Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:16326

Full Text

"I'l |eriolisnin r. ein I.. r'lerii
iinn ii'fe-iniii. cii Io mdccimimi i
,t-ccmilut iu'.
I'ehi iin ann

Aho i (\.-imiecrrii 250.


2OAnt:isdf% l i".t.@diPC,..t


DIARIO DE LA MARINA, ,'.'-,..,
l 11 i hIM dI. I ltl N- II. I IC 1! CINCUENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

L.a Halluti i.i. I. 1i ti t i t l'I iltr 1. %) -V 1 \ ,n I. I I Li t. I. i tMi 'ii. l Ir i. ti. I' I i tI" l' XO S


Responde elJefe del Estado, Mayor

General Batista, a la exhortacion

patriotica del Bloque de Prensa


ti I/i nli/ ie ..i. l. u lit ii,. .... i- .d.. / I'tiii / Il
LI/f- m wi t r,1,1 I ndi, I ttivirr cII Igii. i. i stailm. ip It,".x .. > l ....i~


h i-;m i,tg ii iii iiiDE
LA ''ldIi.Ill llllndl,'lgi"1IPde I.,


Mwn phi' 'p dolltlc.,dl p"d.A. .uuli ii, "W, d
lpi i'dltd.( 'tL ~ l~ l1 '
ChI, 1. IV- CJl'i Kil.,I.,


R l.. I. n J. n uil' Rmi i. .1I'


Pd.M. ppuild-M lt".,id )


- litltI'irilii'o ,iiiii) m ril eh el i'idi hMpnti.hi is


I' 1.0Is ip i I fli l o 'I; 11. 1i f i tIII ,I1 1 1 tIi ti
M' dI lo, olgp I, I

;III ... It ..... II,'i' l 1,
lid,.

C-ddig11 b-odt'iiI e P.111' .l, Auo dp


Quidi di y'& H 1, %-, -d,MiII',diI~
Me,, 11 -1.1.ldo/;oiI ohIilBAT//T-I,"t


Reclaman los nromietarios la


DIA hI'VEISAL DENMISIONES


Vishinsky apoy6 de modo

entusiasta la prop u es tfa

de Polonia para la paz
oll cuoi fel 'K I i i\ i 'i \ i Pd i; i'\ i / i'i'in
i f/ (I/fIrtI r lasneoiaiais ur lt/oR Xl "40i


I I Il~l~lill~l. . P LII ..I I'Id''h.,''o

Tniuw onin ferzs iru (~ n (1111(1--tS, niarL.ora
para dak a Mia


-I i't-liti-si Art iiy it-(ll 'iililo)It!('I labor
rebaja en ]a lasa municipal5tt' t'v'.icz i I'((I hb(lCO.fsoLsdlPw

Bcfidcensc a In jirotosicittiten tue s-immmigitt/iini i II 111
retima decivada tde la'L~evDecreto tie l' ins alijii -'"~'' ~ 'N' seri't i aldirailp 1, wiz I, trftspuiliidh.l p 1b 1i c'if por iiii.igiii
d1 L 7 -. A .11-v.W, fi cAm'itir' 'itll .p. E itAf)'Il di illdi'liIlll 11,1 BI IA.e de PIe vig
Vih- ip' I p 'T IdnAddUr'"A
tim. t c1l onriP deA InIPP iAAI1l l IP
dnic .11..diIpllupl l liipi d ,' 1 Mi i lA I"A I'"
A l d o'd'l i d .lIIt . 1d i A '. Id ,iC u I" dA l luAI 1 d ,Ip ,
"I I l.II,' PA1114n.Ad A' pW
ivA dLMo T'1lpA ',P~ 1-- ,1.Hbn.Il
I' "1' Tqjoh'p'nipip .d. m ," a
"'d ipi' a elAl
pliiA atui ~ wlA'T~ili~ 'aei
ii I. p.'ii
DisponeI'lls (acendados que sel, y
Flip,.,' di'Pld"rld Q.hildhI'.dlr]I".

d P ' dl ' p F 1 '; p 1: i'la.o," At- dIc nrt-a -ittit; .....l. tl dad,.,v', a Ill p. -, 0 o A l'A

Sed IM ldilililid d-iqu lI !i. ,IBlao
p1 dii J'll I Wi i ,ihi -i" i i pl'o. i'.i il, 1" 0 aIgiia.Aili "


I no, ,, 'I ,1, para darle agua a
Santiago de. Cuba-

'*'t .-* '' *, El Prt'ideitue Balra ya
"i^ lis l" 6riliies opo-kluitasidI)PL (~l, CIbi, P.,IA
^ ' W 11.'I,' 1 I," ''1 r,,. .l..lI',' ',. I pViafana se firmani el couvenjo

comIercal de re C dile y Cuba


a A 1ldhAA
Ic L. ph'1

1,ilpqii


.. .. ........... ...


I I rl-l'- I., p"i". 1:1,


101l\fl0\ 01 1 IOU. lfil t \. I Wil~ll\ I

llvi2 %.1.i. 1.. 1 ,eII,11I11CI 1 %MI~N % 1iii........ ) o-Ill j d, V..* ,7,2 Noun9, .Nacionalep Ah0aCXX

112.22.22222.. .. I.2.. 1-12. 22 21 22.22.' NiuECED .r~rCivilp Ini11-iilp v1 qlwdlu-6iuez Es pec ialI TerniiiiiatIitiql~or ti aiieioluis obrai-Deben cuidars
.1.-r .,,.i,..Idciimbrlc -qou. en JIllam- IJJEs.-e
.1, 222..i......,2.1.11.1. '1.111 itill mIiipiimab nCIII lpil vlulIEotIE'II ra la ~muerle 'e leDbrtuso delos


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d G' .Ir.r,,,,I~ ,, ,,d~(. Iedraiio .....xi rieuun~nnintigr$9.000IE.000 t ls e c t I C id a s
22*222**2. 2. ** J. 23.j 22 .I22 D2I.. -T-, 22

2, 2 2 o p*. ~.I.~2222222' it~;:'j~.2211%2.~ ,.22222 : .222 22 de Agricullura. 4Notas

jr. A231 b. 2i 0.1212 3 d;11

o il 2 1 ,ol .222 I, "2A 2d2 i, M L inu.2 E n reiticl2o, atti c ;. .
22. 22 ,.. 1.. 1,1.22'.oul- mo.22 2,22 2242.222I2222,C22.22.Is
22 2 .. '22 .2. .22' 2.222 2222222222. 2 p222 2 22, 0222,. 222 M1222:2. 2222r22222-,ro222.I 2 2. . *-I~
6. d 2212 22 2..222222o: 222,
zt, T.: I I222 w 223


I d 1oI .2 ...2 ........ In 222It. o2

oI,,2I 3 e..2

2221.222". i2t2 2z
OOI'llA DE AIAR AM EN OS 2 H222.22 I 2I22221221.222I ..2.2.2.2222222 .I. .2.21..2m.de22222~lui222

0222.2 o, 1v2,ind12 I*1''1 n21l- t2r
h22222222222 12Ct'22 I

T12I1, 2 Co,22222122,
2222 222222 r, n2222 p22!a1


d,2222 21-22 I' l Po e Judi idal ha l(Ic jeto eiir r E.A2 2222222 22 2222I2222


I/f/V A2F~fCiftZ4V


i EASTERN AIR LINES

han establecido


fll -I^ a all w K710^^


/ ^ ITINERARIOS
/ SINCRONIZADOS A:


WASHINGTON
PHILADELPHIA
BOSTON
DETROIT
CHICAGO.
ST. LOUIS


TARIFA DE VERANO
$12950
14090
16630
15240
.14070
.-- 14450
IDA )I VUEIHA


1)27

1L)~
2 2 22 2 2. 2 2 2 22


para proporcionar a Ud.


EL SERVICIO DIARIO


Mas Rapido

MAds Comodo

9 Mas Frecuentea NEW YORK
VUELOS DIARIOS SINCRONIZADOS

SAWDA HABANA LLEGADA NEW YORK
8:00 a.m.. 3:13 p.m.
1:30 p. .2 ... ... .'. 9 8:24 p.m.
10:15 p.m .......... .... 5:10 a.m.

Al feture to 222222 2 22p22222222 222222222122n2Miami2, Ud 22o2 32222222 leo

Personal de habla soo 2p212la si2222222222a2 22us26222222222p02222 2-
22i22222222 a los 2222j222202. 222trcmil6e n 222el 3,222p22222 12de 222Mian. 2


UD. PUEDE ELEGIR T ES T* $ 80
PLANESBECONOMIZ!lNlOlHSTA T I


EASTERN AIR LINES


Rii^P v A~i'AB!C4A
^^ lO~filO l/InRHAY


I2I3f2r2e2 c con -u Agente de Posoeso 0 por
el U-4911 de

C(IMfAM 2ICIGOW


-TARIFA DE EXCURSION $14970

IDA Y VUELTA
2-.PLAN FAMILIAR DE 2' TARIFA
50% d,22 h 2 ,,22 .m d,,, 2222223
V 3- AIRCOACH
$12400
30 2u.^ ' |A^
IDA Y VUELTA
imdl imp ... I-)
4. PLANES DE VACACIONES
3 dIal e N' e Yor, 122.302,$ 1.50 2ncl2yendo holel, poico2 y
222 P.222


sits bieiics (lnte ei T. de (Iiicntas 12,-
enve2 el ,' p1212222222 parn 1,plcr ,Iec(r 22Iciones el 22 222222222222222222222222 22222 2222on 2
p2r22xitno 2 12~ 2 .PC2 per es ro22ba22ble2' (piese p22222ro2g222e 2222 re_22222 22222222 2 y,2 c222o222222 22


222a2.2el22i e,'........'


Venc ciplao 2, o2jj2.I22iSr ele rado?

.1 paraaga taa 22A222 Mu2, '222ales a hct-, 19, erel Diarn
sobre ribnaldearetaos. i H2i~m.
T2222222222222222222222222, ( e r o u a o
Enlega22ll anaa 122222~ 222~222 V 2222r 222I 22,222221 222H 2222lHn..nfcri-a ,, 11
,Vence2222e22Plan212Sera'220022.2222222
-,-s ,;rsens 2222c log ,'p xiai
I,2 2 de22l 2 22r 221.- 2222222 222222 222222sp og an a ar a lo
para pag 22222222r"1222.22222i 26y,219,2el222
322222222 22222, 222. 212212222222 2.22 222 .2 J2r2222.2222222.222222.222 2 .222222de22 2222 2222222-o2222
222 22222222222212222222222222,2.222222222222222222 222 2., c122222222 222222222222.2222.s222222222 22. 22222
22 22222 222222222 222222222122,22222222222 22 . 2. d2 r.2 d el P r.. 22 22222222222.2222
2222222222 2222,22222222222 22222222 222 2. 22,..2 2. 2In' 2 22.2 2 2222 2222222222
222222222222222222222 p22222222222222. .2c2.22 . . .bualde
22222222,2222,22222222222222222222l2o22; 222222222las. a cargo del magi22222'2"':2Han222222222222222nn 2
l2og222.2222222222222222222222 LrJs R u ls22222222,t2222222222122se 2 2222222222222222222 2222222 ,22
cheques a22 .22 .,22r 222_S2,222r2222222222Iris 222222 2, .. ...2222222222222222fl222d
22222222222222222 I 22 222 2 .2 2 2 2 22 .. 2 22 2. 2 2 2.2 2,2 2222222222122222222 222222
222222222222222222222222222222222an22 2. 22. 22 .. 2 222222222.
22222212222222222 21227222222222222el 22,a- Mil- de del222122 2222 2 2.2 2 2 2 2 22222222222222.'emd
par22222222222222222222222222222 ,-2 s do 222'2.22221fia 2e2)s222222 dlatad.by.d mig 1.s
to2 2.c 2222222222o 2222,22e 2222222222222 2222 Kb 222_.a2
"*2222222222 22222212222122I.2222122 2I 2222 2.2.2..22 r.222 2222 d rca
222222222. 222222 222222222 22 22 222222 222 22222222 2222 22 2222 22e22 222. 22 .2.. 22 222.
co2222222222222122222 2222222222222 222 2 2 2'&
In r, e. In' 22222222222222 011"I222a2i2, 22221222. 222an 22la 22e222I2Del22222 2222222 222I ..2cotsf.n
I 22es, 2222222a22I222222222222222222222222222222222222222 -A
y 222I 2222, 2222222 222 2. el 2, 2 d2 de22 Tribunal2 de 22.22a22222 2222222222 21' 2 2' 222f.
2222,A222 222 22222 22222222222222ell.1In trend.22floral
22 21222222 22222. 2222 I22I2222222222 I..2 2 I222222-221222222222222 2222222222Mi22
1puesto sabre In compra.vente y j at,2 del222222222222P2 2222222222222222222222222222
22 lt. -2 7 22225 22222222r222J2222222222222222222222222221.22222222222222222 de2222222222222
,,I a d, a ,22222p2r.,,.n,,2222.,2lurid.222on2.]222222222222en22l222222222
222 22c2,.22222222 22. .22z22'222222222222222222 2222 2222222
22222222 2 1. 222222, 22222d22222..1.222222222222. 222 22222,2222222222222,s 22222. 22222.
2p2.2222222 22222222221 2. '2 ,,In,222222222222222222
22222,22222222""a... 222222;San222 22 2 22 2 2222222222222222
ti2221 a 2222 a la222122222222222222222222222de a ui a din212


222222 p222 n., ;2 22 2 T 7 22222 2 2i
222222222"22 I22222 2222 2 222222i22222.222
dpen2222......222022 su22222222222222221222 222 222...2222
22222222222222 delp2222..222222 2,22de2primer20222221 a[22 President,222222 P.2-qY2h.,2an..,2222bida s 1.P22222222222
2222. 22..I.2.2222222 -22222 der Judicial,2222222. 2do 222r Gabriel .Pieria,],2 c.in222-222222222222222222s22 a2222i22
At2222 22 2 22 2 2 2 222 2 2 2....,., 2 2 22do. 22 2 2 22s 2 lo' 2 ,ii 2 2e2
02222p22222nS222122222C 2.2 22222ha..Los,2222.2222 2222 .22I., 22
2222222222222 212 ubdjre-222b_2 '2,, 22 2 2 '2 'o1 b222222-
22212222a ,22 e12122 22 -on2T 2 m:. 2 dos 2.222 22 222222222222222 0222222M2222222222
222222222202222 22222222----222- 22222221222222222.:_2
2,H 22,222222 22222222 12 r 22 2,22222222n222222222222 222222222 2222212222.2 22 radir22 222
2222222222, 22212122221 sido e2n2t222222I222222222211I`222 a22 2222222222222up,. 2 .2
2 2 2 2 22 2222, 22.22o2 a :1c lo g .22 2 ,22 2 22 2 22 222.n 2222.2.. d
222 2. 2a re p2 22 22 22 22 22 ,2 22 2 22 22
22222222 32222alto2 2en el222222222222 221 222 22p.
22221 .2222 222222 222'I.2222,22222222a'2222 2
ra22n .222222222l2a 2222l 22e2222222222 22222222222212222222222222o222t22222 2222.
de Vet222222,2o222222 22122.2222222,, 1I22C..
22222 222 2 e 222 c,,2,2h22221m- d el 'T a 222222I`- 2I,222222222222222 22222 22 22,222
22 . . 2 222 *In ,222~2 2 222222222222
s222pa22222222222222n222,222222222 2222222 "22 22222 22 ns22022222 2222222222l
22222212222222 .. 22 2222222 22r,2 aE 22 n ho o Ir22 2 2 2 2222 i22 s2222
222222'2 I 212 2222222 222 222222222 '2 o2-c2,j 22 222 22 .22 22 C2,"o 2222.
22, 222223222222222222 22 t,222222"J22222 222222020 22222221222 22,g2.2,2222g 2
222 2 2 22 222 222t2 2g222 222 222 22 222 2m e 2 o r s o v 2 .2 .2 2
222222222222222't-222222 C"'22222.2222 21,22 2 2 2. 222 2 22 2,22222222
22222 22222 ar2222 22222,22222 a2a,'2In 222222222222c22.22l2d2o222"2.'I2',b.2


l, 2 I 2, nfj o222 22 2222r prcs2,,a2s2I 22.222220 22sl222222.I i t, 11,,c.HIrrera
ira a MI.2,222 22 lo~ 22 -1 '2 di.2 .22 r22222,222 21 L, de21., 222222
22 022 2222d,2n,.2222I122..222222r2r
BIr`aI22i aadE2222 4 _1 2 In 22.2222 2 2 c. 1222 2. p 21olitics 22220,
2222222"I2.2a2 1122222 221222222222122222
'a222 2222.22 222222. T222 a2 22222222222222222 22 222222 22d, 2222 .02,
a ba 22,; 22222a2I-22s22`2222 2222222222 22222 0222222222 222 2 22222 2 22 2222
'n.2222222 22 222,22. 222 222222 2122 NI,22222222 12222222pa22222222an2222
2222221222222222222 2. n22 2222222222222h222.
22.2'2 22..2"2222222202(222222222,22222222222 2222...' 7,,, .. -
I2-.2r- 2e2I-2 '..22222. tu212222222212222210222222 222222222222222222 6po
2 222.2....221 22222222La2l122-Ce222ei222- 2osi2 2ct2222222222222222222222de
I"2.222222a2222. 2m~tua I Ir !crf
222022e2an221.2232-9y21g22.
1`cup n'r n2o s Jo222rib o2A e i a P' I.d, Cua2 ,dir
S S R B S E Y AUCa- b s rce i s p. I.,E S E E N .4
EL DIAx DE-LAdARIN.

t Hibin Tralaron sobre "' .....
ni Di el Acueduclo (leiK,
hid ir iuI ii iie x m I
i,^:" "":;" Ole. con Balista 5 ..>i: ::>.

I ii Iiaiitiiu01'.7il.-1...f.
C I,.,
1. i .1 .1.1 do Ill ,wcld,d
'nIonni, SalaS.

i ni, idibi, Bum, ii. ni LI jlentim idi1.pri..ii viriamdia.
l.La ,on m~la si, In II,. a lot
aorr ni L .1 .' . . .1 rbeill ll for.cs^ ^ '^/ f
mu d eciu l Oiii pe ry t fl lintin


Linn O D,, ii-fi Aii MunPin ii iiiiciinn i ,,, rT. "K I U na !
ii.,,, iii,,,,n I O oi c i c:in


i ,d'^iuincn ll1952.iiH i
Uni orikiiu iiin iinaio iiiiiiilii. I -'a '.
,iiuun onn d Iiinnnidi t a I it uio~
h- u Aidcal co pN rIaqw e. d f ~ Durantc It Ir x acm n do I, I ^ ^
diii S nd do C,,mnibiu1do 1 1. )InRol m,
C., di pn ii ,i nn Bniin iiw-,..,bn
pnh. inu, I dnia ,U i T del
M s i iu m 11 i i a d rlPn d i uii n ii m m i iI. d o


a nI r di' r o p ILL d M a i ' d fi I c n v ' i.'.1 1 . '. . 'i 1 1. . 6 '.


OBS. I'llV'sT O O "ou n'la Ma rl "" ' j^''':,." ,TM'I''II .
guilciln ds o y ad "'odom mn delc ."! ",l'"d*,"'I" t f
d o l "i B r ""in 1. S n u ild o , '. I '.
d 5 o r 1. y R' Ia ni va Eob;i p ii I

,to de Marc. aic d ha q rs doni en f.:. *' .'_' 1 ," * d *^
no,-t b i ,ei 'i,'*. ;*"i, no; "" I, cilll

d I l. B in, iM M din I, i p LL ion |i, I IdJ
n]as, ,ru ~i, ninin, Hibii

or d ll I i b,. di -,1' M i i N dn iuu.d iiLIii,,


,on I lon., tuguont,: L Hnr illiBa M ii1. d otI F,01L

Vionlnonnu,,ddnldniI
niinh,,i lu IONjn. i trl mar, ii M~i S ca
Ile nnidiili, p,,nibimninndi
N ii ficl.1naiCi,,pentibi iiltl e e aas
.14lid i. ad l lu lnni. I I iii iii i'ii ,,iri. iua,
Fi sai geneiai d eI -Pl h i 2 tall didsis it nLI v iciair-C C
d eirs Inib TW'o
ha tiioboor,,I t, roiios m .
a iiin iaiuia a, on 1, 'il
at, tl'o~u .Iin-. Oflinid,2
diad. se runit ns d., crrs di
oi -1 d ] i d S r nzw i iI
es II Hatin ,-Ai. i
V' um.. biudeii P I
eiilbrr n,,r-
Onu agln 2i N, ,r., ifln ree -
Ri,, di a ini mim deCiub hii1
ainn, i uiip.bndi ibnint lm
Ie ab lsl, Culm Tir i uibnin . n.....
L i u m uid i A nul dl iip ii i d. on Iin ii iii 6 i
liii n "T.pOn nnIinO i M~ii r'iin


Prepare con bastanle anticipaci6n

...su viaje a MIAMI!| ', C U P 0 NrI'lo n nn Amsaovin, ,irlli del MIAMI BEACH RL DIAI.
:;AVINGT & LOAN ASSOCIATION. min, ii ulilucrin u o n.
n1Innn H In bonn ii 23
llnd,nniin iiii n.Lu un lcii n',,, n r.Ii cii 23 in hn stni
In noo ,inDp3mntLtn-mici

L MIAMI BEACH
FE'MDERAIL

WB.hln3lon AT... M,&Sim B.ach, Fla.


POCA". INAUGUIRA ST7I EMIKADA71NVEKNAL CON


OFEITASNSACIONALES EN


C..c l (lt.. lir a

C. T-e.T..', W& -
10.


Para Nijios
^9


ll. 3. 13 l i.
11 ii 31 .I 3


Z7-/j


1.1.iy


ONE ANT I'AD.AM:NTE LOUS ISETES QWE PiDE NECES1TAR EN CiALQIBIR MOMENT.


.1^

12LW \ ^ .2;^\ /i


uii,.Iiii.I..I..i, I
9.11.. 2


PIara Ninias

a


D


' ""D I ^ ~ t
p.A.T1 .BA l... ,

EN 14__ _

LA. TIENPDA I1 LOS QUE CO3IPJAN AL CONTADO.


SU HABIUTACION DE INVIERNO


LE CUESTA MENOS


1>|\:'<> I l\ M ~ li^ -n..... ':* r i. 1.1 i ***:__________lllL'-l '^. ';'^ ;-:_________P am 3


%fin C.\\


Nmivia- Narimidle-


Nil- lir--,. lj 1. fl Ill. idiiii-i h-mite-a


1 2


; 1 .- .i do
r 1 CL.'


r

*'.~~~ ',.. / ;.


M % i i $.I l x N \.-% I>.,eeeeIee I ') Id-e i .1- r 1' ,2


iileRi a Hiabanera


j 1 11 SociedaI


P Por bellas ci(u11ades
t1ie la (sica ll4t0 li
Par LuiA eeit Io~da


USED
(OMPRAnDO ESTAS OFERTAS En

"iA nUEUVA IS1"


(>sl< (011 1con lfmlerieIldl Anniue Facio Crucet

5 'es'e is's i ^ l jsees.
is. Is. iiesaleics
se6,,as i


M^^^^^ca i^f .f it 'idel: 11es lie 'n De (10III\I>!ie
BH~~1" At.-^ tl '


IRUE EARDIN Y CIL


- I bad


-1, M--,s '5 5 Is ls.,A

,,d- h 'il, 1a 0 I,,


N r.. 5%1is'i-s : . t : t T t .... si
i l .. L'e....... .ii s s '
..t..e......s..e..Me rovHlds Ohsvaeoan scuehijsc Helds s Jose RamoioRonRse-
An lano de Lope. Onea.son hejoc REsesle y Joog Tpe
SitseeesonossMarsas LeaseypClaudio Arellano, Adels
vez .oi&p.1ou heje MariaEs lena Meencke Roedriguee, Oleest

do i'n scQaeriRises-a Adoeenesee'doi- del DI4RIO DELAL
y.DV sot ospoosaMorte Rosa con el doctocRHaleel Moseoro
,i'MItnassoO'Foooell y osoos ceebanoc qoo po cseosuoiseenoee*
*, neosssa'anteceior. El Remals doo de Cuba en el Vosicass,
6 lwor AlfonasPo OTcde p so espoco Mhens Tejero. quo cc;to
li.1ti i'I~aerseoelpoepoesieeos devioje POTocenboocooIacioC s-
b,, ,Ieraje de liceciae. leoeoolas'on sen to en IsI caso de IsI Foe
is sjriso e seoc los aseceentes at coal contliobase los arm io
Ale seal-Nodal. del Valle-Peodonee y Dasbab-Maeeinea Pedro.
F! 'onode y Is Condoss Asnhoo lte Condeosaeo ons'jsre'-y
iso'.o doses. Cues Alday Maoosoa, descendienee do cubarsese
hroe 'sen en site sesdenosa ens coosede con Ia aseseencis deL
Cosineyts p doeIsaloequeeso de Case Nudes de Vellsriencsesy
dr, 'eeeso Jost T. Rices, Conaeiero de Is Enebsjsda de Lops-
wt on, eI Quirinal iIsenoora RuhossLoanade, quienes geeaodon
Is" 'erjores oeoneodos do Cobs dsnde oesedeeoon lesce alguonso
nf s Linfn de sesean Is paisamossen Ndpslbs. la alegoe ypeon-
ped so oeudod del sudeesIdollaa, vsssseasdo tamnkh nsees olrcde-
d 'so.Nosopepa. VesseoHee.reculano, Amalfe. Rooresso p In
la~osees Isis do Caprieconeosoasipcohprale Cones Aoeel. Al pe-
s~rp)-Saloonso rsitnosees el costello, mony lends poo -
B easn e do Onsip~iaes d Pitosoo, hoellanso deplosedsic'.. ".5'
eno r, ''eono. ho ooeeesds. el sdue amnahlemente nos atsesedeo`c
jaiade so gonsslisems osposo Peaz MaoeeesypRosmero,
sode lao hisjas de o Is nslcdable Msoqseesa do Poada Amens.:
de ?ialle cons cubans. Y en oL bsoco quo sios Ilone saCspci
ilw assieosooaenbosse.Rosarsi ooAllano ceoda do LdpezOnoti
AleMoInesIsiampyClotedes ArellaoosJorge -y Fesls Ldpoo Odea,
Ie eser Lenses Js. ia Rosareo Kindeldn, el doctor Angelo Reassili
0.0 ,wuLosses Neendee p noesroes compsnieoos do eovijo. -
isor Pocco ceuda do Volsenlo, Coca Valionlo p lusoessCarlise
Be-sages Do Roses nasos rslodaos ae a Poences, sees do lsr-
qrnes oscsoedadoesdoeItalisePOT sus enOToseS sesoooos aosnssra.l
deepoes do passe pox Asis, poqseeda ceudad liens de eecueeedse
do Ron Foancisco p doeRSestaClaro. Eseshan en 15laoencso oea
roeoodsas la seiooRa eedsCabrera de to Torre eon so sobeins
lEtsaDoses Cabrery os p lseposoos Mansel IOlivrey e np Nos OoI
Is s o ediorits Pepese Garoido. Do alli oenims 'as 0Venecir. toI
poiaceeded do lee coselee, dendo obese nos ecnrlS
Se Iesli n sque'. adomdst de oS as esineosias Arsngs.kenei do1
yPaneeo-Ktiesdola, lat sedoorss Careoneehis donedo cods do
Alfonso i.4Moose Beattie oisda de I5ii ties Moosacan los espocos
Geesn_5,-oddee p Lucia Foerndozdes oCastro. ERobe los cola
'equbneos asestedo on eels ssinomeparable Voneces cisaoeoms
wi ul~iseil poesy" ofeocedo on el Pelaceo Daroe. jeeteeIaI
'onovrl. POT sot psopeelsroesel scaudaladasoloootanerceose
Mte. IA eeleeBrieggs. Atli enconsoonsss a sen essenodsossAngs
(,~ eanssfalta de Cubael eedsor aid CooeooytMachadode.
A fi Il ee ecsenan asecsgeoesnos soesle Fogso o esg
-?'a'sy'heeeeaesVieea. Hasso Iseopo.


En Ia fecha de tnuin'


I, i ,4.49
I' uAi VLL s


raviVNAICI

O DE CASI 8 PIES CUBICOS
Maderiio osne Csfroedooe Abea aAbsje5
El oolo geosdsor ms omoalela fobo caode bstsoel pge.
seosto Elooefoigoerds qulo ha enens lde


4


al mes


5 ANOS DE GARANTIA

KELVINATOR: El Primer Fabricanco de
'Refrigeradores Doeiosticos del tMundo.
LUUI VAZQUEZ IGLESI AOSO, d--Y 5 9.dFER
ososossO COMsncsuL. Su 0 Tocesd.

S AMONUEL uNCu Rceeeesa 755 CA0 Y OOOELA.
Ncesse 50667-GLORIA 01055LE5.S, can5.5.
t A ADAA as2 -Ceo DE MOE5LESY0RADOnSo. Mas.-656
658. 6a0ss SMIGOELEZ Y ano.O4. Nesoe se13
FRANCIC5OC5MuntONuiees ey en, hr-doss- CASA Jocose. Msstec5580-FE5ai
TERIA "SAN RAMON". 10 do ODob-e 1562 MUEBLERIA -LA IDEAL". A.s
ice- AR LUs00 GOERS.DZALEZ 1 Obeeoa 458 CASA RMANS. Bclpcoes
odLie O FLOWERSoeCall, 1es.ye7,e 5 ensdoeeo CASA 5RAMDS, nBe..c-.
951 CIAoAusescneOu 55 DE R'O5GE5AC500. Inans570e -e .MOUEBLR1
eATE.NT, NI-ne.es625d


5.ess eemsseisascsdodeeek de
dtas enI eishs dseseoce e-,e1-5. e
dUialuds.senpimerO00stiis c..
sees essesem c P- Iii o iis ee Fe
.d. dscsge d f.ule tg,1

so Oeassce1ceoem lee eoeeOssIe


Osee Oosscade e, ac,.'se,,,,dde.
secdcF ss.e- s V s. d1
D ,Ness un-sMsdo O nc csso

5e S DIsc. sm cesd, D""'sE'c "

b". oda jeessde isoss'5'eseil
I- ,rThsee esop- 5 bese im O .7
1Se-~yy. 5d sGe s.nwesds.is,.

.'c 11""s'se c icela isO .,V'issiade ole )easeeIIsOI

ess do -w .
see do cenee I. o e
d, posn eseesere deoeeedc ,a
l-,ee "I"ss _--s ""i se" se

56 Poorled, Booed. seeoraceo..


AloeCXx


DIARI10 DE 1-A MARIN %.-Dhiaingn. 19 (It di, 1rnfmirI llahaiicri Pigina 5

Los esposits t^dg o-Bnlivr Lir' ftirla IiiHeti- n tur I ivtit R'lit- Idei c Robaina

ptiip~iP t~i Ii tiid ii 5
it, ov &,d,
Dr. EMILIO YERO BOU
LitrtICtI aUIANO PA5iERO GINECOLOGO

J... rP 01-11d A
.3-- Mit*P~~ ld,. P't2tlIt S All


"lot7 q UoM Ent,
pi l.- '. .. .


(Nnr
Cu.olquier Novia se enorgulleceria -


Era 15-inte: I Va de lo inRcpthblica


Ipt rrttri rri.i StN ,-it.,tipqugnra bSrriv tidtdl.l rSt tdtrt p11th '
VStu he S, I., a ,t" del Ciit ieite-.dc a r.,0Rtpimhiiw. iiw da
reI hr te n or I-islandS Park. htJt ia ptreid-,,it Se[At it 'Iitra itit
I Ita Republica, la(IIniIIl-ma %c.wnrit t'Mtrtha en tandeIirndtttiSc B.-
Sista irt tht btttl a .1.irn. tr,,t rtlt. t' Sr ta y drptttit,,itiperite
F., pr-rirn ti.1r1 .,at n-, d,t StllrrdS-1in, irdinaiIsnieil Bcrnnbcu


Disceada en nuestros propios tallercs...
Confcccionada ddn todo dincroe por manns
hlfibilc y experimentaclas, u1ilizando materiales
selecbos y encajes finos... adornada con
especial Luen gusto y singular perfecci6n,
reUne Jr clecbo aquellas cualidades que una
Novia clegante pediria para las Galas dJ sLi
Trouisscau: Adeniis, esta Lenceria tinea mci
razonables precious.


Na,:cv (:arr-ot Asensisi
rttittriro Site Sintdierit hfit. St ttS, ftltthoii~tN,,ttp
Sijtd 'Isnr It tn%#, M. Caee(5,de surettil r~p.tt\t. X er J.tt


Ia" ,, .. II IIpsttut pGnat1::t~idt fc:: f Pat

,tsppi, qltt Ppotnpptu, ptn
tilt Pt PP.110 d'ptalt ltItt '- t
(O~tit ptall


Gr.c an fuica~tsIsttbi fin (I


iptt.t dtp thrt, 1,:,,,tbt .

I-i1 tt -St ro tositr, dtbtnu p it cn !


'I priatieut ltstillU d,
IlI 1 1 I pm I 1 il~lt~iI
P1~ ~ "11, I

..... .....P1111 1111 ll I

itP.t .it I,,ipp,., P tk.
PlJ, t v .'. ti!],


l.ccpcio a aics (JpO rtU nidadces

en VAJILLAS DE CRISTAIL


y/


pinOUE y MRIMENDE on nusetra cimde y moderns Cafotoria. Sorvilne Holed.& HOWARD JOHNSON


\f.., <\.


4 rnim jiI.laI -m


D-d, '! ,, --,wr, ",
L. Ir., u g,,ft- ,j,


ria n 6i u i i'C.iimn1RI Hi AfiovXi i. I
.-'*Fop"


DR RORERTO.VARELA ZEQUE1RA
CIRCIANO C.iNECOLOGG


lomi -drs C1 ninPeriefici (

44 F44,lF M. IF d4FF 44 d.4 F,4
m .u 44444444444444 Irilr FIII 44~H44F
A M -1111 4F4. 4 i444'44444,44 44 iH1444F4
d4444'4 444 H4(H" 4 44.4H.' 4 en444444 44444A.4 4.44


4.4.4-44444 ~ ~ H, Al ,4 1,,4 ..I


SIli ii r.sm ii if if [pif (iIVlf


"~R I T I
B ell ........ i

Los m a t 'A'
delirados
ariiculos
pdra la
hahililacibn
de novias...


** Iei 'Mrl-vpis tie !iiur 47 le rvxIlIici(in df cl
I d-, try


C 4.. FF4 1 HF M,, H.4 F PHF- F


NoS~pc a bi..cS. s .i145

T.iI., do1.,msis i,ces

.4.Sabns oalci,,.~


AIRE ACONDICIONADO


r "Akin.eiuauspm innmtnmtuen Is cwni.'
VINIAS XCLUSIVAjNITI AL COUTAi N


Sciicilla... Natitral... Co6mdda


1,444 (I 4,'4-,-4I4I4I4)' .41 I.I.441,410 S 1 71 N k4I'C41 >\4I4I1,4L I I .1 0-,FU41414444
1,14 1, U11 U I444.4 ('44 4444. lillco14441 4, 144, 1 6 ,- I144444
a(.4444144., 4 14.44 4 L' 4, I L 'I 414. .44441.]4 F1 4411 1LI.44 :1 -
I 4t .4-I.C1III 1I4I 4.4I1I 444I 4444 L'41 L 4t'I4C4I I 41 41 4.1 $ I '14, 1. 4
444- t014.' (4144.4 44 .414.I. 4I'4-44. 444 4.4'- 4,4 I'I

44.1 1 444t414O II.'L- 1 .1C .I ~ 41444444h444.

I1 441444 4 I 444 1.4 44 4, 4I, V II a.II4, l JI.4414 I I.I4I (it

.1 4.44I 4441.144 4,4444 L44 I' 4444I.I4II t F4IC'I'4I4'I44I4
4It14 Nut"444M44 ch4h..t1." I I .4144v.l,444 4 I4 144.-44444
41 414 Y J l.I'' IIII44 I IIO L I4414 L4'.\11114'C


f


rln II(I -i m lo ,


4 F o' .' 44444444 .H1F"14
:.1.44...F 26HF44F P44k F 4... .....I" IF4. 04.4 44'1'44F444 P444FP.444I4.k4I'n 4 ,41. ,4,4
-fin- .444 41.4 F 4.


En 1 4.b PH4I,.n.,4. 44
4. 4 .4. P...... ... 4 1..H 444
I4n I., Ha 1.4, 4,4 444444


n 4444 P 4,., 4444 444 44
444F "aF,'F d414.4,4'yo"P


REGALAMOS una precioa
so mesa de Bridge con
coda juego de Living.
OFERTA LIMITADA.


Juego de Living corn-
puesto de 6 piezas.
Tapizado en nylon
distintos colors


0 MENSUA0ES


L---- AM ISTAD 358
Entr: Son Jo6 y Barcelona
NHbnon. TEL. A-4739

SE RECIBEN MUEBLES USADOS EN CAMBIO


IXI'A IGURIIIU


dc 1( lciipo c/ JJI'CPlJCI/


*rrnnira Hihanera


Aho Q"X


paginai 6


11 I.aiwri


Aug t~~~~x' 4.. .1 II ,I..ii,.~~~~Fgin 7~ ulIIIIII llN~-I '' 2' IIL. .IV


Ihit Iv, i ~'v,lr-i wIg' 1(1 .lmgig


lIt* lii IDilD-In 1ti itdel L N iuin


CArP.,. .A '


Estos models se csam exhibiendo en las mas importantes vidrieras de New YReproducciones exactas


rjd(rrr 1.- lan I rin qno lIbr 'lrrc arO i o

Jeloriinl Ls ndsI iip rrritsasas'do Ir n 3in A vllia ar ea Neroa n rk, onar no -Itibnir err1. nnl
ln to.s2JO i smioIJ .Xo nrlosr'nan innnblanIn s on nid~I~ s minilagnnnto v nfo)nlpre isitoosia n
IV
46Kit3


4 i^ o

in',u


Ic-A

gst i>

A


iA


En) F.n ala extra parelaycras Rruersas
Nlorlela8leAnntilape rrgnro onforio as m
lodiones ale Chantilly. Ln]a .a or l
dre l ilaor24l<#41 55 415-9*4)
B u) Enlm mar.donada. | |. d
co olelruin inrocaIia % la I r u nlmv-
D~e sanntono elegors. a .DrtaIllr
IIIlIrll~annllrq.nn Negro F111
a) 111 2. #43-558. 11.9*4)
Q D)te Ammtiope y 4harnhkll N. F-iov
negro C nnIIIn... lelo musya nncputdo parr IA.
schoras. 14 a) 22. #W1552 151.904
1)) Eeg~mnthodmsma mdemo. I nantailape.
con toda In pane sapenrvade Nbrqamelcal
dc Nylon y pxquisilo Llinlrnlly'. Negro
solarnenle. 12 al 20. #4).'nl. |1,-.>04


de model' IL ) Atraymle model rc alla. coo
L) bolro y ctola de Fantasia a cuadros
De.lallees P ale Frap
Colored prusaos)"~. il

f)I) smajoya de d a anc Kvgmc
L ~~~De Falla promo Br-~a ngo o
bolero rrsmorobl. or da
dr Soararire dsale o pr6rl
tioon18 al 18-43 I73 15.90


a


OS


SI


2'


I Ln reppe Falmal a.rI-uitaaannne
nni..kij alode ailar cinn TAnornon 8cnllan-
nc ct rusayoa bege.
I ) l 2 id 22. j-43 56). 11.9411
IIIn Lar r..adritoanDent-ado par bnildalicoo.
Lain Ins oliarerparlsiaanegro.
12 oi], ei 43 15.94


*Imagineoe quo acontecimiento .. Reproducciones de models americanos a los precios incomparables de Incldn...

AGUILA 363 S NEPTUNO y MANRIQUE 0 REINA 55 0 BELASCOAIN 256


Ario (:.\


nII \ III I % 11 %1 I N %-i1 .-I'.,,,,, ... I" -1 11 I, 1, 1 95-, '


11-41111, 1 11 .1, Ill- I


P.6.;-. 7


P. 10.
It d-

I*.na 8


Ain CXX


I II ,I ,


Habana New York'.:-
S 2. oc1111 N A SSA IJ"
vC.IM p ;ii v i lfri- 1: Lrl~f I ;*


I/ fII t ill Id m fijv vill.i.I 11 i I 'ir lIh ir II I vi iI'll I Illlfi vII


* Suscribase-al DIARIO *DE-L-A MARINA ---
'NUNCIO DE VADIA


-*N^


11' NE EL M IIi.

jpiIIiI S~iil lhpr ime esliho


aFins joyas en modelos
Exclusivos.$22COoo~I


QN,


$5oo-,.q .
*^$150.00


de liivienio.


I!/

(NI"


p J


,. tii i e 1 In 'vvv (1 vie ^liti Il Rib ii


-'~ p I < l ll dll I,'H d:, -dl dlIt,


B 1-. dld A
It, t'. ^ l~ : s 'I'' dI c


Galiano 309
entire Neptuno y Son Miguel


Ella sabe el secret
do como ser
atractiva, encantadora.
V- No,


*^c 01 iN~p.iV lr.ni..a~iv.p.
* r *,,, P .,', ",I, PP'~~n


0D0R fl0
O D. dR ; p


EN EL MARAVILLOSO FRASCOSPI/4 .>
qIno- IW
(Nedari m-rti /d. a, 1. Wiai-n dd nco-m f-*" f
f.rqi,.ii ---tid. d, l. belirr dcci, ^(T^ ^


-;,e, -1 d, .,. De'd 1.'. li
d, di, -
H n-. diUh- .UTEL I'ARTIO ('0511 NOITA AI'TRIAC(O ADMITE A ('RIMINA! VS

d.c"" .-,d ,,,dp,,-.. ^d g-II.


as su op.rtunilad dJ & quirir a
procios inrmaijova una, pjrceia
do forreno *an 6 Manmmm molar
situada 461 Ret*p.t Mends"
Santois Suiz a was suasvda e
Sonia CotlHma fr.ni *I pApat"
Mendoza.


- MODA.S


A poces ctodras del Instituto y do los molores
Colloids do lo VIboer.
En la menjor mono idencial del reparto.
Sepa.s u parole por *1 flsf. 1-5147 0 *n *I
mtismoto rrano. Srel. Reyes y Sotolonf.


fr-'-niva Hjhbanprai


Id v.1-P III I % 11 % 1: IN % .- D. ".I -P J t 1-1, 1 1. 1


IRAI


I I

Afi DU L % INI A \LR 1 I N1- R o \.-Di iii '1 .I6 lii. 1 '


h -a1 0ism... =in .
f LOS UNICOS j
VUELOS DIARIOS EN
CUATRIMOTORES .. .. .. .....
DC-6 If^ :^ ^ f '^ ^


A,Alto.- G o.111 .1

I .d so ah g o o do o ^o *. ^ ^ ^ ^ ^ ^ j g ^ ^

NATIONAL Sus .ii, i Rtrh ifledePerkios
-0--l l I ~ .',., "n,ftl^ ""- _0; ';, "^ ,111-in Prrkljl" sol"riano y* su inte
I sT.ll A4904 Y W-5740 d. j. P.- r.hr.. la I lin
drg ......-wr i./ y bij, AdrIFI Ep..
IL~r 7, 1
i. r Apr CwaI H, Rn. ," S.,1"I d, I',54 f
sopor ~ jr P~mm k,-mmm jmF ASini1 .
la _____e/ ma rdar)
H-mora OGrmmilfe,rmadmr I, mimrh. m n -1 Ie ri -pmo


I ^ El Regalo

r del Lunes

Nadie, PERO NADIE mAs que SAN-
CHEZ MOLA, le ofrece esta magnifica
oportunidad por su calidady su precio.

MESAS DE HIERRO PLEGABLES


MLf1 IVLVCVLW1

^ V""DEL MOMENT


Llego de Europa


la Mufieca NURY

De 35 pulgadas de alto
Si la toman de la mano, camina y mueve la
cabela; abre y. sierra los ojos y dice mama.


f II ii i #-II. I, I f / l,,IIi l l-i'I I


JABON de LANOLINA de BOTANY
"B:.. BOTANY.


-I nauguracin-In vernal


en fd&c a A

Desde mhanaa, queda mnaugurado la lemporada de invierno
en lodos Ins Dept.u de-^de--6n.-el Mob Como el m6s bell
exponenie de la moJa Cacual. piEseniamcos las m6s ricas y
%aniodcs seleccione de -osdelos creados para esta temporada.
entre los qua se desiacan crqginm.lr u crac.ores de las grandes
iirmas de Part. y Nev/ York


r~.i


a 7.58'

SILLAS PLEGABLES MACIENDO JUEGO


:aids Una a 4.58
Mnilnnn olninecntc, ens iprecios incomiparn-
Isleseen menstsd eijuego.,.d'recclenellcerro H-
mnltado ien colors, pilgcgllcs, y forrndnR con
plis icou lins'sale en cylirem coiiinidos: rojo
con gris; roj; cmion iKnTrii; g is-ron lurquema;
lbeigec Fri ritiamliln y hesge coil verde.
Inas sillladel bnimito materiel y colors liuclen.
don jIuegO.
SECCION OE ARTICULOS DE CA5A,
Plant Alto.


UNA 11505 MSilOs. eSeAN OrVeMSs T5


He oqui dos mognificoi crea000555 do
Jacques Fath disegodoss eclusiva-
meeto pores Josepk Holport on Now
York, y quo ofroceoms comnoejsemplo.


I- Origiral esotido nogoe, models
excimelee do Slincsss Mole,.inter-
prstodeoro folio do sodo frnoeow.
con batir bloree..Tieon ersfrma do
alas I% lob isdo]d ioscote. Lotman
00, sonelargo& ejisoclstodolaWofod
9or.cime con protueda ols iliioson0
I., .ocf-de,.$220.00I- Vesticodo nocho. excluisive do
S6nhoz esMole, Iiotepestsdoson
satin do soda vrsds, coe sinturde
dropsao dodJerseeynegre. Esdo
orplil foide do plisgues y siegan-
to eoeintironie;tier" dos boisilies at
,cosiodo cerrodosreor grand*& be-
tores regras. $450.00
SECCION DE ALTA COSTURA


La mas grande y bella muneca, orgullo de
la jugueteria espahola, es este magnifico
ejemplar, del mas bello rostro, con cabe-
lHera y pestewas de pelo natural. Dientes
plasticos, sap&tos de piel legitima y un pre-
cioso vestido de la tall 3, con refajo y
par6tal6n.
Camina por medio de un dispositivo mas
resistente quo los conocidos hastea ahora.
Mas que una muaeca, puede ser la mejor
amiga de sus ninas..


UNA T11NDt M1I10V i4N m""11 Y AMIMAO
Estas mismas muflecac, marcadas al mismo
prcio, est6n a le venta en neustras Agen-
clas de SANTA CLARA, SANCTI SPIRITS,
HOLGUIN, BAYAMO y GUANTANAMO.


Puiona9


Anin r*;T


1-1 liiiif .1 1 la I paiipra


1 11 don- r iCronica Hibjnera


Vea nuestra gran variedad de models
para la remporada Invernal.

6A u
cly~ecca P E LE I E
___jn migunI j "an Nicojlas Tel %V0590
UN RINCON OfB~ROADWAY IN LAHABAN


La iirieiuda ei honor dc hlui del ColUldo


...un refrigerator para 20 ar

GENERAL ELECTRIC occe f UEK.
y SENSACIONALES FACiLIDADES DL F:\
GO para cidquiii EL, REFRIGERADOF
CONFIANZ'A.


-11 H, 1, nch ,IH
N A, eSIg,,,lA, -, dAl- l,0Ma,,
h ,..' n'IIIpa'isO1, S FLn,

Itd Igia- , F-d,,lll Mari

G,l',,Il- d, AfT'r,, I,[, a,

R I n d5,13, Iu, P ,,, .1 -t Ca-Y ],lI, RZE,


OCC Distribuidor Exclusivoe n Cuba
I t,, o, nio Mariat Fld x d ,. ..Id
nosICO, yc a- l qa r pe aa. mo ell M OR
PRECIO

BAYON y


P-hlad.j SIJARO
(:oitrajero un atrinionjo Maria F61Ux y 1. Negrete
'aMEXICO ocAube 18.API Ma- Is ,,aldaaaI. qua allU paaen W
hra Y Ir o 1.n I.e l or a e aIo adaal. l,,,t..


NO HAY UN REFRIGERATOR
IGUAL A GENERAL ELECTRIC


5 aios de Garantia

30 meses para pagarlo


En 1927, GENERAL ELECTRIC Ionz6 al mercado.el
primer refrigerador de unidad selloda. Los que
no se han cansodo de usar ese modelo, to-davia
lo tienen funcionando.

SOLO GENERAL ELECTRIC OFRECE ESA PRUEBA
DE RESISTENCIAWY CALIDAD.


GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A.


\ P,,n.a-A


Edificio General Electric
Prado y Animas, Habana


Estrada Palma 556
Santiago do Cuba


Maiiana Lunes
PuII-ovars para nifias

88 Ceniavos
Dealgod6n painado. M,,,ga coral. A 1sas anchas y esp ecas3'd
ongran ariedad de ga,,,6,,,ia,,,. Tambiin naacolor eaIer
cdn 'istosas esta p ac iana.. Tallas do I a 14I a~o&. F1 procio
regular de tsloi pull-overs es $1.15 y $1.i5. Rebaiados, solm-LA FiLO!OFIA
NEiTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUBR


.Aro QC-X


I., ,, li ,, II,,.,, l\ f~ lll \ M 110 IN 0,1ii i .. .r i *. 1 .^_______A~o CXX DIAIIIO DL LA MARINA.-Dnrerjn2o. 19 rIP Oct. nit 147;,


lo que el invierno nos trae...

LAS TELAS DE PARIS
Tussotr. Sedoa Solvoje. Faille Faconne. Otomano Brocado. Radilmit. Toafetdn
Poco0nne. Toweed. Rsos Ducresse. Lane%. Jersey de Lone. Torciopetet.
Corduroy de Porlotia. Pones. Ester son los tejrdot. dc alto rotturo que Iron
mereortlo lot honors do los eoposiciones oN Jacq~ues Porr, Eotencioge
Lonvin.Costillo. Pierre Bolmoin y Sohioporelib.
LOS COLORES
En printer rigor el nogre. El rojer Geoy. Los cordesi
nerde erusgo, verdle menlo, verde olive y
verde esmeroldo. El delicado tono mauve. El azul
Mediterrdneo. El grit chorcool.
LAS CONFECCIONES
f, Chaquetas cortas, en estilos juveniles,
f roncomente deporlivos; chaquelas tlrgos, en
modelos de m.s vestir. Todas, a cros
lodes, con aeneies rontrest~neseloon el cu eIla,. la


r7


/


~/


espoldo y leS morgos. Inlorpreleder en
teiidos de lona pure y tomrbido en teroropelo.
Una nuene modolidod en smeaters. Pluenos
moota do runt los y irmnea ynuet y mteia
Nuve'ro tonclrdadet. Per cjempto. Ianhoeatho rograheavrl
y los colors en ombri y degradb. i
Los soyas. Anchas--sin exagerocion.. y errerchao ero
sin obligor al media peso. En lore, gebordir-o run,,..
nylony loaoe Errcroloresenterot yea .c-dr u de
LOS ACCESORIOS
Bolter que mereenelsmy lot mrotter ifctmc-Lir,,r
Confeccionodas principolmento en lona, gr ,s u C"
Con cierres y detalles en dorado.
Ectorpes de Poris. No stlo pare ser use cI e.r.tmre iSA p 5
IDS Iromlros, Sine pore onudoarlus cap r..Oeo.
enIDS punfosoamae dedoriginoles 4.ur~u r
bellisimas tonalitades de goorgerr y cstior -i-
tedea pure. Primoresoemnte p-nr-odr s a -. '
loperto de boguertis. Creaconienonde otro
quo puoden cons ideronsp en to o sereorlo
do obror do onto.
Botones rutdontes. En simili, p.e~d: J,' r 1 .
metoles y plasticos. ><-
BLONDAS DE CHANTILLY .'4'
En negro, gris, chortreuise O!.I 'c.'rc ., -r.o
bt'..,,,..
LA FILOfOlIA
NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUELrJ


W'.


, q


'I


0


Q


5'


/A


Aflo CVXX


"D1AR10 DE LA MARINA.-Domingo. 19 de Oct. rle1952-,


P.I.;.. I I


pp -l,SA.

f je^

I ;..1 1. III .I 11, .


anri E. ( dieaa 'll z l c (a aI a,


....... .. .. ..... I sZ h G


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL. F(DIARIO DE LA MARINA.


EISliu's' I)Di ns Rills
h-,d!(f f ih h 'l a F'aaaa e l 'a
laalaaaaa F ~1ai d, l" a --n

"I r r r e n:i ( ( ,i m i, d I, l ,Ii, n


Zapatos Ortopedicos


-~ ~j::~~6~


A~ 0'


Cronica Halincra


'Ani gXX


P i i 1


F 'a'a iriF'FIF C 'F e III1giFF (if- LI SaI6,idI.HumuoIistas
F ~ ~ T I 'SIFF' FIFF aclF'IidiLFI'IlF ciaria blIierto Iliaisa ell
de FFmmIFI,.%I-DCF'rt'IFF 31 I(leime,;(Ide110 einbre

,, a 'aa ad I a. : a
a.'j,. "a, a"I .,' m'a paa a'I N.
a' a f'! I.. d,, D'r. F
Z --Ia. aaa .a..avh aJla al,,d.a ,1 oh.cnP

a a. I, d.Ia. ad.,-da-.
-, a I'r,.,,, lo~apea iiarlohaa 'F
F. ,of,'a a

750"
on.


Ili \1IDo Ill 1 % \ 1 %111i'% \.P)iiii;. I d, 41 1 d- H '."


e^-tl Inucro peInlado


"colegial"

Corte i1 pC'rIl1nci1l'e coiplcfto4
desdo'

4soo
'aaaaaa. Paar a P.a.lar
Sl" l lecLit: cof Am- rcaSalln de Blaoan nine
I iad.e ular su cuent
loi esutlumno: A-6a733 vy 'F-E6FO
Saldn de BellaMezz Ncanane


WIluF'CI 1FFF F a ,aa llaa~'I \HII % HI 1 % I \ % <1 \IN%.-1>..; ii~iiio. P) ,lI .1. -1, 1'#-,>2


"EL COLLAR"
MODAS FEMENINAS
AGUILA 356, ca9l 9qulna a NEPTIINO


N-'*


VINO
TINTO y BLANCO


Lit loidt/c iIu I 'li oullnlid1)99 rinliriv II ,.li' irlll'l>Hrtli Iljjlrl~99


ibli.'111.1. LI. AItH Stel

C, 0 J-.ifflffl I flC-k- c I


L.
1lii'jilh (h 611i 'Frrez eli .aci6lol Pidrowi odeit) (l'1 7 ci ttro

I .9 9 9,9999 9.99. ,1 l I9...99 .......
M (I cos a la Ha flov ido en

Convesici6n de Stgo. de Cuba

Edtic. Fisica c'opiosamente
9.9,9 9. '9 I;.9.9, (.\L99Mroedircos alia Ha ilovsitn-lfro e
Coiiveiiihnde itgo.ite Cub


Siguen paso a paso

"todo lo nuevo" que usted

usard esta temporada


999-h9i.9, 9g-9y9 9999999 999199t

9999999 A9999 B 10.959999 B. 14.95


999.999999999 DE9 CU.99. A.9 99 1999999


d,99 99 9999 9999 99 9
999 d 999 999999,99I9o, 9


599d99i9 de chrofy 9999919999 1m
99999.999 99999, 9999 99999999
AA y B. 12.95

9A y B, 14.95


4zatn& taya 45 CERCAR

CERQUE co PAG E
13 r ( f i

Mo9*omsypmis 99.99.d999 l'999y91999 1999999- 9-919s99999
9999 odos 999 99999999999999 9999Batista y Rodriguez, S. I.
999Ag9.9 556, Dp5o9. 4 y 5
Gol9frn1 Ja.pri 1. 9999999 "Ll999"
f.11 hI n$n1.. 1T99, A-4472 y W.7577.
II 9'91


PAERA

GTOA MEL0606


99999 ......9999999.

d9999 9999999* 9 99999 9 9lit lii 149a199 1199111 9999
99 9199199 1191 1f9'I I iii 9999


,SE COMPRA
099999*)999m9999.9 9:.I
.i99I 19pc 9'c~9.Pr. D 9999! i
9999999ier,99o9999. N, .'
19 9.99 9, 9, 9 9


An 1 AA yB 9.95


tK^'


n 5LmcFn1jj>10
ALMG klA^


9 99 9 o,9 nc9 9 ,.A y 9 B.
10.95


En nuestra Sucursal de Neptuno, los mismos models y precious


tfn. \ (AX


II 19.999.999


I' rimI-iII9 19.99,w r.i


Prgina 13


I Ollicil ti I I 1 1. ... I I I.. I .. 1. 1 .. ........ I'-. ... .. ..


ffS^^^GAUSANR 358
nIsSAO MKGSL 25


I
7B 0 0 176 R 5 MUM ITDA
LOS PERRES ORENSE
SPARA


V, i I


^*;!

*xx


th- {i Li CP1

- I.* iilnruiriui hugleal iii' thru nlviii altvl'l \^" (.inInhuln

- vi ) lm
- Li 1. ( viu-/l

dn.'"


W4 A


;:I;
to p~eN1, 4ec tintA lui XI lu'iI,HiflTflfat'. ci ?ir'oall~h
}), ,^ .P, .,,,, Pt .7 l.> *,>i -. iu .
;.1.1 IiLl'.! n, p" In nihv, r p a tIlI.I. )ck l
").n.,..,i.-.I :(.A\ J,,, .l zp>, ,-n rMuo I.ufnt~ t~.iDIe-V -
12 Id L owI 'ru
.1 U ,1 Qmf. -


( '.U ,


d,.11.


1, Tm I,.. uu1I'u1 .


1 .


a 1 T, i
-E 4 4%fn (AX


InteP 1i 'i,,
Riliiil fill pi Nolfil' S ll'lll
^ s i''' "' .'j .'' .. ....'...
__ nlo__ j
. -.--..- .... 6
NIAM

ALEREBO GONZ.AL.EZ.
C P1spi N Bllli T' 9.2566 .
662C.- sg166


4xilnici.6i6.52fl6(


k.


Mod 52300.l6 D el 5 .\1 5 556
6565 AA fl 4

8T


55>


Kr>


Di1 \HIO DI1. % .11 \RIN %.-I'


Lillian \ entnyols de Mmnadez
(5565 ........ .51 -,.k.s 1.s .565555( i F.Sssg,.6 1. 6 566(25556 I.
In 11,r 55ss5626u56556 55e(26(6 Min 52566 sIF, 6555655Fp66S66 555h55
5525 rumple aitamF lu5n56,5 u6 primer655(5655 de65255 iF ssso

HoJy seti e( acto de Ia (IJertura
del curso en uiiiestri Unirersldad'
l/ahmi6(i itic2515555156 ( 56 ijiosi- t(6.F5~5F5~5 Iiiirs litc arai.
l~a P.. dieEd 5515255 Flr(6s e IFirsI(i u ls., ssssi-v s (F! i(FnFFs15


~55~>
<..) N5N SeN

~

655.6;
76-
6~"~


555


2''5

6555625
2655.55666.6.5.6 Is..
5 .2 5,6556652.
666 5,s ,,,s 6~s, I .66S. 1.11,.
2.55 2~s 2sI
2 6165 6 555 15.. 55


ll 5 ld,- 56565srsW, 6


d55 s5666556,55

Csss5 26666 155s
5.56. 'r-sI la665 5 ,s
55611s s56S665 65 a15566


555551 5 1'5 ,rtr (555-ha(5
VI5s65556556s56s 6il
65 556S56 1562
d, '5655655555'.556665661F55'
56555555L, 555 5 6sd, E51555 5 666
d,5666 5 -5656555 6.
M ln a ", Ih . p..'fi 16 H
I pslais olsu '

5 .5 5 s.. sls..... .15
I 55 151 S M 65655665655

l 5- J 55d, 56 555F,,, 5.,55 D6r.
d,..s S 1. C...,.655562 A 6.5S5
5., 555655666665 IF SF666


Ih Iiisv 1i i 2iiii r i i. j 1 1. 1 r .. 5 -


Colchon de Goma (Espua de Cau )


Garantliado. si to us& con lu 'corres thden 1. box s ,ipnn. ^ or CEl Confidente... Una Necesidad Modernc


-1- nl. -. -,' nl""l I"". 2 6 9
F, 6 6 -6 -666 665 .5566 56265 66666 6 65 6666566l' 6 66
A66 .-4505 6 6 d.665 6 5 65 6 6 56 56 6666 66565 46.005566 .55655 66


Rocking Chair
Harmony House


399566 6 .0 d, d.,5655565 5 5 5 5 5


Mesa para J
Jugar Bridge o
Canasta

^rr 1995.
61 b 6665566 5656


Wr0 DOX Spring con sus Patas


6665665656656656 l95
A 13.5.^^50 d. --r.: 6.00 3 9,u!. ^ .ICond.f
5


'bAJI ^,. ^


AA&tS $EARS


-,=bli~i tie J^

se ,i ne e


En6 aC)6155565CO261. 6166655656e' fila o 1 6 1655
Iincis~s1-6 cad6 pa~st, I.5515565555616156.v~
se655655662655 156256610 d1566656... 6665556 615
pal, 55p 61i6el 55vics-sss.


RECEPTORES HALLICRAFTERS PARA
QUE USTED SE COMUNIQUE CON
EL MUNDO ENTERO!
I EBUENO!


6665 5555.555 7495


iMEJOR!I 14950

SUPERIOR!


k. ,,,,^. 9' ^ 50
-, looI 24
A6pl652666637. 66505,5I~d5. 00. 5666o


Pla,,l,, Ran/


SA12

I)MBI\ I0 DI E 1\ k \ I \ 111u___BI'iIiBni 19 DL 1932


I \'.\\N \ 4.


dt.* 1lmiltlllIf I

\ ..


I4 I44 I! I4A I


IJ iil ~n I s/is wis lss vmvis de fisebre IU (oh!I us Iwit, CIu III I rssuww

1444444 ~ j ~ en'' ill, 4 ho.-U-7

-- - -------1 -1 .,'-


d44444 4 t1141:;'4
I d-44444 4


IIs N,


iEs tan facil comenzar su juego de cubiertos Gorham!


-J-4d,14141 4Si.4,4-1,dpi
,I.4......4 .r14444! ., t 1, i


1.141441,' 41 4~ F I. !.NCNNT!I.
141g44444!44 1'.',,.


r _5IC11 15
OwOJr,-h 01


7J'Cr',.* C-'i- Morl.-Ti M'

Afio CAX


DIARIO DE LA MARINA
LaI 1.11 11.. D4,cIa I Izz z.a ,I)zaaIzIztaIitga I. itelslca.-Itc 11).;2


El I tARlit) viin,. Deport 4c

Le Lulla (Itdomin pi.nltln blegrlaaalaa "aaWilliea laapaaaeal aaaa aa li -l-c
laaa'aallaa rlla alaliala la t ie la balal'aaol, I'aa.. alepote ,' idwll w
..a.. a..... 'a,,a IcIaaaaa 1a
-a. ak a a c1.Laaaea I a 1,aata
cae I I a itI ava11Ma LIIIat'laa maaIa.Ld 1 aaalaaaa(I eaII II' laaaaIaI L IIaa .1 11ala 1U .
It,., It ..... .. elet;ba tlea i a p l,.e, tt, u~
paaaic Fiala laleaafaa Lm I 1 1.1 "1d
aaaaaokaaap. aal a llppaa acaagall, F IaaaCaatelaaaa11a(aae1'al
ro ad Isaaaa' IIIaaa laralao aIt, aaablaae Ia IO '' la .ae a ac;I laaaaa blt
ala.-aemi,aC~paai.aa paeeaallaela.la, iea aaala
aaaeadVIaa "all ceaeaeal' aait aaam, aIm. ...... .a t I1111.1 LICtla U.
alal e amba a laaabam ll Ilaa ,m
alata l a. .Dm bamla Bb; t a Lf .., I-ItpI....aaaIalilb l
Icex, .111,a11, Lay.claaa I~Vallaa Ippa ac male La \:tc.. qu
alm ebalidead. Dm Aaaa l eacl e abeam Ca WaIte 11ll j IjLIt nII


Pa.! aa Iat., ;. ba a.a ala1lM (,eaala al.. t a EIc 8"'vle i'lp
p blaa..aslc aa laaall a!1\:I UJP LCla hea aallarllaadil a ll. c aqu alI. I eada l
g aalaraa ala, I. ''am aeleama a padlalamapebl aIeaa .,al
Niam\veak a lea mpaaa.aelaaaacc El baapaee ,a, H
a.1 "ble el a6 el,il'te a aa~aaale al caaa acalestahala laaa alamn W11.1
all alahaa a Ia rmla dopa lal' aeaa aa Ceas aaaa bvs bal
ccpaa'ambo a'. Wtis a nditsllaaaaaa' 1111Iellaa a Claaa ln -a,'.'.. "
a la -1a1aaaa Paaeaa 'I cacaa a aan palaaa." pa., a -... l v' .It, ala Ia
,sulacaleaaealaeaa.eaata..aaalalallaeaaa Pl-c-e ... ..ala.c1a,aaaaa ha
aaaaaaa Tel 1a1, 1l1 aaaea dal vlaaeabaSraaaalea.e1aluMa'
a ballitai'a.a 11aeaaaapad a ae CL a aaaa I aIa laa PI aLCda la. la
m HILII, n a. aaa lt' II e;Il .1.Aal
b paapeala e aaWallaa liPlalpp."a'1e alaaa0.1o-1I,
F:,. 'I'lel 1,1' I- V \I~~eahebe. Elaaaaaaaaaaa
'aaaaa aalalo le1,11 a'a(a"'alig oaaaa a aaala a ltvin d froaaaaaa a. I,(
aIa Late aaSpa aI geld ,aclal cC laaaaaa lta\aaa e x"a p Klseah,
an apaaallezaeeaeaaaa. Setaapeaaaea aa a Ca elaa 'v a- alaaaa ea I",a
a1 aaaeaala cd aae laaaa 1 l. ,gal I"."cda


gm,.
'lla. Im ,d laaw a


CaI 1a1o1 "mala .Ic 'I

-MAAalaaaa bllaI Waa l .a

aq. ...ba....
A ml al alal1111
"do a b el

Du, aaaalcaaabac
'aaIa", aaao a.l" aa~ lB1.1 1 1 t" I


Extrarjia((j(j5 IIio e.Viti hignt ioiI(11t rIveiiw s nareN tiy
sit riawnlos Harlent Globetrotters BS AL
Abelaapa aa inaC alelezagaceta maxima ala lea Teea lalem alaoc. n
ranaale canmelat isga e faraailac oqua ha legraeeledIbacea eacaen
el mcaada anelpac deaaala ]atocatas qase ach.ala alaI. a2a aale
Par STEVE SNIDERade Is U, P. JAI LI
S., ~ ~ "I L -ca I, a ALaa a a
a, eee eccaca bae ca alH- e eld e
a a"e C aaa~a cedaaaaea
aceacaiaecbeaelaea aaaaea I ELaaFeel Aeaac Lima1`41a aLLa a a c i .,aI.II a,.I aCaPILLa11a1e
aJ-,-l --anaallc0 ye


'eec c male a a cle at
8'ae ea'baaa aal Ile ll aa eaca..1-al \ a ...
Pe a T,' cI ac l. ee aaaaae1 leaaaa a~
aILlIcEleNIAa daea dc earaacea
1-111-1.1-.. Ln, a1, aez4- ;iedcaiv tataalaaacaad


"I.,aPaaII Papa ILLa
laaaaaa Laaaa aa1a a eaa aa elILaaaIael
al Pll Ialaaaleaaaa laLL
II GIJON/., VIGO, p H
..- DIRECTORO:
"IaIa lla IAEEPCALDLLIB TAALNICXLRV


Ueeioe


PON.e 2
I Iialaaiia~cazcaia C ria al I ~a


hc. .i11 I I 'la6 al aN K.Ia a a1 1a .%,clI iIe r
Prrdnei a a a, e.,a,a ', I / alip it it l it l
j Ie e e a a liece lnce>

a a ... . . . a ao a N T E aE S ..C a .l l. a a


a t a .'rn' aU a. pea l. a a. A", :;a. a,", ae, "' a pea.',HC
L* imm-a Cr o. al, a 'a

G r'lan n inpr indiEtrat r i a i ;N v e b e 1 ll~ l^']l'""""' *,'^ '
a sa Calale ca$200pitaled00 a
glia, qaaa a ntri a anaeaa l d, dececa.1
lar sol o $1oprta Pcn emr. ____ ;,:
lii. I NERO camaadaa
O 1aaa B1.a !IO SICOINTF.E aa a ala taaa a
fr"In~- r a0 aall,aa "LA CASA MUXELLA

1Lta oilletuoespeiaLGT ER ^ ^
J" a Ililiaaabgerae a a a a. czaa a.pa, aa aaaae'Ade L se drinA Q 'E d ARos p f A III'B U- nailat t^ 1" el.. d,,, ""')' I""le"'ri i pt:,
linnal d, -. l.. talls.vhrlan
Pals 0 elettllm 11Al a drive IN -el eJsra. $50 a,0 0
PEaL G O l aaaI'llaa"1zROU1aac, S.....A. led a
d. TL 0A fi-ll m a"
0'51"ICad8121i

Gran Sorteo Extraordinorio: Novienibre 1

Por s6lo $30.... $200,000 aiaHLceeaae .. l
Por nS610 $15.... $100,000 1a. lemmadr, t,
El ablaaew aleqa, amal, ajdae,,lf.

La BiIleteria EL GATO NEGRO a,,n tca
tradiationa.Cmnt aaaaa a ..za parz aa laliaaalabla rca-ord d RC 3110,aa, aaeaaaaa eaaaaaaaa. ~a
GRA'CDES C ldidalpanaaaICC- lsda.a e lal.sata-la aaIb.,,,. tra ,a tee l la

AUTO A CUAIQIIER a PA zT a E A REPLBLICA blat od i. 11
$100,uuu el eunoyel Tercero$50,000 eaa e Cp'. aec

EL GATO NEGROU AN."'Un -
OBISP 307 T~f..:A-111111 -7Can -eapaaea4a


ENCOMIENDAS A ESPANA
NAVIDAD! ANONUEVO! REYES!
r cccs T olloc ac a a: Imcl r "PAQUETES AGU1-
NALDO" prlaepn-e -- Ilemep'? ac e? I I-F
:Qaa cmab a e ,F nenr-- "AGUINAL.
DO" a ! a, "MAGALLANES", a .


Comercial GARCIA & DIAZ, S. A.
Expreaso Aaiaca Europa
A* LF' l 'l L re: 7 e :o. 10?. asci, l ; F
Tc:,a:A'c u i oo 19a -a-L -,b a


Anhnciese y suscribase al
"Diario de la Marina"

Viernes 24:
SAN RAFAEL
.cAl


CORBAJAS

QUE ENAMORAN


ajdEIAtcei SiU


.a^ Swf 7YJRIV


n EVNULfAMENTIN LS MUIE iN
AIVIERA AZAA 1"MONTE ULIA"
S' ./ p :. ** 0 '"
h hmeleel20 ada Oelabeb
TOtS & ASTORQUI, S. A.

l: 3 acaa 7e A 660 y U1.7884


500Trajes DESURTIDOS


de Legitimo Casimir Ingles:


de J511, y6o1195


SIN ARREGLO

SEIMAS PERIDOS AL NTEiRC-


IILA CATA^HJ 4JHDFFCl


ABANA

bRMENTE -ARA PASAJEROS


11aj IL VtI IFr1I211A IF

Salildae do BREMEN Dic. I do GIJON Dic. 4 d. VIGO Dic. S
lleapda a LA HABANA Diclcmbr. 46/52
PASAJES DE LLAMADA EN CASE UNICA DESDE SlaBO.
O'Reilly 208. A. BONA & CO. T.I.Iona M.3333,
HABANA3'0''1'.15221' 0)-.IRIA Ihir- II I 1"2 04port. 40nC.XX


1 RI): )ARIANAO VS. CIENFUEGOS AAACNTAAMNAE


lit" I Wo emlt'a lbjundra (aespo, lbterm dngel iigo,Iliega nit inni'klao aca IEi olet'r i ov itlaincanchan la I)(reia

II I w21It' Iu~ii .a fuei Ic pelca 14tiiitidoriii deNISa llCl(Ineni lldecon
r 034 i E lun)ew i 1-

e34.I 2''a 2 I123de412142:,2.'3142,j. r__


4 ~ I .. 2.1 I 23 4 o I 44 A __Li- ___r-, _0444,044 00444hr 3.1,"''44422402 3 :' c. 2222242I4.p22404 344
0 4. 2 ''lro2a4 4 hn4 .4 q ha 2anado 6tim2m2'
2225420e104I2212 .44.24.43. a, 4;a, 4 '2u m 4" .21 24 n t ,54 .2 g A02 i 264242nos
4644240.223242220244 0442d orim'44d,4541(,)s 34 4054400 224 20340232N242.2' .44442042224ri
del4423200404442030042r4.22224405 024 4243 00. In2I224 4422442542026
000e 224 o rvlIdsuil lo,03 365.122 qr,442444232 4 24 0 '' .d. any2'4


24423do 02.0, 26442 p22400 In "4a "' 40 224 -.'442.- 224462 -
242,2243220420 223644022 P42.42422 22 424
442 224434t4a20124 .2223.22 p6 ,,,4, 244424444203 2 0214 A0i' '~
en,42,2304 .0.smoedo '' 2''- 44ne Un 4n212
4p'4 '. '24'2 3 22 4 .44 44
4442 4 I 4' 4.444240 P.20514402- 04343.2 ..'.'244424 4424042,
2o2244p2322422640204en'"'"' 44442244d"4'2a2. 54224044.,
1'~~~~~~~~i I -I4424142 r022 1. 2242rt. 22024 t., 24 2u''6 .'."'de4'
2224240222064242442.44444224 4444244220..f"444
.221244402403422462A]045 22'o0022. 24.4
So 2 220222 42 30(44 44 44'4U62 2.. 3.44,. 2232 .2.''' s.' ias4

02 624 Solon 4662 022 42444g 0 ".44404,- 2344 4 '224 2622 2 01204-4c 'I522tkonot34, 4224,
Io 2424444e 22044train2i2n,632.a2.In.62ar0e4 04,
022n2232m4232426 d2322 l4 44,322304 224 244244
d ot22or 401-.22Wolf4i. 2u,r,6,- 2r
4 S,~~~~~~~~~~~'s '42 (4442242 022 24 2242440 '0 ,, l.4 tt~ iac u a o C to
04 223442224~~Ch, 0 322j" 250642la2' 4.od.426o ',

2242lue 42242. 202 40424. 4 velL- i6404444... 224 42244. Beta con cl Real Madrid
2422243, 2 2220 '4232a 034420 t
.4f 24234 2(40(32 (44i2302442 02404an 624244-Ioooop. 4A1,11. 22(44 2 2a'-0
mpole 44222o423d22434.22 E 3 44 24021 4 4342 4.q442224do2243.2p122ar'6
vs 4 242 4 4 22 22 Il(e 2 44 i442 44 24.v p4s 22 22 ,42 1242 22. 0. obo ,,2 44 c 22 02 222 2 4 -42 2 l
0024.sob02442265202022024'442 422044224202042 22'220222B42RI10,q441nP,'
0060. 222404402222 od.2 e1 -p2Ea244402, 2le L I c.r 4cl42 44 0(22 22 2 14424 22 60 22 2 .244 t ba12122 Rea2l2, Ma22 id
Candi2d222 242a 2a.a4 2 4 .J2444422p4 4
En ,44''.a' '' oudsL't 24224e uaa neors 64is e 0Cr 2s4242lne, 34420 0 220,24
''''4 4'' 4 4a] 234roOai43. 244,2-23222402l 464 422..a 424 23 0223, 422p122641Is
4 4 4 'o 2 .2 p3~~~~~a.40.4.. 4 242. 00 2430 40222221
I- 4 4 4 2'II 4 4 4 4 4 4 44c4nel,"five"44 .044242
'4 4 04 ,4444.44 444444 44,444,43434444 4444 44444 44'4444,4 444242414'3244' 4,. 2404 2..,44 4.444. 4244321 0223222 ool4254224044444002232422 230.024 44440, (4444'24 ,.42 a42 In 24002
5 '., ''322(4'242402244422 .o2....24424442244.422224.(2224442'22342222024 440.2 ,44442203'2442In.,140pr-'4444322224404223.624 4002202662M4W1204224 _________________s,___________
24,440 0044 42 4. 4,.,04,ndn.
4 2 024.0 pen2202 "54440' 0420220
T-ilL t RRe adrd ue aorcd1, ....4.... .....1 uf- ,, a, ,11. rt ,I
mulr3p, 4, .u-l"0424,Ar
-o C r c. S, 1 ) o I I 16.COI I sit I ,U .3..3'e 44.4 1441 (I4lo444"4_3Ictin 24.440t43(44''4.34234423F1I


BRIf
,CLD ir4


.4,3444 1444,344444. ,. \3'4.4444' 4.037'4.(N4,I,1v,4440 43.3rr,,,,,,t3,l.'ooo o 3'i,kt n.1 i3d"..' 243410. p

Par RENE MOLINA 4 4 4 4 4
4 4 44.4 4 4 2 h 4'4o 4.1 ol,, 44 .1'1


P Y iR O El Crumo
P/ROIL.


44, 4,4 4 4


EL AUTOMOVIL MAS SENSACIONAL DEL ANO
"FORD S 0 p AUTOM0 E


r, 40 14424 HAVANA AUTOMOBILE SCHOOL

m 02 3 P 0 0 HA BANA


J if illS 23 yijwS',ydTrdi.Fr.lpi&I.rr.k'Alq 'tI-t


d,1r4R'5i41t12210 (lei 6lb244
hd, Illll 222 i122osEotal~oo Unidos2P 2.4 2 0I ,1n 20
T5. 2' 0 Wo.2,o 420 042

424 4 44.4o I,3 1,'4824'ooI -A--2- -,1 m" q-


A1ORA Ud. puede aprovechar cuolquier
gonga... COMPRANDO 5U AUTOMOVIL Al
CONTADO I Nosotros Ie facilifamos el dinero I


r^ ... .


24
2 2 4'.2


.BED MNJRBEVRA


on I Isuel doAutmovlleo mis creitao


2 Le4d4vo2ve04 0344424424 44'.
g2 44 364234646 643 Ip4421222
2~e del42 enc 2 miento.44


b t/ /t /l 443 042 1 4to (imic d e(/l 2 ,crc41 .'22d


(1272T AUTO-PLAN

---- -0; --ftl. d---


1V. C.4H.0 A.1Ti.

V0(11. 2C 2 0. .. 0 0 2 4 - -
- - -- FIlas.30 2 2 2 0 0
F,,,ad,*, n 4.1 i4 2011320
Moot- 1, .122n30 ,,,4 ,2 n4 1211 0
%%,.4o 1 4 41 300 1 1 40. 4 U I 3 -12 (1
02040 f 4 000 4040 6A2or2s, If 00 0 2a0
4. 4 4 2O For- 1,423 2 0 0 0
2en64 4 1. 0302403 0,nI o 02 4 .14

S .'m f 1 0 14 00 1U 11 a I a I 0 4 3 17.4444,044 10'422P420 000 4.p B 6 32002
0002~a ooT00100 .. 4227 1]0221
p4 0 2 0 0 0 2322 1 02a 0 4 0 2 0 4 0
3I4a, 3, n 2 000 202 2 2 15 44 0 0 2 24 0 0
Flaitas. c 0 0 0 0 0 0 (1
420444242 2321In4I02734- 2
T3 Cotal, 002 26ob.2927.11Oo 1
-l, 03 04022 42 44 423'I 2..
'~~~~~~~~t an~DSRCBIO imr C*nui*
6020426045 BASE E T A A OL S E? ADA
232022S6IMA R410)2o
24222444uladab,.l.in2Sie3ra, 5222,0144onme,44 2n24022 2.22.224 1.-

I 2.2323 0044. 0 a p ho4I's P44202 2 .2Lehman..2.2 4'
H 4. 21, a in, 4 .it 4402, 420 0422040 202414 -23n. 22300a] 40, aLe,25'24.
2o)_ 7 24 "I24 444244262 h22 a"'30-4 adrPitt202.0624002.

Campeonalo de Base Ball Profesional 1952-1953
22'44pil., 32422232 .2444 14 4AR422 DE 4.A 5MARI4NA. 4Wl4.
0,214(424 19. 322324224. P.,2Flit4 de2l26.,4433
ESTADO DE LOS CLUES

r44.2F-i5It I 1 P 400 00.
n44n021 4 2 26M 4
T-1 i ,2 4 4A 2I 2 200I 2'

LOS PRIMEROS EATEADORES

(4400 2...~ '14 2 0
50.444, 444 40 2446222
5.2,, 02 t 04444h4 0 0 42

22220242a 0n
23224 324.233 33
0..od4462..0146

64 1 5oo0 2 3012
LOS P51153050 LANZADOBES
4 24. "14. 24. 2 iii,

G1111 C03'It 240 0 O 42 .036 n n0 2 11 n0402
03 Po 42 0I 0 42 43 2 20 3 1 7

Ni 104 100 14 2322000
544424.2 000 743262
27 n 02ON 13 006 4 5 1 04
c240 0430N 2623 030.1 1 1
(1 00008.340 00i n 0
221 a 340 12343 2 1 2 2
LOS LODEHES INOIVIOUALES


CARRERA "' :
OIASES 224.0 014 00 0442.0 4.' orm -H- 20 02434 '4 .4.4. 4 I
P02305 50102REC1131DOS Zimmer2, C.2..'.1
OASES I'2323BOLAS: 22.6b044 0Haban2.


mLASIDRAy''ELdlGfITERL"


dh


d, "k


AnAn 61 1\\ N__orI. I1ARIO DI. I \% Il \RIN .-li i.1 6 I 3 .1 16 1 .t. I')-_ iorl. I'auina 19


CON [UN GRAN HANDICAP FINALIZA[HO LA TEMPORADA DEL CINODROMO


?r(/os de Ie Seric

rhstiatide (. .iRiit

......i ... n. M i i


I-- j it r6O11156. lo.611611)6..I"
111's s- 66a6g1i666 11111Y 16"
A611 -re.di iia,Soa,6I1&6I6an116666616,6115 1.111

661616 -1-66 on011 -m-,
.1c c fer a bosbl P r.I-566 01 10.Ic I 1111)616,6611c11 66 11656 .-11.1,1I1
5616116deport. eII it6.606 16,1II, 506611M11666611 6 o.1 -111 Gol 5.
611111116,661111166 6 61611111 ., 41: 01)611661a0I.,6 66
1. ". bl 66q -I to
It. UA 1oo1.61", 1. 611510. iin e ien., ,[o l 11111)6166
6. 60.1l111111I G. t.,66 1666 a-il.561o065.111116 d
6010 1666i-a611..,1 gu11666 6,i666 I,,- 11166660661
0616500 omori"116o66n6 60.a .60611)1)66H)66006 6 d11161101161)611610
I-lie6.6. de,06616606 15111s0o. 616- d66e66 0116c. 6 l666p6161,66"6a
P6111116,111666, 6 616 116161 616 666,16I. 001606 66 11
6611 661166 61116ie -ntr166,6 616606. 116 la101)6 p111)6 1611111166
611611060 61106le 1oi16 1116 -it116116 1111 6. sin1061160 116p1)11 at61 1116651111
666111161166611",1pieLo 665661.or61 611 -11111)1160 160611 o-Plr1 It V-


P So. I ~,.,..l,,,.61)606 dl 166 .6,6 It 1. 1,-16
06,0cdao.. s6 Is at. 16.66666111 -1611 1111-.6160p,.o6..111166 II e .66
66106 1.660o 66I 000 11016 p1r[66 6"111 c66161a)
616 661106.16006, 6I6a6fa 66 -p'- 660!. 66166ru 160611 60665.11 1)66 61
1)11c 016606 61p11o p6n ssneia ,I 61666, 0 "n. 6 d.. I 60a6'I66a

e.166, 6 e, 6 1666106 66006)) l a. 6666' 1106n, 6g166 dv 66p11,6l61o6.

1116166. ... cibooliamos1601ijP. .1166n1616601n6I11. i 1)666116 1 istas
to m116666011plies666611ill616116 11611.6661101160116601111156clue6on


116616n 66 6110 ae 1)16 n,,- II 00 el6ita11s .16..,q6(,,,a

rda. Ylo6..o1)0619 1 .01 6,11 1 dlspe .- - 1660 ,0 0.1lliol. 1 6606a60511111 I
116 16116 No6 66611tn. on1 a I."$ ,61166, l~l06106 6066606066)061 1100DL11
'Into, 66n600660666 66110e1011061110 1) 6l6n10116 )66 61 o b. 60 16,1111
pie~lpp.1561) 6611166 166666) 010'6l6. 66666 .1 61)6666666n 606b1166566116"1
66e p.166611666 l661666 666116, 6II11 1l16a6 616 1106 6116)0cl.116.1)5d l
6160 6110 01661)11,6060665 666.11 6- 656661d 0 6con ,66 0010 11,6 16111
na a 11ri 1.at6.ac1oal etre olvi. rsti006661o606 [66 61616al 66 1ii,1 61)-I
-36 ; 1 D. -.1a0 led.,1Jos)66 1111 6111166 651.-
66,11 616.6,661 661111 116116 .Io% d pti,6616066666l0111I611delt-
601)1116ehyr title6. 6lr61a,61 61 In )116 11de6 I Iort del
66611566 611556111.16166y.n66011666 16166660 61blo. 10 .111.. 1
050661160,)06oI16611. 6161' 161 10 1,61. 6. ..6 11111..)11
60666 5bayp 11660110 61 661)61q)66 06'.Il o ,651l.'1
66 6Iln ac. 116 1, gtoro-t-111 11.110indf6 06n61la,111 106 .611611161i-


FoOl tBA Vi tr-lWIIA.I I on it s dr -i Iggi


u)l661.616 0 1 6066616,d, 66.1666 7. -,006 .5100 61y61b60 66 1111,61I
CI6.,6 1)- 511111166 1) ,17 1 1.,015611 16 11611060.-an 1


FOOT161106606 .loo, 16600di F6i 1 D 6 )o.0Miaioo,06F516666410666600.d 6,1Rio 60dice 666600600 Wqheo, 1u
6h.ta6 oga236 emhisS6 ae6A 0.fle01all"06I adeal. nooooo6O~56611,116116 6
11016061l61Sld116221)160,006166.i6660Domini-66 066 ol 060doVn611de
0E16) 11616161 6, 011 1 06DER N 6.1g.A 066 606leoie, H ot- 1061166 l,do 6
D661)0606606650 do 0,610606 o- Oo.Par'11606 060100666 00f-60Z666
15166 6000 dl s16-061166,mo 1ti 060.6 oInsWRld olo J.-006
.A66 v A011 B5 AN6 A M ban dI611a661. 6o, 66 06 6 i n0661601 .
do l 011)06666 O11o1166Ibl06 0011 660116,ire 0tl06y,. .661

666661)6.I' 1)110 .66 0011060 cordd de6 18-106 con0 el6Ab any,666666 III6 I
de ald lC t, d,01 666110. 6.1 5 1 o, -6l 1 6 6 0. 6

611, 61116y 61666dC. V 1166 del'"ioo 612ob '1
C1 o11 1 dY o 666tan 561
d o C eci~ l. B a ta m ei 0t d 60 i cIlcO O O 6611 A o ir.-oil r Ii i R


oi.,bolI uQi e ti smi noqocioill.& limin I lgolquo.


lo,.so.6a6M 6016 1)0 11161,Ido,1.1L cro P .,P,,
-c~i MUY DELIC Do 06006 606606quo hi II
gra-d0 loude os iooo edl


Finaliza hi o vlii .jiuI 11 111 111111 ill SI, iiI n.o vriiujlo.o

la temnjoradaia mdw


ilirauor Depurlin
||'V. OO


IPINAR DE. 011EN0 V.I.0060


p 1 6,1116- ball 61661666 06lod, 61. 11111111

'11"a01Q.661p.,6p666666.60 I6-~


611 ,111.11 6 m.1166016 66601116 16
1. rj 16 la, 50nd6.1 y ,I h -I 11
..,]a1primer. bola561656r0
de10 66611 16606. 6661.111pm
L1.11.61. E6Prn660ya60imvo0 1 6 1-


?sultado
-XTRItA CTO
:8REY -:do... per 6 -
Fqudo, 6 eobr


cilo en tI.,
n oa, eprC'

vme.of verma m oy do


A.C. HORN Co.


C.oA. WILLEYCo

Divisiones de Sun Chemical Co.

Le ofrecen:
Pinturns ;,ora indo ci'i ;,
piscinas, cinchas y autroov;!pa.

MASILLA FILUP

Impermecbilizantes y/ inoilioieri
para coivirticciones, pisoF', terlios,
etcetern.
Solicite precious y catdlogos en:


1).,1,..boido-o. p66- CoAo

4>L1I

.m~lllH.^ WAS.riBT


Pliil 1?'::.nitao 11f sal a' r111111111Cil
si ref rvirse' n (t c uliiinuar i. i 1uilo


I *.,.6,....l... I. I C . .. .... ..

P0.MILTON RICHM AN lde 1. iP -


5,.i6- IllS1-). em. 4

1111 ll ~ F- --l fill MIt.11 '1- 116oodI~o l~~ 1..s. Al6.11 I,- r '66111IN
56de 566,1 066d,61-10110d


116.fl 16d11,6 5111111fi6m er n r qu1aOI E ti, h W (IO6 0 61 0 1 6 111 1 2. I 611 '1I 2 111 114.1.111d-...111I~ 1 111 1
If n~~n, -6--- 6 4I4IW-lLllI ian I le( lara1111 SII l 111 Ir t l b I1,.,,,,kwl e di

Of11 1666I ,1, I:I S394D1111 p 151,1 6 III quI 15111 I L ]Cf1111. 616111)5 t-lent
1)11166001017111411619'14n
el I ua co11 a In. s 1116.16 5.. 1 1 I I 6 II T 16 6 11161 I'N UK I R I',1, d ll d IIl.. 111 1 d11..l- I 'll. W
L!.,,,,II,,,6 11111...lljll-1 1l- A I'l, T NIEf %111 II 61h ... 111. I ....... 11.
El re If, 11 0,la 11 6a1i 61.,.l 1 66, I Ifill I 1If11111 ,,, l l F -1

- ,Id -0 u6 0016) .0 '; 66 If1 "'. I I 11-If 11 Ft) 70 40d"B.-I1 '"
16, 11 -1100000 666 Mill 4S27.5I6Inp 1j1
:::n~~l ct 611511166 116]t A 1 G p
0016006 00010If 16 01116.. 1


1100. 6061116 50 6666 o6 111,,,1121664167.,,I


Tool0 o60660doC, ooo


E LIJ 1: L 'k1)Ec A DHO O..


1


. 5 :


IR


r1i %1i.'1 iii. I 1 I % \.-Iaaaaa .a.id. .1, ala dieair 1')."2


Sporta


Aflo CXX


MIRAMAR VS. CASINO ESPANOL EN EL JUlEGO DECISIVE DEL CAMPEONATO


ficIvi'nnnt1)lvIcl-n1anule: I'll nill U J14111 11.f1 pmbelluott--Ct-11111111- Fucrtc aiennipoSeelloJS"taljjjl~sios 4~fca

1tr-d 2: prunmadiin 292.219 -tie poulerjuguirle I Ifreditto Lwopur ;uvnmo lIjr.
LI -,- -m- a' e o a aa"r ''''arpi a'.. aa all I), (it
_______________________________________rpf.daa.paae~ nraainc].-.taa-.'
[L l IL A NIPI~calaaiba~a.wi c gaI En f,ki- a 11 lab.Pa


Pr PETER .


uDecideil Ioy Cl I ,; I -

./%/^M^CEHV y llt )J
--'-- <7 C E- I'.rl I Y (~ii, ~ .i l ..l ,. .... . ... ..

siempre produce lo mea or raiallrarllc a aiaiaaraa ala d a
y lo mi s novedoso para Bia l\var Ju-p a. [nanaa.aaa.


BASEBALL


ai- a a .'. a. d


'j nlll, p ra

I *...i a I 111' it

i.- a. AlVA' a


a' d. I


'-2.*i^^


r A. R. P.


Fi'qltn 1-letnisii

flijas de Galicia cntrcga

prff It loyv, los lnovicios
I'ar laa lar'aa
a' a','a laaaaapaa aaaa Pap' C 'a

2 a I1a`9 la nEna Ia.. a 1 ''- attd, d

a!'l a. ~alla .l aaaa'. .ala 1 I
a a n'gda ra

a.,IIaIrdnnadj- '.

'D2 a a hWall a lpadna pa
1.l' adapblaadada Pa Iada a
ha d. a., an 1 g-; i. I P aN aI-Pdaa -
W;aala aPgaPraVIlaba 'P"
d h H..in I Cd,,ra a d Id ,t aaaa'P"aIa"a a
a. a.. .. aaaaaadaad": l I,'a a '"I a ~ aa a b~
'''a f ut; ualaCPlra SSd.
banaaa hl aaa Ipa,


'"a b,' I I aI aaa" "ll 'aa r C. a .'


Si! KID GAVILAN es uno de nuestro Campeones
que no tienen inconvenient en proclamar:


No s6lo porque lea gusta ... Tambiin por.lo bien que leg
sienta, los mus destacados atletas en todo el mundo, taman

CERVEZA GUINNESS CABEZA DE PERRO

Noad. hap aaanpaabla ~
Guinaness Cabeaa.de Penra!
L~a caa Guainaness Cabea. do Papa
'1 a'fraye faaalaaa p aneagaaa paraaIra-
bajan, lannata arra'alaa porn el deportrl


Gui annessCa.ezade Pnro umw i
.1optto apada p eanaatIadigestiha. Des*
pusa~ naada pan hah, naaoar n euraa naaaada. anaa Guinnes
Cad.... do Poratoaes1eaanejaa dea ados Ia. ldnica. Si n
paedn daanir,. ana Guinaness Cba~ea cd. Pe-naa atepeaa
Ins a'oiaa py taaclata a' iaaba nepaaado a tpuraaal. Si ef


P 21)


Par atlANt~a CLIZNIAN-,
"aa~a~''~..-a~aa...C.ja..aan
alntapada,n0pl.ana dI ii a' aL,;,,la alaa' bean..
'LV ara'paaaal jr SI"' a a
IIa.,p.aaala .9''''.
el 11 aiaIla. a' .l p.1,Iaaaa aal al a' aa
PAahapdaa'a "I I'.aaPnaund,' aa an o ay l.soaaaaaperieed,
ela, Y.1a aa la,' a I a, 'i
aaleaS..L:alaa' la'aalaaalaar~ oaar i ianla a''.a ala 'i a ... e o e pt d
land1.'1dltoaI It aaaat s-Ia' Ia' aa(,, a. l. ha.de ut C l 01t'd . o1.np ttt lt
a'ailraaaa.aa Ia IId,' p Paaa ha "'a al eaaa .,a'~a.~a'la~plar~aaaap
P'~na'a~~raa ap a rpnlanr aaaaarpan ed. a alaa h a Nla I! alad IaaraaaaaaalMr' a,'naiNalaaa 3a'dala
fa Ialnp aai'aanf~aalnpn~~anaap~faaaiadea Ingaal- SLaaa.'aaaI 'la a Al ` taia alaan l~ a' phaa


it.'a 'a'a'r'aa I a.-1air Ia. -n a.l a al~aa aaaaaat'1a aa1,la_,aaI1 da apala
71 t ef teCOr leportivo I II II -l v
11;a 7 1 alet Ia 'paa laaddr Loa rordadippaaapaa.. -11
,!Iraa a7h !a, lah a l aap ,' anaaa,,a,.ho-adau ip -n
El futuro de los Dod ger eao~-ns ahaaa~aa~ ."' -a, D,' ln aaaara.... a" dpLI6 Palala aClan.alaoCab


I'aar Grantlatad Hire. al' Ialitaarp"aeIaolaaaaa;aI ",a alaaa ''"a h.r laa'a. F' aa aa a IIa a Taa ,aSra a dea1. Ca,' aaaaa,'aaaa rb aaa
a. ~ ~ ~ ]o a n aap ,a F ".laaa a al al E a aI ..aa aoC. )a N. aoaa,'a .aar dal L Anaa'a
raa1a6it)aah,'alH..a d.a.a,aaa aaa lnaE aaa'a,, al I.,, C,_aI n aanaara 1araa aaaadaann aaar:-f'a
I .a a a % a01:1': raaP naaba .aaD -aa aaa aa, L1NIl-p,' apl.aaaala IanPaaa I~a ,) a I It 4.7ala.a aa a. a cI ....
a ,. aaaaaaapaaapaaa a~a.a ,b :aaa a- opaI h aaa aIa..n"p naaaaa r.ra alr aaa'aa aa at,..'l-il
a. a.'lnaa a'2(1 oI a. l aaaapaaa..a. aad. Ia~paaa'aadbab'a a aLId aaI.aaa .a'a badII
1a,1 itara, 'a ,Ian sfa a pdIti aaail' a I- It, .aa'I 'n d Iaaaaa paa Ia I o____ __ _
''ala'...aaaaaapaP a 'r.aa a ail aaaa dV -.Tn- - ll.b_. II ),I a aa a a... E.
hala aap'qnadaIIaao`aaaato aaaaaa rio a aaa aa'al)ra da'
paaaadaa Qaaraaa ,', Im d'ha a. ada' a a .,dad J 1 la ~ ie

11 Pdn7nilnl, [' uhI "aaaa 'd' aaagaaIaL
aaIIpaa'Taaba aaa aa..aaaaaaaa ha atra a aa 5,f a ""..a al t''a a xT C O A
'a I ,, "a!"a'li a"' a Ldpaaaas de Yet

'aIaa-'aaa laraadaaL-lI l-oo-p Pr auz I -ct
anetaa a .,Iaaarda'r a6a a a, ad a dabjR U
79ap aaa CaEECal'! a.. ba. aaa
aaaaaa'aaaaaOaaa aaaaaaaaaaaIfaaalaa,'aERA
'a. baa ala, la aa a,'Sa'e
a"oc,-"'a aa :,afaa'ala
,aaaaaaaala:,d ba'IaItah a

baa,. dp,-[ aba,
I 1 ME -oaraaalp r ;- LTa N ... ~- I, aIra l bP115)IIaa al adap..Iolad
ha aorre1-8773l P
an lo P par aa aLh P IS I Ead. 11pLIaP, ha...aa .5Iaalaa'aall"adlarAa


I , o IadaMahata id, -braa aaa 'Ia a- Ma,'a,'aFa
H.53 apaa~aaaaaahaa dl
&I I YanBaaaaaadaaal a ANO SARZ 2
:I. '~t II I,, aoo rI ad-a1n87P7a
.i I dg I- IIIfia a ael aIS zo Pap lta' Jl-, n


IV:T


^Nnticiooo Ni4044Iail4


DIARIO DE Lk MARINA
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


EL DIARIO DE LA MARINA tiene un record
de publicaci6n ininterrumpido durante 120
anos, siendo el Decano de la Prensa
Latina Americana.
El DIARIO brinda un suplemento diario en
Rotograbado, secciones de muhequitos en
colores, ediciones para Ia mujer y el hogar,
informaci6n mundial a traves de las m6s
acreditadas agencies y cabobaraciones de
los m6s brillontes escritores cubanos y ex-
tranieros. Todo ello hoce del DIARIO DE
LA MARINA el peri6dico de mayor interns
de Cuba.


P') dE( 01.d" P) 12Nil

Crcn iiijusto los EIctallislIs cl
impli/t)ito lis (cEl(s tiic eremus

*0 r t fiilfolr #IR ektirn 11 tleo ulc/ rim f i i b ,o .l it n


4411,11P,111 7
F.t A M 1 4 4 1 I 1,,ol ll 11

l1,o,,10,,,o P- s
I Scgu- HII011


.4 0 p111 p e IP d pI 011r 1147 41 p0 p i l los 1 110
7, -- rdod 0 ~ diIl1,' ,, In 0 1
1 11 1 4 oh "o -


iliri.1. N.OO iimilea Paagita 21

BILLETERIIA

"LA CAMPANA"
Tell.: A-0561 Zania 60. La Habana
S.-I f3 v,, CALI604 y 7 PANO
NUMER8-DS A I.A VETA TARA ESETE SORTO


PE .I-IANLES 1C.-0 8i A El.RT.oLO S' 'OMINIC03


~lAQUI ESTA EL GORDOLI
CASA AMBOAGE

0',I.o. ,,po'ool $S10.000 S, IMON l111l1 $.0, I,000
v4n.$'45.000.00.0.00 .1 1r040
rrd4dosa Manulo ~pAmbnarr~. onhqu,o iot-lH,4


)oI


RepresentOnfe.
JOSHUA & POWERS, INC.
345 Madison Avenue-New York
MIAMI-LONDON-PARIS--BUENOS AIRES MEXICO CITY


f~rIn r,~oi8EIIEI (t 441441E. .,1,g,11i71 1I,1, 11Perezll pllo14M 01 1 I I
ran44l4r1ldc,4411-d%, ll Iol 00 '111.1, _. II j ~ '1,,1 ,ili,710 11114.dl 44.ppC ,,l 11
1`11,11. ,p ub141-, dl1 l .dc1 1 Tom.141 p,0011 ,1 o o Ao,,.11
en oio'4o10lI44C11000iiem, c ~:4b 64C--,"10 o. 'I 111 i u,,i 1~,--pl mlar el0 E0 4 j7o e1040p00o de ]a As 110n
In0jjl1 C:104I ron, 4 41.14 11171 i,01p,, .11- ''1 ~oiOII 17.lloll 0 ,io111101
r0 d .H o~41,, II b 111,h-. 11,11111 1110111d0ol.,I 11011 7s 41.t- 0ll. I., -11 1011 0

b .0, 0, oooooo~olO *0.1 '-p- 00 001010 4 r.0 11 no1 011 I., I ,0Is1~ 4
A4 :en0alC000040 00,1 148 1180, n1111 1-16n.-is1 ob. Ii .r.
y To u1 8ott Io I n0o lo 5fil. "000 r -6111 d, 7 11 ., o Ir_1 .p1,r11, t 11l~lo h.0111111 8,0 0. 1 -u 1011
40 sl -L. 1- P lue ob0 04.16 4. ~ 151 l~ ,1l.l07111L5D ma1,01con14 4110 74 04. 104 44,4010p1010404014044


^L d^fncnclDEZ

pi~a C ___BILLETEBIA


VENDIMOS EL SEGUNDO PREMIO: 38213. premiado en $50,060:
TAMBIEN EL TERCER PREM10:31600, premiado en $25.000


B'00


;Hi


Sorleo Exiraordinario de Noviembre lo. P 'remi ayMoyr i$200,000.0
004 1041 141000. 140211 10NO 1 1'094 11R1 !I -' :, 414
(7 50101111 10635 11:03m) 111- 11" 111 -1011
I6l41 141711 1 01 2 140401 1111! 1117, 12 0419519 7.1190 0401
I 10 848107 10112 6 117.144 140641 011
'7N? 1091101 154 000 0730100 10110I I1 C 61M70111 5141 2
101 10 1 001 59 16.17 !091 2.1-111"11 11',11 .11100 42t1
6144 .180 1110.11 11000 1141'9 111 701"11 !
11110 1010 1101 6253011.,''1991110 1101 111111 1 510 2
1401 044616 0401 110f 1 1 7141 1141 481

010 1141 44021141. 17410 10000 11110 111 .1001070 201,
0741 41 0 104 190 041 702141: 00701 11.4 110 0
20a52 66 Pedido1a1 Ra l~n de 1$30.00 ca Enero0 Li.e1d13 ao1


r~i!-' 1W11f ml


iAHORA ES LA HORA DE HACERSE RICO!..
GRAN SORTEO EXTRAORDINARY)
SE TUEGA EL DIA lo. DE NOVIEMBRE
ler. Premia: $200,000 2do. Premia: $100,000 3er. Premio: $50,000 y 41o. Premio: $25,000
Todo. lo S0ooTIos repartmil MoLES DE PESOS nto. nuestra numerooa clientele. por lo que nuestra BILLETERIA fierv Fama
donde hay SUERTE DE VERDADII
SERVIMOS PEDIDOS A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. a ra46n de S30.00 cl Lnicro y de, S1r00 el me- dio Bil8 l.
E ESCOIA SU NUMER0l!
127 4214 8038 11745 15972 19240 22782 26572 '0307 33403 "E982 41421
184 4421 8559 12149 16236 19643 23239 26856 30364 33537 37248 41871
450 4468 0594 12166 16470 19666 23763 27023 31007 32570 37567 42029
966 4604 8878 12422 16586 19989 23907 27038 31022 34201 37701 42076
981 4865 5339 12692 6752 20054 24141 27307 31341 34278 38045 42658
1232 5106 9523 12864 16767 20570 24414 77641 371 34775 34310 43009
1635 5141 8586 12883 17143 20751 74?64 27864 31925 35235 38853 43343
1668 5809 9859 13673 17427 20786 25331 28435 3958 35401 39129 43627
2112 6003 10237 14058 17857 21231 25346 28482 32242 25416 32310 44134
2339 6000 10274 14874 14148 21412 25549 2E864 32419 35619 29345 44311
2562 632 1065 15026 8352 27151 25552 29130 32456 35612 40240 44388
2778 6662 0671 574 08768 21878 75875 29449 32553 35955 40576 44754
3344 7931 11342 15795 18944 22209 26146 29776 33119 36406 41102 45221
2583 7954 11561 15929 19009 22266 16323 30130 33134 36766 41137 45236
BILLETERIA


"LA FLOOR CUBANA"
REINA 86 cai eoquina a GALIANO. Plaza del Vapor. Telono: M-5203


DIAPiCU DE L II\[I %RN .-D.


71

Vznajn., 22 -Nsittiida. Nainisnalral DI %R1(i P[Lill, 1I4RIN.A.-Donsinpr~i. 19 dec Ort. 11P P152 Nnriri., NacFon.Ine' Arm CXX

3aIi laineri- Es Ia industrial .s.- ... Acuierda ('uorentencci fleldilS-

La c estir 1((1( dr Inl(Ii(IIlc del ca Izado Ia .- pro edeie tic .- liriericr

flt11 lii % e dfI lidit ii flh icll ('111,1(l -I (ub;_ I -41,u 14fetlzis, ctriann ilsne jasni, tirssith rdoir ruei rrrsi is i ne-Iiq

.s"d' Iss.li~s5 ii~~d~ .l, I..d ,,-Ill, .d11'.1l i i..;,ds'lld.-B ii i i.i slrsssssl,-.dl.A,
..isp 5.-ill.7.. q.s, .s,, IQ _11.1 111s11 111 11 111111 .,dI,- ds--ir..d I, lC.:-i." ,d-`i A lsissiiC. -'1.1 -1i ...d..s1


-.~ ~ ,~' 5A7i5t 5
A. rs.., 's i ,s' .-'''. i .j .s Ii Ii .~ Isi ..sl~- .ps i.sqins ." ... .~' .4 ,, .. s, .., .... ".
.s.,'...a . ,1 .11 .`.ss.ss .".'..''1.,.. .i .- a
N 'A, 'a.. 7-1..`. ..
.ss 5. 5 ... ,iS:_',. ... ,, 55'.. p. L4~~ ... . : i sss ss : rs:'
..d .1 1 I s .-7 .. i, .. 1 ." '-'. .'' .5 r. -". -. ~ .. ,- .s s i ~ s i.. .s .'." is, .,.. s s ,,s
.1...I ., :..."' .i l l~ P 1'5 ~ ~ ~ s .... si .55 .. .s .... '- t,.'" .I* ..'. I h- 1 sss. -` d1"i.. 5 Q ~. .
. i .~ 5 ... 5 1.5 54 .'.' I sss'.' .' 1 5 5 5 I, 5'. .1s ... i. .. s ' l s ~ .'i~ ... .4 5 .~' .s '' .' II ,, p. .. . , s : ,r s I. .i A ~ ..s's ,'ss s
, .. '.'b Ii .-"5 ' 1 : .~ .A .I ..Ii

... Ii .. A, s .P ,l : ... .5'"i A p.. .1. I.I s. l .. .:, .. ";- : a .C... ...,
1 1 ..- I I I~5 s". .. Z i \ s. s ) . . .. . I. ; . ._...Is- l I. I A siss'idsd i s I 1 1: .
p. '. I.s is . I . ... A .. p: s.:.1 s', i, i s . A .4 1 .- 1 j - 1 . o l t .
- i~sl ,i si5 I . . - ,isC s A, 5. .. -"'' -.ss .i isi.si t d s t,j L.1 sr..- s'"
:' S.i:, ., ..... .l ,' . rs p Is 5 .'', U I s.s. A.: .ti, i d i i tid A- s . .srissss ..s.tits
.. ..i..... "' s ,,..s . .5 ~ .. Csl C-Asl. p .iisi 1 .. .s sd s's i. ..
is. t. I e .. ,,,, .'IA.I,, e lectidos, ,5.s-ss'issi.d..spit 55t i I % .S .lil d'.. Ii l' .i
C~5 'i A' I ..I .15,54 I ~ p s 5 s.ss '.h i i t~s~ ss s .. I s Pa13, s.t~ tip C- - I ~ .. I ..
I . .. 1 :" .. .. ," P'. .. r.. ..1 . ..I d ,isis" .. .', . I' 'sA 't Mie ,4. ss i r.s'4. Is h i j. I 3 '3 I i- ,
....... I .I .- I s, I~. ... I . I s A. ''.1.i- 4 C 4 Is .s .s .- C ~p r Ai ls u ,- -. . s idsis.s.'s.. i.. 4. 3S-f. Iis
t.ssi5l" A.'. .'~ .~. .. .~ I .ii 5. '.5 It, o.'.. Gl .II l'ss s Is -.. ,.sis :.. d 1i ,'rI'.sd'
,'....,.,i ". ." -s, "' , ,.. I I . .s I %sss UP;.. I

A Is, .'i r .455, ,,I,. .. I .[' FT l t. I, I555 4 r,,l' 's s -9 '37 .4 esi, A ... - .
6.1s. 7 a"r:lil.sI.'.'s 'i -... 1 i i To. Ill iiiii ,ii CH:i Si C1 1 )l r t e ta D n a a 1 8 R s o d e. J f s4. els -s;; s ti~..2ltd o ...s -,!`---' --'.1


r, dsonii .I .:. L, ,.-:....'A i -,- S,sds` ssi. 5575- 4sIN A l'.' 4s s ss~ 1!5' l5, nn ,I,,, i lt _ I,,I .. i .sis s .s s,sa siissss, p. IIs" A ss dI .. 'ssss i.'s. i. : .T. .'5I55' ,A

.14.I..psr In, It" '.s -5 iss I IT IT.s.s As ic ,ss.s s.~ i i s i.ss s... i s.. ... I 355'. .'.
-AtI ,ssil. .-" ld;ts lr Illii ...r, - T-i _-ss- :!" I= Ass i, .ss Ds. s .is1s..si :- it Cubai . .isF
..i' A' ,m 1 1.6 .nr 5 Ari..ssss's Ti ll.I nb ,,d I'or a, r, afsstsi ."s" Irl..,liel.'Csidtrii rt~ elrilblsla lti Goblisqssas q I .~oIsI ssnI r 1i_ _ ..I
;_ . ` . 5 5 1 1 5 .i i i s o5 ,' I'' T s s '.;'.i d d' '1r ' m' in VTo lT"s'_,s -des Ia4 hi~s Tie.ss HAs "5 I., 5m Is'n "5 5' U s.s 1".. dss H- IH
Iss s 55 5 1 1. s, i l~s' as I5 "n' a''s s .~~li .' "T. ", I'l .i 1' P-" 3"' "T '' '4 '5 5.. ise ,,: ,, "..s. s 'I s -'.'s i ss' s s s
s5. j '..s .iit'.,. s r.'ss .-In i Iis-s iei 'il,,id ....,H'. sI',~ s .. 5 ,IT ,s--,111115Ir,' 1 ,l il, i ril", ic, I I3~ss ,; 111 ,-i~ss' A..'.5A5,isi...I5;,'.i
;'.'.,prs's,ss q. ....sss' ..s ,ii ss~ 0 e"'~~' 1.1I' 4 "' L I ssss s.. 01 ,', o 'ssl.. i tis l ss p edi"'. p. -~d s ul-.i
5 5 5 5 5 5 5 5 11s~ Ps s s s A T lfl'.- l A ss l a -.' ,5 I. ,I,,, ] Tie~ ] s,, ... . A..,,; e l t. .. 1 "I ".' 5"'l '' ,- s h' 1 4 I.Ts I'idss .s ns -sil '' ss- li -5 5 5 5 5it' 5 5 '
'iihsisss T-si's iIiiils5;i5Is55 '454'sp 55 I- s.-s5;i.,p ssips.I~ssisss-~l' .
AS C," de l ss1I n s.55 Ys !I '4 'l. o" is s I., '.' i ,,,,,'ll .s 3. ,,Hd - ar rb~l, ,, ii.i',5- A. .5555 d,~ss 5p ~a ata ff T. .. n i- si- :r-
alsi ss,,,A~ l s's is s ., orSs s -Ir l A sA A .IT 11 Il Ad o I.. ..T... ,- ( sI is's. ,,j ,T i p .. "T'" "isll p .5 4 ." 1, l -! i Ia I : 1- I-d- 1- 11ss lp s.,sss1 sd stso,,P -1si,- s- 4 p orid i ,Is,5..

ia I' ` "IS'S IT IsisssI .5 I' ..5 5 ,t : ,111I ;i p,,- '' .`Ii i.' " 'i ....... I .... dt I s-(s5"a.-;-,S. d i~ru a 'ti I Stil l i C. T i's ', W re 't is llis" n 'imin C-,
d,. "ls.' .' I'''.' -'sI 1T.1'I~ L,, d",.si Ss Is's, ', " ira 11" it a." s5 ,,, ii-min s-, -i P,,,s 's. q ,sIsTi
______-__A_____________________________________ ___ I11 I .'" ssssls. ...s,- A.. ~s Ls1s-s55l5sd
""" 'ne ,,,, ;I ,, ri, -ill, I "`i!. I, I ''? -si`,.'a ";a ,s' R s1.1., u ia As-,J 5dr. or sall ids-
A ;." ', ,I li r ,,i".,s,- ,"'',-s"'ssi.i
rI, 6I 'f l Il.'I p iTe ,i, n,,(, j "I !*J '%- .6 Na'l P, i( A.'. , I.- 6, s. IstA. ii.s s Ass'.. Cssila R a sisciad 1.ils Iii.i
dI tnta I hs e is~1, is~ -V Is'a',:A his Its 1), d, ~1 1116 ItAS "fdilJn .. ti olol .l5.)f MiO. ""seP~rnaeim i -de
P5 ** .... ,. ,.5s Coeri ',Iro. .. ''ss5.SiPi'

.-5 .5 i .si ... .its.s is -i .si 'Is ssIs. -i is.,' l T Tp l tll 'll "111 Tl, .. : ra T.,o 'l pe iad d s...siiifr s l I ,

FERN A N DOm 1 1 CUETO 'AICED ..I 0-aOid ,frtl,( I fsI i ;' I d' 1 !"s'i i s SiP ., 'I,,if-,!od ,, ,I- ,-,~e l otcl nh nrdn .7.9 -.- - l
LA 5A IiA -. 'f s i.i. `ss is''1' 'i '"sip As' Cf Is 11As ',' inis ,sss I. -s R"'. Mss.%..16

h i - 4 s 6 ' ',s, T !s' d!s i- I I Il l n a l'-1 5 ., ,,s,.n .s,,,s, di s s ,5,pel , , , a' , , ,isnsn t A ; e -A.s'5 A s i s i s d i c o l5 i-is
p., -. n. 1, .,. O in w n p1 lll" .1 S i' i4 s ss s .sis '~r .1 Al 1 1 i ,s4T i ~ l ,"5 'On"u i. .q" s.I .. s s s- ,s S A. sI. Is. i-.' ; Il As- Is
r. 11 t,1,r sL: II.' I. 5" ,1: i,lIl, o-- 1.!. I '" il ,5 p. d,~i s ,,l, -ss s's' !a5 's's's. 5,isS'155 on' ll d o l I .
A1i., s's-i~ si d lss ,ts ,s i t t s i c.-. it','. "",, tss 4 p ss. 'i A.ho . I'-_11- s~s "le ". s'n' Lr"ii AsA_', di .ss'ss im, ,hT st sI ,ilss'i t a
s-' ,'s. is' I s iis "m '' vsfliil a o p l bl Il I I I" F l,. "' dis.. m As. I,
le., "sKI' II 5.si' ,- i - HSiissb ,,,- 1 t ,,5- 5 776ali]] i -i t
f'.-sss..dI ,,T ie s" dia Is Ais,., Asc,.- .aisi f- s ,,,I,i'..i ' '' " s.s-sis-j'st -' R es, s'.d..t'.)I -"sii :,)"' ,l-,.s' s"" '.5"',. A s .' s1sss ls A .1 I',-.i' Ii R '.H- 1 i,'-
I, A s i t 55 ,lss I,,, is ss d l 3, isn, _ ., i h ,i rs -~ 11isis'l, I ,. f ~ l ~ ,, a e ~ l
Ii I-~ii A. .-i~sis I,: i-is p. sss, ,, -'l5 ,_ -r-s ,iss A. Ii -, '. H I 6 5,-
I.9 ,O, i: -- s I --i-. ,- Us'5 5 5I
11s, ss s, I" ~ ss ds 5.N- a.- 11 555 tie d' -,- s. ..4 s.s A' .,1 .Id "". III r" I: i.-g'A sI- S P 5.- r- s.'Ass' ,,) ,,,is'i55555"s-iq_ -is55di5 '11
I-~s s s. .sls s s s,, m4.ll ,'s 'na ,4' iti, ''s' s-.p psLs~~ss A -' 's At -Id.d dse' ..sifsi is"'-tt-1oin,, ... 'C '; i I ",, Ir ,"
-' ,"',5 s"'sils ,i-s,--Isi- ".1 ss,',s,5i5d si p s,I. 54- .11I .'s -' .. F .ss' , .P ,t,,
.I.-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ps..-s.' As-sssl..s si~ ", ''',I .I(s i 11,11a..1 ''c illI iisssss 'ss i I Si2 s iiisssss "','s,,ssss p..ssssss .. As pssds7. _sa1i ,Ilp, ` 'l'-1(',,'r'', "' r ".,- ,II-I P I n..I-
I '1 '..' Si.' l s'1d ls l 1I IT Ip l p `i "!"'I, ,. '"As"' 0,.' '!sI A.'"o .s ,i Is rss .A is, ..4. _.i _;i'-5I
AiI Is~ Veil r5 -ss' ,s' "I ;11'1 ;5. -llS~5s s-ss. I's15 i" "' "'" tiles. htAe 1ss T"'..64'ATs
As W, Tles s--sail 'arbe ell,''5A .1 I. s'l,h isl si- X'' ,,I 555iii mAn.- ,is sss b'pssssssssA ,ssss.s,,"' s 's s P'n ""rsils. I'10iil ien
~ ~ ~ ~ ~ ,, ,,''l -1 I I N "s ~ 5 I Il l l l '_( ', o 'm a t . f L y 4 7 . d d
1 r l I I o-In t II 5d o is..i d' '' u u s l
1 ' 'I, 1, i ilt, ' anl'tenia Ni 0 I ,, o i i ., i-' I Till'- s .S ' is- .' , Ii -'5 .5,,,4 ,;, I, is '. ; T, tI 'T' C' o r."IIIT' T i ',.I lIenR .
A,,,sTie s, Ia s s~ A s ;5 4 .~ s"I'' I5-i -'~ e% ( M r~ j T5.o s'e p o ncirdsss .~'s 5 - .
-2 `5 'I "'s '5. .i sit,5' "I ,'.i" `s ',, s-iS, ,r . '-). I P1 ill',, s s ,,, Ia saci' .. "~"~ "v"~i 'I"" s''' is. n I A ss A ~.,
F, W rlin a w~~~~~~~~~~~~riS s." e ,s l-5 s s1.s1s~ s s i s 5 5 s s ... 45s55' ssl .I l. s, , ,, l . .dx. .".'",N i i n i O I I P e
IT I," AsW, 1,s'I...... o w x! ,
T,, s-isinAa-i is-i5,ii,.,It,'I'-' ''T' 1 5, 5il'51"i 5 I' ,,-',,5L5.-i5 1A"''`Ss's1 s-'I'l l l""_ ,',':;, .3 A"- .
_,I,,C I". d, Is p,, p- sl ,,Is %, ,"A. I5'.lna d Ps's ,s "~.s s 'Is A.'~t I Rs s I.IS", F, I 1 l a ,,, ,
IT .,.. I. 4'p s A s-'s,: l .s I d ,- ss ss-s A' s1 -'s s A s T is l e Ss n,A i '9 s
"" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ssil a, I,5I '- -' I, us do5 sralsnil :s.I-I..As...lc. pal",1s11,y1,5H., 's,',I, !_ ish -i,,,sr!,As, AIl,","sIZ dss'iPs-A ,isse Isbn, 1Cs
Ili ''Al ,1 ,s M_ in it "Ils H,5 1,l- Is -s'. it ITs~ Cs.s1- A. 1 z' """ a" '
,, d ,5 il"' 5 5 3 Ie 5 s A s A T I i " ., : 6 I
to lo o aha er III IT 1, ." '" a "I .. .. ;,,H i, ,- IT, I' l 1 I ': ....-Ial H -1 -I ,I ,a n is. re ogi ar 1- I a ""; ssss a ,- %
E.P.D c''~ssi" -umb'.4-sss --,~ 'isiis,,,, bssiIrsslssnssss.. I i
EL SE R OR, irr55,,I l- t, il iln II ,,, Iif.-'H,1,,- - Is -s 1 ,llI ie ".."silts'a H ,,- i prt. ssr sW l. fs.. in t per `ost
,an ,, t,,-! -j ,,wiriv, ,, ,",; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ si~ sss~s ,II Iisl isen '""S s..s's's' Ts-a" 's'aIa, NI ,~:, rt,, I,.,- :-t-,r,,]:,,nI,,- F,'- I--( ,,,Ii- ,ss'd I O i 6 d,,n,- e -

in fsins si ,,r,,p,' p ll'-- a I ",
HAo FAL LE ID -11'55 Il Cll ss ...b led5 ,sis Int ,.a n'~ AsI Is~s I1 ,~sIs5 a. (Ais.I,,, I61,
IT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s. 'Iss ,"5 l,5-q iis- 1, r ss- i,, o.' I, j .i'' ;tiI,,p:r-. .l'-, ,$


pa'a ".nosw Is.'li .,s5 "Ii, isis' Isiii,," ...... .1 ,ssss p T~ss s ills s .'
flosso .1.a, '.itr ll el A -- i ,' ". ,,s l, m .qs n atifl ii ss sssils~d sln'. ,n1 ,T,,,r i ,,I l ieIt M ils-Is. fsqsi .i 1,' ,o~ll.- 5 ", 5''" I Iib R,,I lei", '5ss'l, Iss 1- 1-p -Tp
Ilssis _i) Ad C'si Aqn s"s Ad,.lea is. sq.l Ids -s "I~iG tis., Ls1shi.issi.i p~ is,'5ss- ,, i "," liss pala -, s~ I dnrs-s" ., a V. anLil.ril

Ila51 '-' sA &il. 1- mP ,,,q,, mls's Cssi _5 IssssssI As-I ,iq .., I i ;.- )s s- il si -s __s A. 5. C. ,s s Itt 'te 1 920 Elirils Psss
ss. I s's 1,A ss'5'' ,i I I l - ,-' T ,, ol sil. s'. P

1a aln"' dtI laq --- .. .t. Ia in m 'I' s's:, s-, :;~s .- .~- .d 1 ~ ''-I C-'-, s a-sCi. ddna 5q :
1A,... y Ki ds Iti pla s'sd is ns-s o e 0 ,,I, ,- I- p.,s, .... s-.trr Tf-
BENJUMEZDA p u tE ~ ty E "fla F-372 I,(O,,/Ihs l i sis)14 (11 M .isl Ii ", ;Is~ss C'14s let.s'ss5s''s .,l isr 1. "Imo 54o.15 i 111,1
L JLI -. I'ss I'- ,S- 5i5155o !"r .I Ms 1. P' r', 'p.'
CI88 U.2 2CED A FU N E A R I a0 29 F0 10 s' ,ss-.n ss', ss's'-5 aI'l,, Nationl e t.''....i ..jInlt
? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ss.sss IAsslIdlD A I)rE lllitl 1h p iitof, il q e i p trq e il alsd .s- ,,5 11 PIt. .s1 I .- ssss~ s.ss "l- it, Css ',5.
.4pFs.si.. .sF C5I 11 -]s.-sst PTln, asaisd-isCCiIAAi"sii,"I'ls"di .a iutat2;.SityA1itit55.

Sfrn IE\ dmicia' %aginnalrt,. III xi) III- I %S11%P,11N% S -Il 'mm ... 1') .1,1. I ,!. I9712 Nitflei. Na, ui. P N ins2In :'

Tributmusr,,1(h isictrzas uinis deli/it tE(Iatul ... '*ishiiiwky. .. Reclaman ... nuinirtios (:1.SIFI( ADI( S ule tI-TIMLA HORA

- "-I I :' ,, ,.:.I..." . ......--mIs.'l[ k n ftm ,, mh~ R FEIN LE EAR CO ESVEN.
I: .., : .. l-. or, '2. 'I .< ". ,. . . .,I . I,,, ,,, I m d' C1RE E MDIIN 4IMEB6O8 REDA I SA
I. ... ... .III. .. .. .. I.j.. I- .I , ,' i I T IT L


I I... -I .,1:"", .H-.-. I_...2 IESRAfnd;fAMA -- -DE -- CASA- -
'`-"Co ft.- d0', ; I IO MP.'.S.,.,.,. -, .- I Il ,
; "'' I I ..,..,II 11 All .,I-'a ... I3 ...'0' ,, . .. ._" : o'' .. ""t" I f~ b'it_ _ _ __Pd'_I_ _ _ ,,.E

,I..:.II..... .. 11- I -'"1 ,. 111,.'nIIS Il .A l - - - -._ _.:" -L-. .1- .1....i. I .. .1 I -- ,. i~. IOM ROP LATE A MP SOS -y.c.. .

da. 1.0.. Ta.1...dlI a.,. I ..7.081. 1491,
'.. : .'. ;o-.. II. o., . I .:l"a :. I.. I . OilI ft...,.I.

.;,:o ,. I " -, -F-L.R R.R U L LI. VIU" '-IL- 48': 'i, 'S.. ,I .. :,

..lj I.- ....oI -. p dl o l1,a- A Lo a"-lloooaI7-I.-2.-.127 -27. -A.2$I;I7ri o:;:';;::.:'2 - T_..,- -
..A.. .,.lI I.. I I . .. I. .. n. I,. .. I ... .NDO! IIIOIA A .D E VAS A. ,
.":l:",.". O P..10I1...1 I.. II ..." 6 Im --4 11; -3 -90 0- ----00a0 -- --?,,-
. . .~ ~ .p oad .......... .. ..II P1I1. I ~I '~ . I I Id ... I.. Il,0.. 1.1:P,l 1.0 -". I ..o.,... a. l.. , o , , , ft ...., ojo E T 420
1' :` ':, I... . :. ...; . -0I.- v' .'.",. .,I. I .,:: .L.I .: i-.. L ,li.,I ,,Lt IIart.PI . II- II - r'" A .. .], I J. '.. I I . .Ia....
1 I'. ... I I ... I. .I .. .I 1 I . l' d-o 'pI"'. 0 : ,- 1%pI o o~lo 1-j9 C lie n teR A S T .- .II .. ..

O:: .... o I..... ....o p lo I"o. : I ,,I'..' . . I- .1 . p ,'.:l. 1,; '. .l. I I I II loop ... spol 0 ao,.I -OPP.,O.-P .
O I,. . I :. I I I .. . ,:.I I -I , -1' '. 1. I I . ..'I ',II ,I..a, IIpo.a.1a.l,' :.l .... a'.~
I . .... . I ; ... I oioaaa..,S.NIll ,If'alloi'J'I I27' ,.1.
0.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,;,, 1--_______________________________ MAIj~ 'O' A.o~ '1 0 ao I'.'' -4-1 I

t.-- II X L',''.I I I.J.. iUJ ..fIVIf .. (4,. ,: RMSSlTicriaday Daaiaga .
I ....a.a.. IIII. .AI 'I -0I I I I.ItI.. 1
.1. -,o i. I .1 ...II- "" n`,, ,- '.1. .

-fP00 I"Olf~P ....,pl .. '. ._ "I o-... oap,0 ', .

,0 ,, :-. . : .-,.. 11 It.' .i I .: IP AlR A 1V E N D E R, .. .y E.AI V E D ADtO- L haL Al` -An
4...' Ll- I. .ft .0 .p. I .0127I I (I InN IA U AlA"II
"` N,.. I.. ..I. I.. I-I..I.- 1..PARI f 5,COMPRAR, VEISM O
, apoo Ia Ip I : I .1.I.. . A 0 '` .. oom'.. -xic..rao K, .e1n-no- 1aa.iadaI I(RaaIa:"inf"Lsilat -)
,0 .: -I:": I.I. -. . - -I I-&-..R.icerda R. ArellanoF';",

.,. or.,", Ip'I'" .aI II,01 II FINCAS RUSTICAS- I I-, 1BUENAYISTAlG-o
0 ftI.: I .. . ., .II ..P II I~ :" l,"1od-- : ... N G E A O
1.a . I . Loll "..I dad 'aft I I .. I II11rpa'FIr -1 C nt r m r c
".;ft...:."... ,lp-..-.,. Ia II ,.o.. -. aDa a...a a
.. 'n.', I .f ..: ....lol. ....I,,,: a I 11 M.,,11.0lll -,I,,! .N....III ITA.1 I$1- -!- I SA RA AE 4EDADO I,.aa..aaala Ira .a.. O Ia~ 11 al p.1 I I I.. . I II. I I",;.X ,I" Io Ip a,'. :, ,,l. -I .- D O ZE R SIS T E MA,, h," '" ;I ." : .I...II.. .I .II I. I I.. I.. ..II I . II. I ,,. o 'l,-I-. .

a I. I ... I .0. I p a, p.. Ip. I o .d o ..p f t..I r FO,413i-a---DE S E A M O SICO M ,;A. 1...o. '. . 4 I A
..P pa o.. F.. I111 o,. t'11.0'... ,, ;Is ., I00JI. I r ,' 10,'I p l'-aqI;,p,-Ftnpcp-rLaF I a NI, L T AN S'E-O'-4:
:_..P..I 1.o -: ..Lp'I I :, I a I' ;"Op ."' P '~ '- -,Ia. -, o I. , .I t o lq 'I'I0I0I I I -,'... "- ...:'.x- "'" "'-$ 1 8 1 1 0
.'.. .',' rI.p:',_ li:!p '; ,, IN -o N ,'01 -:. ol'F'R.ANDEZ Y'VIDAL ;,A ..10
No I ..'oo1'. II. : . I a, .-. dI . .'p .,'o . I I .," o i- ,.oo,'- p.,."'.-iiulta .'I,, ,, -p 8 S 1
d ..' 0. d.'' Il,." I.,'".._,I I ,,,,,,,', 'oo .0'- ,I- oo .po',o too. tt C re o e C lgs X N A A D O S R I
1: .. I L . ... .. 1 I ,:,. ion",,! r ,Il. I,.I I*o II. n'. I IoI'I
alF- . I. I I.I.1 1. O o~a0 I P~taI I- .' I II. a. I SANT- G 6.II I od oN CSUAm o v nI'o ,,, ..- Ft ...III ...411141 P" '.lon I, ,,o
od. I Iaa. I I Ioo 10 .0 --t.,.. .100 I I,',oa.,p..". l...:..0.llo pa 0:111- '-I. P f
.I,:.l1. 1 1oo. . I.'': ,0I'014,.,.10I. . A, I. .. I - ,I I.... I
11 1 ." 1 : 1 o I oi do,

17 En l- i o s( laplo.:L da ,p d.I 1i'. 0 0.0 I -,I a- I i.A ME3 4.P. .. .J.. ao... .....I I.oaII'Il...la..9..a'
... .. .. 0 .Lodo. .ft .. 0.0. o',dolI P.o..o ,1.. Io I 7 MUL .- PRENDA CASAS NU_ -EVAS 2
aa S ooopa .p .8 dwNO "' ..I .l.,- .ao,-0,d...1 "I... -. a...a da COMPRO :,' :,MANTONESI

do':. papa- .. ., i a.1..1. I .1 ,,,I".p ar~ a 10 1, v It, .. a I o xnol ,,0',.'oft-. ; !o4',jp I, I ,I'1Paralviviendadts$1 ,lU,.-0.oIoI. p "I",a-I10 A"ia.
1,o 'o ..II I P .O .. I 0n'1 ho I I0 ;.1 "o l pF ,(' t ls a 11 n n d S II 'IL 1 .-.F 1I ,I r"

.0 -, .0",. 0 I a', o d it I fP l"'11ol11. ,,, 'o I .. ..poPlnOPoo o .A.a .aI, 1.da.,,,%H-A I--I-
0 1,tro II' I, ~ ti~ n.. I I 0,,, I I ,I- ,i , A ,zon ,,,.1 qaa" V....d.. 'o aN...'L- ,R JET

c I M- 1.- I....0- .:I .:'. o m ro pa r. SANT- S SU-l IRES2I ., II I .... I I.,,,., ;I 0 q li, n n, p d ,'.'d' -"I ..1 .Ma..ca lapo,. -
.I-. I I.- ,. .. II ..-II .l 00 .. I 'l III. I. S ' u i n 1.1 o I. ..... ... c a. I 0AaI ~ a. o ,, 11:1 -1:0In a
: ". ;LaoI, I I. I I ,,",doa,-n. ,, d'11 I P..,.. p00oIl,, d-paaa -pooooop,.lIII',"It',III'1'1-.-11-
.. . . .0.0IpIoI I.I.1....I.I'.11-... . . lP-odP I ln-' ii,,- 'I I .', 0 p ., .. -'., l, A, o"''t T 1... p '.lA-4
I I I I ;;,`-in "'l 1- I AII ....,; ' 'A", ,--. "Lalla I., , lop-a. a.'a ''' "' 'p a .,. .I K-7,,14.
V.I F I. I 0 II III III I.....'' . .. I I .. p"cI0':ll ,I , OP CO .al dlnI`'I P100 l..pliona' ,-'1.'.'o. '1011U .10.P ma 'all
1,,,,1pI; IpaI, 'pa p0,, I I '7, f ''-0I0. 0 n,,,,InsaICa4: AFHa"' "p12l"' 1'11 PA 'P A'' 41
C0.'I- I t, I . I' .,.'- Ipcdlci p,.. aP...a'.Il01,t.".j, .. I0..........I" _'( n,,,,,,,,-I.L C- DEP-RT-VO
I. O P ,ti. p oo o p ..,". ft , I .o, i ln bI .. ...... u; I I : .: orr o. c N 'l "I'll , I,',o' -0. 10 ,0
pooO, 1,010-.W. PII' aahpblO... aap...aa.a Haa opcI. mIPil c.oI.I... .''..... '-o-' op a o,;11
a 0'a del10C..0.-no.I, .1.' .. .P,00a. ,-1.'.A 0.'.''' i. iL 12
Union a o-.o.,oII.0I. ..I.-,,,,.-.,."P n in r .. I9
Ig'a.- p. ,I.n .Io~t I 'I -110',, ,,Is.-, 1.0 ,'aaIa;.'0'.'P0 1.'


Pmrni s21 ClAsifirifln. MIARIO [E'LA MARINA.-Ton'iin 1I) -if Ofi .I- 19, 1912lasifirados&fi0o CXX

N L Ni I [ A SI FICA DOS D L L( L T I N A H 0 RO A


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
4 AS5 40 ("C80 ~.00~5 48 CASAS 48 (9181 oR (8700

"'2' I 01990!" 1 -- --- JORGE GOVANTES 5ta. Ave. Fraile. Ganga: j rsi- islas
III. i-enfsicoin Isl i 0 t, 4 %SRF 71'1 72 NNo Chr, I, Lujosa Fabricaci.n IV A rersio s I, q
I I .- 012 B'f. 000.7 SOW EL TERRENO0 1 A 1 1/
94Al haGr" culq'. r I 4 p.9,. Al -'; ha:I 4 r'9-'19" 49.1 l- l
c6. do co,'edor c'99499 ar, d'91q'9
SALOMON LEVIS-- r e -- ,.i--w -, 44- -^ .ei a------
de i;"74 d. 342 m510b' d del Ce.bl-. 'RI .80 B 1 F" bi"' del Coltglo 49, 1 1 11
lre.' I mayr garaet Iii OUC LP, ',.,.1er 1.3 a," QW-l I

VELDA.NIM5D )'0i 1)11110 ..R.....R.
0 I19014999F1-,9437, 49 20
.^VDO CHALM C1 Ift ]fi I'". I<. ...IMI^';..^*~ i^ ^ '^, ,., ""*"A XEL-.. *..>,-..'-- ^., -lll'
^ .*'" 11' "***.:^ i;? ,7'*:r:**.c ""'^.^:,;:--,-..,n. :"^ 'A~lr;;':;"^ ""Ili iE;"1i20 n n iI


Sii complicacio-
nes ni contr'atos
a largos plazos.
0 0


l____-L_______ LA PROPIEDAD
ESC'g0111k t 63 Il9ooI)F19991. 1...Etc LaPwopledad .es.elPr.). del frahal., Ia 0r.04ndad socon
-- 1 v-1n111., .ed. 41 .,1.' " N Kn veniene q el de pomiv eo b e c .ala dra-qdue
1>.1. I'e 111*-- -1,- ..... eea t 4ln. isdee .la q uo a 9 wo puedee Oeqwla
a y, par 4I I"a a m, sire. do mw'o ew0iula al c.4 fuer,
RI! N. ODK s.DI-11N 0181100 I-lw' 9 421.'1MI'.ORATORL 0 y espirit d. o .impriz


REPARTO B11IORIila ?2oilni SIN -lo FSTRENA 1 ../' '^ ,8:"?; ;."0 ; 'l'p^n *2 l .^li *" '' F. ,O
W III I Noe.,as c esenta qo el.despa..4d9 de.calla demr. 4. odo
...... '650 do* room $72.000 LIN ARA $70 5,000 LINCOLN
N DII (AMPD 0(0 .Residencadedado con VENT A S VENT AS
I.- $21 .02 111111 NOORA TOROADO C -4- CgI A SAS


1 N" 5, R3N 0401010 SIM :Z CAB'g' -i M. 1 1 I'll ., S8.5111)
$111.811 l N'L N OELPR EDA D ,
0. 1, l. . I I .3-9 .22 CON PRLST100 1 1 '' '' -- NV


' ~ ~ __________ I. ";'" ;N A 3.10' *'i-ii _
RI 'PARED R IOTMOR) 5`215,100 FPTDFNAR ,. ,,,F" ,n.., .. ) '9 "" N'i2). 2 3 F 7..17 l 2


SIN ET a l "a R E $12,000!0'.1I.0 0 FF94 S4 1649N M. Mi ma $70,000 inFoi '" J; ''. B95I I 00' 4-900.1.0641,2 RON'!NA N NI A1.,S,I.0011 !"IIOId'Oil h)'l- 7!.^l'~"' '^ ''^ s)'" I''4? ?'.? ''I I) X8 5;NN N 01,1:"'01---
7010 0014 NiOL, 412IA, N SIERod RAC. 020.0do1I
a, ,,i

I ' In p999 '''" '1 d,'n p rn m n,:S i111 9n '''l' Pn rind' i'r~NO .^ "*'1."?' 3 4111111.
.0.!N .R'9.1,0N00IlI 'F 949999 S711): 09 ing Ft 1dl 111 0'9 9il~ 94* ,1g 9 ;"'''''' '"~""'"", ';"''
9999 r 4 0I:T 17'I. 1.4)ii0i 0orror )s 1)1g 1i'; 44'(i.; e4, ",";:;".' ;;. ' '.. 9rn ^ .,,,,, 946,",,', 4 .' 9"" 9*S


,'.KIT 4I ,o,, E I9~4',F 9F9999 VE AD .''"''"""'1. .... N! 711.5 ONRE. $43,300':; ."'
AM." .N4'/.7) N R 0,". .' 55, 1111 211 91S .SE9A99l9.lt 11)11)9'994999,;"po.'3"I"l':''"1^.^'"''

"- 9 :1.111"''9 9, 1,4'1 'F"1 ('991 ,M 99 99 91 4 '0; F11. 'N 714 NI!)AR SII.III 84 000* .";".':".,',;:; ~ ~ liil^ .Il~r$411.81111 RI.T .N I' L 071 lllll N) 999, 11yA E.*l:S2.1111 XT NI C ,,,^ L N^ 1)S C PN A d"''''_','._ _"bo__' "_"
00 "11, i 7.N I I Mi1,00070,m0elre-ai-eIquona ,, S1.50
NbE__7'.4019 99911--.4 1,

600 GA meiroo8m116 MFI-'4441,

$6301120 RE T N 7 SNI, 7.911110 I 'IA"'' '' 9 99 9 9, 100, $38,5011
JOR E G VAN ES ,,. *. 1'. '2F1 '2'1,11
(IONDA('.CASA97'28T,500N
...... 9 ,9MIRAMAR 9von S 5~50 7110071 0). 22.0)14
99,94 1.491F919IlH I I'll F All.''204
099 40) NIN 04 0 5,9,, E IF CIO VED DO No INOr n Gang000 119449 090 94 9999 I, 7! 41,4E'9 9$11. 000
50 088 C80CA A815.11111 alt2o 46Ivac 7 ia A\ .9910199.reg04 4992
N___"s__________0___ 1.5501.01 0('4.r.1n1.5 7" 5

In I;(, 1 NS-d 1IN N I I.4OIIII I III ,: 4999'1 P. A I ENDA 994.9$3.09 9 ,,,9 1, :,,,A- ,,,, 9
11 197001n 941,9oulib.99 9,,415 999,9 4 9994
94 $991 9f ,499. I1- 4 44

$11811.T.AN L 9..11IIE O U AIA IH F671-99 ,"114 9949 1


Localidad


VENTAS VENTAS
46 CASS~ 41 CASAS

i *In rcrsioiistas

r 4q'~,I. b 149aca. i n 3re

't4.-41eT4r9,99.r-.afrunezz8.
dt. 4o Prop.e-d.4wIr.'.tabls.


LORENZO MORFFI .

SOORLY,_S39,001)
REP&RTO "El,101!1: %0


KO 11LY. S8.... 41 _....._.- .. __.__ '. .
,S0 .1 01 7./. ?.15,l)000

7R'N 01K^ 7:1,1 011.) SAN IGNACIO 712 I

^ ^ ^- :^ A$79VARA
MMIRN AR S216.111111 1-MIRAM.AR. S72.111111 4' m I
.4R. GI.NZALEZ. -31710-

1) E 1, C'Allp 0. S38S.1100
N L. (."^ ',NMPD;f. :10,11 .LACRET 56
'R1 14)744CIO CHALET
N A12.Il? D.R1S. S:NA.lllin MAEN. D, NR1. p. ',1, e -1hi


A.MP. AL.MENDARES, S25.001) ^..^."';a' ^n*'d ''


B A11. 10 211 ,II.IlS21.5011
SANTOS SUAREZ
2,R EPARTO MENDOZA
t94L0.I 11 FD ES1Q'!: all RENTA N8111.01 S20,000


$112.l0l0 RE'NTA 721.100 G11 0 U
1.7710 ODRIGUEZ


FOR LO QUE USTED
PAGA DE ALDUILER
LE HAREMOS

Propietario
de sit Casa

desde (ilIora
0 0
Entregando solamente
una tercera parte del
valor de la casa, auto-
mM'icamente usted re-
cibe la propiedad.
0 0 0

iENGA
HOYMISMO
* 0 @

Tenemos casas
para todos los
presupiuestos


Con mumho gusto le
informaremos sin com-
promiso para usted en
nuestras oficinas de

Edificio

Mis ioncs

AVENIDA DE LAS
MISIONES
nfimero 25, entre Pefia
Pobre y Habana.

Depariamenlos:
700 y 701
,Telf. W-7621


"cooperaI(iH

Constructora

de irieIIndsl,
*c U P 0 pf

talo: AVENTDA MISIONES
N.. 25. 7mo. Dpit'. 700 y 701


RENTA $11,940
Ayestarhn $105,000
Sin9rFF49939 Urs AiquileresSANTOS SUAREZ
REPARTO MENDOZA
9HA1.FT SIN ESTRENAR
Calle Patrocin4o No. 4601-7710 RODRIGUEZ


SE VENDE CASA
E-7416-4B-.17

EDIFICIOS NUEVOS
Renla Congelada

1 1al94,i : fle,.9l" 0a19 Sl .'0n
11a(a999 :li1 0ini en. 800
4r:4l~ .4'i 0'a. 4600
* Nrd941 :17n)' R00 a. 320
H 10999 5.1.111(1 41. 0f. 20
Hdlsm9 411ll01 PR' a, 370
519I999A9 40000 OlaC 400
FAJERB-71459
SRH-E-727048-20


'^^--^*^--^*^


I


I


S:3120111 RENTA, S3.111111


S:359.il RENTA, SN8.50311lS:i:l 1111 RENTNA. S:1S001111


S 2:!.ill RENTA. SI0.11111


S4.39.1111 RENTA. S.N011011


7477.0. 85RENTA. 5 N10111111


S606Ii.llI RON ,N 0(9411111111


SB11 Onil RENTA, k72.ll'I


-797.1111 RENTA. S96000,110571111.1I0 RENTA. 395.0llI01


S0956 7ll RENTA. S1N2S.I1111


S1,111. RENT.0. S4131111111014211 RENTA. S15N0.411
'Aflo CXXIM~l ~qA pli USA n [SCp I iAm%n&RN -Irh '. 1 .-Ao.r1 2 lgCielePgna2


A N Ui N 1 0 S


C L A S I


F I C A I) 0 S.


) F I L T I 1 A H 0 R A


VENTAS VENTAS i VENTAS V EN T AS
44 (55 94 CCASAS 49 ASAS 46 CASAS
FERNANDEZ Y VIDAL


-R-111.i: . ,::"Para vivirlas, vaci'as 1 `11<- (,lp '*hI. A T RA O BLI I' I. r
i'' 'A .(& I|\R 11-AR A n i~ Of." I(;. I 17 _" ^ '* F;*a* a F 1310 1 1 ,1 i CALZADUA CRISTINA
LIJYANO
I,_, __ *MODERNA :7
I V -- I 3 N. DEIL CAMPO, 121.000

pmilad a, ad-M ,pilltat,
-- o -a medsr. a 4. baao In APIOFVCHEHE PANI1O
I ~[M a ZIda iajad~a a tlialaiasVIS ^ 11 l^ ; " VIENEOJD $371111.)1 Wal" Psilo lteais
aRlW9 1)Ca lltl i
tuaida Winaetuadra aCaliada
F 4 Il 1 a tIIeG,t(a' Hat a
E__ -- % l .1 1-a1,0 1a a ab as 1. Es 'I [i -> (M t Cl en. e II, P ieri
.....~ I 3 S ,1) VICENTE OJEDA 171181

?,B;",";;";11'"'":"1/:;" 1 Vl.DADO, $45,1100 i L U 1 (? UU ; -
(Vtan Ilarnt,6 4,:1lBa,,a'sB77od.'

*. c
T,,1:, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ', od., ,',iw..^ .. (ONl^ M-~ ^ IF JR
______;MS~YLA '0E/;^.:,':^.1:: -097'g in:: r Il VE I. ADOE$10001.SSW^CASAS U
NFNII3".L, ........'a I 6 ..
CAI wo I300NI6N LOTERIA'
NX., 6SF. A-911N y 33IIIF. IF.i Al

Rcilldll ^1<) ( IRA OR.Hii.CA "'1 e'?'' CALLE 17 I CON $2 500
CON1.,)0 E",~m

."a,,,,, a.a... 'a' a," $2,50 9! i 1
hl, s2 d nabino, rp da ud:o

rey ajeti("t~j, RESIDENCIAS-CASAS
a..-.....a .....a.taaa (a'B-7aat
; J fl *ii 1, 11. a a C a j a a 42

;3 Aptos. $5,500 llr, A IO10. rl ic aladn' CHAina C P I

OOIILS 8 ((;R'AN a CINX I t", a* laaaata, ell, iMAGNIPICA CASA
0 uui (I 0 31 IR" 3 3320 11 a [ 'aaaI Sia prat),nat raaar TERREN 141x59 Mt2
C (.a ,n aaaa . / I -aI.1'. na a. P et. e al t t COaTa Cs C "18,0
--"'u (11)
A 3.ad raia;aaa ata^aaI-b a4a ,a- alBa4
N no 3.,p- d p n-vi-- -Bil. t'l aai al ados taa(fag. a a ed MIRAMAR $42,8000
aLT.MIRMaR a.. "N ) Ds C1 sIsdepea'da'a'3e
11a ,aaaa a,'.a Alp-- RNIT )S$CN ) it a 6 Baa 13 Ia. C....a
aORV aNaR 6lasitais Iadepa'.rdira'trs) I-- --a I a..>
______R Central" Avni 7"p Al-;^ '^
6,taaaaaa-, $1)aa a-CHALET CON PISCINA
I a la, ~aaa a 'aaVEALA Y OFREOCA
at-.. .... a- W-- '..

Ca i.!NIIRANI oR t$32,a00 711
10 nll, 7 'r-, COUNTRY CLUB $30800
SR. PRADO jSelI r d '7t;51 I Aa'
PORVENIR 167 -(X1752 V,__ 5Q-

'(131 13ORA- 50I1


BUREAU OE LA PROPIEDAD


\Aiinr delll: CoMlegol)
F13 3(11 3ao a, 0

Nv6-d- 6001)1


k-. dcl In Pa S a 6.

La l ra. I A2 'al).000 3
S151.0110


'a l. )l l. i,.la>. F a l l ll


(2 Plaantas Iadrprsdaie'alsa


51CA0R, $22,000
(Coaasa'Dpnia'ratant)N. IEL CA.MPO, $23:,001a
SN. D CANI 3)PO 24.11()(1


IN I. SIlRlRA, 3 1: sqri \
330/ HP .13)11. A
Vi.1 UI~fON, 511,000H*ME'NDn.Ar si7.riiin., (VACI')A


LO MEJORSTOS. SUAREZ

$80 MIL x $38 MIL
Pa aaaso edataciaaaaaaedataao
Pat qata'iMeadozaaN. 'Avenai-
datSanta Catalna an)aa re-
Oo oa 0ta). Cada cann
potat, sata. iataord', 34
ca .aataes. ct~tas. ta', aayaaba-

tao, an caaa'taa agas
1aaata Aa'aa@letaa. garajaEa .-
ta-es eI.atejate aegarita'del
agLa Ta Ntaata coaa chirar
t~atataata paaamitataa

VICENTE OJEDA -

1-7181 '

E-7709-48-20

ICON 54 Y 2 BANOS

COLORS Y GARAJE

EN $17,500.00. .. ?

1SI, SENOR: VEALO!
"dat a,., '",altaaha a b-
a lt, tatIaa( aa ari lattaataAve-
iraa tAcots aa'N Itaertan atata
111 .1 sat. hall. 74. baa-a


BENITO HERNANDEZ
ESTRELLA 68; M-94las
HABANA, 352.a11a11


HAB 5NA a)),,)


IHABANA. S41.111111IHABANA S:19.1110t


HABANA. S12.Iaia1


HABANA, 0)5.20


*HABANA, 8:111.111)1


HABANA, $I9111tl


CSANTO SCARE/Z $1-15at0


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
9 SOLARES 49 ---- SOLARS 49 S OLARES 49 SOLARES


It -n~-a Counirn Club rerniEisIls Countrv Club

rAt u iu ar sar.a aIo opea
5 C 5E$ _0 ONIAL La'. pLos opT:,ar,e. 'att dn P VEA ESTA OPORTUNIDAD
~~H Us a..sa-i.A v eld- a. I- Pa" a'r nd.o torp dT"Ca iM --_ ---_ --_ -- ------
rand.. 0A2.aa'.. d I p a b 2a Avenida entre 4a. y
Fraond-...paia. P.1- In a. Avenida Entrada
1iiiiioii COMPRE AOUI PARA SU DE.1$20 A01 :lA: $.211:A I; V. j, t- .
MANSION ,.,,,, ,, 3 Late'll n 81-.hm. 0enlc. 81 m.
_______ _______ ;^'; .;.';, *." .; ,' ;,/: ';*Hoond. costalao 90 m. Superflcis
* Y i l Tl '.'i''" ''.. ''"',"'. .'. .'-" "7185.90 M .2.
Conr lbPark __
it lItll VPRECI0 UN1CO: $4.00 M.2. a
alD~ H 'a "', ^r-',*7'.::': 2
SIjjiUli -,. .;. ") ; ,, -2a. Avenida casi esqui-
".'^, '^o' v '''.; [.^ "';-. i -'. i^ z*" ff na Entrada
'1 "*" ''a * .' a'i 3-- a'1, ,a'; 11a'lindo a 'le a con 54 m. hen-
I UE'IH a*-. S~aiup arfaciea. 5.045 M.2. Pro-
13 I I U ll M. DE 1. ACEVEDO-A-7405 3 633 'l a"l F A cl s55s0s Ms2. Tiena 36 Pa'1as
Airl JJ RiCardo R. Arellano. irentl .lnda y Underos..IdeaaL
Country Club Park k iti \3k.1 3 \06011 la%6%
% *'-, q .. 1 --, 1;o. Ricardo R. Arellano. r u 'try C l
Lnc ornztn B, -,.;;: ,.'; __m .2..M.3 C
I I I I ~P-- 30 5.00 V..2. s;JL Su ._ ___ r E;14
dei ( ( ,, .2. -,3.(3 Park
M, DE 0. ACEVEDO-A-7405 ,k

BUENOS AIRES Country Club Park I Avenida Suf Lago
J a a' . r-11- y L. KI-rl., CUANTA BELLEZA HAY EN fJ27 NI
EN ESTE LOTE a Undo lowt. Linda resIdencla Mr.
a*" c'aa Nri'aa*.*V1'..( aala'3 a Fowlley. Mide 54 v. hente, Igual
Alcantarllado a, iond. Superficle: .110 V.2.
Agua Luz Gas ..0, PLAYA TARARA PRECIO 54.50 V.2.
Teleiono 0 1-. 1---q:',^ 7 If"n'";;.S .c;".
T.1~I,... a a"
P H M-7 H. SE .ACEVEDO Country Club
Fa'.nt. 1a.79 V. aI a,'. 330 .A7405 $4 "a' H' c
Fnopr~a'sdla'. 22. 15V.aa'
As_. s 21.5vsi. Country Club Park a" KZ Park
PSECIO CON FACILISASES AJO3SEa' Na'd'In.a. .,ALNa'I
53,78 9.68 ra'da 1,'136.0)O ,, ,, 3a Avenida1 circa
Ca'sta'dwa 3,304.05 9- T14.. u .t..Av niac-c
p-8 o r9 o ,, -- K 5a. Avenida
Frente . . 11.79 V. V 13.000. 1- 7, .; o v]i!-. I ;----------^ , _
aa'da 11** 70z V . 513 .005 . ste plta', fra''a m ar. la. ide 55 7 '.
Fno 23.58 V. eS J.YA ill. LO V10?- IErea'7 iqa'lsaaLla'a'da'.na'a'a70a


PRECIO CON FACILIDADES
S4.032.74 ()ntrada' $,209.82)
Contado: $3,615.56

P-6 --- M-3
Frenl) . . 16.5IV.
Fondo promedio 14.00 V.
Area . 1 216.58 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
$3,898.44 )ansa'da $1.169.53)
Ca'a'a'daa $3.48S.28

P-9 M-10
Front* . 11.79 V.
Fondo proa 'dio 21.30 V.
Ara'. . . 255.59 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
03,450.46 (entrada: $1,035.14)
Conlado: S3,.7.08

P-14 M-10
Frne . . .a12.07 V.
Fonda proa'dia 20.50 V.
A.ar . . 267.15 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
032,06.52 )(ntrada: S1,081.96)
Conlada: $3.205.80
P-3 M-71
Frenata, 11.70 V.
Fondo proredlo 27.90 V.
Aa . . 322.93 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
34,359.46 tentrada S5.307.84)
Contado 23.875.16

P-2 -- N M-
Frenlt . . 11.09 V.
Fonda promadio 29.00 V.
Area 341.36 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
04.949.72 (tefrada $1.484.92)
Conaada: t4,437.68
P- I -- M-8
Frenit . . 11.79 V.
Fondo promedio 19.60 V.
Area . 230.93 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
$3.349.21 t.anada. 1.004.76)
Conlado' 53.002.74
p_20 M-10
Front. . . 11.79 V.
Fonda promedio 19.50 V.
Area 236,54 V2.
PRECIO CON FACILIDADES
$3,193.20 (enarada 957.99)
Contadoa $2.838.48


SY' MUCHAS PARCELAS MAS
III' AlR*i) '3IINI960T 6561 -a "a antn a 'a a, .... ; SITUADAS DESDE 30.00 M.
'pla aaaaaa a n ,',, a; HASTA 3 CUADRAS DE LA
(1;, n ,iilr[.ada. ai.aaja. CALZADA DE BUENOS Al.
Poodle ;I l aaa a1ataatla'- SANTOPO SIARF/ pttt.5401 RES.
231'163' s-""MrM at) a,-, a1111, a ,,l,"n.^' a^. ADEMAS 4 ESQUINAS CON
MENIDO5ZAR3$2R5.U000 AR5 83 FRENTE A CA CALZASA SC
a' 1 i.R EZS ,, ir RAN, 919,111 BUENOS'AIRES.

VICENTE OJEDA -'-: Desde $1 vara
S1-7181 a, OFICINAS EN EL REPARTO
ENI.)7.AS211,00 , a aa at n 49 SOLARES -- DE 3 A 8 P. M.
;G liA1N;GAS: DONINGOS A TODAS
a,'.' ,"''-' HORAS B-2476
A 1a.57707-48-20.'"' Hs, a a 1,31a-0a21a


Av br aog craM. DE S. ACEVEDO

Country Club Park
En' 3n. Avenida', frentera'-
da'cia Ma. Brandon
a : a, a -
a'4 9 'J'
'a a; $17.000M. DE J. ACEVEDO

Playa de Miramar
UNA CUADSA SANTUARIO
SAN ANTONIO


99" ,' ., Pre''a 522


P:a S21.00 a a a
M. DE I. ACEVEDO

Qu6 Ideal Situaci6n
EN EL COUNTRY CLUB PARK
Grana'Boulnevar'd. 3 latr.
T a I ., . :
$ 54.60 V.2.
I' $4.00
a $ 01.00 V.2.

M. DE J. ACEVEDO

Habana Billmore
QuO lindo lota. 5aS. Avenida
y Lalza', Onlasa

57.00 V.2.
M. DE J. ACEVEDO


Repto. Siptima Ave.
Clla' Conaulado y 7a. Ave,9 a $' 22.00 V 2.


s20.00. -

M. DE 1. ACEVEDO


RESIDENCIAL

ALMENDARES
-AMPLIACION-
SI LO HA VISTO sajba

31 TODAVIA NO LO HA VIS-
TO -ai: 'i.a'a" '? 7aaHOY
IHSMO. DESPUES SEAA
TASDE

RESIDENTIAL

ALMENDARES
-AMPLIACION-
FRENTE A LA AVE. DE
DOLE VIA A
RANCHO BOYEROS
.Ava'. da' InInda'a'andea'aa',
KIn. 5)


[-I La]LA LP b *


A.q. a de


a. asa'a
DESDE
$6.00

V4RA
iApraseahe hay a'ismaaa a'sa
apaa'tunnda'd de' laara'etaa
Entrada: 50. del
total
Resto en 72 meses


EL RELAMPAGO"ALACIO ALSAMA Dep 418
Tel.a ML 1216
SR. RAFAEL GONZALEZ

Pida un lolleto des-
:riptivo y planos por
cualquiera de
dichos Teldfonos.


cosiado. Suparfic:1 3.520 V.2.
PSECIO; 522.500.
tnIcol slerrena' n a'.ra'osa'.a. lien.


31. diJ. Acevedo

A -7405


VEDADO
GRANDES ESQUINAS YERMAS
PARA FABRICAR

Gran Avenida Linea
Esquina de 42 x 43 M.. con 1,810
M.2. PRECIO*S&5.00 M.2.

Linea gran centro
27.32 x 550con 1,386 M.2.
PRECIO: $95.00 M.
OIGO OFERTA

Calzada gran esquina-
21.17 x 50 con 1,060 K.
PRECIO $85.00 M.
OIGO SU OFERTA

Calzada gran esquina
MiHde 52 x 29.32.
Superflcle: 2.551.37 M.
PRECIOa $80.00 M.

Calzada esquina
17.35 M. por 23.11. con 610 M.
PRECIO: $80.20 M.2.

Calzada entire K y L
Ltle de-Ja4.90 x 35 M con 433.15
M. PRECIO: 500.00 M.2.

L esquina a 7a.
Lote da 12 x 30 con 360 M.
POECI. 55.00 0.m.2.
Tad e eentega~ln aci

Calle 13, grand esquina
36.32 x 50 ""a 1.816 M. una bul.
na casona PRECIO: 055.00


H it. a .-r credo

.4-7405


Pix ini 25


(lamificalMa


'Anin C\\


nsi,.;[iloo


DiRl0 11' 1%i IRiN\.--Dmiunm~rn 19 de Oct.tie ,l912


I


I:H-C' 66 4D
1'5.'F.. :. I lll(lRSIFS

' \ I \ I 0 ~


Ml.Il I II. 1 \ II N 11!s_\.-Dotisigo. 19 12

_LAS I | IC DO S )1


aa-irficadio

' L 1 1 M 51


V E N T A S


liiiII~1 ryiiilEllll

1.I-AllMLJ1 804


VEA
Reports
MANTIL3 ILA
MODERN
En Mantilla mismio
-40-11IIIEMatlla mismo


$2.00 VARA
I S P.\ii \1 \(..%RI

NI 1 1.1Z\HI M..s P,
.' A INI.I. 1 \.


Reparlo
MANTILLA
MODERHO


M-9287PARCELACION

SAN AGUSTIN

Inaugura

IM 1 :1 I, la d. F11.
|FTIl.\.\\(. III III I \S 5
FMII)X \\ IF IlIi IXM
I M.IN I( I i. l I[ I-\
RI( II11.1's.
SIITM \ Nk
11 ID.llI "II.HI NAgua Abundanle
Calles Asfalladas
Luz y Telefono
Belleza Nalural
i Hermosos Arboles
Frulales


Parcelas desdec9009V2.


OFRECEMOS AL COSTOB-5340 X- 4197
SR, OSCAR PRADO


I. E N T A S VENTAS
,l5IE- (IOLARLES


A r,1,F1. FFFFF F UL TII ELFF I .1

A I l. K r? I D.L N E A r

FERNANDEZ Y VIDAL


SOLARES BARATOS
II, FNA.l SOI.AR
i~:('\DE, CO(NSUL 1.\)0|


II A XII. 11'S*DAI'. a S7 5 1.11VEDADO. 201x\51l
WIFF.F IFIFI Fla i IF 19\1311
I .\ III 9E 11 DES.i.II X.Mi.


I II.M Kll I1!1\21. A S Ii ill


V1I1>MD >. SOLAR. A ',0l.011


N: lll. ANI (R1 SGI -ARESI


NI( \\(l)l. Soll.\lt 120 7


\N1161.0 I )MENDAI ES. 12\1F 7


I. \\"El 11, 50il (VACIO)
Parcelacion

La Guinera
EN LO MAS ALTO Y SALU.
DABLE DE LA HABANA. CON
CALLS AMPLIAS Y
ASFALTADAS
AGUA ABUNDANTE
nuesItI3F33AFedFFFos.
LUZ ELECTRIC
EXCELENTES
COMBNICACIONES
11.-I 1. 31 y LA ESPECIAL,

InmeiaF1.II a F .1.F113 de

PARCELAS DESDE

$300
FIRANqDCS rAC1LIDAD7S
DE PAGOS.
SIN INTERESES


i\LZADA DE BEJCC -I .
F MENDOZA

CLAUDIO AGUIARMENDOZA Y CIA.

OBISPO 305
F TEL. M G921


VENTAS VENTAS
49 S lA'ES 49 SOLARES
181 'I s. DL SI' ., 1(R
.N., ALIURAS
..- ., MIRAMAR
Avenida
Pam6n Mendoza


i


VENTAS
SIt ~SLARES'AI hIcerI SIo II' |ir
c~rV.jla cc.,. la 631151


Oportunidad prarenla


A-014 |


ALTURAS -
DEL BOSQUE
Santa Tereg y AveMendoza
323.45 Vs.2 $4,609.17
Sta. Teresa y Ave. de loF
Alssendros
351.58 Vs.2 $5,273.70
OtrFl EsquinaFFBuenaventura05
y Noqueras
372.80 Vs2 $6.337.60
Mitad de ContadA y.resIo a
pagar en dosafo

Sr. Suarez . F-8778
Sr. Rosell . 'B9-3365
IO.UH-.E17001-40-24

-NUEVO VEDADO
Calle La Torre
11 7 73.58: 78 \2


Calle 24
80J4110
:11,'F' 9 1794(.11, 320


Calle 24
S1:l 12.
1 T 7 ) %> :i ,) : 4 1 7, I
07 .llq,

Calle 33
S22 N"'.
16 11 ; 5 :!: l,", :i0 \


Calle 35
1W,- N'2.
11;11 :133. "7 0 F 1 '2

Ave de La Loma
TF11 .117:11 -7711\17


Calle 35
S142,0112
9) 4.3 x .\ 5.38: 600*)^2.


ALTURAS DEL VEDADO
Calle 43
I..111, 47F A277 V


Calle 36
1S25 N'2.
7117 711, 50 1;1"
PI r CIF9 F I)0 \ 1.

Calle UlloaI
SII \"2.
I1,F11i '


Ave. 26
F 4FFFIIXV2


AMPLIACION
DEL VEDADO
Calle Loma
S22.1111
1 ~ 1 7 FF1 1C1~ 4!71

Calle 41
Olros desde $3,000

Grandes facilidades

CIRO MARTINEZ
(Clrrldoir ,oleginlo)
26 y 37 F-9460

Ill-E1.76SF li-4.1


NUEVO VEDADO 1 0 COTORRO

C.0'NZALOF P11(11.- OCORARESO. O ANPLIACION DEL SEVILLAI
SE DEJE CONI7UNDW
RANCHO BOYEROS 7, FFni96II F Re II 991 F F F.. F
139611FF I1orroIrc!. 3 .1. n 5.31"1o PARCEIFAC1ION 58O0.
LIN E.RR N O 44,2 DERNA eSi totelite | LliNDS
01115 T..bl5 roF1 l-il. 1,43,' 9," In'ina1di. I11d priniF r.F IDEALES PARA FABRICAR
1o. o I? 1.463 ,a... A 3F o EDIFICI1 APARTAMENTOS

( H51 y1FF d11 IA.F4F 91 III.A lI OIFDFPF1I1
r18. 111.61 Ss F5l Ap SF1IFcA FductFIF phivad,,. PARCELAS: 10 ENTRADA
.G.O .AI.FORCAE I K.SF ^ RESTO. 69 MESES
_______Co39100 lInipF1F3 Ido, IFFII.1
'VIA BLANCA Sl~d3 pdhliF1 IIFIIFIAFF 1'FF;1FF..FFFFFFF.
IIRRIA $.00 .A-t.-l5.oJ VENGA HOY MISMO FINCA PARA REPARTO
BIISIFF Pont. I155FF I *F3il- 4 C~lAFDIIDISANTOS SUAREZ
tr^.IAonoc ^ ^ -1c, Y COMPRUEBELO... ., A1O^ Z :

V E D n A D 0 Parcelaci6n Moderna F I
,.pED, 1 D ,0 F No es us Proeco SOLARES VEDADO
F.. h-1. Or I5Noes 332. n. Y MIRAMAR
I A1ll!1.' "541.9 Id ES L0N 11ENIIRIIOSO RE- JORC ON
____ PARTO CONN MAS DE TESGE GbVANTE

CLUB NAUTICO CIEN FAfILIAS RESI- S.1.F ,. I. F
Iin1FF. c.iFF 13 ANT.. PRI5E1A1 DENTES. ......
1 1 511. S13 F 1.... 51 I S6.006' NF A MEDIA CUADRA 723
de fr11301. i rlsp er. A-k. -.s SF1- j
NI II ( R 1, IN10DFIFql Casain d .1 1SIIFIIIIF.Kni.
I1 RPA RI (S1F 10.1 2."1 11., cola, 4 2v18 1 IF CALZADA ENiTRE J y K
-- dejan en Il RprIF.rl PARCELA 11i 50: X50 M.
GONZALO FORCADE chiFF3. 1111 F I 11F. -1 -7F
OBISPO 305 1.8898 en eI RepiirlFii. ahiIF to. IF- __
I 1i iF' 42 d499 dos 1os di 1s. inclusive 1es- 13.36. PARCELA. $50 M.
919 (13. 3111pt3 Fi mi 119les.13 11F 1 IS".3FF
REPTO. ima. AVE. 1-4796
F I 111 Sl Telktono 1-4796 AsMIRAMAR
gaseseMesndo, a S23 V.
8-1123 -U741I.4S-Il FFFFFFFF3FIFIIFSFFF. 1 FC7, 3--591
EL D1ARI DF S.L.A IMARINA


VENTAS
19 SOLARES


AGUSTIN

RODRIGIEZ


1-7710
OlIde.i-Goicurta 554 1S.q
O-Farrill '
5ANTOS SUARFZ

Solares y Parcelas

Facilidades de PagoREPARTO
NUEVA HABANA

Reparlo Mendoza

AVE. MAYIA BODRIGUEZ,
AVE DE ACOSTAF I.H. GOSS.
PATROCINIO, O'FAIRILL.
NUEVA y PARQUE.

Calle Goss

S7 n S12.00 F cCalle Parque

S12.00 F. FCatle Nueva


JORGE GONZALEZ
(CorrIdor Colcgiado.)
A uiar 20116: 1-7785


'ARA FABRIICAR

SAN LAZAROILDADO. EANGI

VEDADOCALLE"1"
CR179E ILNTA
RE8'ARTOS

"NUEVO BILTMORE
P.3 IS 9 1.15 s1, l 9psl. 1

AYL-ARA%. Is, 5 INATI 5.IF1511"IF5
Fl 515115 313 el T I ,7116,

.....13 15 F3..... 15.


Le L1wk, 29.48%. 41.27 v,
supeFfici. 1.216.64 Vs. Pre-
FIF. S261 V2 Un 11FF dt, FF-
troFFl 1"1 68 x 41.27 FV con
73020 PrecioF S25 vara2
Ma, FF FFFFFimsdrc.s:FFF
M. DE J. ACEVEDO
COLON :1311. A-74105
E-7472-49-19

REPARTO.
RESIDENTIAL
119. 1RAS11DEL. OFLOGC0C
Vean los Inversionistas
Para Repartos, Indus-
trias, Moe lindos lotes
con 50, 60, 70, 80 me-
tros frentes
En F I1 .


ra ri i. 78.000 v2. Lo
fai""n, I FFct. S2 V" Si
c ,,,,d,Qi IF f aiFll iI CFIF
71F FF F1 F lfl 1FF,.1411
70111w~i. 'conFF11 ILI/, FFF1j


M. DE J. ACEVEDO
0110LN 33"11
A.7405.

10-E-74713-49191

Nueva Ampliacidn
Del Reparto

"PARCELA;ION

MODERNA"
COMPR' I10Y MI S.11O
SlU SOL.AR&. I AFFA


Calle Amado


4$14.00

.$14 F


3S22 1FF F


S17.00 F913.00. -.: ;. :


1-7710 RODRIGUEZ


. I .. ". i ; I -.1 i m! - -- ------- 114


II 0 \\ .\


LL


u


p5 miembeos del Colegio
de la Propledad Ismueble. 3
afrecen la Mayor qaramtia.;Q'E GANGA, IMIRAMAI,


SOLARES SABTOS SUAREZ
A PLAZOS COMODOS
AMPLIACIOX 11LXISNOAIIlOPARC ULAS


PARCELA. ..AR1AN.I..25- Y GC VEDADO
A,", Al.11,11.1 1 8 6 -W1 ;: P3.
cI 1 1 28SOLIAI. .OAILM.I AR ,\OS1
Xl 7 IF1111,XI R7
SOLARES
AY GVSTAR RA


Palrocinio


J, H. Goss


Mayla Rodriguez

5 16FF0


VENTAS
o FINCAS IU iIICAS

F INCA.1;< HI( CH1 0 V I. ;1]iOPORTUNIDADES!


lll C ARALLS-RI IIIAA-, (lBXaLL9RI


109 CABALLIRIAS
1ll CABALI1RI1AS
11ABANA

AKORA15 CMS. VARAPostures de *Coco

AMPLIACION DE

RIO DE
LAS1VESAS
R dd d.i Ba coir l a---\


"""UNA FINCA"'
V I a EFan l.fFFFFIaF Il-,
se .Fndeadf.F.I'-;SF FF I '-1F

l IX. ua \QLIIAX. d;dA
$0.351aVera.
md11.1 .113 F1* 11 llFFIFIS
Pofua de entrad


y 100t FIF para u FIFoF.d lFF 21 dFI742
-O1CNS CENTALS


d,, d ri, 1- don- loF -
1O de e'trad
LUAllINRANoTY___ Tell. X.42137 __
Tl- d' lo". (o9nIc32 nl .
L n EnnagInT:,INAy f$24,08d9AUn \ CXX (124ificardo DiARO lIE LA MIfREN.A.-1) .Do ... 1') 9.1,. .I 1,;2

A !N L N (C I ( S C L A S 1 F I C A 1 0 1)


Cioo.I 1444 adn~ Pigium 27


I I. ~1* I 'I \


II 0 R A


VENTAS VENTAS VENTAS
5I EsTIBLEEIMIENbBS 51~ ESTABLECIMIENTBOS 53'SI AUTOMOVILES Y9ACCS. 53[TE,"^ }"-'1 '11SPTA~i y Lh
%I PI I<%.I\ r l Il;4I %' ;F"*Al h ^ or o)q. ~e
r l a 41 ha 44a con 1S11
to do 4400504 F.*F"" BU p .
L.. p era ston es .5.144.BI ( 1951[4F".
pr r olImbrox 40 C78 .de .190
do laPo plBIdad Inmue~bI. 3
F 4~L'I e ,It444I. NI,443..%r p VENDO. ofreo I...^ -. *""yo gacn t 'r I^ DO G Cfr..e.. F-3302.?..1:";,:F F"- .. .. F..U I IU C E R LT u. 14
1FA F 1 1\.\4 : SS.F FI, 1 AMPL 1AS 1OfF1111


N N 4 N444MFLFGRAN 40I FFI4OV F
FENDO TIF 'r, L DE Habana. Calzaar yaJ ,teriao
SPII Ft Nil) P 1H1SPITAL_4I
SE EN E OTE F44.4 F4 PNTIC 95
(41R I I' 6R F El N n, 1,,1.L,, '>_____ ..111)1______. BUICK B4l!), .2 1951F:()


BUEAS VIRIEAS ^';';^"ZBUICK,,, c er is,1949

:^ ;;],^: ;"*- l ^:J ^ : Plymouth, 1901
4OP CE1D0 I 1952
I- .... PTI ...... 9 942
1f A 171 C1B3 P LEA 1 1946
SE VCNHEHOOLETBU CK S per 1941

F.9IIa C IX Imrlrir rr19o ll..]lN x s ^ 44 AMLA |ACILISADES
141~F I FFFF9 IN FIF RDAEPAMS D ARE IE
44,,, 4144ll 4lia. p4FFlFlrFl, Ii 1144444 ______|__|__________15.1111. _
FF004 44040140FO1I4BUICK(1 FFIFO p 7949 ed FF
F 1F 444I 444F)FFF44PLYMOUTH444951


F F1 OLDSM BILF.99) 195


0 I.444F" :' ',;;,;',i,"." 5l.BVE A 44FF..NE CA1,1 A. S. pir As .
!. IACal zada y0J-Ve- 95do
1 N DULCER ,F FF4, 1. B^. I' 9.H1RK()E MI.41F41.
FARAIA4-V4IjBA4F;6S1...0A GENA FCIA FORDE
f^';?':'^;^ ];:'^;:,'44 iF1^ F ord, 4edan
% fn. '4, 4444 --I4 III.F14h,0 III-. TMerc SUry Cust om E
-1,,j. W it-444I .

CADESE YDU BA A 'R ES C I F444 : 44I4FI4.F4......Sean RearoFord,8-,1)
I.IF.Itnel. F. 944. 142 62.NL.I
virrd H ,1i . 444. B7.4 144 14F
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 o 4f 44(4.4441. K Il, 93 v.4I4.I44 od uso ln CI t 1 i N.1 1 ,110 0 F IFI F41. 4. II I, 444IF" 1 9 5
gI 0..j iF.F1.4010, Te5.:F11.033950393.
BUENISAS VIRIEAS A aChrysler...WindTSor15
Fl~ ~~~~~ .......F 44 I.444 S444 1444F14.00141 FF44li";. 444. 14444F. A. 441
44 1 7. NI lo.F4 $164. 0F 00444.4
91441. 94546 C1a44 lymouth, 1950 d


ChIevrol-Net1949,52d~


j...54) 44

T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S. 56 9.235.110.F 444F4I44FFIF

BUENAS VF D I44444444..4.....FChrysler4Wn dso 1 95 44 1
]III ......444..4.. Him ...... It I ...... Radi 44Py ou 2th n-19 48, S e r.
(FIFFI d. ...... g.\an (as
444 -wa4 ( bi 44444 ..FF:12-0FF011.I IFFF.FFF
II2 B.OVEBA:F;3 00PANTEOgnES (444 IFI41
$8000 FrdSdin oan, m bn
SE VENDE da 5Monett. F) im tc%.
'4441 F1. I 1164 449 FF4$1.70Ford, 1ed 1.
________...I.FI...F
53 ATOMVsifLES V18-S heFord let 194, e n


SAN MIGUELFF456 (ALTOS)
111144141F 10014 04.404 40444 1 111) I))

d, 1- --, g- I Iv 42419 48,S.d nI 14.. C... $800.00


VENTAS VENTAS
i UTMyfOHOVlLES9Y 6CCS. 53 AlT0m0V||.ES~9 AC4(

PLYMOUTH 1941.
O OLDSMOBILE1(88)11951 |

GUIELO UD MISMO
Panauto, S. A.


C-- MI1A5FoS COMPRAMOS SU AUTO
4 14;.,.40.1 0 CAMION
UzFtI IF1 N9 1046. 1114FF1. N )1
F, LEDO YVLOPEZ |
liio Iisr Iio

Autos Bugemo F4I 4
A Nil S.' ROJAS

F-7206-31 1
BUICK Super 1952 -- -
BUICK Special 1952 6FRCNII. A

51.a, 44444)44441
ML OTONETAS


444044, 44.4... CU SHMAN

"ORlANDO $3.l 50,,
OLDSMOBILE yH4F~oo~d
ROI5RIGUEZ _
BToUololoSU-4797
Dr. N S 4OTO N~l
}\ 6\ I 6\ III 919441 IF __________________-____
BiU I 1C . . 191, 44
41I 614 Ii ':,5 Sbomo8 ion Unscos!
iII14k 4F.)... I-i Vea qud PRECIOS y
4 11426 BI 444 *4-F que FACILIDADES
CII F 14544 CHEVBOLET .. 52049
4I11\ II 4. 44 444 CHEVROLET . .... 48
fa.1F..144BAKR 1. ,a i PLYMOUTH . 5.42
CI-l .41 BUICKd. .. I50.49.47
441K954 'r" *11 BUICK .****** 44 9220
L ,. ,,..F., OLDSMOBILE 52
444 ,FI411 ..,,; CUMENS MOTORS
4444444.4- ^ ^ 11 ZAPATA 1421
P. 911 41 2). 4-' "'1 1111
: A L O I-N11 j . . .. 1951>':
444444% % 4t I I I 444 4(4 s Ui J oflJ'Ill Wk"." $ 19"1 ,,uiO IO S y
18, ~ ~ ~ qu 20 2 MEES *"*"D*E
Bt 9 44 44CHEVROLET . . .5 I 4

PLYMOT .T . . 52 ..
444444) 44, B IK. ... ,FF. 4. .50 4-47
IIR 'L. 4i 1 4) 1) BUCFF4..41$ 0
OLDMOBLE. .. 5IC11" RLL44I 1-i1
I'll4 444FF434FT
PARPA ARt 44 444F.94444
HEI LT (5 4~ .. 447
PLMOUH)2 64FF..FF.FFgl


CADILLAC 5 . 09
OLDSMOBILE (88) 1950
OLDSMOBILE (76E 1950
STUDEBAKER Champi)n 1950
PLYMOUTH . . 1950
BUICK Special . . 1950
CHEVROLET . . 1950
DE SOTO . . . 1949
BUICK Super . 1949
Pick-up DODGE. Io(n. 1949
OLDSMOBILE Conv. 1-949
Panel CHEVROLET 1949
OLDSMOBILE (76) 1948
NASH . . . 194B
Panel FORD . 1948
CHEVRPLET 1948
Pi1l4)040 CHEVROLET 1948
B4by DODGE 1948
STUDEBAKER 1947
Pi.1c.". PONTIAC 1947
Pi4ic1. MERCURY 1947
BUICK Super . . 1946
PLYMOUTH . . . 1946
CADILLAC . . . 1941
CHEVROLET . . 1941
PLYMOUTH . 1941
INTERNATIONAL 1947


So q
S.. A-. y 26 Miramar.
.14. N1104444 F1 4414t1M4(4MUMS
CHEVROLET 1952

BUICK Super0 1951
PLYMOUTH 1951
OLDSMOBILE IB81 4950
OLDSMOBILE 1761 1950
CHEVROLET 1950
BUICK Super 1949
PONTIAC 1948
STUDEBAKEB 1947
CHEVROLET 1941
Facilidade de pago.

A; F~AN 09 H St 6-5.31.1


VENTAS VENTAS
11 UlTO oM lL99 94CC'76 91 S3 OMN S ILES F %:1';

LINCOLN 1949
Panaulo. S. A. | __________
I0-- lJ99 lIwdo 19.52

Alfredo Garcia Machin 23I y -I VEDADO
,:,..\;B. ^ ... j ,R '\ G
41 2 I VE1 4 A D


FORD 1946 I ___________
Pa'nauloS. A.
^^^=I S1


do1 IF It44 41. u
NN(4ill's 41044414444414. F, S .
'I -4I 4iN4.... s -:1 4:41, :1162 |
v :1133. |
UH-C-1.C7-5(41 Nov

STUDEBAKER 1947
Panauo S A

I'

FORD1952|
LINEA3 8, V2edao
*r.lf. F-3302. |


(;H I J 1 4. 914SM4

`01.5S4it. 51,I'Ll NI14
M I.dl H D. 0 51 12,

AUTOS BELLO'S

'N l9.4 11 1h.o4 II llFF .


AUTIJS

COM 0

NUEVOS
HAGA QUE SUS

PESOS
VALGAN MAS

PRFI:'F EL...jl~iF
PREFEC ..... 195;
PREFEC:T.,. b
AUS~T1!I.V.. .\PLY!iAIJTH .. I9.
PL :;Y ]1 4 p- I ,


HLNFFY j ...... ;
HENRY J ...... .
Abiertc todo el
SABADO

Agencia Pripcipal
de Autos
INFANTA y 25

I 172 1 I -81.52.
FORD INGLES ANGLIA.
PREFECT. CONSUL.
SEPHYB SIX
y Caomiones VANS


GOMAS
Necesila Comprar
Bastante Dinero
Se Puede Ahorrar
con solul~ivicle
Ihuintlr s1l

B-4762
La Casa Mejor Surlida
en GOMAS
S. GRANDE
Cafl. 12 entre A y B
Rp444. Almendo-o


GOTTARDI

Y RAMOS
Agenci BUICK
HUMBOLDT y P U-6084
CHEVROLET.... 51

CHEVROLET". .. 50
PLYMOUTH .... 51
BUICK.......... 50

DODGE ..... ... 50

CADILLAC ..... 48
PONTIAC ...... 48

OLDSMOBILE... 50

CADILLAC ..... 47
Tod4os on adody14 7 4 14l4.

DAMOS FACILIDADES.


Camp Motors

Corp.
AGENCIA
((odillnc

()ilt-nw)bile

| VISITENOS1
lipod:
CONVERTIBLES
SEDANES
SUBURBABS
COUPE DE VILLIE
Cadillac "Fleelwood"
1951
Oldsmobile 98
CARBOS DE USO
DE SOTO.. .... 1951-
PLYMOUTH ... 1952
CHEVROLET. 1951

CHEVROLET'..1951
PLYMOUTH"... 1949
CHEVROLET. 1948

Liniea I 11
I VEDADO F 7275


VENTS


;3 MiTOMOVlLES Y9 CCS_.-


M R. 1 10 19 I l1-


44544114 .44,.,4.44F..41F044


0


Pigio 27


(- r Hiffad ns


FORD 1951
Panauto, S. A.
BUICK Super 1949 |2
Panauto, S. A. IPINTE SU AUTO.
$34.95
I'I 'l I % t EGO!
391


ZIi ja yIIsjitl


AUlTOS (1D( Uso
KAISER ....... 1951
HENRY J. 1951
0ASR 0000..1947
OLDSM l .1948
OLDSMOBILE 1947
AUSTIN.... 1947


AGENdIA

KAISEROPORIUNIDAD
EN CAMIONES
.DE USO
4Cn1 eo nrd. F
\I.1.9 41. III 414.E
*n230 In 91 44,. i4IP.;'NN, _1. ( I'.. SJXI1A 10U DE'LA MARINA.-Domiingo. 19 Iir OcI. l d Ie NClN-*ificadoN Asn U CX I

A~\ C 1 0 S (L A S I F I C A 1) O S DE L TLT I M A H 0 RRA


VENTAS
%L I /M /VILES 1 %i'C.

FORD 1952
A- Autos Victoria. S. A.


Ayestaran

'A-U-0CENTER

A /J111' :.I \ /R / I9 .


CaNiNi i R A 55. INN
N/NNN NI pN//i/N I ,, iN Auto. i
;.,icls In 1 :;(.1ii Ni/N /N0 N/it"


D//idN 1 11./
1- dI (,I t.,N N IN N,

(N/i//I//P 'd IM. I

2 nid /i lAN I/1
0('l 1"iii P//I/N 19./5/1
I -d . ..... 11)5
C ,afip i/ r N N 19l/Ch",i//E1-h-1 /N. /./.Shrle pa~'iiiH 1


VENTAS


V 0/E N N A N
Ij IIL~iTOMIDVIllc I ACC,_

GCn ilio, S. A.FORD N N N 47
DODGE N N 41
CHEVROLET 51
CHEVROLET N N> 47
CHEVROLET N N N N .6
/RCURY . 43
MERCURY . . . 48'
STUDEBAKER 42
OLDS'MOBILE N 48
PLYMOUTH N N N 50
PONTIAC N N N 48
51a. AVE. y 84. MIRAMAR
TeR ono: B9.1751NI25 y 0
V E D A D 0
PONTIAC ...... 51

Chevrolet . . 51
Cadillac "62" . 51
Chevrolet, negro. 49
2 Chevrolets del 52
Dodge Coronet 50
Oldsmobile "88" 49
Oldsmobile Conv. 47

Chevrolet Conv. 47
Chevrolet ...... 41
Buick verde . . 40


u.--.-- N-N.. ,"! I I

CON ESTOS /CN.
CARROS, ALTOS
;BOTAMOS LA C A Y\0
PELOTA! CON FITES
Nash 49 Salvador Gonzalez Vila

Muwhos caiios N N N N *
llut'.4, "q-,,, H,i 50, .-1
barawos

C hn s ter -j9) l9/10 lNi; i./ ID


Plvnmouth ,50 //I.i ii- iNi/"i, ,i.i/N r, '


Buick 50,,ii. I i..ii . 19
b,,,,N pNI S /i > i, .,ii.i.I. -1 .52

C.hrn 'ser 50 ....... N//~N IN/N 1
9 l ii N N I,,i,,. N 1. 27( i s l/t ,N) l I N i/ NI I InI , 17

I N.M .iNN' N /'ii i.'1 N/N/N i' .i/ II '*,. -,ai,.-/i iN. -N 1 N


hdNNL. ppid d" Nd VARIOS
Pndrm piir. i icd d, la 4C/N/i | i iU O
'FACILIDADES n li PAG1O/ .IN lNN i -l iii ii./.i
MEJORF.S PRECIOS QUE i/N/Ni. In
EN MIAMI
CALLE 1 .N' 18 INFANTA N
/nNrP In'aniI y Humboldt
Infania 101 U-8 15 5
eN/i/N25 y Vapor r-N I ,N/
C /N NN CLL 'NU N' DL N/N AEN '1 Ni1 / %


VENTAS VENTAS
/.I/N/'")MOVILES YACCS.___ 53 ) MlTOMO .I~EiA 1 /CS
1 1 1 )I85 I.DA1.1/


GARCIA Y HNOS B No. 152- VEDADO
('.\.IANO /" 1I1/ GANGAS A PRECIOS
Iii" .Y 9 A-,i;' INCREIBLES
At"L'./DIt/OV I'S B I4
Al-10.MU ll.LS UICK .. .. .. .. 48


COACHES

EUROPEOS
CON FACILIDADES DE
Pago
2 \1 N/ / / 111 11.1'. 1/T17
Ii'ii.ii..i .. / N ILI). s I95

\ i M M I l . . I'),"
2 (hl r/tf/N . ) i I
1 lilt I 1. 951.' I

.I II/I -
SI./\ /1./ ). I:L CE:RRO3
/V.E. R/lNCHO BOVEROS
PEPIN


ESTOS CARROS
BATEAN DE
"CUATRO,
CUATRO"
Renault 49

Crosley 50

Oldsmobile50

PINlmouth 37


Chr N'sler 43 N


Studebaker 5JA

Chrysler 31

1, 1 nN'S:

InI c rIalIionwlI
lmldr .R~pwl l

YVOlio G;. A.(;


badp,. La propiNdad de oIN que
eN~deNNNNpN//NdN dNe/ I/Cl/cN
cis Plymnuli de Cuba
rACILI1IADES DE PAGO
Mieorcs preeims
uIc Ien Miami
IM'XITA 101
,NNrNN 25 y Vapor
GINleP V 118
eN/rINN mIN/N// Humbol/dt
IU-8721
C-I687-5319,


OLDSMOBILE ... 49

CADILLAC ..... 47

DODGE ......... 42
PACKARD .. . 41
HUDSON ....... 47

APROVECHE LA
OPORTUNIDAD


OFERTA unicamente
por 6sta semana

gInNN En aCuNN/ON/I d N/NI-


(l(1 6)I 1 E'ieir iei

I/, I/oio 19,I 2


Ford
o/r 0!11

Buick,


1952


fI')5


PIN-rrolv 19351

PlIy I t (IIoI NtI 9.5


1919


< .n iViNc


('lChevrlet /9W9


(C.hlrrilct9l 1919


Oldsmobile 191(


lli.nnl.N N -Nic N 9


Buick

lil ic-


1919

,9,9


;(;. I<.("' I.S ;

yrrrD/N p/N NN/ //D/ paildToll ii'lrlosie iit


BLANCO 66
esq(J. 11 PIN NNr//(i ro

Telf. 1-47530
LN b 1 .3 3. 1


bamunas ingiesas
- "'K/ LLO;S" N
no0TAS DI., GWMA
PARA A ./A
IPlLUMllRO.S DE 1L..\N.
('/SICII// E-N
PnANCIIAS
:\N \.\ /lS (;RlR S()/S
Nafm/ amari/I Nii/Nil N/EN
paali//N/NEu/N
------ --N N
CHEVROLET 1949
Panauto, S. A. |


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS -
vi -1iT.i1M0ILE 11 I AC I5 1 MAQlI!NAR/AS cl MLUEBLFIS I PREND'S 'NDERAS Y REFRJGERADORES

N -> -' - -- 1--.... ...: YREFRIGERADORES
VENDOR MTOCtCETA NGLESA no.. -________ B_____
,5a^^ ~ ~ / ____ _______U~L l-U --- __ ._...- ~n
S1.551) URhLNILN/I 5.:. A-IRE
ACONDICIONADO

CROSLEY PISICORRE iC M/.NBLES N (PENE'S. LIPAPRnOVECHE /NNND NUN/N :' VISITE HOY MISMO A
7l A.. R"Baza r de
A H i R A .I**'" UECO DE-COMcDOn r *
4diORA J 0LNRTO Ni i'N^tGNP Televisi6n
COMPARE SU SA

FORD EN T "AN/E .:N:' San Miguel 364. Tef. A-3435
DEL 52 a -- ',C .E >' IsN
CC. %1ATERERA NN/NSIDNN NNNNNNNNNNENN.NVNDN I N ENTRADA
PARTE -e su precio N i ER DE
al .Jd~ o o n-a'r- .': ;, ._ ;'1l'. "I'll-! ,.;* REFRIGERADORES
01c, al Como en- N NNN.
trwi ..i rcs'c a i ND'NN i. NNA DGENERAL
EN 24 MESES 1 1 1 1 IN_:' ELECTRIC
SI. "TERESES N1 I N ANEN N/N ECEA |1/ .1952
GA.-0 DE. NINGU A'
NA/' - A CT'*''l""*'"* '"I.^',''!,, I-a^''^ o Gran Oferta durante esle nes,
25 Il 'I 6 pies $11.50 mensual
Aulos Calzada "- Confado: $289.00
DeNpuNM qua Ud. visible oNrNO
S.A Lamparas d----------Agendia, y estii decldldo a
A,, ras .NEVERAS Y REFRIGERADORES conNpraN. hNaNne una lalta
CALZADA No. 210 1ND N /ENNO NEN DE /ELADN. yIepromeNo/maorarN/la M.
eri: T K Vedaao Siempre a precio de T, j, e t a
PAGAMO.T POR EV REF/NGE-
II. h bica tde todos RADOR HE USO
54____U_-_ __ ls ji odelas FRIGIDAIRE $70.00 hasta $200.0
__________ AO____ INm, pNdut/N d. 1.
CALDEN I// N DE NNN ODEN E OLIVERA ZANIA 3 8 PIES GENERAL ELECTRIC
L I .1 -.P^11i:.-1'-'- 6 "' *C-7113-56--n NSIN ENTRADA HagNN., non .E,/1N// V Niy n/iri
0 TAMBIEN CON SOLO nrNi preNo, q Ni/nN La Habana
..:-.:* EN*-: ,*.- N . "f$8 17 AGENCIA AUTOR1ZADA
S54z Ldmparas GENERAL ELECTRIC
;VENO i MENSUALES CALZADAOFP~rLU'N1RLA
de cristal NE/NIGED/DON ENi /NNC//aNZ NN
IN .1 ll. d. NIn. A-Id.
N N N V ,E EN TeLefono: BO-3344
IMPREOBE VENDO GUILLOT17 1 ,LC Bnr.a 0 '' 0 i X r T ^ ^- ^ ^ ^ -- -
.1. --*.**E *' ^ ^ R'**a- ,. ..i,, S E R A N I L E-728-\R-1.n
1. N CASA 'GIL"
1.-! TN/N/N/I GALIANO N9 112
MECANICOS / N-P-- ente A:.::.1A3 y LAGUIAS Al Cmprar Visile
l Iii 1 1/NN"CASA GONZALEZ"
./ ..I .. .1.1. ... i C EObispo 458
N N N N .N 'N.NNNNNNNN N... "N N^,:,: ^ ^Ven ia Especial A siNON dN / /N

___________ lll^^::;J?*;l~l:'i'"' REFRIGERADORES Facil~:s de
1, \)1NNI I N IN I I'1 W DE l," ,' L'LTl, /// )IODEI)//ra
/ \ IH^ /, /1 N N .i/ R1EFRIGERADORF.S
N N N N i NNN N 3 < N u s N Philco Con Entraday
///// /6/ 1. )1//0I. Westinghouse SIN ENTRADA
General Electric General Electric
a' Frigidaire
I;IModeniCe >'.hi,1,n/, SiN Kelvinator
SN* TELECUBAA Philco
F SU Iogar Garcia y Quintana Norge
Consulado 207 DESDE
BOM BAS ll'" ":::" .......T.o..
1301B4S N//E ANN/ON TN/~d/N MINSUAL
TURBI AS :.Telelono A-4835. TNNImnIN EN ^erigrado
C 74~a E"xisi./a e/eI/N /IN E/PN. INI
DEMING I I N Na N ornsEN'I/ONN/
PARA POZOS PROFUNDOS NACIONAL NAVARRETE Su mejor N C neNdoeN
IMercd 313-315, A-72 /0 C/Rcinas de gas
con __________________________CalentadorN s dN N an
MOTOR ELECTRIC Da Ne_, or Nie UJ cic
MOTOR GASOLINA Qen| DINN/UiEN dNN de NiN.
MOTOR PETROLED L0R4.'rtlrIdjrmn
Mo~~pmL~ p~ ^^ Refrigeracko Batiora
COMPRAR P'nbNadoN
Lubricacion KL CONTADO 0 A PLAZOS Tol//adores de pan/
.'u/ lIs N /ra-Finns de / N as Presto
co S Nper alidad. prac Nice- Relojes e ctricN s
Aqua o^ Aceite yont u- p- de E FB C ^prnldores de jj,,o
IIguxoohA esiterintN N N/N SE LO OFRECE .d'r.N
ESTUDIO Y PRESUPUESTO SIEMPRE -Todo con grande
GRATIS '^ Dovila v Cia. facitidades de

Di0tribuidoreN exclIslVD O pago.
GALIANO 212 ANTES DE COMPRAR
J1H)RA-OSA entr Concordia y Vir/udeN '\CNNCN/I precio/
Co., S. A. "CASA GONZALEZ"
SAN NICOLA S MNa1da 5/N/ a ObiSpo 458
.. lehRnteesatiN/iNNI/. e/re NVilI//as y Aguacate
La NHa/ nN a 'P TelIf. A-7513
C-703-N4-13 N s-7Cl6 P694-R-13. C-732-NR.-

S 0o (_."% C1.aiiri .n. DIlni [ 1 11 P \ I A.-ii 11,1 ,1, P1 52 (iatiricailn.__Pagirn 2'

A I\ L! N C I 0 S C L A S I F I C X 1.) 0 S

VENTAS. VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO HIPOTECA DINERO HIPOTECA ENSENANZAS
NE7VERAS REFIIGEI7DORL AD RADIOS I AFNPATOS179 -RADIA S APSRsT. -MATEIRALE' BE CONSTRUCCION f.' OBIETOS1VARIOS C3 SOLICITUDE 64 OFERTAS 7. ACEDEMLAS
.-7 .,.; -; : ____ TELE RICO1ELECCTRICO- EFECTOSSAPIITARIOS - *6, ..' h, B.. F \ | 1.1 scF EMI iASIROPoFY
.TElE~iSir ,T sTROCADERO Na11NO


IA..)- ^ $II^II ii ______________ 6 TANOUB.W $UM D - . 111 SL m
LEONARD-- A d, mesa S1245. 1 .a7.7'"IS
27dercrn..$145u ..n,.it
;IMPORTANTE! ~ .......1 7 INDRS nianr I.Ht
Fulgadas, $12.95 ment.uales. TANQUE IRA1O UUEMAYIR ES r 1 .
_. ARANTIA of.,1 UN AN COMPRE SU TELEVISOR $32.00 DE i %N-- LI...M-- I CAMEJOACADEMY
I II.. s. ...... | O pii i i .V ADM IR AL . .0 .. . Metodos y prolesore ,
'^ r .;.1^;,';' ,,,1", (A."n" autor.ti InB D T . -.. '** *_- - *'',^ .. .... noideamemianos.
BIET I~.h 1
N' 512. III.,,n,,. O'Rciy 572.TeIl. M13667 GLORIA MUEBLES Nuevo Departamenki
'"^ "" ^" '' c,"1 _^ _J,^ oblendri on obsequio $24.00 -- ^ *.,,:,:"" L"".^ ^ ';^ ^ ^ ^ """"' Vocacional
57____________SAN RAFAEL 812 DIA
S7 LTLESDE CN OFII N A It c1.66 n1 8.6 OqTe LAVABOS .. Ii. Sit |, '' I" 1 ii- E LAS DAMASK D *
TEL-RADIO u.827 LAA- <. |H iES P IA1 D Director Tec..c.:
VENDO .1 ~ HI~.6,71,r5400 M~...I.. A-EH.714361 1BE$12.50 66H.l-6ISE 16.6.166 6 166DE P6 616SILVER66 MR. WIMLLWILLIA .H.FFIS
. 66'6 16616 61 6.16.66 6616 'I A TELEVISORES D ---- "DI 5 7** TRI]v 7) A1 Desde Oclubre 15
:, TELEVISION l'|llFERRETERA . QER S *
OLA .22312 T.. ,., ~w c otI HUMBOLDT, S. A. ' IDINER 0 V E 1r H
PUIYZAS U-2312 D I N E R 0 CAIZADA REAL I*O
177I11763 S6 *Primero CALZADA ILVEIDADO AI. ;877. EELLOrS Marianao. Habana,
FRIGIDAIIIE F-291 y 10-144S6 _EN_____________......
-Enlre los primeros! Telf. BO.9544.
Grandes Faciidades IAbsolula perfeccion de I YD | i., h. T...J "E-7465-
Si S~ 711774 .16H.66A61H61 -. senido e imagen. a *I R RAPI..:.iIA I ps- [ EL HOGAR_______ ___ -___
vcvjSAN R~ .,. -.., ,..,..,,.. SANRAFA L N 70 Vea os vcom~flra ^ lll llll ll ^ ; ":. ""t- 1"., s|..ra, ci_.d.c. .,.... P ......* i lenience.----
SAN RAFAEL NH. 22 V eanos y comprara S .I VUE R PARA B unco H ipo ecarto PAR A EL IAOGA0 R YA O
Agencia Aulorizada RESTAURACION DE METALES | A NO ES
11 IGAL77A64A de
BOS. ,7117,u.6 I ADQUIERA HOY'MISMOSU CIVIL, S en C. 13110 PLACES DE S de Lij raC 2 NECESAR1
OFIClHA TELEVISOR EN EL ESTABLE- ".I ,1 4 .l 6.6,. ,In. y t---CI.
o066il4y 64 0.,A,1.6 6. A,. CIMIENTO QUE MAS SARA- Zanja 574 L BRONZE FABIIQE HH95.. ENSENANZAS Saiir-de Cub
TO VENDE. da ______________
Walls l es'id OqsendoUES ;CASA CON S
EMERSON Casi esq. a Oquendo PARA PROFESIONALES ii7PROFESOAS PROFERS PARA
nuevo PINTURAS BARNICES
I C-66.257.A27 Puede Paruear. EFECTOS ELECTRICOS 6.66. ,
_________ADQU1RII
Archives TV P Parqea TELEFONO FERRETERIA HIPOTECAS E. '~ 6666H616 ALUD
MODELO DEL 53 F San Juan de Dios 3 Al6 S.LUD
A LI -STEFI d..- U-124ST OS 1281 M18423 1.111p_,,,H6... INEI ES
$9.53 At V C M-8423 i:t Corporacioi
ARG AiVOmensuaSe CEQUE i i6. | .1 l Infanta y Manglar S. e ..c. a.nI.a 1n:
______PAACHQUS__"_ DILA Kour
Adi, .5_64-6 5 3 CON UN ANO DE SERVICIO 1 ., ... ..... st. V. OU
ARCHIVO DE 22 GAVETAS Y DE GARANTIA. ANTENNA J' 0 766H66 76H6H HITHII ,* I 66 T.^"6;.,1 H6 OFRECE.
GRATIS . 6.6 666E666 .PIANO161PARA666 666166 6
A(RIHIVOS PARA PLACAS tz (11ir d' ;Pat_-___________ __ 1N S DNERn a|l e d 6 P gado, y a Ve
RADI0GRAFICAS C,. ,M;M 7.61(1 7 1H66666661 6661 n6.eqlo H6.a.1,1ac
ARMARIOS DE ACERO To er1lll ll,,ln. cuart .. .. .2 In niu,, r,- en ge lGela c
Ttleci n : ,ISi. lo de 8.Ia Of ELRTA DE GAS '1- 701 F
CaE st 115611I~.76esq. Ca16, 1 1 ..6 Mada 6P611
d'l .h,6 San Miguel 364. Tell. A.3435 6 C D 1 :ei:0 S tdo AL 5%_ Al--_____ KONULAX
SUNIAR 57611611,,.piso .106,F4 et .,.o...i.... 6. ..... 6.1661
'"""*"* I r. r r i I A I TodosIns Piec-ccs ., ,,,. PROFESSOR i Pmlboetesir rtnoesyloPi
MAQUINAS DE ESCRIBIR | r .66 :A H 6 66M666766 JLj I^ L Toco . 6 66 ,ROFESSOR hIpH6e166166 Hr176,2,o pe
YF. AFADORES 6 -E 6 Ernest Zavadil
cALcI 6. ,;;;,,6 ,u.666611 T66 AELEVISORES I IN1DORES (.,1.-1-. I II .'n"e"6
PROTECTORES DS CHEQIIES AII IIIEIIII "7666 1 66 6 *6,.6 6 GAS DE HOTELLON A.. 6.I,1.-.1 li;11,-', 6 IF-5461. DINAVITAL
MIMEOGRAFO ELECTRICO 6 6 1 .~-6.,US (I6 I4 z de ,, ,e -73017.-.19. 6666'6H 16; 16
CAJAS PARA CAUDALES MODELO MESA 17 -- 6 r 144 1 N 7--71. p ain oaHes. l6666t6 6e
A M ESAL 17' K 22-6 6 6176o6.or6066661 77622 ACADEMIA
66 ,,d6., 16 6,66.n AU77.MIKA 17KE2 A1______SDE ANIMALESS______ 6166<\S 666::BL:.,66 1At, 6 __H.66,Ha corpor
CAJAS DE ARCHIVO HD3 57 11 11 161616 6 6CKE 6SPANIE6LS desde $45 miller I- 6 .6. 6 6 6 **',. 1-SOLIDA CULTURA S 66.666666o ait 666 2c
CAJAS CONTADORA 0s:.ll 1)1 I 6 66, 6 D. CIVIL, S. en C. !CON SOLA FIRMA Y ADEMAS GENERAL
NATIONAL 6AN,- 6" I Fre adcros ., 6 ,,,,,,,,66666, SOBRE MUEBLES. DINERO GE N EL 0i 6 d No i "
6OSLA1" J 6rg d m 2-DOMINIO DEL h 6616 66 I, Hdult,
BUROS DE CAOBA LWSTI NGI t HOUSE 1 Kl K IT p> D i -i -i F. ". X .. .. IDIOMA SINGLES cd uo66
6.166 6666.61 ,66S316.110.00J. PlA 6I6A R666S,66-,So 6order 616566. 41 6.6.6, 3-ESFECIALIZAGION E II
*::- l 66p" . .646 l, I 66 P, 1 A H Q .. 6...1 6 BT HE ptOL IS IN
61166I6.1T.1166da -6
"6616.R4 P11.IA 'lT2 ril 6666 .* .6666.m'i 66- "."1 H1' U ltU i V) r j.L (L tI H(IF'n d66G666r663M A-6H6 lr> 4.i6ner.6 m666616 rr. 4 6rpe. | n1ONKO RIS
S e $10 2--0-S 6666- 69 V,.,: 1.o. d,7.7H A V AIAETOLISINA
91.666 6666. desde Codo una 63 SOLICITUDESDNE O66616666
La (;asa Gonzale',. "*I')9I 761:7:- 1 ^S 37,]006 BUENAS HIPOTECAS 66 666.6...... 6 IO / F A I .s( 6666 6,'6 0
COMPOSTELA 205 C. 7 66 ,6 I. 666 1 CP(, too1 66 ,6I Pm.
..quia.. *OR,,|T Mitchell Distributors Inc. R E R R QUE SE CEDEN -1 66666 AcademyN, I6 'l,"6 I 10
Telfono. M-8638 A M-_8081 E7 RIx E'COMERCIAL 2: I'KHH 0SP I II 77 OODL77E1116 7 1_Tod. 661 567666666666 46 66 .6666'.66.66f 66666/ 6. 100 6616,666,. de 60 6 6.lH166 -n
I^ S c Cl[""'* ^'^ '1 '*_ esde $20 cada uno a. I" 6 66- 6 666666,6,
59 RADIOS Y APARATOS OH-E-7517-(59-j-t 6- ol 16 6.6A?"'^,p s -1I d6 11.7-7. de 6'.,
ELECTRICOS I ,td Pint Ir Intir di,,r- o -!I.i__ ____- -- _ __ CORP
----- ----- I ijarerni *r'l Calrdtica!l ty y lrir dI drtnai,. . prgfifrf. DlI hHER CION KOURI rl'eC9 HE
"I66'66 1666 ,6 6n 'It TDAnqueIBu, Z1.1'.11 509. fl ;-,r
.66666166.60666VEA GRATIS LA .6~6~.... J ipe&j) d",66 666.3 .6166ACADEMIA 666666 6
....16611961.....1 E2n F ...6666166......6 616,66,..166,61166..I 6MIL66.6
__________ __MATERIALES DE'CONSTRUCCION 666666:.6. 2s I,1 66 7 66"
^*.;^7.,'..^ -PELOTA POR MAEiLsE Ro^813.011 ^1^ ^ ^:.|ESPECIAL !:; l
TELEVISORES DEL 53 TELEVISION 7I EFECTOSSANITAR2OS Bidets 1ie Loz 1 6.6 6, 666661 16 66.66 DE DIBUJO 6
Al6,66666 7 76766. l'6, (1(6 rn COMPLETOS 1.66 I _ -6---6- -- 7DE- DELGADINP
066.77 66666. 7: 76666 ( *<)'( 1. desde $26 cada uno 1 5011 :aV, 166,646661 I P H EIx o bPIT LRA 66 -- .6 6
401' ma ,1, 6u. 11 Solo vendemos a IDS 7.1 01 7 6 6 got,66 6 6
6 "' *" 666 66 A mira6 6 6 (6.6 6,; (1, 6 4 y LINEA VEDADO
*6*66 666.06 6'. 766,66661 6;.6 .r. 7666.n66.66 CLASES DIURNAS ANTIASMA KC
6.6 Ei6lcoLo a 2,1017, I616666666 I ANESOM S
'0 Comerdnt'ices 16676166 "*"r rrm Y NOCTURNAS (iATES O3OASM.
C11MPLEToS 276 1' 66666646664I 66 6..77666.66 IBUIO COMERCIAL 6 ~47
II I)ii NI( d14 giro: desde $13 66.66 |766 6 696666
95 3 T6#4,o'U 7l1 66n1606 S,.,In.lo6I.:,( or.. 1.6l 6 .6,.
N*If~~~~~~i I 6.66~~ ~, , a66166666666666666 .0I5II:141IAN'rES6 .6 666 6 6 6--
tube acal. de6666 Indus66116Ins *un E DD Tfl,6 66.66,6
CIA. -711!T!.1 1.dNN 5 76 *J |., 16666 l16.66 6-1, a 0-- 6,
CIA 1161I111 011 IMuh. 1,,6la.hoe. 66666 I I6661 66646. 1'r.iI i6rT .6 V-VITA-KURIC
R.766ll.,6 6 6) -C iEnCs E IE6c, I r Iic a I. tY Il I|,I r7iDAME. INOR16 FS: "d6I6".n-,'11 DELINEANTE PROYECTISTA Cucharadas
TEL6I67O6ES bit 1, AtS JIMENEZ DR. LUIS PADILLA 6; ;
POR SOLO 5 6 mre. TRIAD, pre I %,6,,6 A .
I6,6,1666TRA 76- 41f1616J45 6666.ro -66 0 II666666"6ITO Noll6, 6 6li
$0 67 666.66 :6p6i 26.925 (Sin b6 SANITARIOS INFANTA No. 716, .sq. a 76.16 1) 65 66 6 66 I'6 '*... .*:* 6-
8 METALES POCITO. N- I 66 "6 6 ,._,._ 16,..,,., 76. 66 6 6
ACEPTAMOS ORDENES DEL cs ncaquin a Calos III UH.E-S4 to 7n DEL1NEANTE MECHANIC .._,_ 0
INTERIOR PLOMERIA c,.1C 61676166 C l.Ill S01.1CITI1 S12.011"6 1 l I
7 CONSULTENOSI 6 6 6 66.66 f'",', ,n 6 ," T. 6"" ., CORPORACI(
II'4"TELEJRANA" FERRETERIA 61,66c161 KOURI, S.:
c r DA1 TII T 1 lLL~ll"AiNA' FEBBETEBIA ,62 OBJETOS VARIOUS TOMO S.oRA.oR AL 12 6..6.6 6', 676.9 46 66166 7
S E RIA N ~ I Garca Qin711tana '.666,6.66616 66 766..6.6 MONTE 1105. LAIHA
J 1 1 1J GcI PflIETAflflDAV I6" 6< 66 6 "; 76 666 *r. 666 6 TELEFONO. A-42
CONSULADO 207 ALVAREZ 3AJAS CONTADORAS S11- 1" "'-r i- -- l .P.
GALIANO N0 112 6i6e Anima., y TTOcad6. VITT Ga6S 207 LA CASA 140110150 EN 8 6ESES 5 A 16166 6 666 1 CLASES ESPECIALES FARA 6 6 66 .6
entreee ANIMlA LGAS S .,- VlLLEG-AS 207 N,p,,.n . ,nAS ,. ..*-.U.,R ,.> _. SS RT S.d pM.. ;:. ,*. *:c s
6 FACIL PARQUEO : M-6025 W-4463 :
Ul1-C-600659.21 J C.7.04-52.6 I 6 C.712.7C.' 6 I P 1 B.c. 1:1.-1 6B6 ,.H-C-854-7. 7 :9 6 6 C.Aiil, (.\\
A LOUILERES
OF ICINAS

OFICINAS


en edillcio de-pre-I .I I :GIN AlOE4tl InnO( T-' '* '' id .i' 41111 I-N o N |L
3 N 0 EInt

r111 I -IIINMH T O
~ ~ ~ ca.-T- i,, ccn; ;I|p]|( ^, O esT
paqe do Iw M )il;( s .

v, .. .74. 9-8(F-490

1 Editiclo
I: HIA BACNA
1 0 ; r ALP.XRQLE BE
(l AN () E BIOS
La !.ons modern en
C. Cfi in as.
f- /ire Acoodicionado
|] Isd l.
Sevadores r -pidos
t' utomalicos (2).
*y~" Aislornenlo Acdstico
4 P1505 de terrazzo.
o|a Veaanos de Aluminlo
? y Crislal.

I... .... A 1QUiLAN PISS1
-- 12 Desoachos por plan-
i. Pujaden adaplarse
,, l's locales a sos nece-
cifij'5 antes de fermi-
vs z'1 a labricacion.
: /.._-, LUITERAS:
Tejadillo 164
F-.7533-86-19

HA B A N A


I 'i A 1, 1PA 1.4E DE
""*I~ ~ ~~ 8 1. I(11.\U AC S

..1 I DE D IO S I
I~o yr ans ncleitoen c

O 00 ciLA MAINrp \IIt [iD L% I% \R\IN .-I'..11.i7C'. JCD C


A 1N LI IN i 1 0 S


C L A S I F I C( A D 0 *


i) ,-,_, f. 1. '1' I I P ir 31

nt: ii. ri M 110 R A


ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN
0R VEDADO 90 MARIANAO REPkR'S '9if JF6USDETLMONIE ~ RV1UORA IW~LO IURERIS MODISIAS.


1 1.4 ACEMNES VENDEDORES_
IA.CE14 CIS',IJA IC1MON"CC
Slh-11 Mid,


SNU EVO EDIFICIO %I E oN [ IIoCl ZZ A

"'""' ~ ~ ~ ~ ~ B III' AN' *" ^ ,- EN I CA- C, 42 Sdk4TO 1 SU BIR E 111111~ZK O t S I S S O I
CM1 1 10 entrl


7 w CCC ECl FLORIDA I NI' NORITAS
-ni- Il l.r ( fin D____. -I ,,,,
C C v C gd rao gCa.'c u IT II %
A.. CCIICCLICITAC
S 98 A L EN ES C AR.OO C A C1 0 S -------------
NS "":"' RAC CI NE Solicitamos Vendedores


c.,,. E.l 72, 11 1" krl 1-" 270,*" 9"liallDA^ R1-0^ na^Y^^''"^Cal"^ Crou entre14NA V 'o;, .v^ -o1,^ 98 ALQUILERES VARIOS
EN FLORIDA TSEPA L B i 1,^ ''*:^ SOLICIT AN L..nC. '
1199 SOLICITUDES1__2

N , .. .." .. ''CI t' ,
CCCCCICC ISE1110'l 61TE SOUCTAN


SEALQUILA .*., L...T,,ES D'EA! UL:ER. IES^' ^ ^
D-ESEO A ..SL\.I CA 1 .. ; .-- EC55,, ,1"189 CERRO ** PAL T1N C'"''ll''''l"..ll'l'n"^ .nii" |C ,J'':::,'E '';^l 'C' ""*"; ^ .^ ^ ''"':? I
W it18 I 'I 'U I 'ICIC 'I. -l'
~l 'No 0588 IDi it l ) .T:-C ASA PgCCC CUICCCCC lAR C'
CCC Cf kt itIT115 '.CI

ammblili, l CC .... 102i e A ENC I DASCO CCIN
.... Sliv llS 6 .15 0. _E H '' VE U ADEDOR


2uraGerura C''
S I O liA- 1.: 1, ...... 803iC"0A0AS CRIAD.
"n .I '-. I A,, d, CI C "It' ula v ENDEDO
...CC '..". C"'C n s dus., iales0
Oh,4 B I A CLUB [In-
CLI1NICAT 0 CNOLEGIO111, OLICITO____SVEDADOn ralifcti.CCC ICCoI hunREQand IEr E7


""'""512. "Ind, -Ind",~
VACIA COLCCCIOCC

89 C l PLAIO ioioT lii I'
*CCCguCoj.' Il. C'CIC __________ CCC'C''C"CC'. 12
NC EcIC C 'IIgCCC J. I I, 15 NEA O S 'i'C -
CC'. SC CF cCi CI112 17 N.
CC CCC' L'U-E~~~~~.99 981CC1-CCCC''


SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN
I 4CENiES ECENC.ECf'i-NI OFICIN A i;- snLiCITUDLSO. I '1 CCSCINERAS COCINEROS
__ -.I_ L..CUI0Ul (M- L i.O I, ,*- --_____^; ---- ^ ;-----------^-, i -
I E h. CT.E*C r'1c.C


CII'l r 'VOS !'- - -------- SUELDO. 5375 01ARO70105 ~ omcoHPOTT

'N'-- ^ -R ACADLI41A C'CECCCi.C CC'CCC CC OCCCC'CC'CC c~": - l*


-Ao'entes GREGG" -A -- CCCC'L-, CCCCCC C C'CCC
S.* de la MANZANA CoLC'C'To ,oc,,.Cr CC',. ; "
S endedoCs DE GOMEZ .


^^ .'-'.^^. !*1.''1,".'.1' C^. '.'1"' CCCC'LSCCCC:1T so'.' C'M*':^ B, 2 MANEJAIIOEAS____ _


^ ., f !. 2. lii CCCCC C~~/i I .*C .imC i :: '*''',' 'C*C*'1 123 COSTURERAS MOD1STAS
* ENICRIADORES DE AGIIA .:,,,",,. ,i';, "'1'1." .""'" CCC C| I s o||i||N C ,: Ci,"' ""CCC]' C '" ;.CCCC CCCCCC
A,.-.I 824 LAVANDE7'AS LAVANDEROS
C COMBINAC10NES DE il'r |L.I- ". rcEtLVN IAco Br-
lOIASq cc cE BC ENCOCINR EP* 5(jLQJES AUTOMAT1COS ii'i.'i'"u ''''n 1'" .. .' .'. .,,. ^'^cst BIA lv'N A,%
BLECTRICOS ,1I,;l.li ;;";:1 .'.;.. "** "*"* 'E,,;ii1
nP Lt" 11 J ) I (' C ICC',;^ '^ '^ "/',* :} ""l ICC Cii iiir.. 12'5 (HOPERES "C'
TUBOS ELECTRONICS CC C II IIEGI- ,' .. CCCCC CC'C'CC CCCCO SAC
\ ' C Cl C C- ,,,, ',C..... C 'l Ca.


"COLUMBIA BROADCASTING I 11' DE ,"LOFL,
SYSTEM) ,. * SATERIAS SECAS C~iii.'C riCCCCCCC''(CC CC--CC CCCCCC CC CCCC
PARA RADIOS C1 C I;','.".'^' ..^..: |~r~~~ ' .,i,.,. ,,. r,.-
CC' (j e nC d I (C f'11';*:1 (""(i C1'''" _ 1 ,,, ^ i^ ''." .'',' ^
* RADIOS N' TELEVISORES C. CCCCI Cii Cl. J (C IC' (C 9 C ,C''" ", '.'.; :, *.l.i. il.i~~ril, 129 OFI~CN1N STAS
U11LA 1R D N 71L9,,*,:* '1< ^ 11 P, ^ 1 ^ ii ^ ^ ^ ^ '"

'OPO "'ON 'C ,CC.....,. ... ..'" "" ""1 """ " "':'S ,;''' '';,^ ..'',;
MA HI U No.C C ILC' :'ll-- '. .M r tl-' I'' '" '''' " ;*'*-"^ "*'" *
La2 'C'na (I ) l'CC :r ) C CCCC C* IC jCCCCCCCCC'.C.''"i , I
CCRIPLAN TRADINGEO .. .C.'CCC C.C''C ___* 1'1 ''1'' '
deCla CICANCCiCT. I (C-5119SL9DIllS 3

1 oCNSTAS ACADEMIA GREGG Z
CE 50"ICITAC ACCCCCCN DAN MANEJCCORA
A oCICCCCCCCI IRs CNCRE


________________________I____ 116 _____ -- .- 5 --. -- 1 All

2 ItI,.IIIII t. 12 I 'CO C C' C, 3 C C C S TO r-M EDI
C CCC,.,, C .C^ PROFESSOR 0 PROBESORA IC.. I 111 CICC 'C CU I.ll)\nf
C C A rRC ESC ALA C' TIlDE 11 SOLICITUDE VARISS C C C 1 C,1C C C'C I F C711 1-

Auxillar de Contador C1 C' C ;** '.".":' ,"'ii ~p~i rc B ^
C C3 ..P a CnC. C CC.
'',' M" '* CC E " r M CCC C C A 'B C C I 131DEOFERTAS VA RIA SCN _E
',' i'' C" 1 D C' j 6I I .N I . '. T I C 1 p1( ) it'I. I' % N
i .C .I i "IICS Ov'Iii jQuiere E 6ejorar 1
Cr1NCC^T 01111 'l so situaci6n ******"** '*"" """ -
C",,',,'!pClC CO CCCCC 0 C'CC,',,"'" CiBLN __ ___ ___ *R*l C CCC'CC13.CCCClC C ^ ^ ^ ^^ ^ C B" ' ^ T > C' C.i ; i;
A0 II A
C'C'SCCCCC'CCCCCCC CCCICCCCC'CCC'CEC
0ICCC'CCCCC EX.IICIC.WIC.1) 0'CFGre I I .e.1r 113a 1.7


Ca-ifi,-3.lnoi
EII AI A10 A EAK' I & UI fLDINi


31 ULN1:u1iIAIE DL [L--%Y 1AIrV-A 111 ITHE 19) DE 1932
I 1IVIf iquc I lI T1.1Inu I I vII I (( I Ieu imvs Siispetj I de 1.01, Le itgrudelceii ad Dr. Ilerittidii it un Autorizadal a importation d(le asajo urugua)yo
fI.%vv:Iivvvc .I it1:1411ow~s c a I~I.'~*~r ~r e u r dd as~ ~ ulo ~ls~iivwjool . P.. aol Plo

I I,,,.o.,. R l'l .I IhNit,,;S aynn

n. qVestidos Tej id.os
11,,,,, W~o 01 Iik nti, IIO- I"d.
'ha i-
Io~*oo 01., ooo a pp1de gran, nouedai!
.10 5, ,.-n,,n, l5f Io 5, .
I 00 111.0 01 10 01nd",00 I..,ooIt
I ,OIII~a ',. '0 .i.0,,,, 1it,


Q' 10""Zf
ho, ,H0i0, o. onI, alipowf
0~' ~,*, os,,,,,,,,,,. D 6 ____ d,-cualqenuierhor de dia. yIa.o.h..cn.u.raio


IICA VICTOR
I II I \ IDA IA LIN A!

HIMARA"yTLASTRA, S. en C.


VeJildo: 2do. Piso


COMPARE AHODA Y PAGE EN DICIEMBRE


HLL


11ilkunood por denilro

Sc ontid eIf' 111(0(1(1 el lI
reigdioist en h
H-T or Lieu..deIA I on e


DIARIO DE LA MARINA
i Aflo CX \ Lai Ilabidiid.l...i-. I l libiii .1,- 19 .-2Un cliente inas
para HOTPOINT


l >o ln C(idl..I Ii
d.0 momi .A .iiu l i Au
Pigina 33 v 'iE.i' ""j1 i. m. l LCCION

ANUNCIO DE VADIA


u, FiJ~ H~
.11. H d 1 11-.LH. u 1 ... ~.h,. ..S~m

r. .. --.oH ....H,~i... I,-,


HIf H U, HHH -d'. H ,.H H. b,.: .11,


Hi H H y
W d o c, 1 1I. h - & luH 6 I I .

Hb I, l - i I


Hi ,I ..H.d HI '

IH.H 1

d," H .


\ionyilp Ie lrijora dnr -ri.11H111 PUiNI tog.

inillos ji'niprc 4'cH.'r v'iN, apJLt'sIi, con todo u
Nalor nulriti\<); licbidai. li'ladas Y postres congela.
do,-pra lus niijiis, es unarel cimaICiprCHciridihle
neriilail, 1.I'cIiail cn ell nuic.tro 'crano tropical.
N Hi.o 'ans y vipgrH.-ooH -nii la licnilici6n de todo
ihogar. . la preisiIa i&hHc lininbr e_ .y ilujeres saluda-
bilr-, f rtr ic.. litilci. *C'.iifiv la iproLeccH.ioii grradlur E6ectrico O'lIT!
H OTPOI()I\ cr cvi iil'rigclrailor EI ovtrivci. 'i-c iiilo cciiitificanmente
Yara dar cntc.ra at'i?(a ,.i6in:' licll, ficiciiic. ccoaii(ilico y el nico
lue ficne (sccc faiosi -i'iHaili~i,, ii tico IIOTPOINT qac iln le-
'cr7CIo, isin vihraritii, silicaioirivinriv, ifunijia glia Iras lia, aiio
lra? ain, sin oca.'ioa ar la imi-nI illl' iili a.
T...1. Ilfrigcrad(rIlll vhI dI c d.- I i ic-- -,iivi II.hiasla el mas
li'iiu.o, ofrecca.'ai Hl p-H.ciIr ]a mi-ma -up|ifiinmi c.liilaid IIITIOIJV J.

Ltnta C? iAc"Lq "Nu 0 NO P U E D E 5ufmvn!


MEDIO SIGLO VENDIENDO LO MEJO0
O'REILLY 457-TEL. M-.9944-S RAFALL 155-TEL.A.6511

Y EN TODAS LAS ACEN(IAS AITORIZADAS


5 aios de
garantia
desde luego


V El lerlgerador NI At Perfecto de Todos Ios Tiempos
Paise un buen rato los ml6rcoles viendo "Digalo con Mimica". 9:30 p. m. CMQ TV.


iII %fill III I % I s illS \.-llonmiii i. 19 Ic le-tu. Il l 'J:52


HOY

S Jd S V Inltfla d n ii'2 ,' |R\ I ",hI 'i 11' i te\ -1
4 0 0ill
Gk~s!{f 2


IntiI ;i rf'it'iris
d, b.'.. d i .Mi ', 0.s Ca- Mail. D lces Higii.
Teatr F>ul ~nnen rli^


ELESPLCTACULO

MAS GRANDE DEL MUNDO


GRAN PREM10 'NTLFNACIONAL EN EL FESTIVAL DE VENECIA
-- ..P c G- h51- 1 30 0 9 30 -
AURORA Y AMPARO Bailes espaboles
TRIO INTERNATIONAL Acrobatas
CATHERINE JEAN Mademoiselle de Pars
con TATAVC MOUL1N
Oq1.-i.' COEmOPOLITO
1MANANA 4

Ex'presada tan brutalmente comao a palabra que
el m arido traicienada'
tanza at rastrc de so
muiep at enterarse!
BARBARA SIAN WYCK

U p, PAUL DOUGLAS
MARILYN MONROE
TEMPESTAD DE PASIONES
EMAS "DON AFORTUNADO

lI;1 ;I 11 41-111t de --La un iI
l 11111o eii \ vi.rc |

% .' 1 "


N OT'\S 112% 'Itierto (ONEY ISLAND Itesetelais 2 lde ]a larett
Extrallreinarioel cishaw de Ia sconsacio2IaIll Mis I uncu
,El liziIlitzgo artislico 12125scuirnscionisl. La Noi bldta rttantto a Ia1.2522'2*t. Grandes atraccionec 4:sista'
det Pinky Moloina, eitretila det1llafios, ecs~chcta N -,desdc lit, do, "Ile 1. it 1.2--1!1 on S.nbel,, Ypea
VttIzitac C en ]aformuidlable petit-ala "ElRascur...........ipd 1cecliii1il

anldiiii ie ie isEeceein .i ci de o t d dIn ugsyl ed ci .. 1 et ii Piie 1d(-Iodii, ede edtet- -tv- A e i .nii n t
ipcein i..pa ,e i intend t,,,iilciertlesPr ingnco,,Icpiid. ..lo d pcelci, ei--da'dpseltinasn peeo t- n ,L
picda iinn ~ liiil~ci~~eiin.ih.-iiaflliiln'ltoep~bliiiilid door de %riidclcittoiiiellcpelei d i.
Ice i Ii,. ilied p iidiiie pciiei .iiil, .. 2 ,i, I- an t, iic d, I., dicecuc so n1pcecieieciiia l 1ui C IsLitl
i.1d "i 1 .1 .l i l pahi1 c I'li c ll it, i, l ..o:, .i ice eeliep ill -. ,to aiil il- cde13.ilp- do
ii Ic e.iidccid. le iinc eccuiccede ii iiido .io, ide i-on .i ic iiciilliiie"d e
ill -Vri iii ac p 'So to i,i.iiciiaii l okI i p ieidoit d "'t., oi 112 ci pe i ii d iibie I il
ci ii cLiIdiid ii. BciU d e. eiitE i i e .... ee d, i iiep iiei liioi .ieiici
i -11wiei "od la.d alia 1,o1r .i...d... Ii Hi N,.dl sini lp e nideraldl Iii M-i L .d ci i
iii. ~Filii i iiiic i"1 d. I iii et, "d i eiii- 1p, 7, 0s 1.,i 11i ii 4,.p I
I ia -a j- p r t' Ii oide dc i
,` i c cd si a d....ei l, -enic c -cI i ie Net-,, II, oj -It ."o 'dP1o -iccd, -,, .... dW.-. (7 n iieno e1v ii-W (o an ht- I

nos; ...c 21)aeipce.dcl[cu. I led c iI .,
Ii ci. p A i2. ..ii cii ecdiiit d

1 raEl Jurado dlPueblo de &ibut~s add-l""j p
co cli 6 puePbl. dc 'Cc.'i I, d sIll2E
Hecuerd~en VI.ue adi~ecicice a
en C2 .. 2 1 ,0 1 and Padlicic'Ei.lid1
' i'l Pfqiic dp'de toil del d. i
celece,,- d -ieeleed211.11I
a. ,ni L dpci liMAJESTIC

0-et)ld 210- cIlc5CARTONES EN COLORED
a;2 CO0M ED IA S
A C 0J S A DA
Ent In-alo d. proyacuc16n del Teatan "Amirilau, aas*h~lb16 en pevde ndaIapendundl~n fraacesaa ican Simmons c TcoreHc 1r1.d
'Y...SE 100IIOJUSTICIA', Gean Pcomounterleacanlnnal do] Fensteival neieetngaeifll do Venecia, MI PADRE FUE
pH'.n Ino inlegeantes del pcngcaunn"El l eendn del Pueblo" quo pn~DilnlellInafirmaSa Sbatis y qua
so aleleian non. osJuin.sIan.Jaole 1240 pan. pe n16TuCn Radio Talselulln, daetac~ndese eatrenIns UN CRIMINAL
asistales loscInsteaagradas escettacet Carldad BNave Adnums, Pepile Eachex Arctula y I Sanlt WnDllEec
Manuel Reyes, pelealstasa y presidents cesepsllvniee~nte 0."El lunedn 0.1 Pueb~lo". El denendc s.. 3 H~t- ari, Ca ..
22222coa 0.d12lsaLurnsdaetastn. peetagonsaladno IY...SE NIZO ITOSTICIA". .aeru amntive de 122 l .NEJ-n Hair- CI
deatne en In seed~n do ahana ae n "El Ineade del P1.18310, ClIncldiandoepreliS2ameICteeaoafl -2A RFEEC
aeeutrnodo aeln pelicula en el Ieaten Aendrica. y In piaqunianqua1112 Nrn edno0responder as; NISOS 20. MAYORES.40 cis.
Ie *hizon ecelnents Jbetic n anel Baso do Elsan Lunsdenst.Ln?


PAiina. 31


I,1 .*..~


Tralron8


Afio CXX


InmuouRIAD1iUCF TR0i i'nv


4 D D N G LTpie. del cnulfe de PIMPINELA ESCARLAPA'


^r^~"2 %%0. AI. CIVIN2TOMi.I~ IE6IOffl..lt*BK^--- t.jn. ZAPATILLAS R0JA1-^t*
TR1U111TE


"u% uIv F16"I n v "U


m


V.Teairo- Ill ~HIO [IL L-'~ ~IA.RINA.-I)ooin, ii~n. 19 ne Or'. In 1'42 That ro. PigIna_35


0 Y AUS* NA 4C. NS -NOR


l )i~coo' 1fi1i


N IN O N SE V ILLA R O B E R T O C A N E D O Lcc Y ofr f l Idc fil OAQu11 31 G .1rE -~ R-- S SAC Fu CA ENC 7 ORE B c lo 50 c I i Qucon
\SU.P E C D 07 F. U ES E R M UJRTDUNA JOYA CONTINENTAL LUNETA 00
VI P 1\ La Escultural lo- i -0. F.'IoL.:0 SoS. .. .... l ob d, omp ,mu. I ,o. 0.*d *e. 0 0 0 .. 0 0
CAA B* R\ E Nrr D A L-oilta _CHANUET"L-bs CHAPANECOS 0J p .:;," :..r:*o 0 0' .o-'
RO E N D A. .q C. 0.po.00..:. Ur r. 0 M0.llfriS


"EL FROINTERIZO"coan la proaentocon del
onuonoX SHional galan ca ni.RAUL
MARTINEZ, laIaxno.moOhello do Ia pantalla
&


CON D0MI1GO SOLER TITO JUNCO
ANDRESSOLER
LAS REGOCIJANTES 1 AVEN1URAS BD TREES'
GALANES BURLADOS. TODO UN HOMBRE
0 UhlNA "VILLANAZA"
UNA PROBUCCION d] GALINDO y HNOS
* Ditribuye IBERO AMERICA


Apuntein


LA MAS ESTRUJANTE Y CONMOVEDORA
HISTORIA DE AMOR Y SACRIFICE
UNA JOYA CONTINENTAL DE FILMEX)


ddno,odo,ooo,,
P .,oooat, Eoo.p.. incmpo.. -0 -w-00 0 I


S-1hoo, h.,-


1. o' .oooo op-non,


t, S0000 p000S00 p ,-g-

W.,S H d' oMOGM Co.o1iSon. ..... a
.1c.m.rd-o 11,oooo l po it -.1ool boo.. sS.S PloCty. City called nties-
I ..... I ,,,,. & -05 -,0Hu. I.- o .. t".-"H.01d
On-, -- P0000000 loo .ooop -oold 00on* i ce pron 0000 ha ndo
it, 1.oooo .,. 00.r.,I.- do .poos o C-1os. Williado n' P..la
00000 0~b,,- In nLP al ( 0O000 UCo 020 ,ol..oodo Sdo "teir" de Malipinro.
,v.ohnio PdP poSoI-oo In.no'. A,~ .1 Lgnp lh o loooO. Kocchlo. Tb--
00000l1780. ido, hr- .0do 0Iokooo hoooo Pic o. Pine ooooormn paooo 0.4
R,.,- C,,o.0on--p... Io'.052,1, doS.n,, o 11ooM-G-M E10-In T. I.
Op, 17' y To.,- V--o,o ooSde C 0M'
F,o.nl'. Op t103,I o-iolo nonl.ol h o p
d,.,- LPd~o 0.qon 0n.00 l prl esrl al o
7., m. il. M c- rniop000p0lo r 0100-de MarianO An.
., Quo Vintd ,' RA, t", it ""' Neoro Spiritual", Ion llS'an I
MOGM so -optoi d. 0Nean t-le0 ensso 10000,nooio.de noponoodo
-.,'In0. 1-O. 1710.1.a. n 1. 6)


ASTRAL-CAPOAMOR- IDWA # 3 OISE000N0100
Hoyt ATLANTIC.AMBASSADOR MARLINEDIfRICH, 'd 61CAMPOAMOI
W ARNER BROSGEORGE RAFTr--0- GRAN SHOVIL
; "ABLIELLA MUrER0
d -, .n OA h LAS MAMBIn 5Lj
ho ~..I~*O V. PGUSTAVO.F0St..r
STEVE CO.1111111 000 CAMPOAMOR 1, diSn onpoododoF..oond_ .SLtW0


Los ochenta a(0os de

Cecilia Sorcl

Especia
PA IS PS-Y.o' so. o
pjS1.% ~ op..o p-op-oo-dad dod
-6 p o ho, ,-plod,., ...
Sohooo-ooPlpo 00005PS05 r
do ooo,,oo-Ir o 0m Coo


ial para el DIARIG
00 bi6l, oopo d 0

.n.,,- A I oo Doi-00 ....o... P... S
haviend~o Pdo 00 a de a1000 "t I,- ,h0. S,-]o. odo,
de1, Sooo n ,o," 20 0000000 ooooo PI,,S


xITQ'..2'YTO1 EXIT01_EXITO!

L JA M A A ANA
c

I-.5,, 0 d,ph-...oo lno

on Mo.nr W, in0"1"AS
00 000 d" 0'p O0501,,I0
oSood n SS soo ]o b S,rsoll
F'., odol"on" p.... SInJ` 00,do

t,0 hnIo~Oo50S0SO00 o
0900000.-00dohbloo .r In .050
I. or ..... .. ,,a,, hD .

o. n 000o abn. 110",od.

un p.5S,S,nt. doolon00 S
00000 000,hood,Yi-n., o5 0.0.

('.- erreirta n ooU ln o. ,brm00
.5d 00000 F", o o ,o 00
'dopwoSoholooo o5 .n,5H 0


'u lodo --Io.o, S,,Odo o1-1.
0000.0 0In00a0SithaSdrl doool 5'no-
b. 00 00 10on JiSOS11 ,oIo~n
00 Sthpon I ~od,,oS.ln
,,,, 0 00 Iii,0 h ,o m Iod, S.olo o
1l- Ind..lo 0 In pnrreSSn fdoaP--
5,5`-.. Sn.of 0r doM t oII, pbrl 00 10ft
?a 5, II, do Po ,IP -1.5 o000, 00 doS-
Winoo,0,p ISI, -I Sooolo 0 00..


WSS E33S9fm


0*JJ


I


III1%HIO DELAH ,MAkRllA.-Dn.)gnii. IQ df- On. .1 19',2


Pigins 35


Teatri,


Testros


Teatres Ano OCX


1 emiro.


P 10 RICA/l ^


14441MA.TI N 94 0 4991txlIA -MNUELLUN


P I. E ST AV A SC A
L os B IL B A IN 0S
VIO! *' LA JAVA

POR SUiSMIL TRAVESURAS...

UN DIABLILLO
POR SU MANERA DE CANTAR...
UNIANGEL!


HISTORIC DE UNA CANTANTEP
ESTRELLA DE ONCE Ai/QS,
QUE DELEITARA A SUS OJOS
... A SUS OIDOS... A SU
CORAZON!

i. w A\ A 0.; 4 4441
PINKY MOLINA


(^qialSe^o

ARMANDO CALVO

"^1 ^O P, 'Leo perlorlo

LIkI 1 I V

IAo 414141 ,: ''.1044


4I4441144.111111 '4414441444


1111l I ' '~


441


'I II I Il SI) U ( j.s ,.' C ns S
1. 1__1 "_______ -I I\ I \ 'F I lI' \ ;'


1 I ItE E N C(1 A


l'cnl 141

I, i \ / S
ICE' NI R 0r 3 V i
....... ...


I I I. I / 1 II


T. .I (It N rEATR 0 it k1) 14) CI N E
A 3111 .411
414 ...- T.11141r11cGis I N 4
I .' 11 44I IIn I I .A I 'll4 y 111r-42921 I Ay4 MI 1272 41


IIA. \ u I N Et 3!

I 1 I 1 1111 114114, 1 441 4 4 V I 4I 111kI 4 4 n' 'I 4 1,14.I '.I
"I KN. I I t"-',I I I I1 .
Ak IIL )I1IC Ah
4GIt~ 4 A -di4..4T.1 44 4 I .I

I I I ,' I cI I A 1 41 1A


4. 144l,11I. I 1.I R-1
A;O

4 J 1 0 A, :, 4 I 4-,r.II,..," I" Al

1410 ~ .1 I46T. ~ t3.1 1D


LOS1 ANNIG E 11 E1S1It1I.T 4

A IF I A I ,
I '' l l llnI .I 4~,11 4 II V. __________________________________________EL__
A R E141111,1......ON ...CGIA


I I P1 -1.1 M11B-72. It I I E t I


T. .1 U 1. 1 111I II1 1 1141I
14 Y A 1l4rI-1.1TO44-I


23a"( 1 1. Vedpd. T3 i rioza I I. A111j.E' STII' c1
A,... 1.I1.1-1 1 ,ETO()L-1 H41), 11
Il 1111 II AII I I11 I 4 INAI1410 I T16f M-4411 n., 1.421
44 1411 4 144 ,,~ 4411,11 F. S A 1, 0l _____ N__ R__ E__G_1-0_
I fIn11411111X-..A 141.. 1111 1M-4RAN!
A11.1EN11 11A 21 vFRI


SA'FANON C

B E 1 ,' 114A 1S.C OA1I1N11.11,41XII M

B.1 1N.152 Y1..If .U5211,11 AY1111111YR11...1111f U16
I o EE 41 1A MlVllI 1111 4.
1L--4.41.111' V 94 .1. 1111 41
'1-- Q SANIVIKJIMARJ)IGiI'I.JKX 141KG-lIE'm''1141R'I4I 4 P I~ II 4 1N.1 IIAO41 I., U-17711I TI1II3111

CN 23 Y1) 2 IllI I "I'41 4 4


(.osas. >(le ie

;Hasta ciniido Iteidr liaria Flix'

loo u'ncFi a de c ])roGoarinci?

I'nr Milnuel Garcia Heriijiidez


11F P-1, 11.1 1.
F,
11 F'l Alo.ON REGIO L,
6 11 CP,
i I dCht

11'A"RFZ
L_, bC-
N" Nlos. Hlrma- "IC P,
111GUFl-
t ITN FRIA!


NACIONAL___
HOY

MARIANO

aEAiNjmj


'"' ," .,A,!A LO'FEZ % AbL l 4.ALA;"F4


. '* 0 I, E It BCi CIu O% UIE 6F A lA;
E r. E c m44. P


el I lAA 4A 411 4l.M...e. C 'l'

A e Ql AP'44
A1 4 E n 1'


All l I-A'IAA .1 dO.A~

It ,I11 1 An d ,1 I

I.. u, l 'Mc. l~.A '..A I 11NI, 1.,


M usica- para Piano

MINGTiON- WMsica Clinica alnalcanco d. todos L. P.
33 113 d. 10" $3.45 D. 12"-.$ S.95


149 4


1494-124

149-224
19. 2
199-83

199-7
1 99-7b


PIANO ENCORES 6.rnh1i1, Chopin, Br.hI., Li.4)
SCHUBERT Mo.nnlon Musicale, -Jorg DQmu4.
MOZART F.n.a.4. y Sona9. .AI-Alfd Hit.i
GRIEG Concuri n La Manor -F.licit4. K1.r.r-
BEETHOVEN SinsaI -App...inona. y P.4alic-
BEETHOVEN Sona.. -W.ldlstin y L.. Ad!...-
BEETHOVEN Cnu.ri.o # # A-F. Wu4,.1 y Oq-
TCHAIKOVSKY Conc. t I -H. Schw.rtml.n, y Orq
CHOPIN 12 Etud.. -Opu1. 0- -Eda.rd Kilanyi-
CHOPIN E14d...'-Al.x.d.rJ. -.r-.
SCHUMANN C.n4i.t. n#24-S.- B., O, 4.,j.
CHOPIN V..I.. -Cnmpl.i.--EA-.l.1


CUBAN PLASTICS AND RECORD CORP.
San Miguel 410 T1.1 A-3125 A-2908
o .n culquier Agencia PANART


Piginn 3.6


Tentrir


Afio CXX


1.14Al'11.11~ab ol'41la141

1 14,11 d 11111,41 1.II
14411114,1dAl 41,


Al I111 114 In'. AAI I


In l, Ih- 1. I 4 a L 14 141 41I 4.,
IIIIAI11d4'It-Abn4h4"1o


un.1I- 11 1I'll1144Ir llDne.-I
.1 I d I ac II . 11 I 1 1 I

-d.4A1. 1. del1lot-e1144141


d, 1. a. ,, 1 I 11 l
il,1I'l1"4In -a icsAIIIAs-


Di-.eografiaIA44AIA 411 ClIiA~d, *'.,,.. I.
pa11 deI lI n A r111i..E iA-IIA
d 3A.n_'s- c1111 4441 Ad

Do,,11d11V41 11 Alv IIA4IIAI, I 'Al
'iAn 444 r ELtAhe l BpAlollItn


I-41El AA16. '''".''.
c.1. 4144114 A5A'. deDebuA'vy
]a 1111114ign An,,"Man 1`1..
1 04,Al.41,14avel AIV-.- g,
An 144,a14111 n p rnIA A4V- .la I Ill,

d111a 11. In' I E!,C' s, deT 1
re11 ll.AI)A 44 5lTrA IVAna -14,11
111111_ 1 V1141"14-11-"I1ha g'b

Al" 1-144-1'F1Va 141 vaea

q-d 'j 1. 1 91.1'114

-T%
2 1"m1quIII '1''I.. 41A1 41411
d14111 A) el4111


I I I M % \ I,, I I I I %I I I I .


1 11 I.Oe.it,1 5
\rin CXX


Culluriil


L.i iomiumigo municipal epemu


;Refocilate, Felipote...


lVor isgUieiiIC loii'LDo


MlO ...t .. ..0...~,'0 .


olo I dO~d' 00 l~tt.....P........o.d
4.1; F.,o

do..o.. ......


olo Lawn o. .... 10. lr o o 'eopoooo' 10 o r vtooo"'boo doo
oob~tl lgIloo ojoo ii d ol.n


j -I 0 0 0. "in 0.0 'o'0 o it,00001 h0101Aol oooo, loo Vo n-oo

0o dto otdoooooo.wOoo, todo,oo.

Odhlote, o roo lo Pr.O n. o.00 %a-0 o do a:d- o iooooo 0 loodooo do dooloI

. 0 000d oifc ndoho11. 0000001000m0000
'of. '1l. do ho ooog oplIoooo. oo 0 01 olddo doildaqoo tdo
000 00 on0 la0d,,,oyl1-11"c 11-9111nop.,Lcolor
-9,o1o1oooloooo1 0 Or u-onoo 10 l d'ooooodo p d1 0. I ld iiri
lopoddo olooloo 0000 1000. o oooo,. ...doQu e, an..j,,,, 0 0 n
Neg.,bdeoo so doo'A0orno uoolo b pool o ,ot.olqo fi r.0
p-0oomust'.. oo o oboo- od Aol h-d d'on 0100OoI~dhAdl duud0 Po.
ramportl, ancia y uii dad- de Las


cago ....atcoorto o'endo 1, 0 o o o
'.0Al. 0 ujtepltio le nlipoooood ooooo ns oooo on I ~ ~ or 0000do b,
010 00 0 ol ooOO tooohl c-o 0.

bob~~~ p-ooo!dd -ollIoo C'soo doob..od

Me. 00......,a..,0. 4.:
0000' ,c' '' !' 000 o leol p ooobo o 0'h0 h

'I.1 0 00000inboo.lo ,e loPl vrro dr I ... 00000 ooool.Pen do oolooodos Ita
Irc. T,,000 00'.doy o oide A do-nio, ~d.,oo.oriocohooo'iioo


0."'I i tal00000100r. Cohoo o oloo olt o
r-oooobol ohdeIn lit'e do.,.oi

%olnp 0000000o0.o o. I, 0,dl n .omM., iu liIn-.
0000 di 0000 0 0000.0.,,
Eooodool.'oodo0' ooholpoopolomeridcaodll, ooo
Ooop00 o oooo pood d 00 0 oiOldotodo
1o,0Idueohpo A:,h",,100 d

11 ,tld oo o o ho n-o1o ,. P o, om drcooooo noo,00000000
000~~~~~~~~~~nr InsooOpoooopo 0000 0.A,,.~ lp000
doC0' 000 doop~l -so Lo di00 i0000. la uli- 0000
ddhOt. op- ood oo, ooo'Aon lp.6,Ioo 0d o honoo IPooooIoooo n~ooootc1 23donolo,0. v o .- lor NaoooooocanooooOoo

0000ho 00000 CooooooooCulualohr o .1000000Ah ddohooool 1oo1h
-d naooo rdoooyhooooooooooaol orol .odLaoUovoPano ooooooooo-ooooa
ooooooa ol ooor e nt uodo oN I 0000 ltu lpe16o s, ooool oooo oo oodohora dio v


dldo cthodoopooooor o tm Tre odel000. don- lAmer odooooA,,i.,tola ac'1
done in o it00 'looooooodoo 000E dooo o0I huo.ooooo- a.,o
Yoo heyds. p ,Oooooo ...oodoo I 000I rI 0 d 0 oosl, ooo00oddo
UN SO.lddlo ooo l'oo pool .iaooood s, ia me -loop p010, olooh d
Lado0 s bo oooooooooo dolcraoo o00 N, o o-o booe-o otor-lolod


0000 :tacodq Aoooiol `oooo1o1do p ojobo. do ooo quooopboo dooiOcb,i000
ooy00ooop'"oou ood ooooooolod-.oopo000


*'N
D1APIO BE LD E L .RINA.-O..ioingo. 1 .1,o. Ii' 1952


Llnzemride. Ie C In i('',liitiici ci nili).1


Dos rcrsioncs sob' rol

flIu(c (i IArtcmii


... 0.,... ....... 0 .toll ..............o
dllo.o ... .00. I 0 0''10. 0
d oon ,.ito . .
too 000..o...,,i0s .
000..,d, I-


- 1 d,' -W.00 'e d, del 0n 0
-tu,, 'I... I p,:lispi0'' -

A o,.ooooooEM 0000 3.010 000000 bo 000

oolo.1boo,-1,-06 100 l oo 0000000I.oWO"et-oo.'
loooo Hoopl 000do olooooo ypp ooboo .000000 I looo~rao doo 00% '
00 000r ooon 1 .. cl 0',.. 0 -000.0 dooo orodolo
-p. ooob ooooo o loo o od. do 000" oo
d Lao seaooohoo' Po, .0000la 00000 e 0e e I boo p00.00
00 00P 0 00" b to o o o d ol ab ,ho 0 0 ohooooo o yo- wo
perl0000 boo 01.000', e 0u. 00m do AholhodoM~s bl 000
s e o ,o h o o 00 0W s0 o o o ol' o' d o 10 o q o o o o o o o o o o tt t' do' 00

- L ,-ho d oo dot bo 010000 0'l po" o lo o o oh.ooo.o'
T,.,hooooooooooooh ooooooooooooL
00000000 do odo 00 00000 J010000000do Odoo yoloot hlool


Coo W~e.do .10000 ], o nfant000,10 Io oN I ooMeedpdt o

Joo" 000000 ooPo:, oooooooo 'o Topoc Joop itc od 00E Aoo1 oteo0
dooo 0p olooooooo, o d, IooooontO.0,oernld
Fol000 O ooloqooo ~ 1.OO 000 oh.0.0 0000 ddotG ,oo,

0 , '-sWpm s,1-. 11 h 9o oo 00000, oo oood 0
ho o P. doood I ooo Ac,-, p,,,oo- 0 b0,o d0 Eol t0000 OO0000aledOvo
00000I~oPhodlt ophl0 nIooho,looohllld-o "m,
tooooooo o o Poopoo0dov0&IoodI


p-01000 oloolo. 0000 00,0 00 1. h. 000 v -000000.opq 0000
h Io T ,-d .oohlodooo -- ,'e l Cooou oo. ho
qooooooooooo. olo .0000,n0'0 0 LoooE00 oooo


angTo ooo v en.0000h. 0 d _boo o.d l oo .r 00
I00t00In0,000. 0000do. 000000 0000000.0
000000000 a00 ohoo. o m~ooo oooooo ,,Cnood o 1~bllooooo.Boo'


hoohoo ooto tt hooo oooo 000, oog: oodo oohhooo
0010) 00000.Hoooooooooooool mlooo dtploodoo000

nBoool, ooooooodo, hoy too- do ooophoodo oIl 00000 00
.eoo de iooooo .o 0000000. F 0000000. Oeseoooo 000I- oooodo do A
000000 00000000aera oo coo dooo eC
hn, hoo poodo te lpotC o oooo oore ] Ir l Bo 0n 00art., I'0 1
-s000dot 000 cis.,, lpoo, -00 nodoo lao 0 ;-000 0
,f 00100 00 000Pt-.' "n000000 ,l I ot lov].ooooo, It I-
000 lolooo poooloooooo 900too' ,0000000 lo 00,00 .00


i ___0olooo rdel 0001001 doe 0
0 P- ..o000. po'I FoOipo Otodol... 0 o do )to n l 0doel ooo00'oo


olooooobooo ::. Coodo Poloo t, I I
0.0000 p000000 00000 pooooho. -,ob,.o.tong..d. Qo~od6
vrlo e u, ilnca as o ydo-
Is- so SesinfJ tri 00000odid00por
le,0n hto. 0" 0000. Prq l a. TRANSMIS
00 s II00000000 Rona oode...... ottob
0000 Eo.101 oslooopo oodoo
_ a d e~b


IBRECURRA i


Reciba Completa P


Ton Cerc omon ..Suo P
So En.... Ion Su OR.!.'
Do La Cm. iExormlnnd
Plaga. M.6Gr'ondo DelI

Liame al: 1-1546


JUAN BOSCO 128 VIBOR


Cii It ii riI


Pigina 31


El Proico dtie hit poMsCi

espifiolo confemnporditte


000 1, am00 ogo, d oooll 00
d, d", folooooo do 0 000.' 0' 00 d.,0 .".'ooo 'uoool 000
0000,0 looodi'. 000 0' 000.


a o bo hlooo0 o'ol. ooloooO

log ol':o, o ""00000 0
1-1.odo looooooo.ooo od.oo
Aodo Idotooh


I


loot)logtor it Ihtjoso cotoodtile 101010es00 1100ltrva's ope HI-1,Ila. lb, .100 1.].

ill0"0000 0 do a,oo oo in o, ooo .. 0..0. .. :. 0 r0
Eloi00' hoooloooseoIl. pos.dooal ooef
-; il Icyooooodo 0cooat 001000 oooeblor qua 100uot bohi ,
00o oo oooq o'' I _____________-.0.000' vpvicoolifionoL ,Iot*0A tIIIIIo Ytp a0m0 ManOifetton"R5
'0 ' ' 3a. editpion
______11DiO*tD. Antonio Lorits..
00000.00 0000 ao cogolio foooooblo do lot. do.s odltoooooo oteoolp. Noa0.otittaod.lo
-iic dpcmlooooolojido Pot. 000,c 00c... 0o 0o boolpo ooddpales do oooadttlpol
10000 0 o rtoo 00 00000dotoilool oodo altoolo d ooPa-
cOOP bjct,,.OIritoiod do,1.booboodo oooooooo.oItsloontudisintos on
ooO ooooo lo 000,lcdooddoo Pa00 00s taoooooooodooooo OooodoIn o do,,000:0p0r,

0000 00 d,10".0009--. 0 LOS POEMAS MUSICALES
00 10,00 00 '' 0,,,Poo Migueol A. Mooau.

do" Aol i4 -7 01hK -aW. op 000000, 0I ooo i oo,..ode olo do oooopo
1 ""ad.looo~ooo do 0,I A0000000olc0-1100, d oo 0 ., 000 sprdotlt obe

BERLIN -Ticg-,id 0000000 .....0..oo a0 b,a..0 dl M-,- oo.dojo obooqW
.....o-ooloool"do Oooo.....oodoo' .o I( Iloot 0,aooooto .. S
laorin, aa ,, 0o0OOOOA. loo 00SELECCION SEMANAIO DE LIROS

1-11"oo doooaooo 0,o Boii.o o. 0. Id Paro.1ogoII ... d 6 $ 1 15


0 o0,'0,il ,ct, 300
CNEXC0ll Hbl0 At 000000000ShonHooloolcl
Sf thoe ohoooob 00mis.000000000and a ~ do Pood III (0

;E ARRIESGUE CON r,0 NIh rdoTooio 100000 lo deo too0000 0

ESAS PLAGAS o1 ,aclad sw .4100
f ONS IPCICNHO EN HO RE-

)RASO DE ENFERMEDADES -EROPO0bibIPOOT E CRO ,,no0000icia-0a0Is

., 000000 00000.,1IlaERTO 50
IJAPRECI I ?Nobooo
0 00 "' ..1r.o W.too 10000 0 0
FL CONTRO A/ENTAiCO CORPUSol~o. 0..~iFnr, l0it' 139 94.o anosdo

roteccioAnII-tsC. [lm7 Ot0lHobeOr0 0Itopl pom0de
tdtnn,1 0.1FL t3
r:1, R A I'-o-aoI ilnd rA~~ PAAAN A Y o GRLRA MI ow sI~i
:'Je p -igr y rJ n~ y wra d r ,. .- W tm N .,g,, u m n a C E I" It.c..... I ,,j B, 1 0 06g s 1 2


COLEGIO MEDICO NATIONAL

AVISO IMPORTANT


A TODOS LOS COLEGIADOS:


Ihoodo '1400000CCNVOC'ATCOIAN
Itt.0(1 AORIA AL, CR11,1H,0;7,rE. P)DRO I,. EARIMAS"
IN ~ 0 0.''P ., i. ,o0.1..''PF.St"

lfvdoI'A0'do mmdm oobo
Moooldo oool'Pooooo l.0.Cj'A 0'' ' 1. -Uoolood 'olIl
'oo :1 1,,Oc~tlr, d,IOO1952 ll I 0I Nam. 0'''' O( o
%.0 T-1111% NOUAThORo n.ASADPARA U.N PORNO 000Ott -1 o AR, o'.P I I
I I UE 0O XER F l,' I (NTRO0 RENEPIFC0 0011 I t111 1- 01-1 114:,
001,0. 01010.do.ooooPol A.d

lo Blot1,,11.d ec, 0 'I'0oAo p 0000

p.. 'I I rpp.-0n n, rl000do No f. I do 100
lI~dotin. C'doo111.l 00
I han.,Ovto'o Oo IIIo de 10.120,A
.Ol'ol'go 00... R II r Pljr r17lvl)R'lnO. o E. ARA t .0 ,
oR NO 0" ,I ..0'T. fIR S ...I ro001 d 4 d


m


I -r BIipmo 0oj


.1"', 00n00, bob, o

.000000 'as.0. 10"',0 0 I' bo 0.0 loy 000p 00


1-


P--o iUtpe %ollburna Bi lanesd.0000l'0.ooo 'dad


Z .01o't'A.0.. ...... ell00- . .


...doL.I h. cedr o 'y0hoy--loo dol

Goooodo de lloo'.yO lm dlo""'opoooooo. d o ,dn.000l0d00000 i0001del
tp. ood. lo o al" I 0" oolododdo, p.e- Zodlooo'
Ntoargno.ol.. 000dol goollo.
doooo 'dolt lA, N. d. ola

Oit d- looooo.ho, o o s olodso
u' op oo' ." d er lo a, doooo do o sdO '.' 0' f i'' I.-'Oo'0
doooooll do, o. 00 00-, -.' j 0L.13 a 000

hoboe ooood oolleo. WoA.,olodo.dolloodo. 0olodo, ncn
oh., ooolooooloo o3oonooho ologooooa Iodooooool 0001
1-1R iMO r 1AIlRN.-Domingn. 19 dieOc1 de 1952


11,1111 -nm n

L I.A fli.t2 ilt 1% litln 'ilt ic s


Cran program t'tli tlir esirellti t itldlelti niversidad del Llminrnias de -Uni6n

Trinidad yvIf1no. A-I:ulenI-nt'Tierrni tit' DisAire en neoPp


ti IiI Ili-ti I IIi:it, a. in. 2Iorario en CNIQ

/ iPIP'liiiin-pptp'


lIaa Irn "nd ElMIi- alloC-II"RI tIit) ((11(1(1 SItHe rru" f... F
P 9.. P p il ,

(ffaP.i....tll.%(delI 1a, 1'tP(PII(fill0

EN PELIISInN "Un &xo "FABP-P-f.

i SeriaMundo"

J44""V.11, .0t o1111 l d 1en i, dHIJCan 6 a l,6 p ~ p '-ippp P IP-P pp
a ip4d P-P fl'ilt)l(fa sl to (Ja ( tiude d nt e zl pPIII'ppip CpiTnpidellP-ApP F- . p P

-~~~~d P.,n,-, P'Ipp,,ppppdIi
P lA' a c ve e Pla iP o p --js p R C A j pp PpP\pp ~ ipp~p~~p pP ..pPip.,paPI di PpIpdppgpI dppppn'V.1PI I 111PP-. P.ce-a
a ,Ppn, 'Pp 'to A Bl' i P . L. P .

Hp,:IIiallg! :f-. l -M".l t-N Ci11,i "Li i poOipI HeppppIpell.
It VIS1 'dci : "ll --- .ii-(. ,.,Ia fi guraiddd `p p ,
Rod,,pP dop-
(iiid'-PPcP-fP-Ppp. P -P-P -PP-plt dP- P
"aPP 7.-0 idpp -ppppdpp"FAdB- E'-
de iPPp P Pp.S'ppppp3 0p- p-~


App,,.4 d. p fi-p~p IoideappPp pP'I P B ppPP
APPPu % p..''(P
C App p P, 2 d 'pp-pppppar istcPde -Ca eta A' P ,1 1.Cr.- T.lp 1-, .

pp Lpp fip pprldpppppp Pp PAP-PaPdP-P
1-PH"-~t o 11 11 lPp a baPe '93..1p
ld pdp ipp ..p....p.... p.. i p dd I iipRi vH 1 apppddpp, P, nippP .l PPii Pp
pUptppppP-84P111P111p1P,' -- 1-, d EcinHeland. 1ebutirti cu manes


30 PIP-ll S';IIApilllI,.A.WillI A P MQ:T
IosMEJ tESDEE 181pa'lo0eit,'git pPPpParLd i.P
Alla:, 6 00.a.- InEspaiitt -ctd-iIt"Rat), 11t1tMtHemLn
11, iaPnj-(aP.


P PPFJP-PPAPPP-P-P-cP-pp~d
1-a. nipC w. hi1-Hdpd
a. IP-PPPndpIOPPPPPP CAP-ip., 4lpidP" ipppepp aP capPP-PPP-
"~i~ip I "P'P (Ip dp PIII Pln-pp.,,PP-P
-Wa ad,4" unP PP- Atd-p aP iP-PIP pP tn ,(,, I
P e o. n laP-PP-aPDaiaPP p. p
ii~in pp1P-pP 1.PiP pp s 1 .pdprpp. ppdp
H.",1 'p-P.,-.I~C-
PPIn PMPP i--1, I, ii p
It pip PP-PP a i I I pllppP Pp- yPI- a,.-ip&Jp dp App ..PaPP PPP -P p i PP -P-Pp Pp ip
C\ ...P-.P-Q Pp PilIa:P-ppdeLirPp n. PP... be pHeppdr. IplAP av
PA- lS PIP "ppp 1 p0P-p ppppi-1iVpPellp PP p1
AloI l I Ip P pp

p.101110p111p1.pAppR.14111.11's PPNIIll pgTO s.A\l PP-p


n p ppI' 'p Appupip-P-pppp PIP1111 A). d,1 p o-- D Vic P c' iPP
p-inpdipp Pppp p pJPI 'elppPRPUpp ppppltppz Arm pnd ,-en %u lp' Applprorm e E bjd;PI plira
P1P0p1u "M p ip ipippip pdWpppppuRpp-- P,1P0PPPIp A pIPPpp ppp ppP PpIp ppb.J., -pp p1
In pp S ~ --P P -pp 'pipf I-en pppip', PllPde Pippp Pp a1 p P. pp anLISP 1l irectprpp rpp i -ppp y
PP-P-Pip p~de l -pndlmplIpp I PPP ip PPP1iI1p. PPPPPP-PiPP p d, p la P Pp pp~jp~lP. PPPPP A mIl la
p a dpp I 1ppIPI-A u P -ppppp..,pI.,dp1, pii-P11 ppp', ppt ppppP-ppIppl PPP--PPPpdpPp1 I 11eu IIppppp i d Ipnpuppl-Id'i rPIppppppPp Ppfla: p.Pppl~ppiipp APPAIPIPy- j trIpi-p...

nin- I k. II ; I '1I4Iv I ip 1140 o11 hl, G aiitiextrat'ortiiilti
pppp~ppp PP APpP-- (Ap p~ 'ipi p'piipp pp P(PPP-PPP pP- pi P P Pp P u' pp PtillIA
P PiiP-P-P~ pp~pppl'. PIP1PP .PPPP-p1PPppI p' ~ta1 1 1
n-pppppp pP-pi p Ppp I 4-11 'pp pupppplIP f5 i i tt 1. i i t
p... .PI 1111i1'1p.,1P A 1 pip. p11 1!, o pp pi a l

- -I RCAVITRA y LEONAD


P -I IiI.A \. II \IIX RCA> II% .INI ICO yL OIP-PP P-PP-P-PiP..A....i.....P
--I, P'IliP ItP pppppp 1,pitppIt. IiL
P pP PP4.P-PP.Pp-AP- n p: ppp P 1jr
P VP;-P Ip P -P- -p P -pp pP1,---Pp P
I H I I HPk-1".itpAp'A -IP-P
Anp,` 1p1ppp1 1,p

P - -PP -PP P c~--

P-7 M P PdP PP- CPpIPP-ppi.-ppdpp

P-PP i. p -1. pp.P~ppp pppp''o P'p ....A..i cie. en -i d,


gpppedepplp~p)(lpptppppep.fipI Ale gres comentarwos debeisbol en
(ppn DApp Id Plppdpp Pepp L-iPP-ll 4A4remrse coil Ut d "p(r H
p~l pppppp p pppPPPPP A(pip a w _____a arg__ -or ants__scu___Par
PP ppppppppplpppp dpr ucniud- rppppppP PPP-de pPp p -p p pp p p '' i nPPH--P a
dPP-.1,- pstP-P-P-Ia PP p p p PpPP P
P p ~ppp uPIPPP- -pP 1P P P-P-P-~pPP-P '5Pp sp-P ,,I.-P e-PPpp
P-PP Pi PP (PParP pp PPIP-1 P-PP Pon PP P-PPPPP sPP-PP-PP .pp l,
Intlpt~~~~pldtiritltltl ~~_ PPPPP Ppp -P pp P-P-P-- PPP n
s,)(..iCaltIWOe "n2PPap P- - - a
P - r d adP' -P. pppp pPPp~ p I-
p E spPP-p P -poi P ip-Pp Pp---Pp i
p~ppP-P-PP -p p pplpp "Pp p p p PpP-- P -P p 0p ""InP-P 1-1 P
pp~p' pP pppp-irllp .1(. Pdpi pp p PPPP (
-La lCM1Q-TJ' preseurarti. maiarima:

MesaRdnanbdircrie

S \ia d, p ti B etloi, t Ti ielsoc2.dPIi lrrilr-d e.
Ppp-p. pppppn pp p P.Ppp icpP-pp d-pp rp',lpFe..
p-ppe d I. F;mpp P- -,,-p.- -p~~~pPp dpp Pp
.. P -r,PrimePP piano Pp -pptulippP dpiPPe, PPP
1- d P orptePI,-'. 'P iP P .:T R

LPP IPlPs, P UF, PPpPPIMAP
P-PP-PP p7pSp Y, -p-pP .PInp dpppphpp P-PpP-Pp P P
atpp L- P-l P -.1.d..-, ppdP; q.,pp pA -PPPPP-
P--P- ,iP- iPPPPPppppplpud,,dplpPpP-I 1PPpPP iP-PIP1A 1,p1
Ppn, PP-APP F ruiP s P InPP ppp- -Pp i Pp
,u e I V a i a Appppp plp ppPI- rppi- P-P-'I IP-I-p pp -ppppppp
appA, Ppppp-,p p- pP-prpppp p PpPPP.) P-P Ai l eP. R r o d r F i


Parina 38


Ralin


Radio


Alo CXX


Radio"

1

DI ARI1) DE: I %N '.IIN .-I). i 0050. 1<) od Ont. .,o 1');,2


an latdoe d. ttlt.cs quaOsoho WroTodt
Losidd.ce pocor pede ha-
.ersoss as poll oes qeo coomnecdecd
On ontisonisno poecs 0.,pe n-gi
,Osnoe ,iucrneoeioceoda eniete;
meonqdo deccoe sgfer iceopo..en e

Optsrate ddeooiooinc ~cinodnis oi
ooiecse pran oehoipe on abe
ca agcedido cicicnl reet-., cc-
,is dosos-ocpueesuoonniisiarecioc
ichehodensei' e onions d-o. S ci .-
boe ncrecvale creconocer tal
do coenodine Los crocoocoifuedoe~s do
doe contrteoe e s2 lsepe
d bieccpcsedecnciooiooaoceemi-
dossmeoe oe ida! ins poocco de Ina0cri-
Ci61.e i -i3c. 1 j- o e1.- .11-
lOclona perfecioceooe. aooecnoreoc
tosetn s lrdoincnccdido y0 Occoniniccod
or olceonU der d I I
JA loneods-d dotoie se.,,.I. picooei-
Oa er ch.p.,. cosdeoesl?
Per room nenceoni Ins pclitono e-
mcecooconi.oioiooooocen ins per-
coospyeasebiroc o riella 000 nden-
oIedo d. do os aOne ..0


ra nedceoronecinee 0 men ice qin
I'd.,e.o.n innec i
conoeds docoo doiscerio d, oc I
In oeecIi.d ,qu oo, h. 'einerecocoO e


Urdiaon Acicccioencirindoilo"oPai'LOS COCS

Z~.l~er .dl er


Nacieron el mismo dia 4 pero... ique diferencia!


AU ROFAC

Producto 4M

(RIA RAPIDAMENTI SANOS Y FUERTES
A LOS BROILERS

jQocA epido deenceollo y mgnifice soled
logran lo. pollos que reciben AUHOFAC
eno lisoenlci6n I. Estobe denqce a ,qu
AUROFAC conliene un antibidtico (Aureo. *cc,
mcies) y Vitamis eoB12, edipeeoables
paresusaed y creiinol

CaonAUROFAClos pollos logran, mispeso
menmaor isempo y conmaneeorcaidod de
slimenton y ofrececO mayor riseclsencoc aL
Ians ecfermadades.
Hape do oueer a do pellon ens
~-A $~' ~P. rdadera y eatisfacloria utili-
/ Vdad...-o.cel scplement loimnm -
ticio AUROFAC


CONSULTINOS SOIRE SUS PIOSLUMAS

GUSTOSAMENTE It DAREMOS INFORMS

Escribanos o visitenos


Pigina 39


litos de pedigorie Hue,'o6 deadoiiolos
ser incubation


do -,,, Eocoooee L.I~dOI ;I I E .3 C.l 3.3 i e 3 1 C nc O


Avictillura ProfeinaA FN5a .'mi jollils: GA LLOS D E PE L EA PolI

N~o se ha rec'laiieiiiaro atnala1

Iir(JrhucitoiI ,acionnio de pietist) --oe ; -o- ,i
i 0 "c"' z in

.l.'ur1.0-s..o ...C I .Cue Bscl- 0C: 1.,; :':[~.~.: C -Eu i o~ ..e. r .c..... ..... .. 0.1% i -
.,e~ico~c~u C -all
.--...-.......-.-..-

ello, ----II .- --c -i-rigfiktn ~BIe tal~d1 1,4M

1:01I~ I.. . .. a .3 m:' 1 11;;1 ;; k p-r-dC to. es ulii Ia

. .... f .... 1, ;.- -In a-oc .orc c ili-.-

c -n -. -.-- :,
Ocooco A oeo Io ucl6 ,po- oetno vnin )u-t--gqi, .1o1

-. i--oil mcciI Iccllii.catic...i...soI..,sobunco son
'Ic"-'eecccdoi' decacnn ii-eecciincesoieiiIdao ecen n cIconioc.i oeeciicdi
ic-cc- fl doycii iic-iiii- nl, cci cccce 0 -00-
n. -qutn li- -ki o -dwc bei-ni ccoiceiiide at,., cile'I ,,iii
d- o e eo ..de ti
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ir par InciiI cir ieeecii e i ci-i i dadic I cii iChsmz
vnoell ,il.o- tII o,dor-- - iIlicp-o-hl- I4-i11idecoi11
0ki Il i ; 1;,'
ase cr4 dc s eo sueoeede deonIrc." eirnI doclio uc d o er rs n eiciccY erta cok aop oE t o' f
cc cc roe s-Is ic ociee co Ie en c ci cl i e ondelc tee r p,
d.1ho c-c -- cc ccmol' k ios d I6 ee iicda o rigo1 0 00 0
duens ceo bbin ice icir. er ,A niee p o-ce o oiIMerd 1 lelscc nioiira na. ..N -da ,oi o,,aIa ol ilf
),an co ftsnoo noo inois- Prceecd [sivcescenecccqicc e 'catroeicoii1.i oi.drk


son prodecinces do Coe1IeInoCoe. Ieec-c gillceedro pen lcoieocieroo normsdo - -- -
toI e n I nd. cceclddoieeroereeca n 1sP iocoOcdnek y ebecdoc onoIeacco
-us pordecciebansihe ihdo milo tieo ,upule noy odlld ce imdaoc denIacl-o
presrioj s tlic d mac norsn orcenco edaddo W aenlos .,uj,,..1 9:
Iat psooi dioce citcconsruinid r la ni r eo cIa Oobrclooocc dc cc chs A.-b e al. toe a- c
fIn her creode en o rmaceedo Ire. iccoosos. 0 docol-,loc c deecrde f
basly o r ecquez anccrccooi c nmi o noeii r noeb on cpseibe tbracar rn,o iiooro - - - - - - -,c" c--
coaqicelon :er. accci 0cn iceesici- 1.. i cr oeosu in eeoc o n ccc cdc in 11 icecienieo -logo.' -
crnt deit titisniccc preqcoosaila cc ceoccnio .pacceello il. special Io. cieekeII,,cdidsparie, drio ditkssbilc L Gci a~ai ~
posio e ecronroci mOi e-c biacreinor s yeconasec enrient
ries c o., piicee e scrnice. Acncskis Oo cine coldni es
Oda so pcc roccer n cc cciscinteo sI~~cc
q I s n ls nncecern tonicpor,.Ilecc oe. N ladecs'en igedccsaliieccoco.peos
Earoasec perjolcae i cir o in .5o.do esoa ns crdicates c caek -j-
Eoiceecnt oc al acos on diocecintse st c lore once osoconteipiide de oolikoceoc do nce 0
epocoooideides., cone00promoter d ,C: cT ccnUVls .pronfiecocs NvOnce
tsr Orodedcla qclu ee occcn si tPer- a- - Pr
diectoe-elislocna doeeen eeo' - sarly l- -6.. .. . . ..--,.1e1 -0 0 -i-os c -i- o v
Just.. socroyrn my cceolde eeoc1,ice Eomenoeeno p00eOnes, kdnos.en lsI~v
tel pcirotecti nO onnnoI'. dacist. lot eenas cioooeniieselo s cci soon mU SO na a occ ayccii coo kneo
perlelele do orics. yOdo ue c cdri.Qeee neral 'iebc n ceec
dicte pregulcone as Ocn- culo esy uoee o Io Inge eIo ss c eli lnc o ode 00c iii dei rkee
ta I sqeducineed cionoedddepe you- pcec do oceencabde Itorionno iar o o.o--ic 'sus LLUIL ii eeoc....I noeeie ic
Oincne-oIsc hene~io.s oeniee d Anee ciece e ILLULL~iilsrceecik.candolocio.e n
coo ic "jerelcc i n pedeicecec ienuirnepdeiogide lluo ycan 1.i1oubet"dee oi rkneei, c
ciecceIcelelo c.as' ind. ck sion dispeorsias ororoborr e i
ies u .c s I,, leer diccohsocroc oan-coeineOen,, pdO Iniosc0 iiii ~,lord
tce, iii -- ccpeieI., lnconeer en iee asntoeiedo Inc ponsas ar ae soac'ne

IPITEGUNTA~s Y 4 RESPUI2STAS clar ieion no olorcicccoieacv

tro od c 'roc ncooin ,o a..1Ossol ns~uncan ,d'o hike

rincido Onooociocioedo dIace, do SO TH- U enonceeon--I r
toocionoInieceroco, yoAcccidnacloa 000.0o i, ._1t r0ncoi a10 r
cotnodo 3coroehie.icoc q r ,,ls ede e Ocn c-- inoc eyd
05er 0000, d. aoln on orcin dopoc eI.
Emom EU... senocieoitecnico enehoedoc d
0 eooodocuedoSdocpsori sisol roname.
ieeciana eooomarreo Aooo do, oeoi O THeST TEo. o
copotoc delocheic.pce eerdo Ins path. eo, ieccsdcrneec6tsoclc
Flaws poode ciiodco eon bredo ll d s. 0 -afeteDs~b~d.decscka
venana cn crtas e rpil-a,-us c c s ms nIn rks-coal,, 1)____RBR__0_U__WF __IT 10 -i on O'I ce cci


U-sesco doso ocoI d ... IN. P-

Ose~cO dO o,
I ......c ri escosOt
colO a- f-- 5 00000


r, oo.0cc r-oiodo 'no punsm
b' yoo~peee. ... i 0--3 -_ i '. w.0lo
....00...... cecc . ..0 0 c. o ee. .-ic d


Sinel i, eco
mcdeo0 ElW u o 1i


. AOo C\X


Ocupa0cicloo


Ocupaciones a


iAL FIN SE HA ENCONTRADO SOLUTION

AL GRANJERO CUBANO!

INCUBACI10 TROPICAL DE CUBA, S, A. (TROPICAL
IHATCHERIES), 000no u i. e- .n al nonemvcoodel OOOaiOOoc
cn ren percer no cz o Cuoa un SUPER-ALIMENTO. co-
Pao do nontrreooocin nla no 0cl heVITAMIIIAStinn
recsniasalcnldnooocnlodl Phoc

;AR5ENICO PARA SiJ POLLOCK' E! ultmo ies:Ubi -
mceno en iquo hunr inlerveoia..3 ] UNIVERSIDADES AME.
RICANAS, Para desceenoer el i-c .o/lio do cmerainlededin.
n/n aapenneipolcenie PmTna hr ebln cofoerendod "Air-Soc"

Ic/AS DE UN 22cC DE PPOTEINASI Coo quieneiza un
c~io crci/nmoceeccoloyp ncordc e nos mcl os.

VITAMINA "A" (ESTABLEc Lo uhiro en maceria ali.
cecoicmin quoc ecinofel00-n e~econieniodoIon pienmece.

Todo ello unido a las ieenos VITAMINAS V MINE-
RALES, haceno do ese SUPER ALIMENTO el mar comple-
in/e in-Dseeoc0 ccren onel1er c~nicccicnuolnic, loqeen-
0c0e coi 0 su uso un SUPERPBROILLR DE 3 LIBRAS DE P-E
0, in som'o NUEVE SEMAWN/

PP 61EB1] E3E SUPPR f hI I i, i -e-en0 i-e- .A
t'A1S LXTl'NSA COOPERAK!'A FE A'/I'ULTOPE DE
LOS ESTADOS TJIDOE:


Southern States Cooperative
PRprosnlcdtendneCunoaye-c.


Iucubaci6n Tropical de Cuba,

S. A.

Pollon do cni dod al nlcon c del ce/n n/odesoneiulo)
RPpoilo REPIDENCIAL SANS ,OUCOI. Apoilado No. 23
MARIANAC Te;'- B 8988.


* rosperi'da'd
y Riqueza


En el eonl1812,, nete el Sepao nefrnnocs. el mlnletro Tu-
Khe Ferry, defnlooiene In cla efreenoconomlne do eeace on
dlecin:"NnoassaonocilcondDn noestosnterenloesecono hocone
doarer eonchele nosoniene Inc innpniioe del menod. P)Ol
Seacens looerte. Parn eec luertes eamon eproducoloee; oea-
.Mos fccos en agricellurn, rices en indunlein. Sefiores: nun-
cn so essi polilionmenie nislado en el Muiedo ncuando se
es funcle; nunca se enod oilodo economincaenenl canodo

INVESTIGACIONES AGRICOLAS
Coendn con anoccloline iernbce on cempn do maiz, y
nIqnaoneplenlee denan mennccnonqcaporsno 14oa 15 onzs3
y nicee qua peorn3o 2nd delne ceninvesrc nol aso elema."
ti"ondoe en dilocennie. quo poede dopeedec do l eIn la
do in henca e docohlic, de dotniconnonl caqolece. No do-
be coendeemoccoe cncende qoe olecopie he sneioddo In mis.
ion. Lan elecleec o'n pioduce-doe nerne Igenles, porn
oplicnodo In minerice ea ln.eqrcinliocn punderi eec ocoy so-
neninteiso Se her dodo neosoen qa iqo eedo nodeIs con.
-*m die pdo eeneesores icnoia, so logrcoon e oelieden quo
T pliconecelcrendimiinnmnynvalordo osoennenbs.
Do In feena. lInoti ooleen on asplonion y el hornbrn.
unndepIncl n ido de lode seetneocecies. Ac/ce cede boy quo
peepoene nalinehombep00on be onn ion pooner oeeellns on
-ianosqua nno ecnganiercceepoicnsembracocbo ono epano
c oliala, idoe uoeioeoe opocon de loboeonnzaqoienenon
inpcz utlizclnosyncudaecinepace qoe se nonseroneonho en
Prtodo. Otcopartcucolarcseo annor lo prcndonctosl mee-.
ode peanenalno nendininnee.El iconic pone peccple.eno dobo
eder sdel 2% de inpoeoc yecil,% den honeedd,

Hoy cluooe-. ieee I r 'i00. ood n-I czm hoio :nTcn
:oeoeuccenm,n eoro Ci.ioce!c:= o!os que par.
n en 1e- ,,Zeo .1 re 00or.! cnsu


Sec o e i-' re code
01~ c-ico -e.cloc ye, .on ense0.03 s
eoniencup-- eI P0'e, :r,70qinee 0 e!Cceo e! i cOnce

Asel Yneeoln-'e .-.r ui se : e: inco.o- :,j c nhn. ev
acno Todie coceehoine nFe ha-
oneiolodanel cbIiec ce-or ocencoLaCe'ntr CLSal RAFRDUCTOPES.0 DISTRBUIDOPES DE ALIMENTOS DE
TODAS CLEUUFS PARCA GIADO Y AVES
RAS DE 30 AROS AL SEBVICIO DE LA
GANADERIA CUBANA


I % a, co.-


lom16-00000011 .1,o u,.010 I. 0- 3
collino


.12 ULI
d

Me pAra ir
-1 ..[
1, f


IluLl d,


n Lin a *itr o

-g L .i . "av


j
Turipnlo


.,...d.,,'l.21l.4..l.4'.2244'4 .2 ...4.....4..22lInln-t.444I44l44444l 41. 4l44


Via1j1s v Triiisilo


N osursitr(IrfIlos

itu nzbos (h' ASTA
21d..,.2,
d, 1 ,,t i
S C IA 1 1 E E 1
A11,
SUSCRIBASF Y ANLNLIFSE EN EL (4DIARJO DEJLA MARINA:)


'SONIDO Y FULGOI
DEL TUNGLJRAHJd I 11 111 4 I'

WI T (2,4,11 14P2


A2,illicit"6,
W-I44T22 2, d,
d,41 h22 ,2. 6

Lt 224 IN I. 21A 2

d. 4 71.412 11

4 4446 2 022


Pitioa 40


Viales


Alno CXX


Tu irismo Nacioual


LsY Y / ^500 dMoares de multa

oi triabajos forzados.
P- r ArmandIo MaribIona


2,1


, 44(44h, 42 .d,,. t, - ..1. .1. . 4I 44"nt "n 4(42,421,1462 444a
I4'44444, p444(444e6 - 4 li niu-oaterio ial.6.En(%us2barrios42141 24144(44(424, 44
,(4"46', ..........4 24.a444t,211. 64 44(1411144 de24k24(424426 6 r(44 4442421444 1114 2 26 N 444

d.2,12C '",,- :.1'I4- I, 'd,2,..,4I'M2 1 2.-!",
6- 2, 4 4h 'a1,,.,.'ll"'211 1 22 I, 12.424

a ... ..2.2 1 III.... 2 2 2 2 2 ,, I.. 2 22
I . 4 1 'l..... N,, ,l I.. 2122

I 11, '2 ,~ 1(2NI,",1 112 N,22 1 111 r 4I11(.m (4Ills

APARTAI2.ENTOS MOM

Mort..4l 21.2.1IF 4 1,
-"-d. Al" 111A, "t r411.t4222.


1 I SOBRANTIS DE GUERRIA 44424 22(
........ 1a: 1-EVOS Y USADOS"' '
1101t1%),22'''' I0,do21a


I 9i, no b;i "I4(.4 rll-E
doACF. I -IEI.IC
I,, a, r, ,h USd
a2V-4f, 2244 64424241424441(4 a )


II lI Ti't4 %) % M RI. A.-Il III4i44p.. 19 dffrin. Ide I .32

iIl'IIBI'I(.(O -r .-.rFRI B U R
21 22,2 11 1-12' .4.. 11 ,, 2q

('I III4P- 1.,[ 4111110 P%(6 2 12
.1;',2 .1: 1,4''.' ,^ 2.,2 ,

4 161 112.1

11141144 2 21,4 22462 r'. ' ESc K S B lBBH
24.,442412'4'2.2 442424


En el control de NEW YORK

1FCTUl- BFKEIUILIS
Broadway y 4caU 29 Tell: Mu 5.9600
Cuartos con todo servicio desde $2.50
4,..1 se(4ranales ESPECIALES. -Se h5b4a espa46ol.
-a i4n4.61 'ci44 242(4(l424 (41 e724 ldt1 r(41,1.
G0ren2e, Sr. Ady Wi4on.


4. 444 4.4E.4.l
EN EL FMOSO BISCAYNE AOULEVAD E k
AIR AilCONDICIONADO :K7 'HOTEL

i PONCE DE LEON
4 I EN EL CENTER DEL i,042i C.O0r4 .C.L I TS4l4
SERVICIO EXCELENTE PRECIOUS MODERADOS I
TO0OS LOS CUARTOS TPENEN BARO
L ---- ------ t J


h. 4 F--- Be,

I~ I'll 2 1241~2.2 41 44426 42 24(2 4


GUIA de HOTELS en los ESTADOS UNIDOS
11(41YOR11111 2 ORK -f


-1...12I7BM 17.141111.

1144 ,.'411,... .941111112 TB vn-n---- 4- I. . . 4''*_ ^/. ;
_K4-4- 47 f AIIII 11'11 . .... I
...4 ...... .. 42 2


r.m. i. 1 ;162 6. 1, el n4' Al1.1.2

2204262' p22' _,,,-n' 4, *4 2'
w al. a ll,. 44A
L12 2 l-1 W '-444,4 44 1.4(6I 4 A 144I
2'2lQ2222 14 22' 24,4414 (4C 444443 4 C

26,2,6. .42.4......... 42..(4 15r.
6.l~, .,462 2..41 6 (412., If64,44,414464"1,2474
242.62264 4 44444444(4I.D 411
44446'29"'" I'46,1414~ 6~6,,(4242.444414464le.4
M, .~ 2''11' 6 44144414 6.1.44.4 1111,


-~ ~ r ,,1 ,,,2 ,2,1 ;,,,1A2411 ......
24 4'24441'4,441"2112144 62,244 4
441 4''. 244 4~,,l 444' ,441'~ 214141 4 .244444 64'464
244142 6, 144 -244I, "I'2 "Al. ,
I 421 e 2 I, st,,b le,411 2 222 .'13. 2 ( 4 4 2 1 1 r6 1 2, '1 '. . . . 46 4. 4 ,d,. Too7444 3414442 y
n 1-n-Wo6 b-1, -W.. 2462"


2246... nt. ,6,, ,,1Q- -1144,

Is Q144222,4 to12 el-e e. 1.1(u". 1.24 4/)
42414, l,44l '4'21 2422 orII E 1,1,,24142 quo4 2 n444 6.54. 42444
42 62 4,2,242" 6' .6 116241 e2(Iie144 ri 724(di. 44464I 444P 44
22 e2462.2d ,2. 44 I' 41444 .6414444
d 4,(, 4.1 41 14422.62 642-,p-je'o 4224de6 t.,24 r1442,4 244464 4
p 4r.446(44 44 2,14444e.e222r61. lir
446146662222424-22, 424 42,4444de2..14144441 6,444144II


6' 24,2,.41-1 1 ,1 -44244444-.1-44a14
24 ~ 4122244 41 1' 244444444414( 444644144
-,,do dq- 12,422, l~ 4 224 4 n 4 de1 I&,14 u NESCO'am la


460o LXX Orupacioncs DIARMII)XiILA 31AIlN .-Ilinaiaigo. 19 dr,.Oil. drIll,2Oupi'an' iiaI

A,:IomuoviIilisin o a estiui wjui Hel.aaitiit,11,IKiffsr 'aI9.Ca ( n iriaInI cu a


IDesceni m li naomititie Inamirin a rroioe

(4 parqaaeo, problteinna bnrc SI mwmnenclniimmn

Por Joat ile a N l I 'sea LlIaeo o G me Ordifi'cs
C 0'. T I-.


-F. t0 litia
F. _EtFtA idi


astiU to 'itdoti'e tit ceii, tittt' Pt
L~ i tttitI tEA~~~ itP1

dtt~adieittttttttiii dAs
ptpoit o"i i F ti.d-ttitiititI it tI.tt. *.tL, Piqc, iduti eg ili

lii b -166' iil l"ubi
i. ii.. tiit. ...Gb biA i F NItit
iiI i I' ~ ltit IAOL I Iii i l I r ri.,iii FiiitutiiI ititti iiBidie, prlt II o,. ilriq," pn" n C. 'AiotfutF.htib.,cht- .hiit -41-''A iiiitrN I- iir.- t i it-i, tiitugr ehe u tii iCENtics AFFES-Tidi. I-i IiItt.tt i-i i i .LU. ii.. I R.1

ah o mttiiuii iittidt tltiditiiss, ui t,'a idiiui d!,tuiAi Sll.Hilda iiiianitttcq toiiiuc iDIGUErecll. i-PnoIVEInO icHc d Galaiionfttiitri lse, al dnr ie arnsdettsran."ci.-i' ~p

pot Apatti diIn puu'ati ci'' tattl tlt, pI 'tri tA,"ii, hi itIitItElLI tIi I I I I id.tii.4it1u
Atpiibedi attiiiiui dutoiititie itutitaiI S i u ... iteiortC,-vpI ionhIi Admirbe tinoei 1/ NJ .v aie 9. tre. l~o01 *~l(,s. or~~.
iiptp iiii tc btiiii, ii bi Miiclloiv. I ,W Sit aiic.d.I... it, 1.adejigi .F7 i~t,11 too be lez
P. ol sA;sHFPGTOde rNi I pitIIi iaie"hui n oI I, ti. di tFt. .-,a


ill.11 1111111117t .,his ,t ties Fit, pit491!99 too IFAip Itd .i ytf IigtiiopuyeittIhiati 11 LitiLatitto
ill..; I .1hi ittI-...tio liii it AiIt)tIf it) ic i)li1iI
tiietaiiiuiialihiit'.itli At-t tIDE -ri titttici *Niueyaiautuu iiuoieto t.ii
reesnisrd .'1 ~.paint.doi toiao. iti.iaeui d liiti MA.i iitAiiiiicici,

Ilsn I poorina e16 uo ehi ladsvetonH C. It" v ) t,.Bee~an ticiaaedetto indusihiii pido losttiliteti adutti

it,. sis flla s, coa~t.que r. 1. A lol~ itir. PA1t,:,orilt:'s t.III y co fort el hrh..e W inpori..ic is 1 1ion
scru res ~lCI1 .Pileot I, ft ,coo. [A0L~t'il--odlscovrible..i y tatalina deiiontiadad.ibaitMotirpTienpi
a IAP C I t crnIth lt A cr ils... otnacniitit'iiaaitailddo
call do crnica a it pitFelt.tiA,,cOE HeL. tttiio- ANO1 PANE.!,esb'Pi',bitit iFa -,- 01
",in I 'I nii ti Ma I paiiili
ititiI e ilviyslnH r a i o ec, ndsra ,,AaI I o is 0 tube." ideii Ford. .ii i .t ai ei;t 't
:11trri y I lLAPacoSpat.AILSin pr.sditc ri, lin Ilit.A',t aflnooai
Fn .,,awa'r 'on A II o I-is,- i
iuieaatuajto asn en ii H cBars WadiiLe A ci ,aI F A aaiei, li Aeiiiar li o. ua..i.i.i. ~ tea t ia ltui io

eaiiuiiapar iipu a iae paiqa.. qie Baasilda i ahlolidoas e aitiLak .... eea ,Li Aglaia. ii6,1 diLaot, y i~luimai-,' 1i CiIQiiieni-Hdn t ii iiti tipuiiiit ii iiit
dliph aia aiue. ii iiiie d iiiiiiaiiie e ii.iiti ,irt.u 1at1.ii VSi, iI,! Fdti,,ru].as tntia..DuhibtidtiEa 111i
dis iiH i is iuidi aIeiciml.eadi idai e aaciion iqt- e ii Btie i alit' it itittiii1 tutu Ii ati.I~' i.. i ti isalesi
D cadid iiiiiitcid. ,,in . InC.%-ha i siia'eieii tu i ii. Ba 1i. di.uili io tti riid :7li- itati ii iat lii Itt titu
& in Irors iaiili eik E liii.i pct u iid.ik Iiliii a el cii a t satehinda da r tt l roidiua.liilt ,iitt ,,i,' tiF d.ttite,,h, iiiilittattitni 'hioixld.,iutdi
ith idutthiii uataaa i iiiuitttiiad iid I.tuu istie'd4!, uutti d .a I.u haiii I .. .....In' o R N TC RPEZSD EUST O N E.n TD ARP USUCA.B


Il \liii 1. 1 1 \ l \IIl( \.-I)oDo iip

Aciualidad Eopafiola


III


-I t rlla.1-,o I.. do AIIt.o.

Coilcrneenuaeib'n catL6Iioc


Actualidad cui <'It

U I(5 crji(ica cIul)Ia n1soAbre

la coroilci(i de CLoriinot)


III R tAItt I\ lo 0101 00 I o t

F. ol Put~ 'oo
-I 0 0- 0010 0


.10J d",, I oI ot.-


VIIt.to o,o oSL bt' .
ttt Ir' cootdo
Po 01111 0 10oot.d- 1,10 t
t d11 .11-- J'`lotI I,",- 'I. III tt ":" 'I

111 0 1tt lolo ot


to III, I,,, 00100
b, l t juvlt ll o p0 11 ooo


lt. Io lb Ib II.n
LI:W e l ld 10 o It t do];110 ,,-10 1 ,00 00
i O11t CI 1t IIIl I t tjd1, joIo 4

II II I...It .. 1 dd,110 1 1


dIrt(a1


Ii iaNlsioal~u pas omienaje al Dir. 3. Alvariez Areos


__ _______________ aLo ofrecen los


Ii ~~Datni el iiombre ile Cubadealss

a una iale deC Ortignuira
I' oopo 0 .La Conoonejoim die lop
,~~~~Tf m --~-j--rr idicoo gradijaadoo
Jn 19-1

let..* .'t ..* c c.. t' attEtl.t lto,d Al~a. d-tl l-

'U jIa (1 itilal

k e.cie.nuaI)

I I 3I' -5ebrero- -be


tt.:111O-1-to do1 d, 1 -do:031-!ooloohot.31


It, z o. totEr.to
4... '''ttt o to tt'tttd'I I' It Cott~~t~t todo~o~ottodot'tottooooto1
toot1d1:Otdttootto
I~~~~~ 1, of 0-10-1 J.I, 1 tl'Co
P:11 -I a do
tt L.. i't -C 3ttt .3pt'otttoCotI-t tttI Lotottoottot'tgtotoe
0 t ttotdtLoooot totttot-troototoo'' 12 ttooot LaottdoHoo'
tot b to-P,,o-t.tlot' Cttoot'tI~ ttoootootot St D~ootOOO ' ~ ~ o~oopotododoottootI!
'P1 ottdt't~ttod~I JttO~tt~ttt'PI..o.O tttloo~o, oootot~poop,,tootoooloto .ogtoodopoopooo, it'io t-i
.OttItttt 0Il1'tA0.0~tP to1 O ~ tttd~~tttotttlttt, Ioltotooooot Cot Vl potogootioooto-t- 0,10 o to dtttoo, ogiIstot:


it t-oi, Il tol, c Idol o.St toOoto t Io~otI dolt I- O.,. I ooooootodot'totooott--Ioot IO c. t -3.l
So toelhid001ap -t o : Y 11oodoqoj
I t. -o F, t- '' 0 ot To.lod "lao to I. t eI 'land.ottoot 0011d
r o ..: hotoooooto F_'-1 tty IL'o" loootoot dIo...... ltd d
It, h oQ. ;o llolot n a 11.50 . 00 pr01 rle so ta to y sto d o do r .13" C

dIlI, uIL" Il Is" I- h f lt1i ol itooo000 iooRtoooitoo 000 t I7it
,ao1,do 1lnol tcbi. c Hm ootlao goooi aooootoloo m

lIoVI I ,Inda ido, cto.l -u- q1ul oto to Ot. e at. O lo residueo. t. bees 0 uod-o1.d0j Ib:r'o oooo
M- ;I So",I M.r. ton o d eqoo ionSot, doin o t n li ootan os. t ittoi0 oR o bt
Cd, ootooo d JoInto1,dodoo
."ddoloooo1o sa0 m mayotttt tt0ooododoon00000to0o0r-0 b,,tt


El to 0.0p to o-aC.o- S041. L .ooooT ob ,. o tc ooon u. e ,- a 1i oooot ooo 1000oa ooorottooo 0
Nla~ihod"o.-tt P ,oo togdopeo oooddoi000 das0y0bel
1.-tO '00 to Itt p~~t,,,ttt,tdo ldl Co- LAS O dtt 00S t ,o ttoo odoo It toptootto y doarl. 102 oooodoot 1pOolt
0000 "'t 100 tttt ooosto- I000Oeloedcd e do- 000 a
do'I" I lot ott itol'J tloe s p r L t RO RGIONLES popt I. otoottootca~

A, tto1.,11 Tttlo oo 10), .C, it'E Otp d olg. Mo.oio tpOt Ioa solto o dslohua,n jao n F .Ioto' 0 ol oot, derit21000 000C
oot,,dt,,olo, t v;'. sooltoooOO tI, p opO ttttop~p~ot o owe tt~boooo o1 pooootodoootoo Iqeetoooohcaro do
to tII 1Nozhdd P pgndooOt .001.oLtooo Rootoootoratesotoolrl1 o Espana-oro 00.000 00r0.:a
I, I', t tIl'0 Littt to",do CoDoo.o oo.1 sutoo tp nOI ....on oatlo otooholto 10goto d
p 0odt, t "Cootoo'. ol t10E... p.t... . ..ooooboooooorit, doooodte,.
foeot rsptooo UO ctlose i- irt. ,r--I' p00oton 0od o ta lCu oooondaoeo-
cl' I-I'-eI.,. - tooo.t.1ooodoIt00ioO;ood-ooitd.
'oCit *n e i (1A too Go Polo oooo 0'tti oMot ( I- :I. Go.F.odoo.Soo o s.ooto too oooaoooooi 900 doodo to
d noostoPdoa:oodonooJoseto Car
doG ooooC-Iot toCotoo 001dol m,,brd- spl. -o.
do too Ol~' j a- l oto 6f: ifol.oI % .do d Co botodo oo,,. o MOt Listo ed Sa0 qo oooooo to ooiotl
0 1 d Sol F,- -0 0t do' do e I toodo d. ia ottonsid oop
otdnoO too o p Fooot oo doP C~o t y Int o ur00 In mayo rbootpo opdooo oonO to dooo"a.
R eafirm an. SUS he t io sy ano o -ho -oIotaooa Itohotil e rngsdto do oo oioop Soooo
rin n ~cblc) d aot 000e m. o or.onoolotoo 100 slDao oolnd l 'b.Serolttol
do'I 00 l a obop.nTtt. Atoo cIr-oodo.ol'otooo 0 ,do000,p0 o ooetttooootos,lootoddeFt S oo-
10oloopo-at' in oo as00 sopaooodo tobood 00 Itoo o al" 000 poontdo ot o ooo o
do poooooo0000000tfooo de p ,oiodoooopodo 00000 jooo oooaooso~~o
NEW 2 aRK IoooI 0 0101 to Fot 00 ho od 60uoatddoo 00 enoIono h car0ds od cooia .,B-762 I
-A1,, 10 ra Cm. 1odo.N-Eootoa lottttoo Ioar tooio`ad dp-to odoursr -ob lo t o000000t o Cotoooo21 m s oo tlotoli000 cooi
doad ltc000nOto.tdood le It 0d00 o000o000ot0peot
o111ota I01,11110o('11o 1oop 00cCooooo.Aboooo oltnobloo potoooo oo dedotoooIpo
el 00 0 0 F-"tM ittit t-it L it Cantoo d. o t S t- ra t o dr S onpi t o Doiri p oote oF oopotl Gl ot
r. son0atn10000 0001.l0y0ton0y toPcpllpOO
P0preotoop o tdtnote eno toodol 00100 0 Odetodo00ttlsrr .b rl Y u I ...y Patricono0]tas 00 000
I ocorMaiao alereaua enspr-doo dZo ttotpoo elode000000000000 ..oto.odol.
d le totdo ool h M"0000 d*o .,' -0 Ottoo' L os icotooo-oy 0 Co t ,I~hblo omy. oorv, r eI otoosd qus.trl ee
ooo odon.ti.fao tot oIftorto lomiles. do. ttoo oq17a 0b-a.o"ttt Soobotoo0
000000 So ho otooootodotoon001000
L dtra oo Iotto~o~o ~pt:lt Eoolodoooe ootoor lad gooodo datIon&odlolIs ta0000de1ho do.
0 lt'~~Iodo ctioo~nt, tpotti10 do 0s 000- tri qe1 o oo do o n 00ttdood oC It 000 60P00 itl to
-37. 1etIOOtesth doo ..oYtoo at..odootoo ne o rae 'l
0 tO I do-gutDopto,cotooo dotoa oootoo dolotoodpo esopto oooo o otor e a lpot'oo ool ot dioptltoo doeJ
cause In b i hnoroddotosCopo.sdo Ade os So
toc00 olo dooppdodo A t 1 0.. tI Ie oo ttlo odtoo. do.P.0M0e 00oyaoodoes,.eoelopodo ntetooo o d
lodoopotROottlREG] tre queb oloooooo.,odo lo. pooiotdo esdot ooqtto0i00000on gttoo
a 0 1ou-INLS t a..1vroe .. toIro'oooloonl olo ooo boaooolon otot' oy
tttohla000l c tttb do j01m I'ud 1.0con L0aodountaCoo- 000000 dooooooooo. otre-
6000000010 Cootoo c000p000d dol 10000r oooooobnpoIohiSo J.0 Mboojo
to Af-oMIle t n akv MIAT LE I i)% lt bl~ pceMl aga110 01. ot0,1migot. vt par ]asto tea0sestO 0 0000n
0 laroti u ir r oso. rri t o ltoo orot tiooto~ o b t
I d,, da, 1, 1., onfoarai, I- ootodooooud d kctt t polo n NoII o, ,IP i Gonoobra soooooodbooooooooo o oooI od' d o Coooood
1", vo, c I"' olto.0 Reo100l0000 dlessg 't'.l oooolo -ootooooo Iooto ooon u lde oopoto o gate elo e

v media, in4"ooctadopo00oIdeloCntoq0000oId an c.liPoolloodemos

11o soo A n elHor r l adol Paroioi- Coao ,,oo n La looO to' LoSerraooto toos0100 o Ooooontontoo y0000 01000010
0-to ,lol~toS"001 oooodo Ip to `tol 001 pol. c opo.- pooooootoo- do Jo loodopoIftoit
0, In A.1toollI, DtdpooootosII odo' roo, D,, I0000 Aoooooo oo oldopo ro epnale.snoeoi
CacttiSdo. oLatPH olFan odao- D,a oo. o 000e too.SnC~ do., 000000 lo 000 pooootoo, oJ booboO. 6t000d0 Ott I
.optt.,ooptoohttffioo.ohool-o oo.ttoooItslitol 0100yo orboooOInooooloto .t-.t.ooo. poooooodoCoet dosocial00
not 040 do 'i,.0Co. oltto 01 Cooo-oect000-00.0010-do00, 0 00 o0 00 1 00 00 'I d' 0000110001 pP~~t010 0 00 S lpn dpp too frlo,0110ts. a 1, I Ia n L0 2U'
'p,,too~ooodo doooo000001. 00 001000 llooo ottodoooodooaoooloogb


r.tgi. -12


tI 14ii lia Ia1


Afio CXX
D1IAR10 DE L MARIIA.-'onlingo. 19 de 0 1t. de 11.52


Para el Hogar Pigina 43


Pera el Hoger y la.
dornil


A 4
0' Kal In, -A ". 0 oiooo


I IAd %.IS Ioott d b

UoJ 1 A 1100000 l"' I "'Lo
H 'ooI oo.'o..ooool- del *
Ad19010it, I.,000paHo-
009 "I 1 o111 s19,


AN0.

0011111e. I' 1. I.IIl
WV. un"
Pod,ooood' '!.1100 Ho,
10111111 11 H11 Mdi'nn ot" 'd I


Cizidados d
P.olblooneoolo.. h.bn ~~
10.p1191 h1.0bbrlA,4,d "I,1110r
ooi11o~ds ol hehn do rp. habo

ra lndoglcnoda do I,&

o1, 111 d11.non 10. In"',loIdoI'-
" "c l ,e 1, .
"" o~lI 91 010 1101111

Hat 1 g Id; IP11.1 1 '


""'HHHIJHIIHOS '
deo'..odo po lo alo. 01 I ololh..1
llllooallpolo 1, .p111dIr,
"'.o "'111, 11do"'OodoH-oToooot'v
1.ZV. lo0 on fno101h1ono pr..I.IIIo
a gdor. i "q 11p0 51en1el111 orna


M.odf,'ooooTooohon al~o
r.. bIt Fr don H'ooo pH .olis, o .
i op010101a ld. I.A1lo

0 1u1.1 7 0 on P 0mr e 11 1 t. .0 H
PaAll"Pd 0loTn.lEorEn0 51, dd 0.by1.1 1
a.,Mon dniii-1o110 1110 a'


Bellel eza qd'-.TO~111111. dtlooltnaoo

do p d0IiP 16Cuba o -'o01 "It
Cuana.s q'eoloa' o l..i~ro
110110 doplera 0 Ile1- 11012 0j01110 510.

I 011110 doo "01 sea en 031 ol III


.HNll d "odo pooo1,- r ".t
d, o o oolo 00 no011
DIn l o r "o n y '
Angulmncie ose y suscr ibasea


Moda Desde mi balcon en Paris
[.(1H1 ,leo'iH s C o'le'iHiHH oide In Rue dc In I'alix
; del Pot SIMONE DEAMBROSIS-MARTINS. do nurioo
Rodo1ccion F'emeoooo en PooF

- 1'or Mona RinloRalot

..:;^^ ;;^:^ _______ ^^ _A .

P.^ .S^?^


A~S L I I
Hi A1


S'%. f I I


*LA OBSESIONDE PIRANDELLO il lCERBO
1- FV%10h)N) BAII 'I ABABIN?


I0HH ,uollio DiipleLuhi uora Aurrio Biuia Mla.. idil


N i' 0'


.1 0 . .1 . I._ l ''


,out? olaocoli ,. l
11 1 do Parts .'
n wit -1 1 TICIHOI II0A' ~ .

I TIC1",* ~ '


Fir ...0 Is. I ollo o I 00 1.1111y0aol 1111 10 1111.1 ,, 0 l 1 ,,11 6o Ila
Onpr""ravls 'l.0 ulld'.1ihlroarie~ lld0 '_11,.10 .116eelslo epu etn. 010 lpa-la1.110,10do01,.ogl.01 y1111110

1-or011111 Ionrtdas -111 p0111100sin1 11.100111 011111111110 p011to ho' 1nits 11101110n ,ill, au 111111
a11110 opo en0111 11 01 I 0l 111 Ol1011110 111 11101 l 11111P0do110 dol 510 ,ita10 11101 o

e 1..n p Z .01 Ae*1010 -10Ioosp (toododOno.0111, 0111111111
n,. dn....P11, Oo-.d1ll6lis I.,..'1..1.dll

Ill IIi 1sn .101Wo .101L- ",110 I I 11 1101 111 10111 1 n11 1101 0 011101at, 1..11 I 00,1111
61111. r.0 '."11npld e;.,, Or.-s anle. "Pr m 1,101 0Iran,,0 P1 111 eoni ra67ydP sIst oelag it," -

sou~ul~ n,- hr, -yo In''11r ,rploroc o11.no,- p~lodialorldoldmnesnl ur]aal "yI 1111.B1t11111.11111
'ain lhp1. do lo h~i on, n5110110.' P jo ,I Id~ slu. 11t -lly lenr-9l.h011111.de-r1-2 oa u i D
10100P 01 .1.1h011101 I' I III0,0lldld.ltlyll'o, d 'o I c~ apn.1501111 p010111 lP 011ll. lo ,11111111 p. 1 .1. I.
V0110e 0.10110: 0c P1'., d1......10d.10111111o
cop. ,fl"ne I Il fur. 11 1-, 1 un. hr,0'10010'T1so11. 11100111;,,011 1111111 01a
P110111011do bolooo 11109 111a 1110 lord bola011111.11'.11n1VIdo- Zl"mullto1Prfec.,1T.'"010ll0lllcweuoll 101100I0 "I115P-1O in 1.o ll ll0ll10n11111111111
901011110 1100' in s IInan ll~ n e e ......11 ". 1 1111 111 1o1 11 1.l 1.1lI 1 01la' 510 I hob odoolldaIooll,
110~ ~~~ 501 01 P0 O a111 IIle-11' a .1 0 0 1-111do-11n o.a S i, Ila -

0 o s'iaIs.-si
'11,111119 111In101. r~; etai 1 1 .
BA ES P 11 1 C 09111111, on b tn111.0 lebeI.ue. tolI "'.I l o h n1a It
11- a00111 I o, I a 1 n 10111 011 ,1.a5111.llloo g.bP.C.N. .H.~iL
11111110 o.n. 11L10 .110 1in1o 01111s.dq., poIlll...1111 '1'
q' 1. 1 P~" oh g lo1 1.u1 o I1. _1.. IT doon P"` 00p ie1a1 con11.00 1re.no.
P.,1111111 "11oI 'l p111"n11111-3.l "'dp11111,,1lllloI11,,0.dop1Ilo1lnl ..b1110,


menr nl.. ,:111 1 nols a,, III a 11 11 51111 els10101 ....111o1. o s 5111. ib, .do
II logoo 110 1 .11 11.1.10 1, 91le. il 1 -d o ns ti-'' 110 15 1111 d 01101 1 0~.01. ohnsdn
.1.1.011n0 ,Ih1r011P001,s3la a1rsua0d00 -~d sn1111101 l 'l F,,olI0 510 111 010111p- 10 1 Ol 0 51 111111100 111a11111 1111111 0oa
1me11110111111sin11. 50111P11,01111p,1 10111.1 -n1d-e s`fal~ .I,11001eIh b de1dn 14 SM1111lls
iso1"1000.11 Cbl, odnopo.o bI olssldoPlo 01un 11"I bl d 11100.1011 Slllodo o -slogudon 10ld s 1511 B L A CI
ao1110'T"'. ssoosoh 1. -l,- 011 o1.I "l'OIP "'' ooosolesq- 'uolI, Io 'n111011.ll1111100a Pena11do111
sot11 a11Ind11-10110011 'l1. l..lpl o",1P.001-110.PI- II. hn01111 an11,0p.0.1Po.,0d1I 1100510 11poI0hl). tnl-
0111MOT L 'h1 ood 1a11,0001 Is .bss od o 1' qu111 I o -no. o-s 01 1111111o 111510 9 roa110 111 01 110 1,.hall5a1q1111111 eso
hliI:r n.'l~lil~ll lidsdo 1 11100110111111010. sO111O11l1111,aOO.oO 111.00shp .pl1.5d11111
I1 11 f0 11 it1 1 111. 0'll 1 .e.d do. 110 p l 11 1 10 01 0 11 11 1 01 1 .0 1 1 0.Die, O. 91 1

II;A UNV 1'D D1E oo],1.o.1.0o 1 .0 0i10 'ro ol ooI 1 o".1111 lo 110 p1.11010 51' .001 o 1111111 plolo o ooto1ioo
I 'A'001o110oololdod,, 001 11ooo nn v-,1-01.11no-,111 I..10.l'lsl fo doII..

111111on111 .10 511 .1111. i, 11dola 11.m1d. I U011..11011111 01100 1S,: dn's.ri
lora z., oue n. lo-ort ,to p ll '11111c1.1. .. 1 a1. n 11 .11111 0 ,l a orfsal eparanclosopon dse non 511
"" I .. Oil -Ild lolI' .111%.l-1111.'11. i' ,o .......11111 .110111110ot 1.d.p11 so~po~..I 100110
do d.,1110s dr~, ,,an01 ...oo 'olllllil idt nI'p e 1I1
in..11,:,,', d l p 51e,115-sr An lo 1'; s BA K FA A

i'll, hut tt',. ,lt fill JHH iti lo a11i0
101010 11111.a510 1100 of11"'onp oio ,,,'at110 011 10,1p011rLoroo"51"1"n1
hoI RIe1111 130 bbo, -tC I I 'lI'1 1'1 111' I 7100's1 I ~ l .
PISTO 5 11 S In n 5.1'll. ol11 d0o1,s~l ~ ~ 100.10I.11d. 1
Is, oP '. = ,10y enh0 1110. 0111, -11 nt fi Soo ho'~bar d, I
r. 11 Is 0110 01 ol~o11. 00 oo101.01- .SoO lte- fo1, 1oIv nonne% Po- Cooooo dr.1I lo11-11.o b lob "110 CoFAG M i
Slolp.. nodtIn I1.o;1.11011 line 0101 -7 TRypI sindopaCocio lsb Iae, 11".d... o oo o 111. o bolo. n do 11Oscar1 11 .1 1 61 0 1 1
0 p 1. do 1'-1r10aondnt,510110 p1111.1.0 e0000


P mills SO.1 LN1101ill lwr .eit y olo.tbao aI,,n- a In Po I -dr' 0 doa w ol. oo do E lael Eoo lo m510 a9 en10111001010100Pirndl Ies


1111S a de s 'Nlo o o1 .soIo~0no00n1d- 01p- 00on 0- ,11d0B.ci s 1he.11l. to .,lo 1.dp Po1''Sloolo'
we1101100101110l10c1 919011011do d"Etoolt"a'100m.l0.On111s.1000'b'


' 1 I .1..IaP'I do


FENTE M msptwk
FtstTNTE

uaiina
CKFLAGWERf


Afio (X%


Pan el Hogar


p7 ljld '.lf I1011
111 91 .lld .o510.

dOle h111. mr111111 fltlr0110 t0 1.0110..
111.6b Tbll 01111.00boi


Loidntegral eolri.o enI el00.1..
,,,P 11- -dlo -deoo -p ,.. 11. doloMA
01el et..r10 111y 0 011 p 1110 10111nad 'It
11111111 plIHOIO1 I10T;1000
lll000l~ll~plllrd ,klelo


511110I W. 001111100 dou I del


DI) W1{1< )ll. ILA MARINA.-Domin-,b. 19 tic Oil. die 1952


ICa1 . ...-c.a-.-oi.. .....


z", VI'! i k J,- p.,

33333333It


63333.33 33.t33333 3. I3.
.33333.333 033 3 3'

033.333~~~~~~~~~~~ 33t 3333 33333333333333 33


f,3 63 733333333 333333 1 3

333.333~~ 6. 333333 333333 3
a.3 33 3 I3333ii '
L" 3d31.1 133 3,I i, t33333,3 N d3 1 13 1 o33, ,3 I n I 3
d.. . 3 S.3.3, I63II3
3o 6 3. .3 33 .. . . . .3..333 I I I 3 3 3, 33I 333 (I3
.3.....3.3.3. .3... .3
333,3. 3.3 3333.~333q33'' 333


333 33 3333,' 3333


..... 3.....3 k,33333 33


3 3 ,, ... .3.3333


Ill' dl-3333,33333 33'I33333333

-3-3363333.333a3I3

333333333333333.33 ;

333333 3. 33 333

3,3 .'3~3.,'~,3333 3333 33 33'33g 33


y33333333
333 W. 33333 33o3l3

33.3333-3.33333333

I 33I33333 3.333log33 33 311,3 3333d 333 .

p,.333.33333'

3,,, ,.3, ,...,' 3.

d'3 A3 3 333 3 3 ~ 3 3 3 ~ 3 3


1L ,VODU EN HAITI


pl.,.... I I


i


Claafficadoo


ADiO LA.\


LDeide Buenos Aires PROFESIONALES PHOFESIONAtES CO0M P A S

RbiDrofilI(II ABOGADOS_5 T NOFA033 DREN~T IS TAS 23 OBIETOS VARIOSREPARACIONES

....... I .
.P I R /I 111 m D% 1 VETERINARIOS-- .

'4? MUEBLES Y PRENDAS

1 ...II DOCIOROS NI M DRNA :,, ,. .

.,~,lB 1171Al II DI IB'' QUIROPEDISIAS
I 7." TAPICE SUS IUEDIES
GARCIA F'.PINOSI
1:I 1113(4

ING .N iE R0,
rw n e.. C L 'S -I L lIJR L ;

.... ...3.3. m r1 K_ _, . . . ___C_ _
T TELEVISIONDRRAI %. CM LNPREAS
.IO-E N R'1 .Z H I
*'..''~3.t33 %1PRD MUI.IBI.ITB ,5 . .

LJ'~INAR.I V E NT A S

flt,:.23--:;-2-, .ox.in; DR. PLD,0 1{1IL ZV~ L' 'A"8733 Compro pianos,.
... I. ....3333333 3. 3333d.
.6 6333 33333333 E 333333333 333333I33 at.., 13 ~ ,,3 33
"Id A de 3,33333d3333 33
333 333,3 33,3a3 3a313; l3ife33 333333.333.3333 ,re n
In, Pa'- ,3I333.3..33'33.3333 3133333.) "13333p'33 13
33F33n 3.3 3I.,3 33333 3 3331333dIQ 9fl Pliun 810
3333333, 33 33333 33333 3 6333333DR IFI6A R FI', -'eau LJNWIUa

Dto33.3 .33.. ...U.33,,6o3 l al, 3- a, e ..ra o in o

'33333333333 333333333r3633333333333 3.363., 33, h,1 3333,D-22334~3333 l3:333 3333 ANTIGUEDADES. JOYAS
gal 333 3 3,33 3333 In3333333333I3n3el 33 3.33, 3cv W63lap33 /lAS URINARIAS 33333,,333 33


It,33iin3,36 1 3, -aai .s i ,333r 3.3333io 13333333333 ..., .


DE.LmE, prModerna,',3333,31,633 33r333333m33,,333


I I.,.d 6.La. der33333L 33 113,33333,3I'

afell,,,, I,-3,,3, .33333,3.S,3-1r,"'. ,,3 33 - -3
33 33333 33,,3333 33333333 ,3333333 333333333333333 E, 33.,3 .33333
re3'. 3Ill,3 ,hlillln
333333 3333-3333333333n33DR.333333333 3336,3M-2737,3,3A OS --
3 333333l3III n 633 n. 33,331,I, 3333-11 3333333333. 11, nA.6677 Compro pianos88. -nn
IteabirIg,- ,c-" bl,no 1, orn ,,o ~ 333
3337 w633 3 333,3, .3333333 R.A C SRNEAa0,0
OI33XDDDD 3Q
U 4137 (DUED,.1\ND
3333333~ 33 333333333333333alSN RAN ISCd5
,1,r,( 33333333,;3G.3 3333 :I,,33331,.,11333333 R3333 3333333733mp63 3333s.
,noAI EL ,I da n 3l. ., I'll, 63Anni 3y3l 33ol 3--DR11., ,I, ,,OI~XLI -iB


d, ...3.......33I.33,b 33G3.-63333rn3,3 -4197amos ve PINde Os3
d, II.3 33333.l la 3 III3I 333so al obe3blo 3i3e.., 33n1

3 33 3d 3333iio ,... n II 333b. .d

"I, 333D3I 33'I 63 en3.I I33 grnp3li,3l,3d,33 33 3 3,4823 IMPA.l A II,,,
it- l "y3 333'W1 a betIU t'~ 33333 3333 r. E. Cu mdi~iar netTRio ',,33363633
3 ~ 3.33333 33 FI.dIILD D ULST 33 133333,p--,,01033333.3A-A1A
3333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ onu t3333 33 as33333 433 3333 .3.133 ;.33 3.. 33 3 3 3 3 3 3 ,33 3 3 Co33. E3333.33 ~ F3,030
3333 33333336.3.33-3333I 3 3 m.3,33.33.3 33.
33un ,I -13333 "tat'333.33 .333o 33333333-13,3 b3333333i 3333333 ,to3cl3,333 33ti 11) bi~s ,nt 33 Amm s3.333333,33AIG3. ,33A,,,I.IIl-3.333unc 333,rlii ,a a 33o.33E.,333CU 333333 A=82172 5 C OMPRAMOS -,N'%3I33
n.,3 I3 33d. .3333333 333 .33PI333333 333 333(m3 3,
3333 6 33'333333,333 3333, 3333333333-3j3n333 I,33. I Rio 3333333 333 3.3 33. 3 3 33 333 3 3 3 33 3 3
3.3333333~ 333'33333333333 3333333333333,33336333In 3333_.1 33LDICO3 33.3 333333333333333
633,33.6.3.3, 333'",3333.3 IS, nui3333.33333333 3500v S,50
63333363363333333333I,3'_.333,3.33,.3333333333333333333333333333,
33333~3 3 33333333 33, 3333 113313333 333333336t 3333 33333333 A9311CO PRO y IYAN $150
J333.33......333 3 3.3 om3 3333 333333363 3, .3336333333.333333
333~ ~ ~ ~ ~ ~~ihr li~ ~jn 333 A333336r3p~..~.33 333333333333i3333333333.33333333333.33,3 B-iiii
3333 333 I333 33.3633 3333333333333,333 33.33333;3333333333333333.3 N, E3333 33'71-4-93333333333 363333333' 33 3. 3~ ..,......3,.,,3333333n.3333333-in-33I3I333-a 333d,3I- 33333333333333333-33311OMP OMROPAS ) .i ja, I e. n Id in.S,-d
333de 3' 3333.3. d.. 33333333336333 3 13333333 p- ,,,3I3Ri" IWI.n_......_v ,_I"'_
3.. ~ ~ ~ wee 333.363. 33i333-toe333I3 V.33333r3,331,33.133 ,3 3333333,,,3VEND 0 aMBI
33 'r 3 ''es 333 33333. 1163 1.3 d3In3M3333,3 le,33e,:-d3t3a 3333,13-13no ,3.333333.I .- I ZI.s ct
3333333 .33333 n33.33,33333,3,a3,3,,,III3333333333'3 I 333.r33333'3,3r33.3333 3333,I '' ' c-7- .,U.a le.
33 sllIld 33,333 -n1. ...d, rh3*.1.3,a 3333,33 333,3333,333 T 3 -5' 03 1: C1_0 103, PIANOS741
3333,3 Ilene3 33333 3(.11" x3 ) 33333 3,3.33ero3s3n3333333333.3333s 333333, 3III333,3331
33.3. 3 3 33 33'3.3.3.333~ 3ng3I -,s.3 3 ,3.3 33d"


t 3L.3n 333 33 33333I,3I3-Ii,,33 33333y3333333.33.31.3 3 3333333e,,I,, 3.. 3 R 3REIE C,3516FI In..,,... 333. ;f3 ,,, 333r 3333333I'LL 1- 1 .... ... 33 3 3 33....I 3 ,3'a ,I, IIIIiL
3,333 3 3. 3 3 3. ,a.,3,h IS 1100 F MPRESOlES-T11.EN I4'll0I
33.33 3 ,333.3 'o33 "I, : 3333333333333I33T3333
3,333 33333333333 333 333633333333336333,33 33 3 33, RE SIDENCI 3 514,5001

Lo3n 33333333633.6..I3I3I'L' _______"I_______

I~333333 3333 33 I.3 LE CiOMPnijd LIillail n.1III ,1 li1 I RO S VF P IANOS LSQI33 FA EN S1.0.00
d ,in. 2t2liU1 I332t U 7 7.. 3,UAM.A11230iI'll N 33
in, 333333 3333,33--333333Ini-RE IE TA
el 3333333 ,3333 it3 33333 3 `4 3'3 ,30
3333333333333333n33r33333e I [a -qr, de I.33333
I3ILL.3 I', 3333333333333333333I3.3**'.33.333 .
-133.33333333333333333333333In33 I33333 3r'3.3333

Aflo CXX Cla-i~cadoo, Ii %10 1(1 N S1I S11!" 5.,-II'..''' g. V,.1 ib. II. .h 1P).,'!(Ia-ii emlos Pigina 45

VENTAS VENTAS VENTAS .VENTAS. VENTAS I. VENTAS V EN T AS VENTAS
_ - ___ _ _ ___ __ -U -ES _E __A
48 CASAS 8_ 0A______ 4 __ __-SA_- FI 1 ___TIC -.1 EiBEIML'0 ---__ __
____________ ____________ SLARS -1'51) ICASRUSICASI E1fBLEIMINLS O AUW ILLES AYCO SR MUBISPRIN4DhS '__ 1%'6- MUEBL ___Y_______
C _____It~Cl B _,_,*. -,. 1 56 _! FU*


...,,:, _SI. .- l .. .lt 5 n . .I I. ...."5..1..' II r _..
,I,, , .,.. C C. 3 .1. I 1 C ,. . . 1 .- 1..,..- S: lll.- S -, I,- ., :. "" .. .. . MANE]ELOD-MISMO ..I...., .
'JIM,'': . Al. : .. -;,.." 4.1 1 'I: LEBI.. INA'1 1, 719,
., -*LA 1 : 1: .. . .. . .. .; 1 .. . . .. -. I . .. . . .1. I . I. 1. I . i. t.I. .'- . C ZI.IC .C C I '1
I,. ., ,,Ae, .I . .. I .i. ....C. -C- cC O 1k
-. . . ..: "CCC,. ... ..C.. .....L-. .-
...1...*".. , C. C.. ,-,C. .Cm:..C.C. CC '' , C 1CC. '. . . I,. %%I. .I. .. ... *CI4 4 .5 A o. !A.d
t o - 1 I A 4 r . I I. , o. . I . .. .. . ,C ICIC -C . -.. C I C C, C.C. ICIC C . . ,,I 1 ,
'C" - - 'CCC'. 'AoG A,,_:'..- .i.IC. . v ..'i I .

C SOL_.I f .. ...R ..I. ..CUN.. ..I..R .'C .COBRA .GANGA .. ., I . .1 .. I'
I.. .SC I . . . .' . e i iC IC o -iI .1 ICO C $ 0 1. I IC C.i 0I .: ... . . .. . ." ' -' . . . . . I

I.. :.:1 .I-l- - -71 C I I CC ICC I.C .... 1 7774 .. ."OTERO.,:'. :o ICLsIND t U.L..U. . 521


'....... EJ.. -OR: DEL VEDAD--- 1.... . .. I., C...P SOI'. EIt''_'. -.'. C 5 SLN 5 L -JI G'I
.i..i.i. 'do .Boiio.ooI PCC 41::41C m, o .'." :I .. ..1 .I .1 Q8,- I ocoI : :. C, CCC. .1.. I 1C3
...tosTeevsoes E eron.-. 0-', C... A -oOC

I.o ."C, C .. .. . C.. .C. ,C.iC. .C. I I ..C. .C. ... .' ., IC
CI.. to rC -.CC. ", . i.. ; t .. -. _ -CC.C I.,. .C.C .. 1. .lo.e.O m oo M u bloo a Cos
C, S.G- S'S -. .BII.- Povo .18-56.No
.ci r n.o. .i '. .. .P..o i.i. ..I,- .o-c i.l i.. .I ...BI ,I I .' lII, : ,:;
S. -o o C 7 I I .. .. .''"' .m od.o. . .CC. ..C.C.I.Co.CC o,...,...
ilombia. Mao-o,o .. .. 1' ., ..., .MA?,: .I.5. .. ... ...:- M NCOUOCC1O''-' .:" 1,T
E 03 .8! I . 48 ., . - __.CCI. .. 1' .... .coqoe...la- : A $200. "

.1.1. I01l ,-1 I I. .A. .I .N 1 t...,." : I .... I ..-I9UUIL'1M oto11 o_ os sqono Tjoo


...C ", .".CC %: ....OCI ALO..C-- . .. I .A S- I ,-l .AR I : 'N,A 7.. .I ...All ..... ANLN, : .".1Ci.. CC. jCil Olc 1 1. C -.?

.... ..'. I 01..1. .C C 'C-AR .. .... Ii. ', ____ ,_- -11111l.ORRIS ,OXFoR.d,,C., q ,I' Libl. ,. . . . ,.,. ,;,..J U. BLEI1IAtr LAwt4 It

CCC.! Ai SINICDMI'ROII.SO......02.BOVEDAS,$'PANTEOIES CO.,CC ICI CCC.IL1.0... Solod 119,IM.o-iqo,... Ni.ol.

C ..I .. .: .. 1 .LC A CICCC`1-1 \CCCC', t . .28. c-..._011 7A --1
,0",.: ..".... .. .... 1 S D 1 11 R S D N I L A SI N C C5 C CC C C C C C CCIC I STOS PABA" .." 'TI. BA,, )8 i...1C 3C 2L lIOln
C CCICCCCCIO, i d~oio1o dllopac C .1 )I'oo1omo -,I "". 0 s r 10Ci" ", I.i. 'I0 CC C .CC.C CCI ..10
"'" '' i bs.islod s.g. I o .io ICCO IC C O l CC CC- -C I .' ,-C..20.0-9... I E -4 N1,1
'-311, p_..'lO I, -C- CtoC C Li O CIIIo OII..C .. -1 I"1,,C.C,, 11 1Ci: ...... -1-- 4C
. .. -0 ;_Ioc oo-I. ie. .1,o 11 I I 11- ')': : . i0 VCI.- i`Ill1 -i. 11,,`,,CI3C 'Ii C. . .C C : It.'. ,,
CC 13C..:Ci. ; -: ..'.0" .'*' 1" C IC1C:"' .C A. "ICI ,oo.' ... i .dA' .CC -"LI . 14- C1i. CoIi.. ,ii3i ,. '.'', "" . %..NS dS C 0IUN ,AS
-L- .. ... I'C -o- , I. ,,I- .ov. -odoo .ooio'9.oi.i- o-3,, tiian
(l`O-NIGA.11CUDADEL...NS.. C .I331010,3I0I. "C o S ,,II, .. .I01". AUTOMOV, I LES...",, 0'17,",d '1.ACES.. . .I, .. .%. ... . CI... C. C'.. : 'C.C
ca1,m. "- C-IN.Ilo11-.F.oo" ",", '",voI,1vic11 l C C IR .CD D V NI D .., n C33C -IC . a MLLB- S IPtZO
o Aoeo" d;CL. Co.I om` io, .28oI,8. 11.1, ..". I,, !334, 11rlil.l ,tII ..:; i)0 0 'r.hC pCC eosoo~los:
C 'CCOI d M occooo. 2260 M, l .i7 .C.C... C ..CC C C ) 79 C c ioi'cooo coo I .eo 1 iI C.CIC- 031 -'l'.- I, ,,
,6 I -.. ____idovR -ooBN-odsoooev 'a O1C! CCCI Ilo . .IC I j~o '..o dI cc V j oo(lovdo-r-.si,es-
C C1C,1,CCC II1 I,, I1l.n r ncod. I,cc- o-ooloI-d,",C C. CC0.Co"04____ AQINACA.Si ,, C....'.C". I... 31 .. I. rolng.. oodovos, m-%A-
I. I, 1111o,,;ocIi,-I, . t1 1I 1. I I ocoo vI os d L ,.C" .312.No _.odad '8 ..
9 0 0 S oou- iiio oo" 0, CIC, 1, ,'IN'.I" A'I"'I lN I8" -333. ..'111- 1A11.I.:01" , ,,,0. .6.C1o.. 19
i'ooiooI -1o,~o
CCII iC, ,..IIIICOC CICCCC "''t .' SO A I- c :.odoi. oiioo dv I.1 1, 1 .. . . ..-- i -Io .1'w
L 11, .. 0 ....-` a..It."',om C i..- - ......M I E ST
i~rsni r.W.,'.!I, ' I ... I !" _ I I""I 2''" 1'::":L.c' :Il, ''OR. 'COLD-I51000 I!3SNSL-AI


I.C-. -: -C -1 IC1C .l NULBEIM ULLLI *, 1."Tu m Io t...mb.I 0000C31.:"I" I .. ....ooI. iio, .oc .do.Po- eoios.. "" o-
00. o .,.os C 2 5 01 5 0 1 1 D,L ,iiia r .lia a 4 "I 0I" .- 11I...IC..,Ii I 11 ,1dadt1..1oC'; Tli ,"';.'I'"'o..olecioIi IN d
I 1 I....1 . ;-A __ -IL.lii d ii1Ii) I M j v H -. '" 1- '.3 '. -...,"--. %L. 1 I I 303400y1_ _OpC__ _CC
Ill I oio, ,oILIN"toI"Cn-)"1- ,,1-1-(A IANTINIIN IA.I -, .. .. .i 0Ci_,,, jo iCS. 'U. 83, I 3 IIT'c :,. C...La," I N R . .NCIA11
..,9 SQ;.UIRESA r s UA EZ 611 "97ILA 1- T9861 4el. N .. .' :: SI ABC? 19-20 .I ;,


I5 I00 . ..0 'II e . I N 5 ) l 1 0 11 1 0m oo. m qo oa o ec "S-
::.._,"ICE SCI"I'R 111988KC VoJACC I...I. o-mac,-s,0100 OO-
.. I v C. It CC ol MUEBLESM1 S P8(I80-4I5Iiti C 3'?,-IN E SUp'
I.. . .... . . -i.' I SIC. *C, L.C VABAS 0000 C .C"CICL.C':.CCCCC0C 0,,

.'l'.NIC.I" ."IN.'.S,'' -', ,',C C11.1Ct:0:.: C C' ,iC ifC S:
.. .i. I . .I"',l l ~ ~ C l, I0 C C I 0 .1 1 I IO .C opc O 5.'t C 5 iC-
"... . .i .i i .- -F-'.' ""'-A oo
';' C 'I ,, v ,. C I' 0 .. I "'1. 'O CC000 C0 0 ICC "ICC '..'I I I,- ,,o, 1u n ,I I. :I e vi r s 'Em s nI`; )' ',` '
C ".~~'''*'~ l~l_ '.'IjoL... I CI CC.. I C 0 0 .,,,,,,,C C. CC, . 12 ,. o 'C 0 .9 4 N c
r:` ' .. - L i" ," -I I , 'll.l",,i.,,,,,, ".. ,: .L.,1 :. ,.. I -i I.1' ,.1,.11 p ,, R ,ao, - . 01 -,,, . . $111 L-.'A .l h- : f e-11
V.1-:11... Ifr. .ji.rl~na Ili 'El11IE 1)1 I- 5i 1 %I11 I' --DonmiE'7' 19 ro Oil. -I- 1"62 Clarificados Afto LAX

V EN T AS VENTAS I:V E NTA S DINERO HIPOTECA, PARzkLLAS DAMAS ENSESANZAS IALQUILERES ;ALQUILERES
________-_-_7.__________________DE____________ -2,- - - ---
2166., P[E)pLL 0 Fi~ 6I INSTRoNENTO'- Illk 'l '-- LIITUDE 70__ Ill~ PNRA L.AS 052122 AC-EMA 6 C _A R EPDS 12 AATMNO
__ ._. .. .. ..SEJE IE __~ :. '' '' I.., s .....1 1i'.I. 11' -k EDADO. EDIFICKO DUMB4

*. MU B E BE OFIIN ACADEMI :,,'!,, ,%,!r N1EV'AS IFC- IA RAB, .INA :.I .
.. , ," ll. ,.. .. ..'a -. -.. - .- - . . . ,. 1I. .l -..._ I Z 111._ _. ..
1.11.. I. . i .. -ELO .:-..`:T7--. 1 ..4_2.-m.


. MUEBLES BE OFICINA 'oo ', 'N '- '''. .:..;iir -u i I
.llo _'- t 2 I so 2 I 2 .
.' -' ACAI'M II I -IS ."10 -: :21..7'-. l

... ~~~~ ~ A O ,S N I L EN .o o . ._ __ _.- _ ___ .- -. - ---- ---_ -- _ __ - __ ,
__, -Nd ., 1-11 EE-OTC .I ---:,-, ..,.Ii 1..-I.-I-

...I"'',,.ll ,(0I.211EiI,: I ... . ..t -t *, E1O .: EIO 2 1.-;..I-".".
.. .I. . I . I ,,, I0 0iI 111II o I I I 0 I0 j .. .0. 2 2. .... I.I I .. l ,1 7I
MUE LE BE OFIIN 'I ,I ooc S111I ,,":,",.' 1.'-: .. I. .. ..-. __ -,_ -_ ______
..ll .ot ___,,,-'' . l.1. ol . .1 I,.' ..I .I,;I I F CU FLL2DOI -El I f0163T 1 IT

'.. NT., I\t'..... -- --h-~ -"r I. --. --.1191 -'. -1 .. t-.1i 75 .RO .ul~ PR F.O E ,,,I.. .. 1 2 I 20- N ENTO
NIMALES I T~~9 0 510 817to .0 011. oo id d o p ul) ___ ..... '- '. '~
.. .. : II IIII 1 "' FI.. I e ,. B A ..o t to -I - ..1 1 i .L I I
M UE LE BE OFCI A0I, ,I 11101IIIIIIIM." ,,t,o, ..-'oP ','','ot ,!"l``:F.. N9.4M0.o ..-0 APRE A BAILA ~ I '..0 ", is
I _ _ _ _ A .1 W 12I I, ,- o o 11 1- .1 _11416:! -. . .; ". L I l
RA IO --- ,PR T,,,.i P...., ,to o o- o V 442404-- I 10 fi n 1 ,"' ,: ,. ,I ... -I- Fi Ir.-_.. 1. .~' A L Q IL E E S. E -~C NO EE l_ SE E
ELECTRICOS! i .:00 .' 11 -UFl E'E0R11. .EDIo -o .1 .:.'. .
i I.. -, ~ ~ 0 .r. P. -0 .S .~ API AM N O. -l -- a M UE -
PID,'I ,,," 6 F RA S,,' I D I ER :. .- .... .I ...oo n o oo SI EI A ..undo .. % -s .oo n no .-

~ ~ EF C O IAFTA I I .1.0....I '11 l" Ill \L t 11 -' In. .. I .C ,g a.
."' .2.IN.( .t,: .... 2 I. to ; t~ M-RO ,INIl, EN ''LS 82 l ... .on..- .P .
(910700 10'll olpaltloxltt HOTEL\" ,: -C ..I I I ..- c 0 L a I ~o 4 ..
11- i.. .I IA, 1 1K IW l ,. ,,. ,: .. I ... .. .y & . oi . o If. -o"l1ooo"''0'. I ... - 1

SENI,, E INTE 2E) 1.6I'l I I ,, I --,.-oo 0- ...n.I ;., r,0 0 ; "IN C 'EV N IF piI i nt.. o .. oti I1,. -.o ., ,C .-:-. --1 QE A
_ l Gl .01. 1i M. E S I -S ,~ l l o 0, . .. 1! 11 .. .' II 411 0I 'l 'l l l . : j .--1 _ .. .'-as. lt bz.oo I .2 .l .o o.
-.,- I % i , 1. T I I . . . 7 1 4 ,1 I Ii . I . . . I 1 - - 1' I .0 7 1
EM U B ES E O I IN 1661 .l ...i IIUN 00( I -- I.. ... I' ,.L no; I ~ o'o oIo i"' too I.,,01' I I I 1. L L ..
I I W. Iiit t 1!!'il \,ti .In : ,1 r,,. DIN ERO I ~ < doli COL NIA -" :. ..-.troo ,". .1
to ,,I c L A DORASA $ DI149, "I' ,oI.tlll oI.,- .- to b tod-- -IC, Il, .. I I., .n1o1.d j-,, ..- .--.I O SIV 0 R U
-. ".o, -:1 I I FI t1- 'I '" L 11( I 'E10~ E2 I I\ON o to -,l- to "019 r0 L.L1 -0 ... B-NELL. .. Z;
1, 511 -, , '.l[ ,.tc,t o oI o 1,o .~l7 I . l AI, .lI 1 .,01 00 ,1 .I. H E M A A PA N So 21.00 otoo '0I. .0,0 .... . 1 .. -
.S1t,:..oIo...1 $5 00 R ~ O P I IS 2 ? ,2 ltI. gt u .i I "I.i. Is -, ...
oIil ...Ao~ 41 LG 61 DNi HRlIAIPOTECA __ __
I ,,, Ii i I. I 1 P ,c' ot, A :t. I,o II, .OoO,' 0"0 1, '', '. :0:''
I I~ till IEN I ',l'S 10 -061 I ' A 2 < ,'2 ,,. 0 -

D.:,,i I N E R I I0 -- -' I DIER .N E D2E0 U T CA AD .1 -0..i"0.oeO:'" Ik icl'l -..o .I-n. .,.
.1.,,ILI I o I',.l Jof, s co, t \. 11o .oon ponool IJ ~oV 0 0
,,, I)I... ll l 2')I ,, pojotio, % ,~ CIT DO A ______________,cniddy75POEORI POFSRi ...,t ''lh l .1 ....AprAIN
. I.,J,"L A IPE R ,' .:".. I,, ._ LU LAN _' M.'0_ F I I 5-EB A O
1," 1 I. -( ..... TE E I S," R ES $'!, 10.I I 11 % I, ,,, I : t... l ,III1, 2 t?,0 o..ej 'Io. b-L I pa O S X RT I N l0' J R .N - .m sII
,i I IS ,'I''E( -011 co.d n, od to. 'I ,io - HO E .. ... I. --.- .II

........ , o",o~ ,(Ioost IId 101d Lo9000 a COFiEV DO
-I o. .- -t,,,, v Pn l Otto t:,o i 10 000 64 t10 " '. .
O~~~~lEIT~~~~ .9'))!j, 60 ISTRIMRTS MSCA Il;,", 90,1 ... I,, 01 10 001l00 'I, 00001 10 ,0 1 .' -o . . .. . ___
--~~ll 1. I "I I,,0 1010 il0 I.,c,, P'-1 nc1 -oN
''I ~ - - l_ 000 --! 1., II. I, . "'1 i I .. ,, o .1O0I-012 l ..0000
'-,0 l "' 0. 1 ..... ,0 ,".'. I A-9,1 01;5 0 I e0le ell-11 0

$l-1I1. ., I, 10 09 ' l. II"' 1l-~I -,,- Eo l olo do .-oon Ve- d .! F0400 H0011o 140. 0 SIX E -1209
00.00l." 0044641-w 1000,:.I ,'0 ,,, _.0fl0~~'
'' ". I 'll '"'.-AIO PAAOS17 MAEA BE A ION T10N, DEER ''-'001 IIl' l11 0i0 i0 000 "Tl' '
,0 .0l00 o __o~oon 0I0 '0- ;.. .- -i 2 -.
"!" ', I I .1I ... .. .. ,I I 1 1' "" .e ..""" Io ."'5 0 I. . 1. I.___. . .,I( I7.. AC D M A I 00I ,-7 .O E '' So ""' "' ..o ..I0,I0 . I
~~~~~. . ..I 1 1I"Il . .l III"I. . . I ..I.ll0, I I 0, . I 0 ,I 1.1 . -_1 z ..': -"P ,-..r I
""" I , -~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -0_ 0I-- "' -' t, I11iNEII D1ADI111O,1 1 1 tl14N01, ,1'. -116 e-F ,,I \. .o.I -.1I;;
RE RG RA fE PIR LA DAMAS .' i 00 .:,0'ol I I~0III~~
911 47..6 PLLiQIE(R I-00 ,I . . .. I "1 HOTEL "R MA-c',.:;F .':-.,'d, i F, h '. . .
(o io ,t1000 ,t 0i0 0 I.0i .0 0 0 ,,,lOO ,"'', S -j I -D S IE 1-11-1 r0000 57042-13I- - ____

0: .., I .. .I ,~ ..0 00 0 0 .,' .... . . . :,-- - - - ..1.11,l I-.'I0 010 noon.-- ol-r IFovol ,, on "'~ VIV ENl~ PRADOll 9'' V

MAEl IACAPS BE AGST UA 79N S TERE PARA- LAS Reie AMASy (I, ~-.. Iil ,T

-. -!1.(:1l1 ':i.l111 YiOSTO '1IT RIS(i)VI S ]IFS falla Nosotm 01 "r.r fU' .fl :-,_F i _.IgP' I0 .ga o.to,.o0010
GANCA ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ .1oII ,- I"'l ill o,",. 0,0l 010 Tda o o' N606 \ I NTR ISASN I AC111,` `I- 1 00JAI IF. Aloon..A~~i- l __ -_-
I,.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A RE. AI",D ,dON': AD '".," ,.' .,,,".",""oep,32 pianno_ 1 I ___OEL L A__,___ !".',i ---,I..L JO, PXTAIN
1 ,0 00 do. 19 'n- .i'C , _o-1-- -I- ---6-4--- - - - - - -I--- o..I1I i 00 I ,, 0,00e, ,"'l I.II~i -100P0... 1.1.- -10' .

.M :,qn- --"nas de, esIii NU VO BE US ... '. .100 0 lo n, on T DIE O """ELL-O. . . . -. . . cI, Is' -,, ..
oo~~~~~ ~~~ Ao, oot I0 Po, ioio 00l !oplot ","'I", IF~ i~ -1, 0011 000 00 1 ___________
"I"l ,i0 Ol l.21con ialll oni ooiliolili"'-ItN,4LIidi,-!ii1odoo, I I,, ,
I, I I .i., 1. (1 Ill 21 ,l "`' :,;:l ... ....0 .. .ET..s M L'EB A.DWO
I I I I ". 0'"I , '''' , 11 ," ,,o .. , oo't to .-`711 1 ,,: LI :',, tonoo odt.nt, to I o ,-NZ N .'! GOMEZ:, I~to Rooi Bon ,oo ,,1:,6 LU-N `-0_,
I r.-. -' ',- ". ,;I"- I" '' I''' IIll I'1. :1,1 1'l1 --'.. I 02 1 No e V~ 'iil,-Ioo', ell 1172,l 1'a NS-'NZ "' -R XIE N O NUEVO I -1 I I. i -.
I, , !ooooo 7115noo'o i =nIoN I~, Atoo 46,At31CO'1 C M R I AL EN'iXl 666
.5' ,l_ '.. . . ..10 OG AFI . . ",II ll ILI, ,,. ". 01 I- ""' I11. N. ,-92 -" ,-36 'Y I.00 V100 I
..i. .. 10 A9 ''.. I I ;I "i.l "111i T11i01001.--0_o;0 :~oEl0 0 to ._M ,,_, 0
c-6a-.9r-1t No ,'o I 1,ol Ir' !'' 0000I0I, 0 0N- EL, nI~r 10,IVdo41 A OLAR FoA I :"0: "-I -," 010,-000. -900 I

Afio CXX Clat-ificatlup D1 ',il10 DL L i-A1,1 RINA.-D.'tttttt. 1P) fiae Oat tic 1952 ClabificzdUG Piginam47A

ALIQUILERES A LQ UI LE R ES A LQ UI LE RE S j SE SOUCITANI- SE SOLICITAN I SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
2 APARiAMENTOS 95 NAVES Y LOCALES 90 MARIANA REPARIOS 1 SOLICITUDES DE.ALIQWLERES1IIIIOPERARIOS -APRENDICES Ills CRIjaDAS CRIADOS -j11 COCINERAS COCIPIEROS 129 OFICHINISTAS -

I.%. I I. ___________I_,.III%_1-_______-1. c i- .f I I .. I. -;.. .m
tosa 301I.b-q- B ..-.C.A'.I.. 1Ie. Y, 7.!.. .;;"'.,. a.. 7.,-OLICIT,_,:,CERR..- I- I.-,...-- .-A.
"' I ......,aia...t-i.. __ _ a III ; -. 71 ; . I -W5,....ii-LC M:_ ___ **!-*..* t'I.I Aa
".....O....A... I. ,.. .. . . . I -c. ..I.ai c e j h .. .

"'~~. . . .at, ....i, ... ". ,. [ - u .I .el ..: -":_1 _.-I.,.r,,t,(7-GENIES -f VENDEDOR:t ."" .-.1- 1".. ... I .:, .. 7 Ma a.as- ..poyIst .1.e cs ., p r,1 t- .- 1 . ..Im1

-ill"."".., flO.D..L..O.. I. ...,1. 1. 11- .,,.A.!NO kFTi
... -A' .. .. R." .-A.SII..AN. C-,ERA- I ...-z. A. l.zNiO.
. E..".. i ,,,*"; jI I.i_ 1A -.
t- b c I-.I ... _________..______, 5' .1 -. :. . .II 11-l -,Il .: . .I,,,. ....I C1- 1 1- ..,.-4i.' ... .7,p .

SA, .. -. it ,-- ,i,,7 .;;;-- .- ."..." ,,,l" I'., ,::i.-.. !: q, I 9 .".. ..,...F.EL....... Bl.,CIIILLER. CON: ,
...... I A. A_ 4 .. ...~~~. . . ..._.. 1I1 . .....T1. .I,. ...11" -r-I-,. .
I ~. ~.ltI t"- r.. .... !." *, ... .ct. - -- hut-.' -a ai-c ia- -Ia, rs11 -1
A.IW 7 .-t'.-'l 1tI.I. ,,,,!-t-.i I ."l Ill. Sil). Q TISICO.. .-S ....-,~I t- l, ca- ced.1. ....Ar .d.l. p- Alit-a
.11.1.I I I.11. 1 .1 I. ICINA.S..EN..If II.f''REMIS ". 03 CRA'.AS __CRINDOS .... .A._ ..i. .-. ...... ....A . I .1.. ...I.'.". a.t-.,t- . adsaiais;ralIv ',. Allre
_r. ___ __ _t___ .., .5.--.,t5..tIt-. it-. t-rllyy A IIId ..,. . . ..... ,m,.. -. L.. ... . t.Dtu-o Al~-
.... ...___ ___________ _______. . . -, ,'" IM. E, I 2022.129.211
nS F116 151t Ie a-t-atta1 iK I~. ala T it -. mi..t -st ....... :, ,,II,' .. m .I.. . I. .. .~r,1 2 A E CI S C L C C 0 L -- -;. II .II --. -


a.. ... 1 . .r -e -I t-lt-.I .I :a:- ...a.a ip- e atries a .q t-.t
___________________ SO LIC ITO 1.,:: s s 11 I ....." i 1,L.a. MItENc,.11. a,;,.. -a% .--. .M %t-t- .., ."!.' .,-.- ...-. i.,do:
-IA ,,., I ,, ___ I ., I .. __. .i ___1_i__________ .. __ I 1 4 ... ..ti..aiI..-.A-- .- .. I -.11.1.-1.I I .
5-5_ at-. .I.ast-at- ..Caedtsc-l.tI-o 1.-A.'AIN...i _____________ i.ii"iiIa.., ..its rI.. rIIt-:attt..`%e..Uct-d__dot- mqqt.it-at-i t-Fiet.cIt. 1
iv e. sessi,.. 5titi1A,,i,,nt-,o ... WorOcter h t-atat-A-icry.de-t--:, .A..:. tsa-etI-- '~y ,- ..:,caet- c ,t,-e .. .t.pIt-tat-ids, % pt-c
...CiI-...AI ..i.!'. tt.It-M t-..s...t-r.I I rat-,.alt-Sects.earns ,mp.ca,
'__ __ __ ":'- I .;*t..-.I .. t.- 1. .....I.toiii ali-itt-a, -mcceia.a.e.-c. p.
:.ia-s-a. t i. ct. t-se.1.-, a ,'s. III ,iA,%It1 I. zi 4 L.S P.I .,.. .*:..: ..'.- !. ... I-t. ,; A . -_..: A II. A t -cs ....e.'.." t1 ,,~t .t..t-gi-t-iiat I t Fsa... hot- as ., st-mat -as itI-da-a
It- a. i a a aI iIiIt. r I...t-sa-tsa -4l-.-'at I5It-I-iit1 .t-II.OFICIIST St,-";,-, - -- 5 2 .Pr d 30.I IC .
..- . II "., -, ---- -.- ," 'I ... A,.. ~ .: .. .... .. 13 1)7 Ma ian o m plyriirm I . __ Al 1 I- .. .it- .. I -A..tI-I scat- A.: I,.ass- ..,i.1.-.P-
I II I 1. ...'1:1le ,- .' IL' :: I .. - '. !. ,A~ ,.,17.1I .;" ,:, ,:.'.. 1.11 ..".., ..,, .C.'.... .. "' ,, ,99 I-1I29I... ,

a'.. .C", -t- I si i. .- Ala ARA -,, f.,, lit..-c...' .. ..sII -i _ . .1... I, 1t.-"- aiaw .. w t ,-- .I '.. ...i'" m 1f r'' ""s .
rl ..A r ,. . II,. Ii Di- nI .,,. .. if, *1 t-'~.t- mi
3 DEPA TAMENT S ... . . . .. . . .... . ; ., -. .W 1.- . . . . . .
I I'. ., I 1. .O.ER.EI 1 .1 "....-IaI.:s. ".. . .a. sat-
atc sI-tc- a ..," S 1 1 1t. NAL'Qr"Ul...IAN L . .. ...11..f..t--tI, t-t-t-,Am s-es ..t-Itc -co a.s- 49 i1: '1
se.lt ra .. I. __ I ... .. SANTOS STAR I ,, MEND I"ZA "t"- ...! !. ...Is". iC' is. ,.oc A4%,-Cit-st-I II. ..I - -
DE-I _ - 'at-,i` ,, -,-t -t-,e l t -_t5 t ~- a FFt It tC Ic I tCt~--:1%.... -.'-'-'5 i. sasat.Ii-C-s____ -t- i-.-
a A T M N O . r .._ I -Io i.. ,iat. I I. t ." a l t- A Isa 1~-1 i 11t~~-..5..It I -aIa .s aiNFL a" tII .5 t

Is1 t-1.7 t.1.. 1 I .-.i .lI-.rL. ,t-z.Iet;- _a P' I .1-1, C -_--- - .Ca. a. .t-A. .t.-t--
--i C ..ItI... .. Am a"t a-i- i__ t_, --.t'.t-t-I 5..,s

4 H BIACESI I EI ACOLO.CARSE.`'..-.,-AN: .JO-I. ;I`taL '-Ci .- _. a
..-- - I I- I r: L. - .vet-.sirai'aI c de.ct-mt-dot W-t-c a -al.ie rt- aW- eottI ,l .I -arc .ot U .1,ss atatI t-;..A _DE it FC t NA.
tpr -,h l I- t % r --I aai 'a I CtIt-l at-Ita-i t-. .t. Ia-Ct d ass co trde ts ,-itta-. c t-- S-ata- sts ctCsIc -a-., t-e-its,..eC.-
I...e., at-a.t-a.i.t-se at-atc-t-Ac.-t-.I,-t-l-_ - tIt 1 : ...., vA t.v -,E- 'l i C:31
.Li ___u ___t___URO A Q UIL EES A 83791117sait-tt- e st-.,.'. a it-t-t-.a:,.,,t-1.at--- I eri.,Te.d oItI'Q 28 6 ,. t-Amt-att.a"-siII a at-Sil-..1..a..at.i

t-," I ." %:...".1l tlE` VE:%,ADOg I I tR. .C.t.tIii -_ _aa-1',41111,1 I I. I-.I IIaI.--I1.- 1 ct-I'Iitsa... a s..a." A ct-Aet-, . . ...1. l : I_ l l . . . . . . I .. ..I I... . . . IIOis.to _-Ct-eat-it-
__ - -.to A ... I'm I .1- .1.aia Cr .. C a I . .. .. ---I-
I . _______ -__ ______I. Qt -~ t~i-t-.i. I.. ,.I.t- tt .t-ti tt. I ..-t-t-ilc...iii .. O--..i ...Caiit-t- t -ii a d. a i. ,c i % n
Ct-.. ; N. .. I Ct-ao I _1C -0. II,..lit,.. i i- s t sca-aI ot. -. or"a--tt-I . 1a.
E M SA A BITACIONt os-C 1 '. . ___.. .'_.._._ .. r u II -....., ..I-:tl.,.- I-
AI lq . "I . M-It .,t- ICll ....,tt I -stroC,51
a ._ t- 'l A II C a. . ..t-.... : , . . ,t-., .. ..i. ;.a.. .I ...A.... . ... I .II I ... 1 ......a
l'ot- e A s V D D 4 L W O A I T .. NEI AD.., .. .. .,tst.I .tIeat-.....ost Ic tics ...aj. t- I.Cf h 1 1a lv,t--t hta C

'to. Ct 5~ %~t . .I I-. I It-IIT M N JA ...ait--s-tI Ia .i- ssIt-c.. St
-_"_I___.. _.. I A. NR.N..it-t-a o.. s-a -t-t-t. a.


,.:,I ,t -. ,. t ti A . . OL I CITA M OS PROFF,..SOR ,: ...I .I' .M.It--I1cI' it-aJ DO A


1;11_,.."T_0__,__I_-_._._,_,____ at-_ __t-t_.-s.i- zCItIiI- I--
a; ..to-.,.,.: 50at ItotSca .sal t".. .tI.-..-. Acat-tm ta -s .- ___-_E___i


.-is NAVES rRI CA LES It- .12.I.RDINEOS.0. . ct-a.a as ell." I s st Ic-,t-'c .
I ... .. .1.I . .. 1111," 1r;; I-__- I i. _a- -III I. I A 127A. ..OPER . .RIOS.- -M ,,- IP---END.-vIA.CES. E. -,l, :tt-ti,.-_--
s a O t-I'll, A.. -. ...t A e e:ss ~ c s e i s a s s I ,t- It st t.a. I. ., ,. .. .tjtI_ l-t-t I I a s1 I. .t -t I .a a .
I... I.-11.1.51 ; .. ... I,11.It-aI TRO It-tatli lt- ..I ,u,, A ~ ~ u. ..... ,I t a s i C la .to ; J '. lO .GE. LA .S rL A t. ss ,ClAaI tI. A- It -,IC 2 -I.. R x


,.4<;IN i_ DlTRIO DE Li MARINA


OCTUBRE 19 DE 1952


333323 RF.332.23.33 2N33l,E31..V232A.LA3.2 33 32332 323 3 N3313233'


QUE SUCEDE EN SAN SEBASTIAN?


Fn %,i t.3/333.k (LI16,232333.133322333333123232233del2Norte con2el 33g33332 de Ins %323.333e.33 .. CI L333i2,32o dc la
de t/3 333f~i. 333332 333 LIM2-33 23 3/233,322 la he3mosa playa 23mp3332d.3,32333 ... nauguracion 3de 3xpo32222fl33
dc3 s,3a3n ,232 bia 3hrentinparni3.3232333 de 2332q23ia 3312 grl,33/ 33 33ecti321.20...Y f23s3a3 313323e, 3.que hacen

pi-min33.ma y;( .d31r3i.(f)(10 LI de Madrid una de la223.3331232u31231333n3231,3323i332c3, 3delNun.
Un C,11]O i .1,1 ,,,,,hr.1 .11133.1r.1 2/0 33332 /3133d333. do. Ah3,ra es la pocaiea aa 33%.33.3.3233.3 0pafia. I


Dnidr No~in-brl 1


$65600
IDA Y UMELTA


Cff 5 3KW i fif4 W/W

LA RUSWfTTA DE LAS EVSyTRELLASV^^^^


IO Cryado ya .1 ^Atlintico mis de 500,


,-h, ll 1I .111Il' I Crecimiento del
a/n endizaje por
d, il;o II F "T "', 7ocact6n


3 2~ 2, 3 3 3 .3 .3 2


2d3,33n, C3d,32n2,pal33
En 1.323pa3333 23 3
!, 333222 3, 2. Viln. ., 3 3l 2
..........33e33233.,22 3333.33 -233
p..,22233 333 It3
;'l,-2,2Ii 3"'nap. 233233,23223l
33233322333222223n- de ll
I-K.. 4111, '- ho.I I 3233333333332323333333.da p
L In in, ne" lia ", 'le 11 1, 32iited Flit 3Co 33pny. 33
333' 2.33 3323333323 33 2L,,.
In,33 3 33 3 p. '. ,, 3 2333.23de232,3
2 ,322,,, 332d333
2le 2223,333 3
dl233A 33 322332 22,,a 22,333 3332
, i n ~ a a l "2 .336, h i .3I3 2 3 2 3I ,3 3 2 3 3 3 3 3 I a
dal, 23 2c.3 32 P,.-,,,, 3333 233 33233 I.3I2......23 Lilie2I ,. I.- nwn,,2 l323322.333232333333322 I


........ 3 .a.32.3 ""',32 3333 3 -3 del.3 3.


d33 'an", 3...3333 223 .3322 133 .F,, 3313. 3

.33,, ......... I.. I I. -,.,, 333Ing33In

L 3I, I.3on2.a 3.I23322 ,33.
33d, "3-I d,223 2l ,a Su j

U3n33333333333. 223333332 32.3
23 33322 ,322 2333332,p,3
2 3,32 332 E3333323333333333 3223,323-33
3 3 233223 33 2322333333 3 23322 ,323
P,2-3L333al33IN,232-2322333'
I 333,pr n1 33333333. 2.23 3.3,2333USIS 21.3,- 3333
23333333222~a 33In32333233 33a 3233
332 333 33.3. .33333332.3 323 3 2 2333I..33 2 333332332, 23,
d- I.,.. 2 32 3 3f22 t33 2 313, 3 3,3 ,3 ,33332 2
Nn 3,n la 33323 2 33 23 233333a232F
3.3332333~ .~ 2 .. 23.2223 2, 23332a 32-A 11 33,333333 33 I, a3


3.,.3.,.33.... ... . L


In`333"A 233a 'I 3.3` 23 C RSO 'ENS

'-a ;I 3 2.3 3 3 l-3 2 L 333333 23,3333 [233, 332I3a-

3333ge22333, 23 333 3d 'g2R,3 ,lu3n33
a-33 3333.33d323 I3333333 23 I33 P=32333233233333 23 In-2
323333 3,,,2o 3 ......32 33 333333333 ,33 333333 z33333 ,33 3 2 333, 333333
3333 33323233323 3.,331-23 31., ,33 32d33333223223.l
32 23, 32333 33,332322333 333 lp,,, f 233"3333 31.3L-13 3332,_ 3
d3I ,a ,333 a323 32" 1 13 3,333 32333 33 I-
333 23 3333333 :2333333' 3 332322
Ad i33,33 I2332 rge-3 11, 1333 12 6.33d3.1.3333223
3223332333322333333-332 2333332323333333
333,2 2 I2le32n,2IN 333 '33' 33-1 331 333a 233
33333333233a233333333 .3rl e
2, 33333333 33 ,3333333 2 ~ J- 3333333m3-
3323 333 3333.3232. 232%rj2'll3"133333233 d.3en
11-3LL333231dl3FI3 -L..3.3 2'3''2.3 de23 33
33323333 3333.3n 26 3d,33.323
23,332 2 02.3 322 322- III 33La


L,3i2rr*3e33 /01EL'. EitIn "Gacetn de Lii Haibania de 26 de febrero PNginaw bi816ricas
im molt/or ato~mico tiit' 1891, se publit-6 (a Ley (le .4Igantis rigciite o


3 1l.~II 32Ill /333 /3333ll 3e3333 ill3i33 I. 1, //3333 .11331e 00333 .Mar3ia riafitinu. J3333lit Pedrosi,
3 3 33333,3333333/fit. 31Ifil ie JoI ln, 1/3333. 1.323Colc elp3**ones ,rari1,nimid-frr(irstre
rI',,r el Conde4.1" 3.333.3.

.3332333333 323L33 3 .33333F. 3333 2 23.,3..3 j,3 3

1- .2 332 3
233N3333.3.,3333
No2,3323333333,I32,33 3P
2pat.,333 2,, v32t 2I132323

333o3332o232331333 .33,233.3333 3 33333 3ti,3333, 3323low 3 33333 333 L22333 -,,I323333233
33 3333323323 3 33 3o32:,3,333:0233333 A,3 --l- 33333333333,323333232 P2323332333
333333 J33 325333,.333323 3323323,. 3233 33332323..F33 3233. 2.33333322332323i 2
33 ,,2,,,~ ,,,33333333 2.2332 3333232323333323332332233 3323332333233333.33223do
Lo, 2. 2333., 33 3, .,32d,3 333 13,333232333 33333,32 32333333316233333323 23 33t 33- 2
333 3 233333 33333 2333 332 332332 3333 3,33r.323n3.223 3la
""o do, .3323333323.,333.2 33 22332223333 23 L
33.3 333 333 3 2 333 3 33 ,33 23 2 33.33 333 3 3 ~ 2 2. 3 l,
2,333,32.,, .,3,3,3.3233333333 322333333323232.23332d2.33233332
t It Qu.on"d, 1 Al de D~p la- o33rForie.t en l Gble 3 Prvincal ,2I&3.3,2 2.3 '333333333323 C223.223.2do3el
Ell,32. 23333del3,3332,or Vaent33Rodi3uz d22,,,,ndocon r3,2. 23. 22- 3333


Vuele a Espana por C/Jfflf

Disfruta cIo del mn /2jor ser 0 /cio... el mnc /0 / do...

/1/or la via In/is direcia.

E EXQUISITOS MENUS SIN COSTO ADICIONALESTA ES LA EPOCA MEJOR PARA QUE UD. REALICE UN VIAJE ,/,l0vWt -/I $


HIAGA SU RESERVATION CON TIEMPO,
U.4911 ndoe 3as2Agente de P3a,323 0oa
U-4911 de Cuban,, de Avaio3,d3'


A


de Sian Juan de Jaruco
22 yI

R.2 F 3 3*


F,.,,3333l,2
2 IC2'2333.32233 1


11 1, g.2,t.3o31323 ,3,b.uvo1233.
2.1 d, C31 "d3o2 do33P3,3do y23 I.-


~3/3 3333323. 3333

d,32do23P323. y Gir. W 11..2222333 3,,lI 3anciscei Ped313..
Cardenas. primer 1233,3 0,deSan

3.3333 s 3 1,2o,. 323 32
:io P33,23 2322,, 2,de3,3 23 CS
323,22 3 2,22,322,23 23,321:333,33
3331. c3223,33333533233,

332 23 2,333So P3I23,3~nn ylac-3
M 3332,3 2332333 033331333,N332233

I.3do333 23 u in.. n3i223332.. den
22_3 23 323 33233333M23an, qu fu


f332. 2. 33 3333.323
,,33I22333233 233 .1332i1l3n3itic


3332,33 0333o1333 23,3 33 3331
3,,, h,3g333. do11t33335223 23 233I3..3 3332o I., 22,22,33323,3

323 I .322332333C33 22333p23. 23

3,, p,33,3322nomp3ro 33e-c y3323 P32,3gai.3 3 3,333. 32

23,, .33323 3333332,I023,223 3e.3
23323,3323. h23 0de,,3 232 222,
f23 riginu-. III 3323 3333223333a2
3333 33de333 3o2,33, VII23on de d
22.B-t 333233,3323c33232 0233222

,-,a 333,2,32, n3 I 3323 23 03 .
33222,32 3 233233333I23 2,33,t 333d


2233323,3 5J3, y %.23d2,23233a.
.'_3 33n" 333a 23a 33,3,223'a'SM DE IN LESt"d'c
'AE IA oSI-cc~n'
1-3233,2, d 33333232,3de23 23i
III33,33, H 3322233vi-23o3333, d
3333333, de3A.oaa rnt cr


Page
Missing
or
Unavailable


n7 Diasn la Repfiblica I . P . . .. DIARIODL[ LA M11R-IN %.-Domingo, 19 deOcl."de 1952 a a a ADO CX\ a


~w ^? T'--HS p Inc


Runc. 0.01c


Adola 1'rpecrp


El 01411Pr.: CG' oin~In.. ololic morncco ic.
ECueca. o P 0ose s t sdm 'ciccq .Zcc0cc.'110do',cc...Oc
Lot pecoocccadeIPde ohooic-onor do' Bl Paroel ci -001ci d
b-ccroce.pace quoccoloboeoa esoc d. cc Odc alclo sla c Id
. n cccdc pPcOf000 V dcccccccetola actualc la ig o.d'.:z 01011
cris~isccbonccces acreodccaeles mo vsEcccc J C 1
cpicamcsCodaco eccctose h icc anfcccosdc os idao E boc
hoelloc pearoiadole ldcl-csoccalco, potr0.oh c Iccom~ooc I
ci.c 95Coc.IIoccoocce incdoiseabe do ecococ ichoc cic c.
occccIcIOcnocp09cc. Pera sccpcccc nacc-cotpc pinto Cococ icco
cricopoocobcidoc~ncscoi'0 hIcctcc.c ocixoc Doe cc..%P-.i.lcc.,o I
tode ocPno c ncicooc. poaCce r:c.d.-coeccc chiociacc1.


1Cultiall
PI ""I"A

"cli. I 'll I I P-P1
L, d-1 P. 1,, I-rIP G"'cP -c Cdl
dLc ,111 (-g. C-1- Pccdc111,1.111'
M. ......' I I


E lDxlcI I C T 0
EDICTrPL 0ll 1'1


11. hot,

't" d. I,,

rl .... 1", ;1"1 Nltll
p" 1", tu," de 19
lil"Ot I

Aell


. ..........


6,,-W-t -d,-d-
--'-t y
Ll
IIIA L il Cllt it
y leal-i obia -Ii- de
't gad,-
C.t f. 'A, t "p, ;t
nild-
It,
de la Cultura

I fl" C C :ti


Nuevo Vigor y VilalidadParacLos Hombres


0 aplaLdcI


Icolieode pardcccccctccpccblc

dc c scpolcccccon icipco IcaE..0c0
Id'AlbocdamentooctdclInpesiccii

Itipj.priocrdobcc do cede

Pc Ilecnocrnoto, hc olele Ido

..cceplacacocccc qoc i
cc-' n iccc590ccdc ospecocz
'e, odcc0deslIncocdooo
Il" decdc Ic spa cccc 1.0. 11
oc~cpoldccoccde .Icoa I

idll dl,1 oh0 d
'L t- I No-.d
o,11I.,11d Pi I ,, p I, P p 1 P

C blI Ilc l .1 cle hitc
;.o dl1110 1 P Op,dllcIPIO 1vo 11o p 11 pi


... ..... I I I 10 0 0. .
'W ,bI 111 I IOIIP l


Ton buy lop".z


-RI .- deP~c OI c F-1, I
f,,,, -,pCI Ol P tt.11


I[LUGAR DE HONOR.I


Occpo el Lugop P1 Ho-
1101 do oslo 11100110ofe
p1111-lte 011i11Pi11de Boeni-
to Alonop y pArlIgoc, oc-
bllcodo par111110910 cole-
90 "El Pols". Coo. gpon
5ollclocciPPIrcproddcimos0
eslo .trobojo, qcc merc16c,
el 1011i0 "Lino Coc del
Clcb Allooc do La Ho-
bona ypenoelc Iol se de-

doeIca11090111 dod 1101 onol
y de1lIc PI~dolid11d h11

El Direcctor.

Pcor Oloc c.Al..o.cyc dotcoc
P 11110e l I1ca d,1 OPm11

1.1.P1q- 10 11 lp-,.


-h-i.q- ,6I


,,n


losecedclccYiel prcI 1110100do
JL.l1111011id~d11Pc-1of11..1e
II 11111 de L1 I PIO p1 III 11 Pc. fl11

ICrad" oP II-1111011 ,.pesIl
ilobl c elo adoedcn 111 ,p -sr,, d I
,,.I. e1111 cpiPI. t pp
III lo isnos 1 t1111111 II I I s11
.I .... p01er 01c1c1 P I

111 osI lP Ipn,
a 1101; l11111.o11


Lo qpe dijo

la prensa


*El lia dele a Raza
"CII~b. 111 .y on rflIP d,c Pg~l-,p11110 c 11111d d .. ,11I 1


00101 -pIIorvnIII amc1pac, deI.c "'
!I lccdIoefIIzac.oy e l ePPIr 111I.

FI D,. do In R .,erpe.. In

Ic Plcd, 1011,11 dl elostcurldod
He I P rniP I d' 1.1 -dad
d Coo h~ i -1,1-pP .-nPcd

P IPIl I IIIII I o eH nddPI

nc,IP', 1- c 1cc IcAHe ~ cP
11111'1111 d-p,c -mI PIIPOP P 11


cc lccqidifl 11, c
E~o II -. PI o, '1 11 "1cgcP c l 1,P - Ppn r I c
P He Hn,' i 'l,11PPn 1 I cc P1111


PIP IcI IIIP-IPO -po"lccurpicp'I

ron enaltecer 'aIova ;c 01 pllchm
F.o-I ~ II...on. PIe.. I, bneg.c


11111' cc do pp n r. I.
1--d--lInPI~,l l0CcOenon-


c.1IlPIcp,1,pn HeI 1 1
100 ,, llg iP ,qu- 1-c, cPi d


*Record de' aecioleoteo

Fl ,, u 11-.10 do P1,*1 11.01111-


El CPnio doP Pc 1 IliIIIdo Al,


l'.11.1 9, in'I 111d11 c p a001-11o
Clopo 9l, otreI .0.01ugtijent
line 01o1rd0or i ,l~cIdcc

ptdelb1.00 doc'


tes 1 I .11pedi 'cllioo oil

1P11:,', c1f 1 mayor1Pacc16n of-
lcial ydp11cc lp todo 1o1...1101101111
pp rioph,,c de.111110 elp ccmc I'


5, I 1 ct1111d.o

'111 -'.I I ondo- Pdo ci 11
'.orpI no doI i I 110I I

p loll p IPu l pr .0pit,1'I11 P
t,1 111 01 dt A I IP o I i nPP1

-tau.c clontl-ccpl.,r1~oI

I., d 'U I VC 1 ay. I actt dd.do po-au, 1,-I,,dc1i


P Ppppbolc P1. ,101lIccico

,,n 'e-,P.1'c1P1 1 lJ clPP.10110111 I I c 10900d 1 0oa pt10 11c


lpr cpcilc,001 00aoo
,IIPI', '1,on do cIn, lop-d lent cc


0100do 1pdo o7u-lo11lllco 101a
'n cLo o oc -lA11pnd


cciclc. I deFlccccc Vrbccccc. fcche.
cc ldi. dl a~octual, qocccoclllcu-
PcrelmcInce ulnllsuperrecord. pccNo 11Icpc 11e11 Pc ccc

ploIccidccbuc Pac boccfllc
dlccblcadc uocclolcoioll e.
ccIflclc.in cI lc.cock

Pl txoP clcc de s ceaLey. 1cc ccc


pcclcc fd g decloies cod-col~c cc
alc~lcl..nsIn, prp-, ocoo conilc1,
Icirc poiacic coiijpcc'lopde ccclccdulrtPc' c......rla .1.u.. d...
so d V 1 doc ccet.
cntr alo. .cotraI cmia


PcPups01cc I'al$12cmecsulec 0 Pc cc

l~lg~ Ind l o'' Is pl~p~c!pccdccsuc
I-1Icos rentl.c~
Lc.o I cca o cmtrodictrl.

d.itcPc 1101111pc1101


m'sccc1c 1 percdc n.cc d cclcbcd
P. Icc lollopo.100IcligIo


d ... 10c111110J lop Ic c
"In I110 P co lc.Ipdlc
II do PIl'llllpcdlo cll.onlodcpo

c1tihccpllall Ley-D c loletoc
_rm igir I ,III


P clcl, lol~s d .c o d elI el' ll.
g'c c dcl pcrcl cCpccc1l clp, dente

mdaco ci colecno ieneploecleoc Ic


de n-inr dc, Js ei. .

deloclcul'cIlc I ..1.,.Icc 11cc idoe

ri cccl ic.

1 c,, d Is& 1r1f 1 cdcante ior n cc

Pb o 1c.cdo11dc q Ins 110 111111


I lccoccI.porr


--M-


e 11 fe i- 31


El DLURI~t cLI dlcpialco eloloeiaco ode lan calico de La Hebsaa
... I ~ ~ El dcccc'cccc cde o clks ce Lo. eHebeoac cocderceiIn quoco cicaucse dao cceetablaa
cc cha elceesede cc grede tal cqcccacocosdoe. tocefleccs. El dotese soda lam call,. babe.
moti dcbcc ocoplazbeeo ciliccamec Inc elo coel sptcdccce dittes rnatctca le sin cUuetoc
cocedo clateotorildes a nicc cccestta ccoz icoluoienc cucloseacaiesrn csclta cc anate.
1001r1000 o ila d' cas cite. sabcreiesotcc~trodoncei toe o. eozoa a Incogoocco publoca. Peoreadorn.. do
j0. ccel Cocciecios yp qocrceiooqccclci clccoac tcdoieei*1aspocte quo ha tornado Ia pco-
[it %rl.- IUA,31 1:1pcccccco tlciccon.qe. qs.ccno0tota le dicocto' cerecte dolam ciedados cabaeaa cclecaan
I I. . .cc pocqe prtot Ic nsccc ii ccc eo orgnctqoccto rcop toatceiotcacionel cipcozitgce Olcocani.
.1c 1, cncsto osteddo clcises YPaedi0 pt edocd. Picocsc scale onIneqcuocpcnacaolccisitanct@
p ~ ~ ~ ~ ~ ~~d cclc. d accc ernccso pronto c 0 c *ormIno Ia o cstteccleccquo ectomnpla a La Habana cc-
1.,'.,' c'pc~cc-oc do ccccstces wcscai cpteloncs. ol omcccca ccidcd pacec rncccs qua dacastada
.,a cccscpcrlo c-uad n adccececlar nhceccso por ccocombcrbetdc. Cocluscion:sce cdebecc
'onpcolblc B echos pccfccioc rouclccds. epedres o adnz a ba
P-1 Zan a, I ce~e ob -ccascocers cotas ccoiboclec Insci cootos pornc cosloteoc a Incoapctal da
.'' l~P ~. I I colc.n. ce-as cimportnoccccc cccomeIs soe Cubac so anclcq ococcdad do primrnc ordoc.


(7Dias n la Repiblica . . \\. DiE. cL R I %RI .- i..iii,,,., 19Ile fi.t..r LP-2 a .2g ini. -.1 -v 0 0 0

La alfirnbra munigica 7 iodoisdo., la senijara


l~t,..,AL I
77~ ...,. ,,...'7.,,7,77. 777, ~7.. Fr.7. ...... 7 a .1.7


.11 a77r'. 74 SC77,.A7170,'

7a.7 7.7 7..

M.777770~ If~7..77777 F,
r Un ai 11wapaant l adoIltnaiia"Ilhill


7 .777 AI I p... 7.. .77 I7- ..t7, :.7 ,., , 7, li O af, 77, 77
b. T.7.77t -r7 7, ,"7 ,6 7 ..7 ..777.I7.7'. I, El 777 In77
fiic 77'~..L,' nt,0,~ ,' -6 a ,, 7.7'.,w 17777 ,,i 7-7o on 7,7 I, )-,777

17b7 7,,1,Pa,..7 ,7 Ir.1,,.,d,a d 7,77777,07,,'
a'.. 7 77 .7777777.77,77 n7 `,,70,7 ,0,, a0.7 o-
'n~t7.7 '.,"I0,ca d 0g'I."... ..77 I, 7. 11"a 7'.
f077,,7'7 ,,077.Ip,7.7' a or7 7. flP,,77.


7'le A7 7 7 -7, del.4..
77771. 7777..77"7.. 7777,!-777
777777077,,,77,07 7be 71777


7. 7. 1. f 77h. 777.47777 77.77'


.77777s",777, .7.7 7. 7.e7t, 77777077 7rd1.7777~.77L. 677. --17q,7re,7.

7.7 y c- 7 7 7 .. q.1


..~ .1 .... "a7,7777 17 1777.777,77

d7, -b- pa77,07.7797t, 17me 777,7
P-Q..777I.. 7777I7 7777
A7,77 de77 771 I7.".77777
77777.777-7777-q- 777,7777,7


7177, 777,7.7777 a7.r17 da77777. 1
777 I, 7777.777, E N,b~

Ala Em a1 7 ci.17.1 0777,7 777,7


,,a, 77. 77,de 7'.177 77777.. 77
7777. qu..7 7777.I'.,J,'.7 ti0777W
77,7.C777a077in777777.7777747.77.7 77
7.7.777.r,7777. 'I 7 .7 777 ,77 I77n 7,77
7,7 7777 I 7777777.7 In 777.77 re,.
,Fiie 777,7 7.7777777 7.77 777,7 777717
an.77777777 771e777.77777777 le77,7777,7


a7,7777 7 u .77777 7,7 7777717,77777h.,
tr7t.n 177777777,77,7d.7777777,77,in77.
K777.- 17.7 77Me777 7."7. 7
771 7,77777. 17,Mallon)7.77777qua7a7I7,7,.
77 77.71 7gob7.'.77,7777 r~ .7 777.777777
77,7 I..77 -en7777777...770 ,' 77771 ,7,
77777. 77 e. 7 N7777.7 77777177.7,17 7 ,7.
a 77.0.'7.P*7.7,
to7777~. 777771. ..7777


ILit fob de h ummud nt


Los 7. 7,,cc.i7'dia 7.baC76, 77777,7777777cna7a7ores7 1.77C' 77777 77,7.777777 ," En In #coo7777777.7777777777777
77.1777b'7is 77777777..,7777777'.(I.ngreso do7So Sant.7. J- '7' 7.77.77777777dad elRe7777777Padre5777.7lnA77777
dd,77".P,77P.o 11 n l ~ cn G..7a e Sn.FandelCo7777.'de So. F77an77 77. i 777t77777
77. 4.774 .47de 777777777 7 .7.


77 7,v, t, Zp ,e. 777i* f~a. %louirnio a77477777El777 77,.,' h


7.7P. 7

N7'7'., k,"77,77

0 -7 <,",, 07'
h- -7,"-do.77 7777, I7,
17 ,,C, 7777E,7t.77.77",1.1


1, 01 ,7177 c..777 7.,77777
d 7 777777del7,777 ,7 07 77" 77
77 0 7777. 7o ,71 7p l ~ n


H,,777n 77 077l 7777m 77-W 1771 77.77


Esta es suCUBASak


* mnIBusconSOLuDPDos DE CUBA ^^
[Ry OoSyPWU y R

y 1 76.MOY. *0Tel. U-1936


d,777.7 7 u .. I.
I. 1777,77(.71


LI i i au Ci ligo Elecioral


mmi -R


77777777.. ent


Inl ,,pl' ......7,77...7771 77 d.'.


-I.. 77 l. .'". 7777,777"A.77.7
7 n pm-7777,777777.7 h7is7.77777
"An '7,777 7777,7777707777
777,77777 ,7777 777,77,77177077
7 7771 7771777,7 Vn0
s del777 ,N .77 07777777 7 77It. 7
u7-77 n y,7,7, 0777. 77 7777777l7u7.7,
con,7fin77'7Ile '7".77777a77777.7777777
A777,77771 1a,7777

7,77 77717777 7 7 7

p-777777 nd777.7 sde,77d7777e.,7777P 7,, (v.711
7 .7.777 771,777777,77 77
; 7.d .Ps 7I- 7777He ,7
:.1777, en,7.7777. 1'
7, 77 7 7 7 7 '7777 ",
,-t.77 77-n 77 71e ,7777'. 77
777,7 .77.Pi7777. 7.77 777 7,7.7 7,771 7
de77, 77777 n77 b.7 777 77' 77
77,e7.7 7 e777.7,,707I 777.-I 77,
l77~...7777..7 77, 077077 77 ,77

-r- 77 7777777. 7 7v 7 'I
7777 77777E 7'ms7
77 77777777,71777777. .,- 77 7

071'. 77 7777uer. u71 ,777 I',777

7777 n7,, 777777177 7777 77:n 7


F)'7I1.7 17. 777 7 ,7 77. 7I- 1 7 7
F., .777 77,77777
U.1 dn7 7 1d"

77.o77t77.7777


es77 7" "d'7 ';7de77 7.7,7 77


D r. 77 77777.7 7 777 us777, 7, 77 17777 7
El777,77t77777C., i,777777l 7777
777 do~ 77,777" 77p7777 7b 7'7,7H I ,- 7 7 7

W"7 77u 77777 S, 71,per- 7.777777~.Fl .777. di7 7 7.U d 7 7

'_ "7. 7.'-' I'- .
d, 179771d7.7, 9 77,7777,7,-1 7


..,7777777.77' ill,7 1:;77777
dl q- 777 777 1..77" .7...77.


7. 7 777.7,7 77 7.777. 7 77 7d,7777777777777777


Dr. J.I ripe: loiies
7,7,,7 ,777,777 de7 q


'I in ,7'7 77 1 7,77777,7 .77.7 777
y77,7 77 in 7 mr7,777777777


.'....... F-7 d,, j -ma grave
d;, 7777 ~ ~ r'd':II7C77j.77.7j7, 777.


7,1 777 77 r 77


p77, 777I -n7 77, di, W.77
d,77W,777I777771d7 -t--"1' 177.1


nd. '' 77 .. ...77 ..7 7 77 d.
.777~ 7 7~77 77'77I 7777.7d ,71,


7777777. ..... 7., 7,"7lp1 .


7 P7 77777" pia, T 77, 777n'.a 7 ,7 7P 77"!

d7 7 77777 7, 71, 7 t.7 d77

7'7777 11-.777777' 1 '71.7777l


-1111


11
(7 Dias)en celNtundo P* L'vJD1 R10I DE 14 N4RLN A.-DflflifEo. 19 de Oci. oIc 1952 e eUo CXX *0General i

.1 .- Ike 1-6Ill-tiF
S,. utEal


1111d d.1 'IFId 11 IFIt'I
SF111wA, 1,t A

FF F 111 F- llIIt, 111F0


DEAN -ACHESON

SIF I il I-IlF I11-11 1-11Fd AFFFdli SF1d

r.FFP dlF FFFFi dlIbI FidF11h.1Il* i jI1FIl iF1


ulo aIF Fi t-i.,F Il n' 11vi i t. "
* F1niu as deIFfiterza-z N l.l5FFd


ADLAI STEVENSON
luIFhI Flectral...


La campania electoral mat leameraican-H.113 1- 1 -1.F. IFF-d~i.1. le sF41 111 r .s. F... *.Fr..: vF lid E I' -J a1.. 'F. j
d .'F1.3r. f F:aiiiF".4Fl FF.F,'Ii P il F'F5Fr... FIF F i.F1.,dd 1FF FF


I'll F ill I .1 1.1'


'IF IF'. II' 1.1 Fill 1111111 II
Ii IFFIFIIF 1111.1 FliFiFFlIFFI


FF1111d d lll
-nm~d p. RL- -T.,
I I FFFFF I.

IFIFF d, F IndIIIIF IFIFF.F. d..
FFF 1led.' 1111FF FF1 en S
IFIF F men -..n l-F l FFII

*L1F baFFFIa F'clcFFrIFFlI '


FF FF 111 IF IFFIT


Ilk
4't


FE F I F F1l-:'F F


aF 1"


t 'I I F..-


F. 1 .1i F illu
* 111F ii Fl


GENERAL EISENHOWER

j- -F 11a 1 1FFp, A.11h~ll 11F
d 11FF pliFII

IF~ .. ,,IFII I ll F 11F ,21t


Eikenkhoer -
AMemania


,1411 'FF Ile5


* Ike iinionlrjiI.


L.,
T r. lie-
1c. a!

.3 e sk C i
Ei &er.e.


if
it
jo L
icr di


dl-IF.l-IF`~ IF.Il
FdIFdI 1'pF". 111F-l
21, F F O d F IFF I d I 'I F IF IF
p-dFII Fl-IF MFIF 111'FFFrlF IFFnl',
I .-FF l. dll'
20 FL-1gl--I, FF. CFIFF..F.. -


111FF 1can 1dato 1at dS .I,'F elFF11111 In E1111FF IFTF 1 Ill d e I

a IIiFF I IIF S F',"o o I


FT I Ilel-F del 111' H 1

FCl 1. 1- E-,FFFF


PerFFIFN FF1 il1, 11Io.


111F ll- llF IF


Fl-I1- t,-Fl- 11 11;e
"~IIIdl-FFFFF1FI t-'FFF d'iF d

drt.I -FiF ell- Podl- LF.I-Wll
I1 1 pFtIt dF Id-,dF i'lF'il- lii.
F F -hF F'F 1FF "..i d edl


FF FFi~l-icrcn~fFIFI FFFIFIo-FI 1945
Fi ,FIF dF P"i I l-Fn. mi al

Ill ft elect r1111F 11111 .se


.dF cco 111111F. FFaFF 9Fri

'IoF s FIl-FiFF pFFIFFFFFFFFIFF


*El Lrin:Ingl'aterra

PFr fFF el FFFIFFFdF prFmeF m--(1FF de pIFIoiFF 11111FF dill.d I-is q Ca d pd FIn
FFli1F.FFF -l-iIFF-ndF Fl-F
d 9.IFl l 1F F1 I


Cl 111F iFFlIF d.d. i; IFF

Fin,1-rFFeIFIF Fln-SF reFgFime
I,:,ll, F I- IFIFFIFFIF 9Fl-Fdll 1.
1F SFFFFlFIIF9FIFFl--IF F~c o n reer.I p a ri tF IF .pF


,ll, Ie d..".FFP F~-F

t'lilI. regadoa pFF F 1FF.
1,FF1FfnaiciFF deKanl pFFF m
ElF IF' 11151 FF11191 29F
dy Sl-FFco cal-I
u s' 1 FIFFI I nl -Fl l lJ s ei m

FF1 F-1FF'- dl,,,P11 1 l,,ro
1111 l-Flatllivl-l-l adFl-191 allDi1-l-
n o e a Ie ,ar la -Ienl-F IF
r1era ...F d l it I Fl Frr, has


ASMA Y_

BRONQUITIS1


juFF er esl? *uee e Al sfo oeSai seta IPr u ssre u im otcia zya E ,tmlnsbeSaidc lo-e To p"d oo
I'lle ane ee 'Fplr ocla e F pol F~n sd a clso" oM xm I creast .....11,, qaFo ab amo t: Apre16 Stai" aeesrqahbassdcas, c
I. FF1119t Fc, p r o m e o n u s r C r i l. n n a s ll L s t r e 111vle m s a p e d r u11FFe t o P e e S a l n h zo s 9 1 1 i1 n e l C n re o c muka


Cariones 'le la semanahu
F--- I-t^


I It E I "r ) Ile
el, I
11.4


car. a i,.,a :wnuarios .16 1- ..1.: m; Fc 1 114,
7Dasen el Mundo

f-0- r ...
:l;/ ; "l'1''' ,'...'. 'IL
* ilini31 13 In, I1
iii 1'ir ii),iiir I11,


Ma Tti'eo\
^'


Sc,k,,, C


Ct/b'.; ,.? t"'.w C S t/og1(4q; &q r/crs


Nue'u ;ia(lulec tomii ii Ia 11 Indochiniait


Em. p, 5131- 1 -1. ~3.3333 33136 OLie313*31 El1 13111313 *33133d.1313H3,I .313m
13.111.1, 1331.6I1,,,33b~ nI Q 3131.1 31 3, .: Ii,1313.,.13 .13 1313.13.31.eial 1313. M ~ o

gi~ d l l nq ir. cl: 131313 1313icr.rr13 13 3311.6 31313 13, 3 13 13.1:on13al 31311


.13 dHo b13 K 31K.aV,,3H3113 '1 r iti ., 13;.,I I o 13.'.-


"..itrIaen.e .~n ...... to KC!"' .. ,. ,.,13,.'
g*, ll 3,.1 m13 V""13 1 k "Ib,3r
In 3. '. K .IK 3. e,,131131111-r31113,p,13I'13,",, 1.
Her is,., 13.K., '133 113KI 13 de13 I.,I
5 all,13in 1111 1-1,3to13hi13.,d1..13.A....In-

. 3, -% I.1 '.I. -I
I r4A ..1313n Iod."'!'o i.;ril".H


113 ~ ~ ~ 11-1- a. 31-1 S31.113 1'l3,3'l .

11313,-111110 11, 1133,lt31r'13lea
1111111 .3I3I I a31111 i i

I'' dtwi13 ..
.. 13 I .,PLa eB.-A

all13, I l13IJ -613. .13L,


N. S DC13 Vd,:"'; l33e l

"..itrgaer T heli .." ,l lliir IIl,1.-n


Ii3n1n.If...3.n13 I, ri1: 1: 131I1313111dc31 -- ~i


"1 c1331 o.331 1;,13 .11


ROBERT SCHUMAN
* Aiisaron a Fari1oujk
K13'.131313131N131313.1,3 .....


El au,133 1 .,,,, 13r 1:31 ,
131311313,'El. 3131311
habi1131 11. i 13
11l l 1 3131 3 1313 d 13 "' K1... ..,.. ... 3113;l 3,

13 l de -,.133'1 .3.' 13 K1,131


geicral RIi gi t'iiv en Londres

a]3 133a 113 133N.iro .1-3 ri. p131.3.11 pa13U13c.3
d., '.,a d a


1313131313 to d

313,1331313'131313' 1313.b13.13(1,,-. ha,


231'',133, '13,a,..ooa
13',",1,1.313,, 13,-t
13s\con 11313,, ltrs-i-d
',an t. n13 P' r, "
QY3rnb t, --. 0 u -n, ra,

e.-im-1. 1E,13 p1,133,, r 3
:= 3113, C_31 ,;,13,,1331,13 131, 130 3

13-3131313 w 1313 3"."
to~p1 .,I: 31 ....331 313131 1. '


CINE INTERNACIONAL


r pin ha-l


hna. &K .3.131'
o I A 13313"3 M313 -3d'
d1K., 11, 13131131331313 'H1313- K
,13c13 I,13131I.3I3a.
d, Eppl,, -n313K
*~~~~~~~~~~ll J1'-3.3 1I~"h I',13,',3


"La historic de aqiiella noche"

I u. 1,,,,,',,3,.3..1 ,:,~ln*133gol33ifl3. N'. '1.. 011 ,.

ri'-3re 1t 3.s .e L~ s pped 13r .ba, K .. 13. de13, 3 .3. -d- tr.13.,,dc"3 ('ilo ,31.Carel'',4

y 3contra ,los ,ea 13,i 1a,,. e3,diant3331.El 13,133,1. c 3.ber pzdcd a p pestro Papt, y tro..13 h, 1.,


* .I utuj3er ni><1l1'1la l 1Tres vi 11311)


HIS 111111110A13lW ,MIM
d,3 3 I 3 N1


3I! I" d'1I, -13,1,3 "d,.1 W "1

13 ', 13,di. '""-,113333
Los Granos So Van

Desaparecen Pronto

Nixoderm "

Aher Seluanie SB.20


4113Hollywo133od1

K I 13,' 333

A.,ld., I 13' -

13113 ,31,113 t 111,1,3G11
I 33 A 311


-Y ... e liis.'Ii I j titi
r .. .. -Aa -p.-I ir '..'1K. 1


Jil


* 0 0 i,( \a>\ * to o D. N 1>1 1{1 DL L^ % ARIN .- uiiiingo. 19 tic 0,1. d-, It
DI \KlnflE LA 1%IINA.-Daimingo. 19 de On. de 1952


11 r I I k ( Inr|< W~ih l

JOHN'SONTV | '41'.
R('1rIrk-hi' Ia
Fafmac.a do lurno bay


EL IS' 6272' B.272 |HOY DE TURNO
F a r m a c i a 6i"'..I,' 9' 99,99.99

U-9456 9999i. '

DRA. MUNTANER 9. 999
FARMACIA yOROGUERIA 9 ,.,.."

TAQUECHEL1 ... ... ...
DE TURNO HOY DOMINGO 1 'i''',,""'-,"'^ ''"p;d,
OBIPO166913M-7674. M-7675 9
Telefono: FO-3673
DE TURNO HOY DOMINGO 9 .
999999999999 99. 0994999


A-8026 M M1 74?

A-104 A.W i


a99999' 9 9 H,9'9 9


Pr,

c9 ~ 9.9.
999999999999999999R

9999 .99

.9 999999 999999

9 999' 99,,C
.9. 9.. 999 99.. ..


0 I19 9 9 9 .9 9


Il corazon ie Boliror. 1111 ugoo,I

el lcstaincnloYlips rusos

L|)CCrial jara PlDI Ni III


9. 9 ', r . 99. .-.
999 69999999999 99.999996H 9 99999
s999 999999,. 69999 [
bo, II .... I"'Il 9949911111 9,99' '' 9996999a
99999,99 d9,,9999.9i slodu-640an.,
9999996 9. ....... 9 9999999a 999., 0999.99 99911 09H9. 99d 99
I99 99 999999 d99999 90' 99'It"999999999 999
ho- 9 999999999999it,99,d99tA99 a
1. 19999.996 ,999 .......09999999 9999999 999- 9 999
1- 11119 9999996 9 9911,91.9'99 9
a9I9999999 999*99 9,9 .119 Hit-999 9 g999 9 n. 9 a9 Sn ti

9999 999,99 a9I,.00;99,9 9999999999999,4999094" 99ha 9
99 It99 999d .9999a 99... 99.. 999. 99 99999nt 9499-6 9n999I9,9I
9999,90.9999999999999999999999999
999994999999999999699.9999 ,,,d9999nadn9969 999'69I 9
P" 99 a99,99 .999 d,,96999 19,99 999 99
999999099999-99999999996r99ait99949999999
999999999a99 909999999,dn99999999 99999499l99'n
I"996 0 99 999Pi999.9 09,999999999699
9999999999I9"'I 09.999' 999" 999 999999. 96- 999
99999, 99999 999 99.999 99999996 9999 099
99 9999.999919 n9, 99 n9999 on99
9.69999.,I 9Ui 099999I" 999999I 99999999999999999 9499
9999999I'll 99999.991419991-9,9y999999.999 le 9
Fin 0990099 9diDc9tvcho 99t Lnn 99ua 9'q 999e
Man. 9' 999ll-I, 9999999999999999 9d, 999999 99999.,
I. ." ,a99 .,a909- lt D99a99 9999999 199991999 9-
999999990999 9 9999999 I999 a,999999 9 a 1 99999 6999999.r9999999 9

90999999-,I9999999999999
I) -pn q 9999999999 9' 99' 9 "999 999r 9999, 99- 9999

I, 9 94
69a9999999999p99.9,9
9919990999 999_ 919 9.'9.96 d9,9 1-99
999999999 It,9a999099, '9 199999;- 9',.'J"
9,999Hl9 """ad 1 919a9d9.. 91...6
9 F,9969996a- 9.99099999In,


I,,9.a 99999 999999999999999. 9E996 9
999999 .99999'9 999969,99996
.9999d9999999I99999.99.999999999d99 c 9Ii
099.99999.9999909.90999999999
""o 99-99 999.99999 9999 99999quiet99
L 9 999999999999 l 99 09009
full9 9 .99 999999 9999 ,99 114 l99 99999
,,a[ 99969 969 999999999 999999999 9
-99999999 99.99I9 9999 999999999..
p-, 9 9 99999999 It-9 9999999999Ind.4
9,99 99999999996999 99 999 9999n9O9
9999 9I9999 999 099999999'9 .19
c-9,99Onri99999999999909999999999999
9999999999L.199999 11.99099999999
ise9999.9,99999999999nt9ndld.9
99 it ha 99 9.9 9999999 n,99. 9969 99. 9
li.9 n9.999999999999199999999999.99
I-9 99999999 9 9999999 -999099-
99999 '9 99' 9.0 I.,99999999a09e 99 9
NIL9 999ay9 gain961en99el9 99 999
9'999 999 999. 9 99999l 99 999, c
99999.99-,9999 n9.1oE9999 99999 999

I, I ad.t)md9 99.9 999d9I9d9n9p99I n9.I9 I'll 99 0999999999 119c9.090909.99I
11 1i 9.9999 9999999999 99 9L9
-d I9 h, 999999999990.6999-999999

9 I999999.9.9 99 9999699999 9
99 '1199 19 h%'9 9999,9999999999,


.d ,
.1


Jffl'T ,9 .loo. 9. I 9.. N9ot,,0. ", 99' 69llt '99 d" It.99999999' 99d- ,d, No, nnialuaD0MAR0I9N996G I0 ln;,,c', In. P999/I1'99 IOLCS Qfo'>&II99 .,. d i.9a,,' us a (i, 9e 'jiorfn C Iltlli
999699991.9 99.66699 ~ j~ 99 9'9 9999999~/ 196'99 9 r/19 .9
9969699 .69999.6999 9'99 999999969 99 9999 9 9 A9'9 9'999999 '9 B~t e rlin9909906I
Eli99999 ljfIj~0,Il99 999Ailw9).eh 9 9fss. u99lE D CT I
9 P,999.94 99991 Nl19 I l 9619.'1 999 999999de' ,9flue 99 se 9999999999991991 994999ill96'.m c'c
99999999999991 9994 9 9'..999999999999909999999199 999A99999.
II 9P9909 OF IA 469R999 9999 9999 19 1 99.99999 9,999999
I999 999999O,. .A PADRE69 999999999 9910
I Pit 99 9 9 99 '9I9 N199 109 9 k9 '99 It(, fltid 999999.I9999999.9'99999999 9999
KA 10 I)1 .99999199 9 99999999999' 99 11 999999 99 9 9999.9 99.9 9.
'an99,9999 99 99999919999.99-99
MADRID.go 1',99999999 1. 5 V,09 l 99919999ig" 9 999991 .....' 9ulvh
0 A,99 99 P6 9 q99 gu.9 9on.9999191d
,11 994 9 9 99N919991997999.994.939 999999n9 999n999.


W9999 ... o.i.n999 '_ 9 9
r 69 991 49999991.9 9 9. ......9.9..999909999
M999999. 29494999 9999 9999999 9 ' -9w99999 9In-9999999I9
91 99999 99I 9It9r 99it9499999)9199r99999n,,c 999
ft9 d- C9r99 9 099999 tv '9999999999911, 9999.19""nP99ole'9S


9 99 99 99999 0 999999999 999"I" 99d, 99-nt. 99 99 1


C-lu o20ornpfiriid bnnenlscrw

BEriIIOiJ)(IBASTA A rP tdos. Con un,5919994a 99999999 99949999
BRAVOE99"I9O9999 99996N69A9,..I. 9. 11
DROG lURIA ,, I it,99999 099 in,99,9
019999 / 9t/99999999P-45116 2.h991 r'l cb`09 99 0699 9 -"'I-/69996 96 49,949, d,99 1,9 in699999 I96
1 el i00 99999999 17ibu6 y99/S'C9'999999/9
9999 "'999I999999l 9 I., 9999,99,79999.99.9.,...9 9,9 ......99999.99
9996996 : .4: 999 99 9999,9 9 99 99 t99 999999 i 996, 999 ..........9699..99nn9.99In
_________________________ 9 999,990999999,99999 1999 99999999 I9999,9999
di",999999999.n 99 999n., 99 09999999.99
I 967J9 ln.c... 996 999996n 99t, 1991.9fl960 1",
FARMACIA. 17.y. ... or on. .9 ne-TUAN HO'' A ItI-tLId

I 9 IFN.16RIS ."/"Ld v 1J 9. [
11 AA I9. ,,, 11 9999999999 I "
6. 199 999999 "'.990 99 1 2 3 3 1 o pe' 99and,, 999v 99p,,, 9994 'n,999999 990999 9..'HI99 9 99
~ 7 9 9 9 9 9 9' 9 9n9 9&'9 9 9 9 9 9 9 o 9 9 91
66999.9 9 999990999.999999999999999999
999991 999 9 999 9,99099.. t92 999 9999999 9999999p-99 9
0999F90 99 96699n,929Ile9999,999 999999
699 909099, 9 9999999 L .......J2 ~ 1J 999999 9999 ,99.9999 n,.990 "9999I
7,99999990 9
9.99 6461466.i he 9999999999996 999,,,
6AMA66999''91--09199999999990999d,109c9t,9969Fr-999a9In:9999.9
F I- li199,61[,I,99I9,9999tl99 99999999 99999999 99,9.99.9'9,
9 6F9 9 ....99 9 '..9 ..9 9 9 ...9,
F99999d9699,9 9'n9999-9999
9999:94 799 99~ 99 O G O E99 99999999~ ,.99
99 9 9999 699999f99 9In99"9 99,99699 9999 999199h-19
A9 p m 74 6N6I mp 9 9 I 9 I 9,99 9 .99 r9996999996 999
999 "IT ),u i;19,0499 9 999'lit,99d 99999999.- 6'
N.p J9999964999499t C on '6 ''m .9 Stuf 96t99en999699 9r9999999'n9"a
0 o9499999949996499.99 9d.


R UW MUM_ ^? qua e-t qu iaa
..qd re ,.d694 9p a l9d., ,.9
M,.49tu.. MN,999.9999.- t
999699-99 p. .96. ... ir9u .SMLIDAS DE LA HABANA
DIA NOCHE
'6.15 ,' |
545
12245
2.45
5.45 Told- ll...9ml 9.9lid..

dP-....'. 6i.9969d.,.


SLA NA NCHUELLJA.
La Ruta de la Cortnua

HABANA MATANZAS JOVEUANOS PERKO. COLON STA. CLARALSAGUA


P iri9., 14


Alo MCX


, A; f - =Mr


'9. .... 99,99.999L-,99.1199, 99.
99999999,99"m9149999'94. 9


t9. E9 999619969999990999. 990,

d,990,999 9999999999999A.9I99999'I,
99ue re,.'099 .999999999999 9909 9ha
0699999099999999994999199969996994
1.11, ', a."9 699999 9 9999999999.1
a9999999.999' 999999.99.9999o99 999999999
la. 99 9m.9969994099999999994 '99

Pe. 6999e9. u99099.99999999 .9199
99.,99-19999999999999 99999999999199999
n.999999v99999996919..3919196999a9l".
'99999999990999.9999999909999999n,
99919999999999 99999 9 "969 9.9
99999999999999999999999 9"9 99-


99, 9999-9999 P00 -99999699
999999-9999999 9999.99 .9'99
9969 I"9199. 1,,s9999 n-,9999L999999
99999099999 a99 l-9999999999 '1:"99
99999.n 99999999.9 999999.d,.
99999'919 99&9
'0 q-9999 999999699 9999. 0
99999999999999999999h_999'I999,m
9d, p- [9.999999 99 1-9
,-9 p. ,e9999-d99,99E0999999-9.99L99 99 999 99. 9 99 f""'99 99 09 99
999 992_999" 9999a99 99991-99
,a99999 .99 99,99 999099999 9999999999


24 '

99~ ~ ~ ~ ~ 1 1. 1 '9i 9 0,4.99i9,t,
9LO9S9999969 9999HSPL9T90699 9Dr9LATruman toco-el piano

is la A-0M9ble t9 .'tz ante 2.5,000 persoita
99 RTAIN 9 9, 999
09 l' o.lg P4 ad C',. n.man
999999909 999 'I .to ,-, m,,, 99999999999 999999999919999999 099
99999999999999999. .9,ol 999. .99
9999 99999 h.oo92 b'' 9999999U9 9999999Places 99
9 ~ '' 09 0Sulu 99999909999,996 r.9.9
sr 999999. C 991.999 . 9 9' .9

"Il9999991M 9. 9usc~ 1b,9 99 I.699999999999a
99.9999 99999. sa. ~c I 09l
99.990 999 999 oorbeo ,o 999 I99.-99 ml.999'__999. 999 a99.999 69999999.

99999-9 Ca99l.909 99099999Sonido y fulgor del..
99 l ..9 il .919";s99 - .9-..
9999 9999,, 99 999999999999999999 999la 99 490 19
9999 09c999 99999999909999999.9999.069999999
a9 9 9s99.99 99.99999 999d 99l 999de 99 909999
9999a9999. 9999 99 99 0999999 9999 T91
99,9999999999999a99999999991 -11.1o del d!,999
9.99 999909999 999999 9' 999999999P9
999 ~ 999999 5999 9999999 999999,99
'99.99999999999 -99 -o9999919.999 9 p. i90619999999.9999999099
999999999999969 999 9999 999 Pill...949999 999999999 t999999999999 099
9999~ ~ ~ ~~ ~g. able09 Is9919I99 099999999909 9099t
q-99 9999 s 99o 9999999e 9 09l 999
99;99 99 99 99 9 199999999 o99 9 9' L o. 019 99 999 990 991 9999 999 90h
1-1- S,99999999 9 99999lb9-999,999999 19999 99I99, 9 9
on99 99 so,99999 n9no99 999 de999s 9. 9999 9999999999 0999
99999999999969999996 9999999999969- 999099i99999990 9
9999 a 9999999999999999n9999999999999999099999 69 99999999999
a99 "9' ,9 99999999969999999999 999. 999999999 909 99a99999999999. e
d9,9 9 99999999999999999999 99- .,b.1 sapi-1, d ___.-moEs"',
09.9- 99 I99 0"999099999 l96 99 099999999969 999-99.9999999999919, C, 99I1
99999999 9999999 99c 999 09999999 9999 999999999l9999e9l999999049
s,9 ,,, p9.99-999999999 0990999999999999 969d la pe 999996d
1999.9 9999.9999 99999c1999solo a- 999999999_99_999999999

prefiera


LA RANCIHJELERA
La Ruts de ls Cortests


DI UM1IE' L LX MARINA.-Donongou. 19 dIr On. de 31952 Finanzas Pigina *55


La 'iemnauaI'inanciera(\ Bilnecnapeiio't

teen iebs en hisWAW.00..,.I. .... ....0,.11.. 0s nipo.do Is xp rt

0000' c'd... 0 ,,o d oool eo'ooo'o'o
Ltio s01o11000 vtoo ooooo p1dooloooool
000 sIpson.000000000000000100010000001Pas0d 000.p
boo ooshoso.do ol~oodo 00 00 ooooo Para00000
Is oo I d p oool ooo odo
olooooo110111en0l0010'0 0000'
LA10010do l o, 01 Io.dooprlotet...1,,Too I mboo 6ndo n"'p Asolollo do'o,'ool d o pooolo ionen oOao. 00
00.le d 00 10 05 l El oOII. 00 oopoooooo I- dopodooo
,I I. ,,tdo.c,. C1.. oIt- 6ndooIoo .oooo d'o,.-o
boa 0l0".r 00 0'nP3 snc~. *orse100 H.ooo do 00000.'
r e. ."0f"''''''0 triboo polloqoheld li onlo I
lo lear 010 01n 00t1ta l, oop ldol- m ool 01. .d 01p0d 0
i.00. 0 .0.oo limpodoo 9hto~o il., lopol.
1.01...h.0.0 .0'.'I' n nu-.t

Iooooldo a 0000ooo~s. l rosp00 do Oo ofiilooy dodo do
elpdhl o our. n'o o v ost01000 aror00000010,odooood o, o

ConrilctcienciAagricolae nlsraonInci,Roealiza Uricguay oi a

Sc saliiz i (IIC (ChlICI (ipaii(


r..00 '0' 0 o prlo o .00
0' 0, o oo~oooo ooodoo
h0'oto00opodo. ooooo. pata
0"000 d"0p o 10Oloph
00 0.oo 'dot-hoI.00000" d o '00


ooooolo .p000010 da~ooooo o 001
do'otopoooooovlor otaloldo $00.000.
Foo pootoola da orp01 00 00011000


tO9 dotl 0000000 0000doo' O- 'ot

000 do ctlu138 -oFoIdoooooo "
0to 10000 000. e 01001001 1 2doto,.
to do too stl-a e..
0000. r. 'I toooooooood.do"'"'
001001 do oohoolo 00000 hooooooo
poosot 00000000do 0.00010011
000.. v0000001, 01 0 0000


metoio ootooo dooopa-oto odo
do it,- -oo do oOhJolnol

paoOr01, .10 0000n0I" "olo d
lohtolol'o0se0el00100100l01d0,

00001dr tot 000. d00,00

o01001s odoI,o.uoooso hootooooo
ohrloooda o d.Oooto. d 0h,64,-.0 10'
obiaoooaosootoodoodde to loolto do
Os poooootgooyor 0n1elo p0000de
Lop Laoono hl c~tor po.fehtooodo
oo. odopr tlom loac~ do poodooo 00
Ley L.,oC00100 vipoopub ol10chos .
o~,oot oooopasno auoroolr.oooolo,i
0000000 on etoo.olooo it, oodios oitho


doi Gooodcaoooo pooroooobotool 0010 c,olto -lo 00 Ito voO' 10
10 0000a01,oq


1100000 up". o1.

poolldontoo 0001
paroo eocdo d00010
000 0 000 ooloooo
'00001-000,,g
a01 ooodooo 0r


ooon.o.dInoo. a de
O dormdno el o.orth100 .A.poodod,

htoo~on oma pro

d.l- hoodootooo


en el entreiana enlo tie

ini(istrias del iMis

-------- Por 4-1. Pl r Ial.oiIlie


inieresantcs nor1 i

rclacidn con
.... 0. .. o ,.


Oo'ooooooooo~opodooo~oo o 00.0000.0. .....I
0000000 ~ ~~~~~ ~~~~~~ .. ..00oo olo 0'0..0o00 ...... oo Ti n N c ra u
A'.o.ooo ,'oo oloo'o Io'pdo do oo 0
0.0000 lo 000000 000h~b ol000000 0 dooIod


pr

0000 I It d op0001l0 on! n o tal' pol Ioo 00 000.0doooop',' T ie n BoN ioo ra gu a
d eooo eoo noooo nudOoooooo Iespld 110, 000d o ooI
000l01o aO qeoU:IosdIo o000 Io0o0 011 oooooooooodoo o
do Idruooi ~' 0000 100pho' 0 10 oo d lumm I-va av do ot,;- u hobooooobo clO o ool0G 0
I. IOoolo lo 10000 pOrlo.,d vilur do l
I ,pit00d loll 0 lOOoon 000 00 00 h,.00 0. Polo
000~ aloo'Oo rdo los I 00000 I0000101 0000000 00000010
',,,pooala,, ooooooloo i osefinu oooooloo do
C' id 0 s ooololea 0 .0 do0I0 fib0 ...f00000.0re oidoe ldoish
y oo bag-.odEpooOoo ooo'ooeopar OooIm oodoooooo

10 00I000 o ooo ypo01010ooo0'0s00000 000 0000000
01000 00 oOOOOOy a 00 oopOoi'00 1. Oo 0011sta. I 11010 000010 e000100001000
d ooto. o dod do!0001 Olofho ). to BoO .00o p1000 I0,b00o000..0.

0ho 10 000 j fina00 l mendo te01 d010 o pooootoono o t doto0t0000000 RobertI.doh.
hoo,o dIIntro lo Todo iO"IM ooa Eooto' ob, 11910 C9. I noo .'do loll I. 'o.0'
I aol. I no do no l' o ol le o .O IO o ild I t sI o 1 1.Oo o lgI oo II dIooI, oI
0001 ooooO olooPlort o i on j uooo ho-00000 00I- o I, ooogorpoo
p~orrm dorueasm000010 pluou_ p"on000000 0000 .G.bl...oI00
I0.L0 I a0I00n, 'eoUtW d. 01 1 0 100l0 0
pro00''Ouooioo 0 0000

%olumdodo000000acu0 odooo 0"Ooo Lokdooss o: l'
It.' ctonana entomp`'~ m~ te"I o n lPoo MiuelPo'ooiooo Frgou 0.0 ooooooooo, loO Nicaraguatoo r.op
,oohdd dol,' o ,oa0.o o0001d0o000'oO 0' t'Ooo oooololne~tin.o aupro-oo


Io. boo ewd p oo Coo doltotoo o 0. ,000 u001000 l0II000 ho ood Ilo, p to t

ell It, svdmmaoamnouelv100000001 i umio o n00 do y ;,i 00 ~ u
oel tooooseooooo ogootIo..obpodoo',o.
0000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pre0 00 O000 oooodoo ob h o do, Oo dn Foooooooode
oo oOo' 0'00001 001000000 d OIL Ol~llO obioto ooo a a rg. 010 looooooo


011 b o 0~0. 0101I, do sood'ol1o'do I"00

P ar0010030.0 000000000 P.010000fill10t,000 00 0 of

'-I ooI., dod.olo01,rrapota 00100000000000 00 00 11-10t- 1)",000 hIoboil." I p01

mies o' do ho do t.ooo oas"'rl ` a d ,o 0000001a00 odo, u
qa Drooollhoodo 00.I oootuacasL.oodo ooI:,nr eo 'enp,1- caaesd0I
000a 1'.. d oooo''' oolocoooooooooasoo.Ioooneoheooso
ao do.10 dooo a .m n Ih
tO ~ ~ ~ frclun Il d dod0",elrooooolfoIod'.o
dion onooopeodo to des000011o tooode ohooooo oof'I Im'o "'.o VanoeO "ooo
0000W.-o tuo Ii 00d.1Po pin00,0u .0 der. q 0r ii. ep0000quidoelor ~r
000"1000. 00 ondoooP000 60
'1000001 0000m-0 finoloooooo, do l ah. t I Iim eoa ,0t


00 00leja00dro 0001010or vlotooh
0la 000ot 00 000 onoootoo200,f001'a
dosoo or npiroppasoo000. Ploy 000
0000 detljDirectoodo Gooodorlsde
Uooguioo. ooooodooanimalane
do 00000, oopooooooo 00 0010000
oo'Oooooooodo 0000. Op.1te do Ioo

ilo bo. Oquotrb. o 0,oroodo.
-oud cluoe0000000do u100,,,00's .
I Oo p-0 In 000100001 piooodo 00 1,00
do'o-'.A., PcroHollo, 0hoo.oo
oooolhMoo0leo do, huo 00000 It
00.00 o"'o ont o 00 100101w, 0 .10


VO0010,000oo0 oooo0000
La c-te 0000 I,- ooooaono-ooo~ot


MAquinas de Oficina
Do Ilas oesmpros.!lqloasosrc
En RodR. loo. stilon y capOcildades.
m "OOIO NEnO dloF.Oloole do aoAona


Maqunas dPo c" mac AT EA"
tOlqooot 409 do Sumaot Lo.a 00 t0o obooona.
lolop o do Co-ttalono. SAEGA do
ProOoIOOOdo Chequespooo romooooooooooood.
l~mto raosoooo Coooo do SGoqrodod.
TcjoPoroOR Vooohboo 'lor S11105~b, AOchiocO,
"POSTINDEX' Ecrlonooooodo l amooooo
Muinas IOOO"Pieorce" 000000 "ANT METAL".
"000 do"Ooo y gooohoo Noloooo Roqitotodoooo
OO personal. 0000000 y pared

'BOLSA DE MUEBLES DE OFICINA"
O'Reiollyo409, los,!. Edilclo Lo Metoopolllooo.
Tol~lonoo.A-7743 A-7744.


(s1 del( Dcrecho .1liarilno en

I fcltIiEnIilio tci los buqucs

REPORTAJE ESPECIAL -

P.,CA IF N A! Pee , ,, b '


00 00000 00001 0 Cl-cm l r 00001010 00 1' '0 '000 0'. 10' 01
000o 0)..r 0 o) . *
l. 1. lll ii
11.11 tldoo Ioioior & I 00' a l '00,0'

I . ..... 1 .... ......
NUNCA! NUNCA1.
NUNCA PALLA LA
COCINA 0.0000000o do


COCONAS OE ALCOHOL "EIll olopOpoOmo'00o do "i"
RVpo.,pa.,,, lEsso os.
MAYORISTAS v C..
Repfu..tnt.ol Exclunvi 1.
N. V. Ros@116 y Co. .', ,


R(ugi7o lbi, Rslos
T.!. dAo390o, M-326a., W-31i2


DEPARTAMENTO BE AHOEROSCoalsoomo 1o0.001o9 boon
od0.oO-lOradR, epimpa
poo'od-om oenoe paroedde


S'-eod.oki d ooleodo u
,ocoda oO-d 000.o0 000
10000 doeoeooooqooo-ol

Nuostro Doparta-
mento do Ahorros
ot6o al sorvlioa dol
public.

BI%\N K BO(9TON

5. .c~~~ Larr-pJ'oIlj


1'


Sam Id. S d.o des seris par grunos- Culivedorm de 11 palates
_ __ A_ AGENTS EN LA RPUILICAo-
Pi.i 0. d .1b1. '. ,' AS ....0..As .. P ...
A- 0. 1~ .. 0.o.. los s .- o 0.,. 3,0, IsO.,A a 00. *.o0
0.,ooIolo'oo' *oo"'"o,'o lJ'= T,.,;;o oA;Ooo 0. 0,0..1 00C


Af\o C.X


Fil a zo


DUEROS ,DE FINCAS Y GANADEROS:
TENEMOS -G rlrcia Niclla frcsc. de PASTO CAMAGEE.-
YANG '. 0001 0.0 ILA y GUINEA. 'eneo x ooolsoobldoo .oo lats de
KENAF.
TENEMO 0 S 0000&01p-t .et yd der.0010101 do's,

Piira Inrorni 1 .1. GARCIA Y CIA, Apartodo numero 47. T0-0

9 ~ ~ ~ ~ l .1 .. ..


Ud. Puede Descansar Cuando

sit Propiedad EstM Protegida

por las"CERCAS ETERNA"LA MAS PERFECT TODA GALVANIDAD
Poa Resldenciax, Colsgios. Coopo. do Sport Almaconos,
Flnca.l Industrims.

Pooo nlolooos. oooploto0


ALVAREZ, S.oEN C.
INFANT 659. TELF.; U5109.


I
m1 n AEj0 P iMAiRPSA.-DoinhigoIn. 19 de 'il. dle 1912


rin. imrs


flnorizo I I I I


9 N w_____________I _____________ IIIo ii.fits~o


b,11na C .orl p .w. ,- d,030000,,, d,Mfimoo, d, ,I.
'm opI, Su W 1. .1., 1.:1


-n opdo dp ,

It, p .....

n~o. oop q"h'- I, 00
d oo.oI7It-'
do 04 ', oooOodo


p030300 0.000..,, .0070 do,
m040 clo, 03 m,o I, 0'OOO Pt ~ ~ .
En W- p~l.b,- 6 g-,doi ISPV'tooo 02-oF0 o. "o dooho 7 c0 ""' A oI d t ..oooo,-oenrl

.0,0 ,,b. ooP" bo;..,
I-1-1- -,. -
ooooodolooabo

n, p 00. ....... o00.3.0o d
Conibata Las


Enferineuades


Use "PARZATE1'

Jungicida de Du Pont

$0o'tooolpul03l0o000tO330 n 00 0C0003000007 Oogoooo do. 0110000000
hortalan oi:o P0'0r0000I e' de D u PontlEEl 00000 porkSoln do hoo'taltra
70000007. "000.t 1 io.3..70000700010000el0070d00007o, de niodo00Porzate" combat.s odlas esoas enfermedladesi

oPop,, 00oooo, Ctn~, rl iP0 07000000070.. v I70070 p.t.. i..
Para 1too gricltores oquo. po.lore u fnoo $oIdaldo A
cosls', @I Contpuesto Coopper-A do Du Pont v0 I d Gal


0'.. '7 ,,oo0y ,,ool0
In-i .1 'I I.. Po~oo.. 0.oo


Po''ooo.lo.M~d
00000 000,0Oar o 00.


Paora oblofoer "Parzaio Coppoor-l Yo Zer/oote" vera:

Confie *n CIA. THOMAS F. TURULL, S. A.
1C Muralla 60-62, ApOOCOdC 2009

/mOT tr) HABANA


COAt MEJORIS PARA 0* 04 *n oi.. G ACIASA LA (IOINCA


4.0 ,7 .0 ,., -10,,0


0,d., p-00.*0
0 .OI .b,00000 do .000,000


poigino .6


00, .oo do. ............0
1,-,0 d, 1 00- 0 dp

I In1 .1-w~ad 70cl01,00


077-0 0 d,&-0d,1-h...
003000 0 0. oooo. 0 10
000000.700 .0000000 00 .0,000 00.0000 0 00000 00000400 0 0 I,
'do 00000000 00000 040S1 -t0. 5 .1 -t.dl 1 -g00,

6nooO de odificioo, 000404000000 00 o Su, ooplootaioon Cooba ha de.

cont c didoso 0000l faIC00,0.0,0de p07704000 004000000000 atc 16n~,0
000000000300la paculd que0430 00d0000 st
0,0 00000000 00 ,0o0 luolo n fr lg. 00 004300000000 0300. .
0000 .00003000 00 op ..,,Odod ~ 0 i,oo ja o 0 40.0 00

0o0 00000 oooo, 000010,,, f0 -'k.' P-1.0....0 h030,
l 40 Pooloo 000000.00000 00 0,03n0 0 0000000
do 0p00 00a 0.00.do,00,3 0,00430,300 .,00300 0
u od,,, 7]W-A ood W, 0.doooooooc000, .0.de 0,03300100700000 0,,13010f"",00070 0


do "' 000003003"0I00. SE VENIJEN
'o:1 0000-0.30l.0 dC-' jp'oo G
Opo.OooooolodoQ- oo 0000,0, Co( 00000,0.

0000004 adollodif-.~
00030 0 000do 6 000 j-10' h., o JOSEPH BEHR & SONS. INC.
p 0,0000 1- 0 '0 00, Eoobl-od. ,, 130r0

doo11 oddl 03, 00. CN32 7N .00V 010 11-0,47


---I---0p
ofrecen un 50%

mas de potencia


[7ICNDEIIND1IN 1L 1CRIC CO.tr d- o, d ..(0.04_.
d.-*'-' I... aia ci^ Ap--"
^ .t .. i ... ... .... ........... ....... af iY Ws ; r",


A".d lqw.'


I0d0,'1,h,, v j ,000eodo 03I. o.S1 p .raVeezuela Jproducci6it 'Sin interns La
c0 0 0.M00003 d o 0 I004 00,.
30,00 ooooo1o.0 ~ de (l~petAoeo ei ci (1110 actualloCj lde ayer

30,,,0 0 0 30040 000,,, 00 'oodeo Ilegoor (I dhos 04i~l~oo' lone dnborrilos poor diti a 1
C~~~~~~~~~~o~~~d en.0..00 0 0 jo soo oj' boono ~0'oor foipoooo flLa bolsa local

.0 00d, h0,..o 0000, oo Min000000 firm~eo los prec~ios

May r canli ~ ~,. K,>.. oo.,~L'oo.; de los 1o0110s de Cuba


del selno para dno 000


jrecibir tej~idos I rl ,,I0d00-0Ml,,de0,. 4kt_
,:130 00w,0w.0l4I c o o .000 00000000 on 0. 00100
lifiulg a jroccjionCIC ~ oOo 0000 o oolo~oo dhooo'o 0400 or 04 ..l o Godo 000 d000734100
Div lg l D reeiii leot '00 000 ld o:1,00'. 1d o o,, q o1lond- b. donho l004000 00
Aduanas ee eq iio 4oip03000044000011110 00700000. 00do-, 000 003003300 0
0030000040 do nors 6. "idol009 000 IV.300400700 -111.-ooodo 007 o= o.Aoooo dlo
000 0 0 o,..O---0,-1A .

"A 1 6,0 00,7300 I do ooloooi
30000000000300 d ~o11' o,, 110I ..... d,Joo0, 3.. o.... 0..oO 40000 f0i0000
30000004,~~ ~~~ 00 1001030 ,ooo o.O odOOloO
'e-1 Od oo 037..,00 00I0'0l, l.l,,l,,ll.,oooIll- 003n0000011"n070H-0307"dO 000
401000b .0 fohd 0 000,.0d eo,. 0 4. ,,oo00.,0, 000000*000


7 -,. tO -'010040doid 00000 ,00oO,0BO.NOS 0Y 00L.GACIO7000
do ii .oI I x 0 "000 104 00.0 '0301,0.0
000 I L0 0 1104cap-C0040d 0.II0I 040No00b0.00"000,.of000IP_ 0000 000
fiOood.0 03 '.o E ooO h 00 o f ;:do i191--,., ill;000
00 x000000 400 0.06, 000 1)0,10 W0.0ll,00 00000001 000 o del03
0. 8o 1 ,. 000'00 '0 04d:',0"0010000000 0porn0.0 0000 odo H01H0400.00000000

003 01.04. 000"01I000"30I'll'' 0 . 8. 10

P00 0000o .,l .oEn 7oo,,Oido 0,000 0000 d 1,l11. V.111100. O.000071'.,.


0,00 000.. 000m000.0 r 14113,, 3000 -t-o Mldo-,0n00,40 7000. o


mop-- p000 040004 03000 ,0 C1 ,,03 do1 9,3. 1000.1', 0.0
oooood1.--1lM D-oioIrloop-o,.I-oH00 07......7B0.40 00
000101141.
0,0 0 0 3 0 oo 000He 0 lon,0041400H..0
0 04 00010004 iii 0. 0,0F01'..'.
0000000,4Oopoo 000, %l300 IOO "000
0,000,031Polooo d 00 00.,o"I"',00 00000040000 00.
0000070 e0bo 0 00.00,1 000.00O d,.,0 00 ,30
030000300000000000.. ,00030000000 04.oIooooo.00,0000000 000030.0000601 lo1 'I- ooo,,n
10 g.d300 A. P0 ol70 o d, d.1.0 4, 0 1 n I l.000 00 000I 0 o300 _',I0.00.P-00 .0 0


I,. a oO-m ii d, et J, I, o,_ "H I, on 0' 000l,. ,00000 10. I,dad00.1 o ~ ,o.o
105, ulgne. Bo~atistaooo0,,,o,, Ooh0' Sol.. F 1 11.n1- o:,0.o.'o0011- 000111- 3 3 3 0 7 0
0,jt ''r''7 Co .'.oooo 3.300000.0 -


0AC 0,-.1. dO Y,
$6.000 00
S o ... C 0 C 3
s 5 a o DOD '
(*aFab--il den la ilna6.


I'v rriniirA i n *.1


Finanzas


Ano CXX


HOLLAND AMERICA LINE
SERVICIO REGULAR MENSUAL DE VAPORES DE CARGA ENTIRE LA HABANA Y LOS
PUERTOS DE. ROTTERDAM Y AMBERES
So admit carqa para Hcmnburgo BoronM Amibam.v El Ho'o y Rotterdam.

Vapor "AVERDYK"
Saldra de La Habana sobre el dia 18 de Noviembre de 1952
*
PARA INFORMES

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
BAJOS DE LA LONJA DEL COMERCIO TELEPONOS: A-2101 la A-21DS HABANA


Liti rtnvit -Sizi Pvirdih" en Cuseoiones Iribularias

.1ii~iiieI 1i!11 uieri El iimpiest() sobre hInrelilfiv el Decreto-

SPooir (iI Dr. Lidjo rolpie Sorot~i Ping lie ohmenito No. 508, de 21 de febrero de 19532

% Por Jot-,0 Perez Culoilba.-
0.0. 44 TIM .I.0 . ~


., ..,j' .32.P__c
.........
IOI.,301000COO~O 01300CI 00. .00 oloooolOo ~ ~Cl 03 401e3
0010000000 do0000.0.0. C~O. od~oodo C Fe00 ooCdCj0

od~o ,100o,.o E. ~ Oo.0, 0 000001 C3
COO '0 1004lo'odo~odoo 0',100000030001 00 ."00,l000 044 .301,OOO fO 3-1 4000 lo iod
~oO~o C0001000odo~oldooo h..00d,3C00I.,do, 0'00CoCi-.-134-1.,,0, d, I.,1 00 0 ol. 000 111,'
riil. 1,10 0 1.1 0 E0.,0r,011130 d00 01047 0 000 N000, o C c ullO o C
000n",0lilt",0 ..o r.ioid:oo o pri 0,1,.AE" 00.0,1 00007. A 0100l,nti, de, nsac004000
070 1104I I COCOOC OOCOI 0000i
r" 49 0 00 Aoolo l o OlD- -,.'. 00dOuj" 3730C d ,oCoM0. 100,ooooorgO deoOO
,I c'_ li0 d,C2000d, l,,oo, ~d, 1951. 30 000p',0P, .d0,,0rlr~.if,

00 000300&000 0.0 0' 0407000 000.7000.Eli m i n a rA in las Itcercsaiiic fallo del Trilbuanl Saprciiio en ""a (kliu ingrenios "a"" reA11.I l SEADell

decl1a rae il es rccimnaciiin stbre quiibr~itide un coiiaercitifulfed PetoRcoL',

para embarques Par'~ 2 F.60.m 1,2Leal 2enfl iquidacion2

Se2 Ir.2J16211 122 III,, t I- ...... ....2
3 112:31 4 le 2ttg 2I .- I I 21. 9.51211ra% g ii/22 12111C.
............2.. ........ 2 22. 2 ..2...2.....a
fin22.6 2*;k222222h,2I
22 2222,.2..2222222FERR

2222f2.22'2,22, A.CALVOyF.
LA GAS

22622222 f-,22222222220,222, 2.22 22, .22222.22,2,.2,,22, 2 .~ .uscribase al DIAI
Fiiunciwuou-6 elB NF2AIC phut__ ___________________n________-6
A222I2 2%f2r2 d22292222 2o.222M-22222222-2222,
c,2222222n22 2s '2. 2(,-,,. 2' 2
I,-_ d-- ara a cnaliaciin e ,,


16$ oualIe. ro.iIii.,.1222 on


Costa Rica iniciai 016222
para ni$UC$26a Ira p.ert.


,t. all 22 la. t2 2 e n22 m .2 22'222 I.,
I22 2 la, 11.2'22222222222 '2Sin interns. 2,
do 1-11H.,2,a 22.. 22 2

22222 222 2o2.I .
2 l 2, 22 2 2 2 22 2 o
33d~6A
PLY1-WOOD
I2222 f FI

C-11.1 22222.2 2. 2222 2 2

ACE 'pr.YoOSLME


CO

C-... 22 2. 2 2


RIO DE LA MARINA .


.4dn1,tndo 2el. ricuordo en princitno 6pio822 16(6flc26
son dos 106mit c22b21111rifl2 2,1e0 7ited22 22 06r 6a16i22222121
2.2.22222 22 2 o2, -2.22 222 2B 222.2- .i. .
222 1222222, 22A 2222 2 .2. 2222 '222 ,. 2 22 .
S-22Io,222.2222222>22222"2 22 222. 2
2222,52,22,2.2 222222222 I"22 222 22 2 d,.2 2 22.,t d tl
y_1111111212222 1,2 222222 22 22 222,2I222 2222222,22222
M222.Ell2, Z l m22.2..... 2222 l ,2 M.2-2-222.2222I 2u2t. 2 ,22
d,2222222222 222W2- W2,22222'.222262222,222,222222 2 22
t2"2222222222222,222,2252 222222222 u226 a222222622. M n
g-2. 22222 P.,2222 22 (222622 2222'2 222222222222, 2222 22,-


F1 h,.,22222 2.2 22222222
22,22222 Me2,2222 ,L2 6, 2. 22 22,22
2226 2, ,22,22226 222 222 2,2d222,22-1-
22, 22222222222 2222222,22222222 2221, 2 1.D 62f A.2. ,2
222 222222 22 2 p2t,2 n-2222 2226 22222 2 2 2222 22 2 El222222, 2222 22222,2
222 al22 222 .222222,22 22222222222222f,22226,2
22~~~~~~~~ d2 I222222 d2e222 222 2 2222 22222222222222222222222
222222222 22 2222 22,222 222.2 2 d22 22222 ,22 22.2222 F. 22222
22. ~ ~ ~ ~ ~ d 22C, h.22,22222.2 22222 .222,.22 222 2 222,,2222
22~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~....... q"2~22222'22,2222222222 2222222 ,626.226222 2
.'d2, 2222-2-- 2 22 2 222222222 2,222, 22222222222
2 2 2. I 222222222d, 2,2222,22.2,
22 222 ,2 1,2 1,22222222 222222 (102, 120 2222y 22222222 222, d-I2 '22222
21.222 2 22222,222222222222C222222.
-, 22f, 2 2 2 ,2 2U-,on 2222. lid.2222222262222222,


SERVICIO
do
VAPORES
A la Habana

York y Now Orle2an2.
A Santiago do Cuba
York.*
0222222222222. 22.222 N26

A C ntro y Sur Am6r2c2
2 n 2 c2222, 22 2 6 22222 o2622 ris-2
t6b.I (2,22 2. d 2222262).

UNITED FRUIT CO.
0222222.6 Gen2222l222y
022partoms22222d222 2,6222
Muelle Floto Blanco
Tel. M-6975. Hab6na


GRAND

FLOTA

BLANCA
S7) __ __


la 1roduc2cioin de r2212fin

26- 2222 t2, ... 6 o222

do2 u ... d22,22 1.22,'.

AMERICANA222222HA C0522L522A2222I
2,222,22206 22,0026 ARION PRO-
2222200 1DE2. OMENTO


It- 1.2 Co,2,,222 2222222226 2222222.
22222222 22,2P- 2. -21222222 d,22 'a 222,
...222,22222222622222f- 222-t.222.-
222222 222222,.222 22.222 2 2226_
301.000, 2 2,22222,22 222222222222,2
2221),1 r,22'2222 o26222,2a 22,222,2,u
22222221, 2,226 ,2, 2222269
2 2 2 2 2s 2 2 22. 2 F 6 2 2 2 2 2 d2,2
11500. 10: ,1.22 22g-6226.U l22,,2 22
26222= ,22,22222 p- 2620222d2t2W.,22I
222 2,222222222222 222 .22,2, r .222 2. 226 2
222 2 I22 2 1, ,, d2 2 2 22 62 2, 2


22222222222 222 222en8 54.2230 d22222,2,2
-1;p21222'62222222I P.-2list., p-92
222.2"2,26 22.2 0622222.222Bit22 22
2 l22o2622"226,2222222222222222
22.,, ,222%2 22 222,226 222,22.1- -22
222222, 22-220,2,28226)G22216.8117,00
t 622226.2622,Los2222222226222262
22262,, 22 22 2222,, ,2222 2,2
P222222.2222R2`222262222Sul.222222
226'-2M1.2,G2,2,222en 2222E22t,,l22.
22222 222,222221. Pl.22 22t .2N m226 c,22
2222,22 h22 -2222,26222


18 MILLONES DE PESOS AL _______

por Sueldos, Jornales y otros -Benelicios!


F2cil es imaginar, tanto el agolador 1rabalo
material, como la responsabilidad del personal que
integra el Departamento de Ndmina de esta Corn-
pania,.si se considera que, al manipular tan im-
presionantes cifras, preparando quincenalmente
mds de SEIS MIL CHEQUES, iene que calcular,
en cada uno de ellos, las deducciones por los
siguientes concep0os:


Caja de Retire y Asistencia Social P6]iza de
Segura Adicional Contribatorjo-Fozndo' Espe.
cil1 de Enfermedad-Seguo o de Mbternidad
Obrer2a ,22puesto 2sa1222 la2Renta Deduccio-
nes por el Sindicato y la Coopprativa de Traba.
jadores, por el .teparto Elictrico. por el Club
Cubaneleco, etc.
y, desde luego, hacer despues las debidas liquida-
ciones a cada uno dle loh 222nc2022ad05 2,2ganismos.


Y es doblemente significaliva la responsabili-
dad de la labor, ya que osta tiene que ejecutarse,
con matemltica precision, para que cada uno de
esios cheques Ilegue a las manos de o losrabalado-
res SIMULTANEAMENTE los dias 15 y 30 de cada
mes, o antes cuando estos caen en dia fes1ivo, tan-
to si laboran en la capital como en la mas aparta- ,
da poblaci6n de la Republica, adonde tambion
Ilega asi ese considerable caudal de dinero q220,
2, quincenalmente, engrosa la circulacidn de electivo
en la Nac16n.


222222-2622 I.,2222.0..
222 Da222 2.2 ,2.2


Y 2ese capacilado personal de Nomina es,
pues. parole vital del e)6rcito actual de 5,850 tra-
baladOres de esla Erspoosa, cuyo esluorzo o r)unto
y decidido proporciona a used, en su hogar o sibo
de negocio, tan eficiente y barato 0ervicio electrico


&a, Cubaua de Clectricida


s SAVAGEI

Su Mejor Oportunidad


$2160
ALTA CALIDAD A
BA]O COSTO

LO MEiDOC QUE Sr PIEDE
COMP2OAR FABA SU IAAJIDI
0 FiJCAdel nudloU.ti, d u -ETERIA

.VIERAS.A.
TELLANA


AVIS 0


p222h6. 22I 22.2 22 I. m I. ..... Id:22 .222.22 6 d-22 .12.6P't.2
.1 $2 51 2 7.1222, 2.222 2 ,2 .1.2 fin2
22222,,,222221d En- ,22IM2P220. 2122I, 22.. a .2,2-111h
226 (Oh,-, 'I "2 p ... 2,n22,2 d,2M2 2,, 22 2, N',6 g.,22. A. A52&2.
01212,22 12 2.. 222222.222.2,222221222222.222


CC) MPAA (2 2,2,2222202A 2222'S'2A2222'2 5.2. S A
82 222In2 Bali.L,


v \ Afo C\V


Finanzas '


tinaiizax


I "gum(x of*


DiRlVI DF L-4A[RIN .-Nnniiiign. 19 cleOcl de 19;'2

F OI, n ( If 58 i 'lorrmle

Don Roifntl i1ouioro


DI.nIP-1l: l. M.\RITh8IN.-Domingo. 19 diOil. '!. V1912


S _--- Ano "C X


Dorlor Ramiro Guerra


o I ,2.22am., 1 t2.,
2.t,22822


22 ,2 n 22 2 2,,I 1. DIM _..222 a.2222, .22.2I.22 22.2v2 22...2....,...I
........ ., pr, .222 22 2. he
crt222222 2222

22 22, I It 2,2 2r

2 2 2.2.222.222...2. 2, 11 22

222. 2 t 2et2,.It 2.2, 22222E 222

2,3.22 22 de. 2 b. 2222222 22.2

d,, -,22 2 i.2222 p22l222822 ,2 2
ti 22,22222,2.2232222,,
o 2r' 22222 2,2.6. 22 H 1,222,..222 i
222.,,. Ih.."2 2. 22 .2 2


222.2 .2 2 12"t lt'' Ill" I'll
diI
^^1F,' ^Jd jul t, Ml, lnda
L.22, 2.22. .' -. 2 -,2'2' 2 .2' '2. -rlbi22, y222 -2.s22 .' 2
22,222 2222222', 222 22s22222 .2'. vs 22.6g 222222222 2''.2Cm ed,22. e


foro 0 la

mnid r(iente
) Il. F.rll1i'iinz .Arrolildc
I It, 6.222 .1222

22 2,b, 2 22 222,22222232

2,282282222


UST&EBTIENE 'I^^

.NA,;M SG URB A D[fi^^l1A'FDSTIKNCIO


PA.A INFO6RME5 Y RESER.VACIONES IDE
ASIENiTOS EN LATERMINALIDE OMNIBUS
POR EL TELEFONO: ~- Y -J.-3110YEN

NUESTRAS SUB-2AGENCIAS:

7AQRG7E'DELUCAAW1YGALMANO 'Y TROCADERO

7.iuni7-3S7 I74L. -A-6897


MAzoN2I \lAB3LAICA61
P&ola~era. de LI& eltre Concha 11/OdeOcubre
ULnituersidc28dl T' a! l cdo delGardge
Tel-(U-2528 1 "5erv~centiro


.}~-r0~EL "EILirLO~fL

TEL.-v= M-f996I7r^EL.- a-A-772 78


Nuevitas y c/ go de (ts1jO RNMT0 DE LC*NR** 3l


En incmnorin (de D. Iahw l~Ionioro
D,-,. e,. /-J... 3.22

fl,32.'I,,,2238.22822 2... 2'2i .2 22


I,1Edi

a 3 a' d,, art L22..2 2Junta.2,2,' 222.222 022, In2, 2.22 isp
yb22 2 22 on 222 11.2 s,,2Pe.,M:..22 J2e. S.. 2

2 2.2.r. 222y222222,22. El
a 2 ,..... .. 2222s 222i~i i c, ,.
do,,, p~r "apart'..Ign2,
11 ,mit .-t. .1. 22i'c222
C ie 12 22 2 i ', 22 22 2 2 22 21 c ),, m 2222

b, i. 12222i222 2222212 delr2 -,,22 ot22"2.
]i-~ct d213 212,22 82 222.2In 22',
I 22o2e Is ,2 r 21 23 222 e222222i 2222.
222t22222222222 21i222 22212'
2par.2d2 2 2.2Ci-m-ci 222222a222,la
d 222222222222. 82222222 2 22
22222.22222'e2"rl2 .
222 22 el22 Mod.Lib .. A a222 2 1,.22
222 222 2222 y 21225u222222222 L2
y22,2o 22 '2I1 c g. at.,2 In-22
.2222 I'22 22,2'2e222"
libu,2t o22,rofurgue.,,2 2222222 22
organ-S2.222 bi2n2,222,2222, 22ha-
22222, 22,2 2... 2222 22222 2. 2
union22 1t,22, el2 .12 2222222222 2
23.n 2222 2.2 22,2, I pit.22 2 -222 1,22
22222 22222 22 on22Jo2 n 2222,.. 2, ., 22
to22222 22222222 '22,222L1222212.2,t.2222222 L.i 222,2.22 2222,
e "22122.a22 2722222.22222222B22


2222, 1222222 2,2d,1222 22d"2222,
22j.2 222222 2222i2. 222 222222
1,lose22I, 22r 22 "" p0,2222222


.2.1222222222, p,- I2,,222

N1.2not21.22222722,22iipl222222I22.
22 2,2222o i,22 2~lo,22222 '2 ,22 2
o12*1 22 i2 2pU ,2b,e2"2,2 12
I2a2221222222 22,222.222.22
2 ..222.2 82 212222222 1 1 ran
2222222 2222,222,22, 222no 2222

222222222 22222NI 22.2 222.222n
22,ignGas2,. 2El doctor.22222..

2222 22,222,en22222222p22.222I2 2
2... 2,2.2,222222222222.mer22u22
2 .2, 67 B-222222222222. 2 22 .2p


la' 2p22 22 22222222222222d222or
2,2222232 22 Eii 22222T.,2222222 22a
22,223222222.tala 2 2.2I2I..2on
22,1222222222-2222122222222g.,
222222222.222222222 2i22222P22
222222o22222222, Ip"2322222222222
2 22 22222222.2. 82,2222222 2I'22
.8,,d.22 mid, 22 t2,22 12 22,,,2, 22'

22l. 222,22 22 2 2. 2,n
o.2. '2. 282 2ii-n-,222


Dr. Benign Sou;a


Rafel Montoro


n':2


a2r22 p3222. 2228. 222222222 r 22222. ..P-
2_. ad22,1o 2l282228222 2 2322ti, 22dod2.d2". 2222,22r2"d'. d8222222a226 233 doe
j2 31222222222222,d e 2I2a2222,t"22n e n 2la2s

Is22.3222,22 2wii 222222232322la 3- 2 . .
d2.2222" c,2, 2222. 22.28,, o 32222e3,d.2 . .
b v 't a ". na epomp2222.do2"22222.ii . .22.l a2J,22222 22222is2222 I.I 212)222,2. o222222222est.,I 62 222i2222. 22'-2. 28
I2n233322o,22,2222283222 222..2! 2222222 1,163,2 23,.22-238i222aLp2322,,2T p222co'e21"22222,2 22222222,22 r22222
2222,822I I22-, 2 222322,,2322-222222322222 2
23222 2 2 2 822222 3223 23222Jose 22212
S2 2~d 2222 3212 2222221. .22,d 221
2222 2.'2' 22222 .2.22U 1, r


iriado22222act222212121a,222 I ia2. 22222 22, y1:22, m21Iia 222223222]2222232222ec28322222. 22 82222 2222 22222222221n 2 2al 2 3a',t.8122222822232 1222d22192 221 2322e2. 2~21222 222222222r32222322222. I-
2312222222222 22222228228221222. 222223n2,2 2222222,7222.. 2
22222'El 3822222222 2 1 2. M, 222. 2,22 )"2 2222

2222222,.,' ,2S" 22 2222 2 22222. "22222222 I ,2,2p2- 2
22222222226 222' ,,P22-2d222222222221a 2222.222r 2
222222,22 22222222 '142222222,3 22 222222, 22, 2
P02222-2,, 11251a 22 222322222222222. r I~ In


'0 OW.238


o.2..2 2


.782. 22222. 22.21, 2
222 22 3 222 22, 2 1322


e222332228222222, d2d'.322 2.
2.2a" 2 22223 L f2. 22122

Lug .menlt.2 2,2,, 2 -r .b22...'8,.
32221223222l295,23222,22 2,22222. 32.
.2222222222822232222288 2de 22112.

."16 22282222222 2, 222. 7 22222,Je
23 222 8222222222232 22a3222227 21
d-22, l' de N23228s22 2222227232.n
222212222231de2l,2222.2n22,2222-
22ib 2 22 22222l222222222,32 2io, ti.
5u n222,22. 222222 22322en23222,2


22722222223.2,2222 A L.A 2ALTUL' DEIliiP


2,22.22 III2in 'I s228 .11,.... 222m' 2 2222, 222322222S
'2227222 2222232, 2 228oba22n222 22 f2223222 2 222222
III22gd,, 2831, 22r 32a 2 -r 2 E 2, 222272222 In2 2',sik2222222. 282222212122.T 271222223a.2In
do I! ~ 2222272,2,de 32r2
p"a. 12C 2 222,C 22 i 222222 2,22 22222222 2 282222 82 822321.Jos23 22822222 227222 number,2
22232"22r222.2..3. (222,2 2222I222222222222in2k,2'1"2'san282< 27222Jose22.2222222ora.2Hate2,2I'll
Client.do linadaclasp 3222i2222des 21 '2,22o ,'o,22,3 22 F,' 22o, c2,2222le223222212222323 22
222212322on 2222ea2More,2do ti2l2, af"c2, Y 112222281222' 22228282d. ad22132,22222 2nom
22~c~ 3,2,2,2 2,22 22223 o3122a
2222eci. e12222282. 28.3,k- t. S j228, d 28be eerk ecrarera os
222p2122122,2,a 22.2' .'. Unb222~ Il. do s2322222 bl.22r2 do212233,fiki on d,,22r22E
dente Don N-ctso G. in. La in'- b 22222122222 2:2 22 22222,322222223
cnaivs pra]a ontltc1n d I Iz~cnm,72222222222 lens jnofin, sp222222apz
Junta Mag 22222222 1 2228 2227del 2223:32822.822,22,3222.6 r 22a'
222221122222222222333222e222- 38822222222 22222e2e228.2r222n,113222 "V2,cm.do u d223222

222222222222d,222 in222.222 222no2' 22222, 2.,d I, P ror.1,akdla o etoe


222 222222 k.Er fe C. 22 ,'2222, 22 2221.1, 222 2222 21 22 hion I- 2b22aIns2 gnd.* ,,22 222 222 .2.d2
2.2 21,,., Do,,222223212222,22 2 22222222,y2 2.22'2.2222222 B22 2382 2 ,22o232222,2 22, 2


2222221 22 C22.2222e2. 212222232,1 322 32.2223...125 ,,1 22222 12 R.2.2.-,. .2I- 1.8de2'tiny 22
222222I2.227.2222222'22,.2212 2222 kkti,282222222's22 sl,22 VF'22222. 22 .ir link III22222'2222222
22 as28 .2 2,2.2,22 28 2222 .2., 2l.2 1 2 I 2 2 1
E, l 2 222 '2222 22 "22 '22 122 2 2 d222222 2.... 2 2 22 d -2I'.2 222 222222722
222~f.22 23,j22r.erta,ma.2 2al 222 22 2 32 22222, 2.1 2al 22,2l2l22d2,22I2222212 de2,


III~222 Fla 2 .2.... ''2 22d, I I,2. a2p.2, on,2,,

11, n 722,2 l122, -.0"222, In ,2... 2 ,2 2. ....22 2.2.2af,2 del2I2I2.i2r2.E2I,2 2, 2 .2222 2,222,,] n, d... 'I2222 222282 2,22,.. 22.222 2 22P2222 2a.
111 213en 2'I 22222. d I2......2pin I2' 2,22 2
a2.22222 III.,2in2als 2322222222222222222,so ,. 2222 2y.I2pro 8aganda 2.o 2312.
r222222222222223122 "2222222' 22222d2,2,, .22. 2 ria22222222222 222222
22222282e, 222222 2312.ha qu de
22,d' gilen d72222222,- I Mtrp222.. Los2222222222222In,~22i,2 2one 2222828221322
2.222222 222~2 2222222222222' 22 e22d.22no2 do 22123,222222to,
La uposlo,-doIn d .. ha t hehh.7 ea2 or222222222iia a
ja d, 1 kl-,. dk :aipu~ta, .1 ,a e la Ju- 2."a baa ...:b L b- ea v oko ersda, 222222222 N, 727 323112~
222 22I22322F In22'2312' 22 2 Aln. par 22. 72222.222i2222222 .222o322222,222,232, 222228h2..
22288222222222222222222722228 lokc .Mil.de _-lo..prsaso
dIs 22222222 222 22222222' 222222 27 pe2s2222a22221222. 23
2222 "' ""'2222 ..Li '22 h~lal dublfldebbeI ~o salJ 'slI od
Cuba kl E2222h2y -2Tkal12222do 2 b-d-2`. I's P" ne2p2i.pz.e. y232 do2232212232 7232d83.
222ne.222 -o an o1It..Is 1.2Q. 222222 2 lion".'8 lines 22382221222 n2,222222232223122
2,2,2222222222222222n 22 22222222. 2222" l222n222In,222.222 pension c22222 22222222,2221, 2222222,d2
2. 22 I.2 2,22222i '2 22222, 2 222222222122. kil -nrm ,22222 222223322 22222,ak ] a221naat eteh o.
a2222I2n-'2re2In2 2p2' 7,22222.rd,2In22222
22232 22232 22222 2 222 23222 .22,2' 22 222 223 22 222''d, I "c 22,2lu a l u 22, r,12 222 2 322 222228 22 22
22222222 22 2,32222 2 222222 22,2,8 22,2J232 rur.22c31222 22222222222222.2 22 322223221. 2.
2d222222 2 22 282222 p1 2222-222, 222222222222 2 Cad.222 282222222228,2. 222222
I, p,112 I, "n3222.12 2222d~ua[ wl
'I2222 ,In.,,2-. 72222,22222222'I'. h2222 ",,227222,222
22222ad.22,ro, .,2 232 .' 22,'hl-2.,22222'2322a2222222I".22222.a,
J. 22222222t22222222 I222 -2, lo2222u 22222,2,., 2s l2' 222 S,,2 22 222h 22a22 222
2lrei "222 s22222222i 22222222'22,I22.2.222.22,222..,,2,1..222222 22 2222 ,223, 222
2.22 l" tta llnki-'2a.22.2.2 n. do o,].2.... 222,,2'.22,.,,222Pro..,2.2222,-
1Jnt 72222122 222.22,22222 3 222'. 222282,72222222, onzao2 o2oe "L221.mine- I,22.yaIran no
2.22,2. 222.22222.2.22.s2a 1,2 22 2222222o .,..22Ale es.222 so,' 2h.,iz..222Ido] 2.222'inntdoF

'22,2227,22 mda l r' 72222on222. ,22,3,r 2--22222222222222 lr rrisar
2812....d 2p 2 1.c2si222222 228722 2s,"on de do22.- i22cpc8223323328, oltbeo
In coal su,2 .22223 22 22J, do igi 'or bo232222222222312 el2 pa231 cl,2222232,22 a '82i23222222 .27H,22 es22on1]a qu
72222222 222 22222222223n2222222a222 22,2222222222222, 31222 22a22 2"8' 2332232223 2221 2,2,,. 332222232-
22 to In12 222222 2, 222222ond22do2 I b~n.2.22 so3 :ooporadkon, y 32182 32.2222 3 222 21222 322 3222 22222q22

1., 2222.221.2222222,22122 22822232sabre 2 282.a2282 22 222o22322322,22."222122I
2222222 22 22222222232.p 23,2,2822 2222221 222223 22, 3122,. 2222222r
e2 22222222 a222122, ,- 222722222322 22, ',2 2 2 222.
22222222 d 2222, 23 pa2128. 322 p ,2322 ,,22. 22232222 . . 2
had. ;2a 21223222 2i 2,23d 2212.52 22 22a 3132 2222,2go22223, hi~,.22,,2 .. 1 .1 2
7222223222 23, 2222222 2 kka, 22223 2222222 2 322 s qehi,22222o3121bkil 222 ` 22
23322222,22222722222,, 822act_-22'u222223 "22222222223a22oF,I,,,8,i
ril Dan Nan els.G712.Is dc12222. a 2so 2Ell~ 11-5 no resp 22222.'a22'2222222a32282122232r, ...2 2223332
quo r a12poy2222 ]a23 nstiluri3 2,23 us72 que atle erdr ml ack.222'22.22 con22273 n22228,22.2227s,2 2.,a-
3222J2322272222282822' 3722 2.22223183232.2.2. 222 2212,.32232
2.22I1a 22222n2,22l,2p2222a'.223222 222,2.2 d,2-2on.a2a2222222222 2322122222222 2n,1. ~,232
2222227222222'22.2722223222273 an2,22 ban.. 22222721222 r2n2222222 2273122222731282822122


Ala CXX


Vs korgciouesa1Tres co

dieMollj
4 I, i .4 ;,( .1 I, n44W4'4,1 .4 J-.4 144 ov"4,44 .4.' 1I.

44,' 44444 44444"'a444Do. It,ido ,,I* It.

d- t al,'4."v .4,

NElpD,. .'4,.'.


4 .4.' l d'.'44.p.44, \44' .....,

444444 141 d. I ..... I.-44 84

-1, umido No

"If"...'....44444a 4


14,4 4"1, 4 1 4.'..

4 h,4,4.4.It 4' ''' .


Pigina 59


utlaen h/os

'aloni

- '.'ir 1ia-Iar.'I,. '114 r

4444', 44444 44t::,4444It .4o 4 I 4, I444d4d

c4 .i.44


No44''4.4 444w 4 444a '44444.'

w'04444444444 ."4, 4444
4,44.,,4'4444' ,; '4444H4, 444,


"It4 ,.4,4. 444 .44 ..4 444

( Bd '4444 44444444 i 4st e c44 i.'


,,4 I,4"441 4.','1.12. '.84.44,
h444, 4 84. 4444r 44,444 4444.'4- 4444.
4 .- P444"444 "_44 414"444 444
H44444."'44,' ,4.. v44 44.,j.' 44 .4.
N.44444. I. 44444' .44844
444 4dr,.p~. 1.'.'.4.',4,4
44.444 4 4 4, 4.4.4 .4 4.
d'.., I",44444 4 44444 4' 44
.4...444. -.p',.'4 .'p ..... 4


Los rusols if irma,, I,,iber

itnirenivuolo it ieieuswtn
......... 44 44. 4
4.4.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O 1-4444. 44.4444 .44 ,4 1,,I,-' 44444444. 4444.
-11,44444 444444",'.4 .' 44 `1 44 '44T 444 4 "4 "I"444.444 '44 '1444
d4'.,,44 d"44, '4 44 44441,444 4'1 4444, 4444444

11-1441111 4, .,.4. 'W I ,444 dad M
4 444444l44v41.4 4 444


Dld 'arria
.4 44. ... .. 4
A~ll.


llet-u- iliinunil Ef ernerid(Ies cuLb an as

Lips liii;guin s P .''Tit .d44.' G6-3..
I ..4..'.4 .'... 4a4.a I.ia,.G' On 1
)ISores 4T4 I Hill"4 a.c.0d- L*a4V,


....' ..4 4 4F. '. 4 .. 1,77
.4 4 4. 4 .. . . .,., 4 44 d4-.. ge..

-I I ,4 A i'4 .' -1.4 as
o4444444444 444.,4444 ~ '.,.,,.,4',',4V.4. 4444'.a4.'04.4,.
4.' 44'444444'.44 44 44 4' F4 I'
.4.'~ ~ 444 ~ 4.'! '4 'a444 44.'' 4444.444 4444 4444'do'
~ 4.~.' ~ ~' ..',. 4444 4444 4444444444'444.44 48 444.'.

.4.p,..4.' ..'2441. 846,
4'4~44.444 .4' ..,4,44.'a 4.'44, 4444 44..4 4.4444, 44,444'4I. 4-4 4 4'.
'.4. 44444.4'4'4.44,444.4.'4.''.44 444444.14,,.44444a4444.'..'44444 .4'.,
44,44.' 44 4.' 4 44 44.'.("' '4' 1.'." a4'.
m:','444''4a.4a'4aa
4444 4 ."444N.',.44.4,.p,,.4,,1.,' .4.''44444.444.44."04' .'..p,.'M .'.''a 4.Aa.qM..
44444444."44.1444'44It4.'. 444444 44. j4, -o.,,a.'44-..'4,i4d.'4d4 .44,4,3.'.
444444 'a4.'4 .4y4444.''.r4.4 .4 .4',, 'p '444.444,444444.1 44,,al
44.' 444444-Em..4444444 44441'21 .A, a." '4 'Ill lit ,.' '4 44.'.'44.' A, PalM.
4'.', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hI 'Tot'44.44.444,,4444de,..16 .4,shot'44 44On.44IIIpoblacwnSegel1(1 AmI.ica, ...n.
to,4 4I ',44.'. 4444 .44' ..'4M 444 4 4


4 4 4od 44. H -m It or .4 4 .o. .44 4- de Me 4,. 4
4.4do.4.d,.' 4,4o.',,ao4.' 4144444.44.' 47-1.,11,.,,.,4.'. 4 4, abI.
444"4.4.o.".,I.,4 4.t _44 -444k444,or'4.I 44., or. e 4,4444if
Ill',,4,,,I. 4.4.. 44"",. 3' "'"44,4do 4 I., It.4 nlra-444 44 4..,l4 ''A."Vol
444444.444444.'4PI4444,4dl444 6,4 u ~oM;Io.A"44- d o. ,Z.44....'.'444..'"I"4 a,4 'Koran.4 ~ 4.. '.
A 4 r. 44444,4 444, 4.'4de la44444, 4444.' a 4 4
44P444'A40444 44444 4.44444'4'4444.444.44..' 4..
le.'4444 4x44. 4."4.4444 44,4444Me44
o a '".a' 'a.44,4I' .4 A. I -La po- 4' r' 4en 444'44.4.'.4de4 q $I8Is oa.
A.4LA'Ad,44 .'.'444.'IM 4I 4, 4444444444in 44404.44.'.'4 444. 4 41 4 j4,'48
y .'I44t44 4,444 '4,44a4 44. e444 In. I-144 4444...4
.'4444. i ,4' l 4 o,44444 ,44,4 4, I 4 4444a4.444.'44.44444,4 .44 44 .. p4.44 ai
:I I .4444 I4a.444 444444 4 .' '
9444. b. 44.4h,4444 444''' 4 4 '' '~
C.'4'44,'444N4. 4444 4' 4444', lo444 44444'." 1.4.444.44 .. 4. .''4' .4* a
4,444o ..'r 4 '.4'.44.''4' 4' 4"".444 4 4.4.'' 444 '444444..' 441 44444.'4 ma4
B. 4h4oa 44,44.' Il q 44.- L7 I4444tan
.44 .'44e,44I.'.' 444444 ,444,44144'.'' en. 180'' 4. e .5 4 m 4
4.' 4.'4.'.4.4.4 4.'44444444 N p,.~,..44 44444444444.'' 4- -44-444444444 4
44P 4, '.4..'44', 04 de to ,4444"d 44444 ,444444 .. .......4 .
4444 44.~ 44 .44,.'4444~4is' I 4I44'44 'o X-g-f.' a.'.. 4'4444 .'.'44, 44,4d,441 14 k '

'44 44.'44, w.o I, 1. ..'.'444. hs Naions Ug, iso(Vso. 15 M1

.'."44 444 ,,:4,44. .4.
..''444N 44444 4' 44.1,11 .44414.,4,44444.44
_o' Ill44' 4,.,44444',444.'444444444;I
I A',.,.'.' 5o. III het, 4444' P.4.f
4 4444 oo a- 4st 4'and 44
In 4,444ecto,' 444.4444 I44 :
4444'444 """ '44.'..'a44.4
444.an4444 h.4 444'I 444del 444q, I, I4 T4oll ,,4-,de 4""W"444a

4444444o l I, 4 a 'll i, "". 4 .44 4... 'Oda, a ,. Is4' 44, 4

,&. 44444444444 d_44 44 .4444.b 4.'4....'4.... 444..-24...
A. h o, 1 n, ol 1 ol I od., qlo- ll~b- M el44.R4s4Y'4
P. 44444 .4 48lal4 4 Ill4'' 4. 444, 444 '4 44 4 ., .4 44 4,4 -4 4,4,4
To...'0.~444

4.'.I. . .d, .A.e I d e.. dNi4a
4441 44,4' 4.'40.'' 4.' .'4'.' .'444 4444r
'44.4444.'4,o- ,'4484 ..'4l,4!8 1444 4041-44m~ ..4.4ad 4,, 44'444.44...


LA MEJOR /


CRONICADEPORTIVA/..


In...',


> Coma en lodas sus secciond,4 el DIARIO OD
1 [A MARINA agupO. en 4ronic.a deporliva ls,
rne.resfai44frm.'.'y /.'.'eteme.'osi.'n.di'p.'naable.'pa.'a
b 'ibndcrass etres44.'l4,44', a, 4444 444aj4,., 44..a.' yem."
ciononles reseda, del sector departivo.
Eladio Secodes, je, e de las paginci4 de sport del
DIARIO DE LA MARINA, aunto a un b.lanio4e gru-
p44.'de Polabo.'.do,'.a, b4,.d.' el4 4,44info.'m.'4'o
m~ neeolmA.' uata y mA, camp/eta del
munda de tos deporles.

DIAlAKK-rfM, L% i \RIN %.-Domingo, 19 tic cl. icd 19.52.


DIARI1IO DEJ LA MAHRI\NX
T..dadc W m 1i2
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


'IEd n S I ft~ ''7 lA .' .' IE '.ftl7. A '.lt ,' ' .i ". :." i

7ELEFC'BOA S- 1.1 !.6011
LIII I 1111It


I (Er N itcli! ((di (hO itdioit
1...... ... .

d, I , '"' a I 111, I l


d I 1 1, d, "Itul dIt"',A.' I


it IfiI1 lc ilt Irt aII, dr lftft ll 1ft ,fft i~t 1 A. ft I lf lff II,
t a t. I.'....... ffttft L. I I ''ftfptftft


G6- 1. ttCft.AH.fu.". .....ft...W
IIa. etftffftf" Atl t e II,.. ..A 6't'1Y'l ~ h ll....'f.t... A .

f'. ifftftlftb I I I L 111.Aft ,
IfTA, A. o 111- II I III, ftllhI l.- .A 1,ftt1 ttt ,.f


L..A,110 1AC h1.ft I ftt" A. ....pi..'..f.. AftftftA it[. dAbA ftf

A ..I... .. < .f tftft P., uft


ft "1l'Af~tt6 A ftti fti I ,lfio pd t'
,,Ia."l-t. a ;'...ft I.f,fttI ft'. ft-ft,f
J, I AfI..i I..ft.A, A. pA
A, tll-. wa. Id t
a..I ft .. Pft 'u ftf t 'l fffAftft 1 ftft f
I.:I,0-11tlftbIjIgAt~a iar U ftia

li tftftftft.AftA ftlo q e h reft.. m-

-II C11 g101 ft '-" "'A m l4t1tttft.t.tfttI fa ft'r ft I.,
l. "A'" A .ftftft,fftA. I. If-tftftlAft, ftyf
pt,)Lliofetftn of ligf.dostaftftpt 'f

.'iI,p-c.ftAd I1,ItA,ftftIW.uaitad edct1hos II'IasoM enta
o 1rioo, ,I eceid CANrmoriaft


I~ a Atl Aft A~juc III, ]a -]

AflftIftlft no eneal, cl f
ft A pOh. Ift e 1 . c.' ,, d,,d...A


cm a .. ..'a "

,ado ,' laf I' ftft ,ft' A" ft
A. .L fA t ..Af,io 1- .


S."'II .'''' .' i .


Relief% vi.


p La gej

de 1110


Aft AD, .1- A..A'
It', .1


Iiios
RnafaelMontoro

P-PoeJ. 31. Chac6n YCal,.
IA 11 ftlM'11 ft,,.'l fl, Ado, om .d.A..
I... ,-At I f

11 ,ftA llAAAl .laAd..f-1-.. A t,
Y,,t~f..A' t.plfA. hab.A,-1

Al601 I tff tIffaA A S P1'j

a l d jIft, bft ".ft d


ft t uf n q-ft f -,b.W
II A .. "l.. l 17 ", tf
doW1"I 11.1t 1A ~f. ...
Af' tfjf ,it-t


-LI L'VIA I MAS LI tUNIA


01i0i11 cUIIiIlnciia

i 101ro
I'n.r Jorge Maii.il


clue ft Itt'f -Pro,;,pr q6 I eshs
d. b t, M., U, Si sAB~U bao
zonMoazi


iIdoAft f t o, iff a f ."~
P1Aft ftft.1Anf&

A I p.., I. f t c, I fttftf l'.ff

ftftft]t ft_,tfI_ _tfad ,AII,.fbftf
rrtc -Aftaftftfto 11Wpuftaft

,1 A. t 1cf..ht-I. ~ t f6 lttt,.ff.fA,

j~ ,,I W.IFaro Mttm., MAS de li


o . i" lu'u.no Pat i. ooA` af t .....A. A" ii
.u,hn II do .moA p, At ed i r "'ion, g dof .,,,et 'ga

P r' ft.. pftltir n 1e a ft e, 1 W p1T 1 3 1WA.. 'ft I fftft ftftl' 1 b


dol,I t''fftt f,,,tafa.p.l.u,,mc im~.l ftpaftl ~',y of spl-tins

I.idl...... ltftft. ltne a y q o MA. I n,-, IlAatftf qtf f
fltff ..ft- -fttells H Iil~ si, la ftW,..ft. a
Aft. 11 t~ ~ ft. ft.. h.'f M 'l -A f ift'Wf f...e
ft, ,dtI .Itt ...ftA tp.- Pf lft,ccl~f. .,f.t-p....fto..
No )I. ... W, t Ide I ob''ft Upt at,,A 11f t boll. WIft .ftI.,f
d e ,l~ l~ t '1 f I d ot1w .fp a ctft p u' d "'f
ft"Ala, '1; ftt,'t.W .,W1 m p- fe l, ie .a ..' ftWWadiio al etpeft. st. l ,fv'
r_, as. f e,,c. I,',flft 0...f del ft urbtl~ff. dof Cub~f. c rf pfrttlfo.
ft.,- I ftca s~ A.. fttl.inft l, .f ...,opoi.P tftfari fytft Aftd l
1- up, a, ftI" ftftft Ado Aftin n lftta l ftl f e).Ift
ft Ift Ef t 'p.n'lft I I rsptftf a)tft do1 _...A Iftft b no aft a r tttffff iftf onft c
ft ftft"st s'.-t..t.11tdftthftfcorona Wfftlft.tftutolel Af
...A.. doi. tfttt sm...ltt c.fttf.ffflt f~ff

o t t t t t t t t t f f~ tttro s r uftim sftft m fft, es 1 1 1 1 , Ift


,,Ikon.'..A.I.ff"..t A' ttt.....ftI.tlftft,.._o..u,ftft I' a
A" I" , ,,f a n,:t m cibl' E l A I pit.... in cl e al


ftflff .lttb f"'t f ....l.,. .. Ef ,fftfl f A ft., f t ,Fit A .-ftttff


I dt i a,.-g:- do. fttft. ftWIris n________________ quo___la

a tft' Aft.."",n .1 1tonmitmt a.Aftftf 6t1
1 f-1 1,.. a' I" tft' A. n..,'ftft.. A p rn~rp ft.. I deft. A bi. 4A.

1 kiI R t.t'1 f~,....,, f t ,Itst 11 lp ft1, ftfteab tfdoftI neftft ]asf I

's 1, ocA:..-ce .., ,..,A, rrtert anciastft-ftt 1f
J~ i r m o rl' 'i re m p .. a l, aP 1. A ft f itftf l t iftr i f f d el
-9 .,,t. ..q. tf,1.1eflosh m d, t~ sprt istf. afatft par.ft. cluef
ft auA Malft .o ,s~i a fta pdl fetlf o~tftffft

ftlftftt "1 '. 1.f f uft I e ft 1 up~sfe, o ad ft ft.


"'no I ftt"oh Io,_ tftttttanfd u tftftft cI .y 'El
.... o e ,)quo 3' 1114 .1- Al. ] ," ..ft dAftt, 't95
ft Aft A ftftsId oft"I paftorfft t ,ftftA7u I -
ftftftl"' .oA' e d a a q o C b se m n u i r


)ro y los hombresPar
la in ee d i ftfstflutaf,sft ft1.

fietaAstfftdetfftfttA ftu r. A IA ties-,

fertlfftttffft ariA.,21 tr~a fte p Ir Aft,

d co A.. 'sAto ft- o ia..PffteA

de A)a R .ptAbl f, I r1 I1c Aft,-a
ei mm l ot n delft 1 I Erm'f l fftd.
.f A Af 'ft r~enfti.'ft fre ut ft.. a...
dA...A..ffL da ftftftA ftjftWlftic ft..ddaftfftft luetAI'a .PqA itA"ft nft ,"p1W

) d.ft cftpttA ..APi uc t...... pfft.tftf


f~tl fttfftfttf 11,R6 ft f PI.- M -,
Awftftflaft elft tpfttA mfft opft Af
ft.. fy b-tct.iftp.d.pY cft
ft" c ft I .plI..p. met A' l. At I
A.ff, l..'ftfA.Itt. '
Iine ftftft-.Af-imtft '.'.f dud..
el ,..gk. ceftft ft1'able Pft.. aft in-.
O.curio,',ftftmpoftderfaftbles iE f
laftIn a ...Al pi, gftftftf det la
PA. t fI a ft, A Ei f


,t 1. bI ftd AA -AcA11A 1,p allf


cA.m ft....A.. i..Afl fa ftiman aI
A Yt~tA ft "A ftftf .ft A

f ft ftb '*ft a It "p ft pft-
ft 'ftttt.'.ftA ( A1t, .A, Q
A,;. Aft tftlI A fp fttlt. ( L, A ..I"
ft ft'tf ft l ffIA.pro, ftpft It 'It A A'
ftsciinfftAm 'c ..ftfts pfli. c f-t ,,.


Por Rosemada


Arturo AMfonso IHoseli6

Jftftftfftftftfftft fquA etl fAuftme-nitcftftf fpffr foft'tftA d ""tAf
poftiftticoA I'lapfltcates un ftft
cal' uftfhaftdAt fftstfr .t ftftA f pftrt la
,,taea ]a su. mP1..fdA..I.S
1, r l I S f-t ...f a sf . tftf f ft.'
Ao me.Jo AfotA.. fdoftlf
bt~fttbft, AA ft~r ftftftftam ftpft Aft


., ft c p aft Aft Ittfltit ftftcon tla ft aft

ca il pdo Ael qff i At I

ftftto f fSi~ tfttt i ;1.iP.inaA A..
M e n t o t ftd e PGm e g a y ft d e si lftA

A.o. ... ftAe ftftftr sn ftftft 'f
.padAI..metropolift fanftttAftc.
Aft t~fftl tlfftf. r ft d m,lft. sAc Aft
Ae lft j of t eci f ficf t osA''' I


eidc p ar aftft,,c,ttftftf lasft A..'


eA" El itmfttdAft'Atodafttutft.Yes

q ActIDSd' ret orft del Paf tiftft A u-ft A

ton..- A ftAf'fsta.a ft pftlniaftt b A '.'e


,, ftdealt. pft.ft

ftaP-ffafd 1,tip lftft~t.fl. r .-
A fftft.fftI f I

aAiftI ftftft IftaFt PAl canif t f'fftfft.ffl' ftcbft.AI Ifttt A pf~t if ,t ,-t fA yfctd .g.c"1.A A.. Is tt on
....tt tf f ft f f' a f- t o r.Y q t t t


f tft tan ... .f .A ftf ,, aft coft q.. a

Af lfA ft c. A. can
Afet "ftftA, pftftfftftfta.A.qu
A ent, .A '1,.. I-sI ,I.A
El o bft. c t .1 taftftlftf
ft ], ~ ..tt.tA ft fintftft ne,I t dp o
Pufttftftculftftcftftf 'tPuff t itifttff, ft e.


60ri.O (it


EiiItoriail


Editorial


Afio MX


... -- -11 .. . ......1000. rVY


Pololira


-EN .4 LINE-IS
ooo~o~oo Il w I, I A 1, o0

000~~~ rad. to 01 0.00 000 i10
boo Cooohwn w tll :Y11
-a Oi jt~ o wrarn, dun0V. o to o OWoo0oo1:". 0. 00Id 0 a0 ldo
oo 'o1 d to ooo11lt 1 c mg Ra tioO lI raI. 000ll0 -nolooboOOO ...0... Vo 7 007,in t. ..... .. .o, b o,, oo &I~ d
de o loO~OO oOOO00OOInstis 1,


In \RB-flF. I MhRINA.-Ilo.iooinu. 19 .I (Oi. deP 14-)2


-Prrjooraoo'I o1000 lompr biiiil r
iii ioooooo'o je ol '1110 I roo
dle oaloolrodoloo 00% i
J..0

0 210 Ap1_ .0,0 1 ......00 0,
......0000 0 1 0 0 ... .....0001101101 0RAW

`I. 617 not,2.07de 0


10600002 ola 00100000
Cie] o Aloooo Aaoooooooo. OooII o
Ioa Wadao MogoolAool, 0o020lf

Insla *2A0to010 G000011,00201100000 70.
Vooe&oO Pjroo Roobldlug, litn000.


S anch evf lfl o nor tf od do l


paoerAd C I' d elooodern.ndo'Sal
IIuCred Bag%1.000h 00p100lun0 ooo t-. lTdoo d0e700 .0. do-


de today culdpa7 [ji7K>
Iooooowu iooooo'ooloo c. ueoo I uo I pr00:00 0 do n i

000000000Alfono'o.E82 0 -


insole. doOJ J d 0 0olooo.. o oC-200101-1-1..01110

20010 00.Inoodobil, I on'La0 t.,1 Dan Nu001 ~1 d alG b e n tilo -,1.1 ,
0000 olo 000.0000000do 00 ooodo f l 0. ~ d'I 0 I0000010,000Can'..000 ldooo 00 ooo,,d...

i n0 r a llyo0 0 . d o' o 0 0 0 0 0 0 0 "' 0 1 0 0 0 0 0 1 10I M a too do o d o l o d 0 0 0 0 0 0 o 0a


aN o n it's000r0,Thi00000do '0I 0111 .oto'odoo oooooop o oo d o lo Jooo o 00.010 .d.0 Nresin0.do 000001o000 000

doooopR oo0,, 00000La 00obdori oodo'l oo tall .411O dia 00 ri' rtao el /to),0d000 de Etil 00.0. I 1"o )I..0 It0 "'"t .%,, nn00 0
oO~o 'MoIoooooqoloo'. oo o 00000 .00 000 6000. 00.00.00 00000 oOOO 000 00000 00117 do4000010p0n, l dooento00l0o, 00 0 1,
______ 100I1 2000 0.,ooooo o. 0boo' .0.0.0 1070700 ooIoobViddolood6000a0i i. 0 .
Elaoo~ooooolOo~ohob~odd ...0000100lo sooli'h..ooooodo IlO t aldo.0 0 .11lo0000000000000000o0 0'0t00
doyet o onsderco 0000007000 aoft- I c 070eca 0do 200000000spn0s de102aEl0001,0000000Manel 0020200"If.S0020eA. . . 0 pro
jooo pra eo lveroooolooooo dlm e frn o.o .1 po ne"hh ildld v Co 'ItOOO 0 70 00 1 ,7 ell 01000 000000 010de01.
hooOl T~l oohoooo lza" m' doric.O-a0A sel -1 1 1 lin0'ISo1 000:i ind0e0.1ez0IW0i1000t,
0000000do ooolool All 700w 0000, 000000.F0010 000001.000000 000 0000000000000 %0000 a00000000 L0
boo od o0,lebaen0d0000 7-All 77001e0In doodc lloa10000~l 0.000 :.7. 1 01'1 0.
Elo000000000000000000 00000000000000000000dO 000000di-0000P,100j.000de00.0 0
oo enomesaorododolI, on0000001 70.ill,'"I oorooloos ooaor ii tlo0.Ooo .qu oooddOed0O00001
,.o.oooo0000oo00I ueott0Odo0'll 00luls "o 1 ooolloolooodoo6oohcon 10o0ins0.o
h o00.oo aldo0000101710102 yoOoO 010001000000 00.p00I00070. l0 o
a0h0 00 0 0 0 000000. 00So1110 do nngcl070d0Idr.. a In p.b'ocida' In- o felt-bIo do or7Igun,,
ITdo 'oo1. 0delta,000I,000e000 o00 a0 oo o ooPdI oooooor00000000 o..0ooo o 00000I0.0 000 000 00700000l0"I
him oo .0 o.0oorrnopre eo rn a"I -o d ado .0 700 000000l ondo 0'ooo ,0 ooooooOo 0 d od
0'ooo d 0. 700 ooblo olooo'ol000 0.0. 7000 0 10.000000077o00107o0. .7100o000od 1101 071 0.00o7
Ito ob 0000 000000 0000 0 00. oo 00o0.oo 10002 000 000000,00 0000,,,o 70.'0an
Ind- tles dv P N .en InIn Ms dinaiMiitiaad
Lloogoaillantoooo' loo ooo oo
ooucoroloo 10000 looll...00 000Wool 0'2.'01 001000000 001do 0I000000 I toc.- igan t1.(00 ,I4
ole ooooO~tooo loted. 1 I00.....0.o1oo"ooooo ollooooo 'o..1' -O I700010e00 000 0P,0000n00-.
.10000000t. oo-f0. o 0000 0000.
itI n ,oe- nt r' oIII" no IIoo Oo ril I- I af o a,.. o" rnP
O OInodo~l 000Xt0boondina0I in.h.000n00000100g0set00a0no0I ..00000
000000 o allOOO do IqoooIna,,0,Ina0000010an.0-000e 0ie00lo de0in0d


lNoooo, o 0 o 00 0010000000000 00
000 0000 0000t000,0.n00000:0.
000000 00000si0000.1.00,00I0100170o 'od70 Inoo.O

dnit7I.000 lo0000 A oooodo 0,71
0I (III oloo.,obdeoOoo 02I000
.1o 0 g0 n-olo oo oodop" o r o oh0 01 00 0 00 00 0 o t000 0
jo ~ ~ n 00000000 oopo dooodo00000000I o 000 oo 00ad n;0
Urnal. he00 oo~lo-nn Gr'oo00000


doo 70. ohtric, oUoda :; ood oo 0 0 . .''l o o 0. 0 0o 0 oo 0 .,,,,0 0 07 00 70 bo oo oo o 00 0 0,0
oooodod p000 00000 Ip0.,oodooud e00 I0 0I*0 00 000.100011,.., o.In 17700 1000 1011,111 -,, ,,
do q2"n001110000q71'.r..0 I'd],00
to ~ ~ ~ ~ ~ a "Intoo I 000p00d L Rh 000 0000000000000000. del 0000i0 07000000 000 Aoo 000 ooo ito 0
000~~~~~~~~ oooooo000Jdd ''''''',lo.o 0.000d0000,ohl00.000 no, "(noia- I-_ odo oooo hoooo0
p0000000 d 00001 0710001701 00071000 00 00 7711001.0000000000'0001000000dooooodoI,01.OI
do00o~~yoo 00 00000000o0ooo 000d o l ooon Ptg'.070 Ooo e,0 000.000 001100 020..' ooaoo oolooooI00
000booooh00 0700000 o 00000 -i0000,1000 t00 r0000000 1 0I 0 oO0000000ohn001,00000 .00010 1o pnoo otolcotlo00000 070. 0 ooroooo dojo00o2
000% a00toood too 0000 00000 oOoloo. oooo odod 00p0 d.oo I nIPlo. par00ni uai linie
0000000 -00071 100 '0000d oo do ooo lo 00001000 00000 OI d0 0 lo. oolr oo- s oolooololo o,, h1" iot ld o oo oooo. 0 0 0 0

()rt~d -0.. I0r.01.,de0aOoooon vooooo ofoauo0de0I0I0de00o
0.0 I.0,0.0.P .0 o ooo 000000000000na000.00o001OoOoo
d0 hoopla 700yoo . oodooiooo Oorlas ou hodi oooodoo Poo- re7111001o5o.odooooooooooooooo o r20p- OO~oo
faor ooo oo ootooooloho Coopr.. 0dada,0000000700 p00000000ora ooodopool'o 0 ooooao000000d00
00 0 '00 0 0 00 f 0' 0 00; 7 0 1 00 0 0 ,0dto. 0 o 00 0 0 00 0L a.0 o oo l o o0 0 d do 0o 06 0 0 00 o oo o o olo O" "oo -oo 0. oo. o o o o do 0 0 0 0 o o o l o
Cob.0 0 0. 0 .oo foloo od ol pobl ooooo q 0 000000 do0 oooo~ldo do0000.200 o000000no 00000000o010 000 0 oooooo.hljo oaoodooOoIido O1o


Coooa 00 7,,, dinlloo. d 000 0 00 007 000000 000 Otitdo fi0.000o00000o0000000I I .I00000 d Ovooo 00002 00000.o0n000000

7000000 00'. 0 Gohoo,"oIo d,001770000 p00, 00-o 0ndii oo, 0 P, o
reol Toto N oo o d, o odeon r. o ooo o rg000 70000 op Isuo.otoo ldo d N 7 o' od o o oo o 7 o ooi0O o bio0 b 0n 000000 00000 d oto d..
ooooobod oooo d Roolbooooloo 000 ooao JooodoyIliRooboooo 0 ooognoqoo bo
Pit 000, n m e oso d o looooo -I 00 Vooogoo Io- Ooo 0000 o oodo o l oooo oo &OoO od, o o Ooo db oig oobo o 000 0 ooo d lo o oo o p00.0 00. o 0 ootodo, 000 hoolooa
1c n sm l.Ooooool Uoooo t o1 0 0 0prim oeo. oooo Pod000000it d.o 000000 ooo oo 0 oO~o~ O ooo d ooo 200700 70,po- i ,I-a tieal do 1.000 ay. doooooooboo 00 00
doo Me oooo0 do e r J '1 ) V oodo Od I p bl lj a j t I alpd ia inO.,ti s, & n

oooboloi do00 Oosoto, doopoos007000is
0007d o oooooinlow .dooooare J
a.doooo oooC o% enul tet0pE.I0000 utat odobo, t Muan t e

000000r Idoaonoooto'00000
c oo .oo ido Rpooolooa Ro,.. no 0. 10000ootra 00or. SnGb-s
70I0sbao h., y, .. 200000000 do! n laboroo1
'I b o 00000, 0000 0000.10,,...J t. 0 oo -oooooooo o tl00000000 t V
PoldooO s 00,O.0. 0 e0~.7 o
oo~o 00000000o o 00
p0000020rav0.0 ooonosoloo 0 -Pthotlo ado'%0. oeitem rn 0iaiad 1H n 'lo i ill~ aa azd
0ar 00oSot002000n0 0 dot oopooo-3 Io fi P
P00I0 oooolooooril00000000000 do ot-tNI TA11S
r'.e0e;1o0B tita, esro...oII)onl~ooorgienoo.. r.oOma d SosPon-. ooooooC opo. ooo Pin,"no SIIlut r.F'ooit&LFB .PaintNierroXlito, Hoooddoo
roollo 000, 00 oOiez 0020io20, odoOoo 00000ii Odor do e ts V71070tialdd 000lC

A0000000000060 IIologooono No 0odo'lo Hormandmd
00 a po tenril'I-oOe 0l a0P0-0hle0gr,.o boo1.0 Jr00.000000001 00 - P o. do t
do b o 00070aoolon ool 11dot Pooth Foaiod, NIlooo." F00orommooooo ,.dedo C oho mila
Be002000ueha d J 0 x-0, 000 olrndaVodo
polo 0000000 020 ooool ade emboo .s p rlseRysRorgn l, l I yaata00q2 ad ntc
'rg d f Pao rtOWL maESRm onurea l-
00000100 p Ulo00000 lo oooCooodoPrt ~dr:ieir.Ifrfd ecs lllfls ltc~ edco;fninlnp
0000 0000.000 ,ol0.oo iie l 0pro B,-0 R, 0 e le A t r ,eM .o r s cu ad n s n t l o i
.000 0600P3resident,",d odquootpresidedoooelooof-o
de M nte) 0,0 .00Rye. -
70000, e ralIfomdo A


En la- IVlaono


:n li plii ;o


Los uloiin'zon.l

;frunquic pnir


jO


oI'o Cobo I 00 00000do! dooo.6o
l= 1%0000 PotW*Ioo. 000000too o 0000

d, olo. loto1,0 -,o .1
g-00 polooou.-. 000000on00000 .000 .....0
0000000 do booI


ANZOS o~ 0
l9 0 200000000 000 00000000I.bo ...o.. 0, jitrii0dl 0MIR ,%I

I 10do odl00d.

V, I.ooloo.00 oI.oo.... 00. .00. l 0
Oloo oodo000 d ooI00770 ol 000I
.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ b 0000000700oodooIIRIo tooo1.. I001 ,
d0, 00.0000.o....o ....010. 000000o 00000 .00 do J .000
o.700o00'0h0000 2 "00 0000 0.007000. o Pb do'o .oo Lbo00'000 0 ''
0~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d bNoa0070000l000000000 t7000. oo,o 00 'o,1 o4a, .


0007000011 0 odLdo.l
0 wh0 -70 0 000d,.. 000 olo'Ld, o o
..1.00000d .oooooo boNdo0 doondroooo 1- 0 0700C 0
l" p.01ooIooo0 ,j "Ell0.,0 pb 11,000ob1- ; od o bo
000'1 oo ad o 00...000... ,'. ooo ob;,Id,.,, dVoo 80,.,,.. d0-bot, p. 0-,0-00'
dooooo"Io. 00 000 0000000 00
.I00ddoyNo;000 001000000 ,do ,100d-.-00 ooooolaodo


ooI bdol II. 0000.o~deo(-o(0 o1 oooodooo '0 7L0I

0000 ho 1000 0 0 III-oP0loo Plod 0101 i olob

mtv9,.d ~ ooP' bod.. oq11ooo .oooo,... 0
I.,00. 0'bV000

V 0 'l o do 000100I. dI

-ooo~~oO. 06 0 lo .00 007.. II..oooboobooho1. ..0oo


C1A..... C...b


0 a d,]7 u 00 [a.00 .%0000 0 O


,- 00070. P.0 0 10.00, 000f0-. 000.00 000h 0000.0

AATC oS.SCNCORD
T c R R A1 1 '
CIA. COMMERCIAL
E...ooobtdod g" 0
Ooo.koJ do

EOLCIOS SANITAR


Shull- El d B"- d, .)-- ),

tw, Pt- "I", d., L.,,,a En
M-ad"
,I, H
ni d,
d` I
-td.-U- C,,,, 1 0
I'a Md",


... ......... ..Sl, I -d,, fl-
I 'P


Pigh61lA ^


club, ;o

a Durolen! 00


[006 rciflpOnflr Eliot lonioooi iou rnIriirvi ) ocalli il


P-or D. 1iaz BaldoquiB-
0 00". o.i^.o.0 .oood

i dcicuoido-:"3 *

000 000 Concle por~7
,e. ,0 ,00 0 1. 0l ,
L i .M, pljyi rare

z - is comida1-
,. h-af .L 'A t h I-"
.0 0, .0' r.o. 'o, lol.1 -lcon quo *
manlor doo000 *-f i .iootUfO.
i- i ni-T con d *
,crawas ClutoCEO .. so
.0000.000 do ante


lod.. M02;r |-
oono do 0do
r --, o1.n I

lo 000 00 ___
ooooo Codo.ooo odTr 1Clta.
Oooooo 0 ooood .a Oo ooqob


0 a00do00 0000000,- 0ar.70000I
x0010 0 poo l 5o 0 0000 F omu00

000000. do oFdod, ,0c.oo cog.1


.'.o1000o p000 g.0 000000100000
do~o looo loo..poo p00 0000000
0000..0000000 opdgooo

0lsl 0 0~ ot~dcl otjouc.o


.7070 0000 0.t.oobdO o 0000000 .o'
0007000 7,do eo..o0 'A.o Yb d oob


.10lub. 1-g.louooo 000,10. oJu.l
gano alo d aoo o o l'Jo bo boobo
too do solooo loo n `u Po gra00 m000
0.7000700 0007.0 aop Cto l


.00000 di0 1.0 too 00000.00-'ll
Iho lbo o y0o o0.oo 0 6000, 700000
0 o..0 I .' 0.0 00000 00000007000

Mi lxramar C ec


Alotoo o I-1~. 00 g o.o Is
IA. B.- Tot1007. to%-MobCoGANCDO. .-A. pI


1O FERl- SI 1- f'P`Yl~a
0000000,01 00,0000 oA-1rotam


.1110 %-,kA I Millrd I - --


1)DI.AHIO 1)E LA MAFIN.A


OCTLBBRE 19 DE 1952 .


0 0 0 5 0 0 0 00*0 0 00 0 0 06 0 0 0
Compre en


GANCEDO


y ahorrese la diferencia!


CERRADURAS

"K WIKKSET"
Lco derr!..3 l.K IK31,SL T
mna deia,'r KW VIKSET r~i i .]

-cd6 Desde $24


Oe
C


C
0
C
C
0
C
0
0
C
C
C
0
0
C
0
C
C
C
0
C
S
0C
0
S
3.
0
C
0
S
C
0
0

00


SUPERFICIES PLASTICAS
"NEVAMAR"

* 3 .3. 33 3 33 I33 3 i 3 3 l3 ......


MOLDURAS
METALICA6D33o' I3 3.', p llneol

Desdo 19C Pic lineal


P1-\ 1 3 2%GIN%62


Apuintes


Vinjan mucho 1

colluinlistas


4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00


COLA LIQUIDA 3-
"FRANKLIN" *3;3


n I 9. iBcon $2.80 ,.'


NE Y ENVIE ESTE CUPON
ai GANCEDO, S. A.
:edo y Via Balonco
ir GRATIS 3u Cal6logo No. I a

Prov..,


PI. cuo4rado 85 c Cad.fc ad


SA e. de Gonc

>ihID36n
Cwdad


"GANCEDO": Ave. de Gancedo y Viac Blancd. Tel6fonos: X-1819 y X-15-29, Habc
AMPLIA ZONA PARA PARQUEO EN EL INTERIOR DE -NUESTRO EDIFICIC


33333333 133 ,3333. 11 3333333


P-333L333 .33.....3333,33333333

-33333333,33,,d,333333.d33 l-33333 3, 3.d833C83333338
333333333333333333 3833T..
-Wo 1.5 ab-o33383......3333&F333333
all", 3-3.3V3cn 3333333333


P,333,,3,3,3.83 333n,30333.3"3,.33
d.33 33333 3 .33 3 33333


I'lI


E3L TRABAJO ESCLAV3O

3.3:333333 .33S.-33 33333333.3 333

a3333333333 830 30333- 3333t3333
3333,i3333333333 333338333333333033333
1-- ftl C-O333333333033333333
L33333333333333333333333333333
33 33333, 333 333331,11 C-11 31 33313,
nO 333333333.3333333333333333333
U333333 'j33333,33d- 333.3-1,
33333n33a33333333433333333


tf,O a^ac~mi Ef01 ..^ fIoIA.,

MoTOE

AfA Y QUE- vFR iaIIIOPI


a no es33a33en3Europa. 3333 3
33333 83 3I3u3333333 33.3I..

33 8idtia33 f,33333388 33333. U.

3,33el ,s3n3id3 a 3a 0333333os 8a 833

333d3383, 333333333. 33 3333383 .d.

Por Jorge Monvada pall 1 j 33333333. el333333383 e 83
,;"lo,,d..dc33Ia.333,3,,c.,,63
p3....333333e de 3 :,333q333333333 ,33 333333 3333383333(333
833333333 33333333 de33A-.33 el3 33333333333a3333383,m-
I._333 .3 3333333 C33r.,33 833333,3333333333333333
-3 333 N113333 1- 3333333333333 333 3333333333338333. 33 333 3333333 33
3333333333333333, 83B333 33333333333333333333333 3e333333Coa,
ad,,3333d, 3P,3 333333 33 333 33 I33 I3..33 or33 a3a33 p3at".333Co3.
3333333-3,3333333. ,333833333333338Meng3333
3333 3c3...433333333333833 3333383 333333333333333 p3333333333338 a3
3333333333 333333333333333333333333333333.mo3303 3m t,
Per33,,, 333333833 'I33 u3 3 333833333333333,0333333333333333. e
83s 3333333333 3 la3 la3 la3r3333333333ni33nt3 d338,3 33333383333333333.Uo
d, IV,3333 _o3 3333 pled,3 a333 _1333 3, 833333 3
I33"I3 3333333333833333333383333- 3333333l33 define333 el333333.3333-
333333f, 3 a 33333oe33333333 333333333 3333333333333 3333 333333333333 3333
3333et3333.333333333333 Me3n- 3 ',3s33333333 133333333333333-
33 i u33 ol3d,3 Y 333333 C3333 3 ,333 83 33333333 333,, 83. c 3e3
83 3.33~ 4 3333333333 8 3333 33333333 3333333 3333333I_8
de3 33433 3 -3 333333 P3333333383.3.3333333333 333333333 de33333333 ,,33, 33, a333333333 3l,3oneE de833 33383333. 3303 33 3
333343333333c833333333333333333 dose33en3333333333333338.3333333 383
8333 3.33 3333383 3333y333,3333333 3333 .333333 833333333383333 183 es
,333s3 de333 n3 n33333.33 .33]3,33 u333e83333333s,383 33333. 3333333333
daU- ._ p ff-, .."l333333333338333 333333383333338
P... ,h- ;.I 333 33333P333equ3333 an.8 3,!. ho,3,, 3 333333333333333833383
p- !i a I,33 333..33 pan3 1.s3I..33's3s..3333333 333333 3333 D o3..
33333333 3333333333333333 33333333. icum333 333 l33 3 do33
Kc 33333116-1 n,33 3 333333333 333 d, 3 11, 33 --33 eclird3333 i33333
1,d3,j3't, I'll333 333333333333 33 33,33 3333033ant,
33 "83 d, d,, de333.3 333.3333 333 3 Ws33383 c,.33
33G 33333333838333 3. 333333333333,333333
g-1, 333333 3333a3333 33333333333 33333333333lo
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~m 33I33338o3'8333333333333333333 33333 333
43333x333 n3333 1`11163333333-d 333- 33333 33333
d33 3 3 3 3 3 3 8 3, 3 3 3 3 3 3 3 3 33i 83l 3u n do3,3o
"3333"33,'333333333 33--,333333 1-13 333333333 i 3-
3333333 83338 ',` T 3s 3 33 3z 3 83. 331 3 3 3 333333333 o333
833 333 303- l3333Fu333 8,3 83 333 3 3 3 3 3 3 3 3
d '333333338p333333 333.3333333333333
3 P -3 3 3 3 3u 3 3 3 8 3 3 3 3 p 33 33 33 33 333 38 33 33 333 33 38 33
omul' 333333333P3a3-33333333 83 8 33333033333333333333
0303 333. 3383, 33333 8
3333leg. 33333333,333333 83333333 .0,33,83333333.,3333133.
83 33333333333l3du 33333 333333 333333333 833-3333333033333333333
d3i, 33 33333333 83 33 38 33 33 3 3 3 3 3 33 3 33 3 33 33 33 3, 33 33 3

833 leo que ha c se, dlf,,jj p.-,t0333333831333333,33de3333833d,33
333r 33833333033330333 3033333333 33 3333333333833 33 3333303338,3,a ct 333,
3l3333333333333333 333033333333 io- 3 333,... e 33, 3 .dos 3s.33 33 3 d
a Acs oe 83 S333s 33333333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33al 3 3 33mar en 3
33de33333333333338333333333333333333nuev
.1 33333333333b 33333333d e 3333333333333 1 31,- 333 333d 3u391- 11- 33333333333. 3333 .
333333333333333333333a8333333333 333l3033333333n 333333333333
33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ P d 333.333 33 3333333.. o0333 83 3333333


ObNi do~ls IOs mtidicos it Ls mex erimniis e asiips Baqiicro v c\ Dm

1im1i(Ir(d(1i Cl NCerclo) DiiIsitiii '14ti e to Culliim Americium
____________ .*'.!i:"r > I. i ,1 P__
I'm I lr. \i iinlil H-I .-*'.. ... ., ,, I'omr Juain Jcr


I aa ~3.333


.13 333C33333333338I
e g os'" ^ E '3 3 3' 33333.3'33.333333333 3 3
33,. 333 3333,3333333 3333338333383~l;^ '*^ z *;-' 33 3 8
...if ..... I.^ ... ;)I^ U ia f .n l i n la ^ ^ h l a e r i e
3333333331 333'1 '1 '.3d,3 I3'II3 3 k,.l
33333333333 St333 S33333333 S T 33333 "- 3333383333 ,3333333333333'^ 333333 3333


33333333B 3.. o,.3.,. 333,. ;3,, ;",,3 33333 '
MA C C /33 r 333333333 3 ,33 1-In8 333l>-. 8-3 333 >l3l3 83 33a 3333.838 333333 33, 33' 3333333333 833 3,l 38 P,,, 33n333id,3
3318 833333333 13,3383333333 833 33333333 3333L.3Of-383I-
an'..33383333
3338333333 333 3
.blr333 3 I.,3 33 33 ,33.33'333 3
~ 3 3 3d- 111 I,
`10 o'c'I W It ',333333lci,3,4183. A
I d d3;3333333333 33 3
33333I".:3d-3R333 a3333333 1113dc33 33 83333333
III3333I"3,33333333331:; 333333333 cc3
3,:"a 3d nlv 3Ili 333333333 I 383383
3313 3333.-3 3e

3e Na-nal3 de3333333
Medliar83333-33333338 d 3I
l- a In I3I3333I3I3bell
I3111- a33333343333 333333c,,3333ct33 P," I3 33ii3a
I 3n3333.33333.I,:333 II3 I d,333333f,-.3133
33 3 33333 3383I 3,33 33333 33 3 on 333 3.3 33 333333dc33.353
333 3333,3.333383d"331.333333 83333,3,333M
5133,3 3 a ilne I~cl.333 333 83333333 333333. 3333 33 3i,338 3 33333 3
33333,3,33 333733 333 3333de 3 33333 3 3338333 3,,33 333
3333333333333 e;.33333333 'i333333333 .33333...... 33333I d,3 3 33333333
hill, -I 3,,3a33, a "I .'no c3d,3I",3,333it"3n
"R33 333 333 333 `2: 33' 33d 333333333383 333333 3333
/333333 33333338333 33333333,38%.33 8333ell 3 bell,, 3


rez' Him ii cal


33d 3, 'I ]a e3, 3o


3333, 3 W333333 .8
33333 33 3333 8
do333 3333333
3333333333333330 3333
333na 333333333338
3333338338333833.-
33333333333333 333333 empl. e, 333 33
la33.33333333 83l3333
33333333333338383
,road33333 3 3333333
.38333 A per 3 3,3s:
3333 I D3q uo3 I83s 3d 3-
3' 3333333333 83 33 333
3333333833331-333
333333033330 83 33


M OLDURAS PARA
PUERTAS Y PAREDES
DE CRISTAl


Oesde58C pie lineal
T'NICO PERIODIC CON
AUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DESDE
EL ASO 1932


DIARIO DE LA MARINA
La Habana. Domingo, 19 de Oclubra de 1952


JOSE 1. RIVER HERNANDEZ
AdmIoi rEdoR:
OSCAR RIVERO HERNAIIDEZ


ha. 3 1.


Un Gabinete de estrellas.
BAJO la presidencia' del mayor general Mario Garcia Menocal, fue llama.
do Rafael Montoro a ocupar la Secretaria de la Presldeiie. Halie aqal una loto
queno e uese raeneses16ndeaquel Gabineto de ccaadna figures. Conel atMAYe
general Menocal aparecen: JoeA R. Vilfalta, Leopplde. Cancio, Charles Her-
ninded,' Luis Azcirate, Desveetne, Montoro, Jose Marti, Mandez Capote,
Sanchez Agramoete y Gonzalo Ar6etagui.

E en


Montoro Montoro.
ESTA es posiblementIna mejor ee to hecha &at inlgne tribune y pensador cubano Fue Montaor un moaetro do to polabia
don Rafael Montoro. El artiats, Federico Bucndia, reporte- grftlice del DIARIO
DE LA MARINA, capt6 en forma magistral Its rasgos noblssimoe de le Montoro. an moestro d.l caorcteo. Leos horiontec de ou
caltura cocan llmltodoa. Sincerecm sincatdeccia,
~maccuo sasioo icaclclnei, an media de to tor-
Smooto coma on media do ato oes. El pecoomiec-
t outocomisto tuna en f ofr e ,gta mdi bri-
b en. flIano yapug ruaoieo. Literate, critt'e hombre do
Eitade, diptocafilca, s icdsheiguid comaem.ii-
cocci dclscdo o Bmi r .mprac j aoantad, on
000 dpoeo do cmicocctac.
En to pcacocto aidloje del DIARIO so to ria-
do e un anrcoi a Den Retaol Maccoca. Esto
pngie rceg i ton ile aigace, aipeciem gcdfi-
coo do su eatotoofie, tea Ilaonado hohechoccan-
biccedoec, qoo hacrac to catioca patine y ccon-
tatapoc an moeditodo cdageadod, cleoencta y do-
-~ sacido at cipirita.Lumbreras en la politticaoa
ESTA cc ceofato e n.a'.,rl ,t. sA .. e.u.I
1brscena I eseoe, tr~a~aura% dot Part.,t ,. t, f,,si',a A
racco Mattora Parceloce,, neqarape~aee,, rP. i., C-t..c,r.aE L~w- -ri .
Saaetecs cr~acteet. Jusc easB-, z fdT~ar.,-I Mlt-s, r,,,t_. Jlea. q A
Ctlreoecn t &nea. V.aru o Mactactge..rcrat t R ."e.a Tm~ J11 .J
cno Y zeoeccac Erioaeuetez Nadac


La Conferencia Panamencana
EN 1910 se reuWe eh Buenos Alres la IV Coneerenda Panamericaa. Li De-
lecaci6n cubane qued6 integrada axi: general Carlos Garcia Vlca, Raftael Mon-
toro Gonealo do Queiada, Jose Manuel Carbonellt Antonio Gonzalo Ptrze,
Rafael Gutierrec Alcalde y Joea Franctco Campillo.


La casa aonaaa por el pueblo


F~~i 1^1Fl ri in tbl11 s1 ttemcei le Ias eaedal aecei, qeo t ta.era d e deoen cab o Monettoro mdoeta Uy
fec a d. cc e. aa. Pee Motorrpeo e populae r le d e ta osea tda ueo eams, Iaya

a ct/a ela de I& ealn do fecptnoe. Paea enmataecart el coatltade d Ia I adheatda
t~lCa lcejatsitat-aesFt-anieoeeAaedecu, LeorenzoPecan de Lede, deter Jead
En ici tabunaemala, deetor Gonzalo Ar~t-daoci, elidoetor-otee P-a, el Mat-qahde doE-

ERTA ct-a taI .,-- abitualel Monorcl i ttel strermddtce Oetavio Meeeece.
tribeea. Ret-o rc .. --.s4cr t-a
cit-cc, te impeeta por I I -1,l --i r O
Is l6gtea del diat-cursn lIa oofe 6te C a n192
anelt tro teN.:. pcsiblet e m I-d~i


La Comisi6n Consultiva
EN MOMENTOS dt-tciles para la Rep/ablica fau ercoggid una Comist6n Coeultiva, que in-
tegraban eminenten cubanes. Ali Montora brtti6 a singular alturta como hombre de Eeado,
to lapetmera lila, aectades, reeeaoemomeea: Macaol Met-ia Coroncado, Ottoe Rrheeetch,
Francisco Carrera Iatilz, el general Enoch Croewder, Juan Gualberto G6mec y Alfredo Zayas
Detr-a. con Montoro: Erasmo Regilerferos, Mr. Wintatp, Felipe Gonaalez Sarratn, Miguel F


Minisiro en
Londres
m tr T .1 R 0

pa i i i..: ** n

ratM Gabri 1 d d
Uendeg ui y con .1
dno lonar-s dra.
Atcate Abriel d
eta F. Raavedra,


CCIMdidato Vicepresidencial'
se .o b""seat-ua ., t-.AcrG .. iaet Vi-


c resi t-ncia d e In s- 'mlcja p Fa-seas a

HervAQId pim Da a ,eladctrCse del Inrte r Ite a


Comisionados por las Corporaciones Economicas
de Ia Isla de Cuba. 1890 91
BENITO CsI-5151. L,-rotio VartVc, tRafael FernAndez de Castro, Bernard.
I RituI1 Mat-cort-. Joaquin Cubeco, Marques de Muros, Segundo
I tc-at-o Rodriguma

En su mesa
de trabajo
MONT0ORG

bitr,-,Larane,.de
tceba'cor-a me-
1r 9 stcP-re
,t- haions-ceo-

"bi A U)iCk IA F B A A i fAU v I


-11


DIARIO DE Lib M R[NA


Grdficas de la (


BautizO
ETOLA CILTDAD de S. 41:g so Cr, i-,5e Lclefo dl, pfj.ado. el bauoauto 3 iI
rir. Mslit a. el Pil., C ,os Na...*. r.J d e oo I = Comics 11Er, x
mro Oro a o (boo3 BnLo~s10 ho 0 assgr, de Cooi.lpdTo s,, up
"ur men N ro m tseo.. *ondo ap: o.-3 po s id whor. LoiN. T r.-ayo
0 ltts eldoctr eipeSaCob e. v. P, ce. SomOlp n qos 12tlOLO cnTla
Sa i A n u de Cuba. que of]lt la sencillu


LA BODA MENENDEZ-VASSEUR ___


w. ^,. : O T..... .* hl ju A

A ., o r-. ur.^.,r..on que r.cuentru ers. lo 5
ri . .j . r;!sr r Fotas CM Paso.,


Exhibici6n de irocoli en el Country Club
UNO DE LOS mayors olic-ente, del proximo ti del Country
Club-domingo 26- -sero sin duda Ih exhibicion de la coloccion
doeploto do de iliarno do Chrlitia n Dio.r.cp otniosoa d OIg
del sooodo de loaroda. He oqui aDolures Wisey, ona do las
ooho lindos modelos oorteoootoooooo qoo ocodrin cope-ialmen-
to a Lot Haban pra' oina1010-parte 0on egransoceo ,de elc-
gorojo.


EL JUFEV'S uluso quec6 forulisado el ompromlj iuscr>.3To.je I-
iswowo. Candoao Baolbo& Morelrs y Rtbeca Taquecle.l i el juienI
Sm doooor Jose M .LB y Mercedes Hidalgo GO. febe.' .oIndc, con ti
ErT lu. fto veboci. a las simiphujcc promridoslo con Its r-, 2l~nl&5 Hoib
MNnr.a hws Euo.7alo y los josnoes Ricarao UijrsiA Larios N-,darA.


Meriendo 3 Annie Facio Cruvet
EN UN RESTAURANT del Vedado oe celebrs el midrcoles Unao m
de Ts senorita Annie Focio y Crucet, lue contraerd matrimooio el
dia 23 con el joen nt -,I Conte Eordh-, sm el Santuario de Sa
ofregg la senorita Hidr .--;.t e'' v ( .t, y coa asbas aparec.
asistentes: Luuroo. di d6 (-, 'tho Cooi *ez Arxer, Clara El
des Renoire, L-ri,.. P ? .r -Y'.4 r : 3rriose, Lourdes


LA I A\A.. IJA MAS I-AMUiA D :L -,I; N 1) I-


Regres6 Don Julio Blanco Herrera
?FF-----gropo oropoosto por fomiliocos y amdgos, ocodiuoa cobii
Pi HerreoaPresidoenede InGran CeocereiaLa Tropical a s
c naea IonEE. UfT)Con :o oerg o dol egreso rofolejddoonou s
..... .' 1.. :. .. >. ,, .:.. ;- "d ..a l J ; 3

["I.J Nr ^ LA fiRSJOEA


E.L ARQUTCECTO Noooloo ArOY.:. % i
to-o .Lbisrmda too. oo ariftinjr
Mairtlnez 1.rlhor C Onta pv J
t i -ris. (rln DU Kjrrefto)


' A A, 1ExY L JE L AV E N D E R

nica Habanera F
TAR-LARA


DIARIO DE LA MARINA


IMERO 1 DE LOS
AUTOMAT ICOS_


.,41LV~ ~
.,,. *0


7^R-A-PLANO

JTOMa'iCO
W.--'rOMCKBLE
v OO~iC


a Amhfiga. UeLa y Moria
Jos' Lara ;FotlU DM Pardoi


de l. po
cc lc Mali


I AQt.l -mcm; a B-.
ienda enr.Goor C15C mrtal 1 1ir
M, 5t IjV ____ .
- P36 I a.


rty
se celebr6 un "cock-
a el Patronato Pro-
ora Candad Reiners
a Eroentina Pola de
Torres de Navarra,
de Mlyar, Maria Te-
Sil Rodriguez Faura


CON LOS ESPOSOS Cndiancic. B.iai
.o.m Chl.ai Cl'yarzun. aiuLui Jr-I M Lai.


___- -.-
a-kr L :II ,ar. Tr- m.a. A1nCa 51& lyC~~n
Al ri Fu ar


EN LOS salones de Is Casa Cul-
tural de Caitllcms, ofrerl6 una
exposici6n de sus obras el co
nocido eacultor Tony Ldpes, al
que vemos en Ia fotp en unl6n
Ella Villa, Maida Ramos de
LMpez, Conchita Garcia de Pi-
zarro y Manolo Copado. (Fotos
DM Karrelo)


FSPO5SOS ARROYO.-MNTNMnZ


* Gabriela Menendez, tiamubln arquitecto, brindaron el Jue-
1 Reparto Miramar, para on grupo de inmitadoa, y en esta
Marlo Arroyo Carlo G. de M do.a. el rquiteito Frank
oude Ludtke do Martineo Pedro y el arquitecto Figento Alt


N LA YOTO. tommila duro.-.le el cocktail de los esposos Arroyo-
andrder In, o l 'Iq.iloiin Eugenio Albarrin, Gertrude Ludt-
d e Ma.-"r.ri Fe.Ir. Gie,,kll Menindez de Arroyo, Carldad
[Afleo dc Ahlljiry Carlutno Alougaray y Lul Martilne Pedro.


Reted Tda u ehel, Bpapecern en i- 1-1, Js.r A GonLAeze
Ffrn'ndn LTAJ Hiealgo Grao


UTRA VOU. ea-,& f, [ e sid en1...i I Bolna, I aquechel, en ia que
iCarram, Rowil. hll ''JkS S N'rL. >. Gdi r,^ E" Cd.rl.ro. Ji


EN LA CASA CULTURAL DE CATOL]CAS


EN LA Fu-i .e>. cr C Inll Adetia Juorm Mula
dlojda l : i' d F-i Cpado. dwA nte 1. ei


Simpdtico enlace
EN LA iglesia de Monserrate se
verific6 el pasado domingo In
boda de la i nsfo'ita Josefina For-
nondez cn el senfor Antonio de
10 Crou. Aa tIon qanvemos enoI
too cron lcs padrinon, el seaor
Josn Ferninde y Ia siftora Do-
lores Snchen de I iCruz, y los
ninos Aristico Sotolongo Fer-
nindez y Mildred Guollot Soto-
lango, qu fueroon de "ring boy"
y "flower girl", respectnvaooente.


Miss Laura Fried en "MIRTA"
m


No *, 3elsteo "MIRIA" le onvi-
tirmds ;Ie f'v- prs-dbl en- is ce su cu-
tsCr; IfIED, cJ0 .* il iiu ~et
:e nr -!s,,I -ie ~Ics -r T.sTAOIIjVIj. -
V;,M; 4 P NTEIL :eicnc.C
a su ds-%r 1jn dev-Ie mnT.ara. tunes 2G I
hastarie 1;eves 2? 2
No pierda ustect to prtTid de conoceil ics om_'-u -nn- iccS
que mds le fiivoro-cerdn en ru T .:quillaj paro to ypre2 I' .lyr :
Conozco taod.obi6, ic's *73:,i~cs del maravilloso it
GLOW INDELEBLE que MiES LAURA con mucho ci-i, chiiiostrarc
.Pida su tumo cuanto on!f-,s. recuerde son solam -, -is 1o
que estaro esta expert -a BU nusposiciOn.

SALON DE BELLEZA "MIRTA" 'y 9363


*"7 -. -^k


F ,


IL RELOJ PARA TOM LA: &Cllw ADLS PILWANAS


,,,.."

^


1 kt
AD0AR1O DE Lk MARIN.


Delegaci6n cubana en la ONU
r.L Nt I r,1ttTR~o d, o oo.. dc-as-.0i-d a 00.--.naots O en cl coliguat- oogsettojrO.:. cof.estt0Mode. Esbajadas pro-or en-Ia I e ip.-.
imtBlnc,.MigueltAnoeotCane. -sreosde doEstade. Moftoz y No..-A 0vur-c 0.so .1( ).Deiogaciln cOa, sla o..iCO,


Los studios filos6ficos-
Tnteresnte cn!erncan T Recepci'n Es aT-o -^EL DR. MEDARDO Vitier en los mementos en que pronun-
Interesante conerencia Recepci~n en Esp ra iana su conferencia "Los estudios efdosficos" en el Aula
r~esn ~ Magnaede In FenguasMacdoane, al entconmemarto el Cinceas-
.EN LA SOCIEDAD Econ6miea do Amnlgos del A EMBAJADA de Cuba en to capital espateoln conmemor l Intobe h patro toenaro de a in dopoednriae, py conetieadose el crmcedo
Poiso trecid ceo otereeot orccbreooo ] Ia doe- enorenoprode eofiol a Ia qaestetid el Coorp Dopteosoltlen, natorido- o tcferentiaehaoarganieadedeebnAneriaoidn.(F. Vios)
tnoeaMercedeos aoreoa Tadrl, tratandeesabre-o cdepeon eea bone Eno EnbdodeAtn
haoeacoenoeeoeoesteynMaoriaaTeresacodoo]aoo emoonedo e otonrdeseAlvaezadon Snergio Cifeon
craca.E nespodence a na coresF61oxLI- ota ynddctrJuancJ.aoen nyeaudeetingtsdaosapeou
7ao.CneFxiyors Fee Vgo Ii


Regresa a Cubaendi-
nente odont6logo,
DESPUES de un exteuno recorri-
do per Europa y Estadoe Unidoe,
regreso a Cuba el doctor Claudio
Funcia Cornell, quien asisti6 gamo
Delegado de nuestro pais a] XI
Congreso Dental Intetaclonal ce-
lebrado en Londres, donde presen-
a6 un film cientieice sobre "Gin-
gevectomla". Dkctd conferencias
cnproyecoues den opotelcasciene
tificas en Barcelona, Madrid y San
Sebastian. En este mes de octubre
anintid at Cengrese de Cirajanos
Orales de Norteam6rica celebrado
en New Orleans, donde tran bri-
Ilantes examenes ingres6 en dicha
Sociedad, siendo el primer dentin-
ta cubano que recibe tal honor.


Delia P6rez Varela
OtNOLIES leIc a unantepresentacido do Ila soprano sodio-
_____________________________ aDolia PA oezVn o a per In Aneoeeobin Foetenana Cabana
"Cru Banc00a cdo a Pa"senreun16 ed oto upo, en el 500 AC
do tcoo 0 enqo ta Foonanlna do Castro do Jerdienos. For-
eando deosArena, Pear Lobato do Goantoss, aoln'Pa-
- a. oeoga do Aiza be Morion leotent, Josk Mn. Pic; Dolea
- -- -Vaelade Pooo ,Angoen taLdpo e Otoroy David Al~oreneo
p Cesidoentdola Anonociacin do Reporters do La IHabana
(Cirnuo Ne tel e dPeroeditas)t (Fe'te Veges
Premia peniodistico
Goraz6n artificial EL s O Iperor dle etionone-S
to .. r-. noeAgriealtua deeto
ESTE poqcrdro poraoooqcoapnrooeenprimercplane eetleoeclfndo ed A' a i, c OiO, lp000 AlvaogeeRpeynosaone
gron utlided aclaroorercia.Coecaste eaneuneeebeo~netifieal' toe mnone e n nundiplomaay sesno de oepsso
looeoelaoorrcularodooateoe~s deloaerpnntaoeltras se roeloeeoI obaoe 0t acieontaptsosen
Enola otose Puedeoapreeoaeoeeaoporaineieole-del oa~ eaolizde f pt, dope ltr roufor eJan elsaiebesCe ar
MarpoesHospitl deIrDetroit. c000000 dorormon de 0 00et000t 00 0eoc n a sd I PeRaaoC
enlvbedole Ia coda cl poroontoc CVate AP)ILlg d aieo adsd I aRfe a


Principles responsables del exito de un gran program de
CMQ-Televisi6n


TODOS los luneo a las o rho y media d. la. eso, CMQ-TV present en su Canal 6 un em
tivo progenma, titulado "Archovo Policiaco La Corona". Su principal personaje, Roy Martin, Inves-


Sepelia C senate foto conjuntatente con el Jeoe de Prodnctores de CMQ-TV,
Mo rot IJi (So or 0(000 'or c I, .O o Ic C' opcograno Rafael de Paz, y Jorge o. vaillanto pro deretee del
i -1


C._,Lee econ e;lcautoesdot
nisoto, cooooete~nde Ins


A,DI-ARIOlIE LA MARINA

JP~TA NqePlrENTAEMl4 QUI9N vA PrPR &u
rE'jp LVJ PCCEA eqMAPJO CARACOL.'
~~ L CEEq- T %V5GOLYA CE~J~l k LI

-ye.1lEsTO

4(OIL EMR&L 4

RABITO

aim . .. ..

I-WER M AO N UO A- L LC CC.JA ~ N Q IA A. Q/WEE5 % MMlk- F4.) O .DArACO AO rA NORLi..EN .EAS&4R VLE&
TFN- S u UCp N AN'E-R TL 4TrutOACSRGEMDOR
IN. ALGO? PEaAIC REPAIR
-EG LLPE L,

CkS A ,..
,CHj 4


&CLIMEQ15tJJLCE .wiNC"cDE 11EN
APML4', NLAS a P PA.
QUIJE6NO TU MPMN-";


,CALLEGE Y SlA *
SH& j..I C ?ALASNA>u\h."i'.
LOLL -,
? -IAS,. -Yd' N --RE C-o rJENOW40 "
IPJ TA TL rUE lM A
Ni M L? ~n
C.CO OMA
5~EL ~r To
COPAO EL.OS
GUTAADAINI
-~L


ES'r~c PIALDTME
C ,:.---


^*" "--^^1--- C'CE *Cs'-
I ji euENO LO .bA*
IH'.'-C.""'; cd."* LtC'AENXOS t


AVENTURA

DE

AGUILUCHO-

LYMAN YOUN6
*nd TOM MASSY


U0. DEBE ^>C'
HABER ECA- PE N TE
LA MOG- GAN MiEDO
KjtS AN


noEes uN CUM I r
0n 1 uiHO. WDIARIO DE LA


'OPE 05 DE~1A~ UN I
DDA LA LUZJ?
~7T~R~5~[