez pud proceder- Ir ss Or, I B rtsh l ainc o . 1 1 o -a unis 220 ion Andas Alrede litucionalidad. haran declarci rr s bil aner declaraciones para docia cia de rnosti ra oe s Ir - rtifien- e ml a:e s .osstre de sis se at lareferida demolici6n. conclu- Vzqu7,re Crsuz. reI Ro,,sin ermoo cs dorCe8,20 tonelaens de rama v' datotcr os dedicsa tic'. in'i:-i- car , dintc ia n con e li exiPrisidoctor - noe do inn io aode apstn quo nu tro ac t t n eliles.u litre sPiIN mires palion tsiron uesims n In laho-dorse c ich a rmanaridmr I en t de n oRepmllira. Cocoer Car, n!rcolanneosissacaiainas muesimeoh lislne,,Il. ichasi. s0mU Da asd lP ( ntros palitos fueron usadins en In tlabo- orovincia de Oriente, Ne i e-iOr. los Prin SocarrAs. jfo en a municinal habanera. en S..is dan nJos clamsores, las luEN PINAR DEL RIO Adonis' del docor . .ra'-s . "y racion si productns t.aero . m- . . lando Casilo r"Exprossti m o o mnn yer e Ia tovninmia y oalIA norton. queen.- oh.,,do I basaoonses. par qu se
GuillesmoiRodtmgseeo-- uprdcio- los mgembros dr !ArStec:,rcCa-- na produccinm9,00to .ra t ldo l doctor Prio tamns jnn a us e en modo ies s do e cian e romumcacion. a Ia.
rinrlinoalen PnurCmlRte nendo --i asesm. 0 esaov cIs's r-on e' tres anrircins y que es:ct,-:-, del Podor Cenral. arde- p n e Guilermo o guez nustro - p I i stisn a nle C ,srcso Ins Ae be en Reina v G Soearsas, iel al sinien o rido e t en o ....co t n..r..enrPinardelRio,....de rIi i s que a in iade; i PtRC tAulonti-IIa determi.... nolitia oio "isted ... do ..li s. pianos topogra"iscos.
cuenta del recorrido que hizo p in ndiig nle de Ins it rs a Sems n ce i ri lo ecinPm rel c . adopte scrA n estra aropia odeter- e ilieq,ireros et ompee o d a o
..... l~n el.. ... dor Eicio A - . ...i .... v ..."los ras d ...... dns c' 9 2IP Estli sp .......do en que Jospr ine"ci6n Sin G ,rs Inc];i, no hav , p... Si .... ..........y , ....do
coo region el ex senator Eicia Ar n eli.d- en diiembro31dot1952on stima a I pmr aIsis-etudeddedtaep 'incian de umernsaseomisiones de De. ed. qo ere iessngcstcestnfi rni i e~ In - u oo700notidsemu inimipmnhnedPrsido lo piaseiscantsie ua tae lspn-I mrid ibcr inno InmamnVa 5 1rsaeto; IdOi de1P o rss giceeh i r! '"ip,,o-nbanenro7.40.toneladas, Vimas existents en Cubs iengon tv Pulas L'rn i n els pmsnolmha ela Repu- . liS sc I coseoms eare ncnsoIans v Indrne ssnf- - De-liz solucin, y on que l u n ta cbleo e it 1 rreuIIsupos sb a gs se n srAcsgidas las delaraciones del d1- -n .1nn p -r\d. rnura Orodos- 0.5_cu-_bIiea d_ _al e nos d es m lebrop tonr Andrds Rivern Aguern n ci fnen- lliu lss o o. r nn li wnsLaunlssntnudd__I_ _ La Tusc nd do Suersam , n "Ueil banns sun Cisimntos Ce mililanclas Tenemos In s uridad oii e es ',s diessads mes rs qum o n-Respondiendo al manifiesto lane tidn qur so debisloir sa sleas coto-nrs in a asec sO n i~pnlluss It in Nacional ost hacin in Lila- politiea el pensnminin de I n isefes s d-se- I. blun pa salvar os obs aclns, do a Ia oI 'lni6n publica par las m ciones ne .or d aso!.. . .I .. ... p....in Stscr i l DIARIO .... enon a ta s e,'nan mai'a porn Ctm-ra Considers finalmente QI PI1 r- rnodelci Pa tdo I. , ,ieral d ....ns ho u ab ei sp tOcaslpatten iOrt-o Cem . po cin s ..Partie
T rmn ue le nreaonsirans i clolndoxmi a tnns rise ' ol o m in -.T . aIistn 1aln e el , Is onece- o r s o ldeincon tiuciorn li ad repre- le macas rme e sinto' ie m sm..t O reopo so a rl ci tc qucie enele . ' mPosaPnegrido si s b Srtdesha ,ou abscoso abcsnlosdc eIrd-les uere docptor'lta onemr is en ums--I .r.. -, hito......o 00.oIo adrnDEpLAsonARINAselo....ot.h.arcriolucnhn . . mo e . Tih- do to......m. Cctombealee NIr ls i r p 1.. 6IA"ViaMula'derespuesr.n. qot po Par.
viea isp eso nas mirlaorgn -i , , nara lngrar iA 'uclia a Ia do ia nPeee nCoocepr ;(ln lr Ia Va- n "' ae ' I n"o c lTrb - e a i,,en d, die Ia muerr y del I ,a t-anec e 15 io ers "La Seccien Femenina del Part
zaco6n del Partido Dem6crata. omalad. a de CaAntins Contitucionae, hmere C manpu sd . de Barac du Acciun Prositi. en sus decl c ealta . nalo a su auor. pier e bies Cml Io nos tn ollameiicmntla s-i-- aame. mas unes ochenta v rcieOrs Cci duo 10. preionde jus
- noain doc~mtsoid'ehl eoo.-i iul din 18,hho eliO ju Eiatdnd u l a unisdad. pore ,niis ,uei, , R ilnomeros Cc- ha ciundad dn fI r hainjustifiable: el 10 de P a En a Pa~adelII ll ivainm05 a Irclama t" de l s .t el.li-i- o ;,na SnnlaL!,n de I otb.C e~- 0O. E] nariemo no "nari6 doe
~ ssm~uo mn 00 ai.s Cnis, o htt a as s i nil ,Ir.por 10to e- sisias iihlm '.no cennitesso sla e s 5 R L L A ...... h~~cvlelr6 ..tin r nnPliticoI n .. . m o-' c bad-1r lee apr ....ta nA s t .... .......do.... As d fabre pru ddplle.. ... ...I ..
4� ,noFtraliE ncisn o meihrada per be e tccin u- eunsancias dmnandt diran. Con Ola ;rupt v accidentado de.l I ct cr rti'n .fas On so baciin nacional, Part d lxAci6n nai. ,al cln . .v " A eO i 'nt s am s dispuestos a elltablar cua-1 ,,I' dificullahan hasin el ' ,nm, emetora ientp colecti\,o. ,a vi, asistieEnErIpreseLi o. dti rens imo penro.s l sA a O riente in sacnnlicndes fuese menester. I d Ismiruuipos mccan cos - dormotdeamioarte snii n r acsirn ersnitvsd o r OF, o ilde Pr,;,cel -Lin el Fumo avnil a d, Idsrbarrios.delIsiunicinioaComo .''Js guientos Y prenda do que ese es ues-: ' leaba a muchos mt nes d troceso oc-i siho ac-ncina Cm 'Ein.a-Isudca sn,incia:resaron de 1 na a- : 'i "tropensamintosucrielmon sla iu,ss. v requeria su constrecinun mralima doIinspuobl
bra Atuirre Rn curretl 'stulo Nombrar ]a comisnan que osta- marta oe encorna el alma liberal A.uos afins 0aiseundignado atod un eoftiet FeraudChacn HernnCezI notroshnecera contacto con Ia JuvendudmCn todn arifno v arecio. I, ro ca apremiaba in cesar a losdo unafuIanonada en los ' "OrtoIdodeOriente. para dartum- Beniton Fol, uerns Rodrigue7, Al- vc's centcales, y entninces, se Ihles y IRs bayolletas. ,Porn impone
LA CUVANAde encantard plimiento a -ms-....edos de Mon- fn....MaqetthDotr..Vi...........Ia liamada "Via Azui" 'q freVne al sistema de Is man.
, om niu S. a.me trealle Caron e cde Enrique Varnna dita construirse con man ror apn- rdeni rticaso lormvide cialisn O n'asi6ndovisitar c-I Tribunal Supe- Desianan a los sefiores Luis M. Canals. Manuel Barera. doctor ,to- ' , nin afrontar muchss d .los Cis in it "hmbre ento.e Eor.mlectrat.na comumnca-let a -mHernande. Sezbastin Pbrez Me-Iso MendiandiAltlonso. Es-mlo Gin .n'enmentesc d Ia "Via Muilia", to .. etu . 0f
Sesplendidez si-na do iCIP enci nor- -b' da stntis nisA i n n~ clu meumsn iotamus-encouditl to es el hombrol ambicinso, quoepn c'stnn';nc d el~aosencmOner \, Angel VeCfIzq Y COMO Su- Pin I ta.Tenfilo Acosta i . noesh'notrntnc ril necedenite his1erien represent provncias Ccara .as Inheresr.r,a-Ipln R Rolando nCasillo. M. Ar-hCnslillo .TacintooPocvnAntonio14.-b;denMnIans TFi-ni71llcs drcc.1r6 A Ins "oerirs Figueroa y Errique Lo- rros. Augm sto d Posada. Sbrs" .0 acometic sta nbra. a cIsaP u on, tiari n eh ci inepudiab one, el a idn Dem6nsrala esr n-I minchar Mitannis. Enriqtue7. rturo Ainuilar. Ciema- Pdimos connsiderar que es ccunm ma-ns n rtrza dn do im no.. . enn C 0.000] Prot..n.. del atropello y moImt- i...rim . ini .. Clemne Vnu . A.. i i,. . tI mayor qnue . na ed'- bsaltism. Nins..i Amdri ...
to de q fu fueron victimas Sebas- Jos. (,uames Antonio 0ri. Paui- : anin conn ran acting idsa d el - psdoctondo C Las designacionensreecr tiF P-srJi oe l Moner, lider del P. P. C. n E Pans. Fsteban Perez Coio bsnsi deccerat Batsadie mocnaro On- cudtlos providence gin yalo inform el DIARIt o An mAn d Baes y seeretario general Ino.CarndidTiomi. ClanaNals. No a 'sic o i aslas pns-Ia an eiioras cccmspodr eu r n ]pansill. Ins si n res Frannto Btilta par ic a Seceion Juvenil. as coma los aerie Coupel, Stixto MenR endre PC : . nst racien n l od rsui ianoIa sm La 0R-Sh~na: Sn-i:n V -r oIA. tidcres juveniles Vicen e E. Pe sa-dro Pcrez AlfonsonSalvador Mas- I is nraais Von sido divididos be, coo leeifima Oc psoa c In por Matasnas: Albertno Arn ,ns. pAy nlcro Sim n. ni, Pedro Argudin. Feipe Vener o'. IvIamos. de vauis kilon metros co- taurasndo mobie non de camarills por Lns Villas: Josti Snsa Calr e n Gonzino lern~idez,. Manue Garcin cm inbo de esIcomenzando lee usefruntdan oh man en detrimo Fpr C mor iev v Antonioe B La " i d eC Feasadnes Castro. Caridad Esptlias. .Jas i M n sim:os per Ia parte de Barclara n to do Ins Irandes mayorias popul A insa Cnnr mrIen p o si "Asociacit n e u nes Logo rus Cabocas. Fanicn 3'- r iuantanamno. paraitra no e- s Y mIs adelante aregan: Fta Po inir dl Ron vmenpar s -Ge i e lo ins h er a o ca nes s -rro. Francisco AdIo Marla arria 'Asse enI as monafias El trabon "El lo. de junni e 19.52 ib sn a Il esn prolinciR se encomendlarA a ex Guido Brigante unas declaracoeEtnsa L ' do urnIscfi is nIs vreaPf t ns lcciones gn senoidor Argeles. recienlos contra los arerdes do IManuelFaura, Estansa Muteon -in dora, en las cafada, on tos rarno fcto tn elencios gen Arsura Nanrroda Son Mortn. Aifr- aderas de 'as montafiast casi Odas rales, pero un cinsrcio prefiri6 as Montreal.an a e D-I. . t�t n,,!. . &lat.. ,'d nae\a se xrm, b "avo', ICS de actiptar Unitderrota democr, doIamos, Itasa Boco aAt s pdrcai a tys once romos se ie C os tnasnato del
La Seccin cObrra Ortodoxa tmse Exponen Ins sefiores Alfredo Gon- Gonzclez Dasuto Oscar IomoIs n ' pas cs oa .s as sierras, s n ciInsmirnas. eon vos del put mantiene ta ]inea Ce independcencia e lcA secretario general nacionsl. "s- Arturo Pefiaranda. Merced- . d son de hIa roca sNs dimsa qum Iss inferte a Ia Patia tUna afren Frdo riesce.it d D t ruo Va zquzBello. ,I hlas.ta. hac cndole ingerir ;aCuba politica que dirlgi6 e lider Eduaido p' Pedro Martinez, seetario Co Poyrot, Arar azque . mc V o. usne a Cuba R. Chibds, ost citando al prole a- peInsaypropaganda de Cicho srga- nernso Hcrrera Ernesto Brncas Panoramas Ineomparabes paTnslma-riti providencialista d rido p at pucebus en ones-at. para nismo, c eims jinds 5e hn von- C l..."o. ....oseo . luo rcentementehemos \pnddo cuartzo. Y en otro prrafo:
riado yal puelo en ienera, ra enras Itra! 6nanchezrArtur
0el di 16 de gostn. a las cuatro 'i edido a traicionado Is lines de in- dos, I Rolein Matas, iUses Gons 5moeclam , sma e a clema de "Ni Cosituc tel ba o C, 0e' �uis c� n ............
lCIa tarde al objeto de desfilar desie Cdpendencia poitica. ni Van ape- [ez, Lass M. Umpierr, Estcbn I, Sb do t lsulmn do Cadmn e Ve- d cho ni libertades dejaron s to s r a l a ts C a Ui n iv o e s d d V a sn . y a d n a a d id a t s j n o s a t P C . E ro a d a 1 u sd Y . S e o m a y n e , a~ r . o o o,. is. tO. le n b i i n n . e , p r o ia a a r . A he o r b b b n d o u r n o s
.510~~ ta el Comenicero do Csl~n. a rndws rome to hizn Gu1o.s-Briganto --e Esirada. Franciseo Lopez Peree.. i n-uons osaa n c ep1anno 'i Ccs d vistas.-bhalo qI nimevo patrn'cueo
Vomenaje ot Isundador- Cc" PPC, alh gui1 natuicaa- retpatdandn Is con- sO Panheoa Lmine Heena, Feanni' , apo a Cci en eura isi Ce innro. ~afoa dchbal ra L "/ cmpi...noetsemundaoi san to C.I e dudaiura aimaldimia Cc Nicolas Can- eo Bas-..ojo, Lau..an.. Larn ..... " ... . ngnia Nvsc. so " tan gar ...sie com......
osu denoparsciin. settanos ntnro to deb dacton Me- beton/sil Blonco. Jose Manteaud, rlon do od arabtcrnsticas qium tadao ci pl nnd-'f mood.sY% . . nuel Bisbd.....adidato del Portido Heminmo Vasaile, Carmen. Girs '.. ro....a. opctlmnte, c bromine. doe pao quo quieron sogamr nuofra
disIgd l eianl e orn.OnadOt Genn. Joea Leal, Loues NSthCs Sabnanilsa a Vogoita dot Sue, o 500 tumando -1 bot" Vega on boo


CI-skOIoini rtna. Vrl s n Itdugr 0 pni mae .nnbd ." uos hr cabanas ivocados C" P"
o oe so nise ird n ao las orimen Ce lgo~s etron Ocninngres
atA4(Intul ya LeyD'reo o.71 d T2 d lieb tr Tel3i barr erongel ernadezC tuo~ Can tcr aeh S posenta andoramas u. s- ra amest05 urmo so aroon tPe tsAPs- I IULU~uAana, P �ia�gSr age~ga{ erd....qa C... a am sotuinan e ddroga Ebdin � . S$ nlitsi)PVISON LiUaAST - Ab.......a GVissn.. u copa.....s. pns l... doto a ... - t... eubia
S I1EUUPRESA S go, snaquinoLosnosn Pbez. Salvadotprebunroenvatbos, s-o sa ioan ! aai:
sa also-insd st CttuinstihnCnsld a loro. Emiea Mabsd Cenraci S sinut 110 cinuro end lo que s oro.asrs Cub qiere IostPaz M

SERV 1 O22 eLCa nmaAarcSn 0, e85.m C . osimnicies e~n Aictid Ps T annas conbaynd- bamplias pare Uruscoa, on svaca. Loas murenp , uorecn la taya o lotrda rudonossis A Intim. de Ley-ereso yNo . m. do 2 d ., Fobrsrodo , naSr. bisVantino Bado udub ''teraseo-V-'ora IMaru lsngr00t Mobonn.un gume.AnelC nhenuan son u ovo m flora, r slia Sadcr yI in PuetoTareAni DEy spene-posst etrsimoaentrc... .. crn o cmnot Ca ubI1. e a udca- lSeUBA sterielodeeaSomand. ' od 1na Mig' icra.alnod gecenuesos ~ rgares, qrma tamaroa er1
- -~ A 5OInda. Aefl Vus pn entb Do ltesle mcors00eI ol....a pn dad, c ansi u sa ropobeicanc
- 0I -_,__ tVes. cia ne motegorrenooparaaimpanor I todoMtabeay ~i~s e ttbsColoobpoo o u lto PGRSSTA @ EmaNd -o Entra.en serialnsu. ~ oro ..ob d- Isa Piir . domilcRac er
sortric nInoiiodaeoImltlilatsnCouod raelpntlielhs C, sp a eul e , en 0 qu so dxo. astorae N: e ocoM ER I 1 22,esisn ~Anmo Aoml~ett 31 o o n ~1 odad e ci ortbldoln turdel les eraba ndue ha e dol= anons. Es-. rio_ F . Common aro, aniut tos-lipi eVitraC to _ c orrd~e ..p.i... pars U--nq,.,,uob , do or ms spo ni os lie o vie res, Vrdn en esla. o 12in.,s nsabds na SaritprsUeo Ccn ubu Yste Bauoonfesecar ias yr aeguidad a accora AMoj geasApn non.Sagta d Tilaba.Gbor EbachoCe a osrolra o dofone Mara Ponalacia AtonM
retrodalesaboneolie do~to C.l i enies paos que rndra lgar docor osolt au dossidn zo ntetas- sflaga:Ns a, Plreds.Gadrn.
rrodos, o nomibro del Sr. Presidents del Soguro y Pruvist6n Bat-ita derogpa qu n saea a I v-. Conies,u~' Lsc qu o tr -tn se GArcmaterced Cealds. ZA"
. . . . .. --.....: Social do in Industries Ceemr u,o, .,, i .l cricsto dia 25. ci vtncia los innioa rie Nta.sro. inaravitlarin an onn5 o. _ r...Be....... .. Ao


....... , risi et,--, - uie ir I Lrb- onzalez, nr s Cor dovi ary
om ni BUS conSOL fI 0 DOSDE CUBS Los II a. m., relizndose lI oprura de Jos mismos a l Manzanillo 'Bayao. Alto Songo, joiPaisajes quo en stos esarpa-M Mrtinez. Conoepoido Cseda, Mar L A 12in., do ln.propio feCh. C ob.rBa4Luis, Baracos dos lugar t.. brindaIla naturale aPumpido TeimaV'zqu'e, Medes Infrme y a~racn~s 12m.,dela ropa lcha Myar, Hlgun y Jigu.'fd y en a su papr el laoerinto de Monanto Vald Zambr naArgentina Lla cust aPlm aiam l ataas,Au@ presentan gran .variedad eM art MrcdsVl
Calzada de Rncho neyereMENRIQUE taG JIMENEZMpr deded Val Caizada do Rancho |oersos ENRIQUE VEGA J'I 1Z. pertonoce a.bea onQuas-donsensl liberalismo y en Gu tierra 9 las 1n-- des de PAre\Oro. ObYuIia Gas-a � y 19 d1 Mayo 9 3e6 U93 Presidente. noo goblerna el PrlIo Labo- fias, no. rcuyas in'ractuosiddes, rrmsnia Del laria P ie. All rbata no comprendido cn ns farma- ,repa Cedeo ls profundos barran- 'dde Armas, na Pdrez, doctoras lidades mencionadas. cos, par Inas alts rocas, una flora Luin Le6n, Anto *a'Valdds..

59- '5 --.
























DIAR1O DE LA MARINA.-Mircole., 22 de Julio de 1953-


Noticias Nacionales


Pi iina 3


ENTREGADAS OCHENTA Y OCHO NUEVA CASAS'" / lsoa licencia de construccdp fud g (C nercio l is ibsEs labor patri ica co strururanelpasado res e i Afin d elarquttectoserCros pedida por el departamento men
par el departamenlio muncipal de Maruri, qua duran,,e-el propio mes Inado la de la senora Ana, v (4? ( cuot ( e (,',oZ (le 1953.5 era v a .- .4 sof Arquitectura y Urbanismo, fueron se entregaron tambien veinticinco ria Edelimann, para un eaicio
ade e 19 .54aovecinates.-V. .toi, u entregadas ochenta y ache certifi- certificados de utilizables corres- cho plantas con s6tano y una' s
- ~ e n Varader yacaciones de habitables correspo- pondientes a cs 5apliadas a o- perficir de. dos mil trescientos me dientes a casas de reciente construe-| construioas, as mtrns cuadrados, en Linea entre


con. - " n 10 t oca al dia de ayer, una y U, V.dado.




Nuevas y Senrsacionales Ofertas en
















EL ACONTECIMIENTO. COMERCIAL MAS FORMIDABLE DEL MES PE JULIO


Ascriende a 4.103,100 quintales. -Plazo (I Ma iEn brillante acto entregd Pbnchin'Batista los
que tuvieren pendiente cuota de imiortacin elf i. I de P1lnOS .nevosaportes a patronatosde Ia provincial
maiistro de Coniercio seftor do Ia apliracfid de as reg js. col- Enoun ato celebrado at mediodia Obras Pitblicas Provincials ing 6 Raul Lorenzo, firm y envib a Ia teiidas en el Apartado Se'gun .air, lgeGocela Ofictal ra resolucion 312, par mencionado Decreto i 1 n nsiias de La Habana y que sevi6 extral n Mu Ct itqu o e I laon decparaI a cutaseindividuales o .IT e laIabae,rnhp-rdinauriah er nte gn, idp.. epro-]Palabradeldlotor Valds Astolft. distribucian cde.Aa, ciota do ar rot rAatnicltetel normal o"nv - coronel a U. Carrillo ordin ar entoear, epr e o-Plar d dco 'deAsof delh ado rrocera 1953-54.ilic6 asi liiilto do SLIs negacins.____A cdinahaerenIrga pretlo dicli reslucitin: Por Cno nuad aiCci- no e ei i lra.bernadaor Panchin Batista, enos Anobrudlgobernadac PanPc .....u na ante:En .dlafacul- antes del media i el pres.carictrdepreidentad ti Cori- chin Batista, abridelacloco an brePar cuanto: Por el Apartado Se- lades cue me estbn roifirdas, dnte de Ia Repiblica. general Ful- aidn ECecutiva Provincial de Pairo--tiespalabraf, e secre.ario de Ia AdMn ido del Decreto numero 1778 de esuelvo: gencio Batista, tlegti a su residencia natos "de Caminos Veeinales del minstracion, daciar Valdbn Astolfi, 1953 se dispone quv los arraces per- P ei io: DIpsponer qe Ia canti- de Ia Ciudad Militar despu6s de ha- resto de los aportes del Estado pa- neialando Ia labor patiotica y cutenecientes a Ians cuotas anunciadas dad di- quintaies de arm, tue ipe r pasado el fin de semana en Ia ra Ia ierminacion de . a... bansima tiue IfenenreahIando los
pnr el Gobierno durante el aniberna ser dilstibuida mc in-asig" laya de Varadero, y el lunes en vecinales. Patronatos de Caminos Vecinale, .rroc.ro 1952-1953. que se reib.n.... iin .... diduales, 1fde Ita dPiaaPresidencadeW 'unac e-on I
d e ,p ,t , d el 3 0 de j u nta d v 19 53. . r in ii .sv a lecito n . . .. . ccceo oe t.- neIrp r n dnsa d i.ae ..in -,dac erd n l s s n c a.prup t
denpudscet E jefe del Esiada regress a"u to at abernadoc Panchii Batista, atlas del president de Ia Repablime deducirtin de las cuotas que so 1668 d 4 de jlia, d 5 o csa del Campamenadeaal JuiCa1o a do Columbia omaron asientn el teniene Arman- 'a, general Batista, de sacarnueanunIian en ei ApartCado Frmvero uai sliv de Ias sil uicnies ape- on union del jefe del Estado Mayo i do A Sosa Zapala, en representa- t"o "uaico del ostracismo eoclne del citado textn legal. riones: ik ,a Marion de Guerra y del mi. ci6n del Hnn. saior presidente de se encuenra.
Par cuanto: Segun consta de las a, De Ins 4.640000q( quines a nisiro dv Defonsa, doctor Ptrez Her- in Reputbiea, omayor general Ful- Agrog6,. que el Gobierno con su actuaciones realizadas conlunia- l1iqUe asi dlande I ut;a-Ia v a iandez,qu0 Inoacompabaron en esta gencio Batista: el secrelario de Ia labor efectiva y construeiva, estamente pr lo s detegados dv is Mei- alia cariaia prhi ar ,u,:ori xi. n Adminisiraci6n Provincial, doctor ha enciendo L escepticismo de Ia nislsrios dv Agrictatlra, Com rcio rada p ,a r ie ann arroc - 1 "t-ill54" Antes de qu el Presidente dv la I Adelardo Valdi s Astolfi: el jefe de ciudadania, como to demuestra Ia y Estado, para Ia determination de sr dedrrIa ti de410.()(lRepblica aandnara svf11011 p tNiiolasu -asa deCa- constituci6n de paronaos pain Ia Ins estumados d las necesidadcs d quilnital'. rrnlarnet los aroces Ia Ciudad Militar para regresar a Djidespo salcaldede ota tesore- onstrucci6n de carilos vecinale , lmportaei6n de arroz 3' anuncio de periecientes a 1,-s cu.iqla anuncia- Palit io. rcibio Ia visita del Mayor o de la Comisiin Ejeciii'a deva - Pa- a los cuates ei Estado les aporia el Ia cuoa deicilaria prelimmar, y de das ir el Golirnn di ranio it ao General Francisco Tabernillia DOIz. trnnatos, sehor Juan Cabrera; el se- 70 par ciento del valor total de las los datos que obran en est-. Minis-o t ioio 1952-1953. oueslahnpaeni- iefc de Estado Macor del Ejrcito y iar Manuel Gonzalez Regalado. de- obras a ejecutar. terio, ex, slan peneientes de npi-i clltle dv iinporlrse el dia 30 de iitios altos oficiales de nos Fuerzas legado dv ton cotonoc ei ingeniero "En esta forma des'cd l doc Cacbn el 30 dv linio dv 1.9:, 4111 ill , de 1953. Armadas Jos& E. Eueies, delegado del ml- lor Vtid. Ao. Gmnd quintales de arroz pertent I - v), D lo 4s42:0.000 iii ales de is o d e Ag i traa doctor Alice - vi ne labo ando p I e p r c nny tes a Ias cant.s ast. iadas pc ...... all 0/..it...".t iia d .....iaiirc i.. Elcoranetgalde Carrilo do de..inon v director dv Ar- I a cull a.. del capesindogresay
Gobierno dturante et aia' 1952-1953. Ametoiu se . dedueiran 2ic10{11 quim-- E ornl dleCarl o aoi fdretreAg-Inclladlcmpsaocu Gobirnodatrntevi an li~ill11a~i Ilcl~n 'idediticli 3iilll in taltura Provincial. saeor Francisea no, comao Inha beg ptn yaIa Par cuanlo: /umerosas Cattaras lii . priich,cio del 3 pw e.nto d El Maor General Tabernilla, j. l'qulerdo Quiana e lesorero pro-cisc n e lo s Encue1has RuacsCe de omrco an riersao o ete ratiad patafiterc Je L �ero Qinan: leesaer po-uradeIn.es els arae pe-pe dv Comro ban 11teresado de Cle- -, l atiad. para ily-' cl ci lifon- fe de Estado Mayor del Ejecito, i ,incial senor Arseni Ioizqtiierdo y Y inas 5on Ia creacin de estos paMinisirrcl que se adiopten ]as dis- Io d Ic'ria t ai to , t iei'-do npUSo las insignias do coronelatel conladoc, sebor Jn. Ma. Alen.. lona q.a"e tan ampias nespecposiciones pertinente"para lDi i,.I] Ata iadi Tercrcv del Deei- tInientp coronet Manuel Ugalde Caou a ado. teC-as de mejoramieno brindn at hvar el manteninento deltitliolti itiiti ( ieirsl i ten aiA.,ndilen- rrillo. jefe de ans oficinas de Set.
normal de los negoctos tie rnuorla- i, tllano a 4 103 110 lntahs s\in tide Inleligencia Militar. En los llgares m, s prbxlmos a Ia campesinado cubano". dores do arroz establecidosn h'i ra laianlidad qui debr. s',e dlstil- Fueron tambion ascendidos en one presidencia s hallaoban los alcaldes diltntas zonas del territo Ilnavel- I)l Ida nacclui s Ie\, a efecto en el des- Eulogio Hos, de San Nicotas Jo- Entrega de aportes vat, stendo justo acceder a esas p- Sctido: las pers.1,,s . 1,1trles iacho del ee del jerrito Ins nue- s Santos Gutidrrez, de San Ano- Se g darente, el gobernador Pantlicones y a otras slntlas lileo lIl dirtclini, que ticl-n e fIi- \'lirlia* c tniantcs Antonio y Clemn. 1no de in Bafios; Francisco OramasinOBtitar o ben rePa halt side formuladas, taiiandai t dit( Or llpltar arro -s I),lictv- t Fills y Joige Lesante. Rodri uz, de La SatLId: y Ernestod chin Batsta, pri lerca cantidades Ui procedan. del ion cliotes ltas illitsioalli nio;na tolr Foe ii iato cordial en elo vi elResilla Capote, do Santa Cruz del eo chenuea. El prmeto asccndo teserva earrioz estaiildui pilo i teli;hlcinl diranle oel R00irhoce- cneal atTalernilla habi6 brevemen- Norle: el subst orcro provincial, nitc a Ia cantidad de $11,406.23 pael Apartado Tercero elDc0 a li oIll ii2t.195: debian Imp.a tivs le pai nhalntar a los nuevos oficia- doctor NicolAs Duarte de Ia Cruz; ra eIcarino do San Nicolas'a Gua1658 dei presente aio. para resoi--i nhi del i t 1ita30t Ln na- "lcs asendidlOs. iioor c oederico Pizarro, secieta- dhamvan, recogido par oaso ealverlas sin varlar ta estiuctlra dei l ialv lilients atl d, Ia C t d i Dio: riio particular del Gobernador: el d de San Nicolas, s ort Eulogio rd im en de d trtbiicion slablt 'lI a a p-ibiclirlol dc esl les1 ,lnl1 a "C ni iailars para qu stedes nirector de Ia Com isi6n Provincial loos, en representacion del resido par ducho DecrCtO. quo so Iis- en [a G;iela ilical. vealc qlic ofi fe Suplremo deIte las Re- do Turismo. snoalr Jos Borras vi den del Patronato el segundo, pira en elproposito de lagrar l a 'T'rc, :iLa I cntirdale dt, arrO, ,olicionii s die 4 de Septiembre p i presidente de dictiniorganismo se- par i$1.97241, para ecamino de La otabillidad de mecrcado de ese l u t)1111 ri cilse l rlw otar in dan et o l - 11 ill do Mari . jamas se olvida d e Iebar Domingo A a 6n Navarro: el Pastira, en Banta. to recibieron el portante articulo aliuntilt. a li lel ll ,I-li evido ol el. i .ilari llS diisrel s ctde a soberania na- doctor Evelio Miranda Piedra. or- prcdlool del Patronato corresponde asegurar mejoies iecios a his iIcli eIIollanaraai ci toido do -' clona ortcrdo nonplaterv i rio dcGbirno Pro- di,* enorJulan Cecilia Garcia consunidores y cue adopto colo Set\, dv al -oz -stabl-ido par l nponcrile a coda tnic los seI-ores i nctal' to -Indoctora Mia Isabel do- p c1 tIcororo. sebor Joos Doigado; periodo hasten el cu correpillide AiIrladoi 'cero deli errit Pre- ascrndiIdrs ns insignias die s anu :v, i : el director dc Disponsari M e- (lecci npor $1,750.00 para e a los aios 19481. 1949y 1950 en Ils sidercia: nuneri 11111 l 4 doi 11o irado, a quo ha tenido a blti as- diro Provincial, doctor ,ou A.Ve- caono de Colina del Conde, o La
cuies el comercio deilarraz opcor 1t1.I t.llolornic se dispono ez ucicetderlos el Honorable Sr. Presi- vanaylos tiembio del C e Sald. 10ofu6 recibido anr i presiepn sujecion a controles moos 'I- Apaitada DoclrnleIn: v llans -ti dente de la Rc publica. Medico; Julio Bello. Felix Gon dtlez tynle de dirho Pauronato. saior Gagidos. porltw'on'q dc etc a r'lulo peile- Tambien habt el ne oocoronet lt reo, secretario di Ia Cmmo h in tOO arTlinaYelsorrIo,,enor
Par clianlo" Es aeonseiabite dti--r ieil(rii ica oIa011i110-001 ' Mada n per l itiel Ugaide Carrill, tuien di6 Provincial de Turismo ArsniolO
dsposiclone romplemen1953, aiiis dcol- Cnaetro 1dran e y Coarroc01 aP. ls g l.acl c nombrec dv 1110oscen- Fernandez. Oscar Graie do Perat- Palabras del Ing. Lsuejes Decretol 1668 de 1953,fill de coor'-.19.j2-195.1tiu ge reahizar'l con pis- didos y ' el lsuvro propio. solicitando1 la, doctor Rinaldo Perdoin ,-ondinar sus preceptos con to eslable lerioriad; at iencrileoa dcl expi e- del gtncralTaberlillca qu ehiclera I a Carmen Rams,. secrelarIl ""nIl at Fnalhenle en represcnilaciln cid o n el Apartado Segundo delt adui rr1 111 se deduiiual deI Is legar hasia el Presidentoe Balista Ia dte Gobernador Manuel PAuo ] tic It ('oision Evllili a ti Palm fecretn 1778 de ara actual ,'adap- eua10A0r0 '[laine i A c lastor 'no itaa, di 1s- 0.Xp srn 0 dsu agra denimedl lgee ro . tar regcunrlones de caraclerg o ne-ri o 0 cioes del Apartado Seulndo - sedaddeSUaaIad. " 'amnvIaber n dArac fel ald d vi r haelu.la.bn del g oro ini se I. ral con sujeccin o -las cualen se de lnient' lidi Dtcret'lon d i i 19 ...ia tie sitJbaad.. .ai.. . . .. ... . .. . - i . . d..i lgado del ilinteri de
vompense equiitallvairnve alna Ia - al lil'lat d1de1 clu de quo e Irote A 11U l Ia. Destac6]a exianordiportadiocege aolin, 0110 a Nilid Ctiaiin:liTildrn du-crhn a oh- callav1 *innipolnnvia y utiilidad tie tos 101101 0alig011tliicarg.. a to patle Ficaio LZf l rc tos rin resos (ela(I. rainaos vcinales. Dio qua il el- iondodi tr era de arroz quedvoleioccvaootopalconalon paSeri en agosto 31 el epddsne.a.. a fnaiaad,oi. . _" la I...hu.in de...in......
.itladi ,t ii... a apcren ,a, .- ul . lamntee ipodi alv.r sihomenaje a Ia ,-ra. .1. ,i:,,,s ruitir..s u e....I. p Apaladi . .errCto -din ,.uI.cebida p tin 110o ..nbr .t..
Sc-liltndo On lr'roe iuinro IanI 1co10a vi presidelt Balista. utrid
F e r n i nd e z i e B a t i s t a t ,. 1951 . o bi . . ii.. , u cu o tas ind 'ii- .. i .. pi opia rc ar ne las n ecrsid a d es
01ualesitr .... a las que les .. Exlnone, ade i ds, qtt s propsito del Presid"tC p iaiuo pi.e pad o. ..o ncPn iou potateonic e'itraita riiiesnolltderaui- se leo onceduirn - oano nr to fitaie ri'tis de comupo,- i Coleia Nt.r.in I de P l '- " ..a... s 10010 ientauas mpora- de Ia Repiblica resohrer el problema de esa C i. nur...n.
.oras deCartev Costuta.n lli-I lper otl.ade, cnplerlatainnlnie - prl.iitoatrrananuinnl'o.
It npt-riluuiiiidil-rolllplvmvitctetntnvnod-iirntaaernsvlooontnarlv tll iurles qil eoslialo lulteiindan cal soniadeIBclascoain 56:. alaos..vLcnldad a ue asclienda el 1 'aenopveulor del Gnbierno eniea el motoaola no exisoenara7onP f7-nao.s so a rd0 ofreCrca Ia Prllnra Ia - a c n- . pol - prloala Cup laisa de ie IilusAliados,nA i Qarnenaes pala podr r a ,Anlaproxncia do La Haban, tna d Ia Republica, se r11Ia eaIha a euota S. A. leil acoronl Pedro A. Ba- Si a Ca.ptoIaCooperava de OnniilI . ar'an to plia dv o l uI hatIra Fernande Miranda do Batistal f ilie -e ieoriespn1da de tonformildad crcia Per7 acomprn ado del Dle- dos, S. A., es ano vosleabl , ;i ud ealizar Se V anunci el inmediae% 31 del arxiuon taes doe acorsia lnlos disinosicimnvs del Aparlido gdo Fisrallzador Dr Pernando Ca- negocio, pero dijo que eslmaa I. ito Inicio de clo canntnaos is.00 of honienaj popularc ltedicha lu- Sctautndo de l Fh Sidvnr sillas v del capian ayutdante Car- Ia cooperacion do los rabaiarni's DSptsd dv elo.iac toIA2auacin tituiurun el, orcantzandu. as0 coaao Irnera 1668 de 197v1 -o a que I los Besada. eelebri unareunio n con para el mejir oxio dc o l iA. dv Ia Comisidn Ejeetui:a Proninconvocar a in concurso a todis tos correSpondri de acarid-.. eon Icin s t lioitiros del Comit Central del piede estabilizar e lspalle 1- cial. le preside c Igobernador Pancompositores y msicosen general, dispuesto en el prrao anterior. Sindicato deEmpleados IObreros resos deIla Cooperativa. hiiaBatista. elingeniero uejes eon on ,alioso pretiio en efecivo Qitieto: El Director General detI de Omnibusi Alados. en ii local so- DIjo el inte\rventor de Ia C. ISA di uique Ia oueier manea de hay diplomas de honor, para el ear- Iniportaci1n y F xportactoin queda riot de esla orgonizacibobrema. 01- qie eperata te on el ;vrmid,vi nt'l iu escr 0o viene hacienp0lo ile quescriba to jorn llll ortig-carado del rm.llinnnlo tie ini galo 1111 ,10roletal Iaque stanto- 15 dius podia ncooce i't lo otl 1)lt do, ln Ianconstllcicin de Iocan), vs para el Ilimno a Ia Pl'huera Da- lltlllisto ell esIa n lIn.dulcao u oan pi os los delegados do ia- nl.e reIr.ar 1, ri Ill .' ii- n ilvs vo decic. iale to admi dv Ia Roanrlica, moo letra d- cnlunala a vgit d e a 'chI a lla rotaspa uiralaresvma de lte 001ie dvi neltserco v la uIarsillo d i 'lllL' ,anuntion dons piupio beneti. be soiritare eln las Oa dtiln der-iC-rdeie p1bIlla(thon e a (.;aort al.I plani 0elene alit ailenle nlos am- Ila emprisa respectI a ilulleril d ,,'ad l vee e t',c0. alos calipoollogin N acinna I de Pcoouasdaiv atl.ttWales salau-0s \' conticiones de Ia- 'etihicos. gaios reales d onie'a- 11 .1rwin I hian I i co- eshorComt v Coslturn, P ltiiquese ell 12 a a ta O nlclal baoji t)tie' llst eiicb cila itada e piie- 01011n n i na p, ti t'luaies. tlA lo I,w , ln )a1 a 1oe0 e onlin lc aIc la or
Torinnari lsana dv andmisitin a todo In h ochi 'ale p pou a S COlotan painsolicitr Ia coope- cluep . Vhan uvn oli exrie"idieols.d c i 'a de eirdairn blnehel dli 30 del men en curse. general ronaclnill tOracrln tie los Itabajadoro, en ci ouc- ,pnrsonales. lo do nhic- ra(-oo pii ,[a 1 is Dada el I.a ilnRhina. Minlgrlon arlxito do est cmpetob. de Ia empresa, haiendaseaontso do' ColivrcOi. a mIs 20 dis dei me Reiler6 el enente coronet Ba- de oda to ant-rio. An6nc'iee en el DIARIO de-,,ti rioand n-i o ........................ ....i6n ,ue el Pre-l' l 1l'o a o
iln 'ires. idente Ballla mantlene el rme HiIsaber el interentor del (;0cu'ilerin de nn rebajas fie salarlos, bierno a Ins dirigentes sledicale 7 DE LA MARINA RafI .e..... 1Rut . an dspla..i.n.to, i aumnto dl 1 .....s"a entrgi . .en :t........ N,
MINISTRH DF 'ONMERCIO. p, ,p,,a d] lnasaIc..Agivo qinv hasia respeCto a sl actuain on Ia labo
sev..en... aois clue .... ie ... para salida del
faltas con perjuicio a Ia economic
de Ia empresa.
Dijo clue ale reunla sepalradamenle con la partes, porq..son ts pro- c0 rre0 aU re0
ptinilas resalvec tas cavoti ones vsell" "
in plano de etnidad p justicia, Par
in qate desea cnnocer toios su a,Oumentos p alegatosn cel Stl- Se contrae al serviCio
VUELE ~nes plant P'a das en torn a Ia ley-.
decreto 908. postal aei.reo. Horario
Expuso que era prop6sito dol PreAsidonte de Ia Reopiblima enis Fl e' El 'aunistro e Cainulacnnes v
finitivamente el problem d Ti'aTluoles, tdor Rafas Diaz Ba.______-_-'___Cooperabis'a tiee nimiui in lart. of oanr6 al]as perjodistas qu, S A., peronvinmpnde mniusrlav co 00 i ieni geod al. ha tisIa mis esiretI mparciaidod laua pues' que parel antdlinistrador de
las partes. Corrus de L .Habana, sefior GuiGarantizaron, par su parle, os lerno M. Mautinez, se den a coonodirigentes sindirales que lendri elcer horas de recogida do lacomkI saamplinpnerpaldo p y a maya Ir irend..nia01 . 10010.. I s.narinooperacion de 1as trabajadores en nal arno a liternacional.
of desenvohimniento de sus luncio- P.a medida del minstroa Diaz
les. oBal t resulta allamente benefioSugirieron los dirigonles sinia- sa ama r oos los usuiaris del CoInls 01intervrpoir, tenienle 'orooel rrel pa que ostaran debidamenle
a A tD DBarreras,Ila necesidad d qu e an inifl'mdatis respecto de as horas de rentralizados ]os lngresois de l;I sahlia de Ia misma. Ese horario se.
C. 0. A., mediante Ia reaci6n del ra expteso en dns cuadros que se
dividendo inice, In que haria plt- col,,caroin sobre el buz6n Marti, Insy o R K fe ent ..t....teab......icio, Ia lahdo en ha Administracin di CoVmpreso, ya ..e..l Actual siste....a i "l,. pvo. pal ancoo..imienlo dol
Ihare a ns rutas. -agregarnin- dis. pllico en general, par esle media.
t... . n presas tie. d .. -or.s n delan6 Ayent d a... de marin..
VA .e.iodistas qil v..uc.n e.e sect,'

p.or . , ,.A .C ..via N..A O Deelarstones del .ato ..in . oal o.v......o,n ..les0.
l -MComitd Ejecutvo de Sindira- mu ntgue:
" to de Empleaos y Obrerns de a01- corresponde aneliareanaelonal nibus Aliadns, d16 a ha prensa liit
declarciones, sigtiflcando que iI A Nueva Gerona. 4:00 a .m. a
Ia '-eunin celebrad, non elinu- Vataderol, 1115 a. m: a Caibariln.
center del Goblerno en Is C.O.A to 1I:1 a. in.: a Cienfuegos, 3:00 a. n.
vtenlte carl net Pedro A. Rnrcrr:.,- 5:15 p.01.: a Map aiituaa.11til1
ste expreso quae era criteri rel a m: a Sanla Clora, ::00 a.i'. v
JNo mPresidente de It Repfbilcai, general 11"15 a..m.: a Trinidad, 300 a...
Batista, y de Is proplia intrvrnlin 0a Camagluey, 3:00 a, m.:45. 11:15
mantener os pagas de los salr-, y 515 p. in.: a Cieg doe Avila. l:15
iOobreros en Ia milsma fo m a qU': sn s 11a Anlilla. 3:00 a. M.: a Baventa realzandoanttes de aphrai- acrna. 3:00 a. m.: a Bavaria, 3:0
se to ley-decreto 908 a in.: a Cao Mambi, 3:0 a. in.: a
I"Present el Sindimrto suAtexr Guunbanano. 3:00 a. m.. :45 a. in.
s p 5:15 p. m.: a Holguin, 5:15 p in.
sas aI oblacl nhablanecr ]XIi a Manzaniln. 3:00 a. in. y 0:45 a. m.
- n suspensl6n die servielo dit? 6mhni Prvsioi, - 1:0 a I.: a Sont-to dv theda n~bad .sgnido a t ut'ce Cubs. 3-00 a. ou-. 841 a in. n 11.5 satn ~baoainlfvaidoqu Ipm p" a Victoria de los Tuinas.
BO:AC la linea area inglesa qoee cuenta c~o.^.S dbt pelna s i
- 34 aias di .,perimci,,, In Ilevar .. Ala.- C.eiteran Ins direigenlee dvi S1n a, Correnpondencil avrea Interssartonal
drid a border di ueo di s,.s madaeso cain que so ten oniina a Ins trollslaoes sot.e prop6.sito qoue vi 'r- A Estadios uidos. 4-00 a. in, 0"30
a.giones, acondicionadon para volar a grandes altusras. Disjnrete de Mn inantener las nondiclonvas de trsba, inwstm. 3:1540 p'am.:c"0:15 pn. in Kv:3o0 � liajU ~ d y confortabl: comidag y bebidas deliciesas, y (a tradicio. Jo y dv oftiari~s. Pne., 4:00 a .. i : a nd. 1
nal cortusia brit~nica. Crnuce cl Atlosntjco con es� lI' en Londres comne Ptdvn lsuu dvi serspnento Cs M\io. 10:45 a 01 a An0islhas M]a-1 Columbta sores p 11Mensues. 1-00 a in: a Cutinviadod~ QAC y ieaIa cpitl isglsaoen i Asa d IaCornac~n.razan y' Aruibo. 2:00 a.in.: a Cvs-. invt~d dtBO C, ye lacaita inles # �lA~od, oro,,c .La Itderacitin Nacbonat dv T a- tro s Slim Aomrina. 3:00 a. in: a M onarca rrto gbaJadocrn dotl Transporte Ae c... ntEt..copa. Asia. Af'icapIy 10 .
Coma las dem .s organizaciones pr,.l 900 a. in.
HAIANA - MADRID I betarias dv cue setct sc han dirng1.] - . .
- iaela$78.0do at Presildntie he a Repibttra, testa contra vl Minisiocio dveGettaand qe tren llt las ']rg e de rto3va 1u proliV* f f tizan don empre.a. dv ostaemtin on codo ei peronloo ofreelds pars.eonU 3 el aeopueetn militnr tie Cbluinhi'. ttnuar dlios embartiuen durante
' �* cunfstnelas, no s6lo ,ianti~nen .
____dentruttiva campetenta di ve lv 0 I Visits del doctor Poelovarrern dentne tie to aviacidonsie'nlerJa in.
-- hona. sine tine atrapeibso Y exer)- El doctor Jinsbn Pootocorcaro. enlas a los trabajadores dv 'tpoutm!. inlnilcto dcl "rrtbaa y aocrraari
Pea'. reserveenes v denslins cennplnea~ n ~ee n s Agenet' d* Phnole,e Ilemee � ,ci'al vigenue Ca Is Rvbhabilitacidn tie 0nv411das,
B RI T ISH 'O V ER SE�AS A IR W AYS C O R POR AT ION IPtivde eogael6nsestindeere'r, h ltado adlvchoas~n:,erto con
Trocadero 55 (bajes dcl Hotel Sevilla) La Habana. Teefonos: W-4944 W-S 260. Lstcabojadores dv ta insta hblentin nitit oarliosarnrii.- rerl d Metadloant formula-ta unn P7o- bidea "pr sun antigoas taubalternas.


Afia CX %f Noticias Ncinles
























Editorial


DIARJO DE LA MARINA.-Mlircoles, 22 de Julio de 1953.


IA MARNAEL KBANCO DE SANGIOE DIA RIO DE 1A MARIN A Singman Rhee y Haile Selassi E
Fundado 0W n 1832 S
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA " Por Carlos Divila , - .Editado poer DIAIO DE LA MARINA, Socledad An6nima NUEVA YORK, sEPS. -, Uns 'o, Haiho Selosai, me halo deodo of 28 do enoro do 1857. historia ominosa y sin para- aqul hy para reclamar la jut'lelo se esti escriblendo entorno ticla que se debe a mi pueblo, Dirigido par Don Nieolis Rlvero y Muftia desde 1895 a 1919. de ese paralelo 38 que divide a Is ayuda que sbe le prometi6 hay par el Dr. ios Ignacio Rivero y Alonso desde 1919 hasta 1944. Co r es como co ocho moses par 52 naciones
Presidenta: Director: brazo de la que decidieron que Un acto de Silvis Herninde ~ ~ ~ ~ ~ crz do tieo Js ieoy enne r d n cat- agresidn so babla i comotido on Vicepresidente: Administrador varso y pasa violaci6n de los tratdos internsDr. Jorge Barroso y Pfica 0sar Rivere ' r ndez por el costado cionales", La escena fub el PalaAcogido a a franquicla postal. - Apartado de Correos 1010. de Washington cio de Ginebra el 30 de junio de
,I omicllio social: Paso de Marti nimeros 553 y 555. como una espi- 1936. Nada result6 de la tajante
PIZARIIA AUTOMATICA: M-5601 - sa Las alterna- peroraci6n del Emperador que, o qiras que se segOin un testigo presencial, hizo ;,atelefonsta le comunicari con el departamento que'desee:ofrecfan en Co- ruborizarse mis de una vez al TELEFONOS DIRECTOS: res ran sdlo Presbdente tie Is Lige, Van ZeeSuscripciones y Quejas ..................... W!308g treS:retirarse, land. "Sostengo, agreg6, que el
Director ......................................A-4787ven cer, nego- problema que traigo a la AsamAdministrador.. . . . ..' ML-1738 ciar. Se opt6 blea es mucho mayor que la agroRedacci6n ..... . . . . ..A-8427 por esta 6iltima; si6n de Italia; es ha seguridad coCr6nica Habanera........................... A-7575 bajo ]a presi6n de Londres, seg n lectiva, es Is existencia misma de
Anuncios ............ . . . ..M-2798 David Lawrence, columnist y la Liga, En una palabra, es la
Poectoa tde Suscripci~n: editor del "United States News moralidad interoscional be quo " and World Report"; porque era est en juego. !Van Vds. a senMes , , 3 $ 1.50lo I o n honico posible y o meor pa- tar el terrible precedente de inTrimestre 4.5C $ 5.750 Extr.&,A~erc $6.90 ExtranJero "

Smstre 81 i 1 " 12.70 "" ra los aliados, la ONU p el mun- clinarse ante be fuerza? A las PaAe .. tre i.0 .......... t.0 :en la 23X noco do, sogsin Eisenhower y la mayo- tencias que han prometida g...nAfbl domica 5.80 i8.10 ria de la prensa y de loas lideres tizar Is aeguridad colectiva y pa- VA puliticos que se han ido plegando ra lascuales se yergue la ameg:'ndualmente al fail accomoli, naza de que algn dia sufran tam- .. --


EDITORIALES


El peligroso abuso de las huelgas


LAS'declaraciones del ministro del Trabajo, doctor Arsenio Gonzchlez, son terminanles a exponer la decisi6n del Gobierno de no permilir mis huelgas ireeponsables yde proceder contra las infiltraciones comupistas quE se estn reafizando in el sen del movimiento obrero. A esle respecto son de especial 'trascendencia las manifestaciones del Ministro sabre el carcter de taneos politicos de los 6ltimos movimientos sindicales.
Las palabras y la actitud entrgica del funcionanio so ditigen abientmente contra los prcsuntos promoterds de un estado de agitaci6n de intereses que no son laborales en su esencia ni en su origen.
Para los verdaderos problemas y 3temandas del trabajo, el Ministro ha puesto 6nfasis a) reiterar que e Departamento esti en disposici6n de conocer y discutir coes estos asuntos per los chuces

legales. o4l Gobierno -ha dicho el ministro Dr. Arsenio Gonzidezvelar par las demandas y conquistas de Ins trabsjadores, en cuanto a Ia fiel interpretac6n de lo que Ia loy garantiza a Ios mismos, pore con la misma energia que velar por el cumplimiento de la Ley en las ventajas obtenidas per los obreros, actuari en cuanto a la prohibici6n de nuevas actividades cooo los que se produieron en el sons de los Omnibus AliadosZ,
Frente a esta actitud sensata parece flotar un ambiente retador en algunas zonas laborales, que quieren seguir uando y abusando de las huelgas coactivas par respaldar movimienlos ilicitos en sus planteamientos y muy peligrosos en las presentes circunstanci. Y, coma es costumbre inveterada, sin que los lideres sindicales tengas on cuenta para nada los enormes perjuicios y quebrantos que sufro el pueblo ante tales huelgas licitas.
Se ha anuncIado el intmediato rgreso desde Londres, del secretario general de Ia CTC, Sr. Mujof. Confhamos en que Ia presnccia del Sr. Mujal contribuya a esclarec er el turbio ambiente, en particular en aquelias zonas mis penctrqias pr el qucitacolumnismo roja, cyua consigna es infirarse, acechar, agilar y riestruir; dafiar la economia y crear un estado de MIsia yrno dossperacn ien on los obreros, coma la meier forma dc conspirar contra la Naci6n y la pa p6blica.
Ante tales conttngencas, bien hace el Gobierno en ensanchar los trmites de conciliaci6n para el arreglo d las reales dificufhades en el tratamiento de los problemas obreroacronalc. Pero tambitn cumple fielniente su deber de velar pur ]a seguridad a benestar de todos los ciudadanos, al adverlir enrgicamenlr a los agitadores que no tolerar, movimientos huelguisticos ileuales y de naturaleza pcrturbadora en sus oscuros designios.
El inmenso dafia de esas huelgas ilicitas, ca directamente sabre toda la poblaci6n. Porn dada tatnbitn e rgimon instituciomd de la Naci6p siempre que se ve sometido al ipacto de las fucras sindicafes pars imponerle al Estado y a las empresas violentamente sus exigencias.
Tales procedimientos conctisos dbe lmerrintt. A.ncha es ]a via para formular demandass losts' y tar llegar, Ic luera necesario, a la huelga legitima, cuyo derecho nadie lis dinule a lns trataadares, coma tampoco se leos discue el derecho a on alte nitel de ,ida conjugado con los rendimcentos dce 6n-irocucci6n, la costeabilidad y estabilidad de Ians empresas y negocios.
A Io que no tienen derecho los sindicatos, 05 sus lidoes, ni nadlie es a promover paros de servicios p6blicos, s de cualqauer naluraleza, par si y ante -i, al margen de la legislaci6n oigernle y dol C6digo de Defensa Social, y con dosconocimiento de los istrumenos oliciales creados par\ elstar esos perturbdoces conflIcos.
La actitud del Minsteri dcl Trabajo es correcta v plausible en cuanto tiende a facilitar y favorecer e pronto triimie de esos asuntos, poro sin debilidades ni tolerancias ante el use y abuso indebido de fns huelgas ilicitas como raz6n de fuerza sindical para imponer sus decisiones parciales.
Esperamos que asi Ia comprendan tods y guo la sensatez y la cordura prevalezcan con fervor nacionalista al tratar asuntos de tanta iporlancia par el bienestar y sosiego de li ciudadania.


El proyecto sobre ordenainienlo de It docencia



SIN haber termnado ain sus labores )a Comlisin que, presirida
par el ministro de Educaci6n, doctor Andreu Ru errn Agusero, viene estudiando el Ilamato tsOrdenamiento de la Docenciat --ban 3ugido en el seno de ella agudas discrepancas v cn la optni6n p6blica impresiones contradictoras qup obligan a DI,\RIO DE LA MARINA a recordar los puntos de ,ista que en ete asuola ha 'ostetido p que, exiuestos en distInas ocasnnes, mlevan a Ia cooclusi6n de que resulta indispensable, anle de cue se bomen acuerdos en firme sobre Ia materia o se dIcto cualquier inn de leislaci6n sabre la misma, se escuchen debidamente los alcpglos de los pales interesadas en el pnoblema, principalmente a los reitresentautcs de Ins Escuofas Prvadas.
Nadie, como nosotros, pudiera aducir melores tilulos para acreditar sus anliguas simpatias a todo empetio 6cnio e amimnado a introducir en Ia Escuela cubana en general las modifIcacInnes suslanciales que desde hace mucho tIempo requiere. No ha habuido ocasi6n propicia sin que nuestras rolamnas no se bayan coverido en palenque abiolto a la discusi6n de besis, doctrtnas, escuelas, tendencias, opiniones y argumentos sobre los mdhiples aspeclos de la Instruccs6n P6blica, del saber y la culLura. Pot oso hubimno de celebrar los prop6sitos del. actual ministro, doctor Riero Agucro. en conseguir durante su rectoria el estudio y irobaci6n de un plan que Ilevase esas reformas a" condici6n de fey, si bien considribamos que no coensan Ias circunstancias mds favorables para hacerle frenle a transforma'ciones bisicas sinf las cuales el empefio se habria do quedar cicunscrito a meras aleraciones de la periferia.
Por consiguiente, -dicho sea con el respcto quo nos merccen las personas que componen Ia Comisi6n aludida- los acuerdos va par ist'a tornados y que aparecieron en la edici6n de ayer del DI\RIO DE LA MARINA no doben tener otto alcance ni otra funci6n que la de servir de Ponencia a discutir y enjuiciar par Ios representtrles de los organismos de la docencia oficial y privada en cuanto se los invite a informar pfiblicamente sabre ella. En tal senido, Ia jornada rendida por Ia Comisi6n no puede ser mis plausible al resumir y concretar en Ios preceptos quo Ia Ponencia contiene, la respetable ,6pini6n de los integrntes de ese encargo, y a trazar [neas previas que canalicen los dittaimenes difinitivos hacia las mets de ordenamiento
permanente, que somos todos a desear.
. Mas, no es discreto de oto modo establecer reformas sobre
prqblemas fundamentales de la Naci6n, y los de la ensefianza resuftan de los primeros de esta clase. Si en e orden ofiodal, Ias protestas que han visto la luz reisten e mis serio obsticulo para continoar on ellas sin escucharfas previarnenle, en el orden particular, en Ia quo a las escuefas privadas sic rehiere, non paroce esencial of no protender olhersci6n alguna elna estructura p desenvofrimiento, nin air


............ ... 1..- ...
Yo esceribi hace poco acerca del "fastidio". irritaci6n y desilusi6n del pueblo americano en raz6n do la politra exterior. Ya pueden mtaginar mis lectures eubl ha de ser suatitud ahora. Pero, con (-aiscipltna ejemplar que o Caracteriza, tata de agruparse cn tornoi oe Etsenhower aunque sea coilfuerte castigo de su intimo per sar
"lay tiempos, escribi6 el "Herald-Tribune" de Nueva York, en qutias resoluciones heroicas s61o strvcn para traer confusi6n y dolor sobre los que las adoptan. Asi es on el caso del heroismo del Prosidente Rhee y de su pueblo agitado Con oran calor, y poer ct ittus quc oda persona con samre caitlnte tien C ue compirndr, pruden causa un mal ticalculable" El lRevorendo doctor Pltulact. influvente lider politi:o tie Pcrinilvania, no s6lo se exite la attitud de Rhee sinu que la )alaide y cree que en el undo de sUs corazones millares do amerrianos sienten lo mismo. Enc ambio Walter Lippmann alifiea la postet6n del presidente coreano de "iolento irraciona hsitse*" cice que hay "un misterit" detrrs de ella; que ha sido una uctitud surpresiva, de ultima hora. sorecosas qut se estaban ci scrtiendo en preseneia de sts dehr ados poer meses. Washington
t lONU no estan dispuestas a .tr'cir "el lideratl de Rhee'. agree, le rccuo. ta ec htonoonmic torio que "no tiene derecho a ( ioy no se le va a dar:'. Tengo a la vista 43 comentarios de otros di'.-ios y columnistas qur se dclten mis o menos entre esos dos extrem 's ya ranscritos. Lo que a tcn me sorprende cs a sorprosa americana. Scngman iee no ho cambttdo una opinin que era bien conocida per 'aque la prrnsa americana le ,tira uca putlicidad. Yo he letdo no mnoos de una docena de contUndrntes declaratones de Rhee hechas antes y despuds de inicadis las negociaciones, todas ctortadas a suiacttiud atual. Ittid Lavine acaba dr recordarnos quo c6 public6 una entrevista en noivienbre de 0ao pasndo en qu, le diio o.e su estratcr a era "atrearu y asc Io dira a Eisenhiwer. in , ucos a 1I,s 450 tillones d, chints attrcgo hasce echo n ers, no ttl(s son ro.nct.us: asi qut i, chinos t 'pat que Ins conunsts esan p(idirndoellos seetcartiran de Chminartos. Sea quc tmoslo sufliientemente fucrlrs pa derntar a los comunisias c no. quercrues avanzar. Si no souics Io stfiientemente luertes ion bien, avanzaremos a que ns thV terminar con ito de tin ve pi todas'. Reiter6 muchas vteces quo jamas acptaria un arrelo qdir dejara u Corea dividida; expres,,, asi 'iUce 0propsso. sit oposicitm al plan do la India, e fin:monte ha sido base do uns auercus. Es \'lido natutir c-r, ie el atgutitento do que las ciricunstancis exien ctabies i la dliplomaclti si in ctrtre T ,- nbittits finales so manteonan: sa es o atusts t Wi- y ton diead itpodr;t pitt,bn qite rs errada hasta quo no s veansuscreultados.
Sitnman Rte frente al tunde occidental core\ on el panorama actual una siloota parcrida a la de Halle Solassi6. No es ieual, porque Abisina era miembrn do la Lige mtentras Clue Corea no lo es de las Naeiones Unidas. El etperador tIe Ahisinia estaba en exilio. Rhee site al frente del Gobierno El afrirano nunca tut to tremenda ayuda nihtar que la ONU ha di"o a ""-- A laile Sclssit se Ic podia qUoaceptara Ins resultades do una, 'rcsidn para ciitenrr la rual In Liga tin hita Ioho ntra ctisa que volor saniones eeottnoicas que nunca fucron debidnnee apltcadas. A Rhees 0 le pide qur accpteL in at mistir" despitt de una querra ruenta ion que s6olos tooEstados Unidos ha sufrido mis balus que as quc treo on la Primera Guerra Mundial. y a rambio de promesas de mas ayuda y de llegar a la unificaei6n dc Corea "per otros m6todos" que la uerza. Cti lode a m me ha lieho impresion releer on estos dias el discurso del mandatario abisinio.


bitin la suere do Etiopla, yo leo pregunto: Qu6 medidas intenten
adoptar?" Y termin6 hace 17 aenos en el palacio blanco ese
hombrecito moreno de barbilla y traje negros: "Represontantes del mundo, he venido a Ginebra a cumplir en medio de ustedes el deber mas penoso para un Jefe de Estado. !Qu respuesta coy a llevar a mi' pueblo?"
La respuesta que llev bien se sabe; a primera agresidn fascista pas6 sin sanci6n. Y debe haber penado en Munich el fantasma del diminuto africano, y viniceon las otras agresiones, y Ia nuerra tremenda y otras y otras agresiones. lhasta Corea y ahora es la voz de I 'e que dice: "Nunca habr paz para mi pais mientras no haya paz en el mundo; el


Por Rosefiada


-Venia a ver si me ponlan un litro de sangre de
horchata.
-;Y eso? , .-Es que tengo que ir en guagua hasta Marianao.


problema de Corea es s6o parte del problema del mundo". Y uno ya no sabe qud pensar. Porque todos tenemos conciencia de la sincerldad, integridad y capacidad de Einsenhower; y esperamos que la Providencia ilumine sus pasos en el escabroso camino de la diplomacia.
Despus de su largo calario, Haile Selassi6 tuvo su hora de justicia con el apoyo de las mismos nnciones que en 1936 pareclan abandonarlo; y su pals dis-


fruta ahora de libertad y prosperidad Esto, y los caprichos con qle el destino tome a veces rutas largas y tortuosas, deberian hacer meditar a Singman Rhee; pero zquidn se lo va a decir? A Io mejor ni .recuerda al que podriamos llemar su "colega" de 1936, Haile Selassi6, El Ungido por Dios, Emperador de Abisinia, Rey' de Reyes, Luz del Mundo, Descendiete de Salom6n y Le6n Conquistador de la Tribu de Judah.


LE Inca hoy a Luis Entrialgo
-horbre muy del siglo XXel urno necrol6gio en esta paghna todavia bastante siglo XIX.
Psiuinas, las editoriales, coma esos cemner as privdo
que la aristoeracia, el romantieismo y la alta burguesia sostienen en )as viejas ciudades: la sacramental de San Justo, en
Madrid; el cementerio "PeLachaise", de
Paris, donde la actriz Rachel, sintiendose morir en Egipto, pidi6 a su asmigo Houssaye mandara haeerie un heo. "y otto on su recuerdo"; el do "Highgate", de Londres . En dste. Soames. siltimo vastago d la saga dI s Forsvte, se puso a recordar un dia, sentimentalmente resentido, que "estaba ileno de gente de nombrs exceprionales. enterrada con tn guin excepcional": pero quc, a pcsar del decaimiento de a raza "ellis 1its Forsyte tenian alit us ello paisaje y se hallahan sobrc el belo Londres". Habia eriiado ]a era vic~oriana, pasaca sbre la Gin Bretata la pr:mcra :uerra mundial. En el cielo. oscrecido per el crep6sculo, Soaunecrecia lit'r este aviso desolad(.r: se Alquila. Lo que so aliclouba era ha epoa de o Forsyte.,'cuando un homtre era el duefi do st alma, de si suintersioos " de su nier, ,.n ficalizai6n ni pregui a luina": muentias "hora el istado tonia., e quifatoner.,sinrs ones, su muier se posea a s misosa. y vaya uno a saber uien era el dueo de su alma. i.t dogma cuedo y simple!"
namess era algo mas vie quo yo. Me levab unos 25 af s ide edad. Pero las generacionts de antafin duraban mis que I? de ahora. Fuinos contemporfines, at menos en ]a de\ocin tdc ]as contoitplaciones ylos sentimienios. Por mi tumbo, en dondetiera nue el destine me tlivase a nocir.estnria en alton cemenr',tio I nral. Idea que nunca me ha perturbado, ni por o nvanidad del nciminto ni por el nrgullo de vrrme casi siempre actmodatdc on eslas tpcinas orhorentistas. C oo nt haber hechn jams on eas ebra de seculariznci6n. pues tor csda reunu a mis sentimienos reiuiosos: sinn, peor el contraro, cnmpafia do ipealdd, cna ccnvi te al espiritu eristiane. Pu's In que intrta v debe lmpresiOt,r en 0 c menterin n l son Ins "spuleros blanqueados" ya quo n.due duebtprsumir alli de ma*Ner prpinid que do loo stee pal. res de teOrrenoon que s pudre el cuorp de cunquiera, come ad. uorto Graci.hn. p sio en cambin, a fama ' oservicin de las obras que dejan tn recuserdo entre los honilres disnuestos a seuir vivicndn en r6imen de familiaridad, sociabilidnd y humanitarisrto Y asi es como en nuestra dpo00 las eothzaciones p6slmas eonceben superior grandeza funeral al monument "del solddo desconorid". puesto que a odes nos obliaa cr soldados en Is paz y en la guerra. on el quehacer de


su voz autorizada, sin atender y pesar las razones que pueda exponer.
No camos a frsmuiar una exegesis de la Escuela Privada en Cuba. Ni reducrendo la expresi6n a sintesis homeopidtica, fograriamos fijarla en toda su poslis a grandeza. Tan es asi que, hace ahos, cuando se intenlaron modificaciones que podian afectarla, se acufi6 esta hease: oNo toquemos una de las pocas cosas que nos quedano. La frase tiene en la actualidad la propia vigencia, tratinldose de la EnseFianza Particular.
Higase alto, a tiempo. en camino tan delicado. Convirtase cuanto hastla aqui se ha. discutido, en ilustrada Ponencia, pars que sobre ella informen las voces adecuadas de todos los organismos represenaivos. Reiteramos nuestro criterio, preisamente para que of proyecto de reforma responds aaIo que debe ser. De lo contrario, estaria tachado desde su origen, y y a postreoresutaria invafidado par la campafia de defensa que producirian las medias docentes afectados. Antes de convertlir en decreto-ley las defiberaciones de a comisi6n, lo prudente es transformar en ponencia para el amplio debate el fruto del esfuerzo y de a experiencia de los distinguidos miembros d la comisi6n.


cada di y en Ia conducts de cada hora. El cementerio no debe ser un musco ahito de fantasmas, s n a posada donde descansen hqoue dejan como herencia una nitma en cualesquiera de los debries de este siglo, tan extrafto a los privilegios del pasado.

,Quidn fud Benito, Gonzdlez 0'es quidn don Jos FernAndez y Garcia Castro, quitn Carlos Moran' Con todos elbos, a ha hora de su muerte, me he creido nligado como escritor, y les rec6 la misma oraci6n en esta pdgina. Sentiria yo mucho que estas cr0micas no fueran las mejores de mu vida. Que me perdonen si no lo consegui. Serha porque, forzado a eatras literarias, tenga envenenada be sangre par el lugar comun plagada de esos fastuosos adjetivot que ya to mismo sirven al heroe p el pr6fugo, el probo y e ladino, el prudente y el osado. Mi intenci6nlu limponer que el comn de los .gentes abandonase ]a letura at ver el tiltulo; pero solicitar d los deudos ha atenci6n hacia mt parecer sobre aqueIla existencia quelios supieron ajona a a feria de Ians vanidades, parameejorservir poer medio del cnnseio, laconvivencia y Ia ejemplaridad, os normas As convenientes al progreso moral y material del mundo.
Y aqui estoy. sin viejos p yagos adietivos, en el cuidado de no disfrazar a Luis Entrialgo de personale fachendoso. Hablen otros de su triunfo en Is vida. Encontraran tela bastante par donde cnrtarle un paneglrico a ha medida de su empresa comercial. En esn terreno, a nias no se puede tllc'ar en estos tiempos. "El Encanto", su tienda babanera, o misnin podia lucir insuperablemente en Nueva York. Paris, Londres. Madrid, Buenos Aires, Roma . Tat vez yo haya hecho demastade larga Ia lista. Pero LuLs Entrialgo, como su hermano don Aquilino. coma sus soeios don Jos6 y don Bernardo-por s61o citar altinnos muertos-, Iteg6 a mAs. Alcant6 los niveles ms altos de esas irtudes que ahora tanto se rebalin: tas de o sencillez,I t bondadI ta tolerancia. Yo trabajd con Luis Entrianlo: y no digo a sus 6rdenes porque el trabajo para dl. como primers obligaci6n, cra ultivar Ia amistad. p hast\ inponerla como jefe. Hasta el don. romn siEino jerdrquico, ho esnondia para no deslucir el tituto superior dc ompaiero. Se dabs cuenna do que una obra de Ia tenniud det K"Encnnto' no hay ,eanidni personal que pueda pascarla a homiros. La idea de Atlas hio de opiter, hermano de Morcuio. con el mundo a cuesils. es una imazen perdida en ta plngoria nitoltgica. En estos tiempos no ha,- esnacio para el desplante de Ins mitos.
Proreed rno omar atora al pie


A SILADO en aquella mansi6n
de amores, en aquel celestial paraiso, segdn reza la bellima y vieja canci6n "La Golondrina', eomo to es San
- - Miguel de los
a \N Banos. all doectrinado dc sabias disciplinas,
a duo, por dos
sanos varones,
los Dres. Abril
4 y Chac6n y

Calvo, no pude
entera r m e a
tiempo, y menos contribuir .aI meji6r conomiento y dar
ciertos pormenores sobre ]a estancia en Matanzas, mejor quo en Matanzas, en Macuriges, de Mr. William Rufus King, a quien lIron nuestro president de a Academia de la Historia, mi querido padrino, y el seftior T. W. Palmer, en dis pasados.
Pero como nunca es tarde si Ia dicha es buena, me complaci, por to menos, en asistir Rl solemne acrto de entregar diplomas a los Iavorecidos con el honorifiro titulo, dado per la Academia de la Historia de Alabama, no muy. solemne, puesto que s6lo asistieron a ese acto los interesados y eso. no todos. y unos dos o tres del psiblico, nada mAs. Yo asist pao Santovenia. prr Miguel A. Campa, ambos diplomados, y por el reso de Ions consagrados, todos companeros mios de la Academia de la Historia. a ]a cul, aunque no to parczca, tmbiwn pertenezco.
Mi padre fu6 en sus aies mozos empleado en la Casa de Calderas del ingenio "King", sito en el barrio de Tramojos, hoy Pedroso, o sea, "La Luisa", de don Andrds Mister King, que asc se especificaba aquel ingento, para distinguirlo de otras "Luisas" que hubo en Matanzas. Fue 6dte de los primeros ingenlos que tuvitron en Macuriges lachos al vacio y triple efecto. Figura su vistl. tomada de un daguerrotipo en ta vieta que Ilevan impresa ]a primera emisi6n de ]ns billetrs del Banco Espafiol en Cuba. Rendio una zafra, se0tn la esladistica de azucar de Rebello. per aquel liempo, unos dos mil y pio de

de ]a letra el consejo de Carlyle sobre la obligada reverencia al h6ro. Porque conviene. seg n el nuevo dictado de la funci6n sicial de los servicios pablicos, que las estatuas decen los pedestalrs para discurrir entre los hombres Como este Luis Entrialgo que reposaoenel an6nimo de la murc
-sete palmos de tierra-, despus de dejar tras si una de tas obras mds altas y solidas de cuantas dan grandeza a la cludad que tanto am6 p sirvi6.


Editorial Aiio CXXI




Viloraciones'

Por Medardo Vitier I

El poder de una lecci6n


pASA13A yo junto al aula 22,
donde trabajo, en la Universidad Cenctral de Las Villas. Roconoc la ro del profesor doctor
4 .GattloAosde S que tiene- a su cargo Is historia de Is literatura espafioIn. Me detuive y sco que se oia -todo sin acerearse uno Ia puerta, aunqde el joven profesor hablaba en tono mas bien bajo. No
,se percati dl
de mi pr ciami yo intent 0ue Is notara We demor alli pare escucbar Yejor dira que al cabo de mcdi. horse adverti que me habia qqOado atendieitdo a ]a lecci6n. Pt-s en realidad no se di n mi "e .momento de acti'tu'd vbluntzria clara, en que uno "quieri" ta o cual cosa. Si lo quise fu con -sa zona psicol6gica, de conciencia in tanto soterrada, pero que d.rcide buena parte de nuestl,s atos.
Sen:ia y0, a tres a cuatro metros de ds'ancia, qse silencio ac-tive di una atenci6n inteligente y saosteida .nido trataba de Alfonso Xel Sabio, el monarra espadol de tar fecunda acci6n en el siglo XIII Su unificacidn juridica, SU emp.fio nacionalista, su inters per Os estudios hist,6ricos, su eullivo e la poesia lirica en una de la hablas del occidente hispanio, a! aftin de da Jerarquia 'Ic:tellano, su capacidad" direclora a hacer trabajar a los


!= � �


bocoyes dc az6car. Lo trabajaban mas de qu:,entos esclavos; dt sus setenta ca aslerlas de tierra colorada de nasa, esp]6ndido suelo del fernsovalle de Macuriges que hace as de ciento cincuenta ahios so er uentra siempre selado do cao e ellas cultivaban unas cuarenta. Este ingenio, en 1844, sogun aparece en el maps de la provincia de atanzas, levantado en ese afio pi' el ingeniero Manuel de J. Carrr-6 y Heredia, a1 objeto de. teni las paralelas del' derrocearril, esde Uni6n a' Navajas,, IlevaI nombre de "King", mas tarde rn el de Piehardo y en el execlec te del Estado "Mayor Espaol, denomina "Luisa", de los hetmnatjs Moliner, quienes sustituycron como propietarios a don Andros L King, hermano del sense doer americano William, mads tarde vicepresidente de JosEstados Unidr y condued, segdtn voz psiblica con su hermazio, de esta gran pr piedad y aunque no registrada mr:cantlilmente la firma do amt, hermanos, todo el mundo en Mlacuriges los creia asociados, inf'i.so mi padre, quo fud Como dic. segundo del maestro de azsar Manuel Souza, su oti carnal touchos aios maestro de 'azuicar di "La Luisa", p hasta ocurrir ou it uertd, empleado de King.
A monudo visitaba William King a su hermano, segdin oi dey en la casa de vivienda de ,Se ingenio residi6, edificio de Os pisos, de modelo colonial norleteiricano, al estilo de Virginia y que tambi6n he habitado yo ( iodo pas6 "La Luisa", de los ntimanos Moliner al Conde doe Sttfhez, de quien fud mi padre ad:tistrador general. Era, para aquella dpoca, una casa a todo lup, y confort; hasta una miquina ;vquefia de hacer hielo existia, ta gran biblioteca que entre olros libros contaba, segfin reotrdo, una lujosa edici6n de los o tras de Shakespeare, con las ,ales me entretenia yo en colter .11 hejas para vet los soberbios a-abados que ilustraban sus toi.s cuando muy nifio, residi en C a. I Todo el mundo sabe que el prodotte Polk, dem6crata y eselai-lto comeo to fueron'los Estados Oer Sur anexionista, por endi al ,Ito d contar la Uni6n con n Estado mas donde fuese legal s clshavitud.
A los hermanos King. usual',ete se conocia en Macartal 'uno como don Andres Mis;king y a] otro, Como don Gunerm Misterking. per mis patis de aquella 6poa. quienes no habtan salido de Tramojos.
- Jardines o Claudio y creye-n que Mr King. tratamiento que ,r daba asquellos sefiores era su apellioo, Ios mas ilustrados sabode quc el uno so lamaba Andros to Ilamaban Dr. Andrs Mioriking.


El DIARIO hace cien aoies



Un dia com Iohy, hace exactamente un siglo, el Dl RIO ofirecia entre
otras estas noticias que retratan el estilo de rida de aquel tiempo

San Martin en Nueva York pequefiisima distancia f1cil de .in nuestira engue aprenden tin matlmonio misteloris salvar". Tno suya nuestra historia. Jamds Y a continuaci6n del editoriali' d cque hay prensa libre ha tovi toes, 22 de Julio de 1853 e DIARIO reproduce algunos pA- m adO a su cargo peri6dico alguno rrafos del periodico "Novedades", a : a0usa camo" 0 Ccnmia desAdmirable Y sorprendente. p sin de Madrid, donde se llama Ia sten- :t-r6s, con ms, valor, pudidraembargo mrdad. Con este titulo ci6n del Gobierno hacia Ia per- --.cs decir, con cis herofsmo". saunria "La Baratita" cosas cp- sona del E-fir San Martilq, que Y CoM bas noticias locales no m estas: "'Dril de hilo pur, a edita en Nueva York la "Cr6ni- ftecen hiovedad, puesto que toda listas o cuadros de moda, a 3 rea- ca". Y dice el peri6diro nadile- I. i Habana esti repartida entre ci lee s a vra; quitasoles de seda io: "Importa a nuestro nombre, ulianabaeoa, Marianao, el Cerro y no tornasolada, a 20 reeles; relos yes- importa a nuestra justicia, impor- Pentes Grandes, hagdmos refe- CO tidos de muselina de crepd, bar- ta a la conservaci6n de una par- rencia, coma hace el DIARIO to- hu dados de seda. propios para novia te de nuestro territori, que ha- nandolas dj bos per16dicos de "di o para baile, a 17 pesetas; abani- ya en los Estados Unidos u pe- Alarid, de un matrimonbo que 'de Cos de nicar. a 13 pesetas". ri6dico que vale lo que un ejdr- ha hecho,suponer que es die per-- ce
El DIARIO insiste en que "si cito. un peri6dico eentinela avan- oCs sdq calidad, spuesto que Is ne querems consolidar Y sun dar zado de nuestra rsza, campen de mauer se cubre el rostro con" un qu mayor desarrollo a nuestra pros- nuestros derechos, dedensor de velo Y el hombre muestra rasgoc ha peridad debemos apelar auna in- nuestrosintereses; "un peri6dico de una fsonlaia cahalleresca. Vi- e, migraci6n mbs alta y organizar el que ha sido el azote de e s iira- vn al sire libre en Is acera do I do cr6dito bajo las ideas y con arre- tas angloamericsnos, que ha sido Casa de los Consejos, de donde ab gl a la practica de lo apaises el ministro de uni6n y de concor- solo se retiran cuando lueve, Sus y mercantile mis adelantados, P de dia entre Espafia y los pueblos rropiedaes se reducen a un ssca '.pe hos cuales s6lo nos separa una que al o.roslado del Atlintica ha- regro para las provisiones, un pu- esc


Pa'gina 4


De las letras y las artes Fu' William R. King,hacendado

Por Rafael Suirez Solis en Macuriges?

r. . :.* Por B. Souza


EL 1n1t1ia15g


doctos en sc corte." Todo esto, y mis uia de Ia exposici6n dt doctor Anido, cuyo extenso conocimiento del asunto seme evidenci6 a los diez minutos 'de, elase. y cuya maestria didfctica era notoria en la ordenacidn temtica. en los contenidas que acentuaba y en la. caridad del tratamiento. Lo hacla sin esfuerzo, con laneza, como quien maneJa un Instrumento lue le es familiar. NI lo verboso asomaba, para exceso, ni lo sohrio daba rigidez a Ia Informaci6n.
He dicho informsci6n. La habia, y no .poca, en efecto; pera habia mds: estimacidn de ha poca europea; caracterizacil6n del rey, i'ido de cultura y de unidad espahola; actitud critica que invita al alumno a aprectre par ii las figuras, las' obras, loasiglos.
Transcurrian lo! minutos y ye
continuaba, de pie, sin habirmelo propuesto, de oyente supernumerario, en grate remanso. Nadia pasd'a la saz6n. Nada perturb6 mi disfrute inesperado de una lee66n excelente. 'Clara que no sospechaba el profesor, todo entregado a su tarea docente, que un curioso lo seguia en la lines de sfi temn, ora envolvente, ora sinuosa para pasar par hechos dlversos, y siempre segura hasta dibujar el vasto contorno de un episodic europeo que rebas6I la
-importancia espadiola.
Ell interest tiene motivaciones
muy varias en nuestra vida mental. Yo percibi. al pasar, rumor de cosa conocida. 6Qu6 pasaba?
Aquello me evocaba labor mia do ctedra. Tambitin yo habla reccrrido aquel camino donde a trechos la historia puaso luces bienhechoras. Tambitn yo habia sentido la randeza del RRey Sabia, abrumado 'con Is carga que so ech5 encima. Y ahora, al oir ow nombre y perfilarse su imagen, me olvid de rodo, quedintom vit, doblemente-cautivado:1 a evocaci6n de mis aios de ensefianza avi6 los recuerdos y la eficacia comunicativa del profesor acre
cent6 el gusto.
No sabe uno, desde ia chtedra,
qud resonancia tendril la leci6r en lon alumnos ni que incitaci6n va a producir. En mi caso orO una resonancia accidental, un deleite no previsto, y que se dabs natural y fresco, coma cuando el caminante se detiene junto al boaque en cuya espesura oy6-un rumor suave. .Leve viento que juega entro las hojas? Alas ocultaS que rozan el ramaje? uAlma del arboladb, en que no penetramos?
Algo asl percibi al pasar, con el consiguiente y sibito despertar derecuerdos dormidos, de soo que uno leva a modo de porci6n de la existencia ya regiEtrada en los se0s misteriosos del tiempo.
Volvia yo a ver, radiante en mu
trabajo, a Alfoso el Sabio, qua romponia sus Cintigas o inspiraba las Partldas y lo unificaba toda: el Derecho, Ia lengua, y en parte al
menos, I] naci6n.�
El doctor Anido termin6 mu ie-.
ci6n. No esperd a que me viera.
Dejd el umbral con' la paz do' quien ha recibido una gracia, dulcc y buena. Despu6s le cont ml experiencia y adoptd ese semblante suyo que por momenta es una mezola de seriedad y sorpresa.
LD6nde est la leccidn? Yo ]a
guardo entera, a mejor, en Ia parte ijue alcane6. La guardo, con sus puntos hist6ricos, poro cobra todo. con ofelhalito espiritual qua
la animaba.
LY los alumnos?.De fijo que an
ellos cald tambion, con efectos denlguales. Ndnra sabemos' cdma se efectia la reaccidn en los estudiante. Es menor, a vees, de lo que suponemos. En otraa ocasiones sobrepasa nuestra suposicisn.
La biblioteca de Gast6n Anido
es, entre las priVsdas, une de las mejores que he visto en el interior de la tepiblica. Es un dedicado a las materias de su citedra y.. eq o posible, estd al dI en cuanto a publiraciones. Hace meses habia -yo adquirido, con socrificio, los dos tomos de lh vastisime isterlo de la Llteratura Espafiola que esUd en curso de publicaci6n. Vi Ique hacian un paquete en una librerla, con los mismos volumenes. El tibrero dit una onora palmada nobre ells y me diji! .Esto es para Gast6n Antdo. Esa. parte de Ia obra cu-ste aproximadamente a quinta parte do 1o que gana hoy un profesor de ensefianza secundaria i.ud en ml vicio adqiirirla?-pues desde hace muchos aflos me dedico mds o Filosofia Cue a Literatura. 1ada hay viioso, ceo yo, en estas Adquisiciones. Lo grave es que un profe4tor. si tien hpnradez intelectual y entusiasmo, necesita adquLrir ibros constantemente. Con el haber actual no puede hacerto Con cien pesos mis, si tlene familia, algo podla comprar, pero no stara medlanamedte ci dia.
Desde luego que nada de esto se inclula en Is leccidn que'inesperada y gratultamente le o Anido, pero de ella dr. mi rofloxioe en torno a los libros. El vordadero Prafesor no va a ta citedreasdlo a ganar. Va a gastar, a vcco Io, tite 00 puede. Es asl porque au formacidin ha do see �continua y porque a los alumnos debo gitrselea a Ia luz do Ia seejar.


hera p uoa cazuela. Aigussac per'nas ban tratada do sacorgerias on dddlvas de confsderacidn, p ubo. quieo quosaoentregarles mexa ooze.. sogea, despu .s eagradocer laso ae'rsidad, dleo quo Ia Ibmosna soeoentroee a toositadas verdadoer a, pueos uo elles nade nocosi-ta . Tambitin to rochazada ci ofrocitnienta do sa dondo vivir y Cama dondo 'ooli-. 'Nadje he podida hasts 3ora ponetrar Sonmoeoto arcane, atmn las orismas autoridades res� tan el secret p Ia desgescia do os series -"mi55eriosos"'





















Cr6nica Habanera


DIARIO DE LA MARINA.-Mircoles, 22 de Julio de 1953.


Cr6nica Habanera Pigina 5


Santos de hoy Patriio. de la uardid Del Country C E-. Socied acd I glei, . " ....seai pi D N E R O
nLa Iglesa Cal 6iad e santa, .M a sNo apresuramon a darut anaoti. te sus restos mortaltm, hata las Todo hace augurar que habrh, de yImedia tn ti o bulet up ie al toda e a ades sobre joyas.
_________ or ui dePoadareaasns P 'DlrCunry lu- iNlaEssare Oy
SS i e d d hay is festlvldaal e Santa r la qu ha decausar pen iaintinita cuatro deolatarde de ay m'a en N'.erse �oncurridisimo el' Canasta preino de dos pesos. ' e!e j m di-o lntrasa Variado surtida
I"" -- ,!orb~S o Iosaa I Entre ins srhoras ), sefiorli~s que , . ct.... , ,--io
" L ie t re s sboe a dvear l udeun grave m elqu afuera ,spe- �.Par mediao de estas inea , l Prty de mafi .a jue s.e ..I rei s a a d o p r aen a odt randias ba sta advoacl6n J de caballeros, Patricio d ,a dietan el afecto, q Ir on nectar tocritico Country Club de La Ha- .d.r...ivdonadosporn ..tia l EQUIAD Comida en la Enbajada del PelJn Guardia, persona afable, cordial y uealro psme a suatribulads ma- ebana. Se ruega a las personas interesa- NEPTUNO No. IM. casl aq . a . ell En primer tirmino Ia chore M- afectuosa, miembro de I) directive re. la seieora Elisa Arvide viuda Dy eianea- B eslrlauianLs par te- CONuULADO. - Teif.: A-1531 11 .1 0 c~~~he se empezara a jugar en ]a terr ds n- . ss .. . ... oespe t despea, ir al Emba llador lBe~all ,[ v S., t iNffiez Mesa, que As hall de gran esttmael6n, at igual quca n el Arr ade Regii y Julia de'a Guar-s .....vindone a partir de las ocho l eonn a I ntnicna.
viaje par Europa. seno de )a soeledad habuner diab John Finlayson y .Joefna d o- - - . ....Tambiin es el santo de su nieta En la funeraria de 23 f M. e, il In luardia y Carmen de Aguiar [A EmbaJada Argentina, que Ins preparatives do una gran lies- in monisima atia. Maria M4agdalene Vedadn, s @ hallan on cap ieN a .dien. Dese anse' an "
L demdeha" muy paces diae Ias , parereaudara rndos can dc i- Freyre y Nriaez, bus de alos venes ____ _ _ _a , . cneuintrass -instalada en Ia her- no a ]a Escuela Gratuina para i- eposos Fable Freyre y Sylvia Nu- - . , mosa resdencia de Ia Quinta'Ave- ins pabres. Consistiri an una co aez.
nida esquin a . . smida de gala que habrA de. tener Nen6 Vinent de Duque de Herediecloehl-iis\ l electa el nbado quince ie a aolstn dia, Ia distinguida dama. Reparto Mira- en el hotel "Varaderd lnternacii.i. Magdalena HernAndez. e-nposa del mar, ae abrl6 nal' am-' " ni . ' par ingenirn Enrique Pujals, y su h jal anhe p a r apnpietari Mr. Willim~BebaPjals, esposa del doctor Ruanoe a rImpr iet aioi Mr.William Liebow perto Pedrosa y Villalba. inn de / u n a eomlda, " Si aliciente principal serai unire- nustros mis destahiados irujanns eleganie'y lu- /- tin . .ni.s'denominaalii Ilnanouh. iti.TeNnpidla. Ofreeids en Paris" euya direcci....atistica Ne Fernandez Pic..... "dapad conU ui pnc el Em- ha side cnfiada at aCstro Gus- arquitecto Maria Colli. SPLNS hajador ale di- .. . sn o Rig toando parte veinti- Una icla da.a: Mada Ur'.ia rho pals. Ex..-.cinc. pareutian~ he ...... chachas N esposa del esnimad amigo Armn... en- ut r
lentisimo nsefior jhenes de Ia so:,ndad habatera do .I. Valdts.
R. r nabiSa- arganizadas par ...ti tfiguritas Maria Magdalene RadrigateZ, mucI Gonzcilez . tan eneantadorat coma iii L a- nasa del cx capitin .los Rubies
Rizos ysu trte- re. Elena Machado Florita Alva. IGonzailez. yN'demadadosc mpafeo... ntisi'me c. n a P p l r d u l

resante esposa tezAArpuellese .enna GarciaGr- atimadn ca..... iron o en0 G ain
... ... . .... ....el, eldoctrr to n"r
Sania Portala- i. ERanonche, a lIsncaha vaitie. init. mire as idn. ute pi. en honor del dis. se celebrate prnicer en-a- Magda Porto. esposa He[uiompaEmbajador de Is Entados Unidns. * va oneral he hiho hn. en eP hr ios de l e p Excm . sefior Willard L. Beaulac Teatro Marti. en in local qeur ha uera dadel o non. v sehora Caroll G. Beaulac, ue, cedida tentilmentp i' spfior .jua-. U
rama en sabide, acaban de ser nile Cane d Fan-5 Magdalena Maydagan, .itida dt aa auo is -Oate fuh notable mdic a quimica,
tr'asladadosa B e iesA1 octor Leonel Plasencia; sdu mij,-,: CO1717 ttlo roniToa
-ededor de Ia mesa. decorada con Fl Emi. dHI a. . E locit L enschiora Magdalena Plan is dl C rt: candelabees de plata y flexes no- ,.-rinr T (,dosio Cacasansapo. Iturrioz atiesnaalea itirares, iom ao assenin edenun 'a. tati interesonie Alca tini- Atiei' i assas. Jcr i l ssnt - apcod ae Ins . s ale Gonutilns Ri a.. -. tiin. initan a Is teeprinn q Ps.. dl seiaine La aa. t, aue nar e xclene op rtunidadesquea y del Em bajador Beaulac y seh a- a -r tqra p din teititchn ha jt - ir ihir ii n radetncia ins hatq a. e6 N tie o tt Saaiidad tin h.d.teieR cP. Si- cc is ,a ho e laintit..aen P i " f'S,1p i.In NUEVAS reaas le o'rece e nesa lma tcena de M .n.ehor Jos& Surzio; et IEnbaja- residenia ade Ia Rmhaanicoi Matria Magdalena Rodi.U... -Prec-i iaaleaJl tor de i Gran B,etafia, Ex. tiivo de eebra scel anitera- posadel, seam Pablo N6ic, ser- Juio. Vasite una "ez iis nuestros cuatro pisos e inf6rsener A dri an Heman N sei-n ae tinhe In Penclantacui~threInIn-tatin udicial del ,uzgai de In Holmane olaEmbahner del Cans- lepeic del P a in- truccian He In Secci6 Priera.rpendes ec niaqtc puede acer. He ha Excmo, senior IlarryAaci nine epncia en Pi.---Ptaa- la llabana. M roar .....e ry , ........" .....elci..nI Nen6reins, I iuda d- tmique . it q Cuiaerl\, ercins aqui cinco ofertas de 'I'l:
Scott v' saiora de Scott; el Emoac elebraci6nel HtDita He Ntubla Mle i.od que lo u jadar dCl Paed. Racis.. sier Ten- Scharnale In Cut had. in. Main- Tambien estin He dias "-ncn.ta c- ue Plata Finn "Reed & Barton'- exc/isonin Cabada y scin'a Alicia Ci- nne, hubo ina tiportante junia cha Ins sefiaras doetcia Maria Crisparican la roldHe nal l ~d o ........ el .....ijwvi,,sto d IieS9o.to evcisra Hodose Adelvmaj- e psd um .ne ialrez Pujal-9, esposa df'tdord" Americana litumld M Ranhall he Murtanan. del I , St F. ttmaose M Avila Acosta; v Dora . _' saeharn he Randall y Ia ent ii- ciscn O rit cnI todo Ins Pa tnrocoe dc , Rodi ur. Sarabia. p ose del C -'rt
ma Hortensia Tnmeu. ---Pare vi- Maranna. Se laaiti u 'nIComiE presentnni a Ia Cimars. Franc i sco Ciicr laaal P snt - on, 7arantia d,1,5sitir a un maa istm a iadre. Ia qu tit hede presidente dcho d . " Alnm . t n n bin es ra re cao . resehable dama Maria l.uisa Saa- a Sti EminenciaP I Cardenal Area- R na Berm6dez y de ('nas. aLp . 'edra viuha ale Pessinn. Praha de ga He Presidenln efectiio atse- joven dama. a I que sltudamos esliegr He Nueva York. Sister Ma- ifio Mii . A TaSuf......cat a peialmente. especlalce durante n testra GRAN iy Beatrice. qe.en. c Iui. e .... . fin inn,preputa l...Ha in an agdhueat . A.. itia. .',-tntil sn t -hv n ftttng 4 Ie a finu i n. en f I nalidajet
land5 Ltisa Pec tna L~a h-tire lt ' ..... ."u in san i Sc i .. .. , ata asdcl] sefirtr Vicente Med l V \EN T A P O P U L A R I)E JU L IO . . , .. t vos
m nit al. qit pre creten e a unt el proximo sabadi a las nue e he M aedai(n a Salvat de M ir. M acha . �cc"i a r ds y I on
Saint Vincent. se heaped . .it ci i . ..n h6. en I a Ilesia He .ti....rai'. ict B Williams HeLa pezi e . nde Ace- 5 vI lfqus s il]Ispc arIcs tree orcan-is....
coliata Tet-esiano. cn el Vehado -- he Mirama. paa itnat�ttill e" rio ien " a Pe...s.he Are in lcquirar Rn Ia rcidtneia do .si pad.r...P"e..n...et- - . e... ha Irsn-' In' 1,....... deas . . t ..... pala oisqu A 0 os Ia ple let ott' efe ti
I R partinM .amat..tie bat......i. aoialliaI..ii a.osaSaunt..A.. ,a seintradc.n...tra .nei ad para' ...r ; 4, a
onu ai datn apainide. en -i nt Cgs t tntoct ('ii cura ets parendae Inretstrion: Mat-I 7.rs5 ay na.50 L a3.50 y mili. In linda niia tltn de,. or S ta Ana de i-ha Parnqi.. da Vazque.Betlle de Rojas.
manic e / bar,. nija r i.ns r......a acluiita . indtn hera s lain-- ti'e.. fiorita :
hne rpoasns Enrique Attnman Y Ia iF atuu -i( tim ubadel Dita din ' Ptns Primeramente una fitu;a itdis .Etena That e. ODucnn(en is crerna- At-tuna. eli damn-a '-cttt-,t e ta ed arhahbati, a,. Mazhda llilf I ia I Reds. Peadre r del t rit -.. .. i.. ........it s i ........ iO t it u n. ....tan le ti.a. V 3 t;a I .i:
ft.e.on pudia... is ,el setta , he id-tinii.t.. a i i.n o I asistencia Ma dalena Me.... Sotll, inl. ..
.Insefina lbarra v" rl in\xen ,/a i-r r de Si Eminirncia e1 Cardenal Nla Mkagda de Ia Torre, tina ieune lille :!ii ::::: :" "
A r o .an i e e t. . .i A t . E . y d e t . a s . n t n r i d a d - a d ra h le , h ij s h e i s . . s p n i c . . .. i .- .
El Patron i FRio eolat tie Van .. .a.leesi .ta-s -Fn eli l. e ... Hr a Tore y laargot Zo rila .
rn. del qi.e.. s pr t ot d a. t lat,,n Tit sti-tindar a hot..iti tagha It....d y Ramos lquierdoa

publita. is a. t ita , helis i n itaen- tI t Z ida - S aien tnrcl, a a d mlena Martin RodrigurZ. M a ' __ d r , dadnsa Marha Fernandzt t!a n- , n -xquis t it,;ma linrsi: hitS F,- nandez Pci-ez .. r ( .\


Sit' ado.,a 0 P p. III Magdaena Lanris. -nea ado-a h la dcl hone Aninnto Lannis- , dI s intecresante espnss Mais Martha M. He Lancis.


Ma.deline Men ocl de (:rrillo

Ilajo In advoacia an de Santa Maria Macdatene. lestlidad eatlica del dia. nelehra n antIn la eoraa Madeline Menncal. Ia joven eneantadorn espoa del doctor .ut Carrlllo y Herninde..nn de nuestre mis lstln'uldas abagaduse, amiga de nuleern male-r areoa.
La sefora de Carrillo, a la qlse nos Place saludar ran preerencia. eompartlrl la satlsfaccione. del diu can %u hiJa Madeline. na ohiqusilia Intellgente Y graclosa.
Madre e hila aparecen en esta etn qlse phublcamos romplacldoi.


Finalmente ins tida moninima. Maria Magdaliena Mirenda I hijits mayor del qiierida uitnico Panchn Miranda n de su esposa Carolin Gutierrez.


E' rtRoibe Rob rti ;itic t. dt..tahado v enpetente galino tY..11 hellersposa Conchits Garrote hnI taetat imentadas las a'leras en hogar., on mlivo del nacimieritn de u segunrinn hio una linda nifis En is cnia de Miramar Iru ast-, lids Ia seniora d Sorhe,'pt one ei doctor Bienvenido Benach nan he miesiran toclogOS mas dtst ngtuidln hAhiendn sido va traslaisidaa e a ti residenta en cl Vedado,

te, telctees v ronen os .r ilan PI scot hian Fernandez r Castri stal 'arctlv aesposa Beatrz.lR;,vP net, par I tIleada he ani hermeFa nineas tiundo IItn he. n t.ent-tnro,
Atendi6 a In sehora hie r iF- nder do Cttn el jnt-rn ny Tepi-adloco-n. 'mitthalnrOctDelano Msuhadt

lDe /ftSociedoid flnantil

de B llas Artes
P ioximn a dar fin a Ias multiple' abrs dr ahaptarion v -mbnIlermino dr si ntevo local de C. asquina a 25 25 in Sociedad Inantil dr Roelos Artes" anunei n inauguraa n v hondicin del local iara iv ptnxian Itmes. din 27. u:a rinen mehin de It tare
Atnqtt ya tcirculan l tav:innnos rntre sut ociadns a . rsta Soiedad le recurta iaor-ate nied nCInto se cmplarei- nmo ii asistencia
Muchns txil rle asp-tan a IA I R A. n sunu au neHe

Mlisa de requiefn
La sefinr Rosa Maria Sanchcz d tairo oas cromitna quoa smisa en memoria de sit hija la sefiors Martha Alliegro de lamar, no sees cl dis 24 de julin. en cue se cubmplen sine afios de su nueric sino el dia 24 de agnsto, a 14s,,chn He In rnafiana, onnta ilesia n Santa Rita.
Motiva I enambt de tfeh r hailarse en Europa Is sahsra de Rrro. In quo no regresara hasin medindodel pr6ximo mes.


N .4


i'~rnire ..n- con- tn ait1. "a ...ilan quito n pt,}d.a. cotriple, "4a, - I rplain a oeNsrci.6.ca-. de an eeo.eco 1, Jps-,s ..n.aladA, P rc;o ! ,,pci;l, 22.50


"Bo-l" parseiriiA, a -a Iipl "haioe sicplali y precioc .dtallle .r riee. I 'na: dier pul-


.an9as de clihoietro


P, ;.nes'pe;,I, 9.45


Bornonces cia ,iple "l',nAfin. de plataN a hndo adorno ...clir', Scei puldasde liAmetro Pec;o apec;l. 4.46


a'


Bande)arean tripl c'iao" de plats. nartishcO disefio "Maylle ers" Diez pulgadas de larae. Ideal pars etllte
P~vco especia l, IO.80

Plnta Rqed/ Barton'. oxcl,,sira: Caaros peo


'hlu ribrtt q dc sa6c A a ra n . uadro
tipo egcOce" t iambin a cuadrosrn menudos, a llIA ,. li,. ,Magnifiot para .esfido de
eporl, bh ci-.,
Rmb,,j,,/,, i/sn1.:25 a98c .d.












S iIigl .... 1-at' e t , , ard.. iafean cc. fnoc.
des e -xquisit aconracta eraceca. na nobrag me.it.as orn-noe algres, prencinso
e,,olrAc e. 1
Rebi55Idas de 4.95 y 5.50 a,3.15.yd.


Qrqon=aluai'st .....iss. t poro... oeando,.
illAnc a. re. o i -aln' ranres a' irdianos ailados, en sr.res lonalidades, apar.
tc nr cfroa dTnjos
R ibijasc d, 3.25 a 1.95 yd.











Crepe's e fo t... ,h idae "n ondos blanco,.
tlarona v onsuroa, con motivos pequefioa y medianos de �ran efecto. Excelentes par&
.eiidnsc d&. C'alle
Ruebiedos de1.35sa 1.18 Yd.


Tlar Plaena Ioia.


JAMAICA. le brinda para el deleite de su vnacaciones sus regias y-r- ----freseas montafias, payas treanquilas snicadas onstantemente sin Knsosan. Jasatc, %.W.I. I
exceso de calor y humedad, y dias sin iluvias. En Jamaica encon- I Jaemlse Tourls Bed
trarM belezas naturales conocidas uniersamente, una vida social s
'ssgradable,.aaS como alegres entretenimientos y grandes facilidates , W, d. . pars deportes acuiticos, balseo en los rios, golf, tenis, equitacifn. nala, acol, c an halo al m- a, ala
carreas de caballos 'pari-mutue". Disfrutari de unas vacaciones ia,,
lelices que nunca olvidard. Eiceriba hoy solicitando nucstm cati- ' ""-L ......
logo ilutrado en 'colorens nuestra lista de hoteles al plan americnuo con tarifas grandemente reducidas hasta diciembre. DesdeL . .. U.S. $6 i1$12 inciuyendo 3 comida diaciamente. . -


Si le queda emwa. utilice nuestra sucursal del Comodonu Adqu iera No vedadeal depor'ivaty' Regaloa " tueeSra sUCUr/al del Comoior
pare bacer sus cmpra.


Aia CXXI


tin he Rntis'i a tuoe h





















Cr6nica Habanera


DIARIO DELA-MARINA.-Mircoles, 22 de Julia Ae 1953.


Del Milramar Yacht Club

Pasadn matiana, viernes,. dia 24 , a hechas al Comilt de ra Casa por la nue'e de ]a noche, so jfetuafi nunmerosas lanmiliaa del Miramar en los salones del Miramar Ycht'h Se exhibiran oaa'slgulentes douClub otras"elada de vine por carte. sia del dotor Armanin G lenomGA I mentales: Ginebra". "Londres' e y complaclendo miltiples petit one "Italia, pals del arte",










ol II


Magd G.z(ilez, Mo, r

Rrlarionado con una Crala noev' iremng a Ix er6nica # -retraia de Ia tcactiva sefiorita Magda Gonziez Mora y Beaujardln. fl urita

de nuIra meera socleclad, que esi de. dias en [a fecha de hoy
El prximo ibade, din veinticinco, seri pedida ou mane para el cnrrerto Ioven Fernando Auni6n y Prieto, alumna del sext nissde Medleina, de nuestra Universidad. hijn del doctor Fernando Aufk6n y Caln y dc so distincuida esposa Hayde Prietn, quienes harin la petlrlon a Is madre de Magda, Is genii] Maria Isabel Beaujardin viuda de Gonzlec Mora. El dllce suceso se festejarti esp dia no n reih sintmn en casa de In hrmsano de Magda. Ins jven"o consn% Miguel Pons Goela e rHilda Gonzilez Mora. Fon ors uenm.


T Aniversari nupeialesArriban en esta fecha a sotwreinY ocho aios de .e iz mnatrimonin el doctor Enrique Llanlo del Castilr, catedritjco dia facultad de Medicina, y eu entire ehposa Carlota Navarra. No recibirAi).
-En este dia curnplen treinta y cnro afios de ,venturoso enlaceBodas de Coral-el sefior Frank San Marti ysu bondadosa espos, EmelinaRodriguez Cayro,
-El coronel Angel B Lagueruela y su gentil c Cposa SofiaCeias cumpleno v.,con loda felicidad, treinta y tre aias de dichas conoyugales.
-Un estirnado matrimonin.'el.doc'tr Aristides Gallardo y su seiora Onelia Valdes Hern.ndez, arriban a sus Bodas de Celuloid-, que 3e tiaducen en veinticuatro afios, de unihn conyugal.
-Celebran diecisi's afo; de eliz uni6n matrimonial-Bodas de Enmalte-el sehor Antonio Concepcion Y Raquel Ferrer Diez..- "
-Lon idvenes esposos Pe.min Del. gado y Yolanda Maria Fur, 3'riban a: ddcimocuarto aniveriario de, casados: Bodas de Marfil.
-Otr conocidonmatrimonin. Fabjo Pyre y Sylvia Ndfiez cumplen nue,e-'anon de casados-Bodas eBarr-:; el mismo aniversarmo que celebran Ins esposon Enrique Vadia y Elsa Martha Ercilia MartInez, y el capiin Heriberto Triana Tarrau y Futty L6pez del Valle.
-Completamos la relacihn de matrlmnninos quehoy eumple afios de casados con Francis Banavides y Mercy Celorin. Alberto Betancourt y Margarita Mel~ndcz, que flstejan cl tercer itniversri: Bodas de Cuero.
Tombitho lenemostuna felicilaci6n en este dia parR I ingeniern Anlonin Gonzalez Cruza y su bella esposa Lilia Lopez Goldaris, Ins que arrihan al ddctmn aniversarin -Bo. dos de Lain-.
Y dos aftos-Bodas de Algoddo-rumplen los simpiticns coponon Inzeniern Emilio Coctlluela Villaldn v Crintina Falla Bulle. Para todno, nuestra felirltariin.


A.,



Magda Rocl

tna figrits quC sur'e a 1. vidA m]oal ,n r Iirle enconnl de I gracia, Ia hellena y Ih smpatia, epti de di" o Iela hde hoy: Magd: Rocha v G6mez Men, hia de Ia belts sefiorR 1r-odea G6mz Mena de Garcia y del estimada caballero Rend KRch.
A loi moshtn fllettselone. que reeblr a. I)o uyas ti eranlt., do Ion mAs afectuosxa.


DEL RIO [APT-HOTEL
IIM COLLINIATMI. t. S..
$17.50 3emancd
POW I PaeOaaa
00% vntllablft dire&,nuos t tldO do apartalentea. .avaeloo eretblde. a.larlM, TV., tolHann. hryinaIt (1 tndca dol mar) Adulta. nl amamot


-uaerfaae y mufinelm = d
DIARIO DR LA MAIWA


Batidora Electrica


hace Deliciosos Batidos durante mas de 60 Dias...


La batidora elictrtca, eniel h9gar,. represents comodidad, rapidez y economic.
Con ella se pueden preparar, en cualquier mornento, sabrosos batidog y refrescos para el postre y ]a merienda de grandeas y chico.,


Y st costo de funcionminto s a insignificante, que po el precio quo so. paga por un simple pastelito, o Sea, por a6Io cinco centavos, I& batidora'rinde un serviclo normal para todal a familia, durante n iA d&, a meses.


Esta es otta dernostroci6n de que o electricidad sigue siendo "la mayor de todas las gangas,'"y que es ln tinico quP- no ha aumentado de precio.






CO. CUbtaa 'ectrkidd


Pigina 6


-


� � t

























de 1953. Cr6nica Habanera


ARROJO BALANCE A FAVOR
EL COMERCIO ENTRE BRASIL
T ESTADOS TTNMOS

RIO DE ,TANEIRO iAPIADsgopersinne a itortoirnmhl, onmerail ontrc R o rt i[l " Py ais nidnn asrrn irnntSo,pra'it por s a Ropr',hlir r dlioani ao primp- frirnpitrnr dot rnrrtont sdn FI nmont d' as ida a to f,4i Pt, ap l00 ddt 6 I-d. o p t a i R I-


iar s p i ,n .i Ii 1110 051i -Importain ' llal 0 I an an P2410.000 diitsi' ,~ paenlli15lur~t t rorvean .il n tldn rintrasle rn a.r ifric -dol misms epa'ods do 19.52. ntion 6, lan sosori'satoilo haoilphsas a F-ado1;nidlo Iaornn pnr hn �-,- dir ?25 nfllrz do ddtauro, p,' lao Impo'a i~ aIrii7arnla tlOiOiO rlnidar F r~t - i-t, 1 in dotlritt do 70R0 )ne Hd-a s


IINTONICE L PROGRAMA WESTINGHOUSE"l


El doingo, Santa Ana



Dia de las ABUELAS


Para auis regalos a ls" abuelax y mu ,4nitaj.le hacemos las siguientes sugeren~ijo que Uited riprivechari a 105 bajisimos prerios de ndp4ra VENTA ANUAL de JULIO:

" Uno do los ultimos oodolos do cartoras do pel
o charol.
" Una doslumbrantt loya do fantafl~ia come brochs., aretes, pulso ...
o Un hello adorno do porcelana.

" Una eloqontomotera o un Undo abaroco.
* Un pafiuslo do mano a do ecbza.,
9 Un cuadro mniat.ra on marfil.
0 Un marco do plata a do lfntasia paro retratn.
Un precloo volo do msa.
� Un no rosario do plat a io e o"n crislal de
oca, coral, penrla doecultvo o lplzldmult. etc.


En definitiva, to que usled v todo el mundo sabe: que bn)o In etiquea de FINA. Mods hay sieinpre un objeto disting'uido.


'.No ta. de .duelQ.
Con' verdadera pena.consiam't el tafiecimiento, apaecido anteayer. del que ,fuera esinada cooatmnro ' en el periodismo doctor RamTn Riverdn y Antolin.
El doctor Ram6n River6n, que ve nia entermo de cuidado desde hare algtii. ilempo, dej6 de existir re11 tivamente Joven.
Como en el perodiimo, el estimado cornafero se. destac6 en el mumdo pedag6gico, .niendo maestro de instrueai6n pshblica. doctor en Pedagogia .y ostentando "a] morir el cargo "de Inspector" administralivc i del Mfnisterio de Educacidn.
En horas de la mattana de ayei recibieron, cristiana sepu'tuiira sue resios mortals.
Reciban nbestra condloencia 5n viuda Graciella Iril rri y suh h1s" Graciella, Helen y Nali5. .


Is LHOE 0 Za 4


COLCHONES DE MUEL LES AMERICANOS






MODELOS

'a Iedo 4


Las fiegtas, de I
.Santo Elena M Tarard

Enorme enluslasmo han despertado en la iociedad habaneca las' fiestas de Santa Elena. en Ia veclna piays de Tarari.
Estas fiestas tradlcionales, que anualmente dedicq la Aotiacidn de, Propietarios de la Playp lre Tarard' comno homenaje de respela y vneraci6n a Santa Elena, Ia patrona de aquel pintoresco resort, se efaLctua. rn est atri desde el 16 basis el 23 de agosto, inclusive.
Grandes v poderosisalcientes Vhahr durante esos diss, no shlo
ra-ion tenporadistas v residentes de Tarar,, sina pars itania persons deneen asistir y ooperar al lucimiento de Ins acion.
El prarama aeordado ec el siguiente:
Domingo i d agso.to. -A as diez de hi mafsana, regatas de Sates de motor, participando embarcacionap de prestigiosos clubs de !a Habana. con valiosas copas donadas par el ingeniera Ryal S. Webster v el sefinr Eusebio initez. A las 12 meridiana, brindis Iins yatistas.'
Lunes. 17 do Anto.-Dia deo . mtichachos.
Martes. 1]A dpagostn.-A ]asnl ti.
de la Imafana, misa en honor de Sn- cis Elena. patrona de TaasiiA A la 'eis d eIs arde, orocesi6ne rn Is imogen de Santa Elena a travos dtoda Is zona residencial de TaratA A tas nueve y media de Ia nocbe C camida de confraternidad en pi "Ta: rar Yacht Club". Baile a carg o de
-to "Riverolsa. Rifa de In i.Lucha-" chose cryinasi6n de "Miss Tararl"
Miicls. 9 de agosto--A !os tees V. de la tarde. field day iompolenciaN die Irsrk itfantil vrir,:lod iatlfir., ho.... hich.. axhihiriinn . jo: zn5 y' rri 'os par par.iiis,
.ue\vs. 20 dp Ao t.- A 4 I,
do Is tat-dr.canasta yt dom.no port,. Aqui vemtoas Ix -impitica pare.a, IIllaRnullin y Anihal GAyln, merienda ' vrifa. OrcnizadoasF: :e- ondn andanabs a PI onple intre Ia feloeisoln, do In.; presents. .oras CariA do Posda do B,rnqioFnln: M.-Paridn dets. rmvn AlneroezdfeClleIA I i.ir.inia FriA do Girioirh-. Bods (e lcilientoe n S(ila Anittonio
N71rneq. 1 de Agns ',nI. I nsl,
In do la m aiiian . nm pr nci r I L hAeri osa Iglesia do S n A nto - di-anll o 1wn-- 1 d i ar'iitrold i np ni. i el Agtlfico sAntuario d Ia A natari~n A AF ira ~vorp nonae Qtilnito Avnida. on el Reparlt Mi- obP 0 lorlit0ns de prie qun enpsrlirt de .qtiafh rnalsi. Abrib iohlte sin plert- pa- salinr, a ds reollsaishamacl.
S ba do. 22 de afosl -A ,, o r nro l i n 1 da /' n id , glp d olol 'ran t ro s ircultBne da a illnrr odn do qHe t olr lcl o I d la m na lnreo c-e an l en. rip la tardy, kernies,%e-virro Pn lodos NorefcrPimns a A do Lii OP- a- R lt;�I s qt117 qluerlaan rIe In;
lns jdines del Tarars Y;,rhi Cln ,loiN l.torqiei., siarila do efin sa.e- 11 ci-7o
A, las diez doH Isnohe Oail+ 0111llaiea. iljarHelooexeelelesin0lse El.ll 111Pnparr'ian-II"lapiTR]iz o per IcApiotsta.[l.n ol a,1i.to RipiliO1 Te-resa MatquII ' do da pe: it, de gladinlo. ]I]iab
Csiin.rtronilnln" oh ol lil" iiariado ' sadams pdot olo (it allaraf;bilidad. tidn genlileza, q c. ii- .o a DrlI, dr .u1 In lpadlIon de v. "Fa, ido , s Fsilips',A ls la R1Botllon . aspois del iisoarlo- i bed a rel- Mnal PaCI7 Reoi.
dondolan*shorl nie ,nithoh,-on ve d, 11 rinedia . Iliasiesto1 lidMRll a- l(I LIZl Iniidao i os deliat'a
ohsecloun do ain utomovil i rra .knr ii atel PerezBenita al; 1(I icitladoira tilia.
"Piym o lh". dos tr ni-k. - -1t 0 L - fo ia Boullo n que o 6IlliIdo 1, idi P ;:S I nl"ol. ie CA ka Coo "nairimono en sla cerem,l-io [a. a[li di despeado. ,n inoris . lilgal"osIdaio. -I oirdo
"'Moto-rola' uiltim.rnd e'n. -Ciro, qt l 4roll tan epla rnier- ioi, a. e s) De o novedad y yupreln alevalinsis relgales. raballero. 0 oven Anibal Go'Ntais I an Ia toilette, qbra dl ospondBR rcelo, hijo del schor Enrique Ge'- Iobli Ismael Bernabeu. 10 nmodeln "linpe. 22 dp aosgeso P-- 1+~e OPs itn'v de su esposa lnes Barcelo" di .Irttlno Giiffe do PArio. en iade Is tarde. competenian iiicp. Drirorhe da esplendidez dr ele- pilorit il 1 de lnlaterra.
disrtitndose Ia rope "Cao-, Al- zaniasY yhelleza, fue dicha brid, I.a blU,, do lieas mly a iutodas frFoen Ctspede Plnna- " pqr om . . per 10i10 d'tatley haiis-bil ion- ilia ,l1 coI i a plitu Hd de la rnrnhilldl a no,iitoyn. corno pe. -ala. de forma otl ri2inal admi. p pnrris ]ibi' -.t Is rnpa Tac:A, rabaios. in aranntreiminl n-cil i.indospn intnP iinkiComn nMra.
dAi in cieio , Ir lse t,1 tili;ilnO bnrdado. que a+Aloisha
Fn'- proxir a ns l 01- ,Hm I-nl. F.1 d] aninn flnr li -oh, a nxu ,ia c (o Ij
rai n 1p in dd ia .rdin hhniie- . fA- ito l llp ,c o do ahjisi Cola ditalls s-biia In imlprtgne, 0. clprizchorn "wond"sed' , . . I'illa Ipo '-/to irliptngns. depnrtio i% s,riplrs, ha inpleipaldinialmen- en-,r 1- De-adeoiard "La Dalia",e alis.
..iio '1ardii r dPa epaliol r cp eiti ,'edodo. tae6 hasia rlia ol halitpil ,iinciAt. mu- n.ednsn v ini inW.11,A. ,base de or" uidepF hl s ", . 'i!m- del va[[e. .
ai cope dr 0ihonoidhI aolP I dat I cl ii.. m-~l, o
PUED A'ESPERAR 16a PC............ pilp .... ...
l - I 06lla prlila deis ]e Csldido � Gil. a Ronllaoh Gorcic. t.lnlil jtit+il
p IA . d ldn sld \I or ins on lio,100II ,--, YRflip; i . ii dil G.Ilinenqc I, SE to � �. n0 Ial c-ir1ve G0 aaollo Garrl F' ,n,, ende4. He ]-III- I) .
,P o Iite da R ei'nabi e fill I nI Von lincri rn n pliarirloes(i-ihordadc )o121PF ' ILIC 1 11 bb llql'l [iodisilrnr
d I7, ' .17, A II .-[, a ",.oli'o cierlo
dr "l.a flat, .",
g h o u se la linw il'. t, oI -que se admii
ncisc n iii-,inn vestidn bisnc . poabA t n milo H do l~a DAlia. a hado 1,1e1 oinlplaiabla , I OiIs De.
e Ust~d anron tr ; r oo l ~n rirpmitre, e dphicado iOlO osadn.
El +do. Pdre fMurrieta o1016 0n ralidad a fun&honamentrineo In, TIievqn oi I aireioni que fLIl apadrinads tpoi WESTINGHOUSE 1953. Estan prnsrgt,)diP si ,r M lilel P6,-z Brniiai por una serie de rentmelselleri nironcns qua" '1 hollA espoa Lolita Bol3161 1 l funio re om.0l0 a10 ieal aba podrosa�ionte coil1ve0conan utomairamete al eil tro, ergnish itrpral.
,,ncenderse. seg urando m goen ,isrlrp,. fir. do por MellIy opez. Is exquisiAR i.
res y precsas.. tinta, riodelo Piiierre Blmain.
Los Teevisires WESTINGHOUSFE 10..'1 Lo ptsli.o:.
Con si Honraship Sahat+ Pieaidenpiopnrciopsn nlsynro asals~nceln paa iO 5l. in do l R piblira. inorilV grnral plI garaniar do funrioonmiennr Fulge-cio B iia. In hicieron pot paet- de .lia ci efta dotel Ficln 0;franolln y sersielo pt 0n NAi ,i'nav, tenerai Francisno Tabernilla .lRf maextif-pirrlll laliDo i Isecrelato I do t Pridlenci doatn Andrc fDomingo y Moraleo dri t, 11t0lo: rl iefe do Is Marina do

Cia. Electric Cuba ruez Caderol: el nlin, Gon .
-,n;i6n, docior nntin0. i erm, ,,I,,,., WE iGHOU5 In nator do feon ' do: a ninistro de Saillridad. dor.
� trtiolAlsr erltMirl a i I f 0ln t e 1 515wifl% a, ini ,t el i Int" nriqua Sladli a-. at e iiistr
0 eiIGltiVA0 lltsVitsiti 0011l110 011 0 5f5ia1% PO d ttnrioidea. donrtoi Marine ,Lnpo aRior at director de Ia Rstia di atet,o-a N arionAl. efn Gonzalo AGINCIA $ AU ORIZIAD I IN i 0oo ta 5LA 11t1 ( Ga'ria Pedr oe el s inor G uillrmi ,gi lera y a doclor Armando Corn P r parte do Anibal testifiarrnnA ' a7. el jefe del Cuerpo d Aria rio . oronel Caroso POsu I] Pinard it ioronel Orando Piedra. e rCapt wlRoberto C. Botil6n. el lenient ttotrin Rnui]n. doctor orge Du
-is. Jo 6 Luis Pujl. doctors flan , de In., o Heros..Itan OlI flsra 001 Valle y A-elil Arredond Ih. .imiltlaneamentr se eeclti t,,bn 1, rin-i.
M6 fe onn notarieol dinctoa Fer ,Aiqof dol Btslo: susribier Oi Pta. pnr parte d la novia. e lonba d. de Cuba en Washingon. doni %itrelio Fe'nAndnz Concheso: l1 di nor toneal td D portop. corona Roisorto Fornandez Mitanda: Ia mi i-olin sits Cart~aa daclora Maria C 110e. Carbonolh: ot subsearotarlio d Itahubidad, doctor Carton Sols tHui nara: cI pacador det Poalo Pi'est leoriot. doctor Raroiro thpns d, Pilndoza: ci I ingenieo .lone Pdro Roenitoa. Ruled1 Ayala y ci decto l~ull Artime. y per ni no11o, lo se 10r0s Miguel A. Porno Rals.loll Piincco. Atetandro Fornoautdco. Ci "1it0 Arntond..los6 Fer-ltatndoe Pe titn. Franaisco Rtln Horibor1-o Re . les 00 .torco Roullha Marouez.
flerpua o do ta bndas no'ino y out lamitiaron si no ma in'tsigs ircnstadoroo a is Irooidonrls do to lion do la "fiasnc'. toe onposno Phre Ranltoa-Rotriido. en ci roparto Mira 01r. dondo so fbrte)6 ci 1511t~ aaronn "Preaiosa is decor1acin d d Ia scas 11na astuvnna to rgo de0000os01 estro

don ats0 100 aon flariotan d 'La Dlala. ol oieganie oddn leda

denel siba[loadorna base a base d ad ladi~s hlancos dinpueos aesquti
_ ' , - amonoo Ina consola. ani raoe ci novodosas jardinoras; y tos bian at Lrf'Marca e Gara itf a.adon nalones engasn Alsanse un p GA A L~.frt d Gaanta on pomposos clavelbo rojros t

En el comedar quodd dinpuesla I, alcoa rot "buffet", en cuya center rasaltaba ot alhsici, weddingg cake n~ riado do enecaje do tul nylon y ala o'etno blanoss inportadne. en sar trabajo primoron., coros dnicamenti [t0S ID0S Y )LIItIEN MAS", .!t (MO-TEtEVISPON , .bnyludnharerlaola nesola do "La elmts. ' '


I I !rI r I I !-" i 1


I I I I I I I I I- I
Se celebrar6 por vez primera en. Cuba este homenaie de reverencio ol simbolo m6ximo de Ia fmilia: LAS ABUELAS. Al instituirse este acto de recordoci6n espiritual, aprobodo par su limo. el
Cardenol Arteagoaouspiciado par el Comiti' de Damas "Pro- Devoci6n a Sonto Ana", SANCHEZ MOLA se asocia a tan feliz inkriativo y sugiere en este anuncia algunos entree los muchos rticulos quo puede ofrecer para halagpr-el pr6ximo Domingo a todos las
abuelitas.







07











OTERAS VANITY dae meloi doe. " inc na dn PASADOR y ARETES o y ploteada o ncombiacin "n n piedra s int det, elc t
sh [n raps inror pI .7 < prA@RO Sn 50 ha Ace 730 13.7apado 7 SOn
"�3


Aio CAM


Pagina 7


Ha sido moo oenlidsa n eol 5CPI de la so.iedadhabaptera la desapari-. l ci6n del sefior Arquimedes Rect y Zayas azin,.figura biP .conocida COLCHONERIA
en el muntode do osn igocia [onIa soaiedad, due por u'delicaosro ada" de salud se hallaba aeiad, de toda actividad desde haca vac;oscanis. El sefior Recin fallecid en .unre sideneia die esta capital. ',ras'uns targ da d durant.t. l . . sup. Intanta 652, esulina a aSalud � l. 1-
conquistar el sprecin de -uanlos In trataror. -por si tafbilidad y su in- . Uleza. 'ia sefiora .Dolca Maria Rli : sRt Caridail. Angel y Luis Reco, al At dar cuenta, con sincera pcna hlijo. doctdr Aanihl RRecin: a siija r'omg.a s nhermana politira, 15 3Bde s- fallecimienti. qurl-em 0en-,potiticta. tirne Cuomlia do1 Ra4 , i hors Enriquets Moltin viads do viar nuestra condbloncia a su viuia I Y a sus hermno Carolina. Angela. I Reio.


GALIANO 258

frente at cine Am~rico


DE1 ON TELEVI'SOR




Sstlf I[le


ki


Cr6nica* Habanera





















Noticias Cat6licau


Afio CXXI
DIARIO DE LIA MARINA,-Migreoles,, 22 !de Julid de : 1953. ;pfls


Gran asambiea Se ejercicios eap irituales en, e Fueron homenajeados losprofesores Preside ia del banqaei de los del "P
or -4,6de1 plantel Concepcilon Arenal, '

oviciado de El Calvario el dia ocho de agosto tn.. .. Ae l
CsliOs- sneltooCamiloeVitastan- Vte us
patia y gratiltud, La sso-sacisbn de P6rez, Juan Somaza aume, Eladi
alumnos del plantel "Concepcln Vizquez Ferro, NarelsotMaria RoPor In ,niatna habrA El Dia de Las Abuelas Are . afreciel pasado digo, driguez y Julio Guerra. e ndE e A uenoraxetde Iae y en elm..6n Heron querido, --dtel iefior
tin i~t~i)asits of' Malta Halucy'; en San Francisco Hiernanlde amotrar a Inpolrnde Paula, un homenaje, --conisten' Irsores homenajeadoa par media de Ja relnjin te en un slmuerzo-, al profesnrade este arcs el sentimiento de gratidel planted que ha desempenada sus tud que anida en nuestros corafuncionen en el mismo durante vein- zones.
te sahs a Milo. Homenaje quesne - I- . .
CATOLICISMObihts extensive at conserje de dilcho Este acts, -manifestS ci sene centra de ense/hanaz, el servictal To- Bermello- debe servir a mode de
Par Juan.Imilie Friguls sat, Identificado par complet. at guia pars efectuarot is ansogos tracvs de los afios. con profesores on 0 Haucsei v o.
y alumnos. tabianto so sombre ae Ia mut
� Thsuvo este homcnate Is particula- dad estudiantit "Concepcion AreLos Pds jesutiac ha di spis- ridsd de ocr ci priers e tetl g- nal" i ceafir Camilo Vila, antiguo sh aa sd 0' de geo na nets orecids par is insitucin c-- tumno del plantel del Centro Gartals asmbsa iejdA es ecion c-pt:b Iisdiatnlil que ostenta of sombre Heale Ity, itsresaltac- Is eras labor c-tlases gus tendrt erc c Ia lIa insigne pensadora galtega. Y Sir- cultural que en else "realiza yfe-r Casa'de San Ignacio y capas del i cab, -tat con ase pensaba-. pan liints no a Os proteasores par elare r d onn e e Nniciads sHc El Cat cacio.enrech ar, -ms e ]ictoqac ests-, hssle qae -reeiblan, par tenci to Per, Ia mashana, habra tin p leu- ls cordiales relacones exsllistente man ee mercido, ano a, to aociain retire. que se Iniciri a Ilt diez entre profcnores y alumnos. Por t cien de alumnns par hater honor! ,con meditac16n., nreci~ndose uia iniciatlva merecieron placeme-t: tan I qulenes honor merecen. plittira a las once v media v el to l preident d a asociaciss. Cahfire il acts d e gran trancesalmuerzn a tns doce ide m sire. Br te rside e, rose eI ricepre drcnta cI sefior JoSd ViAzquez Pdrz, .
en e, ram psi. Con otsd dc cste eldesi Arsenic Vitiate; e iceorers quien, comes ex alumna del plan- . j5* retire cn El Calvario. so habra cn Fermin Luis GonzAlez: Esther Gr- le. s mostrd satisfecho de Is cnagosta et retire mec uat qiie sce - - -- ria DoEminuez , vicetesorcra N Luis sedacza en 61 rcs ida. - , .
efectnan en Reessa, ya que era sL'uph- Delgado, Alberto Linares. Marta Elooi6 e seior Juan Somoza ,tau0 par el de Cslvaric. Luna, Josd Lulis Gonzalez Slomon, me a1 labor del profesorado aencaPar Ia lrds, A al ifret . Enrique Garcia y Jorge n-Oscar rmsada a formar etudodanos tic-s aa p"op e~airorame is:t. abt i sNieto, vochles.' Y muy cspecXslmens- a si mIsmoS; a sfil l ogures y a 0a seZuIete prosgrama: te Benito Hernandez v Arsenio Vi- Palria y considpro el homenje muy
e, is Lieu de Pci Ic' -- llate, porque. aunquci ecuntfadas juslificado v merecido.
ri , que d ....-rollarAo e tr..."odeambos par ss demns.cor.pasircs Como e.pres ic.. cui c dHe d Inc
peta. i u rd ci L re t -c S-.edo:. elde DirectiA, sobie nmos descars en ehanzas que se ofrecen en c padre Amand Lies-Ce. S .encepcion rc 'eque expondr Ins ine de s a luncast todo el peso de Iaorgsnizacc pinan el o dePerseverancia. le qu eda Ps-I del homenaje, flo Eladio Vtzquez Ferro levo una tabecida ese di. utlizando Ss ex- -El a fe prensfio p e ci . c- rta del ex alumna Ser o "R. Do- .K"
perd-ciars en poises xtranjeros. El c boi-H ernandez. qu cn leni a 1c cal, residente en Washington, el pade Lln rene comae se ate ha derecho e ilquierda,.c rlsftaren cuat manitiestr ue comn retribu. acudidb este vecano a Ins Estados te. a [as profesran (iuedcip - t, :- cin por Ins cargs que aJI desem- ReproduieIs I Ioda part ecentral lel acit sriehrado el dom inXa sit apeud.dnelieocrasnauion nfadasrUniins para conocer decerca co-aez v Estela Medeioa AslstleronPe" peci pceo. mesua lmeatetcre a-L s .i" Aparecanen Is misma li se ser .nti , Tenreira Pifiro, p mc In hizcc ca ci pasao dsih s lainbien las pc-fsit-mi c Macaria dc-esuit pess. Y siftq s ac e ttiopa- ssie usci-radnLon %csat crdsiisMacie ce enir es s r in c p a les e e j e rcncald s s -- C o u c ei . E lisa P o s a d a. R a m o n a c a c at asf a c -:' n H d e so d s ; i m u v e s d oc t o r J o si F e r n i d ex L e 6ns ec r e ta rin le r a d w ; ij lta a r t in ez e F er pecilmete e I pofeore'CI- nindez, vecetesorero v president de han, Rlta'zar Grafia Doplco, if
pirituales en Is Estads Uados - Mosqucra, Araccli Lopez. Enriqueta pec yasmeate de Ins' c -sit rredCae e de ic be Ra n G a s a , Elsee-unn tema Henasa. Mac-ia dci Cal n Cam- cna pe asols.Luegd, elutoicc ae- Gnites T Roa .presidents ie Union illahera. Rumi d aredes Pazrn ,
nersari sobre el secretaiado e . .. pa. Felicilas Aribalzaga. Antoninic eIsc I sciar c-H smassacar- )liss; Teresa PanJlaeLapse a uimle t pc c e allisbsViii. er.......c- es rar ui ... 'n dc-i 4P. .. . / 'Tejede. Marlu Ves ,Corna .Do-e dandeosaci ba elh. ee y ,nasfestort que An-cl sGumbu Radrig s qs as.f..si c .mases. desaeada al
Rsam6n Calc-c. S J- dieicr de I a c-sins O fc piclscrc- tune H{ d sc raa que arccia e li ud Cas d Eerccm 'an Icnci d 'Iloerta,. director He Ins class noc- " " "flue "R
C asa sic- E Icc-c-f "Sac cc - ci au dsi c ..i . sic n I ..n . clause sac . p ci cn us a circc e ce us1
Looa furors: Carlos M. Nspoles del azones.
A JA cico ip I 1R-Ci. fll~iiz,1-AP Ies, iretorCon ure ma anifico olvnuerzo e
A ta c ne si Ia s -dc fi-f - S disun: cGuec-re ice- A co isuac ic pc - e ria r Ia..... 1c ona .. .... . - IVa C ur.....n.. . . Tur M,.I . .e , presd .... Id o ll
rosrcriendo-Ins rslaclnnes nt I Ct i;moc. Ser-lo luopz Mosa. dad. fueros cntreados los corrc.iales titu d cc las fcc-c-cnnei dn t is Sa..c. fnc-lss, ti c.- ic, piifdfc..... dsplomes, ameneaca .n 1052C 0 (IC (I ZO3 si c
Bas itl- i n Horuncc-a.Anme O niri- pir el idel conerie Tomas. Des suef
lie:w Cafballes i - .ls Ae NI A ,nse io i acicbion nsa prolesoras Flisa * Pr ogrr,. ,.l ,.r ,,i ,j , o. af:= .~i ;i R .... � ., d . .....Mosqoera. t*u.a
I I Besi tc-aa. amca iianaca t a Al Sr. J Ci'I 04' 0 deHonor is .ii. . n .ha.talic. --fl.. i-s-.-.tl.c Lpee. Estels Medecos. Enri- A J ' iiJ Fer i,,dez S o de
par e ohrav4 cat6 icas !. . ,' " h?!,~,,:i.:.::.ii ~i .i ti en l seda....jol........... ......... "- Iq ...... l ~ .. .A "acel Lop .... h'oF
ras.ct i- . ,,.ic-is .......at h .iic .. t li ,,,a .iiilr..... I ,,,r i: cus. - - As rc-tetlpc ligadotel. -t it
it dsica pi-n-crisreI C -sia p stc Jos- ae H.. liucrias. -Iulio t fi
tiP |a Plac Varar-ro- : n' .... :!~i ::i i~:!:i ;:! :'i4iik F .C-silrla de CcalleiiCc-oi: su (;wria.oacui Acribal aga. Artl
"firt]a P ianasaradero ith c-snteesc-senr N ia.aJoaquin le r y Y M uel Car- d oe P resilen e fie H o o ,- A lv a re z
A inicluivs de la dest- cada ec-ritora MAlria Jaille Ca aso -a. ena t Iy li": (. cc Ca inb u 1. , El ('c-ite -esissnaioss, cili-Irnpd o, ic-Ina Meccinii eSi- fasil- -act, ii. IDicc resci ero n snl ca-_ ___La_,_1,_____________________leF fir si ca Iapa tia Pi e rt-iSCu Ia de con Ia adhesin del (omil de ana qna ic Ia ic-ia dle -e t e NI- dad -ose- n ,a tci Ca-slir . fll . nt- I, c pi-ofesoil as Mens r P,-e- , Naii ai 'Ci nc-cof de Mlan.
Vai aero cc-Ic-ee ica resaidaet p- coms. cii~a ic Ia Abacon. -ciactdic-d cr55Itoic-ntsida esliltoncion-dc-itSc-i-sac )ic- iccereca-In I Mcon: tIc-utte r Anica l- SO IEDAD S ESPR"OL S tcho cI s- lceEslms.4csLha
VaraatrVrreicbrn-aoFt ic-i- Pa--ramArf el DilllfdeisecAbu-la, vincidaortison la eestididcdIr(aci-nocz ,,Ad.a Lo- Olebror(I d-tignfiltimn rmhr a r si n d o mi n e c - c c C l b N a cl i ro . d e ai m a d r e le l a S a n t i s i m n V ir e n . P a d Vti luc- l z F e t o . p ,r sl d r n t e I ( /1rpu e e s ] r I s f i e a d l e a T e
El Ccmtile Gott i Sr C Ia Cas p na- E -lacin ron acelebracion del dseiele. dasn rabidnarian- sici unc mozl a ISectidli si e leBella s At e-- JuAnia l F i c-Ic-sic liS i ll as na A a uc Pe Isterlno Is cita ir iu r Tnd a= qiiere It dentaj f,5.00St peru s aitinuacin la] rarta srvida al 'mite ade anta Ana p r t Emin Se ,tPa c-fcn r Clh. ra: inti t VsirIz c- llago. fserueiran r Apan u incion Pnc Ir paaoI ilanenss ec 17s nias cal i asic- Vaiadero. Fi- e CardeoalManuel Arteana. Arz lso de ,La Hahaa. hendir no-dn la -ern c-ic elrpsli : .Inp ( Jos ltc-,i I llpe. n e-o"La Benefice" Ltin Rnec on Isu tt -cn , Amigos. Este aia. -hs i
sor cr-sidc lc-d A-" frcisstrdeleflfla La ee rflanoe -- la St'cztn r ioa de rid I curo ltt.ihi.- ma E si et c he~u~ jAn ,itFascdcci-inc dn setsdnunacslulas, felerInuceatcva de IiefirtaC-ano a:Ila iiic
up a t -nciEsc t-la. nc-in ic-eSalon tn- .Ciaeli a aolee a C rln: sManccc-f Cc ii 17.1- iIinH e ll. e in\!Ini;IIaIc-nc- hii sic Mac-li. I nislif p . e lfult o. 'bn s c a r n si p . ,, DIARIO DEL
tral. tin nuc, 6mnihus- piips Leiere cre- de ta al Co id s d i 4cm le is ii 1 p ic-sn, al M tameu , ic--c v Less CoIsrelo R ina r . ci- drute grnc-alI del C ntre eGalle2c nc-dc-c-M ARiNA-sirw rstsoc-li- f-cdtio. rla a I a cnt
Ilene lev- mas del riple Ci e sin tn- Marianaoi rlent- Am ecA . loecnss rsf P S 1c a cerc usn a aarasdieai Meiilonc 11cc-las. p ecipresidcnce do honiI tI Ic-or crics Maria Bodrl- soial c-oi le r n -f a Ia icha t al camper pesds lltl iisnpen a'i- al ctcct i)icttn-uida sebsffra: sI Sc-c-to sei Cultur -:o e An- inci lstin hizo. munlucstandecae laz iI o . alo ," sit queridD (rPlsti nAlvarezm pe-rlc si Isanllp a R ccr-n is. dos ca- "Te n n ei la lstio ale escribirle c ita' linear parn expre:ir e mi e rom- loi Vils aerq tlect- deI Cc-e c aiun lae nque ec- Centr o ner elpr e- lunfdecis ec to dc fe .c sis EI Psrenas pulls-. tea, c-c , n c- o c ofrl c-S gu - plaencla pr la propaza unda qae desarrolla en avorsr ale Ia le,ocidi ca allcn" Camilo Vita Ri ar Eiidl -It-cn e cas sla -sttidn ic ldo c-a- True. , c c-Ir elisalnn T-si,, h Ac eist I-ps"sprie our n sl cn
dsaaS4San ea Ana e Ce tfmic qctu e a -n erladamente usted preside, hain ia -,urc u clnol F-rr- " lt n- I Ai. ii-n a Ia siiali a dcl Scnscafe a sei I 5c l-c .i . Poar. el '-11s-atl inlter .(- bres Publicac
dab r i intiAles crpett v direci n del Redo. P.A ic-c-to lsc - de fiedo . 0. F. 31. tap. li-fe c-ts 1 ut. a a ic-fio c caido . NIam - l ss is tcsI ismu s C c-i-si"Ole seetn( I t e - \.-15 {-ins'.hI .it -'lc -de-o.i al t-n eap - asph' ,Ido banqflete, ervi
Hdnas ;a ctlritv " A c-n is p-Iiius.-i. cs ,i:fn tiu tri eD e I lw n e lne: tlgn o~' ipl- ' - - i--necil, aj c-ie iae, lai-is sir hi car c-ca a As ltonfiempn me mompla n en aprcs har efhendreir la rii ini- n t's,, tic-i ate ist etI P lc r t isealD i lefi a t -d . l u 5F n t' - - c-- I -ill- F eta " ac-c
ad im a latiro fie r o n l n r nn '-�Itons ,' (iJilpini i n , vorumrh , -lli .l r t al tl*;I es Hd'Isl() s , \ .N- r';d;<. /);,l a 1 ". 1 Ul " 1 , (I - t ), ' ln Feliciano Alvar P7., f

cctbe -c i ccsr Ie bnrihit-ic rtt - l. i ativaarec ee Cnmit d e S.anta cn a id iita12 1 lesia ideJesills de Miramar aid-ssdcn i- .ialsc-iao- a i(c- ,"lu i -, q uc ' tiis nllttlc Ol pteedc-cst l l cI-1A. c v - illi , -" .s-lad,. it-sic pa cp c ipalde ]a gs
/ pare celchr r el DIA DE .AS ARIi.., ci diI s 26 de jlso si cadAlndao. nc dpl l]nlPc 2Pac- C -iscc d . e'l sw,,t oil..del rI . nllrnex. ; .,e .,
Fl Padr (;. n ch-n -xnlie. cn ic-siiidad se Suanla - a. s lular ic ;1 -.cct'-n sc de Cliii.- p, - , ic - l a ni l ia u cl6 1 puiesi cslais -f awllsili t ( feil d- H e ,I l S, Sc- c- I chi.. g la l sla(i s io-msa
siclc on dat- i ronininI i s Ia sre sll sic sc-c-csepridAdisse qic c-lisinsriens-e t a sde a in ha .de A v Rel tc s lc e ar;e l ic--i Himsc l Corcetau-o .ciic-ss t 111 lai t, dlc e tor ir o sv - wp i c ,, ci- C- lts c ,iic -it'in c A do
e cslhlrcc1 csOuF nc- A ai i- a. sdF resdundaer en la maieorli-or-a-d cllectrnipeefunlr lssucri ftibderia cn-onin Se isa si 1n.adssera nl',Ltmuedel AuosdloltieIs lbecldv1;i tljv:l ns1 b/ndi -,,- ,l ss I "c-i'ts-idez. asibdie-lor de
c h a - ic a t l t si flac-n I m s c Mt . rsc- - ic deba r c-sac-nuts o ale Rol e Trci-a nFctqiu-P-i l/ -. cihliell. no dehe i pti i stir- c nI lis t:, tislle 1I- assc-citic -s D-cr-s c-li' t l I Nogreso i e r I5t
uiiuc-tlrc-iec-c-c c-c a tct-c- Pcdtcen S�anliuimasladrcta i rten aiocs .c-scler- seitsnsbeml a~c-titcicc-a,,tr t le e. c--c-sdc-nle si-I aio-,da"d ... [a L I ced n id l" B 'tr�lc-a-ia-;(]l~ �' , c- a tcl.t a tc-i t (- i- ]'c-I--a- Ia if, ic-ifs ciatuc EculsUlcl sic
rbhoi -dap r c ractrlhac-i c , bae c-ha itcndiva a Jo ms mhr s dc-c-c C mi c-s y A tot deIn a' aledde i ufdianlil 'C-nc-pit a . 'c iori a .it-to sc I Itl t ie In pit-ca--1 ;i FIc uale Is c fesli'idad del t' ri,- L plc i. epicado- Herasd.a tit iiIoIs a sric ,a olc-'atcniacrla pc- Sana ". FIn ule f dion l enid sc- lalc I lt l...:ti sc, iign ] ,ll- ]nI 51a5 l L-c Iafirsts lllc c-cll s- t-ct 0inhi " 1-1 seI efectuaron aries

vs, P-rrodcF'da.i ' anuel tardenal 4 srle a . i In upn li diclip-iflll s t -t - a' i- ir nfs N ario s t l et In Icarr , i.e (.s;i i. a aIll.
Tain chcr - ii s aGrnr ia fp ]Hi act- ci nsp ocr .i A u, a -ncd- Ic- a'lll s I tct o an c ndel~ii tc -acIaI a toi c(' Id - i inm i2;-;nlP t -O 1 ;l . , . O 2 l t O \- ,n 'd:d lot, , ,, v,
Parhai c-is ictegiada cn II orm, uIi- i c- i. p odc--ce si la Curse1 Unitr j " . d p c-ndo f isapole ni mi-s (,ic . / icc-na a , ct-dialyh s it , ,.a n
nsiid Nec-onul: i M ri a t-la s In - i itl , i. qua rl Celn all :n uhe sis t cs P esihendoP1bnqu se encis s Z.tlotenir: FxelPntisimo sonr Alhe- E l ,a r \ia . P ~ , ae I,'l- /'inl " rz deCotal'lr in Dn ,d 0en n .zh nn d ,ien ""en i l P ,mor, . tal oeld" ddi~a.. d..e t~; lpeiena scaA in ite n Vll~reloiuio-e r Nl Eis- deag - -ai imia Hane tiei-iarasiiouics eci Ae cCli-nLoae r nm i- sicP-i nssc -i aud Rsid e n cs-ic- -i fiwic a-. i s cii it uo ac- P eicrsiden-ibtilssis erl
to Niartin cc-il c-c-ir. Ohispe ale . grout uaala Satc- crc--N i estrandP i~ \t n ea d dc acc s-Hhac.a f -I [,tObispo Ic - aue-d- ia-i o ' -l'dV aLi p.c-ncs-drpossn t al

M . f a n a c p r s i c - a l e d H o -no r : - t . d i e ni -i ln .7C iet i c sl rc - n . - I I I t P 1- 5n vra d s c i e a a c e sid c . , c - e da oLrpe e c n s u s c o ma a
icn-c Martha Frnandez e Batinte. -aie ole cabllic e q-ior argnienlio . or. i-e VIla. Faa Fr-,'id, sIc- Euncinlindo, f d I pc-c-c-c-idsus c, ad ipoctarlos, pi tl.-CAe-aAl-c-crecac:
atm Pllta('mrll , r e. l tOIui ;(,t n1; Lno'([prcaodpo At, Cieino Alvarez: Jes G.
Residential rip I-nner: Padreres-i-ImtPIsicdamesl--cicfpi1iIh A Prl c cn- r ii, p-rdnc c a Bc-ic'iG-ncGdo r quipcnieeia,'us-at, lie lNrh i Mllia oire la Iglcia.l ti ct- sicies i (;, c, c- dcindai a ll- i ....It-.(P ai ism-ctlund cc-icuPa p t-... sid ane: r. sinai Ledese
yr G ec hr es d enle general:- a i la sc-e d O ralln. .I re iti Pi- cas l en(r ci; i n , A- natIa . l s eln dc i ,.ja , rl A ri so a D .A Os Ma 1,e 1
ln en r c ,]Julin Castro a In geniern I P IN 051 1 Jiiil a I 2 - 5 ,P , -"E a c-c- Sc-in el a r-h i a i is ,i s c len cc- alici as s A I t-ic-sai it-sneFes assaiIrn -arl.a a. , c- s alA n . o neM in M a i n
N arrive Of t- i, V iers: John Finlav c "IN l a t- N c-uc- a l in ln I- i2 a -i'1 c-alm I , , or Sal e-ad n- , N Ic-u di C-i'll Rc nc- dt- c- i c-c- c6 e rc pa et--ec-di ctPis cc sc-ac -al I dcn a; J a ris M arlin
c-sdnrrp opwslA nci-ii rotrnt. c11- M ' a dreidida amnr is tn i.,ss ~calci a nihc-nic- -Aic-ninisBc-cc. Eduar-doLI
prcsitdci sic- De c' atic ,s cspecialc- : I ", c i sic Atrip tit c sii ric- TaiuCa nc se'uecrns c nrpert -t i Neceli L rpe sic n -nI , s a i I - ci ic-cad I icri lcI s - a P - sic H sade idid A Ina instit en "A. Edusc dn
diuraritt L iAP iIsa c-- darter te- ct -c-perpaian c- i n . - mn rc- r , -a c -Ic-lcI cnr dil-s -ul- a I l s Pc-i- - i ac Vi c-illi--el Cr Crnre t(;lcpo, p epasadncpco-narp49-9i2s.iAnc- 1nin Hei-, jAeHe Ins J
muir Pccr-c M ci a cihnn p- ideste del ic t-oasr i asi - rl sac- a' i -ti at- l l oite C is M c A u-is cdc si cA-t-11ntl ie s ic -cIe ta- Is l cel gee pVr,-teea lin a ss n e I c nn c-I cdei Fc- u1ttle c - 1 a en roa ta .Nde Ainn A
PCnina-d# csn4cd ef icr at-pnt c-cic- c-ucAIci-c-I-c id sit-il.e .- las c-I procVO --at itruia siic- eCrnarc-crNlc-cI ecisec-Araielen ecalc-inoffds s isrc-sa elndr eAtc-ar
iee th-dc-s aesi -ntc-de Ia Clips inc - c rtatnp- a1-ri- . -c- -f oil lue plc-ca c pblria pn I anuct anc-n Ins an ;do- . ---ic- eConn fitil x - c- ln oi pIa c--t-c -ccin epal !Or c - c--cia-di-tt-inil-dti, ric-c uch-dc-- tc a tn o c-nalpi elof~c--c c- llcrIo Fl. , --cieia ., srlic u ncitia jcuusa endee cis t-en-lcn Aciccsice Caarcie.'
.2n -,t-nel no h,.- ruIn dr � cases p a n ic- ,nA t -c ifa \i(el H F E n. und, , r \' ptidn as, tir Is isposa de] cr . 1. rtJ oo i rlA lda p ','II' JA t 'l llrtr ,he [i(n rnni,lt3 . f/liepi is r . h C'o[p-I 31-r h, do ,t v in i1. t-y, n v,_ n ir JO r tir F, o Ole's" in ' s p re- %' .D n/ etn- i nprt l l p pasadn nor le nn,lc .- ante ta 1, :. ,.-'If n .A,]\al ez. Evat ista Sievesa. p,
if-tprc- c- la tc c-Ic > sc-ic ( mc" hi ass- -sntis indu-t-h ndrt,. cc~nlr c-c-- ic-ic I c-ic- Lue-il c-e$ . c. -ta/ iet-el" ic-cFuc oud:'s a c-c .\�. c- edal an cscfe n c -s shic-tcSr Dnnalii ecc F- t-c ire- nic S e [- - c-cc--Ilit,' ahsic- ,l -nn 1942 De R"11 a l0; era ( I i t Bc-l ipsi t--irli r i iac. i- n ida i e l s ure r ian d a r.r i a ,o n -ntec su s hlas Oi l
rnerlerrripIPIsituinlos pis-~s Irai~l,, ~i rlal ie n prts dad eni-isiH r c-c-arc-Ic c-a iC climes, c-i so acecapecrliccr
-a etc-ca Cr-o n tI cc-- at dec-aace- Dire I.ld s cll-.fo'ria.N V n poda erc-i I - ns. Cal- mel Capetiln y Ant
c- n A 1ear-.Nc-eh -ic. -rhmsA -.A- .n actde ulst d qsci- A - i tl-nin .,ir
2-tlles rsIe'nra: Enrique % ricic N ' f csio--a :di ca iresn sr" plla. S- .riado cIns pcIncic-Ic afc' c lll ia ( i I'(( hcI, cT iaAlto ai i - - - - -.-
A a i ts sl c-cc-i-ac-P rot nte-ic ni4 .iacn Ip-stroIdetIs ist0c a de altbOe hue.bJfn sie ha " .. h-c
Ntflora: A.n C I si l d-c n e l Ia ic-r. , a -c c- - se I, d d a a- d ,a iia f -s*iclativosa1 -1per.'na..'"a 'lcado: "al s Ia shll ide su l c-ac- -ur u S r.d
MAd.r. Carnl:c - pd Calcc-r l1 c I.......i . s ..l la ci n .c -.. ad. a s famclis c-i EA n.c(1.(at ... .....( rH fl o d . e I c .cidadyluteuI e ton edad pe
FeraErna o Cat-t -n a c-p oace nsc-cs A riiabalt-c ta 6lsinS I canc-sc noscsavrstr~assee cnc - c-fcscu-zu Le-f-ro 'eeae u I nd-u is aoid oacs
fanf ccSi a.:uAche Finy P n dc- IIs-:d---aatu-u a i'i cr-Iad ee y cido igns sica
Fernandcatrn u sefls*ac:.uan an-eldrlie sc-,inchuuC heI rc-'na qunrsl pen,'pm.,.'deeo snA n - -- eln sociado nrnqt
Casron cv S aC; JohncFinlay- ieie l -- N i b "c-c -arost ll i r d i(re-l it 10univeisal.gel fit fc-c-c-scd-rc- losNc"c- c- ans -ic-S e a s i dm ra cidT ei
ra Jor' e TaiAa , ;PficAme Di Cal-, Pc~dorsA a-_"uoA. d� )erarqleuRhs H (II e ampere y ello es dignn de n Ins nnr v sfir.;:Sin ai aj tn c n-i muclas -PCI 1, 11 Pi r l i eilid hzo estas decla... ' ....v"z Artierdinn r,, n |re, lni~in del Coletio de .4 gadolo; nre ar enl favor rp [s colectiwid .... z va mrcin emit
asaaahinc- raldlce Va .irc-sc-ceTpc-icinut-c
La in . 1;onecsuyc-riciSrIAa Lin Inta-tci-c-IDracligil,,I IoMAL, finn cat61icn "Ya. f"ru2slvio pe1 *udpj' o siv- de c irs miLs al clie I - ,rciendo In i taci6n que ant La Pr os. Icuin i.-rir a uri. Sc-ic fon - c-st-a lea cc,-(Ic.- ebleina -Ic-Ic- ] 1 illr lr o 1 l o cr erf . ec-ecdtapatInolq - cibe v le etemplo a Ins-qua 2n,n .nle u ct hare a Is Beneic
La-rre. dno~r ario i.arrieu cl- Ie. Is. ante el f -c 5 -d , -szjjo cs. lecsnin c io a Argentina , s c-l a. suS paso. Hpi.- adcu as,i lz Ic-c ic- ,dese nd le a tee st sn u pd y lt
6eca: Orrardn Fandorac-ac-e o , cp-hn tn p ot in rnc ia c aulcs r. Is, ccaocacione e ale . dot uc - sN\a , N T A Cl ..N,( ..\ 110 21 1 a r- dad SI ab cn-c cc s u dcIsete Is di- ii pa ande : el drin si a rc i I c-i L i-a
Arturs, On udic- v cecnla. F-u mt-aa," c-uscIo Ileaso -irn c c-c a pa rro- soto ha 1.900 sacerdotes sclarnd-m rmb -s sa n ser a de-ncc-"ridi-n Vsc Fers indes
ica- aanncvusoalso acIFrcusr.c-auIneal a J rsoee s-sp csi1 T-- i icsicn e sic- In s m ,s s1r h h n
L g o c c- F ic ic c- -c cStee eIs lapcbh ie] I rafn delstadnld pLaa..-I--lrac-i.ncmuertodIdos FsssrLa NIs ii h a c- s d "Progre soeban e-is Ia c- i l sella:" esus Fernandez. A:
dH Lz c-drecz y sfinsa. Dc I, amio l ut-i a el pc-,) dosic- nau cac- mi,locs de hcc bilantes. NacponncsfiesPbg2afosfqe P c-sescni,-tarse1in.eep-ontraaInsuhr.n-1, lcs-l-Ar pAicaA-enl radnus mot1os
Pec Az INalh - II r s - Asc l - iedt-en-r Fcci-dsirceee;enaMeiid nd pi- - sat e s eses Ian bar sta inual hn dr ed ei
Pcicc-s-- - Ic-c niicI1 - - - nM dir Ic-rniP n a . n co n- dc- - putslu-einc-ofs Is cut udo pars inn e ie!c
NaMoh dr IAarbn:Iin r N .... d, ....... :ddIn l,,on'co- haer n css cid A t-u Inc i. cc- ad i -c nV acor s i-c aue ncucesn .r
n---A ncnT\ e a n aisns . sTurI- dc-I cc-cf Vu ic-cIdonc-c-silicar- h siee c-f ditloo sie Pu-Ar
risn OnetlN qr ncadnctu- Fan- -c-a c ac- n - r ia - c-c-l2.4 Ic- a -ac . namer tit'lcngs Ade m'A-,sIu nhenres euu , as tile uacesaasluc-, c- ld;laheIFhtad'.-Cont r cac ha- Pec-sldrasans--di c bnr
-ite' Olti". scetf I'D . Cit-AutP c-AcP c Zlulu ilu " feais Itt-oicu Lcecstie ca . ' s _',o n s.-dsce-cs braeI
risc-c salt c1 ItPc--,, rifl1115asesricScnJefs ds i c uca iac sic- cSi-dc so fais - Oipcuccs-o s ts tlncsidsspe- e
ez B U Sl c- e y s ,i n tin R am irio Pri ? usu a Is I - alt-i -c- c a I la ni c- -n o s n s Ia otihtic-ad de Ion c-feS: -n ii bel u ti eb d l e c-t -o- bc-c-eu c I r oea i doa i ut a 'nec is I duspc n ede rsta d io t i nesi nt Q as
Lombard v- s eIor': .- nrt C Cull - i ac,-ai tat no , , -c-cc - / I eisisa . :s O i aai cleiiiiirs-i i ) cii nc s- Is Bepeb hur . Sc- sic r- ss Sic - ec c-c- el c r-I ic-c quc a c e - ceoer a o eno T areir Pi s-c s- innS cu los par a loPs p14 sea
ena Smcih:Davii ideisa tf1 I' 'lItst1,1,.cc-c-asc-c t-i Ailc- ecrnco oda-nlcsi i c -rudes. ealuc- In t-- ns i-ec ad o bcI j onqeae . e non~u i racs o liac-ca tioc ft al~l eriih- l ri~nI"1 o rp 1 e~~c.S o~jo l1C r isc-s ars iesa qcos yamass
dc-a: sces slIac Paila Giccurr c-A cr iua a -uuucncc- aP-- lo l. i1' aiuituas c r-aje-le\cdr a--- - aVc1c idaetc. nb e icu f Sc nC-st-a au nnir c a n cc-da :e air c-sc sa st on al e Inimpape
.0aesptlc ~Irc-ssuci li Orueicc-c-ac-itus Ru.u()~rsuacdc- I c-c r ii .Ncec cc I c) t icc-ai uI c- d Cbs tic-i - . uc- dad -la
- ic-sd cr neccdc-atDisc Mac-hu,:

(ci-n ps- eiic l Jc-tr c- p- is-uctsecs lu c a Viv i a .154 Iebuiliontocac Hett i rna a- ol Ll a edsd xt A in Tr. int hu cds Irc-tu-l t-tIcsilicills-icli -s I-ltrurg cHe rta Cabocusa. daBcsiacia-Jolesit;c6.o Fsi- c us ltere uiicIceccc cimaisasiecretasasiani linn- aIf.-~i
-a ,.c-A Nc-c--fc- .odlcde I cc-ic- ra iao sr far4isiu sic- sones del Saurndeli .\bo adc- I " t . Pc o e ra de abo rl- o T d o rI d'
th ilpC nC io p ie H ID spn, ), noerAeiones que no ofrezc.'n .611- tn 0 eiln op rvsm . so rae, sit efiora. Olga Martinezx elnl . ~ fnrtn ", .a laruH tnn ,,.lN~ ? t'':'' rI Innr lo,"1 qtrlctn ~ : ,~c . ds 2aianlias. nmoeifn a p c '0 C '[ que f'Alfeei6..Eddy Iale- Su simpatiea hija Julita: Baltas,I) lr tF. en , ,_ ,c-c-asllb , c c- rldotorRndolfo DiAz del F . ras lint--7ccc rcino e Cuba VCa- GraFla Dnpico. presidente dela Be- ilizo el resu en del acted cI sc-I , .li a - at- IIbN- duI- P u e sic let Ceaatens Calif, ccsti -cndoc oetIn -uct oel c-nee , , lss -\rilcn lpci-bud heridut gra- Gatfegs, Elt on a e ,cr10 etc-de doctnr .od FccAc('ls iiara hlmy r, POPP .... ,6 . ;r rviyas ri-adoslnrris dn 20 in )InpI-Roca. titular de In Unj6n Villalriesn r7Le~n. quien comenzo rxpre-z
a al c-eec--At-a A -u--,, r -uc Cuba. Rana A de Is Ar-c-us Cauhni- a erilar c-f pc s i- lt c a - ie c-ae o ci pcI1 s . in- c- i ln ,-d c j- Ior'- a c-s C saa. I llosio 84 a duc- c- s dc-s- sic- n a Finanic r hu c- " .ilue -iciu udrgece Ccclates - - - fistla is-mportantedo In e to firma P O nu fis sociedud "Pcloreso
-El Circuclar esa ecpuc-eso c - lu e i ta glees enlo P adi e Pa t- c-cut cus-u, ci oes c-us e- :n- Galta rcla e Cia: Rann acnc-de ,anzos" ha cum plido a plellltl
sarro q uia d el A nc .e1 .N la - cc - Trco u- ur a u,- c I a a si t V b a. o rcec a tic-c \s i u-. ,ls u a slH d u ]os c-ic ad ,uc . Sc- Si- c i I fl- c pi c n lu e si c-,j n r r Pee, ec ucp re a rc o dc Is i-a . l i s cis l ps a Ic ac
le is tarde Seri lac-sccnnnc-c-Ane60--c-c-uccduIn,-I..uia. -Lc- , s-,Icac c a l an ut Cefc- A cI ds la ( s c- Po ac - Nud c .,c-P t c- i rbc at de-ic adSan 'aba lesas sedcu la. Te 'e a P c -A od a
-s c-en cisruc. beodl trs s vs s ,,5c1 'n wie- t- - ic-lie c-u a I rtice-itla. u,,ll a . -te S l hI c c-I pl up I - c,-c la , t sd ia dc p fu i r J -d1,i ee-nk ceanua csd -,uha- ,Saslalp eap -e-sfcot-aidoP ,? Iig,: c-io r At c-c-ac-ensIcc Sca76e :aallolie uuite at lmesou]aedl% sin del J t7 h, V " . qtd, x; rHl t'Is presenciado 12 eutr'.ga
-Al ans 9:no5a sa.. ar ci- "a iarllln- t -- as8:30-deI-c-c ac-iIu'wcnls-la it el.aaniaCrtaiTici All--en-residenteitaeudpIn osociedad; ,1%1A 'il lnanln migo eoipahernen e
t:00 pm Ncrca aSanc N t-a c-ci aer('fine, a I - das0c e scIt- En dch a(sn lqlle 111118 l rln eiroo anlnne " l .i\nandez-dI .Io- -ycas ospshdunA Flue uesiusruua - sic 144 fecul Salutcic-t-. i Ii 1l'01; il i tIVt pax, - \P i ce c-cc-dpic- le i onsse V i- une scttnfaccts --ic-c a
Iea SHeMuc-asac - Iir si claus usc-stnir passru one aei PI cc c icnceI ui es ca s-,n ue -t e a SN '5 i-c-l' C- N4 Iletlbteco rs iseatsd cc a d Pctcn. sr acn
t~ts-la rn r ( Sl'nIra ai {'iN 1"t'~l', ' Il:\'NT IalcR: Jest'toFern .nde .%\ictps, - d d P oor a n c "
--A Ins 8:00 A.a In. - N :101-Ti - n Tn -i . ,(.. ~ .]Il~r icsn hbr ndn ore e Ps me t sr DE I1i, IE .\ I|..ENTNE R PA irr r iened h n r;D tin hdabntdsr q illr l
c-iel Seprada Cracoan ci et-,s tde d - dad . ...t-de.... Is cu- i c-Sic- nstionac I ]c- Is N-cultm , ccii d crt cid c, - nsc-u e c ,' , c ..... rio Terpeide A t ancer. snsu el preideare p r qientl c-I .
--A ]i s 9:NN0 co tgu1 -.e cn Illn c \endulde ,- " c-aSdc- Pc - c dnor Velmolin Nc-ella- N Al5lii5~l itn Tpuancu dc- oilrn eeu-n e- , f c)'I il sic , Na - : t-o c- Meodec: Auror'a Mdadee sic Fcc cn- i r s olinsten pc-estnusi ccL
is Cateolral. psi ci alma d dc-I r s r- . I c .e-u s te I= I rlcut dc L~ ce-cl lii. -coca nccs-er auuus lda di illu paade dc lautmor'.ni Icis c-c- -or cc-' tis it-nOl.i ll ta dec- Tcec- Tecreurs. Maria Pa,- u-cu cc-in para encrand c-r-a to
An (ei Ac-ic-c- Aduls. olrec-isi see r 5nhAu Ic-rmeis-1. dc-u,.a Iccbu-sc -a en ustelft cn-halctcspafbcla Muu'iacc RE isuluc , nm aqcl in d eRq~:A diaVrD i w a mn.ahm r
siEcead eden od acom ld Ts . l udu 1 irs-. p- del, allec-udna Sc-accc-do ham-sci Sc1 nvttura as u' ce asic I- ec fcc-i- - Utscarsoa al tesissennie ale a sesctidt
,u e TIr . ~nrPr~s a, Xiis teje )Crinit a0 unlerc-cau Is deigesrucin sic m'ini c-d ...t- . ll IIc -- c-I asc-deocs El prumcrc - n e c sic de -,usd a lodeis ecaniss duo ac-i
La Excursjin a illxiti hu . u.if. o cede...... di .... 1.tiue i - oceeco e.uuun...--.d-.-.i-'caauic-cuia sfa- ptbstdetttlr e~c-A. sconc topeb isce
d-ei (a01c uihanus ..... tdcds etc-ca .. .... ... Sanuta Annilta- ucs' , icc. .... . ... .. ic- si- a.... cce Eucrops Ores- ou.. Te....eh'n qum c. .. rlic-da In- -do.
a . rd d . it- i .; c-al Iu - - c-ac- c-I disc-loo c-lscc-tc poear c-ca Asisntisntsuilno ona --cu rn~ fnsd e lte ca e
ban aO~sIccuads a Il omduc-au af e Ia che del sabads 25t dc- pcne cc-sfi pus pac-ic sic a tnlei ]sc-nial p, euc, n nc s cenic-ic-Ia- ruuc-mtu rosa e si c ie ds Hiccuscen-s Los csae -s qsc-ncre auinsc- sal, , c-i c-buuc-ir Pc-ofu Ii A.4 ,,cict ricfes-srcsnpca ictof-lu siad sc-ic aetda aiTdIudauil-un c--a i-c ciEntresic taorlc ae s ucesadeHt-tFticc-tooassmsc macuases
in1 anuneiads eocursii~c a Mtu n ledo-e.envurredel etl ld:,I arsicnrad nnirr cic a is cadtc-idat T1t.Ca
auspiciada par Is Cafracia Sc- santaa nc-s icc-st ode c-i-asncn c-Icdsic plato Sc- Sonta .oc, nec-ii ucnaJlada c-f Itit-OSln p c-suleo c-c oR IIoscesic- d, 11f �icu l n 'a- a odic- ns a' fic-- in to qne se clebrca eon c-spier -c ienise dims p daiias: Dhc
Maria Se cusdatepe, pro-ninsun unc r-cbac'a. Is eninam ha -lio nese a ernaolino alia ensc intro - eic- cf eta~os c--cc--icScabs Is s- lsic- d c- c-i . t- c a adic oc- sade a dun v cntusuiaoen c-c t er 11c-n m arc-ia ale Lipez Caitussn Pat
-o loundo.,:Se acer-esn a Ssuca- tic utf c-acl"O -a gals a p Ic-it-'c- sua does c-f sastuajfia sir ool-i Ana. sic utl(i c-aonuh a s Ectacusep.t� o nHIO o ra Isveancr e so-ie--el 'nh oaa ~ ead r
dots iOe cusisas qcc- aauunusitrc- sc-mn-u a iesta ale Jesus. de Ml ac-si [,a miin i cots emuucutis ' l ci ls--sit- us-- hut-cit s c-icc- fia c-tradcrec- Ps e c oratd nc,--rsu Cato iv- Viqa
lads in r-cscrcscidn, c-sic- eliso -t Iac-lcb ndouuccnhnndne Soc dc-,.-dtlesleaatoadicisnotbanc-s ,a'le c-ne-aecn c-c- a Aci rorP a Vaqe. dr e
ccer or acobisps Sc- Saculcag e.|- e rmratsa 1 nced" p~sl(c\t-d qI, haeld e n c-tau Acsi S et-l ,-ci Isis -a, uic- i -n- di preso - tbi n an ~ so-cas ac- Blads As Opnair "- .
paln d laas obls ptala ~id- dfll dPIc-etc-cc-dc s S rrl. c-eu-c c- nr ecec c--a Ponds Etc-ira Martinet dc
ha........tir Ens'ipee P cez Si-s .... idiot, a Sounia Mar-it Ia ....de. catlii c-abea .....ni..ac Iiio sces Net. tic- ... - F~n -..sedu Sue.... "cdu aiinle parrns I-la-ea c.i.puller .udee.. Cs...... . sao.. Vda
tea-. En c-sic misa oaiciara ' c - ut'suc-a Ic dc- u[ - , OllsO -ic ,Ic-n-l ,i ic-unptnlan t 'n - Temn x rsnd 1 gn~: talmuec. H l~ a-IlT,
has Angel Vaic-ntin Fri -1.551 , ' - t ienoaIdS e e dc-sc-c- c-f nsir , c- " asI-t cc -cu erena eirnos 't Ieat " - Hern lsie- Has tia. Elau
El Excess. saibor ereZcisps sic Niuf- Icoasnefurs sic Is Ic-csc idud de nsitr; p rantars c e a m' sic "atisiamn 7uu.n e 1- c-avcrdo au-us:- deua a iusc-iaecsic- p -s en si. ientso a to Iccs pu c-n -cu -i a c- ce~ds scu is Il
c-criti-A ]t itacagc-o de Is Pal'n Sc- ic--e I dus 29 Sc- I0cc-sic-seeles. nsefirita Maria Fc-rn.sadcc Ni"an, c-l - cionsu tac-ia. us sc-a. fiasne rs - Isonetoutus cc pcc-oneS lnsiliir giensc;n~lz Dooe ea m
Cc-it en Ia ,c-endino bAt-leoa ce licfonnuded SrI-d-e -dc-cec Sm pui- enugr c i -scs s dHacsspro i-IPsne s -cat coIacaf-c-dicenocise iclit Entregs dci lia c-ri. Vuiudes Rec,. Mania Rtit
Gusdatuc-c. is Ane-tees Dc-eaepau-dos. cc-uiasn dispcsirinones oa- la ro~.~ est-nlf eas pci c-h uecurrcente preseot-, dc- -dsi c-n is hsia Sn proddurct ednla- (ac-ricenque Ic predtoiduce' ccn - -r. ,s. Teresa Lamas. danes ]El missc c-rgiuudso m elcnu be a nunS cc-cits shs h e ehci'ej a sos pertina. icc-edo diottor Sutriet Bc-rai ndca c-is' craon ale isa mdc-c-c- cc Ic-ego dc-I itu de Preusienie sic "ida eac-ion.
sacomenldedo ci pcresbita ic-s Sc soniecn riflins gnc-cc et c -lhac-or ec-e-l rd cns-a c dads. Sc dc-sigad esien sede de Is c--c-sc
Dch ouccrsnc--ci-cel:csen caros-ra c-sols los sic- Ir a no- el ac-asind icin c-Inmp de .tens. sic ma es-ambles a Oians. Sc e co cm'ml- 00 base Slaurd o c erta - Honcr at cedcr ATesin Fean.dac. u Camitibtnersansaes
pustempisti on re cii d uCa-t cen Mir-amar. c-s 9tuint Arc-id da c-i c - on ic-es anses sir nhosit aricn a Fseso Sc'idnSc esco prc-n ton non qaicn Ia junta gesern, par canci La Cominida Organir,3orc. mo aent ivamente c-Pton c-ub a . Coenzaa ~ 2 h.a si 0,na n s orhe dcl ucbaulo so cc - t etrades Sc Lan Batons qiuc- on peen .sreeo cadot c-sn pa'- raided, cc Ioc nce dib sere-d- c-- sona elicitacidn peels icrma
c-sds c .suiusic- d Scnoscenia coe pans ectm lan inpecrtanice si ia ar ti jn stn c ins dromands sic di- at ale is fc-'tuna e Ms-- Ht crr - P er cae , c-ic tosS sdarrotnale ci atn.e ' Voriss iciealas, de to c-e tc-l ec- Tod," s Sians: euseiento relicios., c-eu-c-i cbc-cicicds at dectse Fcee ahora. 15c-scsitacioss e c - en ccsc- ictantcs y- bajo a cc ,-nm ci amigo Abundtis Pce~ o
is-ca a-i nseteoestea pruenbicn icit ,meticsrvis.'Inegra
t cd e a is C o f r a d iael o p lSd e G a d a lu s c e s c ' i - r - n o , c p s ic a ~ d c l S e n i lf - e~i s . P a s t s -.i no fr a rc i ~nd e C s i cd pure g s e eI s d ' c s , d e n s a c e ,, r ,-a S c- s ia a d h i n t - t ec c e n r e g a c i a r i s t ic d iu p lo s s . c - - -g a i m o is e ip lin m - is , n
sns estsoipan, mealian a -"emeries ejereicis ale is noc-ena, beodsenn s. I inistree. sec-moo pes fit rilcene El Coei ale Santo Clara norc- canals ons ic-arcn ale auua'ti. I- Batmser Gr i :" s onz~lez. Jsd Ci.pse Tenr"
alde-is Virgin its is Curided. reuerve., termmscndo c-ann -iat-Is. c rader nagrodo. Sc-rePOsriran~e!.,- c-oseaIsucssanbeistas u0 bansup- men sic pccirra; cen c-se cnins- tonitads pe cie titslr sic Losnzet- Tony Teseirs Beta.


oc ,,,icos A Santa bndltA... ..di. befn1, . .... 0.......... ,... , u.... de 11 . 0 a t l e q , .... , nion oieti.. ac .. .. el o|a. ra rh d t e, .... acto- Tambrn el am~g i to r o
-Da de s- Icnsa 2q Sc tulie am11 ale a Santa.� mmistro Godoy.qu ten p-n eta is ac esc Penteei Ofien- sGra. tesi g ae nasitesin-c -ry entil colabcradnr e la
Antinciese.en el DiARIO media . i. Mis ses..oic-esia Tndos Is tictes quc ... isaqt ..... eolver A stcnes6, ue slao-tn Islten....einso-.-tdsvromedinic r Ccutniruiebannifeet6s trr
'ei .mtiAAm-1 a caapila en estc al ; egaranw- 1(15 jugeds- i ns- u pat y c -rcc- - - xa c , ldn se es urs c- mi ent r it e c --dad-cencontraba r entr.
muni~n jener~i. itil ein len riR. rn ln formsra l. in ~ xprr 1,jd l. o
DEnLAn eARINAuisis em-al. si-siccart s " l a. c-s Ia �c e cl. ci tPe ccAi fic .c adlo-tes sa osemiembrosde Lacon ,c-p- Pu en sum an aimpt.ts a
A Its I 9 media ist-c c-set sic- H, .c.tumbradaine s e in up na .p1enis. co n I lIn des. etc mana ie rs... do per ee abs losa ]a invita e t6 c ude Que dijera les, -i .a ccto difiil de enidcr.


rntrPs de Lanzos-


tion par Ia Socedad "Progreso de pr-eidente; Maria Roa de Tenrelaro rminde IJulleta Martinen; ,Jesais Fertitular de Is aeneflcenela Gallega; Eli" rn representacsln de ) iLiga Santabaalbeaa y nuctre eitmaide ompabfier
Come maaestr de eeremanla.

lebraron los del


irenta aniversarlo


de lllano Celestino

anero del DIARIO

ad Entre el ele-eto femeninn .pudiqe- rcs acota a lhs bellas y distinguWas dos daucas y damitas Eugenia oncn, 7.ale . s tRodrguez. Carmen Ptrez,
Ibs Svovanda Fecrnandez, Lidia SAnche, io- Carmen Lepez Carmen Alvare.. on Fcrnando Jardn do AAvarez. Rita Ide- Maria Unates, Elena y Carmen det nos la Paz, Mercedes y EstCla GoneaLA le-z. Palmiae Fernandez, Dolores Docase rdo de Alvarez, Caridad Rey d si Fei-i indez. Elena Dorado. Jnsefisa IV Rlodriguez de Casirill6n. Georgina Tj Cast rill6n.
Ic Acluando d maestro de ccrocel cuias uestro companern Adolfo Garcia. hio nola a ausencia ude algcd is elcierios destacados -de llann I que uo habiao poidoasisli p.mannsiec- ri qUc el president social: AlberA is . (IilG i ahez u iba a tcner to satitpfeciliadedc c-Ul uics palabras y en1 1 e - eI ltiUl at compcaFIer-o. II' Alberto Gozalpz man n st6 qua s, I A
.suliai guatauetlete satisfechn par ha Isan imliada fictl s c Ro etaban crierndoe 5qut adcuti- -bs a infrec-r unA W- gc-e u urs , udi le
gl, la /: i lilCla ,I t lodoas Ins illanense- : sLs hablcui ac-rnado construirse c- hosptaliil pats el c-cat, en cI ac elIior" se habia hcchouinasApeuaci6n a los ilianenses Hiabln ate lns c"- mecciinientcs de'Ce estino Alvarez e'to y do rqtiv la Sociedlad III otorgarte el se- italoc de seei de honor qua lei ap a enIregna habiasabido reconocr er- esos merecneicticOs V Yon medin de cn una evaci6n le hizn csrega de be'en lie ucuadro conlcnendo Ititulo. )pez
iez. Crlestino Avarez diin que recnra-cdar es vftcr a vi-ir Por eso, aRiaJr- di d qu cuandocon Ins afins. ndn A- en el orgaelur'nc decc-ee. sei mantis-ez n ic eI cerebro quie no crmin.u cia. evocar lns afens vividos. Record6 e6mo Ilego a Cuba en 894: su vide ri- hsla 1911 cn clinleror dei I Rec-ra pabhca: su regrso a ia Habana y uga suuvinculacin a ls sociedades, Pc- peialmenlc a la dec Boal despued. to n aundaiaicn de la revista en 19.
- Becbrd6 at primer presidente de Naturales de lano, osd FernLndez. a quien orientid en Ins primeros pasos
de la Soc iedad. Evod su rsilt, et les sho 1946 a llana, que 'no cnnoca. y que o que alli experimenti de emocl6n. i-a: Dijo que a e tituln, seria otro is itsa I que legara asus hijnc c-nm expre'I'- sirn do su labor de cnnfraternldad. ra- cnmo su esfuerzo de emigrantte. Y ial- agradecid a los Illanenses el ontir
uns- qu le otorgaban. ei- El doctor Oscar Ledesensa h alie
que hacia un a Ile habita torado ester el lllano, celebrando alli I fiesta. abl6 de una de I tastine Ssentida s necesidades de Illano: el tieea c-uscel- tauaaI IVilla. liib6 tamha- bin do sus bele7as .naturaes,-eonala parAindolas con las de Suita, que It ban visit6 taibiin, y que crece gut Ion ere de Asturias le.superan. Tun frases irleI muy certeras para resefiar la compere v netraciba entre c0banos y espafioles. .os- d Jents Garcia'Pirez, presidente do v la Beneficencia Asturiana, se reritA
conagrdo al homenaie que toa d Illano rendan a Celestino Alvrerc., re- diciendo qie son muchas tas socin- dades que le son deudoras, tmbli s. ,-n- del recnonoimientn sc la labor qua d el mismo ha rendido a trac it st l'Ia "El Prbgreso de Asturias". Habli fue tambidi I de la Beneficencia Asturiana, y de la gran funcion qu cvae A dcl celebrar el dil 06de septiembre, co
-cs el 'ectre Payret. para conmemorar I de un afio"mis de sc fundaci6n, invitie- tando a todos a ooperar all xi ie
- esa .ran funci6n. afor Ios tI1nusons se .cedicron a menras h14dopur Ins nradores' Tambitn imt; ,ttr mareca6 In Comisi6n tirganizadnra t-tc- del ant . integrada per Ins efioreq nso- Eduardo Lpez, Armando Garcia,
ndn j Servando Ferantdez, que en sI d.eft
te Despach, Segundo Alvarez-y I EsEduardo Lbpez. hijo.
Va aqut nuestra feliciai6nl a Ins
misnosocon el deses de que puedan seguir celebrando t-pchosannsa sa grat fiesta y de que los Naturales )as del Coetcejo de Illano tome n-t ad tres Io spuntado por el doctor Ledeama li5o, y pronto cea una realidad Is ntrida irl, i deaguss a Is Villa. wer
usc Actos par boy
A f SOCIEDAD DR RENEFICENnira. CIA D NATURALES DF C.Allde CIA:-Junta deI i Comitsi6n0Souac nefieencia. a la ncho media p.m-I cdaI -reunin de Is Cemisirnidi -Ic-r Ra- sst- Propagands a a Imisma ser-ira, enel del Centreo itsl'elo.
CENTRE bALLEGO:-Juntat Is emre- Is Seccid de Sanidad ay Seccisir eq. dc Cutur a as och y ...da ains P. m. en Is lones del Centro GAS e lleg o .
sin- HIJOS DELAY AMIENTO siri DE CAPELA:-Junta Dicltiva Beelamentaria, a los echo media P. ic-n m. en ei Palacir del Centr Gale . so- SOCIEDAD ASTURIANA DE SFNEFTCENCgA:--Ses6n Ordinariaa fa. los ochs p" media p. m. en Corrm -'s
nfhmero 04.


Piaing 8
























DIARIO- DE I.A MA INA-Mircols 22 de J iol4,e 1953.


Lfa bodas del
proximo' mes
Para el la 2 de agoto hA qeuededo tijada una interesanLe cere.olonia nupcial, Ia cual tendrfi efecto a ins once y media de la-maana. en el Sentuarlo Necional de San Antonio de Padua.
Sern los contrayentes Is encantadora cefiorita Martha BbillyGraniela, hija del sefior Elpidlo Bofill y aeflora Dora Granlela de Bofll. y el joven Ignacelo Pdrez Mont-Ron. hijo del sector Marcelino Pdrez Fernandez y de su esposa Esther MontRog.
Yasviener, ultimindose ons dealies de este enlace, que estarA eguido de la miss de eelaciones.
El adorno floral del tempi eI ha confiado at buen gusto de 'a "Cas Trias".
Y de aquei lfamoso edo'n del Ve. dado sa dra el bouquet de ]a desposada y los ramos de Ils dams de honor, las bellas befioritas Consuelo Bofill Granicla y Maria Esther Perez Mont-Ros, hermanas de -lia y de il, respecti'amente.
Apadrinargn ]a bode la madre de d y el padre de ella. y en la misR de velaciones. Ia madre de elo y el padre de &i.
Actuarin coma tesutigos, par parte de Ia novia, Ins seores Carlos Hcr. nandez Nodarse. doctor Guillermo Tapia Fluriach Isaac Bofill Ilurtado Santiago Martinez Morales, Fdlix Fern~ndez Sim6n, Guatavo Grauera Beonavides v Marcelino Prez lont-Ron; y por parte de'it, tns se'ores Rodolfo Mont-Ros, Josd MRHa Pdrez FernAndez, ,buan Gelats, ingeniero Pelayo G. Garcds, Josi A. Miyares. Miguel Barreneche y Ra. mdn Botiti Graniela.

En' teoda civil, que se celobrorA ante el notario doctor A.fredo Guasch. itrmoran omo t.stigos, por ]a novia. Ins sefires doctor ,Joaquin Hernindez Sardifias. Robert Greniela, Pedro Graniela y Roberto Graupera; y pnr parte del novin. Ins sefiores doctor Jos Maria Pdrez Barreneche. doctor Joaquin Hernandez Graniela, Emilio Arteserns y Rndolfn Pdrez Mont-Ros."
La sefiorita Bofill Graniela o xiv festejada n '1a tarde de hny ion una merienda, en el Casino Esp.La han organizado )as ieiorsA Ma-


Cr 'nca Habanera Pigiva 9


Bod aa de r to / I El "bouquet" de Lan aov S& Bodas. d agostootro de esosmodelos preciom 1QuO enri ueoen la ealecei? n de "{AYA-"
las siete de ia noche del do- ndndez y sefora Angela Noda . nes" 5 i o c . e nueve de agosto pr6ximo, Tendra loar en'el Santuarto Na- -, La madre de Al v el padre de ella, ae Ia boda de la interesante tioct de San Aptoni de P dua y tgiro -de padrlos'" tefiorita Maura Perefro Y pars ,u mayor' lucimiento se ha En .Ia notaria del doctor Roberto hija de ions esposos Antonio confiado el adorno floral, del tern- Escarpentcr se efectuarf la bode cily Maura Garcia, con el jo- Plo a los tncmparables artistas de vil el sAbado 8, alas diez de I& maetor Israel Fernindez Noda, "Goyanes". rl gran jardin de 12 y fana. au ez del sefter Alfredo Fee- 23, en el Vedado . Temr par& I& cr6nica.


I;dias.con


pet s
preclos


Aproveche estas
i mpresiouanlsO extraordinarias y utilisimas ofertas.

Recuerde que estos

precios Son

exciusivamente

hasta el sabado.


,ALPARGATAS ESPAROLAS


La Filosoffa se eornploce en presenter uno avarioda colocci6n de modelos
--creaciones exclusivos-- con el selio-de originalidad y 'eleganci que Oa artesana espa~ola ha logrado 1mt-rmirle a este calozado c6modo y sencillo que todos conocemos por el hmrbre de alporgatas.


Magda del Vdlle

Entre flores p halagos de fzmlliars y amigos pasari PI dia hy a adorable y linda sefiorita Magda del Valie y Sona, ,Iala do oetroa min excluaivns salones, con metivo de celebrar an santo.
L& -edorlta del Valle o hija del doctor luis del Vale, ax senador de la Repblilca y de au Inleresanle epoma Terina Souas,


q Lrl -" doRolilt srilye MoaCtinez He Befall y AnalMaJ I M� F ~~L M$r ria MOndez tde Pirez,. y In.... ri- tt a o
. IM -as Consuelo Bofill Maoia Esthe Cimpe onteso ta'cho dieciteye y dF uu pnsa Adelina Aday.
Perez, Conchil V Pilr Lopez San- ares de riad] A encantaditi'a ujeno Muiv rnngrattilada se ',PrA -ot tA vodie y Dore do Cturla. uille Nncy .;imtnez v Adav, nita otio la softorita Jimenez , a que ... . vedra y_____ Dule d __tu_'_ _ .del doctor MiigeLCI Jimenez"nAY e saludamos. Se uhtimain Ion preparatives para las Regatas ,Seri Inauguradu en Cirde en nAgfd en Cre .d mtretles 29, el primer Dispeniarlo
Nacipnales fin Varadero Inantil de I Rptiiblica. El dcparlanirnn dH Cionrnattoero- Ds itie Malca". inirrpretada por Para Ptni6rcales. die 29 dotor-ofin de In Univtrsttridd etc La H a-fa toranA ertriz Ediikic cFeutillrr. 21. aGnnz4TcHdoVaraderse- .nrc tent men en to estitidad 2 eSante na. srrrr,i a tn noros do ist tie La' ticionrs verane como ienCA RDENA. .iti 1 ~nf'e eVrdr 's ssmjorcs =ta pre n , n la fetti idad de aant
dacallan, corresponal. Teldgrafo del)tee y prepar su Iradicional baile Mart. y en honor a la primra do. Arip, rl jic,'en 23 v viernes "L an pro Ve r Anfitestro Varono. a Ia Estadot- Macho entusipsmo rot-! pareFrnn
Esao) uh ntspm e-Ipara In nochq del sfibado. Se sp-i ma de la Reptibliea. sefiora Martha pr.oduccidn francess titulad a n c'edeIn noche.
na en Ia localidad pare ]as Rega-, ra lambidn to visita del Jefe de la inda e Miranda d e Batina. nod l tas Nacionales te Remns quo ..naridn, general Fulgencio Batista y inantit de i nIsle enc seluded. I el domingo en Zaldtsar ' y de atoridedee. Encon ta sistencia del Primer Man- La Asociacin femenina euInna con gran entusiasmo organizindolo Ia auas zule pe Varadro. #yet todos los hotelbs de C;irdenas y Va- datario do to necidn v s esposa. Cruz Blanca de Ia Paz. presi-'esa {ademnds d Ia presidente y secreteme iniaid le Semae Social en esta radero estd n sparando habitaciones HabrA tin magnifico ceremonial a insti'uridn reconocida comn de tti- ria. as senors Maria Teresa Mlpitltmelerndebatte paIastogforaste-squerdir Ind- s t10e de la maeana. El doctor F- lidad y necesidad pblica v pa'in- co de Vayr Pilr Lobate do GotI tirds. mddico cardenense, se tirea esote pats. y que con tat cantes. Fela Romeu de Morale. Punoches y reunionec do In mjor d rencn. El oesntn promote supprar encri2a de Ins preparativeos del a -aciert preside t Icule v - ilt e- ra Romn do Varela. Betty do PieIn inciedad olan. Ye emenman- at dootHe os antnres. S e estin tos- to..y'I seofra Miriam MartinezH de ora BlanquitFern ndez tr 'a- dia. Mundita Ferndndz de Alsre ran a lieer la triptilaiinno dtoe Ins tandn medida ar ns tolicia y el Viltaie. president del Co nitt trn do .ardine. celebratert a ireA eI A..1nsata Prez de Garcia Dnoqulpenxquo lan rdo cntondet en Etercin. tondin aeit Ascci- Lca,nrle do Damn,. tiene ca rnii rcago aiineisimn crmida on t C C c.do- minguez, i]in Soberon de Deldo nnno r_-anizar Ins honnres qup sot ribu- e.n oo veint rins deu t utoind smn y 1;s n'nrits Eligiod to Puesre. iaN jtaxH de reins. t ornmn In donofo. en ro --ltra que con- tarntaIseiore del general Ba- El actn tofntidr Jtltc:"eld eiAr I'ttirette l] eomidae ofrecrd lrs team doe nalAerin. El Chih Nhutico dttr i t t'a Sly i Itl tista. del piximc sres dorie c Anl -.o .en s oip 0rlr0 tiIseloct=.


A KU-...

tAE EMI- u.23-,EF L-57


Modelo RIO. En blonco, verde, rgyal y negro. 4.48


a'


4,-


Aiio CXXI CR6nieaHabanera


10 TELT


PONCE D LEON
IN EL CiNRO DIL DI SWvO COMUJ.L Y 1IATKAM

SSRVIO EXCEKENTE PRECIOS MODERADOS
TO"OS Lr ( UARTrOS TIEbJC-I ANO













1'Agina I0 Resuluen. Nacional - DIAR IO DE LA MAINA.-Mi~rcolep, 22dec Julio de 1953. Reue N9io A. I X
- I __ .. -- _9
- eCud d' "o obI el ve, C mri Anunci'tan en el Ministerio� de Hacienda que e 11evoret ( cabo.
Michaelse,, en Santiago~de Cuba ,.,- ... y o-"."r i , un_ nueva reestructuraci 'n en los cobrosty~pagois Es /
_ _ _ 9 rhbo~ -e'exp~ortar pescit- - I e(s d - . titit Jlo N vro I� dos y 1 1uto gmenore a is5 esa ptI,-9 91 L" .., I _9 9ignirAlrd o_ o mez Re'htin de las actividades del Mlinisterio de In repoluci6n 290 del p=sd ... I � 91escIador,9 PI - b risloblcs
0 . P d o u n io h k id e d ero g ad a p a r .,' /lx a e n lo s in g r e s o s .t E l I r a u d e d e la T e o r e r i a . u t o rix, h a e xart aod d e ,r t It 6 blicas en Las illas despuifs de mifarz e I0 Iministro de Cumercio sior lRaW - c nI&cua eCifod v
_ _ _ _L o . . . . . i r u h h r d e a s i a e r e ;R a p t e s p r e l c o m i e n z o d e o b r a s . C o t e r e n c i a - n e 9oe i e A o a o . L s , r s s p t ~ e
Coti lt id ol I f r aco e a a it ;t e id o ya las circunstancias clue In I" 11 - 9 " e r l ra o
qu eo;om p -eta ndo e In ma olon c lBtita; toy n bralal denf io sconseiarnn. A continuaci6n repin-I11_ .
Is erotestz d ii ta a Las Villas, del din imco m inis- inicadas po nteriore u ber n oTi ducimos I& . .... .. r oluci6n que 9al e d 1 1tu a ! _ _ "m A I N A .1
...is ..... Irced desaielclb ai.. ,f... on [[ lf dri, S, .Citll
-no He Obras Pfiblicas, ngfeniero Al- como son la artrsCefueo deo. Ia aneir nteaenelemrcsnd enS MI - - ad &I rei de D18 fredin Nogueira, .parsteinspeccionar, Maniearaguas; Cienfuegos-La Sierra. Rslllnis" No. siIt Anla s nievs, .. , -..,. de n ~td _ "- .FI I_.w lli - r lSrd ret lj e
distintas nbras-y.cono er" log nece- San Blast, en Ins c~je habia ejecuta- VA de -sad . I Disgoiiidn dsor In e'a falo eqidades vitales de o1g tirminos, do n! n3 ~ inod a e uno--npeiind s E uV.Drc~ K ea l d. + g l u t r . _[ ,' lt ,11:i tin abre I ne abr idad de
nfrecemos di acuierdo con dates ob- obras, realizfindose par e of irn lae eeesfvM dfclae ~ naula . .n; ra en a df , ' ,'le I de "iitei de Obi , "i abnl detr str Ltorh ....l en.. dichn. MinistexriD .... .ta l unA.8 20ornt ie Is iro e e ca e ... do dste iclto des Conable s i n a cientd ~ a~sl~ , ctrricid i...t nreS6. . 1, , - -....c a I ... dl ent e lal ds 'potr de qa , i s unadlmrlj eI.u
wintcli . de,,1s-\actividades dei'men- mas; y se contin~an Wa reparacio- n arti cu do i ae cis nt de J056eid .R . .anti " ........ " . . . ..i . Is rb a ,u 9e el Juaz n e . dnmab A i La tou eio sun 0 orcet deIsmsI I . I .Sauri de L et bel eono fnio xl-o
rionado departamentole,n c'icha pro- nos en Ins carreteras -inu~s naonl Iu puirn oiIanecsrosaa|lea aco n u. Elmnsr eAeclue p trfeeciiiin ac"t SeeportQurntadelcase de "'efadomi aistrs orsa
vm c a, es uds de I0 de m ar o. Cum anayagu a y Cienf le !1P s, - com eo consecuencia de Ins inunidia- %a es tructura e!on, tartan n esa ae I Slo A.lfr edo Jacom no , com nisiono i .... . . . . a .l:,. . .I a v
pel airesliilnd at ie ....... Par ...ient ..... c i .... qu ..... fect.... d ....te Pendencia a... u ........ com .... ...ins derl d rt..topr renuna inspcci1l:Uun oar i r do.,on smrir'!ad ..... 'rsdnit]vanins (os i
Jai. De p~ He pa In cid d e h Ant eri.n or e]1a r inoal pc el prbximo pasadn me:-. se diet6 nor cas Ins oficinas "recaudadoras, a n -it e vi.~ lo fas l Nlarta lio aa y nrdve - "A st ... . ...... un caso cio......C.-da- ,... s
('ad epusd actaafca ane 1ra 0 de matzo, Is e iftrn l eouin N.d eoa uea unos at ica s -La Na Tr t alia yu n av r silua, .t err aeocae noa s- - Ai ma.mrn,), ojen ag a a in sum de "
tucson terminadas en tin 150 par eieM~s~lI e~u~i o LmirY1prrca~ eI ' v."n' oteeeiln
riento; v se termlnaron nbras sial- Y orieoracles en of nlJillno senitir 290. He 5 de junin del actual ahe, laeione con los ingresos y eglrestoi Lir:.-les de' Calabazar do Sagua y imercanciae, de la propiedald d= J- t__ . n sci IN'aanao, esta Jelaturalaxres Pin La Esperanza, Fomcnto, se continsfian laIn nbras die In Plants suspendieno provisional me ne In del Estado ." Pinar del Rio, resncctivamente, Is!-]-se Gonzfilez Alar~o,. de 45 RAnO$ Y Local or Salibirsidad de La'Habanat, Carece tie, tuberixt insie -:r
Vutelas. Cienfuegos, San Juan. de de Filtros del .... ducto de C .....tari6ni do ptlios-.... anda :.... En to qlua res.... . a s r...... . d ...les han sido nfrccida .......ts/ .... e M. ... dpraOti asl 0rOen a i a~ nti ...contesi ando al president delPaIns Y e a s ,C am ju n i, S a n F e rn a n - fu e g o is, sie n d o e l p r o p sito d e l p re . la n e s , y u c a , m az e n !ra n . hs r - i o n e s, so d e s i n a ri m c o m isio n o in . al E sta d o . c o n vi sta s R l p r o g ra m s d t! y a n o , clu e . fu ra lic s-2 - "a e n ic -o sq u i,6 . r' f l , s . . h e c" tom -t P r c e u t o ' e C na
dod Bmrones Cruces y Abreus. siderite de Ia Rep~bhica qua se ,e....a de mnaiz y peicadois de todas CIA. Ia e'otaoe '~io ,orod ir=etee cmb| ed e a bargain r'~ oee uJnopeen-meteyMat ~ lneie i
- Li o rR ex r~o di ara o T - R fc tiv da q e es-- c~.tros exipertos on In m ~tra tin ' " . voraz incendio v cuyas p er iisobrm sl .' - i=,l auno qu esta enfer- o e te y M to ( re t ) l m isd ola ts n r x lu ia d l icia e.E ta a in d aens r o n la bra tivlida d qiu s de- , S Par cuanto--La "Asocistecin de " rgados . .... able er a on- s _ I na e . .ha podido calclar atin el prnpie- medlad so ',r;-.ite a log hurnan is. niterio, de Obras PW lc as d euen--L obra B a tis a odn ar d o t olls O b - P li a ene he o susr ad e de- F i a rgm s e esnl b lia d Yec r iI u evo I Rn eo e tad asse ex r e �u la m a e - E s a c r ', a t- m s u t eat�a e e i i o a i t t r o d ft.n e . . " C o ts mt de "n ,s t a eio o e e n e 6 o e l t m s s a ' m a a t - o t s t a e e i ~ o a i t t r o te eCla~s ba xlsv iiad. Cocohees expCrba"osh de rgas tae eont a-, n o nrol, dm-i itvod nec~t i~d tabs ampai-cia pr un sguro flo- cifecuxa .i � o, se obtiene Isa con-. Hacina o fco eI ee
g ~ene Baite en sun dsos prcet a s d "endaa Is - Ve e tac la 'ua Ie h diido curo on n or as Manm- Isl Direcci6n do Mantes y Minas, .at - � i eln" c sv ~o el ie nda trbta lue cit , e tI exaLta sa ente de Trinida aTperet. ns id 'endaa ts b A8 l Cu e resueive v Al Mi~inisterio de ! dernas on esa rinse de oppraeione.s. en el qua se da cuentli do haberse Mentr e no ,a .oii I dd t p era n d(s vcit de a c la coi6n en istala que wiintee'a, ue,% rip Collantesi 1peet hay ae- A eiallfcaesne ret Agriculturis. inte:'esairldo se autorlce En .ncuanto a 105 oac.oF, se estudia n bservadon emanaciones de gases in- D iem as E s n, In Pno lc a - In cdn, 3- a o en fici a, e a s uabo [0i~ s e n I faee teria d ers cut~~~~~~~~~~~~~~~~do~~~~~pr ]a meet a inod aI ~pr~incppaaosvsn lli ePa a f tl aet de d iehoad eua ns esent .e inode] Deauro on ns instrucciones inalanga, y vuca. y ,en iwual st-ntdo d ntill noa.U t,sabslcer meod~as Imp.(iey, In i.recciton .de Mvntes realizBondo in e-ti acios, conti~ bme Hi Iban , , ', to acarando, Hee La Ha-~i e- - o ......ta por eieno se. ha jefe del Distrito Sur de Oriente, se r He laIdsra eI H i. Cas, adfn de ofreer I.t.s ... ...a .orram soP. ,ueren ... .a eleaiie~o n osno . ... seats aMaincaed ree erstmatriLareparado enr [a ca'rretcrR tie Santa ban reanudado Nas obras de Is Ave- ,sc c dot_, o .po.p o. s eo ... r tar- aqe repecice n.e traz n .... e l inleentro co n,5 1. ..yIdsbta ros doerimosqi Ltu rit
Clar8 a Caibariian, de In cual con nia Michaelsens, aledafia He la; s du que repects At cobro de euen- rotmen sabre el particular. . t ril e] argd,-d]el]Ipea , Iris n rcpetstCreen e~ y nA ~ ad
merorda a ] d mrz, e a-mf Igne a bahia He Santiaao e uno spsbe-cee as 0 emolumnentos. Iereo It tranhago ddCbe h ];Ioo brevad nos- e- d a u s 'd.N matn a rde"rs Reis eylan e ale do
MlAP heeho reparaciones en un 15 de Cuba. 12 cul2 Seri convtriticia en I d a P uot- asRII:-. petcosen nc-adp, l rcr d othtia x T slcitu Ae] JSantaodo Cuban hh ici- ro o oldmont la tiar, des- .pudaosn. Vo~rua s ein a ebid p o ! cpeiente i Bian c o Ie
-m ciento, faltando abet8 tin vein- tio He Ins paseos m; s hermosos de tin, a a d8 lsas pe inrmldes o pwi le6I iruamto He Coua eli nrod e. daId a~ ~ eCbl rpa!fad osdobe el l edsig ,ecci n ad a No ~ m eig a de- IH'se ora ton,titr .
ti~ on p r /no. " la c pta e a povn ia e en -1 abastecimiento Hie e~s I ia de reestrueturacin I motors. ;~ ecd e Mo ts y Minas coal.I cio marcadii con el 414 , e Line a ,"'Carabaoj fhecuentemente el ague mando R de Blan k, en ,telegrams
-n l cretera de Manicaragua Allisleron al acto tie In reina. rlictilo alimentiaes, y ell jc-uldo, Imiento de [a ontahilidan s- Do r sin cl Muontr eldprsdeeidne"sdee ar-esu u s.eromnscds lrantodeOr Phia ng
.. Tapes He Collanitest, se habiak eje- guraci6n de los trabajos, el nuevn !)nrque In n'taynria de. esoa prdu- , plementargi Con uina enrrca a- m, Ti Para que rindan tin iniaorme Imot Manie Parad poi- yo "E-s cad. al nitro e ,o ura , dic ne"(.n'do Anterioirmente tin treinla per iefe del Distrito Sur de Obras P6- rsnsi se encinra reuadetros A nate] i ul aaaA r e~ &retvhsae o et re2]- ci6n eedtra a ab e]aFi ore Is propicried de diversos to- nestina Pel~ez. percatAndose aqu[ ! "S:k,..,sa omnc n era Al"fure o E gnei r s le ut diue-;in n, Bas t ista PeInt tl G MbIc , ingeniero de In ru Muo.incrn'estableeido per el dipereto nie. ee eea de Renlas e tir. 1 -enos colndate I' 1 111 Ba d e uco ycr6ars no da-,ur m a s orma nti-n io. " e... nea l
bt in e e~ aite , Cz un el ont sta nano Oa ny siccial No. 3485, de, 1!7 de dictc .,n uetsd aina i c, acpia eOine a et n brs, cded .. .... ..... ..... . . , 1, . . m i noaracnl : :;:nem a n
die nn cinlote a nra osteriormrinte Nvisit6 dichas bras bre de" 1941. ou~e r-c,2u 18srpr oa n in resos' v de evile a In -im Io Gae~ae de orr- c e t I ad,,L aim na l els aliruaeoninde lb eLonsilne een 'aeo el iaacn lcinnddedsncdi-~ a pfi o~r a hr~s
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D I aunlctnd dua ednc Maurd conr lo disures Aor los Ceznris y re d Ma ran e , ie p~ igr o d inier cai de tancpar Ins rea . onxd
f r ' a u In G a d . l a z - n - . l~ d eie t articuao ylv d i o rne r a Iri A, Ala z one f Ise a s vl m in istro d o c to r J a o m in o , of N o - cu y o P e rso n al A l a n d o d& I b rig s - E n cef-Alor ielitis en l . hste r i e r l r e p u eb lo d e S a n A n to n io
,enls ar lc Grn e. ie snbra eno- rulncca d ero s doividido Is In m .1. Apa e n igcsociadio de Caza y Fauna ha in cia- dier" Jrsfis 73alblsuv-na comcnz6 ;I I -Ell , e.iama"- a Ias superior' ' a de l cB ac haste In sentrado. del
vents~Pa perto Fost uso tic nbra; rea-a cudila dirncmez a s . Aunque nad- se infomnsl oficia! Iu la ditibci 1! 5000a datl~ Itca las~l llmspr asa an- ljf lcld iue m n
Slizada con. pos...ioridlad ;I ]; his. bo.... del chapeo de In ....z S' .... dI�rc% iobarn el:rd~ oatcia see"....... ....cinde50 crecj tca nslaaspr asa Its .i . ........si.d Niur ,: bitey de ....t ....tral Hershey"
16ia eh qua habian creeido, durante el tiar- I is qe m sa coei s. con quc el proplislio de estahlec-ti i, inrmaci n r los clurandfe e 2M. ue. nedo e s a pr lot "f'he I ' f: b Is, ]a ema d ejne o - " Auo s eriel Frcal .nis c ial, en
tdiafr 'Pn en Clue estuvo paralizada Ineue.- "'e sistemas do control mlis eficientes dai. ns q a ca snbr o rne oau.d oi los hu"e vl e Audco ub- s uheas, It, mannCJ' T1 e resan VHze z , e yes , mesaru e telli io F a nis trn Diz n.
-En Sancti Spiritus. oncontr6 nbra; extraecion He )a tierra arras- ' Reule:'Pn todos ]os senticdos, tiene per oh. dr-Ia cle combati yo hutrmn r v I rn d e Ac t Y p rop s c bion acl n I lt s~iten =reresa,.Viz en R ee, Ire~aetlg~ioa iit o
ttadaada pon In pavmuwasi~ He .1a l caldlo b ti xtr i a Par evtr]Ipo ac~ ~i n le . cl at)(,. . He .... , ...... .. ue ir,] ie
*jetuaada par laa pavientcis en I" . " . e Primern'-D~troga- li R.esnltivi6n ieto especialmente nropiciar uin el- dichos en males, que tCntoo 20tra- iudade-a en queCeeiden come 20nbm ,In Lorraine, y en Is fundicidn He ]a nd nrg nnd I5 ae 1as cadcinsdl rso ic ocs Aimnates en ns es vt olra s. --Poa ;n dice:lj~e ]o relies uin euiarenta per rienton, Y e PI No 19 H. e h . 9...... .... ......e 1937.P....uiconsdlupe. ,-naia a n IsCisd v.; anl~s A eictr alse o na r
Artual Gobiernn realizci identiro e pla~ icem' n D ubhicada en In Gaceta Clfismal ca- le ejercieio fiscal. ya que se 6, rl garaderia N, agriculture en general i- u it pree eel.
se ,mle i quic i e PI pa -esndet 10F d p d o op o, I arte oficial lacilitado avePr nor is eole~ -oe s o d Sea "]da~ed e ub['c (rl et 'r io 5 IA21 d i'p Crdeub a -tadji.6ne- ,d Arn no de R a e ersheySi
rin-entaje, fallandns tn 20 pr rien ' sea central para el pdblieo" ass r'o- rI esps"del "i ni d ropia Direcri6n de Contsbilicidd ~ .Tepturac d e] sta Ma or H delrda � ~ bia bi " de crj at d' r r erptluba~d . xpedl to nod RoBl coaH rhy t de IAlt obras prnvectadas, ino en In III pieza He uina He In . Ines v, afn. I ". log in-rso Iheio Ao el.rr 1Ee it ha deln eta MayoMri e d b "Is I o na quadi edL I t h I era n, Rj, , cer tifc n P edd " l tan tobnfcaRet oa I'n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d IRdeS Il greso ]aendo nor~ elpai n.len.h d~ocunaatr
S.callas terminadlas Para cnienzar in- S,tgtjndo: La exportaciones He I i I-O',I,.'dbii ~ce ch t lco duranle In ri'merst otlinc tl d A rcllu ,d[ lpO -� v '.r el O rtJ. orec ert ahoial 1ii doau sedo en n rer i de 18do to*
Reparnei6n do puentes inediatamenle el rip'gn asf~ltico. p InaIa nn -viands, malan-,.a viica, c' Ie Jeli c rn s'in + n H e p cl-est ar o d e l r opa6nsai. H adei %,PIae a tia e n- Or"'atzflu ].ir a", de ositaldo i i !tr~ j a S n ntniquefo Il esrc~ de i Ini iz en -IAnn, harins de In l v e- S6to ,5 433.521 52. n eai ac m ai u era eh e l al eau . e .i, E '.l rsoB lrn oocso s o el eJrc Sefifilase Como obra del aclal Tambitin se hen comenzadlo Ins 'd le lodeas cla~es, ('ontinijaian El nud dea seor ria I In campor ll e ]aRcob a . hc- e oIetn d~ e inue. le - - ano n Cres, ,tadr yetin denen cst, a tra l e r n Ind Jaig a r u as e
Gobiernee eac n los puen- trnbajos de In in~talacifn n o'ira i* ,- l, ndosP confri a 1 ,; norems I n lu. dpitrh drl-o Hiia r ?sa e IIIa a f oin e_ FvIe la h er a ndez lm pesn adl se, ojl a ~is rm6e aae na saoysfi vra ec
leg. haberse reparado el del rin Art- , ubterrilnen pars In ilum;naci6n, nlu, Is, i-2tilaban Antes d Is nro- I'aj ed lu, ur no ,x Ci ih de no Hnqe s y ar- ];I l o ad n llamo. pn hon de jla s 196t i nsc unia e oce 6eac~ el lcm ora d ageo
cienionAterior, Lceento un c enon perdined tante Pore He alposqde fa ! nla I Pit nrqlle]praiclnsaondconIe hill-lucid;,,Nn)a2a0.aHen ]aer ua part iuinCron cimneitl Ite-IObelial:'", i. ihena de paveel.emporal e quue"
eua ieno vnte r iqedndo pr- e "osiLvr en I 1953s r lar do esai denendccia�, doctor Ma. Desppu s rip exprozAr .si 'eroeioi president-! He i Compaftia Aimnacv- flnlhl fals qn
tuorunvene arcint;un pe-T.. s ". e �-pr,o -Ei Director (1- ,,Al He iino Lcipez Eltinco. tin cruino He al. Fitnt eelw ,a ]ais oi ' e e~isBem ie .A.El[IOH;a pi/.otia cr ene., Igualmente y par III mino motiarnthes idel Puente "lobr Ji lo Ilcs a beod omltrt mportacion y Exportaioli oued,(a ;s funcionarioF el Bant N-ipa r.! rtai d - cooeraci6n el min i ti-tn v qua habia crrado Is nave de- 'alnlh I nae uItim e ' arcbdoe ansr nu
aprnche..al ee 11nt " "o Jea" mbellecimirntn rip In Alameda, cit- , pic ado del vunimien Ise (" de CuavdlTiua eC. .i,~ lcmn.ifrdqee usd ebalpe ar' eplIns idii s parses lelegifi,'ris In dos elegrarras Ilan del xlalri
. n ,,Aent pornnai~ cbnto Sa tig lHe . . .. . . . . .. . s e n esta Rcsoluiciin. quie las, asi comon dos Cinladnres Pf"_ III INC CIL :dsran cnoldinpdas las JR. empIeados y I-trerenm, encontr -ndole dicenro oirr In ca.ntc Pn cosriet Main rAnn dez yi
oletasi del puente "Camarones". . yctr lam cer "ataoo onienzar,2 ;I regir dces fa rrha c'e blicos que act~lan con Is Cotnision he, I lc - acb 1 te Id orll Q e e nero c --btl diro hoslsca oeco eio aa Ir, dz
1 Cuba ,11 miinstro Nogucira. su nubticacicin cn In Gaceta nfluisl que tienic a su cargo In ie!acionai Ii, n. d-tc ll i nisei a des ls tue-. [oda noa l.e u Que on te ri o r e- ballots mi,-, twopicdad 6stos r Ins del .%chat- Pablo Brito,
-De. 1s.- imporlantes obras, en Is ... . e iisei oIs u l."a nie u q e tni oa lr
r e d die d is tr ib u c i6 n d e l c u e d u c to _ _ - _ _ C o n su n iq u e s e r is a R e s ol lu ic n a ) e o n la L c v, d e S a n a m ic n to d c in a z . A r a a p a s c n ' l r v i - a e a s g o g a d b n u a b r v e c in cts I .-( ...a .-d n M e d in a v 1P a rn o n
He Santa Clara, correspoinde al 'ac- MUERTO UN HOM[BRE DE I-NA sefior Ministro dle Hacienda a Ins Hacienda Publica. r r paF r R la repo la ri n - [o c a ials las y bo ba en Unao bar- �eus Desde I~ icsBeail fBanes en one el In
-frcts priced tes. o rv ntr In repo lacin forstal baco Lios cajs cPiraedoum- .Preru-i ,'titiamente.. tual Gobierno un 20 per ciento; un ,ER D fcospoeets Seg6n se pudo conocer rxf:ranfi- dcl pain. --S'asu tela yrne bouria de hiao pro-lbrnD mige h ae treintst a ]a anterior administracicins Publfquese en In Gaeeta ericiel cialmente, en In reuni6n lie tratii tegidas nor un seguro flotante, en- SgaIGrne mui tnc- 'Dsd B nsnO inelIn
le ha dispuesto laeI6n dl NP ~ f1 ,ta ~ A~l' lodeos Ins efeetol legate,% v Pala tambidn sobre tns madides Cup. ha- TIi~ n l liona eelidad cure nombre revel - bell d c~ repoiddd eraoa iltod ba ejeciici~~~~~~ri del SANTA LUCIAs mai 2.DAROniet -l PIto Machd lmmitn bsPl cFerniindez parresponsair--Al sos- ] ener' ] conocimiento brain de ooner-e en priictice rin re- --Sanale Fea ;.t Jdez dee C, naroest6el:I blnrcMchm ranneezponiespndoenlsoseI -Sr� A,,nfrdedomla alegriaE" ingnioguelfedo o. Noula
-El desbroce y iiiimpieza de u- tenor una reyerta, en el pobladn d, Dsda en L~A Ha;bqna, Mviniqlprin laei6n con el sobre~tiro Cue emxi~r durffe, ntle no pliede dWI'rminar 12 propn,dad (,,' camperino Maim I a Baonn oe avi le r co no IA n laTesors-ria. de aios snieriort, Aipara la Andlcera a] personal ... cndenciR He Iss psrdlidls AiP qtl, u ca ll aacd d e ns h a s e l pa, m len o~ . d o netas Pin In- car'relera R~ran. I Bariry Eusipio Pena Calzadilla, die He Uomerrin. ; Io.z ?O dia ,~ p ' Qet cid alrs Insi- Triunacs a:iR in(-~i HeI Ierlfni aaNfa a bin p s5 dca' in
S a n T h a n e , l s Y e r a s v I n .Ins a l - 1 a n no s , b l a n c o , y A n d r e s R e i n a l d n H e 1,, 1 i n e c l t n o e c e n t o s r n t i i n - e p r o o i c i a r I s m s e s t a b i l i z a c i o n t I ,, dn I ~ ~ ~ , a P o l i e i a e l e r o r M a n i i e l s i l v P c - n.a n m e , s
ricn de pesos en In Aduana re4 ien- IParrot,,. de 18 s6os, blinco, PI prime- 'dehs o d s ncaln neLn a e r,. e; V;ialla- --se ' r.oa ig, oa cltsyd " edamei ~ldla
hipegns, y" Obrap Pi'iblirax ha prose- rn ,'e 1 6 u na pedrada en a cabezA " 'A r.s 11e' dco o ros Pra~, pl , .ii, R to In ponencia del ma, -tad I tnfez 24r':t Nrntso e [ nmi~ nb djj - apaa, u uao u i feit i n -pop I n �1oa re aI pue l
g id n l a I P e r in d e l S ir . H e A r tie r - rju r Ir t r Irn m u e r te . E l a g r e q s n r aif L tir e n r il R u ir , r y e s u o d r n a Ic i no ; 1 1 t n o A v i z T b n p S j p ,u z 2 : , r n f~ l ,, d io mbn tt, I, ,le~n d (1Lva rIIF - T a b l e .ri ia v a bll a fe i i.S6 e e-o u b o cor;Forelcne~ r s afecladons or In den,incia ,n Ltnae oivlelaAdniade so ernn. seo'a Mria 'il-ti t-na+'a rinncbl.
T11 en a rinapesd 1Rnp- fiJA dolenin. I 7;Tnilro dip Comrn- . ,ior H n iilH I.netli Au e ,,,,Lre ie sidrn-te el Aguil; -I.o.( , a, : In finca "El Car- I Ingeniern deAllada
- _ __ _ _ . [tqin ilD,,rie'a hA dietsdo seniencia Ace. 06 live lla ps Lpopic'tkr'a iet ecol- En bim Pros-eri d brsP~ ;--itssdeT ~ ~ t y , ' :ns loriad, ;ibr iue:l it' .';lq Fndeyiitri rp 0 r, 1bi F tlntio de Trah) tai- o..' _1clno In demni~c'a establecida par fit' do e 1. es et Or le nure' id.hs, m:I necloi tca, s, di a conocer ue ha. sid,,,
__ __ __ M o -inc I r o a l T,a . I ,- I -,, NP , Toeea Padr6n.* diri-ida 0or 414, ques ht',ra - iismenle d&,ara, , ce f nf pl, i sI.
dad lr '001.B' wo.PAR Is-11 -1101 -4 6 -io d I I-bMn lit: it, ban reortado ljnPo " desi.nado PI ingenir Gerardo g~nn G h"HcT \ilt I ,I d ]ai" l Ad,, iostiRsido I.la bin-I , , 'In can m taln :; Gronz~alez Herresa par tn e la
'1116 it N.. I 0~e N ... � ... .. . .. ,, -d,,nIt c~ c o ..... a1 delln l. el....n.is, o. 'a -a -a..... en de r .. ad x
rat, s-gu seCli. ohr a rs~lil a twado. %- qtip no pord,, c hI( q --..ir dI Melenas Hell'l co sri i te'c Iris. eR] elbel Hh sb e I F ehll ,ado ;it obielo d te ('11st? l'eql"NOIla 1seen ,,,pia He tas P, I 6lda I 'l'" .l~ 5""s,10He I'a " cllo ....e"a Mollale-Gliert, en Sanliagn de C',ion del suoisidio a isO 'PO e la ic~olcjon liltit s d n'a Iilirs .r p prII.,ad bA' Ia finT.2e eonstan tin unalle to lo padrs a lp o~ , ,:n rta en ,ecttrsn de alzada stil plieiad del sefior Francisco stcanl. , I tlscntnd w ~ Itcion dip impuesiol, a incltu<[iias le- dicha ;po~1a ,nlablci sobre exce- 'Al vae el arllsado de vender xolos ta;a A Y I n lc He .captari6n del Tin T~ncheas pvr el D-esente ?fit til~c]v dtea pr n'd de Isu Ie ailqeilildos Piden mejoran sanitarian ole, pnlanla He borinen en ditlin rif) Y. . n.Intl~la modidas Clip afeclan -, , H ot i logar Rural, n ra dletl ogar Infan- Por ,res-luci6n del Juez He In-I. -a Vlksc I't :s-de 10s mun1,0fciri 1, planet He bombed en la estarints pt. p l int, Irahajadiores de di~e,'M-" ind,,s- [it CanipeFinn pain Nifias He Las I'll(cC1.0n He la Seeci6n Ctala . do e i Ba:,amoo v. Mayari, so Ilan alit- 5a33. Nnsir ro Co*mpafterm I rias Villa. ir Zunizutlegui. fetA remiticdo po- ,_- o at rainisere do Salub:-idad. d,('-. I lenba si, )in Itrectiv, P alacio [La S~la re\'ora 1 .... hslci6n in-' "Sj me.. nt... Al ,i.... CA-:ar G, ...... lo Enrique Saladiriga..... icitando ' D efit it(401' I P.q
. lerpdada , sli ronco rdarite del Mi- Mdnde7, dep Cie .n fe Avila, He 28 1ha'.a ruanto pueda par nrejorar IoR Ig, t, $14;Ol . , mrssptoe~ nislro e Etlcprion dc1 eaos.6s ;, idor y ecino de Amar_-- .nio ae lsanoeceItogi-ipointgrdo er 1 11- 'I 1948 cin CuInlb ,e splicci a l;I de- r'a ut in o 303. arrestano per en. Isis ,los "jefaturas locales pars fntl aM n s Giiev,-P Roiads. 7.9 shoo., l ngpntes d r-a o p ,' ~ I, - ,. nandanl I;,"firi Padr6n. v n,'denaI 11s nel Bur6 de Investinqacinnc . l ,,, edan desarrollar una ve,'dade,'A ra. ,, Wlanes. Gral, Bj.enax-Ide%.. R(P A T R I C I O D IE L A G U A R D I A A R V I D E . . . t ss- . . . . ". . . . . i tr. , r . . . . . i 6 e n . P I . .. . . . . q u e t i e s - n ; , d n n e t .. . . . . d a n t e A n t o l i n F a l - - i . . . . d h i ! i e . . . hi c a "i a , n II I M o r n .
a s o h n e r a s . fu e r o n a e r j e l id n : ,e e Ia h c o , p r A o a r r cs d d d ,- I' lix H e r n a n d e z F lg te r a . 4 7 HA IA L.10 tlresid ... a tr elspcrrt, i He" s- , cirrPara ,,,, cars aa6 v ..l... ....O} ender .ca"'t it �elI . qI � ' i a C v la,.. aab .. .. a
DisPuesto ru entierrn pprst hay mi6rroles, a Ins 9 He Is mahana los clue sucr'lben. ftc homebre Poyraesca doco ie s dO- ,,I tbn al osadn ~a d te "per " I c . 'I "' -risi .Js P C"(",ran.s4:9.eot. a e o la n ia y Noeg. 5'q.
do loss demAs eompafieroF He In .Junta Dirertivs Hel U,,in Club. ruegan A las personas n~e sit s epeads Vs~lle ..'- e dc "e n46d c .amI e feber de i del o rc !etco at' Ct ,l- %543m95,aron . E~R laio , 29h.ae S Nohe. 11 m sr
Colon, srancncr~r�l isrri o"hlrrl IsPnl calle 23 y M, Vedadin. par. Hisde garon at referido funcionariI p:-ati- :].P41 SC dIispt o que asta tanto el a ..u,. siltuadn en 1. cll, ?:, Iz _nrd.Hsia
&1I scompafiar of eadsiver hasta el Cementeri i eln . He ' clue agradleceran. Inh tn recordatorin con dr~t no Al ,4 .... -s rip In nacihn legisleo p rI[n6mern ,05. Vedado. rl .uz He Primera instpscia HeIe1ica
L.a Hnbsna. 22 He Jnilin He MIT general Batista, relaeionadc conas nt e Is Io CrIfn~ a s ntr:o, doctor Miguel A. MacaoltN ikMargarita Perez Ferr~n, 5 aies. Dr.sac~ Maueat estey reuiad Dr. Isa G. "a' ii~ ela il d"Dsri eo e[az 1roearcip. Rose ,I secretaio Eddy Us,, ra7'a blaTca. Hospital L~as Animas PRESIDENTE. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qua tulet nCmso e oir o ai iiH a il ed-otconds-n6i ; 's Compaf'ia de Se'- Reinnlo Vazquez Rfiz. 22 apse, PE RE AIEpS3 . liDENTaE.s Sl elHga urldl Clofs ETcocie"RIOmo - - rzp.arc. 1s.cft r. Ifnca
_ _ aci6n tie Ins Ferenearriles udos y-r au esnl ddsiu naod a a e us- 6n Cuert, doctor Jos Zunzunie- Cuba,. S. A., a que on el scto d6n Y~ in ucrol cal-iv eenc~uso edt esn-i uzn n~uco e. Rosa Suprez FernAndez, 69 sies,
__ He La H aban a y Pit I a q ue 51, I im ila, sr a la anti da Cam n sinoaludAlo - n gul, dic d Auto tie pr c sFmm tc : " ' A Porfirio Cabrera G on z - raz e blanca, Hospital O rtopedico.
- po__ - arfrd e"t ndcin lt oue no Cabe dluda de que Ins d'is contra el chafer de Autobuses Me- ,7A, ismsot de Is3.5 coe ms .. r estr ,a HOio t Cd. Garcia .
pr carreter, de distintos , oduc- -o.insdlroannopr so dernos S. A., Carlos Felipe Pe~ron,,- 'laa morcd aienzion r amsia nol]C aca
---- tos. poscns de " "e o -te-idn o e-r e' s ehaolol Iinz de do Ci... le corr-csponde par el aceidante ,h~ltan Benite~zVnatls. 64 aios, rpI Los reorsartnts denm s In nias prov' r,; Irabajo sufrido per dicho obre- z blanca. Salud 917. Ps rersna1sd a tds, decreto 459l de igual fcha (cuyo 8r- pesos para gozar de ibhertadel .. rnoetafjn Miz ucl Dn)z Diaz. 5. aflo-, rRAe
I ,mr a s H. e petroien y ........ d,- ,' ..... XI.IV ........ la i ......ili nl ... ... resonal rip].. . , ......~ni~ dos tanj
, ero n P ara I n p rcn sa rt I. p ql- ' r d H l person al su b altern o el cu al cid en te d el tean site cu rrid o el .- d n r u p l n o l ei r c u l n a r n u c o 4 I 'k. -W ,-- 1 6& -0_ ,- 41 | b .... no podr .... 'cparado sine pa me-. bade ulltim .... Nap~tn Oqu -t Prad�' qur 10 Ienia .......ad ......~ Le....r. . ni,
"feem. s.- hie e 1sio din de expediente administrative,, do, on eta ldd con tin halrn- nlraiadne ve rbjne rata blprna, Ccrr 62 if4 residente de In Rept blica ; cv.0en protege a In dernandante enr el dis- cc He 32,personas lesionarias graves "Al~ de un a nuaena e.1 iomprimio aius, r r a ca L~ a ti nded.
1 ~ ~W N 4f I t ak l~ ~ ~ _ - . .# ~ j - 4f .... . ... Com esn ... .... ... e- r le ic itim n del cargo q~ rcl a o ... .. . .. .. graves.,, ,a r de -;Ira Rz' a t S R. .....-z
LAciL M W u0 asntIom s le ma. del cusl fur eprd si que se jiule �o' rt ' , mr'iza. Hospital C. Gprcia.
, tartan 110l afecta". u6Oprd i lpa sidcd om ldTo Reeidente del transits in cnrt
El doctor Andrds Domn( h a cu mphs I a ini.d fo dd, Y ot vue e rm Crs lI ancia del .Fernandn (716mrz Fslguseras,
_ _--Par nedio He lina resoluci( n que 17Un1 nuvHc~e~t d]talia F oclor .Tosti A. Perea N- VA- Hiss. r.sza blanca. AnR Mlkiaria nlimp__I ,.cdo lR solicituld tie lns -,wrvea- carcc, He tnd4 fundlamentacion IPs - i tg-tra en Isa esquina 6e E y 14. it-,nip. ante el serretarin'.Juan .'t- rn 3. Rpte. lA Rrisa.,
rips a manes del Jefe del Estare. ,2 . 'us!d as; s obvo uele rart Almendares, en el que resaul- ,unAos ~ rlg fr e sistt l deechin Cis, reclamna Y den, lo con gravisimas lesione~s pr ell zaars dbclnl'. disurlt 15i .ola Itat nncplo drbe ;c2erse Is dr. !'urpo PI chafer Leonardo Sur7 ripd cnmoravena a nlazos cel-zabnt.Cr 11
_-___ -in!Gonzalez. dr. 23 Ros v1 vecino He Irarln entree a Cori ] Elrctrici Francisr o ILorenzo P ef dr . 7-1 mendsa *. Carmen 62. Mar~ian. ouien mane- ,,, Cuba. S. A., y Alicia Varg~as Bri- A ars 1"aza" lila;nea. C. Hirt Cerro 1531.
! L a cnnfere n- s de m ri i ra n e f Jan do el ca m i n ch aps . 311 99 , 1 t, v n rnsecu ene a, cond en 6 A l E v ira M M rtin ez A l onsr. 9g a hlo .
. Colegio de Absorades rhoc6 en Ia citada coquina con e)dmnaa .a que devueiva A, dicha raT~a blanca, Ati. Emilia :107. P EF 1 doctor Silvio Sanabria Santa- auto qu voba A ds A a ier a i a c and cto s l s teines oe un0 az bln a .n a No ].S n o
Imafi actor losb Aidae Aylabrain Auro Avi.Ar6,It:u;. ,5.; hn ..
marina. decano en funciones del He 34 aries, residente en B rimiers d'e )a ead M o. -se e r e tin 2a bi- anre . Lie No .I. a ns Colegio tic Abogados de La Haba- 53. La Sierra,.I l ue result6 ]less ,: r s1'ierado Modg0. vC7!F u n a i - S u ,oeia Nez rnttc 2 i
23a no irm de ]mafianaer ] ae E choler lesionado fu6 asistide l , 748 5 asi 'pm A I n~ijd a raza bl. a L in 7e 2 " p~drm.
23e a esde] ads r r e el contra do sncoiros d.?, Buens- I e 740655 aniac que ]au erdda rz n r aLnn de ].pdrm conferencia que sabre Derecho So- vista y 'xrsaladado fit hospital CR. _rIn cu nta r 'u ,uir d o l mrncic M1 eire.n.� ~~~~~~~~~~~vilieico, habri de pronuneiar el Pro- tixto Garcia. cuoa. Frnio M rea M dn.-P
r eset Ren6 David. de Is Facnllad He Crneedrn piennisin I afins, rain blanca. Call. D No, 5,57.
Dereho e Pris Sei aInssicis ra~ un qetor aleacris de Fl julPz tie Primera Instatpcia -del .Tosci Loose G6mez. 7.1 aRhos. raza erode ]a Pari s. n Ser He I s eso ra ve un iieior al earb e Nrt.'ce. doctor F. 0. tie Ins Reyes, blanca,. Hospital C. Garcia.
E . P . D . d e , en d]s de e C ua , A s ci- unVS l .S 0 1 . rm ib uspa e r e " el secretari 'n F elipe J. M iifiiz,1 .os6 R am n R drigti z G arcis F19 1 . - urta 465. en esta capital. Pa -Mercedes Pedtroso C~rdenias. d F 4-It-(6 Quo Carmela Maria Enri. ,.afirs9. l-a-7 lifnea, Concha 202. .osredlTiua urm 2 fosyvcn eSnaE~i as criadlCreM ra Facso Rnu~o M rL 7
, Ih' oina del Caren . Mria Franico d. Rla i u ar tid. 77
f l - -i1n A.1 s Tf i h- rc l Hen n deza rro fs v es a oanta 'mh , ", b do, Ca-l .1 pi __ ,_ af's ba. "F1 - I . Veds o.


. ineari e cr o s ra ni rutri de delfle Ety .
lu eanc ole conutra eleer y SO I. S






















Ao GXXI "


b Is 440 yrrA-sJCA do Irssehal,
-dice it~itm Dim. Z Aimsto Frece's a Bfmhnet sdsela, Sssjora @Iplssoa r bc*eia Is mlud del IVa a genegl. Neele a sou anarlo con rgulardsd ly
- edme Ceats!


rench's Fam
ill SasVnts Pasld


Cr6nica Habanera


DIARIO DE LA MARMNA.-Midrcolae. 22 de Julio', de 1953.


Del capitulo nupeiol
Enel SantuaH Naionnal de s Antoni de PaduIa . aw S, par el sbado"8 deos corrlenies Is bod. de s atractia .jefiorit Elan� Toledo Soriano con el corrertoinjo cen Tomds Ferandez Jimnez. Seri a las sle de ] inoco y .para Pu mayor luCimlento A ha en. flado el adorho floral del- tmplo,, a los privileglados artistst., "Lx Diamela". el elegante jardin de In coll 12, entre 23 y 25, n 0 1 d'ado; qulenes tambin tejern I "bouquet" de a noVia, La echor Sara Jimnez de F rnindez, madre de 61, 3' PIelf or Ram6n Toledo Hernindez padre de ells, fungilrtn de padrinos Han sido deslgnados itestign Elena, io 1 eorc Cdonr Gar '. ledo, Francisco Menca Cobes, Ma. nuel FernAndez Rodriguz. Juan RoIg Solo, Arturo Diaz, Miguel Reboredo, Francisco Blanco Montero Mario Garcia del Cueto Y lose Reguero: y por Tomis, In0 ,eonrcs Tosods FernAndez Solana. Pedro Solana Villanueva, Aniceto |larona Solana, doctor Julio A. Junoo. doctor Ram6n L. Bonacnp..losd Solina Solifin, Jesus Rivern Cueto y Adolfo Ponjuan Suris Tema parI ia cr6nica,


Crdnica Habanera


Pgina. 11


_ aaeibrcddsngud latucsd .a ioab~al


E. , =m -. " � , I rara lIs lbraei n de ssgudol M ucl e etta fiesta bailable El Cir-ulo"Mg/-cO de Cdba 46td bailableIe atemporada,ei cual del Clrculo "Mtdieo da Cubahabrh El ., o ...... brdedeubruaare el domingo. dia de despertar at natural Interds entre .....' "" -la Cm 12 de lgsopdimp, en su case club los, senores 1 sociados, )as ue'
La entusiasta directiva de'S Circu- doctor Gllberto fea deoa ado " 2 de oCstm r6 Ma, on ra-clrb Insscoorcea. .aselan, l .a en t1 Mdico de Cuba, quo preside el Ipa, ha comenzado top preparativos de playae Sa4sta'Maria deS Mar. crecldosmero as dardn cite sl.


eon nuestsa casa do ReinaI


ICEwE.


109.


dto das las EXISTENCIAS




de nuestra






SUCURSAL de NEPTUN



Por Reformas y Adaptaci n- de los Equipos

de Aire Acondicionado, que estamos instalando

en nuestra Sucursal, hemos trasladqdo todas

sus Existencas para nuestra Casa Central, donde

se LIQUIDAN a PRECIOS de OPORTUNIDAD


Una tfelleltarlin especial, msy afeetoses. leneomas en es taecha, par Is javen y encantadors sear Ena Bermfdez y de Cirdesas. milembra de un dlstin da famllia de Isaseledad habanera.
En Is teatlyvdad de Santa Maria Maridslena relehra s-eonmistlen Is Resra Bermfudes, pars Ia quc hshc& muehaa demsstrstrtnet de stee y Yde slmptia.


Acuerduiii los Leones activar la

((arrelera Florida.Cuba-Mxico


Dan tin actole eonfraternidad leonistica al que
asistieron m cis de cien excursionistas mexicanos

La 0si6n-almurzn de aver del 'irs allcursn, i sefor Alfonso Club de Leones de La Habana. es- Cardoso, presidents del Club do tuno dedicada a reciblr a man do Leone de Cmdad Mexico: el Goun cenienar do "leones" "leones" bernador diel Disirtin Leonistico He de Mixico, que se enrueniran di le ic . e Jor loaquin Dia r00excursi6n en nuestra capital para u AIz. ci s-Cefar PanchL nna. Cr. asistir despuCs a la Convencion Na- iaCniar Cr ieca excursion. cional da Clubes e Leone de Me. Con ins cons o M , x uca. vile iencruI lugar Ins dias dci ia iA Reins par lsoqplcaide par! 23 al 25 en Merido, YucaiAn lie' a r a s, Cnnci6n Anual. 'A El arei. do ervdodera ronfratr.-hila sedor�si Isabel Ganzalec B' nidad loonisticau ruscnmexicA6n rsire C ialaspa. que recihun in repsuli6 muy brillanle. snie rinenificnai squin Ce Ins Lsnc SE vicepre sidenle del Clih. He Lo[ [a Habana. comes recucrdn Wctnsr Garcini. prsen--i a in oi- ' Stp Acio Enire 1as DAms, I,,.. panies Ce a nosa proside.nriAs a as ai, a i-tre sa Damoftes, nombre del lenninso habanern, fre- finn nbsequin evcada una d e1' aid una ordial biraensIid a l lene." mexicaoos que non'svi . airfenbia fulna b ri -.
baoderiisrubuA.n. sado ias senr rn ei seqtiiadn sH 'a n. diestscendo Ins lazn* de imi'- m � n i riln ru a o. isd sue irmpro han midn a ins


Medole 2(72 hornillas rnn controleq piranorim d e 7 tcmperaturas. Enchuifr parA utensilis e icftricos. Hcromo de esplOndidas dimensione. Asador con Control Pre-sr. lecrivo de temperatura


M.VIIN AR A , I I .5D,S.A
VIABLNCA30 LYAN - FLFON S -681,X 00


pueblos Ce Cuba C e Mexim Contestaron pronnciando aira.-n


Viola en TEL-AIR, e on maiqWer Agenda Admora
..swas M62


'U


' t nomhrrrip Ins "leones" habaeeros. el ineor Hecor Garrini din ec: irasa ina mncin an relaci6n on el prnyccln de Ramal Ce l' Oprretera Panamrcricano. iniciatir' del x president del Club. sehaoC illiam A. Campbell. cn -i obje. in d our ea Ilevado a lo conside. aci6n d la Canvencinfie Clube. fi Lcene Cei Mxicn qo me .c.elcars pruximam ntc
I1 seerreliiaeri elClub. doctr Pe. rn P LIlaunn. din cienta de Ins sitnia5 va i scai-go. P inmedia"nritc CeSptus oCUparon to tribiina lenistica Ins dnctores David Mesre del Ri v Roberto Villa Leon ars Car euenla del resultado do !Is Convention International celebrada ecientcmenle, en Chicago y a Is ual asistieron conao delegados del tlub de Leones de La Habans. Ocuparon asiantos a Ia mesa prin. ipal de la sesidn. junto a Ins decores Emilio Marill y Pedro P LIsuno. presiden'oe y secretarin p.s.r. el Club de Leones de La Habana. y sus respectivas esposas. las sefuoas Merecdes Puignau y Dora Marinea, los siguients sefiores: elenargada Ce Negncios de i Reoublia de Mxirn en nuestra capital S.S. tic, Franisro Navarro Caran. S3, so espnsa: Pc rdnsUi de Micn. Achor Ramon Gual y su esposa: l
-. t,- , Ce lio' internatinal. doctor Ramiro Collazo y si sposa: i Goiernador del Distraint , onislice Mdxico. Joaquin Dinz Gnnz.alezyv si esposa; el residence del Club Ce Leones de Ciudsd Mexic. Alfonso Cardoso Y su esposa. Mario Balestier y su esposa; Fconiren Lona; Conrado Massaguer. en opreentaci6n del Instilsulo Cubano iel Turismo: Pl Gobernador de Distrain C-2 unHbana), doctor Do�id Metre del Rio vsu esposa; l P5 miembro Cel Comi de Relaci nes InternacinnaleS. doctor Robertn vill, Ledn. que actu6d c"TuerceRabn'" a es posa :,uis Martin Mariano F .c Jaurevi. Ins geneisi mrxicanns Rnberta Biller Fal'cn A Enriuc Nsva Allarn. y 01 ener, edr nuesirn Fsrci . ncsor Aristides oss de Quesda. Terminada l sesidn-aimtesarzm. ilesacitn ce Lonnc.' ecairAnnC. somrafidos por ios Leones de La Habana se Irasladaron al Parqur Central. porn depositar une ofrenda floral ante I estatuait Ce lose Manti. como in homento al Aptstol d nuestra iJndependencia. en pi Centenarlo de su natlliclo En est sirin prnniuneid breses palabras oe senr Alfonso Crdnsa. A consbrs de lo "ienes" mexicanos. Y tarn cin F1 preiden,-ps d ic "O habnnerns, doctor Emilin Marill. Pa rc agradecer cole ge-MM

UNA EMPRESA IRAg0,ENA r1TA NrrCOCIANDO TIEARRAS PARAGUATAS PAPRA CULT1VAR CAFE

SAN PABLO. APLAi. Pc Fsferas incales Co I industri del cafi se informs que una importanIF compass otA negociando is adquislci6n de tierras parahguyas pars destinarlas a ese cultico. La CoMpalsia Americana de Agricultura y Car, de San Pablo, tiene interds en una superficie de aproximadamento 250,000 hectr1 situadas en Is frontera meridionl de MatoCrossno; los experton consideran que ets Area, entre e1 paralelo 21 y el 23, &is lfltims reserva en potencia para el cultivo de ceif "n Amdries del Sur.


92 REFAJOS de NYLON, tejido poroso, adornados conI tul-nylon bordado. Ciatro modelos diferentes, en talras
y colores descontinuados. Del 32 al 40.


}D e 4.95 EIAJADQs A375





177 AJUSTADORES de NYLON, con bandas de satin. Des modelos diferentes: uno quh separa y suspend el., busto y' otro do escote profundo. Blanco, negro, salmi6n y azul.
Del 30 al 42.


0 DEIQIDON1.25



r 98 PANTIES de SEF40RAS y VENCITAS .,ie ,o.


jersey brocade y lisos, con el6stico en las piernas. Verde,
maiz, rosa, alul y salman. Del 34 al 44. VALIAN 60t'
coda uno.
AutoraL~ por 99 Centavo'







84 AFINADORES de CINTURA, en lastex tie nylon y cuti
brocade, en color salm6n. Modelo especial que reduce etr
tall con un ajuste perfecto. Del 20 al 28.

1[NECIO DE UQUIDACION 89e






108 FAJAS-PANTY, en lastex de nylon con panel de satin.
Nueva version de un modelo muy c6modo y solicitado.
Blanco o rosa. Pequeha, mediana y grande..


PHECIO DE LIQUIDACI ON'3.65m






79 PIJAMAS CORTAS pore JOVENCITAS. Del 10 al 16.'
En fresco jersey-tricot a dos tones, con adornos de encales. Maz con verde, verde con maiz arosa con azul. ,

PIRECIO DE LIQUIDACION O299






144 PANTIES pare NIRAS de 2 a 8 ados. Model* do jersey-tricot, con el6stico en las piernas. Blanco, rosa, azul
y solm6n. I I t


PRECO BE LQIIDAcEoN 39e





202 PIJAMAS do N11IA, en ligero tejido de frenci crepd, muy fresco y lovable. Blanco, rosa y azul. De 2 a 8 aos.


PRECIO DE LIQUIDAION 1.79


Ejemplos que demuestran c6mo sus Pesos Compran, M's"Y Mejor en ULTRA


Liquidamos las Existentias de nuestra Sucursal (cerrda par Reformts) en Reina frente a Galiano


P P,
10 V,


'7 7 1 1 t:, ,


!!


rl --I-Al J, 71-




















DIARIO DE LA MARINA.-Mi6r


"Tico-Tico" es un homenaje al

creador de la zamba brasilera

Ls ps-ayencldu de 'T1co-Tits" a Tico-Ti o non fubal, film brasiler0 de
Adolfo Celi, en las pantallas habane. ESCENARIO Y PA"TA4LA ras, tiene uin gran interds representa- PO i tlvo. Pot u prenno recordamt-s FrAxle otro film neocii muchos
astos. Tal vez sea eLte el primero qua
se exhiba en Cuba rea'izado total- Tio-Tico", cuyaa notaus han velt mente par elemenots t enlcts del a iu ,ieau,.j; t a t .L ioto '. ie I a ec , Brasil Ya esto le Imprinle a 1 1cina ya envejecida,.4' Ia artlata del clrun caritter especial de ncvedoso co que inspirara aquc'la melodia atractlvo. Par otra parte, e- -Ua Pe, par vez primer. licula d dicada a blogratiar arbitra. Es, en carto madi na listima, riamente a una figura popular de I que el argumentoca Tico-Tic, no mdica del Brasil: Zequinhct de eztA& mejar conatruldo dramta.ctAbreu. el creador de I�n' 'rrba" Et- imente, porque Ia reaastcin cine' te aspecto auzmnta -aftin' ci. eitt- matogrtiica es muy notartle. El film. tercide Ia obra, puS t-c'T.ita muy a pesar dc dosa tras raidas b.ev's ilustrativa i nxperiencia de apre'iar del int- satmocivadas Pt Otate omo enfocan el tema 'en su ptu- uencW - reteradas a ioportunaa, pta tierra.. comor:; a con c -, 'conmueve y capta la ztltnicion uel aricer que le ha lido itiartlido pa: espectador. Es Una .eaicula tie amotras Industras en mllpiot ap . n' -bivnte, d reconstruccion de epoea, tunidaces, especialmente pot Ho'ly- Ide dtalles. No en Io panspasn y exwand . Ilet-na. ala.en tInInltetna y ainada
El Brasil tiena un hl'toral ne de la escrlpion visla', queba a cine basgante largo, t'eo niuy en- Ia resurrecin de I iaaponaen rasdeble. En eso, & partce mucho al gas tie action, 5' stos y hLspistas rine cubano. Sin embaroa, ia nmpre. d. vida interior que vaen mrtcho soit que nos ha auo "lic- m as que tot -tioandcs deorads y ios Tico" es de muca maditt' y alt alardes de ve3tuarlo. rodas estas ocapacidad cinenmatograflna. Lo qut sas han so Igzciadas ediurte unit nu entendemos es el a oietvo que laplieacidn muy euldada de Ic,s repersiguen ios ,Tealizadorps al Idia- rcros del clne. lizar en forma novelaia, p teal El director Adolfo C--t l".a empica canosacla en ci pt-ailtan dte lla! ciunr beencIa anlaf-tc id-a de Ze ..uinha ci lreupY namantajey cisonitia. totoe .aa lar un a varsi6n menasi1 lletnc.t'ea esti muy bien lograda c-i oi, campsde 0' que se supone aova tsidt a it-cina. en, y ha ioldt ntada nxistencia triste y sin biails. ral toda a base d 'elt-r ", T. - na ' Mxlco, al fimar I, Vilda de reiultado final aattaot, aobre lot Juventino Rosa-i, se itd al mis gris neg-o, mu de tcatas P :i-an ci moprocedimatento 'Sobre l-as olas iclima de nostalla tin ' que
ric IsmaelRodrigue-, '116 Un t pelcu- impea I.mayor oacic de la p
Ja de anecdota artifieialniet- ailt'- licula En "cl monta"c ..v -,allt- tic iruida sentimental y "'-ae , F.Ia n-ez c'xrsian visual,t lt-nC 'Tica-'''t
- qae poseedora de un lecLivisno moment t tiuy .nottialr n-co at tonmovedor del g.an p-tlitn.
-. ' dos secuenclas de compfjtijn mu "Tico-Tico" nos prese~ita al cam-rn sica!, I tescena de la tunci6n dl' positor Zequinha de Abrt i'dono unit Itirco etc. en toda i.a cult p se obbun hombre tie pueblo, eniuo y serva una destacable intcnctan ciileno de ilusiones. Tiene su novau. nematogratfica.. Otro ta-L.o ecurrc su puesta burocrAtico y sus can con c lanido, que en mas de a n clones que sto el v algunos amigos opotunidad cobra valol specifi"o conocen. Un dia lieg a-r. circo al a subreya l sentido deamdtnt-cr, de
purbecito, Santa Rita Ce S-o oIaltnio. aiguna escena. Podian taberse uEl Ioven e ineXperto cnpositnr se primido algunos pasajes em el g.lo0l enamora pa-rdidamente de a ceba- e Inclusive aigunos .lca'npje. que Ilista del circo. En una c:aslon pas'a- dit gregan Ia actcinn v lnstt-an eljera y dlorosa d la citrl sale enm - ronjunto. Pero e ne sal asvapat'c.Sta ia prlMeCra 'za.ri, ' Tico. dos ins fal linlainset de 'a Twon on fuba" Le regaa ]a -, ancdota, producidos pr la n eballista el aiico maniat-r. In, a- I-sion general al melodrama ilaue itVida Ia melodia p-.imero quaIn lflu .lte 1.1 aob'a, 'Tico-Tica cs-ia pdsian tustrada par sU 'sn at)ulCio elit-la que cumple Ilgnhnzete lt hombre noble y sincero. El resto d a mision. An.-elmo Duarte d. bari inIa ptlicula cs vida matritacrAi, sen- te blen Ia lath cad -.su1 ,tl' , al tliniptal y Uena de ,o)1 itlapits, igual queInas dos p'ota,.lon.sr.tt ledcl compositor, casado consu no- menlnas. 'Tnia Cn-amltrn m,, Maria ia de sietipre. El final 'at46i'abo- Prado, as cua'cs aoseen iguras dr borado a base de ftncartes rochazu, adecuat,a bellena a "iL- Daapelr en foletinescos. Zcquinha de Anteu contraIre . Pern emn can um h1, me muer del coraz n nar,a nac- jor de a cinta es ia r reeam de de Aba Nuvo mientras arucha In Adolfo Gall. que lueha, tr- si ....acpre splausos de )ai mtltitud qie ,el-acao- con 6xito, conrla las Jf'rnclas del na, st lnteprltaci6n de la zamba argumcnto original.

Seri el hines 3 en el teatro "Papret". el estreno


,giid -s,.. oft en Cuba die ]a maravillosa pelicula espaimla. "C;loria lairena", eon Juanita Reina
ii erecto. Sere en "Pat'iV, i No ne pnde poi r . -vton'. me s 3. el esirenn de 1a tilaiavillo- Piles ay mia- ' M l. ho na t pile ha tl iptlit-ala de Cifesa, ,lt va,- de atiai At Ipilica ibti tit enoa'*. dkcflt U131 de InP .[ at a [a nOiA
Ctesa es la proitdclota deh I ys' li'tisino d e.a peliclla. giandes acietoi. Sit notbe cttne Coo ,)junita l iena. p~olnnov;ita o nidO, descle iti ril a aa Ins 0 el a e u a l p-i n. as tilihien 110s Itrin u as larecidos ri d i mN p- el grat. a c'tir geln, F. tiardo VAit act d 'lo-oi' ola.n oNo tvet,)- ardn YInas cancino otl21nalrea(if t's Io d rtls ~n ola s tell
tuerio ie ldoscst~ ob as an n nprrnmsas I'ma[JrF en r! ancio oidaba icon -Cm i itt de la c eGloaia Mairn... Criz "La Drina de ln Sierra ilena t.at �' l tin a lanlconeta".v tar 'a3F r(no0o0 Clue esel ilt r o-a-Ia Pttaspai nno n eiatownine trn a .hHii na taron on'edde IaS pihcotLao tiriaidan pr Lun mic'u's -5i'ic- onal'pt-tnflcI p Lucita, que ambicn ia altp aln ilet-p cic ccicaiicinnessantalua.9 "Gloia Marena". la beliima pcl- .iuanita rs ia rias cilia qnle ies Pslaintcccaimclando pa- lac T ICiS ra ei ulincs 3 en c tatr "PayretI 5 1tUlnSnHe!; \. tane"
Aamieoils van a inn;: %,.(CarrvDe Clfia a p i o t 'i -ion, y sit ' r ti'O l cn in litra !or en i"distri bUctOn niudilj D ,lu1antla i7a v etm ocon a a die P riita p'Reina [a mat avitina cptanttie nte n... Capote ii pGrana Drn". "A 1i tapicanaenti andai,.In a protago- iand na ea bRrqula ' nt ran ianizacn de "i nrina Mat ;ina". ntItables

El sibado pirincero de agosto, la grail finciii pars despedir a Chiquita y Johnson. Todos los mejores

artistas en combinadas producciones. En "Marti"
Cntanda hay nahle:ea iPin aell a etuando hay hanradez en el cora-' T6n enanda hierve la sangre en las venas. . sucede todn cuantl Ln primera que han heho os or- ra. a IRendi C'bel ivric' artisia puede uited ver en la magistral pelicula "LA ALEGRE ('ARAVANA". anizadores de li.i dcii di'sped- ultivadores del geinaro, "rnlro de prota~o PAQIITA RICO y OTTO SIEGO. Y tail cinosuce' da dc Chiquita y Jonson en La Ha- tarco propicio.
prtagnlada par P T yTbana. ha sidn contratar tin produc- La parte humoristiCa e' Ia fundee enene )tnena *sinmagla taselnadora de la mtiea, Ins balles y la .- de shows Para evitar el mn6-' cion de sibado pr/mer r n liarti, eanelnne tmi linda. del mindo. "IA ALEGRE CARAVANA" I tone desfile de artislas v presen-.espedida a Chiquita Iohnsn. etrena el 'r6ximL ines en PAYRET preentada por Zenith Films at cn fatmn ci gtan c section. comprenderAi lacloacin de Dick can vesttarin adecad, decorados, v Biondi. con Teti Blancn sdivermisica y ietra, at los mejores artis- iidos ske chs, ademnas de Rolando Ias cabanas vextranitrns. a1 siba- Ochna, Rosendo Resl. Tio HertinK pri...i.e ant .en.P1 ti -andi' avot-as. Es " posible je .4 I han se M cri de esta Capital. C c.la na 'c... " tcr deDe se modin :ndremos aanaupa, do na idea iie In ic c set,'opanae 1(l ; G ~ I y dos............. pa fhriea de [La ll .......izadoe.... de .... hici6n de
case con a ctriz Gene T ern y Viuda AIee, a Maija Gonzalezdespedida a Chiquita Y tlnoo.
Casecon a a trizGen Tie ney Herniin PelaV. Luno de Jos conjun-] que comprender-i, en formal de Prod (o_ inrenpt-r firos v y, por clempic, In duccioncs con vestuarios, n isiea H O I ,LY W O ,O D . ,,hu la IN S ....A DparAA Ld d Ju lielleD Aand S andera. d ..eca aa os p o pias. a Ins . iSi. .
En el estudin de'ina Foxn CINLANDIA AL DIA En inaa primcra tslampa folk6- mejor ctizad di' Cuha a los se habla mnis quc de in recien rca cubana s presentari Olga verdderos dolos dc plbhco. liegado liamadoF ,ay Robinson. Par Louello 0. Parsons Cbaviano en una producci6n de Sa- En Ins periddicos aparectr-a dan Eg on actor chi del cabaret "Sans Souci", eon 1 anie de Ia funei6n. in copia flan's muy ntcresan- Lns Tres Galanc. Tondnlavo, a yin- Atica del dinloma aloe aci te te y d a6 traido abat ino de ';An canc-ro .ake dos Ins artisias qae interviciencn Ina mcdalla de r n.s le eartcaet-a a tuaista dcl lujoso naigh club. nsa nathe a o bailarines oae se aqulat-ginl- E-lib iPat-a pt-sennae a ins eirecs can- denpiden. diploma inmaain eart-nameno apar ha- Haec fi'i e iandnI i pcquetno cinnetros dei Cuba. tendemaosLna daoL y cada una He Ins aristp que "T-he pRape y C eBbby Ftan; n at-cin aa pat- bipn nmbinada sstampa musical ttnoma arte " 'aut di cne modi
Cai g 1a 'n i'apolda '-laca. ci papa de'Sn
bb' i-titio pon despinenandoq incli'a aclacionis de Olga earanAanal atluaitn en ea nn tambii n hatc $1o0,00 a aat clout di tieoAn que Guillofa reoi n ll_ada cancione- clip.
el st papel seecetionara su ida
en "Tbe Gla- asbc - a aaac iaadiao"h l- La sonora Fiank xisi6 iina ordaat'ry z . nazac1n 'aienil dC OeCtte de

n u lek lia iI1 6 a C h ica- o d cnd e G u P. qu e l a ra ly haL 12 a an ' ci a peqauc o, -ino o te s Cjn di' t-de O h y v Ir d lo hqu ahri el papel Madre'- enn o aten iblona de d fara n en 'The RE tian", q satcha t . At irlln decilio a a e la atin pelicula te prduoi' sefora Frarfii dcno i dinero al ri personalmene Darryl el ao bdeGy pr6ximo. __Robinson qu esta Aev'n la tn--Ge. Tip-rnv enftd a una de

ven hija deI ns(ZanI. Susan. stt intimas atias que no hata en una fiesta ]a ntra nochtionmanma aculanaat In melonspan bai .-D r na ca, i n rl teaten ahora. Esta tuy ocupada con el


can Katharine Hepburn. In ual no estA anal.

Una vz miqs escucho deeir qe Joe Manaiewicz esti planeandn de nuevoabandonar nuestra cidad. La noticia me la envian de Nueva York. El canceIt sa uigno contrato con la Metr~o desputs de nna diferendia sabre I forma de tratar un libreto bassdo en a novela "lefferson Sellenk". Ahorat toe ha estableido aficinas en RockefqUer Center,. dende estA preparando el libreto dc "The Barefoot Countes", lqu1e'r filmar, indapcndientencnte en Nueva York James Mason, segdn.
_ Mae diten. ha sido blaa 0 do y ae espera que lirme el chtrato dic un momento a otro.

HI-ay ana listoraia derca nc-ntionto tras la cancin 'LCs Oios ae mi Madre" con a nral dcbutareli eletanes en hez Pare cde Chicago Guy Cherney iGuy. "entre parentesis, es cl yerno del


Principe All Khan. No hay duda de que e encaanlador principe quiere casarse con Gne. pern rl Ppap Ara Khan ha ticho qie no. y pqu con una arlistsa ?cine en la familia bastal
Si Ali preocede contra Ins deseos de sa papa puede p'der st posicion de "iticc o aan, p nada diganmn de s inmensa herencia. Bucno, l A-A a ntipre he han gustado las mujrrcs brlas y non hay uada que le prnhiba cambiar de npini6n.
Inalanineas de lollynnd al azar:
Marlyn Cantor la hij man jnvdn de Eddie, asi preparando un ntoero par. Club Nocturne con una pareja de cantantes. Ella bailard con ellos.
Betty Huaton envi6 a Kay Neson a buscar auplicados de tres ie sus vestLidos que Kay habia disefiad6. Detty prActicamente ins habia gastado en Las Vegas con cI calor p todc cl movitlmento qua ella pone en su numero,


(I JN tMI O


.LOIA iR ...........


SAumentarsa 1*5 joralaes en Parai J4I J~sn
20.a 30veers V CMQ-el isLi,n presenta t y y
PARIS_.julio 21 Uhitpd".- El " ''El .
hnstituto Nacional de qatadisticas ct so de A ,ndre' s .ar1yt.
Econ6micas inform6a te Eloas , jornales en Paris, en ciertos oficio I
aunntaron de 20 a 30 yeces en el i Cnro-an-a que. desdpa el nriperiodo de 14 aons. conncnditIAdbmecHi t artcir5 i6teresar al adhbico. RADIovISON "
entre octubr de 1031 y "tubr cdetelaspeca, it. es el titulado "Au-
1952. . 'dientia P ,lica' . que se lransmite I Par Interi.n
El promedio de jornal poe rt, aiodo s 'o,,raloles. a aS diez de la
tie an inprt-a cc.. ..elca de 6fran- nat-a. pn CMQ-Televisi6n. Catal con y 15 rinilcot a 188 francoela ! ci eP-c-.ini--ama. qaec enla eanl
te an sael e 5 ft-aaron va50tce'-'lsoa r ;iarot]ainscanon nido en--Manliiz n sn aada Ridicaln 2. ITal timos a 151 francos'y -50 i'nticnts traordimi.'-s de iTa - dclinclncia.Lays; Manola 1, Fcla Jar; Mann yc de ...a cos.reras. cue trabaJan don&dc a. atwdenant-eciar todos ls 2 Carlaaenajo:Manola 3_S para ias ns iaportantes casas de asot-t, 'naanos d la vida v sr ma Harninder; Macre. Rosario C; modas. de 4 i'ancos y 40 cdntimos alstudian i'- 'm'ausa'u induiceron a 'mona: Muhatho. Bernardijto M
' .0 Jla aacini ,ininal, t.ana cada di ian6ndez; Obrer. Floreneio Escud
105 franeos Ia lne. en na . no'i-c.es no solo nor la ro. Lacutor. Pablo Medina. Ado sericdad &1l esnctclin alan nor- taci6n de Jasd de San Anltn, y i ac n V' \Jie'qj Pu blira" ai'lian recci6n de Eduardo Casado. a mr5 i a i n c- aradw iuasa de tc uc' -________________SInn for' e-rsnifican a lot aindos. , rls s ip ,an ,alor.1"orLA T XW O-1 J/R O titau tna i ca sl-i -ciHUMARA y LASTR) '--__st ejempol a a a el jui al o n t at net-a re "ai a lcdeaIR s T.noroedI
61N uA Fa~M l CanAl 6, t '" rais Anitits" 0lsible.


_ .S_ Cas a..-.. a.-asl: - RCA VICTOR y LbO#AR

05.. . . 407 .......id
.L nOZ DE ORO DEL CISECW a 1nfr m , -wal.4
asN REGALOepAA LA VnaA aVITAO .1.,ia n Plt
-7)/a I[I� to i aX , niaolon lamia'o Procrama de Teleinain pars h /h pGcraciaO-n0 a CMUQ-Televisin - Canal 4

- ut 10.45 Cotlos muial-ac cinema
/ Dr salea dpe', 'a laic. Patti I A. M.

? A i BR NAnilor r IthrVelo r5 rA*-'rli.Lscl''f cAtHei- .. an , e Hlila. "" 'ollrS''.i 11.00 1-q a Tona.
_________________ Enritue :aarrete rE nruc-inr 11.30 Vlnra-nos- d enmnnla. A Hubor a ravo maora v cantant: smma Kram "ElRe as no Andrs Cat-ia' aolc- 11.45 Consultorio del amos-. J na" ser a.n nuevo citoi HeAma- SAnchcz Arlilla y Maucha Gil

Trinnfo de los N i ios CantoreslI diena .:" t .cr--et" e rlshow delamedstda
Sele clf nrfu u|,a r rr ,r a"" esta C onjunto C asino, T rio T al n,!Ic p oe CMQ-T%' Germ an Pielli. Humbertoadeo de Viena a la c u ad de D ubFtanon-,uaaeo . e8" *y15.s e 'a-c P.M.
_ etA ori c- Catalti de CMQ-TV.anl Dacinubo... c,,-_-~_________ tn Intire--n a.eorosiraman en ci aite .1.00 Notician'naeinalelfie.Jnter
Fit Kenon it i'lm fat-tat-an it- -c'nncs de Ia ainciraia c ionaa. Locitor Eusebi b 'Vall � R ia prinCetipls Ht stayI ItIs A SC arzucla 'l.a Parrtanda". au' setn I 1.15 Cuba .l dia. Locuores: I
- r afanioe de masica contrpema-a CO rantad- -" r- Marnia Gonzilcn. nolo I lesis v-Enrique Navarre n-a qatalaeit Ires dias Fiu&oranm- Per Nene enitex Pepe Ehi;. ecndqa pur at-ac 2.00 Cocia Frigidaire. Colabo a or Ia Sociedad Autimaca cc fiuras dI cuadro CM . dora: An Dolores Gtimez. an Conieampornitien .OGZlOE Actuar se locuar. Faa-iaie Na- 5.00 Los muieouios.
a',hoi Festaval s e ejelnom cm-varrre -a n nroducci6naet-ar a 510 1' noraa cie audi Dudl� i-te intn do' linio He t-atl"I'- - deltuIto en te aecean c pm-a ear-C de F. No a. 6.00 Los aemi-aito tie Chictf ,lcas. COatles nlltleita eSa.a- ", at fi al iqioco.A, rleeil,,des."[,a P Arand" S 1 cnaat ca 7Ar- J an iosabria. , e it lt n tnenlmtti co1 ! Iin , alt.1reIle in aale, t7n.1 s sP a - n no.A.1 - c h, an0 - 2 t.s "eosndn can Gabn sFnfI t" Fc:lj -C nilail . Faitl 'a- Ilma 1a palaba "I' re t lhia t e r nitia . t dtde, a n-lo jo!np-c M /lila itli Ai, 5. Imci a lan. E-ii"s - T;tIt ,,,almene el seltidn "Chaaia dijo ladores. 7.00 .Rancho Episndins de saic iea "aa ana Hasencla C, c, .a... ala final de , vida: "he dirins Aninoado-: Paul Dinz. Saha-t,,- tnid h bas ante gloria',. Y no afa- Noltei n7.3P.1 El Alhuan Misical Tonn I.R dArielocniz-w~ior-do j -"NoIs uficent pas % re rar. Mary E';sui~el y Ynyo Ca I a alca de in slaa-iiiiimm alt i.in" "No ]a nuiiente pato ot Ie- -el T'a'.ra 5.aa de Tsu C-ad-an' Icirbhn- Ietayi Pp a r, 2, a fi' ita]o t 11n fle a a t latIo Entiendase bien: "paia sLI P
t.. 1 , P iI -i ir i -.i i rno; i I ,nj7,r l ie t"Esta nsaledad MM p La in ue- \ul d o .uba. alnnia n ar 1o', a 7.45 Suplementao del Notict
,- tao-innants, rns-iTii nd- t6ilt Is cnn el linotipista y una sria I's 0ilaciteresante hra "El nee- CMQ Lncutnr: Marwn Oria. 0, staIcs, n.aesneolacidn de mi t-ompafaca" cin d jana vida" de Edward8 ... a .00 FAB t elMundo. Rica De la omonestaci6n sabiamos qa icrik an ina aiaptaci6n e.atnia di Daniti. Antonia Validkl Ivett Inni Ni.t; ('nnaeren de 'Viena en 5 habria lugar por-att, cnocten- Csar Leanta. I'ntdrprets de eata nnjunto de bailets de Henry Iranda dan osucabailernsidad 3c'espiritu de nia serAn Macarita Balboa ' Ma- ter
,0iitiela. rsperabamos lo salvedad tan iOrta. 0.11 Mnometa Musical. Mac i lc acanion'amayi r prn- e h -CaU at-aoa-ama siemln'e i 'Onrdn Gonzcialz y P'Pe bl. en select
Is p 5 mt-m nomt-a-Iea-mt.rnn busto nrI los lelesnectadorea t1 ni' de 'La Parranda'. tam, a's Nitfaion C ant-c-s de Vieno - i Cabareat cie In.c Micircalce.. aaue 110Cbt-lHlninOba
r,i Ia ciudad e Dubilin lands Operaen Mcxleo C aaeleI l Qi'lcvlsnao i30 Cabat Rot alando Ochn. aic;.nzando O triunfo rande. So n'nsm ite nor Cl Q -T lev si6n a Lis en n i 't enel Tnatro R Soyal, bin- la ca-mporada de 6pera oeta Cii- n y m ndia. y en r hue ac e- ib r lt s c Fra- ci sco Vin rar a. 6 a ons ocentcs Ia muica popular 0_' Mdxico di6 cadenzo el 10 c entan much vaciedades' Para ci Ias Variedares" Los Bocheros, v s-nliaioa di Auatria ce Ios itianiuio y terminai. sobre el 5 del Cabaretde esta nochr -se nruninI alnie Maraval, Chabela v Anta XVI .] XIX, La prensa irlantisa proximo agosto. Uno de los cantan Actuaci6n den Rolndn Oehoa. Enri- I Aidita Artias. Maria Plaza. haa cilmadn do loaios a las Nifios es que vitila aquella capital pat site Alzuniv Guiltermo Altarez Tren Srillancs a et cat-po de
Can s de Virn. tils cc ci o n vcz primera es Robert Me.ill(mar Guedes.Manolin A varc Tul i e r lon s o
ati-i s iith n aca nenor quecantari - Diaz. Caridad Md acn. 'Feando 9.30 Sho" Dick y Biondi. T ;aas cangaal ain. goletto" y' "El Barbera de Sec Garia, Iildeana ChAez. Carlos Blanco. Hermanas'Lago, Ballet Ila". OCtros artistas baum ya se hat' Darcia Ca!dcrn v nlros. Aderis. AlberttnAlnso y ntro. ;ilvedad. que r alva peesentado son Herva Nelli que cn- Los Bochcros. .enia Maraval. Cha- 10.00 Audiencla PaIblica. Ofreci 16 "Norma; Eva Likova. qu can- bela a Antnnio. Aidtta Art'li-. Ma- do 'El caso d Andrds Cartava
tin la Muselta de 'La Bohime" - ria Plaza, Los Tres Brillate v el an". coo "In ne tiiacid n te Nrstropesabiamosqu r uenao i t-la oli- Lmni ' Saalaa, ruerpo de baile de Ahberta Alonsn. tacad itian e cuer n o r e-er a ni ue edc no IB accalon i q e can laran -n i e B . lOrq esta de Valduis Arna i L n u- a ccta cdin de cnac dan estrsella rdia restarle a ]a gr ri fr sta cu-a nmdr.M tiuc~ ecooia etels ain que fu6 Rosalia-Chalia,o Cha- rt s Godunf". tat- . lti Grie.e. Animee'. adrnCMQ. a HerrRasaLi at-iChal-ivaaCit- - in Vizquez. Productir. ,Bob Wii- Al finalizr Audiencia PIblilca Ia Hri'at nn 0picc sioiet-a dN nb, estransmitirA el Naticiero CMQ.isa gint-ia cam n/I misma'djn tuna Netaa breves d-Escuela He Television cmtint'a Iitvisidn. SN7 quao "iaslaite hab-ia tenido" tianfanda con tos at-anmasdtI ,i nr arlr el " enii" que. sis duda lischa Elm an to 6 el Concicrle tr ufan do a ni s u caba ta a. des a 1l7una. Dioses tadi parsi disfrute pn'a violin do Beethoven, con de- futures artistas cubanos, Todas la -edis~ -1ka
6r eacA5 enteanantes dcl vc-dade- lic.oso colo,ido atonal en el Le- hcs aaei vn amdia. rat a.M
o ;,,*to ocal y d amfiti-n, mcntr,,wisohn Sadium.. Tamb n lli t-] . 4 d Unailin Bdl. seeansmit' PCn I ftI.ra d u pain. Chalia , odem s ban prescntado cant a otistas - cut ela teTelevision. ofansoecuc una notableintoran amanifl- pianlstas Hnri Dtaering, Stell. An. - culoaue animacn Gasnar-P aris- He antanS. Pelicula'de largo me c;; -ilanina P ur 'o1 tan pudiman cisen Alec Templeton y Max tnin v Lolit Ba-rrin , ar ca ca din e con, Sofia -SozAn y Estekan rvadir el Il muatr Ia ntincidn dcl Schapir I . El "American Lyi a re P nta [ aic lu sornt corrano. ecmaaist-ta a Ii nps in' 1n t sa sThecatre" prscnt i ]a "modela " Borrat-osa'" T hfi- A las3:5 Tota- aCit- 4.45 Meo ajnal del dominpo 12. w dedita nnra de artin Kalmanof titula- o a novl.ctha sidn adaaladao al tstoria Natual de Chicago. sa iniado le chacamo p-es quoas ,i -a'"Noah and. the Stoasay" iNo radio nor Caridad Bravo dan4. cumenaal. de i,,dia sa acracid, pa e. mats a ci a-lit-l Aedo Sana n esli transmti6nds' diarimin- 4.00Craval de antafi. Pel dte una pci.:r na linos laml near pr-. onzo una nucva tcmporada dIr In.or el"Cartcuito CTIQ. en el nro- de lArgo ntlaje, aor SOie Bozit I.iar d qe a iuestla Chalia sI ot-la t-neld"Stadiam Tri-tnaroas -aae cs 4 n v ,--iia do Ia larde. Esteban errno. .
r negasel g, nio aristico que. con" La Traviata" ce Verli Int6rnretes de "Cutbtbres hotras- 600 Lacajo de Pandora. Cart dc'dc pcci~ind. demasl p0ccr. osas". son Marta Muhiz v Ernesto A.0 La plaga' juuetona. Car Quieedo. allouefnilmeni'ps. atla- 1,x itltici de Chile Galindo bajo Ia direcci6nt ic Mana- 6.15 Popeye director de orque ra eon u y c grfie ca-n d hile In Reves v con Ia acertarib narra- Cart6n.
cin pasacin a ar-a mn La G ' Sidied,' CA-c 6n de 6o Geerrn. Et'rn 0.20 Ritmo de ferrocarril. Cart pitda a sit volunt, Re ina oso , d. oduc rido, uv )rue inf~ic de no-ela interesaeada dia m Ax Ins I.3111 Y vino Una ga. Cart6n.
co a -t onlu a . c 'a uicam t cola 1 Il And a abo s acual a - adisc c as. A lai 6.35 y a las 10.45 Vays c
a adinescuchns.u' dcufsas eloDo'ia.
t-itimcrin I qae di'clar e 'I cada ue onsisle de 16 cn'7 -Dado el ran dxiln ue ha nb-(ea1as. Camcdta
t-.upaler. Dice: " qite Ia pIla:- , tssinf6nicos. Victnr Teah d tenid a evela de uliin de Alba 8.45 Nti CMF-TV. t unoe o los conciertos a tSergii a C - tituada "Crceles del alma" ue 8.50 Menuhin In. Musical, !ibldrcee "g Markevith, _u ac s ransmie teaslos,dian nor Caibidanbe e Icon Markoeci no?, c iadena Atul d Cuba. a las acho mecaa tuna. 'Dos d on aconcicrtn dia de Ia noche. dicha'emisora estdA Texaoh enidt cecicacits a Bach F'5 araca aanucvanaoicicI ,argrama final de Ia temporada d"I. e este'autor o e cme Fzal'- rhu o ron oa radiarse en ese itismo ntrn- 3ff 'D iI= Ia acatalado nat-a el 20 dc afasin In arama, .al finalizar in actlal nanun "Festival Prokofieff". taI,- Ia. cue tanto inLter6s ha desaerta- Uni6n Radla Te~evlal6n - Canai peaada se desarrolla bajo lon .. mdo. P.,M. pi, tos di In Unlversidad d Ci' -1-Gasoar Pumareio et arena- 1.00 Material flmicn.
rando uns nueva rogramaci6n ar 7.00 Feria eat is Pastas lambiul ofeene untma ant-ac Cadc'na Azul, qua etopezari a oatr- .00 Teleatraciones del Canal ncho concierlos te insica de fir del pr6xino dia/orimer RoA-30 Pelfcula de largo metraje mat a aqu incluirAi los cuarteoc Agost. Los quae conicemos a Pil- P.30 Eascuela de Televis6n. cuerda d Beethoven y una sib mareia v sbemos de sus iniciati- a,11.15 Despedida. He snatas -e c aenoy vtuln vas' - de su dinamismo v sobre today. de sonaas pane piano y li. ade su tronocimientns enradio a te- Canal I " Tele atin
- leviai6n, n aodemos dudar de ou
Ia Cadena Azul. lselsa muy ntron- A, M.
HI YeI C t IIaPeC;a m t a. niar albreferente luar cue s. at-oa cm !a radlofonia nacional. 11.00 Cortbs musicalep.
---t-s deal-- -CMBF. la Onda Musical del1 11.31 Venta per Televiai6n.
......... Circuito CMQ. anuncia nara hoy un
LIBERTAD a-...naa.m m ical mu int ...... , I. p M.
LAMARQUE HaI.ellHo aultA a, 2.:'M .a.a1. 0 D
PEDROnet-ncuerdas atnercus16n N elesne de 12.30 Documentales.
aala LTI~nitTQ art-ot oar Rafalctktbelik a ta 1.00RiEllundoal.1dia, Orq ecueta Sinftica dc Chirag. I 500Ctaalmnt.
J...- P., A las 5 Y media. Canciones'Ila- 53 aEceis
lianas, de io0 siglos 17 e nir el 6.00 El Preunt6n.
hajo Ezio Pint.a: a las 7. "Sinfonia 5.30 Cine ainnfantil. Espanola. de Lalo, panr yeudi 7.00 Calendario Musia. I lMenuhin. v Iaorouesta Colonne. di- 7.30 Los Cinco.Sentidaa. izedaaor JamFoaane. . y.a .le9. 745 htoiriao '
Juana do Arcoa en ta Hoaer". de R.00 Grandes comeiag d nMan Honegger. pdr Vera Zorina; co aso- 100 La hota te Ia fortuna, aIss coros Y Orquesta, bajo Ia .di' Ulima ha.
Ademaa: ~-erecei6n, de Eugene Ormandv.. - a

MARIA FLIX fil ox" lalevisatan. acsearesetalrd Ia comadia
a-Xma"Doila RositIa .Soltera". de Garcia Lr2,em l Proitarnma Grandas Comedias del Mundo, TeLaitro dl o- VA C gar. Comenza i a las acha an nun-"-1
to. y." n -tndra iel iguiente' reort:
RosSta. Raquel Rlevuelta; Tia. Marla LO 1 "11
-afWvoOfelna Diaz; Ama. Pilar Mata; So-, IN 11 Ifslo brino. Ndstor de Barbos; Tie, Victr Martinez Casado; idltculo 1, V.


Piginsa 12


� Teatros


kii 'e' NSu 1OWE G..y b.a. , U BILL! Caisarnr .. . "CRISIS"
2 IVIL"Jo.6 FrreuCar Gran' JUILIETTW ad SAO 3ORl ine$ E AvuldnVUNANO IHETRAalORUA (NOS IIQUES Ictisra, ", AlaM gra L C - fI -oNSRE "Or|H| omost s lVl Ish





NOY',-.
IRIM � _ . � . .. ++;i" ' i






Ais LA SIENA SE ENAMORA pr Esther Williams



14HY "LANCA eIEV[ V COSsIIuMAyo1
Adambs:ILA LE ION I~vENCllLF" JobW


xlea& Awl' . W*- /LIZ



1401(11c



KlA cONQ~vew S0/1LA97Yll y



0dazC A ae'zdea 6/Of4W&15Otgaik.










































































FOTO-MURALES PA.RA DECORACION INTERIOR


Mural ilustrado: Carmel, en Is Costa del Pacifico (Estados Unido). Tamafio 180" x 90" (15 pies de largo per V pies de ancho). Preclo: $4750. Hay otros 5 tipos disponibles, tan viiosos como el llustrado. TERCERA DIMENSION. En toa habltacl6n donde se instala uno de nuestros Foto-murales, se consigue una TERCERA DIMENSION, ai crear un efecto panoramico de profundidad de espaclo, lo que permile que Aun el local mas pequefio parezca agrandado. Di nueva vida decorativa a sus Interlores, a un preolo no msy costoso. MURALETTES A TODO COLOR 60" x 40". De tamafio nis pequefio que los Foto-murales.
aPieci $30.00, Incluyendo marco. Podemos ofrecer ocho tipos disutfntos: Marinas, vistas areas, paisajes, montahas, etc. Envie 20 centavos en sellos y reelbri un magnifico folleto a cuatro colors mostrando los Murales dlsponibles. - Representante exclusivo pra Cuba: RICARDO DEL CAMPO. Libreria y Filatella , VENECIA. Obspo 502 Telisfono: A5-4322. Se solleftans agentes vendedores y distrlbuldores.


En Ia Parroqula del Vedado, ante so altar mayor, contrajeron nupeias disa pasados, Ia sedforita Dinorah Nifies Rodriguez, tan gentil y el sefior Florenclo Fer.nAndez Ruble.
Esta ecremonta, revestida de Ia mayor seneillez, se llevo a cabo en presencia de amigos y familiares de Ia enamorada pareJ
La novia se present6 ante ei ara ataviada con traje de encaje, dc amplia saysy ajustado corpifio, retenlindose el velo de tul ilusibn con una original tiara bordada.
Reciban los nuevs esposos nuestra fellcitael6n.



Del Habana

Celebrd en la noche del pasado sdbado el "Habana Yacht Club" otro "buffet supper" seguido de baile, como parte del prograina de fiestas que durante la presente temporada veraniega viene desarrollando la dedana sociedad niutica de la playa de Marianao que preside el prestigioso letrado doctor Carlos Fallo. Did comienzo a las ocho y media y se prolong6 hasta entrada ]a madrugada, amenizado por una aplaudida orquesta. Entre los "par, es" anotamos los siguientes:
Tomis Machin y sefilora Salomd Santamarina, con Joaquin Vifials y sefiora Mercy Taquechel. SantiagoI Verdeja y sefiora Virginia Rasco, Carlos Arnoldson y sefiora Clotilde


!Que hay carros de ila categoria del FORD 1953 a precios tan bajos?


SQue le otrecen por su carro de uso Io que le acreditamos nosotros para comprar un FORD 1953?





0 1..", A



A H," '





4Queel mejor negocio para usted es un FORD 1953?
















Nada tdn definitivo para demostrar la superior calidad de F 0 R D, que el

elocuente hecho de ser la ufnica marca que no tiene ya un solo modelo del
afio anterior.




EFECTIVAMENTE...

NO HAY CARRO A PRECIO TAN BAJO EN LA CATEGORIA DEL FORD 1953.

NO HAY QUIEN LE DE MAS POR SU CARRO DE USO.
EL FORD 1953 ES PARA USTED EL 'MEIOR NEGOCIO.



. FORD 1953 EL FORD DEL CINCUENTENARI' NAIONAL MO 1 ORCOMPANY


VIA BLANCA Y PRIMELLES - CERRO (a tres cuadras de la 'Fuente Luminosa)


Celebra en esta fecha su natallco [a sefiorita Dulke Medina y Mouriz, una figurita de fins y a'activa belleza, hija del sefior Jose Maria Medina y de su gentilisima e.posa Dulce Maria Mourli
La sefiorita Medina se encuentra adtualmente en el Summer Camp de Ecole Champlain, en Vermont, Estados Unldos.
Felicidades.



Yacht Club

Alacdn s) Rafael Montoro y sefiora Albertina O'Farrill. En otro "party" se reunian el doctor Eugenio Forns y su bella esposa Armantina Cuervo, Adrian Gagn6n y su encantadora esposa Bebilta Knight y el c6nsol general de Ia Rendblica. doctor Charles Mendiola y su gentil esposa Josefina Knight
'iro Basterrechea y su interesante esposa Leopoldina Diaz en una "petite table". Y en otra la sefiora Nena Suhrez Rivas y Antonio Menacho. Radl Castro y Lo6 Gutidrrez de Castro, con Joaquin de Rojas y Mercedes Valdds Llans6 de Rojas. Agustin Rios y sefiora Emma Cartaya, con Enrique Audrain y sefiora Elsa Gonzdlez. Tres parejitas: Florita Alvarez y. Armando Coro, Di p Hollahan y Billy Toog, Gail Isoore y Carlo, Alvarez
En otma mesa se reunfan ires j6venes mnatrimonis: doctor CarloE Maruri y Adriana de Ia Moneda Emilio Lecours y Cusa Suirez y doctor Martin Fantony y Kiki Rainns.
Con Rodolfo Godfnez y seflora Adela Lamadrid, se reunian Gustavo Pdrez y sehiora Flora Lamadrid la sefiorlta Tessie Garcini y Carlos Lamadrid.
Robert E. Pata y sefiora Ofelia Carrefio, con el doctor Sergio Alvarez Mena y su encantadora esposu Angeles Montero.
Dos matrimonies: N stor Carbonell y Olga Otero, Juan Santalla Paredes y Dinorah Madruga.
Walter Basti~n y sefiora Carol Bastion. con NicolAs Bravo y su elegante esposa Lydia Grimany.
Auguto Godoy y sefiora Katheleen Walter, con Carlos Godoy y sefiora. Juan Leu y sefiora y Emeterio GonzAlez.
Dos parejitas: Livia Basterrechea y JosO M. Martinez Caoias Jr., Consuelo Guerrero-- Pedro Pablo de lI Ctmura.
Jose Ram6n Gutidrrez y sefior Carmen Lopo, con Martin Dominguez y sefiora Josefina Ruz.
Con los simpdticos esposos Fernando Lecours y Aymara Fernindez, se reunian Carmen San Pedro v Manolo Dl- nquez, Nidia GonzAlez Bonet y Reinaldo Lazo.
El doctor Mauricio Monteagudo y
-,Th-, Maria Felicia Pdrez Stable con George Mac Donald y sefiora Maria Ant-onia Mendoza, y Armando Basarrate y sefiora Marion Grinda.
Silvia Gamba y Julio D. ArgUeIles.
El doctor Diem Pdrez Stable F seipra Maria Lusa Dominguez, con Jorge Tarafa y sefiior Guilly Carol, Gonzalo R. Arellano y sefiorn Grace Pantin, y Agustin Vega y Aleida Sainchez.
Maria Luisa Almagro y Eduardo Delgado, con Mercy Juncadella y Armando Urruela, Miss Vilma Scbueg y Mr. Snowball Caner, Vicente Galan y Margarita Morales, con Nicolbs Simpson y Chery Ifiguez
Finalmente, Carl Reetz y sefiora, con Lots del Pss y efiora.





El Televsor do lot experiko


Lo fa reea .rev4 do Opics l ,SIAS, in. opotwsidad do cominber simoiwlk eiid y postluids bess.
doed on W dI Nsf




Pidele al M-6267

OPTICA

IGLESIAS
MONTE 6 IY361


I E TOAS AS ABIACINB0























DIARIO DE LA MARINA.-Miircoles, 22.de Julio de 1953.


Teatrom Afio CAMI


Progr ~~.Va~tsdirectos de La. abana La l-"'',611 11 tel P ramas deaCines y Teatros LaMaterf'dad y I a Belleza
__________ Programas_______ de esyearo_ a norOeste e Estads Udos, Por la Dra. Maria Julia de Lara


ACTUALIDADES FINLAY RADIOCENTROI SANTOSSUAREZ ElgerentedelSBranff fn ub.,
Nonoaralle No. 292. - TekiO. M44493 Zanl y oGrvaslo. - Toldf. U-649 "L" y 13, Vdado. e -ToiT. -fO Sanos S'"sIT .a103 snen.--14 nehor Douglass R,.Wood. acaba! deI1N EL AEROPUERTO
Gode as0 3.00: No. .Teros. UI LE- Desde las 430: Notltcieros. CAMINO Desde tln 3.30 Notiiero. ttreno e /% A lag 4.45y .16: Nolt'ciros, Vc - eranunclar ue pronto'ser Po eb ll l EL AEROPURTO
R0d EILA INDIA. colo Peter Law- DEL INFIERNO. con PedroAlmenda- Cuba LA GARDENIA AZUL, con Ann |MAS DEL DIVORCIO, con Emilia vlaJe direoto, entre La Habana y la ,[! of ,,or ciero, lordS yRichard Greene,y eLA VIUDA" riz, e HIPOCRITA, con Leticia Palma Baxter, Richard Cont y Ann So- Gulu Y Luis Agullar, y eatreno en Cu. eoorci6n noroeste de los otadbeUn-iALEGRE tlectnicotorl, cn Lana Tur.. V atros. Luneta, mayores 40. Balo- I etn, Y VIVIR CON PAPA. con Iren- ba PEPE EL TORO, con Pedro Infn- don. ' " .'d or y Fernando Lamas. Luneta, mayo- y 25. Dune y Witli.m Powell. Ela as0- | to. Evita Muion, Amanda dot Llano y 'Eto e poslbie, agregs, gracias al

5mciti, grano show con el debut de Losct ins. Lunetoe 00. Balcony 25. itrcmlod quipa:s entire Ia Bra- Stella Lavery y HennSing Irellng. er 0 ilsytertulia L. ' I DI1 i Bocheros, Dick y Biondi, LosI res Cabod aa Gaaul cudr og
r i Isr. F L 0 R I D A i ltIson Conjunto de Boiles y Orques-niffyIa United Airlines autarizad a Gcu Lrgec
A. L'A'ME D A Plaolola do Agues Dul.. -X-110 lb. Luneta, $1.00. S T R A N D aJuntaAerOniutica Civil de . hevarria aiml O Vcre , hLueh I - 1611. U-J" o hlngton (CAB) a virtud do la Jacame, Jan Po Frez, Gala La- 4
- TsL 10-1420 Desde a 4.45: Noticieros,s otreno so SJnsMvno deo. 5. po--rI e trOr
A lag 414- 8.30: Notilero, estre- Cuba MIMADAS DE LA FORTUNA l R E I N A Desdlas 5.00.Nottcleros, O var d o a a a- d lMeeH--rtadoaLma.rta no en Cuba LA NOVIA MODELO len W0oAaaMaria Ferrero yRossana Po-AR.e ,nAHouotonaELea tech n icoor), con D on ald O 'C orm ao r y e stA. y M O L IN R O l D en techn ico - nRoi mn sy Ma y o E T aI on o M -2 2 ? y L D A N o n00 B AD O tL o aER. rDe rIla- R s ta vo C u e h a P o m o,"
y y22 GIUIAO, BANOLEh DE owI l- -T mo, Wash'ngton, y PrPo I.06t-aD.Cn de Debbie Reynolds y A PRECIO DE Ior , con Josd Ferrer y Zsa Zsa Go- Desde lao 3.00: Notcleros ELTPEN-to11n.ico te unuregonBanai, -e- eumacolena , E I_________________GETcoMil ooedY Ic ono Vteoria lt a . aeLourneeee d C-moo utidrrez. Elen~a ll'Z doe di on Va John so. Lu .et.... . Precios d ..tumbre. DIENTEcy on oMrtnLega... VcJNflos y terllan20. La devajerredegso andeCNa riiv, lrao Gd0000000 m.y stenenCb EP Lb ydlrat oIo ri Gzl ao, Alberto Astso.Alredo GRAN TEAT HO 'ORO, con Pedro Infant, E, Evils.G IAazG Io. Amanda del Llano y ot.... Lu-eV C T 0 R I A PertitAm r rarsil,atn -ra- y nanA,--i"'n rr-DLee y, vavar c ar r- I
A L K A Z A R eaI Y S t. Isabel, M a .l . .ao , 3- -227 ei 50 . B alcon y, 40. CP ei.rlsi6 . 1t. -- T . L 4 re nina -. a n t t ten dr n que.PataMado Satc .o irCona0ulado Virtudes. - Tel. A-861 A ls 4.20ly 8.15: Noticieros, ME l-" -n p tn a y no1he: NotierAo. S g- enia -,doolmen Ha u Oscar Daniel agastUrne Y
Dede too 4.30: Notiiero s, cotre no co CIERON CRIMINAL, con John ' r- ""d R_ E X C I N E M A CRETO CUMBRE. con Cornet Wilde, de alif continuarin viaje directo a ] r L .e Ovelalr. _. Cuba MIMADAS D rr ORTUN MUJER VALE TANTO, con Alan Ladd son Maiselr Amblead. - TeL M-2214 v EL RIFLE on colores). con Gary hasta los puntos mencionadn do Partleron para MiamiE1 rub Ana Maria Ferrero L FossTNA ri G Ciper. Luneta, mayores 25. Nuos y I "ct nortcomerinaura dotrPacifidest, y MOLINO R ID yen 1oct01- y Virginia Mayo. Luneta 30. Balc. 20. Desde la 12 del dia: Pantalla pa- totu e15.0ia . r c n con. J Ferrer Zs Za Ga- .o...ica. Cuando conviene flngir do- : :"CO.re lrnlncooranao vio de [ q
. L u n t a 0 P r e f e r e n c i a 5 0 . T e r - Ic a e n t a l ) ; F e r r o c a r r i l e l p u t e n s e s"o s " -- r -a l i e r o nca n d e ln oa a rcoud a d d o
Ferro.onite Liiputi0s.sPitog doIa Braniff candlciri Miaminabrad o oaag
b unar.T INFAN A N F A N A varledad); El auto del futuro (carrtonT0 Ctanh DvrC d I 0S A los aviones nasta Denver, olorado,.... a -rd --de ..ag d
Infanta Y N.pun.. - TV.1U-3700 i..lor. .tActualidad Espafiola. Ulti1.os- t dande una tripulacldn d a n trim trend eaCubna ndo
A M{ A l N" " noci ...P ..... t etr, Fx. 18 do Ochubre No. 1007. - TaL 1-308Alne us, se hacargodeant aed
nonlirctsulParamount. Metro, . I d O ob. o.U ited ,antmi t araJ A M (B ADesde to.3.00: Notici .ro.. LA VEN- .U.....a , Warner. . Actualidad Fran. A lao 5.00 y 0.30: Notictra .ero . P..Airlines s s o EL hAd cargo d elasnav Ao e Maria .
015 GANZA GOFRANK-AdE ..on He- ..... N ....Nacional n... Ga . noen. Cuba LOS FORASTEROS, con ParaI ronducirtas bat s u des oa
4 T, o i7.1 ti o eilaRb noRule, Luisa. 14 y I_ VIdado. -M T lFono - ry Foodo, y estrno en Cuba LIBER- rIo-PieroR ndradap 30 y 20. Ran ph Scott y Donna Reed, LA s 4.15 y 8 15: Noticieros. LA RU- TAD 0 MUERTE, 000 Freder oh .. . .. - URALLA DE CRISTAL, Mia Vidorio Bab| AmdrleV del ar nraEaRarie, Stlvia EnrITA DO LOS CORSARIOS itechniro- March. Gloria Grahame y Cameron R ITo C oan y Gloria G r ome . L uane o Ao ode " isad r "d E sa Roriguez,S Ma n A looi. con Paul Ind y M1 ,Iureen Mitcheil. Lucta. mayorea 00. Nifios 50. R ITZ0 Balcony 40. A bordo do 'El Conqustador" do quez, Jood Fernindec, Manuel A. rOar. v EL GRAN GOBILA. rcon Balony ,50. Ninos 40. IRodriguez No. 402, Luyand. - X-2224 Ia Braniff: Para Panami: Maria laoca, Virginia Ledesma, Manuel
r .30. "n l da y no ie: Notliciero - / JP0, T R I A N 0 NAm....n W illiam s. M ajorion or'd LO0S ANGELES i E0ASECo. D.0000:lSiva y T N inson.RosaLeDony iaVl-GrzeNraAdr tniso RnH . "E A ,c on D a Q inT sui.yr -2403 divia Ma~ln;.Geofrey Woolf, E crncst Reyes. 'ranciaeo Rdondo y r: A M B A S S A D 0 H Io D . o, "y - 7to.... Rigen precios d....tUm.e. Desde las 4.00: Ntlicier ...on. nMichaels, Paul Rotham, John P. y nesto Godoy.
Crucero do Ia Plays. - Tel. B-7997 , IDesde las 4.45: Noticleros, eslreno on ' ""vatedad, TQDO 0 NADA, con Ri- d Cuba LIBERTAD 0 MUERTE..... 0:ihard Widm nrk y Joann e Drutyestre..
er. Cuba LA MURALLA DO (01-:edlih 011. Gloria Grahan, I [e u E 0 T A.. . .. Gl Caon:T il... y JESSE JAMOES 23 No. 507, Veda. - Toltf. a-00 con Fredrich March. Terry Mooream
Gralame, y LOS FORASTEBOS itech I -" "0 Dsdr la 4.15: Nolcieros, elrnn Glr ra Pedyuda nicolor coilRandlp Scot y DonnoIBalcony(taIADASDO LA FOT Reed. Lunela B0. Baltony 0. ..ni. Ana Maria Ferro. ... n. Po- U I E.no s t a
LUYAN ,,,iov.o.....yMOLINOROJ tOn UNIVERSAL el o "San Juande D os
ri ni onlor, c n Jose Ferrer y Zsa Egido y Monte. - Tal6lfno ML-lISsn A I E R I C Calzada do Lyan16 525. -- Tel 1-12 0 - .. ..: Lu.... 0 Bal .esde las 3.30: Notiieron, LA MU-.I
allane y Concordla- Tel. M-2322 A tosa 4 y 820: Nt.er.,. c-A 1 - R - DR UE INVENTO EL AMO ..o. o La crisis econ mica que atraviesa le impedird
Desd la 2330; Nolicieros estr n o CION DEL StiR iecolores) oes EFl.[ LSilvana Pampanini. y AMOR MATER L c s, en Cua LA NOVIA MODELO en ROBe DEL RANCHO. tc.rto. V .I- NAL...0. gra reparto. Lunet ..yotechnicolor)l con Donald O'Connor y V dias Dia de las dnlamas. Luneta, d- Linea sil. A y . ,V dado. - Tl r-11s9 s es 50. Tertuiia 30.3 o frecer asistencia m eaica a Ia poblac wn in /a i1 Debbie Reynolds, y CRISISa con JosM DmaLyEnofiMs 10, CaballerosE25.0 dalco- A IaG4u15i 8.15: Noticeros. estoSeFerrer y Gary Grant. En Ia rsrno on 20. Ion 0Cuba LA NOVIA MODELO enllParMANOLO DE LA TORRE con In Madre Guillermina como Sugran show con Diga Gi itlot. Julette U7 inilcolor, con Debbe Reynotds VY ACTUALIDADES: Fusilerns de Ia In- Corresponnal en Camagiley partorao sonbasepa leeslimuto y p uto art Sandor. Los tlermanos B rques y .SJlald O'Connor, y CRISIS, con Jose da, La 0viuda legre y a v aoriesp 0r s pocics p par& cutnto t Oouesa. Luneta $1.00. 11__ _ _I - 3e Galy Grant. Luneta, mayo1 ALAMEDA: La noa mdelo, A proe- El eminente servicio asocial quo estin confintando Ia crisis agudiD i .. .n . P ri elles M endoo a . - . .772 1 CIO . . .. di .e re y y 0 . .. . . . c .... ...n t p restan d o e l h o sp ital infa ntil sil m a de to a e o n o M i a h o sp ita la s ..
ARH E N A I1 A aA.30 yR3:Nlios, BaN- ALKAZAR: Mimada detn fortune, "San Juan de Dios" a Ia poblacitn Todas estn aportando cuanto pueAve. do Columbia y 6.- Tel. 3-501 ZO EN LA UNIVERSIDAo. co l a- R 0 X Y M1olinoroi y asuntos cotos d toda to preovinct, que alli acu- den para evitlr que scan cerradas Desde aos 430 Noticioros, estrenoen TES SIN UITRES itechnicolorl con 14 y "A" Almendare. - Tel. -4255 AERICA: La novia modem, Coissdo on demands do atonctdn me- opuertas de un establocimiento Cuba MIMADAS DE LA FORTUNA. Anlolin Steel. Luncta 25. Nios y A Ia415 3 8.15: NotI erostr. tes oar- Cs, y gran soilIow on a ccea, dica y salud, esta a punto de sus- donde se realiza una eficaz colabocon Ana Maria Ferrerovy Rossoa pn- Balcony 5 13., L.A lANG AGRESORA 00n El- AMBASSADOR: La muralla de Cris- pedese por Ia indolencia de qute- raci6na t obierno y. oto merere destr y MOLINO ROJO ea tech- ,o ed y Carla Balenda, y EL lal, Los f*raseos y asuntos car- 0nes han estado ofreciendo ayuda aqque se corra en auxillo del hospicolor) .A.T JoseFerrery Zsa Zsa Go-E -- IR]UNFO DE TARZAN. .oloJohnny I....ta nobilisima obra, sin que tales tal.�
be. Lunea, mayores 60. Balcony 40. IMAJESTIC V,-ill0)es. Luncta, Caballeros 40 D- ABAR: l.a rula de tos ricaries, E1 oferta-s se hayan hecho realidad. El doctor Ortiz Machado, siempre
____ _u_ _d_ No. 21 a- T -4 a 3o Nifins 25, Balcony 23 Nilos 20. gran gorla ' astntos corits. Este Ce nro hospitalario es ta cul- unido a to aoci6n beneficiosa par ConutadaMN. 2ll. - Tll NM-4477
A S T R A I, Desde ols 300: Nolcirers. PILOS00 APOO El0 bombeo anicoi Et minaci6n de un esfuerzo d varios Ia nifiez pobre y desvalida, ha innfasla 7 San oa0. - V10. 0-S AL 11010 VIVO ,leniolorO n S 0N R 0 brutn v asuano cortes lustros, desarrollado con energia, formado o situaci6n que confronts 100:10 de Can li:, -lleVIGA OS IA Aot' pOAOoVIVORelc.nicVol.-l, ; InASENAI.A LtooaaaR de 1a f"C"! tunaSn- 0 peristencia y altrutsmo per Ia se- el hospital que dirlrge, sefialando su Desde Ins 315Noticieros.esreon onedeCarlo, VIDAESAMiolaAragMotjo a agucaprocismene en eos Cuba LA GARDENIA AZUL, con Ann ittthn olorl, (- Ivonne d1 A ]a 003 80Meals y n on Nolicocoii. docu-7 lio- oo-y agonies Carlost a CTIERRA Y ESPlRANZA .a :... l o. A 0 A I8.0 ol cro:Ann. Sior- ATLANTIC- o fo "aaeri. la n - qu 00n no arredr6 nlnguno de los tiempos de verano, cuando e auBaxter, Richard Conte y Ann Sothern, I;) o am S tew.art. Lunel. c- � a N IIcnAnSe I t-. de vii er y as e ., am r uhs gne btcuing que Menton las entermedades cdesla nii EL EXPRESO BAGDAD-STAMBU..L ew Ares. CARRETERA 301. o u ila V asunoos 01, end con Geoe Null y on2s. LnotPra7o.iia23, To! n'I,"' I : VRarbara Pooton. L - A'LAS: El dia que paralzaronI ia Ti . Se e presentaron, dejando debida- ez y son mas nrcesarios eston mRhaco e g a - :0Iau 20. t % irovBaab arayP El yello 0- la riEg, isoI n onme ote dolodo el hospital, que pre- prescindbies hospitalcs". El dtrec- I Balcony 5O , -a. viavores 20. Nlifos 15 nasla ]a.%tneasla n evcn leh - tr rcroe I rn clb rc~
(- t),v layces 25 y_nifios 21 drspue A STRAL:BLadgardeni ao a7 1,El oX ce anoptiar eo os icios Ioe ha - tOo raecoine e a o raon cotaboracidn [ A T LA N T! C MA N A N ---S.1-0N-2-di0r "" roi ..... .....bo ' ........r. 2" 1110 11000e prcstando to Rotla 00 rec..ibe de tedo....medicos.. bal-~
ATLANTIC .31ANZANARES
C3e 0 T2,R.-T3F-.10- TaoifU3354 SANrFRA C exN.i larlian:La i : ina -t.uaces" dentro dci Hosptal Gene- tecnos, patronos. sumintstradorcs; Cro II No 30.X Aclo nID a cet~ ia onel ia me~l- " a I el Ram on iv" n lHo- pero sabe que lode tiene lHmiies ]
21 entre 10 y 12, Vsdada. - Tot F-S020 CarlNsAINICNoSC303AV-- TaliiaU-3354 , bo.0,, " 30i , rol il1tanio 01000 Sitra En p1lI-os- pr aeqt oolo, lio
os 4 15 y 8.15: Notiiers. LOS Dede las 40 30: Notrier-o. cailorn Son Francisco No. 23. - Tel. X-1700 to, ;te n pl al luntanlt i ecunta Con 130 ca- tome porque llegue un dia en que FORASTEROS (technlicol ), coi0 R- n rolors, BONGO. de 10al1 D5nv Deodc las 445 Noticooro. El R1ss. L Ftoomr, So 00..mogniltoalslatorutorton, el hospital no pueda segur ablerto.
dotph Scott, y estreno en Cuba LA CRI1EN ORGANIZADo. con br 0Tn DEL AHOGADO, Col Dan Durvea eT 0 rue Ia m0no 3:0 a0:n :collos, farmaclas, rayos X, gran salon de "Se nos han 0dado esranzasv SSURALLA DE CRISTAL, con Vir:,- Rc n v Bobert Mitn.i Linria 10 : Herbert Marshall, y ashan. e enC 0u- CAMAPOAMOR: La o:talla de ils.al, clruola. un cuerpo de pediatras sa- se nos hacen ofertas--nos dice coI rio Gassman y Gloria Grahame Acro- ,h.ion 25. ih a IMADAS DE LA FORTUNA, con Los fooasteros, a. coio y glan show peltisimos bajo ]a direcon del d stinguido pediatra doctor Ortiz bada polo mayors. Luno0 70. Balno- .1,y Mario Fereon V o -Pca Po- en ILa e ceoa . . doctor Oscar Ortiz Machado, que Machado-pero necesitamos que so ny 530.MAXIMaes N i,, V l- PR : wr O in e ao, 0nsara a esta espe-iaidad into- hagan reaidad porqcue Ia demora on, 30. Cu6ntar to y Le* ",CCe da 00000 a nI onos:causa rastornos y nos harefe-1 .on :..I..5I N E C IT O N o t c i c . -. " -ta s ! llo n c o ci a . m ao y d e s p r e n d tm i e n to ; A sdeanDs 4.45:N o icieros, LA CO- n cisodic.deporlio, artono, etc rro on to clualidad son!tpr ser porel.fotoro proxio dc1a
A... do Columblay Mendao. - B-1020 OGNACION DELA REINA ISABEL It. AbE yl i .t y 2:- Blanca Neves v Ins on .a d ...0 pueden lngr..a. inltitur6n.
A l 0.1..5 y 00: N ic........... ...In.la.......0 .. t olo..... "yCASI re a concurso 1c... i..'arleries .. ooedia. La I- 00. i ..jo . nfor. os par fala do ado- P....samo queI a sefora Martha
en Cuba LA NOVIA MODELO ten RAH, o loIvonne do Carlo y Peter nni nvencible y a. corls uadia dotaci6n econtmla para Forandec de Balsta. PreraiDa techn............ Do.....O'Co...... 1...... ......... Balcony.... N io 1Y HALL Lagrinas amargas. La total atencin. ma do to RepI blhca, que respond
Debbie Reynolds, y UNA 00dNOCHE--~--~
TRAICIONERAco Spencer Tracy Vy B E Oc--E a--PO--anc0 ac naun CIIATBOCAAIINOS:So ieteoros. F I Dspun01de tocar muchastpertas i0etaen desgracla, escuchar lesteinan.
Amp.OBrAl.LuetaTot.lcon0.1 . El ilno bauare v Mome Marl eta Arango pudo lerminar el rido de alarma y dolor de tos pe1. e e ......apara.ra..o.C ATBI... ladp:do Awn: Hospiotboeedoso .tr.s ..ng. 0 queo ..ragle.yarosy. V .ong..
B ELASCOAIN : nDdlg.....Nort ........ lettAoelnslsl.odl plazalor SrSranodeAnruntosasigopasa........to inodiole hardh i........chos
Cuba LIBERTAD 0 M(ERTE cno Fe- DORA El lesoro del Chlor de Orr varon, 0 Padre Otallo Valdes. tam- que to necesilan. dara proteccion elancoaoln N23. - Talt .5U-5200 drtll March Gloria Graham e I r rr) Detective r pt r luiera rben tlio0 toe demostrar supremo generosa a ese entroe do anta sgDesde los 4.30; Notlieros, SE LE Moore, TODG O NADA. c,0 l harid 1 7PLFX . on c lcr d t0a dpas pcrifir b E v ospiritil Sri niano da10o nifcic an unPo que i s Hosp talIn. FUE LA MAN e con Abel Salazarv WIi d rk Joan e Dili. i,.-Ia 80. Ni- (E s de 00gl r l P Dy:d Lo:. ,nr10cieo ees o pi laf E tl o tisl ane a n il a un. Porc ole HDos pita101 r ilva a R th.y EL BOM ERO ATO-I A , -n ildos fEl iad ia] Sa
Stvona3 4011 h V EL R M BESG AT - on. y b aio 0nno 40 .. . . " ,- R lE- H a'nladoo 0 00. DIs com cnzo a funcionar parctal- don e se practic to lilantropia y I MIC e, 000 C anlt ln s y otros. Lune- -l J eI,' ad)IO. L a : r de Ia maria ay l'o sot. 0:001 e, su servIito do ctr utoia estaba se devue IeIa salud a los nificos
MIOcn at'Is Cllild ef ito ega ,I. sl ATOSccaoo-* . ao
ia 40.. 1yOna o Ie muOerel. 1.0A-0paoranlo inacti,n o r laital do recursos. El ohres, pero es lambidn monumen- In 40. Nios V ho 0 5. - I A M I E --G-c . .O..al StIli n I TO ....% .oaje. :.: �adas de respaldo logrudo parselfonrana- Ina topsetronca Vaitrut o
C A M P 0 Bo0R IlacalnSanplfale. - Tl. U-3111 S onrooroo 0ol aCo- InRT: 000otiasofn rjMl 0- mol m o ii oso:co , 00wjm mood o l B nao ny n /e,--T]U-1!de Ins eoirientes se tr~erta ]a Con- 'in rafo na 3" asuntln; -11-to " mirnin era solo una consignacion de una mujer, amante de los ninlos
Des ie las 4 45 N c ern, ABBOTT ocalora quo home t- Hoch Noro- INLAY Canino dl , folcriu. Hip6- r di la Corporacion Nacional de Asts- como ella, que qulso procurarles un ndultrla rySon lad. ,- Tlf. A-7054 Y COSTELLO 0 (NTRA El. CAPITAN t .rd Cuba, pare murir pro Con- : ,ta asunto cm'o. tencta Pubica do 4 wail pesos men- iugar para sonar y ahora ve quo D o de t ns 3 30: N ocie ns, e stren o e n K ID , mon A. ::bb, ,I t O, C Il n harles mLo-G oa b" m bies an s v - su aled
Cuba LA MONALLA GO CRISTAL Laughlono. , HEIRoAN0S (CONTROA ponorio pla. SoSoo-bIXLoiow:n00IElh- natcl nmuson de olwl pesos paonso linptar tarina cotS a ponlo de cua A R D CR ISTAL Iaug Con ' MA NC "oNT RAn - .n ofredel p ai ,araloeimpostor. ste ceo tro en el presupuesto del frustrarse: tamboon es ese afiejo edton Vir.rin Gassmany.Gloria Co- 0 .I.50 ...': r no an o bo n - Gonteri . 'S og a o ,or:sdo -FORENCIA: No ho ......0 . S pro- ......in.t o do Salubridad y lo in- flOlo joyel hisortco. ies fue ali
hame,V LOS FORASTEROS entech- h dlph3 't;Co Lunma 50 Nor Ii .- baI- nto - Loel.s' boado' mrspo:: Ba n colorr, can Randolph Scott. E ola conv so l 30 ir to I no I i m o n I F RIDA Mimaods Or a r oou . m r- ..greosr eSconss tointomna quo a- Oode t e rdelMogran ,,hrovaCoDfuncionariondaseBancocoitin II" jl cor,- cenda a unos 700 pesosalo es yor Agramonte, par su defmiitiva
...a.od y .. cuh. a H .ot . t asE A eAd . ... "wanol .i .on w oo de.n....r- CT rAN 'INEMIA: La dal na ul y YojAsi podia aceptan.... l grupo de dentificaci6n antes do em.. 1...
Amldora yone I Cha CLa C . 3 La Os- IR A t R c 0 os nimayor de ro pesos;y l6o me boast. o ntermitos quo acudian de od los too rado. to 80. Preferenca 60. Tertulia 30. a. Ave � 82, Mlramar.- Tel. B-7079, de ode el dia Sde aerJ ulio 21. e GRAN TEATRO. lMarianaorl Me tI- termn os, contando con Ia mfinita Urge una acci6n protectora inOlsdeIa% 5 30 I: otiers, sreol en an h conp zado a on a los iez eron criminal, Nrguna T:jerV ale bondad i cuerpo m dico qcue ha mediata quo permita o e el hosplCuh LA GARDENIA AZL.mcon Ano dias h orars ponri n -....Is pla- sanlo vyasuntos corlos cooperado o a Maona obra de t al Infantil "San Juan do Dos" pueCIAIPRlCt-rondoiteCS:..e . 1 0d.. seficota Arango con generosidad do lenar totalmente la mston para BaELer. Nichard Cone D A S oTEL rn. n is Or: .de liclu 'INFANT lA: h erla o noomn lr e a ye - araoen. lloa. Sin ah.rso pon quoftIa quoPu6cigido. Rastarta con hnInduotrla Sans "os&. - Tel6f M-4474 0 EL RABO GE l.A ESTRELLA. 000 Para prtlcipt cn eslo Conmorno- coon d Fst J aouh-sscoi- roi Grdela 20:Nnucoeo.CONA- GDeanMar~o ybJery Lyls, LuloetaIg
Desde Ins 200: Noticiero. CUENTA- a.o0n Arr 0 0 err L0 Ln osiiO son osera reqiolo tter0e:00 st nCo mo. el apontt do Ia Corporacton cer realidad cuantas prowesas so ME TU VIDA, lo Ingrid wBrgman v od titulo de Doctor enL 0cs sucq LOIS ANGFIES: tLerted oo Solmuerte dej6 d recthitbse hace 6 moess, co- formularon. par cueFo 1os 101o0 Gregory Peck, y LAMU.ER1 QJE IN- %xalente debida .nt eonsc:iptoo ts -.se Janesnv . n.. si-n..... .....ndo Ia g angstlas del Patro- an teoieno do ampao oen aquel IiVENTO EL AMOS. rol Silvana Par- M 0 1) E R N 0 cl corr'spondientt Colegio de Abn- Lt ANO: Canci6n del sol. ,artones. ate. pica rinc6n de Ia legendaria ciu-' panaoiy Rossano Baoo Lunt 0 - U~nlrcro ni yos 20 . Eoquina do Too. - Toll. X-1305 ,os: no ser ma or de Roseola alos , 17.0roh delI anciov a l,unto, ,oilo .rgen las ccurnos dad. Lo dewandan lo ciudadano toA la . 30 0 8 05 N1 Vond. PARIS S e odad: haber jercido en Cuba du- I . oMar n . Bosn on a 1i - Se cqta hactondo un esfurzo su- de fturo que trnen el qupremn
____________y____05_____________ eal'PARISridO ad., lou izonbles i l 0 CS - ostlc-dpp aI rtee6 e ots
EN ABRI. l oo .. 0.."., ...... n , n Dorls anle 10 adios por to n o.o. I . .oo. 000,100tos..os. peral vo .. i Hospital lol nottl 01- dent-rho a to pro t On Se bo s
CINyE CITY HALL Dy R , g. AnBOTTY COS- lesion de Abogado. demostrando el ,IA'ESTI Pi01 a o.tto. \s, ll vi- mauevano. Los monlolas do Ia Con- noroue ellos son Ia esperanza de ]I
n 0CPNbRA. - F.. -SI I CD. eOGNTRA EI APTAN 1GKID. ejercio acliro doIa abogao, prh- 7ales mia, Toeira y espela ia ya r0gar n de Carminlo n Descalzas IPalrla. Ay..a.n 4 y0.30: NA....ATo. . 00 "....\... ..Charles cpal.e.i. en ss.. .pc....ivil y "' L to
A ]as 445 y .30:Nlicioss, A0 - aughto to ... a 5 ,, , 5 '....)rr - m.ca lit en lraba)os de bu ete. 01- .IANZNARES: Bongo, Cro en.orgaMAS AMARGAS. con Bett Dvls V ra 30 ha a l-o o600000 5tr0 V nro nsiandeompai olo.Iad mntartne,fasunietasd,.
terling Hayden. v LA MA CHA nos prfomua n c trades oraiIzXIOi El Miagr. del C y
TRIUNFAL, conC.l..los .c. b yD o.. scretariado do n.pr.as.. op. .onor de si tNombreC.
br Pago, Lo 00to.. N0.o yh ..... marione 0 b.os. DAXIM La consocln deIaAe ny 40. N A C 1 0 N X I, Los jercicios de oposici6 mcol- M abelI11 Or c.g.l.. ra. de ba o nv Prado p San Raael. - Tl. M-471 istirin en dos pruebas escrias y a Corlos.I iadelM C I N E 2 3 Y 1 2 DsIogdy3.3N....ro.. ANSIE cl...o olsabre yoc t.. ..ti..s.IARTA: Decisi6n a] ........ y LagA
25~ ~ ~ ~ ~~~' nte1 l Vdd.-T. -901DDcon 1.hertad 1.amarque v P,ra de Filosofia c Historia del Derecho. ley del pirata.
is stairs12 714. V.0000. Vl. i F 05 intante, y DO RA BARBARA. c n Ma- cencia bancaria,. economia politica, METROPOLITAN: Lberlad a ]as 4.15 y 8.15: Notcleros, BLAN- ria F-to- V MariaF. E Maqi ....iueta finanzas y problemas de persona- odel 0 nad . as.... o 0a. Endgnanadas residencias y sociedades. El conoercinI
CA NIEVES Y LOS SIETE 0 fANt- 50. Teooia 25. Apinbad a par mayo- ,ad I capoIidd juridiro, obliga- M : Abbott y y Costello Cortra el cadIo ismdly 0rons noonsomo ralos mbvlod woa- ai nKilt, Hor.n.osrontra hr- ccrro sus pertas parn dar mayor realce a las fies..ros TOS, de Walt Disney, Tres ,R tnes. ,'eq :lanes v contratos civiles Y Mercan- manrms y a. cortes. comedia,.y LA LEGION INVENIBLE. s v titulos de cr- 111 : g cnJh Wan.Lnt 60 ac-tiles, docotmeno C- VmIRAMAR lagardernia aoIll. F1 robs
eon John Wayne. Lunota t0. Balco- N E G R E T E dito oganizaciVn y funcionamento de Ia strrla y asuntos carbos Conform estaba annclado el 15 nos visitaron el referido Din de np P4ad0 Tronadero. - Tel. N-S0l de sociedades y compaias, bancos MODELO: Fusileros ode a India. Trn- d los Corrienes, so efectuaron en Macurijense Ausente, entre elI: e- 0 insbttucione de cirdito y,en ge- do de locuras, noticieros v No00a. esla Villa, con m s entusiasmno que JosS GonzIo Tur. y su sefiora Ca,C I NE C kT O Desdce la 3,30: Notic.... LA CAN- oera de cano se rclacione con rio Nacional Cn Garrido y PIulon 00nuaJos festejos en honor de Jos mira M. de Gonz-lez, y su enr...
COON GE l.A AIIR A N c l M i a u o m as de dCrecho civiI l, 'oDERNO: Par s nAbril, A h d i s s a senl s , adora hiia Coratin G o nzo es. lb
9. Mnael T Consulado. - Tel. A-7207 drains Angeles Morales. y ARtad -A. t'ohlclCo anira el Capit, n Ki
Desde Ia 130': Revusta Warner. N On- Io A,:ando iol .. Anaoel v Lns lO, -cal"il. hipotectris, noaria, fir- En.on c o m o st anterinroOstu- Maourt Gorzdo. Cansulibo So , teraParamount, Notirro EpaonL. iChuIn bineta. nia .io. calt procesl., peal, constitucional. NACIONAL: Aniedod. Do fis haro nreos 0V oeusto de sludar a un crp- Puerta, oseora Rosa Roquetoo Gni Notclern Cubano. Escenas ruralesadm nistrai,0 o.inlernacional pri- y suntnscori. aes, ro nmero do Contrmnos oe lez. a cuyos la sc tomaron asa t Eo pNvudo Y principOs y Convenios in- NGRETE: La cancl6n dt totlathbn artil d'on al berrtio oaracomparbir Ia sediora Adellna Gutdrroz s KotoldosospN. d pUrey dIC ool0d0 0 n t nonnfami 0ares viens mign', an anfitri6n Maria Gonzlez Mo-alco Kaleidosco.pic; deportivo ,deportiel ..} N E P I )l ernaciona es tuc tong .. .. lagi6n" (a ibe,%a yv .... t t .
eoloresi; Adversarmies delcanar ar0- rNeptuno No. 507. - Teif, M-IsIS con to bnca, comercioa to m0ne0 - NEPTINe 'Ia epaa vc:oddo" lb i n- logrius Se on e a bi 0 01 laIocommod croocon to nensa, Len: tIn. Precos de cosumbr Dedr la 13n.NotwIronerls 1.1 ESPA- do y ao finanzas, aplicables Ia bo : ioS. Arenassen llamas y aun ns l ros dor unamor. despo s de lrcgo sno V. Agramon , eSaturoinsa, No: DSA VENCADORA ,0l0 m con npel'iciones, ftmciones y facuilades ItIrto,.d r m : dn o au l.IPa y Gouty Ramirez, el tenienieii
4 C A M I N O S Bn LMI:Vn~vl it rir La...y Parks. ROBN HOOD .....ilRo- c'l]a Ley en...ienda at ...otI0 I'V naal. Siet .... Jere, � ao g... a .f6cmld nt-I olcaNcoa.Nlo ,
PrRBNGO 00-qotCoenoidaoB a s -la eots El orocraina food Oumnlldo "n to- toPoticto Nacional. Nelson OIo'' ccrt Claok. y ARFNA FN LI.AMAS Nacional de Cuba. PALACE: El meio, echo carlone das si nqeories. v el e otiblico tel- el tenientc del Ejereito. Trlana -,Relasioaie No. 1107. - Tel~f. M-3676 0 r0c nic0lorl. c Rurt Lanba:I erlL E L lTribunaldel Coonrsa estard media y n tVosols " ndidaoOd o acto s o n reveren-r Orlando R yrn e su enp aI
Desde ls 4.30: Noticieros, estreno on 0o a. m yrees .0 Noon 30p s res l rb P L eAia damuoe dcImta r La ia .-dinrGarrian Enrique p re 0o0
CualEEMJRFcnAei nlegrado per las doctores EeevAMA adm el eo y La imU- P a v reMpelu.
Cuba SIETE MUJERES, ios Aeha rio S. Santovenia y Echaide y Pc- er stn tigrimas. " "' tntnl Evcrildo Diaz de ta Serna Rube, C cNosLttaas nll azunmosma v-a-o-Delao M esr eAgiutv
ence, Alma Rosa Agurre y 0.ras, y 1 r Py I o rio L5 pe S n o tnia cado i woo stro o Ag culto' EL LUCHADOR FENOMENO .00. Be- gray .s.a dm. .Lpez�Dorbicoso V l %sondo JsPLAZA:sLa o dna ladln odso s es fotiwos qim t e u o i zo to dor ia d o tan p Lineas.7 uneta 50. Balcony 0FA-Zos naaV .-ao- ginaayno yntoaicortol y el T ibunalde ' .tbad s a 1 y c' . ,da' d sp, norte. L e 50. Blcony30b1Ayla F 3 " Ncl E-71erilsVE Opoel o b ito I duin PRAT: Ansiedad, Acurdate de viir o qUo00cltruronno no
12 de Ia docile: EL OSTIMO RALOAO- A la 41t5 v 0310*No llu 0000 VON- OaobcldlO.por los dooboro Joaui e lfeerno n lo agtn oubo,. dopor wnoS nue elicibar woy OfuddSantos Horndndom. doctor Coo
TE p MARA MARU. Lunota 30. Bat- o DAAL. en juaota Roma, %.estreno Martinez Sasnz. Pedro t1pzC Donli- IRINCIPAL. IMaroano): Cazadores d- intela 000organildarh o
coop . SIETE M JEI nn A - s . Gorrin y Pailta, AI csbezae inInflerno en In nubee m parliJlarmnteal doctor C se oSo . ,re ,A 30.oi Cua ltlESy n wn- Joh Eobrl BAIGONSO'Lagor 010ooo. /0: smo Odctc ' a coc' '" . non "|mutheu. Parwenlo Tieben Co-ho Benc. Aloa Rona A~mr 00::0Br- herbh Blooco y Stce mtroRAaCNR:L adei z Lsrnchchez coopov .a cbn olt Roet arcobar, Gionisin oed,.11.
- E R I E I ~ 1 o DII ~ osnas iorba u O alco~ R ooto -onia.......lr"ana.u efno. ....g.a]loow i-srrorao'a q o b o ro n etessO fe que�rodctt s.rOfol an.om b r. G e '
be"nye0.G1 ot... yu tIs.naDo- . antv.na-yEcaid.31,v ... a sen Vp d... bo . .hwIloevarc on r u hombreos lodo eol to Gutal Fdi R . ..
LOAD/O CINE:ODevsc- n hr mugaozr.d Ldato ios- eo "dioc ez ina Ramirezo No
En tad a y ...nhol Nollninros. HA- P A L. A C E E AGoiorn. Cato M. Awli,
C DA S FR C S D S s toINC EM ENTO EL O0OLIMEN SEINA : Pep e et bo o 01 prodlne yla . n esidon c dnI Ay url nteo.
Pond AiOa F.RAAEL D S lo aau t ot Losse booin s bod s enoalanaro n ta s ueslra diotboguido aino RendSI A o a o lo rp nn RioTrd o i .'ME-O03 I E A ou e to, srn a. tm als 0 sn m sn m o en~ - oint u se tb o e en r
tad~a L ERRD A.A eao 440 No 3. - To. U-B1 D APOLCINNU OrtEX eCIsEMA: Doumetas 010ea fchadoano nw desusiv css a elsan retuod dut fostenooaar nr res-,n
p reos poplares. MiEDIAS. 013110 'ASToINrO 00n eito ____ IZo-e ooe.McoVI0n iibnIctr0-paicoshrMne aen
:oT .y EL MIESTIZ.O :0:: Irhnoloro : eo e n s.s ao ot on t ea , ines. too sociododes lclst-Doicasfe aulG rl q ,l oetYm a, arlo l: u- OFDA HE MEICO pa- nIltIERA: Mtlmodee do to foorloma Me]de orootaron ooi cooperacion m111 000 rr toa arir cnol D UP L EXctuaiaconheejero: ConDbultbio Ol,,oa 5 o 1~n II 0a,0n 10 El sencretario del T escro, se1000 Ca- tonn roboasuntos norton '' deoldida, cbrlendo sus nUuerta sora Muly agraderidon be isuedamos. Can RafaoI p Allad. - Vol. A-0007 rriblo Flares, dectorS mt-cbtbntomen- nODI: La nosln models. Crisis y ann. 0:00 fueran risitadOs par todos tao Ion esponos Golielrrz-Gonzdtez, p Goode tan ..30: ROMANCE GE UNA P 1. A 7. -\ 1e 001o aucno moot dot vaorOX is ,'ortns.amneaesrl run maruro dieonSo~maesaUets Iea insa.ma tas atenciones do que futmos objeO
ESPOSA, 0coO Greer Garson, Woltoer1 awooagesa.E oof oa oCmmlOlneldlbl __Pidgeon 3" 10o10 llodiat. Os n'oho ' Peodo No. Oil. - Teilafon 0.-2821 do la p"rod 5cct0n n aciooab tho side de Taredo V Osntos rortes, bo our preside noestro querido El din 3 de Ion corrieotes, cu: o~moclonanteo ercapitol~s exlsd tonSidadeSo 'I DeSd to. 570 : ot'o, oslon eon nototto en bos ltimos lieinpos. ,SAION0 y nREGIO: ot infbel. Carorcrao a .in-gs"ol sefdor ...-enito Grtiar 0agtn-r pbberon 37 ados ole fetiz uni~n i.n
RnMne.Seetc00lo01-'Cuba LA GARDENlA AVUb . o',n Rb- En et periodo ole 1020 a 1052, eb 301 FRNSClO Morban. el a- ui~nod oe a e-iioillsdsigio ep'
man noticianearttn, etc. Entrada: 00 1110rd Conir. AlIIn 107100 0 AnlnSc- SAo-NIC Mmds oI o oaod em~ 0 ur aotral tsoso, daminguo my muorpcetvs hryAM ER.cnJames "vuendlaproduccido bool- rm, El grlo dot alcogodo y a101u;nods 1 0 5- alsepooasioowyq
centneco'. recins ro do On ltuIbr. sd( en mwhs del doble, de 0037" nob- sortes. tas. dos ole este eormesponoat. seodora 0"FAUSTO i Olnsd eo n13,a1,2 ANTO SUAREZ' Po eot boos. Vicl1. peranzo Pdrez s' Benllo Diaz Fago' F UST IIson opeose 135 1,58 ntas del dlvorcos yosunbos cortens. Nuesro querido amigo et soter do hoste eltos hacemos Itegar nutPena' p CaIl6o. - Valdfaae M-700 P R A T m nittoneo e Sio psador conoputa- SAN CARLOS: Patrulta fenntcoina. En Maria Gonoatoez Morales. adminis- tosaludo y nuesirn feticitacidn mu
-- Doode los 330, Nooceroo, estdlonn OsManta .y Bootee. - Tettoeno N-Olin dos at camblo dle 1035, Medida en lie orran dot hampaa V La sloa, torn.- trader del Diabrito Fiscal de cola Vi- nineera, par tan fausto acontcCuba SIEVE OIUIEBES, con Amnela Goode tas 4.30o Nobboleros, ACUER- los prenos aotuates, Ia produc-SAT~bida'AA. 0 emao desn lla' V.niu~O de lo dehijos dotlcom.Omndan.- mint.
Behee, Alma Rosa A olirre, Ba'ba:' GOT DEOVIR. ton ibbortad Lamarc- cin ole 1552 dud do 51250 mi- gre y La gar-deoia anal.
Gil y otron y MIAO A5 SAV- -t, goon pre-esrn ANSIEDAD, nes de pesos, o osea 000noinco SaiN MIGUEL: Un yanbeeon 00lo lnds- naatir~ 000 conmemoro oroesnanoen- En dbas ooasados cebrto to fecob
JE, coos Armando Calse V" Rita loonc- con LIbertad Lamnoqun V Pedro IsnnchnyElbmrotmt, teldaesodopadcarroldeuoomsiounqrdom,
do. Lunato 55. Tnrtuila be to.00unat, mayores 00. Niouos 25. Rot: wit novecleontomllbones de od- oTRANoD El bombreo doear Gu to Det de Mcourdoepor Auseate ol e euomstecosona qerdoto s ,� coos- t., Rubis 20. b lros. El 000000ent de srvicios y bondobero On Sisilla y a. Ocoes,' en su 0000 00 un smuIntico agape waldo GarcIa Rodriguez. nodico I'
- A RIT( ecdra sra6u bmn Oo:La.. l ec~tl o o ra boo acmu...ilnseo u a renne dol juzgads de Instrucci4n c
F. A, V* 0, - Tm H.00 D 1 0 ,-C I N E omerdc dpar 00nt dmino ... T...A . t mor ..b do. On- s ......btns oha. esa villa.
Ded ia .0 ollo, MVoIdNG0 A ptn - sln. ETak Oct47 16 y , toos reronde dinasde TRIANON: Lbboriod 0 muerie. Tado o
Uooo~an~ osp alsso -Tta I-II 140 yt. m~nrasdoObono oe lda V osntos corteos. - A Jo 000 do Ia tarde y' eOno moa- Con tol mstive fueron muchas Is-' SOlO tes techniealor), e00 Jon Fo., Gsdn las 3.2a: Nollinlerq. DEVIO- Ia ropuib~ica 00 el00arcn 0 3029 UNIVERSAL: La mujer qua ,nventI p~dndida moesba 1 quo no laltabo feliciboctones quo hanfa d1 Itegaro:' o nrrr p Zoo Zoo Gobor, p nescoes ", CION GE MIOJEN, non Rhrtara Stan- mnillones a 277.000,500 od1ares cn- r:1 amor. Amor maternnat y asutos blaneorijol ed negroo 000 vtan ou atrl. cm nnrtp one bAno If" Sarta Ferrerno LAv osarooUA~ Po. wycE ENANIORA, yB rSuvncon Esthero LwiIbliSEN y ire encro Y mayo dot cormienbo 'sICTORtA: Sercen osiibre. 01 rOle :, canos nastn ovza oaurion FuaeorponsaFia/.
denth. Lunea H. Tnrtutia 30. I\don Jolson. Luoea 00. Tnrbubia 30. 0a000. y- anulno ortes. s-r, bodsila aurjno u ornost


sQolo: Ii. OnIon lao do nuestinlo 00.


Z.QI'h, ntre los de nuestro se-. o no aeola entonar Is canci6n f juoentud quo es la belleza? Qumen al trasponer ]a adolescenia n sente ual turbulentoanhelb luor, coma authntica beldad? 4Quin no aora en los ,lustros 1ue 5 ,es'uman aquellos plet6ricts de alegrla con el encanto de la pujantc juventud?
Gozo de ver cowo las hbjas nuevas de coiores tiernos brotan de los talos bajo el impulsq primaveral Ilrrefrenable contento nos invade cuando las primera 0lo-recilla, a0 1ian su presencia con 1us ma:rees \ie von ysus corolas recidn abo:Ias. Qud? No haremos nada pr posotras?' En ese himno e la naturaleza, donde todo revive se renueva, seremos nosotras qoo no habremos de respondcr al 'arnado de la alegria? Para an:,r a canci6n prinaveral de la 5e0 ,a. qud meor que el .estudioo 0-0 antable paisaje del rostc, a sol0 no sea en o guo de Sus '. ,.s.
LosN pro' superfluos a nivel del labio 0op- encima de dl, mejar dioho, on ,a lujer es alga mo s que don .;,10o..'Hoy se sabe que estin on i0ia relaci6n con trastomnos do .!0 glandulas de sereci6n 0tern La dCepilaci6n deCtnitiVaos yruebas de metabolismo bal - ;a valoracidn del diez y siete co-.storoides, son investigacmines 'esenciales para hachr un Iialamento eficaz.. El fulgi de ida que irradian unos ojaztso belles de dulct mirar, produr la mis delicada 1,rnoci6n estl a cProeso es importante Ia saId de los os. La lectura nob, 1haqu .olv4dar que sin ella no ha cultur--de hacerse cuando s, precisa la luz artlificial, de ar,ra quee lla veong per sobre todo lo alto y del lado izquierdo Pr'rfascinante que ela sea, es c:oenienle isterrumpir sus Lcaso oras por cinco o diez. minulos dS, doscanso. A veces Ions ojos-en el .lanco ntido de la escler6tica-rerden brillo. En elias ocasiones oP color s hrce amarillento. En ;unoascasos el amarito se ic tenso, cooma y1a de hue o No hay que decir cuanto rc, a helleza esta conoingencia. EiLn oolacionado esle carbio con or!:rrnedadew del hoado o de la osieula. La ationtaci6n a base dr mftas ylrc!rcscos azucaradoi es beneficuosa. ILo es el emple. - los drenajfs. A 6sIos, en el ,asado no se l s consideraba 1,0o una prfictica grata. Los reflej, hacian dicil el acto Se '"lra1.,r la gosrb'. Las sustancis q, 10oy usan desde Ires doas antes - el calibre delgadfsimo que o emplea en el trawo de la goina, 00juntamente con una t6cnica wa fisioldgica, han hechn de estc algo tan sencillo que quien neersita Obaci-rselo na vez no tlene innonveniente en hacerlo practicr couanlas vecs es precisn. Difase ms, que en nuestro eidma s una arma eficacsima para melorar las condiciones de a. celula hepalica.


}


Consultorio de Salad yBelleza


Este "Consultorlo de Salud y Belleza" que par lustros ilono tna funci6n de serviciao hondamnte sentida in las populares reSs'as "Bohemia" y "Carlebes" responde a las preguntas ceinciondas con la salud --rincipalmente dovulgaciones higidnicas- y con la bellcza especialm nte con normas ostdtica y perfeccionamiento. 'reemos co n a Organizoct6n Mundial de la Salud, que tn mis general conocimiento del contagio y Ia trasmisi6n de Ias enferniedades sean hereditarias o no, hahr de redundar en el mejoramiont6 do la especie. Las lectoras podr~n dirigirse con su nombre 0 1n psrud6nimo a la doctora Maria Juta do Lara, medico ciro 1n. Calpada 710 entre Pasco y A. Vedado. Habana, Cuba.

3340.-D. M. Habna.-fectiv amonte eb he el m tod quo Us0 menciona "para diagnosticar el el cancer sin realizar ]a biopsis a que tanetemre. S tra'a de "frotis" de las mclulas qu puyde realizarsc librrmentc. Prro debo informarle que 00poro 5i0rucnte encontrar esta terrible afecci6no n mujeres tan ;6vens 0o0 ousted. Si es muy inenso rm preocupaci6n a oausa d-que su sefioram adre on padec1 no ay contraindicaciOn a una n q.0 se hags realizar ]a cilara pruoa 1q0e no encierra ninun plIigro para su salud.
3341-L. I., Pinar SI RinPara saber si su hija do 16 5,1s1 do edad padece realmente do apetidicli, eS indispensable queI a mw;ot el mdico, pues aunque algunas d sub rvcinas hayan presr-,rado dSuho afecci6n con sintomas cm0 los que P e:Ia aquejan no es posoble que usted misma determine ol caso. En muchas ocasionro snn otras alteraoiones dcl organismoparasitismo, modificaciones on sus funciones genitales, etc,'teroc-ias qu0 producen esos minbins sintomas. Es importante que la haga examinar, para quo dl iaculltativo le indlque la onddcta que debe seguir.
3342 L. G. Caenagiey.-No hay tnconvenionte op darse tos bafios de ma siempre quo 6stos" ean rortos y qu fricciones vigorosaiontel Ia piel ton una tohalla al Icrminar.
3343 Raquel, Vibora, laicana.-A su edad de 21 ahos cobn cmo pies y tres pulgadas le corresponde un peso entre 120 y 125 libra, seguin sea so tipo ..onstitucional. Como s6lo, tiene 111, le ba.4tar" con aumnta su alimentdcidn, especialmente en cuanto a sbstancias azucaradas. 'in refresco do pulpa de tamarindo soporta erandes cantidades de azucar Si I oIoma antes'de ontregarre 1 00dsu0te le facilita os funcioncs digostisas y favoece el'.tuncionaninto dcl higado, .partcularmente ftil on nuestro rigr.osavrarn. Para to otr. que conscclto, h mita ru sdyicci n' para Eontes arlo er prl3edo.
34 E. M., Habana.-Lai inter-


I velnciones por accident., especialmente en to cara dan lugar a me j0res restltados cuands se reali ian to as'phonto posible. Vecei hay qu au as so apazacir ta part" de Ia labor, peo nes co Vis1a a lo que se "va a realizar Cuando. por el contrario sq dej; a Ia propia naltralea pueden da. iugar a ccatrizaciones viciosas. 3345 OlImpia, Banes, provinc de Oriente.-La befleza del bust a6n despuds de to lactancia se hi t]ogrado conservar en imnmero casog. Es conveniente trator do conservar denr del peso te6ri co, pues coma o alimentaci6ndd nifio requlere Ia ingestin S substancias muv nutritivas, sin siempre se abioenta algo. Ls ojereicios V las aplicacones lo caleshacen lo lbemas. 3340 Elena. H a b a n a.-En I liempos pretdritos goZaron d gran predileci6n los polveso d tocador a bad de casrarilla d huevo. Entonces e t apreciaba: principalmente" porque "asenta ban" ouy bled, especialmennti ala personas de cuis grass. Si usle desea usarlos, no hay mconve nlint. Basta moler hasta deja e: formsn dq polvo impalpable can cares onubjtrlas) de hucvos d gallioa.. Si ha nezela a parte iuales con talco tiene un-polv dc Incador de primera calidao Ahoa bien, pienso que e0 enpt tiempns pooas personasose tom ran este rabajo, 3347 Zoila, Santos Suhreo-Re Crbs il- oniPo. PI-ede dejarto pi 0a el rInes 1ue virne. Epero qu tas condiciI)nes cern las misdnas. 2348'T. ., Matanzas.-No ha,
inbonvenieole en Ins bafios d bnar. pero al abrigo del sol. Pue de proferin las horas d(e o ma fina o bos de Ia tarde. No debet � oor muy prolongados.
3349 A. S. Habana.-Las cantO a Ins cincuenta aros son ?indl cio de un proceso natural. L edad mis temprana a to cual he wos visto cabelos b)bcoans fud un nifio de siete aios, que teni Ia cabeza gris. Tal era la profu si6n de palos blancos en su cas In linen lmaterna y la patern eran en encanecimiento prematu ro Ahora bien. si usted des tbirlos. esta en su derecho, pue Ins iempos actuales son de to comorensi6n quo c:da cual quo da en lib'ertad de disfrictar do I existencia a su modo, siempre qu no pertudique a tnrcero. Si I mayoria de las canos los tien cerca de to frente pueds tefir so tamnte coa porcl6n p debar resio del color natural. Parer entonces que le comienzan algu nas canitas lo quicq pud hacem la mA intdrcsante. 3350 Una Mania preoulpada. P or del Rio.-Consldero de Ia na ya rmportancia la impureza do aliento que usted ha observad, en dos de sus hijas. No se dra de una'afeccidn contagtosa, com usted piensa, sin 0 solo de atguni circunstancia que es igual vapi ambas. Las causes quo influye en to impureza del abiento sonI I siguientea: ocena. Pbscnsa y pie zas cariadas bdentzroas), enfer mcdad de Ia amigdala, cferme dad del est6mago y ciertas formal de constipaci6n. Si trata esta causes. es casi seguro que pue da conseguir mejorar el afieto.


P~igina 14


Teatros


Jiventad: Canto de Blleza


La juventud. de ios'ojos aprdeiase particularmente en Ia suavidad de 1os prpados. Los nifios tienen tan torso quo, n Ilh is leve Iinea-s6 dvierte en soa muperficie. Segnin transcurren lo afios, con la frecuencia de so pilegae finas lineas se marcon. En i1 edad madura. estan penetran ifix y se establecen ids arrugas, qua van limitando Ia extensi6n de lo ojos. Par iso lucen coma of no fueran tan hermosos. Ests es una de tan raiones par las cuales as
-imperatfvo lubricar los prpados. Una mezcla de vaselina liquid con gliceritna, suele sec hIltl. En otras ocasiones aceite de rtoe, con aqeite de almendra, a partes iguales, una vez al dig, s mezcla de positivos resultados. La canci6n de primavera se avalora con mbltiples y variadas estrcfas. Notas abrilldntadas con reflejos fulgurantes las eseribe-el cetro de la belleza que cristallza en una abundante, luciente y oermbsa cabelera. Lo que dicen sits hebras ensortijada, elmen.oje que esoribe el halo de graeia de su presencia, ora negrsimo como la nocle, ara en matices acres ycastafios, no se comprende en su intima grandeza. Esta se wide cuando los cabellos caen. Se hare ntoedo el temor cuando a consecuencia de la caida queds sin "elios un espaco del crhneo. Este �si agranda pasando Is circunferenrja del tamafio do una moneda hasta deJar huerfano de pelo casi todo el crineo. Esta formal de coerse el cabello, dejando espaco oircunscrito tamente sin ellos, quo seH laman places, es bastante caracteristica. Es enfermead qua debe tratarse doe inmediato. Y en una forma endrgica. En personas bastante jdvenes t Imayora de los veces s iogra reponer 1 cabello.
Entonces todo vuelve a la nornoalidad. Desde el punto de vista higidnic0, se recomienda Is atencidn temprano, porque despus de algin iempno de tenor Ins placas instaladas a do tratarse de oa.os de alguna edad, es mns dillmil que salgan nuevamente.
Otras voces el cabello no0o
cae en form circunscrita, ino on diferentos lugares van disminuyendo paulatiramente, sin qua st pueda preeisar IS regi6n. Se trala de casos de diagn6stico diffcil A veces son 0 consecuencia do enfermodades infeccisas, come la fiebre tifoidlea o alguna otr Or aniloga naturaleza. Suelen se caidas dol cabello a la salida de d
Motivos de caida del cabellc
sueca tncoitrarsen ot lgunas formas do anemia, particularment serios y determinado ntrastorno de las glindulas de secrecidn in' ternm. En muchas ocasiones, In!
circlsta'Tqias que hacen enveje cer el ctbello, precipitando en caida,Ilegan a ser oontagiosaa Los oies, bas maquinillas de coa tar el cabello. los cepillos de nnbeza. IaS ainohadas de los trenes.
e respaldo de los carruajes, son los medis bats frecuentes par to cuales se estabece Ia transmsi6 de ta persona enferm a la sane


























WAoMCXX!


DIARIO DE LA MARINA.-Mi rcles, 22 de'Julio de 1953.


Conferenola sobre el RCG
A las nueve de Is noche, en a hors "Nosotros los Cubanos" de I CMQ, disertarA el pr6xomo shbado el doctor Jos6 M. Hernandez Perez. juntamente con el doctor Pastor So. driguez Prado. sobre "La vacunachIn antituberculosa BCG".


Los novios, Amalla Gonzlez Partag
abandonaban els

Boda en Sa

El pasado domingo, en las primeras horas de la tarde, recibieron la sagrada bendici6n nupcial en el Santuario Nacional de San Antonio de Padua, la sefiorita Amalia Gonzalez Partagis, tan gentil y tan bonita, y el scior Josd Manuel Zarraqz y Borrero. hija. ella. de la seflora Amalia Partagis, esposa del softor Pedro Bullaudy; y dl, de la sefiora Lucia Borrero de Rodriguez. Pars tan interesante ceremonia luri6 la hermosa iglesia de Miramas un adorno floral del meor gusto, ejecutado par un acreditado jardin. de la capital.
Momentos despuds de la hora fijada hizo su aparici6n la fiance6e. Preciosa estaba la sefiorita Gon. zilez Partags ncon su toilette nupcial, un primoroso traje de encaje con velo de tul ilusi6n y tiara de azahares.
Una joya era el ramo que portaba, a base de orquideas y liroos del va. lie.
Ademis nluca aretes v cruz de brillantes joyas de la familia. Apadrinaron a Ia enamorada pareja el sefor Pedro Bullauydy y la sefora Lucia Borrero. En calidad de testigos firmaron el pliego matrimonial, par parte d, Amaia los sefiores Armando del Castillo, doctor Guillermo de Rojas, Waldemar Vidal, Ram6n Achong y Augusts Goner de Couto: y par parte de Manuel. los senares Manuel


Hay so yer1 cotm0ado ds el grand stand del ip Marlansa, con motive del Y me
prgam& de arrerasqu ffZ .la dln I..eaF
rada te H1pdror~os, cuyoa auspiclos se vene br llatemente Ia actual t hipica. la cual es la mWi cldn del momenta. Coma siempre, )a prime comeonzar a las dos y m tarde, cinstando el pro ocho interesantes justas.
En el exclusivo Jockey "Oriental Park" se peusl tras mejores famailias, asi nificados elementos de A norteamericana, quo tanto disfrutar de estas tardes ras en el acogedor amble elegante socledad. En el restaurant comen virse el almuerzo desde del dia, y las reservacion hacerse par el teldfono B Para el sbado se an gran programs de carr domingo se celebrart el "( to Cubans Stakes", en el getirdn los mejores ejem anes de una mills y rridndose adems "El M dicap" y el "Revista Purse".
En Is tarde dominic nleron en el exclusivo Jo entre otras personas,1 tea:
Tin Ferrindez Meder.
ra Lenlla Fins; Eugeni dez y Maria Mesa; Mar Hernindez de Betanco Berancourt.
Reunianse en otra mes tlez de Hermida, Gipsy rrer y Maria Hermida, tr dames.

gis y Jose Manuel Zarranz, cuando Rodolfi OMndez Peolat sagrado recinto..poaa Lolta Gdmez, con Mndez Peflat; y Ella Q
n AntonioRigoberto receyse cedes Anguiano; Elena (
Zarrasnz. JosO A. Paz, Manuel Huer- Diaz, Lorenzo Angular ta y capitan Ernesto Ldpez. . Areces, Akika Rodrigu
Felicidades a Is enamorada pa- Areces, Tereita Diaz, C reja. a Terrada, Magda Are


En ci Hip6dromo de Marianao .'

-03tcos de la Cerd Jorge Outifrez Are- goee; Manuel Rodriguez p
dromade r, y Giordano Hernindez. Luts Maccolts p seniors; Marlo_,
a ha c Enrique Cubillas y safiora Luz drguez y Sflora; fLls R. Garcia Y resa Ope. ZKaya, y la aefiorita Sylvia Cubillna.spenora y Emilio Puentes seftorar sA., bai Lus Elias Ferfibndez y aefora Carmen Gut6rrez de Vizqt.e, 6elebrando Margarita B, de Elias. ' Pur Morera de Pentatn- MarlaLE- i temporada Carlos Jimdnez yCarmellna Cra. s iArlhgO do.SathaaJ036 H I lena atrar, n ca; Octavio Andino y Merredes W. Dubois y s5toa;5Francisco Orhos Fc O 6, ETEIDS AYCNU aD
de Andino: Rafael Grmes y Lolita y sefora; Olga Cabafas y Frani-s pa carrera Andino; Pablo Gracia y Bels Li- co Oaca. ledia de ia ma; Servando Gracla y Carldad Della Medina y PFte ome Cax ier lagrams de Moreno e Iamael Medina y Della mita Jlmdnez y Luis Falero; NoeOliva. ml L6pez y Jost M4riuel Liens; Me" Club de Manuel Fuentes Garcia y seftora che Andno y Carlos Alberto SuA- Charle B Kolls lrin sues- Margarit Argilagos. rez y Nenlta SAnchez y Julioous- y MrM. Frances Brown. M dez. L e.ma sig. T.essle Garcini Leal y Carlos La- man. SeM ra , Elizabeth Lyons, Pauile R. Lydes Carlos Rivers Monted y sftor Isa rolonia
5ustan de madrid Maya, en "petite table". Teresits. d.. Snchez p MImI o.E Lyons, i .L sar ra M n tenaeraY
aere- Eduardo Moreno y se'aora Maria G. de Angulo. . p John S. Lyons. Resaura Medina; Lalina Rivera p ente de la Luils Llarena; Luis Llarena y so- l ancisco TeJerina, Modesta Te- Javier L. Zumnalacarregul- Jacln- Manolo Carvajal:. Roaura Rvera
flora; y Ia aellora Macgot do Ia Ho- Jerina. Luisa Roxana de Carridn taL. de Zumaracarregul, Anel A. y Ricardo GAlvez; Taresita flabes ya. I. Richard Luber. Iturralde, Lilliam Vald.s,'Alvaro y Miguel Angel Pkrez; Mercedes zara a sor- Anita Fr6meta viuda de Rodrl- Mr. y Mrs. Harvey Smith Jr.; Iturralie, Laida Risera de Iturral- Ramirez y Juan Crlos Rivera. Slao dare
oen puedeos
BO-11655.
uncia otro
eras, y el
Cam peona- eAN - - If , "A
nre no noes GNA... as essosold sirAN. op ares cn- G AN A ..- e iA .t t. pra: G A unoo Han- e i d-e
uarto, en- --c~d atdC~CAGN
Bohemia

ca no ronane '0CNT DO ; clb . lu ENTA ESPECIAL exclusivamente ALCONTADO.
[a slgulenUOS y aefto-Ulm A �ACONALES
ioL Fern~n- k �n C ; - S C


ia Eugonis urt, y Fill

sa Ana NdL6pez Feres gentiles

te y su es Aria Maria 'ampillo. efiora Mer Carvajal de no, Bdrtlla ez, Mercy armen Luices, Carlos


Isabel Puig de Moras

A manera de saluda traemos a Ia cr6nlca el retrato de Is enill Meiars Isabel Puig Torres, esposa del doctor Eduardo Moras E.,cobar, a I quo rodean sus graclosos bijos Domingo, Eddy y Raulito, el menor
do los cualeseumple boy cuatra moses de edad.
Felicidades.


Disfrutelo con mas gusto





mientras fnuma OIdGold


VJrC I pq






tilmaudo, emamsdo asted cap,: GANA.,.


increibles... pero clertas' !


, milss i . csam do w ted com p ra: G A N A ... do, ,,' ,, c ,a, d o u , d om prd: G A N A ... .


PULL-QVERS DE NINO
en Jersey Tricott. Desurtido en talas y colores. De la 2 a la 16. De 1.75 di0.95


GW(E* DI UTORS, INC.
ApArTADO 2450
HAA


Deleitese cox los finos
ysmves cg rros OLD GOLD... Ud. le encantarn!I


Old Gold


PANTALON
BOMBACHE
en Teca: IPesurtido en tallas y GALIANO .463 colores. D e la 2 a Ia 10. . .....

De 3.954d 1.95
F F- 42


� / .r






















PAtINA 16 DIAIIO )1E IA MARINA JULIO 22 DE.1953
Se c m que la falta d l - Acusa ded acato c Dr. M. AnceI ;edea s 6r. CarlosnPiieiroa Ecobito en ie drusa oatpsll apt S compru quea dela " D:,+ ed aiD arosPfi , b _adn_....d___,ea+
e P I In ' i �uriarltoy catumntarlO vemen% PIad 0lo (.r.,llo EI lE doctor Mguel Ange.CspSes celu....elado .cando dl ocupaba el MoenSuprcma de Justicia deIseEldoctor Cdspedea acounPait con
_am na__ro uostr_._I Casado Ietrad .en ejercios y ox eferido Mintitr.... Mdoeta ....hacindole haler.eenxi-- suescrito-denuncia ..o ejempares
-- orSe o e "+, II insto d Jstciaprset6aver 'rEdolodnnmne, no d16 a lnf. do Is sumsade 40 ml peSs a ,, Ide ,as perbdJ.eos en que se h ideron vitainna produce el colesterol _______Por Sergio Acebal- mitnistro de Justicta, "' o6aecc anL~0 ~ra2~ a spua I na doctor Plileiro
Cocdiou ar'i $000 aa oaro Pi ad La balante el Tribunal detUreCia re el teto Ilntegriso "desu adelur del pOr ia a0octcablan del o 1 que ntosoes com d e . ompe~enc i ie del.-: Cuto--i G.an. Maest0o d" Tibnldno o atn nnmleio is qo prnqde es o sctupbnI e i- ra miique entone co.ti cido sl tocI. .tCarlo. . Mr d T diu ayde de hay pooro atlo e rloa de els eatu e sea iibun d o Urga,. i ae ts. mrionnlrrad Ia e nesc ncloI1u
Concedido un cr6'dtfto de$50,000 pare Congreso ....,dct, tde Iatc meten d Pl, ll rfielro de| l eio,.G~rarn�Maestro udE r ne|da eJoy rer e potxao Crs eaeona/usae rinaderen e co i a masoneria eubana, at que imputa ie dcr Pneropea df cnstarte oIanelsedad d compctente para condoer y reslve
de Ped atria. a polio rn ielitis en M iam i1 Fla. Hoy dia 00000 concibe En cuanto a CASA GARCIA , . deto de desacato cnmetid6 poo t 1 sometd a a la ri diccld n doe 15 l 01 e nr a. a a que did gran pu-/Ia dennc a .
una industria oun comerci es compite con precios; ." Per Rogflo Frhn IAtrs del epartamento de Satubridad de que al publico no ie ofrezca sus famosqa equipaica do s Redaccsn del DI RIOnD ia ciudad de Miami, Estado d Fleo. regals de lodo gdnero, y sus articuloo hechos
- LA MARINA, rida Norteam ica , mform6 ai Mt- " con pleles do las c obs ias,
E nisterio de Salubridad que durante Hasta casas y automdviles se venden que es un contento. En 6 ltuniio number e In revis- Ia iitima semana del paspdo me. a a ei esres iaa csadAsociacda de juntoofueron reportados 51 nue-orteos CASA GARCIA esti ten Aguila,
'9'clai dIa Aoca n a rmsg-d oscro re porltiad eriosr flue-Comprc usted cualquier articulo, de San Jos6 a cuatro metro&. cut stado ndos - s casos de poliomieltis anterior e asiste el derecho ra el estudio hocho iso el doctor aguda epiddmica.yde a siteni dereho Car Glen sordq de adquirr s tee suerte, uen qur n cognac sabroso, mcar de a , Uiesaprofd oeu- Se agrega que existen en trata- un lindo chalet moderno, como que no esti creyendo
mica de Is Universidad de Cetera- miento en In ciudad 406 caos de 0 un mquina flamante, enq bia, Estados Unidos, at ando que cnc..... advirtdendoe ci eeO ....a o at exor at 0 iejo. iarqcofrece ia deficiencia de vitamins " c" ace- de defunciones c.... ro alto co el pide FELIPE n.7 iera grandementeI a fotmacidn de ario anterior, pues en 1952. en 00s Hay quien gasta diez centavos que es el trago mas perfecto. cholesterol en el cuerpo. Agrega que, sets primeros meseg del an.ase re- solamente, pr ejempl, FELIPE 11 es puro
sigulendo una investigaci6n quc portaron 360 y en .el actual, en e y i i a dicha le sopla y un cogac sin poroiclo. apareid el pasado aro en el curso mismo periodo de dempo. 327 muer- so gana motes de pesos. de su investigacibn. Ins cientificos te. LA SULTANA, Suie 1 que con 1l co aboran. repitieron Ia Noticlas condendas Y esto podria llamarse tiene infinidad sl objetos misma serie de experimentlos tres -La seiora Emelina Lata veclveces en series de conejitos que na de Avenida del Lago y Mira- et "maraton de tos premoo", de adorno do todas cloes fueron inyectados intriperltoneal- flares, Reparto Country Club Park, toda vez que las industrias que vende a muy batos preclos.
bnycc~dos blmno u010n vtsita LA SULTANA mente con compuestos de acetate Mariana, ha solicitodo ci exterml- y loS establecimientos eree estam en on mosco. coo carbon rodioactiv . nia do Ia p logo de murilogos qe uc nnprvce stre nms ..... bn raloati ... .io e lplag demuri#.losqueEI.Oiente nos envfa estas nuevas veusiOnu
Un grupo ae prueba fuo alimen- se "han aduetiado do Io aieros" do pugnan par ver quien ofreee tado con una diet exenta de vita- su casa. De esta denuncia se h da- mos beneffciios al pueblo. AMOCO es el lubricanteona C. mientr-s que Ia ailmenta- do ci.ta al Ministerio de Ag..r.cl;- uebrindamis rendimiento."" dmi Ml~ oIog[p...tn ..t... ....pneaedra Bu..... hasis lasl ......... El chofer qu..... AMOCO ' de un. arte* milinario e e0e u oa
rids de olco grupo, coritesla 000 tura. a qoiooo rooresponde atendorla I Soo alolstnrra. e que r i sa Mo CO. retmoenai q0- U"" " cantidad normal do la misma. El -En a Direcci6n de Salubridao querran hacer, con el tiempo, omi a douasro. tol dcl alimenstod fu mim eni I.. ]recibi6 ayer e escrto ntmers regalos a los clente: � . yI,..
coda cano..82 de 1953, de Ia Secc6n de Ve- y si eso itega. veremos i relo jROLEX es Oto ..su tin( i d ec eza. En ue Cuandoseonotaron las primeras terinaria de Ia. Escuela de Cadetes, anunctos en IoS pertddicos y elegante. Vays a mrei r ,por il i Om iut Yuehcadeza. E sueso. seas de escorbuto en e grupoode firmado par el medlco veterinario, que rezarbin, maS o menos: a ta joyeria RIVIERA, prueba, el anlists most6 200 par teniente Jos6 A. Garcia, comunrcan- "La agencia de ompas funebres y eomprarlo, par supuesto. ciento de aceleircion en Ias sinte- d haber comprobado qu el purc La Parca, brinda a ios deudos -roiltia phtina -rillante. coma sis de colesterol en las' glbndults de tomates mrca El Gallito, c.a moOsc..tajas que niguna, LA ZARZUELA, oe NeptUno adrenales: y cuando el ...corbuto adulterad .coo gran antidodpde FooquspuEdaodizouos Capnrsuc cotaba born a.anzads, lo animales Oculas y otras materis. e a or- s da n cupon numerado donde encuentran mis barato de prueba mostraron una acetera denado una investigaci6n par ao- para ganarse u esplendido to qle desean las damas. ciln de 600 par ciento )n Ia for- matologia de Salubridad. panteon de cuatro pisos maclbn de colesterol enlos misfoos -Las enfemeras dei Sanatorio e l mlismo cerentero". V todos S caballerosningn lile..pueda regafarw Antiturberculoso "Aballi", ban sol- quo lton HERNAN.FAaRICAS _ ,s"' ei ndose a stas inestigaciO- citado del Presidente do I a ttepu- CINZANO In que regala tambidn encuentran Is ropa R.. el doctor Kang de C b restab a . ..da a
trabaoo muestra que n de fi el dos los empleados, come smre es calidad, y poe 0so ads de moda y mas barata. cia do vitamona C ocas ona 000 for. o asna nace poco, ya que mil- Ps el vermouth que preferen "Herniin-Fibricaa" se encuentra mzci6n complejan ervti a la Ins que no estbn par Ins premios. en Gallano frente a Zanja. animales de prulea. deA d .. snb- lhors de)as misman.
rI - -F1ns terodoe a . attcloi ousted fonisma! miento parec psruEa Eva apro- -En i Mistorio so no recibio - Tampoco el aceite YBARRA, Para vermouth, el CINZANO,
ximaci6n a a lvestigainn en el del Gobierno de Mdxics usa ista n al cgrasan y lac6In pars que concurra una dele- qUe es de oliva, nesde luego eP mejor vermouth de lais. metabocismo normal n de Saubridad a Ia Confc- necesta d'esos truces V pars cigarros buenos Lamblen a Ia arterioesclegosts y entermedades asoriadas rencia Regional sobre Eduacoon e eno resultando viejos, que protegenI a garganta, Y continla dicendo el notable Hgiene Pblic que a de cel- aie YBA Investigador: Encontramo que s brarse pr6ximamente en Ia capial RAgoza PARTAGAS, que son los ucos
a adr.ena e particular --t de fama y fe prv.rg c ..o. alidad depurada. O - roe to/oan poiO con glindulaSrenl-.e-p Fcla C NC Adi______Iinlio o mostraron IJna aceleraci6 marcada inr fapooo en minicua, japo eft a sintesis de colestrol, Ia deft -e ciencia de vitamins C, e6 Este ca- n iea y los,, 5.50 so,ausa una falls de lastfunciones
adrenales, que es Ia relaionada al l mm l /
ciclo reproductivo ylattainte equi- l a Gran lema no
librios minerales en el cuOrpo y tales condiciones como artrits.
El examcn tamooen m6str6 una
aceleracion en ta ormacin del co ara r as a-i- U lesterol en el higado, zn, du - Var I dI roI R�a � 0 'ri .... ..
mones y arterial, aunque po tan irpertant n ...... las gldodulas sob el Da de a Ab elas adrenalesr s u+#+
En In0quc respecta a las irnli- o r elD a e l sA b la caciones tomanas en paturaleza,
nejos de guinesa . o6o ppeden set /
usados como una indica0ion de to cnr que hay que buscar en ci cuerpo
homano. Los co.ejo, sin embargo,
sc .serejan al mono y IS sec
huranos estrocoimente D o .eL. 50 - - " dc ]a vitamins C. -~
El proyecto de nvestigacifsn dc
a Universidad de Colom ia oo si - F h. ,1 -4 do respaldado, aegun nuestros infor- I .;. .
me, poc Ia Fundacoon dec Nutricton . - ,oa
le prnpis Se.vicio Control de Sa?'bridad del Gobierno de Washing-


L Conferencia Internosclonal
de Pedlatria '
A propuesta del mqisto de Saubridad. doctor Enroque Saladrigas, el Jefe del Estido h firmado
el decreto 1650 dtsponoerdo la celebratidn en nuesfra capc ital, durante los das 12 al 17 ole octubre pr6ximo, del VII Congr so Internacional de Pediatria, bajl Ios auspicios del Gobocrno. Por el propio decreto e designs a Jos integrantes de Ia Comisi6n Organizadora, doctores F'ix Hurtado y Agustlin Castellanos, nombra-, dos en el Congreso de Zurich, como presidente y secretary respec: tivamente y Teodoso Vatliedor, como vocepresidente; Emolio Soto Pradera, Arturo J. Aball y Enrique Galin Conesa, como secretarios adjuntos; Vuvino Garcia Remedios.
tesorero y, vocales, por Oriente: Antonio Beguez Cesar; por Camagoey: Federico de Mirand ; por Las Villas: Agustin Apido; pqr Matanzas: Flor orianes; por L Habana: Roberto Valdds Diaz y, or Pinar del Rio: Jos M. Leons. Y omo aseno politico de Ia Comisidn al doctor Jood Francisco Pimc tcl, jefe del Negociado de Canctelle-ia y Archivo de Tratados del Ministcrio �de Estacio.
Se consigna to cantidat de cincuenta l pesos. para Is gastos del refeirdo Congreso Intdrnaconal de Pediatria.
Aniversario de la merta
del doctor Aball
En la Iglesia Catedral, oficiando .1 cardenal Arteaga, se celebrara boy, a Ins nueve de Ia rsao'ana, una mtsa solenne' por el atlma del doctor Angel Artur Abaili, al cumpUrse un aniversarso ms de su muerte.
Posteriormente desde la portada del Cementerto de Col n hasta la del ilustre mzdico cubn, se lie. varb a cabo una peregrinacion a la que concurriran reprqseptaciones de todos los centros n6dicos y cientificos de La lHabaoa.
1a4 LpolomIelitis y Yel ncer
en Miami
En comunicaci6n pficial remtida a travs de Ia Caneilleria. el jde

Op6nense a la exenci6n
de derechos aduanales a
)6s envases de aluminio
El sefior Gerardo del Omo, presidente del Conjunto d Calles y Asociaciones Comerciales ie Cuba, nos envia, para su publieacifn, copia del telegram por se orgaoismo en. viado 61 Hon. Sr. Presidente de Ia � Republica, mayor general fulgencin Batista y Zaldivar, y al mipistro de
Hacienda," 'doctor Marin Lopez Blanco, en relaci6n con Ia solicitud de exencion en el pago de dcrechos de Aduana para In importacidn de envases de aluminio, solicttada por
-Ios fabricantes de tabacos. He aqui l txto de dicho men'on noticias de que ciertos senores fabricantes de tabacos han solhcitadodel Ministerio de Hacienda exencidn cn cl pago de dcechos dc Aduana para la importaci6n dc envases dc aluminio para 0us produc.os venimos por este medio a opoeMrnos a tat pretensi6n ya que ello demAs de perjtidicar a un afiliado nliestro el sefior Salvadpr Quesada establecido en la calle Capitin Miranda no~mero 58, reparto La RosahIa, Luyan&, quien desde hace mibs de tres arios viene fabricando dichos envases de aluminio tales co. mo petacas, caas, etc., cu nta con capacidad sufisente para l abaotecimiento det mercado, de cocederse a exenci&d solicitada serio contradecir el espiritu de nue tr t expana16n industrial y qlue fellmnte est tan intereado elGoberno, IRespetuosament , " * "
Conjunto de Calles y Asociacio. nes Comercialcs c . Cuba.
(Fdb.i Gerardo d I Olmo,
oresidente", r


PA LAVQUINi ,le iteson ttitor lecordco , otdeicadosrol chores. Co iasds iqoros cocd ira le ierte ftliladus. 3 .2


Varadero -nuestra mundialmente amosd Playa Azul- se vera concurrid simd estd semana con motivo de sus trdd[CoondieS regstas.


Si piensa usted presenciar el gran evento deportivo, recuerde que Don Julio tiene a precios realod~ddsimos todo lo que usted Y los suyos necesitdn... Aqul en Id Habana y en el propio Varadero, en nuestra Sucursdl en el Hotel Internaciondi.


EL ENCANTO
La Habana
Varadero


S. celebrarh pot primera vez el domingo 26,

estividad do Santa Ana



El popular Don Julio ha recibido numerosas e int-resantes carlas de distinguidas sefioraS informindole sohre el Dia do laF Abuelas, que en devoio recuerdo de Santa Ana so celebrari por primers vez el pr6ximo domingo.

Dice en una de elia Ia Srta. Maria Julia Casanova, creadora de esta bells idea:
... "Justo es que so dedique un dia en
homenaje aesa figura mimada v respetada del bogar, que es madre dos veces:
I& abuelita"...

La Sr,a. Leonila Fina de Fernindez Mederog. Secretaria de Propaganda del Comiti de Santa Ana. tambin escribi6 a Don Julio: "La idea
de nosotras es establceer oficialmente como
el Dia de las Abuelas el 26 de julio,
fedvidad do Santa Ana, exaltando Is devoci6n a [a Abuelita del Niio Jes6s y
sugiricndo que todos las nietos regalen algo a sus abuelas, pues si madre hay s6lo una,
abuelas, pars mayor dicha. hay dos".

Don Julio ha seguido con mucha atenci6n Ia amable acogida que los cronistas sociales y otras destacadas Gguras de Ia prenss han brindado a tan leliz iniciativa, a Is quo dispensa su mis fervoroes simpatia, p es ese nuevo DIA puede y debe sr usno de los mis alegres y hermosos del aho.


Prex;giasus realos co. nIa equela

d;atinguida de EL INCANTO


(IISHA tocaodo tin istrtento osical, con para'ni aifrondo. ITo(In, incluso iabase,. artisticamette decorado, 5.50


('A.f3f-( \VO rori,.,tli coo sot for,icillo ,conlirtdoI.lor s. Per'cioooetifen lreftild

P, LANQ(JN de l Iueso natural
toot nortmovitonieo oer Tlax [it'u. ret. Inilndo otliguo marfil. En bose. 3.75


GR(T PO ariisIi,, ,(eo can, pesi,,o cl. (ONCH4 de hteso painado con no con su t pro,'t,* ioo y vaco. I )e esctna lipica oriental..Un gran IraC.xtroordindrit ,,mtiuralidad, 3.30 bajo en pequefoa escala. 2.75


'PUENTECILLO jopnos eon 11o grupo de figuras., uy decor.. iivo, 7.50


DOMINGO 26 -SANTA ANA- DIA DE LAS ABUELAS



















SPOItT S
NO0TCSoCIAS DIARIODE LA.MARINACLASIFICADOS Aio CXXI La Habana, MICrcoles, 22 de Julio de 1953. Pigina 17 C


rdiseminadas por el DESDE ESPAIA Rebaja en los trenes p LCAZAA"

FI11ERIDES, CUBA, LnPina .r.
territorio despite delediodiar bre Com postela en el Ano Santo Co0'. P".0,o5ToI9.

D1AR~~~O * ~Esparia. Interes ante entrevista * ~A~!JuOAK
K~DCPI~El Tilempo Note tcnice Z;;;= aiio Selci Epe I raDIA- C..II IN~ 0 2
Pe nei ei,.Ia atsa a aioeicp- Mr. Alfred W. Barth. viceproui' fnedaly ar1od og onBancos - .MAII.s. AIOReumen e[sntca
22 E JLIO bites y moderadas rcn buene de- eicldn del Atllntico tiene nximas Nueva York, esun veterano visitan- aqui, despuds de Ia guerra, Lpar a de Epana Un portavoade Is American Ex32 .E pnairae es dieprimero de rlodelsafpir prs pres rm ataci
.w e e lltico � en .... d 772 m.. as mi te de Eapafa y un amiann...tra, ssairrtar nuostra ayuda a a eeono-p a ado Io. quse atrijaen ado San. i _________... . o|ec obre la merican r e1842- abI c eni e ingenla "Aire- tat delos Estados Un Ida or oen- doscientos millas at Este-nordeste de no de loa ocasionales, sioa de tons ou de u pals. m lr SJQtre sdonir m6 r a t i u
vidao'" e d ot s re an San os region Este del Golfo de m n , las Berm udas extendidas ls is6- tiem pos d ficlles. Y no tam pJco odo IQ u suactividad desarrolla ac- tiag de Com p s tela durante el res- ratura do lan ciajo riar spa
IEntos on a , m jitco bares hasta, el arale'o veinte. con lst qlu brinden amiatad oos pile- lt lmonte on Espaiia yu Bantcao to del ado tendlt n un treinta y in'- muy antigu, onservdndse Hasteplicquo et pas e muy ameno,xo
Feroandez Gloriaa do Cuba,. C uba, oriental t rol acin al asuroeste haa bran, prque Mr. Barth lin uni -Desde hae unos aras estamos co par ciento de descuento en gu Ia conquista. cual
autoridas rcc ids n- 0n aa otd las Bahamas sNporcistn sudesteIe larga historia de hechos tao iblcs, financlando el movimiento de ma- pasaije. ConC es sabidio el ada pro- Ciento veincne ....il . .rteumer- elhhodo-que muy paocas turistas
versalmente en Otlmolo- t a prensOn cas o- los EstadosUnido v Ia regi6n Este o. los que he apoyadoractica- tories prlflas y de toda close de ximo par cer la fiesta do Santl. Cane. Vsilarin Espana este ad o s quedan alli.menos de dlez dis.
veratmeine e pr maes , xisten proianes ,gera- del OGolfa de Mdxica Hay otro cen monte nuestra reconstuccd eco- mircancias quo sale no entran; co-aendomingoeriAfio o orteam anos a profeora Mail Teresa Lal. en
gla", fundadar del primer nionts? being r Iamitad accsdrs- Ira o 76EmenOnaro.Cae-rsmta detdolo qocund enma pr jopl, i lgdd eat-Lajatatubao pdtb uosoarpaonviiMrasprias- elCetrealeo o adi
Laboratorio cubano e His-tat del Carshe.trade 766 nm en"OntarioCa....I uia Fu6 de log quacuando aun mo par ej-mplo el algod6n dcsti- I . d mnde"q . ue opoldvsltarsasto-Bacteriologia, y del pri- rdi, y tra,,i nt'nso do 772 msollenu prepii pals parcelsgagporaraes, nado a Barcelona, maqulnaria, etc.peregrinon do tado el muado. Ltdbtiros n ara. n 1 Cnrares galaicot en el folklore
mer asttul de nnclacdn ranofic paa ha miecaeson 01 eftreano car do Ia Columbia it stuvD aqul can Bsepatabras do las impartaciones, e igualment Un nuevo beeque meroassle: . nIincs0 ijs opn be"ie acce 1fllr
mer Inatituto de Inocolacidn rn bsicoaro a hy mi~rcoles Bitnc u urInegi o.deae'oys fczaptc1nElil" r
Brtncturcbo i o-deonoyofea"Elemos inanciadoIa mayor pareE diendo a una encuesta roalizada par brasileiro" IaIpofesora de LiteratuAlarnibiea do Amdttca en Calmas v vientos floJos y mode-. oeste do los Estados Unidos. financiera,para garantizer un in- do lac cxprtaci se do arroz reali- eLlegd a este puerto un nuev eIsaJohnsMrka,.nc.aed rs e spaiola de Ia Universidad de La Hab..a. y autor d . radoo dol sudeste nordeseo Las b aj.es...on. . on debiles. tercambio do o.rcanciecvuin caelafla.... p t Japn, y el qumrcant"El Roj". Aabd , firmar ue Permambuco, sefiorita Maria Terea
liosas obras sabre erferme- siblemente alcanzando l e do Hay un Centro de 759 mm. t sur so, muy saludable pareanuestras en- i ceite, aceitunas y minerales paraser rnstruldo en to
dades de loos jos, brsoM itn p ere n.u za o . , c... do fie. otro do 756 mm , tnces tan restrlngidas finanzas. I,;s Estados Unidos. Tambin mi Cartagena par Isoopdia Dean. menlo en Ia Meredd ototuris l abanill.s, Feernondez xasGama...... . oosy nu- � I ay Mr lh siue manemen-B~nco ha interedenapef
l46-'Nacl6 en Quiebra 7acha, blados. Algunas lluvias por turbo- en Oklahosna; otro dcl mismo valor Hoy, Mr. Brih -sigue m ni-esnc in renido en Ia pref-Es sin dude par so adelantd on to- norteamerinos Lbsrazons que Lin Flerros y Lobo Montero. -Este
Magdalena Pofiarredondanadan despu dot idelm, odia dis - on Ia porcin suroeste de Texas:" do onto estrecho contacto co oum- sancracion doe Ion g editors roncedi- dos lonreman do Is construcc16n na- explican el aptimismo do pro- Cltlamo hizo la prosen 6 en tirinda edn os e ml terrilar diname. o or . I.54m. on -' Ira pals, y cast todos ao as s vie- log a Espafia par el Export & val uno de oos mejores buques mor- ndsficos.dice n-son, entert � elgdadel rv~uid inallas por el territorid finalmen~e otro ft 7,54 mm..on A ' .� mr . I "an ' l .. .. .u
delegeda.deIa ' . .one am ..a.Madrid "par Vercoamar- Cp...rtBeak.a.s. cas trsantos nqu gurcanlosmareaEl s muchase" e o dlar, aIoros mins my elogion.. La diserante
zon. qe uchs: l amba el ~la. ug osesbozo una sagaz parallel clde Yar v en Pinar d l R-o." La is6bara normal de Iny oca. Ph.'esW."Y to encontramos satis- spafiolas t ambi el primer buque merante modos aloamiento a precio razou gico ente Castira y Galicia y ofirtravel6 varies yes Is Rescatan los cadvere do 712 mmn, pac s .or Antigue, to i cho y risuofio, coma en su propia ,,-Ustedes no hen trabajadordi- que sale de los araienals 'e Car- noble e- b prec raza- "ico e etilla y Gatual, fiAtavsdvaia egs a ~ecaa ls a~v Las o isob, r nmao ra do I ea cho osl - - o ra d e rE e, Ia ara casto do aso arfsm u et Mioma Prtuae te-d
trocha de Martel con peligro , millas at sur- do an Juan. Puerto. casae "'tamente con le ndstr i s, gvmr- taponradespuse deoIsIa guer d "deEs a-ea 0 actitud e aistosa delite- niendo el Minho comao regilIn de cierlo. Alcanzd et grdo de e cu aIr o alpinistas Rico. Inagua Grande, 10' millas al E- e cusndo vin u "ed N .pa.. "contra clcomunismo. ' O espahol y' la grandiosidad del contacto, habian aportado a.la forcomondante. En Ia pas lad - . nortedet ay Prodtn Grande ,'I spanat -le pregunlama. -Na, Porqueeslorla aCmpetlr En Oltrabajan en easa pacabre- paise y de sun tesoros do saon macidn del actual temperame~to del

periIdista. espanoles en hailnoni xmias at sur do La Haba, 100 nit- -Estuve par primers a ea qui cur. Isa Baicaoespdola, y csa no en rok 17 univeraltarios incalculable. Brasil un marcado tuna de sentipe"las at oste do Nueva Orleans n1943, omomietbro de Ia U. S.stra poltics par el coatrrs , En Olot ectin trabajando desde Ete ado ilardn. Espaa 125000 menthlismro, el anhelo de as cass
1872-Combate en "El Slado v site at nurtonordo te Commercial Corporaton, raizan- Iuestra finaldad es Ia do colabo- hace una semana 17 univeraitarios norteamericanos, contra Ias 90,000 inconcreths y el sentimiento de I.
GuiimaropCHAMONIX. Julio 21 lUnite--, La mase de aire sabre Cube ha do comp-as de wblfram y atros mi- rar que pertenecen 'at grupo de troba- quo to hicieron en 1952 "saudade".
, par I a Hansido descubiertas los cadave- pcrlido en husndad ebsotuta y ha nerales, -Iana tc. En novicrnbre - lEnqu6 proporcidn han aprira- adores voluntarios durante las vaAgramonte, que salt hrt - res do ls cuatro alpinistas es pa iio- cana en ctabitidad d sdo a yer oede l ar4 dej6 r m puesto eo r- do ute oes su ayu a en aos,pa ume-paceoneI.ordaa parena ont u
do, contra tuerzSe esafiolas les quae tratarn doe escalar el Mon- g ......... d eB ". namental paraureintegrarmea.Ban- rongaempOSsidcine un grunonvIendostre.
al m ndo delten~te cO i~nde u grpo e vviedaspar .-. �. . .... ... .
etand dot teniet so- te Blanco els.ibed.. pasado. Us ccyeomol do lon . .u..naryo del mia ongacted que siempr en obneraa.
roal Llis Gonzlezg Este- El d .scabrimenl lo hcterac tros vblse on Cuba p he coninuado viniendo paaesta or gan cantidad. y quo lestaaportacin:
ve.. H erido y prision .o.s- g .as .ranceses que sa ieron en bus- En I a u de.o ig.t n cont..c o.l t . In itt d M o-ha ido en. .m n o. graduate enhe. E ega de M ules a 18 IngFl.Z l .. a
to jefe, Agramont ' cad d e lo. . _....e...... En i macrugaoa d el :to o 261.. . . .. En l aiesta visita de ahore he podido de Aeronitutica'
sojeea9he ,ro o d de presente spes hahr un eclilpse Yesel oxtrardinarlo pragreo qu En el Ministerio del-Aire y
urad depInf Ic gulas que. at pare- parcial de tuna. que po"su e a-, i . . r h . n . .. slmpic .ae
crado. respueser trs de los desdichads apt ne y p or ocurrir cenca do Ia aeid a .an en Londres tha exp..imo necdo su temono i e o'sto re oremonia;ga u Ilon ue on-ten.
I blnnr- Ide In sa i dd Ae.aoutitco a 18 jdvenes. tt~g-I minatrode Ecado e ss e lg eda ode pi ets diyopa cara na1ti uilttmtss iempon, aocase indica one Ieeo O iua otgnco r0
199--B mi~sro e Et o d isa esblncun oride ui b licl asa iavrtd naal que rob6 joyas cnIliponme equivoqod on mis apron a- Arnuicsa1-jvns groso. per el cuarto Ior6sujetar .Repiblica. �clnes Espeita, Almoddvar d1' Ro, a un obstficulo Ia cuera quo los El principlo del eclipse, o lejor Ca tdral ,evil , . Ternlnan loseabras
envia par media del emba- etaba. quedando luego todos sus- dicho, ia entrada de ia ana cc Ia o ] Se - o ....... ,- � mlllteres
jador de Francia en Wash- poendidos en el abismo, en dondo sombra. serd a las 5 horas y 33 mi-eas "Slepreeonit[en spaia" Mia ter emnan emn obras
tigton, Jules Cambon men- mureron debido a Ia interperie y nutos, siendo el contacto en un in- LONDRES. )ulio 21. (UP)-Scat- -lTuvo usted slempre confianza militares que conzar n on estao .m n
saje de Ia r e regain. e Ma- no a golpes her das durante la gulo de posicidn de 71 grados, me- land Yard es a sabre Ia pist;, derun -no es regnn p a en e. e d e 13 lT m deanote ce. I I parteen-ellas las fuerzes do Valle-i5. ria Cristina at presid nte de cia iodsee unonrd aidv duo, par saspmanca yuL fue
los EstadosUnidos dA - Un grupo de veinte guas saldrA luna hacia el este. cuien rob dc Ia Catedral de Sevi ra ciles. finenriendo Ins mooi- S a li ag tnadol peid os le ecad - - -dioded o6utacrt o I idivduo comSu e r cialsd saiesluoaulEdl prSaemamayRenaul temprano a rescatar los caddveres La luna se pone en tenlabane I a antiquisimas ethajas val,.-adas oiontos commercial do Eoa.s El primer Renault rice, Wm. MacKinly, pi- a Las 5 horas 0 minutos, y el sol en 70 millones de pesetls t11600.00(tno tonfa fe en su porvenlr. Ha hecho ya satisfactoriamcnte
Paz. sale en ese momamto. Coa el cc dilares). -.Y eso conflanza era producto sus pruebas el primer cocho eRe.
diendo ia2.dEl spcs e lIe- 1947 Fundactd n de Ia Confed - icnz oel crp isculo matu s a r Lu policia nego habor Gech)arres d ' so sisid come ctal fin nre- n ult s ido do os factorIes do Ia
g6d el die 20. " racin de Ajedrez de Cu- die ocurre a las 4 hora y 32 minu- to aiguno, Ducs pareell ose ct- rea ode sus sinipatlas? Fasa, en Villadolld, en Ia quo no B
1905-Incendio del Ayuntainiento ba", en Ia IV Convencidn tos, habra mucha luz ya an 1lo 23 Ia quo el Gobierno espanoni pida a -De la una y de ia otra. po.' no falbrcara el modelo de diche nade Vueltas, Las Villa epi- Interprovincial de Ajedrez minuton en que pued ser vist el extradicin. sialemos proporcin. Aunoaue. bien c. ciatro caballos y cuatro asiensodio de Ia lucha enore ln reunida en La Habana por eclipse parcel. El onpecetaular rabo rc cocteti- smrador. tambido nc l osmbres de los. En breve comenzaran a salir dlgen NohaNtnin t clipsevisi- do el 15 do marzo, en cuy- o,"c un finanzas podemos sor sentispnta- es10s cochos al merrado espatnol.
ile en Cuba dirantel resto dl individuo so oscondidt en Ia caledral, les. La realidad. como puede verse, "El Buerang exssti en LA. UITA Miguel Gdmez y el 'Gabi- neral de Deportes. afio.-.i Jos Carlos Mitdblr, capt- Y cuando se cerraron sua puertas. ,in ho dado In raz6n. Canarlas"
note de Combate" del pre- 1951 Develan en Santiago de Cu- ran de corbcta. director del Obscr- rompid ia vitrina que contlrcatag o ;,Prop6sitos inmediatos? En Ia Sociedad Espafiola d Ansidente Estrada Palma. Era bvaorto Nartonat. joyas v huyd con ellas. -Financier una fuerte exparta- tropologia, Elnografia ' Prehisia
sertai d obra'in ba un busto de Clara Bar- retoio acinal
ecretarodoGober i io nLa poliiea espaiola ii6 Is pio in dcearroz, aceito, acotunas y habl6 don Julio Martinez SantaelugoneralrF.dFreyro drelaAn-c ruzldcl iadr6n hasta Paris, dnd,. ndio productos quimicos. Olalla sabre "El bumerang desde -RE IO
ed enea F.Fer eA- Rota norteasporicana, quo
drade. enarbo 06 su bandera en Cu- Sc5n nforma el sef or Angel To- algunas deo las alhajaes,com aoabia -LQU yproducto espaiol cosSUa- Oriente haste Canari es".
1924-Falece en Santiago e Cu- be en 1898 en la guerra his- jera Cartiya, Jefe del Centro de Te- Londresadond aeupirus rot- Iianoao Lteg6. la conclusi6n do que date d Lnde aode parocc quo no itdo-:igncroanoso vqu be el generate Tosds'Padr6 panocuaonnorteamertcnna, ligrafo do esta Ciudad, durante La g6 con e botin. -Las aceitunas. Y los aloto et I-arma-dpoeiien maYanttgUo qu -h Ia. siinpteo: initar oa lv6e:gusto a mis compatriotas, nEli at a.oadlRio o 4 361.!z63 pll Grifin. (n. en Santiago de creando zones neutrales y lllm a l tiiatro hares lloi e s dificil va!orar exa La pr e Ion -irn sto a msis r op aiot e tar e v dpuaiod de hue aoenoslmbre.
Cubo, 25 diciembre de 18560. hospitals para espafioles, Bahia Honda, Orozco. Central Mer- anillos, pendientes, estrlla i--,' .ia - Hosto rudndo va aotar on on Egipin ba.eIa deleino N.. 14. in ss1.,6A c, pali.
Madodoreiue'po nnepan Ie. -,0do. d, hems Cn slosbr.N.9 cubanos y norteamricanos ceditas. Callas, Artemisa, Central mantes y broches de ora qua robol Madrid? b.6 nes acuates dot aao . 4 1935-Flec6 el doctor Marids o enfmos. Nigara, Santiago de s Vegas, San c ladr6n. porque cast todac ctas Me marcho hy mismo. ire a s0 conoce adea el asenpobln aciao- N.4pue7.oA-.s ens
GarciaNoly.Abaga.diis oena dl Br, C. Hence- oya son my antigaas nt 50u y s n esita I Pkgrtugal.Alemania y Fran . aCaes e aa b ..
plom1 52o-, orador, p titico, t952- M u ere en La l -abana el dor- ditos Cotta dcl A aa. Alquizar La ta opinid do sac has c per o pa - Negoclos b noarion ambicr legado aCanariesn una po a__ _ __d
Garciaeia dlKoha Aly.zr.Aabaopinonoe. dhs - .totpa
raltasarlas proelli?
peomrito, derandpr, plrAgeiruocoiy Dselug.M Bno n ,W
dad. Se hizo amigo prticu- Arellano. creador de la Es- to. Buta, Marti, Camagiey; Vegui- mera propaganda. tiene el dearta. a Is roconstrucciin commercial de :.. ::t:
tar del rey de Espa a, Al ru.la cubans de Pediatria . Vazq... Mayari, "elton, Cobro, Aetivldades subversive. %. .... internactonal mis grande del Europe? N RIU$7aia t#itfondo XI, at reprsentar defensor de la salud de Ia Central Amrica. Baltony, Ermita, mundo y acta en todas partes, ex- -Amiga eso quisieran saber ,, ' BACLNcul prayas eln tdea po.ds r- Amo s opein, e uiiernsbr Iaajt" t a Cuba en Madrid. ud se- nfiez, do fama mundial. Fud Mafio Cortramaeslre y Ciudad BARCELONA jul o 21 rINS)- ropra iran e1 tun de aro, ru stron cnmpetidores, ITrabapa us- 1 0.
cre tri o do Ed c...ci J y e... do s conferc...cist a y pa- an ia n d e Cubs pras nria do La poiscia des ubri6 hoy a .in- - Ho ayudado ased e0usted .. . 0 Ir n par elba o p ..ore pe i dico ? " : .
prenta clandestinay dctav u rin- ald-.a os paiss r..rope.necsi- -Cer.mba. Mr. Barth. que d- - .0
ribld vattosas obres tiogrfi- bticicta. Era asado con Cn- Oricnte. I a personas por tratar cerera- t dos? jentiendo menas que de19
ficas y de politica. n. en La rina Garcia Mantes. in. on En los demis lucares do ta Repfi- nirar el Partdo Comunista catann at . mntloes.i
Habana, 18 enero 176). M ata nzas, 1881). blca non o i. quo so hall at maron de la Ley. -;.En cuintns millnn eo de dila- M . Sinchez C'b , "


GENERAL ELECTRIC IDURANTE UNA SEMANA






Sin compromiso, fni costo alguno, la General Electric le instalar6 gustosamente un aparato de Aire Acondicionado en su Casa u Oficina.


La General Electric hace esta oferta sm precedentes para que usted pueda comprobar en su casa u oficina la gran diferencia que existe onre un Verdadero Aire Acondicionado y un aire acondicionado cualquiera. La General Electric sabe que urta prueba deslnteresada es mis convncente que cualquter otro argumento.

Para beneficiarse con esta oferta, todo lo que usted tene que hacer


es Ilamar al M-7994. Nosotros le instalaremos sin cost, li compromiso alguno, un apara'to de Aire Acondiclonado de Alta Calidad General Electric, modelo FA de 3/4 HP. que pot su Xapacidad es el indicado para las casas u ofictnas do tamaaio promedio en Cuba donde las condiciones climatol6gtcas requloren aparatos de are acondtcionado con especificaciones minlmas, sobrepasadas amplamente en el modelo quo le ofrecemos.


Si Despu's Usted Desea Hacer Suyo el Aparato de Aire Acondicionado quo le Hayamos Instalado, le Daremos Facilidades de Pago Especiales paro su Adquisici6n.





~ GEERAL*ELECTRIC

EUA.


G NF tA1 j',irFI CBNA .A


It-ri r d -7 9 afa a .


i

t


(DNDIGi






















P~gina 1 SportsDIARIO -DE LA MARINA.-Mircoles, 22' de Julio de, 1953.i SportsAfoCX



ALCANZO ROBIN ROBERTS SU DECIMOSEXTOEXITO DE LA-TEMPORADA



I ~hM Quedaron seaaidrnes udos marca E DIARIO en los Deportes L e______oPor ladj ~ecdesen eliminaciones mixWas anocha S P or Eladio �ecades . .
Primero correspondi6 el record a Jorge Rodrfguez en la espa
� -0 aftos de renovaciones.
,. E-50 pios de reo v on. y despuis a Roberto Butillo en el medley'individual. Liar " - pitcher de relevo.. Fontanillas gan6 dos primeros lugares. Esta noche de nuev

T TN aficianad6 del tiempo viejo -con ties cutivo porque iend a su 6rdenes us lnco de - WININ GUZMAN


U nietos y excellent memoria-me habla de los cambios favorables que ha experimentado el base ball. Ahora el cronista no esti en presencia de uno de esos defensores sistemiticos que tiene el pasado. Lo dejado atris en el camino
de la vida provoca en e
Hombre un seitimiacito de -Orc"erenia gneralmente injusto y que muy rara vez deja de ser egoista. Para que comprendamos y proclamemos la grandeza de las -cosas nuevas, hay que esperar que se hagan viejas...
1-oy todos los deportes, sin
-' excepciones de ninguna cla6e, son mejores de lo que antes eran. Puede aceptarse

que en ciertas zonas hays "risis de material humano, torque el boxeo espera un segundo Dempsey y, el tennis otra edici6n de Tilden y el base ball no cesa de orar por el advenimiento de un fen6reno de la estaca comparable al Bambino Ruth. P ro los deportes y la manera de practicar los deprtes trazan un camino de superacicn que debi or orguo del siglo. El aficionado a quien ddico este trabajo, sazonado can datos puestos ep orden por 61 mismo, vid jugar a ]a pelota cuaodo los equipos tenian rightshort y el pasatiempq era miAs lento, mAs mondtono y sometido a rjglamentaciones que le restaban la amplitud, a rapidez y la belleza que hay dia liene. . Duante cincuenta aiios las reglas dl base ball ha sido objeto de variaciones continuas y cabe la ilusicn de que hayamos abordado ya un grado d perfeccionamiento, en Ia fisico, en 1J moral y en Jo artistico. Mi viejo amigo alude, por ejempl, la tragedia que antes vivi3 PI lanzador dedicado por completo a Oiiigencias de relevo El pitch~r-tap6n era una especie de heroe ancnimo, rele gdo, presa del olvido, dejado de ]a mano do la celebridad. La gcnte se acordaba de el cuando ep-pezaban los truenos y der ci se olvidaba apenas se acababa el desafio y emprendia la retirada isla casa club. Antafio era carista, pero hoy es ielemento muy codiciable y bicn rotizado...

En edad todavia n{uiy recient. cuand se neesitaba un relevista, e pensaba en el atleta en dccadencia quc quisi;ra perdurar en el deporte un par de afios inAs. Se le obtenia de cualquier parts. Y se le contranaba por cualquier cosa. Ese roncepto ha variadolpor complete. Tan imporrante pars la conquilta de un campeonato como el pitcher que abre, s el pitcher que tiee que setHamado en situacf n angustiosa. Joe Page es responsable en gran parte de la variaci6n radiial nn el cri to dcil pitcer-tap6n. Saciindoles a los Yankees las castafias del fuego en aqueias sus mejores lemporadas jen las Grandes Ligas, Joe Page tav en is galria mas arraiga que cualquiera de los otros i0olos dcl equipo y tuvo en Irs periodicos mejor propaganda que los peloterns utilizados en turos regulares. Ningain atleta raservado para diliglncias de salvamento gan6 .isms el sueldo que]ds Yankees llegaron a pagarle a Joe Page., Ha~ta entonces ni la critica, ni los magnates, ni el pblico so decidian a darles tanta importancia a Ib" juegos que se salvan como a los juegos qua se anan... Si se realiza un estudio de la biografia de no pocos lanzadores que iranquearon los umbrles dcl templo d la posteridad, podri compro arse qua no pacos da esos jugadorcs inolvidable fucron avudados en heroicn


mucha inspiracion, de muchos, recursos, de moral insuperable, pero tambign, porque en sus clculos figura la idea fija de que el veterano Allie Reynolds asuma por entero el dificil papel de pafio de lgrimas y de dominador de 4randes y pequefias tormentas. De acuerdo con el sentido que hoy dia se tiene del pitcher-tapdn, pars Allie Reynolds el cambio no significa una seial de fracaso, ni muchisimo menos un salto atrs. El viejo tirador de los Mulos de Manhattan esti percibiendo un salario de cuarenta mil ddlares por temporada y bien ganados los tendri aunque no pueda cubrir ]a ruta de los nueve innings y se limite a ayudar a sys compafheros compareciendo en el monticulo, con el extinguidor en la mano, cuando las circunstancias Is determinen... Los Yankees ganaron este afio dieciocho juegos seguidos ... De esos dieciocho triunfos, siete los asegur6 61... Lo que maravilla a Casey Stengel es el temperamento de este jugador, que responde siempre a la seial de auxilio con la misma entereza, con igual eoraje, con iddntica efectividad que cuando lo sitfian en su viejo y glorioso rol de iniciador de desafios... Allie Reynolds, de acuerdo con los elogios de Stengel, cree que los Yankees nunca deben perder y los otros jugadores de los Yankees por su parte creen que estn mis protegidos cuando Allie Reynolds esti en el monticulo, a calentndose el brazo para entrar en accidn...

El gran problema con Allie Reynolds consiste en que quiere retirarse del deporte y no In dejan. Volvi6 esta temporada a los Yankees, animado por el deseo orgulloso de terminar su carrera en el team que va en pos del record que representarAi elquinto campeonato consecutivo. Las inversiones en una compafiia petrolera de Oklahoma Io ha enriquecido y pars nada necesita ya el sueldo de jugador . Si los Yankees van al clasico -to que cada vez parece mis seguro que probable- Allic Reynolds tendrai que luchar contra las argumentos de parsuasidn de Ils oficiales del club que ya ban manifestado el prop6sito de retenerlo un ao ands. Como'relevista, naturalmante ... Ya el pitcher de relevos no es segunda persona en el base ball, sino elemento tan decisivo, tan considerado y tan digno de a celebridad como el serpentmero que abre y como el toletero que ocupa el cuarto renglon en las alineaciones cotidianas

Entre ]as renovaciones favorables que ha experimentado el deporte, hay que situar en piano muy preferente la justicia que hoy se le hace y que antafio se le negaba al pobre pitcher-tapdn. Harry Dorish es uno deI los jugadores mas populaces que tienen los Medias Blancas de Chicago, porque el manager Paul Richards no se cansa de declarar que necesita de sus relevos para mantener las aspiraciones de ganar el trapo del circuito americano. Claro que Harry Dorish es atleta de fortaleza fuera de Is vulgar. Lo mismo inicia que a :ltima hora sale al rescate y no importa que hayatrabajado aver para que vuelvan a utilizarlo hay mismo. Por qu los Carmelitas de San Luis retienen en su ndmina al superveterano Satchel Paige? Porque todavia es peligroso en un par de innings en los cuales tenga que sacar a relucir In poco que le queda y Io mucho que sabe. .. Que el prestigio de los relevistas se cotiza en est poca mejor que en ninguna otra, In tenemos en I0 que significa n Bob Hooper en el equipo deI los Indios, Ellis Kinder en el de los Medias Rojas, nuestro amigo Hoyt Wilhelm en los Gigantes y Joe Black en los Dodgers de Brooklyn,.. Si Allie Reynolds no vuelve


Hank Thompson es out en la t

Hank Thompion, antesallsta de los Gigantes, e desliza en ercera base a los Braves del Mlhwaukee, quien le puso out. El lance ocurri en el pri cartelera daminlcal en Polo Grounds. Thompson brat6 de avanzar desde al left field pers fu victlima deun rpido tiro de Sild Gordon. Elam


Pascual domino1 EN LAS GRANDES LIGAS


a los "In djos" gaNiol
Ciaimnnati 7-Pittsburgh 2 Sai Lois 1-Nueva York 6 Un cuadrangular de Platt evtt Filadelfia 10-Milwaukee 0
-Mhlia aukee 7-Filadelfia 3 que Camllo diera lechada Liga Americana
Fuerte batting de los culanos D ,'eOltn .-Washington 7 Cira eland B-Nueva York 3
Los Havana-Cubans ]ograron a1 ESTADO DE LOS CLUBS tin una victoria, precisamente en ellltimo juego de esta presentaciono n .PLiga Naclanal su home, al derrolar anocha a os G. P. Ave. nil. Indias del West Palm Beach con K 3 -40 anotacin e cuatro carreras por IBOOKLYN il 326 una. Carrilo Pascual 1 mit6 a Jos v.i- M~l,,au.kee . S3 36 , 596 4 sitarites a crinco hits.Lunno deellos Fiddelfia 49 51oa Ln cuadranoular de Plait. apa a snp i.is 49 40 .91 0 acreditarse la victoria, N:: York . 4 3. 541 9 Los cubanos. qua hsbtan pid"i Ca: s,nnatil 41 49 4)6 161. do cinco juenos consecutlvos para- i la'in . 1. .55 3iO 24-12 ron en seco at team visitante,ten e illtsrgb 20006 105 31 mism episodio consiguiendo tres Liga Americana anotaciones. u daran pracc- G. P. Ave. Di. montec decid:do el juego
Camilo Pascual, sin discusin NI.V, YORK 61 28 685
de los pitchers mbs efectivos del Ci'(,g . 3o 6 34 622 .5l team criolio, trabaja con gran afec- CI: aeland . . 51 30 573 10 lartaa oylas nalos se escaparon ale " "a 2 " 07 la icchada por e tremendo tablazo t . io .4348 473 tO d Platt. iniciando las hostilidades Flmdlia .7 35 54 3932 en el septimo episodic. S n ilis . 3359 359 2910
Las cubacas consgaieron ss ires - l , . 00 26 2 carreras, desde horas temprana y i A BLE PIT no le diceron chance a los apostado- I PROB PITCHERS res d vueltas d ninguna clase. Mo- Prnbables lanzadores Je hoy en 'as rales empez6 el juega ron sn hit al grandes tigis center. pasando a segunda a ree- Ligi Naclonal bir Lin dead ball Cuquito VAzquez. Chicago ea Brooklyn ,Lown 3-3 y Poer hit de Delis a right se lenIa- Church 7-4 vs. Podrs 5-2 y Ersktiron las bases. Otto sencillo de Fis- ne 8-41. ta:de y noche. Las, pr el jardin dere.ho, produoi San Luis en Nueva York (Presko las dos primeras anotacioaes do la 5-9) vs Hearn 6-51. entrada, anclando Delis en tercera Cincinnati eai PitisburghtPeridesde dande hizo score por in ba- kowski 7-4 va. Lapalma 4-10. tazo de Bacquer por el uadro so- Milwaukee li Filadelfla (Liddle bre el que se realiz una doble ma- 4-3 vs. Miller 1-31a Noche. tanza, ae segunda a shor: a prime- Liga Americana ra. No hubo ms porque aunque Os- Boston en Chicago iBrotn .0-2 nO. carito Fernindez did un hit, Se- Consuegra 4-1l verino Milde radia el tercer out Nu-va York en Clevelald ,Fatd ponchAndose.
En ci sexts Iris erioltn sampiiaron 10-3'vs. Gas-mis li-U. aloche.
E el se par blexscrl and azha-Ftldeliia en Sais Luis iMaalin 5 8 el score por doblcte de MIendez, ba- vs Pillette 4-51 Nnche se intencional a Pachc, y tras el Washington an Detroit Shea 8-1 ionche de Camilo Pasct.al o aLdo- _ ...........


Dos'nuevas marcas quedaron in- Tiempo: 1.15-2110. Nuevo record. puestas en las eliminaciones de na- anterior en poder de Josd Henar tacidn verificadas en Ia piscina del HB con 1.144110 en 162; 2do. Palacio de los Deportes bajo la or- gar: Bias Miyares HYC.y 3o, luga garizacian de la Unidn At]Ltica de lgnaCio Sotolongo CC. Segun Amateur de Cuba-. El primero de heat: Frank Resillez CE Tiemp eUos co rrespondi6 al sensacional 1,17-5E10; 2do. lugar: Javier Vizo Jorge RBdriguez del Havana Bilt- HYC y lao. lagar: Craitlias more sobre hombres de la talla de rrete E. Bias Miyares e Ignacip Sotolongo, 200 metros Estilo Libre Feme del Yacht Club'y Cubaneleco, res- nos. Primer heat: Clasifican sina pectivamente. La estrellita" d Tuto dar: Kay Pieper HB,. Margr Cordovs boj6 por una ddciina de Fuentes CE y Teresa CarrascoVT segundo I aejor tiempo de Jos6 Segundo heat: 1. Liana Fontanil Henares del iltmore el afio pasa- i VTC. Tiempo: 3.01-7110; 2. Jud do. Cronomeird 1:42.210... Debien- Benson lB y 3rot lugar: Gloria I do meorarlo ,.sta noche en los fins- driguez CE. les frente a sa constelacin de es- 75 Metros Medley Swim Indi trellitas salidas del novicip. unide a dual Masculino. Primer heat- ., FakRasilias dde Casino Espafil Ibaro Eutiilo MYC. Tiemias: y JaVicr Vizoso del Yacht Club, .410. Nuevo record. El anterior que fueron los dos primeros luga- poder de Eduardo Suarez Rivas I res del neat posterio espIdista del de e50-7ii0 en 1952; 2do, Aar: Fra nuevo record. "o, esillen CE. 3ro lugar: Blas I En ei primer heat de los 75 med- races HYC. Segundo heal: I. oi Icy individual el chiquilio Roberto e6n CE. Tiecpo: 51-9110; Ido. ercera base Bustillo del 'Miramar Yacht Club se gar: Pedro L. Martinez CC y32 anot6 el Segundo record de la vela- ! sC ;lugar: Federico0 o y MC. da acuatico Bustillo. mejord el me- I Esta noche an Ia miasma PIsc mieseas Ic tapera Eddie Mathews, dec jor tiempo de Eddy Subrez Riva 1 del Palacio dc los Deportes seli imer inning del Juega incia Ide cI el afio pasado con 50.7,10 haciendo tuarn ios dieciocho finales e primera con an hill de Monte Irvin 50.410'en el recorrido. eventos comenzando a las nueve mpire rs Al Barlilk. - (ts: AP La estelar Liana Fontanillas del punto.
-Vadado Teiltlisgan6 admocismania
los dos heat: eibronatorios en que
o a o 1o part.ip ..ieio la opoicin deiDoblete de Don Lund d � iA d u Judith Benson del Biltmore que esDerrotadoU S l s tanch eb adrtoaim Ila victoria al "DetroiI
cerca En el nico evento final de TRI, l a S"an'ees x ]a...zhe....... . pond i6 A Jos6 Goirn- ..... IT julio 21, fUrnttedi
goizarra nponersa en el diving, tindoble ciaeDon Lund en el Y ankees 8 x 3 laf nuq r0 daivisiosta actuales caio inning, despuds de dos ot
d=.etnbasta.nt, de las estrellas del en~ o 'scxe fe m
_______ pasais oaoc -s oeaa e aiuj6 ihay las carcasas del ampi Spasado recieate, y deI& victoria de los 'tigres de : Se anot o--Lemon su dimtoo Fueron tambiun ganadoresen los toit in reos l Senadores deI 3evento eliminatorios" efestuadot,"hington porr -h carreras &L sic tercer triunfo. Conect6 Al Manuel u. Parra del Miramar. Ra- Los ear-s oars-es a sla R n dn a berto Buslillo, Kay Plejer, 'Frank Losi Tigres tmarn sta vetnaja
an-ailr dmb l o u cinco a taaa en ci sctavs inning
3 Rosen un cuadrangular. eestllez admis de Los que hats:ron records en la noche. un aencillo de Wait Dropo que em CLEVELAND, julio 21. (AP)- Hoy se e,ectuariin los finalesmix-J d dos carreras. Pero ls Senadi Los Indios de Cleveland ligaron as os en el alacin de l s Deporte s v lvieron por sus fueros en el no indos la levlad lgaro sbstoo ci slais ialosDanrle 'no, tomando is flelatra con carreras y hits frente a tres Ian- comenzando el cto a las nueve en ,o nd deaers on zadores de los Yankees que los que punto de la noche. Vleorn6n destpus careras pontMid habian logrado en los juegos ante- Veanadaspudaldos juts riores con Jos campeones mundia- Resultados Matt Baits bated de emerge ren la segunda miltad del noven
les, deFrotndolos ocho carreras por Diving Nl-culino: Primer lugar: disparo un Jonrn que ampat6 a ires.. Bob Lemon Ianz6 todo el Jos Goirig,Izarri CC: 4143. 2do anotacin e hizO necesarla us p juego pars apuntarse su dcimoter- lugar: Maierto Torres CO 38.63," nlonasin dl Juego mk all ade cera victoria de la temporada ... La 3r. lugar: Sergio )desnddz-Apsn- nueve innigs reglamentarios. stribu concorden total tree indias te CE: 22.43 ountos. Lane retird a los primeros cutibles, incluyendo un cuadrangu- Diving Fco.,nino: Primer lungar: bateadoreas de los Tigres ena Ia lar cia Al Rosen. Maria K Lnz VTC: 14.43 puntos, ma mitad del cidim. p aomaton Leon ia Hahsinrhmpia sM a Unica comps dora. . dial iabase al emergente Pat Mu los de MInhattan rompiendo una 100 metros L ibre Estilo Masculi- y permitio un triple a Dropo. ade los indios. La victoria ocd al no: Primer heat: 1. Manuel ton- Kaline corrid por Dropo-y anotd CevlandenLvicitrma ceslocalienzAlez Parra MiYC); 2do. igar: Er- carrera del triunfo cuando Lundci Cleveland en el forcer puesto andie nesto Peyne CC y 3ro. lugar: Fran- pard un rosonante doblete por Is juegos de ns Yankees, superando cisco Martinez CC. No hubo tiem- nea del Jardin izquierdo., por fracciones de puntos a los Me- p. Mario P CE Ilegd en primer lias Roas aa Boston. f lugar pero fl6 descalificado por no Anotaei6n pr' e*ntradas: Una concirrencia de 30.684 fa- tocar en [a vuelta. Segundo heat:
ties pagaron su entrada en el Sta- I. Roberto Bustillo MYC Tiempo: Washing. . 200 001 A03 1-7 14 dium Municipal para presenciar el 1.016110; 2do. lugar: Evelio Cervan- Detroit . . 000 102 021 2-8 16
desafio EW YORK es CE y 3ro. lugar: Tulio Rodri- "
V. C. 1. 0. A. F. guez CC.:I Bairmnlss: Portenfild. Dixon 100 metros Estilo Libre Femeni- Schmilz' 9), Lane (10i y Gras MnDouealci.b.2b 1 2 0anos. Primer heat: I. Kay Piecer lOB Fitzgerald Si; Gmek, Har Martio.2b..si s.e . 4 0 Tiempo: 1.20 flat: 2do. Is..aa Ta- (9), Weilk (10, Madison 110)y I Harti. cib.. s 0.... resa Carrasmo VTC y 3rn lugar: chai. Jonroneg: Boone t12), Vera Berrae a 4 .... 01 i 3 0 Margarita Fuentes CE. Senunde 0). Batts 4). anador: Madt Cerra, l . . .4 heat: 1 Lians Fontanillas VTC. 13-4). Perdedor: Lane 0-3). Wooding. H. ... a 4 0 a(Tiempo: 1.20-510; 2do. luar: Judith Noan . .f. 2 1 0, D1 0 0 BassosHB y 3o. luga:. Alicia yam-'Derrot6 el Cincinnati Noren cf 1 0 o 0nfndez VTC.
Rizzuto. . Ss . 2 0 1 2 02 0nbndero L t eaCecnno Carey, 3b. . 0 0 0 0 0 0 400 Metres Libre Eslo Mascuiine a los Piratas: 7 por Sain, p.. ..2 1 1 0 2 0 Primer heat: Clasifiqan sin' nadar: i Kuzava, p .. o. 0 I0 0 0 Pedro L. Martinez CC. Manuel tonBollweg, (aI . . , 1 0 0 0 0 0 , zAlez Parra MYC y Ricardo Fuen- PITTSBURGH, julio 21 (AP).Scarborough. p.. 0 0 0 t I 0Ites CE. Segiindo heat: Clasifian sin pitcher Ken Raffensbdrger, un Mize, b) .. 1 0 0 0 0 0 nadar: Jose Aquine MYC y velo tisa dci ronicol,- permitil diez .. . Cervantes CE. Ricardo Valdds CC. diseutibles y conect6 un cuadman Toales � ..33 3 1 24 10 0 100 Metros de Espalda Masculires. lar que impulsd tres carreras, m
CLEVELAND Primer heat: 1._Jorge Rodriguez IB rast alo Rejos d e Cincinnati s
V. C. H. 0. A. F. rahai a los Pirstas ae Pitisbo
- -. � -- siete carreras por dos,


silencia por ireievstas que paria aldaasaUd a U na cilia I an/esaa ea . z ,,n sa o rq.uO -s. . . Ie rebo sobrv el qs.c re4cepo1).- ra- - - S t--9
las phginas deI i histoia .Stengel no lo necesita, sino porque la suerte lo | Venn hios un l ldsimo tie r a terra. Smith, rfins.. 5 1 1 ha convertido en magnate le la industria del pc- "permitiendo Is anotacid ale Sece- RoAvila, 2b. . 5t00 6 La teori s sor tific abra. .ismo en ]I novena irlieo. Com a a. levista podria dura o.n par de rino. Hubo us c .tone c .amar . ,o -rI Mehell It.9 2 3 31 0 0
d los Yankees. El r manager Casey Stengel con- aaios mdsl con todos los bananas qua mern los hungara al qusrerse istiticar el s) U Kennedy (d . . 0 0 0 fiaan a rnquscoalequitalameontsrano-lhenms vrdaaId. catcher lsitante, diciendo que el Rosen, 3b .. 2 2
fie enl]a ... quista deaquint .... pe...to....... h .......dad .bateador Morsies In ha ,in i set ue- Easier lb.. . 1 2.10. 0 jc
drid perp felizminte I sgre no. . .... l. I tnf 6 o by.sc . ... 10 0
St l n , . . 41 0 12 0 I
victswiaonaseeUrionn en lign l WEST 1. BEACHI qinsberg, c... 4 0 2 2 0 0 Y
WESTiP.V. C.B O..AE., Lemon, p.... 40 1 2 4 0
1- -Psciei- lb. .4 > Did lechada aI Milwaukee en ael Tisle....-
19etantos -a c AOcti enlel-teIar PIs-eill313b0122710Total ......
1a he e e s e n 4 L . 0.I. 3 1 1 primer juego. Mathews deci- Anotacetnipar entradas
deJsDne-sStewt . n. .dii con homer e segundo. N Joes I .. 0 3 0Cleveland . . . 200} 230 01X-8
�La parcia queane derrotaba a las combinaciones mis fuertes Platt,, If 4 1 20

Batearcin diecchoi Its inau- de cuaquier frontdnfu batida facilmente por Pita y Lo- Montt0 0 bano. ss 4 580 ElADEmoeAo cusalosgolAP).Plarski, cf 1q 0 ( 1 El vigdsimonoveno cuadrangular del L I D E R E S$ yendo 4 )onrones Hodges renzo. Hoy: Orbea y Guara Hi contra Salsamend y Azpirl. Harvel. 2b 2 0 n i 10 afdo y el primero ale Walker CooSulkso ski.,p 3.1 n0 00 per diea los Braves del Milwau- Parla AP.1
- - - - - - kee una victoria de sicte carreras iaN1c n l
r a eras. La prja ale Pist6n y Uriona, ta solo de dos artidos. En l se- Totales 2 4 14 2 por i res en el segundo encue ro, J. V C. H. Ave.
p -a famosa en ese ront6n d Concor- gundoaparece el joven derechista 3 desp4s1 r c haber vencido los Phi- .... .
BROOKLYN. julio I. Uniteda.- ala, par los partidos fantistieos cue Orbea, I que consUltuye un alicien- " HA. CUBANS di al preno d lbrre- h - -6 7 Lao Dodgers de Brankl n coneia ha ando u alalieencprimer iamb alias carre- Schenalt SL. 09 361 70 121 3
.. o c c- ,ha gand, f& " t anoche por te, ya que nuestros aficionados cs- V C.I H. 0 . A is por ero. Irvin, NY. R2 319 .1 105 32fl ron dieciochohits, e ls Ca- Pita y Lorenoa, n n estelar que tim pendientes de los oebs de as..........0.. .5
fro jonrones, dos do b e un I rpe a - Robin Roberts se anot6 su d ci mo- oFurillo. Br. 5 298 0 7 3 . ...as a ma'ch c caledespual ae una cles cucbacha. -Horales. , k3b1 2 1 2 0 sexta victoria ala I temporada en el Baumholtz. Ch. 77 300 49 99 321 epa rond.ea toIor~ .,osC- vuelta breve v sin importancia en E compafherodeOeaeeta-,Vzezs '"4 n n
yh roc Cia pnqea vet bv.i i oiien l p eOrbea es atlnsa- tbqup.. . . . . 4 1 I0. 2 0 primer iuego permitiendo sie in- Robinson, Br. 83 292 64 93 319
apissdeChae f "orm abs C- I a primera decena. Hubo una lara yor de los hermanos Guara y los I Delis, If 4 2 i 0 I disctibles Kluszews'., Ci. 88 343 60 109 311 crs a oatro , a zanapale su or- aIpoca e a e motriqueia y a rontrarlos il Maestrito Salsamendi Fleias. lb .. 15 0 01(Pri e :
ava victoria en las oltdnos nuac Mor podian venceer a la coaina- inteligente artista dle Barclona.y Bicqucr. ci" . 4012 0 0 P mMILWAUKEE aThompson, NY. 66 212 .5167 .16 ' oue~gos. . I. . ci6n mAlsfuerti quea I tinlenalcia Azpiri. En ei primero. que tantbicAt.ndrz 4 0 i :, 0 0'. C.B.0.A.E. Ahburn. Fila. 88357 63112 314
GilHodges ampalsd alr"a pudiera cotbianr. Siempre cl di- as partido iiteresatne: Laca y Al- Mndez, cf " . 2 2 n o - - - - Snider, Br 8 341 73 10 311 r.ras con tin lo.rd. n triple .nea sail ar ellos Si.mpre I a dazdibat contra Salsamandi manor Pacheco. lb 2 0 0 2 i1 0 Binro a. . cf .,, 4 0 I 3 0 t0 Liga Americana O aso e ncios. oy Blily n~ iax imPul-'aficionados enian a sguridad dc Macre. Cam. Pscual. p 4 0 0 n 0 a. Leg.. s5. 4 0 1 5 3 I J. V. C. H. Ave.
sal rassnolaciones conteas sand- quahai dlpe Como saben nuestros lectores, va l uk. StalalerPea W trmabrion aoembnane6, consas- seencuentra en La Haoana el za- Totalec 311 2 2 5 - Gaalhao. ' bIi . 2.0- 2 0 Bc. 77 267 43 09 :33
Bobby Maccan lsmbaeri bat0-aronimoqcs lyb locl rs r nioaai ~daa Asoaaaln par enradlaq: Pendleionar, t11. aIGoodan.seR. 67 164 1S06 1862
raeaedes t c i a ae - An nrn. ab i ad d�Pafkoa.1-e.. . 3 0 1 1 t a Vernon. Wash. 91 359 .57116 323
Leire ag ~gotes arr, Adiu aepzd naa~oncampesaa aravitta. Puede Iasia dacrsa qua en ,0n als o Gaamanor. Y i W p 'Beach -.-I00 00il150- I Thorpe. rI , I- n 0 51 0 P iiiiooCh..ae812.7 73 1 04 7l2
Ligs Naasnays .Iml-s alacios par Guara Ptetit . Pin- Asdrinua a empzado enay Has, Cubans... 300 Iu 00 4 -A Adcok. lb . , 4 0 1 7 0 0 MKtlle, NY. 0305 69 96 .1 iI CHICAGO t6n ha teido m yu pocos om afle - en Is eancha de Jai Alai de Con- Si Claire. r , , 4 0 1 1 0 0 ison. Cla 09 332 5. 104 313 ros tan enflm:enes come Uniona. Pa- - cordia y es casl seguro que u prt- s tler. 2kc .4 0 1 2 0 itchell, Cle. 87 2901265 51 100 V. C. 0. A. . ro ayer se domostr6 hasta la sacie- m er presentac6n no se haaia es- G ai aron los .rde l e1c Bihi . t 0 0 0 0 0 K eln . Cte. 9 5 .0 1 300
- - - .Idad que el esplendor de Ia parcia perar. __ laBc. p.00 1 0 I Sia -ier. ela2. 893250119 305 Baumholtz, rf., 13 1 2 0 tan ganadora y tan famosa se ha Cao ,I p ...1o a e (c Umphlett, Bc. 78 286 20 66 301 Meiknavich, rc.t.. -, i0 0 0It 0 nldaquedantrtas ro..PROGRAMA OFICIAL PARA LA B l porEs Cic.0 - 0i 0 a 0 I M PU L SA DOR E S Wiksis,as.-....4 1 2 3 2 1 Pistdn yUriona se quedaron en FUNCION DE HOY. A LAS Jay P .... I M PLLiga Naclonai
Fndy, lb ... 4 0 1 41t 19 pobres tants e un partido en OCHO Y MEDIA DE NUEVA YORK, jalo 2L Un. Kine ,. . . 4 0 2 0 l c a ap enas nudiero otrecer cc- 4.A NOCHE tedalt-Los Cardenales de San Lii. T alcs 33 0 7 24 2 Campanella. Brooklyn ...
Jackson, 3b. 4- 1 1 0 0 0 sistencia daspais de consumarse el PRIMER PARTIDO, a 30 tantos.- arrehataron esta nche l cario FILADELFIA hathwa, Milwaukee . . 79 caksnn. - CH.0. A.EK. Hodges, Brooklyn... 70 Serena, 2b , , , 4 0 1 i 2 0 l timoam em o sate de la noche en l pcl- L aca y Adazib al. blancos, con- ugar le I Liga N acional a los G.- Bel t, C incinnati . . . . 74 game de Nueva York, a Inss m a. l -4 02 50 T Irvin New York .. 14 G aragiol a.. . . 3 0 1 7 0 dadaft sas. P i .y Larenzo a ranca- tra Salsam andi y M acue .az . gantes al.e.. N.. v. Yea .. ....... Ir. 2 .9 ii 0 Ir L i N Ae ri a4
Saatski, c. 0 ron con ventacn de cinco tantos po0 0e0nor las. A stat amboas del cuadro aes en des4lo en que as nshburnc .40 Jeflcoat, cf. 37 0 n0 1 0 .0 ..0. Igualaro n los alo .cotor s a. nua. . y m edit con oaho pelotas ou I ne s rane sb . a 0 0 L.g. mecan
Hacker. p.. 0 0 0 0 acinco. Tomaron Pistln y Uriona finas. does toviecon alasrallies ellWerosIek .r . I.M1 0 0 osoe, Clevela. . 79 tcroraatnd oe .Ennai.It 95 t i 5a00 C illoso, Chicago -.-0 Smaley, ta t , , .I- 1 I I vntaja de un tanot,volvieron a PRIMERA QUINIELA, a g iantos.- Los Carrdeas hiciaanSuo pHens5 3 0 I Mantle, New Yank .t64 Simpson. p .00...0 .........reonios ns v o .os Y .a .restl a AzpIri, Arteaga. Guara 1, Orbean, m rar enal e i i ng.pc,- H ..... . 1 6 03 VeronM a hin gon . . .
Leonard, p. ". I 0 o 1 1 a del camino toe inn Pasco delicioso Muguerza 11 y Salsamendi i m r rI en ci imer a nne o Btig , 3 6 Dropo,Vern oWashington . . 61 Cavarretta, ab 1 PS1a I 0 o e tSpars Pta y' Lorenzo... Pist n per- SEGUNDO PARTIDO, a 39 basnts. qua biciercn ostalar a] shridor S a Jea s. 7k 4 � 2 11 p JONRONEi0 Willis. p" .... 0 aIo0o0 di6 muchisimas pelotas nla boca Orbea y Guara I, blancos, c Hon-a Roes 2 1 . It hJONRONeeO 2 c-aSlamniIy zi n aRBbert.P . 2 0 2 0 LI a Nacianast Pollet, p..... p0 o r con el reas " con Is derecha, Cuan- Ira Saisameni 1 y A zpia . as- Stan Miisial coneet6 su duodic. -uMatews, M lwakceat 2 Klippstein, p. . 0 0 0 0 0 do quiso rtiatar a I desesnerada les. A sacar ambos de cuadro cimo home run en ste innin con Toa tlc 39 10 16 27 5 0 .K�uszawokl.Cincinnati- 2R ci..e prooecli grlpas ischata o ftal auee y madho eon ocho pelotas unon base. ..\nota6n por entradan Campanella, Brooklyn 2 . 24 Totales . . 24 4 024 6 1 al sa EnI respecta ro- inas.o n ae 000 000 - 0 BellCinnnati23 Loc icauesanoEonnaleocua.eitrespecItaa00 00 oo-ioBal."Ciainati- 2
na pu de dc ecir quc yay e. stab aa PR IM ER A q U IN ELA , a 6 an isn' "ras- en su m ita d el prim e r " F d a 3 0x 0 K in ...Chicago
BROOKLYN lojo, dramfiticamente flojo... No era erisc asasa, Liesga, Barrea, siendlobcinoulsadoras Menlo i0 xLIga Americana 22 sambra del zaguero que se pren- Arrarte y Alfredo. sv y Don Mueller, I(Segundo Jurgo: Rosen, Cleveland ... 24 V. C 0. AE. din a pelotear y coataba un triun-D E novato RIp Rapuiski hated la Anotac6n por entradaC Zernial, Filadelfia. 21 -t 3 3 - o reducirla. Ayer sobre Ins devol- Allvuadranular can als en bses en C.oH. yE.C GernerL Boston . . 17 G illiam , 2b. 5 1 2 '1 " 0 cianes co lo r de .rosa dc U rin s ... - A a p r i e r a 1 d i s i d n aBit arsa co doqu eY ra ses.en eReeueto act en qu 1os2CrdePa.- - ---Doby. Cleveland . .. .. 17
Reese so. 4 1 2 40 is adelasla y Liorenzo an al media ' eVigo lies limbala anotaron cuaitro Miwtka 0 01lc 2 Brs NwYok1
Morgan, 3b.. I 1 1 0 C ata eIscancia se cansaron d an- m i el club Celta de o :cat. . . . F ldalfia 010 000200 37 0 Camo batanJoa criollos Snider, cf .... 4 3 2 0 0 t dar a clacryae iac a mansal- s d eBATERIIAS: Antonelli y Cooper, C a e lo rmellqua Robinsn I.. f.. 3 2 130 ft ...y ..Ioet ..... -Las otras do.......... de JooDe... uietrnrd� cono rJ~osl inf.. o n-esqUe[
Furillo, H.I . . . 1 0 va Jugaron los iltimos quince BARCELONA. julio 21 (AP.-EI Cardenales furon anotadas per por el Miwaukee: Simmons. Han-nrsusainistran, otracesas a conHodges, It. b .. 1 1 1 1 0 0 tantos cast a pie quieto y sin la me- Cel tade Vigo, que habia descendi- malos tiros del segunda base. Ala sen 7 Ridzik y Burgess por el tinuaci6n como a stin baeando tos Hoge, ..9 3 4 9 0 0 nor posbtlidad de lque sus victilmas do ia la segunda divisi6n, actuar vin Dark. Filadelfia. cubanos: Campanlla, . - 1 1 2 0 0 pudleran reaccionar y pudieran dar en a primera' durante la pr6xima Anotael6n por entradas.t Macals . . . . 32. lpelea.Pistn y Uriona -x.m- temporada por renuncs del Espafla San Luis 400 401 010--)0bI.. GANO EL CORINTHIANS Fleitas .....303
-Mickeno, p . 4..2. 2 0 piaersao iNto cia a e--se qua- industrial .. N. York .. 2. 200 00 a011- a 12- Delis ........... 297
0 daron plantads en el tanto 19. El Eapaiba Industrial segutri alen- Bateras: Staley, Brazie (91 Whi- CARACAS. julio 21 (API,-EI Co- Bacquer. .........284
Wade, p. - . - 2 0 001 0 El primero de Ia velada de yer do club filial del Barcelona y por te (9) y Rice; MagUe. Grissom ill alothians de Brasia vandal a Cara- Patato Pascual.. . 270
- --- - timbi In u6 una calle ancha y de- 1 tanto renunela a u sto u h a- C orwin (5), K oslo (8)y W estru m V rzquez . .. .. .. .. .. .. 254 o
Trbehes...41 27 nk. A elota Iempte Pradera bit ganado an la re vsin Caldrone (5), , cas, 2-1, esta noche en elc quinto par- Vsdez . .. 254 Anotacinapot entr y Basurco dispusieron de Barrena trasbrillante campafia. Home runs: Musial (12), Repuls. tid deIa iScrie InternacionalI de Pacheco- .... 22
Ch'y., a0cl0aa- v4icUrquidi, quienes izaron on el tan- En la temporada pasada de fat- ki 1(1 Thomson (16.1 Futbol. FernandAez... 226 ,
Chicago.. . .to 003 11 00n o 2 s bandera de parlamento. bol ocurri6 un caso igual con el Gand: Staley (13-41. Brasil marc oventaa. 1-0, al ter- Alvarez. 188
Brooklyn . . . 133 44X-15 El programa de esta noche cons- MestaUa, filial del Valencia, Perdid: Maglie (8-5). minor el primer tiempo. Moreno.. .. il'
0 - - -


E~ventos para hoy
Base all:-Juego del Campeonato Juvenil en el Stadium TroplcRl, comenzando a laz dos de la tarde,
Ja Alai:-Puncin dlurn en el Habana Madrid, con-tres partidos y dog quinielas, comenzaide a.las tres deia itarde.
Funci6n nocturna en el Front6Jai Alal, con dos partidos y dos quinIelas, comenzando a las ocho y media.
Balompik:-Progrnma professional iGlf6n-Marianao) en el Nuevo Stadaum, comenzando a las ocho y media deI I noche.


Anoiael6n par entradas Cincinnati . . 050 001 010--7 Pittsburgh . 000 002 000--2 11
Baterias: Raffensberger y 9e nick; Waugh, Bswman 1)1, 1
(8) y JanoWicz.

C mpletely furn slhed msderaso e I. blask Ausoeo home. Livila roo d ne Feroom, den. 2 bedroom, 2 b lare jalousie porch all eletrl klith inludln washn gmachane, tnelo arase. E h..stoo., gas heae, a ing type Iorm shutters. ard
well. Price.11 4., M.o at t 5., s5th 5r sW soA Tarreac Miami, ala.


HACE DE UN MINUTO

UN GRAN. DESCANSO


--5'-




















Afio (XX1 Sports DIARIO DE LA MARINA.-Mi~rcoles, 22 de Julio de 1953. Sports. Pgina 19



TRATARA.DE BATIR U,4 RECORD EL NADADOR CUBANO, JOSE' CORTINAS


Mirador

" -" Por


-El plan de1

sobre el ba

ALLIE Reynolds, 'cI estelar 1 A zador de-los Yankees del N York quien',.c.>ftgura repre taliva de Ia' Asoclactln de Jut dores de Or
des Ligas, P,
de haber pci
do en Is di
sobre Is po
ble solucl6n
debatido asu
del base b
invernal..C
mo Ford Fri
al ofrecer
punto de vii
anunci6 que
dtlema quec
ra resuelto a
tea del fnvii
no, to que
eierta f o r1
onsatitula una tregua que- iml cabo la posibilidad de una dem(
hast el slguiente verano, loo dere de In Asociaci6n ae ha apresurado en ofrecer firmu tratando de que el Comisiona Frick dj tirmlno a tan prol gado eompfis de espera en is n
dida que it estime pertinente
Lba jugadords han comprendi
que lox magnates no quieren di truir Ia vieta reglementacin
ferente al obligado periodo desanaso invernal, y al pro tiempo desean harer rtertas c cesiones at base ball latinoame
cano. Ante esa realilad
preferido amoldarse a Ias circu tancias, tratando de alcanear mayor grado de ventajas den de lans posibilidades que se 1 lian a su alcance... De Ofi oferta razonable de Allie R nolds, quien estima" que una so
etin decorosa serla permitir
gar durante el invierno a los leaguers que devenguen suet
inferiores a diez mil pesos
Idea es abrir campos propicio un crecido nmero de iugadof que no obtienen ganancias con derables y a quienes leo etie dado el ganar algunos pesos , rants el invierns por su con
cidn de big leaguers...
De aceptarse Is tes planted
poe Reynolds, que seguramen tendrA el respaldo 'le la Asor a edn pues de otro modo diftl meei se hubiese lanzado a e tirls piblicamente, el base b
'Mtlnoamerfcano cobrarfa ma ir porncia sun, R1 poder utili 'in &en snfimero de jugadores Grandes Ligas en proceso de f, oeanei6. El sueldo minimo ach a
tol equipos mavores en le c Stll pesos. y aunque Ia A eioeln 'no rrelamado un minimr
,ie oho mil. se estima sue deftniltIa se elevar d a seis mi ailr de to entranie ratDaa refine el lector Is cantidad1 igadares de Grand"a Lieas qi netarfan en disporici6n lie hanc
el se'
Naturalmente. eta apreciac'i
de Revnoliq situaria al Comis nodo Ford Frick entre la espad; !a pared, pues de aceptarla, catarh dando el puntillazo a
players de Ligas Menores que
esado actuando durante el invir
no en el lres dei Caribe. pero una reotlidad innegable: y es
(et asunto no puede dormir eter a mente en la goveta del mdxir tiler del BBO. y com ]a soluci 51 ev dificl. tot vez prefiera base1 en esta argumentacin del pal,,
tar serpentinero del New York Ford Frick y les altos regenies c BBO han evildencado su inte en rooperar con el base ball I noarnerleano, "aunque reconociei que Is Asoclaclin de Jugado tenia razdn en so plonteamierI at prometer una soluci6n defti tiva antes del invierno Una g ]ucl n dristca equivaldria a gar lo que con tontsima ra; piden los jugadores de Gran Ligas; o a destruir el engran de los toreos latinoamericanos extraerle sus mejores piezas c sns resolucl6n que Impidilese tsar a todos por'igual dura' @I Invierno Como en el Ani de los padrecilos del base h norteomericse no narecen ex tir resoluelones radieale, es f c tible que Is soluciln sea a medi redaciola liberalmenfe. con an izqulerda, y no pulie negarse c ii v a eonsumarae en nsa f ma. el proyecto de Allie Reyno d es d no de tomarse en consi
racish
Aun el mismo golpe mortal I
aparentemente se asestaria a
jugadores de ercuitos meno
tendria atenuantes en muchos pectos, pues en el supuestoc de que se permiltiee a lon big 1 guers con oseldds menores de I mul pesos jucar en ts Amrie latina durante el Invierno, sin pre serfa sobre Is base de pagat el msmao sueldo qun devenga en log Estado) Unidos. Is que vez anme a los mansates lat smerJeanoo a mantener su poltI actual. preflirendo o contratac de atletas de triple a doble A Si en is actualidad es libre controtaciln y mucbis magna 4
- lie is, Liga lie Cubs. Puerto RI, Panamh e Venezuela. prefieenI gadore lie liable A ! atvereosh to lie, clsifioeao inferioren, igual macla puedien Inclinsrec

Johnny Cortifiss se
lIzarA 'el s~bado

-npsde un reco

ST. !LOUIS. julio 21. gtUnited
-Josd Corttfias. el gigantesro dalior cubaso lie Isrgan diltan quinospers romper el recorli
- traveela en ei rio Mlnsissippi, rec hsoy adasida de pOseelior dei rec
.Tobs innnd, carnirero lie
Louis, quinn nadil 292 milias h JCarrutberavillc en 1932, ,ps
aolatgrfs con Cortinas en
,mlirge~ses dl cia, Sigmund paz -en us muelle y cil cubans lie 23
bras~ern ci agus.
Cua~ro eurlonos traisron den
dar aCortifis at salle del agua, ro so! pudier0"n. pere Sigmund.
25Iibras Is sari del agna con
solo mono. '
Corliliss pins rsmenzar s
tents lie romper ci rerelc
binds.l


Hank Sauer fuera de

Deportiyo jueo }tres
FILADELFIA,-Julio )i (United).
n Molina " Se comprob6 medlante radiograflias mue el fuerte slugger del Chicago Caobs, Hank Saner, an fractur6 Is mano izquierda en el juego del si(Ili Rey o16bado frente a los New York GiganSball invernal. Sauer se fracturd Is mano al arroiarse pars coger un batazo haca S I- cia Ion players de ligas menores corto del jardin derecho de Hoyt
astn ruando tengan a su disposl- Wilhelm. La fractura es de un hue.
c!r. un nmero determinado de so del metararpio debajl del dedo 'a big leaguers .. mesique. n- ZSerfi eata la solucitn tan anhe- Debido a esa fraetura, que es la
lads? Dejemos las cosas al tercera que sufre Sauer en I que t flempo, y consignemos Que Atie va de campafia, el habil jardinero a Reynolds puede haber dado en no podrA jugar durante dos o tres i- la diana .seManas, al


Cnco das consecutivos habra base ball amateur en La Haban t Rea Gij6n jugar
Unsa nutrldisima cartelera le base nOchel Cubaneleco-Liceo de Regla, todos lot equipos en el battinge- y solo necesita de una buena copebail oircer eata semana Ia Lga en e luevo Stadium. Pelota de a lectivo, demostrando usa agresivi- rad6n le sus companeros para tra- J CIUDXAaI ' 21. gUn Narional de Base Ball Amateurs, tura, de emoclin y atracciis du- dad que los conviere en- oponen- ducDe en victoria Jualouier salilia t, eal iJli2, equi .tpdebido a las numerosal . spenio-s ranie toda la sentna para darle tes peljgrosos para ualquier team....a l iamanteteo). ealoa jon equipo espanes a cause li las Iluvias iuC han 1 mayoj coloildo a estos candestes fi Eiiceo de Guanabacoa cuenta Los Vegueros traertn el Jueves , llegara aqui proxi. azotado a ia capital y sus a lidedo- nales Ie la primera vuelta . con Vicente Diaz y Ricardo Arriete, una de las mlayores excursiones de inamente, para jugar tres partildos res en las itimas semanas. El jue- Ep ese gran encuentro de Lieeo, entre lotprimeros bateadores della temporada. Sels "guaguas" reple- roe equlpos mexlcanos. yes, viernes, sbado, domin'io Y lu- de .uanabaco y Atlitico de S. de' Torneo' pero par sobre todas las Is de fa ticos vendrin de San- El primer encuentro lo jugartn nes, habrA pelota amateur. en LaIlas'Vegas, se estn disputando Is cosas, tienen un lanzador de prime- tiage de las Vegas, pars calorizar 3 ,contra el Guadalajara el domingo Habana. Comeneamos con r game permanencla de Is Primera Divislin ra lines en Roberto Diaz .Quesada respaldar a sus players en ci am- e el Stadium Olimpico. de Liceo de Guanabacoa y Santiago los conjuntos de Gilberto Castillo y12 que es uno de Jos mejores pit- portante game con los conterraneos El segundo juego sera con el Atlede les Vegas, el jueves por sa nocbe]Ariuro Ochoa, que se encuentran chers jvenes del momento ara- de "Lolo" Villalobos, que tambiln las, posiblemente el mlireoles en el Nuevo Stadium. El Teilfonos en los finales del grupo aristocrA- teur..., El Santiago que no tiene se trasladaran a La Habana, coms i El tdrcero y tiltmo partido acri y el Liceo de Regla, el virnes en lico. cLus muchachos lel Santiago, tan buena bateria como los mucha- si se teaara die dn asalto a de una frente a una seleceiln'mexieana. el mismo lugar, Ferroviarto-Artemi- que reaecionaron con el crambio de chods de Guanabacoa, si cuenta sin invasin Este uCgo Cs por di- Tods los partidos se celebrarin sa Y ADC-Cubancheco, el sibado en manager, estln jugando buena pe- embargo con un trio de lanzado' mAs .importante par aque estos en esla etudad, los propios grouids de Bobby Ma- Iota en estos momestos y continuan capaces de lldvar a cualqsier equi- equlpos no-defiendan por igual an duro.. siendo considerados como fuertes0po a la championabilidad. Si'con derecho a ]a victoria Roberto Dizso 4-3, que en ;uu11tima salida en el El dul�ningsIa~n rlelnen rna l candidiatlosatpennanth..Otro�tan-Arturo�Moreno5-%, ,Yuy d Rojas lieQuesadia, qug ya' adlj 'flienea10 Nuevo Stadium, ifrenteal Matannas, lie Is Ligs en sisterrenos delcirm- 1o nucenlincon Ian mucharhan lie 4-3 y 'Guillo" Martinez 3-0. can4- victorian y I5lierreta,. lanzara Sc- lraoaili cams us verdadero Consacuils Unionists, y el tunes pr ]a Cuanaharna, que estan a] fresle lie tiago rtid perfectamenle proingido. guramente reole a "Yttao" Rosjas I grade


1360 MILLONE DE WCES


GUST O A USTED





Por supuesto que no es a usted solo a quien hemos dado fanto gusto. Cuando al celebrar hoy el Quinto Aniversario de la CERVECERIA MODELO, decimos que le hemos dado a usted todo ese gusto, en usted nos referimos a los miles y miles de cubanos que han saboreado los 360 MILLONES de botellas de HATUEY que en cinco afios hemos producido. Son cinco afios trabajando para mantener esa insuperable
calidad de HATUEY, siempre igual, EN SU PUNTO. Son 15 millones
de cajas de HATUEY, elaboradas con las. mejores materias

primas 'del mundo. Son 360 MILLONES de botellas de HATUEY tomadas siempre con renovado placer.


5 ANOS, 15 MILLONES DE (AJAS,


360 MILLONES DE BOTELLAS.


SON CIFRAS QUE D



Y como esas cifras demuestran que usted, y el pueblo en usted representado, aprecian nuestro esfuerzo por brindarles una cerveza de inmejorable calidad, queremos expresarles hoy nuestro agradecimiento ratificando nuestra desici6n de seguir produciendo una cerveza siempre igual, como a usted y al pueblo les gusta, a fin de que podamos seguir diciendo


POR ALGO SOMOS MAS LOS QUE TOMAMOS








HATUEeY



4 4a ae6eicaeyade ea


i


I


















Pigina 20 $ports DI . UO DE LA MARINA.-Mirc0]es, 22 de Julio de1953. Sports Af"- CXf


SE DESPIDE HOY EL SPORTING DE GIJON JUGANDO CON ELMARIANAO


SporIing de ij6 jughra es0Atractivo programa respaldara aprtin e ijn J r - esta "m'0::


noche cont a el Club Marianao e"l debutde los gemelos Hoyo PPE
t+

En este encuentro se pod i hacer un estudio sobre ambos clubes, Reaparece Baby Cuia, enfrentindose en un turno especial tid record ndi ya que. ahora no se trata de un equipo reforzado. Interis con el espaiol Satias Fenoy. Tambidn actuar ei sord- eo de 1941 Po ael onquistada en Zn
p r este encuentro con el equipo que lucia el mejor mudo F entes contra Kid Paneque y en un preliminar meoar a n laspr a re.,t seniors? es]a interrogacidn ue

EL EQIJ ASTURIAN( SALDRA MARANA PARA MEXICO peodias ea Ya El programs de boxeodel sdbado gran Importancia, porque depende .-MiguI Britos 6 la
laossnertrianulartnoreap dim a sarlsen ei Palacio de los Deportes cons- de ella Ieldestino de Fenny, tiene nato Provincial d e W et
chcuios previotas,sA pue e afir- Glide Marlanas exts noahe tarinde dos combates estelares: una interds en estar junto a 41 en Is zas. Tub a cuatroIefa aleO. o poi Msarse sin ambales clue fu6 u i xito P ee special a oeho roundsuna es umfla I noche de In pelea, aten- tunidades. Miguel FRI y Fernmn4 t. doO n 0 ueBe .ra.Pagd, Is guieoniel(
xoud nI rftc Ye ad-IToda Is afilda susan de lag pre- mia sets y un prelisnina acatodthnd e o lesa necesat.Pgsl iuean. MigUel liol va potv udsrol e(ep- lensianes de deaquite qua partleron asaltos. En lag dos turnos mis in- Dick fu6 boxeador en sus aliaMo- ai6 ehs Is glarfde Trap con 94c rnc as y denselasdee l pe- del Gijdel Cia, Pero cuando ortantes debtitardn Is gamelos Ru. zoO, an su patria. Argentina, y co- 10. Y Juan Arguelles y E a M tndiso enseiianio.yza d.sesins ede quecu prieo aaa E osdsuuno mcia-ic uRbxedo n u aisto
eyasenta pactado el match de c- dy y Jessie Hoyo, pars producir noce cas rodes los secretos del de- dez ganaron las Medaflas deplal emos conocendad y exlns m na lambianas y spaiols, anunciado unacontecimlento boxstico en nues- porte. Por ese motivo se trata de y bronce. Y en Ia galerla i e en otra oportunidad inclusive, las autoridades del Call tro amblente. Rudy tendrA que pa- coneguir un permiso especial a fin Ernesto Castro vencid con' 85 de10 A los buenos oboercadeaes no s plantearon a la Asociacin Nacional lear diez rounds contra Polaquito de que Dick - si 1n desea tambfdn Laudelino Gonzdez (que SinAPI ea habr escapade un data a qua el alamiento del juego argumen- Ldpez y as hermano Jessie se batirA Biondi par que estd completo el bi- chupa algo) y Fernando Pagt_5iqo
i cdepartiva y quera urg d a razones poderosa de te- en otros diez rounds calientes y Ile- notia perfecto- pueda estar an -la daron en segundo ytercer u9 nr varies titulares lasionada. nos di emoeidn con Baby Face Me- esquina de su apadrinado. imponente y revelador en el ultimo nen opcldn =I ea onaodina.
eeerod asrie. Ese"go' Pero coma, el Gijdn tiene que em- Beblljven . s N B f
ancuantro de I n. e 'alo" barcarse ma diana jueves rumba a .c Vuelve el sordo mudi se ball juv nil de -15 CR1) ist te parcels dormir en las er tranM onMP C emutaae ruma Reaparece A Baby Caia cerdn bay dos juegos eneti
el monstruo qua desde In; Era. En el turno a seis rounds'estarA Cerveza TropicaL Deportiv0o0l derdas rugs y da vlda al espf cteu go, se acord6 enfrentar a este equi- OcUpando el turno especial de Is 'erm una esquina el Sordomudo Fuen- to y Aldecs, en el primer itr In, 5rot6 majestuoso y vibrar te pa- po con elMariana, premiando a 6s-cartlera reaparece listp para spun- les, el valcraso chiquillo qu tan- San Pablo y Laa Caeas, an ra dair a adosIa qu. ha I oIapar Is labor eumplids en ci camra decir a todos lo qua. habitcon- pesnato en sias series interocim- "tarse su octava victoria consecutiva tas palmas se ha ganado psrsus de- gundn. tel fitbal o su Suera a -nalespasadas .rrasseries iter.a.io el exedntrico Baby Cuia, que es nMistraciones dc coraje y de ver, -El director de Deporten hard sionanteay emotive. nspasada e lel autor del m is impresionante y de- gienza, y en Iotra un peleador del recorrido per la provncia de Alit, en a tribune, se a itaran Asimismo. Sc sefild en firma el -~,.-ya %.csc aebc aiaiiin neirScae rcdd agasRbn u oaalicar i
bandiras cubanas coma test mania partido entre Cali y Centro Galleg, ciivo come ba k de ls dltimos interio qa viene p rido de gran an r i ostari'de cuatrod i inconfundibl de hnd ue se pars el doming, atendiendo a peleadores del patioamaYqe respone pr Kid Panecodiciab~a el triunfo para is sedas peticidn de revancha solicitada par ~Siate son las victarias qua laeva en qua. Baja Ia direcond de .Fedarico horas de la maiana pars la pr locales y ai es un st ama agn- te ance verde cnn acuelia aspina de ... ... sucesdn este clown del encerado, Valds el soroomudo se ha puesto vincia de Pinar del Rio donde cre
localesue ellpresa l sima c n opu- isiete cero! que no hart podido el- que ha reeditadaO sus laureles en en Is divisdn de las pesos welters, rdn.hcademias que sern dotadas tar que ha capitalizads sa aompe- vidar forma impresionante. Los criticos, donde luce tucho major y donde todos os implementas deporti ticidn de saber internaciaal. El Se espers debate ei Espassol at 31 empero, no le ofrecen mucha opor- au pegada es n de Ios factores necesaios Pars su cabal Uno
0~~eesro pars sper dcabalelEStincits un fidbol ha lograd tacar a lbra .Desde que el Deportivo Espafiol, tunidad en este nuevo encuentro, decisivos de u carrera, miento. mil sbIeaparenseted a rporque su rival in serI nada me- Completa la carteiera una pales -Las (Itimas suspanslones deb
Tils sublime, queasparest mental eBreoaps n aRbn nos que ci eapafini Matins Fenny, a castro asalias cite estpAdanima- xaaa maer a Idla lucia apagada, hacidndola merger con su constelacidn de aes, Ion di-noee lepsoata Feorsc tanaosqa strgn a corstiva y pleas de vida y as- rigentes cubanos no han cesado de que perfectamente alimatado y en da pr Toas Vega, el recio y agre- xedores Rodrizla quaperectmenelagimtsd ydn a pr 1omis Vgaelesci y ogr-Cndt aie du d eeplenitud de condiciones fisicas y en sivo. fajador que quiere rehacer su o Brges tdriguez, Mar ple dor. dito isandicauaste buena salud, se dispone a terminar carrera y seguro de poner hacerlo
so inde de ma .rlica..c. e Las primers pretensines finan- Estudian los carteles publicitarios de la XIV Serie �a.Fenoyy Cualad brndarnun docuatroarunds.Lapreseniaedefinde suspeldsioeatsde cieras de los espaolistas parecia - pleito interesante a 1a distancia de Veguita en la carters le da ins t- otimas suspensdnes ham id quatfru traria osins empert us de log En Caracas continfia trabalimdose actlvamente con tdo lo relacionado con la XIV Sarie Mundial de Base ch easaltos nica interesante, a mis d'e Ia da qua Va l dirients cialos, m -~- e -tiene par "so aturalqza, par atu canscan Unsupo te y i jira tribunal dl Deportico per Ball Amateur. En esta fte aparce. I doctor Ma.anuBattlstini, secetario del Cositi Organizador (en la Lo apadrins Dick, el de0Biondi dien de fajadar in..a.saboe.
iarr.. per..nas, donde todavia no Izquierda) discutienda planes eonJ os miembros del Jurado del Concrso de arteles publicitarios, integrado hease s1Lone Isperdido un soloiego, y de1a pr los Sres. Francisco Alcintara, Pedro Centeno, el ceapitn Wolfhang Larrazbal y el Dr. Julio Bustamante. Desde hace algunos moses el es- o a el teosj" ypail Maties Fenry estsiendo apaus. Omelio Aramonte, ex camcen esE l dares ...locales, ha obligadoa a .N.- 1 e o d lm t ddrinado porel popular y fam......heavy weiht de Cub..... ir del t~l stl
h extravd eional Cubana a aeptr a Ncost-sa micaDick, que hac parela con boxeo, pero en un combate en. que deman.daysees.pera que e ldia 31T l 1inCiotm ranlO del ilin Veni e r 0 e Biondi, y que...... ferviente entu- uotd 1 u0ei. I�n~e do El rndtd _A o~ie,~blrni~1iotern r~ ~peay wgt d qe ICubsAl dnel nacgudo ertea.ue
S OOLL U d.-deesterues, el Espafiol, con Bus es-rsiasta del boxeo. Dick se ha entu- su retirada del boxeo, el director,
rl ui o tt-e.....p.tes inicie en-La siasmado tant con Fenny qua est di Depoortes, Fernhndez Miranda,
E evcod urp.t!;OniiHabana...... ie de atractivo sin lUnIne i da consl al lu no ll demorar seguro de triunf . ar n nto.... e qu....... i qu....quedaria d..pa
nfa hoy Is bisqueda del "ketch" 1 par.,I q realizarin por Europa tan pronto rado, pues hbia dispuesto que a- Un largo collar derep tes de 40 pies dMamaduke", de LJ-0Elfmbol cubano recobra su pres- c e finaricen os compromsos qua ra nombrado en l Comisdn Na- go arte e Le Jr c deigii doen]d internacional y exige ri-r el simpAtico d~otiene en Cuba. cional de Deportes dparslibrarlo de
a, California, que no se rep vales de categoria para afianr Ha de evarse los problemas de a hra, alentando a] caballista para nuevas inversones. Coma par Dick sa a psadilla tur. prograrna ofrecen hoy. tado su posicidn en mas de 10 dig mejorado calibre.
en 12 Regat Transpacifl1a de 1953. Los clsicos para nacionales; .a justa con la Florida; los handicaps abertos. Iosa Luis" y . estelar de ayer pr Istarde Veinte de la 32 embaracilones G"-ai ,ecibimiento mencono ]as posibi.. -dades de una serie de eventos de gran Eondo paea cerrar. Celebran elddomingo en la satarpHabana-Madrid serjug6 con
qge anieiaron q6 az egatnya t hnIle- r itinerarlo de igualadas numerosi gddo a Hawaii, qu a tema ue es m . ... c..aa para orS . . � de itelant ocho ascta el, le fu6 .~tributadO o rnnoau tm sPor eSALVATORta "Ii Joni nec'1 rl paagef azul his rg td re '- sen la dot loes caonridanen Jes domingo .por el pequefio "keth"ir.t' grass psodas: las prspetotal ciolo itpldromo�aii ma
"Staghound". .conn handicap de al gfolfista iHo can .....isaten para que quedn elii - ga....a..s re.....n..s..e ...en.altodos qosn udrn .Moni.od Jesin
cuatro dings y edi. minadas ltao trabas que tanto han Its clue n mu t so ! ens pira" Lo f dptadiera advertirse un dominiend ai Losofiiate da alot Gar..acsh pcricado at aideporte hipico cn ci dos q . i cainsa. ,F asno ha de ser e Ideal a aerse. Muy reeiida seran las competenclas este aoCino. C uegos lucnara h opornnguna de las pa jas.
Lsficle e muarday T-stA NUEVA YORK, julio 21. (United) pasado nos cuadra decir que para Es c At.. . ... cmn: .. sno par el contrario na de . m Iprsnto eran Ugalde yAbapdo,
Informaron qule "no estamos muy -r-EI victorioso Ben Hogan regre- sentirnos optimistas tenemos !a, ter- En elm.es de septiembre emnie-r lle-ar a conclusiones per manener la cops Cuba. Sin decld.r el crew del lacht al eabo ganarori, come Moat zan a Cerlar sus puertas los hip6-o letat e eJsslgqes dlnaa np
preocupados" por el '"Marmaduke", h s hay a so patria y rejid i Itra- minantes paabras delusefior direC'r omos c cire uito e a o teCan- . a r Club. Arribatan los remeros el vedaoidi " y more. Yc t cbos g alano aban esi v e dlfesaCooapciernicmei Cle l da rsasas b propiedad de Willis E. Short No se dir.al luia d e papel de Brood- tar de Depoitey y in tuea dspon- drNalma .s de la Nueiaii d i . - t.. coma hic..r.n.....pr lot Poe pa5 c tralo . d . gi
.. ... . . way. que xite por ra" eaursenoc deo don t {emrr r as americanos. . --' par sus contrariog. Cuando Be reg
ha reportado Mal tempo en et fires w, Y i~ t xtepr puedidoat'agttsi aNcaI-aE euioBnys soaV-CtiaA esnr Cm a asrra: dintpic n cca r aiibre - ccS :tra mriaa.-_________i6n psis iralcan radenseg mliiao Ferys eps V-Cal IrFennezCmps- n cmct ha dc hacerac a!l'iouo- (Por el DR RUBEN OTERO) tdi gaasa2,Uad b donde Be upone qua es& an dos p- ire riao nc .S ntd ofrccr aiasnuc's lemparadut. ItintSP ioIt. ins' tmportaiss 0, ir 1:1, pid'd!pela qdo dieron ea. salto a Is mota, sin pa
manns. s s tates a las 8t30 horses de Nueva Las dificultades quoc afia s prc- vernal "os scobiistas. r to m s::o ia csprcsa pars la tespora- Los mismos clubes cue ntieira- conotituyen on bote may ligero y mir movieran los capatos del es da York) Hogan gan6 el Torneo Ab ler- senta as acitudes a conc a y cr ien Nu a ik Liocn d a. aI s premios mnim.s que ran en 'as regatas nvicias y ju- fuerte. El Biltmore igualmene, al- 16n 27. Los uatro Jugaron muy bie VariialIs equnsbtsbaan akl ogngaienTms berNucir evaa Yrlit.LnonDws-hstrace.t itibc~ e pae-a levaIdia Ottat soE ejugnoinisimoarnl tenido problem con sos radios. El to Britanico el 10 de julio an Car- las traic nesuesue sctretc tin Marylan d .Kentu y h t irdesti...rd.Ia disrhuesnrSe- niort lven a Staghound", tde s6lo 39 pies. esu- nouste, Escocts. par primera vez en romper para quoe c door Ca ,t l r pa einoa am Sana .... i i apoti d neneModomingo en el clsca dela re- Cienfuegos yHabana Yacht Club mateo-den e a on I n vieja Bortn
--pim.. .. . . tlltls aria di on seot para productas a do mingo an at sic e lasa ie- Ciafugo y'Hbaea Yacht Club m eoi frentadrdh an Il ejAniba , , in r ra d io e n lo s ltim o s sets d in n a s u p rim e r in te n ts . . dc C p c i ts di .n v N 'a O r a n s a c a t .. ,aro l ee a . EI . . d Isntrac sia. Antes de desfilar par Broadway ciso0 con is n . .....t ao oir s: esquo no eron.o a al. tI . ..c e .. .ar t d nales de Varadero.emedodca.r a Teero y a l y Anibsi
Hogan fd etrcistado aycritic alos D tano dalones os sn.... sare clpits.ersait.ai . o .a.ri/d premise cope- nod a Va .ada .. mtdiodu TehJo-Lana.Eaterders de d ....abas
Aunque el "Staghoand"". nc auIti a Ios au ip scuales . oonrllss a so. tra.la...tso...t ......... e boens nu' oedosa'El y radicianal troo'ye CubariEsoa ". ..h "..C atroishao" o ontra.......... .
15 dies 11 hovas I minuls Yy It5te- fantilcosbritaricos. ni sisluics' a nos Yc a ts- -Eses ci mamanto oes a tie e-spin.poitingsiqs,1orn 1ab6iaJos is' aalausrosrayeldouuicunatindelitCie.nfuegonnculachi Club. ne- ha lucido en las deensIs reiostInconseo cale- lix. ix
guadoe pars cruzac Iso 22215millas "Los curo alid son an pedaza do ro determinaraIatogas aen esie sin n-ittctnquc.d-clnsi .de r~ gno donsdeltidoenfeo ach lsan -bald e lagos ycle ejarimu entre Los Angeles a Honouua ulo U yuahy a e idacads coal haya podido ia-er senat Io as ngas et onos( " pri tt emailest ra n d mto ascriin 7A ' in go seaoa saey ba seaoyqemjrr'm- El prap-rams nomplel Se ests ta
El "schooner" Se lel pies "Good- ladies. F an trazada. ntnguo tIee n las- l rs'ao valioso y s Ia emspreoa tiaer C yntll,(as impartaits euite nira'/las (rbo. eplmet e lc-e ... , ' h
pormay by acaplmeene enlarrcrea n AaIngelesVcol. lncse
will" fad ci primers en arribar aqut "Sin embargo. las fanicos brili- poni asigula dr cirr Se I g od de pootbilidadet quc fficil- . cr'uzadiat con semintale de obties- I Lot'actuales camnpona seniors do , Insegrados pan Orlando Lanz., stra- ti joci p. Orla, ' ndo , aas Despu~~s de no campo amplia coml ner o s a lanes mas jaroeaels nanetment- nueasausvaaeita
con tle mpo inferior a oe e 'dias, p- nicos no pueden sam mejores" ngc . .. ..es nom.s.tac . dint P t mete pcede colocar nte, ton Se- go al ncr adqiricae en las reano cuatro memoasc .i..s..tarln e toz e.un - Oscar Lama, tins Lais Fernfn- el 13 . ......
l'a so handicap la alumina Sc ion Hogon anadio qua e encst "b, llo lard' ei "asnall' ue 5s pins- Todasoa s ... . m...sas . p _i.,.da fIts de Kelacrd" ia os Hihartin T re litri n o el" stro poassigiosa s'iea qu "res - L"o eiAne. Vl
primnerns lugares en Is base cia hai- bolan inglesas de golf, glue son 0155s i] on aetida dinigelentcoreccr a de cioe at s.a. en crua ansma- frtsd o ctdrto ihane rCese lsrk Iro Me- L . n . . PRIMF.R QUINIELA a 6 tantos dicap, pequentatosian loe s nore amr e a ns a o s cabailistas. part qo isbo. per- 50 ere en u ee u Ce e - y Ja Hind oue Sinen sU sede no c l ndnde en el tins, MainV o n n srRn apr -a An ' l E "sh oe"d 16 pis"od laig a rzdnnuoteeI m ore n un c i ya pontci mp ics eatmaIelS g uido clnopan e ,icArGrnds Gi an
Ninguno de los 12 botes restnei peno " un cambearan el deponte aqut calados Sc lasposibiiidaies quc tells sloe l ga cido ptes easdgl idpeca entde semon prn ee hac ri cltd at pimntA s ai lGtmr en masn o n fidsng d ciaem pan ero t r g yVdo yaRO l an o 0 ch
tdenen chance de meeorar el tiempo si fueran usadas.. . enccrra, potedas cartarse. viajar a c.a des rd is-, ,Ld ca e u resenatal ns c- o e m ensoce1aGatl n . .. .' . -y a
correimo de "Staghoun '. in or- 'ss boiss caminan tins mills. S1 oI mramentieunrsenenes r opdpns y cute s uae agunar esu curtajo Ld- alssic nad a soas cuaresdsle- c as oresoslaures a Ma toelai'so etidos aR los n n sy iestel.. ott-s l13. mans los oflciaes ioa Iregaie. fueran adas aqui l no habrian ho- de imotaracirgan c iac u ee ra ca'n a ngu a c dr ecua o- pafia lts d vno a tomaro Taye In fado, el' -2c" Mode"- o p sos Ia itid511diiineemetefrdeodicidesreionehanl Scoldsenonulargasecd- Lavitadosgiuaa seo tenon trim pansa!: Allgy.Anibal, bngnlos, cant
S eningrao dlraIaut1 Cli can moia Se las Hegatas NaLos ltinos eporas btentio in- yos on an csca. cia.las a s anc a u 6tt. s it en cieer-otjora dc In ai Hipds a ou e isIcapu sdicran u e- l n aind a cieascMio Vkin es iele 'd is et ud om air rI O del13 y Oadel .
ran d qa lea n1bacactones est n Maniest quea existen tines gras- Todos s ahemos l que machas ea- o i soel Se ..ie e po siira- madroeR e a andt Is " n "" d os.y.Al o .a- , - = a o. i g" - Ta
dlsemncds par el Pacfico, algunas des difterentess entire el golf noite- batstas. j ets ooas cbano m�nte 'sau ia sari t .p a s e ndcious ea csi arenda- 6 ai El ienesoYach . lutenf- S jc e C mo rode!3SED P, g ..� .11 ncmonpud n catas, iir t 1a autda lde ss a r el edL adi.. uls. d1 sleei la acntu.alucamna 710 m i as d e a q u . no n at ' k e tc h " a m erc nn y ei d e In g la t rra . s e n - se r i e a n p a r In s h ip d m s S e Is ue~ s5 c e rre u n c e t d t ra 'i c m d e n u al t E v e no -Da c o n~ a r dm 1 -u lu c h a r p r m a no t n e e " tee m r o n e a n C iao o r laol~ Ina - , S E I N A .IN E A a 8 colueacidet" do Sat Fra.n..,.n. do alas las te..an la bota y el rg. .toac ..nc iae.c. . Inl nt ...... oe "proporcia me...dias din,.ids Florida.npdera oasi daban e ha S atoo cstro rentasle los su meho se nio e ra lie s e doraiac lde o os I la- s
fllftim Itgan. -tisempo. el mat Sn abril. sin descontar aque"- eseslas cia fails nsbn".St it Fripero ecnatse anleo n a discuth, men.. n l.r . bol Sn es as arI fzelnee clasde All L~ts,de ta. ,
de.....te aml 1a sula ntajeloTa In alsU l ene os uee larg o t e deevnts er

,iveo ur par much q e hesoos me- a d , riotar par los habancr os del president d el club. liz y Cru . . luela t o l mat rdeunnces esto prac l usanan en Islempioda -os sensacia- lebrtrn s naciaaet Sn TEPER PARTIDO 35 Cantos: form n cl e In emb rcac oner esti M anfest qN lig u eln tB regano s elosinshido e mu-sdaa-stSe d sconiasiteennilaatrstilli-arLoso dAsetesSelaIsMranseuloi. quaiem anliYac- Cll te - haudjo en pC rt do o Jo gead ls13on dinn2

__ KA I & .....ccian saladable ni btigar.... las victories bas ts ay r tard e 0 n o tcid , instit idas Sambid n par I . Velia y Cr ur, bian.... cant
dser',awpr'e ,. i,,'a-,ese].ja lm arngostns sesoentaies y ma- habia decidido sui bate pars las jut- Lee del C ngreso en el de Uga-deal FonxpaazuLa a 5 Mi d cn lye tich--- - Ide legar a recabrar elterreno par- as planeando Ins diferentes camn- Ese rx q o s'iereu n cs t~ ont( taba ,,o .aio n d nos enlro s ito adr qe lua p a rz l a ter Relaneey "e c n cdo etd sls ea E U D O M L


con altopromedao tdo' a binacilones y seguramen e hardis t
vez quo p u"haInte...nga sirn Selecc nds aeel Viaos tamnes d enVaudara ... "7" " z
Can el entusi.... ....pre, Y tdas e.o tLue los. 'sicos arsasd quelasEl.. So eMar n ....II aeh tllg
Miue reo e 'a euoea et psiempren n]atepraado enIsa ebarnlaipua IaioaacdeiRCRPATDna30ents
ha canaieaizbso a " lao Siraciares ia recr'ia naclonal persiguen sa me- hagan m �la. Si eb aro a z
ti �aor enskS pesMaynaS.nvo eaci atU et eedanago en jo ramnientO. t uitesda anerda crew ioseengradoparuguel SuLre.d Po t Finer las aaidera o Set Clbse Csades dpes c a l ne- strokeCorloFs.trensfaEi a cMaltotis final.... Sal .m.e ...do .co..siste as. f....r p.ineabo.ur tos y Jasquin Sivemr. it-I
S n -s, Provi ..ncia rov eo aneI miss abierts, can e pago e o eo- par en los 1511 metros irente a lo-,
Co..sionat Se Do qta eque Insuaaticipar ca ramar. d os metas formidales ci Ds g tl(nl' d g veos ' ,Con it.yst a s ueries, n a en balos imnportsasS a sgu c....ledad, 4.57y 4.59 a. S qu rostit, yen.
trunf .a ....dopa . li . qun. tampc s... deha olvidar qe r.eord en....s guas y qua haen
Masarnssabre InSe coerhah noetda .. s..t c....ballistas restro-ucin a los yatistas candidatos Se Fl tibado, par Ia tarda, termis6 Ia El gras gaiaar cia Is aele SSesd ........ .... V S ... tan ....iado.... pars en..... mi lie- t.iu..o pr Vans...ar.. Ayer t c . e de ti regatas e . opJian pat . limpico-Dr. Charles Se CIrd
.. ...e MatSzas, nofias elias co: nan mei os sobrados pars adquirir Reaney vol i a lstzar s gua t 'Coa B " . P c o u i r S cronieron a sM terminac, " u yasquoatama Boge Feve Precdsamentrecord en hsao.guCaryosudehrum
ersatderoo aJMu~ annAds yices asun buen teabalbo en itsEstados uni- bote junior e ignoramos si Io man- el sabado se efectu6I tercera .re-s Charlyhizo muy buen papelcon
TEMPORADA DE 1953 Varadero. Juan Argielles, Ernesto Sot a Agentinoa, y debe brindirse- tendri hosts el comings. EIt bos, gain y el conit&dSe ragatno, ante- iagundoo y un primer tagar.. SAN CT: I SPIRIT: U ron laoe dalias parsr lagPlayers, Iaa de cue ltod nib ha d reac- hay volvetns a batirse too macha- io FernAndez Vale y Mario SeI tel vie, pa. exclente pate "I /f .... .-- _ .....NC.TI.q.....IReIeTUebdoal ... t ... I.... rMtibouehzoaBrdedr d 59 YMi.o pt hares cdoy.I ... ,ay P...ron- orexotn
N - Tu o d au n on rove osam n e........cl....in.enot.. ..t. aE rimat e mamas. ha dispuesto as gaia en- verola', sali6 terc ro n la see
feuze F ernados),Pagis, sac I ..... "h cm de ]ap P - . .. los yatstaoes tan esp lend do, qu o tre dos boyas d 20 millas de dis- con dos terceros y un sdptimo I " , .. y .. .0 . .. icron , D u ra ne el a trnu erzo ' om inca l [resu ha ui fcil para oa ch escoge l [tan eia. Cigar .
p r Matnzas. ', . , i brindado por Jose.L is ti errez a definitivamente el bote. No obstan- Asi, Ia primera vuelta dur6 fns He aqui l o resultados e a a s ti Despu , determmnada In ompe-Isu amigos y. periodistas, se hablo te,.- repetimos, a nuestro julicio, el horas y ]a regata. con vientos ca- ! regataM"jwntas" p-aa a"Caps, t -1
a,,Etigioal.e.., -yu.ot debidotrcsia...segae..l-sime-de o nlm a o red ras cida1 p m i cuatroh i, eil ia o . . orge Govi
La legendaria ciudadr de Sancti Spiritus,a ea t IneagSea s cee i orecar ma- proema Pqedandiucida 0prichosos,a Five":
/' m I'--,_.ricas y populares, i - .ita a todos _us hijos it. .. E "gi r. � oia i .. ordnarist goc...i....... ea Isf-Is cnto aue p..udo ena I arles Caus SY .

"\_,(, ;| a AUENE para qu Ia visiten en estos .o a. . Vn-aer" doci �; rafsni cir. n ...t... ... s"Potato'" dott.q eas.ra- cie Cirdias Cirdenas Karush IV N.V. C. 2
-aana qarueo tonee nonecadc Pcirunascaa snient suIs do ato uinae anejanida lot -A Reyes EuroGca baa C.ER. H, & \- .1 I carnavales santiagu~o nlsda e en fsectoreeneteoP detea. s ip ..samo al arad C.~da cob-Rdtrd Gs bal..." tix.... aiee 5 4-R. Lipt .... ro egdo Gin....ra" C.Y. C. 1
2.de~go~to efs~acri'snal qu~eaednrem ine pnor as...r. tuat pr....dcntet del Higitira- rn coac...h Set Tetonis. Ft ..e...n- 5-Albertao Oar-"'
Agoslo to..tans...taneeosoel eaoasiasa....n S ..m.ico. nunOasearcam
doSre anit sc fn� de aco �oei V�te n~on n un reineros espersado da cbs Tunicn 0. Espinosa Brste H Y. C. f
poro igua a Los resu ltados lucron ios u l irene intima omisd fu r entida batl a los t, endr --N. Ga.... L Mar...n... ... Cris--na .... C.
siguien...e.. as" .cnsas )r~te"qeeshanlagrd sa rmc ' 7 -[Dr. Luis. N.Gao vuIV C.
): : ! tdos n s une. sgu~en ....en tetste track quena partir tie 1915 ...u
[/: : i:] ~o epGamolaniRITAN dpaa qeka .. t... c..peonlc ti pes p or ,s asel 7 segundos. La tripulacin Sal Ye'I a--H. Pieper Freddy TetzelI lar. Pancho H.B.Y.C.C.
prqe .-Migue rato. ... 96 Se.. to oes.. millssonibsrpeoctavo snam dado estardfrin..da peor Marie de . 9--A. Ma..u.i J. cia Cirdn... Mapainuradi IS Y C. .
Vl% !']nos demos un fuerte abrazo! 2 .-Mig.......F.i.itSII reop�s ar pars "ael ganador Rolas, en ci stroke Arturo Aicare.. 10--E. L'. Gants. M. Isesalaya Cahienta C. R H.
'I,1-Fernando Pagis . 117 Se 125 Se tins a mis tie etos eventos e ns, Rafael & H....esd. tl-agi gao Ismael Ferrer Ahlpi C. E. H. 2
/ 'f.f75i.a'Galeeja de Trap ' Ailsg . anadoc ... moSe timo~anet.�Los rvatia distas El domingo par Is marns .....pe- ciando buenas-regatas naclonale
1-6 sasP" / 1...... ..-Mg.it . i Sto mol Letchare Billy Kelly. ,anmibarfin a is Plays Arul al misma zd! on isa aguas Sal Hav...a Yachi linter..acionales canjunto con. il
i~~~l /MANULt Di J. VILL.AR 1.' -Joan' Aingl'las' 54 Se 10 Sumaef, Tryster Rantin. n':. Sin- domingo, a primers. ho..a. par via, C.....Is.saie ins iopoitanti de is ta dc L~a Habana y" is Flota de s
A~sclMneplyPsiet eiaPsec .-ligi H' sger. .... 91 Se lot ~i e Ftoat. Sum Barton. Miad ltatler, sires. - l emparada, lia primers rogata del rianao. Pero nada eso. Los sirpe
% ' i 'i \ Al al�! Multllml Prasidete de lo Feste~o 0 ..... gra......Mars..F. 1001sarao...aMocsiyoueDalosaonoSahoDhllFsschach sistonssistnt-H"C-mpempnonoo de Cubs",naan riesamba yacontya deiCtasuegosCi
51 -.. � i - 5/ G ale ia de D oblcs E xtr m ... B na l or fuem sn deab rdares h en s t Esidve .. se m o str m ay. as- q e e ...sta n tre rec. atas El qua cie o da e selat do, no. . . .
/ / N i ' \* 1 -E n es o. C s tr .. . d e S e t a .. . . l . an"- v a ie So . r n dn can. . ...r . . .r .s p ar ls I s n S tb eir . .. .d or e Is san e tiene [ L a .p n r s .. .g ata dat C am p
,,*.- ne'ot.a'o. . 8 e1 eliot Sos patas pero sin que tomgu- onpetencias seniors. al extreme Se 01 el uuo 'Campein Sc Cubs" oer [nato Sc Cubs" se desarrolid el � " '73:( 2~~.-Feradio Pages ' . 0d 001!n campletara i lanecers.. . que asneran qua el craw sorpreato o n sis y tins enpa en g~lata, Ia m~ts mingo mientras tin brisote die naANSI erLnanOURoo______ rages_____ 0u 1e00 En1924 se corns. conmoo ernd "-- " i. '"" daE de .ra japr.rne Rot . tn lltimo cuarto. ers de Sl mundo. Desde 20 aries inilas con Is partielpacidn cia 0
:: " ~tOA O, A t� s . en l jusa veteransn Chd Sern Lean....enorat ada Orgo F a Ftsca ln abNau Se pea A qu'd56a i loa cia La,'Radp


E ackiy ham. "Part.Guefitram trpesos qUe no bant tenido ovrun]de Cuba. popue trasladar los ya. b izo tins buena salids"'e 6gd
za a los dns cia la larde ....con- Narib Rsnda| muchos otros hip6-i dad cia cobrar an el rsodlm- .. . ,. usamuh r-mr apleaby ~et
8.45 i . , i tinur ... b oy-eat ca-m'onato cia base dr..mas..orteais se ha seguido la tin, ... halon esci em-a'-lo' Fit cia La, Ha- Cl.ub dia Pnofgsionafia. ,."


La roci, si endoost eam o--- atceurse anlsqaom tn a .
� ~ ~ ~ ~ ~ 24 " . ] Zt>-tendientes ....... .....e San Pabloy scn a-''is-e ioreaa~,cnNOW hpleas Patron ..... . ...aCs tin choque degraa i a un n on peato Cubano" Stakes.Do- Cruete T.45 ..n.Ia. rm mbos " alos ganadar rercsbiendaig, de Julio d i .953. tafatan DrChadls Clos . dC.
capara absclubs rndrs nay1CP
Con m tivo de haber sido sus . n sdalOn t" 2cia:1mi Alben urar-1 m
pandido te Club Adeco hno ser cefe }n'o especiale ci caballoiueretie y cuota Eciad:n Teesnlaos Sta . cia V T a r- p o i st H . - V
Atuard el primer jacgn Can el p Ir-puntuac'. cabanas.ns. . Al NTOUTTcofimaos alv' IPPRyAEdaro aci Cbar H . . C. ~- ( 4PorticoObao D- Al correrse eci mino clisico en Ebarlnscofrnds alcs s-5 eps EuroGrca Cbn .E. - C
LA AN CRutaR A J el :iSan Pablo eman team de bsepimibrc26,en1sasciIOco emiO555s mrYiriaDs 'i Tois'56-W. Riveo rg H. 'ss. tz.. nd
re.ios bateadares Camoa jaenlare parAntonio Her- Don Rico, _yCanciaa. ' E.- Lippal Itansiro fDelgao-lieb H . Y. C. 3 CotyLamadnlct, enenteros, mids una saia cda Justas 'di gran Bow To You y Blind Driver for- 7-iDr. Luis H
L ut d laCortesia Mrie Ortega, el hurler Ale- condo en teprticipen cabaflas cdel msn el entry dci Analaq Stable. ' Vidafia . - afll Galvo I .E.H
mfin tendri que pitchear su mee ..rectinable de cierta capa r- El P mero y Virteina ertenecen 8-Ing. Eloy . -C�RH Pelotapara poder ganar.. ,Id os nopci6n a preinias de ril a Eugenio de Sosa, Jr. int. , astroverde B.. de is Monena Caribe H. Y.C. S





. Mauel Rasea Jr.. placiOn de ese Dcreto o Id-e i promul- eapafiol e icino y - undamena u. s. steel..-.-. . a (d3e
ea � " unaenA - -Compcngiia di Inversiones� I
dnitrdor Gene.a. gat6n de ore, en el svntl o de que paia oIs nqueza ttabacate a. nbana. nlregainedlatA- - 129....t ,un. . .i..stIMPoeT. ]a facultad tue se contle.e al -Asimnsino se acord6 inte:esar de Juluo......... BRUSELAS, (APLA).-Han sido Vanadium Corp .. . DEL.C.3Ai 37.
PERU, A /lIO I SUS MORTA-mitd" Agricola TabacalernP araI la s regional" el envio d Ingestu Sptembr......pbicadas10scifr de exporta- Vert. Cam.. 71% 7 DLTEC,. .
CIONES E lVEBICULOS MO- vigilaneha del exactom cPliliento dies que viene realtzanoo, para Ot,,viembre- - -. ... 103 cisn de carb6rs en el paado m V i C.. 1CoiInEDIF.'AMOA MOTORS
TOREUA OS de los precios ml~ims vigent.s' pode getonar y-obteno.r del BAN- riiembre ......... 10.30 tdc abril, reveisdose us satifan- - WLU
barque a todos los tpus de tabs FAC costed3.. ls unduImd,, oa a laos tit- at1 4O1OS -1115yU388
LIMA ( pla).-Han sido dadas co ,sujetos a preclss minmm, coiecheros de tabano esn l adensr torio aumento.IEl total del man de Wirner Bros. . 14;,
cnocer las ,esidilt cas renativas -Dirigirse at Sr. Presldepta dn So yd diladn (ue Os'lcne oboervarido PROMEDIOS -reerencia fu de 215,600 toneal- wCat Elsa. 4.....i.Nob..
atvdtlnb aisetce d Repilblicay Mnto d.- E tnt't. m-en au tremitaicidn, en viztjuttdo quo hln t .....F 1
cabando del Goberno la ,'jyot las stembras de Ias vaegie sEu pre- NEWYO3l 2 juleo 211.e-- oer a. hl. das. omparadas non laa 246.500 d9t . . a.a os-a I.i
aUtomotores durante el ejerci ie atenc1idn a la Industris de tabao paracitn y rapid v eoaida requte- I dircto de Lus Mendoza y Compa- marzco y las 216,000 de febrero. Los W. Overland W....verllass.....
"di 152 l ':F-, total dO camidnes ira= en la t-amitactdn dnl Cwjt),.nic C,- r tnreu9oprui c e .a:""piniae o oes u e st.Ind " _. y..
p0stadeasfe edase 4.500 y el de marcial con Espafa, Y qu a c co 1so 1 que Itr vcgueros cesitan "Industc-laso - 25. . Ba. a Ms7 rinnupalfconpradenes fuero0
autos de 5, . siempre ha sids a proymeceio delI par M labor. a rre0aI. F.nrr --....isons a � Frani, Itali a yEspa6. yu ap.Shqst Bit 49 - -


I � . . . ...
Afto CXXI -inanzas -, IPDIARO DE LA MAR NA.-Afircoe, 22 de Julio de 1953. Pigina 21

Nueva'baja n BVlos precoos se, registr en la I to e or r r - S igueeltono firme' en precios,

sesion de .r de- la Bolsade Valores de N. Jr- .. . .. .en losaz &atres crudos en N. Y .
- -.. I . - * z. IBOLSA: DE * L A H ABA-NA-I
Piden al Gob dnoa4sribuc,6n o 'IB0L.-A.D L, HA.B A N A " Nuevo avance en laseotisxcionesrregistraron los P i" 'a l.e r n o dB l ol'UCiln C T'I"d, Zon, iDeben- .1O O A L �d ) .eeros -"am a~ .i - . ,u. II
BONS''OBLGACONE Ittele, Intarnacional a. A. + &ceitea. V eales "E -o. _________l n aldltrr as rn. rm . .. . I I I__ oo YOtuA+O" ,re . .-., . - ... -rl"Sat Ctlna*-% arsdl n cao. ..A . .... ....e
' .--imtles internal . � - ter D -. - Ha continuado manteniendo tone ropma En Londres el Mercado estuI araI ;...e, ................... .,(segunda IipAtc). . ," C.ir ,,R g l.- . _______.de _irmeze el Mercado de azicar" vo tranquilo,.con precisa 3.63-y3.64
an aIet fa raclrcI eo aciones $5,000.00 . tl e.3 o. ~ . ceites Ve ialesIE C. na- . --- u- cn.11 crde ucred uroRc opasbe3~0 ea
uVCent= rael e. i. crude en New York. Se reportaron FOB, ,Java solicit6 una oferta .do Camp.LVend.nI Crdular HiotcasCrn-Uct11Untd rd it Cornpady , ".' -I ntas de azdcar d erto . .. . eiomlaCion du orereao que la demoga.en.la,% Iraf - q , , -" C al ..rdeno.. -Operadara "dPu oRocompra sabre 30,000toneladgs As "p om lai~ d Zdi e auaseis erucis-- - ,uaga... .. . . 't= ns"" 4@ - a . de Ct.uba, .par& eargar a fi- azfear blanco, pronto emb rque
Gran irrngperjuadchoso Reptilblica do Cuba. 1105, JCaet . .. ....., Intealn a-Cee ea , I J, l,(P.-nes d4. cate Inca a5.95 CIF. En el PRECIOS*SPOT:--5.95 CIF N. Y.
en caitoa ah~a edaIneio) .it - - l eAgrilCa m. Ye- tersas). . . . .i- - inerado m~ndiat se observa el in- -MUNDIAL: 3.65 FOB Cuba.
publira 4..Cuba-ha e1e.aDeudadcnterr C .u 115 I - 14 mia . . ..r-cola dl Yu- er 'al--- ,, r.La Cima -d Comercia de a Re- decreto 144, de 1952, d icter-i( .e v ami touola is al Reciblica l; Cuba 1937-1771.. er, - . 1 00A .CCION S terc de compra de azicare Mpr FLETE: 35 centavoqq.deseu .
Co. Ec)b.....I 1$. .0C0000Ea V te d- varies paises entre e rlos. la puerto Costa Nortes .par Nueva
pfiblica de Cuba ha elevadoa si- aeuerdo con el resultado del inter- Nuevamrenie bajaron ayer la Rephiblica de Cuba 1041-1955 - $I,0 .00Como 'Vend predevre essetece, .pet ot ot aeNea fulente eapoicidn, .1 sehoyr mm- ri ambio ronmeral de 1951, en epo- ierios de. . ls va o aer (D. E I . 11'4 - Obiagacione par Ia cons- , 1 po pr" India y Alemania. Ha seguido el au- York o Filadelfia o Baltimore.
ono xpsiif, tseid Iliis amiacoerfa d 95, n ~o peeios de tos valores en lit Balsa Bono; Deuda Ptblica de 1I0truccion del !Palacio do e
ro de Hacienda, interesando I pro- sici6n a la referida ley 14, de 1935, de New York, de aceuerdo Bcon infeor uda Publ.c. de I rucaone ..a ...d aec dn aeclin mento d precio en el refinado, at da e I I ecore 1, o ~ r. Cuba, 1910-19809. ...lo100%li 5 Cemunucaclanca. .. - - _ _ ~ ~ tacrlnra eea o ZCRE EIAO
mulgac/dn del correspondien ie-1que dispone se eobren los derechos maci6n recibida a trawdg de hilo Reubslica de Cuba 19491960 ., anuneiar otras refinerias nuevas co- AZUCARES REFINADON crete, sobre Ia distribuct6n eaul de las disintas procedencias de i directo de Luis Mentloza y Ci. D.1I. Veterans .. . .. 102 - 00 OBLIGACIONES OBacoaTerritriarl. 147i - tizacion. de entregas. En el contra- La' Utah-Idaho (remolacha) am
de las tarifas arancelarias, pus di- acerdo con Ia balanza del ao ean- La sesinen general fuA pos me- Mecas Republica do Cuba Oblagaciones Compaia Jar- C arty . g ...14 .to americans de futures hubs ayer[unid RlIsGreat Western y a]a mocha demot estA ocaslonando n se-" teror.Ida. Alcunas de las enislones pa- I. Vetcrane., 121- 1 als do Malics... . - - C ParC . -.-4 - .., to m en de utu s bo ay r i dai rea o e a IAm
,I'.... ",u a J9611eito espe. . . . . . -. . I... - .00% ompats.de Matan Cell
rio quebranto at conserceo i spor-l I so prornelgacidn ilei decreto Itroteras comenzaros bin. Las. de s 1169 �.. . . t, i9O.5 -0 . . . Cempaulal Aucacera, Cb- fuerte alovjiento de venias y losiyoria de los" refinadores de azlecs'
"S qeailo a -eco pr1 an rm-a ~ e ereotoea cmnao i.Ls eCen~tro Asturlano. 1921- i $50,009.00 1pcdes.-(Preferldalsl ..-.- - -futurna rundiales acusaros avarcces, .cfae laaned 0Iutl
eSor Ministro de Hacien, distibyendo las tarifat arancela- Iocero, motores, productos qetmicos J 961 5 C .c .upolturiino, 1a27carCotopafled Azucarera CoMinisterio de Hacienda. rI.as causa perjuios a lo . conr-3 cobre tuvieron sus m�mentos de -5 B .o T tBa.....jpnosecario are lapedes (pomuncare. ...... en sus pracios, en el prado iniciado ayer par l
A ten.d10Ce-.ebacdo ta aanesoTerrrtoral.pSeraeB.,Terminacin del Pop.iLa-firatdeoTmbmrr r"f aandg American. La Utah-Idaho, ' Igual
L eordet Haband. -d n I la naanrt Rees .Ima- n qcn debilidacl, pernOmn gras peligro, (Ns Moratorladas.,1944-.clos rbidrs...- - eI es, aii Azucacera VrCsa Ce sdeLmbrn igs-n qeIsGretWter aeta dlo acnzarn.. rebaja en reaci6n con ue un e l sesiones ms tran- 19 . . . . - "ent Camagley"Cu-Co reprt6, come siue' nsuhabi- qee a neat esern acepa e ley 14, de 1935, las tarifas dt vi- el eie anterior, puss nose deidn quilas que se recuerdol desde hace Banco Territorial, Serle B.i A C C I 0 N E S bea. --. ...'. ." t. 3i ual boletin inf6rmativo, la'actua- dos hasta el clerre de hy al progente Arancel de Aduanas erin a colocar pedidos de mercancias at tiampe. La mayria de las crepes 1910-1966 - --. -a.-.ClC.160iN E - Compa.ilaadlAucarci Vice- cio a tig o, 6 . . .... . . . . .- "" i .
eplicada., come ec sabido, tanendo no tuber por qti tarifa debern Ii- de las favorites pasaron Ia ma ,r Bans Territoral. aere C," - Camp, Vend r .. . . . de daMeolo. nercados azucareros c Irio antigue, pars embarque o entr en cuenta el itercampio co pcial ruidar los adeudos arancelarios, Siparte del dip sin cambao gunoen 17 Moratoriadas], 1944- $ Spur 1$Por Central 'rimlts. - -... . - . ga no despuds del121 de agosto, eta
eno neenta cintnte74 m)i. cor . , I accldjs occioc ICompala ,Cabana, de Anis- - AUAE RDM l eioCiaoO~e
realizado entre Cuba y ]os eemis in Ley prevalece sabre el Decreto sus precios, Las emisiones de (aba- , . Han l Cosl -, et c ibn o . . . . . . IbauEl dneacad A bid aiDO, c la regi6n Chicago-ea t . i n
paises,' concedindose Ia tarif m- deben pager unos derechos, si a I c e aesesvotvieron b.en. Sige da - . - 00 c E mercado abri6 sotenido,con La California and Hawaii enmen1202 952 . .. 35 - i I~o n~o _ IExpress Akreo Interameriaima a los qua hayon Impo lade Decreto prevalece sob're l Lay. de- bajo el volumen de ventas, ascen- Havana Electric. ,Debentu- I ,I "no- -..14 % moderada antidaes. de Puerto i- 46 su aviso de ayer pare informa,
de Cuba no menos del 50 per qiento I-en pager otros. Esto crea un si- diendo el de ayer a 850,00 accio- le -l19 o-I . 7 - N oI a 9vabFac d Ha - 1HNau a D.ttlg o ". A - cc, despacho en distntas fechas de que aceptaria pedidos de da.fn dia
del valor de la nrercancias q Ie le tuai6n de incertidumbre y de oin- neost. ner ie, cado do Abaote y Ccc- lI ..... .. ..... 177 - Compla Litografica'd La I;agosto, ofrecidis en firme al p'c .id al precisantiguo, sujeto a su capahayan exportado; esu misma rifa seguridad: dejando, pricticamne. Se gin inormacidn recibida per I sme ,Primera tipateca, $5 ,000.00 Habana, (Preferldas i - de64 Tambin ueron re cidad pre embrcar entregar ancon un recargo del25 por anto lIn aplicaci6n de las tarifas, a] ri- los Corredoces de La Habana, se 1- 19-1946 - Se-. ".ba! d 141.1., Corn a .a Ltoagrpica do La.
� " se ,lera S. ". . .5 - N eva eaoricm do Rialo : C ana (omuneisdL A , cantidades moderadas de Filipno y[tead&I 21 de agosto.
leo paises que hayan compr do a terio de funcionarios subalternos. bores Mendoza y de Ia Torre s P, -ierale-fde1922-,, Cuba mernancius per un valor me- Mientras han estado vigentes Los 'ieni'eron en aqual Mercado 'os I Tlf o oa " t- ebe"ntureal. s).. . . sot- H
obl- eradem ..0 .-. . . tcocfcais ae Territorial, IPrefe- Cutiia I oesco . ePrpr iea eidn AZLICARES FiUlTU OS nor ag50 perniento, Pero sup-rior preceplos de In ley 14, se ha (ublersub. . .. . . . 4 -- Ifines de agoslo, at citado precis de as 25 de Ia. que ie hayan yen ido cads durante los meses de abril 0 qua tlenen negocos en Cuba: Iie ronca s e9 nties , S, So Territorial, (Be. I. .i-manes-. . Y ]a tariff maxima a lag proc den . .yo !a distribuci6n de las tarfa- iba Railrood Co. 19 a- rie B. -97. . . . - las)s- m es h.- --l a I upercion tuv
eas de palses qUe hayan impolade para daraCUmplimientoea diCha y. ciones a 19 y medio y qued6 de 19 Ulsdos, (1901), tlrredlmi ' - 'b. C. C rererm as - . Cu- 1 - Crbean Petroleum As L- guen ep o l e a E un doer eies te u s t anociavo a - -i o 21 -nguientav a20;e2,500sace:ones:de I b es) .......... A - ! uba n n .... ^1 - I plates In c - . ....r un fu238eot a unque conentrado cgas
inferior at 25 per ciento de su ex- gun o haya transcurrido el mes de 2,Vertientes-Camagiley a 7 Y ued6 Compalia Azucarerm spe- Cuba I-. R .. 2.0.. % .6- , a uac.s.2et2nuertRico. es-n o
4 b n a ea nC.7 q C tl c e - I """ - h e d . . . Compalia Cubans de Mee- -o - 1 . ro l dei t talmentePenuIni.poSecsones de stpaiss onIo (ti C- pta~lftt ae aocra- n dte7a Ui o t a ccind e s 'des, 192-193,5 . in . Havana Electric Railway , tIrinidad (Comunec) -- 1 0, lnoa 0d ui..lpei eI nl~pscoc om
portaciones. Se exeluy n, nat ral. junio sin ve ificarse ]a alufid. . . . . es 19e "b r .,yananoctr R il ay om ae.a ubi g e se ... . '�
po n si es cl a tal- lo.iI Cebiicld - 7 a 7 un octave; de Ia Coen N t A e . C - Co. Prefeldas . - - -Compala-Ieneqoeneda d .6.45, n a i RefinedSyrups. i n.
la -9- Haana Eletaic RailwayJuragu .I _ -;closesebaicronal m rismas pod ote lo a . . . ] � q e C - a p lic a ic6 . . .. a e t i . . . . . e n d . . . .' Am e r ic a r . S u g r 1 0 0 a c c i . .. . . . 1 5 , a, y 1 9 2 3 -1 4 . I . C r - l aa- 1 0iCo .tCo m u s) l. i w a y - - -- C o m p a f fita A g ri c ol a. . .e l . . . . 3 - 4 . 1. . . .. a la f d S r Cu ba. . , a c i dlo neanter a l s io pr e- "
ha h fay e bra Tratado de Co- cl presntle ado. Y cttato y cerr6 de 15 a 15 trestc- Cer.tral Santa CaIlina 1930- C..i Comu nesi.- . .... Compalta Ag .lcola del' Yu--� .100 toneladee dr Cub,, cagando vial de ci.... a , pro.....
Inerclo. . Eu vir tud de to expuestd, rota- lavos; de is West Indies Sugar 70 1949 . .- - toracia Unocs -.... - tour " -"el"27-de jttti...e...9.C...a.Ia.refine. case d
En cumplimlento de dicha le 14, mos a isted. seofr MaInistro,. Igenoa c ncs u I nco octavos y que- Compaci Azucarcra Vica- Neaviera Unicas . .- - Compaia Jarciea deo Moa- al National - rsepPtembe spuiade opo.
en Ia Ganeta Oficial Extraordii aria a bien disponer se extienda el 'co- ' o rotizada al cierre del marcado no. iDebentures. 1935- Telfone 1P) . . . .. - I .a. . .. ... - narse por aigdn flames a 5.94 sobren ..anr 29. correspondiente a d1a nrrespondiente d e oi-stindoseIde 19 ediet na29; da Isey sManaIl 155 .. Cu aa n t -elfan I)". . .. 71 1 CrosbyO tt Corp. Ltd.. - - MERCADO MUNDIAL, vino Usneironmso a5.92, 1o nuai rp30 de marzo de este afi, se p ibli- ta distribuci6n de tarifas aranclae- Suga20ecciones a 6p c i Compai1C u n CCbs Indu crialy ComereHp de 6symedaaaargyrtntetd i.e..45$5,999.00 India ectuar una subasta el 4 presenta baja de dos puntos en el del comercio exterior durant el del comercio exterior de Cuba en trsos: deI neri .. a mo r C. rma e. . ... .. .- . .88, Ban co ntinetal CubaCamp.ubend.r.
300- '195..... a-tanamo Sugar 1Co. ] ompafila Cubans tde Fier- iNn . .. .. .. . . . . C V _ d aoso .a %co pr IdI30 I [dfa. En rnoviembre todag la operaatio 1912. 1952. 300 ociones a t y Ires cttartos y al tildad. Bsos Hipoteca-_ N tI American Sug. Coin- . toseladas de ct ar blnsc, a pagan i fueron pronto de 5.05, lp Del esludio de -esteadisL cas Anticipindole lag gracin pa s pierre se citizd de 9 y taos cuatos rm.. Scale C. . � to 0. pany . . ... ... _ Undes. . . . .. 1 en Esterlioa v'Sudsrl ef'ctuari usa g t sio ler.e lo romprado e tam
m desprende qu puede habe : t- lea atenci6na I t presente, apea- 5 v sete octavos. Compailat Cubans de Eleac. Ccmpafa Ingenios Azuc l-1U,.idsO . . . . I e, guna variacidn en las tarifas pi- s echamos i ocesi6n para reiterar- No abricron los siguirnles valores. I subasta el midrcoles 22 de julie por bits bajaron au sfea un punta. En tables a algiunoas pales con Inn que1 atel testimonio de moestra conside- los cuales quedaron cotizados en B 0 L S A D E N E W Y 0 R K 24,000 ioneladas de az6car hl.ncea.las pos'icionos de 1954 el movimienCuba no tene concertado Co ive- r'sacion ms distinguida, smuy tenlR- esta forma: Consolidados tIde Cuba Io de Coe ao.Imanc, Camaca de Cme lo de Cu-be 20 v cuela22pcatoCan-C T0IF CIAI yersA.N1........2 2pagar lambidn en Esterlina. - . to fti inty pequeho:ie oper6 en pr Ina
Arcometesoatiapirtt t aFdI Ildaqaia: r tidoc, etViolets de 11 y media a 12 p - A y N 0F A0 Pin -5 27 3 Fox Film C. . . ....1644 17 DoodeA ml pa r a at oi e u 5 a17, alzasde Lon
-1nnlooSgn e9 acic d- 2t DE JULIO DE 19337 - C - Follansbee .. .. ...15 1~
1os a 10 in Aoctavent.Fjrdo tog .. 21, 21lis a escasez de aticor y pr tanet motive "p1to;) las dems opciones quedaPor exn rtaroctoso. , Hey Cllage Corp . . . 111,, IOU' resterdoe -ugtO.. ... ,
or mortar a ' Consideran t icos(w u Comentarlos del Mercada I. - t P . ....... 1 A~ Fohter whet -. . . I I pobabemente f duiririX pe.000 to- r oln Iua e qu nel Jurnes..
3Pxico podrr pronto Con respected do actuaci6n de di- C- A -Ch.tStn P..7-. ... 4 44ii ' - G
788 791 onelad Mi~o pod~i pront co... o eml....]...'e- At'~s Chat .....," 8' CllahanmZ.�.".... 17/ CItuil Gtn lu 72t 714t5 q...l l' e qi...d in-Setcbe25 ..l
(h e c d e v l r a r . C hie r m a I . . 1 a 31it G uant Su gar . . . . . F;--,; 6 . .It' e a a e ~~ Lb n i a 'a m - I C on ira o en vig or ;it iniclarse la
nores, Mendoza y de Is Toe,. At]ed Chct..... . . 6 6.-s :'c Can, Panc ,lta le 010. Ela Hb. t.. ..72 'b e t t -20 Ittnsene de oesin:-Septicmbre 25.9, noviem2.788, 91 tone a as exportar came y gana ll... aron I0siguiente: - Jill.. . 68g tcal. a,. . 6ewMtr .. H. , 00's7.
_ _ ," to da riy i lasca Jun., � . ! -s C rg.Gas .. . .. . . . . G77rwig .. 7; 7 gs tn qIZi.000 tn ld s tc be .0, n r 0 az n7 l
" toda uy naclivo. Los pre- Air Reduct . . . . . . 2, Cro Gai�.. .. 7 , G l ent. Motors . .. .. . . 58j. 5 aot8 q~a3.0 on~dsd r '33 nr 0 m ro11, y
dc -. I CU AD M X CO ui..... ..... Clta eilet . . . - i " -.% azfar refinadnn rp de sros paises 384. julinl(1954) S. septiembre (1954)
CUD1t MEXICO. jules Li AdlRsia Corp " . 2 0-a Cities Serv . . m. a..n:.' inn . . . . . . . . . .CBy.:Sitn .l.p..... 31 3t
de azU Ma este a 0 Agencio Latina.-Les cnico. be ve lnlr alidad mostraran tendency Am Radatnr. . . 1lJ (I l t i or . . . . 37t%7r,1-miembtns be letUtion de Pogos 9U--5. .toal 4,313 Intro.
)a F. A. O., que laboran en est:a Re- a~guna. Esto obliga a reconoccr Clue Arner. ICys . . . . . 22 ' 2; Cb R.p . . . 2 Goodyr R . . . . . . 4
Amer. Airl. . . . . .22'- 2-3- Cuba Rtis Pub . . ... 06, f IStV- God rahm .Page . . . . 41 , 49 lre
_ _ inblica Para lait ntermificaci6n de puede ocurrir cualquier Cosa y a l. arFu . .. . 4n , 13'. Curtis WrPhu . I . . . t'l i GrahmyPages. . ., . 3 ,;, 7 Meser lel r 1r. M e Tons.d
aI a. lndusLria ganadera, estiman que repetir que solamente el aumento Am_ F . Pew.. ... 9, 91 Crysleri.. . ... 7 0a 701 Gan. Pub. Sern. 5. 7 57-a -M xhy
Datomestadistico% del 46xlco legora a convertirse an pals an el volumen de operaciones debe- A. F. Pow 4.0, D . O5 9' a 6- C. Viclete .. . . .11 11% G2eyb . . .. a 1 3 Sapt. . . .04" -594 - I5.04 53 592/93 5-,95
exportador t1nts de ganads como i considerarse ignificativo, pero A T. F. Cnrp I - - C. West Util ...... . 6?
ICEA hasta junio b0 eee n.. .gelads, gracias alas si b oce..ejable at examinar de- Ar.a.. Steel . .. .. 1 ' . ,CaJvan Cons.... . .- . 4 .. . - H - o ... . 9.91 5.95 5.05 .5 5.94 Nr .25
eidas que sn he n implantado, tenidam ente los grficos para for- Amer. Loco. . . .. 14 . 141. C ns. Ming . -.. . . . 271,, a "i lI n Ee . 6. .-- . 0 .5-_ 0 5 .50 Coi 400
por el Gobiernn Federal yv el del Fs- marnaos idea de toCue pueda lou- l A er. Lorn. p.... P. 2 " C oit'l. Can .... . .. 527 Hayes Manuf. ... o. 6" Mari'is .. . 5.58 C 5.511 5.5A.-51 5.511Camp
El Institute Cubano d .estabi za- ador de Veracruz, que es de donde rrir. Las dos formaciones que mis At P. Ltght .... 2Cuts.j Cons. Edsnn ... . . 3! 3,-' Houston Oil .... .. 60I a o ..- 5.07 N -. -. . . 53 Mom
r , s g n c m a o a o nA m e r . G a s E l . . . . . . . .: " - - o l o r a d o F . . . . . . . ] " I 1 1 1 H u d s o n M o . . . . . . . I 1 . u l i o 1 9 5 4 . . . .5 .7 4 N 5 .7 5 . . 7 .5 . .7 5 5 .7 5 N o ra - 3I0 f
cibs del Azficar. segtin come ca.- non mayan intensidod se desarrolla itanterslnes ns parecen son tes de Amen. CatblR. . . . . .y nt otors .... I7' 174 uInn HuMtor. . .15 114 Ju3 14 07 N 77 .I1 7 779Nn
ci6n de su administrador get l, Ira conedera., los gaim os pon hors p por sema- Amer. Cual ..... Sl 5' cr111. Motor, -.0'. 0'..Ho5pM1.eter.... 'A 31,, Sept 14954 . , . 5.0 N - -- . - 5.80 Nam
seor Manuel Rasco Jr., a Ins sno' 5-risles ParA .S r .'. Creole Pet . .I.NoI.50 7n=. .,a7' N1o0m
I o irsfcoe eecae ae ta.Amen. T. acd T . . . ]It , 755 Cob. Am. S . .. 15 151 e.4 Cnr . . .7 7
re dtletlos de ingenins, eleva si- tai ete proyecto pa tuna rehidnd. "eEn ci g'afPoF por hoto. p ter- Amer. WoenT .... .I , 1 Co-mtl. Sob .. - 1 .- l iI CIv-a- - - 7) 7 n70-50N.- 5.80 Nor
guiente informacin estadistica, tlea rstan siendo debidamente f- biat o u it eta nc s-notable en ela m Am. Ennau c .. .. a7', 7 CtIstos. 'R.. . . 207 I let. Paper . . . . a' , Cn:n u as
comprende el movimiento de a c- pnentados: se cuenta con buenos diunito perece hobr n ormaci6nIAcr. Smelt lia.S..... -5'teal9, 2nr.IronCe- - - - _ p ato be Mundia nfe ro 4:-Fl raci6nn efeanudts el avae e hsi
rep des de E nero pr im ero a Jt nin tauto s . xc len t s ties te arias y s n e t b a p ht ni b o " b alo d erA.n.dH atod ' D.C . Sag . . . . . . I,. le., F, I1 t . N ickel . . . . 4'a 41 - . im p cto d la fu ertes com p ras efec- 3.70 con u erte v o u m en . E ste
caaz D ),. 2 - I 1;ad .. . s% I tuadas principalmente par Ltres am- cio, sin embargo, no pudo sostenqrn7iy meide do 4tnao, conndetalte, te a o a len los -enfcmada-,Retin mas td li no. altob AtAn Dte ........ 3, .-3 C te oria ..... 2, 2 I In T t .. ... to, t ptaes pins.p el t e. p nd 1.-e.as .,5,m aI op oe rstntproducidn resizade, ventas tde 0- ae n qdte d 'e se n as ndo a obn edis de inn7 p c ip l s pr - tta . Re ..21'..t-. .it- - -pePas.......nt io. nedoseysvfdoa - Aastp". . . ,ne; rresa..2.. 2.,
stan local rcpoateda, a dihn. . a- to-s anmalet. m r i- J - ellas ron extensas conexiones pro- fueron he has al precio de 3.61. En
h baste dinbe feao. asotamo ,�ioElso.ierno Vino a doptand s .respecllm ente.p'ce bejerRAr Mo.. . - C s ultee......i 177
e dl a cnptrde host sebar do rc Mf .l a . .. Joneo Laug.- - - -I l2%, ductoras en Cuba, fut caus de que I la gopcions ie 1954 el avanae nue e* oteinspo as e e- E o rn eianaotndo, nienoi deberin capr hata ceTea de I rmour and Con.. . . . . 1 I i- D -e ' ....Ui vnedecar uoitrrpln crad i c
t; .f i s rocadimtenton od tO, ho en- los minimos del aso. Ademas. pa- Atchison . . , ot C.5Del . ,T 7 47 - K - so dsarrotc-a us as-anne de ucutro lte interrcp-dnd cearandR aAle. ni
nti o r bco d sa izcl aifiCd l r ea IS n eI , icra e aeeora formaci6n similar, deccri- All. n. (7,A~l . .. . ladLr .. . , 3 asr M .... .'. ,I" a se icp n o en se \, n tato,' a r po.xi o~e sseln
inca. . . .,maelodtLara. ..a. . ..ll-s C ottt',fla and I tMat.ai. .n. . . . . . a s is pont en e as c C nn cIo pan- se s m ioel v do Ia sesi.. e a a er a nto Ias portf I2rs y l nseminartnn. pro.- t, een ins flhimos cancondigs de ope- ' Ali'eon M .. . . . . . D .t',u r . . . . . . 5; 6- ' necot S 4 .S ee u.nIn ca boss 'in
.iu t. fits 94rr -sne41t, Se efecr nlos I ambins ;sigulenonolitnta fllban de shblioo on ,edimienton qte estdn dendo exce- raeiones. non bases per donde PS- Alas Corp .... . 2q zo nest.Ct tre .n t 27:, l27d l n m siciones de 1953 Come las del aoe
de A~cr.moi~elndeaz ntaes l �resto s.t uQn1L 'i I 2 ,' - L - tes: 2 lotes marzn Con Mayo a 1in del Acfiear, movimlcoic da aoinan s; at-oitedo-.itnsahora v que pae por poco que ba- - t-uene L . 17 - L.-.26-ng27slentrante.
de Cuaba. Enar, I s Jlan 30 1953 Ha podido cmproaro . e que en tn 'nan deaD ont ... a. Ibbey Olsen. ..... I El oltinen de opetrionrn h u nt d primo pee m arny tisIn,r d .. i fldlo eid' le deben "cse.... sa ........dos Vy :......... 7. I - , bEl. McN ......... . olirs ie* ........ .. yori a Par m pn in dI
'.nt. . . . . . tinrRnde, 484, lox1,o,, . .o. . .e.1I..
pan pnclsldcntr uro. Sut od onflamtt a Ii', LbbnK IMcNetil,. a ,. c.os a ecern asn mayo a 38 purlngm d4 qilf la , led .s rtn peso, aproximadamcnle. Luego , iRB ll d io .r . . . 2 : i- D e g r=. . 1 " i P gan e 8 ats el wi.d praulcro istifarotno.ndebihiooI......na mo n stno: ds rdoser '-- l7'.- O .,sLews Iaa .- - -.. 12 grno182aas a e ~ p
Toa. largoepai las. r letion de Iato-s pasts. engorda mu- de caer c-n entartin tocando las b- Faei Foods . . . . J et Ot . . . 2.20 Le1h Vat . . -.. 1 2 7 cuales e hiceron 357 los n s prima para erncro.
I n mas el ganado qinen las natu- so s d las formaciones mayores P ldix Av ....... Lalede C . . . . . posii5n-deE"eptiem e. ELstl pnsj. naals mo atsIigr at inirierse l
ouxiste -ia be P52 4t. be . Nc-.ca.tootepbr pic bpoe.ns atsespee, da-5.en Allviors Ncare
xitni de 9.2ales.decarm .aorpco que .sea, de. Ecre'ng Afro . .. .. . . . 1; . 3A East At, L .. 4 4 Air.I ;. 21"t 3 5 V segu dcam ne b sn hi - S33 e e0 mbrpn 2556,mant 94
par exportacibn 291. 1 0 lets t6cninos dI tu F A. n.. hon lbran lieder a ins minios del a o. Aopg-Warner . . . . . . C- � LockheedA7p u nn sub sin si7 .
Beserva estabiht- tdcla'ado nleto a . tiri nRadPra Sin embargo., no le concederiamos n.th. Steel .5 I 51.. t.L Feh . Ouated . .5.pte n nasi n 3 ib 40,ia r 7 5. atba4
zadnra librrada ,. . . . . - pa r i ur mi'" , P*I . R. I .. ,-19:,
a. 0 Mt-Yn I a er manv btlan camtno importancia In I o que ocrrrcma si Rutier rBros ......o.t.t1:,. 16i- -rspi olio (195418. septirmbre (1954)5,
a1 elnern .3 955, 30 liando at actunpt soitrma que st- n Ittaea aort-cibte etlmetto an at [ it ErE e p .e Bondsyd .h. " 29, 23 M' .ra n.Mck c... . ... .lfl.. 10.' relraso de so pttntO, de cora o. Itetl 4.73.
uan el Gnbierno v v inrs c adors. umet Ye/I el p r ico pota sema- teCoppere.h N .. .....MISrhl........ M 5TJ . . . . . elea Ton,
641, 3 0 comoartlr I ns gstno qu orizi- n In ohser apos l abi e o Cor- c Nut..- *. 2 . ,-0 ' XR - ahtd .- - -M . T., P d. . -. .... s3T
-a9In3 _,_anterMissApart. R. a. Mi.a. sop ,a d-A Prnducidn reall na a lucha nnlrs lo. plag, qu mc tion da n abe "cabeza y hombros" de ......n______._______12_-____12_MesonanteriorAper_.amix. Mn. hoy vendi__2
coa haste to em . 1 aenodo. baja d o.n ado de duracin, penn a1 a 0. Oil .... .. A Sept. 3.6465 3.65 , 2:n 3.65 . 3.69 17850
fteh . . 009, 60 -(ttc para comptelar el hombro de- S-Manati Su . .... . I g ..
5 _ A d n eg- tenhO el promedin de indut-iles 1 J , s e dII Hong..Octubre .. .. 3.6M3.8flmo.1 3:66 .369/701.
debitra subir a 280. La formaci6n de os vereoau o5 MucrpCorp. . .. .. . '. Eero 9.84 N 3.02 3.92 392 3.92
Vo t n o-de ie ferrocarriles n o ies comp-cMurans rp . .Marzo......r 3.50/51 3.52 13.55 3.52" - ..55 56 2.9N
Mentax n cales- otras p rovincia6 t a la dtole asi quoer e nada diremos". �- N - Mayo .....3.49,50 3.50 355 .58 .1.5 56 1,750
_eara _ ___ _a _ a'-I-ico ona o Es rrid ante prteoto qa e put-.Na'l Gypsu .. . . cJio 1954d.,...5 1 N - _ - . 359 Nomr
repoitada . .. ..asamjblea del C 0 ] o n a t 0 d," igualmente haber baia quee P EC A I N DE f,btic... . . . . . a "E vdntle etsqape N. ' t ral um . . ...W- 2-5 Iot.1954 ... 3.51 N - - _- - - 156 ]qnm
Expbortaonbhas...aI APRECACION DEL i10.0 47 . N Y, Cent . S pt. 1a54-91 N . ... 30 5m
)99aad hn-____T____________ ____________ ,_______ Nast- . ... Ot.s0 19, _ ta 1- fenbo . . 2.09 .900 alza y eslar de perfectosacuerd- _ _Tind_,_. . l t .4 . Nashaev 1550
F th. . prxitm viernes 24 tendr I ll- con los graficos asl como parte det Nat. DInC. ',-.O. A.c-iva demandsNteo
*otdt exportable c lineui teunin de cools en a "bar-markt". per CO . I aIz MERCADO DE AZUCAR' A .1ZA A . ....i AUMENTARACONSIDERABLE-'
Jun 3W1t3 . 2.709. 19 tealro d La Comediac esa cit- potede set de $I10 en el promedio - -IAMRCAAZDCAIIERASI N-tI. l.r . . . - MENTE SU TONALAJE LA
dad, que re iste /I nitator impor- de' industrial ps y Ia baja de muchn - ata N .. Cit n 1 1i .. ' NSA CCIDE AL I P- t s c ia . A t n q .e a sia antd h a s i o ta b s t n q t e to in m e d ia ta m n t c e 1 N 0 CIN . Y . C h . a n d S trD. ..R . L O TAEA N T E E L E A - o ri ngL A L Aa ate rAe n
. . xprtacin ea o tRanizado hor Ins collins de toRbabe Aodecer nuatqui.r delinincin. 014 E Y R North. AmtC . 1nh60,t NIA OCCIDENTAL '
_____ Is';A vit. .... i',16. a Bolsa de La Habana provincia habanera. ac/idir n repre- comorsando n vendiendo cLondo el . DE NEW YORK . Pit 0..'.. % 6"tBEMERHAVEN APLAa-El- .
" sintaciones de toda lo Republica soLumenatlmente, segtu In los pre- Flttiva-enle --eO
A a. lide. H asla 4 r - ppri s ra considerar diferente c- aspec- rio entonces stban a bajen. Y ps- oLAB Caemp. Vend e C10 Ministro de Transportead a Re- No ha decaido el Inter s compra
New as-k - .-.. .. 207, t bs de ]a vigmne Ley de Arrenda- arece tlly probable qCue la defini- EE,UU 0.P. Aner. crystal Sugar 5.21 2_ OIverCor ....... 11 6I, ptblca Federal ha anunCado oi -. a dor de on s de la Repfiblia en ]a
w eleaItn/ Apareria. "ti e rspaldan ron ]natengamos hoy" o. t "-- Amer Sugar Refilng 51h52. 5s'- isT% cialmente que se proceder a a- Bolsa de Valores de La Habana. n ,~e Oren . .". . 11, 6 l iooalmente el cobro de irtas eir-c - 1e-cado de Cuba , s ,5.l 3.65 .: ""- - --mentar el tonelaje de In flota co- 'lasesi6n dqe aver se report6 haberse
23. .perleCentral Acuirrt Asser . l 20),s Pittlp Horn- - - -5 sti.,martia lemana. En one rettn tn npeado en $M0.000 de bong cubeBooton .. . . 161 03 dedCadaos 0a Cl/io bCe ae ...... CIERRE DE LA BOT SA' polait.odth a el 5 t . o ntr.l Voleta Sugar11% Pa|,o Min.. ..... . .... .er
al~m s-c . . . - -..sste92, 16lso m J- ulio do 1P53 ,54.23 - Ctsru1Voet Sgr it0 12 a L m- - 5 a dte Is la bhena pel atto cmmer- I no-stde Ia Deuda Otiblica at naccia do
alve o -9 5 Crsametle euladn per)a I.ey de I-RPionsotitadodmCuta,1te2-s de Cabs, Pd 2 , t PanictGa . . . ' 2'3714 c100 y nsuin: da Vcteranns sesltt c 1n72 0229 4 Ua tCo,,Compaey Pt-o 10inA elebreda en ntabciudad,d e- titeann$10,000 ilpo te12 y taGa..vesto -! .... .. .. ... 95 5 Chord, .... in A ..... ra DE NEW YORK Julio dienat1952-, 574 43 uaCmay lrf . .. in Pia Afm.Airw .... . . 9 . , 21[:.10yr~i;d Vt... .. ..
.tt, vano oh . , , *ae.-84 Los colnnt, sdebtapsn trts be Latai tal Company rComs.) . . , I,1 ...aaount . -.. - 26. 72:1 Claaoqua en 15 bIn t.,mm- tioydel e tio q76 .0I base h.s ea. lHas . . . 763.;45 HaoanaOI,.elioalai, Jtttt 21 dec1in1. Cuba Oalroad. fdt.. ,.1 I t2 Paihandle Prn ..e.n.0.0t 14 cs Eb7n4
__r_ uet_.. . . . __.4 !H hn r e. I I a n peccuarniente NUEVA YtORK, tulio 21 ,United). --- - - .. . - Cuban American Sugar . . n 15m;i Packard Mot.. . . . . . 5 ,, cante contarA con unas 2.100.000 a . dero 114 vos, cuartO. E tono jlfrmeneral'de ,
I. --afec ds. d Pern thaynthns en to- Preocupados 1soperadorespa por ]a eCuban Atlantic Sugar . . - 0 ',01 Prpstcol . .. t. 13ts1 3.000,000 Il das a epa.oneladas de desplaza- ne mdhons p
S44. 32 0 m c e trarioio nacional qua sopor- siluaci6n en Core hnub tin ambien- I I Pajardo Sugar .1.... 21.. Penna. ..Pe..... .., 1 21 -, arcnt In ademanda de esns papeoniusmfecns.lmdoexpeatateAypeta pleoIGRAN OS IF' t ougm ....atT .i miento, comparadas con el mI n ps de reta en dicho centro bursA-- a u. fcos e d e p caia sea a ) '1 _ ran isca ug r . . . . 9 i1 . Pacific Tin . ... . . r
A otras Paise c Se arib /V gran tracendenciantransacconc smantuvieron escaso I,r I est Western Sgar . . . 1 P w. .S'- . . medu de Ia ac alida. oles be Itt. a.
I a os pronuneiamienlos qu~e habra'PifinW. v..olum5'-3hveeiadn].ctaldd.A te e ell-rcdo eNe-Yrk.
jj; .. . .. 5.5.:9 rl for lars ell sla icasin. h BOLS 1 " Guantinamn Sugar . . . . i; ,ij 6- rublic Ser . . . . . . . . 5: .-. ;'E e eca o d. e or ,
ino nido.:...alarens c -- CIERREDEAnERenL DE AYER EN LA BOLSA Holywood Sugar , ^ .. , s l Phim)co Co... . 2', is gs-aIuer a flota mecae alcr- vederon ayer 2, accione en
Ras n.do - -45..SQ C lor ito a o a nu nsio h- E polrs cnanInsioCa-sD HCAor??- ecr- - % t PrI l0tor iae ipni e idbeian-VetenI -Cmgia.a71.
Alerna a -.. .. .. -.. 104. 74 bl ndose inn/ioh a tobnt i r -retn in o DECHICAGO F;t"Sg ' Pule Oil .... . . 50 ,,V
It, coland - - - - -6R.54 tsstns mcialas lbe In At rin-Cl n d paccindescia en ISaBols I ___ _-Souoth Porto Sug.tnoQua . 440 451tacolo.......:":..... , R.58 4 Clo cis e la A i n de Valores de Nueva York, en con- runta Alegre Sugar .... a.0A6; R -miongo t onladas, y besdc 1Q530 yquodbat cins-notizadad 7a
tali .: -.. - -. 3, 58 be Coionos d Cube _ aste con su Influencia en Ila Boise Cierre CluitedCFruitaCompany . . 52eapeRadio-Corp ......... 2., 23 iln.d oeaaEyDeeI Cuedo al road an e 7
Frani--.-. 6. 5 - . de Londres. donde la tregua se con-socan- Vetlnteit Camagyle Sui. 27 7% Radio Keith. 3tI I se han invertido utiino 1.500 mileO_ dr6' 01 ea ccioneala 19 y�medie p
Z iCa ..- .- -. 4 o poyan ossc sider factor alcista. lane- I T R I G0 WeternIndies Sugar S. 19I, 2 Rexall Drug . . . . a nsdomr.. "ciae -157 to- 'puado do 1/0 a 20. ,eaabrieran
ut ./ia - -.. .. ...... 1 26 Tier o s4-a 1--otize;on.. e.s- --irnn irr e .Tuio 1 0. Ne- "e S...._-c--- Re- Steel . . . .._.._l__ono od___o___ __ __ '_AI : e r co :M omen e d/a 1an variacionen M A I Z CtIP;ORE DE AYER EN LA BOC.SA Re.Pt. . ..., .

St-is- - - - - - - - - - - - - - --.. . tuna s60at-ionen a tua soparera- - - - - - - - - CONCTOATO "S" hurc. OneWsDhme .. .J.. .. -., a
emse em i cl uoiinto 3" at IndIte pro- Saettolmre A ... ... It A-pebr . .. . . 58C cnt -, oct.-Vno . .... 1YI .D1.32,L
Iris- - - - - -. 126. 5] OldlO c-n ~pis-tI.556U~ nnaa Ds- e . . . ..reeabe - - -u Sn-ate
Irin .............- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 iembre ..... .. .a. Schen. Cbs . . .
GI . .........- -.-.- db die, at iguol que el tde too pape- M-z ... . .. . . .. tu ...a . ..o. ..... . ..074 South. Pa.. . . . % a.H P T C
Marruecos Fanaco - ..- ElC mt n o t- o 4K.52tee induotriales. be"bsmobeot- H,'vo -.......e56. Sitmmons Co. . . ."" .I - luti . . . . . . - S u tt D E.. . . 7L A.
arruees Espatintol i .... 7 .5 ldias~ de Co~csec ...dY Taban mdle epnao ligeramecito y ALGOI)ON -BONES DE CUBA nuth "5t s In.. 44 I,
Argdlia-... ...--- .- - -7d Cutb", heer6 hmo jo nal eea o orsrgistr-t pn __e- __tan.__N._____.__._.___________I
Canada----------------.1400 presltenclu bet setinr Lrtati, Stdrcs quofia alza En combia atudebaker S ...r~n� a.. .. ..l. 7Oa COMPARIA CUBANA DE ELECTRICIDAD
Venepuela .. ..4 .707 [Flones y en lb Senret~~ttalq.dtor Al- y Nasi dm.scendlaron a nuevas baios CIEORE OR AVER EN LA BOLSA SEW YORK, lle 21. (AP.t-Cerac ;an CatP . .
Chile- -....... .. 45.04 ibeto QinzAlm Pbrez, p Sr 7tiapto- niat-les y Paicoard igutald au mis ha- DE NEW YORK td, Sns: b.Cer il~ ~,I
Hondur-as --... .. .. .. 66 ann antre Oirca, loso sigoiantes Jo tiavel det alrlo, AIeCtr�t_._tnaSol_. . .._.. . .1__l '
Antiles Helandsa ........ 237 .....-dos, per uunlmutdid RI toes-code tde boet....turn lags- ' ie r.. Stan.,a Ott.�0s ' a isC d lS
Uruguay.. ...... 20590 -Eapsar sc agae-'ii. .o a] ramente rreguter. Planes Inn del' . _S^.tbaNo.Re, ?,.19delS%3 - T
Btolivia- - - --... ... 3.40 Honorable Presidente de a iiRepi- G "inod 0- �oao Undo . trir ... ..-a Cu..alco HG 4,
Argetina....... ... 29.351 bltna y al Ministrn tde Ogrirultura Entre lns as-anos el trigo per-di~j atI .te~CasNr . p.441..1570 3 h30tret.. . %1.Of cio lpl~cotto~ e]
Irat-------------------94 txr Ia pr-omulgacibn t1nt Decretn hasta 1 5 358 centas ds db1ar pa eao-....- ',-.-.".... ,I-Its Ci,,O Railecad, IMP." 4 Oj I 70,5Tex a 5 leio lpCo . .. .. s do5Ia
& BE.,, UU. pse ... tinar- y t"e 03 7. a fin de Ibrcabin p.. yrom. bushel... Isis............. .- . 197n0 ... . - t -fe oe ..n.. .. . ... . a .O, COMPARIA DE INVERSIONES
roexpetrtar- - - 11.69 pluba7' aos precens qua pogomn les, L~a operaniones a tds-mino do al- flubme-.. .. ... .... 0512. tuba Routacad. 4%. 1a"70. Tennes. Lo. U " - "
- _____ fabr-icnas do nigierris poe .lttIa. goddn aesresros sisncambios p hala];rI bimhre - . .... . . .. 335 Cuba Railrod 4 27 19 0,U te i r". . . ; 3
-Total Odsro Pises . 1,435,297 bane quo adqeleran pare sat Indus- do 10 punts as Muama York y ha- asad,. . 1970, ntdA~l 5 .
~~~~~truos; par son tmS mu- dd n am- ja. e2..0pn..n... r ctulc c ua 01, Itnle t ~ a 0 e 1977,,c - . u.. ,-, - 1% 14 Iluootao3I
TOTAL GENERAL ,2.161000 patE y proteccidn be ,n mat-the. ba~ns, a ATC
ass do tabago que tientde a evitar Sc opentI en 650.000 ecclones y es Sluatilqgu, fr tin 55ormotcit rui aaci n aol smtitts$@ Cabana de Eotaittll c~ lit hurls de las ittcios minlisos. $2,349,900 en bono. CIERRE DR AVER EM LA BOLSA Ca.0.R.41. Cutba, 3%, 2001 13%A 1304 U. Air-craft .. .. . In7S, OT eulqtnvbl~m~Ooiorsaestercupsn
A.U S. Rubber .. .. O6 2
A.Martfnil Arnand, nor'able Presidents de a toeHp1"ibti- Qableno, par ronslderar, romo de use Tmisn aad ,Sa o D HCG AUMENTO LA EXPORTACION Itnited GasIn soCpoia
lofe Deto. Ccrt. y Exp. neay IMlnistno do Agr~nult .;nr Ia sin- do todes conocida, qule el mnrnadne __rr___ARON__BLG U.S9. Pinc .. . . ,- ..- x
















Pigina 22 Noticias Naeionales OIAM10 DE >iAMARINA:-Mi're0les. 22 Ae Jiho de- 1953. Noticing Nacionlales Afi .C",l


os..." "'e Se "" aco ein ses m
as ris a (ofnaln e lP&.RIl- Par log contrati, tas que realizaon ItCentitbaeliin do I vi. PU1e VL A l= 'io a as; d is iiu -' 11 a n a" G s e i ,.nis a CotnitciinteI l--- i -.--'-DZ A ........ ia, obra,, par Int ci,,. . .... .... .... .... do 1 vis ....R tr- a ... rin el.. . fer........ c D l
isavrllns u~preaaic- e ubee o n -.-tilc au .el cl ndetn- Por Rafal e rnindez am l
his . .. . anrar-e ,u~o s t la �!Y a u ous s uirn obligat en o -eeca e't IV.-Acepiamnos el cuarto ofinciha ia el 0 c k ecreto sic 1n e mnn esatirlri tat.e - la subasta. aum ... .. s i inferior at tienen Jos britilios' a to largo del Y IVnda. coneeni .. ...... s a D ete e .... ndurn, per .. . co. . ...
'IP menteo inncr" eta )sfnoes del20 par clento del valor de lax rois- "tel6n de hierro". renri l ; Y ., ,. . . dicionado & 'elts doR cirerniaas: a) , _ I .4 ... f -l rtr .

Art 3.-n Lae fato ndeo. baote ntanpre.raixsr
deer in eellr Arent nolutiareo leox, alomnerentr ]a uefguinel uPcuial-nii?'i" I-.iieil; r.
-ythacndo en l na lue"r-daloepca peeecaa a o o e p-F rnp0 ihel .Rnai, f rd ljara e tasnriidl peid. t .R0AA,)uJ-' 21~a (Pnf l� r ie jr r as DsnlHehbrlbaamlbo rcr ttle no o I o p iid.tontr sa n r ia eltilr . e so en v J bi e, pann trtniulg~Lan'rre 'nde 1 U iesi a l C irtti s, a t n er m uir, wn m;air. ra tla n p cs rt n as e i1q i * el ietro n Icds d ae l micr nr, r a tc l r r - o i r h p i n Ai a i n s I n tt co e u n na n u a l n n D xed r ."n r i p 1 " ie ta nt i ly u o c r ii on in Nx e $d "d -0 I11co e 'iu d cA A H e A eir A rsl fi e el n evo Pnlz a in nt de - I r7p ,A rre i a c i r fr , s z r m i-ca e u s 0 d - W s pr d d n d r n w c o m c ~ , o t ri gt e ~ ~ n 4 u d :b u r n o r ar~ ~ r u n bt o , st r a tIiiii ; u e m a c ~ l u s ii p h if
no eguAlijanltc it idcn m riin spl-eo n NI sltA.Leebr-elh adl o aln do m,"orriadb n rinm r iua Hea A ona oii p l yin d nts 3 entoin ipnal pr. w te d la oee beurnne ra.97I 93 - o nIgni, Lsd sprstnm iuaa a ropttoa a Ii" enmlgfnm'eta.rco rtir~ oii A ie nrre e,, ecnranxa a pilc~olgtrica eehsdlp~ l,_E
Deti ri nInfra u atr eoesama enaiait pn "oeorlfa a irid emin i nt..iorio ade cedcodeehbe lg Habl7 ndne Ano I e ff ar x di Pn ,-n.:ouiAd n ei~n i n l Cn%~ i-cn e a Fn.L eeij,-et-u iznoo a;v~r e~3 o a et
_Ae~ Ie Atnsunnieo unievcoca i ot nrtod pt -eeia i rr irpe ye ~ atattine. t mn ni rni a Wrre i rnriir r P rto eunh~co-d uen siclao L '~s
deitfenclo deln.' Paal e Jut-monriiain ei isni lxm tdinctI:vr)npIlu e i. N eepi N*tMn H rnuesfr ri..tgrhpin tin cap n ispcfn d a i ar eto eaisrlett m-ieicrxdsd litat evit -a a iurar-il-igai au
ineiro a~ero Inraia1n d epnrt d uop -eainr avrne lp% . ontnAc, eetnoe a
eiDe eltin pt dR1A rc e Atriaierto-S e 1.1 obrnfouyjseuarA u vn A-rOrdInd, lnsir einde o 1Ao6 In-tn] ~ oreanio Aninu-eceo tndde rtnca e tniaqY 4 nr: .!ssr
-mrtin si otjirnI rii opAIn bitvo e nle AIs e id og(aclil e Lhm hre os4. !-,nntsin l

euxr dnnext. ] itlia a" HAiao o Inrcoi e
Reir Marimemn M2nlitrn, liiirin asn dP i
em r om nt e ris o n " oa r HAI ... _ . . en t, lar He lu tria m a H ei nz Teiilll Ve Emili Aivnic7-t Kie dee 'ua t -tt .ia "-cm bi " o acacil dd lei
4{1 -nos:. e ~ e s dinn H o t la. Haan .. ..enue. ta canapea- tiptmo debstendo nowi.JE En- 0sn s cto, n tr - losrinq AWl' l a ]tit, .d , ein rita o r lemr- ido mx
151im e l' Anh t, nfinr Nno v rnnfo dr . IF ntn -ao nomi~na cAt o rm rd rss meiia eia 7 on Inriith n haefel de ip bass. "- ,,ttrio At prme Drnii rlsoiinl "ior nn ln
rntiteit' de In.. _'"'_"ai~d In -n_ Asiae le , rre 1 m Heo ..II mqoR fie h-Iieoe g s trplnsnr~n nor pand, de In
mirf dt t In din npin ,o desrucnrp - encco~me i enan dte aahU e 'iond m xeni nI u
tri l n m nlns h~ mi ox P di6 eto n a-a s i oa rnen htn r e i - l riu i n ia i n de s l e a nrra iid lam rt de-nr a vo Inse ar a e t tsos arm ir n~in ls v~ lnte rp r n r - n de a nd e is l 'l rtli ml l ntii d e, e i6 l gr o e �Ar n "en i Ait so evir dosli oi vm o m e-dintlz dn m i e d e -- ran prl l n m a iu. 1 R yt f o ma o r o nllxsliz re l s p .a o on e ~ e i t r
defense r nn nin otlv� tr i sc I- d ien o 1r ina de sit nul�ri ein - an . rid el r e h.iv,- o e u n Ae a rare-s ' n 1� mae r i nd uJos d eoble n c !d.t rasd .: d taAsrple� o 'sld c d oe Yc d e n a m e t ~ n if, s frto isr e
probl . .. . l . ... in de :ta l ... .. medi~nt el Age te Fad ..... tip el, dir... . . ti .... ... t nd1 en... .. .. - Otte . .....po.. . . .. rEi.in........ m o.. a. l uere ri... el. Trihi.. .... ..., r He.. lithe Itb- nInleclu...... gistrl 'bece imf lel, itrnina, me
Va o u~ r x rl g ri~ ~x n l I~a r . 11iae a e rterssmn tiaralia fisli iAn 1149. il fI i ah w il-AdA no - r acl a � �3 o n t';' a " e I " "
r.i nota l e-i , 4 drla de Iiluld & dopl cio o ed octord R man e r 11"fros~~ esurn nandenn e-il" nba par el Pae u iia n sonj o dfiainsde a I o r resur ri1lra ii, i eexr nS berepi inpv oll.P n r IFdr
la poduri~n7 elficrln guintt: terp luicprevon ens us, e haIa uinvning acu eeml lTiu~ e[ddnr'v eoniae ~ Igt'm eb rehe, . i s e taaIo a clame . saite ,o i IA La"a
De ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cets elser nbtneo No mxeionSiadhlnv i vndfrminc cil nnvics rst,,in-cle nst nu Ioia,.turoed-ihaHeme Ttnooreg1n temnenat i-sfolirtnrev. -1- tirio,
"Il eitail.HI iili. Insen de Fa tAins renia Car tn- ere.1 [H, Pn r t~hnl . I, in voh d.- �~m n 1111fC.(La d ,AI- z el6)e r !t ]bc. Yi v nespato
dusrAa -1 Cubarn del fudgendt 11. inlt de easelaratntebliir voered. tiltharn co vna-entey odre ax bil' tenH 11 ,InfIo, i,'f -onald creda n t Ia Leynecneo W7 d I
deTrpfpa tli.Delak "A na n etilcaa inntr nbiacn ec, , bmuiet o n 9t e . s nio ]en , u isat Ik e a n i"s ionSi d jcnDr nd ll nui c I *s
es A] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t~ Tnmot d-e hneordo ju ierebra- Anteeiars-irf eorl aa t Lysbelnlldcnu V mr HAI Panrr(irmenn nOO~it nia le l, dr yro lioru a ld adrcncbrn x a. ..... . ...... na ran ca ....... ser iiz tie . d ...... drie r- IMnS te1o -de a 0b C focnsteit itlesen tbsa e. g.
Pnde judrial hF dnqmfin, Seef~ unro ricer vfac ltads se ilegsla i na s ericulr o s car le s lou H P ald ex. aIn.- meetilo Delx De~u d priori rrrl romncha tin infrm rInas arr tl elan e 9C ni u e~ de lauliPRd.RA tlVOn srunen o vl generacilp inclsive M u a p e e H
Irl P ri te d eis rn a to li d m Ae r Aqree - m a- - ti. . .... . ..... ..in -n es t
L a s a u e d e b e oi r s e tnm b i n , a o .m a cn f a'Crld eIn diarsd uts cd e I ra - _ . .ncfer lon rque en el milton arie InnnHAI-Losr'Itarino-dsonoern-r Rerirl Innefpcora desvono e t-n lue]ei- .niz.tp aInsesiUuienemprezoiaem in ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'ea dej-,b Ias norteamererinnm 44IAstegid rk riep.tp- Icebe crl innevni ino n a n e.1:F ah r ~ nzk 4 a l n o s usintn rio d e ]�s i st a n- del La indnrsbnid m le l A n � o."hllrneecn e ~ atle u 40 a'fiois; reran Priiados, al Dain Heo- Teanda 'I, Tt-~- Rnhos \KPhruln de "'Noma exorpite ('ensihnrdo detin.d bin- euai nlpiaa t
6 1(-n~~1ri den~ri tninnr Ohfnes dol nr'nflan'in con" comn tin alorno-iani niRUna pha'dadlainedicnass moinnh47.. F,'itiopeldoit@ 15.Renbncirnn.a Inenmni tn m[I 0 ~nzfua emd
Imrp 00 Fil)o IM n ss e piance e eI - ec znus ntenb o l on ti hli(ida5 dA , t rsnN in'se tat, n lJs l za 7 pra do! . tll sB ls ere d o ola ela r
m . eon uni pa~q n ni i , II sabeeu i rmsbrerps, anta i ecio de I nns-utain i 'if"; d D er xi-ifr, l i nfln nramn - E' IA' c- n ic El S "q i uto Aonell e
T- - -,~~~~it e nn l Hel cerre nr neni Aen tin.1} in'r t~t 6r noosvn dehle.ti .n~ i�alO Iti'o nn. ,nilresi He A stublea C ons-nA e d I n ehe aJ n i'ms rp r n oo t . n ruaA l liar dJs five es e e


SUNnsm rinnueadoe de1j tlensnt ftno n Hel Ing ma .'tranbg. 'o sit v n hll~ fRilh vi[i Het r
diante~~e to r[ Aguet Ficitirimoi, r~n~dnd tint, Lntnd AtniP'fl ar1 inroni nor 1elv r ;Ine pa1nitee "ala miri. recuerdn;nn i~n A I ali p ue tar de. il0 d ar pra A eer aso iutli A fa]]emind A, =nt n Ciun d d .B r e o a sp fa 1 d a 2 ~ ora] e o t r cb rl s S ~ , Inir co n ele n a noel n fi o r con i - lisulm~i com Ir n n n ri d a r ni l p ra l h ta ]rtirada ( i o n i-in pre el " 'l l de n1 d w st e 3: et is~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dosuc i~ y. ed fiarh .e ce (Brl d de lao aa en' IiNnfelH form sti, nrouh eio nor Padpr ir n cu rd At4- Otte noeir Inm'ins.tai engera 1e uIl e t l I er 'va i ni e - i it n men eip un spur n t b e iu in nrml-l n r n tcro IcJ sO R m n r
meno y tBe 'tc~n ~ p !.eiend luer~e i s emp u r ode vi m e} s e -'in 2so in l v rnei n e. Haednrt etst xoir~ . n rltrilinr ilre cnt eh A n n Deelce. mol dinn e taoh ball 3 m ln o ez co ln l. r tiodjo q u l.h
clones. l Banecta de a cio n vea- vexi v "In-r in Acr-n d1 ~rhA- e eie s a r rri o tue a dn'a 'l..nn v p r" o n, e"tam n
|amiiars, reqc a ls prson d tu misad u as~tecia dihos iadsos cto, naionl d Rt'ons'ucedn Fo-detrah0 ad1-.,He atuties l H re.nlir n nr vo iop p per s su o r eip iaen Y, tno-o 'A' n "ap~m
La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lsra Hb.2 e Cuba }f .co � o , in ihnn dend 93 irn soP|Ta .tamhldn para dtspojartol liemo l1"-ntn pdr laca en ura per qll v~lta d !n n41af it la i. t'P io rn oneno � : a t restiu p t h-itrile t. Coo o-al( cn I a ni'caii~ao nt" enanda

mienn g a A r g anm e e l tivod t C ot He r' r'a l t �'uct-.n t. ~ laIh re ale l oiio La ei l~iR rh n n
e i oenl r indra. l tie wnlpn- d l i io ntin me. f niid ip nrs. n # u lm e h r\ae'd er i ltio nnl a enle I. epa o I eud r inci Igleriri~dng niireaar In vital snrv- Sni lt' s W o i nu n n eaa nCon st tit rhent, ha.. mn.
eni el ip jrnd rp r r ire oarl .nmn -ein n, doaa e Pa r ---- --nsd lp e / aad r E rel r~ll)a i ntr�e
;, ~o -za rdebe air Rus an .. b ner ......... iaMJRA tivor- Innad ........ .. ....... .......Mi.
efeets qu en l mis it R enn ig- oAr l~ Non ld Id st'] t ie lx dens ;,rne.hi eno poa sa dsus alo noei'an o.z o q ef #.etpii m man auh In siro e ]m v~ n - i aor iidn rn-pimen d v soar- 105. as:i ti Ins s li Cl'mtiia de EaA-'m-fil- iraJ~tina -D~llls-dale-ou"-o exnirav6 arq nnnrn - l s ten, un si v ol de m e- a e9l erin e p, a rn l e lru e -4 toaea l os r mn dw r rras. Y u ;i Co- 'a nd ru inor;nIn v plt Io ln 5 a on",aria da, (.area ;Ih, primera zate Run 6rahnr
-- l haznins p e lonf a t ill biid d d o Asn 5f 1hicslns IP r ni .' ' a ii .y loso Aot m Ba lls_ - -nnee m lem r irn s p a o T.odoro.R o h el1, Heno PPio, He' I,rng n rot a' L�te. o nfl c n iti m Al' dnenR s- runs nil# eil n q n ]s � n i~ r r at v B c I.V o s u sen el --i-v1cin Rn'phlirnn no 1" ndo1I nrturinnal. Ats rre r ,[ 1.iad ;,tm , Cria s o rn nrr n- Igr d In ve qobr el Senrvilna
d rercra la on n r iiian lerre i 1.1 n n eond, nn . -ro n tr ,It*' n oes ra .ou, tlWtir s a nle lH e _' n hh ,.ue 1 emincrite cubn n rn rt'7 inl lonzae aas d o aer, ea in ,rse mt' He IA -l. liu, ca ne t- , Y . m ,;A, d t. Ir~ as do 14r)d y In- pa on.lal n m n ~ e '.n Ilaadlsm nucin de$8.33.50 d a ia dnn Ia1 m da,'3 cu nhme nrp- V de '190 c nll�1'rI si e fn bla d. p cnr n llr efrn re v res. E1d m I' senre emp~ lHe~ tivn liencias nor med, dohrun In As.n lr riintttv n 01 ln e n rI doctofrm ZoreJ
Caronn Pr[ it cl e 24.3,52to.0 o nia rid La zilrsi n r z*J6o de l a otviin na. Za'i n Olu e At rni rall oil o qIn- te n l r necom arn P npe mi.t �~~~ ~ nperacin d1 11 Yy d reeera ene p'r Mar dellcin 10\Pno de amrerVo ra Ianlal re- l . ita ,H S I14 di gChr os S r o c rii carm m Ins a i . l t ru ida m 15in I %'lr H r,,o~ c~ i ear , en r alsit A rei e de c n nr 'el 1i a ,-. ar hlo. � 93:Lst O Ul onP dele -i onar s ]'nau:ii C i da 1|p1 Bar el na Es aaa dmil dnia ,2nt -. an ad rn o. u bl .
- 1 teonereanea'. d rr s ir iiA i tin hlrP. vrh m A, P od e n e m 941 ltrevro no ii l f e c nr a ~ tiln ra imc J -sp uris Ir
--eno Ye Ianten e iiia Papal,~n deerend muybrrs Miog 4n suro i deis~ he;ot almaad elnce iuev dost oun fedn 9} 4 l- . I n Ars
s, HPo 23, dd1eo ri n e era crtedo H eAsto a x .antii In ueOrd s ~ ,eencDi lp . imn]-ment,' dle nn y r el h nn $1m2il In nd olumbia n cid d -.I nin se rabiah orto , q adoha
las ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Ae diner Iead mcfina Innlera marc deroui ,'rel Carmeniva Infant 7le3. N-tuo enl deislno Chdd ytpr nba\'d lot 10 Edohtn del 4o~nn -nmed.s~dpii a prmn ir'A anos.6,d g
a y u d ad os p& r elrc o g m d e u nti n tr v in Ne it l a rooe d a i n n - I r , n l n Ia , hp ro l rin n cl e, b i~ a r , i n r n sit i "ln g t v pr~n o I 'Co n
-Er y "a E y an 910 Cetal"ndra , Cuatriso estu vilindo prcrs 1rivesos deo ytl t'!nte -n esohtri dr pla t. Ip rA I n a~sreuia rhl. ad "2drfr dtnss~
l a Ce n' ln d ef c l L o s d e eiid e a to ei;ni N a i o a d r ,nd u s rilr ,4 - .. . . . . . . . . . I '. . ,I l .. .. I n y n 'llo ma r e n nst i ie n .
farrifflares, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u rugnalsproa es ritdsuaitni ihspaoo co.n sa stdox Uenidstrtin e, Fra- do ".,i nin n- Iusmirins co. traipno,.11 oron PTEC 1 2 In N, I es1. hvl -e. co Isn s i ganai gnr fin mepa vlnm radr Pi coa o aro in erlucierne n i s ra-m e lo ,an�o q e i esta l n ne dnra La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~i HiI'bartrI 22 dlp]ile dili do )95,q conZ Al VEPn -~anA 9A tew omR anEZUVLjtra. eA 6lnt eMcn dtnsc C e la ar ci 3 on v iudad d BPraebsnf Gzoi . 1odri ez Orti do. Pchl. n , , Frncsc lrnl ir s Arriel,; Elnct~ Plt cup cosan e !sO d r~e a f ltll a - f,' - us riro i li A r onlt pm'. s Ficll" Vl 11',ot' Ar PIC1c O. N tor Atv;d nt PIs Potiti-I e3
do" Ri nn ianhay il ~ epr erta .na~ cio. v t,'o o a liej n n a I, P .. . A r ,rt ar I tii w/E R , la i .-en f r d na n d d el F r,,r o dr1 lf*l dHr m rz" tin gar
i o m h r nn i~sn i o ca c n el Ay ; se-a trin.nnrAci on la mor ar n n,' rii~- gnbr, o h a op " c ta n am |Ja il g.1 hnn\' - e l r rpntos t n ri n o r
ia rimd tie na i e nrs el , v rPI-ic" eiear lr a-z ae I a rni' u c , nor All n al z - 1 1 ntf rnm po .litio i n P R , I " t ,i A andn papluel dp iJp deAnAda rx e n~rnt n It Oin . An lo s l eif n l ntes latic- uri.1" rip wo ra.ts d in an i, "I ndoe d'elftia rl n rd l nur nhiIn= pa
en el"drado ne na l va sev- In s pt " qipn nahn nea nrn lirrrnn ramnn v " Ahi
DrblttelFc . e ln asene uebao naJe d ls Eli ea nr etinrr no n , la e trn- r o n mts i nien a nu ... st, G tA N T X 3 Ao Dndo el Gnsa ierno Ie bi e d cin ntedrne com ou la cnl L4Uelad I'id Osl fan~ i- G nntr~rr andl gehlnti'-r el peblo SEC ETA I!O viadna cnerun ranel as llo eu a in n i ip itcfn dusurRP edt oslt; ie n Ioerrnsum agnin- Ina th ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cb ADOra 1 an enas.Etmeizmn t in ,' m~ Amns rr A nA' blas pr Namho Inooite de o arEnda n1a 2fertl e Ia-pigu . T-LMEIambr , lri' fi acelad p r uEl no st tn rp I sn In le bsy
rinxhntai~ de cobrez tuvieronnn Iu e e lnr\is onom poDriaslo, svo o s rma- a C un-'n eon Col,il:iirAW do A L R D F RAD Eortrao lasa [71111tHilo d QLI roree- Dr, ciard aSIrabasr. intr z W1.A rla eirenudA Cr ta lde14 prgr m Am ] a d o, i s arue a r dure do i l etr tnl v e I a l rpnttn- Isni Anlet frnIaiz titl 61 iatcii dirc qoa mi ht ein d "er o o c uden i .... . a rvA A n;d- "'rn nicna rm r a a pt oi in-r i aC
Ios ren rtirn n ey, YAprenr taen . ri.a wna irnteTnor osvlRn. R r biaa urn o I
I Oepretion ,ij siuer Aplriad oroilatia~ cip Goblt tle ien He 1838 -ui vhr lx-rlnn irlla n u anstns ~ja usi i n.1, w lln nroir
-rmri darnl~ sresuittdo At puena -nlniRt, p" o l ondn ra ran Ped ti e lcnaixrn zo, rni a dv aIa n eInC g



lot Leto sla a1 re n re;I~ ran en, re-uti~ ereada rsot Ama rideela a i edGn iern rea 15l. TVC nl" - -I anrrk , i-LxvhpRC
DOloni HeAISA PLANASs Y RODRGUE do ..... inn rereia deenala Ilu. ...... o- Lp~l.
Enun obe, o nfr c dD ap~ de resa r. v i In~o pSaerm. ntotrees I. la i Bend lan e l n-n n lr
0 ~~~~~~~~~~e Dodn Socieitir con elentrevist hcrl a fnS Caa ed An Ae reid ent d de j � P Re i� p~'ut ~]altroIaa y @c~ '2d qo a dOS onl -|arrria i~ d - IJ u O .@ fa ] ci6 en letCiuda e~e ~ r ' ] , F m ~n. ] d~c 20 ,4. et~ d, # tl@$ c Anirrip In n oCoiaisien-mayor generaaFuhtncin atinteer Inribt~nttA ente se, din,' An ,19rm anH, hIrm n n orits n Heora - ;
dfrituast des la u Iadee t aracine dpr itc y n r ctiv,m rp - ileiortm re qa us l o s mi so n Amp Or if, d l Innlmn hai pntd,,, c
m'nstd i sih~c~ t dch pad~oaco.Le Hibln 2 d Jii d / 3 T er CIar mlyoaHe' " i onns par firBanium r. r, ora dprd rip cml I esRC l cader hastat PAO e1rl Ps, isni no de' Col bn,ci
ABua prt' e l roree a rn. de IVi7 VIIM IIircmnai e ,- A11n,nro v h aibne cone" ar, Ott 'a lul o nsi i He 1-14.
moeeuth' difla . T , ., lgH " Bur 6 n hint e de r a mlt I tnne Iotlt Ma l iN rtn liid pr nntlii
pase H mteia ,, run,,ti Ig !I"Aeneicein d nul Inlte F7 , mi AM P tuLeA s u~e rlCT6 ilms.t gadijo i i rb rpnH i de Ing Estn os de cindieso elui- vcn Iin ta~nl P NT R A'JR1 c ov r d di. 1fie s i t c;rieti f eitti cutrrited dor hterduxra il r s atent) ]Aindr IA Y E h U L 'iudnd AtPribir I Sri I , rtone1 en ean ci n pconr Our;i pro- a . nAziut~..vA olr ,eniZ v~, jA n~ e
.i~~~~n Papal, y Amliniondo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ birn rconrriix relaeiinn oi :;jotqr ripiarogtsuvs io? ot oroi,- ronp AIr~ rp ~~ir~r


AL FREDO FERNANDEZ ...nl. .....ADA' iNAn,.N
CALLE H 17, -Vm A DOT lfum -( -Flg 9 S tefttealD A I U-3039 U-512S2 CAS . ....... ... .

T*16foof: V F W-29 IO-20





















Afi oXX



Actualidad.

Por jos P

, Revision de rel

LTos haehos relentes aracteril
a.,n las retaelones internaclona.
lea d Rusia en un xentido radi salmente opuesto a mu orientacift anterior: I
rianutla c1i 6
de relacone
con Israel
Ia nnta de
Kremli nai
Goblerno d
Ankara. Ante
ya hubo el antecedente d
.Y ugoslavia;

perose crey
qu ono* hallibamos ante un cam aisliado relacionado con Ia posici6r special de Yugoslavia y In "sa tlites"Iruson de ion Balconeg. E reconocimiento do Israel y Ia no ta a Tur'quia parecen dibujar con trsrianente, toda una potilitica. co sus carbibs radicales en'materij de contactos internacionales. L deIsra't. si carece de importance deido a Ia escaasa onlnguna ig nificacl6n, -Ia tiene y muy elevad
con respecto a Turqula,
Las relaciones ruso-lurcas ha
bianse agriado en Ins iltimos arios tanto por las aspiraciones rusas er In Dardanelos come debido a pleito fronterizo del Kars y la in clinacidn, cada dia mis visibli hacia occidente, de Ins politico de Ankara. Un Tratado de Mon treaux. que regula las relacione entre Turquia y otros poises so bre el paso de tos Dardanelos, ha' bia sido el caballo de batlla de It Cncllerla de Mosc6, dando re sultidos siempre negativos a la.
aspiraclones rusas, no otras qu liegar 'a su modificaci6rn, con ta consiguientes ventajas para Isa zona del Mar Negro. Toda la politic& ruso-turca ha girado siempre en torno a esos pasos de lo DardaneIns. No hace falta remontarse a los ttempos de Catalina y a los subsiguientes eonflictos entre Russ y sit vecina, pars comprender que Ia salids a occidente ha determaside tda la politico del Kremlin. Y nn precisamente por to que represent6 ese importantisimo paso, ino por tndo in contrarin: debido a que, principalmente hoy. as Ia puerto que puede dar accesn a; tarritorin rusn, hariendo muy vulnerable las onas msis ricas de
aquella regi6n.,
Lo tiempos alualeq, en firi, stn
difierresn eouano t ]a oproyecidon


La Semana en

Por Joh
DIARIO D L A MARINA


WASHINGTON.-Haor tree med l 1 de obril que el Presidente Eisenhnwer pronunci6 su fanrnso diseurso en e que indict at "verdadero camio de la paz'.
Fn ieste discurso. el Presidente sugirl6 que el dinero que se ahorrar snediante un desarme mundial dehiera usarse en el mejoramsento de las ondiciooes de vida en Pt mundo. Y declar6c que tal rosa seria posible si Ins Comtnistas rnoperaran en el sentido de allviar ls tensstin internacional que
aflilge a tods los poises.
, n ese enionces era evidente,
y hoy In es an sss. que la propuesa del Precidente Eisenhower auenta eon el respaldo del pueblo norteamertcano en ese propssito.
rse respaldo ha aparecido repeidas veces en Ia prensa del pals, en on sticursos y declaraciones de hombres prominentes norteamericanos, y en las encuesta hechas para determinar las tendencias de la opinion pfiblica ate respaldo, 1timamente ha tomado forma concreta en Ins proyectos de resoluci6n reclentemente presentados a ambas Cimaras del congreso, lax cuales harin ris significativas laos palabras del Preildente.
El segundo de eslos proyectos
le renoluci6n fui presentado e martes a Ia CAmara de Represen tantea, y s ansiogo at intrisduci do at Senado Ia semana anterior Ambos tienen el sido apoyn de
ambos partidos. I
El proyecto de resoluci6n en la
Citmara Baja Lfui introducido p~ el representnite Leslie Arendsa6 Illinois, lider republicano en I eha Cimara, En pombre de m de 40 representoite%. El proyec que esti' en e Senado l uk intr ducido por el enador Ralph Fl ders, de Vermont quien es ta bidn uno de lo. mis important legisladoces republicanon. Esle s limo proyeeto fust presen tado p landers en. hombre de 34 cer
stores.
Ambos proyectos ste reantuci
nea, qua han sido panastos a Cnsmltin de Asuntoc Exterior ste lan don aismacas, mon semeja lea en so radaccisin, porticoh

-. Inglaterra
Ihs llinanae � a iatqu erda Ins
S laboristas
LQNPRES, julio 21. sUPi.comitstp locales del Partido La ricta ae mostraron partidariot seguir una politics extersor '5m pendtolnte" de too Eatados Uni v ste egociar y comerctar con
�comun istag.
SLas 'eoiuclones publicadas aprobadas par los comitsis iocn
oarap~easlor~aI la conferees
soadel parttd, Indicaia una
- .itdenni hacrts tzqusirda y uns.
janmstento dtel potitica segnidaO
- iaittttimo gobierno loborista y partedid Coservador an s-i paste
: Dc sc acerdo con Ia opteiln ste ibien i*Iormadoa5 ,ec segutro qsst ,dtelarieidn olictat dei portidto - mlntesrldrA da acuserdo en ronotin las estr~l.nca colaboraciin usoglono a mericana Y se opondri a Ia al


isn c.munista.
Slcalel qua !Alt~bin venderi met
areca smbjosaen Narteamirc
LONDRES Julia 21 tUnited)"Metal Bulletih" informal tras ecUet5 que ha efectuado en.I circui o oficiales, que no es cs at ala mate informe norteamer no q o asegurs que a Gtan Sr vi vnder a preclos bajos'en
omeccai norteamericano 73,00 salads de core cuando comien ei5dAgolto,astransacione bras eOn imearado de cobre


Internifelonal


DIARIO DE LA MARlNA--Mi~rcoles, 22 de Julio de 1953.


. t kternacional


- Paina 23


a.. , . ,Capturan los franceses en Lan gson armas rusas Cttlee Pide Rusia a Turquia informes
ormesme~on
Maria ,ao a y checas al asaltar un reducto de .los comunistas fe a sobre Ia visit ae naves alia


.." ... . / D;,;- ! . . ... " .. ; , , =.. ; ..--,.... .considera que con ella intentan los inglesesy'
..io. s en Rusia in grupo di paracidistas asesto in audas golpe de sorpresa al enemigo, de /a hinah n noryamerican- eda-"un-ein ostrngl- Milit

de Ins hechos. Lo imporlante .a. comprobando de esta manera In ayuda directa que recibe de los Soviets s , -n d U" ........nmiita
so esta en i sentido qua Ia pol4 M -- _______,_ - MOSCU, julio 21. (United.)- La si. mostraron boy sorprendidos d
AtaiteRana eeaba onfmaese SASON EE S juloR2AtNCE. IF========' II. � LONDRES, juLio 21. (UP ).-7Cl- Union Soviitica pidi6 boy a Tur- que Moscit haya protestado p6r
Antaho, Rusin necesltaba asomarse SAS EN TIENYFN, J uIlo 21 (Un. RESUM|II Italia - ment Attlee cenur6 hay durament quia, mus informacidn sobre Ia vi- yisita de los buques de ta Gran Bra tonoleeni cler Wsasoh- sit&a'a Enl-ambul ste 32 buques ste tafia y Ins Estados Unidos a aqui at Mediterrneo npor los Dardana- ted. -- Doscienton habitantes sel INTERNACIONAL CazadoresI . d"br.a.s"y .lon prnea miebtd actO- goerra britknicos y norteaneica- puerto tarco.u
paela te ccno su cnla . rncen i qua doatroyaron los da-d
Jo., oy-In -,Dar , .... son li ngs AnCue eligieron Ialib1trtad "f.......... tntre e"ras nnut e o mnsesanKteo ger ri"ncsy otaeic-pet tro..
mar.. nd qe etIon paracaistaln _ _ _ _ _ _ _ _ . .. . ansas". .na Exterinores de Francia, Gran non, vista que Mosci .considera Un oficial deIa Marina norteams po oy ltDarce an ...scos~as. De i odo.. con los e-acistidast-ROMA,Julio 21. -tUnited). Un Bretafia y Estada'Uaidos. porha 0n 0 espeie de demostraci6n tmii-ricot declar6 qu to .noe.b
ahi Ia necesidad se modificar las p6sitos de armas de e a ciudad re.--hospitalizado ayer com raso iesentac.. entamaa ceboelptoa razador her. hecho else omlso ste a nees- tir". ques norteamericanos 'qua liegar cAkusulas del Tratado te Mon- belde, informaron boy que is co- paoliomielitis no paralitico..So estado ren st ue lantasmaa ae prepara para dad ste celebrar Ott reuson, entc La petici6n estl contenida en una maiasta p i atambul, donde pern souir an husca ste tan buenos y Ansa- tn dea' ste Estado occidJentales Y noaofoiciat qua entregsi at embaia- necerin sinca dias, no astin h; reaux a beneficind e Rusia, a bi.n:.munitas indochir.... t ..reciblen..a b.eno. Otr onco boy .... Instespiritus qua ban parturbato a]lRusin, dan csmotambidon ,r Ia t ar- oar qurco sas trM e ma ministro ad- iendb mo qu ."n crucero ord
Ia inutilizaci6n, per manera legal, do eran cantitad de armas de I t puestos ai contagio per encuutraricI! .i!_s atir semne del hello Castilo ciRttud ste las e pternsO7 Oa 0c- ie ten l c emin tstV ad i s a ed"ncrueo r
del pa....que aho...onstituyetinn China comunista. con Mathevs, fueron inoculatos cur t,'i andeo a Relaciones Exteriores, Va- nario par el Mediterrineo".
neliro ermanente y Mientras on sjubilosas paracaidis- iglobulins ganma di' Edxstworo Lee I I.irrndo nto n i.s ...timos inc te con respecto. at Lejo n.o rientc "erion Zori. El Almirantazgo dija o pa . . ..r as e embarcaban an los buqucs Russell, funcionario del depa Ctdme 'l- - 10 . .. l f er.laborista, ax e a e el Gr- La n d eM inistart , qua Ion buq esn brit i nicos antp
A morgan d ella, ct anueVa que Loas Ilevarsin de regreso a HatIto de salubridad eon at -ioqdtd oCc' El castillito, construoa en e a o- ierna britinco,.hza tai stro- ste Relacione- Exteriores en- haciendo simplemente at "cruce
actitud dei Kremlin, o" , ban, Ins ofseiaten del Servcain Mi- Orange, Caifornia. - i XV, ia poblodo da clse tacones para cantestarF s iscurso -i Ia Unisn Sovistica or medto sormat se entrenatienta pr
... . . . ..... "' d e -n Pit l t* "d en t . . . .i6 n ra n cisdin tc- E x p res 6 i R u . ...lI q u e I .. ... .. dc l an ta sm as, s e~ unr B e d ice, p a rs d e ase in ta rin o d el G obtraa ic t R d e -la E m b a iad a deeste p ais n A n - d iterr i . .. . . ..e h ace Pto da 1
000 d.m....c..i ste, uei"a o- strb ste lormcsin btand a- deada"existencia doCG .G. i nadtne anha atrevodo a invetigar tI a. Bautter,._quien cnar s ,uc gor Emhiotecicnpats e An- aiern q
Inntat sombrosa, ,Entre otras ra- son a ntmansmnopara at caso dte un b ln epi- situcion sirectamente � desde qua poises occiaentales iDn n mun us, Iae "nlotmactsi do a a oflon",
zones, pr . .s conecusencias. Los f rancasen sstn especialmen. d6mico cn to reunion Ia o y tin grupo te cazad re5 de duendesP ara cre.r qua s s .legas e an breve s-�as en Etambul. e ntr ai22 ste ju- Sorpresas ieInglatarrt E eta r c S rapi -cr c 5del suse cn un nten- a afrmar un armisticit an Carta ,IY at 3 do agoslo, 10 buques ste LONDRESJulio 21.(Unties. El presupuesto militar de la RI _ e- ie teresados en �as armas de fa.] Scouts.. .. . Jn '~h hc izao Ieped acninae u a Li gerra norteamericanos y 22 briti-| El ALmirantzgo expres6 hay so
h~lc uc alavnd os ricocain checa que ton parocaidis.' UsIpoflamnielico en Ia s-onaen- t eh aesta'io.cpru ocninc nqat Jg',;era tosdomaricros nru- pE ssint a protexpao hRa I
public t r... habi . ...nido c......- r cas e con haron en L angoon am ps. tra n o de R oy Scou ' " I A clcateados par las noticias de R. S .S aceptari Ia invitac16n pat-a i ncoo entr e altos dos cr ...r .. n p ant e to pratenta qua tus ts
miendo un porcentije no inferior tad enMuin en 2on NEW ORK, in 21. tP-EJ I qua ltimamente ha parenidan on elebrar una conferencia de canci- leantericanos y tres. britinicos. - dirigido i Turquia, por Ia vst . . ..�u Chinayen baz-toteNoR sta ea s ..tatl general de Ia n." kas" y camlones Molotava" de di- dascubrmiento te un _aso te pc- nun oantasma'ele o n _cabollotlerao sue ]conducir ma tadlantel'n on a notopuvde delamar Ia qua buqese eguerra britincos r6n. ya qu tlo guerra "caliente" srin ruso de qua tarsbi(in se Spode. tlomiellttis entre ins a50 nsi oy B oyblno quo anda dando brincqs y a otra 5a .natjes ste Es k".,h 'dineto nota saviititca, norieamcricnonss arAn a Estar
la tensi6n nervinsa del pa s impo-e raronlos paracaidistinon isu r oScouts qua e hallan acampacos an relinehando ltgUbremente loxa ca- Dijo Attlee qua esa ronlcrencia "Snbre at hech ose que lon recien- bul.
n at . nacr� se aSonreA pgo. Newnrt each Caslornia sar su zadoes ne han armado de valor y trmidia poria troer.'rr cin la ntradas an puertos nde os as- D Aijo el sAlmratiago quemlos
nlasas ejcrnicit earmoryna- I ..Los. oiciat 'qua linteerogronar ucon al. , Inulo 0a s , edicoestln ahora dispuests a -aclarar-'el mAs bien qua contribuir a aiviarr trechos del Mar Negro de -buqts .qss esn hociendo simpten
........n j6rcito ddsroprcloS- os aii ne quenttr...gainoaiaA., In quaa de, necmoar einn-aiseriesp...... r......ia ituaianintrnrcrn e l ,qu| d.... sns"aetg ..... ran ...ormaleucd...... fde n arnam
do aBsisrcursos y mantenar sn los nabitantesd oeLangson ciudoad a ataron caso "saspecho. in,,-.b eitaciaintsnsaln,,o qae an as- ecentes "tcqu cero oost$OJOSmp qo Breyncus-nr--sabre Una sc tan cular a once jovencitos ron 71lotuli- I El cabalo, segin Ins rumores se pear otro lade podria obtero , |0 s e lan herho manfrecuente. y quoN to qua se hace todon lo adios bre Ias fronteras del Caucano nus- tine prciaesnuin s .se Cna - t no gamna. Ipareci6 a 0n0 pareja do enamora- conferencia tuviese lugar entre toI ol visits anunciada a Estambul pus- I at Mediterrneo".
rleos de tropas de m ucha cost-I ' rrtt .o rrrl e nd och no n - a 35u ea. . .tacto r Ed a . . nce dos qu paseaba . u na noche, a Ia luz ef s se los gobir.os.te. ronsids-ra- como unac. psca n "Los us hss t .a .. ;n troc p
LYWOOD, julio elde e Indchins in- Hostee toactunamupoIeae i oqa' a a -"Tostas asperamoqiessI nego-ste semostraciin militar". .tos. entree laltos, Atenos", express arronn lsant qua a I inrrnises uminitrsin abos-dtr.....ator cincmsgi'o maorta ale ion fat , e os e ng .tantasmo........n.os-,ra.citeHOuLYWOODtulle"2 ,UPa-nLdeaalunaosrarue e perm o en lo -otr nadiciniotoqu ,Itmiantaegn.
sar las relacionoan iocaseonun seii- taimienton Ba ha tiplicado en tox onI torL h tt'-,siO lace t tdesosfatasastogi B iito-edij te.P rsn amneuiu-E oirosviic o- EteInhqo rti
ido francamente occidental, el timos .messs. .Edmund Lowe, hositaliz" dqhace crees n encuetran concentrados en qxito--dio Attee--Persona~r-ete, sigue: "El Gobierno sovi~tico con- I Entre Ins buques brithicas
obi.rno de Ankara no sIAobi- Los iebeldes tiane ah mhos dos emanas,. atacadaO do pneumnlsa galeris situad ..an los ositna rroqUonp Etadeopide12 93tiemro iGo asben rebirem a i'rmac-�n,, del Ii r.. r a u anohu i 21 ste jut
-" ' ~~~~._i a nia. na sufrido unanrca . sY , I el Castillto..� s eav~ eecetau oi voe
gadn n racormir a In Es Estados Uni- as . . ..iculos ni zad. s y d na a eninitico estado da he aii o 7 i del catl S n cambiatpor artone r c pacin c l g tEla7 Ilegari ima teta britin la s- ncIt r a u' . destruc s, or es
Ieos ban ido nustituyenoo tas ca "re- h .la n cit e " s ' Is a aelante a1a ciro -or"
dos Parirmeannrzar'.us trepan -a, ' ' medico que le asiste. tambiln hay brujast residen prin. E M .. ..tnt.....ts a Estambul El Almiranlazgo nn hizo refere
01"a-1 ' I ilia� tiradas a mann par "cuuies". : El estt e quo�It "Es casqt inevitable "que an Una
mentandolas Pni n ern depis Sin embargo.nEl an d actor Lasdt ,. , i crpalmente an Las h bitactonesde cool i.evtabl -in L 00 . VALLETA,. Malta. ulo 21. rio alguna a Ins diez buques o
t .sn despises.Sin".nb...uenta 61 aniaes de ddaddtub-onIuarribaa n I n nqIsrt...cat Unitedi- El almirant- Lord Louis t--mericanns qua maiana lgar
de dotarlas del "instrumental' sir- at ienos notablemente, el numer noalica Illa.o. -Ua d ade i -rcia ondi 'a .' .. Ilevan to mayor cargo muchos de M. t at n . a a . 'i] a E t _.
"s eet oen d. ..' " t u , , u", c,~L ' nytminu alsma -gua- ,,r2'-. . ..i' Mounihasian enlrama en Es Lamhsl a Estambut.
rlclentement ro coma para de tccnpcosr 0 espectaldstascchinos0n0..o.ay tambius on fanto. ... . alts crean quc a elals sooroncttir..
,ucianleenie mosten nmo porn s iucicn ' apeisi t . I u ionstr. diAn" no identificado a Ia entraoda o El rreglopolitics qluao aleve con Unarta de o21 buques de gue- La agencia inormativa sovriuti
alroniarsI d toNso -rmac lane ....erzas .Vietminh. o Iran- Lowe osti recludo sn "l 50 ipilal del lWnai principal debajodsta ns- a hn des sin o scrA .. rb.ts a Xooriadquminsdo o
.....rs.s .alcuanq ner a de o a- '--Temple.tual ang a to al In a a o . .. no...oex ' rr rsos sI 27 de lo. a a- T'ss, en in - .spacho transmit
nicos estin ayudandn a to rebeds tilque aaga toas tIsantorchaslusivament e otr uno ndos poises sa ,deIAp Unon o-/ por ra"l y raptad en Londre Lntn diKremlinahoropron oecss dotan ues e eo nte esinoTpoaLao Nacianen Unids' s '.Srhad rigido aTurquia. inquaIns.peniudiconde MorT La nots del Kremlin ahora,.. ..sua-detri.s de �as lineas del frennt . Alei --a"n-- ran � gv l n erns, electrcas. . anntouCl-eo par lsu artoes'Uda ,.to, Losea.icha.dlgdo IA Tarina br. .blia o y e ats et de an dMotu
ye y extremadmante concitialo-v Los qua intaraganon a Ins tugiti- ' oscuridad de los s6tanos. t ciun Exte- nca y nnrteamericana en Lndres vcisitra.
rio, afecta pr iguat a in Esta- vosde Langson tenian inter s en Lo quae fretendian los qsse tentarn; Lo otres lnistro a deRnela on a ye dos Unidos -y as ta Cancitieria de aergur Ins rebeldes estnen contra Hitler La '.eyenda hablo tambiin odese n riores de Franca.Gran -retana y condlclonesipara montar upa grand e r s somesticas dlosEtds to abincordado tain ,e k aaodlmnoIJsate a esn a~ Washington, sin duda, to primera nivo e , det s o aiLd jlo oteda qU ams os uersidre aastos de aEst-o n .U.i .. .habtans . raians ss s mn barato dcl mundo dna o iran poe persona a raz oendiVano montrUna oun B L-lt ds cas ue ai lcomunistas valian a agra- v bay nn proyreto a consruciin o1 5antasos cada uono Se detuv que debe asombrarse. Le affect. .don macs, cisanso .. .inen "It l. . xofucal del ejarcitalema n unn del dia, vestidta s non eao n- iden a Corca de.puis dc-fina.ado un e " rs '"dirn ""runloslar- un itoiansse28adossead
por te pronto, y econ6micamente. bs. ' mte........ Ia confabulaei6n de Lales del siglo XV, barrtends cuar- arminticin. los gobierno sde esns c nuoora ne mineral do hierro quiun asmitc haben vandido to,
an raz6n de qup Ia ayuda que se El prop6sito de esta incursi6n colocar unabonmbscontra... .lc[ns vaclos osentados antemiquias[ paisen, coma miembros de tas No- de Ia region del su, dr .Australi a n .ero qua lha a comradevenia prestando a Turquia podrd se otras isa Ie sernui19n consiste co coo en. 14 aqu,.o e tin trfessteh nilaoras. teji.ndo Cnnilos invksa-h ciones Unidas, volverian a "apovar s Io altot hornosddel nrie dci S I sun Sombre noidantificadon nua
..cr csucido, y en.sun..entisto nts destruir ns canales ste ahst-i- n na a itlarestauraci61npdacassyins-his-sr lau n ste lo az y tdel. dn d e I - I adecym-trrnnraTro'oi se rortsin.ehin haorto sdo atminmo ua sen era.dhidyaOtslo rircolnt i-niuds~ ulod onIt bs-a- ntpanter Una dictoduro soniltr dens. EnF.iti n guarsodel CasitioI-ney razmiad. ." e mserboria sIose da d iet abio-ansda elitotatiCluMar general, debido a la circunistAn- ,mento qne estan utilizandoox p re.u6s de derrocado at -Ais nazi formtqualabia visto a cstro.i:ue- Dosepuda. ...: se aprnuocharia el viae de idaaada6bc las casas de filatclia Marc ri qeluaoIPraos-ict- hdes para su olensiva de tofio. "reihc ri " .i]O tamnen sic W ni s de rc-reso v se o anriotidrln a dosY Magilano. c na de que todo el Oriente medsn FporcGnesteLlrosndelrenacIennns trainfulai nmn dedstonusee risn
o los poises asentaldos en Ia nrilla rebeldes perdieraon 5000 toneladas mero del jsnerno olmansn lao sel ins-oe senlados a uns msso. dedica- xett6. asiminmo, at acuerdo de que "Existe a nini6n en Ausralia 'in
orientaldenMedilerrnepods0 s blanimientos denruio eneIIun io - a do a g - oea sanes qua s n s tiCio sn din p
~l~sm~iaposstmene a do- ortapnrInspasarastiiosy sn pr- sobAnnante Una mullilod qun se Snilo to, brujas del casttlln son loin lardar much una'-unm~n de ntis isifeenien del Comumonwealthsl~~il(f �r alme, se on solo go"p. Ia eons- Im laradospa or sos sus lncas. "agrup6 para presenciar esloisSu- malas personas. De elias se cuentan oI jefes de Estado occidentates con r :'lniod ' s Cop... ' No ehayNocreen que Malin reuna las Sn oogleaervu tnc .......s n r brimitri de sna rstatua -r i'I historians -d niins sccue dos s--ve "h ,na. I a anLos an lnno ma "lereera pares de In, i
,a t e . . . . . a u.. . . . . c 1 . . . . . ta It e ,. s a r a c i dis a s l g r a ,o n sr et i. h o. . . . d e ]os q u. . . . . ie r o. .. . o ma.. .. . . . . . y fi l . . . m . . . .. . .. Ad e rnis , 1]. . . . . is t r. . . . iia d . . ..e t o. . . . . . L s a ,,s al h n o , 1d r7b e r n *1ua t l a 7 l S s u u" C t~ al " 'o ne a p r e e e n
qo- umnmstmb fl-nemoosn.,b- sos- Castsda esia sun niat is- CIUD4iD DEI CABO. lnt sstin, i se confirma Ia tendencia ri'Amlnt puadoqn rsa a r es d lonsecuencia ste las represalias le- La historia ojs triste a asiC res- pusicron sic acuerdo sobre Ios me- r,.n ol C suCnadae sue "Au c .surafrCa. jlAD 2D.LCA Un
a quo esta moo asstiendo al pin- md . sot . io r vadas a cabon aquel tieoAs-pectoesla de tin e un jovea caballernotoo a saguir ante ion onteci- iAarc. oast ommonwear shueAus- Surfricanqa -elio 21. (United)
� " �-P ir ada y solamente hibraron tmps � , - o c is . . .tr a ,ua "^ . . . .. . , 4iF, "la" .�Can ada va a er Ia nacioin G benocu'esd ., a F .
dipun ste sun inumbio ste promedi- r,,stan espuds ie go i ,onua gus-n ,iau ulomin sun Ins in. qte ua s's- curri atan.ruias micntos surgioon en s-i onto a..la.. Eu- .I d Cm n l . . q
mientios en a Canc .illeria de o t- arroarse en Langnonnuse- st a na- qua di"igieron a intervini . sltt en Osla pedties t n filtro qua Is- con- ropa ,obre tA necesidad de rante- oiplp del _ tn o i tint suspendisi a sesi6n conjunta cit. acon tecim ientos no deben i- do m as q ua diez- kil m etros d e a In . n .a laci6t i sun prets'ndt .. P p .servaia cl .am or de su dam s. En n .. ner y fortal cer Ia unidad de Euro- irn da dies aion m on.. . . eno ". . .Prlam ento hasta s 19 de agn.
'os en d�sa p-c du trner d China. dearse del poder para dist ar ded-,darle filtro lasbroas secno- aytos defansos militares de Occi- .4 . para dar tiempo a astudiart se n
fleuarse en distIntasopantesddune di1crsonalmente mot n ./1 O'4t A lIatna ,o t s proyeto de to qua elim.
i . Ins pr ,xi o m ass . n- Inaloterra av da a Francisa e deper snnat n . m raron te e y oday e.
LONDRES, Jol . o 21. -United) . i toso os, dijo habiamos 'OYsC-I ralutivo. a pesar de Bu tristes i- - - ,..ni ,. a b- o . s. . .gee st r -aosoor.
E1 primer ministro interino, R 'A ado instaurar Lnna dictadu itlu- mssns. sn al castillo..ua Butler, dcar6 hny an a Cimara de tarstde corta duracion y Osai P rimes-a n dese 1042 los e gn Coplnd. a qua Australia BUENOS AIRES. julio 21. Uni- Los observadorses dijeron qua ecmserrii el'CastillodMi,_Rr;dolaipuedeiScudir n vstos msi n in asoPentlu.ted--La Policia Federal hadescs i irtuaamente seguro qua Maltin EstaIdossiUnidosnes ..... e at Gohic.... Sri- .. p..r outs- un dr a sro t a a e. rloutenercapitalstaostastoso. .tenns-inc"ep..."as"
Sloos- ronteusro ondo Rtas fuer-sfornar sun nueco obces nio yil- badi-s-an a ses-examinodos treviaoh o notakificaci6 n gran es trodria, en las pesentes circunst ifiic cntiuafidado ls uer lrm r n n ev gole'l c. e, - i as..... Jo....zadores do fan- dos. 'cala de Ins bonos postales inter'h - [ Is ru ir lsdos terceras
as francs .s qua . om baten en In- ruguera los desti os del Pas , A I'as quInra zasre e c n Ion-a '.No se trata se uuno ob a d e c - in si. l s 5r sps-sta osgado d a 1 is do l . to s tegislativos qud "N dtad de una adl a d a -le coUnon ales spetan gas e Nl ce"hr
dochina toda ta a da material q11s- Ev taban presenles en el s- tI h isi t a asmas. noluramel tO.fi monta r,a"n. C a Uni o ho Sontpn bien ha chlI aoss ita Parareformar I a Cons in Kmrigan pus-do siidas y priantes m ii5 l'i'Ons vals- basss s-I tin. ridodcuaddus.omeiC.UonPIaSninhs-bcos aslpmoroma toCni "Et tiuofo s-uscoalibosmoseins qu ptes-noes- s5 i-'ars l.a iltimo vc oise se s-trat is- e- Ipland. "Se Irsta mks bin de una qle s-oss' dificil decir cu l as el ian. La proposicin para qu
I m ente en In relalion at conti .... tiv din s ria apreoci paci6n sPara s-I Io .. .azis -despu s del ir -'sros d el S lirar en In0. tisbanos o d s Ian I . portunicidst se pors ipar cit ec A- l is-ys tin o. .pes ,hav paquafo aor . ,uspensiero Ia sesin, lus r essos
s onidosCpor sn t deste de Asia y el mUndo libre en atentado contra Hitletr. El il oC s te . . . ..Be apgeosno.inmiuiso Inines-, mnanysiecan r te Pm -se s- no faiso doo- I da ron alImotiso opas-nte si
dp, o de Ins 7stadoq Unidos par general", dijo Butler, quien agm'eg real en. el painseo i ,a as I nn ste mano, Ian pront ocomas nss eim-S de d sinR aPie. "Rapublique Argen-. riararse en tualo nor is nn-stla
qu- Be lsgue ..it s-ectis-nc.uer. a nonttnai6n: "Fl gobe.noi ie Su alberg. . at Cuar Is-iGeni A-i e]xpliraorcsavna...i.onus .poroS..o..e cddiesa ain. a Ai oIistias Un -Repihlia . Argentina ien-se. minsir st. e SanidadgPbli's Kbe
in snbre el desarme mundial, in- Mlesad ha nd rntinAr dan- ejrcto nazi os a irns. ine-ess qu ienc sadosUi a aa-Bremer.Sun ebargo. Inbe dn a sft za d e l Uio da Aguosdern pnfbustishe- at"""" Intehudl e l rPin erdonl elPa �rnntase a l egtio onsea dts cernnotr ueel.
cluiso Ia prohibici6n de los armas dona to.fuieszos de s- IsnmAooa AIgumosste JosmanrabLnInu'in'Ie s-' ntdep n eeinsestigadoret ha de huuon ora cie
It6mim s. Tal d .eno ha ido tam.. I a uda m aterial qu sea. cosibla Iran fusilados al h i .ns l i as Ins -- vs- sr n ds spoas s'dosn y boy los oto s ills n tno se als omaran asi .m", sodna or .io Punto. do d s- usp' n Isisn es-a exce is ar
biun formulado con Irenuesnsa dentro de sut recursos para quesol. as desp s s - lss ss I ra g u "_on. . stI a n a nds l nA u dst e a ipcon - Ein an oa is Os a s, s c a | n uonongodo y q t n ia .N.c vt.riosa.. bombsa. t icua a. pl.i.in. Hitle s Is-n ha pasado e dsust .u s.ind. Ausntia oIhoaran- [io in .a st e maile - eIa pnttos a esiah b a etoa i.mppa s-. ,s
T am bi6n inf rm 6 B us ler qu Ie a sat6 ileso "Esia "a -s am bargoen estae - l 'oe n so plac nra d r ou b u ri srre o p ndmiles steln dtos ho nds. p rs- at ssron. stee oo-futura Los proyectos V-n ts lejos to- onferencia d m in istros de R ela- El alcaide del B e lin cid,,nial am ol parece m ,ss audaz y actA m e- p - oducci d edrains-sn. El a rsn s q " -o' .. .. .. - ""e- -xpends- a saz on te Suam ones.
davia. en que Se isiciaria a i6n ison e Esxteriores scelbrada hce Ernust Reuter. dirigiendo Ia palabia jor huipado, con mejores linsernas ----_espe ifica de aci esdo con las pro- po- ten Vashington, vi6 con co n- at psblico e o nombre de Ia c :pn- I Y co un generador eldctri o tque.
puesta expresadas pr Eisenh por e Go r- racion municipal que preside y quadespesin, Iss daiA ms-nr tuz qre at n o franc s a los EsLadosAosa ds stood Ia aotala, dio In uirnte:snl-srAo nor ion bruaan.
wer el s itdiscussida hsabril. Se- de Indohina para mjorar su inde- "Existe un puento invisible q e Todi al pteblo aesti a Ia sespera de �
1 gnetproyeato que estiA s-ritIa pendencia mediante una conferencia ine Ion nhombres del 20 de Juolo inqLu deseubran.
- C~imaro, se atsiars atIPinesi- diplombtica y qucdando ibre den- m. a pueblo de Al.ania Orirstal Canad
dCnle araves s-n amo Psi- ' s-trn de Ia ltni n PrtcPta qua se levanto contra Ia dictaidnrsisa
plne Pas-a ci plea i osnus-sos Finalmenie, Butler expresd qtle elcomunista ei 17 de juno. 1. P.OIT
plan par� ciplenr los recursos hobierno francs eti esn las mejores El ronde AlbrechtsStasutfenberg, En an future pr6xima, Canadi aeri LA SEFORITA
tanto .montass coma hs.nocondiciones pars fvor tan. no ..s de 19 aimes de tiad, coloco u. . is primers potencia del JOSEFINA ODIO M ENDEZ
que ahora s- usmnn ,ea podusc- piaion de lu Eslados Asociados, rona de flores al pie de Ia sslatua Commonwealth
ci6n de armmento-. en proye- i upesti6n de vital imnortancia rn I Este joven es hi)o ds- coroneoel Clas OTTAWA, Julio 21. (United.-SFA LLD OM E D
r on constructios en el Pais y en el I lacha contra too comunista rebel- Stauffenber que fud -el uee -, Dent-o de los pr6ximis die t.on quin.
,es -r in r o . Y r ac om s tr a s - t V H ho c 6 I a b o m b s o n ta h a b ita c i6 r sle ( e a o s , C a n a d A s e r i o pI a oe n c i a
aoes de Viet Minh. Hitler. regrso a Berlin por avion principal drl Commonweal IBri. - epuksce ribie lon SantosoSacramentoo y Ia Rensialin Papal
Nacione u nida n to oisesula labia nico u Australia Ia segunda. Dispuestsi entierro Pars hy miurcoles, duo 22, a ]As 10 a. m., to que suscriben: Bus hernaan es oista E an paises Peru yupoom sdCnue- - Fsta declaraci6n Ia hizo Sir Dos-i nos, hermanos politicos, sobrinos y obrinos politicos, an so snombre y an ci de Ins demos amiliambambres-st tam- m na2ido indemo-. El Coronal foe Is-u.clamCopland, nuavo altt comisoo res, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a n tSoa "C" de ta Funeraria Rivero, Amss resolutions harlan tam- asaqseogia an Csc sulaso despuis.erhasaCemeteri de Co!ICUZCO. Peri, jutto 21. U1tedl. Protests Prata contra lo ginbs australiano en Canadi. an tuna en- ilen Calyada y K, en at Vadado hien obligatorin tue Ins estuaros -b-Lan asntoridades del Patronalo Ar- dela lbertad" Itrevist Arqus-euvayeron Ia prac- t6n. favor-que agradecerin. La Habana, 22 de Julio de 1953.
hechos per los Estados Unidos an - 'nuolgico Departamental han re, e- MUNICH, Aemnia. iulin 21. (A no. -n Ia que oe expres en fmema Sarah, Ulises, Eduard y Marina Odia endez; Isabel Bertheau de Odin; Eiss Bertheau de Odin; PI sentido de botener mndesarme Id la naturalza de las excavaco- p.m-Checoslonaquia, pass consoss- entus-asta aces-aste Ia s-oobrtd- Concha Santos vluda de Odic; (ausente) Ratfael, Blanca, Emilia y Benjamin (ausente) Odin y y ste ulieoro fimno-os scnnst i os I, ps-s practicadas en la base tatdlalta to denunci6 h y coma "acto Provo- Ot tusas al a bos pauses. Odin; Margarita Bertheau Odin (ausente); Emillana Odl Martines (ausentel; Marco AureIns recurssos que deialian de ea i ayor del templo ie Santo Dorn- ratio" con intenci6n de agravtar Austraia, declares Copland, ast' lio y Ligia Odin Santos ausentes); MarinitaS, Sarlta y Ana Rosa Fa RossOF;x Odin Ullse 'o Ber a , lesantads obre s-i aw on dat lo guns-s-a os a at envii de gin ratandn de interesar o capitalistas theau; Eduardo, Fernando, Isabel y Elista Odie Bertheau; Maria Teresa Rabasas de Odli; plearos pans armamenl. esa n temple incaico dn Co:caonch dedi- hos destinados a caer en sinsterrito- dispuelos a invertir 250 millones MercedesVifiuela de Odle; Mario Muffet Bustamante; Elsie Canons de Odic; Hictor Jitiz; Dr.
expticadoo clar-amts "a ouestron sdoala adoraci6n del sol, creyd inro con mensajes y volinites se d6lares antaales para el desarro. Jos lglesi ideoIs Torre; Dr Gustavo Odne de Grand.s
pueblo y at restn del naindo dan- 1dose haber hallado las lumbas de La peraci6n organizada or un Ina del pais, que ofrece amplias ga- a s do asi evidencia de nsstra ho- Felpe Tupac Amaru y Diego Sotsi sncidad de Inn Esiadon Unidos y rantia' desde at punto de vista innesta determinaci6nCi e lograr Ia Tapc. ltamada "vienlos de lbertad', pro. dustril l de nu riquena natural: paz mundial. y corinoincentivo a supc r Amaru fu6 famoso cacque vociu na reacci6n que ha mn011ra- sun ombogo, Australia se v en dito ccuzst qu que encabez6 uno dest ondo mumho a los ornianzadores. La firstadac para obtener siquiera 50 l s pacifi " . .-pira e. . mosiietos indigna. .is m n mpor- proisl sde Chcn.os-aqui s-.s-ala miltonso.stat Boo. In a .nna ia
tanues durante Ia coinnia. que di6 mu), busn resultadn, din Ante deta gu.raaAustralia Estns prosectos de ressluci6n Las excavaciones se Ilevaron a un vocern dcl radio de Ia Europa li- se Ile hacia ftAcil nbtener hasta t50
reflejan direitm-entela Avoluotad cabo en agosto de 1951 bajo !a di re.moillnts de d6ares at ado an losR " I V s rnion tel arque6log..nrteam cur- La noche del 13 de julio et comi- ......dos n.tarlos d l mundo p.
rann, doctor George Kuubler. y de de "La Cruzada'de la Lbertad", ra el omnin d sun indusrias
� el asnIn, deaeo que tandbi6n sa varins arque61ogos peruaos,Y V con qun as se llama ci grupo. desta- rccursos pero cotV iOs oroblema
Sresvel6 do Ia manera an ompleta el control del Patronato Arqueolci- ch6 nor media te los globos rumbo ,liherentes l tbloque el d6lar y Colzodo y K, Vedado Tletfonon F-3724 � P0-2292 FO-2107 a hace unas prcas semanas cuando ice Departamental. Ia Junta de a Checnslovaquia, deiade terrtorn d(: la esterlina qua han paralizado
sr hizo una encuesta nainoal de ieoonstrucci6n y Fomento Indus- de Baviera. millares de volanles at fl:ujo de caiPital, to ainica fuenI Ia opiin nis6blica 'Gallup PollS. trial de Cuzco, v del prior del ron- stando a los checosalaresistenvento Fray Almon de Ia Cruz. ciR contra los reins. Los nrganliza- E u estudio denopn pi6bica En ia cars interna deltambor in- dores se proponen enviar 12 m'llo. s demostr6 que el 6.9 pnr riento de caico so hallaron unas protuberan- nes de volantes, uno par cada haba Ins votantes anoya to propuesta ciaso pivotes que se cree eran de itante dcel ais.
"- del Presidente Eisenhower de usar or- plat que adornaban ci ten- Radio Prago anunci6 que at Go- at dinno y lotvenuusos ua 70 plo Coricancha. Las mismas autort- blerno de ChecoSlo-Voquia entreg6 4
quea dades indicaron qua at inform ofl- Ia Legaci6n de Jos Estados Unldos
I- no se destinens ; b armento para cial de Ias excavaciones men nna- una notsde protest, diciendn qua !3 prnveer de alimentos medicinas yJ dasserA publicado an Paris nI los o operaci6n habais sida realizada I- otros articulos aneocics-l a Ins po- boletines de ]a UNESCO. nor cludadanos de tos EE. UU., an
rIf bran necasitad" o dssIrod.aviera. territorio que estsi actual
Y no ped obes dIudo e Is d Bolivia mente regido par los Estados Unideterminaei~o statPreide ste Acta en oria de Vilarroal dps. La protesta vs dirigida al alto comisarilo de las Estados Unidos t.
Ilevar acaho nut promesa hecha an LA PAZ, julio 21. tUnited).--mao Conant. Pain en Bonn. drteron
n abril-si Ins dirigeontel comunistas FrenteA o tarol de a Piaza Mur-ito en s Ialto comisibn que no ha sidn
hacen esto posible con naedilda en qua hace ste aris Iu colgado recibido todava y lue triAmite nor- L P. D.
psitivaspnadaefOssIa ae- e1presidente Gualberto Villarroelat as envtarla a Washigton.
pmtivas se nfinii eta mains run A misasste Inormando L1
__-___on. - campaia, en memoria del inforto. Ps- uoan don clones ste glob n - A EnR
0 /|, } Pnad EstendauryIn i abo peace Aos sotes "veto tesn.
c u Gabinate. ste lentamente, Los cue tucron ecmouItrlientes snoroen a Ins damntfiea- Daspuicstds dc aios sa reolinni sina dos a velar sobre el Tel~n sic Hue.
dos sdc Kyosho per-egrinacitn a la tumba de Villa.-s-rn Ia nocheo dei 13 ste jutio tiessa.
21snuos- l-rrort, nnaraiznindlor con ,sse molt- ban is-en mensajen. HA FALLECIDO .05 TOKIO, ul 2155 sUtd --i n todas las aetisidades psibtlian y En urn folleto se hacia s-I retate on wanton, mediminon y otras ciasasdae particussae. da Ia revireita ste los obraenrs ds-Cepe ercbrlsSno orcnno aBniinPpl
stayiudos cc estian nns-taon a Ia ragism 'l's- ereth o ano armnts�l ediinPp] Ic- central del Japdn. doode Ia inunda- E~sstados Unidos Berlin at 17 ste Juonto y Ia caids dcl In el~n miln Orande quo ha tufrids el '' I- eb i-bosa osl
ns poss nlos itimot no ans ha pro- Trioan da eiiminaer las restriceiones de Gnbierno y lefe aela taPolicta Se- Dtspuoslo su OGnterro para hoy MierColes, dia 22. ci las 4 -p. in.. la qluo suscs-ibon: sus htjos. hiios polilicos yf
ducido tin museira n datapas-imin ste deI cambbe creto. niutos, en su n-ombs-n y OD ci do lns demds iamtliares, m~~o s- lap porsonan do su amistad on sraD concur-isy, 1.002 personas. WA SHINGOTON, utlio 2 tUnited). Olin mostroba eo fannimite la sas La prefecturao se Wokavama in- -El Fondo Monetarto Internnacional, ronancheco 7 decia: 'Checan: Sobed Ia Solo 'B" da la Fune-amir Riveo, pita ent Cbs-ida u' K Vpdaodo, pa~ra desde oll;inop'fiors- a d daver liasta ci
calsiquaeindomitoniataannscaloionanatdcnicesto: El rigumen s-s miln dil ste In Comonter-ia de Colon, lavor au groadecern.s.,
enfnmor6 oscen ns dolis-tssosolo ste 1as neeoi nntun stnr ua sc cream. El Poder roadibsa en s-eul a uru 2doJlad
li i nerr a ba n e m es i e rto qud es y t p a i e p n o
I-tirahnocoononado Ia metea zoo5'u ha verrido haciendao porn puioyes ublteooeCn oHbn.2 d ui er
pon6aoperono. Aemo. bo dnapine systo a on o~ss membon us-i- dad y valor hay que orgonizar
potI 69pesons.Adm;sband~apre suda �In piss memro ae - us-sires luaurzac. Abate cl comunus. Fraiscieca, Concepci6n. Ranm6n y Amalio Riarcondo y Edea: Joa Rodriqsunes;Maria Tereca ilonco y �~a Fardel| rids 1.221. soda.s alas cc eta pre- minar ins renlricciones in-spitssis so- mo. Insisted en ion darechot ale Ins los| I A ao rilsas has qsse a fdadir Ins El sins-or a aldidn dine tam- no , to lih ertd'.] l ~ n~ .J s am 6n y Raoul Rians nda y Ulanco: Fll a naFe ndmdz Riam o da; Arturo Coro ~a
1 a~5 murtoi-ms y 13 desapasoistocstde hium qse du-rntr et an ste 1952 El las-car foiteto tles-aba iuna inOq.Bn. o IAlano na [' yusparecon 1msro 0dc no on omiasstsaiooib-caoseaulogradinsasanchez: Dr.� Robero Fob;: Dr. hcdro Sais: Jos4 Enriqne Pande;' iciol Mlyar; Manuel Garcia; Ncsemi

as psecdo teBta t ~s10mra-manta. Agrga qlUa Ia mayonr or- campoona do to lihrtad, eon Berlin, C~asadaa: Ado suaklo Cesao Mien � Oscar Giapetn Rvdo. Padre-Franctsco Condo Donsinco.
nn 1 uasrton y 1.262 deoaparecnidoc, ocoerdo en renocer basvdesvennd- 'l lrant cne py dl:....
la nIsisntcinsqa jl-s as que acarreon tlan restricciones, do lire coo atIion c
yunh at en plind. muicr S 6 in embargo Ia masyoris ste elmos El paricidira comuntcltaste Prags,
RI emoo aataaiio 46 ogn n del "parecer qua ticnen clue no- "Rode Prave". dijo onl on comers. """ -.' .".' . -' na Ios ftino n inoe ... ste In ico guin poe at caon elmnrendidto, is quc ni Rittl e ...... mjo...s
los eefcct ...s pcihcica en... eyotberri- No obstanste, ci 0bnoes i..... dia s.. habia atrevido aviolamrlos i. : :asI
trtooonto sa .produemon iso inundaeia- tea optimitl en cooaltn al fblurs derochos territorialeastde Cheo .slo-�s c~a-/'~ cc. ro d .. cin y sara quo so. toien medidas, s-A- vaqola en.. ma ..... 'Ju-E_

I el/ a uxili s ap an s ' norteam e ii- pri ctica n a t ales, par e qu a Inn n un- organl ac i~ n le ar aete n pis-adn, c a se.. . . .r Ino-tanas se van en dificutades nor ion blos puedars participate do matters astabteaida en l95t halo is_ prs-en


1n o t irens as. nons latmal cira cn asin s agg pars. lt-dnla tde- g a. t omunreunus I C I-" L-d n alimenton y rns en los II boy scout Kirk Itat ows, ae 12 Dirige dos d tusoras radio Europa .. .."0
1 o qure han quedado isladon. sfiom de edad, de Gallup, N. H.. ui ibre, y radio Aaia libre.




















Pgina 24 Noticias Naelonales DIARIO DE LA MARINA.-Mi~rcojes, 22 de Julio de 1953 . - - (2asificado. A in

MEJOIRO EL ESTADO "INA nia fit &c'pa
o~oc.o L=,..~o~nGU "Animada fiesta de cumplea Os L ""..

MIONT DEO ALa). UGU ky a ,' ~ANUNCIOS CLASIFICADOS DE-ULTIMA HbRA
MONTEVIDEO (Apla),- ' :< :! ' i'i !"T
forms oticialmnte quo h ieJD .. . ... ..... E N T AS:..@ ' i~~i'! :i !i!i;,=:: ::> ~ il iii i
rotfomt1 1PROFESIONALES
ede Ian dlficultades de ,amblo 1 PG S NOTARIOS L R
mejvado y )as reservasdu OFICINAS DEL GOBIERNO La Proplodad s l'fruto del Io propiodd o con- . Sdiviusa del Banco de IsIla l T FCIA venlentell.rinde un poGiWTo 0110RCO al mundo--.quoe
a e hablan elevado en maGestiona moscualtfluer asuntd.
ca e hb~ ddlaes n n ar o IpasaportesR nies. Colets. Iaquince .al uondo-que l Inverstoni-st(IS del rriente aho a 254 r iil lo:ii::. :::i'~i:iiipsots n ore. IB.... a c i sm rce dolquo aoto= udnloal
eoltine24t1a cmln Eeonal d oa r o y .por lo tonta, skeve do r 5010 etimulo al l
de d61ares,,con lo que se du.p A! ;.:: ::! : . O , .. lhacer citalkid OP I
,d el total qu . sefi6 ld c . , s.a. mix..baje do"192,"en "e" o.de I.. . . i,. o.moan5.. A-4612, conI d. =S.., isl.~br~. A.O~d'~ii atide 7iasai'Aa. No so constinta quo all ddpos d oco orbei o c~ ~aa do conlcU1qilt.FTn
W A R 06 AC 1 _______________________ 01W antes bieon nisale faquo labors difiqents Ind ceoo clgue h ~~~~~~~UH-H-110-1-1f i aticsd6ono
________n_______________ onteon li, nttfluco pa cLno11p1racopes ofroctdea J O H N S OM A I, :.:" . . .. -, Lm C 0 M P R A S . pl .= o u.. i a o uya no h a do lir vjol.ncla- pe ,, o d L Col oq l
AR"TUROFOV cuodo Boa �ontrukla. do la Propidod Ia usbls,
OISPO IAGUI-A - 0 ABRAHAM LINCOLN ofecon 1* mao qor-ntI
DR TURNAO LOS LU1 EScn amao art( TLF .: A-2129 - A-2126 -.... .. ........2 ARTURO FOYO .. ..

COMPRO EDIFICIOS SANTOS SUAR ' �"' -A E om retdc nla, ecs uina, u n afo do, onni.
is... ier sont.a. rnt r.i.. - _ _...._VENTVENTAStrulda. Jardine.. garale, portal, sala, hall,
cF� I A Y O Ol e l e e d e 1 2 0 .0 0 n h a s t S 7 5 . 0 0 0 . T i e - _ _ ,_"__ _ _ _.__ _u a rt_ _. . .._o se_._es caa r at__ _ _ _ __p__ _$I FARMACA Y DRO91l IATot eras,2nlne qtleO tnr bien a tdo, buena abri-ddoor, a , retroerpanft, retina drado. inqe i reta xti lad. 4 CA AS C-AS am. patio. Feeroando: X-15"4.
1L SOLARE9 VENDO DESOCUPADO

" " 0_L SV 1__-__ l ermoso chalet Santa C talina 405 Vt o s v smi fn v e r s i o n i s ta s I n v e r 8 s e e, ,i 7 em. Ve t. d lo t mill ,. .. b , . .. l u l ,
no memno $12.00. Telf. 1-4786. Rvero.
,Al TO~e EN ARRIEMO Al hacer cualquler opera- Al haer cualqouler opera- 1T�S.." sotArP: cocos 110. sI2.. amun lerreno de 5,0(10 a 10 c idn hdq l acon li nterven - �1dn . h hq ni a er e - Mele r ile Rep rto. 4a A ot. de Lnde. DEn-IJRNO H ietros, prclertiale Vcn . ,'ttmir6n.oJardtn. port, sala, sait tre
DE dTURNOd H Y B n m r os( pr e)r s, a c n do corrodor coleqiado. cidn do corredor coleqlado. p..u.rtos..c.. ednc. htail,. ais.
Una vordladera Toxacl Blanca o Rancho Boyeros, .1. y iwe. "..P.O.

DRAS. HNAS. BRAFOconolruvo nave part dejar. Las opraciones ofrecidas Las operacione c drecidas CASA PARA RENTA, $17,000 26 y 27 - Vedadc ]a cornemejora, tienmpo A PR RET $100
26 27 Voad Iacoes ejoalie po por miesnbros del Coleqio por miembros del Coleqto, Cotle Oquendo leL Heptune a Sic lis2225169 RealeItemente elebr sufesta do emplefias, a arrbar a Ia susplrda edad de Ia Iluslan, Is seforita Lulsa ninim nm 20 ahoa. dfe enro d d o le o do mneP ro a lC ole o l. e o nx n sdo 1140.0 N Aep tsa aFetmet celeFkl xa'letado um l fisdola Propliscad ,nmuel, 'do |a Proplxedad InmDueble.o ina rt or ....... ioon. Aepto bAr

[, Ry Prieto, Con al motive, sos padres, los espais Enrique Rey Puente, destacado eomerlante de Agram o n s . Oic) 7 n pr o e pan. In l amn
F dtr.J iecnl m yritrni. co a mao aa i. Atoel en pare"l e p100.al 12cie:'02 8181 y am sefra, Mercedes Prieto de aez, le afreciern u parly-bailable en su residen a 5d la eall Indep e .n- 4 e 1o ama._ntaoaor _taa_,_rnl_War1e.f de 1termentbar
dente.En )a Ista veos a la featejada rodeada de sas padres y su hermanos, Fernanda, Enriqee y Man .I r. al jc ma. o"r;cen i I l tt Yo , 10 12
Servicto MotoriaaIV40 oED denmim _____________ _____I___RITA
ha t l on el forrado o enc ale de UF'-P r0OENTE 54. 0 AVEN5DA poa 'EorR VFNDO 4 ^A TAM NTOb 1 ONLT - - . .. no CA5OTAS M AMiOSTEUrA.
ltt. r a to m od ere. co m nue va: ortal, c os, R epublic a y od M igu el, tint reo , u n po r t Or min m 11, l , teld on.
V edati ). 4. . .. . .dn . bo n. Imel. - V 4pa ta.c... .d.. . .. . .. .. . .. .. . bar M dl .S.l. d s... 1Quin tm . 0 1. maAt
- T r a r i t c t la A d ,(a 1 1 n u m e r o o t a ... edCC 41 1 - ito , r, ' r oc t..... 1. .. . T mb . ...do N e4 h . l. . .." Son Mguel. H ob ... y C ..tra . ' .arre.tar n N i ez. A tu ra . LuIandot, mirtonoX-2539. $4A(. re~itan$86, 1 -97-411-24 1 0AniItt 12: 15000, 05s.Vctra
a as ad ....las disposic .....del FIN CAS RU STICAS1-14 15 3.48-2. 4 - U R G E N T L IQ U ID O L H-14-48-24
expedient e s Jara s iba t as Ministeri de Agricultura soore'a R L OTREMENDA NAVE v e d a de la s esp e cte s d e no m in ad a s S 3 5 ,0 0 0.R A $ 3 8 0 , U n a ca - r Ond 1 t . m n o i : 'trd in � - .. .. . N...
L d4". e .uhrela. cubera y caballerotr .... Fj d .nd ...i ....llp orl c.... . . alIo ..... . 0 aran2,: 4xo r ia aca cu-odircs
1,11fe e -: 4 e0 ,Ed lrto . * * co m o dte Ins r os ti ce os c an grejc ' llrlmt sar. ,EP erda dera.oport odldoedo, eooo m 1et, 4.batlo lav o ern, car- A o r as , . 2. . L ac ' i s ode r ns.
A - a~ A 4 . . . . . I E [ C . . . r e . . . . . t ( '$ n q s s e / \ 'rr r is eo.$ Y' a . . . . . rt a r e g tvi un rmha~t.elu n , ll in er.. . . . . . ..Po r t ts . e n], ,O'R ily . . . ..r -pldop , . . .. . .. ... . . e r l , v i a. y , O tl. . i. P o ,itid d e p g o . 3 - 4 7 9 .
0I4a.a .din-Id�- O- ctubre lul*prx o. "- 5 M .-1072 c' odor co"$glad.5,3 $00. NO r, ertno-:ro. 005. . 1lulton.-"
. . . . . . . . . e . ai a n a l e s Bp r moes R e c a u d c o n e s . e a s ...1.2 2 - 4 8 - 2 1 1 -..-20S - 4 - 4 . O R T A , S A L
.. ..Claifacio ancelariAH. . a - VACA. 'MONOa li T5CA.PRTLSA,
M M =.-- Circular 136 se r etiere a I clas EPTV E SV o rconTto .s0E or .oCAI.A EN AS$0- �r i " ERO 610 I .0C AR A M tOSIrIVIA ' se.. n erltiladhn dnrPo ,ao tert ot.
D e t o n t o r m i d a d c o n la c in o r o a - O A . . . . I tic a c lO n a r a n c e t a r l a e la s m a s r W. 1e.to C Pr e le l. . L ater d o O r- / 'lo pa o , lt si O ' I0 t u a lo illlnemrOniise.d le ieil lo Ia , r , rte
clones . aq . [respecto ... tueon ] Pn sUETO dete, ceo . o.. p qu .. aforal por e .....7.... lac........... looocoote. U r0 ten c odo 1. 0r0 tolrm.n:P ia . ' e .......... li.. 24 V M-t. V rrt
nrecida ayer. apar ce que Ia Ad.... l . . .. . ... a partida .46 D, lo c oal codifia [ i A told, I, . i .1 orge ,n - AI ..o. . o,, .....a.. af e 6, . l.-9929-0-24.
na continue tram itando num rosos , ro r F. Pkre z paruose t ] circular 76 6d e noI ,iem b rN d e 19 .2 . 'I sa N. lIe $1te l "00 nacl I ie I n mra 14-26 48-24 - --=_.__-_=_-_e , s-tcc Prrotasoretoee la omila, ecA __ex pedientes para pr c der a Ia . . Pro es t ., P A R A R E N T A : $ 16,000
F a in c0 Rta nHe mci, cctas 131eto ahacect,. Ge- ope 00.7707 d 0. ms o-LA HABANAAopltl t
" , n c a.LL In,1, 2aIa d ercanm ao ou r no han - n1 D irPcfn G o- P1 0 ," O/,3l.o H - 905- 40-N4.Tp, . t io: c el lain A llne desarr . T rem ernAo ido extra olas en tiem po y form a por oe aecuto prxtm o de C ttcRgop uira nerat" dc . ianas distone quo L it JS -4,000. R EN T A 400.00 fi . r tAndo $I m nnit , Noopi.lca
srinHEca .ep cltie . .portad ..e.. do ....t.... ..... ..naig.ratl. cto qr ...mi..i..toado... do AaPa... d ..... Tremendo Eesifsrlo " 518,006,.00 'MMyr.... ...........nP-inmentt .octict........r.ale ...4.0.... p �er. .AA. . No s .
,, m ,, . . . o. . E, ! i ra s d2e oa q u e "an c oq Pi o. r - rt on-Cll)a g iia c cc.t.. d, Aa d e r n - ,iond u n icla d ! TF er n a 1 d , h i A, . -r-n ane . A O rA
oueutra..lt t 1paln lloeo.Oiacilonc ltrln tloollldo cl le do , A r rIn. Bci a mdit..CM o
rCl ,,o ;eo-s...o p..ld. Yrkv ta'a n a6 tie"1 , ,h ".. .1,- \ADM () - -24I .R 174o02 " 33r
Ampiando neta iolormaci0o mproenole rto p r in a vet v transribirrndn In cirr , cu a I-~oi l Wn ot. Eo a6c -,:t -22.1-174-7 Ol e~iroO 470R.jall.
e . E c oape n I ediCs le , o d ayer . e on seac Ha or o l tr a drt m a n - 0 . o a .1d t ole 0...r d 147rbre lo ffr eresarre te r a mCe i ctra Re to mX -91147c0 -24ota-0 t0-l9-24
]aou oj, .;costniacl leENDO PSEClOSA C ASA F.N EL 0IRV,-
S RA M A A A lE DR- A q uons d eo ode a ys m a 0d d - q a ti o de Cag oa natidod re, d oel proccoimia nto ' d AII ANEintermne4 0sharso.r r nc C,, ,, ol o V. lo No , F. . . . " 4QU L A 1 0 I EN . ..E.IENC IAL




D~ Rfe$E 33 a:120 ta d c... le uIan madr del tlelode -st uan oF1"-l 'a ., t[.... ...o 6a c-)c~~, - In .. .. ia"t r:,n tn..... ' li�lqi.d-4a- 01.10 rtd� o" . tco$dlm ..... 4 al.
M A T . rA D I 44t ra fra ienu- q na %I fit , prOe ea.C 'Ilan.eC .-,COVorPer o.9: nt, ..j. D n4ri-.II96qnor toaj
IAnu P ou"vam ont a 01 1, .-el buquo tan- Iira ootormacldoanal tA An sO Ott- proeata. - ' .
r p N o , 37 . . 3:51 A -8 4 1 d t .. . . | q u o c c t t- r o d o tu c on s se rv ic i n s de b u qc eo s . L . M e d ia n n y lo n h oulirrc6 , e to '1,N T ls i e E tsc cc'0i P w -d |IA A . . . y 1.. . . 0 a a - t.,d ifl e lo . . o r .ep la . np r
to 470,yaApodao.....-8778 adenoter eoi a li ntrada oe pan.a.o . "cargo ontreNw No a t . i.. cen--l2 8 5. $4. 110.. lccoacx 0-729.
Cuba 24 Lam aCuba Mes'elqes- cottere , as ellcirciltar 140 oltoponem ub-pen- .... pcteicrccSe roole. AoeocOnio 4otootmo
esq 0 el l o .IA-230 0 e d c p u e rto d d L a I Ha b a a p o d e m o s Y . C u b a l 01 or l no-iFn s le tceo m oir o - C har, nd 'vcllrtJlrro . roodec * . H " d - h ale Cubai i 5 resq. ly. -2 17 co Jarrt o a e s c , Yo ta de 'tl ',,. ie a-Ir d A a c o p o r t "' � 0. -J, '. aloaell,. .0 hall..% . m lrt br .RENTA -
Villegas11l. .......-40 RIhna qu diet..o ronda de Io or loa rc . o t lc a y at dot io d.o t ilt, , - -- r omrdo. c l la l I "�0..0. e tt dr , e otte ra . t - no r a N AE . ( A r .)
0 R IOP ADRLV AMEA R IN A .leet mi c oot Itot t t ico co iluC ubea d t ei s ouo - e uate d n r G t a di u t e " . 1. n "ira d o .4 F ''it. D 14 - 1 V4.- c. 3 4 b lb1n 01et .Vverra reot 9425 O n . r- to r o o. d toil$-000 , roll C ea . o . R .4 - -.
Paula ecl.1Compostel4 .o212166 bLiq e rone puertoaoatad521 ...010







E OC L I F N e n no un c el e anie l o e l e r i V rr tlli 0 b o pra pn orm t i rc u ar sl r ma. bo r 2070 Olf n o L tatAI 4221ROl" 0P 00 rot $20 C o. o id . 7,tit Ile 0 un4 o,.tcon m( E x 1 1 N-.1 7 0 1 4 . m . "po r tis . .op ioa na pnoa r t r ti g u ili , J ii n � .ic a , 7 t d c o t . a d o 1 1 3 3 d o s d .a r R io' a hD E . A M A R . - .4. . n. . 0 0 72 1 1 1 0 0 l l' 0 , o o , 1. 0 7 2 . P o ite to d e 4 A m p h c n : 0 0 0 0 ,
An e D. Fr . U4 uro oecad o La l "os meto ete" ol1a - Qireuone Muad r d ot e e r Cle t la at oe ncoi$o ueto am- MdtIick-lr-4.s ed...... r.... . . . I e, o lrot. Otabnla 00,110 7t0 10-70
DE$DR ___________Musa_____________del__Mrs 10c03 dl 22otis'an 3 I t$1,32-4one
A C l N U- i3 t dr aE deo iobquesparttendo de N ew t id oituir pain"r.-kUaH-1p3-48-b 1--223nIcicar.l o97
York cot i-rbit utsitb touituci r pro- ParaoeleeprrlioI tllC-117'.1 1.26
Satn o olNo. 17 . - 3377 tcYurl. 0pclololayiatciio- hu o ua p-a doUn do ecr111- 0 tI.itXa arllnt 2 1. A! iA1: 10 . VEO TRES CA- , 1.4 000C.Seflneb (7NA
N e p tu n z a N o .11 0 . . . 1' 77 4 l ca p ito in e e a ibr c a, s c ou r F t o d rL H a b a n o d n t e , D - o n- E I nsa r a d o. . . . . . .).aA- A N I M A L E S - A l 0 .c, t to a ^, 0 . l O 'o r l l Vo o . . . l. . . . . . .. . p t. . n0 l n.
San Ldraoi yNC.mp nn7 o M-4400 Pedeii , e ,itoC pitana u I orb d uoo tb 110 ot0 Ojrl j a ob ol cillc r al '.tjecit]a pa. NT07DA 581) c0atojOo11Fil0ta il 2,339.do Rolie a. 4 0fl ps~ t.-1San aae No 31 2121 to tU a Rpa11 ia utr br a] do ncto eut-O ono o eoro 0(d uc oieLad ana aoinccIot tcnoao No I ncicros. lrllell ooo-tcaPm-c0Ii-.7 070 I10 Joirlln,.ee~o 4,h~c .






l ie 07 o 0. ilolhorr I!irtrol _______ i~ - i 10cIl iticl roi~prd 07 ei
. 154. eM a -60 dt i 01a qandrbi a b-acer rao toe 00 a N!d o C u_ pw rk . I co li jdrtn 3' portale tdnaen0122ron a0 d ,n. p l , 1O e,,, I r orlp-W -o
I2N13 . 1In, ......... .l00 lie In IoCse, o ..;.1o o dor 4ad ad do .nS ..... t..t:.Patin conNIA- 10 . -.a










N od 5 , en . yH. U -4949 11 pa a tui dc e m t a. a e .. t C i Q iot_" rr e b daca tas e Our o yn C e~v l ii a or d a l tab o L c tn lei C tc . A,.."' " I1 t os-a /40 UH-o . -1sotc-0 t e-25 A -3no oll, po rr dare 000e5015d 0 .
S.ru'oi rc0 ytO rhoor.troelo, doiaor, pl5120hi i:1. e lipe,20(1 - pas Coiten ip. i r14 . St n oN lt o

C r sp o o. 67 .. . . 1 61 dc6 i t.li . oll ic h.a a .u .. o l a-e .ctsa ic suen t ra lo l e do " paaje r r 8. 9 o rvae d e A ril Ian. I a sto itlr a o .V. E N T , A S .LLt 1 n or( 0 Cal e'a da2ey , be 20,. p s .. 0 p~r c rd10 4 -: 002060 6o










Carmen2 y~ lea ... . 2 803 Ilo d pter to.s h ) ornc adura s qa esls .lttlra la~ OO d oot i e lfi a do r I a labracao ycarl ecnooorlnsioo ________________ . 77 Icelro toO,:ear" ton Piaoo"tet.. bes ,r4o hac 10231- M -482 25
Esa r 224 eq. S. yJa .. a -6813 3Cos ane ddel e e m ode le 12 pla d rl porhtcu uque ya d t. a t od amrakl d to ric e CASASl- , _ A G_, 60_. 0....._"_L AY ERMOdelA
denalso 28 e cent - 27.... 1-52 mari a e hilo or t0 be..... k.elodirector os dohatte No Yok. Ln Hab ,rek10, a eo too _ .II'Cy.14..11ua

RinsNord0 . A-23 e I or oat lonet de 110i- tlu ,nre eNto101 eiuIneE ndFliupt-500.000 lpll 0 0, $ "a- .2c . 3 leoi pi, Amen reAv e-s120DA, RNn0 0.1).i Amp. 10.edd000 $6400
M o l o jm n lt.,r k.;0Aus r.'4Pus m n d a t r d t , ab t r r. , Js d lo . 0 l
S .an J osle 23 , e . e ros.. ...t 0-9 290e ei h r eti oElo a n L -lac a& In ta de E t i a"Ir "cn ,--.aa . m e a sN D T L,,o , d.'
Are la No. 2 . . . -2.11 ni o Ao sr ad o sor a l ca- NeeY k rultr do ua iego enre d ia 2i rn 0 e r ci O T'rI 90.1 0010 l1r.1 0T. A.DlA.DO A12 l EtO . co n 2y ' t
ieoArtnsc 3on onnd4 _ ,closetrsA l. po 1
P re nran i Ne . 1 2 .en . - r10d oeh na"n. ohnt a or ob e bu l o o t o a l l a d tr 1 d11 01 'tbE it u ie Cla do IC 3l k . e ClO' Ar 00 0 ,.I rOlaot n otoi -tonl*. Sd)O h0 -p2o148. .ts Nion
d e s . PADRE V A A 6 o3ti s d el l iu o u o e adu n E ca e - tito i delo. f it d 00x 1.3 -1 cI O eu c d i w "or Cl "arupo 010 oll Oi 0l.... Ir221NIL -10o Vll oa . . fa ornaa S - r . rA.. p4e0, olIoin. Ils. A .... . T in . .







:a] e 2 258, e tre 35 37el-3Real, el . . . [O "dL do 12n C sO"K. es eor cad-. -buq-4e. a B-15 2 --Il-995 ,rno ndo I-n se "a .4, s~i ,,-111, 4,1111.1,'U,
d sLA ncAINIHASTA ...rtt-5. 052doMInino c nfr l Aacto-tor'n do a mlua d1o0e0do L -tONPtork.L" rBrer. :...2r t ie .ICe 4 0 o t n ldde Arr o
S no elor y 5 Lro s c t 'er. .--5 1 907 7 im se d t ana c b a s a v er Il NTl - ,a a t1u 000 0"V Eto,;E n eA S A ICn s E u ad a l p t Pl ib de 11 71.- 1 . 4S 24 tn A SF c . N 42 0 is t : o uo u n c a s e V i00 A m p . V e d a$ 1 , 0 . ,4 0 l
r oatrea N. . . ..... .....ceJe stie I ,,-na tm ucIn s ees ea v in F n Ia saamc c Roon d o [ p uu -in - y ea F . 6A -99 7 0 4 '4
-20 9 ns fLVIte F - ew o-k.Sa tiRO ti V P, ED r~p or T Inh i lo RCle S i pr l~a: mn. 010 7 0 t l



N e t n y F o q tr nd . . . . . . . A j1 p o e a a d o l it o i M c aCe t; r aVS I n -F h - - 1 , . 0 7 92EC O N, ,2C A . . . . . . .. .. . .d.. .





Av ilaosNn. r72 -15o0ores e-,e29 marinas I 'e Soina de ras. p-tiLR 4He C.ba or- n qkle aeVrron A, suvler. -.4Inacor pipntri.n F-7789. .cl-nrentH reilit, dam1" [smi~nrer. utsltosmfn e itcaoe 2lena a llonsIndi0e06r30Ce y ] oo reAM... .t-7023 acctl't -20Fdo olclaen ro A rha e- dearraru espo alVoaenmera-an.n t cuIdpa t io lub IA a .1 A0 v It It 00 511 4GNIEr t Rit : 0, 1 6ut , 0011r 0 0 0s 10 lll













CaLo0 e cubr Ino.t 14 . . U -'/ t una P0 r do wa s t \ ole a po e pe - "quc _/^ d ec: sb- lIn l rd u ri ar a g'ea ~:M* m' -i 7 2 e s p ri i 7 ai , IL l. Neo. 150 ) .- . 7$ s or .. o eo ,iea E l00 .. ..... a : orb - Dei a n delr tilom a v l Esyb p a e r ole Gi dA1 1 10 0000 polO rosroy A PnlO 4000.oleu _____4....4__1%











Za 'i ue Nc y7 Uorge 411 dmceii nd, uesl no qiues e ttor n La C mc do root lc A oa s Ft 0 aor lm ia d I ir 100 po 000 elO nb 000 Conlirdoculeasorooleotlrt nc� In rI 7 urc- Ente ess vioero anot mos I me o. oat cnnl / a bplr-c0-5-2110 0 �
- Ap a o m I o~. lo o 01 1drfpuo .-o 0'-a7r1 m a-8 4 21~'hm. i an t11 A OtI r o o l o eNll C(l0d r ndI'd oI n S. L ro MN, Tn Sle , -4444 r nd e rows:dro unordo p0a c o ...... rn ...n . itoebrie o Cr"eal cdi.....et.....ll anrt.t ro o -derInoI . , jdrd o ......... lleo. " m too1401pPnC S I r n hoe.n 110 l~~t d1 to1-1-2,na.a.24,SoayMaLrA-4228.00060100. r Ouo. lod c r 4. l n e
E lpatia y. et........ 1 -3 111 eid n re plorearvdo momr huor donl14tCrcuar lao ip.ran- ua on sTrinn pi tr lo rospnh14-19448-34L 0l - A $
San "Rafa y en S.l .r tio U54 co-P n drclecin Cat lita a 00 dor o on pchuns a epol- dos N U EVOS DEia usero ai niol,,tmoel V. bM-n inltab , tori.cre ci2, ,0 elfA A e .t n ca t en r r d o io . -310$6 o r2 4 n e q u o hiar e l . . o n o b a r e n cr l a c r esL ou t n d o dr MIo o a n a a ro i qo e E I o a r e l h e 0a-s1cr 0. b I eoe t P i olu c u p a c n s p o te d -I.H -9Ain-ol4om te,.

Ca FoANl-Ce rrata . .. A lr oVs e d o u o lc l p Pd ouei000d ona. /"4 erna, pSoA. OncilOe ena.- 0 0 'rP a rr L ro3a I51 A q. r eo . -.... U 6 a p76 s eo miols del int deAb- dcechrlon. e Io. mis2aOnotoold- -ueP., ar4I0 01 oa bbooIOiePail. ton hio Crretoro a V no o oipas nivrrcr 1t..CA, do P. dra r oera , rt









Z a rij a . 577 t-... .. e l u e nd , p e t e e iic ar on L a D isoii G n a r A ita s E n la x ap ir Jn i ca H Ga d l P p n . . ln p- 2keu- l -deA R$,NO,411Cnod. P o lto o , d , t o lut , , , ,, ,.dr zn . r i -t r~ A r n A hn - A tn d
S.L z ro 9 1 eq S lei d -4 4 on e cic lo vs i le i~ n o stP c o l deseina P r vrol d h a zf n I nsta d one] ;n.f- daio, cg1hpd n ad le d o age . Inte r No. M - p.l , IIgn laek
DE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 D2.VF. ENCA 11 lim sptoclo airo Aeeyt 7111-. SNT ancllO .00 As VCJ Ct1.-os-Nom renl-oI,
















TM rA ncsTA RI ALen- AR Ich d a lan s Fi1oct do rla toerl- Ooaa n dta rflar d 32 Ia reob o n lies'do arn o O r a rs rlmFrc d n ea - -nbI .10 l ~lro.ooelo yot Auz Vrd o r a. RPt a A-2. 10040r 000 Oogeet~ $.sde dcn' vaarprlndnnr1 s01rm5 0Sa Lntra ..21 ... . . -10 0 conrc i ue yir a quO 0 roealada o Gneitr nl ao A dao EleM ct Son dc i e Ci z ba p erctotive dl Tr, 0n Ilre o~ ~0 I0llO 070 c nre n r netdc tL- SR.rsArI O V ED ADO 0 7, 0 0 15 1 r eul o oem Pnook taia Oals u
sac-n oneb. rb r i-a- 1 s degodoCub p niaema q' oI - r e raole a onbaordo F al tA 0tambioD AnA n U c aslon d I C a t all o 1 0 2 . L inoesq , SI7.0 4C5rns L o o nrH eeIi'n . In to ,- .326.2 Prnat I n d e p edio Iotad o pnH emb ta : ar 2-5 4I e 2r n. . .. . -004 .,1ra to0 f roper.qoucatlbeat n 0ond e x oblntPUos . c n qna Rpre- doooctnea fal A ....2Beltr-oI-a-7 h.. ... Ur oodI .... tjno, cllod1O ,or - -,oneb510-0
C a l e 2 3 . 1 1n5. . . . -7700 q u o q"om olo t, ti~f Oddg a d) 1, -Coo n s b r e ia g s do n u ld o dg d. E n b o ro n do IaL m ,a s "ba n IcO1e ,1 a $ 1 0 0 0 0 e Csaa dy 050 cot.Ar~ ~ -41141 ra uo e opchaelor e l7Lloy d - jren ar clarkas tietelas oY emcn - olu ooIn ralnde. -Hrh, 3leto , vrn-oo 60 . Clins hORAf, .r ac c-1107(.C lgaes)-,r ~cob~ooO Acdnn ,0



Ca 1..eyS. an is -- , -.4311 jtso recaeio a perci duanIna lmdortIost acoi l-oristto one -n Friepter-.. ........1rdmCra.n LA1 -hl] M 8 di ti 402 7













Cal e . 22,O e ..a.( .. . . 6. de Lor o sian ds oo .... ta 0 .. .. te cessea pacr dar Iil Sibia odh ia - t a a la a a d n ia~ t ll. 1010. sla lpolla . . .. .a " . . .51U ,0. 0098 3.8 2 - , .. .. . 1!4 s-.. ..j. . d I a - 0xPLA V A ' H ER M O SA
C a e D 45 o t. 1 - 2 1 .. -A 2 9 In n t m do Ia p ic i d e l c rn dot e... u.. . . . e. . a p a -i o 1 E l c to nr nb l , 0 u e r 0 20o n f reckle a P nat r saa a r n d r m e
C , 2 6 . 2 5 p 2 7 - - ru e s h attia d o o c h i la d q. o .b e r t e m xod nl a t o g i t i n f o tm 6 le N o o n l k r o dti - e1 0 sTr0n2IAm eor l e:v-RA n ye r e C a 2. ,ees. F n ca ., -912 me s r Lcess elnt a cuma ee saI e a.lo os d l alde i u-te lld, a cao-0t- -e rE AN.3(1 S a n a-M a10,000 M a r
CalHe In. 2Fin-3.9Cid nsiimdlaop.r haMnaCiculrt1!�IIndustriun rnertt- --CaFLAN.-n. 1 y 3 if!c enaeltabna at o o a l ruaIS -toenceltdCrcAuarns 1 u ro mou41moir Iu of o1o C Fl0 105 10 A VC 650 O svcotitm Avs SeerocndeLri.0 pr Wil00, o t -ld P O I n h





AVe . o CL1- foolo c...n..ooo...r0 ,0010 n .100. ,. e ,00 ,
T A ) B A S T Ar ,Os d o r m i t o r i e s3ia cb n s c t o 0 0 0 00d o e r-Cod o to A d u a n o r aV. t a r e fita s , . , a r c mC eo,0 u - o . o r o o c ol2r .1 .














C al 12, 25 . o tC 3 .... 7 . .. 2. B o e h a~ ' c i on t r e l y pu e d a La . �ip b~ O 0 lit-. C - .. . . C apc u io be t.n ... .. . . . .r . on bo,, 0a 7 1o sot r CmbbnO oeco s Sdon eItarr ...o . 00 1 $. . 0 . 0001 on . ... 0 Qr ::o rb. O e Ins ypolio. . ... d e. T~u o do
-odo Now York.Rloud ratn .n par t eon0 0 2 Tmo 707nra. OIroa
















c lit onrs0e001Cooaonoeoh.do uo dclardhonato,,IllccorC doa I CraUF-ta R.nn, co do Sail z ar n T1215 . .....TJAREZ 1 cdo Laor Charlerdaim coo vaelbdel stodo (oa.lutao16tleSt poaoajvr paaroalrtroPerini.r24.rlro,
AypsarDlnd no Lcot -4.1735' t-rio ql ea rdoor ot nmI oario d odeCuy G antho tt do loop I em iecad o a Cu am r ntc o . "o, Cn5 1.00 : 5 66, gI4 ilan V bad, L omplel- 70 Ntte, -2
-~ Macin. hahicod eo bit-c - ati Itr i60112,roikes oid a pre, O- otisALuno y 3ouaoraPLM.va dicho but- 01





Valle 162m.......u.1oaron, poto ., u--a s E t.... . ... 11, 00. . .... l Is









Cal 10~ ra R. a~trra jprm. qe tta� erift dsaa" , c si-[me re e1a2. r u,,t16n ud do. Ela ra d o m ham~ ndyardeba reon A! j.,adf' n an 6n. nverptAdal maplrts eoena, er
" J.m BIuo ZoRj ro. Ainar S E..tia de ria ye -N.....1"el 001or inl o deLchten. n bao terocs dopu , lt- ' SE VED aSA CONY0 SIN
' o C a U l a N . 1 . . 1.. - 49 did o hae i a s em t ro anre a p e to d u t e e u7e 4.qu e Aruito pa rs e r- dri c st inaa o O '-: R 3 Iguer y olores . '_ 0 703 rh . en a ran rr-iaedo �005 Air ms "O d _clo c mIa o ~ts . - a ijclelo coedc 172 eron. o I'rd � te, ..a: .O . r '. L44C. leia'.lo s . A-2.71,o Pres a, acnieria com)r.
Ca l121 gits oto r a rl Is. iInJIVeIcmocianolenin.ioltnd4ocumeontosdotIrolAitibtops. 1acOtellnontn.%,i- ciCh onolii2a3 Lien-81do Cal u myCloe ~ ohaFnon ~nad- Pc t locin G~co oiboc0 - NuuwCYork p co me A I ponfoct Ibqoii or oOitibot. lodo ob ieolan 0100.00001 10~ ~~~~~ deterubre i ha, o n vpria- A l oie cao 00 comua nico ia lo i dtf r- 1p sar eurrIabns r iSomo rk tr ansi(.wlA. Vr-aG NG 1 ,000 .t01d5-00 .cn 4 orcv ln. r b pO aid losi s do I n tr
19I" e cur 47 - 175 IOO o orn d o0015 ~ ~1 d aR pbam cr .l....t .. -2t0.dotn E Mioa i ir~o por amctco ___________(11P____W__2F.-5 2 - F..9951270 tomt-cP50700 OSuarelzse PLAYAm A meHSRM bOaSA
Vimal egre, 453l , t y21.. 'onu-qo6ii292ona ols ra t. Mnistorvin do oercto 00 - I p23pnjrs.l lo 1 cbao -0 01 M06.~6 9 m
Jorgee e n y d ci n del InsR- Ano na dm tnlstA mltvoc0I - doesu p erficie coo 57
firci rp avg~ilda riirdee orlan.Ilglifabin e ewYok on pii- i,- 3- Rll ,72. ENA $750.0 A 0. 56000 decolt 10i. Aad0d
.1 6an t .5 v ... - 1 8 1 a m i . r s la do u r o ta tm l to r o o o i j c 00 ana o l U U i d II H -319-0 -23oo tecosrbskn oloo. 0000 p i ta r co m lctam eo e to d
0.1 rluo 'Frit -0423IEtlnrini ,r~ eerlv1 ~arox ari.Prtlcmin xa
Cal e Mangapot un.oJIbyocKte Cerado1 Loire 00.,111ecuocnll-r 12,-,,I-no,,IinooI,,,,,ito cta opoa y Am rca i
Cal i 11 eq. 22-935. 1 CEn p1o w npboC o I n oca nlod o u I n Fiahularje 21In - dios 1 rk tvon L.at oolly q .,o sav %Fi 0ic-;t0000 03 0010. O'p te as 4t-jrck. a,- difo2PAsn lAoeob 4 60 100 ono4 .copter mring
- - - 1-42 -50 0 PltbsMo~lbbo o ob lothlo eeibn onro 6- Ilotan oo ll- i l oa, 00 lr1bn ocm motr, UE ISydEnd j, Al 1 ,500 onol el closets,012 040 00.s oo,,of Icgsva ia. Y L a i ll po A
C C 35, It. 2ET 03 -967 leIoclo kbnscio lpal nchdot iroontr- tnl e lAduiaooo do II Rop i clI. h n JoePfn e .ln, n Anr oes traa urodilaz ( -chie lda on j to I e 0 fie rati R Ins A u El Cap Cumbertnrcalodoce4/4.111O.1nsnpolcoo. Oioldods. IiTacvo.hahsl riocr,. . - nArP tin c.-Io.45uben, rLARES
--Cal ada dot esq o 1 45 0. -11l10 o ii d ra C Ion a s Co po sia Po uoto d o l S A m 138-1 O-nor o N ro -o ll io ole Lan - B 7 - 'n " o I P Q..r
d consitoicijyadooi. Voro- 39 10D. 7h pI 1112uo.Te n 791 A - W 00 C l Ue 5 ,eeTA5Ov(3AW -392 cooT o Ieli a b do t C ia ma l Roo I ad pLerntticoctBlancadoconedolb RrOntii- Ibbli mode lip Itobviru S r I d e l .c bskn r c e pl,' S I V RhA 1 0 5 I t e lcItoo a I n C .or
OR A , be teta . . 754Eojo qut toocen licil G l uci na n toC plau clPt1 0mrSub .. 16Idn n io 0000. ?23tlgoet.~b n
S1n na Cuco -ao Ln odcl cion l ado Obor- rtnn laqn nuestao e rn e
v ANT OS S - - -210 m nloca plqokip ea irdnca l sdaI crorct do Ha edanostoeouI ca - broorn ,,000: 6oo$24adl .MiLre Vier. sta 24 -do, paco IoEdo ..6.21i i-r R G L
:f el ejeutio nrle meicaIbcn 1oll1ooiSEVE d o i roCONlSINr s S1,a elgFoyranic Bena-731rmlactancbs Fuln, hon r t itm o- dr00 o1,95Cucraid3 a Cirecimso ~ Lnensfcia lo 1 a dti 000 del AlRkeLLANO 411 estr PodiA I rEbn. 0,100,ot13os.0?000100 Miro 355- -t.- - 5454idrpcala it n e aa a n-oc Ionadlento .8. een rindPt pa nrrnopio tirmpo medor -30261 rinminol a illitr, rin cndemn re to mhPn sI-U
o Cell o. 16 1 .47 .es . 12-02 c a inicido na In gra nb aoo ep a 0 - t. 2 q - s s - d A cctma t c nI oa p r a nd c o b o Mo d et.nn ..ptio.bi n -2 4 vs2tiP lan t a l n derr- 1 p pren i . e- I do i n onol t -tO .. l. n
D olores 1 -A var178ab0u . 1. 181co at c o, tod o dir, isdio 1 7 sj Av.Lg Pn s N .1 . I-15 Ls ccaoin c c I ttaaIm oiolns q caie IaCoi- - ai sosapYat mrroz omoilo, iclst. oMelilall. lsmootlrtos.
se le ahr - P or In. Direccion erroral (ifIn . Eeo 41 sa aritm l nP.h ntaio r i~ mdAo- e u s f s d e l o s
in e AORtIbAeNyAo0r000qtoast: r pI n idt oria.snr. -mtidua inad oDcaiom q o Muiam i I quo elh a pramt tti a Rho5721F-3995omec: M ote.Ex o
RE ' R O P ~ o ~ r $.9. 01. P 0701 st~ ez. o r ca dt-e per n -o ts tm r~ llpt tl-rasn o I or d adlue ta 10 d-Iartg n la' _-8112 _7 67_2.de____i i c n 7 Vi a mAl greB Oee). c a l a 9 6 e us110040 . M n st ro d cm rtu s ~c e l y 273 istenctas tio bring3 anctigoS in i C l J IHU L n n-o o 10.0 e(, uoas o- ir o ePRt-ooaE2p ? on 0 scna qe uern esatda a'i ~gme nmnitrtiil p doalaonrro on tajoos tineso at c Voctdecoolca, U lidaa d
8 ,a ig la yIJo g a lbI . - B -727$ s soeta rd lesns t d op3 as ip o .Cba T h e F rr o z N a ltn o t en c b nIs 6 el . oso Sl tnI RO p E loeN T uo oei$ 7 i50 .0 d0 ,od . ec la e$66 ,000 c o rc l
1 -g ~ l a , p t jI~ m ~ r d o I II e pr - t - ai k o 1 ,B o t o n 1 o n9 t4 . to d c tmlio to b t i c 7 4 ni c n o o c t 00c o m n H n A E d a ip n a o p e a e t
Y N TI L ISA moonoI herb e t t u 0 lex n cn s'p d aianns. hubs 0-24444 b~dc nros d tos do b.g 24nO sla. Oto. oetAno3263 .01 ,,tts 2 ~ a scs .V ns00
M a n auI O .c rC OoCer rd n R o ve lICnO S lk E n 1. "Ir. m e 544,51100.i D -lD antarmnn t v st M aind. coo paryle.ic aA reolro, Vonda. eylPl42 .Mo 4A,-2n N3
QC eade s - B-13 o oC0c-ktaod occcto 2 d o-lmoleoi s Miramart$211,500La dol seloaro le 3. . o a ~n - -- --70 O i - -a-abe l _r --i, a It ...e c-c r . osi rtito p rlnara t s c o r- It o 01 niit IAC R enrdr Ad - J Coo$40.0.ro15,1d1 r ce Caogsio. o . la-


Call& 10 yAve. 12 A. Aim. -7897 Monsu de 15o toneladnas d peso soluo6n ministerial de a osto 12 oe A las nueve oe la mafiana se ha Suacrab. y AiktAn teoaen W 2,100 P-era om rbole .2 Ave. Ba. ya., Buenavita -21$ mue rto.el iqy Sclu~te oe 1.0 1948 dada por circular Il8 do 1940 laban a en el uerto. 0 DE LA MARINA frutales. I MI $A ", CONpiSCDAni ovaras, a $22.00 vAra. Inf2..
Linea y Ave. Oflciales. Bue- tonealadas de peso muerto v su geme- que autoriz6 l importaci6n de ]a I guientes barcos: La ute y Defor D ,At M A I rr na vlta".......... ... 1�9 -M13| ]o Size August tendran, a ksu cargo teta denominadR Arpillera exento en SanFrancisco; Eendyk. Aver. V.dsneI)t pant& a, =titTz. ,u24, .entreS I. y Is, M.ir B-2821 cubrir la jueva ruta qnae abarcara dteli pmuesto a ue se contrae el de- dyk y Corinto an Machins: Hadrian -INFORME5: B.1338 , cm tnlrtetas, 414. 2 bafjoascomaotasMen
8. UQ RM AD O S 1 l la en lo s puertos n( - Chicago. tcr o 043 de 1046 suttuid no oI p F red orris en Santa Clara: te en Tallapiedra Clarita e FrA.e1kild !s, .2 aj. m .n . ..ena ma . Awna.
Calada Real 0-A,. B. ol, Milwaukee Detrnt. Clebelond. T onero 3122 do 1049. a la oca-sonos Libchtnstein on HaoHnn eno-at: en Pote; C ra.H a0 en _ 0 :. -OOI u aidd ... oas..hideCbs
Q la.... "" " " .o .... -cant- ont , real en dir~c -~In a le Is ue e dediquen a sa ex pnrt -aci6f ,Iaf alca y C ape Cum berland en Flo oain ia Theom i Oddyar , . . - U H -H 1 48-2 5 .Fi , ! 0 . U H H 9 673A9 23
Linen 1I Reden n -.. . 0-1 [ abans. El Mons sal d. el din 3 e taba o an coma p qu utiliza di- ta Blanea. Florida en Arsenal; Myr- Ambo fondeadta nfnlb i


















S Clasifleados .


A NU NCI.0 S


DIARIO DE LA MARIhA.-M6rcoles, 22 d


C L A S


I F IC AD0


ie Julio de 1953. , Clqlicadon " Pigina 25 S LD-E ULT MA'H 0 RA


VENTAS
49 SOLARIS
COTORIO. VENDO 5.000 VARAX, 1 CA. ut monolttirs. Portal, 5"., comedor, t4. bao, coctn, hatci. Y 8Maas m. con much. rents. todo 5,000. P6rez: 8-0-7127.
H-9996-40.4.
1I.74 VARA, TERRKNO LLANO,-?IA 2i. total 2172 vara, vende tode o mird, ele R entre ta. y 7ma. Pla'YA Mramar. Deot. A-9840 y A.904.
H-113-49-24
Mia V, DONDE VALE $5.00,. EP.aRTo Na6nto. dn abrlcado:gua,uz. rales aoltadao. 450 %2. 1300.00 enlrad. $t.00 mensuale. Gangso, Inlormes: W-1.429
H -24.-49-24
ALMENDARES - .So ltde magnfflco lte de tterretm. 41
- 4 arax. Totalh 2.12 v00a02. AvtnlA


In osoqun a o t. Almendarea. Informds: A-7114. dueo.
OLYMORE VENDO17.31" VARAS EN H-00-40.-t U, i.troi m"o &It, oIlan. Preto s00- SOLAR AMPLIACION p oo v'lar. Aprot-ore etopottied27 d Almendare., a $7.50 taco. Avenida 79. 2 Ha-.-4em 0-1127 . 9 4. rtre 10 y I 1 A cl var . Sombro.. Para gran edtcito apartamentoa, R-4798. JtA. .. ...nilo. 14-9930-47-24

VEDADO, CALLE 23 .CASINODEPORTIVO
Regale p. rels, embarco, calle Tercera 30.32 x 42.42 y' 0vend1Ata.. lozar or ttleatdo. Tatuadi" pr6xima cal1e G. Mde3 ..22 1rrenn lan . 11.79 x 30., 10.02 rta. I.n!ora 42,2, Tamt ' 0in vendem s I 00 00 014 t ft r: Pre, hr. Paradero Ruat I to. to, 42 42 Oportunidad. Calle 20 i toloodttt IM: 1-729. H-25-49-23
0 -ont-. doelom .6106o.. . t-Qloe.na a hJo: I1-012. PARCELASEN PRIMELLES
030n.- A 0.0ALA TRADlA. r loeO Y AVE. DE COLUMBIA EmbaladA amoer'too , 13 0 . rn . I t Aveni d do Tr) O l. treparto Ai tI...lrn drtntvel paraA0tttno 'tOo,afIo .O 0or .deetrn y equtna, de.sde to x n Otro, .eaqrna. . 5 x 40. LoIne . 14 x 3. has t un tot al de 2.500 varas. Escoja ,,, I r. Qu .nt nsq hijn: M 102. ] eod a r de d $1 4.00 0$I .00 00 l. -,a .
rao dt dlroe t Gnnldr Mntltnr, Cln,.adA Cnoltlom .5 Lnuza o t % ruadra a .o.
Habana, San L.zaro __23.30 x 33 Metros
C ntritce lote con reotupenda medd A hor11anet e"a raoa m dbboto roooboat do an equta , en,,......R Y
av01enld5 1g ar tmtdable. J. P. QuinUa e Ittow1M-512.
RMAkNA, 0IN0ED0ATO PARQtE PN. tral Prado. Neptuno. tgran oL&. 47. meteOt. diaonbe l odatned. oote A-l e. ldi del P rto c I 0n 0a, 40Omet rn , tli dr ada.TJ PQoooatif ho !M8102. EL M EJOR

PROPIOPARA NAVES REPARTO
CENTRO AYESTARAN
-Rodoodo gottde aver dao Roo-hnto .rs C,.datd dot Co-., rai 2. .IMt-, L SIDENC I A I. de .10" a 1.00n ) ara. Precto desde $00 0x.. J. r. Quintana a Hilo:M-9 1M 2.
3rl0ANOR DEL tAMPA. VENDO S-111. "
0 ra. Ayl m-idor59MIde 20.5 x? 090. 5 I' d~cr oi . ..rPar ao Ta bc otre. 000(late . At- -P t nda Aliado. reopato Kohly. I1A x 47
4. P. Q........... 1 ..... - Tra quilid 1y

NrENDEMOS TERRENO Con1forl
54,430i n. propios Reparto ,-Mog ifica
At ondo da Aventd MArim6n,
Arroyo Apnlo. L tnda rn rpar- ,ubanizaci6
"Vlors .o, n o T...... ol -Ag o otthI d(lt Inn 360 B.. '+ ,s.1401.'
It.UH-H-P682-4t-23 -f -jjf,.tsca

RPTO. KOHLY *
W-5285. ,'ro 2 ,o,arc.. Marco de las
de 18.50x4J.,O 'o. a 4n23 yarn. No hay mejores.W iidez Lnia.L.. W-5,.29. mejores residencias

1-1 t249.2 de Cuba

.,I II.nurn A H 0 RA


par-a



Ind ustrias

A s6lo 200 inets.
de Ia

Ave. Rancho


Boyeros


Situados eitre Concretera Na. cional y el Cruce10 Armada PROPIO PARA


-Talleres


-Centros de Distribucion .Mmacenes




-iFbricas




+ 3-v2




In formes

ALBERTO G.

MENDOZA

Amargura 205

.1w"5610


A PLAZOS


259+ entrada

Reslo en 36 mesps

5%'descuerito

de contado


AVENIDA DEL LAGO NORTE entre LAURELES y REAL DEL
OESTE
30.21 "0~0~0 pll 1 .3. , A
Stpprf r .e 4 4A7 i aA $4.00 VARA
rRECOO: 0$17.94.00
FotI100: S4.497,00 it't-iII no If;2 rensuatdad s de ;40..n0 r4 !,,-,a 0UP Inclu 0cn am rtizationHl,. d rpttal llntrr'
,5 o de deetcen to per pago de conntado

AVENDA QUI.IANO entre LAGO
SUR y REAL DEL OESTE
Magnifico 1i.te, a ta re la1asa del seior Lutaroto A2ilcrat N frentealas casas del seroor Ocar Rivern del seior . r lt Srhueg.
7.lin v ras do rt-po Sutortici : 6,600 .'m'o
A $3.75 LA VARA PREC[O $24.750.00
Fntrada $.11 7.50 v ' l ,,-t, n .14 mcnoualidadrs do 204.;d, ; u0la clue. icrlyr Amorizonol .t- Hcapile tPintrrecst tobre 0n 0,10ins
pendiente,
t %i de decuento por Pago do
contando


AVENIDA REAL DEL OESTE
entre AVENIDA QUIJANO y
AVENIDA DEL LAGO
38 varas de frenTl
uperficie: 3.500 'arn
$4.00 VARA
PRECIO: 514.000.00
Puode dr de entrada $3.500 y 'el resto en 36 mensuaid-d'- de
$319.42 uerincluycn mrttzAci6n de capitlal e intereses sbrelos
sAldos pcndientr
6% de descnento, pr pago da
Contodo



Alberto G.


Mendoza

Amargura 205

W-5610
2 HS-112-4g-2


VENTAS it : SOLIARIES


Inversionistas

'Al hacer cualquer .ope.a. ctbn, hiqala conia Intervendi6n do corrodoo-olqlado. Las operaciones ofrocidas por miembros del Coleglo do la Propledad Inmuble, ofrecen la mayor garcutia.


Con trente a Ia Calz. de Columbia ;2- paracolas, una ie 13.66 x 22 varas, en $1,.00. y otra al lado de 12 v A41 varas, en$ $6315. A ,eida Cuadra dei l Cilzada pArela Ioe 10.62 x 2,. n ean 20 varas,. tn $5.760.
AMIPL. ALMENDARES
nsqu.lta de fralle en Are. 7a C all 10, fabricndoo alos lado. Mid 15 x 22.50 vara. Prein nnel $15.00 vara.
Esqitina de 25 -t 21 'ra0 rn Avp. Treoe y Calic Diez. a 511.00 vara.


Vibora. aproveche 0r40100 d0 comprar el meor Bat df a \40'bora, la meor coqUl (vida propta), lieno tamtin comida. Duelo: Ursula 70. fondo paradero RutlA 5. "I-oda, horas. --I

UH-H-9828-9834-51-23

Inversionas,

AM'I


CHEVR()LET . ... 1951 Power G lde, Radlo, WILLYS, pisicorre 1.1952
4 cil Idro , camn ru . STIII)EBAKER.. . 951
4 puerls.
NIER(.IRY . . 1....]917
4 puerias. Moy bacc't,. DODGE Bai. . 1951 CIRYSLER ...... 1949 Windsor, 4 purla. P1.31 THU,. . .I7
I r( UIH ... . 1 1 4 puerlas. Magnifico motnr. OIDSMOBLE....1]950
4 plrtala. %in Hdramltto.
&c]lfndrdC.-
C-R20-51-22


Plym-outh.
4 ptac. fle lujo, ol,' paqiicte.
Chevrolpt


1953


1953


4 poiaS. StandardJ. (IlerO. flicsrVo.
Chevrolet . 1953
2 p010.. c oer ,ttdard.

Plymo th. 1952
4 ptac., mtoo }lero.


ORLANDO


RODRIGUEZ
A't eido Rnnorhobo Ptnrs. 0ore Smila (on/inn v I'/ Il1itirn. i4 erodinv.iaedrc do, Ia Ftctrost' 1L.0irso0. FrftoIr a/ Prquo' Fnrr.lrti. Vauxhall. a1952
2.01)0 kms. caminatloA. \ePl. rtiero. Pontiar .... 1951
Catalina. londa blanca svcol. rIemo.
Chevrolei.. 19,51
S'elancllla. radio.
Oldsmobile 1951
('0todlio 88). 4. tlrFrta, % est. rctro.
Ponti.".... 1951
4 lpoertas. radio, %rpil. iulrt.


Radio, acnmap nupvn.' pF
$1,250.00

Oldsmobile ... 1949
Canveliblo.
$1,195.00

Oldsmobile ... 1949


Sedaneitn
$995.00

Buick.....
$ 1,350.0O

Chevrolet ...
$1,295.00


1950


1950


Chevrolet .... 1949
$925.00

Chevrolet-. ... 1951
$1,495.00

Chevrolet .... 1951


.301 Ford 51 317 Ford 50 602 Mercury 51 615 Ford 53
Ranch maron. oomro nue618 Plymouth 50 630 Mercury 52 634 Chevrolet 50 637 Willys 51
Pbotscre.
6,8 Ford-51 "

713 Plymouth 47


CAMIONES

Doblo itfore at$. -"
512 Ford 4
dof 1tOlialt&
629 Interna ona]
1935
633 Chevrolet 49 840 Ford F-6


OBISPO 30S Tell.: M-6921

SO FINCAS RUSTICAS


OPORTUNIDAD
F0n,. do modla r-ballertf. . .0 1totttte do l.a Haba. , d1t.d. 00 todmA ermod[Jdader. Chalet nmodern10. con tree t'totalonet001, h110. sloeping poron, oomdor. cornAt de
-gas. tmtat terraza. bafio votplti. oleetrlcldad ooa'orriente. Gao ,lo mp'tno Iardlo,. bohto. " render, ca.% lndependiente per c tcargado, Granda arboleds ft-tale�narinJo.,_mae te.._guac_


Ii


Bar Cafeteria Lunch. mejor sitin 'edado. 0,o1al. qailer, qaedan a 00m [aoc $80. Prerio: $R.500. Grocery. lo mejor Repar. I Miramar. oe ,l;ari , fir $.500 a $6090. Preciot raronahle.
Boadega aantincro. lo 0me jor del Vedefdo. Nev.tl, oliaria $200. Precio iitrreihle.


......angos, s ..... et...... ..c ....I . 1.Come n01er0.
to n . .a c .a "c e tt. .. t. . . to , r a l.- . ' e .. P . .e - 'he v o f e a d i l hA ir . a2 1 9i
to d bueyes, maqutrJl y equtpa t.(PdliLlC r62 1949 agrOot0lkl .. 100 .oroudo loag .to. rio , 818,000. 2 pta .. radio, $1,495.00 * hie, c ra equt o de bombeo y r-$l1,0ev5o00 a anr yS godle. Gra . tenftotbt ddlcada at Otra ralle 8 , ' rd d o. .ri a SOLO NECESITA UrNiP ott- ........Pod.. artist ol . C hevrolet 1950t WiElCE STA U0
do &I fin do 1-..5 0.011. Otca 87,3500. -.
I' Che. o..... .... .. ... ,vrole . 195 1 ""io..... . A1948 EC PART COMO
Monta ez. crreer. dWalay.10 .. 4ird . to ENTHADA. etr El Cano y El Chir . Btstq e idriermi loahaeoo y riga- rpas ,., r e o
I .rco cemih.n co. Ia ...a c . i ....o. O i(Isyn o b iie$995 00 "
tHC-37o-.50-26 jor de Ia capital 25,04(t Chevrolet .1919 (Moo. R8). radio.ES 995N0A
nr i..to . nc. nqoi4 . e n.ti Ch o t 9 , o er...... ..FIe E BIE U e
Y2 Caballeria on.. rid, aros III. 4pa..radio. Bick Super 1950 no pcqa un solo COMPRAMO[0
Preio CDodge (BMby) 51R4,... io
VERLA ES COMPRARLADa centavo de inter6s VENDEO
Fo-oolc magnifficA rorretors, 20 ml- . C2AIdc. juddsms c uero1c na o d ntrsV N E 0 t1nnos Ciud d. C a mo ofl to .1 r"A
motehlada telnfe t.. T e s ,odrtia, - T'odo , p !.cr r Miorris . .. 1949 eni gastoe xtra eapro00 ad& a i loE. Terraozos. bar iea - a m 0,4
a. 34 cAARAATISSINIOS puertag. veche esta ofertaneATIONAL
acondicionado),cbato comoleto 7 coTn I6 t odel (M O
do "'oa'n',, V, a. 2o0. :Oldsmobile 1948 durante M OTORrC
10c0 a1 11y00 car pntryuas oll M. R 4 vormetIa'lieolc. P nelTIO N A L
r 4ae r roor ya.. i o I l. vadora yP planchadora elft.iea. inncli 467, alt(os A PLA ON D

cilonrts oie (66
Melcrrn o nfc tc,KU.,enormem facilitidds. ? U O AD
d, . . .. .. . A .. ...s e er. o- + +P an el W illy s 1949 PRxQUEo RM RItoR O T R O
M ! S t u r b i n a s c b a l e riz a a . c 0 - V e � oi * _ P

. Ia I oU,, o te oo, -o. -11-2 . Buick .... 1941 y - eda c Proielle
T ener o a vensmAo $ ,3 3 3 00 0n 55 . --r r a M o t o r s 1,,3, 20 , ..... , .. . ....
Arredondo v Pifi n A-3223 ...ap 250 p s& .C ERC R 0 Cdirredores Colegiados Sucrimms y Anfdt e en el Hospital. q. 23 H Infants M A ARLEYF Aiem adrasA a
DIA IO DE LA MARINA _ DAVIDSON1L o
tfl-1110-I020- 'C-32-3-2 __________________C-M#431-22 IC-923-53-22 C-929-53-


Afio CXXI


SrI ,Ram6n Bodriguez arballo


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VNTAS� VENTAS
49 SOLARES so FINCARUSTICAS 51 ESTABLECIMIENTOS S3 AUTOMOVILES T ACO. 53 AUTO-OVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILESY ACCS,
ARROTO ARENAS. PRECoSA INQI-,. CON F.CILIDAo S COND, I N- VrN .O MOTOCTCLETA "'NORMAN". E SEVEN ,E FORD 1946, EN $52..,-TA tit. to mks alto., vooadero -Wondareoc Chvrlt 95,l 3 ccll St0,, prettin "res Lbre", en 8250.b0 martodo 210, apartameote 15.
Poasloe, vi ,+o . d...... .....C ....olet .1..1, .... .....
Ill 'IA 0 9;IhJ ; tfS Poos t'tt , o l.. .. . Agu. .... . ..dftt . f 0 . ...p0-, COev. co ,an0. od m N, a Ao t Tre......... .... .. .Aldo , .H-25-5
2r s.o n s a seo . ..... leb ..a .. l . ..l.. Vln v e r s o S bile 149. ho o , cmi, ra. l, o ad , COMOm em e o . . Mrin.
H.9119:21 bl107.c. l mLMas gangso. Las.. .-3-- tP. R-13-53-24 CHEVROLET POWER CLIVE ,I.
4.0 NO 1.el mKd o tno .32407. Verl San Carlos alI At hae ' - .--15 , dreq1 5 ao perMOUT 14. 4 'ER MAGNI- Alto%. toqulrdA, de 2 I a de I lard. Al hacer cualquiuruopera.Apera- s ot it. Martell 1. olo. e - -i mot r. ed ro to, much a Ltd- ' H-15-3-26
u u nH-2.-53-- ltdlt.ca Para a tarn. Vorlo Colc RA4 No.
, hqalaconil aIntrve . 4 . BA LLRor Ieb ah6 alcr conta Inerven. - I tAGA eFIc3Oveid m i .... d Ppr. H-42-53-25, MERCURY 1948
I6n do coedor oleqiado. 1Alqoor Mdgnlllcalc .. t : "' ... c6n do corredor coleqiade. r d..... oo ro.. x Oo..l.-y O.. " __.. .. .....
12a1000ftae a o vt t 0 00 nbtomuchoa extral radio. banda blatia. RE VENDE OL.DSMOBILE 9R E.n alY. 4 puertas, cuero, muy buem ontn0s de plitanos, 20 besar ttol3c :' b i o bo t tg d m t 4 ro e' d t ld d S Los operacionsis ofrocidas %Peroa labtoco,, 2 ytotas bu"-o t 00 Laspxroho opeeA, coeetldurae ii ero, d rlaidramatic. 4. 000011 to je.,tid. ccd. ,no .1.0 1or65 0 0.. Se LOIS o~e] ac~o~ell o [oi- co eero u ta rln "n 10bue'eolt7.1-Las o~e'aciones- oiecidast Verin: O'Ret ~y 538. cun Monserrale. uern. Prect$i.0Telefopos -W52 ooo 5 0 ed otltttdid Colt179r . a- . H-07-33.3 facilidades. pPr miembroM dv Coleqlo H n otoorht -o-. .... Par mle roadel Coleglo H284-24 O' lan JORRIN MOTORS, taoo,'o'tos tc d A.trasao, 2 r t s. .0. V on_ I Cietot-moo'eotInm e lo 4-1 40.Pefcode Ia Propedad lnm uebl 0Para en adom ' y o o- dontiaccodud Imuble. ' a- 'tod-,, , l , do .r T Hospital, eg. 23 a Inlanta ore cone m a y o r n t , z o o"tI n'.l r o . . A G C ." 1 , -1 . " Cro , . I 1 0 . m " //T Dflnt htpte ex , A rredond e o C on: o trec n0 a m ayor qarantoa. . H -A2G-.5A22 . C 5 3 "__________ .2.... I I 3 "I 0- ,o , 05102. CON -ADIO.

LINDA PARCELA FINQUITAS CENDA ,Io .+ oN CA ,TINA *. I i frent, 010) 0raballeri0 con casa mono!,., . 0 uen venta pit a r so ,codo dtora e r tco a rat id o . ex . Miamr.�--5en$300).8479. a0n.P-- ooutrseve BI C 6 ,-iin0 le d . re t dern ca t eblada: port) , sa a .1 e1 ort , 0IIStba &r do otr , 5t d e o n ttY0IA. l . . . M2 4 . 2 b a f 0 1s , c o c i na . M e r e n d e -r , 0,-o c m. A tt alt a y f o lo r s. P ep a rto l a n t A m . .D E L A ___OR A_32 0 4 . _.X H-2 1 -03 .2 4 - " o e o o A ge n ct a d a
! n - 9 _4-4 Caoo encargado. Lttz elefric rlo ono. Il A. ApoA. H-919-51-26. 10 O rUBRE Y JOSEFINA
F rutale . P o o. T . )ro 0x im ad .... ARn UO , A D L L A f . 1 9 2 A uto ov tles d el V edadn . S . A.
R 0 ...... . . . A , LUNCH F Chevrolel Bel-air 1953 60 Epecia. Fleetwood 23 v j. - Habana.
nx ierA u.t A ........ ai rr a- a , ' LM STRADOR, EN $4.500
AtUOO :~lrra a. n.O0arrah ca~t 04. Plymo~~N42 upeh n 1952 " ___________V E D A D O : H y 15 fruto 0etn re r ut le . P . . l0- L or etto r to. 1 40.00 Otollt r. nc a m o ulh . . . . .. . . 9 5 2 E .f Co o o ap n
. a b t"rid . ettotn do, t r+bte, . Ottc .. 1 ...h.l .,2- end. lito moble redrtgeraci+not �uik upr . 19a2 n d ol or ri
2 r r irri... . d ole , ode .r.. O . 000 1o$,..,. . t R y 2 2. , . u k Specaial. . ri lrar alvavid . C SLER
ficar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nfro bnrar rd.,sasld+ J hotel e rr,$Oo "-e,... t~s H- I v 13952
120- A'ttot'de d' Pifde: A-2?3. ,,,ot11'e (.hevrolet Bel-air . 951 .V -oo o
nm-6.F '14Buick Super .... 1950 P
H 000 "2.22 t'oto tot � , H.l:l.0-p.2 53 A1U OMOVILES_ ACCS. Olsmoile (98) 1950. PRESIDENTIAl OTORS 194 i
- _E - -ov _o A O ~- I radlio, cuero, etc. De egos M IRAMAR ESTALECMIENTOS OF * OII RCO VENIOeCARO OLDF Buick Roaomaster 1949 23, R 26 Vedado t a. li.ron tan inst,
FONDO AL MAR ,... .. . . .. ..lo B kC1.o9n............Bu............ 19,iISr. que ieo an,,a
oOmttdma. pn tnor nd ....... to- + $1t.t reode. l - , u C n-2..-4 nificoc.Sio $675.00. Ah...
t-t. tr ont RuCa 2. H-. "o4-24. on ,aotoo mcot nas. - -'62B. i~inckn C . . 1949 ,A pia zona de parqeo v co facilidades.
r 'ootoaoAvenidaopedoimn VENulUA(iDEGO 1IVt FORD 4A, CON RADIORUENAS GO- '2 (adillar (62) 1950 JORR[N MOTORS l 0te, de 1.2.0 I. a o1.07v p haron . o0 to Aelic S-t l Foc, No. 22. einos. i tedo noro flononle $o/o.o.1
........ 0 ..a..... Rodoodo do .... . At-o....t. tt n e. 10otar ' o- NI olotloc ot. , ' - 00 . Camion Pnel. Ford ;J]95J R IN M OR
U 0NA 21Atog. .eral - ....... .. n- .- 2.'N'e0. ..1950 Hospital, esq. 23 c Infanla

000I ani. q .2 nns. Aoo r do ndn' 3 Sati~onre .Weg. il A1 4 h~;A-3222,icorredores rolegiados'. SE VENDE 0O ALQ1 ILA LINDA (, RAN- . ... .
aojrta av oCto'a.00table resldc, eAto oo c y . . 9.. .1 t Cl.ConW'. Packar l 1948
le o Ra. iPDo..1lcoo -.- oor0.'- :ot it: ,,.a 19 Cur. Co. Cr..m.hil 1950L SAN LAZARO

,a oo ot ttot-rlI atfod Oto oruo ltel 0 ol r. 'oo ode Ott 000 ottot-ed. Ito rit' E19*0
Dobl- V a R. B-e4.s '. Z'.. vecoeto. A-lomp. .4rev -h,
A000 mcti m t 00 tro ]do d 1Antffla . 12I0dit odNt oolo do "0-;2-1124.____________. Sinma__,______ ABIERTrO LOS DOMINGOS GALIANO'Y MALECON
raont1 73me t-t IronitAo ]adtta, o ot- -TOnceNO10-. - tO NO ea. a o -Lj. VH- aa53-2
0 0 0 0 0 0 0 p , -,o) �o d o e --, rr r. 7 . t . H 0 - 11 -24 . o n ta d o
dodo on:P A-3221,0p00 tdor erot e ' UCEROA ' DCONTALl+V1, 0 mUHa.01 .22..ianenlon Dinero
' ' n-49- .- n.+.giotto t . " T , " I
Ile 14 a 'er, in.y,o 011 1,n 'to o. A IIS * F VEd~ ito Iboetto bRrES q Windsor 1951
[HlIiL~oi)n.l ) F 0000 -.00 in ANL VSr Ilttldottr. At'rttdreturtn at. N C'
nnn,-n .- .- t .. .. . .o . s0 ...e .... �L E O N ID ES R E C A 0
aeor 20,.A:I a c on, Hot ,hatodo toloot-. 4 ptrtl.. ' oTttt'o A t ptmto cf- R y
e n rrlBd Ar n t 1 ar o nn rlulrosA ]aps im e urn a .oel O G -oo 9
$ABA A otalt- Ave. 12. es1. 1. AtoilF
...o...e A.. . L A.. . .... ... .. ..onetL...
Stibbrana. todn cerrado. oleclo do N A GOO cN irOICA , r t c,- Almotdet, dli. tre D o rone puerfaitadto. ".t it 22.22 000an 160 varas, en ..do r hotombrpor 0 t ., , nI - __ __._ Itnicamenlte en Ia (ADILLAC. (62) 195
0 $g . tmodetoo Do.,fa ll de.U = ,i A� ' r+-id,.,t-FI-1411.DODGE ' orone( .194

coaYSAA 03 0$501 7 etltlAqtlt000 te oor (aainioveF RDsin pagar of;Crnt 14 ISTE..ENDE BAR. EN LA CALZAD0D.E PANEL F 0 R D) ,Maoa pr6xmo a 20 de Mayo, par- San LAzero 05'. ,,, tGrr -r .'.. o, . ..)IJEP.......... 195
cola 9.32 x Z9.49, n sean Mi tvarab. lo dIy0ler %2q.n, . 0n,0 1ocor- (Canionito fieReparto) C .o . .nu, . . 1
en 57,000.ayt tt... o . ...... 000.. t....... INTENA(:[ON AL de 23 y J, Vedado TADiIILAC ."
Panchtto G 6m ez esquina b rsa, 20 dI T E a0I P ro ol, t fo .to m 0 092 409 T J totle. h ,to ,,o It 104 , or a7000ES....................1
30 vl arao os. 29.001103. 1293~. 20aGooootto 7c DUo or 151IN E E SE S Panchito G6mez, una e adra car- - . . 0I9.5 H21* sf . perfecto de Itolnq00- d Otitodon,. 000000 OttO'O. ta de Ayestari m parcla I.79x ' - 10N000O AF - T FFONDA. I I1 Ft-NI. o ,850.00 1 facililadh. 4 pi ,rIib . V .1R. FORD ............19
29.48 A p 4ea341 varas,a $ 25.00 vara. Ito, No pez . It-ih, - i do ocotoe. yottot-tcooto
A.o.......3Ford 1951
ALTURAS VEDADO PReSIDETIL......... ..... JORRIN MOTORS 1Diligenia Mercul5D.T194
S... r" ........-1,+4 o ,pital. oq. 23. fIo fYoiia " . .. . O T O R C O R P . O , L, ,+ '
l 20. precosa lsta. 20 54 va- ENDO INTnOR- - ro l 4r, 1 .Il z 4 pIFer la. 6 cilincroe. atj (mes ptt.e nttct .
ra c . en to ta l 1 ,0 7 7 V ra , a $ 24 .0 0 1 0i . do to b l etid . o ,,t i ll ,l I -DoC h i c Pop ttt t1 9 4 ,.o . . . . .. . . em N l , ,C -9 3 6 53,- 2 F o r d . . . . . 1 9 5 1 S O T O C h i . .. 1 9 4
Av.KhyY ned .0 ara, ... Le otrece esia ventala du: -Diligcncia i'Mvt 194
A . n lob nt do 1,200 vtao, a.4"1lt4i teIr..... ...IYdopoortet
X92.00 var.. GANGA: VENDO EN S1(.) 5010-00. o olcoe ono men. a u Dobleifercia Wlyc .14 Ave. d la Loma. Vista Inenmpara- cafecito, Arangn 122, es,u na [ ' -U rnter e19 m4. ( DOobt e dforenotlVV.
Avo.ts KoblnyA. Forrlomaltas
hieE parcel&deADO varas, a $225--A1G NICK Super .... 194 va. da. Atars, al lado de In Bend. hI I Ford G9AN STOCK EN CARROS I.....e...dt , . 0 .... 1 ,
all 4. part Ata vy pr xmn a l , . H-247-1-23.DEUSO G;RA N 1)E S
In, 6conbus. 11.9 x'at.3- , se RADEGA-CANTINAS8.5011 - 4 .y 1. .1111 I AR onp o rr. E U Ret D , DA E S
Fe ,o Hrbotta. Ill.rha art-t-DEeoo-lCANT.NA.-I H)0I ol\ii) (lti 7. 1 if1 tR
57O ..0aS5lt............. .......... . . T,.u... ,,-1I. 9. L ( . ... 1949tH PlymRouth. . ..1952 F_._ 1_1_DADE
l .nn fnIrltn - dIt-rl i otel (A4ROS DE LO
BILTI IORE Irk', Ina 2 y 2 ,.2 O , or. "Se"da n, o.a d.. p..quoto, 2 -o9 UII-H-t4-t
Ave. Quijao ,c. squina eon paorl eS oro 0-119-513 _________I__________mta.lto, 2.500vat-.s. Prelo, . ...n- t..p o ,d p c9$1t.00L
re rnntado: $5.00 , at-a. 'EUnO V.A xT'toInR A VO'oVI FORD...).. .. ..19.37 dsmpini(e1949, LI
,, i da qIIe r o , .. . Ifo . n......P A- FO I . . . . . 19 7. . .
Ave. de Crlto, sq n r-to ..on.. ...t.Toll ..-. . P .. 411.0.. ... . T ..or .l + pa4 . f0d L iOd mobile...QU1A951
2.105 varas. $.600 vara, con facif[- 0 ..0It - . . .-um ...
i!! � .. ......... 1939+ + ++ +
daice. so llto 01-IH00. P. mtolor rvq. 'S mbi c crlco. D A R S D ,,,,ed,,ln0brtadooa-H Iiof ee ldoo................ .........J43 ami DE CARROS DE
Are. Cnronela. Are. O'lvidn, emu- reno hldr~ulico. P n l. . . 1 4
ch.dedas rdon.fabric2nd.6...0a- Horrorosf7 g 4oo FORD V-8 ........ ,,() Ford 1t on. $1,750.00
reded.... iden 23-.58 -, 59.96 .....a ... . .... .I ..." - [ S0 CONO
1,f.0,2o'Supaer0 000 oo o oLoto. EttI. 400.US CO c d e . . 5. ...... M o d e " O "ba r FO R D V -8,.. .. . ..... 1951 +1 ]t FA C , ID , o DEs C ad illac . . . . 1950
MIRAMAR 8,500, OD % .8. ......1950, AMPLIAS'
Mlde-Lino.
.. o .....,,, .... .p.. V.Z 0,,, .,lac..,,,,,......... ..Agor,. ',,o.,:, F,. F CILI ADE
Ave. Ortava. a $14.00 vara. Sipti- 1 1 - A. FORtD -1.....91t lo c 0ettl.e~a~a
mo Avonlda a 919.0 va.. En0 Sap .... . p ... . A.. 23 J $2,150.00 ...
ott-.c aties. desde 10.25 l a ara. $,30,000 " CHEVROLET . .. a 1918
, ., ,.Tr , ,. ry ,,T , 4 _e-a..; Odo. .. 0 m0 bile . . . 4
O.A o..'Jn ~ D.~I nrVRIIE'' .. i93


2


1


I




















DLALRIO DE LA MARHIA.-Mircoles, 22 de Julio' de 1953.


Clasificidos


: .. xAo CXXI


AN UNC 0S


CL A S IFI CAD S


DE ULTIMA HORA


VENTAS VENTAS
53' AUTOMOVILSY.ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS
CIANGA oE VINIr9, LINCOLN 4 ENV ( HII'OIET 7 FN 1AR VEJORE CON'1423.00, Verlo eO 24y 17 Falmacia Vc- 1rmon de olican a� atod mlue,, n dadn, [lformes lro.111 de 7 a. m. a 4 ,,i1 solo oipe.. VfIn. Admiln emlo y I P. ". H-170-3-2i doy (A6 dadc.:1INNo. 22 nire A v Ia..
CIEVR -OLET 101 rhwEvI" GLIDE COO! AlmenodO ,. H-9002-.-24 sue. 0 l/erts d Lux v 1.45fl. Bahl VENDo [I N, HRYSLER 4,. K.-EPARArr.. Lu-is Ct Sall i- eHon gn I .lslenle. Go is, ,., y ue. V . - - .5 .24 Pontiac 47. a9uy h,-.. TI. U-066. Ga-rg Eurek. Tombs. H;33-53-24.
CHEVROLET 1948 ,~s DOo. ,u.h. H-7- T-. Cualto 0!ert. Model Lujo. Aagiif'BRBY DODGE 1943, IlIJO. 4 PUENTAN. ras c nd!Onnes. . Ouenoogoma . Verlo estidura oiel. ,ipeta r 7ote ne .
Ia 717 91719 9771 $2,400. T.'evoA~jejlarAo $! 0161 70 eLombillo yLa ,. -~ ',,% .'-1 A,nr~o so lluu
� H-"e. C.i.1-, crnbin, perfe-i. endiclonH-9345324 ]tzllam l~e.X-4:10.. H-77-51-26
OPORTUIDAD PARTICLARVEDEHEXRY J 19V.
D it ... d... .... .. 5, , ....
S OPORTU NIDAD ,,n 1,,i.- e,,. .... nn...r~e,:
Se ende PlymoUth models 1 5 1 5 .0!. l fo re s X-718. de uatro puertas, n buena con- H -74-53-24 dlcoer ineeAncas, e on rio,
Valo en Ia calle 9, entre 0 v .
La Sierra. In~fnrmn: Apart0men- I to 18 del Edifislo G rniz.y els. I
fono B-2370. 3 , i D

I23 esqtina R 0, VedavIo. "75-H-104 --25 Willwva Dilirihmuore. S. A.
Teliifonom:FO-3131, 31.32.

Aprenda a Manejar 3133.
,- "en autto de.iU..3.33
DOBLE rIM4Por $25.00 urso. OLDSMOBILE (88)
� C1899 d noi hra. Modelo "H-ollyday" afo 1951, liprs
NO PAGUE IAS Sport. eon Hydranlle. Se too�
Prof sorme rro h eo en cam to.
Proeo ra lam balarnaia
Emas irtox P inn. MORRIS......1951
rrurgion. Hasin lam 14de Sedan. 4 puertax. mIlyn n7rni ho In nochi. En mo, hueosondislonem.
A.uO-DRVER-A(:AIEM Y Prelo: $905Q0.
Calzada v 18 9F111.9 F N
Ti-fon VO-1843 Wi.,va ,. 1rbutfr-,. S. A.
Vedado. 23 v 0. VedladI) GIRna.


UH.H.11-53-25
AUTOS LEDO Y'LOPEZ
ZAPATA Y 4, VEDADO
Tefono F0-40
AYESTARAIY V MALOJA
T.1afono U-1727
Oldsmobile (88),.. 1932 Chevrolet ........1952
Chevrolet.........1951
Chevrolet Pow. Glide ')51 Chevrolet . .0. 49 v 1948 Baby Dodge .... . 1950 Willy Jeep . 1951 1950 Chr;Lklor Windor . 19340 Pick-up Studebaker 1944) Plvmouth........ ..1918
'Piqk.up Willv . . 1948
Dohl Noerat
Buick Sdaneop... 1917 Buick Super ..... 1947 Pbnliaoc........ 1918
Chevrole , burbn .1916 OTROS DE DISTINTOS AJIOS Vy MAICAR
rACILIDADV% DE PAGO ACEPTAMOS CARRO EN CAMBIO
H-26-53.22



La Ganga

DE


HOY

Nash ....... 1948
4 p1ert- nPgroi.

$345.00


FORD ....... 1950
Color 091, ,r1bAnda blanra. Radio.

MERCURY .. 1951
4 p l rtA.,r ngro, radio

FORD .......1946
4 pDerts, enlnr b 1,.

FORD........1951
4 perta banda hlna.
color negro.

MERCURY... 1952
(Mereomotc, 4 p0rrta-. qrl.
dos t nos, radio, banda
blanc b7tt1Agua.

FORD . 1937
4 pueras, 5olor ogro.

MERCURY.. 1952
4 puerta. color arena. ,b da
blanch, radio

FORD....... 1950
4 puerta, color v-rrd, metalico.r adio.

MERCURY.. 1951
4 4Puertas color vsrde

FORD ...... 1946
2 puertas. Color grit 1 radio

FORD......1951
4 puertas, azul.

Tenemos Un ampllo Slock en carren de usO en perlec. tai condlelones con la m6a haalo entrada r *I manor Inter~a del mercado.



-CAMBIAMOS

- COMPRAMOS
FINANCIAMOS


UH- 5 -'12


ATENCION
A fndn 0inte1 adn en 0ranspnr5e.0 vende Wn-l~r.1951 -- n--. odohlc 0ra. g1 c Asl 0 7 ,9 11,2 n-I_ C... .It-7I7o 5 117 I-H. P. Vea1 I P1 ,, chsIo.

Ullimo precio $7,800
Un Srrleowa 19411 rnn ,intnr rim,,,in 175 HP dcl 1710. S lh,D is fer lsc, t, G1111.a 7. d .-e aQ,,ete, .ondiH1$n ,.. -N--11 .d6sa 1711 9 CIIS.. Ulllm

$4,650
T- nlhinz o tnr Ctiitulnt 1-,5 H. . 13n 6 t.|li1ndrn1 . 0, 01lo enn I,I1h Pe,.In 02.100. Trn itecn
InOomac Te. W-0179.
VIve 357. Habana





PLYMOUTH

1953

Adquiera el

suyo en



GONDAR



MOTORS

Agencia Aulortzoda CHRYSLER, PLYMOUTH FARGO
Calzoda do Columbia y Lamuza
(A 2 Luadros del Stadium
Tropical).
MARIANAO

AUTOS DE USO:


Chevrolet .... 1952
0,ujn. 511117. 7 r1i1 4 1as. Chevrolet .... 1951
[,1.1. 5ll l"7. ir711. 4 p100.
Dodge Coronet 1951
ladin. 4 pi,177n1 . 511511. Chevrolet . . . 1951
Panel Sosn d 7,1r1777
Chrysler .... 1949
4 Duerla1s. radio. Windsor
Plymouth .... 1951
4 tlerf7 7r1ei, rao:.
Willys Jeepster 1949
En muy b011n2 condicinnes. Chevrolet ..a. 1948
4 puper 0.
Mercury ... 1951
4 puso . rl l ro, l0n1
Oldsmobile.. 1950
4purrlos, rllero, rad n '
Chevrolet ... 1947
4 poertu, rod in.
Plymouth .... 1947
4 t7ert. rdl
Dodqe ...... 1947
4 pterta, radi1
Buick........1948
4 pueris. plomorre.


2 Buick. 1947
4 puertas, r7dio. Super. ' 2 Oldsmobile 1947
- 4 puertas, chico, radio.


U Oldsmobile.. 1947
' � Sedanetffa. ehieo.
U ie s l Plymouth'.... 1946'
y otros extras.
- rMENOS ENTRADA...

MARINAV211 y 215 MAS FACILIDADES .. . C-930- - 1 0-937-53-


______*VENTAST SV N A S DINEIRO.IP&TECA AERES GENEtAL: -A L Q U I LE~RE S
AU=- OIk - -C C E,, T.EO 9LLN rtfai , t,/S2 :;A TAM 0
5 AUTOMOVILES YACS NEVERAS T REFRI-ERADORES61-- DANIMALES__- �4 OlIERTAS , M. g ....terior, E. 2 Sris __. ..INTERNATIONAL 193,-O. _______________________ 9 . 9 w Vid o Bo rn]0.. re nld oLADOn I Cro~roivia.pR ftne std I I fl lusc G[n n$o. i - 01 -5170, 0-914-1(744.
. a 19 799 t0 ,one.0d0er0M r0-1l0lnrehblelt 10arel p.re 4oi apes t i.I. "1.2 iunTldeSr n 1a.sde,! PlaYXTrarik. V t d no a ntes deo ato 7 elegant c; atie 0. 0 .... d , Cero ,eIe ... f i-20ra d1r-19 5 3 .,. .. . 1.. 24. D I N . E$R- 0 ., E S ,.ao e ioa , ama,. h- " .,.
k-201-53-24 Al- UUPATEEA__,nl,_Me&___________T4P r.l o0 !IIe.o a s i i n . C u a- ,e r E P J H I P O T E C A. . . / f o I o , Re a . K' o h lo y .
PA RTIC UILA R -A L-Q-IL |,O--C A R R U Pre o e o as . C ual l e r M A T E R IA L E S C O N S T R U C C IO N- -ra C l2ada RCO1U ala o a
19 111 jiti ,30marc%. GarantPagualo C SibrlRa.UCCIOuosar za da al o d Tad
4,, 4 Iro t l. .... re In. Ahorte el 30%. Pronto eul .. . yan " EFECTOS SANITARIOS. - Dame@ dinerp sbre eI in I 71 ' HOTELES Pot.e. B-5361. 15.09. N1-DO 01-3.2.
n e - pe p r e c lo e . pcopa r m me s . V A - 0a 1 u d 2 1 1 . b j o o . e 0 0r 9 l e l t a d yH a b a n a y U a R e p a r t o a a l r a So
H-217 3- 2tanarln.pTrain direct ..opneod Interda banarlo Tam- HOTEL TELMA (residencial) LACRET 564
-7 - en Qulroga. � bWin para abriear. Muehon s ale AM1r 400. c4 entre Muralla y SoL T* PRTICET1AR, . VNDE IDE EAQ1ET *11u m m para Ia devoluel6n eon dereehe Ia 1Warta: A-99.5. Se Iouilao habitalaecin ges n~&0 U � UR on60 ea1.on 1od, Icex1-t. D," sor 1 1102400 UH-H-0-NRO-23 L ULnE JUE pagoc paretale. Trate elro. OPE- enItodaa o pio. R 5tlto In , esrseder " ad b
1mnc ble 97 slertol. V.ro 9n Gsalj R RACIONaRAP . sI a r00-74-26 asT,7791ca e,.t 1 . -227-7-24 REFRIGEBADORES .U radeeida. scuda peraalmelte. MENDOZA Y CIA.
inAZ LE O 'T-ode. H-2--4 0ASAS DE HUESPEDE$ Administrm ,6v do Diene COMERCIALES DE USO Banco Hipotecario
54 __MAQUINARIAS WETNHUI4ix41
bco.oosd $,.0 oa-U3-C-40M-24%1 J94
W S I G O co CO gaCANdAME N O Z A 1 . A QUII.A INARITA- Obispo 305. ' M-6921.
! 4% x 4/4 MENDZA Ion"anexa. o dse$95.00 m-U-44-1J
A E SO R IO S Y PIEZAS c otrecend intoc retrlgeradorea IIrtmo .. do, persoa. Excelen e c aomlda.
comerciales do poco1 us con It - en COLORES de lhrillo � PALACIO ALDAMA agu a blodante 17 N 953. entre y 10: SEA L Q U ILA I)E E L E V A D O R a ntlo T e s, uotra o v el eo uer - D ES D I Plaza d Il a Fraternidad. �- 30-4719. �23- 0-24 Lalaoa m da e a am a e tax Refrlgeradores do earieera D S EALld50eteRlay ~n v .nO-&. NUM t_--,g- uoestla dro l O S. venden mniqalna 9n motor d. vldrieras de lunch. et AprovcsheAt A IO . dCALLS 21 l hUaXRO ael a- 1- abla oo n "*649ati do t. . . ... ... ....Gacli-rI II....lodea 110 "9$0 ,.. . . ,ri,,. - a a .. ,,-e.Sat Galla-aAgula. at
stra;. rueden verse en:r ,. Ay,.strin $. -r d w MlE 91. 1 9%. v d 1O .,t t 11n195a797. t enciah Carol0a . R aalad* d l ft ant. am d
P A L A C I O ' A l .D A M A T e l e f o n o U O - 8 5 4 0 -i s yR A G P.... . . . . . . . . . . . . . . . da i 5 , . . . ..o.om ole o , Ie 5 9 0 1 1 . l . daf : " El Ee al a . c m e e a d
(C. C.). W-52, , Ia. Roter cia. _ _ H.a0-00-31 baja omplate, (garantizande
Reina N I _-c-_N-8MILLAR-13-4-u --2 - a-un o-alotnlddiaydo
US C 010 017 20 - 9J-1.44 2 APARTAMENTOt Bem. o agas conm 4 hoerlin ltH--3-,4-3 lul _____________________MILLR s eui val scoeampleta do, lades Dinero, Cunqier Cantielad Tog l do Mea Mdo cama MOSTADO LIIALQINITSOBRE MUEBLES RE ALQ!'ILA APARTAMENTO FRERCO. . a841oma tIlue.. maimmala�. ..-OSTR.ADORIIALrINTlAa r peoplealpaeRiI) E N I Y NEVERA I s. A.i nlso opaorc. 0 S . 1m~ u~Sa.[ TX17:.11coe. . ssO agal.R ac.Ysd S E V E N D E I S.)A. i. 'aldilr, a ros e P ..r . roin ra- eoein g.,at. rocan rd.. 1hmbitaclone. B.- Tmo o -gusto lso lumde Val 111;
EN GANGARSE ALt10I. .. , , .lo. 114or.Grrvaaoov5Escobar.InA R S E N A L 110106 .... . 11 2-0 5 . fom , A1 m .ylO. 7, o A-40Im 2, At 0 T 0 R E :S l! Ven- e. o st... t ar a ,.b - R-13.4423 f"-r-11A.'".n. 7 G -411113
2 M O'rO y nrvseoo 77 d7017070170507 . IH-19.0.Inn 22 UH-00-23U-R2-26
I I7 97 P R" 4f1 L E1R'on lOTel9oneW-440 . . CONNr0 e, o c..... d ad r . ...._ _ D IN ER O .. .i .. 51 .9 t . .c.on elevcdor s- G
do7Gdnerdl M otors I or,,,,d.lo .......... 7 9 o-o I Urto, I raio ybeI ras, en: C-40-MC-2_ SOBRE SUS MUEBLES ho.lCd . V ,o- N. o 0,,...aHum: 11 i t ' Nel16 ,ll loio o 1 17arormor. nIboldt. Vedaa. TeliftnoAA-254oAB A A M loelo 67 1. 1ie 16q i ,i " - -olin "dud. 175 7. olaI . . . o70lpr dad. Sr .... I. I iN H-611-12-24. A
oslo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ da rilinarna. 3.1nH, IIPrTlo 16 ENT - - Aarmin 7.5 91 $LAOE 0 R
"1 1 -:,,,,,., T1(o) , I 0 ( . .I..l .. "ri~ l . -_ _14� � 117 - .. -24-r) 4 . .0. ..0. ..dor, 117 71a1170. A . . . . . ..gas, Ioo do.la y de7...
TliI-- ,I . nor 2! C ,'.j1l y aieon AlIte, Ccrro . Nepfun 10 U 9
ITIn r ea-slnaont1 71.INIII.I2/ U I Con SolaFirma yAdemas. C....7 - -.. . . -_ .
. |1 . Sobre Mu bles Dine .... 01 70....0 . oED A, .2" ..... - -I,0u
! I I~mi~a,| KI~r~ bI: JOKI: GR,. ALEMAN � u, ....y.... wEncra. 1 ... oro. S...
Pislonsio Bt �IGERADORE Dinero de cliente para prestamo Ia .,.... hd bitacroncah oInterca
I a particelare I large plaza. garan- p1o . 7A5l ,b ... crvilo., entrada t.- " Hotel de Apartamentos I iniio vi i P D"IIAtias eomereiales" ubre mueblec, do.,7 7c77nas. ha,:n 2.1. $70.00. 8y 19, Vedado
)I s I 1T l E? IS )RI5 S / I K II II dejAndoloa'en poler. ULd. nI . . .- eluyolvohotel reldenelal, hablstelnedora IENI )ILLlP vende, cede, a trapasa, firma anF EDIFICIO a9- --TIRO, CALLE 0 ENTiRE fatelon y apartamentoo. Sorvteto ,cntrato eon c61oina proptedad so- 2 y 27. a7.lqtl .7 partament .Ud n .7. eompleto de hotel, garaja, retauI aim de bol,,. � DF rODAS LASR IARCAr an garantia. Operaetonec riplic y 117 na7tael7n. 7er101 1e09.12 50. 7 -a~t. aKua Irta yoalonta tempe
5r7Rlr9 0 Armiril. Em rn owly. ile1/4" a 1Ipulgada e harsccon ittresoR legalec. p c0. 5im1m1-.2,112-29 I lac sade, hacaa [1 -me, Recaredo Rlide. Carre- BAOS FRENTETlf
Feto. - le. PhuIia l.Pbolipma eta- (Precias expeciales 0en *dor ('oleKindo. Manzana doe(G6- A O FR N E ,
cantidades) Mea 350. A-6840. EDIFICIOALMEN ARES UH-C--.2-31 Juli PRE;1( 8265 SI EN RA A L(I.IIIp~~ftlo~(1U0-C-3c7-84-7 Agnt7Calo 10 57o177. ema7 0ll sldo y Pit
_]_t____or___r___ - I m95, oAmpliacl. ,971.t9r." aas. 117, EDIFICIO TRINIDAD
INFOR~~l %N:lmbhla197177. Itho7.c7n71cto7,. socil. Pa. o' vIo.ede 9.53 S... i, .. . Poso h/ p I os dIRE rAMENTE in. o. , der , om, 111.7' ...... Cnpainy of Infants y San Jol
,i l " N c vo,'retePace �. IpREr ,A d ,er e n ... .....".Cub,,,_A1-ml.m.........1..-..Agula..1. Adqth.hermo a:.
Aparta Ilo 19 g' e. oto ococ ic ol 197 010 ar01d 50 3 2v1.-02.9227 Ion , cocin,.bafin v carviciro dc wells...... qe ... 99 50 PALATINO 202, CERRO I = 0.. .........la 0 I .... VEDADO s111a1, A, aformo. y -e o.d
1r5a I fg raoarm a IrJadoMn M-63111,ho.
Rel...;0...... 1... ,.1 6116 Entre lola person Aptos. ylilahitacione .. Nuevos s ac laborableo.
I II ;I R [arant | Sr. Carlhallal. F-2857 Z I. I 071 - 71- 12 y 14. ,-eomedew, I habl11mrinn,. b1607 1111 5017 770 ,7
159-54-24.1 1_btfiio,;: 1-8733 _ _ItZapoII__I__._Habi____nne__rn
J.._.81IVY9.5-2 I Compan, oI, b ,o Adminoioslmrai 85ene 5S---'-- - CICLETAS...1ESuliaAulo61. A-2941.
1-i 01) -3 II aC-926-1-2.1 D N' 505, VEDADO 'A AICICLETAS AMETO IN.ruin 20123 o .S,,,11U7Cl.TArA - . i , ' . _in i nPARA HIPOTECA EA A:I HOER O),7:.9C . R - . entre 21 y 23. Apartanen.
- .. [. oI. 1 ,uOin.727 . r H .90 -4., 1.X I " rtrri.r ln. I/ -a I . H .C 71 M C 22do, Jul C M t in . . O elI . . h aht l ...... r 7, p 7 . 7.. .d7 io :S ala, " o m ed or eu r to ,
"atle o 'Rily 311. biaio - hafin camp cIrlO. I. 7. o "tl , co99,091999 to
.56 MLEBLE __ I - - -Nl -Is - -.05 n1 1345 rd y peq efass lcnt.clc r gs,'han o .lads. 4 N 57 Tr-c- oeina ga9, bfio,. -patio.
E RE Dcantades odedee 6 , tambl o Pa r. y Q , Inta V a,d o $57,07. F-048, $45.Ver0om toda s hera .
2 i ra tab, lesciqne , con tntereses cde �H-94-82-24 0070 10 -ocA c 7 7110 5 9-% .....lenle. S1r11d y rie pd r .Eld1 0 A.... .. .. . . Injorme: A.7020
pT - NlTE %.HorIe h.I , Eo - Fi I U lqll, N A RTAMENT1161! FN .,... . ... � , ,, 'IREFRIGERADORES A6951 1-3456. Ils 0.. 1.. . . 11 . .Columbia9........
H q g-2 iuveria I- vJ~ 10im. doAsmhl- ndl oalor
V-7NJ). 0-70S7 -FK-27 I lhhF9abll , h.,l1777c-1In6 119 ga. 107- ___________________Iv______do_____fr-__9577 .017Mi'75a1,17d o10 -* l d T IfI~ I~ SI34 4600 mo 71 1 . 1 1127-11-1
1771171.77n9 H77 q9 .c706-2 4' ILIIhlUL I~~E~~ -0~21 GERVASIO 612
in. I.... ...... WESTINGHOUSE.
it [F G A Il*Fr1 I P swsosom a coe I ll intpq
R SI .0 bF-lSEr"CHO [TAII.N-o condclu nte JAI rne 1, n E i-ntre Reinn y Fmtrella.
n. .,1 7no.c3,ree "CaIle, $45, $40 rntr e ft"Il.
11 g , 77 7.1 N . 7 1.3, t. 07 I c j 71111717 7977 arat,1 rts 971 . medo,. 2 cuao al . o pet9 e. 90..... .. ...11 . ........ 7. Descongelaci6n qdjO |',aY" J .l......... jla. .... . m ... .....i.a Ycol n .ad r som.
47 TO..... ...... ........... -�-2! lJOSE 1 . :ARRET caly i, . .1. 14 h -I. ';., . . . .. . ... . . .
V1Procurador a rinl 1A~ . ,.111. 72075, 12'cadr M.1,,. frouc. a.: g sdr .- Alvi..4C
97.1. IO 1171 1770 00510 '17 9971 11770' G O EZ"342 1 e9 0 . 1ef erniam. V ,-kl.: 7 . 11 1777 o, . ..1. 1.i.., ... IP.utom iI/icIt11'. Z N. m . . 17.,.1.c.....94,,
PIDAN PRECI0 ...
9177 iT,''' l.. u-,, m lnt ,n,i, ; ]t-3Ol~ 3150 07 I-S-1 . 1... '... �1,,,, wI. deode Amp. Almendares, S35,000)
1, ,~. . 0R e al.S50. Lu.i.. dli. ...-q,.... SAN MIGUEL 457
ND ,,11,1 0D ILA O III 71OplaNts 2 l a i , . lI 1 .
......... I -4....01171 1IaI,, I " ............ 00 ,l ' C..l(() ,-,.RO Ic uarE7 aa enire Leallad y Eecobar
U- . 1,07 77 -11 I~, 0 -". ,- 0 0Facilltaao 1dincro el i e n ip1te 7 rea I A 1 77(1 m. i,1cx A c3:d a
-en ] c o- al tttTt. n �I'3 P- l od;1 's 1dd ~ I to11- :2 .F bri6 0 0 M. Glon1ez I - A a'a et: Sala-comedor, Uni
a, 2 , 11rte, 6s. .......D'. Rodr ..... '... ..... . . U19... ... . .. al. ..p .. . . .
.. 2. ... ,1.... . .. '7l7 . ...........1 c7.. .1. n(..... Info. s ..... Malcldond o - 7.. H-14..2... l. tador de g. ,-Iavadero y teII SO~l rosdos oviogro d. o 7 I7 aaaary r Iaca. ./7710110. ftt. Eocarjado. 3e.r onlngie TeCuba 82, -1,"s..

.1if (77 fo Rn , .. 010. . ,..... M ensu ales con E.q. (I u J JI w.8940 - -4089 SAN IOS SUAR LL.
,II ,Il 11_1 ,, P11. 1 1l71 07 7________________________R.-a San J- n. ie7171.a-o r. C uarl7, ga ca ,lle.b ,, I 077191 .. 17 ., u7 .....7. I 0079 211.0, , 091. Ser ,n,01- 13 N" 901, ESQ. 6
.-,, 71-, Nodelos " AL 5% t 14 uer., enargdoR 1 I N , 17. 14 .50. Apfaramento amulado: terraza.
Particular por embarcar vendo A7 .020.1_8-_2-096 I .. ..-...c .......... bo, e.Todo , 71-, 1711717.. C -7,:1c - 1918 -1949 - 1950 1951 Dov. en 2. hora. dinerot - - Sreein." rofrieI'ador. n. 'Otll1f(nro.
,a, 777.e,.' , - en hipolea.a al 5% annual. S LTuliRA Dirt Rn a MAd R djo.oD1 er inot. exd horns. B., JETOS .o -r 'A.jo 25 . o.. 7,., TA6 lmm, .o halo. ampllo s slets, lli7
7 9,,t1 Cal sr o fd .7, r -. 62 OBJETOS VARIOS r - .77 . ...dr.7t.. a0 7ubert....100. nIA-6105
17rrn I H -olc l e1 adn -. 47 ., 6-2' TF LEV ISO RES 1 par am enlo 308. L-1072 .,, try. ruarto y 7 ervicio de cr ado -, Ia-ri'('1 G, GA E.N'V 7T710T 15 IrU VUVFN'0 Prn CIr 'A VIOOI7RA 0.( IN1dr. Ele ador y p 9rtero. No e iquir11..79- 11'.A(. 11 51n. oder... .. I. ' !nli n 170011107. AlAoullcr $10. 2 UH-0-2-R-....l~ l 70� 7 , o ........ 71..... , LAVADORAS in....... 0s7-N. , -f.. -0,a 1HIV'-52 N1Sc0entre R m6n MendO11. _ _ _ "
d o 7l1.m 11 n a:. 11hie- ..., ,77 III
ELECTRICAS Uto nntoidd Al.H21 4IHll9708-64-2 I H-9546-82-28
............ ........... ' '........ _'COC7NAS7ELECTRICAS - -|i9 ElAN- - -.m0 .Eiegante Aparlamento
I ..................... .............I.... IA 5II : ...N IA....." e " u r
H-97I74 F68 COCINAS DE GAS c, ,;.Pl\.Oa vS-.GAaS..rl r,,, Coloeo ,35..o 0 an Fiiicctubnt en Miramar
.19F -FNDF tjj Go DE 'rl'TiRTO 'I MLIA rn-, .o ,-- nlirod.t Dov en.Hipnter-a hro rinca que 10 d ubr y k o Calle 28 NO 95. entre QuJ-nta y
0e1.7 7.,,77ll1119111 C7,l,7l 77l,11l G o Ilo, s. C I 2008,000 ult
.,'0110, 9 uIlea Cta0111 9.1AaCONGELADORES 7 1g,11 776rT.'ls A h I h n1 ga0t0 y 7 19 1 ApaIdm tuosto dcsc7 II : c ,dPr. 'iptIma2. 50 piao, tres eba1 O m am1 ... .... 11.rlslo . 7.7....... 71.......... Ic ....d r Que ... ...c,nn y -o.e rn: os. loa o. - pl . o....e.ilado,, dog blo. donat ba ri as -or-TI 2 N-,1. H45 R.-4 a aondAtalins Si lot 11"'. no lefrente ( llmi~le g a sic" pre , 0. mix eorodtdadest.i - . 5177. . v f, n I c . . 1.0 ir A c o n d ic io n a d o V % D 7rE1I R ' 0 T R O 0PI,A - : 1 1le: 7('. b r o l.50d19o1..tr 5 0p11 H -09, 4 7 no, misfomod d1 5 "
Ol. IFOn 21 e 7 E70 fU O71EDOr11 1 1 0. I- I I 00.-1i 0 77c , T .' , 0 7, 1,- n - 7- A-6425. Cn eiad. E% 9.05700 9UAREZ, LIFIER'00N!
. , I .1 1 -1 N' V d3. V 1da 2 1 1. 21 , -. 1d 535. ailo, e1nar Ma,'I. Rodirigu yz SoIt -d a Corn h 1r1 e ~, 1 - 1 i ,iI p -U-F22jI A AI . it' llhermoso apartamornto m'nd-rU -' ' "
n.. 7 ....00i911 No. 1l. .,11 . ... /VEALOS EN 4 .0 a.400on.-Iq[com e mrd7171.-. '
..... ..... AJA ........m.........70......1 9
SEN.F 1....' .....1...r.. GALIANO ,. A AsCONTADORAS D I N E R O "nP'"A.....................o...
..,77 ... 1Jim ..... ... TELF.: W-3252 IA CASA BURGUE lAc o tre N y0 na udr8Hotl no2 7.51921 Xm 7.7 107.A M L MO A TC ARStn
1--9.1fig-16-24 INrt,,I n926 L., vnd-.. 1 spftareno d luo la
............. ... Ten 70 ,o con 40' ..... 9................. 0 ygran . eooloetl dd.od.ro ague
000 IFE1 -E DENTAL.-POR $1 cIo('IO7a Ra . o raeo lm n. 01170 0y r p aeros "Compolo de PrstpmoIempr hit,1 1,1 1,1 NI 70,r, n d11. u l,, -- R-0 , I.,, T lcm Ml. 4011011, Agr. S A. oa aM IRAM AREn eArgado en el i arae
2 I p, m. Call, E 40, - -...57 UTILES DE 0FICINA H-a.t.l2-.1 Tel'ffono . 'A-9622AlW-7832 tq,,e .l lo ms .llo 1,9 _......
2 s9. V .I ao p-71. 7 9 -0- :117 --.. o isc na Vrtam ntol ilto mode : ties r5UH-H-9513-2'00770 cETTI..7770 InNERO.FHIPOTECA R UE 17
Pe EI]AR/7: iIF G n iOM -"14FRAIFS" P T ,nATTI.. NUIEVA rA()IF. habia irmen, halio interelacdo. Ilvlag r, ...
-7rEedARQr7v: j 1v77 C 5007 51.1EA*morr, pantry, carto y' bofm da 11d
777il'l 0c1011111 :7111011, 11'. 70N,- In_________ 7L 907i0.Pfin de7 0. lloaod." 7 APARTAMENTOS
Ie D............ ....81.0.. . .......70rmj. Pre : $ .00.Inf.
rat. V"1,o . a h,5771 . 07 71 .j0x,1eo ' c.. do. Tel. -4440. 4 y2 8.ABITACIONF
nu-'.,,., i .,'t . ,0--,.a. 1. .? 3 SO ICTUD S ob, e muettleA, refrtgeradore., etcH27- -2
L -I ga sjc'H-13 _57__7Dej9ndoloon__uorterdte__m. _Iy2-2702-2
V11 -OFIR It A., Idhl rerI Doi-a N ESTRENAR
nj .1 .... ' ,I.....11. .11111 . 59 RADIOS YAPAR TOS :7079q,.7non7ha a 1s27 O. . tau7 "ComIgCudr Caaa, R. . CON VITA A LA CALLE
M ,- 1, .. . d a,, . ,. . . .E L E C T R IC O. . . . ..S . .. . ..'. ..I" g . . A N Z A N A D E G O M E Z 2 1 9 RAR TNR E O S S A Iemds Aff a M r is- a s ITd o
,777 . m tlo 71,17 0, , .o. ,, ., r-e ELECTRICOS ... Inl ll1205 7,197,0 ... .. 197(1117 It n 'Pr ilrl- IlNA A9e 2 9a9.7,0 h - REPARTO
-."..... Eq....Tj ,. m.. , o 0iior1.. C.- Tel -ono A-9622 y W-7832 IMARIANAO Aci a RA
H-l1l.-7, I-27 771.E70 1f "o ocio~lAi.". 1". 171(1t0 n77, T717l7tl n I 01-192. . 0 I oA 1 2 a 4. Sala-comedar, hbitaeln, closets. bam A n llu blotasa Ro aond.
... .....11110 .C......1. .1 . .......11 N ..... . ,. a. .... I MN E 1 R700.. ol... oy..... ... c... I ..... ... .,.,,a,. a. Caaol... . 4
V( ,0,-00 9. C77r1 Ul.l Ni,01 1ry/ IMr V 2 A 4.Into,S n . , la .in77-7.017i MI.-1175 SOLICITO . a tCn:TrustComanyofmCmba. Admlnleara- peop a lae.
0 19 ', , 7 19 Io,Ple Ih .. 1171er :s,- 10 .7 00 71.7A -21141.$60m d 4r 0 A t yo ( am ion s lcocc, . A sl. r 21. A --5 ,.360I(inaud o gara je)
na~~~~inio -r 7d anl.h, t-15-3h - It l plant. nd [rldnndIente. S he no C m o
.. ........ichh,1 lc-ri .. IHaba....at II ' v "�Compmfiad; Itrtim o4" C-925-82-23. $70 (incluido lgmraje)
U.... ,VN . c . VIA._. Jro(7 .... VENDO a" "' o ..... .,,7 A.. A." SE ALQUILA AMPLIO $75 (Inclufdo gar&e)
S . ...---MInz-na G6me219 pnthouse: sala, comedor, 2 $80 (Incluldo araje)
Vari o ila 01100.En 747m7j7 d-f17 1af197t h I.A9o 79c.11.7I. .F 507-CnAseIO MO.2 1152 .0..,o-11 �' Am e enl peso ,,-117. l.171111OFA A 1- 1 MO Inr. A.GlanN 7.0 ,,1nll.... 040 A 7mo9 ca 1i9l Ic l -- r faS. pantry, garaje, ed'ifici0 ca- ealee "rTULpAI v CONILL
e.o . h,, . ,o, s. ,,,, ,..... ,.e., , ...e, e,,, O- le 1 n n rmer0 861, esquina a 6 Informes: Encargad, Om
H-1 -0.-,2-0-3-l .'IR A T Vedodo. lInforma enCargado. i dfio
I6~xnt:rMt'�-S S rs TONO1e77 0,..r A ,9.9/0 aonl~l ro-cIF. SOBREI 1_i NEGOCIO H-93-82-26 e Tel~fono W-4340
1110. 17711i57Pen 0 1dlind11Ilnleas mode,- - - d,-, . i~m o l flo v2197. 1en;1i-0", .l
n�..... .... 11 -, 071....7 71190dern NTRM NO IA5o 07 17, 049- mlo. (aa. , Terrenoc LINDOS BAJOS
1014 ,tOsto ian7 Temleo�i. 7191721 lIll 60 - ldo p75.727 75-.00.27-az ALTURAS DEL VEDADO O A O E
h17711 21 7,~aac 951p1917 51( 107171 CfIQ lT lO 4 S I 79 77 1 1 . . .. ... .... cR 5 ll lPOiOT F.-C - m rpaiina le P a f o SIN. 0SATREN A R
11a1hc'0-0 11l 111g7~l� r77 r911117 r F570ll{I 11.I. n,,l~ ~n f Pc 11. 77.G1111 07110 .......... 11.... r,1, 1 0~l.. ss.s11o, 5- .Agri, S. A." . ~ SNlu bESTREN10 aRoIoa o

11oa 25di eo oril do 1100n lmelo, 71 17 5 s7 n. 1a~ll110 119n 5217. 7hen. ,77 0. I - I! ua-o ~e /:m l n OF RT fA lC3 ~ 'tl:(lll - me701C-9-20 2 h7. ttloet et.lt H-1-a~l.2 Ferq JbadaAet
l-ad ..... ....Im O 11 1l(9 . .77 . "�"9 c....... .......... ......i.r . Hoo, ... ...' -.. .... . .. , 0 .. . to , .. C
11m'ipI,9ueltE17I=) OSlmm N P0A11. ho 0205.0 4 . PARA....DA AS ....n.. y "'rns ..e.. alr....

SINGER 1953 PIANO NIODERNO I I~[r-O1 70e _NTERES PARA LAS DAMAS pltdirtamentotosconimmem'ad. t5097trve11 d1r50 fond . Ctn - I 0a01970v. Tcnalidadeo 11021271- p,11. cme OlaneoOieto(00 oom- .X !RVqET .OA . recn ,te a ia ions
�o eso ar o m]a 197111521 a o!.Tmi, I71'g1011 I po'o.9l990 ces Poe-a . Sclud NY.211, hT lAosES.RTS (0 n elIrtrig COdoTIDt, tres.habndmciones, lenccs ere- .
qun 1 11ubvo91 ooo 0.1 t7100 c...ly d� m uele 009 1 d ..... .7 faeIlidadee. Osorice l, 10.. ompletl...c .. scco.,,,"' ,511"d'.- dsb fios, cuato riaos te A UEB A O .
o09 ....c t0000 d� apnpi. I ....O eacoe siut . . be,' so ...plao... odmodot se- r raza, Inforrna, ei encargado. EQUIPADO "CON :
u01-t-oOsi-7-o. Salud 167, halo., entr- Parqueo C6moa$$ 00i.A .:A s . 21-0l-70-2.7 'H-92-82-31 TODO CONFORT
EN PRIMERA AV EN1DA Manriqney Campanario I 1ahi-O do 8) a. on. a 7 pi ... INERES GENERAL 7R. Y; 3 -BUENA-VISTA Par, e e i
N' 47, entre 4 " 6, Repair- 3I U-0-0-7.00.3.2 I . .I' fC [ ~e. ...dr Fm
reloj do pared , nnoo. elnn- 3 I 61 DE ANIMALES I fon n i Bmn , Io eson m omsr. 0,9t. ad~iI'. - (eta.Ifr: EO
droc. " 1 cocd Vadrdc. 711.1OC11,O004O794e43berENDOZArnTnCIA
Tebltono B.A) 12 1 707A5 nu99700e77n1 Hecehecso Herne-and.Ase k do tel .ENAEL"T s.i edig:. . .emplmea 119 Ero. " " Sunrba 'y Anuncisa.$ en .1 "l b 1iH923.3 500pI oae 0-7I-0x-d, C-Eli-H-E . DIAIO� DE LA MARINA - M---6921 ' :: " HH'01


, lasifihnAnm


0.oa;,aa.26-


O'l














DLARIO DE LA MARINA.-Miircoles, 22 de Julio de 1953.'


A N U NC IOS


C IL A S IF I C A -D 0 S


SE: Il L TIM A


HORA2


ALQUIT..ERES ALQUILERES I ALQUILERES AtQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN P VSnT'.TTAN, SE OFRECEN-1-.
92 APARTAWINTOS II. DE'AiTAMENTOS -6 OFICINAS 36 MARIANAO REPARTOS 13 CRIADAS CRIADOS 114 AGENTS VENDEDORES I SCIOS- I C
I LQJUIO A ARTA ENTO FRgFo, |R E ALQUILAEN N TEN NO N , EN- p A C lO A Il_.O M-ODERNO14 ALTON VEN- F SOL CITA CRIADA MAYOR A AO $ SEDEDORE : GANEN DINE O YE N-. 1 OLIC O OE 3I1ENA .MODITA O N E O R E(CE tiN $O 1N DEL CAMPO,
foropleft. Is dlfltiVol MAC .M enlo N9 ts.1 yo Cia mpossls, d]Aorl a L RpI.nI do , salo 01 , A cnm po nsls' i Al . hi. mos-M i rAonOldMAYdr-l, iaSmlO 0. ldonn S' Ayl.blInIltprI 1uid r OnslAl. S -lpoSo30.
,0230-4 ssIo ds. 61an issr, Y C n iariet r,.:-losI. Is. hna ~.011 hosA ol l.o. -lo ltl lo Holo so O60.sS y M. oVdoo-loos oo m.Hlotar50.- con fre Rnca . 30-741hr 6cm-w
_______ ,- - - - A--l NI902Od 1r 705.Lallolll. ss I gol.CIO CDAS OFN on~m~ ol
}ic,,._, A A n e Us 16Imia de precios. Alml~ee e a nrPnre� iuti-qnIler ox, a � |mer Telifnn l iP-26114, pro-.
fSP ko - ODO :-i y.13 - 1 --4 E-TR . 1 1. . .-lne,---ffis Mrr-hud-l M lt- SO- - -
_ _ _ - A L D A M-.1 n............g.. ase .......HaanaN9 107, .....eM ..... Vedadro. H ......Cu baln;, . Ha bana 214............norilnd. H-7-111-24.,.
. CAI.C l - - - I."4 - r. 0!, l I |A- 6 .H-1139-$.12At ter: 117041111.Llxve. ]ledn n... r . .I...tn. uld $2 0 A nda d y o H bn.g3 1|" ioto 0 | .. . -- '''1 -2'IT0E CR-IAD-A J---O;" -- FFIlOL"i.
L- y 12 . Aoqslln o larl rnen n a om e hlllnd . A lQ L lO [RPA RTAMEN TO Coa D VAldoerln o. O 'Reilly 405. Cu dod aB'Ie li S u 3. 5snde 00l .00 Ave. i da ,h .Ho - de - - d e
it y gll spanlso vr..... 0 ....1iin d .. .. te1habl a 1 sit bilo A LH 4A.911-211. n, fI . nl 17. .. stolnolo. o 8F MUMeRAuSp_____,___..._C.932-11o.0..10..."-.... c f0IO.. . lCad.....R .... A S
assIgn A. A tspllo. w n. Tstr todn ] a rc �i" Prelo i 22.50 l(AllIllo 022 also ,tI, F __F_.C - 111-.1-.. : n .50- 02. F R M _1 - - .-s____5so O -: o . do- 0-cld1. 0.277-113-2
Ill got -O I -0da I ohol -o0050 5~Ilol~.lls~~: jl l-oos.IOCO 5C 1 orefmillo cried. mano. Rftesoost e0a3 lo.01 Sdlo lit hi r de tri.us m -. o ad, a dI VI,-..I, VeI i por lo tard, t ' e..itV ln lamplelr s, aol.. . ,- 2'0 31a5055, ho 1.FRECO A 4LTOS .s000;h Ito'.boH-50-103-24.bAS A T So' I. p r o s . ' 1.-F-7191." H-277d18-- 24
ANl Pis edit -. .rAt - -i -erho .Te_.H-2181-83-24 s~lF', 2!4d o tr a l~ndes, 07l nl E S IIIT lfA, aA __ ___ - G dibretr&folne d pe r oui n s El , tp - 1. cnlo c m o rn o00 so Inencl a mrle i _ . - - - ,
r-,, . Pre ., . l... h... . Ps'p. - - 30--IO .' tresco s I anquilas desdeS O ' 0 . .........Ras , 4 ... .. ' M "i..l............CITA..C. .AC C . . d1. . .i ... No ... os pi,, .on. ... |E . ......... ..O. ...................OFREC...JOVN ..BLANCO I RVE
k H1.30-42-27 I ol l ditt lq ne y 7yA. R mi la.Li ': e APO pa~ a['l sra� inimi la r y A ue-rt elbo l ralos H[ Te'"hnicols. c. / ien t l t p.loer'nu' ^ 9 H B T CtNS ' lMe ,eacii io olonlem7)-- atde $I301.Is uam| re n sl e , iT bnjo . Bull-LeC0.\l1) c; Y . O CHipdrnml CRule 79pI""". " 7 ppl'l o.ls,.A n. F-7.4. 21 No 400" Etre F 12 No. Is. 1. Slrrs. 99051t-14-5 Aol. u tilldodeoa oloplon Praro |nloe- H-529.27 1. 4
- , _ __ _.o V dad-. Llamar do, 9 . 1. " - _ _ _ - _ _ - V-.. . .... . OnAe- m re 'dVNI-2 ot -1ltoA.2i4.l
- mnADO ,o - Qo. ..i, .0 IRARTACIO a : aroso. Punto muy cbntrico: -_H.1., .94-2 iV, I -o 4. L1 N d 408o noI.- - 5mAct. dtildade s onu loCK0M.0
mulplll etr,r , ic len n,,a,!,, nhern,n,� ..h,_I ,- linf i .....'... ,n nifns. cer' ,, - E NIN" J . -na AM S-- . ...- -__ [R'H-306-103-23 C'Olw IIIIA p EN rPLAN dot Ples ! " li+ c do , - I rO ,E - -M __ -1 . - --- - . _jOMA" E~l!
mity feoro;o oo.oses'W&ssohb Is .l 1p 0050 , I 01.. No. 1, esquina oxIij- :oIohAivoAooh O.30(0EoO 000 V3ETP. CON REFEREN pWsMAdN j:KS-ds lcdn.cevir ap.r Asm irnIrinUpon. Quin. 5. Alto. dlsp,::o . M R0A 0- Eitcd..DRl ENAMA IN 1 :- j
lopdo. ssoo. ops t5l00Oo r.plo Ia nAlolO0 P;en54 TAr. Informes n flproplo p..vn de Ai- Aparlsdol:s*"Sn. Soin"o on|lo AGene.. I HoremAidfo r Ameona..nA D .lossloo. l. .. lo.n sol. Quint. v So I. dos, t401.01 po oIRViFNTACON I E RENP.,ooicsl de o oslyo a 'ob - s. M .402o1.
Sentn) IIUT F-314M1.nod 0 d lo l. s::p 00 lp-- pfss~o:T ol. 0-4h:-p53 , l ods ,M o Cososbs,-lmpi-osls. 00I-u-u isrb drrsslened yso ns.- $,J119-N9 CON '
14-a115-11-23 l.. is:s A ...r,,.,. -. b.10 . qo ,,, I Closo Ms. , so ra.I ssdop4(1oobs,4
..to . M o d e r, o n fIci , - it a hop- b R O S - . . 70! " abOs . R EAt , e d if c io , Hb lNo_ _c a4_ _d nm l_ __J_ _, 2 b arf, ._ _ ___ __l_ __l .are m a ' bunp so nlr l i 0do - C : -O4 -
-_ - ,1-11~ 2 h-bhaci- ne, Amhl~ad-. Ilo- UH-Cb-2-o.-31 Julio to, y Ishal O sIoervidll:bre.d .s, . 000- !Tr1initiin .Urlform-. .8-4 inship n o . niz a p in : 0 7OpO i
. . . 6, kti vT t CT M i , l r" A3 T nnisn n ,.T--Cr T. -, H-2 10An-24 f6NERA Co C SM rH N M, t . 4CdeosdgoIdMAt.'Cla-"_ dos do ,p( P: s- oto S E reeLtar UNA Cn r-W
I , ,hire , orr A";n Tell.z Ail lal- 46."on.11-_n s_ I ",-,,In,.,,,- nln thin lnfr,,-act,5,",er n- ChoN),A r i r r......s.. .A B. .A.- .--l.dst. -- " Io-. o0--0-'s-, --7 o slpoOs I ss O i
No' 67, entre Tuipain 3, Conill __- ---_-- _ - - X Po F : RF 8. I, LT, I.104 OE ALQI'II.A IN L . M.. Clasifcado, del DIARIO DE , d. Rni bpil tld-H2418
.. .A,,4 ,',.,, ^.,,A R ,,,ACfi ON RAqn.. I...... do,, 2 ..... .,,. h ; .n, , 'SE... . . . _____OS� .. I" , e's d , , - -ni, O ..... -_ _ _I_ +;,,. , .. ,d e ,,. o m--__
dos coadras A venidas R ancho OdO rin Vel-l ar. M srq d s.G nn, l, In rms lns : l S hl:d 112. A.598. , no 1.n tpo I. . , or .L(ITA 1 1 1 "- "e A r , t NAr S d : 040.00
Boveros y Ayestarin. Come- I p-9....ssNept ..ss"-All, 1 Fl.l.-989-8-24.,N" 'an Complin, .. "' AF 9OLICIa,. A 1.5_Ia.- [ " para aind m*oa s
1-1-154-114-1 SE ALQCII.A IEN, INTA l, -nrolpdn. d ( . n,,11:. llD nlrs , v 1.s dn nl-,oidoor. Mahe has. 14 0.0l)
dor, Saa, dos cuartos, baio . stI91 .QIll.S :in , N1A-ITACI3SN s, So n Feotp. I Ceo'pado. oils Osl1,1-66n.pN n r ea niina.No ier I r. et fowt, Ea 'AoLA PA
COCiv. onformann en la ClIS ola b,,oli 3t0 lson Cormen. -1. ,-11. 54. 5-10pI : , oldo. 4,.- cI.IlA plIo, IoodTeol. A,-35,2
15,,1- d_ __s,_____-___
oso~oo~no ,o QUTI t IId oso s:: CO N. Vo . 00 San Flie Crc . . o n QIAss ot . j rtoalo 3 32 Illona. .17 I TU ES VAA -, - -
s o.enl Isa - -31 lnsCren Ir.-et..4,N.snu - I - _o -sd'I.OREF N osrnroA ooboPRA
nl4na0 oso.I 1in.0.0l InImel: S.4"..rn. S de ell dos.I109TO3Se S0tEaS pONraomppliie dopri-sUH H-T- l r p 0 o Omor on
en el M-7276o H-9990-82-24.ou- ,i o 010 o ... s-d A2s So ..... Is ...... q1 1 s.P :1. 1 . ,-.do delrdiasim. pl i,"Slrefl cot-ex Ir ..."l . n. d, tmp. .--0
I iAl+Q'tlI.o 117 TVA 1amiRITA4710O rat.- H lfi3 117-24 I alJe M irador+ enlre ' -rA I _ vrnon .c idfa+ /raaly co n"detallmos, a : .- -H-91-1111-24t
I , uIhnmh,'o, . .. .CIr. H?" etnf . . rm *,j , I t rn,. dot ....... Cla o Sl ... i d. 41 A arlado 3332. H abana. 117/ SOLICITUDES VARIAS U -. . .. ............... .. ..-_
y11 �- VEDADO ,,,,,lid. ,. ,Id d ; , , - ' . .qvc o, |o r~qxar .- R v .trq e. ,ltap I....]-d,P. , n thana. Sueldn $30.00. C -+ - I- _ ARA.endrAS.sOlA t M ndlE OFe C PARA
Ali .,i,lur .I ll.o, ,. San J.se y Be -l- 1, - , fr'I*~o cn L'ni .. - "' sall. '- e Beli . e aro ira - lie 6 NO 202 e-qtina a 56 Altof. 1-a Sierra. , - - +R or r lo l tN i slPNO eianeten ofrt,a l Wirt.,nstn .
Apars ,mento:s eosm insmuehle, .n.nt some. haRhilosirsn 0 O lalOs- o llI ,* 0n0e51r EEN hfo o- nllrN3I. ,i r M.'i5.-orfesstmP nl I ntle en .
Sail , e m edor. 72 /4, co ins y bal o. I H -1 8-84-24 tell I li,: "lodo'l t l on.n m W 9 V 2150 4 V �.. r -t a noe-nll . ae e lls u - OI lo -I IR T .-U H .C -00 -111-26.o0 j_ ln . 0 I p 0l 0am 0. de o vi stl e dpoOO . To%Il. l- Iq4 I -201.0 4 l pri 0A C IVES AC CN RT111.H8 ,
INFORMA: AE AI .A IA,5BITAC'IOqEN I,% a I H aoal4. A trt'eniadroo (otl-gii ntI" 1 15 idod . Hi ana. ed.OI ICOTO 0H50 Ml'aO OC A-5 P AR% R-00-11-34
1 ,- I .tite Clr~le, 771. . jao....l,,,e S_- n,'RO %LQi. LER. ER A-S379. A . 1t. /4 B- n1u 4 , 1 v tiI , . .. ,. _ ,_ o ,___. . E E A g. A ,a, , . .
,r,,, ls 71,ol'.s.l o 0RO SIOl.Fbe50:1rantt.14I 1 130 S - 1 11 , P .11611a,,s 0 112.lo Id. .ss. 5 a LE REBAj4RAN So~,,' ~.Q , a o-- , - 1 , , 575054 BLANCA ASEOFR ECE PARA
MENDOZA Y CIA. ' b ! as sls.N B-50510 015 IlsIs54 sd, ' *Ritta 04 . 2 1 - I' A. 1. ISo do Fls: . OsFU;1iI: 38...EL 1 IIf)51.%: 50 Ossd:. s Pall sososoopdTsotonlo.0
Ail~lldr~l~a dm iens . H-222-94.4 - 4 ' I "a trame'ntosH~b a la ,,ajj . fre.__ H-87-104-24 I EL IIEII) !)-. VII. e I. r .... H .nde . ,P to 10 . 11 . I carns l 2Sn rnmedor. Tien@ togl rferepix%. de
Ar-h olatetrlt0:it in ie_________-_,.__._...._prI._S2,_-____Pa l_9111$.,II___ --soA .. Ro~ ns , ri9 1 25 -91
rr . . ... ..A ABTA I.. L O" -~.,rn ,.tn , hit. 1 6,n in a nd g, "" IAn I SI di ,pnum do lt'isl ibres ,vthe" 16- 112
-1-1 9F0F-Qt'O aA0TACION. 0 0L.' O s o .d 0LICo BUENA COCINEa.Iat ie 0 o osd o s o. __-__4.__-__m-_ _-__-_,_____ - -
. . ,l . h mer: mebso ld, ro o .lrln ,n n mH s -R. -2.- . r e . d . .
114C49-bJu:,!Tis' 0 7.27 Is- IIAl-,o.... h . -_.. - 2 quc scpa de rpse , to, 0Ails 51515ida s d sslne o e -t-e- ! '.1 aF OFIOnA0R lO"V DEL CAM.T..... .. . 1 o,,, ......... .0l0 a , 00 SE AIQUILAN DOS P15ISOSI coir - ,NTRk N Is1bB hKs. sod tiu,'r arslo Is ,:, ol i,. mO.... .l , ,I.... h,,oo solo'
. - "o -5 RI'.. all".sqlnii B Cspoo'solop. Pdo NoAho s sesI .enis. o. 1;C 550utns variq paza di vn 500 0o , :h ,.. 00 ' 0 I ars P onite nec o , 100but0
PFNciNS baj S . . . - .0re ... .. . ..o.m.... . . ... .... .... .... .. ...... ..
a - - .2 "01.1 - :-_ _ - _. I ,fr o n � so 101d .een. 1 1Sury0,e 5nsu 5ear n iteconomb� pre es n oI - at libp, h ,pIn - mi n n stme dose& dnrmir An In
a A-M" - -1 503.0210" .4EA(55or 0A1 Sl 0.-- - . 9n9r7 4.0go S I 0 3 o 30.00.. Calle 19 NQ 5, entre ,0 pol s. , ,'l r:,s-. do I ts ,l ',o.v-n n 0,,, I to, lMd, "olm
AI qtnAhardkrnid* of .40 ,n, 11 deto lJa] 'Id'itlt o r"'T . 1I. X0,214.1. H-44-1111-31 oia- m ensU0 .... ...... .,v P .FI 09- I ,+ , M,'r , 00-o . '0 0 y N, Vodado. Telf. F-2616. a o-a.lornm.... .. . dIs.n....-I
I cerorTe SanlRafael 15n:loa o" o, IHIcS OFRE F' . JOVEN FORMAl.. DE CO. A a a e t s W l -,,,-.,au)h, .toua, . ,a.d,'e-l ,,--., . , -r -in ~ a= . , :<= ... Parn estrennr..hIbloilo lln. H-303-104-23 Sehor Pedro Goiorez Rocati. Aparlarrlot 2822. aln . IrA. aloncm lr'onI
p..7rpt . 4n I h ava ivonne hahn .- I,.,n 1, o. p lro n o e nr a, .li !h",l, r ee., .Ltug.eh. 204,..t, * D' % ..." .. ..- - ..... - Ill ,. n, .l, l ,I , , o halet ton todas Ins iro.. -. -BANCO DEIL CARIBE I-. I . ...... I-42
nuevos, V edado -1i ,,,- o I A 7TAI tr .lt-. HIos. I ...... ............. ...ado vovajd aelotTi .. . I. iv; SF... 101. M ANV.JDORAS I P ao V l ....gio.. .........-.
I h,- atiot r u..............,......... ..s andn Amraricano. Llnrefi S F SOLICIT& MANEJ~stORA PAtRA N1. La Habana. I C CIE A .CO IE O
os rOsr-om .re , r . . "-"'h- a ..... s . v-u,, nn ,r ....... 1R0 , onjrono , n m3 l ors o, -rl R or w 1 0.I.1 13COCINERAS - COCINEROS
so, modprno, r. q n u hln brim. Amolo. I nralo. No som ols Inn halo m."I Iv -. 'A u 116R5. R-OSTEOA Ei.Avsi soo~.0o5~~~l~s-,oaool~lsslso : .,10 1 1; E ____.__It____ ____________ o. rlIP.ITAdfl 3' - _-0herno~xReHlHE-ii 91+ O 7e �s. 2. -2X- 4e dIP a~r~,tp x+taInfornet: es'qan A.uat, a e H-29 105-24 U- 1614 If% Oin E nr4e, nfn ErmA F -41
hosmeoost. lrlo p l O o0~UH-,e-e, ss-2- . H2 7I3--4 , H4.a do IsO (. i l i h nIoI "t '10 I I hills, me tunreA l Fl4623.
-H.155 ' --.. -'o'.7 0'II'.O AE n' do lo l 00 I .I I,, no, 1 4mI - . ___________________1101-7-1
1 .110 t 0 ods r na eA .iv p na. 1 :q5 aihli7 "I'elfa. : B0-7980 y M -8 021tH-75-119-24 'nOD R N. I ........ 0 . , .........'.".o...it . ...... bAui l l7.R110 LAVANDERAS y I)LI I'AOl'110S . o Iosan . 40.... ........
......I A d-..... .... .... d ., d .....- .... n l+t umi m onIs Amlzena , I- L VA D RO P...... .. .. ..... . .... .... ,......1F O R r . CN.E+ o R , de ,tC
GUARDAPMUEBLES 000IA00" Ind o 5500e00 n5 00... .. n. 0 tpi ...o 2 .5 n . p ," I :- I)VENDLAVANDEROS - INC4 0ENDEII)ORES �10,P510 Illod .m.ho 0/9- p to. ,,-,-no t I,.to d,-7nn. d .e I
BRtH.1z.14-283-A4-" : IJIna ple r 14m .I . 'P I I. v ' 'eip i - p r .A p .Iu. .17 57 Il s cunop njl e . i l - - il-IIJ
Mi ,. do IlEss -njs,.:' ..t art ,, en , n - H-H 222 I E)I l,'I ) i nl9 1flo bo. Qso Oso_50-Inn de S30 I l dP, es;u I d . o l . II, o d 021: s i" 1 ri Do0O a A
IL". A L QUrn .. 01 0 I l. . ... dt- pend nsTele vsore5s. -| - O'Lat .. I..... .. .I . .. .. .. - .............. .... C ... OR. . ..
ilNwiil 5 h o.hMe 0nln 5 0000 lmnnln 1s rlosl, .. -� l Coelnoo L ss snr .2- -. lid dR 1. 0 05a nRenrI h Ien Or eenRA Rm.________________ SO .) SEUNA IALQUILA . :- R srnraIll .5 *0 rl o i ,n DE TOIIAS LAS MASCN.I ,1p ..... , i- 1. Ia S olseI),-: .1 _ ___ _ _ 170. 5.070
VI ' "L 29 " " "6....................... ........ CASA ,,DE ESQ UINA ,...."p-+ ...... n .........,+e . 1 ........n.. ..... .. ,,, +,++,- ,,__17__;r______n____!________VL Co soP- nsorREcrlK Ii
11 -f -270 0 LO21 M E./OR DEL VEDAI)O As, Is. peel~s.o 4050 deorodo l)urante Ins n eses de Ie N . ADo I. J. E i 1' V CI A . I N1 I '0 r l e 1i0 4,l r l noAs. Colle- P.0,eA 50,l.: I n huenasorefeenlo,
__ _ __ _ __ _ __ _ _ too lodro Ra0504 b'oiver-sda� 10- Pmt0 flesca p~lso haoa ,elo . rano y oto0do. o po in l. ..t, N, 03. Vddno 'j(5,arll 311 * H h 16~ N" I 211 alro' 17s t vn o . ... $7..A H -1-1pilW ls*I4 )1p-I4-,1, Culr.'d 1001,a rsoldol 105ls1'nO- o, o ih'1 3la ro. r,C, C NR S 3l. 1114,
a 0l-u l 00500. C-l 11 Np 0nl 10e0 onslo do1 o'A dosnnos U -C-3r -' Dal W-53i02pO-.119-24
7 --d. , All, ,2 I ." ndo Io I AOlS 115, oo ssss sososlO p- - 1NC-54 .41
Dpetn, - a ondntio'ieoeAll~ .,I,,deN5I i.'l , I li no'l- l"so ossslroalml0nta ab11"ar10 N".. .. . . .en tireFREI-,O yI5R,. RF p ISTEE -,
.. Un a 0- Id I In P,'o1n 11r0li, Oe 50u111 i1- pelooms pOssdo .... ,e ........ 113 OPERARIOS . APRENDICF.S- h a. . R , ...... IIhn_ _o - . .
' -Iu El- . Da . 1.251l soa "in" o Mosdn Vel do 011it5r1n., g ' s#. . do., hI o 1"1sop SI: I s, oo snrol. l por 0 55505rr $250 sntro n I soaplI seden p.l o.
Enir3a . .. . I 0 tpa ia m~lao o 13 55 72 tra ........... ... . :... 10 ......... d brsle d . t ... - I3 001a.0
hhon s�o 43omplalo pr ngdo 0 c o. __ - H-__ 2__ -__ -23 A 1 40 5 d o l-R11__-__1 4s112 T C OH-2.119d25de o lo d e l (... ....
.H- a-a po o lia do n p0 o ..o . aEDADO I ____e___ l_ _on__A-24 s . .I('IT__ I F_ _ pFRs R/o. s7 ;O SIFI s s MI sIOF1001 L ss OSl
I nl" "do neg. nd.:n|I Ie.l.- deelIprUner u... Af adl.tev nrea, tie Cdount- CI h Ir lla-_m r-_ __._e.

C;OSS 3 I 7 I blasoepado.en a.o0dlNp .a .sI O dns 540000 pnsos Obseta l|mltodo i 20re, n , 1'5 ln soI.
par. d-u - a ld d E n- -- - "- - 8 17-I- .1 25 enr No. y 12. enal'Scil-lil[to la ord Pilelle I Le '- . ivulet 11md implas re f Ae- m Vr.43
A0 o. S- O I . . 0 12. /. I I n.; MIft-R'I8o. , H5- - n pssopooa dlto. . H-070-119-,4
].n slso l sI I I """"",""" ,a,,,0.d1104. d rl... % A_______ ____gar____________,IP! ft anov r IBa mpsnarhalE 1a +:5os . O R- 1-07. 0550. 00 ,-pn tn o onfn sl or p10- U --VES -l 5 .opsconsossco 2 tlet5fn. 01.0-n1cos sos ssH-99l 416_N6 �10 el primer din-177-b r 19-ORP4
enm'n 0 .~ tm~i.|tttrails,.ndper runl. S.A lielr1 .4me.1 ACITV"or RA IM Y)EH!o pimerIuga.a fn ti ,em nr rm. elnMArLESI triad�,0I duet�ritl a, emer- ro, e*!!5 NA E -LOCALES 058000 $Co, N Lo7 Tslslos Il v 030 C lso 21 6 2$51. awn l7-|-,
25,A t.22-5 4 . .C pA ....... ....... ..... ,n ...... .. nalsilnro'r.ota' ao - '
d-3El'En-e N do. 1t-87r, 2 1a I3 dajan . oeanlta nle ha' faha h,,� SF lOEC CloCINFRo ESPA;OL CON
-033.0eTA ulR 4 IAo +-II I ' l slu rioanlade�_25,b o5I0n11sprsopOne'is4 �"imtea0 4 d e l ... ss lsp bl p Cns.oA p 31 n.. s I-a 031,I 1-H 844!af. , a onifleylr 1 15054l a'le. li ps o pa 00, :11 I
Icato.________nAV. l o . - en II pulrlacros.
- ll -il- i- I2111 111 .1. .... -5 Vedadn SOIl F-F.STE 3.5ap C -t.Sh -IrtI. -. I -rahaIg jar. 0 55 0l7 ,1 . .-174-1111-74
tI.o rr.I I 10h1 sI/sn :n- ! ,,- A I. n I. - 11. 10 a \Fds: 05-li- WlO l- ,o
r..i.r dpslnn e OFLI '.ONOOC l ntsAL ,, 13l No 40 Tllob qilsd. sol 1.40.T t1e10el~~a, x ,+e .i 1010 5~i,.5h 0 I'h . 05.101.,. si n. g sal sshl s HC17.10 SI d.Is4RS05. 5050r0J1010. $ 'R- b l O Opo sflpsoss dsp-'.
h s b-ss 0spol7o pI 4olso :, lm~ er e pmc rIIl"lor' l9oES SD L O TETl SA1 1 GF T Slos DO g I-n URAJA FCLO A

SE .4LOIII.AN Coals P . Poslp Sopns 5" :, Fsdo 1,,- ,/4. Eor�o p derail somoolidode. Ie lod 3 -O 64 Hn'-t \ricaete o Sin , UH-00410000-S14-14 J 111io '41ol 5lAI)s15:d- l {.,.,,,. sloo d hha sloo
in T ss~o a. osrulna oA l. or- ianI 0 1 0- bnfrio -' . R ' S-so d n . - -,p-r -F 0 PO , I55249I'T I.. A ENI)OZA Y C! 4. VIBI)R , 4 ll1.4n 9' 13 EnSipr S'a ; I . ('01. fols rafio a inn Ai soRso I-F tUop'r-inu nl s o s-Asso oo s.
UH-lnlr5-lNAVIsE LnA"SRI -14st i I'Ioj.ofina ,odsa.16 _ FN'o.110,IF CPT Is H- 77-11A-N1 4
dbss13 54010ll .1-8 701 000-, O' O - . 1021 l l rn -1o Ia c.lja - A InV nle ri s 'i n's I Ra IUR If l ol aIel a eflsb e- A-ivR.rF.C-oIN.R PPLrx
%. for, i F3228 rn{. T J OV , FR11IA FMI% R( "I r ('7.3a, No a45 . c atoefl 11,'�I '. L srln 3 62 ,l ra

nf o.. I3, d , i no. - 1-1.. . h 1, I1, - VIEDADO CASA DE 2 PLANTSA CIA.,1.- r yIR.0 glortagas h o r+. 2 M'PrEm'Tri o' r om de Its oa p l tol d.50: 0. hlS .
-"I ol o CS'. In ' a-1, I 010-OV-L I-A--(1 -__-__---____-______ Ien /Ia 11-Rilr . ' "I, m tE 17271, r eC nF~r OPFTPCnTI.n
R2. 01 24 _ - -3 ---27 d os lo s 0?5 0 ' lO 1bo $44o~ p. 1 F11 t E A LA CA(4 1 osooI-0oso11. ,oo ,)a . N PR50:05l . O sop-oC 0 77 -1
u.,ddo Io,. I IIApoI 011 V a c]An - lp h f, I r , "0 -on111 IIIIII-IIIII II~il- 04 A B.17I - I- .a1P,,,,,IIToAlo~o~s lnp p - :ol o-::sss-s s
S. ...." LA.............................. .... �� a"' ... ' ' " ip a, ,,,,I,,. .v ,,.,,,,.,,., ,")"',", "" IOM PAN Ir


4101allerFeI-MI 5 :I.~ %000 -s s, 1 ' h, po:.1-. I. -o F. t 0.,r ll. IS. 3trt reo I . PF I r,.0, 4. 0- 1 C L
' -(r11,A1.ll.:tr p is,, I 0'i .. 11. 1 . 0)1- 1'Ieh. . 100 . ,-ala 70M NI A 'A CAJEuIo* 1- -7I A.1 0 .1 1 .6 - s. - I,
5F IL I IL A N . AI' 3' l ... . . .'al. S up ... .... l+ rr"It- . 1/.. g r [,d n o ofi a e . lI -" '" 1 ue .glii-r - - I.I- l r as, r tFi n - ,V -. n e lli
. o . ui a a F ,da o I-A2..... f:, , 'i 'l.... q I.t .... no r e: bicn ,ha r n t . - - - fl 7 . r n o la a l 'rl v #'R EQ I]ERO L S ,."......... . .. : .. ..15


4PART.4MENT I H-010-03- is. . - e Ri(la I5, "l',SOloasrors. CSERVICIOS I)E72 0', 0 0' ,,,d -02.
olo.sl&p . olo- ll .-os 01010tdo CF-lI__ . C O t 55 4 n .n I nO reCI%.,1do., \ P1ll
.....u. SO m es . ns tie 017 ... o ALo Q 01. o...... . .. -1...1... ........... ... .... ..._-G R i -- A511-- 1.
Irr o n a I. urlonodosealno . - -ep5 n A, q. i, ol., s vpTr I," s. 055 0nla t a 31de nn s Ia2 r e ntlc r Ile 5 PERSO n F
. i n riu rv at'Ve, gav \e f - .nre . _ _1391-117a s'Illso Os I A) ls I s Oll0imne de fieM ANZANAtdo.'IFoAio r iNoamhorns 'del. tss-.i
P,, ,;,do.. ... ..l. 1 toal ..Ts '.- - 32 SANTOS SUAREZ - MENDOZC d.s p0 io. o0q - pl," -s-. -TV.
1:3-0700-710111111,10. In dloOs01sh.. M C- r)s- s Iiio,_taCCloso liahoydabalio. psgaila emho' orfill I"'A s teal. . ........... 91 uoy0aV u...0 'S ...... ........... .... .. ....... .01. .... on,,ood,.l,.,0,0. ... , ... ..... ....... .o...o.r ....
�.-J L- s.:oIoso ] los..lhllb rop: s: h , 0 corepod00 il 1(1 ooals~apnlslI010 ts p .[ rlagdin--o n 0 n .0rdToP :, op oso ',l TpI ,"nn 3052ALQUII0O, 04isTr lALI F ESQUINA FRA4IIE PARX ...V.h..cv ....\,l... , ho ~rt~ol.r'~ ...lo.. .,,. 'ol~il hrlgl~ idrja ,{[[. . ........IT. tl ,[I
1 3171-CMIRIMAl111 0 tannn R~tmu- I-2o1-o-1p ,5IIJH -3,11 M21 YP I O E M aO0 OPLA)S pIO(5.. Inns 811- I,rl



Calzado Peal 05., entre Gesoral GROCERY., CAFETERIA, &,, a 500,a51, 7s ..... 05 1 5a V~d, l'],r ilr 1.an(1( d l l.t0 "o asl.,oaI sao.J .... I ln s 'psao l O 4 - - - -': irs' o~ R
-o n- _h ,-n y !l' m I iiio r -trumu nroo niIia v.Il r A Il Il e Gr t r u di,'inV H -or ge . -11 aP2 -2IU 1 7 0 1 1 7 - h " " R , e - . ,: U 7 7 S F (oolm h ret. r % % lx'|ireAN o 5 0 v t'e2 I 2!i n , |ll- IE ' A : 4 -4.-0 7
I m , I~~a A: - ' S.la . ... la -q, .. ... .. ... ,,- il a, o1h 'i n . l '. p. rm g,,. - ......... L FR -SC. ....p....Ion,1I.pl' ,-i. nlnD- L -I.p ,IllI,,Rul , sl.. - -RAIF.O1 . V 7. nev : I r.-, I -__j-n_&il-M__n C -OR i
eo A d R TA , c ro _0in +m ea, ,,h ,a,, n H-. " 0- , ?4 Al,,n+,,l- ,rarncr : p,,,0. "do p rae"" CA EM Arml Qai4 . v er a LOS,,, -1,ne- n.
pet_,,let.,n v Invade-re.ltorhln;I., ,-,,a- C O M 2 V-A 1-11 34 draA e., 4 p hninneat'ala m . .... rut,


Sois. 0lbod onVii soI . OiHb'A 001:10110I505511 0 .0 b a Co Io n ... t, 'I...tO. Sltd....d-: I D nOdd ,1 4/ eAs .-+- 9 Ile mdo . ul r g' a , li o l oss s olo: o so'o Oo-sl s do
I s ] d . "I ,015 o.iSonh os rsspO::hb.- ,1's.s Ip -110 S' Polo.III~ ,11)41 1, D g ..l op 4.11 N 4 I R F ~ ld -0.1
ilts slI lso soI , Han.s~sslOIOIVo,,,0,p - 00011 . W - -151V.-01~111011ad1d1114 trn.aadI. 9-7FWF5VF . n . -P 4



q 1 L . :.S 1.10 hobo. C7I2. l 10 lbS. 1041 -111--3 -9 -1 "1 I -Ili1 W O 5 oio50 rnu l ,A-1 ns o - paoi -eP rlar s nlr o i lol. Toa. Is 0 lOF �F , 0V u pA. ,.stn . .., *
~~~ 5 0 9 I n %.'n. S Il S. 41 .I, i .,A _______l____H____t_____- - fie h atu o. o _____________ri.
113014.a Soled. . -5- - 0-,1-o- :-l-:: 92 SANT1S SUAREZ9-6M-N- 5 _' 1 _______________ Is- plos"" -"" is s iM so osOsAsNsol 15AP5NA~~,
' ..p I , ,r , .. . ,,,, ,,, . ,., ,at.T -iA.IEin, I.Q la . ic u ut- Po z d ,',,o b re,0 fr ll+e It-tell....
dI+.,lln .5d i _ _ ~+\+++p , h-l- -te - mRict, , M. n'h" Il r Tn i471
pta~ i. mde,,. ~ l+. .. ,< ;0 r,, .........'"8 CRO AATN- ""', . F,:,,,,.-hall ,. l ' , " , .-" e�1ra-si. ul l h'n ... i - - $0.aI - d114. I riaH A ,,-,n' rv'. T iie~ 1-,- el. W-002. ,

ol doIL so s bto115 ,a er-trserlo LF, nhn 0-'7'n IP.i -'

tr0gadshlt~coeLer.l doloas 0110 4111 .10.0 iI i. laz r~i DnO T ,Is n 0 '10 1 1ossso to w lana -m o'-,a.. lo,,a- , , ,,- . nr rr,
Colt dA, ealn� , entre n el i RO C E DA DO ETE 2 ,'5 y N6 VI~ FED A D O t~ 'l ,Inde t a . 1 0 p,-''1oI, r CA I - I'n tlllmriolure eudadonl Hnl.m. i nn 1enge p eg n o?;f .,ril-- . -7.-11: I
n-.a rta$ ent r, en tir NAD n r,Ela In...tIb .. 1-do , 'oss -oV -I jn Issoo, 0- i,. { -., r - . ,
FrlEaL TA D ron5 65 1i r 0'si n r- M 0 l.,0o - ,n,: iG- .p , l ogs ,(oI,- ar01 o i 11 1-galf88 22 ---11 ___0-01-0__0.1.M .,150 1 I sduR5(lei1 DO L ZA I Eo sh :sot e o ojd 'oal'0'Iior t"I "ap ool~. los
sooswia'ns o lq Is 0 dsss os C llS, 0 0in , - 1o - sQ IOsssdss s5:osonn -in0. (ISRrA. 2 P1 474 'G441t-B rep9 a4 lo rnfi rile aslo v ho II. n: . 12.1 IbapI'll'. soodos Iso 100 0 0b NTOS --00 '0,1005-C RRtAL TNO.110H [pIl(ss so 5:5A R FO :14..~l(%aorum obsIl~sdosbo solSo.ofiinanstOS reP000 '1A.000ba-f- IVsdenfiof so. I. ___sl -~OU~ sr nsa 00I~llO os odos I Ed O,.-, ,dO 0dIfln, I:l001'.0I A' o ,0 p "19_enT'sshs s 10:.,:?:: pl 11101
gods iCovna lorl d ms~s rn s UIO .1 . pno-ntoS -i ,5,,1,, -7RE1*'0T.0
Inor ao M524 H6 5-1 osbl is n o 000S01001 ..0000015- 5Iles e s in etn. .4 i) 1 17 ' ..0r . U A M o R


(,0"-9 .C NIHABITA('ION 'P ods.. ....__....____.. ..._r__"_"t________-_,_DM____.. . . . , rn =,r..~ 0 l ........ 100 [ISF-OO RItte PS" Dil ll!.-'T|Nl1
11-3000' 2 PputO s 0I1u01lidn01-00 nnps s.'I:00s.11001s:ti05 . - - " I00s , ,,I,,. noals-sloPxAn
___________-___________1oh1;-l osoob So:'ps: 0rH 0 160. U14-1-1-2-1131-21 147 114o 041- 'e -R 'CoN 151115 low1 S100 Isbosa. 503.

hdoAh ololposLO T:,:: Coso..... -er B.H669-1. -_- 4 _ LAWTON BATISTA TI' e.oren. I asadloras. (C4N4);WW F 14 . 11________-I I - h- $h-1-1
__ Coo- +sp lo.s---- sI-vop- I :oo 70. S .QU_ . _ __o. bilo' es o po ne~uOad S olgCRaDASCr IaS , l '. . . . ....1 1
I spsIosTl I~ds od SI. 011.0 C OSA, .OVENII)4 P() i:sssst[O poss snroobCa nbsal o-ss:,o- __ _ -_ - ro~ 00 et101 1 sO ado p0r0 s oso roasn
N 2 1 0-A 2041 "- 4-85--1 CA APLAY C0JMAR n, o'f i- ohs-bor Io.s1, Iwnsnob ls -nre n f - to llIive p gI05TleninlrI.n . 0 T r Iho rmIrOtIs s
04'Efl1n1 DOinSaeaalqu ia oc al .1 01. lfle.do.:55. 5050.na.e, cn n nnl.It la r - 07-119-,4
LF A D N "osoamo655ns. kso 150050 I olols. 0.001P1 0 0010, 4"'F41 ;B4--4 I-50 5CI' lOCN


is aasotol o a, adl O'm-.ls .plo-IOIO S Edt cto SuilO ~lo juc - a al . -p.. p. ..l..... :...I-,-1 03 1 . C F er- .s IOn h ente dle 4 T ' ; . a- ,. ,'. O.... ............. . (.......0.. I I o ...... O nre ............ I 0sale.1 -r l0-4.
i a i .cl o-1 l. 17 IAq% lrVosl OO.ll blRn dnm l M si ll llllO, I - . I n11 2 r -Is . 5 1 . 4 n 4., 1I; EM EM1P 4r 4 PRI- �% .. . .. 04 p.0:riartid.V1o00 0000,pF4IPII 1
pattendo m o dea. mc Joilin. oonlbS-0500515' OpI b:, PlIO-2,-,-1 . oss, o h oslolsa speva:PlsoP 051110 soO ,:d 01 s I- os:,, Nn:1 Is.05FF - F -OC0-_F.A O-__, , go CERRO ,LAfINO 27, " S 4.. ,-2+ I.- ~n t ie APlaza tenr";p* lle.a kl.:i pa rimidlote2894. ~n Ha- ,I ,i -, nvm 'r ro ixr. ik n(-I RA IrO.r



- 1SOiE 2 A goso V edodo Inlo... ... Tsiht-. . ..... ..O s .I ....s:nSo lob9:26n,, a . .. . . 5-. op tuls"o \ . ls -O ,r1 loa.4.1... . .1I0P :l lso alrnl in
;..... .! % r28IN --.5I r. aa a 5 I.a O 00 p1.55 jO r VC CR0 0 0rI FI -nn 503- I , .0 S a I 1 W -b1 5.
no F-3228. .na- , .e4-ir p., C,,t, ri5,'J. Er. Ornn~i 5. CORREIleNit1,,IIn.. ......IPn)NS....I N. 0..i..or-7I:-0 o 150+ 5500 -5I.,75-20.225.14,-2.
APARTAMENtOi S ......_____,___- 11.0 5 00- ....- oo.., CEBI _7,0 - A. APO, O . CALARAZAR 2 a . .. f .. I+E. .. I IBAF,,. " on A-J-- v -!I t0 N I( h 0 Di II s SIb ," 10 Io-n I,9 ls
A M U EB L DO S I.OC 41. ...05b~. l05I+' ~ l51 05110 010 , ... .......... .... ....... .sp, d l . . . . o l: s- . ...... . .. ................... .... ........ ... 12.. ...0 M EDOR
do ladlrr!If m -.I U N LO A mdD ta.p n(11 -C3) 1- I 1 7-)6





l9 y K I 27y100, 4E)4)ii Oho..500p0blspes~~O '011 s. Cponnr IHHIInto2" ..... Dtn.. ..soS........ do Ol, sa..... - sa,,a .. 5 sosSd__4__'0-_._M-99N1. 005IIrio porn oer-tl.so lA I. Oonie Rt0l espnnsAhroshoIs25a6-. F F F.I rnr tA C O ROSP O N toglla.. ma.naarl , I p , Ir,, p eprsll p ra o Hr3 Ve42-ale 1_a,2 Ia. 1e01. , ]75 Te- M- R .i 6 1)1)5 D ie n 4 :55- r 5- -lb . ol 0suN @ssto aOTomniO' So.
i l. toH-lu, 1nt 6l2rf 21,e o 7, llr n,0 8741 r h, 2 \ 1 P ah -ISIAPI.ENTn. IIS.iB11 ,,,,,I R.-493,- _ - - .--- eu-as Ile efr-erado ep.r-3. O I'RAR T4 4h11i Nil:- .r.. d� E N ' 1-ne- ,nr,,1111Z nI-l llo. 13093A7





Joamados, ra dlo. oillla. olnbilr. UH.H-9'nll6tl' 0S6 - 3 8 ALQUILERESVARIOS 'II IL II LMlIN 4 II OSE OSI..Ql~l:ISPS "I ....... dossOsl' g sssrio I'
"a I-0013 .n00 0000 7,,,,_,_-1- H -79-0 -27 n sl ar n apr lla : A-4 7 -3 . 4-170-24
tea, ocf'rlso. nr.~ s i/s Ego. ha- o Ilams al F-R1778. -"_____ 11 - "l50-O2 PRESENCUIA. U s ar
rode hor.. Inelln-,T,,, C,,,,,\. I If 94 A T ONA - B A IT A '1'' eiIfeer igA5-t$231. ' oir.;IA. CE OGW, O. X70. . 1-1-9997 -114





(EP:ARTO5 I I F el Pb-, N IA.a P,.,.e ......---h6fa0. - OF O (401F I C 'A '.EjK
OE dos. IiH.H-9,3-5.27 - - (UANABO " nol aneo plnn es- epondlenaos bmoror ......... ....1..nnA0S In\. n
A24l94-R .73 S A PAYA 5.000 O ,A4 S .:o ,A a . Apao ldVsI larOs Is p salods is 0--b i ll JOVIN LSNC-A POE- 6.1. lup ,prn,,reni. nsorm W-3503.
i) ll01 l e m sdlilltC11_n1__ _ _ _ ll pln r rp l , NltJ ll- 121 e , r. c ort , ll .. enet ll o - p('p pu l, To n ,.h ls





l aol.lll I mmM d miao bltla-o-n5 nedn do ......Ss 555. 5051 ni~pnds a o00ponal tslNsat,, 00-0 feren l ono . R 0(000D.10 n 5' . ... h~ pap ......... sou ..... . ht o ... .3--0R.7--. R.-72 -12
C- ,- , 016, mn.oaaniux hAn vc mi lr,, I ph llRo,,2.Ioo, .C x 10el' o sop ia ssssoh p





FO-4413 II s ; en sroone t ..ii,0 n-,d '1o. \1 IF-.. ,o .. ....In .-. 5-C-0,.r0o7E57. NCimp 4, 0:s_ . __I o leae e e i~j nr ". c...,rl�n rtdjld It I 0.ala somos l.... so, b,,c.... ,t.... rlco ~ R V d o rcaD tlts�;/r ls s -i t-.T -~ 6 rrR l o a, |, nbsldpo: so-P7s ossso
VIEs localesneni H-2n -24 V-3161 t.r ni 10, s-os Sno o I prit 0ip I _ -2_0._20-_/ SeP(.qu llc l a ds-n:, oSI o'; ,05,l ;i00510.IH.0559lOI-04 00 415AF (OCNEO





", .M.gI0-E-44l22-,2-, AAotoa- h-do _- I e-onog_-ior, T r I ro 5l drlpa doeSo 0 1 Al sol 0\- , I Ins Ir-! .. .. i0550on " eoniplelots . 50 Teld s M-445 - 3 0.-----'4
AoFmie ade@con.s d.. p . ........ t E LO...o..-.... .... - ...... ... I............... 321 ..... .....
d .7. . ,-I -'- ..ss......%F4.I-...IN-.......u........b s'..-16. sld so oe. pa 0 s bs do Tep
Ts o s EAo s p.....a......... ......1 .",lI fll ale .....REL -..............OFRCE . A . ....El . i ............. s.. ps ...p....oOoVEo,, de....r,,,,, _ , Ins o -s-o ,1-. 4 fro ntCo o~I A A - lo~s A~psoip. Tlb5 -74





i at hre-n17 ra a H, r CAtLeLa 2 N1' 5. ALTOS Ss'o. vnds $.O.0. I hsopin OOedslossss a . o1.2ll ."I,-0 O C ' % -
EN MAGNIFICA ESQUINA _ _OFICNAS Solo .....odnro 1 h, h iop 2. hbp. Ifimor'* X-97 2 . Pas,41on aeInner fa-i l no . (LR Aca dmia Comercin I . . I Lp
Ire I I,0lA 10-e,2 LA A DE0 oslO. lnsrme,: .-0.7.. CUALCUIER HORA Io In iusnoc lngr-s~ng. mob Aer-dilsdlh de Cub), O--FRE.C-.T'J 'W-'N 'ARA'.CRl'.n LAVANDEROS
TULIPAN Y CENTRAL IIOAI.$ DE. oOICiNH- N"99-24 .N -.00. -0-0-0on7.' ld ipI0 d ,o r5rIsI s"...rpono. Tog oc- .r, x .v ,
� I bhmil92-822 gosh lra neOsn. Te,,el I.pl l, ,-I.S--.Inf-- at .d.S rFE 1 N OS .4 M 4)ti"I'
__ alo PpIss 5.VOI Ao-o-s. y_____________Pirrone______________1.1-..02050822







bAt ml Hdepsoe, I= o d� b e p rlao. ln r C lsh 137 .r. CAAre a- Telgonoa: A-0523 y A-3763 n~FE M ~ CA 3--00-llA-20 oeetslbld on 0o00 sloop ds snpo..LeO
mei imp d sAslo mohos sopoonos S'L1l4Q ~ OIF3-220-120-24
- -. o OsepA-In e van. ,to I,3200. lm.t EOOF R . o u, 'r.oao110 oal:t'-2







_ - - M-193Sls "C"" I...... d i"In A-... .. . P l"m N 309 (",o*), I
i r lA1 l adc�ill mol.ll da do� p Ps P" melilo J.LIAOLU" i " C-.20-115-23 1,50005l 5 smpdor. Informeon , S,. PE 0757CR ONGI.Plldo DR COLOR. Et .R-001- - N- _P___ A 5 . O..E..N S II - - oA nf OsInohoin,- esM-7,7311, s_ _ois-224-do11-24







,AR Ta o T(l . In Fap,dA.on--- -l en...... cI 6 ,-1)t 102 AGENCIo 1 aLOr IOON 4....27.. A, -7 -24.. ,5. A..... .. . . . , 4...._ _.-! -, . , -010.0o.a Bou -1la.hiaY C.LNA AJON PORTO 11, SOCl0S ____70 .- -.. ., -, 0 -1
,,ridooaa. dp.sa. Y g .'ioar. II SE ALQUILAN C Ro. Coseu ba LaPr ln la R-,"IA AALI lains !I I l- a...... cl-. ,roasi l.I .. .. hl,! ftp... Col...mbria, <...po .,i "L A TILIA". No.F 4806NKOsr:,,.0Ae -n
in a 555e . osltoldh . oildisOII. |e' oI" "oi h .... 0lgbp ...........dro LA III Obispo N .409 , ........ -,' h ds, e�L e i . I ps s poro.a glsbt . .. Il Colf+Jan Cosla.i. Cosopueilo do dempas tn~ de niAmen. o old 0 ... . -7577. "1-7S7 pobp 0r0nr .=oCrece 0 d~amlolin 00010300s
, I I _ I :'do. os.randeer9os 9l0. GENERAL EMPLOYMENT La Hahana IC lloda .. a Vsdads -.0. 10-1-1.2427Hhoo v fbmI . OpP0 , NED II Ii ch. Lerin r . n~uA li ssr oap . 1rl oI n sd u s a ro sss y a tu (1 ." :;I-Iss123 1' d140e0A ~r, 1 ,1004 I .'.,I h ,els 001, I.e- ,o. - _ _ -_ -24___ _ __









19 III K- I U_ rom_ - _ _ -...lJ.E0E1 do COC.Ab rNA. . 11_- . .-tU3N4A118-N9A- . L

S. 121 I rL _W F. Mns nli-


Afio CXXI


lauficado5


Clasifieados


Paiins 27'















?Aina 28 . Clasificados I. DLAIO DE ARNA,-M iircoles,! 22 de Julio de 1953 1 I . . . - I
__ I - 1 1 I -,, ,. .. ... ' N T/, , .S,
AN NCIOS _ ;I. ....S4 8 C...." ASS , N
i: 3 |D CTOREEN MEsIC ' 17 MIELSPRENAS v E , N T AS 1 4 V E_ N. SAo VND E EAi
".radr,3/S E lVE eOM CA caPoRA SL, CtOte- EdTicA $nuo. s 1alt ANUr A ba s t Ar | Tro ial DeIue u Fee{et .r~ m etI Ser, e.mll- -au m :D -1a 16. l T tein deo onIraternis pos leo ta, in- roter, v escribr, bhurtle, obleoia dearie, ,Pm iam, ,nointer-medlare ,do 9 a it P. n. hipoterm- Infermem solamente previa aden-|Conti] y Santa An. S' a""""P'tep r al-| H $ I-63-48-22- | -.uili- lx. t- : ec. iiu--te, v
ink r m r r potoncla, frisidee sexual. e emeade Frlgdulre, prends.de oro y br~ftantes, I, '' .. .. +--' hr- - unso isin e gas kic ..patsLA
I rfetddsH-443-48-23 tification: W-7705., - |. 'lonee Informoen el �qAfmo , [hor. SE AT QTIILAN &RA f I lONZgz SIR, S!3,|Cocoa, fies "A a lti" d e~i -t- H.r.o'raL. .~qP I dre ehoras, diatermn, etc Consulter9: )ropa. enseres esiablecirmientom, Opericina - U -... "- I + H-9969-43-22 de oficina Tekloioo U-4161. t27. una szotea parehombre solo $1800 "K-7r " ...,
% I0/ a 2% 9. Pa.Te]6fono*"l U-2.127. Son rivida. Oscar: 14-2737. . C-986.-17-28. UC R AL RE AGENCIA EN MIAMI, 09 . --- '-I- I�I . U-9172-49-1 Agoto ca| n "inmueb" -- " ' zzrefrneiasJue t
- - .. I Liaro 4L C-122 ulo. 6- - --. . " alular y reader cases, vent con fa- PaFIR MBACAR VNI"0DO AnIs.%o 14_ _..... . | rdo 159alto|s, "oe motre oty ee io. I - G AW
-- L .. . 112- mie , - --- O + -A h - l-iiddees, Inf .....de 0a a12 1,9-4955. In it ............. enLa os , ,..I500 {LAWTON, CALLXAS iNo. IM 8Si VE - N 9,st. ...Co nyRtul. : .I .ur .
U '- '.'---- +-DIAGN08TIICOiY.TitATAMIENTO OnMraPRO ena0c ~.{ .+,,, .,Ay| W 5 1J .'MI/J +H-9570-48-23 v *P .. 1..... ,2r3o}d... pr la H cmdr .H.S-I;. ed fnauleb
. IE ,O--5 n . - 3 zapateria. H-9260-48---gtt o.i ercint$ ballao euartn deeaho.opatio Y I&-| NG CSA A.| MO OFT-der etenderle San Antono e oo Wes
1111 Ht;esorina y /4ce c ;idO tN ico 29 BUEN t l~q~ g~s'~a v+PAVISTA VENDI Il " - - -. ;,'=;'~ m ,* vadero, $35200, l nformote s +ami �[so m ..e nl re aCrter1 "vvIendll marposterla - J
- I N SY A T G E A eS asa reci.ltanizoes. de Portal, sale. 2/4. 1GANGA $1.750 TRES C.A-StAIcomeNTAN_ I. 4" -$-482 -23. $1,ntio, nae d eer 19 0 ie.00. re ade C r, 4o t , o ci n ||a. mlia
IZ' " - . .. - - -A ND R S Y - |dins y tr~igal. Ineislo.0ne,, ... .laIeta .bIremdr n a _ __d ... lit l;..r- son..... ....... . . . .. .............. ...... . .
.1 + = �s + #. : . -= .a .. "|a ales. biscuit brancen.atfombras m adera con 2/4, . o esalcos 200 C"d "%" M al-01 t3 Htins 4a x- |i nATO DE . ld EnJ An OT~l E s L A - I asl a gs lla . ar l. R , er e: ota11es. cit eA+ _;,t4 ;; t
!/~~ ~ ~~ lA rh 0 lernacoal r. aarrocas. an inpa.ao inbrlatemmonedesei. ~ arne$5M 3f< +o s n / aIe+ uo. ..... o. "ris- tra rent& $35.00. 4a-21 | va/l.4 conA2/4t I r]fak,,DUeyes c implement. trabaj;."1
~~~Miguel 462. U-5337. [ t+e+io ,,+ 'ir..-+. n~l.,* O.$,O. tU. - p+i V.DD , H ... .-7677.....-48-21...... . | � atio ~~t.+S25=t ,500. vilm.
........ ... OBECE UNA MI~rACRA A. ... .....im. a........... d......... . . ,. M . .. , ]sern.5 *7d000. $6 500 . ...llsR-35 oB0. F9 F,3 EDA O " -- -.. -- . y les .. .UA+AAPaTEMN~ luztrez a f....SWit s-t ..
11 + - " - -- 6"1 /z..lo-3J-2 -dJlO caudales, Todo quo Venda. Negoclo I- M ne 4r~dz -534-6_ -I -11
Pe SE VENDo IN ar..ar... . d,- ,,,,ad,.........- -....___t. ViNE UNA CASA PN TEM.N,, | rea++a. T,, o os,
t+-99"-l- - R '_ IS '- +,ao =1. S.ll-S - _ -__ _ - - IENTA VE., A SA " " en San Miguel .......del Padrn'aReparto N l , --]nt , 14 1t." I
12 H FEE r. aver0 P rtagas - - - =.---- -- Dra ...... . ................ne ?m- Otr.... 4 ta. ....1,00........ 822 q .... Apicihn.de 1 '"uintsve- 11. te1 .. ............3. ''N. qUC.. I]AA. VZNDOO 11W
ar.,OIB.,CRVE' FCORAN, u . l, PIA U) ................... + p leonfodo, I ... �e;ia.-A r .' Portela. O'Hil+y 151 ,plan C.... agang . ti. .... ..grain A __varrie ..]............ito al ...... -,erAr.
. .. . . BR nutsPni lartelbr$71.00. Can n seguro de $4,000. Pri.Ml 102 g o rr_'o man. ad1%noad ie Cmge. OV E rn GA OF 'nT. A...........
trab aJa ca se p a rtic u la r b tr n a s r efe ro a istn.. . .. i $o000Y.I " d p o r a l, ' d in . ...m i. 1g i ' e to . R e pg aF l a res, J I Nf es: C o a - s"ti li tera e . a f a nc e s to m e t. 2 ca l -, de . C oe os 1n a p a rta m en to 1 . S an ta . s u & ,
rs A-2306. H-47-1 5-24. -1-1,ex-emg mlirgica Ex eitnt e - 1 Cajas Caudales y A rehivor dO~eor cceaian rabaft~oralava~adern y l4 hlatH - _ _"_ I" _ -- - 9705- .48-22 nRile. angatu l ore9. J lio n(Irme~. , ,rln - ueet.li- ra,,Potea. an ces o mer 2 55ar- rem+. li-m alJ-W 1.
+' ~ ~ ~ ~ ~ ~ c .. .... +. . "Je Prof .... Sayi ,fBarceloanJly tde lot I ObJefts.l ....dro..... alfambr.. al.. e4x4 rn ..eltn Das, In'- __ __NO _U -C . ,H-32012 99-I48-31 Julio utes n b o~~n pt. nor.me BRE OFIBECE C]8OFER BLANCO EN CA- o tbid at1.N w Yr oso.,a}w t~sncr t~c s lcuit. prisma- idoa cuadr" +del parmulern tde Inlilt. 2. sa 512.800 nueva, mroalities, nmarcon de -" ;--L'+ -A ?4 - tu_... ..__ -+e".... _L epeS lad pE ...de en .. h...do'... lt . . ilNeT0e,3oo
xp paticuar n omerial, eRennraa 5, 0,e00.islreie Pl $nsdeACentooIuncris ,dorinO.plate bntgulisaard Ino portal,0. salereinm$l00fcon u saiu-n sbleu Jlr.n,,prtalst,,antrlim-3-c- -,VE DO, __OCU AD51
Hlare A alos, referencla; e5 corrrelt, re%- Gailego, institute rilinicoi y Sanaitorio "La In tite tenga v~lor, m= qoinas coser y ex- d 400 nomn A7I o a Io peoh 11, cmdnr .ci Garale, Jardin 2/4, hall, eocina g1as. "h- 1 . $0-RE pehuosn. limpin. lno page blen tnn molIes- Esperanza". Ex Jefe cli'nien Dispensar cribir. Came COM~let8: M-8550. CaF2 En- d 400.Hfomn -77 -9 toy am opt ern "5p.o s nrg loea.'cat a " c'ol~c.'I - 49 . .1 1,ALA O -IV N
tar Te lfonn F-7150. Ambrnltn Leal [ Antitu~berculoso Municipal do La Habana I r u.H-9124-17-22 , - _ . ... .....--- 975-4.-2 D1 o re lotc-75Oart.cidmendarelitco. Au;entelE i 1 04ue. ., ... .ehVe1-703.3end Is.FuenesDE.: B1638!Verm 3 At 'CA INO OPOR IVVO. 1,50. nnfor "m anlo, isel T doads
�H-9921-125-24. Consultam: thmes. mlkircole y vierne tie - AMPLIACION VENDO t I H-9452-411-22 6. Preclo muy baJo. H-95293-48-22 * Sal,, ,e ;tna eia rec o o"5259.,Hen7111 --113.
. . .. . .. . .._ _ E - 4 a , en 17 Nil 112. Vedado. o cltaJqtlut-. _ - itite!dils y prco.oficilerri. o Fe. n. . 1'a .. .oco+ . p- o o -, vis: F5.1P, Entro, o A-1911, garmnrn u c l a , $1.a 000. r ot2/, . . . --- - N -T - -- CE Vry c. qnI' par ' o.P.delRic mtteny/4evet &Amr2. I'o"ro in ill ' scbada dt ie osri sls.cuar- Ir e ..a e s.al.Ssinrega"ia. t-ilf6n.W-7anHz f �ne10 C-543-31_ ,/ a E-81 6-9-21Juli
vn-25 1 i .. a . ... ;_;.Sa -5--I I Pag.Ie ts prec :s por........ hl! 4,f gar/ . eria .... .. .. ai. pec .. . ..t ' . . . cu. ar.013 tf - O . ..... P.Pa.on H-2---5142
+- ~ ~ ~ -152 .....- ,.. .. .i 2con lfo minB-35 chM n e H r-patio. r eri o ru ndad t5,00. o Cn a 3 80.00.08-4-+2 o--2,013. te---l -. f o.no 1--7733, fIerrenIn Lawton[4l[O -Il
37 8 .29 d C I $ 3d f c. rega $ 09,r n t --a- RE- I ECASA-N'$',5-".SA A-- . "?'+ a p iza a ut u tt ~ica, Picadors, menocirienlo chudad y Irrreleira, in Pre- Directoir Especialisla Or. A Granda. Esriectll ad cases lecimpletam" Para ma _- 38 t 6,0. t $09 1 EV N EC SAE 1 1q A A s ..- 1..b | rd e 1 0 sla,"aloPaa" d aes odl.Mn otr r i ml
P... . . ... . . ica Consi~las: Ltunes, IMice(oles y gai- -H---766-411-22 pl50� Mantilla. ares -AI -13 - 4 Hn2
W E E ROF. PARA PARTICU- oh od ed2 .4. Co... d. No +29 +-q . . . .ot .. ?oe....I ...... .... I n ..i In.. :n Tes 1B9..... ..... .....O-V _k0 MIRA MA.. ..QUItar criern l crelloo Via. dbLyn.nTlefo. W9315e1 1n$13000.ENDenO-050.R Vda. d27xg.Lyon,:29TeletINE BEt'Z-D IrS, [ANDO PS
Tell, B.......... ..... ... AUl2 cem r01p2an0 ,,o " H.....1,3-8000 .........., .. ... ...19... .... .. 0.....x,~o
O __ __ __8 F LA+ O ON F- _..... . . _. nfnrmes- Senni l ArhocelRs- Agnilll 556 .ant- uhre-z emaa vmcia . /4 arae, . - _ - - 211411 aa-$2 na.SOn;1.0,0 :.~n Qaqie.Ifr a
_e ien FOE BL ef... A _ _ _r CaDIP N AR O H GI ublsC rre ts m s a -Smile", 1.... .. : " aent. cil ati. v 'mde 9 a12 cllsD'Sita" VENDO CARAAMADERA TEC]80 CAR- 9.10."0$9) Eq 0$4 1 650,H-1241-51-27/.
bt cna presencia y cumpildo \ -14971i.I 7,anja 54. vies ,r na asTra.,tornmoa se-, hMarilons rinser, escrfblr, coins e~uds . . . . .. . ...__ - - B 3054 Manuel HernAndez ' Ion grand " mt Iade porn tellet, 3QO0vrae.H-7750-49-26 ]0 � m.Ba" .-o end . , Jirtine- ,,dlo
+ . .--.. ...--. ..... ,Papilona- . ......Mtreche. licil~ tral. ~ros ..... .+it ,,. ! r,,, ... r ']tndo 1.... ,,eu...esto~be ......Casa ear- U GEV NT$OD R A -15.... .40. 500 r;;n mande.nreaga+asto acilidedleOs - R-FPA':-.I ~raBr+ .. e rMrie
remrenclas, desen trahajar en cn."a par- I _ _a d es c p d p. in A-3317., 'E60-82 pesos diaron, btlen negoclo; cinceo talleI~r. rreuntr Pe Evrlso -rlf.i~n, "' bor. 'H- 1693-49-2 Agosto ... H-r 56-1;t -24 _ __i _._____ t H7- . - A ot p _ _._ _ . . A O Jpter a .... . Ic o a a ..rentba a .... . .... '.... A lade, ZaSrja 370 entre Gervaas, y
....~-0 4- .. . +-oo.., Lm[ ilU IJ................... n ....PROPIEDAD, 15 MIL PESOS --OPORTUNIDAD UNICA -.... cbar.H4277-51-22.
23.- , .7 .- , - 2 - 5 -2t om..... . sA -873 W-7705. H-98611-48-L2 Sno S e ,terenn 480 Val'an,
r FitE c E CR O F E R E SP A N O L Dr. [a D . R A U L A Y N A, -- [ -- = ; l i C halet lindisinn o. R ep arto R esi d ential - i L O S P IN O S E $' D N O O A O & LI cdad. p a r p a.. ...blin , .a e Mb:i .... . te.... "C(atxto Garcia" I M~be lo�y ....te ugs FVL+ = IR C-) - EiIN I ...nusa p. ..pli. . s. .. CFno prP d aaho v.B . S... de1,ele fimsolar iNt : iie.]7 de] M ...... EC1Os -_BEV~endIR.... y OA O N. Alqu L iTLdocb
n ~ ~ ~~Il rt" raaocm lcredd 'o . menca, flujo siftllb, enfermedAdes Iu,"t,,,Yveoedo, almfl.. t ,,, uI to,. Ioortal. sala.conieder,.13/4. cocina die gas in]tau ttartos, vacia, ofireeen $30.t). Ade- t 55 o 3 v. 3 rfb-c- 2at ladc gtec . .eq~n a-rtaoreered.olued
-, .1abaftl -rin v n ntura. Si have folio Iven'ees Penicilina Cure radical. n! ma,a cose, er rane, eeise- ,con garaje 3' trasoath. Cabrera 1-4848. amamno yaaa ilaan ln arie rolsfuae Atn i a oi e43rae.Tee cal .B eabra atno
,-.y . a l lm mo Rn renS nn e e I Tratamnien o renervados Facilildade r s - Todn qi11e evender e.ste lnen tm- 1 5n ' re prtmntcretn o $3 .n0 ard c A ble s tdales. ale $37. ie a etaa, . lp 473, ara& nteao,- '11,e4 !traba~~ar. Ie~ooW4R.La aahs pago Alrrne n act-Ferda ienfelma n I d X1nr�Gaca A93. IOPO+RTUNIDAD: COWR E PE /D o acs.5 atmno, rna do e A $300 Ifre: utla -o-tltl ndga y moca, nta adrz R 070-2
is 3 lards 2S:I" 4 tr r C Isu a Ba 6 Gloria i64 JH92-72. =M t po rel Ica, nd. $133on0 El gangazo del a . Ugneyn al:U-3328. H-6936-48-24. tran% iis I �tiagols, . unia ruadra+Se % ,.. BE VENDE TALL.ER D k I CA.
... .., __ - _ _ ,A-1262-- e . I e t d e t itvalor. "7.73>x50.98 Iti.. No intermediaries. Duelim: Martinexi - -- --di- so $1.,000, ain, parle 0 pia~os. A. F. eqUipO de chapusterim, soldadurs aut6OFRECESE CHAFER FOMPETENTE " ! ... ......--- 1--- --I M n __ -lA mt. a $40 Cbea I-48548. H-07411-48-23 Mosaic, 3 .a 89tde In lards: 1-173. Train CERRO, VAC!A. VEN+OO CASA MONO- Kiell, Herreja 312. Tel,4fono'X-362110,1.a en. y elictricsequlpo do diteccl6n. FA
I i' ae............. H.........,~i- Dr. PEDRO MUN OZ VALDES , . .... ME TO - S ELFOPOL--- - D0- --I . . i........... . ten . ..... In....... ...... ........ . .....te.h ......en . H62 : d ...... Me retro. Calle 2No. ,55, VmW_ "15 . .........3-24SA N L.O...........-48........ '�"ai'm . ....'I".. . e.. . .. ....... do" "
e.., C O P R O IA N O _ _ _ _ ___ - i ned rercns p to. aroJe 0,600. Due -8 D
__--__- - nevilsn.aerr ixrsCosuta.-1, 1,. -'/1,11,111,Sol., ide 17x2.9 ams en In metr dte I n eded, bar en CatzJad aReal do Ma!-FRE-CE "E -- F-R STOT TRARA- rias: 3 a $ y 9 . 11 p in. Honoraiito-: F . .... ix nn Li~rn v -m;H-9049-48-25 InF3a, , ri q u ~z,, . .delrnlar,.Calle Ce- rcanaa. Galrantizarmom $40.00 vents diarl
"Jrd.cea cononed quedn fuera (dia 50. o e "lrnrecian ,ran] I[ l r I1 I n m m, - $60,0.Regaleo1.a-- s 26n! - - - - - -- -- ro en "e 7 y 9. ndradrde aad rs id ncnia ao ree lm
Jr. ",cn R.mi abrnco, 31 a~os .limpin.de- $3.00, Oquendo 305, Habana Tel. 1U-6;492. [ ,P11 I / lil oantas ,,tnlalrn $894.0n. Urge ventxa F'er- I ehicl ica-. Fle�In anico: $2,0011..0 Intorman B-2672, de I a 6 p, im. Mauro.
carretera. ....+, '_n.....doo Ao 11... 2.. 1;0 . .... ..- ............ - -"., -W-75....19 ...... .............. 8-2.++ C �� 0 eABANA70-*�- --... -"-- ....-"--.
a. in. Te fnorm B-2726. Almond ar... DR. JESUS ROSAL. ENF'ER- L17.4P0R5,00,LS1C111. -CIS. ONO $ 5,0 0, en a $ 70 ,.00.rena-aa-nO.rfien ..-antK. Al
H.305_125-N 1. . ' - ] li grleAdad R.PtdF Re-erve Pobd. Ila. $.5- 9.ii. 9... Vcio, o -- U$5.LO.rais$1. -,..fi o.1nCnlrei a $10rLa\ea.Cnteo 2712 y 51 Ltsyand Ili&s uadra Calzre 10 do
.- ___-_ -_ medades de Ins nervios, ,. " gl alle rnAs. 0rq-,' tnn soy interrnedlarloI itie'i. Situpdan repartn residence s ire a r.a. I d IpBA. iQ t Ir e contr11CClon printers, nuevo, 4 e-81-s, tI- 12 plazo, de $49.00 Inf0rime_91_92.-fL. e. Oetubre'hoMesas len uportal,ybaJo lalquid..
129 I 0FICINISTAS dulas, coraz6n, pulmones, tu- "r, .......n".... do $ ....ti~a "L.a Pr I,,.. ......- C~qI t , dad Milltar. Escurla, Kindel' ,- elo.rcllea B. e. ,1i ' 4 iria aQmn u , tinds fele... .ale No9 VI v .~, ...clo -334-4 e.mcobri.R t 1yM 1t o
im -50 -4-13 A . ga'it en. Hogar, lnstillutn Marimao. M11. - .o S1$ ,00. efeetivo y $L0,009 l rildidF :M,,ha ilgua: M-2525, B11-4972, _-- __- - _II 'aIe n Pu ro-8626-1I-214
SOFRECE C ,O'R FO"T Q'*berculosis, medicine |nterna. I -~ . -49$-. 1 , 1sootniae.ln' er, tl(a ~j: df , lnts ~eaao2 n ,H-8477-4fl-27 V R ,R~qT A FL.ORESTAP.1% n __l- purto
..... .. ..... . n. ..........Consultts diarias: 4 a 7 p. n. - P-- -C-- S - .. ......- ......, ..... ...........EN H&'-DUs. ... ....... ........ ... +t ... ..
....... .... ...U se on. Em pe7ar et'"laqti tc ..o,. Lealtad 160, bajos, entre Anil- RE A R C I N- 1 -91.ipl,12 Jto., Fabr-ceon tde prinicia. elloulna no- Y.nfl ,n .- a r, Ilx~nol'+ i-ros. n- dra Avenilda'% I. n.;1115yV7 P I; teacd lo l.f".A nri y
n46-92-3t- mas y Virtudes. A-432 - 79.119 SCO" VRAED -ADO .-lb ,, be9n+ro c f-b ...I. onI"' ,, . , , r[' a en , s.It:A885 -114-2 i no.H99.13
so ' T~be la co r , ar C are ,n'- tro'- ,.-.;" , i"i,i :.I.,.15nnl ( Hr till ----.. .. . . ...- - 49- 25 _ __ -,m . _- 7_9-51_ELEFONVST I GLei.-ESPASO$:. CON'I C-873-3-19 Ag ,S| o 41 C JI NT DO AS$10,00 R NT $.2-0 ....s ...le 1e-pl .... . ... pa-e : .... , ',,i 6P1.t,.. 1,TR-ASPAgSO GONTRATO EN LO ME- RO EA O.KI.Pi OS g
e.%p rienri. , b-lna- -rcrenc a,- -E nfr ~ii c.eqia.4Ira Deo -5141. ' Iiy e 2-a . - Jor"Ret~a t+; Versalles" por -;924 0, rovn iio c $81)etb
......... � .... Gloia.. Peia Pohbr, 0 4 O U IT SU0-')244, CLINICA DE rI do 1 .... 9nf8 ..... .... ... yo, .eo:1,-I.,, , lrest , ei quldde v$1.0 reelo a pager. Vents $2,800. Rai..ser,
ghj, Q14 O U IT S IInr .I eomercinn- 3'12 casas. Sntu~adni eea 1-H9 -8-2TT.909? 4_ ., In cntl",ddeor a1.0 H-17-19-2 _ _ _ _ i I - - - - - - ---- - - - - - - -- - - -- _ _ __ _ i rera ' f h'),Informes dhas hai- 3J... 2049 ca.fi 3 a 4.
I3 ba ?,!.V--r4a-129-'2 C ADO RAS dtra 'eielle 23 M -172la r r cl. Porte a. Renta$160. Santos Suirez "SE VENDE EN LO MEJOR .bilesiee 12 a. 2 3, de 5 aa8. TelrA-6872 W-9541-31-0
131 OFERTAS VA'RIAS nr t, ........ radeiad ... ........ o _ __ _-- H-9704-49-22 1 V, ,,do ..... ific d il..... b.d. de D I CANO74R DEL CAMPOUIA M TVLE N
Dr . C e l r d l R I lcrr e , u-,.,rc nanr,,is I -asc eitrouron 2pln-I E I-N D L-AM O- dandle Ponerse frente rin clinic&, maM1t o.. ..... eicer a ad... --1..... -_ - 11, xl .. , - ~rb~~. ..ALTURAS BUENAV[ST-A I lo ner muiycantinera $RO dierina vents,
baerba bo ... ..Iote .~a., MEDICO OCULISTA I ..... S A-9,AZOS- 9 ......... decal erz bd. I L a azd d ou bim ,r lo147 ,r an ; i 57.5 1 are ! $: 1 .... C Para Ismilia $8,5"0, Cueno
baa rn b etens one. r iunt r ,Ir- . bna " . rllm ne (Ir "n� aarllI a.lqtidd $16.500 1-4639. 1ya.Monte Y Someruelox, caft.
.. . . A.... ....... v.....m.......1....... Ils,.s F e ,Hent le0 nifica casa de mamposteria . ................... ....... '- /-,
D+EE -CL �- SE. its .0, 17Nvt " -,. ...- ,- . 2 .. 9 12e, 4 M3BL S aP E DAPI rIReta$00 S nts400r. o oltiaSantohbsaio es +-:,+-925 . re Z-- . -- - _ff
b~uena presencia Dr dnrp+1,- ra3g eeon -7f.a ~ W ~ ~ . l lv , ..... prciosn edifi � ct. a ralm d,,dfa-] - --- ha1 s esitnrage, much" engrase a S$17.,
ptr aulto-. trferenclas c ar. ! l oe ! -C-307-4-5 Ag.!n SFr % EN FR OIt rR A P R MlUERI-1 I (-n $2,ton9 derentrada y r-In g,6.0, bisc- exenta,, dreeontribnemn, 12 a. . " ' portal, sala, recibidor, com e- IvE.n o I O O AR I-A Ir]30 .. 126.0 V. Mt*- , I bt 200.$,0.M ca aii
I' el ... .. d~o. Se garan z n l t l e .. e 'I ,d o -a e ha . l'+' Z dt ct s e.o d,7/. ' + 1dot. cocina, dos esp]6ndidos r (':l..fr.11 ' "'.'I' a p .,l]I, . A vlda Se- s a . 1dn enco onp odl r.
H-0115- Ill 14 15 ENTISTAS bry, S~fora Josefina B-3275tiefdbrcacj- ardin, poorth, sair, rnmedlo::l ri, Inn. aquilado, unt �eg~lo $43.001 P . m M neySneto
__ --9,C-79842-21..1 - DENTIH-9.411-4-22,It ISaharam tiJoseA.. ll. -3.118. I .,. e'...H-9674-51-22
........F___ -1 .. . ,c ,b: .f . i i............ .... ................. ba -ios, terraza y jardin, cuarto .................]__ _U.....
rele ru~da, -fe, Tr~el" n . IVALTERIO B ORTIZ ,,- . e-nltlan , ,efnrman n ld.e la- ,I~cr-'. rew, iTO r.~dn',I lurtn o6mlnnn M S A 0 ah ec iA E.2
ofietina Inst. ame Ile., -,*Ihat nf -[""' l- I ta111 , Drntist.� Fxchls ll ,Jrdn . d t .: e. a+ niel n ('~P. t~ halatld. I ,f~ ,f+ P,+An ~ tm .2 nlantta-, hins SU C 't V b -.S nt a aco +. WO .3soE R t. L. A : cn Irpla hddua e~tla y al
,to. leJ. -rlrne tir ng al ".i 2 !Dl n -1 .-r- - '5, ,-qI r-"I/n - ,ar:,v'r.J'I f. .,ypl.lii drl ,Ylalad o rllc o.io E E~v lvn er.E elneotJ ,ata ~ D] 'r"\. IX ( I. r 3 e- = t�n el Sa.hll dy D- agioe - A-7105 I-3410115-95n4-.'3-22 ,,, ,,, , , ,, a1: a f bre, e. J2 ,' n , -in: I-4417. H -8397-48-4759.9I . 4. 4-4 p ep tz ~ ls nFIrc ;1eq
.I.. P+refe,',ble t.... 'he,: F-7111:11 ' 7 VETERINARIOS - ; C s i n ltc ,p~ i ac -' R 20 . R N A .S120 . ..,(n. d-ue.+d .. l. D i- n .1 1 z + Pr+ ...ft - N++] ...... . +t TJ .A.....I 51i;,V+:NDF :CARA nT'zSPEDE, s -CON IH-21A- !I 4 "1 P N O A I T L ;lie Paz: jai-din, portal, snia, re- rp,,. .... . w I~ n r 1l d clh te a,.aI nlle Segunda ?. Tel'cr-. Fresc. 1orlal, -o-u.. q42 ,.,I, . l. ,om edIij 'o. 13a- 1iF, iab~taenee'ns e r t-o ln yptbarb. ...err.. . . [)A-g C-0_ FI SrNT it S .FMIII V SFn ,, 0 ito 1)nEI NI+ cbidrirescuaro.,. ".". Pv , fotn; l- nItaIecob idte,,tr- re-uart, s, cdcr. Iry F tl'IO-doo *aois, fo.ly bla adn.lfLugar n \V-7707
Wiifrr, er 'aa ' -n l. a it. .'r I� In111t, o felo i; H 9 10- .Infnrr -e . alTelefrinoML 11.54. P.If - � aa fah, lcar2 ana,'la~n- ca Je. Llaxe al )ado. Infrnman A iilad * ;J49-22 1 zzrti pnr GofizAl". 14-9411-51.73.
/)E, Ean cdr - OH-8EI.".g .3'_tle E %pl1_2 gr I - - - - --\-ler--.Iao --~g~ ll, a l~, re~l iptn trla
pa|iJ i ed d ie. . n] nnr......... . ........ i rd... . ............ ...... ..a t i....... .[.. . ... .. ... . .....5,a , _ m d r. p tt, I " -.. . ... .... ....... .. ..]-..........I+ . . .~ ).R l~ . . ). . E $E D - . ." '-+ .-]R -497:1. i I1-24. -l-4t091l7-7 A;:oe DFC (' (IO% --INTERIOR." ESprrIAI.I- ISar-difi s: 1-1216, (corl'edni r ('- ,PI� l n{. ,R. - , h-._ --'".- r enror. rta sea. n.l a. "oI 6 4 HdR- - .- 43 _-,
, - - p~~~~~~~~oda rp al't l. ia. ntxrmi, Ql ta A - ano.erv'sm. n, 6:madr r t n , enmr- - -9R1241192I R altosN bodONegna.R IN
Xi__o'-FC=AIIMNA nE'OMARONA !,dar n Tap-,arza. ......ngd oI-]gao. ta ;,te.prtlsl.3.cm . it, -p-v tlegi Dtre): mmrie y oln- H.Il,,. /4 .c..- - 9624-2-_ -_bunlNB-BC~ nt.UgVOREAD
..... slender Sra...la .....tF-7110. I QUIROPEDISTAS In,,. to," - p .. ....hile ,11d1,. -..... hle- - h a, . ji. ra i..drta , ,q 751.00,0. gontie 8 , 12. Pez... .01 aO7 odruelo: La- VENDO SOL AR INMEJO -ARL I 109 ,, . . bener+vi m rerlvents rift
...i -, V - ti.... o it- -r,l t., -I ,11-956i7-48-23 i'I merst zd olm i y662. e r. aisie~r~ ro Calzad Luyan6
H-1-:1l1o elfo A 721 r ge GnnA-e, AgI, r206 M-77M.a Ladmetros111-347d.41-24 I. y (' R r. a341noder71 H-214-131-24 --1 1"34j, PN"411DOCTOR MORALES rOaIATA0.I 11M1d0-42-i 1 -.-l__�: M, Iinl" aN$10.0. Meri. I r, l , .1e-.a111. O-R--R:A:" .. ...... i.. . 11... ... A ... -........., T .............. i.l.t -4,-b4 . NUEL LO E. --n-. c........ INTI U vE7 l sombre. ANtDEuTs ,Tn, 2fAeO.
,,, er, ar- , - n,, .. 1-1arn"t'v. - tlad.an-.ah . v _ 4 oli . ENTA $5le1 110 . In 'omes dil+ l, h hbles tie 1] 2 .- \'Nd, i d, I-n..M c. cfddI e I TIeBl A MU-94
H� h3131-4 . . ar ,',, fnn " a. f,h r n- n. - 111a ' renenna (r i A _ 5 ant a.E Tll. A687 -+2 -x 4(| \ ARA
H-1_5--11-74 It, l~'n, i..... nn,, - - A M A BE ,ASA I-(Corredor ColegiadoIo n' r- I , . llg nnaez Clal Mal: r11s.O. a YI 7149.0 I ..- _ _ � O GE C +L E 4 1
nrrOFRE k ng E q MEDIANA - a.h'+;, A~n lati 214. a, rnl+,, e _e an 9.V d d,,-,,,,:45 m rue',a
. 3r ,a nrm nn 'm. te IN ,i ...,oA 09, Laqueamos v esrnaltarns a i Belascoain 551. - M-222 ^,aN 0 - 7 3 ;l 4drfnI o .: hjs ha ,, I4, (o fel otnl, A E T RA ,2 x4 A �A, I Ved o. roa n t ad 45no M-8 ii23 .
#o. ntenldd en rnsnura: A5-61i71, i, 8 ,-5:I9I-Qu,.op-r,1-,t 9 A p st la t a' a e le s I IE, C.- $P- . y il . - riladns, araie-, paln. --, ~ IA , n estaran. Unieos snla- e. pr faotca ,H- 4 ]. ...2.......... H-1B E.T AIMHAB..AN.A ..... .......... ..o1..1.2. P.... ........ C-7:..... ... +...-1. . ........... .......l... .. ,........ ... . .. ... . ..
V "- ; . ENDI CMO TX Tapizamos. arnizamnosSm-ite- U .I,,..1o, 2 plantl, \d R , f- ~'�, 4,-. n,,-e ].22 i. nfithrn- 1,$40.00 \--)e. L6pe- Ft.dOrl,,..err-dor ; c aamJyra �dra u
p1J tllll ra. utD ens'n. . .-.I .cion a blanchit, chapa, etc. fHa. ? r,-1.- a , -I- al. 4 4 ) ,-t r. , I,,,-ol S pl~ 450 laydea-in I,,- S55.[1000 LINlDA r AA PFGADA 1, A VFN' I D .-6 'oierllado 21 N? 1,0)/a, Vtrdado: F0-3593, alnuh .etlga '/e'�o
He a iez el ~ -a:H212-131?4 QUIROPEDISTA icemos trabajos a domicilio v ra ....... , .Joge t-.,,Alr4. ra, I_" !'-t
10 22.L p, I_ _-Ide+F. eta: 1.. portal. g_1st. 1 tnr - -.. .. e San iRefeel. Buena oPortunidad: W-34,7
S--O - ID ,C S U - Gradluada U ivot'sidad demudanzas. Trabajos gararnti- I.0055-N :A 24.......t-- m-ee.ae . .. h 0 oa.I I,,a- - _SOLA KES.ie Y PARCELAalatn.Nepun
CiORA V UD-A - OST Al- de . 2,00. R NTA 924 tili^ . 2pm, 1,.v ,'_llv.do" i- SOUIAR S Y P CETR S - H-94TRALV -31O-34
brs e rp .,a eia aL H aba na. Pirticipa a sus 'zados. No pedimos adelanios. HABANA. $12,0011 1 ...... da.... IFrcnl a Omnihu . .. a- l a , n roxorm ... , , . il... �n,, 4 4.Y= --O I I .
La ?,n ,. lf - 1o,, - C a,- = fien con 3,4, gaJe, el. 4 sor-, m semddds$20nCll:-3. Tgnvnt, en__ Hb.n. i-eIn e n.le. a nn K. ldio
p e eatenderh rcb leo cine u h rsa os a a,6 .W 0486. C-415-42-8ANgt i "� � ta. 24TIat_ i TeMigrel n,Atua "......La Habana . pa- l!2C , Ion de .P.. ez ,,,, .
'1' he t s ue h t as ad u . ; ,n. dit, l . . bafin.'n ...r",. ,,- "....."t..- ntre l'i e 2,4. ;Irintlerasr.
(no vivienda) escribe rnqui- binete para la calle 24 Nk' 354, -_ -- --,a..Vedado K.Ihlv Ni ...... Al-enda- l ...,.. mplia risidenicia y talleres die meH- n eoalsrfreca.ete2 :, eao os -;P.9410-48-23 1 Deilg~dn mderna: Jai'din p_ gor,i s. -1Snts SufireTambigin'terienos ifilud- ala H9O-1
-_. - .. . . ......-haHt"." . c a tins 4e ns: altos: . I~ n pldislhltOn higares. Portras O'Rr II 251 - IE Q I O a E D 1A L
� e Iil~esN .eirqe e~l i+ HABAN ,$ 5,000- alo $19.500. lolra .llan _ I 0+t,1+ + -- R reo BfeoIfr e.=r e Du :I -20 1. C-22- Quirope dista julio 30 o ,,oe. Ihb .... ,e ,eng. mt ranh rera. . "is ..01 . I. " r l - m
. H-246-131-24 iru .M irlco . ,._.ta, ... . medi a , ,en, A'I, r.rI n ta I~,nn,. .1 4. dra d iria,, .... a. or$ , 0 ,2 C SA ,,-,-ri-F-'"- ri""d . ......iS ilA-09 - ls... I. ail.. ..... d ... l T mb~n an.,n Ree,...o dfl lo .... " I 400 rn. c., zona "ndustria ., ..$ , t y$ - _fPO AA _ _ ' . _ _ - .152_" A Irfnfo- .S:Rsei 551..M-2224.1"ID .Slra.e " J. portal, . . ,om r ,,24, -al-. 1.600 eros na do t r- T All. eo95,br Peutr o l
ABOGADO� Y NO - - , Tapice , ~telfno. Lyan& Antonio tE- ,e,. - o ,-.d. deleire,.rei--amei..............nts pa T
. . .. e o a n 1 S N T S S A E ,, N ri r 9 5 ap arta mn en-' �11 .r- - - .. O.. , T,. , o.,- ,, n n A 3 6 . - 3 '-0 2
-- -1 -,". ,_'3,'aV-r-en del -Camino. d", $.3 . :[3a vv/t~.rs c -+~,o , CAVE:, 10 t.tRa.%R D A^IA. S2,306., oR
.BUFETE PEREZ MEDINA I NVt1: n'rO 11 % ST % S ''l90IN0Atl 'O P RA : " n1 7 -atqna 1oxnri. con 24. d e.rn a O, ...-$-'1+0___Oro-_ -1 I
Tramitcta n rpidsr te lida orde .,In- ISor"'.'I'm I flacem s coriIrslunOas' i , _, '_" 'o plo- a eg a.nS3n oacem 3, cir.tell.s5 anundas y1-38.i.1 ; tE VEeF. Erada d - Ir1 eha RA.I eF~ 'n difirmo con nave % 4 ,-- H-9109-48-27 1_ _ _, .n. ,Is. , o. diI~~. oi $1.00. y Ot,+n b en3h50 a r. or se -.
dadianias. lecislarion on al y alqlltlrre , dormitor"5, 2 bar-in, t "':: 34 non Y.L plm s c lcao e a a.han eenalom,- ro b.. .. R-uen Inner .F Com1(O 29posmte.~etetehs cretr~ft~aeIfo]'05le'2Aa75�1 d 65,ba.Prgina pFTo 's
Adlnstaconde81ris ";,.RCharon n.123,14182. ! . I , - jMidlle 1 3R. Rentand ~on/. sel- - ED.39COS. rrenta Ava caAloral 1��nnrInl,,. H-.5 "0 , " H-,4i-61-.
matrimonlos y. dwereis Bufte P're, , a n20: - y9. reparamos alfombras. Exhi - can 3:M-I2224 LICIeS!. hemn Avida Avl nes:J_ ormltO. - ." -A I. H99-1
Medina Cubs209. 0"tarta,enin 7 Ts- ,C-"6.q-22,-2224. . - S GANGA _ h, . ,,a . all ..�....1 traces d. P Ir_ 12.,5.-2--l "___-- 6 "n%,vet d lvigromss - iw'* -GoG Ih isiluaja. .",a'"".-, s- -
ler~o A+as. ca37l-s = ... IOY MIS O ;Tapicerila general y decnrac|i n HA AN .. ,50 c oht,'oe. ,,taromri. Pimra oar 1.20n indenen t t-" -t..ptf.e a r; ,va ra tet ar ..2 Iae cfd cans inrnecoe- 2 _ _ - -m. ..... .. . . , ...... . .. .... ... . . .. .. ...001) 1 S......on ........ ..........Ha s . # ... ... " -,, u Ne. ...rat...
DR A R CE ~ r ""F in�-do B + " ( I e o'n rxnaaRl~o "'a c a . 2 3,, oda exiermlne inslna, Idel . Otria Pixima 'a rorxenir. 4,4yga v ilvela mnElaaR01 - .ta, ur. Sr 5. Ai . ,I ,,111_" 1 r,, '. , l ",% ,',- , 'qT . ':+ i tero .R c rd a r ,Esco . .. .. .... ............ .......... ......... je. $ ..............
Pr a ie q iaa N p u Ioo,"I-' ".I_ gelado- PI 'clo $310],000. Se aidmilr fel is. H-47-4 - l frttaleI, naves par. plosde,12 Kce V ND L aA l -TIUAnO ljN 01 ' 11, I e-in n o1+ a ra fabri'ar. B t Be U g l-e date Pnl hlan 24rz. n eahnnrae o�. -aI.' t ,r y lago.fene a6Jzsd
t re - orndole xti al s . I-pt 'nIa r - ln d l .ra ," I 14 P I r ,,,,,, , i,�, l"e!C.193-42-10 Ago:..47.1Ia lr Ps taie.E lec ;. Wls-- llr . fon, a u od
sexual. ey'aculacion oreco7. , gn Neaol~sI d I a 96797e~rios ott- - IlHnBAN,,a$1o,5s0 I Pa- H-992:., 1...dt. -5n-22 loalode na .,i~ n tor ei pde tue
, 11l q plC6na-�Gerr2_ caI I. E M ,nserea e edt , , n
312 escln+ a San Miguel. )e 4 7d + .. 7�,s-' ,_ --- - --lna I I~. ld 0.. pl aa fbt'r a q sn ttn ,a(n cs- n~ ln n ..t lo 5 a ts. hmsrrc o ,0c/]n. .2 N .Il. r sd n 1 0563 a. de prtitia . n o cui menil.
----,a-u C MPRO E LA S. A COM-L.i"Ae. Wi'..:, .I'ra. nea r -In.$7,0f_ _de ~Tre . No urt Se . ni.n
- . 24 Lh. ,5nir1e L' Ipnez. ,r,43A dn4. a r mgc $42-~n I,, i.00 .r A clples . ,ro . .n:i..itti a ejrfica es- ,00ti n s. mliaetc. I -2 ut
C-414-3-1111 00 AgentAD....$9_: 75. Ano i nl '.',-..,'da a'n'.nper I.dea o,
ur.,AL 1 W.. U ...Umrpo c.,.. uiea . .... o,, pr 9"2 "at'. NTle .......,..d ti....... ..... ..... ... v , rIaes a u lzt l ni.. .e rt.V...dIa.0 ,
VIASURIN RIAS nos rcfigeladocs, tc. c Cile orli... . esdeneta e'iat~ln t -, P-Io 4 2 0. N la~m.... 1iIt a $0. 0 n . .,, dl . .d.... tone, cal___sasfItFda s, 4 kU S I- D O ARn . Crono er FNLAYY r'm . r,


Perulo a.tt~f... .... hdmoex.AlnicoS nicar, pianos, limparas me 14X-9752 L .++248--" -- In.. . .......... -........... a!ls n-is- ....... .. ....IH BA AI- ......9 otaoyrno Ifr e oas u ed mo lzs
amot. infen llom o e ta o ei rstal, alf m b asmdqui asCa lleAm rstra. c sea tiu . ...b,-M A IN A en ]a m is ffi a , C entral 14 esq . m.n m e :L te N Q 1 de la i. - 53 A UTO M O V IL$E- - T " Y ACCS . .
.Ia~ri ad orlu d gensexual.leJ y imxtats l+dip-r" oscrt,: escribir, sun-ar..Ca a, nudloemPs, line cuaedra do iS VP |raro. 2 pentas tndependientex. vacis t-ji. mri tt' a flr t oa k.L
is: 9 a I|I Y I�A'7. VISIW t1U No w Archivos, Ropa:. A-8232. m,,a t "n. .... r" f garantirzads , .. con ,"cs-U- i ol j6 ,!, . d =. meto Vrgnde n. 'O rpi. eano t 22 , tIMs Veg.~s i.o0 r
enr-1109-3Vd-o.Tl~on 2 JulC-720-17 agOStO 15 duello 1-2'49-48 Julio $04 J10-H-W7tT.41.22 J 4*[ H-28-823 -H 14-0 .7 g s' 16 yxar:34, H[>0-















Aia CKX1 . (latftena]os I ",/ ARTO DE LA MARINA.-Mi~reoles, 22 de Julio de 1953. 1 1lasifieados- , Pigina, 29
Sr'o, AC.VNTAS ,' VE" , 'k '- VE -, AS VNAS I VENTAS ! VE. AS; V.ENT IAS ,',DMM o-HPOTECA
LY AC .- i6 -MUBLIE.-Y PREDA -'-ss V E NS -rE,'mv!S - 57 UTIE E FCNA ,-'59 ,.RADIOS Y AP ATOS - 62. OBJETOS _VARIOS 64 1 4 ,OFFRTAS '?
-AIC liION, Z *ICDUI 01141M- lTRAILER 11.INOXM ABlLE EN SI3 S GANGA JUEO LVIN V JUEO O- VENDO MI JUGO 'DE uUABTO LA-4tOANGAI VNDO VARIAI'MA UAS ELCTRIC09 -COCN.A DE AN REAL OST. $10.00.FACII- DINEltOIN MOTECA 84;
busl metileo e an perfect estad, cargo unts tonead,, C l~acdajl reder par embarcar .. Verlo calla 1 N9 ,queado. tallado -8 p eae otion, 7.. �$1,00. ueas Perrna reup.Aaei . .a~ .lrnt:A p_~lA O E .- r ra tIO.A dra n .nd o..te k , g --=:as , tla-. be c, ts , cha.le. ediic spotsmnI dntls ooH rce raof nerepespr .dcenbre IZfrn. a 51nats 'pbumnt 2.eifcanRjuodae47.0,omeo piesaper$150.bLi-bCafsciul Cubans,- Real y MoPARApBUS mFIESTAS; difiLAo Role, ES doon $47000, rtarder 9an zas case A.omTonto.C too yea y Mace, Ms- sti als, T,- ms a Int� .. .
t o d e a 1 0 V r o'a t ~ o e o 9 ,0 0 2 r ia � o ,M a r o n i " . L o s m aj o r e s, a q u IP O s P t a 6 en t r Y B , .I a S ie r r a B 5 8 , e lp n I g a r y l a r n t i . R e s u e l v o n *t Id ...pars pretar.... iel ......- gtchApa 6,. -O , O ed, equir........ E y D, Ved... ng 68piexa pizaoa ylon rS , / .. . . H-1 "3"fdeldd disco meryoa� Abolute 91- I treAl. B-5A31. diatimente. L61z Fundor (crrteor.il
#tIntoer B 1IM, hra 9 a. ORSa I Mguel. H,84"9G .I22 .1 H-84-5524 mess use verge con dtnero, operin .. ... a.ah � I""
aelO 2 e�Pa - . do 3. . ... o, .a-6~M. ia ! oatNorHte .1/ da CMQ. [ARCIfVOS T BUitO8 DR AcEnG o . OI raoti� y eumpllmiento.Preclo, .nbdle l ....leglado) 21 N9 1.010 Vedado' F'0 356X
_ _ " _ __ Cunroprt, s...... ie, . , go .eotrepalios de quirnealla y mereaor/a� ' ' H 9 956-26 __zadas. libreros, mesa. js, �J u iad R& 28, . H-87157�-17 [ , laca es. ee nexseco od
FAMWIlePARUSLA DR TSRRENO UN mosy 1 htu ra nueVas, UO riu lar." o e ll,,'. de rebel& sabre su ansto. Art-.....- _ aq as s� ar y ecrir, uve I ars ( g ue� a lm tods sus lazas ...... ...... ..... . ..... ..... t .. p. ..........i ....No. 417 entri Pasaje Y Bell'avista BE VEN .... ECIOSO LIVINGRIOOM, ! c....truidas....... lt clP ell ...pa...... LIQUIDACION RequetcopetyP atties....cto.Pills- IIF T~
e, e. ]^....-.. .r - arn"IVerlo gtraje, Detroit .Bar atila 58 entre Vibors Telkfono X-2872 H-4379-'58-23' roekinchairs, sofi,, ires mesit. o-!tq arprs raotr~,vnlla.Co-tqi",rp os maseim vnil- PREed elv rsd 7 ulauatno rcs nxqe. ra. SmL aoi Tl AM/O��VS .
at& ..ile 15 x , -3 ,-8 . .,cudr ymeiade I :ts t m~. ooJtdsrn a - - cordin. 80, bales, derecha entree o pW l a, dores, euanto ne~esite Para una ofieioan .. lot V~ls3 orzaLdcen� i205-- E-55-e2-30Julio snt, n~t~e mI d Il
C oe r Cetrl A x , d..... ..... nr i. � 55324' " 28 -SI GE , LT OD e l__c o................... _n in _tamose leido e
is te " Y "''=.. .. nt hi, -- 2-5-2 M OUNA IN ET, LIMO MS . * Y Espada. H-91tia-56-26 moderns. Casa Cana. Habana 556, entre 1352 asuir n�" S ao ael �o c
Tecr unut'PeutrPa niu o, tt 0nensuales , n a� a� C�A --- enlentey Y Am~ra : A�-8607 Serv,- P H -m a- rid. .ivrlni ems ..



nrearts, do ar a mudancz 55a d 4 Mo t*.V a QU e O il� 0 ,IN erI r.A - tu do b. d d s- ra, i . . ..Be atoedad C 87556 19 03 ao nte ri o r. , C715 -5y._ 53-3, . _ .-lme a n L I Udez DO .... 0 ', r, , , Virtu e12 , .a S n ioa 6 ri e

IPS .Io4p~ilzs. an sit mtor. gooita}onhe-941__6--7-5-29 J" u ]d a3Adtlo*31 uad ceie I ons ole V END ..PiA o l C as nRauUl dibr, LO AION, POR-87E3A4-24:ebr dM n op t d im C azzm eds.3 Heard . Rndo& - Itde yca. lo r ue osdec lt y a ca- - . ...
,,r, ea _ .o8 C.r L18.'. ae ano Guv; eolncatc o, tosest ciforooer. I F N O NIFA O'Hy CI9-72A so.. . . .. ats p r.....esaos. uhas Mo-dels", Zou- R EMU B S -1.
s s s . - " . � 5 " ' . o ve r t i r o n y d a _ l v s . S h o . C b a l ro�y N , . P e
i sa a , ai . I E e t . . ...... a LAS AQ, ,IAa ca oche y' . � , en re qu o � n .V e p nods onm e en a teo ar-pe.- .1~| n l
ons a a: -4 u, x 5 o 3--u1t g Aaes.d s ti p er, Is, Ple aia ,mar e~oB11. ]a ls r * n s ado.Eera , ru e- metal A-chlvos-metal62-teeIt. " dorattNa onve.reconstru cA-s,5....
fome on M613a s-/6 N3-op1" I.5 . ltoAe'b n a rH47 6-3-dVd B C "S i.. ..a rtes: as 8 "Ph .......li23ens" 0W 12-E f _oA
.. ... aH-6861-56 "I 'l r-2. *uanns N rr e r a nr. Jo r e. . a io , - , elitai-tr -- SLE WIDS R {ON- Ltde thr..uy 3a 0oe. [ 3 - - ........ . t*d ora l n.p iras ef square n s I dl e ttodos tamanos ara __ g ,Re
V~ O C t' d'',' ", -6, .. i,.,., .~ ~ --* a C .. *x- � . I P-.. a tl.D p ra eno35
veribl 100, n $ 30. cn r.0y rad-ios .lies hac" e-i" im "J't' 's ot qurto t ddluv, b,,rro's y Sillaocsso . M 902, ero4-.,--. ]tar tas v m m e6 ,ra os intiet. END UbPI NO GItonsE.T m a ba os recosaslco leo e .. .. ..
16metos. nfor~n: onky y M~~lrllo, I'e ;, n - . S."-"'-- ' ,I al/Id, ,.ltnll "medo lun ray-' - -- - --- . ,00 . o � com nueo, clor lare Tecedo M r- taono c--al/.A-t7il41
arqUIA O AUTOSrao PL.... E" R RCO. OCA PlONR. "t,, conn r r~ d,] Mae UBErIALA a ha IY papeloSt el.Aqurao y g e adore �.opoin~ie.at, os g 1,apaca .et..ch bates. Cx ILa D N ETO
H-0 5 00 ,.at$.110 olts,,rrn. o 7 nnu.- a-L E Q ie J nt ara ~ dtiJsc n n etSff canr m. r0 Gonzi zit Crn o s t I&r, y "-eilly enr e sad y n rni so. CJim y a s od lo ss. hli cBts - cl i .en te el 1hI �sab e c "
.a bun re_.. ._l1at1r.tl ba al m.IS ntenluionl. canie d ....I S- gos' cuArA N ao'VO- A $9DO 1inieIR ].... p dos.pI e o .n.ri ol " , , ' " o paealV le s59em osrdis $ 5.0" C~a u.03 -204-210JAgio merc i o ue lae , ut&Jfes.
Par ... ....... . .... mi on p ar ... ..........d. ..... .....s ;d.. . r. . ...o'-P a~ e p r n a t - . .. . o ... 8.....
Mas. e.... . . Ve....... _ _6 10-................... la , ... ..... r...... ...... tu................g es5�l 5h At . ...... .....57-22. ..... del Monte�2.. .. ||8 vM A D BR V O ST A t r ai D r op.. ... . Lo SDa
H-676-54 3.NC-"3080-51-.. .. . -sItOtSEu V"-ND.N k.UNT)UOS-0 g EIIARiDOt". I L. Aria pMsodeornr.ta pe no eceRockringoyecs, nantene',ven-ou- - o-e.
D E__AtTrSCentury-lift..U.a.. .m.- oe I -- y....... . . , $7.00;gliving-.TopSreridran general. GarciaeEsp a T enaeva"C asa P otr. mantes00 P ullmans, $S0
prpt d a .m ulorea o a ra . 5 -N. r l ger~ta ionon os hc mos 07. g o o , . 00;.. .. on s, $ .-1.. ... .. .. ..-875-6-1906'9-04- II .


wa..a....... I-form. r.. Mari- ,"21s7 1 ... ..... Nrio.'I "nqu. . . . cos...$..00. ....H-1.8.57-2 ...... ..... .....de c .r. 'Cont....a.2,.3...6..
01.NDSO BIME 3L4 0 . ECAN TICO A U 1 d O M L N O I O be sd s sr e defn osult .C mp tla30 ete'
"� rc. evnd u lat. " bfi" t- .... .. ..I ..P'2a ?� ncra es lnv .a oean, u be, r ao ts ec ut"A orINCE oSear"v OU-...... e ,a r birlslrA r, caDIIIc u .........VE 'U ANO a " M . . aNTgros8 ofc a en g er . M q ias I ' na u n "
rda� s I-.� Prog ... cit in, par V---- orNDO -r-in de, Otero y Me ::'sa, S 9ialud R FR GE AD1E , 10y 54,s m rcs.Mid.r - ---u erd.c-zd2. eX n Gfonas, restamarntes , aes D uInanls cERt o ' oso
In r M b t blit-ar tambm arcn- -r Nd o .e
di-aryt o en Sll -35 . -68157.5826 Tra ec os n an srlo tta : y y n o ntadra... .. nos ~di ' 7ent ae C15 Nd o. 716 0-31. C-418-8y2-2�. O/ a.tbil.llJ U' . .u
.. ..cs, ra i ot l. . .......... ... . s s d G ian. I d 'e d as ct T e s o n gsra n " 0 a C, Co nlc a n yt elefom ec -i . . . .... . . .. . I A - 743 C -4 7-6 -29
. h .a 'l d ae 7 � e r H -9416 -54--2:1- - - as , . . . .'did9 V o~ l -9 -b - l g _ .. . r a ta u
__: _ ____T , __ _ __A-TI0.j P;Je SEMANP & " .M OTOR "11 A Ie- . - lnncuo. .San R-fael 575 y 5entre " Ix" o o do.3ao as, ma r
d. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ploa So l,,,, e o ...dNe,,..o 3.,_ --d ....o u /ta oc o e tlo e ,"... ... _ _ - o_ _ . 35rigeradoes. Va a entio es.E - H - 7.-0- A . /t , ourt, , drn, "Atral-Electio" ln an. .. ... d. .. ..
Meh .... pa se .. 2 i n ! . ...... v Er- ^L d v LA N a I nRE ORE . C - I . .. j, y c. .. . . . .. .. I uegos- d-e -cuailu- P yI0 cta 1 I. H-3.1)(12-6Tear4-22.
bar ta' de'-211H93152.-22 t "Vella on Ca Tillo na , o ro,(a n $3 UU mns atr esomo.a SI- --- DO NJ - I-D - - r acoRey eCa1re- e7- . gos t ju. "arat rgal" -'. 0-2-1 Aite es a EL I U
rn do, m e. Cle2 fra C r M3 e.505 , Ve - do E or tr6y o I, s. a ~dr yEl Cnal. 565A gois toCer oc$.0.ast a ee ctoi a $.0, Iot o..yn -, 0-4 -7 V9 E .DO PIANOS A -733 H-94V17342-25N" S IE Wx e anf~o e rou�ni2i~
o. rtmelfon11 o b45M5s, o lnd-, 3 nAZAT . .....'1... .......1 tlladores $500 Hd �rb~s "aCae. "r.. .. I " -e r, -o. eoe - Pln- ee Pr/c Irlne tnES ot smoS erno. Uox
� rrdns ge~s bancs, eept ca jio , ;- ; . plezas r ueic d,- iii)niot lH0u. Ip r plaoz as sue. . . m r .,Son i t f i~~ea ba o pea% e so
del Valencia22 I. .. Etpii Il - E . .....T S ON SES RIA. . . ...1'- "n'tire Oc be pa yno come had � anse-r- b ,. t 11 oS[S.... u s r muebes deor tn I
�E "' " . . Comedor modelnt..ntrnh $ e knd ju to00 eot-$1000 Snr8 ado.ntrometi cotado.----, -oo -I-CJAS CAnALl Vdopiaos inaomj tole
dard Vangua Ord , o 1, a n rfectas am otnt e , orevn I tlia- I ] g la tesd h0.0gSt d s o o 66, b --l s, Tcrccyra n er pr~m no 5. - Izd ,Pr lo rznbe..l i 4odc~ns 6 S d 4 -95. er o s n I- . . " o"r ," x, BoE .. e H NC S E A R. E a is ie e n p .... cniio e -c
. _ - __.. . .. ... , AG \ . E 'de, T I . u, J . - m or . H4T73-23 " Vdrea d �t1l.Bur- Ca1.60o-VENDO MI te Pg AO87NM 2 i 5 3 e t6 0 2-Ei22o t
iVEND, H YLe TT. W I4SOR PE- i1,dclh . M bar t todi I Ita n o 1.ete Ecba w~o n ,, e1 _B_ r e t dn s S , d ge, tdt] - I Typa a -9296 -22 6on677 ta d n e a , v erti o1950. n 00.con I lmul'do SoJJ3 *,.o-. I - - r n'ei - cnr.29 Htoo t .r,,,-89 1 D-5 coa os cn .erM-9022. -8' 49d ,6-24.sBE ),CDEINUNFPIANO CA "UNIERSAL",a ospr cis 2 Jioaj-I eondicitilon6I;.!es. ,,1 VExA)ELcCH NC .cn tsOe. xp~as fi er ces.I 1"_- ---- _.__rt me o 30 . e
16 Mc.,mky Y, M inci ... .. . ..... I ,o. r ...., .. . ,' ho.tl:', " i nd - ... .. c -- -- - _- -- - ... ya.jne.tas yr .. .. . .... _ _r.daos. .. ... n,,:2,oio. .ar . ... e ue . olo car . c lad o M a .ro ej r e Sn t oos d IS u ar- _ _ II _ _ __ etr saI f rm n e on : F 1. r373 44L 0
ara- o rto Pestle y Animus.,EROS: I ;,,ILoo, 111 : 1 U di MU BLE IA "LA PA " p p l te ci.Al uiam sy ll Noapeuldoe. ricie162 lo p r tsd u ci ae .L

Ae besen ,_ TDie.Lrnternrati.na-. crn .a1glea dolIg , _56_ A3N.E. O . R ' j h ie al. n 1clon e ita t o s ene ba C D O - - gtL ~ l% '- IT M}$$;4 L / N RM R l. .
p~et ,prab 1n -11 - ls tlv o e em e a o ,tdr o o ra Y sry ex pra- - . .. , -" . . ..... ... -- " , C "6" - 62 - 0' A gu atltut o s e ew York. Stenor
. osig s o lle , y-v-fiao r, No... . a; u.t' . i lelo ' rs a on as , m qul as, es d ... .. ... ... ... . . . .. ... en , ..... ... ..ng. . ..ooddmsu .n t . .. ...i . .. ...ver- P..... .. o .. . - 1n Fod,, ... on -H-ar ini T e-6oo4B672 . .
Aece$ .0 nat .5 ~cun LtinCL~ g V ND, I ti , ottl y a nr a y es, c . ., s ne- cah cn o p rinol aa r md os y comH-8333rNo -i 7,7 e s u a r Tenvengte R ey ". - 1 i a n o fs d e g ra t a no-------,-a n. _ran__o_ _ne_ro?"-; ,",.-6766-54-23 o s .......................00ivina,-ramgssi26onesIp1ezasAsti. ..... R1 A -991..... ....-57.. . ....... ...... "Aa rl" " a par no ne"c sz" tr re- ...... ' .......... v n B l n M arianao
uReN rA E A UOS I e _ _ _ _ IN- 05 " "80 _- - - go_ -g I ,pt as y a es eg r , - _ "E L E R 0_ , T P C E I ,,na o r s N c o AL I N S"L ONGD LIE ", A " I.... .. ...

......54 .""'-- 3 N taUrAmLS ,CN Onto- Dintrue s t o $0 ,s y Iomandaos parecd os T m o . .... S.. .. .tr, g r I ... .. .tomi. C l% n a, ...-,,'-- -.V
U-6 , V lad . C-670-53-14 A Jo l eg e meIr$7 .0 _. __ - mb -$ .C " r nJ I m p ran , om ern oa, .00 a t\- I. -q -9-6 V d d " 2 4 ..t'r z stl tr ln a � 'r
AI~g I ' I~g'liJt - - . . I ,ies. $ .00 M E r � " sur", oe ea , $6500yO.. leit dd-. i "'I iin I - r""mJtz- tr~ ,.e a r,,; ura c o 1n.Cre f ortd lt od d4pv-. NO IAI.A NILE 0 RRO II
- .11. III- NjJll rEND HrEN It T daresnu rosmoelos ecol-I r os al d... "mnfE.._2.__, . - "4a�aorim . . .. . l; 7 ,li > . Tf o . X- I ....1-1r1 .. .5- .........ic " �rlat... altiasytr . .tar
Lux, G1. l:052 . .... e duaPt . ncei- J N Q Ul S B E H ER suaNoleou gos t c u. ar togn 6, "os. - . .. . . elto. deic er . . ta. s t..lea - Lc -t- .... de puraenang .. ....
2, e no te i $1,200P tr. Tel l.-738Uo- , ,I o, I '.,'5 2 - aImaola. uotic altSeg r . N
Ile.J.ts 62Sillita Corralito. Colchones' - IlF be :' - .o -Iventes ete.....",Y. IeHa057-56-2.1E: rU.....A i ....I do......rfieias. Chqu..... de ddes,0FERTASmos y v ndemo
- __ _ _ " t ov- s � � r . .,za . ,Fot r o a, In _t_. Ul-pa*-ene-sem r ner agnfic s . "L-a re iect e ,e S a3 n aa e lrro ueD A sMn 5 i aN as r a ' n - e v lo . A te e co p
7 DE SOTO A Y 151 ;P. . NT I lane . ... tP ].... r .. ...... C b 6 l. '� h n s m u le m r c no n n r I C -101-c6. doA e , .. ... N i .. al, V e . .. . 359. , 83,e H807,.... H POT CA - E tir ac6a.defnitva e
$250ll. ntc. , $D~g 13504 pc s c ra m l ra r e�''. I'S I cstes q A na 36.Teln os: e o a es m t lc s r hi o .E - t "-An m s1 6 -3 5
or I u o go, cu "Aros aqu nn aes,.r et cry r a i....ro " . ....NO F N I N U R F I A O ?_ - - D I N E L IM JO R K AR A L M Oer as d e CO r O . ) E blTF es," "
....per� ~ 1...c,,ao "a d. C-310-56-5 Agost stc o coes ch ques�ar izamg- o s I M ... 7.A pll[cldd S t ecibi"m aros ratodos l esesla- o'.'o . : z d .20ai e its e
fa ria br o okv e. 1 V esldM E"to" UE O 'OME 'n"R :T eneO s ruanstrudos mue lso iia A UN ASltpi, E rson, R-Mo t. Vl. ao.3e"L era ,Tee.i I p e a rls oesqu n to ilHo S l sre. e s VliT^ n As od rA. E,e si. a lNO P der. T era40
_ __,_lu o e ta , n � le d ei , a, $80. v .d vof te5. '' 6 a 209 entre M onserrotaeI yst V ,I-le__ _ _ - - - S m a , c -lcul -r 6-et . T Agos. V; H-75s e 4 1-60ses de ci me i o Al e l el tn ' . P4 -7 - g s
ATO earro cS mL . o FR C i LdQe IA e p aMla a. rne ) rr io ' . na ers Psin EF I E A O ES i a t sv rd~d ,c m
.... "puDeL4 ....crem Uto ......g$ Prs boce.mrf. ~p- mosdiirsules.mRas "Philips", -mVs de 20INO pim ..., retrLLUe, ars
do. hvrlt 91,190y 92.Bic. MOTO EU I E SE risormamitd e o dor, $8"00; nsu inMacasole 9-1 ....- - -r___. -obr quumb i s e ofclt.N stosI
dad $0O.Raio,_ tidranueoibet- I e s ode s ola des.P o ets Re- p lt2a aroy tra 2 lirods. a - ensmelSCnutrrlea~e'fen aae~lllee'eon
1942,. Pan a lymouth ....19s52,,8. . ,$.00.:, 8Ita n- E, Internationaadicalde e No
1951 lr . o.ner, 15150 o in er ea, 1de6lu -o. D e iyeca* n fel srio P eis otftlsy d ea uI dm s a io 50. az da s uen as,n c la doLa nCo , nt" L 6 rt mnos.ci-582. f i c a 195uye 4. ot ldsmorlv83 ex Stoa . 2 msspi p rledeectrHP 30RM d HPIca,, caidao yaclia des. Mueb l apis aiiadsd a R .Dot, , eFfet saod itr uco baehrpi ampneailaui A-nl.dadiador e io taZ ysB
Nash,. ..a..ilsac de ue garantiza as0ReCon JInts-dIlCMn1142-55-2una11 Iilom tro 1nantaet.501.eyM-Sde Jost....o rt ....oh Calls.....o 6e6, entre 27 otarAento3.
riles cae 7 y 180, eartn o1, N- - _ _ I Ei) ' d d "srl" U-53 c mu ia "ny eefnio A"'C-1-6 --9 02" "ta en 0 , r.G
caa I-. ._ O _eO-, -n 45 ae-. � o o . ,, a bana rop1ea es aban y rartos.--- _ r s.I u.I
___ Atl d,"0.4P, O _em AXnede I7.illegcaas Na 359, esun a a1"1 Te- ----, -,cu rt, -- I distide n tOs modelos garantmateial- e--s--= - ignifcas cJDE C oeA , SE m-oE-a-fs fu runll lnI AR L O
%, Alo u lamosly exmodels dALd....50,00.Tam_*s derl s~ . ... .. e nte Rey Sevim sopdid s T No .71 7 R.' . .. ..i~rt Phl vi v .... ..rs s ciqi. ea lo os. . .. co. !in-,nhx opit153Orsmr
'No dequ m g , nfrm n S. n I, aeto- J e o o~ e o ,s l s i z s"!c l r n r a o e e a u . 050 d-nalaetr u MAota e rio : A 991 . -AT/: I nRn11 ,123, Apt..e3e.en-5413. ca.lonaclonal - l t /c' dodpage-d y di
d-o-8-Say75-5 adsoor ... d....... ..o .. ... o,] leasr59 esuiNoeriqnt i193.SI E TR DA nr Poar .Saker No.as, 503. ,,T0NeG RA TI r ;,r 73InER S ARU-977fAI
, 6 -t on. ) - -- Is e tas.O6 J 8g rRt- to Exhi diBn "A tralHE99ri� 61 2n
tAo '. K l I. M O/Ir SEM . ... ... ...... .. eP A 991ORE$ 0 0 MEN uAL S _I _ _ __.. . - _- --_-.. - - 5 1 vr a Jo se.ro Eina y to Te os ot d- " .--' �r- .. . .
�l.I . ,Vead. . H .0 -5 wi M de nchJes. -d ..... d or 7 Ip o .6 e.rta l era.00 eme teieve .... .. ,--248-57 3 tA , Gorsd ia M ebletc. "BU 8 .00 M A TI A CN S .RC ION 1% I.� c - - $ ii---'-� Parag , - r tunn reni.l-, . . hos / %-r nstcoam a, �qu amo rt i;eone� usa. TambiF-4 TE cn A:ue go def - _aIa, e- an d elldad e . s". M -710 RI G...... . A!aDR faR81Ecs e u1953F C 0SS AC0-o. -Ago.to6 -on - ,us sB-212.ebl7f)1-4- .IiedeMe,, ddLO icna.fioe- -2y
11n-oge48-et105 b n a la e,3__ -. d E $A 88 CS imeO fioNCgara. ill , Ad. pal, teclq . . nc. AN I_ _7.-_7 .. . . ..rla m rem
ClE VBO at1950 ,a,, ___ 3 __ na ... 1 n"CaVa P nrez,.... . .Illmo sod e frerad, a ,ornee, -r.', t uquen. el ev -774 .sA-y 44 ez r se n Hs. . .. 1,.", --'cA I '-"'I"'-/- I P ACiOnX EU QUFra I~m r LLO t
H -00-- = . o quir^ s ............... ,^ de prer a Tll, etrnrae mp nr iqu 62a.eiacud - e '.Items .i - a....-TIDos
niten, n tu dekr19 481 y B i0,00047K.'ca l- ,H- 89- -3 C, , odor mo � lrono 1Televisor vonC-17AaatIto t149a, N-, ril, � osn o I e- ,�-n _ P , ado , i c to r a l u, p a a h e ca - _ . ._,_ -I -O bIE A S C O L I a ncO ,7 . , . . ... ..d r F i , _ _ _ _ - _ I c o n 3 D l o e , a ~ m n
'-. go Ap"r" ent ,1R Fi GERADO R DE I...... ..... .... .. 1" LIRO....... .. S 4-180 s ib23 do- 70]0 � R PARAdLAS 7.
pta Ameriscblornllome.t. mmb...... I E r ets ,. ne'10. , " . . " -sb rao qubn a er . Liavad orasCDexplt m e . ai ga-___[-.- ,-s D-,4-, C A
, ' a o . V rl crP rarlo A -8732'N-' 5 6 MArtf Ettc rned . .. bn Dado r.. .. tra 2 4 o a a ,J su s a e t l te2 . .. . . ...... .. ..pi , (al g el- IA tor o _ _ Ia t. . . . . r s B n i i a y c , m . . . . d
1.1aat H-d972t3onuv-53-22a- " . � .- : - _ __ -- - - aio . 0o. cte, z- Leoard: . $10 - toso eea.avs A22. DasamoU , ICANIA CAODAE ')E YNDO U � [ ra[llsl - Dr~l ib e lC.oRAC oN IN 44 T E E lad
- om__ nue __ rdiomee - ea, a- dI 0 NCom(7y ededo. 9 lt sp ox a s q m re-c e sm n lfca o e . L n o lt .anda mna le ns 2 e.. .t rio r 81on u r" . .. i,4 o 1113'sd - - _n " ra s armaee soteias.sbcsn
--, I, -... .-Fo v . VErl . .. . O F el I -RTO 8U- . _" A11 56 5 E L E R A $1ostFo, 38g" ,� ,q 8.1E -3 29 ,8-2 .Ju i ,n pre o d ,,7o n i. V rse n ( , .� .63 S I IT U Sr U s, c q, -sve t da . T.b s a a


.... ' I 4io~ u .uuu. %-om o,ut./s en su poser Ja ben s etam- mbn ea d - primer ga
.A .. dn tr yrl RADnIO,40 0Ca napes, colchon mue- TUaLIrdrbLOIns.L s 0opdin srb rhvoepancn .M!trl rIsfM�". b 1 re ,N
.1,i ..... .... . AAHER pri.Emacros a toda la eolch6n, $1.00 semanal. Soft-&lMLE IAS DE AlIl ome.N~ ,R~ie reeraitn -5
'359 aq' C neorn a - . � .. . - 2 11sof -ca a. 1. e ss ci a 25 '.Gran urtdo an musnies de tod -t- I Repfiblica."Bolsa de M uebles eamna "Aspasia". Radios de au- Y maetine y balesn e,,. Jackets. . . ~. TitulDaeLe- a r ivr s ideMadrid y BAN
' z~ o. E:x 5, "d oJuegos cuarto, $10.00 plazos. rad, y much*6 facilid~o adsdr a - . cina, ORil. .. .ret toypr e a.. , ente y E . M...... L " ve- fe C e n cro n .. .
p etb e a s . c i n0 0 S t n u a�a, , c n u tr , S n ad e l 7 . d m t m e m u e b le s n *I f o C 0 -am a L a M e t r o p o l i t a n a " . A - 7 7 4 3 . I e s t e a n u n c i o o b t e n d r fi u n * " *L o o n a" , S a ri R a e l 7 5 2 . v s = - n e , 1 0 a 2 y 4 a Q . $ 2 0 .0 0 t it u t o y d em k o C e t r s S e ru do z . C b
:N9 55,entre.2 -atmno$Vddi 56.. C -887-56-19 Agosto "A-4.9,7-.-8 A..























- ~ 5


Piina 3(! Llauilca[og


DIA 0 DE LAMARINA.-Miircoles, 22 de Julio de 1953.


- ENSERANZAS ENSERANZAS ALQUILERES ALQUILERES ALQUILE.RES ALQUILERES

Vs PROFESORAS - PROFESORES 77 ACADEMIAS 79 HOTELES APARTAMENTOS. APARTAMiENTO_ "12 APAlTA]irsIA SANSTOS SUARE ALEIILO"Alt-ALQOOLO -. 0 VENDO PEIcQoIUIMOPLCEAATNI A LLI'S35 aSt'eoo309 at-odor- apartosenoe amuoblado, con teldono, q0na a G. Vdedo. 5al.�oo / CRi s t fod o e o IPr e p r T a - , I LT .m lto r o c o c no s , a n t d o r b a fo t r r a zs . s �]l eo m ed o r. u a r to , b a f o y ro - en etna p O s l o $ 5 $ . 06 , d e 7 o . s . a
tr, 00rImcplrtodMecandgr.oda, onodtstcortpletoaguCoemore.tCores115,do&, 25oN9t501opartamentoIt. Verse par9.m.od-it,f p rtsl c tedanb id e o d p ricl- r A to-ttm tCu Orse ra fta prt le ta. a rde o M an rique 6 11, c u l E sq u lna wqu a San " eatgno, Ru ta 14. Infor. I t rde. Tam b . so cede M-2660 P-0702. - - --
,evsn. hnuoo e s ta e ar d u t sm an : A p to IS. 11 -96311-82 -23 H -9 52 5-82-22 ;IA M U E B L A D O S !!
0dms, aolcrtr.Rinaldo py00Rena go-&_Atencldn. lndtvdual. Ordenads labor. a Reina. Telf. A-6388 0 o.-- 3- ---UZraAtl i ia abadoy otmbcoopro. Apodacs 100.H5-77130 Juli0 Vis a ut paso d iso prIncipalele- ALQUILAN' APARTAMENTO a COM- o -'APARTAMENTO 00 ALQ ILA No . mortldqu buocendo aa a aprP L A N V A R O N As e o a m o s va r i ea p a r q u o u ate d e a tableciateos n em63ifatytoo, teatro y contras do di. Puests axis, cuarto baflo cocna pa- urta. s)acomedor, bofl y c~cina. Isa�aubdilmo yooto
PLANorAotaA talo.oIto ynvadro. Muchaa 00 udra 30 0e Coo nuebles* el o des. Calla 1 re o do $03.00 a $90.00 TeleoN ptune. T e lt.oA-4980.Quoy foerm e C asce b n N o o hS3 , A too 3 es. 3 2. V oed o .a P reelod e $65 .00 a 0W T e - k
H-93n1- oosto 17 Pepaoamoosaoetudhattes do 0.0o Pa no. roa agus 1ris y ca onte a todas h - _ -0ar .-8 2- n0 P-3 "04. Compre om o y o eNdemos.
r___-. esbgnatos do Letres. Clena a In- raaEmerado servlo y stroedrd. Pore1. entre Camil- Sierra y Porvse__.__________________-7.1-- Ad.
' --is stTo r r e s , P tlo f. I n g l s gl a. Pr o ep o r e sc o m pe t n t* &. G ra d at ioP d o ,00 o n lo s. 19; 9 -82-23 .S 7 1 2 -82 -1 4E A t
- .- g]-u----enrlsitrlosorseoplnat. Cf e ndiildua o .. e -21-9Jn 6-H- .- _-ARATAMENiOS KOHLY AVEMVA+26-.:457 (23 7y25) VZOAAD
Do Is Uni.i.dad 1. New cork eae- uvrsltaros. Ateouldo tndiqidual Ara- -3101-73_1U.o VEDADO, AVENIDA 26 Avenida de lRio No, 12. una .iadra lqottloapartamentoa I saclie. prter
i. a loor, bI y r10. oor rao-e-At 01 - Ju lo- H5 Esquina .alle 27. Estrnebos. I y 2 ha- oarro Code de Riveo. Sala, cot - o alto. Sala-comedor. cuaro, 0terr0za,
t ol Itdomsn oo turmnes eosa Clo-oe s doiur- 6a ns0 C-103bn ulo Nie btaolones, smpi terrazas, closets, buttlo oro do, courts bao o tterralde. ar- cocna, doble servio. $53. Llave Bodge. Ban zred &Mr.altodtdtU-7r94a3. u tlesoeoATASoI L ClOl LOIAL crJados, bar, etc, Ruta 26, 27 p0r o o _te to y servieto ortado. Aguls todo e1 dim. Informed F-3379. H-720-82-22.
S Laro 1027-07. 3lto d e-7943. � oei MA lT Jeso AS tefico. Verlos: 2 a 6 p. n. Duefo: F-83-6 G0r00. ocntu, gas bal6n. $70.00 y $20.00. 0 Y I. VEDADO. TS lE A O0
1-1027-70-21 .l. Mastemolbrao, todoo looreuros. F ras , En el Centro de I. iudad H-9591-82a gosto 4 F-549'8 3 X-42M. rEBorgado fondo. 0 et N eional, oe ,lputlan 1u 0 AporSQaubigby 1ngreso noersbdod . |nst tuo- - 9"_____ - P--A tarentos de una, dos y tfes habitaciocLA EI Do IN LES.p OFESOSA A IE to Aogatur do BchIlerato, Acade- Sa_ Miguel y Galiano. ALCU O APA RTiAMETO, ItSPI-d rboea. ireduodo Esueol Norotal det o-i nRico. call 0 N9 153, entree y S . nbitaione y apartamentos todos ba- tal 468. .intre Neptut 001M-t 28 NQ 157, VEDADO 01.5, cdn uno y do. babos, terrza etc.
Estdod Nue York. tambi mehol.I Veddo. F0-4620. ootoopOoroioioaabde-aparrosontot:nynao y eoador. ui00o0 l d n iver t , Ie , oE stad s U n i- H - 689 -77-1 ag , t o p riv ad o y eolch n m i elles, m b u n d a n - S ala -c o m e d o r, t dos h a b itc o neos,ab alCo M c-599t-In-l l d~a.. TsldoricsF-w407. deapoilde t 4:360.77-at.toe&gumra lo e rbbul. Atquttannosar trow lo-l--. o 00010 gaso 115. ol-tton Muooodio dH0000010003-5094-82-3
00504.71-25. OiDn10(t n~nncmosAo-.d I s es o n, a00 s0n10 omtda. preoo.is . h1502 abit~coot. ol omdWe bh onpo
- _ ___ INGR SOLO0N.i0 econb icos. levador dia y noche Abso- ...eado , o raetado degas, patecoto c 00' anAaO oS co . INCILESTRANCES. ALEMAN, EITALI- Ingresos a os dstintas Escuelas Uniter- ot moralbdad. A-6958. C-970-79-2 Jul. MALOJA 374 trod o. nfoeabuodante.frsos y y W -c6. edor, on coarto
no, Copsp ol. Cluesa a domticllo y tra- btaras. Optometra, Pedagogla, Veterl- Entre Gervatoo y BRanco cin. Estr ne- H-431o4-oo-23 14 6, entrgAoypo Lao. l ae e n A ducciones. Conversoc6n deode a polbe- naria. ' lencias Comerciales. Inenterbt, los: uala-comedor. una y dos habitatones, - ___ 00411t22 ol o . ra loctdn. Otto Roessler, Mans n Oren- ng...t.. a nsttutos. Matemftlcas. Acr- 80 CASAS DE HUESPEDES ago todas hr. esde $50.00. lnfor- FarmUa3,Role-d.OC,--C9082tal. S. Cstalina 161, Maranno. Tofono demia Rico. Calla H N9 153 e/. 7 y 9, To- man: ML-0502. Verlos todes horos. doesoedifico moderns. con elevador.
BO-9742. H-6995-75-13 Agosto 0dfono F0-4620. Veddo. H-8638-77-1 ag. HTIESPEDES "EL PARQUIE". 0B ALQI- H-9490-2-22 partmentos, precos muy rednJados 10 BE ALQUILANAARTAIan atitacone mmebldasa hmbrs - desde 55.00 pesos Informs Eneargado. monies y habitatones par& matlmonio
CN r BILDAD MATEMATICAS I .. bta atror.. isibadas a 600m6reo APARTAMENTO, LO MA CENTRICO H-4918d08-8 Ag.0otaol, noeb flos.P- 82t22 C NA LoooOJ0o O00O- solos o mtro niob0 s sion dc nf o, sa do do Iu captal, sole groodo hubitacrT, ____________ Hfl0- Ag. 0 Poa29-82- 00oi"oo
C loses de C on ta btltdad pars lum nol F IS IC A , Q U I M IC A otora llidad, D rago nes N9 102, esqubn d t t n - srv pi alo eon e oc i a M ln dEHLA E O . A dtootba. 0-03-80-* - rvlos. (No tooo rotn. Mop Inde. AYSTRABE ALQUILA PEtO 0,T. 10 eAB. quo hayao tenbdo dficultalI en0 as erot,- Pttoo ooo~soaau tlos __ H-925-80-31oboorpoloboobo.
q~ .. ........... L~o~; ...I. ....Prtmero mJ quinto shoos, por graduadozz pendlente, propio pace profesionales. Ga- Y S A NPRC S ,
ones.. Comtenzoaahoracurs 10 ounlvrsftario Clonclas rtram i -ico-M fem - ALCUILO MASITACION CON 000w- lano 257 entre Neptuno y Concorda. Te- A qu Seo amplto loca y omoodistmo osla-comedor, bao intercatao, Closet, X -e.G 8 , H-815415-73. c v Fisic-Quirn~est Enshoraa elibors-ALapartHABeTto�N COnaavistancalcon vita calls.Pa =c eoeoG n- eoc ctreli arc ba ba nn, arraj. Caalee X-1518. H-80154-75-23. 0a0 v Ftoiro-Qulmbouo Ensefanzoo efloben- das, tndependient o0 co orp. 0 pa Ilfono A5-21l m ltg.5-22. mz er dez sa~. L oo hrcbo autootO 00SItpal.P ubtorms 0 o01. 83,rentr o , haoo gieorr. ColtnaA
-� t aandtreytoh.Peplax-oatrmonoo,oaguelabundantelavabo bas.-92 t alsio, 1-1/2 - 6 p ot. Teotdtonou 0-72.0-02-2L.
Closes do 1Mosatesatics 0 0 parcrales, finales ersehonra lbr. telbfono, balcn cable Lo mejor a La n032olue,21/2 1H-7791-82-23.
Matrnti" od3 oscuso. rier~l Aadmi Pdrn:M-65, giacteF-9382. H-6355-82-28 Mem~totbes todos los 0u ..... Arbttt- Arodeotta Podrt M-9650, Agorateo 9: Habana, Neptuno 215. altos esquina a EN JUAN DELGADO 415 ....1__OU_ ALOUILO 2 AP.RTAPMLEiNTOS ACAca. Algebra. Geometry. Folca y Quml- Habana. C-032-77 Jul b23 Amistad. H-2648-80-3 Agt. Ceres Vista Alegre, olqulo madero VENDO APARTAMENTOS AMUEBLA- 0bdos de fabrcar. Terraza. sala-coa. Ingroesos aIttolto y Ul e't-ldad. Cla- - _do-_ydecordos, estlo Americano; at-.__edor, bao. coeina de gas, sereapde
a dontbrlbo y st ra~a.Catbo 11300 113 D o you CASA FANILIA. CESICA ONIVERSTIDAD. abatamtoootoscla, omptba babbtoctfoo ro-d-drodo.notAorrooa-tood, u.rrladogsoottoo
...s adomie|||o y rml ..... Calle H No 153 D 0 V 0 U-a uiA Am---"l.ias hai C N.. IA. . ..taco.... o- radrb i ....pletcoa a t, e c-..q ....... So. Refrigerador......... Sala.. .. iados. $70.00. Ot..... ] ......do. 114,
eotre 7 3t 9, Vedndo Tell. Fn46200 etobin u sotoolba. habitcone| eon o- otdor, huibo roompleto. coena toa direr- eeoltor ao ob o p co ad Solo- o cocina de gas. $4 00. Avede.
H-8690-75-1 ag. S-P E A K mida a amatrimonlos, sef0or y seoor. to, patio oavadero. Rut, 15 ot at ente $45. coror.
_ _ _ _-too rotploodas 0 estudboolos. IobnfrmecI H-9468-82-22 r(onto t Hotel Naconal. Informs Ora. Ms- Porvenr 224 (Lawton). Veros hohas
_e mpla 0 UO- das o estud a to. Inf arles rle. F-297 do 1 I 5. H-9372-82-23. laborabes, excepto el domIngo. ProPRIMERA ENSESANZA NLI60, Tl..UO .0-... EdstabJo Castro. Ca]ls ALOUILO APARTAIMENTO DE LUJOp hisdc]oenfnS-25 No. 10 sq. dos habitadnes, cloets y nai- QINTAAVENIDA'N9 40 ESQUINA A gun-6or e0001 pntor. Cloeaadoonbotbo dr onootoouo n. 5EN LISH H51026-O-3liooltu dote s alahlo,mlaa omn o ." yportal todo M-0a65-03-2 oarls. Profsora competene. RePaoss de 0spar-a de032t6-aa8-230 or(co.yp o to Lu LopO, Miramr.o se ba ! 0 un tarre do rc0ogl .ORpbdoo odelanto,. I n- .Ingles Inglis. Usted podrt npren- IE .4LQIILAN HABITACIONES MUy coroldo, garaje, departoanen-ol1 - paotaoeno do I euartoo. 2 bahos too- ALQOOLO AMPLIO APARTAMENTO.
formes: Telt. F0-462 derlo ridamente y eficientem nte [rescas. proplas pura matot um o ujoni l so t a. Calle 8 NQ21,,Mtr.marf. ores,, uts, eo eor coun pantry. rdbfbrbo rooldo ronstrutdo, aunarouH-877- gsoj garae, cuarto criada Y basso, cisterns pt. dra de Ayeseari� n tm no 0 o0-867-75- a goato 0 Nobel Academy, coo profesores re- noombre solo. con corobdos, Monte 57. at- B-1840 H.908.-62-293 gora a u o d y ot o sd o1.0Ayes ,d o nLob o t205 nanoericao en cursesnormalelu nen- .0 0Madrtlefl$". Tell. A-7535.oPa--os motor:$130.00 ual t SanPedro pLombilo Atuns do pRACTIQUlE SU INGLES aoo. Aprenda lnglis 3' cualuer .t00 tos "La aEDIFICIO ANDINO. SAN LAZARO 1218 Lloo . 0lBO-0708. Rel.r..as indspen- Ayestari. La 110.00. lmia.
EL, oroototetol 0no.yoo b 22o37 Peoeara000 -0 o ole N lesquina a M. Se alquilan apartamentos sables H-8354-82-23. H-5108-83-25.
.......a odb...........po ........Academy... Pd nor tbtt . . .. ..o.. ...E.. BELASCOAIN-02, ESQ. A acabadoo d . ontruir. Sala .oot.dor, I - -1 DETU REoo46
pos. Tambl MpriooiOO000s. Polotoras Nobel Academy, Prado 412, priner pso). Salud. Amplias y ventlaoda habitaco- y 2 hab tlotaiones baito moderno. T| lfono. 10 DE OCTUARE N9 469 Mr&o Kau en., Mrs loton. .. Aros Acera deL Louvre. Telt A-7927 nesc non todo serviro, todo ron bi ldo.n. Elevador d/a y noche. Servic o de ga. Apartamento compuesto sta-omedor.
otr Ibsu v010000.. 005dbIl.s4 0 0..IC-845-77-23 Agoe a tods horas a matrtmono tin hi- Infbrma en et mimo Sr. Alvarez.bba neotciosc88
t~zrus 1. prime p~so, ntreiPetoPourhombrestai o.ocloet, exige gasecaerenri 17 pr er po tre Pea Poh -obroo.e ge r rc-H-9560-82-24 .dr. butts completo colors,. agu�ibunvenida.Las Msnes.ASETAU M ANO--34-80-9sto... . Lujosos Aptos. amueblados dante s:empre. lnformonits portsmen.
d L H-7055-75-24 HAGASE TAQUI - MECAN s. -0304-b-b Agooo ALQUILO AMPLIO, s con aire acon- to N I H-675-82-22
NO-T R-1 CA- grafo. iEstudie Ia carrera I Hi-;TAC N GRANDE VENTLADA S y fiTA u l'cnai. . ... [INGLES: P FiSOR - ORTEAMER RAND-J-E-" Y a ntoosrVeo ErcN TnILArD A ,. , u~~uI iindouoydo alaco EALUL PATMNO O E
no. Claso d nditVdunles. ten Casa ) a do- b o r ,oalyo edor ocngroso. Prelo obo4mb -. FRESCO APARTAM ENTO dicionado, uno y dos habitaCio- OE ALQUILA APARTAMENTO CON TE. inell o o p~bctfo.t5,0rhdosaba one-- Ja poUcia E s orot 24 potter psoo rtr Geosy 0 Tres o nutro habltartooe o, co - pIan, gaao, ptie c o e. tdor, roobsto gas, 114,barn .. ... .+.....pdo. Me... I'~n;l.. . ... .. en 2;n~oy =a ,5. + nes, piscina, garaje, patio de i.....
Carrick.B-941 Gregg deO bispo 303 no hay P tr.H-512-80-4 . otdor umpto.blolo, 0 rv o u Jr,n ,o bafosurvientes. tmuy fresco, a dos aoootn. Mr CarrIll . 0-0941. Aoentde ___Ais -,- poanoo, roo a , em pro ,g-a. nor- "uego ara nifios. 88 entre 5ta. as rdo o. en tin yprint ertpl TnF
- mdrioa Ill. Iroh y. 000en00 Cboo Ar-or ootrorson tInotosmo. B otuoro 03o to - 10 V~ddo. ootre Catrodo py50a. Tldsalt. H-.1110-73-2 Agoo
C3|E. T-NTE - -PR 0.. araEadelantar. Usted avanza Sealqttlun i t. habilsedn y u 00 par- 1eno 4, rpri e plata. Toar r ef- y 70, M iramar. B-4321. .o FO-403 . H-8223-82-24.
O--'NOLFOTESO A -" Oaioo, po...o. totrmoIPto y ootbcs .0-........hmbres-0s-6-br2-23 ds7.17-02-15 Agosto oLQLHN7F7 A7P-R8TAMENTO5 ERp taqolgrton-p!mn.ng.lr0l.doRcu rdo con sus hors s con000it y desoastla.yHay ............. Od....
a domlc|lo. Ensethnza simplfl orda Eo- a dootlclosetsobafo.oooinboypclentaorponiblos Cpaidld y - ouozuOt0 t eo. OR00 froLC 0 hobob bo R or,.t l- I 0100at 460. ONT RUdR do Ao. ca ers t'ia -roo do osvrotirCor.
pecialidad con ntiois; preparacdn en In- prHbn.s rrt aialns ai- - Io48a 6.mdacsr eA e- n~iins acmdr o urol
gahs parasa loItibtuo. Te fo0noB-4082. cia. ExplJcaciones indtvidua- 0H-9741-80 "agosto 4 mdtb. etc. Ott nInterior $4.00 . . a * tarn Do% abitacbonet 1aL. comeo or, coets, 0000. cocn yao otodoo 005,s'0
H,-4258-75-23. - _...... abitactt(' i. tfio N , ,na, Panrto bar v ocin con muchos de ltes. des- iaudeo. Almendares 166. Dessogpet0 9
_-____-__- - les. M atricula gratis para osNo 19 1/1 1ll.,, No. ) (tov 0000 r hn " 1, o- do 045 terror y $65 fr te. Lltves en Maoo. 060. B-6153. H-7809-2-15 Aoto
botboES ER. omAbo. oto o9 "FRo r rais. F-4-129. Vrt o 1 1 ot . 5.el p a n t - 8 . .
a-bale-r,-To2as00e1.mejor.-E0 -eho:00.veInI.... KrIVTNADocohon. Gtoooorha. Fux. Mmbo. Tkenica mostrando osto snunrlo. Lit- -H_______0-4378-82-23 AA IM !I pdlr steoa. icdomiobo. Vsittreon.0-de oio orm~o SIN PREOCUPACION CAMPANARIO 416 OATO SAIET S3.0 AQCLOMO Gloria. E-LoBod7524SJnCNarotl 100-7-2 ua.h pds. Pedo 10. totosi. Ars- Se otoo trot Sr00 Jose0y S - t o- ,t pbtuotoo ort-suto, 5(0oprotr Pisa, 050.00 b dorotdo. oeGbootaC IMO7124 001 pronto ctari Capaitldo pa- Otd. tobrtor ao I tarte 21at.BRginsaa hbi- too. ooartiaornto itertio roieront 00 ra. oooo oleoo. turbo de gosdoe o a o Het IoLnea o Avenida Menoupot. rquia radosompofiar puesos o0rosp~l-ront- 00:,0.otoohuon000 0190prado. Otto. Slo, rionto, pantry, roroa do go. Para 0ytoo dero. Inforot azo. Trtttoooo 1-9077 CbodIoIsobaroa. oo Ioot raono too ,otooo.Coo a sin otoobles. 023.00 tool, de 12 o 2 t. s. LI ti en ao r 000- 1H-0983 -2-24 Agorto PFord do Cooballapaofasoootu CON SAVON sblso_____________a$4_O__ _______ ototerre.babror. torraoa, Wanseooo
C N AVN abeso S~J~arS p~iE-8997-o8oooouto.0 0000 000A0000 001. H-9489-82 4 2g VEDADO. CALLE 54, NQ 160 oop htan.baousomplete, maProfeor de proteor Je garantIzaqueactual. iViSitenos. DAsde.3 ". .. . . . y P--iETSaAD, Oa.re" Ed eoee tr nd,
Ud. butuob r orreotooete MaSlmbo.Ouran.MA SION"OKN. AMPIS T ;PARTA$OFNTOS ItEBAJADOS. ', .1t3 eF . dlc00 0000000 ao onhrn.Ifomh -56 U-12 Udo. Bolero. ForP odobte .Vats. t...bH-4786-77-8 teotadao bbabtacones con taho Ypa- se t hdo b tabtcl r,onecoedr. botoo, " ot Iosoo partamentob. pltoa tbalm-H-8400-02-23
go No Ioora ttcropso. vttenos 0a0000. Tan-t eto rot t Cootd. ..r t s Am i nte covinag aa:0 0 o0 ro s cto... o.u .. yr-r ,otry otr ploos: grandes t to ..ra o,sat v o -... .
Prott ooo u. od. Vooda 606, detentr raoobtdt orn000000pooor , os- y lasoovielrodor. EdOltoto Orbo Nopt- ot. oo 4. bsftoo or olores o rita tojosai..E R N L S .. -. . 7. . -7........ . I.. . N.R E S G E N E R A Ln r o o ".. ..46,.altos.... . ..634,e r c.o r y o . I.. . b o .r .ado. Pato.y notes s dooC-51-7531 lto - Tdi Itor .Gl n 3 t de -92911)04ep2-29. e_.Todo do 0. Gralo. Inforot in a rtaotone do es, om nedor. dosahe
MECANOGIAFIA. TAQUIGRAFIA. TI- 2PROo4 OL iuetQDIMICOolore A-ocepLQUiI A A ITACIONES A sOON EDIFICIOHCALLE-72- roro oe co lo pb eor . Calls -1 .nedurtatContabtlld n e r s fots auoo ove. $70. tlayaqMio V AI.CALLE t5 No.50, ENTRE n hro 4o 3 rotr Doloros pyConcopcion. toGarr L bgMca P loiteratura, Histort. Gogra-. e og r o , t rn owo zt s v totto. 51000 oroanalea, Motoro112 24 to26.oSert ottthotompoo sportsro totaon Ftorro. pM-4602-82-24. (14. L.g .a t'o gIo.. .. . A. t. tk.a, Al- v.toi000. .1r Oroso 4 - L ,oi ! T t. 0b00r lotut . nos, a ent a jooci- olote. t ro y -L o-i-. -1on220-a-s3 au0C 0 0 0cobtra. Geoootrib. Totgonosootrta otc. - UC-l15t. foroTialTcbobOrritoi. Sootcz.rot to2 hoiblttoro 000n cosetts, c000000. 2 ___________ o toosouornom.s. oot-roooor,2
Qulota Boga Una o lodas, a dorob- jOVEN BLANCA-BUENA PRESENCIA T 114100Jotlao30 ban-boto, g 0000ientrodirlodes )tsn ALQUILO A S30 ortos con cosets cocnotl, bafio, erslato $2O.O Profso0r: 7-7021 torali ad, o frece u0 serv tcio a quieu t P o too, orados $tO.0 y $t t.30 . . sE1256-7124 J. .. poda tt ..o... Especalidade......0 es RESIDENCIAL GALIANOP .....03R' uot a2o9.. . -. 3 uVddo.
porn......... Tea c..........n e in-ec..............ci........ian...... d .....at 62,9o edadoen-1. pu-rl-2
O0EoOKA AGOADALE ENSEA 00 00oIp arn7 t r ot 0t0urto, code0,100 b .So y . pato. en.meottt dtotonor oloro o o trobooto Sut .0ooooero ra Habtaoooo O- 1-871-02 3 ort btpaoto Pory. call. Coarta. 000000 C MIRAMAR l'-rOFEsrbOr A AGdADA LE, s a om tros detaltes se refteran a Is atencion de a Jose y Barcelona. Haitaciones eJ H-0375-12-23. r prt Poy aeCu t.eneCM1 MA
-- - ,arate,.r iaei bndae Hyemr yHuS edD IGaliaoan mCen4troentretalrnibRolnm 1,ueria lr. mcItb ort ptdo. Mt se y� dot- a o.1 nter. Trnga to bootot do luotor p tndidas. Tambin bahos privados pora rtD,_renteentro oasauev ptt. No moTrot etda . 00 00p. Do 3 a ot U-4007. Sra Sance. H-07r2-1G-23 residetes y transeotntes Seroiro come- FE ALQUILA APARTAMEYTO NUEVO D, 12oey e 0u . Cuatoo nr 1000 . Ptroetios sparta ent�r , d oraala. to dor,
4avtn p.r on.lienom short. Pco Infottes. interor, -nt-ada ind-p ndi FVO L oma r.s Io ranCtrooa, no. a 4bra uto ooo,gaorair., do, torrat oain S 215. altos, 9 y I o Comerciantes-IndustrialesC 0.400 .7 agosto Chptle. 0GeneralLeeNo. 31. red m_ 7, y oen eltelonoe1-3524 o de gas, $80., 44 entre Primer s y Tercra.
1-115S-75-1.Agosto__-422.-2-24 H-8_3-_2 agoto2
H-1155-7-_ o Toda cients atr saa s cobrable. dra a 10 de Octubre. Accra de n ombra_
AP10RND A INGLES RAPIDAMENTE, proia orgs n zacrngteor c tt e [as dot BETTY - HOUSE, HUESPEDES. NAIE Sala comedor2 0 uotrtos nrade. hafio in- CON MAGNIFICA VISTA AL MA so REPARTO AYESTARAN. LUGAR BEpO prense pars a s aJe a Itos Estados -tootos. Garantio o,brar rcdos 0 0pera rn sericio 000nuesro 0e0ott ate atdo 0000 gnsyatr to 0 0. n prt-ho e. aplos o- lltmoo, Cerea Plaoa Ctva. Balos: e~pecialidzid. x a c t c aCdtrimo, yI aqVa GaiIlantecanad, oocne sa a' clentaory e.+ oa
Unobdos Porooscirt aericas oo. 0000 0100000 o-prooottut. spo- ncooron Ce Granotoz t.d3 orGdedtr. Preco $70 0. Red0- do.. sin otlelr s eTece num r 5roo - ' o er. , 2oor, 2 habtacones, baf o
T etonao FO-1416. Calle 12 No. 53, Apto. rooto y m agob00y ma onifca 0-rcrv s Do, 0INeptune. CiotraoN9 254. attO ,t l Vco det50a 7 p. o. 159. 0,000 51 y N. Vototo Sr Guorrero:t otpbrto. gas, muobos dtaltra. Los, entr 3. y 5., Vedo. O1fmtn Correa Marlooez. San Ignacio Coegto. peguntar po0 Carmta ML- 0.72 U-9308-25-22. A7591. R-6741-82-12 Ag, ' iltlo 559, eudra yrmeda Caledo AyesH-9290075-4 Agosto 214. Tld0 3M-3150. Hobaoo. H-48-40060-11oht. _________ - BLCNi________- 00. Oooosa ooroerte s.
_-5t42-tG 10 Ag BE ALQIILA ArART04ENT0. CAi0No. 007 ENTRE 23 Y 001. VE-0E-3602-29 Jul PIANO. SOLFEO. 'VIOLIN, GUITARBA. ---- IIUESPEDES, D N 209 i to rot|r. Sobi o. 0000000 too, .toO. to Aootoo op.o, conos.ola
1.00. prot ..... pertto..... g.ra..ti TELAS Y RETAZOS.CO M I. I..0t paPo y ryventtlada haboa. ia.. osers2clo.Inro0ot sers OE ALQUILA EN PLANTA ALTA, UN
sst..nst tldo,to elpizrs.. . ..or. t pot oda pre a los preciosm Astbajosoem..... sr o .too Aguo ria y .- is. , por T.o..d.o. de 2 a bao .o...pletoo, ocrato de gss, ro 0o oapartmno. .o..puesto deaba-. co .MIn/stern. Voy a domicillo- B9-1392 Ver- /iente a toda5 horas. Comda de ca dad, H-346-91-23. criados. patio y lauero. Ag 000 erma- doz.docuaros con Wino entre los dos
lao Ra tale473.ae 0 6, en almac n3importador. Cre- ca-e D N9 209.3esqu0na a 11,EVedado . P -R- 5- CER1L0-.ALO 'ILO - AR- nHt9348e82ts.- 3 . Doe de O tsbr No. 1,311. Pr radordo to
C-135-159 -Agent.. p6, faya, aretto, s h a n t u g, -0 00amento de saa-eomedor, cuarto. baho1 -938 - . ta Vibora. Teldfono X-7882.
crash, gabardina, warandol y CASA- -Do -Ho ESPEDES -y yoco y patio. $5.00. t t.r... No 7, E ALQtILA PECIOSOAPARTAMIFN- H-8759-82-24.
ESCUELA DE BAILE Clencaurla arno ..1 ~ ~ rrgao. T. X-3011. 11-93J(5-92.23. to interioor. slouteoro, to hobtarbo- ___________
clan de bolos satones y tafeta- EEoootoOO ot elVitdO. o ro 000toeI., _- t., Wibuft~o oo oros. cloaets,c. o-Caizada Columbia 820, Bajos osta- cbtooad oamericans, ambiente excelenteB, E OFALQUILAtAGUILA00.. EOQaN A 00 0a rou.sdad, p Alto. frescoo al- Moderno apartamento: portal. sala. coHERMANAS PAYNE esN ,nas aftICulos.Socite eha taai mar. buena caniole. Adit- San Mige l Apartameno compu-o de dabe. Agua da3, noche. Magnfia vas edor 2 habitatones, bao eompleto ,to.
tirnos huespede, en euairto individ-ales Y sl-o e o n. hibitti. i - lsts, b.- comorncae -n Goicuria 225 entre Liberind meo,. No esu~e u empomss oealslista de precios. Feidman Rydz pitra dos persons. Preciot may r.azona- An cocona. Leaves, encargado. Inforatcs Milizeros. Informen altos H-9110-82-23. [co'fo m oCn agrale.u. 3,lvaderos, a.. Sint.no
N qo too ber ot0ar, n 00e0 Coto 51,eseRoyte-ota lao322- 4.0b-es, Calzad. 255, alt.. Hay telC -ono. Te26fon- F-3228. C891-112-23. .. . .-o8s--23
po no abero battao. Eto6 0 iooon ers o- ICia. Mura 32-324. H-8345-80- goso 5 . . ALQtILO APARTAMENTO. CON NA- - 04-0 2 2
hrs roedooooeootr Co. o oaotan00__I___-___EN CUBA N9 01ttESQUINA A NERCED, usroogoos.000 oroPo
ao ...t...IClaspri',d" co -247-I.G.-3 A'. ''SA--T SCM-A�= E UAN O RI'+.M �,bitz....... grands�, hallfoy oirl, Pactprct ....abaleros y seorlt....An....rSA I]ESPEE"CAMPOAMO oquio apart .r..t . puesto d s. toa NO 276. baJos. Telt. A-P487. 9 a 12. VIBORA.APARTAMENTOS
612. prittr ploa. entre Perse rrt 00 0- compost.a 608 entre Luz y Sol Se a - |a-comeoor. una a bo acba on. baio y oc - H-9470-02-23 Edifieo tmoderno se alquilao 0n patlaLoItad..-.78275-27 A L C U I T Pt F S .q.....ab...lo..o ar h.otp..at.o oo.p. oploo.. tmoo... . so........o$...meoo.a. o or.dos apltl. . aLECCOONEO DF ITALIANO. SE.O A _ -matrimonlossn sin oos uahr esro ot01 H-9698-82-23 MODERNOS APARTAMENTOS, .3 CUA- bltnctones aho ntercaldo, 00coc0na6 E ..............L ................... 1 U458-1109A- or.. ...oe. -8............ --- d-s TibunaldeCouento yodelnUteo gas,. .to.RobSad a$4.0.. .. .
cl0 Osttonor torild, 1000000aotomt .-r - tuo- 30EN LO EOR DEL VEDADO S cA- ortgo L Slle:stio, earr oro 2 c goo 6, o. R Ab nid 4.0 a otBc bio Bus o do o r a nt-oo 79 HOTELES __ - D E S E) SE ALQUILAN qooln apotao entos et o t 12 O r , o ado 0o00n* s, o- drtgue 164. ooqobna Aoenbdo Aoota. 0uoi'le. oattoOOOOn.abahI toiao.tusrLb gas - CASAto 15 51 Autobuses. H-8746-32-23. T ta - personas nteresdas. Llam ;rInhabac one desde $4000 par persons N o0510, entre 21 y 23.st settertrazt,, 0NP 96 o, entre 37 y 39: t U. "0 dtat. ood r l.San N o N ... 0N,4pr- H-9613-82-19 AooF, _P=.1-5132-25
H-940-75-22 I"HOTE LLJ mtr pln,.. oot esq000. "eins. TO - -UILO--AP-ARTAMENTO--FRESCO. 83 DEPARTAMENTOS
MATE__ AT]CAS Lono: W-0034, Ha. bana.QUL ENSanMigel2scoarLLEN47.00,
MATEMATICAS toHt-6ot ~t 0prrot oN658-80I-29 0G00olooro. 000Mgorme 02l sroobe8, M. ALamnom $4, nHspl7.0 13: EARTA NMETOS -0 NR
C tos o de Mat oorQ tttcas. Fis.ea, Qu r!- l oas fami0has orotodoa ams que It gusts 1 - d2p erm s. I nAlvareozr, tomee t 0 . oa. I p rreto tmoderno, 00 Hospt] 712: CALLE TRECE NU FEOS 07.55. ENTRE .... pao pro ...r.opetent........ pe0 - vor bn y ah ...o in...ro. T..ro.. ipar- ABITACION AMUEBLADA M P 00 As ........ t ...oS. y o a oo tot, tot.r noao,, a-. o. mnto:Osdo r.e alquia..omodo .
-rpen ia y refereno a Gar nt0zo000 xt exit- tamento s e 2 y 3 po, o onra n v am- con todo servicio a hombres E - NAO5 -NA - o -ESQUONA A JESUS forman en apurtamento 6 y en F-6453 -ionesclosets. frentea a Is all. Sr. Guemnes. Tells. 1-6843, M-4055. p1 o h0bi00rzone Nu~r i00 omdo de- toostto Emergenclat.rrer A-7591.
H-9583-75-23 mhs ser'ztos, o ,noon sleorpre o Inmejoro- Solos 0 matrimonio, casa de- 'Mora, 0qu0oapattitmento otompuerto N-9857-82-22-4-r-nAg.
MAEAIA, I -LS bls. ma,btoz bas el hvteI,. Czd. 359. 0rao ag"aua ce sala, una habitacti, aio Y ccina ... .3-3-2 s
b~ot 17 r-Ootobooooerttorootottta350 - tootopiooaobttiortftsoo introro,u.____ -______MATEMATICAS, INGLES nte G yH, Vdadr. Tell F-4786. conte, preO .o bl agua . ropor ot..OrAmo o solo. tior. en ho- Lev AQUILA ApARTAMENTO . NDE- MAGNIFICO DEPARTAMENTO UT o t
Llame y consulte so problems. Repaso -9597-to 1.20 t 4 fria y caliente todas horas, hi- 1Jos. P00000S3500.,-A97-82-23 J o A ATeAtre E Nt O az yI, n Dae , en San NiC o D canasta ei n C on pion
y~~~ oIcad ttostosotooo tta. - )eal 00-2-5 ira l too , 01 000Eotdoooy Coboroldod. 222. ootoo So Anastaio y Lootno.Inclo ses de lMatern lieas e Ingids. F s ad... ... E AL U 6s-ERAyA udrade nt a. lfor a 1enel t m y enGenio 5.Oil
Quio . oba eratNo' ot.. . oto. Rle o- e Ae giene. Vedado. Sonora O es. s ALQILA: TERCERA 7 0., VEDADO. a 0 00t oo..oo.s. 0-00 eoolo 0. 1
pamo do oaraconeIorexs roBahlttrato. H TLI FTROTCA F 032. H-5182-SO-25. Aprtsoorrt o 00 0000000000 oaro-ootooB0977682O-23 otoo. C-1182-63-i23
m u. H-8745-75-23.dettro... 0a00 dos h bt stores ,o y o " IFICIO JARDIN DEPARTAMENTOO D SALA. COME..-... _074 -7523. Calzada y Dos, Vedado. F-2383 S 1 CASAS DE COMIDAS 0od do e00..d. toforon: -32 -0e EDI too dot h ac oneo amrlbu a n0 00.C . . t3-213 Mo 000'eotr0 ora e .ervioycurs0cr0� s.
ERNEST DILL Frescas habitacones, rodea- . ." - roto toodla Crotrio rra PlanoT? . soti. noohe. Garaje.Ca e Trce nO-t.
Teacher otEngish. onversiarlo n"r- das de jardinesPension com- LAURA GALBAN ALQUILO SAN MIGUEL 354 po...ia;.... o ,-rootodoo .bitao cn.gro 6-63 entre M YN. Vedsdo. Sr. GueTadh ......ole .............s.. Cd de P . RcodC.O....ManrnquenN...... closets,ban coptho nagas hall, r . A-.
Ittero ta.roo derturdo octo 0 eoroaIa deno- orotMortqot, detot . tuMoel- ~. bto rootptron. biernoboo ~ 000613roooMYNV7ado91..ur nglds Intenlsoive eparla n pra ..iote- ple matrimontos, B arb a odBa. bood o o obundanteoy. . a.d ..o . d d .....apoa...oto Do p! ..... Dosd o. za.,-d2 esalen a....... . .. .-83-1_A... .
n e t. C oe s Ion d v id u a so , o oao bm ti TC _"C p ri v a d o f a m ilia , h a b ita c io n e s, 00 term o P e 1 ra ono b l rdo o t6ton close ts . b o b .. . o .p to.t oo. . . a. n . to H - .....5-8Ipatios tender. Inednerador. conmerie, ague a-PAT M N O C A O J . . , , .
Ito 17No003.0000 10t. V do To-PVedops Rparia.9antpoto td r Edrado 5 got.LQ UILO APARTANENTO CLARO. Waone: F0-47118 bafio intercalado. Precios con- S1Are "y Vtbora. FO-i0g. Call. )b No. -3o-pro. l..orots topodoodo 400, 0000co0.00ud0pe0otin. ftorodoot 7. i- EDIFIC ."GEORGINA"0
H9-0000-71 agoto 10 venGnavas.eEJer1dr - 2 e I ,Vedad. - 93-12-23 to, l nrto o r X 107. , 19 y 20, Vedado voncoonales. Esbsrado servt- C-699-81-15 Agoosta.K N9 304. ENTRE 17 Y I, ALQUILO tjrs-aiota. Informs HVb 0$37.10. 1920,
77 ACADEMIAS cio. Alegre bar en los ardines. OM 82-23,A-VARIA uamrooo oror: t0.........o, .. 0 loago..... dor 2broto do ,,onara.
,p _k I apartamento armolioavera lsombra, r- . ] ~ o eaa e aa
H0 0242-79-12 Agoto do,010in oormsitdo gtusasUo di- dentt- 00 borodo. exterior: 0000000. 0000. 00- SE ALQIJILA sollo rootrto. 2 hbibtaotoon. tofic, e- go ts 5 ooieoso s dt rasid as 0 9C0a0000 edor dos cuartos, bafo, cot , na, closetsOd O , complete. o e, etc. nformes en HBA-e .gI ....mn l e serv a. a. .. ... 000 .rto3.,cortio , . . ado iris. c ...o .-.Apartome.t... San Lzoro 409. .g..do t o.elm..o ......
ACADEMIA RABI iA OTEL iWANIATTA "L+ .......b .... Y 6..D.....7.-2.3 __________compraebelo. FO-49M liente, olabndante, garae $120.00 Informs plo. - ra equoina a Gooi a loa r.otoe- F N? SWentre 15 7 17,VEDADO AAoEI2, ogabt. Tordeo o t o totE-351-81-29 Jut. encrgdo. H-9444-02.2 do. crarto coina,lit bado. $0.00. La Its- S N
bletilio 52 alos. Te~ no M-114. S n ,A7.r. y B i. .... .. n~t.ve enis ]a erreterla. Informes: Tell. F-3260.
Idi..nas- .ecan.?grafl, Tened u~vi' t.... setT.;,;dm"" ?:''.,i- t THRO, Y6 AYESTARAN MODERNO H-9774.....82.......
graftsa. Cligoafao. lotaalas Etsr toca.0000000 b hilot,, a 00 on AYSTRAcan O OTHERMOSota tbot 21 rI.Y I t ontoIfmo. at nlo .. . . 0i 1nt r0 o.i....n t tOe 00bl 00000. aeotodisen thgl - Aparta ....to otmp sloyf resco 2hab t. 0 ioo t oA -A rd do bTO - I S
.r.ovor...sd .r.eoaouasotro arat oo-lo...n ho 000 ...J ...precitotot s, cantinas the ro..Articulosd.v. . . .. pito.ie doar .,luoo t balp , n. . . a.t der salr .... dor. ct shabitaco- AMISTAD 222, ESQ. A S.
dot. Aeep �.ot Is cor00p000( de robe- trrpoetbrto" . Grlohott. 21 nt00er0 060. esouo0a o 0 Veado. To- Lomb tto 5t7 u l./loooua Ayeostrt V~o- Fre200so' 300 4607 bol~os. estuln Zoolo. Miguel.. Magnificos depar0to0 p eam qoe 000000 roquta _.o ('3:,:19- 0.0 stot 0600 0-2i310 0-470-81-lI iu1 I Jo tO a 0 p os. Teb. 00-520,..rn H-g00-0 -120 tanontos do htabitacidn y
quo---- rots 00000 ogootOO. Tottds _____ - ____ U127. _ Sr_____ Hban y e____. all_-_avder._go s Y tene, ht,. -dd Fa. nf _aii an nn
-ls par corres- ondt.oi q. Pfds bnRor- HOTEL T0100F1G . .00 NJEVOS- - - - -, -_ _I\A;-. .I- n frma nene i s� " -- lirato en esl 0 ir o: ha tt/o n. bat0o prtoa- Lo ofoece el moloroooerico de eosbdas aro-tmeoto totootr.or, o o enl ta oote- Aro~go. Luod. Oosobs 0, 0, 23,24 oye e ls;/ s un+... .. .. .. ..4.. .m... y en G... . ..n..o... ...7, esq.... ...ina.

� osn tbosded 00320 a 0000003 o tootdo Y bo. o of-otentado Puntotal- 00 ospleto. eoooln 2' patio. Agoa. Indto.. r~o - 1-9036-02-22 I 1 Mr... .
trm no a coon 0000 moorbre. 930 00. dad 00 taeotrogaa. Ptreo aoonobtes pensablo rtofer ba.. $35.00. L~aosr ] o - to ...-t-o ---"-'-
11-0p2t30..7.9-12na brpt ' g C-981 H-$306-02-02 Aflpltaci~bl Almendores, bajos I__________ C-881-83-23.
-- H673o70|2 -- CANTINA THERMOS ALQUI.O VEDADO APARTAMONTO Moderoo upuate tot as-otdor,

LA PRIM HOEL OOSV LI Jope-to" u ta r~ton . Cme2?15 enPtreSpon boondttnt. Tre ooogobttrastaas te o- MAON0FOCAO NlABITACIONES FN
R I ~ M S A 0 r n h o d o o n s~a o p no 7 � r o S l 8 A s A L T U A S _ _H -9 58oo o T - 2 3 p o n r 2 3 no r me z : ) 1 n s u n M . o q nb o r r~ a n T a t l s a 1 3 n 4 dhohtt.t.-soooo,.. entosy 000
bAVANA BUSINoSdACADE02 a n dltn,, 52 APARTAMENT0S LINDO APARTAMENTO LAWTON BATISTA b~sln�ahmrss~�e totrud doica tiat ooo~sosooocO AARAMECO AL Co 0010 610 rotro eneyto y' 00 .'I

~tld utr oco 0E s es I L 4 I J 400 o tre A y ... .......or .. foooo2-o 32 NO 077. entro 28. 41, Attur-ao tot Vr: entre Cdrodva y Fo ts . 00-07406' 0-4 Atqlto so 0... 010...$1 ya 3 aha t to-...
tosscncctitsdl0 ' o H' -0 2-23 .... dido. t1ll oooedoa cafeteria "Sopooer - -- A-.oslou ooroso ta. 2 7hybt25 s caba000
ma ng~I. 0 no spriol17 Prodo 700, �I ldo doe 0 Par0 N-ap hoA LQ- LO 10 AP TM NT"O ALTO, oado"). 11-9430-02-32 20.0AOoL AP5OAMNT- -4)' fbo ......b|o ....pa do canta y bao oct60com octa. Ebos 200etc btartooes dlopontbte, p000 mtonoto esquina r�ae metdor, tret ruartos, ha- IODRN -EQU+M APJA "pendbentr. An~otss 4$0 0n000 lao N|toto, tarsldo. Nay tetdtono. Neptuno 009,. atnonts c.b..o.c.tato cro ....ro. Cotd ...... too....dayp 00 ......... 9bato.... 'Edlfbcto Avootda m ...t. "pentlos .... tot t.o. CoAP TA Y ......... Eoxo refloeneioa. lon . I. .. -9603-84-23
nomrd rldd yeii orobsd bouta. Porcor tdtoos. PoP"roto u D. Lawto. 1.00 'e" soborta Por eo- 103. elr "C D 0 Vadn s.ca �rgodo 11-9036-82-22 ALQUOLO OIABICACION VENTILAD�A-A
H~,poltneiusrstl-0-55774700 Agosto 000 5 o0050 0004-en bodess Teroors p D. Ontormos0F2200 -- o ..2 AOartaeoto otrbmonto don notfm. Eatretba N1O' 000
duads tontg~i Ith aeroo Tl Wt~fh E ALQ;UOLANO CONCORISIA 00 EPOTRO --0-300-2.20 " ,e ktqul z~par0005 lo sltaPosit.rfrst
- opoaard aotovraco- H r ~jif(5~ Gatbono y Agoito, apartatoetos coos. CALLE - ' 1410 El sogondo plo do e lacobb do Moo- H-9586-84-23
00*. DI1iO 10 poestos do sua- .....dor, ona hubtorth, VEDAkL) os~a!4 2qood14t o, Goo..lles NO 150. sa. notdor. doanue~ro 10escelo. rad 51, rene o 005'bafio y rorina. Ltaors encargado. |nfor- 1Entre 20 y 52. otqubbo lndo aportamo cro-0 gs 'ro Pato cort 0a. nbo ALQUILO �AS ITACION CON COMIDA Prad 519pfre te lO.ap to o t 0e: -3320. C4-0-1-. Ot 00 oos aterr�= atle. propto banolto t� ALundantOe O5 gu 1. , e 0.00. bot noao p c a to na , r o o brobo. pen baoo a
Eooloebnooooto O~oto~ooo~oa es~obes. 80000uto a, 2 babtartuono. oedo e 00 Ia misai.oao,00 arSmbes .RbeN 40 Las bebttoenl coo.. bobo pruad 0001- SAN NICOLAS 408 do rt''o.- abodto ...... ctot. 0g7432 SAI ACI- AFIA-C.
p101et y olocet. Cootido do ealidad Mora. Coot osqoinu Son Rotael, altos Xonto t-94d-o-2hooa.DO C N, 0 tK ENTRE , or oe dormlsorio tndepoodtenbbompat,,... Adsooltb... oa ..........u- bacs ... ........ t,. baodot, babo ---[3ra y 5ta. Proximo Colegia o r..... mubo 1........... A ......
- ~ ~ ~ ~ ~~ J root. ICuorto pbmt). C-l11aS-2-, JuL r coin 3" sala, 0)4 artodoe, rooeota, coot,-_________________ - Ambdo0proacl.Att 2 000dot- $70.00 p' $00.00. Robooereneas. - DominicaSAerans Apar- mooda a~ pegsoadoi plufio. aar
HOELRE IS '....... Suscrfbue y Anunciea el * tamento ,plants bajay ene" S 60 ASIGNOATURA&S Prado p' Cobbn. 5e atqotlon sal ho. PESQ----'AMNO 4 0 5 -ALUIOEN---8X798--OMEE 01 -.............. ..... .. �sloblo. aoo p.o. .. . ..... .t Cle oa-o eo rs '' bltadon troara aoox hbo 00000 2-111-


10 ESCUELAS LVado, vistoaI.a !..ta elle -Aguea .y -e e,'d 152, s utinla �15, Vedadu. 2" ait......... --m..
+ ]+++- �~~~atodass Oras Exceeente comtda. h s& lanS'e~eS] ... 8.edor, as. a'ebaho� Im Coneeishl....�D .O DE LA AM- lA Iystc. Alquiler $85. B-5307.. t .l/~omn s�seoaeundSlpsO5.~rmn�or
dd II poosmo oedce art.$sis0.L aoo eCooob o . Iooorooao segundo pis 5N. INo oeda ydla pleoo . Pclorotod, Moot-o. $.00. AonbtlbHc96oo-82a23 I sctstelenorgado. 00-930644-23 ~~-C-683-77-31 iW S 0 7- IJH.92623-823-29.
W-251-105-703 J


ALQUIL ERES ALIQUILERES

R94 I rrACIONES .
FRENTE AL SI! ViLLAj ID I.IANVO d.mde poe&tM e aepti..
Case Partcular so lqu it n -caIhbt- I7n0u 410, 0 . U-6500. oTde ..bt,a a Sobre solo 0 MAUI- do-lo. A-118 5u1ot.-. . o.onio-.tn ril~oo. Hey .telfono. Precio:,__3 l � .4 $30.00 , Prado 254, altos.* V AUTOO 0
baho privado, closet-stPape . , lUSE ALQUILA UNA ABITACION CON os te tipda. Teliforo privado. bado ntercalado. muebisay lhimpteaa d .nr d t depen te. 3No. 737, en. hombres del comercio. do today .ereotao. .re Pano y 2, Vedo. 3ofirinie8. Amtsd 107. H-9259-84-13. amorioanotlexcluivirente, BE ALQVILA HABITACION VXNTLADA
persona bola. C 402"eaquina17. Vededo. SE ALQ 3ILA MAITACION AMPLIA A
_724. , H-543-4-23 doscuadra del Capiolio. bale6e * I
A-E- - ratla. otompre agoe, pare miolmonto It
EALQJILAN D000ERMOSA0HAB1- hoomlro solo. Inforsmnpa r Jos Telfoos tactones con balcn a t Icallty otr U-105 o AS-541 .04611544-2k trior. muy ventlado y frao. Verse
do 2 a 6 p. m., aeorae 0 0senor solo. VEDADO. SADITACION INDSPUNUIR11Amoargurs 112. attos, entre Cuba Y S. IS- te, fresca, bafbo a lado.musblea, roe naico. Y sr pre0ieren alquilar paa oftic- came, llmptia pareoombre solo. $2. ns.0 con mebles, lux y limpiee, 1a do*t Tomano refsertortaa sca ea stLha .. qu edn a a calIa, n 45 pesos a L 003, altos. Apto. 2, ntre 2 y 4; Ved&d.
H-034-84-22 R-074-44-XL.
CASA orE AMILIA ALQUILA JSA TA- N VSLCA S cltnoa otriooniotminnifto a 0r0o0no0SS L NAVES - LOCA sola de estricta .moraldcad. Comtda y demks serios. Llamar X-1941. SAe CEDE LOCAL CON VODTESA 1 E31
Ut-8716-84-23. seres en $500. pjtoto cntrcq para cual.
quietr negoclo. Alqutlor $0, A oaera or. SE ALQUILAN ftA.BITACIONZE U O- 0rrespreguntar Teltdfono A-3421 do I a 13 blada: con bao ptivado. Punto .y a " . N-6249-"..-.
65 -6.8-23-S- NUEVO VZDADO. AVENIDA 26 No. 50,
H-___-____ -_ - ._. (Zapata y 35). Dobl via, ouche trioALQUILO CUARTOS CASITAS. DES- alto. fill parqueo. Se alqult local pe. de $ 70 Reparto Rosario. 00form". quefo pore comercto. Ilnorres F13375. GonzAlez Calzada BeJucal 17. e0i0s r .ve. 00.7240.22, Rossarto y 3a Rutas 1, Especial y ramiH- 9
V-2 tH-8068-84-31 SE ALOUILA NAVE MONOLrTICA.
ALQU __A- _rNA _____--- 1000 m2., dos plant. a elevador do 0E. ALOIUIIA UNA BADOTACION EN earga, propla paresaliacdhn o ndustrita. 0casa lamilia, a matrimonio sin ninont u Sttuada "en Manuel Pruna y'Aranjo h,,m1bre solo con comida o sin omolda. tte cuadra Calzada de Concha). InAbsoolo mniulhdad No rmoleste 0n los formes: Tell. M-8979, de 0 A2a. M. altos, Campanarto 764, baJos. y 2 a 8 p. m. H-763-1-30
H-9322-94-23.
'ALQUXLO LOCAL PAX& 02533 OaAllTAtIONEO OOSANDES, POETA -A-o o hibtototn. Ttono aeomriou ventanab earle, cocina. $15.99. Media- cuartocon aoocloset y baflo compl. nas, luo~ta uoarto, calla. 15.00.noa-to. 7pat 1,456, entre A y B. Lotan10.00 ouedotoodoortoce, . erlentn ve en to botica. Roland. 1$10.99. independientss, saludables. Mai
Lulsa No. 7. EsquJna Goss. Miguel, 8 a 10 Pirraga H-93111-4-22. PROPIO PARA CONSULTA DR ED.
co establectmient modas o peluqus.
LINEA No. $05, ENThIE 2 y 4, ALTOS. rtao.lqleuna amplto depertamento. Too.
Vedado. Habitacones con soda asltten- eeotmeros 01-3, cntro M y N Vadado. cla. anexas a) babo m.matrtmonoc omps- Sr. Guerrero: A-7591. Afros y compa fas. Cantinas a domict- W-740-12 Ito Tetlfono FO4113. E-14$.-24- J ul-.
NAVE MODERNA. gITrrACION 19253 AR orabto. cors Plea Civics. pore do.I
psito mercai�clas 0 cos parecda.
CHATEAU MIRAM mbipar uardar muebl. Lombio
559, entre Ayester/in y Avenida Itaneha APARTAMENTO05 " BoYercts. Tel~to'no UO-90411.
AMUEBLADOS H-37-S3-9 Tull.
De una dos habitations con pscino, ALQUILA SOTANO EN AVENIDA garage trraza rob vioa 1 mar. AJ- Porventr 359 Lawton, de 84 metro cuquaao0% pot ra, conmi0s rn0ea. Pot- drdo.s, propto parapequefla industria a merY y 54, Miramar.Telfonoi B_3.527, depdslo, 11ve too altos. Iorm~n OtB9-1955. .ti \H-l562l-ege o tos 317 U-7726. H-9703-95-24
AMPLISIMA aHABITACION EN CASA ALQUILO LOCAL PlOP0O PARA COparticular, 1t0r0 oInquil/nog, anexa ba- merclo enI t Callo 6 y Primers, aI lade no, tel lono, halconc allow, exlusva en- do In lsqutoa. RePlato Almndaru. Into hombre -.1" o matrtmonio sin nios, formsn 'a Tedfono B-3058. Exlgense refrenclas. Sol 161-G, primer E0-900-00-21 piso, Haobana. H-7942-84-122 s KALQUILA ON LOCAL COMER0CIA11A VIBORA. ALtIIILO IOARITACION AM- de maomposterta y plaoe; para bodega. pie. or.ca r idependlente. San Fran- bar 0 farmaeli, con uatro industriesa.. etro NI 21 entre 10 de Octubre y Dell- rodedor, ltuado O K YBtley, Llaa. In. c0as. H-9806-84-22 0ormes: 0-974L.
- s - X- -mL- xm--I ___ H-93,043 ,gosto I#
CASA FAIIA ALGUIL.A-MATI---o1 moo111113. 000tha habl.,Cl5n ylavoma- 0170.00. SALON Goll01ZcZAX PAZLA nos; ]uz, guadi nl y not-vie. teloo,, tbotroca. grocery u otro neocto anl. San Rafael 619 altos. entre oToao t logo, de 11nO 110, de supertrlte, nuey Belascoaln H-979.84-23 vn ediflelo, olgo nfertas, altudo en
_ _37 rntrp ?6 y 28 tue o Vodado. VEDADO--n. -51311 T 23AJOS. RABI- U,6561 particular A-0884 buets. .ti0n con -l baoo privado y espacio- H-9950-86.14 , simpre agua , entrada independien- $E'ALQUr te $2800, 00ta habltactldn itica, amue- o dd rLA dNAVE,090 pTR CUA. blade 00co u Soft, prlado $31.00 ,dradoz, apoototadaenono.prbola pae H-8.003-84-2 tbrlca e tndusrla, Solud 307, altos. To.
ltiono: M-0054.
A05UILO HASITACIO SUMAMEN- '-371-15-28 te ventad ...mu.hli., losets, tafo.
propta Pa.....trtmoni.o Otroi Otull- ALQUILQ LOCAL, CLAVEL ita propia homre solo. Tda siFten- 402, elquIna Arbol Seo. Edtlerlo o"tocrAo. magnifies comid. 23 numero 1,006 o 0 puerta hierre; exblleft total, ltl (altos. .Informes F-3044. -979-A-2 arlo onesorlos on el mlsmo. Etrnolo.
Llavet eledo par Arbol Seco 3S. Infor. MATRIMOoIO SOLO. ALQUILO AM- Oric 1-7752. plIa y 1-r Oda habltalbn onexa b o. �H-8731-0-I3 sehr .. efiorliao...ballero trabule co.l. O, con n -,onmuebles, dos ruadras Monte:.OFICAS Angelro. Tlt. 1-6565.
71-9852-84-22 OPICINA: M ALQUILk OfICIN COM114.00 HABITACION FRESCA CASA dloeaoreotatubids on leurendo todec.nte, mucha ague. DeaiSe 655dot oddo."Pre010 $10.00,tIotoyndo 0oesquina AvestarAn altos bodega Otra lino, lux, Hmplesa. Informed FO-Iol0. con muehls. balcn, lavabo, $100 dis- H-2357-66-3. rio. Sitio 601 esquina Franco. Refe- H ALQUILA AMPLIA JABITACION 11-9772-94 -22 .oot a b| .pa T A con sle arujb proestohal.
OQUINA DE TEJAS. ItEACION 13 No 216. entre BY C.Lawt on. Infor. q hicas, en 10 de Octubre 0, altos, $12.00' man: X-4112, de 0 a i.
Sr oololaao 0 en Lealtad 214, al- H-440-06-y .........o ,000..., 0 --o-u L - --ia
3.,14856-84-22 SE ALQUILA.
e8 o42 En Ignacio 715 un petueflo elocal $23.10 ALQUILO NABITACION CON Pitelentrenoelo proplo para ofilcn. In. lavamanos. Animas 460, utt.'_ San Ni- forms a todas horas. Preguntar por LItolis y Manrique. Exijo relerenclas, nares. H-9494-86-23

0000 a Io T'i-8,7-84-22 San Ignacio Nos. 104,108 .0 AITACION-FEn-- Entre Preideate Zayas (O'Reilly)y tnandina 257. entre Vlgta, San Roamn. Oblt0o, ulqolamo lmles par oftiona.. Otra, Castillo 211, entre Oloa San Rs- amplion. edmodo. ventflado, tsltuldo en ton. ExJo referencils. Inform eoncar- el alquiler sertia de limpiet, lux y alegndo. H-9840-94-22 vador. Pueden verse de. 5 812 a 11 112
________________________ - n. 0m. 70 do21 121 a 5 1!2 V.0m. Teldfsonoo
ALQUILO HABITACION - M-8251, extenrd No 154. Informnes: San Con entrada y bafo ndependietes a lItnactifonmero 104, 100, baos, departa. pLrsona sol�, $25.00. oalle 4 No 261. s- mento do Blenes. De lunas a viernes. qtna a 11, La Sierra. H - C-7734516-23
-014-4- ALQULAN LOCALES PAA OICI.
ALQUtLO HABITACION tt. CALLE nas de distnto, tloAs, desd. $25.00 on Revlltagledo 226 entre Espernza y adelante, con ervtrlo do elevador, lul Vires, a persons sin nl ios. So. Gonad- Y limpeo. Informal n 0n Muralla 424.. T. toz. H-9422-84-24, 10ono: MLI.-009.
______________________________- 0-037-00 aoeto 11 AMPLIA Y FRESCA HABITACION, LU!- ..o.ludable. tranqtllo precio tsta 57 IIABANA
- al mar. Ague iempre. Propla hombres so-__7 _HABANA Ins o matrirnonio trabujen fuern. Male- PSOD AT e 1,ETXVM con 410 segundo ploo, esqulna Cam - PAS O DI MARTI Na. 110. INTAS VOS. naro. Vale. H-9530-84-22 tudel y Antmas.-Se alqulla todo f1am.
it 3er. p1so. Unicamenta par& oflelns. t SE ALQUNLAN DOS ABITACIONES inoorines en los baeos. H-7290-87-22.
.............1lo.. .homb........rolo.
Aguacate 311 altos entre Lampartll. y i.Obrapta. H-9527-84-23
OF AJ.QUILA HERMOSA FIABITACION, :_000 fr,o. -ntodo set-otoooy 00
con com pa lero, 23, 00 e q u na A V edDdo M H-9500-84 agosto E
.NABITACION PRS)PAI UNA PERSONA, Amplie, frescs 7 11UJO. lmR-s.so . fresca, higidonca, con todd alstencls ta- uiln. Almendores equn a 19t do May. mtlt alqullara personal de moraldod. Una cudr s do Is Termin l do Omnibtue C y 23: F0-4909. I de tI Calzada do Ayestardo. rhforman: H-9493-84 agslto 4 U-3898. 0-520-47-21.
ALQUILO PEQUENqA ABITACIONILA- SE ALQUILA, CONCORDA OSiE.. ra hombre solo, con muebles y ton0 de gundo p.so, ampia, fresca. 4 habitar.ma, case do morallded, Alqotlrr $14:00. cton sala comedr,- etc., familia Toldfono A-3567. H-9334-84-23. Iu1s1oe s. Verla: 10 a 12. Informn:
ALQUILO. EN LO MEJOR AMPLIACIONiA-H-5496-87-3 de Almendare., hermos habltootn a1- ',APODA1rA 104, BAJOS r ta para no m dos persona. $30. Ot00 So otnoll. -- ede cutro habttacinnel. mk- pequefia. $20. Tambdn 0con mebo I ,comedor,-bao moderno. roco. y F eomida. B-4045. H-9339-84-25. ratio, ricio de' gas. Ague abundant.
CASA COMIDA. ALQUILA HABITACION Informed: Cristo NO 35. Tel. ML-169. nombrexsolos ,on o sineomda, h05 1- 090 -te6forlo. Sernop O cantinas a domcio
Y aboado, at ooo.d. Go..-ao . .No. U
entre Rea Salud. H-9342-84-2 A
$10.00 TEJADELLO 200, ENTRlE CON- CloHboe0. oeddoeder p~oola.o-Agoaroo. alo. hbt~rolbO ol. 2 4. b�ato Interralado. cojoedor, 00. orepli�. 100000. troonoula t~e. atemopre0.n do gas. .00e0rtrado, agooa. foote Ulitmo ortbo. Llsaes:. Carmno, hobltnr~ 01. 30-954-04-22 73 pesost M1-2.3, B0-4972. .?SI.
sLQoL UAre IOno N At 4ud13 mad|� AL49USLO CALLE SOLEDAD 521' 50 P110 do |1 Coluoda, Rote 4. 111000e10 do Or- balcdn, sae, 2 habttatoiea. comedm- 51 t~bro 264 aIa mlsro - ondo. hall 00 lba oatado, ooosaLea
00-44br412 Iaodoo.4oeotlatamooo gbm.a21
- L Vorse 0-10, 3 a 5. N-98154-874 SE ALOOJILAN DOS NIASITACIONqES DUL K 0 LUJO. SE ALQUI2IAN 31 r oo batrnaliJ oalle .a pernnanSa ULXo 1 eteoon elsa traotquttas. Inlorn: Amuogura 300 a ~ao 1 u suta�G~lm ultos. enreAguara te y Villega;, *35 do. pli dpu l o streiser, compus~tc eotr$ 3-0013-4 ~ ooa uoo do bes atgutentoa PiezsI ala
____9___-_____ -_____ ooedor. teroaze empla, moderna cotsa AQ LOA MATRMN---0 rER- N. cuarto y serntoto do ortado.. leaderoa p oolaooeno atoittaf tiolo tnouiln~o, pltio. toes aroplta bobtsotonos con cI. hebitacito, sot.. batto cootpleto. eon sets yo ronfootabls bafio. Inoo~oass en So. $ 41.0. ion oorotrlo tub y gao. todo ronoplo- b100 y eo �C telonoo M0-804 Clood L6tootento bndeopondlonte. Referodoca co- poeO. C-504-17-21l O~rolooo Cipaorl 0 - a1o.+- ALQUILO INF.ANTA 1101
LEALTAD eli, ALTOS. ENTR EINA- tfoqutoa dotuea.pri, aal oils. Satud, alqulo bhslaitaeo 534. clara, y0n- oosnodot, cdnaent000r, pato, o m- 0 ttlodad. �exoo batbn. $6lo par0 dns per- t10 es. raletor. ato, pelo ameh. aonau. Caaa tam~lla. Exilo retoerta. Ve-ta- eo oomoet.d atcsal toa005.quter lord del dia. , Rofereoctes N-516-17/-U 00. -0731-84-U ALQUILO VAPOR 15 ESQUI7(A MARIN CABA SCIr EDI CALE I N.. 1- -310 p00n0to iteroedto enire Mabone-Vadup --00000-Mtose= y radt dn. comea do "La Ramp,'" prtmer ptse P-u-p .1e. ."- -se baodon oatloe, �aa-coomedor. 2/4, hbfo, we.--.q~ Mar0se.nelquta .oaotdo. , amw o" o Veole Sodea "oes -a-o-oo ' rado bladi, bu-'to '~ 7.0.. 1 ,a 110s rbtot 0-0713,47orm 4 Campioaro 214 a]t~, o cuadroo Nepto " L" -,=w,
semaale=" a . P. 08 , ortel isstloo+ a~ t
cwm-- o. 44. PueoOrta ls., balm. Matojo. +4 ploa VED ADO 0-14 EPTR�E 27 T i5 DISPO- 00t. Soledad. oerco Mabois, Matoa ntb~ale u-osmi bibttariT tuda estatoo- Soproo, 3 ptazis $.30. Orris. Oe-"oaua 155. ole, boena omlda, estriota moral. 0100 00-1418I-,fresra. frente a] mir, agus abundante. r � 0-900-0-40g. $90: AGUIA N 20, BAJOS1

Sabeadorstgl. sotlni 5 50lvador, Ce- I 0000tos. comedor, orin do gas, ;bae


a mlu: 1 i eldz xj e[rompleto, patio y~tamiau ima fer-onclai, 'Lutorna E tocirgodo. . fortoni de 1 p.m. 3 p n. Obispo 40L
3 1-5631-24-31 00~lH-02'6-n-


O asificadoo


Afi Io CXXI


I . . . .0 , o t






















DIARTO DE LA MARINA.-Mireoles,,22 de Julia de 1953.


AtQUILERES' ALQUILEPES SE SOLICITAN SE SO 1ICITAN SE OFRECEN

68 VEDADO 94 LAWTON - BATITA 103 CRIADAS.CRLADOS___ 114 AGENTES CRIADAS. C1RIACDOSL ....apab-coa de , ,.,, ....rl BE LICITAN LOE ALOS DETCN

a. 40_,. ENIR Aa do , LINDO el- E ALQU LANLOSALTOs nK L CA- BOLICITO I5RVIENTA, CQN REFEREN- SOLlClTAMOS 2. VXI0DIEDORES, V$20 OFREcE CRIADO iJ MANn. TEN, AtO cO dnetaulm, 0. goot~. Codo- ,I's Aoelan 357 nCc Luo y Oetito, .. aos., par, llmplar y conlnat. Bueldo: $30 diaries flos y romldion.oar-a vnt go rensrcl, solo derde or.:
1 fblt.clnn. sts, corodr,oc sei. coiadeor , habla-_nou. Oftis c y be. Dormr ef It I lcacil6o. Lacil NO 46l de telolooy crcrindres. Salo A-4327. ui*5a. t mte. rofigao . j, 0goU. aUsTe ao b&l. Infealfo, Nll. 17 entre Juan Delgado y Dotrapa. , " El Control, Mton, en. i � AA43.02.Tll. U-7726. __ . -70.4.4 5-Su0-M11 -n Ltee. 1-9672-14-23 SE !)""ACOLDOAR I iiViRTER E" A SBplo, con lax majores referenclas de CIM C UENA CASA CON ALOUNOB LUL RCOO LS, OA EC NOOhRRESACI.DN IEOETA NTEIOL.I.CSOunotraba.6,Tllono A-1181, mobl. P lts o s o Cle. 12 en e .u"'ebo..2 r o ,pati a o. erh sotSuit da blanca ue sepa trabajar, par lJ8I-be a cco pleto, vendlendo lares do "Va oa. Paat baja. ha,,a eoquloa , reprc.n2 barones, patuo. tranjpoteuocan.aehnereg iet aAsA, cnria fella,mNavld cn ad en E.spal: 25 pr $1.50, con H-27-iobai~t uao cn, n ia coo slre acondlelona- coudra.In oraon t 7N412 entre Tear y Buen cueldo. Train y .onslderal6n. nombre lmpreso. Muestra gratli. Escrlbo SIVIENTE ESPANOL OE COLOCA PA. d l C-opedoL, onrailrvlea do crsl- 1 Do. L.awton. H-05-94.2 3 nforrnan: I-534, d1 9 a 11 a -5 dorroare0. Cyphers Card Co., 5 W ra comedoor. ervLclo eicntee, buenos
dos, 1U0ll8 AUa ofldno p garJc con ha- ALQUILO RN BATISTA. CAZLL!I N.. H-9638-103-23 Huron St. Buffalo 2, N. Y rferencas. P-588. H-270-tI-2.
bltscldoa. llormes, itfoiaoP-3431: 01iCt,, camUe , 3 culto, sa s. coc. ,BSE SOLICITA UNA MUCBACRA ELAN- C-166-114-14 Ao. RECESIRVIENTE PARA CASA H-77"0.0-29. dor, buenos orvii ol ins. scltcadoCno pca raloplar, tregoar y3 Isnoc opita LCOOOParticular. Llaoar IAl -2328. WLO116 3MO __ gas. $0 00. .S dpdo edrenrins. Infor- de dos Cfius. Sueldo: $30.00. DorAlrco= i Fa-RELE O BNH-93PA-A15A23
eltr"as itone , s ls. co- n e. Cala D, 250. 0-5)4-n. o. n In.floroes: 3744. Pe. de Tabacno. Solicts vendedores Panotier ,n aadlnterladoa_._H-9616-103-23 ra ol interior. E. Alvaroz. Apartado 22. DESEA COLOCARSE JOVEN LANCA tonedtcos, baroa y syerviclosd de_ ___- Cunayagua, L.V. Pt crisda do moo. Buenas ceferenerdat SlraraJ. re b. ptlv....ote. l37 GUANABACOA. REGLA SOLCIO MUCHACHA B LANCA H-484-ll. c.. IS$: X-2225 Mart 172, G C.B. b...
C'no~n todoas fcoonte nr y ottus t w. �, . _ . o ree-7 t F2,.ue o Veddo. v a ~o / A cas o nemplt domroColorCin. ___-__________________-______8-2 '7 an s 5 p 0n oes-yn Vod Ydo. BL Mr co, de tlom p : dorm r rnonlaln. BEi NECEBOTAN MUC~iO C5AO H4 12-1 8-2

1.-11563, Particur, yA-9884. Ibufetc. Sooldo $30.00. CollicLineo 127. rogul. rabalo Iil. Suoldo Hill,. FaoL:5. BE OIEC UN JOVEN PARA IRIEN.
1-s5-24S --s r REPARTO HABANA NIJEVA l, - Altur.n irnmor. to6tieonr.: 0-508-114-2 t.sbe trabajart y es rned/do. Ilenere5 ,� -�--4o0-103-H AOBANA NUEAAE--'0-END-DOtES EN s.' bsoano. Inform"t l B-470.
PROW SA3pA OA CONZ OZXO M ME. CasJta nueva: Jardln. portal, ob.tsala, - . / ItIAGREpizbllro poco too ENo1 _H-934-18-23.
es~, dentfists n eittblecilratiento me- |cuarlo, bahlo, coctrua, palAo, aadrr en t || r td, 1, BeCtIhtiaparvender lo, tbs-1,-1,-l -.1
dao en opldndldo "ug r, lqullo case|W1350 Calle A, entre Cularta y Quin- n lI Cos "Loplto", pagna cntra entrees: n o CEOPRECE IUC HACE -OVEN. DEd10 aes5 eq|.2,Vdd. t ua 9 dateearrtr | ; ,O, #| Ldares ftsdo. Dirijame a: & Paz Alonso icente Y trabaladorR Para lImpler y co 1100. natist552 esqulno 22VoddontsaRules 5 y 29. 1 cundacarrer-E n el VedUoU, CaIll fnn ld.Oolooo .Pn 7060 01 oEldt osIspu n Llaves alto,. l-9233--2.3 jcgla-Gilanabacoa. DueflOs: F.203 Apartodo 71, C osoi. L. V. Cintur aboor omedio dl.. Uaopor &1 U-73.
VDADO. ALQUILO CASA CALLE " 30 i7 I LlavePedro de Arm ..... Nv 261, bajos, esquma a 13A d a V l ...
No. 151 cot esquirn 1. o Jardn. poral. Trcers y A. CaEo2, j qna ___ LTOS-51SO O R- 3 ;o2
oat. ooedr, eorno tol oorbo.H-9l37-97 bajos, se sohlCita una crlada de VEN5SEDOREO EN TODA LA ISLA. COLOCASE CRIADO EOPA OL, PRAC."in, toeador w- cuarlos,. yclne carbon, Comprn en nuestro almacdn a pre- lo en todo servcio de comeior Yli,polio. tavder. AInorman y W-rs) 'a o1.comedor y cuartos para un clos de par mayor y obtendrn buen a t.- peza. Referenias conocida. M-5268.
.-42-8-23. 98 ALQUILERES VARI0S matrimonio. Tiene que dormir a oenodendo noestrns artieulo, Telas. H0-0270-CP23.
IOSnuesto catilogo Ittotooo d ctno0 IBE OFRECE 300/EN DEL CAMPO'PARA LQUALO PLATA HERMOSA. rS- en la colocaci6n y tener refe- nu.to t stado tnu 71 FRECO LOCASAt). Centrn Compercl Textl. Composte- ]}hnpleza. yudante de cocina a flinca. aueblada, CaO. refrigeriadr. Agoto rencias de alguna casa donde Is 52, Habana. SiT oasplracin. Sorio, honrado. cupllBloe. sltao, coedortto, dos uar- $Inn..7l3. $otn. Ganga. %enditre.,ca-, H-740-114-14 Ag. dor. Llamr al Telfono 1O-156. Preguntiro. bot. o, onito. curs rlln ~do. $50. I.oltta.ooeld.ot tt~ haya trabajado par lo menos_____________ -tonoio.-OS-1-I
t/b ara. 711y 1-o C .nlta, cu 211,oratic$0, J n teaamueblada $1.5,000. F v Ave. ".. . tar par Nino. A^birto 7-11 y 1-. CIoado 01-5 entre J la. o ..dra. bruo srrba Club Coandos 'un aho. Si no que no moloste. GANE $10.00 DIARIES
yo K. 1-96:15-8-22 , 0dHCu-5.1 . ttllt s 10 LJyto nltJ OFRECESE BUENA INGLESA PARA H-0ACS.PX.4 CM.BSueldo: $35.00. Se les recibe Proarles plazasdeovenrdedo pen IThpIo. Linan B9-1275, OCERMOSA CASA. 700 E35SRCARtME A-Q U'ILO CAMAS-FOWLER.. -es111cR s a mcy a d- La klabanga, Marllano. GuanabacoooctaCii o y pBoe-h17.
edo a en Vedado. prnpia paa oi- ct' poaranformos. Tli-Onon U-30. dospuos do las 9 a. Mn. Yla do- aGo - .
Ieoa. ronttlor nembaJaida. Sala. h6It- 1 . 9 -900-7-0 Agt , seo do 'a do 25 gin. Si sot non alcosos yeoonra- - ____ 1H-9394-118-23
bitcloes. 2.boo,. Coreado,. irra., cos e obtendrn gaonaocls ,mlnint.s de OFRECESE DE CRIADA DE-MANO. MU. 'ba.. 1/4 vd . timo. Aga obsldan- PLA'-'AL GtAVAnO. ALQUI. O CA -H-9418-103-22 di-c pon diorio y ta plC t10 0. oenhac. Co rfcrecli.: B-5090.
to. Teleono F-7517. H-9535-tO-23 � aDil ' tmentoyDR COn t 0 i nlo bei - . esta Empress norteamericans. No es iece-- -O-II8-23
104-Coir Sopil ' D., Reto in in I- sari dedirarI odo ci dia. Es copatible SE ____AUILO, VEDo 'ALTOS Aol A, CA -.....Sr. ....TeooM-60 104 COCINERAS- COCINEROS co niouieroto emploo. iCu3iquir 0E OFECE UNA ESPANOLA PARA
ole 23 No 1.!61. entr1 in 2 0 i oia. h100 lto e ler puedn0 optCr po t a 0,0arias 07,c omdor. do $35.07 a $40.00.
an' sE SOLICITA COCINERA PARA .) DElloo ole onh onorados. trabnfadores y Toil. F-040.
basb Intercalndo. cuo, rl0 ertlncO rirdos, 3. 1o1 ALQUILO CASA GRANDE p-oll familia y parto de Is litpiezi Door rSerials). "Podutos de Belleza F'llers. -9734-I -23 c00n ga. paoillofondu. Vela tlodes ie- I. t sa a, comedor,0. 10. 0ao1. Coc,:1.. col0cacin y referenlas clara 0 E 254 en- DIstrlbuldores e clusivo de "'Fullers'. E OHEE 0 N - 18COLOrap; La lave boltes del 1,359. pt io. dero .,0 ru is u s Prl- ir It y 13. Veddo. F-7533. Rose Meta". "Buyor". "Lusattlilk" Y OFIriEteO tabe DIErCoio russ -COn
H-938-o8-23 1-187.H 9 83iir H C. reparl1 H ooori. 7'ol. H- 04-22 "Posnera" .Reins 311.,L . Habana. buena referencI Gan r 6 peso .U. Llamar
ALQUILO ALTOS INDEPENDIV.NTES, 8111S1 SOLICITA UNA-BUEA COCINERA C-8]-14 agobto 17 UO-720. 1-9258-110-23.
moderate. Sala-otedor. cocnia, Invade- 150.00. CASA EN GUANABO. HASTA de medians edad do color ' sea alga 'BRILLANTE PORVENIR'.- SE -SOLICIro. etc. $35.00. Avenida dn. 333 entre 6 y agost . Portal. sala. dos 'uartos, c dc ereposterla qUe tenga referenc oa ta se orno nsenoritas de tcrl palo- yudSte a OO iaoA raargande toedi7 Ampllacldn Almondares. Se extlen re- cl. bob* , '; o y patio amplio; dos us- sieldo. on 1.la alea21 entre H e I Nt 37. tyo1te.b a n tdor otionlos d o r-,,a t'Sio OcCOn na porlero, co referen t-is,ferencla. li-0264-0-20. d 01 7p 00000orro. nformes U-29311i_. rVdHdo, -962-104-22 rp70arsender arl esor s, a tere n . p. anrefoca
____LA___ONALM__N__A___ . AL- 12' o 2 p. 0. 02-IO-i Cla, boenasonouloode.t. Informecc: Mu- ltaoar do 7 t. no. s 4 p. co. a! 'lfono
AMLFLACOON ALMCDARES, ALQit- 11.009726-98-22 MATRIMO-IO SOLICITA PARA COo-. rlin 772, .trs de 8 a 12 y 2 a 6. F-4321. H-9412-119-25.
i. call II, entre 12. 13 0ne. 956, - -oar nlo.51, competente cocineraeoo noe- .11-0670.li.1.
alt. co..doo, 0 cuarto,. 0ortL. ba, ra blanca, de 5 a 40 ars, 7Qu spa leoer rbJVEN EPAiNOL CON DESEOs BE cosolo criado y0 0:7,. ltno,,oooTell. fA A e 000bio ODrooiricoolocac16n. .Sur l, eC.. iTA , arENTedeNA rOVN 0010slot rbl 0 os B-420. 1-45-0-2.55-0-2 $07 Indispensable do. b ' 70,10reteren-I Olda do deinoeoa doe po a o rsC eo d- 0oi Bue n , as. dor0p0'loomeT
SE _ALQ53tLAN ALTOS ESQUINA FOES- rise. 00-3305. os B .co. a23Cp,,. Buodenasotoi o t 000 On ot 000 rreciabo. Iofoorooso Tell. q-E0,o, --.Tl El pUi F E Se ao, lloan cabaas con hermos a p1s. H-9301-10. 42 cida on pl .za, buen conisi0on.S e ,feile- I-0085 H-936-117-23
q1,alstmoms.-l, -erim rprolt mdpendiene , ,jto al ' Cbmar. u Mo-23 1- .. . r ue lengaautom6vily bo-a'It'...... corrector . pre r Tiilcol.. o, Ch ateauS2709 1955. .. S LICCITO BE.A COC.....INEACOCs- ..ro.,. lnlo...: A.o..rn o,, do oEC.... C1BADA CUIATO. COMEotlloo as 50. 7erve oitonr, polie-o e onu ... . -oo ta a rtafami]Ja00r,,- doo r. io Oloubre N9 1.010, VlborB, esqu oa a ann or, ,do nr mo, acompalo. Vo al
,to, cisternl y mofor. a5esq ina 7. Nica- a _-j560_98_1 agosto froencias muy clara , calle 7 No tog. ha- Francisco. H-7979-114-23 extranjern. Hago oro sltrabaJo e F-4621
nor. Ira 6 2 C 0 F-4260. BE AQUILA, VAITADERO EN-RES1. 10s. Aparan0t0lo I. en1ct 2 p 207 I Iy0,3a Sle-,
-9930-907-23 do,lil Suol Club Chaplet 4 00a017 'r,,, frontsl r77llsO. E' -. ISEAKNGiOSACOO ado. gas, odoo Mro de S0p- H-9397-104.2t.SPEAK 29G,T3. ....... .... ... ..- h... ..."o .. ....U..... TENCI0N. .... .. . . . .. .
-- anHt bad. ~a. efigraor M t. c- H937-0423 s eeks employment with amriceans or
MARIANAO0- REPARTOS Jenr. t30. tosqtn Lpe, el .... SOLtI O ' t ...Ohospa Elish Tlohon e 912, Matanzas. H-8296-98-23:i 01'ENA COCINEBA COCa obane who spooks English.'Teleohoor
P. .COH..AJOX,.3.A.No. 57,M N-In v 0 Imp .i C a c t lia, o, m or - GRAN OPORTUNIDAD BO-7282. H-0 4-118-15.
i lC~re 4 y 6 4RLa .Sicarrat. ra,�"5,sl. "SE -AQ.tU|LA N FEL VEIAOODE O[erenciah claris. Salida lina vez ,)or e- Patpa vendedores de flines lob giles,l OFRECESE JOVEN DEL CAMPO (CRIA' on m dor, 4 hhri acC ones, l,nIs. tI-. et, 000s 0 a, in est0rn,: poirl,iman 0.27 NI 755,altos, entre Po se yo , y A, obradores tinpectores, agents T ip e-, do. pibh, rocl o, 0 10 aboIo
ho. eri s..ci, vir ...patio, garjr. I a ' comdnr, 2 cuart os closets y ba1'oo Vedado H-9:198-104-23 00uro personas eactoloionadas. Plo 0-0 Vn,, It d po c nier a. Re areno s o fls.
$ 120.0 0. T I foo B -63 4 h , Cointe r lado., e e ia ga s 100g r0. lr O S O L IC TO sCIN E A C O M P ET E 'T E So I lvo par ol cual sin so 70,1:'. l -I F.4* 3 . 1r 2 32 .
I-7023:7.-25 Iorm : Tell. W~7087. a o 0 545. Una maneJadorn, Una criada de ret oo entaie gana las r -o- EC 0 L B--9- oo , ,.a is uns d.coo edor 0ue sepa erlrmision I potleeviIion. .. EE ND L 0 oo l -po o AVE. 24 ENT. 13 y 14- S meIAENVRAEO sa.Tseobibtoolo rdo U-7577. rati. tadlo,. rlolgeraonr,,--. 0..: ., . pnh on 0aqirtaa
Ampilarcln do Almedares Casa: go- 11N3il-9533-104-22 to D, l. Ca panario 219, p n . .na I Jo. Inoorres La Rogela F0-2758 ML.I49.
rst . jardl nPortalI, .la dos habl t no- ro, frente al m ar, en el Surf, Cono d ol n 10a 1 a I IH-9555-118-23
- - , mar, lrSE OOLICJTA COC|NcRA CON-REFE . l0123H4._7 -Nd00 boBoEon. 017 000:00 Sr, SOBV5EN1TE FINO.OAN de gas. u ronto yoerviemo de criados. In- una casa compuesta de sala. aios de Ilenrpo, :sueldo $35.00. dnri 0o. 32 Shoo, sale fuera. Referncias. forn: en inola os yW-669. comedor, 4 cuartos, 2 bados, 2o en rt143olotn B-2213. 1Tn. -7710. Albort..
H-4312-021H9-8-.104-2- 115 3FICINISTAS e -__. -1 AMPIACION , LMENDARES.-AVE- cuartos de criados y garaje, aO7 TO OMPETENTE COCINERA
nida 4a.. 51,enice 12 y 13,q dos partir del primerodeagstodormrIn ni. clocpacln. suldo 40. C . SOLICITO NA 3OVEN. HAR. I t- -OFnCESE CRIADA PARA CACTOS.
o o 1 n 1l ero do agosto. lie 20 NO 51. entre 5ta. y 70 Are. Miran r gl1-S. Excrpoenolt baber estado E i-os co edor n maneJndor stalg, playa, re. casa lto.,bats, terraza cuberta, I1ido. Po-apoote. Vaoje Sreve. {iiero porlut In-ormes La Rogela P7-2750. Sala comedor, bafio, cocina. -unrto,Informa: to1fono F-7192. 10-1738. -,5,,-,,4-, I.l Ml-71t7. L N755t.
closel gas, calentador, lavalero. B-1495. H-709-98-22 CASA COMDAS-SOLICITA PERSONA 1UM-9.--1:5-22
E-6864-90-23 I �. serinoa par 1a Ilnit. Indispensable bue- - A e- DESIAr('OLOCAR 0oEN ESPAnOnas referenclas, Libertad 362, Santo. Su,- OLICITO SUC5AI'HSTUDI ONi 10rrom00010 0 to0Cdo,11 R E P A R T O L A S IE R R A . S E S E S OIS C' I T A N roo z-9 -104-22 0 de lin. . c elo de C o. . rrio.. ..... ... . .d 07 $45. Tn.r eo.. . ..l...Tl o no
... ... terlinad Teneduria de Libros ,parao,[- 11-4852. H-9303-118-23.
alquila, Seis NQ 160 esq a 50 - CSOLICITASE COCINERA BLANCA QUE ina de contabilldd. Tracep rle , D, - E OC UA
4~sa sin estrenar de saa-come- 39 SOLICITUDES DE ALQUILERE 0cPfrariamplar. dormir col or-. Obl.ipo No 107, bao,, deparlto'7 ..... CS.I. A COLOCASSE 'CHA
si d9 S I Dr .cara. Cle L N 47013. H-9599-113-23 bla n iPara In lim pezan o medlo servl. . .. . . 9 ci I o v c eompleto, buena referen-' dar, tines habitaciones, balio .0 dVo Hl. -n797104-Z3 _a_ .. oo. clln o~lt.booo fDSEO ALQULAR FINCA CON OPCON e _-977-10_23PARA BtFETE Y COMPASIA, jOLICI- On. Llam.r at 21-6392 a G02 dysBez. completo, cocina de gas, lava-: de oompr0. Garantat0contrato. C SOLtCITO COCNERA. BLANCA. DE E0 amas 2 taqulorafaov.oon oan 'r1fas y H-0370-18-23. dero y servicios criados. Lla- Cabilierli. Burns 0as0 s'Ivlendo. A 20 6 oa 35 aios. 0Para todoIs lquehaCeres ,ora con con.c0mientos Contabillhdad.
.1 pm/nutol Habana. Ll.mar Ca, Cnrballd. d.mt loint. Tiene que saber ocinar Taobi oeretario-a, para empress, 0e--SEOFRECE UK $OVEN 28 AMOS PARA yes en la misma. Informes: -600, .H-8320-99-1 .gnsio b plen y muy ]Ilple pars todo. ST no orclan. orresponsal y contpacdo 10 llnpar casa particular do hudospedes.
e0ne estas c ndioneii, 0. so p roente , nografa roplda I auxillar ofin, y - edIfilcio de apirtamentos. Para 1ne. Sd A-6961. H-4567-90-24. ferencias elarai. Suldo: $40.00. DOr-ti f oinrita 0para olntorlo y' mln ldeon- rabajar de campo, o oque me pd. Soy
r CENTRA 00. ENT5EIsCT- 101 PERIDAS r o ...I . tnia no NO 000RosnN9360, a dos c- oas. p.rfu r y vendedo.. Vdn.o. responsable, t1go referencila. E9-470.
rioNDAl CENTR L0, NolTIRE O de Hlldospital d o Columbia. Emplo.ooselt Neptnee Ind s oy pars todas partes. H-9351-118-23. rl. y' Alturas Reparto Kohly..tiqullo EH=94-5ooevlto10tnoc -23~ia aptos. 2 terrazots, o.Modor. 3 bbi- EL D11A 0l IN LA .UTA 1i. PERDI Mal UH594104-23 0- 702. H-963-15-22 OFRECESR JOVEN BLANCA PARA LIM1Inoinos 'Slo.00000. nblo,-dtooo. 007100 t Mnir7' ol:,n. np:Iooo 0pieza p0borhons pnor Ia mola, para fator, ..bah...... ci.:.hbt6n y ..........Monte y Art-,o.Ag-d ....PARA COCINAR Y LIMPIAR 116 S0CIOS la Hobrn. 7-3575. Hobitaelbn No. .17
cilo crildo, rt00e. $130.OOL. larve e I n- me onwen Ins Ioograflasl .oApartado do I
lormes M-5005. H-8194-0-22. Corros No. 2186. Setora Arias. a matrimonio deseo persona -H-9285-111-23.
P .LAYA. REPARTO NAUTICO, AIQ.I-LO ___l ,formal, serla, i1mpia, buenas e nOFlECESE CR.ADA.. . COLOR..altos. Sala, omedor, 34, closetsoo, bfSE CGRATIFICARA BIEN . DQUEN Ireferencias. Dormir coloca- RB iana.et dtParloo X-52o. din gorobo "cloyoon -n d ldo 'ta, .11i77 donerd ee 40 a a0 dias ra. M. Teresa Garcia: X-52,.pl dos rJe.denformal n B_8790. Ien d.. an co nh. I do.40.I..0.. i6 . n. Sueldo: $35.00, calle 28 NECESITO SOCIO H-721t-23.
__________________H1-767-90--25.I1in oohron ClleNo i tl70e00100yI p10. NECentro " C
- AmpliaroAlmendare. Tel. B-56N. , 39, entre Tercera y Quin- Urge socto que conoza boen Ifl Cro SEOFRECESE JOVEN DEL CAMPO I'A. 91 JESUS DEL MONTE YVIBORA 0 ta avenidas, Miramar.Te16- p Ca admi:.istrary" sender lujoso b - ra bar, bodega a casa particular. TrI61JEUDLMONTE_ VIBORA _- 1-_ taaoodasMrama-77Te- e , nomejor de3M4...-oro U-704 .H-03.-1s-23.
A UNA CUADRA DE . .ES, EN EL1 fono: B-5969. dispoennale purt $3,00. ST. F:Jer: 00FOFCE BE SANO. tO faldeo de Loma lel Burro. alla C LULOCACIONELDH-9600-104-22 07459. '5.0 -- horns. Referoci ,la,: W-9366.
N.o 32. se alquila casa 2 cuartos _sla_____- SOLICITUDES V 11-9737-018-23 rotnedir, co in.aterraza y garage. In- U-1880. RENE. U-1880. 1151ANSJDORIC-TUDES --OV RI^s
loomes: -596. H-869 It5-91-27EN. U180.105 MANEJADORAS 17_-A A 1COLOCA CR5000 tolORS0050 lorsoo o-59. 1-002-91-23 Lot"L o mayor del mundo" Neptune 1,015. - ;ATENCIONB SE SOLICTAN MUCA- ors EIrlaear con refercias. sale al reAVE-LLANIDA_72, 0/000. PRECICOSA iqutna s Espads. Ofircemoy y solicits SOLICITO MANEJADORA BLANCA ('ON chas de butn presenca y que ean6 1-' parl. 1-5471. H-9754-118-23 casita par otairmonlo. Sla. crto, man person l s .o Y com0e1ente Cat referencla. claras Para ayudar con n -penes para trabajar de meseraII fn e Bar SE OFIECE SIRVIENTE-DR COMEDOR cronnoct or . po3lo , o, r de oo M-220. tnotae odar bans, ido rosl riav deroa. to. Call Calzada No. 45 centre . at Co Los 600. La Ru a 13 o tdoJa en i pi erta. sabe servir a la rus. refereneia y rn0
Vera 11 y' 305 odale. 1-0420-111-206. chole a ea arehorns., Oeto,-- c rado, F. Aptal 2. - -H 3B-]5-27 Los Pino. H-78tl-117-23. ponsable U-7577. H-9552-18-23
ALQUILASE CASA RECIEN FABRI- SE SOLICITA MANEJAD CON RE-- SE OLICITAN MUCACBAS PARA SE OFCEMUCI1ACIAESPANOLA DE
coda: Sala, 3/4, comeor, elosets co- "LA MATANCERA". A-7740. ferenclas, blaca, sery decoto n0- trsbjar bar cafeteria. Corral Fto N 33n 1ns0ara ol lateossaboSe castir.o sutlcna y calentdor de (n. c/=. cr ado Servimos Para cualquer porte Hoba yor de 28 aias, Pars ayudar con 3 ni/in. 207, Gunnabcoa "Mejulo Bar". do mlmtoo $45.)0. U-7577.
trsaio pn rniso32,I-F-5820.
patio. trXspato, San Francisco 3(2, It- y epte -e d umbr abo sexes H-9510-105-23 H-6440-117-28 H19520-111_25 fIbrnes X-2644. 9I 9691-91-30 del poa y oxtloan~tr, otn refeoencloI BE aOLICITA MANEJADORA DE (0- PERSI-MERIA MARTINEZ.-SOLICITA SE DESE COLOCAR UNA ESPANOLA
ALQUILO VIBORA.'" IEEDIA N9 sfne Serviio r pldo. Sol 46. entre ido I lor, dormirra 00 I coocacibi, E N9 105 se oras o Pseoritas para regalar or- de Codad. para impiar y avar ra0. Es San Mariano y Vista Alegre ceres Ins- Villegas. C-43.02-3 1Jun 0 entre 8 y -8, Almendares. toulos propaganda domcillo carr0 onradi y trabaJadora. Pars Informe: iuto' deris colegios,.apartamento. sal. AGENCIA COLOCACIONES LOPEZ T H-9636-105-22 nuncbador. . Sueldo, $4 diarios Calle F-3437 H-9486-118-23
:arto, bafo ompleto, cocina gas y pa- Moano San Lbzaro 19. aSolnte S-E ESEA L-R-USA SEA OF Prmer 0. Loan. rond 0100 Gop- .. . . ...atn. IBoana ge-5798. 1-97.13-91-22 6.RnfnOFRECESE MUCHACIA PARA LIM_______ cpo171Tllto -27 olniltal, ocdiono odod. 0000 linmpl.oo',,/o 0 i .-&I Rjoote Vlogen Combno.
BE AQUILACASA. LOMA DO C5A. ro 0Temonps opoodl rtosdo W. 0078 S ool-cohiona dedd -par'atsoo ptfr, yud H-9217-117-23_par___r_-C0 peg horo ar y dorm r fieS-E'AL'UI' ' ST MADE H^- oreemo dpedteta d ore , ac icna o deais quechaceres. "informan: ... . ro. rengo reference: A-4327.
pie. Sn Carosl,43. Sal1, comedor. 3 uar- ners, maneJaors, slrvoenta, rotichchs- Juan Abreu No. 005, Lyon. Duerm I 0TAPICERO PRACTICO 11.-rSSOLICITA.,p-t 9-i 1o-23
los, bho lntetoolado. oclo, de gas $75. cha par horns. VIsiten SnoenIScolocac6n. -9371-105-23. Para t abajsfines quasea cu tAp-ido . . . .. . .3
Inform ... la mlomt do 2.0p... Tct- ... ..-312.102-5 AgooH Inlorotn A-7020. H97..31-22 OFRECEOCE.MAGNIFICACR10 IE
loon r-2697. 11-93,9 1-2114tnctce o eo.Rfracs A.Q..L - s . ...... B-1077 Mrinao Employment 108 PROFESORES.. BUENA ...... Co....o .. A-4327.
A LQ US L 1A M C C COCO ,5BUNTERR A -. 1 praA. Cdnotane b" i-43
do orlo ltO-s. salaedodbabl ono , 17 01, 50 NECE e d ep.resencia pars trabajar bar cooateria H-964-1I-23 a d lst l e , n do h a bto ons . 1o30.tf r e c e n p o s y oni'tar0d .0eor vi s o r t - SN E C IE S T A P R O F E S O R D R IN G L E S _ Hl- H6 4n N O 1 0 3 _- . .- 3 bao interciplado en ceolores. retarder, co- rio domesticti, garanthzado nmedliente |slo. en Academia privada. Escribs can HIn-. Ni H-,0 39 ] aso] R C S lA H E N E IR
t otoll 00 lCd 0dolss n od~ ood.Ion in.o 0 H-6439-117 000,10 12 OS'CCCESE MIICHACHo DEL CNTEftOO, eina gas. olentador. patlneitoCtformesitetna tropi y Cni ooelo: do gl dando oaplios dntaileo do ton 00. ________ d-. criadoocanarer. Tmblin pincheorco'en el m_ d_ 4.H-9592-91-23 manetadoras, livanderasocrdadas,, afe- ncm tentos a Apartado 1,57. $27. 00 Sueldo Semanal Oas. efoplcrenc a:-4322.
re__Y_ _rdlner_. PreountaroSantano 7H-6402-I00-200N00. it" 7 j y 4 hombres pa - H-9642-118-23 10 DE OCTUBRE 1,412, PROXINO A C-44-02-31 Jun, SE NECESITA CR00196 GRADUlABO ra loabsj alClietoProltrina peros A- OPRECESE PARDA LINPIAC AL4UNAS Avenida de Acosta, s0 alquilan a $55.00 -do Coolobilldod y Arlindlbro, 000 seps t000C 2000, del Mnteo157 p00 Luz. hablbopioneo baor loda )a00pyplancasasinoestrenaoo sala, dos00105 nos ca- LA NACIONAL..BO-9706 rgles.L. bciba en t Ingsoand, aplls ciusvmente 9 oafuna MilAn., 4 or dschar no mono, $30.00. W-3276.
nedor, cocina con gas. gran patio con Estb Agenclal ofre- o c11 por odetaleso a1 Apartado 1,657. Montero. H-44-117 -3. � H-9395.118-23
sU lavadets. Informan en Ins altos, Son aexperlmentado pro tod olnpre H-64t1.00-I I LT28AN_ UERS. A __ ESE__ O-E- EA Irento N 1.41e. dt tododti rSEboIoITN DOS MUJERES ATRC- OIRECESE ESPANOLAMEIANA-EDA 1d t1-91-26 ie. GrantIpsd o tnrcit.2d tpimrn- --110-- - lvs 0pars atendero e sal6n de uo n bar. Para0 p a rda de o0a, umple con su
-' . Pn O plo o n t LAVANDERA Y oQuolto Patio" Bar, Dia y Aiambique. obligl. Sale Rpc.lnf.A-308.
entre San Migfuel Y Ramon. La Lisa. 99-1-2 blail.Sl eero.at - 6 8.2 32 SANTrOS SUAREZ -MENDOZA Ma"ono. B0-00. LAVANDEROS H-7-17-23-37-________________________-1-256'0-102-3 Itnoto Si NECESITA TIRAAJO. VENGA. NE- F-047: 01 OFSOEC-E EENACR0.
SiALQULA RNTEL REPATOF.BE-0 o * s SOLCITO LAVANDER ..A SEPA BIEN SU orlo... h0 ...s.ons.0:or.l... t .on.t.re.iss........dor. Tomfsion, tnaaa spny oompll. Continentlsanicg, Para l AAer oiooCpa laver odd aIs raps de Ia ca- Loties 64, entre CuaortaYPnoora. n.Re-bin oneja, va toda patel. 230. B-27, H-7719-92-23. AntiguIiiIia Beerssa. dormer colocaeln. Sueldo $25.0 Re- ditibn, Mariaao. 11-42-18-23
____.....________..or ono ls . Lloo.a. B-4635. . H-9736-117-22
ALQUIMO ESPACIOSA CASA: ESPADE- Perosal ompotente. Reofercias onoes- H-9511-110-23 -=OFnECESc CRADSDE1NMNO. CON ,r No. .228. slto,.. oq. Juan Delgado:trad Is0o qu p0porc00 0 toa Aen- ''- Seis Se-iorRs y Sefioritas oreferelas pors limpinr. Iaer.lgn.
304. c., sala, esle.t lerraza, eoctna do cl. desde el aoo 1906. Empleadooe nl- SC'SSoITO EXPEITA LAVANDEA TO-o l[.lar Telt. A-308.
SAt. Auea olempre. Ver s a todas horns., lon y dooTm4tlcn. San Ignacio 54: 74- of do a ,olio doeo uncballeo 0' os fo Hoo-9464-I0It-OS d'173,0V ng de 3f a 6 de 1. 1ttrde. VeH-77117-92-211. 0-6370 702-2 ' rs. Ayodoo tiezn. Refcrettia on Oo ileII. /00 3o ototrc.00 rolorltn.. slos.$&.00. Veiritnrr Ise n o. izquz 20 entree nfSot y San Joaquin, [ $-V --- CUBANO. RECIEN LLK ADO
CARMEN 06, BAJO , ENTRE JUAN OPICINA, TRABAIO DO5S_ -CO. iore 28 y 30, Vedao. H-9247-110-22. una cuadra de TeJas. dp poaos. desea lrabaJar ctrado .ano,
Ostgado y DOStraopos, slquoln Cast too- De Ptrora.Cla rrl-o lir-_ - oT s _1 '- _- _H-15-117-22 I oulqler oto trb__. n tongo o001001ent0,00 ,potl,0a omdrca traoaoo paor cr ad. Iaadrs o l JARDIN6CERS DOS JOVENCO 8C SOLOCITAN NO MA- ttones. M:,nlolplo 0, Luyanot.94418
tronats, elosets, dos bls, en1.osl 700, einerasnaneJ-'iirnlouch'ooha- -pontcy. coorlo y merolelo cebodos. Garo- on llmpba or hor00 y10, 000: iite,O MUEErOEC a resv do po5 ot~o ason ubo- EECSx-AOA 'R AO
jo oon.0l~o5i153. Camponarbo (50, esnn. a ORud SE NECE5STAN MJR JVNSp.euie epr mineepfond-ORCS SAOAPR UR
Je $2.0. norsn -4.445.9l.25 W-53 P0-.S707-172-. 00 trabolor en Bar LImnA p Son Car- l,,r. Trlguefiai p de Cabollas neons, COn to, sabe o ero prtfiore M.iran.r o Vec_______ n.re__________1-41- c-2 rloi.'.peonalos Enformono Told- dsd, fam.ilta honorable: X-7406. AULOUILO SANTA mEW'E IS1 ALTOSl RAN MIGUEL: 53-7461. FIENT - . -____________ -L1-2 tono M-0910 do 5 o 12 o. no- y dte 0 0 6 H1-934-118-23
ternaza frente. boil l coroedor, d enotre orrilt Y 3, AIndoreoon 114 AGENT730 UCVEN~DEE C.. H-000-n7-023. .
reuartoS, bolo, cocbna, ouarto ninladoot ofreotemoo y sonticitoto porotI ________e~s~s~l~ ~ ____ so-- DrESam pOOArsO 9SCHaCo pa EL
ocovclogoroo pl~o ltosotodr It y rompotente; eoner~as. ciadasrCI~1LtI 0:0 oa ltiCnor o~a
Sevco ar~,pto~z ni0s o- mantoeladr, lavaonenmu ea PUEDE UD. ir ]il mplfE arIA a mntlsolonnO Lbanmoo W-l24. na caas on Sontos ulreDufo: Te- H-95Colt0000-o11abo0-j. uAKP
1000A9a0,-nmoreros. -'~oo. htoo GANAR $3.00 lnbh.dobctprsci 000ORcE30/N000CA.7349.46. CSTA 50300. 5ANTES 0120- 1-1R 002-3 DIARIOS 0r000100 on lo olntina p' do oesr, boot na 'prentab5le poro con o Coe
doadsnd~ndlens. hase, eonsa y eaen~ Agencia do Colocacionos Vendiendo So Is a plazas entre nolo5pnlsBr rsuaeCol oe be00.Soc 00C0Ia0In
Eao o, slnt plvdc.e~eo oop~toos dO toabaoo nsous a itIadesL Too, Rost y 0. Repootn Lsrrtashbal, 010- H-0711-]lSo22 Lea y 505 Ju|llo. Kllosco I a 6. 1LV Murbas gorantlss pars los tllentes p buo. rlonao. tH.9344-117-23. OF --Csi500/ENTEr "RESPOCOSABLE 1159-2-2I:.A y eumopllos d 5.Ke Mrll doo lorta eoperoectla 7, 00- Fe SA-TO SUAEZ, 4-.0 BUR....PLOS 474. apartomecn6 ..O 204... 30,-4107 ..... SE SOIIA PARA F-NC-A, ................i . bbl ......
CSA nTOSndl cSUAREZo, pa.0 Un EE-LO H-gIMO-114-24_ on Wajay, persona c2ope--____ _ - -90-710-110-23
C-I nuva. omd.ia Onar Csiz oor- --SOLICITO BOMBERt 30VEN PARO TEA. tonte (preferible matrimonio OPIedad 1Ra.in DsI COOR MlIho ANpAr
0.sledr . urto, rt- W-7715 W-532 balot propaganda. Sueldo p comtliooa, tn. smppnso ap s~hado, cooln. gs esle, pot/o p tOvadeoC, 0,100 5., balet, entro Tenorite p am Vdasoe do I t S3t no . So. Hernbdec. Con- sin hijos). conocedor vaque-~ fectiln, Teogo rolornedlo olas. tW-77I5.
Coco 45. Llons eotariado. lnormeost pansrlo, Hobona. Soticltaoso cm eros, real Volts p00, VIbora. Onto 14, tls FobA-"20125. H-9T100-03-22 eoneroa, otonejdorao, abrvieonao sit- noa. R -0240-t14-23. rna, cria cochinos, gallinas, _____ 04-tT17-II-23.
SUASIR $20.6, ALLIILOCA tentes, rbofoee, ardlneros, porter',s0 e-_________ Ofrtpsntta,:oltdooSIANTOS lAE,$0NAQIOC-renol, pinches oolna, ctoarrtes0:S 54LCpTN -ENESO- UCTO- frutos menores y demas labo- ESPANOL~ore ar atRECEEN abLLEGADA ReoE
Alt frcss lardlo. asa, touotso, coolos. dlett ta. Hotbres mujero. do to oeo cc La Habena, part Cla, ocredI- res propias do una finca. 1131- turn. Tell. 0-30t. H-$655-IIS-52
batiO, patIo. callc Ocate 2. eaooufno La- dtIsnbbspOrno o- -aabeaoslICPSolt olosbrnaea 0C EORC 0/0 E AP.BR Croa. Sots 55, 70, Antobuaes, Sioop os los ,onlo Ny eprna d oofllbna do tled, bena Inooti~ o" lolea ruo.prae2 oofobtnpotoooplbsnyagmno, Re9o2.-52-y2em Ieot par1 tos. Casflo. ne e0 teriBose Inrss rpr - potnesbrmn-ryc- S- -L- MO-S
seodlspoaneoblett plrtpln.henocer
ag~~a. Joaquln.,, ' reulatoLdpab lctrae r Pfrlc do Aentone aapc gnifido to ano Np 00t, nerde rmotures. Necesarla dante do lardl, o eualqler- otto rabs!,
O r"""H9679-2c~ s tr omodot. SI n 00na0e01 rqu. bAulo tL, npe.073 Cu1-, 510na N2
� SN IDALCION9 31 l .... ... 01 .. tl o......... bas., ,do ... ,o .. H-551-114.- carta recomnendaci6n su tra- ,tl....co...lcois. Toll. F-0204. l82de 0.....
dnooeni. Roy alOpleoo 0000 ltodoal sOLIoLrIoO 55 VEgNDEDORE* PARA oU-1 baja anterior, si no poerdern SE OFRECE 1700 MUCiUACA PAlO $70.0 salostlo es ds ,porta,-l.s -o05.nsle- W-775, 00.'971..1723 p1an do oentos sin coampctenod, .,teldo
dot, don habltoloaes, b0f0o. ola y pa- n onods. Trabalsr ecalntalnte, tiempo. Irforrmes, do 9 a 12 a. ltoliar cost referecta, dornolr bL-0005S t1,. San Indalo~ 11. ,,te 00.,001t0 103 ORSA -C 0 Ooonsbaao., Boga ,Colmars � Conoblan. in. Telf. A-6770. ]z- -n8y O~soi~c. Llaoo n el 120 0.npreoolo- CIDS-CID_________-o2la2 diblo Dfador ootsi. 5 oatar: lao Cat". -L - na. Pers 00,tont0 404., Ounsbansa. - 1ORC|IO00R BLONCA PA-loss. 0./. MocolI a. lianagoV.e0o100erts10. SOLICro MUCOACHA OLANCA Os ' H-922-I14-32. H-9383-117-23 |ra Ilooptr y 2s0cr omecodentbos, dormnlr.
m.no. Huc .....do. 001 nr,r ...... Ve.uoaOr de LAIogr, " . .. "... *33 - LUTANOI1000 200. enr10 Sy 13, Nlrsonor del SE SOICITASE O R C N EPA OL CAAO L53 A oQIILO LUTANO. OUA2ARACOA SOLIOSTO MUCOACHA-"-LANCA- NON Sooldo p cootlsldc. Ho do ser pcron 111 CRIADAS. CRIADOS ar. Srbe smrrqus, mnepr304 (lo-dolso a isaolaa 3/4 . ams, co-. nocor. do .25 obo PaRC nOoedoz, aeSoa experietntads y coo buea tolaettne. Stfb Iqia poaa


soedat. coolns. bobso' polIo. X-271U. servlr blen A mess,. Bueno Pre.enelo'" ltlo' n o to Grdllano. S. o0 pr DISCO COLOCALaE NUCO9ACHRA ESoI Ci n general. Fl-ll a B-1269,
-. ,,$05.10. Uan 0008300. refe encias clarol. Sueldo 000.00. Lbamar tl ono t Al 0-524. paototo do trlsda do manes0otmateia- H
Pt-e -a-.M 0-2-11-2 dora. w-O, N-02-t-2. I Hortensi H-9390-I18-33


SE OFRECEN SE IOF-RECENA,1SE OFEF.CENIla CRMAS - CRIADOS 113 COCINERAS - COCINEROS 1US CHOFERES
OFRICEOE MUCHACRA DEL INTERIOR OFRRCE5 COCINERA, ERPOSTERA, OFTIORUMAGNEaICO CAOVS L CON,
pars, orlada: a moanelsdnoRodors, aClaZo010 dando sea, duccoao to, Petro- Colriaascla m pue n Comm0aeo, deoloorso. Mly A -4337. nln008 M 2@y19_232. toodleat.. PdSgueltA-4=5. I0 10.9647-118-23 I- 00H54pAJ.33M443-IJ
PARA COCINAR ,BEOx 01CZ gr-,O- SSE 0733CC COCINERO DI COLOR. SIN DEBRA COLOCARSi COOPER 53_t10 Isco COb55.1nis freneloo W745. Can)- dioclons. lIens referendas-y salo eonsnable, soap priotlcaonosPAl squsls ~olo C. 1054. 0-0276-115-25 se na. Telidono B9-2737. Aodarechses a torbarbales. conoclxipa os
- 0-9335-119. Citudad p oarrittora, sozglo, nrtetcIsop CA COLOCAj8E 300 E 100000' dodCoscoocda. anos Itr7a42 a ocoldo Iegods poa trad. o ooong b0r:CSUaN e0e/EN StECOLOR. AL. S1o42.3 Soltos. teeens SlaIn atntil ee. tTld- ia 0010, Cpostac,. Ilene refeloos. foot MM 4. - H-9ft 118-23 InoronoTold!. X.5002.Do g a -13 y do OJORSSTO 050. "U" 134CNOTUR?
SC DEOEA 53 a S. 0301*5 Llasie1teoldiaoo -03345 do Auo . o
B COLOCAR NIONA SCSA use CObPO sdCub aa edat atainAc
tbo pocrbno,, Telbdos W,7858. 7OC0NZ EAISFA*OLA REFOSTLRA dore sos aamesdoane caetoaospenenX.
H-651-118-23. comdadooy a oclascorm- y big.haso mendado .9!-$= BE OPRECE SENORA PARA CUARTOS busc 5402 ta.n EE- .y Eo.
orlado do - mana sabe obblio.10 COORad EHb. -A-PARTICLA.bTonb oercol. y ImPo dur DE 3A0COLOCARE UNA COCINERA Cosoido. eLao rabde 5 Tel0 enm. los H-97W65.-23 do Color. entcedc nopostl~a ytdn.fornoaso 114205,Ernesto Heociox50r OFRECE i 010010PARA LINPIOYS.CoceCso oX To0-31.- - . 4w Llmar otdeneass bcM a lere 7-77-14105, ' M O O Babe919obligo3nSE OFRECE ORA PARA COCINAR. COMPETEN C R 0 FE Re B-9765-118-23 .aout nofflpoon. Onena oolcoentln. omo- blonco,20 'ahosexperinti~a dicrerile d. taeroya nr. "Ifonran
BE oPrc ' SIiENTEjovENO sLA-_- 2 0 Pon yaln nae, no me in- e Ciudad y carbteas. ReenoaParoTednor. serecao fno on -to H-9 7-9-21IS-3 rencias: W z 9 0 8 3, Alvarez 0ncoidor dmotidaa. Llsar 0-4655 .
H-.40-112-23 SEOFREC EORA , l P6a Cpo NAR Y a m T b
DESEAN COLOCARSE 1 �OPAROLA.S. gricia. 0 pD o bsoaoa no. bosons -,H-512-3
Ielnlegados, pots ronetlotr1 0000 '. -9766.-9-2312 ousstn. Proficrco juntas. AeIsar. al -H970SA2-'-0 XG-2361. 1E-07-47-418-232ORdodRECcBUENA COCINZRA. RE- 127 0 u r
r O fRECE . 3 /EN $BLANCA eo N RE- L-tters. or-er cOOR Oo. E- 127 O-ERARIOS-APREN ICES ferecia. 11pia y lvera.; atrlm lso m Y Ibtopbo otolnc so mtrlnooso.
foront,. sopoo 10000 tn~rloo~O 1-900-119-23 OFRECIOCCAL.PCNTERO$WI10, JRIOr 0rt01e domis, par bros". fo5.Mr __rene__, e es Epnnabilidd D RCoDobciOent Otoda mi.1C50. H-0732-118-23 Sen DESEA COLOCAR UN JOVeN CS- closedotrabajos por ajostec n'dfai, Panol P:i0 0,0000, -b::nnooolccencbon. W-7715. H-1146-127-423 119 COCINERAS .COCINEROS BanneroF-4321. H-7714-1119-22 MAESTRO COCINERO-RPO9TEO. 128 AENTESdVENDEDORES RE 07101CC -U000rCOCINEa, Aonpstfeno. altsTnopnno ieternfcioton-toc n.. .. ta loplr oedl....t.. id s-go.plaa O 0oE00000 IUNAlot MUofesHA-eTIVO M enRELACSONADO V eI-TO.
I., pao Iinsocho. DorTnlr fuera del tro- cjno. Esaoiol. 019-3750. H-9271-119-23 ICCCco aollas canorimbe cot l lesbjo. Informes W-503."1-Mfiboo. e oclsidad













































H-9796-11-23NchaLTparaAMAICArNsucs o -9459-131-13 BEALUT ANTSotoenile. ntotonolbs bbrra, etc., so 05EA COLOCAKRSECOCNIERA IN lob. to prookand loan. bont.laoib. tfco en sra trabsjARbase tomoiad O n
Cleno hea P 059 de t b e a1 ' enoi . Ida:001e7.Inporio ooinlola. cnpcrlnia E.
s2 h t 75-1 -23.rabTOPHo.310e tdos Unldos. nsesoos eerSE OFRECE COCINORE B OFRICECOCINERA DUERDo. bir: 2, RA SE OIECEA COCINR V BPARA BA- 0.H-9beolgo-i124OCb. Rneollora:O Woen. H-27012Ra Lodnea. Tore. Tel. 00-2183. H-973o119-p3 H-N- -p9-23 125 CHOFERE pst OFICINSTda I OF - - REE -OC _ -SL__ O OTFRECEUN COCINERO. JRPOSTE- 71" 41 RE O FRELCANCRE DROCOCINA, POE- ron.ons boonos cerocisa. o Fbdo.CL. gonlo par aorenon. 0ASr12. It s Plays- Y C rtos:05241. PONSAL 9K INOLIG-E0POBOI H-931-10-23. H-0596enIt 234e a lre' s serlc, lo so vercorropandencls pox orECEEnno SRA. C-mNA.. Le t "b"diib. PencImpots.
OFREESE RA. OCIAR.,LAVolin. Inonototibo. EL. 07. p Euroape. In. ob.o. . -eFbaon x bnro. Cdldo efOrp
to. 0odoode quicot. Referentla Coon 120 MANEADORAS teresdone aaow-bicu-"Corrsponsi'lh. Aps,o". .4 -.295-119-23. -- lIn.- 423, obo dndln -77r7-120,
. ORECESE MANEADORA. TENGO 61- TAQUOIAPA MEOANOORAIPA 00ES SBE ESEA COLOCAR UNA COCINERA ttrenobo obnorc. 00000"prtir, " ",:1 d �oretbdod, . -b9o-Iglds. e'i
eposbtetoteo hone refornb a oo e- chance loie o 0-432. ' tabojoc o t lobna 0asa0Odeocomo lbo rnla o ds y eopotol. A5-6t1. H-9641-120-23 B-233.. . 11-209-10-23.
H-03'--119-23. . - - - - Hbana. con ,un nrio .3 afios. Tell.
W -- _ OFECE EMAIEJABORA. CAOI-OBA OFECEnE 300/EN CON BUENA LETa OFRECISE COCINEKO ON REFEWEN nt-Ito tol.. :iiob o, o:pobtino hs- y orfogtalin. nnlteto olgb no. ogo bob ao Aioo dn ( 0,,lo -r t~~ o.o \ ot dooloqobcra. poarslender boilbono. oscnololo 0he IA- 4327. H-9649-119-23 F-4623. 711-D294-I20-232 ctcopesoamnoa. n fo tmes tn o)X-7721
300/EN BLANCO, 0ER9700COCINE- MANErAORo. M0"DISTAe. cEiT EAl"ydo H-160-120-2
rn, ropootoon, seotoor ..... aahosr- con ool rera n po:p ,in o oyaa ]ocet. 01 OFRECI ETAQUIGRAFA MECA NO. des ..hotel, sk rob. jar. 1.10-90113. be lna or. .le oo TSalegrbea.n rpa.n -M5t
r.-9745-119-23 11__-9501170 -975.129-2,1
pC OFC 0SN 0 RAPARAfCOCINA- tEodEA TRABAJArCUSA JOEN R1 PARA OFFICE ABO 0 AUXILAR 0 y n nqua-aro orto Y 01000 40 2oa8M ,-1nce 4:: 27 coa 0 pcinr. ofines oon bloao. nclolgraf bonoooa. Uoaaj00-335. Justa. Ocoonoos, hotl Moolol. Llotto of Toll. Y totiotlos lgo p yConclbillbod . ... .. l 2 -4764.do 11 do'-l--na. Lban r - 72y 7o7177. .
SE OFRCE UNA ESPALAPAR' CO.e 1 -045-12023 7 H-576-12-23 c p liotyI I m i tb -pl of �e'1 tSE OFREC SaCRrcA. BLANCADEL COMPTENTECONT.BOR VYCORREOnorto farnlils. donoil'focro. Toll. ML-1913 0011100 Par0a r~na Jad oio l inmplar, Sod)- Ilnosol spofitlnI l~l. con 'exptrlooH-9.177-119-23. edorsc oollo hbo. .dooip pohotapitt. opJy onlo nto gertoo l.t ina. so
SE 0o1.C MUCHACHA DECOLOR.el .m I - -22 0- s- l ar UO-8702 y 1.704107











































� t.-9-3R, H-11861-129] a ~r- darne ldP .lan-2
Par pocar, lirponn.onojndooa SOECE SE00.TARA MN-JA- 1-T.












































tacbi n d ]a v du er . tr -adoa no.eom do- ao ; Ha ai0o' Ibe set . , .H9F-.T2 S b OF bO turn,300ENSENORITA,LANCABUENA ]a1 p1000. 09-4700. 1H-9350-10-23. boooo refnio, ,.tbe o. obligIbO. pocoecia p reloroetoios, tsqoigraob 01 FEE U 30/EN ~ F-069. H111720-LI otimsngrnbn boio. eotoollypContbljIL, SE .4 CEUN O -NCOCIN--fN -_ -EO EMN
potoro. o ocinnoI top is. Reboot- B-1077. 7.OFECE J0 oENo 000005SCON dod. suicita oplonO702 p .7177 0s.0 ,SIcnatoi.nnlt00jo0, d o 0 r no. toni0iaonfcroenl apars soononarca H-on 01292
70. a 1-0am rc a -Itto o* u-L. riob. orI aJond 00 tmponto B- 00- -OV ECE MECANO-G A A CONOtI SE ElA C.LCAR "TU M CRAC.U-H-712-A20- H2otb. be T.nedorio, o tdioneole d el con ocborolat.P. ropocbol oalicopln. ____ - 71-80-3 l ela do. Comettlo. tonoorms X-7726 hocn iOC ziin. TelibfontIia - 1. MANEJADOS1A P000 1(31) HABLAI250.Ether. - - H-9361-129-23 H -9419-119-13 glt. I 0000 tnlocaiin o n rot f~ilo o'soo- .
- -- opon, lmo obretlso0-913 ESCOFRECE300/IN DC 230 0000, DUE
BE OFRICE COCINERA REPOSTEOA 1-P72-120-22 no prrottlo, Para stendeo tejitono dl pa a el Coampo, Sotl!' case Sodpedes a ____ ficina 0 lisoplsr ofioina, 000 toqoloo,,bn particuloo. boonan oferelila. Infoorm"nBE OFOECE MUCHACHA SESTIZA s i ogotocanagrafla. lamor XIlI7o Toll. F21524. 1H-05-I19-23 paross mnrlsdnoa. 23 olnie; poloron- oobner h00s.
Jao loaua. buoo 000000,0. U-7577. Plo- H-9633-129-23 SE 07101CC COCINEKA COMFIETENTX no. 1-0250270-23 RE ONM taibtn fpiaooplaoa. duero a0pa0r COFEE'00E IANOGRAF(
bnooo, ocboropin 0 3273.123 COSTURERAS-MODISTAS no PJtd tpon Ieosno
H-531-IS-2 ____________________________ drumnbsloollono p legnleo. laqoigoofo. coo
- ______- Cloni,. onorlo tbossdo Ingli% 101to 01O OFACCEd.COoONEa A.RPOSTERA OFOCCESC BURNA COOTURERA. CASA Cr010010 deo no irooOnr dnao&bos. Llaman risoplate, do moec 1000. Ossbibo p00 portcular C pars talor ds o 090000. Ahelordo Rodrignezo X-6026.
biiora..1100P10 a roobnao laboo Ave. 59.., F,-5471 H4301.123-23. H-9017-129-2
309, 00000 7 p 0. Buena Vista. Aportamnr-OFECESDIT01AOCOU-010 MPE CNADB 2 to interior, preotinte Herta. FEEE11DSADALACSUDEE EPEO ONDR'2 H-9343-119-23. ora os toooparticlarIn, rtttooo s lncones afim..eopriends anon OicirItO. lgs,
- onoldo. U -7003, H-953t-123-23 Lapfot SCribo..o.Oc3lo 11100010 oFRICESE COCINERA 0 COCENAK T SC OPFiECI MOOSOjA CONEIt -N.II Nt 1,251. Apto. 119- 23 :0 0. SW V lbolo. bonIr ~ooon dobo. sln ia o /n Casoa particular. Reoratbn, lo. 11787-129-7.' playas, Repartos. PO-2758 HML-1lS-23Playas. Merrier a Olgao 75155. C NA O

DESCA COLOC.4ROE B1:CNA COCINE- &OFRECEsIMroDISTA COMPETENTE T VA O no. , opooloro, blaoop,. Onerno cunloooo- 0 oopoooohlo noolonlcorosa portirulnlo C on npetlecia.0 ispuonIt al In nlbs: M-5153. Itoller , tptolsiad no~n pe' deloo-t. H0T.0 Reynaldo Zfiooga:00-61911 80 o2 11-905-11-3 o:..~~ HATI-12-2H-9B15-120-23, SE OFRECE UNASA 5506 DEL CA50. SE OFCE MUCHACHA PA RA_#,jSER. on, bamotsPr oB000001y lomtan. 10.0- n0100araboo nooonrIS u ttio solco - ENGISoE1-'SEOGR0O.APHEI tmob. Koporoopo 441, e0100 Cartoeny Fl- ferntloscloros. Lloansr a] W-9772. cdo 9 long experience as secretsgua,14-8490-119-23 I012. H-S407-123-Z3
SE- DESc"A COLOCAE MUCOSOL 1.',DOL! i OFRIECI 50da;SiA COSER CASA, ry speak Spanish fluently.
Capo rolo podo, rcfeoreci, prp artic Po la:,:cotnmodiste o talleo. 1100rotrec- F19901. to-lonr olonmnte o hcr &Igo de l107- oooi- Inf. W-62S. 1-9011-123-25 -44-192
pitoo. No OOpoer. doobir ooloconO. - 414-- -2 Silld d OSO o00 7. lano d inoOFECSICOSTUICERA DE COLORadolont aFeliia~. Toll 0O-74800 000Paroro o horer algo doelmpieso boo-' 131 OETA-ARA H_9010 00 n it a ls olnconde In torde trabadoboti- OETSV~
OPSECESE BUENA COCIERA. TEXN9O 00bo.P-41 .2i132 FRECESE HOMOEC RACT0CQEN LAefrototo .: l ooooar. tg,,al notinon 1y 0 24Lim-E SeI 000og ,;0 A-432 tin oat
)1,Anms402. Toll. A-4327. 24oVNDRIY rccoa. Refcresoloo-42.
p10 0000, -$~l-IP23 LAVANDEROS HI -9646-131-23
OFEEiCESi IEXCELENTI COCINERA FP33ISONA 853350 CON RUMNAS
Mooo.soo opootl.3 10000 ~~-OORECESE LAS'ANDERA CON RLFC- 0 froinrN,, blts Itilo. dilpo.
H-9584-119-23 g1100 0-4557. o poon booerar a tos o ort-aI II d OFIEI SCORA______________ 0NH-96424-2y3.t11i , -ioBa. IbnnI~ ':IO -143 SE, 101 E ROA'COLOR PARA I-____W____ -- --,67. -H-3307-131-15AC
0011000. Lctplar,,bonsota p con. bocoo67FITECERE E RALAVANAOLSA. ES.- -
Ifreca. Lonmc .I Toll. 09-1275.ooDay po- lidoI sooobrsy toda ope fineloa100OFREC C CN 300EN DE 200 0009.
1-011I9-23 10000 tolcase. Reroncnn: 0-2715. Paraoooobajao an baro n odega. Ilener ea H-0463-124-723 lrtp-oislaoos. Tcebfo M-5409.
OFRICESE 100330 ERSPAROLA 1/'! EBAD H-- ' -1-9267-131-3.
parsarncinoo 0Iyoll ,mnttioi.0MOE COLOCO PARA LAVAR DOS 0 TRES ________ __Iroy dotodo 001000 5W-327.dias a fin deocanori. oh toobojor, Isogo OEtOCESE 300/IN BLANCO DEL CAM.
H-582-119-23 bhoncrfitb,. 74-730. .. 05fittn& o vqnsriao C bnler
P-8747, SE OFRECE BUENA COoINE.H-955142 j~tc o eeeca.D-5 ';I - - - _ W -9269-131,23. Too~oo Cnleciio,.limopla osenoo i -7i : ORpO EXPERTA LAVANO-________I___ _de tornon, n bo posooco. F dern, lava oloca.otibo oso roa, ton,,- IENFERMERO GRABUADA CON sXPE.
M-9481-119-23 nob 0 paor dIn. non rfoclnon. itogfboit-ta obcbn ri no 0profoIdn. seofoorcepars to:____________ H-9483-124-2T I ender onfertoos i iad n 0000. OFRECESE OIIENA COCSNEOA. CONt - I ,00 No. 221. To~fooco AS.022l.
Colrtocsdo 1 in 11m . Co.n-too::.:SE OFRICE UNA BUENOA LASANDEKA I-H-9421-13f-LI. soto no cocina 3,llotpi. Ouern o o. c on bocron, pferenclss.1 Iamln~o I Tl., InlornoeooA-36t08. - M-4318. Co.I.I DISCOCOLOCO5RSE J300/ R ECAM;-43-t-23 H_____S-0845-124-23 po, alt presolrcbno, paras lqsi trtooI -_-_ _bola del girt, flamer oAl 0M-3339. BUENA COCANERA RACE DUCCE., 0E OFRICI SCNORA PARA LA VAR' ES H-9425-131-2".
Taohllt 000,Cochin ylopin. donot oTon.r01 Cas.CL~aondo S a 5 Tl~lo,, B.50K
Ltsotot do 0 a 1: M-.3330. __________ -9722.1124325 _. AC OFO CE MATRIAIONIO 300/EN OIL 0-9429-1 19-2Z_ SC 011101 5NA JOVE?! l O) N.noaso~ ooonlor. eavr lpiboploc,
COCINERO DEL .CAMPO. BLANCO, C 9"eePdr p on. Soon.er, sotootbdod'Ily
lndablo. Tocgo roobooct, htonrao p 0-0318. PL6284924-23 nn eor c. Tr o. ona o liOdnn t nootolidon do mitolrabato. Lbnnor 01 to-W01 0711C 17500LA0/ANDEaA. SOABE0-0B .H-9368-131-23 Wfoot, -6493. Poegunoor Adalberto. lotobso Cospabeoao efrocot Ias CeO -H-9406-lb92 0 0,,S-iR l;_ip010.oon. -RiCibEsOC 30 -BLANCO PrlO' CO�00A. IBLANCA BE OFRECE- COCINARH-9_110074.124-23 brodor dec oalquier Simn otoril ronrts ,fosorllia. Soobbo J3E, otiolnor 00' LAVANDRA DC COLOR CON RE- patbH-a95P5275131-2341 robnlr. doronbo U 15377. Maria testis. dmoa ncloasooIsorpe sale. I -_______ -57112
H-9621-11923 m tte. Par C0Oins tOT ne F.9613. IENCAIOADO DE EDIFICIO, SOLICITA nE OFREICECCCIEA REPOOTIRA. 1-9337024-23 IoIdoe0niotubdo, sootoniao pbootoro.
t~o~tostoonoI t oloss - olorrlolota. non fatoilla. Tiene oforas-


E DESEA COJLOCAR DE CHO R, PAR- ecraoplqe 53 COLOCA COCI&ERA OUENA CON ttar o onsoerno w blo o. ,l- nia Ulicoes. Telf. F-6020. Carrferencias, sale lura. FI-5471. tro. Ut W-502, "H-03 5-1223 CIPH-.9842-131-23


AAm CXXI


Clasificados


.PAOina 31


QGasificados ,























PA(TNA 32


I" "DIAl DE LA MARINA


JULIO 22 DE' 1953'1


* Suscribase al DIARID DE LA MJ


* ~0 a1
0
z
"5 -c


CET-11


MueraasaIts Resa o .alp sta e p...eresantes... A. ".lidad


e as, " ente e- -U.Manuales en loa0InsttUtoL E d)o. Gobierno de facto, de un Gobierno provisional.en U distintos hechos U o - tor Marbin greca;a6 que estas ensloacc seeiplant6elrigimendelogaxtefuadoa U a tu I. VO-- .. . " .fiazasse ncot~aan stateiZ smelindres Juridicos y de W :interminables comilion dilstoriss.

_____o let orn pn Is l,,,,, - -en vigorq ue hs junto a Batista, que fuera slem pre un espiritu de cr e 6n, a Install Unvioentotemporallo hizo descenderjuntoa ca r iEducaOnilca ron solapadamente los frenos calculados, ls ostrucciones mineticiosa
Una de las victimas su joven compafiero que perel6 en un precipicio Yoque s tablee queteloa lUnmaes- Y los largos bost.zos. Una opiiL6n pdblica, inteligente y sensible, Is ,arrtin que no esiA lastrada de sectarismo ni intoxicada deodio, advlrti6 quo fu6 n m~ico;I cag eaciaequa incuye.rr.---onnesaron traldiccide habia tin petigro. fue u medicoRMONIX, rn juno 2 El universitario y Un amigo ca- Veloz, Ibarra y Rodriguez rands
otra, una m uJ e r iAP.Un univeraltarlo Irn,s y-on de l "AguJa del lon" mien- Ilamaronsla atenc16n sabre el hecho Antes de q'ce Noguelra fuera flamnado a GablnetIs alatuai6n.e. .._P di- y tes nhPen-_tra lcianunso de que s6o habia profesores de 1 n mica era ras floreciente que I sd astos dims. Durante el trnrsts tdente de un-a cu. e . en un precl- sAbado, en media de un violento citedra K" (M sica) en los tres de su antecesor, los crdditos no habian sufrldo mermas y podas Si En horses de la tarde de ayer ocu- PicoF alpino, Iu rescatno hay. tcenp'rol El comnafier? de Barba- Institutes de La Habana yel de Ma- embargo siendo los recursos menores, se aiste at milagro de un nirsrrieron, cas! simultincamente, en Instructores de Ia Escucla Naco ci, Claude Chuiliat tdcnco de rianao, y de Dibuje en el Instituto tro qua conquista valerosamente Is cele, -y deade luego, las aceras-,esla capital, dos sucesos de caracter nal de Bsqul y d sne s de mon Real eavo ol fonds del precipicio, de Pinar del Rio.
pasional, donde esultaron murtos tafl de Les ra rrstaron e s I matdndse al estrelarse contra t: Y el doctor L6pez Isi' exterioriz6 pr .. lmpetu Iherioleod moilizar y aautar un verdadero plan do
-k en tin roe cidoctor Francisco Mild sress oonalpniats stsPubiod rb spiblo u fvnp ainmbelacaIisa tar alownalntaGeorerrocas Tensa el crineo racturado. su prcocupacid en relacin con as- trabajos public, dc trabjos pilcos qua aiv pare e r Hernindez, fif io, mayor de edad Barbacki de Caen.G crupos db socorro tratarsn in Fe asunto, refiridndose a Ia foso- ciudafes, per ambiin para corregir el dsmpleo y los brazoc cidos.
y vecino dle Pajarilo 460, y en el ftnos il
t Dela Shishr, de 5sito,yen -Le. hal-aron dormdo, recostodo fructusamente de a a Barbs ia de la Educaci6n que habla in- La inminente renovacidn ministerial de que tasto a hab1ay qua cno De Corce e 3. contra0na salentrdeIi" Agja del aki de si iprecaria p Si 6n. El . formado dchareform .Inform quae inclusive, oe anuncia pars esta misma .semana, tiene shorn unamodula-"
....... las......... oro". monte del macizo del Mon rreno presehtaba dificnltavs pars -' "prop6sito .I "a i...dec.ne. me" ci6n distilita. No se aslenta, precisamente, en 1o t6enico,,'so an Is
Dc acuerdo con Ins actuaciones Bncq as r.d.. . daieonto -end ademis pellgroso - ,or narirdad y aI eto aspect vot- politico. El -rgimen del 10 de marzo, en el ingulo politico, enat elingulo
redarmdas en In Sexta EstaciSn de s inas leavada d europas. los ermbes hicieon quo a Iattus. c oal a.Ia segu d... enfianze,-.y electoral epenta .contres soportes: el Partido Liberal dirigido por Felo
Policia, al mando del. captfin M4I con fuee "mis delicada. Barbqcki astard el hecho de quaaprop G
ximo Snabria, el doctor Mili Her- ant ur hrids -. gislaci6n quaestableci es en- Gusaunque te ha renun do al advertir su atura en merma n0nde a fue aha1ida a balozos erente con el qua Is hizo los dispacos qua caida, Daba le impresdn esi qua a seianzaslas deiaba en suspenso pa-' aquella perle del Partido Dem6crata quo dirige el doctor Verdeja, y
a su ronsultorio, en San Francisco le cansacon Ia muerte. iaemenda pruebbt a qoe estuvo so. ra cuando e lEstado ,dispusieseae el Laborismo de Mejal, aunque es sabido qua el Secretario General de enire San Rafael y San Miguel par En el oI co sefuron asistidos metido no dej6 ives eectos 9n 6l las ondos ecresarippars impearur- i a CTC varila en asumir in solidaridad Integra qua siapre represents
Clare Ramos Bosch, Yd 44sYaert par heredasoravesadeqbulaaespe--ov~n, habian escalado el . ...... ..... ,__ la presencia de une carteraen el Gabinete.
44avper hads ves olebelaen el rnsuprrlanaoseI vecna de Avenida Primera, ietra primer oentro de soccrro, Delia dficl,-edrde Regnltr5 cuande ala r ideas di- Todo apoyo politico, 1o mismo en gobierno constituclonal qua un dBficil ,curcdor ScReenitr 5- cuadelcplazas dc prodesores ode esasdaiB, Buanavists, siendo rogiio del S~nchez, qulen fuera abatida a ha- Se droanrade~nA Ia tormnentst drldlc tqna n n to no Se dispngnsi'de lOS gohierno de facto, no results deadefiahia. En rlginsen constitutional,
pavimento par vars personas que lazos par at soldedo retirado Beniil.ragratit' por ci mismo cam in )fonou s c.. qui... "pars e- so n vie a timaoerledele rno Sc Paotstatra' s P7 0daortraoBntofe . Pr!n os.qo f ' er ar fre- ssev6eInfliapredlGbrodePot prsserIa conduscron al h]ostita .-lmer- Cris, naorsze e 65 silos. pleado Tad .ano. ha pocrido saber cou racist.,con earrectr general, y creen- doria sabre sode a an vtas congresionaeis. En ro gimen de facto, aset gercia, donde dej6 Se exig., (' Cusrtel San Ambrosia. cuyo do- oxactitud qud s I qua suced' '- dose'pla as oe instructores para i- apct sariat en loos lenrtesiran n r i sgnifaciiln.
. . ..![ .... ... .. . ............ apotes espccialmente los laboristas, pudieran tener mrins giccin
Do acuerd corn adciraiols de pIlo se ignora haste ahora, ha El relojde Chulliat se detuvo a tuar a las personas qui r iten Esta rcalidad es Is que parece determipar I Iaxistenla de usa linmelaClara Ramos ante el. coairSna- cioLdoo.e dl un disparo despuds, an t s2:20. Su ruerda pendia del tour. afe-,tolds par esta disposicldti, e
bria y el sargenlo Jna Gonzide, I region parietal dtrdeha cuadal dat precipiclo. El otto "debate de Ia nch i tfu e q
ere amiga de Mii Hnanden des- ambos se encontraban en Rei Fia y n las lltimas sam-ans han Pere-- referente a is obligaci6n. de los pro- pars darle un dinamie exacta, pars eliminar a los indolentas a los ,d' hacis aaols, pestindaolt dIners Aiistad, prd'mo 2 al Palacia d Al-_cli en ons Alpes ros deportists fesores de vivir en I tdrmtio an qua fatuos. a loincapaes. -a los qua haras..s dlafio al Goblerno con an murhas ocosions. .ayudndolc a dama. r oaldndolos ei vgilante 5, er-lando montafias. astiasituads el centro a que perle- sus intemperanciss qua clen expediciones hipotticas-siso pare cumptir cosicamIscarregra do Medicisa, y ubd Fuantaville.Co1roAa.. .. o n ci ..n ..an. El doctor Jos6 L.pe U, determinados conveniospoliticos que resiaman su macanismoo perante.
qc i q habia cons qsasdtbnupstastEnedosrciiusapovsiuairn dtspantneslmurneroses consipn6rue se tratab- de un adSI sa . e o s5d igravedod.ambosern:bado en e.Mont B'anc. Sus ead- i repto, S sn props s eci provisionalidad intervenenIs reglas elJuegpararasiones dr-dr colonces. ialaciatlhoispnital ode Emergas- h tencicah-mirable preptdvi rpso
Agrcg6 Is declarante, que iltima- cia, dnde ella fallecid, encontrin- veres feron halladosi roche. BaJo , nobilisimo, per sue en Is a rictica lamentario: tastes carteras pars unos, tantas carteras pare lcos, de
ante In habta visto con otra danh dose Al en muy grave estado en Ia el rnalzoT rocoso de La Thurnette resultaba muy diflcil de aplicar en acuerdo con los etilnados ya raducos, en el'tleno y en el espacio, ha nSala o n aus casos, destacando su expe- de Ins uiimas afilkaciones. Es decir: en un regimen. qua se forj6 dando en t in,y qu hy visiten Brgetrandod vsgarlua donde se estrel6 hace agunosri per- - nma funcionario n volqueta olos y satando I talnqr, s regresa los vjos elc onSultorio al objeto de que le el mvil del suceso. cl capitn Ma- aris el avtl6n Constellation d pasa-Ic qua to habtada enido qua baer use - riu s oloicos d Ia scalanicines. A ra bless, s ae e fclo, la gentis
'diia ar del dinero qua Ie adee - nuel Rajas Tqa6n al mando de Ia jets "Princess of Malabar". plir. Expusn numerosas razone de salide a a
mddcra pa dm u oisa 2ecuijada cub...........etrae n elecces g....les,
daba, a lo quael m .dIco ornego y Segunda Estarcin, y el teniene Ro- Los golan ,alptyos Sdmoan qua to. ardnotan our oro re fi'ndaevsI- aunue ntas 'se sefialen pare fecha posterior al primer de Junio de
par Io contrario Ia maltrat6 doe que, de Ia propia unidad. espolo'es daban to Impres'on de viendas adeadas parn afoars bOa 1954,-so rats el todo absurdo, procederaIl seqAablIellsslento del kRINA- obras, tomanda antes que 1l un re- En ambos easos se0ddado cuen- haber muet. de frioa e agota- profesores, como sucedia en Ceiba juego potlitio, con sus habituales peripecias, can sos ,ndanms conoeivohser que habia sabre una mesa, ta a Ins jueces respectivos. .hinino. del Aeua y aotros en que se ha- des, con sus qaminos trillados. Es que en Cuba, por Ia prblijidad de . .....bin ndido a los profesoresca cont- partidos, par Ia frgmentacidn de la cludadania, predomina siempre, dados desorbitantes nor ei hospeda- a Ia ci-is a a Ia large el rdgiman Sc coalicignes, Hay qua Sividir ci je. amdn de as dificultades fami- f ad m ay oa la s pg dasiciti nes a u liars, etc. En este criteria in se- Pod uHay qug proreder a Ins partiines a too particiaciones. rundaron. entre otrs, tos doatores Naparecen exagerar 1ss qua recogen Ia versi6n de i Inmtnencia Rodri!'uez Miranda y lRen Guild- Se Ia renovaci6n ministerial. Parecerd propiarlia diversos elemento: ci ,rez. qua Ilamaron Ia stenci6n sobre fracaso ostensible de varios ministros impopularizados par su intrcia Ins derechos d Ins nornfesores coma rabusta, pot su incompetengia taxativ; el ipoyo politico, al trav6s de bctlar-norY los nrn1- ns q ua l as convenios establecidos, de tres. nicleos, paltidarios; los heechos qua, nbli-aciones que se establecian, no- lgemne aii edrvredlRcrod ncnttcoaidd
drian acArrear. Y el doctor iuan 1gimente. hin Sc derivarse del Racorsa Se Inronstituiionaiidod, Fionsecal hio ...atar qua no se p- .porqkteesIaevidenia mismaqua .na legtimldadjurldic no abrir, din convertir a los orofesores v la guerra civil, sino que servir paera crer una eapa inteligente, qua, oWI estros en burdcratas, porque Is sabre mutuas garantias inequivocas, hags funcionar toon los acuerdos, princinal labor de stos no est preci- sin vencedores ni vencidos coma postulaba el coronal Mendieta en sa mpntg en el aula, sino en su gesti6n unbexhrai.
oPso o aejamniloa n suobeehrai.
Fa i ea hemendla Henri- Ahora bien, si un renovaci6n ministerial resulta determlnada par
fitcil ... t.. etc.. qu inn favorable existencia de Ins fra.sados,. I16gica mis elementary demu.tra que es- -ta n f....inflcia habi tan.ida sabre los aqudllos no deb ass sa stltuidos par bultos optios, par politicos de .mcsnns an e ue so hablan desonvswel- subpretactura, par futuras fracasados, sino par hombres de probeda to coma educadores, y se elregunt6 capacidead. Dr Ia misma maners, si Ia renovaci6n ministerial, en Una nru o a losecila sivar deaesias parle d Ia mismt, tiene que ajusltase a los nuevas convesioa politicos, ventoips a Ins aitanos nue rsm iassllen mnd olcobsl feo u udetiis iqeeo en blaiones del interior de Is Re- ai r gimen Sc coelicolon, In cenos qua poede exigirse a qua'eso coenftlica. LlamoIa atanci6n sobreel deleogdosScsuspartids".tenga us relieve, tns autoridad, fna JerarC u 1110 p re c.rso de nms -istrodos de los mi- qula, i. competendim, En in, silos resdltados del Recurso lksbrhn de stares. Indic6 s ue lcomo profesor signl.U , la amplitud de una exacts politico oiciliatoria par parte hast vivion aanats yan Plnar ~dl crno, el -Presidente Batista esti obligado a concretar una verdcl Rio, y" consitn5 qua ne hablabe ' 'bra de gobhfrno, desenvuelta- sabre un espiritu 'Se creacl6n, siampre Srelbartad, porno sue A i-,'a
i plertad siampr etat ar cu' - n.erviclq cado. canstante, alos intereses fundamentales
-etdsepreo estaba condi jdIerdo at rum p1limicnto Sri Saer. asi coma elis i ac n, pare qua en toa Asta se concrete un verdadero estado

qua nestros males princivalmente de eonienia a favor de Ia concordia civics, de a paz en tOdas partes, seor Sbian a qua se habtobs slacosogre an los aspimitus y as Ia call,-. Esa abcs de gablerna deberi tender priSr libertad y derechos y no Sc Sc- mordialmente a Ia restauraci6n econ6mica, 'a to aperture denuevas I OM a S a ...res. Sc ma.ifests . a... ac Sc. de fuentes dr trabajo, a ia defesa de los humildes y de los pobres, desde asia mismo criteria los doctores
Martin Veloz. Ann E.h-oyen, Jwl,' luego, pero tambidn de los aptos, de l a capaces, dq la que saben proA. Eaheveite, Ibarra, Marbin y P6- ducir, de los qu .sben trabajar, da los qua no inv.an Is patria en re7 Cbrr. Ia vaciedad escandalosa de los mitines politicos y de las tribunes renEn definitiva Ia Comisi6n adons6 rorosas, pero qua luchan en silenio par una patria mejor, msns pr6spera, una f6rmula de transacci6n. propues- ms digna, mas slts, mls fuerte. ta por Ren6 Guti6rrez. eliminando
ta tiltima porte del artlculo y concaclando oua ia oblicatoriardad astp- 5 1
ri supedilada sarazoo.s fisicas Sr , ,ltim ane ... hosocdaje o vivienda". ...'f ?"o' =
Articulos que quedaron aprobados'
anoche6' K Itnidos y a Chins romunisto uA. ie aqul ins articulos aprobados " , ',: Desconoee den seguridades de que cualquier an Ia sesi6n de ayer, tal coma que- ., g,, e... . ..i suerza hind que se envie a Core darnsedctads:a ashngtn, a seretorlo ac yda a compIestiulaArfculo XVIII. Los preceptos dis- Esti*W&>tohn Foster Dulies, indirA antc s Sal armistiria, podroldesemoosic ones de este capitulo a los nro- a aiconfecancla Sc pressa qua Al poar sus funciones en forms adefesores de todos Ins establecimien- nii5.t1nla conocimiento aIguno de cuada. El T usado par ci sun- a na ontoins de Segunda Ensefianza y Ense- que tibiera condlciones a Ia pro- India 's 0,n0 de los pofses que se El TolLfono s conexi6n inslcn te- fianza Profesional no universiarlsias. mess l prsd �nte Rhee Sc onc'rgaern Sde Ino prisiner atsr criptor rior en Ia..... del ...... ptor R saber:Es.las N..males d Mq.s- b-iaculiza e Ia trgnea. Reearr qua no desa sariseoers-e
tros y' Escuelas Normales de Jar- Hablandcrindirectamentr sobre el -Aa
dines de Ia Infancia, Escuela.' Pro- asuno de garantfas de segumidad, La Canailler2 inform6 hay que fasionales Sr Comaccin Esane.'s, Sr Dulles dijo ouc probablemenle n50Inlaeha dado instruccines aon I-Ia Artes yDficlos. Escuelas Tc icas ra pratico someter un iratado c,,p Sr vogat c de pec1 Indstialas. Esaulas del Mor Es Srseguridad mutua al Senadoen cursaAias sldens Es- s sonfis para que s dirija a Corea 1ueasdE ela eerdo de sesioncs del Congre- -n cuanto se firnie el armisticio. Tarnol6gicas. Escuela de Perindismn so norteamericano. I Este grupo estari encabezado par
P Instituto Nacional dsEducaas6nsIel secretario de Reiaciones ExterloFisica.I Prepare usa sesl6n Ia ONU rs .K eryetdaiI l
Articutlo XVIII. Los profeson-s d , NACIONres, .R. K. Nehru. y estudiari Is slIns establecimientos d Segunda IFn- NI UES UNIDAS. Nsr 'ki-, hudiIn sandso cuente a Nueva DelLa -Aome- sdaNasa Red o bajanh sefianza y dp Ensefianza Proqesuaeuoio 21. 4AP)-Las Na iore perte qua conectia desde In acass del no universitaria seran par razSn d das prepran an silencio un o res - minir que Ihdia cumpla su comeno catagoria: 1ui6n dc Ia asamblea general, el tido. suscriptor haste ]a coa terminal El Par local o cimruto en el I. Titulares. 12 de agosto. si el comando de las Ye se has nombrado bambiin Ins
donde entronca, cable local de distribucmn. 2. Auxiliares. Naciones Unidas v losaomu'nitan funionarios "principales d Ia deArticulo XIX. Las plazas Sr v- firman un armisficio rata scmana tegari6n india a Ia qomisidn de NednedolsIsiuodeSgn a r. Coren.cionsUssidas asrergada Se Ia ccEnsefianza serIn uprimidas excel- Esta informaci6n fue revelada eo ratriaeiln d pritioseros. Esta de-danEnssz deers Aurittos. ireSeua ,Coe.iresUdaenrgade re
cola heeha Se Ian Sc Finica. Cien- Ia sede de Ia organizact6n mundial lrgaclon estari presidida par el tecias Naturales, Psicologla, si tiene mantras que los diplomiicos. al- niente general K. S. 'Thimmayya. Sahinate Sc Psaiomalmia, y Geogr ,,o nerviosos, esperaba In la firma El Minilterio de Reiaciones Extefil.aie tiee museo. yGeogra- de' armistirio. El mrs pasado antoh- iors dice qu los iddios esthn "deLas plazas de ayudantes an los bac prenorados par t ta e dC s s a cumptIc, ei interds Se Ia barrntossirprntl on'slpuadrtriA-) upie ne~ eI contrast nrfesionales de estudi, int Panmunjom .y a Ilima hor ou- i I ltaret-asignoda, qua aceptauniversitarios se ajustarianes nor r"16 -n obstculo que demor6I da. delermina el reqlamento sicense Ae Iregua. Conflan en qur asta ir t no rcr. atendlendo' a irrvltaciones del hetrmneldo tr a i ebulcn n omoandode las Naciones Unidas
cads uno de ellos, san qu e 150 ela1habrt otrosobsticulosrKld obierno de Ia Reptiblioa popupenednn suFttuir at rofesor La reuniln de Ia asambl a ser Inr de China". Agrega el comuniEl Par de enlace en el cable El Witmero o equipo terminal Lns ayudantes de ]as nlanas qne cn regl/dad Ia tercera sesikn co011 ado que, sin embargo. India quieprincipal a Ia central.- del susciptr en a central s-en enain soIns Institutos pastein a que inici6, sus reunioncs el osado i rseguridadn dl Gobierno d Esocssvardentro do los sropios I nssi- mr- de octubre y que nficialmente t Un on, a s represen6acidn de tlto carcos adm;nistrativos con se conoce dcma ]a sdptima. Cuan- com a ldeas' Neciones Unidas y too copactit snout-bolos. At ~d,1Ia segilnds part ea recusoinScCn anAsntoocqul Art;iIo X_\ ' Laedhcaci6e fisica cnr6 en.'sceso, el pasado mao de ..prcesrntares de India "podras acno oroi obliiqatoris pdra los aist- vbril. Is dglegadons convinieron tr uam en ho rable'eaacidad y bajs .nds Ae la sslns nocurnesy y" A unani aids a enslra 140-,b a -dicio n que esin de acuerda a eslscilanza lbre. Para resultar amente cuants'l fIrme una Ira- c el resneto P si msm y Ia digarobados en esta dsLiplina Ins ru1 . .. . ieSd de India". a umnos sufrir,{n solamnte exdme- Su oro6.si a ss Sch I.I-rpm- D
nes pri.ro.. No obsiante, o as .tacin a Ia' eanfe tricia political n h ae ae li cncado dcl La Intarcomuncan or'median. Escuelas No'tnalrs y d Kindargar- ;qus asoeqpein t en al a.rdao tahL che 'ueeI.comnicdo deIl ta larsincs de a Inan i. cranrmlsticioenlre las rno"co ali " Miniterin "descarta en farms sufiLis Intercomunicaci6n median- te los *quipos trodcales dola ceantrl noc ari1%aprobacinde dosyar i-ipIs hi Sccoca asig- dos y h oe .s - riente" los rumord que decian qua te oquipos do conmuaci6n en Is pare comunlcarseconatros uscrip- natttrna e sLI asccto itcor-io-prtli- suestae Si Is N c e 8n. d " ;r po el primer ministro, Jawaharla Nehco .diante exnes.0 pruebas. co ..nerenca 'Sc n . us n .partidaiA de que trops Sins Sclas y programas Sc ,-sIn- Naciones Unidaes sunoien :ds ...ba en las isias allan Sds esi eli-natr aligual qua lolliete Y. . otr es"d Sc .....et- IonS Crese a eIa zoronenssli , s d aslgnatumas Se Ion ce-trao rinde Ha habi eugantionco.^ pare lamies poes a u a oeemihn l I . ~~~~~~~cmprandids as.. asa Icy. deberdsn quc is rsonfarencia sa lvee a cebn aiaap... a u abd
sac aprobadno y pusmos an Sioan"e'' . . dmande nroterrilsn Sc Sorcorea nor Ins funrionarios ldmnimo sia Celso s penn al unas' Selegados p-mra rualquler soidado iodia ques Mn st r d Educaciln a quienSala snleden qu qud oyu , ljc.o S e � tieCpa. Mi alcl xx. sirmi on asoe els rtacones unlas y ml a �e ,~e carreopon dirne..
Articuloa XI Sc urie las a r� ,inglaltr aespeas a so flio
-goran ens Ins planes de astudco Se NUEVA DELHI India,.julio 21. [LONDRES. Julio Ii. lAP.) - Es
L neotlnicmncein no ros camprendidas an es a tAP.5 Indieh aia saa mimer mlnlro interino Rlchar be los tr~fncns inter-contalos pars no- lay, es tanto so na esthbleacan en B utler dijo hay qua el Gobierno mutnas cnsucipoe d ira LeCrrot aEeai E~l]c a forma olatcimirqade onr el deere- I . . __ _ br,.'t/sico -blanc razones pare espemucr-o~ucpoe detaIa~nneo nri Icrc t Sc d 20 de agosia de 1541 F ; illeCio ll .L i am qlua se ,pueda ficisar ain mayo
- . let-a* 0 centrales, Epecl parS, powder comnunscarse. Para let nersaos sue actualmi's- ' ), .. . . . resnaemras ci arcooitlo en Care.
...... " ~ ~~~toaupanss chteotras, seean nerr .., em n Butler incan 'fis. C~mea Se los par asia lay, an los mismas den- .-" c .. {cotunes tin debate sabre palUeic �tines, sandan plazas Sr istruore s qe blsao de Miilaga,. inter'neciana, que'durarA Sds-dies.
- encargados Sc fomenter y diriuir{ de ' { Dio qua ci aranistilo en Cong a La carencia de uno sdlo de estoe elementos, bastara las aclividradles propias da las rfile-, SALAMANrC juio2, (API '"cr~s us psaso de avenreen Is ceopare im~pedir la instalacion de un telI.fono. SanjrtimuldXa. A parr ole Ia pro- FeilR. d lo r -afecci.... nard.las carandopa: c ....n pe :" d.
mutlgai~sn Se Ia presence ley-necre- 16o- " Loi Marc 'ni -" "Drnet- - -' to o od hceso nh-mint a go y auraor Sc s-aries obras Se uaie . Sca ato. s hatillP resto: instalar un tel~ifono no aS t-an *6gil coma parec tbr, no pof ese sacobr- a-i-nba aUO5esctltdad. Contaba 74 aenos Scd as ole. Corea han actusdo camen Por libr ol pofsoe y .las rags lade ahr a s at Obisro de oactio abot~uta psa nualosstdc vaceren a ne cran en Ia anne-sem..,-cmn 1 me'oaa s atig6 gnrla
ilass-... se obncds ,lrmal par. _, .=raaeas- m conseflor Anigef ' . ra en la-t sa. enrl
cit pnoedymab qu s' ....se n - B utler..oausitstd-.qua Gras Era"Artfralo XXIIiI Lao prodcese ssblld i par ei cturnp ~lento de ar Ian tleelasqe unidsn al
b a .. T e e p h _ .. o m p aian..a cocoprenolidae as. a .lay, l abtiulo qu s... rebelsa ai o.res Sce .msro':de.g:lhi, ad.lao:l. .
PUv-illamia obJ*gados a vivir an el '.Ar- graltaones par antigileded "ya' ,-.Saeas'IaD .rsetd
mano mouncpel an qua asiA situa- artaablacldas al-s-ceonsal docenle Se lll ~ origrassa-ble y pansamos ', w r u SnC rnroe rst-'pranaa Ia ... SesadaEsn" cesoza ncas a hain -f' .
09 en 00uoltmrobe a maes .oue .S- pa oeaalets o" unsiversltarian qua- DecsrA .qua 01 _Gobiemo bntiss t'I~7 ficutooes materialea, orasiopadan Sib parsear tratado, 'unbsante can no inaniena is political de desarro- par is felto Sc vvend-a u hospe d- Ja , a tiacms a-05 s mestras Sc liar socomeranno an artczloa qq Ia, ass.in impiclan, . ...ei{.seailnza Prinsarlaa.Is lami-qnt nc. as sujelos ml control d eagg La Srectapres ae las centron Sc nanldn d el ployacto Sc ley-daeremre S. npaPrpenman qua e lecIn.1
� vmrah ojo u msdi e l~ res - 7mi a oe enonomnics. ro sha nl 'ofra ca antj, .i _


I -




















UNICO PERIODICO CON SUPLEMENTO DIARIO EN ROTOGRABADO DESDE
EL ARO 1932


DIARIO DE LA MA INA
La Habana, Mi coles, 22 de Julio de 19


JOSE LDkectan

JOSEcLRIVERO HERNANDEZ OSCAR RIVERO HERNANDEZ


ACTUALIDAD INTERNACIONAL 1


Nuevo submarino
EL SUBMARINO SST-1 de 131 pies, se desliza pur railes hacia el agua, despukS de ser bautizado por Mrs. Etta Muir, de Fall River, viuda de Charles Roy Muir, quien perdi6 la vida a bordo del "Amberjack" en el Pacifico, durante la Segunda Guerra Mundial. El submarino llevara una tripulaci6n de doce marinos y dos oficiales. (Foto AP)


Misa Pontifical �. - _____._17 -_.EL CARDENAL Francis McIntyre, de Los Angeles, hace la sefial de la Cruz durante La celebracidn de Ia Misa Pontifical de Campaha pars nihos catdlicos pertenecientes a La Organizacidn Nacional de los Boys Scouts, en el Jamboree. Al acto asistid el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteam6rica, Mr. Willard Nixon.-(Foto AP)


MOMENTO en que el doctor Alfredo Esquivel, presidente del Colegio Municipal de Pedagogos, ofrecia el homenaje a los periodistas, a nombre del Comit6 Conjunto de los Colegios Municipales de Pedagogos y Maestros Normales. A su lado, los periodistas Lisandro Otero, Roberto L. Goldarfs y Eduardo Corominas, el Decano de los Maesiros, Agustin Millor, y tos doctores Roberto C. MaFialich, Jos M. Barber y, Jos R. Vald6s Prado. (Foto Vigos)


Directo. de Fiscalizacion y Sistemas de Contabilidad
LAS JUNTAS de Gobierno del Cot , Cantadores Piiblicos visitaron en el dia cle ayer al director de Fiscaliz~irdn y Sistemas de Contabilidad del Ministerio de Hacienda. \ berto Gonzilez Barredo, para felicitarlo por su designaci6n para ese cargo y al mismo tiempo ofrecerle su colaboraci6n. Asistieron i el doctor Ram6n G. Anton, presidente del Colegio Nacional; el CP. Raman Diaz Azcue, pre. sidente del Colegio de La Habana,yv Francisco Orchilles, Beniamin Fernandez. Lidia Fernindez, Antonio Herrera, Victoriano Patifio. Efr~n Suarez, Miguel Vazquez / y otros.


-4














h


Regi6n afectada
SOLO los techos de las casas perrnanecen fuera del agua en Minoahina, una de las regiones mss duramene afectadas durante la inundac6n de la isla de Honshu, la peor que ha sufrido el Jap6n en los tiempos modernos. Se estima que miles de personas se ahogaron en esta pequefia drea. (Foto AP)


Cansado de lalJucha
- ESTE soldado del Ejdrcito noteamericano, utilizando ramas de rboles en su casco y caps para protegerse de la perUnaz
UN ESTUDIANTE alemin hace los vilti- ilovitna, revelsasu deprimido estado de mos preparativos antes de lanzar este in- Animo, despuks de un fiero combate frenmenso globo que contlene mensajes dirn- te a tropas comunistas, que fur considegidos alos residentes en in zona sovi~tiva ado el mfs violento registrado durante de Checoslovaquia. Este es uno de los los dos afios de gruerra. Las fuerzas de las ocho mil que se han enviado con noticias, Nacones Unidas se vieron forzadas a pedeade que comenz6 Is "purga" en Rusia, ]ear muy duro y a retroceder varlas micon la destitucidni de Lavrenti Beria. las, antes de contener el impetuoso avan(Fato AP) ce. (Foto AP)



















DIARIO DE LA MARINA


/
- --- --- G r d f i c a s d e .l a BODA LATOUR- C GdLLAVA
.


Animada merienda

EN UN CONOCIDO restaurant se' 1. ofreci6 una merienda a la sefiorita Maria Teresa Castellano del Castillo conr nmtivo de su pr6xim, ,nlacte En la foto la vemos con Leida Barrios de Andr6, Martha y Sylvia Gil Le6n, Dorita Jauregui, Luisa del Castill.. Estrella D Marc Ie Castillio, Aleida Torres de Vega, Corina Gil de Murciano. Martha Barrios de Jurado. Olga )6rez de Reves, L(ida Barrios de Andre.


de cutas S el Iet I ta "a rttpa de los niios


[Tn ,,ali.so donuti o (it-it. peculio partitular a-ab de hacer l r
IRabel Faadeil ,Suro,. actual presidenta del Cornitd de' )amae i', i contra el Ancer, a tan benemierita instituci6n. donando I lHospital ( tt, una Sala exClusiamente para nifios enfermos dvI cAncer, tada (ie lo- i timos adelantos v del nay . or confort.
Esta saln no ha ido ahierta al ,61lico, atin. en espera Ie qw ci e i-, , rahle Sr. Presidente de ia Reptiiica u mayor general Batist . haga Iop, 1t bramientom de las cuatro enferineras yde las dos sir, ientas qlut 1t' neci.ilit
Pero gracias a aitruistno una w ez nuis demostrado de Ia uIaefiorI |a lLi tie Suero los nifios' 0.fernios tendrAin tin local apropiado para tilt trala unientos en el I[Iit l ( Erie.


SALA de juegos. En el PV ms unO de 16s iee nih.ot- hrSplTahzsclo'-I l ('ui , en las diferentes salas p.'a personas rayores.


p '?f k pa
S.1


'1

.5


















DIARIO bE LA MARlNA


EL COMPROM ISO LOPEZ SILV4 o- SILVA


IN ('(rC'K'AIL party de caricter familiar se celebr6 el sabado 6rltimo en la rest,. :rr.ri c , Sra Fina Ldpez Ofia Vda. de L6pez Silvero, en el Vedado, con motivo de
fi, al:zaciin del compromiso de la sefiorita Isabel Maria Lfpez Silvero con el
Ren" Silva Triana En esta foto se destacan los novios con Frank Varona
AE.peranza Bravo; Jorge Cugllar y sefiora Beatriz Varela; Peter Putol y
ciplla Mufiiz. sefioritas Rosa y Elena Hernandez Batista, Peter Piedra y


rA



/5 -


EN ESTA FOTO vemos a Ceciiia Mora viuda de Amdzaga, Eulalia Mora Ofia, Lolita Alvarez de Silva, Emilia P ie Mora Ofia, doctor Felipe Silva y M. J. Mora Ofia.


EN LA LEGACION DE COLOMBIA


El ENCARGADO de Negocu s de ( olmbua. sefio Jamw Lopez Mosquera, tuvo un .rc irii tecibir en la tarde del pasado tInes Con motivo de la fiesta nacional de su pr',S . ri- i d al acto la colonra onlomnihmna y amigos del destacado diplomritico Junto a l n la [otn iaparecen: Jiso I Angel, Lola Pusada de Gross. Ennio Angel Margai ta Langre, Manuel Zaguintrtti y Mercy Fernandez Marcanet


Ante el Ara
I N ['[A r ri wrrficadr ci sabadr, en La :ig'ra del Col pis (hiriri rrierrn sus detnoirs la sefiorita Ani g!)grt y Vald6s I Jc .,r diit rt AlIrtnc tete cy Nordarse La c c carr;r par eja ,d,)iiic diir ante la bendcirn 3juntri a los padrins erfiq:i Maria Nd:.,n, Nrtiear[se de' P[e' v sefn Marcial Digit


EL DR JAIME Lops \losqut' ins rvee en esta foto con Efrain Villamil Garcia, Lucia Prado \illlamdI (,r% Agutl aI;al i na l(m ripez o( GIiormechea y Kai Vlvanco Barralt.


Ceremonia bautismal
EN LA RESIDENCIA de irs espir,s Prcr Stihar' N MaIn i stina (;elats iec iiiel jueves ultimoi las argrIas di J(tdi Li nina Jousefina s inha i s %Gi!. ,t , a la qur apadrina on la sefiora Maria Leon vuuda do Martinez (' aas sr jloven Na.rcso Gelats Y S : La linda bbita aparece ecibiendo la bendicron dll Padire lorcnte S. J.i en biazos de la inadi ior Oisn apar ceel padrino v el Sr Jose Hernandez


EN POSE especial para el DIARIO aparecen Isabel Maria Lpe7 Silver vi rngeniero Rend Silva Triana


El AGIREGADO de Piensa a la Embajada de Cuba en Chile. seior Pablr, dt Ieon. ofrr'cio una comida en laI ca pitQi chilen en honoi del Embajadori de Cuba. Exemo si. nor Ran ir Ilernandez Portela y seriora Carmen Lazo di la Vega. ari como tambin del ex Embaladnor de Chii en Cuba doctrir Emilio Edwards Belh-Sentados aparecen ri Embajador Hernandez Portela, sefiora de Le6n, Enriqur Sainuel, ccrnsul general de Cuba, y sefiora de fiernandez Portela De pie: sefiora de Samuel, sefiolita Lucia Bannen. sehor Edwards Bello y sefior Pablo Le6n


El. PERIODISTA cubano Pablo de Le6n conversa con ci ex Embatador Edwards Bello, dirante la comida


FIESTA JUVENIL


" i i
V j/


~i~-~' 'I


4)iL


EN HONOR Ie su ha Elsa, que cumplio 15 afrn , i lt i ionuna fiesta en Ci COmodoro r Iarht Club los esposos To .i'as de Vega Zamora y Amparo Villalonga, de la qi :.corgemos una foto Con la festetada apareren Hilda Mirabal. it Bermudez, Yolanda de Vega. Bertica ZrriMirn'.,, Anabella de Vega. Pedro Mirabal, Rai Padron. Evelo Figa,la, Joise F Argiiagos Hector del Castillo. iFi, I Pardoi


4


OTRA FOT) do ia fiesta dt ,is d \ga n ia q apt M, t tr i.'ri, Enrique Lopez, Glsdys Rodriguez Nic.,I.s Sigzado. Alicia Erintralg y Miguel A Santamaina


(r6nica Habanera


---------- -I


I


I L,


FIESA �UENI
















l)IAKIO DE LA MARINA


"DOCUMENTALES ROTOGRABADOS GUERRA, S. A."-El sehor Juan F. Guerra e Ibarra, conocido publicista de esta capital y miembro de la A. N. P. P., se hace cargo de la direcci6n de esta firma ante el notario doctor Ricardo Viurrun Ovies, asistido del letrado doctor Aristides Guevara Morales y con la concurrencia del sedor Rolando Rodriguez, de la firma de Contadores Publicos Prats y Jtodriguez del Busto. El sehor Guerra realizara una serie de ntarneos especiales en rotograbado, dedicados a las principales ciudades de la Repfblica, entre ellas Manzanillo y Bayamo, donde esperan su proxima llegada.


EL CUADRO DEL CENTENARIO


MUSICA PIRA TODOS LoNISOS


Esta nifia tiene una sonrisa de ocmplacencia


�El pintor Carlos Enriques ha conquistador el premso de Pintura en el coencurso convocado par )a Lomisi6n del Centenarin de Marti con un cuadro donde se representa In muerte del Ap6stol en Dox Rios. El estilo personalisimo de Carlos Enriquen -que es ade. mds el que mejor directamente alude a lo cubano en el arte-, tie.ne su mxiua ex.presion en esta obra. El rostro de Marnis el del ser agbnico "que o;I santos veces pon'dero coma un deber para con la patri. Es la mterte del que h-a rumplido plenamente una ta-


Carlos Enriques


rea sagradn, y cierra los ojos en el mundo pare abrirlos a In inmorialidad. El caballo que manta, y del que Martise deja resbalar, vuelve la cabesa coma n iel destino le eligiera parn ser el iico testigo de In ges[a: un instinto que en los animales se despierta ante In muerte, y que I nsabiduria &It hombre nunca ha podido desci/rar. La obra entera, desde la igura dei hiroe has. ta el paisaje, esId descrita con esas Irans. parencias que Carlos Enriques ha sabido


desctibrir como normal del cromatismo nacional. Todo se ve a tras. luz como en un suefio; idea pictdrica que es La que caracteriza el pensamiento martiano, siempre con el. an)teio en juego entre Ia realidad y el ideal. Carlos Enriquez, enjermo, martirisado y visionario, ha tenido el consuelo de merecer, en el Centenario de Marti, su hora mas gloriosa. El jurado estuvo compues. to par el pinor Esteban Va!derramna, el escullor Crispin llerrera 3-el cri. tico Guy Perez-Cuaneros. Puede decirse que A fo-


llo me did por unanimidad. A unque, no podia falar el incidente de que el seior Valderraia no quisiera asistir a In junta destinada a to votacion. Un modo de dudar entre el st favorable y el no del ota pargicular. Pero par encima de estas vacila. ciones esth el triunjo rotunda, y que a todos alegra. del gran pintor cubano Carlos Enrique%
R. S. S.


En plen, 'ampo Mr. Swalin dirige un ensayo.

UNA TAREA ADMIRABLE
N t.do s esiaterialisnmo en el pais que tiene la arna de ser ei rmt, maierialisna del mundo. Una obra admirable y sin precedente thine par encenario el Estado de Carolina (Norte), a travns del rual In "SinJ6nica" de ese Estado se ha propuesto prodanfir In alegrin de tas nifios. La magnifica orquesta recorre los pueblos y, deteniendose en cada uno, invita a ons nifios a qpie In enciuchen, prodinciendo su entiusiasmo y, par stipnaesto. Ins expresiones mds variadas de su alegrin. A principios de aho, el director, Mr. Swalin, Su esposa y 25 mnisicos montaron en dos grandes buses de que disponen y dieron principio a s recorrido de 9,000 taillas-9,000 millas de miica y geogra/ia. Hacia junio ya habian sumado 125,000 esper-adires in/antilen y 75,000 adulton en sus 140


Mr. Swalin dirigiendo un concierto para los nios de la escue)a de Burlington.
conciertos, donde se o/rece musica desde Beethoven, Brahms y Mfozart hastn los contempordneos..Medianti s'srripciones de dos pesos mensuales, que pagan muy a gusto miles de personas, estos hombres Ilevan Ia alegria a In nifies, sin perjuicio de los consonantes beneficios pare loa ma-nores. En Ins jotos que repr'oducimos, tomadas de "The Lamp", pueden nuestras lectores darse una idea precina de In benem-4rita tarea que se han impuesto Mr. Swalin, su jamilia y sus mrinicos.