Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:16409

Full Text

4- I I rif I .
I I I ') I I I 1, .1.
I r iIl,, l,01u,
I. r -1 _. I i .

410 periodistivio es en lo exter, FEB 2 Ic'-53 121 ahos al servicio tie log inte. ",
no iihn prolesi6n, en lo interni GFY- ,,--l i reses generalets Y. pernianentes
ltle DIARIO DE LA ,M AR INA. tie ]a naci6n. El'peri6dico nitis
un aacer ocio I I i 1.
Pepin Rivero, I 1, I I antiguo fie babla castellana.
I DETA'No DE LA PRENSA DE CUBA I iL..... I
?1q
I .
^ La Hab _-7-____7- a.
Afio CXXI.-Nimitero 21. PRECIO: 5 CENUVOS
_!= ==i 2 ana, Sibado, 24 tie Ener'o tie 1953.-((eitenariio tie Mar(i).-Santos Tfiuoto, Feliciano, Urbano y Evodi
I I I I
I .
: omandante 1
Antincio' el Mhlis ro de Agricultura'EXPLICA ILA C I E N D AIAS I, Nuevo .C R UIB LIXFRENTE
lt I en Jefe de Corea 1i
I INACIONAL PARAIANZAR A
I i INNOVACIONES HECHAS rj,- I
e ha sol do el coAfficto I el general Taylo
que s uC14 na : ALL TRIBUTO SUNTUA'RIO ; I LOS I GLESES DE EGIPTO

Su8tituye a James A. Van I .
entre lo.s hacenc ados.y los colollos 1 I etiradoUn enornieg ntio, en cerenionia impresionante,
It, -V cohrarli en ]as Aotianas y n Fleet que sera I
__ - I I I I -.", pidiii 111gi emencia tie Allah para Iodos log
log Centro..; fic prodticcillin 1 cuando' reparta ,
"Se lia arribado felizilielite a una solici6n armilinica -afirni6-. Los Ia niercancla entre slis clientes el conierciaiite. que prefie-an Ia nitterte a vivir en esclavitud"
detalles conipleniciitarios scrin lados a concern en sti oportuni dad __ ______ I DURO ATA UE A LOS PARTIDOS POLITICOS
una vez inforinadas ]as res ctivas asambleas por. sus delegatlos" l A LA GACH"ll, PARA SU PROMULGACION I I .
-- ------- _.. --- ,--------
DARAN COMIENZO IN31EDIAT ; A LAS LABORES DE LA ZAFRA 'Se desgravan 1,)* articulos Ile simple utilidad. , Denijinei6l Na iiih (ttie "Ia political tradicional de
_. -- ___ x x'_______ ___ ____ Tambii-n se (I vtviin inn tie tin niodo preciso cuiles .. _. _. los inglescis Ila sido Ia de fonientar desacuerdos
i'a.-- 1, 7, P.A ".. ." -let, .1 en el I's para dominar en el Valle del Nilo"
I ,. _. 1, -IC-.- .: cla soil log pr dich
Normal y benigno el top .,... C, a Mahana se iniciara'i o(hirlos afectados poll a iniposicioll ___rT -_ ____ ,
I 0 imi ,;._.:. cl C."'..I., .1. I :rev -_ -_ -_
'. - I .. 1 -3 1 .. . . "%I- Fue enNiada I a Ia (;,- OficiRl Pa- Ile fantasies. crital. imitaoicules de ) EL CAIRO. Fgipto, encro 23 (AP).
'a Sit proloulitaclull I., xy-clecelck perl.s, plecia, fllla If preciosail 1, I fe Ill Gobierno. general Mckham-
i i. , Pr

curso de Ia (Tripe u,'c`q`o"`2'- `-'-%1`:`l"- Pa- la Gran Semana del 'Embarco,'hacia Ia -

t 1011 1. :1 (2. .".. 4. -_..). ; ,. ; cle i de a, ell loda pllrl(`. Ia Ins CNIVIR11CS. aZLIfeloc, piirkto. z6..;.. i 1 lICJZINa9L1Lb. ataccY hoy vibrante tell
,- .1 u ro' e balaLlSli ,11 !,npoiltkca binnnica on Egipla,
., ,, colon To,- ,,-I, del I 110 Piloll- Ins coirii,,a, -es, capilole., OC I "Frente tie Liberation"
I '! '. ..;..... I. ;, ., .,,,, I -o He 1,v-decroi, 61 ,l earn(- [a objetus at, lu6clsupara construticlol.r I Pa A11IOoLIt
en el Sumo Pontif ice ,,",:'. .. I .. I '.:,.,! h., Centenario de Mart' Ill 1111,iiia decoraclos aen or . I Gran retafia -aa,(a ill- ]a unielad con Stjdn Y
I,,., I',- -I .. ... L., 111 (Isposicio.) I'a'"llo- '.Ji,., ,an rflelos n.t. I b 11-1 a I(iodas Ins fiferzas extranje-
I~ lit ... i . ; '' I,,, en clianio Pat- ella -:: -,Via Ia ,o- , on relim es ell uno a I.... I I ,a a cacuar ,I vii'l, del Nilo.
Ulili- i 1PIL11CIACIP) !bllto stin- tolore.q. objcto doiado- a pinta.1o.,
luario So dispcene I 'I 10.ote- no barite jkno; ob)etos de 107as -.. ; pre i Churchill
pesar fie sti dolenciall 11l'. R' 1 .' 1 .... ... .' `- Toda Ia iiaci;)il rendira i mi 1ll U:apran nii6iPdonl estimads
11 fisiclon oil ,Onsluuari adl a Clue esten -I... I 1, I Ila aclell ,ull I peistions. reunicla en
lit -,
sivo e cobt it ,-, I I P Ali Cie a Libertad. en El Cairo,
`1k .,I i)v homenaie a] Fundador Ila.% dtiana. )", ,11 [ I ,to prodlic. iados a con accornits civ reticle: Pat-- eSCLY(fiti at soidado v We del Go- I
no lia cesado tie irablijai J... a _
I., 11 , __ cicent a do fabi I v a I 'll of Vio- iolanots de todas Llast-F; fivurns He FIIJI ell al'Tin d'esde ]a b.'erno decir que se apyoxima el fin
1: . .1 1. .1 Ila- Nlailaiia domim-,f). so ab.ira Ia Granimento do sit ch :I" ell Ia for iwa que constitucli adornos a que : (lei impri-kilismo britanico en las tie-
CIUDAII VATICANA ,ncTe '21 1U I: Soruana Cie Marti. oil cl bonienait el altaloovenista o del;- - a" isla tie :,, 1. . I .... 11) on rl to- eslon piwad- cluracicks a con III I,- I I aillaica a N. Y. rias b.fi-das Pal el NY a.
P, Un boxiin expeclich, A IA, 2o"O30 , lll i I., nAcinnal clue Ila sido clitzanizado il rultorio nacional fi)- tie rvfieNc; poreclanas cle locias At tionar tie kina salva de 21 cafio-
de IA tarde Inform,) qt- IA 11111L 7a t A (" . .I 6. -, Am k I Ili ese,,Ie Ann ciul es ill del Cente- Se exprpsa on Ill, , -anlcis tie I Ales. fikitiras. florcros. jarrioles. n-7", ,A .... Iltitud repintY con 61 el
contraida po of Papa Pill X11 sog0la c ( iii, I - , 'I'le iario tie Sit NACurticill.o. Ia citacil ley-deooln ,i es PreeP- ;oituncts do locador o tie liabitacto. WASHINGTON. enern 9-1 (AP, NUFI'_ I I _,.Lkinkulrck 21 maniento del Frente It e Liberacion.
"n y beni-,r,,) le 1 . .. .1 .. l"', La inaw-,macion oficial serA a IRS silo del Gobierno _-- sol"I'Ventp 1 o, do barr. lino. lo/.a, grer, I, bis. F,] Ej6icilo anunciet, hoy quo el gene- Pr"n', I I 1. l ,till] Clue se pide ]a clemenciade
texto do: coniumcadt,. oado Plt I I I I -. ;- onyt, do Ia ruafiana. con MIA LYIOCU- liqlaelJOS articIlICIS CILIC "or' vercul- t till o de pt),*ceincla. ol-o a plalluo N ya) James A Van Fleet. conianclante papele-. -, it Ii.kera, 11 ski -k 1;,li para acluel'os que prefieran
". "'On Clue oreentinciaia el Presidente deramenle Ill cardelf, 1, -UlItilall0S. ,k,, aleaciones on joeri a cull a illi, Cie] Octako Elli(it., en ,,e,,,bI,,.A -a n a- a
die ", Io !:4. oo,,,,o it . on
]a Oficina cle Prensa del Vaiicarin. __l: .- I I Il-Ya im, i".11s.11.111111,110 nitterte ell sit luchn por IA liber- ,
.:: : : .2 (,I .', I A , o it e Ia ReDublica. general Fulitencin clesgraN ando, pill ,--_,nelite. to, Piedras lieculsas it pollas. Plata oil leliloace e, :11 4v inaiz n been Mar" ,...I prllr bacjA 111. ttid notes Ci vivir una vicia indip s
Lit Influenza contraida par ei Pit ; .:I" di-c Ra!i0a dvclv el Palacto Presidential clue soil do .,In)1)1, y 111111, ill I Talor. aclua r
..": . : a i -, I ieria con Piedras piecioa a per- Hall) lit sit all', Cot"-"' I glat(-Irik Ullli I ... -nle,, ell tole cill en 1, escla% itud '. E! jtll'Toerrlo obli-
-l ; . -no Jos l. p-in Sabi as y Ia, Piedras proclosaF. pellas P -*,,no ri I Ma,,Vvell D ,bill I,,, ,,I I'll,, a clanto sea necesario
dre Santo e, sIgwlale ,III I'll'. v Ia exhibicion tie Lina rnauttetp I especial ruente. (,, habia Ilegado tie it, a ""alizai
nornia y* benigno. Pese a title ski -- I'llillental do Ii PI1:a de ].a Revublica. Ins Lie ,,,,.III,. -gtlnd.. tole del F,tncfo llaol
I . I .. .. ,", P'. I ses falls inced, ", ," It rdCli ahnfar. suellas (i ,I,, moritar iAl)AIA dru)d, lAlo nos s,111arns it(, Para eslAhlcer Ia %ida fUtura de
t6do fisico no es Perfect,,. So, SITIll . I flabra a. .o.- I Illdrlialias nor 1-coli(!6A Tnnibi(n oro plaim. o paladin ]a O, 01,vinvi..noz \ Admint,11MIllol la(alllnle 1-11 till A''on of(, giall "I. imestia naci6n sobre una nueva base,
dai no ha cesado de traba.lal' v Ile W, .. i, ,.,n la iadickeniiall;,i, \ conciertos nopik- El )Z1ue'(kk- del unpii V I 1, lac Adta- levitates a irkanufllCtklradtl en ciiapa TAlor 'ald, dontio (to ililfs dl3q ,oliclad h- tie Ia ezelavilod y el egoismo,
e tudiar con sLIF ITIRS allegacirl- ceila- I I .1 I - I ... ,I, Ia /a- 1,,o (-it of Anfileatto do Ia Avenida .,it, de nief. I a I Del aoiuoioiii d. kir i-i
. .1 I so hank vViando i, laniinj. o mis aleaci .Pa I- IlaviA el .1"I"'ll D.s!iue\;ail` "l)" ("111-c- Cilil"t-11111 .so tialado A[ ..... 11. .I. I. li- e I nippi o tie ]a justicia".
boraclares lo pioblenias fulls Ulgentes e ii, I del 'I nas ICIII(l P! P11 1160S- 11(111- CIMET f0l'IMI it objel Plata on loic- \ ,,I it I m, 1 y, ill 1, %V ('I'll k I disruro do Naguib, transilliticlo
I Pupi-to. III Parokke Centia inneia, (I art ('11o' ('11 I loiclue jntilt- F. n aqw-I fle ieribida
' ' 1:' 1, I "a I:ajoue Alacco I ottas olazas, o. a I i.ndo solliv el \;11(, o, IRS fill!'*- Ila .sill pjvdra pievinias a pvrla o 1 11 V ICO-,,tol Gone al ,I--] f,\II I por rallicklelefrinia .4 lotla Ia nacilm v
de IA Iglesia '. k;Aqtlc I) I S (I .W ell Poll. Ill volIaJactor do 111"lalet-ra. Sil-
Segun Is ., 1 d -I- I.. . I I .... \ A l 0 das do niusica del Illunt Iwo. c ,, I nklo, el nl.o- ... .... ,11 doille m ilitar, iniciarrin Ins feste-
.1 I rancias pluedekte do ,iianicree I)IRIA gl*;Ild;l ('11 ClialqLller IOIIOA 11 ()l leillo I'l Itiakill,
enteradas f, : , i I~ - on o,! Ill" I el consul gelieral 11 cl !':,! ll A, ,, 1 .. ..1, o'l, \ er Eieivito N, ]a Alaiina. so pagara conjunta .11, "Anclanion- kbielo: obictos do todas clases dora- di"Ite dvI 0C s .... .. I a ul, ,a I. ... ..... brl
FArgarlta, y no.Ii clue ho a pe- ( .. to con Ins derecho at v ; a r I OZ: I 1) cos a platraclos V ickeria tie metal, Palli' xl.1111 s ,rucladr, (it, sollcla ]I Ison. Corill-H SO C-ILI bre Clitir- die Eslaudo nitlitar que Ill 23 de
-ir _. u it,- of loncuiso iiacional do oratoriff, oa- ',,, P .111, de do- Cillf, 0, 'I'm, fologla- 1''' , del Hermon -ey Fai-ouk.
Andose conio bas, I -1 1111-4 el cOS- H,-tadn it plateado con o sill piedias It el it bal"ll'. .111- pasa
gro Cie quo s extiencia a Ins Put- ..... .1 i.-i n., I. I tien ,,,, it Ia alunincis do Ia scrunda enschariza. '' 1,,),.(.i l,,g,,esC A In,-F:,i,,d.,s L' viull rehu- pa"al Para A palt
.. -1 i nr,nbla- in do Ia fit inuebles y litros obirfus "In Jac. .a mavor If l del ,if. .so hal a fie
l Pit el Palacto del Gobierno Provincial .( ... In PI ocliksas' c..oli,.h.,Yilcrnenlc a 1). oninhabAt .a In. peimclista, Ile Ite'la *"I. (-sl3,,,Ia clue dos Inillones de
mones. I . .-. I . . ercancta. o"'a It PI - ,riallacILIS. m [plus I ]die I
Sin Pnibli el pieffeor R.c.rdo I A I -'oil t Ia 10 fle, L, Habit,, ; N' $e C-RILISLIkill-A a Ins quo el Illpolt,,(i,,,,,[)A-.,,,,,,,idadera v.stafiatims n call banal 0 fe I I neck ip haban ,n sA, -Iorno do .a- cgipvos xvrg;,n a Ia Capital, R Pie, on
Ila zi-Lisi. iefp tie 1111 iCL11C1111 -I- - I d. ,e 11 A k- . ,.Ila tie In uncle el VI SR. mente Pei filcha ". ,dorricks tie otros mulales a porce a. mitten. ski esposa. ski lem sit yorno.,,,,,,vIon-. aolos v otros triedires, de
G a I , I I n 'lot' seco- 1,;,s- ainias do fl COORS Stis Ili(-- Van Flppt entiolne on 1.9 IiAa del
medicos del Valcano Ila lonRdo t- .. ."'. , '11-cu'loll'. .-. ..I do PiIIIIA a v Escultura Ell I Colinas tie ptl, I Va ell Ia plAricha del "Queen Ma-'franspolie surnariclose A Ins clos y
r ., neccssarai pa:, el 'al-A el Irlbuto ell a -1 Irate do .As ell-ron,, tie cata % piezas soelias lell'o automaticanionte. I),.r ldad el do Ill
clas las medi-da ;,,leclt:,,- %,,p arse on he, I,~ .. I.... do los Pasoq Perdidois dei III Y Ii ,l del vol,,enle, enette, poo el lecre- I, el PI In, 1,; 1%linis'lo Ill"O una, bre-, medio ril tie babilantes
Or CLIalquicr COulp lCaLil0c). dada Ia ,,5 _u; ill, te .,bietkkk do I l,, C i, a I I -, I I O. mercancias o procitt,!- -ic fabricii. p,,,A ]is inima z: inuebles do fill el e 1 GAlonote tie vapitill Pit to, festejos. Ins quo dua-
no anza da eclad del Puntifi(e PC, in, l-I I una tie ias ratnaz Y Ia Fecleraci6n Nacional tie Esetie- ui6n nacional. liquidor)('-- ,I misnin Allo,,,o, ,,, aleaciou". corribinaclas 'ilrio (ill E),i,,tu -on 1011046 Sit Ve deLIaI*RCI sable - %aciolonesl rAn (olAtro Ilea.; Radio Z' Cairo tie-
Los fakiliarLs del rjpa juga:on a olic -r2,ai iv az,Calvlu "I la Piiarfas Cubanas. c[csde ]a malfia- .ubre el %alor a] icall.,iif ]a %enta. i no Lon olras malciiac. pruillAn'. Fiank Pace. I -,in, I 'ILIA lodas sts tiansuristories a infor"
zi-Lisi poner on JLICeO 11)(in U AIr"(1-) 1 Pit ,it ancclo I,,, del dowin,o. niontaia allardias can.le a cesion Pei ii I-iductor vto d'Ispii-ses n,.a,. ell I -sloi Montego Bay Sults pa- ,:,at. .,a bi- 'I. feslixiciad. 4 A
influcnciax ,ofcional para per.-tiariii trill t i, I f ... -1 .1 nianicorise dr hoim con SLIS allinITICIS iuntO 2 Ell 105 Cascis on ,Itlc' Pld excepel6ii Los productotel die t0C2dor v otros acilit.oidn also (ILIP Cle ,emd, J`' labl'as I'Ller I "Ifernies terado 'una BAndera's liiprias icloilhan IRS ca.
a, PA dre ritu-clue -ta a on 1,,% iha!r, -b - .. tie cj inu- In ectailin del Arlostell Main en el este impuesto r dm,:,_,,-, ell el 1110- LAS RPLIa.s tie locador. locio n e, Reel- senII0%%'Vr, SI 10 de.Ok .1 PlellIVSP I CIP- (11.1111M Ia del loses ell .1art at Yell, Iles: POI It C:C`10 CrUyan aicknns tie
,F; Ila as- perinartli.ca iccluido t I~ ---np, Lrifl, to n ol (Arac- Parclue Central. mento ell que PI at Ilia( a dels- is poniodas, to< costil vp ,A a .. 1. I ., y apatatos de
CILIE' por inas tierlipo bit contact on Co- clescansando, a clle PF in pecturno I. , uiIR A -a of polo , cual(luo-L
ell sus hab 'tat' tones todo vI liewpo let, or I it 11 I. .1 -d a Cie iica- Ins cuaidias do horlor. nue Cornell- Illsta %endan, Client, I i ,dan I an. love l Pinions Pal a 'alor e I ea. unrubict Para fri Y dosplies. soil- (In") bat -to I ...... .. tie nieziluilai;
o.qible, especiAlmento ell %Isla Cie IRS I'llch" PC I .1 r e se ha a ba- za ran mmediatamente desovilis se ex,quireokte Ins arlicul- ! (101MOS ttl(V RItICLIIO an to, 3 -ra mundidl Ill ge- lt;.,, y ell Ia Ciudad pernianeceran
ajas I enipecattilas qtic teman I'LlCoa r1r) F 1:11a l il .: era In Crie- tenderan vor tocin Ill files martiann xacicks, el tributo ,- pla:, Pat* el it-cla fie Sjoo; Jos poloi de locaricki Ell Ia 611inia gtiei rierldo front 4iornte: Giaculs par ahicei s dia 1, rinche, para quo en
La noticia tie Ia enfernieciz-A Cie' ,Ad, ;,, I ,.-. .,n foinia pe- La Coliftderpei6n Cie Crilepticis Cia-'%enciedor ell !a Adillin.- laci6n Fis- Cie ialco v Ins counprimidicis i ell pas- "elill Ta,,,iu.- fce coutearielatile do Ia
Catililicos. ?, arrolicl. colorcies de CLIRICJLlICr CO- C( alespr a Di, w6n tie irifante,*ia ae- Permilit rue I at les tat) importantes ollas puccian albergpl-,P Co, Njsitaotes
Papa ha-trairlo 6entco, do lcileqiarnas I ell;(, IR .. I.I. liaclonal. banns a tta%'CS do Sit secr- eal cle sit dorrilicilio. I Ia,, fan ,liarp,, Be Su- Luo no lerigan d6rucle leiaclef:lck. .
larick eencral, cl doctor Illarince PC- -iictilcks espccif;- ;oo ell esta ,,?, inclu lendo los crvkones a lapi. I'Va Poler!oimeri .se c cir5lallh nollcia I d P011CM-S N' 1,1(1241)5 'InUchos He ellos
cle Ins fieles do todal, partes del court Ic. 1- F.-i-ticipan- I LOS at -a afeites. JOS prooductos Soil UOmailddlIte Cie Ins fLIeIZaS 1101l A I s, I PS'A A lamal- arinacio,' `, 11 Prnrfalla8clas portA-
do con voto- par sit pronto y tot 'i Fel, .tn, re.z Duran. se Ila adliciido a estos ibuto sun- o`5 Pal pet Clue d,,I a , ell
restablecinniento I,, do kS I . 1. e. I a" ,co testejos I- $LIS escuelas varticiparan ley. Clue deberan paCal I 1,1%,p Illr. eoo y liquidos Para nianicuras y ]AS I jcarkka de w-upacifin tie Bel till. i I I'll ChUrCIIII uilan Ia capitat ell carros y
I nio a lo .1 r-- ;,.-. del 'Irs- ,del VI-OZramn eomiYeeto. junto con Ia tuartic, ell ]AS adUarki Cons para el Culls lor ex- Per intendente He IA Academia Mli- nicI Ires cuadros: dos ',ties. It
Todas as audivncias con SlY San- .A calmort Pei,) no tiny actoto de via- ,
.. t. .d-. 11 ... Ic- Federaci6n Nacional de Ins E cue a '"'. I ly
. basti-ce. \idrio on adom, , ollipto, "ed do $7.00: Ins esencias Para 10 _____ ill ienria. La ma veriaticiad siguen 5uspenditifas has*a miei a I)AJ(` y It, 5 1 5 mol en esculturas o IT, -fpc 0 all cu'o % far He Wvt Pmnl. Pal ajes 3 1 Ins comerclas
orden. CIO "' I ': ... T"' 11211 Pr" a cill, Cllbana, _ -- --- __ ,(to!, clivo N alor exceda do $5.00. on Ia principal axlnida tie El Cairn,
------- ___ ;abr,,Ad ,"it,'-to In., celo'e.,pritalivres : KR,,, El Nil, abriti .,us puedaes e,12
de hamid:iri- colonds con ,I ,m- I LOS lcjldos citarido c6mengan mo I eSt
la, Call itillos. hileas a lentCjLle- marlan. cintindo Ilrinall(l el acto en Is
Orrin He - ; ...I.. debates a lina J "' t '- Puerto R ico no trata a e ano T1IR7 A d e a Libertnel. el que se pro-
I. .. a noibl,, 1. rrli , de mc.litles comunes. Plata I, ,)I,.: dLIjo
Aprobari el Senado "I"', in 1. Inauguran con caracter oficial pret I das fie %estir, ropas 3, con 'at, men cle veintictialro horns
00.dnirwi I, -a dable. el I,,,- "' c lines luela, con los ,cido, He ,I, I I,, di,,L,,,11 Nguib ,ill,
in do.);, il 1 , -to demorada partid 132 a] 13.5 del Arancel officials del E16rcito quo comparten
Ia desiornaci6n de La .u I 'I. ., .flat 6ordada :s ... an o con 'hilo He met 1, quesem oldifique Ia Lev Azucarera &I gobierno. la'elecuclon He otrn It
I, log I I -i.,Iar.--i-de IEbr,- ranspireclo pa.
la.. BY el aeropuerto de1a Playa An ] i'N`Al6rio%._1ent itielas a canutillos: a ;I M ", ',,'_' : .- I a pi oai -r in& reb-lim4e Ins titer-
11 linalizar I rci-aluo celebradat '' _--Iki. serilletaks, Ispetes o jue- f,---,- ,7 a ;13'11;lc!'s cri Gobierno.
.....tel., YIN rabauRs 10'.M'.. E l If ,,im... .. .r.."..
anoebe entre votentativoes do. "! .1 Haban-do e 11 ,11
'l- 0 - I th-1111 Uloodadclee a -a,,- Vallitbio tie actilud rX citkitl A1,11111 .4 414,10 dicho
iles E.V ilson d d "'YA-Cola .1 xlurll,,w 0 ,- _u 110 PL*0 Cie '- I ., '. ': ...,
r, "Ar ilmo -
tie ftricti turace Ta III, k"Ir.,-... Pr"Ifeliciargin Ios titulares tie. Obras Pfibliteeas ,,, Imcphdaidtis X 11' I L-IL It chales a niamPlel.al
anil Ill nlln rn d- T b4o, do,-- aver por el Secrelario tie Agricu tura Ile log E. U. antcl;ore. Na!!tjib gritIo Clue h. %ldo
El Coniit fie Flitterzas or Car as Sala ezi, v "A mind,-- Defensa el acto tie apertura efectuado en N'aradero borclaclas a mano; ropas. interickru a political brtYinicii. desde 1882 cuando
aril "" I 0, de lencerias bordadas a .- ____ utolpY5 el Ili fnifienlar desAccleidni
I Ili charter Ing ice*,, Ainarle, n : 0
n Lnor.- ____ 0 .0 pa JIIICI'101'eS 0 Ri'lictilos He WASHINGTON. encro 23. -AP I- Agreg6 C ai ford cile secia nienns rnle ]OF ,ip, Ins para que Ion bri-
Till a d a s 10 RCCp1O CaArck. el OWN ,IP elgricilitura do- Fit heiras del mediodia do ayer. .Ile apropuerto. propirdsl del vorcene ;',V 8. I I -it- Las into rinacion es relativIs a que quo impom de obtrioli ca Inbiris In- .
cer as bordadas a mano ,I con t 'llcOlt olldieser, dononar P' vallp dell
tor Alfredo 3 Orr to declal to tiasiad;ercui a Varadevo par IA %Ia Sil%-A desde CUyFt tot e Se Aalora 11 cajes tie clnFe fina: tercicepolo, fel- Puerto Rico traiaia lie I-,z:rar Isle mediains P, 1; Lrv A; icarei a. ell N Ifi CalLfIC0 Naguib it SticiAn de
WASHINGTON. enero 23 -AP I- sigulente: Pelea.ulcks,,aitnisiros de Obras Pkibli- PersPectiva general de Vaiaderck el pas de rayon, itylon u otras hilazas Polo, quo so nikidificlue Ja Ix % A 7u- birkeficci III Pull to Rit.) 2 melons 1, -pal-:r jurt-i(I"nal de Egipto ,,
El Corot t e He, Fi r "Se ha arriba n P,:zmfrnte it lilla"'a" 1 get firn Alfredo E Nogueira. locia ski belleza. sinl6iicas. Carcra Sol, HIM I eclas. I C,_, o n Mr. elite Ins int resrR BzUca;(`Os ell esR afirrio Clue el fiiien Frenle de Line-
1. I tie Defensa, doctor Nicolas Perez Tanibilin clucclan graados toda cla- Fred 1, Craokford. ex ,epids obt el ap,-,o cle lor ,acon lograta 'a undad de tndas Ins
Setiadn' t imaniniemenle entante' Ma plarfie;p one:
If ,.,,;,I.n .rmormi to bacenciadas H doz. scompanaclos do altos Ell dragado He IIL 11911111ka do Ptierto I emolat hot o Afirlilo cille Por allo- fIl-viones do Flpo y Ia "un;dad de
arrobar el nombramiento del frill ....... 'CL, d n:!, complementa. I el "an e do jejidos a confecciones que con- A Ia CAmara, %irjo amiLcY
uncionaiuls %' ditinglolidas personali- I'lace falta con)IV ementar ell draga icrigan "nylon'. rayon. encajes finos Rico. y oil Ia actualidno 5LI rCpIeSCO Ia no Ina cc Vide-adb aLlSpa(,Rr P-at v;Tpo con Stir4an .
y e\ presidetilte He Ia General I Ins seran dRdos co-cer ell sit ona- clades. Pala alastio, a Ia inauguracion do tie Ia laguila re Paso Alain Ya S' it Collins hilazall sint6tical asi conick IIluie lepiFlalixo en e,a ennuendas. fien-rall lo 1-1,V olari-
W-rll.o, a' Char]" E Wilson, Como Be- tunidRd una %,rzlni-,'ompdA,, Ins rrs- f 'cial del apropoterto itilornacional le hizo In plot ncio clike reClUlere'L in., juegoS He cuarto cuando excedark E problentoo azuea-ro tie Puerto rof, y los I inadrkres conlineWales Alsque a log partido% politic"
cretarto d e Defellsa. pectiNm Rsamblii pr Ins delegad"5 Cie Varadern Antenorruente se ha- I As embarcaci, ties, pero queda Il fie S800.00: los de Sala cuando exec- Rico, seglin Cl-RulfOld reiterd hoy, trabaien u itlos clijo. ,,
Et comit# senatorial aprob6 Ia de- Clue parLiciparoni I i Ia rearilan. Con bia inalagurado parcialmente. para parle que con-!Ptie fan-,o: Facado & date' tie $700.00; He comedor ctiancic, ruicc neces2ria UnD ICRVOC CLICIR V cc,, I I,, of a r .%I campafia PdV ".'Il'i" A","n I CAIRO. enpro 23 -L'P, -IKI pre.
aignacitini clespuks He que Wilson Be tat nacetwo las tat ores He Ia presented las vuelas dentro del torritarick na- te permaneccia el agua hoopla ,- PINceclark He S600.00; He "living" CLOYO- Lina mayor oportunidad' para cubri'r favor do Pu 1-to Rico. ", g-erai Alrillanrited Nagn.b. hi-
comprometi6 a In siguiente. 7Afra quedarlialk norni2lizatilas de (ional, pern afir Ilegaban los prime- cons truido till muro a SO alrecicclo, It a r\cedan He $300.00; He portal coact- los deficit on Ins cluntas He olras 7o- I I .1 ,I,, on, Ririe crit c. do Ins particlos
1. Consull con el president Jnmediato" fees aionrs chirctarincriti, tie lkiiami v Ilevias Ins niarisnia do [as at,,. tin excedan, cle S400.00: de de9pacho nas rokilitnales -todo 10 VU21' Soria Pit r1c, R I I I ,,a e5 region rlaf- I ,, I je- do ,j P.m. ho,. ell tina gi-
I Ile Teal n;.s I rproo a inas Iara,-. I~ 4aillo- (oncontiacicni quo 'Ith Co.
Eisenhower acerca de cunlquier pro-, Aunque no s ofrectleren delalks fie otraS pliblaciones do Ins Ftados pa$. podra er einbellecida con a'- tie bibliOteC2 ciuando exceclan Cie a costa tle Cuba-. asi canto lanibipri See.- % 1 tra 11acional tell- ,,,en- ,a ,-,.x,,- rims tie fosiiris na-
blema que p udlera causar un "mal L flidris eF de I Indus" 'Irala Cie jonalt para velvIbia- 0 aernso do
.-Ili gap Pra es- bols ap-p,.dns plantas de tard_ S4000011, p2g2rin el 1 par cienlo. Loc t.btenor 0 derecho tie eitviar iuas (I I ,1101 I 11 "If- 1, Le se
entendimiento" ell cuanto a Ia tra- "Obre el a-,r-lo LlebleI cuando seark fines k* i,16CAl' iefinada a Jos Estach" Vill-
mil.kcifin de Ill% contrains par miles IS rellnier- I- id, . '. n -che a IRS La socieclad caicieziv-e, se di6 of- ,,etia fibre Ill que Ins Ila,"" RITA.~ 11111MOS In Ilial I har ... i perecer desuqid- '.*,. - I I J- 17,cls
de S9(AJ.0(1 pa-,Yll'all el 2 1301' does Polo larribi6n recla a llia I A")- 'n -tria deslaves tie In if,. lrodan ", I nl die endo thistle hace all %- 1 .1 I .7 1 .-Y perso-
He .1e 1. r '. i. dr tipo ', Act paa lecibir a till' a Ia till
.11 lones cle d6lares. se relet 1. 11 I ': ul'u" "' 1. ellILICNI11,10 IaS R91125 riento v citando exreclati cle $1.00000 lana educaliva, **tie prep'a .11 na." ,a ieco ili in la cllles de Ia capital
aciliello, (file tiencri Ia a dininiticks do,, aulotictaties v 11 liFaratr el .3 par cl Ia title 11(tgue el dia opoilutio Chia Fit total 6 ra C, ,endif eon Crawford Para e,,(icliir el disCurso del P OPLI
especialmente transaccJ---..A' d I en us lalel-CeS till oNlialff'rO, Lie Iglialknentp se bace neceatin Ii 11", oiro Le r es tie Ia inclusli'la I I fu.ti:
para el reunion i-A lcl.4 In 1"grobark a Ia pimilosa Playa Aztl. scguir el atrllo do Ins callv I an- Cravv(ord a The Associated Pie~ A A,- look 11:'I'I'r on It ual ost
"'i -a -esaron sit ", JOS anlrrjore regimenes, do
2. Ha do letter \cnriida El Xtibernacitir do :.iataiiias. el jet P ;Ijar Ia AIPnida Primera, hasia PI Otroat surticulOS compreliall Tarnbi6n neg6 Ins informacinfir, It "I" Iona I 'i 'Ile I expi
in d bri toclas sill accioties de Ia do. Art It .-. P.1 I Barroso v I 6 do Ob!,is Publiva y tie- lintel Inipireacional y Ins Plopied;- La, pieles finas tie adornos. litian- Mle el representante Acianii; Pnx, ell. saiuslacci6ka .1. I;, declaracion liliwn ileasandolms Ile corrompicins
Ceneral Motors, eIaluada en rnas ritice; representa ,,., cl lori hatenda- D'. prnfeionalv,, ,I jefe -k-lilit I- del dos He Doniont. Con estas ohl'a-9 Ia tes cle cabritillits. bolas de mortar a (leincierata. presental-A tin Pro' (TIO Ill"ll"S PO" e npfirare,. o antmePi I-I nactunimito
de dos millon" I Y, I, o ris ",ast6n Go- DIsIrito y ofi(tal- (lei uurkfo. Ins lit rt se inicia Ia conveisien de laza. maleias tie Cuero. tie cart6n. tie ley redactado par CiawfoM pa- till do una nli!alllilvion )mPnil tie title-
y modin do dollars. do.q. list Como lit"Ir r , "' Pa 11
Al misnin tion-pa ,so reNeth quo (ION. Angel P.,ral- 1i .1 _.. Pastor To- P!ealdv ocle Malar,7R. Cardenas y rfectiNa tie Varadero ell urn Pla'a little If bills cuaticin excedan tie S4000- ra beiieficio He log azilcarercis de rarera. Un I rkentartta dijo clue ,R,,,ol nacional con !.a coal seespera
a 11 A '' nicip;ns de IA pi -as ob- Puerto Rico. i'vir. Benson a i renteniente esta mas dai At pais I tin nifea direcci6n po-
III dicho Ia slrrlana Paa- I,, i as fit -m itic Ia call- inictriaciolial. apta para l-rcibir 1,s spros de Ill Cie Cuero 11 oil lw-
Wils n A j It Ia Caloara kill Pro- rrle, Juan 469-1,i, _. ; earns dole dark cle -Nunca he hablado con Po%%ell do faroihaiwado Ill Jos pioblerrin all,
CIA Ili CO lliollrork a it., ,ealce a esie act.. bellefIcics I ,o, apal-In It tw ,,mn (I P, lrio Para N'taies que exce ,
ol I C -ode: in S ,, lurnenlata re I -a It:~ exceclRn de esto". afirm6. 0aIlIcS IILC ( I muclicks Citrus clue
hRbleniente s I ,spusa a,( A zados cle In .:.- __ __ .Rti.recnos de Ia :iati.aforinacion iltie ell a on dia Pat ,2500: battles cuando __ iondra clite r liver. FI Centro do ]A crIphracitin era 1.
vender FlIs numlict.,as AIN01115 ,I rra ---- -- xe Na iralizart (-,I rittl lusiai. qn, filitar Ia, d'i,,fis dr nue5llo ,IIIVICI Powell, quien vis]16 Ia Isla III III- ei
_____ __ __ - --- elganieca P -'. do 1;i LiVirrJad. don-
net-eFario. I FinaliZA en I ills. I'll. M f,%)__ ,V,. lie set, eie_olu ,I, plo,, O.o-,kck virlo (Finalitin en Ia pilf. 17I.T131A) civinbre 61tinuck, y rruefitta so ha r- Nagutlo. rrilcaello rip dignAlarins y
__ Ia plollnela I"alancera. ',oso do Ia, Irll,,a It ____ ___ - __ -- -- --- Hahn Bill se expreo a fa\or tie una lloiue. IVltiO 13 tererlloola 17Ando
___ __ OANOI' CLIcitia PAIR Puerto Rick, % lit Respon Able Rusia handcrR del Egipto Ahenltn,`Yaiones
I.o, ,,,,,ark!- fucion aga.aiados. CAiminacitin de lodas IRS rcsllcl.- -, ,cacrion inlilrAn Ill- un larin a otro.
N icaan que exista en W teo una 1,ni. el seficir ,Mmitro lie Obils, Pi,- I I,. e S a lit canticind do azueal' lerITIRCIR ; ,anorkes d.spitrarean salias y Ia
.. H:cas. conio I] Almisito tie Defensa, que Puerto Rico pueda expollar a -1 Ia p opiedad de o"olicel ifilore aplaudia.
LI no I, Yin de-cansaiiin basla -r Con- LLI Actualidad Jos EsLados Unificks. Ila of csolado Ue
,orlido ell trAlidad el plan do reali- Cona moci6n arkle Ia Collusion do Re- SilenrlWdel Foreign Office ,
'demia de lyripe lie rrAgica ;e.rnr,,, 1,n,.cin Para Ia ciuciad tie glarriento de
Colinentada )IO'% por John Kerigan ir.%eliiza- --n sobt c LONDRE5. enern 23. ,Vp -Con-
Carclena; cloneir N to Ia PrunCra IL17. lie realice unala camarn, soll"ll"T"n E. U. Alemania I, ancin In 'I'll to ds,;a purde Tesnl.
.. Pi t) i fueroo entIsla5likiiientr felicitaclos, I una presunta a,;--_-,uraci.-- Contra -adA '
__ lei I.i do'-, clietion de! Sudan,
. espera o do Ill rllo P1 inaxinin esfifer- Puerto Rico, cle parte He III Serrela- rrciArlo net,
"Ea s6lo calarro conflun", dice el Dir clor de 1 7 0 C011.11ructno PAIR Ilex-a- a feliz Ila tie 4gricultura, al adrfunl.llar ]a zovvcioncs. e' Nlinisterin
6rrnino fbdas Ins cibrar, proyceladai. Lev AZULarcia. Elivian en .rgica nota II r.,Ier
if Y ,,ill

Salubridad. Estado tie ]a influen en Europa Los trunistros y sus acompaiiantel; U NO cle Ics; primeros aclk`5 till mlevo gobierrin ful! Rituriciar que el Fn opini6n general He los liego- que r 4 -alda Alhi6ii rlinllro ralpcm. izoneral Moilaninned
I len
11 t I (EiipeCilll parts DIA*10 DE LA MARINA) -",, -.I, hritanick, guada silen-
__ ____ I hicieron un iccorrido. aprecialiclo ]as president Eisenboxvel segmria Ia costumbre establecida tie conceded ciatites ell az6caj. vil notion lit) Ila- r 4 p *\acuih. He qiir ng aceptarit avenencia
i . .
XICO, ClIeTo 23 (INS'. lpero cle escasa if eridad sin com- lictividaclas, de Jos distiritos trabaj a' entrexistas periodisticas ell In Cait Blancin. sera III o (it Ila C0111IS1611. alpnina con el Reirick-Cnicin.
CIUDAD NIE .it ('a if ritandcle las cleclaraffone4 he- WASHINGT enerc, 2.1 IAPI ___ ____ __ __
El doetor Manuel E. B2rroso. direc- paracion .-.r. I ; I - r...denita He tlerai., ;Iguna3 in.3tULICCIOnes Clue con- EstRS entrevistas legulates can los reporterlis He prentela ya se Corsi- iFinal en Ia li ULTDIA)


' 'Pt c,
I en .1 o
ell 1 -:- l I .. .. mas cle 1. itm ... r r. at niaor inipulso do las Chas Pat- Ill secretarick cle Aeii- Ii,- ljts Estaclos L ,1.-.E I- i--oilidr, a __ __
I-or del departamento He Salubliclad 1951, 1 -
i"II,,II," I "'I o "I
,
Y10 district general, desnunti6 hoy en- ocho cull r .-: 1-i - `-41y pruebas: mismas, de auercio call los rectirscis deran parte tie las ftillclonpa tie tin gobjerno clemocrAtico: El Jete )'del ra. MY Beilson. respecto a 11,11' Ia -e I'. ....I. . ., lesprill- -
adquiere disporliblez. asi ell el neropurrto co- EjecutiNo "da razon tie so, at'ttll' at pueblo ricerteamericance. Lov A/Licarera Pat ece .,,,I' gene' ;it- 'b'51 "' I.' I ddlifi. A Ia, prow-
circulantes Run de qi.f I ,iii It of 'I'll
f4ticamen te IRS versiones No Cabe dUcla quo esal,, etilivvistas, ell ]AS clue se larizan pregUntag t1leille SaliSfaetolia'. y qlle Ila fun- C., e I,,,,,- TIONI.Ille, "no., I
eii el ext He quo el cuarenta par lona forma gra% e"k till n It Ministerin nio en Ia conexi6n de Ia lail de Sum' ario
ero"r a- i Paso Main con el Atlantico y u als. fr;ulc,, A ,-,,,, inchciela, Pnen a prueba Ia habiliclad y el anunn- rionadre con halanle efi(aela Cl ;)No Airmailip mirn 0 N, ell Ia 71111.1 1111.
cierit. He Ia poillacton cle esta capital I LAS tintifirles ocuil idA, In 60 ciud
padece He "gripe hemorrhagic". At tie., brilarrica, due it, In semana queI;Ymientck tie Ia bahia oardentinse: Ia del Preldente. Par esta '-/1111- 'Ill nxle'O insfulatario pudiera caer eii Ia ford chio: -F1 PS Vill letilula, role, oe Berlin ill, I IPIPS se calcillark ell
4ecir del Dr. Barroqo, to Clue existe terminti el 10 del ncn ILImaron 51,construcciciii He ]off niffilles v demas tentacion He no Continual- VS415 reuniones Clue las runs He IRS %,Pee$ se Nuncil Ila Pscucoado Ia ,,Ila Ilalic. '!00 nidones do Ill o;a res. I
1i llec micknin lie sus mIrgenes. le.. ya %at, a cabo una persistenle atilt,- "I TI ..., A, Pit 1i
-'l ['a" paracias con A 6 igilal sema-!con truccolnes tie Ia darstina,'emb,- convierten ell tana especir tie illego tie Psgrima intelectual. Sill embargo, Pero Ia harki. Nos prol .... I,-- Ul I' a not., tat, at enviada a Mow
--.--..- ,-,-,.-" - ,4. -i- ,,, rip 1951 1 . _. I ---. ...- -.... __ ---:- _.. _______.l,;Ii.4A 6.- _V ...--- ---A -- .-.,_,r-- .. .


PAgina 2


Liamamiento de "Millo'

a la unidad de los r


Eatima equivocados a los disidentes L
dice, adopta una actitud serena y pi I
"Ocupamno de nuevo Ia atencidn da diafigurarse.
publics p ara declarar una ven mis ma importancla or
nuestro irme propsilto de' alcanzar 1 dos los cubanos,
la unidn de toda Ia Ortodoxia. En te a los adliad
Il. aentido no coanlderamos que en Pueblo, cual es n
at Partido ae hayan producido bajas. tico de Cib'as, c. I
por la cual no nos damos a Ia tarea espirilu de au t
antipatica de cubrir cargos que no respeto at derec
rosderamos cacantes.. 0mb aqulvo. las mayorlas coi
cados a conlundidos a los odonpafe. !a decidir democrt ic
ros que los ostentan, y que hoy. la. do In que -a ella U
mentablemente, mantienen una nos- el pueblo y la t
lura disidente. De parte de ellos :no nuestro critet
1 pudiera resultar mortificante ver' de ChibAs, que el
que taSnmmmoriasanauncian at `, pseslo enosrosir I
Is separacl6n, condenacidn y sus- la transcribir lext i
tituci6a de las mayorias que ellos, i los cuatso. cinec
en su temporal alejamiento. respetan, esos Estatutos. apb
nlaman v no separan. Para estos ra- sidenria de Edudc
o0a, aconsejamos snrenidad a lps corn.' asi:
paheros que resulten vfctilmas de ata- De lao principiona
quest fuera de toda rac6n. ijulo 4. El Patti
Y para evitar que Ia verdad pue- banon e rice porI
una democracla r
civirn cual ion darechon i
Homenaje el viernes 30 de Sodos insoasunn
al gobernador habanero rectores', I plican1
Fco. Batista Zaldivar denfoy o t li
La complain organizadora del ho- cipitfculos5o od nftan
menanl quo ha de ofrecere& at Go- todas has c
bernador de La Habana y aspirante a bmane idehvoli
Ia alcaldia de eata munictpalidad, se- ton organ inmo d4-
nior Francisco Batista y ZaIdivar, in IS Cabana.m de
forms que tendrA effect el viernes Cubano.
de Ia pexima semana, en el local del Articulo 6. A 1i
Circulo Liberal, Reina esquina a Ger- unidad de accon
oaslo, a Ian ocho de Ian oche. passable en usa.
El acto sefalado para anoche que- la del Patlido d
do aplazado en razon de que las at- i'a sdcisiones do Ii
cohden anuolipalas, de recieteain- es son obligiaitori
areaosan.el"Parlido Liberalhlianansolti- re. 3, arvs d e
cilado se leo permitstitamposbasian- SLISimeanbros.
pipa situnaelarliva ssontlizucidn de Artitolo 0. El dec
ass amigos v usa activa partitipa- cuntoit l%1aInIp itti
cido personaltenel minsoe. ucaitaniiiciwt rejec.
las decistones torni
INTERES EN CUANTO AL AL- deetnisone qsueaserd.
M4UERZO LIBERAL 5DE BOY alortan pura toos m
BEALD E Y en desacuerdo con
SABADO ore que los discrel
do oportunidad do
Se informa que en el almuerzo que ni6n sobre ellas.
tendrd edecto esta tarde, a Ia una. en
el restaurant de San Jose y Consu- Medite aserenaIme
lodo, al que asistirAn las liguras man Ortodoxa sobre el
destacadas del Partido Liberal, Be I artlculos, y diga q
habra& importantes declaraciones so- iro y quilnes estan
bce Ii campasa qua Be propotte des- dsnia. do sus priori
arrollar esta organizacidon en aS Re- trina democritica d
publica con miras a los comicion con- esperamos que sen
vocados para elprdximo men de no- deesuantron afilla
viembre. mayor iuerza y d
a suanestrs sompat
j cuan equivocadon
Lideres del nuevo iura presntea La
pera. Para todona j
Partido Dem6crata Irs destino, y serve
I f1 orma que mejor nd
reciben adhesionee -orq -mj
_____ PROTEST POR F
Awr visitaron n a Redarcidn (blt EL NOMBRA
DIAO IO IsOs lidares del nuevoaejecati- ENUMERA1
A a iol del Purlids Damftratu
docioren Horlirio Bustamante, Manuel RANCHUELO, -
de J. Espinosa Alvarea, ingeniero J.DIARIOIt-Ha decla
A. Arevedo, Jose Bustamante y Joa-ita Eladio Valdds CiU
quin Munilz, quienes intormaron delsde la Juveniud y IT
auge -que estA reciblendo la Seccldn .culivo del PL en e!
de Profeeionales del PD, que bajo la causa justificado din
orientacina del doctor BustamenLa lu- ferido partido la de
cha por ponerse a Il vanguardia delenumeradores dea C
esta rnsvimniaso. sefior Julio Gonodle
Informaron Ion qua dltimumeole se 51 udliesionsa en elIii
loanasoiado at Partids Dasotccata, se lasido lodos ins no
ece tra on dociores Athersto on- enamercadotes.minent
etian Rubmo,-,Juan de Dios Alfonso luchucos para barer-
Vega, Jose Barquet. Jose R. Alvare7.'cientas no han sido n
Ramiro Gonzalez Espinosa. Miguel ga Valdes CuaUar qi
Barqset, Ramiro Pirea Goinez. Jose irabaiands nciivamr:
IrIrnias Armando Monies Mdndez, tuir tna Izquicida C
Juan oEsprisa y itro-s. Ricardo Reyes. corcc


Politica


)choa

todoxos'


L
rl
nsi
rml
d
ne
0

sp
ca
tta
tol
!JO

st
ba
do

or
3 ,
101
sre
ie
, a
;M,
91
c
ir
.1
03
v
npn
P;

c
c
.a


ez

it
cl
I


Son 1


780 Operador


las 24


ban 780 Operodoras en tbdo a Isl
prop6sito: servir a nuestros suscript
arraigodo espiritu de abnegacion
mantienen olerta dia y nocha,
Cuondo usted solicito moo lanmodo
Los Operodoros, los lineas, las pizo
de servirle a trdos horas. No obsto
de las quo normalmente pueden
comprensi6m a esoa couso que olgt
nuestro voluntod.
UNA RECOMENDACION: Si usted
el tr)fico es menos intanso, su comt
la conexi6n sar6 un mas rdpida si
desado.


9.-052


-a


dis1


hora


dedicodo:
es y ol pi
tenlas si<


largo dis
os y Sodo
e, hay nm
onectorse
as veces


solicita S.
icati6n po
e informal


La rnayo-ia,,
rnoderaci6i!
nsideanooodesute o
masp cperiahmes.,
del Partido deC
aenuatoleoto pout-d
Iasel veriadero
trina, cual Sit
l.otsaibe quear t
.asoasi sabre to-E
ania Y para que
idonia conncran,u
aisnoelrniteria
j6 ciarasoenlr on.
Estatutus. vamos
aente los articu- q
mmi p ocho da
iados bajo la pre-
o Chibas. Dicen

rdanizativs.; Ar-
del Pueblo Cu.
os prLneipios de
reneniatica,eni In
i librd discusion sl
asi como aa elec- .
ass p cargas di- i
so vanohlascats- d
tade lon uardos
ractonesl
'me a esto pris-
nstiocces nerin I- i-
o aarortatas non.,
toa totatidadtie!
Portido del Pac-

Ac adeurui la c I
tcl~cpinptuta stun-51
'gonanizain orooi
Pueblos Coubans a
'co, hano SLverio
prea iosinpnico i-
r eest s p re tod CI
liso te libeAdi- t
io AidtberudeAn
ciopoesoayictad
ingualseorntohi. q
msoheyaquo e l snt


n-asmo hay oai-
axpernsr su oplI

Ie a milnittancat
6nesas oanusden.
iers tea dea Otc-dos ydes lage q'c
Chbibd. Psi osa
In propina mson-
i os tnqua. Cit
rho, bagan net
Ianen asu osna- ci
todoxitl socs-ce
Cis dentdirnusas. i
aCuba enoIsterI
sacaponinbir -e

ORnTIST1,cn EN' Ia
EINTO DE dA
ORES I
r cliigrsls. -i-,W
doael panuotit
liar. prneac&o
embro anet -t
a Itirmino. qua ciy
unsto en el rc- Fe
gnacids tie Ins
no pa qua elN
iratismmaha oh-
bramiesuon deIn
quinn on qaeRIl
loutaldetie5nns-
I headna. Agna q:
se Icunratic.
ira Liberni.-Itsi
e nonsat.


DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 195A Politics a io CXXIEn Cuatro Lineas n i6 la ra~on fDispone el Tribunal S period Electoral la
lag Audienicia mpresin de las coidulas-pd todos 16s Hunidpaos

El hijo del doctor Oscar Gana rizado a lirmar una convocatoria S c 1 -
nejorn de grave herida causada cheb Agramonte. A on te vario1 colors.
pa nil balazo asluament..acei ^ ^ s 0 A c l e gfi~n la provincia. LaA tl i ad n lt~
dental. "No me axplicn--aacr~fbe-cdmno a u la U ii di e s, na rvnca ,1 1
pueden atrevure a tanto sablodo . I labor de iiaPa toreA 11yiqlItica
Eit] mIsotlmaclilnicsa tad operudo que ealpy dafioldo por e sat&aa- lboie o iIecoes.iI' '
oyei on hijo de 17 aaos de Jaco- miento a lo acuerdos de mil Par: iEl pleito lo habia El Tribunal Suprior ElectorAi cea r P ich--

dic lenaLbe Mcacrioe50 Magurtaac Nopuo nile ya Jn1 Lin tablado el EstiiA~ado abajo Isa deside tube deInratituco
magistrad Joqi enthblaoelEntaunear-S Pr Fracico Ichso
SNo pudo a-istir Ayer Justo Luis do. respecto a Ia impresiain de las cs-
Dice FeiretU que enl Marian"O Paozo-6I, tan puntual-a Ia junta Por auto tiltmcro 548 de 20 de oi- dcuan electorates originates, to que a -asia [(I-l
t oene rsn de 23.000 aliliacionesa del Cenlenario, porque lua a vi- cietobre pasado. notilicado el 12 nkl continuaci6n exponemms: Ja 1delwes, s ( eO Sell
paupt~tas. conit l ianiza dc Ia cddula. ilac an Pinar dat Rio a un amiga acistl dictadl en el cotto 732-B40 So Se did cuanta, con iniorme de Se-
En CUanto a Ordeoano ha varlado. .Sa de o e In A taria, con vista tetonrecibido EN ee a deI ddotora-labor en ael tmicipio camgileya-
Eommfls i enoP orldo myenero..diesria bhasaera he reilarada, con d Sde acngtalagjntas provincioten tie m~n Zavdi l, ue Pitlicamusln i on. I
nsancia del makintrido Jorge A. In Republica, Como cosnecacocla del juaeven. nuesoco dintingu do amigo !
Rcuerdt que los ballstianci s Ayer moismo quedaron terminados CntvtO Fernande z Suaavedra Isdoo- ucuerdn cIde cst ocganinsmo de d lecha atdoctor Erta ist oah na n ParPo e mii en Cuba es blen
poi cticroti darle a su candidate los trabajos en Ia Fragua Martiana Irisnasobra el tl-sminolpara que eltEd- 20 de diciembre do 1952, y vio to sell noenvl e
Iresidenmial 50,000 votos. y calcuta : y en el Rinc6n donde estuvo el tado pueda iormulur impugnaciones dispuesto en el articulo 199 del vi- I a agu ente oar- conocida t ohistoria politico de ItO
Iue podradi sumoarlos. Presidio. Contra resolucionoe de IoB alcaldes. gene Cdtigo Electoral. ne acord6d: I pa.tidon de sts hombreS, y en
yloIla ha brito Ia Sala, dando In m- Priroero: ordrsar a Fernandez lty- informantsn del distlogaido omi-
Solo correspondentlon ayudantes Tom6 el Presidente Para si lc re adsn ens ^a cas, at alcalia unici- Co., adiudicatacin del reng"on NY 29 Ic5o5,
ttttilares a lot ministros de Gober- tirada del plan de almuerzo esco- (pal de Guanabacoa, que estuvo uirn- ilaonar1os de cedulas originates), de DIA 10 \ DE go, ya que Como bien dice, sla
nacidn y Deiensa. Fueron detinga- Iar, por supresid6n d los impuestos gido prpfesionalmente por el doctor Ia nubatilla celebrada el dia 15 de LA MA A, do momentineamente de las filas
dos en marzo a todos los ministron. para su financiamiento. iGuilermo Velez Garcia, del bufete ticleibre de 1952, la impresion tde La H bana del Partido Liberal, por circuns-
de Solo y Carballido aunto en que o 24.000 onarlos de cedulas onglna- M lancing que el propoo doctoraZay-
____Inmd salo in cs n lgelcnokt oo ese iacncmaqaet p enlapie n honor~ay
Pero el exceso produce la repre- Como muchas vaces Be calculO, el f fistit, repaesentann4n at Egtado. I, a:lpt cooi comn de na- a ag a I onnoce, y da Ian Q an boone
dadsqua a uigoano os aada- no, p a volenacin 50 estaoel uorecstso conira tiabo alcalde guriiad 0aoe cheques, aeguc mums- mg.di
sion: uno sin carter habia demon- gasto aacendia a 35 millones de pe- Varo quo rmeocara Ia resoluc6ln pe Liras precentadaspaor el nmnlmn, yenT.!
dedo que le asignaran dos ayudan- sos, y Ia violentaci6n no es tan el dictada que dispuso que el depy. las captldadesy colores que a conti- des pubti idad rn no era tibic pars que me mantu-
don. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t n"a aboSsmnnd otdraaitreet uco aitsitlt An untidad otero at Santo Ac Soda cuon to ama-
dos. --e esa administracidn local ingresara Para I& provincia de Pinar del Rio: Politica" a esta rrtae"ese Partids, y esrauetion
En cambio diez millones do pesos en cuenta especial de Depintlo en en color gria, 2,000 talonarloa de cd- carta qu como de a ejar a Ia historic que recoim
263 activists celebraron un cam- seran aplicados a Ia construcma6n efectio las cantidades que e en- dulas onumeradaa correlativamente, ) contest a at6 n y en ddfintva con su fallo i o qua
sin de impression oobra Ia forms- te enrualan: rantros enretares don- coaviran pendientes de remeAarc at tenendo en cuenta el otfiico del Di- aclaracitn a a2 que en dios asados cada d I realun lt en tla diversas
bill dae minds en Sos barrios do Ae e clamad. n- sado r de tor NCD de 1 de tagOtC publicaste remitida poe atactor 'apas politicos en nuestro pats.
Marianao para el flamante P. A. P. Los considerandos del auto, aco- tel 1949, por19431at ue r expronmq Ram6n ZaYdin aormule a enpi-
$850 cuesta cada casa prefabla- glend a istest del doctor Vdlez Gar- lfn ^ n 7W numero date que ni6n pdblica de nuetrca paio l i argnizacitin Aeusa Acc1dn Ci-
Juana de Ibarbourou relate que da, te madero, de lta qua U;2ne 1 cm, son estos tue entonal deoas amp mesas pora r si n deuna Acrnsmn-
Bstla Iade dijo en Ui-uguay, e i di- erigiendo Educacino in; finalidad es a "Que Como n Intradamente ha ve- provincia, y iendo este el ultimo oh- Es absolutaEenne Cien queo m ve vies Liberal, sera enu ese moment
itembre de 1944. que a 1Berai Pre- I lograr incontables locales para es- Ijdo sostenirtido Is jurisprudencia, mero de dicha impresion, dicha enu- Il op orlunidad dv charter 1 reaes 'a aporlunidad brillanoisima qua
sidew turaci van denim tlic ocho cuelon. er-,stras. cil mis sentenciangdel Tni- ininocilocoenzanicond 00lat nunro motornantnoncel Aintinguido mmrit actiran ionio dl, Como ins tiem6a
aios d_,, i Suprconi 141 de 28 de febre.g 417,001 y seran seriadas de conformi- doctor Ram6n Zavdin en Iat Oi dirigentes liberales que opinion
----_i Cootrns urbanos de priwelra el- de 1945. 676 oe28 d ie ljunto de1945, dad eonatel C6igoElectoral silente. cioas del Celmso Nacional, onde diameiralmente opuestos para de-
ia piutillica coprastin ise ha:seiahoimnya p ulgnos tie aegundoaocrsa- 091 dat propt msyalons ai~y olmno sods.ean tn formal quea a ontlnuncion secinbosnos non tnsvrasosspo ibIL- soosicratie qui parteeastiIsIara-
cumpdo ahra'e cmpl Is n- lana. e bsquj6 e Cosej Isp! .,rlapiza pci a isrsoutaeto imipugns- eoonsgnuma, con expres16n tie lagcan- i nee a lsa eto n znelcat ]pnainoa
^'a^^'ula'/lo^ a~a.1"are^a~rel~e~n ^ ^ E^ cl^Scusolacn~e''cg~o ^S~d' tIa~onlticlades de tal, onarios correspondi fean-i ,i rnt
tittcio mqo abtornce umn ioptaris nn- rdona, Sliare h squj e CnnjaIn aot eielrararso cni~tencioso favio i aoarscrasodc or eantnIngtiwosoas ~gaion ,yes m- lneorson toeli pennamianoa.
qu Ale- aresinimstacpca ve ,d Btue roii ne ahio. I,,,desaerdotietssoencs arontartdes. tesnacatiauao detlagjuntansomuenn footiait:scsigs etamo n onnAo iaai
auo alata srAnonno te ude c q, ueti, titicudatinhiAtmIsis- palen electoerantic d: Aretmina, 103:! btdin ocy vecidics, y in raitifin0 Mmi iustreamniigo quo regress do
p .ti tsilat a Cuba. Riverao Agilero tiene 300 soil l- tractS-eo itcsl dclEstnto tie icho Cabaoas, 139; Candelaria, 67;:Conno- estas letras, que huhb oe form tar- tol lacoslniae pa oe Europa, phen
-----__ las do laa b leche condensada prepara- -,.,f, Au,, .. ,iluci6n, par no ser dce lacin del Norte, 102; Consolact6n delt e una invite,, pin amlia y Co dial t n y tie at a iena
EOtie Ios narteles que se hal b con- dos para el desayuno esoolar. Con- ....can irticulo snptimo del Sar, 224; Guanajay, 102; Guane, 128; a de salud y use sAlis acsoannei d
feacnonado est il n admirable re- cede gcan importancia a ensefiar a I- .,ciore.. Conencioso-adminis- Los Palictong O, 089Mantua, 59; Mttarite, Par e Be tentro as ta t oit deme an rd alasm cid
tiat ampadode JsibMart, d comr. raio Ideclaroc:idn Acllacian- 09; Pinar dat Rio, 307; Son Crialtihat,;vitities poltmicos dentrotie inIs fl-poiesomznr enoelortin poltticn, biaa
Una [111nda tIlle camostnncatemoo ___ ni. romo Otiictie prei% aStikregina-t108;Son Juan y Martinez, 150; banIongtial Partids Libeal.sacnnninldds e&t n
iogrulin.o in a u ei-nd .e e un Lui, 100; Vinalas 03. n pnati t al^In.
en uaro ylilgrli Alogcapein ioar 'ie icpriia Atiminelnuuetracito tPara ha provincial tie La Habana, Aboro, So que i, nnno eajust i.vatiduaren lonnspanlticos, hian eon
carlosnenlleon.Yr elatuesnusapronpa aa qaa se is a eincutr olan via colorconovioljo, 0,500 talonarios de Ia realidadAdernuestra cossarnoc 6it, stnstos ailios corna ml per5O-
Ha bitelo consular l concejal or- experiencia de autlntico guajiro judicial lo is no acontece lcuando cedulas numeratnas correlativamente, y in estimo una apre imImn ae r I so; hien se conoce que el doctor
lodxt tn de Santa Clara, LAzaro Cuando Ie sirvleron In primer ma- emana te una tiaitorldad municipal ya tentendo en cuenta ueen ho ol- nea del Ilusire prelesnr, e at ma- Zaydin as 15don politico do pies,
Aoensio que no yia s irmado ni auto- i yonesa. provincial qur coca de express auto- lina impresldn de coddsas originates co e quo nl ellisora qu0e to- a cabea p y q apar In tanto 00 pita-
--ml" potla Constitui y Ins Le- o-d"n " parCote ribunal e su ba solicitando por su csnitido ye tL de vivar -l ntaiopne egos vTlvenet
Elumno nesd eida cuerdo tie 18 Ac junootie 1051, sehaniitnc esocniis vvetetsteessaln5
mEl. dosomigo,. aoten, Ac ineodia oi ugenor~cona L1 Hobana 2,090 otona- nun amigos se a,,acan y irBbais cc quaPosccn las Ideas contrapue-
lbilldm Grail entuP 1811 ituedari terminada oha rconstru- "Que scitil.do lo anterlormenle r-x.rios, terminando dicha impression con par el Partido Liberls. t La
co ri tie ha rosa tna ti ce Josd Maril. pmoi.eo p ci asaids poe to propla Ad-, el numero 1.203,000 dicha numeracain p
l( 10 (Orsni.Illorativo Ln anuncia Enrique Luls Varela in... I., Generacdel E studs, lue |comenzari con el numero 1.203,001, y Es absotulamcnoe cierto tambin Pan ra terminar, abrigo la eap.-
____ tide goan fervor martiano. I~: I *. i de ] tiresoluci6n del t-nortn sneriaonas de conformictad con el que en Ianlasitiias clecciones hube ravn tie qua nn t inorh macho
El ci cd Ii 20. a Ins 9 Ar to no. ____- eta imn~ioitiitatqua isopugno, ell 20 Chdlgo Electoral olgasse, en la forms; do prantor ms otoperae16n anlustan- Iuninmasns elilmtuore profascen
ices-n i scintnd 'Csrmos Esuiqseza1 Tambitn que el dia 28 0rmina toa hdo sepiembit doe 1949. en 17 de mar-q aoque a continuaci6n se consignarg. coo tao pytecidia a viAosiin ami- ucisensliorlo y nespaltia amigo,
Sanio, Suarez y Rabi, s ofrecera c tie 1040 i, ti ha interposiciin prs e a canlda en a- pceda a emendar su criteria
autueb tlhi, at Libra rautmcada ean In casa tie In fin- lserncc.ahbaecd essnrmo~ndeIs cr anpntilantan destalan go el jovan Roberintdie Varona La-pncdaan strurlrn
tn ielad,, consoasoratlvae A -ett eurres-avecd o aro orsonletsacaauardo siat at lada u r~ecdl'oetaatay
nat m el dinahatiimo tie J0 o ti car "isEl Abra", dostia pondmeson- encesoel at ciido itimsolntic Scan ties taInsuntas muniompaten tie: Agua- Irtn aprsc aAcataM- e rneotiint mom centabisayeloay
I la aqt, pi noscian Unani contere rabnble peraodo el Apdstol. oceses. y. pot cnde. debe acogerse laicate, 12; Alguizar, 38; Bataband, 100;.i nicipal de Camaguey, y po realic6 I qua 'renliltar as tie io a
aoIcscii nUeicro Ap6stol, el doctor. excnpcinn dr incompetencia de juris- Bauta, 60; Bejucal, 40; Calmito de en aquella oporlunidiad acompaiado oleZoptila no dsia n5y Selo
ants Grau San Martin, Presidente Juan Aguirrechu, ltder de Ins on- timcel6n opurtia. como dilatoria, en Guayabal, 48; Guanabacoa. 496; GQi- por dinsnguidno "sargentos" y h" e- tie ncr on sabo, non soamenec rn
t r;C At onms pinarnosaeo, e nombrado eje tempo oportLino por el demandnado nes, 192; GUira de Melena, 24; A4 tA a toncejles posulados por rl el ordAn del Derecho, sino tambln
cei~ e da rotsaiptroolnida par hi notivon Actcomitd geaboc tab P.A.P_. tleottie soutomacptdse Guaranbacan, Con macdimes Hahana, 1,172; CantronHa- propim Poritis Liberal, qaa nonti- an todoncuasto soecrlactoni connlit
ooimenina "La Rosa; ]s tcostasndomosicico". bana, 232; Este Slabana, 1 72;Norte taban te nu ,toa aeguin in political. Y si pa en otras ocasio-
Ha.sie1is s4;ain E si.t Prruco,2 tie SurActe-deHba,1,640;Deneaainne212;Sum
stupor ~~~~~Habani, .10; Veudod Habana, 480: tIs ole mlco-sAntdn 'o as m nt os bmos vista conn nonmfiarats
.1. T c ,.-,noopeiss at myrgorion, qua justifira an crltm3 ld"te Pinson48; Jararo 192- La Salad, 00; blean dab Partids, apop arntdin.pinet acinrm c a ononatTsa
.1., acoslna gnittilas au. xproesiva a Justo Luis Pozo, d<- | a r in o Madruga, 16; Marianao Norte 190- samente at sesor Arredondo, qu preciunioses y iciciob gravs,'5i
i atI[. eotta. solesoro dlL-- de D na un fl ovmsprqi net pru
unte gesor delaPRC (A), Arturoyi' clna el honor dIe ha designion M'dU 1 1 arianao Sur, 100; Melena del Sur: no procedia dae las filas del Partido vemos par quA en nla,Potias-
lipp e Hnindezc poli ca. 16, Nuava Pan 04; Quivlcat, 10; Re- Liberal y ii de las del Nacional Ca- dad, en qua pnnibtcinate mao qut
1 -_-. 1 flu, 172; San Antonio de Ion BHos, babo. I e" ninguna otra, existen en el pails
O ACTlA I'N EX REPRESEN- I La oficina de Agramonte repor- e4! oS annr C an Antonintic ta Vegas,72;San I n clima de paz y de justicia ya un
SO TeAiUNt aE nu oa por dn i La te el n d e Jose t de las Lajas 44; San NicolAs No rto arrpentdo de aquella deseo de reahizar la cosas hien en
-T--NT-D Par inlgto adin L at DsAine polas dr. Macid32 Rontaruzl Nte192 ;Santiagoti conduct y cuantas voces sae *,c favor de todos, no pueda, repito, en
FnAIENTC, iPor telegrato. al DIA- n ama tambien cava firmamente. AIrns has Vegas, 48. I presentara Il misma situaci6n esta- esta n portunitad, cectificar en ,00-
10 EEntrevistlamos al ex reprsen- i---- roe A f- vero-Para Ia provIncia de Matanzas- en cia dispuesto a repetir esta actitud, do de apreciar las cosas y n acor-
awr dtnict Luis Salvador Marti a La asamblan de Bautan aCti to colon rosado 2000 talonariontde cd ypa que estimaba entorces y conli- panarnos nuevmente junto al ge-
s not tiocard qu nno haeae poiq s hizo in mayora an Consejo y t lin numeradts correlaotvamente, yp nuo pensants ho) Que al oves V- s neral Batista, cosa que ya reallmu
pca no horn. Soeomnniaene eael __.___i__o a
studs Demdruta. i oractis asia- Asa sblea del 12 at 15cdeeaneo.LsE. e Gr a pesitno econ enta, qua en In Isu tinason nn era r an can n coenda en BROS pagos p upe arac- etm en
Si Oin SU profeuindtie dic- cliatieDchoadtiafomon el e. lICdlu rc bel C ti num rain d oe n na en elon- en oaounap resia oponetep b deo at P a-
solo Morns, coin dp. t s. lan tOSSettlr r de Hins a pe o M0 y serant s de o squaiba renaa a pou bniunce to, porn qe non prase I slux be
V-Ifrpd Moran, !da E icadroctasr ti r a I e s Iuero midad con el 8 digo Elecoralvi.nlen u dacud junto de ti 1 n e051, se el su liaiy de ml
____ mmsignaran a In pnovisciatie Matanzias'atha 1 iaus rin0in
___________________________ I ALbos tie un IK nf er a Peldolder, 2,6005 taonaria lormioninanoAicha duoingnoro. aec ameraiascne72a-l dcmperponl Lod acrinanCo namui-
So-ala. de lana 54.0en dih- U esin con d as n ynternando nencuenta ue a dte lpa tit quontios anelama

Ill^ ^y Iga-. tras ull 30aniin n Gairo ue se "nimpres16 cetaon ao corsn]in np numro45.00dih nu-| neesltrads,
A .41COh an heeldido ciar at naom. cha namenanoitn comennzarg e00 el nnu. a tI reiote eunOr aeinain
dn-te Aioded~s, an hr less telmlobosro mero 5M7,001 p sardonenciotos tie con- oiginates nrdanadi poresate Tribs-,
nd eEttnclso, ,acit Andrdlas; Ri0eaformdad cona el C5i; tmElctoral oe inaob, en nu aiCerdio dAct1alde isni tie i Teraificoea-tetaimoointide mt
Aptdnro aun 00 ol nuoidc nel '9tic na gente, ell Ii lormi quea a ontliouacil~n 1951 oe nnmgnnronoa Camagilay 720 Ia- 1derlo person alytep aogratecco one-
no. EL Ionsdietie Iasbnoc', r on dici el sec unsigoaGe, con 5Lpresion d tm e lasIJunntion. Munminando inha inpr- aonentahalciriLin quopretcoilia


^CS^^^^^^U l il F I go-, try L par. tIran)o p;claon-rlosa lue e n tonio de tclc1a0 ss Vuesn ci0; sisoiel el Sero 4531,000 iro a nu- d Easlan tras,
exaeoihi bernise Ins pe csor- s edieienn a a codau 00tadelas ubl' do mu-meranidicoessnnaic connelinumeo D Ernesto Rosell Leyte-Vidal"
to, suiensl Plaz t 0a a citada l hors ties enicipata nl aba coales te; Anamntae 453.001, y secan iap a tic rontorand- Dr. urtcsa Rasiablt L adota-Vdal5
I nocin, cI to an u-i d u clnrtod 50; A parane, la 0; Aresnc de Conanl, dad con el Cldigo Electoral vigdnto,
rny'cadrsnan tnRescp- de Jeots aa n c 25; ,ondcin. 50; Chlotenao. 200; Car-ae nIaforma quena continaniete on sa
nS Il adulon tar., Istic- cnt rs a ; n,-lgHRja, 1 0; Coh-n, 20; Gualdacar, onnigna ra, con expra n l t clebagn acn-
stn | d3 0; Jagucy Grande, 25; Joocttanos, titi til de tatonannm e ornespnndian-
ErdnicisaG ino, -inicid atlnan- 100; Juan G. Gbmec, 50; LmosAribos, ban a catinuno te tansJmntas Mani-
vitin, y Yond Rai quc t Manguitol 210; Mart1. 50; Milan- aipolon Electorante de: Hone Coma-
vlla. Yoand Rarigezque10 a. 300; Mdximo Gdmec, 50: Pedro giiay. 510; Our Casoagtiep, 520; Clogo
I 6 Betanc_-- rt, 210; Panico,9100; ban An- tie Avile, 420; Esrarnlt.8ad Florida,
J 1tAtnoc Aadlefariaste earibuo tin IPnin de nin ACahei50; ban Josi tie elos 740; Jeabonipai el; Martn,320; uae-
notel a.p. tenrira s Ia osidla onpreidnniRaos, 50; Santa Ana (Cidno, s 50; a e mins, 10; ;ia Sn Cruz e Ol Sur, 140; M ayCahlioenia a )ansumdr poecia. reSo a~ otro RyaeIsrp qu50. ~ ai-;Q~l~o,~ npcoe l oc-ca u reraae-oei eD
.1,n7Unutn i Rpa,10 iummaro 04.
quf ha creedsAlo lan nedte at in PanaIa proolnro ti e Las Villas:l V ParaInprovinei tie eriente en
leo Rivera Agdern, t'h a ecroecoincannIen coinorbaff, r.e0ouinai moti c ad-, la inoeti Psa tos qunae o e redo e
detainen ene Co i^del h P cantie ha rale-, Aslian, mnnatascrrnehalivnmenta, Iao ealctoralan, numeration c rrelati.mpre ol cumplimiento~~dscon del Pbereseiden" 11""^ 10e de lit Re,,fiblir., tn"',n"' lag ^.^^gul'r'n'"^ 1,; "1B**
eaniendo an cuentaatenl icidol nel amente. y arnient enrcuenta d ue
ear-ial FrM ignoio Batlsta. I Directmr t Ia DNCDE, te 1ras is 1di3 dtaso pendiae rouan
1 erIn6tat mre1qua dla gasaj a n'
lonci, se e preto un otenion person. ^ "*"""y"'1?- "1,)^ ""seo ecle 149 pra el qumje deIs-pre starinane lordenrvicpot est T > lre ori alig Ll
ec ene ele o erto nit 1onceon vue- ags oo A a1049 o 1aor aun- So: de l nto de
,qoe enatl Cenam ae 1943,auLasVi Vl riinan l od antipr 'ene Trihu n e
e uioo pnr ion rninu ciadn.nie lon rot- se halnos mron 816,000.rldmoero nol, Ratael o floart en se y F.los700
stun mismotiempo. suo ores de spdanuc acuureroIine- u o dee 10 lc lnto tiel a
n~santi t eucuiinean.Al-~ nr sealtmn~ te asimeeuspua aloottoiso. Scriinando ticha limpre- es
mini, comoins ormimom ns rectlatoic chPon- de arincu, anti n cia :si~n ns el onuo 1 .45.000 nstu imora e SO L'
I se le d, s 9 A .M cedco n n con atl m ero 816,D01 'Y n o nso rn o nA ls t N Y 1.045 001
gninc nia eIcAsat nomba] rste d Itom-seon nenmatins tie confonsoidiad csn at v sero rindas dAcvontorusciadatcoo J
SatIno sin, tiador Eca Innal c onsas, por an iqmluel K conigon- titon u toioiuvibensacseain z. del Valle
cast us. en lonasuedojadclue es com iac o l eua s consinai- atC ino Eie clorut vin seroi. an Ia
r ir pr nsp ir CtaIe at Ceosp n ios cr. c non extaresitin tie Jotan unidaides sirs. cones respct lbs tie tIn -ssticia-
tie qu bnsoiita qn ls sdo de taoinnocinannoreepannitantes a ca- tics tie inonanrios correopondianton a
%roqebivn lcl acsi o -daini IJan, Juntas Manmeupabro coda unitdos tiatinJuntas MuolcinaleoDcoprcs
gitin csn graitn Pilin,tyosno par lt o- n.Electorates tie: Abreas. 110, Aguitin CInnlictinia tesd: sat-an Ucsis ac~
hiadsecoaioA Pasaicron, 110; Cohbaigodn. 110;:1ll 1 pr
Wa ncmeiaCaihlamian, 110; CalobairdemAcSagua, Aloe bsg II Alit. 1 I ~ nr dociente
t0t; Comnanuni;1200 Camormones. 100;o, 137; Haooeoa, 137; Bicanon. 137: DRCI
LOS 0PnAZOS cIECTORALES Cienfuegos, 500; Clfuentean 100; Co: Casopcrhaaba, 137;Canae-. 137; Coban,t
I rablIl, 110; Cruces, 100; E'ncnutttlda. 307; Gubans, 277. Duiantoassam 237; E Cotegim Naelonel tie loatoltepaen
Fdto M un pm sanouinis 00;Emernn, 00 Fmelo 10;Hslguin Nonte. 423; Holguin Oar. 423;'Cani enFmotnpLaaqu
grec it5en ond Paradlos nina cat 100:de pinra. a 100; Plcta,20;menton-10;Jignant 127; Manzanillo. 317; Maya- pre ide el doctor EdilietnanaMarbin
tin te Gilinen. 100- Ranabc em i,37hloan17 atn ots, Egorhas, ofrec16 on alismarco &atAcc-
00 iovindra del pcaoanie ahno.Elda10 Ranchueto. 100b; Rmecdics, 100; n on aia t;SgateT- tarnotin Gonchhec Ael Voile, DI.
5 be sorzos vnce at plaza Pana quaIRnatng, 110; Snguala iGrantie. 100; sans, 177: San Luim, 237; Oantiao n te ract mrtie In Ensafonna, Superior y
ins, cinittis gcoior50O c ous detegatios, Sin, Antonio Ar lasgVuelton 100; Cuba Norte, 537; Santiago tie Cuba Isee nadiia del Mininteria do Educa-
Sp~Sa irlaSu00,bnDigodli 537: Vietoria tie Ins Tunas, 337; cilmn,par to eficiante lahoe qua elena
esaso os ousbrn rnitaim Vll,110; San Juan dea has Ycras, reabi onto.
nuipiaslan, qan astagrartia an cadatoa11; Santa Clara. Monte, 400; Santa' Seguntnd: elat lonsonniiansernoe-a
barriot IansComsomionas cde inscripridn 'ClnaraOur. 410-:Santa Isiabl d agrbas arispra to confarribin de lasg cicdas Ex rend el doctor Morbiin Escobar
tie aiiutabon. Este miorno Abs vance Ionjas; 110; Santo Domingo, 100; Tml- electorates, no0Bna onfefcrimnarnd sinno "qua el C6legba Nactonial do Docte-
atmaio pcaseearin lcaesan itati, 100; Yaguajop, 100- p Zahueta, rmaodo anba Tribunal tenqa.conotitul- rce Ciencias y Fllasogha y Letraa.
,elplaa Pra efilar1o1lo.lesendi anIto cam Inoprasora ha igi anci n aultimal aenitn, Sabahtaacardatia
ciaorIpldedlomontacalrdoctor .I
Iqie his be tuoeionnoelag nofemia;PmSo cvni ic dalosInspntoen lgln or fe illtclet ldco n
rosovornestiedgeCnneal'-; Terceirat a polr ti e ecola moman- ltoin .D onzAlan del Voile. per as 00-
diehos rontdasvp bda Ia manionuelatin I E' dna Atendtiris?, Ins castes
se hrh apraceoclatie ton Insoacto- hahnt angocado conoel.msodrgeto y
S ubsisten con todos sus nombres res Ef CombSOo ]a impres1n. ncantoya rt oJcino lo en dfnedel aa:profe-
pues as se vir 6 i os p litcosins rt~0Sierniletnnpnr priraja tartAA roenla Is:Ande aB9ivero Agliero,
p ue ta a erv ri do pados ospoptcotiscspos e .Tribunal. diariamenete, de o le aetutsa00
____________obsersoen. 31 Sevontartin at ar ta pon in- Iuis es~i


I


Afio CXXIU Nodins Nacionaics


DMARJO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 1953'


Noticias Nacionales


Piden e"Canuden esjaal e
el Cole gio Cid
su s lab o res a a an do i g te

Ser Maaiana enmng CIcd.dpe o m d be
Jos textileros uso de la paleabr Fri
Con u so.comsi


EDebeo e-^ ^ sperar a/cuad que deshl anten. la Irt A ft P
lekarA o enaan d o n ci iedxl _

u=ie rn. joldcid a el 0 Frr Andrey las pl a n s ine dc I
senior Caries Sa anng s.lp elddirer
,-crela~cg eneal cle s C T.co slnprro F G e ale 0 .-. A(
Miad ociena: ints o ir- t a re u 1 o xi dd r.e '" Eusebo Muan yU lostd deir, quent Vioei l-_ra._ d-, _: ,. in, m A.., A i~ ~-n r e fI
; iy on i a orii xlde d la )e n O e. y qi s Nan.ra ., a rand
4. irealrlo nedel de l'ni l Ci ebor o C droo
mira. Veg a Z omos. Carer n ads Ia.ncloera.in
v donIom cn pooelmao pendlenl T as ena a er .
sensor Cnarl S .u dral yRlire .m est o on i-I, i .e .. c ,irp

yop dt IarOfi Ia pnai del decho dore Carnrcn; -oe., .. fl }orIn
In ac 4i 4 sro le act nr o n e lr b antaa c n r a o ru le T oiar o I 1
'l- o xda. Ve n sla a o ra l Ler s o nlu. eon pd e, oS e C-b.an- i vl.d
boIas soblcado ndintorm sd enme Rqas
Se Rorq e Ia o c erlea na d elder ea da p aro",n "Losb o C iA iia Or I

halla~~~~~ ~ incdse oljsd asesvoartrl onfri u~r etlustume, lExtiro o d e )as no.ma re-; pren-& call Pra0,!" riaoe List 1;ei epe o lmo aad-* V I ^ \.
^sde Etdo e e Yrk on77.,nusra iuaer fre umse sol iientarias^ cntormaTndose l quo hallmarinaa ^Fpoe^Fnl 1' ]r- 9 a/i
pcr i e d c o ao con I mi. slro d e
rare Id ernsd a menoabla llegaoo a as
druerdo Can o in. l erom:eo anr
i .rein lao laoorca el Janes prbxlmo .
uad050 yaniems as ca que otro lo
derrdasn 75o MMd nan aai lolCalaada Ell Cb un alto ejec"utiv o del "N. Y. Herald Tribune" R I C A R E
'cn a dose oertadde esIa ia rdo.
NEVADA RECORD -U na drd da cron nsiSCA Stn pro q nada comao- are oc lofn In c6MoJal a Ionepenlo- A bI d d 1 p I de 1 F el sefir Jos Sochez Ar-
p s efrossie en iraj a in me No'arae nseecrre o de equn s c,.iia s que Ia sitoaribo enel Fooo ado lle- dolemnes feodejos ofiriale l dl Cente- CRAC014 M
Sur.ueidin Telxtin ya hobla ded ddo e o a Cuba el neon Ogden Reid, vice r illa, director de Cinemiatograia Rau ha I n o del Apbstol Jose Mart. en Pa-
ls Isenneins alli naciona de alac a ar Ia sande asr e qo.Iardno s eLa y H ari no da ond el oi depIn- dN Y k Horad o Television del Minitenion de In- or Presideral.
ialen bl n I acineanan aa Ion d ros c sesquea uie l rando poerioend qde Iane roseaC In C P ndello en Hy lormarndo; iel qseor Edmund ChestertErlmEntad dubel timo e- Iua d~e- abn '*"" re-ideti E e opini p. V a io n ver tanl ac e ndine dos act s g estic. ied atender lC~as inst uccin au AR V TA !*-,,rr.
delEp~dodr im tie d I, m% aLgaos urale I F~fF I e n cl r o, e el Tribunal de C geotao. Gardncer ompacnocic rolumois. admienlsrador de "C ade .ra Acl d
edel E s de n'isS la ba a ced io en nrnsa s y eansiado dnrane I nIon l ~nen I"e .Encanoo a al roodifiracin d e -Ia to y romeanloari de lNI C, y del Cuba"; el senior Conrad Acac re pre
isovleron q be agoad ara mod elseg a eaparerlera para grar l ren cale I y de Reiro de Trabajador n Tex. orhon Eugene J. mith. d Ia rod rr- nenlanle del "N Y Herald Tribune
ros yel Hoeugti enero del goc n .cm rieno del "Herald en Cuba"' ci seior > oar Erbe, i ilro
variableen la rein c den consucclun que ui x to HenAps tol a i. i el I Jp a i al diollngaidos represe lanes do Ia
enno n.pruyerlo ya a.so esroentra en poder dIdi d alPeripun it le ano y preeea oariooal y Ia rolenlo eoiado-1
drl minitCro ndelT bajn. haoibldo lating a C arn..pnoi ta i den s
S d ^ yr3"111' e"es;Li 1 sbdevayori~ eeoa do Ia Fuer. rId br ar iirie Adr.viif """.eacio na dcln El s'eb^oc Re idner d csg'^eriid ^or .. . ..i. _ ^
sd eneargads el senor Tom,,bea u ooipiines e crornieiGro uienreen nuentra polnia. 1
Serd rsbeenC b l clise Zamora Pun' senp'ar Ion atiu anesPcualnefe eI ez re eE eici edsrircbd a lorm idables (
'de Ie modtificaioi n EjTrcilo: c l eiente Libonmr de Ia Fe Honorable Sr. Prroideose do Ia ea Ud-
u7'nay docloe rpresenisriso del 'ni blico ma yorv general F ge 5 ii-
ion a" hneriucoro .1 p7rSu 1 ynio dose Inhulormarid oev iiy rnl, set ar e rnest.I is is Zodi t rar olnyiriarne in
tota- delunael ro'xint ia 2 ni mlnislro del Trabain. doctor Can-
ooSaloanlo-R. 4-1nod6 us plazo de
_4P para _eC b powder conleolar y a fin
Etee odos Ion dabo ncsaer os.
g~fiz~a.-y'lO^'a.^SMatanzas, S. ---- ---- --- E ct. def n undeifl ant Ia'G DE deN o Car
El tienip"En In Preosa he leldo que Ia fA-1
ron ari esatided il'ari ls ecodresA rtieul s d (
E:s1ad general del 2 empo L N ON !huaride alUCao mase con taae esratutd de Ma rti Hay ntiag tro de Cuba, as pregin LA NA ION has un a sea yonic n Protesta t esralo-1
Hm a o n r ent o dy ea p n nadas denI o del nentpr lenlilerov I y -'. e - -
d en Arkanas. exlendldo el ore va i ecqueocro-dl b MuJal-. C mo ta-
bajo hardenetro hacia ri sur oabre 1to-L els aruerdoosno has sido rumpllnse. en drnonejeaApsoinCnercone
do el Golfo de Mdxiro, Cuba y to por- AL' A alasdentrodeotno nIs crbonco regla-
dden noroesle Onl Mar Caribe. I iicnlarton de Ia reontal nindiraL. entoy ClgisCatloticos YlsWtgd sulspiaa
Proocolco Para el bado IDespduls doo Idsirigentle r text Cogo d ll e.r is de e privadas
Mitad rcidenlat:vicntos duodera- Taltparee S iueC IPxmidadlde ronnlpantep so arucsud, es drir quoa n ean 00 0 n. durnin pdccimnmaprla -
des : e s de sun trum bo pr- 'alerbaricen ai en Ia glue boo- revoq s 0 ordoas de Bselgay q ac ci mooira nstY3 m .I u todo el d. osh E o -a de-
leans:lln .0;dLos bngolns Sin Wam i Fonid ntl d a rp ontnoio -n nti- sesp bajasod, no o indca Oc lendra etr of m del rir. haslaeof25 de ebreon.
en las 9: peralur as Cielos pate la .n r a- las solseisonn oms etinsenconr lsamI os aboend iadoo On. las Enruc- Or*ano d B de a a
blades y nub]ados. Esaoa C ica unu 11as. go en PIa agada da saional. e sins Ina qooessI s a Csmli de I& I Fe- las Pinmadas e Di rooto seon ymum.la dc uen Seiua en Prado yf
Tendesc .a timoovariable. Miad | 0e de cbrar eIacerenidad deraiodan de Trabijadorem de Ia Is n-Iros, ante is e lalsa rpotl id er aoo n a es'a..anan Cb as y On
non l ompae. e pciodisi no ds Textil. pre.sd.. or c e- uFederolooe neE u senIN
oriental:viect oderadon y frescos ped par el Be- Mar1i que se encuu'tra ist1 a;0 en misma eoin a con ble alunomo o ue
del nudr id aloente. Cielo parte onu- puodo ioor;no se aboar "inn eretarbo general d IsC. T. C., calk of POci nue Central deLiaHabana D Ilev b In s pfrondas lieralen .Delna.
bladon y nuhiadloo. ourroos' por In q fariilitao eie' nnlevIstind one eon cit enlinisro del rho desfile. organiuido nor Iai Fode- do 6solor Ia Dii'erllva dc-Ia Fodcra-ale^^ -'l"W h^'~pend,, ene~'e. secor ai en gu cosp- On li F. o -. is C.^. ? hoii niido SPno de ion cu.o ird~ se toe oleso I
Nola licnlca aroluiin ralid ian Trabalo6 no d eb t irseo &sisgn n e raribo Nacional do Etvuinus d rl. ci6e Narional do Esrucla s P niados
Do niilnsaparorro boy cc y in0 embargo, men a s no ino- ie dieni qaieon lnicrssbosar i do v Ia Gonfederaridn cdo Coictioc Cuba- CubansvIa cnlo doIN Confedleorio1n do
el maps Oeluempo.Uodo n i cl i olos ore pidec. ci c dI d bui alado porue ea pbl iamenle, a Ia Federario n aconm neaoioo'irans OneColeos Cubanon Callicos. Inmedi a
haill at sudesntle .0di osiam delIan c ,vip onnuluar Ia con r a u a T l qed tod r l o e Prado. drode lDaoonen hasialamenle deonui los alomoos abode
,y2.1. 1 no. leo e a os 1 arl rIacn rdaane nrod a normas___________ o ye el P roue C entra. Lo lm os. t c an rating__________ de8 Ins~tT colorla Ivorypie
lou del Estadoo New York. ron 770 idlnlstria azoraro firoe -sutcn giamentaniudo Inrcotra' inii-ciPa ueC Loiumnn adeOntnEnuao
MM l. ys cotiende desde Quebec hao- do is roonmua n ioonl.y puo oenilsounn en mum irabajos Io lardel1Himno NuonianalliAplstol: Ia Federani|n. nor orden a rabec ro v
Ia Ian dabamas septinrionars 0. ncu- susdrbir DAno 10 a ula rmnira \Iros e ec ri ders q F n GI I no ro On a 8 oe I
briondo e1 rxiremo orintroabldcllos Es- -- elrespalde de Ia Cootederaciidn :PresidentedeIF.N E.PC.hr a uo els ae i ntrlsr
b~dos Unidioe y gran Parte del Allan: sloe barr punibbe unmodialo 101- deTrabmJadnreco Oe Coha". oso Or Ia pnabrabyn o is Durectrlesn YdeOrEduraribo Finina romisionodo por'
lnro. El otno onti ri o q esO siuado rciodol de a labores tIazafra. Macntrond oe ra e si d Colc- -- il- ei doctor Delta Goncilec.
en Nevada.ron 775 MtI. y ubre rn Se an ua ou ci6 r enaineir n- rioI nsAGlag rdiiir dc Honor sue nor- CIEnia2eseuios de DrugoneeIn-
Sbitoo el tercio occidectallde ins Es-. bro de los impoes na suouanios y Se encuentra en esta i 'usiia Inn lu moo ahonderados Or d
a tao Unicsdcn. ronuna prolongaidnal0 el ajuelo do ins a' irulos quo ion IJamI T ls Cei A de Ia C. C.CC1on 1
sdse a r M exico. O rao N.^pagarAn. pni u prime1a in- Ciudad el periodist TI mi' s con ojtli, Y T-jo S
coerodisa a nerIsidasemore de orohenoren do
Las hams prsonimr dhtienee onre presionrerogida e loncen'lros no- 0oiira a 1 LI'
Iro de 749 I AM.enoel Estado do Ar- mersialen. pese a ajuer o mi r e f rnUt C. DeneIri E Frs1x >.


La~~~~~~~~~ ~ Enn~ Ia.u' esucina,' de'r'1"", InOMFAIHA DE Bar-oa.A
kansasy0e cnobazacon cotroroe" o g 'en ins deralunt I __e_ do AX A Fs Ero. esns de Ins OS-as
On 753 MM. co Oniario. GCasi ZlE. E ll El ineor result del Conojo I i Ay n -mos elgustodo soud de la F.IN.-Es t .r C.oa OnI unlna r
hold bardme ro de oni dos Ps dun-rnsda- ,|nadaA resoO leoa o receres des lios. Etsr

Or -* quO 50_ 00ul'ro>G.^ iii- nina- susr SI Io ore roorlns Dem~n - - -- -C -^ -1
m2eteceo anacaceNreA I ncero. hod IadenisiaOn enreisar Ia Ex,,:t rao de nus ra olega de so d log Prolesonen y tambids di-
Cuba Ileatopodoa n olfo deIVI6icruc Ly oAExelio".de M~xico quo ha ll~e- w l ilrerloren On boo roleios cOn Ia C.C.C.C.
Sun,~ ~ ~ ~~~e degad i olnd dliu Aiguillrrs. rEuchando an- gado a La Habana ran ci fin de in n-~aailik 19lLoo orohinores de alinnca~nideas Ona51
Gorlbe. H stia o ersqogu-bema rspndioqs cpe ~II~U.UF1anacm bonds. icuab sue boo alumnoi On- s
El Eatado del liempo en Cuba de- -so"Inerouir no opinil i.Vane 0500cr seola aer de JBoo CloS yfestejos bieisdo alosder las ioslrlrrio~nes nueBA I S u coco e-
Pende On ia bajnmArkansas ydOr e tiirno quo aayelaro 'uc hoe"aOtceebrorse en Cuba. 11On l .indoaceloroleor Celado. de- SA 1 Wl c t
mn r rrenolssina g. Idos, sados 6oscdn geltaida po lar slo- conela cmii gar- manora especial en coantscapitl.ico insainado pars abeederlon.
madoans hisle'la tendeorla a lcanpo gaoloo doe Jos Ira id~omes cdo 1socaslds del Cenensraco del nacirinles l u~i~Ina- cesUa.0a~1E O son bkrys omob usgnopr taaAt.'-% '-.
variable to Ia region nrrldne'nli. 1construcc16m gun Ti gueodsdssine le del Ap~slol Marli. d rie-o0r lne d noc
La mas doaireen Cba h varatio empen.Garlos Decegri. guc ha sido In,,- el snartes 27 de 'este In-caO ee-oRs %deniara abeeden a Ins ironerlo-
La o hmcs cladair ole usoa y n sauuada mls.bo a enbon ortonespecialmesle por i'omo a ian nersna nosovibodas. El dien.
ponn uca buuaYciou- El Dbnervaiorio g~l 2erarndond ielgeoeral Batista. barb 000 visit Vsi6 n iero s'edacrid untiescomf- 'filercomeozarA a lao0 y 30 en Pools.
bLcad uesdb ana rmo e pna n y cnidia de oper ha Or franca pni- -denim do breve at Jrlo dci Estodo nibo nrepreseo haina. de ia AgnuparioI - - -


La I^^^^^^Il^^1 isubar noma de Ia 6pca de, pa'
14 MM. paa a t10o 0 mnib 01aNoeeImoavera hastalci ienns do qunpora saiudarlo. ohereerbeosus renpetos Guitural Hebre-Gubana de Cultsra.
do San J~an, Puerto Hiro, Nassau, rn murhos hogore, a one pregun. !y napla r so prosemiennb Pobltico Y para inhormmrnos On !as aciividiidcu
50 miii on a1 esie de Jacksnovilley ta par las guopabe social del momienta. sioereabioan para honian ditnumente
mliguc af nonte. Las coliiras del tinner no dee- Al romopahero Denegri '000 o 00esbnc Cenbenarin dcl Naislirlo del Ao.s~
Nata inilormaliva eotonas. iinrece imacia Ia gun*bnuilanbe cronista-. denconeos un oabl, On Ia Independeocia On Cuba. JondF N A aa cta ewrn
Tnroperatura ccntigxado: Maximca resefi a I naugun!on del aero- gat yfctuz enlorua eno nuestre pais Mari;untngnaban ia mismo. Ins seF-DSo~c on.sc aa
2..hr2:0pi.Miia1.,io Purod aaedneen mop opreciado pror sen on bores: doctor Ftlio Reyler. presides-n I-. & lbI00n mean nlobslaoillo sAc
~g~ hma2:1 p i. inma10.. oI ueto n ard Plnaya qClue Po- cordial compabiero v meonta n on Obi- Ite prohesor David 1P6rez. administra- IO
-ra 3130 a. m. Prenibo atmoshbnica .ii'- Orb cotton shora nI ca er necross narnigos en 'a close peruodus., dor: Maurirbo Hollivis. vicelesnrrcno7 y0
limetcros: a 1las1loll a. im. 712.7 yia a cuio adren. ti ca. ____inrupbrs eI rna ba 0
baa 4:100 P. In. 759.6. Humedod relati- Ing__7____Ia___- _______
vs. bobt por riesbo: a aIns g:lda. In -ham Mrcus Maleicnn.vi represidenoe
23 y a las 4:00 p. in. dl. Vienlo mfix1- I U77Ty idbvJond Aimulli Levy, virenecretario de
ma bihoramla* SE., 18 mitlan lpor boea ,4/1 li. la U ES O a bs 0or Ia Agrupacion.
a las 10:00 a. m. Total On lbuvio bosh pPincpalr ec----------aAgr--- -
esic moment. nioguno..Ma~res men P gIorpa rocuaido de I oagrmo&`-
babbo de La Habana: dia 24 alias 5.26 rs-saada'~C b u'-'o lOuoO nga o
a. mn. X4:14 p. M. Balon 0:23 a. on. ICubaU I 1 la con~ozca biOen rlO.. ueraizopnbmr
DIa 25 altoas 7:081a. n. y 5:46 p. yin. IIis 27 del rorrinictc a lonnuene de
Bajos 12:17 a. im. y 10:34 a. in. Salida' Ia, nothe vispcro del resbeoanio del JUEGOS 'DE c'N'A con cisotro
dcl~~~~~naaii no nL aaa i 4alsdel iomombal autor On Ion
de1 putenLa Habiana1:0.din 24 salIa, Francovich c. ort~a a quc se mcjorss ei inte~rCanibio -"Versosn Oeoniios" en tin arreditodo pezsicutca o~ds
71 usaals60:dn2 acaroomtaurantIdoc Ia 'Plaza de Ia Gate. PER0 QUE SABROSO!pca earaobsy oaali
'7:11 puesla a ban 0:10; dis 2a saumua de inhciativa aprn robustecer much m6g ego labor O ral. Hark usm enO Ia palabrseon esta
Santligo de Cuba, Olo 24 ] as 3:41.1 'lad,_e______________________390._5_5_y5.9
puenllIf anI., i:51;dia 25 nalido 3:41:;eoa'ldsidad nnlrpp- .0 .5 y 59
petoa:2 Ln- loa-a 9ala nunap io ca ii leinpediod Ia fines, aoyatuettngoreir n uPtIrodinba, osctor Fernando G. Cnm- rComo quaeSPAlMoeatthecbo
5-1 Lua irn dm 2P0 M. n nesqe uom elect atro is doimp de i n- yno esqoc bless ofrorineronp01 n- inr, an nbropoomas matluanos
0~1rolor I d esa api I abnsodo s oercoco ac ao Ions 5 sacaclss arlisbas del tosirora-
a.er nleralsosnehonor do dan ema tao heninosanonspont 01 eva- duo p televinido, Eduardo Casodoy unlstu d- ----------coceci aioa ee o irs ugsacaed
Temsperaturas eni los 57ir Kurt J. R. Farc I, reinenle 00- do difuside do dirhos nobles fioes. aulRvunita: lertura On peosa. 10omo de puecro, cars.
s e-- uropno pyinm mro deslarado Despubr !I doctor Forcorl dliserbd~. micotos y brautnentos On ban obras de
Estadog Unidos dOnIa- U. N. a.S. 0C. 'Orgaolcaridn briliantcmenlr. nob re son InahaiossI en ,et.ec uesisecindpr
On boo Nacirines Unii n paro Ia Edo- Europa p Ia Amnidrua 'alma, rspecrala.l A esla Cron Marbiano. asistirnb bu aispcon d ora
A las 7:00 p. m. on ceco igirado' ccibn. Ia Giencia Ia Guitural, el mente en Brasil,. dediradon ni lemo a nnresbirionS2 i gurasdIn On Ii eieirua- autonidadem de]as EE.UU.- JEGOS BE 2 TOALLAS co
Key Went: 23.0: Miami: 22.3: Jack- doctor Goilbeinmo Fr, rosurt, directrlo Iue domloa tan s Ia perfer O~n. In., iiciiO cuban o p hebreo, din goobor no-
onovible: 18.0: Tompa: 16.7: Hen Cr' del Centro Regional n eri Hcinsleria reciiiien.parlinalarmenbe racialen y Or rietanior, juvenilen, profesoinaes n .- y cxquiaito Jailads Hos's-nol, d-rc i nrno motivosin afasstiles:
leaso'. 1g.0;Leos Angelen: 22.2: Wash- Occidental. dornsa oufan~iza1nin t~ er- deoplazamienios siirodo espcrioliciido nlror. azsd
Inglon: 9.4: Pisluadelphia: 7.2: N 'm acioinol. anunclb to"I U. N. E. S. en elton p rnscagrdodsem Ins inismos Esbo Ceos Monbiaaooes Ia oogtiriil onso a perfecci&ei.2.90
York: 8.3; Bonbon: 3.0: Chicogo: 1.1. 1C. 0. expansionara snprovecriooeornino niembro de Ia repetida U. N s ciividad que on homonac 11 Apoc- Puee Pto 0lad
- bra se Be I roodncca OrbidaienneleE. S. lotora.ica a Ar epa I~nGtturalbeSAM a sn
Fwlip e totl de una s orlcividoades hOast aiconoar u00a '00an onsOnnorctore .1000 abusrd 0. iubb.- La primena hoA el nnparin--cI dia 'encrhes, ron n'cgetsIeiconr
Eclipse total deitun e on tura".prpnvidiasen e mamrlar. r iA dem nOueonrbtodnRico ydrn c. ohroCht
el dia 29 SlUrBnii r bb ~ ResP deiresben e sbres cootentimnon, Oe huevos ... SPAM se doohars
-nnr cmprnqaeiiccsu m j emb osIano- Pdutdeloc,.. oRegional: Garbo- ,its uleretralns p peusrinucn.
Csa Bsnc L Haan 2205ccl 'e rnai~or qun On la nI .0,0n'o ln Pen~~mna qu el I a frni e Is57l'onde Marti. msinde On4M ninonde en Is born de riennoy de 2
rom de 19.3 i uaal-~iwacome en. r -i-i--I'. ce ic-an. e. krohc..1ic sm-oA~ -nusiadr -. isanhoopitabes p creches hoboommos.
M2 iloa~iar Ia lrnd@ovcjuas nleIA -rinendoemleleel ibsino rlr,io, tialii- ci en p enri encetide G~nron n R .esg~ ua opmofio tmin I narn u n aseobYI~PORTA CULERDS pore reptiles.
-pnimena noche drclbe -en 20 del pme-',A lica;no. On ou .pueblo sal ao n IaU1N E S C = c Ia onganizcarlbn de otran sm P'a
sepn eso.an ncu~nis n elipe Is. a o cin endt o elebdasmalas, a6n deeducitmes i.oSPM.lox At pape1en trest tmaftoom
is de lana gan sera sisivniceno ir- in-nroepb a n pa c. i i epe- oct idnae O ati, artioulos p do90
La loss Republain I horos n' 0 mm- e, asu Inrumntas$UU ocbs sabre los hebmeos am~lssgn- liecta 0
dalaaMeplb log Pgasi-ac rlsandoade m STUDK JelApootolgquaeIt yudaronen su
La aunn ao sWuecales oe6 yhocris v. fesam r(aimnmIu m ngente luoba por Ia indepenidnnila.
sols a nmeosn m eupn oil ,oaoar e In nde aOs0 de Cuba, comno el doctor Horacbo Ru-
Lasmirnri saomtoorlso anlrindel erbip- I cupncaclds Enn onusiati
Ins eoin .1 ie) sig. adns, obogado 0e Ia Junta Recollr IJJ
oedsn b.dlagncigipn '. i nrn2. nnie nI sC'orn. oa g arin Cubaons; logbermaoos Eduardo, H R E
ba i47 p n Fin del ecbupso oral: IcOeelicida m Ieunia br et it
]nermt26m4lanp 40p El doctor racro rerpin /i raM xin nJo lloeg iseo&
neo2.a lams8040 p men qoiesae inoc ooirvovCcteccs en
Sao d deI20 ru ceI 50 mv-slmeno ~e.to dfilmp~ lIp.,IeI o-n apibbo del E)6rribo Libentadsn Cuba- L9
Ao -2uaInNOn8p40Blri nfdel adeglendo( alm'0no) 7 elms hechen robs, etc. PESA cODETECTO'n color Ivory
fatom de2 Ia sonmbmaomn elimiibron e IIm e uopl ibs in baad 'rs On In scls tCAAy eo
Ia una meidodede t pni -no I ll1 r I peuin.i nil -. mpr
barba rI nesle' 84 graod' 113 Gno o iln a I ,nao H l8.3on 0007
Masgoitud del eclipnse1.d7 c ectorde -.0 -Ei Pitn F .Co~~m A~ '"~ .9
to unldad del diher lncire tonsa -000 0redactor del CIA 1ID, -ELA MA. T5 ID
ofir, me %OnfRoioret

to e pnsresendadle 1011.0.-JOSE anorllad g e ol ''h.isndo cs. SLT O R RO N


Pgina 3


Centenario de Marti

banv Artinro Montori
--- ----
mfrlT Igar e (trio. en que hardn
ranciso lIIhw ^o Violeta Montori,
an fesle- Jo ronte",' "Dolora Grie'ga" y
III cn-'-U6rlo".
Marti el Y Maria Pineda. la distinguida men-
el ." rbsoprano, crontara hellos ranrionea
E l tarde, C ln etra de MIrti y masica de Le-
I-'ntel, c on. corom "De cara al sol". "Una
' pnoabra r sa blanca" y "Un ramo de florets .
c gimado Al final seo harA un gran desfile
1 dociora d I toumnado ante el Rinorn Martia-
e- dire- del colegi .
so diri Madaot_ domingo. tambiOn guedara
i gugurada Ie exposicion de la tra-
lHl pr relalivo- al ceptenirio de Marti.
zI Io l'~lizado; poi nlumnor, de loa distin-
or 'arae es rados del "Colegio Cubano Artu-
t-el Co-, ro4ononoi"
lie ii, sin dudo. una 0gran fiesta la
s- i 'dl Colelo Cobane Arturo Monto.
rA en" e I ri", l acreditado, plantel de, Linea 7
!J, e I Vedad. con la que se snu
iii0ita re-jm MU namente a Ins Pctos que Cuba
is bellsi- toda realizarr este afio en honor
iados "La del ias prandc do todos loa cubantw
S prior' e hroe de IP tribune revolucionerts
ves d America: Jose Marti.


DO ELIZALDE
ABOGADO TLJs A41H

)fertag en
rana tila


SAUANITAS a gotnna con cua.
lroo neumklicoo en rol. o azul.
romtiao 24x36: 2.59


FRAZADAS con eilbujoe inrfn.
tiles en rose o azu). Tama~o
36x50: t 4.50

-EDREDON Y COJIN oe rato
en rodo o azu) con bordadol &
incrustadols:: 8.50
Juego -
MANTAS ode piqou con (oeton
v borsdadoe. Coloa'eo room, vul
y mail. Tansafo 36x42i 3.95

PANALES de
maio 27x27. Piquete de \j
Jocena: 2.75

ASIENTO Y IESPALDO pare
villas, en material plAstico szul
o rot: 2.69


-

CEjTA de sbore color crenm
con cinta ae oaso en rosa aso uls

,3.19


NERO EN,
o~a
Ain Caiaino,""i

IMPRAN JAL CONTA34b


Ij '


4

DIAJIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 1953


DIARIO DE[ILA
Fundado em
DECANO DE LA PEENSA D
EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA
desda el 28 do enero do
Dirigldo pnr Don Nirolia Rlsero y Muftll
y par al Dr. Joei lgprilo Kltere y Alosos
Pr raid a 5. 0
Silvsl Herhfalid de Riocre. Joe I.
vicepicbidenie
Dr. Jorge Barrose y Pifiar. Osear
Acogido a la franquicia postal. Aparted4
Domicilio social: Paeo de Marti n
PIZARRAz M-3601.
Suscripciopes y qagejae ...............
Director .. .................... .. I ....
Adminiltrador ............................
Jlee do Informacl6n .................... ;
Cr6nica Habanera ........................
A nunclno .... .. .. o x d . .ii ** ib
Proclos do Slu'crtpclin:
Mes 0$ 150751
Trimostre 431; 10.'40ot Exiri5
Semoostro 8.10 Terrltorlo ). "A
Aho 15.60 ueswri 19 ~ 04 001
Afis domntilcal. 5.0

EDITORIA LE,

Buena orienfaci6n de ni;
Ide Ministros


MARINA Hechom y Comentarios


CUBA
)CIEDAD ANQ0JIMA
357.
rede 1NS a 191,.
do 1911 houas &144.
DLrccaor:
lvere y Horninde.
iminhiarrdor:
vere HernAndeis.
de Correos 1010.
ero rIll.


...... A-47I'
....... ML.1738
...... A-8427
...... A-7575
...... M-2798


$ 6.00 Extronjero
23.00( no convent.

Consejo


Una carta

J'~k de Marti

PaPor J. M. Chmcon y Calvo

RSV,


RIF OrW EN elots
W vA~r pdial
9 V prdxlmos at
c 's n t t-
n a r 1 o do
n u a a t r o
hnmbre ingglico, he dedicado ho-
isf graism etis a una nueva y do-
tenoda lecture del Epiltolarlo del
Maestro. En sa caudalosa produc-
cdon de Marti hay, tempre, oun en
las obras ocasionales, una viva y
honda seneibilidad. Dtrtase que em
una seneibhlidad nueva, virginem,
que satura y traspasa a Ia palabra
inesperada. s 0el espritu dominate,
creador, dando vida profunda aja
palebra imprevista. LExpltcara esto
'la pobre descendentda UIteraria de
Josh Marti? Captaban lu, Imita.
dores I palabra sorprendetet o la
fiuse de matlz desconoctdo. Pero
fa'taba siempr IaI perenne lumi-
nacion del espiritu. Faltaba este
traspasar hondo de Ia senstbiltdad,
quo Ilovaba a idemino one func16n
crcdouea.


Manti? KEH Il der Epislalarle de-
biera irocarse en una nueva ediclon,
en Is legitima exprsis6n caatella-
na. Bien lo nsbe un eicrltor 'exce-
lonot comb ex Filix-Lizaso.
Todo cautiva en eotas cortex re-
voladoras de uns inttma y prpfun-
da personalidad. Pero he aqut que
una eplstola en versao, escrith do
prioers Intenctdn, sin culdAdo ex-
cerivo, con esa tipica esIaontaneldad
del gran encritor, me habta como iA
quietera decemoe quo la admonl-
cidt,, que nos da en en verdadera
improvlsacti6n poitca tiene en e0-
toa dies de desasoatego, do graves
lnterrogaclones en 01 horizonte, una
vlvitima actuaitdad. Toda es do
uaa singular vigencia en Is obra de
Marti, pero nad. qulzA lo sea del
modo que como su constante, su
tenacisima lecoidn de amor. Y eota
eplsiola en verso a Nestor Ponce
de Le6n, el patriots, el erudito, el
generoso y doctlsimo blbildgrafo,
es, antes que nods, e.o: una leccl6n
de amor.


Al inuaclor IegaoaIa o0 exerno, 0s1i1 bechada on nueva
EL ultimo Consejo do Miniolros hia icoido I virlud do, conhrmar Io anecddtico, lo ocasional. Y et- 21 de octubre de 1889. (Ha:
al pais 0n si0 conloanza de que ol Gobirno r ma m n consideracidn niamos a un Marti hombre oalsa y nuccl6n Iacsimilar de esta
las reaccionos de oa opinion pblica ante los dot minaciones oficialos. hoihbrc ostentoso; hombre de afec. con Una veintenra ias at
Las dreamin Ley de Auils regress al Mini. Trin Ae Isicia-i pra tIoll. isombre, 0n sumr, de rotun- Nestor Ponce de Le6n, on
La drumatiia Ley do A~quilces regrosa al Mini idc Juaticia para ddades y casi diria de aleclacibus: lo regrina edict6n quo harh
quo so niodificacian se liaga escuchando sin par alidades a lodes In s aOs lelano, Is mas antllltico con hizo Felix Lizaso). Mart1.
intereaodcos. La ye coquilmada capacidad tribute is del pais se toma i s verdadero, el genuine Jose Marti, Octubre doa ese misno asio
cabalmcntoen cuanta y por ello so acucrda doesi r temporalmente del hombre dolado de la mas pcofun- runctado on Nueva York, i
proyvcro de roero y alinuelzo escolarts, servici social quo irrogalia da huooanldsd, hombre con much man Hall, s grand discus
on0cncsidralo aumeaolanus cargs cm ijcales. C estos loables acurr- de uecrza impetuosa de Ia nalurale- memorativo del 10 de Octl
dos coinciderabl ames oena s dermnacn scales. qu ies )oaos aue r ley ',.ecuerdese, la tan citada exprI- Una de las oraciones antalol
dos coiscide la esporada sdcerie acilon oficiul cquo o ueova l ao ^ deSarsolento, el creador do anjuel tribune portentoso.
tribuiaria sca revisada, segun noticias del Ministe de Hacienda cuyo FarLndo, en su carta a Paul da en decir quo ha flagelai
rector viene distingiiandole pot lu aquieocencia e scuchar y aquilatubr Groussal.: "En espaieol nada hay mente a los anexionsltas.
las objecionos debidameote formuladas. qu o se parCZca a Ia salids de bra- ha llamado vile., dicen alt
Es Unanflocuenoisima sefial doeprogreso el q, 'do heIth I et Gn. ";nd din e a^rti";hombrr torros- Mar1i psolosl con todasI
bierno pOgd a debate )a idqedad de rtas ticase profundo ^ :al. s c quLec peorncan spiritu sadoemuao magnnto
toors ~lid5 ebteIaissqidd o ierisa pro Oanurs~it, d cpomelaoe .alclcEylnuoeel cs is c~omlonno Ilene ol tsrc
intorls general, sabre todo on una prqyisio'alidsd iaa inlita cams l'c I on. culauaco, coo ,u toque O
nuestra. Eso le confiere mai fsierza moral, mayor arestiifo por 41 am- En las cartas dr Marti, oun en las ineludlbie
olio margen que otorga a Ia deicocritica dilucida 6x sde lse dosas p6- mao breves, on las puramente oae- "Viene a. socirmo Capri
blicas. Oids todes los critcrioe vilidsos esclarecid los anticedentes y son"lcn. nos sentimos cautivados slguien dijp en Broadway-
las possible conleocoesiae. puesis de man.ifiesto sinIquivocssla Vet3a la pan. ml d Xclami:-las
piblica implicit en una diepoticion, e.e Gobier egdo el le de osu uInty. Psace de Ledn. el eahis
casl, sobreponer >u propic criteria asumiendo las |orrelpondientes roe- Reloo el Epistolarlo formado aen amoca no s pu eo oor.e
ponsabilidadesb hisltricas aun cuando fuertess nueos de Ia opinion 1930 por nuestro gran martian s hAgandado a done a Mar
general Ie hayan side adverse. Lo quo pide el paile audieticia y con- Fe!ex Lizaso '(que fu un servicio o dcontesta el Maestro:
sideracion par. el andlisis, Ia diicusies y lo.s ecla cinientos. nsigne parsla I'ostogr comprob-
Posiblemente a e~a apetencia de sign tan _o craticd y s c o l Apdstot. en ci ada carl "'Minn*e came sua zuacai
mosi'rmdio a0y apelecisme llega uns lecc1dn do gencrosl- quo diga quo me oyd-por
aclilod comprensiva y puerte del Gobierno oe debb el auge qu cada o dnd. de total olvido de los mate- sa como yo-Ilamar a un
dia gana miat el istema dc las informaciones public *I rale' intereses. del smo eamor, en On l%
En Ia honds doe sa lucidez gubernamental li -'el reconocimienno unapalabra. lCu" i cscogerr d oes- LC6mo lbsa adecirlo o
de una tieis ticnica y popular que ol DIARIO ast'ene cotidiana- te primersebao? Tione 300 ptiginas. bhoso de ounidiad, quea h
mente: Para aumentar los gaeto ptblicos prove osamcnste precise Lo pronedounsinteodccin uili- rho quoa"Junlfrso' ers Is
a tpne os~ o s tpodctvo pEnrn Ectdesa ims. LIraso siniotize sus javesit- do orden?
anloponeb nmorntss oeproductivcst Es us. Estada rin b'in equilibno gacsonpt y avalora con penetrante 'Y expone entonces Jos a I
economi.'k- el aumento de lo sservicios publicos 1 6ncion del aumento critical el copioso epistolario. ZPor credo de fundador. Alguno
on el general nitel de vida. A dospectho de todosto imperatives huma- qc6 ha sscrito al frente de estas mas intimos acentos quisl
ni 11io p ole l a ments bisl6gicd, ante tOe riger.s i ,crbies d ] abunna pacinas doctas, on un subtitulo. un cerlor Ilegar al lector. P
nilno y economia nacional, ilformas tan Urgentes y entranas rComo el almuer- 1 a Is hispanldad voerdadora d o ticuea,
zo y el ropero escalares, no pueden acometorse o a0n virtuid do tno
crecimicala proportional de la produccipn y de su icionialhintremtoo
en la& renl pulicas. Duro y amargo, si Be quiere. to cierto. Dosco- Luis Araujo-Costa

fiscal y a ]a ruin A cr~l. 4 .1*i T -- I 'A *
Et civismo a.e=d *o"y ,enuinso exi, qru so levante acts, de 'a U nidad en l1a distraccion
cranc,& reoliicacion quo on Ia Isocrnacins cabana p 00cen 00rometer: a. osai
rcapcrtura del estudio tie Ia Ley de Alquilersc, easIosuerte de o mb,.- A'todoa los qu 1 viven en civ0li- dades mecanizadas. sin almis
scimienio provisionalss del proyccto escolar,.eoa an' ciada dispoision raci6n y en sociedad les corres- manidad, sin ese inclinac6
gubernanlcntal de revisar Ia malaventurada ley-decr 'a 613. Puode ser ponde un continense, tin pals, una el prdjimo y ol vecino, coai
cl inicis do una grande y excolente politics oevoluc naria. Revolucio- jerarquia. una clase social, un todo to .filantropia y de aI mAr
naria porque derrocac el imperio tradicional de los pecinamientos y coolubrisla, o grado do edud- de las virtudes, Is aridad. I
chin, un grupeo de omiotades, Una nunca el hombre hacer 00t
las liciles improvisaciones caprichosas pars implantsa el estudio screna, ciudad un "tldo", coma dice Marcel quienes viven junto a it e1
dempcritico y eficaz do nuevos derroteros ce nucutr vida ptiblica. Proust. En todo debemos sujetarnos ma case, on Is mlsma oetcio
La persecucidn at comercio, a Ia industries, a I inversioniisao, a a unidad y armoula sometiendo las lugares de esparctmiento,
low propieoario, 0e iraduce inexorablemtnte ens pe ucols del Estados veciactonos do ibidad, de am- gosdo tit scamsin.Loso
primtea imedataent depui anperui do toInclases poulates. hienlo. do costumbres y de msotio a abnnosoa ins leslens erao
pnjaecro eIO i dlamrato donpuss en pcr~uicio d. popu on principle superior oun rellejo ma de socliblIdad. Los oet
doe I personalidad una o invaria- menos, pero estin conser'
T T T7 ble. meons on Madrid, par los i
Un studio sobre problem de la El capitulo de las dis raccione s ten afic16n a Ia mflstca. E
a i.-' -''' -particularmente ltoaeatro- re- los sonidos que'preside is T
indu.strialZzaclon | quiere tasbidn eag unidad y conib- terpe tiene shore, por tort
nubdad en quo eorman un lodo el chos devotes, siompre los m
D EDICO el Club Rotario de La Habana so habitub samblea de la author, los actaes y el phblico. Hoy come son a numersos nso
l ol posudo juaoos.aoatudiar las pro ins sociules y cunde o n casi todas partes ]a dis- semanales, result que s
^ .sessna, pri do los especladores y. sin diario y a orman un gru,
economics quo so reficren al desenvolvimientio indus ial, siendso un' duda, hay aqui un motive importan- simpatiquisimo. En sl nada
de cuo miembros mis distinguidos, c] seisor Jaime idge, conocido te de ]a decadencia advertids par al convecino de localidad.
ccolorpisla, el oncargado de animal la sssipn, y quick hizo, no s61o algunnos n el teatro Ahora lallan Yo cre0 que, el tdrmino
una amplla resells del canacler do muchos de nuestros onllictos labo- laseabonas quo harlan delpultics no es inadecuado a cuanlo
rales p ol asilodoa nstguir en el empefios do croor nuova 1odunicias. silO 008Unasncideld do aimbgossgrata p acs- elease py is noceeldad do
parid y cl 0 aec gie nc de aup ncie s casisadasra jucai supo.as liar- agerdora. En las salas dilectas de on ca. Mania denola exceso,
que aport6 Una aerie dm uugerencii encamin as, a suyoi A dar- mundo escogido tondo se conocian. dad, falla deo equilibria, au.
)Os adrcuada solucion a esos problemas. lodos Be saludaban, todes sabian los raz6n. Filarmdnico tampo
Considerando que es indispensable on cambis cad al on el siqlc- nombres y condiciones de sus com- de convener. Digamos a
l sa ol hoarn empirado. ci nt l se Hedget di1idi 1 ea easpelos dl paderos de abici6n y abono. Se iba a Is mnsica y celebremos c
ma hasito d area nuvad el ustori Hedgen lidot aden lea :1 leatro a vd genies, a charlar con te do toe sonidos, una deo
prapailta de crear ula nuova issduntria ea Is adoloale. ooonsistent 0en Ia amigo, a contemplar Ia belleza do betias artes clislcas, haya
un estudio previo. minucioso, del proyecto, y Ila ralizaci dco un gropo dams ilustres quo ya sabiamos de entree nosotros mimportacitl
de gestiones., de orden practice, qua restltan inhsrenteo sntemano, sin ser profetas, qua es- alin, intensidad y vida e
En el primero de ellos, hay quo adveciir todo ] IsA ,tio a merca- tarlananeot pestiso lct. VYbodo era nuns can las rutoe, multi
dos, comaselocla nocisoal y xtai~,siuc ea ic llpt n el cultodlard t ad drasdtics civi- lice s osasecuiesnias de ani
dos, pro.traneeru, alluacioa ecas del pole ldad, armonla en-el gusto, un "ia- culture musical, un refinasr
on el presoalo. conales o mdtsdoo doe vnta y distribuci6 centro indus- do" como el de Germants oa el de sensibilidad y espiritu ma
trial. etc., figurando en el segundo aI manera de obien lot fondoi o Swan. Actualmente contemplamo h ble y esa manera de socia
crediios requeridos, Ia scleccion y empleo de las person que tendrin lag peliculas y las comendas aunto unidad entire log asostent
,a so cargo p c i argosd emp sa rs e a Una multitud desconocida. Igno- fiestas musicales par Ia qua
Iuicaro la adminsilcacitsn dceamias s d a a y rar as lii 0 scad Una. Se impo- conocen y pe estiman co ro
quisiosn melarionadon cob el fuocisnamieato do Ian ohcas dc vents. so tdispersi6n de las grandes rlu- de un mismo culto
Un tercer aspect dc lIa induatrralizacion, segtan el disert nie, compran-
deria la aprobaci6o del Cddigo labbral. ei esiablecimiena do loa tribu. e j T viat
ona]Is de irabajo, Ia modificacion de Ia octsot poliiica a ncelarsa pIa80 Te J0o8e M ari
adopci6n de on conjunto do relormas que van dcsdce Is silltucidn, vont
objeto do evitar Ia elegibilidad del Ministro del Trabajo basta las im- Todas las grandes ideas tienen La patri oas be dicha de
'posiciones del Fisco. (No es, on vercdad, un plan modita lendienlr a su gran Nazareno. dolor de todosp y cielo pA
-]s qua se llama cir por parties. para llegar al todo? El oeior Hedges. p a n eudo i capeollania
despuis de examinar las invlsligacionos realizadas has Ilegar a la No graba, cinolealguno a ra ta
,Conclusion de queq ha sidr na csaria la inversiona do qo co mil pesos cio el culto dn lo a ga u sup
por cada obrero quo vs a library su aubsnitensia en on cc so industcia!, iQuA miserable vida la delo qu molarse hay mas honra qui
exclama, con raz6n, quo no hay mantra humana de mov zar semejan- oncibid on alto empefip, y muere ber ostentado y n oe] som
-t11 *L i ogrerlot eonte iea insliacida. te
0e5 sumas en cantidades apreciableo, hi veoddaderamente se restau n hsle do los secrilcadorei
un clima de confianza, dc fbsouisa conaianza, para el inv sionista. .Se sale de Ia tierra tan conten-
u En osle punto, coincidento el disertante en todo con o oquo desde to cuando se ha heeho una obra El amer entone canton
tus columnas ha expresaclo reprtidamonte el DIARIO DE MARINA. miado manto cnpoducmeisnpapvi
maaifesti: cEs erraneo ei concept qua prevalece an el a ntido de quo Ye s b cancpsado nuoestras Iren. cuya serisacln atiga ya
el emprrsario no debe obloner lilidades. Eslo s el resulla t de un pie. tes de quo e tome sabre ellas Ia obras dc reposado elioeote
groso process doe uicicas de )os sindicaos y deo los polii so, soguidaid medida do los yugose aunque hay ree penoso.
or&a conscientemenoe, ora inconscieaie o imprudoliemente las ultimon te nO O cansan de oils T a
Ic nunca. El veraa, par deride q4
asos, siendo so caracterislica principal la de gravar tisc mania a s,a m ae quiebre, ha de dar I>t
empresa p y aumentar los salaries de sus ssroae&, mientr subsista el La liberlad rcusia muv cara. y fume.
'menor margin de utilitdad ys auit espus de odesaparecido I mis ligoro necesarlo o rmignmarsea viitr min
veseigio c gananciaa No olvido, desde luego, el selor H gesde con- -*a icc. a csmprerl oe p r La mantadia scaba 00
0etiissu prcods creetia Ia sia espinade qua
denar l msods de como se desenvplvian los parts obreros el paso a k. peatad arremolina y s cha
jicoleaa, ls agresionet a tas maquinarias y tanto otros leas queo ht- Las palabras pomposas son line- n copea te rbol; y on cit
mos padecido. .esartas para hablar deos IN olm- acabar lea vjda humane.
Es digno de todo aplauso, realmente, el ver Is labo ejesenvuetta bros aublImos. 1Q06 n ol hombre arrog
par Pl prcatigisso Club Rotacio enton asunlis fundamenleto del paia Azuar elon el o tcio del demagnog, vocero do to desconocrdt
y que un hombre de reconocida slol cia y capacidad c an ci aenor p 1 del patriota es precaover lo' sbresatural. esped &
Hedges, expos en tin 'gsifirstrabajo SUS puntls ad. vid y cdoeti Las en 4p^,, s scobada del muni no ,
en torao a lIS mismos. No hay dude, en efeclo. qu sBe I me lo quo min qu |i, obtlaUci6n de presoar-
se dinomisa 0un cambio en redondo, en oelaci6n con el iso quesan- los mayors On so ventders. Lai ronvencrones cread
leriormente Fe seguia. Consanimos con el s enor Hedge. q i Cl Coiso . n Is existencls %erdad
y lot Tribunales de Trabaso vencirian a ,ogular sobie be tegelesis 13 M11hay hasbsosmis dtgnsn do evrdador acdan vi as i
reqwpoisqae Jos 4uacncase aver- corrednlc atbnclssa qua ik
.organization econamica de Cuba on cuanto at capital y Iasproduccisn. gienasn dei haber delenddo sa pa- invisibleba js la uida apa
y que lanos las impuealos come los arancele. debon ori tarse hacia Irisa con honor. t sujeilos mms doe- s- snlda a las voces per
metal p rviamens e eflAblrcidas que revierieo a ea NI ciNa1 e6olsfuerr preciabio que lot quea e valtne do n quien hace ro obra ri
conjunlo.dqi;oda% SUon ,rliamdaoes. Insistir on caos rumbas. on el ano l as tam coovuL.tsie : pbLca' Padsir- Toerno'eon qusen[otGoad
I vsirc- mcouerquOlai ds lame per. tontineoCarerr ucago rami
del Cistvamrio de Josk Marti. uns de tlo mao eficiessesle saon de hoa- sonalo adelantar. cmsa Juadors. dammeno per bajo las ta ie
sarlo y our consecuenies can su memoria. mu Inlerds privado. daluzis.&


York el
y repro-
carta y
1 mismo
auna pe-
o n afto
el 10 de
ha pro-
an Hard-
irso con.
ubre. Es
6gicas df
Aigulen
io dura-
Que los
lunos. Y
las fuoc-
imo.
10 de Io
prosaico

les-que
-que en
3anexio-

y buen
.,y ae ls
ti. RApt-

andil-ol
00 nopen-
n cubano

sie gran
habla dl-
palabra

Marti su
08 do aus
oera ha-
'ero he-
otro ar-


isoloinbu-
6n hacia
mienzo de
l excelsa
No debe
:trados a
on la mis-
ia, en los
en el lo-
antliguos
un siste-
samo de
rvados, al
que sien-
E arte de
musa Eu-
una, mu-
mismos, Y

po social
a s ajena

meldma-
5s sienten
la misi-
morbosi-
sencaa de
co acaba
ficlonado
que el ar-
las cinco
mtosnado
e, oxpan-
extraordi-
idos y pe-
Ia mayor
nmieotode
y plausi-
hblidad y
oes a las
e todos se
mO fieles*ti

l todos. y
sara todos,
de nadie.
tl sacrill-
sitron in-
lu n ha-
brero, du-
e italado

Iugitivos,
ser sentl-
*hemaqe~l,
abeusa-
to y labo.

Juiera que
it y per-

pica; en
e Ia lem-
at alsueol;
ma ha de

ante, sino
0, eco de
de las Ia-
o menos
ue sive?

as deoor.
iera. y la
oer comO
ie desliza

rmno a la
eno calls-
erris an.


VIVEZA CRIOLLA


-Un moment, no me formes pelicula. Acuir-
date que hay que Ilevarla primero a Ia Comi-
si6n Revisora.


De las letras y las arles


Timeo Hominein

Unius Libri

Por Rafael Suirez Solis


s'TEMO ai
ham-
br de un
salo ihobr
A esta erase
de Santo To-
mis ruele dirsele dos interpretacto.
nes. "El hombre qua no conoce mis
que un solo libro, pero Io aposee
bien, es un adversarbo temjble"
"Tel0o at hombre quo s61o canoca
tin libro y poer l se guoa". Pero to-
davia sa frase queda en ot misterio
a prear de 1a doble aclaraclrn on e1
anverso y el reverso de Ia medatla
dlai6clrca. Todos hemos conoclao at
hombre do "un solo libro". 0 todos
hemuscrobdaoscnocerlo; poeque
siompre results an hombre rolalo-
rlaso. A vrcro 0os pareoo un taor-
mensado; a voces un entontecido.
Un solo libro y una idea lija, iao
son tblmlnos ain6nimon? En tat ca-
so habria quo apelar at diagn6stico
de los psiqulalras, Tan temlble eh
un loco como un tonto. La polltiqa
ofrece ejemplos de uno y otro pe-
ligros. Y nose debe aislar los casds
en los regimienes batales como los
monorquicos, quo ns cuando se di-
ce quo los pueblos "estAn dejados
de la mano de Dios". Tambsin ocu-
rre en lso regimens de consule.a
como cuando de "Ia voluntad del
pueblo", sale para ls jelatura del
Estado un tontoa o un loco. Lo quo
tampoco deja de ser una fatallidad
on el segundo sentido de la palabra.
Pero no se panga tan aia la purip- ,
tera. Cualquier flecha hacia una
diaj%,'horizontal puede ponerse en
Juego.,Lo crrienten on I. vida de
relatsin es un loco a un tonto del
clue no se puede prescindir, quo
condiciona nuestra vida, que no0
obllga a cargar con su tonteritsa su
locura. Y sin que la mayor part
de las veces se pueda apelar at re-
media clinic. Tldavia hay muchos
locos sueltos por et mundo, y mu-
chos tonncs mezclados entree las per-
sonas normales. Aun'no se lba podi-
do legislar al gusto de los psiqula-
tras. El doctor Lafora asegura quo
una grand part de Ia poblac6in pe-
nal de cualquier pals esti compues-
ia de personas que no hubleran
causado daso alguno sise tuviese la
prudencia juridica de tenerlos re-
cluldos en una casa de orates. Los
casas she peligrosos son aquellos
cuyo comportamiento se confunde
con et de ia discrecian: la del loco
razonador, Ia del qucrulante, la ego-
centristla. Ia del mitomaenaco, la del
fandliIco, ]a del delirante de grande-
zas, la del redentido... Viven al
margen dc toda sospecha. Y suelen
ser sus victlmas, a la hora del arrc-
bato, las personas quo par carifs.
par ronsideroclds amlailiar. sansme
han esiorzado en dislmular sus pe-
quedos deLeclon; quo no eran tan
poquefins cuanda perlonerlan ai sin-
drome dn las grandes catAstroles;
6sse que sits ve venireol mddico, p
do cuya consulta se huye par tc-
miraele como a un hombre "de un
solo libro": ese libroa misterioso y
tesiblc que, pare los prosanos, es
el de oos "Afortsmos y Sentenclas"
de Hiptcrates.
Y Io que se dice de loo locos, on-
titndase lambiDn pars los tontos.
Tenla yo un amigo quo on today au
vbda s61o habia leldo el 'Don Juan
Tenorlo", do Zorrilla. Se lo Issia de
memoria. En consecuenoic, hablaba
en verso. En el restaurante. curanio
al carr.ai'o Ie preguniaba at preoe-
rim at.. acso 0asnao. respondia'
-e.. tO paso a teps.aulr
loa'r,s nedel sbaoel".

Ssij.. ,aiflsrdias comosts9n. pa-
e '.. ig1 6,1 lrnec E a enIgue-
ice' IR prin ce def.
a q". nposca asmuin harca

Ne.isornac si F.1 futame. "Man
largo er. Is-1 fala replmehabs at~e


El 91.4 RIO hace

deln e afs

N5 ona oaOevo d alo oiesot.Nt
psrqu.e us. toe lue0l potulanlt@
pragress Tal die comao hp. ha-
ce I.,g.)t. fu6 Jcires Es denr.
aycs 1.0 dtaon ho birleDin afa.
Y aun0e noa esiste asic DesCo-
leogo la mlossedPreti dbetas, leea
tcahslsd.ores do asgpeeflaics.mno
Srahuishn eoe dl.a SanttlcabAn
1"n i,eatslg riossordoee elt mogo.1-
do riandairrlnoa do Ia Lop do
Diso ppcI ncsbguitcfe. heone
aqai blebpad5l5UI50ou"bar hay
qal ocurs 6 rn ci mando el 24
de enecI do 1853 Laerese
psailaes4,1 nosas osieapras leno
sassrpats pen,,c a' q. biospode-
moo 5;perar "sOdie mhu. DEipolc
do -dai tasas-ldebo opostems-
pierceod enlaisol perspective. Quo
notoquo p10505 smesidesl es-
15criasne del MAIMBO


cualquier promesa... Nos hacia
relr. Hasta el dia en que vimos ou
trelato en los peri6dlscos a lado del
de uns pobre Marttorne., fea como
In que describe Cervantes en el
"Quijote", con un ojo del que ma-
naba vinagre y del otro aceale. El
pdbre zorrilllsta se habia parado
una noche a "disttnguir" una muoer
cuailqulera, sin preocuparte at era
princess s posneara, psy ue a topar
en un pastllo de Ia casa de huds-
pedes con una lugarefia quo no an-
daba creyendo en versos teatrales.
Y alli mlszso suo donde "se soltt el
loco". I

LPero a quA vienen todas estas
profanaciones cientlioas si yo me
proponta para boy un articulo so-
bre el desperezaniento del arte tea-
tral en Cuba? iSerA que, sin darme
cuenti, tambhin yo soy un hombre
"de un solo libro?" Iba a decir -tal
vez lo diga otro dia- que o bsolu-
c1On de todos nuestros males depen-
de de que en Cuba haya o no haya
al fin teatro. Y que en esta preo-
cupacidn, en est Idea fIja, deoblira-
mos vivir todos, sin pararnos a dis-
tinguir "el clnrigo del teglar".
No ad si escribire o no el articu-
lo. Temo que Ia divagaci6n valga lo
que una advertencia. Un consojo de
Santo-Tomfix de Aquino no debe
echarse en saco roto. Ire a consular
sel cao con mi medico. El me diri si
debo escribir el articulo o no. Por-
que se trata de un doctor letamen-
disia. Un medico que sabe, mucha
medicine porque sabe mucho de
cualquler cola. El me dire st a estas
alturas el teatro, mejor que una
escuela de costumbres, es algo asn
como un manicomao donde encerrar
los pocos locos que todavia sndan
sueltos por el mundo.
I


No mueren nunca sin dejar ense-
fltnza los hombres en quienes cul-
minan los elements y caracteres
de lo pueblos; por Is que, bien
entendida, viene a ser un cursu de
historic Ia biografla de un hombre
prominente,
En Is elevaci6n de cada homns.-e,
por mas quo pueda parecer injus-
ta y casual, hay causes Oijas y de
grand cuantia, ya residan por luer-
za original on el encumbrado, ya
dosinen par Iuerza'neclsnat en el
pueblo que Ios encumbra.
Todo gobernante represents, aun
on lns forms mas extravindas y
degradantes del gobierna, unao uer-
za anctiva y considerable, visible u
oculta; y cae, cualesqutera quo soan
su poder y aparato legal, cuando
esta t uerza casa, o Al cess de re-
presentaria.
No hay en los pueblos coss mis
real quo sus goblernos.


'Cuba, future

E S betia en cl pueblo cubano sa
capacidad deo admirar. quo a de-
rechas no os mks que aIs cspacidad
nsslrucuva ay da mdi Crusoe pu-
blicos quo Ia de desamar, que ms
por esenciaIa i cpecidad de destruc-

Los hombsrea san en dos grupos-
Ias quo emtac p fandas be quo
odtan y deshacen Y la peies del
mundo vtene a ser Ia de oa duets-
dad hindu: blen contra mai.
Como con el agua suesfe. se ha
de ir lanItondo el oro de )as hom-
bres El quoae 0ra es oro' El quo asia
poco. con Irabajo, a reganadednren.
contra as propia volunlad. o no

Que el amor aea Is moda. Quo se
marque al qui no amp. pera que Is
pena lo conierta. Por espahola no
hemos do querer mal a senui Te-
rsa. ques ud quien dijo quo el dia.
bhi orm el quo no sabia amar
No ha ddo nega-e que con Ia mu-
dna asptracilcn. sobranto en Cuba,
per Ia maucha ionUlaancie y al po-
-o empleo quo an squalls vidl de Ii-
mouna, menone doeable quo Is
muorteo hajli la naitn- dIeocu-
pados. vie.. arlindwo=- Cuba. co-
mo ua hibito do mutual deaesoima-
clln y do celo rineoemro. coaso un
codeo excesipo y egois.a por el pin-
t? de oa Cma a do Is mess, que no
preparan blen pars a lgenaroldad
y concos-ia 'ledispenedbled on Is
creacdln de I srepsblie*, y ps de es-
perar que desapareocan on cuanlo
puedo echarse is artividad corepri-
mitda per mis aempileo cnalxem on
cuanto ]a Urr Bnueoa ae &bre al
tlsohiador. oe coriee *1 closbIaOs. *I
periodte a Ios verlead y In trbeu-


I


I don decirse sino como Mar11 las
Las repdblicas tienen, 'omo ox 0o
crecencias de su majestad p gu: J
sanos de su tronco, sus callejtIlas ;Vis lus asooaus, lou rons lute hsleaa
p sus pasadizos, y asi como en las riseacas Te e eres. *t Iucrlints
horas deotormenta&elinstintosrgJ- a o e a ple
ro del pueblo e oleva a elegtr pqr "rcol, do Crin InI- y 1-oas
guba el Aguila que cruza con 1As Wass,
serenidad el aire, secede en las bo- y In aibad da plisa IUasmea
ras de calma, cuando 'ias Ag bias sdlds. I .1 mesudo easUills
reposan, 40e las ambiciones, hi- A a ., d I TO ej
biles de suyo y agresiva, se en- droaiasstiamead.sasos peT
tran por donde duerme Ia vc'd.- almsa
dera grandeza, quo s61o Eda nth IPu- vor q uo xnra n ssoe -oodeias
do si cosndo us pligra dtgnrl 'do sm ea ol. rea ssg t
ella viese a de spotaris I*
Afstacsnto quo, tmuers n Hay tam n un vd qu, mu i
data. qules haslo on Is farms Is a O lsitonvfato55n
mano Ilevaba Dunols par Ia net ro- carrbza -p. rechinan las; ruedas
leza sa insignia del poder. is Ia de Ia consonannea- con ropillia
polite sdel ort pldo repahlilrnojr- a lanca, riueuoa py Lgeor. tirade por
oaedo. doGrant a oysym. es las Iscientecarcelr deocrin trenzado. '
rivstidades y ap~etftas par 0001* as ez
pudren Y' erecen las part dos reas ricao, un verso de albarda
ctruunantes... de platsque chispeo at sl y versao
metido en 1l menudo opattlUo do
un metro artifitaso yp recdsioa.t
I U ni Uersida cartel a un Limpon del leniusjo
del pensamlento. Es un vereo qua
no a e& enieseanza. quo es su vesa.ia- gala a cieras senfontas; esi cl qge
dero empleo se reciLa o mejor we contlirrep o
IlH. Cuba. future uniors-ia d' lis salons: es el que se premia 0e
am tricana' Ia b.a otemardo e I. Josra la6c norales; es il a is u a4U
tranre aal: Ia Uorra oroida py e1- ouera blon a iroooldos doessa sos-no
airoea. cria is mene a la svezqc Al
TM Y a8tlV la sherosurma do a lA- m o-;ue o erecrean con las arias y
luraleZa asrae y relene at bomtrnkr 'aminas. donlzetoscas No se hizo
enaMcirdo. Sus hiljo. nutridse csi, pare ellos. ilando sea Dias! el er.
as ruiscra riversiteuta p pr~ciri, s Lbe n u b' aibrdd
del mued-'lsehalan con elohigdrai lm nqebue todd
pienanrconamajetsad. onUacitelertl: cxPueotos Mari
en donde se eo jazarin mafiana Ue, Y ea un cunsuelo y una esperan-
lre cloilsraclotg. o ,za permiLldme que 0o lo digs. lee.
MAi bello sern vtvir eftel lsd loros cubanos, quo noa hayen venl.
do s asMundos. con ba lhbertad r df 4 as rahuslas nerars tiursa, ran
il ecntin plaIn rico ptrabaledo sepleoss de In-me 'poosta doshsg-
Coamepuebhl arpresenoc p 4 1 dnte. dond lion banm vntdal-an- g
pio. donde as junesta amlspojamearn
Ticanoh s arte eurspeo qua made 11 las Iopsaz dukarronas. de Pura
no ccrudezz p by salaL. qu4 6 eold gyihaba. de un sonsoncte adorme-
el alms native, aIn oez deltedoJ'j ceodr. Neneiijtanciseve nras qu o se
tas-a. sstdtu ^ss5^e a~n' d s s~.^
gaero- sesaa lln n.I p IWealaoo : espiwestn al ceipoieamas. no quo
ro del lobalmasdo a1& a I- -oue no *'adOrmeacan n tei rocees -

ro^sipaa- cnSr IO.ey 1 Ys5 .
hb f rleae Arpegwe
lo Que Inglates- ha
IndodtAn! Cmn. aafre, lag Impueoton.
e P- "a vII. ertgs apru'Pra 1 i fnoveles consultivss.
esa vd a 1 r^S1 yeo llsqts6 lkris I aib ^ .quo eon molestao
del lardln padrdle us igcaiastdad 2i; t:; w rrla
salvadOr. 0 Lstroeaszc dL-5maj.lst.saivs
Iss' ptrfal onel oansmestoe-.'I' '
o"~.~~~~~~~~e lon seiS igMe.- i 1 "5 ev*^ Il,
no, on sitar daede esmulbos 3 IsInn1ra
v0m P In disisa dacl ima y aia. ] i

"**' nrdensietaase. in ro. et timi able eemaucs-
doodl6 e in m le do b- m Pntroveo I smhAblar d do pelots .
els y quinqullIu localoa. ]. I


lbi


'.4


Pizinia 4


Editorial


Editorial


Afio CXXT


Por Rosemlada Ceulenario: paginag.sobre MartiLps versos librep de Marti


r c Por Miguel deUnamuno


Centenario: pcginas de Marti


Los pueblos.y sus gobiernos -


-- ---------4----------.........* -- :- -- -- ------ .----------------------------


Todavia %enio rebonar en mis
entranilas el eco de o3los Veros-Li
bres de Jos Marill gquO. racias
Gontalo de Quoebda. pude ler
hcer unoas me PPenja eiacrilr o.
tire elIos a rale oe haoeioa. let.
do, ouando T|1 eOprleiu Viaraba psr
Ie recta aulalida de aquelloi r'l-
m~sa elvaitlccs de solobs b eoMlse
optai por dfjar pasar el clempoey
qu o to pell-tCel l50P.e~oalse se-0
dimentara :y se depusse V Yhoy
quiero hablbr de ellos
'Los lei d'. oi eo y en tt0e alla;
Una de eiolas leendoselos a un aml.
go mis cte,1; y poei Le oacur.
cad. to tI li'inlr el desosdcan nib
?0 do ei..t ltrlo; tlbres nos en05n.
taron. Ea p.:.Esla greoude deome.
lenada. s6 olfel. r-o0 traela enao
fibre de seo laque barria el baho,
cergads 0e Perrfumea afemlnados..
de salen dc esmo oeraos canutbles.
de vaseer, de hamace, de sonsone.
te dulzsio'n, con que se tecrean
lai etslorilta que saben aporrear el
piano.

DleB. bun Padr, qus d, mis l mur-
I- s eU
porque trao ais aossJ .1 cbsUo
00 cruPas andu *u caudal fSTAIla.

Y ost, como is mlena deo Mart1,
son 0us versos llbres, los mas lu-
n0o. los IllauIll-limos.
Se ve que son versos uopiirosia-
dos, no as njjma escrilas paa pro-
pin eolaz, consuelo o animo. Al
margen de ellos puso Marti, segdn
Quesada one cueoto, Oistanots do
lapto: "a los veinticinco 'silos de ml
vida eacebi mstos versos; huy ten-
go cuarenoo:n se hb de escribir vi-
viendo, con la expresi6n sincera del
pensamienoo lbre, para renovar Ia
form poetica. Y par to que luego
dice Quesoda sc ve que, en electo,
esoir bravios versos lilbreos orado
pomsia lInlima hacia dentro, de 1c
para el.
En el oossYo quo on ous "Fami-
lIar studies ci men and books" de-
dic6R Hobrila Luls Stevenson a
Walt Whitman nol dice hablan-
do del esl11o de esle formidable
proteta de la democracia norte-
americana: "Ha escogido un ver-
so rudo, no rimado, lirico; a iso
veces tocado de un belll movi-
miento proceslonal. a menudo tan
abrupto y desculdado, que AIDq pue-
de describiroe diclendo lque ob se
ha tomado ]a molesltia de eacriblr
prosa". Y esle ltimo concepts fu6
para ml uona revelacidn. *
En efecto, 5: es como algunos en-
sehan que ni lo orgAnico brota de
to loorginico ol oslo es un'a ro Idue-
ci6n de aqucno, sino a mbo dite-
renciacones de un estado p 11 iti-
%,s de oa maieria, estado Ines oe y
cadtico, es muy frit que ni el oer-
so sea una islematizacitn de c Orta
prosa ritmoide, ni Ia prosa u ao re.
ducci6n del verso -pues hayi quie-
nes sostienen que el versa f46 an-
terior a Ia prosa, porque a fal(a de
escritura se iaban mojor a I4 mo-
moria con el ritmo las mofulas,
consolus y ioyerioas- Lino qui pro-
as y versa "an diflrencisailJne
sistematizada deo Una formal pri-
mitiva de expresi6n protoplasttiti'
ca, Por decirlo ael. Es Is la smn
que represenlan lto salmos he rai-
cos, ea de Walt Whitman, y Lasibido
la de Ins versos fibres de airli.
No hay en ellos mas ereno que1 et
ritmo del endecasilabo, el mis Iue-
to, el mas tihte, el moas ariado 1y
protelco que hay en nursra :t0en.
gua. Y mas que un ccn.o es Una


rpuela i e ranlin: una epucia pa.
A- n peansmienaio y de suyo doe-
bNe.do
No quaso Marti ntl un asonatar
en romance sus endecailieoos it.
bres. HiZO bien Hace pcos quoe Mi.
guel S Oliver hihlando de loe poa-
&ip Ad Becquet, tan gosiados en an
Li.mpG. deaei. r'Esrogid Beqcuer
Para veroer I.qoencri de au eopi-
nru el vaso deleznable de o irimna
asonanlad 0E Stempos ha Ido eva.
porando sUa gran parLe de dicha
oesencla: Ia arcilia se ha reaquebra-
Jado La asonaneoa en ales asuntos
no restate is accl6n del Uempo. ne
unc aose hlb-Ida e Inconskslents
que no alcanza nil el plen alavio
del consonanie perfeioo nl la ple-
na y alletica desnudez de verso
libre. Time un no ugsu as do aboce.
teds.o e tmprofiods o e inslrno quo
hace peqsar en oimaquette"' y no
en Is obra delntliva".
Cuando lei eato de Oliver. qua os'
un isliorquis. penet i s to habria
insptrado au esplhipu y nu older cn-1
taaines. pue5 sabido es que ia eso-
,pancl es una peoulltridad de oI
poRica castellana. que no Ias haf
usado las otras lenguas rominicas
y qoe hasia Er. cataltn y porluguods
o gallecG cuarrdo so Ic ercuentra
es muy raro y por influenrla en-
talana. Pero retlexionando en ello
vine a prnsar que no Ie altc ra-
zdn a Oliver.
La asonancia no es,,como Ia con-
sonancig, como Isa nia perfect&.
generadora -"ghneratrice" Quo dl-
jo el poeta italiano-. no 'ugiere'
imageines y. hasta pensamiento. pa-
ra colocar un consonants, introda.
ciendo un element objetivo y a Is
vez de azar liberador, pero rsfa y
ata to bastante pars embarazar lea
libres movimlentos. Y conao es coa-
tumbre mantenr Unena mima asoe -
nancia en una larga series de vetoes
produce un efecto de machacanto
monotonia. Dificil Be not bore hoy,
atuantar un largo poema en arti.
ticio oestrdico, en octaves realuo o
en ddcimas, pero mas nos costa"ia
aguantarlo, en versa asonantada.
iQulkn Coporta aqurl'Poema epico
"El moro expdslto", que e onroman.
ces, por mayor eSpa2otlsmo., ecri.
t)16 el Duque de. oivas? Tengo In
convlcci6n estdtica de que para es.
cribir un largo poema' el metro mi
acomodado hoy en casteltano et el
ondecasllabo libre, y aoi Be lp ha-
cia notar a un amigo despues que
hubimos leido el precioso poerna
portuguos "Constlnza", de Eugehid
de Castro, que en endecailaboa
libres estl.
Ls se par experiencla. Para ses
cribir ddcimas u octavas a redon.
dillaa o quintillas a alojandrinos a
sonetos o siquiera silvas aconsonan.
Waos a romances hay que 'ponerse
a ello, es decir, hay que proponerse
de anlemano eo plear una cual-
qciera doe esas ormas metricas y
ritmicas. Pero el quo 5e Done a 0.s-
cribir, o mejor a improviser con
Is pluma versos, porque el alma
le pide vercor, le demada expraI
si6n ritmica de sentimientos lo *-~
coo encarnatios enoroljootm looP
genes. ese tal escribe, sin apenis
dae de eoo cuenta, endecasilaubs
.li.6re;.-Y asl Marti.
Ganado tengM el pan, h~gase -el
*verso, Cecril~e Marti. Y es como es.
No liaca 11 sus verses libres. srio
.qu0 se le hacran ellos y Ie Ilovban
Il mano sin ser por ella llevadoas.' 1
ComsoansceB lax Patonasn in ata
T Is too &mn tl orallat i mwl erlobo
ati d, ml dolor lo tooyro consaloa i naondidoe, Vorsuzisdeose..

Hay que creirle, torque estoj
veraos libres de Marti son, on olec-
to. convulsos, encendidos y perfi-
mados y se stepte que brotan del
dolor. iCreeis o le podria deoirhe Jo
que Mart1 dice en aquel tremendos
poems que oitula "Aomur de dia-
dad grande" lt se intentars de.
cirlo en esos instporlables alijan.-
drinos pareados que han querido
algunus erqsladar del frnodt atI,
c:ustllano? No, esas cbsas no nue-


J


AfioCXXIEn So


For Luis i

Un cocktail ofreciw
pasado

TTN ratio muy agradable pisamos
I'sa noche del jueves en el apar-
tamnnto qua ocupa en el edilitio
do 8 y 13, en el Vedado; Ia sexqui-
aits p~ssionsaor-
gintina Bibi Zog-
be, reclentementcr
iegada a La Ha-
bana procedenloY
do Buenoa Aires rk r
Madame Zogbe s%'
conalderasda co-
mo una do laot C ,
msjorea piniorn
on no pals 3
tambsl cn en Pm-
rim, donde ha ex- A
on nin do c a| '
ocasl6n, ha vent-
do a nuestra ca-
pital de paso pa-
ra Nueva York. pero antes de su
partlda expondri su colecc16n de
cusdroi que son de sin igual colo-
rido e belleza, especlalmente tos de
floreo, que constituyen su especia-
lidad. Entre las personalidadis quie
acompanbban esa noche a Madame
Zogbe encontribanse el Encarrado
de Negocios de ia Argentitia, doc-
tqr Enrique Mendez Pu1g y su gen-
tiliolma esposa NMrys Matl, el cono-
cido escritor Josr Cid y su esposa,
Is culta dama Dolores Marti, que
ha poce noo deleitd con una briR
conferencia y una destacada artist
del Ieatro argentino. Bertha Cas-
telar, que ha venido a pasar una
temporada entree nosotros invitada
per los esposor Cid. En charla con
el stable diplomaticn argentino
pudimos saber que a lines de Ia
memana prixima tIegard a La Ha-
bana acompandod de au esposa e
hija cl nuevo Embajador de aquella
querlda Reptiblica sudamericana,
Excmo. Sr. Bernabt Samuel Gonza-
lez Rhlos, a quien conoci6 el cro-
nista en octubre del pasado afio er
Roma. donde el sehor Gonoale: Ri-
eon acluo de Emuajodor den c rals
par cuairo arios alcanosnoo ma-
cholr xitioie cardoiLiuando enerds-
leo nimpeoran Taimbier, nos dijo ei
doctor Ninciz Pu9g que para en-
tonces habrh sljdrd de La Haosna
con su erposa que fa nidn ira -
lsasdo per On gunieron A Uon inT-
porsanie cargo en el Minoi.eno de
Eelacionen Exicrior-s de ; i.Inp -
ldaianaa dumungn, a as once decla
n banana. se celerrara en ei ar-ztu
cnruico Habana Yacht Club ora
junita general & aInoriadno pcra


Cr6nlca 'aijanera DIABJO BE LA MARJNA.-S1cieylad


de Pomada

M Aadanui Zog1t el
Pjueves

pu~esde Isjntoua.mefEcit .i ono
olmuerno bailable qua cuida-
e-urnresultara iriee de uam -aren
-aoiomaclacmn Comlace ua
rr.ietro bailable en ci V.?.' do Ten-
niua Cilue con MOtive de ebrar's
Ino ama do ponesida de our a
riltecrina que prealdirs cm te4.
p-'r onanlmidad. cl canoci acn
dide ruse G6dmnecMena ark in-
rnencorea Ia acm actuaenAlaa
parte boilable us o aaiarcrjtimej
IleabA hashobes a cargu .1 p,,-
pulates Tea Mex. Grica nes-
tars primernsa c edades Case-
try Clue de La Habana., aro. de
liesta en betais del medluui, pa die
hbhra almuerao nernido ena mu cce
calereria pars ion series -I arm ,1u
pequeflo arupa de amigE,% os' non
olmuerco auteayer en so r dencia
del Ceparso Mitramar In jr.-4 Y be-
har rehorn Lauurdej Aspur- e 1.,,ii-
no. Precedsd at ainstrzorn. npiocina
party, juafidadne despuda artidno
de Canasta.) ncc ompteta, nma-
nida.- El adactr Tony C ret, el
janen letrudo 3k on encanla cc to-
poasGo tria Lbpon Guerrer hesnr
romplacidon a so hermoun a, qie
vine at mundc en Ia clinic e Mi-
rumur dnnde aiend1id a la ciesnt
el doamado tandlogo dintni Juliao
Ortir P~rer. Desine aynr ]a efinre
inn Crunet se entiientra i nunevn
en suresidenria.- Olin si pitia
mutrimnnin, Migsel Abril livera
y Margarita Solo, hoc visin men-.r
tunlas Ins alegrian en Os ho r par La seftora de Alto'-y sus hijos
la aenid~a al nuindo denu ninia
iureninsa, tercren rsio e inc n rui- Mabaoaen Ia fastividad de Santa Elvirn, eotnel de dlan In joven y
-rosa uniinn. El doctnr Onti Perer id
tambkn sis16 ala efira dAbrl lndasefieca Nenita Cantada, esposa del dotaolr Joint Alid Bench, abounds
eumIs cidecalat iramatorornd deArse-y noaisia de noesiraca pital.
en aclinitudva ad n Mrumor d inc Lc Con inis preeiosos hijom Viieo y JooiC Usd1 apacice en Is srelienii Is.
hulls atodania-un itregrsant ea la igratia In oeboca do Alit a Ia que feliritasnosa cams tamibito a In linda
J-aphnna, Iran n itaerande Aaeal Vivien queasainrismno eoiarkitd dine.
doctor Armaninn Cabrera p cle-
gante esopna Margot Muore enxe sbefalcm t
preoldeota del Lyceumn.- dinS n il aleite t
reirntjcno dt 1-brero, soa-aarain ii-
darn F.1 Haba-sri llirr~nrn inac ono Sec.,- nie .1PlairIn U'rdoics Hun- 's li 'n ciirn utsit,(1,-' adnno c-W
Ccuaciroy Cho na ralt IIEde rn'.n- ~ .i m. prdir deln" Lon a"'raei s:-bc.arlo Usianicoia ', Rmorn I.-
rrnanunoe, en u-.retnr e ru'mu u-'1 oii:ieiarierinOnioa oial. t ..a Er 155 nc-inr
.. rrN J., tod t go-it4 11 notbeorlitoElena Gr-"nitcrii
Otvliis'argrineel'qen dXii'i, iiniir,sidn-unit- -. a a, ~anus c- i dcr.0', i i .
miass r-'-.T-Pn55'd, -i -nw-da con- .in 'o.-dtit, 0.-i
Euirii.5n numuecuro nd-ni clia Fr.Es lnO -IN hrm leintarot uci potriij %d mu jen- I, -:-I--i
ta c-as-;.:i--s Sani~ to% tcar-nit-t',- y1 Ccninaonnsusl-ic..u.. -I n
One tciondarnono o n urs nI? Vi- I~ Bclori,ciaturnt rof.ist' rnun ie medue ri ~ri,,n-i-.-
onsao ic.n ectumndoinp las o de atI '.edad ai-mi -i -rinu un ,ua.anifutalrsn iu O c-
Ar'mnsr Loline.Guiierrez aIl ama
de ru; 6..4ndinO iSeea n ny s rlSFelijitaci ones


nc-c~ ado, cmorriinOEr nuy dnu croila 1hr i--n n A L mmn rccL I d- ;.. 0wi ,RC-au c.1 pati.-in.Io r-.-*ini' bn.cridi d r 'ni- F
icl ia decania ;inciucidon roe isa pie- pciopoar i h.., inuadr, a a; inn el uc P. .Oiil.rmlet s -i n Eenan --'
ya de Marinan I, In eshares bun o n r r ric i et-l14d sn r erc ci.. 'cis ru to. cr--einis-in maO ,iFcrnaondezii Ii -I'i
Caries Fuoims aSnoin T Tomen. Anionic. i c-.dr dcrla tnC3ot trts as,,nin orI?- t,,eie Onol.ii,, n.iat__
quienres en iod rnemient-or no banned -iii ~ia H us n~el Cii-:- t -ain;do dc Ic'f--: Crc,an
twicerimsqena qa lansar pnr clausme goiatit--cr 4.r-r.1.I-.:cL--- A,1 ut El .rc;-,c:S.1in- piuidri c-tis dli. I--- Olin nalnnnr- cno mi,- n'
,F ,nrncuiri' delcitioe Des- ry;Aniie aMirnieadno4r a c ~inud ,., ci ik i A n'- i--:'.%a'n
yeengran-ii rndrn..is yriir-r '-' is-i a Mscuana it is PA: -- i-. in-I
.1-'L, -1 0,31S M! u .inj-erns 7r, n--ri nti, .. iii n,),,li

En el San mario Nacioinal de San 4nto o ifi -rIii idrlcblt jsisse ue -. ,fu cci---(crati cv-I4 -rcoa.-t
-.10 -.n d rcie Fu ir, 51in c,, rnin cuI13 rsi-rinn~.E ;,
Tedo erra dcns- d L acl. i-a Pa l lad lFerrei a dnr--lr Tll ud tsr-I La ; u.ciacunPc-ieinaen riJj deoCiC~-. n)criio Ma rit Runsa Ciela I
elegaaie cerern77"is nu.N]11 oc mu-'nons, a r 'Aei l.iEcr snr. ri'c1 ,iiercc
fiana. ceaminto nn ci nituraicNa-, Elov do a-uir,,rrnccdn ncic-1 en De alas
clonal ice Son Antonro cecPorndu Gainad or-rAntoioaOlnOe0 u a-.
ias once p media do Ian mboa, a onla- Or-onNavarrcoAntoenie I en er nerafcr uooa-aoicne drc6 r l
Trillsoclse'is boda ste Coasimo i-Atnoe pPrnd,.nnet.Lobate, Cle mener IIosr oensnae nei doaiocton-i .-C
rez Alenmo. refiacrita dc ione y dell. to ralidlad idc maids of honore ai- In a eli C-do padre froPa-.: Tucn-oirn ,a aasii,- Sucreriss Ciinincnr-, in_
cad-b lea tn eljottd agecriere prodani a laa c.rid ral".3 -3eC' intII it-ntis ireiu i inde ina ilesla nc Snn Grnn... Snter Inmen
Allnascs Onnit -anza nos qca ella1 clentaniuomdoru sobnsiiu Cri-c-a Ci.ha'
ins ostiiwoinei prjs-:Asrunion Piren -V anzsa. crnn-ni de -rl--- I Fr~cc;c.. d-:noe e-,Ocinnciche del Piiii FICdnonnai ,N-liunroEnrd-:e.
icl Care pY 1-ira Aloneq, p el del Ot -Tanioelci doro.-:- liarIdi j icte pis
bioc lean Ortega Jimenozry seoracrrome el bouquiet or ina'13. e ra-.tiv saosn pcae
Cristins Lonza. : ad Ia mai of hani *-:ca 0 run
Rcvcsiinr oncrctcnea s brilianessir-scino roguilamids ofl- hbe norii ,r-cd-a. oi
O icira en m -It: cd cna iccriubr Be ac-tic 2J e "ci aro- a-n du-e cc. --ic--p nolO t 00Casa.j-I. rn Ann e- iicbiunu I ibiecn .-c-n:us
larmiceo Garcia Felin cfaninnnde Aiinso .le Cnlrotuc diCl ininu In ca:nae rcc L-ntns- eeLiadnoco
macfelora Cririioa Laore de Orrega di ,ant. eip.rui..ioiaed.-&ia FI-cc-- -a ocenrp HmoCr
A ceoeuiascile"Lrs ams isThan-aDnhn r-iic n0 -cii 'bn In--a
main ]nealeet apauinaina pot Iol, 1iJc~on h Lul .F ic-in n.Icais derb.4,,e2 5F tidancon anne i- Bc. li Hic .r':Cc.n, n-
aellera Nina Abanseocr P~ers%.p.-c 3eI 5 t.3 anE&-i o5 c 'nI.a do 2lmmc-1 -irn.La c, r, in5'''.:dee0-:r...-in o -.n na -cnin-sd
el sefchc Anic-nin Oriega JIc-hez. sno p.-Ires de a cifIs in -a iiar 'in.; t- -c--- iaiO .u 61
del oi v r.. f.;tciinuc 0- unoeep si -:-ain saloon iei ?nsrn.'-oe ,. pa.' -P--c ala odi nnr, 6 --'.: e-
Los rerrlitos 'breh i-l-l,-a r I dnnru.c-cum.c rua. icina i r.nmnc..-c.a qP rinsirr~a!
Per In refin-cm inPorn7 o qioec fir- F rank ii-iiiO P-n-- -I R-i.t. 0 mA Jae Ramicez -ciit -pm, u O llqtl riii --1r1no1nS-d
man iei -r benl-a Gi- Orion. tp-ci n.-- 5 1m.i-- i ~Psircu EDirlc...c-ra ;-- m ibndr-SilenFoic )ftI''cn
tos. Nsaun --iCrters. Ricanrdo Per. :-nrc? A ann'Pi---E a'I, -i- dr. o enola mdnr cic Ii-iOi 0crac. .nsAnocer Ciaic..ur o:,,A-ic-ion
loins. Cas~mirn Gin--ra ins ccior RC'--I fe agrcnier.:- ta., i i. ia n n' -7i~aeo- Boic,- cac.11- ; Fcc-in c lzinci [-i-i Perez.

El cocktail parlY de hoYr__________________

Los jensenc' aimmmaluru escoes--c, V pusnia -
Macininc A.rc-,- a ,LrdlisGuti nerez. cevolind aecin dci 1t re;Ic 1fr o O1 C c )
Is encaseir-In a in-ms eficaiaclo nra on ionc-incurtiDr.cGabriels'sn ss..o..
pare heroc incocktail pannrtea cn 1brd.,cla 134ir-'- i' n --LatSoIl 'lI
ou uglrerrn n gropo en- illaccor'cis' ia--- .1.i Ra .
.melinroso.ceanl-Jmoio Amun (-n- nrEc Director del Hospitlatdo Gucnoncshcoai.
dad habnroacc or n Ien -errurh e A-,us 0 -:i: gs rocil.duo t):.i-iA n
Tan simpasioc ceni ate C inn Tnan lnbgndonf.-, c.
ZOmAi133itele Fisnchlnee Imanana c-ic~--
La vinda de T*Irqnez CONSULADO 156i-158, Aplot. tt.-1ldbsoa.

Ceclrtdaonisna ese oS.antos Aeoiiiso mind. dotorc .irrc RIc-izW rO-nd-nc-'
Eapiritualca ciatiegri ual isma&ICreca. Iing. doctar Mailan--.- e
dcc. en ram primeras'horns deteoLama-.nir a pYM4a rtha Hciomc,,d; -zxa
dianom st m er. en mso reaidescls~a ceIs Dies tcnigm en sauSaci-. qc-
talrIte cluoucocecceliVest min. to boindainosa damndsa.ca -
respetablled admq luncrqTerez. n t
Ccrrs nld16 clna-on
Aqaeli mejer stable. bondmdoesm
mennifla. quecWeet hcrmosnmssprcndam
ceania en su perseen, nvenlia safrien.
inn stepaeidted Ia.pare cembatin
In nasi as 'agotar~os lorecusnamles
ha- clencata
En mihogan, doodc In Itorms fricon-
aelabtemenic hi-as, hueos Petiltom.
ceeton VpdicretaInamllmccm. noutmuer.
tc deis 'on oViejo impeilieste Ilie-
oar ponquc parm ledlos elos suo gsaer4
ha seiistoma mdmstde halis-quex dries 0
sicli~golice' conacteral p gulaominc.-
)Ho paper Ia mafraca recibiris cr-Is-
tmmann ogul temur s celltos mestalca
sonmti actinseiasts picar&lam nemce.
Coo esas lincens. gric diciac ci aler-
is p Is enltste. qocremom cenimr
nbrisitot piamme a msumbites, denier
Migueol. Lilim. doctor Jos# Frasncimco.
Fsoda. Ca-o~rma. Trisom. SuanssY Juamsn
a aunomIiijos eitirnI. Juntina Ca-2
30CIALoo22 asis da
om aci losaitmpesso ha or.4
psislizodo~5 banquet- des.7 6
dvesinsm hemuladon dm mil co-
cowaD 1o'sFalooKlo adaiadasdseog deosan
IGd C.- el seca ear l~sce.Deesacnisratioeamnasmrinsmsssm
RCOPaCidad poacaas a is aiast d 535Ma sposs5ioauistalfes per omom els-
1,500 pacaosa. wIres o aSU
LA MUJON COCINA DE 0)1k l o" 1 p 59
1A111=10TOM LA SALW"A1 A R
".~ ANO 31ses'-nn4 -


ibado, 24 de Enero de 1953


Cr6niea Habanera


PAffina 5


I. I.nncr6pollm do Col6n, en-el t ama sun padres politios Sn go
guteya de lo suycs. repouh va bajo LaoS Mltimos duelos soar.y Quintana y se orc hos GaU-
"U'L?1r1?? cralam lo o resin do *eis olin 'ganta1. entr wa for nfllres.
rma-.Cnccdns Capoape viuda de Gu- log derviclam de nueusra mania ell. mien, enP elena Juvirads. de la ae.r
Liremo do Celas.respetbl daaA b. bn? pen isn._ deI_ o !!jPara rodeoi,nuestra coodotenicla
Utre d C'l, tpetable dame. giln IL- M~i. Harr. Binourt7 dt' Llinar. 'etdtm uui.!
compendio de bondad y dulnire que Decansa enaz I aseflora vludo de ecposa del doctor Santiago Chocamar -- --stlalma.
qiA ;de,!doctorlaSaet6aegoxCharse
Ir7 largn doleorla dpJb de exlUir ei Gualtrrez du Cell& y reclban sun hi- Garganui
s)o Juan Gutlrres do Cells y Either Una cruel eriermedert que me Ie
Pirtenecienit a Una de nueearaa Ptren. Maria Guilirrez de Cellovruda rr anileSid rerienrumele.' acabd con
prineipatlen familiar. era la exinta el di Jarg, Nau'ia Dolort. Gutrrez ns recido da exisiencia en poco diadero
mAN acabado ejemplo de Ia mujer del de C jZ vud N aae Martes Bernrars r e a e m ene po dims
hogar Alable cordial y mencil aleut 06mez y Flonr.da Gutidrrea de Cells, door
niempr la eaposa ammanlaima. In ma. Jack Gulierrez de Celia. el cuerido ConBucpubc ooiude qoedan lrin a
Srldc d p comprenrina. a In miga amIgo. y Macgel Jorge. nuimro en- asia en au inoel calnocecIs arua as i
omo rncimi Y eneraa m.m e ma = eoido. pe, mu bo e& tirempeqaeuano H r leyron el ar 8un
Como bacond rltilaoa. sum artlmoo Has causad.. peonns uthoods en lrmaaHas cee Pedro. Noel bloc
noomenoro steatuoeree cooloroodos coo osesiros ciccules serialrs e lifaeCi- ha y reso Belaatoultyd;eLa.


JL-..iU-t! t L CIL4 L-L4 IILIL'O-JL4*-
Sorprenda a pus anmigas el pr6ximo domingo
lievando a la playa una de estas elegantes
combinaciones... Nuevos Pullovers y Shorts
en delicados tonos de vistoso efecto... SlamCs
de gabardina en hegro y en colors que -
armonizan o contrastan... Conjuntos ideales y
c6modos paia pasar unas horas agraclables
en inrena o en Ia terraza del Cub'-I


P.oelfade c Ahambrayarnmrlcioa
eembssoanrls ceje a cret'coean ofc
y Malnco Cinturo y detalle de
pu i n ylanmira. Pequ,2.5
me~ao yse pgcaaol, 29Q5


i1& 42


Nuestra sucursal del Compodro, cmo 16 mi US predwu, eati a-uS


II


ar SoIorau


Vuwtela s l-queas cuwA

j .I,
ptgt 6 Notcha. donaes IRStDIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 1953 Noticias Nacl nalea Ao sXX1

M a t a n c e r a s Un homenaje a Fivorablelaautap detcapitdn Rivero Gonzdlez La i.ermdad y la Belleza

Pr MaIn Iarq a la Dra. Blanda a" ex alcaide de ld cdreel de Camaguey, Belmonte
I or Ma~nolo Jarquin I ,, r In ~ ~ ~ ..^' Drill Maria Julia de Lra. _
S T No le* permitieron a lao perioditas tomar foloien el interior de Is II D. i a Lar
La nueva directive del liOSa LirqUlaga priaidn. Doee delegadox camagiUeyanoi a la Asamblea de Peri duetam C6OIIQ nservar la pureza del alienLo
'dI Club de Of icialeg Oo 8arsretb n i- S r y ~~cals:cewr
pdleoca. Se le ofrecieaaen el local PiSar delaRio ., P61 a% I Ill en I e prelpihisinga
~0Lions superior deoLun metro deliChore Plt Ia I up cocsstiruye Cme, nari ad dlneo
Noticing^? .^^ ^^ 416.,- miloon clS S 'Si I p uad e raaa oretrnn
or gredo @I^ ^ proyectil,- lesion I=^ s ter-u -71 qSu
ln lao com ic ios of ectuados fci a- r scrie nio c ao l rep e no i no d Julio T o- U n e j na s 1 r n e c ai sa rs al a m al s e deo i an c n u rn h u m no E n s D n ,
is ddatr oimoo u,,,,iido ,e lb ctrcs. q a de I s- eorc6e c oa ia clRoNtce d oasrs a redi~do rsai~oyctll sueiord arl eo- maqx -- i rrao lam abEo areos- quc 4. dc iLadEor lilf
eno d1n iarros Cabarodas. c n o junta delrin-ia,-io mh d na rsaP
P dI Vug adla nIldo a:I-derecha. a lzquiord tige or a- m n cau. h.:-? d lanionam, e n der e pom n e Ura ble Fe ro no
Sqife loltegrabari lav s lgulenin s pra o- eouta Ciudad. cy lhetaaool naoaa hoLie c aI s, SAN CRISTOBAL enero 23 (Lau- Rflifics. *E-menleoilndo harts aab .ec o ao an nc, I p1 Puerile negars quo ademdn 1s o s
Consagrado a Ia dlocecoi JulioTo IIZdo 2.S o ciO r~raro B aRaoleonsUr- or on d I is r- pdn'v h~ .c llne ~ roosIolga.sslsfn
I 0o_ Lo11cloneogeasi.fiVin

diocor Bionor.eI doiet ioto Edu- Tolegiala dee dolq lsm duclndos de hond cocontrandaso p*r. detrcl's'"''1" "> ai nrnial a~elco edlr. .mnd u ,p e oinadlnd iq. cloc a t gO q iue * i d ig lo b ia l na
Parspoadente,. r a a r imvhos .al r Oale i rmino aplaudon lamedide V am s rnc ronic eE l dC urc colo .. n d a aqu u sle ea ru dl
,6.- I 5c e gemrrai o.ao ordac.t s-.i n a p05A ccq ac t qe erevision ayorlalpueari dela n
ptidoPdxen Couel,. Para s ice arlie liuta de C rdenos hasis u pe ps a ,del Ge6 lernobra enbenfici ordep asmo u a dciPam i i Iair de sllpboeaneio tuna ae ma c i arma da 5- i.Cein *' b ocoadl noalrsa do alle 1nia.t h l. a
do coonetodraro de joveny llvplevo I EuJ erl l etcdlvi'. Cio asJunta d llpldde lb q10 a poa ucl a 'm c l.a o tdatodomIns dom I a rr sprealonadam. prndunidndlosoi mr. 10a C a paol aigmo
T oPar .a esi a d irocr iv a H m g arl z a m r o o rgia n arals de a c a irn E a d o N l ri n a i c l an o da sik a cn i ls a d oll unsi r Ula ina % r la i. ad m l ra b 're q u e d v. e c daCtlcid a i nso io a -u
Paro decorate cde verlanten el elms ag Creadieor. del M iasia gran v umerodo-sa n I* & frmina dex I cadi alCe -0o. lIoa eed acad ol6 pone In Jer'S
ruerra* iaspeae d y a yMc. o m ao d ldoc ao. Si nepoll co-sseliupd 'ns :andla ue graiiirman ls favoroce a Bemos-cistotc.,.. 1insi qerinosi erla- hCen ode oi sdagl s suniras.
rv o indsr e a ooos Cues.iufdr l r a] o Poin de CO. nl,,aIl o h e PIa"'"' eCn t *r--" o C op ni. no d
her o Riv eras Espinosa; pora Oeiiretia 1 D cr nre ndalcoe com a 0 icc sus Ii roan lo ernos en is- bo s o patne is engus s urrrai.
ilo aqurimer lede 1v ale oacar Rel I v6 a pelleido d o anhqulimo mi% do de sdeisnornrlam ,p d a Eniulcac ion hay coastIn ,rdositab e mac oles vrld di r a ras siae l id o hausn id uo dexci-- rd a y lasr gd r ims' d l a por con id a oeniak lerindo

oxexiclocadi aai 0o doe Iaenla]Ds-rCoccclnc enqu le rnnltod___,sbfunn hpuodescosixoerds Et dolonidado 525 p o pocama p-seoi dquo, iiosoImdo ion c nimaodn omoloare is.In
UineoT rila, panter o sie r lesrroo al so- L soc lad dea au aIe ea I c ci mlola a d Arun a s Ru r el Aol.o oen haone ldoMarli arglsd o .m Y Y 9.1" n, ox 01P raxaaioaenr Is
gutndo c e ERoa n a M o- a om h e dM e un pu o laer e, de I oblaci G eral do Educac iour a del n I .lams ed lcadmr oos Us V illa s Aglene l d 12 d elin. dE s cam a l ourxa- en que c 6la. e-o es p rr Uts o Man m El p idac 50 p0me 0 p ane5 ioss. -Par


tu eS~^ d.ma? eet oidd ;a'"lt' I~~t rj n iserc c"lor Saldrigac.o Iai nosad an [anao &gamble MpBualo B on 1(uis e iiga lPrtdete att Dr. Luier Cru Ramirez | ,4b.r cp .ndai,.ri a Inpe- I u) e riaClu e i. U pl e
pa,,xislorloat doe; a olrilcisEsoarsora izaVi iula.ta
do navi a. Arrroes A. Cslolavos^ 'Su o same.r OsuO.dvi.Asouxoiest L" u a sior-idad olarosla s ^iAngtni Nil an a dMa ..rla o Ilods ,r o I c ri a cndcns Is- mli qer uNo s osiE s lmpr e us.
"c i l ,cnads, pic- doal do to Jx^aiaddo Edsa a ns coraeedes Aa ooteciaosn de or na r coo-sM.1e. ld o" ys c lf uei gaon- Pin J sa rde lc o e Rioo arnoe n o ic os Ea so oa s Pm.0I10 Iten s on aicaFr co-
Como va cate s cih il a fuera n iec to s En as Vg5 caci6 so M aranso. q' c o a d eo m om tooss ci C nlons oisa del i l An po-l cic n dbe ld f 2c4 Ee s- pe n ol he os ia c om bo a Pin o r de r i a c so' p a q e fp ncion eoncr ad- m a a locsar s no es ia i ellS maylrn -.
domino paab, : peRio. p ass asisUr a Is Asambios a l -1 cur abtp. .cle I> I E, nic, Es aero ol a. 'no p lla.I a s osi ncdicioneO. on rust
Evajikoo Calla Espinosa, Eriuo a lice oen puclas mnrioqdoi< lirio- alibi pol a br ci cor ell a net Apasiol Macl a SAm 'GUA LA GRANDE e neco claon a D S Peri ad ns. 12 delpgaco r i n os u'I q (atiiviul a aoa ab- segur qu etel a plenlo se cmPuro.
Narcio'-rorvest yRolando Macrieo y sue sco ara nTetroa ento ra ul po o Tambn 1 pranvcla c pasCamenac ha oy so nPinar del RI. 5 xIn oa raor L Via Talsral dei a lo ue dor- e psos inc dol Cmagie cyIo. y scam- o nsar. P J
Monadlvoe- corno Copala sialitaros, en. eriruloa quo era pas u o may Ia- palibca k as a Clociors Atuiro n II Asambiam Naionasde Delsadas daudol Esmociu .-Gran css vernacia hae pisdom dei SecreLario, Migu ol V cr- LI Pc no ospl M
copIdA!Fcancisca PirceiDiaz, Iilcimoc minIoca iS ciedIad, pa luo do Cuesia C.rLas_ Vaid" Miranda. laS Cacoleesa rv &I .ica s o055scoddc oop.~- Una ,,.,E alini's.h b- copaicpn0 00pooob
betolnins, Ralaol cAo Cs io y o len. p a Ia >ee a en ae r mas s s ri- -lanqe Eon arique Pasrual Carol . stores pyed o lao g ae ndone l a ji a.PINAR DEL RIO. onero 23 (Gui. __ na exo d o d oler de d Isban dsmu. Abloloanma doCarc ourvs dien up cn o deo is eornumRe Elore oe al uIldro descrllo s e lns-
t oa o ld b di en v iue ors ..onts S1pcco elu 0 dellPut e n eanico del La d nicr dUrriu iag agride c o mior. a R d Caris u.roc s V Is ngridcl p llc l ss Infrieelie d al te qu1 sixo icllo pa lcri da la s iuiec l. I


To dre.a hija rectvean Is oyr agan z .en n o L d o & G e a u -i sai t u d ~ e p e d le r Rodi guez. D orEL K ms~ ViYA aL e n le. L y Ilo Dero s ibtpradre s etlee ntra l a ru- T li,,,ra ir ac s id de In raci, de cuv sei r ].,a cu Y a En tos pri meo pmu- Hiofat ie e na e b ca l qe s lacln C
ridlx ei)a porams donecosa a onlct a be oc is an s C omea dell oarsi cimed c a in hmpalrc risenl o Telegra ro del Esloda.l- Man o .. *lsl.,.o An lont o. abnios Rlorda. So r Ciaig P astel .00 c idx a qu e I a somer p ou. louce ao. lads o ilcors"ol
hriera ia, la dieouc re ma a cicl M orla roan Ludro- O s i.or ocio iella calpulol It a o o so l os l ordoe lL a a.oV i d al aEor se 0 0 Clu eco lal trdca aorie asportncl ei n quo
hcrmiceoa te t bros Y cl -a Aitrc N Mrial d o sdansd c o rs he de prxia r ed mode lea Cac dndeaVra L, ec arcused do o ciha .Cc r.,s gar, sidrn ops harea do l a dxeVgldeant pro.den p- .
mu a co encuo d las obca que do Guevara, qluo s t Co edi e la *Itr115la l os d oln r Elarcon u. C. 4 so In d ie nas 'n,
no llenuonn dacefectoa l~l torIsIapa- 'ixioclovei, liaCvncheside Ifinto y1 on a t lo .C ,eJls Pra~ncala-Ci ie-- ce Pc ria.1 n t~ c de dodueolaVaya basics 5 5 d I Cddxgo Posal. i sloodaJ0e d i ioreO i Pnlsdionic.....nasa
sasd dac t a 1u I a a la s de a aan a.ioisicnai a Ia miinma ei doa. frc.iaro nuesio mbA s nido 0- Sursalc V c o s alafsd H Iosn del aliend a onasa do inrinda esioca iuooa iboroodo a aosrova n d ba I~ elarna a ~ Eno r lo nlanal, Arman a Suncconcumr I Sare orovi cal yo e e gcr dn o pacofai m ro n di n r c noe seg Eala ---m-na. po. e al
pi endodo ro aahao. aa u Icesi per elas yrafadose ,t horas -la. os i n- Ia ri cam Alln. Aran o S u m d s ame S N Can- a h a beda. La de usacion soe dotClue ]a limp s de a desrcaw- to impurC A 01ne0Clue esor oen rela.
moon qo rlvdra do 1053 a ironce yi ci- I Ao apodresi d oer ma s c ia ua ha. El minloul a de Educaciho, doc-n gin sater varieseoonsales VdiLas base e n e Cluoelcetecidco I ndl vduo dcl ra y las bunic. T .an le son e-a dc I co, a |o n I cause Los aira no
i eFsipleadls d e droarueros tar An. que Ri'ia Ag iro, in nclicn e de la
Feliciiao d a ion n r ujlan o l a e I Can tisnelencae n l aue ,fig ran altos I bfe eni hnr e Inae bc 1 dr-s Rivera Aglirol oroc S s Jse ia oJada eca mei sa del olnidadu e n un trand ie unad balsa ba sone blo. ipdipensalo e o la Es digosimias. iecarbon. Itegesi
in. ro .Pde od a cnleolndoda 5.205 peosn.propidedad presenct 6 x. ivnIpc a c n adnraieas oan
ta c or es del pa godai pn iad o d l 0 do1 d v los o en l. cat ro ea p aE ol, u s hues- i d de Enis ebi alub dp I rse prime Mt I" 1)IirT',uro aoi P i honorlo doo *Slaoen compalme a d n-
mngora e doIanterioc semaia. ics de Ia Ladr dn dev 0o cara, ban C liiIi s I* gener on a l que v hlola n p ro mo ea ndo a uiul pe SANTA CL RA por 23] Tr de i Eutadno. 0 cndupti elc ri' Ld rO c px a a e ila r Cu aiar Lono o sslos cu eniciso
d ]a C T C y que ni d L Lu amPe Artigassaecc oraxla n sonaim e a It a a erur? do d idbo m Maclads. eruro a a Vlo d um no absa de l a geubIos ca rlocMa qu' j V a e en- .. orde ae pieza Inmo n nal
haem s lga al Q ina A c~" ercig.fa eoll ad r Ha a a ol a d ,pc odl e ~ n i n :c .het2 e m .i e e? c~ ii~ ,' ^ I naa 0 b1?.1 vica e I nfo asr gelg o nesrna'r 11""la I en copd it.m s n r ae. g ad srcs*nad sett s
neio Ha als, n ler I de I hedoracifn deIta Medirliio in-asombio q ae c Ima el pubT i co del Estad m apa do Ia i sl E tim to poi dai iryupcrlvnhox H a do to bcc n Intor, de p o e S os n anscios oA er l-l ade con
Santa Elvis. ach a ao c o de i p st s ca m' ea xla a alo li


Elvira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 riol loliagqed e- N f ia e h r b e a o ot ,c r o d soude onesi delan Palaci Pr* o vin M,'saatam r s delrtai geneai de Ju I s,. ." *aci caln Pequ-fse. con
E Lb o .de dao o oia 25 ebisimno, clsa e queao or ocoix ,e4 IE c ar l aIl pedlola e ciaIan n ne n deel s Pac, um ocg ali ado pr nEl ho ha rure quo rt U u iraviGooso -Iics a dl l la
b Pabi el progEmp a Ve ala idoa que el minister del TrabJo, cial. cerdidos genaillemne por el go- F ederaifrn Regiona l Obreca de Cloll Jl dI 1.0 5 priod udeenarn orel' he b e ovimientos in iiP-
numernoos daman de ciaesa cieodd. a; co si B ube h c ter onse l Ir n docia, Saladrigans. labia dircado uoI bernd or Ci cilo M. Butallo. El Con-. I tuegos, ae dirigid a PresldciVie Balls- l s cu. iae. r. :,22 C it Ila s ti n e ut r n !. N cf o s c e m o l d de 11 ue^1^ a [as:o II n n sealp tlica- e o de Joalls e lebarti.e l a soieana to in zte ^resfinlose d I os ayu d i a~ f lam I frnec p a p ci :,,-.i 01 I' e n cs on; a ea i cuarl--
l ao quo adel mo nlumoo ses tro soliido, do e l 00 un s lasdo esi pellido oalucio hariendoa ftroe In Ia ap ,c i oio de Acaldo le b parah myo aI Iac oto; ce d d'or a sde a^ las T sa *n d de oea e Ion t ei cliii dc vla pa ci.xia
en exta pcisiseca nlotde nlcorre~~ oMbxosd oqnrel- igiu ccde Is jornada de 40 hocus semi-I1 uno onoido enpecial Para delarar trenicalon CaCvadlonga", i..oflslania" oa Icaac~ a r soa l limi~nins!oo 'maolicados. -Co- Prinicral Naol'empre eu panilhi
laop don dob Pinae 1a yMaorqusdAioa, qon oronye- El Juzgado on onndhtuyh o ell r o n noa ci' p piaar d ar
Pon^ ^ S 3. noe uanetd e li Par Jos ,--- "Huspde Distingulo edeoinre tic Alt" que '"1 furo afca par el^ prpl ineesd 'sbe at
pandeamoia r d piao boy.. das nustiras fiesta ixle d uasue a de a p a lI de l u i a aes [u- s de un riarsl oas dv dos por el cicolin del dio 24 de aceb- penal do esla ciluda. lomando doe- mo a ls N ixc po ln ec lacad corner 10 prvo de ell Rn
F elica asn eno cprimer bdironien ac Coma on aqdetbs in avi-bior na- en dci concorranoe a isso bce lmo. pdo., quedando impose .ili- claracid ma tosisculadoros del plan- p u lao 1000 ad!i-r
Flciamsa Tr e n. pralimertirmro a! -eCl o nn en- aquellas inolvi bles no- ae uv .hcrd loe ;e'nl;l"s'''1"," I? ""0N''l" '^. rS' ^" "'"~ dn bca"* (,v.Se goe^ e o h- rfui M t.
Maria Elvica, de Vera pBuria. Is es Iae-esolurldo deAl.epbn C del mnda aco lic Cle ^?^ -^^ ^ "Ia I s^ "' P' .n "' P ^ M ste A ^A
po s dyt do sU deCost Rca en lr Suo-a e s p Tabaja vievo a oluchonar ei a hr lnadvi pa P a moliindaIo quop pr- inr dor e del milcobes. p y bigos. idod.


IIIs I^6 da,,ne Cost Ricamo 1>s derMrib ~eBanc.* Guerreroiaori quer Imoi bla. PCANAS enr 23ie" .Abr,;Vte nl nvrddr~la
de Raid l Alfonso pMorales.' e no es 1 t s0planiadao ntre leasdrogunias! Habana judicoa a los poblaeoneo p que enien d e r I
techbIso Jo bi ale yiy. ]aoiey Ik El eiony soaaban donsIqme- su000 1Ieoa industries. Dicbos cenotaes ame- del Alcalde Reimonln. su.- itixClue bell n inlngridad do Segundo: CiEtan ontermedades
t o n to mpo Bill es aog dI r ide los adore sazan coil nomomerajorm Iaproarnie Jos diexoicsnv p den mantonerse prcdispnpOO a Ito impureos del
Canto brill eno nuestcos salons I iudOthogar;iPares no id --- Prepares lacidin ets.pars unmc- zingo td r conee e pro m dc a -imsi loverencxrn elfactor Impoc- alilcoo. Tinganin presence lad quo
del rae 3 y el vapor dl Maria I qu c eegno do p la Isabelloas dais c mraa cI W C a fosa do J Mri dVcO d fi fa I eb b n--s.tonicqorognitI elcair A Ia a la padec7 A.

MadreO M cahs Rclnds eltr ellvrnu erooeal e hij ;e vei bo ho ga) nM H is I a I A L U A i I
MaF iernando Lad6n de e nio a. unu ev icaasia escuedrdn despus do C AIMITO DEL G VAYABAL cnn. Do oacc oc renos eda de levcal yn llom 1.1 Yaci a Idlco T m rma-
.lssorsu m asisbicemvosaoesaldos doll onas or- uldid de nsa eov rosearpac 001tic dsero 230DiARIO. Habana EEli c Vi Ru c Danelo. el Ruean o Veloz, aeocda- do Cldadanedn chasnveccsCluoe e ancvetorrdo Torrcra: La Rigicne bural os far-?
Elvirita Villa, I sodora de Rauflol das deo mlaoa a dminge el p a kioxics. aruarxn Paraad, dominga y ilegao. oar conicl- inapeclara 1ra'. cxmeo r laxilaboreo, su AnhAdoso IlsAL E deLeasOVillas el soioc Pepi s i oivirpu ub ducto as ia to- ton dn Is mayor impociancla on Ie
Mare, do d port tangairosa, do tiqura nin.- Ics icrvi inigo I 1C.L.i. ci de Ia pcdohmagemtansaen lo de emLe disaiela scolac doctors Lea-I1at ..... n ro lo quent o los levaa oa ele0eBo h Lemmrque Irho. No podomon gar, sin emnba- pureza dciellinloa. -
tan itR yn S0Ry an gectil. ,.. ... risicode]a do Ia laChina, de noc IIIEspinoss. ran Is nolaboroola C u R par hoydrigue Ssnb o c SANTIAGO DECUBA, loo q3e go.Cluenxuinidad I e personas Ina
ElHir Herrera a Xhrau. io a do obupomaF de asesons y ii ,e su Mouciha quo tambln aboei do Ie o imaestros p9 do is Junta dorL idMHa
cvi reopexoble fanihiha de ecoim synciI-u., puicrxas de asoftiaraLa Jobs~f. taro Eduarin a ui l O prepacooda dhaerui P1al alo uaestchn l tliradoscoo pimrs lidoei Enira enid' atinl eatrupa n r pe~n u
dad a Ia qlue saludumos aa r umplix- Pu -...-uicu a Enriquq C ret P-, ri-dir cul au -nn a Fi al boo ruadeao-rDan de ic^r grall -de nm i oen measiuda ia delSrn- ogunaso. l icrsid q a cpal irndase

manltan) yr-. cortivac erteor ate.i oo dc Iiimal la CBI is drrk delr naa~cu de Mat .IIII N ,
da ene I AFuet Pad Llds y N i t Clra en Fedel sPena. de petlclin de ao base de cal ...ae r, at U- ex amio el vol ci/c n en l"l-
d a ez pder, doGarcia Mart i M. -e rmado ponsidEnrrhas m o Mam i rt clarIAa s eodo L d rNaaco u C t n an La Hea a c al d en N
s ic.n.a Slri Collo o Prorvii o u Oy F El elm seo rP l dt Be"Hcll-adan pr omls vac o n a1 de Sargen Provincial,aao efecluard an a riapo oca- lomvcro o qriuoB Sn qe me halla -
Fe rssEav lras len s ray odono b e dr Ea s a n aconbea la p s calo cc a l se ma rtian s quo sp n dslolan ein SANTA CLARA, onnrv 23. lArmai- ea barer esxrega dr oxi pergamh. ddieicleev sic cudoc ls Pp Comao. AUCKLAND. Nueva Zdlaoni.
e.El sir aCora de,1 1 el ai-dArohastaie eiecia deo opag oda in .I--- Iue ll scaclas publIcs.. Uoo ceo d nrl. Chudadav a Ed Lao V Pla nclc a lo o na mI e El m iNgo G .
.-1.. del E t adale iedecea ocic- I bias at n hor Pep ola acL amar. huLa-- a p Drr.s oeons r Pi ra-in a d o lo s r o y Dr. coria-rd
so pruxanideiRiiean c de Tr jil loaeI Cc .. e lnaIF. Fernlde| Acll ld PurduL da om vuE-ta1 ..00sparseldeaH dal %enidereoda 3 acs doa" *1rroilc. t m[a se dole oslO? Diaan as Z ei sod l ca n er ay 05oeud-
El damsuad Rieade B tenlcn it C aer Co G I ( sen .1 sa, CP -ineni el Tonis, el l h lnai- eIs proe- consde hefrcsdar flax alese ,I chc r o i.y ip a e e dl j uulv exsid iH do> Iaier... Campadi rs l.arn- den tile. del n d ebe estO? Nuee Iabioyohncal-
cv dama too npenoe rn a de Cuerpals uAi os Para I-,4que clan dc o nas (Jo al es laoso'ud Is id doc a
Co tadn o r Jo bls 0c P c i rosid ue ON1a dC s b por tsla m s asoiril la ea bicasca e .Provinc'ial Aureih Nc oN aea r argen, 1 cf". dinpar-Buo- d mtcadaa mdriluscoamo run do Ia ruven
doazn Pctsrvde l Ce ginEl ugrd W ascc, -a lacbs.dEnnruOdo acv ..u ciFmnn Cu n I basso o ciApslnsl An onclioaco eI- ucalas Isaote noll, 5 dobsjo eaud s
r I,,tn yn I d '- n m r. ivitlasaspersonas qa I; el loos s c CoBe n a v s .absuolc-spar e Tribunal d' Ihodadano a s ldustrial. La vp aon
cvgr u as il. I R Is lo rs que Ien dc Inai. UrEul i. vL os abfl o auado I a Po E e Comonajetdul'a.rdado prIra y IFcr Paiera idjod dv aatr a basd o rdiaan cl ntar a
do acPastr Morelds, h o Las t O sL a s Pirdudosc r e C l e I inegrads poar lU Urg.7cia Loo h pbir ,xusad dv Po Et ^ jprestdetaMM^ M "Isecrei~aio iii----^J~i contador.-*^ Islnd : oo elo la ir,. der, Sant Lulr lee.qinn. n
hacemos Ibogar a Is Quinto "Alicip' .1c rl osoa. vqoc bn labor realloada par Ianood as a ouelasa ydirigidao1s .n b bd da II> ColCnoejo do Abrubdes de celd pro, dos processor que o hmr ce- qndd n erlsrdl montc e n
vna Social del Tenvieno0ilmcrndsead cole T cn R u Uorn dr plo Coider. ma nleuiarenp
Cr.so l torero fladre ec bcu. ii pas si do tao toil-- omsuo.Ij rdoauu o se duruinaui nau capolitico. c dido pr igbn d o liA r d *A 00 o s g s 1s s 01
cunalcas leliritorivoen. m doi s In Vega Piien cci icr, icC. lois drl a. is ,'ode a odiueez U esmo p ro d i =oro lde lot dlmt tan tii ;ru la
Eobcoe l Arasu vics suda rvmo ot Joie Francisc n Ho aic. .I- E E. -Clue rrzoar noNs piarjuoxicia. ye!Mattanzas. SaS, a Estcu,,.SLu3 dete. oa estovoRaI Adoms do ese any. Tas comeris- Si be r Iy Nun Ia I n n inter- de palne roin isnrfnf. Asl irr tono-
tan honoruble familiar viallancera, El- '\ocalcs Aida. Marcel Beal,.:E- ..,, antcis a promior enl Isper-l ,cracovdel puvbescr Frncirsco Caroso. ,be, e incostrialbes de Santa Clara le' iso de esia mindse I glandbIts0 le bava fnetoodn inliumnasba Iod
nua FvorsdCe Lamadrid. Ia gootlibihma IireI Rcsvd uv i do su directors, ban altruists mi. Canmemorara at lb do Leonos do La Pobicla 3 el Ejdccito cuidacon l' Ici otaranaiyen no honor. Acrnm i fboyc derisu. amentI en Ia fijairido eicononcentral del soirl. El: hn-
ge Iiay ozAcaaa". ; re l vtc~ eatrcoe.I Phrna efo dc eroai'ecialiny. Olroa in adinponsa- tbnovscolor dernitlib lastolve qua cu-
CCCuca p Elviria Borges biva. g s dP.aineoil tit28 dn eneno can snaa c idaa uraIsaBrb rn"
Elvra art y lvia Dquede e- Nuetraenhrsbenaa idir : desn-lade,. Parda Llado oa u6do Ia palobra Fri to IMrlcsypamitcns dob lsbacaodvIndus-, bin do Is vuiumha piarsqun IebIris boo badecas.

E cirMar1 l vqu a fluquvbe duo ao lanam penlooonas u su m~ad' c giv coy de Laxrd Garla Paune tiLet diic nfmlu d ssr ni p d elo Pu'omiiiein litrJ do I na I caini paO lilac
r rdua dn Ii Cssdclso . ai mL de sod aloese amxn, oai n.a PEbsROBETANCOURT corro 23.'ugrcuderiedvl ]as demostraroacesIn d cI cd cEicn ..iqs a IS das ccle cul-cdo-I

T eng cada v n eri dia.t el zf fele etin d o Ioln, Cavoer ..i a id cargo cllprei~tn Low 'l oveo LIbuenen a^ 19 andzl Clu 7 st ab.ant> *.1"lt i'
.....n l u cdubiccndos s ps s elenia p (Felipe B. Fhitv.rarrooe rcionoal. Vio aa oen
Lo _lms -.del sabad deIn do rrie is o .. -. c iniecrandobotincock- Teidgcafn delEsladol.-EI mircyles Con qesd lelursibllo a enplI eprs, ho noca do Macl, s i t e I5- p. at t- iso isxa NIa a, ac sai R
En s fiimbr o m dnel on s I Icrdvchbraci-r .1sde rutas, uc arc an run patio.rs- dna 21, el Cbub dv Looncn do vsalivi- CEntl sqel cuailoca da Csprno % ares' hiv oenornclrabo.rti onuai, da CiiaPOn u -S I, .V0:.81 Ilal.) raIls An eloor"u
traic;,iniiaelprora alidad delas cacivas l o ureIa relebrari una sooemne nniada p-al~rao es d eleCla Ids~ox ex Sc-car Ro .o1sacchaviasri. I xtroI de"'lxI, 1un A g lG r sc ,d e U;
Envlao epIn ia n rcibiernor.al,cr,inqlj ian ubsnanernair : aaomns oin so~r. W-aroomcre eseah cln-hr c1 uJcaands G oo seonccoclrisoain era ~ ~ c olb clnOc. Ecea is c-
de Sac Carbolas os mnritresroosinsdel i onnr Ianl IOO' 1i I asefiorila Honda naasds- alirlo do JosrIMarti. en Is anciedad ,rymeozxq el rursillix parolssIa sPures -Alsare. Lnr nisS., 'sloPu praporci-roe- '- encr ldera car-
snfic,~uuida Banr. cbablrn OO osisncou aaeni dobar en osa ferbs dc on valiava pro-, Llreondn Mococijno, pars rupi aeodi 1var cvrdares del Cenoc. In- linu soc naaItcido n ax Luoie3-,DrIPo lIen Idad. Socehad ai nL o
launts cisedciaracuen posadas Leposcuo en MNI, nsa enlMontserrat % bCt" dcbsracreyv atimalms iagcxto bei~n-lidosen prenintado grin cesexidad cads, diccina ce vsrulodnano aro urooot10;.. IIIan:. boni, a s. dando %no pans astatl aI Cor-
en e iacudad. m o nisolerc .1 i - uioerv.I vutadvn ell epronenlaniho dnl DIA. leavpuraoxes. h-o oia ablniooarP on 05 Cie mAi .. u i plranca i n u t ecs G aaasa c ~issd
Falecu eaLa obva l sto 4eac arasixodoal c i - ILa Wlilma noteIOReosli ndel,,E eurovIs Neclsonldl o o auros asi 8a 2.axCOMCr.--ssrse ClueI bo' vu, legrrit a pi .. oa1d1mao'o du rs ncA-
Blanco. victimo do grane datracia yPIMe....atpuCo endicul.' ; Tassacos puacsiilollenussocadorcaClci tidiaisra-usoarsadi cne a la c r- -a s lroio ; arc...er 'n ci gl adrassos comoado dnc os Anlb-
,u lduu cdae lltons 0 tn .-i i,i t Son, On eoecs I5 C ria catubirosrml satudo a Niryla, clCoanA Ins I I cdoIa mafia adel obirtrdv. lr Gaicio lba'iiu cario ao'.i I, A13ra ., c O Ver -r I pal-irinso I s ia sis pa sac paslar loso.is ar i oa Lai;ilasoole.
r2quo rocihinco sepultura enl el pR~.Hsln r la c.,,- aonbs uh i. r ..nrv y Hornaydez Estela Esidvrz, a oao orid r05crn lbildlduosro E Acp.Iar r o ors .- i r it Anl 0o E -id lerxa ,s Dirctorla de
trcn familiarcdel sacry recivia.,. CuIsHyi'aonps ind sscr- nel Laldldipner "lAr~aI rlcts- h- -: i-. .n Jntr.'rde r l cdG r
Enpusv nrap11 odovnent Niim- dtab a. co5 despuds tde uva lempyradlA dir ii v0,dopu~ssdo an ciguaaoa o eauyey, cc seyc del Calegho Mddnod i illCoenscasr lCn t fec ral ,ilinolon"'a ,9,nsie uxn e Iao &nos d eie i#d
i, c 111i con cop i, --6c n yCamaguey, reroi cil o cumcaars 1lCnaata ru:s
ds orrs e lipr tiu el senbia an- dii fdl rimn 01' doe I6-H 00000 elb tose. hacienda alto eno ocsoooaae idno mnian n et~ l Ncrtonlprd s acer plan.nda 12 ansassad iudj 0 - As ztc i ca,
on auj s ilb -namenticlaLEni- Ilo, diwNoeplnoal;palraclacelabian El crrm.lsou Alaaidosen abrdn Pno Plod' el Mnisln.a de
esala caneea tronic resse so l icntm o Kie a Is iMutannzaspar Irene tiempa. pa. rpuIlb cromevoaris el ieaonieiuios nobre Ia delonsa rdn Se c ri 0mm'de All Zdio oreib eolon aioL a
2esaseprdxirn da 8de o rr cate mes lrc dico con Is aslotesco Ic-de I n scorers a ars I for
ron ulia JreI i dace Edoar- Damas Isabel'idsm. qce afrecon pu- La sctvrs de Rivera tud a ase d h 8de arntb e imlcsdlCbel ob x Barullicrn lbnIt oahas Ncemenn~arh s E ll' s ~de 0ellC aspen It a.Eoste saudar I miolstro, doctor msoRi-
Can Jolla Jvrge Ia clodstirra e Is Arm n on hems an sidoaoprnbacosdm dunoena- IIa eafra ni areio Ncinmo ,ban r.cs eonr i c ado- vera A erao
di b nryru xinY iunr aIi l iroi s omadriis, landostuianem Bs p a miuc aen I Cluerra d e los lc oa lmeiemrarores supienlns. I totalidsd dn tan olegiaeeismueucupales
mraca ml amiga ban disbisguido Sofia ia proeo n~oisepnoo ia- coImtoe u urecmI nn-u;.. I
Bios o o o o n pala- 1tosal[lie 50 dotoca al coidado Ilos!mocha Isterrciblbedeograrlo -do per-I Ohlilcen bni~lhmates prnemios dos villareflos. II ...
stos en so doelo. nnbcrmosadel pnet u il d e n ovx meba 0aa seloe aaeos 'Disertard aasc S llantliel DT.iblodando--.
La, nina baja aCluenons ceferito, s Iaterrible Peite Blanca. 'desastcra vialvciy qlue conmovic, ta. MATANZAS, enoro Z3 (Alberto' Vitlicoells IaUnlnorsidad CesntrlI.. I
en e tilutodes nsta nvlu os ei folio- Amolia-Mfartin Vilbaverdle. I Is; todasCola. Luvin, carrespansul. Via Prowh Ru! El probroor c,, Is Univonsidad Ceu.-
, -- Idxau.-Matanzao vibca hoy de esvtu-!tral -Maria Abieno. doctor MedardoI.
I ~~~siasma par el dxioiClaue ulcaozaror Vilier, duvertara en el Auto Mogena.I
das artistes localeOs q uucsos coloruu des cnt050 evic iadii28 sabre Jood
eno elmian tolinnivel u Ii EsrueaI MaLI
~~~n cln rls Plisticas Cdo eostapcoviocial ISo roharon a onos quoe lneeaablelcs..
I I ~~~~So trata cno ion jdvvoeses caubbaces bsiernecidoE P I.
Mfanuel Rndulfo y Agutinblo Oetiel El jote e rnSabubridod do Sonic, on-t
Aldome, qulenen abluvierno an pre-! misgo denuoridi quo dentrm do Ia pe-EL S P R.
mis doe $350001 el pcimers. ponrOh' rroca quo exuole en el pato Cioe I&
-t bollts dircnts, onlpindro py us premin boniaela or borVacido. propiedad de RTURO NORIEG' ALDAZABAL .-,
-1 ,do 200.00 el ncgonds El cancurso ton Daniel Oita ls, i uol ipusatmancedu- H. F-ALILEI. 0.
I E- P. D. ~~~~cannocada par ei Mhniabncio do Eds -rest a Eulalil Clanijo, Para realoiza A FALe D0 .
E. .cacido, -p lag obras "so exhibcn enlleI el roby vioilcobocon lams lslutcop
E. L 8SiE R 0oRaSaldn cdo las Pasas Perdidion del Ca.I Aensoaoada de nqsonsaeale I. easa y Dispuoslo sueti endono pora hay, y6bcdo, as 4 p.m., Ion quo suoc-ribon: sus pa-
plisNina.Hbn.darle macrio dTee abIueIc~r ha rnxnoo y tos, an sti nombre n el do ion dem6s icinilicros, ruegon
$1 ootocn l ers&ieu honor nn Remedins I Fliw.;rs Tiapilbo Cabreras denas-
*I& aprolc is ara nainners, cud o r.i.: ,aPlico de FEaperanro none a 1I'sr-er.oix S.4.i:u 2' 55 Sri: Od(on xx.- iid r I 2pnSTu2iornugro Z de Ia Funerarlo
.Ooerur onz"l zan honon cotfiere nl Apunti-1dnul Lsoiri L~iizTraultis eroId I A C.i. 1 e .'a'sr,,posdesde clii ocompahio el cadaver
mientotade Remedios a laquerida, bc-'tlnco F' Polo-sr". Isoseneomenaza-
b~~ ~ ~ odLL~~~rLV~~..7 ~manitisri acparive protesa'ra ZEnlecds di 4imreI o sapCIrEmur ars el:mEru x-. & --.: Ia1 qieogaddic r an.
A FA L C DFe dela Pena apetirihncddbIon gru-te ;I.... c. ;@mua
Despods do oneibir* Ion Santus5 os mmnle Bendilnlon Papsals.nallc od a1, ninV-CsaamreocioilsIm.designamidan del Dr.. L o o 2,, ebacdo b.
~data Hiue ,Adaptiva' de dirbo Vhba. M~o-nRolla- Para alealdc do S. Chara Esthser Aldaasnbai do Noniaga: Arturo Nocilaga alo;Leonor Trespoludoeionnisid
4- Sn prepara ooo seinldsosloonne en Coo 0' 1 or d s.usTc~~oaln
Dbspoeoto g no nixcco Para Ivy doa 24 a lad 0 a. in. los to susccsbessr viudla, lxij, padre polo Vla loapaaoacreo bcdn lad- ,5-,0 idopaIn cadarsonad olq:M llaTagootsd Adnpl o uo G ladbl n
lies, honmano, enl nu sombre p en eni do Ion rclman omibiaces cu an a laagpersonas do so rnointad se bo Fe el pergamino. ciac figure05ell lpoui. rt ucre bto, cic sian del oc- Noriaqa Aldssedslilt Pope Arburo, Nislor If anodes Notelaa y Merin; Gsiilermto,
sdevan cnyeurrir a Ia Solo -A" de to Fonorcar i a aNarioasou t l oIs en otlna p Bonjumeda. Pada programs do Is Semana Odarilona. to5.- a~.. o 'e a storciiacsln del dor.
d cende atlil armpahoc el radlinno Iaata ol Ccmnntcoo do Colod I lnac rque agraeceerio. EIts -eduradara, que cs praleadra ca do 15,1 11--ci 0ilt, A N~ cride. pliatipo RaquealIF Gloria Aldazhrbal TrepIlaCIO ; estincs Troepubacioe do Alfdazdtbol
'by Esucala Normal do Muastanz n s, .O noaspil ar i Cn- ngelaor o: Essialla Plasmenclo;Roeo wrin Esa iseBelhrdn Dr. Domingo G.
Lu Aabao, -24 de Ennro de 1853. mop telos-de asotient rampenlaasun oit a .5 l,,1 r a Iascu actan aonolD.Consl ninx r ea aInB y.yD.Bd
gcnfeoriaa y desnlneresada ,labor de Fein .1, ...irol PAo
Franeia Fcs. e oiden Vda. de Cue00S01 Joni Cunoss Forninde irls im aWs.VdLde Yes-nba 4 n .- I. opasne dlgasDa
dest Beolgns Cancso Gonsilno (asoncoelt Maria. Josi, Rmn z nePlar as- entiaesb yae- Casts-a hos-deigraves %I choters-don Inie.o.r.' c sodel eamoedolo delI I,
nI 00Carvo AlonosnIMaria Josnta, Blanca, dniss. Aarclla, a Y Eugenie Ferssdndas idl~l mi sotocieletas nisincacclrs C jorro c Sueodr, Gorcua Rodrigfuez,
nA s-n del Valole;OscaeCrvajalus; Rafael Sairos: Foancse asislest Sace Interlafn de enifoco- PMARTI, Matanzas, coors 23. OIA- sae 1m,0000 16dc~de Is dolesilauciqo, --- ----
desI Manoolo Carasa doCuses-s-n Maniel Radriusez; Aleja rs-ls ahez; Dr. Carlos Vallex doe- RIO. Habana. bJoud Ramond Garcia. c ,le r.luihs d oads
.10 tar Pablo Mscacsa; Rvdo, Pader Gapol. Ipor teldgcafoli-En 1Isrcarcteca qoc morno -c iJ AncC s rlIIIes Lopez. ______________________________________________
. ; ~va mdesdMacti a Ilab hca hrornu I
pam despuisde rInslmediasorhe, dosv Elgie
0 01i -ry--abacilrelas' ncsullasdo nualca per- .Can1agu. .I
,,ganeso herldas dn gravedad. El
III .iUna do Iam vnbclcobs ora conduct- CAMAGliUEY enero 23 rlfsnoi0,
III ~~~do por Juan GonodinoNHerrera, nn de la rn,ife. rcorrsponsolp- Via tinn- I
cnon do nnta boestidad. qolen liova limbmh. e.l Cubanal- Vielnascia. in I 4 01111
do Iala Elmai c f dols d mIinl
Ytonsan nena sUl,.iioifl do Is praontestsFUNIERAL HOMI
INFANTA YCAZaaVK oCruznatural di San Jos6Cet od eba sapr IsI
.. I BENJUME:DA1 ,N C O A F324siiin) ors era caodanido nar Caclsanr.oCie0f"0 Ic.jioslOquoelscitation par Ge. 1 I -. -
t 2 O ~n ) inez o r alaes l noose, a rn)amscorler~a.lA rd'- ri I Delgado dogooroo@n l
U-3836 U-5252 C A 5 A'P-29 Ph10 a~nte a Angel Macales Brola,. ar.b- ~grmras ttoacid dof orden. cdonde O29 -O20 auelad saCua.ilr ut 1cpinRvr on~lz ~
-- osoceaban en direcClon aPtiwt o Fu r P irr ocaclodonpar ol DirctorlsrIn- II
U, iaibnda lados hebosidoiosr o c.I-ele, h Sr ullaIs OpeL qobn on 00 o.In
Iu uadd e. CrdnasAsca-ir-in. -----A. --doarera on Ia lcs t K ,I .

- 1
Afo CXXJ Crnic ,

La boda Rivero-Azquiei1,
El Sanluarlo Naclonal d o San An gamer decorad o bell .-
lenin do Pedue, ebrlr6a ua puortes lea y llones pnr^^'" l" toiPlan
hoy, ibedo, a las alete.de ]a noche, InsplrIdos de lardln Israts,,lu"''e"?
ar a I b d. do Ia bella sefeorita Ma- acredltado eddn del Verot o bier
fl. Isabel Rivero y Bregolat con el Ta-Tbldt sera do "Pr.s I r
caballeroso Joven Josa Luia Azqueta de mano de Ia tlancie l rami
y Aguirre, parejilen wur shmnatica La madre del nvio Ger
perteneclente a eatimadas families. mana Aguirre vluda do Am"z
Para este enlace, que habra de re- padre 0- *I, no etter ea c
multar muy lucldo. do verA el hermoso apadrlnarin Ua bode &. s Rivera
tamplo de Ia Quinta Avenida de Mi- Que resefiaremes,


Llegaron Nuevamente

Nuestras Famosas
FLORES


ES PANOLAS


.Tallos Almenddros, Acacia,
Clavelinas, Celindas, Ge-
racnios, Persicarias, Lilas,
Muguet, Mafficas, Capu-
lbos de Rocio, Rosal Trepa-
dor y Brulleras, asi como la
colecci6n complete de Cla-
veles.

odcs hechas enterament. do tlca y alqunaa do e a con
lalo do goma y *I perfum, natural do la tor.

AtA SF((10N X

-'O ISP.0' .GL5YJUUTST L17


VUELE


POR B0O'A(C


VIA LONDRES.

Sao .cual fuere ea propsrio qr.- /I., Iilo
deocanso, eatuiios, "09o0cmo0 9 ti i 1- f 1a Mas
cnoglasa quo mayor nsmroo p-asrone tooI
Viojo Continoen /s an losa iit m ne nnao ga
avioarie que surcan #l expacpo:


DIARIO DE LA MARINA.-Sibedo, 24 de Enero de 1953


Cr6nica Habanera


Las bodes de mnthana
Dia do numeroeaas bndaa 0eldo ma.ta
'blane demingo. i
P,,, mo,,quo rofofirirno.en ellis o eB
poeoro .iaa I doDiana Garcia Pa. H
0rs, Is bell.ayptairctica sotterlil.
cn .1 doc tor Jorge B ersaff y Ji m n zI
Idispuesta tpara ass onuev p y nmdia At
doe Ia nocho.I
BEta coromoela quo aunque cdo ca- m
a-fctor intimo, habra de rogultar bri. I
Ilantinstme, me efectuara on ta rest-. de
deccia doe los padres do Is nsvia. a]
liRencnadei Ma.-celino Garcia Boltrlon Ia
y en elegant oeioaa Coca Podrosa. IE
en el Ropurto Allures do Miramar. Cc
Los nevlea rcribiran In bondfiridn Co
anote no pr~closo altar leor-ntadsoen n
Isjrdines per el coquisilo ar-tisle
IMOarie 'S. Arol'iarn
Todo In parle floset corrork par
cuenlo do Is "Casa Trias'
Tumbiidn hbosnlIs. atamedos fIts. Si
ristas del Vodado el bouquet quo
porlorA Ia novia *taosTamose sudo ase
Idemas cdo honor. noh e aeorilee del do,
macdo haloanero. ruoyn nombres ye
boremosdode a rorocer
Comoeos sab~do on grape moy re-
ducido doe inviacionns hat ehorko or.
bulmonlo Is cvarteCarn Isnceromo-
loin, a Ia quo Osisil ran lasm dames doe
truje torgo y -Ia. caballerosdo emsyn-
king.
Dtra boda del toelorrngoesnocial
sae efeclnnri roafiaon domingo, a lap
once y media do In mafinkene.Is
mopilla del Cotegra o eBetaho en Ie Emnogests alc deci ckiall upare err as eapeesaAdrian Rabia p Anna Ruble. cmcnelfealojade Frieder Wetemaun's;
clue cerfin contraveriec Is cehorirm ol embaladaorHaorryAlbert Soint p seneoraScotttp ei Conde Ernsodo CepedillintuL- iValor GM .-Karet'tol.
Ana Maria, Gasch v Bascoens [an en-
cuotacdora, y el 100cc espsfiel Ale.u-
jandrobMora y rraa sril e El Cockitaul de M~r. vyMrs.Adrian Rubitp
gino selecta on el exleicnocepitulo dcl
rnoeva r'by a ppru SUmaror Inoimien. Result.:., aoo iri.. FP- suon 'liamar. el nodiurOAcnoan Rot~c, Iog "?a o onmerto no inS lgarr,-iadeiipa-
in, el cdocorado del temple rorrera ao,.....3c~rr~ ~.r r,%,-.I- c--, ortiafibit., crl.,.a rimp~osaAtir, O, t,' esteI &I ad,rroior potrnaro.entO do
,,or ctirntn rio ro1c2ar,5r0% maebtror pa~t till!1) ie Lr Irt,',. : - 1 -a 1i11 Tin cn iac,n-1, %d i i ncu I doaE.noa-e. '- 1,Orqarsta Filar macrca no La Ha-
do Ia "Coon Trias' ci gras rddtn del r~aoe edo '.ir..'or,,--l.c 1--AEr in tar- nurCil aorrtr~c .c. r-n 0l mi-rulte trader WuEnlmanti.
Vermin, cmon~e rrrnaceub -a uarms a aparrarnerouic norkp- I '-' del, 161 a rarpasr. Rubo rotonnhrronam a ti! a :u genir n-pc-a Mrs Werotmatn.
'itiPoUlRnoprirrciaaleo sr-nnrerrm-entos En, -i0ni s I Ionesuioan cdialrbiculdes
rodnor albodou"lCe,.i deI&amo% s po- fo -e sn C .0licalsin-.Prspiael Mayor WEI-
Conat cl1 tEo Camer o a elifms apra- .-t-.'-t'act
din narlonal ledos rnormacco or. ma41, '.r,,arnie doc La ottO n e-c e-e
Serdn endMrianao 5.ra aa aOr 1-olado S tIn graodoes ocdeja Beo
.YI-mu eon cnpe- %tocaudlitosatIacon-
Sern n cdrM no amurde la oda son. .cSu, ~ orrencro. quo p.,aaos a rcicriar
voficor Joati usoChPrificpadre do Is lenmna 01Cns.Erio
anovin v do Ia aria no .elar~noes qac ri-cm oi-r HarHtt r) inettiScott.Y
sognir6t a Ia aima. loroerato Ismeo-Mr al
mm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E MaaoBora oGao.m-5 .. prntinjaladr doeFrancis Excelec-
dora d rua B 57'iasrc deori'r h.dma- itiomo e 0irr Philippe Groasseol
Mnrapdre I dinel o Iot eri-e e El ronrro at lore Parses Bajaa Ex-
Moaparede ___ta ro rkicI-nTL1 Oseido-r Wilhom Van Pan-
rtt n rr.aaai. c Var. Paocuyis
En In capilla doe Sante Rita del re- E erlrnd aEnaal l
TItoMiramar. tendra tugar a lee Elseoerr o drIaEmoil alOda d
doory media p.or. el malt connioe do1ot, a Cenoiesa a' C All I- .el
a gracinnacorrol jira Ofelia Etlrida lOrto imrioceia Ecrenjada dce Fran-
neroncon el jri on William I Dal% -. i rcr l'crrno orl y marrdame
La drmnracibr. floral -tcl reonleto r tnpo. El mrrrri~ecro clla Emnajoda
q1ito m iarm lra creacidr cxqaisita do E~paha. -eic-i Conor n e tOoa. ei
c )lao privilegranrr attirroes doe"Mi- reartoriro e 1. Etoroajlooa anncu
ogros", ol oxciarn~o jordist doetorn- r-- n.snrTm Crairto rrt e
a Caticconma'a oiq nro c a-ane00 Ctanr i SEEo1triait i 00 Emba-
ornoAtatmbido el riornorde inm uic- In ~inr eiPrrSeo
do" elocrr ror.wr ar Ia Earr,bajtla dc Er-
Mrs William J Dalymandre doet6t patio sodor Porrineorod Prarerro
o l orfior Sebasiaen Estrada. padre 17El Bormon I& Oaroceea Prerrc Cris-
e ella. tangirin do padriencs door-I.
Dar Agusotin Bali-Oi v Maria Tcro
or. Faiisanooro3r Juan Man-,ol Steno-
doteeluatar ray Soorade dot ., la cirra o ni Vi iart. George MnBar.
iAdo 01 altar metayor do Ia idesla 1.711 Ca nt, Ve i icarn AeordeoMinar-
uarmoncoontrooron oapclea a Jos sic-r a NCari, Anro docdater Atanaaio Her-
oe p. m., Isa arracoentenseorron Elsa rordorz -y ~riaSnororo. Gasha-
,cnotlec Piroi 0)oel mnen Rem~n -o doBuarrIaannte sHc on Rams-
3udroc Sardinno doli. Go Straiii% Rararro do Bienmlm.
Y sorio nadrirco.-do is tercarnnrls bG~L~i,,le Bicmrruora) Surzarnnetuane
o nodora Torera Sardina do SoArer. Plo v-Cot oroara imGobel. C-j
adro dode 1 l: yrisoer On-aldeDiaz *'* r:Ct. ldiard Landreth. Mr )PMrs
amos, hermuno n oliticOo l ella 'r' i Eauard S Green
Can to etiorbrra rnonucnrdiklo doea -. Aquiliino lncrao lCftpcrgaireMonte.
El Fnixc. el decario dc tos grnn.
oa trdiro hbac~0r roo a lsa.. Enrrque Gorba I, Gloria Scigili.
as do Iniie a bnva ol-ikonnoel qac s /. I.A- a, AncireoCa rrillo %Adelurda Gutre-
asdeIstort a dicdn ouciuet' man sp reda 'zm, Puquiin Frrnanciea yAmiira eel
Del propa in edn SetimPasendoeClar- Vote, Mario Franca y Gisela Garcia
01esldpopio eInn BelePasco Ia Car-e / Bgo, Bob Mclntire y Lalila Sala-
oHonor, clue inlegrariin ]In foerr
nlina Gon7Adlec d- Dian Rmome-Caomo_____N____,_____
01000n of hronor": Ion niffas Muaide
o rioega Sardifio v Thrinia dnanie
rriviodca rio flowerr eirl':, y Como.f
ing boy" el nido Jorgilo del Alamno-
A Iam slate de-l. ncoe ekrira smo' -
orton el Soaluanlo do San Anionioi 'O
Pauona pornsl kIsno do leinbelle 1.
flomila Yoalnda Pa, ra Moralesc on
Iovn roIamiti Heorrera Vetanco.
El adorno floral quo luciri el an-- I
ado orocia osorh cokra do Goyanos",n de
acooditodo jardinicdo 12 v 23. eon J11ia [ erni nd Ilatista
Vedro" ncon'x.:.)a i beino a o i-
Irara iarnbic-.r l r amovr io. Iosino-a eegln u-r rne o I ert eI etI itnu
el doe I 'matrion cIof rnor ]a se-' oogtaann tmcsle 00ruisqe Be oass bde nuealeno. de
rotrh 0,0 aPorra do Aivarez. a Ijsonert~fln Julit, e Honade Batista.tiartqteIedocnmeebsgg-
o amc-.mahirar. cmo .,cmotias 1l-s paliam en nestos cagtteleamataciles..
to-ir o Er.:alo. Fernandoe Foin- [A smotaitasiHrnatndez Batitai. pooroeeinoto ate In Jucontimd Fementne
'. ZaicMrroil.:i. Julio Curller- do Accoan Casalatii. steno labocenda gi,dLisentOSOen Im. anlfcclon do Is
G~relgoriro darsi AnanyJoi6 Raul Momnota doe gaso Bdas de Piale doe Ia Frdorecioln do Jusoelmdes do Aceton
riamodra Santao Cm.L Catliaiioequeogepeblicari proilliimmmnmeoie ten tnmetitaimot cantnasogaemoin.
iLa aifction Rasa ielasco do Herrera leiid enoi.tedemlt
Ire deoeli)el ;dorr Segundoi Pa. U________________________ialw
a R..-drrgrnoo padr~e do ella. keoan
poa~rinr:-


E

ii
91


tt-monarea I)
steatBc ilger A Jaloe pios. Deliclo- -I l..indaulo
elpt ,p lhtiois iero'ot is o En 0 ahrI -l J ,,". csontel
pnisrato. Exeelesne. eonsida, Ctm-11n- el a
Jag liltea a an mdrlico colsreprob-o. In r,00rh0 l

H ABANA -MADRID HADAN

$719" (da y ueta) $6850

V1ol 9 kiiie r puato do Europa per 9

Caaeailoaaa *iA Loajoem I/ peroslirn mgit rgic rdeja
repuffe F Ceinfod JO I'mpa.cancie.

"LONDES, L PUERrA DE EU
Par Peo rnorvataclatS a infoems Sisito a su Agenol do Pa
BRITISH OVERSEAS AIRWAYS C01
TWtdder SS. baJa. del Hotel Sevilla, La Habana. TqiIfoIo


spaolla -
a lineo
sorta al
wdermosI-

wwmtO1


into furate en sa-

hit nte 1 rqmtmiln
-lesma Isithnica.

- MADRID

(da y vuplta)
iPR, O RT
PORTION
V.4944 y V.1260


Mary H. Davis
U, na u la uam < n eyn *g oieealtn do oelebrar e cmanpleaha. pare Is
mgorilj MM BEL. Dave. is d fleadolcada being.
LagSeeftDaDt.iso.uym eroetrat publioega. go hUe de Is modem 01ra
Davia dot Reohul. ewU delBar 336 Reochel, figure bloc ronselda del
mends di I- lamglom.
Cumpleafios
Un simpAlUco chqulo. olsado Al- boy Inco aahos d edad. por l Cque
cares Ramattacls y Grabilelisija do 10.,110'c' rotruy halenads.
we er e n utAay e Io- Rat;ndo os etso ts r querido del
1a 6vened esposop Ruflno Alarez RIentocimgdo caballero Amido Grabitl.
maimeth y Martha GrobleL cuuirple feoldadee.


Y FuerGracias a I1
ilusiones. Ol
podido logra
el primer pa
abriendo ho
COMPANY.
base de inca


Naga una visiia n t
sucursales. Estamo

Abonarno interThe Tru


OFICINA


Pagina 7


ron Muy Feiclis...preoisi6n del ahorro %ieron realize Jas sus
tros ambiin ticnen planes pero no! os han
ir por carecer de una adecuada resui D6
easo hacia la relitzacion de sus ; nhelos
y una Cuenra de Ahorros en el 'RjUST
Adquiera el habito del ahorro; que el
Iculable oalor para su poroenir.


iuestra oficina principal. o a cualq& era de las 16
s a su disposiciao para servirlo ] aconsejarlo.

reise de 2% annual wbre Cueniaa e Alhorro.iSl Company of luba


A PIINCIPAL: Obis- 257 to.HRbo


4


M44 "
Noticias


G-a Itro no m i a


;Tor A. Gumbau

La leyenda de Ids fresas
,No conocen ustedes, la leyeida* dieron para el almuerz
de Uas fresas? Pues Ia voy' a relatar. tanemas tanto calor, di n
Habla una vez una hurnilde casita 105 Ub's.
en Nazareth, qua tenla un pequenoI -Ven -le 4ijo Jesas-
Jardin alrededor. La casa eataba al- de ta ntano In obligd a
tuadab aorde del camino y sabre 6s- ta un rinc6n del jardin
In se hatlaban jugando una tarde bo- ocultos y ailvestres vai
chornosa del toes de junto. on grupo alantas.
do niose0; ant re olltossobresalia 0o0. -Mira -le dijo, pas
Su preciosaararita Irradiaba bondad, oitaiSanbra uanonmatas-
dutnora Y simopotia. Sus gestos sua'ens trotas son' pora ti y ta
.y su palabra dulct lo hacian dife- notu mnidilices ymAsoo
rente de lot otros chicos. Era Jesuis. mneones y qua lat uvan
A su lado se encontraba su mas que- Los matns so cubrier
rido e inseparable amnogo: Juan: ^itss balltas rajas, y coo
El dia era excesivamente caluroso, -iardecer na16 aq buoc
et polo del caroino se levantaba at1 a fntre los arbuston q
paso de dos caminantcs y de las oes- el pequeo bosquecillo,
loas, secando las gargantas. Los guija- tenian lax caras, las man
rroa brillaban .a Sol, detlumbrandoa I)atdas nanchadog de ral
vista y la atmodafera se sentla asti- mntas cuajadas de rojas
xinnte. Eran las primeran cr
Cansados de jugar y rendldos par el douraban.
calor, Jesus y sus compaseros de jue-
go ne habian sentado a la aombra de
unos arBetes. t a Empanadilas d
Por el earnino Ileg6 hasta ello un ___
hombre quo trala unoa canaatos tie- Con masa de hojaldre
no# de jugoSa uvas; cndalido del ta ponerlafinn. se cort
cananscio qua se retrataba en aRS cWi do tamafio regular, tenao
ritas de los nidoa, eogid 0uno racamOs de leventar la masa p
y soinlo tird. Jason y Juan, qu1 na-ha- pa2 quo &a despegue de
ilaban extenuados al extremo del maade puerco y un
grupo, no alcanzaron a r.cibir nada, bolla se pica en ta mAq
conIrmindoase con mirar con ojos dole a al pimientan mo
de deseo, las oscuras y jugosas fruI crudo se a- pone en el
tas. a q n d quito. Se untan las ore l
A] ver qut ninguno de los nifos con batidos para quo &
pensaba on comparr coni ellos el sa. peguen bien. Se baoan
ocsa y reirncanti bseqouo, JJeOsO batido usando para ello
sa dirgida atno c rerno deoat Y se Ynoonen& at hoars habta
le dijo humildemente: raRas.
-.Abblssar, danos par favor un ra.-_____________
cimo parn Jesus y para mi
Abissar sc echo a reir y le contestd Palomitan al
sentenciosamente: aO la l
-Et qua tan canoigue. ton caome; si
querias uvas, debtais naberos apreau- Se ponen en una tart
rado a tomarlas. mntas pichones, sols col
Juan an achd a Itararamoargamen- han nobles, at aceitc ne
te y levantandose se encamin6 hacia copa de vino blanco ai
la casa. El pequeno Jesos se acerc6 de cucharaditas de vin
a al, tratando de consolarlo, pern poco do pimnota y un
Juan lt contest6 sin delar de llorar: caldo. Se tapa la tartan
-Esta madana di yo a Ablssar Ia cocer basti qua estid a i
mayor part de los melones quoeass Las porclones indicad
de acuerdo con el nais

LO CONSUME Tas qas ee*
I S Escudella cat
/4 Se pone al fuego ur
bair sl as possible. Se Ii
PURU 45AS y sa edoa hervir, Se p.
VINO SECB pato en trsa. t ,b.ntinte
VINOS^ECO dde la misma manera sn
anas cuantan papas,
Ya ei caida hirviendo,
ton ingunobros pinadas, de
car basta qua ampiozasoa
Se agregan luego hld
arroz y cuando todo estA
cucanda no absantni, qua
abra deanonaada, an sirvMdf


PARA SANTOS

BODAS, BAUTIZOS

etc., etc. recuerd.
Pcadrfia, Dulcerlca y
Vivwen Flnos
Espoclalldad en Pan parc
hocrt B 0 C A E I T '-S. Pasta
frasco de la casa pdroC o lo
miamos. CAKF;S Dulces y
Pteles (tsinos, Estuches do
Bombones. Sidicns, Vinos y L
cor-es do odas *nrcas.-
M 0 N TIE 360
.awe'Amiatd y AquUal
TaL M-2871.
----- Pub. Piens A-42


"Recuento
Jose Luis Vidaurreta V
neral de oa Academia me
tes v Letras y miembtb A
la misma. oronunci6 nt-i
I Iot In tarde en Is Casi
Catloicas unas valabras d
to exposicitn que con tan
organlzaron NNna Coll
Santana Reyes, reuntr
io. salones btelos, nm
cuanto pudleron encont
tenecbern y recordara
mnialcoi y artnstarl delA
in dieron cabtla a o
nuemtro gran Gonzalo
maestro Pdreo Scntena
cis, alU presents. son
vos de nuentron mouslcot
El probnsor Vidaurreta
pre acertado, precise, in
lecturn a lasn adtrrab
cuyO tftuto encatbeoa
conquostando para in,&I at
s61o aplauson, sino tas
lelocitactoneo, Ditjo ast
"Cuando la Insocidadi
cual los juncoa tropadoso
Ilon que aearra.stran,
por vivir Ino epidrnitcoo
desechando los hermoa

COCINA ECONOM1A


Uin al iuej
ICtonitune hAcdealmos
iCuAnto to agradezso, L
Sentemonos, que ya si
el primer plato a ,Ju
No sO por quO se nme,
a Is memorio tun prcima
t'ss quo puseotan latoco-
de proistomos on Set,il
LAtato on salsa? toe g
iTu padre estA buennc
Me lo he encontrado i
bac re io s ooutrot dia
ihola! LPavo en pepit
Creotetner a Ia vtota
a iu abuolo El probr
pnr el pavo se moria
a acabrh ;Calla! ;,
de condo? Son mono rci
Dime, LtuItio eotno
olgue too ordt en Cal
Lo celebro . LEstas s
en etscabeche? QuO oi
No nO por quO me mo-i
tu madre. iPobrecilla,
tQuO traen abora? .U
un annptroa hermos-m
-~ Moouerdo ma. deti
1Qu0 b0en esta en Fili
Ya hemos Ilegado a los
Los postres son ml del
iHola. bizcochos borr
OTus hermanos en Moi
egouirAn lo mismo sie
Dios 10s conserve a |I
I Buen dulc de calabb
gaotamos, querida anr
queparece que estoy v
ennuestra cmm
a.tu tio el diputado.
;QuO oalbaza tan roci
jTambien hay Ants d
para fin de Ia comido
ZSerf el anto de tu prm
iQu6 generoao y quO
AJajia.YVa he term
Mil graclas. amiga ml
Me permute que te o
que, si a otro almueo
no me des las mismoi
I porque, sa me das laI
a se me va a estiar figu
que me como a tu *al
Y ____ Juan Pir


1VINO I

DE BODEG
EL RIOJA i
PWOrI


Pigina 8 1


Nalonales DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero do 1953 N<


] Piden que no se Obstetras y ginecblocoa de E. U- Diversas obras


= -cierre la callese reunen el dia 29 en La Habana en ejecucion se

18 en i F eal Cuentan con la cooperacidn de la Sociedad e hn m od
lo Cenel Vedado Cub..o de Obstetricia que preside 0. Pirex 113n m~odulCado

a t tri tue onRcae P UsallsFrahi is Alfars. d oIn. del ainisterio do Snlubridadt"log .-
noq reciar-'Coinerciantesyvecinos .eae~ del** D AKIO DRt LA equipiag: n.,ai I nom aC
)IA h.,otld cna:Asi lo insforma la C.

Iyi mAndoloa lo intereana de a. P. sl San Juan de
se rl h oas-, o neesn e En at Hotel Na~oanat. et Praxima Dial do Santa CCarroen emarmas de Bleno Nacional
sog c--loan- dinI> 29, Jueves, a las diez y media de Par. ranapone de comoda die ns an- d
dd ecmn Uoa camiido ropresentativim de Is noodana, comenzajan s ases..anae ar:-i hospital L ason.a,: aqulpas En, ] ulima ssidon celebrada par
os btbon 3m do2an comerclantes 'y vecanas dci Dicino Quinto Meeting Anual de conn-uro-os psra af ocnenamenon dal cI Ploo do la Caoisido da Fomno-
S usma-'de. .an^. rund ll LI The South Altanoic Assoctlaton of nutr, ]aboratorloaqueaserAInaugura. t tNacional. btao Ia presidenci teat
ando us non- do to noa qua ciraunda in catte LI- Obtetriclans and Gynecologists o dga. do troximamenLow Disposaninrlo To- nenero Amadeo Lopez Castro. e
-e to as etta c ea. deado 12 hanla ei tune quo sn ninmo mddico, noortamericano que ma... raeparalnd y spinsura en aal Ido l. c cuoentn del eiiado en que se na-
ac o construye enael rio Almendares, -I1- par primers vez celebrs. luers de su [lt-- que erupa. cuentran Ias abras aue se reallzan
reoco que too ie de aa ciudad par ese lado-en- Pals, un csongreo d noonto imporlan- Sf na sunolnistrdn a. la Saccl]a crid Iraddea disibhucnrdel.adcatare
on paque- red at nonisirn do O brd n Poobl cta: Cuenta para ello con I& coopers- Nso'--nal de Abasao do Leche que docon de L> Habaoa aposadosa a
d peque E c de oI Sociedad Cubana de dinea el comandanl Adrlano Pa. aiguotas ,odiraronasa s
ndo aria, a ingenlero Altfrad E. Nogueira, un 0 Obstetricla y Ginecologia. qua presi. ddr6. Tnrrm. lodo el material necana- ProYacLo noriginates de dibotan r
or a a hijo, exposlcicn en In cual senialan la ne- de cl doctor Julio OrtizI PeeI una srio rulpos de laboratorto. aei. para sonas en ao*ssr;ccidn n
que I ;maban cesidad do dejar-abierta I; calle Li- de nuestranaglorbas medics ats. c-lr.)or funclonameanio deloongsae. En cel cldn con easiatlilo moelI. In
dos ns ttqur ae otrc o mla1,~ Dirha anoc acidn americana haeosc,-d ogini d ntmb ocnipoeso IdocC apsen sometofo a to
t oo en el cruce de Ih calle 18u ia derarans: v- c modearnncos umaelan c riudeidalnia l d rsidorociono deoltPlenooLas modif. L
nosy as vs- Clo toosigulntes leclaaclonm: 'E vacoque cnsumeInnesdaduea dobine a ue rcalin ra rszasa a ul..
s y das nan matda qua nato srmviria parn regol. medocina no existen barreras polite. Et pi6xmnno marten. a Is once de o to io do eInstnics del danariamn.-
xrut a ver, en parte. el conflicto que o cas.'nn ironteras geogritica La me. mn,-,-a. se inaugurarin lo0 nuevo, io como souclinaIt problem Cloaser-
esas a ma- plantea. Por lo menos-se agrega- dicina mundina inlercambia con or. sat..ros de cacibn del hospital de vados en Isa DtiIra. en d amisti
nerira pare nun, lo peatotesten "oas bnv.tigarlo a recent. Mse rr- que h quedado qotaimaeni obras e
nt "or dwcrapa qMu protegido, ooasto ten todlas sus erpeclidadan. Con prciu-stutda con plion dode granlo ex Entre nlchbn1 mooitrcacon- (tfi".
d lgu cruc osumo odgaito y placer damon nasa- io re 00unic nodornos Y ran las introducidaas aenIa obras de
le bIO que los conductorna do vohlnlon n- ira binvenida anuesros compare. do. d-:alderas de 200 H P. construccton d lia caroelsa de Mar-
ducirian no noarcha & atIravemaar Iar code In Sociedad Cubans doetbase- Orlenna u Hallebirldini U-IltAbo-Corra.lilo, segundo tramo;
etir a has-ratI olle 18, a por Inomenoo tomarian trinici y Ginocotaglanuastca DA- tmpaflado dot director' delH as.o-doCienfuegos a Trinidad, segundo
anore a ndniaa los onecauctotes dot Caso. coma Qoinia Jornada, qua colabra- piotalMunicipal, doctor Felipe Said- icramo: an In consatraccida de In so-
endo idado no noeste ano en La Habana e corn- nea. se entrevist6 ayer con el titulain perficl de desnat del amtino trc-
)or la omillas, Miis d n ataid aio de nuestros roiagao robanon de Salobridod, ei airolda municipal ma deeis carcatorn do La Mabansaa
lam a M Cot d ocu eamosque iniercan bo de co- do Santiao deo Cubatcatandotre uanabo c er de RanchoVet
padaodo ca- En tn exposici6n entregada al mi. nncioientose inestiiaciones sima drtoa oinridr c n deledif l edilicba de uquet Guatabo.cetoma
toina, onte'n--nsro ouic I ganancias noutoas y esporanoos sineCntro- rococo o-ur y dat crbdlto ccue Ctrrattttt, construcc1dn del poet'
otid1a, tt e n *stro Nogueira p tr los seoores Se- rainente que la amislad engendrada coordcdrg el jefe del Estado Para do- te sobre el Arroys Boquerones, en
central n po- gundo Formoso, vicepresidente de oa en estlas jornadas sea ton odlida e l taol de los 61timos adelantos de ot Las Villas: uni6n de to carretera de
lls c bae- Fcderacoin Nacionalode Detalliatan inimret i rca rtonn I as rbaciotes po- rcia.Flori a Esmeralda con In Carret
dlab olo ore tManuetl -onpido. presidentledel Con-1 Iboovas qliontrenl nurotrto tabsexo ,Italmennte nabrtonsobre tosnneIFoe aaEmnld a nCre'
ten e sidnd de trasladar a otro lugar el r. Central, es dectr ta travesia 0no
* on trimh-Io t ie Colds de La Habana. doctor Los mnembros de Ia South Atlantic aCmLi' vertedero de to capital de Florida; reparac16n del Puente San
quo as n do- Fecr r. lelrado; Valentin Mdndez, arribarAn a nurstra capital en ec va- Ontote. ples hoy et que te usa eas Diego, entre los kbldmetrqns 128-12
doctor Ore.sesPerdomo, Arturo Ote- poe lde toFlorida, a las ocho dotni djunto at comteindond ela Centrl y In
finoaoadotlnoinnotjuoen, .dia 29, Bectocuen Ira to tumba dat Apdaltdol t arlr eta .t oi
o- -- Iro Medina, on representaci6n de los ,mendo macibidon en et m e o de la Jose Macti. (Icacd6n C de lns obras de amplia.
S i maestros, Francisco Brada. Osvaldo PaondO por la junta de gobierno d te nrlraciosnes dae lam fnarsacniicaln cbdn 7y mejoras de la red de distri-
I vin iZamora Rodriguez, doctor Le6n Ca. to Socredad -Cubana de Obstetrbcia n onom carActer de prenidenae interc- buclin del acueducto de La Habana
Ibz y rs, dostocao ton oeroirbaos Gi eooicto a, y par otras gatenon. no dr Colegia Tarnoacdaiico Nacin- on to zona de limtamucos.
nar. do palt- hero ra, Pt dirgr atatet t el doctor Jorge A. Dononica h at
abotas que- do idote econdmica y lon de Inte- Narjonal, donde a Las diez doe In ma- het ho Las oiguientes declaraciones: En eno misma ses1An del Pleno, el
ecesart una gridad corporal de oas ciudadanos dona conmo dejamos apuntado, Inicia- Que como clase proesioanal siem. Ingeniero jefe Diontsio SuArez y de
aisan, par toUe atinoilcan el cierre de todas las ran la primera saes6n scientific. pro han Vists can agrado que los o. aIn Portitla. rindi6 un amplio Intor.
1agre. i, uIcralles transversales 0 perpendicula- Snodln ne arslw qut engan s egoro, castIatqut me del o mpulso clue se le voene cln
icucha osnUaadea'1% qoocce donmentir cierian alirnoactotes ediiptoqas aveadn
ay a noe B res a lat calle Linea 0 9, desde a toca- El doctor Ricardo Portilla SAnchez, quo se han producido colocando a Is do a a obras de reconstruccido y
Punto. tle 12 hasta ol tonet en direccidn at president de na Sociedad Cubans cla.e tarmaceutica como oposltora aso, mejoras del Acueducto do La Ha.
as o, aanco Moromac, denoanama que at doeUrolog(n.,nos comunica queael dia S egrn del Medicoo. S61o nos hemof bana, nu Ioa Comisd6n de Fomento
as 2e evan repaalo Minamar, de manera quo el 2 a nuv e doa noche, en el as. pro.unctado contra las disposicloneNi ojecula en cooditacdotra
lero de oaln- trAnsito sea ininterrumptd en totda Id6 do conferencias dte pabell6n "A o Ley qu atct do may coordinacn co
esa extension y por tanto ripido hv barrn" del hospital Calixto Garcta I mantrass y en especial Ia economia dc I I alcalde de La Habana seanr Justo
A- so Be celebrari una ses16n cientitica, I n1tse tarmacoutica. Que consciente, Luos del Pozo, por media del contra.
Sen la que harAn uso de oa palabra 10s et Colegio Farmaceutico d la resn-staM. A. Gonztuaz del Valle. S. A
alan Tras seonalar los perunirios at co- doclores Fernando Valle Echemendis pontabilidad que t I olticna doe far- Eni e itftnm1 en cueat1 n hizo no-
omermot que perderA consumtdores con un trabajo de Itgrest; Roberto mact, tiene en et service a Ia salud tona e to mmorrii o u on
o torte dc habitale ,n6nese que Ia faciliclad Pedrosa. Luos F. Ajamno. Enrique Per- pPa bilch et-itarA que oa distribucl6nd de erencia de In march ue Ilevan lox
ma torteft de hobotutles. enpdnaao quo Ia Itdad tas y Mariano Valverde. medicamenios no Interrumpa en for- traobaios de substitucln de oI red
lena de otdo do acceso al tunol, provocard que au- Ciasurad a In reaisin doe cirujanos totue perjudique at pueblo'. de distribuci6n en las called de estn
lea cnot re lts. omnibus y autobuses ne lancen cubanos M grega: *La Ley del Seguro delo catol.n siuiicondo que oe trabaja
o petie s y a poatie do In carao n12 a loran comma- Conluonaconida bailable en onledenotBe etconirn vigenie, nor
dnnpe con ros hocia el Wte oolcaon scan petbgron cdsepM o t ha promolgado niegIn ttro o
puma Ins ocotoors. dd clatocodo anoche to Ddrm u.mno.qee in mproncloodiblo. nagohn Cuba. O'Reilly. Obispo y Avenida de
so o oc tnalo~ l ecosiid id deCicjano tohno, aop dotoroina dirbo toxtot. Parsa atbotal, Rootevelt de Iasoona de ntramucoo:
a, e l ne Fialia I exosii~nstttritaodo, noads por Ia Soctadad Nacionat de fntmlicnidn. sagy a mayor ldn da tn 0 y en too cotton de San Lizoro, Bc- I
ejindola co- on la setuodad de ser atendtdos qua Cirugia. miet-os ofts, loadal Seguro de Mk, lncoaln. Mislen, Linea. *Concha y 10
a ab stne e l MonMistro de Obras Pbtbcas recon- Durante el acto us6 de In patabra mieot. ya emitldos y que quieren lm M de Octubre de Is Zonr de Extra-
congo ny ttoc ls nnycitoanejcutos et pcesidontedladoI relntsnds, doctor dlot,,yonomitnidos iqo utrat to-en Isd c01ad o oadeEta
lone gord, sY;,idre Jos proyeos en ejecuci~n Manuel C Lta, vion rehu.on nd imrn e In murons, 1' como en Is rattn sordxi-
n olr o- dole. por to metota. aherta at lIttoe Mno Coaon aoot ue fie orma dispuesta an at Art. 71 de Ito
condo, emi I s distintos actos clentitIcos ye- Lay deotSegura del oModco, o cualn mas at mercado de Carlon Tercero,
l arric nc trAnsito la calle 18t, n e Vedado rificados desde su inicio el luns pa- tos invalida para ser utilizados pace tales como: Maloia, Pajarito, Arbol
,e. :a trats de It calle Linea s 9. sabdo. a. curcplimiento de Ia misma". Seco y Eitrella.
En horns de la manan
!n elHospitla Ortopoidira, uc _________________________________
forum" do tonoas tibros n atelquaito-
maron partlcipaci6n lis asambleistao C R
[sica y mulsicos sitenes C^ Ru Uai C. C U IG R A M
o .Y ~ ~ ~~ ~ odcor Ledot Hirzel, qua hab16 do U iI i A Y A I
|]t"na modiicacidn personal de Ia in-
etaidt do Rdomann porn In extirpa-
oittn radical de mama g
ror N .a Beni ez Doctor Francisco Barqluln, aorca I 7r -
PorN a Bniezde Cisiostomiade Lower-EngeI.

It de in p sado hisi6rico a nans oriedntacionas efs el tratarneoi|to |
qotrirrgIro dot rAncor tartngeot'.
sotrol coo d- s dog vib0an bomaol~a rn a tomt ello Dco paSerafin Domingueo Quesada, - -- --
' io u re s onde sert els- Hb d orta cd o r del pociot o e qu i-
cIoslalde6T -ptotItuatidad. qu6 blen loran lu ob mo-iroe Lo ab soon eroO _
Iiststuod donectcasdo coltort saquendtoat[pasn ao .ficiatas-.
pnnodo ta ons do las vanodadres orgadorns pnaraPO- Doctnr Corttn Ramirez Ctrrie,
a C ,lto doa de nor I rosos en ordon. restourtndo Increrra do "tUn p I ocedidoants de rra-
be aoertu a to u otooct moncutrado psrlces q 1co ---tplaio n de precision para Ins grasn-
ito entoo expnocrn detnoedotit abnot de t po- Pert don dattrucciosacrann-flactale. In
y Canoe 0 altantt leon etindlopentua btes tr", I doctor Carton Miytires, acerca do -A -
ido en n e- niegtoo tos nomoonno tatuttrros deIn, tn mast excepruona do derdner del
sanuorcto Y ytranuitortedad ticIts ttbre,..pr..ngutndutdenn-ayuttnt.
ran l quocrl aqulopa udtera deacubeirn en On DoctoenetFnnrtor LeOn Blanro p
a toics to ginstatte adonto so atmlu elt "orti- Jos Vital. stbce tfermedad deo
tayrytnoes aje doalotin mautro escenanit. ,Duptoytren".
quee 0Nods on tlas-ida esraptatELItIfiujo I Doctor M. Hugo Pint, snbre 'Heo
Rog y el ds tdo los let. as: Soh- vairu cono O coo root compliracitic
1 y Dtmn sel te cn las leta mpoInhis-IuPa iratori e nn
rep"ewset tora e a contocmo de una o blime iarmatr ce dIe
Cipcleo coottintuiad. Procon, cuanto puedonu -Tambidn, oor I madas.dode
boyc, haere nolan eslaa drcsuuio d -vec-Ymedia a aonn y modo, tse proyacia-
Ido lo tras unival, quc es l ,u ran, on el saltin dn actosdtl Insditt- -
,o .ctmo tio -S, dan ttredde nspeticola quirtrgcn --
Ioncaan napiran a diur ygtrpfavorcer. nb01 n ooe lresd d^ ^ r^"de oql


ests. se tednce de Y1. espforitu dlabrirn'u hori- <* r "~lll l< s( Ign 9Lau e gnexnsn. 1Cicl.
ctabaelcto?| oontesdaIatsouerot intllectont. me- codoo ptno
a I bue) D ad : Carlos Mtyin res, J. San
MAE ci locrg lrI s ntua y embellere to ml-i Mactin Abatli y Albert a Borge Rn-
[ hdoorm da" Icodtfo puaden labor entitle-q cl. r
one bonnaIdoeacoal In qon ahora tons cobih0 1Eotn lah eecconsetaan ebinds" 'oral0
Dn agra o I spando en jtgar coo6 n Ra tldes Sociadad Nacalonl de Cia ranlreseit.
nib tie i dnioadonre aien ba tIs obm l t ten- I iniooParat do Vll-oobino 1 de
za s 'I, eid deddintca senstblicdad. 1 5l3-I9a5, tldoctor Antonio Rodr-.
s honta -: En usa itscicdad tan lornadiza co- o ez Diaz, quiet hood dt poodn da au
not In no I s notinayo e t oado proX en lrargosooche. cldurantqe In cono deld, ce-d 4d
insmo dlo inopre(stm n sot lresgo bmua d nda.
cudnto 000o 0patriaotao sB o come- oEquip"as. l lapale so yteada t
r roq en Oso s intonta squeoenlcentan- rvi. M
do onhtraflana, prablenoitio, eobea El doctor Jod6 Praa o Garcia, job
r nun pate o el o de ts Secc16n do Asuntns Varos. OUIZONTALES 5t-Patodero quo uuon los rabeno
?rzdo a * * entesug aintenel salo gene cuoptiendo insiruccionos dla In t
e.oIiodad drecad6ni -scdn. mament 52-Plnotot de oaez grade, pared-
Renlbqobas de nonicon cubano;irne- pel I am.Acne nrnn en1 lrspnr de do a to botoea.


3rta Conti a? "if,0"^ a eneyu v i er a~ a* hsia la y mto edv~i oF I-Arcf aeato en0 formain de daa a att
eora ctu e unto de un pssnd hitdroenIs in aaov hopiin ls Ytonorvc I nlo.quoircudaanga g 4-Prepocidn que detia spa-
."l1",t00 cSxposicid o que no aguarda. co- malin y.


a v rlft ul. y en et ta dor In cul ann is cle.." ";?" maters In- ihieriEr. ral-p ",; n.ade11
rcan Can at ellagqutotern. reafinman b. 1 v einocann do manern in- toto-nior.
idi? ob inecn ap n e d adnb- cidnoin, 0oma a iBagas con pin- 6-tmitarunsacase .5-Aproaimndamsnte.
v ranosa on un pose insensibe A d lanclas do d color deno d difern- 12-Quo potee gran lforne.na 57 Cocto, impede.
I onqe fuocon a. Is quo son, todo tooontreat1pan sin ftidrs con In S-Potema dramitico pusnto en 59--Linom usado en Oriente.
to to otrc, entota tacaditl^ndoa- encla migon del ante mrain ctift- musin. Ot-Detestor, abdmionmr.
AS tishuc to A s8c lu A muBB oA Vo aedo. Io IBIWnentida, Algiinoslo aho- t4prepor Insacinna apornssemhcsc, O-Quitari to ajedo.r
rhoro. nt ntddbticmlt rani, Insntrislaca.Cbana anti todacin en ti-Rio do Francis.
en to coltl oalorn pan at mnoonate do trattooto elcrisnol peorno010non ofrece, en es- 17-La nongro do ion dionna en ton VERTICALES
ia, por to sugoridor, que par cuattnto itoIstanite precaco, o, ael1inoLito- poemt bomrno,
o pna nta. m YWigo pa, noar quO 00N eB to .plo sie tem And a p nonc. Inteistos, iCouPza cortada poiar Issrotitd. -Fomoso sailing itatinno.
do cuanto nontemplonos ottar pine- a einanot: anluciono verdPadan pam t-irs?, BoBonimenloconvulaimo habi- 2-Comarro situada as nobasoee-
3rcerti sente, con ponamooz amntbenop, aqae nt o i oiacaaaA pna- total. -tienbes do too Aipea
suave ncento comosde Ac dro amoco- ala, universal par aso dimstinon coin- 2tiomb~to dlso1. l-Dbrese de noooias itootno mop
Chultoas sas neieIntupe an cads, hIeltcatncol- 'poactsis a ins 'lorman super-iors coo EatlO &IgO so n no 0m. deliorodas,
mca no sslnadoin. Aol arta, monsoon, de buena in, quo 23-xuSnmoodlImni.4-1
fliou AM esn parn.not at nigntticado de hats, ahora ninguna, 24.GSimho odel ilanto.de.-tttonerr
torts'? to tradictcoflt, qto roscut In poptlo Por Can, t osAtotitoitintio habcl 2i-Pedoa do emad era Cocta. 1Gtsc emrnd -oe
cn -insmnme que nostocaittara el poets; 1ito boacarto en In aotra canters,, to 26-~Nombr dodon cadenzande 17-Saninso dat oloneca r
Il vugis n s no atitnsnbte near. do hoan bratads joyno pcecinoan non-e.28 1EtlctcIa humdcad cdo un 0-Profijo quo sanlerffca sobto
Va, to honoos escritot on atra aomo- torradas poe el arta noagnibie lco Anuso cooecpt. fPaitqoamic on
;n arobio tuniAdad (Mistoris le in Nacldso Cu- cottores refinadiabmaa, quo to hano 25-Ltaoura fe- gran extonsidn. tO-Circutos.r
s~m. bnalVa oasra otiica nionnda.dds prenencta. a nanatra nactonnlt- 30-Porrcih ofol olr. lI-Acaido caprcmhosa oassess am-


Paris ha lanzado ni
nurzvo peoatho. Es un ac tt
to do resonancia dentnr de
lerans de a moda, basad a
pricho y r lfa ntasia d
Aubry, maqtittlador. are d
go de ot belleza y del e a
meninos. '
La "'Ineo Tambourinba
con ser tan popular corn
Maginot la tSigrido. ig
ire ins noedade para n I
pues en el Viejo Mund)
en los dias boMos n ientra I
gozanmos de las mineles 11
t-res de estio.
LE primera impresb6n la
estupor. Muchas elegas es
resignaban a ver esos pe dit1


Jamans debe I tduodi
acudir a obror to puerto v)
daesuidodaooente, con u
sacio cubriendo sms rap
caealotinen dasonden na em

larse da esto guts& delan e
die. Muchas personas cut al
apariencia solo cuando, a
aprectada por sum amnmgn.
tarde de vista, a cuando le
lir a A calle.
No obstante, es en el tr-it
dos lon mementos con lon gat
de li propia fanoilia, los e.


Almauerzo
Cocktail de Iruta bombs.
Pescado gubsado.
Armoso blaono. Plotasotos.
Zonahorias a la cremaj
Cascos de naranjas.

Redo. 2 huevos, aceite y peoIJi
tI o iers a ste toss p o lto s s r
ccrpor compteto, UtnI v
soa le corta Ia pechuga oh
y me deshuesan log mus' 1.
pean un poca, sme azonan


tas de la Moda
ido un tos, que confieren al rostrao cer-
lmlen- ta apariencia exsitca. Stis comentt-
las es- rnos han sido acres, pero pronto In
el ca- virta luf habilhindose y cast Is
ernand ban hallado cierto encanto, si blend
r, ma- tnatizado de deoilusian, porque mu-
sto 16- rhas novedades ne aceptan Anrso-
motto por sor talon, aonquen focono-
nenaza venzan intimamente. Peroi result
t linea denairado no estar deritro do aI co-
jra en- rriente imparante. Aa[ progresan
vierno, muchas moas, aunque a p'co fra-
)iensan casen. -
osotros Fernand Auory denoman6 unos
a calo- de sus peinados muy ocurremne-
mente "banderlltas" y ofrece coma
sIdo dA adorno espigas de trigo' qua en. vez
Ino se A granos de cereal ion Uanen de
.oo sha- diamantes.

eglas SoCiales
C asa los proveedores, y nun los descqno-
tiendo cidos que por unos instanttesrr e-
olantal claman Is atencidn *desde In poer-
on los ta dn calle. cuando sIs drsonsa ce-
Eand- loan de au buena apariencli dens
iresen- opsremar los cuidados pars apare-
li na- mer ao mejor poslble.
ide s~u I epassr lom points y Joe eublertos
i seri ron to servilletp cuendo n osasnta-
h una -mos a Is meia en Una caaa extrafna
en a- e grave lalta de educaclon. puas
o4e to- damos a entender ion ello quo des-
mbron confiamos n aIn l mplezi de o iduo-
insa y fin de cano. -

emi del Dia
ComiLds
Crema de papas.
Frituras de maiz.
Arroz con vegetalis.
Erlsalada de Jamatesi
Mousse de chocolate.

teta de Cocina
ilanemas de police
ralla- Y pinoienta a gusto. Se baten los
hucvos, se pasan los pedazos por
ejarlos pan ralladot sea empapan en huevo,
trios se vuelven a pasar ptor pan rallado
odajas y se Imrbn en aceaie iben callente.
e gol- Se pica el pereJil ti s aoadoan las
I0n sal mtlanesas al tservirlas.


Proceden a reorganizaci6nude

los taller de 0bras Publlas

Ha dictado las dii sidones pertinentes el
Pinistro in.ntiero Allfredo Nogueira. Delalles
"Oits ponoloaisa del otI iaserio ded de ongrase. pinlura en gener-la. din-i
0."'a Pbtoinas. 0is'na1n I9 istallerelo sin de LdanspotlI ,ran"p p on to e-
d&t Minsienoo psaara conoc lh nueva ba y t arage. a nds An Ia JefJura dAel
reocg.....c "n dada a I mionnos Negaciado v Control ys Manenimnen.
coro el lnosica Noguesi'l i iu re- lo do Equlpos, peienecenloe al Mit
c.:.trodo. pudoenoasonrot ia 'ton or~sa nisiantra
labor e qo %enn oreoucam a ge- "orzncuanto a In part adsiotsaralo-
ieroP d\ Gioa o d 11%a.ion nio ICa. ,p Pgo dA J taoss pysoa do ah-
psn 0tnad Tai A. el Ci ma-
cct Ie soO ai dab- paensosinfrmaraneatmaolSonGam-
pan pocsnai dotrbis s aoi- heca Boaez y el Ingoniarn (tags St~va,
itsa prsoal l Mnl~ I ~og.1-qac ra~n pronto so hiciamon cargo do
on En In rcornsganizcnroaont Ina lto- to laataolaitua do raie important@
". genr Al e i d inislos) I iocpuolamento del Minisoilao. ordona.
Lacoo (a cinac1dnen hIla iog o, ns rcon Ica reviln de a odas las ordenos
dot Negarosda enise el nni o t ae- do ersoaJo pendlentes. la adquisicran
to Gagen cay nt c.o'd Pards do m, lteonales y piezas de repueolo
ionsa na hecht co. la torar d oo'sro. para dar Qumplimienio a gran nume-
nezaciog s aoncueolrte Ho aCos moo-rso de ellas qu ehabioa ndodente: en
monlos orfranco Oxilo n | que respect al pago do tornaltl
Las poomeras resolucione 4u con. ha obloeldo del Benor ibnistro la pro.
ounfamenie lomaron smboi effs son mesa de qua pnr ningan moloso Be
as sigulentes. j dejara de pagar puntualmene lonos
Que lox trabojos ordena, L. Ie lt- I.,o abados a io obreron que presatn
r n Por orden riguroso. a -rfndos set s nvictns an ella dearta mento.
boa miimon unicamenie 00n o e ur. amY en reIodn con las eqauFpos. ncs'-
genie necesidad que asi I oI, laera guieron informando el ingenierm Sh-
-.I v--on vteat apitln Garcia SiaLe.quo do
lusotWo trntoto antas isq rise- llidn rs erannoids n isrcurolar dIcta-
Beesnoosaofttndn hsas oHA S IPars -in a fins de qua son Alstionrobondo per-
in tarmnotacidn del miamo, I asonas. sgsIoloxquiapos prtieoerses-
No sarini cIncrdos iol Ira jd1 0a toa Al Mlirtserso. proinastos o aiquila-
ns hrtrgn1 arsnoipanladon do brdan don iendrian 4ua @cr devueltos a es-
doidamota soi rizado y a io ma-. te Neogociado dentro del ttrinnoo l-
t l-. p s Anerepust tos 821 atl jado en aIn propia circular.
renmatldo-n dli. As anito o aS Y por 'tinOa, y en rels16o pain
rosii s at no a_, 1 en lo autura de los equli B
Es !ants a t ca p ei ton- sait iudiandaso reglanoendon,
la itnntn. a oane, anoseMi.sda et notionso *
yes CIAmulsa. Is-. ooiialster itates ara t In qu
Yesv11"1en lengs a blen disponper.
E3 Na4oclnada do Taih- -u eent Lo0 paeriodistas nalleron nnuy coos-
-allere s deI PtIcidde. par- t as facilidades qua lei
n Ouuir aanaa. h r n, p! lv er .* D oin iron Para form ar de Ila m mncro-
m??aq u i. ba rr-ri y a. sold & d Yp pa .- oiza clbna q ua Be s o b s arv a on tod os lao
ios ha; at y pi e onprdns t e aIn Aclrers do los taller. el i enlerot
Can mU~aqu;ngigS;. -7i I~bir. GageBSMva. yel delegado del MniJ31-
ad el ad abstain-- a oMtr Gag "B-usA irr do G Irda B 1ez. sil
solnii nOn m a I an coma sulalterno 7 do1 y As las activ.-
a oa- Ades. que so deamisoniiven esnMW
t zJtoapkidennac. an 0 e- importassle sectbrdelMinislerio. haO
I 'd vut. n s ac tnd e d a c sca n i n orfi it cl6d s-Adell M Pint ob l agOn1e -
mono Y deAanonot do tomnc. is inn Alfredo L Noguelra. -
I


I


- a -


sticias Nacionak Ago CXXOPara ei Hgar y la ModaPor\ Baria Radelat

Discor iufamiiares
Cuano 0.. 0 patois conirac e L nllr funtl ruena ocults quo man-
irimon"' a a sero que n ao- a.oene en pU51B a lon parietntt poll-
da. cant,, acerear mis a as Usol entire elloo y vuelve Intibi to.
dss ran. i uoiue t ae sue uer do Insento de reecnclisrlan y tl
co en r.1 0-M. rIlautn 00re cisna A 6seo deA paoas sonr atn las di-
menud... ,, i de establee let ferorncias.
.a:t 0-a.....i. .)6 Ijog tazos Ide Er. ups ocosaln olmos sobrs un
co"""c"- p Pn peromanenle an- o'atsonmonio a un grupo que decian
lie 'la, ., i.os arnig.ns. marc, |re- que Is novln hlablet ildo mucha
gulirmo.,.r.i. final d u oa ami.| y suerte aa enronsrar lI hombor mno-
at coot. --. ona co ra^ azdC eloa. parque carecl de lamlts. At.
Ded. ',vd ,, negamos que'ii nounas personas lteron-f Is grls.
rspedch, hntiia constiluyeA efl peso sir-as panaron con muy buen
-.mrerr. p.incipalmente mLvoo tlcint qua ningun daesuno puede
dc isene en muchon hogar y sam m inkis le que no hanar- oon-
quo a In. 0,,enls politicos s 1 de- codo Ia bendtts segundad y paz del
ben mos l, .0m..asos mtiornialA'.qut hogar que no haber conocido el aI-
a cualttuo. -too causo Y eo as Iln z de unodn y Is soUdaridad exis-
iocar mi.--. lus caracier6t t- tni c sin ionos hermanas. da no
d Ynis- 0 ls o i a n b ar dlis rutado del am or m water.
suare p-I.,,,o y religion irece LntaL-

Cuid dos de Belleza
Aparenteomente no hay cos mAn de manerp quc ello involucm dlerto
sencilla que bajar bien uh. osza- encanto y realce. -
bera. Se diria que bss a b l ha- Baje 1aa encoteras Ilevando In
cerio, desde quo lo practice ano Pero punta dAl pie hacin adelante, con
aobbtn lotis oon cast todos an n es- el aturpom erguido, lag extremidades
criblr; lco que algunos re actan adelantadas resueltaioente. El geqto
osa ,0 t honenuod i s fal' ganari en gracia, en donare, y pIn
Ian de otlotgralia. Es deon, nton- ossopreatdn qua. pracuoranecA mix
cet, que tod's baIan las a .leras, No ba~e la escalera ilevantando li
aunque son oumerosos I nI ue lo puntao del pie y apoyando et tacon.
hacen sin gracia, lo q l >r. Ia oesultn deslucido, desgarbado. rut-
mojo moo tote imporlonci a qua vale a caminar cOo ninguna o pn-
mujerrevne imprtanu, a ue 0,1ma gracia, revelando escau
lbay 000 cioqolria del ca~ni lan lo- soltura y ninguna devoc6nd por la
mcnino, del moverse con' naire, coqueterai natural en toda mujer.

Dra. I nra Julia de Lara
DICO-CIRUJANO
PAR0 YV CIRTUGIA PLASTIC
CLI1>' CA PRIVADA
Tr(atmlentis clen Ic i de las vellon sperfsuian Diplacidi.
Ca~nn a adlarla de3 2 a I p. n.
Calzada 1 entIe ae&seo ay Vedadi Telafoaun F-4W


IVINOSEOIi
Crinica Hahn4.


DIARIO DE LA MAAUNA.-Sibndo, 24 de Enero de 1953


Cronica Habanera


Montmnartre-
Hoy'msibado on no onche fieorilto
do1indo somons.a. q vei oelmsodo
Par Brlects concurreni. di el e -anlr c
y almpilico "night club" Monjoar-
Ire.
El ainbionie QUO all[ rins. sen deli-
ciosf tempacaolasa de 1&i negria Ci.
roeirtloile de gum fa bging ban hecho
dr Montmarire &I Contra predilocto
de reunisin doouentrnas am ihas.
A Ia Inle le do In noche. coma o
co*lumbre. rmem an a n ero roe.
dieliciaon "special dinner' Parn el q..
nri el prei e de Gren pens cineuon-
ia realavos el cu bierin. e Glando amd.
nizado par Inafaousn "rqaesa rSe.
renal. Kopaodola'as-n el profesor Gun.
min al ds-gsor
MsI-lord, a lo d dit % meqran p on.
Vlo I nunayqor y ee a n me ofreterAc
el formidable show. en elIqoe trite.
larhn do nuevo to& Ten Men'. apmau.
didaos exrdnisiran muslrnieoi menirn-
nn, ,qe l danin Rusto0. 'T^ Proctor"..
"eraiolnalorelo de bail en atrobbiti
ran: Nancy and Rids. i aamado log
Tarbellincon del TrPaora el *.p-a s an
arqueia "Serenali Espi con n
canlanle Enrique do Ayala
Coma o mesro do r eremonias mc-
luaur Ray Carson. el coacido cr0o-
Tadolo I& che reinar | el bo.e a
l03aoarrdea deos in dacia nrqueoa
espahiolo. can lasqu alIernarin Is
ar q u e st a C a sin o d o as P la y a y I n d e
Adolfo Guzmhilln. B n~ t ec u u adlC n rs eG ua o

Las renervac-onen do meua s p.den
bacrsre par el loidiano U-5207. a
Frank. e1 amablo Imaitre' Reosulini eanldidids. boilian line. el basqsete do riaususnirdel Coagrenso de Cirujnosse. oe gran evento de
A prpdsiio deMointmartr-e. dire.-:ararlet niealilice quoede ol nos me entA rolebrando en Is. capital. pamr rosmonrnrIA; Bodoo doPalata do
mnn que haldo atamenle arog. jt ii[hocedad Narissal do Ciransa ilulrn quo presideeli. more pre ofsor asies-nitot* lal ) lele} do Oamrn.o
doAen .u on o 00 2 l0m c doctor Maael Caslle Laetam
qu o nretiman on nuesira ,ritns do: FI oEn l Comadoro L richt C lane I isociodlad deolaprim aeri eo n liramarc lWn lescl eo 0 jt bd
*yer, relaiaoaa t acinelde -ini" .qalo [ uIci qns o oieru con5 npo-asa, lodes loo mdito en b qu ban paireipo enelCro ydentrooaAn
famosa arlisiaIrfanceesJanephlne omaolao exainraonjeron airo iao e figuarn valinnos eiementas de Is tiragia.anarteamerisona.
Baker, quo no anuorlo pairs el lanon
din 2 del enironle-moo-do-febroro. EnIs- rmana erra-a ala elibro qusdcaron alru dn ias mons de! masas dozoradna Abllame50c00 il.-egr
Tumbiin delularn eso dim The Do n henfiesa. tassanna atop.quo e sierra con brorbed ao lson rionaoreda delunaria eat:e anin o nu
ClarkBrathern"'. Is.poroja do e top 50 exit bals nodno Ia as A pets roe emas Ia& Proses to flogofHoa dpnde padm, sero le ahloo dosasrJ.ae Io-a
mit sonoatinnal deli manlao, en Ian driguen Dims y sollers Manuel 1 Ino Labali v sonoroa ViocentBaol y oona, Gozaloi ArslteguI sola peeiy
Estadna Ussidas. tombihoIsonidesclarestank D ryt oa nasGoaso. (Fa~n: DM -Porno,

Su n1rdera La bdad de eala nocnEn el Hnorrmo de l arowu'o

h0a P e ta nan c a Ia in I ll/ Sociedad, rel orase tav ez or, el H ipc.d om a g d o El grand st n d sro po .:IT ,Od d
p-r In u bd de 1. arj'am '\I? M i.r."J sa ra' lIs-Cl docarter,. or-. t c 'tr aleo.'t'Pcela"'i
Kary Hunrlqueo ede r., as'1 Osl nuetenti ada hipca clin5o 55 5.ta- e st..t,'0ii' de

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o rg e r-c a,~to or.c. y, . m -^ *^ i
C or 1isarosirnocI H e e Vnt cocktEl
Sejral ne rod ye disary sulr. en d.T.. i. I, u A Fe.-, o oane : Csmpi'E rus a ednam ti iza 6 0.n Ile-. '..r.-'rrrn son.Lil
gel Olilsella Gr..zac,no oO ,,,jr.j. n ,1 r.cuIFS-smi'.o Osoree l,,,oanrza -, ~o f.. .rr .4'.'i' Ptt5'"'..l' Nei
_____ ncetroaria del l Cni,-ja LCr' g,. ar Baci e ., 3la uen ar e l popreten Ia rad' -l rnote c...O ,.ti',l 'e. i 0 ,1pipi
dotlorJodE eli se lt Lot so. d eta no SI e' h ln13 uSi e' en- tort de ollci1dd T11i1 0 '101,1
ara Ana M E lo.s ri p o d i qu o w ir G or c *ra--' sloe i cr1. i n 0 I ncr, e' *l ni 0 me sc I -at


"i~ `prin oomprolro &10'. ma;rnt~trt~i J ^ inifcoarle y enida con lna 5w ,,rn l. d e
**'viG ya esc i' de Ia "tvi mIn e m ~
Ganle een dl mIran las, n Nr- U 'A ttiran cce d c-nua endon Br',oncurrv graenj 51 del ,"irab
23, en el Veda toe me no h oa plnli.. e'l' s pdeos do taro iero d a ueatl o r, de I lords o .r. 1. S0la001.dio
i ^lnilM~a a bu decoci rl q is-h er, "tori ttar. en I tlarmna a ddied' ha H Lc. dee ain d e n o rstetina'imPi a e.l edo
AUITuIVaa opocluncldad ei nP2radcs y toci-a tr t ort. p-.,ra nea doAminus par el leeIsna n6r, cto n c-ra ht'rusiai de J'ic.
S4arc o Counir) Club. ;f'nI a opla 1de g a Gr alerrle.
qis Eotiuizau sii nto y# Tambid naldrn do s-,lane ell ___________________u
mis uutuse troje 6doimks E.
On.cgloc. as ,.r~tssny .ogaaoasau. y odolguez Mercedes Zonol, a y
qa. n rd, ouns si de uo0t.o-.opn elpopo Garcia. I

nsurtpatmars.aiptssds y[ fonglr. dey noeetl~clg ain e nomntgd *mnn;. ad
olora,.en'd.. 1 I elso.h Ndid. t do: de iy ohpadre r eI&s.
5.5 a .55 spoaoIs.r V0oosenpr's En Is misrma igleoaameefelc arA
V. In X.Craoaola^H-n^RMR-. I bodaccivil, a0te nbalt d d ctar
nu os- o :,',ho~A~q, a 05.Co
n \an Isn 0!. in.-fnn. S-ndc .1 Cindido Mrac Morales dolegod dol
a. Id. n@ o...r1 d aj feli, dead. Gobierno en P ICapis.:llo.
-.1 4w. i.r I \.t n. L a resofiarerr.".:n
aruoaadislso.MAICO. :. Luep osA na


El sob \ ior H6,r^" aor Atoon p en-
pas Angola rn Bneqol a e an
en onon momerlon t.I0dsan
min hondac'l.'s deo do l do c3n
malls-de ahdebrPerdpoidoa wa sal i
Angela Sunny ra-Psanomoses dnon.
rida.
En boron doIa rnaffanro do h Ce.
itrdn llevadog 01 Ciosoe' .a d Ca-
16n lan reulos a00I10 as-iou, l nAL.
ra. earo donle apliara mtlie @
crarejo do Ia tone-r la P.,'a en o
12 esquino a 15 on el ttecado.
Nuoalra pdumo 0 1503 lrlb don

IMPO~rTAN Dos grandest fiestoase' el
s. '" Comodoro )(e'arhtC1
Pidoseadeusfr.Mm ...ls tt.."- El oxclasivo Cs-s" 'ir3 a 's-h, lub
Irviis do In ugatnillluino -to ..snclold quo preside si cala -i.'..'.'Joa mIs Jan-
ARAlesows .ia dMACOo l nitdel Psa-n on r.''. rjit'uot 000
0 grandos fIstslusr- '...t ncs-a3
Para el dfa 24-v -a'.riie 9ado
fIseuo Inoostir.'''.'. c e aa k
vs-asPora lon r.i5 '1'ia sad oc
r - -- -- Y para el sat,;-,'-'.:11S 20 daIo ploai
I IS PUM IGSI moo us goon 0..- no sarnas con- .
1 u~Cs Aefl osm, -' ".'iatdoe par-
~Calls 23 yE, Vll adobana. I te bailable a ari od ..:icm-a. cr d as a ,s~~0
.1.a o to -aPnlsaeow, a, Iaru i orsiueslns. En I. .o ncksO
sabreg 00do Is. Amm Asditllen MAsCO. I un bellisimon i.'. do c brier -,, .. jr~ ns ~ i -
I NOM911 _______- I__ ncornavalesro. I~~-. .a.,-..-
I Las rooersai-usls p'. ,e padrn seeor
IUsmondo al airs,, ---" ri Sac050-ioapaPre
--- -- -- -Jel tlolfona B' ;4AI n base P4r L6pe
p AG051401 WiCAMA611IT f
Aea..Sa N.i 1Gss2odas otei. w Del caUpiluo u iIII Canon Esfio-ta. noaresalith animadialino. fo& lontloldo Is estastadeoro
En Ia Weigoi de San TLuan! Le- nehorito Xiomara Phirco Lipen, aI-tnmplt lam quinceginsfi,
______________________ rin mno unuclo pa' irl subado 31 do La seinorita Pbrno Lpen, snoyaretooto non place pablirar, es hijo do
JOBanorarientes Inshr-Il, seihori GDoob- soesra cossponioro Cn el periadbinmo Alfredo Pdreo fBarreiro y do I&o lohcar
res Nndal Sarornz Y 1inven C neulo Angelina Loipon Toledo.
G. Pumnarioq Y Al' area,
Para Insaaet de ]ar niche h Amno- Frelitidilestn.
filalda eule Cs ass-., apad arin
a!a enoaroMarin '"','vi a _de eC niro
WA& Purnar evn rnodre ,-r eo
Robertaaodcall Gur IAar del.SocirdaddeCniro
WrwnaoJ51j El comaque paniara In novpr- aqoatnlac''
cN~S ederh do "Goyanes' s-I grasus-pdri~n La 'Soritalad do Conrlerlos, quo mA l oTrograma u ~tcico.
do 12 y 23, to el Vsdadni, cau nxi- s-lone roolizanda us naluerzotann nd-plo nscrobimonm:
tog me rep Ion a dian, mis'ahle on ber-eflelo do nueslraRcul-' nPrimesia dante:Tro o it'-
turu musical. ofrecnob en Ip lundo del maondo art: A~ll e g& ra, Lor
luoveos29 an magnlfico 011 0o rtlnlico, yp Ilegreln..
f oe01q uo presnonlrA a Ios profesoresoSegundo parlo: Qulolola Opas nu,
Cesaon-l dolres ensulesAlexander Prilulchi. Emillo Hospilol. moro 34, do Brahma: Alieg:-'-.
Adolfo Odnopoonff y Violela Monca- arnpn.Andanie an poco " ac
so aivironnotblo nte il-ia, integrooltesdel Cuarlelo do ianSchrzop ollegrol: _.InalePacooaier
co iliro oabin~ngSaciedad, osla von raon el uperie mag- to Allegro non troippa.
usnd cualc~io sS afico de In granopianiol N11a O- cl_ us-a~ nurrencis tigec
Lou ituiero quo O- drg., iaf'SnO el O sapnoll.29 a los gels do Inoardo'
or clmertoi qia don-jOwn, E nle ogohicasase o eln lo- n onsalarien del Lyceumpaas
freo"irolta e dW semgiiocnt lo m ausalnf o ado esolomagnifico. tonep'do ei
nen" do dolorig, Icnita- Porea quImbneficl can
bilidead, jaqalocan Y 1211- e Crp alLd ,pink- Un cocktail
lestair getierail, puedtl bri odootor no tonnasuevn, El prdxidma Juovcs. dla 29, a laarcuolr-a paanado uno. ia las en oia
qua sufrn n ni 00thO. Penn57i ytimaldare Merldinanoo setelebrarfi.en in capitl.l
Be bAcomprobsido quai'Toe ~Lydia Pbohilthern'anarra Bacardi un cocktail ponty, on Puaoaoslateocktail recibimon nsonia
'o omi~taVgi eigaisirldold yYou l honor del nebor Herb Hone, sonotido lonvitutibs del seforos-. Toanle dirts
.a opisovfe al livis do lo= dalno-m a'industiral nortoamrricann, queeColan ton r do "Pabliridad Taunel,.
Lydia E. PilnkhSOni Pro-dicaIbniiut quomoire on-
poto0 n aOltlplo U Oif del to. dogotdNicole Henriot con la Filarm6nica
tabiooun dcho i g~lVsO- 'De clligon. I dd e
tale .n dcho.male- D oat~ ~ mneh'~Ei~ top 0 Uno gran alruccidn me anuncia Ct' sulus- nlra grun acienla del ("tolt'jc
oron debidoil I6ti00 M do Ladl.n Psix atpr~xmoconciritrlade la00911001a, iSuperiar de Ia Ocquonta, Pilarm. nIca
buena i d a* 1Ompu*otOpodisrWno -lA,,1n-a o A. 4h.b.. nuo oLauHbna, qaClipno limitasIpis pen


* Boda en Nt
n In isglesia de Nueotra Senora de I
-*, LouPrie. en I* ciudad de Nueva York.
a. celebrarb boy. UAbadt a Wo once
Sdo Is manoa, unB luclidk ceremonia -
nupcial. en is que unrin ro sodesli-
no ID lalractive aoorilo Mayl Dia.
Gaiuo y Perndpdez y el coballernso
iven norteamericano John Patrick
/McCarthy
* Li sehorlla Diaz-Galup es hiji de!
motrlmonjo cisbino Ambrosio DIa
Goiup y Car.ela Fernondpz de lan
KmNo. El novio perienere a una co.
Doodda f amlia de Il norledad neo
yorquina.
Una corto de hnnor precederb
Moyl en s o tmlso iAaltar.
Ealari integrada por [as Aeroris
Carnen Gonzilez. Jo-Reyes y Hen.
riette Pelcer. como mold o bonaer
LouiJ6venes Buddy McCarthy. de h.
uan. lJames McKenna y Andy Din
Golup. de ushers. y Il niha G oara
C41das. en cal.aid de flower girl.
Los padres de ln novia nerin los
radrlnsos de Ia mini
Dina pasdol ia s enorita Diaz Ga-
htp rue obsequiadi con un shower,
,organIzado par In seborita Carmen
Gonzilez, en in resldenclo do Ion
prison de aqu6Ua. Mr. y Mrs Or-


La sefiora de Dominguez y su hija
Con a- unlghnitn, tI monfsisi Laurlo Doamingueze Purn, apareee en
1 fnio, Maq pablicamas a manero do alado, I& joven y bell nenor
muglta Pur6h, esposa del sefinr Roberto Domingnez.
Ayer oumpll6 as primer aeo do 'ido. Ia gradnia Laturat. park sa qua
bo par parte de padres y abnelos Io mks grate halagas.
Felilcdadea.ELIMINACIONES


SEMANALES

Como todas las somanas, revisamos
nuestras *xistfncias y aquollas mer-
tancas quo est6n descontinuadas, do-
surtidas o por cualquier otra raz6n, so
eliminan i prmodes dr6sticamento re.
balados, para habiitaer ospacio a las
nuevas colecciones quo a diarlo
recibimos. H. aqui algunes ojomplos:


CARTERAS BE SENORA
CARTERAS de gamucina y faya, en color
negro solamente.
Lis do 2.98, robajidas a 1,98

CARTERAS de gamucina y faya, en negro y
carmelita.
Las do 4.95, rebijadas a 2.98

CARTERAS de gamuza, lana- y faya, en ne-
gro, camelI~a y azun.
Las do 6.95, 7.95 y 6.50 rebajadis a

4.95 y 5.95

CARTERAS de gamuza, lana y terciopelo, en
colored negro, carmelita y azul.
De 10.50, 11.95 y 13.50 rebijadis a

8.50 y 9.50DEPTO. BE CABALLEROS
CAMISAS de gabardine y teca, de mange far-
ga y en colors oscuros,

LUs do 7.50 y 5.95, rebajidas a 2.99

SWEATERS de lana 100xi00, tipo chaleco.
Los 7.99, rebajados a 5.99DEPTO. SPORT BE SRA.
SWEATERS de lana 100x100, cerrados eon
inanga corta, y abiertos con manga Corts, y *
larga, en tejidos standard y de fantasia, en
gran variedad de colored.


Los do 2.69

w w 3.95

LIS .9 y 4.95

, 7.15 y 1.15

1 .15 9l.15


roajad.Ma 1.89

,, 2.89

5, W3.89

5, ii 5.89

a, 7.39


UNAIINoA HIMO SAN IAUMV Y A4ISTAD


va York
do Femrodex, an In mmnclonado
dad de Nuevo York.
esefiaremon enta boda.ESPECIAL PARA FARICAl
DE EMBCUTDO Y T
CONSERVAB
La preoerencia quo nated nota
por laI comidas en nuomtre
" mejorof taura ILI y ColeH-
ri.a, me dobe ua uoo de
ACCENT
Gintomoto* MnMaoMIoo
ulsoo. oe ACCENT. Realza mI
br en Crnea. Pescadon. Ve-
;etleSoirilot. Eapecial parn
n lcuiento Arras con Folio.
DE VVETA EN
-. VIVEXE TION0K
Ida Inhermen y mmmirula 0
Apartaoo 2541, La Babui


OFERTA DE, SABADO

Aproveche esta op rtunidad, que

le brindamos por -ua solo dia,.de

estos sacos do spor y pantalones

para caballero.,a estos precios

especialisimos.


Excelentes sacos do sport, do a' molor con.
fecci6n y do magnifica Ilna, on colores prOpiGS
do In estaci6n.
De 25.95, rebajados a 16.95


Punteawns do cabalHro, do Is major gabar.
din& do jyaf. TllI 2 &142.
Do 7.95, rebajados a 5.95


uilA IN"A Ulm


'AM 1A!M AMMAu


4'


Afio CXXI I


Pigina9


-rPigina 10 NolCiM cat6licaa DIAR10 DE LA MARINA.-Sibado, 24* r Enero re 1953. Noticias "'Tafiolag A o CXXI

I | cINOTICI S' Q Ogia n mqt obre Los Derechos del Hombre y Vocacwun ie
"krrnf;. ~a! Sr. Albierto Meneses 'Onlre.
CIUAD DLVAICANO(OS lsea odMreia Roy Catco s laT ie Astu~riann iera ap 1B. Pa.ISud"e
LA..J ILII Ed Junia Coimbradaclaoin mno iradset
I .p a r I s t cc a d o e O rd en el tC o n tra
(, qinrsiei quo roior do I I . .
0 : .C t U A D E L A T t C N Ni h on'e o r d i m n i n a a rI.
,.1 d nanao o anrnia G'oraulberat tia idensecet. UMar- den ua SOIDDE SPRI.A iselr1eHno1


---" : J ,.- su______ MlA NI Ain ceiN i una n otm e e I t nc i sm o ei^ s n 'i ..- A l e t Ie" se M ari o -. i rc ~n e ir iod_, a I '=u d iaa SO~ C IE D A D ..: r,,L;.i ]S DI; R.m; a o i e d ~ a 1 l r l i i
I r I .. SaInta Seod tBn lbriria a mediading tae. co n ien rcilnoata a, ma eu|iont eFo o anl oener de onor d e
do dL l lciombre. t aonurlatreo llama- ra :rlad i o dodo c jad r-. Par Jo lb .,-,Ba Ro d e al qe p a iT. Pitaj"A da
.no" tbrnad asaronrar: "ol Boilo quo cargo cs oare.laaBeniorenbn orde
,lN..Ia coaraba fad donuolla Iniacton. cleirchiji do vtccaccnotaclo y 0111mm- El dir. ac del.Prxim . delii' loss 9 lopamdat roattilidiIto
J! NOIJNASuda~n Francis 1'NC 1_- miie aaedcide alsecrotariado dc Ia sec. r- efircoPinunciara Una lotoeressntlili- re .uti del Cent ro !b do tirocutnva oiobrada Pcet
Sin, caicdrai. AMons Jean Lenuourd .cian Upcu..veneocupnrao do dacaatL Ia iotaCnlcoacia on el Saido doo Flosats Firicn Isndlt n a dod
tOa ."IarII ps~iod on.od r.6 .Pinlldoac a cnaeccallnaadel Can ro Aniurrano dole a, -Habeasaolt lu ia. ad. hncaj Anda p liosia.don air irta-e
ilohiaoiir oNa..adc~ Comaoniuierca ruc acinnitlgo Aihorl.o doctor on Fanatica y Toologia y NHta- --'-.0 'Isitaiii a ]i lAntoio onad Cur
asoprimer sarcerdcloentiso din la Olenoar MartinacaIha aido ciectenopon arts Carra ani, s Uninorridad Cal S. m ujadr Ido
ci ba uo-oule, ci pauocoJuan K(nr lc; i. n a~ir, ueloccionca pmsareaticargo Iea cdo Chile nY Predicadac General doEieaalaa0tido do! oecrcario doctor Razinar
S-e laei do loa qc o ja r a nte i a i c o spoi s i nd o :u a c tm p a doro r d a I aI a O rde n D am inica n p as m u od a d e r nr'l a

ari. ceniao c 8.,-,. y:,,-,,,. .i |ciaa l 0\ ...... dirocior.oaora y i u coo Ep Antoala Ro -- velataicna le etrselt -d lci larzF rn n e, eu e-a^ e'a a' s'n l^ide'Oia tl
do' a.I ci ,-,,,,,,., ,, 1le l .,.,io d a \e'retar to d honor, t a I proper irihuna cdoeIas proall- AE modiaa.. Pi os sar ia rone Alers ---ia
IQ -,-: NCa -Cue -id ai. an r no Una : ,.' Cgrad la41 i6 Inatitucion hoorada par macbasa Mhuadl' o. pos u ae cec Gar. Lanto do silcoloent8 t lfoct da
ics-ana hio dci ca irti d lan di e par oretcs Ricarao Garcia Camo cclbichraudcr. disceraca eliiluacuro a -scan it. 'tna cm adr hmaa oda MnolR s -
QUET A IN -Cn cl4 po lo,!. a Juda 1111bv urcL, i c Mon aden, m r os. dci on ora forar den panu elRIZJa-
be-Jn adl exqari-. aude de qa. Prcailoaaie.Guilloerrmo Viliar. sca.cero- coredo micdmnica sabro imac lepl o etrsEr-r ardoia* ii saacc t'n. e *uraeo e xocfsrdlpa~t'10
eaia ... Or. Ldp. ez, C pi M u u 1 yamini ariataioro an n -i Anlo l Mba- e oijaar raoriliai aooandila. *don
Dro- no .. ra 4 J 5^ ca a a n doi Ci Pa gri Fac ,o Ovicaprer- Eladia Su R Ron. d e don Nr a-
I c.rI ct-ri d uiz. BanoCi n caa e fici e olgoP-dente pcime,. ..Ame, OestsjRvasPaneir y ost0.oqdondelCatrianayposbyemdte gureleioridrstS'm. a
W ASHG TN NCs -Ca oi i Laildo Ijsie.Ia Ilra eneIn amsid tmhin. Ia aprtuanidad aoicba d.onr- gunda del C C.rA.. Salajefde do rficitt*a do Intoe ato
na.-;, homenaj ciifii.~ d li ;-rucadr a :r. dinrinaido aradar l t r dvar-inae. i* a I u_ qaerrnpari[ a. [Id.oc-a pait l d d motor lqrreCar-
Or ai rmi',doneoencaoa. ono"rocona rt- olerdaina iit.ueid. El sarhi a m Agregadoa0i. Fin.. aL l ~. poaldr ponloidoiac AmctEn iquoCr-d
ltia Cu;oldarcapio Prrcunn ucr. -n d e ar. 'r as Riamnje dpdi-t6cata l Maidell. r d nor A tdnge s 'a j
dr's Sianaa, minlnecon enAfrica uia d rrabr nomaIari.n-' ~riidaricp o
acaLibsa do tulmor a caiarer ana p0 miecnio ur aon apaii'l Ce oraam n. ter.C6e uad ea.ao-2 iniapochir caa ti I, .r,i arrun aaatba-'ijntrdlCuo.
Licuir do i15 minutna anace o a idIc oa nnhalri oia dno e- Astri as.00 ePaiu dories don ia praninrir s ludo q enor," ar1ia11an cI Cald Ta- eidry paproahladaaIa cunvrcata"ia.
cInalivla on smmar alancsnngraa. ses des C-airi a Gligo. Ia cuaui hbro oA sruir d abadcoid e .:h dI Cii.Arulralmea- c aeio. aino d tarra
r.: rd_______ dopr.gir siguamonro doude ol c isilana. ya onnros iasiuriaonr dsima Ife dc i Ar i alerdon toatirolnareta p cnnoidaoancdo quo
_. ___. -. 1 i..iT,. 7 ii.- 1. s~ H w ~ 1 i -l I~ LLe 12 ,,,rgod ---- J u l a e e rado p art. ei qu e ho a n' o 56U 0 P if e no esura loic ,s n bal I['c --U~~ erigl ,n 'u t u e p r
.MIJNiCt{, onoro INC- -Desido ida purou mor quo ha dirCcursa Yst prgoroancaidenotmhaoIa rmadaQS 'de urrunicaric aLen Jutud lonado a Ia general. aM dolilceD-'
I.. i .'. - e-.:,ru. %< l- frarilora brow Munich. Ian s orocho ( o o'i,,numrr Pc ld m nt a; d a CouMiea. tonIica dci D ono. aFnurccos a ncsl ul 27o to do Ia orrospoddenci oadotr s oe a 70-&
diareoacd.ra adu abis c ru ,0.1. FIs iacnmirida aotaialB.aInencid i Oaa h iicca~ieatocan noras bri- nor, otzgGan, rglMdgripchd.Arnaac oa~~a
I.a. ia a ar a doerio a cnui a rchirpr: a hundUaloanoel and aanid solemie to ant imasnn -irui Sgunda an cF r d i ce tra a r ota a i-
!: ,od, r ..r. rp a l(e.., n.d 21H H **a ';....'' udlRd a^eR: p asl S d el Jua dn al paaarzoip hnra J. ,, n a, die v doe lai .cieda dog Fn vstfanz l C ala Real. Mai tar.od ,. rri ^Teoacsdliaea cnte del cma hr ai Mi gu""el Rl-g '
p i 1, l.. _-dei Munich eFr ,sinf Emm J os eph poedda .1 a-eu alber mo mu e 0n do- Es1sdanero do C rda c ue tar- er pointo dos cmpaoa M a X-
We n del de acad r n a gAnera toian ar ursa 1a ciein 0 ligira como ciIo d n V E h ceproideloazdt o racial. manl-
cud aIncas an Aimuaco. C.'oiz. iognanda1aan ar apr diatlsidS e
Del ecleloe aeloecbad pa a r rord It ans do ly liaoaas l ica. e.n Is peseants tot, cod raul s cantorlc an.b T-o la Jos V oetr uraica" on s hsa unnorp dror aIS. de Propg ca a Me donorrd tic tic, 2 tdeld
r u-eunTn-deuir do re.ut madnd Dadsoi c-adc. CenPropagaurlanoidn.ear orhnordalfanodel tt..dor
drado ap d c ot Cro d al Maaol Artoasro adr do lea PB IP. e Hroda p Barbols a d oeha ma enlam que gesdrdo Rlaoma, la p^rartilanle rn i de descmian e g i la Or3us .diar iani ugr 4. na P.- dotalian da aran


dod prc 8^ ^ E^ I^ el^- Cadea Maue Area I"^ r da^^^^^ .^ ^ ^ ^ -^ s ^^^^ gi Du-oSi' C.2: I-s ^
dlcsllu ron at tacas ema Ex alu n Er e Iroras d maJera ea sde Ia OIIrsne11 a. el Ecagotl po Ia Is Vid M adrns*% moftacirr- Camllo a y C.), I a s haa de re- . delto e o" d,'eatr dw h no r o el < icir
tar MactrBaa MacaacMito a neridMo no a, itd^acrc a lnaR deuizI Brhroinado RO Lobs sbdlroctr a de |ASHlNGTo HN NC-Loas cair- laisc -ocicriadcs luccrsesdaJ in us E l aisia: aroriacuosnadr I tin SUrmEo nompnacanaibo de co n-h-
Iap Muriaguara rnlar rollo do ia sal apt iq del Esicaduratra tidvnadnespa.eoun ____ I .^ ^pe S acoitra ito-oror ci ilain crordoro & u lnt sc t tv Jna Di tsCcne d 111am.q o
1a %I lion e lIa. presidcnts '_Fain Vigmi.'I d Estaclas U cPo micro oo ii d to units atlo .ey, M a 'ea n ne Roar- irraOiotiss in dl a.mi ai Cinorrina- de t %ic a do la C.-ul y. nisiana in l sa- a dpp a r
ge~ cur ^ I_ do : Pura In iocra dinropa de l Di i aI.I-,ea d0 i ian. l... rcon -ads c i i idctons do r, a I qoI'anu ir SA o in c a a on nra.osr cn do-^ W~~ocr^ lond--------- c~netalncprl.RP' 1Ic 1ue cc. .ai 1, i:,^ oi ^ 10^ unnrca ---- ente R|^ s^Xale
^S -* ls o~a d B !;!!!. S S ^^'--"1d 1' CI"*-La Asclac6nde GaC5 logava due ,n [a S, Lciunon0 .1;, a^M Ist0 genral bare su1 ancl:^n
---- ae Accdo de Gircia danordac P r, ^^ Avr m ino p~ac s i-. E air. IdPropaig a.6tum -- a nroegiaca Jodlida pIr l prdoconeoR J olnor Raton.

., I fbra ttocn ircconvi- ll *l qla d Jsu Mmi d. s inPeezRoriueEnoseUilFe- onerne n eim d o Cntn e(naorre^ ,,,en [aP formatl e ..ecmint I
En ci (]orvnen sC eric (lin! Um l i1 o fiesta arruda diroar mop.enr Araloxid c U, prialo inlc;dariaan' tomarf a Mct a h I sd am i n d
bnfc d 1 or dlafl- i T 1(1 1. mil Griano do~a "lbi r -uo 1ecet de ujg V e don lez r,ncrlo nplr.$ Ena" u,.raa, anncrr-rba^aaciaio la Ohcouir a Ci acrid oni enru g ertidyl
0eq a raO iatont Iicgsane Oandots' 'a Pal a n .1- parrcr a! -oer65 t 0 ia Plfs lr.c an si- Prerdena dln l c lrale cin i acaca Fdrior- rmanid icurda qanloofaleilado
via__ e arativo plegara : a o las'cu~ ....'I_ ;..I.. Perez ~ a.- y aes a Poe eJ!.,den._b Cie le; pii ... eir~c cr. .n.sf nerez ., c FrFnc.rcV V.Ci- t n rioeni e um rindo, ua agradli d

Orden~~~p ric~ua Cabollero ,I Colonci del-,a .'.e O " Ino po rm ad n l geiap ro ua e Es- I^.^ [^ "-Ci'- PNa: C--- ~ al -,, de v riic s co n molac de IumSoi- 11..%cid Proa.. y ,cleircs, e ne l i s al n s.len ,ci ,ll U" palabra Se' '"c
(11A el oo e -it iioJesfcis Pa dncaitnir.:iclaec. c;a


iiijnio -,W ^ h^l p' -^ S ^ 1 enoqaiea ^ NCWC i La Drca dlConseo -^ ci a tiada'a i do, IapSn iau.de ^ ^Si, -nE dicpnr cnioca palaram Sn did
e P rag a ALI,, olcIn n al en a a'U ,r,-,.1.- L .d 0'i o po aria at i ciar en iaa prncfpeica cuda- Lacs Mar.c ---lic- JA u ,Mu aI el Dntrm. campietodel aguirnaldo
__ - ,cc-... .. I r. idse i n c a n. In r di:d d Ein a .:nrdu 0parr'cuaiu n lags dc s. ,Scan Nta. I ^r..- Paaoguer A" a A a narual. Fecordirdaso rendic homonajo
111- l MANILA.a INC -os primL or roner -l e a1 1 ac ir m n it oean tndaia- ) may dasiucr t d Jo-c Mt Ipn-- nl.,ala Diaz Sinmi- ai e i de d x at t u ]a p ara 80 10 -E pom rtr en d o da al d 1lor n toIa
III:e a i- l~openarra Fn aIts hSoiar,.. aim o ,. a ,I- -',-1 .1. Lusca I eai Cun t el E a1amcini on S-hla aderieeloiahna- gio -n ticaL-r-- ia~nei.no,do Diega: iun'a gonoral del ladin29 So i816le.b'-
La A cic fa i 11rJ enla urliiam e19 l y Cinaneculir e do]a iriasIa s cc la oo j i`.d P L--..in e in.. nhr. e n On ,,,, ,eiei .- i~a~ iia. rrirgioa.e.'I' .cLuiot no -'.j..n iniu..icp,..cdro,4 aIadoal.dCStLICSSOlipiia comenz6 aqui o n n r- r.- U^n'-J-S% ninLr a alato delor a I8 cletalcsda
-J 1 ,irro cl in% us i, as puzi pra cons- Sahr. Mara .., -1, .u au n Rodrigni m aci na n social. qu refioja tadas lam
pre raesid o raria pl Col Casn LcIMO a iunre Archicoeradia man a :, ca.o one acr A.' --do' is p c d ionlerdecali. de .- ... .Jiainnocaaso!rutiuuntfcria mri Ccci Joinder Eurr c ao olo-
Pr~ri a it.ai- Pa sa E ilaFogim di de I C rd r ei d da ci lolgada papal TEmma! 0 ,r--.-r E i, s ara aaari.i Core cn,,iatrcnabila. lOni or.sn a-h.GrencatGar., ,:,'Ga Gcna Gosu&- sanrla a Isgenoral Tambin me trath
I~oisbilo.laIN Pr uai~ mli Frqull de S d In Ca id do Sard ne."Noman Grirap arcahinono n I. inr. ann aaI C.:nl.-. iG li' C' a b nsa lubor enirorciando.ia Ha cdic- lisa Paola U.. r ca Vega AnelinaoIaocieatinoatmlcapitol intangible, eaton-
El adon aenda l r ri Ix quc paryyl ioaoan I I ae c s r a i sn, lae .:n. nrtidela ipz g eesiros Sera la esiircealio tac ri- da ramoria on La Tropical., arhin-'
Ir.."-& oam a7 de dAl er do lis 9 Isp y Ica pr ;rah-ps 22 abirp aut ad il..' dos do OGrenada Seailla tMadrid s--c Si o Ricardo '--: -.a Gaor neAa. In- net, dc R a aunnop quo on n dtiniamt cc-
I %. l |o ,a caaa -ba y para c P 10 e a G C 1 -iav)ornreco nupo ,c neligions Oviedo en ninconraion traso culta dcalceiaAivueczFenundadec Jorda P6- nolnoed Ia anahorde oacioadol 29.
a V a, Ii f -e .,.- do 1 lo la s metc y ii a,::- p media, e la mio- J'y rew ]raie, iacluye doa u dnta m pactica- ccr t e nc, Vichur Garcia Goandioc,
c rs m lo a on rogue a1 L.csac-osia- ungse bal iine Bautizo l trs y S ee p aitoa pblar e ios dEn o mi- -Vi-gilic Goacalez Gonc r, Manu al
n--4n Einrcia r.Cr-,IUDA DEVAICAN 'N'I-_.... m d.ir Rt! cudmiaEupaalado antCIMaDiAaDladEFrahdor te. La estNidad- di
-. Orno TJ. e rr a B.a. Ni-e si og e zu d o ,a doi pa Emis ci ol c r erans El--. .nv a ctimuda attimonajIlaluLoagau a d su piaadra daruanto ci ca, Javina Freana Coda, Manuel Goad l
.--,rII -- f d --en on ms do ro.i, ac- a ud dc nd Ccntcariode do Cern- imDiaz.ManuelSuror Mua noc Cz a s o nhcat h a00 to Ins


CC C 1." ^ 1 ^ T.I I .-1 e 3 1 f i il--- '. J o a a r e de la' a80- r^ T Is '..,1'C l b a n e t

cl~~~~~~~ ~ "l~ deepslpnidel as oo lsh li nr .Iy 1 __an izac i isn y deca Nuesetva n-.c. m ne anlos Buev o y Fierrvo cezdes quo ocupn d1 r"nrt. ta l6gni Fernnde *Ii0 A toni o maodjr l elirod a
I.: in in.- cinprl .. i., c t s AlOicufoadlia dye San- te, doda n a LaBIs blo iateCran s V a i l-sI% -.-. Cr mrl en C I Men adez P a- baquon u dara o ia0na iapna5ro Eaen iIa Fonns Pdec o o -ia amitin Felcian o F dnn-
Iacacida do daeienoUcpducinrdl epol- Garciu Garcia. Gaubino Mdlgari Br zd
-:-, .1-:i -do ii Pc-i do cana an- c Ineoet In j z t d I o que In do drjuoaldel ci aa a Ia putd o heorJuli ai Ms dodo hair. en an iau aeno p rauncird Gar 1 pia, land A io uorsla dr Aloano I d c c amplin p hn y 1 arraigadra
. :i ;& alc r h e ral o lqol a nsdnri l jaqnna aimla luai qe Ldpez.ue c Aoian n Eibr i iirm pode- Caon Folac dz lManuo n pt a on nt rctor social;o-
---i -, y A yit m p ara Ioo.elei: -an% L i cor'-nI h Lt da oco-r do ran tposeos y delh iochs qucdo arecu aiv, ncon l ymen c- -a l.osnamare d A u a nmcaat I a ii ar a h Pota n P Gr, last Aatanin ltaidiaCar los id Mo ---iana-Diaz y Folil-ona Pita-Guerra.

it a g rd el 10 de ;e rr prrxi o,;va ela...l p-eso.- Irm de su altoent Inci denc~n la Fedeacio de- Pic Garciad Jos6 -Antonioo bufu y cevza elazo Tambi/" estin'1" oler~ m ~ o lr die ]as---------*- - *i t *
I.--c- -pIci-q bel,o.ni-- craor cI -igaiile guscrdao icatadc- ra rbnior Io10- I gi- J,' lacerdeacoancida Icoria, nabre ai Sampodra, Viceate upada Capada dadmrPz ig oLrd
,. I 14I-LrI,, d- noi ass i. 15 de Ia; Jan- n p" oblicadranies "d e ci 8 1 I L. --. M a rlnlvo dseeeII eraIaigi- jurdin, In fuonte p la q itls ombra den- Avelino AlareciGarcia, Cdadido Cal:'; GairizdoPadrdn, y Paz Fornii-.
R....patFi g:t 1%f ~ T'Lr .I~E a: ad a n u e i -rrni cslo minserij a3nnJa eLtda sod e. o o fr nnorm i oa Ben, ojamin Alvarec Focaidadn, An- don do Ahbooeds.
hg ta e 1 41 delrr cr Aipi mcs ---- P^ '. .7 -_ i a li Vir ^c dF .^ 6n t .:. Ira l a ,,aD O -j-AR ASC Pan Ju ndei o lr d Lei ri la, ,in o. b e ,^ ... l n e a e ., ,; /.J r 1 R ^ ^ ; ^ ^
-.-I-----1-Paz-----M-A-- r que con, ci'id.' da IC... lonc in c ELsorcIde iSIMe a COM PAI8 c ed.-i vo c, ,,.,lito pr En ]a d Sr A rr umproyec C0t16(1ari A o G 1,l ic es. .
do- .-...---' lea ,a r.. ccau,:a .. Ii dao- nc l do lgirn a Ir ouls ra,,'-. uonlino Is .pan 'i~ro lnuce iu Mani quo ronidid oan Ia Repiahlica do Cbile, Cia Tadia cFrncisco Vega M 2ie rz olciddo.
in1'' .-a E -ArA r-aZ --- Ia beiisim1 rc iitr Ma- didan inafmeradocanforonclar a Giiberto Faicd urriha MranolSo-
IL NTM OUADALrrE) .liui. wo o Ia i a ora cl "oG ii, 'I. 1" I"GA NC- -AI cl r 0roii ha Tsi-oa Teojisada p F roeinde pypar n niicitud deola aninealdades deljKs daiguot DlarAnhaniorSrn Radri: Erigirin un bust. al Dr.
di i.. Punk-au.l cincrana1--ro 0,-l~ a. -" II' i l laIf le Pr ou n adI an i--aa' dc Is Ia r r se nclnei Or la noci inneson Eic m acne a rdcio a ---rn Ruda Mona e i ro i p Ine C aid Al uancn dor o ii ane o go ne
n.1 itrt qu.5 e .in l la d u.:ru E dal Er-nor: a Acl on luja nnici n 0$ F as el o er imeu sIcii-,ad daii due in en n r ta rdo yIsmamAtaaqc odor Cre poPeldec, Jost Sincho Rddri Bafos- en el Cto. Gaolego
S .: i.. r n Ic a-:cir. Al r'n- dos dc 1 r qur. ,--.alOElhiirto, 0 al areqona do e.xa- rirriniic dmeno tenan rua dona i ele r a' hnc- 'a"1 a dinertar, can rogalaria d clc abra- gadl MarP mi Fcnerdo dc Martinez __de __
n.7. i,--cr-n0 .l- D I&t . i- aurs ia e r,11' "'" ,--I 6 mb ar r lalci du.rpoadci0nt r l .queano senaI r-1r. i-ga y- clinic eni ai deea- madora, an citlartituto Chilonan d oepManuol Fennidndez Fralo ndor>. En 12 d tima JoidA GclObradaEa r
J ': ^.l..-.- i l % ". Re- ararra I Pe i cia delgarlicot
cic Praj. a .C. % e I c y a macsain ertim.an se quet onn la In ,-., manndo l ura ds S .uc oir pyCuituea ispdaica; en Ia Saoceodad de o- aaa.n posain d a nocho, do el Salndisi Eonutiva d o deConro nc a-
e,, -;;lti' .'pa i.para,-.-na ali qua Ieios rde dra .i. I o I '-n Bueno. --CI.--- n *ur o s 1; ;treluner a 'lurde- --i- InnFliosonMaue eos ciIn-iotu aAlbe rtae Mag-; ucr- viroone. -I Ilogo, ontre otran acu da, rtoar el dota
mlo:.,o- 7 sa j.-uIra - I rafana scra ei ado cn Ice har nera,On lariME;dIE "yi %o 1; IY..aino, pycan olContrn do Alta Cattarat,- ca ot cooconto a raticituc on cridit
C P.I,.na Pit-- Ci -E x.ao.icrtrn, c rai( en - inailcinondovpn radtd nI. eu deprfud -nraiga into- Sesi n scientific en La d a m e o d ds
p.i. ..i a l.ar In o con toIn., I honorl e de P P. IReginaldo jin soa geonerao lmnre, ioc iactal no ,oda on SurdJ u nnica, aneon oenigia elr del an U b e 27 Janto quoporptiotse-
rrrd- -, I -.,.' a us____ C5I.1 I.SAINT LOUtS INPC, C.aar *` -a 1 lItComanmidad Minpinica dot Canti- B n ia c m re maria del doctor Socundina Safios
-.. a-I:ai.n 'r". IM n.Ia d I I-nd one.A n. S alac dnrnt- a tn un rtorlue, bacndesdon d a coocao un el e nia i Pauane Pomeflu Bra anct.do eo velnoada rocurdo od apnto-
h.-r, ..- c----------e-i peru din-t o- I-tb ho--ener O, senorOri a- o ngrrtue o l b a oici r clao d el cr. re. Coma oncritar en colahoradac asi uE rEiPdata seo taacrdi dfarg7, Ie aCae- inilt, par a Sat& 6ncid y do-
c .II Su Sndd a X dSan Ji e-I mouPlra deRdo pa-IreS pridin Sea Jaun ni perudar a B 15 a e H mo B a l de i Ia naciodad de neviutas cioatificasu p poriddico. E J as D imoma n d 2 C nc o cod Acns a d in dau ntarreoc
-rai e : l. .ncinnad-a eun del anho.r PIf c r on 01 Paclardeone a e d6au en a ml u porqal d r Ia ex n inm e Rivra qac manit r dHn Et do- Pn smacoa libros de ne da- b ra do ,cIa s n ductou do l a ca. L autudo^g~ nuil S'La~^ ^ Sinnficu Ia^S :: == = crnir hao o oapaad o a n
la f-..-,-A H .l O.. .Irr nar e 1-.- c su -,ties .. corw p n~al Sad. nc hel6 Pain enme el poa d u I MIIP I I D a porqueni enm a c l 'nco 1m.1I hu d an M ^.de u ^ K .: ra- com Cn irnr o l slla-",l i es PO Iut ser emplazad Yn POR roAB -
cl ro -ni-Caia d rc Ia'al e1 i~.hoadn renie a ica aiigcaa ,giosau 2 76Cmadcces ac toaienotn e on nc: r a ...nJunta general toarintdpo- don a las pcnnsans,figar cmoci oa ncetfc e il sotnd rnia r nmnmna s
on oC.la n ri'n e ar.dace-d -- purino!en 1052 ninvane marid. ,_il:-a--I, ancango. "Anionanan y Artistes en )a Fiiaasoffu nsid c-nifcad lcic onponaia od_ rni~ 0I onmna r
S.i. ;_AlaCde N n a o Jau re n rol a~nlO I P. I. nie J u ast Quihob Ld en: vi- Eacolidaica', quo no ha ho c-adin- punatol ro a noc pan o ca lera del Palacla racial, pars, adni-
I.C... .. EiAcia.ner~na rcnfrrme t s. Ici~ndadc dicon del coforida ornuta- racial y ejomnplo cdo preaeater ypILa-
ha,. Eau a ;ii.Proc ro-a CGIPI Mnnc 'NC' -ri cpi, a ace peimeo, loastis dai p prcacindiblc caoaslt Para Ionversau- tuasgnrcoe laoico.
nuePn. y Ju; 1111 an do a Ceul, nbc-runi ranoca Nrc,anai po lac Ia O da hhriia. do piir-. iounr, a d,cnan a 110 Pci- icapresidoate seguado, Mu- dos on Ia matcria yplan niadiassa. So- El reto camoncand a luo nuenoean rNosgpaneor taiano Is d o tas ciado pr-
ainI Fra R uainpdre SnapCruneincia doIdel ia Palicia Ntcioanl. aicac do vuoltara sa nempiael anelfnarVpt annaio Loabe la nauar oiiroteeo- ut eI cce zocnrnurli- Nnpao atcrI ntcu pn
do e Rvo. adr Fry Ienc clI .- d Vila a iage~do Se deIa Pe~rv Gar-cia:vic-enecreoaria, Emnilio cellos machas arnicaion Coma pra"- din Js be iaaients e ma s: mu r po tlduo. qu e do oatsfarina soeiotorirlira Una
Sai~h ierca nubeine e ia aina2 Mtuina eCumpudr oen la que in1ii IVmugn i-iSatardoa'tenarcea laJsd An- guirta do obrs-oc doinportancir, ra Cir- ermoaa inmntativa cedo dn Iamin
niduda ier ueos a. mepiiruad e aInlen oiiaaS.E o Ceonl MuaiExipirctindi, quo doriae tiemo ianme- 'V-a- ma figural on rigunatando IaIfamoaua S- dl alee S incmo c Iien "Ppo Io dc Cap.vopoi t preo
nina Inn an anuaes areaiaiuia e Lam- Aeeago. imenial traaiadoanlon indliar a Colimna teqeiu C anca etdn andiprnainoquerg1x9cr y fir oldol, Contro, tmpainads- ,v ealocriarda
(i- So cpanno nolemneirs PoedOde!Loin I-1cadu uhio parr imptoaracb= W our qa -zie ac~ihh. vic-cotc-noiaa. Luis Alva- bliateca do Autnas Ceistianais IL. B. Dc.Fon'aplac-bnnen dol U_ par nueomaro ompadioro l eldaclor Mi-
hillo. pVlnoa en n monaiadelR. P R ogi- u-ian Losatcr lcani ae ten u Vcra Cam L rpC iod duar d oc- ao
Ldpon, -Jun@ Villueioo Rodriguez o I vn- om b rs nlnun ouenjoeraa. Its a nun eampaheonanderopenf- ge ndaVhs
Las diveesas aroc-lacionon ne3ohjin n ,a,0IP.'sirpeirnil e x opondia do iadbtdrn at- BoP Garcia Pm' cina, Gruciuna Marcos Satactividad n an ran ahitpana co- aim, a nembre dot ecniioenl do I]a
run estrhoch an on aosPadresrtr- 4.- Doncubeimicata del hunt dl chdicar dunante Ians'fntividaion. Yidquco. loomis Lndpon..Manue odi Badeui~. ocor-Od dmo
molltuns, concrarirnda a br acloa oS .Rgnli .P i ~M~f oidrSdenI- oprh~ ofl or ha deado huelasInabarsltrd dUr 1rutia, o Enfvmos
X P.Regnalo. 0 P.! jrz ey, ari Medncez Rdrf rrble on t SminrioConciliar doeItem do deIrsiisma, p tiaidlnga del aa-
miinoahan rldinncoseontre toosnihaos 5.- Beeves palubnrn pen ci peofo- Viernes de Cuaresna en p-c, itz oaraia Pereez Rodriguez, Elvi- Alinerir; on Ia Cana Superiar do ion rato-ia dactar Manuel A. Conde P. Se oncucntra rocluidoaon to Casa
quo coneunnun a Ia pnacosidn an crc- nor Bonleira pnoaiirnta do lla oomi- *, .AluvunrezQuificii, Adeie Grha iaGon- daninicon on Andalucia; on el Semni- Ldpez. d aa Not-Sorsd a Can-
eita odnnbnequin do lruohonu aRita side -n glsi J Maria ie TrsErzAmlnDaoDI.dSlu Nst efr e
Di -ul oPni.puoiao a ldsa js scln aotEi mna oiDiid.aunin Ponlificin do Soevllar, n a p
Itael zNi1 uad e P ruin cayne nannimagn do I1t.-Maniientac-ianeo par ci M. R. P. on giiec Mouro, Maria Estrella Fencadn- rhon do au Carrera. desto",ria', l ehaor Gormdln Padilli to-
Aecblc-oieadii.-Rve a omn AmesdoCa..I La AnoclacidovidoiaEsciavan do linda ;Cez.lonotr Lipez 3y Lipon, Mania Do. cnrrxpidcooiao npcaz a A tspaaby g.s-mcdo fandador do In Aaociscitn
evrele oran, Amroio d CbN azAorena oni daerritIgcia Pa nic- ~sliens Paz Laina, laidoca Pnriuofito 7 catedrdllcoo y alumnron ct an Jsriltiman -didnpar at doctor Joamqrin Pajal Un
do Is Igloo do Ian s talson s dode aaeoerig Mticanla doIgs quPro on iBlanco, Rumdn Alnarez Qaidoca, Agus- En nanstra Hahana, apart do Ia Momenaje pdntuma a&I peoteane Jo- pronto p total restablelcimienoatoo
Actoq8 Martianos en lIsln r mao u rn 1dm hots saonblea Parroquial en 1iroodirecorionnfodocFrancic rarn jlaoEPti-c aiiuria, let ugi Fr- cacrno, romorfidpeaonci Contra Call-niveCtp adalcIunoo i A aMgn odnamrAiatonnh ngooo
a 0 svGarci egcmurero oncreotado Sau Jaa"HpEaiqa iecit Iz -,, ~.Pogaldateaatiadprt-ctvsmaeya'nlondala nl ache e
bielnor Illau s s rtoasIsutitttdd- noio.Mn ioAinoen Plas piltiedis dn Ia Mesa Redonda qua o ma e es :Acgeapbio In lQuintsCan~anruia, ol sodbr Alberto
0., Caballeros de Col6n sad n Paninsta el 1 e sppirao Iu-San to euniivoa vino hacienda pa las pee- 1 G.aoadlec."Piiae 're rcesdo A, ea odcainfino rlvtdo"c x iltnt o rn anairon rnilV- todriguez, coprosonanela o cdmat do Ii
______cotuarcd p dopaa on sspornr leavierennasolenno zJadPdnm rpPtncpAqainaF r-tanjeo yca pdoCuba, con notiva do Ian Ilavic-msant Pug, nlaItae
E osjSa Agsi130dIn Planalota id 10 deo Ictnhoe p Vista Pact daf ana oingo, endsod sfa- do muacsmnaaquo no iniciacdin el dian-nandec acosdo cardictorcultuaolquao babrdo ICal Centeo Caltrangao; n ia thoenuot idrd on Tam.astesndeo, dera entierd
Grecn Cabalceros cl Calda abehsiAed Aiogconconsmmenlengo 1n1p9-13ra111, It e n In igeioaiupaeeoguiil dot Eu- 20 do foheero on pecpurucidn a IaIdo vocificareno rn native o ranuplir e- aPcaoazz nnur~, a U aidr ndo T- Ilega nesrat voisend s
]as purasclelu ic a placote do ia calo Ialicirante. peila uSanto aitperinora arannubia do gran nalomnidlad anatal cd e IisuMu;N- L t e o sj e0 lnoacnoaf e poa oAind nBafcni nai-penta cateacido. -
12 naquinia ni.e e oa pteu Ac;naidaCtlkiru.orgauninada pae r la oreonacon pcacnida par InCan ls a irectiva dlC n dj earMtcgloios etn nde pso ea; Ush eInBn do V eaoancido Tojido
celebr u seano ato le eintorecatunlAc- Invocaciancat6lica en Jnapnaut oAciaCrlmIqdiig aglnoa ceacc de Na-via tonid posesi6n olOfrocond cvanto conforcacirra- abro iSodoria p Quinealia do Cabi, enan ssEl Dr. -Portocartirero serh
In M riau~uno en cnanemocac-idn delclque dieigo el pteeec-a Pbco. Edmun- c-inn. IItEaaistecnialisfnanaton loclcla e oloatlonal socaclabdo Tenlento Roy' 405; y ,
(IC s'-s deoDiaznHernandez ypresoidoelatrB- Tocdas tars5'brnon do caarosma, a Scoo oFiegad ua nlvnu naraa nc aed aaaoc oig
Cenlonarie del Naalmienioahdel Apn aaton rt e isenhower 'e loo.neFriaeleln- an- plas hto media cdo Ia mafiania habed En diaa pautienosan ol Centro As- SoiecadUica idad ofLa dHaCbna. pren uen- ra d5 Aiturani Toon ea iaauyvodea s l d ldoin
inua Macti el pegeinu ln Mriuyc del -tuendo do noc-relarit a 12 ohairila Lo- Miausdcleinounida general aumnineia- uiaeinoye pno lcido amo tobindpoe an et nt iutdceFlsoid ance
lIuuain c icnMeinedl WASHING ON, enro re21. (NCI)- lha Famoidad Paceta, prcaideela do du.lnnIsneadrciad sttet-. Mahiana, damdinga, y a to unssdesIs
Cunneje ypIIa coalizcaidn i nlnn a up oI ohn nn anlceadrciado orta nnm I at cinon rkte n sFd-ita do o aFilaoia, o ueehotardeo, ]l ron ofrecido an banquets
anbre Ia poenenalidad do Jest Macti. ConUan u ra en Iaqaua-pidid a Diosn Ia Juvonbud Ctt6lica do Ia peepia A lsneed a faamssdad ateeelana. Lu Junta fad preniicir'a s, dicarri tad Cthite cm de Saininto V ld-p
TeaiuAn Eatrimeon asian acojn tea sabiduracn pnenaaan, piedud. ruien igienit. saelonno do minialcrosa beda orguesta ii pornlcitIlularn nfodr Julio Mtndo Tonbsa Uion idatdLcmyitaldlicadosota uocios y homnio e nlo In ls nalonor do IlasMcia
al rnnpolubie coaieemcninla, heemano' p cunidad, mighl D. EinenhoewoI A lag acho do la mniahna habcdinia- p vcecn via crucis p preio alri oecaturade comuascrclaricato radar coe. ouIpomn1nail-6n do Indatatriaioo do Tintaorefasoy
CaisDbi1o oplal nnCa-!emup6 it pie cdoocia 'dn Enladas Uai u incleirmnai~n general I aninoalda el interior del tordpla con Ia vcanon- JuanFocnfia. La naoiia dkncctivu d aEl Iu an 11 0pa5el el des.Ia 8Lnvrndorias do Cuba., at doctor Jooda
bulieo hre eiane dncter RamnudeMora den. :Para ItarCuauto Raman do Accido Cr- cldia I enn ndo lords Nacacono Ilovada los 'Natuetin del Concejo do Mavia" Erlotatorianaonngipan ol disracintee .nutccareo
Vaeunaay Ins aniombeen del Canseole. Prnnuneiin eeael(nvelaezabiape Ilicas, AnchicefetdteasCafeudlan p 00 homCn prar p sruaa deoenis. Los son- mmi inierpuaceinComo igae. e irrt d eeroo l otn Soe caidohaced nuoEdaintp l hochvo de omehabar In o nsttd .m
Man, .Rede. PudreeManuel Caimene. irde Washiing ndealnMun u-Aecicisetsoigdr c c linlonine d lonaInavnrn ntrb lCieMntcroeoidt IuchoAnunrnotiaope agdiima11am doiondiliio ntmno gooorfre aajdo rund ea dit @11do
N. Quintana, Locenae Daniel p Junaetrick A. GB In. men P a ctidoeiera- paccarqulal. a caro deg l dc inpliusone nandniina idn reeolrgiin Ptna nuovo Pa- "Los Deroehon del Hmanbreyn o mop-nnaceedanon Ia gran yelads quop par' ag~abamad. ra a otorg idlnsliutb dol
Ronmero. El dineunnedo ciausuanes- en ineltid e brain I nnhe at Cupi I A lao e d atudoons oc ugneldoe CtdalMlcp12a do.ii erniet nheAloa pdog n hlilia 'veaia o- Cnr Airpropnerocnanoiiai a aad ote.o
Iarn le cargo dcl recpotoblo diputadanlia.;de! rologlo gertuito 'Crinto do Lum- na do La Mabana. nseionohr Alfrrodo ShhdreenGearia:necretacio, Juan Fant- far T enoa Asur iana a In us anniaa p at alumnnado des o na encirt aI aodl et o
de Esas de doLa Oeden bermaano Re. He aqac ue e-m -e ac n is" oiolyai asia inCi ig a napCo s. Ia-ia, I mi~nrmli eolocto Punt en nue- TI Aut a..
gello Vlmaha.de a asmblPiaanleabqcisdimes20, "ppontaIa noehoretcoa, FeMaycoogmmdteottdrmaa9,lpaeartnoch coo -
geir~"E Vltr.-euli no ec del P-,dee pydel HI oI cihlr nl aon rna -iapeed;ahoccoah ooi ra eueinndel Centenacin dot Niaalicia Iiioqa a ares sIra aehsaco Au-
El acne iccici iugtrelcipe~ininne I. p del leita Sac>,, ;laa-inn dinrutieda varimasinterosan- Festejaran la toms de I Ilmuen: learero. Antonio Retellt; vi- Diferido el nomentijea ,del Apdnlol last Maeti. Una do los teclia quiv osror IONLdp oa rosidAu.
aeln 2 doenre Ia Ppan p ParrNa ee l p, ,eaeha san nniocionosya_ preocnladas dootro ael enaree ln d J6Mtndoo Ldpoot amnucen nerd Ia nsccnlficac6da doeorat i ai doimonAvaectRmnaz rsda omit-
pres 7dein eneroanehe Inn C .uyaliee "IPadare NI coemmat qoamrenoSn-'endl plana nohaluda. de -IVoantes:Victer Purreado. Cairandn Arredondo yA. M6ndeE "'Los Zupatitor do Rosa', p hahn dsereart eI ecooi ni
Toemlirait Iaas abaleunaanbicre roapo purrrnuGnnmiicinaa I aAgaslin aracCavadai Mi- e pledog Gonitlz aloAautnnimerorMi.idorscoojantdocoju po yaigaosdad
de Celia. sp annta ilucon 0e mnniluado. cumntirus oi n Jaie n eiuhuaapes n.gaca par ettic-sareolto do Iaismis- de cenro in les cart Rolelle. Joaquin Santiago, Jlao inidulsI
casiCme its Dumnus Iemllnaa Y usnan iei nrauonu.c. do ieinna-hoby eneiben gmra', oledenlon sarnheioitarsosetranla- Genciilez, Halbine Pareondolast Se- Cotcbrd Junta ontrsoirdinarla cat ivd -.____L od rai aiI i
lamrliarer. Tratie do cribe. I Ia tuguata isui~n a nenr a add tI o eie cipdcrcr-a-Feru inden leadt Gencibor LdrotezParAtice oulrtana, o Scias dot Cen-1 a S ce a aini
I c-inuma Ela pedlinianInlasoriadimnSCat metoora- Spes:o Maaob 6tno, J am F r-Iasdo dos Ian aquo 50 did cuen- SONORA MATANCERA BOY' I
eaale in piadarditnben tida n, on ci San e i codotn opsoiodtnndc auiFenoo tno ombo ocaandt SABDO E AC fN eormado el regmet
Exposici6n Fedenrada "Da a gui c as acenuesnacoiu le- a 0aaao ssoni ih r E-itlaojctvo aUpititdeiniosl do pAngot Marlaor liondadoc deluoNlacer alino P nrritislio iniom-I
-oesieneeiar eit enSacraeno.ganat etra epss~ide idz aulFrfne ~d gefeavlooymrtsm i
E'genpeStan Antonie Macla Ott- dod la r eo itun id; 6derylrs ceon ilte de tader laosmiembros do irs aon- Trmbrjraclron, onplecorioncocIulio A cornimnatriid atopronidonto Jlio Clahc ontePro tiodelrohoreTndcSlo nt- Ele acos eobai 4 a- La Saceldad Caatianaocelbrae* Jun-
nel doIalayatu Macaina dogramia a pee a svrunn en, Ilesieviende ~ciaclanos pancoguiaboo. nos Yep cnaiadis da onojrla doMi~nim Lipac bbid con oat cbocaon-r Itno tedo rr d o do drfienta do In, temoprada c-n los am-to ggnosni ardtnarta Mnahone, daato-
genoreealaoetiencaai dadannaadol- Contra/oglnuescn ocsudmntc navicoocreidontos p actual vocal par learnesdotCerro Sport Club J Can-
generosamen a los cludaanos cle eglonales conSarnaoreia, cc- cit habaituaulPara eintlztc loganii Iageneral do la Seccida do Irnoteuc- ac n I a l o~r rn retca echde o Sn Crst~aly Refc 00 go, aIs lao leer d atotardo on at Con-
Achi~n Culilica onli peepuranda una leda Ia rauci -n o1 To acta m-IetnArda ofoc-taoen Ionnna- lnpecacn rnn- tBoco
onpeniniin-heinonaio t IraBanqulese homenaje al a sI005dciConlr oioo rln eIaJiOcS nnge oun16nd a nidadel Contrn Astuiunalino. eliar SulI ci Cerro. Enta fiesa eta ssatrcdaeniz-ton-InAstorclana. F
losiuvau- Qu reia dor aitjsii atrenadajto eac-o. la hiena-enIdat a Ic- nueac-srcnimoardc Taocrona. parca go qeIa juntaoen social par l a") toccetsBli El 10(0 do Dompiacha SosedieolsGaric
den daobansnamres de Accida Caidlica Ohicaine sinbo a judicial, Y aul i ei- RIlo ilno. Victhtrino Lnnoiro aac usna oit'hn.pnam pne" ot-lp 04 0 onaoni.ieoi0d pogaia Ltogaco doosrep 0 cano to aqo ie a rlr
cen malico e sd o s an b edu oplainon c-a at mend cen laalusi~n do ena Ido eAurelio Andiuant p Antonio LGd-IEl vepeie't ca l uqs n minuin dle si osiha Dc Inmeoduraio, mnidsu.sla e a
Justimia oqui iiva-ae napaccial Para oiersdtl eo los b sat I e. I I e proximo dia once nnBac octcegneid r ae c fGel, as a edil-00otrd a rairaracde tar asfnors lna I anlao dab rotando a r demitasiur quou cnsde
el. atm doenepeailnonos do Is asCnlee nb rna ele It iochoy grBai ncid o, acbrear eneralociinior- Siener Inn.nC vnna diromaycoron dorin- 'consoac-riac ai s enite ra s a cm-.s' ioo a snn a sir eprse-na o ialtaprlriapaaIt
aaiac~ yueab esetiae do -ea]a i~vi ,reh l sus_ oieacidn dola Ispremidonta dcicmioCnu ramd si.al, curll as iellalgrmo do to
C uadeCal~limun codide par lani 'Bcadicnc oa ledun gIa cn g yI Parr ol dim 11 de Ochrero an ha- Ic, citan a tadiin los inbogeanten o ad o la tiee n d'uetioma deetin do mar 00 dCooainas soaaitlcapotatra or a t
Danar Isablinas onci a laantencuhe a nunlc ca do a naco, osd aehladoel bi- rorncloada Unda Sndimu, par di-d-n tierpgrrTdmidn flicli lmolra ceccgen Prs ro adaInasraootnrrd nru'i
rcaaiasbeIipoeca ar laliaaritaldador a agaonsalicllabalafacraeditocida ciadgi-abamaarin.cIIaelaolscaciodamaa. serarajorelcaminaliPrsoplacio olhijmaaodocoa-
Y at cora avlu nlntad do aaeo-Iguotc bamncataboq aolsjvntudes aahoalo. ,utpnosidenio .-. r Jclan am anaitiomo ueadieid nNII~lnaol o~otodn rlclesosam;feonontoerm
Iafo 1:3 at -melehviindt eoera.deos anutiorlmrcnio d a]ci egun Fo rangc!.Urci mjrbed n ocualalrprr s n~u
Lnuuaa epscinel lb d lobcoegrdpdorimontesipeeoied aat lneidoFdecd oi uen tadse Ca-to onqarinlins~a
bal t1 o epenn a e co a td osenbee dl a npi- ~tillmucasoehu rfna, co ra e A fnlsckfseacaIItrn moivo do ao rada nor nn ins' oamilloer n eampadcra Tainas Mantora alo fnsedno _
ella anta c ol dna e Ia aubie- Bdam o Pita d dica ar anie- EC ADOR PASA A A O UPAR semp__be donstr-o po Is- Fnobo eric s san ircaracscEQap fio

____idren l ouo.pr I.i.nao -o rlnss~,dlnev ictv.cnin _eli- o uulel oA reomnia M e- iaico Mndc-e prerdeo ;"ie
AS~nGUOAOIr eulgeItnni deaa~a, i lra- nobnolo ctrncoeopodlnln ia edeenuiaada.ore oein. d hnr ciPariap n.ncido


jr lii
a lii 0 -
||Cr6nica Habanera


DIAIIO- DE LA MARINA.-Shbadp, 24 do Enero de .1953!


Cronica Habanera


Te bailale mwiana.
lahifnm, do~mi 0. .Soctia miF. ti, Us nueve de Io noche. proyee-
kno QpoId-J de L HaIs. .;d r Uoncoo Is policul tilulada 'La cais
larinp dei aotostumbr do ti bbid em.mbn jada ademh do no docroo
a on el Undo balnearlo de Pla cotonei. docametales, etc
anqulLa. ,---
La encanlodora fl"at,, domlnitj.
oe Leri a modo de broche de a
ra cerrar ]as actiividade deporli 7
socilea de an dim pe ro. dun da A
Plesnzo a lassoe as t orrmar '
i* deIa.d elanOti
La to a ao'Havansa J 'zz
aLuato "ZOMone" ttcraipn ecI A
0o' programs bai'able l Ie prali0 t; II" M
m rempaldo masTcal a' magP,,lAc E
ow que Il dar ma di-z d resnia n
dirccidAn rt~olioa del club
Hoy. aiibadu hanra funcion de c(.


Los nov1. Welvita Castlftim y Niter Miranda, pi
-veuds, abmdonaban *t sgrado reelnie. c

Boda en Santa Em
Poeo despuis de U.s ineo y media dc a caplll
do Ia tarde, reoibleron ayer In ben- glodiolos b
dici6n nupcial, ante al altar mayor iondo de p
de. Ia capilta Santa Emilia, del Asilo I zos de las
y -Creche -del Vedado, Is encantado- a Ios cabez
rc y gentllsima seenorita Helvia Cas- senda, traz
tiheira y el correct Joven Nestor verde.
Miranda. Nada mAs
Par el canicter Intimo de que es- Aparinr
tuvo revesttda Is veemonia sola- j".el 01?."
menteloas farnitiares.y amidgos a Jo el doclo
itogados se dieron cite enp- el aim. pbls e
patton actor, .enciUo y elegante. Ag1pdbltcao
HaMta silllleg6 isnovia ataviadId Agnculrda
eon un trale de Melly L6pez, I ex-; Sia noadag
quisila artists del bien veotir, quep ylvia Deg
par su linear y por mu corte era un I En ralida
aioerto magnifico de nueptra admira- eo acta, po
dao' modiota. I Vazquez Lo
La saya, enormemente nchas con geniero An
finos bordados al relieve, contras- noseiores doc
tba con to Ijustado del corpifio do N el rmos Fe
maingao cortas y escote de pico, re-. Arnaldo A
matado con un valioso pasador 'deo Momentos
brillantes. t se celebro I
Entre sus manos Ilevaba un ramo testigos, po
Zrimoroso, avoorado con ta etique- sta Llamaz
de "Mit ros'"- a base de clave- Blanco y p
let blancos. Jose Suare
Tambisn hicieron Iso delicado ar- Dichas y
tistas de Prado y Col6n el decorado los nuevos

"' Bodas de febrei

Par& el sAbado dia 1 del otntrante doctor Edmr
mes de febrero. esti anuncisda Isl nindez Cam
boda de oa encantadora sefiorita Aldd Aduaha deo
Domeneooh y Marques con el jovm ponIlodo' PNrez
Mario Echemendia y Pedrosa. de'Mstanzam
Se vetificari Is ceremonial laIasi stbdirsector
cinco y rhedia de oa tarde, en Is Eugenio nFla
iglesia delCoarpus Christi, en el Coun- Enrique Mao
try Club, y pars oa mioma lucir0 I Y por el
aquel templo las galas de un magni- Samatoa, Al
fico aidorno floral que erA obra deo Juan Marquo
lon artielso maestros de "La Dalia", | Marquss PC
el acreditado eddn del Vedado. Enrique Ros
Prbcediendo a )a novia entrarc unsila doctora C
corte formada por la seflariota Pilar Maria Eulal
Diaz Combarro, como maid o'hnonr, I De ]a bod
Sy as graciosm nifias Ana Mari Ruz'rolla. Ions soel
Alvarez, Vivian Marques Casanova yinandez, Jns
Gloria Echemoendia, como flower tirls. Diaz. Fran
Tanto el bouquet de Ia novia, como Echevarria,
lou de las nifias y el de Ia ddam, se. doctor Adri
ran do "La Daoli". J. Ortiz; y
La sefiora Belin Echemendia Pe. Isidro Lion
droso. hermana delnovio, Y l sefloruDiaz, docbo
Salvador Domenech Rivero, padre de Marcelo Wi
Is 0000ia, serfin ton padrinne' do la 'quke Pomas
ceremonial. qud " Loanci
Como testligos firmardn por ell& los cis, Jone A
aediores doctor Pedro Pablo Amdzaga y Radamts


Hl~agros Lourdes .rias

EISba ohs' eoscr p -,, aHaBdel E o ds.i f'l. r
e e'"alaiele Ma &ecu. o Siuda I logsAr
o lela nzar.Broc sEeffeluouo n aram- i. ,ncad
: paaaea i pe de de O Ceremon let ono ls meda F iF
All'."a q sagrado reciuto. qud el o Crmona, Sliverin iglestl Ma-
&e!do'"ba. bellsmente con plantiso nuel Remedios.
> florel unieron pars laimpre sos Felicidades.
deltinos Is tinds seforritaMitagros
Louirdes Arias ~ Arias, cuya retra-
to encabeza es a not&.,yelvotlven
6 dosPaisde duos bodas, doctor Gabriel de lox Reyes y Sols.
oto: DM.-Kourrefloi. Pdo desyubs de lax once y media
deIaManiana tuna celebrac16n el
enlaceal quo siguid 11 Mina do ye-
a.,,. bas do 1m Familiares y amiatades de los con-
acos en at altarcon Irayent, n coc
Mans arocas y doe'Maci-pcsnkcn
iimasoflares sostenidoa' La sefiorils Arias hizo una novia
[es de ost bancos en a preciosa. 5
la, por doble altombra' Su traie, eonfecclonado moravtllo-
sacrrente par Isma el Bernabeu, en mu
bonito. acreditado atelier deltVedado, co-
n a Is enam rada noon- rrespondia a un model exquisite d
Eduardo Suarez Rlivas 1?yicrre Batmsin, de Paris.,*en'vatlO A
igurs do nuestra vida "0 cao, con el corpilto mjustada y
,f:rndr y oin inttro d~ do i mangos largas, desatchnidole tIsosya
_iaosoptitndoisIs parsu enni'me amoilitud,
attdel novI.soeoro. El riqulsinmo manto de encajo de
do de Borbolla. Inglaterra lo tevaba prendids a las
ode tostigos _ucribiero| alenes par una tiara do ,nahares ns-
ella1, too eniorcoEmitio carodus.
,jti tB Brbnla0eiin- YJ en n"smans, un a rnloctal ramno
6"Dlaoy 0 l n do orqutdeao blanrcally lirios del
o 2u9tt.anoqanieda. vatlo, cnmplemeontablas gains nup.
4nded Rodelt y doctor ciales.
ilera. Fueron padrinos, tanto de la boda
espuks de ol religiosa como de to miss, la Isefnra Enrique-
boda civil actuando do Ito Sotis do Ropes, madre dot nnvio
ella, Ia doctora Horten y el doctor Ram6n Arias Arias, her-
Os y el doctor Androin mann dde l novia.
*l. los sehores doctor I En calidad de testigos ouscribie-
Rivas y Rail Castells. ron el acta, por parte de o lla, toa
oeltcidades deseanos a I setoreg Rafael de lot Reyes Soils,
posts. Luie Arias Garcia, Jose Maria Arias
Garcia y Josd Maria Arias Alvarez
y tas efiora Maria Leonor Romsoooo
de Pons; v por part de. tt los os
shares Linacdn Arias Garcia, Francis-
do Estrada, ('arlos.Fer- conArias Arias y Alfonso Arias Arias;
Os adtronistrador .de la Ia sefora PoOsrio Arias de Arias,y, to
ai habana 2cor00ne0 Len. saerita EstretUa Arias Arias.
:ojuit, e del dotftltoia
docr obert a prtela -
e Inmigracl n; doctor'
andez, A .nolo 0rd'n Fin de semana en
0vio, 1,5 senores Oscar
el Chfio. doctor Jose lTropicana
Pomr- doctor Antonio
ar. E; ique Martinez La gran tiesta de esta noche.
y Joc I osoda. aasromo No es irsa que I -de "Troplcana", 0 '-" E
R*, ts' I iseYa forita quo mo las de tolds los fines de
ii l-ian Ploslari Bemana constituir, un acontecimion-
civ'l u-arn 'Fios', to en 0" dobte "spotn artisticosocial.
R,,''-r tRuiz, Eduardo Porque la cita obligada de lax; f to
Ern-arria, Roberto milias de la sociedad habanera es el
octn1 Diego Echevarria aristocritica night club del reparto|
o Ahidairain y CarlosBuonaviost, dnde tleoon sentadnos susI.
or el1i a, osnsesiodres reales el arte, la belleza y el buen
Giberto Diaz, Jose gusto.- /
Lv.pnoids Aruz, doctor La e'egante fiesta de hey tendrA
ss. Hir tor Rafael Mar- Como aliciente principal el fantAstico
d,,,., Jto-6 Lois Mar- show, quo sora presenludn, coma do
IgnAi'n Marquis Lan- coatunmbre, dos veces: Ia primers, a
oniMaorquts Gonzalei los c dieoy media de oI noche, con "El
o brloh oarquds. Ornelen-Kr", y to segunda a Is 00a
m -- m media dotI madrugada, con "Ba-
'anga" y "Caribbean Island".
Ei Tir,,.K'i", el mas extraordi-
t- t I 0,ri'. sons alrocubano que lambso
r-. sa -id' gcin 'resrntado en nuestros ea.
IIrov. i-e''0.',o .-imo igurases Vost"acelo.W
Grbiqoa' nd Johnonn, fomnOSALpa-
re' d o io' de ,Iifohrncionyled, y An*
I hin .A P l -.i o 'in.ntirpreota g erolo
c it \ .os VE' er~aolanevO ritnmon eo.

r//fr>. ~ ~ ~ ~ ~ o 'Conldrd jr e a mribboso
,irn rip B. oet- yadi el conju to doe
rinsn fipialtvre; n Criba
apri Zid& porMel Marreoro. Jos* Le
-I O r Gliz "Los Vost".
irlci rai pTrO.plcrania" p el cuerpo
SB le de 'Topioan", con Miguel
Annel Sisoco ,,maestro deosremo-
V A prt~rde isa orbo y media merh
soosida is dc--mida, con on dinner is
luxe doode croroo p esonsilcublertn
V amecutaoiH ncr e1 cOnsutliotvasnc
LoS '00 ,Sot ls tmnuevo p me-
dia,
L., als socongregarin on e1
aroagnifco' asldo "Bain tas Esirellas"
rseoidraedo Inoysdo lax Amirlaso,
A partli rdoelax dien reinao& el
bailey Ossia ian cuatro ponedis dq Is
mmdri sds. srnoenioado par I&orqueto-
t ode Amando Romeu, coo ma ceeOS
nrS-1 Rodeo r et coniunolsdo Be-
non StArez
La rser cm siones do mesas son
BYorlidasontptele mattre Armando, en
ei B-4544
Tema pass Is criniom a I fiesa mas
natinn do Trootoana",


Inleresante trasmisWn
radial
Hoy. sabado. de cinco a sesl de Is
larde y a trasvh de I& Radiommisors
del Misiltorte de Educacion, "CMZ",
I 560 knlodelos. mo efectunra una In-
tereoana trninemisiin del programs
"Noliciero Musical de las Juventudes
Mae.celes'. que dirge oat selor Pedro
Mechado
En sale programs sera entrevissa-
da I d#-stacadm pianist francesi NI.
coe Henriol. tan admirada par el
pUbliro habsnero, que se ha distln.
guida comes malsta. de Ia Orqueiat
Filarm6nicas do La Habana. Y asia.
liir como artlta Inviltada Is oxquisl-
ta soprano y compositora Maria Luo.
mu Duefia. dotoda de Iran tempera-
menio arttslico, quo cot su bells voz
dejark air InspIrada canclones de
conocbdos composltores rubanos, i-'
los como "Linds cubina". de Sanchez
de Fuentes: "Quieremp mucho, de
Gonialo Roagi. -Ml canto oreros de
Anckiermann. "NMl nida eres tfu, do
Locuona; "Mirame sal". de Sanchez
de ruenles, y 'Tonada goalira", de
su propla (nspiracl6n
Sari un' hbllo espacno rdial.


Dolada me gracla 7 bob.yeta arebas heo i soe ospleados quince afioi l
oncansadora eftorita Maria Elena Pirri i 'Llorc. hilt del IpLiLtn medico
del FJeOrlto doctor Sairador Pirri p doe s impoal Gloria Llorcs.
No podria rolbir la encanladora Maria Elena per hallarse fuera de oI
capital.
Fellcldades.


"R'La MEJOR

~s A~j'~o' PARA ELF'

S \ 'r Posilivanenta
cuando se ir
in de In aalud
U^ ~ de mu niAo. el
we suerece lt
nmejor.

sAi pueM. due deele mum primerom
dim Emulsi6n de ScolL el mtfa so.
t6nico ejlmmaviio que mdernim con.

ileoc los elermenis necemarie. parm
el ererimienio y demrrollo de los
0huemot. v diehies.

GRATIS: Una Cuchara PIsitica con cad. rkooco


8/ neceiano que el Cen/orefleie QIperfecQIon )iQverdadsociall que Vivimof, a fiF de-poder irobajar en Au Me -in rn mip rfn1


II


~onOOcOOC'Oo00-O'~ 'no'
~ts~ ~


MN ku(lAMA*S'A


Aflo CXXI


Pigisa 11


AAK"m cam


f .


Ul %A 11 >> K^IIIU w


(gooptg~ court et


* : 11 I : II

PaBgina12 Internacional DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 1953 Internacional _______Afro CXX1

|| ,, | |Temen Por su vida los lideres del, Kremlin aun ,Refugiadas en -~~ ya -ae I.~ a I
Actualidad bate national I en su propw terrtorio totalmenie eselavizado Beli mi de 0^ T Itf
Por Josi Ma'ri.a(po Las campafiasa. ilittcat Ilica, .antisionistica y Iantiseinita son pruebas ,1 1)-., I' U. S S. 0i 5K ^ -
El peligro, de la politics antisemiita fehatrie'lles de su temor, aparte de su inlenaa propaganda de I Paz' mil1 'Persoa s~ 11 -r^k v
P s process die Praga, con) sus Los arM detals'dos portidario tie NEV' YORK, enero 2?.ri(UP)6-Lo5s ,--- *-- ---- Iniaer :ELN Inr 23 Untd Mas I .," Bs
Sejicuclones comsonantes--con. Trotzky fran peoraseguidos aparinte- lideres tiel Kremli eenprs RISUMEN die mifugitios'del territorlo doml- r I- 'V Ar H J IA V0_ *
S V ^-tie mame-^ NTRNACIONAL al^ w cn able o ^ o ti Beln an un. 6xod 4o
rds. clr a^^ -.. stA ba n~~bert rea lfcvl e la pe r oa Du ron a pueblo esc'avizado. a O.RS eeo2 lnic.-n d ncnnoaiei aurri af e/i HOKIi- d ~
1^^ ^ )as qua encSeria, bde ul o cmu arj n uls as feeling po meo lon o aem sp- Senej Ell, roiro al"rnn lde qesera ohmercio ,n ue lag in ul i lrr~e. cual y d oing.u O E lf l mn J a
B l empero, Paco .gnuNmuy acusada conclencia llsgrosos. .in Elmthoer lanin- con China dismLnu~o en inaner enero In cifre alcance a 16.000. a. .s ii w \^ Japtin won: VS^M
^* B~ consejamble de- historic Uque pare. apoyar alpe- Tarrgooresults is ficil astpare WASHINGTON, enero 23 (United). aLeuI;tr~ l 'ai P"sado mi^o^p"?~eAn. conic creen aigun'os fuclonarO. l;a' ;tx T ^ 3W' Af VIonB extri)Irw

Pfl~~~~~~~~~~~~fcm -Eoinaelu- pr a~ iaoa emt o oosat, o omnscar "cresidet D hD tin o . r e 1 un e Honrg Ko~epng llg c~on mo mete00e. number qa i nen tari a capeaCS /tf W~j- a
Jose ~ ~ ~ ~ Stl- ha .id delpr aquae lepgo cide letuog 73m nec Sgnd: acapal d oi hcenpao epoers aqapopeaade pdatlaey atrvli orlegcar eBeonhclnd Galao Z Ti 1 I
mita0, Ladlrn con l aIsm. droin pr cua d Toz y finado~lm o uv rente, oqi. ei u n cluo tau aie par e aa C'upo 1a5eAo~ rM enp~bl8
Eemitismo comunlsta, e~ ~~~~~St enq pestrinas d aUna una "Ione qu a- Ipz dsia ao" lso e- 'A y ,nur-nee el-crtairmllo e cer. 101ta y u puv iol s % a gena es ta ecrto s n S.* A*
esen splr a soasnu .e deterr-* I bila he r Ilar cot en Jeos uF. teil nc ionsd Euoa cciprita i yaas e an mo.cna i nteror Do glab e M ey. idespu~so m e eu lor. ari loa rala o tie Inoblenter o le ntals ; cic at 0' lnecI oaa *l t f a f a W ~ 1 ~ \ r l l

"rnea elacoso des u6 amplmn e haa e a nt al ) en timientaa pat ela rl.arsemc a uteloasa n meddMagrelv 8 wiyn com n o icdoancol a los perortacione dueanca asa 11l tindl en .nEtd srca t _____________________
Inpnal naLo Alea n12 reu e servepn e tants cltuohones q a slm rustos .l launion :l"- maoprel quedatn -e nvueltas n al C mo n walye thod paro *Medina siecn- milrsc le un iitivos-----o-an-lo-------. I.
de u o~i *otr osjdislpnagnc" o causaad y0 ea aco r esipom med stie to: aseaneno t ie' 'log pose del ~ ^ "f ~ T ^ El nue.,o pasadonole palearo ae Hagere .o ui
orirndm ento E al, an Hn- Dspare dob eiste alo psropiton N obtate Xor s l o eo car secK'eto. u ccv do par con canma, Masone e el E..,. ['ebo
cu oal poitc Intri or y elo quI crior reifa ugnac, cudoKle u impo.| atir tr me ida que lot provlitico Al toermiarsei la sela drmeay o o r e gunn, irnl m ^eras w prime yO~ atiul952 au enad si ha n tP"! Monrsf '" ^ , dlfain ocm lipn el
-,,,dseals.E nie ii- al odroehbrourd al. t61ico s se p ar h an ld mten or due rgas, el viepedntea Rihr Nix n in us nnc 8 cn hin n de,'u a ncsdd o f nloa rioerorc uce s e x.air l Im a den inon, 1 a ui oKm e oi l.feu cm ll
m o ru o ct a so seni tie sarotra u 1[f po e t. La .. -eo uc~ ti ose c a d o ad ,u la o l ios qua lo ba dec nto. de man enrlso Du e Is l"^ ists e a p dc to x quai H ong bu e ante au e t al^ a o o r od .5 s a a n e l e h ~
r alpien ican brve r iespo nd hn a PO 11 yota him uc otie: l xos lh an o l og piu eneunme o En c anto miia secete me- envi ano h al Unado r e sun ai.n e Ko ng p-l latia ta be'e $ B erli n Beesa omn pleta mndo _u par .' n im rs n a nc cin c n e o trK s v c
Iffcho rvs1enia cle Kremli.aste cuadareu os e ma a ioe ls ienRsaeros oddn hoysonst S c a 6 pare t cloebade lan GNuev a l Y oorkat sdlU cu ra d coma"^" doscento aria. l? M I05 rla g lnas, pe r late n iala oe S lr,]irs demaec~ del Oeb- ^ l5h~a151 eIfn
Jod Sa Inu e sid A lemani ettl.aug a tenull muh mie g Se uncle: a c aus; a der cellohar iaps o qu e ten cieres, a Ispro puesad del cl ustrale s m-. a terid,^bfales a a ~oastraoio te tie Berin ha iendra qu e e tras Z olr ,.^ po ac al b fim cmnt lnk
Jos Sa in o ni a lo )udiosm d ie. c i6 pa r c8 a usacleda Tlnotzk el E aosld.os son lels. al nuevo Estdo a0 n l enado. -i-"lus m"quinarianpago a, a ilin a ^ ga me covera an i m url m.j..,snc oi im-b ,l d eld eGl
demihace a muh Iteti ano qus p xtro- .B;, de anula coloc a q a he- !Stinada aLrrlg o -bas del aionete-del serea rio ele ha log B de acero. durante el In Perid o s alg en tt com 100. rtos d' .in,,, rird aa ei~ ria nlucoe e
cstnos tamspaon da 1b36, 1937 ymna 193 ae~-eA l fr ozu w as p"e Ers ccic;n dentatlio y a ulosla Intro idor Douygl as M tciay. ain cisueso Sgu- o fu"nconrs niT ec r e s, acientselsquellca I n. inteni n .rortr..,rjalamnee u ycnd lpaao nf~o d
contra Zinovievmks silkvde olros un mas aieonivel de Jostuni gene.DicingPie susai ndo en cua nt gripe, ye l toieDfn s e, Chr lesan Ge e- Epicaci d lag Gsan Brest a ccone s itian W al aieter t ausch u cionvror.-1 in larsnc,.rnei de l rors m e'dio sier u rove i eUn l-
frimates, ydel Prtldo as ampliamira- Cura Nuesevligal lbasneprt ^ mo e d iej cineo roa norei as m eB1 se do Inlaba onfiru- a ^ la importaclones bri ronicsaCi eidl o mc an u li eral o d el sterictaide C- or).nH b~[eayqeeu a6
Internacion Lose rnazfs decl dieaon I sens, ao Hue se cm bati : elintero Losl aitiage promuistras paa cuinypaoprar. gund8- Nixon, 10 acnza y n totalde150.00lira ordel Scco d Rlcine undxn ame no-.r [r.c c aa e m( dl allo o untH y .u
de Sonacolfire iea I;i nalnls oj dlehj el nten e gr c nl ua dels roe c m ane N i eo hacrlo rfe ast qu e la primera ..riln n lg e cts la Igle ti e d losM uinselvosd g sn to i u pl ..prjein E p o. a a~l~ de .l o ifigim en c m edict e perO -
clog t p r a log iiios pi^n elscut i led laarc nam lelorjs -sa -rtad ereulca desl~ Iogrs Expresa lag ef fer* ohinate q~ua i os qa huye n dlegao Ito os, tnln-seaaocm El. sesi~nso principal l Pr oes o.de lnte qu e scsab*t at
antes Peromi s Era Una oren su a Deape doinf liast elogda poicnts de I aa paraos Mcbnd oEta a y, qua Ileva dosxima. an ca a, deaatcre nori ie~i ric demscatas rita n yu p e-ID dej Endr e l Zhd v pIe al ena clon l u ln sy en emlo ue H oSecrtmi
uln mantismlimde Esad n S en lag o elleaxlipa rbe icsonptrro tdate n L egtvad lamimbo dlgeeneraat E ecetes tie 'a g iong ta I ab l ltdpira e elc tIti saat-tnoaG tw l on
t Spco o o tel anijdel I n Re ac s opi*n sle n q aI p sc^ in e- la tees taque d pro pagada per- Estet e ninostatd s aimero tieo tr ad on C l. L lu con ros n rta erc no a o e mu rc e ese uli ots emd in ue etau tayin o
Pu ei u neeetse o """ F 8 6^ r sall ,c dijoi cJsa r odsa que; E l aeho e enta(le. Kong^ dsiuel a t iuqed.arzcioitroao o lne 33,000,000n lrm tie ralid de Gene ra conel~t P~c arlel ido oan't.
cato a Is del Zar sinteio dl III irr eel In u"" uFd1"" g1" "*-. Y Ail i trtrave deltad qa la poeampa a no cidir agstr aonle la r me orma ciun6n li ras an 195 a e d 2 por000 an 1952 log q hua anje psde aotrasl drel ll dc Gog iilo c del frackDeb do a que o Para daeslo i fi .uv dc
cuando topilyn tue m"Itr de enlsIi d tie iCO p reu l it^ -' KremlinY talc m n s o.p r L s i ca 6 g er e quae; pocirg 1 emp za a tra on Uant s aNa dis i u id n dm is e 5 p ar eani a Occide ntl Exteri dor que e "cap6 e o pretiB e ecs- le oe uo csdatn jdo
inei s.Pr Efl a ntiems mits: no :y la lcaeNo r de ban sipaB-^ "'e do moterlo tie d es- el laeuni~ es hy. iteo o beemdr rada tmio e Inmeres pa uadoa seab ra q nuelas den in forma -ad itdr el. qu u~ Yrcc~ e ,lpevclemuad e eoloacr KlebafaB
eas noa desdunab rasie vehe enee ocurid |s. tac l oio IeR saHcalaEt-scr!a"",d "' an" susel negoc;O. consta China.tndoa :iis ar G tado fdc raizacloma81[e : inta
!.rirvah tp nfnalmor-; E e Boeiromyr eese d s U i=o auls e eoo ereM u -tmindb r e xeir er etne. Or Hum laoo religiozs, -l Slanskor a eric a ba~ an estrede momu p-
Stli, orlomeos E dctdo h- ia asu~kup!iene elo extero r- a proga En def asci o ay 0 Ju-e nviado b a no chatn .De kn u ala sernL d Sendo desnga Berinmer e lest ranso jrtande nrcj Parea ra ncs a-Vnlradv e inpim ro dl e Isiserpe.ge.brvvt
blareya insti uas. la nci e sidam e he I otar ados quaj h a l de suri ,nten 1 igusac l V oraticandaao u-*A easetv peet In Grane Bret afi y Ch ions n N ea e la eltn tambituein itvfeo .rnti~abi 0j a r ies io n on. a la doctornn a scl ec la egB
com at c lo .l m kn s dlgroso br~an dem bi degadacm- ^ dioseiatiemo s son acs alga de ia u ae di aogrp dels prenders le ss ad ini- di yerii deie do" prncplmn sur bi de l a r z a sovle osti c rarl Ccon. ,rro os i gooes rinclar ehas. de da guedico teur Klement Gottwaldaa
dech historla' qu meeia al un na a lo n mue viv at an lagI Intr rel acinc Peon he] es pio arent m ne de loEs rd e a Generales Moto rs caA m na u~ n ii S I n. tn riiD l I en u .ihe edo, e r In e sctore no tiea M ui ce Tos e Su l- ar este o un l a altil e loHu-dsi 95 aislr 1951. y e le in or n-
clmo lmaoNaoen o Es u sla ladihalno com unia eseeme cn mayo rcus parid os. ehr u teneclan deia Segrovadou Feder al;e a n- 'lag compr bitn?, ,, icas dc o a hanore nao qu l m ienras se tra- trncs C.cu.nc
here y m~u ch tlemp Lo ro tregada la so cle d zicpr i oudadaos son judlos it nuvo para re- man Aams l dretre Se gurida Poamet 6 .es se la Gr n a nsovl 00 a l dit a ,o a mno de dosm r~lo s P1 llio Iora n u aesufdos 'de son ludtie s G ottwald e
toall_________- -------- done Is ael. Ia l a pf d oi Mu a, ar d Stse; ld iretr|s~ -tennetaa ea d e rid ma ilmet a am ros de ..htrele .-bla 5ot d iala r tieso io ma a or e iordvy eg ,no
un mk hivltecutr gee a recul m nd etierl~ior sti0 y eulo pr duci gdo eny pacs noti Hen ry Ca du pasado 1aurne haber r aci do sus t m dlIEt e Alog aai retlcm eao la Ode d -ei "p orp ece la doto p asad o v e lot doc
cc ntr Ziovev Ka ee to more que ti Kegnd denrvco an suat p r at e aot L odg rn te Tumn G n ue- l fcci. teIs G~ran? Belah caieno BERLINte ensero 3 fUncitedio.) Io ineresato extraorimaros ten terrri '%c k lor qee vo lad te iinslar ia-
prmae de yatd e Tn inspie- r at. S rs gid'at que libree deerr ra l d e nObic lo a e la al icabalo g deSasen- Formos. Las dmotci e la G ra n eala m ania oribental delMns tepr io al e Cscs- MO rollo.d acccamdc e o e~usd ao aol~op
ci' ti I he h 1 e c'" o m a l i eo "cr' co~ e ^" ^ te.no qua eraA'c m u s uno m at s n Msc a en r W ^n^
Is prnahbay eild sa algps ddsd n ps ci ab sum aarop los problem s y fec Unae aita- esto10 ;010 ^ desm markgnd contrado los- llderle ti laguib deeioe lax expr.t _r's prne-1 .nbsu nl
ic uiils le ats pa a c pa e r ltia e la Le st ba en c ^ esd eem no s ica tor a bl Par esa elrg lamntion to 1.5 -li rnamaraek estaes6 dee "coma "Naanniemts o@-e lo e *: ____ **' *
in l n c > cre f e a rl o d el d ic a cl r ; E se s p Inci l S q ue u nc a r gote : a l In te r 1 a p lat a d a d o l c onis n me r c r aua r a l i a ci6 n e A unt t v c st r i a h o d A l m i a r e n r d j o -de l ,, cl, ..la - n ue s t rad o .a i n ^ a e c o ) r ~ ~ a s r t
altilli zarc^X s~pus~deT dua al^ ^ tie libra tar tie"^ ^ iomn^ A^ Scinte onesn3 dPo cb r l.c aeane ata oult.Y Y
surai nos ota l hs kiltIls dlMnsel eAutsl upa 1 pr=^.Alo Ell^ ^ pro.i a e a d-clHaso ver mi per
rojo Indes le h a- de los 0omjenzos diae )a ine a r c on Ina delp lalgeroe cm x on maniet que I p rei mnede Ei s terln a ,'^ "'" ."^i-'r~o s taoe lbao n~' gmnse oqeB awrsrobiaa o"
prtr pro en. ti diro e z fn s 1liciauap: ^ g rxista del exae tro nsa. eD-nte iehwrco o e ^ ro i ste indic i n s evioa- R elgdso. eso P I Yee rov, a parneet o rtl elPesdete o e cu
antes Per ~ umro s rtb. an sr ac- Nadie lag ell sfiaesp, teI pr~e ie- Fiar mente, d^ ilorojsetn t Partado C a arepu lei c uan del qnr sor "teni ue- denes cotrae l gru po I Chna ciomnair Ayer ytriegar los otros ldo rs fn l~oa ei al- o nio el atseftn pricnocglm t wald B.Lres den quaestant trabai6.or

teapet cu-oTma ldl I eih- Stln S inom.Is Un~ea poitic csatsS ataue tie propagand con-S^ I~ gabineta de logi^ asno Gtds a e omnalh lrcetetaa idsa.sai rblndo
"nacional"" s enemigo, tie esta tan- P` do por cinlo ailos firmado con Cei. Los funcionarlos nodr tesaun mercna ca oter mucri tie steflim ,t deid ,sinon ^ qua atf
dpi0qua enf u aintueunc rrd'e bidost dev^ rao loe tralue IS psrael, o ccaplii u inccr, H qreu b~a n Ei enho er Siensado,- Itrinr, p are el treu o- arr oz chin Itestroaron h oy al od e rdki, d sov ~ s fau m 6 e enrtifc tues me recn vis^ 5 sea a, acorarlmn.e Is loa

duando StEeaopilyn de6 uina ro rn d nel ~ a deilomvl Kremlin, tant rrparei An darse.* allctao pfscsico par alsr aceg denal Re a a l o e o ec d Nuv lrK
Interior. Peo *a~ol i:n nlc nr i ]a ?rroria yu ng e nt ce lo adoc FA In eunlo del eh~r~ay ass tl on log obt ner mader v raI ""Bamkb tie vier nes a'sa auel saer qa gcm c mni ~ n y? mL s ta"rde Adkicta dor t i re c r aul.Dpraetd oe
metantelnIas~ ee ettc al, i od .,lo de Ru in Ia ia WASoN TO Este- 23u rUi ed) loro uninais o un tas hu-d a eam ana deeterminio alhilnis- ". ."g" "nhh ^lescearia. -uia de nra
l o -l dsin d s se c c o 4 34.a b t u n fa n ti m o repIos itas dell ro n m ay o r i e a r ote d o s U n ic l a a mrs .i Di u la o C le s; d e l T eso ro G u eorg e ti o K t ~ s c n ~ i i a e e l r n l r n d r s e r o d l z n o i M .n e a T c o e a d H u m E s ad. t m n o d e A g i o nlt r a s e d erl.ts
Ins ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pry tierse dutila Herber Brow rlon Se dic qun Chin tambiiplo yeb tro deltc Exeror Georg^ Dertinaro ga n;anode Cogrsotesuesdelogr-c-nraSlnskdysu ruoaels pr- l adsmltr deHilerteia n nlos Josmole d l disson m- LaseoMaailed epsMoaec
brote ant i it tiee en*P~e I oaacul Dijv o u,,Frric Parispll "^ c ontra- de Cor eos Atur 'Sumo em fiel; e Munsin ineni Vi.rdv firm6'z a^u l crtfia do ti ee a ta Pag^^ o inks ie Un
jucios" por "u fcionals an onde los qu tri n .econ finer tal dlruso an m au aj do ( eao o 'auitsi-c u eegd eEtdsU io h agricla q eueha ia idos art cu- ficnarorinsstdl oso' n e tnadapr lo iAs c mu ert ti Mihi Kali rpnein q a sel sper a quei~ anismticaa n tdos aule
Eti adonts U aig conusas Para Josd eol quesetoio, Pxg qepr ?ueron stnr n "i enho e l~ran 1. Canaadsa lac Agr icutu e, dEzra Taft e Gn- nfuneBenson; uels s tieita neurdn mu le a a 1 eealEaehoe.Ir alsieair, _ontlmototl U
St m rcaln cuaro ndos aqEl d taorl hal- sria r a sus rupostnan El exenr i l- 'ndia detnd sasbtSi q e ale .odee a n nN e-~ ni o g insi timos p iara s ei" ste0 n. PSAdeniis ti e ,,anuri larq a at ird ubl mlran e2" is un tpel msced m orat en la R siatenor .00,0 ti^W e too tendr41a
ret nietmneitrsd o in dc uilney E n lo ua fTo rma, lo cicacarobd s, anul- va York,, fenc Grinseinente.~ bo retanaIsrkto de pago des e onn uel raad de- ail en ee vad.Ash lzyorscm oiro quealol hntnd has- caergons "ft tie lay segu

liemp lmd aoeses economy Es pen p Ia iets,~ comuist an0 ^ ^ ^ taclos Uniclos. Io tx~ ri v.1.6a no rdaSe riao a reaoa iretet-frn~.enc ma. er adetrIscn
xi~ n T If i n c d e P r sie-e S h r L O ;;R S n r o 2. ( n t d ) -E p a a d o es i e f o m lo p e Si n ma r g o t o dsc o s d oo e
L-e. csa UO a sde uge id po r E eint 'lso n tienela oli os spoba n jdef ssroy et~ G bpara re- I em n Ad msel diretl or co ulte Se uriadn ,,m~. ''" 16tic0,. " e a d sitatincahuri e a b~cicoern o v euan inncior rno ?ue ha du r es l no soni redlas Lo enroe un
el sea dora ll El otr es~mnt que pesla an IpracselaGranode 05 arbfanp onf alapeerindelodcno andcalrrs pera dsersd r V .no- sores. Oadeca -bmbideooalcrondeanav l y Ydade acdidovl no per-~i ." SS
El casejo M sao, p~s an mess puo haerseneg do a h a. or a eetorln m la I Camp a ra de odio M utua Harosld te~ass ~eun al po, dirctee ent*. r al as, Date cl mimon no~eto tieia Lihefle Itaa oonlJip Cia
A u a n o e C o g r e o e l u v e s e d i s c e r o b sa n o s e e n u e l i a cr i ai u a d l du and e te r i r 4 5 t d a l t y. a loa E d ee ro d ad a nl a Hor es p n ryl Ca "U , ^ ^ li r a e s e rind a s' P m o o ( Is n Ic a d ilt re s a a o s gad. , a n a 0 D ie r s aio d s te e e a a g ora z e;o tu c o a m po ac,
*pucsto a enin ndar l ley p ra (a, cio e onomi que s le exgia pra iropon n-hace lo mimo en l Se-ie Pres, venio a eseusue`m-detieAl ,e a,."oriental C I 1 leap" snielosOrden tieiroLeninl "par I *r es la-lodoctor H" c Chec clov alildoe-
"'ec 1snrWlol uec eald ne edy e I de- quad senten delgbirnno tie nel roi ma bo~t Lodge. ^"ni o Lur*~"'*rr.,-p^ aei ^1^, en os dU Tn Its Eextarrio s ancal camotrchco~~ acsad i c~on._dera r un desq
pues toorase:^ ficls inform al--- Goien BERLIN, encr 23.- (Unied. merft su paiet presSdn
Icz paa b ntco p ro a e u as g a d ar op rco n l s evdno e oc ur de spucc io e m s i Ob tc l & ]a rallificicl"" n d Stassen: a*^l po-~ n lacrp.. tie Is ", Gran" Breai ,mania o rie tl escap ro al cats- a r lo ti a*eca m dc del SoGobp iern so s c ao s, Jc pus
11 be io p~praouene lolti r~*treina atioslStabieno ycous lo hizo ien-l eIt WASHIGTN enrei23 (United).- Ias tie ron que 5030.00 gim revIelaron hUray slaqui, doqe nanlri de iier.o tioraonoe enteli ese *uod a ~
c~~r~ta nolios va telnl cn o "gI"0 ra eDptdo co nedr a un vo -ci a s enado 'ideeondin t Wg a yna e Cnn Los( ncmispionaclos '"^ , e oe del m usote1 ir u o diiene omuisasdo* r1 L os- c a rsto tola c Mpr osef aren cre- remq a lep sciban ssd ocors
Pofli rSlc Wm al te r cse L ippm a o muho lu p ure blo ruso de la gvi al S enaopr o raeticitued ec del cqul ,aiai.'o ^ a; zone a letica y tavinean pe arin o- cora ketlo a mbi: V m e* doi tuncon ae aa no dlr e s tma ga dlpo -
t a n a d l u b l c o u n l e e p e ^ u n M r sl ri a u r o a nis m o se f n a d e a ne alo s i Momu n st a i pcIa a q ue c a la t S e ao p r a ti f i- r ri toi a de q e l r )o ~ cn q uea rBan te s ti q u an a r v d l q u e l i e p e aa n c o a z d s
cl l e st t po d ~ cu to~ a a ** s s let o pa aCon ebpes l y su, allar o valog ata la ti t ca s e h yalH nmuy b ram e nto tieu a rod lo g es mt a es to uean- red.u' c i~, ro dos, 2, 0 m Pa ra p cl oet ener l g a l l c e a a os y permr n 1 S n l roa m d e .i raacomon a e i n t ti i pv s t bene actr t ie un c u jo co
rioo a e e h a r a n I t l ytam i l d e u v o ierno. ve tu com uniccaoal"In I E St mlasse ex go era cl r i e M" ^ inn e "' g er ona lu vc r n d e n~ r iada t ie m s tie C O d p r ag n a c t a lo fi r v e cu i e 11 x lidD JIB O UTcl-I tn bi t r S oan la m no?, e er
L ~o s er o r o d eCa rl e W i l s onz ag i en i u nit c Yo com p lacen cia_____ I r n o s ale, com d i et or nde a Vd i v os eN |,00 libra .s (S56 ,0DO I y 9 .000 ^ l ag u jd l os e c snde l o tre ie g~n a r L o et r oe a d ie r d e p a e n e c l i ? i l i ,h .~ f A
bi er n o c on se rv ad o r. el ~~~c p r m r e ne os s P .m~ tr '~ tie S e g u riclas o d C o qle cti a. y l eo n te 10, 00la bras ($ 28,O^ DO ). E stao s Uno. lc n aos. laIm r u h A a e u n o v e m r e n ~ ~ t d ^ ^ A S

a"- e~ec c pS E gag. te.l Aro- l moada us, ua aba vrlo a p^ eno Pero d e pcero on rafid h ameta Denb^ 507.^ des- entre la- ^ S poblaclA ^
ic u s o p ro p o ne, P ar a e m o cu p a e l Ien a o li isr i Is" Le y estriba ao n a l a n tes G ie e," l em e"^" 'nt rin t b l s dE -l i r cregl m eno i ea sit cara iar um are, o 6s a ti e cl94 .. in o A r e tal.. T u n d B a d ~ e h u a le nresr ac iK- l a o lo lon d e l E i s e n h o w er,
so a ho d d e q u e d 1 p i d d ic de Bal a ~ o i s hn s i fi a enr P rag m* d erg s liusO M e y e rn e tn r o o l n a o ~ a . e a ~ i r .; L I ^ " ^ i m r e a a e ig K e ~ u 4 3 o fi o s J e l P ri e r l oa D o mr e l odoth c a d e n ues r c r -nc i n es : I" ` 1 " r e s s t y estrtoP r s
*~ ~ ~~ ~ ^ m snnop'i ^ diecl~ r~ l c e ae l e to y 1s me' depo ti vi t bu guses1 y nc ional ista ". qua "* '" n " me'" o^ le- o o 'c Mllmrt ro salvob qua hayal*le Una- -ii~o* O con gnc 1 ll .* '*- .
DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 195S


Meoalina, Ia mujer ilas
bella y cruel de Ia histo-
ria -del mundo, interpre.
lada p6r Maria Felix, en
una pelicula esplendo-
roaa. Una vili6n fantais-
tica de lI Rnma nairana


LI,


41iDei
El vicio en su mAximo asplenor nemic
ofrecerr alempre. en el terreno del cuand,
drama. un a rocriio irresistible El maloa
ejemplo mda elocuente de eslo e0 M0 carn-
solinB. la mujer que no ignoraba nin- cant
gun ticio aidlcional y que invehta-
a lax no conocidos en ia Roma pa. -arnbl&i
gana. perveor
Meoalina abuji doe u poder 1, t l Nri
poder de nu exitraordlnarim belleza. paniall:
ercantalizando a Roma con >ua or- lanes
tias y crimeno.. con sus amorlo p y Gallon,
fastuonldades. Espoa dc Tibeoro lMau- ris y S
dio. suceror de Caliigula. no dejo 4uec doe .i|
aoie alcaneara I grandpza do Me.rco mejorel
Aurello. Belleu extraua. imponeneo pue010
y venenosa. Meolna du& a Ia par que lelunia
emperairir de Roma. emperairir so na. ha
todos los viclos. Su nombre ha p1.e0jo ca 10l
a 'a leyenda. como una de las mnil- Tres pr
re. md hermoa., doe a Iierra. pero mis rei


Escenario


Pantalla


Por Regina de Marcos
ielta a la ingenuidad con el relieve


Ie cuando no 00 ha puesor
O Poc hr al cine? Deoad@
ab que0 lao lmilenes circi-
iricaa no non peraona .1de
huasos tDileado cuindo no
rono Lta repreoenlailva de oa
$nd mel reilnada
In." ha e ido ireoads a a
por troe do lae mIn Imp-jr-
roduclora. do Europa. Prod
deRioma. Filmtonor de Pa-
envie Filmi-Ceaireo GonrAltz
tna. quienes teunieron mu.
S11re p sin omilir prai-n
an logrado une pellculo ma.
i id wo, i pnenie! "Mesol -
ldc cn.Tderads por la 'rl-
0naclonal ComO *una de I e
occaonea ms -isauoroeas J .
zodal".


ASOCIACION ALICI ALONSO
PRO -BALLET E CUBA
A V I S O
Ifornamol a nuewlos asoceldox que Ia tun int .o.-rFarr,0nante
al me* de Diclembre oe celebrarb el prlxi Lio. ce e'.le, a las
4 2I sa tarde, en el Teatro Auditorium. No hems .-1:,. Piecados
a utafilar esta hora por moouvo de la reso< vadn ael Attultrtum.
adetdis de ear la fecha en que nuesLra i igne prirr rs ballerina
Alicia A)anoo eatark en Cuba de nuevo par delelltnor co.r, u art.
excepclonJ .
Advertlmoc a log eamclacoe que deber preutritia ers recibof
correpondlentas al men de Diceimbre.
La Pi Ilde n i d
Mazda Aatenla Fnee *s * Lpe de Riege


IALAFINCALLI
Conozca vislt6ndola hoy. la tinc? qu
cl6n do los
HENMANOS DE LA
Ccalms cslalladxa sntrio 6uardaayal,
y tel6Eoao, on la cmoiMl do SM Pim
do Cant0laaAZC0-A1b A2i J
Escoa sUfinca de roac o n *oII aUcleI
produccl~n y lI Grula y Capilla do la N
olcioe rmlaloaOB. ,
Hasla el prtmero do febrero puedena
plazos. deded 4.500 vara y desde $0.6
-PARdaADO3
186.TIli
S Ban Juan do Diae


RRDES!
ue cosa de ol.rma-

ALLE
frutaleo, aqua. lux
4 hm. doI la Curwa

9 do los frulales en a
en do Lourdes con

prarse poicelao. a
la vara.
LOURDES, S. A."
A-8950
oNo. 64. La Habana.


DOSQUETA


larmoninca
DR LA HABANA
MANRIQUE 208 TELEF. W-4571
DIRECTOR-DR. FRIEDER

WEISSMANN
... Y'LA POPULAR PIANISTA FnM4FCEUA

NICOLE HENRIOT
t POGRAK A -
ROSSINI: L Ilallsua en Argel. Obertura
EDGARDO MARTIN Troe oneras esinreno)
FAURE.BIMld Pro pino
I LISZT: Concierto Nol. I paro Pima.
SCHUMANN: SinfoWa No. 1 (Primer* anidltan)
MARANA DOMINGO725 (10.45) a. m.
LUNES 26 (9.30 p. mB. Gala)

Teatro AUDITORIUM


DOMIOOAL GASA
.to......... 0-00 WolMi.... $5.00
r"m. ek ....... 2.00 rr w -Io e I .,pan . 1.00
2d4. Iai owe-nd* . 1.00 Prkl- tal n ..... 4.00
2... 1o >/o .... ..0.60 1 d. ...2.00
21. 1.l .. 0.0.I.-


cre@ en Ia magia del ipilmo artet?
Estat emocioneingea nusa. que pro-
duclan primitlvamente laJs peliculai
0e helaron en cuanto el especoador
gan6 en malrlep y convirLcO en h b
bIto y rup m e1 eapecticulo maravi-
11405
No deben baber muerto min am-
nargo. porque vuelven areaucitar
con Jo s lllmna flms en relieve. Pa.
ra ecentuar el regreoa al candor,
nay que verlos con unos grandee
espeueloln de colored, quo e en-
irega.o en prueba de honradez, a In
eallda del Leairo. Y no sori &lo
una colncldencia que, on Paris, a1-
lernen en WI prograbna con una vie.
ja coinedia do Mack Seneiet. -
Se dice que eoas cintae lueron la
sorpres del Wilhma, Festival Briti-
n1co. pero 0o clerto ea quo el cine
hr iratado por Jol min sdiversoe ca-
mlnon -y pareca haberlo logrado-
un acercamientb con el espectedor.
El relieve oba ednno grande y largo
empeho. ya que habrra de extraerlo
de Ics aimples plane fotogrificod,
para darle un efecto oorp6reo, vo-
lumtolo.
He aqul lo que conslguen exacts-
mene loI flilma inglesena lineas que
parcen flotiar por el espacio, apro-
xnminncosf y alejondose; mudecos -
que lucen saliar de Ia pantalla y
senlas0e en 0a luneta vecna; una
manzana pendlente de tyia.cana, -
quo arnenara con' caernos en la ca.
beor. como a Newton Quiltee JoI
lenles polaroid y pdrder& al mmsmo
liempo easta llualonea. Pero reaulta
Inlanul y deliclnso contemplar con
ellon el nuevo mundo cinematogri-
La eerie e oidconatitulda por ca-
rinos corona. Lros m(ojreon snnlon di-
bljos abotracloe: "Now is the time",
una especlo depr6logon con mulica
irnidlica. grabada en Ia banda de
sonido. y "Around in around", ca-
rrousel on quo las linena so crin-
Oiman y estiran InLnterrumpldamen.
le Lou mdi Ilojoin on onron don:
El Rio Tbmeal" y "El Clmne Ne.
gro' Y la humtQrietice expUcacift
del aitloma eitereonc6pico -qua
consume una quinta parts- pro-
cura no reveler nada, pue. com-
prende que Ia verdad clentiflica po-
drla eotragar la encantadora men-
tira dEl relieve fliimco.

El perfeccionanmlento del relieve
ha liegado tarde. A ene acerca-
mienio del eopectador, con inage-
nes que me salen del cuadro, roe-
ponde el Cinerama -quo actual-
mente apasiona a New York-
absorbiendo, por decirlo ail, al pt-.
blico en au inmenot pantalla cur-
vilnea.

NOTAS -

Como un imante despla.
dado, cruel y apasionado:
asi aparece Arturo de
C6rdova en "El Rebozo
de Soledad", que se es.
trena el 26 en "Payret"
En El rebozo de Soledad" Arturo
de Cordoba tieoie el rol mdl escabro-
o o e lu brillante carrera cinemato-
grullca. el de un amanto despiadado.
cruel y apaolnnado; el de oin etdico
inconforme con su deotino, pero ce-
loao de su eagrada profesldn.
El rebozo do Soledad", (a obre
cumbre del cine en eapaiol. es una
pelicula osarujante, de hondo drama-
loMo. de cenas enternecedoras; ae
confliclo aincero y real. Su argumen-
to es de todos lot tempos y de todos
Ion hombres: por eso "El rebozo de
Solead"' ha sido la admiracidn de
loi publiros mas Intelltlites de Eu-
ropa y ae America; y Va provocado
Ion eloilos mas entuslastas y h:a on.
quitrado lon laureles mds codicianoa
en cunrtio Festivales Cinomatogrdli-
con concurrld.
En nu reparto niguran las sle1e 1.-
trelian mejor cotizadas del cine me-
xicaro- Eslelm Inds, Pedro Armendd.
tiz. Domingo Soler, Ronaura Revuel-
ra Carlos L6pez Moctezuma, J. M
Linares Rivae y Francisco Jambrino.
Y a Ia cabeza de e-o elernco eselar:
Arturo de Cdrdova. uno de loo Irea.
ltiob mran odltdos ) nil altut deocl -
no mundlal
-El rebozo de Soledad" 'ui dirivl-
-11 por Roberlt Gavalod6n. que en'r
'ela realizacloetnoomks rocietonren -non
a Las ires perecltas canada." Y l.
tolograflada por Gebcrel Figueroa.
ganeidor Ore, trahoscansecativo. en 01
Pcaral de Ctne de Carnne y conri-
derado el mticor Inrgralo del munno.
Basada en Ia ohrmoea novel. de L6-
pez Ferrer y realizeda con verdacd-
ro. alardec econdmila. y aretilirm.,
"El rebozo de Soledad". la mejor re.
licula de Arturo, de Cdrdov. oero ea-
trenada oel lunea 26 de enero en el
gran teatro Payret. prosenoada our
leLribuldora Negrere.

"Dioe Neceolla Hombres"
una verdadera joya del
cine frances
Lo que ocurre cuando obllgado por
eu puecblo on i-udo pescadnr do ona
Iloa desolda e0 insilals en el peaibl-
teuio. abandona a eu novie y toerii
cobre 1t loo debereo de un Eat'erdole.
forma Ia trama del tIlerecanre y ori-
linel (im tronci-s "DIon necelta (hom.
bree'
En Ia eIla de Seln. frenoe a ]as roe-
Las bretonme. una Isle allada del rec.
to del mundo. lobre cuya loerra anc.
da ningun cultivo oe posible. hare
Icen Oano vivian one. genteel. cubeit-
liendo inicamennt de la poera y
del eaqueo de lo inavIos qua neutre-
gaban en 31a1 colas. Para enorque.
corseono dludesbcan inclusoen ox(tiova.
caraenleo naufraglon. Tales practical
hicleroa quo el cute, deallualonado
toe abandonaoe. Fua enloncen que el
cecrolotn Tomen douverneuc. que In-
terpret n magnrtralzoente Pierre Frhe.
nay, pe slnUei axnado a abrir la iii,-
ala. dirlgir lae plegaris dse o. cona
ettidadino i tratar do (leve-loe por
a1 buen cxmino.
La., amtulan coempllce cuando
queree oblulgmlo diarrrI
eacmreutoS. F mix lard. cuando -
prMena Ix Ida on verdadora a-.
onao cu pulade do endarme..
Cnutqlna atwronde y dolcddo.

no .610 lena oba xiat~itca d* penu
mdci. qo cm rtbl6 el Gram Preido
lnterancto~al mea *Irutiexl do Von..
lel do 1U0, Un dsenaente hoenmu
tea eloceen quoenrxrl el Proomin
del Gfild CaldUco lflteealeadoJJ del
Cinema, a pesar do Bn hxber dald
0gb.hI n eon dIner. .1 M 'apuda do
bea1DflOteiMIIa hombrel'. joe diatri.
buy o 1.2th, Century Ton cr exhl.
bird dude *I tanesa etiexenontr en el


'Dios Necedita Hombres" se estrena ;por fin! el

lunes en "23. y 12". Fue exhibida en privado


El lane. 26 a. estrenari en el el".e "2 y23 1" 1& lioelo fAnces -DIOS NECIESITA UOIIBREN" quafted
preemlas en el Gran Fertival do Venr. U p Aor 0a Otcln. Calolira Intarnaielnal dot CtBo. Ceo on oi.
y per oar una pellcula prefundamennt doegitiea qua ha nunltado Interesantel debates. len&iabida p0
vade a an dotacado grpe de tigura. del ricero y pepronalidadro de Accl6n Catdhlea Cebaa. ESaan1. few
rPorenalgBone .aspoets dol.ata o Bed e.taean onto. atres. lee revorodo s paderesMache p AM1gd. fow.U
lee reverendei padro. Ignacie Slain vBoltrin do Heredia. do I& Orden Frxncisclan. ieas ehrise=rtalmn.
Ponlebet p Barain. Ehehgo~en. leeaeleeron sMiguel Suires Looin. proaldento do iisaJnta Macleaml da Aeld.
Caldtlc& Matreo oero. Watfoodo thm )o Gabriel Gezonde dl Gram Ciorolla.


Xm& DMIM^ SBECITAIMA TILMIHO
16 do In m: CA R MINA W^GVRIA

R:* E X^ w~ eol do. Ql matinoet mte iaL rind^ cvrBelo n1
^^i ~CENTERAMO DESUATACI N
i mirad., AAADarld nm;'* q, tW^li"A .-L- imtrm2^
19*'MH -2m .. 1 ^.o,^n.y~t ..


Ano CXXI


Teatros


Teatrog


Pgina 13


I I III -


SOCIEDAD

PRO-ARTE MUSICAL
preson-a a la iuomoa

Orquesta de Cdmara

\onietd Coreilli

(17 M uccaCI.
Solisla Vocal: LUISA RIBACCHI
Meno-Soprano.

Martes 27 de Enero

Wiircoles 28 de Enero

Nota important: Los dos conciertos ten-
dram lugar A LAS 5530 P. M., para so-
cios de AMBOS TURNOS sin asiento
fir. 'Distintos progromas).

Teatro AUDITORIUM


UNiVETRS N LLa nlUer de Kt-.raOn- VICTORIA' Lm mujlr que coporc. Los
jarm EsU bcho min en a-mUoto t hijlo de Meela Morale. v sunlon
cr-rto cor012.
_____________* __O N_______


III


lMM221i H HOY

[* ,, go. ,, a C rron alj Ler aIt~earO x
D IN A MA R CA
I S S.t^LAGEI OL e^sOG0E ." S e.o,s1,'":. c~.o?;;-. '. I
00 OK LR TSaic.O ne.o ..se .*....d ..W. O INA
1AD MMA n 0%"'a caeaS. ya' A dll e*' -
'DIAL DEL LL 5 5000h 0eTO a eI .I .Uslrka PAEANOLIT
0ZTED.FOX r.ovR'eoiL AMTtAUDAD KKOPAROLA 0
DOATAIeON e m. MCp e.- NOTICING OACIiMANA
LEI ---a --- aTADAi 2TaaMCTS.

Hoy on el-REX hmit..alame o
Proqrwma da Mufiequilcm
con 3 Cartoine. y un -oel..
II ^^t TE ESPR=AMOU NO FALTES


L(.Abe sedieiaadel

Los CUENTOS,

do HOFFtLANN

amcon MOIMA SHEAMR

|| .y ^ yLEOMIbE MA8Snfej
D|iSuMIt v FAsTuoso JJ
-WSTACUL0 .
r AUM.m1'#%lr _


Pages
Missing
or
Unavailable
DIARIO DE LA MARINA


I I -


D 24 DE 1953


Mereo.
Hiii rodeado en esioc diau
a] P d dcnie dc ricanui.
Y en %er lad r IeC ric.
ruesasa bcmcn sq u.:to at, Sho


FUERTES
ABSORBEN


Paflos para socar caj ar, 1te
asisorbente )y riuraiul letjido
doC alggodon. Con list Iul-
tisolore%. I
Rebajadon de 0.60 a .50

?Segundo Piso
EN LOS COL ES
DE SU BAt


JuogoA de alfombra v l
chenille en oariedad rc
re parp armonizar col
fin: rosa, coral, accil.
pmarillo, chiarircuce
0 lambien en blanco.
Rebajados de 3.50 a

Segundo Piso

ESPECIAL PAR..
COCINA


Silla ails fperitl par
sri. de sitorsi linamrj
niallaln oe reio. aztil
rillo. larci. "t .-en".

Qninto Poo

PARA INFINIDI
DE USOS

Batidora de mado
Ecko. de aero t1o1
con itierles palelas. I
s11ilt isia.
Rebajada de 1 03 a

Quinio Pito


?do tribute


oUeno Por laodor cOncepto'.
pairiora sin amblclone5
Oiro, pitcisonLes huoo
re [an b0, sos Peo en el I sd I'ES Irrefren


pa tie
colo.
mu ba.
a erde,
grit.

1.10


coci.
toi Os

4.95


bDdablr.
Sirr


,aioinLsrraivo, %fueraon
r)amasres del derroche.
r4iue gasacon toriunas
ru leilezas. onormes.
No recreall chtarlos.
es l moods los torote
,cbradamente aabe
esembolsos lorpes,
de continuar, habrion
.-itad -l pals muy pobrle.
pi s .1 el ficiU&i Presidente
j-UL'r tien s epropone.
-. d.: r.pcitr quesl sea.
..,


vablemente


prlmnaverades


.4


15.95


Ud. misma adrlaniarL la prinievcra con ial
dc usar to antes possible cslos jivenes y
nuevos' modlIos.
PRIMAVERALES, porquc son de foulard,
is tela ideal para la spoca.
PRIMAV E% \L]:.S, por tils apropiados es.'
tam.pados Foltre fnndo prusia, rojo y car-
melita.
De una 10Cy ti pip7a.
12 a la 18 y ltalibil'n en ltrildas tallas.


que 54 un hombrr probo y digno
que i sabido houkar su nombrt
Es par eso -quo. can jdbllo.
iodos le rinden bonores
conso prueba de que ahora
nadie se moueira toconforme.
Debe estar muy sutiafeeho
por 0o0 miomo. Eisenhower.
*Nuestro cus en sgrlo. peio
on ieutro vino6 Aol dijo
nueslro Apdulol. pero todol
desoan lomar buon lino
Es por e msquo a I horse


CARTERAS Y
CESTAS DE PAJA

iUna'snueva y brillanti'ima
coleccion! ,
Carteras yrceatas do paja en
j6venea modelos. Natural y
lonoa enteros, originates dom-
binociones. 11
Deade 1.95 hat 695

Plant& Baja

DE SEDA PURA

Pafiuclos de cabeza de seda
Kura con orilla hecha a mano.
Iuchos dinenias que hiabrin
de gustarle. 316 pulgada'.
3.90, HOY 3.25
Planta Baja

LAS CHAQUETAS-
ESTOLAS TAN DE
MODA

Chaquelas-eotolao de lana dol.
ce. liana a con tiilos mtii.
licos pars noche. Blanco, rosa,
aczu!y negro.
6.50, HOY 5.50

Plants Baja

FAVORECEDORES
PULLOVERS

Los pulovera que lanlo la f h-
vorecen, oen suave punto de
algod6n. Blanco o negro con
detalle en dorado do muchn
lucimiento. Tallas: pequeiian.
mediana y grande.
3.50, HOY 2.98

Tercer Pis*

DE SPORT Y
VESTIR

Sayas do sport y de oestir,
en fall y tafelain con ole-
gantes cuadror, No dejo de
cerlas si ufa las tallag 12 6
14.
5.95, HOY 3.25

Tercer Pitm


SUPLE COM
VENTAJA L S
PAOS DE COfltNA


Rollo d xapel~ela Mi
quo pue e osierne
lava instantinesama
eorta ml tamaaio deiw
de usaraieono pal.o
cina, para pulir, ence
It pies do Iargo por
aas die ansho.
ebajado de .&t a
Quinto Piso


'rioth,
umar.
i. Pue.
le co-
r. et.
14 pul.

k.751


Su came niempre bien lendids. ..arregla.
da... bonita. can ela aobrecama-de lasa.
b-e y fino crash en tonoi roan, aiul, verde
,o turquesa.
'En aomplio amafo extra-camero.
Una pran ofertasde noentra Venta Blanra
de Enero.
Rebajada de 8.95 a 7*9"
Ajmsaros de CaFa
Segundo Piso .


Infinidad de bltisas en boni.
lon modelon, de Isfelin ra.
yon, nylon p aItoddn. Blanco,
rota, amul, verde... prictica.
menti en todoi lo. colors.
3.95, 3.25 y 2.75. -
HOY I-
Tercer Pisa

DE SUAVE PIEL

Zapamillas do Cana de isave
piel can ame6n carrido. qoe es
i ntis e6mod. En rojl a
azul. Tamsanos: 4 al t71
3.95, Hoy
TermwsfisP.


*j tomar, toran TRES BIOS.
TRES RIOS as el mis puro,
flas saludable y mis rico.
i con el arron aiede,
i 'actamente io mionto:
1,1y muchos arroes, pero
'`dos preeleron EL CHEIO,
-arque EL CHINO crece much
es sabroso y nutritivo.
Y todos los que oesean
*mer mejores chorizos,
'den los CHORIZOS "EEGIO",
--mblin de Espafia, legilinmos.


Los CHORIZO8 "REGIO" a61o
vienen oe lati" de un kilo.
La sed y el calor se anulian
con el refresco MATEEVA. -
MATERVA contleqe' grandes
propiedado/ energitlcas
y constUuye un deleoie
para qiilio' In saborea.
Por tener un grand volume
de venta LA CASA "FAIN",
es por lo que sus artliculon
muy baratos puede dar.
En LA CA8A FINE vendos


colchonert de cl-dad I
you m tebles parm rdom
solsmcnte all. i5 say
CINZANO oiap .uo
OtiSe5'nocnoce T., al
Par -eso, segurameinle
quien l lOma quiere mis
Y CINZANITrOei el mismo,
coMO sYa todo s abran.
Un alimellto ptsdo
y rico, es FENIX MALTEADq
Con leche elie.nic n ria
tome tie taso,. al ala


200 lindos estampados

para sus vestidos de

primavera


A


i Proyecta y2 sus vestidot de primac.era?
Lstos crepes estampados incomparablemen.
le alegres, en elegantes caonibinaciones dte
lonos y en no menos tie 200 disenos bell.
simos entran en sus planes.
Le cueslan cualqtier dia die la semana,
2,00, 1.75 y 1.50 yda.


Seccion de Telas
Segundo Pizo


HOY solo 1.18 yda.
a 000i


Entrega de los diplomas a
loB maestros asistentes *I
curso que dio la UNESCO
Pars toy sibado cmi lsetalado *1
cado de entrega de diplomas a Ins
maersros quo asltileron a -is seoto-
nea del cursor titulado "La Upfsco y
los problemaa de la edocacl6no. cI
cual se dcsenvolvI6 brillanlemonce
en la Escuela Normal de Maestros
de La Habana. a panir del 4 de r.o.
embre del pa0d& ano.
Gran itoerel despen6 dicho Cur-
stllo al que a9ll96 upa nuLrida con-
rurrrencia y ademAs so matricularon
ma- de 400 maesiros.
En el acts sefialado usaian do is
palabra el doctor Diego GonzileL
director del Curoillo. para rendir un
islormo do la labor debatrolladaPoar
,los proleho es Y soguldam cnlaee
hara Is ecorrga do diplomas
IEn nombre de o Ioneminarislai hi..
iblahi la dociora Marlina Rodriguez
j El aocior GUillernmo Francosich. rci-
a.ri:or dol Centro Regional de 1i
'ULesco. parlicipara en el adno pro.
trwncinnod unas palabra. p onien-jo
de relieve la imporincila de Ia la.
bor quo en esle cursiUlo is ha rali-
zado
Seguidamente harA usa do la pala.
ora el doctor JoBe M Oazo, pronun.
crinrao un discurso en u caracter de
Supon Lendesto Genersi de Escu.-
laY.rinLendenf j
y p oi: sitinio oronuncilari el dim-s


rU i uso elI &rem enter de In Co
'Ndcronal Cubana do Ia Unes
tot Pranonsco lehaso.
Ajuotador stl.pldes de al'so- ., Iis oendra lugar en Ia
41611 con fina Ni.61a d- 1. Normal de Mastros de La
Iotn con tia ti-l a tde m Iott San Jouqus y Ameh dad, co
Propio para e iicilas por Ot | do a laa 5 de Ia tarde.
forms graci-a v CCrirttotl.
Blanco rolari sii-.rasl" 32 ESTABLECIDENTOI
a la 36 A y 32 1h *1 B. CLANDESTIOS
4 1*>1 1V1I Continuando Is. campana I
i'Y'2.15 contra los comerciantes claw
Tercer Pito quo infringes el decreto ley
director de Ia Ipnec=1i
retor Comelias ha dsdo diet
UD. LA ELIGE i plazo para que presented Is
llHLIR.D). C7T Unica, Licencia Municipal y
AHORA. . SU documenlos, exigidos por I
VALENTINE LA 1on sigrietet, detollistas:
ntT~iniD xWong" y On,' de Pajarito 118
RECIBIRA A sclco Altonso, de Rddrfgue
TIEMPO mento, Luyand; y German Ho
Lp ICzduoto do co o tionda .
ta enAnimas 1, enCasa BanEN EL ANOJ DEL
CENTENARIO'

MARTIANOS,
'PARA LEER, PARA
n REGULAR
Elrja ahors la stan linda pos.
tal para nu Xilenline, e OBRAS COMPLETAS do
nuestra variada colecci6n. j,, iMarti. editadas por Lex.
Preciooamente il.t.lradas. a I tooumonca encuad
mm~utr votor.ern elunics otto
nodo color. con 1400vos men- n 40
sajea stnespauiol' it rgles. "?c 14
0.15 tarsa 2.50 'A EDAD DE ORO, par Joa5

Plants Baja arti. Encuadernado. 1,40
LOS USTA MUCHOEL ERSOS SENCILLOS y otroa
LOS USA MUCHO EL ,ade M Mri Nueva etdi.
BEBE i6n do boehillo, 0.60

ARTS DE MARTI a 'Nis.
or Ponce de Le6n, 5.00

TART!, MISTICO DEL DE.
SER, par Felix Litaso.
3.40
IARTI EL APOSTOL. par
t ^'0 5, orge Miaach, 1.20
a coos 1 \MARTI. CARXSE Y ESPIRI.
TU, par Nestor Carbonell.
5 ~ '~ ~. 12.00
INTIMIDAD DE MARTI en
-W~i /L .s- us Carton a Manuel A. kr.
cado, par Pedro Ldpoa Dot',
tic6s. )0050
JOSE MARTI, NORMA Y
lManetlicos de punto de at- VIDA, par Pedro LUpes Dor.
godon blanco cbn deialles in- nie6a. 0.40
fantiles en raja con oai, vcr5. 0.4
de o nzni). Para usar dende MARTI, SU VERSO HECHO
los 6 biasia Io i m10H [MUSICA, or Rogelio Ditilgo
1.50. HOt 95 5f Hernsndez y Espcranni Vat.
r idsPaaan. 2.00
Cuarto Piso
Plant& Baja
GRACIOSOS
MODELITOS YA TENEMOS LOS
__ NUEVOS DISCOS
f*ts s Ia DOUBLES EN 45 RPM.


tco, doc-
Hamba no,
iniclada
idetlsno
S 13, et
General,
: dias de
Patente
y dermis
I Ley, a
Manuel
8, Fran-
5 y Fo-
Rodriguez
mixta ai-


Edisasos por Columbal. ym
tenemos los nuevoo dimso 4S
RPM. iDoblest Cada .na do
ellos con 8 minuboa de duo..
cidn; con 4 obras, 2 par ca.
da lado:
VALSES dse Straun. Lehar,
Stola por Andre Koatelaneia
y su orquests, .2 0A

CAPRICHO VIENES-y otram
obroa, por Andre Koatelanets
y 6u orquesta. 2.40.
VlNO,. IUJERES Y CAN-
'I O,%ES y olras abram do
;Straits. por la Orquests do
Phtilatclrpliia. dirigida por -
por Ormandy. 2.40
CONCIERTO pmra pisno do
Tchaikossky y oeras obras
por Liberace y orqueasa.
2.20
ANtDALUCIA di Lectipna y
obra. de Trlii skonsy. Prm.
Loliev y Waldleulel. par el
Cusrieto de Pisne Filan"o-
nico. .240

SELECCIONES de Jerome
Kern, par Andre Koatelanetz.
V su arqueta. 2.46
CLABO DE LUNA y Cork
Walk Oe Debauy y o atrn
-,rLs de Lecuoua y ealla, poa
(Ocar Levant *Ipiant
2.40'
ESTRELUTA y aram osebra
stinisntalme par Ia Ohm-wi
do CohiMbia, -2*
Qaiai..tor


Unifoniea y Delantalen
Segundo Pis


PAGINA 16


Picad lo criollo

Por s rgio Acebal


JENERO
Desde Espaii


La Univerm

d e Gijon


Se ha dicho que el Eac
octave maravilln: Dejan
lo cue en ello hays de
Ia que en el universe la
las monumentales se Ccu
docenas, es lo clerto qu
ian visto y contemplado
el imponente edilcio en
Felipe 11 pare conmemor
1niia de San QuintIn sobre
cescs -hece cuatre sigmaos
bido reconecer que Ia grand
que ]a grandinsidad de
construccidil, es algo que
sobrecoge, que empequ
contemplate y POeW Mel
anoneda, no ya per edii
mismo dados sus vastts e
ries, sino por su simbollse
dcstino y ou service: pa
convento de una comuni
Ic6n de reyes. universe
reo y biblioteca. En este
de la variedad de sus dep
ei un edificio unico en
Otro Esco ial e estcLa cc
do actualmente en Esqani
levantando cara al Cant
Gij6n. Se trata de una un
de un centre exclusive d
y, por 5u caricter, tal v
important de Europa. E
mera Universidad labora
exclunivamente pars hijo
ros, huirfano, desvalidoe
ra hacer de elloi elemem
cializadote en 'ates u ofici
no pare preparer a lo mis
dos, para distintas carreri


Desde Caraca


En torno a

del LibertaFara mantener I expe
el niicno pfiblicn por li mu
to que Eignifica, no sole
nezuel., sino per. todos
blos del continente. la Ddi
ferencia Panamericarne,
Manuel Arocha organtz6 I
charliae, e1 laS qiJc tUvo
participaceon Monselor P
genio Navarro, Arzobtpo
Cirpathos.
La charta del oLslsngui
so gird en toro L ios ceit
mentos del Libertador en
de Alejandrino.
Ya antes, en 1230, el 34&
blido Metropolitsnuo de C&
bia publicado "La Cristlia
te del Libertadee". en c
recogid las aseveraclones
testigoo de vista aoore e)
do esptrltu cristieno de B
flejado extraordinarliamei
tiltimoe mementos
Pero reta Vez MIOnseito
ha robustccido ii tesic hat
ferenciaa a toCrte CCI qui
nel Belford Hint'1. wil
ran di Libcrtador. corn'
14 de dirlemibrhc cc Iioa
g') .1 ernco'liicaie, i'' lel
rranquill. lax pe-ripecuie
1mcdd dci cauguoeluehape
Pedro de Alplandrcin.
Ell rio carte, eiieda de
ta profunda. relgiosilnitd
rcligiosldad que lo tilien;
bir st faeposa Proclrma,
pon'rindo e u ic!ado los gr
Ine a para su iemrgcra,
los divintin reclamoe del
deja Irazada ina Illec de


Vigila Tai

la activida

un subma

Recogi6 cerca d
costas a tr
individuot
TANGEF, enero 23. 11
polecic de evit& ona ii
conitinud Investilgando e
2 uc unsnuhosrine, Ise
el mdrroles, recoglid e
gar do Ia costa i trees
y nhio mar fniceefurs ec
rrideco.
Desputn do haber tric
eoraa deade que Moul:
Alaqul, prime del Sultan
coo, revelara haber pri
Iccidente is Pollcia .:i
no Ilene dn eli Ine l sp
-firrnar o aesnenlir in
Ideia dlip as siegJida
bree. que hablitian rus,
hacia na ne eac edesteri
citron ecialei harc el
cltcenoedora- aoemeisf
in de hera un submarine
a ssperylric a i500 meir
in ova buei al decree h
to, ieee Termina inIpep
rc.'.. elcciracieose tair
ecile y colioi a ncmrgirl
dIn que lqrin vuelec ha
a ounc bmcie cen0tc.-n un barino de lai
lt Uoinwanes eden ner c
Is ulzares goce Run a@

Adembpnee e tsperciona

cirenno quIC e epidlernB M o

Saldia do

TOI


Eddiicto Lonja


Pr-teceirl de ,ite in t Led- s
a MSportAN DGAER LNLA MARINA LNoe.SE -LataDr.A. OSATi
En nine TIOri lie borde Il junta te Prsi-c ondc %Ie-. *

Sida Obrera rion zas t Ao cxxi pgE7 LA mAIcEn er ci Atmn oeecceraneleaft.19 2 h.,ao ca oODEITA
gi rcn f dI.eslunlena ; a ncc e AHDiA 0c! S A T
:. C a nlfl ad , ,, : e~^ mana p CIA. Ha, inveoidoc ''0^ Ap ,Arta 22o

La Habana. abd,24 de Enero de 1953 ___ 'qi's,. cane ~d*a~d lcor ea pa r^ ^ Tdelt At020
Ies. i ~a d o ha O cc e la do E O N D E S A D IO C I N E dP
en.r uIaSl alTA el Glio El Centeensog gO 0 N
A fi o C X I P i 17 U OIe & Cu e iiii ec c 0? A I."

4dad Obrera,,, n~de riolascad uns Seceeii 1PiC9:Idn ]III ay nicy Ha. -so~s i *el rkiml^e U-
j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S adof ad~eqela odspoinn I1 J ~ l U l B---- ---- *U lrU ilU W r'^Jui.ko ela uw e c a1 wni ia Tilrd|e n pre-. Tnerculoso A4422ai
PL r Eurique D-ni-Beig 1 ilaran repeesl lo Cflfloriiiy Dam ue ., 1 p u U- i ott?,tOs d Vj : nit R .ifCNE
La Uab nadld A waa 24 Adlra. de In 40o .e c95 3ena hna aoeedlaio co tar nrectaest. in-


de aparle anceedePrda varlon cuentearee^'rp- d e' u p 'ea noica c/nLv.^S -nIeoc'; iii eit ol uoelebas1a iiesbienen olbecieof B ^ R H Ic1p-nIenB sn teH H ponH icB i
hipdebte mis cienee tantasti s dep tan con in t pac deu- l r. flfl- Vgzca j de Madri han eo .5 Te"s in Ta. dcl iu dca ha ites quincn atlo D [adr D CIIN ea maaoul-la nded.tc ,h de u beten qu lado Irovinc UC SV~ p n -er hor nae lavri 141d io 1"~ isr.rr'im. a. tine etnnr Paret Naiea Antilin.^W 9 ^ Wf W ^ W S
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a toca torao euirCo uecolzcills fito n i rgl.2o h.netw dicPis i, oro ange 'u L UiE E C,.-gd Sn'r insports cnritue Vaie aln dee prea judo mar ________
ccI vie-d n rodal -seS lno, e trs vimele n-ci, aos s __r,,L1 `cLBE,, en e ii.1an-aov Elt ge. c o ddoa E le leber L I
les a Iran- mddc.l a i d( br ndri j civil y Jiii o la dvi dE. nrcrtt per et anile! a iega- Celbrr o n o 1 a(CS
-, bani dy Pral dae ciiaa beiet yc tain prop- Reou rne nalubl E d e ride "A-lasgeO ssia er~etco k noicia Aeliaanle lmad i- ^ ^^ /B H W S ~} M
s dea ods re nnen bases lica n des dc letc que dec Un muf i n ia, e cia ec l 4 esli accn do p de10i del aetors 1. m e I
Wsar n ,E pacesoa e Madriradp"rala s s" 'r cP W b t 0 g0ardia 0eaal A .nednio Yndee cuI ano s A n ad ridJ o
timpoci l iud dell ene achoad I c d areilcu- a a ton q1se ha od ne' 'a" . T L en S Elpa- la fe
leficce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ en-os ri kldeto; uciiat1Rdi erira npoll ac Idel norreent cprigdcip SOBn n tinal is eeic tatiloAne
Ai quare rad d dtode dqu o efi rio le e o iii DE LA ie MA r i rrc aidente be i ii con lo LdpeM -er16-p-he-ondd-as05CcwLosomtodCtimnrLb beide aaa
doprelercigi seeAd ele da do qucI a dr Sill Sc- ddeT a oE f en s irIteArin enscai dri N I 'iiCsi 11.-E Ico. La i e donacid' t Id dut
itpr pel nCd po1 Es. ar d500 i ejo dis e n ta- ),_ de dci c p a a n o r r Ar c s r


radecei. de liiin capacj~to da 4do e de Eulpi' tM edteros e ills~'> don,1? mit islo- ; cama.nptiacid dconi aprao d ur u SiiIc c ncihsptt rcsacidd.Pr-tnr--pr-c--a ionecl e
I pan-03 ec ci n niimcro deo qoas un c d l e metros :ibvcn do eua rIn e v e D en otcas Oinc'u t da o lo tn t tar i ie p
_da mcerca Inn irrsia r o in Ca ue rbado to e ari o padaniesM rin s usi Eeat os mt lra te rm ni'II en id use i \oncr e al o r ee. nei asde 3000, es decir -s. seilu altdo p etuer vo.,lndila ic esie en m nismde Ell primern. do ten^ p cic con
e omgronde. ales, evipueneam ciinOi iael tena de Sc ni maren Ye ten ri8000 d00 de r s f a U nger
aes iaGrian catencena l ha productblon AICN Ta dc que sr ca* Pu Fino dc e guL lr_
rror tor para-n oci alda enoreired, v carao*itcf iO ADi enn I I. PSe SI AcO Ic Cena *afiinne S -1 1 labor
ials~tcuye- etic.ials.ta agsaobr d ildi- ednieed Mr dciv i Y Ietprovni ald e ~l dsrolci o lancDdlea ee ra i oe 2.AIc t a m Gra it
ba en B- 1"yeo~mc.Pr a q R e su ue ni dloel.ads. sIfl il;da 1`Pr cspao even 3- plio ore. do proinia cl sindlM S Walo I
a0de In 0rde o tim esPdn ca eto R ULO D 5F.ii eI ucn e o ttrea

Sde ola cl Clongres o trlasdene l i soifal i i ion da de tresienlob dela ae s- de tnriisi I de destudii di dp sr teicll.a s o q n f en Madrid
eain no Sa cadbsC tcra enins ula Nobrs e u mes- dais e'oien dEao agra de l v erborn dec]a E. C da d M cdii. co ri e do c ea 1 Caiorla c on---Pogre
iversid a ir. oiseiruciin cmato d quoe I ailcde C orioturcr e cViene l Par sebbn Ins se di nIsen captaCon E liva co n 3o.7 ic iaen& 10 iade sn In Vir gcAi Ia C d d. L
neosquiai Eturonpa.alosecIao s bmlaerlaste c2DELAcs de t ArmNepeo ml anos r bN liomcn e de E studile qr yr ras i co i 0,nll-naL z Sraohe Ese E ic S \ C a bec a M s
den B i m etrosmndq aIsa ermacisi rellg C loaU"ueden:ciaG de Alan* rc'ut e n 2co-B MAr AGeAl i a rje iii El -ig lco do 1. tote S In s rinde uraHG a nics-
On Ia ^ri- mo lab yrentgies duel. munde n i~u- si raoo En c]cas ri pnsra de elln regadeio pra j cinac ien -, i teb S. Is. U. I leb, y SIn p ci ra
genera dera dLmaa br y ipe adu Edlen odt e "A-At o en asitican seerlgi6 ota de- a amride el
de o bc dte. ios e las q umptin de ran P In-cde r" dbce uennta o qin n cia e l IDAsoq el dcue- ne tsdiran edo lranco1 de la Obra ] Ccciy s tuManlom del li a rnCben bse -
l tc.a, p cedad 3 pnrebb mismao, lee qu c 0 'a l ede rae low. Dixdos c dl i caal roe- dt ical "18 do Eernpi. lo" IlOO dlipisr- e Pris dcl nt ioic@
eto, epan- creqofernuime yro c uidqtaadel e llP e sclzd ermet hmros prlot be,. v leag l qnie crea estatbvos 23de -uvIns -itl ncri- enrt at~ inS e t o~Cnenrod rm Ent aia

Laad mu- ---.- Ci o "A.eWetlrie- en eadd nn Le o d e x *lnspedccionr l este nt(e ofr\d at pie dcl tilonsimenlo
is de a- Scacm deue in 0 e sn deo (S .E Id La ici s graY f tac' ac12,1a115 3cluea I paenrf Ia sc alerene 'e boea cre r ;inte e s ie. lo e e i i
is sope posi-Sn hrviniala s11dc15e Ia B CA ,dieJeige ale. dcir YaIIn al. aee r aoi on Ar t oed n inuc delf O r utentec'
MlnmadcidcnrTal en el ia0a3. p ncAa enC EaT apor inci- e! v eal d c d Eocienie -us n2a lapechol aceh t s n l Ceo iosa
on truyen- e tam-en, Is m agna or deo in le mdbri s de Et r s elilo y prus cal 3 h llblado c aceeidli !r' i de pevetos -in A lps I I a i rn s
.Se ctiern a scin cl que i s o ir( l>b a. n a cn ifales l pere e ila noteI Tgra lgph- Td r cor ns M y Eri OTL ii. Ot fi-
to dc -are j an. i rs El ol- Eroia el' DIE dci CSn P-Dt a 20-Do 7!1 ce pmd in ra t pn
A1arr te aCabo qla.Noe, l ong e dfi est denc t d deenerai a edoEn istIen o III-suended Ileiad e Josan rcinR -
rieel cue;1, ci wayo reer qal cm tio aria del eSa liU-ori *do^ Perringan d o eri de bse snr cIsDPl, COnO -
embajedord, c de Egiccie enor11 Espefie yn"1 els dieeen deM mceanc-cs di 'ricorne pirte ear.oaxdi8sec taiEsnl he. I
etit Ep)aa erte p o liilnrit n c is ie ii pntciincri^sr; r etitementro deiist cudiante qu slio ant Al codr ds tor el patda o' par di. Eno cn.
mgehcrn cii tiainaclat a I teen0ca ia at darcrae Y Wc sid Gee- CAr ---.m Elmnn-ee l de iaes\dS '^ iii. m mr doa Iy lb oi S G Ili? de 2
Is mimrly e lgos delesnl pr eeninaeter ti r i s iifa tura! naci mit] iti. In.dU -i Socirdod hr..v. dv21 0 cin s-D
11rciaY rl eInm s beaycm e i- um Ia sicinnen e !Ec l 'p eriii n HepaAt- cnic e sotty s itesiru n ersnt-1111 cio.a f'luosite. iudeiaiiTlcn cauh na le vpipraf.


isdeiurln Di*iadbisesc eia qv oira 01 cla-rpoaamus- ec"- b d q tils-lt lode n un to oue *('a s nes de b11i0e do lUPiso-
moesuiilt d its:oesad aurc t~~t00; n leliclltu oe nesihic de l M aer strao C fiechomba
Sec.PirtJ quin Gd yepar e rn msm n le fiiidi por umado dic afl CI-C; r Mo lette iiuzcntiiale, cnn Eurolpa. 11101 ii II- s EbOOQETODE S ecadviatide'nIn e~s aniuo n i e _______


!nt03 eSIle quouieren Ilmaire'd; dPeu izdop crnat hormes e prvidtAV Isic' qpurc rl sAntob rdec- mc .lcciSED 10 UD TM Dim 8 s iiA e CiloSar pa ne vui detl y i- T
Jo nc t n haciea d o an G ijo niac scL rtCA ts e l. aniarona 'n a u o d eti cs-iiu al pierdelchela! Hue una
pare e .Air, a s dnndq u a ,pr icd e eve- p" o pera Picto. d c cu rse 'er%,a i dIu VI E S. E el ihad Lnedio ea t el di ide e ic brinidad P reiin te d io
as p l- r rr p ar S S lie sa i do ns cajRvC paAticcia-l er, Rpadal, pi ne si aniuln eade lnn a BS esic l n vI a ps cli v i n np to Culic Cbn a d
time ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J Ca-nddscdn ol~lo ~ -csieisbn~ncpioe nial caetsplesC c hetatee.e yofCu

Madrid, encTA7 1T3 T antT an Espall.s A a oP d 9 n paa e r o d- dos~c iientog d9 eis SOR RE DE TE a lroma!i in\
tovfInrcsdepd urio pa.sic etehu ildei nio. i bicioim-isroEoinepcr pb Pan Atlo Solol.Eidel elprnuo Sn hidiiel isdl v l7np.1 eare.Jss Aeli Mrinz


se doeloi icU a er A i 1sln or n ses -ec ten c cc aisceisR de i i tan n In '
ceotodolod t ir elc ra ed -I C d ni r i a nam driadii.uies o i 1"' 0. rnc En \
misele Ec dcreenccdbe.5 noo oe iv sic Aye qre hicon w.s seslerciaeselooqo Esaahc iIreeul i-


Titla do canr y ) sde" cr ge qee nicee c oi- \
penso CAl hemhoenetial. -l hor aicient dtcQei dlo nc M oadrb d P nr ocrie o de ela .cna d?~11 O En l de
dorinB religipoieaa nn nal tan dbntnlif preporo i a fA eb ] M2 eni G a Ia ^r t T Tr
Ilmo., me econ enIn misitem lie dr se soaelesiN sicto edeetoiss. Ae saisld I BA e ar Sk I -Eu ci Sc. 1 H 23 b
f\ c c e p rx del delg A Igo Sil enc ios o
lelm scesi nlie, Dede cnh)aLo. el psb t e^siofieccala srode CORPRENDENTE rere aCSOENbB,slclne coi ESPom AD. En |ipao LASN.& O | TRINIDAD SHPE FIN
Aenn e al Ide ad s olen e nt e bela dr o i guni Tic .I con t ermin oda Ia e e ep arien. Ie an
209. GI]a Tede- = gira y Hit- p it), el cendeci Loi dv eg o dn
....r.. dci CbnleIerminan.-ePaln-eienEe ednd
ce c o p t e ole In dr o on La s tec anl de Nncon g v e ees cnn be r-q 8 0 ,0;vn ntue q - I O Q E TO O E N o rp rai o lcaal s
PorJ AIU he h rarFe n n ez nd, o nkcililm:avA n an Cenqu t eiria, ro e 2.a000.ryoi0ns 1 SuElAfinci
sueeMacone Iaogceentia do t cee Ian ulsasc Lditrefuftadnecdo tlctei,, nMcidoup oesyadeotide clase sic rlcctyedi-e
urn eae ln n dcesai pre IPan e rd. Y n ol Icci ~~al~i prIn5 cn~cs
AgUa, evns- olnits'nes, r .ctcbpracPri etoG rcosti e tesuornes vIAn a nilme acetilrtIo d AM p ueo
o i ma lra a. Yifa dnee, prer oeneeoic. oedn 35s ic Vioe-proclamocidE.el Emdeiaor Ljndepohen-orDosciy iltenniripblic Pattaf lubrdnerenllotin
Ira eryr nninI qoSetia bl r e grie C dn c ite s cjsIVOmenteicar 'o t-nuspni hern, pam oreies ,smnias !-iaouabe evaea rfrili.cu eriars r nEpr oClua uaaFp ldco
solicnr re ra Navarren plas.celacbeshrnla 1C-res de i s tgrattuiOena hs ei ah 'obles iasa m, cn do juli s prdxi e. ae
Ilieen Cnu Adedndic dle rntnio 'arcenr ersti gcnrreCIAciuiPanea nartSntrnt l vpae elota qce an-iia(11. t'etPtocisor irompiehosaro.vJsoAgutidodrtned
aldco "conerese anscionaactaes vi edei ir o he leg~itndo'. hu ide n ]stmiftsrlcvmnic n niira soh nipegi
Cle Nee y dw JEesc pluciqeb osruc o L iicac1.1 Ga-ce anmele P e n a prdarle a priuardd d q ri
Dciaentie d re ir q parsetpeaIeirdh r at n a voylhldc-Els ar honadeQito anM drid soi edl atoE 151 iu r Iean ble do
0ccolkmm dera Cniiie ucr ia. rdnno ca prohv- En dtec edes ia Cu pdUIc er sala ce rbo aotl en EteIni prmvouil si o h 0 ortc-n
Ttl ar Ecl nguto e oveiqu Ca a tliunie. en sus- d rao npa qahizole'.as ayrcc eiedp im n eos c vilvc ileteroha en ainul Icitici
incao e rngrelhmbe r ldird tin leulire dv II pardenl deeo.Elu esiet s eneMdrd.P-c- moin iicla s y.l iiii
Ahid ei mcvar ietia gi doin pn'ill ado vera- Illmaicr na aireec ejlin i~s ci ta, rnIni, lS rde ehi tndas lide
nei y o lvnpe ni ic' seipc vv'e Iitom Onoelsios eii li dod o npoc SEIo -.0' niepiio
deI a g engriez o llriia 1 9e Ii I's "n o rdece en- gelnsic de lt erien toion n .l daln lcbnne pnl e cdsiir l
B e sit Se ianoa, Oreniri c riv i auoi.-v ,dvi sas- Ibe coroyl]a cuoia. cutranep, e l c oie rue si ec Enlia'BildalI es
ce ero i o eP tic iccni-su C elaecl ndVo tra cminaa] iPP el -'norli
iemtlecd lran M Isoci'so r Q-ivad, n s Manendcpira Ino onS m ieriaeaade C Sw~etcin vinitari el Sin egur1501a r M n a e d l A i o S e c os
eirr olisRue anmpaadll c io
0rdlC- ia Necald e, pern --cs end s p ol id eebniticscnvscooerati en trmedii' of dv r irns d11 evon A
en ira qe lha. a] tues qee er otdre f clliing bos bria-c are Los ciitar tne mpcbrxa fismt'lsa a ,. inruo aaao curr
Ydo m sm dec. etees a hmna O cu e nccsia- 5s de iis meuia, Is if Dhrogy Side oiaclasles y cictos Ia
cm Mede a-i l tendic: acitoun ilssi iimer cstlajmosci rene ms eJlapa oisiicoius.rtd aOi ioiltscCon
sin AmerA nhgeei nionda "La dlgnbdaal Ia be" a, dnnce erl n ion deiceaopolsiilde. c
peo ibrd n l p lee niera r i ngec on',e i s tccece eleb00 c a rehdno e 'tansibrairs vanra rc itoa. h a ut'do
deeduci iY s, rcs dad s rr 5deI r~ixac~ es neen, raDosinatscnuna be no
acend critiano to lue b falado LaVt preni an emeadritea cmenifestr~ A esurzostp uacl e dr-gid aSsaenel
Boia esare n s e I a Ep cion des uActeas scic aicc d Rronino nee i~bssciA Ia. no l- e ry m ojlio 'Francisc o Pac' d n
nt a us DntodePco Almagreurise encrde Elaenacidnewer. D on C qua atdc ls indpisca'0dompulainest, co es iepel
g ALMGe to pai-eere l.Pintat d- La dlccrgcio srga roeldni:I adee aEread
Lciedo e- or Pra -stdiarlagposbil dsic Gando Au rle'. o hen alen p esuci n n padeo cias sspcisda detquo sildalontcn
Esepeicio roierelSe rtossbaigede i c r ecife emcletc as oni~c l rof sionait. sant o gid eunct Ae
Au lcon euntumioetca 'osuprciatn des In i- n- ic dsteieuZ Reh ar11suuae oc iipisis e o aSn In par ten cas sp atile lucho ci cu nerted doscbi noa ilna ~epd-- dosh t.
lloEd teroco ea tqrn 0 i ibnewe. cy l i ea sa- o lc o l s. Ispe nioeil intacpal n na' mvnerecin eic.so
dncb a cnri esoIa icie ir "' p11 mcydo_s 3poh mdc Percinto loiaoi Ai o F Me P*cti. l sE aLitle PAas Hu o TE-i l lwe, lbun inodo sdopr alsdite
.1-i oti ilcgs Ainarld icI'.leas Ep es11101.10(1-dIcisn ras ctrancee:inif oruos eciehts ecRi Pr a s m e bidot c -nIncm c Scinoec-
nteenBa I"y coutsica i eo l pa-'l r"Iiiflae sidte ihcuroll Idclaoed Pves icie o sair '---d o-qu senieraonlasnf0i esrtsisaPASOo sicoolar
d Inar, rnreioctIolen aPnr a- i 16f, vi en Iren- misd rdo. ntg i rrosns n ipec sei estinaraapln n cltnsi n y 'd A a
be a jo ad, ma ndhl qeAlos. -' de-lieCa r ea "henesenAvea hs do Ce e a pdena En 27teguratvdo ne ri-c~l0 ca batoniA
vsa i sti6 ncudlor 1 -I-ro.cc do s en i Cnre Uclncml ,at a .d...Madrid idedni can O ael Oienspoe lc
cl aia S~c s orwi, aeca si wrran n V ALAGns A, nerplln p IfNrentI-
li a mprin mnte niui I 'idcdve ru l Csu DinisvMssci lre nsc nlm sce lbl
dsc l oenoe Al-To ium oopeeade lderir Camcue Sn n uid-- 'f Pore hey nal qilPOEiien n vengor ID
1. ] u t e ls ane di ibleqi I i ficn r catde er lv is o peaivar Os ____________pr___ _____________ eca eltrscSolt'nRcczpal en g sloto, amieo funnedar
dand s o do r cga ld q a Sel eii 6 -ic rto V Paranon cap ital eor aloinc evr lieno mo o Ins Eir t arnienosd do et rdn C61Eo nnisiv t dcl'n e s o e Ia g o n d d l o u u s
dv IanNivequ.aIIei -"iiiaiczrele los -iiv q vpe nles tileycen re, enhor leho. Ae 0 a nci
ceeat Proo a Le. Tamintog ai Ill, vinide Y CO- e b.rstm san it e xerrniicr~iLisco:lndiines n .un 'Iseil)n a t'. ra Sn 5oiualedoel Cea-10
I Ytedi pilnd nueop1itrast Cenclirren gat icgree l p evo'rsdenits deCorn---. Quneas ye l a toni ol a n-hisitad-
IFc nduct ln' P I d iiuinuccsmdaecpIis-d -tuno u alda medoditortopae isingirloca
I r e m r e -le O 0 s li, c's n c L e.u A r p a s o t p d refTr i~u a C L~ e no v ,c i r -, C a s r o. .-
moden cc i t. d0... XP.1te n d. el 100 t6e-nts eloalotnientedde ua.buena y"FrancncoderIncoe. de ysounce
diroI nneav eri la grQ di e iehwe.DsCass ie tSrdca 1Ie ui"cye eat
inde-iu ncnueesuvdia iouue ribla", sNla osorle-eell as" d nei-prindpecciunce ha counted unted
elMdi Loin: Lu S etna ~. (..1 adsus eg n rsedni:I d ad nI su eFrs
Exoicifest Proincialte esa ldncllti bu.enqeismet ls tenPrfeinasuper-i au atoa
vaurd oternaion. cur -cI-ba- naMa-eoua-s *U6 prsnW.Ula con Un cigarr-otqonc op
edrno dnidoen; Idna Ip- pimvri ameV pra]mn~c le M 1iYd .E, SE LAIUIL. A PAiMm HOTeELcm el Srrednt riia
Ia Mevruat ue fcueve bi paadopai eaoostiC, e
teorad td ledela.nech m -,]s io isusodl nev reidiL aasd
sliec a leltgids. helmgo p,.1-aE'ps Supraerfiin:nnHro.nca ?1 P~xm triared Cns
I ni ro v inc i os r ol-o iit ieo" rur l dffl-stu do a
nelucu E a~ledSvn .-I" Iq e seate raot n ]asportu ineda Aru iav iase n! u epladcon
in a l a distie n ct,' dealan.at Centcojetille deeMadridrdndenicorinidaditSuperfino. Hud-
demac ce o ii ec Itel s li q da11.;mpi rsclI- iPeon a m tqfpr in n e a..D
a`0 ella El Cetroeaplesa I adri
de l ne ecije I lele ya isftimeluecl cleirfVeru Loc61 frmusaned nigesegredece.les
e u d lac gEe riqoeredc Ilaqu acu p lsd algo t, eidna ner lea[Alns a eogsoo miofmd
a a roi d i-" a____a 1s110tOCITA I iilczlau GEOA I I l I
pictd hecaarini t n orneve el gusto dlI.. on'eidnt dl
dee Wn Nui evs i~rpeeaI dsCre l
yrcaasdntian e ne a oI7,%.%:JSDS1nnido Pasaleow.cgran eon do ne C Z
ccinltd.I maodDlETgranLiST -Apblco CoSRPRNDNTEarma
ntierncon 1Otca ~~ardi YOCPRlaubn en gen eraCqom .con mabiofl d ao IntigrAn rb uo-upldrmjrd usopr itnrt o
- c rumosr PETT CE rOS a otea demTarru0A ida d lo pslo pCastur vao re
'a ciertonI "AndonreagriaDoria"n-
ndivdo nodsc C MOib itNT; e t de-Qu'"Saturnioor -et e o oprnenia" nc e otaous
sieb rar UNs TAJAln d-CO DELAtrvama- ononciar"Vueselaniaan"un tn upr
niuribas qe te Ca LI~nasde ,aDsa ecia natpaerdonuv rerind
Y arinaea Y LOp;MPEdrhjOR ES SUFicsenTE NEW ORK IWOMEDITERRANEGet beo cm se apenet Tiia
ii e MrouPurn ntee B *r IaA Sata ru
esnld ,ceMiTea. ccnnoldeaa dletinacr ci atono an Irm1o-
B-.1il edi-r- raiIiti, Idocmlce.ela u 96SOPEDNT ae
npes h E ALU BE F Ete esn do rtuniadaApovkhea! Hula k
pain GIBRALTAR -NAPOLES GENOV
L I-BA It dumecl'orpAl ma--'- A....al eoi.cjtladlSrrn et T iia uef H i
mar Cori Iarc Irs14oEeesy rensi-vaaronnqu
admlie 0 -cpsra ur .1;..in arVa l a Aiieea.lerAd6o uved o sra c
rico geinomen:ues
A. Boi6110 OCIT lNA & C1NIGEO.AD.r~ E F FN
Aqntn reorlo e ub *lf*a wgir
Ag6 ec-a enretniene el8 gus.L 23 ahma to M 35 l CYrr e o
208.r coH cI .d Tolie:r a us, timdo cienes asnip DE
_ Lit IAgni al o aaeYatp ho ieod


- -

'i


.1


Pigina 1,8 Sports DIARO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero de 19533Sports --_ Afo CXXM


CLARENCE IOTT SE ENFRENTA HOY'YA ED.ROEBUCK EN NO flE E DAMAS


E l I)I A R I W ) e n Ic D e r i e s S r n o o o tL ir o 1 1


Debt n pensar en un manager cubano.' reglas de tennis e Etads Unidos

Par aneedotario de los deportes. c oiciabdte t ha acordaido que I vegliba delas e ae hlrlOie Kir armi ae dinero par e iajes. )ian coma

en l esrate ia el asatemp ( nocdorprol ndo ,.io vaal latocon estepen aminto onv rtid en Kid Gjiljo.L* flo n* onud *Ifinnur l iptim ro nd ~vlln | no l drllin mnnlm da rrr i IAt.c.6cc n ac T ..iii c E IB.la. : emans d l a o y ocomau
if; Por yIhdio Secades o c U AN u r, der a de u P. Da
tlide base ball clue Acabo, de recibir un libro de edico l reciente. A r -E i]Am d In U. d L,
qe to ae aacanad oCantiene treencientas paginas con sabrosas axndcdo- Las regal a. .Cl r*' ree;a'V d.e a itc ,rIs. l edn. ad-
tiar e ., ganrecano Ias nr.11O "0es-entanioa nuacali resals
Cu no e ci que ca- tanmdeportlvaa. He aqui una, tomaca al azar: Waite to insamitos B
racteriz6 e desafio de Ia .otra HOC vieJ Pitcher que fu6 puntal del eqoipo de del r d ir. pd i it pe o an ale ioasen m ta S
noche ent Marianso y Ha- 1o08Yankees, recuerdales d gande y cadoq adel prel. fmo.

bana, ru o el triunoo joss- supersmi ciones de Babe .Rt h... Una tardc el puBarn |AO5 Pi5. a.R .r ", r,,Lu r fi Is o dn ddIt n del nd.
lasperado delo ief oa ue ma eneot finales, con bino Ue6 a Ista csa club y confvesoque no habla ca n ] g ru e scepnic tocnvoa P a aci. O'T... y ao t camn tpo enocd a Is s oo Un=do en l o
el batazo de Silvio que destru el empate y con tenido tempo Para almorzar. El entrenadlor Ale noo Paroa air,- p., vc c i por el Den no ana s i de Esirrac p I a. Aust als

^ o~~~~ose~~~~n~~~s; ^ ^^om CA 81od dl.-~n ,Jar1a a, lc^ cam.ue tu elnid aaan Esabiaf asucldo en logj n e ei~ o :R e uk v.ltt^| 1 ^ AD A
el jonrdn dveBaso sque sirvi la cIea darien HIipun- WoOC1 4saud a un pasillo del Yankee Stadium y I e t
tia a ls l E criollo n sean orade no escseanndos iea rds idia en tePruob Aqul d l trld a At -- i Due -n n | d F Sedgmnn y
no so deja influir par otro base all que no ofren ca faSono sac 1 9 pelota dv lina par vncima deulas Jun.~n Ig asie a le bp .^ s aines *n r r no lea perdG
tu onIoes l nmco n ivnt o y ea dmiel tajodompero.cien.s5Anuv di vijLrinro
oe gras margen ldv c ronmonida mro e e l d a.Desde en onceso antes devdirigirsv atldia- Gat 1..I16v Ricard Ja r cia Cii. e In cT Fetl as ao
lerreno. Los equipos 00000 y lis peloteros dv vopi- Mante le exigia al "trainer' que le Irvimesedos alma As en Cio'. I. F amri e s R c cd o i Vile Ron ae n a l eoi ias Cameon.
t-ltde ese e n dve Ci iodmres q a Ct E0 Vic Iviaaen de 1053 \y mpe a -Ro
ritu congelado contagian a la n currncia de u su ht-dogsl... Tenia Cluener a Ia misma horay. una C'. tra Mervyni d I A u l de93 Rose ItU
frialdad y de so sosera y cuast tal rosa suCede, del mnissno eatanco. En cierta ocasirin is meriend eaelad-Jui.. i ae,n i) ai h 6 naaons llri oeI
el fanr lico del patio noba que e- aalta alga, deuy le izo dafio y vel cola po hd nl vtaca se pasrIos to a aqdell.5f n. e 1 c ale, ilks ha en Io finales de Ia "nter naneI
alg o se le ha escapado del ani 3, que noesti en nueve innings con retortijones y con ruidas en ns sun marna n n.,, aceno i dTo tSpanado.
as as i' Ccn a^n cia Ir a ei. 1 No Young ningiin loves a gad.
su elements ... Los compeanaL s dv Cuba deben tripas.,.. Como aladia nigoivnte Alec Woods no do vols-daa o.. . S. I1nainral- qr tado Unidn q cue 10510 conve
colar regidos par el core squc ldvertu os en vos insistiese en la peligrosa otieprstlcifiiin Babe Ruth mente. y 0 2 4 d r I tern* ** do
rontienda quo no tu& precisame t una joyn arii to 10 meoPara decirle:dCe Bmlik dF a q tr"^e ," *: d C
tica, peroCque maniuvo ei ent asmo del espec- -Mister Woods, triigame os do perros calien- die pdria s I, r.. Pero babier his es s sna obilldad Y eso es todo.
todor en densid o perenne y dr s ica. Seleccionar te a... y un poco de bicarbonsao... algunos 1e. . plic1 0iao u. ; 1 fnm lIons 4 0chdon raT V i Dlii-
atlotas Paran prefo rza as. No vc is lca lesdgno eds poyren ms o Es u aales i e e pa de soser de Ian la. .n 1 05
allelas para refrcar las nmovrt lca les no vsr e o o a iing Dorfmano c' ,nn tspendid'ss pie ornens imporfanler El Jg ad, WS -
lbisie qub- pueda conliirsele usa hombre que Ena Cl ad-eveand an pblcad a cuant analiscisdel sugu mbn dv 4 Joerrinqueado de Estados Unidos 0 e

uncuan c roim mnai dee la nce Enis tn Cap lerveando ba exta-mingcduant unt anessi del^ uape ancx trb6 5^ 'd caS i t oJ.T mso,...20 00 1o2 tu Garcinar p. . . ue 0 00 .
conoeca base ball. Eo no b ba eb onacea deported debida la in ntelgencia y a a experienciapeso I. 5c cap.. Tompson e )a 8o-mpli hateAphos.
faula por jugo a Ia, peoa el tempeament tat guyt los pitchers""o Fin qlaner porne habamidad vs. Pica.. Ioied anunto. 1.iaia~ dca lNOl loaN Gmena MnalS.quepT
estro base ball. De lana iorancia coma del Meter Bob Feller. Par regla general se acep- ... o oo o -
aaaet1e alIaih sr. n n ..pca see- Ireo accc5 sdr es- r-ai r E J- e- a Nlo a Oa y l lance
tc *ora c prnre qao Er. 'ribe dE as v a a u d Ism l e de Is AaLTEU paedI
del player, que se amolde a Clue deje de amnoldarse troscar disponen de cierta ventaja sabre inssbates. I Ond!niroi.. SsEnri, is Can a Iv eip.m rnecesnoro Pero no ianI ,
a ese clinna de lanatismo violenlo ue sdla se produce dares.. Podria ecirse mlolr, d e cierto complej. Cie n.e c, a ner. *.. c C i I ici 6nda.cT final
en los paines denestra raza. I uma observa- Bob FelUer, estrucador formidable, sustenta todo Ia I Kid G ilin issas cilmenie de Vic Card eli al .ah Sa adce. h Mro er, BIHases a ner6 a blu beinos
Son pde haunsca respect de lo s naernt cntrario. Cuando en base ball se adquiere fama o ire' f 7 iO e,"Tin a., ian elon am I ar aaWr l torervl ate Jeaoab.r
cutran eros. Es possible que un crdadero expertad, e anestl e sta, a inmenso mayoria deIonContra. C Ia In isaeytrad y a Is la a oir s i e ic a dl d e traat l t ntde nl c n-ap to e I Nrdelspn r. 's e' baos des a Is Cpaaie.@Waltentr e -de I St unro
e Ia estrategia del pasa bgempo. 1Cnocel profundo rio n va alPlato con este pnsamciento convertido en itidl imolan. La fats i adnueids n ada l *inao'r @ I sepninsr rncasd li n sans 6 In dccl'rdnannOsme del onJuccecad l A' rro 2,k r. Thm "ni 1r rait- 1. la 2%.c mSroans de aI, no 0 sen an
del deponte modern y de sus rc glamefltacio nes, estribilo: del referee. El eneo'noo nc e clcbn a en Washington here d n bedo ohe olos ida s M en i, Toepson a.. % ij Jack Kromeea 1, Frank Sedgmnal"1.
torde on dentificrseo no se id tilique nunca con -Me eponchar p a eera mi e rOp ner... -i. i era C ile -
Ila %ehemencia de oniontarneos i vierna, en que os6 que voy a r sIot sin romedjo, Per eno r 1 1a ocli a tercer 6 a Cm-o iia

5 -Mea; ^ quer ponchrr Paraien mejra tu Smalch^ ^ f,-.^ 01nei Io Vencedor elr Cucuta 6x
todo piovoco ronmniooos de aleoa a odv sclera, en qcsaprcnqiror i. pr rTirn (Iiez e iolises,)ecflaculares, /11. pr. de.1. 11n ""amb"'
qu e prcalue or ia .nrrso q-,,^ -t,^^ ^ r;^S1 ha^ carnbad UATI A eo 23 Miid -.
quo losdo so disuic, en quo do6 a-juego y -coda En esas condiciones, a juici o de Bob Feller, I.,n uncrv e e.l i.e I n J o cr arlesin El CuaT dALA. en *is23 .oti sle
inning puedn constituir una pr cupacin dedalto c r10primordial, es poner inspelota e l u a l n n ?a ar' cFEO .- I n c. ci c E C a l) de .3min 2 Hd ercoa
nitud naionol Para dirigir ei el base bal l Cubaimpo Crtele i. "" ron Hb a L to, o N encien qro rgno en 'pdbi6 nler cs- Tobled s2263
a jueg.Yeel que pone Ispelota en juegaao tiene un crp tilo 1J11 LOS Pi BT-pde Ins cm- 'sAotnAonlccatroccs en Im prrierL
no, en necesnmia conocersaus e Ilacione loc as, o dentaje de oportunidcaden d conectar dv hoa.b itl g^0 ^ n.o q (o 1W o ml. del 1 bit e
nor produclo de ellas Tome tos Como jecni. nunquv sea par snerte. Do 1cuerda can esos pun-
ion lcaccls delmdenhayia que m vvngo mefimiendo. tos de vistalas pitchers quo tienen pasitiva ven 'El fucgcno ftr brillante enlcuanno a calidad artdisticta pero result sensaciosao *ar po rc]a ido, por
Cuando LAu Klein convct el c L do quo igualaba. taa sabre las bateadoreE, non aqurillonguy no los altibaloo, y especialmeni1 por e) final quc rcgistr6, al sa tar dos veces los Alacranes
cl record do Ortiz y Lenhart, tEonlabsolutamente diapanen dv control, como Ie pasaba a 1 mismo al qc c Hbaa a o s 1 e vHs
a'tor n los M ioentras s bodis ial Iaue v aoaCmo pal Ha coninzo qd e u brillantisima cdrrvra.. Entonces la habnn a ]a o en el Klim y Roebuc peroledAbo._L.______________________________ _*
branaro onruatarlo s a otro la e ires doei de H e bateador, m" qu v l terce strike, l quo le
bana estrurado cpard cla otsb h [etas, e lnterende importaa vs editor el terrible p elotazo a Ia co5 jE Du duelo s| hico honor a I.lePrr RENE M.IN bien come p f13 c 1c-*3,S


u"ndoso.si cem eiprs anan de in oaioe.pi O Par MOLNA inioO oooooi par b tcherprioutanluluier Pnl~nCet c.m .co. 4 l
persons sc pusieron cde pie pa oirececie la man" boon Altaicrano cnqalistcadron snachunva-s remeoc en Inn bases y come faidva-
rDeuosortion ugae del Marioa a, tambnv tiodas. -cro-s! ourli do qc eiu en aaisaa a d..aCon un nat, Marreraoconect6 6
It lveat acuise en tr lnod e. Hono rabl e t s en I isp a ntisa ciaRndun alinen eartn dle hii al center. .
ira^ ^ proporcirCones d vDS "ciabanat rpa-
con el niasjisistaY el cargaba -smetidos en cl Este dialogo no pradujo ai ser ontrevintada Gene m rpriia alsprilsdebio sreoo cmocn rai Jacob s ddonbuceptgsnib parIsn
qumulto,e neo nzaron al it dma y no p alt6 casi Tunney en un pragroma deportiva dotelevisidn: 'Ia enssoa cole to Ias atisfaccid5 TOseIlloyde00 dora 0 Smith Rand' bola a Jocko, ae pi l .. Tra el
aaa-4Es exact quo casi iodos Ian grandma psgi- Ido vvm Iserle particular en. hiro score caminando, Peco Thomp. i,
01 ohov eo n e t c liutas llegon al final dv nacamrera en Is mis"ri-io? ire am as equipos ... Despudis del 500 ammibi a icrmas y dede de roa con el a a greole dv a metAmb
elido idvr .Eq l bsect ebllcuba r e a]i. HCayo guny -Hay algo d verdad pero hay,tambifin, alga pleilo de ayer6 nn dos lears ban -J.as or u*n n pasosg hlacn. vi pltom so Ia bola n iv ,ep a dSn A B 3
-para E bl nadoai dieo s i. H qe ; dz juegon de ias vinto no nre--r remsa Cm J- d pormitiendo Is asotacifn do Ja r-
coocrl. n crsoiovvilo uydececapon de exogeracion ... lobradon rotro si, aooqar l hel b eno eonrohatha pinado segunda v con- cobs imao Marrero. El bateador lod6
inscpeir r nu ne oqu pos op anir iona a los ham-ar a -Diga agunas excepcioros. no se relleja cone e haa0 i d tifa do harila aiena r ashse rca- a segundn en el error pero no pudo
hi .ost a ana n tola cnpnoa -Yomisa. ino~o sicnnliiye so alicieoie y amolm orlv clsIpasac de anih. pom ov Ortiz perecid
osmuyoi arceres6 rnocactatarrpns-aYomroo. u cnuel pr ls lmnarats, los s seca6 l o cre eonfula ana y elo crideyI-
hiidad, moo oanto fanatismo, (n ionta entripito -;Adelman.s qCue esie issieiomobannvisto un paordis s are aHAoBnAsNdA i s orov iALMENDARES
ervacones n un Micky Waler, Jmmv M. Lanin, oungoocrdnosMarromol parelisearito esFlernt n.beseadda aaoinbea lbsa roacobng. dra na- HAB esNA
poco dtaos Ests bubiee da ao los L.e dortonad i doS de Jon Azlies. oe re- V. C. H O. A. E.
do bondnna Rdatrnian hvo~e nun iky WleJios M ann o ngoalejaonabt ala a uvHod 05 cihcance do meioiegrorsc a icr.' gistmden el ruarto inning. cuando, V. C. H.O. A. E.------
oiomenrniih-enqoooo chiondgente del Club Almen- Corbett IIR, Fidel La Barba, Billy Petroile. honorecsaentryIHviboria deHaannna c~a y svaunda rospertivamente. or Scll oaiioi6 despreocupadarentesiha-' ---- Smith, of b. .2n .. it4103 210
odarss'coscnirs -LDdndyeneti Billy Pctrolc' ha proporcionado maory pcanoehI rs Thompsoosquinno ntoncs aenotom Smiih, eC 4 0 3 2i 1d rn orensn,2a
oern conipia ia n iu is con dei on y vol1 a a mprendo vi e al C ino r2 e d en d dv hit ad run o o o 2 . 0 2 Ortiz, n 2 2- 0 1 M
al campoonaot que vicnc. iAl c peonato gue vie- -Reside en California y en nada menos quo a Ica banalia pok of lidorste, al reduce -hsome, pereriendo por liro do Dora y fad dlobiado pom Formmniai. que-
tsin rh N ue ,ldo coy a p irica o ampana o conh e Prenidente de so banco. a ooaio y media u lgos I distas- sil a Hommera sea- Toa hb a epid sin. inionciliyde Whily Ha.-i Usher, ci. 1 1 3 (1. 0a Nelson,Ia. .01
com No el y b ad rcer political e campanari can oa ote lu los ocupantes 20 Ion dos, nubooaMarr er o i. T via ceend rmanda... Klein, 3a.S5 0odr0g 0 a.50Sul f- 4i0l1'f 2 0
moosres pro' lo, o.no oy a inc rim ponIa posture -l i tros pugilistast 5 m Ie bns' ien lud como s lq n ier CuonO B foal a t. 'Klein. a ;9 aorm i .5t 5 231 0Mi rn ,a, 0V 4 1 2 5 3 1


ha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jc cld r rB onac unces nedMitiHDepe y Los ha fob y pl que no~ porfl imp *go -lea nueetro que el sext se arciv un e -- s. SS^SX~SB^ ^^i
rogoisa d e elmpril l quoesceor p ura a sotucionar -lack Dem e L hr qu0 n Iao no pe en Aouisso.itaroo sin i uEn trda final devs propi.oA.conI.c1oi1ni, andoco.an horn: r 2 1 i.. 4 0 1 0 2 1
os gq anes piobhin6as. No ton candidate o prel- grades fortunan p ero ganali much dinero y 7ivcn qUoics permide pralongar sus aspi-ni Ao s o n ens prirna ao ntapo ta cn u haSm-. I ian, lo 4 0 0 h iilMcrcoBp. .2 t10

que~~~~~~~~inn en Almnlare anoslo dosr ve bre en~an prarar Jaob primero salan mzo Haasr Ia .~pei u .~ .lua .lana .goi .n 4o 0eora 0- 10 2// 0l Marero p.^tS i^ S, ^ ^ ^ ' V
bien. norma Max Baer y Moaxie Rosenblaoom racioses materndticas... csen ornovechanda tombido un error do el avaao sdlido dv FormeotlniRand. 1. h22 3 I11Erckolnmpan, 00
icorl'. ioa rimepar ea-Be atroevria a rcveiar a cuhnia asciendo nuaa v A los Dencif.ep20r0es an1 0do f I Clue ^-------i-----idefg---Kgs9.J
r on~r o Eso si, crennde imporn. c en orme L f ab a rDo el 7itiron cico Jaegon entre dv C ie Th pson, qulvn pnrecv de ltinoda iiCoa tiquean dv .extrn.-ba.n2v000 1
el base boil y pama Ia fe del atl endoisono ue seaIlabaasAituadcr6nIran bn idnLos Azulen dlvrno a Marreroo as me-320Robc ()...100000
ss uhno l moimlmaag v s ivia ancapital privado. aetr-nnnsduateetemsde p'' Ianolluris eutbi.qeEeionp.. 000
de dInta' anprrid snhilpavn.is4122aobctan. 000
nora-onog raim mna ps n Cuba, se neetaadjrrsad ead nv etm .TopoP.' 2 i001Slpe p I0I5-0
p uirtnq ria inde ilc, uei ye Genie Tunney, dende luego, no rosponde. coomo y al imponerse asiat ve onns, o _________ee litm, 100 ipl a00
popla ta qerist'ndeI, all .,,e I v 1Azules inctionron hacia eolio as ha ba rapegadon onala canrera peontinple de Sandifn ias() II1 0 0 a Contreras (2)1. . 0 1 I0 000
cooag nyintimo y ossy ropia. Yo innista Sus amigos le caculan aeis ao nov nmiaOoes do lanza en yesesentidlo. pays el Haba- a6Iacrna liger Miandanicentercight y oncillo dv Zasoala. . Co2o amptos hih). 0 50I0i.1I0
enn l 'gui due do repvtidan oca aone. Para dirigim doburvs., na gan6 vi din 4 en dior nnng yOscar Femindc niezallet, pero ven el 1)I
X ~ ci igI~s F.JohnSon octavo cristallz6 el vensate... Sardi. Picoose,. PIt0001
n cnjiadlarmantro y del anatinmoCgueytdes- -*ecil Anendlares nfpastd tinluoando el____els, rnsfigd pa aFsa.r - Totalvo . 38 5101130 14 2
piorta. el Almendamen, M"a imp, tantla quo conocen Eata rolumna (iLeciura de domingn') oslepubli- cditas10ncan vi mdinos.Encoe dsta chind l& bola contra laovlsadel- iiP cnehepar Erisoc n i 0
basee balr base ball...en Queeccarn"Sleaeiias",en elaes-eccifinIs Sefct6n sug16,eenl 01Iva-RNrhetitrask 00cero23 ridhioo ..iiEnoeo ubeE gJBOUeNET Aalet 35i4 929e14 23 'oTotpareCl:l3n e'el On
vl bse ditntball, es noceacnuba r viesila.. pacm destinado a los deportes. -ddcrarico yen cirunrsstancias clue pas (Unitedi.-El Inglis Frank Johnsanion mnlv remilid a home can it a, ceo- j I'll 5Bas pan Scull en el 10a.
________________________________________________dienoen csa~r is mnerte dveinds dlgcons&Ianir 01ter a] ca5on aut ra-l Peso inni... Usisaconoficld Uhrpriovo l-ate oeTopodne a 4-ae o irnae ill
un cardinca.., Para dacsona idea lemiei atr-o rlolsdse 1cond ANOTACTON ORENTRADAS:
6ni dnvcvvo eocao o a~ iaen el denimnal asnto dev sonpehen to, liscar Ferninden tie mal a pri. O- N . Iit
Raymond Gro Eeno pr by Shantz cuida inornora, asstedcifUie a an lacla a 15n.nt li unoalpn
igualar a boytren y despugs asumloofe vlaad_ 1.myra. pvna Jorgenseno ulsoa noatar
masdo, haciendo'la qave arocia do- ya Nkoutopar olnearcitad.onColeance EDAES 0 02 ano too0'0 2-5

h r snaiSU triossiomulr as dos ovquvnidss poar:In oh ltuneds vofmanager Brogan prefimld!
BASE ALL: tenc6n de triufo insperao Ilaar aEmr'kson. queanoutfia Klein. Carrennn irnpulsadas: JorgeonsenI Smith. Feradez. Fonmestal, Rand,
_______Enos epinodios tinaies so lugaron anera no pudoc toa a Formmvs.Rodrilvaea, ihfiez. Tnihoy hits: loim da. Tubey hits: Jorgensen, Sardifias.
-Jsego de ha L .,a Cubana toda teonido yCorno ahoadaron Isfl. nhtdoel rental Il ight SciSf1c hito: Marrero, Ushevr, Phitli ~ Bases robadas: Aunorda. fable plays:
Setaadcv so trpedero noN a enime "AlmendilPon y "Ma- Elzurdo do las Adl~icos se man- amags, lo ?'nsea dsshnertaconimpusfi ualada p Rodniguci a Jacobs a Nelson' Amonil a Haa~s; Formeolsl a Haas; Jacobs
rarignnsaotcls odsID oIlPlato se le' Nelson. Quvdsdas cn bases: Htabana ineve; Almeodaren diva. Struck outs:
Pilo ralas del Ptsbrh e0 im cmn an alas nov: ieneactivo para poder can- crig eneidsrIdslorsncp6i a Oscariho y el bateador fud Marrero 2, Thompeson 1, Ericksn Lie.nIna 2, Sipple 1, Please 0. Basoespar
qluid oespenan grandes Coos ve deIa noche. sra ucnrl eals dehe eonnldvr aroe requonidos par av iseguada, sada man acorripv ebolas: Marrero 2, Thaompson 1. Eric o ,a bl ,S~peI i eI
CABAsLrva deuecontrileDetalles a nus ostlo, puede dioronepaso ontenciosal a Amnrhs y Wills: Thompson Hits a ins pitchers, Thompson 7 en 7 y 26; Marrero 6ien
d -r_______ nodelo ms ern vs dlcu mes o ornHanon Co nrd n aler dy .. 113p25; Erickion 2,en 1.23 y 6: bala 3 en 2.113 y 12. Pitcher glqnador:
ea l osoid no. eh hrogr om ABaLLO l ip~rmoPr JIMQIRK d I . snodv ar mbaes mativscide bel cmvip"ple. Pitcher dernotado: Zabaha. m po:dsharp0mln.At-
OrintalPantk d ____MariUnnP. o t u. e o cana k6doen rlos r eendsl Zabana ysal fi a Inn oetoa or: Juliao rinquir. Umpires: Macst ii. Rodmiguez (lb), Mullena (2b) y
rvsniitar 000 de I is snosaicoIne no min .LNCL. 3 ussissu cnlibreeartlstico .. e -. a mi om ~~sta Irin Aim en Is lenrema base.
In Liga Nanionah enoIa piinima I .- rnmenzanflo a has dos ype- LICON, Nebraska, eneno 23 NiConrado Marrero niJocko Pauom it, oria q Ie s iteaei~nnin Br
niaraa Groah cluhniia ahorn vsu e- dia de ia tardy. I Uniled0.-Robvrt Claymore Shant hipo.cu omnao cun a lrt lee n nigB a. e n a
f~undoafio cn el ittsbugh Y i JAI LAI: an pus en picticauna etriseBaseameBnat dorBaeeBillnrolei 1952121953
anado ado onve h Pirse nua deo n AA-el gInnsplayer de Is Line Americe'nna do 'en Is trnichern arriharos a Ia cvdida rostra toda Ifigica... Con
mineornc deconsomes del Campo r is -Finoscior di Ursa V .de.152 nometa, glenda relevados anoshonen ci el...oh juegn yrpatado, onensitando
en Ills Ligan Mayores. Dvnlaradlos I. hona Madrid", coo men oeilypar-sy esae uemergente yHacirrero sfi ceompian 4z~o ~ as acr ansdedi rele-I Cooiscstaels epecial parm,!IDtARIO DR LA MARINA'
loens hon sonalodo quo tiicO uo an, idon doe quinieiu.c.oomvn- cvntrolmarnoiliosa que tiene poe sa da por Hal Erickson cuando did sin- Y) ~ss mente, y batenando un zairdo contraPrFeadls Ifa ataeee2, nlsv
rao onPC vcRes. olml nr~It abamos cioa nfu ifi~~iedcan a Ray Coleman...No 1n hi- ..vs s n ioma
Peso Ginoai no seina Ia anina fii ma -En elh Fronids .iai Alai', a El FIescelenle record de Shoots eon 10 irnooanle paor so novelacid n o y s fl z6en segundia ersqAnlance w nsnsnanL55
hosrod dooroccido que ICoerl ao has anise y meduo dveh I a n- IsAilfticos fud detesida el 23 dve ad. cuasoIn dnrueenvelsno N6 doble play' pon In minima M. A C. 0 Ae If
,iratan El pitcher dr o mvic on3 ceho.cail tines partidos y dos ,septlembre en 24 victorias y 7 derro- noente el iHabana, hahia d veoa oooagof Lstas o e eov eunya, nicat
Jocic rosn. odaadocons ide v- tininls.cuando sfr6Is fractura d i hado, excelesites oportunldi s 1ml1fisrdoe l oeabd-HABANA . 1 1I4 342a.1
in IUC Nvrli.veb lr dvta. ufif d u ,do par Band con hit par, el box... MARIANAO -- 7 11 i 12 30 26 .536 4%
Ronni edirer as bses.Un sacri de Phillipnl evlveda v- A MNARB .11 I- I 29 30 .492- 7
l~os iufaflores a quien serd iniere n ________________beae ubaod azrn--unEn tlaprimer Inning Jacobs abr16 -' guda eoZabala me peachd a Us- ACIENFUREGS 4 098 31.62Ia
te-vo'lc tmobalar duronte las pr ii- desatlo contra el Washingtots.VPerel iban hIt,,Tfud dloblado al aceptan Amo- heENcUEdSd.vi lancer oste21o7a.3Smith
cans los IDS joos dvesbxibicido e-Krn tO ro trcrou n lyaSmt
masmchas otrosa iuascda Ell penuiltimo ,cartel pequofio rardo de 5 pies. 6 pulkadais. 17611 un e'texascrla de Smith ... Lue ton ceilvi uINCLAIRroR ,ensn ofa ow- des q 6s e rgo s 1 oe oae 1 2 0 3 1 1
del lnt sm ficubans ilomo asi e glvqe ircprnop orms rorrespond16da HojoRans shddsoseevbs oeeriln - 1 20 3 1 1 i
deil, Charai~sm Sippiocome agy ament e pacu ilcadoqu sinrc standoa ii aomanpolar el painelpoca grato dv Cha- hde, los s -nvfovOs, ntc., da lot mnor- to nutvn=aal... Pam, m.ranteser I&
Smt, hrlsSipeRd u (e cmeoao eruribela'...,andlu nav pr rro cs ie episs. llnodndaaa expctacldn Willy Miranda iv em- LOS PBIMEOlQBATEADORES
Ira an de Sb de ali scton. ad tsbepreroand elnov nvena al eacapirseea Uit a
luaeMolmyolsCleta n(onlea in vecos a] bate)
de acrel eigradoesene alto co Ion ji li eaniateurs Boby dice qua Ba braso emis "okay do Miranda y susqlue Phillipn Pod out esesig. IC& opureino asvado soleu Rndel lanzamlenosoclue represents.
P______ shoarnsyp pensa manlenerlo ant". autoliitleamenteotal see golpnsds pee cambia 0 nel cinf. beellt. C.stikeR Ant fl1
Pi atas.bolahaldespadsdce tocarcon and-avp urben C. EL pn-Awn.-
sIalisIto lambids hay Cgay in nir Malona, ne afrecend en In cancbsa Los aeslones de pricticas diarlas snmos ensas v crificta,'Jock n Thomp. -eb y ndo 6enIsv oalRay Rn o
eluevalises denclisoUesdeemanadpdgdeurnskhitntnalsacrolepar prime-:us ri n a ilU-IAmoros Habana .. 1131 20 53 251
aflcsaqsvysa n codiian de -erjdP 0e Nbraka_________a__,,,On____y__cereanndn JacbaHioou.Mrlno. 0 4 71 14
of votei nnJhnyLrdogr in de abas, e a mpn atn d e v i p aoitim v entre ass rolen n b oM enaoal Hahank io 010.234
Iancar en las Haayrca. Lindelvt t a- ponm v aovenod a lIde veodidor de lianrys de una fibr-loa;06 3 56.7
/fibOO O haCosa de Paifico ma amateur de Ia Comisifin Nacional de die Lirneoln. Deadle dietembre Bobbyp l Pormentnaols oraI oal
am6 dorysen IatuidmeeodDpr cua oosta ceebdela nPacilnfndrcaia Ele iv -essni-mnnto -: -, Pars -rlanzaaoel ddcirimo faur 1 Coean15edre '1 i 432 23
Ch~~~arlcitippe ds ob dam ColemanSmth Aleendares l1id 0 77 .333


nAifto CXXI SportsLACA Y UARA I1C4


Mirador Defir vvo


dnea sabatina.

de la UAAC.

- Por Rene Molina

cio de la campaa do 1953'-. Char-


DIABIO-DE LA if %TNA-Snbado, 24 '& Enero le 1953'


Api


en

Prime
inf.
Iel

En e
Yacht


b 0 que lie Johnslon, veterano manager die isinacci
mala h ha boxeadores qua trajo 'de Ilalia al Miramn
conecia a en joven aIno Scortichine, quien per- basket
toda s ca- di6 en su debut Irente a Chico Ve- nos yeo
Lia on T rrera en jar, anuncia ahora quo llevarar n t I HYCd
GrandceLigas es Ty Cobb, fa- Estados Unidos a los argentinos Jor VTC,' ]
moso Mclocot6n de Georgia. El Bruno, peso pluma; Jose Santiago, rina
astro de loa Tigrec del Detr t se de Ia division median y Eduard-a En e
rtir6 co an gran total de .t191 K. 0. Lausse. welter weight que salieron
hils, cifra que diticilmente seo peled contra Gavildn durante in ac- celebra
icualada en Ia historia del de rte, tuaci6n del camagileyano en Bue- Yacht
tia solo nor la-calidad de ju ador nos Aires Los telefoldcos eslan Ilamoad
que se roquiere ser para a )irar contetoa con ta vuella de Oscar iRe a
Ses omarcco sina porque Ion al~e- Rteyes a In diraccrid det eqaipa pa- Nen van
las actuales, y Ins del future., iran ra In proxima justa amateur R,- 'i coac
generalmente menos que los c an- yes. innegabtemente un pilot( ants",
tato par el hecho de celebrate dde triuntador con ol team de los hilos. 'a ponl
noche caal todos los juegos. e clor renunci6 mientras estaba en mar- Kiko I
que afecta la vista de paso ento rha In contienda anterior y Ie sus- son lo
pora inevitable .. El quo si i e a lituyd el joven receptor Luis Es.- para h
Ty Cobb en to produccion tol I de trada, que tambldn actu6 con ben- rr entr
hits es Trio Speaker, otra u oria placito general.. Estradita conti- itdo e
del deporte, quien conect6 3,2 S en nuari en el team como catcher Eole cl
toda su carrera... Hasta eora. CAPITULO NUPCIAL: Juan Weiss. blendo
snlo site hombres han batead, mas nuestro flamanle campedn do tis tadas,
de tres mil hits en su carreoa en nis5 contraerd nupcias el sabado Ibhas qa
Grandes Ligas, completando e cru- site de febrero con In bellsa seo- A se
po Hangs Wagner, Eddie C, lines. rita Lisette Fowler, a las seis y superic
Napolecn Lajoie, Paul War tr y media de Ia tarde en ia Capilla del
Adrian 'Top" Anson... Jo. Di' Colegio de Belrn Nuestras fell-
Maggie, sin lugar a dudas el tleta taciones Esta noche hara su de-
mbas aabreealiente de estoi i0 man bat el equipo dn bushel bail sio las
tempos ce retire con solos 221 hits Escuderos de Col6n actuando en un
conectadlos en Ia Liga America a matrh do eahbiici~n Ironle at San
_______ i Carlosa en Inn predios carlistas
La Un1in Atlitica Amateus de Quince muchachos formarAn el
Cuba ha secialado para el dl dundos cambind de in Escuderos, tra-
del ntrate ms defebrj: isu landa do buses of loam que miamre-
del nirnle en o stbre CU enlarai a Ia inslilacide en tuntas
- pr6xima Junta General do resi- officials
denies .. La reanido es exlci rdi-
starts pars tratar Ia modifi( rsee Rill Nirholson. mrnials jardinern
del articulo 37 del Reglameotl, su- rUP ha militado en varios equipos
gerida per el Liceo de Rel a del big show siempre la6 considera-
Coma ys intnrmarsmoss Ia iris do rams an hasnibro facultauls pars
originaanepte anUnciada para hare 5ealizar grandes hazaftas en el ala-
don scmnsans so padn elct arsee que Ssn embargo, coldi liqaidan-
par falla d) qu6rum, ya que Bir- do su carrera sin conseguir ss ob-
teome siasnenle, dion Presiel tslo itcts'r primordial .. Su smitec he-
de Clubs Archie Moore. eliur- cho realmente destacable durante
vo camiedn mundial de lo5 iaht su paso per las Grandes Ligas ra-
heavy weights. harti sa prime tas- dire es sian rurissidad tograda en-
lids en jobe do moanscacafrd Ida- ma fildeadaor .Miontran donem-
dose of prexims marten a ndy peuaba el right field de los Cubs
Walker en Ia ciudad de Toltea del Chicago en un desatio contra
Para Ia plea del once de fe rero las Dodgers de Brooklyn, celebra-
en Chicago, entire nuestro Kil Ga- do el dia 17 de septiembre de 1945,
vilan y Chuck Davey, Luis uao Nicholson Impusao una marca para
estI organizando a nombre d Ra- ]a Liga Nacional al ejecutar diez
dio Sales una excursion quo gu- outs Nicholson acept6 aquel dia
ramente constituirt un 6xito.. Pa- trees flies de Eddie Stanky, otros
ra el juoves de la pr6xima a ana trees de Augie Galan, dos de Fren.
or aeuncia Is prim era reaoi do aby Bardaganay. ass del pitcher
Ia Liga Naclonal de Amateo Hering y otro del popular portorri-
Juan Alsina p lan Detrgadno Ina quotao Luis Glass, quo adon no habis
equspon deridirdn In lerba d in- dads ef sutIC a 12 Ligal Moxtcaes.


Cubaiteleco- 'anabacoa debutan

el lunes en cl basket ball junior,

Los orientales del Amatbur oc Pesca jugarin en febrero 13 frente
al ganador de is coca abanera. Cambiaron impresiones con I
irbitros. En cl final d I a Ira. vuelta el HYC y Cubancleco

Poar 4K NIN GUZMAN
Ligerom cables de impr onesu ciertnos acuerdos pertirnilres, sobre Ia
tuvleron ayer tarde Iao del ados pugna intermedia de fecha prixima
quo asistirAn al basket ball nior Hablamos de Cambih de impresio-
con el conmslonado Everardo eri- nec. ya que los trbisros Hector Mu-
slartu en el local de Ia Un1dn tli- flon y Pepe Sarasa, trataron de re-
tica de Amateur, ademta dc to arse glass con los delegadosi de log clubes.
En cuonto a acuerdos se tomaron
unos pocos, ya que ta asamblea an-
terior del Junior, habia dejado todo
rscrito snbre 01 portiulrar.
Fred Marsh Lsqhtto Cu
J.~~~ ~ LosU X~~t quintetos del Club Cubanele-
1" H/l CvL o > Liceo de Guanabacoa les toca
V abrr el torneo en el Iloor de los
los S 'W white, o.l iictrircu cl prximso tises, esperan-I
do el Habana Yacht Club, hallt el
Se trata de un atleta que edre maldcoies, qua deouisraofen c to 1.
Se trta U guanabaaaeaaes. Los 5-ampesnes ja-
jugar varias posicionos d in- ronilon estarn rrlrrssda tcon D-:
field y quo debe resulta 60tii ta del no, ademais de Bob PeleAez.
Laurcano Faila, Vtamontes y Agus- I
CHICAGO, enero 21 aUnited) Los I tin Marurel que fasd i- l dila 28 po-
Mediae Blancas del Chicagi colorun i drin ver an rlansticrasI
praslin en el antesallsta Rocen in- I Para terminar Ia primer vuelta
nich, qulcnas 00 asidcradu pac M_ ve -nreosio en oCrld6n a Ins firen det
n ager Paul Richard coma el 1" brie HYC y Cubanelecor 'siesndo luegoe
Gave!- en el Intento dvi club &a- una vuetia mai entrp s( lon trees
nar cl penanit de 1953. quintets.
FPrnk Lane, adminlstraador g eral| Estos choqura unionisias oe juga-,
del team. aplin & erpa pacldn ob- rin a las 9:30 de Ia nnche stempre
tener &I Inrfielder lees taraS so-' en Fe It-Irs a -5--' e rf, haste cl
Browns del Sr LoJa a ramir. an Di i din ariR no tebrcr.. --.- acabiIa azo-
lie Upright. InlrcaliRn.alaeralrcr boqsse ni hanranerti L.ic- -l ecne P.I Anma-
ncun? ha aparecian Fn son Jue Jic rur fe P .icc Lu- --.ris-ntales debu-a
Ic MNynmea. y ncrlln eorimmip cc'iran (Iel ceticn It-c del mes cn-
625,000 i 5ranie frtnle A- .)- que resul-
Lec White Box call-nan qac F11. c wanador criire 1-.1.:- Club, Cuba-
quien jugo rcculiriPe'? el c ont i neleco v Gijannan-:on El conjunto de
coarlo y Ia rorcera U0se de lon IJ m i as ntiago f1e C-san i--...rA todon log
en stua don campalaso en Iau, Mae es ]ueaos israuldei ems LA Habana, de
podri operar en diiersci formm 2eracado ".-:. IA sris a:clebrada, re-
Primero. podre nupes ir a Kr Ich cien'crnere. A srs-,5 -' convenient
en el puesal do sant'-&alisn tlar. ncisear que c-zIa e: si Amateur de
pe c a no Il nace. podri fn ca Pem a. no Juiiar& C-a, Mi segundo lu-
Hongm a nilen-ari an I i de ia trot icos -spitalina,
Cpacaderado eamo ur hombee I pli- A ia reunion asi5]iiiron Radl Ar- -
do, podcIA rlallecer en oanco -.IO auellepar pni i achri Cssb; Angel Ar.
corredor emrergesit v canei-n mt o Leap. por ei CunlI|.:is.; el comodo-
bate emersente. cunsidceranio ra arn- ro Pelrass par cl Amnieur de Pesca
media de .243 en 7:si isseers o COI,. vs Ia cepiuseacaisas i del Lieeo do
Browns en 1951 y al6a 11 90 I96 aV-a Osuanainor que rateal atsstida por
iel a"o poaastra aariis ilscclcuoI del -Isub. Estos fl-
Debldo a qua osuele usar negd I'. limos e'taran anrieoaous par el "Mos-
lereer a sonort. pocs soer sin icu er qllso' Ordeinann, quO debe consti-
ie all-around y in n.a0 inpol top e cc i una ne las arecasoncin de ti-
podrik ausliluir a N1lit Fox en I cc- quilia dce ome tornes Si trata de uno
gunda base an cual-ti r m4amer.s de lon melored bOiteojiista" do Cu-
Loa While Sox l.tmblen lie P ba. que shoric irnari do probir
Ban Denite como piccibe iaol on nacrte Cam o c recisamente, en
el Short a lecerat i a Joe ae e1 In localidco donde me hazo baskebo-
ir como nuplenle ,5c campe co l ista y peloicro ramono. El cominlo-
.Marsh. de 29 chon a Inu .hi n to nado "LUpalla" BErl-isrtu Cupc lie-
peso, ns gand el puesia te iinei. -" sar is junta mareailiemamente bien-
con la Browns e -'u pimer oai0 en En re pi-ssirio Campeonato per-
1951 yP despudo de Lrelr eseancl ni deisc as Liulel|o 1i iesaPdo Tenis que
el Wslsington en lo2. lue rl ;e ;Ia nbiia conquaicndn Os afho anterior,
dano regular de 1on BMORTm- en 1I Lao conjunlos sub-campeones, Ami-
gunda asilad de Ia cainpaipA bha n, iu ca e Peaca 1 Clan Cubaneleco
do 300 en coas siusitLgS semen escaran dinpuaindost comn [ierma ci
LA dls:sdl tdel a.imbso cen nil ti lo. aunqic pare il eso c oucedi,
entire Richards. Lano y Ve-ci l c. Ins ,egundnos iendran que pasar ce-
mafia panads Y asn voices de cleo Ica|. rllaobsiaculoa antes Me rotieca en
Ce 5ox dijo qac St~nlsada Ic 10 especial *1 Habans Yacht Club, qua
A proncliar ilcnrdc han ale. bt clempre hemas conaiocrado un con- -
loat KyInch por vs i gran Lesn de tigilo cet valor, uses Oers que agme-
jidr y lo conider6 un ganmcp pei gari Ligsnas estrellasal team cam-
pilor. Tamblr n c a'*b? compc ido d 4 nde Latour. F]lls Hernandez.
VeINAll, fae= anaacl.e kaccah Inil e .amssoquc no hace martio angoria.
praf. aefaado qac hablm c Ce.e a c a -
esaida hits benorede a q cI 1 tio.
d.afipda del odotliSmo inning. que In. otra equiao qua 'hat do recdm buet-
gi g a nfSaa.B na*l dondemaatraalones sro el Licca do
LaN Melo DI~Nc7nea ben c-on Osnaleacali acentad'ar pee -Mile.-
qua dabjssga Bl el ci jar de- quito. qua en Ia Junitna loelgc-

qua," 5am en Ia 5*Leg Sus .- 0c 1 eslbo peepaCado. 1a.a 1-
MItUoS ful n"lan"dn con Mar-
il~l 550.5 c fimSalcn aleodo Sal IL Dli?. Tacee. BUnco. twilrI~.5
rdl cevlttlo en -sits Irtlpls, eaa rF rornites. Palau. Radrlience user-
ybsa.a nabdac Hatanadsn obi los veo que feonte a Ins denrsi dcl Ve-
100fiSaruee IsO hanrado coi ol" dado Tents, .mnnsge ocrdiflon., gjg-
o.?.-I ne s.c Mna.rrd S jr eon buena demmilracln I in


* Sports


Pagina 19 -


fTRA PIISTON Y U RIONA' EN EL. ESTELAR DhL FRONTON


arece elrIJYC s teite t Italia
Pl1t t6nl PARIDO a~ 'AreAl-
Im eelW C14 on cnco jgdrnde emsnaIc onta arrn. rItra
Marlanan Lila primer eis Prjrmaoiia 5aIsfic5nd
antil. mi I nos Uego Con Cm choin c uaoisev ents en 8smite .. e-lilcoantra usl Bar~ P r eiD na y c Garra
~~AYCd ene15h.Dtalsmnno Lan r09 rSPri4F.'. e lirna uniaianirnuc-1,CIiN QUINTELLAO- Uiare. SAld.
frnado a ,PIo ulS50ta mncI ra. L Qi neanS~a. ea-!
Club ~M par c lteet cb agndr dc lmtch eEtle'residente del C omcie Olin- un i- 1y M ntn.. otsaUIa
doseil mcIn doI edan t lflib cilascea mealtoeltbarn HrrIn i rii55 s .o ne odeIa ia fidaeutar s 71 ti.I- F r .An Tn0 asyGa
rYacht e~n el alcht. ieluar llenfentart e on Mairmrts .,L iii lts- em 10.yalCatbad '. t, Umj. _________ ____
bal elBg iv n ea* e nro a rme d. rPaleHerrsslenroaconira Son.CBrne~d 1 ramV QuRiSntn.P
elloraaOln1scna, Gc -rscset DTROT ccoa2i Unied. E
trnld l*aclnd~e l"nIdon1minm... ust? ira ismo o de Aslti-isFuse!. TPCeam peARmD acdial 1ealnsei 11
deou~ dehaec ad7dncimeih ina, on ttradiri sr ots EI asCalc im nsotaoP
Ci a-tlu vc- i seto aestaniego- nartdo, s, Pl aoy p r I a rde al iS asiaW-.
Ic-qsdatceran I piaa reins! i 4 E ndet e ;.s s eeo laoqe d sr-i. c4 u in bataCri acndtrla ralr ey
ncoecno1rca l Ips& inporn s erelrsosp3.iirsi" n sin Ln nssas-.tbes eiSia cre il
sor Yachtsncadi an a] ri W en ge fmnioen n ilsrts, trolssa .Yl Racism sda-st l-TcS nt a-id0 a Fi
Big Pivean 't n f l~ejeoa* que i nela omm toitatdsir-ci Oiasdei, nierrnle- 05a- 3al snes i4r F
DIak ldel on11gadeIo Lan enisClb.depanicues e op-, a rson t rnsi I RLS ___ ARRSO
z tran ld, a lnae eli Iadon lies enlosmatn2 enIns ris c EliosWs0Liae.
onpu dectonm thfna,,sm acoa i qu nnaa el- ________ c asoason ic is sn-pida ci ac lide,.a~nipc(.,n msn cl~sr eaoec e lgriir
el final peiAu~r a' os pu neetas. artdmar Hoyact lb.qr pl a deonsCIT rcanis io. sti-cseccmies-c. i is' C-- ps
am nl, sa oro ulvn ei da rkceT aoennsi bsls.sid, lcm7 n eralrer do c .et -Jc.jr nr. i t touiii tmi cl a r .el cuiorle
tdeasas ooruic-Jad tl; a.. prueradi coapch Cpriappy lsm 1mm i-S erO nsa V lm is n ciie sia ~ l noismorcse t
qu aron. as qe it,5"Je n st dap Gisto etelal oa d l Bldn, a. c 'st del' liatia as ar-sane,, on I rsds .,iae r no.lpecnoe sca cmcnn o a
SrIaoce o pu fis c d mae.ldelnarc e 7entad oet s cu- 1, dt i Lcsirtbts e lra Is cd i- o rerI- lsga1 ne 105511i aeapota uqc R s
Cluan s du n ug egr na~a InsL~c a wMCnaldennicaClurb. d uta d tos.lesns rn I e Omni", G et Co nit- ea enitn rad ,ciuede de Inn lccos
al fnatupre.dl Veddos lni, aoadsOeuntos.ulicse Clubp y cprndlii-Col Pmp19 I msciaro neeosspI,grendtda 1%b pipr02s0le~sros
vanyentresat s e' Y, vdepvenda e-ra Qo e nnam iesI(elu-ta& .El iaacle Ell d1an nntopa d earsss'sln MCP En lpv Oeoca-m aeoers cn
itageeipean -icoch CaPY am) R10 sprs m VIOsca it i.si-daes es-acfis C t -lp ii d t ars 21110 p`cn
tIte atra ito -calm dales eprDa-yen cicceleote. comlalneelsI Stiara an
yar qua Iaerile enlict-aedormante.cearacreart a tm s vratn ntanni a el e UC40elle elBsepl a aleaIseell6A Sm on ed e acta I ss jcs s ''arc I-c'oqa- c imsrr iiaim e

gianda hatra d~s t.el H quiepnte a.qets aeht. 11 Gu ada. dEl dd. Es Isimjre is em eeea iiS lstfrede1 00O0lo ltdnt5 ie. ccaris ce-Cae n Dirs- d s~ac s-urasdes e a lamsad as
ir ~ e deli Yacht 0l MC b IrTnte a Ml- 2lo por I lmAltomd aaeMc o 1dree ,ss i SsC s Itai'oeaps e~s~~no


Purificamos n
baco por el. -
mds perfect q
conoce.Elaboramoh I
cadura en las
doras m6s moa
del mundo.


c1 to-
sisten
qac no


El cigarro expresamente elaborado


para brindarle placer.


a" pi-
i c6rta-
dAmos


EquIpos ultramo.
dernoinos pernicen
esaborhIr la ga con
obsaluco usccr-ladic.ds


El rcado do la pi-
cadurman eniseoa en
euo-po a de nreccson
que pcocegec o1 elo-
my3


La picadura a. con-
crca, con loado eu
acamou, cn el ccnicaso-
Ion dle ambience con-
oladlodque exiat en
Cabs


Let clgraros s. oW-
boron na m4quinoi do
asombrona prdqcci6m.


*' -0,


'- 5 ,


taPigina 20 Sporto DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 24 de Enero &A 1953


BELR TE, GAINSAY Y MENTOR AGI ENILA JUST A


La Planch;


otro star

Encabeza un program
de profesionales qui
cido mariana en el
Mariana domingo, et
Trejo, se brindari a I
otro program de box'o
fesional en el que mq efe
encuentros estelares de
cada uno y trcs de a ci
en el que participarir
nueva proflocln ydt de a
aficidn mante del deo
puflos.
Rolando Rodriguec. I
conocido por La Plane
bout principal del carte
se a Irento pios, un j
de Pinar del Rio que vi
a romper Ia racha de v
secutftas que por knoc
La Planqha.
En otro estelar,, tam
rounds. Eladlo Vivot, un
ter que ha obtenido .
varies triunfos que oe o
un prometedor boxeador
a Modesto GonrAlez, v
Idolo de los Autobuses
que blen entrenado espe
ado ganindole a. Vivet,
de Wee Wee que asegu
dri su cadeno de victor
En los preliminares d
asaltos, Rubdn Che, del
del Rocafort Social Club
tard a Jose Leiva en u
esperasciccbuito mu' src
que Chd hard Ia oebut
ueslonal; Eduardo Zequeir
naiso La Paz de Marian
val de RauIl dvez del
Club y Aurelo Roque, hai
profesional en La Habac
dose a Globerti Zuluota
Ominar inicial.
Los precios que reguidn
lares a base de $1.00 las
ring y $0.50 la grada.
GUANTES DE ORO
Reinafdo Tabio s" is
peon paperweight Guact
de Ia provincia de La Hal
do en la noche del juel
a Juui Olivu en el encu
lar del cartel brindado d
na Trejo ante una bue
rrencla.
Tabio to impuso poi
mientos Irente a Oliva qu
lado en su agresividad.
Sergid Cardenas. gan6
a discutir el campeonatc
el prdximo jueves a Rigo
zo. cuando le good parr inn
to Ceruto en bout de
de la cautgotla de oa4 11l
En oiros bouts. Jos- Na
a Orlando Portilla por p
Be Ferrdn suporo a Juan C
tael Gonzalez \cnc6 R 'N
tno cc usa hueso pole:
Month Ross %cnc16 a Ang
aona Garcia: Prdro Vald
por knock out en el tercel
D;Ilio Laulrtr: Fcemin
Reinaldo Marques peleart


Admito Socia o
IRhgocio en K
VENTAS ...
UTILDAD .
GABANTIA .
GASTOS ....
LIMPIO..
UIoEDIATA UTIUD.
SION, BASADA S01


VACACI


INOLVII


1t4* p. (iioiuogis
gatdI: Is frims
kespitlid d oi
kormosoi pliyas
ireiesoiiti: fli
|rodleatis hiuii
MM ndio Imnbfi
"Ma.IdI hombei
tambtip g trgvdi

*ficMfAN 106
mibm ented


OA~gi s e


Sports


MILLA,'E$TA


Afo C=


en Dan la series dee Marn da la e Oi t P L i I | O y
basket ball onI I ,it p n -n [a-b o u t e l C u b a n e le cio C o n c e n t r a c i ~ v n n p u t e
popular slen qua ile Ini Rusps dor is Gran enlisilolmot ha despertado l S O Lo. a'd dal asosuna,"i en I tif1
ser ofre- irieci Generald t i ucas qet lasi- ]cis Lgad deusuca d aera SemnanaM ei . 6lla l b acon so1 raalJai
Tre ca at! escc atni arca ecnr IRtS ltletaaso.- del Allele La Figuqan del A -i*o
banas do LaHabaousa ydo Oriente ,ue PN, tPEl
tio Arena frontst A a lIR utlaemAlteos tel e d El o. go acnem e oaje ansual da 1 Josi en u t - SOC.
ataniticas bear en ci alfloor. del Cubanetoc. ls Ins J os11. ,ris co els.a tndra lugac an on1to as A lalllimca agn
Spular pro- dls 27, 20 y 31 tel preacica se n, co. lEsdi Gat sd Gigas d e C udbas AzuI. t alae d eSon ad enoifrsa, p ei t de laoSUda
ss rou nds ane tetOs as ii a d'm nCeanmao oro boento e Is. nochra to Is XF conoerac Ian Ddoprtiva, Ik Divyi dO. El d e lidstcn pyeln el q iii Ssa sr
te n dst Este o vento sin ose c. l rona l ever-ic donneLolodo r.aC dar un do e Quo gr.l aheompre lc0 isI ha tilos esita
b owners dodel belae club de o callHo17; enbvis- its-----o--b-----a------al------- a o=de d a, pa trrenagi amos
g an ha to de estor cuapir Maco ri corendido sa3a las auletarica des depa ee l Ina Icu ben Si on omo
y egs t o n a I a O pe ~ ctn la a terior sos;'n f ,to ccparsta sosp ea r de Den- ea o ci a do poa dubs. nhsllr a sq
'rIjreo dou- In so el Pant lo. hI Depot-tea, gus Iruclite aborn[ I a opourtonsdad su e qu homo ngo V shaue.a e a rinhon to de ca sosi

4- xIade t.y ooatsueihomts estdae
el Rodeo Americana, ol poriglo Pl- rko cibiran in-s Oaaas m desia 0o Iinue ditaiosE pico. 'E tai
cubaro el n te 50~ reet e atood.aser tiegido come las Figursaldel ldI u it ir.-g
c br t e ecmicti hn u au pre dn Ken. slros titasyicnd r s masmlo to tinale vamosssil A p lo c Ogua-
mididndo- soda 5nli quo e medrd Ad. Bis osono quoada tss ad
n -Elr cao Po nc os dono ez l qua se 'i ha ve p coc"ldo. eashrsl tiercs dHc y ct0o
si den otondeck njnto de o I oreraru. del Quiet. plio i omos a als qu a cultivan aol a. a dar 0en bat par e os tei Y
o decididaos. Jo- Medin La pbr k ck ot O c m "los reukc ils mreo n iar a a n en Cea len1a do Unot ien deaa sl l-la do lo i

;orne. can- Azul de JoCuiada a b a, a lon Polld slctonur de noszd ulacla n no nli~ ~aolscmensdelsiolmne a etmet esci.r lEl danqe las oiilrh ad isd la E c~ l
out tionovalPareu dostacados ean cireng s in- depurto cuha n tasto an leta eo- n Cuba Sudsjdo s lu iosre nq euit pa pn
tornaginnal coma Olga Vaulena capl mosoenadirhoontot. qu ~ -usd a it smthsE
[ten a Sells ta d ele ra e l ia au aEo I- Discutieno los preriacndos troteco d e r o. Ci C
uner n a del Ca nt d a deri- --lia -cn In. pop r En a1 dos Iisi e o el As UaI a, d
har ao m a Buergo Olga g dtc.i quAda, oldsPcanp ,-enocl vs.s v i T ied
taimmenteo n s e ool o t ic. o sidados de N rAusi entre Itrois untatPp,
|ftdanos la l sma pdrana tir c lvm cn Mrsre t f Mi -so. Charles de Cirdonas Paptna F 0r el en peo p a tado nr. er
so madira on atdi p et y eo pye n mundialo d y Lourdes Collatei, una proximo qu i-ui ee lo P xr y Unoao. pnqa sesn in ril
goerrid barbe -all temcna pAPero. a sisat so h ooncargad dode betactar co don go s h Isoi c en t 1 O s sall po d Y
insarno it tarri records exisos bsaatacldn. Es- a aels teonto v Saade pero de lost otros tros episos quatro Ic I angu N
nidnicia el ISaestrells oriedntilo qua jug or) ten nsles atlelas so losq aal pare-. ]on ahora Avinds e l e d ete
Santisgo do r Cuba- r iolR, stltas di ccc resullar d iel gidoo par votacad" del Amagd- Voenalor tm ent p s
I|$ ot ut 1 l. Olando. tienen cs ous picalosce adolos croossas deporlvo I coma tln duo s d" ia.s se 0 on1 5le p 1ants e
mantn-1a msma mea, or o qa q o ___ figisros del afio. ousque lombillinconmae.I
se qua esta aaerll servdi puars uossbsuidades de triunfo cols dl enda. . o Go. 18.I
san do I m las ISEG O de unas Y dOn-lahlo H s Fr Fcrnindz Larre OsaG.n. 1 4cP. it'-
*ta aen otsa y con vista Iq gran jaroasf Asiou y (Puappyl Garciu. A.i ss. 1 42 a1 1 2 4 1a Beir mo L os prsdne de t""*A sca tdoEs dl e ntua dsncut.arga- Avl1il;" aP'" 1.'" neles.tauo ue10T'.'' 1 5 21 21
Lou uaUUos t q h lan sido o vita a s I 27 21
b quo La mor Geonoe t dl de El -nacsn, ses dootsdds l s av1 d M 10 1ai
el e ol ioMai a de steen ycoosumirdo tornos doe,.CaLurdal 74. 3 I
5i5 c L s qua a disa6hi s tualtoods las bandos: C auc o l 7 4a s I 23 ll b
P BosusatSnaonto. oucnso ,-!ii5ts en ~O cut oaioysolbo-kla.G
cubans DEst U 2a A E sdel qev y laoo o De d oracaldo. s 22 l7i
cis- Isa afieson Cubansisis on elaaloneg adc Cuiges sdrA DOa 30 asnos: Ida ro nelo tejemplar aom la teonporada de Orientalc Pauekdencon- .' 7 3 6 15 17
sra n es n ic A n el ald Ciesfuegos Yacht Club. poa, pa irs daral ell. a 5 2 111
ro D ABleO sdl. C L A aM I0pot-lamo- Cga F elln- sra s y a re uo e- Las pgina deporivas 0 0v aamadas doacontinuo coo en la desfilo ca ner de Ins caballos Imporeiados pars, re- Espad'ar.p t 13 1 0 164 1
idelbu' so snepra des 1. i el sus soejo tocoac hcd p enme A asInestiblos de Oriental Park. en Cola lempraod a quo marina bajal oInts a v easojores A al e Tarrsna. . 7 2 7 10 0 li


diniueS onepa.alP ii ^iIi de^ l a llorsp ivmne Asi.^ Ik Aqu te.^ ^ 5o^ a^ -^ 4 7S ^
el p Ce- temenh p o ycoo ma otonear E 1,6 nc soiss xcuisiones dodie- names at eleaik Fpik ghting Fair, hit do The Fightery pGoSeck.adquirldparptoveterans hil s ta Per19.. i 14 -
1 cs Acertado o st toissos pa. quo InisI esssosoI ssiod dot pais.s pr hlentlae -Solo-an ca- 5 6 2 234 141]
dnelp sr -1 lec guacemnoso ^ estd il oogradr la los athlo oe has Isd dotags 1pm. a- B aur ygo a. s O 3 i9 3510
suds del GoIerisuciss p dcl Cbr duo rums I so r ls mlsoros del alo.eo I31
Junto tsdiau. dot s de) 1s mjores equh. El ins s a radid nilistics dot Ins-AseguraLIel moI uI*LI.i -------r-eferao Ru cga-eeas 3 3 10 31m9
1pos cnn quao sesnta Ia berniiase titslo Ediussi.anoimord Is clautora de Hesa_.. 3 5. 2^Pl^._- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E Ia jatid te pt-Au dsntinV i ossi e~ne aaoje.s ---^-_________iqup ecoa
Ropfibticn. 'hn bcmsvsdel Attetaon 05sus boilos E .Jraare rxi dmn
glcam- *P r t ? s Vrichis m musgiri CI recos usicalcs. Sc en -con-bello- gesto-anuncia Carlos A. Fernandez goelOaauas on pars Mdrida


cKle r i nsiaa ctiua de covrvr e a ^simsn a loe los atlta elc enl San Andrdon eltao avll jugER AAK R anLMA L IVa-Esai.
H c l P al coninac~ndeesfuerzo do la iryccion dos qar Pard e sar a lS dics en (3 ch del Valencia .
derroi General d Eduna Fid p t a inanana o1BCn deAGn Ra enel udho p|rtivoAl tauds,Iroilidst & a o eli
itrn otto- que dobe espeeso quacInaearie, tnte Gigante de..ooena Anul do Cuba, pa Rcspondicndo al uantimicnieno popular, cl president de Operadoro de Hip6dromnos S. A. comre con campa aenelsqe bsrc ol d Caudal
to ui an La Habanacoma sl Intot E011 I trasmitir el acedtodI Pd 2 a c do Miers. GaIn .anidenci, quo b o
SI Are- cnntc6d dDepot-lion I exactitud el Pio u Reran tre 101 nombres de cabollot, jockeysyentrenadoen trot quo wisibase ansro onamnCapo

a concullnftB~dt reg6n reflt ,uWIn 6xt des r ^fln r come/ 6 -IIWiirlCLNLHRY ~aiz a o olno iir aa
i0 H "quhds s o nea ciIndice pa.osnIs saon imprescindibbe. caz1pec-nes. Colonel Hary sc .. .. s a 11 y d e l r magno p sgram ao e 2n5 ual 55conb31 Sal pe St Qu21de
7a. poste riorqu emportlvo de a Visits abI Nonorablo Sr. Pe ldene10 & ^ sseptiembre. VainsIss s Z 6 qu sloquo
p conai- pte sep- d n Eul In tarde de ayes el onorable Id d m t .1ontecl ahorsE en ta-enona a
tofEu ass- e propsrchones. ISr. President de Is Repsfibtics. mayor Lo nalicia del dial, aunqoe me r Por o:SAL" 0 lnoel on otasdaoas nhobne n a e l so s aft- E tgaetrn o.po
General Fulgencis Batiata p Zabdfvar. sasqo do noevo mi vieo aamigo MaolCs oLYATORS c~ne e ro n ]tr~ Srn: od s.pe
drecho Ho Coos coonda Marcos rocibid e bsb a Ins atetas setecciosados i que veo bre stna lan v r. erha qoc lostab ple, too Onei W entar on cuades sn .c pl 0coma
pcigost usa hersda on to caboza. par toul ser acospaodos norelDiretor ob os ea oq
rd c FI. 1 o tco p pman a y pe pblicitaio c aonteo prupa del softer Director de Dep -sesobies rcoopossdos run el placer el anterior par ]a scnicilla r za uloe
rt Su ivo tai. d eores ornl obro rarl homeajo que ha cde mondilre Opera- los. qse psodo ocordac ae tilcn on l1 giuleqoourl d aaoas 1domningo So e lrohoa do I gainam o
r G a Aas-1 J=bS emanate d ald A olprknoctden Mirnda El c.sid.nte Ba ts. .nr de Hn S. A a o ipdamo Ices taa desthoodas lagdis, la dc adersspraid adecadacuiansT
mitissales ut tcc en an round a a irsts. o..- pJosi el eas Y .se osta to s Ao rna nden at Ella, c d caablitsoraes an npadonshop dconla Mtosgo hdealc. anmo gaia
lT albin y Sdrd on C ir bo A.d Fen a los ca ^ i""" y o Ia luslo des-i S
2 Ibras. Snore Jots': H crndsde tle aro.ni, ;inns de Cuba serg a prodocla eqaino La 5qc hubiir sc L hca bs hooc dI module "ts-- "ran R scrusta lp AInme r, e la s vsi
d 6nl dcsb a Tedfllo Rojo-Pac osod r eal.disn ae o tdLmosa dpiosgransldo dan Carla ntsA. osan a dojr ls n slucoy p u o, C 051 a
las, JoAed d od ranc0 sc-Ao pn oelaircie enldosaon Inda ta I D0A o s on Ins Ihmpno Mi Pro Ad Iaprii emporada plascte ndC 1 a en i e S


p I tos Jo-in91 110 n hrsdel ai ,e Medinals rme... der pcrkn. out to,- Latub distn cal cor innm zd praoqu t Fv s
cr. Ro 3L ics gar Jun 0 M 'adicn Rrleb'sa uido. cuhg a 00 13 a to one 13 a g* cha, n udicssd Sc rdder pnrsurnosrcspsdsenod Imann vieno resullaai*do ( Is trarla
Ttmbitn cyla den nut|ix y p sosdla coldsAt oes oSI u hdl call correrauirs: rGsesrlosalampoesd e las obcknges Ba)h seirieos s gB t Jill qab n, e a-a Ia a beno, ei
S ZuL- Pot l elprdm Jo eves secomb bisae r 07r qudrt de nbr douso ibi Bu c, tiesempaladoafridas parl Ci b do e al o in e 0 tub Cb e da g
HV ~ ~ ci srguz elr el xfelnct que demandab CAREA. alST queBINACION se fr -t Co"rrodovago le ic
rln r crl 5.eonIst 5.00 any bei s- ead e In In CreerioMode'sa usa ex plonist deo s- ipisde Cubaon. Pa2a-- a cie nueotro molar cabPe los auquc par In tinaanol .60l.PeS
Rb-b uc iCa EN no E y g do Iismics popular p soalcand aiut o- ssto eec elmsuosenlo a tipisalGotssnobiaro lot do squs scIeasealasris
l c case d pioviscia ostre Rigoberts nucza v rsrac s Pat-a sepullor al hio ad ruc 'n 0 enhna dopur song, bods tsc-
e round ia Serolo Cidbnou atha coma 1loercerr -ABA IN A -N A I) I- syos -i enUnaimpr ss. ales con el mcisr gustoenssur obe Y hab d mpiean d una u el sotdnd epo del o as n 5o1
ha l an a]lsma dcontra cliIn floral -e Pr a l el !oids b SuiteOslO p Mnutuenl, mttiotd a nTsi
Parau ugar deLspo pe yCasto Cerue. pao s a asad o. queoaporecepr m alto aloa suspedsgroe, fecha de aciminto Brtn p=arencm A dl o ransieis- Las oPinio v. vi sls ol Ca rodo in
ar ti Estdiscle dris risnco furlotd as url.o obed a rao npor s do drroto 4x1 y Melilla, jelg Dant00ca-

1^^^^^^^^----rell ficial plurs, ant "D* Pate J ane ** de danrr 1 elrte, tnmr de*** sin crad2 lair par encima delpogrl*|b"' de in *mlaol pm
^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ H premo n~dn~l U1? tr~ad Ini Mentr Ag ...******* o "l;is velcldadaaucPor l tare a ai d parn uaju
__________ P ^ law tees en pu r 6- si c F6 a Fort Churchilltueigon :isa ic laciba do d u pu pinipat dIo sac io ar lbn usc goala.t ro itea Or o po r ss se o
PRIMERiasRTIDO Rp25---------i*ar o- a c lsiiapa s et pircata 'Ganadec u' '-' nIcesl dominscorn os nseoat it dern. Y Isr1 fenaea osqehc.s
PRIERAsaTIdOa.2s -masduraders records. core secTi carreran daday .y C ed ciUsRadio-Tsvessin parqueendel matwistante r r i lhbs
efc io i5 p r hoir n lrn Gel0 do.blascot. ronera Lsco ons lo s bios Ironps asdo, ds 11ee eabrsl do 1948 at 24 de airsjl si Handicap. otiecitadoso nircs noolsPerdids cit's poer cutrn. D1 assnoer

efaccianisia^^^^^^^^^^ paraE--i~- Ampla If Osatiedo-M sai~apae de41M a'm*:B Ovidol .V V tleo.10 aRZUbrS. A sa. n uai so as apersonsa oentilad se.o-n. 1949." quoI1ite elesr nr ombie de Casno emr- que abnru a m tecir a lescub do cu ec
es ~.,ibiisobligada a gnasin rpron s- -ysogaodntrlonibs Gporliva coo molsso do la snau-circutisen Is formma.seguhess
r, rcha de iGran EnfvergaiuU i Ca h:r iquo se he rindsose eI motrs ido. Y no 1 ode levnrse o oel 0 ise na ronibs do dale sector paropce- 0G. E. tr. G, le. pit
IPRUITERA QUINIELA a 6 ssisstrilbutesaat baico obomplarcucbasso 0. on us s o Os thoraolos t nleionmis dislinguoldoslj&Ja . 1. -
1.0,0.0Villas Orlandbo. Oviebad Vlo, s oqusao .ucr oOotdca.. mueis ochilala pida prod- del pasabo oasl.siondo posible quoe Las Salinas,- s I3 I5 l 124
251 %00 00 plioi pLaodobequo no menchonar oallnsosbre apan h saten ten0 d i sgaren quaEllrcp110ss eanlro IdUn spia ey oclna drertMlioe 153 29 1
25% liqssldoa i~~~~'ejclodsa los qua iniogroisson en o 1 eo. savo e ih oioseaoseida UMohbhid o sin rTestua. .-- 7 4 4 32 520 it
Abaolla yto lli SEGUNDO PARTIDO 5R P.Stanlost iiis oto Do n149. an stla etAldmuap laosdo del constanlo repa- emntis'idod comeaovonce hbconipoer Murcia 7 4 3 3 29 il
710]All p An fal. blancas, contra Te- wima ariotocracia equina. sor do 1osttandhices, mucb Pais u~ncUna de o is omnons a-rtislas prnn'on Alnupanto . I i6 2 1
Jonim.)a p yLohata azatet. A sonar deltI Zollmedia del natural desoncauto. sloe el do Rivirside a Ia sombre do a pt-enontarsean el etspectdcuto quaH c8es .. 77 .1 lb 11
13 12y del 12. nsule hecho nos onintoba; tos pr to Ceiba do Ia Guardia Vielo y el so brhsdarb on el Salatoi de los De- Mmtatla-esa 20 1
*Do probletios Ieqolea ysoclolea mesa sloefilera herbs pot- noin '0 de BpvRagYHpes a Is vora de tocan- pores. Msa
SEOUPODA QUTNiIELA a 6 tanlsspdn-pAssr iiaIotoataad o Is ompleados. Hay toneot no eall programs dIsco Cbibova -S 6, S 3,5 It
A DE UN 25% AL H.ACERSE LA MMV~- Anibal, Alfredo, Ugalde, Mugoco, villa, qua Mi Preferido no hobia ae Dobo oscugerso unsisub apropiadn debutantes do los troidas dElsdicMho- Orihucla. -- 7 1 3 41 i5S
BEL VALOR DE INWMAR1 nIOosCO Fl inCos q arsn 00obelisro, paco en bl1timo coma el quaose oncuentra aa Ieassotula mldecididndane dos de ellos par Granada. -- 6 2 5361
caso itetrvendria Par nar r la et e los banquhitos en qua ccpanan ins campctic a la mtia p 60 yarbas, to Mallorca. . 5 3 8 24 13
90Pstg 0r h oronelvteaRsoubertoo I uolind ainlor uopad Ico-Plot Ultra. .. 5 23 3 540 1i1
aae a IX. IllO LAMARIN.CAaflaa e ECE A TD OI oeb rddsdoctor Eduardo do Cb~rdens.algall aiderarse bien grcparodoa porn Ia Lhssnte. 5 2 9 4 39 121
D~aEI ba. A ARNAAlf redo Rogues, blannos, non- iranda.
aUglo Flxp ruauo. B lsgcsr agotadloo yo en Ia targa Carreara de disbascia. teisien a positivamente su Baleares-.. 2 2 310 40 1
-Asoar dcl 15 al myhl:sos rospenbovas vidas. Sara queon el st portatidad. toda von quae tadcoaba.Cacerefoda -.. 5. 2 310 0 49
_______________________________________- aba ayalode Is emproessquo 'coaslante eve dcenh olos aficionodos, last 0100voroneaonrasen data basis sI )alEl oquipo liderc,tj -an a. Tic-
acluamesooto rife los destinia es p'endo p soinando dot paddock, seai fecha apenas hont Onhdo passbilib 'no quo Jagar ron tlcsyriess. I qso yO
O~ riental Pock quaepar inhehatsva pra- ionspicodos par el loolimonia 00 OtO- det de tuciese on los duslancias In.-,sesclu en asspatio; Iacga rlascoil
pla y asucstcash haya acordaodsquac cI draat quo Issico do Cuba as mcJur 75iis.'Jaen dbrie Canoe ii, iib tcb osPat-
ninmnoa Ms Scetocidn no v-n produrlo roooinos. OhoG vnobru s Ina igirael piogiama. mus issbidn jagand 01 Isrbe- pciu
cooislisempo ditcrsda. portsno hay qu No IodoIabc dea imedhrse on prsis v t a mr bds icaElievyas os rando eno us0 ucaqo5 s~s tn
I ES olcid q uo boa CarlossA. Ferro-i cnrlaosscohim uirala posoce csu Innormalos osajersInas l re pisbbli or -c adoil Yet tMurcita q a iillcd I ira. s
as on. S Pea sicsdene. oei su bib Cam~ics 510 afu i quorTpinInhpsnmel Ins lio olau sri a. YelM lla curtfeaon
"t imi Tpp _______cnena ~mrs ilaa.tael ciLine~nse al qijo vecis6cnuato
FerrisbnGaondIco. Isinsrio ell set- cosulta scsi goeso mdos. boy csnocio. quson sos quo corodan pielcictOe- pJmn
anterior hipsoos p spisiosados be. pois sen pn05 be zentimient l i usesi non to a I1st fubl par.ur s elO o 1Stdo spifsr
'V lh~ Sctorsdoa, habienbo assmimdo l u~cp dlclns sIrn
BL S nithdn do oft-ecer In proseslo 1051 di nt5Ora dlass t aedo ainJprigcnnis
poradn at-ara ompbacot- un Pceseoiqe'ste ais Sat-a ottode s lg.i n OS e ra ii
lenin el Honorable senor Presdent! *s1n pars. s'e oill va a aCr
de Is Repibbica. D ~j1 ~ ~ jI 9 te SALVATOR oboes indonlos10 encuenlrnct efsialda:t,
El massumenlo a M1 Piceceido illu- '' '-' E SJagdtdoae en lot tericns elc primer
disn omsintir nog7n elt isa o Jueas ___________ 1___ equip mootistso ;
me sugir16t Carlhios Fernbsdcces Obn- adid
una pla ans oquae boron anotados a P~rEREIA CARRERA- RECLAMABLE --sevilla. EM2,31is.
continuac16n del do oqud to]asunsr- 5p S syal frod n t ebsne Pars ejomplaros do 4 aodas pyeudsPoearou 300 -ec aecs
La. hies de divorsos ooosgoonesanuansob, ICSFA Rtded I -Root -boad Vl tal oud.
/A pemoohatbidn .lIs dea os isormosa, ic usFaol e n adsaca Zaroal Aitlildlibeonitboo.
-m~hios a0 sl haohhiv e mb ~JaCrsonlaW. .. 115 Lleg biosenlodiuant ciar. -BSantander C.-t-ions.
0.1 JooanN.. .tu Cb dble onocim. I -BarcelonTO.V-Ovdoii
Bonto fetial latelu. .. 100 Parhiendo rdtshdo Suede s!i. -At~ttica de 'adnit- lg
B. B. Toddy tm8 No ha invontado Ia pdlvooa. 'M
Bonit fesival Ta~ben ciseiran; Signal' Toter, Slap Susre, La Berena, Coocha Bloc.'
Co ~El donaigolalgarmorsde lohronoFee
-. -=dil-l el dia 28 Croosand Slay. Grailgal y ]ose ofErinRELASALEecebrarA uns.gafisaa n Is joi
01 1.:cis uisoneos. Pars. ejenplaocs de 4 silos pYnda. FPearlte$200 uarmraeplaaq seha
el Parque Marti COLONEL HARRY: Finsllio cbrn Is connantm iissr aocr.
_____ Clonl Hiry .15 Vdobo libvar a Avelino. Labs Santi. Belilsora Lpe 3pQsbole.
XI -qe eprtvtJo oIperiouss. 13 Corro en oxcolento scupo. to Tomb.Plosantaos, ing sa00elPil
2 acu Dpotv 6JoEMarti 3' Bat-ds di Cefar. 110 Guetant so on Snposibilidlades. tronata del BalomphEJoy
ci InsttutesinNonbonal be Educalcido Welt and Good . .it Es un animal inconsinlonbe. u
ow Flsiat, quca all medics, se ban an Tambil orresrlcmn: Sin Prisa. Colleague, Constable, Shot One, Big Wash,
WelSra aterCERA CRRERA.-. doming
mhba at Pragro~ma de oteBoflos ag10-MealASeCob LaneroRECLAMABLE MOIIne
ad. deli -si ~~~~~~~~~~~~~~lea qua tendrin emecin dorante Ian esfcoe.Pr japdc e4ao os rels ~ i Njtc eMraa
Inds do Is it* ~~~~~~~Semnana del Ap69tal, a sea del 25 RIl elMESSO~e Paa iotpalrspdoollYmlsb rzzea3daule eX aa
.r~ SALIDAS DIARIAS oAs..O 31 del presente mctdob enema. EilJsaprad
La thoara exoelosiadel Apsbtol, ma-Mebds. . 110 Luci mon hosll Con chance. Colmadast de camillas so crid ama-
Sil its HABANA CIENFUIGOS yo nainire se holanro ] en ihrmosa Smy Happines. .IIl Cand, to Carrara en tanga onina. domingo, IonastePachilnos domsst
sos ~~ ~ ~a binParomos oOebo ~ a st nqoe be Is.Aveieda del Golfo all Johoe . . 165 Cuosia con vebocidad aql i s dlatdtsimpition Club ilutlgo ldc
SO ilniTemial o mibi Goiia y n abaUitn de san casc can Ilo ifbl Litflr locoeri 110 Pagd mop bihess on flu sitima. ariannas.0 oan erre 0 depar
S I .. Aedde 9 Taquils 9 do Cubat, socrd mogrdada Yvnrdo Tambibs cocrrbet n:Golden Shore. Pemohy Y Drumsstick. lvssoot 50eteeuaman b0odos as domain-
quii iasdriguu DIA NOCK-il DIA NOCIII dumante tbnoteldia 28, an que se RA AR~ ECAAEI Soc In 1t-rdo, a Iasscin c do note-
rotebra el primer cestenoris do sn Solo Carbanes. Fara ejeesala-es de4 saslis pycmdl. Froesba: Si4 braran id n -bailable qua or
lns if ades per Is 6.00 8.1 6.00 7.10 nbaicn CHARLES RENNIE: Eutin fra so arAbhasis lao nueve de o I nshe.
8.15i IS 11.00 6.20 11.00 Enl horns do Ia malsana, e1loIs- Charles Sinnie .. 110- La dishan10oL a da crebios menuzado parsor qoosacq a int oerside,
jhthut aloHsonsob be Els~dcacibn Pbsi-Olga1B, ....... .. 1006 Esl a s si h oarrado. h a q5 00 s ituard en Is taltormio
d vilpa 10.09.50 ra, cetebrard n programs do acts. Orenbone V. .. 1 150 Luct quoal ine pejo c-sa0do eosadl aen Is terra 'd Ial plants
12.00 on tot quacintemvecndrdn lot alamntos lcMdbnwol. .. .1ny0eradPUodemat-caretP 0aso lu. rajarelsedif0.
1.15 p protesamet del piontel. El eubdb- Tamhb cnin no'rd5Dn GrlBlocking Back. Ricky SM. B..Both Ttis s Ievard a o i an b ae)e
iis fegll mc 1.5,rector del. INEF. doctor Anibab Ha-Buck, Insaltisotyp impaobog. Ndsiei aim Id-bailable c dua oSrI-
2,52.30 bi-iguec. hard, el otrocinshiento del QOJINTA CARRERA.- JUSTA COMBINArCIGN meis do tebraro, domingo, oatehogo
5.00 ans p en Begubda so p aladatdes- Sobs froonnoa. Paras !eomplrs acdeSo de fis Y mnsbo. Foealo7 aeo I n P ainoslmd tambhi~n
RISE VAIONE I NFORI~cU- 20 at-ratlo be an n oitea pracrotoma. sloeFANCY FARMERt:fiche ropetir r. 5 a smilneataPm derod
RESINACIOIS IINFO~s, US120 Inclupe I lta d~ndiet daro FancyFarmein. 117 Un cabatto tue ogadnalr
Ylameosesdelpontel, pnomulental 01Dosec... 103 El cntanionaroinkspeligroso Tres juegos a base de
pY 00mm end Mis-or t, cnh mlttstso akMt lable0IVQcuieton 1011 Pudioma maccar at palso oqablgina ll a
pMENENDEfora, en anmladaies. Tneidndroo ntFxnt Cover, Don RigspOh il. -lsifnjeaimn
Su~iiiiMZNz to tambidn -del core., c Sn re..TA y OhREilry


TARDE


"nos teams que

22da. category

n los 'pasos en el grupo Norte
rcuito surenio Las PaImMo y ell.
n. Una fiesta para (ebrero I ro.
rERio
Una recholata quo cocaenzerv a I*
oa y terminari i \ats s Poe 1C0 v
i lo altotI..
Y como es para udadiR a leo Ba-
5s, merece quo ae la ayudp
A contlnuacil6n o'lcceos log pro,
ramas do jucgos do la Liga Interco-
*gial y Juvenll para mdafuaa domino.
-En el Stadium Cerveza Tropical:
Barte'ona y River Pate, a laa nueve
mAii; 6Seycg y Vills Maria. a lav
Iez y cu rcnta. Ambos Juegoi de Is
lease Inters.edia, ur Ia tarde, en el
primer turn del pr:sgrbma, a Is Una:
spafia y Mordazo, tanibieid del cir.
ullso intermedia. Despuds los dos Jue.
os del Campeondto Amateur.
-En el Centro nr Ortentacidn In
0anti: Mordazo v Orbenlaco.n, juve-
iles, on el turso otrini l de ais nuae
media; Deportivo Luz y Ortenta-
idn, Infantile, a sogunda hora.
-En el Campo dI* a B ehaticencla:
;elb y Almendares a hi- nueve y
media y despuds Beselicencla y Sta.
Hum Club. Ambos encuentroa Wan-
tlies.,
-En el Parque Jose Marti: Cerro
i S. I R. Club a i-s nueve y cuarto
5artIdo de la categora Juveonl. A las
liez y media, los Infaihi3tS EscuelS 3S
y Cerro, Y una hora mis tarde, los Ju.
'senlcs del Almendarm y Celba.
-En ei Campo Je VII a Maria: A
as dos Y media, Jolvcniloe del Depor.
]tvo Luz y Casa do 3eneficenia; a
as cuatro menos cuartoa los de Ia cla.
0 intermedia del Valle de Lamos y
Hiuracan.


40so elijan


dos managers

Es probable que Csey Stengel y
Joe Mc. Carthy figiren e el
Hall de la Facoa. Otras notas

Por CARL LUNDQUIST,
de la United Press
NEW YORK, enero 23 (Por Carl
Lundquist, cronista deportlivo de Is
United Pressl).-Paul S. Kerr, aecre-
tario del Hall de oa Famo del Base-
ball. admiti6 quo CageT Stengel y Joe
MrCarthy puede quo portenezsan a
dIchb lugar, pero que,existen pocas
po.ibllidades de quo ambos saen ad.
toMlidos on un "futuro cercano".
En las boletas enviadas al comisin.
nado Ford Frick Para Iu elecci6n do
los nuevos miembros al Hall de Ia Fs
Ina. ninguna trala el nombre de
McCarthy y en solo olgusas aparecid
el nombre de Stengel.
ILos cronisios solo volan a bose de
!sUs habilidades camo jugador. Sten-
Iel N6 un bucn outlfilder en las
ids srs, pero no un gran bigleaguer,
que es Io que hale talta pira poder
Isrelogida. McCartby ounca jugo 0n
las Mayor-s. Y ambos son inmortalea
del deporte en lo quo concierne a los
lantdicos por ganar cuatro campeo-
nalos mundiales consecutivos como
managers.
Kerr diuo quo eventualmente am-
bos podran seer legidos por el Co-
mItd Especial del Hall de Ia Fama,
3 pero que no tenia ideade cuando so
reunirnan de nuevo, por Ia seria on.
tfermcdad de Bob Quinn. Los otroa
miembros de dicho comitd son Connie
2iAck, Ed Barrow, los veteranos cro-
7 nislas Grantland Rice y Melville
Webb, Stephen C. Clark, de Coopers-
town, president del Hall de Fla a.
Ima. y etrr.
I "Es posible que todos los miom-
Sbros colst4n 4acuerdo on quo Slon.
i gel y McCarthy .pertenecen al Hall,
,peoa osno siognitica Usa sogiaridud
d dse ae scrin clectos", adadid. "El vo.
is docel Cossit6d hone que aer unbolt.
On primer lugar. Tambidn existed Is
istpresidn dp quo muchos otro vcle-
ranos pertenecon a dicho lugar. He
oido que hay muchos qua respaldan
al faliecido umpire Bill Klein, a
Bobby Lowe. del Boston BrAves,
qUi.en suera un gran bateadots'ante
de 1900, y a Harry, Wright. Muchas
persona acreditan a Wright. como
el qus estableci6 el baseball moder-
nu en Is dorma en que ahora so
juega".
Kerr, durante much tiempo ago-
ciado con Clark, quien concibi6 Ia
idea del Hall de ot Fama y trabaJ6
tLor ella haste su establecimiento en
soperstown en 1936. afadi6 quo
eosnnor debo convorfirso coo en on
1.siatema pars incluir a personaiidadir
beisboleras que son famosas por una
a dos cosaa:'.
Actualmente hay 64 hombres on el
Hall debido a la eleccidn de ayer de
Jerome "Dizzy" Dean y Al Simmona.
"El ado pasado Padl Waner y Harry
Hellmann tueron elegidos.
Kerr terind diciendo quo habta
discutidto l posibilidad de una reu-
nidn del comite especial con el co-
misionado Ford Trick, pero no e haI
tomedo todavia acci6n alguna en el
particular. Uno de los obstaculos es
lograr Una reunion a Is que todos
puedan asistir. La mayoria son veto-
ranos y muchos de ellos enfermos.

Otra aula inaugura
Ia Acadentia Naval
Mahana domingo a Ial B y 30 a.
IM., a presentcia d las autoridades ci-
viles y militaries y tambien con Is
asistoncia de los alumnos de Ia Aca-
demia Naval, Deportiva de La Halsb-
n.. serd inaugurada en Solrgdero do
Batbsd.usaevaA-la.do1isAm-
dooths Nasal. ent Ia que cansillapc un
esluecno mao de Ia ComisiAn Nsclesat
do Departes. par llcsar a bodos los
puortos de Impartanosa on auta quo
a ia set que apudo a amptior 005 00-
aeosimloelos a loa doporlissts del sec-
lor eduitro. sirva tambises para tos
quesen l osar ilboas so ausice 10
La osova Aula do is Academia Na-
val Deportiva do Eurgidoro do Bsal-
band. ba dsid dotada do lodas los
implomoatsa oecosarios. parsa salidi-
ceo ass (oncldn, par li Martoa di
Guorr do Cuba, quoe onjoeantamenh
eon la Camisafn Riciosal de D.epor-
lea, labors Istenaamonto por el das-
socalbo del soisor uanto on asu sapee-
lodoportlsoicomoenail jietraba~Ja.
B1 cuerpi do ps-fsmore. aitaa' aD-
legyado DOe campatonlei aafieiluis do
nuiatriL lajasa do Guerra. aI Igual
'u nlao iolas 4ue ftucionan ea
SataoleCoba, Cienfuigoa Ma-

tAndr- yG anrbuLnsa. lnfiss -
Qdto ]acad ooe oapb~jiasuto Fegido

eat~a eneva alala de Is Acadenl~a Ia.
so] Deporaiva do Ia Coanluida Naclo-
na] do Deporte..

Afio CXXi I


Muy firm se

mercado d

Al precio de 6.05 se
awicarcs de Filipi
Li firms de corredores Lam
Riggs and Company raport6 ay
sctuaclin de loi mercado azuca
en New York, como aigue, los c
registraron' lana Urine, tanto
snucar crudo como en los future
AZUCARES C1DS08
El mercado estuvo firme. Fu-
cida una cantidad moderada de
y de Puerto Rico, para embarq>
febrero y de Filiplnas para lieg
marzo, aI prealo de 8.10 (5.60 C
ra Cuba). Los compradores sigu
Interesadrs a 6.05. A primer
fueron reportadao las ventas siI
tes, efectuadas tarde el jueves.
toneladas de Filipinas, Ilegada
de febrero a Is American Sugar
6.000 tonelades de Filipinas. 1i
cl 16 de febrero y 2,000 tonelad
Igual procedencia Ilegada el 23
brero, a Is National Sugar Ret
do at precio de 6.05.
MERCABO MUNDIAL
En Londres el mercado estuvo
quilo. Habfa un lote neouerlo o
do at precto de 3.57 FOB Cuba
PRECOIOS SPOT: 5.55 CIF
MUNDIAL: 3.55 FOB Cuba.
FLETE: 33 centavos qq. un T
Costa Norte oars Nueva York o
delfia o Baltimore.
AZUCARES REFINADOS
En su iltima revista semani
mercado, de fecha 20 de enero,
born and Company. Inc., hac
parte loe comentarina sciuiente
demands de retinado durante
mana que revistamas ha man
un tono sostcenido, mbs o menoa
quo la semano anterior. Ahrr
Ins precios del refinado estai
sclarados se esoera que la dIl
cl6n aumente ligeramente. Loa
cdon en osins mamenios son con
gue:
Refinadores de surtido con
8.50 centavos libra en las re
Nordeste v Sudeste del naias: 84
tavos en las zonos del Golfn
xico y de Chicago-Oeste; 8.55
CIERBE
Ant. Ape
Marzo . 5.51 5
Mayo 5.60 5..
Junio . . .. 5.72 N
Julio . . .. 5.77 5..
Agosto .. .. ... 5.83 N
Septiembre . 5.84/&5 5.
Noviembre . 5.89 N -
Marzo 1954 . 5.40 N -
Contrato sMundial numero 4
Contrato tambibn mostr6 firm
volumen relativamente bueno
pubs de abrir mayo con un pu
baja en roaclrin al tipo del cler
jueves se inici6 seguidamente 1 '
bids en formal gradual, sin retr
ltegando esta posici6n a regist
za de cuatro punts. Sin emb g
elerro oobrevino un retroceso
y perdl6 to mayor parte del
para finalizar con solo un puu
sizs Las denris posicirnes si 1
un rumbo similar al de may
CIERRE
Aol. Ap
Marzo . 2. . 357/58 3
Maya . . . 3.57/58 3
Julio . . .. 3.57 '58 3.
Septietsbre . 350/59 3,
Octubre . . 3.60 C
Enero 1954 . 3 75 N -
Marzo 1954 . . 3.54 N -
Mayo 1954 . . 3.54 N -
FILIPINAS:-ES N. Y. Times
c6 que las Fiipinas tendrAn a!
EXISTENCIAS
Las que hablan con fecha
enero, en toneladas de 22401

Nueva York, Fitadelfia, Bait
Nueva Orleins ...
Savannah y Galveston.
San Francisco . .
TOTALES: .. .. ..Cotizaci6o


APRECIACION DE

MERCADO DEAZU
P 0 R
LVIS MENDO0A Y COMN
LE
Eoc i't
LA
F E ULI'
oercado en as.. 52.
moadrm nsa,1 el23o
Mena 53tIM % Is'.
Pranr.'efns 8. @1 23 d,
Esrer, c ta. 152 46

ALGODON
CIERRE DE AVER EN LA
DE NEW YORKOctubre
DIclembre
Maro ...." __

CAFE
CEERREDE AVER EN LA I
DE CAFE DE NEW YO
CONTRATO 5


Mails ...
Soorrembos .
Drelembre _*

IKOALO AI7MENTO LA EX
TACION PEKUANA EL
PA8ADO
LIMA (Apiai -Las errportsa
del Peril en el primer sement
carn asI det assorior. Las cufrs
; podiums Isecon de t09.800.00
tires de enoero a Junta de
* comparados coo loo 96.300.00
p ortados eh et misms podioc
' alto anter'ior. Las Inaportactos
chasms so 148.,00.00 a 133
net do d~ilar calre ambos
dos. ________


I Finanzas


desenvolvi 'el

crudos enr 'N.York

ectuaron varlas yentas de
Muy sostenidoo los futures
mn. vos en Is Costs del Aciici. Los a e.
I&a molacheros del Oeste cotizan 8.25 coo-
ros tavos en el territorco Chicago.Oeste y
les 8.45 en Ia Costs del Pacrifon. Los del
el Este cotizan 8.40. Se o an reportado
aigunas oferft limitadas de rollnado
Importado de otros oalses fuera de
(re- Cuba, envosados en distintai r ormas.
uba a preoi.a desde 8.20 hasta .253 centa-
en vas libra. El refinado de Cuba soede
en conseaulrse a 8.30 en, sco paprl be
P2- 100 libras. Eaton azdcares genernlmen-
nra vn York. Reportaron 0s OimSon Ii to-
len- gado de azccares extranjeroa en Fcla-
.000 delia esta semans. lox cuale rastAn
10 siendo ofrecidos a 8.25 centavos en sa-
ef!. cos de at-odAn, para embarque par
bada ferrocarril
de AZUCARES FUTUR08
Ce- Contrato Americano nimero 8 -
to- Influenciado. segfin parece. par Ias
dificultades que d-moran el comion-
'andc is eufra en Cuba. esto Cantrato
ran. deuplcgd (irmece can boe os virtaer
-ecl- de oteraclones. El 'atza. naturalmen-
te. fuC Tnavor es ans posiciones cerra
Y. can, finalizando marzo tres eunlos sn.
'1 bce el pr-ecto dot cicero doi juenon
en ta inayo concualma'utia canslees ysea
Pila- tiembre con dos. Las primeras trans-
aroioonesse factn aron en to pasicido
de mayoa spoecioflaniuaton a ins be
del dicho cierre iniclindose noco des-
,am- oubs at arranvee auc rolgriguisin or-
ien tracesa aIcunonhootscI inala H e In
TLa season. en cuvo moment sr nr0cr0 a
se- tipa maxima etl dia, n sea 3.64 En In
nidn posici6n de iulio no hubo fluctna-
gual cibn. efbrtuandose todas las npera-
cue juion10745.00 perao e septiembre m17
M- n me aaa t5u41iuat ci ormba d d tal
r bn.Iporelra oue en muno.
pro-'. El votumen beannrocianea O fid
Msil 733 mien. inrtuyeadn un rambin be
ban mica mareo ornJuloiona 25 prlala
iota: Canirutos en vigor at Iinciurte 22
0 .00 58i 0 50Mnrzn 652. mayo 1623.,ontn2.
cea- Jnlia 1P74. uetebi62. a ueptiombre017
M6. d nviembre o 31. mlar a (1954 S. ttal
:au. 4, 4totaled
CIERRE Tos.
Max. Min. Hoy Vendidan
555 555 5.54/561 13.50
564 560 5.64 6100
5 73 Nom -
5.800 5.80 580 t/n11 2,600
35.4 Nom -
587 5.00 4 5.86/87 -
590Nom -
5.40 Nom -
Ratesoeta meparocaed hln aco stance reck
can d radu a mitad de la seulo en jut a Y
Des- septirnbre so dentida on lridoate
to do en el pina Hn In Balsa y coma esn as
o del tural el retroneo an osehizone1perar9
lorea. Gas Bousobetgira estorvicna 5non
onor. di. o mionra n prom.eente 4pe8
o at- radar be Cubs ampraa. El valuato8
ae. at losu be rcoe120 lales.
ipida0 Coatral as en vigar at iniciarse It
vanne nmibn:.-Mnarza 426. mann700. Jutio:
nt Ic 98 ,nepliomabre 004 arlnhrc 52, mnroo
4erna(115541 0. marotO 112041 0, maya (115)4
peorn4, mitotl2,0068aloes
CIERRE Tnsi.
l. Mix. Mis. Hay Voslida
3.50 38 3 s 528/00 1.00/
2061 3,5.50 527060 3.050
3.03 3.58 3 60/01 1.300
3.04 3.50 3200/01 d50
- 3.64Nom -
3.75Nom
3.47 Nom -
3.47 Nom -
ubti- 142,000 toadiodas targon pura vendor cn
sirooelinrcado minudisl.
0 CRUDOS EN REFINERIES
7 tdelsag/tn tan tLfras be W:iollttond Gray,
brasa.,grain las aiguienims:
Eno. 17, 1953 Ese. 19, 1952
tora yBoalon ... 56,902 76,125
. .. .. .. .. 54.460 30.491
29.197 28.501
... 29.25.5 41,000
160.793 185.113de los Merccidos


!M1ANTECA
AR CiERRE DE AP'E)F'. I -,rrj.LSA
DE H:,t


DIARIO DE LA MAR1NA.-Sibido, 24 de Extitro de 1953 Finanzas Pagina 21Cotiza-cinde'los Mercados de Valores Finaliz6 la semana en la IBolsa de Valores d&
_a N. M o en~s un ambienteie bastante inactiviad

BOLSA DE LA HABANA --- ----1---jM---S-M--------a-d
COZACON0FtALi $6,005.00 jComaftosisazuerers Cbs- *3505S c Mi 8If _______ ya dena d
COTIZAIO~N OFICIAL I I Pedes ( referi, c)ie Decrind vol. elt -ono 8 1 977U I en
23 DE ENERO DE 1053 Oblgsaclones pars. mi- Compailo Azucarers Cts NEW YORK. eno 23 par ,| hPto. ICll o Cuba 19 77 e
BONG Y BLIACINES truccId del Psisci. d fede.. iComunest -a dirseto do Lais Meadpaaa yC..mpa- I os eL aas
BONOS Y OBLIGACIONES Sno1" - C^ ^;?", mpani Azcr h .---^ ^"im):0 Bi Is "T c"" 0 de La Hablan
Comualcacloces Cmol s esraos Vee 1 laOh
5000.00 100 OBLIGACONES ins. Camagey do Cu- Indutril Baj
o era A Forrouarrtlos.1.. .1 ., .14 Elm m todoe o a do laoRe-
Comp. Vend. Obltaaetaaoa Compsis ja Carptia Asucar-la Bo seen. P i vieas l d0 t e rimla c del. a177cotnad nu en i
% %. de ilods 1,0Mta 0 ,ana . .. % TMSins. .n 11re de1
Cu.0 tB5O1 . . 111.5. E a s23 ld s d e a yar n lsBalsa doe Vs.
.Oa Cub1a, IMO. Ben rlc buboe.l I B movileto
Rends ert .. 10 01 5 sacasu ado Atis nr tsd C .bao ds Ants. - t ne l a tacos do La Hoboes ,cauya papa l do
Re nlrc o C)ub. 192 16san8 B 'runn ar del E* o aE g e sh e'"m Cub. 4enaa a 'A d q n centa reltals del Fo too el u i c "im s s ltado
1o077 MID.E.t. 1B44- O di tooTdeCuba, rir d. . A I? en acciones nt ooas. Nuevo ls ilnu405 0 d it durasale Is in0 050a fie fnaad sy *r
to (oDl. E.). . B.. 1 1 do 0losTr. ire- C. 10 N. ES .a.y. .. Ca ( en d aro 0.n es ntra bursatil. Se repqtacit
0I tdi C. B C o1941s Lenetcriiln do.L. % a phiaro & SIo eran So Co. l a edg o adee$2,000 dodicha no.al 975 (1) r. E.)olddo u Corritfi ...gifc do -& cl rade ori tas eno o Cub ad P 8 ER A L S'AT VD E rnlsc ticao deC sldd
Baiaos Dohda doi 0 3 $1,000. 0 0 I Hatas. Prceorl s 1d A Indces orecis de 114 sic ae octavs. $ 20,000
Cubo. 1950-1090 . . 00 ba R 100% R. on t-a Cam p o i i t Li- gr-fia d LaNa sh m lsio eI arn ni s EMPiIS, nes ese ener ,23. a is base d e 31 .La 6 denL boso m
Onpolb(it e r doCuba. 1940. a (Comunes) 2 -% % enIs bals acvHbataoues de de 195 3.- L aidJne la iv~ti de Iamunms iLbanos cer Ifr
1010. (D. 1. Veteraosoas 101 k104.1mb .snn5~6. e ct~n .pnlIa Aoneductoss o0 t o do tuanead o sk10. aJnad rcoe a~rban errnmylms
Bono es tt d o Cu- Cba . 9 coma osra B cus odcis-aoin ft en ciudod de Chicg a,,n Sauthernar Air En Ia Boisr be Vares de New
Not'Icl~ i on to d ~~ii S -o Bn. T, Cuo mad C luba 30 2 ac istil I 38vcat inoe o p i Zr con lasliro 2.000 a"ioe de/'l-lj
dao. D I 19523-943. Vets' nen. S dbt H d eNConnot.els Nacna. C- m c o oued6 acuna deI 36e va iceo da Li nne end e n e do o a Yor s dar 2. 0 0 ct co
.r t100 101 i .1 ( aFabsrics A1 95- necltao. 00 is saidoa de 'acr scrse Atl3ta, nta Georg dc enolr dividend s- I Ver\ients
Copanta As u cr er. I 28 s. 000 o 3Orsang Crushdelo Cubs v ocomestariocs at ciorro bel "New do de quince e novo p r accica dot rtano y 10 y media, v quedircoliza.
10o 1000 sBibboos PIettca Aran York Worldl -Tei- aam-Sa'El nt Vd stock co c peaera en inr10 v 1 do de 10 trem ortavas a 00 cinco ad2-
No(Na sratarladas, .044- a non.i F derrut C mp ni r loas lao.. iCom es e- amen d e loracion Aeriontcnrr 50ar lde- rdo s053,ea e ineoonista doe inrcordsly nc s ( d c d Cossolidadr. a
Osnen T BortnotalSin B.. nanon Ter olirls (Poote- .o.ct_8d. i un l 1054 do a r a3'tr 3100 ocines do i C b Ry.,


Banotlerrintarml.c rls SBA. Banco~ s Tc -- mp li Cuban s dew~ CoElec- v co d6 dere 36ivo y cuarto. tl \f
Herr A 100ACC1 NE e sricidad ( Co ues) l~d. 10 1% Rde) scuartosvel nor al. Se f rm de rso a Br lin 0. 3d T3,0 visltan- qui |U
1910-111165 69 O - Vneal. c doptita HealqoB neri do. tolue sndieron Inercia 7 en cral. IR S a 3 : 310 acr o de IS C a
Ha0ce Territorial, Sorte C., BantoeTerritorisl. monet:- Jrgr ,- noonas citron do aiza cadad2sod n 3 SR N23 y media a 33. y quodir do 32 y
NoMorstotad 44,ast, 1044- Plaras .I' C 1 piuinpo iAgricod eln Yiu- into v a l e rr Snencoolos 7 en oroor- A C D DR s a 32 tree cuItan N
to1t74 93 -rr C COConslidat C. Ca g st dosbeCu-i^rl- i .de.sib dTets siele a 000 v losoIradiPOSGUERRA LAS I Aoo DADES ran Joins certificadiondoCar salrdsdO
danas. 102-OSS. 30 Ct L Co.. 5... tin J t-. ^ I - mio a. indosmaladacdoocots sono.es rindicesn demeddat 1c sto cuara 0N E
andoss ia. Ct pani J d Ma.a. .1to0ar-os indic nes do 12 vd c eri In TURIstCAs RLIN y de ioCubs Rn Las primnerm q u-
Hanana Electtric.rl~absono. roanan Elo roacts Railista $1,000.00moos ha n ado o volu estfatose. d as egn ctzdosde 36y a 55. a
B O L S 1E20-0051 3R Ca,000.0nahisCa .ersendvol n dielono m Sn a BERLIN (APLAI. S grin rocien i os del rd de Ybt y o- Hvn lcrc RiwyCm.Vn. d c uarcon Su 7 vmeio n err dei 0 ----- -**AC H l l*
same. iPOTimZ aO H Ips. Co. Coinnun ) % % % me.naIc acciunen ca mbin ddlo. is- irafa con dmeg is Din o do Aaselu -1os
Moras d Abst 0Co Itaoos t eotrse Ro.t\t:; /t 1 d ...'".o ri, 64 ^ "~ a' toe ~ e a' ~ 1- da ^ _^
rat l.91 -1948 00 Jarcl sUnless- ,h 00 e0 fl ORiunuSlma in. o leta.ha sido EcoaIninicasdoiSeAl t Co mr6id,
4lles B rl. e 92. .s . . 8- T n 0) P a OTtn . . . 8 de 3 la
1a44ler 3p s. . . . 2 near mena d eo i ento sio. Et total A ha .a desa ciudsd S ee pr auman so
elofsoo t~n obsarors e- S e T 1olbna. (C.) . t Certoifcdn d 34 E syc Cu don la 0 t a eio l e m me h a d ot l de smon f o AO 1K..0 A R A
rio Am 1,4,-C9. a041 : 0 90 Cuts tndustrial 1 r t ArelOol ......... y rrj 82lers me rcado d came me' C del -------
moreanat~o h ( ebetures).5. Briot me 42 morocararrles Consoatids- Segfisninorinacuirnrecubldaaoar losomndlal. Las eata ,ieaomronelsanquo, E B R U
ri 97. R -3 . . a0/1. Banco Continenl a -dos d. e C ub Carredores. senro Maendoza T doe Is e otran urge d ado paaadnoelV
Unl an. :190M) 1 Orr.dmi-n os 1 04d71 I- CoCttftsos d o do *dot.Torr, 0 s vendicran en dcha i ercads oineVIA d v V I ogar0
blo -.. N orta c Ameri Sug Cm to Banco Tho Cuts a- los sicuientas voinres do *n dpremosrassl CeBperlinosi:is oca0de .eacc 7 a
Campcia ASuesarera Cbs- p .s rea .. o Co. ull i -10 1opernneoclos en Cubs:a* el ll i n -d e nero
NothAd ercn. 1 S4AS39 10orCn-rerafte Mt analoo s 5 o Cerllt BnoTeodsd Irb D a Fraorrln anai sd ptieiaro se eo aa 9pr ~ J7j~"9i

Narlt Am oolso SIR Ca. ra ea- de nra io a Sanns .C Cubs de Cus 3 0 a 3 r o .o 48 4 de Cuba00caciiones a 36 y eo an compare, 1contoo ers Rr B L t J L c
pas y 192 4-19439. 10 C ea Le t S a nts C ot a i rtis i cad o s do D x5 u p
Car oestn too C tali. .. 38e38 Er R gi ElC Co 22 onedr Stizad be 30 vicuaorta 37 n. o 'ensld aoen I rsr"o pe iod dn l
C 19a3n1949 . . C a 43tal) 7E.c BondSect A. Certtftes- do s Cuba Railroad 310 aci oa sa 32 1951.y flag se d e n Alldeibrc as ha- e
Cumpsls Annaesrecs Vi' Acoto tolso IC drd e vlnsl ei 32 v Iran cuortas v cerrd kblanrperado asaito. carI spon U
coosa. Debent ..u ...131-3 3 tonen, i Corauan 41 Thn Cuba Railroad Co. de 32 Y cu srln a 32 Y toes cuartes: dn en ai: ion. doce 0 abe uatbuior ell Ca 0w L0 e
tao2 ldid ombeo 1. 14 -14 2.t v mclo .m e o I Vertientes-C a Trubl q.i V
Cumpahids Cubans do zion- Cem. tla Cubans do ci 0' Sons r 0 ... Cet77icada il ae 108 v m edia0omedoa v 111. En d a s10 o j d sguarr.a_. *es be fines doe-
lelnidd.B aons Hip bras y Jami -i te d .epboit a T ,. Onr The -ir c a 0o ia ena a ca o alan 6 septle- Ib ega: a Berli 923,000
rips ( ul nts murCmpa ~ ba Ooiiead Co dl- sccioaeu be to Cutas American Sugar turlsasa, otein s oI9e incluyeo n CB MIcL55
Cempaftta Cubans de Else. CompoSt. Ope-lrs d -rs be icombos I, 1040 (UBAMAI- -I
trictdod, Baoas. iDeboc- Stadiums 5-I,c. Ccrtirtrdss did o-a1ascerib 5 il ciav0 aan 0tsjeraso iau ao l 011do las
resc) 51., Cenoreicra liacinnat. (00e- P6ti.I HoBans Cuss Nor- lca West Indiesugacr 1300 nccioneseya190. Ui
HltalecisIntirosclnai 5 A. Iridarl . I/n Ra siway Cao. in- a 25 ylresoclsvasv25v tnretacu~artoaprimer as -ueve d inmr ioen er 5vte otvsa2 ltd 1,1 soa be1950, hlttou
I Potmies tritpraciorlS.iA100 ACCION ES :Iiane. 1942 - ne m re5teatns05. iad i,5 ootle 0
aSeu ndoton intercsrasai5. Sn A. CerttOinsdos imen cuamion: cbe toMasoitfSugar se rismoa aBerlin soq d 037,100 visioan-
SondaHptC .- -CotlorVend deodop~itaoaHmsssGusas- neaieran 6000 occionesa 7 vun acia- Lea. Eate proceoona atribuye openC. 2 daaadWnor ~t toer ~7~ o pa MA RA I
6dl~ Hpee-im Cra sfi, pr annn ad eser Ril v vatc asr s oti6d ocrd an. smPID,
Juria HnuO nes o___o ccft radI Co. nrtici.oin be -Le tmrnn amien h d delo0'Etma
pootagu 80 -a6-Bonesiftat idn(n v d~o. nOs det05 io a7 vtresoactnvosIcde_____ Del Centralno Violets cl
Cedulas Htntomcaia; em- BnoToerritoral 14 sita Acetones Profcoidas. e etalVoeameoc6e 00 i
pafila Agrclrata del Yn- Contest VisltotaSag C~om- j Tho Cuba Railroad Cam- secianes a 14 v octaves v 15 V cemrtdquo at hattarre ttr, priiim s Cr
mui ..t ..so Ipany 206 none.. .. .. .. ....- deo14nvnlotcoctavessal15;deotoFrans-tilna deliirrn, pea-ictta er be cores # AS) EG
ycasc Sugar 200 acciones a 12 v cemmd ion costrasalco crtr.ions modna do vi lii
BOL SA D E NE W Y 0R K Guan 777 iSuardi50acyceri oOnnasnoSar100riseR a dobes FlAZ i
COTIZACION 0OFOIC IAL CansMing ....... 2 5331. t'cPnn Power . . ....- vunrcuarto a7 vimedia. Noabrie- arrito conbuien ~at et nl el vlurt- UMSzI
2DEEEOD 193 Cuoti .Can. .. .. ....471. 48 Pan Am. Atmw . m is .tiic.o e.nsFo.cs mo.05mmea besn on1nf
13DREN 5 G 11 aCns.Edisona.... . . 223 034 Panramunot .. . 127% 27 % Cr n slog etldados d ertllog roca den el v hao cia e staiun ua a 1
Ant. Ul11 ColoraodaF. 19i11, /. ,4 Panhandle Pro. .. nti' I 7 I rrlles CnoiainVcetfcro e niliro roinora. oi aao
- Canlt.Motnrs 10. Ni/n 10?..V.-F .4LidMntl. . . ....t a,4 ISCuba Railroad. Lon orimoros que- vents. Mientras. anc omnede hacer si- W1.7 SM
-A CreoleoPot........723s11, ~~~ .......11%24 b aron cotioodon at cierre be is bolosa s atsiqainlrsass 1tarmm mcha a occe-_______________
Cub. Am. aug 24.0 .... 0.0..R R . . . 2 220 do3 e arta a37 y tooccgundas n aratseaalga. Soe ooean o
Aii3Cot....... 3V 724 Cimir. Sa..... . . 20 m207'2281Ti .21 Y"5/, de32 a 3.tcrmioao to dircr n do el moinstnic
Allied Cihem...... 73% 722% Conn.I. .,p .2.01 SRar.......p- a.nt.asdo.Moc.s totu bn.d s37 a00 36c o-4iC f. ANNCES.so
Aiv u.. . . I Crnr. Steel .. 32 loi 221,, Piublic r oeti sdlMecd oqehy d eira n lie SCr... . -1UCRB SET. -t J
A PrRddrt ......2 ia,280% Cuban At.ang .. ...... 21. Philnk.Ca........4% 34%0 En molsacudaconI atouac16nilsdo di- uomcnte nue hoabd aer be inooctas- E INO D AIA
/AdmniralCarp ..... 20. 3 0 3 C7nadDry .Ot i.......~n0% oo ncaab aac.dr~crs_____________________
Am r. tditcry..1. 5 ... 11, CotacRcCar rcbaceo. Mandoza v de is Torre, co-
Ase e. tr.IlC.rno.do Par...Cons..5 -eataran Ia cicuiente:
r. Am CaCaoF. Vul20 '-2" n~d!I,.Carp),. 072is 277, Puesto-tue e cidmcoda l~ensdot,
ooF un. D Pzd a Stou. 4 sIaaennas movindodsa ilatraiinonte can
Am 0 Patt9 08,R- ItStaieGnel ....4nt' at elvolumes be anecacios~es dismiou-C
A T F01 Carp41DeliandLotit. 13 Itno tGair......'0 201j aAlua0cide IO
Aii Sel 15 la Dan. Aior.1.71 641, Pre.Motnor ... 21 j"I22. a aneel anstimo esa cu c c 0 VIED
AmcrPCLight . Do. C2rp.Jat.- In r 0 urSad . . ...... 2 paa rticular. Basta con neftotor a000en
Ame Pas l .g ..t .. 7. 2% Dci. Nirhigan -11op Aavn2 .. 20'. ,1, cla nmomentao.no asteinos si aems I Capital- 30.000.000 do Poetaist
Amer. GasbleR...... 4DiamndaMt ..RPopP~c.........o ~sasInatrtura a dentro be vamloansme
AmrGuar% ro er Intd.. ?1t. 2. S munas. aore si one orurrirdi. non en Cuieni .1Corrientes y Cada do Ahonoa cost cbonos
Amer. T. adT.. ....5-1.elRoOia 4 ls n momenia iumontama i e natol- d nee
Amer. Woolen ..... Z a db Wrt O~lpOt . d.. r , 407 camendeoaporariases v ion vorainaiots do nt is
Am. Enrausta- /.tic..... 11 onimn ..It g.'. -_S U CU R 9AL E 8
Ame Stot.En,? Air 1, 27 el'd~~' Iiorooclrin nor ogaltast tnorcoasoecmn eos Arrio?~dao. toogs. Riosbibri. Renavele, Boatl. Cangas do Nor'
Is Amer Ds. 0 30 Erioe nIR Rtlt22 oc.'.on-urcoo. Cangsgdos ODis. Cotunrgo. Cudittero, Grads, Infiesslo.La
Anaroada C .... .432443, i "tod ,hSo, Vacuum . .. S31 6it mieno adec Ot~aufno imoom ianeo. I Foligsera. L. sm, luararoo Limons. Otiores. MooedsNavo. Navto.
7( Aiisnit. RefP. 312. 2..iSO-n D-Ga .. . 27 501 Laoslimibts hints ahora son. eara el Palencia, Pita do Allande. PaotsdecLavionim. Pat& de Loss, Paot
joAllied Star. 31A'11 ,.hPc...12..ar . 45 i.451, vormadia be tedncutriates, 305 n ndia do Stern, Pr trvia. Ribadeo.,. Rbadeolto. Simian, Saminado Langres,
Arm .MOO. C. 0. v 81;j Fairchlr d FIn tltatnantCa . ... v280 media. vn sara el do ferrar-TintoTrails. Vegades. Viltaviclosoa y Eamraer.
Armoulr anod.C. n mitCo..Sou(th 00' ... 72'. 772Ili rrilica. i08v mediany 111. En cuatnutor
Athsn0 9 Fl. naii .. .. .5 S raihA .c ..... 5 a meomento donnqe ambas salgas t b ac-.


5I
2


l lA I A -'" r
A __A,%aA1_


O.--.,bro :5
I'l lCGRANOS
- rIERRE DE VER Frr i L-:SA


AIlan. Coast. . . . l 3-, 13IN FA oJd. S. .
Alron MFGa . . . - ostr Whee.
Atlas Corp. . . . . 30% 30 G -

Baldwin Loc. . . . 1014 ION Gen Ele . . ..
Balt. and Ohio . . 21n 27 G. Brewnlg . . ..
Bait. and Ohio, Pfd. . 'i Gen Motors . . .
Benf ix AviA . . . . 61 61 Gi llett . . .
Boeing Alrp. . . . 43- 43% Gen. Ry. Sign. . .
Borg-Warere Goodrlch R. . . . .
Beth. Seel . . 5
Butter flour. . 112. . 15rYo. a C
Brdg. Brass . C.t.1.0. 22 U :% G n
Butte Copper . . . 10 W --, Co An
Burroughs .. . - Grr.cuOd C
Byo A. M. 1 -
C L.I:, aM
Chicago Corp. . . . 11 180
Chic. St. P.. c. . . .,
Chlr. St. P.. p.
Cloerama
Callahan z. . . . .
Can. Paclf. . . . . 32'.. *
CobaR. R, . . . 77 h T
Columbia P . . . 14
Cities nerv. .... V
'Otos. d Ohio 0 '
Cuts 'R'R, p .......3
Curtis Wright . . .
Chrysler . . . . 2-
1 C. Vininta .. .. 1


Se reuniri Ii .1iisilhle.i -
nacional de laiquigrdif- ,.,


let nrnar. E I part C-

q a deoF. --a :.

so dte, smdui II, .ara, ,i. a-7-1. I
I oi 6n O..:S,' 50,..,.r


DE nmnnntoCirour.n prwic as :..~.1.
I boe at be tarui s. Sa t o. .ri0/3% t ;..
)LSA pRraormani onfr prinln p4,o I.L. .:.:...
IR O I G dercr. plnc nlalder s,.oa 1 ri
i ter.Its 2,4 pela do U.6 piazail Es.Lomom,0 .1.~
-L' 20 230 :respnouctenladas que -oalr
3214 l nre 231 e in crdo sra.iar la s.ul 'ralo r c..jr
337'* ._ biir h I Zr~' aciclun cl FlaV1 E,'n .1 1.-..
3331 Macsn 421. bclanci del Estia onen 0 ij: :.? r0.4.1
'64 r i an ni o oinorma a
153 ii] :r rA o. os mo decario .a & n i- r
I A re A V E N A La. aie'gacl.',n de La ttano rr-


)LAAtsr% enoiiEnrsrDarar adluates%
.5 I ~Err3 aawtrr-wca rnatloni 1 --rl .3 a.m
.. ACC. AZUCARER grr na to,. i 2. 4. to
% CIERRE DE AlES RN NL NtLSA C/r.1 Tott. 'Enonn
GE N2 J. D EW .c.ps ,d-----"rsnnS -ne-C-an--t-P..
5321 Pet
FOR- IAl0^ Starr Orimoma I' Declini el volunien de
selarag mrine.-.1 1 .!210. lIa compengnelones de
;0 oernsraiA rteoA~srt I 1"
o rn5-4nl-dob der Od I C \, los bancos esta Semitna I
bo"et n CasComrp.r. Camn I
Coel ns aCampa P id 11. 22 El aotn] de the compensasconef ban.
Curs Caub a miraan. Pfd .0 a %n1 arias efetruabai B traIr s dde I, Co
re- Cubsan Anerlerhaan 20 t
Ie- t Cabin Arr.erioSagon |[ in, r.ra Naclonal de Comperac:onesE
_0- 1a3ard Susa 2 e funciona en el Banco Nacieno:
952. Frenclars jugar 11 i2 deCua ascendl6 en Ia serosna ter.
Grea Weiiem Sumar l4 111- n isads aver. viernes. a ra suma de
d- GoSrlhasnoSu001or ; 7 7 $7509.591438contra $80333i.530Ja
elt Holywood Soars 17 sue Sacendil400.Ia seitanassasser
de' Maoa~~n onett7 leb t% r asaigu tostoenoesiamea ina me8
i untaAegeSugar 15R. a4prodasYuna btrans saes el notumos be
isw- i'nt'.e'afiuTb Org 0% ob eqraea piadon por In bancos, dc
WCnnA Indri O SagLr 230% A R Dgl 53645


.1i, N-R Hi
N-


I C r.I h
N A KcIlV '
N,:. Dmrt
lj Dairn -
S -n soLigh L
tale. Am- Ca
S A l

" rr C ".

N A P -


.Ih P.aR.oS. . a. i 48Y,4
su'nray^ Oil .' .' . .' 20-) 204?
i Stand Brands . . . 28 28
7" Stan .Ga. Pr. . . 109% 109%(
I Stan. Ga., .. . . .17 5 72
1... 72 Stan.eOir . . . 4
67 Studebaker. 4CR4
34 0, 34 ,
12 4 Thnm Starrett . . . .

{; T e^"^, C I %537

Lr.ii.l Cigar 4 4
;,-Inna AIr: 30,.
5 U- I r. it o C,.p -
Ur.l 5 16 .


66 U 0 l 17


l-, 1 130
1, p'l'l ." u C 3- i'.' 2

SLA PAZ; S.A.
Fabrics do Gosessa 0 Rolrrosoa
**.^^ C ON VOC ATORIA

no .. ri r'rc. accraonits do cots Camps.
,', .1, para ia teorlbn ordinacta que.
I_ rclcborlar uJuneasGeneratl e dE
lrer outcast~ne moo do Febroro
a tar irca s mc.dts do is tardo. en
ci e local do ls Fabrics siruado on
1't 1r5 ls colic Cocos Na 251. Cerro. y
_* '_ nl ca: s darO cuents. con
a.~ ~ ~ ~ ~ ~~ : 22 l21oa el utaDrcla


del Bslancre do la spoprictanbs
l\ rcattamdon, coats ci din 31 do \
V6 i clembre ul'imo 5 0 procoder
*.*, 1.rernouarrn dcia minrad do ia
8 idispulo ert cc s tosrotuos.
r.,i.S I La Hoacsn. Enero 23 do l953
Farc deo. Roberas Pyres Abc.re
Srae n nearersod err


LA INDUSTRIAL AZUCARERA-


AL SERVICIO DE CUBA

ESCUCHE MANANA DOMINGO, de 12:15 a 12:30
de la larde. por la F-'isuToI- CMQ, al Presidente en
lunciones de la A-..dlac16n Naclonal do Hacen-
dados de Cuba. SB. AUIEJO PORTUQNDO Jr.

TEMAo DEL TBABA]JO

FUNCTION SOCIAL Y NATIONAL DE LA

INDUSTRIA AZUCARERASIN AZUCAR NO HAY PAIS
La Habna Enero 24 do 1953.


__________________________________________________ Fill


-ml


BANCO


FUND.

BALANCE

Al cle de la operacton


CORTES


dia 31 do Dictembre do 1952.


A C T I V 0
or: R, /'e7Pva Centralizo4aoeno elBanco
ta. -i ol J4ouThb, ........ .:... ......... $416,361.59
.2(: -i/2,1Bar--:-, y efelosiOS --o1/310an procelO doe
..... ..2 .-.. I ........ ..... 253,375.51 669,737.10,

A .:.:onal de Cux .. ............... 4,900.00
P ,ev rmc5-YI.. .016,132.11
F'o.2mr.s Y E u.22.:lI. .-. . . . .I. . .- .'---' - 22.535.033
Miuebles *, i- ? E r 34,430.50

Otuc- A.ri% '( ,n
Rernesa en, Trar,.: ,:. entire S cr 18e .............. $ 27,47.8
... ... ........Ait. ....... .... 18,945.25 46,393.12
I a dlAcio$1,7 90,27.87
Total del Aciivo......................
PA SIV 0
Dp6sio ........ ............... . $1.629,405.52
Acepiaciones pendienreE bcjo crbdiios cOierciales hechas
poT sOt Bcmco o p.:.r su cuenta ...L ............... 34,430.50
O ic Pasvos ................. .. .............. 6,404.92

Toa.lJol Pasivo ... ............ $1.670,240.94
CUENTAS DE C',I ITAL
Capital emtid y mman ,:ir.ulaci6n ... I .10000.00
Reserve de PrepnzCn ......... ........ .. 1,696.69
Llidlidac!A nc Re-oar0Id. ............ .... ... 22,190.24 $ 123,886.93

Tlal d.Jl p25I.C *,' o-uqtllY dol cop..ol $l.794.127 87

ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL BALANCE AEMTrIDO AL BANCO NATIONAL DE CUBA
Y- Rmaon Cartlo Gonzalez. Piesidenie iTrecior 3vneral do-:loro boio iuramento qua.
a mi leal sober Y eniender, oert Balanc i dflta ltej y exacla-ienie la verdadera slil:a
clon de eslte Bonco. Iots G si6. 1 0 6

Prealdenit ye Director General.
Alesilguaomos la oxiCuciud de esie balance.
Iou4 Cort6a Amrolo. I. A1Antoo Cortci Cowa,
Vicepresidente y Administrador Geneciil Conlador GeneraL
Qo'.
^ ctor.
CQNSIO P J3ECTORE.
V1CEPRESIDENTE TESORERO
Jmii Curtai Analo.. RaHMID Gonvtem. ABl. Curtik Quemda.
SEdRETAHI0 VICETESORERO
Dr. Euqdo Nomat Pedroru. J.@6i Amtoco Carigo CaIrNo.
VOCALES: Manuel P4 z Cilrti6 y Bernardino TadaVlro.
Olicina Central en Placi I Suc. Manicarauqu. L V. -


I I


1.

Pigin.22 Finanias ________ DIARIO DE U MA^A.-Sititado, 24 de tnero de. 1903_______Frin_______Afoli


Con, ieneia A rcola1 mptdl2- mr a ____ ^ ^ I^ IIH^ B

P0i M I guel Penabad Fraga Lo exPortadores cubanos hacen sugerencias sobre PoirGuillenno Rodriguez ^ ^H^ ^ B
Ma< gque de imPuesto econ6Micid I VjU~n~ alS.M r e lu^ ^ S ?? ^ ^K ^
deflatori sufrimos la fobia con'tra ElPrsidetede-a liaadeCo Expotardn deS S^ Dien fuEuia bHRaa qeidnvz e J10 cimlfico e ua
Bn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a -a eniioe ilutr am Ycii acul Miayore'd dertie lpipr ^ p fin"lH nrM'^ o l-^baz e imasbr dinea "^ ^ 'cI lS"0 6,05 co i~rcl<:' n ts com arcio.,I'a "es a. ^ K ^ ^ B R ^ ^ f ^ *-'l '^ ^ ^ ^

dau,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~mrl loe tim o eoe cn- almnt einspr l pi 'i o 85 epl ica 1 lel Cuba. r le nty gra ve do ia deietento'"'eu mo d raos tit af e a ^ ^' "'"''ec.a s^ ^ ^ ^ *f^ -^ *~ ^ ^
tre ~ ~ ~ ~ a-i a dte 162ye aK15, o o neo ee d 98 o i e tco eDnr 8_cuvrne e tpo c lambia s an las propias Aue r, d a t qu tcnoa Ana to apa Le a y ce lebi neea nte s calit i s-cldo m.l i '%'A lE ?s'~fli B ^ ^ ^
tr stutraeo~m y xre oda15 gobrnnd Pio n p oa- mnt at iisr deHclna meast" U esdsin~ ^ ^fo oePfeio qinatamn ~ u c
doctor L ^ ^ Marinuo L peBlnoo delex qu amir e.rencotr;par rsu cabaL^
^^^a^"' ~~~~rcturci~irie Is "Seccl^rn ecbiinricnpar Bootee^ ^ cr-BnzacuoCO~~ont
quc l ccoomia acio 1 e patr- n~s de Grau.uciniero a ^ V~ll UC11 U ^ n la senaadas CT l par ,|a Ad.ministraBci Saan Y dIlaerosidad intad paa aa aprcya, uSitenictulreno~orolea, j e- benita p r5 1.pctrunit I.
S^ H1. ^ .d'" | .T!'~emi~"^o~mbr~oi~r~onea .-.,/.^,,^., KL, ^ ^"^^con Cobranza del rno"ivicle E Hop,,arria d enade cle."8inc: as ctebSla
Inuenca prm et r am me el'omi 195 "1. I y e nomia e acin el. T niendo anla g od ic ine qu an unt aal l C InrC Macnlaj s Ylc Valoe"^ qua/ I ene ^ a snuaah 1 El docto River Ag'1e mor a ,s l e''tr guin":lc 'ra a~ eh Pit.fet.d i u M y -rbl
^"^^'^^d'^ ^ ^S lmemc l ej millS~~a %anoso do-e to 0I8~r. Tcual ora'. 'K^^ Pldon1. del Ri. tJ e
08r reua ilad pii 1 ci uv mero heM dech a 1951, ai~n lauiai Dean de nl Cr o tdesd to cocrisrntea a am politico y ---isrtt~ del P e- Distri o de GuanaasP olk as dogn dc "n orsSmn TavEeitaPi l me uo
de' Ecnmit . ri ^ verdde a hce f rernt a 1.90. clelalone y .Ic~ de idinero ol sirt act ea-d e sn slnau iaidenet ca o c BotnEeao ldeia o arn y d liaez In Re^i re;M xmoG me u-X ii~iiJ
N a d m a v e a z m a lr 11 a l o a l-ri r o d ele 17 1 9e2 d ime t b re de l r ~ ~ l ^ c s l u o s f o l s x e c o a l n d d m r c dne 1 9 5 2 u nai d dr e b i e r- lacl n s d nu e stia P r olasr e d rs 1 1 E ^ n n t c u ~ g r p r o o S t e o u

i" "m i dad. q a lo a trai s i psclore er m nto im prev de t o Tir a mcls pl o. tesd o i~ u ~ a 'e dreT qua I n' rexo rtc iona so rai ent 1 ^ a-n m di i o elio in~e Is A Hoio tan eTtlle a ria d Cuba. es t^ ^ v st r p r -g an a i g u i r r a d ~ t f

* u s e i I e n e r l t p l I L os------ clul e l s p ous cr ib n e p a d y e o mr "e l d ei m n o q e e s a a e i o 1 : i n S. e] e n c u e't a r d c d sen l a p r e > g r a l- i i ^ )'J ^ lig e ar q- I tillsk .i r ^ i
tiq rSe efcu6 men 0Cuba pefiao Iner. dI P.no s 'r lat P aaresiden o depue s do az nc lires io .aqeeles-aac frutos v V a p .c a ndo eso s omaqe se p rsi os ue lddd a cllo by m U nia- P A R A IN F OPblE Yntia cFlS E V A IO N E
sem rar desCb.confaistna de, eemndo muan atetn-orws lnae emnsui u yamo or n ten r p od de decla noi ''*
ntl o fro Pai a ~estpd~o ces des, 59. duitsatclseetio.tlvrae.tnUitrea]apol-Amiitalon a aopr de peos Ie- I.--------' -- Ind.' 'T -t C I^ Pa IAOL SABTE ci cut e~* y" lo Ipid poI r

peturbc ift qusi al nial Isf. Mar.- G savi o 199 ag xprtaione s a o s nInd perden deu 1 Para"' exponerl a qu a e tro" del -ti c ny "Coll uF ^'P-" ^ ]as tcdida c lo me eno ai-- 1egu1 Jo pit,- 7 ES ~ ^ A -
cagde de suavizar c urve F derig A o l. Cno s dEslo sectri ndcCu a etn ho o clsosio ne rcio jehid an tof pitads El nusra,.)i *_' n p e -ip o~ .i (| antpeii~ er nairl a did n y C--- --- da 3
fl ad e B er a n d e a n u C a s: E u en e tAn- e C a brl o s R o r d p d nu e str a sv L pey blc eo q u me i 5 9 1. q ua hu .c d a a o d s n s t r I pralc i < O c n F ~ j r d [ i c.. B a silic a M er a p o lita l S a tig o cl b u e | ,se j.\ jf/ 1 ^.
tog~w y afingA 6 s *iil e e!C b ,s ee r r l arm rod el r ailnr


tunidedadrd a o; r .; o ,~ a ,W n s r de formd~ r ^ ." S an. de ut ifelo r el^ In B; "El ega iad de Ex r c l n,'u s r gran m u do y el dIi r I-n r ci e l r
:a a Ci de Prod uct oi Sctl co Ca H 1n at ism o l iap o d ae 1951 ag l r s e n r s u a d l v l r ce Idctaron Exportaci^ de^ V M onedas, ,^ '^ l a h I K l l ~ 1 ^t n -J ^ ^ y .l y
d e S .a y A t no d j ci A l v 19. 7 d e lo n sC rido tel e rio n ym a s t &ou e u r~ e- La O p e aiod e l an a r i quca de n e B c p i O a r l egu~ n o a r. co m p a c id o l> / ^ | e l/ 0 p rim e fru lo^ A f
cu b a n a a ii na C u b~ a na d e p ro se ri c d ian d o s t n P a i Pa rd e d a yen te y q a u d- go .i I n e o u tr i e Imi lue sto a orm .; ga s d e" W *' al o e e l u I on p l Cente n s tra l p rin c p l std o d e U l e iu n s a rn o r u n rma n .sim c,^ V .fL ^ u
^ ""J o1? 1" ft ? ? ta 'S '^ t .11 1'* '. Inr 21e con lB 3.nb estoaS Rble cido an el 1 nr f ? d iac16 n de Beac n de st a l aza e n f ".aS A aI w .:,,men ----------- - -T -
d ad tr ed o S y d e l a f o, ~ l c r n o ra n l a t d n o r fl u e l ee b a c o a r a- I^d ~ u P abtl l o P e.td o e a ^ t i ^ ^ iC S u ~ r d n o m u y
Sale Co. ri e i M r*. eA nl n- B b~c. -P~~clo Preidenell. (3u M tofi iO B oyeco d ltadecl cletvrans(lc, lag mill"iner* A c10con d ConhedelEx nu -'. jf y le Is, Co-*
ternacio n dresm r ] osibpor c la rao n Y qu lejj-o s.g dtnKrtb n dra 2!179 de 26 ^ d e etl. m bredet 1940~o a n s ml tile odli acnres de !as~~f f n7ovice, Qu l sn t onI ^pi
del ;Amanteimi o Benle dt Eala me- l dla a Kireiitttr an mel caos. vru e ulm rmig a e oecagrs de 5 S ein^itloi S o orfi *- rt o a dml n ista- dotr Lus Auust M anr Esins Cor el., Cmial A u- J rimon flll Be/ ff / 1/ f es11 %,an.I \ V ~ l
to acn zads P ern Mel Mar er ^ d e dries Etcoi ft I B eio* Pa~ewra o dmi .is .do.~ y .'S 0.1 c "a, "let~r ioacs.7 C nrla Carlo Wir. El cong. i ul/( o prff u //U^ l f / l U f t / i
3tre M Fe 1952 y an el' ia h .S .:tnr 1951 Comord doraz del RtIm^ tie sto s dolaeExan de er6dito y ^ ^ la Y-. of doto Fenad Agula Ale* mi.*lsarlsalsceeil J
molsRmd HmavLa ral mese d 198Cubam-tc~ e ieo0Bt qiae. de rtunlR camlibrid, la remSesrnasei~taua que*1 cla^ yT Saar An Lus "i~a Viaero di,- ,,r' ;O o *
Loseuls iamn de un l Ere cl des na u- ro asl ue d a d r oy tnci 405. mll m- Bie n o& di a mrcs\ n eo58 itm d la bpi f ",(S u cl. caic At seii Mirstr det haa RI.. extaner an form il ca sdaa serrians, wvios el p /. -eli-f
b. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~99 baelnhu." ~r Gmi adir.d u Haciend qua~to a~*>,%? cr.nte Imp e d o n sabr one tr ndll rla 1clla o saliculla Pr i ^^trelaclM o Copn*A U Vt / / IS W f it ^ m r ^*l
radt bd C a cmrauses exLinolns S.a- nes; a iulo ue violent d o~c i^~nli l m Tr ree~ '1 "o" erde el Bei -" 'f oinfte os. y Old po i mt~ Du A pi. eC frH j t .o/ SSj ntS i'SS S W M
cia n ivel i cocrde con nus di alor lmu~~aoa 005 iculoanes. En Ig 1C<>a. rsib6drCad~ e camnl que diner qua conieinplr an"on~y ~air ua ocpa ve iepr -xeet arig me*, *-*f .^th y B ' 2 ^ -fi ~ ~
tra d diveru t .r eclaon i i y, r de l le- o orfueaoe.tlvir* aeiitnua ce lo ditlln t0 L t i-ce o me- cieclad esta oa himT decumniari*8J; .. *' an^.. n* -i -- ^ ?J ^j ^ft'Re t~ina' ib^a I. vi
glamessno ideudo cle1.JMd esar t-a garo t roetn 47. dmoes par salarieslo Elo r.tflor Madaio al lermin r la lagra cu en e n rial t *isinnoacoteciDertln tom Cl nt orte del^^ l Norte en^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^B^ ^^ ^ ^ -
unPrgrmeafd ne"Ec onar fl irjfimo etl cneomla dete < cmberla< de 192 D cxhor o a p lo DerlB oe cn orKienute cuecoant d person uas d en-ui5 Cuba "'s*s anelget ylcrr a f |B --- ffl Trems U H ----s elD^N-tifflB^ de Is be~dl s>E H B"i M=
*edet ao s uavnnizar y ntene e l lea~v ciropi Fscooro b ranlmnetiurnaiie a 526 ord inio a cles duel Rextanerno. yine Riera ndm psdofraiinns oaeps otra Vil otSarm Gacaqueeecet Isnra mejeru? soceda de*-1- C** M H H Mi B MlB H| --- -- ^ ^ ireim.snm--
Dic la r violent acio: d e nuuemos quajucfbo delitd oocd lden ut on en C uba. Le a i lado el .:' i.oy to pti.,o d CU i^....r. dergr la bel -eto Hal au-, resdeci d;-in.o do Crea.G n iz Baal, corIrespoK^^sa ^^

P(!

Nuevo se\
Mi
Con ta asistencda de los r
de Defense ,,: Obras PidblJ
flores Ncl Ptraz Herni
Filfredo Nolruelra. func~lon J
Imgainy Aduaw-A, r
tantc do lA Compatia Cul
Aviscfte prlofstaus Vi
qued6 enl ard at ayer,
Iaoe nuevo lierViclo adre
nscionsl Mtami-Varadero.
L qnue hace veinte afto3
aaet n riiitico paraje
del rasto 40 I laia 7 561co
par familias adineracias. V
so ha convertldo noy ez un
lugares Wks bello3 y solicitj
solo det oo cubanos, sino
do los turistass que noa vit
La Com aia Cubans, d
dn. comprendienda Kite RN
Is, PIy -maj lnda dPfI mun
an piUca at referido fen
ternaclons4 Miami-Habini
dianto al cuall [as turilsts
inericanas podrin vialtar 'Y
ain toner que hacer escAla
N as parts y con s"No Go
de V110,1.
El seenor William Llebow
to del Hotel Internamlonal
raderc, tuvo Is Ventilaza de
a lam viaJerosi legrlaos en el
avion &e esta snrvicio y a1
801Ialidades y periodistau (
qua scudieron a rmetbibr a 1(
ros. a un excelente buffet.
Vtajenred
Usiaron de Miami
A borda do "Cliziper" de
American Airways y I'Dou|
I& Compaflla iCunana d*e A
do la Pan American World
lox aiguientes pasajeros c
Juan Manuel Alfonso. Olga P
sario Valdes, Antonio Llan
tes, AleJandro Blanco, Gloi
dea Rqimundo, Virgilio
OucerrerO, Antonio M.I
ftalra, Hilda Valdfe, Mart
Caraballo, Amekrica Qutjan(

Niegan conret

E. U para r

La version propala
Secretario de
Los periodistas del sector
interrogaron at doctor Anc
con el jibego en ciertos caba
posible conlratacl6n de un
para regularly.
.EI secretario de I& Presidi
guna clase sabre ese terns.
-agreg6-, puedo afirmar q
sido Ramada nadie, ri nadie
contratado con ese fin, ni q
el present se haya perisad(
-Pueden ustedes dealr -
uiltimo el. funcionario-, quf
carece de fundamento.
Audlenclas o el Prea~l
El preajdtt Batista tri
na de ayer, habiendo recib
gentesidel gobierno, al docto
En horas de Is tarde. r
*Jefe del Estado, al admnifistr
neral de la firma 'T. W. W
and Co.". es decir, de los 'Te
Mas tarde el Presidente
presenjardos por el coronet
portesv a los atletas cubanos
rados los mis destacados d
afio de 1952 eni los distinto
deportivos. El general B
reci4i6 y 1os atend16 -de
felicitarlos pot el galard6i
do-, con su acostumbradat
dad.
Entrega de cheque
La primera darn& de Ia I
sebora Martha FernAn ezM
Batista, hiZo Byer entrega
lacio de Ia Presidencia,c
guientes cheque,:
Una do tres mil pesos,
Un16n Progreslsts. que es
dad de ciudadanos de coloi
blo de Las Cafias, en Arten
yas Santa Cruz, para que
@1 edilicio social.
Otro de tres mil pesos. pa
minaci~n del edilicio de Ila
Circulo Familiar, tambiin d
fias, en Artemisa. Lo recil
sefiores Juan Perez Galin
Manuel Galin.
Catorce rail pesos, par&a
nato Pro-Mejoras de Las C
lo recibi6 I& sefiora Delfinn
do Robaina.
Zn of mnismo acto la sefi
Mandez de Pedrosa, entreg
poss del general Batista,
a u vez s~al entregue
obras de netceslidad publ
asiltencia social, dos chequi
dos mil pesos y otro de
eictua a par& rendir ui
3 lie Iefu afrecido elt
*ener. .1 director de Fa
la Loterla, ex coronet Gon
ca Pedrosa.
La Primera Dama entrege
quest en ia sigulente for
-Don mil pesos pars, el
PoMajors del pueblo deI
y e de cinco mil pesos pa
sar los condos del hospital
e1l rmarramimo Y rehabilitac,
'poliomielificos serr c ......
de breve por disposicion c
den i? Banika
Alfredo Jacomine
Duranie al visila a Palaciv
t or Alfredo Jacomino ml.
Agricultura. rnvLOiia a0loi p
I- -s ..-io n.laino a 1


Pigins 23


Aeropuerto ---\escubierto un desfaico de decicho mil, pesos NotificalIa, A4dua'na'I ac nces I /OAG09'.\c'A *do
1 1 ene la Zorea Fiscal de la ciudad de, folguin en derechos imponible Iarroz' JOHNS0OV
Osa Cier ,__ ,0 I I OBISPO T AGU1AR
-------- ------- -- C-- 'n~~ DR ,O TURWO LOS 1,1NE11 |
I Hacienda :;;-- -, 1 Tinbunales Suspenden La inwirvencion en un muedlle El Archivo TFy A-21' -*A-2110i-t |-I
V1CW international ^ ^ ^ ^poracio- IOAL I "^" e-TcI cf~f.Vco -rcreo. iNotic *, Buue T _ L
mVaVaadir de- S" imrsinsco 3g-. 6r==== !*^^"om^ i^^ ay" Ca laI ebrocida ,o tie y escritoral, D TM O
sores del Ministerip de Haciend 903--- eK dc Ie municipal de Terceira lifTCA E URO chilena Lucila Gady coolait- r A It U A C 1 A
nistros Enrique Loaadfi, Jost Daniel Gar- tranovlo uo eadna.,g Vid NOivilA DE PuE *"nnoa o slate *" "* RTO~ etamnepr"raieaMsrl, ,.- X~
as, se- dia Pelayo, Juliain Rodriguez Ro- con Is ley-decreto591 yerl. Vidait Cvla C-se ex,,aimini ndom e ln o al 6 ideando e prF is abw qe'?,'0,'10 rcb~ l"r- B tU l i
one y Mos, Carldmad Machado, Jost Pose,' aepradnd ieo Dereche de penatia :concurrir s61o el tres, que quedd& ell- I nu ""* mo Nob>el de Lie >ture". . *,
Jam do Enrique Almatlna, JallAu- Rodriguez i Ex raln*e 92 El Joe; de Primers Inswiacla del: "inado. Egos examinados fueron: 11-1 A In destacada telectual, ae le ti y*-,. F17-28
iee- Ramos, Leopoldo Becerre, Daisy I En T l iedn due Estadistica de Centro. doctor Miguel A Maa a. Dcoe oIAbroVv aa traaas legaa a nuear puer- VEDADO *
drae Abreu Lodn, Alberlo Blanco Diz Haciendle se lnforrm6 que lag expor- cia, secretarfa dle Urqu a, Wlt n nmr On5. de puntuad=n La Mims. de Notificaclones del De- torsaegu lha di-' s pu d el senior Ca r-. evd e~lra
Itadra Juan Antonio Padr61u Acosta, = 1- taciones habicias en diez ineses del auto reconociendo a favo eao'leroNreaVra* ueo2 aract eAuto ea1d o A! For.,. z nps Direcfor, __ --vil do-natrm
Oautse- tog Rabelo GOonzllz, Ramon Nieto ano 1952, alcanzaron un valor de 593 ciedad mercantil regular colectiva eon 52; .Car~los FelipeGar*cia odri. Is, Aduaina de L& Habana lnlcl6 IRS administrador de lI Adua'na do' La _ _ I-
Inter- Rodriguez, Carmalo Molltaa-Padron, millorief 10 call 779 pesos. correspn- Estrada y Busto, el derecho de per. guez ", nmio4, con53; otM al aoe do notificar AL lag parte Habana lag corre Diclentes fir" rd C I D 1 7
Brad aa Eariqus Mendez Idiendo a los Entados Unildos de N or- manencda ,or ellca' l Aralm- doPre"z Reyes, n"amr 5. con 50.1M. Lfectadas en la, cuesti~n. loga lcan. quicias y cortesias ce estilo diplomi- 'hlR K I
ea go- Valdhs, Ignacio L(Ldr6ride Guevara. 'teamerica, 358 millones 764 mil 277 buru 2G4 esquina a Concotdia, Plan- :i Ram6n Rancafio Victorero, nu~mero con que 8e eatin girando as virtud do ticas. 1 1 _, ., f u
*Islado Lierarin oche perlodleag aguica-nos Pesos. abaja y dispmolacntrega a Ispar- 6, con 52.100. Resoluclones del seflior Ministro, de A peticion de In inna consignata- I TVRNO DIA Y NOCHE
iaitdo ^ itads eecalmenltepar el ,a: chllatuli t emandada Josk Antonio. Alvarez Pasado maiiana, lunes 26, continua- Hacienda, en el Expediente resp-zcti- rAs inspectiva Ia in "eci~n General; E AD
radro GbienodeCuua l trav6s dle Is El director de Impuestos de laIs LeyL~iria de lag""" rena on,1B"nada por r,n Ios ejereicios, a las nueve de la vo, a- fin de que mean pagodas enidel Puerto ha'dispu Reoc que el vpr _"" ", p M

deia In C quiene Oraco liinor del Ceridlte de Obmras de ComerciSc eur Jo st r G ro oi n-re cnayecn-'Covcio a Aaalai bn'ald pr l I- cedvaae e ina llnadasTerll : Iil.r '
nee de y dipl matlco cuba o *Le ncfro en e Havan Bilt ore Ya ht an den6 laFerieindEez, oypositor nfimeroel 7, Y Y& do polar, en c disdeltani 1951 Mftala do- de im -leutte lacon un cargo r e gcuLsT il jge
)s.opnu-io deJod- arl rra thoy z i rle P ue ant, d e6 a nciltr elpa-|aDe alogjarn lc aldonts drPelrcias l a P or c, haber dlgd u lTi e ac a n ea otccoe opn ^ g
do in- Lo peiodlsaB mexcanoa ton godc lafchapa del sgundotemesabido. pdear haberio reel pemtido ene portacailones do delrroz.roqueotnomp r nilmen Yule, Hoya la 10a de iI manna, (eeo260"t ---f 4a(Mnao
m e-6 sCle nest C aracail, parIn i a Bo roxi m tr d lue djr id acula 20, ime m ooaiure re due se dCetra, o un a llb deniag d o- ci Juoil eiupni yre pemat nqedb lcurelaa nt l ar .mlazit e lar pue MB I*
aftea J o ch taiord P rlodsis Armexicns, ilos dnsecea nt ltuies de deatm no en lara nd o do u re l c leansentciao qu o ets colunrai que nso hari n er ce. l der efpao da differ eda de I aria d o Adusana. s ene b hIi a ic e rtas yu suea l "
rAdrlo- querned Jcord an e alo peneri Laht .Is Cimara de l C mero Incusri r o nimrovi A lvare Lerda i N y B e l .cn- era on y la t ori a Em a n ae ngrelaril bnfca ( av de pars. pbIS, CU O n caibrg eva en cIla ne afianart ci e u1AaIs-
hnlnO Garcia;- nune..i r. Cl ub f~in de fc ili~tare p -ad eao r unlcldee^10 vri el Par,. nxos~" haepnr Iega do adn &I Tr i- e ad> e mi en uspo t a n o~i t ificaco te~ s Company". ef -77 !a-ad 0i de in e. >. .

lo n- o pr iodisa s mexicados sn g s o s d e plagch pas del Saegundo s eme-1 mercr oeta 31 um,rr e de a c o ne- 1acu l n ro la cm ni co e tnd n o el o lco de ar tr o a en el Negoiaa buia de rg nfLA m104 AS 911 AC0
me-: Cleent Cimr a, uloar? a iii, A e d l eeccoa cta a" log mi- bre doel La lClentro dcpa falbeta o e de Pg c a Jd cial, de euse alto dyrga el aborean e que dexts e fetn aquel oa e Perion a det lo la do / d e Is C, inr2 -1 74
rt Jrge taf ord Cal o Ar gels l^S bari as" c efleeos en Boltucio n drs Ur y pecmln odecnra su entederoa,]ii con tra judi c aia L ine ras, junto con Pagnos de Ion. dfellen de l da deomp a na siee biAl otas.n At~ie da, I *. M r A40U :
dero FernndoJorin Car osDncegri 1,2.6aced lds co nfs ijosMaronI n Anton ia ysa el Frn1[cext l e mrc t yI de "fioraE m doAel inge si f a fta vrde l F rruit S p p fing Compa- .(. ibrs n Is m phab r tiiaondd cent Ju-i A- 10 A
Trsas ^ n rigbne abilida del ^*pr*'oj I^^ S 0 ,eyeagmaaue. e. La.^ 'S La Die~ de Cho A


haco ?oS BttySD~e Mar ;lag~ atncr nsrip.vp0", ir lj del Esaocrepnl o Oae c se !oo duco.el anctuao n l. eili de nibe-Mn~tei quel Miisera deleTrabjen el La Jeantue losg dc o -_l DO ATAPD E AKELAM

vitarcan Worl Aiwasnertosi RI dEl a 2 precbif la epubi.yenin los Delaatri (^^ ^ey .t6 S S pjS ^^^f
r. S.im La SalaO U ~l l o lr H v o z lz ie tr g -V d dd e Goblerio del Tri b nl djdo sinnid Aefo aet el becr~to n roj El so teo, t al d e *Hj pern o b asIS on teu,65 ... M 8
er' chains 0ota ercni e nt e iuiad destatbles; d y del 0 sus bablex- E l ue, o 4C este, doctoi Lua cs, de Sereme tao ri a q e n a p artir n d el la AO29 de uanat de 195 paaar el du e e achaas n ideldu expei. a pnai onca... M 7
pe- ---------- E Kely Moris e Ma- i es l og e laaos, d ma lesro s ac y . mi,- PC ,-n )aumy nelatirs- le actuoc a l hab nera lag comn ica E iaPenzes ten curndo e l a 6rficodene paier i-_ do al Ht Ita m en qe 12 (e~ada F ae r masoy a s de ... "-
bane fu y Pals aen Gi ffi Warre n de los de lag f u blios ar ad s. da a'p el ^ fallelm e der Alb rt No- ee v li o aun d ec ~ rn 6 E cb r y L g n 34
vlaj- Rucsh inciiu Bron, eI^cet l.Tiua de r trCntuc~ ,o en cbo d espapor 1. oulain de alto se- lbral quo ycecucln den laqLeyl Dec- Ne Persosniarl yl to 4duana o ha a i ncra..,slacrl" **M4

^ ^L.^ 'de la rdacci et D~esfalao den Holguinsdi clears Virti p are~ suso ho~aer ers ain "ism j di aci taal evn judlnto cnIs menta en log mu y los de I&^'e"; ^ Campo-% ^ ^

Max "" rec Geea de .ontampo 5 oricidad enAbriayaBsn ets Gl8.r000 y ley-d teto 31 Me agodan a fi Victori aHo- poendicosmuelles par la e htran bsmll t P a ceebad 8 1 ." 30-30g_'0A A


de so, Irving Tanbor au ut Rn- Apaece basis1 el0-1 m omenoresone Prendes plaor Tamiunden c laKo r6 inr cardr~etvmne i acoa;rqiio aaaa-in ndod egr ncra ^ s L ^MN E
acin;d in Josa a b r S hapiro, Ninetce reacon a co ac n- Ese.El parqcn l orun el tendtf a do.Ael s Mo a sefl T ritorio deN aci endal; n ad eni I c2.0 t onf el q ada de 109C& I c rar A N.HA T 54 esq Obsp M -21 942
"P"a 0; Ile lnbnertYDanine Kui> Ha r ti~rrCz ia, que de sempefli aba el" car. Abir ad Maie varat ad herederos: D laAna sabl delgo hecho el sefulor Rame Gu. tetd lfleiinoce noiTn Cnst de Una trepuaci6n y de m e "fuel rrir aaPierts ercul' t o t al 8. e rced ^ e sq.ar Pio 62 M-0-47
| Ncioal rol Lirkn Chre |aess Ben- 'oez M ar al Vetr, mctHerescibdrdoIsy fisaa de I50.60 pa- ,nade aye en tonGave, Oft pua r ela Ca rlseBaypetn. "r cas I iA cot 273a ysc Coy"1ste" A-9330,i .
l ,goo elhsitld dem en t ey-d rero 6 deigpomendpr Isan-Victoria Ay Joe' LAntni al uor _D u- dni~a hbninosu ai ceI 1ca de ] 4ao aeta a to ti b y( nl ra cl, h e at rizado Sel inorir 'a a New cl c~anti QiS.Intacio 4 254s entrela M -5958
i%4R- Ja i Sclsne Mz r ,a Geneo Carle, Ma-a I'teror mnc i sta d cr itn 6oae e n Mmre do Rosa Fenne Aecoa Et:D er o acal uv, od araer Alvarez.dlollod a Sgu o emlo xe-d.Pr!~naN 26'nr Bv 0 F44
on- ne l HumratskY, owyerde Hialda Holtp-.d cba~ bia.ia~~dnM s lfA n a use n cst qeuna en l ac con de Ina-la Jr aeft y d e tal C e cimeo de l Mne osP dad ce6 ngresso eqfica ea d en, I Ca-rl y Su Ignaci 5^4, es q. 2iedad 3-630
S mnPeer pio a M olni p ar Wiita m Wa tt 'rs de s ie scub-ieretoas Sare.znd El it*. Prtclza del O te simet c lo,'o Lu cs' rin dci en d el edfclu de l Lo estable-Iu n isei que se d e nclar i nd tral en ael, L a las seia de la Merdi~u esa,^62
% aa asa o Valinaio y priol10P"eslt meidastn de l sag o irglid e al:D a C amtndida trnuleyy~eena de pIseccra dercea pela i ra qo dc uad lo Arhi 'd b~la n cle I duanact.s dec c leumi eiicto DESDE PAS DE 5 1AT F-222
[bcol o m pa y Best ty Spies Maur icn e Th or- ti Poos para DO) pagoA PADR loVuea aaa lCnto amnts topeetlcnu en "ELAD.~ 'rc uepoia et a ele-- " gr6
laaur.dem cdna ue arabeeliio e Pard psnri Hmbersve cumpieno 6 ece de Dahuci del aiiid Re e o- imento E I a lamdo lTen Cents dorbe t La, apaet dey Tiscrni pr&Is Puerto lgen tin breSUMade ^E q* t B, FB9
Iez ne,? Hiarryl y olive Mcrtem< At- d eso don eld ireto r gen ern nal de LConla epde Amnatrez uiia e F, ]|s ha o e v San Ra ael, en dr29 c e n aiem |Ciudad dela ya qer el aeutor Pre- pet cosgnaLuc" d.Liepu,^ e^^ 5; ^3 o37
F] ,sado siet de In Retibia he depus los Angelesi utimo y toE(mii- Hioecro:Mra aci arn;ara d ueopraaroeha Ulasqi eLaHbaaanse rs .Emdk.hoade iu ined o-\y M42753e7r 7y 9FO


Aiiabl6 el o y RuthHa11 Jack Co5 on tai l re de me hemb ios a elaPllizaN ado cont ra c n er t d l jiin sabrecd R o rl l obee pi oetoa Ileeo dee ladu a iobe cgdae d tra .H m ur ant Br e l nen yA a se a de Mart v54 ertrles y F-45
Mma, Victo Scer Williama'J'" Hies aridrd ue ro s en tol s lag cai durne 'as Z o-M rie G mzM rie cot a I n re spode jue o. un a lago i o debu-, teo delsIdutlls denctlexcncrgueea~ypsjr s trel cs e' :, ..... M4530
?l~~~ojth_ -~ -''n T rn '~1 asa" y "itrtos Fis 'cuale y Adelan-s quevll eo rae ypoedn la Ieclentea T ecnlard o des h cioa cis yriente de aew librk elitc 5 Crtes.pr o No.A 62 U DLMO T
mobiiari La Estrlla S A.,da cuble Continenta Cubno entraa. S~i rd f e d i ent fisca l eI AuICnrer el s u vez sea trod Haciendado, buim d con carageeal do pasjrontu. Agl N To. 1 80 AREZM-18
Roberto ~ ~ ~ ~ ~ la *" "e57 ^*Y8 _____ todcl ar aan a. eiioyatrz n te la y D, pasotes fie n die lcia d otor ~ a Js Coll Niiifiez s y iue st a eia l e ereod agacls guerne a r iacl a Icie"0'" ;'Sai~ ncas 252~ a eosq. S.78
de De- intaaco y lnconarto de 259elo Vecno. ateg,1del sortmn!ioevn en rel umo ycont 6a l Paa Jos n eo 613s, pue eiho n dtra ludeNwOih el luneirnxl- I a ^ y00 estrd a 1i -7977
ante ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ellw lS l S~ a ~ Prsaiemoented IsReptiblmic velto 20 1 c. In csp e stor d g ener a n d l g;a b Sec t o insepavlscon oachul bar (I- Sae Nigu 91a' $eoa Ioomuettl. ead d eruc c ua r o ..y yL Act1-666
^ denserc doica Hacienda. bansl yclo 2,8 clueto ar cantida on tr^ns. -Sran J.V ^ ^ i ^ Y10 a tiedC ..... .cn r A ~gcnn^ :. ^ o
tenuv de a Mem. .aAnualy Nu- teCompay deNew Yrk, a Impe- cmo ala ll~iez de lscroneav edido realcreo ar deolja ucn total roplldo'u b4-p954 opersonauscaMonte F .a 654 a IG ..... I M
gula elttts j uegos ha rmudo doco ios Gonzie del imrettor ge- Vedad. ;doia epda.e c. serics h signtcnoeqee ecoa olm~a oldoo n*' s ascendida. al i ese a uo "H0 .
!pi lc nerocaio aco al de Ju l d s 5 m on ta ilcid de p ess p ra inlei Id El scl o se d~esl enta crm fcia l de Secre taid a para Adich enm- Mij ld n I s u na de Lage bneal s de l s pa h d 1 U'" I' a d abn mniiu u n i -. Ca p nri-, i f Co le s~a-N ... M -72
*ana e pn~lDa?*,d'l ~d~rJ ble~l pen s ton s Caa n lo mlb ersadoe wci -1 Manrican ta polg c bar .- p esos Hctci- hbnoel a tre o defr Elis e Pde etn usnd ag 6dne erl de pa-o rcln m cntes dlpu to aol conpta 2.0 en rodas de 12 roo Gerasid de Ma' aju9 N. .... -785 4
fug1p!"i h desm ento si t'a m p or T e l de log" fo u~izndle adlcs y So del iPosdr- ne ch el C e i f aionade contera C to LaMtlde, qubr enoI v atu e prdao- en te pas i el cuejr quesenvli ruanl vacunados. SeoCd p i ierde 65id pen- i EcoaryLz a gua de .eoN 19 U -.1-777
lt '- ora n~ ^ ac r enia l empre P nt a1 '"e le o g pariualq e ta ade ban Sta Cubon stucc Cueo en cbodid ci da po- I9sin q ue en ta n larg It Beiemp o yl o p jeui. de Iser, Ley Deroduj tete ^ csai as y5 misno s a las scis o 71e sq ;a a de C orro S N 20. A -7755
aa P e i e ca La s~ aurdl i nciasi? de, us""chivo Para castigrseveamno es e Ts d la calf.ene ea o, a- g e rno cent ral o se uda deupAl-o 633,notabled ayerm en Is, One.pd d'ero Praqu pdie rl soli r~ a rea-1 Be uascoo e No.it 22 .. M-459
pa. a1de s roran~a o nc, u odo los"* qu v0 oalenls e """ deI po st den l a i ndo ido pe ntds rs a l- uc epvm nal.d nde o uih add qu e 61 de $525.00.i' quer Valdra hoy Vei rtes ... aUPri0er
ln qocie enpa mee apopni derdo rr log,? Declar*"*atu r ias de las caers: Gbla vaezud Hgeg elaladeo qu e eon elreatua to Ofa,1 n um e ro de l v aero d epco ad ia u ansde Pesca I^een y Perseverancis. . M -3202*
del u-rat praen (na d, Posti cu Mig-0de iitr eTabj uel p eresidezl Ferno inde Ioslb R aMtde El se prs er d stacenstryno y con miit v pars, faclitarls norq ie- , N aveg a sl o ime- orn o 60 's. .Slaor 171
gulsZ. rao edoehl rimero n d 'el Hav en fnio ri mros del Fsa la, Cooeafr m6 r eso acn maoe ipta.l eSanaEsnna u,1 ^ ^ ^pei e.e^ lnhn de buqesa Sur ezma L ANo. 6 ....A -79N
Do-nen I a y o e Sgundoa d Is rciac cin n qu e Heaie-t<1nda.r Luis de3dlmFm e: ermn eza Qun plo tnoar ase criptac a Is Salae Segund 1mfi nc anciane de Vuloea ria mosy del R~e lpe c rto del tr Haansit Capnapion No 2154 ... M -7010
indl rtentepr a~ L ibtre r yqeha ertsd anosn(eco 6de E e rAleoRdlge de o tos Civil del Ics ciacl Auienca Rcoreo entre Cubapo a~utgi el Cm y lont Esaln do. 101ea D.. (BELA
a ati ord olna ;Ennd elto Cas dvemb Hl gun mtervdnio cubern Hipouteri o:e Antoniro de la lezh der TmI e el alcald de Ariatrlana y Ism^ adoci, iiato la Pts de Ispnl salo a aree r LucovMmlpoX2


-oiddbneilspr tos pa.roo l oga insp""ectores den Cntabil candez latirvi ca d c MAlvarz nzas armdu cct lMnsroe Drclnd hurne a bie^ Lan ura parri ad 51 aadbed Csrod uao o2 ,X
Laerto S hEn cuab o au elo i,.o estad uo a de am-, ^ r a"It rsd e M itod au O bra. P bias. Pfibicn l del a re gim ^ Qj ^ enees ecal.elog aarr La cbna el di 29 e losi~oo eN o.72B q.a l V MEN 2402
I 1 o s o mpahero es felimein t d aich gol- ad at jndao del MInlstruo de Co e z-ca rdad Mau e laz dc ourent i a paC lolatr y!le dedchenba t ro di a log sigule nt con cepta lre n imd "Jao buit s. F te qaie Ax o G me N. 90 F.b.. M -5860

I JuanIto, s n o. ml p ;v crnlet-C6l, que y na dest intuedoo Rcaue PFe- ra Benmlimna la Cr deso .s abre y'9 DT e c inado ale l der qun a par- adiitrtvi y de cotrl Ao de aNewOlana s K perado d ea cu F. lA ""^) 'c. X2
la I Alono nte n a q e e i barn.n r o rr log i h e lch ros denun ciacl o de tecapa de bia t los Caacll a poatu dln nu es u est n Is anIsa lc d le k ne n ae s y* Aeropuetas uo ria Cu rn e ,N w Ola ns.; San~tln c n R afa | e lr 3 Y A mB. ai e UA4030
,i1e ar- cnlscrine ocnse nres- l '~s6 meron 15HD P teh ~ ucor q1e canticl de $1.000 ulc csneL '" d 1; ^ 0 1" alad a epeaa -eatr d ie z Parati q ue omgurvi jes asco a8 Aver M ncale v JoIO ~. P gin U- 308
m is. q u e! e r t a y e Is fchal y d e d ms qu e o n o- b a d p a r ah io:iu i l G a o o C n e e n e r ald E lc t rc Co i b a M l a r q iectr o Muad r iaao V ic t oia' H o"1 8 p uro e n t pa r s, iand c etr a n m s n nd e l a -1 v roe t p a r s Rr os a :o m prce n d do 1 5 8 b t s ud S o n i za r N o 8 11c h . . U -6 8 2
v a z r a m c h p ur u n p r o yerv a P a r I sa" d c l o;l ^ pl a na d e l v u relo c on la e d e en o s ea om B e a c hi c o n Ca r." p r e idn ter ~ d re V ar' e l a N o 9 1 9 ,
ra Niona l graent compcacifiere reprn ter su e Edil-S 06n de venes 23 de e)tngulo el Rassbre d ea loi in a doe Ip ar a qu le dsg tiaelH de Idvulduo; quen son de I l aOenaSip gqe ,Infpan Btanc1001 v S. Aentonio .U-12428
lae-tno rluo a~un t. oh-d~ ~~e,~~~ode 1953 a-n rn.ci~ Ilaa "' na d e GbinemO en rovs ca id.j lot eoes cr Jue ad;dcuet ci ee nta d aore- Tma prl en r F ;~ a g Sd r Pa code F- ... U-2366


en h de ca S Ley ---ce rt 63 x p ua d al I T Pr o d ai r nod n d s p r e u iiio y or s rq iio a a la et a i e u a = alm i ach, I Mi o a cic o 6
S~izn Para Cir Igiutr M-im G^^ rrez- No.zS ^ a 1164~^- de ...S^^^ M-5271*
Sus c e- ca aa a de tr, le Fore-,p to atodl 8 e if rmo queona de l pa re i. scn r ortos t De C enfuegos e olci- ex rpa do, U in de 1,026 ero y 1,685.70 e- re uai nd o v el roa enr el tertlHYor "J co u F nr a o e La ran y 3.R M am B -
do c e Muhoa exts. agr sal A qo- t eaido rcinco 2 Cil Iotr s de cdon ,s atad le Eler enreao lni que infantlvai teendi dsat (Areas Eon el Teriterio Ncits al y h iuita el d ea 2.200 ton~a 5a ls dorine Su er, TA) 2AST ill, RIO y aLM EDiraar ES
atod ao calo n l^" 1' u~ ao e G a j u ii al d giutr de o e un ltn De B la n- de ju ego, o nlet o de pve lnos de 447.70s nal. d ua n de I a Hrpu a banay demis' T r ipr'an c Para I quert v ben 3 Con e R DN, IO 45 cs L Ae CE. M Lz V-889
espeia~l Ilna n dl Podra Jui cia n M azr ruci n q de tn lo eniii pc a l Term tn o muni ci lad por la de enra Ado r ea 'ahn A etad euo eVd Idn eadd 512042ya e l s C arl-"isle 0 B ray P a vra to sa ga, ys tar i NRo. 26 .. U-116
c ier l Nietvs s o oalsd a congu l ics R lrdCm gly o o su a Lordv vecnz a rd e t Vgal Cntrer ; me.tros d Cu ba. d es Y Fotr de80B all lb ocauarnte de5 IS .0. Aeoae en can- I ior A lrAn8P e. B eoca y S. Rafep ar bl BU-1786
iLDe 1doy-icadsa amim __ c eontibc 637 ofiscia a l os traba s05 Pd ro Alvrt aqez acul6a lat Nor e; e E Hrma nif de 6 ea 1 aficis sentariade _a gipraoe dlda22 el I nr anu rco nlas-Cn.yM.OtzBpPgB-75
int L Elo" direcstadr del hospital de demen- ese aeci con Leya desns sgr miu laoItroa~ ,ata et Icnilgronact la suo defe el a M eayuar p ar& e reamns.d. ,0 Ra o 18 .L eia.B
o en r Mazrr- dcorCri l os als frnciasd rdp i to sne Mn steri li a F rredel Asencor neat dl Este De CamiaraIs Bllae s Club, dnEl hanbrA 't).0 dlo deunt No.ania en254nlaa eauar.gnIfom-P, COCO SOLOxELA-LI72
crp.1 tiunilpio Tabien s did aconoce que a biesedejado en eIre;ondlionescompana de dgurdelutuoa;Relamdeeralproccdnlog e su toalldaddxn odeclas prar1LineantNogene206 y adr r. 1de ycl20 FBO-920
aJ6. enHmrs su v r .en ,ala ,o esp- Id Or~as P^blca i~ria LedqnesoarMgo al eAmna.1o saqe on lae cn sIn-er10e sabeimet dell M0_^ Jos^ K cenr ofici ld'ale s d aelpeoy que Cle 1 N. 70 e^sq. 2i F672
er^ ^S .' '^ ^ ^ puo.ilet Parag~mp~^ invktar^ ^^^ alla r.sdet c. Le-ert 63 auoiad elciIPoaoiaind e'~et 1-cic~ e lbd enssbeU eod elrcf oslds o yralsst de Is t^^rdeenj: Coe.^ 15Sm No100.9 RM -224
m a n a 1F B a i t a o u c o n r o p r o i o a & e M n s e i d e E s o d r a oDe- M ari aS C~ynN SSl a M a nd ule yi e e t t d i d a d a e l ni e t a s a e d e ts S ? c m n a I l 23 es : a I .- B- F 22
R as ist a Is :nuua i~nd s m.cl pessParae aod o uea aaa ]Cnr.Jlants top o n"6 L e ert 1 ec quef.^ prxiarI,n a6 le% ; F sq a29F-27
asu ,,... deaCo lsr- sforHmet Rubio.^ Ej arold conis n. dde rtiblo gar^ A lo ziuinte b ^ = calle^ KBo0.9Bn 51

.3uio s e P, o(ara bndfio dnine-"' 0 e et A RyS biaaod gellc; ns"ciM; Unto vouiniL L acuer ia r p nale deI s lA g. lan ao ~ ~~~sodced cr 6*^u~o . F32
~ 00 clacSim del Coerl c Inusri de .0. .12*rmb Live^E-^ ^ ^ S S'S L.^ lN
esdn-. cinii eulclnia 27un de esle cn cei e npar pe nsf me ua de -er proximo de Al en ldare.Io,3vmtly1 ledo en lag EIA inlna "Cu la A.l, Repubicana Coo- Iub ee 10cnir No. 52tr esq, a" 3a.-~ -i itn nirPA A CIF-37
,EI ao m~ed lqui ara T nmnarc let a asre e mi emra s d'lao^eyn~ I P lca Nacio. cnr Ale rt iae oel1onr rtcoa leeo elgqehnsd inaoian el b, Unlemo m.l~d ennbrg Sar ment yrouoai Cubbno Line No. 854 enr 4 y A FO-45e6a6 ^ ^ "My^Dbr C D
c? e v ie.l a vicrnafun del rfidi a r- enl mue rts e seorcut r C b n ",alcoo qur ne en l No drt ue. o 3t le o l ino u a s debna jueoc.rn Seto,.^ vi od O rdIen de O elo dicu toriae .de ain t a re vi~ con carg io 2en 400' p o easajeos A e 13 q. alie 12 FO289
I ~ a lI m im o crae l ie nie nrA COTT O to L p e s na s o y o bro a e t o 3u c uen l o d re m l s r h n l l B a n -l p a rI R o b vilero ^ c n o r nan e t D 7 lprot ecci < lea treci nt e d e La a c e B b eca s at O r i eni t e d e N e wo~ r k; del m rte d p r o A mi d a e V M V A J E U .E. M O N T E
olwoV tr Con r leant dol ae r I s e estanil banal c- Continenale Cubtano en ar iana q e opo ,e, ad* d ~8 .c de G lrd e la cr a. lc"ta p or'S! el slo r A. rem ro dea Ham cialenda, x imo con cargo gener al Yu Av~er SA TO SUC A REZ1H p
C en 1 i nisrodne del ramocladoo dE nriqu "*i* b* "^ ** ee.e S 1aflubrde ia]d ol- Juan^^ i !;^^ rie el mietitocmU tra g'-- ait Do y C i rall 2 .v..a. 1-3535
re .nl aa aod rmtc~ Goern- Bl Dp rta eslctnt de l Mini s-ltura de el yaqu con oneedo dedco o el rcr* ^ ^ ^, ~ienta lorsia de quet o el Gob erno et otre de Baltimore ----------- CS .o lu bayGdn
Robert o ar laTdrradod ecn ec lar ana d o ha itormyd a u etorian u lo oeroTo Isne A d e pac mobolitica^ clon sevicos disuetro ad e visor In. Ley Decreo do caro- geea Yledae .. B
:o nnsie Pu loi cha u laldde poria i~ 0odut ro, u e n speca orf lino o ge v ia L as zoesde recreo constarin: Is rtolea co templan yu Seri doibe aque ocn- cargo enrl y _Bl*pasio 10 de Oct yAv. A cost 1 -355
-ant 1e nCj xi ae DT ellno pur provlndam de Alenreta. minllo y rm t y eno ra v e* Is Sev et *pfirv'lo, con cac "humbam s, co- se dtlegue.& deroa logipuso lda ga feries Ca, defU I uis| Pal Beac conloAm .
Campos d one J blao*I.su del $1 d,4 ejercicio -1-;, lat cln o la pe os 1, a 1- d oe ulimoiz eCleaenI yrJris, canale? s .y. Con tnque&de are- Hoy grvn, par s,r L ory d* 1c p cag enrl D E l"Faegncn 110 HOY C Orrll r T .,1 i5 R ..Am. X-2395
manas y asdml^ aprao ve,^ S.,lndedore^s, d e ^lagrien.radsptonce. de log veci-d ^ ^~?d .- In conta- jes tarnbift d ap' lo ^*seeid sindoaF Rvtote esprad M* oy 10de1 O r y P rines. -6492:

6s e Jdic i allzds emle i A c ua l' rc curMT l" a roduertos donde d fle e rndos con con emplaldo, each''.. S"b,-0?, tic me e^ .* n d .cuainto dta i otosel tior de ar.6 de Ne Oren con u 5 lr g E"aNouf
dre f-cui et ebdele eaino dae nm~ poeel. de o u puroei enl o conzahd u sarilase Io Ole- aoila dm aricnua, o ,ec de C lro g fletes, a unt cgno prler no de C u to rn mdies. n Santo SuW Nua oi.. 12 .. ... 1B0-71414
.l i n i e nt o d er vfc a d a v'aj E lla yt e S ult a n q uew i c o s g n d a r l v r d A r y


-Noticias Naci o ileo


DIABIO DE LA MARINA-Sibadol 24 de,'Ene'r'o de 1953


Afio CXXI


Noticing Nacionales

Qasificados


DIARTO DE IA MARINA.-SEadno 24 de Enero de 1933


_ _UN C1 0 S C L A S I F I CA D S D E U L T IMA HOR A


REPARAC

I ABOGADOST I

Geuidones en M
Cutlqulir probtomea a
ra0044 P E .pooto, Orx
01000, do Iwana temo .
Habuan. Aloncldua
COMP

i !CASAS
COMPRO ED
S; Ayastarfan o Vedado hlast
400030 0 00 dueto. Bu000 f
coorent&. Dar nlormis &I
Iin0io Rivero. O'Refly 2;
I= 0 1-0002 W-9715.

15 MAQUIN
CONPRO CVALqtIlO T
fnrXn.ooo T.1 Ol6on .04. 0

COMPRO MOTO
DIESEL
dsainro ole ls, d
en buenoestdo, proiort
00a into diroolo, roba
.00rca y cabaUlltoa Del
0tado N 13 Rancho Boye17 MUEILES PH
COMPRO A PARTICULAl
1000000 de rologo. eo,,,
-a'40 par. .0044010. b.'...
400 UO0-0389 Y U-.2930. Colei


==V E N T A

48 CASAS
FALCON DE LA LISA 0990.
B factld rades d' Pagm. Se
4000o1. :136001tI-7. habide8 I
0004ta, 3.r1000 par.0 cor
Inlnoo ncalo, I "ire 5a0
to, Mariana, N.,-1o. vac
Luis 3 a 0 P 10
GANGA SO
o-od el doCtor Cool
Costau. 0ert0 0 Jde arn
000 04B.ft 0.1.re. i.do


Mid. 6f ..1., ""5 p"ar
en, 000 tool Mao. en 0,
Boron.. A-.s30 1-7875,0. 80

SANTOS SUAREZ,
Soprano. Jardin, pc
saleta, 3.cuartos, cora
Coo inlercalado, Rocina
to, garage, patio, vac
Tratar: Julio Ojed
1-5825. E


Cr6nicaSc

Per Aolbeto Cofln y
Enet rgahayla
Llogoa m nl mosa 00,0r
coin del doctor C.I melta
Costo, Rector do ;a Univ
La Hargono p toam;or de
mideo FOarmacia, pra el
pque mo quo a Is. Is caod
en al Auta Magna en 0port
lnolidablo y Elmon rode/
Jood Capote Diaz, qal l 2u0.
do Educaci6n dey oateroc
blmo a 1migos.
con el reopotado Rector
la tos; doctored Raal] Roem
Csa-to, .onhono -1 Anglod
doctor Maroso martin y s
boarto quaedlno Carsin yUn
E-n oats progra hahlor.
Rdtor: el doctor Zlaoo Bde
Cominlon. Oogsotloalortov.
a cargo del droc:, Ia
Beta.ricourt.

LAS 31AQUINARIAS INT
LES ABARCAN EL 20-0
EXPORTACIONES ALE

FRANCFORT, 1APLA).
yoi6n de Maquinariar In
do loa Repdhlblic Federol
puecrlcdad on i6oorme
dionle R Ins aclividodeo
ej ercilon do 1052. Las citn
quo 0eltal odusria eo. por
gos, toI e qoha hahoIn loi
triocidon a ]as exports
Alonque Occidental en e
aEo paado. El C100NE de
a'etero 000000oarc6 el 201.5
dol total, aunqe e olt (A;
ore sotial cioert tooeni
loacilde dogns podido d
tern. ost ebxprtaiqnue
vor01 de 1,650 marc. o
lox prlmoons sets meoo d
sado, 78900 deoio. 04 381.
,rom, cifro ctoo rCpresont,
Fq ue Is quint p00 doelti
voen11 a 5,3 meocados d
en 00l menclonodo porlnod
omado, t& exportac16n de
rlas fu6 caol el dobto quo
btn, qoe sefialaron nI
dol 11,2 000 cienlo dot
Vera por un mogen may
lao emyarques de acero
queosedialaonnel 9per
do produclog quimpor1,2
y loo do Is industrial 0
qlu coooespond16 el t6,
dot total oxportodo. La
obra ermpicoda on to in
pdonducian doe maquin.
triioo 00 eotov u a lo tol
peronaots, suporoodo taoo
pVosotin toI tootil y too 55
ros quo trohojon on tom
earbdn.

AUMENTARON EN Mt,
EXPORTACIONES DEI


ONES VENT AS VENT-AS

1TA aOS 4 I CASAS 48 CASAS
-EN $1,60004 4 NOA U1TAC1005B 0SIM- aANGAI.t9 VXNDa CASA uOldOLITxCA
aerlo toon O33 Can $47 varas, man Artlano No. de oale, portal. 214. bado Intlerepdo, co-
04, MantillaD. 0Day acllldadooo Ver a Eduar- m0or a1 lfondo. palio lateral tranpatso.
do o1Z n Hotel oIU, Canllna. E-NMas40. S4 e 0cntrega v0i0a. San Aastasio 415. In0or-
10,. ift Na- en Is misma.04 o 101040. A 1044 ooodroo Cautodo
U 13oo 4 Vo4 DO IDI00 CIO PROTECTO PA- so io deo Octua.Omnibus.0 on tIs aquina.
Y. Ot. ra tents 000 0 onoouoles, die4 cases blen r-729-48-20.
A-4914, tuadas. buonao manol6n. Estrada Palma I-
laoolo. 001 .l altos Santo. Buarez. Ruts 15 Moyla e- B 00 VENDE PxOXIMO A T0550NABE.
quin0. 1--2-11. X-9988-4-25 611d coi.truccl6n, 0014ater1l do pri-
------m ed lo de 4 ca.", S garj, proxd-
EDIFICIO 3 PLAE NTAS ra* Mayia Rodrigutez y Ave. do Acosta,
-E-8553.1-24 Junto Calzeda 10 do Oct ysequinsqa ts :,,not.:.40090. Prtfo 'xto dte.
do Tolas. B6 cooO00001.4to 0I cll..catoo T5E12049-26
$27:000.t aeob. db. .ric.. V ot... 021-306. Santos Suirez lo mejor
AS JE-88-48-25 Casa modorna, parto alt, utar retiden-
oloL 010, no ora;sle B, n.d 00000000,5 00
CASA Y 2 APARTAMWNTOS -o,. "urotolo oriadto, gar;jo. patio
C.asa &l rente. de tardln 'portalsaler de r .. o.JutoOmnilbus y Auto-
*ir ii idor""* 3 cua*rtax. befi intercalado comt- buses, "c*'** 414,M.1-3D63. E*-91-48-25
ICI I dor al fondo. carto ervioim trido, or,- _-0l-4-5
Habana, ronalzal fondo. patio de tierra grande, gara- ALMENDARES: CASA M ONOLTICA J.
(1,000. diret&.- 1. oclna lujooa de o as, 12 partamento a]l p., salo. hall, 2/4, bao6. Intrcalado, 2/4
rfl-coln bue0- toodo. desaole,.2 ooart7. o. 00010.aik tmOo alto; 40110 400.loent bhto, 000in0 0a4.
000r10s4d0 Sr moderno, todo vn clo. 10,000. Voltes 1-.3065 o 0ed0or, 0p 1i. azaleas. reja0 garage 1 c.
Opto. 612. To- E-84"-25 Ru51 30 y P.oque $14,000. Mendeo Lds0ro 0
1-018-9-5. 1C.C.)1 W-5285. E-"-48-25
SE VENDE ALMENDARES CASA PARA RENTA
Una cuadra Cino Arenao. Call 17 calle ,an Lono.dn. e5n Santos Su0re0,
NP 10.0448a dos plaoooo bodopen- coase l oO.,te: portal. ,, sale 00,dlno oodoto 0100 0 O000hoIllo~ o. 0400 00.003
dlentr pars faii neos can51 uatm,'-N bai"Mo inerlaco, cuaro rados,
IO5NAQUO- 0006, oumodidodo. y preoolooofd- y 2 sooctoment~o. I 0000, de.sa1e, 000040,
E-044-13-26. B -6517 000. No turwaos,.Vol. 1-3M E0-49-25
I ANGAl 011,06,000. R000CIOCA X00000A.
50 H. P. 305- 35 0004 do fo~olooott. P001ta. .0*, 4
H-12 b.-4B-25 1 s. 2 o ., p do central con .galerfa.,

10o o L&WTON 88,500 los-do coo, 1. e sq, 18s., lRancho Ooye-
e demar- Ven 0 bni asa cerssomre rv. -9811-49-27.
.n io' dspa to 00gra* 00000 ortal. 04 0400rld..01 0,00.0
Ie. Ar' 1. o portal. RENTA $480: $36,000
aHabn ae ooe or, oiags o s500 c05000- S61do odilllo o3 planl., con 0 &parta-
q .hal bfomapleot, aguo Rican- m000010Y romernlos en tInahbela anSaota
-E-9920-15-26 ..i. 1 .. POCITO. 0lldad1 016taga. Obispo 500.
BE1VEDEN 2CM ASAS, 0UNA0$3,600 Y0
DAS 0-0-9659-a-15 0l 04,00 4.5006 0cabadas de0 jaorcar, ono- -
Il ltcso 0e jaodlo. portal, Bernie. oalo. co-
"..ni-.1 PROPIA INVERSION j0o, .rinallead, p.atioy1 troopatio. La-
-i libc0r10. vad0ro 0 Reparto Avenlda Dolore.. Cal. A.
coser. La100000.e0000040100.LabHabanatsonentde y13a
0 do o 20be o se,00100 .
0000 en a L Ca marL0ada 0 0E-023-4.25.
con el numero 420 de 0 1 calle Rayo LO QUE NO SE ENCUENTRA
eteSUSyMalolo Poopla Para 0010 10001000, CO1000080l0 W1,20Santlos
01 I 101000I. 100120101.ora oaila1l0x5 m2. To-
I U Ilome:do. bhalaofsrOOO, Rooln oICaa onolt
8 do pa I a 03h .. trao patlo Lu y an 6 P drez
W-4925, Jooefina de 8 a proxion Concha$ 04.500; a m0mo0. Traoar:
CONTADO 10 a. n. exclusivamente ,- 038-4o N- 005 p An.. ,o.onI
d, 004110.
_________A__W___ VIRTUDES 674
E-17o-4o-25 Entre Blaocoaln py Oervslo. Dog plan-
l__t-__s-I min04~P1 llnpmm| ,30.0oH a too ,ndeprndlnlt,, bhjo. vaio. Wa10rman
n 'BUREAU DE LA PROP.EDAD B-8338r_14-8-2 Fbrerao
0AN10 CASITA. VENDO UNA CAIA
ri1 orrooadn sembro del *Coleoo) vCti Oen neyo. No. 270, Luyan6. Jar-
opart d n po &Is.l omedor, 2 Oooabltclones.
C- 5 bao interealado, agua 0ria y cal0ento co-
I $190,000. Renta 81,350 o.na y patio. 0ula. 24 y M-1, puerto.
~' ; E-036-4<-26
1r-o 41*- Ve0lado Reg0o edllto do 4 plantaa.-
I monoltico0. moderno, 518 metr1 a s0 VENDE ESPLENDIDA GRAN 1111-
E-97-43-253.. suerticle.o 1,M1 metro de fabrics. denclo. Constmrecl6n primers, vi0ndola
l cnprimora. 2S .portomentoo tool. la compra. coriprueba garoo. Portal.
CALE. 00000000100do bais6n. oola-coome- 4j400,0-d. 10d.,0rnpllI.ir1 ais-In..ae
tal Sala oner.un cuarto do 4x4, c01s0t0.ba'fo dor, 3 0ados. garaje, 3 apartamenolos nde-
1p 1to 6 y mediopo or 4 ffo&. Gran mills, nindO trla. lcoleio, aslo. VW Ilo.. Call.
as direc-1 lnverst6n. B-1572, F-395. Miximoi Gomez 62, esquire Bertematl. en
5i 16.000. 810 00ia 0,0000.SoocTmtlo oo01
S-953 50000. Rents 8722.00 o1Altoa dotoesq. Luis Eatd-
1 2 dad Nueva co Is ren- case enSanto., SoArz. do..oplonlo,.
E51-48-25 tTodptad a0In00v 4e-0T0c


elAci
E.
Ii
de I

a

tot
do

do
A I


557
Sl.
Ia
pr
TD 5
101


Ien

I h


de
0


eol
Bri
dI d


E 1.
ci'
ide
W ,
tot

dlo
do


COo
me-
dli
Vet
I p
aria

aldo1.

n .1


soio


*l

0no

11

1S
ncli
*IFI
hn.


alI


che do


dad de
Acadr-
, noche'
ci,6n del]
doctor


crtben-
Jordin,
Barb6n.
* Hum-
10010.
sefi'oi
0por ]a,
Ca p.e


'STRIA-
1E LAS
ANAS
La Aso-
301010 leo
dado a
ante el
rev: Itan
an mar-
,or con-
Ines de
arso del
ventas
r /onto
tolad-
extron-
nod on
dio po-
ddla-
go mAS
do Itto
Ie oste
de car-
rcidB

hierro,
I S7%
ono de
ria de
IIndus-
580.000
X)ocu-
1obre-
as de


I LAS
RbOS

-Han
capi-
I a lIR
e el pe-
t slo
bre se
i I Va-
I; log
oende
to de
6n de

Is. pla-
0 kilo-
0 52,600
a a 606
'pesos,
o todoo
V or de

d 1951.


I


y 2/4, bano. coc1na de galaa. b,
dero Mn t detalle / e Informe0: te-
tstonos B-1572 7-30.
$85,000.00 Renita 655
Vedado. Tre, plonta0 en calle de
1.100 4,e0000 do oecbo medor. 5S4,
bfo. 1* o 1 trvitcos. Bajao don co-
lOerol,k 020metroso do Oobricto/io,
462 metroos de auperfliats. IWo rme
B-1572. F-399S.
Vedadoi (6$4000
Esqulna. 0regt chalet monoalot. 2
plota...s ohto.hoan no ftoao 19 de
jordin. pooral coorido, veftlbulo. a-
Ia, bibloteca cbmopleta. living, to.
0raza. comedor, pantry. coclna. treo
cuart00 y perviiola 2 garajes. Al-
tos terraza living, cuatra cuartos,
2 ballot, pantry Tiene elevador pe-
r& 0a00il1a. Deocupada. 002 matr0 a
fupgertcle e 500 etroa d4 fabricsa
a. .160 tlO05l012
V6n ei a trf6rmese: B-15T2 y
F-3001.
Ave. de on Paz, 846,000
Una plants monolltica ly stano.
764 Vo Jardin, portal, sal,. rec0b1-
dor, hall. 5/4. 2 haos,. 1/4 c0000r0.
5 eloocts I comodor tondo. 00nt0y.
000100 goondo, 2 ga00010..solaria.
on iralln groodo. 314., hoio. lavade-
ro, entrada mIndependlente Se en-
1re0a desocupada. Verla. B-1572
F-3995.
Miramar, $45,000
Rogio plooant rteoo, 0100011tia.
Cotnpoooon 100010. portal. salb.
preorino.torrooo c.oderor, 2/4, 2
&hasto 0 l ooourR. 114 y servictns.
terraza. 0620 Vo 30 M0t0. fabric-
c/6n. loarles. Infl6mew-. 1-572
F-3915.
Biltmore: 832,000
Rosienbadeoro 0 00311na, 1.4800 0a00,
2N metrono de ohlricacl'n do pri-
puoo. do: Jardine-,gala, living-
000om, pantry y oinr lkoebhtrtoo. do.
gaoojet, 3'4, 3 baho0,. 1.4 de vnstlr.
olonoon, artlo n 00001010 do ootodo.,
para verla. 0B-72 r 390S.
La Sierra, 825,000
tUn. pbanta o .osabltca, 00400 lam 00-
lit. 1 y ., e puesia tardln. por-
tal. asla redbid or, hall. 4/4, 12 b
tin oeoo. 00000 040o, olns de gasm,
terz,14 YOooonlioan. gorolo. 1/4
ollo 472 V. pte icl po.Pra00er01
Infodreso.. 0-1572. -30B2.
-Ampliaclhn Almendares,
515,000
LUna plants a 0101051ca0, conpuo400 I
do. portal, sle., hall, comedor. 3/4,
halo olnoor" oc. 001,,potts, moos-
Ie.1/4 y 0erv0c0o0 lol6rmese. To,
doosno, B-1572. 0-399s.
Alt. del Bosque: 812,000
Prodxmo a nl Calzada de Columbia.
I plan"o monotbitra, modorno. Jar-
di, ortal. m, 41. 00010000. 2/4, ba-
00o itolorolodo. 00014. 0. ga.j Y 1/4
alto So 00100g. deocoopado. In or-
mni B-1572. r-3995.
$15,800.00
A.0plincltin d. Abmeodoes.. Chalet
sin 0010000,, cooiPuooto lodis, pr-
tal, Bal, comedor, bhao suxtlar.
cocnto de xgo, 1/4 y 0ervi00o0 cri0-
do. osrobe, cisternat Altoi: terra-
z&, 3/4, closetsy y baoo en colored
Urgoe vent. Prebto oportui0dad.
L1avea e Infom0e0: 0-1572 7 r-3m0.
032.000. Renta 8254.00
AI.000801. oi,.11 w014 AOp,...
dos. 1000000 hall 234 baOO morioo
d.. 1 4 b60l.4 C.010001004
10a 8 172 Y r.mi 3*5 ''*
Luyan6t (6,000
Pr6ldoro a Is CaLzada calle *amfl-
tads, cam0 antu0.,. un plants. per.
fecitoo4*ido. compunt do: salt. co-
m0dor. d0 cuamlo6, baft,. coc0na0 y
allo.00 B. 0nt0.a dsocupoda. In.
rooo 1 5.102 y F-a U.

San Miguel de lo- Baisn
Casa quInta emo 015,0 Iev 40n-
drodon. amdoopm a d 0Il.
4 4 3 0.58. 050com0or con 0 bar.
pantry rOCINA. 11rrlve nansrde Dnor
1 rttlotsa e. 0n 0 344 010 c4 0on
boAo l0100celado. today las U ab06a-
clunis t s aWon con Close Tsorraia
otoodedo- CornlIe mento arnuebia.
do Pa00i4. 24000 0e o0s o0frt
rorinnabl 6ornate B-U13. ;-zSm


I0.0-M-U-344


CALZADA DE COLUMBIA
367,00O. Sonte. 0.0,s anual
N1.a 00/Otoo bsnoers6t,. Editbco on
deron. ceooo Colzudo Colum0bia,
0p001000010 bo, "o ooodhdadoo 0m0-
derao. Buena fabrlhccl6nd.
117.000.00. 00YE VENTA.
tJ/ndez Laoarte (C. C.)'
?MjA, DETALLES PERB1NALES.
W-5285.
E-9995-48-24

SANTOS SUAREZ
$9,250. W.5285
So vando osto moo. caso ooqoioa
tra0le. Rutmu 79 y 14, Aatobuses. L
dtdvez 201 esq. Alcalde OTarrltI.
Buell. para cor00er00o, reformer
etc., 0 et.0. $800 contdo y $750 en
mensual0dades0 de $0000.
W.5285. Concordia 204.
Apartamento Uno.

E-9966-41-24

SE ALQUILA
$130.00 o s& vende


$18,000.00
Quts de oReo., portal, al":, 0do
hahttaooeosb, baeo Intercolado. co-
c0n1 do ga, cu rto criads yp bWno
Ideopeodfooto, ooaoje dos moqui-
nas 4,000 varas a e t3er00 cer0adas.

Parcelacihn
SAN AGUSTIN
pasando Sanw Soucl 300 me.
tras. (Telifono B.5340).
13t0UH-E-9B3-40-25

DOS PLANTS MODERNAS
DESOCUPADAS

San CarloS N0 43, Loma de
Chaple, Vibora.
(1) Jardin, portal, gals, comedor.
2/4. bano Intercalado, cocna
00l0 tgraje, patio.
(12) Sal-comedor, 1/4, bono Inter-
calado, cocina ga0, patio.
$18,000.00. Llaves bejos.
Info-emo aFO-3875

00UH-E-9709--48-2

1,CHALET EN> 811,000111
modeoritimo, luJoso, chalet oin aso
trmoer (FabrhlOda todo co0to)1 0ran-
des factliddeo page.
Cblle Sel.e N9 iIoo equlns Avenida
Novena, Ampltacl6n. Informa: 0.
T. Silva B-2140 en el m0iomo. (Pro-
pletarto).

111CASA EN: 810,00011!
porfal. oos sWomedor. 3 babi4*a
ho~n s o. 000, toois menpolls
,0coodmdezPavlo'Coal.0I O IOrd
00004 00001as0NoIeoO y 040100in.
ArnllacOin0l Informs: D T. Silva
B-2 4g en lan~m O (Propieotrlo).

JJ1CASA ENi410,500!Il
Lujoa. Jardina olo eoaMdor, ho-
Jo. o baoB., 0.5 |Mo. do @ha1bit.
5i 5 t y an mparunm *Iio toidt.
n5a $r10 n oe a vcif otuods
0n la gran ao. It. ALphodi., Al-
409654441 1000000001 D. T0. Blva.
-1IJ.1. Cau 7 NO 1002 O.ntr 0 Ave-
iilda Novm&M y D ma. Amptael4a


UlCASAEN: $6,000;I1
Modarna: Jardin. alm comnaodr.
do& haiblcione, bafoi tocla. Iu-
XT pirn auto. tIform D T StIva.
I 1141. Callss1lat Si NOI ontre U
AvonJds Novena y oclma. Am.
pUn-i6n. -U


VENTAS

48 CAMSInversionistas

Al hac cuniqulo opocr.
ci6n. h&qola con ola interan-
cl6n do corredor coloqiado.
La oporacone ofrcddas
pot miembroo del Cologlo
db la Proplsdad Indinuoole.
ogrocon la mayor' quranaia.


(MACIA). EN LA MImMA AVXNIDA CON-
cqpcl6n, Vibon, portal, i0al0, 3/4, b...
nomplets, 4ax puooa., facolidado. do p000.
Entrego vacia. Ii0orm01: Aguila 424.
E-MMt-48-25LA PRO

La Propledad -o *I ruto dot
venionte; rind, un posit
algonos mean ricca denc
a oer y. por lo (anto, ario
s0 y opiritu do.mprosa

No so conalonta quo *I deep
otro. antes blen. anime
=ento on lovostar una
Islemplo quo I 07uya a(
cuando o"a conftvioda.


VENTAS

48~ CASASInrersionisttLS

Al hacor cualqule epewa-
C6n. hbialga con la intleroon
cd6n do coredar colsqladoa
Las operaclones o acldn
Por moiamcoe del ColoCal
do Ja Proplodad Inmueble.
ofrocon Jo mayor goroolba.


RAto0 1 Mill KOTUADA PALNA M4
c .2.n, .ca lor e,
00W 0,f01 I le 00 100 013'..
X.MU4-U.5PIEDAD

trabalo; la proplodad 0 coo-
ieo bonoficlo al mundo-que
>ta quo otroo puodon Ileqaclo
To do mano ootimulo al omifu


Possido do casa dardb Ta do
male a .quo labor* diliqenteo
a para oL ratificando coo *I
n0 habr6 do sufir violoncla

ABRAAM LINCOLN


VENTAS VENTAS
48 CASAS 48 CASAS
SE, VDEN 2CASlA$:O, PLUNA 0MA T I1-. I' NOO CAS3I00NTA0 .804.A. B FANCIS.
0000.fronts 010810.liMoobobpob Mootanon o. P carI ret 40010.r. 0.100 -0..a-
Oooognolo 353 cn.odoon V0.0 xdo-or ass, Isogo, toelb.. ote.00In 1-
In mts 0140. Osvl~odo. E-98201-206 lon,crfpoa,,, sg 1,dm to s
VENDO 3 CASA$ MONOLMCATdB, VACIAS .-013-40-20.
puedon renter o o0.01. No 0000 en 0ry VENDO R0 CASA DE MANPOBTERIA EN
do A lot ulere. Terreno 500 Vo pueden f 5i0,1000 o n el ROnrto Parto oa. AAtuoroa%
00r1000.. 4 ca lm.400. Todo .$.200. Pica -o Moolo oe Nueoa Gerona 000 u.lmal.
M-7268. Sm7Ot20m-48- i lolnm:, Tolifono M-4714. Miguel.
PLVYA TARARA E-93-4-28.
Vendo lind caumu iierca o. de lar'"1 U< ;-AR1TO g. roAL, %A A,1
oooomopao'o do -110. .m0ed4r. a ite,. OSAL. SoL o,
playa. Tiano jardio, portal. oola- o0 0010,0 00 b tFeooolArtois y
reatodr, 3/4, bhfo o ntoroolodoci. I..1 3-n00 00l00y00.ve.Jerdolnmo A
no, ,4garaPto c'loto Vl.oooclct | o "I; H 0000 1 21. 1, 12,OO.0O. T B-3267.
crid CIO: $16, Se do f E- -4-
JOSE M. ALVAREZ | 1' 1evoluc,6n. 0F.rl., moderns. J0rd1n,
Av.. Monooal 00 24. (Edi1. Avqdl- aol S oar;,e. h.b.hll, relo, hdor come-
5 0. T.1dOB 0-la. 'o ., 10. 1 -.- 0000v07 0 I 0forman 1i00a.
Uo0-C-043-48-25 I-00A IN OL CE.S. .AMONIAMa.. 440.
|0-722 00, 0 50000. Coon 3.000 en ma00 o J
SE' VTNDE* C'HALET d?, sloa I0a en ci001- aoB. 400rm.0
SE!- VtINlc CHALET ,A~ .n(,| ooalei, Sob No. 422 d 1 a 3.
de Pre0a4 Libre. Bsin strenar. core E-G90-48-26.
p uoooo do jordioat,soo.osmodor. 3/4, 1 1010100n,008Potlal.
garage y crvocico de crialdos. Pre- 04 0EVENDE CALLS LACRiET. CASA O04
CIo; $17,00. pi,,nias moderns. Boas:i Parts], oats, re-
Viadeopf: M-7507 d1,, Bacoje Altos: 3 habitacloneo, hall, 2
Copoedor Cologtsdo. OoIc",. 2lterra 55 closets, calentadore
e -teol, olrnalor oequpo de preol6n, am.
-itadl .. I lnormo 3-1585. La ol,o .I due-
UH-0010-00-l 10. -082-40-25.
0,10VENDO ASA O0.00. LIDERTAD Ml1, E.N-
ViORA VACA tre Cortinon v FoLueroR. Vibara. Salad, do&
V1116RA VACIA h hbrion. bh.n tnerc. ad. comnedor, r.-
000,x "' atl. Ilrloolor. Voolo. Msonboltoo. to-
Alonoolltlro o-qunso,oo. 000 Jaodlo. 10,10 l0, OE-9112-48-26.
pDrt :I so c.onmedor, tres habits- ------------------------'*
010n00, bheo otlorcolado. eoina. S0- 0ENtt 1,0010D0 000, ENTIRECORTINA
0010 orrvio delo idoxo.od etc01. Reyes ,.,II,goooa Olco: 300010.portal. 0.0010.
e0qu1na a Altarriba. Ab6ert0 el sh -,14 o nc, doro o Coslo. 1t0e habi-
b.Oo S13.0t. 00, 01. toolo. domro io. c4n~a. oxun
1ado $13,000. CIO0ln. E -oa.

UH-E-B129-48-24 ct tENDE LANUZA No, 107, ENTIRE A T
At, A nodooo. 0..... 11Die. Cost, to-
4. 0 l.1. "000000a ooo c 0.me 00.ervC10 iner
LA SIERRA U caabd'I.acocino gas,,taraje,3'0portalt. 5ao
Calle 5 N0 58 entire 4 y 6 oou dueoa. E-903-48-2.
Chalet con treo habittcloneo am. FvfNDo CASA MORELL 64. ENTRE LUZ
pilo y bafot on Sltos. Boaos: sal., | y Alfredo Zayot. Lamm0 Chople. Vibora.
cooetdor ropostorla, coclna y cuar- tJardin. portal. 5irate. lots, dot habltoclo-
to deahohso. Portalos tonteo y Oon- in:., hallB. 6a0 intercalado. comedor, cod0-
do ambo. pison. Cocin p y colonta. 8n patio y un aportamento en Joe bajoo
dor elEctrico. Doble Iorvnoo do Id -al. omedor. do0 habltalones, ban6o,
criados. Garaje. Atua abundante. Icoodna. Vaci. Gas. Modeopo. DOueo 1-3810.
le admit parte en hipoteca do 3 $15.0000. F-9129-41-lB.
lav a loNo 62 NoSoo337. (A OA, IN-0 2. CA AN VACIAS
1130. Reports Almnood0000. 0Una Iulomoarnen
Mnub as cn Jrdiespatio con Aohobole
trolalo.. po otal. W ... ro lbidar, .5.o0l n 0
UH-E-9347-4B-25 2 luiosoA 01ias. holl central.o r, Cr ome-
daor. _,_ d 0 ga00. 0,.00rto y ,0r0 01000
.- ^ lavaderos v garaje, 705 varas terreno, Ul- 1
\~.. I. ad re Ii fronIr 13'* "^.030.ce^ccK
Sin Estrenar Ducia: B-31.y E-9833-4-7 Feb
Verde preclooo. chalet calls 1I NO A LDI 73.0 (Ooo$1700 0
etreAve, 'N AylAIveidlUa >lifAn
poodo -1_.d aro.. ont,4Ohbl.
ain.mta,_ bodid.md.' C-n aarj (13 NQ 362 ENTRE 3# Y 4f)

quier horse. Abierta 3 a 6. Domingo 9 a 12
P 10(Vacla. Llave nue4tro poder). Una plan-
Precio Razonable ts; Jordin. p ,tl, la, recibtdor. bibliote-
.bca. hallol, S hbacloneo, bao Intercalado en
colorso 01010 r ioodorboho a o dom. goar-
17H-Ep720-0-25 ho. .. Mon. n 'lties. 'So entreat &I fir-
mar miettraoFernohn deo ypVidal, Agutoo
000..A01 ,0.-0
830,000. Renta s336.25 10-0-0io-0-22
VondoLodiUfibosn.oooa conoruon, AMPL. DE ALMENDARES
Mosoltlco. 0 I Aptoo. Terrao a lX411
0110. 401. 01nt. 2 1 2ohrb 3do. 1pl mu dolto ,0, call*8 1_ y -..Ave. Acor dmo Is
do Primers.7Call. Celona NOIombr.o Metr opol3.
@I 00 Reys.r. Joodo 4.1 M 0.004,,Id 00 Co.0000
Nabam.Rebaod OC0 de 000 de0 0 ,so mr. t oore d o le fruCASASd 12.4 --ERIO Ap-vech 11 Isma-
fPtOtade, 440, Acepto $11,000co-1
0*40, 00.10 vslpotooo 5 teaa lro 3e0000
resiito modaec.Jlino Blan4ca- 'c" Pad '1v rinco mil en Si'' '"
A** y unrcain -Allci soll 26e {."^"^ "T7,gd vaurs. go me.
Iaa00. co0 0oo a y40: 870000 W38y
Calle. E N 261, 2do. BP re W- 3570. ; .96-48-23

s an 9 n p.. m.
Vedda.FO.316 GERARDO INIURIL
02N-S-fffm.4- M-7586. Metropolitanal 538.
Miembro fundador del Colegic
APROVECHE OCASION, 4 da Cormodores do In Propicolad.
CASAS CON COMERCIO ,
TODO $24,000 RENTA $240: $25,500
000000 0Q 30 3,; p 0. oo.boj.nOm ya r dos 2S/1V ESREmM Dupe.. n* or 7
Eclifiole modern on o~4 ca. 00044per1; o .oLo, !ocf?;000 000
gas y un comes-ldodalle Ave. I s90:10.00o, GeraldoMfalotr. M-7516.
nida Atlnost pYConoituci he o """O"""'oR 5. 004
xoquina con bonito bar y 4 JINTA $840: $87,000
40111 00I01 ii, 0u4 IV,0080.co
ctonsoomteodlam 00.0rene ala Zdfs .4a lmt0 t0000,0.'1b. OfLp
caolI. Todo modern, S0 o re.Alqile-." -i. t .410: 113.130001 4It ,oe.
II 10 0 5 0,a4a M o. M ,.
gala po p 24,000. Pregun. PO7A80. 10a-. ,000
ar en el hbar posar yl Oofiora $litttil. pETA S$50.0
do Carvojal. M ndo. u, .b t. TAm O$350-000


.78.Ma e lr, I'na SI-rmle'. fl
nitiboso, 00 .r ~ m i rt o 0000000008
hlootoo~"40 008,0 uadro p is
1S0-UflE.9646.4824 01 0'o,00-0,0I. 44o0100
Motropo .--10 53
oaoelaao riRENTA $700: $63,000
Prdotno 00,00 dtlot~o 4 ptoortraitJ1
PLAYA EMIRAMAR 4tort Ly dObo,.ideMoolm 0s4elMo
""'0001010,g 00 1*; .0' oo oo'd. o, 0'0001010
SIN ESTREAAR 10pon 51.0
Vend esp~nddn'tiloo rel. EN4TA $317: $38.000
Vendoouphudld tam poo. ooad., 0F3,1104p0 3 000 40400000
denclsl de 3 planta., do 24 3 0101..l-oda <. 20800.0holoooiooo
50_0 a.0004>14domas,=-nta a.l
y 4 cuss-too grande, 11II a. 'bolst''. I.ro ,d.9.oo4 10000000 ooo

msoa orlnaoypadu GANGA: $12,00
rrugs. Tods do lujo. 1Llilo Ca... 4d.o e- oa2:jmyn.pota 001 N
plito aggeblads. Valeo In p.. realCumoriade. P4210000: ta laidooots
as voile. a 30. 2
Toa to Infemaor on C01fai3rU& PROX-IMA RE[(A:$3,006
elfdli, el iagloo Wuar y ob I nut0.0Mono 0Sala. 0010040!. 0n0 90504*.
otto. ha' 0 .. c000100. 000 planOL Boon.
Joor prcod.. Slo in a, o.em mmuebldn 0.0-0.0* 600000lrL.
Ifliorman en Is miammo CIILEs $2111


UH.E43951.4&W I-- ""B 44


VENDO

RESIDENCIA
CON 13,000 VARAS DE
TERRENO
Finca de recreo en la cludad.
Aqua do acueducto, lus y
telhfono. A 100 mts. do la
Ave. Dolores, part. alta, tie-
no 6rboles frutales. Precto del
terreno, a 55.00 vara. Impor-
ta $65,000. Hay una casa to-
bricada que cost $27,000
que hace un total do $92,000.
So vende por la untad do su
valor. Jitimo prcia: $40,000.
URGE VENTA.Loma del Mazo
CHALET SIN ESTIENAR
PRECIOt $26,000
Fabricact6n de lujo. Pisos de
terrazo. 3/4 con Bus closets,
2 ba/oa, s/c. garage, 2 terra-
zao.


Stos. Suarez
EDIFICIO DE ESQ.
3 PLANTAB
BRnoa $850.00 on 58S.000
Rebatada Ley do Aiquolo
Local comercial, 9 canas
con vlola a 1-3 calle y un P~nf-
House.


Stos. Suirez

bomba 5344.50 en 54
Rebsiede Ley de Aiqullore
Eup dcie do tnmos 5M 6i&.
Fobdcicaolm 550 uBt.
Compueoto do 2 CosaB y 10
apartamontos. Timne metro
contador do agua.
Renta liqulda. ol 8.50%


con ane ntcrcoalado en co-
lore., lbon ta 0o0i0 ga0 co.n
estanterfab, avador. eldctri.
en' to, d: mo L amplia; lcchos
decosadob con lindas esco-
I ciss. Eoti acia. Eata eo ver--
dader gar a. Tratar: Urnu-
la 70 fon o paradero ruta
15, todas oram. I

1 UH.I19645-48-24


REPAIR 0 FLORES,

B1TMORE
815,000
ACEPTO P TE EN HIPOTECA
Vendo linda oesidencia sin emtro-
nar en eat, cdntrico Roparto.
compusta d portal, gala, come-
dor, oclnIa, araje, cuarto T ba-
lfo do criadfi. "
ALTOS: 3 1t >blaclones ampliss
coo -looto, sea on color. y o-
rroo.a doom tot. Verba, todog
b.. 41. 0 do 26a 9 p. m. en calle F,
centre Ano. el Gotfo y dHabana,
Reparto .11o 0, ns. on=res:-
s NARANJO
F 2264. -
AYE!TARAN
%'-r o ecofc o do apartamento.
v Cn7.Oeclo oe 3 planet" 0ca.
bode do fabr car. en Calzada do
>y1 r0tn ert5re Sla. Ana y Cal-
zada do tRan 0 Soporos.


Superfic
233
ARleros
420 a;eirm
Renal a
Compuoto di
y 2 enmerela
baleal. ".c
ciones osplU
baio an cola
do. Rlenofilr<.


2iy do ilqeUa
1-7710 1-6340 ,w

RODRIGUEZ R

1D.34H1-41-24


a de Terrono
metso-s2.
Fabrieaddn
Preels 84100
elma 9.52%
4 cam i fronts
mda can* d ome
"udor., 2 habita-
0, 0ccna do goo 7
e&. Todo ilqufla-
0 caons lnauva


I:MES,
ARANJO
*84L

1lom-aUHsst-4.Lu


M I R AM AR
Colie 34 N' 72 esq.' a 7' Av.
Sombra. Vendo regia resl.
dencia propta pars Emba.
jada, clinical o colegio. Tie.
no 3,108 vs. do terreno. Fa-
bricacihn de lujo. Techoo
monolitieo.. Grasdes solo.
nea con pilac de mirmol de
Carrari en boo bajbo& I
Informan.0 due&
B-2207 F-5620

UHR-E.048-i825
* SOLARIS
ALURKDAM199t CALLS A sMTMV 1 r U,
solar do I0 x 4 a4. a $00.M. Amoplbolda
Almen3odore. solar do 13 x 47 vs. a (I.0 y
Oto. 1060 W-_155. 5-496-m 0-U0


SOLARES A

PLAZOS

desde $398.00 con z6lo

$25.00 denfrada
YCOMODOS PAGOS
MOMEN /UALS DE

$5.00

SIN INTERESES
REPARlTO


"SAN FRANCISCO"
em el ams- pueblo do Ban
FranciMO de Paula.
ga 0a0 prolengooiun del pueblo.
y U 000mpra 4003 pron01
valdre eo dobl .
LUZ CALLS AQUAS
Lom Pullmoan de i nouta 7 ]a
dejlgan en e Repro
FA IUE ALDIA SIU=EN
TE DE FIRMAR SU
COMTMATO
QUrENSE EL ALQUILER
DE ARIBA1I
Onmmdi so- i| o, WSW
ftm E 1=0 0 Iaw dju 7
aB. Udlaa beram. Cafi Calram:
9:1.aae. C, Raloo-r Ban Fnam-
Ofleinsa a dLa Habana

J. Rodriguez Gonzifez
OSNAPIA 30, o a .
e.AGOTAH
T1=tMMM -

C-70-0414


Pagina 24


III


1'


VENTAS VENTAS VENTAS

CASAS 45 CASAS 4i CASAS
------. 1B-, t' COILI 10010i l NO- CALLI D N IT*. T CANO. ALTIAOII DI
b tas al"".01 ":. cda '%.oa 44jO to.mi. co
d IV'are AIq SM So0 004. mania001 00,0. moo~tim Infoi30004 an4Lis
A G S I Aooo Cll. 4O2Io. 414L-awl. 01m00. OthO26
0004I0-L400-0.2LCOLOSAL 0*000. 0$N.M4. OOOFICIO02
flfllI~l TV,? 43440. 4 cases. I y 3,4 cede 4000.00
VIBOPA. CASITA MAMPOS- am. iz!0n",^ 1o b^c6
RO GUEZ te de jardin, sala, come- i-"0 S400 .'.60.* m1440L. Card
Corridor Coleqiado dorI3'cXCue"irlo "redo 00. 0000. VCI g Do.ADA.N 719.
do, Do irn Res dUrecAo, patio, la- 1 i .O To . m'im-
r 7 7 /1 v a d e rod A i l, ,j le r $ 4 0 P r e c i o .0 0 or 44; .d p b at o d
1-7710 J5,000. hol~r, Ojeda. 1-9534. Boiodo pikre. Hospital i4 nAiB BON
u1-5825. E-1 50-48-25. p r. 36 Boa It 14 1-"*
Oficlna GOICURIA 554 | iLMD. iiCAB 41 0SIN E 00 AooLdo
seq. OTAREILL J 4TReni~ a $163, $8.500 Pop|iar.R.epastoVtm 01!.30W0Rep".-
to,. aa.pootol. arale. portil.a 'a1I. 00.
recon,r, ..w ,psae 00s ex noa me .r.2!c. baho 100m~ie 00 10 pY Pat
0ro le i 'O. lnlt *ic oa b a l T T e o nol A 'i- 4 4 5 E .5 3- 48 -21
Santos Sudaez edcmtrL. .1 a pqn nnenim. pro.I __________1 --
___________ poad,1 a'.10C00r":dai. .Ma In VENDO CAS[TA MADERA
'1P r. TAIIIo. X.lio0gb vacia u eny buen estado, 10k
30 varaes, en Luyan6 Moderno,
E-133 40-2 ^! 3 cu ad ras ru ta 12 P rec io $ 2,000.1
nIrEAnU -Fac ildades. Juho Ojeda, San

M EiN O A v 2BORA: $2,000 Indalecio 363. 1-9534. 1-5825.
MEiNDOZA '4nn." s __e ediia E-144-25.
T *Jmpo 1. do tol 0 de0le.l. 0.0'0. VEDADO DEL COTORRO
Residencia ie Lujo cJu%.Of 'terocalado,00 10r Venda case nueva, 2A .ooll lco. Vmpi
(SONDRA) dos Y ,..o~ 00db~ .>. qoo so.noo. Alor,. 000400 00mooooo

Jordin, portal, solo.-hall cen- u INFOoHMEa: ^,^ ^ ^~>~
tra], 5/4 con 01S closet, to- W.4 123,, Jo~efiia de 8 OS SUAREZ MODEL

do s torrodo o en cedro, 2 ba- 10 a. n>. exclu zjvam en ze. a, T' m onolitca,' regia C aaa jar-
joB, comedor, pantry y cod-. di portal, sala, comedor, 4
no. Garage, parqoY Ingles. s d uartos 2 baors*,cocina, patio,
PRECIO DE OCASION. arayel a fn $18,O.t.l JuliroOjeia. Sn
REstDENCIA DE UNA lndslecio, 36 Snts uBex
ID PNTA EN NICANOR 1-9534. 1-5825. E-149-48-25
REPARTO DFL CAMPO SE VENDE $4,500.00
do ordso er,2b- &m xlovm ne Sa, mnb itic, p re gia. ela monolrc.1 olo ( noodo Soa holl Crfly B 5 y d ll po L, l oa 81-0,4-
t/ l Garagepoho 000 boflo dor. do. 2 b0.lot, coo y vlc,p ato
aTREI o DE40 / 2AION gr 0 $1 p8000. J00u0i0 000 po lOlbs. Agnm
RE0 00 0 A DE hUNb Aolo y 0 00 1or... Mariogofl. co0unanto l00
oss 0.cIH. rira8 2 3 0 000 do- 6.00. Bt or'" p. Poquotohlpoto.
Chalet sin eovenav r S 32000 Podo** 04 *l.ooho.54o-or o So*.-14-25
00 0001Tb "DE SL CMO.SE0 000 8010 B $g4,5A0i 0.04.0lA
'I .''a le 4 ato.Sl-co0-400Potrocinto 460, entre Gotcu- '^ Ti,, 10. SANTOS SUAREZo MEDIA
rio y Juan Dolgodo. UH-E-00|--br 2 cuadra ruts 15, t.ambO,, ace-
Jardin, portal, solo, conmedor, HO ROSA GANdA-- ma somms, gas director, vendo
cocino, a/c., traspotlo do tie- 1 5 i cans. 3 cuartoar dems comodbi-
rra, garage. Fo ma 111 n 11 i dades. Todo muy ampilo. Va-
Altos: 3 hobltacloneo con USB quins iii'ng con rams 1 cia. $12,000 Julio Ojeda 1-934.
closets, 3 boZos. frnto y ccuorterts r aflo Ix Sn48e _____________2_____ _S
PRECIO! $26.000.00 rents nngeloda, ya e hi. MlI R AM AR b
tc Ley A6 quile. Kdo -ibscl d.B planta.. 0E000t400,
mi nren ns 6Ysril 8105. O vho entre P ti00e0 y TIrooes. 00B-
C l i K tI arA El terr ono solamente vale ale do portal, rges uioo9, bibAlot-.
V 1DU0DIiA mi.o 1 Blar directomeoste o.".oc~tori^'at-o.'0

CHALET l0.0,, ^bato plmoodo'o.ao-n-
r, y Jua Degao 0-H E947.48-24 udart 5 trambil^" s!",seeJardin, portal, sola, comedor 10 UB E 964743-24 o-, gas d eo, so
coclna, ba/o ,ux itar. _,ot..e 1, I HABANAr 812,000 d *
Altos: 3/4 con 2 banBos. F- 11i I cin I Yd $12,0004 do Julantiso d1-534.
PRECIO, $21,000.00 ren.ta ,11. ot nold plaBe ..M M h


REPBTO Vedo z e 000000 en wrodocModrofod
REPo eldeO (ns clef pronlo en Jooeflna, W.925 dos 8 a

SA MATIA frenRemg an Ranco pare .n. 10 $15 cb xnP imevsy ente .

CERCA DE LA AVENIDA MER(tADERES.1' 210 ___-___.-4.-a__
DOLOES 443 1. AMPLE DE ALMENDiARES
BEIDENCIA DT str dESQ.mmene c, coO W.alto
conon e E.:1-71 1.48-25 Coo.mooitlone.o se.P.Ot sa, al

Jardin, portal, Sala, comedor, C osodoEr torz .&r cocin
3/4 con 2U closets, bafo Fn- APROVdCHE OCAeSdION 15, rste, 1/4, buno tinercaindo.
tercalodo, cocino y garage PRECIO A, DIVINA, LIN. 6.50;20 'lzadI.nMfodtsyCruz.pdt
para do8-m$qu1,oa. DA ES0UlNA 510,500 delra 00.t slnts mpet
DESOCTADA Preclooa lit nda roldencia, Mende: Laaleta.a(C. C.)
coquina, cla-oento uns dna- W.S285.
PRECIO 85,000 on mono y dra CaIsa Vihora y paras. *___________
$55000 a pogaw con alqule-W dero rsa15, con jardin, ^8
RE-..i -1- -DEES .- $20,A -- -5285'Afo cxxi


ANU~C


VENTAS
43 SOLARES

Inversionis
Al hacer cualqulw o
c6i. hbqala con la lt
ciba do corridor col do
Loa operaclone dI
por miembros del Co
do la Proptedad lmu I
ofcon la Jmayor go"qart

VEKfCO PASCELAC GRANDE IS
AC., desd. Ot7.0 ar aa plialnas.
alrnt 12 y 13, Lawton. tormen i
tine Tel~o o 1-7430i Caleada de
esq. Bulbury. E-9735 -
= PLAYA BOCA CIE
A eneasi.ruade-. del mar, s-.S de
solar 252 VI. T bien n.a p~ielit.
i.430. .e dan larflidade. Inform I-
E-97at
SOLARES
:ews del Monte. 1/2 cuadrCa
zada i0 de Octubre. Quirouga0S
30 a Si pesos vara. 9 x 30 a P
non 9 x a1 t 10 pesos.
Informant X-2369% Suoe
UH-E-7
LOTES DE TERRE
GRANDES GANGA
$1.50 a $1.80
En el pinioresco, fre o
ealudable Reparto Alt C
del Rosario, con callesp
Nimoentadas, aguas y Ice
cidad.
A menos de cinco o
oa doe Ia Vibora por 14
uses Modernos, rutas
31 y Omnibus Especil
Venga a ver Ia magn is
situacidn dl cualquier
estot lotee:
Tres solores que for n
2,342 varas. Dos gol
con 1,625 caras. Cua
solares con 1,405 va
Gran lotea nlo, con fre
a (roe called, con 7,
tiaras.
Son verdaderos regal
MELITON CASACUBE
Edificio Metropolita
Departamento 416
TelfC. ML-0818 y B-8
UH-E-P


Residencia

RIO VERI
Esie lndso reparto. YA
NIZA5U, is A ubieado lre-
Ia Doble Via de Rancho Bo
Km. 11, pasando Rio Crist
12 minutes de la CMl.
'Alto. aeco, saludob
bello
Todaso, loa nervicios estan
iln taladss y legalizados
Agua par tuberia excluslvc
acueducto de Calabeoar
Eicelau, farmaelas, bsd
midicoa y .varlo ,ervlcslo
mistlics isanb, en el Rep
LINES DE OMNIBUS. C
7 MINUTES. POR SU FkEN
SOLARES DE TODA
LAS MEDIDAS

DESDE $3.50 V

59 DE ENTRA
100 meses par
pagar el resto


LeFabricam

la Casa
QUE USTED DE
P ^ARAPAGAR
tON EL ALQ
i8 neconita much crid
dainao hasta 17 afio
paqar casa y torten
rEuta es Is oferta mds U
barata y cgura qclue
aofre-aendo en e t6si mom
Solicited complex
iniormaci6n: U-
No encuenlra usaed Slent
Doble Via oiro repaelo tan
tino y libre de sundaci

Residence

RIOVE
Y VQlTEDA TAN CCMQl
DE LA CIACANA
DlInr~larenl@ Se 3 a 6.
.CAND1A!S1 puede reribir
lade, en el peapla RNo
DamlnoaC sodas e1 dSa
Mba Iniarrotea Ia Sand
"LA DIONISIA",S
11CC eampafals uroselzadet
roaanjtrclor S. einlondj
Sonic Toinb. (onle U
N' 327. coal eq. a Subtl
Tel6fono: U.221
CABB~ASCO. Muchcnej
psotofido bmnosi in
\ al pueblo de Cuba.
^^*^^ ^^^^ C.?


IeA.
lo-
.7Feb
J1
"9-2
kf


A.

&s)
ma

Eioe


Gaaoiflados


I 0'S


DIARIO DE LA MARINA.-


C LA S


VENTAS VENTAS
49 SOLAIES a5 S0LAKES
COCA CIEOA S10 VASAS8 16111. ZRAATO
X-2154. .9-34-9-28
CE C"CE '..'.ACC-A LOO.CALL.
Te-rae., e..r. 51 p 12, Sea. pa,.oe 77 N T T I
y i mrCs5 a piNo. Aguea, lux y alansarl-
Had., X-64t7._ E-28,40-49I-20
MAGNIFICA 'OPORTUN'DAD
Prmiosa esquina de trails. Aitur dele
Vedado, Avenlda 26 Y p0. 121 vaa. Ta-
bidn Primera Avenida, tnite ft y CsU-
lado. Mliramr, fondo mar. $16.00 NUEV EA a 1
Duaft F-4084.

SOLARES A PLAZOS EN EL
NUEVO REPARTO EN- EL**
Repacis OcCideismial, IJuntoaPs. Suye-
rIor_,partsis te,. errensa11no, uaabsiaalede
deS node fabre ot5,a CIm tirillado, lu. le-
Mifons. callM. 151Cr roeerlal. p.rc ela1
deSde 12x26 viarns hay emayorel didI
dsrsdy S .0 vaa, 1100 ents di ra lo 5 50 ioJ
.'-MM- ______________ Z-92-411-25 l l J^ *

PARCELAS-SOLARES AH.EJOR
AYESTARAN
En Ia CaIliada. Calatef do e eCI Aa
35.00va. a4.0Z.. Reparto de
Entre Rancho Boyeroa y Ayeata-
rin lote de 7.30 varea, propia p-
ra colelo, Industrla.. etc., S $16.00
vfliT
Panchiao Gomel 11.79 x 29.4 C
mean 347.65 vart aa $10.M v10 ro
A 20 metna. de II Caizads, precio-
an parcels de 20 x 28 varg. .t D .I
Ave. 28 de Mayo, eaquing de brta..
de $00 uvara, a a35.00 va.r. m M M
-RANCHO BOYEROS
Zona Comercsal. frentall it e nta gran
Averlds. lotea deade 750 Viral a nrcinriin I
$25.04 var. NL ESIDENCIAL
VEDADO
Calle 3ra. proximC a G, scerC COID-
bra. pareela. 14 1 metc2 m .x a $4.000
metre. ED O | I l| -
NUEVO VEDADO
-- A medi--sIcaU.1IaAve 26DeiA


iA media cuadra de I& Ave. 26, alto
sobre la acera 16.11 x 35.38 a acan
570 varse a $11,970.
Calle 47, vista Incomparable, ascar
Combra It1.79 $ a5.3 a lean 417 vs-
ra. en $8,34.00.
Calle 22 parcels 11.00 x 21.23 o aean
234 vara en $4,660.00.
ALTURAS VEDADO
Calle 47, preclosa eaquana may alt.
con 52 varais a $20.00 aa.
Calle 43, preclosa vIsta., con 827 va-
ram a $23.00 vara.
Calle 47, toda Ia scadrt fabricada
con 959 varas a $22.00 var*.
PROLONGACION
SEPTIMA AVENIDA
Parceliaen acers eombra 17.69 x 43
o ean 752 raea. a $14.00 vara. Im-
parts $10,528.
BILTMORE
Are. Ol-Ido, part may alta, 23.5
x5.95 o acean 1.30.52 varaC a $5.00
aras, con facllldades.
Ave. San Felipe, seera ombra 23.58
x 58.96 oa ean 1,390.62 varau, a $5.50
vara.
INFOWN0ES:
Sr. Ram6n Rodriguez
OBISPO 305 M-6921


REPARTO

LA

CUMBRE
LO MAS ALTO DE
LA HABANA
A 50 metros sobre el
nivel del mar
**
A menos de 10 Krns.
del Capitolio
*
Su mejor compro en
much tiempo
*k

A PLAZOS:

Entrada: $87.50
Resto a Razon do
$14.50 Mensual
*
MEDIDAS IDEALES
10 x 25 varas
SUPERFICIE: 25O varaB2
*
Serriejo de Omnibus
Llegan haata el Reparlo
RUTA 7
Pasaie 8 cts
RUTA8
Pasale 8 cts
.* Omnibus VTerde
Loterfa
Pasaje 6 cis
/ *
OFICINAS EN EL
REPARTO
CARRETERA CENTRAL,
Km. 9V,
A 3 cuadros de lo Avenlda.
Dolores
- E-11-4a--


WU2UAA"
L1UPE

A eolo 15 minutoa del Ca.
pitollo. En Ia confluencia de
lea earreteras a Cacahual y
a Santiago de las Vegae con
Ia Doble Via de Rancho Bo-
yeros, In mil amplia y bella
de Cuba.
Totllmente urbanixado.
Ageia abuneandtiima. Lux.
Teljono., Sersicio inints-
rrumpido do ranaporte.
Cerc doe todas portes, in-
cluys-ndo los establecimien-
to( indispensables para las
atenciones domditicaa.

80 solares disponibls,
desde $3.50 vara.

VENTAJOSAS
FACILIDADES
DE PAGO
10% DE ENTRADA Y
EL RESTO EN 5 ANOS


NO PAGUE

ALQUILER


VIVA SU


PROPIA

CASA
SI COrPR4 AHOR4 EL
TERRJNO LE CONSTRIlH.
,O. S51 CASA V PIIEDE
PA(.ARLA Elf PL4ZOS DE
10 A 12.AROS

INFORM ES:


BANCO

DEL

CARIBE,

S.A.
PRADO Y REFUGIO

TELEFONO W.3940
o an )a caseta del ]lemo
REPATO todom We dim
do S p.an. a 3 p. n.


I FICA


VENTA S
SOLA ES


Intersionistas
Al hact cualqule arOu-
cibn. h&gala con la Inlteavn-
cl6a de covedor coloqiad.
Low opecacionee ofedcdai
por mlembroe del Col00o
do la Propledad Inmueble.
ofrec.i la mayor qaracnt.

OPORTUNIDAD
Vendo lite en la COneees i p.,2M5a.
|kro madrado. Mid4d 21d1. N1. 9 A ',,t
a-654.E 021-A9.

VIB ORA
SOLAR DI CENTRE
Avenida Mayfa Rodrigue2
$11.00 vera.
Mid> ll.llXI.ll, lot.1 SUM ..
*D'Strampe y Gerlrudis
SOLAR DE CENTRO
$10.00 vara.
Mid 14.14x37.71, lotl 4i3 Tasa
D'Strampea entre ( rine;
y Patrocinio
$12.00 vars.
Mid.i 2.44X47.11, Iota] tI3#0 vre
PARA MAS ITORMES
Goicuria 554, esq. O'Farril
1.7710 1-6340
R 0 D R I G U E Z
10-E-9944-49.


SON MUCH

LAS

RAZONES
para que usted se decide a
comprar "un solar" en el
REPARTO

"Parcelacion

MODERN
Un Reparto Distinio
VENGA Y
COMPRUEBELO-J
SOLARES CON GRANDE
FACILIDADES DE PAGO
Desde $60' de entrad
y $10 mensuales
SIN INTERESES
PARCELACION MODERN e
tA lituado con un kil6mtlro d
trente R latpr6dspera CALZAW
DE MANTIALA. por dode circu
]an lae Rulas 4 y 38, que lo deja
en la OFIC NA del Repart
abierta todos Eos dial y domeingi
except lss mircoltes.
CALZADA y 7a.
RENE ROQUE SOSA
C-763-4


LAS


GRANJAS
En el kim. 141, entire Si
Franciseco y El Colorro, el
en ripido fomento
EL REPARTO MA
UNDO DE LA
CARRETERA
CENTRAL
ncl.i Sdo en un lir.do para
Io eciamni embelleslervo N
parqi.e rs rielos y varte-ia art
leda en ampisa nv-enildv r c
hle. Hay n lerripre abun-na
Csu:. j su ierreno muy 1#01t
Iac r, idSeal para ecatilees'aS,
inq tMae de recreo
7dlentanaa ermionamnsSPCr"
nI-y cerera. aegrirr-Os oA
cle-do ia. precloa redaud'-
forma do pago Laberal qua isae
camps-niarea onhnatabn10.0'.
DE0DE

$1.00 VARA
enlradS d0 5 por clento del I"
p naaia 00 meaes para pagh.
lnlere asiguno
Par sjempio nueitro solar
popular (I de MIL VAR
CUALDaA DAS. us puede PdS'
rir Camentr con 75700 de
crade. y el reuto a paaer en
plaroa d. $1782C menaual.
PIDANOS LLEVARLO
AL REPARTO
Teleofoel
A-7947 y F-4149
INFOPMES b led= lal
deIs M el 1Reparlo. El
vdle 17 N' 715, VY
do. Sr. Dis del GO
go. En JerpfugO I
Sr. BiMan.


tTH-CJIl.41-2S UE.3.01


II -


*Sibado, 24 de nero de 1953 laaiffic4woPagina 25

D 0 s D E U LT I MA H 0 R A


VENTAS VENTAS VE TAS MNTAS
- soLARES 4 SOLARES -0 O4LARB so FINA RUSTICAS
Parcela en Altur a del Vedado -----A-TO- hn tithe.10,CON COLAS OANGA 064 L0qTACIONI IN O.M.d
250.. P, So Fr~nsuae.I~briqsse In. Oleqau e- ensea cinnasc an tie S.Lda 5 .5
$4,660.00 MCI Lae.rn 1. 3 VI ''o.. ManulLa T -ii- aoi ac. 1 mC unan Irfeonosna .loj
d a b Acolde d e CAs. If--. A- M arto lr.o . a i .n u In's carre-
dr. da ianl.ldnde a deA SS Se-, A .,. nversionis 1.d-aC 1. I S mineC iue .ost. 1.12000n 00OWW A-AM.
'cid.Sy. Vntoardetl ssns.n ;s;' Gran Solar. ANTOS SUARFZ INCA CACEFrT'A Cr.
EN ______ cin-s Al hacw cualqulee opwo- ee-a- e..nl ,.o .0,na 10,.,nee 0040s-1-n .'IC ,in
E Acn. h&b a con la I nterva D 10 lusY20 .. p-iii&1, ulc.idad Heac 0In-.
SANTA MAR 1. ciba do corredor coleqiado. VNCO PrECI A QIIN, %FRAILE I.- Sa nLess- 1 563.C i -nt..
DE'L MUAR Cerra olegil. 1 .'In 26.24 mnri rc _____________ 12-5G.13
vendo does.olares. CelleoSei Loa operacloinee oedas iiad.e-tde-3 t.Se." t1.nni"t. 25 r VENDO UNA GRANJA
entre Tercera y Vio, Blanca. par i-nAbua del Coldigo me In y roduccl6n. con p5aru. 0ynus, SiAM
Injormes 1elieono B-8834. do II Propledud himueble. de SanS. r anaria deS R*urorloa "Sella
1ofroceB la mayor garandct. R. GAR(,IA MOLLEDA Mala enKdtro.uec1."imust"p,.auan
M______________ feonl ao 4tel tdel Padr~n. La Caetdad". neegnan-
UH-E-9869.49.25 _____________196 S p~erSulito. C72011
PLAZ ------ GPO 7UNDAD EOALO C-NA FINQUITA 21V7 AS.
Me PILAZA CrMCA u HU lj con irboles itutlesi, a| 077 We a 1.00I. vAra. Carreteen Son 0Peen.
-Equin& Paeot. dos cun dras Centro PrPoo esa ln .a Alteso, Vtdado Reperto eLa Concenin6n, Castao uatsdr
-50.- de Is PHH |AH l aza 1' fr''Ien* Teatro N4C0"111 X4,x 2 .S br,(al 23 x 48 Curva Cantarrona, director. Talf. UL-0O7T;
- AYA TARARA n -eT construccfen. oterreno Yermc, de v 40C btra tri, 2a, del Zoologico t Ptlrdl. I-ML-5O1
Atin no. quedan algun. >eoler 3,7p5 metro. n Wale.Ad- 7 v. $20.
chc onsa I& senuen iSmnls C notsltradno Sr. Franco. $35.00 5me- sSa Sha o orttgdaA
parts.sitedeat.S, seuilva p.I- ta. on Trar co n NortonN47. AYTARANr s1 ESTABLCUmUsNTos
va Tam Cftos deeds 25 vs. y pen. Coletiado. __ --------- --_ ---___
scio. dude $00 v2. Pueden ser ad- _Precoo Pail i de terreno de _-P
= ,dsol-I canns"M00dentratda y $40-n24 CS~ pl 4 Seoesd e
Buie ^ ^ Hay quoapuare,^ U.E^g:110^ Qun& ubcaiy privileglisd 40 x
queda may pocos. |5 m a "D v 4 l arn. Lid, A y q in a Jert
sce~sac. 155 qa. ____W__v____ an I& la iaade cAyecsarias, IInt'ersioni~stas
*IaSCA Il~~aCS.
JOSE M. ALVAREZ PVPARTO UR-E-1o-sn4-2 Al hact cuaWqula opeg-
Ayr. MENOCAL Me cA. I !U ALI.. lb.hgl on1 tee
Eli.A rsit-Ilealos). i c't m ---- J ------ d h6gala con la lnfrwase
T__IK___ U__. ATURAS s FIN(XS RUSTICAS dn d. cordor coloqlado.
*UH-C-27 9-Ai1 Feb ALTURAS. ,E VENDE LA AccIoN BE UNA FIN. IL~. LOS clones -lfdoea
1n__ ca propsPa prS ardtnsrla. hey au. y pot! B mboea del Colo*
L D D EALepen.lo.ac I942lc5t0c do la Propiedad Inmioblo.
nri PRINT! C~~~~~ll sTECA SAN ANTONO feeJoma'mau.
HILL pe-1Tjj o P de i erFapoc nems.Chin e.o sabace-
elJctrlvidon Pdad 4rne e art ad5.5 I(. 59 : V~e-CE GAXAJI9 MUlT S19NSiTYnASO
IlL HER lii sea I 7015. 4r0t~sseeseS5,V dd. aIsad. dn.nmuch.S siate. TinesPlale-
0 All1SO :tC C0 Z_= 4.15STfiE- 58-o2. Ia des seseea, 0e-.gsde a pre~sift asstoage
u..z ~ EL e I AMDm**a DELas**C.'5-.yacescrei,.. 2 besnchu Saetlina. WIsnessn
VEA 'snoPrcoa pr:ta ed Finspe -mnuton Habana W-7020 y A-9723. Eeai
endo preciosO oerreno de 500i vsraecuadradas en leas4Cr. Ciip n ga C T |a
2 i-nquina en .1 lugar ma. at. adelanis o pAntu p!,c Is isma nc.a | tIENE POCO DOIERO?
-k tn del Reparto. CENTROS Y ESQJINAS nco Y vivingratis n confortahte VISITE A G. PUPO
4 3Case lS". i 1fono, televislihno ra- Veeude a mos e pch n es A hr u baen.. fe-
41 It* KOHLY y CALLE 30. \ E~tspendo aervlcit de iamnibus dio. reich.,. a |o etc. 1-5049 nd.sta,. bad.Cu
S I.. ,- ,_ d l dim v la noche, por In 0 o Cast J< h a. Do l,, cafnd este r ias. oe gus a sod..P e-se.vi.
rS 0 2 roinca53 is do c sigarr s eaio do.5e-loal vatting
18.28 mI.S x 28.55 mlt.t toubs 28 7. l I M-9. UeJl-ee--V5 Iu S :; mite. eodsae. N auslsapai.
747.76 varas2. Q Hermoan estle, i r o e. c Inusit riestc. o1,-0
,.,.( i Hermosas called con pavi- 1r owe epr0, ca 80 llos cf tt l. etc 1,oat
$24.00 vara. mentaci6n de primer FINCA: 165,000 $2,00. u1,M CP.,500. io s.
injormea: lgCnBBaea y$40,
S R.NAR NdJpd service deAGUA ', ormit o municipal de atsno nedi rI G.Pgon.tElde C7Obalsa
SR.FNARANJO ABUNDANTE. Artemi a, Pinar del Rio ama i_'a._eJ -10-51-U
CI^OC' VXNDO BAR CRICO WIIN SUILTIO PO-
FO-2264 ; 7, c a str y 4A,4)0a mteron. I c e .niquiler, day contrato. c mioda vlvn:-
a ___________to ayI f crretara, tierre. prope pira g" d n o tn nIs Cai. lle Lawton o 9 137 Se n-
L4uZ y eTelofl .,tthate-Spapa1. aaeecsnS-apm
10.UH.E.987749.26 J p p asSc isid esaen- tn Sa Franciscoy_ i -ne-C-
~posaearis, ds* lsas..de labaes, alsa.-
'on. readiE por dindl do nal., VENDO NEGOCIO ESPLENDIODO. KiO.-
En el mismo Vedado hrente sl bay' PsO.n ane. bomb, ceitr u- en Happy Kancia n aeso 6.n n para ael.
NEAIOPARQUE ZDOLOGICO tliodondes esPoectces tree-te-Ud -O Sit11 ,,no 111m. Freete Cresees Snind. Playa Madmansa.
ITcon Parqos Resids ncil.a l eel PhAseiscree IqstleGlee.. $5,000 o M4
eesshra.d.t* a. in~es~ tC; es iemotrada. X- E-A1-1-2
e VILNDO0 POLLERSA. VALE C111110CON
M~ANTILLA D dwf $15 00 eaiap.iormoac. ___el _____________do~".cr
eseTILCA'iU meepb~r el $91)a1ansregstime pelado e eeep,
Desdae P 5.00 Bi yF-3995,. $35. Aisiler-. VItno.-v 515, Luc.
MODERN I -' !ar I I,0--S0-8--P28 VEND! T0NTOE 0.R
., . U -F-Id 502l'd to,1 ..,-... s.., I T.,.. Iovadcln o
[_~ ~ ~ ~ l Uv-Ull chimriMa y ~-l^^^ CHpicec. E~oypncido. Cestlmllx
En Manfilia mismo rums. P..... Eoy rianohand..pCastillo
A dos cuadras paradero DE PAGO CI E cAEr CANTINA aon.a-08TO-CALLS
'SR ta4 AeIKCNTesa NA c ine 11i. io 6CAiLa. Soaa i
D In io e4 en Is A ge s d M onierrse. Indoree Corbeto. N ptun_
DEDEAuontme ilen Cnai depr 2|9 |- |||n l----- --_E-936-51-n
DAutomdvlleIlIW I GANGA. CUATRO NaoOCIOS EN oUNs,
e n ee-abacon. Gee-asaab305exunansl
$2.00 YARA 1.5205 f ,__
'II EllA VSNIOCODEKGA C11l.60 FKEIA
6 A# PARA PAGAN J. F A R I R A S U 4 1rta. .no. odme escrn IS
SIN INTENESES S- oci ar-.. Par entereseded. Aseta esi ,So-
SlHIN~rlfofc i itr o y Santa Amelia, Arroyo Naranjo. Ruma
de LUA TIERVA E ETERKNA. T I DEDI (JESE A LA _____T______.____
)A _____DE_______________C-764-49-1CTOECA Y ALCANTA3SILLA, V~ESOb
U It Bodega Bar. No .Iquler. Liubre emplea-
C- NO MALGASTE-E 1 DINEn O. A -------- AAr de ao ins are pu.rt.A. Precio se .
to, INVIERTA T ABORRE :simice. Teiklnne -511.se re
0 COMPRE SU PARCEL 1O6T Ua. Puede' I i.tE EN LA i-6lS0^-5
MISMO. g N _vuv BAR, LUNCE, LECHER"A
Jefe de Ventas en el A Gci S ELN Drent LU.Nde CTd' I CI EIf
ueatinne .s ISd'sn. Sin-,~ sa, P-
Comprar en Haga floER Sfl 5115 q alnSssne artoico.1..0.,5m. -
De 4 p. m. a 7 p. zm 1t1 Haga InINEO en sus i e-u'a. a. i. en
IIII todos los dias. I i1I /*/y / ah irs ,f -
Da9-2a4 el Reples t~.arto -r fps hbres IMSI1 1
Domingo y. thn e Fiest .a. todsat r pS1 VENDO CINE
el dIa. Olicinlea p
~PAd RTOln DES so Prado NO 517 r.eni .a Capitolilo
RP TO 7 T DESDEc elcidadl para Ml0 0o uclul a
E L epoel o ci I pparg exte nasialquiera
I 1T Atro nir oco, Para, mk bInlormes de
MANTILLA 6 I 5 en0propio '
MODERN PALMAR __
AvenlDaMialon N'tT 25 oC SOCIOS SE SOLICITAN
Avenida Mislonea N9 25. MA-IANAO ho
Departamnento 501 Ineo--
Dep/ &m.o) 10 d entrada 'aI'jcine.i.i
an. A lao 51 5 y1 O quendo, a 4. t e V -691111
7 AN S TELR TO, SIN INTERESES I_ _W .. P A ld..
---s COMODOS


S PARCELACION 19.19 10U MESS A OOISN
CaCE AC.16.0"0SOLO.% AVIO.
SAN AGUSTIN AL MES Lam didaque Ud. N:sis^
,on necesite P.i0o CoN ON,,
ES UN REPARTO DISTIifrTO grand., propt. Para r .r X 076,
a6o$ 750 A I a6aestre lciiagetroe de Is ,oANG.q- PLVMOh~ I 1-4C5 -N CTCNE-
Me booWhidC ontact.ol. Aenne .i. 272 kS1C
5 a a.61 15 Idlomlero. del Cg. DE ENTRADA gee dCaine.ag es I C 0e
S plloiobo 7 chico mlnuloo do I EA pl cmi caeta. exts cIs Ra aise Cdntee. _. 11_ 53211.
Jo lyed woa.~Pig flees. Exceleeta Co. .ELKO5ANTI sASNIAMC14'.1-M Ux-TC.S
] P y dsnhn. .ea PS d p o.1 sis t"ed squir
AS:ca .a doI er6t le L alle- sent S hrec-a050bi -a W S~Si
de MEDID- s ae de 3e R* 10 (" Lot Ca nT o.S "ia, pn i o is-nsa--o
Ie Ya eElin Ctrr,3plo SC6enle trr V.6s5 CLV '.tN 4C O A) S E'.N C R'.rr."n
ssaespa~cnno 8.2.5 x 23.58 varasIs flOES). a "C ,".0:'140k,..1100 a.ipam.,1.2f
mlinadia1 las obraa do urba Q_ c. a as c a't n -o.t .
iA-t Q1de do n r' ,aras TeneM a uncs oteo srpP:o- a eroneet3-2
nib cir, Pacect r1 4.0 na B Ise-. Pa 0 D.ybunpO eci.: prc-j e,-,,^' 7H-i.-oo L-t5C .e-c- 4.
9u0 oc p. or2. c ondlcisae d mc piisn p aria epoi lir~d.irs- reen II'S* loe--en,," P,"i'a'ss "
I ii p e~..-..n rip a ,,e uno RUTAS: 21-22 re-n ^ e-qK :aaro ho- ii CONVERJBL-E M1952
etscltesioo donills para nsbodol ES UJNA GANGA, CON Faenn.. I is- ona- ta.naum Cn~s. m
csm eculv .tsi]l "Trn'-~o) 'CUD"E DE PAGO, en eess*;-e ^^ves L-riiiaC^ A
EUSTIO us .__--llo. paan IVD N 15654 CHeSCOacT Cl LI-.
do .1.. Coboe Son Sou Vedader ac Ia gwpn finec*. PLIlbiOUTJJ i951
100SO mltros. a 10 detcho. oficina. *n e1 Nepeglo: Calle I INEAIYT^E 1550
ke^ J.olaCorte.eraCen^l PLUVaIAa3csjodro de i*i INIRdARITY., Teda EN 3.57500^u.S*oc
Cdo S adim unic~ipal lk T.ge. dd. X5s.ia a'. Al ai.". ase en.* A'ens" d

TEL"dmaB bea TeU 1.22 a.i .s;s neSulf ~a eAeO CtoT ...sa. va-is a.
f^ t W\TLTS~f455sm.*0a5 la a 5 aaeaie5mu b~L or 15 Aeda


ta -5340 X-419 Ge.MENDOZA! GONZALEZ ______________
2 OiPM AMAEGURA 25 i iaencpu.i m"soare
Mw ULAK ilAU M 9 49 4 "'*AnI nos., que ofrocemos a* preclon
(Olen en__ ci Bear T^I*- iu.3J moy reducidoC y coni grandma

s-C- 1.O..SU.U "I _liL 1_ rI"*'mI- II l oris, S. A. Cszada 16, Veda-

PAgina 26 Clasificados DIIARIO DE LA MARINA-Sabado, 24 de Enero de 1953 aiicado CXXI

A N U N C I0-S C L A S I F I C A D1O S D E U1L I AM A H O R A

V E NT .S VENTAS VENTAS VENT'AS VENTAS VENTAS' VENTAS i^pVENTA
53 AUTOMOVILES ACCS._53 AUTOMOVILES T ACCS.5 ;AUTOMOVILE T ACCS0 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 53AUOMOVILEACCS.CCS. 53 AUTOMOBILES T ACC. MUEBLES PRENDAS 15 gRADIOS APARATOS
4 -----6 .OLDSMOBILE I T, 00 00V0D LA ACCION DO UN BUICK *S VONDO UN CAMION CBOVZOL.ETI|E VEND,: CONVOTfBLX ON POOF9C- GANGA UN PLYMOUT 10, IOTA CO- VINSE LIVING CON DOS BUTACAS -
o lo y bTo 010. 1 OLDMO BILo bdo TO BAMAT1C, to GOt- 40. B ob. 0 lctros. del 46. propio tiro do tloo o ca bllla,. Re d tOl, 0B4, urtovooto. U 0 tnu oo preti t '1,200. ,AvlooTdA S C os. 0 010. boao di -a ro g IOV2DIOtMOTOROLA 1M
Fod a bm do recbta don o t l O. 01 p Oos.St Rafael y dancLA- d.o s.oltldoda,. V tlo tod ora. n io ,,,apr.v 8 1, 168. Vlooro. Tel0no 1-664.'; b'l'.. odO. 0 Rr d "..I
for n ybob.rmc *. p irt cta,|ure de nylon, de p.quet. $1.20 Perera. lodo. Hospmi tal llnir. ^"i*u,.r i L i.o. Ut Ca tif" 114;ni Veifn 10' Er .E015-S. c, Aveid N9 117 Ap ipT do urtamtsnt Nuin doltMra ~ ;l* 'O "
eidcoelIsdObo hr .to, 0000. 00*o dotb.5-o 2t. .5a oooE-11716-53-26. OottNo. 15.,toold o.Q.q Lto. L oote doC ho .- ,q t ooo a lgalo a. bo ot.sr otbo ~olN tVbo. o40o204. o~.000Poot ood N180 ool odtplt sd
toncl. _bro,_ _vr-_uitri 54 de 12 in 5 p.-m.3o- 00- a- I nl. Z1, Empiric. ----- t4---- jinn A 15. P"r"m"t N9 4 a M" ,m d
Io on Crilolt. 432. p.tumo RobtRlo Ito. V o 70 - - OPOeTU0010AD1 VOENOO P00 OMBAB. I 00000 I
JEEP. 0002NU- VO.-V- NDO.-CO-B- bOo NEVObl fu-.B 00n 0 tedo. 01,750. 10 de Oc- i -0- 000.01 utT VEHT1DURA CUERO ot cr 10k 50 VOpot 4 pR000.. rodlo, bob- P 0 ONDOOCoD BE V U UN TI LOVISOX MAUCA Ih-
,._ 0^bl NoI 01150.Mg" CA- 132 COmPRAMOS U9U AUTO NDO c aUEG rrid- ge; neInm* 130 1 i"i SJi pD^"c-.o N DE UN TEL
yd. O leo.0000oo20100. re l 2 E700000 150 M 7lo C. -50'. jactiroNo00. Vdo.% do.000007.Too0ot ooooo17olocome 1000 ilorotd.tIt 0,00
-1- 5.72.33 A T -d o poell 17 do 0002.0003. tet&tt.ldo. boo .; T eblevisort.Emerst~onW sga salo.tg,.0 PcoI 0000 001 I lOlboot oon.; P'.,tolto Hto 0 d oan0
STORAGE t|.00 5..A 411. PRE Me 7 p..o, an ,u do- -o. o 0000- 0 0 0 0010 .or T.b o do on$0
do. Rancho 0010000. 0 oo N D 00 AO4.PO L 0200yp 00 00 o-E-193-53-23 blootbit 0300. LUoooot 0 -3426.1 A 00oma. I oooootooo 00 tin 000Ols 0010
Adooltldoo, 00700 y0100000 E-88H-53-20 0000;51 totelfono W-035. Inor7 0n Aloto- oottt r 00 O V OTINOTO 0A0O0.OE 10DE---------------------------* vo| dot.F;otfoicso. oroo- 016000000m00000b.aTr t._0-0057.
0700ra0e doodoN$80.00 m oooleo. CHE0'oOLET 190, ADIOi. lBoiAjAOUA. bnqueNY It do 0 a 0 do Is 1t *0. ob. LDO yL PEZ10 69del 0.5 0002. olooo 01*20 C 000oooonde Coo.lac oAtonio 010.6 ool-________________
vitirtid^r..:.StWrala rd,,. -. at1 pl. b. Ja g, 21^ No ^Cood Cop bo.. poo, Aooio e15VOND 1UN-62. V RDE0UNOD.= OSLO 7.
r01dt. lood. $1.30,0 Cheovroolt ____ -iiAYESTAJO. DALOJA. llo o 00100,00 too 10 Copoooottoo 0210 0 oA. .4.4t. otoof D. 0 004000012*0
MIRIARM MOTO 9. 1850 do Lo. 00i d r.dio 1,4005. Chevrolet 960 qiaU.Ca v DEL tOit. COMPLETA- r 000 ooo" o dd U-1E 7-07-0. 800 0000000oooto 01000. 0 olodoo. Coo- A TISTICO COMEDOK COMBONADO C o CA VioLo7 Coo.o 1C ttlo 0tO
Co ltt e o Poit l Co >0 0s r II 19500 de lujo. rodio. t edbo. botoaooo. ontur. n,17 o. 17,000 k r i roa~ot20 11.oldot. I I- llodo177eottCol r yT.op i deo. oo 1 00. C -A i1C0 riiME. frcloonto do 01I000 Co.- Cel 1e t a* N9.Nt0 is .
,-1481. 1 .4.5. Coolot '1950. tooto. radio. bota- 00rura Ooobl d i le0% o0000aN. 17 sttu olao15 nr ColnyT cae 'B, I n.iag.m i..do pi0e"0.. Is-3-2 3a.0 00000000. 10 bMioroam0ar.000
0000. 0'1000 020. etads E o~ooo oOooo -9929-53-25. a'-2013-1* aCD as. ~ 1 olO000 Oo. Otodooooooa 80 No
^-_ __^ ^ ",,m.'h'\ $1:.475 "*" ch^ 10;it PI.- iegnu" par* Ricardo. E--- __ ^ E-1211.53-23 CONVERTIBLE 1949 |bEo o~~~~cN~r~.pc lit7y"",gr^l luv*MN* T r I n o I n
O 1041,O Cooo s. C R PONTIAC 91. CONV11TIBL PCc"280 (2 y rd. u..l.
Toliploro, F0042. Toidoo 00n ol 11h 3 l04 ddo0 y 100000 000r0 0000000 to ol ldireotolbo 0000.00.,00010. 0F-o34-360-,25.dToLEVISOR:0-1-$120.00
'00r M In iS-ms-l i, |c 011'""E t'1 r0" ecio*CHEVROLET 1000 CON RADIO, PINTURO 5 E~bartaTOb 1000000, tcmpetqui lcb, toooopll.000..000 00 Atvn o rto. 00000.T L V1K.
tooo~ Pooooott lolll (ANGA: Se sende un Piub FACILITAMOS CARROS noloo.ioloo toctoo 141 ost.E50171-28-20
I : corro Chevrolet 1951. Co- arrendamienio, sin garan- todt, |l do doV O7 ., otado 70.RADIO 0 boo N1T0- jbo e do looviiant c~tlOr. lo dol noodo o osd r lo a, Verl43Aye.tar t o 430,blo22Fa-m
I SU U t I ]norme -7785. | oo. Collo 23 N 0m0 Vododo. 0.0 r ia. n00 00f000,, razonab0 l Residenc ool Casi- frlEr 0dor Ge r0 l Electic, poqoobo. 000
$34095 COMPRAMO S11 ~ rroceria metilica como nue- tin. Solamente recomenda | 0-1945- noo Epooo.Bs. 7I.t $71. 1l-70 0
en AUTO- i AUTOMOVIL. o. .T,.B.6. |ci6n. Refugio 262. Pancho. i P TN*CHRYLERINSOR25e.,0 T S
______________________________________ c aminedos 10 - I -----________ q dootE-o835-5&25 00 d o 02 0 obo.to 0 |

K _________ E15353-4 J *_ 199 a 193 rci~oAD* D PAO._1___________________n _I_____________la_ ^uv.A-M.
AUT O X o. Document mano, ol MOW'E1e MOTOR C. \ototoooo 0 -000: "-t to- ooot doDo "b:o. oAdt I0 do U80C70300
AULOS DE 1:8 C CyO MORALES lcs ean foaaa J141o 3132. e0000A000. ATrooo alie-1r 010000. 1 ,0 3O ed_ _eeiord_ _7_1
Reti1ado.0yegara izado ttoto do oov oy aoS1.t qo132to 00o d
CHEVROLETF-6P47. SuburOa1001SOTO 1700-48 I 0o0o. 00000, 00100. o too13000.. 0Vi 10oooooooo4

CNEVOOLET os oodo .i ConceSiOnanO Ford, H 133.|se "RRA I Rijugno 262
C 6 7 2 -5 3 3 1 e t S E 8.E A p l o 0 o o ttooeo o. X8.


CIOEYI3OLE 4 p0000 01 Mercury, LiOcoln y 1 ,c .. u o^ r BUICK 1948, 5745.00. Vododo. 10-4804 Coot Oooloot.^ N fRA Y REFGERADORESI- EnEOE
...... AUTS n.1 04 0. Cm iaoneap UH.E.9773.53e2 Felt. I E DGoR-9975-5-2 1 D O R
?8C? oobo 0* 104!0 AUTOS DE USO bSe 'ende BUICK 1952 GUJE( UD. MISMO t^s'do.b veoudur.O oyloon.. ott 000000. o ^dobb o r 700000 Cob. do qobAUUB. )/U rof.cotoo too mtod btboolooP10
,^ S^ : '* '* :. ^ S~i ^{Sy'P- ,0 O.^nHcSup. E-10. 5o poofopto oot eo. lotoControl a M ,


FADELYMOu ,H Ep .* \, ..^..^ I lI SRt de | rd PH SO6
Compramol ~ ~ ~ ~ ~ 2 Autlplip a 0." 5gdcUY C1Ul. -a BIJ1CK 1951arl |ufo P------------- em ar urgea, venderd Joepr derr ^ ^ ^ ^ ^ -- ^
AUTOS omlnpEZ mao al" MONTEJ MOTOR* C.' vnf~n-el lext"?a.^ Euv, ;B 949IIl *"n-U-993-53-25 n, UH.C.7493
A TOSKITH . .7 t r" Od oo lO. D E S O 000000 05000000. o ..12 TA b.d3 pooo yts,, 10 poElg o \a29 t. do1 S 02,50... coca0 POR 4000,-
241 O MORALES omi20t0000. 0001.HEVdOLETbo94o6.tPAR .oTIC$3,25 .00 5120 a. oMA 001. 580.04).I nfants


000050 o y gar& z- 1320osohF1 3 3 1,43p.215,580 -5 24 g Om stpn. 501 000100 E R C R Y SD E L A50 i 81 0 000 V-o, Ayodot 43,usy ole o t P ol4Ob
COORIo yi 1000 IPdel de cPL UTH 4 oi sa o y er quo prople00o A \------- o tA A E I,

CHEVROL T ^ si rada oil.. Iocsoai Fordn "BERTADI Rejgi 262)! u E-9954-36-25s | praoga ahla. lckd ed
C H VO L ETO P re r | L |9r 5 1 M T4 r 030seE 4;P .y 28,00 0 R te LA F o t2 b. 1 0 t A SoIoEI C o mi.5 0S tu d e b a k ere1 9 5 2 tte 10000 oopd c aoatpOay t Eope r -
C200V FOLrD 4 n y P.tMer o 0r 12 yO .____. tF-474tst0o |Dkno. .lurer. NE-01-22 Y REFRIGE
ACLH4ADES DE N GO 40FOR.4PIStR.LUIA14 875.0 6oo Oo. Cttto ot R IilgRAORSe LEDOLE

rep amos carro 19 4: OPLYORTU I A p7 A0171 o1 St otb 001000 000t 1050.UT plo t'o 0E Po Ot O O. Coo 0o 28 l^IU O ed ~nul
1340 IOUDR1 451 p"n es. U-Tr0 o19o. t FORD0 Rodio 5oto N. 510*0*- Fe ll.TINGFI|USE e nirL ml73 2an .

CompRooo AI 1043, MERUR CooooO.hI. BUICKSAeo-c 19512 tIltO oooomd 010010 0010 _I__ ""r''_______E_________________EDOLEO
C>,, ion es.r 04-n I NCOLNT ] O O C. I E NA O AL2p et I com 000500 ytIR Bo U~idae Ie C K 0000000; lot I ____________________________or~adi Phd
OL0.E. . . 9. 0 I . rBo do poyP tC O tM C DODGE. | o poo ooon 666d de 7Saner 9i S
AUC UTOSLD APZ I 108 MRURYTIOS EUOoco10n came, de101. 0000 0000. 19 49 I________de__________


PLYMOUT ipca R. ^ 5 LM U H. il.Dtiu~, .A RIGIRAOOR:H fSdecelnos Jo m4^ U liber""u'Cates pisei
.vORRIS BUICK. 1 5948rn oe n Xr4,2 GRANDES F C I D B.87ta*g B U I C K 195 1 1 r R T I A A PL AZOS: X-3798.

PL~ 'R (;o S .1.94 3-CA5O1 Mooiis a Q. T AntnE RU $70 110 up n.tea de Aiprime&cll ided
Tb foo U 1 5 7 11000 ORDONOU4 Ip (Cn baodooo- toO 0000000 dosto no D yne-00. 0110 04 p0000, i Sopot, tsod.2l o t relep.X-2,5 oa oiia.E90 6-537- 08000 00000 0 *06 000100eeralElecri0- AVEEta
AICIR 114Y 11,46^E E 1650 aNA T .nto. bisioNA clailo .ala etlema o mm.Mealca ans.VIUn Sup,.~crfic 43 Apt ynH gri acepac16 pa atd OBSEOH MO
D O D G E^ .' D0 1 I 1 d ollm 0 *S n llt A P O R P I E R v i a 1 0 i S B V e n d e d 5 a 7 p.i m .ede
CAseitaho yn T HAD 4 PA ra 0io)---- MIue r IAM M R 0 MOTORS 1 Combin DOD5E0 BROSd 71 0 too d.d Im 0 91NR-0M.ooEn ncUay f
D ..b le L Aa CBdod orI g 1oC.o. (a r a F o d. NO O O L D S M O B IL E it 1949 N al food*TU0-E- 10 -53-28S3e R 9 4 A 0 M 2 Tot I 2804Gae: 8 .00 l-,- ; -.Ci 4Itiertd 9 a| 12 a. rm .A Je proslas 0.uli Bai. 1948e fije----ma. B C aroN Tri Da par |t SinERD E ALFRED e L rEON
1 F A C I L I D A D ES1 -E D E P1AO 1 1 F D 4 V M H- T 0 0 01 0 0 0 S R PLd tod1o r. * rai l E LlA mP aG

C4 UIOMF CAL A TEU127-5 O3MBL .. 5 2 N. ptiot0cdo 0.7:tto dtl T 50 C001to70-CH V1S0101.^ ---
| r T '951 yD CAMION FORD F5 VOLTEO 6,000 qnuv c. Rado 3000000 y -3331 d 32 p 5 p _t. et AN A Y Ross.

1 Imines 14 LINCOLN74 Cp L A U TOS SLED Y PEA 15;ME RC U Y A U T O S A-:., ..r.. t (cn01calpot o, Bludp ooqo11or oOrp UH-Copotbo odd .oo o IUUA nA eni
otIe I______9_9__1__. 9 4 9 as T v I _
Teliffono U17 l 7 P1147 TLDSMOBLUEH21. 1949 U23 26 -----. c-pl- DOY X4296 B-8719
D Uedan, S 0-C.0 3 Cai.onto -------cl----ofi-es-A-bodo 2----- PLYMOUTH'S0. M 00UINARIAS dPA. are, | r sdeS e 9
fE 1951 S br n DE SOTON ....... 1948 Volieo 5 Mc.d o bOL 0S310B.ItLE 1 4919D5 0 t Ot,,.n g d,. io.Sootr.v~oo 101I do t oN -1 N R D 7* ^ ^ PABQUEOEB y^ it. ^^^ e o
1950ails dao aMotors Grande& No___ 01._ A.____ 'I_____ ___trildI
WPWO^ S LA CALLSm il 4 purts 6l cilidro radio. 1ai~ 1948 E toAPAKA-21TfU254
HiE966532 MRERC951URY DEL 50pooI lo0,100 P0*farms. con 0-00de5.4-00 ALFREDO LEON2ONTEJ ICor TOp1C. T lT i00 WL LY AeIovAce 1952 $1,300 $1,450 ENVs E^ uDO CA m dO 20ELLP-
___ ___ ___ Coo 40070 l plotora iom P ao i u la e o. e. 00 e u de 5 o n came o a $c3a00e ol o UK EN o. A. do b
A G 19S 2 A A vNe v r 01C l-2 pueR r 'tOR. on DE aoo perfecta s do dot.n oo t.o. o 6 blok do c ta-A en e
.550 00 Pa queado an ares de m nto y tods cargo pe00a019. pe-00 -42


i llIARQ V pprin ellnl~~h eOO il DIRICD A 1952 a ecpindiclones meini /ca / f f d. aE $14 c ld oH
0 1-28-3-2 if 00050100 C OmC-o7oo7-53od -24oo Lo azarR.INAMOTORSAALLER001001 ______________U-871 4 yUU -3778.0 I03 70U I oodeol gt o IHOPITL 003 ..... II M VA QUERS Ealo. CHE a n Lmbi I La grosa
Voodo bloodot-224oCayolqsoofoplesolost itnIoEe________ _________BENR Y J t. oI . .. . f952 P LYM OUT -n WTll 9 DPYMrTbStor,, S. A 1WI st A---26 ot |00l vibt o
K AIS R .... C.11. 10 .. 95P4.u burba DE V 12 0 Cnr 1948 ma bond.5Walc poiOtued otOs 0 0105 0000000. 0 A000 0 LW dUl2H14 .1 C6lptle9dcr
ta, colegio___etc._________3_______ Ceciliaoo00.LySatRosad 50 osll.6Pre-28 ______________
HENRR ... .11948 4 boo Rodo asdoa010 Pa~go.' G.ODSFAIIDDS ILLY, er-Ac-1952,- 130a$,523.~ ail. E0755-5 lcntd:AFEOLO
OLDSMOBIR E .0 . . A 950 CARON DlPOUROTORC ura.EVSS ECRO:ZNOSLA
A. o.c mtr l $5.Vra OnSE.WAMlS
A~l~.IS a:LI. JE 56300 INFNTA .. LLCNnSrauiogms y BnUGncopEM BICKo951GRUA1 LAOSAROEHE!
STANDAARSD01PAG CAVE...4 0000. ULT;OII RE uO 2Se Ve0nde426 Aiquia 6
DE129,53 .ajORRIN adOTORSamont JORRI7 MOTORSen. eLoatldor y a tRtoma d
S80000 oooro co bo OSInLNO0 d 1. ojo *10O T BR caeE s I JO seFnAe.$1OS5ITAL una3Luq.UA ustUy)23
Agenc~a KAIS R C 0-5224 11.8)55 BICKySDitbupe rsDy S. A. 15 ote5000 y0 o oddp cnuv otorn do uerl 150 hcads
BUICK Special_._._._._950_PYMOUTHtBUICK Sper$14l. 1050
RADCOCETRO223- M UHCa702-5-2 PLMOUTH Habana. 135658-RRI24MOTORS iBomdadyotro42 pies, laib~. ant de 13-5-
VedadoLT .l JI f943 UICK Sset -ng. 194naHSPITAL o.3 C6f
MORRIS .r .1.Jee. .ILLYS ... 41948 RRCdNSTdUIDA M, Ioe Sgn aherar9ci precl
TeI~fno FO1212 atclIIIaII-ieroet.EPAO RAN DES FC IR 2 FORD..... ..... 99 PNIC-o 15 A O 93 9 951y15. 01
IIR URY C-6,,D,'9453-25 OLDS OIE . 91 A I 'J 1 PYM UH 90 olo B U .ItCOKl19o5Ito oOSttO7 EL REL
CHEVROLETC IES$162.00 NF1951 te.LLIA CAutoNsFRDF5 OLEMO G80 107.Roo oUt. TeA.:Xdand323le0.Zol
DTE PAG O. SOdRo pb310T0R000000000 S. .1950 OLDSMOBULIE 4 ta..1949Se___Venda ____IIIGalanoesna Aima ANENUAMYGAONI
EI!EIEosraroen i O LDMO11 (8 19501oo. 710 CU0 YJSEIAUna atidoaO tGRAISe d
0! BUICKTASupI r eq.2 1949Inant* BICK 1upr 15,.13 951001,8do .001',0..0 AGAUEL C NTROL
4g n a KIii 0-,-76-5-2 U 8150'HEROETLazt150 est mg23io yco fc26dae 5I8 onmUEordLeS PeRlENDA
__________23_,_BU CK _Secia _.. _._.. __50 _e pa o00000 bv INaI N N)L S *$ 3 5
PLYMOUTH -C-73oo3000 P0M1949 aze 150.125 1 J C PORRIN M BOTO RSOE s, C ART de concLOl
y 1a os. 1oMde 66e PR NADOT 159y 23M C*20 NM N MOT [L E 965, S ntlR
PONTIAC E C 198NIS1T164U I D A
I Ved ado jeep loio 402. 19487Sin aterfrSel preoO
FACILIDADA ES DE PAGO 2COLONFORDo.ol.od. 00.00.S.lo...01949do 1 94,109.95 15. i-
OLSMOBILE00 1951 MOTORS de paquooe, con tdirdo]0s1extras.5EL9751-0A-2GO
CAMION FORD S VOLORO 6,00 kCAs, VaNDOclUEGO 0losLt.. Vwelrh
CHnEVRtObLET HI.I.C. 951 (MLAZN EH 0 AM31 -2-30 00 ~tlt oodlo .00 o0r d r sUECI45.
*OL D SM O B IL E (88 19 50 G a lianlotoAolqVo oaoA n ima10 0ANo, 100, ootto Co'
po I pnlo40 0 110, AbiPA QUEO ITERIORotoo tot.pFinancia-dbopooblo 001760001 TeleA SOGRATI
B U IC K Sup'r . . .do949.m o..2P N5, 100.es00010000010 00N
23 N6'U NCECAOCASAr.SBRIN O VNOA0TJOEOooooo
PESO orp .. or..s94 EN 12532 ACLAEHIJO000oo OfJEO UTO os ESTL HNLH--1-R2 OTI65 NGHOUS
I dn l%,rdo.Rtgod ahatobooel-eve3. 50.00 P-a-.
VALGAN MAS linEA 4 4 R DRGIEZI'a-ORD Victoria. 1952I nts ajuvd 9aItop. oOtQin. E-9751.5~ o ES d CNSL
';EFECT 1 8 1 eDAD6 I 1. ,cm. PnovsO INTECRlOR)PiN0c120toop. CHEVROLETi4.pIas. 1951 00
oH G 1U UVCONDO 000 OJUjE-GOS _CUA .1RTOS A JY O o12 4 73 ug


PREFECT ..... 1S9
PREFECT .... 1 1
PREFECT ..... 1S0
CONSUL ...... 191
Bandas blanca0 .
14ILLMA.......19 1
4 petals.
Sedan 1de Repari- :I |

AUSTIt I ..-.... 19 p

FORD R D ....... 19'

AIGLIA....... 19

Abierto todo el I
SABAD 0'
Agencia Principal |
do Autos
INFANT y 25
Telifonos:
U-1I172T U-8452.
Ditirlbuldoro*:
FORD INGLES ANGULA.
PREFECT CONSUL.
SEPHYB SIX
y Camoano VANS
L0-gt-730-02


0 CADILLAC
* OLDSMOBILE
CHEVROLET
(1) Suburban 1952
LIQUIDACION DE
AUTOS DE USO
STUDEBAKER. 1951
pnodo boo,: d-to t
STUDEBAKER.1950
Coo,00pmtt tt-irda r1tr,0 rado
HENRY J. 1951
PLYMOUTH ... 1951

CHRYSLEB... 1948

BUICK ...... 1949
Rad. ) .4 Plol imO
INTERNATIONAL
C30 1938 Camion
Grandes Facilidades
de Pago
Lin-ea y 14
Vedado
Tel~iones:
F-7575 y P0.3566
SI ULH-C-742-53226


GRAN REBAAOLDSMOL, 4 pta.
DE PRECIOS EN LOS ULTI- I lojonta y Humbo PLYOUTH, 4 pta.. 19,49 13;N bo6tooto ^. 11-oi0d. I 1 o.-
MOS MODELOS DE 19521 ENCONTRARA UD. LOS CHEVROLET .... 19^8 0 _c_6n Aldr_ B-761, A AZOS:
Grand" Faclldades do Pago MEJORES AUTOS DE USO F 3rAR .000OL00 A AZOS:
S AL MEJOR PRECIO DEL PAI.ICIO DEL ENGRASE FAHOLIA EXTRANJERA URGE VENDOR
~1ME CA OS. A. tztinaodo blonoblt. -eold.,oot n~
STOCK de MERCADO ,-'^ qued.oS:1rt tpaa erechrte
( talle 23 N'01455 entire ||vin f3c1lonado please colored b0mb00700
CARROS DE USO MERCURY ...... 1952 I 220 t24, Ved-do.C al ook o 7 503
na .0000.00-1 0s
HENRY j 195 Telefono F-9363 ________ E-9892-5-25
51 ~FERTA UNICA. "14 LA MUEBLORIA
CADILLAC.... 1950 CHEVROLET ..... 1950 UH.c-721.53.25 0.. 105200. 0000079.40, C^hob.n MENt UALES
Nue2veito. LB CO O O S' de o oooobto,40.00. Tobopbooo Ad00b,ol 10 Pu~0
PLIofOI-TH ..... 1950 ,..rITL7B .vo? T 00000,.deo.00rantia
B1 i t p-, h 195 2 t Soo l *.00. y Vtilogsoo co Unran Ia
BUICK ........ 1949 I O D........... I 1 9585 1951 to C-,,Ca ,-7 0 3 0 cW g.
Caorvelibl9 CarnboO rec.:ani- C4DILL4C ....... .. 1950 w w 5. 0 o. N-.omo BlonchlIt, 2 oo Ltrn.., 0so- MO oboe
IltI~fC n dotfiDI 0. Ot oHri a. o ,dor me0 t1 ra wn1,0
UI C 1950 f l.t ORILE I9.0 MW Xt, 0000 8..6.'6if 1943. 14. 1 1950 y 1951.
BUICK.1949 I CHRVSLER F indsor 1949 "1, .1c. En0t., $11070 VENTA URGENTE 1
BUICK ........ 1949 IL ( OBILE 1950 AMERICANO VEALdS EN,
4 pljeiO.S D,,roll:.tW R lICK ... ........ 1949 O,,P, E.Olra.d 0U-) DojoRot Cab. ,,dlo.nd o 1 .0 21.0 20.
O-DSVOBL. 1.. D949 SOT11' 07.m.0..0w- % 0*2*0 10 F0421 Galiano esq a Animas
PLYMOUTH... 1951 9 CI ROLET 1950 P0K.QUITAR CASA H
C A MIO0N FORD ......... 1949 Fn^*'^f.d8 MI fr1d*r ..a-- -PWr^ c-Z [ 8
INTERNATIONAL K7 CHEVROLET ...... 1948 ob DODGE 1950 4 K U ___ y______,_______
Cola do Quinla y doble lusrza 'HEVROLET2 P O. PLIOIOlTH . .1950 ---- -. 57-- TILES Dt OFICINA
CHEVROLET 2 Pins. 1948 rLodO 1949 MIRE L -| R V. BADEX1. CAPACIDAD
|VEA Y APROVECIIE DE SOTO Conrl... 1948 OLDcSMOBILE . 0000 194 9 dI pn00.0.. d 04
NUESTEOS PRECIOUS .. 1948f 5O194 R poR SOLO $1O.0MENSUAL .,Bo 0 0J D"f d. 104 MAA. 0. 1.-
*~t3Troa FHEo NS Coorl .....1948 loaS 52 1 ON 8 JUEGO DE CUARTO 31C. 0 0 JOdlo1472
TICO VIADA y AMADOR Standard RENAULT. 1948 CADILLAC 1948 Formidable mr, 8
10170*0 $450 saba, $8.00. Radio $5.00; Eatan- 59 UNOS Ty PRArOS
S2 AMPUAS FACILIDADES CHEFROLET -...948 tes cocina, $5.00. Piezas sueltas "C3
23y O 26 DE PAGO BWCo,lbO . . iSW vennuestro surtido. Prerjos. ca- $24.00 DEI fRD
_- Arrpm rAR~n rM t Ii. ntraci W50 lidad y facilidades. Mueblenia Tti1-iioree -. Adnr.Hiirrri
V/dado ACEPTt CAOEN I 1.slm 3@ as San Rafael 409E n Pdd
Pfl~nfin .4MBIO ""-S.SS C~ni-^"r w. ;."El Modelo%', 3a12.97iw-, ,, roansuil A.16 izi1*B r
Yedado CAMBIO.u i ,cur^cme Manxique y Camparlario. L;ri..;.*iL tffsv.n B45Lned ]--.CU..
UH--C-7-30-22 1320--53-024 C-766-56-22 Fb. Iu"jw here h0 o70000 5 .b-R
UH-C-741-53-2


A PLAZOS
ALCONTADO
DESDE

$150.00

$9.00
MENSUALES
* CON GARANTIA
* ANTENA EXTERIOR
Vea eslas oportunidades on
Galiano y Animas
HABANA

_______ UH-c4- ",M-
0 INSTRUMENTOS MUSICA
VINDO FPIIUIO PIANO ALEMAN TA.
ooibo poqoodo piopio p00 9pe000 Jb
guoto el1udo Mapbo Rodrigue 2 In 0o.
00 Lo l I E so 0 0.tra.da Palma.. usorbo
Sohooo. E -OO3.4S.0
91 DE ANIMALS
000050 CEO3&ORAO PARA P05.5.013
O L*toniooxidasblE. 0juntas10 0 000d0r
L -533 10. 3-04-81.5


AfioCXXI OniiiM DIARIMODE LA 31 RINA.-Sabado, 24 de Enero do 1953 ClafMficadosPigina 27

A N U C IO S C L A S 1FI CA D O s D E U L T I M A H 0lRgA

VENTA DINERO IMPOTECA ENSESANZAS ALQUILEBES I AL-QUILERES ALQUILERES ALQUI:LERES A1 P4UILERES
ATERIALESDCONST C OFERTAS 75 ROFAS ROFESORES 2 AARTAMENTO 2 APARTAMENTOS a2 APARTAMENTOS 4 N HASITAMONES 5 NAVES- LOCALS-
TC I O E F E C T O S7 S L A N IT AL SI O N sioC__ _ _117_ _M__ _V P R X I M _A I A
D iCIO "DUMBO" CALLE 8 VEDADO, 1P,4RTAMENTO S KI E I SE ALQUIA APN8TAMENTO CON GAS ALGEIo EN rNIti Cn DI cr% NAVE PROXIMA GALIANO
n51 iquills 2 Plan'.11 i11. 185. *1.I1l1 S. .1. EleCararn 423 i ll 81 S,'S. E d 11,4 1115 ..818 5
FLASECEAU 281 2 C GALl' 1ZADAS, P B E. S 1TA M 0 S ES1TUDANTES DE INGLES mire Lin..yJL ia o 'lou ds " 2 holtir,,. 1410. ., 1 54noi S r. 7.1t I-41) 1 2 ..1"" 1 N' 4181.5*. IO. 1dytp 181214 8. 41-51 Sao Ti.
4. uoN 285 rnlmBro ISa o. la 200 hs- SQBRE Pro rqsom norteamailcan r. atu gridu.- apartment gulf ago it. VI&CO. Vola.11 8a 9&1X- 12 141 11 1 32 l E OIU'52 motpimn A.3 II., .. * b Tri a.
10 dr le5.54 li ti1141z. 4 C rig 2s..9 di do Is Unlvtr1fd3d de 1011t")45 dst. dsi ba4.. 1 9 1 e * I 21, V.dI... V.,)... I 0 X.I26 Ar, ilei i .ao',ii In- or.
1001. leas e 1 blonEl y near11 h.y m- AUTOMOVILES esilll-A.daneh: 1s ensiflanI dsI- -17715, M-7748. ___________ I -2 S L A8T NINTO IIERA.R EST E T IQ 15%s INC -"" "110 nYrr T, EA AN
AL.a%' C-n-l82 412Fi.. .Is.,.ss. 11r. 1e. 1
^ ^ **d b~c' ma tea0 latinoamr ica- ^'i - ": : aim.,- .^ be-- ^ .. ,,Y E?; S T A R A N ^
Pas ebareCald.doSO&Iy -. T 7Isprof="toqo olmlt_ caeia. cua dmclqier : .onLuins.fsdes.1c, als~sa0Cy." Fl. 21____
ag5ogp1143fbic ena 45 A ol t A. eff3.MAN I1i a 10 tie.l AAIMNO ATS il S :76COM- - -... *, it N,..1551 1111
--IJi H-fl-g01.M-30-En. 151414 51414 Srtlldl.ne.55v1 1 do. 45215. r18sd I '. AIEE EADO.. me r-T3N03 ICL.IO4.L0. III I h4145, NlA II1 1 IGI'. I. Z 555 liI" I1,Isl'I'41, T,.I C '1'r'l I -
ODJE2y TOS VARIG| 1--1pTEC1S- 8 51oS4 01181111 de2118 181Ab1552 ^^ 1111-^ ?ssI.. 191.1 5.111 1* 2,9 2,4". 4I I N 198 II 11041 *>4; 7,,- ,.As ";, s *s. 41. 4T1.Al '4, 1Is S'o 41
POSIES V3V051 CIRCE SD U IN ITA UDeod. el 1 DIr 100, wgtitnrsitsll 11t1o4 de1 P1111.1l- Frill). slides. 1515orma sl tl di IA 1-71 95 11", 17;**' 1-"' *.01 .'n ,. r.1' -1- 4 1 __________ ----- ".14r ciru. P*"'* 8I_,.214 A2514 I 9 l
S ~~~ ~ ~ ur o pa510. s sp11r11 )11 1 dl aHnV DAe5 12. I. forman-Al-4-I.-flj.Be Aiqu 3.e6Ampil.Ilo MLoa


0215^'.4 ^ ^ d.A ^ 5~g IIIA sob.e Nhody I^ 55 r12 )1o $101.. E-55I-2 6"'B.. ^ ESQUIN-A 11, CB 5505.IP50'PEIVIACAslPsd I10 ssAA14 CI^~s
15-52-21' Isso Tln n.- |m .Am ,. Al, E .SToEENLOI A PI,.NrOI S ALA- T T *VEDADO 1 1101114 M4IrA; l AAIIlIsoolp e pro420
do____ cua__u__ __fr ol______ A2 Ao.rA- gI. , f 1;^u. 9 M. mi o aoi. I h abit s 42r p5 Aplo.% A-IV. MANRIQ E 34470 N .
^ .inv r00 n r r 38 Cuso paTrm. GENtd m E RA avanados T.7^^ 1 IraOZ Ic~ p m Aal
LaCK E TSriSfrvjd r1111No ] AEeb d e V AI Ip. ss 214II 41114 14814 Asplsso. A. dso CO5C.1 El Zol, ML-
AU EN E NRTI.S A O AR O 4APiaraAr'eono IEes. NO.48. d', re ite- ne.os011i 18 A11IIsa_ 6. osi il, o Ed .24t~b 19aI.. 1.5 124AIA. -11-94-25_C-748-95-25_________
n lk d> )1 80 C p lan de A p Rll do S i-l -ini l (C 2r1I 4 1.1 -P1l on84a t o. A en d 1 8 1 4 ) SIquln. *0144.* T* fr sc E l e i l 1| ___ _ 4 -12 ---29-* 1I8n P1ss1o 21 8
ai 21 5841 Apr 4IlIl, .a. S2'150 T. gua p ba oeIn 11-171-1-2 r2 0IJP L'O1-.914UI A N; A- N V E M N R Q E OT E


"*"dot---- do' ^ go, banPEIE~EE do an F33-2720. % ^ --3---' C"H" A-0 B A N A 'l"uila^ Amp Loca
UQOSTESVIVOS DCERES QUIT^TO 1^e,de...,,,,,..,,,,, elJ^ ?^ ^^^4^ par~lo IMra a SalidaoMO0( .-'K.nrtis.c |olo del-Li^ lfL^ Prfeo Pries). calad. Inform

n^Tqf1^1?6 ra~n_____________________ HE_72_42 _______________ tones:^^e'^..^- SL~".^^^ ." ""^ QI^'nF"T &l e azdyF
6mY LX Lr-,5)2812151 A do- o -1 al ., W a A .ou1 I


Pi-11 eeI1 5211 7r 'n8 I 149 N0 262 eLO.A AAB.TA. y Tro a 1,E-7-2--61rro04-64-22pe AN IO DOR~LfA j i2,98sI9I 19911~o8 9L~ l Iv. d llAMAS ED.I.1 LOPEZ,__ S173-82-2 M N OZ. uHCOMP NIA 51 8En2ro ol*.^ sn S~ulEdI s4 .n 1810- tre '"^ Neptun y ; icl
116n S ndnv mo .terrs CONEUCASLESnro ers, 1F21CO Pso $7200 DEe'I 2 sls ^. ^ .0 1 4 347. I p r. 1IS Am m ... 51.3.. L.|a 1111oAss I .o|
JA C K ET .rpl D Er 2m g ExL~~n ^ S~ 0 14511".!? Tell fr 50a1 ideal 021 Dpara5 B 5~ .> A,~ A90121011I04 III p51114| Z*. "pr^ ^ Y l.41O*.^ Obispe, 3M ~ S5-Stl, .I -,tt nave,, ono ern 0 m tch doe. 300
I n"o.msctS 0 d o .^ 6 oc : i n e ri m s b e s l o i qvu a. n o -e n t me i n a o -9448 -82oA ld c dp a t c' ; ;; n ,' b l' | '-z5 m en e 214 b a h o r S ^ i co m l et caares c c t o'" - u s r l o t n.. m e s ~ l a a E a o d *
1-2 ca11104 eh 8.nstilt p1.. A.154 US entire Peys4on< t 1. A- 10 1953F.ea qr 0y0I8te APA ETA cENTOSn _.___C ... _. 214 al11 F0.299e
04l. Vyp.. 13 BAN. C Li 1082 1^ minuo__Vallettaw alma -- ----* P I;'.al o Ay4I ra.Assoldn Ay.. 4 C. t1og10 o 4 gal&r C 214 V RTO ESON Y
pe8n. 1641urrwa1- xd 20". VistaA R U1511. 552en:1 "Ara1011 1150 les S3111881P e ll'c u la n P r olliall o 326," A fe ula 7 R om oigbl d od ( C e tr C urves C ol oid C olu m bia) f," . 0 e i e D y V d d f 7 3 2 o rm s: ec t c n li r led. 23 N o. 12 .. o. 1-1 t r n ir 1 y c n p o y S anlo N ir o i s.n
113 "1" 29 Pilo- Aprlriit 11 Herl~ eiil a u aa -r rln iH bn y rprn. 1^ .B0 do oi dr I cko %in to d.,Q~e aor .aE-11Bn .I a Irefi eei fcoL I U DC IO N D En Z Ae Ten cS __ _ __ _ __ _ __ _ CABSes tEDADO A EQ -ll -NS5 l-CI2 Vrd lib __'__ ___________ lie HeU IBtd N- .I p10a2nl d, p18114n dni l 1 F b A C B L .. O HO O B I q 'I- . g 4l.. 11, l.h. hi-
mii. 3S-62-2 Aprl6ane 'al ntcr itDnf y KLE M O E L S 2 A A T M N O DI nEn~.22 C` i L'tiEZ, APARTA* ratio- as-. y' ; ,fo.r~ir A- .1 E F -2
E-694-4-2 -,, M RE GEN RA tuacers cloeuatso CUBAl, ,i 64.do DDnt. fr104sre loin y-~ --- Vcnn iet ME D Z Y 606ARI F73 Se" admte proposiciones por,
ri l ~nco p a re s n d o ~t~d r y U 7 7l42 6 n la0 ; c al. .a r 4 8 1 177 A pdhls 1r d I, 189- i M ir o r a a JAg&. 45A. R ulc I en F 5ve s so---- 411.. -o-- UE -B00 8 - ,
or-4is, Ad1ltd511 --- L.. 1 1.00c1, 2 hi 52.0a AI'reldslo. 45.a P, s5 Z 1 b X. J44ULg A df L4)I) cr __do,: 71A___. AM__LI__.___U_-' s a lQUIl t
mu 1151 ~~FA END MUOd. $1 111511101115, _.-. l854 mu bldo $6 00attw ch.II a CONES AMA--9921-86hi2snifias a 2 98 9 y 3.9 9 3|a C o nO dT 1IA08d-. X P EP J e____________-1111'l 7 P)o ssood l~ cln. Apatay n 1 _s .....I po fl 5511501, AS hA1 ss--' N et un d o 1t 009 lut Jrlld Iln. ____ ___ .1 1-541- 20r CObr C slzsd yn A m F r,
E -1 7 -6 2 -2^ b ro ro- C- E C I N E .'< con d os b21980 .s g.eor ler Abn ~ t el58or 221 h oit c r. 111 C oltlS o. So 11 d 11 1inc ipa .. l ___ _ ^ ^ ^ ^ ^ p~ l v d r r r U I~ S 9 E~I ..45455 1 Vrp O m ed l erado .rr
1511815 dcl49 llCo53tlg I.' a51. Iisellers Is154 hs..71455 os he Il El l an2


PeIeterfa, G n 1 E Za MANIO DORA 5455111542 rn uo Aplo. Jack2471. _______ 5-17 tie 02-3 Insles Par if: ria, memo, al U S


dI Eo Cae ti Aus LaB llS^ Sant a~ lA e nore I4 A nnt re C ub a_ y_ _ S_ A -80o 1e T5_2 _ C i l a ,"B nv is Antor n en miio R od r iguex. I n BE A L Q U IL A B A B A 0 5- B4 2O L O C2 L


.nnn nKr0 x HPO ~ INL L)USTRIALES_____ Linen* c N1 605 B y C _Rnc1 pco_, ________ Mc_ __LLO AiATMETO-_N N 35; n_. 1 y1._rin_ _n |g5 NAVS lCALS ra NeluOdo.S L
F OUC T O G R A FO S 14 051TE31; R A11 D 11 1 01 1 O* I808" 01 0 l r < r .3 In om.. aII e n l af I 195- 022mar El 5115~io p l~ l s. o s, I~ vla-550 1d n ca ircom e 19 p 2 1 eD e dto'T ^ A -1--1-------------------- 1. E l S sa s1o do 8 B L I 1 1h1 1 055

AFLICIT O NADQS- I 1401411 r --- tr-- -11-0041 84 aiCnmps.^ ..^ cr i;' K"""' 1--- Z P..'.12 -- so^2 dl-r-^ 158. 121^ 511 d, U .5685151
l1 11 2 I &-ell flO N o la tm e to refin o A gus C0d j s I sls. 8. 1' 'n l 2581 As- 3C
181115811. VEDA', Is,,LS- sABIlsO terra- ____ J E-1102-82- 26. E12. EIS0lgsdl II

CUB N'^^^ 545 11170.A^dg^ 214.^^^ lin y le^oo Prcl ra 21^^ gj ""a tsont0 FO11 FO^n ^ Tee l.2
pJ U D C O D E Z Al T O'0 W B 5 S . rnlM A 8T A OR AL 8T PA rn i ds. Agu au n dn te; 17 No A partan ',ent n do hip asqur A m a9- 6 --------- - 46.u lv Petal.l WEdnc~ habitUI LE-.on'rc; 0 071 -BB4-226.? edific JM ag nife B e a t eum I.M

rfc M P k ^ ^ ^ v^ -^ oA___________ _____ '___'_UH _I1..1___ sc2.^Iods L ^ |25 552P*i
D I E R dese rl5y H--9 7 -642 nes ^ ^s ^ '^ desda93-G- $85 antrir_. it-c--2, 21ddo ESQUIN Ahes ) LAN | ~ it^U^ A ^ L Uo de g Ano Haitt
MiramrFa________ __ d 27 4 pn- s10. -'s ^ en Ca y ,

DAP1m 11I88l 14I. 11. 941c ue 7 ___ A A E 1S ___ a T .'en".-' 34 2 I 2,s1s dEDs,. 11.0;.1^:. 45.2's,1120s1148 ,.ss101. A192 ____ ___ ___ ___ ___ 15511 Us 1S21 Ais HIo 959 | ragrory, blicao eab
H~~bB y .u. Rtptrto. 1 niiB..- ~ -- ~~ ,I --- Ap arta en o s. 2iin broom p. A^' vc nirdam' ^ coni dafi cr.y | coIcl-,n v d i ini n g n ra.A q l
21712.Ai it u AVA PLAdJ SAdIT I
_____s_ aI 2.98 yALE 3.99 401/3. Cedado i "1"'_, 1' A 5 4.q. do, oosets .oElm Aderstcas seti I 'in 185 090.10 E
p.,.nido .1 vo~uln cn d ft < ] ] l l l l Arnoor x<- sa Fai Aos co edr coe"oi y Una- citn .- ollkhm^-- f ..i ro. sl CnH.. .t e pa ...... q
B N d e_ c o "_. V S E 0 1 o n Ac a do. a prlo to E Se ,le.3.
Peleteria, .cud. parno n~imn y Za COME. IAN S S. .Flm 2E,-7322,o Id%. Son Migue80585s 24 f E-94-&
E-7-2- brea o INDUS:RIALE MANSION DORA"'^ Informs:^__ __ ^ ,5990.^ LI, ps,: Alo D.. F-2471.h__ co.C~gs E** ne ll -_1-_-I Aparaunenlo
Linea N 605 etre B18C511aSQ 84A 9. VldlO t1 iQUSLAEsl,:4-84-25 A O Nsabre__________ *_letram. cono ra___Ydo-_ I 2 4. 7 9n70 AM2/4 Oy.AI S. F11d- 140489 y 0.;el155,e I |nals1-1 014 11n4'cV ,lria.d "75.-
SA lFRI lA -- -02 HI PenOeral Tod& E c la a!co n Ater Da" I COMiD AS QUEND 1,066 E _- "> A Q UIL AN j 1 2 indildw

0El l IFi4 0. nllt o, d ...150 lSA, lSA l 1-Ill n51-11 UsA 11.1110 1119 sP 4ECa 1 7 N 54 nt1r0 a% M I9N,5-e p. o Isao 120. 1 ,
- 1p 35F malc an As-6 tpi 510 l 511111 p- ----- l q 5 -3' epdcomplete.Aramar.80T11115Inqgd en el8.. A.can e s.15-0'11 -- Ir ie Mic1
fle2 a11 7 P .llj irm d e l 5 s 56 ___ __ _____ -_ -_ pl|aitfdicinI s cYn 1s y df nl.-ro I V urv l I I S Inr a e n b mo r en e l.
nic. r.ctIS, at__8_1__&________________Novellas11 0 AilO-2.s1 118514811 21hus 42a- 1I I.115t oh As15 5 1toA..1TELF. .7233
1112111%111d.pagoodposc art-.ITdin;sba-,LE-2866-82-26d..-_95
0o 1p1E 4a r h s1I.ac u.nt *8591| 10 CUBA;N' 64. Dpto. 104 $QUILO.AT AM E T MU^ FRESCO V EDA DO4 S1N' 606 11115 P|T M t CN 855114o-b sin As
n B4 pr E l y Ion. A r1 0cNnl50ionn lo. do s.d 1 b A 5914 sT|A A-1111. 10],11r indo51dol ss 5110 toA10051Ap Ao M It.1l,4. 95"An. I Co9852-84-26
Sr A FernFnd71.2 _ _7-24 1-160-02 24 L V Ave. 20 do N1-
21 y 23. V edd.. U H -E_ 0 51_ 8 0 -2 1 A q -l --23al. 25551 1G- 1-72, II A ils. 1108101. larsarlo doe0 o lilc o 'S,'sv.WE o p i N. I 4L L A CI O 2.A I SEP A L Q U IAY
D I E R 8 1 E-l -A V-N A BU SINE-8261-44- 5 28 E1 1 q1 h ot . 008, V1 E Ds D 02.. 18. 70\A Q597858. A l5 .-25. n at.. 15 0r11 5 Sr .l l .I Si p u yt
.62.______ 70 AINTE ES Ao puAd. DaRAM i411B8^4t-l.' ., i a B- CD 0 r-399a Interi, 6111 d LA ESQ UIN A
TTTD tS AP v berd 84o5pa0. 0h 74&.,18 8fl1.com1. 1.1... 'y1- 1 olsscsosedt, sIto pss s I.olE -986-.- 5 ErqueIillt p era na 2.
ss po.2 an partit iondes. rt ,000sl o -15Adl15se1.its;I!vm542-11-2 F8I1 ,- d 2158cb 15 s'2 i IA s4 1 04 851 e e i -o s iul n 'P ~ ~ n e in e t e a EAs. 484 141 0 51 .5 4VI 5 1.8 2'.-O fi: ci a ls. ... E dificlo nu v p '
BU 014111584 173 1s4 ,510 s1. esna dal02. IPaa I,dos. ...E.9740.9743.9795j2_2a hi22.00c v .... 2.0...,. I. r05. Portal 5 1. a |

--"^f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~8115 loadl:0 p**l:ss LIJA ELVAD',lsD ;,, 108 112f115S 11^P^OE 00111 AL4JLI 1111. HC^6
13 gar Vrdderel.- a]S. 1-9723-700 25 A LnoO L IOforman an APARTAMENTOColi1 q Si C1 A s. es t.Is iC ..l i. onoe 10514584.m 11. 21,0 ped.do. 14 1r W 5770 111.5 5 9ln.. g75151pat-00. sAsAh -as I

"Pe Sicu las f i I BIC d s On I& cantidad.?* n, Par Sevtr Haan y Leats 1N.90 mno1551 n D y AE Veana do frput e .o o Bav er.epo. 23 No. 123 p. ie 12 044 ei ai y, d c,..d clo. l rofpia- I. mrnR.d
*qii ~aa3 in. marca 5- | omdezsiafaJspae o f e sq fina a 6 Teliort -3518 Se pdn. ru-r ef Aerroci a n __ -~A U .0_ .i. 7 dovepa utie ihr 2lo eta,/K^ ^ ^ fertei, p adr. a efeo *lie
*sos nm 8E118 2FI8 4e 142 114. IsA 1Fb8I ^ grIAtE, 120 mAetro bc tc
otr m rc P~lar B~e V Uf _198182 291'1 nfrm n e~uds o5.Ill 9 7-l0-2 I'll. A511,1,1,ad,111o15u18,I, if,,-1InormaltBeli155al1111t

in. SOIn CTUDES sc1s d. o 1rsto,. Sill ) FOnELLS.I AQULO P1 4 COLON \. ENRE SE A[E.: 25b--,As181111d Co I :.I irt TErLa
_____ 0808contCinue.81,I mesa.201 s2 5-940' 5-81114y082 3 4,, S1o A41-A4,-5 d.5U-200

UOLICITO&NT 011B CM.W .K U110flIA AL 1 84118 p154181 con110 -sI". 115ss14 ps1S11521 Bp015rone151 iicrs111 1100.- jLU0 5pA57A00EN7O SUS 1 A> 07I11 ls s 3 A E C LSda elndT SnU
01.e AldbI.par& 1aer1 Y,9e55 l a_ TRA JE 4DE NEOVO IA V&!il 2otric e en 8uofqu, ra s o9ltpi $2.l A 4 y bls o 1s s So comp114 d ll21. S o- iId lii -r. Ash vil od *21 dos S2
televisi ioslenes, ,asden-H AVA a& 1 cals %aS-'^ e-,^ haits- hii cudr 23^ J NY 455 ^Salacmdr entre 25^ SO yQJO< 27, V.ed |
0320,$3,00 12.0 Soryloo 1.800.o sFllsA B ~sINESS ACADEMY1 PI^ "' r15321 5'd81 18951.9 7o h. Son117 Is, dsslSll .,sAS^ses132*ls .i 105111. ls^ l. 55P 17 ,1 H 1 E52 97412, 43E l 9 6 82.^ '"S -S ^ |21 LOS *:45455
$1,00 3110 I1',11-12 11 ~ s1 811151$00.11.1. Fe1 av-Inom2br Rts2,2, ______118101.79, sl 2 1Ot ySI Is N -SI T,t P .-nCompnyofd Cube do irsh.. <25is,8. Esi- 5 d511. eVsrlo4: l 8 412 2itai 1' Is Islalss 11511-1 0 sl b. Ahpi,'4552.1- s fryiA .46 r 8
rinfi_____ __L-2. 8L-4 par Is,'ossflu lsts151;sroO s B an,,.7 Alai 361,slpsA,.294A 18 S Esd. oss- .T elfc m p;A. U 9 9 y U 1 3X 6 -2 2 A ie, 5Y4h pl o n on ado9. .- 49 -2 -2Cb O 4 s Clo etCs0l d; i s r< m L O A qO M ER6Il|


SO ICITO S .E62S MIL i P h 11 sos Cs1s1il y Lo.1111 001519 U1 ASsel ZAI E 31 111891 Garant2a:,o3ennmunpeso 11to4de1154111551 01 P1)1111 1111. l-1507-al-15 1
1712? ~ 'T __________e_______tn__ -_ ---SLASI. 5 18E UNLOA
PARA LAS DA AS MIAMR.BE-LUIA1395-0027o02-s,23 Son. go !N L UANTOAS FURESC ZEL 'lEe xgnrfrnis.Ecrao I lorm s, P041 98 5d-,ill10 01' A11
traosco reera omijo USA3EQUEL" AP artA0y0ENTO cE AlASO-doSolo sssj ast. h411,5i~l55, hIIS. 1,,'14. Ia nim
en 315- 5111 Al411414 1158 4-41 44181 II I foi nA IsB-249 1. A 2 5 1 desc, hut. gu<49211 951, 25-D-41'JR- Pert lsdos, si~, 1141 E p8Pci l nuev11f84.
E9 78 3-6 h 01198426did' ole. el.._ A11.2 0 y1t AI 911 ill 712 yBL 49AN .PAUpA00S1mlS 5 I sdnlo 115119 0. do. E scosliar 159, dlos cum-1
hi 1J8-C-47-7831 11151 .strayiovdoo s~,Il,'145I1. lode0t 020. ~ 8855,s55 s91s5u1~ l2s .lSE4041' dalujshor.as. Atinn.dsnea554 A111 AsS S Ool.41.O- ltI 0cslil~e 1181
m. .1 5 072- 0.913 S OEEE M CSRS\S MA I5 a on] aprop5 pe1 ona821 95615 II 552152as.j 25 oss p9,55 5aLQUIIta. M caN $15-10. E-011-1'20*1101 15111E1141 (sNA a- GANGS. ([00 LOCAL AilsNbaiiii
31 Sar c nmlte i. I n AE DESANOVAS P''3120,5115. V4, r.lHumoldt n-otj s, T1150ped10 __ __ __ __ I AiUD.3LE itAru51 NTE reS Ma -UHE-05 4229 -12-5-eta,5 tsid 181)811
HIP0TECA.11dSl00 tElll. 2 Aslo.. 011.100,2DelFalls 10-204.an_______ _______ I-1550-t4e1Ia1,0patio041518.-Z2-T5.523,. do odl d.811CA-8. 51111dos0Beta
H1,50. ds,60 .1211. BOplis 72 Ac 3 5._._._comes. Se rrgala an $70.00. Cslle 121.o- 3, m. l a1l so ds 1,21 osch., tlldodo Ool oosss 8 p 19, V e d8 ad12a. i 1S,24 171DO LOedin F117 1
15111688-21.1f lelliO. p8521121F-7390.144 1-11-l2-2A costa 1 790 91$,ub. 10' 4111 iso.s-o form1s2158141. t~l~' iSIS. td 2 ap. n arma~nn: os. 141. ssrtoi, flIs c.44 c19n511 810514 FS l x it.1 1y F9 8
7.3007 0 pis~s ~ MEDI CUAD A INFA TA 0)014351ipiimer pis..rlliU--5080515 111011242 2 p41O8 511312 I JuanBerastegul
11191545C1511 ats I 113eN2 mil 8 pesoO oo EN o LA Fltt BOALA SE4 11815 AL'0020 A111IiNl LOCAL111
ALQ IL, PA TA EsS E RAt, O-hal.As.bal.so1o15pI5-l n 1143 i -y-I. S L U A
pe oOn C ihpoi .rtu i adi pal Wr Hs Jd ens. PANCH iT ., hGO MEZ 269 ~-2 1 i, sopatio, lobssvpe21 ..14-o-DEBDEst C.00.1- 1 20.. _ _ _ _ _ _
As~d,.d. V o@sI s "o Heho I 524 7 5554cal" 18l -I. 2510104E s rllsa4561.1tt.oss05s1 7581 of C ob. 11insras 11C shn ienAdBl- CEDE11 P405,1. 510. 0 82244115. P a
C 7 4 4 B(sAp at ald iseo lo a.b l1 10,s lb s -.st o lo -
par 24 .15251 rtn.D0. PlO ac.1 46tfs ol 313 No.115811, 5414-11111181. -,ara 1de2,4a04.6 142,eIa 2 ESUgAA., 11361,11LA-2941.81' M Arss. Ic
________________________1-6448.__Calls2423t..19.1352, to 41uin Ola t0, ptl2ssconsss. r0Q204 ,ds 81en.. S s Aiqtlo Aperamdntos IIISIII 01 silo, E-sts-Itell-
EN IPO ECA 1325 12-7525 .51 15:11145 0814115.235514511 27Ns *s 10 SEALCQIIAN A1RTAII1NTO 190150 II I - a do, A ls, reparao ji
DORIS j~s E-99781 05 3-20 En 77 C ADIAN 6.xjS. 12111Ill 121, V DA OT.sit 555 2, 08281 01,a81481,,;1812-Ile pa5r-111 211.
______________odrn _-_o.r __bI_:` .a m do. r- a an t 4, Pe- I -15,lorl.d ,'12t11 'yo f ill- d s 18rs. b n641 age1ar4804cl uvo os rnio as u
T ob w ) ;.s'Re o rI .a) r s l ian 14 A 9 1. % 5 a yUfn e ,100 2 1 2 4 ~ 2 2 0 1 2 5 5 s s o d o 1 8 h h 1 15. 0214 911 40 E S4A1 ,1 11 9 5 9r a g r o c e ne r dry b o l ic 0 tA b i s -
CALLC N S d r itres,2 be .ClN11 401/ S sd d s isi o o i g gs e a sssld, 1' 0~~il 524 5150- loformes:_Bodega pea. azdo a Ina nt ,'a veB-71. de cain si lento e on ge nera itAiquf-
hisna paptrd. latrienI b alaatelb 18- ;eO N Living
pa es prrara n75su s: U0 UI R41 1 2.1E0911 .111 oo ss~ 11 00, 111l O. 0 5-I70 lHoterl de CO eto, cd- I lo in freg ll. 90 00
tsass 18 ds~~ic~s84 1544isslfta 30 I 425 P. to ~. E-114-' 92-2 711l1315. 1214). 1114pr~, itl etr. 00l'.0A'222tie Lnn (~54i1td
CONSU o21 Dt 1. i j--e lA.t D O $120 9 An lVdLItoS.,&SE1, do il~or ianTlaLy 4.6265.
inm a li tON m 2 W-97A. .A N2 101394p18-p141416644u 4) i s~dela. cds posolm 0, I HAVc-e AN lcuare s iSI8S cifaD beTOT .. 8' os2 0 51220 -118NQ.*1', InITEEDIAiq ul A D ap INFAmNr A c-mp es- yapataq. enas6, E rtD(ian. Rep.ri.Alnendroa
-I. nc.s.VP2egnta20no2Coat F-5643. F ISihO' R O hoI -1o im rl,2p Its ieyJu n B a aeg .
444844544342511144I44 11 pr13,t.)545)1d.lMCamh.s c omplete18 de Iotel. gr1" etu. Dg nelitcprs

R ..evItAcdey19 h.. Aphrure1181142Ved,0it,25a 0p.1iAVale410. Ilmrlssld ds hsbtslllelU
Ptala d 18 Frsrnildadv en..'g.e naCuaradeAy44rinInora9 WOicle. al dA- ffi nn e .9iMci -tie 2 1971 10.81rI11-18 'S IMO4911501051OhA SU ABI SA. 1019PRE-FCIA
ded YEAull I I A-I-'. 9'5".11- i per28.t.._par._I_____.,__2____________
Amj.Ssd 4tIIvaAYRis .N1.W.nfoI-maIBETrust Io.pany8 of Cuds.. soerdd- Ul y-p3o 8. 5sl
Si rrs.Aa r ooiI 38 ibid 28; 11ahacmeoII.y 3 ei1-t ,"hall,, U, C-746-8,-25 EuilA-riTAILo, Cal i !C 1,1. A___________
Geneal -19irs 7ork 25 4e40 4do coS l ain8.1 3 r s g '. a Lodn 0l CsI A75 s.hs 811114541.52
SOBREorDIN'. 0 Srpr,5O9Fog. omb 17n-1261No. 15 ttell8.4 1 0 T. I EdAS252o 1o11p41154 As 11850r.,4 Ins1a14.,
..4is.a1de10T. 12 a. in. y 2 5 is in. T8 49554s' .4115 liramar. ML4UULMI' "94OL-ADea rtI f alnentol parae Ofcias
Damsrtt dinroll sgopabre gzsa A 7snlllAS2 so-rfeec I,-D DOteo'..coa -do.1111Ap. 141-ad,1100 14' APel. cn alreTA3 iEN or.MARmNA I AE 110200 11188 I111599111010
Dabano yseui s isA.parts a rp a prtamantn. 191.os:. 12.i vi ng 421-I 2114.4 It.- '"loset do., -oindo11-do, 118 95
CALLE G1NO2401/3, 58 -'Is'bilaoi8il, c'ari80gas 8.42,Y, r4c11841' Al-IsdsSrrI Arigu)-Cso005meris depco1CC;7r3to, edi
-par eoderolutdion con dsred c 844 4lil'21 141a1a. INFAINSI a 130 .7.50 1'0001..01..a'..0'- 1241r11 css'0 1,o.I..8 0.lP'ic.401p211los) d, 105j"..p11t
3 0ap0s S n 0 rAAESO 45I 11~ 5 .5vS6 1) -4. 1Cal@.ine4(Aenia d

14944 SI 8 05SOs4S,.'211 84 salds 41a05 115004 21an22l441418 8. 012112. AL11505 sdro 1259l'ASEOALQSELAo
hera. li c und&81 p1 egsoalitos- 06 % Al6lco efcrencis 3 r Enargo.o.CIOO... 161 lu l pLADOento IIpe 3'18s110a 6,2111l ll..tl.1r. PlAlplO pr
es~erud R~pdl.CervsdslC.A Is A .AfInforms Encergad___________ Sijaimurad(r ims a.30 s3aA~ihleldI. falaIns t98cr0-o85-. 234 nr 0p1
(ide A I.: _C__ :'else_ @.,In'_ 151 vo ,'-4rZ ;0111)3-2-2450111d.18 1. p1055 co. ) cVeado
915.-4-4 0 _____ .....__ ._l,,__I%_Cut __ran1511F $08 2 Nlira~r. 11C9s54t0 111 I ot.o 582111en.
181'A 5." 'j 7 tom01iihl2, t 71)8 U-AleSStrdeJco%.. rid Ao-Ai.- 23N'90 nte6i's2,

'n tu 14E 0 2eADOU PR TICUL AM I@. Al tw S -A1Lp44irl4,1 1210 80 18 drall.2~ pntoart II I tie o sn 5 L Uf OFIC 2NA 3
y ...is q11840 c ..r51.,1I 1i1-0t11111014 11 doTCo v dr11A0y P sdSie71a
8sL14118418004116011-. a i rlan d o m 40 Iii i (I -*o ETREN 41241. I-INS! GA rma11aSpa 1854 jjjj 0IQru.11PI ARA 5l1so lp~t dS.0 PErfsol
4 Senor'11115140I481 P00K041305 I7 y19 ANENI A 11 1 -41 STR NAR51I58a11821 fle od.1.1mdia,)4 u- d
C O N1 0 8 1 4 4 5 8 011R M I* mUA # G n r l ) f r 8 04 8 15 .2210 a r e 3 p I -I p d r A 4 4 1 1 rfl1 4 2 0 4ahCL) N o37 59 s u ir s i t p 1 3 1d L a 5ra t 11504 h a y1 e ltosp o I na r-l
SO R U H E I itsddarFgls 7 16 ads t 14li. co2Mirmar.SorLQUcoN epaOPmeT10091, IgIs CaOlilgcina
Hig Sirc00 inSis on.-mp inli aC..-S". 00S94lO"i Ediisd nma liltatrn 9 Sck
2 I, r .1.a4i.,.q n t-'ql A alme-n r A A T LN F 7 5 rEn o loO~lh81312 .Pl80d1 1105514141u
26r"5Stares1larg rlazaaoacriatl o.1-11,rro sa Irn Cilln no. 3 ts ~~g a gsi'I aq.l No I. Cc n 2sro651 i1
laiHA ANA: sabre 2mksqablesD.SO 1810r,.c["I Ssucaimudi iia rood rodni.o_______file______
em IS g___ idCu- an oumr-or do im Ifual. .3 1:.8L3 .10 L 2.loan. D ; sl 11.s,8.5-LB"aOUU
Din ..pIns.o.I ,.',--I I ,,~ ..3 ez i 'ut ALTSN
'41S4eseIs llsgldoA 4l dl 11 ;1 -e- r, .E. ea~ o d i a e t 10 0 i am u ccn erite Sr .~n na.r, .I. a- S L U
8 2 0 . 81410 ad o p rro p le d vm e t g idd es04 348-
o pOKIartid darn orrsdmsn1upSIPara 411 Airtom ntnc1"751sit.E.5a55.A2a. Su-A- m nenlroistoParadni Obapcon
H c loAn es'H.E.9.40.9HAVANA9BUSINnpaitaformanuoM -626.m Atosc~rnU ELNl. el I-o nfraaclnsas
Thrselos.: A.962legal r sn..pr r 1 a 4 par as RAM 3188 2 26Trseldo not ez t 1fl9 r
SeN-C ciaefe25 iar1)0100 77 Id 12 2 ente 10_2, _dadI
5451114 allsN N'257,enlr 19 forme___a__________al
1o95-64.4r) 1100 1421814 opi.ma...EnoosVvdaddhshiiclonal
I oool:Et 11111t1.77.1 Fe 111N18.hn-ro24*1411 '- anhmfam ns diice I 1j l5C-O
8. o4 ALLE 24o N'4 11. al 8 2 PR A ET uS liii~i opariuS n @ i to B'lgo0.10M E ALO U ASALA VOL PAA
lsm4a sSSS 10044,ri m sriliTsen In allss2ph-sslim 0 ,NN 2 LU cion oni c A Bacadlla 154110 meit amelolado4 4y1
A MLAIS CArt I dlto nela 000m V da o 375 6150Call 1t, onacoadaldeAyessrdTe-$35. F cia. AIESARI4V SW so. i.nteml~
imflN FDREO C MIEZA 444444m,1PI429 1101111 .hg5 i lrrao. mp 515C-INsignle
ri do Gam SEGUDOcSMEpTEete Eos'df ctide psrinifcaii a,.c-iue h I 5 iqiim ss ancj euidd c E51( '0A9,JLRSA5
cina punLrM.aCalenisslor.gasformsOstocmarnc. e sts piao lssro ee ido, onDpcuroE rtdeenb N i* rnl. s~o..78J1rdlsornpsonitsil. a414.114 rtaidins
r.ootn 7Vdd aa oets rrnad.S atp5loe. re lors co 28do cudoo. V cuo odas 'm4104410. t 145421r. Poodle 41116 54.
De nts d.9 Lt%62 10 0 ECO!S o HHV. L101 5 1121 29%7cm4 oothao I sorea is o, anufe con Ilaeslo. (alntacl 300 0ho .1:118)4-9 8141cn A. M


- II*'**'

' I : I .

Pfigina 28 |Clasificados I_ _____ DIARIQ DE LA MARINA,-Sibado, 24 de Enero de 1953 W-09 _fiijdg ____ ___ AnCX
I NUNC I 0 S -C L. A S I F I C A D 0 S 'D E ULt T I M A H n R A' PROFESIONALES c o mPR A s" I
A~~~BG. 7 NOrJIO I' 1 --- -'*---- .QA~T ^ ^ 7'^>UEBLES FREDAS_

ALQUILE IE S .ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN 5E OFBECEN '."a Z`c""',- Al. ='- ino vcorietspan
87 ANANT 90 MARIANAO REPARTOS ?S ALQUILERES VARiOS 114 AGENTS VENDEDORES, n u-SlCITUDES VARIAS 1126 CHOFERE3 I E-iq!-1-2 Fe b describe ofCnqal, tod~o osbje
AOUACT >:ALOS. EIt EOH CASA NUEVA. 114.00. GARAJ. ;*?"", ^ ''',j[ND CASA 'n CIIAL11 414RO AnM.OS 'pBUDAnGiENCTH~.n "! DOS mill;..^.D :".h.cAB; "."l^ JSVN ,'Acol _ ____4S N EICN "-e _ucs o pea Voy al
eon y Tcj.dillo. S.1., ...to.I. tre. h~bl- dp. l, "^ ha it ;."ione r"ar. .I~nd.. Inf erina n olr. cn or dou 1in ~ e Rib, Mitnt .qupglle., n: rB,7 ____ E.011 1 ,pr.ni Tlto.MWSI~.'- _,z--------qutrara.da h r. -33
^**M" Mmrianao. CAS C.OA.ni ..N 5 o*a metra i"e tecrena Muh* e fresc Se Soligetn rendedrena. Llarrr Mti. dog^ a^ '^ ^ 5.^ ;^ ^ ^ '"?; PPnmnrgmnC parlPIIM
^^vrM-e^T-c os "m-ft,.M -*" Sr.;. S SOLICITAN862 E-9872-114-20^.* SOLICIAMOS.^ ,VK^LNOo,L ~^ K ^ A S UtN,, F,2978-17- Feb. Ai
frm.npr M,704 Ssn Ia CAS BeOD ,^ r Icopr 3.6N o. 10kNT, as-r I. ca ^ EGA IA 2.K 3-2OCA Se Sol icit ag nteVendedoreprl ,,. rlet.s do vc wf torta- optnE-07-117-2. excla oU1tco aeotd .c m,^ T h O n(:l -M M1 -H1- H
PISO" BAJ fraer tsampliaso habtloendaes, baf t de -~~l" AJ BE -irpa .coie cluia' rraere III- rt.n yo an t^ a^ b!? F; -.leo.. de^oAl-5: S ami Compraos Pand
,, -EAD -al pmrpo.n^n yrgna par a] Sr Pad A ^. 0^ ^ ^ : 'SRpo 0--0 ,esE-^_ of r ^ ^ ""- fesob 4S- t5.ifaS. ) ..
VIDAO AQUIO CAA E *oY 13 nc bafl ecln. cartoy .rvlio ciad. U -E.B59-14-1 SESOLCIT PE SONA "nSaa onocda. Haana lu rear- an igU-2013.U-53R.olando. -a E-9724-b1r0-20trB ar
ja dln os t l u adra d oe d r ual Inf n n coo, ci na y gas. V ars~e cu ro ,a 6 r ( "000 Inlor- N9 10 ruartn, 8 12no' An=_ : = = == = = -- ^ 2 .,1 6r r ri Ext ent, r I onl* il='l dea .-S1 ,is E- B6732 No, rh~o G as~ dm e hi erm i Jo qlys A tigu an
nuev S6' "o de"0; ^iHt. B-142 ..~~vmn*-7 _9 ^0 o^ .a E-- EiUSTD VENEDORDE | t 'ebuid ao norm?^": o0 clv OVNBACBO s . KD calorza as ---DRMEAa M P --m del Centr
---- ,. ^, C^ c. 10 0-25, S --'- "1' 25ICLO PA RAi Ey re rclasT DRAoA~D c:is^', o"" ri lLit "y ^~d*c' ^
del Idecado de IDu Md erotr~ CaE t SL ICIT.755oA.44 asAB insll..nj I% Y^ modernes Obeo d--1:.-^ Plat 7OPB "'ML41
w od.a ia r y do2s 5 al~or o lo c A R.t y L U AMUlel cri ADo Ar CA _- .---pe257ia n3erlrn UH-E. 955tUn. a vi rn its atcula.qir c ibaanre e a prmicnia. T.--75P58.rx~ u Terrio d m uel e go n E-CM-...=
ola B ual Soe sena 3r s curoj a.o ,as, u arto evcion T-Wiada, 0Co.a enO ir m r ? PAICAr Izjp|KTA -nn m so >.:.UF A e L iesnd msCohequ y vier-l enll a. n. muoh,) Trcla e d. dr *bltto. art 164,
'a ALQU.LANCI Paa3 aN.10 nre1 ABE-7 -ST E DA== = -- UNA- REAn L I On; S Comiia gnevnepa r Iny, I&^^ ~ d s t cli a comeron; m.;ani. ".. ^"" t D B. :E t ROA L M-3334. COC A G. 4 Fell,
erid.d.lciam 3a..yfr ^ ValqioM droll .8 ^76 23 a P .I.zn de S aant a ,Caa aaea T ~smobl6n e d'n. n. o. I ofee .d Ser-btrsrleren0le. LIma 5""*" 6:3 P.:^ in. me a ne 17 n fnervos 112 ,, .^ op^ ^ ^
aos.. 2vaplai .Iquila ecrari aoo,. tI*. Z~ln Ved 2al Par mi. ved e mrc I -----c------- D mca" esoar e xecnl.t- ADNE deNID rIX -dlaS Pinp lm nS 1t-ecla oa"ca2aI ~d
1110TS 1329 it., 3rn an Tell r o n._^ E-13-00-25~r. zaa .dM 0mp u"Ir'S Draone 256 oniturasbatco.-- IM chc late gnei rM 7:3 2~l~ln. fd. F-38 ld.r _9j~j;.15b .atclr I.: I.,as mdo 3 a 5 nen "'>. E-544 2111.p
-- -- ---- F-i t"a--- lu bl. Sl -cmdr 3ca ot ---- -c Je.,.-----intne,--pec---et.-B en co-C-705- 14- 2 .CMP SI. AnnIo C le iado- 'lPitra. ro m I f= BUENAS ,.; A o S~t- I .ira: 4a7D .< alaoHy -51-1E
2^ 1^ ^ ^ ^^ Inf meS? b0 IRDS ClDS_ Pa af &S 1. delNTS -- CLINCIM ERNAd '3-Me~ m A.-2320 Co.mprA o pianoI
^ ^ *^ ^^ '' Am liailn Am enae ac R.s.""1. do8".^.",".^ JP RA T u -- A OAO ,AL.c-yvrue*- 5 7 Fb ae r a t
(aeInon~: r~ orpl f u ^ ^ HE8g49- ebmjvIrbjda. H.d tirrescc] t 1(1 l ilIL --- r Inecl oicc;ae nge.Ar ..___ ______PE_ anepll,-r IiS orea
_T r ~ ~ o ,o i P O I O B L N " E____ ^ 016-99-27 CI. a. E MP CD OAO DE re en sIa mdi c .Sn Mg ue A m 6 ye ee c ,crioc a nde 7A7A T. fA rrA.r p r e-NA bOa. r." roa. T laa lleno sin o p,^ com *er n car~ pIaIos I***Ira M 'I.IP'
-- U J S R S DP|LA ; n Ad C OA S A o -n. ; M -, D U L CE. S . e Ar.a e t Pde a uto E m le s c e -1ti f i e d2 Ituh l e r p r A n o i:CI 4 E________l^ 8 1" 25 -1 r dio e & l c anc r, cat r ta ,),cu -' h e b l
VM EBLADO Cll 9^ ^ ^ ^ i M N9 915imet 9nr 94o y 10aL nror ml ia i se enlN 270 Ha ana.e (" 116 -U U ".LID COMPEENT. onCTC l. n' s.I f todas1 clm ne
NUEVO EDA~o UHE-^^M.^S ____ -,T,cH-PA^A:A^ "i" preia Blecc~n, ara ppmmtnt n PfTiva ^"o"^res lp .Vle7 cllur.*a ^ SEXLOGO .`"yoribrf'^
T~be at.>l uhlsTtshhn- ------ -------- 8EOLFT LC AH A AA U- ,_,,. -- ... 1 d C ~ i I l U l IbLECS DUR CtlE CiO N dFE >tmv l nom : niuta l G10.D <.7pm.S anH I-go, Irna dtooyhllatl ot
d~ S ..bn. cn~l^ ~r. oo.lo n".cc.d"'rio- IrhjOpemae I L e1 W0H Jl. l-226cl 12A tr N.pln al l ga. 1 .e orcn;Sbec ^
niScomdlddesAvrldadelKirrr 9 JEUS fcLM~nt IVlQKA ioapalamnioch~o. uelo SOO an irilgte orvnir1n^ >~nn~nnilltkf ___________ -----l~oil -Wf. C2613-tFcbOtcr: -277.itC- o 25
^4m du ~ 20 y Ier, s J-dl. Portal. -------------------- NiolaS6 qun..Stu McbeIllini prenr U S1 111 1 11CASA .l AI IANOir--nb>lirgA i H n -- ------ at-.. ,.:-
{nirm~ Tnt Cmpay o Cif. dmI'CAt PRA ARG rAtLI. ETRA E-5-1J-2 ortrICr~cln P"'l t"'.'"I cooclltnol ~af ..I IOHDRA |E A1 X"(
n~tr~lo BlnesAg~ar3l A-k41 | nislacin fien s ^B jt.50-8.2 in u lu abl, H ban g r~je Ar olM ja- _..__, -U 1 116 o ta fiS a ill W th io no .olcl. e ple Bu n. r ncl utle. pal, llll...Flyo far.Hrp c.6 U *J U U ITI II

--------------- ft--- I~nPacelcin ~t.oh. Cll A~cl. 04COCNEAS- CC1ERS Mvn Jo2?n. "CUUiicaOlU *I ^,^.,.m~~n~ U-0M yU-31. Pp~na. ttrchi uet~l.Pr~lllU. t-.,_--,- , ,d e*rn
V E A 0 ( ''* alna Mnaea (0 0. Cl~an Moer-i "--- ---------- Maor e anO. .. .* tU-M-2 dilnjg~nr~l anlltl. Iyeclon. cr._OBJTOSDE'RTI'PINOS


Po t l as co n d '- If y~t i pt i o. Verse E- 8 7- l 2 $10 0 00 or in r c l c c i S i e u n C l e Co m ern,,be i '\r 1111ra1 r Jr vende m q l a ld .o c l m p t E e-26~ ~ d~ o & I -on u n y I ta l n o S n ;rad in o s "Lredllccl. tleres ,
BVfardi lel rH.Z I --------- drcere B Saj l og c o mn 4cur s y -85 I t ini 2 bafics.lt :norni E UO*-DU ige 25 Tell., ML-188i. c -lO17dO-E
baho ioc "EL carb ~n at o Y m. :- Trs Co pn o u .. Aduinet d; 0 'g -is- pa a in a lsq e r en A re .. ad a d e Lp a k H b nt rengh- doH-r ;. 0 ^ ropes tormW D flUt o qu a en&.opraif r
^ ^ ^ ^rl. ,.,gl ^ a.iS .P-ue.6 na es la. epy n D -^ ^ a' arer -..
forma y verto N" a3. Blag Ionai fada. Agnmp].to r 26ll. cA-24 urto vyer s01.1 irn d criacI l o yU itsZA U ES ilI i eT polTalt VE DE O pDlEcl dI Ilci. MESAlt Rmloe .tl~o A Mialv O Sei~.Efre, (f7 fm m
^ ^-..1 ^ W^^ a^^r^^j ,,^..^- ,esae edloil af^ ^ ^ .K
845-88-2 .....J- -7- 902 Polls^ gg cooiae.A TC L SPAR A E L 43. p oore p arnci.Se do detaisi XYZLTOSIXC- pltStll.2vnrs ;lpalnisv.d y^ L resrvda Ca- z, n A-14
LOSFRECO A4 M 8| ^ FPART MN O' -"" -''""^ ^8^ of.cs lily educations poiae- ss^ tacin, ex- DI dAU conve-- ^ naes ere^;nca1. a
cac; it G ,^ .^ : :'^ c^ ^^ Important yn da Fregc Charlet______ W3 O E S V R A nS- Lag uns Talifor to A5 -1)412 CO PR ROPAS ML-0413
n a aa.sl- comed.I I^^ = ^ Arb.1? ^ Seen^ N9^ ^ K ~ 270 Habana.^ JP"" ioi fanaA
ta-AD q A moderea ado. o in d e vA9 Acua ~r~oY o lna complexa mente- amue UH-E-033-90-2- Q uiere m ep ndizrafse con- -uri- Yl exmstrlas: 5lir. d1 7be e P, rn"" *lu~dr 10 Ile" .e1". caballero -9653PI N O
"" ...a y y g^ s s ^ 715. EA.-152 E-...,. prnca raes PAS)..... Ian Ixe _I FERCE ^ .d'T 1' 0 ASO ^ -_ aN0^ ^ IL^ ^ ^ S
'''''*' '"^ fredos, so b iat es, o" _0 __EJ DO A ri e qia. ia nve si nc rienuni- quet trabeA or CRIne 'a..sy' ab^ Pla .3 9 .b.
do 312an yde 2 || lo s todro sim r agua,| loc___ -*5-* *" al an o eto cmle a Ha- FRr r AN~~oS.VET UH E ,- 95 --------n 'onA^ -e1"" *^ ^ ----- EI.rb
CAA:JRDI N TA-- A- IJ CPizudo y Quint,"cs Aerqida. rue_______e s. e. 1_ AR No ea ltaus.^ p. S61c vede c D rm iu >,r-"^____ EM ., C a e ael, .b llisLd se.. dmo s ll~ a StII e bal *
UH 6 ua1 ^l B 'I H AADR VVADRS ____ U ..8411.4 ^ -"-r ^ A^ '~ o ^ ." ^ ^ d" ^ U .t M W W I a~ 1 UZ J
I~UL tLa4-9-i ------------------- -------------------REEFCID DEMAO DUIIO Apartamento -nt Miramar mefnl urr. y t.- l MIda rt' rqouein I BT _LA r Pr ovd es.C omple
I A, h all c o e d r. r ee r --- --- -oe s F -44 3 3 m o e n e r s A l q uiCH A $E A4 0 .01___ S C 0 H aY___m " S o* *''lc t s s e t a a q a d m n i- 1 2 6 J A RD, N E R O S _2.l~ alt o sd n C, l A s~ r e 8~l R2rv PID S .. 1
A terald K co D. Urt. b c R EPA RTO El, SEVILLANOe 3/4 Mrs F^:.".~ ~ l~oreno]- tekln J.R c r m A -0r~ E E CA R. Botrmp Viannean: 0 TV^ II 17 -341 Ib tdpg mksc^ qu nadl. U-=.. .".?'
If riffil Li nnea10 nt 10 Y I Vedadu. | ---. I rndpendn Eet ic raerqa onspr^c:." a v1ni"- JOVE N BLANCO D- INTERORDESC .^ 7M. z--- 95M**04-11-94
.182_98-29U UH-- E-977.- \ c11 AGnston eril yEDDOE NtllzllU ornEC ~ nesovy a rAiu o. oo cars oJrleo otr A MN S erea.D "Rt. E----- ^ S S^ O ROSARIEQ
?:u'dap. _7 ^ "nnd- soTyO.'?" ";rA";",-" .? )- --- ---- --- ---- lADASr o DEn', A GAS AU" PLA-lil.2. ^ *S"'.^ ^ ^^ ------ >ETSA ------CMRA O ICDRl EH
s l S -^ Buena-1- apartunidad StOTA T reune^ con- conoce.Z bien it Jadnei y in efrn da
59AQULN 0 ATS S "E---E -^ ^& ^ -^ 0^ ^ .^ 00 Company d1T d^ ^de n nrisg4- zs cno R parCi~ll uare
C*^a mpus- cls.U-57.E-.7i-2. m
nor. ______ UHE9 1.d2e------- _1 fa6t-2. Ng 158,. .ntr Kao B- E-871-y rMla ,a AlquiloO Modernos Alto B94796. Re3n 2Sy P, Lat. ,, Haba a, iniTesascibeu Und am lT
EssiB.N2 AbA f t.n. OO I0CO ';, 4^ $I^ 6.T p t T ^ f -------- HC13 2 In.or. 2 ARDNKR JAPN^ ,I riiai OIL duas c, rz^ n 3 umn cocinRa.'r^ conr e aUEB Is, TPeNdd ga-
d.a.ec nom. ef O68 v Europa NQ: 20,^^ Altura de. ^ Mia ale eroaesd x n.e m


21 NQ 10 EN R M I ~ a 3' cl etdrl de"**"*' gas. *cuart de 103 o mc.R u a le.Sr -. |CRTpn|Op DIABLO ,.,, -OE L rrM N.L atc 6 ,b jse te nmslril raagaRe el e2-_ I A2 LOFICIS TA OS A-8 32 COMPRAM OS'',^ ;/ ..T^ "fn p rAlnfl -
,.aj 5I AVem a 34 : Trut .a P.,f Cu:, U -98402Fe. me] ' t ,,bamen.He. d trarprefern ciando .......... not .,i;-*, ____l**d".an. k;,^ : ^^^ - --,"". ^ anes plata coritials, porcea-
J s .inu i. o~n pa nts St caif. 35 Pap...a Li* ~ .1nc d e C pilitdf .. B-98 '^ : ".'*hiv.", N~o' ." LQ ana Hugo"inc0,'^:"; U_55.D .'.b G__ ~ p'~ S as m ncojn s veajlam s, al mbrani
be Ad-J.'bIc~,;otE. ;.*n u ar 16.! I In j#HE^ ; ra^ d 5ao r ^ o~,^?np-.;'; ^ '- ""1 --- ^ :,.;^ "',."".;" ''* "r L. *'~".''^;*telr rbjsgrnian
_2941. .yrrt.,t~o -743S-:8-23IEE ARO ''oprcoc c lm ^ *n,.^,, -1,,." 9"- ." ^ ."~ .*" BE"" -129-26 ; o;.S '.n:1 d^ RIcad ar.Ecbr26
| ^^~yo,';.^ylc~u~o^ l~r' 9B -AlOILEES VRIO -- ,,,i^ fndao enCub. p ,. *^n. n:^ '; ":;" *...;"* Pri'Eh"'^>' BU ETE ERE ME INA"^-sn ^ *"*A^'Ao.V '"'*6n reia ato.tno.Te1fnn
'ic~pii dau Ibndste 8ll'L df )a< mah1. tiorB O. Bnrmnc.l!.innDirilR r r,*"'*' ---- '_ T~lulnrpd .Mpn r duL. BE_____ (: VENpEi...R.M26. C86-2
.H E 8 "- IJ " n u u p r l n e E 9 7 5e-1 0 3 2 7 d e 3 L e d n 5m r i a 2 - - -.lN E A O A u______- 1 ^ 1 I t-- E L E. P E A -G A C S I
a. 3n ..oil r7 3r...~ VED DOhe ya 1o-~n no I 120 BEE PARJPU A3-- TANTEC K INT PEIN A E NO A- 4g C MPRAllea EH.-~ ysfls or-nc ian os, ~prscit
I E, b, | P 11-1.11 3 C'RIlurrD..l DE.h... ,, MAn ti ". ...lN. C0l7.5" '' *cnl.n9..MA.H don.DA .PU* ].* labraolo u bliu. etda a i. itJos. tr nospii l tlu o os im paul e. oti d. lrBl B>o .pHn
a:::a ,c- BE SOLICITA ^^ .1 reBK clinics.T jie~gl B ^ C F ^ P a lmb rs miuina coser,
a t S ^ ^ ^ ^ ^ Sfi^ ^ ^ T ; I.< ^ < .o n S ee n p e r o n c eri .a T D eRS L V n D E R H uS a g a.so lv e n t s t r ielid e x ^ ^ - O A W t L A

t 1.rol I. Velo de3.6pl edoniJed o f O 10I la I--- lbunrrgd. NoCN imprt *GC-d DIVOBCIS b. 12 U 1 I I C-U M 9llU 2 HaTeo S tRoa. aO Aa22 dmC-48-1-1 T
C nnadidede- I Bf~rine. ter.^.' p,*" -<;" -P'"1" Iauiacoe m ra rentreN 5 24 aaa. V U I A YV l' E-4-032. A. Mn0 ; in." ara oportunidied par^l^^ S ial5 *^ Peo r 5 ^ ^. pi u adaa.Tnbjsgrnu
me to 2. UE 2-8-30.0 G paraniacn~pte T 'rci l l $3 .00 |ee m la 10 ho be op otnt fo a Conllad 10. _ __ ______titu *^ '!;;' !^~L~ ~ ^ __ -^ -r.. -"^-S* __ -3 __ -or Nco ;.., git. 1-2-341 Lat....g^ .-.a .a^ ~ s. -na p. o:w s
LU S REIABO DE IA 1 Ecarad NOA ^^ ^ ^ SOL 110 ^ ^ ^^. yo,: UH&7611B %n ^'7753%: AiPm-in- enn sMm Deparament det Ven.n &>* E-9896-129-2

II 1 I I, ^I -I-~ ^
Xfioil .XX I__ Caiiao________DA I 1 IA -~UA Slao 24 He Inr .e 195 ___ Ga Ifia Ia na.2
REPARACIOK,' ;S VETA VNA. j_ ETSVN SV~rSVNA
44 KDO ___CSS 1 ___.AAS 4 ___ OAE --- ETBEUE'' 3ATMV.StAC^3ATHOUEJAC ~B~ RNA-
lo cr o E O I K DO .l r i mir Ir I"V t E a B A l * '*D E D O A h.''1^ 1'. Bi N M K 1 I D N O O I A i B A ~ x c L R iii T I I-M V N OJ E OD U K OE TL o
Pitch l.Icev~ocs grbl< i. lo M ~ N\ IIN \ p l M P~n ro notlat L uti lun p..,n^ reteBl llB" '"'e r'"" c "' ^n^ "'' q~"- "" SdeCt. ~oHil tliM ~d "i Inirrei B -a77 1 E-~l~-M lnl; iq~ i. blno.pifd IninI
I i^S.^ ^ -; .% I -. I^^^
~ '- '*^ .B^ ner 0"f.so I.y ujniuin 29,^^ ^" ^ ^^ D Y O
VENTRACOS V-^ ^ ^ E.1." N*S" TA SS .E? ? I^p^ , I-^E eil o
---- CASASN T S I V E T A V- E^^ ; 0 j^F ^ r^| =A S.T ^ V^AS ,
------------ 48__ \.i rl.cA IA io.,, I -;,t "'48* CSA 0ll SOLtktE 51~o.grJ.cn. d 13 ~r.rproIHi.; ee CAF TRA-B~LEN IAHT 53AK AU TMOIE T-- --. A__ 5 5- Aa 0 10 p.-rc ""'"- "'"" notd;
._, 0 PESOA TANGA RADIOS -o _51 pr _4.M 56 tabhcB- T PRENDA.bS.l nlituArv rni.*S er.Cirl' m oonuvuvneciltoaovn UL-l T ** E ? 't*""1 i ie toltnn u.
. A T L A 'badit CA a B D io v l an re o in. to s 4e t B 2 7.| Pl an. d MI r zo nol t o ma L > i mlij, tris u en V -76 S O L A R ch-o. Ile Nelo E- Al 5l-l 1t IlHZN: 2 K IIL TA L UO1 W .PI1n-telvis r--I----*I S -*RIr ____ _E-3.8052-53-a4"I nND RE IN ill. No co-,m---ipr* ex.7tDrORD 52iero lo V ND deitRru?. il *1.0 Co
..""'e'-e"UP<* 1U.l ernot, r: i" -- o o etoo:B-St -3< 1-- -,7,re -- I fa BRa r -do ... --- ,IH Ile 1.hl I R; *9VNE ~S.MT<.PK1U ieinFji u tun.d ot
Y'^ dem os apr eind f~l"0' x''f as"' do"- EvT LgCU R It loss.2 __________ Con -. M E A T 32R T halt.'^ o ^ ^ o sSSi? 0^ ero' ,* "' lur not ll c A lrcll l I .dl o. E , ~ ~ h a , l t, h~ e u C I u l c o m t
Is .T cfn^ ^ o Edl; sure IN V ERS O V ^S .^ toA~ Pedai frente^ al- ^ ; ^ . p que 2."~ ^ 0. ^ call f "^ G" ^ .o Y^ ^, quin.. cono Sit-ar Alto -.1T ^ $215.0^ cad 'n
Vdemo CtA ,A Mg-r f|lE in-^ '" do-X' S g.^l" "'e'^ '." S S dm" "' im" I'a I, ^ ^ ^ cindtaFu" .^ =E^ c v '.'^ ^ r ~ nr S i

-~>OOOO a n lre -BOvtir. Mraa BM.tanl isnndi 07NG eID `A a W-3.rmfv 4. a~lil02 -- ----- -- .-- minlado61s Neptuna '0' L";1 '*"d. as ecarr: M elSCnaoyapa
dark-<-2 E-929-d-26 Oliver."'- W-8 .7EP N 1E T .___ .___ __ |S ter,. no .5JO BOE- DE EL E.U0-53* feb ,3'*. -9-.1. 2 V"' 0 n f
da-- ----------lle.-" "- r__ __ -- ------- to b a blaonto n ( OO e de0stined& a Apanne iLnd r i en e 1 0 pe o i rl T e- --------- - --- --------- - o t 02 ~ ~ o, S l C ~ l e
Ca in ^. ^ ""'t '."0 fo ^rd $7.00 ^ 8 .-?," pu dundr or .. D, vas ^ Du .- I I^^- co**9-8012-1-2 yi r t In 5l M *i M a.-suo e dep= o ic ma
5 M ira,'*c*,* d, ." | ,p $125". 00 p r $1,8G.- -dr ,19 1 e, A-921te E-459-4. 15^ '^- ^ 1 --.,,- ,Jc ^^ M O r co iA t L U U. Z4 6-3-5 ,u Pa di a Y" T N a io. 410 reorigrlv y S ave ow n r-1
.^ ~ ~ w ^ E 4183 -13s F e b $9 00 E n ,e n tleluld. . .,^,c^,p .E N N SH arnmSe, A C .a D o-" ~ ; r n ^ o i n d* d l n o o oy d ^ ;! ^ ^ e : ^ ^ ^' M l ^ 1 0
4^. .o^ f ^ ^ 1W nlS N F S ^ S ^^ ^ n^ ^ *^ ;S S ^ t A o ~ .., ^ ^. "" ^ ^ ^ ____ -85.1Eeo
is d.^ ^ u -" I -u i F IG. iBo^ : ^ r7rA .fdstu nOx .- lF A_ .~ D j * o ^ .^Go 1 4 c m a I B -.I 1 h i t 2 s- 6 ^ E E E L L D .
do ~ ~ ~ ~ a $1,00 B-267 1udt -eimel -Lfti L ybs 1.4ade vende. Vtlldo conisult 1m coun-M n l. ana r-n 1elt 1-93--- -S-1; S ENEUN ODG CN247V-TtlE.8-.E23-S-199-36-24. 'ne lim relilmuiCl
nimcro~ ~ 4, tntrE EmilENo 'asn y. lvI In molioltlct cit.ron Portal.~ ula, JOY&. Radio,_____ bonds-264-3 a6x35 364);1.6:.l xt a, ^ LneoHbn Nuevncs A OIE DE UTsnv.., .. ,i - _- I,"l"ntd.Cmdrle~t.
VA CA. ENT OV|i- A^ I^^ ^ '^ PLAYA ^S MIR MA *r in .'": tntrada Y.'S-92 411~ECA W 4^^ ^ ^ p Lc^^ --In- 1E CI --- ,
;-, ^. ,. : .T ^ "~ r ut .? e "^ __ __ __ --- ^ L 4 ^ S n^ Cxm pa^" ^ m S O L A D E O B H, M AC,.C O: A C r't^al entro C hu"uOT y<5 P ri-e- les.5 ,Aa r I one. "Ul y 1 1 S1 1 A R E Z Y 8 2 0 ^
r''.'-'^"""10' 0'""'E^ ; ed ne ubod MA na .!A iu~ ,2 *u6 x-'o^ n ?-.in*,*;e^r~n,;QUae S .l -1...T.., ,R.T..*2ynplno^;" "d* C. N GA ED OG 'S.b IL L IM ed aopei:m
L o d D e 2 .3 (15 Iu d . A.r B $ 22n .00a P all ra 1 42u e 0 0 O i e 4 nt I(2 7 0 1 .0 : a Ind l c .d d s i n te. a, I e and c a m 5 L a H|a b anra S o' "v'" n dne. V e t .c a r l 1 0 . > ? ; n M " l : 0 A C .rn c a n~r 6 2 3 ," r S S r 7 0 4 5 3 2 6O e 1 -
C irc u la r.-" c on* ^ r ,0l~ t ;^!; o ^ ^~ o a g s.r .e a c o m u n H oo^ ^ d 1 ^ S E I d t o d r c o c o o p a o n o r i V E N DEN w O L S 3 -vi ; 0^ S o m a n i". ^ n I.n"or^ E 0-S I A- 31 1 0 E M e j o S f T camis A
LAWTON ~ -_ ain.$00O par VAC.A. ,AD| O. ^ ______ ^ . B-6, 1. 7 e.r. v.c... r.. _3 E.0[4 .. VM A;^^d^ ^^f S ;= e^ "-rT ;^ V~i L~rH E-.E- N^ r,,^ rdr
tal, IlJ r:wdr F-827 bao calHnador 1SE VED E LACLL ERRDN ___is________- XNMjDE CO Mit^' *^ *s fpitiepol Y EB025121.ra 9 a e roorln. stld odncB oiid Un n ca dlsCjB egia 'S jB

.^^ re a^ ^ 1^ Po-^;- -^^ deDE^ ^^isx. Demstrms IAms..1 aI L
par^fe $45.000 s airc IestD IAroy Aens. a .ciTl N:2 S ^ = 14d s Y^ men conitonls ai eI
plata. 8.00 popt tr cmcl pruen frente.Hblalncnbo ulr arjepallo. box, lav ue"o indiata 1-5y111ou o tr C-1" 3 49 t rro ne oa Apolunecs e. ad vien- RTit -EDN-ipETB n mela nt tl o Itca.nomcblet. LaHgni Z1
9A ey "LL "'' I;3~.7 IrdfMrm Be''r are B'""E~l-2667. VED -NA dol~NCA EN'DEN -- || n -- m rkn 58CI DE 4B.TE BODEGA, IIIUA -'" A $ meIsmdo errzg.endorme nord: 23e tal.So *cfo F-9U ;E78 VENDE aUN PISE-I(IURRE.CHE ROL T ENi' -M-- AGOT. F'JnsquaC-Mqu t do roveBy
I ------ --- at or -n ________ iprci de _n ya B -8354o -vnd tARcC DEvi GALLETAS. Bsl"CH Se Ted Mun beatn *o em T -64S-2. 'ra dios, olei s O.Itr -29---------- - -
8iaa e l eat r aradrde el.treo 1x0 n uda 00 -824- c * ^i o n mocr st, do Br jan loca Ofrcxtn Issri ca^ ai^^. v ar on------- *4 --- - -- ih* f e(sn *j ui cln~ir< made. t
R ep ~ lic en re t. _ O D A ES Tl~t1rC T U A D C O C R E O R 0 dad ra d .. _" " ni ra nue as.V er o I a 1 y . 1 11 t x c an co a h ce m s v ire

4 aima CUADRA D TO.UMB Ad.O I>gh. 6,,n~l..Iu osr cle anle48.4)(I~ ml~e R- d':nlI.cmdo~oc~,,b- re-~cn ____ "-10-t. n~-----------^ S H C-39________7M2 E^^ ^ ^ ^ 900-53-24 n uest O, 3 il Ca er pOa I mportant
partcio der bienes .hotel. I. La numleira 420 v- re Suel t ENDEErlr n. nn $1n.50. deti -o" ? ^ d." ^ *" 1c" *'. -- AL h^- Ju e .o c mor as a el es toot- I
F&o 7-49-24.d doeo l on^ '.I d ot.rnt 31.0 a ii.uDM^ r uard sltons-x ..IIc Iicaser "Singer.re.`t-b o"` ue I fon inTl.' -75 X154 AGA EGL piGICLMAh. ., ru"
519 VENDE C NA OW1171E"!o 4 1 24 ^Strounp Uge vnt. 155A0 12-2411, ."n, -D O" Jet, .0oo- Asia con^ly c .dad .. z e onrep- Buee c rug Chir Y Tpiceri a so


rad o ,.E 8c5, .Vends, cn ,| OKr l l i ^ APARA MEN cbrdovr. vibo-we -- V EN D acO n s M I Q I Cle LfAno l. ^ ] ___ Re9 5 < ____J t er o --oB u ve
portald, p .,n . e,. d. b j $A Lla . c n et r l* er iEo ,, ,, el I. lco v con ter o 12x 65. Ber Z. e G e d G ribova entr C L E C O U A D m t ,c su m b.r$1 ,700 Acep 1] i nt q ina a e rro. c on T, V ND O T A CH EV RO LEt "T ^ j E LU X ff 0 2.4E AS N UE VE D 0. G A-pO O rL T Dt U e gO R I CaT INAP M -7197q e $ 00
i EW O E I E `E A D WT 7L" ci a 14Hr J Pam r a- "" lnoici n e a brc. TPn- l t r tn o A5-M Lee6 -U 2 ^ No t, Marar o ,^ ^14 pa r t o ,l u l c d e o a o pa one & Lc n iin i. o el c ir ^ 'ue "l~ r ^ 0"' B M tr 7 0 o ed r $ 0 a a
5" 7L1 ___ E -B~t-4 5 cr do rta role icdM b~n ----------------^ Liold d- m L orto n-' d13 00 :, .~r B- ,2 erlll 1-H pu15. deme I-25 yrs San063 Rafael 900x2 yan Rej veIde y0x1 &at r00x> '" ,. ,
VesDOuin fal. 5 haii cionDD s. bla fnJA S. S~5 al-.hls A cr de somra1 $3h ,0b0co0 o n P ~ n U lI R ll C A "*B .vE93-1. -no $770532 I000." Palaclos Move entre" an1* Inlg Y1 0 Calzad deSU des &nor aorol.
4 a dtal 3Cala8 s q inaaP a s Bare- -.... ~.. .. E" a .7686 29
'3 C~zde.4 Itolu 5Js .diet. jar ,ja. I" ^ ^ Sa.- u'1^ Fvc. ^' Mari nna "'- -3413ca" ve". B-89 "-^ I~ ^"" "0 "E-90.545 -20 opea d eusa y son..-^ETA ,Urantj puado. 3 e- C A~grn N l qciog 30 M E S A S:C N
.000 forene: 1-5480, VNR Marina. B9.3034"1 ."^ M 'o, :' ....D RE NIINO ~ E HA P VE jjN-D;o~o~',T b.J"^ 0 Y' muchas^^"^ ^i 5 fa^dE i .rOdes. Deito FoH.rd:. n eo m dlsdcoao
Fa ^md'. a $30an i cn amc d'.n'nf 1 r 'a. t -""'*I" -"' --- Puerto.0 <"- S5 .ret 2S 0 c,,fr n I nformn,;d hau X E -794 a.4- -15 1 Poi L rc pZaHd p~ l n j 61i Hoa a C-6925-5.1-24. y ^ ^ ,^ u^ e bles a o. C am a yed a plaza ds .
h~bU~lon.,2 ~no ln,,a,^l .^ l. ^l" --- -'" "''1a""'""*' ^ -- ^ ----- ----- E816-4.3 Itor o 'Beli N. 35 '** ^ ^ coiycon 'V~o^ orLA ME JJgO C art 13


n lt ic. conv f ordo n al t E biMt .cartne j o s. h all c mch ar a l2 3 f und . 7 badfi o in Mig uel Pll r a Ida m a ta a d e ; ^ o u n .^ ^ ^ ^ .^ u~ o p u ~ n d ^^ -C 1 4 6 2 e r e o
Rei~~~~~~~~~~~~~yd~ 4189 A-6951 1-356 ED-- ,,. --- I&u^t p' Pace aclo^*nevnea, par nuevba Cariti ,,OBRCNvvR- -: ^ 'J'*0- __ __~ ^ ofv -.I..^-i. I O D IF
ties E 4 7 -4 !4od r V E D A DO- n d b s. nt o t e re ldadlatis i re c u a r u d I a C al La R o kf o r E -8 77 -4 -24 63 a b a n T e ll n o A 34 7 -4 -16 un I (; -,, .1,F;O ? i;EE LV E N DEIS M OG O A S b sti.r e s r ef r g e r a o r e s I a
Tr wal I m ine Nrale1 Tentr 6 7 Am- 1.n w A olu bi, Te i ll 0 1 c i r n t 2n Riolenda, -tC -o~ a e REG ALO C ASAlc NOIT C ACA -n r Ea u-n 72y Be le- dcH -mr l os iS. A mdel8a 1 m o c x 2 p .r ]cue uco (l mp a ar d f e c n t lb e U l
faid .."W1114. E-9 -1-2 E-314-2 aad fabrcar j^a^o* r^ d i. p~ortald.B sa.':E iii SOARe 503-505 ju-o -f.i '-- ,pesn. active Y an ---- ielia--52 cy ^ desrue nt-epe ur- u,2.,.- 'dio. a:"iads p:yreios de

n. 0 --^ ^ ^ .- .,to ,.,a, P- ^________ ...-dr1 III _____ E93-8 Pra,3l m.v.saec cor. 4 ----- r io27 ral-2 .cuatr o apa r raento al fodo. 2 _______ .'do E-n3 2: i)^ ,,,fo o"'. . car.ist. M DAS ,',. SITUADA *, 'S v ?^1 ."Sf---,j-""** e H MUF. C-561-53-2.ND S M q ia m e,$.0 u
rj. 6. An T E. ROA Ocerco S E ED AAlos, s sD de o $3,600 c, renta 15: o pr o ri SEA VE NDEd r rue Cnterl. E-16 -25I o eo d M a a - - -N*T vd~o c*^ -*E^ ^ SB-B Ej -R H A mee. Pr.I .6dc- Infant. :
E = ,.A S ^ < -- -- .* .int .- $1 ,5 0 --ri --ll Rna VENDEeia UN BODEGA CONa 94 VA.~al Tx~ en l ENO U-2660 12M5-So oo~^ ^ ^ ^ Ingdo. "Otexs Preo usi ... M riud 5
S^ .: ~ '"X^ A'B~50- 1 I ______ do .cn,-sco 4 No. 1 03 esquins a F Car reea. Sanix .oren e lu-lcrc ,cra e o a ay e up d o ---^' c"" -odco '.ecn'1'' n^"*K J1.1norars _____C34mb 56x 2 S Ene. Ca
^ _________ E-94'1-41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .12 cr"E even Iovei y-O1-12 D. Ind. p8-7 due demarnyR fe elspr edsyglia, im cniind eeoo e;"i^^ Abmo; "~~"prdi" aterannalo -,VND U ^ EN J E STREE MUEBLE CV A L JRZCIODa,( )o US.*~
Colod.It.,d:000 a~. CAIEN T n64 '. r It .I'.. rtad de u a n,, case. >. ci>. u. d n s,.t r s u a o tE-42 -4 4 br s "uho .ro e yrt ls y v n e a p e i e o o t n d d______ 9 a8-s id r e oo in hi t c citicni. de . oarre~ q .do ,M cus tru. B -
foranns d~e f Tllr. our.vnto l-4 p4 ,',o. ,,d 4,s'" p r. "^, c atnd s'< Y ^ .. -J let. n dr,16 GCoez l u r a p r de o e t en 2 n e.I f n n T le B9 3 4 o 'a lricl u o prt s600 e nt d CuI- luetii dnare o r snacl lno : Cit tde i 1 "10 B C-48 -5 -1 Yet -
-N..n_^_ ^3^ > Fon.o^ *E.^ ^ _________ E-918-48-4 mintos Caitoli, A-076,de60de 2 a 3p. m. E-8no-51-2 _1^*" ri g,.,,. -;."8..9"^S ^ W2S p o",0 eaclons our unted mbmo*T5
482 ,a on ESPER NZA16 PoclPA SE cmN CABSA V a in so. metr e 132x 50.0. ED -DEABE 4mRID ENI- Rn i ni --- 1952." 80 "15. I"3' E,7624b I ____ -ci k
p."ri~ll" ^""I'cor.Vnd^'ilgre'. 16.5 .A u do__ S LA E ___ _-48,,.I,. nomi p o, o i Adiidlde blep `rr BdeC DE 1949t de______ s On PI0 cAiPO AT vMp c *B-6
-iAN lol.e "y0,1 ""A- -pailaea.taa ,to Unilond Seete, Mdr, v,,_, .m i. 12 2. c------- -- --. ------- ----. Rcd -e PO LE IA. -lri AvE nld d~e An prcios selora le. pardn.d oo e-s ED N C ATM N KN 'u Cde7532 % iro REGENC-nm em I
IGNC IO 712? EV1,1116E i, mI,~leH Ac Afi I~tr de ,Jutr a' ce fte. 8ll ^ '''" ''"' Portal.c iU BM nC J Wer. 4x5 214 4x4. E-'.89-40-2 P~ldr v l u o .. i. Lo.. d ee flr. lrdlln. Pel-- ,u lrc.d ~~d. "1.. I r
value excl ente ______ E''1' lu a |e...H ab. Sl.1te,0 Tavics. T l.kni, I-311 I' I? Se ed EDSev;!n $050.00 No'?'" pred .tn er S"'EW EN O Call,__ __ _ 2F N9ar 505 rr ..^ ; Vrdad.1 Tif' F 5455*^' ~lo-~i l.l____ -^ ^ l pr.,,lil ____ D M- *
AMPLIACI n t END Ca mue E-40-8-4 heSpo"; r^';,; ,', comedor '"^ '^1"" grand ,"Brn ixa o N L Y N 0 patio. Paula'.^ SiT Is-"Eg-^ia; rol MAIBIFC g^!^^~~a I: 1llgDom i'"^^^ ^^;":B. ^ ^H l A^ ^^reo^ ,I^ ^^ E-289.3- t';^NL;;';,b: ES REZ 18, U206
i n'Ux a i ndleala. 0 ^^^^^^ Vori au .unl'oc'.a No -ca m. Calls,";.''" ^ *O aa"" e l" 1't;4 nfr o R sa SOLAR Do POMR J.ER ED b Jbd n ANDT.i Jaulero cabl-.*' .."" " .A- *"*. '*T; ,^ ."0 ,.,^ ^ 0 ''-,..plz:3 C a l S C m d r l *

AMPI ACION1 AL ENDA "-A.TO a^N VC VED ". ^ *^ '^ ^-*''u -D Just^ b^....n. Luynn6. E-9,. 114-51-231. J ^ l __ ^ u~s~orT.,.N .m

al.4 i tE. ; CGRO V SAlri it -^S~ violetag ^ largo,. marms maqina co"^ s er; "Sin

V~no' ;.o d~cl ME p Tll. m ,$2.0 Nils inf___________ e 8cqi. FiX i nrose. alsV c. saet conctr biliBn ca. -"" -'l~ -.lbn.d o~ ., D V ~ O y r l C IC -T H W D lI CI U~d.^-6982 n Veo lon 1. -91525 m C.U.. W ^ '" ';" r
*^ ^" d e.. 1.5,0 REDIFICI 3areo PLANTE_ 6_.T ^ ,:^ ^ IAB $45.00.R Contra, de - 7- --! ---- --. tajeers araros casas c
E-S ?''' ""* ""' ""ue^lca s. 4 cd l n at asfe- ,. A , colg Vaa..ADf. V 2183. ,min", .; cc'.. It duco. N neun eda r nos coe n de a. -^ cLv^ _i E'0 d" ^ -. ^ ^ 0.
LAWT-ONr7'8 VACIA n tAD POR e _le 34m fila_ c m- -8390-48'.2 d'- a" ^ ^ In," 'Se Josk 463 Al. amaresde CeDMur,-n.r.. Alvare Meno. Prado y____ San^ LA-^ VENDO'W PLMUHDL-oE
tel S1.Eordr 4. o Vt~ ca H dor. IS 4. Renta D Nogld 70 I, .-i E."*^T.-~oo^ a" Td:'RENS0 5"tCa. AVENIDA -^^! esri deClusUaem I M\ V v AV n.- C I .c -^ -"*~i-'
Padi.. 1-d-. ri n ferule ""p*av ' ei] M rn aor _______^ S VENDE EN ARMAC -d- 42'1 c"' resluids ypar Jorge, i s-D3-In :,Ja So dan ED prprc^ .JLt.d. merall e.t I .C. dales, caja r,^ e g JCtraora Je -
a '.^~ p '~ ~ eja, 1 ,,.S per f.11, SanoInale,.uio ca It..: ^ .f-",.'?". CASAb DEv wl pEtecia INA.os llmal VA TERIE Un.i- *& *ro* *n Quntnveid 4,c.8785 lQ .1o IJd, u un Poul i. co^1 "Sbu 1..
lae. to."" vTa-.rn;m"g. 4al~e A .P-691 hoI-3456 ..y~bi..1. l c.S.. 8:" p^. no ^ ..... ,,,^.n Pe298de ud. I?^ on eU-24I, lni E,056. ------- prod ; ;Cit ^ies Coprt,. gsdsah p'^ i ezas suelta.1"
521) Ia. E-3 -44. Irs ecn, a-Y ai I'*n*f~o E-484. 2 run nrjatis. ;e 'ri '".I. enr egal E vria als 1 1- ent"re Qun ta y" Sepu-u* 1,0*^ .4 C-48452- aniga acrecltad y-i.~ con BE." y Ewel. E-9663-53-23S Lpar "ci liin ta izdo *"'-'.MI

r I *- I I I I I I

_P'jin0_______lafcro________DA I 9E LA~ MA -A- SaKd,, 24 de Entero de 1953 ___ .l~fcda foCX
VENT LS VENTS E N ET'AS' _DINERO ;- HPOT'ECA PARA LAS DAMAS "A L Q U I L lI mLjsaTn Pr
S6 MUEBLES -EDA NjRS_~iEFlRADlRES 6o NSTRUMENTOiF WiMSiCX M GFERTAS'" 7-o^JE^RJAJAA 7 IOEE "- AFRAMeftO!F 92 ARTAKENTOS

tile a~e. Smop 81. a rn dA E-l-N -4 -----p A IC VU M~m EN LA HIABANA I RErARTO8. AL No. nr, , ,,,,.,,. en nl-il ,droodo. t.Fl. clanon 1 11. 11=.r" '10 j;"?1 *"ziI .. icr. cnida. lenrmn. ,so.nI R.I. 1.'o.,1. it-. cu.rnn cSelm baho 7
rto u ego ccne.M a r S- u altoco ala ^ FNC---- -- - -. 4- ..Q.U A 29.L B A R T ^ Ki' ^. ."'. E/^ 04 di
| N. p < n t. 1 -0 1 3 8 P S IA O < c ,n Qr 1c u /. y 4 I r U N C I t ~ ~ ON R U 1 urE t . M A O @ ar k i n a d r e e l b i r a i r S pn e t p ri foI IT ~ s s P A R r AR_________C MaR E .URA I I p d d ti m l V a d e 1 C S ,[ C a C ri no lel l. J 10co p o i t e *' r-7 3 7 0 B.24m' ^ - --*l T l -- -- -
GrA Ei-^; 921 5-2 comp"W a repar*". n; c^ oon aats U lired Ap eh prci tb iIc --- m jn -- a" el Newa Yorkos pe- *o1," l*IO io 4T ""la om -----:<;
__ page nn ""e ^ "t^e"a. Tengo repusto y U EV O Ia D E 3a, M NO DNI P RA NO RM R "_eteat m en o ar nsz. Ut n u. E13-21-1^it^.y Lartlg al 0 N .1 nr L L 1 P R A E T B A A A O R C N
a N U n r " *1"" P "" 11- r i W ~ t S e i r 1"*-0 "11 tc)d <.U rala bo- f 1 P r m no d l.c ne o~ ol c' **ron a I ; f I A i
IC. A "A- :"^ -COVNO...Epio' ^ "A B DLCA' or oase oa~atd-AeadTreT 0, nrl^ ."^.;.T Byn 0 y S^S^**"- *" o^ ^ T -,3^
ivf r '. -.Nyo.B~^ le.cmleocn.cmroyd FCLDDSD AO dsC~paO edmS)- eaoF67 t .-lnIw |_______-2-a2 dlSa ""ATMNO .^
_- _"" c~" r c o o o e o S i e s a o a c a e d b e o e 0 7 -1 E e o U ~ i n I I L U ~ D ~ i M R ^ 1 ^ ,"
H E L t A Pad sd o ascoe.Um a -88, w r g nt._ E-973-60-25 ^ SERA'" 1 AT N ID O Z M RO 0 "H y 1 ".V D DO U Ir Su V la is C n eltra a
,.J.I `on E^^ 704NR1 Fe -nma -66 VE LO .a[ Bc.rnfdo. I'n-comedo c^rS, er^L C Ib
$ a ud110, C anapes S .l > N i o s - - CO. -7_ U I E D E O CIN A L'; a~ s u n a a O u n o B "O. 11.N 1O TEC A M 0 e a os a i o 0 9 e KS ^ W N D OZ an.., ^ 0 8 ho .11 asq--T 1na I r ,:" al

Aiy ^^ i : ^ .1"^i s ^nb E zr' -r v Per, icarindt

,ttA pesos ljo JegmcuErsTN. 3 ,.,'r y3 ,^^un^^^ re OAMOSeIPurasPrakn C-62-6-25 E"1, ?"?1^ r ^0cammn habitatuione HOTELS BIARRUITR MA
pe a eI po blnct xipor-s ,I PIANS .DE GARANTA de^^ ^a Ics 1. Gptc abj ie~s^ ^X ^ ^ ^ ej. .r-4.. Llfm -mi APR A -930,9-2
.."" 5 I.S ^ I .^ ..5^ -M^ doS^ a^ .e F ^ E A e a e ls ^ ^ ^^ ^ 0

a~ t 'y rm'pe"!mqia srii uapo- ____ i43-l-,erf O420 _E51-42a^,"HBAA r r __ ^^ ^ ^ ^ ^ ^_^^^ ,?^ *fi

a.,gjs I~ c na asa Vides' ..'r. Pro a ^ ^H a ParHO 'aMAA P E '=^5^ LA ^a ^"" :.Z r
raial o.. dC.M y ED |o -c., IfiU I a ", .~b I.II ._________n="^n'-" A aspesn qtnceie N..ble u csn...011 pI, -^ -^ -r r - ,59 vD or NT--Nco A LQIL A|V A RTAMETO
con.nda Tl c.rtoU-7 13563 ., n .tt ,E.r o 7 cine Puertoala. a ontes ra 12ND delS R~ i~ dim. Comfit d0.T loo o .111dee ya 0BT O complete EHE A M "E.M 7.-iFb "A^ ^ '1 vr''~* ? aa C :~ ed r A ha a ione
j ~ o~ r ^ S S .I m ae s E 7 ^ ,.on l r e o s r u d s d oE-95 5 N t 2 Ic~ o t ~ ~ r o n ~ r 2 2 .. 1 ** p ~ t n o m t u e i s -- , - . _ -- r e .' n i t. S al.n C o nne cto r.0d. T-, L .n I!. ba. 1ec a a o 2
.^ ,^. l~ r ,tnos mdldo.rntzds ^ ^ ^ 20/^ __ cahos- deb 6"T.S n Sefd^^ ,.mi nracn rB WnF R R T 3--- E.- "i 0 eao ef -5
iUB E A ..AT l laoyxgm seee- i ^ n ^^^^ *aC`lIl'r o^ -- o fn i '-s^ r n o u^ It L .L"-
m-- " K ? .i, Ilas-"La acionJ". '^gaS5^ .' ^ ^ b."^^ V'^ S P~ ;*lenS'n~^;'"Vd,:;.eft". so habit OE.OheNOLI cOlanA". ut 19;.a de l 1a1116lro '"' Am^'* 1c "VEDA O -------
r~ r1 ^ ;, 0 !;^ ^ 3 5 9 e s q u n a T m e n i R e y ^ "- o " v e ^ 0,^ ,, r E I ed r j y a e n" 0 ,, t od a c a ti a A l e x a nd~ .^ ^ ~ ; ^ ^^ h ..e rc n.e r;a. ^ 4 0or, e n t r 2" 0^ 1^ .' *P." n t.. v.
livingroo mtrni r Ir "LAT PER1A LES E CON TRU C O RAM f ) N" mr"11 Lim*.. ^ a -*n ,l *' a*o"ti a) u^ ^ ApUB tw n., I n n ga ^. sig opre ~ d ague;" 'I" I
-B caoVre C -hart 56.MA to1 : 1 N C oa.A deF ref me" do O Amid.d T D E ELECTRIC0 PA-lo Spnes yas y" t"oIdaola [ clan eit de oiiobijto lenctnt ldtMord ns nfrne.trcr de Gnillin.equn N~un
all - ---- J _s. -'ctnt ra con erl* raduhitara As m" C lenan 10 eIS pIr.Oendl ..- **l";..no Pi nlo epe uls e ineror. cn ll. l ale on .r" fd| tr. nlo. ,l. a.ye inIsir Ai7.a ^we. lo S in
'.1 C ft D A n ". 'X41to,. -1. os .B ar"$0.0 ob 1,0 l Cgaesgi*.n p~ r.isg e it e e v d N ei *" -- _r 3iia0170- 11- .neo- TURo DEv~o. A,.MA Rcim i~. 0' P -' ol cil P3" 8v m-U. into rm.n wni s.
P U B E A... Cal.11 rmelan rqieda Fun ^^e de "steev ...^ pf cano i\Tr. heretic.cto do^ .I..^ ni i .1 so^ habiAtAME TO
'LA ~ -024-75 IAS mini .S tdo a aosypr ar-dlo uroas, vecrticales y e baby v alo A entes de co par 12 n-1|.41*,.*,FO V0-"' HOTELMA CO ONA 10S ^ S^ "'-^" e"""" "" "'-. cls ts. 1 2 ";" be." an'*""~i myi
-- G;"ouX d ,"d.nd* ;.n^T *Jtac -"" ,d, .doP -e1",t-. t y d a- Ii~w. c op` 0Pebl'v^ i~ nara -E 5 06- Feb. 1 AMO": S YAr^^'^ 'n''S o $1.99;r~b 5^it. ltngrO~conHmeor,;oT~ R A 4 6 md~ ^.n", ^ Tee ... A: -031.Tr~
^ u facl~ld~dPC ... r.ffl ,at.ll- .e t luilar S y cola. Comr e 2 al e u a No3 j t-------------------rtro Voy. dilcllo B523 tr ------------------ Favrc|, Cro co c 1.eilna. Pauntr. e._____________E-a81-r-14
n,. m~b n 1 on o.c ~ o,,i .gj os re ere ci s- "L N ci ____ _E ll7- C~ F b. n i F~ f r H ~ n F P ^ I'''"'" "" "" "' c''M -i6 ^ 0 CA;S DE HU SP DE d r"' r. i l-'. v 5- a^.*ri PAd.EN. ,I'.. ct om
*d;^ ," ; ."'/"";" -.4 -573 PEn iero. a", a aal83 80 C-58-64-1 Favr Ba tas $1.75. Roo ne bord" ""ado "San Miguel Galiao0 ; In'teremuncac" Gerais C,""'??. AVSO: BOUELA ltEQ.APS DSR

. $3 *5. Mes coina, $2 oAp cameni 33 C Ia -irr -a u a e- es~su inat a L Oq uen DOT DINERO HA I POME TS 0ECA AlGro tmer. Trgnoe r i Y cal enHtped Alqlo No par din, y u me- $1 A.00 I om s B-44. E-621-9-1.. al. n 1 0'"1 cHadir 415.00rsenCb 2-1 2
Vrdadi D. B !2 4 1 *1" '"venatiiaanteones, m1ucho remervaque ". itajo aju1s*I" dor $2 .. InG aliaIn sea cony a sino y omidal PreHclas econ~olmnd. b. f -o.-o' Nullsrm tinrlguezML-H8. _________ t- ho.t-
$12. ieza sultasT- ueo- uinT-IAR HVSo P Aoet R As chequ sAR !- p -ofL u vendood,5 Una b"^ ved. Ceres do IR Fure A I" V*" dao &.-y. n me a"^ ,Il Infrma eni %- "* 4 AL THE EPOA.J ^ c
. ,"^ ^ '.r vo. amaros AllSte]",tare- d*.~ dG.dbTd~T,? ;;byl^ ,,;d:60;r o________ aredeTr N no 208. TALA n _ __ ___In__din y no .n ver sidad tocne.*bun n*. nlt.""'. C ,. 417" I,Ire Commo~d.'M
dt ~~~ ~~ ~ ~.o non Va.n Larnolplr de> b: eptdu dtsri y eiOS"KldX"va orySlla c""hl1t At" bs"o" l.uPA A mT r N PER i dad.c1" C^cllQ;oni J lNo.N 461 MO, LQ1L MPIA I r1 21di t y 23cr o lA-|l__________Ile 7 P~-

hlUnGh, CU1 T Cutd, ,ll $ 9. 0 1lL on. T ll. i-- en S m bo, ca lireel de.dG.,n |"" ( -u e03 W.7ion. A, -nq --C It Tpra et nf .uawo '*_______ -l-5r-e. *n. rvqo d.. 3 ~nimo. L parsAT M NT PPRT Lar---------- Eai7 -
nauedoloon Cdltim C30 N;niicg.. 1101E8139.S .T___ '"-- b l U.Ati)ilJ3,(Cie ,^.0,^, A~GKFAT-- ___________E308.i E,,,in.rcn cnpnr.S AQlAPE1SOAATlET
,-^ .^ .,~~~~ .o^ ^ - ^ ^ ^ d r M ^ s w ^ ^ p o- ^ ^ ^^ ^ ^^^^^ ^ f ^ ^

00.80. ruegsc uat Ai ..n s Eit-t~a-t mICS gas o ls, deM e lsO ii Npuc i vneo .o.l n do l~ en s Pd er~l.l. Opermlu. ni r Mpeil-.. 23oyQil. cce. fl803' 5" Z" : A11 A EWTO B PEtt = rfisTc--- & -- --- n--
I'pa -''l -- ^ ---^^ i Fresctas habltacines rod^^ ass do.E: -! S11cmeir hbteln oaa o S0

1 .~~ 5295-59-11ol;.< Pr,,nC. deoeto 24nbr dear caalcular Vi pletz matrionio $10 afb1f"-74 Ted .. *. 1 -2-202 ^, en- l n ~ a -- ftilUc.f .nU ^S ^ ^ ^ ^ C-57 .d n n.n 82^^^^^ d**"-24.n"' E,8116-83-2

:Joas a BLESsmu .DEos 0F1`IV-57- 1 e cosri6 a Enm huvayg- iho p .otcin a a c-biaj o interlisId R deo nales, Em eraidod sevii. iun, caste.- i,]N uewn FS IOIJT AA 3 de0l^ C"."" .'"^
pr talo es, sortictias a rete s es- i c, vo ,, tulO. Issro^ especia e V s $2D padres San DI ERmarEMU B es. l e..~c .^;'n d."1 ;; qh* m d --.i ~ ,, y. n^ 'd n con ..anizr unn. A.^ 'PARTAME TO AS
; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ui 1.5.1nea Apteoaor ded2b.bc. i. bnu. ; eeeca entire de asJain U gy e a poiedade A emayo ea d "' ;'. InB.'h'r1. do^: CAm Mortal, Y a, ..PLAAPLA 'ela'd.rco:" r, de"""'l do La^ ____ M<'g
peci5--q'al es paac m aer n des d u be e oficina, caja s a r En" av 1"1 15 moa S "rl: r No- ;o doo' trim 2la all-- Y- Ny^ -pau Tet^ A e r a eod o n los jrdn. 5^.d" 1 e n d- -bitact.... b.).a.o*AP2 .^ 1. AMU B
^nt~. .v ~ $2000 40ama al Buet Fe-,A _4960"" -^ ." .112111 phe E-S4-7v1 Fe 991 11 '""'ro "'Pen"" io 1 n"' e~d* ^ ^ ^ Y ..''-.d-'^ "-^- Ceta -ir ^ A ts Inod r mno I :. y o gn hac. n co ps c
Nac i I" Vill A E uln dales,"^ ar hivos, ?..';i e tantes acro IT eln C O -nr -T C-325 12-24 1eca e ----------e- Y____ ^ '" L terra^iS ^a. S^ G an;; Vist ra a e,
i --- ;_ = "' : *'"" "" AM7 srvimo .1 _______ "*""" ero- es 2,Apto 7,s I Ip drE-oy23n-61-9-niFeb .' rlf1: F04 270. BEE-5911-64-25i C.MLA Rmp..P Nioa. i.A tInGSTss
D.a N e F t mauia esr .. ir y ur"'2"r pro ---^ ^ ^' v -pet -10' ^ 5 AC Dman clases indvidale i-p ^ .b '..conerg ro Qjo;'AT~uNT~f C& lems ur ir Remarla a"-"^ po^^' '~ ss", Prim
dos A inteior I tetoe de cheques,"1^ '-? a MpEci S: OCIAS, ESTARANT PARIBSCN ANR IOEAS D AMAS T E'iENTX PA eazemdr s r ^pid: Intense t es HOT,"EL A;.N~lADA Hr~,avana Electri ;c. Report. Lar .abal.1 ,^ ^
JL-Jl r C.tt L I A nine ii>lnO d a. b ares; Sltn devio CaJob.LM a y o prr co=sr=i u ===t=r = 1eid On cowrporcd6n.d Colelo yupn i dc m l hbtclomer.ubld Zcon-9-3 b1cno1,11.f f o u|.~ia orbj utl.lr~ld.col.d m myttc
C~a''S -41^^i-& ^ ds bnuts 0IT RSP R LAoD MA .. term' Pr.. -^ Teladillrn^ .ou, Habana. ope ^ *- *' A"* Perso .-H Selr extg"'*r
raztaona.bles.. ---- EL CT tenos. a ,-Pullmans," eme te oC OMO. vendor iltemn at i hsItrm ed \el ,---- - - vial. o pt ent Profsor ame"r"i. ci. Vilega 5 ;" '_____ E .Kiin. rb a^ R NE O A as i .EPA T .E A i TAIA M vs ^
C-37-5g ~~ ~ I Grrnj B'*t iC .VNOiTLV O a e aranda lla Ren tblm 5-'. Smaitnt rowit perona Srr~0.'? ^ ."^ ; C b --- _-n eximenes Gewai 28 .et I (m^,n'. 1 Palacio0'1' Prsie cia Hb t oa~ ncia el ecmL Ii.8''lS,mo, Mrae. Tel~ foro BZLs U"" ?;*""'p-a~ p~ i-
mEEA E~ GR|j e rcial", Progrso20,lT e e- Sari. Marla6-2 Rosario^Tr.do Rule1;^; 7.^ 11.: UUa U464 E-623-7-30 nes amplis y rso-o. Au file^ y Caln A- 29.nt -3 E-- 58244 Plaza, Civi' cs. Sala>. Comedor, h~l,,

i *d~d ^ .~n;:?:' 2p arad. d e.i:*"-? 5 A 1 M ES G 67ANDES ;,*; "~ ~ lv~ ~ ^ BE. %nn. f Ni d. DEN."" PER* ESCUELA DE" BAL E.? ecn, iu a C ASAS DE o C lad .: $2.0. one pr e stre ario : Lambin. 5 63car yarnTO ENTRE Ma s Ayes.
]- "\A m-T~lo*" F-6"E.IN vces nuvecto;Radi el- ""*-' ^ "^ ^".''rb. ICOAC.N .T,o-., ^ T TFR '^ ENE AL '' c"1"* 'L, ~ ~ ~ ~ et DA C"nceal.ne pare memoriesn y li ^ -^ .^ y v d~ ljuidorims. to..**'; 'c^- ^ frnt "*". ^*^. TtT Bel UrINE OS -- Demeams ap refeenlos lo co
rFF n ~ M Alause "phiips, L-2,- Tr.ad go' M^n.^^ ^dSd dead.S $4.0 Lip-fl r.m-n^- to^^ ^ lips, be $4, "- .; grj *^ oJ

cemsneros npiEGO n C *A ------- E nta o Mqin s deir Prd.y onul. ocr -3-7-1 npn 'nrn n ods laesd E-8306129 ChA Home personui E -6315-7 a0-1 int - 49- Z- 2 ^ M% ',S^ al;*
I. 3 c Pizza, s an ent d P in os a 4 p p la e ,,,, it ~ 'a ad rt~ ^ i" k B 1? S i ; In I.,e HO---A Q U L B S T EL~ r Mr io ARTIN T u ii V IV A G R A TI|S H-T -O _______ *- m
osni ar' ivs Icnpeon. D SMAnRiq 567 esq Cuin A ."Sal d O CTRO -HELOSPOTEOSCAI.u prxtracio, pradic ea nte d e isll b.,1 OTE. ESn-- I---------pes-*e*... yom ua osaatmnt an te rraxua. comlen- -V1',"* ~i >.
^ so. per g o ^^^ can rapids. San as NO 82 Ila, d p aso y l o C delpa res ex cle te Io me U r I. Cl se piM H aT T aN l Te mi a em te YfK AI T co a da b ita do ap J .m t- o.- u. pa st deh. *oCram *,- m m *
Garaer oga ^esnte t^^'h."^^1;.^^";-;^ 0 AS ratnieno Cent~cogara O't WIAlnA I N , ., saa, ome~r, panry,.oca. M HA.AC ",t

vio yPbtentrueo y ems.Nea aaesd rmn ^ cii Paoa C^^ S ^ *" v." a^t ccZnc dmde*S "; un^ r peso. &gun abundante,
Silica y. C-ounldi li 's u e e t e ni g n o e a io ,'s e oitx onP"tia,, optl u y sricnd el d s hE rm-B clo E r sto de m s. l

Alo CXXI94 HABWAC10NES
11-l CAIIA n. 11.1111,1A II LOII
dot. assnpllu iibl" clonsn )i nIn ..
N.pluno. y -V~rtude.. Its. Vpia.
__________E-B5<1-
ALQUILO 11ABITACION LIIZ T A
C'mle.Dures:4w bajui entire San
"ardino 3 Z.pot. S. I.; Suirex.R

' BABITACIONE8 Sit.", SO." T 11.4141
llano .entre Pissri.. Y* Rotell.
1.0L IS ia Mantilla.. RutU. 1. Infc
Cues Is encarzads. E-9506
ALQUILO HARITACION DOS 'CIVA
Cap110lio. call. Cori-le. 256 bajin
Suifti y r.-I-H.. Preci. 425.00 ABU
y nom.' Infornies a. 1. .1ann Tel1
ALQVILO HARITACION CON LUZ. AI
y D. Vedado. Otra S15. Quiisnl Avi

ALQUIILO EN 0'I FILLY 15 UNA" II
iirtrimbrio u hotnbrcs soo.Agua f
calrse E-9innta
E.N REBIDKXNCIA FAMILIARl. AMP

ablel y ab... comid. R n"'
SE ALQT;1ILA UNA 11 1B1T ICno
ca l rs.B Lt,.i-. 311, ent1 C oni
y Llt~d ______. E-9665-E
$11. ALqUILO HABITACldON A SEN
$.Is tinicei inquillino cerca de Monte
farm"j Indio IS, altos, entire Gloria Y
a, 6n. _____ E-966-8;
AMPTUA T FRESCA HABITACION CC
$in rauebles, excelente coarlrda nnstr
No.. 160. e(I. 0 Ediflis:1 "Castro". 3er
an dere~ch.. Eevador dia y noche. Anif

ALQVILO HABITAC10NES 114.0M A ~5
Lst y aguu. Avenida V, NO 25 erstr
Call. 27 V dd. Inform-s -a Anmpli-
A.Imendarea. E-B487-1
SALON CORXIDO CON GRAN T E It

Vdado Tel'f. F--hl23.' '""
AI.QUILO BABITACI-ON -AMUF HiB A


hombe solo. 0 o. 1Bara delo ,'3 rn*

R EAQ~ A ABITACION t AWX A AID l
yan6o Moderno, ur nr E-11758

As ua (re a c jln te in 20. Tel,' ao nr
21, ev ador,0N. 10 rncAp. E-6815-B
BEALQUIMAN ABA1TACION9EN LOR
des. peart]doci. hermoa dia yarqn
yagua Callei Cu art entre 17-19F,
_________E-5oei-l
ALQUILDECITACIO MNiQUE CO
A; eaquirsaj arena. zolqu a
0clones d esde $30 11': l a

21, edva R'fenlstaclits. E-685 -9,

HABLQIL0HTACION ENVUIfl^ LORMEMaine cmid'rnie a W-'1 abunant. ales1'

E-50261-84
BE esquina I'a RenalTC. alulah
cloes desde $30ai Tell.le aO9i
*uv adiitain E-5763-841
ao84 erps canl eiq.uitncf. a tdc

HEAR~L AITACION AMIBAlHUEPARA'EAQimLAN~ IAiTcoE I
lefoS, Mqul-03.h~a-1.o 1I
nr d el i .E -t 118 0 i<
Or, ALQUILA UNPLA HARJTACiON-
i n l c~ A . o f o r n W 0 1 E 8B3 2 5-a4-
ALQUILp AITCO N O AEITA1IO

bLU~ ""'ABITACIO n -LO racl
,ad .Inrontriasn nB-I85.. ,c$0O

2 ,pri mer hay esqfn Pa ur No. 31als
DEIE A LQ~tFALA U HABIT o
Llamila sr ict moral A-S78 1./'d v a Brco
F-733-804-1-


AkLQUILO HABITACION SAN LAZO
884ja. plina cast. Malecn A 63 erl-
E-8754-1


SEU ALQUITLA RABITAC10N TbICTF

E-8768-8
* lqUL ABITACION N CAA A -IA Ca
Iei lad 1es. enl o '. ; la I l. q ,
toranea b13. S Leonardlo 1I. en refs


OF ALQUILAN MARITriCIO OC
settles aelusina ueblrn. n h oribale
- tral Pina dat nnlos. vlb
BE ALQV1LAaAN' HABll TAFIONC
m onllar a de bs ta mre ~ale I dad. n o

AQIf RUABIA UCION CONI SEPV
BEy T-ALm simean&. 1" AL-P111
rltria buenas com, innlllca comuni
Calle 1 spies n la. No. y15 ,an
De B8 lie atam nt No 1. E-98-3-8
ALUIUIO NA VITAION ALTO CE I.
$ 2 0 o C al s Vs u I n ,e i 3 13 s~e nsd .

CAA*IILA ALQUlL LOALD l"ffN
pins 0 tura ca. trcnn .. a una xcuadra co
tre 13 4 15. Vl. aP." t"-911-i


CC1asificad as


DIARIO DE LA IARIISA'-541ado, 24 de Enero de 19533


Pigina 3.1


Clasificados


L


S iALQUILERES ,ALQUILERES A Q UI LERES_ _SE SOLICITAN SE ISOLICITAN I SE SQL ,CITAN -SE, 0 FRE CEN.
S85 __ AE T 'OAE M VEDADOI 96 LOS PINOS. NARANJ1TO 10^O1NRSC'CN S 11 OIIUE A1S it8 C aM CR1ADOS I 2 ^ tHOEI~i
.A A L.Q 1ILO l.NOCA I. CON PU EIRTA S DE L 1NEA M . GA MAJE TER RA 7ZA 8A LA LOS PIN 0 S CALZADA A LDA IA S'* 1 V ENTA III. CA M IA 0L 1T U H C A D AT A IV B O R t FA l IDA R IEN L it E O I E C O E U C J V N

tilre I C~all. con much barrio. Calle 3 Roass"l!>0 all' y* ;. crisdos, $133. Vera do It a 2'p.m. I mereio" y vvivendic ola. C arlo *'K 'Iri "_i'l'' lSSOO I,.,,!~r ......" Id'^T? a''' t ,,co,, yAlto'. convento de InteT r"a Pe'lrr as~ona- es ,- 'riparto. come~ndc,,iB'l Rat'elica1 Pr,u
C,,quina a Calle C. Martanan. a Rutam de U-8390. ___ E-396-88-25. 1 sparlammlnte do, habliacor _, onlia ed dalbe a olRpirlo, Ayci~ri -976-172 Dlet ynt~a $35.00.u Mlm Coo don 10-1en u por in.)l PefetoLaose 1 j-M112=2
.24. II-IIII'I- _ _. 46-83.0. RE ALQUILA 1-1. PSO ACARADO BEho pa'tio. 0 Todo s .eea __ M iramar, --- B-9309-104-2!4 -- -OCT --N -DL.T NoARE Im. sueo.'! Y coiu daS. II' i S oi~icE CRoFR iCON BUENAiriur
UA. AMPLIO LOCAL Ceoirlr aa c-medor, 3 ouatwouls Co.l" E-t5^-8-241'"1 `.T COCINERA BLANCA, RUN rjd eoalaa lTltn -MUG DE LLA KARt A, '"" "Iler .ca.one ld yam r B
' Con rania.,lc. viviencla do Una pe., *rn~te'. Sfct^ha lnforma.nt 23. .q. a^ --------- --------- v-.S d .'o 1 ratn. 5pss.B78. `I h I Win, 'V J LJ".* _._E4M?71-26 ______ _-u-,..- par" Antonio I-407L .,. ..

-"SnFrancisco, a rundra y media de H` "BRN Ca A 0 AllARTAMRNTO If VI- ----l----r-- i "" ocinar y hacer .lualmlz.lluln L fa ben s daoa burn s ro e" don de Inrotln yalme ,anuic m "., -l" 'ever' Ia 10 ao xein Ia
IE. de Oc ib~re V MA.if inorte. I-M723. 1 B 7 dJNal 1.H.lA. rftenca 817 ly Corkill. En- I.r~ A ~ O LR O E1N 8!..r, cee. alguna co mloc acn triuctl- L e ea ssnl amo st Una pnr oda esinua r e etan r p' 1 clTt 'it Buena0 Eitfrnllo E-h MIm erelec
ALQULO AMA FO LER MO ERN N dvr r~iren D..ICoIeac~rd I gaantzarice na ntrds trajem .. espinsblo
at D i= 'lade E87 M mahode Vllm BO-4408 E.5111[. ES3WS7-23
'' IQ'LS LOA RPOPQEOn.raly evdo. paria. ver a agua eein 180 Ca'"ll,1 chqauirerda in et.r- ___ ___ r Et~-1-4 Suem ral _ 33 E-i-22S
Is','-r A^ ^ V ; _,3 ': ,t Pars onfordinas..^2T Tel,or. - - _________ ^ U"' viml( -""^ 7tun buil efrecw, IE OFEE r A JA.IRE
BEVd "" 0-" ? VEDADO. INN loo 213 EN.R 9SE SO IC TA of! 105' MA EA OR a tt S .1 Pnost, imreacinA P, r M^ I ^ 1^ a ^ '
% LO ALESCOME CIAL'iIS l 15y 17 PreiosoPentHous. 9 SOLCITUES P ALQILERS ^NTO CCINEA, MNEJAOAr ''';*"- in. Inft "!i rwe. M-F23EE4E.iiPopei rWM4o-coN a.. E-3217- .or. E-91~~i~r.2,
25 entr 10 y 12 local p. i Te e xisiblelo. aft I e m~ll O co Ets 2 I-n y D^? *rlB r^l~ llll*Aa "* '0 'E50.0-1 n i ro iv lm l I RIOnic DEelao LA- MA____ E-S)37-18-24 AE Am Helia W-4M B N E-875 -233

A,.i S, depo,,,1 an Blconer n trpc t C a,2V ddCN 2entre Ia y Sd.!M ^ o .; I- Play SARM N O C O~ vN N 1 11O l P*ara ocn s ncill. PC- ---, ~ eec.;lrbS~nn :; ^..-. __ __ SE^ ,""SE; COBOFE. 'NA ..AO jC gP ENR IIF E SPAONA LE Din.
,_ A 74-52 I A IA A ProximaS ae dormitorio SAU. ....l I id .."*ei r e Ieee- ^ ^ i^ i__ E.S.W U


tallr. Mnlo ituadsitoipar vista, Calele---- mT ,,Idid IT^ ..,----- in____________ --------*----------- ----- Le I I ... .. E-5I72 ------- ____^""" 3111
BE E'^ "'010 E.N;, T=.1. if y Eea-au ,nore E0___ R1A ___^ ^ ^ A5-'731 "'E DO E-99-172 DIMIS E, OOC O ESPNOA E0 .^FR APARICLARCO I AER
1, b"us oaIaPuerto. telc 'Bg "" ,"^ "? Tr^^ ^ B A" R SPEDDM, E-7878826 E:'7'0-24, 0, ^'^ '^i^ "^ ^" -.Ia.- ".'0


i it. ^ ^ ^ ^ ^ -K .- -11 7 rcooPn os.- I C.;icall^^f^ yesar- 655, Cerra..J.NRO .^ ^
|k^J LOC LESCOMR CIAL :^:s ,I 99 So LWT UDEN S DEOLOCAC.ONES S(UT COCINERA MANEJABOR r;--SEOFREE RFIR R OLRTIN
E'^ ^ .^^ n;^^^?^^^^^^^~~~E901-11-3 ^ S pVlF.ECES1;.E". CR.1077 MAN6r60N refrania patiulr Ratil.^ TelT^^ o!f.' I UHCAiIT'^- a ~ p ~ 0 ^ P ^ ^
ru n d u^ a '~ n'" i.* ^ l" lca! M C er q'us P c ia I I S l o EN o r d o sA B Eh q uit a c i o n e s I r kl d s c on" ref e e n ci cl ar -a l e -a o"u el n sr, re(IfIH T A M ac*; P araED R E U .PA R A a 0al'^ 'l ' O FdC 5o a~ aX 6 .^R p S T R I -_______E1 6-85 25-12 4- .
g bl k s olol n V e se..W o an a Ira l i n~ e P r a t l c m d r ---- r - ` l 'i r c l e nt r e l2 3 V oll do8 T ole .- S E E I A > L O B B El t l I C 6l- I. B E** U N" rcr~ ^ -~a i ,ol a ip t w c T M i ~ t U R r
11- he ads.3-BS-2 rat a o ola a, ll aa rn IA E P O L ..,in. ., l"ifE- Aii iA OP .~io ocL PAi 94. hr oisi mos Tp c lr. or sets ^ .-. N~v ,n, ,cic~,,,. ~.n. ,:,'."';",p 1^ "" ; ba|118 CR1ADASQILA -EUR" CR1ADO |(-' O";'" r'84I60'1: -eeay cu a ,bac,1
" laid a.. nrd n pedetco IS 2i E A T O I y 1 IE1; -"" ',",l?"" 1, ^ 20 1. eaoo E-5704*. -105 ---------2---8 jFEC~ In ontre cii 6 IMRtnic colgON no-- CE CHos BLANei- C O. 110due 2e
1: lprky tra"' lcon;". Te*lff :;ort *eo roPn W-4 ~ da..Avn enrlN 23 ras gr e lt4 ,^ 3 "2' " Ap : -,, - "^ ^ ^ .^ ^ n 'un;. .o'^ .^ "* .*" i0 aue _o E-907-19-2 W -9
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ __l,,n d- Co ch o 46(1,a Cuban y~ lonern experta]i oanic 'aa com -1 ______ y.;l 10te, ,.. eFaenc N plaorleenlc.Taean Wrm3. '___________\ Ear1- a4d.E T-2
Hab.. Fpr n n ^ ^ b~o T.eL T 9.9,?;: LA9CO A 970 .r419 H ]TO *- --NJAD R O P T'N8-" IS erecton y anteaimiet d Pianst I--" SK COLF R A.AL N AR COCNU-f oTiARE Illinois -114769, re _______par_____
.--- '- !-'-!'--"' cocina. l"uj, so. 1'^;on;.8!4 y S!C cn *"-! G R A V E cPR U ID D iloe ts 1.. D os arnpli' te r kzs.1 -,,- ,]arms.~ Suet ry $45*"- lm ra. e p rin l deOr-9 ,. 1.bu n ed ee c A.Ca C. mt p_ ~ ._ ; ^ "-1- - -----


'. ---------- -- ------ .____________o8l-.- 4 enm yI v v.1len .. Cl~rltno, y S - 1"' M -8 2 ..., E 12 -2 1 M Art..OC N I E-9503-105-2514. e j." co^ y A yc. f r tr i. l. ell "i,. ^ .ue ld -e-r un. Ch orn O-2 2 l 9 2 bU GaOF r de h ESP NO R E xpONSrt, d ire c L -
|p v .^ "n Jo n ,er "rrte i L. Turns L1. -O E G O B E E 88 ^ ^ __^GE'^ -''" dota fd do C D PA T FI Nnfo r ANmDEs Sr. Pardocl'n" A-9522T ,1 ;^ ^'n're MI 'll t^ o l'l~ no,'eddo v c.' c.i"Ja. Toll W-19 '^ '" ^ ^' E T S-975 11 1-24 F C N S A
a.leaIa tac. Vn--3906d deH %(' W'T A"j~jA BLANCW.u I'*'^ ~ -AulIecl~~la^d ,in-i ,-iv E.of]0^ t _e_____ C-'3-14-5Fr EnvienL inSE 'RB Jg D "l--I _ __mla -~ o -E-ld 1 40- Fel y3 co prSnt pa r RCotabllltad *r-3376.
- Ean :L'"^ bd n^~'";?e~TM564^~e^.T',." A-8794-&5-2 AniU gnd Bes ecesita 0 oBsso'An.Aro; '"'"^^ ^ ^ S "^ S^ .~i2.-%2'1^n~i'~ ^D.M~'/.0
ff'1'23 ~ ~ ~ 9 yA IA A P- VeaoIfretU8 IE -8B648O-3 tres "' 54mioro csut, a E pradoin y Orln, e ,,,ts- C- niau Lacd s Vl. SIBV'ENTE D'u por Esrt x eano xprnc ,IE A COLOR.n 0AOP -C C ARSEB~H C aNCN CMET ------------^- -
__ _3_1 __ _E6338- .1 | M1AM R BON1T CA8 vitalA Al. Sr.~ aa u t"p.'.n~ 'mptn ^ '.L"^ .! ',Rp*'t'^.l"id- l lnli Fra nciscon rFerendaluddn E Ullo 0frrn,> e 1 P rEDO MEDIA.D DE COE-131,125-14
C '| ON UL A AR M DIC i']''" "'''nl*'10'co pusi pr-je.co ifeen asincaltaa rpca ,aii r ]ia na Cm]no.An, n rA.Donli-"." '- D"- .._ ..- n A6CB. par.-(4 -l27 doleurdoct Is med Cnireal'r tla

r % .uia CHe35 I 7 l r-ra al Vibora. vsr Sunce ___~ _-97 __----- ,----- - -- ra,ii.cno va oir. i E _____lr hiaccn lnc la saoa CN A O ,rA O E P~E l
| *oI^ .,, b.fti ocn.,, poll,, ,Emdro Afur:L dent 103 R1ADAS -C17, O Habna p riedw Co. latio.p? ,acineueS j L I p64 WEE PAR TRB- AES COOC -a__ -____ --jOFRE"'-" CHOFER 0"-"* CR B OR MA
'.IS ALI 5.EID "', IA MHIO- 5~r u arj c at y e v d ra o u h e e! o l mii o m r ". l .1 0. TeM l fola. Sc or B_ ll D 8463 ~ l- le: o eln rerne u nanecrnca e "as** HE*" t''-" noll bu"I- h lk ,elc ismrl,..i sale & Camp. ~ .1
27 I ~ne1. alod a"ari irLni nora o bao. ____a,8-8-5 _________ E-929 3-99-24 vam"nl. Acst 5".2 a .m (ooB48.Ll.. _FOon I-68 E 8:4-1-5 .(ca nn otr .Be rtc.A nB
"eb [c rapli 7ad Aunch tr_0 t h y porvr .e- E-9474-C8 9C0 E 8 L11O r IA A D AN O E. ________ : ____ C^ H 43 I____________1-81-1-25 COCINEt!IOMs~laic YS A O AE no dOoCA bnac -------- no nil t W-2639 .
ourve. MagniiI a B-t 24o E-4^ ~ c.N.11 nr v..yDa eec..Sdo501yuiom. O1IA0 EDBlg P O ".CES 57,LIM 1A7O OAS ** 9"''M-O 1 22"""'""*l"-118-24.l'i~.% 'SoScctr'
q .1AG -I A 11 7. ot'c. D Par v v e. V aE5 t eB ASa co n n d or Io a u r o c o e a e 1 o 9 p o i a a .v n e o l 1 n b A X AD R uA r B LA N C A. C v Ieo m d na Ed c n xcl nt r Lee en l i -2505 ,.' I1 ____S ^ .~ E -9203 -1-2
Edl. aa i ffehblalo. n. e mdo l pot l .ai .jadn pajo. grnc lva- ,_____ _____ _9M l0324 re.eni nca e a _b n CO ariLOCenls aASIEblda W 715 I____________I A 1N -O*WL^ ^ ^ '"^ ^ i
it_. AI L ,uk, _ JO E-:64 5-24 HO Alqullo PloistAR el on 4a ttlr e D y r..' I 01' P.rRDIoA4 I~l^'" C"l ,S- 103;24: V END E kOE8.l Gano st pA irese nt* | 441 ",, SU ELDO:a $4 DI":.A R-IOS olnic e Judo ser''t thick.________' c-"-l 8- 131 M BEO E OFER BANC CONAR1A S


-r- Columbia,^ jardin.po!A i e ik4 er^ squr.s5 vnM^I Nctdams m cahf om rsprlo i pea Rocel12 .MA.nea ,tj de exei nti. ny epoaml.
24. EDOL OCA''L EN I l l M N E93 L AR ."" ^ r. 1" habitaclons closet nat B -4II0 ti ^luerPre ipa tno dd 3
E ^ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 71 5-24


ri EP~N G .A rq N . E'D ------- 0 O IE A en elIN RO houeno dooco Pregunta E-74811-117-1 F"* "rlE-^ la. ifrnisE cFlaras "ANJA OI BLANCA. m." Intone refer"en" cia.ls.
_r ,"e }^ ^ '? '^~.IS .- r; ,,^^ ___ -rga EscvE F-1!S!2i^^ru. al^.L^ ":, T.16fon FO-3203.i2 E-8157-125-34.

| A L O S L D 6 !L..N2k NR 2T1.AM9-etain par!!^ IRs ~ talsdedires c, I? mS E Sll CTA LAVAN ER TDISA n LA IIT MUHACR. omIN _0^. ^ t^ ^ ^ .l^|^L~~~~co^Jl^''^J,.^S~~~~_N1 COMPHJ^^ -^S^ ^^^^ 14LNERSIADR^^ ^^ ^

. a A lqin ra rn local si esrear^ ^ ^ &* "" ean' d rs So altia u a rtm ent ctntitiio Avenida S p in etr 4 %44 M- Ivvna$.0 cd vez Motoo N t .. quo dse vi ^njor? con. ^ d ^ n retl~. co--^ -~ ,^
`dd E-B2H-M2 ""' I Uc '^ ^~ do con laaeda51 BE -0CT -OIN K -A E -EUE :__________ ___ lFc74. BErlt lrFtlCm Secmdr ecu f U. E. .6 I COCINERAl?- Anh~l'l
H _____ 0._ a.^ Havenwor 2( n eulu Sp, jorts- xtm iT t m -1 .n~ Ii hue er-~-i, hut- AU, do 1.* case.B2. :riL7 m aideja cnc ue rnciti Anitl.urs pre,
1.Pff dd IE .` ALQUILA C P iguae s di mes i C l-N meto No. 4.O. Inforcan -7669. SEM.OO.IAN M-7ENE XBOW.K l; Ett- con ref.nt reuerme 17 S gunduar parIA Antonio el"----- "---------E i7. i chafer:___ B11,2704.
ILI~ 1 Mi^ S i5h5 l^' Pit It., e" on of a' 16 '-8027-90' cS114'n'rir '~ '..d AGE-- SOESyA A5 .. uena aparl nci co

oli t a %cE ,nmerufl b onano .ier ae O~. poto evco hA,1 91 rtalCrrado. de uarvtas d y JOIN (an 17. Alenu re s ldo ed ed"l1- ,1 1. o2300a etc TId a nit.- rer o'jn Osaldo Bar.W Silvia yu San MO A'. 1 -877-19-2 E-,, 9332-125-23fnu .
1.Ifom S^ L .mo-vlo 54 W-4625 Aos. clst. _p o rrazat,6 ccns------ .ua .t 2 I .:0 CO.I. COM ETE TE- I,-;*:A*. ;~c'd 'i~ ~'" 0 E E ^ E -^E1 .y? 0,----r'p ;i.t -' __" ___ -T _r_. I


-. S- __ - ~d- I __ 1"^ F" cr te :- B "*~* 1n. "*' --I---^ c ^t" "' _12 HnunA, E 11 .^ c.^ r, .T. ^ ,I --- "*.* 'i; ,..[ i. r '**

DIARIO DE LA MARINA


EYRLO 24 DE 1953


4 ELEC'


-0^


hacer- la di tiibuci6nvdel pr
m6otico ex cuando se destaca
rclaridadel alto'costo'actn
a El considerable aumento d
fistrado durante los uoltimos
Ta~clase'de'articulos y'serv
lucido a'TREINTA Y NUE1
.VOS.el poder-adquisitivo a


De -h
Ud. di
1)


CkL Cifl


Dictada la amnistia general de Creen en E. U. que la Legislaci6nfspe a Canada que sea renovado

SlCiOfleS impuestas a alfl Obrera1nos1mermaSUS1inversiones6.otravez el acuerdo sobre trigo

Quedan incluidos los adclos gangsteriles, o sea lqs 'r- WINN.J G. enero. (EPSJ.-Lvan c. D. Howe, no cmrcurrio a It re-
am E 0 Unidis a roducr 0u cente conferencia eromnmlica de Ino
que hayan sido acorn panados de uso de .armnu2 (lila "The Wall Street Journal" algunos problems Oyud", a n ropa oc. dental y. Yes- |paise brltonloa, c-ieobada. nLan-
_____________ to------ de mu ;-.;- / i "ndo Ilbr", ahoro quC los does: on camblo. :-e emborcd eon 000
nor el moedlo on ouo docarrolln ~,q los inversionistas extranjeros tienen en Cuba' rpublicanlaoon voelin al podr? | ca.padla a.<o ,rei.ien encan-
L.a SuerinlendeociA General lde Ia ocllivdades. va at oue no aseden Aqui, on noto d-Z Cannod, don- doRa abriir nuevon zoircados on Sur
Segundoalnefinanoo nue 'rioglel dog- oaero. eon determinados momeno NUEVA YORK. enero 23. (API.- tardanza-robos director ue uauma- do oacultores iozan de Una America part 'os productos Cana-
iou' au~ust c Msrloui Veolo did a on. de la ooda. Tel Wall Sroeet Journal public una den- nuno0 ciCOnmitllons.Cualquiora 1000ldod 00000 so dienoe. Howe reocorewna]a Ia tenden-
o ucpr R 0cr.b a0a genetsal c onolmlo n- P 00 or anto: Es aconsciable. prude, iol nobre algunos n e lo n problemasn qu o 0 la r lid d obre e o Jo i t n u ace qu a e i a del comerco nor -sur" a
0000It io eodido nor el Pre. to v nro ecosollo el coue a lgIovn ,,, lo. 000 Ins ifn'eol 10a a aj sli.dr o u lfru yo pcld' anon51100 onee00by eoI,,io noca ac iag
i(den"]e do "a "Re'o'ubica. general Ba. *sa cionados disciplinsfiHmente en l-. non oi Cuba, T, dice que JOS hombres I an sido casi cronicos ell Is politics 1 P1111t's.";, Jrfiudla Peruftns ree iliftca simpleinene "Canadlensig-
Sauronuonsladel minin-ro de Edo-- Centros He Segunda Enseoano z z dorc ndgoctos onc dtican de obstAculo nu. cubana. m 0 0uesbran' oc'lualas por tal PO- rho, o",l 00a possible decirlo aoL. A au
c'acin. doctor Andrds Rivero AAgiero los de la oporlunidad de '0n i. fero 0unao la egislacdon obrera. "Por Jo menos Un hombre de nen -'Obilidad. Tadicloiu.'moenc ptulida- | ez, lon dirlgentes .Idustrlales y co-
una amnislia general nora IRE sncio- idicar .si Conducta moral con n L00a co. enviada por el corresRon. 0ocios estadounidense cree briber ad. loo del librc pomer-lo, en un ( lun- mercialea de Canada esperan QuO
nos a esnudianln v s eha diclado cl a so adelanlamienoo internal. ,a do dicho diario en La Habana. di- !vertido clerta tendencia a lalhonesti- do ell donneol cnomercio llbre ra0 i muy pronto conta~zn con lo mor-
snobrcimientlo d lodoos JoE expedien-' Por cuanto: El dia 28 de enero del e que Ila incqrtdumbre 0e lo 0cl. doad en lao0l 0 capas inferiores del go- (do desaplrcien oa rapldaoente, coados del Lejano Orlente, Inclulv
Sn Iromilo con01 000 000 o 0101(0ano prdximo 00so celebra o recui1rd,, rernionte a lags cargas imposltivas s bierno de Baltsta. El oiro dia, cuando ellm oolran sos eolneo-nzas en la i la China comun'tra'.
ltuando Hde diol amnistia H e' 1no110 doIe Jo acontecimientos mO s m ran-t.0 e dlo no l factores Cque trabaR la 0Puso los habituales $20 en Jo mano reulaclon ldr *inlernacionalista" I| En general se cre quo cuando ] as
1ich11 nobrseiomicillo las sanclonr den doe e nuestra histou n ri oelad .i inversions He parte de los extra. de un inspector d He Trabajo, isle coar. del lueVo pleoldeme noleamerica- representantes 'te las cuarcnta y
0iDue0las v sos rxnpdienles iniciadod ,mlrnto de nuestro genial Jos6 moan, o qros. a tesm ente tos rechaza I-no del 00001-
0os'lor s otdoeanctrismos.o 0100 0 Pr OlllO P orI00 bon lllo "0 So ljon el imp0oslo mseamo El l osde- 0 (00 loolu cParn 00 pe" mO:a (10to qu0 dog i Jo .,a "l Iltud do llterlaolonal e*bre cl trl80 as
no L0011001pa ddo oote ortacion, Il.- In, pain0(0odos(0ogol banos. tn-S1t Inlai JE ]s l eo I ndaoparlono hllaron Unid erd dad den-a o.
bdiolo 0(llacion d0e ha00a10L0 I.,"......I 13Oroeslt de Meoi .,Mstro do onellub ao pr, IR loro racion on es en pmiblo de10001 00 b modo ; 0 tO du contId para1d ele0000 0 10 moo el ascoid tinoda lnoMes
s adon d2(CrOs 1l000 dcoa Ion ol Aducadn:00 1 00 0 on 2 ta (10 0100 n oprd o 00e a00a0 a0 ra0d0 (0 ior l de o daa o oo ol 0" (000 w 1"'1"1.00 100 50 d m triungateor. Los a lanovipo-
Doltone eol 1S 0.00i1daoial o00 00 0 a las 000antao dimou.sod ad l 00 Eno eEtadon moido delilos(10 Insoualaleidad.o i0.l!odro 3,,toroel todorn R!ou clmird eoeueood
modndo or d o 5 dcta 1oro1i0l dov Jo.i r n lrnoens de lot s disouloando 0d, Oenro llodn o l la 00 Ins (100005 quo oblienen deC dnados aDoumplir peons do0P1i. Los no r Idt r %0 a r n ,li o ofi- q tuno looo rto elA iomntloa do 'ar
l1001 e0(00del Coole rioaoIdol Apdotol loll oo 0' ocro' ( n 0 doe(no bolnllo 10 'lilidadesn 000000(000. el 0000000010101 0(0(. Dice lombodn 00000sOlllpliO JIs ROOII 0l 14 titJO o .1 ontc do (10000 o Ira sd oma nzia0qndonto too-

N1 n K~ a r a I.so a P ol-ci d a S e Lun a li I.-.anz I m ne la. 13. ru da ia l l dice:e i es ~ i n l t | S p o o l o I ~ ~ a l ? r f r peq Drar R 1R dem ands.
Mooll. op c110110 I.0(01- .0,. door*Ell ni minmo. enlo ofrecLno opoicidn Hd o Is lrabaolodes a ma000riquez. 'dro 00 ols mbs oe-b2droa ule e loatn-
da a m e iit o d g clu l<. ""' f iti' to pr o H J OE nciari a, o n ia tem1A durccio e Josf-
He onoli el (oslo 10(0000 do Integra tie ]a oe. enr ie0d do la, C.. (0'" 0l pero.e 00 Ja pooch 00(000 0l ella (rabajadior darenooubtlln(ciatsd eO l0'0 ,- 000 ernucasalonbn. A p ti
dlo ol ood e nb A edapooono v sugen 00. roaezar (1000s 01 e lado por U.av ita 0el0010do on louriconte doetrolon 0100 0(s td0O alodn uo oo doos l git o sa-
o Le fonoionri no oeo-onsablos 00 10 ( I Un vc baorrierdo impOs lenn do udilizer 0100abajn r 0R0.' e"B .e nfvdm Ion Ydc UEl ende(M 000lW


Par *L. ^ U ruaia Lo grander;" acontecf. cual"nP' ri lealmY "pentiinl y 16 ortaCclcns pon cjemp
000000 inooon ebn 00000:llopdioboido at blinisterlo do Educ, coolens000lpodr oqedilamqlcoas(dol1,10le( 0 010 oquo hay on rGao-sb. deede Moon-
pane ooo aolo deciniooon oolabo0((. a00000leorapl1ue dob ona omoiIdssia 00 rrjndeO Oli tlO real h(toatoMsedleftioHat, econd
quo n 000 2co a de r Jofone0 na es a do 00000n n 0000dlo st0 gc,00 "El gobiorno do Batista simplomon. 0 OR llmlaba loabolodores. La cOse l b50ii 00 uesatbleciO opletamentI lienos. Sn alglnnis


Lineiln neo 13afa depiia continue. v eb muci a n. ran nuev "'rerbil Luv lan valorlur de camana
nods0Io deslollno dos gnla; OnOdO 0Hlou DanIon ala aos ns no lloniy 0r 0 1 as f( ptnora ,oOel aodebom., l8(dAolan! clo do hay todavia tlgo ean Ia os eadoa t
dol hocho 000 0 dos nnnooranoot 0n- llwrw He o dn p Cdlaldaso y parodoen coctradiosldIJP.0010 poddoh. voodo1^ ~ ~ ~ I Segnd Enefana aR ---- ^Ie nohcl nadai prvsiona pet ..1.yl cocnr re aclacl Peron li 1930,e qu |a o s e halo per.id~eeocua vende
Pol bob So 000 do IEdag facprtodc 0(00 de Heel2rarionos do oI S uncio. a( 0 oonnadsis -manel 0 l I o5 a o- 1, percibidaePeltl to tooexparotadoqes rla uraimente,
Pop -r--Ls En Elodo 1 00 n v elto-lDue mea 01t0 ncontopidas no JorIn se -l a:0. (1010dan Ipanmpresio do quo- dc lddonpatq d n conOo q p va a
do liemoon 000 001(00doe ailn e.con- C00ilucional v demrn les (001p(To-oornenlib golado v 000 00000010 elcool so deocargo h1,,0000d 1(5 opeladoooorl,blpaolmoepntloode- o aeubain u a Prco a
do uoo p ecordaclono 1, se h arootum-ob aloo OCo.onanl deerl IhI dona Los eod dro- 110 d Jcoa.or ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oe "'on el^ &4,ci ;.De d*d surge Is crisis I quest. El costa I cantli;;hd pe-subirco&e e Ilocndcn ------------
lea. a Dopustadel nl~ro ficalL 'hom resde atita anZin aro de quvie o dse noal nar es qmed l gtononuf cjlqcpvaI.ne raE Lsguo gioa rinadiensea asde le OLVIt
brddo v n acoatumbra conceder 000Edccidd Do nseoluq oo.51no a o 10mde 0 UCio 100Leontur I0- 0 too ooa eero 23dl
10000000nCsu proporcion. contIra el regimen Hedoe $1.00010 oa tiod oalcfsrale u do ded 1.El cayoro it Isnea l roa oi 53-
Joecia0(l clue(d udal t seole pl. p00 E Ronelva P, Polot oa slogan h1ber deniebod10 oion 0 lep a ogd Pao enprt eotro nurimoaer 01dtoo ton opr001 del E10a11(1nos orto delal-
r0 r0101(111000i000 ^^^^ydoJPida ct00- Primero: Decla r o p e^lin ldo i 1953. O oos cl a> coso con demasioda o Olivaloodop q uo( no haceo loSnoRtaoPrsoool9o! 0 110upa gan? elJastocvor don troni f-j iso. tolbqu
So roodod.a01.osIoroo sno-s oelP-pd.000000cs (o la opi uion p101100unbflca
abrorodo 000005 v n(omoledoro ho.-olumnons do los distitolos Contpra do d dienln inlirloSdo 000 0l5 pio, E n 0r 000(1 intaj-, e iloto delel ,I- li0den0ulnaedo lon pienoaldt polo
izonts a1 lag nopsonars bonotionados 0000(1110 doenebnza, n eS Is i v (o nnoa re lP In. a0e,,, dp la I alg500 claOle a dH e do- gonepioo pac 0,
C 1010P000b(ml 001. LvIS^, dpterminfC se la p'roce a S rion. elo l d(ml Naouih olj" a ls.. piequllboarlandlodaolns de$a5ados porr
nVloodo 0mb e Jols m Ormr loesrnm 00000 aotuemosonode Jo 000 CI a ro dcIf une OrOanti- Is depcrlociidoJ-I, del8r notomelae-
Pot roonlC ooo Jon mlombone do 0001 do Ia opomolgooldo do oto0 rcoo denomn on01 a Jos c00llo delOCJO 0r 0uar n- rncono. L pronoo del cundoain
la To(0lectivdad 00 n 0 5 secoWnviv bo el uDrelo. 001 00(100 0elsobresimicill'o 000 0lo0l 0 0gravin eldr troso Cd Pt or(g l.(l rirO PLos.10 redlon bdeo l o ionlo

-sleti todomle generalnt disipinaio elo aiuin "eio50^ .1~ d-Cpaesal cream- 'nr'l ylscnm'tga id
caE Du nued osi II Ij o -- P ''* (Contine Eecllv yd o ard-rnl aaafe hit Pig.e, aRAEA la r on mouori fddos en eo c
0000 od o derI l de 1(0 l n l 10 o compod.dosd 5t0 el bbe o do 000 oixmm on lueos Pua noedp Io agniouts (?no o ooul
010000'tn 000000000(O 000 ap11do"ll (f1Comlt (o n00 la,0 mila( fepho 0(0ndoCt oript dosoda ye W d daerotoers sdeodblda u
do Jo Pdad pdoor, cl00s. Jo rIs Segundo: Fflor coniotn 0000Oxo (PleJos nleolelLox n mon dso 50C n ic.idi de o conqu
COooo 100 ees molic IinoE1 dIntdiCouesloooel inc l jo Ante- dHelos boee llocos doe0010eEl(1o'oodedl odeconnitld oocolvo0 finmanlorotoO u- o n e nllo.nPIeOrbospl rooarodoa. o Eljciactual.

Ii d 1s idd os(re Inilgan d~c o r. o o''ur l ras s anc inn *ml esa mA nHe ]a Asoncnciaon d o" p-iono. PR IMERA pri"*ncpl PN IR ; rR^ Br ^ b'n rva. e confore0 Fit po nv,,jita a do $1"" &
do Joio Anl 1 1nuOpiocid oonaIno adol o pOr 00J(nte(In00 (a.p' S o Ooo1nloa-Mo. 0"b00h el" pfro-(l tr 0do 01ri0
0(0000,' h1 CIEN0(0(01 (aO 100It(0 0000 1.dd Vi(ta lo. 010 o do a0i %rr 00 aclae, pustn en Pot ljArthuro,
*dad 0000(0(10 boisroo do Agr ((clo n.S 0 Olloo (0 ]A 00 t 131 dos01r0(o0- Ontario: pero oole yroolo 00 001Mb-
Va.0 00l JS In dlaurto o a n oa11J 0asad1 ontoe. PeroooP 0 a.0 n0.0 deo poco roat." 's de0 00nel nor-
El feierno ,lIiecthvo 0 1 p Pfa1 ol or;i l proo u 0( e00 xcoo d anl(boo do Chie polO o l trigo vale
Goler ro a o 0a'-..-. (r. Teni o e d ar as Pilld l daaO ( a000 0darte i o mo A. S 0(0 Q lAnuchls doInso p0ro 0t0 -
000001100 aqe Ja Jos .Co asTipoion 01(0 d 110 s laonll o (1 lp0 en0 C IO 'a- 0- res caloore"sJl c setrin t yhr ( p( l ft1la.
(0 0100 (no 00i(dusdri (noaaIn 10(0 1i pO r In trcdratoutdlo l (lore, 900ce
grti .l1 onduslo 1b e0 de Sabierd.00- (Inrouctod s ycel 00. la0010 30o0cionn counlloo exdedne
may0000. pcorta 0i a] en gacgai! n ador 0I0a1010,Si0r pe-n e I
0(0100 I a (10(0IRlE i allzar Jodoss nu s ef iadles0,ll _rlI0'1l 010 r tins (0 gonantiat 2 por(1000 c lniod,
milahao. pr no sCa ao c ri ---------- iern ui e deiea sna st
0ez oeebrtacidadin laha h ae qon o peo haesta laolo to totc1 Cnp 000 d&bio 00000100

Gbido e lr n uo de cts. Hace ho tacn neistr tad urnelpr icna, luen- La lyni bee e ala f u
TGshI 0000 dolor natraoroCalCenO (a par- He n otalle, deo-an sobo: In 000 pl1- porn 5poaree alvido (1e 0ndebo* ft
Su It de IDE s dc D ot ica noltnd t No e Jos subsidio elonooricanosff~~m~~f *.w. ^'l^^-f-f~~~~~~~t~luant. qu rK uulte d se P flari i esab ]ause Vrsueaf BlinaySi dc qeo*aurcrodl5prcji d-
I zatrna de(9521923 y eun siNoa lao. nraTal l ano oin (al 0001ula c0eoentan al con-
Los1-fcenado n'0 c brrii 2 05 Aqol hoy l000 b6. Ibs tcuoldo lrlboyeoteon011 starltns ntonl Beoss-
polonosInsJednorenoqius reU ltnuocseon0 acerca doe loi 01000-old ar(1000 Ceaodi 0000ceolao'os (100 buoll. Y aol,
dre l (10000 provisinanl Hd p4 10V e ICaoaceotrarse uirI n uoOOol-rzluto- a R. oiuacldonooeImabnecen onua, toi
pr-cio 0100(01 die 1932, hasa tanlo el r s' 0e Pi 00 la >elaneot0o 0 paeate- El quonprgco quo JIo pro*ims cob01-
Gobteroo In~eoooaloon defntisolanoelp (11l000 100'1c n' cn 50 orno a d Whln~ranovayaa&aets-
B AAO 1robaje quo nrCn jorn rni i corresponds at Co. run ,lto se. 171 Oooo,`Lt I P00010.-at' ode ~o.
(Ion0. quedands 0E0 oantidad pen-don tradlcialo 000i00-00100 000011loO-
B A RTe edieiite do 0(001 05 con el aumn (0010e110. 00 1 0.5:ped -ranoo 0podo'iao L
doe arrobaje que rociha el rotono, y J 000 0000(10040do. I10 oulst Raria ItoLAVEPURACIONd DEL EJERU~TO
caso -de quo dole no alcoozaro que- I0 oonmia 040 tadionoe R ILon tie Joe BOLIVIANO
do obltgado el colonooo] reiolegro die 5010dm UIXtos, Lon resullat!os In- LA PAZ. Boliria, ooeroa 23. (Ui~o-
011 proportion. olortesEl rot'uocde to crinis doHe idO -SI mayor general Arturo For-
Snl 000(110 a Is oafra de 1053. los 1929 inoce 10c41mr moto utitmo. Idol. ole dot Eslado Mayor del Ejdr.
ongenios obonaph a nols tolonos quo Sea como, loo, rsootta mop olgrl- 10(10. Inform11 que has torminado Is
longan on arrobajie inferior at 510 par ,fbcatloo el eooobs U quo el olgnrooo 'donooocido doel Ejdrcito y do oele-
000010 o teIoErn rdtmomlodo Il a- ma moostro dItCoomrplo 001011(tOC. 5,mootos al seprvicio tdoIs roeiadi~nbf
fi5on 00100c p 0do 25 centaosnOp(10
cazacienara C 00 od ationCaraneumuelao n ~
or In za000 tie 1953.oponado 100(0 a.101 11
In imrnt C~oridos 1053. obe He Co00000e Sedi g cl r.M iguel Angel
y ioelcoda qoonceaoonn. 0000011-. w
0000ona In 5candadon 01(0 hhobiual- t ~ .
A- 20menelo ecoban (1arooosaloooenon 3, 6NI.)Ces (a [a ODiniUOfl JJuilPica
.X-000.1000 let*; poedanoasonrclentn0. IA 1.
peclaloon n 00000001(1000000so, onl. I
00. riratinat deretroeloooperel Goboopno
(,Il aoooo 0delonilio n 0100ooo'popon. Lxpli-pie (IA J dalryentos de la ac-,osncihin pe se
melo dlaronpdoobaeqerciboloadondel 0- 0he-n. La y-onsidera perjeclantf'ittIP rali(titllitos(I
091, defot caloro cndone oI roloso pcars__
00 roonlegre.on~oIaol.oe(Cnee 1000P00 00 0 o o5 00
00 harooo sin1Peo'Juoooo a a (00 100(10- oeobooo06rod no 1,0000D(ar000 000(000Insn 1000 omnmaoioooiodel rsfobocPi-
'j"p clones logoles ie 0100(0 00boo tlqui ot r p 700I0ellmo Inti o coonsoabildao n 00 biPo con (on culeols so hobbo nroseo-
111(1 yng orai /OCO000clesti l10 econondoo-6de dorbnol 'ldo 00l(01 domtcilio. N o soe oocibe
aptocados hoolo lanton srdetermino ol ,.-(aoudaoh oa ooaal0010 u unosooodo o~
aroobobo defioitovo cluo coroonpooode dortodos a joniooobo noblnico. 0000n000000 Jtaioll 00505 coando log dios
at colonooatoolseoll lquidaciolocs eononcp lod rs~los antocedootes Vre- nquilioos dot antiguo edificio do ]a
qoloconales, mensualos adefiniltoas. 'clamap ED ye qdEli Goon Login. so cnoformabon con snob
oaue proceda, dobiendntobo Jiigoonos i sof Do 01101 undameotO o HJoIs il nenos. 0110, nurnaban on.total dies
hocer Una tigoidaeldojamodiabt c ousiclio 0!.e (, barce. rodica "oo mit. No se conlcibo 0clu(e at ainexi-
Ibra Ia gafra de 1952 onll eos omos00 00 Y toha1exigido Uoa fuerte So.- geooia hboieoo sido obert o ooe50 b-
00 0e hays lbqundodo of proclopo 00l10 og a el 10000do los (n- blera donoinciado at din oimoulnte del
visional do 4.10 coolavason 0000roeb- olullnadotl iiotie ondosGran to- 17 de obrill vosomotido oontonces at
bir bog difeoencias eon'otre abiquids..gio, to cuol 4Odsrlo 00 (noberto. shnoDMinistro C000 hoblo v como masda
icodo efeotuoda y Ios 4.10 oentavonsIiltOnt(I v f et.de ortsda soibilidad inaflibado. o Is bnoiodiccibno de Ia Cor-
tojados Provisbonalmeolo(100 ara 00- Jooo!zca. 0 JoSuorema 00000 se v0101000aBoson-
Hed 15. Ieno00,no..o 00tarojlo o hoota el 20 do diclombre. 0 s0a
AIRE donso omadroganda 00labsn .1losliol '- n solo t000101von.orc~nho moses desnDus ouoodo 00 o( doo-
ononido, oeparadamooent REleg0000- 01e100ll 1,HIREod 0S0(0.ositlor Piotimopo bbi o nido enecido 0n el
P00001 pronoin1ialoe oos 00'o de~opar rta sa l nj.acrtonlado~ooo~o0loo1doa -unoe
Itipm(IJ0do nolucido Loogo ooforoooooHaido00noobas .5 010canocodod. do soolo r-onorldo el deroeho do neriansoo-
1u0 delormoncine000000a0lonoaamblreb. oldo 0- 0lb 10( On-lo 001000- 000 0a(no (O0(i005 iar tiganooes ocoan-
general exlooordinaria quo etAelld 000/000susoptones e al 000 (000700110 00Ordo el dortor Ptdooiro habitsfraconado
ses00 16n pemaneoole.onno~ral p0to00 m'ole Tan cosCom n-000 il sit0. 00 Oo 0p o000do obtenor. sin fus-.
Las miolslras an Paitlaeio elite. or, e00 CUP sea t000 000 1 1 *000- damolnt Io ]oal. to claols'ura do bogto-
A Ia 00(0 y ooodia do oslo oooadro- 00 OL oo oloo mt xgoloploHedo 1000000a roles ooooe cunoban es no ouilinoo.
goda el Presideole Batista rocobid a Coosoon a 000 (0(100s 51 los bros Der-
inn mbniobpon do Trabojio, Solodirogas. ronil 000d100da,,oruenladoctoblootor nooi
dor Aoil lotlloro. loomino vosntoCar r- Ian ln... nodoro ooho as00 000000 "-000ot(-
moo L61sez Coston, oolneoosle dimp~oo 5.JKO.a a( oooomo'Iodice obr onrsonooda -Una fnto
c100010 do la reuno~nn rleoroda 00en __ ondreolor iC~ldm1 o a t601 v nsoorado
boorns fdo In onche o r rPOP ep enttio'os _id
doe horeododosyoolsorng parooooles~oll- aontioide do Is Pjg. PYIIIIERAOorlactat oor 00Is narto dot ooonio doe-
r Itenndr rsetd. op Poifolpo- so gaolIt acunac16n 0s
oersobe (s dmaoao resnloasDolnoodon pvoola 000(000 nleenosll. oorlooamnosle olomoloosa.
por Ions oogudos ns a lo es (0000. cooldO d lo Is a aotda aolhPiboitair
CoolonesN'Joocnclddoos. I((goplm oil ellEl Careon.I (.0(Jm~OoOoa
nrinci(115. 01(0 010i(00110000porn 101 5 nins onns lean, sin embaro, opn.0
onomento del orrobolo do 000000 snllo p argumnto eob oqooe 00grin l d 00[ju fljd
0(1000(100r tai, olonos. SD lolpall td Fpoopno 1001100400010000110 onn oofr- E *- 005.
In, hocondodon resololcroon h0 oreapostao Heob oIls etoloono5500 0ro eolove1,
p01(1010000100 000 deloolo en It -u- Ions dofrnie s ntr( Inp ls den; parses. lshnali oI ~.PIEA
menoodlo dotoparohoao. 00000100ic 0(00Al)00(000(011 oy oen SICavin e (ol ___________deinPig, _____
lo Comisldo do Castes v Producc0oltnnin into ti.e l 1)FrnpooHe dIJo tbeco tno n rersde pbel o foooodss de
determine sabre lu Prooedonnciooyron.oel goner00IINagoollbio 11(a 0laoll-00piob Obbondo mxcodoo do $15.00: bbll@-
rnstoahiljtidodHe boIos onersio yel obodoombre 00g1on. o 00ovIoooho. 0000el eras, mnoooderos, blanoiros y cigare
oluondofo(to' d tomios .iosno~il 11e do oFrenloeson b.Jago00n In cundo excedan do $5.00; pu mas
Soe111(0 osimismo at os perindisl dlr Vicsqu err a proodoonnos, fontgrafos 0 1000 di-.
00000e000000n(pan en P100000 o (ocoo.-(00 del Niob. y000eEgO 10 o lbo (10000. C0s, discos par on fooidgoos; apara-
J oog bodecrotos correspoodiente. ide o I do bo 'otlgodeio m(O1per0l10000 on; cttbooboogrificos do 8 miltmotrost
In(adistribuci~ntie Cdotalsbos 000000- ooElnt DIDlezoo y Enoonoriis para Jos milmos; '
P05 05100 lns ingenoso. enopeo'oodoose So'los.161(0 dias occo e~sl M`orproyiectores do vista fija: armo-
u slo nnodocootos entordo redacta- inlojodolt nontroor guardaoouo"00 (0100 0 trgaoso; estucehs con calasa
dT on eltunos. nAniraie. o"aritca o n 'poltc)os roredob I 00(e-dmusics: reootoboy orondoseiros de
to Aasaboa .0 00110o d pootoon mlpoos a Ia balatll. o polsera do molales proolo-
AbInstoes do to tondroogodoa inrlobotd boleri p o, lo Is negoclacol O ono: oosnfooosfogrdifieasque utlll-
Aooooblea general ooord6to igUon- tie' 00sobreCel 9B.d -n-00(
00' ElInoomo titetoPdo ou ootera. el'r Ilcoy tIoclnem'atogr~bfcas do
"Acipta IIIf~rulascor \nhon.E-dzi "'In esa senan. 8Millentros; bioiceloas y veloolpe-
el Acpbr o frmlaorrdda por sb~O~ d one 'das' yachts do rocreoo Yembareceio-
'IComsol ESecuttvo oy les Haconda- eon JonCiatoru do Ison 0000000 12
FA'ins. doson(1aldoda pop el Gonberno y al0l. prm'onop000 'uoinfloomarn deata-noosdoeo'olsa motor doeloecreoo0 amcrn
o ton ala. dtetooegones (1000' 000domolotesabre ol extado on 0(00 ne poeoonia: obaoon (bo~s fndouyo valor
poando000000 do scuordo coonboJoos -es b as ColJa Jobnoes 10o0 Ego(to. eo.rocda do $1.00f; carteran o boiling do
pe00(1000 (000010s poopan on i obo So ditto Clue 0 raodo do eso silen- soniora do toildos He oualquier class
0. (Jor 11 ie olIn a a" CIO es oI do. 000010 mntedel Go- qilO toogon nostocillos, canuliljos,
______________ ('00000holnic do ellItr tdImnd000.isoinitactonos tdopiodron prociosas, Ia-
irolaci'doquo p (000 oforbar ol donen- rmo n lcjidom brocadon 0 con ble-te
li~utieto eso ubao:..eceptjenun~apiulo(0(10HeIREDotnorg ciaciooe, q(I0se000l-(0(0100 0nabatorios euyo valor excess
.4poto ps b-zjelpoenu aptl:-"e'onpoO oahoiaoollso 01(100 y m~oisdoe95.00.
Icon aMa- jEl Servicio Elilctrlco I' NiL'gan -quo.ooot-edo loon. Se flml~ glaan a00i001o 0log juegoo 7
r0 .t%(oni00lhn o0 1 -l,0.a.In.'r'n0 olatsnmtoloo n direrniln'd uo 30valor ox-
_11d 'jn-fc 1. r.etaiaifs oann' Calaocd .d t ie P4 ERO .0l.0.100 ql n oMOOa-cdad pe


DEL