Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:16312

Full Text
oDIARI DE LA M ARINA 120 afims lI ser'lio d. Ion InII,-
no aua profeai6n, en lo inferno reses generales y permanenles
un acerdocio". |,l la D LaAMiA. ll I peri6dico mis
., Pepin Rivero D .mliglo lie liahla calellana.
' ~DEcANO DE I~ II{NS\" IiE t1lBt
Aio CXX.-NMinero 236. La Habana. Jue'ee. 2 de Ociubre tie 1952.-(Cin.tenlenario ale an Inal ,, IIl' ia).-I..l d oIIIo. i.ilgr+lc, I IIodtioi-. % !los. Lleulieri,. 1 it ,h, % II r'aii. 'PRE-.IO: 5 CENTAVIOS

IL Bario l golpe de los Disltibucidn del mercado niundial y. la Botado en los E. 11.ReKien n
arrido el comunis i surrectos enia participacidndde paises pioducbores serd .n Rneo.p i. clan que el Kd einlh
duntelsco iis i e-n]aa la mayor labor I /aRe.nidn Azucarera un na% io-provectio e. a- -arse
duraute 10S C. ..,ii...OS. capital de.,onagal ,p ...... ....... dirigido po' radio lispo e a aexarse
V afjam u l l per nia ofileta"aas ,1 l ln III fair/ tiala ale r, i ara I.' 11
celebradosa nr aa aelaaa.Japa, n/ --~E las iiaciones satelite '
celebrados en el Jar on 'R et.ld: ........,t:n ; . ittle I. .. r in:: obt ....... .. h ii........ fir 111 .... II a .... ecla: i a ia eeg sa fis
a-palhlroa ,,,, [uriP In eximirtiliid l (rue hIt., I,.. I' igr, -ill ,Fill, A did. 19.11) ,I-',i 11 ,' ,, It, irclir" ftlue; .I
lu i l i l m r I .L -P -U R -. ,,,eso I sk. ,U . . . . : I d r g l l t l l v l i t i l n e ( o l I - -
S Toilo parece indicar que ost liberr len % l h ma ii t rf'aaaar ila o I 1-:1...1. 1..o.-,.. I.. I a. l.i i aIa i aa ente (rol o sublerfugio parn I has ait e le fin concederh
.... .".., ,t1 j~ I,, 0, 1 I.P I,. . I. 1 I I I I... .1.......
eabeza ell Ion reaulital hs. Siguen Iol progresitilas CA.ACA11, l. ucIl l I 'I 'I.AI ..1 .. s .. .., ;r... ... ..... ]a chidadaai n. s iv at ('a ,a i lol nal j rales +rie' toduos
Y Iolt -llorlallslals. Hubo 35 millolses lie volantes saforl ead. a dei pl -n usraI .... Iit, IP 14i, 1 11 a-.la-1aIOan Iora-I ,a ,l ru. o a a `
~ ~ ~ ~ ~ u anle tirpdes dae Inlt~ldcer ode hIoy I. ..,r,, c lir yl l e l3, -az lp'r nn .rna ono -I.c .la KutltqPIt { '1`A dt'n a, title laA,.i lo pas e4 i u lga o po el ........r
prod ulo UPr a ,llt,,, I' ,,,,-", *!,Fd- rlxorn pr I! I lw,- 11o rle h e lhp~.r ens delcd, I, g d, t A-I.Iu..... I, a ill p a. clu Idt,
LOS DETALLISTAS I COMPUTO OFICIA Exato .IN. a "i- "o.c ..... d. .... ... ... ..... . 0 .1IIIl()NIr S DE S EIISONAS EN PELIGRO
cl u icron tr a-Lfc iann lisa-ao doi. Per.asuba-ayaa-iia quoa .;. l.- Iaa-di ".. -a, -- _
~ ~ ~ ~ ~ ~ eo heils tin ell -. .. ... .... ... .. I... es. 10 a, l-d,,, ... .......... ....... .. .. .. . ....... .. ..
EN EL "DIA RIO" A[alftulpaiia cotarn el a s eil i iiherd tll". ....d. laab uro 51 idr I,-- i: d .' a I." ,et '- ," .'-- I III ".' I .' ( a.ia.. a l;ia,, iao-Sofia u loa bhidlgaros prendan
d Ioa. -. aa,,, dbit, laal a-la-ia-ada,.i I'a aaW~a~ a laaa l,a
II as doaalaiasd &I ,, I rcarse no aiN votos in "Y i a h... . I Id, o .. .-W. n-.- I ......... ,, ,,,,,', '-.. .. ....... d t a a.. railaba alalal nt la IIiho,.a ra.I pira el instant en que
Ill... I ... . ....... ... .... I", -,or to Ion I + .. :: ?. ,, ...:. ::,: ,'. .. .......FI.......... d"'", ,I ....... ..............I J ;,,., ,, ....... ... . ... ....... La~ i i ro nd r(e i as l ha la rS
a ti i s=aa si- a P ril C nu ii a-a -. aiabAe ;:ll~'es ; rpr.'Pl~~ II4bl cn a Aoi, AAulrr i', A Lt.a- al-alala I I, a,*'Ad tlla-alt~t' I- ,llaa.....ibaaa I "c "1'ii .lsiia~e i "~ pa "~ Ia LS
.13... ,., ,I ....... ., + .. I I .. ,, li ,I -. u a .,, + :,,i ,,, ,o , , ., . .
:, .1 I -. .-. I .. ..... [t ..... .h ,l S .,a, I)-
f im co e . - . ... 1. .... i. Il ,.., . I I e~ d i ~ l 1. --:-i ; -- ` C ,e ) ... I"" j l ito de A a + + I ... .. j I I"." I (, J I .lt +k o + + I Xll", 011 I s I le .. V L [I EN + A 1 l., r i I(1,+, I I l, t),P, I I4ii h4
.. . i'_ 'I` I ; R'.. r.Ibda ... t,l r . k ;.. ..... .. .. I.F... . .... .......... ............ .. . .............. J e al....... Il[-,........ ......... ... AIi;iii' L n tr s uho n E d e n
.- : .IO".-. ... 1. 1 1 :L ." o "l+ r~ . ..... mbser Ic ntr s ell r ipr, ,nA I: ] ..). rPll l~l"lt ) I. pli tiolou r() ,or. ,l,- ii :I,$ ,PILIl [d 'l J( .1 i:t, A llil}i"( .- la l 1'- l -"' ;
y de a1 ; p r 6 1.l A .wal. .,u,,t. P I .a .l. P h ,+ ,t ,.1 1 ia a .... ,,I' I, ,,- I '
Pe a lal0 Il, a- "iblda laa :, a[I.a.. i ..1 o a d l.sI l ', a l1. a ll alel t'la' "tA 0 -l'
al I lllsfal alaalliio ld ad dal~ll la lmsu idoa dh. ar, ,, -~pultctr dpsda a+al'CSn ulacnI,,)~ trlaa _____+d, ,,,ih, ,),,: l: llla allisla sl D A I .p ru ISt ,tIg+ll sI a'.u,4.',,5 i1.. ai..... 'la *a pa raI u ila olap mai eLll, ,uda li. ploal a la 'll `P aq el 1'1 dtal alosi ii~,.;'L'),S I o a sh ala d ol t'os a- m .< ,,,I ,.r ),d
ii|oalalt di o lA t1+ O doaaq sa al ..... h a,' a* l a `",'dl+ lal/jlal lla-l',, ala ) .... ii aom isial6n aaI ala-'lalaat ... . a tc d. .. Ia, .....U . .. ......" lildaS Fl lads... a-a.. ........... la ......P .. + al-ae ela canr nno d e labe
.m ,~~~~. 21.. V,,! 'I. I':,1: -o ljl ... 1"".; .L ? ,P ?."! ~ .. ... ... +. .. . . -o 1 11.... -111, ...,. ...... ,1, ....:....- -

lr saI a a d.ddals d', Paa* I. I ,,, l P I a -a i l. ""a [la l N GTaNds a
n a".ib' l- a.baals.a i .. I. .. l'., ca Ld. nd L , ,' .. ial:i I;a' pa." la l,.i ... dr'i.'',
I, u l il aIl dloal dos .a .5k t Loe- laa r Ia :Id-- as i 15 -a I la". e l; I a a .da,
o~~~~~~~~l~~~ lasa siDvid a ia a al o lsa-- quoalll-II dslA iLs i I .. ..... deAla l-.a1 FlilllPa s a,,.al ilil
I,.,R.. 'r L.- ,AR N A.. ',. .Idt ,d a -' I.. p 'tcpa ,t ;' ,[IP + Bu hla tlll t l ..i re -~na ;,ai,t ) ... tl I, -, r,, - :, ,, ( i c e h ,- 1" i r r i

a,1.,, n III a,,, a Pa I, I I I Iiaa.aaa hal,,e aain ., aaa lidalas-,.Ia up a-a- . ( I .. .. I F i'ai ING =iiN "i glals'1Fa. ,
.61.tsaiisila dpaol ec e 'Ili as I a d ala aaala. iislaaa aa 11 ...h...d.. do da lenaaporaiaa.............a................... .. 1- .l ........ I. ..... ..a...a. ..
"l'as:a ala .piban., ala dl -5 -I a la did d lesigln anaer ,-s
III, I as a OlI a E,,l ,I ..a.ada...dailailaa de... lPla b a ala-a,1.l.I1,1.
arll :., to.., F-. ca-- ,sa I eueran do il -cu',,,H,' 1 a1d1 aa la,, d p al ,. l1a,i+ I.],,, d o nd a hn por ,i, e k-I la a.a A I I . a
, azudla MIA ... I . . .. .... ... ....I .I . ll .. ', ... .l.. sa.
---pis:ea-sit..'- e n A da-es , a ai "a a E0011.muerte doctor ,aaa
co ,` 'o, -, A ,..".c. ,hI"" 6 , r rie np ne , r. I ~,,, cln d ,o, Iu ) .l a ti lled+,, .A :,;,,; ,I,+ ,I- d, I- Es ll ,,,rs b+ ... r., s o .'' ."]. q- ":, I, pn- Il+.


.... i. o ..... .. I i....... Il ..... .ad I'll al..l... f" i . . el. a la.. . la .
tinll ai' aqaa a call' l- as It "lihhlaii.a-St. 1 b P 1ci ,a.a . o a ~ n o w o ..I I ROal ',aaA- -ild s alia-.,- io I., Il l n ll lII, ,.. "l "Il" :* p l d a a e l h i

..... .. C. hal a..... ,.. G ran B retana a 3 a...t L.-l". A Be )ff M di .... \. I .... ...... ",a
.....rchl m~e ma hn nddyel; 30" o N+ .u.n"ties o'- tI 3y t t~ p.bo l .. ...1ep .j" 14 .... ,. ."+ It+ o ll ,d,,,,, a n r ,, o.+" '" 1,,,. o,, rio,,++. d...... p, "+0. .' o ',,o, i ......... l'"" .'+,, .,,, 1...:''. I,, .... I.,'o:,,,,,, ,' .... ue V. ", pu e rin e ,I .......... ... .....SFi ... ... is idla sl = =. = alai a ...' i .. . lie, .a 'a I L L 4 ... -4 , fa d,
i a pa- a n a Ia sal l .. A1. i-i el' I~ ~ l I I. I I m 'tca. O Il i a, l al" ,. o ta. ,1 "a i,
ablallnflIlaai n~lalalala dal lia, I Ills resa-ilzabani sas pre slaa siai ala Sorl peaniaaa Ia afarlaalt;ai a a a-l aal t la-alat ala 171000 tlcladlI .. el,4`l,,-s l ,, hta,, i, Il ,, a ,,, ,I,,la aa I (iansaaJiaaa ala Estado )ilad+l~~ap { .. .l
Paoal iaiadaa el a-lans do all doi,,l I'M w;11 ala ll


Ella-... |il~s da r 111 all.. |l dabl|ia I"' 'i:'I Jaa libap'a dI Ia- 1al lda Is. t los aelelgaado culianos ,ia ,1..... la -aaaa apsaa ..... lal+' ....a lail a.. t Seaaretaio aa iae Co~nierraa .ls,, ... .... .. ....... I,. i,, ala ..... al a... a o aall
Pm o po br lU elr u ct : ,.' d t I,) ao 11a,. Io~ A' I a,"' d ud
ch dl l I t~lali to Ills llla., l f~rQ0 a a, ale aI;,, Ill d 'il" Ill,;:fd. -1 l `- ."~a ,- Ia a-a 55 bA I a a-I I lgla ldrad F f15a-.. .. .atlila Pn dala: ll ala ala-~l, a'+ rll lllaaaaa' ala-"v" ,a~q
cll -hlia~ I ;461 Ia. `.A I l P ; '1 c P ll e o l m a r a ,a .. o d -u d e 6 Ib a .,1 a ls 11 -sat l r larla d elal sap a
mi te .pres e n an~l u . .ts m v .c~ ti e et a i n o. -i. Imi In I a . m . . ~ o ,. s ., -n .+ : n ( j l A ~ a h a l e I a aa.. ... d o .,. I,-,,, b ,," ", ,a .., i ... . "q ,, o . t u . o a o ..par. ...... .. ......I" d.bl6sa aslalo....... .. ....a... l En str cruzada scni t. ii ontinental pa a I I a '. '10- -. ..... - dI hI .11,1. ...... Ia-.P.l ,1" ..
islablla doi' lra--aialal doi action o,- a..m d r sriu uuadIaI' aileaaua com 'a al-aa,-, a" ala1lll,,la..-.a.aAit!" 'l Iaasal ,ll"l:i, -"a ,_:hlii al:la11,saa-rvONII ,. Aa a, 5* II-la a - i ,r -la" a .al s -Il Idle l
r aI soi.. ... e ll ... ... ail l a lal.. . M, . . h o a m e o r ae a inla y. \ .. ...... -. l ....il.... a .. .. .. I a Ii l
t ... I's b e ...... doa del 3 .. ,, PiI onto 2 e............dlnmh+oa ......be .... o~~l dlC l' ........' IIa:*-,, i,,l. ....... I,....... .....
gog|~~~ ~~~~~~~~~ `. Ir ...... ... ... _, ,: .... . .+.t I......... .. ....... -,ch r .0 Ia ...z.a.E ri u ,ldr-a F, & . t + .... h .r-.. t :. I,2c ...a.
A&" IINi g r )e i 'i,- qocot ue.ria ,,-, a I am 1,llaalllH n a e a p r ] .:'.I" -"I .. ~i,"lia Ia 1E l .pa ct ia , .. ... ..ll al n a V. I -. ..de -I r- ......Pal. CIiI'gl l a- ll. ma a. .chr,. aP'. ,7aastara -,az .as ja.... sa ar".taa I PIa I al a11
ni p e ei d~ ~ l, l n ~ t ; i I, - . -l 1 11 ... G at .~lai "d I i l o + e t n .' '"_--la.ll5tos. illla le p I lad a-I l .I. m A . a a .a a' dad ihlan lll n a -s.n a ol1
(Fin allaaa a la-::allanalala l da t a is nta , yoO . / 5Tal a --a--i ll., Il'h,. a ldI' Falaaal del d c o ape. .
"~~~~~~~. I.. :. o.. .. .. ,.+,,,,t o .. ... ..-' I .. L I"- I, .. ... , .. ,,l...... '- n- A li cn -1,i res aisa. Js .a- ,, .'a a-,d l-,ia-Iie I ll a -laP s h ', I I c ..... 11 ,1. r.Pa,.-.l
, I a. ai .n ,e al d ala- lallaill da 71h .. s l s a a -. .i. a r l,,l l -l ,I,, Ia-b g o d iaadoieala."a
-laa-il tia-Ill ala lalenlldilP al Ill a-a lalll ala Losaaaas a-dllsl a aalaa E l
as s a- a- d a al Jar- in a-I. 1Pal ia-a ,, aai a a a -Ic F S-aaaaa a aa. a aa a .aIaa li .:.--aa 1lai
silo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111P alllaa ,-, lAllaI ,Il f.1.'. 11ail ala- ..11 ,- l _______ ____
.p.b........ p...... ..... A 1 ...,. G ra ... ..f. a 3.5. e,p. r "' n. I+1l | ''i" ........-. B c f ....... .. 'r;:'l.: :' .-.' ..%.. '" ,'' i l e
en su ..... l.... ......... .. ..a-a-' .... 11'1 la-llif~he adas ... ... ....... ... .... ..... -, _____,. par __
Sutc ta]n .le a aey ,51.1.0:5 ,,, .55asl.5. .. y, e aisa-a a ..... ...... .. a.. .. C ,d eazf Jar u a-.., ....... "lll .... ,a re nl a p r lc i
I aba I=. ni pll 'aa-' IHll d . .a I C..s i"= ,, ) :,=. ..
... . .. .l .. . . .. . . t ... . . ..p I ... I ... . ''k, ; lll,` '. E dsa l
de u nahta elnS 9Ui 1I.I.... .. i a a 'I", A i" .... 'I. Ia, "- ... ,- asaa 'a-Paai n r n.a.p ,o..
q .......... .. . ... .. Io m, t,. . . ,, Ins. -ai~ . ,. '. ... .. P aan $.0 0 pIr
II ,,,Flsle n. .. a.- .-.... .I .IA... ism,, , ^ | ..S~ ,m~. I. `.+aolq ila le ,) :l r,- ,,s,nt,, ,, . .. 0- ..... I,.+, ,,, )r'a', r ...~aalro


tA (ot l lllcoal OI i a 11 (. ,] ~ 'rl, b,'' ,, ee ac n *.o a e Btai alu aa-aac ;.l + ~, . .I '' 1 T"
,~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ .l ,.-I 1.1-+..r. t,,+l,, ..Lt,,+a I (++


r0 "5 ... .. 1,.,+',,-,..- aa, I.+ ,: pel del au a cu -o r ae a a..d. azl icar rc'ubano ll apl. a-s- t_ Ir .. a-,t'otal td oc,. .(' ... h\,q... .Jl ..
i ; ~ ,, -i~ i i cl, I') Il "izab Ins pre e io e tie- 'o rpenll ,J ;'.., paid" i it, ,I bordo, e: "l I lunc po' l sh "at( +}l .l' lo" lZ}F 'r ] Id l: a A 1;,,"'"IP ;- ~ l11 A) .a ,e I Ila In qu .., ..r
Prr leguia rl ueoi e l debra tea 5..r~a ... 5 I i l I.,1 er C"s .-l a'arai. li, ,I~~IA '.aa aa 80p r
ra~~~alo danaiaroa 0d ... 1-a a-a-.. a'la 1 dIks a a-;
inFIel. -boadYsiaao tlo ce ad m laaaa. ptA b iqlabiba -,' Se rta i li aoerl ,: `oaa:.' I'-'lsacaleros,,-minea i- allaIblla-aa d, Vra tala dla I I PIll ll, a-l. ,, a-lle. o-_ lallll ha- lPaa ,,,I ,. . hl' II,... I;,,, dl, ,sal.olllaike aI ,- a
li prig i ... i riunatu d o { -, In I . ...landgran.. la-I a-a-Ins...lali hi a b ..teLa b na.-. ,'',I a la, I Alhanla ...Iad,-,,,,I aPit ..... bass ,, pl a l,+in
ala .. I a-a- a ls1 e aga, A !. A 466Edn a-al bI dlaanaalenll -a-ala-se ea apaa- h. aut o t d, o f- l I'a halla. doa l-l a 1 .1 a- oaaal In, lardla
al enta s uata O a | d del ll sl meli ".l .,- yo ipalli lsa rll Is i reles I J "l lila 'eas Ia' a -Pall ail nlip l a, d e C a rl oa l aJa n F i naylCb aaa l,,, aliea- Fiaaa a ll, l paa-l aa-a'' co -an osae a .
itnale aan, o p u d a-ladnlr pr s 1111"'i- I lad a-l1ubten Finglun d'un ll. A ll-, ao-l a-Il. lsto I d ',, -a,, h, I ... ,I A,- .n .
Ill 1115 a lll la-i ba~lIsail a a I IslH
lI a x a-a- ii a li ltu. o Y- I s dr.t. ts I1 .a taa. c- ..a. a a -l i i ... 'ar a I a- ... Cub a t l pIrlilall a -Enh L r ique ll Fn lal ,..,) a',' a I Ia I. l ,aI n anIIla
:1il c. sliiqh -s I. r pariildaa a.. ')llsall-d Paiiaallaala F- alll
air ,",iaIaani. o 'clmeda.- - I a. l___11 ___l-la-__aa_ ~ 7 --, .IiIaF ..a.a a future
s-i -a ..'..l.,. llaalla-illalila-iia s~qall 1 1 1 aa' hi11 151 a Pli~plala~a-l~a--ii-a 15.1 'ia-ll- "Iaiaaa- -a'- -Ila,,,la- a-saa-a-a-~i'aPPllal l55aPmaaa sis lt.a ai I .. .. ... .. ... iA AAl'al.................. aa-la l... .... .. ... i"s .. .... ... ...dl l~~-baa la l s lpl.........dla i ............. ia........ "'... .... .. .. .ai, ,', Ia,a-aala-s~laPd~,"u.saa-aaaaa .1' l' ,' ssdLallsl'']"d'al.Ila2lal i, pa-I a, .a' l allh illa, allda......a]laah..... .. as
.ria'a de l .'"1, .-..i a ,. 199 Lal hD lea tP- ia-ala s 15- - r roai saiba-a doala ha P ll' l iiadll de ,.1 e ala-g;iiI 'P:- l l 1 Jpil1 -a lgalaa a1,, r a Sia ,o ,,-,,, Io Ja i aal or la aa . .0 IPl asia-
d r s.C m rla.bY P al t n h s on Pa ia Ii d da m-a l 1i a 1 P 1 -a al h a l ai -llll. aaa III,, aa- ai a-i-a Pa-a-sF lod laaila- u e-ll s., a- e Aslala-Paj. F it ..1.1 1 111 5, g', I InaaalaaaaallI.dosa-...,,,.aEn
p" Iu . ..or ls s s~ i r 1 u t a d h as a I.- .. .... .. h1 . . . . . ` C u b ctl. d o+e,, .... . . A . .. ....i + . . . . ... .. .. -p] r ia r aL : ; [ . . .. . . . .. .in..... ... I p... .
ana-aa'adal aa-iaclla-la-rbu-a l ail t-ouela-s15. 3l]5+1321.Ilosaaolah-a a.. art1icular-.ddado qua-Ialdea-islliiaiill- S~~~s ai aa--~laa. Sl,,,aaa"lllncr-olaalad-'raIaof]+a;siladsa.1lti(a ,'p.tu altlaxtt-
*ia~~~~a a-a~. al ilalHII h aa- a ., s, 11 2 .s la I G-'a Iai eal ia aa la dIa ullls s aas ala de S Fitoo a a- alal a- l -aI -.a F, ,al i. aaP.ia iiipa a d l dag ald srl fo Il- ,,I -. ., .e. l. Isa..... .a-I':i 1d -b.31I52 Is a -. I al... a, la dos is. ass..... A .l... a ld a ...idal III D r .. 1d1 ..'...a.. I I l al,,. I 1 I ad,, ,s la ...... d 1. tnL.i .
C naastaau onaa a4.delar fi L ... a. e .2330al A, u ..as .. .a Ia Iasv a-. la ar a bsorbldl. I-I;Ia-a llor lh a asc a-a s I a' p1a-1a-nlaa-;I .i ,
e : u s l ala: 1 6 ..' 1. se a s io : a, -saaaiaaa- da-las-l ll.*a a 'l l a-Jlbr a- rI . s ''I u 4 -nto ll
-Cua.. ..n ;u.1 To.1 --bu a ,o~l -a M r AA''Pe 1911 -2 1I .I I t, V .. . A. n. .. ..-.. P ''.:
fulla1 A n."l., I .. e o ', Iallaa,-.1 idsIr ll Maa .... Alv letua aaLl a l de 'Ia I a I J a a-I- Pal FII l a'. a h
dese haaphcaabi le lls lua -q' ie ala-.' .. 'l',.Iclar, Pal 51 5azu ar lla los ham hirp-[azu a la-con aiargo -alaa-I-a-alp - - --'"" ' ". .,.' i~inaallasa +nlaps /la6ia .a.,'lL,,alrl' ..uad :dd~ a~ ,1a. o,, [ ,,ols"
c r t e, de c r eo 4 #o d l e ys| l o ,o n . ...
S t ci na.s u ~ e d r el ;rc 1me -I c" ll, ''I ..... . ": 't ,, ,.ym r a
..e. a Zsaso i. I l a a-In It a a. . ...a-Il s Is c n o se .................................
o ar, ero ......... .......... , I .. ..... .... r- -.I lm1 ....................... I aind Il
rner. do ,,,,- ii- Yeuit ex,-orl,-:~ d: I- "x e, p 1 V ....... .. ..... .... .... . .' ..tn a o -11 a is a d r ....... ... .. .. ... ..
del a-aiasaiaa-l ena-a saslosi b lP',- o, .I-? e Paldrl d l ihillal a til a alp a-I I',-'I,-'I- '-a%- --. n ie
a- DT011 'lf '1 a.' r. ~Ax,'j ..fe" all uss a-a-a-allaaaa-l-aaa'-- ,iaa Q9n en o co u isa ch.o ... I ;A-"'."Ipl,'',,,- ,,a lalsa..,
... a e... a l I1" -.s a, a 1117 a -,- o e ...1 a .... ........ ..... 1. a -. .
rl. ; al'' a ...al.. I'q 1o,',I,.u. :l ,d ,, r El!dis ... .. ... .. r i l s I a
a ,, . ... a- nu al shot.nNa14as a il ttht .... ,I1 t, il .UI............. ," ....s S ... 1i
o als a-1 I- Ii.l j l l..... ala- a-I1 a a,....... I.. ...... ]a .ll. p e .....
-ia-s dails41.ple. 1hidiPII.'ala- C.. l.. I a F I- I5 A .. ., I II.'l .. ... alaln-Pa-ai 1-
alj l .I .... 11 -al ;a-a-l haa-al h. I.-.. ..., I '... -a I .a-I palalsla ilal..a a ill, a I .' .11. al a, 'a. I, U iii S -aa ala I i ,_~ a-a
a, -Ia,,, a-aP- ., v . ... .. .. Ili ',1 Paga 88:000 .00 poral -l.
da'l-i'daasa-Olsaiaiaip lilii''''' laa,7 ia ., ire' A a.a hs-ialhad. I Sot ampo l]dA ~ l~hli~ll ,a r i ~ aal-- Au".- - I -l-l
a .Or I. 3/( u I. .L~~ .O .r+ -IIII
e's p oa s ttlssida vI las a. .. l ...-.,.. aI .a sai' d- l-a- IIt, li'II Pad oaaifl a da a ,aal. a- : I '; -' I I I l I l J a l labar +od
BA I. I. .1 I. I I II .C. .. .. .I I li alelaaa a 1 F ra51111 .... .ul Id ..' a11-l .a- ",IallaIaaaaa Al aj" .' a ai ..a-A-11 a--,. lI.a-a-i
Cal-lIaal .a. IaaFh-alaa- ... I- Las" a"_lss saI' Elsl ,,i~aI iatu alas a-lill ,1 IsA pa-,, ,'.laliil
is~iilailisill S1.la-ih 1 a- 1 1 1 1l .ll ilaa ala 'llaa .a a Issl ilal paida ahlla-sala. fi ; A- h a-d Isls a-a-l-al dsa~aaaa '10117 al.all i. ,,', 1saaa ,- ia-, i,-i alll~ , a I~iIA -iaaa
:Ihn ". -~ III,11+' it 1- f '.It
iial-ali~i~laiillaslas.l a-aaaasii-lii~ !asilsihlaiais~l 1, ... 11i-sllail- I, 11.111 fi-- I,-aalla Iaaaa H~la If'lal~l id .'a .ll ...II ... --ai-~ xi n
a- ...I., e '... I ._., P et a u I, o ,,I.'I1 ..... .- I h~ l l aa a- ..,,-a, a-.'~ n
topaa~za do i+ rlalll 'll, ]" I lls Jt l tla. a;laalJlls Is1 i laUhpaialla-l -, a laaisaulh-aea aa S al Caa a-. h ii aiPla oila.hllnt domiIIIIP 5 a tM~ f.]..l, i a I a ]O.1 1' a P 1 a + I .. 11b1 ii} Iai... I l lid '.', 'o
h-su --1 a -as unles". a 1t ]ai al5.o' Cl a o do inl i ll asiar I "an. 1 F, .... II.' II 1E ll I .. I'., 1,.. .... a. 0- hi a. d l -'
a a In I! a a ,i ,i , la,, I a- a-a a 1,11 ',, ''I'll, all efe r" ,. ll(l i 1,+ h.i n, 1" t),.., ,.- Ir.
T-l a. ,t aaiiada-h.-II I I- .aaa,aP :. . laaa- .."." i-` 'asi dllaa I~i.aa b "' I1. eaa1 ""I""' l~ll a - a- 1a.aP
a~,I '1M. .1'OSE-ION la-I dlaIl all5 a-I Gslaaaa a Fa1 (""" Ia. Ii aaa
a-Il aIls oas n,- *a a e.lhanlh 3 'A'i"i"l'I Niaiaa -1 illa- L o dA f.,"' ,1..d, un1ep e- .. ato-,
_,,. C AIti 5-ons y S..n ,,iM- 1,() lall I i.. Iila, Y '-- tiaiaa ,I aoil l',,, a0a....nisss II iiasi

IeAa" ..hllas hlisu l, c t. d ulaaa-asai ,-,,iarllba ataiaartlaIda , P"I."h, sala. -n i. liraa H I ais Aht ... ... II {,, 't- 1.1 0-- aba I blai ;si.'si. ,N l i .iI.. lI', il l,; al I ".1'. ''il P' .. .... Ill Ii Rl as IbalullIa
I aa du l -d f tI illr s IAaaa a .l as l iel 111r p d ssi n ia- Io Nlaaiai ,,.ha a i1, lb .'l atiai. ._-lll a -i-pla r i,. t l iaballiia ia + llo I.rlut ila ll) a a hih,. I, o II, i I 1:i eiP,- .,) s I 'l -. d e I,
a- e l- a c,,, - - la-22 ala a I -ao l al siias all a I I a a a ,1 bla-as i Cua v~ d Am d a -16 ..' .' a _a ,_,,a.:a I, a-I .a .i .l i ,I al --ai-- lil, I M.. I- il id 'lla al- li
h1 Iss-Id. -laas 1, Ill sliiii Pi pia- ha ..- ,l..aI I I I a I 11 1 1 al,..... i , ,:1"; 1 1-1 A M 1 ~ o 111111 l u I rs o d
f a- I e a.pm ,.,i~ in f ad a F it at Il S osaha .la ala acl~ aal al piro rv le il.ila-in.. laaI l '5aI,, ... ... a la
doh',,aha a- hula d 2 hail, .niii 1 -Yin P lsl. a-eiWll noul- o Ia-llsaililada Ia- ha ,- Ihl a, [:. A- ,d.a Fll,, Ia, I..-.Ia-a-,lv ll ad ll d i. blcra
.saasi ala Calsp alli 11 I.a FIspI la-I; lali-d"laaa J a 1111 -iaI. sll. I I",a- i Ia, A 7 s
.a-Is ls~q hi i ac lii 1. ,:e,, d.l ,,..I,.s ala-,,. par liiiiiiilbi.-- -a-a .- 1 I a-a -,iAl ." ,_1ai l -a-a-a- .1aaaa a 1,, iP. I L ay ,,; I" ,il.- 'm l i-s"
a,, a_ ,aada 1a, Gr'.i i~i111 ia a ai a s ale aila-la ha. do in- -n aleacas ]as~ 20.000 I, ;iia o d ,~ lall La, C.1',-l -a-sa If~
lila-i ll h d la~au l a l'1r11 511a,1.ia- n a) s hiliiailaa L oa dll as i lh'haellh-ii hea F,111 ,da +lhllsa........i a-daa ....... ........... ,...... II)I l +I) b laii a- 1 '' I'':7,2:: :'L +... .. .... a-..... a'
;I l e~dua- del m In ,, O' arr -l a y a.iirll h.a, l(l, j -iida-a .1 ,1, a'-, ,a ,i la-a-a--al a.
ju em uc e egad nt ne in ur ri~ ,, ...1w tc u ,.o,,. ... .. A, .. .. ,,I ... nl l 11a ... _, I- ,l" "l .. .. ... k... I........................... ci... . .. .o
a fla-' i.. r hl isli a- _Z1 a.. In J ahal hica I ,, - lel ,I al pol., F L b sa 1" ra, 'a aa- aA, ,..--
N U E Va O all. a... a a I L, T alia ..aa.. a 'cA.'.A. ''.. .. .... .II An I'mi '. a P, -.-lii.aa a 'o. ]..ia.... ia.. ]... . ,, l a .. . . ...-a ...
1- i'a a a'aa a a .a f.i1i O o l , d l lls a cld .i ". a. I % O r .n. " 'A " ; ' ,- A a 1 9 .
-l .1 NI.a.rllL .11,I de p aol ,, IP d. sli,-aa,,i ..hl.... a, ....... ... ... I "r v o n .
lalila ha. 1949 L-aa- IS .I~-ig. l1-11711 a e b o o 1 lig c~ a al-l y. n & la ia li. .. ; lll1-1 .1. A 1 'I 'l. hall Ll 1.11 11 a as I.aa,! huI I ll,1 11 --,, al a"ANAMA.. h.- a-' ,A ,-!,... i, l -a 53 a i-t' d I ";" la I.' I ." "in =',',, ,o -.. ,- ., .. I e" .... $21.. A b' A
rA, A ala, 1,' ah l.,A 1, l Ii Ia -b y`l' .y a c.a-.-. a,- -t a r l a -- a-aa la ..' i, I Y I I A _A d p...l In I I h 1 l e ah
xpr ,.i d n gu ,d o I a r.a~n l ,ll~ I i ll .'1{}+1+ d I .i.N.le ,eau s p ,oci,) ,,,, Pa ,It ..a ",,qu Ia de iin... i ,. :llotLIl At ndI..t E ln II < pa ,,.., del i, t ie ,p~ I +, [1 { ({ ..... '1 n4 t ,, .


r dll h q I n ll I. - - -al.r Illl a.h, ", d I I dl 15072 too aaaala a A I-a '. la 1 s IaS "" d! II P a o-Ila t 1 a l - - ... .. .a-
." ..a ai~aaai~i _a iI '. Ie .~ia lI, 5 1 1 ,li I ,le a -.l~p l. illilranleaI jaai l,-aa I ( I. i i, j 1 11i Pd l l~i Cub a ,,I a--jl a"t; lla in' ,, 1, I. I 7i,~ai, I h a lllf, -, -aa sll lie1
Cos itu ra-h c" ,i e a b-i.aaas la a.-... h-I- '- F '23.0 : aaa'ai. aia-a a,aaaaiaa laiilii i e, Il.. ilaitubia, par..- i a-', ,:" a 'll- l I 111-A ll 1.. I -a~l Pill. i, l Il- a -Il ari ,,o I 1 W eirl '--a ,I ali~m~u la- ll~ea 'a
a-a.,1~11,1I i aI .1.. ... A I .I A, lahall a - 1 ellr illal IllI prnipaa l pro11'. ,1h l h a ,1111 aia la' -l- 1 1 7 ,, l II ,,, lai~lll ia a .I is s -a-

lail- s A-ala-a-aaI 1 -I ,, iaa- o a hl)a'aasa,.alas H, a -i.;, ana ,a Ia.. ,a ,, Hi f -iaa"a s ,, ,,,.be, J. p I I, I, ........- a,,1,, i1 a. -ii. ,ca u t.iL
quo ,%pl,, a jkr t t1, 4u, r,,"e q. I .. .. rvle~l ," I,~ l~l, do,, p-nrl h',, -~11o ptl jh-n e B ", -) b, ,t 4 ' . . .. ..F " .. I. ... '. 3 o r,: ru,
^ Cuan.. zu.To vo e ..~ ... .... -1 ,,+,. r,,. m + .... - 1--- .1 t,Ie o p n. d, m ,,. .. . .. co ve e of. pa er co. ..aAs 1 ,.n~ A '. ,+ ,' -t no 1; 1 .. an NA ,n ....
~ n hq = I, 4~ 19 or ,I I - P r ell') +1 ', l tJ ,",;, 1,i z% (1 i ) ,p 1 d.. . c -i.a d el t, p uJ *iI .. . - 1 "r '
u .)" L h . . .. a'o InIlildcI, de gu ru- 'i"{~ '1 P "" I la e I'llO all~l'pl .. .. p r yo r," -1 H,''l su ...' iI to d an I . . I 1, ,-) { ,, 'lO P. .. ,174 ....... ... .. ... .. .
itu c lo|t a l. h u ".,e aI el p r c~i ~ d -. I IC E . h a v"I .ist'l l ~ ~ ~ l h l l + + l I ( i t [l q i b l H l ~ I e 1 L a eI I a I . ' ' I n"'1 , n l l ,. . , l :" I, ... ... Y
lacir1t a call-, a erIf.. . .. . ..ectIu+ar .. .aporte, dI ''p' t' '' "' '''" ; I ... ... .. .. .,a,. 1 ..-I.. \ ( ) .i{.' ...... id.... .. .. ... .. .... ..,

,.U h,.I.. .1-,,1),, c,,I, ,,1",d s Eub e t, ', ,, ,,: o l A
I, -, ', ' .. ', : '. I .. a . . .. . . . . . ,. . ... . 1 1 4 - I-. ,I- .... .. .a ,,,, ... . t ,,~ ~ 4 , , ,,, .. .. .. .... .
a,, _) r p"" I,, ,, ,, .a- ., ,. ." .. . .. , ti 'l a I R l . '. .
-oi. n,.a.r.I, qu +llnj, ""'1 ", .1111 .,I'';,@t.i 'I-. I)tpl (Hill ,,h],A,~t~P" tP 111....I.... "I Ill llI't4'Ilf''lll'1 ... .. I.. .... 1. .... II 'an, clam d ... 'XVP 1 (. .
e., . .. -_,; - ... . . ... ,;` ; .. .. .. ..... .... .. .. ''l .. . ., ,-, ,, i 1 11 Z 1 -- ,,1, ,-'""In d b r .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . . .S Piina 2 g2Poltical DIARIO DE LA MARINA.-Jueves,.2 de Oclubie de 1952 enPolitica .Afioa I

- -d EN 4 LINEAS 1j,7i inaugurado aver el curso _.' Buscan nuevas fuenles de ingreso
- E 4 LIA FO al as% elas del miipio ":--"k para realizar importantes obras
-_ -- I e Ins escueasde un.ii
I 51 iuj~ ear, I.1. % .. l, L.,:. ,e .. e 6 etC ..'... -I. ---- -
ca .--S t o. . . "r- I. 'I. b,,;, r. "', r r. ', '. ', ,: c to o f ic i lI tI o e ec ton e n In E uc u e la I a id e s o [ q u e a e o b le n a s o n s r u ir t r o p e r o s ,
,, rll :. --.,. ....c 411 ... .... ... ..... ..` ._ .e.-h...,...... ,.Cor i s q e ens ro lenga w cntl s, tc. .4cfitd. O .Pe blis
i tod ur,., ... Rodriguez. que Mui presidido par J. L.del I'no 1 IIB diapenario inlantiUes. etc. PActiu 0. Publwas
11 I -cn, ,,;' . I.---f.. t1-,.,.:;1 C.. 11 -I -/ *^ :*^ % a ^ :^ ,".2T^ d

Iird~l r ---- I I"" , -***" ."* It'". I., ,. I .. ...' 1.'*" 1-1I" I* ... -- e.se,-r, I rVl'e Iicrlr ac II Bft -;- 'Dro Rl.eri, I.A. Ywllldhd S.a.i Elo, i K <- o cl, ,lr 13 y 4 l
,. .. A lmost .,r,., i ed:.,'. I| .Log pol de Dre. Ancl urlru o "n'e", i'." --. ..joinnq' l V Tot 1' ,'C trzJ 14 -
r .. s. I. -%... ,."..-'..... . .... . . I-11'" .. .... l..... . .....( ... ..... -I . i. .A.. . .. .. ....i ". ... v I. i m tl It"dbl.. r
I ..,joti...ll ivi.
I I 1,C1.1 LtA.,I ll 'U*",' (J- m I~ I. I .v. Iv.L.. V..lh .."v...dvt. ln d- doesl* t.,. pAvvI..Lt.titt 5vqd..llStttt.butt Ivvdntov.A.. dv .,t..l. d cI'nt d
7,.,.. 1r.'t ,rer I I sCtl^T '. CO ME. a Rd Ce L S m f la '**_-dvv I rAlvv..g IPPA dt, d ed,' pltt a rt d


i H -OI M 5M,-,,:u dp~rl,, A+no c me,> m e,'ni;. '' * u" ii;.is o e u r z r C l l ld i I l al een a a za r lll-Bn. i, M a-
""| -1 .~ Ac ,i) t L-ui~ E c p Kdi t ia delI rame u e n R f la ol d d o n lCa.iion de do l rl t U a ni tp M
. ... ......v .... . .... ,. z. , l.... v . . -11-1'".. ,- ..,.A, .. ..I.. a... .EmS.. ... .i.. .. dv 4o..A 1Jp .. .@ i d
I=t. .,,s,.), ~ or t,- ld5 lfec, R~l,ul Is.y l, r ,s r'mi C...n l. a r. ,..1 C .aar u. ta'.v'Iv t JLl h:, evll Jmd er.M ro ctu..
IN Vi...t.".y idovlv dv :_a*,c ..d Gin..t d t
an 1I "": ,r,, ...,' r ,li, ,J .. .. s ... , r 'o_ .T.er, Br eo,, .' to d I u hr- .'i ll S."I l A elcuKF "^ -L-at = J15 ;.je^ *o ^ a H r n naldl -'r mi rgelm .
._vd r:.,, M I. ,,, ..Ov-- -. -r ir o e o la ri 6d edi M o. -Oi u.,:rl .0t. d tC ttr G t.e M o- t o l JdI. at pcS I. -
..ly-C .' -r ....,.r`71. C4.v-
d.' 1,or"p..1 ,oI,m. I, -'...pIP..,..j ,, Cc.%C...lr l i. rM pr,,I n l aeml .. de. I lire am.
E lI ,.D I.. ,l. ..,,i.. .. I-b .. .. rd an anre aqid ,tc p000 .1 ,l v .. , ,i y; ii.. llpra L U
d lc c r '"o al'o stc I, n -- q.... . .1 .t. ,-1.......l. ..... I.. v.. e I. de r .l..... .... %e .....n Jr. .., ... ... a ....... .. E'Ict. rret..del v o, I-


.)ER D ...^' .. Ri ^ ? i ..a M I^d^i-? .-f P"ideee de^ ? 16.dl Cis ar-fil W16por -m woi r de l Togrten.
.. i.n, .1 t, t- r I A-,. p .I. d 1.1.,, i oId.."',,, ,d, r .I l hl- ,h .00-1. I ,r,.l d usc Coca. o ..6 . -vdo BtH. Inti@ I F o e
Uni-..,-ct-v .I.. 11.l 1, -l-..rv.'ll A......I 1-l, I ,:. I I '." .. d, ., "p'"" (a cll"ani 5 tj ,meacc. .i cne. C "lv .1 id.cp. a LMtd0llc ILi
do,, "n., l."It rI. s .. %pedt i y .,i Io ns locc o rVr1 I u A.'rlcdo pnalde, irel ev de t negsdpeo.
al, 1' .. !.. . Al ,,,, do aIscl perm i@dvx4!Pif y
-I V -r 'n~ \' .M ._ ..'' . 1 1 c . . .a I n .r v n l r e a I .nu.I . : P . 0 1U A O .. . l e ..R N Ir r p .-. , 1 1 1 oil n o d e .e l r B t a r- R u b t Gd n @ al pl d gLOue n t d o t
We -act-Al-.......| .r i\b................ ,.. r. I ........r....- .......... f-n -oa sbre cuac yuerdpoErot e l a rdol.. r. o o .d...... o* .i el..u
..i r ..l......... ...lh,-,.o." ,r,. ,' dt. ... ,o... .. h, I....c d. i Hn .v ,l,.l L .il .1 -1< *I Itl..- to -o.i ,A, .- L- 1 clai a1o % le raall
IGr i o ud. or I D r ; : f'v .i Y...-lI,.edril id .o Ilo dCo.rn e l 't' :' l I.' l-r l dpr dnlal.P10-,-a a le .ro"lc ll r "i en.lut O t .e r e rg lv -
.. A .r -T r T. 5.0.I r.. 1 l ll 1 I.- Ilo d. .'... v...v ,_ E I. .......... l .' t l h dono re d G 1 e D 1'. .oto- rpIl(
.oo,.l ..ll i -.j I. I Ice r... l.a.l r I -so ia. l as plevl"c, or


v. ..i.. f 1 Ia dIA,!: d.l . de la ,nId. e. sIov l.,i nI -* Bolus e 9 ail, la Inda r.o
\.. r"' .. 1.1 1 .11 ... Goblern o |8 ..,vvl.. To a Fo Son-; do de I. Alcts ei... d u t N into
111,r, r-- ., I~ciralI G -lavv t Criti c.Gal almtv l .
.I.iI *." -.. a i1P..ke II. Rvplil lI 1( Illc u e lf ,In urI 6. I,. 1t1 le CaIloi ROJIIS, in vltan. a Io, drIe.le Ioaxim !,01"h,'r^ _______ ~. _____ iI { l" d," Prln e a.i Npick
do1 d. ,'...,.'1....,................. ....... .q. ..n ..e ........ .. 1..... .........; e .'I ...... r. i.... ... orJ,da p....al ... .. cab eO o rd @ prlo, L-.d.3 Ia .... a rla .... .. N c nd o re snar om I.r .% I.~I~neeler-------------- 11 .... ... UvUd ,, .. ... "r .1C O1 0 d e dr e d e v .ntr d o It r con. u !l mn a s1l tl hii o P ara
fee,. .....,,.,ln- s .... I..IT, J,.... .O I r.. .y din cableRe i0 Caeret Ir, a a .'ril, e.'b I LNp md,
MI. h....I.........0f.,.......'l .1l ,.,.'ll.le h .1 ,'".,. .j.. .0udd.D r n ra .lI N.. .Ive 95:,. dv.a ... IP..... .I t pC-tIks
-.I I A.l.a.,..,. I,. .,i. 1,-o,,r,, .1el. .I .1.I,,,',. rII.. -.,rlj'IM-J -IL- ls1afiye anlcoml eIc ~UF-ad m.Ano~. obmo nrsinf


H. ...I , ':. .- ,. ol-l* I------ us a m ranii co -- -----~ ds n esi Org eclll q u n la,. con r elac fin con u I ea re sir c rdrocio
... I- .- r._, I~ ;. I .."I" "I H. de oll.c .er o vac t Par Ia
n@-l d 'L .... ..I h l. I I. lllI,,I ,-, ,Sfa i,,iii 1. .. .. .iJ .. 0 ird l.,. -.ae *o T I I ,i 1uu 1 p C ebon n n vo rt p ) tr e ol r. Caroina o cnlm
CItO l', v y ,- v"'rr-i r v 0011 II 1"1 i . I 1 .,I... 1I, 1cI'I-I.r .1, tl.ll dId I.. %- i1 ll. .n dn co1ml alv nl d de,.. p r eno-r' e -BB s-e p cl e u-


it. comoyci.l ,,vtI vivt,.lIt -t-------- 22ci n] d(4.. TrIbj dre d'iilIo-IO t s I__, _td tic1""ivativ .dtiivv is l d vvt~lvti l v idi to t do d y*.e
- J n U I 'nr- s o o I A s u ; i d ei. s..n e I, E I. l n Ad d e I i .i e s e a t a C .'.i .ovv n itv dv d. C t ov o- In ma ol S lI U
05l C ,I i og td rI1-. cc.i-.. I- l i tas eri-_o v-yptltl


62 plO ,_. lvit d-Al, .. r v v ... avvv 1A ,or0 Ane stez h p t c l
. . ..A. du .,=, _, C -.. "r ........ I 1 . ..r I.....dI ... . .1, .Id ...grAt...d ii..IoI. dvio... ...... .. 1...... A.o,-B A N COiGtE T .. ..... .... ...... ....vlpivoI g do tlo r O tob v itar j nlv i ^^vv Al \A reorgani 1acio can adli niorsi~ delvet n d ios' tm. Olro. -sutRdiuzqetrj ih rei
'vi., 0l_1-IlI Lh pi d i U 4i v v pd llS-k. Alcalde Ee tlmer ld ivv. I .bvv*d.v dv Me i d t aoe .Coon. y Iabl. 4o l el.1 vvdllu c vilr. a- Ei ea ] lo erao m e s
.. : 11, U(E it t^Ir t q ,lir.v Moviirts Alvorvo 157 i ib cv..d i P clndc*. Fo I, 1. e tt i u d a nt. m o gl waltd I Ia e
..v. F.. d .. .. .... I I II -.II.-... .. . 1.. o o ..h......oi. qu E 1 r ... ...s. "v.1. .... ...... Iv desttln Itl8..n lel de .!. ..
i, e~ r.. I. ,I .. . . .i ,. ..I 1 .... .,'.v, "v "pIIt Ee po. i. | u port ..r t ac n pcb v d o ra d e p oose lo Itne r. e.
-- .--........ I I. .. 1........... ..... ... .... .. f, . ; ..... ....epa ticle Irooiti {d. y.wit
1.FI':II cluvendo:,cs hos a j e, a '.'. ,' ,,, co, i s e l, `m- . .n rmamn.e 'n e. "' aron:6r. "
Del. t OR~t~ll Mtt' t~tl~l d~do..+t.;rlll ; Com~en.a ne, .:t_",." ..... ; ... .. .. nm' "ISl eiins uie ~ t Ia IIAG ILV L4, 'cirde e0Mana1c At=,'=t .- c. = ni... ... ... ....": 3 -,,I-id .. .e ioe la a- la e I, Jv..a at.Iv -dven p ol i A.... t r on ad v_ vd d o, l pi v Uv psto io k Ideioe L -t
..... -...... .. .. *7....r...tvi t S. p r ...... It AClp v ...... ..o e .U .... ,d .. .v.. ... I. .viUI vO ivvv o-idde1 o- qti op vv o ......., ..v i v er.m..i n ma .itime -
!), ir o- ar, Iv'u di. iu rv- v I' --pen Jio vv. 0 .U. a aP l o i lemera do IEe-
- .N..... .......'........ d 1 le sIa '......_`.....Id... ...-.r . .I_.. .. "Iza ne- .. dsu I d ,_ l.......-o dp .... |...t+ ....... a lrn- .,o .v,,. ,.I1IAo. Ittdo"' I, i e II ., Ito polo, v Ito e ho Io d dLonv eiePr i o r ane] Ava reOd Doa e lo t d t CC TIhI
YALLF'`ivtivv vi,,vi,",'',',,.' .. I d%.v, vii vit..vvoo17iraltdedIt.1.varnvelV IdSlenid v bn._vyvot dbPto dv vooool.UCd y iadd t. ;C.u e o e a
7~~~~~~~~ eI Bi .... .. ....s e .peode lt srnu e ll s d e civasi +on es, Se re. nz oi iA. 1Ll .lal lJUdqur m eom en Mt anzas I En et ver do ent. t r mb a Midademei.

an ld..- d l..1 la I rlNcn.... 1on l pro I-~l Act S guM, plr oc,11 .dlf (- 'l '. 1, "'r Ria a i en Poitca co n ad isQ de dH T'oa^^^ I~d loh con loi I
U0. .l ."11 ,, 1.--el rB .\ ,a.- trr' dc M i. l d l I S ro. q.] 1, lo .reu e se I A\ [t 1 J, l 1i6 1 I t kl t hst Inillt tP i
ludar . ..... 11...1.... g .....i.- h..r,.. lu is p ,rhve P mz o.h rP ir e on i t as alo ig. el n otdc tic A u- rd. reogiire zacrt oll ^r #ri edj hau ndp lle v l trnopez d i...a. ea rtalnj h'rse. l h nblrfite elr
I .. ... ....i .l.. I %, .. u i r.. t i t pr c 1 la o*.... a. ,lI....... .. H S l an 1 .. ..... ' l,,, c ..i ..ta e l ..... r e I C de M in tro I. I I I _. 'e- il DID de l...... d me .ZI .... q o y .....__
rr1,tt M n vr enelr h .m.oI 1. ho e. ,d c uar acer. n :0 p. l d. a" I I arse In -I idonteellimb II I "l d e h o. uana erne 1.n ll
Ill c.I 1. 1 i ,l m .le .... d I A c i. [ .S l .| .. P r .Ir D .. .1 u na l .. A. t c.. d e.. . ra d z r . y t e e .. . "N I B n v- .ol v.. .. v .. ..pEl A ,co rlo nu ,1t1l:,lct 10v 0 hi -o. dvr I.-vi prnpl o.r ~ltd h.. I. v 12v00 D Pt. ydvh-v, oolii^-d v it-ooi,'.l^ 1 1 1 .vo v, Avy dv1 tU oi.oid .L COa O_ ittv v a, c rl. t.il.i d^i.P qu "J Z
r I .. .r dr 1 nc l rr l. dSoci l y i ..aif B .|r derl.do. A .. .. H.t ..... i .r n L e n .. e v.t do... o U. .vl. Ie-AerU n y S b .... ," oealv i pd o "ev, d .
flotilla .v' 2i00tor|totrlo iti o e 124 ^ [eem%~ xa moa v ~rdc det uuao vvt tvltv d lohl~tl ou vir- I'e.trlsvudv lo l dv -+ tIvvl+ dv Uvvd v Uvivo, L d onruc dvi vo vitam vpvo ia_ lvavt vvt Polota '1',
epdv v Ut ,1 viv. f vo Idrmedades' ..r. v I.i. v.... d l t ei, odo hav ilpt....ll'tiemp..u.'eoeno v idov'r dv P rvvddv dvnun+ Mn- i vooa n T. vv.rtania. dve enlai.a rc,: i vva t dvia dnep r d
-r': ~ / .n^ ,~ l 1"'m i:' C~aa. .i. an. d,1(1db150 11le an a^ l" CIA Ab,,
del do -a D ANI -AN LA UNON 2121 vu R dbiva hvvor y dlaitncione Paqu eily I te vltinte 4uanto eee or.t o dt 0 Od pvtpdsitt vid 0 vUo ina av at Eovadev de lru- la Fe idvalvv munivipal dv GUale.
Fi l,. C1 -..1-, n- AUTd.NTttId CuNTtI AL 'jams podra til-idr .virprldosv polliv tic opars lorar UveUos pu tvav idn cv ospircvlt- ae.es cn elfiv dv dvdi t v ia exp lr.
teniv ell 111IlTt ~ qtleive, latt,iUUI~ a i-ill v 1.0, e, = -,-. --.. El Adotvr Eduaridt SuArez Ridso do. par n~otI.r vio ueelprplo Cddigo sapo.?.rv Ooesr Fervvlndev qdeev ratne vvytora dv l brip.a desdev e vi- A, idn.alt.
le vd a oV1 1 "1- S E R CE... .. , ,, o 1' r,.: tevprm dportin o vde ad d i A vla dve ttt vi 1 1 1 1 1 1 ti ttntt.v h. etpbreidov dv dier

M AZO ,o 2 E, Bad unicpa quai;-,ialMa , liaeprm oqareges In fait ED a"gl r via me 1,:,,. Willegr labjad dee 2
Sv ncka l',i. 2 -9 i IdmIni fet s.l'','de, e_ e&tno va .v av iiavNavo.nal, -i-.,", r In p ,oFItt". .,,d l" ,a,' 'vr -vIdi o -I-I d d v Altr nde.cdv f,' I a l n. Ev id.dl ovvme toU.h.an lkle.er . o de Sona Fe v vo vaio iao
v ,do i ..ti d ....os.t" ......y-:ho,-id Ee I tivitlm So voarr e tadn ruv
g van v Iders1---. ... ,,,d-.,,,1 .1 .ipi.l ..v. -e de o pramvdea A 1ond vnov d dAve a .itviovrdlo do dn r Utda vllsqa. dv, iser vryIvr ent oar OeetdvP.
,In,, dvdtllohtioi idttvivldli . . . . . .ilin to,, no feel I de4ivdv Ryv l "=' "I"....... "... ir. i v,'t'O ,vAIv o.....inodiio ,Y d ll.... i ld..... ,,( r .... . .... 0... ...... .... "'* ....s "d:: i' dre rlmeo pv iitdva d v eer Pt vel tvle --i.ode. ni CtvovF t dv. I vdom A. A.. t. Evz terpe o mple..te qite v de l Cuba vvton ] venni OaidevU.
de ero, v Itonepaendesddepar t....t.....dd.........'..k-.n. .. r d p e o e aleo vvCS o a.. 4vonl h........ tv n tv d e htav ci r dyio ..tv ..o pvi vvio dv Y .
A ai Iv p vy olitic vpvvica eacd illU I Bnea a l ifunmd1d.t. v p.1.1.- - 11..ltiv ea iti. vdiVla-Iat oydJtvivv. .tlaId v...o.e.-t a .oit dt e eve anoEdpi. Msdvdi tthl. 0
Ed mAv c de Itav I v 1iya fivre I 1 tI r J n -..-1.,, i..i de....,ilcJpm. ,= i -=rl .It I ].. .. -i ''" '' iito dl kvvP idvt, .os.-.-fenle cua Garclzado. lo P a d lt 'd o rirmo a nerC an efy.
dve elt roiiv,,ivero dAI vn l i. Vvv~dvito pv ~ dvi. l d qu e ..... .. I,, .. .Pl, o ,,..- t ..I i,.,r ,l J P. ,arta doi aebar. eo atr tri sao D iri eo i -anaIvvs t-pel d vion sle'vd edvvli pC a vllo .
dvi m~ ,v hett S Fu.-- drt vr~ ,' ,viv idovdp iv -2 d I I h tl tvn o _+_._._...... __-,, __ Sly 11 d,,'..,., v-,pve ,,vil~hiv:dvi I. o ..vhiv. u Civ. t et O]a~ cermltktya usaro 0d 0enla fes .viada vi cre ar d e~~ l a veviden pr eld
, -a hob.nddo sa L : I | l ib t +. am u .. e sat I + dc It dul. il
dv it isvori, ..vtiddllatidtt ie i2 iv n. tor ios y I It aU ,vt d A U Ion eill vdtodlsta llv t v.Fi vdvdvunicip l d il ~ ltde nm Iut. le l lbos .aLe be Cnd e l -v. l ,

......+x ~ ~ C ++na. q. td tatp ... .... A, rr-,ae.pas..sr, ,. nel ,.l ~,barrio elga6t.'' uae onj lrnapstar' ~ : ~a d ue RAye. 4 e t o fstrucc....el amno vacudo p...I1" .,+e ro ""etaner


' bii42.i it .. t. dO ep t I .h u ,, ,,hea, dr r." ,- P da v q de h Iv aaln i ievr.o 6 a erta- v v draivm t dvi avo d.gter. dy Loi Arhvabodt" Anr queea- deo p Ude o ugrevi lbv ..... vdUv h ov _S I ga-p. dv e vpve v
sv to Pi... ..o.,. Ca r,.,e'l"cvr quy .vid'vn a, -lead-'L -. ...teire v-1. .h e aidett.ir 0viosn rd lvenvtve pa p.... D it. e ttc m del ini v, o ld- d .ip a I ne l ios- t d P e .
'dov A voi etitr na it doe v ni -, -%- 'Roi ,ro q "rv "iv ..... v"l.dn dv i. I villPresidetd ea . .ai. a po rt a .er de n e.
-ivy Pa vi tiidictm v.l i Titb dv ri It alad lv t s eron pldv "A G sponea ue eo advprownvsern ...v,,'ovi ,. do Ttlvdv. dv Pvd, v ,, Hv"'.. l e tEtsi i loA-P detI t tt
C~~ httU l~ lid dommll a,0 1rmlddvlo dviquvol t A..vvy i t -md.l -- .- : -_ __ ____ -_itmtt-a' d l tPpvo Pardva h vi y o dt D l-d v C .vd v r ite via tde iiv n c~ a ovot v 2 1 P~ nUI P oitvv lo t rv i vdv. p vidtv,

rI v v P r.- lAl-1 2np _DEo dho cLA UN ION ,..lel a hi, i....y it on odes La,,Iban acLa sV iIy en Gdmez' a-
P t lF o l v vl, l v la-. l d v dv, .hi-S':---d ol t iL ol A.a poIc o -c i v i o b a p p o v tais v t o d v p v. i ua tiv.- o Aiv o q di o y or t P.-do a v dp o v i o pd 6c e l P~o G l 'vO v d: l iot a.Ir in u n c i alpp.a e e
Oplvv.CalvxtOll a .qeo a- rh' ..... ...., d"mr t .. .. P......G.... ..:t, .... U ernind iti e dvo........ dviod vvid . d.. Ro:ae otIzG ....dd Uvde'a io+]tov dv T PiON Vv tCt Alalde de ienf ego
tlaio~~~ ~~ ~~~~~ ve aA Uyr ,iiTu oEt-r a N1 T ]I] Ir' e r, Ir v d l c to rSJ UN T L r o ret ; n fn clr ion dl ha ies a a rid ea.- igna a re- p areter n alle I, a r. Inc andla R Acre s u aro M Dl a z a at a Men a -.ndeznJ a nPeR A Otc. OIla a, P '

d v I, vn a ve t. eilly vIrls -. o dL e Gteshta ddosIr- dvdt-l y de sI r na 1 nad dn de2 cibarrio dr n Lso--aoo le -Il dvio Cv depe n ante y ,en Aitupr d v Ca dvi Elio edina Tilo d e, Al Avv EToFv Ov t U tidd d ri a.i
Stonet deM h.U. AL usdhivdDOdvOi G RAU.da tv
ol..le. . ttl.a drt-, dl ipyi Avpv . .. .... ,r ., dva rnidvoe.. .a.it vn ...... e. t-es +I v qv i Cdge....... Svivau. dveLvo At-,: ....l.. 1, U... ..t pi orlecon a de p ec ited'de.. ..U. p.dv gnd aed
I. .. "i.. .il t..Ilp ... I., .: .. ..vo.t.1I ... ,d,-- 1 .I \. U r l iln Lditvdtvv opp- 'eicand do prehen an vdsi. ... A.I Cmpein dev tid de- Pue tll dei Tthc dtiv pad vdetnue
..Irtil or'i J..6 l d~o ,,lilyavo vdvave ld dlss1 d ar i~oulo ittottlo l apeovp~le C digo 7 -id.r qua a a e yornd

JtIIy vv.voo lv ]tddl~l'-O o .tt005..2v.0.o .*ilT" iti.aenvlpoplobodt. dimordtiant b- os c v~ln d idnto vieadore te tvAylo" C iONtD2N dv AUTE+ivddv;2,1 .umo patO idoxo t qu dv Iton Idul- llvv dvi r dem ltid, conUegtvo de
"11aiL.. .. "N'. ,l r ',li't'l 10 liI.v.... 2.. v..a.... ........-. .....
Lin R.u-dil dv I, *bE!.dr '. A-i .. .' .I.. 'P. Avt Igt.. a odePreethlsd vi. yvvlddntrlv rvddI6l advt. dv eltv ii, Potva1 a ivp y tvdv ov 15. d nrtvld I ntd v o ntdv .t. d eU d etv .


z. TdoI ISli noa, IvdI c ,r.n I yrPtF i de..- -Li. d vti1 .ist s d.r.el C atatid Pt.iddl.l i esy..a-c tv .......a-tilt...d....... D ..... dv To atilat Ia ap idtv tHer- Eita,.
OF RA O to p tt N td iO 0 vl~ td il~t. 1 h I 1 .. ., ..i :..,.-Iv1. . d i.. j ". i.d- dod- vtv. i,, t 000 t ol ddo d v lo Laldvol; Pvvv12yvd3vs dvi VIiu ioiiov yhe. Rio. ecdo~ l p e
F.7's c .,., ,PP td. ..Tt d i oi d, gv7- d vAnned.. ia a-dy 021 urve


S A NuIA tOi l DU B A........._.....1.......-.....- ......a. I...I. ...iat dlDo d dv.t v v.. ndDIvddeSadtavFecomevCevmlasttm. d t ptr i Cta.v.d....
Sv- ,E oNn .rvPedLrepIU, lirlma ten5,delIi.t[llariauli--v . . __________________l_ _-__auad' ierfdesignado -
v sdia-es Idlyd U. i, ". Lo iiiin eld,11 et'emen deivaute.. --i W1n- ... ... 1. If51- I...-.AIifv-vtdU rttdo Is o mlt dOi d el ve ,a e -fm..i.. -h n n n -a ac it d dopv da Al-e-t cy e t e ,
RIC- .-Ova-is .i.d..ri.se.. -, ,. asllde Piordodemtnlievconults-nti--1 aSlt dtt i .,dv TIE dv, LoPl to. LopViii.l e, Ar Duty -n Fan l nr -'tI u a sevirytaia Dndav r a,-er
de &Z rP~ h c n nsj t" it d p lt rr ". ?I....- ..--- .. ..... ,a ea .......tr m ,o .. ...... ................. .......,1 I C 31j. oo pr'n p ....,. .......a.Is. .. ..ed m a ,.s....te ra le c m plte to de Cu a on.a.en...ade Yu
--- -! 'I -` rvdiiiddi..v...il.1.-, ...ee. 1,01 t1 d5delv dolo oid. ti Mi ni Amdv tc .to en -d. nd e ecenrn tldehivyte rvlsd nzrvcad e


i Vlil I rAviA NB_. o I Rvvt..t....I vv1 .1T... IU.", nm. r. Cn .a...1arde. de ... n.......
As o o a o n o r i d s W .- '. ..1 .., 1 I... . . .. .. de lnp cn ll uar y R i s e Joe'j idXa [o s, ch d de .h ei d . .
dieI.urlfe. . -,l, n-. ~o ce- -I I p.or. .. ". ,.I.. I on. oe lr~anare el no ledtl o r~nzcd n1.. cnua!rlpbllal egr

totea Vvvdvl, 6iiv. it, ..... en '-rem e n onerndeqepuedaserd -
dde A r v G iiiivrda lotPivitdvotIa I v iodd dvi Sii v I AMUi lilfoIt... d. ..vodo-ply-Ito-1iv--i- .oa. odd,.:.dIA. nh"n du Rde : 1P dIAf.dv Ml Dt M, , n doctdr raqu5de lCas Tte illo, si-uP
del s i0 di8dcud a K., vdnnedvl0avivv bv HaiId v dvi entrod d e Detal lto adetbIn!vvleiotv o Pdd. dees vvc T I t Ovd O OOdid. dv .TER T El "vtr oAtIa tPr .i tt Ao.
-:r't'v .1" -yry, Itiitis-GlI'vntRtviv rid,d. Ll,,, AIi.rdMo ion -. -,d ,-i ldli amdlotis m ed in Fru oide. I i aOv c i ar riiv --av.. pRe &.F uaIe nodtnvan -it r dv s Itt.a vit C a dlt
..r vvyotv1vlarg"._____ -vDvRly s ,,t,.d'urlv-rv-vgD uerelvcinc lvatl v--id onLd6,11 dvn A vo attv pCrepn r p det t y dv r is Evv Atv t sef l drai. ttd benl otiddon
dec~dJ6 In irr rcda-; 1,, "t aocp.ad .M acin lt. 'I-FOI OcN...U S-.o M anA1. N.iden ect al e giieyMO icto" PIa a-:l J i tdc-Q ld ded ; q irce

actualmpo ....nIn.. v.. .. d... d....... ,, ty p Po.vync de Potlrot ] Uviov ldit nln 1110 e vi to do ,l v ioster ,d' alt
S A N .,I A 0ID1E U BsriA.alstoeaalrrrsoempadelamanc dia gueen- r y :ec1o P dv US.. D vtbarv Aovvul IrAnel I p An to a1a tr
V1 u arIn aoiicid d Pdre ~Vei"a'de.ibe dIPl21f ye rvcifiov nit. ..tt ci lt rped e repItrd e vd~s-n


CAMAa bEY. ttuira ev a'. DIEon u s one s; iadvvve etd emeralod t dv dl PueFa. LeyNpones Nae noIpC n0 aa de stna ciao, d eCunde Ft d,, nel Sait vo i vde ,totdyove Pitnad
S U paIuPEilnCrvdeldR oDauvilatvieaIvvidv- v- Doiooa it d A ... A nDOREde d .S an p .... e q i..... I o -v idnt .....M.rulgat dodtv v i t eM-.
r tod Iell oyv o l a dv nactoda ueInl '.id ev -3ta- d d tvrlrtvfin d e detdpatvv _ R* de .tdtuc l tdt'tttn C verlpa .vg]nJsopmrirdv.-
Eln mar- Centre de Detalurstas de ,-..',- +-oiv dd e yl..lU v ovheeata s.iduan Norega, as_ Cm.t Ia nueIanorlatm de i tU os m tnhteP yl,. pot
agnbev lo .V -monte .. 1,3 0-ivitv, v i, tandtlla pq tien vit1 a.ra d tv--pvtbd 1 yo.sAo'A
or'e':FU P,.,.," etU 10..I... 1 En Id dyiviI a ,vio ,,y..-.aeo C...otde. ..tPedr.o.t i. A as r dv t-ac Cortta o t c .;B p ald d. v v.d.ta..v...tt vui vy... .
ndon o:c -jo hosphedade, atlmueryo d'nis. fi Nyv Pancsc S ,, t p i- _on avmtvr q0tv o1gri a;yn ,av
I........lO O M I.US.E......I..... -.d... ector"pr.reenid t s, ... Pounds a Angelxad CC~dievasDI--..1tdP1+op ular "Co ..nciatoeI ,a
v,, ,.-: -,,,,, .... -,,re-In, Not u cilctn e r ac. . ..r i
Ir hIiil' I i P Oi. lt ld. ... Alcald e a.e ..onto dvlpediadtl.y.dvi tcaht t :y. L Di- c. Rd vv UOs t-ei dl avu
ernurn n@Itratio 0.1 ltevt e i,-vr n,, p ] rabn tlv p v rend Ortiii-v d y ho venre.,1 ,, :.-. C dv th reip ldvhivvl.. aludd y tat. vt-, veSl, oreoa.qod _do
9iI ~ iI ivbialqvv litdoliv lvbiij E yi'idviv 1P'vphil rtpod lyoringnetd n rzd n mfIespt a o vrolo PU 1. dv lvdvt T o-dt p arli Sano v Jtuvan".CA Isi -: .,, vi:% v ttthig.dov'Jun i o onoe trO dcin-daCill ai, ae, aeto rumori de t F rnado vb odr iguez de

LII -iS P0 OUTU BRIJ 1 5 la'+v b-ri~t .lidl .. ... ....... ...Pidp i _ _ _ _itnuIp~dl tu........................... ....a.... ........0
2da Il-, 0 5" 5c
To -uprimer exrees, ho1. ,er c .et I o,,e neie.r:o ed u .... i d. a s vodel Auonjoi nlbd1g d j bo 'sa dvld o s i .... ot dt, tteiisa y p lo rgva t
tin, m innso nrrni qu. oaIn Lo asudonT.; da". q o u % fi; Ios IM "I"" I, p are-d ed A, gon, e Cdisu Ear Tron A hD 6 ta ah ora pe h rmur E Iairdo..I
I ,.....Ir- . ..... line -oel "Cue.d" LISP~ Fopenandljo .I.. 1 .1 11 -..cr- I ,dr au ASS.6.t. ......o-_ '..-pi ... .lleg.... de p'o-
t~~ltC~~p~ms. S r..",, a e,,n d, r, .., ;, ^bdo dMart deFracs o rrS e ted e cet edch mo nle o tn-
P, | .,' A .i I- 'I" I. ..."; ,.....r..."'? '. '. z... t.... 1.a. b ,d
... i., c, or ... I Ra~~~~~~~Free d CAdnt pas I 6dene { t~r u im Ual C rrusit pm, cho -ea ndea tuys e .. ;.III. .. .i" ,y d ~el e tio -ita e-x.1 p.I. inrfo i.slcdn e I I 91 eiet e '
f,- vlM N,, r ood, auvto DA -Po tad t a ,LRosa C iro leriq dvItgnad- pb- -
110`lh ,e R-,I. ,I, .-,.. ,, ,- :ra F1Ill, Tee sustlt r rl re ver odto tav n n hn__-_ o
r.v" Idlltallvlvdlll El v.dlJdvd- -g elvrprer 1,1 mo e l. A n tlUm d-- - - - - - - - - .10.- d~l ''ti Duo Ulvbvoencudvitdliltc pldol r ivtlor5 dy i, ytvtd, o 0.. 2.l0..'Iiloo hitooov,,
e I m ,h r IF......... d I... ...,p'd i. ... I L Il-i...l.-rnI lob ddidt. q .e Sor o ne pa e nin-
On r'.I .er ,ene]a7 1,celdp or- regr, 1terili lV. ncatlai, c iCA's
i. .. ,k .....-I _.I,.y....dv.to.l. ..tb.. ...........lilly.....-.-. irt+ t t it
CTUgrrEm GE :1952. narnTlv ilrddy l lby iO I a- oaiei ntiana--:dv-niv Reentri esl.de SvU avv : Rep0 -llnb oJosud -he t prot 11a ,


-cMm Pi,.IvCi..ide.L hos a idteo u ion t prd -tanq urte.
LandrividtdvddridhilljdvI Sitra re ha.I(IR InihIrs er t0 p .y.1lt_.y v.de -dt:6iraWlilda elmI.onilnddes1. dla Covy. a e M:t o d I
il d -- { mtdl i A Ititvv.v.I Isr Winvnln Nden e, El bo t L t ONdIettdtO.v tdEL .v IP. v.
rar nl. uc rio l I 1 'so a 0 piti~lbrprll n aelu 12:0M ." -, dr a:V n C mt A igo It y pa..udicuI6' ytrobl d o, enade Rda es-o Neia Plm o C9[ R a U IrA A6A. ,car erdtaos P'que losan on &am, a
IIT NERRAODOltIvt vop. lvdo, Lv- aitbvanitdvli iiv"'= -Mci..ilci..tay-Ilivltlv-


.a winr deendrlod..oJos be I.,.t. ,,e !oiei reimror Age .1o ... .... cl. .1 ..- .1l IO. lat ea ape; i


r E'gLm DRzrrn SANpIAGOnrd5 r rr rra uRIOS.c L rrrrir..gasdel s.day So1di-
VEr = l.. .q t ~ cjlp~.,.,T r i.. d. ... of alelirctl.%., rod- l~. .1.u ....J."..".aIaaba d miitr ati....... d e ..... t. yar a la e de Matn~ zas !/ g, i ,{J p, ,,x Up,........................... Joaqin e F ........ glisorv .
go.. Il ,l- .j .,--- . - h b.'ueDta le i ,eieris do as e ue o a el C l ; ler z, a -sup dJprtin.',. d i d
r rvdl l d ettl i- il ,, __ __a_12 ._A- v d y d .vd e er
"ee +.. .. ...t. etin ,In .... ..., dad .. .. ...d. IIIO e pooar. l ". ... omaet p d...... ..e e B,1,n I P... ... +a '. er d eshnabho
ldli, NYln. tv eaDl. At dl in n ISn1 avvtivlo C itt Ml rv-- R i.s 1rll- p- -


,botrv.......l-ivISahir i toel It llhIllit-iJoviv nvTlsmgt n.i"t. .......s v ..-i',.iv';. ".ylv, T:
V D A TR AV E SER VtEI......v........y..d... ..F11.arl

a l o de ta NC o.dv Piyi hy d I. ~, lomo ]vtleuo i ..Is ,yv t til. ;G ,,zto ties.'LA 'nvvI
an a lydvol t.G ia"i,, lie l doctor lill S lil-d'an., 1 ht1 it.I. y. v 6.3i.o.. 1vi ,: l-:lpli r .- i z Al .(- /i F ... .dvi C....... d . .... .. aI
fa o t-Virtdn) N \d, ifileivAo iiiti, Ilso 3,0Wy,- -`t--I '" I O iydyls Iatho inclad lata ..i.onb. Libto per Podolia der* I I 'Ome ; iT AIII D II~ti o-ty Or. v disd 0. l vavd ssde tCienfuegos
oh. lo~lil 7li m otido lv va d l AdI lI itlrav~p dldocIi tor' pore Ir ii ii ililta-.10factipvdMldoto-tip soGarcia.A TA L Vde svvavnJoinaoo!viq.
doR nadeledaopriv lv ilil pari fIon a Ill 'e Git ers p ., do p aiviiptlyvv ttp sro. h erp. la gbrtao I06 En dvt it idtpIt.Foooiyvd o o vo-r. I NeenlaasA ino i OL CONBOJO SELF. F. C.P l ocorAnono lo oAvla
decla dos vs R odrA~~iguz Ies t.i 01PlIct1 .1 vomvn. vIs. e idr iluez12 0, co-, DID.b.iovd oP de .iv i c~yv~.P. bl i n. v~v gtdo
NIAC ~Tvl l,0miYtL r7.vp.L~lb o. fistr i ota Ldl divolrdv ; v.. la eei.,-na. a s ea otri es.Ja ulbfono G m 7yvaalGa-Iv I niti~d ation hdblita j Cosltv
W ine Stoenail r, otn.,w n. A.trevouovl Areng l niplO :.(-:me-.ir._ py__
I ILoscanidaes 1sea oes nvt. tv uvN AbitodS I Cbt-rt d Fu 111d6 osio-rm h a. lio o ug ea
illiell P00a1s11vncale'arinnuveS101SALG0 liltem t Pdr Btw1iu 4isibideesiuin0 dclnIIr..AI.Ih lll dv iil'liivv,,ill vttLdIl ".L
e.t -l'tr, co rt ,-ano1. vi nerrt.eIl, -..-Ia', ,'
Pide deva lisiosde IIagiiey mum d Agend ceI ntovrmodod',6i -..lilvhlisiiioE Id- v-olI iotC'llidy.14e5110r1,DIARIO DE LA MARIIA.-Ji


Tierra adentro y
mlIn r al/leral
A oo owne 14 me ,nl as bend
C tao opotloon Invariantl eroid.
cementerln von aucnion i o1.9 ldml
Ulo Imsl oo.so Aoadas n cunmpll-
0fmoo dm1 debao
tl-co r 00 tILcu o r o dio
Idr 'A. ,'arems o'o bl l Im.-
pldl yo Ia loeah. ii .11-,l00 l do Iim
oibliO n s 1o poiol t ,ial. 1. loi 11.
"odlorioaolom| o an rmin lcn do I 1.!.0-
imo'O.lli6k' b oo 1.
Irgtollo. m 51 Oito. mdinloner i 'ol.
do funclo l mo I- ,'do do roloalmn
an Ininrook o a. m urdIoree. I.r.
'1.1 qua i0 llama btballoomo o e
Uo goO q,'mo 00 000r.0ia con
Oportouakdad A Ja itl 03 n Is B'.
bilkcoo cFr"oiot m0e mndklo homem
n J d0 n I ABelo r, M 0r .it'oo. pl0I I
eo',m.rrm eis cemntomolo to do ... r. *t 81 Aolonl d- to San Antonio 00@ ia Began_ is Pollute leam h is U11"Sfalhhm. .oo lol
mi1.1.1ri..'" nda on IIodkom m aso6rl lliidl lia .. cen a Is preslents follow lmlmoi woo llens part~lo.
doMoodou. mo ro p nuomm ro o.,rotOm r i loe bo a:
I., .o It.. dhorial..1 Inneel im I- W0tt0e. do Pobiloidod do Poloilo. I numerous. pr n 0 Its atudioler 0 darls. "
1komrh,;, h.131-12 de o koraG Un
d e p o rt s intoy co n v e ihlen t e on un p l
Insular, rommdo hoots oho........... la Primera Damasli baci E U. u..
-j jr~esplru d C.,I rE........ ... .,de
.' en favor (e San A. de los Batios misi6n military .I.oU...
t..sao at -iooooa-sho a m0 -.14_____ in oftvin deooo USando
Ira.E n mltidn estit lc l amignadla -l d1
Ir 1 6rmufm cob~ann rich. s,, Am(,: i.. tndo Mayor G nor.lde E,6c,(,
Tierra.odenlom y mar afuerk. 'Hizo entrega In Srn. Martha Fernandez de Batista o hor.o do to tordm dio dto
rmbarcaron par Fm aeropuerto do 0:.,
ESTADO DEL TIEMPO de $7,000 parn el albergue de hijo., de obrerots ra Boyoo .... hios E.-Etodmadn
dtn~s dle Norteamirica. Ins eomand-,
OBSERVATORIO NACIONAL: Ma-. En st eqnstantoto de o"'ot p steno oedidn l CI oMitmeri doI TrhbaUJo le Tomos RU Arias Cruz y Fra;-
rina de Guerram Casa Blanco. La HR- der Ins necii, dade ma pe-i nt- Des C I In sefinra 6, CosCooVitoW at, el Capita.n F
hanm octubre 1m doe 193. '12 m.n-)- del pueblo kubak o paroo coohihb i-r t RBaistia me to..,. to Iglemoa Pa. o Alfonso y tos prlmero s o etmooo'oo
Note oficlot coompernlodo omi mdel -i ogm o de sus solucinnm to Primera/rro tlktaot dnnde. dando nuc as p3e- 00net3r Elko Sknchez Lima, do,,
dI. del midrcoles: Dom de ]a Repkblicak cfiora M krtha bah de so hondoak prometi cor000nl-,00 GuOao AriasU doctor Loom A I i
itdm o general del Ilemoom IFerandom M oanda de Batista, d car ad m e1oio r Presidents In necetidoad arri spnet y o os Al. Saro k ioro
May presiones ligeramento baJas en h ul trumlmo conklbnt ya tantosdeayukda economic paro toencion0es _hez
tCuk, enml Mar o aribe, en I k mithad rueoo. yisito a 1rdet do aycr deo temple.
% ur del G olfo cle M exico y en !i, n -.. l 1l,-' -.-, ,1,- : ,, ,h.i :.. i y ,: : 10. ',, i p l .'l- -!,,1, i ,,, ,' p , I. .1 ,',". 1," .. r
d o Bt b & -a 1 ..o. .. ... I . .. . 1..,
do too RIOhooo Y 0 k '1o 3-op do 4-
etoo dt et o it -. Ir ...... c T., ',1 ,"
po tambi0n; 1..' ,. P 1 ., r -".
Prmto po r. I est. &I dm a d -I I el l.: I w
Vien. om ,toos p- t,,d. idom, e. ,
bhes Cietos parmo nubakdos y -.,1. ', _. '.. '.1, 1 -.- 1 hI
dom. A kgunas turbonadna. .. .. ,. 1:
Proooomii. Pa.5 eootions. Jummoot tolmef dm d..' it;. dowu 11
Calri; venosfljo od o lmpokoom I Rkodriguez. c." '" ''
Cama yv n s ,+ ym er-jL. NP3ra do Batw.l rea iz6 tin a "- 1" I I. D. .... ...
dmo vmriaooes. Ctmtos d e, m ad ensooto or rido por todo to pbla. ,
portmnubkados, m aumotanod to khnu oClkos rodeodo demdm su tiegado hoost
oldod dmspukk dint mediodo. Atoo toa o oooltoato dopdod A mi -c. 0"I .I. 1 eI, I,
tkoboma do ms tI .itmoi.o. probaboo om t siocoooooooooomtm k Is,. ...... O+ ,o ,osm,,0...... p
omootodpoodtmddl. ho ohioto dm nm'toei ooa soma o e. e d m s oomono, e rog00amo0 0 0e00r
ROTA TECNICA gratludd p ..... oomkma 6r nn A as 000 1 o rt ....o.
rimertmeo mte to Primero Dams hi. o reparar osoa Cosa kue, co0mo ukted ve, e. arrana CI autom vi para .i
ORSERVATORIO NACIONALMo- zo entrega en el edflooo "Ahbergue esto on ruins. Et pueblo do San k mm .,.
rina do Dowon. Casa BlancaR to Ho- do tijoto do Trabaoo dores". at alcoldol Antonio do tos Bafins to quere a is- ,
bmns. okttubre e dm 192. 112 r.1- municipal do dicho tormno smoor Jo- toed del msmom modo Q'e t uLk re a 0
Lo que m ms remelts o n o l o nap de si Santos Guto rrez y ao o ot reo desu esposom o lue es on gran hom re ,.
hmeepo de oysII a baja cg nral del csa crcche, sefior G- ot m. Rho A, He Int pr~m ro L I. .' r 'l
-ba prm to r. A ] z11- onfeb CIEtno.-dce-un- cheque .I. - -IlliO 1 le ""+1, "Tr' -r m n A a" "ec.'.l.' -'"' 'I i . .IA. ..
eroamoidn de to temporada ico6ncua S7.000.00, 5 I0000) p ] ".. I It oa
mantenhinndose el ticempO b eno y an. cas on ".. ca G nal l -A ", A 'll' .. e a hOte1 ll
lamenms m sterado pormel tsfogue dos aen 11 e. m. ,ho ,oo,,n- ........7c..... ., .,-,
mgone& toohonadom .'toue hoy ocupa, prometoei-. 1 1 f
Et union knt cicl6n do irportano iAm propio terapt.mm ue inarT.,. 61 c. .0-1.1 1 L- -
ae hitlla muy 'eJos. on el extremto stir nor Presm dente de la Rep k1.,: ... .",,1 ,,, """ ,,, ~ Ii ll~ l lll .~ |l
do t Colkmoh1bio Itom a. 'o0 ooa-]Yir ... .m.mo .iotm Ro..' .. ...
imai el ord en doodm 0t nt ineto rost diver, de l'o repoad ione.o qooo o equ' ; Vmim t laoboi ln I l Primoero .
Lao isobaras do eome-centrio uohreno re 00 nuev ed0fickn. ed l d t. "
ran 0art1 do' merooo occdenoam d I brgue a Lihino yr no mero.. -
1m E odo' Uoodon it o y 0 00ga onte kn, 1hio 't o tookojaoooesm
timite hbstia tno a noraorso do To- g ndI.
Ams o He el. A k ote hay dos debmles cen- me e ,t modo Iodoo no "1Io po oooo p o ood tome In o o oo ""ooteo''
rm dealo o.bar6mro, m nok 01078 d s. obod ,aoh kd odomooooook'oIo'to'toa pr 1dbretordoo'tkm
S "mi m o o eootiosd to K ukoo Imoda ny s o prop_- _or euya s lud _e intresd vamente
764 roll metro. Ma he Ha oto eBllea ],A !abor be .... o~ .. .
debit Contra mntom Pomrto Ro to' o]ompm ml 'Aert ue d oaom s A e
Bermudas, do 7'1 tomotoo. "o on o orabodoreo". reogdo pr o n patro-
se observe, to tos premones han onto quo preside el seaor Felciano
... I ...he... a a Hernan.dez y donde ... af.....ZA D
pedd dmud ho0 enn anesi
L bodd pohom i too od miootmoio m.ddioo, o.............. RICAR DO ELIZALDE
as ho ooestomem porMoto an un mooto'ont Actualmente cuenta osa
Contra 7d4 ,i trom ci Otalo mtntucldno p0 ar tni00001 0 ACON 20 1 A R1 O G A D O T .LE?.: A-1s1
milk U e uto roo koo z t do n te o'
Grndes agent y me prolonga a. u I c~ +'.'.:1:. cil, mroo l n. d I..
..... . ........ ..0 00 A'* '03 to
aaaruaMADRID
m.sra r om BARCELONA
La in a dle aire sabre Cuba ha-Va- i
ooodoonooo humdad abso uta y n A E
elb:I .ad desd ayer.
n~ soara normal rde la r'.pomcade -A ft,. o
-11 omotti0m0 vien0 dot norootm y
Agrndece un editorial Air France le brinda 4a ruta 'r 's directa.. A su Ilegoda
del DIARIO el Centro -. a New York le espera un luioso Constellation de
Gallego de La Haiana A, r Frame oaoa tIeoarlo a Esraia haoC.endo tOtC. ..ir.a
I," ler~ ,2 ,-, r N i-_l r.g. I, ,"a porada an PARIS Escola QLle ,u edO
I C oo " em a I',000il r" po.iir-o' 'd, 0c0 a ira -6s prolon,,.da .n
\"V. rmcmago de 10ri01 Y ojur.3rfe tOc.., 1l
a jmiate lo madea el ooe"t ~a
I .. ." 1: 1-: ambiernte cle caracser,za
Ic i. Ll,; : - el eip-ril-I d e IFr.:Inc., L-31
commntoad 'd ado e ml
C hampagr.e d oa ,a
Ia smamc-6-, e l sooc'.000t
S' " --ti l del beio Par.t P.-:' ,o,
T., a,- e s,.. .
C '. I n d' r ....... e rm e c,|os a h o o.,: a ',e
II w'lir, ru It :r ./ "-.. usled $ierrpr-i re~C, r.or6
h000 tn o dotmn m odmiroble doot /smd
-ometdodo mo.t.onodo do .ov, to' /, can plaoer . -os.Io
h e iclo ue reporlan ai ani
Rinden hontenaje a Chile .i C a

loo; Boy Scomits ruibasnom
tro ot (71o1, Iterntionaoolo 'to 'tot
',pr.oddoomr o dmotor M'tttlgot hto
Ite S nlns h i"; I -
'WI Alo.min F...1 j...m ..m .
0000 00i 000.' I i," iI -",". I,
,,o Ch I m o .. ',.7fZ ii.2 I'a
Ro, Sooat. do 'tml pot Oooplooo
puresio, on 1. o hir redenaIm renrm-I
,ootmntm dm oe Inta tmb.dJ .iblmn i
doctor Ro.mmit Plan. preoidoto doo I.
Coomisldo Propsootorlt tin to Termeri


r .I .l. oo noooio ",mimo i .....t..t. h.I
0 11 1. i -otm o io. m111t o .nt I doc,..too
el .iSr i o mI I s l rc0l
,motnernondo em ll bldo In o o h I U rta rnt a to
3.,.n0 omitorodom. do Ino s, to soarU
Onlt par st actua~l pri- lde'lt d t, ,
.oom.. ilin... AIR FRANCE 32 Va
ohomomotiomom aurt
olot 1s. 4 4 Jso y t im.u....0 to l a d O t apt oon ero
e l omioor Trocadero 59,
r Io, qtut i mtooo.ooodo 0 .... I cosi esq a Prado Habana. Tel. A.7094
..... roe m o t I nmoomnzmoldn do In III
('ontm 'onl Sroot hIrloorm, rm-.... s oaente do violes as IU major ceniowIre0
tol ouoi thoto 00010r0 polrodl rpoo, eMUomgrllOO@
iolotoooko.


Afeo CXX

La Habana
al Dia


DE WRAtN9OL
2.25
T,,Laoen o uo ll,
rloo y .bierto Al
fretite,
T.1,. 34.1 46


Pantalones I para rcombinar i con
Bata,, lesJe 3o. Lhasta' .Ila epoca


LA-7/1MMD . 41 CGMPRME 4tL C74Mm


Notidas Nacionali o


iuepeF, 2 de Oclulire dr 1')52 Noticiam Nacionales PinhuM S

Modern equipol .'. e ,e "Todo hombre
telcf6nieo para Mini trodeGuaist .. l sibobligado por
telefonico para ..'^ r I I ty '
"' .V 9Le) de Naturaleza
C. C- .. -1 fl rDE LA "'LIPn,
Los Pa a ci os ."..:'1.. .| .... a procurarse |
Ii__ I. IC-. r medios de reforzar su
L.i .oi.i.iiiion n .oiii .fvirl..i .ildad
f"*-""' i-*1' *'2. 7^;^.':;';i vin iia
-fllnritoi a imle i l Iid2.1 B r -... '.,,ilr |

:.;^ ,^" *.";,',';,,'.' ........... 1 ..... "". I e'itar su prem alura

t 'i 1, .. .... 4 .i i \.i i i ;, O.r O.r i .*" I .


I., oa.. a las u ciM aidit d oo oe os, do d* d Extracto glandular mamculIn.
..... .d... ilt. .ta... .. I. m..... la .n el xrner. Vit mina Ail *I product din |
ii z. l r, ., . .. ,.ii . I r -,pre ent cl nm y cl l I ....
.... L i. t.... h i ".i ,., ....I ... ... .... ,>i ri o.'. 'l de confia nza pa ra ho m bres.


A l=' :~ I; :" ::": el]'r lzL
Z... I' .O..aetro .-annu armatlo: I
Tu .'.q. ..n .-h .,,-'1... ~san~ ocn [exrr~r. I YCo'in lBi t|mg dia I-

i-do- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL oDIARIO DE LA MARINA*
SAN"ITARIAS

para


PROfES/1GN ES
DIARiO DF LA MARINA.-Jueve.. 2 de Orlubre de 13)2


DIARIO DEflLAMAI
rumnadosde 1131
DECANO DE LA PREISA DE CUBA
EDITADC P-7- cl CIAPIC DE LA l.ARINAJA SClEDAD AiCHriIMA dc-
Drlld riP)r Dma n leceiI lIlrc a MAlac l deda a"ll
y I,:r el Dr J@ Ilal.l cllree Alaome daiadc I1l
Crrt 1rd ai jage,rt Lances;i a niacce'a ei"
aimI Her.n .... do Ri..... Or Joiga .. ,/ P7 [mr J- L niver. V 'Hern i

ITELEFONOS: M-5601 utAcl c ra aacqll e1
ht --D 11t M. m6 la[ Pm dod
ODlrtor A.rea Nesiio d SucTi
Jeff do v;r, ....1 l.g # ri- me 4 30 lrerriloler' 5 1 5 1
cAdmrc.u.a .r MAL-Ic a. i Ier
Cid d. In.. H c... le.. dec21 I.T- re ,I eIa I ari a,| i
eccapc~u 1r, -27m Pa.'.,acls.

EDII tRIAL

Defcnsa de Culm en Londres


Y Acevl .acn.da l.Ccricr0nc.. Acu:e.ae d, Lo,.-
drcs, en h cual ha pueblo Iantaa eapcranitael
acndode a Iproduccin, Laa pritelra. notiul del
cable cI c infcmmnr da IA acitud que viene aiguiendo
a brillanle deltaic dcn cubanx que .&III1itencuentrA,
Frecnt A In, qua olgerasente IccurpAbcg a diatinsui-
do. n.,-, a r ea Cr.,.n jn dea rh, i.edinando
uri a poh.-, rl. ,'r rlaacIsai, hI, I...'mu,%-
lion qu drlaArn all, Ia & ollh'ica dc I&.j i i pro-
duc.acr bael ,' a,. I. eg -ee. ,cI. J,- -..,.ae que
padae el mundo. Eita.neceaidad, elacdaurnao po-
aencial deezGccr,cqua ee inmenso, Ilade ), debtucon.
duclr-a IAcConflelen deLcndreaa.ucancucrdc que
aontemple I maynria de acre, qua bay no consumer
eanicar, nrcrsrlindcdl grandernccle, pcc in guarra Ad
preiclnaoquecoani'eneaI mundo acuaareraclIcom.
petenci ahechia a piaes, counclel cnuestro par produc-
tares cfo~s
Cuba no pide utnw=rcado ecucarera pars en-
lance, producer, cina que hae a la inveraa laene ya
Una produccifn, qua puede elevarla cuanto .ere-
q~iera, pyquc hirace a un mundo qua no come azticar,
Pero !a exaiencla de praises artilicialmente produclo-
res, hace qua Astos insislan en relamnrc una partici-
pacird can el mercado de aIs meiore precino, res-
tindole aia a Cuba IIIcompenpacina qua tlene de-
rechoub btorico, y gracea la cual podria cuminci-
trar adicar a mentor precia en beneficial de Ice palaes
de pabre monede a dea bajo niel eaondmica. Cuando
Cuba pida- una stuaciun, qucalaucian limecce da pal-
cilegcc, no esic aoldicltn'do cridilto, pane cnronces
compromelerse aIlenarc cn cuaea, elan queaesti so-
liciand. ]cbquc merece par snuproduccicnly.lcograda
y par cI rannc, de unas ccstalariones que to pazn e t
guerra, ~ranhizan que el mundo no l endrfa l{ac de
aztcar.cEl apoyo prestnacad pifaes deA produccidn in-
cipience. c-hlc arica, sine que se addania a[ esfuer-
zn dA cc romaneia, at aida par la c resunciln de que
Cuba no pufelI be ar sus precious. es un apoyo qua
Tedunda en perjuiccc dc las grrndes potencias con-
eumidoran datzrcare p de tmceles. No aiendo Cuba
un pais quraebusa de su pocidn especial y singular
cuando1ala circunstanciasI oi peiccan (piinsese en la
conduct decCubacnitadInhia uguerr), aumenca sus
darechosu norbccaleraa clamar un train especial.a I
conveul. de Londres debe basarsea an a produccbic
ya instalaacdyc-n activo, mirclndosr no cio ioe Iii-
cas docrcbc. donde baneaparecdo produccioneape-
quef, q-a en reali'nd son pcrecltAriaadeI&ccuianaa,
cit unr larga compilacidn de dacos y aicca,. de as-
tanni ouanli. n a1, produccldn, porqueaelirundo
t-ml.,en t li rc t i n m..erse con las precaplciones"
y pcrccccne a cuna pregucrca. Reduccaliae Cuba
lius dcrecho, anccc diconduciri al empobreccmiento
da aStd pai-, anc que lambicn delerminard para lns
nacionrs-rcidentales tcnc debdcamiunio de cus defen-
s bs hiscas, e cmedclda nai igual a In que represen-
taria Iamialacitdn de basesaovitlicas iecAlaska.
Hu bahcra ccn ha sidc possible hbalar el pro-
bleatc d- hI producccdn rmundial con el pensamcenic
puesto en In! ccnumidorea polenccalas de raraucacn
el ruundo. Se ha dcrigcdo atencacc cosa rcvcun prce-
naca, a cs mercados ya en ccdcan acaoes de adquccr,


daele,,dlecdre el ucl
do cnuevnc. Era elt
mente,I ebre lodoe iis
Ir c i no existian ea.org
tin Ihma`1:1if AallanmorI
biemea Nosc aeonciba
el Banc9 Mundial. la F
cionacdu n plan pare,
Ice areadec meaas hum
me en' In social sc rei
del hbAdonc an queas
Arce Ia ueidprI ed.Cu
duce. Sus mnihfficas in
colas tr an in marn
qua cc ac lslcliazn dur
bempoequ l ucrra pare
Ilcionc.. Si Cuba, en I
bajcr un pa det Amcee
bejar a to Ia hcapacid
lode el tiempo qua le
cional, tendcial'os quc
renionesidrc=mundo quo
el producco. quedaria s
un ordenamiento de I
sule eficaz parauvence
que tlende el Soviet ia
ordenaaciun econAmica
buiree Ics mercad y p
hb de Arir nuevbas fuc
celo eenado e negoci.,
lact6n dA alimentrs. El
en Ia fran batalccmun
lacad imn. Par reston
yor opescaldn'Ic qua vi
cubano a Is Conferenci
estI proclamando qua
potencial. emin del co
legacin ec cnus manec
par un paleue ya ead
ganltr a Smnlrduccidn,

Iuoso producer limilac
La police da pr
Cuba, sin ser exageraa
Ins actual, momentosI
scdn nuestra, par aIila
mntrrnacionale, y doe1,
mundial queadqucerac

canzadonpar la ,man
puedea- reducidcc tac
tic. minrdial 1. cristse
-1a, di muy progress
nehc,,raace -.dtruabai
en cl prnpmosstecmarq
aparente contrAdlccirn
'dcl y pronce remunrar
-ersea Ircivas del coc
ba61 cud e adquisitiv.
organusnner mundialec
pucde icall,,pues.una
prcaccnne transcendent
cidentr.


-El problema dclm-omento


;NO SE GRAVE SI LA

ESCUELA COOPER!
L..s dspos, n sp,.r las'cuai es h-o ,do Id orporad,,
Ids cole cc cpIato. I lea Eseuaics Prnlecucnaces Ac Cc
mercc. qua. uconc scb t c laWect e .1r
an pcndc"cc pc dende '-e i. d" -, -l aI -
po." pe-rnaimn, aras -. 0-.-- e,,j\ I.oc
peaetelM Ddan ,corpcredo a C ,- ec
Or tnue, -I.u-,- a a e
poract..... .ic,,c,-cc-di A cd c II c-d-
: n iu.:tc,, ,-c- .ma- H i-
-sccel. cal I- ho


del N.I Id
ndatar piag d, jI
,e vn- ,,i ,,od e - ,' ... It It .. :, .' -
P - ,,` . . d ,,
We, Ian Capcd
P-alc ,',It, ,I II'-lau .

ccc ~;T1,1cc:-:,cc
naeuelns otci a I ec. ,, '], u ,, a i Q cc-ste p c t Ilt, cciii jo ,,
P ,[ lpdd c t~.,D D -u c d, c ic~ luaudl It'In. a Ic c ai.o.
S., cl.c

rid ,a. ',,nu u ,,o, .- up n .. i
Unclad,, ,,,,idu
pae oduc i -i. ,l ,c,iu ,ni t, cu cc,, tew


taan Ic -u 1 ,1 .ccIs
r a rl h ., ,If-.! 11 A, 1 10In cace Ia 11-1 A'a cu it
alatIa11 c.11,c,.Ir1,, nicc t.c, rcAc ,,I Iala,
cce i a...ace I l. (lnccuiccanlre.... ayih foria
pline= "IIe ql l e Ic A
loell", e, ,II I' c. uri
tell rot ne p,,, ln tl,,cac ,,claAhc,,c

qcc n arprtnila ,1c qar~lc a rUnd a nnaa
~llr calinIo l. r c a Ira*, In ac rItII r\a ,{11ur
rfrrln -finral ie nd o ~l 'an 1- 0 a1. 1, ltr l


r ios ,ac a ad pcabrne n oA n
:1t al dleal ao plrnecn lce Antadn caprtcnlccclanen tua

cucIcAl dclc c acct.,,cc


RINA _'


Panorama


La vivie*.
6ze io ./I28 do or, a ,r, dcis 185 .'I
1 ,.1 rural

e iL i A tlccro Ac Iallc or Cr16:
-aenco cce Ce leacl
do Meru u.ca..i "t.. Ac pa. cuaseonu-cla r a q i... as..ce ..
551 d'a, aer Poer.cam un bahia Iol~orhant quo
cipdull uedd Inc- eproll ctc s Pace Ia c.ia clerablace-
E~era 1c-ca c. ealccr c an......... cs..eda ..ep..cafeaunedodPci-
g~trio r. 6 r-a ..'aon may Jordan Ea pirgacurmdisd .. -
A c1c, c' aeC cp la, a. come pealrs pacneare leme rpa -
comment. -; fo l a m 6..09 renl ite 1 Plclo P"e.1ser,,:lt u-,o n an. oI .. I' ldadea. i alus do

,J. Re~pcn.daacem.epc. aJustina c dasel acaceado c habld
Jr aceel cr e ![%@ma doI r i d opm. d a es ca Imnaccappi l canM-
rcalpaaa~nl.a.ameclcas Do. ancce asmye aclouep n lenmcan
ca KacE.n,,eac cclcl, alerIs cll acaracca rIt. pceu Icac toba.c A mI e
e-'!tc.cJrc. cccac elam 1 del aaccr.a nL@qae aa c e poslbll Pae
aGcrarer deccccacrecla cc beas cac uceca'azons parscecan.
,c rrccclceced.1 ledcr.jQ,-ac o ace .lpfalI ccIaU a cr'rbllc.noquo
ila cM .1c l clcai';n c meProduac e., u, cmeadl prolelI.
cceclc qccclcc A accaca -l l c n rlc'ca p ca. l- 11 lan. dc icElc@1 gPlac dac user s i ti n
nan politics expiceable cl c.c. [cslec ap ca osan perc..ac- doguanoA [ic quccas deocic*1an
me pien ae en Is monedacads rn.e. ..hc lieJ lcapalilc:lruc lcuc5cdeilluc a cIlc acui luehh radicel defincltve.
janizeaione mundialela c lo, c- Al c e I@ sc-c asie rac. ido@, p d pl yea ide eed nchod c cnae
paalaacccc P, lcipcc Illcp.:.. ccacaxop.cIoum Pareapdox casexdtraslc.clmln .Un
rpreccaamente pt IelpocIlde c. r.cucaacaadeec. c I Iccac aceludc ccea
FA, c.rcac ,'l aea hl5TO ccccace~lclarc,airtle r. ,lunaticc ,ur caecac un ITcia i
bque ex atiendo y u.c.o.,.ard. ,',6uis plee Ileallar a e ,nf. l e Iec p-pidoe. ra.a rr, r,.,erl.1
FAI, tic.,, no me hole :.nile. eei I o a ,norias a 10 Pf.-I.'ril.I, lmpio e I-rl -. ,e ${recemlll i am
lieuene lr convenir nTemenl a. , I.Qe.'ac..- r ri e m,,-a lo c,'n. -u. .-
M-,i.- E. -c.. r.D- I aT,,-e I, .
me n a cucar qu a e .io ,osio p d1, l '.r uc n[. a- rc au. L ,- c. c ., a l r ,cc ,a N
:inte n 1! 1. mah n i.s I'. orq. Col n e.e L: r .ke, E e E''.Tl
S Is e cn' par pare d .. ....lr-r ... -, ,,r.i., c ce. c c, r. .. .'.C
no. l, 11 zh ~d~ l cr .1 . ... i .. ..1o... ... -hl... .. do 1....-, 3.. .. .. ---- -,1 ,
insta ~ ciones meclnicA. $ ag. -.. .,,. ... _-,, l o--eae ..,.rQ ,a-n ,', -, -~
mo qua produce prdt,.... -. .,. ..11 c. sr.. frid.c Ir,:, care
anc el acic en un pe..,,: do c ""..,,.u...c.- c. ccpe ,c--.
eja cccn. I valor de Icc......... ... .... ..." a c.l,ro'bdsc nel'Consultivo'No u~ e-
lugar de verae reducidealatr-.. ono Ileumpo una aey qua e etable-ca d aminealevarcludelante el empe-
ens u alingenac, Ipudiese tr- a las impurstoa necsarluc parceIa ul vi. da. Se omenzari. 16pilmmente,
dad que laene cu indcutrie, par nienda cauaeina y lc sIcaellclenal pear aquella zones y par apquallun
permile ilu nalUraleza ecple barrios des lndhilentia, y no seri asesle, donde predomine Is falltacis
emccucooredelMacaapi-ulualnleeacionalis- recurco, porous a mayor ansette
ilea apetencia de azicdr en te ecthnc qua dect muy poalble mayor urenciacadelhigiene. Lcs pe-
ep ay no puedenuni u ofiar con iniclarc n grande Isrecuperacldn clcmlata, Io agoreroscdirca n qua Ia
atisfecha. Y itaiebhaedcebuccar dle ]a vIn a ua llr en el aspect area es absurda. Irreaiable. dado
d enonoamundii ue. d ladiviend c la blRine, que el ntcmern de buhib.acaec
Un gran pollto nuestro, yal dea da- pace Au s I etc ntae c all. Pero an
er Is marcha haci elalabtanm aprecldoa.nos decla en cierta mca- esto. coma enuIoude construction
las pies de Ia civilizacidn,c.eta..dnequa parcpgqueficaquocparecleseac dcvivlendas cu lcaa.
cc puadali~milarac a ditrcir a IncsAe~caccadarascid Is aecsided cc plan qua etuCnZ aeueclsclu.
cubans, cu mixmdco suefio cn ma- Par zones, par provincsLuc m hotrc o
r t c Ina tell.cacce Ac cac reallazda pares ean- et eme avaeliminandc el behia pre-
antes uledconumompcarque cgralnmeeciento deCubaccoulacte columbian. y facictuundole al cam-
y par Ia quaetienedceFacili- penaporterplcdisa.caMontel.ateaal pesinounaevcvienda humana. Grc-
papal que Cuba puede jugar las bohale. Cuando nosotrac clam c ctultamentacparp quien da r Aars no
ndial contra el hoabmbre,ea de-sctabledlcall ombtla vo polll- Pueda panarcndal: a nrec.o de cam-
co esta cc ntesnnae candoross a prc- to, y a pa carlo c6mod mente. pica
pa no. paece qua allara MA- =era vista,ntinclinibamos a at- quient puada hacerto. Y Indo.ccre-
cene proponiendulIa delegachcn tuarle entire loc homberesdedmam pondcendo a un planc.cuUna arga-
ia de Lcndre. Ec adeaeuacidn circa ucell 6no n an poltic& eulbaun ncircabIn cue nor ael cn ancc Ac
debe penarse en el consul mc ,- -, 1r e a, -r cucrtuc deu Ac ecnicuc-ean
-.- -. del bMil etrin de Obcas P(ullice,
nsumonactual: y tiene cc ace- poc]cici bI uein.- a"I. cc Ac pacu.- de SciubciA-d c Aclalena cc-
II autoridad moralide hablar nc.cn! doclemocraula.cnitde ningu- l c al.iHaycluecidries a estoa 'traba-
i praductendo, que pudde agi- cacdlcaslrandes partituras cIacJac cdeta olestruccuraprofesional.lkcncl-
.a.n... .c:,,- c, ca, la u ie bno hagacaci indedrencdlen-
y contraeLacu'al erca.moll-.se p ...o",Ie, I ., ....tea. dentrcl e su conox16n a un
pone i ac persecuciones. irecdeccarne y hues.acque despucs plan gectarl, pcrque docstaecmc-
de sor tlme hbceta cludadcuc, dnce evitarci qu el caimbin de go-
recioc seguda hasb .-aqul par l.utaccdc a bil6gdlca dtl campa- bi erno traIga consign el cambtn ce
cda en realidad, constltuye en s.,c-ccubancesu notable, y se hbace iniaiathea (Sbide ccs cubetre
rolsevdccnte y punzadoraecnads dia nou trc s. par falba Ad cultura pn-
ccun obsteiculo para iacexpan- Daic d 1a spacelet. actud, byc tali ca Ade audor a l nalcr.d cadc
r d oc organilmas baccarcs una dcablicdad proventc c te del loar-cc- eobterno e ondera obligado a
c c udde udscdio go rbaoAdecparicatosyesnutr- detru I qua el anterir hicie-
c cruuctauc urea decclubsidclcuc Lo,1,bmbcadeIlatudad, ur. c cuando menaocc camblar ton
azcacc .cp Ic lus pa ae Ad- cqueu-, lnc ampot deu pamiaa,ac- cradarcsImnte el proyeto,'cc ueon
Elaltoposadard dcd.al. caleen queae[" iucda.- ,,-,irneilevar eulmina-
E.I alo stada'rdde v sa a ,. pe s oemuy soon, yatue el ovan i E,,-F eodia de ex. barb rie.
asctabajadcuac Ac Cuba, ccs.no c.cua c cr b theh de hab eA b y cc n- a ca'. I. n u vecasar goliernols v
enburaPll- porque lea apariencias, par u bliernc s. conuem la al t defile de
h In general. son buenac Pero a na cnlelstrca p m icyscnttras. dA sentl y
en un pais de &It& politics so. ." I[II' '-' '" ,e. de i,, c ,'" o ,, Ie ,L=
I .. ....pa.l A, alt,. p bile eac.c.o cc e 1

,jador, t el, ehech. o .u rem S ,,c ,'la i 3'.., 1. o
cer a.c. p Ac i.... bil e c.cLa 'dac..lc'a, ,er aci6a'c"corcse.'.. c a a- er

enlra gran production mun- pan cc~aubenoareAr.ede Acea, cs cuilaebraecyabcadcnnce.ritco con
d itc cac y uaps, y c,,sue bh j cueos ccacbinsc Ac gobiert o Los c am-
elira pare Cuba puede reoi bs c cc ba huella de Ia decadencia nesno c han espeirado much nor
n cumo extcndldoca passes de elA formaA c mpresccnanie Ia man o ucatuulccva: patr16tlca.
a c iA a c fa ofrclc da cpcrcci[doec- qon licRue ha.st a elice ca. sin Pre-
a, bajocc- proeccin e nr uatac Gutlerre nos p cntanc gunc arles par sic c cicaciln politico
correapo calentec. De Londrea ci',nntrain.sc sccccu ncua d ,dc o anr succ uc peb onaca les.,ls
se pl aLCuarracade c uolad,,t. El numero doc bahcr ib con dob In(InucmA recn y necesbtAn
a clan d terra y el da bchbcs con Parccuce u ahora va eb ser I n,
tales parc ia economic Ac lOc- daefiamccc s c ncstc c ccn c ,'Cue Ia de construct r una vivinda rural
gu acca Acts ucudel piel a.l Er el cvcie suceno de les granides
bastnc parc )ustciear cualquerac cbano, Ad Ioe RamiraGuerrccy
es cc rnabcc q Par. c=lope o r Bay Sevilla. Inc Ltpez deA V-
..... c' c a c.. c.. .. ua;r,Ia t.l eI -n bies --rau u.. .. .uono ..l-

Efem brides A-" .. .. .
Ac ac-i. amaac. .. .. ,--.r .c cc ,- ,
cub Ras ~~~~de, 1 ..ud c........... H,.'. ............
cubana& dIPaias n n..I..t..d. .."atdo acpesino ded,
Par Antonio Fellp ccedcus, cclr ci.cntraa slcu enre-
,Espccial parc el DIARIO)c cc,,c Lcaamcnauc quens eclernu a el par su derecho cludaudAe-o.'0
cab' c ios c caccuaAmpe dcau ie u season goberno se ubriria de gloria. (De
2 E .OCTUBRE csuc c tcacnccc.culuersa cua in ,orunce .c.dadacer r p.pdurable.
mo cuna enfermcdd Accaccu d AIa quea noeati co los votesc a
-El marlcci de calcpouSnc- es Ia condition peroaente de in- prpduceucotesa.


c r Ao de Manzaneda nce.I
ad andio upremu cd Cuba
at generIl de galeones Dicup
dc Cordova Laso de la V V-a
qua I c i asuae conI n co, dc -
eolon de, entregami.o.1 gne
ral Diegn APde VcanaHenol,a
c a pnudo n te salaer absuel uo
en ucnacnausa quaeSe le seA

l --Mada cGcbaner antlgauucl

rldeo qu cc stanpontentn mcI
crlat.e par Aeuec.
1877-M-wax o Garner llega n
1" M lGob--erno Lro. a
Scnblll".c A c lea Cam ~a quc -
In aLpresdente I =uno d c,,,
'10 r"lto y n-nobra Maxima
Gonmez.que n ap, mne't r .
mu a nc, an Ife debcna c c-iuelo
de rcbedP a P deIRTunla.-
1IBu2--Nac,6 en Lc Habantt c I;c,-
cRe.ncLopeic, Cicnur116l113
det i y cd 1909,
18 'na oo al. C o ....n el a l ot
P u. cane ccIi ,,,,,. c a
Smcc OlucuhctuLt E ocl,dd


I tl I a ... ,., ,1


p vdI oucS.- 'o.' ~ultlob cI.
1t1ru a11 u. ccp A cpcl,
lhfl o~ sab., n pI'11.t
P 1, d n Pd~ ga~ ,i,,r


S-'onla ..... u da do .1l ,-.I
cede cc Ic-u,' ,, rucucb.,,., ,,

M l3cl,,tall dI ol1 dah traN,, qA
nal[ Mr~r o ,,k .k.. d


Felipe Sassone


Panderada


saidorapcndadanc pcc qua e
rpefic en ccnbusccacd nveAIta-
bun nuc'w patra .a: d cn'l u uq
Ade ab"C'l cc'admocut e

au cd l d i h a nd p "tn d n -
iccci Actf Acub aondu cat, elcc,
ccc, coccue Ic cue en al Dbr dhc
l s\om s5mo othubier o g"",
dc enm"ni puchccro.,Pnderd.cc.c
pucd V Ino ."o porque sa c.- 1
,ior,c, de dichasbctencu$1anl
fu ., o ic. ,. Uic, -j,

badarcn Ad muohos pandeao .
p- dclelpudto Ac qua, ucrdnAdaco
hi bicru palabreria, tentndon eli-
ve dA olamar esto pandemnlucm.
l dI c c m e a c c .c l l c u c 1r p. d c

dcl u'ScbinNelt dcccIalA im.ca-a
- ,dc qq ran'-- Is ,,td I ,
pn, deo nim l q, p q -m I, no y ii.
cc In verdad, ctcit Albdi cl, AI ,tct
s nugtsadoabpIultni.qe
p., dAa bo, p a InYIn iwh,.
hdo, o o'la seru l alP

cclnecd.ntc cc1. ccii cute a
rn ycpara cnaquo Ato qalndl-
asy r lteldanl, ,u q e

1, cric 'i n it, Ptda EC c i

tilt cili I~~. ,. dcchh cn,, n.rc
A d .1i ,,., c l, GrhmIq


CI ,I,i'Lt c ... u--c d L a i, c cc l.

.Z.c c ,-ic dcc I.a cu-c Au i.
cccIt qual Itc
h Ia p c rac able, Ia dl Ac-


An, I. otra vcda quesa 6mcsm
tn ha bra punepAcacraden c ccc

Ac lugcccuec91c
cc cea'uedeAcc cc cc~a-icc succ
c-c bnet ccm cue hccdc ~r
LcidnsgrcAcdudcucegrAnci

,, rcballdde supoleuleec

P-. b de dcciy.ede cc
i, tamora e., andn c ua d l-

F:,n!,cc l A m ct ddcn
bografa, para l dcIst la cy- s-
cdc n mlc dchcrcl. DcesD,- -uA
.... dc t.1aIcd., y tal ec -
.s ,~;p-royo tengo ls rn
E~tn- hbros amo~n ton" sct m
ina de aoche, bA crt loy an.
lad ,, c to s1, -uus pa c as, s I
n,,rUfein cian Peam n d.guEtly d0,
n" r ~.e: "no Io' he podn do aca,-


ia ,, e ladc cc I i l~c~ccc.Icbt,
1,ci.olib --deo.l'gac.uialdc,
Lin, n ucl r viv. Q.u&-a dsc-an
'I' o n = t.Mir., en ,n-
t,, qn b~en eolcdo esta el0ddr-


ci i', d capddl I d
A ccc I, c cAle=Y clided edes a dcc
[' t; n.'ue mEguslar-,"

El.accuq-a dcc 1..
N.i cncid oucltro,"ccldinlnuulC
,1c prqt, pace c ca dccncI,--
'.l L Padre -1,erno Eiy rn

A n. cc,,d in
Zn t A i n W. Q I lnu,. h1 s 11

p- c ncac hec.utpnutla cc

dc rcio quac1. Ia qucea
pn w ,eh ', ,1 n r ll y "I
ni i Qudne yonol e r ai-rcz n


PELICLULA CONOCIDA


Por Rosehada


"El espectlaculo m6g grande del niundo"


Acotaciones


r W Nuestra plditica con

don Adolf o

V iISIT A. nes. Ahora no tenemoos dud;. do
MOS a qUeu victoriafu6c limpia. decpuas c
donIAdolfo dehaca cc lr n cerea AItJac. Ac
SU1ZCor ,- ta_'elas do su contrincante, gr
ex Ae. u Don Adoa o no recuerda nen1 Ia
modest.ucascc plicbasuelta elertoartlculo en cqueus
Ac Cbarrr ln:tcen AcA de Sad lua- untcbamos qua habrla Adeaeca e m
gentle. d vcc Corc ate e p el preap candidate del PRI p qua araeIlaria n,
dente leato de Mexico; per.paca al elegido de suAapueblora caede1Ic
aus conciudadanuc lague aaendo to- ma c alr Imaglstratura nacionacL7 4Nc Il
daica don Adollo aaecas. El "don" In percdono", no decia con una N,
e an set caso uln tratamlento de lcvc sonrlac. Los taempas e.n dill- an
respeto I par qua cd aeclat. Am- cies parns un estadilta responsablec,
bIes lenimienta picApira c de un bMats Ae una vez aludid c eala el s
do principal ectehbmbre,a s cc bhombrecqucde din y d!dnohe,ban Ac
mantientc di nic a a incim.u a Ia cuietud ce cu pequen dcaice, se Ii
pesarede ]a alto posicidn a qua su prepara pars cpresiar una grand y
Pueblo i] ha cbnduccdo ei-n
Conocmon a don Adolfo hece Le Icablinmoo alpresidenLe del ci
ei ns acua. cerdaacef.,cci.1Ccnnlaciuc AcMacAi a daIra plc- vi.
nayoradeCGobeaccnianc P.aenton-lca uspare p fesearloenl c c Lgrande.pLel
ces Ia smag-encebidadelAt iuncic- planleamc ]a ecooperacein de Md- bc
crcc orcable ,cacceu Poseae'i Dcc.. Noe Ia ofrece, -e cn peat-
dAcfil tdcnicca Ae Aecspachac. No se braseceremonitcee. no conl vedacd- Ar
precipitaba, no e cnfundiac. Pres- dero fervor. Cuando le deimoa que, te
liba a eada personacuaca a coas aunton, antre In, aeot onmemornmmaau. b-
as" 'da alnca n re os aP eca guruaun cl c ngreato international de cc
so aSedtenic alIconsejo horaciano mairtcano, en el eual Mxlcix ha detPA
de "apresurarse leantiamerdta", Era e uon- Zad relltcbn=
acid adverdurc nI e una profucd cice- "ci accIkeiseangcea-"
tradcit6n burner-itlac, un vleJo chi- toca Ida ralcltc dae.lpco, cc-
bcto de manear popetac de cooAn- rreramo el rileze Aedelipblir- lbi
rer a eIcs ombrea, de c.petr con nc pues aqu cc sveneru a MacA in
-n vit lautoda la comple1Idad de tanto coma e nCuba". Pc
Elctc cAuunlfcuade Palca don Adool, emame parc tan-r-I
dl don A doi o Ac boy,cncuct- os citron jecabrchs. Veracruz aes un 1
bcdula prcdcccauunorpnae. balcon deadeelccualbel hombre de m
ccd at mlcao decc Patr cu le blecra firme cuspcra su nostalgia er
pepubicca chdaInclt cuneIralsy pr cuna lain pequefia. caste&I al- cr
Aochirec ban ciaerAdo cn ei pudcr
pchicla, dot, Adolfo no ex ni l,
unto ni1.. .1. Sin....... ....... D aslca vlsa
uncllgrancrcspcldn de opini p De las letras y Las ar
bhy d isfruta de una eutoridad.p
de un prescgai quaeestin mils IA
dc teedacac ecii~s qaYhisaalaaci "Notici
dsuccasclectorcles. E, faccl ver en fcv
el a) hombre que suna sac dus If .t\ I
cucicdudcccnccccic..... e ..... EM.......
it .. ... .. r ra ,z., ,,a },:1. pn


ver osn,confianzudn, de l-hornL-S
brebu dca Edccsta ccreacdu y ci
sobritoEn s., ademanes reposados, rre- o- p
an su acctlud tranqu ite.,cl1.ccn-c lideon-cc,-
cecct Ac cl e ilen ia.n se tc nspa- Prt.nezar
rents unafil, f ueounuad. Caractc- cPeIr caserbadcc ci cuioce t
rcs act bhcan lc par renct. pun- Aadresponsabilcad. a pcPresentc it
bicsc Purque no cen! cpbrtnuc ccc ahta cu cc,.romo aedctrea A cd cn cc
bierna coi llaprst icicle qua bttulean cite Ac A,-
b cc cn".ac Dicen cten Ila ctsapremcar: C
hechob tuni. vclatdo a ucpac c- "'Querccs qua el public puec- ,
dutca unbobjetable Diaes, a ccc- dAo adato piece
Posito, que don, Adolfo goz2aentre c nt ourende lnfermse ad.a loe
su compatriots famctA t ta dc uctuatdad acuridtena ntac esuu n a c- cc c
esc nctcccuc atiAecluc cclcad Aartltcuace ern ic cl-ni,, 1
Percacbjmoi e a auglerdadF en su Iccp] y cue 1a rtlt2can- encuenen t
-'uA v el su atuiendo E1l senor Pr- e,"omsdeAt" un med,,,de
cur 1,depccecccdcI'vecc"n"no. -,cculcuca, AcsudcArta ccc
d, es Mexdi. o dve enunac d,ll~ndlr defend,, su., deRs,,"y us d
ac_ c A d, ,andc clue.an drc t -da uIcnh in p dscrlmln.cacinescde a
in.1 1cc, das can deucacgancn- tend ,_necraicdo,", r,
V.-de IAr Posibte n .mposabcl de realcaru
-ecc ,clarrcuc. La sala en que ccc puoceac caure Ac tradc ccc
diii bAdnlfo cc nautbe de mu pc- nmpresion tan agradabie comun c
c all No, amusbladei ceec cb" aspect tipogrucnll Ac ain pub,__
bundtlI Nun parc d-d macs bn c -prn. Tees curs,--s a
ccId Acdc f ada que denorachA e upisncdlmaspr.sentacon,cIanderIn
9,1ber nanlte El salor dre lnticrancia y lac deI aoportunidad-t I
cclc cuc pepulcsdandel -omcntA
dcues"c-ccl sla. El dina artac.c at Qumna avAcccunside aur un p- d
l c1bicaccdcibendd ,hmodedccdnspan-, c
_,6ohi dStado elbando entepu posl~b hdad o a Ipoibfl~dad d, le g
picn iccarcen blmcilcineamgnee pa- tres 'arlistas responsabies,-con,o gP
tlntniiua Guzman. cc ma scuee a n Martinez Pedro. Care o y Darec,
ien a d sa a n d-pucdanser --absolutamentcclcoc-
cucclccacaci -c trac Adauna cecil-i c
ncr hablae cb c ale,, cbriin u c ban- rattles. .
dco ecu-p cnc ara de AcamIgoa en rar
"ioa .ecUno cdedineaaaaios dee PunA Ie1ca mayors obsticulos
pal11 a sdencit.a"seg cin an pucius al auge de Ins artesa en Cu-
cc pc-de.6co Hay un gran coi- ba [ianadoa]e modo de pcresencicns
cute l c P cersonebidad anna- aE teatro desapauree aqui a mcdc-
I'- dednn Adolf.ya r a ccnte d u crece al 4 sde1li
l A A c c Tora ciudad modern.ac c ,u,- b
dcL general derro adc Nsorusuac- Adce. Los Iceo u eJucatrouhalaabners c
tccc,noa sCpccre conveniedos de quacc. iecnranci es. Ea color exigiatre-cc
-Rul Cn-, es __nanar _s (,lcc,,,- Afreacarsvnt ,ci.nr elproAbitac sisiec.l sc-


, l


A r eg os .................... ...
tab, .1 -dcc. de1.gacta cc p.
crs-ar rlo con gemelos.Ha.,Ia
een en he pensadn e ta l-qu so0ola MUsica -lan
irn. --I.t un dblat oer puda complacer lai curio-
A"u ir n iprv pcacn pusA clegran I null e-
Ine a d elhadte cac i c 1 .l., .

dnc, quas Ice t n incdc c l.a b noc- .r a -
d-" "a Atu c at,' a cm. a

agae c nn lAu cdel n -ir nn,Lsc br bcu -
NIP~) n Pn~cgI~a prseIII~n all Prt'-
.... F.1 ,n... "'.. 'ent c y ... ..c ato Aa..
Ine qu~ea s a E[c an. In c Scdd qua cccitns IS a anteccaran a egun


no vgaln. dcd e I h..cn La ah prcccn nau
",.bulladsc ad cc Pryecto Ac Inf-
aayn.. nilemcta.. Aeb6 n.P-c- cen Mr.laceactrndn Cubar
cc-, aeatEeebdlepuacpusl Puce ctcc banlo oercr an enclo


Por Francisco Teha-o
ace de s meann. NoIheble Adc
Idle de us contact.co en Ia do-
mcencieuconlueccbcubsn eIs daiccc-
racnt.Na befiere dc un rmodo
pe.a).a doc .oed Miguel Maclas,
n professor desterrado qua fui
naestro do numerosos veracruza-
ps y qua public, con motivcdel
crer centecnrio Ac I cludad, un
bro titulado "Etymologictcruc
drum Organumn. Lacnista, gra-
iaco, erudilto muy puntilloso, el
tor Maciae osLuvonc cc ulcolega
pafiel de 'sus mismas curioida-
es, don Antonio Valbuena. una po-
mira qua lec i ppoca en apafa
en Mlxico.
Profundcslcambios sdelen produ-
cr on a ncturallcucas b lun a,los
uelcosi e lafortuuna, bient regan
upear on e] campo delac les nanas.
en en el campo de Ia polticb Es
orprendene cpor eso el especticulo
c una vida que no se alter par
les mudanzas. Don AdoUP uoe Al6
aensacicnlde un hambre inmune
cvArtigo de Is alturac. En cc
Pais donde no so te dire a1 jefe
le Ecsado "honorable c"nor". sun
etudaudnc president..e", dn Adoleo
uiz Cortubes es Ia elampe del go-
ernante democrAlticb, venido de
In aargo cms modestas y diA.-
iueatoi aervarcauIlcnaciln desde
m presidencia con Ia mlsmasencni-
lez. mIama eollcitud y los mlu-
mos eseripulos con quea sIccrviera
rntes de ae un oscuro pupitre bu-


rtes


ias de Arte".
sentaci6n

or Rafael Suirez Solia
emis aspactol deA I.diAIulgac:6n
dciira N. bay nada mac dauico
pare ]a estimario6n y el dlscerni-
into qcc el aspecta.eltaieCI -
El wen parecer tibne muchaim-
port.clc a Toda Ia bIsfustoadel Aies-
uarlo se basa en ese coma prate-
olo de Ia Aigdad El rata es el
ran eauxiliar dAle s jerarquit.
Cualquira lo comprendea Encce-
esidad de apelar aldilscucro. Y
cin embargo, Itodavf I demagogea
s lauuvofenciendo a las ideartes-c-
o~r,,as con una destartalada case.
Ac, de ehibiciones en el Parque
Cencrca H-ay qua r cn tas antes
onde sa enucctra ac pucilebo",nS,n
idvernr que el pueblo -Ic que me-
rce .3e Utltull--110 6E reunia en
curl lugar Aquelo cra. ayun su ..
A que entrar e.in cderAccic Ae-
rtmentesr At pucbio bay qua
ntraclaehaa lu"gares Adgno Ac -us
uerechsuecltratades. El cratq.uc-
in, comenzaPc pr el argument de
a tilemnidAd. Primero el asombro,
cspaueelcrcpcscto, mas tarde ]a
cnctemplacionu. I medctacidn, al
ape inhmm. Hasta llegar a csos
ueblos quecetan ccn ion msos
-palaccos de unaccuntuosidad tell.
Icla-s- con Ia sencillez del miie
I unaucatedracI. Lda6e."ElcInitrite-
o de Ia PVrgin", de Anatole Fran-

Hastacah clasrevistas y las e re
Was d*ru`einv taban a desdecfar
I piturc p YI escultura. NS hb-
clab.e Acaesa cas can un. de.-
onsldcraclon. con un vocabularco.
on una griteria que hacia huir. Ya
creo quaolacmusicas-mebasooen
a ceinccdencia- empezo a mercer
eapeto grsclas al bien parecer de
qualla revisaa de Antonic Queue-
o quoase ilamaba "Musicalea". El
ema elteba blaen presentado y di-
ha. No cari Aditicil demoetrrl qua
e buen mapecto de los barrios d ue-
as Achbe en gran pcrte a Ia cr-
lstica presentcaci6n" de a crevta
Arquiatectur". La anema norms
e propaganda pareucanciarsa
horn para Ia pinturs. Isescultur
ia, las musc caI teatr, can laapa-
cicin de "Nutlciat de Aro"d, Cu-
ca revsela ya es unaucbarsdea it
cr su t'pograula a lsucccmain.
cAbrcgamacegrcndeaesperiunzae-
Jcan Ise1d.s citrc-d dequen ,,q.
cur unopmuy lejIVan.co a cn ,-r-
diercarg.lt1 de aqualIla que cc
reocupan poareclcmciracmciatdde
iu ctro ambiente cultural".
Hecho el eleogio de I preseute.
on, paesan a hablar de I opr.r.
cnidad. para luego reerirmn a a I
oler-caia.


Editorial


Editorial


Ao.C.XX


... ... ......


1695-


rel

d.,

ric


d,

d.AMOSf~ .siaI.iassa1A1 EL AIA-acva eOrus a15 aiiaiaiaasPd.


Duelo enIn sociedad habanera porLa n.,os

In muerte del sehor Carlos Morales,,,...0
1.-a d l" (amf ass aura, ,oa r ,e ass Eld. a- a w a, i a '
,e a".. .. e .aa. ., aaitatla.., del Ea ..1-1 .. ,
ht"' P ..a aa"CI N-r O ta-att IM' a !-. .u.... I. a . ,,
'a a. C t. I lta .h a, ,atd lsa .e a d.,',. ael ir,-".I <, ., a., ',sal g a,.. 5 .
%Calmis I s I alrparrda 'Isi a t ath at su a a
4 a ."a'. , , .
as da, ,n. ,, a.. .
,a. ..Wtill'p:r, PaisIs .""` ...... .. ., ...

t-d d ne I(I at a[

e,5 ta at...t ,,.i......i .- e R,,

Can pbasis *. ra.
a~ as C a ..... .... ... ... 1,, u l .t.
.1 aY s s eaa.L1 ..I-~
Snasap t. aaes=nh .nd: r l .1 ah as, ,3 r~' l d.ai rBaaa ',
., al sasanIn .a....-i,. a

cdna tm da aBar.aaa a-aaa a a B '., f,, -. .
dunataaarl tnoeI .,. ,t 2,ia .ah a aa aaaaa
tlA.aanaB s.1n-di..1 ial ae ma,. a Pe' i a.ysaa~acaaaa d haaatpaacaa ats, Uhl bndeaar dat, Ct,.l'iah p~ da s gal .aa l.aud.
M ir.h....1...u...

t"t".a s dt',tisla1a .:.sl d l a t Aaaat da Bea,,
.ulaaarbatadahlaa. .ssaaacida. aatactcdasaaaaa
aa C a ad V d a .,, nt r, I. ,, ,-,, ,-,, t t ta .a .Carlos .Mo ra aas h.aaa a- i .a .... a... ... .... ..... T
acTraadosa"CJtantAneLyA autv
d tad ala a r B larata a Pr ero: De i .idi
dE' a nana a ht aCu M saituA aon elabannaa-r,
del u 6Pe d enIe y Soe o H,- dosede au,,d.o n c on t ru'e lam to' El doctor Angel
nacarla. dVrdt.enadp raaorridItna.
A In, ohnt ie af osd edad, on eIedificlo social: izar .a.medi.A ngel" 1Pedros,
ya canseeuen l et onapso car.lat. his banderns del Club y de [as g, hi n.ge yeInsod
yd I ol sefior Morales Calvo a ataembarcaclones que do 61 drepeniden yse ?y oc
daIt' a a. iataa ama MaduMa at,
h .d da Cumbadespua s d haber conts no Lats aal r festejos ni muaie duran- Allgo
ti staid graniaes afec do, pa r s ca. ttta.Bi ires-das de san-Z
Art aaable, tu espiri attu ta y6 S-o d sN.M.-
xu hombril de bieR,. res oau~trcd acidn aparr etce'Auar gone- gmorn y arqtn ect
Inaitlesr sultaron ]as estuerzoMa dea C lasta e honor ante el cadaver r
ladciencia par s saiart tan precida Junta-Drect.va asociado, y perso-aP.gina. ,I
sa aaequ, aalana de dolor a su viuda.nal de ] 'marinera parr coioaarimaci6n".
sea Cal ara aitdd Valdst. .'aa i.at v .,zdaae. i 1.I,': a a : 1. Y : :.
tus h ijos,d ns a tramana ost al daTc,-,Cl. ,i :r 1 oelC L so h
Riafae de Carrerfd y Att ll Moraa estdo trees a st-te de In noche.
Herrera Carlos Moralts dHdrroastc
MariTesatCala s Josat Antoniol
"ora sHren amnTrola .
doctor Ignae1 o M orle errera y
ane.rnita Crueat yc daMadAnaa.
Morales y Valdes Rodriguez;a "
hormones.,Ins soerorns Maria Moralesl
viuaada d Carrllo y Maria Lotsa. a-i
raltes Iuda do Tarrlonto y el doctor
Miguel Morales Cali yro iefi. ra f C e-


datAliMatatau, de athe aaaiaba
I han.; aaa iaa us nets, sobartnts
At a nignacla a trist e noticla del faaa't
alcemento del a ed or Morales Cslvo,ard
el DTARIO DE LA MARINA, d.nde
grzaba de tan just estimacidn, hatee
clgar basin sus dleodos toclos, In ex-
pres dn do sit sentidin condolence a.
El oild~iver delI distin uido "club.
man" so en c uenil. Itndld oen Is Fu.
neraria de 17 y H, on ofeolVeado, dr,-
do dande pnrtirA at cortejo fMnebre
qsta tnrde, a lhis cineo. has to el Ce-
menterio de Col~n, donde recibiral
cristiana ni pultura. .
Hastn lahor del elerre de esta edl-P
lnh~nn ld, nun roas ,aIn, ofron: :]'
da q rles y lasir iasdedeie R
dos elements do In soclednd haba-
ner.a llegados ntlovenardonate se an-I
1i ,ntra tendido It sefior MoralesI
C" lvo.
DATOS BIOGRAFICOS
Carl, M.. les C"iro confabs .1
moirtr oicho~n ay res nrlos. Habia na-
c Ido on Ln Habana y fueron sus pa-.
drcs a el scrlr Manuel Antoni Recta
de Morales y seflora haria Antonia/'
Ca iro, marclueses do in Real Pro-.I
etnmillidn y alias figures de nueslra J '- :
Grnduad. de IngenliernC-iviln W t t
eiudhad de New York, el seror Nlo- ,


El caetnasta party I All
deohoy w/j /
El Comlta de D.ans del Club r re
.Lentas de Marlanao. que ricade la ,
geatill s eara hFa Rodrigac e de bh-;
rabal tene dlaspu reto para hay jue-
'-.. -Ctaa...i Party, a.rele. .,' i Teresita Ferna(ndez CLant7us R
reu. ri tun s iticoay nts aisa.
acata Acd an-ad,.mooo udrlfr
B ag r P aa at e i ed a a d e Is l a ar d e s e d a. U n s t a p i t ic a . .c p r om t a .s n a .a n a rl S a c
arrollaa a taaaa riada de iajuegos, qul a rlsu ns.
,and,.t3.agaraenl a Crecheda Matta., La aa. ateaiats Teresta Fernandez Canaus y Rodrtgaaa
lensraoa- a saym antadara, que en esa fecha selebra u nao
Muiay concurrida y ucida aprometeeln amatrlmaonlo para el orrecto Javen Serga o Vdal y Ca
resultar, Los padres del novio, ea senior Joaqui nViatnVld ys


Memorandum
Social
CANASTA PARTY:
-En Ia rebahe de Marat,iaa,
]astares de la tarde, dli Ca.
M it de Dare- del Club de
Leones-deaMarianao -
RECrAL rOETICO:
--En @I Sall6n d, Pr-Arte
Muaicat, a ia las acAc d. la tr
del Cu.dro d, Dectamact.
deala 1 stIdtcdn.
SANTOS:,
-Angeles Cuatodaas. Laadega.
riay Cairaa.Su aradablio ardorclllo
le npdari


HOMBRES!
PARA

HACERSE

POPULARES\
CON LAS DAMAS
USEN LA LOCION FACIAL

MErmEN

a Ultadla las r.freaonlsel
Corataanes pa-
I ufi I


cerim Cayrs aashas.,an la ptknaaaaaInas pass et la
dris Ferniodcz Camus y ;u Interesan;e espou Elna Ro
A enviar nauesstra felSctacans alaaenamorda pareJi
sm qaasar ue baart fiJada s hbada.aspar .t reel
tante s afi. s
Enhorabuena.


il. ad L j
Ferniindez Larri- m'
Angel Ll"uria, A.- .
hact. LIAnial V. da Maria Tere Sa rd iia dea Coanilo0
acta aase A ngaeVa-l
!amnel y A n-ge l BaJo la sadvoeacin de Santa Treila del Ntfiota Jeasds elebraatahs anas
gatconohd -a uanatolaa Joven y bellsaa a eoraaa Iaa Teresabardadtha, esposs del seaor
ta. Enrique a. rrtllla Mendozaa.
"': ''iL ra La saarc da Carrillo, dolada d una 1hnda. voa, de s que ha naecho
gala en ras l da an recital, asevri mu) angrastulada en esa reasls n.
aa da l itaaa' Ls felaeltamos para santtlpada.
's o :, Ono~.a a. ..at I
ja/ros
aI a. i ,,y.,. . a y P ir, en a T
.t, ,.- _: ,, ,-. ,,, +.- ,. ,,en, uenta de na Vr. a n I.' Ila-'
eaMendoa udaitd eTaraae ,liab. ... aIdoctorlaa rgedAa dea-aa
Eledeariar rumba a aLondra a t'na- j, .:,n, h ,.c dt t jaaaaia a, d
d, d aep rIderrsardea t l a.vi
El do ,tor Mendoza se propane. a d Loeaa 0, ,ala ada

m,, aT'r levtd. d, xn~aln d, dnLho 't t
aqlaeseec uentraa dc a mporadac c ayaa gobtcr. daa nma......a.
bon su th jo t el doctor Roberato "'a h
dozaa embahador de Cuba en ,, G '."
tBaeta ia. t, ',, a '
Acaban de re gresacada heaed neur, aira eaAa-apa ala.'
bodas a lo Estados Unh doa y a I-id In n ,,s, y su d ncantad'aa rsp-a
co, losaJ6,eaa escsaaataillaO ,aaljA a
B,'cardoMira y B.'.,.,, 'daada hcrancaa n
Ique vtenen may -i- II 'J dHr d I hnan-l~ltfi
Las aapoass Mlra-aGvat sa ,n ., Nitc, a dbaYork, .I te n i n . 1 a n a


.odrigiuez
rmatilzado manass,
o.
Itgarata muy bo-
islteo aeri pedilds
ts- abs al.eposa
_ la. el doctor An-
Sodriguez.
|ilta, nos complace-
-4


0iaaaa laI tt
Y mucho$ otros artlculos qL1e seguromente to intere.


jhilor antes nuestro g|on exposici n,
lardonde liquidamoa ;
a Cantinas
SVildrlrtss ds Eshlblcldn
a Csservadoras ds Hladols
Slhsatrgsradsras psrs Castacarlta
s Refrlriadorats Dmbssticas

VIitans an OFICIOS No. 3S8, HABANA, 6 I Hm. ea nustre
aslifaso U-622. y sr convncerb do qua no hay nds major a
moaJr praclo.


Compruebe qu6 facil

es Cortar y Coser si

se utilizan los'exactos


Patrones "Buftterick"
"Vogue" o "Simplicity'

A aelaI , sparentsmenlea more compli-
Cado P.1111e 11.1eccionatroe por una person^
que)tehn e.,,-- lnocines de -t-r,
valicndomc dr e.to..famado. Patron-.Y cl


Paorones r autterick', desd 45ci a 90,
',Vogue', desde 4P a ia .75
*'Simplicity'", desde 35c a 60c

Voge", lf| y dea. en a 2.
Pal ara,,s l YI.t., a VIsa..n, Plarta Ba,.Iksayua.nealfnrstue p Merlende en onuaira Caetaeria


El doctor .lAitohio RBeritff eidiri
Olro duelo sensibia p, .r,I a '..
cla dad a o s t ... .... ....... .'. ".. ,, ,,'- ," ,' ,,,''-,
del doctor AntoniAot B ,- M. : Mt .-.ft,
_aeida en la m arl ,-. ;
su residencia del re .,,. a,1.,,. A .. i
M doctorBc.,,a.'P-,, --, ,,
El... ,dm .... ... ....... ..~ *..... . $ /I T -)
d..t...d da or. ..acd '-.a ,:',"'.h '..
at e d&e a '" '... .
snddradefla Reph'' ... -, h. ,i '. . '' r 1, .I.
lia R consecuenciai deaa u .,ha-- P I hS ac. ,ai. Lsodesqaalo
disco ufrido t-ra ota t,,t' r : . hah MASANA I15'CR8
medad., qu desde hadla. a-r- I. .. L ,,, Il ', a San G.,ado
to Matenla en e.ma. I=.-u I.. . Bl~z e erull S R D
al S~l tABADOG 4" .
Suadesadarici6n. hashido md lay asI, stins ta .n'ellvi lah ,Ie'idte- San Francisco ci Asia*
menalad:vue sor, suecaballerosidad y !ia Monteur, a',ic Prldane de ll a Rha
I, 1 el--. Pedr d dtta IeD MINGO 5
,.- .- ,..,.,..,,,. ,I y P. di. Ba ratH Jdrdn,, San P1lacddo
oo oal. Paz. taaius aet IUNES 5t
San Brun
Aniversarios nupcpiales MARTES 7
En a flehb de h.yarmplen'a.roa poa.os Marcelo Aragnay Sawa Be- Son aaCn ,
d.e asad.s los slgulentes inatrimo- guit islatin. \ IER OLES U
nas o aa caaptia --Los aaiaaadfaa o.l ta ra Santa friqda
--audamos per eumplir -,,..r,,-,- "'ned d[l~r y IMlara J
Ss na . g .tl.ll.tea aspass Cs..a, r.I;,l-a' Iaaiat,,,tai B dR ad M,-
Sabin. ,J.=- a,,]l h d, tl,, rar"n-
E cronel auditor del Ejdrcltt.a Dr.B alo.
Pedro Nort y'su gontd espsoa -i,,... . F -
amen Gdmz, cumpenencsaa. er, r.;..
vein Ju s de caaade -Boda, a. .a .-r ,
Acero-. I dos fi,- -' ., a
Los aespaos Nbai.G6mez se en.- a 1 ..
cuen ra en absoloto retralm-ento,. ''. i..
o rpea reci eli. -, r ..d ... .. .
Ia qua Iuaaa .- ,'' daas Josa. ar y dea la d'tCa..aa" .,iti1d,1 ,ii "a'
tins Butta r vtuda IN.ata va do., rda.a hl gai a A ea ga
-Odhoa.,s -Bnda de aBnnBaa- A da'lia
atla aia ,ml,rna I si m -1ia i A as dn,, frll


Nuestra GRAN "PREVIEW"


de NUEVAS TELAS...


incluye todo Io mds nuevo, en
variada escala de m6dicos precios


Desde el Crepe, puestode nucvo en boga por los
modistos franceses, hasta ]a mas suntuosa Seda europea,
',sted puede elegir lo que apetezca. En el color
de u agradlo y al precio mrns econ6mico possible. He
aqui algunas ofertas:


CREPE "CENTURY" de superficie ligeramente corrugada,
y f1go acresponado. En tonos nuevos muy elegantes,
a 2.50 yd.


TISSU-FAILLE de finas calidades y preciosac. caitla, un
material muy propio para entretiempo, a
1.75, 2.50 Y 3.25 yd.

GABARDINA "Amerill", el tipo ligero y flexible que
a ousted Ie agrada para veEtidos de sport y traces de dot
piczas, a 3.50 yd. /


OTOMANO suave y no muy grucso, en tonos claros
y aleares para jovencitasi aaa,. aul, sacqua, cartreusa.
y otaro, a 2.95 yd.

EECOCESE5 de rayv6n en la mas adorable varledad cle
combinacionaes que usted haya podido imaginarse, a
1.95, 2.50 y 2.95 yd.

TELAS: Pla,,ta Baia


Desayune, iefresque y Meriende en nuestra moderns Cafeteria


DIARIO DE LA MAMINA.-Jueves, 2 de Octuhre de 1952


Pitinps 5


I rimica Habancra


Ajo r-VX


Cr~nica |.,abohera


pr
Paiina 9 1)ARTO DE LA MARINA.-Jueves, 2 de Oetubre Ae 192 Ano CXX

No rLriIriI in aestructiur( dei El Paironnin Pro RehnbililncioPn tie Poiomieliticos. A.,tualidad Internacional
Prlid, II iIl tic.. IESS cl pitoc decrista inglis
()ltimi ,,/I., ri ... hires xtran er os (fie el Ctiongreso . .
d el . . ri,., ,.. . .. ,.+ ,, , ., ., i ., ii, r a d i c al,,.,, r . ,, e l p r e s e n t e d e l s o c i a l i s m oI
.1,......I--.. .I LW,', .. ...--- , b Ian" h'Esbldn ILL- I. III
'I i.... ... .. .. .. .. ........ l ll i i Q I..........I .I Por Jopi Maria Capo

-,:- ` I ,I it t ,l N, dN la l..P . ] a"kI
CI,, I, cln+,, pIrt.. P., ,.
I .II .. .. iL..'..11 i d i '.l..ellledI lii[ Iieiide-. pirne.
, , 5.. coI 1e. t, c1l':'nd, I. I -' - 1" ,1 ",, ii'No d....ol ita da co..din r nt per. C oiill ,a I.
11 I... I I a d' ,, II I[1I ,"do"Io d. 'lhb ,, R I ..I; I/. _:,1 T --,'c'I, I A c., teIIg te Is1d as qe ..tI
.::. .'.'.. . .......... ,,I,, ,, y........ ........ .... .. N o s ili iiiac 'i PeI .-.
I ~ ~ ~~~~~ ~~~~~ I o ltno ee 4se: ., ~lr

i. . 'le l,.. r' , ,eI. -aGi.l-,I raaual'--I ...l-Idi ula ..........

-~ .'--. -a- I. i i au u u liu rul i i iq -i c. eniul
.l,,,I,. al ld- h E-dlIsi ti n;Meai sLdi e ....
I., ," .i.',, '. d n a c dsII da '. iulia i ii,' bu...l i rl ll
........ia aA IIi s f.la... .'. _. a.. .. .. .......... ,aia d i .i. -id-
o i I I I ,,,,' l 1 110 l i, 1 arou t, 11-1,-., ...1.1I, I l. ... ..., .. l .,,I aU ,.lue .. ,.E i iii, ,I -C,' I.i i' .' E-,, i h-...Or -,, i IClupuiu
I se D li I......Il E..- I..M .... ...il.li f.lllh1d.di..l..iI i I L.de ..l1.- -,i -'.i. l .. ,... -,Di .iih i -,ii ,al. ,h ld. d -ac he u I i h.i.,I-I.-..I

Iluqilalaiiit i : i. .li, p d iil .l.u. ..... li,. IidlIah'ajl.ai d i ii ,I Ii1 l 3._f -da aIa .aa-.Iu lAaa I
La IIi- I Ii l-a aili6iiliu ,lullp. 1... "i I'lta ll ."i iulu d I .ii, ,l i,..d..h..i 'L ' ,. ,,, i'i .. .. nooi Go rno ,rv ador n IIa7 p.;irias n r ae i pi-
i~x"d' I 11 1:!'"I LhLL h o ; It,, .',nu t '" ,III.,,,I h --! 1 ,-', I .. I , S I r a I t o $ v .o Imp o t a n e .mb a e ...q er p r o eet
athi;d,,lit"u i I i di, I.. . ... .' . . ...;:, .il IpU .,'I .. ..:-..,-1-.,' j a d,, iilii aaa- 1 i i'..'.. -.,.. h.is... n d E ur a i. a

ailu- iillllili l..da., -I. lij iiiipld Ia ablll:ild,. pa, ,au Ia ...d ..I, ad Pretoriaihu liia, h'" u ati intrsdoyn u rddi haiall. i '
'tll .i"'.... ..I,.. ...,'' u"" Itih ulllii iii...iiibld-pI. I .. I d a...., ,I.. .. IB...lI..II .il..". dr ,1uaa-ada a d iai.aa. i a a l auf.i._' te i-a to dili n.-pi e1tl
7 ,' .I Lou11 cru z % r( tl..r.rP d d Iaa .la.'...i1i ..i I , dalsin ..... .i i,',l a u"r, hislalconce tr ad -
... .. 1` h` 1 t FI -.... . . l o On... 1,41,1,.. ,,i.,... ,.II 1 ,1 1 ....I e t... p e' tbl e 1 ne u n o b f ls u t l
. . ...ida i t, a'- .. I ILL'adI 1, ...... .. ... .,.e",-.... r -.-.. IIr...-d a.a.drii.. ..i o a d h.....ita .. la *
t dilu iaii''iid ii.alvan i na' aapilaad pahhdea. iburo raiii dii .Ltad-
ii t 1.11,"-,'a ,!. ..a,,: .. a.uaaiidaaiidal 'a, ....`rI- .... 1.:,1 d.....I' , .I.- -, ,.. ..nt- C be i ,hiiaahliiiieniI ai iiiii liatrauloialepeu-
2li!;.1 il;aL uk; idid.a, .u.,:"a":., .I I p.,. iaIaap leiu a'qala d. I...d. ld11- i .h10. I~ h-el hio id iaart imprantad u dii hlida dia~lc i di ihiy~t
I Iiedviaieiaauii I I .ai ,... I . ;Lt I I I ., -a. ..i.. . . .............I . .. .. p:'. l-.... a ,a i aIa.... ai. iiih, l. ham..I It ainaa a iaI a i ii d ha di I
O: I, (I- ,-'d'.,aI ala-....d1 1d1ih,.. . .. -, i,. la.. i ..r.a d. ..a...I i. lh I I du..d.. .....d..i 1..ial.dIsioiad sa eiaila i .. "
,..I d, I II..,r .p ..n. vl 1...-.- __ 1n d.. : .i,. ." IIdd c dairiaIa'.I 'aIiiiLi.aidii....iila.' u r- era e a a ld.de.l n-q.ai u eii ird- ialindam n etr dii pa;n-
tt ',U-,, P" u ,d Pullt' eli.lIIh l dd I f r r r r .. Ide.I4- eleid0e r.I"a l a dn aer os dar a int n i p i d i., add i ia d a iid i o
L' ILL,, ,l VofreLl'n 1 l'rL-I,:l\,:" el l..........d 1, I Ie Illl" "hIn IpI I Inhit, . I ..[ I . .. 1.'a .. .t .1. i. 1-i I. - -. .. 1, ,a1 nifliat-areen n cambiae so% partl o plde e o inel~o", Ei pen lo


~ a.' ~ la~ai~ ad i''aa i I a~.,Mh~i~i ~aaihh~aa Iail LhIilldi iia,'hI~aihhi lda tpiiunIldal di lidialaneill
PiW ,h"` a.' ........did...I uL, I..lh r Irt .I t l
'i i ,i 'Ill,alB 's aI.- atusih"'.h ,aa,-I,.i..' ML dd' ..i E insro Rieo gic o Iswb apld iNtiegI urca cwQui tao:
I kii,. .. . + '',: ,' ,, I .. .. ..'[ Lt,; r h bl t r .. \. .. . u r . p. ......... ),I. ....It I s J, u l ia..... de hi .. su t -e L I .... I .. I .'. . 4.... I .. ... '..... I " cD st i ui nd r esp ...... .. ..id . .. esrb a tnh cemud . to
-A'"- ~ .''1~da di, a~~~a.ai~ha, ii;I "Cede his rcnhlg ideutndcs0 dl esite( cbrro
'I Ia.. Ia..d..a:da, hdiLadai iI d11 .Iaaa-a, r iaau I
.d a I I ',t,It,,i L aeill "....I"iha :,., ..d,a ; arl.r, la ihrhd. ,. I IIa saif tiaad rad i Hh rd ncd reu -, la s aed ia lea c i un s
!i: .. ; luih,. .. ..' :-iiad'Ia,,a'I''.ha.,,-id-a."'Ll ],,.I',1de C oLlo bi .ar i I su .111d 1.e C- Wall Retles dar l nI .v .....r.l d.-- C.n .pl.reeen I'sI'. .e I -un.el]eTn
,,.. "' -, "I PILL, ,'I I .... I,.. . 4......I I ,Ie, r ,.. 4111111l ie b aan 'lad arsn riel l u r qd-Ilad eI pah d-n- a i u rdocmimR- iesr r.J L t-ui oa. oment.i trIb.n .d eal iijolpde taq uero qu Lemaa n.d p a Ha can-
11 ,' Ii, .. l, , . .. I ... .1 .1,1, i e r. .. ... . ........ remperselni ydIs dee I& eavlelad n general abnae h rlinn t em press LeInvatelen.,it un e. I ,llg-at ,us del lG1bl medu". dl J. ns -

...I Idaaa aahi.....ai ..... ,.ai ..d............atiai......... ..di Ia .hi ... p ,i I .a'
,,, !_i '',,+ i:,,, .. ....... I I 'IZ I I i l I l~ 1 Ci l. il liflll.p il- ieIoGral L O llr m ll,. tnll 1ha1.raldl Cos a "%le .
I I I I ', "'is ut naladgo e d ,[.su, es a c ul le ue i llo n peds; e lqu n lllb, u. ",, lopIi,'-''. I. l,: 'L:y -,,I l
-d k. i .. d a.a.aadi a lr a'*eare a, ia boy ih i ai a aiaiiaaai a l i d ii i-Yu-bd'aaad ii g a 3.i Lq" Rum lor Lse t u edBogiot
",'aIli i, I,,,, thai,,"""a, a;'p-'., :c IaaIidid idwIuIuIen eiet',nr del a, i p s. ri rni h aa.- .ii ia p edid pu ean cone Peo rLa d E -
11"', I i ,. I'' I 1, : i 11 d ` .it ll ... tl"llnll ire I ..... ,P I t,1.%1 -I{, I n m. . .itt . . 3" II riid -Lat II4,.... ...... erlr'" d ... ^ Ia -Is .... ,, a l a, ,It c 11 .1 ci erlli"f1iL plobd t les . ,I eu''11 O L I a m a ue c i r e i ir n a

i+. ",, i. i.1,,,-,...............,i,.....:LIiI, I, ,=. i=,, i i fee- )p, j. Mrbnau pfi d' aTa"i a a h,' tel enal.a' osprhnaa tadaspa do a' lbl 'ia-i"'""he.i+ Oaaa'i...e aoaaeluyeEcurado-
,11dnI I i 1' I ,' -b, p ade -+iralines n tvrl-e a I ns nl tl I ea dmien perons e. &pla ne de IOs v-'i I da t ue pea~ ee n i~lll e E ~ ~et~ ...1s d., a d l. p ritsdn ulle.vdo i un na] n~is t ares rlI. l gl da dl-P ado-- e ,ta n utsdo
,l I 0 n' ` I(' a '' . .. c l" ... .. ...... . ..t, d el ... .. . ..... . 16 u '1.... ... .. .. . .. .. .. ..
I' ,,,1,i' r. I,',f I' 1Int ilbe sit,, nI,,,,.. u , c+'tn- es el t-hldmprnesterlo qDredenh ,m+sar alitherf PIe. .I slls I G, pc etir i l- dcls '4 t ,,,Irn ie tin fe~, csoetahv u


di-,onatoaidaiaiIaI-aTd .ia~i d' d al11aii..daLa'iiidia"' aa ,Iaa 1 PlAP'1 El...
.. ..11,II,11,I,.1i"'I" i .,!I i:, ,- ... .. 1, . .... I ..... ---o- __ i- - .e__ e_ __d__h___dr..h_ .o_ _al Fl usaau uiveInsnlIac,-,laqur'ece- ,dld.ecuderertaa el 9.nd I du c con delnt "'d

if I. I1"1 aa:9",aI I 'L. r l' '1 I 'lla, I o-Cul.,a,, ,,-,, aa i i -,, a a iea-ia i ahaldi aaplaal,,d aiI, iaai a dl,
,,-I, I Iald,",Ior!, ,i.......ii, iilI. iaa a cioai-aaau i a 'hd ii aaaa aaaarseduin e ain I,l aa laI.a iaat a ai h upaipaaiiu eihi-i
a;iaaaa,,;IadIidaahy., riha.i,1 nie e a-M t o e r d u a d aiti aado is u
d--,ad. aIaIIEha irnnaaraa1 a a d oi de..OL.''Iaa c.1.a da aadi -aaiae nua a /piiIaa aui elanaiane- n..yIII 'aaii deadia, arOaia.ia

,,, hu ciu di u aaai a 'i r du, i I a", haia ,iLiaiDabt aa. -u.. a.i W o, f.aIa f
,paaa ""a', 1' :"I'a_".. a Iaa:a iLi1 -:...ii-- -_-aa 1 -uh. -_u--_a___ia---.,-i-u-a""'- dplhta mpaiarel.iiaadaa" n i-aaaalu,,
i ii ,. l, I 'I 7.",i h -- ..- .-h. do pl-l -" -. l' I I 'nb V qle} d _eb. o D.-a. li.( I ci]}~ a e[ a dd i d l t1oa tco. vll r el pl a v m. I '11C [le 1 -uatlidad1. ontpi ea, d epub yedlc., a. f ar.de l Etod o ale

ah "ta1,.aI-a, ,aaI a.u1, iaa'IaI, If.. I ,aln..i... d e."aaaIs*alingaIaI"'aaI ,iaide. Iai.aI I e .a, Iih -tid..a, ,ia "a aar-a' aaiad-a Ladda ntHla-di~ opadaaaaia "'' [o a ioae'on aaaaaaauaerd p iia aaa.m el lpoolo esrwls ie et
ldIui LIa dL~ni'~k l, Iu ma mi,ii baa ll;, d,.L '.Jtuiod a P- dniha t.di lha ,si on. a i n"uiaaaa Flu .n qu.d l i raaiic, c.aiaii-1..bia iai biaah unai i a Lac. ag~. el a h d apai o Esada ina
"dt, IaIa. a `ii paaiaiia aiiaaoaa, i.',Iiapilaada a~laIaaiaaiiaaaada,"ini
I f'..t.i.aiidei i i.n'rapaa ha0d da, aa-,a-, ,a
:. ,t ,, ,t"a h r / r, le Ir + on n tl p r \ t ud e I I ,,1..,1 .. I .e. I ..eIeIaIts.. yn. sduds. s t'ondi-1 PL- de que l- 1-aa -s en que, ILI ~, erfrai esdo el soh's1.5hodeude

a"''...I 4 Ate I aLL iia,Lud u aaiiidiLba ill ''a'.7aaI.. adaaaI -- Id-,dl .. ...aiid aldu,1 s 'a, daIu-aiaaIs ii,.,aaaiiita.a ui- iaascaaIs aailad lirccaalui i.,daa rma na.ti
iI .i... aaiaI.. para." ,haI iui rdanapa aaala iiiiaupiiindiiihnia-aia Pa.''.. .
a a ",I tI,'ailnd ,t, 'LI(Lf epji,re ~frzieaaaa'a.aa daa 'a' inad da ia paa
"!:oas Id,..a,,r.1,u ,uaeI I! ""' ad'ri- p--e e ,one'.i.a : nap ..a. a .a .i i ii ia t c r ,m
d1;I11:.ti".1,.1 I11m',: "a "'a i i, ladlii aa-.`aah li'iaaaa i a a a
'a,,'a' a t d ia aaaIaII, a i, rZ de e tr a... .........aa.... ................... .aht-.I.A... i. ii, a ai
,," ', . FaIa,"'a\ -'1 + IhaI,,aa,,hIa, Ii a. a a%.... ai iiiialiea... ..pIr I a su 1 I rl el [ ,, N.Ijl I avon d.1L uy nnde
.. ...... .. .. ....... ... .. .. 'a- '- a id.. : . ...i...ha I. aa.... ,I aa.....a a........... ....... '...... d i d d
po,, I, ,I,,di.' ad. .Ld.'Ik" te,' ', .s' 'ai ., a '.a,,"",, I a duf."delulii dcu,' I N .a ud s, h. c'a ,,aa d ela-a' h, -
i,, '. ,i G iti,,dI,,el 'h-ei,, dln Ie e .lb l l l 1 I nel1 a hae', ,aIaa" --ah.,
..'' I t. I. l id ll. ...ha, ,,u,'' iIia1aiai'In Iaali d''a'i... d "I-II Ii.:. . ..o
" a I ,...- lIta, i t','Ita hai-,lE. Ii la a .,aaallaa.a i n btapa.,Id eatlha I.' l-, e de l h',I,' a a a' '. a des -1 ll- '
Ifl- ,; 'i .. .. d ....3 ~l I. .I ...!, wde L' Il 1 : .. "I" I l)Nll ,dll" l~l ,,,and 'II f i., II" ,,I baIIIel eti," I" E i ib t o iv ro A g h rol' eie a u io"

aIaa d a,' I "L. ,11 ,1--,"i .-...?- I ,!; .a..1 ,, '! --- -,, ...... . t ,"d ,, -In ira n F ,d ,, p -II-I -I -: I
A"h a a116, IeiitI ia 'ai-,Id",i",i,:, a Iha..,I.'I. 1.. ...N.lI m nIr- r m oaI
,i,, J., '! ............a.a"LI" iiai aa'a a.... ... aa'a i ''....I" ... ...a' a1'a a a 'a'r. .. I ti P'a ..........a1Clblatio ,lu.i ,lg.......1 ," c l.iu..io... .OP, -"a"daa""iht-aiaaai apd Ii.a.>I...aai a""' a a"',de h.iaaaealid'd' c delili Ica

h ,I..iaaa, iai flaib, 'iaaaalll l u el ad ,eabe'aa a 'a" -' Xnr Rvr ~ en neHana oPle el aa nerai Baaaiaa 11M'iioa c
do~~~dr~ t','~ '+, :.. ..i . .I,11 1 gte. im ,- FII,\ a kn .,,,,Ih t tLI.. illra I I it r n ti.` g- uL..I ,IIita I LLIe "In b 'tll L scd t'I,: l a a lrd d e u a m al a a n [ ara ] i rsfn am na soll d a ~ 'o lP rJ
1,l eo1'. 1 I 1 mi .I ,',h ", it + i, + lu gotL ,"I)H e 4"I IL. 1-1, ), it I. ...l inIo." tIlt d ] i*-Il,1,l,,, n ,de b'fLdala,,1, P ii]',",~ i", [ a dn(II Ml 1nt1 d,,, -1a I'l f&p n be~ l[u~ soa I:2 lii~,l lell a~

1.I IdII ill i .ua.iiuiiuiuiadi-aia E;aaildi diaiaiia-aaa"1'. -h.a.adaaiaaaaIa .i-a- daia ha "di- da
I I. ., da ia h ,aaIa e aa ,- hl n d' a" I 'se' t a a i '- l Taa a hIr"a ea a lm:z aU or an aalull IioiAall,'iboI
. ."'..I uL~ui 1-I" I,'-'I' "a or .pII I I~u.. I Hd1'. 0r1- a, ddI1,n- Ha rd conneortax y rdppeee esconar m y:tin 1) (rn
" l M ,' ,d, d ... ... i ,,,t '-,,,, \ con d tc nrb en t"!:: L ,l'l" 'lI" "gI... L` j,, II s ht om 1. .dP-
S. -r h \ d L h ', l "5 u rn r I dl ,, a ,d I-rtlv, a:fu b dl eon InJui I un a',. Jta li tn o a ,E .it, o I,,- e~m n lh y l l f r a l n d u


S...... iu,,- Jia.... h, ve "' ) .a l re l. earl, au aa 111end 'C ol"n ia do dis fr a i a
pAi ra I -]N1iaaaeia ao aa ad paa '"aaaiaaiaacai l aesabdla d. le-, vl a. ,, d e h mar a d \"a iaaa-hahpl-
d, ,- Iell I f' ,I -... . "' I : i ; I i.!"+ ', ;,, nt r:Ia m ir l i I, L .1n ru r ,II "L 1 .. .. .. . ... . . ,. ..' (l...a a eri a.'" L ar y ,cn rr ," IIh _ d~ p r e g b e n n d } p r ld n 4e i ri e , r s r H a r ol e u, s l l~ d d n a ca x r

d-_ 1,i ... daliaa'aaa.a dWLld d a ,iiiaLuadIii.II"Il u",- 11-IeIl~idihi-,l ,, II. a ole~.ae- p a,ai '" a, diiy ii 'a-
"'""",, ,I ,I. .... aa- aIi-i h, iaaIbah .a a aaaa hiuial' ttainaua antddai dad-aa i ,aalaanaaa ti n da a," a mena ua da va e ad-ahiial-
-,,I .' I, .,',. I 1 ,'I ,,, , : '.I LL , .- ,,% .. I ,, ;:',:l.. .I . .a tI ;lngal~ (ub ~l, d oe dR urmn e "or at l.se n dqIu e Bfor n .. 4. .. geord l tl

I la,,u.,na ,' a ',,I'haaaaiiu vin I. .1iia.i-bIidlehde el Batista ,
d...... ,,I "ID.!........ auaIad. i-.1. h aa.., ............L,:I,:;,uI,, aI_.. ,s .... iIIi ..a .I .., a ii.'dh ,I, t ....a... auud"''" oi' W 'd , daad aa'- a', .aal` aui .'aa a a,, a id e nalaa'''''n''"'fu da--'la
,1o .. ..... . ...... ...a h'11ad, .. ....a''..... 'h -"a" '-ad dI, i'd 'peladI' ...!r'le-c" ]n.. d a a-a," d ," a aai e I
....~~.... N.. . .. .. .. . .. .. ; ''e ." i as'''L" :o I:," !', rd ?'i /', '" .... ,' _. ,, ,. .,,,;' ....... ..... R.... ..I I ,,, I ,r te ~ eo,\l' a e,~: ... .. . . ]. ..... a C ne !... ...d d e .. .. .


". 11 (11 a.,],iaI ha..........natuIt,-a,.a,,Id,,,,
elb ll1,, ddan ia aai,?" M a, ', a aIiu a. onIate rd 1I' -i a ., a. i t a a d ,nd rr o -e rolar 1 952-"a-lptho ar t.A .da[ ia r'Id a. a ,Leaid aiada7I1a i`.'..,i' a.;bau', .'a--a f' d"- ]i,%I"'. P'Ii' a 'dhi Id '... ,s,, I a.., a, piaPaubd" Ia a fdiiad i-daaih sai "ia a a l'a
i 'a'" ''.:,i' LII- ;,I' ',' 11.' additAl,"ad '" 'ad ai' -aa i"ia Pi -sa amet' baa, hisirand, -i v a i '- a,. a' o a
,r,'. a `' I Ia"ae,I .aeain'anta\a ie par. iia ee al .. .. a 1 a d i .'ad di. -adas,-_-o" I., ,aIa Ia1;, -baa1.,his ,au'll',h .aiaaada a os'-td' I.,- 'a iia i ,ah ll 'a "a a
La md dre do hiim d ,, ,,- i v nga -l,,,,n. ,,- I aldalh L Lu.ul 1 phi W d.i.. aahiadth,, h..' II- anIdaeiiiii a ale,"a al..ld ra,uisM.ditla aialdadL haial
pa:tm aiiia aiaaIihd 'a.r t'aai"a" a aIe aa.au,, ia, I'ma '.da 'a1- a-'1' iiaa'd,, a ,Ina., ,M
F", 11 I,+11 .... II1 1 .' I \ir,-,t~ ,~ s ~t+aI'111, i i ... ." la '1 ,1(l ,i L1t ,I,, ,eitde n eb trn e dnlea,r E-int.q 3- Vit- maS ] Ia, edeIed Llabns ca, ec[ e+l[IU I "


reh a, ,, ... h ., , a- a ,y a aa . . .. .......I .haaa a ......... u ...... .Ia. an s ads aI ia . daaIa, aa.a.. . all
L i e11', 11-I',I...... Cut,-tiP, inlinten1-s11\Da-ha, aa, pai atia., inihui miaa,, i a i e h a rilh 111ioaaid- e'"'-a.ed, tdad. dsPb-flaaha i d. ha .ah]eh .a.+ i a a
,.I L.+ I :t* EL I f l b ld r r a tb t I Iii '), ', :I I t\l~ l r~ l',' e." H,a... I .I fu', `,,' la, ),L e I Iu '~ l e f Ie dI'll- C ~ l n u b l i i {t' .ta C;nitaea u1iai......da..a' a ai. ,iai...aaaL 'aaa.a 1 ,e'llaatd"alli"alaaIdd1.ra a daaaaoo aiu aah, pr i a eno I ca GRi a and,.
i,,i d .....aa dt al-a...aaI daldat -ha, "pa''l bid da iha,.a1a; haa., i .. ...Iaea alal"ll-''a"li.I .lanI, "-a
: -,1,.. . .." .. st "n i "+, L~ln ', ibl .-I.- .. I . .. I \ 1.-.I.. t -lnea y Il fe me .I Fuelalot HIIIIfbs a ('1h ,ld l o, 11jin' n. d, +d n. ,, ,, a Io a,,u-ln' I,,, td F L*H itelIaro ,anda: el Jo I,,,, : I ,I a. ....et L ...... ,I, II I I I .I II.- ,;,,,.1 -In.ilebnll-cp rll'aaaiaiaida"'lut ,Laiiald aaa-C iaa i Pahiai a 1. aI'll a baaaaa, a...aI a ,,ae-- l'aaa ai 1-1fr is-ad1 a, aaaiai,,-aaa l~n ,' ia."
................ ...d'll- e I I, ..... ..... .. ........ ,,IS . .. . ..... ........ .... ...... .... .. ..."..". .,,, I .daI,, du .. ' ",, [;'':,' #.:. ,+ : .. ,..... ... .. ..- ul.. -, , -. ... ,e
..I .' ,%u,1. ,roil I '- I@ r`,i,, ," l`Ii"' ,,it, e scutn pdL. l, 1, ,"de1. apair.W ILLd ,h a a a aad,, I. a,- a ae ,idi- a ea a e ,dal a "an alp a.'.-c ,a a a ia iiia ltas,


I uu.i ,a !- apr's,a ii "a'.'-a'i aiiai a I'iei'a ia i- i b a
. .... ..... , ,, ,.o b' n,. ,' n ,. I Gabre 1 la r...., .at1I ..o ,h >- dI qiehL ,e ran,
' ,! ,, a , . .. ..-... ....... .... .. . .. . ..rl . {](ill l e 4 1 . ... - I "I.I. . ... h- e rI e l,-I .I . . . . , ."FL . . . ] P F i . ]) ) 1 .1 3 .. [ l : t l l .. . . :t . + . O
S ...a-.a'.....: ,-...pa.'-.edIid...,I .abahia,,aidL L. d i aaaaaa a.a.!" uII aI% "" i i ,aaaa al, ]a 'd aI a a
.. .. .. ...... '.. .a....... .a....-- Ia. I .a LaI'- I ,a l adItLo__l-_a ,
a. id a I. ,, . .a.a1!,raalI1, [a' I a ' ,aahaa aaaa i I"- & aa ra .... .iaaa,. I u--" iiaaPiaiadI I
.. .. ` ,- I .. 4 ::t .I .' 'l u I'I, I ,,, I.". I ': ,, :I `\ ... Iea .uI.-L,,f I ,Ir ,
a'. . ai aS, d],-I Li1iaa ek "Ii I ha)Iai hi-aaiad.ilaaa ...-o....ahaINad t i. a aa -a di-li,, a aaa r dd, hL, aiaa ni-ad dro de a .P.
,'I, to lli i, ... na I.. ", I -, a ,e d ade tam nt, e{i..t,,,d. y .lTd,,be p!e,,aacI d cd sit .'b.. .co er ....d.. -,aLtne~la si ei ah, b+.
S. ..... ... & , ,... .....I I, . ..... ...... .. I ... .. I ... .. . . .. .. d l a i, p, ...... h o I l o t s y cl ,u p .. ..r .. ..Ill ~ 'o 'a,r-" ".1.. s I a ... o e ,, . . .. . . .


ItiiisiuinLI-iitJ-di In ,II ,,n!lai It, I a ia's-c.:l 1 iuI i-ti Iac Iecio di 'a i tuc ia- ia d,' E-, '.!- a- a ,g a,, at, pa-dud ac
+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 1 . .'+ ... tlln~l.Ilea a R3E A el~l~ 3 a ~ltisle e!+'a i, : . . b r. .a I I khelX ~ clr e h~ll+, ,!I, 'la Iete,a pI ... s au Egpelenv." d. 7.. .+f I II, .: d- a~g n"" ]aV b r

hi i-..l,1,a1111" ,I -1, .11 ,I11" f,;` ,- ,' I,dh,,, u IILd
,,e ... ..I.. .. il" 1;" en \ d:! I i n l....... ......' Id ,,r" I,,"""Ib e.. ri 11 at I ." It LI l Id ,,., a tkgr t- I ,lea L eT t ul~ i .ll<: :, des + iltj a pi s I e ( Il e a a b d, ( : n I n tal i -
. I" , +':, . . .. .. . ',, . ... p e n d l n ,, , a -'% '" t I p i I .de b d a ,Ie n 1,I' Il i .. f I n- t o r Sa ~ dI r .. L I, Ie I s d p l I L Lo -IL I .a , u eI 1 1 m i l I . . Ii'e s n ne r [ n e s l h r aI "I c m t I ea n 0 R l ) "er o!.A U IO aL" I I q Ie e o n 1 b
, a 'ri. : 1 1 II, ,: i ,' ';. . . ',... ..: + ,, . .,, L ,, I I I, b lt. ,",-, 1. ,, i Ii I- ,i ..\ I o mnz a r lade bIt e b e r,,,, it ,,d , d L ciun e aidIe u e ,e q d Ft deI Iq e 1 .II I n, -e pjr 'I ,, dI 'l l A "ea p"
. .. ....... ., :, -,I. I,. I . I I I I ,Idlap l bla l d ct r tl Iu P IIoI l b tI IuhIl;, -(rtar- e" ,e"Lta e u l 4 q l i if,.e ]hb t .a Ie ,ba i '. I d d e t [ l "rr a '. e n "c~ d -
C, l I I I', ,i:,`a... ,Idi .. :"'"dIs Jldo., I aW.auI + I l in .....eLLeo rosBr'laa ,i Ibr nfdeisI "e -C4 .e ii I elde, ""De, Rftedoe nPatle~ra 3. ia 1':: ,, r, nxplabe
I it .. ....1, ,. n I I Ie I I t I II .h ill.,I"Is . ;;L.. ..l ., ,r, Il ,i I '", 1,i- it. .I. ." I 11.e In Ia nIII d eI d a n
".,'I.. h aI IadL :11 l .1 III ,,f . ... iflhr al It I.1 1, :Id lI1 ]hC:l qe ]a e,"e .nl.I ,Ir o.... tm a estros d le ro n elLse l esIIIIia l I I I "It Ioitli- t.i- -ta,,'" (I L dauhiu aa pdda .
.1 l % I., .` .' ;, .,! _. . I 1.. ... . d l b +.I ) 1 n u uui l l, a' e e t,, q I i l( I ~ t d I... I e sa IL~ an d o a I.. a ov ra d 1 I I r d I I I II-eh ttl S a ad ln u n a 'v t e d h e l a ~ n P le a c a
-e ,I' ,' :1, I I I -, . L 'i ", 7 hid lh -t'LLb"J" r ~ t, ;11 e f l (u -.ll l a l e r d el m d ,, + L =oj,"d e b .id o d e n 'I aia l, a 11,".1','.1; i ,III "' "I'Llh, I I I I I I, I,"",,,........ II, I, ,- ,I,,,Ie1 ,,ItX,, .rI i. e,\ e,, l,,, it -e, f,,j,-J.- Lyn, d;,,,kte,..., LaL'eUel J. -.ua -
''I+ I I.... 'L, . ... ..d I .11 L i 0. 1 It ll .... p. 111.111'' 1111,1. d, '' ... a.b..... l'.. . LL-'[](' I I.... .] ... ..... ',I I ,I, E d I s '+ ,'' . ... ........ 'll. .........L,
Ju ,,, ''I ~ , I/:: ,,l,, : r i t, I1, t xa .I ,lo ) .,,,", ,,,i ,,I {' H [l.b l ~ ll~li l ~,( I l_ 4e. 3 (l l~., I "' I e ub ,, ,,in A u d, 1- ., dl ,, L, _,, I1., I"",,


a933--.i tiahialuaioiaai. iai,..a-. iaadhI
........... iJ,,,e : I I i1 Is ...... I I,- ,I 'I ..'L: .... s e I I... .. .. . le +E ' .... .. .. ...... I ,, 1. p t ,L. l : ,, i ... . -i it L. a d O R t` 1 i'l, [' 1 l ,- .. ' It ; -, J a l. # i 1 i, +q....... . ... l l I an+ 'J,.++
'.,I ,I,, ,: ,,, ItI,, L ,r I II 'La ,I, .Ii ... C ," I d oet C ,,,1il Lot 11,.d u, ., P,,,, I F " ` I 'I" + a ,i2,J .' t, ', ta ,l
it "e :I. ,,10 Ia.... .a I Itena ,za I......... .......... .......t (. _, ....... I-, .......In.....n .........................................", ...................................... ............ -,1: .......................................
:' I~ .cr.. L i-d la Lut:;L.,, 1 'li ,\ tI I l ht, is IL 11 i a6, l,"'I: .. I, ,, , , t._e- I I -,,It..,'- a, nilia
I : .: " ,' ' " " 'i I,1' I" ,7 h- 1 l 11 ,' .. L ,I I IdII d,,I I '-1 ,, h ,'!I,- ta ,'- --. I I I I I II ''I .,I I ,, p 1,: - d " I I, 1 ," I, '. I,,I, I I . .
--, ... .. .. .. . .. .,a .. ,-n l ,i d aiv dI. ... '.. ,I-. d ,I . ... .. . .b- d I . .. .. .. ....-I .... ......... I .l e 1. :i _.__ _I I L, -.I' .. 1- t I ... ... - .. .. . .. ... A..._;I" II I, f 'ala' a,..1 Ie de ri b.a a' i-.IIa a t d ItILdi..lcpahuaparalm
, I i 11 ,, : - a tie It, d ''l a; IL, ., I "Y o X I e n t o i ch ~ r ,I.. FI ,iaa ,lm s } ~l l t { d S l l L s ~ e ] '[~ S I a ~ r a~ t II I,, -" _
'I d.-nb ,l f it ja-t , ',i' ,,I......................................... "............................................ ,La, ..... ... ....... ............... S- ..
r ,, : in Ii-", I I .. :lI ,i \ id(I'_ p! i ( ; I.. 1. Lu e el n i"tt '1or S del b '' o m lt, , d I '& i s os el e- a d o ,I, F ,, (, ',I,,, ; 1 1 111, 1a tI a ,l ldde, n.N1 l a ," '- F D e- ,,,'- a l d h f La [ I, H i m,l- e t
i(ahuaiba'1e d ,i'dideiau,,,a,,aaii'a diada
I 1 "" I, I Bar'id .. ,,. i~,-'lI. ... Il.,'I ', smtl'," ki L,,:I"a 1,rl,,ChI- ,,,-,,Iit- ln ., a ~nit "InoLa de,,- .'-,"1''' -11Pjj~r eOPdr I. Iae 11, IlI Ia.s iaoa ,addel"Ia it., 1, I ~ ~ 1<, de 'i 'abtet d<,nde " d- en' p.rta e,e dI'!a ( I,,_ _."l Yl, I url, iai eaai Na .:l-iaa ia;:",d"t In..*dialll', -p hiP iaa paa-
I, i au Iulia .. .id. . . . . .aq-a"';a pa.I ..i... .'.. .a,
F i' '' aalIaIall le f.'-1,11itoii 1 i I-'-' ''a' n.- a .aa, aq, .t i a l ahdih i 'o ,- ia'aauea a I rIiaaiaai ,Khi , !L c pub-,d ll'_,, I, ,. e. ai aIi -
i-al',,, a, i ou-u -I ,I s uaiiaaaaaaI- la-a' n, II,"I atia IaI .ic ,,,,I' ,, a ,it ,,,E ,- i a a
....iu.....ia..uli ,.... .. .. u -.. '', .... aa I-I --Ii' (,da-.... ...haI,-d, ,,,_ N adn hhh,. .
ki" i' -1 11 II I I zi lln no I,no, a.l ittln e t, La lf .... 1 mt'L at l I i t.. o 6et it,[ In ,I1+ lel "W n a tPe"rI q e l s ta
I `t" o' ',1 I ,,I b LI `-I Il I 1, I cIp d iiha dhfrTo- i'PPIIIT\+ " I"t,- Itt[, la "'I".1 11 ".ialiIhallIL Il InsiMliyuiiiui,,idi Mi a I' I iaitaC .a`-_aEiili......a.."IaI-daia..Iaiaa rI i.8',,-'-
pap. a n e e b,+ -i ,ll ,!,I,,aadr ii ta l d u
t a a a i. I, .I a Iu I I I a I -1 ,aiLii-i aud..a-- Iideunctlaiaia da iulaiu 41I r lpaa iaa lu"ll' -'I u ..a.E... ,al.l a a h la a I bld lhdiu-a i i IL ui aaaa da ,rMi Ilia- Ill~i~ilaiiali iii- a aaa~uaaa,, ...... ...~- -- a --a aai iuala -a' l aha.Iaadhiiuilaii~la au~i~alaa ltiaail..d......l..l..-a....a.........a..a.... da- .a.....au '.. a bualaia -a Gilalha fl1h:la ii pdliai
r1u 1ia l i 1,,. a,,I, .,'-i ib I a arl" a i iala. .u.anui,,,,a la. la aPiir lid-liii-i'a""' aaai-i. aa -''a `1"1 aaIaRe 1 tr, aaleiii'i-
11 .................., .lot ,1. .,,, al r-...........,,e,,...amhst a !" '\rsP"' tr""r 't d Pl ... ............. ..... .. .
\d , ..... ..I ,,, ,,. I ...,.,.. IA( ,i '',c 1 " I~ ,I ,,,, ,d ,I .. .. ,I e a. I I' ,' a,: 'I" ..... ,o o q o ,e' no n d a' .
1; o i. , I "1: ; b ',',L,,'a,,, ,,,, ,,",,", !r d" O '" e,'... .. ,, ue ,, d ,U t s + p+.i,
I m u,[u d bae.en-IleFd! "',ne, ,"'' Ile dr e-ntDe .
i, ,:'),It ...... I ,,,,,,,,. a"a ,Ill< t'ci 0 to r Z" sbe'aade rr""ry en lzr u
............... .. .......... .. ... .......... i |h 11,1ah ,1,,aIll|a, ijj '"1 \R-- I ....Ii ..... .... d1.
--:, ti,',, ,:, ,,,,,. i, II : i tI, t( I u , + ,,, ~ ~t d ,L C ..
,p hl+ Il-, 'i Il .,,'1i1I ,., .,, I. a R. ......, .. ..... ......L,.. .... ..- t, V .,'d de elld",}," p"Ite" ...
eItd+,d'tt- el' l""ei d' Inl I ll~ Y qU 111n el `nt ah, l us a en l etr
iiaaI, laiaia'iu h Ii i i .,iha z"t, d F p,- I -. I .ai .aaaa ,da "-,ta, l CI ,.:dai.iLaaI taie Nais-.alaaIdauda Ld _aapIa'"ai-llull a I--ld'.Ia li' a uur, iaa. habaeaaa aan'"',- LI I ,-Ic~a Lh.air u aad, lii-aua,_\ DIiuiiiuen Ii
\""It' h`lahal IaI aai aaaaiuI Iaauiaaaa bI...aI Iaaaaa, S'haau aa IuuuluiBerta i u -d'Laai, ukCmIluitielI'w l'ia,- ~Iuuiaai"-Iu. aI~ini"L i`b"'R~i Hal iaah.aiiaial-ati .,pad,.It ,ppdi-p ,bl,
, ,, ~ ;, 3 I. a "" 'L ,,, )" t1-e- L"oed d I ;,d,, ,*n `e'Is Nt a det enhrt s etisp
,,, I,, a ,,i,,,,, ,t,,,i, i i,,..n d o'. Ia I In33 dl l 6,'I Ie -a Itp ,,l ]1 l e1H ad b, el, o qs ei -
,,,. -i ,,,, :..... te""I,,mi ,I, "I,-1 ,la i, L a lon na. lto l;de ,%, I ',j d l. ,ie u a m L '-
,,,in'i nh I',, ,l1 -t t t:\nt 'it, s,,,e eatbr a ," a
0 a i , .I I"'I I I 1:I ... ..i r lln rllld, i, P lus" I 1 t d. , il I.... . f l I I l'All l I. I E CII ILl I o t .4 M ,R1P~.tl ,t'.\ ,m ,,,iu ,b ,ipo s t el Inm e~
1 l t , ,,II. .. I ...... Ii l , I m f d, ~ ,I 'd II I I'E p a C + l l l p a c mp e n
t, I 1 :, ... ". ,,. ,,, ,,".it,,[",, ,,t..:.. .,. ., tl .I... ,,,I,, b ,iI ..l.. .ta .. . .a..,, f ,., A H, H ill H ,.... .......... .i "I o ..(D,, ,. ,,'r, p ',.,d--, .. .. ..ro t,,y y D t it o.ip " !Lt. .. .
I f I dIllll b ,I",,' .,,. ,1,,ll,,, i ;:""d l I .lI I.,l h ,,,;l I ILI I I a ,d'i ,a I .:,, I, ,,d ,I '' ')',I ii ,' li(, I'll ii ifh ,,-r 1,, ,",, ,, ,,] m., r ,." a I ,a d h t L l'd oI, a
.,, ,-ll l L C m~ IUII+ h r ma -' "I 11'"" I'i" Q , I a ,,,- ,ii.s cl, l.
...,,,, ................................,, :J,;'i;., L ,,'',- ,' :.,'' ,:,, ,,..... m,,. ,., .. ,,,,,, .....I I,.,..... .a1,,, ...e"( ..........o ',,,,.,.C
II ~ "L 1d" llia ll" "r, o t a , ,h-l, ,- I',, I.. d i,. I'd I , ';,e e -nLLniio niun h e m e n " '" no 'di h .... q d ,l 1:3l Io 18 Io I, n..y ...d. l n n h e {' Lnb PlIl i, .. e.,,I,,,er n .,in .
I 1 _". 1, +1 ,, 1, :-II I ", C '1, i (... I 0 I I.. (" i I" ti 1,L ".... Ii ,,I I ,... l i 'lf l PN ? III I I 11 \r l 11 I I .I I ,, i, II ,- 1I I l 'I ln Lt ItIt
.. .. .... ... 6V deI del Vd I E.tId1.. ... ...,.lnej- '',h'll .... ...tYk., tle t ...... I .... Idrnils ni,'Lur+ -" r '1 lert3+ I., I .n I a !,I 1 ,,$ a .. .. .. b|. .. as,
r~~~~~~~~~~~~~s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Il 1,1-,1 i,\ i l.l 1,11'4.1h. *I"I I", 11"1,, ,L ',I ,. ;,, ,... e"t it'I'"'lu "'I"'" 'dl l" "l.d' r" n..... ldr ue tnl ::de
,,II I';:,~ tI,--- L~' i`
ll rrltll i+Ll ]1111tiI I+II' I 111 lll .I' II ,, I , 11T1&i ., ... + ,, I' U I 'I 'lnIn~LL d ,r-de e h e lO l g ll~ rlq- Ih lt rl r F edI F, nl .. II:i, I [ 1. Wlnl,- h 6,, 1 .qu ,"l, n L~b,-Iam lo d t l i, .nu ,o sm al
e, IIIi tll1.....III I .111 A 1 11n ll lerw I ,. t+ r n g b er o eI', \e'Iti, lt'u r;Iu l: ..I.......erdl Ioi ..........r i Ch~lhl n y .r c| rer l. i i-, i p u s te ,' | dal. -.11s yer. de;hey y de "(I'nll, 11 1
".,I d l d ,- :,"`;,-:I I ,., ,,, ,Il.! a ,:(,',l 1. I I I e ..... l 'l."'. ,I, , ' g" ... ;, ,, "'. I ... ,.S DIARIO DE LA MABINA.-Jueve-. 2 de Ori.ubre Ic I'f")2


Recepcidn en In Legacidn de China
-.,-,=ru o ,lCr ;.i E-,-.: ; L- :srl - -. 10 tr41-1 i
'Ti n jiu Id m er) l a A6u T.r.- .. a, o e Ih icFr,:ar,.]IC ,,, e In Repu.
n10 L. c01 r, -, El, ., I Derrwzdde larde :., e1. ,-
'oelr l d' do I aI.tzl he e e ur ch l,' +a e. e.hn
.4 d is 1 .. -Ire
rl p, d~l' a Ap I MT, r 1+ ) 1i,, fl l :lz
....le +aid n o'",i,.

Se Eriz6... Cp.............".
"aE" I I' e'SI ;.',.M. I "L. ,
As. eSo.rit. Lo r-.
oillearn oeasl u lI', s w1-11 dolpl
,Hu i1eOnie ,n1. .a -
,'-.,", ,-o.....
Dieelnueve aftros de '.-,l p
PANTALONIADF. E I.S114t de tninbinn)a sefiorit lA.',0 *.L IsN.IIlll
.. In '...y.B.tito.,tali.bonita ,,,nL. s
Do . m... til otd lmos .. .o Y
65 C is. cos a y oMr ede .I. .
PULL OVERS OE SENORA, do Otso nludodo d ol.'u,. IS-, I rtl-,
superior calidad..Do $140 a m an at racloso e rtvrllier, leniA.'
i srnDnddDo Scull y do Ce,podetd quo
1.8 u~mp~ele setsaodo d.I.d l.... ..
1.48 ~ o~ ~od
REFAJOS iE, MIULTIFZLAMSIN- tds. L d]o quortds,,,, r
TO ca .t la one, bosd- pa Fssernando ds ,. -
dos CsSn. Es oIdao los tall" 'ectrto do Ia Cartet-'S r 'I-,. .',, it
roetst. i ro e 0.2151 s -sa., tl. b s.its. ". .
2.48 Foi orde. .
SE ENVIAN PEDOIOS Las tentporadai t, l,111tOO0l
AL INTERIOR ell el Deporarlos I
Almacenes CUBA ............. 'd, 5..
MONTE 47, dot Casino Deportp '., ,.,.
entrs ANGELES A Nl s 5n Psy. snsqits f ,-,
1deo asoadsosd. ,
l o algr............... .........Conchit, Sinr6n Casal
dostPrsmstilATscIl do..
Ahura__ossocal,___ _on_ AhnE s so o 0 na con hue55 tmpiaidso (rieoais. EA I, l t.oo.itrl.a de lao efis rlt Co..hit:
Aisicienteso quo snres ar a Jos mu-s tai, on y a5 sss htjs delsebt or Jos 1P. Slits n y dosy d entil .sps a. Ro,
chos que ya iorece el Cn ,ss So "ea-1 Cas. Jos quo rediden stualmente en Madrid, Ropofla.
to do so ad .L..-La senorita. Sisn, tan bnta 3 encantadors, tiene s nuncls d..so,
los masrtesdsjueves as.ts de1s..h bllio n on a capital e sptfiola, pars el pr otslm sso.. do Adilembrs con el
so no e n e ade argol caballerosos Jpvn, nlogenlsrso SW llh. Gundaker y Alfonso,. hijo sn o
meos netamS nhi s do- [delsefisr William Ray Gundaker y do',us am tbe epooa Carmel. Alftsss.
eumenlalets, asuntos corte.sss rssmft.l-1 EnlJosrtprterosl'dis. del referido ,me, de dicls ebre,seilsoven Gundaker
to"'! et'.. IAlfiosnso eIrMoadarsi aMadrid, paro Io a esponsales.
I atroalicienle to con-tiluven litsFn edd
r,. + ..'. t,. damas y Fo'a ....e
,' .,',esde2do Naeitnienlos
7 I-dt. 71.. L s do Lorsd 'il,
I' i' ,Auus ..
I ingoIJ de"7dIdsmahana 4de]H. Potno -, Eld .t
ANds. dslc s e' 11-n- V. t n
El d't't'bo d dHrndIsE __d2Y....
MACUt6S .A le... o "S' 'an.r.et olet".".....1uo
toI. oodeo 1.n o c home d -i,., 'r -, ~
uspl ds se HermanosUE .t" v .. .. 't . ip (u ins-- .....' rs Lu t
IO IL IIORB) Cuba, BIANCKt btifaclto
n M y un gr ,- opten 18 orr H brt de Bl ancdk
*ALAesoder ag o ..aHpo ......ai,,,,. ,,,lc b -
U A -A -- cn' Compla udihnnos soe epcll ln tr, r,- i L& !I .w
I- r. -. 1 .- .. .1 .. .o Bu ,,. .

Y" sL cmLr od ernarorintaci`n en
!p p lr mago M n rake. .,,,,','. I,,, do -L. '' L:" palder
I' u -.djatambi~,M e py- oPo.1id~r, ,, Hernfind- .FhitdIdit

CONS RVAT RIONACIONAL
CONSEVATORoDE MoS,-HUBERT DE BLACK

primera instituci6n musical fundada en Cuba, en 1885, por Hubert de Blanck.

La rods moderna organizad6n pedag6gico-inusica1 cubhan

La mets modern orientacion en:KINDERGARTEN MUSICAL

GRUPOS DE CUATRO, CINCO Y S EIS ASlOS MATRICULA LIMITADA -

reparar tort Gr-dos -Elemnu i les y Stueiores

Los mros Modernos y Atractivos Libros


La mds Moderna y comply
planificaci6n para el studio de
actualmente metodizada y moc
por:
OLGA DE BLACK


El Conserratorio mids


para la Iniciaci6n Musical del Nifwo

leta El mds modern edificio
I piano, con studios especialmente acondicio-
dificada nados se encuentra situado en
CALZADA entire A y B, VEDADO
Tel6fono FO-1011


Antiguo de Cuba,

practice la Enseiianza mds Moderna


(rii ii tie P' i.n Pz L. biod t7m1rrcs.Portela
S ,- , ,
TiI r --3. e J' Pil,'" ,* '1-. ....... ,. ,,* ,'m l ide o nm,,s 'aat 'aa l n BA L RI A $1.98
l .. .. , i,' zd+ ln l . "", ,, , , -~n ,-THO E iE.. ELAST,1...CO.... .. . : d o/ ". , ... ..
.'-, r .- ,,,1 ,,m io s ir is d eis 'i e r .. .. ,, de. 3 ,_ , ,- ,: ,-,
cello lo. del h a m in n d e l b a ''o t ,r C a $1. 5 a d
S ... .'. 6 t.a,.. i s
V...i.. ..s.L... i. 1Ri RBERT VARELA ZEQUEIRA

+i," ...- A. '. da oespssilt ya osue ia msieoss Nor- CIRUJANO GJ[NECOLOGO
,, ,..... .... ....,.. ... osbt'oo, slo, i, .. m 0tha lso ds I.. ; 'n~
r5a tadws A 0, Vedad.
I. I hi aSu ati info r Esls snuiio d rlot pt s turnss Toif. F-S71tS.
10rnpssrili it"'55 os cisds Ausisd

,r.. LVre demcItl0 is m 1 bra t- W B I $
y odesp- aid. hab er At3 uiisodo NCH
T.. C,,.' r, r,.aoeormado y sampiiadojtrau.for- P IRU$7 a .1.50

I, r 1 u d


cada hogarcubano puede


tenerahora un televisor


rW Modelo De Luxe
aaafl f 3 9P PANTALA DE 17 PUlGADAS
$Ar w MUEBLE DE CAOBA LEGITIMA

lllllllllcl 9 i do 11111 111 11111 linii { IIIiiiii iiiiini{ltiiui tiiii iIDI


0s /luj9j fue tM S e M ftce p f sle
hallicrafters / fitct
hallicrafers -e l unicn [abricante que ha con
scqudo csiiistiluio dtrtonerlti1evision en
,,,t,,accoono---, ptiu sAsodes i s shgurss
y tcome smrlirn ucaidud Ad pantalla sicldad
dAr imaqn v s[islibits As preclA. hallcraftOrs
rcplitc oi oriullo VIa haocto ... l
Visitsla S eXigrnt r uSIlort.loA halilcrafersmas
csurcunos, cniprurbeicon ,u% propiisoloSi la alom-
i rts trr ,,,n dr Is'SAis, t ,i' ri hallicraftoar
DE LUXE tl lAi no menos ,isin AlbroA prcius b-los
V f ik, iondiuci As ,ucpaq

DISTRIBUIDORES FXCLUSIVOS:


No pa,.i olai.. sl. h. oNilosotdi., Asinovien.o sd
leiO ll..roviol hallcrafor0 DE LUXSE
1.- CONTROL MANUAL Ol TRIPLE DISTANCIA.
2.- PANTALLA DE INFOQUE ELECTROSTATICO.
3.- CRYSTAL D SEGURIODAD INCLINADO.
.* IMAGEN PERFICTAMINTE ESTAIILIZADA.
S,- MUELit 0E L1OITIMA CA08A.
6.- SONIDO HALLICRAFTERS.
Los prscuos de los hallcraftirs DE LUX[ inliiycn
itsrasacAon del receptor intend -t or v pSa-
,a.tO do pi--avy s,- 9,m ssi ir-s-oan
hallicraft.rs tons saqrntr% N '',scrid 'icso
en lO

COMPAFIIA CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRIC, S. A.
23 No. 53. La Ramps Vedado. La Habana. Telf. UO-9431


AR. CfX


Crnnica Habanera


Cronirca ll.ianera


Pigina 7


PLUO It-1h.lkPiglna 8 Ndices Nacionalre DIARIO DF LA MARIN 1.-JueIeA. 2 de Ociubre de 1952 Nutieias Nacionale, A o "C'XX

La comisin ld (-coordinladores del/Ordena el juez I MNalanceras Se retiran los cR cIGRAMA I
relartoE Miramir se renttira ihoy seguir delante" 'Poenmas Azdes", uittimo libro colonos de la '
.!onre'ttrv, i,I/tlontiIni 31101 nitinIon h-Iit UiIitIIttItI to ede 4lberio Lorio j n a Terc I "
por .....rquitectos dei,,gn.,,os per,, est ....unJ.ejecutivo de lbertoor_ JuntaTenica
14. k.. i .'- i:. I., .... ....... .. r I. ..... 11` No o elad s e enl u ioeW re, 1/ud1so
... ,, ". , ,," ,. .... ,... i iahg6I I n..ljdidiI Por" Ianolo Jarijuin-N d n i i
,..., ... -, .... ; 1;. .... '. :. .., l' ,.,.-.' i;i, l .11 ." . : .....a 0[ ? 0
.. .. .. :....... .. I' ., del 111 o. Los t sr, -. del co.lo de la z : .IIa
"l ,,, : . .. ,. '. ' .. '. '-. .. .. f ......o 11do .e u r ah~n~ = e == l ,l~ o :,a .. fra,
d. -. d< n ,' f, ItI p .I ~Ic a 0l-o h Ida; IslasvoZ ldo, I'.--- I (] d .p r a o~ o ln s.I :} .4I [ r l *,< | .n .1
S, ,, .+ .. 22.2r2a lln del,'2. r : ,-
Is t 1 I. I , I I ,,t", .t.. .... ,I' h a d o 22 maCrt'. .- ,. ri :, e li .1 .:, .--!.
F' a m d m ud t~ ~ ~ :, l , ... h ., . .,. .... t r R saI H r p a- a I. ,'+- t- ,e --f --
. ....I..... .. .... .,,. I .. I . . .............: ..I., ........" . I ..I .. ......... ...- ... .. llor.N.t. -I,. e-,i Ii,.,- To. C i ,-. 11I.-A.. I I I
. .1.. - 1 .I. . : Ih. ,,,,,' :. :. :. / I I, l a a n)Hi C, a a e ,, 't ch,`161 en. ,'n Lea ', I e h' I I ,--.-c l, rda-acv .. -e .tII7--
I2 , 2 -2222 122 522
N I.....I"... I-","1 .. .. I..... ...I I .i tlhdau Hi d[ ,I J.ll' t,
All ,. .. .... I" ....... .... ... .... t ravnde ulaht-I., j'i..-.71. ..... ) ....qlua r*' ,-'.' ...'5c 1'

NIeIs a u to s ,,..... ...... ... .. . . ... ... . cc... ,I,.
,~~ a_ .1sfo ,,., ,,,, h'.sed nrelddcsd.I
FtIa a .. t;, it. D kt in ClHP c ap. Rlzt Pc n o cll a ll el"s ll.) ie ie I "Ir, d


p ara exa-n.nar .... .......... 1 ........0 5......... --.
I III ,, till lil. Gi nes ns ct id. 4 de -11 it I' Li l'y ': Ia los cliofeeI s .. .%.. .. ,. a- a

Itiltthil ltttj tt' t III .2r.2222 2.2 h.i 'lk l ,,"- o .1 .o ]dt ntH trivql l tha I e oad l inetgcoe lltet.l' L2I 0-S 12222.2i
I c ', t i th t.tt : lI I II...2Io-2 .22 2-2. "2nt ep2--
r.ln a dblb.,b, .1'2 2lip nuh d eA I '..,.l2l.-

i.22222n ,I ... .!h., ,t. h.aII .),lt,.,, q I r2,b22 rs1e 424a2u, -
.... ...... .... .. ......... .. ... .. ... .... 2.. ... .. . ............ .... ........... . .. 2.. *2 *o',.- .., : '-: ... . .. .. I '
I I-, I ..1.I .. ,, ,,, ..... 22J:In : .' 2,,42,.,'4o,.';o.. t', ,,, . ... ... ..1 2222- lnp.2.p 22 4 2....., .2 4...
P. It. . ... ..o.... 2 It ...... ;2I, ,NE.. .........--o .... .......ml-
os co" "o'o s p oitu+ q u nto -n e In c a d .
...I. 22 .2I- 2-2 (-2I5 2.e 2 22 222' 22 20222212tt22222tI2..,.'.-4IElI~pl du ,.tIo.,tin.'it'llt, dl..st. d it2biiil i'I.222221. *.,..-..I --rd'I, n211 pill22" 5or- ....... s. .. .. ..... .. ........ ... ......... ... .. 1 rmI,,4 4I ih..i..e I. .... .. .. ..... ..'.... 1 . d . . . l 1
..2I2.2I .........on q ,,.t.22...0.rd.. I vlllad h t n qIuIerl t} .li, q..- do d.,.i ..oIiii b.deldi.1.'',2),

o. -I ., -,, ,I, , a., "1e zI 4A1n I i 4.1'.,'ad
. .. ... t,,,,o' ..... I_ i a .. '., ca' ,, ;.,',. g,, l:.,,,.....I . . o d o lo i . al o n m t. . e eIoy s pcr., Lo p ietag~ r .ios ;::--con,'.I,. I' ., '... . A ,e4


- , , I.--Pas I12. 2i , -- .. o.ila qudeera hildi, 2era-de n a u ql-aalrDIA R I ii 4
f~rwl~n/W aMr22ic vnnoadnBooy 2.2,,d pd a osi _e____ 'v
II o ra Tit- ... .. de .,I t er" sh' ... .. ,, i. ..hi l r c ...d 1.. .. r, ..s... l.. rda i, eatlecn b tdo c a~u o q e no a e


is ") r atAelit.2t,122t24111-4 -II.2 `'am2 4 le 14a n 2ora22l, n .le es ..... -,. .-, de a -M nL ies a ra 1"-., i- P n
r~a .\*. iat'lon dc .', flat 'lg ne (,.il qtW f rma ,-c n it clangor 6u conito on tl .".... .. L,, L .. -,,, o it,,yIdos, t nta Ilo ia aipeall ,ttDo pe t .1,uesto Directr t -i'lr ,o I I
r -a qwt .erx a ao et,, uMn I I.i. lor I ha ylo t d a s l ano ett u .. . ..beorgu untn Inpd LdeyR ian et I :W0,.q.- 4-P nd to 1, a lsaaL.. 1 -- om req e ea n: toue

I2 iA. 4 -- ;'.1' lI22.I ; .2n n s Mar.y2dl ioctorIHorro.rs o nein- a Irn te2 qu c 12ax, o ,ue e a.1--42rn n esoao
HV. `-- iq 2o.-AIq..
I~n*preupusto +.' c p~b d :.\v+ ] ,/olk nra,, I dna .- ,- m ..r ia c. .eer+ ~ ulo a a hre do e nru b' aa de n pr qu B rdadereac
os hofr.s "' 2.klkolr2"e i, % od, ,,.l., ., III, I;,or" d'efni, y 222 .2 2r222 de24re42Xo 2.2y 222,2p24p2 an s I n. O, i2 1 1 t, 2 .222002. 2Ilt222
I cvr HUpt.h" (a'tl+ oon \Va a ,II, teen ~L" e q j Q,(",- 'li o pl ~ ,r ds,- a a lad- .I; ,, I .ar I .... F ormacdoa .r ivsu i tOria ~ncto n 3--i deIth
..t ,',',nlil, Ial~s u ,t t Idsutl anau' ,,uta T, I.;,,, I p, a ,,Iela wd. t own, el ob u a'I. y. -" .'. ,, I-., '1 ,,' spueseJ avw dc" L ] E ELA L.


222222222242222 22,222' . Di, 2 2222- dei, doctor1Mar2o2A22nz. dnct4 242Bus-42 2442
.. .. .. . .... .22r' 02 pn .on 222daad 2 e 2Im22 2222ii 42 h 2l,2J 21242Pa 2222. doctr p02224 242242r-2
. .bGa . rt'S., 22 .. .o. . .. ..... p .... . c2..... ) 2de p a 2.. :.. ,] as ren d2r ut,2d duta h,u c --SI... ,_-., l, A .....I
I ,2"22'2."2 2.2.. ....II . . .. .. .. .. ,2 ..... 2 ddu ... ..y2an. I Is,.
Ba o a uo i11:III1I ra e tcaI-Iro qdel tnihald ZOIII,,- ,- IrlrB. Iion de lQu iht 'da~ ~ ala o ahad nr t'e' M Io. Jn o rd v 8 arat6 Ce erlo onzta-II lie!t .I'.,Ik 3B-C.utre, drmtoe spa ; o.
"II ... pall.c in'f-,., I ItnrTa ,'apa,,r .. l., ,l -A fgllro Ia , ,,,I u I
pi ':.......t I, mrr u I. o o l o,| r~t|lo Ahw d rp. ddIk ,.hr R f~ r rr .o e u~ 'l4-ela .r,,, '
-- a t~ PI -p (;, "III t~ p ... ..... L o' u +fli c, .) ............ .... .. I,+ I ,t;-T :].. ....'i, ,': P["-f.. .ial e ro cle Agricul tu......" ..... ... en A ... de . ....,,c,,, y ,22 ,, u"u an.a2222, ANTERIOR,44-P 1:22.,2
;...I I1 i..I ..I t ,.To, ..I .. I. I .. ... h ,t ......... .. I ..... I .. ........... ............. .. U ps mr o nfo~
I .. crI zl n +t+i 'q I i l. ...... IT,, t, '], l<+loo a "i ... .. iikPoa ,, leP.i. I ---T erm- -a- sn. +"n
ta W ,ol- "d I I I L 1 .1 i I, L',lltJ,, I A ler(| L~ t & alley on4 .,I ; i[ t .. 1 J -i;.T.. P ; I . I Ila o o o p r I rm n r l o I ..- l d. k! i t (r 'P'flo ll H ;I x f + s l q [ OU n l ~ ro I L~t l t~ F ~ CI p l Ft l i s ""sa nta rial t/ cu mL awn 3 1 1-53 --OnI f l" nm -o ey V e rul do tu I

1 o22t22 ,,;22 2,22 .' 22I-2.2 2.22' 2" .2h It2...B... :e o .e.n.ut,'Is f--. .a cable 222.{ M2'5 n v,2, 1 22 d22 Tennis 2 ub. noi.i t1,n2s1m Oe 0 roduen- ertos odpeI.
t.\. -, - .e..sq u--e- I i ,.u Ion.o1 n na Clir tal. cImpear, m
or Ica 7.8 cn h nd d ,aoic,.I,, Ia las., 46.. I.W1 g ..h. P (7 ltl~ t a.;+ , p etrid, e . ro ua nshzdown.:, -s ,o2e1 -d'b ala n nlg n h ga e cin d A se cl a'll d A tr o errant edlna 2
..not'scmw oet lil.ot ... edLer n- ovo.eorlana,,Ilans c s o'na n a daac po- :.n almprni -t a am a.
-nt'rc ,,a 1d o -( oni,, l)~. .11 '-.1. r1+ I l ue{r d r c nit ld. d o tu t "eg q mes ce estea iis, orq, tean h aa l. Ihem, its d es r lb et y .- I ... ..-. Lodo a vu el P+ "ii f u clt "I ... P... p...a"It N. 71 -.o rP." (Pr, ostb aska r eprsod u o~
l" o ilo 1 -ek.'1 11ola i~ a d -'....' I 'T ,, I.,,I, nqe hu b. in leske ma or cuan a iu e rta so ad pt his irs a aro. qualalti a u, "at.. .in .ll ode --- -- -- ... .' '.-"
"' ,, 'r .Ih lo s'ha a t, i, en la- 1 ,l A Sol',e . .G ern t --- h e- k _,an un l as teo u 11. e r les qu a n a, ha bits ha y a n It s n lcta tae ris "J S -. '. ... r a_ I
-i1 I I .,.I ,I".L.. ..... "'''.'' ] .., .. .... l-aa o yqenonse-- ,ha fd a hvcn s"Po. .-f,.1',1. I'..1 deIaia LA o L t,1.cIOrd I all.r.ti ol
cmnaI- lll s +... .. r .", a 3.o e ia a a ot d e ido I -oneta n o, ,.; Ii...... "-, pi oetp-Pdoom de~[dea I... 1 _A.. . .
........ ........ .. .............. ...... ... 3,-:..I............ ... ....... ... .........I.,.-.-i..... ..........bo.do.r..............no.tl.....I.-......7 Ap ,oe c m 'a npm a o
T h .. . . .p . .1 .. .. r ,' ,l ..." .. .. -. I .. .h .. "... ec o".'+...-- IIi -IT -. c I 'o . . .- s r i. "..... a '.. I . . . ,d o ,, ....... e n /a u d l n D s A R I I a-'I t. .u r ds a. P n r n
afnu ,ka iextr, oAk ,s T. I nda .de tov irere isn, ITu :,d if, IIIO no fi-fxl-p ,; bm bm. urff r l ,,- "s e le n~ o sa d. J u ~ no
....... ... ..... ..... ..., ....... ... ........ ... i..... .. 1.. ...2.. ",.... ...... ............. V e .-n s n e
... ....... ailoal I I Po N guTIl, ro ld .. ., doo '. -...... .. M.. i .... ...... -By s......... 1,ie P. ..... ".nt -.... ............. .. ... -1.0 S I" ..
o ta it'-.e d s eocube. In, .{ en l (um i
. ,, ,,, -,ttu o -.. ... ..'' ". ....... ..... ...d t. 61............... ... 11..... ... at..... ..... t ,. ke s,,, r,, l kiii I "'.t. ,C ...f :. ...., p t te r .11. 1 a zu.I.:r e r os-
I.,.. or,". do ........ ......., no( tor 'aydoda Ilitr'tdto, ac" 1, 1, t... I : - ,.I.-
C"'I U' -DI'I CUIan 1, .I Il-...t -. r o I; II -.-
.. .. t y po '. P "'ls i" .do rob e d ka gr~l l lL~ n a, m s:I , l f l w it t %
... I ,`T...t "I ,'lI No haygaranteas an W.Jp)tll pri! ',edn par ,r,,,,,d I .s; -,- .. 30e-ppolce- 1r 'u Pe-tToneI as, af 1vtr ane d
bre" -TI aez.M olkretar I derlb ike aoI oPIP fai"t -,
D.,tadonlpaeetalayl Rodri, I ueladprlrteI-Jntspadod c Ir e.1 ... -.rtI 1.ei n I, nd." ar. n ,.n 1e"n ,!.a ,lles "I A g l l dt eis. rp l, ca t, -T co I h Iarlaz ca. a ns tr!kk rione e ksky oruis ,elem ent par ne BaddP a ob ... a .. ]4aclu l d l n h a
.1uonheredero,, aronl ile ,,I mltad ,Ide l1, ah rn-dl cr .nl Ia1, .a ri,.. Tal es I e itim .. ;"n d a aa l~ o ....1.Hokr.b' V--iLtao n vi-o p ar moto r. e I
.,., ,e . . . . . . . . . . . .- . . . . ... . . . . . ... .. .. . . ... . ... . .. . . . .. .. . . . . ..l,,1, ,r"f ,,c, I O a k f- - "+dmnne d e- "I n "ee sb l ', , P . . . . . . d . . . . . . . .
,I,, I ; ko '. I :n I ,,e,,antos k, % : .oi cI .une. t, ('h [4 r s el, -
;l. E cau"nte er",onstucto dekl eaN2 "" "I .- ,I-, .' itMor.es ei.C I.l,. ls de or.
ob'''-1'lki 11 1 11 1 0 11-I l Q r '. y a bla to, ie'tad en .] m .ta- I I I., Ar",f, I I .haansa ,a.n ,n.rokedanl RoutrGar iaeHoratio. e1 or Aa -
,,, a 9hJ ,G. ,r. I dGu doror.Mdio tacz.dorta Bd-
F. "' -dv;,tc' .'- .S.- N ,urt,, Se gaeni, doctor ,i , n 'T a1e:l I IR., 1t. .tL.". -Par", p onde:"lb, dodgald ..,c- ;I .I il
T242d22,22222222t2222 o,1,2o22I22222.222222 242222r2 P242222222222222'[222202222dI"apI-bI.d"c d


Sa I ,urInep,-- cotI-uh .,r,-,II, .]n, ost- Autre dab mAron con e ahl ,',, ,,,',,
Hueb'oSoco F n .aIr e l.nte or E. de I art n I ,Es ,eItc st baa vs, ,toarlko en -aeira p. . . is~m ,t
,I7 8ds,,,, aIE 5 n Cl tobald e nP,". a n tst~ato e-ec a dIu n m st ,,,,,,(I ,. tI P .. IIIha ,y ", a Tia e l M a lan a+ q e ',a q v e vtame.en! ,le 1 0 1\39 ue (.Af l oa nt s .' ela,. ,: i
,224 ,'a 2 2222 422 2 242222220222 221.. 20, d Q., do Atnal222 2 n.24 -" 4 Elc tt -' 18222222222422,,2 1222 21.J1 4242 2124 0242 2. U* 5-g -M2150142. 54252
2 22222222222H 222, 2, h. 2cu ...... ...i. ,11 3t1t'post ..422222222222222 42.....dtor..... 2' 2 ........422222202222I ,1 22222 me h.' l... h i t I,-,,4,,21 ,o,2 ,..
1.. ''222I222222 + . Tl- r, ,,(4-2-2-.-22221, ... ". ... 22 k2.2 22 2 22 2- ...I-22a d222222222a222222.2222222K w ..I..- ..22n22. nt, dir2o d.
. .1 i '.2" . 2122.222 222 222222222.. 2 22,, 1' ...' I I 1" i il 1........'. 2 .j i..i:2 2 .. II. .... 2I n I 2.., 2."" 2222 2222222 422 2222 n. .. .. .. ..... k.....e.. p i .... Tg T............ p.dC........-...... b2....... ,. 52Li 1,o


11e F' 7 i, ,' I o< tlo u I-an I.ta-, - ..- .1 ... ..I -.,,, ..... il ".. - '- ,. ,aI... ,,Ie d a n os istp es ] u.n e e tu r o qu s an.pa L o u L ..tano d cla o q e vo e
22h22Asun20 ,2, 4 ,2222222 .:do ,,,, 2 ,2-2,2 2 22 2 2 ,r d n o ndu.. ,.I,. I2 P2"? L2411-111k, ls een ar ra Ld rn h r n2s4rd


1k~kkI,hT`;0"T,`k 'lt P'... ITT(. un, %Compain dv Acsta 11, Do.ddho a pnankP cicuit if.... .. ,oo o ,- -nfcallp ,I.......,,.,.`,n Pe.,, ad doctorie oAndre os omfns" "

Dr. u~o La ar otra D .N h 1i ,;IIaI;M. ,I Iay, rD aazse nleneprP-Ptnl noLo n laP ya zu od d,- erfn zTa eheyBlan L slifa tter ra f Vrme, ue od i, e, prau 5n0y 'ItlNII) aa ae u Terl minaecion.rnae eloFr
To-ledo T yCromez ka de Martin Ator ntldse ursdecad ac I ec e g~~eo R m T oo.... I Club. a ., nd r if-.50 cdaqu a sI.Ira dr ,o, d natm otn-H b na o Ire= e go ps. tt
d~a'd ... ,,. ],111`11.......,I....... s I""', .. q ei'ks",.- 1111...... I.... ,:..... .. .... .... ..... . . .... ... ....... .... .... .... ..."TorAr) Cd 1'+m6; ... P,
Cilol"It~a I Q ,a,,aeShcci-,n i. ,s-'a'.u".Sresort, r]A, N )a-odienarol
,I 'I 411,or B .... 1221 Nik ,o. ) ,III,''II or ........ R ,, ,,2I4, ,.s-ddI ,,, I i2 .. I '. ", I in rinda a Is cltura pla2ut I it,, Coca instrtu0i01 2222422222)242IFIiA 0i.

Jokd". T.IIIe :oernIT ITndezIII oltaCdumba ent herm a osa q lntasde]r P aa.o rt leiet o. aia I ok -In$4 0 y ab par 1.Casratifs a e. +]f:n v].cuaa-aItd e o~r Jcno V
raInipacdad:Mara Bet~azaL ,-,.h s o-ae,, \eldir '.$1000.,r IIIIppulA vI turstiv se an-su cnnttU. qyuren n a rsol Jl
dtoy B 31 pro otyn, d tgtll A ah ndea rel e 11aNew I'ok ..t e nlalO Lo~ ell o u'ltlis ,I. 1d-ad -, -e. i..;.. ,rde.fabrlos t B. o t's 'o~,, a~m net d a p plln~t aa tm rdca
IT, I d ", 'K, ,,3' b t 1 Icar ydq.,It. a III ~,litaink ikr,,,arqae hor Pon Inu-e, uA Sun carN t enRA N
Ili Ic Ia ..ear9sain ,. ear ,, i. -r n-a o
It . H ....... nos b-x...... ,"o. ; ,. I -.. I I ,_ 12 ,del 5 : , . .... . .. + . . .
lo i .. 11 In rt Ni,,,o l i.ii .,unld iant..1 de-i .,. ,-,rr-o n , " n o ,\ nu il a Idll a ," 'l l I I "l'i n . . ; .li a ln h a la dajtl dqu a f a l o n E I ri oniir c a q u o a a s p d , ,. I : I II , 'do n' he cPo I t
,I., 2a2II222a 222 241.I'2.4110 -0222.I 22222244kvi 522222 2sr2e`222ri4.2do Liro.dl 22,2221. 0221.uil nk4,24 6,; Tl 7 a allWil-tn 4'q." Ceenn ine tabiidad tur stic Ii2aban p a.
It F-Il "ria no Ilada, Ind 1. li li fi~ s. e. In iti C I I '!fj ..P ..! ....I. P: ,:.I... oid... ..ar'la...y.no.....ri b,,i- ,,IId(d,( e1t- A Tienda do vdrw h m,,,+,-y uOil -f'.....ban... t ol,'.,.. ....i....,...- ]..Ian.,'-ri ,eo.-.E otahs. it., m lrclord-ala
]lloPl- Itralian haJtuip-ild. al .it-' ..... ale ttu e Jy I, aitde 'y'Arh,,,d rr A.., 1.........."' yt tco nt'osechad e arroz ert
1,..PaDtion,0.,Henua, ,I, I. Oet rnJaiusoult s RIpl OCverdRoc, o-r daa dot', 1 Lel lt-utallas tauen hs C-lnd i, dte p e n s io n e
.okipa~lo do Isicr ... P b,' "id,- ii. -
Ian qun Sbrod., y 1+(r1[p],nllosl Lndris "Un..g..... pa de caballeros do ,,todn ,a- bcnl, nsd raldot, .1 "it-,'1- ,-la a
eso, eenat ia hart petr. dren plpdo pe.tdene Renert oacta ,.,Ang.l, PIn Angel Like-ra ccr tdrca- stadctu ,,in t',t' e5eta n nua z
ASOeAChO DE RIAD RESDE G NAsOpriee ran II n eyif." ...... v-d; a ... .ra sl cc lanes p,,r el uip s n +,odel[unoacnddyc
,,or t r p lti o ,, .a do Y d a a I d, I~ c~k ,, ,.,I, -l.. . ... ...... o'k I
ElJ" d lA me d, cM ... hoteTie hepona Hen IlnFraklinGo,- up- oil~dentITd
H A F A L Lctr E. r,,,C.,qIalDadOha no bil~o, % jre d..... A,11. I Ko nai,., ub.1 'e'l 'ul Is Pe io a ll e'te o, ,It G esa on n' fav o rde L m lna di
",:, -,]a. '" i- ca h a i;adna d ,Parab rni.o r Iob c- tiep g
.. .. e.. .. .. .+ ,1,z, ,a'cr"atil+'k do I...n ... . .. .. n .. I.... . Ictr it ...... ays. 1- a... ....... .. ... ........ ...on
I A cFoP I B a ra'n.. .. n g el. V a llej,, A n g e l d o a r m a d oi q ta n il ai s r o n q t t h + a l + o r m l g r s egP1 e C u ~ m n a rk p elet;e o r s p a s
. ..... eo e, l I.mLad rt ,keen- deldernistod. d, I ,... .. e e I... .. Ies plenbT Pc- -nd a,Pscn r a'"`d ic* ....ta= ---- ma- ri~'dn~utlomu rndprp tedeloq. ..e t-d ,
I I. 1[ ] O I s l I -] 2 q r - -I- ,. a/_- u ta LsaneannI en. de aIl- TT N Ryt arrrt m. P anode Is
E.... ..D ..'h.',.'o..' ,.,D......'Cir de P aso M alo E lel canan d e A ngel G R ru, ,I no.to 1- dl~oar ,nao, dd"'eo np "'nes,,,, de rande
Gloda Gu~r vtu deBorul M ~ dietl Glolosn Borut y uerr : In Arr yo vudm d Ber it: mb~l ]o ; Lu I.. ., .r `-`n '.,I ,,1..aI- ",d'Ip e oTn Itr, P.r ', Vt'tn Le.nadctor Au ndres.v Domum ingo
L B rl MEndL aI : ACTm 0Ric Ee d out P d oM lc aal toa rky M on stru; c toron el rl Chn- Ba on e au; ttl .irrn ld .. ...,jIr.. ., qltllv a~ sll h~s I ':, ', ,yd Valr, e el el Ca stila ]tsero
ril. ypI 11 h,114do {,oldotin III adIld1I . ' n b `In .;Z 'I"I .IM antuan at l{fmr A--
de o ereci. aA ..... alialax ,r "a ,ikk~ 1, ,l e p- ,-I,,....I d..... d- a cpldo i. r1-er', r .d... ,-hI,,. --'d, res LO GaEcaPG,.& ZIIR'O
'u 'A l.,! 1 11kl 1 1 1 111t .o .. ...r k, , X a k ` h s a,, ] t l . i . . e~ n o,, ed;I .F ldki r ,ia d 4, -, 1, pa h a t, dP b 'la F ER' I -ll s
A nton o B eru ff M erdine| IPdo a `lo vd. re,,e'y I' '"'' '' 1[ ."'cl', Z+\ ...... hb1, ymih hrn,,nh ,ed,,,c ..,,d'd .....d
x a t, Da A c a 1 ., t n o , d ,i, hn a kut+ P nlak la In arcib- PnaIr nslnd- a d. psP- 'lt~lk lero t n] h,pkcak t, .,_ ... ,, I- .-s s
Nuesto Soco Fun edor ealtpar ., IW "": 1- mbi. ,,tar!,.aa 1 ,,fi 1,di,, I.' I.' """"" ".- ....... ..... .......i- ....1. kk.. ,,. ,clrion at" I -,'-.' ,I -. -!
Dan,,-,,ITo "I I ., i 1 -,a 1.
Do ...'- 1, ',, it.' I- ., IT. D eo, A.- to.... ..oc....et oit, a...el...... . t .... o q,, N,...I, ... ..ue I.. ... t,,, o ... ...
tlo e tls hln n I s ,' ,,-latH e n. ha p,,,, ,I -al~ d, a cel .ndhelle i- ,,I r'lTa Is pVra Mdeam e a v, jt,, n.prdoo-toari.i
cioslnk i FM-,!, t'1 1: nh!anI 1'. .i ,h,-d a r n'e deaTIT - .. ..t. N, .,nr. .' .,nrn., LIs do,.-,, se]uen iusiBamente alarms.
,3 s v. Almia pre- iala, .a1 I ". ; llsod6 cat r a act'dam q aceo n vOb as P bhc S alun uena nl Juez de r r dslkadks n Im ale r I olal. is rd
42222221 2222 2242222224 42.2 202422222. 22222220222222222222t 2222222, d 128,I. ctT,, a a. n anac, ,.la r,,,-- - in,, .1 ocor Anr2 s Do in 2e
22222 P:202242222224 F54222222222.22222222222 2 -.2 n,2 av2222 242222222e2uano.n el maor 222i2 -..222,1 III2j.-4 a.2.2I2do222242"",22222222 1222.4222220 P1222 2.22.4221a.22422.2222LI2 22 022! 222. I 1 .7. 1 2..2,. q22I....5IT
42222122222.224222 .22 24,2 2 29222 2224222 4,22. 0225 .2220222222par2222222 22,2, 222222222222222222222.22242 de22 --22 IC4...2.2 d22 n102024 d422 o21 l Cio, N 0 2244422.2I2224- 2I 2,
212222422,22122222 i t2222i 2 2ere...2,2.222222, 22222.2 ,'224,o I. 241452 22.22222.1.24252222242222222222422 2222202.22212.
212422224022222.222,2.22,22~i2 E192.222242222 contra 22]a, 2222224i2de2Mo.i242222... i222 2t, lankip-dA.2II-2c-con.422 ma2a14212522 marts-22S222524222222tit l 'o.-51- - I I. I r a-4521201
or 2 22. 0224. fallen.a,222221 242225 42 2244 -22242222.de5222222222,,222par.22ti22422424l 4222,2652.l 22
22222 22222 222 22 2 2 .2 2rates22 2 2422,L22 21 .,' 22 2.5 220Para222 t 22 Pp 22 222 '2 2i2p,,2,.,22.22 222 .2 242 22 251.222quo221 2deal,2242 00o
dfas Ilan cl.ado par 02 222,2440 40222 ... brad. m ill, I ....... 2221a4 2doctor2 Lou, gur.n do2 2222222 22al2, I22242a2242d2e1h2222222 2,2a d54 222.se cleP 2ac.er en u22222sP 02222 L 2P,,hlb4i22clue2222421222S244
Dr2.4212,222.224D2e2Matanzas2, 224222 an22 i neldento par pe-22204, ,2222 an2 Is2 Plays.24442.2.222 d,, eolidezT22i2col2 Blnca22225terr 2,222til21,-125Paa o-222.2y2o22222222Pra2ale2fok22.22222raa ',"'F44222222t422,oFer
2222222I 22to2.52..an222,24 2c22 .%222 2,I54 4 220 2 2 22 5 22222 22225y2222a2m ble 22 22 4 2. 2 2at2. . 2 42 42 21..yL2, 4 teiO2 2 4I S
222422222.22 2222 .2 2 2 2 2 2 Ir.22 n ez2 ar2222222222442222 I n d to o ..verion5el- a22ce.to x p '. 2 2 ,s d l T ack ba2-1i. ln2s,- l. Iclo o.ani te- n 2obr
.22224,22222 20 22.p.022r22 422.24.2121.2222,,42 i1211. giurdo qma o Bello ygo dsln- Y 41222222a2V2...d2'22222222222Iru ,E Clb K .sf.....- "In o ptsprpeoas e-qu ,tblc I p nCha y"le
I2.22202222125222.22222222244422222 522'2. 25,2,2,qua 2421tan ue me Ia LIk2 222 haetde qurtIPr rf2 9301 ot, p052222ydoer.22..22220,e20,at242Jo2 Irca n L
2.24,4222222 24222222225.22222242 2 0222221.2222402 042422422421. a Ii. 2.5 n. 24. ,,:I.-.- 22225I i.,IT221.4 0222222, 42 02.2 02.slad.a2EldocorArm ndo2222222nys
55Maria222.22ill2124o225 21251222124.22222III, -lanes22222 do0 iIlnc,:24,2id,,,os rucaieco oini1. Vrrmder
I42422.22255 i 2 th Bnit h-cipa44at do1.Ply.,1111 B__ de ,.,ap40nsyiones c~a
22.2 T 2om 12.y 4424n ,oT,, 24145e2.,22 121 o,4 o4. 54I ,2p...2222222222222 2 2 222222,222 21ReFiet 1. 11t-21,,b. I225fl tt,, IT22""'tt 'I pa strt-H ,,,ntli n s in k- G mz s, 1l d lco ugkb
Sof 0 do C ION E CtA DOR E G NAOwn -# Im2c. 402, I 21. ..'r s ... l E 1l.422025222 ,s I 442122 12.2 P a I.02 1 io21A2 Gar-21, 242222, 122222222022222 difisIs'inneule. t. i e 22t' Ituisi, .. .A UIero
- -- -- --CEl .DElCUBA..2..2 2- 2,2I222rI -- I-la mo l l, y4. 24III4. 2224522 I.22 n 42422224111 ,a" - ditV gIcd i .. u -d lt - .-,I, n I ie o
1- I42, I... .... 1 ...'.. 4 I, I.. .-.4.425224:24, -,-4. .21-c2-15 1 A22222,122 422222 522 I, n - ,,:,Iozn ...22...2. 222. dn 21i lt, mi. .. .1 4 2..22l ai i do P an C iar
15122244' ----415 2222222.40 III2222-22..2,t, "I I.,, 212224.2-2-5.Ei Sti12 222,4 2
I'll,2 11,14 !421222sy2o21i, 42..022,.2..512...22 2422. Ki0 k11,-o,2 225, ,I luballk52 4a1-1 ', 21 20242222.22. q ,,Pll qo -ua.cag I
222.4 212. l2artto 1224 2222-12.222r 2 .a ko15"2-2211 I de,2 4, 222212(2 qu24 122425
EL D O C T O Ra4 2122242222r al2-1,242212242.2424',lo-15.......2.2ro22,SIor2It44245221' ,2I22-4zero,,
22 ,2 t 2l .2 2 22 4 2 22 22 1 2 2 22 ,2 22 0 25 21 t, 2 .2 2 21 2 222." !"I4222 al hs. ,,,I 4 22 22 2 41C222 1 22 22 2 222 2, 242lu g s 2,2222 022222,, 04222,22,422222222,144142 -

Nu.tl 22.1 F .4ds 4 2,2.,.I t,2 2222 45 2-400,a212.42222242222222.222. "0.22022 ha' ""0222' 22422222222222...2 2 ,"'2t,2J ,2,2222 Ci
HA FA LE ID 11241042,~t,.1S2,0l,22222b212.O4t4224.124222222 ,442 ,,,I,,,22222221 6,2222212242 2 2,2,2422422222d 2 fa....22-022422.2202" ,2n22402224d,2,,,2..4P ",5Q-

E20 2 2 2 0 2 .0P.D. . . . .21,222 ,.,.,22.2 ._2222I.1.4I22
Eo 22 .100 .,..2 22..,d r.. lk ,,2ila"s ~ d a "I l r1.2 2.- I.
2.0 22.2 22 22 4 2 2 4 .4 4h 422o 02 2,4 2tt~2"I'll","2. 2 I2s'2 .2 2 222222.22225 24.202221222224I42,2
2404442242024 :1,11111;ai!' doe I~ko~,c6n d Is ,inc. ,a ,,.4222l an,2To2, [,Ir22222142-2I42212,224a'a2142252214o
la H. 0 2 .9 4Ll4 2.2o2i1242.242452214,a ,Is22,2sw22.2,.,2 02, p 2222222 112222222I2Is 4222I, ,,,I,, a2I.1, d I "' ,Id.i s ooei
A N T O IO,22215222222220.422222. 4224 2,,,, o 1.Pla, I ..222222222.222; 2I42. .24- .12- 422224 1,11 1-11-11-1I 22,442422 """4 "'F,22 '"4.,n2a22.422112124222.22424,22
24 24110221522 2210 214 P22 522222141 12222 42 22,20214 2221222224220 21, 22, 2422 221 12 P214 2222s2on242.122 21222222. 2- 1.2222- 4 - 2.2 422'-24 224212222 221.211t2'24 1


I 1k2 q-211,24 12 Ii- ''l ,,1 r cr oI'm2222 2 2 2. ch20222202012I2al
2,0222222I22222224242 152212224"2I21 221222.... -1a.51 225122022 2222002222 242221 2'.24 2. 222222122222422a2dem22222222222122 42202 42 1s2..21 es.4
I'll.5,22 2 4.2 :2 222222, 2- - .1",II ; .Ti llI",,,,r, 2Iu dr ell cl220 Club.1J22222 21t22J4 .2 i 42212214224on 44aloes 222alses
,I c ln 1ki , ; 1 522215,. 221 521 4 222, 02221 2241,4.I2dPo.,. 22 22 2220,2222205.1,21.2 1402222 n. do ,,,224211,, 22.2 21,,,2221,02 222 2 2442222' .222242 422 40242. q2u22412 4 do42 .
ti s 2220. 220 0 2 '.. 22J22 I` I rm i T M l2in l I, ,i t222 ,I ..,i sa t
2,2.2...2......2 1,,, 2 222 r2 2 2,r- .]n., ca,422222422 o42 ,02 ,42,a1 ,s20 0 2222. ..2. 4-222224 412212a2-12 .
2200 22I2. ,422. 42... 1 I i I 1 . . t s..222222222222222. 1 it,- 2 ,a2 2k 2.2 1,,Sd o5.b2221
I222I2 .I,1 . 21o a ....220lIl ,2 1 2222 2 .22 y22422222 2 42 2 2,, I .o- ,II,,I I I ,""d42222224I 2 I 4
22222- I~ .. .452222222211,11a 'll.I..t2l ]s b2402 o t ti ta,2k'o l~ l l akl E - T-I. f~
2222. 222222. 2 I o, 2 2202 .2.24. 20l l- rkol- 'll 222 222.2In 0Wa 4k, llSa, l- Ieee . .I .,c ,d ,s u
1- -11, ...,, ,2 2 I'll 2222 2.2222 0222222222 last 22222.20 .22 22, 2' 5'2e2l2 I r mrt.z. e te
-22-22"2,5 2- ---222 2212,22,22-02,:222...222 2 .4...., 'i122. eI1,224 EL. U U
22222222 .I ~olol l224222.22...2,, 2222, 222222~ 1 a22 !., ro 2 ,24222, ,42224222".2 000222".2-,212222 'u011.
IE P:,O .' ;I I., a',To I 22.2222l2222 ,,, s no ,. ,,',':'.,2222 21v"11 .2 I2 Io'o .
-I i 222n2IT2o142222.24 4. l22 222222222 2 T2T42 i222 cut ...22 i22222 ,, .
42 22 P2l .1-11"-. .I.,-I. ... .,', 22,1,, 2.22242222222022221222.leb

F U N R AfHO E ti e n 1 rins ,I, G bmjto la n olt,2 .22002,12 mIa22411. 22 2 3~t ttt12I2 ~ie tigam t 0L.22t fi, a do lz2424444.22.2221221212122
Ili,20 0 2 0 2 1 2 2 2 0, 0. a 24d2In 2.1 I 225221 222422244po 222 c m b a.24 ,22 i 2422 2 2I el ou l n e d l r r ITo o2 1 2 2 0 d ot or. A g ust, int, 2202 4221 42.1
-- liatic aulItili s mblllOI q2.a a2c22124110222, 422.21 S1224 3 c cen ml,.1 J lkitGu aria. IttaiIttlir l .25242.1 22 424i .,1
0 2' ss n 5 ,~!2~2.5'245112.,,2.520 _____0242,224,2211 422 12 4202224
ll 11il.- lit L Ii MAIIIN .-Jliiec. 2fe (If IlilijreP i ll')-2


STe'rv'sifn ~i(2rrs de in Fnei(,Yi I


I.ludes do ~RNum
r" j. .-. l1,2h..


*, ~ ~ g~ | *, T*.. .'- l iiji i r

la .irn, i ,a C, tIi n~ 0.1 111i


Cuenta en su linea de belleza con las prepa-
raciones especificas para combatir la seque-
dad del rostro y las lines prematuras,
afectado por el cambio de estaci6n.
SANCHEZ MOLA se complace en seleccio-
nar para usted un grupo de las cuatro pre-
paraciones imprescindibles para el cuidado
del cutis, para mantenerlo en todo tiemno


-r.. l. L i sa. d e" ..el

.. ... "I '" .

I (. .:. e
[teg~,,ve .AIILoisa de Zel


.1e~t U" 1, ),t F,Je.Ir I. bells y mayy gracla .efinclta, celt- Can o ur .holo i, drbl nien tnhat aemn .'1. r6.1.1 n ie.I (oor~fah ,- En ln eluded de Miami, dontle reide, sezab dr -r r pdida en rastri-
br.a haiaa ls. ne--.. - u~l. imoivepar .1 ,U.1 1. tellmittamo, iMadanme Lou11A de Zel, tan until. dritaeads protesclaraque scabs de rre- M0en.lo da ados, Is bellisima sefiorlta Gindys tlen, porn of corrects
..rdi t In .W olid Und. deepud di iid uir -, ctudC. ei Uni riir21d. d l en ,anu.l I 12J.l
trayrrndea Isl vr6nlcA so refrain. gde"Cornell, Ante In, padre% dr ln novis. If sehor Armando RI-o y so sposa Am-
L. ,ior ta Crew-, quit habri de oers myicongratuilada, inhiji deii Madomi-de Ul t prio'eh ieate valae, pars litftar I hijosilo. que trari dI Rite. hCrrn In peiielbn I padres del mv1ie, tim~ do em-
selelr Joseph Crownya m d sl genIll e"pass MAll. do Is Fuentei. reiden en Pittsburgh, Pennsylvania. IiafirIo el en relodlmo Albertao Cya y s bondadosa i ipiic Meride.
Felicitamno3 a I& rnamorada pare.tal,

Recital de poesias en Pro-Arte Prixirna bod, eit La Salle
Sy... ~..... L . I, d~d ................. To~ol. .... d2......o do di, ,.. Aloll. eoldlei bil..... fiesta del seb ado en el Casino Espahool
id, eI"Isa in de 2atos de Pr o toToled i, ul TolT -I. -,-.'-- . . .-,n halls ,,- die de Is laiyel doctor Fd,al.2 ill hit dip Ill El principal In ril
Arn ,' c,-.--,stente.en recital.Palme li. nuz.u dap L a e e. .. i, 12 I. i,,. d ,, ,r ..,r. '
" ll_ d. . .. .. . .' .... .... .. ....Vedado,Inbode ihoor.dei n fr, 2Rodru . .. ..
I, L ... D"I 'ma 06. q ue ".. .. I laschmo-ria Ma i. ... celebrark u .. ... ienda pa,i,do I'a or a,!:'a '. . .. .'P ......
G el r of .. .. de i r. . d l Sd S a l, id ,,. '.0 "; 'A ] (a i *A d!i i d i nIi ci e. d i n icu h
!orenit2i "0 ahii ,. aI v al Aa..2-1co, me ne11Gnn2 zdh--iea ,- ano, s.bado,. ]as cini 2y2 I~2 T d- l Et l i, d A a dlez dii lai hed r I ni c
E.iI .. ,',eii r .1I, ,..Los lnt,,2sCoeadns" %llle -`l jo2r2 doctors A,,,lin r.de1l9 1arde, en el HabanaiY,ichl d,,ls,, At1eIr, 1""a hestadel Ab2dadIeI Cast..
que i .i- l,- -, ,.r li,-,-,.' l ;' 22 h, liili ,, l ,. 2iR1 211p22,22 li2 l,,.l ii .. hdiil2~i,,,,lldl ~ r ~ .,. u i o l
Clem.dii, I. io i 1- 2 i 1-j1 r, r.. il lictod c I~.r eryAglill 22,,,itn.,im- doIn do finiot,i l, Ih~is 1122r 5irnj aa'roogrse t n
Y 1. ..n ...-..v dg lose. -td ble, e-. % r,f ,, rA i e I .. I ... iable, dpreparative I .. -il.........s dRoss a AmelF i e RP lvlrd J 00 1h y u 5,ln Raj-giI,, ........ Ir t, drug2d d
"a, i a2 ., i. e rttlear Id d12.e di Ft n e, Ae._ e__,, hai ehd a pars e., te y i mp i o dl i de Folao iov efts sell A i. . 22 22 sadl-,i .ld ris,i IC li,1ciome dlheronsret-
Tendrlan lcc alade s ,pa ira B lle nt doErfun. oties enho ha deup,-1.urr mudha, dia,' Pas
c las soesue ,s d ne P o apali u rero Id, di Ii pdritado po I1. -GracelT a perindez del Cuero, Jose- -ado en Antertores ocasiones, deben


PA n 0 db 1- E,, l llri i- Pin.. ..ojeUadicmnrn.edeCMoren
cu n de'tunhati'Matser isrKeu rm honMcinF A ula e aba11 il enteeti.M rim aac''. E u. I,,If de-tbidhr ,,1..,tlc1.deus.o
nr t .. ct m, dab_1I old.,orad m P At ma dr-tletd ~xoy eIstufier Alfirdn Be, n'. Fuentes C -aretrO. AL". L... -}... umern de1 adn,,In., f,,,n., del restaurant del club

lvol~guv,-h...,d- -, O i-lil...s..*ip.*, 222
Irdnad,,, GiafC dod. Fuelirer'yiIsisel0ersMartadP02 i i Ede d orrp ldnend Ioid1ed,,121f, rmi2 dn yidi,.A loa
R ecla mia n lo calesd p rad i B r illa n te triu n fo d el 1 A m ii d A idi.,,,d. I n a, do ,r .. o ...... iart,
I ns esi uelali de Palo P m maestro F i2ixG uerrero LogcalueIretonp a~crmo ]a Tema Parn in cr6mcs.
PAWirSad riidi -E1i2 h ely icri o b. pi o .i qe Cr,,,m, e,2 2n1,, i,,1, i en ,."Aid i
fesores -y 1. hlnno,,roplean -,rndir.gienldograndes'or'qtNHstaEsZYMpLrAEl d,- 12gd, Id I ...... I~ o nnd, y Jrsefm. Amster, -n da
el Incnn'enlente de Iit falls, de Into.suls conposIc i i nus ericales,cabs hefertuaranIln ilin r r di I mR, di-a l Ald idan eva C a et ra Maria Magdalene GRdrn
l ea P ad..... i.. l. ioe d Weller.... .... ..2... ..... ...l 1e 1 1 ....., ......drl. Ci22 12..1... . ..,,...., d fiI rforIiY 1, d G1.1 1.... .. ... .eg o
derrumbd el rdlijeen, Palos rclam Premlo entire mils de 40 prafesores d ,I ild ri'i ia lr.Ar r e"il ~
1r un centre, ..colar, AhCIR rhe dsn que conevirrilroll a oil concurso ore- dade Ba en s ran lad ca sbmits -0:r,) I- r oAre rms de "Ins g bs. y 'I Ih
, elmo ea donde lIa mar.strv,s eln- cedente de in America y de Europa, Y M(nd B te u l a le: ]- n rmsd sdme y nhh liiin a igienjmlsprie meiiii 'i n o 2 2211 lu l 2do i222211i2,22i .r 2 I ln ulio gid 12 222iar i 2,22 22211,3a III, 2prc deii..de 'La i G2,1i1,iA "~~~i
el _ias. Dd 2, Cordrpcrunsl. rmar plrte do unlprograms ic-aGr - ... ., ,, RI I,,2-, M.2 deGriymi -inernIn.ldro-iSA N C HEZ,
-c ii. realdd i. JiI_,.. .......d... Pd, d.. i,,. i .. .i.
Centro di e T,,,,i2, tii 2. .1 d'' -- ... 1 ...... -litla, y Y tumrsi, cout.. testing,, par a;Ic
Centos e t rissugil ers.. Riosalea Sartelono. lIng erioresi doctor Gabriel G6me7 del
cEl ae t G urcrero fu a Europa' El heimuo,, temple de [a a 'll,ida Rio, doctor Alfredo Pirel GonzAlrz,

il lidld 2 d 12 'B2t11 ta22 .. I -, i .. .,~ fndi
d e Pl illar i edi Rio se ll,2, 11...2,2i ...,.1.12..1, 1 ,,n,, dI ll,,2,11a I,.2. Y- ir r,.Lil1 P ,il,2,i22iidoctor142
Ih a iti ints 1 l) l lIo no curnta pars porter continuern I,us prntas y fl,-es per os sellrlies, de bl. Perez. doctor Gulem At
Iest odf., per espaicl. de aita.1. n.. el "L. Dr..,[a, el a] orlo Jadi,ide., A]..,. y ap~lltn Jor! BB Maritnez,'
Pu2 0res,211, d n 1 22i2ol Mus.... : i i.. ,,2i.,,,d Pa- dall, 12. 11 V .dadr, 1 (no --a y p., t1: er. doctor Abneona,
..i... l r md M... .. . ... 2122..uilllplid,' "'I-u,.,,; 2:2 ,2i Ii Pr,, iJ ... onll- ... ... . . T.l.......................... ....ldeLal ptim a y mis perfect ereao iten de el tam
ri, c mpaidn deI I. munoum :',n; ,' bcuqurt' de ha no\'a. Yero, Carlos .Suelras e ingen Le ar.
hld' l, C. a d Doid2 122, d 1ti.

1.Ingc.. 222 o212' ~ ~IPta:22',i Reiiili el cIPresidentc ait con un 40% vde economla en su rendimiento.
dim io.2l,2,1 e deli ,,' unl Ri d ,, ea tr p r el ie y eoi.
di -iiPld 2IRo210 I_,VEA lahifits grande coleccibn Pon 6gua1.9
d u ol ,,r; Z.eli',olbE Jed l Es ti. "oere ;,ib r i t F .. ,,. ,dA o e Pm ar d alp r ae r a 6 a Ix reso"1n2e. ha er
y ~ ~ d Mprit ae Ur-,,lo a,1 Ins Inr iOcI ,-rc,
ptll'l~lonli d i -2.2 di P, 2lnil v Ia Cied-

di d2it,.I%,i.... .i.... d 12 ... 2 I, ihltl-iidlidll, un4dL piaendeldJIL L A S IN G L E SA Snen
In.urd.....do7,-....de.Vy 'I nn conPobjeta de r9portar.9s g5 n5Para 9 texas 19.95
Valle deIslaI d''., 2 eIh liv 22 dlAi dGrahlmd.
F li,i r iHdi11, Pi2Ail ,d 122,1 dl. P2:2,22. 2,.,
tr1 2I.,--'-u a .. di. v.......... "LA MARIPOSA"
di t I. 22ia i212 d i inpc l,2n se 1,ra 2. Peldilte " ...ii 2,, 222x122
2111i en el fitu, eli ii12ii2t.,2 -2 ier lyi In 1 tatt r letr, 21221 .f l 4 1
deo I noonen ....... de ahr I u-rpn Pat ...n at ge...r.. I atista, K 1'
I ll......... i .............. 22 ;802 odelos D istiitos!!
rtsmoesasbel~s e~nne p. etoha p rn por el campeonato luc.
c" '"1" i22 1 l~i12i 221 on i l 11',2"111,,11 1aIII d I4adii udldi .L ,
di ~ ~ ~ ~ ~ ~ f q,21.2p 2,12


CURESE-LA HERNIA
* Op!,,,i dq", es In meti er ,. 1 no Puede2oper2rse, &pi-
qee on 8trxa et olpdcoqehy probado su ehicacia
pa-i reacheris he22a y red u2 l1 d, volume,

RETENTOR ES LO IDEAL PARA SU HERNIA
ReteorJet on.2 u. mlde- "ai""oqu 112 2 "2JIU'lSaldu, urpo
..onerdb e_ _n2e Lasi -hdll i 2 .r12 ble s.a
r ,u22..u hr t 2 2 se one d.c 122n pre amenI -
- ,o. y t, nto. e1 Ree -o n.ila I., od. ditaii di go-i[.,rad..
a, fabr,ca 22xcl 2 e n par.sul. std d1 es es del examen
No extsten dos heroes guales.n, doiper.... sona2is tuPal-1lon-
hue te, psaprsto" que no e hacen expresametprauhrn.
tueien atri nd120. deitr, iiedo ia ah1, dad de usl os 2 1-y t2'
dn.es Las hire,als ilaidillrn. h'r.,uir i standard erep'r o-
du-enmuy lacilmente -undo, at agradar..e, ihen- uet, e
22,22 2 naj a ,11; ai2i22d, .2r nrculr muydpribadi 2 qu2
produce CdPPSCO. die he 2has1 Id
Re In. r.2 r a no 2e1a que 1 b,.igueos heih., ,mport2do..

BRAGUERO PARA EL VERANO
* Olrlieol pirs ii 1222212 ii
enao.a t~ l nbrau, e h ~
tde pli tlli 2o n 2 im h lllii
es fncstorrd- a t, 11Pt
q 2..Ie udnr di 02 d n.1,1n'l 2. 2222
centrod- lt ed. 1a,de a J ./
noi. dpnoo romadoidn
d,,enkdn y pwndu-hdr 1- hin
Nbr- am., rtld ,%. n t, -,,- d, ., tEsadn. Unldo-."Th.
l l S cPl 0, -,h, ,, CR a 4d0.n 1 Hndem-s
ln tu har i,2v p is s dio upr c, l 2m .y . .. 5.r.ct
rt ll lenn .,ia,.....ial.i... ir.t
de s n, on hsplra r i ho, t'ted in
c".. i,a .i. My .i.. ..Me2, y ,1.2.met.e Oah.ad -t4 t-d. .
ITINKRARIO MINSUAL FIJO
I IUDAD HOTEL NONAE DIA A IUDAD HOT0ELH.A.
b..i A 12 1 I'll" P.gd1,v2 C,,t 3
Mta .t I| | I "M I e Xt~ |"1 1
C, I I I a.(.et I i ., 6 a I. m ;"I o
it cast* 1, 1=|a
N~ "I~d, F A iG ... 14a W.. ,"Il". t. o ::
Is.I g.. ,t.e. 10 1 9 l a.. de tb. A ., 1
Aho, en G ALIAN.-Oa 10 H., 159 159
E111 ITEM, Fl I., A S2 1 1 Vi RU .4 Ra M H T..O9E 1?
I (WI. 4. l. Sil l.t 1 "tl11 13 Pinl & It. I
ORtOPEDIa cARrascO, S)A.

Dirticlor, .Reohzodo,
0 s wo i I ,gue. F c,:ron toCarra,,o
Ahora en GALIANO 159
ENTIRE ANIMAL Y VIRTUDES -- TElF M-60601


F....... N'iJl R.1... .. ... l "BL. . S AB" ) .. I
27.00
JUEGO de 61 piezas .... .00
Trmbli.n N'enild.i.o.iS-i Pl itdl.i d Tidi.
NueltrA V011"l:
SE ENVIAN PEDIDQS AL INTERIOR
C.21- .ihombr, d, M. COTERA, A. n ("
LOCERIA Y CRISTALERIA

"LA MARIPOSA"
Galiano 264, entire Neptuno y Concordia
T.lelonoi M-6i127 Lai Habana


"VESUVIANA"

Vdi'ula pars exc2o1 .
devaipovr..
Colador para el caf2. ----'
Tubo de ialida del

Dep6sito pars her .
,I agua.----Jarr. para rvir, J /
con tapa .= l "


R cip i e n p i lap a l N Z 3 1 =
IllS molido. .112tOpera en brevev minutes con cualquier com-
bustible y es de duroaluminio cromado.

DEPTO. ARTICULOS DI CASA
Plant Alta
I UN* 5105141203 555 tN*ll y*IU


fresco y juvenile.


CLEANSING CREAM Y SKIN LOTION.
Do% priparaclones exclentes quo son Ii imejorsi para
I& I1mpla del culls.


FIRMO.LIFT Y SALON TREATMENT OIL.
Doi productosi maglitralei para impartir firm a l Iols
muiculos faclal s combaten la doble barba
y las linens prematuras.PERFECTION CREAM.
Es una cremi vitaminada quo nutre los teJidos debilltadoa
y borra las ,,lneaj".
ORANGE SKIN CREAM
Tambl6n nutritive, recomencida para cutis secos.
LA SRTA. 31ARY PALOU que le ofrece
sus servicios v ronocimientos en nuestra
SECCION DE COSMETICOS, es graduada
de ELIZABETH ARDEN SCHOOL, de la
Quinta Avenida y, por lo tanto, una expert
autorizada para recomendarle estos produc-
tos y la perfecta aplicacion de los mismom.


UNA tNDA MEIOR S$A RFA L AMISTDB


ADO L-A.%


i.ronica Habanera


ronira H ilunifrj


Pagina 9


Fun'ii'ni ,.initl it In i t.,v CultuiraI


Gladys Rizo

Pigiai.. 10 Nolticia Nacjon.le sDIARIO DE LA MARIMA.-Jueoes, 2 de Oclubre de 1952 NoLicias Nacionales Afio CXX


R .".. Sc.I"H reconsrru.vendo la red I Primerapiedrade dspea,.iodeiagiiev Grande Organizan'concentraci~n frente a
JOHNSON (i del centro telei6,ico official Palacio los obreros tabacaleros
031PrO AIOIIR '
DU L22320 1.0 LOII. I.U
trCNos. ^A-2 A.232A -3 11 .-4 ,C fiere lograr con ell..lejoras efectivas en Pide,. legali:acionide la caja de prulamoas que
em _i'2 ( nicr'ici2 t. Ho21 iinn a Carrera osti: [ el Tribunal de Cuenta cree inconltiuucional
1 ,........ iaw,",', ..I I , TI. Ad.e 2.1. -
22 0.1.2
,'?' ;'," .' 1 .. ... ., t', .. a,',;'.P+ ,; E 7 a le :-I~ +.s 'a l-.a 1 ]16'Cie,' Ant r+P +I C.ciaVIo bed.
,.......... ,1, .. ..'e .) .1" a. "I ,- l.l '..I., i
i n, ,...a 1(..-. ... 1 .. . . . .. .. ...CI 1F . 2 1 . .


rASEO Y 27- Friod- 0.7 :i'- FIC


..... .. .... .... l.,II2 ;kI21.:.... .. .. tr w Pl', t ,l~l.w, i .i r .++w+met e l Ca raide ena q u~ -l',lC,>ereaa+ ae Sah l.q e +aa. I
IA' i ... .,,.. 1- ., f l ... n a h P .2,1 2, uda set Coneed lo p2212 h IRSd 1 1 Cr.on
MIRA MAR I:' .2 1 1d1I2I'I p, ... "..... 12rdel d lr ..
P12 13.. .. 0.... rlBR 2 7.0I a rr . s l lC- -
AIN 1 1C-11 F:I...2C- 1--2 1C--...Odl 1.",

DC T J1N 0021 JUE__Ea (( i 11..,II, .... ,("1111 ,i 2AiO'llr 5ltle lo l om llll 11t, 1. 2 IIt 1212 12.21 C2l TII.,',222, 1 d212Cudntasestim20222q11e omun11 12 22one22 y Tr2122spo,'e1..,dr
j e. Mu-ie .91.rea aad r- 6 as k eM y resent e C o, u ,e c ,-,l.r
,,,, i,+ ,, ........ I,, l;,c ,,,,. p ............"C.., a
Fri f ir:,i d flenha 4de 1D Cic a embr e an a p ert e belsrzaode ++l+ .. . .... I,. AII IA Tl .' 1,111.1r 1121 dot l',II, 12,.,ll. .. i, n ll ',1 .,rb. 1l.( 121 1pr12221222l222" (0 I 1-.22211 2 21222 )ahore12212 ,,,pr2e1.11211222 Iuestos,. . iig n o D e .,e
.0IAIIIAAA21A211212 111112 11211111 IIIIIA. . . . . . ...............I. leado,,Pid
IF n u U 1P F U. + %f. . u e, s co n u r c ped os r d a n stor n a s 6 l m c r
1W ,0,2 ,, B 4111FI,." .,'12 1 ..El.......3r..alor.de lr r alh t hor...... 11 22 ..... .... A ..... S .........a in..,.
rlO Icion es a IoAa e n a q e C. e T, t1-1 h 1, p ana qes,1 pre2 . 2i;yc- d1.-.1l. e. -
PA E Yl 27 7 0dado :,.. .. . .. .. Flat1. 11,. "1,,Radi. ..el, de Prti .. ....2N , qeed-. 1
UOS ni zasse,_______I2 -12 clue 111 Is. Coa itsP ay Ci pesns fNIq-.~m
'Ir,,, 11 R;1r Aaauuo -logbi i Vrrea abil tir efndr -1 A1Aud1rct1 elit AIIAI1 CJre 1ny mp22 casTas. ern tsextenn roediApi e
A1 .. .... .. ... EL .. .,.% + . .. .. .. .. .. I e.. .... .. .dw ifi .. . 111 11h ia lo,' cdru n ...... ...-_ "- .,i~i+ t.I: r. ... ..de fe ....4 de dic... ......de lran p e oo r i om d-at er i a lI.r I. 222-1..2 cI"r .e..nn,.g rd i stait' r, AeeIe.P, &'. e, r2 11 iiiAaAllly no Ilen e p1211 d 1 r 7.212 a s0 de 1 el
0.2020 22.122 luoI velenna-0 0 1 C icu.o 121 1111 122.12w221212. 2211222 2Fe111.1 i...211
+ ~ ~ ~ ~ ~ a 01 . .+ u:, ,r llhlla ro (,It e . 0l r 1 tl r ,, .. t" I I M Incd, lud" "towni quade r du l cha ao GoCaez d nu o e rleujn dre ode h "Opanrts nMolod e ,,, r .. ad" o' de| Cargm Y .+ +
-- PI aut rtr m e I r o do I .rv.. ) 3 l 1 IF q rest uG d 3 t I i t ( cI I ]b% p I t 1 I d p" eJ ...., o
B9,2777- B-424 l {"It. I ... ..... 1 2.. -- 218, o, p..."J. ... ... ... :':...""'
o -- r-r oa a a a de empas ,, i ..1 'tAll I ,,,,, i. 1,,1 .,, ,,, P~l.,,-i ,,J ...111. 111"2 2 1 Iermane 11e1paa 2reso, 2211. ,, A .22.: 2 ra 2a r20p11a (2lara1i2n d1
I +]+. S : d oil aI. .l I.I ...... -r ..,,. .. A, ,.,, . _A 1'1112 . 2 l1 ,,1 21/ d2 v .....11....12 6 n. ,111 1121112 .11,, 11( e 1. 21r20'de.
M-C--if--1---cn" ( .. .. ... ,,, .n d aro e n ure n aen uue st e.
m~~ -31 JIM...l Ii, L eu "' L Irp r,

...(1 ... l1au 2r o.21 ... ....,+ ..... lr 2t ur p r21ra xst rnetsa m De 21v 12.. ... d{ ... ... 21 ....... i ..... 2 lad dp12n1...22A1 laza12l d22
E....----ba fdre dmandanela rde 2,Ocn d e Fisica y Quimc elI ntltod8 7 0 ) Jet v it122 III 12L2 j22202 211-21.11 10Fie2, __1 co vaide12 112nsau


,i, re11denae del 22, 1122205de" Ia L..... .. ,Cur-a rospt h r(22 a111 22 t21 c e0 gledo y da Ia a de a V r 12
RUEids I 121.Ces 1411111 .2vr 1. ei ~dc.Crtt.i

Il. - ,tr eu e~or eoe hd r Al fiora Cons.1 1112 ,:C .... ... t,, ,---, ,.-:,-.., 'eun l1n de DCpailladora do e2 p person de 1a Catedr d Cien
: .'-0 !1..111 l- ,12111 2122l. g I 11 2 1 2121bras TPresiente21122ho.,11de
E((1(211nnoAda sete de nnv.em. y In' I ,E .a ,udad de1.1. preside i)Can .1. ...un ,T, ,- 2.- -11121112211(1 1de I I Se 1,. C .l l -,1,(2e. ,-2 ...121 l1t121q a1a e2t2erd dep- En1121 LII rL1d rfsM 2 ueP
r I aa d m rs e G~po \ Il" "nuies 't. er fe ir lin .(0. N.... S e n. -- .. '".1'", q 'e e brIs Ptrnie a n e e enea zozsa o a va e upe

6-R-,4 aNI n ,a e e Ml2sara Vn i, 1Un11.3y(,,In1 a, I aI I,2 --,rr... I.. ', '- "' : ,1Il '-22p112221 2-,d1 122.. 2.Gr e. . .n e. locl d 1a 1 Federac 22 122.a 22n 1122112 222z uando 22 ra21 e 2212
A, ,,, ,,'" tH Oy .... .. ... .. ............ .. .. pu. .. ...i... .. .... .. .. ....-' -' "''i.r -r.. J' . .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. ....3.d
139. IF". . ... ..o" d 'LiI i t (lent '11 onsrue' l Le ac de lun r t- . ..

OIA IIB U.00(0 or V 12.001r t1t 21 21.11 (1.1112.S ".1111 2.. ,, ,
-, hsA1unrza..Ir tde cta t, rad ; 'ar Ins. ..nv A leV .de T ni b du t e pan sur. iud u hseo oe , d, : d
Sanatoesra '"`F` ,...... o ..ileo",anaq u r. .
1'. ,, Fa-d i. ,- L,1 3-,Ifi

C.tII(((2I.lI . ...('ll1 l...2.... 1 ,1,.ns 1 1.r1e o m r'... M r22 P.. n... .1........ da I 2..
*q8fl .hlta tt' Edtcacln ch'Gturade M + nu',, Vlente Sall's y u;,.l. m- m ]t~o ue se cuen r os "a ares rvqe a a d recc16n de C n qo -a_ 1 lmento ,regnes e "
'LA 's ,. e a Sxee na r lea e u ';p -g nd l enaea rlai Ise d e ntoam lha "r., i irno ....9 e y Be .. ...-..... .. .. aeeilsu rmd. ;e


6(2111~01 m. 1 11I (I ,1,11 (( I l il e niLquaMOLESTIAS dL E.4TARRO (III II .1.1 1


MAYOR1 ,leIAIg1(2 1, 1 t,1I imic 1. 1.. 1i ra e d i re11te l ,,1,i, ual esd e'1as es, ,,,... ... na. ,, ,, ,, ,, , "'os
.1104PASO A T!Pro dt, l ,, cld, l]r. 40n a A4si ebn crn dmteaaqu rouln l o.Aen9. .amr,6. ,"0...." ..,,"-' ConlueIa a roa-. Prfesupw uestl. "~ e iis


Soft (IV dr\ (I.IIItI(s11 122- 11 .4it,-TWill: {i,,. fanetvspr,22d22.d p222y2or
.;licitad "'.I I I IJ210 i dF1 le(el, .C ng(1d-t- a I. ..$ ". dc.2.1 oc211 C111dcubre212 .1
F. C ............. d.....(e aop P iI'"nas 'da'",I ......... I .. 21221ra1solo2de116.96.1ttempoaClu- 1 E .+ ." Y. T CmU.
,, O l 'l+lf e" d ltt ll'le h nib r ds l a ro n~ll e, N i r si e t rL .Bl, e. I. ; R u io e De p liad r sdoene so a e II a el e C
'Man,.ith- al. es El Si n%-.e, de De oafflidadaran de~cias-Naturales en. dos plaI nts de" laxii


de2e-LaHabna pruee2 E Solao a
TrnFeba qc .Ln C Cott ded d'
11401 P 021212 ;'1 lAR I ....1 ...... .... ',,". .....Il Il.n .,,n 1 22: ....22A1221Se l .... 1 d io2* d. ,2 pue te e ........ 1 de1111 ....2 Ar2.......
Ch... ..n.eic u'11 l I de In tld le e I (. II .12" 212122 Gradu ad1s ell Ecuela
de oheseolbe".. FBI.tnache.n. [-sniat .. ...coatadMs 2 pa


. .. .I.-.. . . . n . , ..... ...... ........ .... .... .... ... ... ,,Icoal.. .e. P.ieD.


.,,.., ....'11' 1,.N." ...,,, mm""'= ,,....:.';,.. .. .''._... 2,,... '1111211121112'.-1Ad2
i,',,P11 I nerlr r, rm r db -"lo n Fie do Be de y
";a:" bUD"" Pn' 1, tundra re a"sa urltenslo2seams am nta leerorsni a resi d


11. (YN 1 dlDurta .11(1.12 2 de _______T.________ (111(121 ((2(21 I21011en(2211122h211 12,2 ...lloiA 112(ldI 122 OAI011os. Ib
de O" j'.- ',nt d .... ,nGo ,o d ....... .... 7& . .onstr....a Lc-,ci,,,de...... ..Co.iffil...... n t....CI;ei.o
I,'EV I, .,I, a] Vc Co r a di r- onfontmurgind( L, u srO P nlck nelI


11 E PI)rl Kl .'AR I~ lltrll .II. A. I I I (. p d I I i iI..........a l 1210 II 111( o0 o.11, ra122 ua os Iora
M e n ri Sranatoria "Viellcst el m s uCasteilslon",a qu
AIA...TI wIrildai i r.I' i .. i... oss erofoeso...... ex-ri


An-Ci( n fu 962, f'.1m( h d ( (la nu1senta r e.se a1sndo j aI1 2 2 12,11 I (ie t
ngtl 21121.111,. .r, slo-s- D.RhaI' cu.. , 2 v r0 u h ut r1Il22 l (111222ada ra .1o1p2n a--La .1 lCr HatA al A u Oq i dce2
20112(No(1A 9 I8lhllm(d -11" 11 (2 (1dt.2I2,,, niDrkI Cut ra e dTct i rOlt l cIyd. dn qHI FL.r i eDO
A0wney T-irwir 'It,, fItt6 .50iatrdd, 'Dll~ld ael U '.i .... ,lisRcmrlI, arda,Iro anedetl a alamarna --'i prl e.' otrLi ~e ArLPe
Ma~t N+ ll eq laetu U 851 .'stna e crd a! `hd t v caoh'tda -d IdF iudint d~ adus a I I f, r I, I i r,.IFe ,,na 1r e-1 ]u toZ e t1. .ue n a ls e osdel Cole n u expo si.-
jI 14VF. '1141l n El,,s lt a ta o ll o tallc p r ip d .q52,y In e pedi nt rd e a ds lin ine rs de la rs e ttas tcal~ i e; do Sa blas yI inn. Ilcu r r a exp a ah ot I u -r r n e n n ez l a en 1 e a o
(211. .I .1 +Js'(Iy, ii,4s pa2 Lando2 I (2 1 o1 1l22 1 h. H e1 -
.'. imnd-i.'CUnIe.. Ua'n arars de o laslre T -est m.ad; yan
!+ ~ ~ fi 644 ,.. C . .. . .. .." ,, , i I,, : nc rs a te dl ex ).,ndnde o ) 1+ le g"prreteyeane celeona osPlty d lr In, d wtuelde 19 2
ell.:....I.;.......,...._1-,1.D". Rafapo'n onh e LZV-6n,,.!..............nUna...................., ,case CluyuG erro
Ca'le 1 a,'Int. 'm' flat en-fi .I' Fine -p- o Init, e,,.o., A-,enea." M.D,-utam bj con Iersopatrcocos e nos e eontra

(1a11lI 12clr (111, III F-01311 202 dese211ead2s112ea1por 11 creac(n(D. 2.1l11 l 11,. F1A~la1111l(v_____ez,____r. ___dol___o Oriel C______ t____ro. _
R11 12 0112(11,19... .. 11. ..... 11111222 21(11 ,-un d E 2dus112s 2
-.112 1as ro de Mor1eI,_W1rt, fit V1gen1resuna ldin a0de0p octoqe
Sand L' .'r I 112 1 02 a, d S 0 M lC222dM 1- I2 -Ide l bo Na iona,1no1i n*r, oee a los t1cnias extranjeros
CalN1 44 cc I., ora uesr pee~aaa p-e dre o a rabaar n d as indice:
v-,don S12 Eael. ORMonT ... .... . ......."..e ,glim...... ..1AN R
1020 A12 E. M2TA2 6setbn1ur10U22111 2 11211n2brn1 2 t""(2 .uba-, A:.... lt GA N .C;ECAR.A.DE
11, (221' 11.221 P",1 1-ldelra .n I-,de

... ,1..............Il 112 1.:,1. . . . . .. .. sys e ,, ....b .......... .. ..A"LFRE ED DO OFFERN A NDEZ 1
41.11112 ,_ _ _ _ _ __'__i_ _ __+nsi .p....e"... lj;.A. ,o I. d
A+ n., -1r- fe riy, ..,,T-,IF l,, ,t.3,.Id L. prnu ti
I,~b Minim2.1122 1 V (.91,100 drni,@122121d0C1...02211210 120222511evio elprole
1(1,12I.1.I1Fit1'fi, .... 1211111122ns0112221. I'IHty 17riDAO F 054IF96I

IIIe ) ,,;t 11L11213
,. 1I .1......... VAQUERIAS UNIDAS, S. A.
1 1 .6i 1(201 t Ia
, rIN r.1 , 0 d n.iI .-it N
2211 1.22 1 w. t-I in20n 1 I. usar, r

\u,. Is , 1,.n s I. 1-1; I a i 0 IL/i
Ii- I.. .EL on,...
.~A I a mevi-- ,c-nnB 1 t 4rda evolutona7


, ,,,.d.p m,,rHA FALLEC.D.
%.,,, 9,J..... 1,2 ........ 11o Pdd,,1121E .de P. D.t.,, .... 22.... .HA AL EC,,D lsuolo011 ntoCa a ELby SuEves 2.aa .r .,,o u SS~bfl ov
2hr( 1 IIA da 111)0 .0 pa 1elhm
fulls~ M, 85 ,q I-reni -1-831 'C.inilerf(dl. 111F2i1`s111 '("i (I ( 1 1.Mble 112011 rnITe- hn BAlt d fe rn Yandez call H y 17, VD ada oy) ve, para os ilnde ail 0dl osacampa aribol
"' n- n I jnl` ,Id, ,,,;n1i tad e IVOC rlda s .a iCo nenlo~lmyrla d eenCol ior ciav a J uo a rDi ectoruea. 2o oco e lu ost
((((11(2F0A dil fv-nCi ~:,.- LtI.i ,1.2 .Is-~in"d n e~ -l rn- b~ xrsd ona I Hrrabaenan2dozOctubrendo17952.Vda
1I,1, Ft 11 1 I ENDA((22 S 1 I eiet tEuw d w r ; eb. I. I..: C"I..n..imat -aiLosrurdBenzonuri n
rai...................ca ave ,, ..l C irinte o dCoonLavSE NIO Rcer


11F (2131.uts. Rule del2 VAI)6JiiF, 1 (V1G11 1)11221 S (e p s Wyal n C arrn 221212 u122I Coi1 aa.Cn22101.BAgouy. do Mari a. Maria Le loatub Megde s1952 .C ..1.. .... .Ia
....AI NERdelIADE -,___ FUN ERARIA DE I
a,1 ,n ,20t, 9 0 HA31 7 VED AD SA ED OFALLECIDO:F04 F. 9 Pz r 69

(22,,:4A L F RE17 F1E R N A DE2j1A L R ED17R N A D E
,: +..... ..............Dispue ode Eentiero var.hodoJeIest2 anlas5 p.bm loElue susbibensu iiu
Sa L,%:-l 1 1 9 I', ''. ,', n, T ' t I ..... ,t .. .. ... .. .....Is B i'bli ......Aiin ral .... ll- rec o e a Js tcin ; xalas pe rs n s d u a i t d s iv n c n u rr a a i d c d o aH
'C.111:.,J5', ',,-0-304....... i, Uit exposi,,,,t......... I ns jt . F ne ari A [r- -e.1 de,...e y 17.Ve.d,.armd sd.alicopia e
S"'. C ,' ..O ',II .'RKZ F- no. en crbasroe}emornarcode C delaprimer:tgrd01...m
"-04 ..... La eaban ,e2 der Ocdebrn det1952.
I'd, I,.-, ....544 M.44 ..:. .. ALFREDnO FERorenzo

It ,t,0, r.,- 444i 1,'.
I ., ,., R ', ,; ,'.I,; A,,,,,S... . .

SC ,.1.... "-q 1- ...ALF EDO FER ANDZ7
B-',,r- \ ,-,,,," %,,17 V D DOF 50 4- 61(ALEt s1,VqAD .Te onP:F_04-:.91 -489ra0-69


I


Afin "XX Cr6nica Habanera DIA

Pars el Hoga 'r y la MNdra jii ti e. tI 1ir, .....A.i
Laa .- I. . .-,- ,I . . 1 .ra
17,-. ]1 '1 club" . .....on...... ..p

",,co ,,cie,,cia ,o '. v '- .'.": ,.,'.,


.Por Marl Racknl .
M a -I a., m igy Il e f' t" ,, 1,. ,, ',' r
"- i ,. ,.. i.,, \ l; aolra 3 n gunl E

I ll JAL Ia- '.
oll, Ill,. ro c, u I sm ? A v sub oW r i, ,let Ju, i, dtow ra c dn T. '2' ", ." -, .
c p.a, IN ALeA.'i' l AL toA L.
M o.I n mol I cu l tivia holle'de nuaue. , ,, ., ., :.. ,,-,f .
,,a A l iLAL IA llLAIAANA
Ar- i" t'll -"
0, e ocil qule D31ll Iumlpact r oell Il gill' Itt lfP e Ie le1 ~ Xl- i ...,
... p 1 .1... t .. ,. ,,... .. ..... .. ..... ......... ....quo 'ell" .... ........
.,14 ,i r., Por t- o I'tl l" 1- ,ln do bordad o ,IIIB i I l.- I, , b -
*A'.L.L...A... A'',,'A'.'AANL .".A;..'', ,,.,NALINLI ,+,, ... .0
AN' 1 A. A I rmLA' IA A IIlAAN al tNA ~l A tI L lNAI A .
*' ' h,,,,, A. A I A -AR .A "N 1 er-'I N..' A.
ALNA LL AhdLAle RALLA ILALAA Aon leuc N -e BAitALA I. b ALA L I L L'',, I.., L. A ,,A ,/ ,,.
NIN IA IaNAA ILuNAAAAAAA. V erLL A L ALAN IA. LI- Al Ill A .'AN
villa d lihm bre, no~l =e e -otu, Amo~s 0 ju fi m ,re,, ),',.,i,.,. ,
r+ill, Ii L IAln L d ilLaALAAL 1-N .a A rlAllp, osd LAL .
oplihl ,lk JA do.91,'lcia him tlec- da, deolD o n H'lalr,, A ,,' ',- ,, ,, , ,.

St. Geor's School L'' ,l
ESLA ..A .,taL A '' ..A.A [.A... L AR... .. AL..... L 'llA.AAN.. ,A ..LL.I N
d L .. ..... 1NA L St..GeA ,, AAAALAAALLAL. AA LI A "',... .
pm A ALAAr hah dAI, ANAaNALA- u .

Itch r, t ILAdArNnel. dL.LLhaLqLA Air-I d mLLi 1 ,A' 'L d ALAAAaLLo It NNaj I A/IAAA'iAtllr
t., . .,. i .. , ,, lr h. ,,I.t I- m all grupu di,
rt r ..... r. las pari ;tie"del ., dci d 'n t ", ,
noLIurnip'N E Al tamAlAlAaaL
las:r ils :i. i.. ,, ...von-.aeshiu r~i~ nes-CRfl

Problem as E AAon LAmico A..... ALAN
Espai-
SI lo~s tlene y doliea pequefiam can.. l i .I. I,, If i ,- 1 S"s J ,,1,
tidlade" en ofwlc~vo par& rpagar en --, .Ir.,11t 1 nia,,1
pl .... c6mods........it +al et. . ct a .. ah .;,: .,.,,: ,, ,
lRegla s s ciales !do.. .
Ta~n malm tmprosilin produce es- tlien hahla rbahHndo M .P.- "'. [sth I .. .i


seA antipAliens or naturaleza. Tal chanda lo que dLCe.NA
S.l InveraA. LdavfaNN NANRl paNa s IalstnanIA
ti-o reslte eon ventla~ayn que en interin)culnre ocas,,i
1labru~quedad 1. fail.ade atW'n, prison que d. 1. vo,
,sn eonnat. y enel amnp~it- cn er alarde de .sus id.,,s
prA IN culL A ININdIL eLI Ndi ar U eraAA RlaN LIL1-,
aLtaN A eLANI deseNN d paaAr p Ar sa pNAdnL A Anc LAAAd,
almib ...dos y, corlesesi a despecho tanetdad tr-ufa 3obre
d, ,las reacc ones per.onalcs, te natural.,. @

The Tarhose School of English
19 y C, Vedad.. TelWfno F-8491 I e , al rmas en
hloderna academia nortramrrir. tLnstrt loc' d-vd-la
na con Frrfesnrp's nnrt'a Merwanns "=: .. F,
Cu- ereallnnrte. er. a blF. g-,' ,," "
Cla.es nglds par, prlolp-a- no.,!
Cuidados de Bellvza


& Ila ons-j-.. 1.v ln ll~t+,.
ANAd.d tiN'LN -6. rAA LI ANN -
dned rdo, H Pfto haslr,-p-r I
LIANA L. NAN(LINN, RAANAdh-r LL 1-
man-rn Pa un solo thpo de Tnln]
fIAdALLA-ApAAAAL. N,,"AL AN'ALL-oc,
41I 111 ldl~l] 1, nlporlaloitl
LaNANNANeNA ,LA IL AnnAAb ,Nrn-
Ia vuALaNa ARAqu Nno A. RAn
en In aini,ildaid In.% opovs conn M
AprodlgN'dA AdL A-lA L, An
LAb NAILl-ia.AlonNA L. RaLiA-.,
q- bllg aao d ,kqmin, dc \arns
tLpos.AIALLhlIt LAlt&dUN...AreL a-
)'or pn~tLdin de elhls, con %entaja
PAN PAL LaNt LI. ALLdN.1-t


p le-t W.eu
A. LA Es n-
AL LA NALae-


Lo prinnordila]e, ha r una co
not-ia bi-n entlndia o rnd
n"', -. Par-. ~q-e .. A-n,ln i A.
finAN L IANNusencasNN iaaLint-Asa-y
perdfiriblrsEl grain, fin, tlen z a
;or- PArqueG-N FLn AA ALAN LANA L
iPh ln a el r'I s n d iet dver
t A A ANmNLe Na11 artLfLcN. In que
n.acn -ereP(<1 1]., .1-o p V "
mn- tc n l~~, N. e t ('11 6 I "In
poco queeI P'Io' era. (eh-,
I.,s ei (t )1tat" cot' 1. epdetrim,
y qne pot+ ello re-lte ,mporta-
'1a 9"qu eteeahnrado con pr, -
dl duc ebuet IA add


Lotion a la N Aiolette
nAu, B juAA' pe, LAAApa,, LptAdn A I A A ,
pV l u lom, e.:[ii;.I s /l(l]d ldt t l ro uho oIpt
Arrr-LA d" ALora UA RA IA A.AA N At
lump ,.aN- on ou ""eo "" "deB- 'h.x ac dpud ua~r..
nad. PDar. elgu. u de -be-a de nt manchen.
M3enii del Dia
Almuerzm -
S Fruta bomba natural.
Tortilla d, plalrnlto.s
BudA NAd,.bAAalaA
P 3tanit6 y bcit..oi frDin
Casens de guayaba y queso crema

Sopa de camaronne.
Arroz con frAjole negrNs.
FTAeN e Ide ALaNgNA- en aA
EnALIada dI GANhINa y
Chayote, r-11-n,
R~eceeta de Co ina-
rake d ho... 1al,
F batL A A N ANNA ANNA G n

car hasa rg sl u P. i+i
FAnALNAN AR1. ,ALRALN N~~ LAI,,R fl
,,no a ,r,, 'IP .n r rl a a
rr~aI a~a d a, do.,
Sa= R4AINAA ,IAAI ALA A. +,n-LA'd
"hnr]' d, --d..I bco ~af
ANEA A, A NAA. ,In iaraL AR I-n+
to d ), .,= ,ALAAINLA I NN N A
BL ARANCO YNEGRO LAA L


RIO LA MARII t.-tN ea.. 2 de Ocluhre de 1952


Cr6nira Halnotra


hi[ Nt AAA AhAAA /NArtA

I A.-; .,
NA L..... ,,
__,IA , ,I-


/I /


/ FL illARA IE DE L AI" I
ENILK!A. I 0AADi .e A S4 I


, S f n ue NelN J,.In IA 'A- lA N' ndrn i AANii.NN.AN' lN'AlN NNA1N I S dli.A JurN.
AA. A. N." rr1.-A.1,IA..l h-, A A'd n /,

I~oln li Ptlimro~iiuiti el (A l 5EAIEII


1 '," ,llcnHndv': de (, ltr .

AEA NASA. A' .1 i,~ rAA i A4 ANN. NA lI.A' ....... .A A 'A. ..


ESTE

IkEVINATO I?

SDE CASI 8 PIES CUBICOS

ModernsImoA iCon frIo de Arriba a AbloN!
11 refrigeradoN m6s compleAo fabricado hasaN el pre-
sonfA.. El refrigeradorA quetInS Aene fodo.


Nv


5 ANOS DE GARANTIA

KELVINATOR: ElP,.I..erFabricante de
Refrigeradores Dorn6sticos del Mundo.

LUIS VAAI FZ IGLESIAS A.-a y 29,Ad.dL.
VARADARO COMERCIAL AS A, T--.rf,
IIAUL LL I A SEGAVIANO. ACA.In I Ll159AA
MANUILLANCA. Nep;uA 7Al L'A Y VARILA,
N NA GLORIA MUERLFS. -A.LRd
ALI LIA LhA MUABILES Y RADIAIAS MALLAN
N I MG EZNJ I-LN NN":... 1LL
(,8 r i 1 IGU ILI.Z Y iNC)S NP,. ll~,5 1 ,
FRANCISCO MARIBONA.1 AA LA y h,.,. AA ALJAC3 0 ..LX N55L AFAARE
TPIAA "SAN RAMON L, HA LdL0.L,L, I NMUEALA ALA L.AAIDAl AA,
A, A', ARTURO B ILONZ/ALERZ NAh-NI1M9 LACA S IMMERMANN, N ,V,,
AL ARUAN N LC'AWERS (,NLA,14 7 AlA a ,N ( ASA RAMOSL13,r1,11
p-1,IA ACC ER IAN. REFRIGERArION L 6%L 7 NAL MUEBLERIA
FAFN'F. N.pLNO NAN o


A" V,


p
E.


Oertas Especiales

de Oclubre

DNar.l. eYi harml.I aa.hImLaCIon
tal U1 Aoada[ Is ision aINN:ca robSloA d I.
prepare" r.astmo almacin y pader. dsarl cc
bida a la mexcaaciaua ,:, i.Ueg en
Nu .r. INR'.e y Diclombre.
S U,.AL d N, ..ade S I A.M, n. erdad.r
m1Lrrta:h:.,n a n.,:,l pr.:i:,s on n ..1los quoI

A.'*.%- A.: o.'- QF.i QA LELA.:a Ia NLof.5
,ALN .a sN aSl pearb.


N


Ptina 1 1


DO 0L ,aLE u
3 E C T Iobo$; ','Ark.DI OULIF
"EAR N A',a en fo
It I.IA llPu I bl MIIIA F 1`1 kA b


w


-,-,-,, '3r ,I .


-E EN


NAAAMANJULPOWLIOU


- ----- --- - - --
RO } IURAS DI POECULANA

,, i i s i., I- p jri.ie lnu
,ee .I AAA ,A FLA.AAe, NAAN,

? .11 / , J., J^ ,...... p', ,r ,i L-l. hl ,,


S17.50

LICORIRAS IN GRAND
VARIIOAD DI
iSTILOS


GE CUIIUTOS
DI CAAAASAINNIEANI, .. ... A.NrA N '50.00d' ISiXTNSA COLICCION IN
VAJILLA5 DI
r PORCULAA NA '
1, ': ., r ,:f.,,--. I LI.
r-. ; 1., ,,s


"nN p'A. L ;n, A. N c- R AN7 p N
NAn.,A ,p,.., fp.,l 49.00
-----....--r.------n
S FINALS VAJILLAS D
-W CRISTALIGTlNA IA ION ,A ,R
A n [AR LIALA LAN


NA I NNAN
r ,c.... R h .mi I, ...... ,w *)'.-t.r d.L ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 1.1r1l., .i "

I ,r.eAiL'An .LA /Ir \IA ,R ,
S 'C 1c.'n d 30porf para
S* q *- p,, o E2,0t $S4 79.00
RI/ALLATA/LRRA 'ANN PRES IAAS N A IL!


dA N AA AA-Al, N.A ,


LI.. R1-UNAALEA ,- A
NALARARA ,I .. ALLA,,,LALI

L.5AR' $7.95

yc/nio de cnooporttandades
maeequa asperan po rusted

S'RVIMOS e sfaIo
PEDIDOG S
A TODAIA JO
REPUBLICAN J A C
rIARIO DE i.A MARINA.-1ue9es. 2 de Oclubre ile 1952


Noidelas espafiolas


S Al Cio Oxx


Coraida a Mo,,seor Papini I Ligera merma en importaciones Fhializ6 la general del Ctro. Astur

l de petr6leo hubo en septiembre P P I,
t.tKI, _
........e oalIianautroAdeHltcienda.RecaudaioGrna El resupuesto Actu"ada
ie la .4dn .r h entrd el "Granada" Ee 1952. regiriE! Baco de Estreptomncina.
ON AD U 21re" I 16- ,;i1951; 210.010 igaloes nas l1952
1, dFite,96661*19r 6... i9. a2. -. 2. "Ina. Av. 1002 .61196 116,178,758) 11
1.. ......... .5... iG' l.891 3 g/ onCae Og "uon' El t d dLa fiesta de la .l4rrti stiicn.
1 .il 6 0,37952.lnaIi15.G si,
t, Dcit .-f ..'.., ],6 ,- IC a ,1: -- f.c IPA %0 galoen as n 1951: 973,892 go- L a fiestaidedo de cuotas
akll,- .., s .I" .h, ..p r ,4C '-c,:.- aer ,et u e 1052. lc t m d ec o a
In I P i;,, 1j i r ..:l-.. i,.',., a,, Zi rea`ICIdn con ae aado actual, .a
IPI."..... .." ........ L. i .....9' 1.. on 21 1i "TIn to1 ,a1P1 6 p1t:- ser rel actual de
.aeLira pars67 ll6 ..21 Y bIe, I 986 99 0, Par Jaaib T. Pita
I -'-~~~pa,ti,:f ,.- III.u- to ieptic..lDrc It. e prscomnbustib dla. c,. r -:. lecn a le pock.t e ".60,9001 I
Ih.II1-,.L.8. i . ,._ 'n 1 In pcrdlr pars d ro r eAsturias,1don En epresentacldI n1 1a Es1uela
d , erl. r I. -a," ., 8; 115-r. I P-'1 o ll n cu = pars e len tildame
d ...", I*I.u. .2 a, .llll"l ", ,r, a ta "nga.olips .Para as D cI9 1 oteF1c- drn6sco La1ad9e Oter1ni9na de Ba e, a Carg del j 1 1
'prep i.'e.. .h .,..a ,.'. c .a U 01!40r Whb~ d a o fin arstavla- c de .ac t.,o cn. a c o cl tor la Is tenta 2 to 0 acodeEsret- urd u Ioz Sev blalto".
.. .v:1, i W l..I i.lll8l. dl929511 628 1C-`-19.881Y19-11611.112 a11 21196111.M 111 e.do Es2leptl- Eduardo 8612 E S11256
i 6 1 1e2r911delj61l2p29to. dIe Ce ntro 6 1 ,1,,O1 n dL, b ps I r e1on nto'dedprimer grade.
,:. rt'r,,. de. 1.. L gaao1, en1rai t8 re6us1 del Cdnt01
',,rr..t..1 2 26 1l 11 I ,'J2 1 turIn, 11.e 16ue 1-preside61o. oN!Ce1lia's adr6n 11Gisela G.on .es
-1 lln, r"118, ,1 6,82d1or1prol titul r1s6c6oftrBn amtaolelatitular 8 de0I 1 1Brt 9yd A ebl.Cr i
,,; ; - A 1 ." l iff l l Ea J o s I m p o p oL 1E 8 dtl e z p drpc e nc2a6A s t u r i an a d o n J es9,s G o r a e1yA6a ul
'1, ri's pa" .. .u"rto -o. u.... .. 1 tsore1o.soft erL 1ruct o Ma r n P rez haeeconstar1a.hombredIeI a1,,En1ater1er pa s, :eI
r I "-r~.i.:- ter l. rg tadise
.. 1...r ..I1.1. ...ill L' 9 6labPna durante et m ea.de1so2p291 116 252 61or9I1d- A v r at e nuellodr u r uIda d 1o r 9represet t i e d
. 1..".,..I. 16.62,...66,, 1a91 1261d6 19d 9- 11II9861 911 1611, 1119P. 1 1. 6191198911d 961 1. .19 sets1 1 qua99 cu196
II ,,1, 7,. 56966. 1 62 111.n 26 1 11 .6d.dr2111, se canal ns. It9a19J2efeu2 d e1911 de o' 19 e1 12 cuan idera8et !ru.e1de1u i.fma nl f tl one.s Ae I a 1112,
.,.r .,:,1.9In.d r 7 0Ik erl d 1e 4 pr-,contald11rdo.a1instltu9 n Mi guel PJ, 16p 11nd 1da yud a dsapreyn- 12vnn191ora l 1q011ey 119ad 1C,-
.1i ..- a r... e ', pra n.. 9Cep o n 'F e rn1 n d ez. I et.a6atu r ia na8 du e1dl re5111 1ndrec-1ve1 1co me1recdta d or1s;1M a ria Lu9d -
:"'.., --I-"i ssaeaildife'r,`ri erra et cuadro de lnformes aes.t oia- I ~vctrn ecI unatmnercb a eeilsd a,. FolkRz.Lia e o
rpr 1 1r 16.,19dsabreIN.aclvIdadesde Ie o gld, P 111o 152dodel Interact d I 1Coa- 1 oble 2 1n 11at8va.2 111: I Al berto 2 i ero y, A tonio 5U1 r
Ih-iIr'i- .... -" nD,,1.tr."I nI oil.:, s yIqdaib edr cho r Ab d respenl L toIs, upropo eno Pues el i~ln iuaulr lcinsIi-ine 1 Ientermo que no puede cu. come Canat O|pt ui
9.9. 219199916. .I,....C16 9III,' .. 1 l2 .:.1p6ues6a. ha di 'erenes8111 mpo1 r-t so.1erArmena 619212a1 aa ar6. in 11 referida1droga8--die--1- e oebellarinac onsagrad.n 91 fgA.
-,,,s "' ..' P '. a y d pIthdsen e ue eed a 1n lt ,t y ome.ae encontraba re t,-felhz mientras IC corrcespande e tur- nero.vspafilt.
,n .s1. ,.Ii i .p~l.=rrn.Ii.k LsF..'he de| m l l a ssr f p rIto Cablhl,min doe 16nalAn ellos"A r IJ& :i ,r .. ,.. I:,,: p. "I "J,' r.-, brervdler; atu ,etraain-de p Yesirualpr,, 1 ea o1g, epea e ac bev; l n- Y ,fi-gurals ale car-c
%.2-1I. I.6696l9,. 6.* 10216 59119 9.1691661.61 9 1916..2.l.. -,6,I 1. .mA. 6969 61 9 6.6i.186.-I Il8.816111.11, 919. I;.1111 111291669 p81- 1261 lll II 61162611y111" '1,' ,69,. .6'. ,1
6.,1,1; ..,,,1'1,L.9a1111.. ...,m 61.,11.11a del. ban2r2aa L de t 6 -.6 6. 1.1-.-,1n-
tlrl li ,l. I|lu I.a.r. .le . Mo ta e 4 .. ..f .." I " p.......eex o e lo sguenesAmstn Fend de MIdoaC. -..die n saInensesernz d Tq"1. = z:",' -ad; J=
P 6 5 99 d11 odr I.6..6- ,,.- endo rech foIe.sana..r- sun eln 611losd21, l dM ldld or2ibuy1. 6.dp9;yeI r.,i,6"I,6' 6c1,,
i-60oI -26,. 8II 1'61no, 61nI a II tin 6*,r- a Itedente 11a ep o 6 1 r6 e 1ne .. : .-..
__________________________Lit__del__anti-l 1101162 s
El 12 (Ic Octulwr en._a Catedral 6'IT ....A... .. .. 6......." Palo-1s661.6 r6media1II..
.6 LI 118.0-1-11-Is6.11I 16raah,61o ,1".I1.c11611.
l...............1.12.16.. .............. .......... a o ... . . .. . .. ".
S Ha Y A -VtT N 1952i.M..... ; ................. $ con.39a3lat",rte... ;[._]','t".j,.'.-. :.-,'r,.LL;..'. C.pr-..............a.resldiend....
.1 66616' 666 LIF 1'PR2'6.A,.IA ,69 P6I81. as,6 161 12a111-2,2 621
16. 166.. .. .5.. ...... 8 6....-, ," ,
K m.r c d cni ,t y e.. .. I . ..r s n n ti . . . . . e. . . . ..1" . ..ac t i" ,v e' '
66.1. -1. 161 116.1.1.. .I. .-18.
PEzlii2 t6II 1 ......1'....,. 2.. ,.......... .... If ......191116.1Coal, ,11,ac0., -::'" .. ... ....:-! .. 2 1 1 218,.9I ,- .6.. ..
-Icub e e J C te r l r" .. en !", 'edeDpt. 151 ..e...1..... ... 1.9663,24185,07 "..II'.'-I...'- I, I 1 ,' ,'::-' I' . C L '. I. .. s'"e
f - I... - .I'..I ,",-'- . .,, .- .....Ii,..ersnas y .laIts.acol.:PulnePra'e"": tc"ornIiaspan-
Mlonscof r Josd P i estatuas 11.16 ... 1...1..... 1.. ... ............... $ 4" ..6. 22 ... 1. .I. I ..........126612....... ... .. ..... .... -11 .. ..
R TA5669IE. . ,, ,... a lvador D611 616o 2dr 1 dl l 1e- ars. 1 521 oe1 6 1661 h'..t"
" 1 ( ('(naI cot lo m bis .ta O.,..rt,,Ca,1n,19....... ... .... ......... ....,1........ ,8......... 6629 ....d.....~16 -
Ofrai iC reiii 1 11162616ri1 .111 . .$o67 I 61 eleneo 1 1626s 19 6e.-a 1901119,
I _1__e ID E TE SU ERV__A EIAR DE lI1__ms v f_ ___tu_ a f 261611 It;II 6 I en i .s s al
,""16 1 . . .. IA'-,' ',' ',," .'' ',,. "".,' 161 521e e pu n 1 r Ie Ar
i moraev n iosd 15 ..............20,3.091 '"i I'"--,~ --, ,I -rI In Par, .. at- us i... c.. i tri stj a a,, ga vine lornd

i-aor Juan E. r 6 I lpir ild ",d ,De n$en 18525.. .....11.1... 1.1no1275,0I m? sna e thno.n.- 1116166 u atr uraes6 de1 C 1n1e28 .T I ..661 R de a tna 066126 91ednt2 1 ..... -!
I jos palpilli gre,,a lit f"Ille ie Drolestooan ra seteItaI y-s-tr., ve d nrtcineo peasos'club inetesepr , .1:_-!-,ra.j...

218t6 1L2 919621..1.6_2.1.0CI1.61.1661:5C. -1. 116611.2o Ia... 1 18.2. 011168 6pe11rC 1ad1'.ptntyI 1n5" Ir-s efr 611C9von
.. I mlnah Nl e nusta epdlia: nam-I E' std ]atau~es rlha Bcuads semrotlaSp.3 e 9L....6_ .. ,... uedndo ge.es Is pe.up.estos Ate1la6 romea-dequecotr.I-.Se.idnderopaganda._ se. r.. V e-,
cn~~~~~ fapgurabimr e., Ia '. I ,ima '.qu s re ;d'mse des oiano Prui d )eyCo.oIerand.tm
16261 11p1191111522111: .. .. I1 .. $ 711,1582 121 '_.''' -Io '---I-ws
p itn, cdow, N- ...n us.d _ne o vca Isd ,r-,e I der, n cabn clam upr;itdsd ` damro 3 d ep 152 .$ 21.90"/ 1d1 rlete a.d 95 G.. .:..,.,.-" do 'Ntncbon]O lrelejeuivsufnoenrSmanoon y.T
____________Y__________I___;_______ 0161.,,L8212161, 1999

Idldd .'s .nd~h~i de~ ,., .... trd...'n...op 12125 I Jalvado r6Di Rodrigueznl :lg 6 6dA1 1-1
66..., 6, B llola- -91.; ca 61a6. Va 111ar
s.~~~~~~~~~~~~ .. ..... ,,,,',,$ .134 6926..0h0 r.,'.r I. :;-,--- --.,-- -._ ,, .... .th h.a '' ua :sa mera-,a -oradC dsin6.oscoisone, r .n.. str sElpr:tdr-e genra, ueJroes
d. ,n. ,,,.,,,,' ,n,, d- i''" b ... u el fCa S Enal -, ail, -- totmado compHa1951er..Ado..fo. V.%,". -
!t_..... .....'n "en'Kilos;' ,doM 1A952 ."....".......d" . 32 3 1 I- _m eb L.d:..-: To. e.. aImIac,, I~ nn, athi- eirnoartistcitaas raea oj- et
.,,,.,,..,.,. ..... ..........Ien..... ,..Pt.............. ..06.7.35,0..1....... I . ., i.,:%" .....I.......'...,.e....m................ .................. ., p .......................

o,-uan,.- .ig 6 666._21116I~.11161611661.2.12.,99 .s.p.C... .. -dr"ig g ue B ozi enr or s1afr8 8 6 L- 6 As" "lde lsqua 66es 1n 1121 1s1a61ran 96 a
I26666,0In Ip16162o6I .-1.: .r


616 116-6611 ,26 11. -6 6spus 2en' 2ae_ r 0hg 16so 6116n 16.a d0A1gr Artistc al gal 1621-
r!"16.1W, T,,d,,m 11 q11,666191612i i -1161o1d 11 616onta6seect1y616$1., e116161611 i 129 9111619 1111919ient 1, Co
;.. ,. 7 16.1 actual 11 -21666 1r616166,616C.6, de.66PI.611622. ... 6627 559 1-1-915sm 166 111p8r1162 p11 IIpesos; b Tin


pFll ................r ,, .i.,,. ,. "rP,. ~d..... h. .u'rd]aSlaSee1..... ..oh,,d.....'........... p . .. ...d. ..... .... ...ld- ..... .- .,I A... ... 6l, 8... I 161 .. 21 182 de1qe 6...
Dr, le' f[ e,.,, LI i,,[,i l W u Nmetatua v ua remplz;,rl a ] illvaraa eGartcia teieonaBdldl-,A elexporaede de amaes I-
traM., n irNr n ,, ', ,,) ascoenaes e n m-oo ndaNoInaor qe Nnras;."', se"roe se cedd Cea d virr n iao is


6'hI.,1,dhoAn"hg.1 6111 -anc( 1) ae159n2 .......6it1lslsde70so,00onndel18,D2ree3.dnGeneraldr1'i......ah' s pe. .8agr1d
1. e il : ,' ', ,',' 'r ,, ,m`:i I uat e I.n a viit Cu a lodsdein s t fn us I O, , ,,1,,- n. ', .-, nl soFe. d a ia C tr pr a eeco e~ s tdelCe ntr e InaraceLt~omarn art e ,qUeenia tad- tm l a'tr reta- o.prji cRui Reny. c-,vee, l ar ri anmd f -e

u;11,,1';!, I.i .1 III dcII I's tL r,6. 6 n6. 1. (.,1,i,.- S ,,re _6na B ha11 dodu.ade30 6216na 12112 1n2d 1eAmb 6, 161 10t 19 612116,tia19 eo L d rV .... d ",d_,2e16. 7.. An m es v m -2119", ; 1
PalH*Iah'eY- rcpapt{m c~u, aetrnos ,, de na des f ti 1, I n 'l' 'ltN agam~ga,~cJL ... B anco eil o, det sugain tloom, ..6.
` .........t6.2,1,nI!:_ ,..1,1af',1,091Pr ne .e d6- 661i ,1atOrI 1 6n12 .0, 1219p21191161d,1612119 N 91 dplg.. it61s116 1261.6e2,h.lCrls1.11 C".A-1Ratio Is 1 Clauda1 ie
'10- a, ......g.d. ImI I., A..,o comealnai ,.. ,d A.honrmid ,.lamlEl Pante ado. La sesuda osea lC_/.' ,"' ,.'r'1:' L.al"."mnsa Cas

not .. .atonI .e.. I. rPc.c .., .3 s d . .... .. l... -1 -1 1..
.6;:I126 26a, 2 6la, ,.- ',1,- .. ., _,, 6. 1101 61 11 ,.1 2 16 6 1 . 1.... 61 1 6 61 1 ,-115 ,,- 1 1,.trnscndeta i opIId
'I,- I.......... IuIt'I.eI-faf,:, ,,l,. r C....I, al,-. 'In "".I .... "I.l,: 'Ili'. fi,' ",_Sit Ell.,. ,s,,n6 doslcotadapilare indtspen n bt e
"'.'o~q;~o al.;d,L I J,, H.i 11-Yn resel In .', he le de1 bcin n sAuiaambsd.tjea i

,h,,al 6666n6,161'666 ,l,6Il,.,216 ,12 d6,,a66. .6f .d.. 6 .6.'r],,n,6..., 6122216216616....1,.1,,1,12 tLn circ11ar1n1n161'O15I1]6il1re1-62o16c1~adcs 6unc2onr1.s, el so1ter1 161116e521 112te1Montero2Roans.91 9
I.. ....... a partpIson ams r ` -:s.ldeneado amle, AdlfV. al
.. . ., o, a e Adu na haran-4e rd... .....t... p esIent "e
,1.1 66,I 616.66 ., 6, 1d' 6 .od6 6 d621 .. . I. 1 . .. 6i-0 .6 d .e.9h i. ... .... ...16 d eI 6616"I AIhll-I'ugesti 15 Val I1Ro san r.
I,61,26..662-66,i2,6..' e ,,r(06, IAl,'c6 d1',6,,216 2delMaa20-..6.16226111-42 1n.I ... .. 11 6 que 6di 61n2e 61usprnder 1tr 1od.6de 61.1hi 61 y 1 1bro. 16122616o211121662.281212 . .oyt
........II .. ... ... ... 2. .6h, l6lal-6 I. ,d ....- .1. Lcul' s Jt... I-A,. ... d ade 1,2i .... 1.. .. un 1re. .....ot .-toa.l 6d e i

6612.6.' t 2 ,,7,, ',bx',,v (,, 66,:h,6l,,1 d:1 t,6:6l 00" y:AI16 .n661210162216n6ue-,. .' ] j. . 6... 6...... lrepo, ldoctorlAlbeL e P11 -[ i6, MI1211221661A169
o. ... 6 ' "'o1m16 ea...e y.. lalI 6 .- '. 6. 6 6 -1.611 ad 'p .1 ,
1626.66,I d66I.,,.. .66 .." .......419y .It..... ..Pa.tic"e,...........61.......I.- t6I6s66 ,1 6u,5ta.. .. 6a,6 6
6. 1 6.d 66 d, a d . Sl6 16 6, 062'H 0 1. 2', 0. 6 o e ,i h o, e16'nd.o u.66d6pah,, 6 6 ... 112.6 2' 8 ed1r 1, Alberto 6l ',',"", a S n de cr o y Adorno del6C .6.6.6r,-...1.66 p6621 1 pse hal
16h6 9 .9 I, f-..y1, 'a "",10ii6 1d,6e!d 1),lsy 96de t,ydn, -Cdoctor116 ",,.......,290 ]a V 6 6 1 -, 6 .
''111616'16161616.:.10 262 61 .1.t;2 1en roAt n o-on mo ro a yer Ma yeraci
I na,,,a h,,, .,,,d'! clgbn. va,o l a nn,, mInscallrs,h 15 -.r-,/\n'fcl at"I ayellah'ta de d i,,, ,. ie,, Jamaica -"" n bre- e re7 ,Ie a.tpI-ionttqus l1.bebf ,act. pe- a uNte Pcmro.a os, sopa~oesIesgoie anme toe
abl16 '1,, on- :6t. 1 2..66 1"Y2 11669-.1Ion.l l 166t'sIugetia alkR, 66.
. r, I. ,. 6h'I' 6o, a a a ns r t d ........ '' "tnI,,parsLlexporrs1676V c.on6s6,1,192,.,6",ueIofrer1211 6en su .se pa ho a li aer A cts ci D a
dL. h 'I ',I] ,,,te e. i, Vp rnodl .rto ,,, I mas1 iscaman eaasent, rsoanle OeRCuAc ,.po TaiainsdoEI. Ecla r hm), I.. f e. I I coMe .' ,,I,,,. ,-,Ioil o ,., -,:,r, ameican Atatqepeide G eal 0estia do
1.nc I I n,,n' I I-" Horde hit, can ld. to ,,mb dene, .,e d a Ie ed~ner. eIn Di rdec ,nnumero -, ..1 7"/earDres-Hen os f nclne ....,., e r,,:.d RsigarodeostomisoneTIs.,-, , ATIO ENRAIn TAgru a 155Cmgo EnrqueCraa m Ves d I

A666ga..7,,o.6.se. . . .. .6.6 66o,,., pueba 1de'6pa, 6161111 6168e166a6 61n P,,- 50:i a;ra losdoon
eI,, ,'6".660...6lagCIniI161616 P121.1 ,f6rE..CenthohAstssian .-eI 12 .g 1 oa1 8.216661s," de soclaos Age nos Cmer ciasentldade
1'6 d262 02d.2"1,2:1612",dki ..I ,.1.2 I Io II I ... I I! 1. h -Ii Od. I I L .66 6- 6 1 6 i I Itin tie II v161161d66etr..16.,6. .qa6s6 6. 6",0
.0n1. ueI7602.1bdle0t..l 6-..6...1"16r'" -p, d, IInt B eah6l.de6L, H666 1626e n6001 51611 116166In6p0 2li't'i' '121 1a6 1Iy I I'..... t. . . ..aa- tr Sb ran a.tua do n l mete... r.. d211 yc o69,
..... .. do'l','01 A(.11 [oSl 2666Dt6.r62 l'I.62 6 y. dem. sJ 6 I. Fl.,' d 611 peto al8. 1 d6. 1 .'. 6 .6 1-16 A.61. 16, ..... pondrI p6 n O ME . ,'s'L1opez 66.11qua fall 12 P 1- 11,e ..iva 9e.
,16 .6' J,6 1 :' l'16 : '1,6 0026 02226: 61-l .,,1 1senA O v 161u1116hos,'6AV1 ,-'."1l6 ,,9 1 .i1,-
'I" .11e MIt;l Iall-,l -oI.que .,,,nI, r ]/- =- es Lln~u-en un ~rle~ne L a rm alaita. oIls- !6.ti e n la noche 1 g ,. ..:-c -
P.11 I".;h'i~l4t,I S. iC tJlp,-azt' d, putovn ai 1 I Iif-s a. ..na eaate n ea I n .na:, ,I te," rdei I. ;ro-,stu

1, ,,1,h :nh,,,. 6' 66:66.12:,,00621 6 Itl1Ide la do upey rg. Ede I .. ,. .. ...o 6. peso,11I1L 21s damas 92116666Alert11',.ue,1no s o hs12V1,,1 e cn d 1i. a susl sound...
ILtI, i. S,'la eamh, t, i,,n,. oca- luo-----dit Iye, Ien,,pars u.. rtn eIrto I,, ,pudoenr n J s Ian per. entre Astur.;m. o,paraIL PIsteri reneu oladun
66':7016 .6221162611261 22166166112112. _2.Tl.6111911l o,',-1169p td61lIs 16 1611,5 11161 ,p..6,6,,6 :666. 9261,itlnzMldondo V-6. -..Ifr_..:,:I...... 661t1amigo111p11566111951116quo


Fn- d cla "-,.... II .dil 'l,, I~aIlua . ha ,. ,mt, ... :,, ,,r ... ...n.u.no l., .,,, p,.u, ,,,-,, electaal .'" oNse'l esrerad ocaU lsforLucio el fedae'aetau.eMr

6,,,,: 66.dI', ,Y,1,61h .II- I,. .,6I, 162 016",66,6 AT,...E ..LlA616 1616165e 1621ue 9 01raLA6mo2t riu-h1.
p":: ""Iv"" Il;'a I ., v .1 ,_oct,,r,,, I. .. ... oI ryI taI ,,.. p,,,rta nbtParaetoIe r- Cetro hasa e a'rneolGaonel .aes.-. .rox-o taatAp Ion ,u adoIe .apalbr.
W.111.h ,' ', ,i,,., a ,,,- ,I,.-,1 ,,b ei', 'a I .s s .I ., ."I .I" I'II '_ dl I t-1AL EGN.-.... ..:-r-EII CLrUB U4 I C_ 3L- Lscm~feo iei rma
J....." ,II, .. ..II. a" e a1-enIr.......ra dll uomitat.. ntreg de talat Vera.
al1166 6111 lol II t~d -l IIC l" 1 6:1616 dIIl 16,16'lI66I .6Io.d111.6t1216pcol2.llI p...6l. d. .-511-31--66I.5 6.626 .A1 -I. 41.11612 21 166. .Idl:- 116d166I1dice. 611ne2cic.,len62d1
6a1 6,,'1 1 1 1I 2 62. ........66 11196116,1616nIn'.5.121961.' .6". I dI ... u n a a, u-. . ...p ..a .
-a:l ......,. \ 1,ll. urt......ak,""u II,,. ,up A "s' -p u ad a s- I e 1 uro ldu d o r oereto deLacht. I d-.U.- .aI- A' eg -re I ub 'La -.I.ca soc dad. t.cets` a l, ..IoeT.dsen a c. ue.a.-ercono..aen"
""'"::""'""'!:' :'I'),1a L It "I': IId...I......', ,. ., 1oIe.den. .es.Ie a ue-r5 I, s ies-;im abans'., .. L..,..-,I., ......... :"I,'', ....... ,-I,] I' :adIa.Id._.L.yIaia. yesq....a aprmsecretariaddi- socCarinJciR.nt ... Snen- a.I"! IObIrap: ,a.-nII. I.rrrn5acObueaegundoer
11 6161en15 s 61115 ers6 e .... 6 dl 111916" 66 d:1 161" 6 .c'1' ..- "' ,1s o do 61 .s s6 n .19E2AE A LAUI.EL 6 de
..... ..... ......"' .1 6 6 62I''I8 1 51,,.' . . .. .:I=,....6.. . . ", ...".... ... ..o 66 '_, 66, ', -
,,, ,Ad",",'I"...................... ,,," ...co, ,, ..Jr............ ........... ..... II i ,,:;. .1 .. ,n!-'In" detie .......__.:. .,,, .......
Reparadorns. segi nIntsIin..'.. elnJe- dez, C onsan, ."su...paender I en o 11,e'bid"-" estiot bas i e l tRo ehsta HMEAJEALcepenidntem eor es Igayei oMnr-
3,, :a s , , n e u d e a "d P n f e d e D e s pah,,, e, r-A- b e r t oI A r c .- I d e Io s aR e Ie s "M-r t iez e r a 2 i, . r e s e o x o pepi n .a s d s d e l a d t g d a d l t n t Be f o r a e s o a s coin neso ri u zy. .n.s o F r n n e
I,"It., 6 V e d1662616.6622,6, 91601.116.. .6 2.. .6rt6,lgn a 6as n. I 6- en hom1pre1 de,2_s6r "" p1m 26--, 01, 19,q2 ..n16t ae -'. T.,2;1 6i.61-
gen .'ra .d 2 \ .... ,2,,6.1..60 ,,I.,, 6 6 6 261,.66I16.. A1. .e... 612- 2 .11- ,-.',6611 lanto po a 6 ''l y M 6-8, 11- 61, 1
A't,1, ,`,lq8n "' (dt l '' 1 d:ic-R'(Ita, SEoHroej i benIdeadhes l sdoniis para e SB cto elD'
I Iaa12111,',,-'6',\: s,11 .6,61,ert ne I.6a..2I ,616.Joe6aI.rr.-c1Cdoto r2."6''"'", ,Ldelo
6r I6L, ar---- 16 .--- elias n ,.'.,6 '""6",. .... 21 ne 11 6 ,12 .1,6 I.1 1- ,,6,-1,,-,11.6,-1banquile1hCe tna6e1a1se81r
It~. ., . . ., ,,,I... . ..6It '6I'666666 6 l. I. t.166.6116121I '116*6 also',.1.11,06126 I6122.66.II I dlApgsnI, 1611 6119 212i12
,1a 9 ,,,q d I. .d I P ll,- ,' r 611961 "18 ,,9 16da on2 ,,6 ,, pez.1.a, ,, ",' ALE E CLI '9 p 6tedE Ua E C e 166 ,': ," ,
16, IIII 826,6 66I .4I6p1 :". A I', d. a1 p1 61sla, 2'1at ':'.' 61662IP.-.r 6r,1 _- 1e 911
m.'., m.I( 1.. -,, ,I h,,,I I ,"" Ji ..... ,,S ,ra ,ut,,it ....sillldMEe ,.do d -- Ir"I :, 'd"o 'nI-M, .algla IeCIup__

Fa2m.2..6,22.ladr oce 61pas Da5 1 .168.5.1-1a112 2 1 6 .2 "'a6b'eld 6221161a21 1 61681611 1C11196-6 111 O.8J8 12111 5,99u6
t~,P,, "'l I- ,", ",'IL,.01. i',IIIN-tt: a irer,ira th" h _'im;.yIti,,d,( I;--: .. ,$- :, ...'cb7 Pt. FI docorAlbert. I. _,I, P.ara. el dn 10ie Oetur e. y dar s del ..AIbr .I Co wlciler. cto y dnt yremtve a,
t, odG,1.IL" a a. Uuhe..."(,ra-l de Cat.oIllca,, -fwl P .' atrArianonha] In!-e I- cnmema
'' 6165.I ,2I I66..- 1- .-.o brise a 1 e fp r encus He d Is. ---1' ......6 2.6_- T 61 6116b" '"'.". '",',.o 061 ct1r 0ht,' d l ... ..tn,1. ...pM.... ~ r- Nte~tol ~h pt1ot6a1dl6 G...61 ""'619 h rl991 16666 p1. 5losS e.I -. ..--6..."I-. .
l -1 ,7o 0 6Ii 6, 0s117l2,86:8111 8' 986, .9- 1 1,6'~Z ono Gn- Pp 1 er trsadad a21.6 66 par6218 66 6 e .2:1 ,en ogn. soda11661 ,,:16 6619 i -,,--i ,,.. q l'
,.,6 ,966,,, dldl,.18661<1"q"lP1l"6....6 It.th 2.,ha t12.16.1 o.r61..........., -1o 681a6.a .. .e26661 .6166161 socios611 661.16916 I eP ntedeu 666666 6 ern
dataI*1.I..'I1 x, ,," ,.I01 leI ,,,, I onl lll ,,ret -, dc Jacksonl Ve P- Tlarkn ie is,,arsroqest obrbDor!..oIo. !Ih," d_ ., I ,I IuI tolosn'I"otr I a'atcde ial AKilduca naPralesoprraord -. ...ar pn,.i ucoIs1. eo : aas romton 2erIorarrahi d

sld (,,t ,l s' ,. .', "' '" .. ..T61612 6ed 66e P r e6 .a-..6,.r , l l..ct r . ..6ta ed.or..de 6me c 2;2 le
: J L' l 'i' ,l,"' a iJ, t 11,,. .I, -, 'elI I n'''p 'Io
rear=\,, de, Jes s F t e as C"ab sacit 'unI c "i ttones a ,g n a o su e~tesss0 n. sde S ued a I sc ados e rian o p qe r elsV i dine atdeCiegtd
'"''a r ''II' ~ I t l\ lcn Idel d y p!nas re adnc"ad nl~a,,r -esocaial asIdrcorned a dta.c., I pa-.P:. du-..t a~loJdiil xa"Mru P ~zd eao
"I61626)I8_I6A.6.6., 6 '62I1 6-1 16,61111 666,6o ...,.. .116d,611128 El h121p6I nm81 1.17', ii s266 9661161.116,,..6..66 In 1.5 s -s ymedi6do1.616111661l12191dlV119,11616ai.1Pan
It c", ., .... 11 ,. 1 F I".. ,,, pI b;:, ,,d, hot i,, ,'tt ,,'r. n,%,i a n : ,,'I''I ue Is ,-,tie- ,a f . .. .. _%,... .a rI;- s "odin. a .haP. per n que sus or anizo ores. ueaparsal Veurr
,,111,I J, Ri sttittis .... ..,,.., ....,s,.ub........ .,.. ...., .... a,,- .....'s ........ me ',nada 1,r ns ,La, -r F-d .oSe _-aad d .. nam .! srd e9
to 'a.o e o. -osnir ,. .ItE .. En a ea e d venIovachan.. ue.C i
6, 66 66666d6I'6,616266 91.1619" 12 '1''61"-6,1''' \ 6 cn a6'e u e r s p nI 8216 orr16J1, es eAL prI.e1rse p. d 1 81211 191626 5
6616 2 6.61`11111166,61"2I1,661111 621129168 66 66m 661 6111 1101 Link66r6161662d0i111686662,Iv1M2e1 16'r9'.6I.. .R,.I... C.....n a-
,.li, ',l,,ifi, ,,LItpc ,Iira cmnoIn Sono
61_ 6 I-- -1.11L I 111, I .....6.16Dsll 121A lAp 1 126o6161n1r116161'' 6.' trp61,7a11 at61611. 669 611 6 18 16619162661621616. I646112661; 616 16. de16 6 11692, 6 111ddIn61p1e61 169119
1111, l....... ,'I' .. ol i-.,' ..' ..l.. t0 e ', ce.da "I -'-"',1va".Swin."Ara. ,,, rl s 1-111 s,,eitie Y acc d s e la divr .- e, nod
da,, ,, ,, .____ F e itr,.. b.Ideft { ', .,I... I ...ie i odMan sdeephI n Ip. I I. th'r,,,aill.,',, i .tt6lo anee,1,
6066'd16.I116,6i(.1,11 .s 6t ..1 6, 6 , 616 AIIIIhC162.18.211. 2.06 A'Y666a161t8IL...1.1662 1 ,-6 -12 I c6166 ,IpH16C ban6662 aY1S.1 . . . . . .
1161 01 Noced, r.c.c. ,,,ltdi6f.,1, 6 ,11,I8.2 .. '1 1161616'1 1666615 2 d2 1 n1' a ro h d ,' 661616,61 6 1161116 6 e 11,-,1,.1,1616A28 DL6961 9 216,,1

..... .. ... ... 7.".'.6121.16 .622116, d 6666h 6 A6n derIha II ,I. I eI ald b le r p.. u as 1 lGa iaVl olad des ea116dDee- 6,"6.16 ::,' 1 6', 16.6-
c L. !, ,I S Nb |"IIt~llSPl{)i'l lurne l"arq.,s';,,.;"--.. I;-'an n ,natr,"i. .rm_.o.I. ..', "_..... ,-,ills ,er....u; ", ',"',I Ir%.
'---"'--:- ....... I' ..... ,,...,Atr.J, t,,-,,.in,,d,,", I n.lf,', ..........deIn.,-',l Iado,a, ....- --...."C.... ....
1 I I - I . I ,3. ... ,,,, ,, , ,ti ,,,,,-_. I III.dl.. u :c 1 h _n .-........... .-......-L,,,
Fa I, f ,J i' D,,, ,...:.,.. ----- hi Ley ra nic. ~del r'.s'ldeo". po Ieere sC c .....tr "'.... d, .... .....I .......e
... .... I L11"".I|1 tl;I' | .11, .....I ........ l , I,,l,I ,,la[~,, -_ d ,' kDIIlnti, ;......I ...... 'Iu,0,1", -n reo La donryada que Ismno Iost S '1Prlo . _,,:',., ,'- r'",e''-_ -
. n I ..... , I ...... a I...... ,,., ,i~ w I '1. .. ....I. ", IH ]. ....... .. .. d r ... o re la d' ,".. .. .caballer........a" .......... ]-- . . _:LI OO k t.-
A a "n' 1.1nI. ,,II.h, ,. \ .... ynC ....Ipi''.%", 'Ietri- hi ( v e'e z aio. itI , P' { its it .. s h, no allo a.- do ..., ista.'.. rCeo n'C EKO POT LU
ya~nn,,' ,.,.,It, :a I ...... ,sn~rhnohm et e f 6 C ilinad ...n.
..II. !... I .- 1 oa ..It......I oecto Ide- PunelrooAtreurmvna-, pa Centr
p : 1,6I I6 'I;-,n fin I, 9 6.1 1.161 9 160121 l 6 116.InIdo 12 e ,,h.ec6 r genera1f[. 6162 ..... ,''6 66 .,6...., 1 661166! 616 8 trnd61 n1628.2.


E~lila rh .:. i '' ', ,' l.,h,, ,,.,. ,ih,*a a I. 1 ,1am .en.se ..l.da n urlcdhpis RmJi't l hlrtnqll- ...-_,,,.,,,. .. .__...._ G'..... lc.,a V""i,. t iates. 1,,, pr. .." Lt, a sm alOqe t sper-quesCental, ne... Sap
I, S- tm.n I I, IyeIe .r I ,!.,,,,,, ...,,, I,,.MI'-,X ., i,.,1 ... ........ ilr.,,. ,,-a r.bl.u,..eorataEcvlr t Cr 'a-n Cy ecreo e e CIro e-t-
6162.161. 6606 .1m-6 1\,....o"1,2,II,6I,1,.1116,,_.-"6,,,16,,1...,.1'6 P LP.1r.162a61A8 so. u1612161 de1Is11619 121.
611 666 1216 61 1101110 1116 11 08.111. 12161611611 E 165218.116166161266PO6.braves.1 Plaid.1s16.I':t1,1, ,t~ls t~,. ... ........ t....... ,,nrde x. lnd dIc ~ t UNTEENEI ... ..... -,,. .. .. ......... ........."d ....p~a e r n t-' e dosneIsl:-'...'LenmoirCa.
... ......", ........ ,'l,""n ', \ i i ' ~ I '' o , I 1d a Er pafqo i. ?t,,n qe d. ..ic ...... ... ... ... .... .......- ALEG RE-i. .. .. .1 CLUBl... .. .I' ".. n a in o uc o s a sm r d n u
h . ,. ". .. .. .. ,1 ,'666,6l6,,,9I .2I,,2,,' 1216o"',. d 6. 1:.. . 61.. ... 211621... : 166116612.1 ,.. .' ''" . . '" '' ,
,2 1,i 16 1 r 61 1 6 6 6'I t 6: 6. .16166212r '''' 6. 1 61er n 2 2 8s-pan12J. 6ie 6..1 -- tie ..d -.1,',.,, 6,5 d .61c 086 que .era d la a-
," .6 ..16 8'1' VIa .166 6o 6 s6 1626 616 --E 6 e ns 6 1E6-,tefirl- -- 1661" 561 upenud 611 966oranae o.A .I ,\ A g'!.N, ", ,' ",. p: I ;_, JJtZ IA hs .00p.,n.rras Nt.ItAna S.A, allIarmeI Wesu enIsAiroacor eI'r'InauI-
ec, ,,-,", I I tie.las A~ I u- s, Ctua1dn Bt. ....,,a, aertote n n n'tie \a oL. rSnne Lxlt nan Campos ticksarI. sea iMlreg. i - ` -I"Vr. ... .
l'' ............NO ........ .. .............,....... .pols.po len ........ A ....... Hoan. .-. ,....nI. I 5.7.: a ,- oAlere ....... srriado a50ldesd I n, ecrgar a sociaal, InrC Cn- 1ez 1eu' 1. ai,. ., ...- ... .In
,2,2,,, .. ..,:,. .I,, "2'. .. ,. ....1-t d 26, '. 1 .11116622161666616616 6 ..6 .1 I, II 6', ... .y ad' delL:a1sanairts2..16 .1 11 111216ql618 15,-an 1or,1 6 .. 1Cl... . v...- ...--i1l6.
..11" -:,., ,,,,", !, ", I rE [',o |3p r h- X I~, iat' ,e ,pnr epaii da "s[.an en5,r I, I,," ...u
n, !hat ,I ,t I.. .Ii ... ....I,,.1 (' m'l ',1 ,,,,:,- ,-,--,,,. ' A .- ...' ,'- Iil I, "r. I.tr. r. ,,,s... ,, iJo dml .1 cr --'amient.
.",11. d.....IN, u ealI de tcla n o tai, se u e ,, ,n ,ha seo, I t nDeo a i ", ertnTcilde,, .,,In.',-, ,. ot apn r n -',,. aecmlt
'I,, .., I D1 D' -,"6 'l -' u nd r e,-, Ad .-16266.I.22 a 16ondlient.d. 11 n.1 hILp : d 0 i- I126 6 h, n e d r ..6.6..26 6 61.6. I1,6,.d, P p 1dN: 6,.. .. 6666 26. 11 6o 6616 ',1, 22 661,, 192 1
2022061 lIi, 1Il II- I. 1 -rw 6 I, I,. 6g i 6-i-"t'616661 u,1. I Pr 6'odmig n tCa il 0
26!2666.,, I6116He6- 6 .0,66 210,61s261.1no of ,6I161I.,8.521 p2r921I11'616621166a52161 4rI 1621,2-6I6-1..6. 16511016s,1jar169sIs
III .1g I 66'llII'l.................."'1616..... hat,6 . 1.61:2 2'. n1p66`1616-:661,p2 1 176166.66.26166-161r11 162168111165, s
. . 165I22i. .. -I I 6'' 6616: 622166 Constant.26216ll 6. 1161I111I1606I.6...III66I6.6111 21912521
161 q 116601 7126 6, 116 oq 1161d62 162 :6066 2Franc 16 isco 6 06 7 .6 Ell I epRa 5Fan26riu
-6i 62261611,,111-0 ," ....doAler-6..id Js av s arin rpr.I6.61Oe'1.I6OM6,A62A i _16o1ti

'6 6 6 66,.' I 6 6"" 1,;Ii ,9126., 119,,6''_ t faci io C I .". Idorigaadeeta o i eceaia c '-'in
6NI,,16.6 661,d 11 II si '."'. 6:19 661661616 '"21''s :gr .1w 1.. lorL I6, -
I' I f,6oce6'.ate6ll a I,:: I ,'1 at6a.166 I2:666-1 10621656916102 9rill6M-642. .. '6 .1 6 :. ,.
S.,, 661 1666b6e66 I66 661 I:..:.....I66.I---...:,I. ,.-.6,6 66161.sI.1I.6L N 56.!, 6160 ','s.,6 666'esons ar I
6666626666 1641666266 .6, ,,,6,f6,:Jet; II6'16-.-1T --...RT .LUB
.,166 -.6I..... H.aa6,. 6-,65 I65,61 1611 '612q91-';.. .6I -__.V
",Ir.l..l ill,. B '',1621621616. Fir...6I,. la666l1
66 6. 6 6, P-6666 6166 Il5 cl 111656 6I.,66 6666666'.16'J' a l'_ ,6t 111, ). -6,:-r..:.,I' l,,a ..:6I...::'..'.;:,,'I 6,d6"15 Illmn L,,-, ls.
.r66 66 . 20:. 7.161 6666-66666616 ......'". 1 9 a). Proxim oin ,98.6.1 p165 11 56 68u.1 -
'6 6 Vt I1N ,61,6s1be].211 51616111 66.1.
66' , l'l6-l,16I12 5a662. . . . . . . . pllpllllls .,,it,6.. I-I-99Joi966
I- I.. . . . . . . . .l.. . . . . ..... . . . 9 II 1628.9ctubr.112 161618cll te ub.218.1166291.66-
'it 6.Igl,. ,6 iILL 1.6 16cd ;,I,.I., s69f6... 169Pa 1IoI '.IId. 10, 610:61 lts.labna elq. sI 72666. Ar 6t co ti bavsPao
16 1 1 e i e ot e G Iij11 1. .. I m .661 1116665 116 .. 16.2.1.6 1-'111 I 92 56
'. r 6116.2 6 1.1. 6 6li '',6 ,6,..666106.:irc.:sI3.12,.LII 66a6l6:Cha.,,,,1"I. .6:.. 166.6666 p'6,:'arl:a fIvI 0l'166,6ic6del2G'.. -d`- 21616------ 521911168 r i r 19 r 9.
iii. r6.%6% I.,(6 .1I c. ,1 16 ..: 6 6 1 6 6. 6 16.1 661666:1u, I M a 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 61 1 6 1 18 I
rI...." . . . . . 'l Aatc Clpi....... . 610665 ...... 26.116 :s.0:.1,116: 1166. I l,91616161816tt 16'-"'01666161'--611 6591116l9 l ll. 1:I.l...16
66,666,".. 0 .6.111.1: .2o.11..1ll 612616 "', . 626016,1.15a,61 129161 I6l1.6s111s966--ii
6, ,I 66,626"66J.121,..16.16:. :6 6126.6 6166. Vi. ,, ,, iela61. ued ltia.-.II 811518.1.1 5-616a6..1168_Qul.'
2'2'q`66' 7'2116'66.1122161622161 11661,16I0,61- l.,1161:6116-i 16 1111
I.0, 1 9 1 1 1 6 6 0 1 0 0 6,: 2 1 6 2 0 2 16d6 I" t"61'o':s11 16r o A W P .-7169rn d d i. 61a p t- 9 16 .. c i 1 c i d e "
6 : 6 .669 8.666.166666 61J051' 6166,,.61178c61r6des1.s
IlNit 666 611 9 6 1 1 66696 1 6 . ... D :. . 1 1 .. I:6-6:6:62et Il 6 66 -02a L al y bral' am Luc p :l a 18. l~ e .d l g~ la169 1p 1
Fa 6 11I. 66:6 DI L I AI :,:-IIO `,:LAMAR INA I I''.6::81 :--1:I662. 1. .. q_96 Para ur.:669 6at A'6P162621


Nni;,;a. nfAlirn


Cavilal 12 [Nolicinq rnlolica III.-SnIll I.- 11, --, 1.1- -I"-


, ,S. .n...19

DIARIO DE LA MARINA.-Jiteves, 2 de Octulbr'nde 19.52


, ". s',,r#nii EA 'f hlv'Ico" rn ln,,,iiii Ir,, ",':.," ,, '

... ,,... .. ,-,.ry 1.1v. .. ,


Pars la Mujer

Consultorio de S(

y Belleza
Par
Ps~ ~ ~~o Is.~la s Sl.
Fit. C,3.h1., noi Scjud 1

fun ,10-. d] r ti.' A d Itn
,, r', ............. d..
.* -Iud 0i,*.. .
-inl ,, hd, quo s- n I... -I,
eO~ll5c~i perrlon. mtentolll C,


I-dilaid. a la A

il^ l~l 0 S]*. Cr O cpcll
n!llIO't de lum debt o ln lbrh'i el*
d.n.r tn el ,e l, cn i l ,s
-,. ,,e. o,,,n l*e,: ,e, nda en cun-
Iars eon. ou ic.na, o o r.sd ,,
N a L cr lcrP.. I.,.cAS'Sd,
I'Lbnorl d Cl l. : "A

SIN. D. L, Victri do )al Tuns.
i riLtcis do Orienl A all ale.
Ilrio crcl as o l.Co A priilda i.e.
dit 01 te Jari e ex neh osr rlo e n.
cedidas doe lgdna exapliloarp.
Cuaa 16 '" clvilieildn tin hablo
rslllutsdo lls taolll, el ohr ,I
Ia erpeclo humata como ell it's
inin cabe. c till oent da-pred';
nS. temn tric x gual. Allra Ill
vertumen no cambinan call cl -Ior
nnt do ca ds peaorsn aftdlcad.
a lu persomuilidod li n~te u ", -
cli.a limpalia. Poares", dopAcnl
ancrft an el {x. e bc~nlpo pi alr
tin perfume--meier ian comblin-
e 6n do p fumes-- debe vabetol et
rpito do I "visit&" mersuai. 0 c-
so, Is eatsurs, I&a sdad que tu Io
au "vlito" mesouol par primers
vez --renarquis-- Esioa datoa per-
miten. unque aproximadamente.
saber cui| es el temPerrmeta. Do
acuerdo.on iscte, tenlndo en cuan-
taS ascldsdao dA Ids pertulias.
.alljuntan a slo de rhaer que a r-
monicen can el temperarnento. Do
esta msners, o esteoi de frasan-
Cie gUe de u pcroons no els
rela do qo de una per 0 in ci|-
uleraio ua quo ieva toucha
Ae Mi. Si ademcOC .1 perfumarse Ia
hace an el -brMsiere, en el no-
cimi Ao de I chbellos, aier .
de I- ore .s, en e, p Mlu que Im-
pregni .carteraabfieor, con
suinra quS Is elenici .s funded con
su rapit anacidn. Recuerde Adc-
-mm que Ia combinacicn de perfu-
arcs debe ser dutsnta pars los ma-
ina-a. que par& ls xirandea lielta
dl Is n.ohe. 5Compiocidnp
21i1. Armanzti'o. Habnso: Fecti-
vametnt a las seis scrimans 0 Ics
do3 aceoss de hater salids do #U
euidado dobs hicel eaominer p'-
ta ver an quA candicer h., paue-
dado. Pars ir a cote rscon-hiten-
to es conveniente llevar :'L el re,-
siultadodel aniUi. doe sangre -
heroolrnm- e el l S 'le
ornas. ec I ,s cl pc.'. 10 p1 ,
arteaiac y se obperoa ILc draml
endiclone3 de" l siarato genital Y
deI estado ginerac.

1Ill. 1. T. Guanajay. Provincla
de ei12r dei Rio: No ho-e hben
dPai de orudir al requerimlento
deacetnItre donde i ,i,,' '"
tite At it. de 1. ,,e { ,.- ,


aludIn Dr.

,.' e p,


Maria J. de Lars

.1, r 'el d 0r.1 I e l1e Or-

.,:C ; :.:. ...., ;ll :,
r-.l~dr. .1 -e- 1


1111 1 11.1', a- Fa r ,l .I lce-.lO

0,0-- *ua p.lbos sro r ' ,
r-ullo .111-.51,1
r 00 rali lilb... p tig -
cc is. oI"loolasO, d I111-- J 1 .
err l. arnl d I a ao 1ct echi c
P-1,die 11 S. d d .l,- ,aS la'

prl Ilc-.lr m er ,lo. a rl .-
.1S4. .illRlo... ,. I [ Ar, l lJ .' '"'I-' tI~cl 0' 0/rl:L i l r x **' ,' "''* *J *" ^ L W
.-i.r. .a l . l i a* 'II l I I as 1


....r..it.did. v ii".... .. t ..t."r, ii. y s u C o rta
adl. or I r Sei, u hl.aPnl 51 5 . iS
cde:a ,.,s ,...c.a I al ...."l C,..h r : s l- i

lrads l., ,, o ._ c, r..].. ... .... .. . .

*,r-.... .. I, ... "',",,' .. .:.'', '",,, ",,, ',. ... ...
1ir 5.. -011',- .l 8 n.. F.1 l i.. . iy, 1 : ( ,I .1 i ids n ule ar'c lo e?~i'ln lTla i '^ ds. Pn r, * ...- '' ,..'* I0 ",, l ,a.' ZU ,i,- .-,i, ,
metundas e o olstsrzn e d I inndfea ie- ^ ', .. .r, i i %1 '*' ** ... ^^J -- ^ la ''' i
hrl, Ldd quoers na t eraeda e L ,,, r .., .. ",e 0:.... '
veiu dd y otr s Incmlencacinned. Mlen- *...... -, -- L .... .. r, ,. i f,, ,e. .. -,. o ,', Loa '
toss ben o atumbre ya qi ue ha
hlaormoa ldan d a q e l J a Ile no l' i, arto Cn '
teaSb mayor aIpartnta ela mIr i y l i ,1.,. I" lvula Ca e-
pohub caon p aabra- rspcpa as- oe
tId compileamenate liusiada ac Is
oplccida nlrlor. t', ,1
m 1. -..
.,, ,,--..,., ......L i-,,..,.iUT"


1 5 t. iC i G it l bo d r cbi. r tro-il .* b ,,|lo i i ,,. I Va l t nt -i' , e,.
oitid. m aile omis Ar (abs. Ira- __- i i-e

rdri do Oreant: L slalr -, -q l ,, ' i"r
.clas prar o cdad Ac I sas Ar- "v
besecrseltudlada y l'aiIad ay mu.
la ten srn Isu a qe e evb o I I.aou lai as alm-
S cup aler aaoim alluidad en l o e i
peex~lai~ nterior. ...... ..- e,,,'1
LI.


2154. A. M. stad Cub aProc -sela
do La ,sano,, N a...is ar,,olblse '",. '', '":'-':-
etlirptr |o rlIies april que a I.
Ins lda rlz s a sl o l b"te ph l. -' e .d...,, *a.,, as hogb a qu a I
ic o p pars i cra lu y d ehad, 1 i]l- nnaba su ha rohesic deA fisrc c
esm cmrnda r ome sleda y llcadi. ea ,- .
reca, sLo qaecaeceslta es reonir- .I .
laenlla ,i. prDeas dclie rat bllamea _.,I

tree C..Gs on anabunant.Pscpuede hI LItort dT l ho iral Ace li reep,
clonesld. isroblla.doraco vp gota n L ca nol A alar sabs mrr-l
tiriala i ear n ilrrse hiln soBe e[s c ah i

dC155' .M. San.aGa oal La Vide la Cw
d U La Ialas o l: Lo flasr, auqul
sPO pair lotenl, que continue .a gIrl..
parrvariesd~a nulloo aa dead 0l De IhIelesrosadsi el rurm dr a
deu n ise a o Is pll l ia, y Ade ,l Ir a o eihr t IeI
Iorres onrde ,,deesr datesld hla,1y-
,,rdicl eta e par e especIsial T Abe la d, proa lbar, h a, -
,I hlea h amc Ion laopaeu h lea- b I P1 pro danca dcl aladn,
cr tAon l B.C G .Adenrr deiaspri- Caa,,
mercao AIe. da del naoclmalentoNa adredln lpla:,ra Vs
iptorat ru eiC ontan, Las alas al e ae rrL e d o Fe onr, or, Ia eP drlrp,,,Ils "-


der -a Isaurgeair ptencrana
c-11..ortll... mlrdel liow E,
reala ,aaauarada aaasldraracue
Ica C.alare laantens poa 'ee iola
frambues, sanrI DoSaprop.ados pla
la pielsirisuesra. Deb d rss
daado suavemente parp lueslur.la
comnatural. La exactliAd del
t.; se ii. .,, :
Entonesaa e color se ecrlende v
eaacotrs el mrtlz peculiar a da
Indlaldualidad. Asi es conae debr
dr,, lo,.,.,,,. r 1... . c,,


MADAM-E--T
CR C ORA DE LOS BANOS DE
:u-,,,,,-,,UTIS, ,. ar ,.r
! .,:., ., .. "': ,1(,.:.:.',, ..l ".t ;*I r t l l. . ..L B E ER

i~i } .-,:=,cisaealpcrlllrl lraI los
I r o." INr ,Sr t- : ..AA... .JE8 .IXCUI.

MADAME TA
......, u.1c. ..o r..... AO"' *ut BTUDIOi CaU. A osquina a TEM CI
S, a ,a n .a .edlp .m. y


-Zapatos Ortop dicos


C,.,.,,,,I P_ ,,.


TB y rataw t < ton rai yrdls nn, r., .

S.a. .10 70h. T 'pl alf ... ML-il


SMAHRAE CERA Y CHISTALdo F4771
Ft-ra d, Al.-ndru $
... Ion d; la tard. 2.00
&NO PA A LOS SAXON
JLATOUJOS'

AMAH-R-A--
E3M Vtdado M77


....AOF /


^1 /f~ (T'T^(


IPERO QUE SABROS0I Inaugurari una cocina
C moque_.______ gratuita, el domingo, Ia
Cdo aomoaqyspAooMt*csto I Liga Antituberculosa
do toeroa y juaoo canr do -
La doctor Aida Fr,,.i.. c.
ame do puerco -- cons ldentA de In Liga Ana:,,-'r.r '
bueolsnsp cs onada porIns Regia; el ecretioarioa d eoe .- , .
tor Arnaldo Coro de: P,.- .,
utoridaddelo IoEE.UU.- ctesor Raulin Borgei. ':' '
mlrataclaaonpararamllm..
y exquisito Jam6nHormel. aci6na dec i"o Caclr C g1 ,
esa instltUionIrhaaaona'l,..- j"c
uazonado a perfecci6n. eit aialdao.losenfec.. -, isa .
deoIlaaocalldad atac.a. o a.
Praiebe SPAM en sand- enfermedad.
]Pt~p1 SPA. e sand- La coeina gratuita , ...j
-wicha con-avegetaicon--aa Ia Carreterao de Regi l
huevo ...,SPAM e deshce El acta otendrlua.. .
dominga, 6 las 10 a
on 1 t bocs d tiemo y do He aq ulel program .a
1. Himno Naelona. ,-,-i r. E -
sabroa quo e. Pruebe hoy Infantl de Reglb.
2. Aperurar del m.-c, c
milmo SPAM. sideni d I Liga,,L,-,l
doetora Aida ern rap:
3. Entrela de diplamaas a c d
Ina obra.
., -- M 4. N-mero por 1. band= 1,1 C1,1
HOR EL P-2amerrcan de Reg]s..
S5. Palabra por el doctor. Ar..
aI a Coro del Poza.
'd actor Mic ei Herreocra mnib.j r
esta institucion.


porn solud, prospe-
rMad yVcomoddad


.;;- 5 050 --
IDl oiosr.. |
E A r.e A r. .. .-,ad.-
CENERAL ELECTRONIC po.
.F-:'.a dir A .:.- e : .
La a, aer.orldad desn-, ept`4

11e na sLora Tque deTrr
t,.da en ia practlca.

Modclos de dstAtasc capa-
oldades industrialrs y domes-
ta,. pnstalarir n-ay--sercO- i -
por mecanlcas especsahzados
Sohcite iformes.al telefono
M.7995


GINIIAt IlICTIic CUANA, S. A.
P i.ry Ar,,,,.,. ll
La.As.dPslhno 5C6
hs.l.llso Ac E,,l.


DE SOTO celebra ssi 25 aflos en el mnercado


iAPROVECHE ESTE PLAN ANIVERSARIO!

Equipo bpclonal, direcci6n hidroa6llca

VISITED A SU AGENTE DE SOTO (HYDRA GUIDE), cristales colobar y
y cristales ,l6ctricos CON UN CONSIDE.
RABLE DESCUENTO.


A-f ('VY


Cr"rsno i- hasnrm


I PULSERAS Y ARETES
Con Ornamentoo
de Flores

]Elfiloplh ,dy ,,geiom ...... l~minaia
verde natural y royadn da*o14,quilaita..,doa iro
cAhiolA, y a-i.,, hi ,ta ..d.. 1 Jrarn ragaloa.
J RI)YHI 1A 1) 1: 1 iNA CALII)AI)
pAA CAaLLIM00, .** I c .r. I.i.* I o .tiao
Ik4 ,, ,0. c-I .I c Y. V
P oIARlA B ROO M P. 4... -A ,


t. A


MR al molor V sw-lmzdkapy-+


L-A


Crinira H1ibancra


Fm na. t 13.


(it, Honor


LL I"1111IIIllUYI ['i u
En lorno al ailtimo prograrna

de "Esludio 15"
Par Alberto Giiro
f- R -.,r r, p lnrld, I& el'l-
1,, i.' de r -, ajenlr r, 3 M -

i .ll, ... N.,u1, i. 111. d.I.' -'G IIII 11 dc cM -
A.Los Ae del Compeonolo do
Base Ball a I.s 12:55 par AI
... ... ..' "'' CMQ
' " '" 3 nn 3 in 331 1331'v, .. .. 33,do
'a IaL 3331.1 3l I 3131331 33319 de9 ata3033'al 3p3pl3 1 33p'r ra a "A
3r3d333e1311 .1eri1 13 CMQ-TV. r" 3 1 3 C33d3dW3. 3 3rnv dadl


I nttPA.....


Pm1 IMBFAUI l ^-^B'^^B
KAPn$RAMO: Lu. tt$.0o o
C fAMONAS aIl UN HW1.0y.1 N1
SOBI05S 1

'AlMA il lA
IA PAN'LLA!

,,i,
Scaramouche
PA l hi bre deuINS rM ,IG- en&ur


PRECIO: Luneta $1.20 a todam horam',"
OMAN SHOWW3.30y 9.30 t
.R0 I.,IASEI,1A I A RAMIREZO33oIatdoIl.e
13 tOLITA MONI 3I6FX V RAL:NA OtERA
.A111.1 CAMFJO r---nl CHUCHO VIDAt uiah-, n
9.39.33rd3 y3 Andrl, y dr,
MIANANA VUELVE A EXHIBIRSE
VIERNES "LA IMPETUOSA'


A-M240. M-4078 y BO-4314 Habr31 s1r-
O131p931133 de 33n9.9 1193 l", bu..
durat+, tod. 1. noehe del Juv


Al0.-CXX


Apencer Tracy Katherine Hephurn


Un. 9t"an lodu06an d ,DUVIVIER
BAJOi 0 -EL
CIELO DE PASnRIS' -7
LA PELA COMPLETE Ad."dA
WALCOTT i MARCIANO AEBENCIA SAN;RIENTA
4 HOY "1A0,A"IouAo" "
RIh T-d v J11.- ERk
.0d..d, NPIAAORAOAE RIIDA"
%AWL eM s *V f. 6bA LA 91160 AWALCOOI t MACI!ANOer


I i r0 llIt AIIII,, yDon.-I er.l i
Ad""p'+HERINCIA SANGRIA fI^Bt^/ 6 jA"
4AM63501 1 lA WALCOTT VS. MAIIcINAO VcT
"lm' "SUCIDIO IN LAS VICIA$"I
W,.,*l LAOAB PILI a WLOT S A lIN I.a Asoc. Ciibana fne Artistas garantiza Ia actuaciAn
~~-- -- ------ i________ d Alolodos los artislas anunciadoA para la gran funcion
" A'Yo <'! IAI lIr"'. e 's Anl liit l iisica'al, ptroh lan liniI'i id'l j 'neve.s irximio en el BLANQUITA. ;Asisla!
AIII 'onAflich dAl l' Iris 1'llIlh ilA'AA St.A. t .' 1 A4ll', lla i'll 1A11t' C pl333 i 1ub13le333 up 333'r, ,Garrld'It 3 a P331oml' 03g3 0G lht.1 Re3 3C1b1l,
If'o 'It., iJ lliPlll lic~ll '01a lwlbninI, ,., I u, I.dl-tible, i,..-% d(v lit n- Mlinulu Ft.',.itz++M.'Kula Lui- C.. b-
osal kIAA IAIAAli-A A. T imA llIisiIAIIA 13 Alt'('lll Al 3, 33 3 ,, 1r t ,-3 3 It, -I. , t. ,hI doO. ltl03 Al3r333 33
333.33 333 33311 i 3l.33l3l3d l p 3 333333i 't' I ell t P, Pe3l11 29.3 R elJ613
"3'Yt,.u -333 1h3.33h3t' 3I333' l.. 33 I 3.. ,133. 33toalal.33 l31.3311 frt+ 33e t 3e [ 3 te 3,, 3 3313333 V 0l133.~l 9.331y, 33up 31,td13'
Y11'. 'I, i .. . .'I. .3t I'. i Iii, I 'i, ... .i i i, . '1. . I
33I 3.3 i3333V..3...3. 3 tl .... 'i,3U3IV3'"' .....3 i3...3.3 21, 3I i., 03 3333 i P3i1 i133,ii 33...

l'3 c I itoe- S''3A31,ed33313 p -111 d,,3. [ 'I 3 3 'I ..
'3.,, o "' I ."3L L/ , .... Al' ... 3. 33 33 3 3 3 1 A 3 0 3 3 1 .. ..... .. ...3.. . . ... .3. 33... .. . 33..
A31313.3313113t333,3.,33,3 .333 1 1..,1333339.3lt 33333 33331313']39333',, i .....A313
3i33 .br3 I33l3333 3 33 33Itnpo ,-,,3 ,Il[ b3io3.3 b3ell- m3 alracrno. 3.m.3 nr Zn11 13 o33 33 3R3I- ,L.,33 l31 113d1d13 331t0n 33 9 1t 3.3313,
I ....... ........1.... d, V^ ..."- p w lend. m -r . ev rPnr I., tHH.-n


9.13.13" SI ,' 3It

3A11 333 IQ- A C' 11,3.313333 13 ,33 "'33
9opuhar9 33 3 3'1d)n ) u 33 C.
el ;allegn bo~d,,+U- in Ul'iLr'ln a-
mlna], nronale Jill p iu fe-1
pre3m1 3 2" 1. 3 3 1r3333 0'-
mosiale i lstode-,unaarwn deAr-
ad.3a,03I 1,l 33 33333r333d11 la3a
t e 3 1 3P 3 1 3.3 e ,

13 11 l p 'l\in
de11le .-n !TI"rPrm r; -(.t 1hguna
rsma l+, -. ,, Lou 01-me O
9ChC1.1-3 oO13 3,-(.33 101m 33 2All1a Va3-


9.311330-33A3L 3'l3o, 3'11 31to
ma, soll-ItdA t 'o . a i -il y .-


IA leA A1-'lAi, ~' ei-1
t a' e 3l 3 II ll'~ll I'll I lA 1 A111Lodl~
t., h+e l p ialn ot vv p!~ i ,
Cnlu '.t~:h, x t a ). -~o1n3,, 3. 33333.33 11333133.33' ll[)
1133111 33, 1.33333 33, .
19.3 I ",1, 31 33 333 33313pa
ii ;, t ,, i J l, t Lot t r l l
Br llllL,, i 1 ,L i C HIu II Vlla Qu

0 All I.-.333;3v,3. 3138. A, i -d.
3L.3 131023 393331 3 h333 ll Ili -3,-

(rllllIt"l'rcz M irandal
111111 +'('Iir de eh t iv111,1ls
(IV oficio, t',l 1,ht1,'u,.,a

A Im iI


W.. .l............ .....' :


PAYRET HOY


HERNAN DURANbe I tao+aj r, oe'la dde Hl

,I I l',M IRTl L I i, I Cln.a, .
I lL'M BI.RTO ,I' ,l 'l' 'i .I Jr 'Cce moniai'* '


VIERNES y SABADO en cl CONEY ISLAND PARK

Por UN PESOt.ene d.rechoa Un SHOW
2 PESOS do DIVERSIONS ! MONUMENTAL IL
El pdbliao earl atendidopor lam ESTRELLAS mis famosa
idel RADIO TEATRO v TELEVISION


flU Ar*aauiL a! ,. 3.. .ANA GLORIA
6REFICH V yROLANDO
HAVANA CUBANBSO'VS5 Reves del Mambo

1EIID11IIII I1
fVFglm


c-uii~elt. IMQ el desfll d' I'll
pr ....... l .......pon,.bl ,d"~
pr3xim rampeona1o profe3 inIAl de
ba7ei hat l que empezarfi el m~e
proxiruo 3n el Stadium del 133.
Mafifina. vlernes. co lcurdrrn a este
progr.ms313 lsi3'op3eta ri'd1lA dlt Clu"
Clenfuego1 B.0bby Madur0 .3L-
Parg y,333s313 31 *6bado, 613t1-
r3n A1 o13 Peqpefi, Pepe Rodrl-
guezy y Adolfo Luque. del Club Ma-
ri3o1", y 139lu0.e di3 a. AAperaI
de l inauguraei3nB3. dremose. '
euehr[as Ins 'ces de Mario Mendo.
za y julio de A eAr propletarls
d. Club Almeared 9.33n-.ma-
a,'inliAIA e .n Ia pallanA15,


Si Usted Quiere Penetrar en el Misterioso
y Ex6tico Oriente Asista el Proximo Lunes a
Slos Teatros CAMPOAMOR AMBASSADOR
MODERN TOSCA MODELO ASTRAL y
Emoci6nese con la mas Tempestuosa, Ro-
'mtica y Espectacular Aventura
# EL HIJO DE ALI BABA con
TONY CURTIS Y PIPER LAURIE


aM-224 HOY I
CInAtlaa desde Bi& A2 3.d.1d-Ar o03-didllo..do
PROGRAMNIA DE ESTRENO
RITMOS EN DESFILE
I .a J blsio& rfiea d, I. d- ..a1.n- III-m g I-
ico y muy Intereante. A LA SOMBRA DE LA
NIMEZQUITA, 1meno vlajc. ASS DEL BILLAR,
bueI filmo deporltlvo. JORG0 El. DRAGON. dl-
9vrrtldo1 eart1n ll oo3r1 ACTUALIDAD ESPA-
tllA NO-DO, ACTIAI.IDAAIDES FRANC'ESAS.
n d 1 deI o 33ti m 1u9t TAen loT no-
llill'ls PARAMOUIINNT, METRO, FOX. MOVIE-
T'UN1,.JINIVERSAL y NOTIC'IAS NACIONALES.
ENTRADA: 30 y2 T cu.0


HoarrIE 3:31, 5:30.e, 1:0. 10:M. Aire onleiclon.d.


hIF


JANEE WYMAN \ j
; tU M Jl } LEW AYRES ^^ XVW ^1
N* A M AUNlCO P lONANTE,HUMANOSA SENTIAI' It,
ET RBA "L AECCAONADE L.A PAN9TALLA-
AI NE NTIIABA SoATOMICA IN'Wl Maiiiana grandlioso Festival diel Artista en el CONEY
17Ut HUt XLtf LO V A ISLAND Park. Hoy y maiiana, desde las 4 p. m.
It Ielu ttic l1 Miss Luxe1,1 Ma a t a 135 pi" de altura
-- '-" M al uul3 3e33luA y el s ado, dae M u om i i O al t Con


*1 cuu ru e e Itt 1deW a iI nb na rll- Tit.' 3 eI alde IA T. T3 o lea, t c oa
+ +~~~ ~~".e et ttel, ,;, e, IConey 1,1 ldPohdor. eI frame, y eI Potlo u
m a El ltorbre y gor" r de' tohi" S 1oN ha'" o coi0 hattele, Defiles. col Rlta:


.. .. I.ORMA.HAB,.ANA ...1 ...;T Mar r. Trioalu b.
&',',;,,,e '11"o' ' O l ' S o P . .
u. F"/I PI ;I a a' ~ a,_ p, 0 3 ~
a'n12 del A i, kE.
MATE11 6 o os Ad i. M A. m ch Am a doI
.... 1.' C" a. Pa A-iisted sperba par o ran
a,,, ,. Ftl rtLsien. La Prentleln.
da nt etr dl vieJn artlsts. l-per primers 1'. en Cuba de Ml.,
dehr, perp., ndquderm boy v s -it, Uxom Ile union mnuier en el mundo
P NORMA.HABA ~ ~NA i.,lOs (,Peticket, 9qu anI pnd ... 10-9upoTO invadir fl tet~enO de lm.
"o R letp dva or do. ', V. ,, 11i. aut jectltando -l -t tr Tt '
Nf,4 CAM IN O S' o .... -... ,s :..,- ..... lto emu+, do 135 V -.....
-O LI ,oo por snlnltln nr l raal . .
O LIM PIC .. ....I purde nh.rd .... r,"u "" ,, 'rd ..... ..1
SAIRIfA HP Ir T e' ~ lelal,"'fa .rit.;, a Piles rn0% lntnrme.% do PAP (@i, t.-
,' I'll II rrnnIAn W i ytod d Ids d d 3 v4 e Oetubr, liar. ,
MONTIJ:L In 11 'rsel slm rne dn l B'770 B -3822 o e .Jr .
I i i, Ctubrt' Monte uted M-3076.,
;. .., Montnia russ ron La dlverln rsiti rll n Coney Island


I


mflimbua y mdisieos

Temporado de In Orquesla

Filarmdnica de La Habana

Per Neam Benites
Fr, La.ren.:r, efect,-da er. e ,-,i ,6.-,lci.lentrio cn uns glrmi~rl
Aa., n del L-~ceu m. Lau, n 7eu r.I, .ar el lbu'M adeSer., .1'ElT, V tA
Cul 120-0 e3' aC .eIMe I '.. on.O. A 3/,aui9t9von
F'il I IIIIde L. H.OI.I.m r. :. Er, ia .'imm ia emaa L-3.e in misll.
po9l3MlT13o3dOA1, pie..,,RI, ol1allI-'a.
. pemense pmrel.amrl b@iva.I r.strtlmerml,%e
,j0r Bor1ll.5'a a *. a n 6e r ,IAo-3Hl:m at l'aI Mo1lC5.
pitt@ dlel D-ii ",: .....o"1. 11e r l
-a 1". coi -3 1 JIF -, E Cur.,vi ',' 0 10 Ao .-.:lc., r ... Al a dI I l islu. I. l.- e.i. 1 .- r -... -,, ,1 ,c I...i- A,
i. .i ,Fr ., - i. .L "
.. .. ....... :. g. ;, I f-; ,:
,, i:1 ,]l~e..l~r~i 3r r.a, ,


CASABLANCA do-Claiguly,-
1 ORtNTE d. Sigo d. C.0-


I 0. 3.i i e ,' ,T. l- ,: t, 3..i 3~S aro I ,e n l a rVboore gl l
c c, n.,-, l- o L r' .. 3 ,,..


3 *' 3.1..1
n ACIONA L OY . ,
,o ,-ECON A, 1

(.. l JR
Ct+e ;NE 1 Nr,


Ounn lK ofajtai A'ej "s>b .1 Cil. do Aaurlma" a obl..
r-toMn rdifot batll Ai do *asXquitile SIDRA VICTORIA a to.
Apaina iv AyoA culeatf Acaont o NI mir d-o aca -(00)

Con legitimno orgullo PAYRET y CIFESA .estrenarin
el lunes, 6 de octubre "Alba de Amnirica". L'na joys
del cine hablado en espafiol. ;No deje de verla!
Arenasa lI faltanamuy poem dlaseahoraas I produc1orm, quolkalselado
par. el maiAs grandloaso event cine. In historln nos han dado un Coda
;-alo'Igr ico del aiBo. Nada ra I a xtificadoI unos Reyes Cat"liCqs no
qa AI7no '2quo el estreno d3 "Alba do menusfalsos Y asi tldo un reparto
A-., 'i'a", la m36lsgrandisal produc- desmarecedor dt elogi s
'hleltallt3 r0111l ltido de Io 1's- Par. to InIraIIzaidn do "Alba do
F, ln,., l F.ms, dirligidA pa. Ama a" 3no31 s 30sat1 6 sfuerz. i.0 at
I'111 '11~ derd y dor 3113 1 ett3333 d1 3 9. r co a 1 d reproduce r mat.-
6b.913C3 61.3l3 ~ 33~3tl
Pr e, 11 i.. p. m_ I," ," .. . o na el III.
Id la deta-
...... d,, , d rda "Alba do
3l'1. 3','d "32 "31131mrn
,u -, .d-., ,t-,-, .. .. ....,do
.,3333 ILEA h~ 1 A wl,3 d... ...."Aabt 1d ,,et .

maras oma noIn han hecn ata anterores subnerproduccioncs.


Pigina 14


I


k


DI '


3iae1 na3 "e33'5.oMA.,Il3t3r0ad3
anrImer ator hJiin got.a1'.auter.-
iperamentn y de sus ilmitilad., re--
rursn~s, en tins acluaciin ranndo no
3rnord33anaria emoc16n, n el modo
tr abeqg amrrms ll x
33p,31ff33e, 22 ua9.pr,,6 dichI
r3nc33n. Normita SuI2rez2e3tuv.
uyarnd n l.., primeras !.-
"ue 3, 9.p3r, n an 3cmostr3 13O33in-
3r31hdad, 3con 3u3 repr1o.r de'dc 13-


,I I 14DIARIO DE LA MARINk.-JIKrse 2 flo Orioure dIe 197,2


Tnlrnmi Puina 13


Programs de Cines v Teatros

ACTL4ALIDADES C;RI5R0\ N
ON |rso oNo M -0Yale'.4 0. 000 'y0a00040 0, 40V0d.C 4.t 400 1 0A 2A-li..,u.. 0.4Tat00 I%1
De0ad42.0..20 4004040 ...... J ..... 04 44.0 P4.. 040 r. ..00 .0......4. . 440'"
1403 400AN ,004. 404 Je41 t2I. 41 T0musto 00 049044020 'IN442
0L40o,4 040.'r L0 o0L0 444020020220 0 ,, 4 Jo02.4.4 r 4. 40.0. j4..44..'4" 40,", ,., ....o ,
oh4.o0400 ^L..o4 N.2 oo '. 44LO 2U .[ .... 04. 04 04 .. 4. ,," .1 .. ... ... ..'042. ...0...
IL IC rn Si~el rn r 7 B ; ua ,spol. IN is L...,;; TI, 'is., Ms. l .LI
I.'t,204r 00 L llI .l I' 1i 4 0,.e4 ,4ir0. f z BI . i lO 0044'l 4 4- I~(Jt
lthl r ,1 25 B |... pI ,, I

ALAMEDA INFANi" L0NA LI E OIGIO 1
61, C lall~atiu I rP .T e d 1--1I nteInfm it' Ssliusln t 11n 17H NMIIn e AninaegI n N. Tel .- I
l0. e-. 1 I, II.~~oo z o- i.5 IF0..40Z01 .r0I040000 ..... 20 0I 00 o "C 5.00'0 2o,., .. 00,
LAA .F _1`11010 u.11101 ~e*OK L lhs 'IN11":- nit- Ca". 11 u"'
MaIr I" L-1,.,==. 11. -6-.,:c r -1 ;-,IS ,' --r- .1" "' N N,= "' .. Fil"1

A 1 K A Z A R 004 00"4 2" .. 'SAN FRANCIC CO
CmiesVwfa LOS A NGL[I. E 2202S40
A.D.O R S.. OR 0 0 0404444.0004.0.......................

& r 0 O4n fill 44D'IC. 04242I..2 0 44
"'.10isI0Cted.. ..., toeye4Be
[.'.'| ,," %,.:" i A t. 1 r1 ', -.%i ANTOS SIIARI'Z

00 lii pooiH flh o 00,0 00400 144, 0
A MN4B0 ASSADOR!,"k0L--0N 'I'0Ht300 .4 04 ..44....`00 0 44 0..... ..
coa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I O LOS hrATEPsmre IN rm1m O3 ..r ..R mar I... ,N

:w 4L ftra. "In W00'imll 044404 ll
P.. ,J u....71 l IAL V N ,, '.,
boo% 101.41011 .'u. ":2.:. STRAND
A M B AHR F1
?l ";.,, V ."'0, .k":,' .......0 2.440, ..... ... ... 400. .. . .' .. .
;':4.'.40. 420000'" 40. ,'" ., 0;" 2. ,,' f ".' IR It O N
4 0 .4.. ... ., 2r , 0 04.. .. .. .. 4 ,0 ..
's Val us s J i ,, iodhsr 1.,- Nl,,r .Ir I .." "I1

AS E1 R-BICAu FL! ", -...' .4 0 2.' 4.-"4-l. .
4,a0 ,1 t',l-2F,0. NI 'I" AI IR LNi I I i0"N . ..
04000; 3... .

A M..... R I C ........ A as ': ..... er % m

GeiANZ JA CezP Ar- HE T .ntcnta M III,~ d -IN s430 tleer. AIR
or.C. ',-,,'.l', CL OPAT A Ho
0340, 0104. 44PM 4 0 M A P. .o.. ILisSnrny'-
DOl E.40010003044.410.44O4 4 4Iaa(sn UNIV E R S.AL1,11.1 .d yEl' bru bs A..". y R Ir ncTu. cnM r n. , r.- t
OLu NO.a pe...Jo n ZV Iu e TO"T MeOetDO .. ....., L- Talbes'an o .... ...-.nto 0,,
4,44o000' a 00 42 4 040440 .aore, 4O; 40 4 al o ,y,1 .4.0 toss 0ooo 404.0 004
36______30AM_ DA Ipto 0444440s04..EL3P4.
APOLO 04ET O OL T N 040u41004044,444044 .... ......
MAN.ZANA lIE S A.,.AN 0Y0S400044 3044
00tantI do 0 Inte4-- Tt -4. ...-.T1.0 0-04l4 20 A4 L 4424R a h a04o0 3 len440 E40 2 lt3
44to 4.00 MI Plli.. 04040402 403N 000-200MA 00n Ster0.n2. yde04 y44 tr-0 30. i 4004444000 ne. Caa~
C.orey A APA HE 4,4n4eBN4c ny54D4p Dtic-I..N4DOl.041 43010e40-. n i ['O Ro at
J. = ,Jan ~wt ob.oLund 5re1yL."eVtor1,Cl. MZ1N tyhf-AR n.bCorAel W1, M a,: V C T 0RoI.
44 00lo 44 ".0 tr.1o 4E 4 0 4.A 0
A ..LA T I 'Seydeh....,y... Us,...
DEL n L "" 7.,T.1 1nia)am d lmn. X40
1000 Wat000y00 a4, 0.o2o 300 1 0.00 434, 4IS 4 e 00pr0
AR""NAL

Aoo do. 0,.4.400 o0 04.0tle- 0 .020 4000401 04 ooRnl 003000 ii004 NA Entre300 d,4304 40ue00044.404m2.
fLoodo- 4o 440 lE 0 ,44020 204300 00 444044004043002' .. 0 00 L '40444 I0 L04 4 20.4o 00
40,002.004L4M040 "LX Io 4u, .AP 0 0,40y44, L.4I, ,'0 yrSEN- 0I 444'

ASTRALL METRPOLTAN-,, 3 N......
o- .4 4-. 24 4.5 40l, i---,.... 00 400 4e n .0e4 0440404230 04" 444400 0. 30400

DO U 8 (. ehu..0 -a l r . . rite, Dr
AlI VSE NI D A I h Scot- y d ., hil M1 RAn Mark IF ................ at.. o ..
700, J oh 00 ,L0b .0 24 0 43 4 0 4 2 \ Frl a e wa
0140e 0\010alot0140TAr- q .4..04 ...4 .... 4444004 204 40t4s0

QUERO TS anDJe[ RE T.161.R U-445d1`2dte ~. Ami. merL k l' ...T .11.' B L, I5,AL 'o R, A., .. -., i.ppme a tul El .

A T KL ANTI RCD 00402 440404404hll1II 4440444302.42444404440404
i000 _, 111:.02040 c00 4 .0I.,Dayelrs D 00 lr t TII 10 "hde00 0 -rt1.y, 04in44400
.. 44L A Aa rehln4-0de 40l040 .'e~", ,'r0 C..."d -
0. . ..conJ ...4`040w toy .endell 0n.4 Cubt.40L4ESP0T0 iA 2 4 4 4 0 0 0 440 44400 0--0. 0423044444

J........ jotr...... ......... lor.... Bet.. ... .Cre --I. ? .1. ,;
D 4.0. is y 0' N ellon ae40. _NIr 3.A otl P "T". 1,",, i 1Ill, a lao itent a rt. .
AVyo EN IlAt^ . aIRA M A 44044424 04r444. de4I.4, 3n.4E
AT~s L ANT I tb -C %"EE D ` 'le.b.... 1
O'lS ,I?.I! n 1 *J d. oTye. F-31220 M I AM NA I A o ., ". V, . h. te, 1h lil,,a
PE A % no2 Raes.tTt U 1 1, !RENA
444 L,4y40.4. T.L1 210ryBELgas CO A N e
0E 1400'4 No AM0,- To. 0 N I 1 A 040"44 4
.140404 ~4 1 0 204M0 IRA M4A4440 44. 240 404040300.o0

A"L ...., Colu bi..TSMon.... ty O .. 3i itlr~ r ,E :ot.. lla .. .J. .
00, 1 44, 440B004 040 Mon004ts.2A;. 4 0043 n U4 0e e
DEL REON YTA co.n Rica rd Towld cPLM cn Drode eln y s otos cre
Fe FIE Lu Ans U RECUE- teh. I FAVO .As. A--En tre dl enos,. O so-
r .HawrdbPgg" ht R I DayPipe An C~mar toBvle.Lnt,l yoesFo e a teyau nts t r
B t~eLA SCOA; Nu`i M" Pr., Bills.
40 Olooo 4,4,4044040. 423. .1604 3116 4 y 04 04 0022.04 04I, I04 -. ,o 0 4cl.oyia.-


srul I.N,. 430 Co..st ,d.--1`. WIA "I T ,,.N A C.' 1 0 N ;4 -1;'. sr,;"..... -.. ""T ........
D e, e lr ` O n ~ le ro yN oo r'
'ade C e o a ra d teti -. . U|.- r-- ... .n.. e m da e r

0 11.11 L"."10rec ls to sild an I.,umyr ul roJ,I 'ma'L DE ine, I-man cn lt
i r~Nbes a cortSs
25 4 41 o 0e 0400 0440 00. Nut-420r L, 0444420le 4440444
CAMPOAMOR 44
0444ir, 04 y 430004000n 244Jo 0 Pod 4.30.'0o444ono2 ,0 quits0 04 00400 -1044440 0 040 4
yD n lwrnl 04.,430 ibi0 t 4,I,,e A L4.44Bel 40in4da, 4munot om
CA RNECITO P. NETil N O soala. 403ai.tdern
pelea, e110 PAD0'0M0 lan.4,A4 0 Lune- .Montl4 o40ros,4Lunet mayos o,
ta 04 lon0,42 talwa0434 R420. 04 o00 0 4 40 0T No 2.0 .. .., 4r, la l 40 4000440.
04 00 4 00 0 1 l pod lo 2.s 0'r0o 4'4 044. 400,, 040 04T04044-ch 004.04Boys,0i442040400040 4304300040044 04,4,j iperando y asuntos ...rts0

CUIAERO2CAY, O (Pam, VLMPIC 4E4....FVORTOn4.re dog 0e0.0Yo ;
00422 land,0 o Little.04 0; %1. 4 4 ..o.'d, ..'r 4o4 04." 4 4 0 eer y a4uno 4 0 00ort0 0
I, .r : o., -.I- "uno aoto.
C4I44 E040 N, I l0No, 04440 4o o .40 0,- . . .0 40:I'Isa I-eI
044044402 .-044 0 0 ----0. 0 40 0401.1- 0 P odL A Z 3004 i. 400 ..- .......... ......
De,,de L00;3ObE~lI-N et Ison J Ie- ea1 1 30- NTt-erol. e9-1. *,- ,, a ber y sAlmta.n
pol. d ron300404,044 0441004002. .IinDeY. Mo en 04.2400 de40 30144
p.- -0. e0040004 .040 Boloooy 0. 0440N400 4 Ls2. vu0 .44 30 4,
CUTOAuMINOS PALACErlo El 1I_- PlLe OSCRdDAD c rIJmes.Wy- it, IInlal Cim,-ae
Ye L.. 4 -. & M... a No. M0, 0,,04,RD |O E44 0 rO .... .'.,,- '4 ,,,0-" r 0,'. 0404. 0
4 R IS t0 .... 0o 4 0 4 0 ,, 4.30 Hod EL FO--d,. -tu rn,,,,.y,. ....
L "IELO D- PAI S con.1 R.[- i te Au R"" ,A.T h:' BAL S TERIO on Geol e I~,a.. ,.., _- .. ,.
4 y' D a.20el.... .... n rtel ,,1. ..... ..... .. .-. ..
G I p W es ten o In] Cub,. EL n 1 -11,sr is, r r. .
how conde it rs lifeavic n -ittle-
A 'U S T O ', y air". L"o us ..Y ...S, 'io,'
1 D UPLEXBPoAyZ A0B0on.--NtI.n41,tr]a0a0d:4III
44o lA 72.40l0004a040. 0402400042. 002 4 I0 an4 ,.,I,2 04 ldedt2 04
00..0.401 ... 044400400404 n`st o .4 R E42 INA400, 04
4400414400 r r ,, 2404300022444440304 Ran aa r~l 4 '1' "' ',. l n t-
1, ,o Ma i ,.. C i an bl........
Tait--"' ..:. L: T'3 .- m ..d
St4.044. '040 I 0.L 4 2.-CIE0..c 0I.40u. ,
r ~ ~ C .. .... . d, q; : '" .,,, .,,r
F,.-"" 440400 A 000 40444204
116 T. I' tq.' "'. .. 1.... 1....., .. ..curh.. r


004 04 0440 -FoO-oo, 00.00- ,o 304444 4,440004 ^ lo: pn4oor do 44,, 04444
4,404' 4.42.44.04 440 HEN A 440404040


0.... .,0,, 20 3l0002000 2400
51ltb i clsl. e.A 00 rsoN o.aaa 210 ll~. -Tot l~ M-12 dAI4 lV F ,AMI pdrit, ,n re~
Ites.t, las, 3W 0 -N, con^ DR deINS.. 130 a 3cl .. ..
L-4;. 4r 0040el44
1%.R V El. RI U I IIhlelr '2.4 20y,404 . '. . . 4404'. '0'uyt1 ~a:trt: 044
4'y4ai 4 1 4 4 4 4 .. I d
00404202 0. 000 1400 410 4o

-urn .1cm T Elu t ,. ia Ca" r -AN Tu ESO IGCO ElL rod }b-
is LA t.WNRROA ..iNegro el onl'en;Xr1
E E D 01 d. --- 4 004 d M44.0.0 II D Te il 61.
2.4440044 0.4.030RADIOCI 151


S- a.,. -' 4 04441rotal .4F424130 r
0. 4 4... ... .. .. . ..0. .0220
,nNo\ "c HugAh4NA 1 r04 d0440,4000
FI{A N.SoTo E0.o1".~0c00 !DI VeI4.% ro E .. I44A... 0, ,",; ....0". ,, v," 4 ... .4' ,0 0.4 ': .4',, :' ..'" . .."' 0' 4440. 4,' 0 '.0
.,.- 0,,,,0,4, ,4 '4 p."d,04,2440444,430404.4
I'L RE NC I A L 404004A 400,30b40 .440200304400400

to.I o Oo4o 44040, 10044.. O opl.04o !224.


044~~ A44 11 14 0 N I 004 I r4044004

042* 4 .r.ai I~00

It N 1, A l U R V E A 444040V03204240244


Radiov'isi6n
004d .0001.4'lr.ll4144 00104 t4,,'
4042.4 poofeol, .,04
CNo aici i

d4c0am0e4te dood Ebbot rield y
0ankee S0d1u4 li Serio Munddll
do cl~ O o Dot 044 'T.1-11-11 p 024Bern. Felo Runlroz de4cr2be 0lo,
juo 2244 iolo e .00400noo2tr04os
i0nnl4n4c0 de radio y video.

Ide a caen naclona de qltl or-
-600444440 044, 04440002 442044204
c0434pe0 300040 deoi 2 es0s
weolter 014 extr4ord222i4lris en2

olreclennto Cdeand AEul todFi |I
4noch0e uolu cho, con llbrlto d
Leonardo B ,oble, porotalonlxado pr
0Rafel Loiro y narradd por Ibr.,
him Ur wln s a.
-d".L Leyendr del Porro Ptkinto"
e0 4l t4tu4o do fl obri uo Gupdr
,Arl0 que a tit noche ht= nueve
Recuerdo" p0r CMQ-Tel0v|4i4n.
SU r rp0r00 ho ildo oncomendodo
Minil Bujo-ei, Pedro .Mrolln
; P40n40. 4Ic2rdo D04nt4, Oivl0do
0C4iro44 uo do lo Voo. 4 0per040004
'4002 4000000itM 04r4040 004n la
44al4 de 4Aborto AlodoyeoI eon
dinw~t exrMrdnrle
vida do Oniln oKigd" ,ctubre sa le-

4 4r a 4404to2a nrdesa adepla.' oo
4 n4e443a I4 42 04c4 0a0ro do no24r
L a ,1004004, 0440 40.tl00440ad24Rafe Linrs y T r arRo.
him444 o 0400000ro Angol 600404
444r4.04ea10s do]400 24ti0in0 4i
e44,44.0rr04n art4ot1o, porlodtot~soy
h el200040oydo.Is cloneIdlooGape
Al, qnasmiorita npchra presncuer l

2440424 do eoa 040e4034 404040d0
10I 044 o Io 4 r444 m3 02oale do ln
4ad14 y4 ,4 2040044044.


1 1.. 0ea lU0l40.00d0n0 edoe '


Min InM e ro M ri
I Nas2 pi., CQ 02 0l4nL0 4, o04o
h,.,0 0 '04 ri0 o 3 se.h con e euyl
3a04t04 So toulb 2e04 Lsgoolon.
-aqEl do .unlU 19 de oct Mire s l.--Ha deoertldo 0400'20ra 44404t2li3
04p0,44404 de de Nlc2 o4 de Uro oy
,h- ot C e, qruaio 20. 34ue002420i4i
4200r4 4044rtp042 ,. "62 Ft44a2", r do.
nue 410440 62042e2244 do n 204e -
-La k~end Detsportivode CMQ-yde0 can0040 dol 2mp0e0o.n42pr0-
4440404 do baoe bolt,
--E4 4040 ma0nigf41 0d0pntables0den do
044440 44444 Casanova.0 24 04440 Too-
tr Io y A tuleviadena z. d u
ba tEer sta noche a laxinue er, e

Lin 16 illl" R11 adsJ c Trio |Ol pape
en se do00400o44 1n04q4 do h-.
VT 12r9e p. R ., e pnar e a nal4r. r

44,444 04rd0, 0a44os44e1 n "ntopo044l
anj "'.4E4 i 04 -T40 0000404 4 u. oo -
ArmVlend~zytas nueve yGeradoa
deIntoSe ttuan"aEl en aTV". "n
-Hlona desPoliehinera" per usa ac-

hn1040 esp ,i M04tha Hntaolalta4
prl* rt b tOd icOhi Ucea
Ioo l icu l 404140400 040 342s o v lot
sr ,2I0404 442 703.04"De 4 0424404a4.le
04ro4404 ag do P T4444i40i44 n par4oa4
hoy. CMQ-Tda, epriv.do nQ

CMA VICTOR

ILO IS ToUSecn pet osr -
]1.30 Mldease allr.h allo L


-oEgoaosaoodo Torlo tooIdo-p00d
loop .CMQ.Tlooraiuo
el be do Canal6 e
e B u ,Lfl,,Beri. yRed

I fi. T noti-- ac~arn o ae
44004 L0o4t0ero pM4440u2e40do Ii
LoCutor:.M nlediig" fecern
41404 ,4. _oso 4 n4114,t242440044


444 24401444204V,400 444404444444'

2,404z4e4Polic404444"14404042.4


rrai"endero, ld A-.,,. Poan ,,-
nizada Dor Armando B-anh y
Adela Escartm
530 Vailedadde Fllmicas
5.45 Lot am-iguto de Chchi ,.,-
s0 San.ra. Lucet0 to de Espa,00. y
oSHer- no. Cameo
6015 Av2nLur2443P0rc041304do 4a
by, o(,5 y Mll Lokutor Edr.ai-
do'Tri~fit Produce Roberto MI
6 45 Un episodio 4fil4co dfar.
I -1 el~aDeporha Jes-I., -
1 Ma04'00444.0414444041044' !

da y Gab-noDelgad. --Iet :,,
4 30 40 34Allb0 0 2u,43 ,u0,0
cu-rteto L, apizDa adr ,
Marr
I 745 Noluicarin CMQ.TV S,; r-ro ye VdrCM
0 15 Drumentaes.
0 3044 040.4 04m11 0E44b0Fr-,, 0,.04
Murl z Iletrpreta Pepa Berrin lt
0L0o2, R4m6n4 Vt0o.,4e4o4 ,,.
br ,y u-roCMQ
9 (X) 1ltIlmo, del Reuerd,, P :e
44404 "dG,b 1.n4 0 ,4444444040044 4


"a]ydadlperr, pr, ,s"
Interpr40c00t0400 do.god d4. 1,' in
Bujones y Pedro Martin plut -
P30 Programs con 9-And,, la-,-
t4 44 4 0Mder4dor: Juan Cr4. 1 ,o-
outoer': M-nolo Ittlestaa y C-l avo
deI Mearlt. Produce: Rafael D uany.
1030 Box"o Guantes dr. Oro Des-
de .1 P.aclao de I., Depor1es
044 004 T' l
AL f2n004,~ 204:0 0404eo, 44000 10. l-


LOS440 04 0440404 2,043U0n124000 Podio-Telis4o,
2 Con4 l 4

do '4 P.l,,a, do oopopoo,


I Inlormaci6n Cultural


El Circulo de Belas :.

Exp. Hownaje a Ih


Desde el edificio m6s ,
4rlcs V 1 aha o del mundo
I r *re s i, .....o. ...* ....u ..l

Rco nilic -, -4 0* e :.-g: .
* '______________ (** 40 4.44 44 4'l-*1--*

Por Adel.I Ikiime -m ir, t ......... .4 .... .....
e-1 h w 7


12459 Pb1o Medn y .. .... 444 t . ..-.fa ,i edl. ., .... .... .... .. ....... o ntedo lo. ....... del0 4 d,, i
.0 El M uood.'.,"l.... .-,, .'.f. ,. . .... . oA 6
.l", , ,, -'as. ,I doOCTUBREencontra060 6s.
I I 40"4 .'0'4n drec0nde0oida entydiata 3 b 4. 2 ra 4e0n4.ex -. doe25 ariculos del mismo in-
.1 5 -lltnlmi l NI,. dln- m,* ll ea t o ny iS m- ;. ic ',rr". .. teri.s qua Asia, y el resume
e apr1H04pdn o 4 opr, P4..- i0. ,J, r, r ,', ,
00404042rr a pro2e0 r, e-* . . .'d 4 i b4 ,, ., 14 do
.040Iooo,41n 40444004 l o....nte0 loo 5r 4... n tP- 4..4o.' o2.04 ',0 i .00 .... "
4 15 Gula de ..,Pr.s 2 atodos a comprobarto; potM.r ue J
I 30L A ore{ "I"iI el, ,, no Si no hit. conc rt -r30 - l. '., on Kc.quI. .......itc'do............... ............. ................ ,
419s 4 h4r44 .4 044 ,,10I444 .. I'l una4144 el44t 44144e. 022 m pr0mo 44no 24,
4de M 404014 or ue u n sue t dr4 4, 'e40..... 0... .
al con.rarIo4 rues0a.0 un0 lde os 044 4 0 442 .1 a. ,t . .
5 00 Action en Sei..... ......iedades que Its per. . m ... "... .. .r,-,, ,a -611 1 ,''';i,:,,= ,'::ue'-
do Invictaan cansp iempor4 0 d qu0d o e 2 . re
530 La E 11ueltt1 frecuen4emente4azotanIs4obr ds cars.vposo de4 .4.b... ,,-,.,. o.dodo Au o
lo-obr-o do 4Id a Potize,imuy eonoido y ldr, a-
600 CIne Inant4 l culture, zi ncporques o habla &bon- 0 ,F." .. b... .h 'a 2 P4do enel 0 0neroq de y oneo-
dondo 0un 0poco2a |odnvet0erado4 do. 0ncam bia 4 o0 2 330 do. 20.a1 4442 qua3440 4 co4
30 dAventuras do Paco Pope y preotiglo. 00 h0bob4 dormdo o '.1&0440 0 le a.0,-,0v,., .u-, 2. 3,0,= ",',4,e 0,-, 4 0. 0 dn n
Pipo an "El jinete sin cabeza"' : ',|,Sh~tf )islp
4 4* ... *4, 0 4-4eI. 40.l 04,-,t 0r 40l 00I444 l. , ," ',. I, e' 0 ,'.=t, 0 = r,0 2. ,,u20 ,|440:.'.
0440 Los0 uenlos0 del buellool0011 I.L.. .,,,,.,a... 04040 Poro, :ro .
d ardo1 0 Casado. LC 1e de ..o42 2040'.W? egura04 n0 leen4 en .. . .,a. is
anest m 1 lpe a z r -.. _l 1 ,,,, ,_ ,:. e e ,
7C e alenlb artCndra E m adi n. paricular, pra s 'I s l afiittcaz resn ,-- = a aI. b
K~aer Abero oadre ellgeneraI porque uand. ddentro l. h rA i.Stpr iC-LecAc a qu
7,100o0 aooo IoP o4 1 034 ,,044 -420 n0 4 -11.t10.',",Pao oT., ,-oo ad -

430Y1m,4t0 ..a1
... .w,",, ,. ',, .. .
I4104o444 1",.440011-6000
831) V -hIl I n e r- 6 odo nu-,v ntento o- i- ,. d a la I,r I , : -,, ,,,-
304 "0.40s 440 0 lIon "'"., 0, dlO1l0n .ivoable..,4 .~ o 0444 440 42'4 440441, r eh lc14 ... .= .
' ... ~~~~~~- ribl, Z.1 h.'.tro. e a ' a tu ad d aR a
.%la,,, ehmar. 'E,,ahdo ld h rer" .a ~ r de.I- que I- .. ..emL ie- aerneP'etT
d 444440 44ne 04144,l n444404I. enn h0De4t' t 1 ..... 4444 04 0 4 0,0-44 r0. en
M, .la i,...n.eP hh.,ea. ... 4 en... do 0 .. 4 n 42 ..340...... .. .. o 4..... .... e da
una s U n ae p ca egor d qc he b o, v aae e proed~ r agrruan
44444 Mloola 44a4n4tl10l n 4 i .44. Per0 e 10a4a4 b212114, 104 '44440na dod o 044 340 14qu 1 4en02 20104440004044 do 41a exp0 0n aue 0er4 do mo004
HUMARA'y LASTRA . . . 0444 .............. 04041 40404404 40442.04440, do.......2..0, .
".04300Patin0I'-44040.0 a1n 4 s0 eYe4,enrdi. r 4 1n Mo40ea oud o .d tl e
i .... eT'' ... l 'i~e It il Itit [f I{ ] lu0l'0'004-0J I00 ,40 44 4,2a0hes 4044004200.. y doe'Podro
LJ I e o bo4 d14.o. 4404'l 4,'. ."4r,40 *4.... 40.4qu 00 04. 4 e [cl- I .0 0 4 .',4,4414.4444 440', 4102""-Pa1 040o do-d4bu4or-. -
0,h isu .- 'de ... d.. -,4e.00. 4 0 3 Ioo010444 4, 41p4104ue ogab4d 40stn y 000 0444u 0
RCA VICTOm y LEONARD 4 o.ello 00 4404 44o044 No 4440e202o0 1q ue044 so1o 0 30040t44140 0444c 040-0 Ar pr hope
4004 0004 c0014 et 2 lo ue t uepoo ci6nI 4004004r04 04lv4444 0im 04004ao c
HU/ A A k0.,,0, ,. 2,0.0- ,I B i Aries 020. 04rad0 d- de 000 I ZX, .i posabh, 44u0 00e40012emo0 40400 L ,a440444 de.4 p m. me00a re-
4 JI mu4ho0punto de il4a, 0202.040 14de,4-1 eonte 0-,0c-1nombre4-puss 4n4re 4 0,n1.' A,-cdnd041A pare tra0t0 r 4obro. 01-
04- @a-.-- 0--c los p40n 2 240440 Too 2s1 tor4 42ne4b44h4424 0 or0001401 44d0re0 -
04 00440 04044i 4440 404444444404004 0.. 1..' 44 P004040. de 4.
tore- ?' das trs ao e ais.pha .N ':]-

toos queo xhNbnaPe' luremo due"o40400440 o n0 pe,-044t40444nuents,
** dod.e 340 040404uyt 204, 4404m04.3044 [b0ert4.:00 So V 4or 4Manuel41n
.4.1. . .o, 4 ''Belaas A 0Aicn do 30441004 044d1 004
0tchas00040004 deusn 0i.' E .. 24044044 Gyoy 20 Pr4ide 04 4404430d
recne expo siti son0 trai 044404o4e44 d 40403 te0a4Na04 onaM.a00 3:20 r.
|,, ", =i i 71"08 ni oras e d't l aeg oo5 r
P-_-- te, lot, cu. a ,-I Se r i ue causura olore o aici n d
termdaco qe tab Jso dendr ,p a a u ryI- era 1e Viyobra Pen n&.erse .


&t4...


;, i


w/c y ar'


S 'I S i,0o .4.. /44/,.24; o I//7 a 9o4h do A-, sohog.0 ,,q- pI'd ,,d .....

El DIARIO DE LA MARINA .,,a p.4licacih,, qu.o 440- p-5-1.,l
0ol 4iodo ..f 2 a 4'4a ,,;,,n 440 A0.9a. D r co040, 04 A0y6ce 120 3qs444
/4 .0r4040 fd ,;/;, 0,n,,. h. .optado .a DIARIOI :~.4 c on 4 44/-dad.ro
dot;04i ttl o 4 / /4,;,4404


Un Buen -Hoqar
Ncccsito un Bucn Pcri6dico


._ - ,- ___ i ________ ______p__T ^ -


&nn0 CX


Tealro" '


..0rneiereO4


i


I


I- F-, I I ;

PA.4INA DIARIO DE LA MARINA OCTUBHE.2-DE 1932

La Comiisii, .Asesora de .4dedosEs acusada una!Sellos de correosen piwenaje alPicadill Crio1o (.dic4do."I"or
u rtar lS Drs. 4 bal i I~l tr te ......,,.+redel s...,+.d,,,n.

reteranos iorntla deelaracineSI:ov.nb dez Cafasi No vale la pena ............. ....-
Ojv n d u t r de Aun om ...luopcresn oieSlua ild. ............ .. ....91....... ..
r,-ble do lM.;narlia 3 Prm~edmn m. Io
u lt. I II, ,nrnl Gobierno por sit n ta 'tsriari;ni Orden n uniormaralInspec ore tde SaII idnal. Por Sergio Ace hl 'e o LAIr i nt ] r do
-poecl. sarlt. lag e d tJ
#- ,, II ,,aqu .. ,, .. ,... ..... I ,,,, InI u IO mil Pesos...is report tin 286 .....dei'plii'oIii ........... .. ... .
..... .ar ci iis Paii ~ r RosleI rire ll s. bllfisdJ. Po. ,! I~ri 5z Cafi~. it& 1,oo.aleIalpenani
. ..... "' .. ........ \ai6sej e de na co:,fiaasza R .16 dl, D'&dl O [ MA II .O ..1 .... '...... r... .u1..1 i. q........ r.je.....
......L..MA .I 8_........ ................ ....LJ p.- .. IA o.... ........ .. .. .. Escuela de Belleza
(life r ..a. c en -I;a"," B a"joIsa prrdelr da l d ilr J.. Nra...a c r.Jt
,,i ,r..... S h'.'l -7 ,. .''',lrJ'A r.1 ,A. I: ",...s Is i'gz ,' t ne Bs t I C t~h led|, Cornhll'=rEg ~ l,, ..: S." *.e'a,,n eI,rpenni,+, eirh 71, d.msr7
. . . . . . . ...."... .. .. ......A ., R a sIg d . -. .....rR- -i, .... ... ... c."dde..
r. "........ ..l .......~l..l .. .arlw l. .... .. ". An P otoIn e r Pl5 u 7lIe..'r, 5r,1.
~~~1 "o, I 11IrA all. no5 5*0.l17-NI.. ar 7;
S ,..........7,A.1 ,....................... Ar "" ...................o .. ... .. D orothy G ray
It. ~ n ... .r ., ss ,tAnrlist l o ner a no -n oi...omosague a' '.1 uA- r ll 'it ..' I n l~-W i, ," .1 Jle dee

i --i.- i......,.ld I...ll 1 ., ,,-.-.,...,..r.. ..l. I,. ..... ,..,:..,1. .1..r.st* d.,Ams pr tvo.....,
!I doA=r.t Er._b %GinI o 1, 'a75 a. 1.d~l f~il
rin ElJ oa"e.,.rooractrr -, A ,a ll l 1r .
111,,aFail,.'-i. . .. .rti.tesdAmA Aletll n u rit. vr oGSaiyd s .. 7
A adl rto-. r r t y Is n I ll-i, *, 1. 1. 1 .7.J l r, r .re i lA if clal :li 0.g
L i,1 I Le-re A11 1M In.lIFodO e A. c dl N -. peut d Id e c o A prolurd. pril
cC i i., er -PrII resHluo ndl rrr ot r.7aAi I,71 vrIa alara d .sda Ira
nteses cc lale or i f I 3,.aDI .v,,.. dr s -c jaitnIa.r, Dl c ha *IA Ar
... .,,,~ Le '' C ort.r enIo r, t, .,.,,,.,,.,.,V,, ,'."arnt Ilr ..l,,y,.., pre.r.arte Col hr
1 .tIIrI 1r Sin -a it Ded oeoo ha s do d d rl ao r Irld dVetnan eRIV7 Aa


,.* ~. r~a~r Ant h~ra- .., a.~roa;r. A,,Iitr daACrntozo L A nt cA iNEsohy awneinme In sri..
I Cu aglCI egnins lbo d luon. stltt der pelin do IIe I. .. 1,,,.I".,.'- ..l tmrorr~ n Sla 0 -5.,',,1,,I,", ..,: I "o 55, + ~s truIcrA o- el c ar o d l,,, d R egocl GIIado el Ar- lAr ha y sInero r Is.t~n nornlr.ena de lrsde afur
.. ..I.. d ,Irlfesra erll~n 5. Ia sr rde l N aga-. .Ip r Arde in s cas e .1 o r ofrr nnMAT eR na
,' rsrIP,,,, 11 1 r ..1,rs IS Is ii." depend5n IA55IA l 'S~ ..- ...... I,,.l.rI l ,,,. e cI .... f r 0,3 Grlnrrdrr, e rrn su lstltuci .o de] V hin ru r slatnd all pre dgun sn o quer carle
"H" 1 cue5 p.a C lgi di S, A -rsrpras il, n Vl ax A in In ica. rrrdrris r pIdrnso. t
W, "- '.!, A I A "1 I'" ...... ...lrs lasr'p"rtrsrrs'aJprrrr, ,sr .EL CR100.yMrSStYORBA
cu"~~~re, el ood tt-cmxnJesdo~o el io G.g gvie d


, ." P 5,... . . -r 1 1 5 7 ll e t'all t, l o y tI .,.. . ' J Po Z ar.erdJned n tsnA dS I pa r Pod i soV IA
Esdr rs Ipssrro -11,r 1. he, ,,r. .l.clao 2 a rralrn, s 50 00u dI eA IC OR.ArIr
I...II r . a clos. do 0..r.1m1cur. I.A- elAcargo d.
I .I.. .rr-l e t oC ao n p taV en5s u7l i na m o s ; p e u t e o q e v l n~ l ,
li-.I r or prd rssrrt fIrrd lo R G enaa. apsim .ci
. .... .. e.,, ,. .. o,,. i ,,.,1 c l 1. a+ , Il, e f La... .... .t.'to .. .. .. ... . .. .. ..o I& Alo. doctor ou',Mt c lo. ," oqu e u to un- Y e + si a carIIERg o d een


........ i In,. nfra..... .. ......... I.. .. . . ... ..... , r .. .
1,..th.lss. -.l ..l. .I rrlte'r'e t, ouna cr rs 'rI o l A. rallyrashr'Ir Coma LA ,FI NE n o...h.ayn,'''"'.'a le min ,
I s y .., .. .... . 1 .o...r.r.."" .... .. .."'""1" 't,:..i .., rlsnssdr,,.,,..-,ri rr s A t r1-','' r'r, A rIt cr ei ,o y


. '... )1 ...... %" e .... 1 .... i ., .." ....... 7.5 ..... tsrr IlOl/"r Ii ,rA An A tt A Ar :,r hr 1 Ir mdso .rdl~rs, an rrrrro d151 h. ..... NI rtrrdo rrr I r. h r r...... rrrr ri., o .rrrr o', CIEA O de i .. s. M ~ a .'l~tA-m o s1
r .. .. ... I ,, s .. i .sr Ar 1,5 emrrr. rrtAiresJ r rd 1 rrdt lr,e e lrind o __edtor________toRmct _emut___ aAdem hoytaulta y nael.d
i a l t Pn an.,,rA e Ard n om r a a A como u r A un-r .
..... ~ ~ ~ ~ ~ iado Put ..l.... ,oyes n n ,. .,. -, r. ,, vn,_ : .... ... "'g.,. .. ..I, .... en o ee ld l p'e .,n e 2eonxro , rosn re c r q e eeola h ti ... n at en, un pi r odug c to i tahano. d a .z t p -
Di.. ... .....nr . .n.. . a iLarL A L L U V I A mente a Mis Yorb.
nA ... ....Ir... ..t..r.....Ar.. .... .. .... ...l .......ra..C.......y-,,rarrrN... uormsde, ta Eeund oo r Iea iaa
d. A ,ttAquo1 Ar , r' 's ..onas,, ," Ar r" u e Ar p
n...Ar n -I, .. .. . rPlu Ar rah .rIAA Ansrer Te- raAsry S ro Rror G aPrr Ser.

......... lral, a. . lrl" rrirtir..tL sra,, ldrr~rnfomsit an p Cirar Ar Arlall-i Oar JAcr Ar ConLtaI O
a'',V s di .... I Lr, rlVaIs I4I. Cr Ar. P rr..S. C r ba l. Ida rrlarbana Jo eYr R r rrlaAeau Prirr.
ir aIA :w, ,, .e cnttr1.1.5 artrIr, rrr -r.rr ArdJ, .el.ats- Caba, Ibaro Crpnrr ue C arrlrrrrl, Tunc, Can A al n -RDVrTthyIG ray
srrro r In, rr 155 1 r . A'- ,.'.I .aArfr tIun ,o Vn '-' -I eb ,c-hoars r yls "
IIId~ l, -l D, -- dcn lo c JH a en te 1" ,aisa v el r iso X i , 16%:,l- ,oiI,,,cs....o.,, di ibitter.......REGi 1


.. . I . . . ,I'net. . .p.. , . .". V....ed .. .. ... ... d r, I r,-A.r o...r...O r D ,
: I rrA s . ..... ..... $ IS . PTCr ErA Ra. srhsay. VIrr,, la ast"Ia-
.in ,"il iIo 1. J ... 'Ma r .7l1 C"SAor Aae s A rt u t d. .s. ApRoA R3arVnCrtas ri .M4A r.
,I Ir aA r I ,A r r.."I.rA5. ,rIAAe rrrrr As"rr-,- Cirsi r.dPSASI, O ra'.eS il O d e aad \' a ,CI:e1 nrse.1IAue P1 "'.


qusv51 deA ucIa5AsI urAI, qc. Pl t~ 5e'cd5,.f7 Arno'ea r..HI- pa 'rbrr rAA A AArsMrr, VIA.u"arsaSr1Ca IM rA~
I'V, 11Ia F A. sn SArd R,3r 5na lCstryr y. . .. .
ns el. ,r ol A e H l c s e, .- -.o 7 Ar earn. O ral h.\C RES R IOrra b r J. Cre r ro.n EN..A rl T... hfr
P", nn~~~~t in f.. 1. -1- a Ind~~~.... de poho le-h- ncridlsd otcnocine d ri:h yy m li
,-. . .. ,,b, La t fu ie g"'o ] $: u t dJls 3 c "q r Ii iln Ior 'e m uh s n u nt a c m le m uh C N A


non, ,,,, t r,-, ns.c.dl -,f, -.l.d1.ec4or dei Reai,,odelA r tiA/Ar' Crlftl arr.a GAs .o Ereo'rZAde daa.am.aNed. ,- lrr d
cAAOI,7~ISSIs n IA AAan 'Is cra nAIA A A 1AA69 P._Ai s rovsrsd no ntdcnlfg- qee.cm rissain npout ilao

-non .. m" '' 'Pit. 0 dbo con hasteemayo its hurtles a sguitn es.I, i ,i- -AiAIIIaIA 1 A rl AIAAAAAl I AAAer A. Ib i,-..A ... A ., ii'i ....... L ILA 1 t a, m unrl Ar Rr rA J lrprA aa M rrs e1
J Al~&r ,n f idVA, -5i1A.c Si p A r Ia .a Adsl 7 A a r ... 5i., i I A A u i -i I-A 1 ArR ye ,GbArASA
.... .. w -.Al e "Ill enc'. A r IARC a rri e r.ry ....rm asrSIA AtSA I. .lb orIsIA A A A 5o n:,,a rt,:Sop_,-der rvilaJSrnrI nr..dA
n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m San Cristobal. Matsddhambreoo Ilcat ,Yc- Hanchuiclo, reJoro-c s, a gt~tltlad 0eeclr P ttreO Con e lajro.
hbr5A1AAA1,Alc-rVn dc, LTR.ChT05REPRNV YR1J.11 Al 77170a",it.r.6 [a F aja P~rqe L~Bn- aAY luT. i.CueX a1aon, i Ci- slr Drth Ga


-gado +n h e da t r "tt e 1. de uImd ,Vqu te-'- bo eOi erard Zulu \"et a ,tk lllma dnSla, E Be~
E~icsI"". ,11pci .I1rSAA erA.A 3AI .'I 3.AI A i.AII5to nAA Arab.rrg. 1 az.Arr ~at a Deooi alerga

-tr a.t I .li A 1 1 i rl~ ll alibtAAa IAreLaV d d i- d lr rf, Rrdread. \ i 5 1
ytIr 0 L P I A N ____,___i ., a 1 0 I e nt.,raore A rroy o A ren aso .t ..dad ', .. . ' . L S t, a p A ra QuIr rSrn
as son t.-,...l A! : I,. .. An C l,. rI Ar AS1An SantaACla raIMAnzantllo
tIiA11, A7 i t11 Al Irat" s:Ao0 IA* .e1 onpe r m dor40ite s erAn t larrirs e Gult~a n L1B R E-'0
5111.sIyI luciritan ES..LT
bantAr 1- rr Alr.i l ~rl.a SIsAl itrlIto i Sl 111 11.AA ,.SaiiAA5AA, GaltAr 'i-Ar,- rA.Byi. ~b.y .t'r.,/lsr',stAIAAArIAquerr5llr171ponerrse cn srAer.AsguIi5lrdaRIrIAoAI'11 Is.e\'osAs O y sAr~ssrenes1.
/ \'A7 s SeSsAir.o.....d y ba cnsBegin, Ce sarB lanca HaArneor$ oa f uo
r. Al,1a7to.dd,[-eI,,d, Sa Lass orr gda c hucla. Tuna s.eSa n Ant.

l iperaioe senurse taene LnBREae


ll, e l.I n ba. n- n~ i prole, Cofpal iaOctnA e nta O n isOiente S e n
p", 'o, sea en r esbut6ro n r


I I.OiJrr JJnJa C.C ,derhn '-a
)-a.na Cl He 14. dopleA rnd noble! Laoa
He led~pon encCA38nnunnicipuloe

IodllIUa? El middy. pn J"TrIlrr

Sin u lIOet! Y hi' .aq 11n 1A Paf latc
quea ]e ncIanIItIr,, ei msodelo 1. Miller Ens ESBELTOS 651111 doeado,. PanT. 5.95.
"It 0 1710 JtPa y con lrantrs. 6.95. Fa l cn tirs 693
cantnu V ye gnt tun pu m F I e lra rlnde. 7.95.
eatid o nmiddy! (Opraa Faa., Playtro drnde 3.95)

Uoted |o aidmir6 cn Harperr's Bazaar. Vesfltd 1 dat ospito~a 511 nuetl
Ya5 pIuede oer soya' __s...ado r rav< fall Co/rrta carmr[Ita a gris. ,
... .....tic L ...U1iU LII gasoll2aaIIo 18. 31.90


deC EL soLANTO. En gamza negra, 32.50
Tercer Pifio +


iSolicile hoy miiso0 su faja Playtrx!
Venga plersonalmenlt, escribanos, rlefonlrt. i
Tambltn en muestras Sucursales y Agenetas

Desde Madrid

Pequefa lhistoriau de siet,
dins espahioles


A1.1 (1 1 1n.
,t, 7 ",,;,' t};1;; .. .........

A 1, I I ll0 V.. I ,-p11 'a Au-I.

TI d Ij l ii 61. 11,d.1,. i P~

j'W I. .
,"~ n h, dwrh bmd ) i i rm-... .


llll I .1 llh: l lllF T. 1. 111. 111110
.6 ,I 4,ld. uh,
j,,o, , . ... d, p v
,pi ,', '." dw,,; .2 A'',;
r.d d,,, ,, orgh,1,. ,aafoii., ,
inr ,,,,I,br d ~ l 1- i t,. .,.
., 1 , h i hL, l IL 1 .
...1., ,.. n ,, p.. i
I',,h ., h. d,\,I , ..h I h I. .. I ....... ... ... .. .

M -hla v h)l. 1 a, di, l du U.''1,I
p~TiOln ] llJ f I I'L to ll
i liA) 31,ic
I1rlj~l,1 ~'l' ah ll~


Manuel tlOah Flernando
Pli'pl~drdd llInhl'D.,61i' Si.
,'.," Biennl tac ArteI.. ,ulcl t~~a ,It, ,l lr -e,

I'niiII 6 116-11
In di P I Lr'.... lIf. d.


.. .. .. .. ...


ft 5-I.. Id 1i

E161 i~ hl 6.'4 1- BI6
.1,,6 6a,. p bI., ,., u4.11 6146.
h.a i',, l, i II .... I 1111111 6'
,. t ,,., ., I,, ,i ,n c ,

... vW... h- .... ., r ,, u ..


I I Itl, F IM h . I L,
k ,., ., .rl a . .. ,..


I Cul o ert oprll 111- 13 1.drd .11 d. b-i 1 11 .1l
'a lbI _o d. I i' d,i
,,,, "' a r ,,I pa"d o , d, .


tI-d., So -l -1-ta d,, ,+, , I.
'I, .. 1....... .. ,1 -I '.,


I p k -1i.li dl Ca- E-
lB i _..; ,,... d.. II. A r h* .P g re:.


"1 ison1 I 16 1 .6 6n6r. d l dr i 'ii -, .... . -. ,,e i.i i.
lesson]a dlrfi a~ea el laro as Po~0 da Intelectual.
ldrlledin "ABC"' y I, I re a r1e,,,:i,.. 1.4 ,1 .
5M 1do I lhipanl'." FPag6 dlju 114' drld. Vt,,' Id. ,'Yl.h1, 6 I-
il nl6iit ." "ABC'", torque expre- c6s. Simui6tneam6ente, se ce
- na alu a e n .e uil enlidad ra una Exposiel6n Hist6ricdea
dtal: ga {IH es de~slonce y 'iundo bro Espniol y la I 1xposcii6n
1 I porque repr4 en.ta y 116 n del Libro IberaorerianI
S'liittlnexaltaeisn grnndi El inld-rn. ovirniento ceume

:t, l e dI l~ll 1'. d.I ,d11 111il~lli 6.1 1
'I 'lo 6'le part11 IIpIunal de6.'. 11 I i. p.m h1. l. de.i

C-1 d ii,,- FI I I h ail- P,11d11 Estwdio< E11t-al1


Mar ., aitm P si Ia r- l F 1 andlm -,eld (, d 01-p r Mw ,


T`-a I")- I, C Cnlg~c~o In,- nleFn -1,an todas Wa du-LIC
rnane11(.c l d, \~l(5 b~biote- ste prnhl-m..


I. 'q6e


911,1
de,.,
elebra-
dle 1i-1


N


Un Congress 'Rodardn(IdocuIwnteIlesespatioles,

de exerts en. tecnicolor, en quince mtil cit

O, Comnenzard el 4 e1 Congreso de Historin de fli
en I, urismoi n Corona .. Arag6n. Conli.eucidtic deTernprutica
I M1 1DRID. ntube .11 -T- i'.1 0 rnd1- 6l Cilihi.. III 1.1,, 1
Resunmen de las noticias ta" "te-nte.ll r, de El .pall V centenarlo,P
dE al dln p isIserIproectadosIenin ri l d 1m n le d r
de Espafia l Iasdde espc idiulra;ditndilalun- as]ansldoscentenarcsel ,"-,I
Ido por Is productora Y distribbidora mie bros ins-nr,nts rn ,
S . -- . . ra ..........imin 0i M, 7 M *l,....... .
[I t iGoldwyn Miiyeri6 stos documen-
It L11 A1 0 I--, L ,,Bale s te n d r~ n u n a du r a c l~ n a ~ ro xi n n. B or a, P a, ,
Lada de media hora. P-1- reahizar art, Cagilari. Ca~nLpa Pn,_ ;-
l........"..' .II CI. i~r I iI i i i I '1 : Vl rod r~lo' i~freall~in l]( uah s S~ dll II I~l I d 11h 'I.iill
1' I p -. I 6 .l.p...
naod ol n E r1 u 111 pr6 nc Ni'l M. James A. .Ie V '
1"ial ,.lallla rie t k, i ,
lll1,rai ', d "' 1 ll r ,i . Ntl~llil, ' '


.111.. ..1. .. idi .... .. .. 1 ,h61 B ei l ~ A Ba)-tLx~ i ia',nr~lnl ;' I 'i"d 'l4lllI) I .. .... ... .. I ...
S ri n I
,,, 'd ,'n..., ,c, A.tgaa an d-,r o, I r,'O 'ml, .. ,del
,. i .... --, I .. I.N IA 1) t1'...,n.I,, ...h ,

de 1......'... S B D O,. ,, 1
p"der de11-1 nPi dtlranc SfRt,, ahn, anci- u t c Q
d 9- ,lh 1a -pa de a i- nabcep t ,IIa (,,['
iidlil d V611 4 af ia 1 e6 1. l 11,116" ,
,1111 ,l., ,, h ,I '-'ll-jli

d 11ru~ r Tols ellr- 0-1 dl.
ale '1 ad, I.. r.. r. ,-, I p 1 otere. nNIn ttH I d
,-, 7, j~r - ,r b, Tlo l're, p ', ngj- t,, rU i- I h d-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P 5' _I .-:., c t : .-, r, ,,. . i -.- sp o, d ,". hbrarit en i l


turfuctnd iVP lo ra q L,.- r'lla n 1: 11
" La )led lla ",I Ferrol .1 di ... tor del 1 (A i 1 d i 1] ) r to i' c{all(
,I.. ,f ,- ha "F- o rrOn {, ,il (l ll.ts. Sr -d" EL; NDlSE O IlUIDAN
c o . ."p ;..,q d , o c n ie M M , ,aid o P -V1 4 ( I 1 ( ' o
.. In 4"-co d,.n,. U t P M .....n ; 'I y o'
rld~Od ~ ~i y e 'cnsca, Barcelona,,t p,, ; I "Ioh,,, r,
..... .. ... I .. ....... ... .... I in- tall dos gia tnd i .. . .. . .. ,.. . .. .. .
I' ABC ,. nitI N t idd : rl ''' tx '- d. .
a,, -t- ,itI 1 40 V-,1,1,'.... quon.,,f

[ ""a G '"', I, n S a m-o ,,q a& ,,,,!,- v 4'e i

0, 11 n~n a vs ,...... e:in ,a 1 nh t n e,,i, e .. ..

'I[, 'ad" ,, 'I t.
tih~,anal ,a,h ralndc" ,.

q i t' e] g ll cImpd~ hllo lta') I' a( io

all en" P nran c ta u' d uli r l M ; In
Ilrrl]lI iR pl us1q IE
Rund I~llll IA) rDlSE 1 pbtVL'nlR
it'ILA 4Ei x C1 C IF 11 k Cl(I1'I


\i 6~1 .. 1.deNyon Premie,,
IISport d, .-q. 6 lift
D'seC6, PEXCLUSIVO.un
., ) ........4.145 .. .
SCln m-a. doV.srPak '

BEBAJADAS A
2.95
4f,A


Ism


Gu-y~b.,..md. breman 1.
do h~l~opt. uloor

REBAJADAS DE 12 50 a
9.95
S 0RVIMOS PIDDOS AL INTEIOC


C. Btl l.-i / g 4 .11 d.
l ccFi BEBAIADAS A
3.25F- --, d.6 on, 6
0.5y do
0.65


1L A C ASA CIF I N- 4


Lo LA tI A Favorere Ian i.iu itlr .iii Frrierid4,ii l
z a s D I A R I O D E.......A.l.d. .11-....... '.....
Sports U IA K 1 (f LA M K N ,^ /,,,,t,,,, ., ,,,,r,,^ . -.^. I fIrr,h",t, ,tlt,,o,^,,
Finanzas Zd1 S? d"' ** ,,(, ,..en-i .r.
Cai..iadAfio CXX Pagina 17 ..t ., u ...
C i s li a o ,,- r ,N .\ ' ', /
Clasi'Ja___________ dos La Habana, Juiiievvs, 2 id, OcluhrllrF h'Q]. 2 -N14AMI.: ,1. ,' ,.:'".

Feliz residtlado de una operacion emplhindo nuev'a licnicarve ...
.apo n on'struye.':.. ','-... ..

bari.os degcuerra

ipara el BrasiI

..... pL M RI, n.
J '1 . .47, r .-. ".
.. . . ... ..... . .. . 1-,;: 1,:aL E ',;,; la f; ...,
,, -
r~~I I... .A 183""u, .. ii,,. n
::,:':::'..':en el ,;, ,O

~~~ ~ ~ ~ I -DE' ,V E... ,N .. ....


l1 .a nlJa 31,teel Johnson. dd fine ., d, tdad. .r.rra tWl-mete uh~,TJ. -r u ..f...
favrila dep p ui~ de Rer somelida a una difirll aperolInn.en .l...r. nnrn elH b.pit.l d, l1.I1n derIddl
W nn- ..es.ji #tqrurlin hlii operada rn etado de conlgplaet6n, -R 0 grad- I hjn rrrn--para Imprdlr qur [a an.
arrt flts rra, aI r r n mtnrt aInter-vnida, tIs 1. prim _ra fq .....t, prarti-.. ...... ... human..
PiAlinl 18 Sports DIARIO DE L4 MARINA.-Jueves, 2 de Octahlr e da 1952 Sportm .Ala ao X


CARL ERSKINE FRENTE A VIC RASCHI EN -EL SEGUNDO JUEGO DE LA SERIES


El DIA RIO en los Deportes Balerias para el segundo juego de la Serie Mundial que se celebra esta larde Evenios pare hoy

J Ii iI Nuestro Ihusped Luis Angel... 1
~Furb n dul rld&nm rep @I

El punch de 3tarciano v Dempsey....bomM. a.did.con fr... pa.
limde.n.I mmdo m qi ie bmdmon

Par Eladio Se'ramies Is.. emey Trdis .aI. no.
cr,*e.mcma d.siicplr.m owydoes
I I., .r r h p-1" P.nl',l r,t r ud,, Iabltaxidn ano ae -1,.let "
U LI l.J ,. -i onliO 3m 3 *. iir d -iiresumein yo- p, ,iebe

palc- P list. t Pecgio~cidois'Pc.
V P.t1.' "m *.l I ........ ... ..... L.i.' m ..... ...'. *.. ; '' ... m",cc ...iJa iaciI
r .1,1...... d i ,iI.. c i.m. t quiziisc a pe fccim i"ml..mm-- r . "' h
h Irla I.- f, io ll. l' A h '" n [. I .....q b ;,,Porqclke In. ..)c. ,ra t. &.ta la e in aur ..
I/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 hl G lh ,I .,l'.ll ,h ,, lr, ,. m l,. I I., . i.,ntente cil nuLII
.l ht ,&.ll I, = ...f~f .. r.,p ln,.I, l~, tll rl -I nn. .'.q',n 1 e -l.ntlrlalse perte .t menle ri -
%.I o 4toA 1 caita dolPlaa Ls Ltivlos tirlide, Pule es major quo eropcdtlz~g sun pt 1. la
vittont dol dMoto ...g. rrci....' irdcric n e.n.. ... p tl .... par iuol t, u te ge l en.. l ..e.
lon lilcicin ineirlhricil dcl glediadori Arge ltinii gum dm4 lctor do es ac colellnig, en u piropl sa B OSiO
prer piOwn Iicgecm i Jack Demnpsey. gqui pcr pore "Cianido emtAbmn kbecendo--dice-en hnct.m a quu YOGI mERRA
me iocl0na icunirreA doe him penos riicleis gryquie irlvindicari ratio blancea, recnuqulmtandioi.mii.i- CARL ERSKINE ROY CAMPANILLA yi c AYG R
.1 ieg, ..r, I...hi ...mi mimc ', .Ic d 4A N hie llf ) peenmie micucdiAl de o peo comciplein, ye amnn h ai NUEVA YORK
4'. ... ... ..... .iri.... I idI ..........in.il. iondpooo Idea i dlinui i... dei fl jna velo :j. e a n r e 111k NUdV Y ORK
etnllr s rlosa tal rtos tic ',fil n lea lim 1afloini ganedi in a|efea en O knhc."r pg ala d ur nG o c auu X F O T n i Joe B l k rV
qgo so i.. ....... rc l ia . lded di( ..ilub dtii ui dol 1,C. I'i ........ u edmems guli pnes iciicui ..a a.... ,-C- A
1 ....1,,,i, r *,,. .., r. -. ,,, rclncd m cntrri NgoqceelllponconuntI: pe-I. uprm e Rizzuio, a..4, 401210
,i cutidclicqugc 'daoiel inuicngniimpe que I lundn" M e, cf. 4 0 2 2 0 0
n. c i eacre ,le eniid igeella en tpci a El meeoron dc ebano delBrooklyn sostuvo un impresionaamte duelo cmn Alhe Reynolds, que 'e decided per l fuerze magic del cua- i Berra, c. 4 0 0 7 2 0
de ,ii f iut. 'i'gi.Ie...... .. gee ..... .. he cnimc, iIAn le....ccangularlSum formidable trabajoCeit. kieRobinso.fu d O, lbd.... 4 0- 0 80
v i n Iuntjl r' eiy iil e cc n en ic d indiuar Jeess lWillardd do iiiplitud A sus confeslonnsic ece he climicedi camespitcher nelene Jeaie Rehiemni fed up mum mmcc '30 01 00
i Ingqui e cncvuitieii ci m caeloinc, irlipc iin cicundc liega ii nconiento rn que im fireman po r distenguidosm,'conectando el primer cumdrangularc de la Serie. Hay actuary n Carl Erskine. ontra Vic Raschi. Granc jpd. rN,- -3u0 0 .2 1 04 0
.... hlog I,,, l, 1 y nr e o I g nsrdec ip teraec ne J rkcalck lnson n Lc Hleqane, uo d lssabre un ioletazo geu taladr leas tobillos de Gil Hledomges ciFurli hl Bizo gala.de su formidable braze. obligandoa ea meiu e ai f . 3 0 1 2. .0
-i,. m.. a,,,4,.ii ag yenl c rep e r n lici, e d tercer .34861 fa ico pagaron u entrada Per m lones ] escucharon par radio y otros tantos aala d0
e1......... i -..i...n.. e...ln hI ipcd p"na.nn...icnec.dan Ili histori..f..gue.. d I ...ins eieitn. Cmeti. 34r6 femid.i.em p.... me c.i...dijoe Allem ReyncBhaclp cedie .....am leatar pnn iwRmonldm, p...2 0 0 0
trnecui ro m1m1n mimIism Ilaoidce gqumea dc ed t icins grande "palI" d qlue ofpugihiiiimo h tenido naii- Itevimidi. iiCea i'veciem e m y me ieidenn a dem eAlum Reynold e. hem geemdi inIc, den t engel. Weiline, W. I I 1 0 0 0
In, rim' bro eidn'os.deidcurn ldermindnunusiini divm- class. Willard megquedaiuy sermic Peo, Peniwrminin -Sca rh ,e p. 0 0 0 0 0 1 0
simn y t me s cunitmi dpr'm .par sonreir tanibicin y sale dm iatasee dero con NUEVA YORK, actubre 19 0 .S).l Par BOB CONSIDINE, de [IS yBlack tuvieron Ic idiniaventaiaei
n-iimentiebibliudd, iend cnnimeniiu-Un caorme ieatei negroI tlemdo con qua pasaron a una vi c nai equ Ta
Tongc a meann. prcisamente,iLosn recortesi do -LTodaviaI n genre nnree "e ""? i Si perduraice Joi elack,geuo ncue mete cmdm d Lio e mustmn d team nkees pneliackGent Wno a.ntIh 'ciapereldae i maim a en s c pre a .iofeB L2 4
los dCaron d, Cahfornia que descrdnben I Iestannia Is reencia de que aquegae poles no feu honradaM, him n reiquidp mia lk l,,emim age-.' i'aiarcnanodaa Black. GmneuWteen liici iapeit b asembllb .n rmem cininmBROOKLYN
bro 'C de Jefs s W oilard en IE ciudad di Sin Fran In. nioento p orcJackmJohn so np uiquaitienei equa heyaermf oemali eihanri uoneIes anamp --t h iineiiideiic tcqdimp ikunie t im de sc ilsdd. .c ...' l
.. Lo que. pasaiedsm astlosa Willardopinak ephn e edoe m tuIba l aniiad b peer pirted .... ecm m... noai....e ttoria, cale a dim, oOi i.V C.HO.A. .
dc Luis AngclFirFc ydinmepieda bretel, gele ac c nike..,inomseperfavoritoaYankeesnm em bbemta m, p omas l ali cnturvlert le Atisid p cl p i.rtei-mi. mocur&mdelr ;i ceeIsm ia genre e c un I c: m..e:rm : n ,.H. A...
d ca Lsmayre Fl nyea' d elmgi-u a gee inn .ncbna Un .... .. Pci un degmFidle ath-graclu tehdlg tH ftI imelm-nimadmicaayenm nil.......... d.... paid .an.a ic d ... kc .. aim eu nn . ercer 1nning.a-Pe-. ..... ...
-g~cdeein -eaielplihciedFie.cee usa.Idieaicimci quaestabimd tamdemn ye mmilk con it tipyCcdean Bameccr ieim cn
pd ......f.rec.r.c.lofviejoltorecpampi....Imalneci ... ktsar6htednburn proaichi...n.6micoi deI s ml ese die dnmo, d msam8 undiee qyva. ncm. nci .ecnPneirm post. Slider, eidekoil. i ...mme. b itamd p inic item t Ree Cn.i3h... 4 2 2 4 1 0
Cuea niv-cde pen cia campe6n Gavildyim i ay p s e pelea e mOriental Parkl e anr ci gem na munaanimcidligenm al. piedoe. PerBlack edid afRizeutodcsdc catpebedemVia daiIdi4
a Lbra -Iingna!metammlcmiinc ra nch. inmi'ec :te emier na aom cd& ai. cm idomgiin o d
me.n.ger Btido Jess Willard cna 275 icb .. --if ln.n!-Lchillse Willard m geeCon I .me bcamparsca. D ger S ande ei de lota mcl dek dt isn cmone. eate Mandtle, .iqukldee ha bidi aaeegiii-i gee... ...d o u elt dc. S anic, l ..4 1 2 2 0 0
cimco rmpaquetada.n cdn una anatomia qum ya ha dieron pdr desntrnnareRJohnsoncin.Cuba,etuveaescn-pIIIruee a e nbt2n. n ..o2 1 1o1u4o 0
d1c6l dmo mmaemicm elabraekia mIn jim inqelpoIyapih drce"' mdeOkmmi e.Jndeedia cJm icka
pordido t a mflue nca e m Los departes, llegd ml Ieste am ente par.camls gastos Ce mest nmica, divgrsionesiIt' md m ge erb nue hiio re me.ni geri' cl nscn n i 1 ii e o Bl Ck i ae-la t 3 0"b O
e dloL 'do u igetinsim"nagerWeetEprintgreeegenm cmcainoteackeiobinsn ;cJeru Blaunck~miPanelka,lc...'30 1600
rcr.couLniinnpturnonraNie'-'Yeck.. Ceend Bsr srnani tem ycenamper...mUpraminO. .. Peedmi'emge set.i L M .b...." 0 10
.~unccneaumngeie umnn C mnndcmnd' nkmmeimdeni icerane quc i genieClrea i cfrut a nmideti"onmamidim tl m tgems akiccmi'. ciceam ctas cIs. r ic: enimiWe le d deese ua i ne oamn dpi ni. i i es na nel cc ininra; k. H Ifim,... 3 00k3 10
re cmeckcancmne .,mIlk ratailgmi edelterncelaiics i nd e pone cmYog ciiBe diii.t emprmeris, Ho300, 00
mi'eio cna regos dqua clcvicron descender enba. in.is grande de mi ontcmdnarire daemaue cinea dcideua dmdi tcl d ini idsparar bults o# assLia c aBlack F1 em .
r',.....nTo ad-. ... di ..... hacerle...... ire- deLas mejo...... tra..... despuis de est ..... irad o ds ... ....e "ttode al. Jim ell...... .. do finuco o une -v n eB ek .....................aI .... 1 ................ at b ...... esputi F or rlo .... 3 0O003 00
Vgeratejcnr u auc an el';ctavcoi n tRay Siranncie qud aiet rollilng Ce Yogi imicne a pun., '
. Je We l rllelrd. que entire In s cuerdas dal ring cuando intent0 ei comeback..i.n Cuando.C eede perdi ci a n e.c mntileeten zoiqueenvu6l1mdiilommae o i dbnparlotmYekees.Re eb todede.i t mennleniiietl iGiBlak.p.300100
gin" cimninaammiiedin euderes..cm ctnfe geedep d i iie canSend Denpse'. cedr u n n n e Al cmalpi tcher ate rilanteint mi. enim de I. p bale d oei C nhoec cc.. ea mo s eienedCel o.Hidgem.
ccicaerec e ee enmlu ge tcn cmi ilnem n ei -ne 4crcien eirciicincm O nm Cie Icic i-nncm 'iis u m obtarna os net. de s iif m e nain iec ae m ik im n3 iim im inee ie
cic o eliamtlaamquamtieneClmclfd6carh.J.iEn dos pelcas d r eanie.grg del a ckie d muerdd-lt, d b--
coloneo n la n,, y in cbocas aortas gunidole a Floyd Johnson y porrdiend.con Luis I Dangers, etruc aeis doJetsam. *ire n ape ci 'reen e ndole rad pety domDodgcers mndier ra padilecrae cpndli.9.u e ,r Te rm 23 4 627100
en LaI ,ri d, c la o .a "La re a hcdad e esaquoe el A n gel Fmcp po rc m i aign nine de ic i g eidoscier l .to5 .t.. d m- strike.tk l epcic6 Reynolds,aqulen tii lreedro "r. i= '' i" n" A aetecik. pee m dem:
g q -nicg rin rng .c l c eornin t dc c u ndo don arcs. tills nay ores ut lidades anmcmi ecepeyem elm ra en ca nti ad y .-p' f oibV lem nteanoneisid bam ho. mnrsu f orOr --e n.de,- '.p r
p 1.' hr reel bimlanc. esta p errcta'iminie arruenad. ]as hile s fuirls, no Us a obtuve e no fe r g, crrib-endo p h em ti e pme enci.cnIe lic.. ''. Nu ev nor 001 10-2
Ls lua. m dr di-lnrd m i-han l r-,sado mn n uludadinon golpes, c i n tranquila y manse mente en "shows" Lon Yankees reaclonaron con tin ocrninnV1.Gui.f r
ccir e rst, mci.'ilogAdos entryin irne ucbia- teatrales, coiom uen eonlrato'd' o in ld61os diariesdDougandadetellers base abr16 elAndyePolkamn r dm dc ci p d bell ie' Brookpyn . 0 002 Six-4
rhns" qu tOda 1. Vidae ge rn.n.. in.. ..dn e.n.une i-en tenir por ..n. to deIns .rrcediuda ci d.Sin principle del n.rc...em.. n i-inhome jugi dasise g e nu n permpar emrustrar Sm m
o i. n n in taller, sin pnsbdidndd trtemornl castign, sin training, enn luchs rcn IIos run qui arec16 huirlea i guantn de uniideeneo dcIns ank en omao:
Andy Pafkoen elt left field acen- nune e tnro gee engiean Did.s-ar
rt co iitrdelIhotinnic Tr nien n heo 111estudinso cirn csioncs deboeb o Lxe irnL neo ue tenie gueq' dlende hasta Ioq oentcuemievde. Lq uo a Deugamd ontiro cerayuniay erGpi l airem im ideo': Reholnma'
himcn, quo pndrila srr n u 'Idida unn yuda dr0m- amer er deiarme cgaquelar y silir i a eciari, de aa din L puna rr dcer egJm hore e n o d en un roedia d e unmi c ei C e ra.MDoneimd.' Snideri auiei, Woo ene.
ni -. i, t inI'cahueIeri d dnce C ae pod e ml ehpe binu nci-irim n q oueelpitbhcor i-mera ml lcampedn del ncendoen. IIenaleride L ina p rcer m deltaishor naer en nedianr cc ueidig e e nr- Mc g Snide,. auer Rmdein,
Jim r n ncinfall npiccprodu rtiv com s a str .-un a una y no habia un sioo out.Hank- m gd e S Triple
Eli vinital de rle. cmrte Blick di Sdn e e merC H n sa Riain McDmiimid,
n Cten do rneae dte Cifur i c n nontr er in la i.e ss Wilard acab a do cum p hr 67 a rcas y sei.vnrti6 ret random a los tr es yankees st-
110 e la -t i ca banzo pern l~cmirlrri iSeri enoelic-rdivnerbacrir, eenguec i-mci-ineniecmcbninieec permVHeneleman dc e r t alNcsiinn Na n'c ',Reese. Dm e "plays: Matki
n u pird e e i -mituacin eon6mniica, que e deja nuchoe gri madnestrucadmm exnnicinin.e- S ivierrrcion ankcoiniodeldebacdii agee Cillinsc Cox SaRobinsoni m.Hodges.
f rilrll, an 1"'on s lt"_he estado le ox por. tanto ttempo (en
dcpre o ni-mn ifir cl6niunimtspeligron a de Losn Yankees:.n'rab a lor ump is -
'illed--ilce' e a tenorcerii 1 r i.' r.l oos ytenssrolconcn-manJoeLows.eque u i Billy Martin. Reynolds y R ankior.d menwmr QiexBok i2 aen pimc bml as:mReik
cher. i ge pnncd hc eiucnte pnraimncm tenaen ravillay' per referencras al canipeon Rockydp '' e6eicn tpim icmdegqueeeieboxedot
rmnBer, nrien msequids.Ell-dei ponder cslli-aik e2tuaeu i semt;R'
0I ii-rd, cIn ] i-da entire dn6 matdo aiabmohadonesa Omrliano igquepega darnpero que'iiicien todavianseato anpies m eiyyesesplgdse ho-eni.inold 4, Slick 6, dcnikiaanek I.
-. . m pesima. jugute can t ioh-n qui e prpneerendcneormmdud Lis iniras pleas Iren con frcerecuniae ]a]s Yankees.gle. plie i lem gec cen
:, -.' ",, i,[,- m em os experts en flnanza que g oer son aquaetle s n queg tengo que gmtraete I Om reri em minim bbe t mwirei e cdi pi] ultiim remz inea cinceninHim anR .ni .
pci- a n n g snerp n nrll. n Fineddinim aie mepedimratF.L. ultima ,eiidtm a iicm ii tmV in lagtmn Scierbourough cIn I lnnig.
Thora me ttenan aqui trabAjando de refer"ealn coma 4rbutro y esns no tioenn gran importaneta, Los estadistisos de to SSere un. '. "
on yen pm inn-c rdcc, guendand dicta ci dt'linnio porquese aefectfian re pequeia ciudadesae .. I z pe netrand inn lam cena i de dn n
ceniavo, poren 'crIIIPeerCa compromria pegneke -Zcrepet fckeminmee ii-ieedo d,,,n pi nedgers. mdnoi tean interesantes coma el he. i c or: Bm ack. Pitcher perdedor: Rey-
enentano arTenae aedrsueo beop un ipeudedin t d en r epnaJkbDempsirpel yCso eemfo, gem de ceae JACKIE ROBINSON Black me momtriu nic tmapotencl, de "JOE BLACK -inaiema -Is uni" ii) noade.
nomebie p Teae Ncribr Air eai. l eu.N a di e a ii-uri. gee SapoR o cky Dcmpru ey i ien en pec pue ie .. .m.e I m nuevo enn P l cuarto I El ajetrado y
icone r aci-rnti dea d o Nie a denr hpu si i-idae a qla el ARe k Mr nnetden" n ui-rimaeones geomr sltuar bien esparci das pea uei o Phil R lizzuo ablrld Im entra.
pni....It, dei.r..ce' V egmul surgen c dellad....reandnte Cmli ennren- g I ios Donge ec anli.. primerndep y Mireby M anntle, n ho -ne di
- 'sta Jes Wllard, ddeiandn at6nmos a ruaents e In v ictornimaenun pri mer juego de S ut i nnnrmen ceeie o c gad e ia prera ,
Ihtndie en ndesul arge iisoria. priamero qun e I pltna, l o cear dunaen
'S r cF c i c 10.1 3 --d~rp-ei, i hof o m bebq-u mcicucr ami ade le g uec sig uen : iB l ick t r rn in6l uei ne co n onr p lan ch aun cenr i rn en d un"c n .nh it.
t-!,, dL i ht, dtt'd ww h nloi q., poq "'a, 'I, 'I ogr6i, s om re uemis d ro iapt, o 0rah enahn dos lrgo hrzo resr sauanadosyakes e ues
ml m r,h, i m.mn.. h, m", I cl mm. l ccle mi, 'paralelldcei-un kring enoe hami c, e pe, , di-lsr n oc tn terrorren g i-e rloa .. "B ,'1
c i.,Iic c I., -c dom, ne,,,r-.i., pci, e n ,omi reinq t I i-'mS ,if edev a se dt de mePnp r iI chN ccc e 'u..c. Or,,- p cc hi-c i-ct -I, c en, i... m peckcci no r im .
; i i m', i i e y e 1. 1 reningnei-i&rnIni,, r'eiLmm'r, c mpeicom uenpsrpegnaib-rP,- r'ir e ai ,'i-rN '. . a ioJ
n'-] 'n.m1,,i L,1-'1'..... '\m'mnoep D ..p ......c ... Pm ....m mir .in.'Es probable que ustedrjurgueIns gomas de automn6viles-de pass-
'~i-"~"'. i'pm.lmh~lm~i ilicl c'. dmrrhnclmi mmmcm ''ml'o..''' ''' ''nu ce -, uoh-cl.rineiimmc --mi .c'c n
... 'ai., .. ....... c ....'c I, min.,t i'.in mn.. e' ....e.u..ie n 'iemum cii mmc icm .i.. m. inn..... o r ic ci.r. rim'e . .... e cc~, e,mc ..n. pres hen al gem n e un it oed jng e ,in sgnmimded iutmodiimdcd pe a n-
-r'm p. I..-'Inn. "s g-rl' t ''me "rim't Ic'/- m- .'r _,Id -- lu er. drea i-cd c e.....jerom en timinpm de kilomm traej riildid,,crmndidd-elvinjer.
________ _______ mmc'di. e somc ci-cmrdm ct-c -m, se leera ce y
'Ireardi Idc pitcheridcjrelemynOr ie r n v r m dal-On causa de Black en ce r. un- Estas son las tires cualidades que ro s se tienen en cuenta antes de
plrifilli llcjlic rirerhSerier1iuid"al"htni Ig lhr ini ...em..,- ....cucomprar. Contandoaconuellaseyconqunettenganhbuenanaparienciae-
i-eec ig emameunecu.-r . .. -,- '., "u op rc eself1..NnFe,,1cm m
uiki. oedeeq ........ ....,i---i--MM.l ieaico o concuerda en qum estas dos gouas Gillette nlenannods
NWn y' K uc 1 c lm p lrC--k tralndod erob nr de cah m.. im taete,, Qum n t ina. nemni mii i..geepone e,. ..-.. .. -,,,, i- i p, ,ml r p c
Lneei,-emod ep ri-r ich 'a leg.c cli eubcl mi -nc -es7 degmu-mu mhrugn'-"
'e k crer ennreroeb 1mm' cc eoriopeNew York: McDougr ld rrc e c-, a h ' aer eaiy nos in de.
Yeri-ir ldiMal rdcine 1r5,trI.d iNe-ice ctbass-parm bolse.h MartinIacm d anm i a in' m,,. . m,' -,dy tera m mnd elinningecknunea
c'brk Yank- ycg, kp e ucnDneger. ellu e n.drgi-ippecinnincon a
Brookn ei ec. jreada per jrgad C m lrto Inning 'flne,-o Meug ds out trat-niu i ,. na ue hubiera puestn- Cliad
I- It,,u" t c.1, n r 0 LlM&Ca s.tercera, en tlon 12 .'baa de. '.o
Hlo u.ccei Newn eYork lute cu-nee taem hni ceat. opasandoMarten a segun_ .-..ds se dasittegr6enm n e nsexti.
left Mantle se anotl Infeld 1w. con elt tro. Raynolds, out cde short & '1,1 ,.
Pi-n nm.e IY OR tq e par ..o lines a 'er, Cc ars. Bauernd fly'&Pe lkn eft n li r: 9 outsgReese dispar6 un c e n-
Mim cc di RK to'suse.t l l nea B erra . .. ...1 i'm 1a a Caroait erdeann n ditiearnrig hty'p-ointasae uncaim rai
Lank.Rec i..r-n .... .... ..-ie n d'e ,rc n e r a i.n i.. ....i'"e .t..em e ,,,- .n mhexmren o wil c pit hdh del
H n a rrrM tl ens una d rm ,a auno quedado. -, IeT, ',, .,. ,-.1--_ ,. ,:r de, los Yankees, Entonces
Jhilin:,: ,sh t=,,' o'''. aC ,Brooklyn:- Pafko out en fly .11 .'- 1 i.,,-I -.,r .. .c t rideir, que habia bateado u.
Milck" i icfn mi' ci "' ie c ri ght. Hodges mere ee terceraHpr..Att en cuartosin resu
Larry o n~,sB-ra' .".oren ni uere drerasedoegunh ta a irtlimera r meri, Furilolo to imite.,To n luares., tan distantes, co oCrorea Itados. dispar6 un tremendo home
Inc N, In trerc orre.Igecdenmhei-mie, Carrmceirriricrcm ihit rcrrr, .r eDanc ema lde mls pizarrh manota-
N,-, ,,,, En mid inning se registraron
GI M~,uad3b Br3k,1dy' riou ge hne L- Sexto Inning goada "a o E' X nsenr s amf
ncc run.i2i 0 Snider pe ca tubyr I mnght
Aitmei'iinii p m mmiii ncd rec bIin e-iuimi me 'ik, p,,ie n-r- P d I dfnmctd teonerollngdeieo
A~heRe~mld p (el~tr Rbinsn retbela I ,rNew York:Rizzuto se p-rchm PcinseP ~peoretsenCi6prmrt mnde c ...,i r-, P-Dougald l gnoeu olnlnainoeIo
p l C im pa n demlmaiar a pe ra Oa ,,bl, Mo nti- page g h ct a1l left. Berri fu erzan li in pp. p i ciy e oa tr arin de e .ni e
B R O O K L Y N a .d eg a n d a q c c c.u ea1u ,b a M a n tlc en e id e rimn e r . ot .nCo ll n s eR i n c ole a s tam U nym ug ..de c cr ".e y ne''oc d ien r i mer. c
Billy o.,K,3b i_ Ia"ioutinuriCumi n ssei -1p.,,0a rntin m dfravo d0 r I. r mn prmcicn
clryt x. 3bi- re.."In nr rcdef erelne prlm . . mseel b d eti.... Pe,r no hub....tacei..
p r c ceeiRem... ...r Cm r cn rre n s, onicm i t, cen o errorei'i oii s ,graband oed n s s meroi na r la Br ooko n s econe ent6m a n su n .eva
Deec diled Iiecimuno c' nun impbmquedao .r
Due rle. l Broklin: Block se ponclia Con, nmpresnonate xhlblrlorl ).sa~bre Io-' -entlaa de tres arreral% par una
Jecrkte ''- ... m ' ptcm imnn-i ge u
tnfctulfly.. l 't catches R-m.mi.rpta
And y r h,"'at rilaht field. Snldck R,nlati
imic cle1r k. ciin jc i tier eu gandoi n ..
0,o, dgr,,,!h, l:, gu;lh l )l a o r sabre lla itg .' ....... ...;..
.m -... . ,,i, e demnne d of
,-ai....ie... . ... I ar. mc t. -
Priter nl i-- flncun d. g ren li-ni -hemnl-b
Ies Y k 11-1- I 'llm '," p1tc ', 'lere yniomn n c,,oeisnn
fumel Srd in. mmc i i AI I'll"mmciimna,-urCrhni..rirr inGILE TEdILLEITTE
~~2iM.1101 7"In ,2:m ru 1mi a'' I : m..m;, aI 'n"e u r3nii. -dinmiimcm ,rr'GILETT
C~euirrm eimn ce,*,li' I' Ini ra rin cicrno.i u
Co nr taceni, e tm 'I,"t,'.' m i'i,,,T1 n' 1, d 1,,, prDa',h AM BASSADOR PRESIDENT
at left flrld Illee" e on |Sld .1 ...ll. Oqurdada .v 'kvk' ,e~a rmnem lp: r:
herlm 0,cli, ne-mm mince gingo.nc-imitcuu ile
Cern m r. n I n hih-,p-It[W '-1,.. tinene m im.eh....Wtneinane imodm i m i
uldtit111a N. tlk i,,, Il iD 1. h N w Ynk Not 'elr s l~~e "U-MAX-[T" Products ... .. ..i ,o,. d .. 3n 0% .6,4|d; io erj.S
1- DmcaiindDIVcIcN. ntniecim'cmi"flitndi" cc e2.0
de"nItl it n, p A ieA-n iimmll -e .r,,a 1 .i- U, T du d,'in'irc...I'rc,, Lo.'' i.in | Ii iSn iamuinlr mnt. k inam ie
righ flld Nrll o l el p .rc~ mmt i -i-[cl I clr Ii '.in i-m m' $'" I-I-in., c .-i 'ncec i- ll-leer ',l ,cA0Nt ti prlCu ONs
i c Nulin W... .. .....n I'd. nile mis n m. .im ni...gquainr Imceinm i dardein
,,, p,,t.Icl "'mmi ii m ','m c ,t MERCUR MOTOR-yq munr ieIs.uirn mina inedae iklf
t. nI. t It h-n''s y e hs I I ' II'II l l. ile hiiciin''ERNcmONA g n "7c
ln Ii 'DOSLEPLACERhSSIUD. LOS mIi pp iu hands Ilinrmd mV gtdnus rsa y
,, r, ',, U t '.',d .. .h.,, p.,. ,n ..... thi1lidnsirl.1c" U'd'A
lrum nill* pt rmmiii n..."a~il ccci eg mcih cc'l, j, i... .2.l.'l'"qiPP' r lr iimi*r ....m }.m~. i.'..;...... ....... P ..... .... rimor RMA'loa OmIGA M $ PedU I O.. OM R dI dTT
1.111o Or I ,,N tr'" "I' "ah h ,,tA R,,A,,,,. aauh-ei det srg,,u,, ,,al 'ener ara...... I
at r lhot% e Ld q1 "g,, I 1, l, .y p,' .. . .. .... 1", 1". .1I c.1- 1 ..... ..... .. ek. nu asN it, 1,H:I ,F, 16
CI udml d roe T" m pomr11.,i iI'Ai-mVOm111,m':IMECURY. MOTORSnnot-Nd,
iAcnd1rrr cur."- Iteh rl o'mh, in mr l -mu m .m nc mll'n. il0ii-i 'l't 'r INTERNATIONAL
p1 1 -l s- .'lrimewm r erhin nc .hU, S. rAc,.o nice ' trmn a.... .... ,,, he
pal, IuI' rer1cdImiim ,,, c in em 1i 1,.o Ir- r1tC ,,.... m ccc.''.'' Ilmnleec.h-Wh U.d dA
11,.1Lem elc "cc ,m.' i w rmci-11", .e m.' .m i~eecmMemu OBTENGA MAS Pon SUI DINENO ..COMPRElGILLET
fn i.',, t er(Motor**Marinas)....... ''I "scllmn Ii o h hid, I" Ii-'r el
d c(" Ii I n 'm0" .. .. ... .... '''' Irma Ic .... ... .......CaL td
dc mclm"ii irit.aicul ino, "umii l ri I'AVOIi OS nira "ONCCL I '.
.. ..ii ... ...ii .m' I tsrri1.11. 'iniae r el.l hull.... re Ic .r
uric "c "m d1 Imrki tIt. ' ISTRIBUIDOSES EXCLLIIVOSi
1'-It tax pnI om' m.. miii-ir em miml cmi muncie ci- muir' Trading and Transport
cc il l B F,+,''tI'' lciir l rninimnmmimim immumld Carp..Ltd.
i e. h m, h I t (',, ... l n.e. ... rn....iV.n 'mo l m om iNC m 1
I i dm, iml. icr.... mmne...h ila .%i.ucmiD1i. IX R IIONltiuiuN Oi r C''lIi-l
Unnitmiis,. t,'inhncImI~in11i1w, mci-I cc ccc ne-eec cIci- roci-n euiedJT0hiSAEiiVnEJGE VEG USUARE
Hon, Unci iler In 1 iur i' 'II 'miu,,, n~ tv Vtrr 1-o 13j HAIAcit Tel!rA2am'1
teem ie i..iit ec eminrmii-Tat.te rs.iini. co -ica l.,r ero


Ago CXM


GRAN PA


Handsome Lad

en ]a estelai

EJ 'elaz elemplhr lendri de ri-
val a KTa Adami. Sea De,.a
Superset Buena carteelerra
elll 1,il C"Sdmilr.C Mt ..'.'
..........I. Cs... I~ oe o'~+r:'
.i*le pllrAaa dar nlala Il oa ulkl dll v
m -pat Co K" p Ad.,..i 5- D,, 11
HIindiaae" Lad y Sup"elasl
Aunqul Kirim Ad,,,,, is Ilnia goadtd

C ...I l a.. l1.. a ,, ,I"' qu n
-p iiI lri aIn C a .l&.l
d, r trin. lpici'nclA" sintre In rmntl.
r'isdi yl Q R K-l Ad .tI il llen lr.

Sle acII S RlllRd d -lli p lll i n11
K I Na A dl .ll t l .
'. ';alaa'.lks a~asIdll.I
O r HElItllies all ac.1a 1 II..ll i lli
sidnd hill"Pill de Ti..pldr I taw.,:.'
vil'leltw Ilw a I i... a '

.1.. S- I'd II if... ..
,ir.! Winsr A ~ r, Irrl I..;r [i,1
r..d nil L -. Ti.l i.1- r ,.,

ChtillSn. r ll
Porsaa ailmsn deAl mares. Sea De.
vi,,una C Inoasbucna ieJeplares ds
San a'B dCal' I ta r Inns rl r --
Sl a ,.lc ms Ele I.'Al
nosk A.,." r f~t,., dalli L,' ,e, I
've.0 S'l De, 11,,,l ,r er, ,1 r, Iii
aSe al r, re. r .1" P'
' Lead a rC P. I j i
ser- 1a .a1.r L'.a Da.
re. i51. l l R11 ,- IA (lil
E.C- C SSS C.I, lil
H." A Cf I a
"iss I ., -

I ,1`1 1l" R A I ,, R F ]A 11 .- l I 1 .l 1

1.Im ... . It. -, Pis. 1 1,1A


-T.,,, 1. L r C.-!; 'I

CI- I roll Hil' isli" I,r, lJI .. 1: .. .., .-S G'L'%ItI i% R R 5-15n M'. 111A

^C hd,'" ". I ,
T-d T,+",' s'!:! T ::Il,"

(SUARIMA CARRE*+R.A 5-161 Mill.
H-1i11 Ledr z H id
It.'ll.X rmrh 9111.-k
B- ,Tk ,pI., D. P
NOVENA.' C'\RrR.R. 5-16 Mill.
S ...D'I _

DECTIMA tCAmRRlA 5'-16; Mill.
H AVAN+REA C +1 Mill&

R]Yad RaDI n~sre k


Sports i DIARIO DE LA M4RIN .-J|apa ea, 2 lIe Orhll'- a rle 1)I52 Sperl Piginp .19


RTIDO ESTELAR SE DARA ESTA NOCHE EN EL FRONTON JAI-ALAI

I Buen lirt, dptie Yogi Berra Cv Young vin v stu oy. hafitfmsitu h itdnlrinum.v juneo


i .... 1 --tttt
gran carrera a
I 1E 0 55O t TOa:, m.... -,,
b'I .',-DI.
II. Ill.e Hall~i 1 lu r.' a ..

F I-IeoItI Cmel"s .k eida IeeaI-eI.dceaCp a ,, haa'ea d a .baeaaa .d .as Ill
iS~jSS-S. e ..|^^ |

a*..N i I Fa b Field a ea es.... . ... ia e l..r.i.' 'a e -I..l


Con eMse decidieron (ICantaro.bola


Ji.,'a a eehlmne adnedieideai'a[adllalde dne....
nI oi. te. I kls Fle d lea as' ca ei,,iaaaa dea .l eanIaa a l asal o ds SC 's f. C.. ai alq 1a a .a a.- I S I'rclda ela Ii-Lie ae.l- n. ro e I -1-l. a a al a a' aller Sate
',. 11- J. -o a ~ e | eIeA_.d:'repq22Mdl ",,:d .,,l.. un" i Fl.,- I, ."11+ lr~ld + IIt- 1rm;1- 'e Re ... de d~p.r d [I A l .-| llr il llel
rql -I/ q l'k r ..l -. B~l e- Iel .. r .[1 h m r.ad +l r r'.i- Jl. ii.I. 0 I.1, "-1r... ='l11 1.- rl e ,lunlo i a r e~l - r. IL- .-e i, l f~ I 'II u h
a Re al.da I ,I ,.- l' I 'PIa.atl l. r, al.l, I, 'a..Sr a.'., lie C ras I. a ,n r_

Se boti el dinero contr Pist. 'v Hacieido gnui tic 1i151 rdocidwl exvtraorEliI(ri(..

lrio a o qp e gulusrotl po 4e Iitttos ,, .............. .. -Il i.... .... ... .... .. .-.a
.. ... oa i n 1 1 . .'

a.J.. LIt'l"U 'l
-- I I At It L UuilJlyl lLlt llt~dal.h ____ll _ii ___+___ t _t ____L _ii, tt__+ __._ __.__I ___I __ll_. t__ Iti___
alall..i..,ala 1,11a.. i I IeI),atleia lila I
,Ia Iet ,'Ia I't .lat IsIra -lad CaCId II l ill3 I 1" 11' Ia ......... .a.as.A.....det..a..a... ......... Ia
atII ~la~aa It I. -d, ' s el~l
sahuada. Se,. 'It, A .ll l t ltd .'i,
S u l da leIn t., C, s A 'a tt. '.t-c.aa. tl . .t l. .. l i I,, I'",

_. I"-o-;~," rtr,d
11C- atnei CeIaa de l. t a pta A, 'ua wei-a, 11 Mallat
Pit n ner l gnsla Cdo en T aleva -r1 9 Pitalyl It a m' I ti Peps 'a
.. A. a .. .e.I a .r . m1, a ,PI. ii
ahd a egn!' aa ; a" a can 1--ro'o, tI ., I 5co n 'y,-hch

hay .. bI e I r 1" e1 ...iac I" IIn l i in 1 en la 1.i an hd Pist on n yo~
C aT I'ITI IC ei"ques t Il ils~ ~ 'I I II "III 1III I "
finala,. isa1. I ~ Iat I, 5.. .. I Jd d .sto"

'n a oa m uylaadn a naa tay ale t .s lt'na l',m.-..I., ...... It.... r ,.. ,,,
D edrcay le netaoa uc r ne, r gr ,r..pa cc .i -' -- ,.- ,Dodgers.


Lleg6o... La hora de la venganza
"Chivato", idonde quiera que teo ocultes,
I te encontrcaremosli


a. haea ..A. haaate aperaa Ad &-M,11.1..| a lpes r"a
s aI,la. l h llllale adalb r da ad aaltha iadc.le l.ea
qa aa alcb.e Ilavand. ah.,tel-lle Il- Reyla del Ije llan.aaa deatia
lIe ee Ca d a d a.dela pIsraidlee. tt .littw seplie. "Na pasdsa
is.ill aasl.salaainea arra, aa a anad. As hle el Vay 1,ir Ia
Ietdladsnll mlaiI~aiiesqueaasel + la laa~lsasrel q. pesaaa aadllar.*,
e.a aellh a'anllr .sn. l~as rleCl+e aala ,,la CiI sSllCtlsL da.m an. Jp~llltasa
asltall dad A~nlale nn* C snaaelse[P qtle Ia pralealC, pealad ic~ils salt lpn
Ca a anlaalas i1sronarlsanla. +llasee Ia malmas mreree aese amlna Ilaslte.
Snoi, SAl as,.. "l.A CIBOA asei aA VF.NCSAT.A". qasa,a sasasrnr
rtnelsIs, Is Asgrie, Ianlasl, S p sta I R atS. II 'ea,.as del a aU 1.
Pna as I al r nsle.r++ ralerls m lea i a assae'leadalsa ass, easl alssrl
1ssees. ,lhsll IssrLe, K m Ilssle at. Na1 dale Cseal..


( 'in6elromo
ant, a l ItsBaa ads dr leeI rea-,-sd,
_o -: al ieA,,a; n n, a" CIMERA,
=ato eypa Gara Amenor:l'ueaanochel
It, talCrtd Ceal C oso Idllno Iie. ee lathl sia~ erera de a
,"H r_ d... _"d I .RAC'ARRFRA
iP1'l-nn o6l1do dld e iMotr-eo T. M+h lrish 908 3 4 nn
n a ero-e3nsd .1- 40
n lat- I ,-i, '2Lt 1

Qvn1; al.6 WC 'II0FS
i- i i"' i t EGTN'DA VARRERA
I~u as mp~s .- .- ,l,,r):a 'I, -- P 2n

i~etl' 'a isa ton IC I sIAI a II 111hou I Il
ads lula d t, ia l
a, ed' .2'1 ena .11 n4n511
or-- laRAerA tat, T
a,+ l +telarall. Ins I, d nat r. llalI ta0ll ]0 in (I 1
Is Iladatl Cai a aaetl.. .I., Fiat -- r,4

n.t, Italnaata, QART AnAI iin
d ll Cao l 1.C a11 R4n
tat alanill.r Cr Is ast iI e L't. 13-C Ste C
3 Ida'? J2 t ;ll' It ... .. Ia... .a .. .......
Atlld nia 1111 I~iIt A i Cia1li _l C|lllAiTAI.1, IIRR+R
e' Inr lu 1rand . ....llllllll 'i l I .. -I--
1111i I --I II ,. vIaa 1,1
u, udlro har-losstlrravn TINTA CAR RERA
d,, -,W.,u rman eexea f,,6 R~i;ratlI 24 80 7"/211
i In 1,r 11, ~n a z ,, e -- ti la. k l 42n
-~ ,, ut- _' 'I lO A QW.nH. '1]- $270'W
a .....I. ..aI (Id ,ta Ln I Pia C s SEXTA (A RER,
1, 3 I C C P LP I3 P I I nC Ilt ll s I c a. s. 13 fla .t 5 4 rln
l oh -- -- 1 4

v 1l11 d ~ l LI~ll r-It, ell. h
billT-, AI'A I|~t
....~~~~~~~~ ~ ~~~~~~ 1 ,tf~'+ il.4llHtib Il ~ l 7 Iq ;T


I'lo~rll~ .I~hllir= ~i ~ne611d WI'll,iii 11, 11 20das m r rh F l -d Hi'"I (1 t (\H ..
,,I M ugt "" 7+ ' li'". 1 .1 in I n it
P0 v dtoi Ilnle 2 7 719il


Despues de tomarlo,


Usted es otro.


CERVEZA NEGRA INGLESA


MACKESON'S

(Vigor Embotellado)

Al er.i nar c l irabaio diario en esos me tcs de Mackeson'ses distribuida en toda
in..so calor ci n quC cl cansancio y el ago. Ia Repu6blica por
niento le dormnan, t6mese una Mackeson's
(Vigor Embolellado) y en seguida se sentri't
cotno nuc~o." P "
blackeson's foralec eel cuerpo, r.'animae ....r. AiY ._____
bro y esiimula el apelilo. YV Mackeson's lentc n o
dclilioso sabor, imas rico qua el iUt' ninguna otraa
cerve~a !
IPr esoaes ibueno tmarla,.'y... ida gusto torarlJ!
PIDALA EN TODAS PARTIES Imporadores Exdislios. MENDEZ, ALVAREZ Y CIA
,,.D+.A ,EN+, ,ODAS PAR"T,


Phil RlIto, el dillnliule *hort Allp de I" Yakeeji dte New York, reanllsu upb. kllh It o ea I .lld -.
salre on Inensa dr.rnho do Billy Cos. d Iona nodler. de Brooklyn.-lWe n re aTIsede Jdlet primer JaciC dc
IIs Selr Mundal. eenlflcado Ayerr arde en Ehseta Field lWAP Wirephoto).
Prie'r iconron de.la Serie


Pioins 20 A Sporld tDtAR1O DE LA MARINA.-Jueves. 2 ae Octubre de 1952 Sports Aloe CXI I
CO .NQUISTO STAN M-USIAL SU TERCER .CHAMPION BATTING CONSECUTIVE -I

Se amnitcia ht alineacti~n del clutb 1 Des pedida al instructor ScCaf fert), ILal coincidencia en los estilos Hoione
Cienfuegos lara el primierjutego I ,i" .,6", hace dificil el bout del sdbado Cosas e antafio"
. .. . "IL 'ilui 'o C lt m o e1-1 ulfi s'AD l on IGaviin uli ... ... gsem s de"" foct--"rar rallie""-- en el htimo miuto Po r H oratio Ro eLn
tiena iaugraldel Rii i~nio d II I En l ppal IGraham es horrbl e de C0o1nirs~tlqUe. RomTpeill el combale el
..el infe,titnr l- cp I -.. .eos nc1 ime I rrCOd do entradas de todoes lagtiempas. LUelga oy Walcott Un ..I tto ue. CZ.reo .xac
B6... .. = , "Ic ... "---b--_" Ame Blind.L. Hi-..n.D u E W ari l~l del ,, Il e je ue vleol ea, ,u e h I. r o n Me G rusd u a
...va o d. .. ..i '. Iii i..... I L I l,, r l '.ll u."l, E Yl. .d a iruPo de PEF10oo11.1 l .i erllln'l l lp'c rc ill-.e l Q ,) .llr l ltl, rIY&S,%n ,, l, 1 rG -ll s jue l ielal
I~ IVttllr "'.. ... -,.. s .i- A nlratit. k m ILIG .: "Ir "dlI I noeY .I l Mc a -..elr 'p'l,' Pare. I: d ,- "jfc "~`% I en im g I
,l~ Am "" ", = hh '-d. ....'. '.,,.1 ", In1".odl imm .er, n t..:IoKl e d ..bCr ,nll,r.. (~ n e~Oe.e '. =t eo ~ o
5~ltlI"t.... 1 .... ... ".., ,..........".-;.:. .,:. .,1. '". l 1 J+Illy Gtl qa en 5.et~ I.r., H,.1, ... -11IIdICmltnde.'.I- n.a ';., niiia--t T-'-
hm I ..Jl. z .. .. zz... .. '!I-z .1, r ,,,. ., r z .,,%.I.oe n .rte d n l t Il .,e t., Y loI-ll 5e U6. 1-. -.aren a I u
14, 1al 1 . . .... . ... .. .. d.. .. e.i. aen dode mpedi oci ou.,r, cce rl-. ye e r h c e a. c- la, I.. l ..... IIm b
t ..c e l f ,it," . .. .l I l, r,, n, . I Il n l 0 y u f m l a J n i n i ,a p I .. r es ; dar .e I ,, d y l e r n [ . c .~ u T c o ,l I + g
lielellu, ..DI:....:. -, ... .........' p.....0, A.I... tti1- ra dePiece d "...aclel oCA: eC ,o r%- 1 ..... d| od... o ... a IS du-,po ln
An n:... .. ............... ... ....................... ...... mg is ,;-I: ii''".r1,Lg .i ,,L,, [d, miss .. ... I, En .u.a ..... .............. ner ..i an "....................... FZ;j .,
a n P o n I. . ,,, : ," r.. .. .. .. "I. ... 1 I .... l '1 It, k, PI m .. | n )e o un F i ra I nn ,r r, e l i ,n r u ,D g o. .: ~ ~ + n ~ ,,- e r _sn l + c e l e J ; l b~ ~
". "l ,llr.",;... ... l. '.. ....- ... ., llll=llrr~ll{IIe o~l e +Ill le llil, Bo1 ll l lrlv ". C: o Item. I "-', An G {lM It
',Int ...6......... .......11.1......e t........". .m aftel.... quo.... n ... 1..4.L... J.............r e1d I=-a.-- -L ... lSr; 1OAl~~~
"' :1`1 ! ,,;," ; .r. ... ,,"-- Ir,.-,, ir.. -,,., r 1.- 1 In H ,I dole e ll ou e ello e nto v.. Jn...'L A; i + im r V +u. n..1 e.r. oie.'d H irlj n l lf. I
MII it .,1"... r l nl +,'(le i .r lu q, .il e u lt.. .!a,, e h. ',d Yto e elm ~ ,l i.i.r ,e .U hol enTs.e+. 1I .. lA` +~m~ s l-ie il

911 .-Im I I.... -. Ih Im''l.."lI I;:r '" 1 11 I i o re..o11 ,.k iuoe s' djdr.n.es" d. c~d
C......... ..........A .. .................1. ....11..,.... 1|Id ... el o ...a |lllltl ..|h l.. t... s |r o uls||A A rdstin d... de..1 ~co...3 lelIc r a a ....o
........: In' ......,",'"I.... D ....1, r 1," ..t "" '. II q IbleolIII C .. i doide pldd l imos apr. .n t t -. t .| uege oey .env e peo h a.no -,oproqu
;; J . .. ..i. ...... 11" 1 :;-- '::-r-- ... roer ki CI ,yII% rll n ns verd aderoi oc.oY .,de -D ep nr es se I Ilir-r ,,n,,Iun ..-- .un o E-- e r rgJu !i= + 1L
M 1i ne r t ,n.. . ..'e.. .. . .I .e. n ~ e -loe C :e n1 "e s"o ,
[ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D d r . r u .t If I... I ... el pr. m ua e-l .. d. in y prGore en t nto n u 1 11 L dlst m i .e nSt.- ucc m .n y 3 R ecre de.er Sen i g t E l b e t ba st~ d n sc .
I' ;' o od.-.! .. .. h ..:n d . . . ...... . t)I P u eto It ll __ 1,a r.%,%u .. 10 P.J- . .. . i J a i o l n!. i . 1J. u a . t . .I c d . .! d . . .
,. . l. 1 ::I 1.s o n. I pac l e. yk . Im ... d [ e c l oni E m 1 3` o +1-5 ci nt po r 7 y 15V Fipr eI- -to :- rklo .1 .am [ fcn elo ca ya y 1 o _
11 N 1 . it ,D E n e ro rn a ue se veI.c.Ir1 N U EVA'Y O RK' O ctu. ,. I n .n In. d Itvo on rt e a 1 1,: ', e j fe at aec ord /lnaald o v S u B "re AyrB e n F lar o ie d esI L. - 1 en r E:- -..?st E un11ntc a In ir
..F] :,.,.,. .UU1 o 'n P I co.e salpl esyIlu A I,-- tf M sI deI.,Cade,.WA.ne crtre ceupn Pr1 eierslle- r au acon I omb teela- c ro po ls ran sano ii rva aentxdo e e e o re
comen 'ard, I" s 9,,, .1:-11 30 I.- .eb~ sd t Lus ~ 6s ecrIM~ ~ u Usxot~l oscf. E 'tclol eer r deficio t A rmla.1 t d~m l iseod at to ugsfeo upnio oIgnoe$ nl r oil pas
d11 d."d eh:p 1n ba .o- "utvIdeI Il o..orsyI .r I..e W ..erch, 'IO- L d' d a l r illr E clr t d J km a h q -i lapuv r.i l ,IIII r..r ,` !u. [la olld Ca del g o n p r d
Bol)~ ~ ~ ~ Pol I lB lh~ qe[ a 'l Be I n, o" Ic. l rmr e; 3 fo I, en El prme .m dea es I...ta d i ii na urP Cn ee re rv -LI 'r M.Ii .. it v s n
I .t. .... 1 e-rvst1\ ''. '', 'rtil a -1' "' 1" h ,,aro.mbeDn' h Ll d rIlena ie t.of .. n e ir+ D]/....Gil,.u ." cAeI +++fe, e" ~ tda~ -- eg ---
.. b ]; P Ah ,lI dh e I'" I , I "~ \ .. .I -I- ` I" I, ) '".. ... 4 r~ i.. e A mi ili a ns r c orn.... a o a m M a lel r o. g n l R e.. . .... . . .. m n a gbe' e ralli es, Y na m n e ll. c om bat s ad a c- e r s I "......' a .It 1 3 ,D la.oI .... . .
.r n c r c c c l q e.. _, 1.. -'d ild- a n do De pa r ts ., .b lte ". ium l elbakebalheategama su1spants usR censalqu a n uglit.q aen no] ta i a nelo
-ee r ."a n Io la ,_ .,, : ,. p r p r s i i e u d e_ _p e i e t l b .. . I .,, , .. . .. I h 'o I r e d r pa_ _~h o e c
D, irnl elP codeu....."'"...... -f ,,n ,` nj`.*j V <3m -t dscrt otlEpot els os Yally. es con" erdad o por muEchos un payaso del iuerted.
I.. te I s d s p' om 1t .' r," .. . . ...:- - . '.I. ..... ....- n el m c o a do tuo... ... e id n s o Is C m. .6 d c o . ...a e i lm ron qua him. U R~It nra a -de-o f lito s A h" . o d + n o c
. P. ;. i !.-o r '.1 ,W n n po e eoloreen- de c b z .porte upo c ne rtraI s ho t. r o a l n s e d l a o es + d i ii d 1
. . .. .. .... ii-. 1 .1 I. ...m.... ~ , ,'t. ,r M 1. L -- 15 5 8 1 5 94 Al Mu n trinctu.a m e nte-deon deo- dr at' rnunda hayn --. + quen
.a 1r, __ rtjc[g qoep ,e t.V.l-ey B........'E, ,i-rLr ... . .eta 0 r pdaet ebo _,ro
", ,,k,, 1,oI;n :,' II E e '. ... o n. knk, 1, PjCh,~ ,- r, r.' I .- M I.kh .. .us r ell. ... met 49Ia 5t1.. 104 15dne o 30 E da a orn.e, od pute s. _nar o e ni~ n to-a s o t ed n lo to ,~ ~r~ r q ir og
..,d o osa~tc. ..... -li..... .. it............A. . ,.. ..4. .. 1dsmnts, P a u oal SLFO eggra UNIT-ED Pil ::Ism urod xeteadba neo de ert
: . '"""X f c S III, A 1 1""p 1 1Pt, I i- i . D'r+o I 1 . . . . . . i s g u a ~ n I t c ~ o e nteof- i e l t a l lpI
a IGAlAMEnti testrA -uZesbuNoWdeORK.reoc debre l(nitea ED 1,M ck rroey M a gen ClaetB vMrtiosnn .i Preisie s isanu t n ue Ud. a N oml"
I, Ai l .rr .: -. I I % i,- 11 & :I ,. W A' r U T IE R E Z S Erc, D. d P f L- uo s er' e rYn"rUZI" C a e -Frd y l c o udd. . y b un a- s epi e o ne d o .16 M a t af .
{'I,' ," ... .. ...... .I u.. ... . V r ", m t .S s n 82 S a + p t u "I te e] ir m + u n m c onradi t u i uo NcanJ r o Ch yX m a nd . . U a. ..u o
$ ~ .. .I.,rl .... r : ; ". I t+ % ,II GULr { ( VENEGldO EN S MI. c el dovea de~ p... ,I 5eiia e le 15 3 rn oen e o p m rsp e r- ew Y r Y n es e 94 o cn \.t an o o Pil .u- L tu sa por alde e ancula.D r n di
[ t n r r x t t e n + a d . ...I l mle i J o m e r s s o e n, a a s. Itu eos I a ea n se r -
,I N elzr a y .o Aq e IWyIn u r n ...n-,. ... m e ra, cur ~ r o iXof e o m o .a naere, Il ayco rhal d e ep u ot s so e n T r e - u n o s e -.e. 0. M . .
"' $ l i r ..;.- no senraud esuq u e h a d a"o e l sp or" Du ba en teaso imp rad o aas1.Ua e;las que nog nem re : attle t u o y i a ulmohl~ ll
1 1 .1- -l c -o t ii l Ll dO .. .. .. . . .. . an.u c nd e Gc m o nIo e t o iroro m a -e u e b n r e n o. .
",,,.Zoe r n Age.r i Et er Oil evlc d . RI E P RTDO A T Bu+ te rc m nu o n- e o esl orno ser r. on be u 'e7 n or u
Cr,- uf,':,,,,,a., ; i,-, -, r -n,," -i,. -, el ml ;,- cm a"o de c itu re fien t champ ion bate co, i,,,I, R r, L "N do y B"a l~ nkeanes de]cisitto n uaenotroaid len u de h`n Sd p e a ls n uDelw-I -- -''. 6
utrosA \ i e de Pa ra na u n, des I d r dlo s l, .1 . e atq. ... .. rimer vezoe,28 s .... s co rneno e hay n nunr 'o s a eoe cno e m au o
DtbiC .. n.os1: S GUN O ,- ,-,, T.,i, a I' ..acoa. 'Iri t daveU 'Y k re lsY nes ped l-v~ e a e c~e el.MCueaedo
... ... T ube to Gule n aa es no ton ce cn traa st&-do es o r~ z usc lee o.fu -sba a t nte ,ue s kina a n eni o wae er-
L i d l n o p de % e,,! ,n i ,r h as ~ t ,-a dfin d ee m ti n t s u ~ t a a d P a Id me h u o r de t n e u h a r
tame$ '...z. I. puo hm .c, 11,5111 PI ,..'N euerd ffa e a"u n e oa n & cc I. ai "lto n cid c iantel al o oro l d IAd IsI a s-hl
,,, or,,txy qa t". _- Sta. C I, I,.3 a,'"Re "nofico """"e .ac ,"". a.-b','+ te ,
inzlzde Vg aitac~ E mittede.5 rocordoc nado Simoi.n
.....ndequeucu ......r.u I ...cId.....rpyus du C... bra.....dioet- erf cupt ...... xP n ucn-se'm'et Pans univ'e-'sal. y I
El ~'ni r Irns~u d9 y' . . P. in aci St. Lol-I 11 al te cp sa i i to,: tit l, Orea i n- u a a s |o m d o p to e o L;ades ,, de lm q i os e n don e d r-Ju ke n par atsid lla msad o s. Los IrMe lv ,l anreg nt+ u d oh b ps a oue d e re
chnque ~ ~ ~ ~ ~ ~ brn !nt, lea .. ti d MED Eiith o Lo im.. . 1 4 1 t~ a o es catch b-j unooti& d rao, z ju go '"" u,- ero esu pe d o. Y eo p ar ban t ane Ill on t le Nada ype,
g o .flfn Ic 1 dl,'I.d'ai lam, -Ned~na y Feris Pan de In Atli.y-Cobbc'on.1. clauern deIn, 4 niuk~o: deeA A Irtorey.plucombts de ackaJonson par d
" El. u Veol rfrnl '$ 50 T R E A TD ero dVu -dreza ll sc, onne r. unes, ocdr.uIaID _n` edeal d Is aton.d.It.b t. urdelCa ic d nsucc ' snquy R e.dntf io l miiIeoqucro e fee. g
SZ 3 0 lssda e u, pu- .RI rm.E onl. PA r .A o,.S.do ttuod ,i ng de a e "'li i ozlzG oLld edna Pl e rAe-j, .1'r 00 .S ..CoraSti nking rCse, aun- li .e
Brooklynmmediate.... 1 -2mbLleg ye hayueepo drdentdeo.de Judo tafen AmCricadenloxenrvcctn-oso"ele-
9,Ir0 ttILr in(i ctna ell c cnsci %- k 3.qe pr~lCh inpagraen elCapeo~n~to 31 nd o z en sabgles. maiormay ade aas mgsopo ed hacendaayr' nees di aosig| u i*ntea e - qu-o
B b P ilp v ElB l h v q e f." r ?Ii ; h,,i ,, :: .35 :y : '.327 .. h m e ru sPa.. m .. q uep ndise ur e ps t 8 a m Ln a lseJn ugu a t nd e o, e on.Ta p re 4a m ilpe so-nl u e ts. sn quC u emdo n s ae rs rtf + u o- M a0 00 he 3 dnlc n !eo~ reIC3 e nI usa l aoms L -" -- p ar.. y. mp rodam s-ene. +, ,o
"Ic Allly .K I. .. .. ]-. -.1 ot e en I .,na]pi er a aco eoeesaouea cee ndeeanrarotdauk uno fim.o r o odiol t oh "~ ey s "aA tfi oqeun oh
nalizaro el entr nam iento lu- ft'ig~ndo ... '... .,E. i y.e nm uynpbyteno, IDSeren H a.m entognnI&clineekCmenty Larryginorrpgrat c-mtanate sle aenmrn sc su eInt rlocutor y igran e
PI1: I 1 i'. I,". l I ~i + i'" -i .I ...nh.Co d,,,nqua eqrualtshelterr.
ci n o e f r a P ra m n n l~ d I` r : I- .. I .:. .. P -..:.. 1 .- a t ro M U31R I sea "on ,'" t i c .beed Li, o -,m c nde m~ d tn. 1S r ..... ".i a s d o | r ? o stu.. ...d a t...lea ic t ra ........ ... .. ......... . ...... .. .
__ l,,-, ...-- 1-1 ..r" -.I f- ae,, n ,a.,,., ,, ,!,,-.... .. ,,a .m y c'. uor ssim
1 3 0 P h 1 1 r ,, , r r-t e r eI ,n". 1 0e1.1 p ., IS h-y ,eR ". ,',. -,Ma y o r a n.se n s e"t, ,sd t"io t s o n i. a uf u.en t1 c o ) p o, -,, q u aa n, .. L o f i n a lh -..1De_1.o- I n tr d reco r d--
III ",r n,.0 1. S. .. . ... ... .. . .- ;-, o e m .- e u a l I:li b l
r ... I...,.. -.I.,.e -D po .s a .'~;+ '- ., ... . .Seal. Elilclo m e ll a a g e Sd nelo. c o : e n il s n lk e ....r!..5efr.; Cub nc l
'. ., d. _k1 1.tenle,,,se 13u-t. an 40orrmils vecem
CelG r1" T dthar, par...,..I.. ,, I.,.... .....I........I. %..,Ihle, 10., Ro s.e nbn obates
el I., tEl.. .. ... u ilo nIto deJ105Yaneesc onser u a o- p rm ~~kU aaod
frerl a ID dos prote e -... r I .: E~r- -- I. -,a~r.',:.'r.'Ii. LIG IIzIIC ONAI.-...V..C. H.2Av on to de menodeu inrooklyBut-_I fbereS
,,,,Dr.iblte e d.Fels, 1. -. - .. _., .,e ..._ i . . 15 57-10'19 3 .. .........ual ent-la m ca pe b i .........po conehab lg iterogo ons el ons .Por _Lu dcl.quoore _no
:neu o',eIsis.cm .. 'I,,.. rz ~ r......1.40 o 13 35 ntu e udo lidiiuly l Aiun l aosd a ataine e npia o elN w Y rk gir.e ua fet? atotnu
is Vn-n- ,.- - C. .. IfltI.. ...Ju..e.t135.9y5 62 159a.3 1rtnoreti-o
inbkpn .. .. .. ..ICt 4Po.. I- I.o.pI me.! ...y..e..-,, o "o roLI" .3 o a Ssta tas mo y uatsfa iii n i poner e
,,, I : .T. f..., R ro ~ r. B ..." ,i. .o. 1,5 1,04 1 57 .raj
D cle Im, d,.s a.' : 2 7 a h,.en retb m.odo .o d ,l .; ,. "..s..gu4 que 1 .opa Fde-adebuenos el idor l sie hr kn l
I -- 1 ". .- ". .. Mi 15 ,II. .. .. ... I .-.:: : 44 34.. .. .0 l o ne, p elm na lii ri deoonra.,O.LesFeOX, do Its pNI ED do, t mre ade bllc tia de barge, det a m is. l d -
1. .- 'o, jp rr.. .. t c.ena r .. dI ,b roanc s orE .,,.,o, ,nlo yds o ob ygmer inoco nra.- ..a'.n ame~
1. n, ...1.-, I v.1.1 11 le _, I _ __ _omoGA AtrR CAer y'ctavltusu-r,, ED ugoslavi ( NEWuORK.loanbee Iresa. B lly Marin, 'A,. esT' emoaclu tie ue U clan siI asi -
1:1. 'rI S.. I... gada ageb... .& 1 bos e iecl uad p pt"eissc ny e rfeeeden,1a.
"':, .,'-, ,'y1 lEnqueda Ile uait ittices gtn cont, endd mrcare ue dreaornfl-nItodsasdsu leerdesl 8171 egundoalug "
Fail' F. .... ] elfirk .. .., .. .... .. .. .'. .... .Ide45t5... .... Y u'a~, r q ed. .. lan
MAS FUERZA MOTRIZ p7r5 .32Ind snia Cuhna .. ... ..... .. "con "Ins Peu ... ~l l. ,, ... .. d do.. .. .. -
.,. S ,,r.ln; Dre chrenneion pemarestoises o-, I d .- sb n m cue d .?tb t m lin of
."IrDlhl ft' N w Yok ..I" l arizn ado, deo teelcompetenciedspo Pnuit Uesls' G l ,rmo I .1ente e do om mde ourt al
M .l..d IT~d Irlnr ,o.pr'oulb- ,me Crry todDh, nonn e' 111 Intert os ou buscn expepent- aen e domano cenc un -.uerz ...r
g,-'erfl .t n~to rlmir Pues 1. lehehco na r-d ID reh l "1 c hosparE m '0r dic l e nn, i t e s ul n'ra O
O" ", Day- IrAn e Olom l dr, nrid id rnl -r511te O
In ,- I.,id I Ilv + I Mtentl ~ ru e, : lu co remeo Ma n donag r L nai n tyrm d lon o M D tala Eve je .ng l tSi o ..n q e 'n
n Ultll il Er n-Iticketsi de Palm ,,n tire crelnclan 3n, rinngHom e-Runs .11-.anti Ins ohlibrpiaoan, ar q y Euowin O ne la Lu ago a-tedo n pedio y en Idob res u esab e
Est- do,., ,o ichitorhon, o- D ban X,,,,. Iyo, I an Sx'hi- u s can asm o uv I ldtn deI Pablm tch -is
p- d. ,em. ,,,I much. tell I-n .I' 1,h!I iihododElllr. Peee de Qm, thr Kniri. Pi101rkin .. i..I. .l. S71 d".- d"ce.'s'li C p1a.e,.ed P.-t'Ida 'na ajueranim, are to, me-nImrYarkuest Pero S'rgMlrno a :cree por -pora. dSe -ue uer n-devencdit l-ms r,,_
Du ihR h ]I, ..... 2 loq a lgms T ina oni ct l nl Ri t E Yl.. &ado '.erns rilk-I E Y tll ots nof.M co g m n q a,I A.-Inr hta rf 1 td e la to in I c Nt ept
',.,, E.l,,,,.,.T '",,. ... ... .... ... .. .. ..........de de
A int s 3 4 yj .so n J n pim., .. ., ,s.a n d rcir Y J a rcki e pJens i m n r . 3 .. ,t . ; s y 6 3yen a I u nd o
1.,,rme n dodn r n l~s It ... r ,ict ,r r iu heC hIe I m e D Olit iDr o A\ I. iIn c ,, .,' m' ..rl l x "dx 0 as Inlh
"Re'" h inaTts. Y IDS a. 32 III P arode l. A h[as ,teaml an t p u ll' i on+I" q e l el va n a P asIsI e nds.NaiC -ltlX", "rer
nul me h11A tiramob p l ahs mlU. `Diatnd. ,;Srf",,jtjj~ejhdlnum D olly." ClevelandI,. .'' .'.' h 'I ..'bue Snie vu i 1. l,. ,,, ni to iesan novdin s en a
;. ri %r-nf-. It Jn nu.l ,..io l -r ,gIn tl nd l. e- qua nJF" C ts, Eubl e n oln o hag-, po, k" Ir, ', on trie ch Al be o e C r
,I: In... r--:, el mImo, Co o dercw umbre a I. I viedo y Buemdia ,o ..e n.1, .10.Phil eiutodyiogi Beraras ICYankes Per efinieto quaNo- ve5, de enlres '
., mln to.' A".,l-m hj poner .. Hgoa I nneas alnbrknstor-1s de eCrsinho con, artiledenrLd Ha-onen.Ireny stdoseenoedeburn hmcr = y u Ro d
iI.. .. . .. ......... RI kiX | lco el .... s+ .. ......d1. ...I ....... .... it............. -, -, ......". I 1,. eum-
L--.. : ,.: L gy ...'...--J I I f- li" -5A ,I`.0A,- ICiiiiiv Rnvlzs. do I&sLo me D IDPem e~r onl R acae.oPenzr~le o II c nc o desetilco st K ark onr ept ac0 L --
Afio Xl Finanzi DIARTO DE LA MARINA.-Jttcvcs,'-2 de ctul..e de 1952 Finanza. "- Pichinu 21
DI Epetite lsTefnaode n SerAa(a Floicnenciofe
Conthifia iv floja la Bolsa de Valores deN,..V. .Lt oS rei..or s agasaado "'i'....ie..'II I..ert. ".Ie
el'..I- N. York en compra tie crudos'el M. e t. e Estado .,,,r, .lille o .Ia ....
Actualidad Econ6mica ueva$ per ..... ,"-s............ ... ,.:',f,- :
I______ _______ Nuevas eruluabain sarbnrgts 105 p'Cti, egun In oft'rnt tie ns 1 i i .'.''.
-.It 'ilipits ...P. Rico, siguenyfirrnesa loabite de'6.60por tabacaleros ,
.n. hubo en precios N ,t a-----1I, .. AZUCARES. ...I tNAOS r I s- gI .- .t.. .
O tros req..... d l...I.N .....on oi-n eul4, ... ... .. .......... ................. . .. ... .
s c" e .l. . P e .o i L r .fi ra t rot .o." A .6 Ou, /.... < .... i .... . .-- ".';
-=-- iio intc at ur lTurerbis~n futl .neuor livir In t:,,,N ita ,ut llCt I nlitc N 'diatiti jis ti Court tilt conEss pali"I I .. s
ello~al li N '' ,', ,i.. ,', O 1 C "sati xab cpr "'- t-.- oub ir aduI" I- .,',7 .1,e . .
It- .ruralelVolunte.. to ,i ,d 6,:d ii Paa 1 c nt ;" -
P or Riaissit a Giuerra ,,. ...... ..... .. .... lax . ... r'-..Blub,', 1 nr,.i, III, E I IttLtI - --'. ...'." i' ,l I-t-
lar oper a ioudv loresdeNv8Iler0 *. aiI,, .,. y ...
.I :,,' .. ..m, p n. .n in,. de ,a r d L ,- ,York ed iA inp ond e-a r], ,A ,,1IA ha . . ... e . . ' .5-... r
C'l l I r r ,.r . it u i ol h ,, I I I lI Id,.. No -a_-,Id u d .. .. . .do Ine . ro' ... I !, " nc;. 1.,-.
l .cR.. ,, am i o G er a bI,:de..'.Hew York W .d.L,- II-n.. v t i` .. I .I .... ...I.act.. .l
.. `i ti n I Et. i, I., ,l vi .netdtics' n Vn ...ia citt .qlItti l-it. h1t, i td T.I s n ,.l.tI.;lrat u t.I . I b e P o n .. v u ruya
CcI I--- -..: .."t.-...-'.c t. ,,l ,'W '.I tt rd i i.an 'pa. dtttad ib itti.EEd iibili1 ..n ,- I I .. I ..y
.." .I I.
,,ltc,,tIlt.t ,ttmqttc ttttciittts g~blniitt, titIpintici. mIi.I. d nbI -.ite tttal- .t... . .. ,, -,
tin e I;l.,".i int nblc... opireiunlited,,,..utri, pullcitt l attul a.tt1-o ii.t.ph.tteinl atndllah'.ln.llna, tdl n..i n t.i .c..n1"d1" ... It I- ;P
,aiolItilhldllr ~r.,i l ....d..tr .ito .int 111. I ,. prri; .a.z r nd, llieaduh niam ente, a rl uuilqr d, a ,,...., -.Cn,,,I:,,,,,- .d ,,IF ........,CO.... -.1 , , .... del a iieto'l, C, d ,::,I, -"'ll, .t -'e .-
'17 1." .' W .an e te I a t l c f 6 d te rior-,.a AZU6,"A,-ES ("'. ,I)OLrx ,,, o ,Inl v d tn a e e ucdl de u vo p c
u~s. l..'IEon s.:, ''.n, i I" n! den reIa. e-n''eII

I- ,.ttiI I ...... ,1td ........... .. ...1199 ..t.: ..... .. .... .I. ,-.....d.. 'n" .. ... ..en,.d.. ....
.. . .. . .. . .. .. .. ..l ....... .a I -ff s ..... e .. ... p i ..... Cuba haten e le rise, n. 1 .. m i i pit. lp .... 1 li : .... e ,- ....... ... .I, t. ... I 1. ..". . .. ". ...


,ib ilun t i et 010c. sh 01 i n yt.1111in .If .-A .... inn ." d e nc c makl elitt lla sinf nd I t pudcI e no dr. d. .. $ ..ii-.td atd i a / .. I"i c tt-I .. I i.. i ,," ic. I ..... .- it I. . anI' "n.
Ir I I I r y ,,t.- .,"-'a s t i t d t lues ,. ..c...... I .. . ....r b aj.a. .d o nerns ,


lii ino'"'n, p inanol c poire n ietnc~t: 0y it letm l III ndi. si Veait tins,siti c, it iaitt humans yiltd d. V in cI I" I ,,,"lii ititttitit.,i itintt. i mtt I r. 1.. ..I I, d 1 .II
eC0 n411104 y "'a a " ~ r ". .,I.l de I 1111 orn ~n ,I,,,, a y In cl ien itol v lan e It I e l l ri a er u b, t ." d: r am teard l g nleor (Id n,. ifo t'f ecdsl l IF' l n ea l C ba l oi I n .l' .-1.I Ih' .... II -".- ."" 1 1 I .. I. I. i ] I. ', t n : I,,Ia r ,! vo lu""me ntr .gaunn.. c', i, e.


t n inr'sc, n., ,s nt ol"tnflnirt, tir. I-d-- .u nch'n ii ihith, ,itus pi t iui.d In.,i ,s-,tdait Itt tnt$i de.u. pun t, tan
Eiotnccl c it' t I b de n rrtientur tn clter i.gpiitnloas Cl l-t. i. i ti.n. l .iiti,.- t. n tpith i., it I Ititle in. '!in tLaxb t ,itn re.t. I ' n nll nlaineslt, a In I I N, '' titECIO SPOUTn" l '" = I'r idI it,,,,,te N F it, ,' ... tie're "d n ''d
. u t e a n n c ll g ni l l li. o, I ns a t m u ia on. Y h t p olu scin n d o tt s c ho t. d o lel b,' I .t S lO n ay rn e e d e ;pt At t ;e tn ,I rua e o b,ra 'do f... ]lpo l d. .. .. . I... ... ,1 I ,I h,(. "::l", :" a,in {i I 10 . .. . .. .l (, ... ri ru-It 1'1

n niiillsdcnisntssitlnlntsiu. -vtsnibtiln itisa l i yiat oru fi i ltbis d 1 t11 u ... 1 ." I l.c "if'.igsc .iii n ,'C,', tt .t ... ". a l lauiudiIni, ,,- ., r, n.. ,d
it 0 l I,,l ,ni ..t ,lichinn h Ih nni, I tti, titc d e innllia sniicia bini, t o ndelo t ais iv its u id i ."It p"".. r I ,` t tt ETI i alit n'l ,in t ct3ref ia NIt, c" tl, t,- -:" i t., I ttp .,, t I N i I n Ta ,iHott- "lmnI -
,., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -.1-1 r.,.e mo, :,,.l in de? ... Ir,, I, de .o Ies ... Ia ,xrlnt Itrc Iu ha.. Ii -oud 11 '. ' '',.' r ,.',, '.' . 1-., s,
r,,, ,.''. I .e .n,., p.. ~... i. ii, . ... .. .d .. ,, ir el o p~ li..... . .t a noa o' .. e :. .... ... . ,, .; ,-,, .- ... ..... 1.... <........... ... .........r ou alu I .... ldo ': f o o n I I,'I .o' "o. Io,,'" ,,1, I .,I...-_inn tp inu.iid u sciiNls iltl i ih la d l is it p ii tididt'ptitt it lar l tenit-I].. .Il, ..I..t.t I... t..t1 t-d,t ....tIi.N'it 'iti ni 'altIits iplicitbicit I ,triv.iatl, titaI t... .."111:. ,
lc tca is cliblesciobre t sbt masttcla du- e hn ouna hat a ll tt....l- d-. lim$1.25ip In- "tiil..dii i i t e '-in ar e
caeingrn ruralyefl tll y I r i11 de ..uea necsaio para r a- no -oe o --no d,% 8;enhl lrn o e l a n slm nt ascndi a'r I O ,1O Ifoldl .0 1.elda d. "',,l o I, ,"alal "e .,t rs r .' "

ar i n eitnisyil ai ptlo ..cc p tsi .n t d ,I I h.ell.or Pit" de cta nu dtiroitone wsi sob le s i, rttenit tod st i deitda aod n ir- de n,, .... "M-li .,' .. ..t... N.,| ,c',i. ruI d. -I Isht nt .I .,,Atu n .q C cI-.
IteItniatp ii di, dfinCIoit0I itlCIFtIp... a Culh-iiiti.tm"tdi p.t.t.t...I I .l. p -Ipt,9t,,, .ibt.'. .t.ttI it. III t iiil i
..._______.d...l......i tdi......Iitr.ii t3tlitni...... ...... ......... ...................... l lI......t..I It -tI 'u 'u'-iv ie ndi h deii ..1
itittlIti "nit,"iir"'lt 1 -rhuli',li. fttllone deIobruritIepl.sado1... srsdssit-sb Isdlt.sIelae. Sis.
P rtc,,'., ,, ., d ,' ,, ,tn. le- I s- rI s,- a- I 'er drat"ALt
Cob tant, u dere n l bo r es e a li g I. (.e- I a n-d s f lda dir l is iurre r ildti ta It l .i .," li d, I I .. is
i .l.... ..au ttil" t'it i.. I i T...IN.I...t, i- t- t i sp...n.....s...... .... .-n a -. .a o. c --r a
e_ .eti-10_____.n__ullrna_ ental_,_ _... t _on____da it altY :''t, t 'L0 i nlaa dae aditit nuyic ihllsu] prs- sre.i arin: ,s,,.i...
... d . .d a '. .. . . ..u,.. . . .. ...... ... ..1 -I I I......... .. I . .. ..y ener .... ..ION ...... 'd e e' . .... jl ,I ,, .1


M dI.1 d e rc.... s e...... l ............. Freuba hde A..... grario .... ( d P...ar ........ o.... "i- i .iiI-IltI-)II-I d''I. ...I'i Is .,i'sn'Isis
...,. seLosre0iines, C n d l~esh oa a Ianv m r, -maz
\qv r """t "a:a.s3' roduIrI..I 1rog -rest a y m ~ zda- f ..cnucstroacane, a en tang. ible I reahdad.Y eee vl u er, l` I 'llgn .. .1 I..r ;; : .sde .. o nvnLax t'ran- 'I '.--, ,- I ..1,-, : ,r,, ,,,, 1- .w I 1-ug 1. 1 "I
,.IONIO S D E I .CU BA I. .. i. r.ru- da s eo s nt o ur i~c ulat t e l tr~t~ e itts clu se tin th"' I`.1-N"i'at"tttiiil-t I i tIt. i r, Il, .N t, I t I t -t.t',ii,.rlitI : tt~ I tI I snit i. ..nn" I ..I tI. I ts, --; 1.u: I -
fr nitters notnie o rmwl n yrs a A s:nttiecondmp ehv.I I r.n. d.bn rcai arlorI-dloritnla s rg Ban zac Fon. Mnd l ia- tDe h e, : .,, .- :, c.- 't- n, 'I-
Eto n trurtas e onti nu a tidn Pa rar y l es I me t e do let eaaee o ,(po de Iris 6 1 d1 ,x 3.00 1. -' c ,as InO ere a ____ F is '"t""t.........i (tttitl t i IA Ie NISTA ]e Al O OP lOSE Ar.en.InI. CO.
Nori en.... ml eros, cd s.... Hy...Io Cm itni. .. e iataiuiet ( it iuit.s t dp nde a msd puebtie tbite i ulito d a t ,,,,, t'des ,'" ."' ,,iiMrd l 400F IOB ub. ta I t .t r... ..'.t.. .. ..tn r. I


t n in e i. n ntumer at beso tnd e at qatt Pmte ti~ diec Pltciot dn itni n di tttionc pincaptite Pi mett .t1ut Cprintsciiisnn ieotai rlias Lttti--,Ittct ODD CIF~i ,550 CIE pt.t Ni ,nv- ,-Iai Iitid ititn P5 C V L E s ibailtatt t tt tu ai
mt ttimoi a to trs, . . ..a.vextab etaeltounamnto det Iorsu, l camI clueIaiubanoa ndicto niadopatlraciohy 1- ,. ,iti.ETE"i33hat,- in.ItIraI.ettit:--Nr ei -C fo1 t f. . it- '...0 .16 t..'.yi.Un..i C a.. i. ontlsIti.Ihnt MERCAtDO ta t sn u tlattMatalu aaUtaaa na a as t
los .ampos .sra h icida i I tnay l trab aor.dietsi I e en t l ta tre a deam' nera queuti va y el to heo s ta 2 d Id d ..i l i ia .-l da t t' it ita i N 'itte ilit_ t!nnd;1 dtu. ua mayi3 4. daajule 153nsp 6 laiept niembe ,no- a-
eletrtiia dcinruitrdaliennladaitos vast a ex Ie .- nctntue ade.Rai irtad io s- alaIc ptinect. n..IT ".n:.. ,ljdIaIp.it aite iaihBatm enh. tiibrtematzo05, 8, uritan,2 -.-rr.t
..AP .EC .A C .l N.DELy..... .Cu sdita... uto ri cqd i ............................................. i. i"" ta-atta.N,-"W'.p'I.-.up-l t." :,"lu it.....b..........t .....nPpI-n l a-- i-
ctde r scnu imerssfrtsda ell iagniti aerra e ia nzos h Parsca h e rae r aiodo ev ya e c onvrt doe Cubna sndsmayorr n dex ,Cuban A, c ernp asn Squ u rlnngaIF B .ads a ,IO-.Pr o imo.re;44Olarsemaiz. : hay c ae e con a vved ao br r .No t

eM oa yEi iC earD roDEo ZUC AR m ilties itasyiili nd c.li Lcyn dural i poac, rotang ab1e crdinuittudi. pciito ]y aigi\,Ctfiit.ii ten ba t2 attl aa{t ad bait0l 1.0 OaiitlCouittd apaia-ataa bttor lone Ithp1: -PcaIt. deit n
nldid YnoietfomIanntcindstitaitconmiaiuita. dboayeatitro xlllim ,aittmeticit,,, DInFrit..it'.nit .d.l::,nt""litJ litan." Ni1 im"Os-it
Entrvrluaacntn tra ipndtls ti tneters y pni annynio tin,, TO adtacte a iiltntiliiiittidebitit ulitanInsctd-ntt.30 : PuittCtIOi SOT ninCIF N Y i (tbtt ni ti artila, .e rrnital 6al en In R un A rgentit a e
LUI s ,TtEN oZa c OMPsi n ve iar l t i hl no ia-t ambct nfii lt, c orepti npt. a ] s l p eltsItio d Ii Atititin d Liis, ldu t i400iit iid ii InFOtti Bii itt a It t unl int t i-van, .1Rita i d tsutIN' tat~l l' Pt, ... nl niP al d l Cnt erci it ts pi ldpl in in
me ro fa tor pr mor ia de ac ndiio amidl de po5ue el cam o dco e r le '- 7' : d
cubano". aar00o acnnueac 29 Para vi 3'/ 53- 5' 533 32 34 7-- erl o aCrrada a enrsauado on oltaU e.tusia

I'sc _I ilttnitayP..Otiti1 ,it, c b ct I P a.tc i.. ... . ...n..N.. N dt lit ndu14Imt150. W a .....L ..i a ..i Ptiil p i .. p itio.l

,n i.p. a. o aey lto Aj eudna isnitttiii astojacdesl mniralt Flint itil R' "`sre itop~iintiillt n titn I -na iitdi tia tttt t, u .. its N o- "- iii Pit
otit dac in der l o s re se nitndpdo pitnii In itiiott t. e itItoitlelimintit2titned1l.i.3. d. '.I,,, ...t .....PIiiye 7no .
DeI. Nitniti l;asaniii-uIt.sni.t t ,,i .tut, ifI. NN 5 t 5 fIt I53 ,lend qu ie nda enu n tp
,cn,,.dc...ci..nt t.i"nl.i..t.it... deinospoders piitiitiporiu dotona Fitidi]
I,, ,'.lntili ,ndieAiieue___ t'd, Ilnahzandvi iznd.nctanynIza de doa dobr tP t It pro i to tatota t tl no ada. I lo I i |o n-
IleB onOS E CUBA Pte]s l ttei lincy rtaci nde t r tfdosdton"r.ia h, s Ia lit diii '. brw'ron 'a tt tcn n, isritt t .... ........ it, dah ne nse hqiad a ....\nisn i.ns x =iaitennlailent., -- -
Nel, on or.. telu th i .A ell I ON n. ra.- .,,.. anp i...te r t. tiid al, B AuFin t t s ,, .i y ...p A merican, . tilt t0h it... I i1..". l tt a tn tna.. N.. s
"".a rO'A or Ia 2 L ieg a 'ro n a C ub. ,, ila elrlr n ellaq Fln'l'.itt emrldt le n [] GRAN rlGIEN S T 'UB AHO D u. pi". A.ititai-
Abr !itr El C!,,,Eeuid, Frnte~e 60..................rl b 29 1 ..I .l 539 3e ltr 35 y .9r1) 5f 33 9 12-3P 1 Do I Nes le cl i a n r ela l t roblaoqr anel aso. u t ca-o:"L
-858 ropys arauom 'trd os de 2 N29yme di. I:,I..re1. 4 4 1 0 1 1_ 14 edo15 nol ien q u l o ores r id'ce iu a oc u aio" D L a depe-CoiERRE iE AVE deN lA OLs A Ila n ltgo tt d m iia It11ttut I"I ..5 t5 4t ,ad ienda.tt quo i l 0, Itt anintoretettall otaitascrAy
In_ Railriad,,__,.1 I I'I ..... 1 .....n-.,-,:,,,,t1,,,-,,,iot ,.: ... - n aiai.tiC l i t stliat -
- CTab ie. -..... . Ai. ...Ii aginu itsl
-ub FaIrod, Iq.]~n dent A ra iad Tt d lR i K rr 13T. ymnt do.In ]aaeuaeu c,- zoa er, l ela doa NdO or t ~lso, u rl t cl so. ea la I tn

tas ajo.y.huevos..rNS- 0.- r-,n ,nnRAiTiOtdNtiI N IPPi 4 ePROMEI, or aail arpets
Itlb_ R' ..r,.d,_7_%. 1,,x,,,.n ._ h ,._, ,, ,,, I.'r,__ u: a Lma: b,-& ,A, LLAD,- I, aesltn:- OhAbr e 2 nleo .a roan
. -1 b1 Ard"l o i t -- : it I i i lt Snd -m..n.s I _' a P'el a ih ,rte lt o oci o n d.-m n
NETYO c ubr 1. (AP h ...,- I co urll/ Aust., ... .trify., -tro a l de i N AIC:.......-, ,1, os e- '- L n d ,p nI' ;' sl I ] 5 [ b 16a 5a I 0sti t ina 23lebs. p r derl wor.u a bine onora e.

- ubi d, eCu Ab le 4 r S b.' . de C e-rcl d t, trj -1. it. p ir e iitaar u rambo n o. ,, ,c eder p aIn Hinsit- as emau .inn 'onr ua ir o itiGMiD. ocurA L oa o-
CubENr HEA R t- 5ElCOLORhdI'_' "aJ d ite.... o' n t.lai sa breeIh eros dn ta d1 o 2ue s1ub on dueal e tIiid dnIr u t.HE CA E t DE ,,, ,,ROLS A -, titiePlsndlRh, de n ils p pusiitai t -.inh. mcu,. en onsepvl azadel2ecao citt asil tl. de. 17ttttte r.,,v oiil A,t8 illtnd ari l ede5I-
NE ...Wu.r-4 ORK. El ittd ... d I C ps .- InIni n iir it pi... i pa4iPln. .t.ii-,l,.etilnera,.unsttuzrtod. el hoq esiInP'UOPE Y S loPBsIcO iats d lE Larte, a S lo p e
Cuba tBdlp d.t -d,--,. I -'01 I .. ,- I r .- r;en;e y aos dio itniad i L-1 auu itcttl n at t eln iTon. PdeL studoye la u aze co adrP d eliho dar. deto -
eT 4 oII 25 .1..-fIn 1 ,4.r I C ore. I... .. .. . .M .I . Ls,, " ,,m ren o' e sIle ad itN vitr d o ,ume e- un icin d s n O. Plr ll on. Msepheao r oyeen d I b ca o e] u dr y r m s co o h y e a os -

Cuba ene ts plo .. re I. e : ,i '.. .. ... .... ... d I ii td atn In Hillitas . .ti. .. .
AP .EIN D LI na ad unn t a dIn'n., . .. . iHatniatritydit
Citdty adeha.n I e l a itc it Pitt .. .. .'",,, -, i,,',. ... a r ren . nut-. I. at"'"t EL 4.i4A O DE LAI 5AINs
'la i ae,,l nldn pnI niicaie de i pitaer ,', '' ..p .t.:....i. -tItr -t:ltof m .,- I h bre.-t,. ,n, ., e ter ma o, er ue ...Oa s 'n epo c o adecua-
M Ea.RCail oad. 71,1ld _. -:00qea m y mauv r z. .1... . .... . 1 ;; ,, 16. :,L, b c 21,orine"rd. 12.o mar..l ush~ sded sc no e e

I a* r! n I I_ I .- o" It .imi dI tic upevai r _ .__an._Hll_._ _.S16.1__0__2._ _os_ _Tr.__El_,__-_I_._, 4.., Only. ..23 j oin, re sIsu
AT A.p i.'r l-n.t .Ini ts tiin nat...jI-..l '' ,, aiiRtn"( 9s ,.r. ..
HE ...caad, o -Itin'. dI l,.se .iteiluno'. .ati .- it unI t ni iti vic dela lAso it tain de iose- i tte ler o,, e tnirt Ut d i a t b 3 04 5 3 8 a 5 3 l4 94 Nora 50
? SME O. YCuba, PAI"I, A I acp6listiine..1 ..pta h d t!.T.btT'lI ititil P t to p ue ot avnicnla.soii con s toide tltrteiaipr ac en-
.-.- A itiat. Lu;-e1. eo eaao na ro..Nela tiuerte que supAere e a rnsta y ueaapitubrainneP05b ctaN. ... ... 3fn ill.
-... El rdtitpi4tiiitn t de buadpo r inae lli s I . d 1. ... ... .- 0 t .. sI.-...... .t.a.in di ....i... ..t a ntsi ... .... N p .... . ...tTo n. dlt lo yalatpaz en]antod.. viil... ar... . c. .
LAB Cub, in st e d ,_ _ta I ," '... . . . ..e n
0 E U O P. betne si i, d rctn b .l s st- '' . : ... i I : I A : .: n. -, . mc nen oe l orne e n e'tl n o a- E TI M A tAD O PR O iC( O Nrtu ersM i i nt, M urns a y [ a c mp nadeto h io nics l c adr e eo s la c omo l m yo de ]a Cosa os~l'r c -u- r

i.re C u- ,lND L l-o.. n i...l,,i.Ian ..a. idn ...lntL'n 'lloit .....d ,.. nin tit ... y p. .. p tI t Ota 5 3 "a ,told
i O vitumd. ,elpoi itnu tiott. full n.. t I dm...t1. tn nI btIt it'6n p1-, . 198rN 4 00 4 00 4 00 4 00]NO. 0
Pr~cl~l~liy hchl M t I -,i= I2, 'n- dI nrr de 'a" o-'nlie reia~u e r. . . .. o . upgo pEri, .s a .'. . .... on ... aO eIc ... .... : a p a ... ... un ..... ir e .. .... aS d e -

del; Nmpicit tia nunde i tonLey ,etii d P' I ttnt TI_. tl..tn-ttt -I .. K-tntneni tittt n a doi Pro 81 311 3I9 tint'.9
M IERCAOR E C ni Ci ltO tAR itlldOecaittllsfl Lltni.a. hIltod Ptittpbmayit ittiv ttttt ezt Mon ilu,t..i .in Hotttit tt ttliiitt doitttaiiI]attIt n ioa nerl' u op edec oyd e
srnt htiiente 4peede tpam as eonpe ccuont de l ,ipaiionc..... ntus'' I ae tuaeno n lt .t.n -38lat 3-i2.1 8It 2ii ta
R 'a, e, "' e' p"r ,i pale Ir~vnte Arraoricte cluev eul '.

d tor izad a ]a. ... .....i..inn.......tti n . a iti ..it ......... tin P t tit ... it
IntLDONp ilt d ei4tittna rt-ctht. c I t tin d-it t1 t P,.th -i -'- i :183 84r3 3dAu
ItUInStMEND cmi I nild ttii;tie td sch n~ deCs e-Inncti. ls- d Sb ttll
oidi.ninniueris.. inoEsn ci:n ,,'3 .ittt ,tN-.-ii-,--6ncd __-_.,___FToaes . ..._5 _9_Coheres.Oseto -- b it 6sit
A ilelrrcu I L gihu le~o ntdel i i g e n c Ipxc a n o a l rn" I de a-a-.- 8 NOI


M''Cait U b r ta ................. .. ....n.. t- 1 111 l .tt I.t. dcl bR IUU PA STOR.......... .- -
pE..t... n tt ct.a nnss In titttitNotonnetsI ti-eIcmticcIa.n.-itat ..tIc noit CA sA EIJ-.ADA.EPA 1776 Pttti natidut,-I-. itt's, Pitt Iit ..Clntd, i t Ty. ta il, i .el
r I /Lml ;.'.. I'I .. ,i 'Ic.c Ott t.. i I.t ... M .L Ittlat p c oCs itcs Intipts. . P-a..II EE.I. OHE.O I ,oo PRO EDIO si i ipiI tleya I ii .tt t nt, o nllt ri
.._ _._......... _4.. ........ .. c..... .I tc .......u..Iydci, ........,, p........m. .l.'D12.. 5 .DO.R ..... ..it ii.t.pt ,........ ...lI ,a Mmn era
I, .d ..t ... .lF I A 1101 t. I del ureI 3 t ltim n dt '' P `r el -i. Fr.n t s . I .t t1, o" tt)-ei
(3T iNCR lit iiie r it eni l,..itt tttiltFitIil Vt.IENIA,,hAtC H 16 d Sui t ai t no n]a i un HIt tt '' I t son d te 1" m stTr,!F lte ie l lo
to.I.lt-, ...i325i4t2nn Itide ai na I .del.Rio.n. -Ii ttd,- ..," Ii i,- ti ,:. 'in unu Ca'sIn_ CsmuI nu..dL Aoda 3cO tintIt dn I tf.I 733n1t.3
O tninittnmtrlrcn. Postal '`t I '' iii M'""'l t i itati n tcto nais na m .0 n tril.. 1B 4
ItsI. 1alIl I ub -. d o cc i o "n 'i .. ji '.... I'-ts- sFet ... '. 1...I in'mbtditne ia ii. iir Ic.cuitlliIIIsini c nntnt it19.52/5tilt,/.% it it -/,-... n.t- tn-1n. 5n u o, h -
1, d, ter tblt'oi .tt 5Ott t nutbP1Id
E1 ~il :~ .. . ... .... ... ..... ... ...... ... ..~ I --1P1uz ... . . ,~~ -
COR- O 5" Clrr A u n or i ze a dau z il a entn- ,uuen habrltn .n tedni .u brobek dircto del Oevit deopm a-n Retn UIdo ""n. 6g5O- o00"4" C"a !;,It Sugar 1o:, Pi zd n
dad OteDEoAYERoEN LAlBOLde -o ..eT. ,--., I", -,- I..:- I,- ,,.,-:.,,eg ,ronad Ceusba'Wt U D nL:nrit eda .. -7"n (10ooo 0a s oo n siDr 30 Ai OS AL ;- ", I C-I O DEstur nLu rd
DE..... .. ..O ..K . , T 1 uo :o -, ... ... ,, ...... ,,-.. e e ....r. .I -ntrd US R BA EY--- ES-N AN D I.UB N
I sl .... l . ', 7 :,..,.- Aruo.e1 ri . T .- . I t '3 oot .6) m 8(o "n t~ r
nelada.. . dep o ta ci~o j n d e Aolen dea- '"2 0.... ,,... ... .... .... ... sa" `" .. ... .-a .- E -DIRI D-L-MRIA:
Mca In I ..port..de tr.toe.,,...-,,.- : .-. I I ~
-M.. . ..... de pr....... ... ... . .. .. ... I""," s ... ...i rt'" O'" ",,'"l 1 On O'l C U & EL 4
No 1... .. MAN ECA........ ..... ... ...... ..... '' i -a..' ...A 0 P bal
Ju?.'.. ... .. .. .. .... .... ...... ...... ....................... I..... .....y......... ....... .. ......N -RME IO'a pC en tr l aeoIiMrao
I 0 HICGObres! CHICAGO, .n eeadaletn e e en v .sa (date,,enJ.anor-nunteam r icano de 27 d .... :,-K. "abehI .
un" 1a u n. ..ex :ep : I: r:g- l a V, di' LuisaMen tio n ye gn.r. ro-'pop"'t e Jben r .f mnimi..c-
liierrerorbe e ,r.' 5t22. 1ehs e I.nI I q- erIeye.. do. I. ue. la- i p- m r no br A ,'No.....NM drect.ai. Lot...... o y oa 0 -
El mprna t- aado vd besi emt lra ,,- "..l. .. O.". ,.. ....1. Rolandos' de..s ,, ,ea,. 10........-7365
Enre -tIn e at -. .7.M..n-sL.rlo-copa dmlas factuashco- reoe.. ...'315000s ',' .,,',1," 17O lit', i11
I "tl le~r ''; ( ,' .. a oatr n etd r,.. lln"I tar'" estr. 1...: l.... . ,",T` i hIrd It,: cc .. . ..... ... 1a2,.IN 0.......... I n .,M o i n r
., .. ...r oTo e t 0 0 0 e1 04 7ca6e eB 1r1 8
.~ ~~ ..isr ;" s.~ a e aro yvdrsy d rre tEnu npl azode-27 I asltd h.n .Ll .l .lll .n nArellll
DE CAFE E NEW Y RK e Cewerclo.jogen ... ..', p ii,in, f rme a e (rarun, fti ee. l l hIm. n y ,, g,, r ]fi. n.. .. ,,00 C b nd..d ,,.o iI O A L SE A A G NA O Y
( A N 'TAT S T m o ir6e M nl. tr~ O de 'n'- ,,d so re a d eso ps d o iclhab Dr iide a par, e l NBoun ha t n_ *.... b AlatcSua :
Co, Cie- cridn Par fa coal autoim a ,,ieti- lu e --hab ,i na solt tclra m y frtnn I eekchni tor dtenla s .leM l,,'n en U ic,,, 'O ca dedean ...- ~r 6dIti ". .. ( o!-
d ..o ... .. ,, ...6u,C; 1 ll a I eg l -- .... I. .. :-.. -..-I -.11 3 ,'a ridc. crE ni.r... .. H O D ," f friends l.............. n,, d ......... L
12.D nE EN I \B SA a L or nta 'r, a:J.TPi, e. n-... .'Sa I ,--C` C : .. .. ,-, : -~~. cc .. itiih ,0 U C IA E Y A U CE E E
Ith Pn e. 'Lr I i' e eoaa . -.' ,, e f, I 0 IN DE IA CUIN
"D as e hrev s.d. a.s d..orr.l..e ii,- ,at..1l J)00rn& B rh { -, h !l l r n r H,,b d
%i . . ',: -,r m e l 30 doena c dj un a, i eld e 1953 d, x t - C nep1 S ~ ez dai, :. ,_. c, -,,' d a dr T d1 I- a .aba. a ,<," d
1. .. .. : ` 'I~arnI -nIub3. I me I d o ashqn -.I -eO' EL rtDnR10 DEVLA eRIaAan-
de G ora rlh.rp d' r:"' lb I .s .I I- K .\.Caed nia .ero I a Von les Fu of ,,l I... .. .:.l- I"--- -a-- ran- -r-'
I! .... ,.- i .; :: : te el." Id ..... de l 1, ",n -c, -,,a < ''',-"....... ...- t.. ...... ..i.nd'b-:' I. ..... .. u 7,,b', ,'
g.uay, i .rtelln atMo prop ore l zanaclte on ex I. k I . ,-,I u : l l reue rra tlen IH_,too t.o a s I. itr ,, ,
,!d reios c e a ao d rt i mere ,ePt "',eda n n w n. I l o eI elCoi.. I de.- n"n": ea dur 6-nte a ,NiP h 2 11 IN
..... M A T C ... trs ieaistesgrt ''' .r 11 1 .
,a, 1 nn ar dl dnn f ll e n ,tes r y a mlvd es. pertr, ..ena-nma rsl : Y n fvn
,,'orh, I,il t l eol n Comerelo ert uxulan n prl e op~ n .l le i - ged ,i r ,l Oe n invl I Rorre -o. ,,
.IIR E A ER E A B L A P irs ,1 as d ..e p .. o ., , lrur e lsal, null er-1 ondr rn"ala d'c2aIt-,'me.'L l. .. -1
IC GO P n',rrihe v.ud bl, 4--I I. re if e at I ltle .1n, ye
J D E C H" el l 17r a d ua nam e xept o el r t e n t tu h Elll d t e r, bee c l n e O n n o y A AF Unrr -, D .. . a17 7F
C ie- p rvIii,..re i...51n22 ,l '[ r i. ; lopxe dvi Mntrm stcerh,nd. Cq llreI, ,.,n, Oat h ]I I OW ,7'1l
F.!,gohn-,i :.: ro lImp.or,.dr.,e. rrm it.. tin .. vtorMn' P.- i..II'I. .... nfrm6 tteCoLlaNl~cI1 ,x o..Jl1--I"...........Prs 0,0_ 000
o (a r A I b. R F I A . .. . ... ... -. ... .. .. ... .. ienh i fa,,r s c ';nI .. .. .I 1 ..I '.. ,.,,, 2 0 1 ,, d .m b li d o. . . . Pa,. 5 t 0 0 0 0 0
-. . ..' ll ) Y, l 1!I, I- A .,,, ..,' ocr i,,1.,i,,indo .el cr .,,,,.close & Ia. rn"fII ... n1tihabl.ndostmtad .... dl r,,,rlbul ,ol,,nl y "t Roldl'L, :ul .......... P-, 6,.11 0,.335,273.76
t.. ..NEa YOI,,,, r.. .. i Ch t 1,! 1,eenlrefo h1 1- 111-ntn ed'res1 d1I V.-
i,antl m d 'lr'ett~ '~n" B~a ea'rvW ,i,, ,!' '-dndc;,, Luy'll-",d n , a vd.... Vb l, C N t. O UI
....... ... ,. errrtarh 88, rorragotd .J -n Le n .. I I ol dI',t PoVe~. ern. L ui,,i l l I n III Oc o l a I .". G ,, t. '
A 0 (l Ll ] I= [ 2 k M r t O n Al 'I M ~lv, I,h,Id M t l C~d n" l O a n u- st I .a ..on't ba- I ... todj
On ,; :r .. . I Iutu fii i mll O r m a l L inG rst it t oraie ........ L- T al u & Ny Mn .. ..... T oio bl, ..no ..I2 I1 "", I dcuu t.... r .s- I,-ii od e. 1.... . I ... .. ......... it, I,,dI .. r :', ,,l," ., (. ,:',,,
., -, . 1. .. 'II -, ,, n S v u d, L E tI,, Dlrl Ol a-n I S .le 1,I .11 ,,r i ,,, Pi i.t a el n.' u
red. turn, -i l - C ls .uli-, u, ........-.-.d;-,.... i ' q le l.,,h,
..... ... ..EN I HlSd 3 a utr n haTn .. s t, S i" llo, P h, ( kde rz, ttal, ,cu l nt..1,, aed ,,a ;I. ,,I 'El ..I .. a 0 11 1 irn o u ,,,., e lx p ,',`!i L'" 111. fl h ,,u,, R
1I1., r1.. IL a M ri etJ n a B r r, B ri i I......................... .... ..... .... ......... ......... etor.. 26 4 -- r,
'' ~ 17 r nie ri crca urtam ic Prlodrdan P N E II IA !' ,. .e .as l'= Pu nete. u n :,,htl 1 eo m ,,., .,.i r.lll~lt
-- .3 '-,ubi o r' ' (1.1'. dila M ,l. Z V oe. o I... r PII : ..:c ar l I d ,,, 11,l FiI .... f.b I '.t- l -l : I ,,,, .-larr. El -'rJ,-I d, h.1911 Ip-d,, nI I .,,br. ,n.DO
i. .. .. . ",' .' .' :" `, In. 1 I~ Ml d ( .I ... ;,l "r u ll 1, V fr i dn. aI O h- ti~d lln -, a .. ... .. .... .. g,.UnS-d1-,,d
-- : Lt p r .)t rt'st u a is n \ Cal cr l ero ,a ic, F.. I -' n o V vr, ", -E b- q a l- dn '.... InR I...i e, Iran
I f : . .- '. : I I-pru O e pD,,; ,,,,- ntL ... 0.1 11 I'll 1 "r'lub. r- .I4Ihn 1
1 I a e... . . , . ; W ...2` 1 ,,, nt . .. ...,I. .. .. .. ... .. .... .. .. ... . .... .I f ,1 .
,In ,,, .!, :. ,. 2 i ne i D3 Et l% .N IPeno -dl ndc- :.I;.i..1
::I: 1,.I I 1. i. ., , nr r ir a I u.h... .;,Lin d p r, dr il 1 ,, , 'r- '. 'l t c a


MIARIO) DE LA M.%RFNA.-Juesc,. 2 de Oclubre de 1952


.Quieren tratar (Cotizaciones dic los Mercados de V'alores

de licores en ,N01%I.i.%IIAANA
iT -


compra a s'aha i F,' ,., h ..


Pidevp inler Eir IIi


r. ... ..... .. ,, ,. P pPp.= P P .. ., P
P i n ,I, (Pp1 p p1,1
s (p d pp pp,, ,,.. P P .,I pI~ l ti p pppp p, s B PPe p pp
P .. .. ..

I It c- , . .. .. . ..
PP PP P p .pi p. Ih PPPPP'm PP, hdell p 4 p. l Ip d'VIM
Resi~tlati Made hciniapiUie'ane, fa;
RRBPII PBI B IIVTI PS zl IIBB(SII IS(1'[I j[a CA1. alIBI (B1S4Bit .PP IB IB
die (4SIPIBSSiie. B B 4de Bliba


P I.. .. .p , pP. 1" r pp,
p,2 ,. 'p.,,p,,p ',, p ','p ,,"p .....
Oe, la, R;,, , ,,W, ,PP, P.1.. .. .~P P ,,, , t, ..
d 6 rfr,,,, -
:, o I 1 1, L ,, ,r l, d,' i I.

L.to RL 0, ., A. 0. I.
Pt e., M bla,d ew,-
deTORe De E BAHd \IAns, S. A
6a R l il 'l ( d oe rcl l olte
d, Mom}ie de A, 1. a

p r ," c,, M I. i. y w


Anunciese y Suscribase
al "Diario de la Marina"


NO


, ~ .p ~, P ,pp ..p ...-.
" 1.1p ,S A P
$6, 0 0" .. . nv "


I . t J ,. , _


i'P PCQP"-_
PEP ..p .,. ..." ..


R 0 1. S A 1) l N E W
(COT C I N ( F I r i pA 1 I;
I OF Of'TURRF DF '" '


P P P.
P P App1

p1 p2p
P p 1, p:( PP p .' p p i
p IPPp pp P f, p P
36 P p ppttm p P P

,-7
t 7
. .. 1- V... .. 3:1
-..O D, %,,
-4-


00p


RGL LINES

$Soplpo do Bcla g o Bmon pl Nuovp York aInp p oban
~p~ppopi,.,o ,, h lp.o, n,..I-n-. pan.
Sorkib it cargo wnanal aot o I n.h H a lbana
IIDIII CO (i5 iIlIIO iPi;- P B i"iiII. i -.

Slilpi I, l q gitpt, d, t11a1 HN p TYrel r10 111i0
y 0itorifiorn "On u d ou a* (, y nwlMJW, m6""
y0 Of> Fti pc i dol< (*WI
r 4 l 4F .PPBISPBJPB.4B1 lBWPI P4B6.PPPeP


I . . . .- .- -


Pppipm r ppt o pp p o L ospP pr :
baP~pPIPPaPAi0. ppappuipppepapp
PPub papPP p p pp ppqe a coprasp p
iptp. die d. pos pt p aIt- pL i e
-~vnln od.eII,]ostenedores qu

P~ l ppppp -1 np, pp llppp p
1 1. P ol PP l".I hpp p
0p-ppp .pi pp .... .... ,P .QUN aS N l, aenaS d,
p Pelp Pn~I PP\HtlbPIp~ PPfP7BnP~p P .. p

p .. p .
p 1 pp.I p In %%I P 1....... p

QIPINTAS E N EIB BOSQUI
AVISO


P ,' ..... P PIPaiPP lPP PP iPBP. s .. . lP.Irmi l el Bp Ier h PoB i .. p .-, .. P,,
...pr.......p. .apco ppte p P calp
Tlurquis 1 h ,'- 3
,Afeelada por lit sepiia '
.elu i:=,(5E:,PVN:Pppp.:p,,p pp,,
i B NN -.%P A, --EI a a el
lt Zllfrit iizllarerit o ,de R eub caFedera.h. ratufl- ,,. -,: :
Is rzgie oIem de1 Natal cI-(r sls PP] ph l pt'Ppenp dPuAP PIP lo B P 1
Tu -rct ol meeb rd o I W , .l i- 17], z .:: ,,
P....p f,, ....... .. ...... t,,- 1 .. P ,..
I. le r iNI i....ppp...a.. Ix p Vd pl pt.p,
l 1 P, BI P PI pP P I p P l .- Pp pp dxnpen I, pppppr r : -.,
Ip r p BlP- Cle ,).kvAnelle3aduanerP -0 .I ,,, le900.me-
r,,u -- Romp ppp dppiBI PP rP pp .1i n P PsU
p p,p pip ll pp. l'l NPt P PPos nu tt pls. yP pp e e tam-
.. .. [{'~lel, t It~,:O.au {tdlll edu lda matrlne* Io- 1o harlatanops n!,pesn-nistas.
php.ip,' nienpop L.s pppduppnp ppe
P .p....IP...... ..............pip.... ..P ...P..,p ... ....P V icen e Ojeda 1-7181

'. .n;de I- Rep ;bl Fedra.l .P10-UH.E.BBB48.3 I


ayrgalnga del :7o
SImn.,enie Tarn cnpta.
-n: quo no secin charl.ata-
,,"Fi:ese que ganga:
EDIFICIO en la col!e C No.
457, entire 19 y 21, con todas
Ins casas con frente a !a ca-
lie. Unp de ea2ps vacpp, con
4,'4y demoBs comodPdPdes.
Pp p : pp 1. :2 V(,..a
hipolec.,
HiA0n9 onp Pri unable
', r n, 'SENOR
t AN ", ,- -, =i I'p ,
de 2 a 6 t.-,s d -3:5s, tnclu.
yonpepdpmp-pos, en Ios baPoP
IPH-D-324548. 2


P.rinn 21


Finanmza


Finanzas


AioaCXX


A -


v., r" m,,,, .
A. F V t, "P',,
\


R --B-

All I{ A I tL {

ll II an llm ,


:lw i


...p . ......

t .r l --nlI'BBB IPIBB' I B- ssp
II P. 1 p..... .. ppp-p Pp


P p ,. ... ...ippd Pp,. Pp,,, pi p
ppdpp. PPm Th.PP PpPuPP PP
p& . .T,. ,
71c A, A 11- pp p p p
PP2:" P..... PP "P.i~ P -
d, ", ,,, ; ','
,,,btt R l,, n, d 91 D,
5, Cr tf,-t d ,m

A ,:: PW d"-,.,;

in.- .'2,


.21

i i -T -
SActuaci6n de la

:Bolsa de Az aica

Por Sres. Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Beatwe
'~r I" ,, d-i M -


('nrl u.- n4
FI ,l t-1 fup d 2 110 t 1H,,*ld

1, e 4 05 T d, a e a ,, ,
Sfuel-on d, -arae r ten(,- ,

7 'a h, L. mrJor qur p,,Hd -,dc~
," ,se la u-na "j-e .,r l -1 u e ,
d .,a lrdemada c-ns de-bj a, -
re te,1. bastante r.ata firm,, 1


'Se estudia el Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA

meioramienlo PROFESSIONALS COOMPRAS VENTAS
1' [BDOCTORFS IN MELOICINA 17 MUEBLLS P -RENDAS 48 CASA5
de IJos pastos IANS IRINARI..S W "WIICompromueblespiano, LoaI'."

T e cn ico s d e A g ric u ltu r a ,;',. . ,'" '" .", ". ,. '" ", ' ' "
IriiIaijairiiiii e n e a tueria 50' IORANDO M1-1 PEsO~
U-2530 COMPRO
.~ ,Y''; -, ; r."- n. ,.' , V E T E R I N A R I O S O B J E T O S D E A R T E P I` N O5', " 7 ; ..'; .,
.... ... .. .P.[..L... ...,m rt ... D...... r, ,. ., , F I.I M E B L E S FIIN O D E E S T IL O .* *" "
:,',';'i.' ' :. . '* : '; ,' : . Y.ANNII 'LDAD JON.\S.,i N ,.- Sn
... .....SF 116A.. .. .VE M A RODRIGLEZ
l ~1..... :,:.r, .. : .LI.. ... " UJOS A RESIDENCIA
CO0M PR A S _______
'Ali',' I.B....do p..r... p II, l F!NCASRLiUSTICAS z21 INSTBUMENTOS D MUSICA'.... .'. '. :.
:l.''' did!P pp l in iOi i oP.O'lFl.... .YE COMPRi SNCI PIANO :-'*" :'.'" '* ;'*
i ;l*rh ........... .../^ S, Sg.:* ll Boh-: *..'.* ":* : - '. ';'.. ....... u r u au r A U . *, .;,* ;.,*... .
be~ I~ b Bu nt a tIlltu l o ela a ,, .` I ....,!',',
e",Re& atFIN O PRO S IN 1 s l
lI)r l dP aI1iaIin B Pl ll.l lc lU 2 ... E AL U. |;2530
., .. ,,, , ,. .. .... "LA ..PREDILECTA" .
Compro Finca B..
Ukp. dl ,P.11 1,,IW i plb....do. en.I
juee rd 'In c al, py o troa eulD,

-1 .. in.....s. Habana, ENAS $550 RENTA, $50,000
i.1 r a ,11 '.".. o r '* a l.I -. .4,." repre -lnoe.nl f 6r1,000
11,e $1 so A. $8| to P r produlctab tnferl- h"n znem c~trietowa, Ililo s,, -. 0 . W.ed Ot-..
rsipppPI aP dei e.L..?P.B. ele,-ptteri.e.ibap.arbp.leio. P L LI OFRLZt,% 7


.... ...r. l. dL...... .. .. ...r. ^g'': .... 0 ed ... ..... :c : .rc :r coi ia p : ,-. ,. ..*- *.: **....<
u ppti pi'p'iiP'"p'pp U; no me tp-i'n dome to0-.. %CA' $11,000
PP i. BrPup t5 p rn, P PPI lpPPP 7PPoPJo PB .

',",,... ... .,, r d 5 a 6 r rain 3)1pi plo io r &un e r F Mnc y no n ,,- ,. .. m.... t,.
pa....... ...-., o,-p olt lifC,, uTarr 5s -l pe p RueCo' ." . ' I
ItrC}"a a nete., ade 6,eIn, ganje


dll s Z Ia h lt . , B 11 on verd ero nieresao I ' " -, , .
u]o ltab s qu e .,i ,,, ,'.,,,,l a C:t venn r do O peraci6n r d ',- 2 .. . ".... '. .. .. . 4 ,' b...I.' '" a ... . t. I
I, i u ll an dJ arn a d o tll n h26,oo "Stall -, de 1..b .ar.e..a. i....... ....

PPPBPPPBPBB i P BPPIPPPon bl Ispb.I
..r.,. .,...N,,... .., . . .AR ASI.. .. .PP'pPPPPfi diPppspd p PI ANO DE GARAMTIA ____"___;_,,__j ||__p_
ill d 'ptospdp o"ip "LA-o; n -1-ET -"BL M MOOi 00B1DERN 1 A P$16 500B
.......St .....e.....s irteOe a c ....dur Colegjacd _r. .E.....- ...4..iaaapre i s ,dni elat be.- entelIIII~l l Ojd 17 8 1 B-71 Z_. *: r slid.
a ra, a ure ce n alt y otras,- perso- , ... . .. ,

PIBdpl irTIgPPPB 17 MUEBLES PRENI AS ....
I .v ctor Jaconb o iEcprr r t lie 5A1.5A
intebd. putP" 1 plp orio p pp
.pid. .. ... .. ,o ,,,o o ,, 1 A-9311 COM PRD Y :'",,., -, : GAG.A .;. . .
... ....,e'l It ;L I! ',;:; ... :,... .......... " .", ' ",
F l',awl D ......,"*' '*" "" """. "'""'" 7
F^ aI"T1'11 ' ., '1 ,, ,, n'Vl.ne- FA,- ID DE DE PAGOi~~l ,-a ,1.4le SIERRAl, CI 5 --- 38 | .. .. .. ..
Be {mnu." i p5 dl pppn pP .. ,, P PPPp P ppe rpdp AVE. MIRAMAR $32.000 C-U-4p4.
% i i gti n Ap .nPo ep.. h P ^B" .i1 B B -P P* ] .e .
Pid ,, pp pid ppyi.oP- P-- ---B .... O S s0 .a ,.-D-2M7r.S
W. p lpip a Pllppopidrp Ii M FIrpp p1 p Pi. ipipp pp ci pp pp IBYPI A BI ELB MVEB PBEP .* p ,- O VNR Tnl ~ U n*
.., dIull- ...p..EL..... d p o cELdNALCA BOZAR .... DADO 1.0' .' . ..

Sllaosepfir m aros eiriilnA ip.I Cpplppxidp E N P a w un 0624 2 antias Independientes . i, , I
i n- ,, 'e tI d''i ,Jo M ondifnin a ullud -l o [ro Ui dallo rn a ,la 1 ,71)11 ' "M" I^^'.P .'l'.!: "'P P d T 'n. 'Pp pIPI P PBpi B'ip naiBB p. ~ ioa I ___________________________
le PMiia ,pp~did, p pi,,E w.,P PBBP p.C_______ 67_____ p p 17dPP.7.*P ~ ~ i5.I
Ic. *,on dr, dpp am o ;T 4____ __ H Rdel Repi 0 R 0 A
SECCI : la h"l*if S MON Reai Pp-p.P., A Il~depnphs 2 pluoB nG1va.
(Celelir eSIB2 a0 JB-It1 I EI.AD $66.00 .A.. A 1
lhreina Piit.de ]ai (nia,'aI '"ECON O M ICA..........PPP P .P.P...o.P..P .PP ,.pW.. li-
ple ppp P......A.... .I...VOPP.....P..pi........ ..P.P... P PPB... pp.... pp.. ...
-C-'-. PPn$cl7.'rpadp p pepP ap d' O p O 00 F I SIERRAS$28000 ,I ...... P... P2 be$ en4,00
pn IPPI DEP .ppp p i n pI zde r arpd.ppppp DO UTlflon d.II!
c 1p p .. ..i ?i p d is C,, .. NUEVOS Y DE USO e" TPPk'e, A-455a.d P p pp
t n -eh e de a sptl1 mu be,,e lot"." G-G2 io n "e n c m rc .
.App.... pip ipgpipp udp .... BB"LA PREDILECTA" NICANOR DEL CAMPO
2_ ,poltanclla p... 1.sso...los a "C.-
.i.. P6.n.Zpr PP...... i:.... ______ OP ]RENTA 3620 l SANTOS SUAREZ
ippppp pp 1 parel pisid edpepip PP a.
d e, ,olt do, -o... :. :
d Js pe Are re nc enAppby. n 0 B Opn
r PP du IP Pdel ar lo p AMP. ALM ND ARE1. Sl ,d,-pedrp,
P P PPP ppppp pi ip pp
I 'an 2 1 p I-r- ,h n A. l 'fl U nt aI 1'5 D"I.
P, dP Pj.......IPI VE0VICALES. SPINETS Y COLA ___r_______.......... ... -3__
li1,pd p i p, p p ... -UH-E-a4B-3
p p P" pip ,iphDo FACILIDADES DE PAGO LA SIFRRA. CILE 5 N' 58
Ob petos de Arte, p h .. pdp P., ,lpnpVIBORA
LP [,a. .pa,.. Jpya pp .. .,.. -Ir,.- MIBi.. ORAt.. I B.
'I' ptl~lP dP 1hCUa .... ... R...... s
t,,eIerte 'r,,k J.1 C ,C- ad-cupada una plant., stlat
-b jP 'i LAPREDILECTA" i________ kpp p
1,, T. .. A. .al .. o,. ,, .
pIPFPPis r I.iF nPN "" SAN RAFAEL 803 807 t. 1,400varas .;0.00p0.pdpp -
B. E B Odell ."a tn ...a.0 n hipoteea), tordosan:
IN...... p .. L AO- FO i iO.d oOiIOL Con $8,000, moderna, .
a-n 3.ltne Harr.y L N',.od-atd

Im I Bportante negociaci6 B T.. N.... .E.E EN LA RE .BLI. vacia- Ave. de Acosta
CA FEDERAL EL NPURL PRNDRpral R
de 1int .Telephone Co. eu PRODUCCBN DE CARBON p P PO, 2 4, baei P Y Tin-
la Repufblica Argenllina 1011EI P APLAP -La Junta dpip 0PPcppj:i..gaspp pppfp SePVppappinpp ca pppp Pip
1 __'_lF i;..- pppppp dpoie Cas pe ppad pst a ipppdepPCarbonPha pp P 1.
pPppp pppplPaIABIB IiPP"B PP p ppP ps .. Va p p sI ts.I
[, ` p tcP II, p 3td ,,Itupa s p bPrpiIi D- ; PPPa iPa.os,PPuprIPP Irecop pad.,. I "a PPagVI
Baljo ]as teorm.,nosd, un iuu lad' 'produccton de esle comabustible l omo A. d'ooro. Ret
.. ts }pasado mrs de agosto.,eana- %n s n o' et .j Il t dLlt;I S1W lr .
1",s 1,ulat e.] ntraoa l T. andoe ,l seha a "eIdo el gan e a ida e. II111 ,pldndrI
P". ephane, and Tele~a-ph C'orporah1 n aIt. -n lel, d e indmet colr18-
....p. ... en$ P. PA.... PU...I......... P......P.... B.. l dA.p.... Vicenle Ojeda 1-7181 p pp.
Cupot C~ alA IS t and At d FE~leictt Al-g,'ll. t d l repal ad' ""l de 10 mi- V c neD aJ S t L A E
p1pPppgu.n e hhihesp IV'5 P P1 neI ..NO CHARLATANES JOaE,1ALVARE
lesspae h' iond d, 3a013UO or dia labo- AlCH-LA AMS .. -]M I 1t 9 4. IEdlfll.d. d
en die Pies Pa PUdPr p n ppp resp ,p bP.pp .p U-20p
.(, ,- i 6,dej o habia sWdo de 390.100 1.- 10-UH-E-896-48-3 U --0 85ot
B pi P A p6 P P P "" d hn Pn PtPAP.BloBtB

u4 ., ... ....P. p.ppppppppp p 1.. p...
"A" htr olmn] i I, u rl dejutu i no, quI he JpQ 1

A....R........TA................... .VEDADOA NANGA
.1a I n T l andTl. 1.1 ,, n ~ pl I. r' o i, dlu~sllm ns ol a I~ d 9 3
P.... .. pp... pp-u1.p--Ab -o..........A..u..er esRegalados.L..LENTA$665.D0

.. .... . ..... , .. .'u n nn r r r a p''7 d, p PP PPP1P d pP V" P P PP PPIP ap p ppipj p p
....... ............ ...................... $78,500o -Vale $84,000
e.nr, e rm~ln e o l n b ,,, ('" Io hr84 0 0l orlrn n s nd1 .. .
lie .. ............. .. ........... ........... .. AlquIlees Regalados LO D0Y REGALAD0'
d" ii ,. ~ pmrm r ,, -i on ,r n~ d, la nrdau q i
"' ~ ~ ~ ~ ~ ,zr aem m Etplle el+ ?l1 ,nAl- u, I "'s d a h1co er Es uz~o.i verdai'97o com.
. .r P IP. ..,,. PP PP P2.7 P IpP pPPah pph pP v Con buenos ,comerciossB P.P 7 p t m p eas PB ppp
,ttln An na elplu'll6n dr, h 8It. -, I" 1u, jumofwea el pnruta st. u in !sg n
p-,a d .ndld ppp, pp p -n p cp. 11.pgasPAP PtPI.- ,juirmPreit@Afio CXX Clasificados ) 1 \1!I0 i -l I M \:NIuN \ I,,i'.. 2 1,l ,I, d.. ,I,. 1 ',2 CIaaifi ailns" ra ina "-'1

A N .IJ N C I 0 S C L A S I F C A ) S DE L I T 1 M A t H 0 R A

VENT4AS VENT4AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 48 CASA' 49 SOLARES 50 FINCA5 RliTICAS .1 ETABLElMI.NTOl ,1 -- -AU7MIOMOVILES'-ACCS- i --AUTOMOVILLES-VACS- 5'"-AlITOMOVIl.S-Y ACCS
b L LOTIIRI) $lus 'l o 0c. s..,... ..... .. .cs,,,,....
i rersionislas InrersionIIsl s I tI rcrsioniIslns ..' .. ,".,'1: .. 'I.... -*I -. ,.I.,s;.",, ,, .. . ,, . ,. . ,
;,,,,r., ',.1,h o.;'i,',',,",'l;h ,ia;IAl,",A',,, 52 BOVEDAS Y PANTEONES -1E ,,;, ,. .. ,. ..",'' ,! ,',,''"'' .'"" |
cuolui. opera._11. _",- _______I_______, -
A]A acer cuaJqldw opera. Al hace . ir o l tra cerA :-a ... .. . .pera A-1r.L1"ll" . .....,tl.. ,- -\ .'- ..... .' '', . ....... .... ... '1
cl6n de coredo col.iado. csnl d. core d cr olqrosi. con d leqirda a..es-l o r o -s" .urjco 16 *dL, IL......T L ..:. ....MA.T LL. I .
Las operaclonee oecldas Lai nperaclonem o- da. .as eia .icnep 0tT@,: Ida o i .-- h, ......-...
por mlembro del Colegln por m dembroc do Caleql P mro. ldl o. rl ,o e 'i"; 5,3i'i'',." ,t'"'h'"s ','i 53 AUTOMOVILES V ACCS. I'5A6N 5 4T S. A. ... :,U";r ,., )
|Ide Ia rap ladd Inmuebl de Ia Pbr. p=l.ad la.eeable dA -a Pacroo e..hd ly-- ; mA 5, '.., ", A ,. n. ho eos.so. r n..AI, 't ll ... ,,.. -I'
o b e c n I l a m ao c r y c or a n a o lQ Ic I n l m a y o r a r a n ~l a oa l e c e n d l a m a v er - \ ,' ' ' "' ', ," " 'it I' III,"q,, ,,' 1,',"m" a T rm i n l d I b u . I . .I ..11 'I I I D lEl. I. HK E 1 9 1 7 1
ah.c *.n* . ... ... .. ... ... .... . ... I . . .... ...*:. \| |' I- I1. T O, S. A.
..... .. .... ....... ... .... ... . . . ..*** . ..;.* ; .. .. ..... .... .. . ... . ..... ... .. .. ... .. ^ ^^^ t t t I V ^ -- - ..... "
, .. ...... ......... .n .. . ... I | leel ai a rlr ae lco .-. .. .. 1. ,a i 1 19 7

... ............. .. .hl ... G i L9' 17A
iRlW l~. T-:5 STABLECIMIENTOS N'12.. ,1Ik St PElR 1949
L A PR O PIE D A D . .r ui1 .. .. .. ... V A LLIN A
La Propledade, es bruodel 0abS1lf 7aoopropledad ....can.. . . ., ............."RECversB Mst s IMAS.. - -. ........
venlenl|e rind, un posilvo- benellclo all mundo-qu. ... ... ;, OLD S iO HILE' l I! S19 2.17 >."1.0 I m id ,"' .imirdid .o . l r -
aliguroesmean rica. deanla 5ruscitesa .pueden Ilegarsniahacorscualoluler opera.4 ~ o/OO 1,
a es Y. par lo anto srv, do ano eslim ulo al el uer. SO RiSL SANTOS St' lI.S I o6 n, h5 qala con to Inlt ." .. ........ .. d . .... . . .. 1 , ,, -. .. I ..... ____ _UH D- .7 -
yo .p ,tu do. empr.a. .. A PLAZOS COIO )OS cdn d. docodor c.leqlad. ..... ............. .. S. A.. ) l ';L . |W It .-l" ,"impr.m (l .. ... ...'-,........ 1) I k
Na~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... h. IIqu..Yd.paain e iaa aaba ad51p1acan. fraEla.s514, s HABANA GIc* Ic-E 14).S31 HBAN LIIII).V 11iIS
/ on ro a nise b l. e a n im se ls a oq ueal b o r ee....a..... d illea n s p a r iebr a d l, D. d l a"
m o n t a n l ev an t& r ul n a p a ra s i. ra td fic, n d o con a l d'on '1' '. . 1 . . P p i de a d a l n m ue b le N o .. U c -. 3 : 1 I c. o. .
elemplo qus la I uya no habrN do .sudir Iodlanol aran la a a ard$In ref aanio a I'S40ATONTIAC I( 9 jI jI M-51.5(1. SR. PLJ.VIA
cuando ea conatrauda. 5 %11 '1 II Ill1lt | :. .... l(>H I 5' : MO T1 .Bugem
ABRAHAM LINCOLN 51,130 m.i.. propi *.. .2..*.* '. ... . .s... .... ..i.i ,,, ,,, ,,, . .. UH..-.. a .L
1. d'. P.rado Nss a519. M-3814. I.~~sss1.l3i
E T St i, -; 1....-,.s"s.. ...........,t ..."".... ,......... .
.VENTAS VENTAS 0......... .... .. \ ...02 ,2 .. 'p . LINCOLN 4 Ptas. 1949
c. I 2 CASA- ,, BUICK .,i D Super 1952 .. PANAo'.TO.. S. A ....
................- '-------------------------------- ..... -- = ".. .. .... M I BU S" l .,,, .. .... ... 1__. .... ........t.. .B..... |,, .,,,, ,,,
.. ... OD 95 BUICK Special 1952

l 1311"11 - "I..... ... ...... fOD0151. . . . .. ., ,5...1--B, 1 I.vom.5 I l 1[232 "1it 1ru.1l 1!m \1"1- 13 132 ..r... .t5.,5...00.
so s, ___________________A_~LI, s iliflsssl.c I5 5151AS. 1912
H-14 1 U.. . . . ......... .. LA M OUT H N. O
"siC5iDL"C" " CASAS PAXRA I/NTAS POT 14 AU T i,,.,,,.,,, ,
S17.^ ^^^ ^ ^ ACEAA160 ^''^ PONTIAZ '2 Pllas. 1948 I AUTOS BELLO'S iyf'.,- "---*-.1- L"V. -1 ... '-........B..O...'L..cs ... I.. ..... .... r i.
SA I,;!.. : .. P It.... .. ,o, t''. ..C .... 0 l,. 1....
___________SO A E ~ A i IJSI5*soc, 1918 ,cItsIsssI'll .oI ,E-I cos.L -1 O RV :::: BUICK Convt. 1949Preci5 sa, M1 derna, V :.I "',. '" 5'e "'""'' 1i5 5i: ,[,, ';i' : ,",S"S;" ':, ',' -' .. .... Chevr olet i i. 52 50 5 00 ....,......... .0 ........... :: A .. .
PLSA NTAPLAYA M IRAM AR .......... 8 2 1) 1, 1 ,"0 x 2.5. ..... ... WI( 11 | Chevrolet . 51 $o 500 E: ,;,; ': .... :0 n .A..R
hali/io 2b m ncl. ^i,, t ^. n,^i," s,,5.iot5,;; oss 5Xc.1,1 50 IIs)E. C.NI A* *" 511 0555 A IN | yf ~~t.|n..r.. A ~ LA n I
4Av d a 2e9a SOLAR*Sy ...... .. .. .. ..... .'.. . .
Xs'ss5,ssl,'12 Iti M i lion Il;orl, d,. I'll CAR1 -352 I42 1 .,i; ;,p I'


BoLNI( ... S2 . t .. ...... .. 0eV.B..... ... ....... ......... ...... --- 0CA I Nh ro:4 5 0 .......... AN I A:S291
________--111.1111,.ATENCION1 e n 0,., ,,. s' s . 0.'.. "- "_;_ 1_5 \VI.CLI EN IE


.... o ...... ... 7o^o ....................... l.. ll. .-.. "In B 50 650 ...............o s d e iiY
PLAYA..... MO, A. .A L .1-.. L 795.0 GYUML B IIIk E N 0S..........,......... ;- .O

E l g r a n vdfi i 2e Aa 1 ohn:*: Hoy .. y*^ I **- It-D O r ld s en al\A K entrad a ll 1 9 51 i o n
0H05e.,edso. SANsA V ERDAD ;.'!,ris FlA ll,-A-"I"_1,,s'...-aia ... sd.. 4H0 59 1,9 d IBE 4 .asRasad;
Preciosa, Moderna, e.Chevrolet 51 $650 195101115- 1 ,a.,s s cRD
AcaBada de Fabricar nha vun-AD ss o ,,,, ,J EN LA AGChevrolet 501600 5505 ,- 5.,1 2C v ls5 l5,
Lsscl coos r^^; postol cab .LI,.J.~Rfl JIISI iI,,,n,.;/o .. CMPRAMO AUTO 49 50.. .. .. COMP M SU AUTO
Linal / coo .,ibasortaso solo, LA A IR MA I. coAL\CAMION Chevrolet -41951100LS AECA K IE
hl/5 b uioosts os lo c sods A N24,.005L X195015LIAS lNi.FX. x ,, Buick 50 650
gosssod ch ~los ets .'p~~+ cea.Pot snu ,aocrn l [ dl Is~sst I199010rlN'4 s liass _s~os
fI.... ,, Mi,000 1 .... (Ed.... ] "P rquCE CIOIF 1-l 06, "d." EN IA2K ISE
psoito Aen tieda-asodp 1 -718so ..-3-00c... ... .. LOPEZ.Buick 4.. ..5 0 0 1,919I,),il F-,- T +,.

517,500. Si ,o siesi-el diressri"'"" Oasisl iss is ,, ,,,,, ''' f' \1 ( 0El l( Si" Ott .,.an
do|" Pnlap d. c'osetsI 5Ate. Rant
.. .. ....... .. ........... K.,- d ....
V1irent OAeda 17181 Os OPEZsBulk,.....i .... ..4
ra 05 p1anos111'Ce22511- N- 5 1. 9'-9,"L D""110 41 IalRoss
calH AN M G EL [116 .. ci oet.d, -i . ,., .GA.NGA L. Rolls(;,L N(I' ,S ,.... U IC M N E U O / r~ 5 a ila $ .5

$1, inoe G e oSi oh s ...........d 1 9 65 0 .UTO
ESCO Bn Reded93adTao i ,Nm-la .Aty ". ...., ..- A I c p
Ell la mo'aborslLPus J,
50 (de do s pla 'las), O AR e t -J1521Chevrolet, eros
ri P R.. 47,000 ins..ront Vi, B,:,.,::ol5 +. ,' 0Es ? ,1A;,",;c I 1EN952LAGE1CC0 --- 2 Chevrolets
Eo.clglo 11MN HLA % ,i
MODICA app cA AGMENCIAAT


500 m. superficie
Inlormes: Tel. U-9828
SR. GRAND
-E56i0-48-2

Vale $80,000

Ganga $40,000
SANTOS SUAREZ
pegado Sta. Calalina
,,: ,ti.i', ;ii .,"7,:, ... 4
WIT.Ind" 'A 'I
,I Aj ,i I' i it!
tillIl E, trl +o: I
*-' 'r0'-I., t't 840,000. 1'"
V1CENTE OIEDA. I i
(.710 1
10 1 . .. tl l I


NUEVO' VEDADO
CONILL. en la parle m is alil, pr-
d r. -b eo. .0MW '1.0
7 cn "09.. 2raa 1 .:r
I Lsoria 110,052.


.' i, 1s. i, ', .- i . 'AYESTARANALTURAS DE
MIRAMAR
25 ..rs ..... o l'.. aol, . ..


23.058- -& sr _roes .rss I 1s 05

BILTMORE
rVE,,. + 1 FEI. ',1 I Iadot,-
COLN ', i jJlI N r 'le r l m, IIP I ,
"(ll W.'", ,.Wa ~a\.,, ,
Sr. Ramon Rodriguez
OBIStO 305 Tn11 Ot .: M 6921


__ C. 102.46-2

$2 VARA
DOS VECES MENDS
DE SU VALOR

Parcelacirn Alturas
del Lucero
12:1.2 .
A .. % 1, d


I FORD
AUTORIZADA
N. 0 1[EDO ,AR IEST, It1 % \VT
P r., +,:,';;.... ..... FO.D.... de 23 y I, Vedado
..,,. . I,. | FORD ........ 1952
72!, __ji, FORD ........ 1950

Quil m i. :i. FORD ........ 1947

:.i.......... MERCURY ,1 1950
SMERCURY. .. 1947
]+,111\ ,1\ I h it :
r ',,, ." ,.,. i' PLYMOUTH . 1947

k5121. HUDSON .... 1949
(' INV% I'f 'l
.__... -- Panel CHEVROLET
SE VENDE LA .. ..:7. -.. ..
M r'( IIA A( I1 ID \DI i),
C A S A D E I 'il .s ..IAN(. A I. I Ii
ACCESORIOS AGENCIA DE
.................. AUTOMOVILES
.. ......... .'.. DEL VEDADO, S. A.
...... .... .......... 23 y j Vedado


REBAJADOS
En Noviembre Ileqga-
r6 el nuevo modelo

1953
Los poco.% quo quedan mo-
-elo 1 952 se olrecen can
imporlant sos rebaias y qran.

come electiv, dando, ,-
buen valor.
bsea socle,.B pao

Ahorc ya p.cds Ud. lesn ss]
PACKARD quo seimpre so-
foaba. loE. asunoo pdo.l.n
dad inica quo duraraopoco.
dia..
Un PACKARD es
para su vida, un se-
guro contra acciden-
tes.
VEA 'HOY MISMO A

. A. '1515).A NHia.
PRADO 55 -L.A HABANA
hbierlo hssta las 10 p.m.


FORD
CALZADA y 16. VEDADO
VENTA SENSACIONAL

S FORD 1952

AUTOS DE USO
CHEVROLET.. 1950

CHEVROLET.. 1948

PLYMOUTH 1949
BUICIK RlvieraC 150
,. ,, 'i,.,,, n,,,, j,,, .i ',,n $'ii00od
$,hn500

ti' isil..Pls is 50 5' a 5 C[ l tl.dd

Autos Victoria, S. A.
FORD-.MERCURY.LINCOLN
% 1/.[)"1 6 -- \M AD(}
1n.h1,purrIA.


Zephyr Six ...... 51

Chevrolet 51
Dodge Coronet 50
Ba"(13 tiL-t++a ul -1 radio
Oldsmobile "88" 49
Oldsmobile Conv. 47

Buick Sedaneta 47
Chpvrolet Conv. 47
Plymouth ....... 47
Chevrolet . .. 46
Chevrolet ...... 41
Buick verde .... 40
Chevrolet ..... 40

iTodos-,co'h Grandes
FACILIDADES!

U-8331


Pagina 24 Cla.lfircadno. IARIO [)E LA MAHINA.-Jueseo. 2 de Oclibre det 1952 Gaeiffiadog Alo CX
A N LI N C 1 0 S C L A S I FI C A DOS D E U L T I M A H 0 R A

VENTAS I VENTAS VENTAS IVENTAS I VENTAS I VENTAS I ENSENANZAS I ALQUILERES
53--A"TOMbviL'ES"TACC5. -53 .AUTOMOViLE5~ YACCS5 4 M ULBLST PRENDPAS 57 UTILES DE OFICINA '60 INSIRUMEiNT05 O MUSIC 1 -OBJETOS VAR105 i75 PROFESORAS--PROFESORESIZ APARTAMENTOS
I-0,""s 1^''^, .. ... '" 1'"'''' ..... m --N -55 S S DIN R mp ^ 'pq '^ ^l^^- Pq "qpIA ')* ^ ., %iitl &QLIO 4r|r4
1q rlLR Dr l', S, "... -. ;.,. iNquin de Ecribr de USOsin l Ir .. r-- .'r,. APORTANDO LNA PAR L ". .. . . ... ..

M.........^.c.^ ^^ ^ ^^.^ ^7 ^ ;' ,...... ^. ^i ^ DE FII.p-ic F
M MERCURY Sedn 15 I i. .in 1950 ..... 7l, i 1 .. d r ."to'.;
..... 1, N.NA*.L s. *, "'. ti" e O s''ct E ribi, isuma" .... y. V .... d ; '" '.'.....L" ;.... .... I. C, DE... BA1.... E ,..DO YK. .
II I7'slI171 7 II'll ***** '''- coAeltadrasaprecios me dfilcos, ,ol) L 'CC b .-i.- I
........................ .. i on ga .. RtiAS . o IR S .... ....... ... -, ..,,. -. .. .. ... '
"... '....MUEB.LI" TN",M T. Nn a I""IeRICO .*. -- r .:." ... .. .. . L-LL"" "I '..7"19 ... oe;sL__ .E..lT....... .
.. .a ."" ,.: ~*i N jo~sef', ... 15 c'ol ",'ec s .v... ,c7 ';:" 7,c_,".;___*;e,,1;1 1 I .1,1",'11" ,; o, .M .. P" ... ..
Marnt .tlo | ... Age,, ,na ,,. ,,: ,portal, caas . .... 1. 1 .-N To o S .W r^ A O It%._CA -_l al .__._.._^_, IRAM E V
K4119a-110,-15 c.. a ..._____M-RAMAR-
77.717. 774 ideal. a. ,. . . .. --,, '~. at c, c -MqE BE ...a-A. l,,e"i 31 act ,Call, 72rSteoa.cnO iN 3/T N
... ....... ... .. ... ,...e.... .... U B IES DE i PFI AN OS..n Dr Ct. T .. .. .:; ... .:. .. .. .. . 577e..~..... ........ .. ..
-.,..T.. ..... .... ......-23y ,, ,, i.[, Y I,. R.'.. M-7l197. t CAJAS DE CAUDALES FIA OSB UL A nRN TII d. _.. ..ai. .i.. ce.... .... .. ".... 3. lnor :
%;771fiC7.-5 .6-3......"-,0-3 ~1 0ct.Ell 5' varies discos, caoa a y re V flE NICA ESCUELA DE BAILE MENDOZA Y CIA. -
41111111 11sS 111 Ri1 L _____________ A IEIGENCIA" tscetal. Archival nietal 'teely I ULIU7J I ML U!J ""UU C PA N ~ Ad.7in771.orc sD ienes
ii. In ht .. .....-'. , i ,, . . 305IM -" " *'"- , I e d r dMed e -l

i ilmOI,, i. A... ....... i .. ... I, ..... '.,, J ..........J M anue N as gue eon s d, eroV oanos L . a . .. . ... .... ... .. ." .. .i .. . ...
B( (,rd qln i 1ra m a i. r,; . -- .tt-:cr- r ", ,, ,,-^ .,-^.":r,,-. V e i.3-, c Prd et" Sa Ra e : *.- ..: .. ... ___ ,, ,, ^ .'~m '". : OQL "D 1,070,""- 'o.oo.|
N. AV I,)S. -k 20 ge",as 1-ny A er, ,. ,ods ..i. ,af.s y pira tar "LA PREDILECTAp .
0A. .t s i ..... It y n I v u i,,iLejsprrci ai es. Caj a c i s y\\, c,' i i" '5 0 ',.' .... ... ..i t... ..._|Yh FACILIDADES DEIPAC.iFORD 0, 31 ,"' \." c.\" ; C O O NU V d(ir Vapn '* Cl [ a "' I,:^ ... I -E"' p,,,k'': .i... CA LU lV ';':'"'?;:': .^ UH--.:T "S.e .'.'"n .eeen,. .. .| M.
Pais L... 4 PT AS, 1 4 eEalO ^ i ces. i b v N.c ,sir s dcode i ei. s cd s ti"i' fis. "Mir .gr Preciesn moletos Sp.."..' CALLE 25 N' 162"
-u m .11h,, 1o, 00 ,oilalm l' .C93 .N .2 o YcM", iTiis cicerr.Si-tis ti a y ppel Se cil. A, qi- mi -ie sc rici es N I -tn'- 0 `d c 10d -
cici~ct7.77 ~ ~, gcc iuccico yde ceo; ecchivs-oolemON y esigimccs cetvc-vcies. cola. Coccipre IlSegiico. Non.;dei I 5-I.-.lili' O o cc o-n0 til c it.


W'ISi'",L soa : ,M nuel Na 9117 l1_____on" LA L .u ....T6i u .N s.yi.. m c i .| l L ia I, et, d -r.e .d70D* a.
titC2 1..1..a1.919%61 .. 23 M a iotr Ai Y O ci- ... V il2egaitI e '- P ----edilr-a3, Sene Re irl R ifaelI 7 'ACADEMIAS . .. ...r'. .3 e.s ". .
U1D24 546fcinlice ccvirrglapi 91 essquis a Teciesce 15ey,1107 cast rsqeioina aOqueri '.-i,--SOL
.I..a..ovcitiniiis ciii ides lmisaria A 9917. C-117.57ll oilne.I -C iiis iioF osiilI OLA CULTURAMOTONIVELADORA" i is 0locics sMi de s CON SOL r I ro I.2I ____________________ *' .----------
.. ..EEN..E.RAE a S N 1 fl GEN... .......
liesNIVELADOk MiirOl o erle I RADIOS A ADRAIMALES S MIUE 457.
......... pared. p iiivvca .5i RADIOS Yi P ore L APAATOS I O.. .... ..
H U B EITT RE discos, bin4 hulvo rs v bo ELECTRIC0 s 4 As- VI n IM INID DI SANti MIUEL 457.


CH V O E S l A |,. ,, .... ..... . ..... ... . . i.... ..n.. .. .. '> .. .... RFiF .... ,CE O R O I H.... 1 u1 nproino ..... r|oa ... mi" 1| lll \ni iTM lo(\ i^ ..MI. pi ^ .-iiroc .h. Tm, d .. .. I
eri, o, Bo,1 n., a T R CM P As NO.105 ,N?.RA".'.':,nop',ld,,'r^a .... IS E P B .....~ .. .. ., ... ....... .... p. .. ln...,(., b.n.l. .T ......,.*" ':\r:; .,.|
legitess ,,., a i eot.-eOeA ladyEst n ,!I'RY;" M.i V .c'] .... o .4cOde SOL S?(? '^ ^^ "^ - F"- -- **
ord ra r8 TIPO MEDIANO 1 N n 11 .. ... .........1-. -... ....... s. .E... .. PECIQLIZ IDONO
$251B11. GA.N COMO ------- M i E ; AR'NUEVAE. ... ,doudan.tir e ,0 l'oia..aMR a fr,.lo,,e a.7. m..Io
CHRYSLER 4 PTA-S. 194075' |20, A 511111 gn_ g Ay____ME Z________ i--
,v.I..I... 1.7777.' o7 Ve'losov .[ ........I. i.. .. ... ... .
APANAUTO, S, A. Agencia KAISER ___90_5___ 31__ ct__ d__ -- I. P--,,l7ih10 MATERIAL E 5 DE ONSTRLiCCION 1W.PI G e-lihl ti~o.l'0i AO 0,950
....... 23 rS R A N IL EXCLUSIVO ................ O ...... 45 .0
____________ Y EFECTOS SAND tIR1 IOS '23. fo -1 1. 0 777 i cam.5to 5U.: I i "aciC7'

cote- dI s c El.IPono RAOS1212 NV, ...REIRIEr E eI..I V e e.I In ElOa c, Il0I -. Ira -.- 4 c i e.. ... r i-i . q.1 pa t
. . . 00,A is i cr n.r 1 I ie 7: t s"
FC.-3po r,. n s '11,;,1L NegocIo n.. VIN. ....R1 I.bl, .


71sq. cal 1rrdr .0''1,7 5..',"'. 07 *- I. LT IMOSd -1 77v*"", vt--ic 1" 7777 *i do'*"* -.1R MU BiS cioov. R710) 707.I. "D" 721 V.0 -
..r '' Y 100 di ocenr ErIEVE rSaDGES OnUARE YTELEVISORES $ 1.- ; .Fi iMSENSC IO AL FE TA .. . 49i.u.,.S11W IOS U6 IVPIESL ARROYO APOI.",O ," 202 ; ...-r.. ,- .- .: n .1 . ., ',.-- ,|., .T ..s ......p..,.. ..aor.....
Fod . 92 ^ B t^ & OTD LZS D o t1 5 '.77-cisc ^ :s,, ; .77777 197. 1 TI,..;^ ^ ;S ^ '^ -


4"SI pONON r',IWR *, 21n ol O TAMB.00 ,,,CON'.:..,^ :: SOLO^^ S i Tfno 1-7228 IIEBYD LH
Cerab i. .... A. "TRA P Su0-5do SINia ..., r m.ra lA l .. iM .S o- *. 4ca n cl .c l I
....i.... S .... A.__ -..n__ A.___,a--riaos.1;0 or ........ ..........
............. MA ORACPAS R4ARs _____........__ODrldTI ..... 495 Arm stro3g ,cv1 P E,,, '7r" es $L. ',DO1 00 50.00
.i G raN D a 7s FAC 1' i. I ;:'S DE p r i. GAI NsO 212. 'Ico sla 295.00 ce I c..C7 -
C 0 sueasd".I. bar co eA rm s tro n g Sioeo 1, ., bre con out en. L cn n D n M,,d,,*< a tE,).
FORD .2 46 i, apor N5 at rSr. SeerraellLa EbappittEXCL USI VE --.ac.iio 7


OCEVRD L 1 7E A CS RO N' 512.ll... . r 300 ------ it ....s.... INTERE.A


TABI,,, Eo,..SOSan Nicolg'sNo ._ 105____ 1953_,,_ ........ ________:__.
.Ol ..... '1. 'iIw JA. 5 I... DE, -o REES, TELEVISORIES C n RAt d er. ec b .1- o 'ae's''.,",, l r!",." "' / "m. m,l ..,
MERCURY .......AJ5 :- 1 m $ 5 9 l n .. .PII.E ,. 9 EPA,22-
FORDOT. 47LDE22610 OFERT *S dDEu 6 .... d o -


B ik.. ........... S-\ E* R, A/** N I^^ ^ A L... ..., . ... ......-_ ,. ^....... ... 1,,^, =',', ,,, .^,,, -,, K .3 ,. .33......
PL T Or. U H ie-. .. ..,a 1. . 4, n, a"'--neeft .rp || B -157 DI.,1mNo .-1Telm B915 .4 ...... n~ ....... l i'21 enlre n;;:~;, 5NIMA y- LAGUNAS^ ^ ?. APOsUTEtsTA-MoENT'OS"
M.. ... So ........... .. .... .... e .... FER ETI A......... ..R .. R


Buick . .,,;-,,,.2 ,,, -,,, ,,.D .. no.TCo UHC-24-R-3 laza e$12Fr'60 ld 8' 0'" ........ ..... : S E R A N I L LV A R Z . ................,9931.8.........
A uCt . e., u s 0 UE RL ER sRTS 8, PIEjr., ARR>Y',l[ N" 201 l a. 204".. ..l.. ..................d l t 1 -
Io "' W " i,(u. |,, la,, A \ |)r ,l, ,2 iT j 3 1o pr a m D I N E R 0


(.1 j L i STUDEBAK -R 1948 ..4....-- --b-itisc S ERDAEN =nilt U l v i,,[ n.O A ; n i t V rep.
$n6 ia~ I~I~I'1O! UI E U A LQ UI L-ERES
OLDSMOB ILE.4 2 1* 'A ~EN HIPOTECA vlr 7 eao
OL-SUOILu. ..r. 8 MO A-08$810 CASAS DE HUESPEDES S iQIA

COMPANY,[OIN,.D S.. A.,MENSUALESR H anic. raa. o.. a .. .0 al ..... VA.AL, 1 ;:, 7 '. .. 7.:'0. d,

F,!"ii rJli. ni 14A ______________ I*AIhs' l ^'i 0 NT U ETO ~~A I^ J '-^ lt.' A 1'1' ,'.. ."L ".^"'" E^DOZ' CI. F>,,,"^J^: I
S -.CHEV OLET ,,, Art.N C.01i.10.62. RTE-EUH-C-3364R-E- Oct -R S-, ,n.. ACCESORIOS -.. R0-P -E-aa-80
s-s g-- ,"- Sa...n.NiCOl. .. ,1,,,d, -1 ... .......PARA.BA. .OS bi..livpr...a' 1, tc...O ...... 7N2...
MERCiUi rRY -4. g .ei .X48 M 1 4 5 9 %N6 s',nPOR SOLO le ,,v pas.e. .den icte.-Mi cho.. R
I. ill ___ __ ___ U D ~ ~ re A ARA OS p -.r*.d0Iac.. T cOo ] v..____III________J. 09
QUI1NTA VE.y 84 C -101-54 S iE iR AN IL A T ROS ACNRPIN D'Osa7ca.saSu 6~cii 77 11,~lOE I oI'o)S"I 1
$8_______0_ 0*METALES .gvaderla&cud&.i,m*udneaO~lmente. Ia d Pr-Vosoo101sjspio
MIRAMAR 56 MUEBLES Y PRENDAS CLAON012 IMENSUALES PO EI o ieH p Cro alir I1) '" 2779. Csuii.ai711,t
Telp.: B9-1751 nESt070Oe- ,AriirT erlin-rAllG75e0 777 c,,-MSy NSCONSULTENOSIrMENDOZA P elT$9lII


. .. C~ntad~ras N Ic- al t i,I .... .62.. ... v ...... i~.... .... ...... ....:.... .-... .... ...
5-,.- .01 10C' SIS eos en FERRETERIA PALACIO ALD1AOIMA cl 8itcOOle
77 S-iCS E R N IL LL c M KFI1________ 1042l sti.5.
Ch voe.91 11 1,0 171 iilo l,.1,,,,, .. D rivel. C a 7 m s .$ 250 .........- .l........ ............. : ........ ..... p r....... 0 700lr-
Entrada$60000 ........ ALGAIANO 1121?VILLEGAS. 20700 71.77. 7 ........... .....,....., .. 77.. .
AL AR Z DINERO: IG.LESIAS i. l 171 1 ,

cuer con tru as onm ueva v a- .c ' i .. ..........-
como"nueosuOo: Ipart__n__A__ebad...'" 'In ia f. e t s a1 on*-, In c ,,. ., -t. ... ... M IRa M ArnnTd l
Buc . 1- ....- ... .. ...... .el AN ASyLA UNAS M 6025-
01. AN7) 066 li io 1---62 OBJETOS VARIOUS CON SOLA FIRMA Y ADEMAS 7
8098"aMI"ESLcS. ntNEHO"VI)1,7"). eneOa5,ate-B(.S1tDt.E "I) cii). ilit 77720
FL0ASH -i777. a. i77077 I7' -,'- - - -
Olds MobeFA..51 949), .' *1 OD- --ASAN LAZARO 119
......os ~l........ .... .. ....7.... P i c 9 3 ; ,,:,I,,, ,, , U; : : ,, A,
KA~wP~~r.nnIlsercs ~ .,.7" 7,1 1h, e n core Industria y Crepo.
050 .'l 1i.'.1. I...... I o cooo eOrl, 7717v.TL0S OFF
,SEN ACIONAL OF.RTA... .. : uin a ci bir TELEVISORES 017500 1 PIZA UN C- ..... .................... ..pi,,; .....v I ts..

7, o .U ,, .. ", ': ,,'.. -' .1 1:":7 -- 7 ...11 1" '| ., ,, -7... .. .. .-7 ..l1 -. .i'7 e 00 '1 .... ............. . .... I0 e
Ford ... ..1952 Du. CNDMont. .3,
BiSINkFON94O.NI'FI.-N)OR 2,".Consula $459,.00,oanta.a de ,',,'0,',,4 PUA.I CHICO'AALCUERAADO)
De .olo -roi-a1952a: ,,- -..--SE LO OFRECE VARIOS MODELOS ,i-il1e Io I. 3I.6- OcI i-,I~,- ia ..a F-34a t1-37
A pl- P11 11, ep ro lal
Sebo~~~~~~9 ,u,, 3 700 72Aa1,~cl5117.17 7iI al74 D~~-rp t, ja.
A m r l1953 P,11li6- d .,--- lil.-rt exin i
J -0 It 'o.i"(I. ., oa i~i.
Divc~ V Lw bUII:U-111N1c- YI 9- ....oo 0i070 1,1
Chevrolet .. .1951..... v a....... 'rr,. . . t s m $225.0 .. ,. ,,eA LAS,,DAM ASr .. ... ...- ,, ," "
U s en a O a r a vill \'re st dic lur a $ 2 2 5 0 0 ~D is li e lo s lip o s y t o m a fise s re - 7 r.1 7 ,
ruvr crdI E- ------ --0I.UH-D-2c 0 -2-39-
.. --. GALIANO 212 17" console. 295.00 cooiiruid ci.r.onlo.euro.y,.ga.."C-c... di"'" 'parlee"'ce nAto TAM T0d
Buc1a neConcrdia y Vidad 177 console con rverncv Aqillrvs de laS,' . ... .. . .... ...MIRAMAR
totod l. o eurc ~ ....... .0 ,,,, *," rad.,,o,,,.. -. 31 5 .0 0 a" .qm a a o io, ,rci o e s L. "L a, . ,O7 E R C IA N 'T ES f"'. d.,"I,. 7 vi7-0,, ,1VO L T .198 .m S 1 1 x - , l).,* s .,,,, .. ....s. .. ,,, ,, ,..... Is
.. ..... Ill ciOOIV. Villrgs:5,castloS esqul INDI STRIAI1.1(5 r
Od obe 199M~zdo i.20 aobo.ailvieclno a 207 m sacon iio Troirsie Rey: A-995. a:1.. 0100,i1 4 D.
i-il ~ esa C i"_M. 710. 4 0 1 b.8. 17.-
Coii,,r lo l..itii- .ii..d.. r ,, ,,, ol,, i,1,r.. ... radio .. 300.00 ..... ,o.-..2.', .. .V. .A..,.
Lioo'4,--0 i1voioioioi-i__ 2 _li__o_ U_ D_4_____
Oldsmobile 19504 .....57 UTILES.DE OFICINA Philco 1953 ESTATUA MARMOL '7,7 711 101 1s0o1C7I0A0DE a I oc...s lli..... __,) _,,. __A, O._ .,,.
$250 ILLZt UNICA ___ ._______ 7- 7
$50 vlisi, lo 17"U'demmesari. o$275.00 .X IiART i T9N1 0 0 .


B u ic 1 7 ," V 'll e n d e i m m u nt f i r n i n ti n h le s d e iiU la l]1) 3 71d-6d4$1 2M E 8 .N
,,,"nta q u iivas Ud e u, rl1 7 "c . .s o ta . .. ... . . .1a. . .. . ..1 0
Buick 1949 .- IDl SUMIAR Y CALCUI AR irv5 5 litoIl itInilm~inin; F3489. -35 5.3
Tiiol-.soioo 0latiloos de -tnive. iia lva1ii365.0077 _PARA LAS DAMAS 'v.


T --d m biw,,,, .... .. .. ,, } %-r ),,o ,z ,^ l ,,- Bl.. h e I,2 )' i or il 10,-.1
n I aLi. I 0 . . ..i... ..........."""...... Ca t20 demesa O ,lri,,'"110.7"INTERES PARA' LAS DAMA JESUS -DEL MONTE-
...... . ... ....... ional,,c, i .i iiili.( Ilc ,,-. .......,375.00 TI-lf. F--6337. 7.... b AP bTAMENTOS
CHEVROLETr 1948 .. . ..V IN (71 ..1SIM.. n-[ L[" ,- 0Fl NA RECRIGERADORES .,,_ ___SANITARIOS ......' N II'i1', .... E7II..
Co .... ........ ..... ... .I I ... .. s lCi...C.... .. ,... 1..L.. .. O -
sos 1948 l' -- ~ ~ ia!; -1, Na i i. I desde $250.00 I..i6 2 VELS c 0sc, i m aso io o


Si,o, I I v'~' ,.,)[,1'. .. ...,44. lsHIHII IIIA r(,Tllrtltr JUEG DE VA TRY VLMtIH dPLlS ... .l- E' 55dESO 1 ED W O
Buick-3i o -Qt- G ANA ers o ioci S NT___ __ ___ _ Y
Mercury.,.,8. i'..iloi $95.00 C clCIN A S DE iEsici li/i 11 Fcoilli1 lit, i" 7t(l4)(1110. : .'7 lO 'ENCAR-
it hi, Os VENTAS APLAZOS iceli si -l is el' ItiCr a. i, l ,,a r,,
Coil $251W i(111) s-oli I "IUEBL I. ", ,,FIbIA 'PLANCHAS AUTOMATICASPie LIi locH ,i dlano eel M IisD YU L SAN OSISAREZ
1" t c'I- d' c 'I I '', a'l G A Ston -2 A v N ylu'd e i, lo r a i n rei
Bu ick .1T.c.7.19,ant'' 117 iq,- do $12k a $8.50io -672, i iH-D-993182-2 Oct.


tn nd m E I )y 4,IVIada .F-I'2llor, re
in $-13l-i-l, l MUEOLERIA.PRATS.1a,..eN"'. 3,' Helen, MI i"9' eC-74-M0-s1 Oct.1o-I-
nit,5J .1IlOst isi7 r777 c 7v1 ai1t1lvlc 17 I111
Camlones de Volteo iilliii s-i TELEVISION S1t, $12 yS $15.O iqio~ata et
Studebaker 1948 _________MUMBES DE OFICINA UnSANITARIOS __y vii i 4
NO VELLOS APARTAMENTO EN .i 0leO
io ii-iiii.i iI; D I N E R 0 1Vih,iilsll ,lilili lil SVL I Si rir 1. 6dlo0 edne..al Wloldor. V SVED( suooiiod-lllll l ~ i, 011 ADi ci O i -- Ols
BLANCOil fill i VEAD
4iL iiioiW'.Il I-Ol I 11,i"i1 i Is o ti~5i777lar. ORS0. VICl. 1 - in. y hip., w r.o,.$50. D -.Uu
Esql. nTrucaer.cl7el. L R LA clOs a i lill .1 -60 INSTRUMENTOS -MUSICS rilo.19la I- MENDOZA Y CtA. , $5.0 lu
al-llill iiiic ,01 ,O,, 070 d7 ,i l-I'ciI~i7 IU-1.214.I0 Al"vsiiiudle'o U'Vi'11' 40-55 ecu r 7 Acili~ae e7ie 2 Q I 1.00 ,p015.0010 rule IS.
Ca.44 cin -1 Cllr7 Y U Scll- v M-111538t u-.0 1.1 0,Wil. %1. i y 4, Vodadu. F-657,2. OBISPaO 1105 771577
C-siiS 0 lll.'I i ai 0-0111 -05 57- I- I ko'.rll~ I ic103 o-2 C-764-TI-1tOct..,- eli-1.c i- itC4c9cc77.Afio -X C a~iificadom DI %RIO DE L%. ` 1 RIIP P.-II.I%-... 2 .-i f Olithi -. III 1152 Cl asifiaddi Pimlna 2.3

A NL U N C IO S C L A S IF.I C A I) 0 S D E Ul L T M A I IOR A

ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN _SE OFRECEN "
82 APARTAMENTOS I82 A PARLMMENTOS APATAMENrOS 186 OFICINAS-'- q MARIANO REPORT o10 :-(RIAD5- CRIADOS 115 OF ICINISTA I I I, CRIA .s11 CPIDOS
S- .I ..I.- .. ,- ..I ... F ,INA ': ''.,' - -h- -. ,I--. .
........... ..... ........... ........I.. .. .OI...''....".... .'.d... .... ... .. .... .. *- ..
.. ..... . ..... .. .. "."1. '", ',:.. ;.' .' .. .. ,lOF I cI NA-', """'...... '"I
. ...... . ..l -- I... ......... ..... .. ...... od0.0:. ... ......., 1h L.
..-.. .. .... A.LI. lI'I" 1 ) n, ood .... .. ,, ..l,,, cuarto asla c dono lnt. oooe o. 000.00 .I I . ... I ft I 1 '
I '""....-, .'.'... .- .. .. II...", -I, 'I'l III...... I"..... .."'._, ..._-._._._._.._. -.' ., ". ',_. ,,_. '. ,, -"_. , I.
.. .... .. S.B, :' I ,'" I ,, P,- .,.reo's o ltdlco d o ..
;1.1 I ., .::- ,. ., I I I .. : .. .. I': .. ., ... .. .. .1 P. -- r"nIP C '".- se cla on enu r e. Dsao n Ie o I ,,..... .. ..... ",:,P, '-,.. I.. .. .... .... ... .. -*.A 'I

-,,.,..,.",ENDOZA CIA.PI83 IDEPARTMENTSRENA N. IV-.oc, c-P.. 6.1-II.61.,
..o..... .. -. ,t ono ...o. .. ....... .......... ......... ....... Taqui -M ecan .gra[l '.,- .,


A .I-_ .r l l c M 101 IJ RD M i B E AI .AC.ONES AIXI__ c a Impo nent. 25S1 W . 1 _;-I I.. .Im -: ,: :1 ....P.L "'i 0,,6P. (-Tm
..,'' : '- - I .4.I. 2 9 0 h. , nu
, : .. ..,..... ...... ..,.....7"1"-- ;LQ I 0 Aws. 5........ ....5 "I'l...l I ,...1;,: ,::::.::;::,.,,, I II.: %.Li:, ~.: I s. .io7;ii I 1 ... , ".. :, ._ !". .. P


M I. Z ". ." ;0.". 1' 1 _ -1 NT O 1 2 4 ,Pi d a. .., i. o si,'i'""I -,' I. ... -. -, .. " .: -
1 '. : I ": .'0I.', ... ,,r,.,..I,, ,0 F IC I N A i.. .,,104 ,COCINERAS- N ,OIN,,.-I ,,,. '-.,E-- .:------ .,.
x l -'.. . . . I.. m i .....I- , 1 U B A D S I I :, oI- I 11 ,-- '1 '": .. .. ..... S.' .. . ..|/e,'"o e,"a, ,, ,,,,... .. .. ic,',:ad e s, o', 1, sii, .,.," .. . ..


I,. .ISP..3:5!ci t 000s 's 0..I. Mshosit91 JESUS,,DEL MONTE,,3IsV..ORA
.nfoman At,.102 ",
"' O - :i_ r [] ri-l-I. F.11... '' 11i::111. 1.l.e..... I .'NI... I-.",,, ..... "n fo\hluiho Bus oi.c'ilnlu' II 1.1, I .i. UH-1,- .-1 1. L" _. t ~l.n* t/ Ina,IIAN.r l ..I 'oh."I; -I....1,, ill 1,. ( i..),I I ......C. ,P!"""'S
Ap.::.. A.I..... .........." .. 'ilr"........ IP, .-11. II......I I A | ., ..,,,,,,,9... . ......... . .",... I.....'l
o ,0'r,... m ., -!'r,"..'- .,- ,Iif. ;;. ,' ... . 11''' ," ", R2 1' Pu"' o cilficucn aru I. "-L U'--'' ................ ,,.,,(: i....f, I;.. '",, ...,,o %oj.
"___'___..__..'_ _.--- . .. ..__I.. . ... .. ...I 1 JI M.T- O. .. ..I .0, .
MNI DOZA-YCIA.uNr Je q IFSQoIi-,o,(1 , l.^ ,' SE .A A IQUL ANjP,' A,, ,OSENJ,, -. .'OI ,"'RS0.0 005100.0.0,-000-0 0 ,,.,. I .. n ra. d d i a a ,, ., ,, ,,. 1 t \ M i 1 i ,. .. ., ,. .3 .1_
I. .. ... . A .. .I .il.. i. ... anf aN .enl ept 0 I.02 de... ..... ......12....
III'1......1 ".-I", Inn':mow;I, ,,-iti...........cis lF'atrn'dao` I II-I.... ]", 'ifre"'t'.r.


- ,,, r pc. ..... h.. 41i li b. . hI G a.anoI' _i .h1 I, Ni 213u p" 0 . ..... ,, 1"'..
I. 1. III ..... .,, ., .: ..64 1 ,,, 1 1 r T. . ............ I ,,, ,,, d' '"; "I ":I". ::...... ... I. .'.'......... .... ...'."" ... "' :' 'gra o P ,I :"I ":. if W.": ...;I- -,"" ..-".,I


.... .. ..lo, N --'.- II 1.0" ... ..I ,, .'I r. ,Is h lsI
.... . .. ........ ','!I_. 1 -i-- r -. I''" "_ -t- ' '" ... .. .. ..." I '.. '. ... ' ....1"P' 111 -'-'" "I .I0. !i consla11 ITfil 1,1c
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - I I .",. : I l s , . . I':,, , ,, ,.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . l o n iIl 1..1 11,,1 ,.. . . .. . .. . ..".. ,- -. -pia sV.a'rII .r23"l a.I-La,0,00 -, "ON ON1..'. "' ::1114100"-- de' t r raz l ybaril/ L1,A _O 0.', ,0,.01"0I,"-1- "13I ,1'A1- 'r., I ,o U.
I I I , A , . .. i i . . I. .. P P .lm . ii . . . . . . . .I . . . . . . .


Il l %itob. coo-. I l~it I AI I S'rAR A N EL 3611 PI ,o lll ,- I(_111 o-IIC"11-l1.1o
-I ..... .. | ........ ... .rm d ee:z M AAltiV 2...........IQ U..........ILO.0,II........I 0 ... .............. ...
i. ".. ... M O&lDERllN.O, "" .1 Il ll lll ",l IL I' .. ..... ,...."n.: n(:......m, IIIII1. -M -l .l cP s PS.


.......'' ...1%___________________ .. .o I -- I ,'. IL.. . . . . .......... 1.... .. ...,Ia..'.IA.......... .
. ... I ---... llirl1 1 0lM s vii i Pre ona. N 1. : I '11.1 k A IoI IoIo'oI c NI ... ... l __I._i___......i__... ...._ ,1_.__1__II_,___,_I. .._. ..._.,i_
1 11, : l-N'r'. 90. I; .S 0000., .I,- 04 .,0 '- I ....... .
0010., c''.0.. 0 I ", "5 g R4 "1 " . H [ 7 SOLICITUDES VARIAS ' '
,r .,. ,- 0 ,,,, .. . ..o, i t, , N:A;! II.Ooo- .... .. oi o 0 . .. 0 i .! 0T i
00: 0 . .. . .. .. ..I.......0. . ,S". .. . .. '0,0 0000.,00,0 .. 0.0. ... ,, I : ... ... . I ,,, ,,' ,,
loll,"I1. Isu l lc I '000000 Is 1 I H P, I I . .,00 01'1 1 , ..... ... ........ .... /'I".. ...' .....,, . .
1 1- ll a t l l h H T. '. n. I -, % .... ... l I p. ", 1. " 4 1 1 t ,11 i . ... .1 ., i... i7i
"". 1 ... I I I ',"."o ''OO1 i.s V T6ll 1 `I II~M I- e, ,,,. ... 1'' .I P_ I ... I... JrI... il" bl''"[', .,' I ",.. .. ..n I I.. 1, I .. 1 I. ..T"-,.... .1 .. 0..I ..0 ,0,0000.0000.0.0000, ...00.s,,,,,-. ... .-',011-1..... '"'............... 19 I- 1E IlS ....C....
d !.,. I", I- 11, I nl`l; 'qI I I ]Y Ie I

0. ,,00 0.. .. ... 1000h. . . .. . oP .......jo,0....0..0-,Ulf f: ", I,.\. ,"',,,,- ,I ,,:,,I '..,-- Y"' .. .1 ._ ,.- .
r-l.ll. .1l",, ......- __ _.' -11] 1[ F- 1m 1. E 11 ," ^Is
L O 1O. 00.. O, 0 .. ) (. ,- ; ,oO oo.I II I .,- .. . . IN O ill0, 0. 0,0

T RI E1 1 I N. 3 7 X I T ........ I o. 12 A I I I 0.. ... ...... .... .. .. .. . . . .
--fifa.u L I I- WI t.n1r.t-:." -1 .. ;... I H. . .IIII I 1...... Ir -"2.... -" I' L" .1 I -" '... : r .r. -


'it P I'l 1 0 0~ o 1 1 .u . . .. ... .`1"00"0.. .5.. ... 0 0 I O A A ,' 0,, ....
rien, 0 t H..It".2. ." od f,-,i II, d ~, --" ., 'i, 1, ot, O FI. I r A r 1 :Tl:`Pu t;I1! : P "I' 1, a ....... 20 I .. .., STE IPt.s ,I Ill Ill -. uI -- ri P a.1
.o~~o~o000000 _ _ _, ,. ,..... .. .010000'5'0000000000c000
TDRI EE1Y I :Oi N'-.." L 0. I r., ." 'I ..,l . . 0 .00, .s .
I ( _I__.._-1___._ _..,_,____.._Ill_ P O.II I. ..I I I, .... ...Il".'" Ii IrII o lol 0 ..1 ........ ...00.0.0. .. I-. ., ,, ,. . . . ...06 ... ........ .... .. S ,,E l . .ooo 1 0 o.s o OE, lo 0g c , o o 0 0. o c. . Os ...o .... ...... .5 .. ..
__ Ro C in I .P- 00" I0.. ..... I, d C e oM EA..o. N" 1 "o 00 ..0
. .. . ... . o i | 'r ... *- :"'; . . . . . . .. 2 ' ; '' ,,";,S S L C I A .!ctr ~ s m o n, ,-,s t GAs l ; . ...,l "


o l.. .. 9 05. . ....8. 1 1 0 I o . .. __.__". .. .. . . . .,i . 0. . .. .. . .. -0-


j- o'"" "I1, 66" .. . I o.. "oo,,,o ........ ........- .... oolo-oo,, ,;. .91 J SUSBLAD LSO'oT2 E o _ _ _ 0A00 0 0I c 0 LO cA ,c 0 (.. ...' s . ..s..I
I.AL.1 uILFA,, ,,1. ,,, I, I_ ....I......I.....I,. oi.o1.. I ........... ..... 1 1_." v .._ -.... ".......
I . 3 2 0 .M ARLP Pd I -" . h "IANAO : R ,,, .I T S I' 41 It I L ill" I I L '\ 11 I I I I" . .' "


,Apa 1..7 6,,1 11on ') 121 0 .00.,.. o$-oo 0 ......0".'.S -..0-0,P.I.EST1E EC .... ..
_i_ _4_LI 'I I,001 0 ,- ........,0, ,, 8 .0 III" T.
Nai,, dnI j,,,.,UI i I -EAQI" __ .- --1., A. :,,"', ,, , ", "" ':,' ,I ', h,, _.., .....'.. . ,'., ..............................4

,,.0.0 SLA0' "0- ,0-0:- 'r ,bll, iJ"i,""i iiii .i ,0ii,0 0.I I0I1f..I;
I.r ,el0 hh,0,!P I I - ,,,o,,I 0000 I:_ _,, _o_,_, ,s b ., "
On00 s' 000. -.,'1 t000 ,0 ...' _ _ __ _ ____P P I, 500 .I,10 - 1 ;. .!I' ,: ,;: t io".II.. "i. I uo IpIo... 0IC.. TURER I S". M I' I V'STAS ,-1.1 110


quit..e .a IIn.......w-- .I ,, e .. . . ,r....... 0 !00 %I I Ii.............. 53 ... .... I
N- I 1 .I .I l ist h .bs II Io1 1I, '. .AI'l .2 L ;0 0 0 0. IIII000-!.-,0. 000. .,.00
.. ispa u I oIl;". I, A L i n f00000 . ..10 2. . ,, ,- II. ...00,,. .b
r. Ili. ,,o .'.,' I 0 11701 A 113.,OY AoIS1111 1, Ilb o 0059 0,,P IT 7 n ,f s ,*, I .


t "! i;. rI .1,l.i0,1 0...,,..
-111_. . I.''. ..111 .11.0 ..o -. .. 0 0 0 5
474ITA 1Y601,15 ESQ.51 0 A es un", deN- p, ...'I, '' "0 1 ]I "'I'. . ..1 IA, ..I 7I,"e" 4 (s m m l s I I. .. 0I...1.' ..
( L U YA NT 0 i :0i ,:: : 0 : ,; .tl i o .j I a 0' 0 0 ' I 00 0 7 1 1 A r I 1 10 0 t ~ t 1 1 1 0101 lo,I oo," tt. 1 0 1 0 C I A T S C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 001 100 00041
A Lo t 1 Oct0.,. 0!-05 50051 (loc l d l1aign ;;..ijj (00S0'E'0 N000 0 R0s000000 00004
V E A L OS %I INll'li1l m.1 1I ..0.0.1.N .. .NI~.P
I., II ,,I- Ii, lp- -3 Pt,1,I'll1) 7- 30 I ,- ll3- AI S0 . ,... 00 .
I.;* .MU 1.OCS --- ':S E r ci tcN -: ,2, 00."..0I 0I. -0I00001.10 '0,11A, 2, '0I ,, 00000 I-. 0- 0 0
d" I.IA I ."'. it -11 ....I. is...
,on -11P, -, 1.0,0ii',3 15 SFIIN...S 0 "I A1- J ,-IASOSA
-InUIT" M ''T ''.. j:'''''A'!u;I'll ;.:".PsC 0,9 a1l :0
Msooor.s 203I.%'g: ,h, j0: ,,`-I-',,PP,-'31.100 11 -00, l
1-6"1-1 l ., i M ".'i,8 0 00,000..,,, 0 v de 3 a lliitotottoIo ,Itt.I '.l0 -.0 ,,1l I -i!, ".. 1 0I..T.
000.0di,0000003 o o o ..E 1 I s l1 1 I I L, 0 1 . 00" ol ,0.." ,I ,I, .o-o L , 000000-- "
PA-ii., 26 r.-;(SIwn.lo DI UIIO orF I Mi % RIN %.-jsseacs, 2 ae Oclulrer ale 1912 Clasifiadon. Afio ._XX

AINIOrSis I:/LASIFiLADOSI COMPR-AS REPARACIONES VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
I E I H A i- i- I-C-- SICN ,4 URLS_055401--C-S 8 (00 4 OL- S I ESTABLECIUIENTOS
II-1 -_ _,4_Y_ COMPRAS UJRGENTES .*Cwa," Y- P;' ,, ., ,49.,,,. a..: ,.
SE OFRECEN SE OFRECE N '........ ....... '.ta.s. Par. .... .a a ...... . . .300.........I .. ... . .. ...a... ...-,5.a... "
_ _ _ __ _ ._ _ _. ?_11,"- ."......... -_. 11,.I P IN T O A DP I T O LIA ";-i "' , .: .' : : 3 ; i
MAN, JA .ORA, 'O I ', a'c' a.en erlde 'rend e t.i A i.."'111"'." -, i .' ,I . .I" . .._, A"-.."'. "
.. ' .. . . I... M o e o rIY u m .... .- ... .. .. e... ', Ao,, I r. i.W..DOe,:a..- o; L ,-r 'A.C., --" I I -11', ..". .' ="; ,. ,..'."I I GA N G I $1 1.0 VS5,
SE C, I , SE.. ... I / I. ., 4. I tal, I N r 1. w eu Lr- '.Ode ar'. "" ,,it i.i" A7l" 'c'a---.l...i
a ....e,,tnd.aL LL l .I,,. .. ..... ^.H . ..aCaI .e. 4.,...a.i. . -, ---c...'- -- ''' ,B. NITO.A: "
'. F ,,. , . .. IIMI'IIO~~~~~~~~.. .... N IR ,IIIII E l . .. ore o vr i isc m ~ r jI L% .n.tIi t qR A .. .1N 1. O% . .
.lI,,,,l Cornea, *I nte co . ..-".... .-n"as-- an _"___ . _I S.NOS I -- ,.,_-_-C-.t .,G.A .,,.G an.- .I_ ..
..c a.tt... i .,,, l-o co fielcA,'ta7 .a. s .a-g a% aaaa. a I Irai n
I~al y ~ lt A tv ~ l;g 'q . . .I. .. '.. '. -I .: n J d to l- ] :E II O .... .L. =.b. o, 4. o' VAC A" 1 .11,^-, L WTON,o I O11r. o- 51 .. "..11.. I ,,,,,,,, ,B.T N A B ODEA 1 .I. ':
120.. ..UR .R. O....... .2.t.aM ,;;:a .c B 'e nl eIie1a,. .. I '..aancasaaaaI, d aaaI,.. .a ":'nI e.tIfl. I-t-a .ia- ,ia 'n. .r d..
I.. . .. 11-2 a t t .I.,. .. .-... c.":I.. a..a..aa..'s a "aanI:n ac. t',..VARA h In..r.aK : odeRO x2O.s -. - -
I I a. I.. oI Io. !.. 1r Conocim' y'-_ q' s7aM BLasca EDa"".. ."',.- AC ES' ""i' s i . u ata'" I'a.- .a.a.. '".a" , aae.I, "r.da a ... .. S..t. a..NIEE ER NO re r r ., -;,, ,, ., ..
a' ... ... . .... ... i.,'.ii... I Ca.,.cAat, %,- , aii L1[I 111U.ULLi..1 I en!s". anAI ,,;,rea ropr. Ruaa aaat a..-
. . .. '' I . '. .. '. ....... ,,de ,,,. ,,... i... '_', .. ... ..... ',',. ... . . . .. "... -, o ' -E -AR O A t I f r. r o- ~ r=;== .. .5 r
. I. ..' . .. ......... .. ...... ,,,',,. 1 .. ...... .. . .. .. . ... '"-"1, ,, ., ... ....." .,,o,...-,K. W V E N -C A.. ..O, .PnA. -, ,, .a .- ,:N .. ", _ ; 1,,." m '. ,: ."I a .
I.... A. .ND .RA LAVANO .ROS "..... O FESIO N S .........;;.,a,'I 2-:;;';t::,a....aa .',' d act o s ....c-c-s-i-nl....-i. .aa a ia .v-, . a va'F.",',I:-"- ,, ; ,":-- a. BI U NA. '" 1-1.01DEGA

as' ac hi I a i i itc iii r icc .U .... ... P "-": S F I IO T NI T V ... ... aeci= .ttb... .. ats a.. SI NO TI"_""RREN ta b:ach i i ci' aa rttaaa ... ..... Las..; : ;.I. .
,, ,,, .. .l, ........... ,. \, I A OG&D T OIAR~ b ^'" ^ .. : ... A =EGU E SU TEL ~ tSO .or h..,C,........... .n )I ) -,.j-., s " j.j ,:t.t I .. ... C... .... ....... . 1L
.. .... . . ... -- -' iU,E TE 1,I .,.I'. '.MED IN ,: e qi l ia" 61. P e.l'i"',Cl' c ,2 : :',; r" -ol., .-- - . ., .. ... .. ... . ...... . . - = - -

Cil UsS lSS- JNDS T,:, 1,,,,,;,, ... ., ... ..... ......o),'I'.." '," ,,.... 11,;"..'.. r ... ...n c=. L.. ....... ITO M ARTS. -- a aa a', n-'..'I at ,.
PHOf ESIONALE R,,DIOS '"_.... ....BVES.' -4 -C-ASA'"""h_ a ano maa. -"S C A ,a
RED 0DICN IaA : 25 00. ..,....o,., rrP r ",dand .1. a ., aO A .r a "
D-967-1-2O ct. aaaaaInaaaa a .- Aenaa aati.natnaaaa6tVS.a I 1amL 'I. AanIaa anaa-,iiaa..aa aI.., .1.__

Il a P .. L'.' ; .I . ,I .'( -ac, acan. naI. aa a aaa.i a.. Itsa-8 3 1 asniA...... i.... T ta.. .. ...a... a 'an ...... ..... a... i.e.. can as ..
2 CH. RE "n at... a, . I 6-"177- 4 a en sacl e -,-ro, X"v' j- at"' .A NRI -5CA A AHO RA a... t, a.d y 00 ...ct a .... .. -AN BODE "RI
inte"sefi'na e V ntasr"L-d .," llt ..... 1....., ....,t

0mpr0________ asn's CE N TA S ,. ES.... NC.IA ........ca rds an" ......... .... . a.... t.......saa RE ...SI ..DENCIAL ALMENDA 'r~'am.l= Carlrl',,0ll :
..... sate..Ii, .t na ...an .INGEI RRO. ''I-s t ...... tit....aas.e...a ac.asaaa 45." 1c CAa aSA- a ...a'nata .... at l l0 .....el ditin.go didV ad.....n to,.. osde.. a. t torerL a tic t t -J"N.C.. N (. -c.. ... ., a .......-
ri.,e...e. .si-DC as saastlaae a a"..._.... 'ca.a. taa c nasa, da- ru .its obust, en u I ., ,. .
.... 1 -. ... . .. . . V N '.. .. .. . .. l. .. ... o til. 1.1;*:, ', S IN CO MPOIO a eord C b ,Do.. ... ...... ..........: -

a. aDR... .1 taa t n a a t a .a ... .i a-as, a a a.... s ac's 'an- eaaaor da....rc, ,eaap ... .... tt. lanado direct-, a. . ..o IReA O C SAL
1---r.... ...._....___..'A ... So, L. .-aA t t i.. . . . ..r.Y." d n" aa.a -a .ta PraetndopnSe y tude_ aasac -a
H -C.. ..,-- . . .noda" tannedat8enlacedrem,1onand aaHs cIaNos ,-cpdIt ia n j..i
It : "i a n n S S M IEBEa Sas a "Ilaa "'aaaaaacaa a'""SN CO PR M SO Lu mietd ub Lnc!,~
a. t D O T AI ;. RI V E R O- c mplii $no U EL -1 .- O X ES ~ L 3 1,4as ea. f z ~ ci ~e n a s a a a cand', D*032-sass P t anat V ede -de: Ft I... .
ni qutens Ta.....anaIa...........:.I....'............ .. ..... taia. ait..n. GANGA GRANDE LAwroN ..aa..a....na...n.... e ...... '. $12.00 IDA. a V n....a.. a a
a,. ___ ______a_ saa. a ann, n eaa ecra teerannean I ______._...._INscan-,sc-asa...t.. .. I .... ., ..a. ass. : emtIt......eInac,.aI .aaas s.n, Ia.c.1ItA NId e nb1!.I'DRI 01 51.
. .. . .. . . .... ... :,,,,,"I "...of .I1ina t do o." :. '. .. ...N1,....CIA.... ...NO Sr VA. IA. $3,.50 o0, CHA- -.N 0 ~ e a la A v~ Da-de Ranc o .BUI _ _D R _R A,
14 2 E IIIJOS P~~- ,.. It,, 1. 24.tt,,r n run. onre,assVD R S a ,N R t alit it.....t.n.'.e .."pleti .. ..... ..." -, a...., ,O ARR,3 Ia .. R ,i,, Pesid ',
o 111 i lIs i a a ,Il. i tS ....... ,, I. ......... . .. !- -, .- ..-. : v .I : :.-.. .. ...... ..... ..... .I al .... ... I! .7 ,%` r . ". : -!,.. ...
I . 17 mUE LES PR NDA .. o:::., ..".. --3, 't a .".... .. ...... .. .. ... : ........ . . S,,-N O .tN | 'I .,"aLa. i t.a"..
,I . ...C. Bs. A.I .A....A....E......a.. . . ........ .....aa..n.. ..a...a..c..d.. ......
I : I' 1."'' 1I '.R.. .__ _ __aTr U R Ie. a_ a...... nA. .a.... ...... ... ac de Ventas: L.,U -. a .c...... .- ''_'',,"; "a'
DR. LUI BERMU EZ I ,101,110 NC R ,;E..S_.a..ssI P a "? 'C a' '- ..-.:&. ...ne.eL-ado ctes d ., a......1 -,,...
FaaCs! ......-. .I. aa.i a I aI..i I I a.aII 'I e aad".,i I. .c . .2b Ir.
aI a a .c .. ..I 1".... a ., ,ia. It.aa.... I 1. ..'-.a... aa ,ca. aaaa'a.Ic.naa;.'Iaa 5 acern a ebles pn na --'a a -'. .- .n ne .1 .., nI. ,1,..._" ..- I ra) Vende 5,000 peson m en' -
.. i ll':: 1 1`"... ... I I.. "" ' :'," "; t t '".. 1, ,, ..,, ,, Ill. I.1: '" L" -I -."- ".' .. .. -!...I1, b . A 4 3 0.. . ita.. d e to reno a-! ad; 1 !on d ..vi e d.i E spB.-a1 a.y.-R eF, . ..Ai
PR O FESIO N A LES ,-,.. . .,.-.. . .: . . . ..N I S U D D :114_,O r(ES '.iN .X inn da.. a cI ludn dn ina 'cend.. -c I .. Enpercane. p RearenI,.

126 JAR.INEROS a',t.. 4RaO. ta''t aa__-n-'
a...a....O........I..- -a tie.-idra..Ptend... IeraI.II ...t.I eI""''.'"" as a' "a d ......... r a ^, aa p t t0 c ca a.... i ac ," t- p Sd 2 d e l ta .
... .. .... .. o,,,',:,, 'N,- ,B,, ""' ....... '.Lino,- ;.'1.., .),,, p-da.:C:SA, .,,i-, ,to,,, ,,,, UR' ','TELEVISOR,,Lor;o,,I.. ... ,t.'1141- '1'.... "o..'... '-.. ..l" . .... ... ..........;I...,.v.-9-It5I P -!
I., -11 Il., -1 I q ,- A .I,:S310.1 3 A. ~ e 'I.. .A" --i. -,,. ar I -;., *,. 'i m .." ar o 'r .:.j:,-,,,, -.h 1, ,,l.._-


I "I _____'N R _laPe as n .a. .aLas ' i aa.r 'i.. .. nitaa... I- .,1 .e,.--. ,..L .. a
-- 121 ,-ti-tNAGESTES VE~ ANSESORES,-I,- r 'l ,tdtalelan -ae .n II ,tstup.th t istalspnr...riu7' MIRA MARD $29,000 TE RENTO -UNACA D IA r;rrit- a 1'at-a--a.- Jlat' a I'. a
In e !, e e ,a'i, t nilIn cb d.1Iaas e i'1.T~tAltli rn d.a ....... t I minnmn 115 anca ,r'tea L I ,tEt lie DV ealun: at'eu" .ar a- aac,-a, at, scat asa. --,.
1 "oET- E D E O R S ,, a I ,de ... .. gl .... .I... IL "n'. .. d' . ., .. ."
I, )O( "OTL '~lITREIT N-CAR L.eLt,, ,,=J,-l.,-,. ,o,,-,,: ... ..

..aiA'.i'. anl. lt a tb- ic n intie i5 en' 5 as,.a,'" l'' ,arCh lte9tn nteeenpe5 t, c' 'I,,.t..t.a.nIbnnta :
'cI.I A"'aa e sta' \ ilcI ,' tilt, P"j Cit SAiAcear ns cco as.-.-V n lcde de P n L r i e I i i. CN ., l ... mnd0 rnn de Cuba : "L se"y ree a a. ,,':'ao -
". l l 1 I I ores.... m- ;`T so. L r l,,,' ,- :. g rB;- "


't.t.dnao-ti-, ...... ," . T A-::. iO"17 t Get a a,'sn m- '- mAnc nell d. t 2 pe ntrec70s Su'lc,-a,,,is,,_A a a Li-loo t tO Get,20a a a-- I ---s. aA" I

OFICINIS "AS C-70ilt | ai Ocit U 117 -canirafl P-IAN-O -h'. Snana':,.t,;,'"L., e'o onmeder bar despenseeatccnu I, .ac ass.. r? :. -88-9Oto "--
125 )OF EN S 14' ta'a '_' e -- ccerto v'been cnaedo, gara le, at e a1arAc t. a aiaa.. a. .... ...aa..'a''... II.I", i t__ - --'a
illII -I' R77ece5ttn3 bbinannnea AGNGS tELA s'" RES NCIAS USIASMNA


I A- IVF R --" I' ,, I nES I s, buba: 325,000jn n, boneta- eaacaa -r-... ... . 50 INCAa RUaTaAc-c -I"cata-r' / ''a a aaaa s cc as"san
",iu _10 5 III,_I ,,,''! NEI ERO acaa -.a "' Compro MUchesBalS'I- ,- LEB. ccc tccJS Da-cidt ..tut-dn-cu.- A in a catcaac aa


t t"m l 'ine. In e P I 1,AI 'lt1 11 .. i...... I XL S A-. ..1I .,....t.t me... .. ,,0-,,2.. y tanLua 10,.00t....... .
... .... .. I)R 'l)R O ',\ ,- - 1 :IO- I ,O-MU E L it P', , ', I,; ,, " I ' ; '. . ' I I ... lo .-f1.. ... --00 -... ... :I"1 1 I -I .. I'; 1 1 1'
t b 1.;i" . r m i- s bI...- ro. l, brr.. . .... .... el, d, o.' .".. I,,: ... 1 1.4 . .. .,-. -4 1 4 -2 c .- Ia~O .. -R. ...:IOI
nede dr .I ibtian 2 entct;ati; tia ', ,,?? .I,'."'' i"oo. p'a an, iia n burns va br re e vs DEiM -Il La. P H APARTA ENiTCOS '_________
....cit ,t"tIt I ll, ,"",- a... n.. n i reb.n........... In- ;P i [4 ..-"cy e d.OR! CALI.E. CRESPO. .".', ...... ....-r. .... ..-_ ,,"_ .
dende qtt rtn.t ,h , t natn Itterra', in.n etan racer in -casaca tal ar u ndn selaacomadora 2 Ealsa SaLinus Cctasa blra.$60 ,. -e . ...s I' -.. ...
.ern. .... ...ec...LI.c..t..nI. li.i 'n t n In que nee ds Liperatetn a ... en.'' .. c.nt b b dItu d .. cane. a."E Ite u-raaro na .olsI "rcas a a l.[ -... 1.,
( r .______., _, pd1e 'a- 'Tac Tu. I1-eiuc" 9r -i-.'prenSueta 'a ______20,-_
I~-It,. It R. An'A .NDO CABRERA A-71.0 L ,d.,.in... "- ,-
"...1... .-. ...- I,_ .. ... -I ..,-, -,- C l"e,,'T, lt~ ,n', - I: E di .f.Ici ,- . ..-- -- _

r l-.l.l....... ..It -I. SOL ENTL A)IO OAI,-, 'flU.. .....a cenica Publice. V ala o n P Q$50RESIDENCISL OPSR Eit, ,D r ar narnpta easace .....
_0u..... c. .q......s.Ss. .b.s.a.aa..a."1...a.a
I........O.... .. ,OI...T... ....2..A-8733 Co mp pafLc.Tista UsnaicanuE EL.eaaan~. anO........ ....................a lia....
Rnl:,LL, ,,,um-miesBeno.nidiec aI .. ".cc..--I ,.. .a.... ,Iasce an.. .. oI. ... ..cc, M.. .... .......
.P.nt- I Ineul,3,,tnL.a ,cabta ,tosnan. M--ndanaceo de a's-S O nnd enic'me ec n 1n .n.. -- lend. ..
,.'- '.'.,., .... ........ .1,lo o.,- "AS in,,' ., ..Pre ...S1A 500 Vna... cll, n~ ern,3 ,1; h,,,,Go ,,, at,d ,*ep=c "2 4 '.... l te a I..t o r e i Lap,,,,. r ... I. S .' O .. ... g ,- I..U dat..t o .-1- O131 OPERTAS VARIAS a a. t a....caa.... 1 '-.-.' ..a .' I a- a aI'-, I a-ao. .i.II ncias ,a"".....-a 1101 5
.no,. i~............... .. ... ;,".". ... ......... .., ".S ,. V,',,UN"ACASA"ArNJIM. CAIB-.2, .I OIOI eo eCbDf .D :'.i 'IDCOE NMDCN ~~ol o -...21-4dode,,-SN O..... .......' o".- 6-1
--ttn Ia n~ c to lst R CT V O R V RO -, - ,6. Li 1. L I eli 1 Pi ar1. ". dlReni t. JI.I. JAI-,., Ro Pi... P Iotneaia(Pa- ,u...l,;em.,- V dd......38. VE]J VIDRI.A. "ALON CIST rL
.n ~ s I...... '... ......-..r. vI.T ......... ........ ...... ... . -3-4-. Lo it y B A ,a -."i; t.d....., I.. .t. "r P a tru es T b c.. el -
......... ... ...... ......U..301.M I ..... ..- ..... .......r A IL.A.. ..o d. 7.. -. -. P..," 2,"4 .... er A .. ..de - H*,m lomb"", 5, pr', -B Ve, Inefl .-1 ... .. .. 1 A

a.re Lt..-caaam;.SloIs nU a a a n U 5. .a a.cr c a n-48ata 522 a n aasris
T. .l.' ...e.tF.........-" ,.-... p,, _I __ y Co. S.... . t IIr4 , . b t, a ~ p io u d a e N p S.1 &0S "T toUA nREZ t s. N=cheor. -n i1 o.-ntro de or sao0 aa, I.0 w Io la
I-IL I-'' ,niquNOB Bas TILos r ,v'.:-ac-,Pan, "'a.I..A a a ____
.I ......I,..,I 1 ....-.... .I...... ... ... .. .. . T.,. .. A.A' ,", d, ", .....U -Ed.,l ba. . . .
onmo., e.Pr ee~tb,, odlon~x '' ,, ,, T ,, ,C-R. ..N.. .. ..NA esei aN aIe.q Sn L t pedt ~
..:I :>..aIc. '" O-I.:i,7 A- a -..ta..-a".'ao.' an a- a '' ;. ,'.re.11,; OM N A IO 'n a ""- ,o.B E rnIS N
. . . .. . I. ... R NT.1.E $o5fic.. a, tu rinsn. i .,"-. rnane ande-a ch o cca, ...... .

(::::;::'' :;Z ":::;;;Z o'; D... ARC Compramos vendemos RLNTA $70 EN,:.,=: 53 cOOlr~l t i~c........................~aau~......... san G ....AN... .
. .. ... I ... ..1 .... .. ...' . -. I .. . . .. .." .. .. .I.....9 4 .' R A N NIr .: 'EG O~C cIO H : ." .- I t


.... .. E X O L Ot'. -mara.aI.'s a.us aaan,)all--ai" nla . .. .aL.. . . i. ..r'. .. a .
aC na at a c ts c ta ac t c s ic c c c. . a..... .. aII.. I I.. . I r, -1 .iId u l b o ar r
--'a Sc.', a a aa "a t . a aa= a . .a aa ane.. a 0G P p f a a a 68 a a au ar aet
d, aa_ I-..tt ...c- a


ti E .I. l.....cIi 1 cI a a .. a--a"a a-c m - . [SQL-IN iSYo CENTROS.LB -'S" 3 sas Bnn- _a, .a..Iaa a' .a.a 5',a-;.
a..- p -',- i un m e n .n a...eERRaccAa,'Ns..IcsnIl-akcnaa1a1a' -Rs-G. %-o Cas.'-. 1"1: ..... . "...... I. 551 I ... ... ... dips...... ..
_-" o ,-,, """.n." .--ed:ne,'..;e.l ..-d.a n.... . .I.. .. d a bin ....I. aL :I : ..., a a nI...-.-.-_ I scan s n as
a -a..... .......t", ....' a' ,, as, lB... .... D-23991727-,,I ....DT-AD I-D LG Oc'" T bi peeelca de it 3, "LINDA B.ARPI... .. .... ..
a a l,",' ,111 1" a c ..- ean a.a .. .a.. . . .... . I _"'_'". . ."-I. .c I '., a' -, ',,,,,2cenllos. Lirnude x ", .. .. a..' es v,, s. dc,- ., ....
as. I..,"I'" ',ccaccacaa'canntncnacc c', r ..t: p!san A-3605 en:cr.1 1 be, bIlnic...... - a-r.' B- I nnai"c'n.c.a.-... ... . a ..
...... .it lo .. Il...- .e...a I .".1 ".r . ... .......-- .,........,. ,, :,... .. ... .. . .. ..Il.... ... ..'' .. .. . ... . . ..' . .... . ._oj L . ...7_ _
'A,. , p pianos uu,-1aa' in.lBit BOAIM 27 :. ...... .. ......... a.......... ........ . ...... ...
...... .. . .. . .. . .. l i . ... : l 0 P'T N I A 0 .. .. .. ... ......_... ....... ....... ....... ....'e'.' -....1"1 i...or e1)roI.EL.. P....... .... .. ',VDV'.in.0. ,EG, :0 : ""..., ci"n de ...... ............ .. m, II-:.a- d. .. ..fi.., .u -. ,ad,


;, ,I ,La,, II.. .. L,'. U, I I u e i ,D sT U'T''. Uc t as.s1, .,, .'. .. -a" . .. . . . . .. . .. .'.%4ID- I I1 I
2 oAa7r, I aI Ida R,,.al.,M: .s- .-.' " " ... "' 'T ' -.. r -:. ".. .. ". ....-e i d ) alo CI I. . ..- ,
acts a I.. ccc a-at stat cidecc tat ii,, a acaas5 -,a.,.: ; '... a.a-a.aI

aaA.a IA"a... c.'a- ", Ia. ...- .
a, .,,,,...,, 0, : ,-'- L C 0 P A.",S-bS: Sr ,;E ; ,D, S ,. .. 1
a a,,,',a,., "I___ -a__ -- IIa csa. acaa,,,,I.-,.......'aIRer-eE,.lE n l lur C nca Ib cc e dic SadetnagoaIItIa sen.ds- ci--- i- dn
a sac" 'a, ..o, tc c c:,: , .... ;o,.t. y :I., .,-,,_- '.a....a.......a ................. rat. ado l c aic Pln I i nca, ac ac-
a-1-,cIc...aa, I ...cIca c.c' .1 l. ...,, ,, '' ,; L. I,00 tP a ,RT INt a"...JIt.l A tRIPART EL C IPRtE "00 ...s..nb.. .m.. .-snn ., i Loc
............. ...... ...... .. C O M P R A IS ,,,"' .". ',. ." . :. ... ... h. ,12 ,a .. ... . . ... :.'.. -.. '. "... '"; .. ..... ddm plta, lies. a sfal. I T ..... .. ... ...... RC LI, S Tae ,3 eos P A l i, coEnTERRA
ol.... . o" ., o, .11 14 I, 1."ihr .c a '[. - .I., d. L, '- C" d.. .U .O y Ele t .d9-jt::. : A I -' P~ ; ~ l a
as..at .cn"""' a '" It I -p ..aac- LABA..JOR deBO I &A un avIe n scia. stanza yd5 cain C


U,, .,III....I.Ia, -' 0 l, ;:, a .1 ,I h1-I I:.. . e.n lalsId, .. .a_ eta. dU-fl .
' "H ', ..."t.."..01 N T U TOS"'MOSC" ticcI t ii........a. h SaI- I ...t.... .... .' a.. .....' '.a :.. . 'as . ... .. '---- ........ D-3092n...
All IS" ,a,,lca*1, 11111?1.e!,nat .. n 1141.1 InI 2 :- to rn~r i t 1caalt,,',I:,,, ,,:,h, ,, .. ` ",'Ib l PIANOA-8212: ,2 -l'l l Id lwaclt o S:;5 'co }" ell at ia 'i a Isaa c g. .. I ,a-s-NA2.,. .I.. BOVde DAns B2de PIaiT de e -
__ ,, h-:.. .-h, a La I A a uedrbI c'nIndis o ro, b c, aI 2i. Cu"anpD. I seInt. p a ODatea .\a$s00.a0 ...i... :ms'4014.'s',a .....-- .
asno sgioIanicsLAME cisAL 1-53 tittc, cc StiIiaan caaiea cu ncenlaa aaa s RB U
a a a aj tllole, t. tsmlA I'Rli)I vajicCA ll it ncatctcca,, Ilic Y S1 ..ili M s Ii S RF LAM LbsAR, ol$29, Sa00 anI t. prI e cIcO U Ac UADicin 2,00 cesr'" .. ',,_, ,02____-4. .,,.. . .-'. N....... ...I...a'."a a,-IST... S PAR.. EI. T R Ar,
"los lmac aisrnswNn I 1aa .1e .afl s Rliaaaaa' . 1-a'' i..a. tta-a 11 cI ia.ca'._ , ,I . et11petc u lec nl Onl-''-'-: L sa a 1 l o. .]-

p., .... I, : .,,.v "';, cr s.CD ARkDE L M RIA s n : I 1, 1 ",I= I ',1 .t U 1I .i.-_. ]I .. U 24. in ant 1,..


Iaell.% I I Mci- l .icIl.l iiic 23 SJF..a .1"; tal's ,ic -a ......nl.... .'. i.t'. tt cn17...eanic "..'en ":.c"-.. cart giTe nc nnan loscc
tO1-.--i,11.11i.iii1i11111i,,,eInacciI.,car caalrgciilt', ccitt's ale In ..:.:..i..l..Inc'.tte ..rs.l[actnne drl C 3
21 ccii, ".":". II. ,I,I, a I'I.' ," 1 ,I' .aa 1 a t il it .01I" tts 4 a titi1 aca, i ,cc _-a a_ E i'' 3.17-''a 4ttte1,ti iitatefc Luba. tr.'. .. tt.tl- ta a il- tic-_ cadn te
,iaa c c ,, Is Oc .cn.lIii..itInt it iaaaa'i a.iiaaCi rcuar nte.7 ) I',.,. ale_ Ci_ ati- terra- T -- ...... :, I; "Cu SinitO li;
lI-; 1-IIIt1,I,''.','.,'' -cii -',-2 Sat.C It-l~ $cai(ls'lo I ajaa p aanalaaiaat t-- %-iiinii .a 1UIC1,,.,,,It-. 'cnaa-a ~ 'FS~l ca''a.at' 'aSEE1ND -a.I'ic, DEC[..ial
t~ 'n'-, V rudSA -.12 i1. Ittoo ,,,, LL" 'N '"' sarsd n a2pl t S aI 'o" a W. i-cP.....crsA- ade' c..... 230,' ..-22 12, 11111tn 1.02
tac-t 1, ii. ''-'O:OROQIn LAnARINAinia,,l,,i..ni. ~ c, I'a.c7 c.c.c D-221-51 11De

Afio CXX Clasilicsdsm II I 1 I(-l Ill- I S11 hN111 S -hI,.,.. 2 hI. N ,I. h..., 1-32 Ila-rficadlos Piinar 27

VENTAS I VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS DINERO- HIPOTECADNEROHIPOTECA ENSE1ANZAS

.. i.. . .. ,_ _" . . - .,, ,_ ,,_ .,.___U B R_\ \ __" ---.---. I- ...._ "- _
SIES6TAELEC 1INIE 1TOS- '54 MAQ U INARI[AS 56 MUEBLESYV 551590 5 6j e MLEBLUES V PRENUIAS -A,, INSTRULNIM 1OS MUSI(.s'63 SOLICITL'0E5 164 _.1. _______________
,,r ~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .,...- .,.".,.,..'..:, ........, ,I......-I ,r,.... ..'. T IP.I...I .I ,I- ... .. .." ......
:;rRLMENDO LOOLIO'1 tDA'"Pa "N 1. .w ....... ':'.. ....................................V....'....11._F.F I............... ..... ..' .... .. ,
. . ..... .......-I... . .I., .....m .-.., .. . .. ... .. ... .... ..- ..-..
P,, - IT .. .I ...$'' .....I ...-.- - ... ." I ,' .', .' .. ,. ... ... .... .II
I-- r_.._ u. ,. ,_ ... .. . ,, ," ,.,, .-" .... ..t.. .....I'. ".'."..-'., ..,3.I.',". .'II11 0.1. ;. '. 1 .'.'"",INI "... .;
S "' I I T,%. ,- .I.. . JLL NI.S D i L, T 10 11, 1 1. $11 ''. .... ....I. :.'. "
... . ..A.- . .... ". m.: .. . .. _.. , --- .r -- ---' .. .. ' .. . --.' .' I ".'. I .. ': -. . \. \ I
5 ... .A.UT V .IE...-C .. . ... .. a.. ... . . . . . . . .... ... .. ..... .... .,, I P R.A I
... I '. . I a I... I ..... .. . T I N T O R E S. %- a S" a n o $ll-3 0 0 m~ we Ns u a 1.' .o .. .I , ." I. .. " I : '... .. T "P ". V, ,L,, . ... .... ... . ... . .
I,.h I .. I ,N DIhdo u M lol-11 t h )n I-J .. '-m:. . l .... ... ,, ". . ' ,I I. .. . .
I. ..... .. ... ...." /R ltv I.' I IN II I. AI e- o a o ... ........ .. .... ..... .. .. ..
,I . ,, 1 ,11 .' I A o ., I-I ., .. I ".lc .m e-ean s,.orra sI I -,, ,I4.. . . .. I _11 . . .
53 .. .. -t'... .. ....l..CL...4I,., .s SI , ....L.I. . .I AN %


I 4., ..... ... '4... .. . Lr B. 5 O... . ".V', .62. ...I ",vL,
I .II, I.III I1 . ".- ,. . ...a a a- de aa...... .... d..... ';. .. .. .. ... . 0..v. "I '. N.s F O M S .. .. .".. ......
GLORIA MU1. "L."LIBLESPR.NDAS ....I. ..c........ ...... ..... 'O cI" ... ... S .V ..... A E O" . . '..=... _..._N...t' t. . .. ."e"a
l~ I VIll '1811 L iii SINENTRDA U8211 Jaaoiia 01,ca~rIM Ell ... I NIAII

'.:.l i I i i. i i .m'' 2 .- .- .1 "1 '' 'I LG 0 S D 1 (fi R T 0 I':' I ... .. Idl f f .nIA ,,IS : -,, ,,.'', --- -r'. . U U Y.. . . .' .:U ,,, '% 'II , ,, ,J D' 7.. .. '
lniC, ; mV I P ,I, -, .- .... .. ....-,l' u, .,1........ I1 ,1 "I-. "- I IH I i I .. . ,I '.7s. d'. I f, I 1,*t. ,I 1 -... .I e .. . M i' i + '
. ..-. ...E..... . .I.-.... .............. . . ....,..........',.... . . . ,l UIZLI %/EI

.~~ ~ I .-. ; .: o ; % ,; : ,: .1 .- 1 I. ".. . . . . . . ....... .. .... I. I,,' .. %, .: .I ". "' ; IT la ,.I I .. . .. - -,, %^ . . Z .. .,I. ..
INFAFI*;D.RI I...4.!FE1TAS-..... ..I..,....... ... ,,............,,o a"... UO."E, C
.'-- .. i ;- ___ 17r . -u- 11.11.11. I,... ;.r I T *31-,. .. 1.;:.1.:.:_.-.: .... 1111. ~!-- i- .... .. ... .. . -.I. A A IA A A

50101 L TV 10 $
I .... .. . ... .... I" '. I ,. _ .- r 1- I. ,......Q 11 g .s c a t n f o d e r d a -. .... , .. I .,.,; . I.II iI F ; .. .. ..'% u I A 3 6
Ra"1:1. .-1' 812. a.. -+' .,.. I TINTOR'MO, '.q ---aaa, II 1 -- --.i...t I .." I' .u.. E s,'.' llol,.;.,, l. ,, ., $7' 1' 9. . ..I /
:.... I. 11 .NOPA.. L- O.C MPRE 3.0 esule; )L l- I. I. P, I -. ~.o .. .I.I IIII.... 2 H' .I II-,, ', ," -..". ".-'.':- '... .. .
.. ...mI .n- I rr,,,I,.e.I.. . .I, I IIM. IC..as AdlaI rooml NEVERAS V.. REFIGRA9, RI0; o, c I ''. l "

I~ .l l _ .i I ,: 1 : '.. l y . .', I t A l | 1, 1 1 I f lmo r',g e .a y io1 i iin . . aI- I I11' iI I 11 1-1 1' i . . . I. l l.. . :. I.1i . . .. .A I .. . Il,, : + ; + : i... .. . . . . .i. .: iii i : I r- .
,a1",,;,.,,'ado '0. it11.a
lI : f 1. "IIIi "I :: :I IiA II I fI % I. III .I-l "I II %IIF I III II__ I- I (Is amefri M E B aPL A- S orr -'i- '", 51,5 I I: ," ll- .:+' .; I": I "I ... ..11 1, . ..- ,, _, I., .:)i:i ,,..+ I I ,:+ ,:: I ',:: I I: .- ,,.::,;,,':!,+1 , + .'..,-:--,, .. _o. .. ... + ,
,R I SINENTADA U 211 I~a Joqui 361 $1311ltt UN _. P IAN ARO11. (1 "1^101 S N'OI' iOVFR O9 N llO.GENERt
III' I." .'. "... ", 6 M'l UEBLED SI IR T .5 i. GLOR A ,.tB''11 ,,,a "C s 6r 1;IIl1 ., 1. I -.I S80 0 A 8%II. I ., 11 ..i ..... .U .I .. . .. . .
............. .. .. ?i. -.. 1:. .I.... ,:..,. .1.7 I.. .'" -... "'O .". .-AI.5 ..-.... .."' OB v RIE. .c.RO-PIAN.S. .ELLOSIEXT RPELOS
. . .... -, .. ... ..... ... I.. (~ el l h, 1San. Wi ld 812,- m a .ntrq. c uend .o I e C-127-56-:1 OnN+ rt r ",- -'-. -n l. I IIS.-r". ,,. "I'I, ... rl....X, (p [I, 1",I /1=I.. ,- I IIMI ,lIM // nlI
.da.'1......"..... I., . ... I . . L 1,-L-,,-. " .. ... ... .... .... ..A LQ..... l". -:_ I ,: .1 ,,, -.. I + N I 1-- 6 N~ :A. . . E. .S P E J OI . . . . ..I.Ir T le i il n A +nr i ', H l:: . . V E.. . . . . . . . O R ES... . . : : : ", : ; l ). r "' .1 .. .. i;: ". m m, m .. .1 . . ....... ; ..SIl 7 k i I l. I I l a c i m Im m s t'l s.. . .I:... .. I m m.. ....;. IN" I + ,
.. aaI .d.ad dafai -0H 0'"3lA.. DNE1,
I.... C 0..... ..I.. .. ;..I.....U.U TIM R AD i - V . ; . --.I.--


1 .. ..: il'.. ,..% I u Ir P - otro .,mejor cog uc .ta l./!lll !),.lT 4 I (l gtll V i I I"1 i t ll -11 111 1 l I ... . ,I, R IN 1 L m l
INm .. . .. . ....,. ..... i2 I I m es de Es "z I 1patos `, a me. L.... ... I .. l... ... r 1 ... L IA/ u / n
rl ... .. . .. . II"" ,.:` ..'1 I .l+ l '' ." ..t ..") ...r ` ,- e n u e "7 Ies G o_ r s a $ 9 $ .9 ,A .11 e 5 a t d a / . . . .
1- ... . .- . , ,,- 11 ...., 7,:, u.Sr,',,:d ,, '" '" para o.III.' e nlnt ri s. ...L -ae .TI...-I.."-.1-V. .."..- .
ii -.=:- :-.. .........IS LI B E P E D f- J.:., Inuev c t -. S tt Ho 4 C n- I leto su d en. m ue, le... M uc..an,- -.-SE V1NOE2UN PINO Ao, W E SI Rd a_--$ d e0 p] ardlnel .. I. .. .1- ... ens ... o:--. I
' .. .- ,'R .... b0 r a a"D,.ANIMAL- S R I 7 11 .. .. I. I I I. 4.14 I I I . i I 11. i ....... .. B.f
.NO... i h h l r- ..4 ,' a, a .... D .a4O...Ill'ai. onva MF.. ,a, ' 1"' HOTE. " IIr IL C, OLOh11,1t10AnI8
MA NLJLL uu mia m P U LJ..O-. ..Al,.I'll.'.. . ..... COMPR nru,_aIa-' .. I . .ii a t- i. Ii C I ia
''l. II..... I..x... .,.1,a Rclg.c1,a.ro.].. .. .. ... i aER aas d ..at .....All..Saa ....loalia
b.og aa ..m a ...... ......... .... .. ............. ....... .. o.. d 'a.....A A .(l.l...l


. . ". ... . ':. .. .. .... ...I" ',:... .., I : ,,pR,.... .............I .. . ........., .- ..P ...... . . ... .. . . I... IH . .. ;. e d .. ..... . .. .T. = If I _11
.. . . 0 -a".... ... al. da c1l oll chones, Ur seda 2 ..... '"..... ...-.. .. ,......"...

AUTOS HELLOS- ..... .- i .4 pa d" -4110 ('0010 .. .I,,4 ..I .o+ .l~,r . a _er __414 s t10a1.4 all a t,.: ,, . .. t. ,7, 4 ,,.4. ala,, 14, m4 a., ". I.. o.
-,+-u "......_ .-,-,0,,0.... .
11%.ENDEPLYMUTHCiitdsa-o D"IF.DI.CFA-733:PIAN S H IPIIIS XTPE O ,,,, A1X .
.. ... .. ...... .... . . . ... + ,"LI "I .. ....."'"... .. I i3 +..... ... .. + C A P A D E A G U AD IN E O 1i, mI 1m.1--Im ....m",iim.."
I ,' .1, ". Ia,. 'I l TS ....I
L... .......... ,. ....: .... ..-.11- 1 % .... I. I. . .....a...-.. .I H T

U .TO. !', I l a'109. j. ...AZA IIOTEL MANHATTAN

a,1,4,141-. CFICItNSII' A.. .N I ....P ..50 I i-I1"+"1 I" 1 ... ...... __r__ _nII......1 1.41 '11.
r o o. *u.. .1 I: .. .l .tU ., ', ...-- 'l. "'i -. ... ... Il., 2i ,i.!I '.. .!.1 j. ,,. .. ,,..... L, - - ^ I, ; ,1 ,' 1; 1:,, ..1' I O ,'IN eM !. s-:,., ;,. ,Int_ .- :., ', ...... 1',' I, ..... ' ,' I ''L ',I. ,l


$10000. JU.00.C..AIIT,. RE FR I If ,,eelrq $10t IMPeRTAN" In I ,UIDAMS P O R MUL"t"_II---"Illllit. .. ..... N;lIK ITflflII

I.e a,-,, a. ra meje, e.... . a ....... . ...11. 0 doI 1 , a, ,..;oa a,;-. ,, 'a,..:, 1-' 1".' .o. . . . . .. .
I. ,, .. ... .. .0....l .Qtl I .l.. I ......HOMo ..os;I5 TIa le 7 p ,e OF onlN` ....,.a 0 .... .. III deA de antd ad.: +-' a -'. .... ... .. .. ... .. .. .. ...... .......... ,
I...I.t. .I.. I I. ...I ,.:.., L. I- I i...... S ......." ".' . I. .. ......... +'+ ++".. .zN ff IR OItR ? 2H~f L CA AD
'ote.Ita: aL-.. leads", "'.,-VIdIda.1F-2383.

..%. ........0.om.....a.'. ..a....... .$50 m sl....C... I1 p--...a.... . . pelleiio oaIna'.... ..11-1.iAvIO.N1.11aa-
I.aI I, .., ..... a1 .. 'I I Ioi...a.ato :...1. I .pb... .. I ...... ...,'e.a.A..Emb.0.........euo.Ta mb a _'......Freae.a.babi-a'lloaa, rdes
.. . -a- vsl 1 71010 0-0. mablea.H50E. .
'a le..e.aa.a.l lIeto "E.M de Sc.at02.3A.05,"340Iaredr '", .11. 1-1 ,_',0. -lta------cs7

41014' 0..1.. :,;, : l, ;.a o'+r,",;,,,.:ls u g s s l,]~ n a.., $81" MEN..UA.. ..S. ..1.....00.....C. .700m N...41.. ..UHR. .. .........il... .o .... .... ......eotola.
eoara 3cuor. ,madelas ,a aa. It .a.e wlaI n i
.ADIOSAP ..TOt I,- ,"I':,,,I:I. ...1117.14-5' am 0dar aola I ilon, 1 ... ... ...'..'I~'''''`UII -_ ...... egre boo .... .a1....d h,79.t.
uu- u_-l_ /,asrl- IIS...-s.I...,-o'"" .... o...... '- o. . .. .,. 'H'eampoama..p oadoa-as.a..... ;'. '-.I.-I-I-_' t .,. -rh, P- --.. .. ..I I,
a 0 0 10I 1-4, ,l',e-Iar aeda I II , l'1.0 i .T 'L 4 ,0', T +on 1 N 1, ar 0.I .. .- I'
.. .... -. I I . . ... -r?!".+ 1 ,o1pe ld o i lIIo, l Ii.b ( pli.[ 'D 4 I rl' o E I -.1n. .. . .. I S .. .11 l. t, ,.... 1+ te lt ..
I'll,, .,,I,."I" 44 ,4..., -";; ,,,' ..4 I .'..'. 114t.... .a... .- ,aI I ac. ". AaleIIs de om:,pI.oF I.oIiI mspla-s-_ _.-I I- ;' .. .l In .. rIt..I. Ir.a ,, 'oda' ,,.,la' ao a ,, a . .. , ,P

_0-Ci I Ir"0" ,- .I, T .1'.-441...... . ."'ll. 1,4I'4Si.- i""...-
Orl t., N" _......N .......... 4.4. .4.. It .m o u n o4... .. . .I I ;..r. ."".... .. .- $1.75. . ..j.. .. .
HOIP Oiiu$10'I .....m..... .....'I'-p..... I . .1;. Il- ri.,l1 1, .:I..TI '.09, IIlE N1AE S "n-.H ,IOTEL KOLOIeA L
L-1 lili - ... ...... I F,3,' - _r -s n [mot d ;I d A t1" P I. L -. -114aii ],a. ........ 0n. .1%i. 1' ,.",.a*' Iu4a441 F r..., .r,2.1
AUKT.. .. .. .. NO.. .... LN.... .. ...... .... U.. . CAPAS D .. A CUA...N O '..I.. .
"aIFr-.14 44 I *4 -1 I". Ii _iI-i.I,"I_., 1.... I,4- I 0....,,,I I" 71 ,,x 0. 404.'a'' 0 4, a,., 11I0 I.- 1EIl11r4e Ia Ciudad
'.. .. .. .... . .. .. 4 . ...I .... $ 3L0.C.. a-,- l. 4I 4 7,41, .'- I- I 00 0! o.I.. .. I... . .. ... .... ...... ....
N.1DOA HSATI .IADO ll I . . . ..',, .. . . -.. . ....,", ,,-.. .. . .
A........s.W.a0 UTL' L O..rION .74,,pl 10'71',4', l,_l _rV_.O e._ --- 744So, I ,d P I .d
,d t.....1a....oe..MA......e...... ... .;e.-e m.da....m.e:..1aAL TA O AVI N EM EITA DINERO la: a 14. . 14aIHO E CA NADA o tri v
040 1.~ V .dado.-F92. '(17c~t , R roerpaSanmigueIey,, ,,,,


I01`0,,. .I, $-.........7 7TPA a. a .a a d ae lm."" 4.. 4" a a .... "
M4-" a.- .Is...,"...,eI H.llae. 1 4 .. ... 4 .. I..'.... ....
lal103006a3 Iadaal;' oleo laa no 305Oes, It ,, R D SAP A TOS o '.. "!" 7,'- '" ,., '' "' '+ '' "'' .' "! ,; .
''I-,in $ 1 ELEC VTR IC' I D 1 11 .... IV................ i.. .. ".. I'.o i t
aiiP INaaa ol aa. C olB E -_ _-_ _-_-_ _-_-_ _- -l o ll 7._1 0 1 .lPo T00, d alIalD $ 'd o "4 t. r, ,,. oIo.. ., a.: ,., a, 4 o.I . 1 ,1 1.1-1, 'I0112-4-2F1rd dtqI. AC0 A Co e o 1 I .... . "'... ...... .I....._ 1:-..... In
.., 4,, .aa L NII l,0 4 40I 'l ,1 I I 'a'e 4 a '. 0 4 4IN
-'- r '..o,"e,'9',a tos EsTu6na.T- as-;.- I. '+ i -. .. I11a1 a r SO B R L M U91 I C Fl.B -:].E ".. I1 , I,, I.. -


G iELO U .D.MISM C-12Sa a .61-3 i.t........... e.,.,,, 14.b.....o..24.. .o.aa.ITIaIa-Lu__ _a .
.;" 0I' ..P .1 a1a.. -.,.. S 4 : I" Poles" E. A.-726 0 ....1,, ..,, ,...- Al. ..... odd. AIrmplc.d.r de "HOTEL ,ELSA"
. . . ....: . .. . ., .. I T,. : . . . I -,' I ; I -. .-. . ..I -T-l pva ,n rn- i ,5 0,2n, .. ..'. ... -- I. . . . . ..... .. .... . ..l :.I ..... ..I... .IIV- ,,-,: IPR A D 0


I. I OO . ..... I ... l ...... 1.1. . .... .... .... ,. .... Tt U RI" R I U 0lilt Ia ..i. ma dalF eam p 0 (LA. .ES A O-'OI'I 10 m I I -
. .._ I .. .... .. EL F N X. .. . . .. ..... .
I*- I, .... ."ll. 1- I11I1 M1,EaI I ,' P A1 .. ......,- .', 5"0' ......I LA C o$ .I-1Ur.H...... Do 1112 ORTUaeD 7I1"' I a l"" -
.1. I r 1+.,O c, ..4- o, .. . ... . .. . .1 .,4II0- I... e ls7.D .a.-Il...
a. a......... ...... .. ... .....l 0 o a 4 a' a:' 0' 01 4 'p.14 ll0...i........I ... '. ... .. 5 7 . . .. .. . . ..IN. .41. 1, :o .
-' - .. -'p I.r . p + 'I ....I m.. .. .. .: . ,1 ,I I I :,W. ,l- -_ d UtILL Fn Ir .-I .-

i r m r .. .,l.10 4 1 II 11414 0704 ',11....I4--10.0"0. I I.'..flnflfl 1 ,r i -- I U .. ... ." I L'',- :
T.I II*T. II.I I -I.:'I .4I:. I.0111.4 1......... !` A1: U -- l
1,1 .. I .l-A4.1..40144,!a. . ..4. 1.. .. I .. ...... ..,,\141-1.1.O-- 1 )1.11.1- ..(-- is
.. .. .. . . . .. .. ... ....... , ,, c... .. ,N 1 M U B E P A O 1, .". ,,0 ,_- . i , s. .. C-171-1. 0,,' " D I E R l : . ..... .. .11 .


i ,sa.,.Sa. .,,, ..., ,,,,,,4 .0.. . . .. :,. 2.,............. . .. . ...V-__ ___ _ _ _ _
0440 la 4 a a, 0~- 1 11 ECS aA. pALL IsD45 4 7I -' 40-I- '1105
4,---,I. 1IN_ j`O. il. '.' _l.C, DN H : N 7P DN R
___ 4-1. 71,4001,.V' a4l"'011, I e 1 CA AS-11.U1S EDE
F. 76...........- ....... .. o ....,-.I, I I -im, 11,''l : I i ; Ia,:,: k",i, S ., ) t[ '+ :t } 1, I I ,m :'ii CAm,t(mi. V1NIiFM1 '.llm ',, : 41I:ma,." .1-1 h0. u I 41014 ',1 I-y..I- I, au e 50,, ao_ ,. 5I,1. 1- M .-l oAl a.d ('p'.' IIIEdaada U4 4i I le $,l 511 1 c 0 Il eTE
.. ....41- 1 . .DI N E S O E N IIP O T C 1 4 N A0 4t44 0 H O

Pl NtE11 o ] S AUTO l a 1 l l n .. .. ,,, 'I4 ....... ,4, 14, II. a. ',. d r) .'.; 4: ., 7 144 S. . \ T a,-
".,1 741.- ,, -,I'. 711, I,.A M O R OF111E101 -I -I
"."I" 15. S '-I -91158I. d.500 ICU ASTO NMO - '2'.. ll,, I" ., '"' I1.1'.. 1 4III, 1' 44-47,-47-1-..7I
1 .".41 ..: jI00,0,I. 1 ,, ~. ,i, I ,11l'."I i 7 1. 4 4 4'I.4I","1I .: :41I'.- r-il1-,-1`~ ..... 07 1,. ". 'I''.:.''.47'0 R0FFSI 0
,% 7 4.I .I l, I- .$ 001:g a e q et a aI';,,I4 1 01 4 01 ,,I.-a, 7 7 1,...1. .711.I ,' , 4 1 4 a 1
olFda,.aodnl ,. -4 11.: :_ I .7,' I 1141'.14
I 0111I _ .I. S, t ; K,, M E.. '- i . I.7 7. 1 1,,0 4..
Io ats a u a ta , ... E.. Y .I -.7 N ,1 ,I 11- 4-.. 4.. .I. ... 4' ..7A, ,.......4'J I '7I... 4l I I I, ,
i ._-- .-I j. D.T-,1-7I-I.4.e12 - -,' . .i ,,-0,-,, 11 7- I,. ",'I I" "I . I. t o ... .. ....... .I . I .. -... .
, . . 47.. , I I C ., Poi.47ro me310co ue1 E1R G E A D REAI IiI $/115ff '.A S NOP..R .0. 0' . -,
-t.-"....__o-l:a -pI'I "m- m iles'd e p a res zl ,tcisl a m 1* I -j. .T.17 1r-1 -.,-a a1710.1m04,4.0I -
.Ill_ - ..,-r, 1 0.0 110, rt s o C '4'-., .l, -4, HOI T CLlS DE COM AS -
sp -IIlF lg, .l.."ge." .la,-Ise.l l M jnsu les is isn e Ol s 35,S .9 ,. lIN GAK'., ANTIcid rFs _,1- r
.I, II .. 4!777'747H-7i Es'apara" n, ve4 $5 t r adi os,$5.10lGrintrnrnDez spcimne 21n
0174, 44714. 4.., : 17771 1 $65.0 10. 1 ina ca wra cc hili s 4 00 77l,70ano % ` .,,'. ....I..-.1 .1I ",."".,.I-- .'. ..
1 74.11-7 1:777. 14. ".; 200l a 0,lneve '44St71'Y d ..- ,4 l 1 114-i 1 I. T$ T 1S AC N I ON 1 0) oo e ad a 100 14 444 '

... .. 0, V 1110 00 d e."d0 o ba 'c-4471 1 10 8 16 ,$.11 ,7'0 ,1 lra "Jla 417' Sn,' 4 11_ .. . 111,I- l. .- r- -.-.. 11 B h
1147141 174.,17 4',y74.l"7,4 I ,,4A0,,45 1,,1-3 4 5 6.4' IoJI IidtIIsll': I'.A.IT II.11. .r ' D-NE B a l ) P N I N N N O E 310017.014
11 I i $0 111 IlilllDl5061111.-5t III l'4'..71.1'.'' a.'.'I:
1-11,111,11.1.1 74 .47'7,0 't111409, llI -11PI
". .,-',114 ,0 ."" 74;1711 .17'' 0 '",7 -"`,i I. I" 411,10 l'V9. 0 7lll ,7 Ilt ..., S I ...i11-.. 'I......o..F..'.'.I..' 744.. 77441''' 44tiecicon
-\- ,O3o" ..Ir--1.oo'loI11- 1.1N" 2 11 C-96- R-4 c I" ',''. l IP.~ ..a- 2.
I4 MAQUINARIA -11 .-.I,-.. .1 .. .-0:. .. I~t .'t, l d orI,,,l, slo lea 51710 1 -11 7 1 -'' I'"Il" .. 1 I IN IISII 81111SFba'1en11' Stalls -
a. .I .'4 I', .. I470 -.4 ,T. iiio, aa$7o. ~. l'j l MP1 iNOL', NI.bJ-i. I,NOIO 1.77... .. .".1.11777-,I- .771.7 ,,1,d:'% .71 017111,1 Is e 0-BAli.1 IS lf h l
.:"''I. 1 ,,.,,17714 ,i : .7 4.41_.74. .. .,,,,,,, D,,,'h .. "-'h,- 'i ."' o e t.ll1.'.ol' ID-'6506-'79o,-1'5 l. ..,i',l7 A AD m OctDfl
.2 1... 1.1. S VINIOI.,',IT; -110: 1 1:6 l '',3 M E L S A D ~ A 's~lI~l 179 II' I. '1. 1 052lI II'.....1-1, 1.a 1.... II'. 4 .. ll nll l oolosl M t id. 4 '' 'la_170

o4; .Itl aI'I a l. llto- .. ttI. ao.I alI.. a I7, - I (7.4 ..l'I.,' . .1. 4 I -, ''..- 4
A'47 2. 0 077 .24. -00.1 :'1i-ao To' "C sa. I.04'. 1 II 1i... I."- 7I4 4..l ''.
20-5. ". .7 .", .1I0_m I' CL .1.444 ..1ILA I40"I,

Niuina 28 Clasificados DI %RIO DE L A lARINA.-Juecic. 2 de Octure dec 1952 Clasificados Afo X0A
ALQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
, CASAS-oi-COM 82D --- ApA AMENEOS 82- APRT-AMENOS 2 -- APARTAMENTOS- --HBITACIONS -84 IIABITACIONS 85 NAVES V LOCALES 90 MARIANAO. IREPAETOS
__ __ 9P4RT379.O 92 AQARTAALTOSRASBELEN
... . 1 COLL. T Apart.m.c...... .. ..N.. ...ilrenac LA NEIGH IUI.LA 9 7 OFAL ..1..4. .IQL,,47 PI7O.....41%C%1%B /bAL'A4O 7.. 9 j PESOSOGAS&"
I 7CSASLE COeo N9 662665 9' S 1 Es____ A ST a_%IQ.it
1,- 1. X ) D F l L M I .. ," 1 .L is 1.. ..... ..' 'A- ... . .. ... ...."-]... .I, .." .... .... ...... ....... L, r T, b e iNIM.6 + lAD,, HA' I- -... .. '4' 1'. ,, 'a T L. I, Is-, a1.1 ,;,'.l..- '.. '.L r.' -11 ..+ l u.]
L XLIR \ D.,\, I- i .... ... K... .. .- .. .. . .. '. . ... ' .. ...b. .1.r" 4 a T "'d I ., 1 .. .. '+ + + ' .
LAURA GAL.. ... .. B% .. .. N1 ... ..I.. .. .. ..... ........... 1. ''. 1 ":,11 '- r I .. C..,. 1 I. r. I' an'-,,b- ....... '+ I.sru J '. .- ....... .... 4 l-' .. .... + -- ,.C -...i .Or .3 4
11- .. .. .. is + .. 11. I .11 ;1.1 1"..." '. ., 1 .. nr ; .. A."'. '. '."n.i `.".,T', 1".....1 ,,___, r .. . a , p ,'a '".,. Ia. r., -r I ,11 L3, .. - 11. _";ae' t ; .'.' +. ! C1,2 1";1 ',
11''I -a.' 7t9. 1. I - I7 A.? ,, ..
... 1 1: : I -_- ..t a- a I. + ... '. I ,. .. . o .. ,, ? +,,. ,. .. ," '. . . ,.,, ;...- -I,; F'.; .: t! ,, f +,r-"3 .... ; ,/ +'' ,,. O. . ,,. ,:. .: .;., ..+ + .. .

"-." ....RT .-.. .. . . I --v_...7.Al0-9,7-19-- ... ,:-lAN. :: PI." _. . .-, '
. ...".9"7 A -9,49a ,H -- 4-.I.A---- 'G 14 ^7N2In.l.Aal lll--'-7 plIOF IC I '5i'lmnA S l q L ltll 8 llln
' '1 '. ... :n. : .:., . ,.a, I, ,l,. I -a- _111 -l'- r . .a I e: I .. .. ..I .I,-'. 1,,'" I I r . 1.. 4 E-

...-Apa'" O n tLL^ l 9 7747si 1r.n.. AA.. NL r.O 0o19D 3L7- D C7IOB E1A....I- .q.- . .71
.. .. .:.. ', 1 .. ... ...- ... .. ......t T FIC IO -C O L... ....... . ... .. .. . ...I 2 11bilil :, v.-"..:: ,, rc . | o a l o o l.. l ". .e +. .... ..... ..:.:zN L .. .. a. _ 1'..,:
. , i....... I ... . I *h .+ . . .. ... -r aa- 411- l1 ; TIR lr ~ ^ l T .IIII un 1C. ul l-0n c n I .. a-11" A- --- + P I rLA Y 14 ..
'I . ..I. ,, ,,. . . l' : i '. .. .. I [1` . . . .. U .. . : _, 11 ,- ' + +* l '] : n 2 l t ; I a +m r l p, 1 l ~ r I .. .. .. .. .. .. ..-1.. .. ... .. .. ....C. .I -
A9;1N17 NO ALGNH 7- To NI?663-665 A __ __!!_ .5i_;,


" i'9 4 4,9% 1 1I( .' I" 'IA-7"7"9" ." ....9IT;" : I" '..... .. N-'' n .."" "'' ." ...... a --'- s". ., a- ptl o-1 - ---.. ,,' Z i,1 '"11.% ". 1: .j .
a7,,"6,'.7.. 77. 97. "47,47' u~ ,
. ... .. .. II ,i',I I''I I I + .. .. i .... h ,i T+(. .. ,- .m ti++ rl fiol h r -ta 11 I Con.o.. -... t.-I, IE i . .. o'I"I r c. '~w w i ." . 1, i ',Prl 1.1, SU:NIII
... ..... d.A2 ...n.er.,. .CEN.EVA ,,:i., wpar7. AITD IIt,
_... .. ... .. ... : ,. l l.' ' .. 'I -' '. . U- V L U ,'--.-- .. .. ... I ; -:, . ... ....- ,, l..... .....53 . D 23 L....... ., as, w 1 I . . .. ..-.. .. ...,I
.. ..2' j'." . .. .. -.: :....... '% .... j I~L +... ... ;. I ps. I..,. h2 111. o _n I ..p y ., 7XABA .A... .r- ... + .a ... b :'W ;; '
.... . i .S. .. ... . . I . . .... . C .1 .. .. ..s ,a- r14 n- _T m __. . ..' .. _en . .
I ..., ..7- . . ,, tlr,)l+ "'....." ... r I -1-5g6-0o vm tlm ~ UN G m AI E I-6+O pC^M O K A J E
o 1. 1... 1 n I. .. . ,,. ..,. ii -ir-AC-1 +10 a11L. 70 ,: i .'At.".. .. . ___ tl h ll .,.-_ T rm .:.. Q ,In 1 -N .- I. .. C," q .p : Ia w-n de - : I. ", -I pm. d .E A l |II A urh comsdr 4h l e n ic~-
. r r9 ,1,9 911


;A.. .,4. 74447.7, A,- _11 iL Ur. ii .O. D .... R. '.. :! ......-.I ..F.I -n ", .._c+ ,
"" I I.- I I"I. I I ,- II al '- as.. d + M trn l, p I '. . =.. r h-b-'--- 1 11,1 4 a .. ,- ..r- ia u
_aI.. .. .'. ..... .. ,, +. ..r ---- ....... .. O ''l- ....! ...1.o..t.u,;".+ a.'" ...'. ... ',.".' .. ...........
".;'T ...... ... ;' ;'" ."./7 .,"" ', ..........F....: .. ;"''- '". ..... I .. ..aI...... .. ...' ..... :" '. .. I "In ".r"I'l, .- 1009 val. "' +,+o,+I'..'.+'''.,' ......&,L
" : i..... . c ': .. . 1 -. . I .. . ...... o . r. ,. i i i I u .Ii l. ; l~ I E A L Q IC A A S A -, .L ..1 I o' "i IN oF . A ,-r
A ,:: .1 1 .' ..... .. I I I .1 .,' '.. a' ...I ,:a . . ...... o ' .' I", IE. I-' i. e .." ..." . . . . . . . .. o, o . ... '1, ,a; .. ... . .

,\MPI.109 A7' TAIII. 7NT 5 99 10... .9.... ..26 N2.11.. .... ...I-....'"A'" 9' 991- !,"A A
I. L S,_ _IIU Nr ;.I .! 1 ,_._,- . i . / I . .....A. .S,-1- 1, ."11-1%
... ... '. ln . .. ..... . .. 1 1- *-i I -II i ..- . . ... ..... i -l- C ampinlio 3 15. I q irlI .. .... ......I.- ,. Ii _i iIliIn i, .. ...
" " `-\; C O NS\A DT V % RTU D ES A, QUI+ .AC ON 1. 1011 O O I. Y T.I. t.. IN. ,-.. -.... 'NO .". -.n I. r- 11 .. . .- '; .
:I.I .. . ......-+ ,,."11-, ...a ..-- .. ... ...I.."..,....... ... ....E..1 &I-I'0 i-I..,:.-__ - Ii.,. in,,j .,- +ooi co ill.-- rand, bmI. ,,-,-,,mi_' ._. I.! z ... ,..--
.,'11I II !:, I- .... 'Ll ..l.. .; ", ., -r i -r.i I r.. '* p ..r+...... ... r .-a ir --i....1 Is -' i...,:,.,, ...... o .,..o
-I, .. .+ 1, .. ..... r'+RI.I I4F. ,. i. .. ... ...... : .." 24Ii0 i I t io e. .. i l: ~ial ie ru A o. y d o .I '''O .'.. I' Ic^ $4 ^ .I Z A,... ... . $ r. -i I
.a .. I I 1 . I I . . . t l + P i l . i -- . i. .. .. ..i i li- I I, i ,, 0; - 5hl' ... + n r r.I ".1 r i 1. . : I :. . .. a


, .... .. ... ... ..7 79,1.. . .. .N." ........ .. 19 NH 91o9 N.,,,,:. .0.9I..9:,,,A,7,A,. ,;., ,r. .. .. ... ... I..., , ,,. -4-.-7,-7,-, . .. I..._I. ...1-,,7,9,,, .. ,. ,;.4
- ',' . . :,,. .., I I- ,,.,. .O -1 . .. . .. ' . ". , ' F '_ _ "- I 2 8 4 2 I ] "N O 'SON 'TO S ' "A '' ." ,c, C U E O P EN.. . L '" 'l lZ, ,it -


.... .. . . ,4-4 7,, u n s, ,lb7,4.. ..-. A-9 sou.,!4 4 7c, 0n74 ..
'... .. . .. . I .. 4.. I. ; .. ,i . der [ .. : ;, . .,I ID n l N IN v I I .-h1 1 C 1L. ': - 5 Up.-F,,.1 S IQ,,LI .A.. . '"d..11..N / r.'1 ...
tB. flhEE1f l Filisoni. itapa amentos: -+444 sa-I A.. ''.19..+...-..0-l A hrA- e9-97l.1A. ,91017.. .... .. .19a 1,a-t -; c; "., A l' 99.O .llciII .I I ; :H ..:.a:.j... .
M .- ba.ronn cuarto y 99t . . ..4 4 "474. . h 13 #,' i'.: llll r...... .." .... 7 .. I,-. 9It. .749 791949I: 747D44, FLA% l Ciq1111@ nltiS K UTIp t s 14r ' ., rbm.1 ,
IA1......NTI,.I,.n,-_, U EBL AeOS 19..n.rm -6'76 La tie e I
9.. .9.." A 9... I9I7...9 .. .99...999497 9 4-7-4 A -4i- ..... . .E -V $7500
II D... F. ... ... 1, .:r ,. .. ... ..: ;t ls~lp~ I .. '" I-I" - od $+ I.... T...... t h... co ... .. . .'........id"A -.". 'A," ,'0.'Ir," ." .r.. r- I.1. . 1,.-., ; .;'" ," .. O N U VA $7 ..0
. I . : I I.. (. elo t a 'r- ..I ... _II --" IITII ,IT% ,,'.n",, .. . . ...-_ -I. .. . .. I . 1 1 1. -l. iL ,, , -. is. I; :.I -N .. -

.-- % i S S.1r99 .... .. .. .. ". ..'- [- Tt D SD .... - ', -. ', L
7 . ,'.. .- a. I ..I.i.'1 I.5 1.14411 ___"'____tS.'. .' ...AI 9- ,9I9: 77997... r- .
. . :. . .. ed ed o i 2 u d rat t lh o I 1 . . .9-.. ._, .. ,77-7e41 9991. 1 .9.. 19.9... o . ..... .O . ;, .. . . . . ... .. . . ... ..
.,_:_'. '. .." "' .....s ALN UI EO V EB OR I l-...__ ___ .._ ;A,. --9 47.74 9 "," ... .... ..994.... ..n ....799.. 7....." ..
AOr ...CALIL 2II.9- IN .. '157. V,-DADO "Ir AIQUILO 9etSa A 917 D97 31 994949477111 i -.. -.c
or,....... .. .. .:.. .. .... .r.... .. .. .' 2.7.. .. *i : .- "'. -. ... " ". .r,:3 ,"r '' .. . . .,-- ;,-;, l .8,- . ". ...\quin h bucaa., nL anO iv . ...7 '"" .. ....NA ,, .


49494999,94.4,9"... .... ... ....r .. .. ..1 .I A L i L. .. .. .. ... .. ..
-. :1. I i.tn 6"'r.,y eI 0 o ar j! A cl3
I..I.......... ....,. . .. .".- 1 "1- 4 IN~q + -W olp h I 1 ..""- I ...- .. j.. .. .. . .. .- i fi I --rch n n o, - . : ,: m + o, + + ; : : . .. ; '': . .'.... IE R M O SO P.9. .R.I M E N. O
I. .. p.,111.1ne11- InMons I.. I9199919I ,_7%.-,.,9I94,% 4%,-ALTURAS'ESDEMARAMAR
, I -a -t odrn' .I- ....... .....I I I ,,. 1 .. --.. ...o.a-,, I. ,, .. ... .. ..s. a --- :.... : ;os', BE ^LQUILN o .^rrOBCON+CO^+' 4 x "I 0' ............-.I. '- ...... 'diPral.TUR. cAS M R 1 .bt-7.4 . .L UA....... h .A E R N 4 97....9I......7i i4..... .4.. .. .. .., 4 ---(- IT ...... : ..... ..., 1,,b- ,........... .... c .. .. i .. ... . ..... .. a I. . .. -..... I .. .. .. .. ... . ... ,a
.1 4I$10490aCIRCAC ECIO I11177"7I.7ii i" '.... 7..r...... i .. . ii . ..... ... ... ... .... ... .N,
.. 77 .. .9.9 9 1 9 99....979I.9 9.9..9..979, T4.9.4.. .. L .4,1 a L .. .... .e 'I4-..-7I9-I .. . c... . . 4.7I-I --4 .A -- A .r 7 S I-- -O:. 9 11r. .... ..B.. .. - ... l .. - ._"_ __ '- "--.
.i .: i -,9.4.4.4.9..4 .- 47.9 9. 949i 7 .. i. 4 A iIsIAi.. ... A7".i, 4 . .. 7 I "2 ".11 . .. .'Ate 2- nteIhIIco.99
- : 7 ' : r: : 'I N H I I l a I I . . 7 -.. I i.. .,- . "' I" I I N . I " . .-- ;.-- --' ; " I . . . . .. -. 'I r -- -- --. "7 --.I ..6 1 .. .I :,P L ,FLT g.I\ B N%- ", n A ". K . .
14.4.4. ...... .4. .. 1.4.4,,r9...4-9I.-9 44 7,7., Ire id... ib te con. 040499 en1.4 7I1..74.7 9' : '..1....1....... ... . . In . I. ....- .- - A L Q U I L O . 1991.
. + '' n,,a 4 +. ... ,.. I ;, . .. . .. .. I 1 m o n o, i,,, o o I .I S . . ._. ,;I, -,...... . '." r 'I:: ." c _1. I-. ; 1. ,.. I -_ Au..e 12 nt e Ch.. m +. F 3+.. fid 0- ..
O': ",:,.` .. ,;, : 'I. ... '".... .. . .. ." ,' + ,o ... C.. :... ' .. .. .. ..""''"'",", ,' ; .'..l... S E ad l QLA. 100 AVAlo de I a 5 -- .o.-.,I n"M ` a I- -
i .. .. . nI o ,, X 1 1- . % NX { 1 ( o ;, --I+ 1 S -- m'l I... .I1, tJ rr. .: ,,Is. _, . . .. .. lllill I !.. . i I m r sc d b e o ta o o- mI.. r r p o. erz. aae m

,",4 ,4o9I I . . .9I9 99.. l t1. 4, o d;. ,, ,. '91..7.7.. .. I -. 1 'm.r.. .an te n M a r tin e z M o 94b 9 7-9 9a, 9 .7 9 .9 .7 a
.. l ,I d &..j)j i i I S. r ''' : IA I. ,I -AN I 0 S3SU A R EZ .. ... O.i,a- o - --,, EIt T[IEFW &P!TlULAO ""j:- I J! .- n .; e c a t, aJ n ez Iral.s. ,.pInr... !;e ..,nt".: euarAo ler-

i ..... 744 .... .. ... I ........ ... .Ii ... ....... . '. .. 1 9779 I I
SIr T . ,, A PA ii %I 1 NT0' ,II I I s .. i, ,j I ...." a I. .- .. .. 1 II I' II I . .... ... . W I. Lt' c.. ... - . ..;. . .A .: 1,I / I II 1. 7-Arf iK 2
- __ .... I . e.o p t .. . .. .... I. . .I i,: -I -I. ". Escu.-_Ia;.. .o rr. y, .lnder1 . .rt. .- ..
,,,, . al"]'' ( Sl .... a L. %in - .,. ., .. I"" D* .. I- ,,.. .e . I..... .i lli :.... b I. .1 - I t1 1.' A-S DE -Ali in ,_ ,' r d r I, ,, r r
I,11Ili(% VEDAsSOn1.11947997-,I I ,I,.47 9. .999 9 `C O


I.449 7944 .t l. I 4I 474 A.o. r., 91,, 19,, 9.gN9.999..7 4.4.1.0. u.. ......... "
."4,7,. "--. ,,4.T TQ................ . .. .. .. ..... ..- E 1 N9O-- .
d. .I.. .. :: l ~+{:: l ;[+ aJll in. -r a ,o ill g + ... . :: II I I I .- .i.. iI I i I ...i iI Il!l : I.. .... I I il : : I .- .I I ..11 1 Iir' :. I I. w al. y c:o*d'. I- ; ri o. . ] hi : 'Z *' : ,
. I, i,,, .11171.13. ~l ____ -o -bre. 1. 1o _i, a .-al. D'r. -, 1 ."l"V.-- ; ........o I~rna t clarD I. $1:5.0
I 94,". 9- .4119.4.4. 1.9I.4.9 ....9I4- .I I I9". I 9, I.9I. -I 9.. 7979.;.77-I44.1 I 41. s.-5I4,.,;.'7 ao Iro i~. -.I . ..- !7,_ N 791

za A '.\ 18 2 z ,i .. . i.i,, i.... : i ,i i II .... .. i., I;, I - .. '. : I r. J I C1.1.. .11i DOI ii I[,, I I- o .. .. .. .. +[ 1- ..
'. .... _;"', +. 7,,Y1,,- ,, ;; 0,,,,N o ",,t ,,on ..'7 ,,; .' ...... .. ..AR -... ... ... . . . ... ,'o...L.
nt',. en$cii n Je's .. - .;i Q, "" ...n lIl . i I- ., I "L" A, ,.A. A D
,4.,4.91.4..4 9911 1797 11 43 DAPENAMIST "..947711 _-_2'.__III.._


h ,.. ... ... j n. a :,O,, ,a rS .- h, U t L S a t .I , S : n .. . .. . . i , H P e .~. . II : I 1 1 . . !. I I S A N A 1 ilz s L I .. ... a I'" - -" n e' S u -4 l. 4L44449t.l4OI44T9,4.. .. . . I7I., ._ . . ..... ..a '" 4 "'.

h .9I.4N9dIt9.9999i. ,19 9 .99': an I,, 9..9799 -9s999 101- NIF 51 / 9. ..j17, ._ rr.dr,.. ... o..o-eId 99999 9 4 ITO- p
._ .-.. ri l, . rI \ DIb -ra i t{... ...3 .. 1 I ,ie ..- I- ,.. -- .'-. .. . . ..,,- -1: ..... .. i , st. .. p o . q l o .. . .. n = ; +u r .. r ..- . .. p, z + I I c r l
:' ....'''...t LTm., ,mn ....".. ...-_I._I IF ".,_Ir,"I-Q, "metros2, -1:a.o1. +,-_ 1 , ob~o Q'91It ~lo, b, -ecoo a e ,4 mptl
' 9. . ....... .. . ,.I,,, , .".'ll "913 -41114 4 :7ac t9I4.. .., I N994__ __ _9 9'_9.. .9.9,--9, 1-, '4:1.9.4. .1.,,9. 9.9 9 9 79.'',4 9 .i4 7- .--8 -.: .' ... Vi7 9da4.. s n --.-E -1 9- .
-1AI44,.4a," ,,. 4.. .. .49 7974 6 HABIpACIon 444..L.', -L 14l9e nt 47. (omerc Al 7,
. a T r n r p. .lro r Int .- - 6 III6 1I I7,oLN --I e'' + . '.: . .. .. :- F. ,," : .' .. .. . ,s .. .. . d I d H e .o j a. I a re I. o o m do1. l o'"h b' .... 11Wc n l ue
... ... I . I 1%5ha"'rn'maL~ASE .a. n Im 1{II - !. .. . .. I. = ,, ... ... .... -......- r A..__ IL-- --1_ e1ren Ir I orta 4 i .b o
1. i. I~ T S N 309. 4 .C. ...., .2. .I ....S A Q IL UZ N ._ I 1u "I1.. .c.",''... Po
, "r .. ,, ,,, ., j t , d ,1 1,4. I -n .l-.'v!. I,... s -- '-. 7 -% ... - . ....-T., i.... - 1. .. -42 ". P- ... In .d w q U L Io, E T _-OO G 5 7 I i ..- Jg s c~~t~o 6 ."0 -51..'. LNI Ill, T ....... ` ' N 4I N 4I' I77r,. .J... .. ...971.. 111,707.I n- -.I,,7I Ia41'. ........ I
. I ,- ,- I.I;, , ... .... il. ........ .... ..4 ...... ..7..4.,.,,, C .7.... . ,, , ....... ... ,,'...II." -o '.- '-..- `.. '.-- .-- A.... -, .. 7 -"' -;. : 0,.
A.1. 7r L o I. 4';t9R9DO. .. 9.. ....7.1 ..4-. .4-, 9- b44_9.A, I .. .....4.7 9... .. I .4. la T. 4.... .. ... . .. =.9799.. ... .-7 I,.1=..... .. ... ..... ..... . .....
It's -.ll-I ... . ... A... 1. lintil.Z. ... ..I SF A -Q LA NIA CU A DRA `:,",, d - . .d. ....I. 1 : ... 1 I Ie. .. ..a.ta. ..t1 -. 1 .1l -
P 9 1199 F1 n 4 441- 49 1 -991 9 a9,91 .-. .n -ff~f __ __ _
......2.................." .. '"............,........ ,.....,., 1:, a., ", :'I ... ,'r, :" I '..... I ,- .. 7,_.. - ,"" ., ....,, ,......9Q_..... 1......;;............c ...........-;......

7 9 9r m iL E I 26 I 1,r.nea ena nl tgrr 4za 94y-r, 79r, %,Q .il) r Ja% I.I tillri 9d4 V r,44 i-9c99-
t_ RL 4T_1 H.9741491477 T .. rc..... 9I '-- 7-.. .... ` r4. 7 . .. .." is 9... '-- '. AN 9191910 9 7 ... 9-7 -
liso ap rtar ento : 2 sa 1 -- -sii-C- I1 -- l- II TA, 3A37 1 9-84-2 It 97974, 9c.99"'9a9974994199
4A4 4 4909494r74T 9 9IN 7 4 ,, T9 94ll4...-. .1C,-'... ..4.N-9-4--- 9497417 ,,9 4,t4'9,4=4 I D- V, ;77OC ,9I7d.-9ll9,,-'I I7......- ;a.....7r('Us
"CHATEAU9MIRAMA - I .: F I__ ,_944. A 9941 97I.99.. 4,..,.9. N 9991991491K7771794.7947


99497. ." ..''l ,"A 'I -.... . .. .. ..... . . . 4. ILUUIIL *7y7777 ..UU...9 ,79 .....m. I197 9.99I 99179 .,99..I
I lu7417 94.4747417,_ -- :9479. .9..44 ..99949 .4,9 1979. 99. 97. 99194

44 9 .9947 4 9 9, 41,,,. 4.7 ,...7 4.... 4 ...9 4,. 49 1 .A 9 ,, . .. 'o. . . . . ...4.9.7.9111.47. 19-NL0IAN ,1i..
94,, 197 L. . ... .. ... ,.......... .... ... ... . r.. .9.9I4-741..". ,,,9-,L-- 97.. 9I.7...1... 711..... 9,417C97I .

_".A,",91,11i,6 -; UL-C.SI 9 \ r0t.i ,.. C ?,,-- : TOM ... A
1. ld + t I i s- I .... ,, Ir ... .. .. , ", o"S11 ,. , lil. r 1I, '' 6' -, "- 1 ;--... '.- r.--I h ER All,- -'.ln I Arm I.-,.1- 4 _ F_:5,D 27 9 92


- I dr-An .. . . . . .... ..I. . 9(9994-I i 3 3.19t.T-M.. 1 5 ,l l ,t Sul. d.I p7...'I. ,I,, "' .. ..-1. ,%.-.... .rl, 4744.477 4.- ^ IO.. ..'.
AT ...... I N 1, .. 1T TIT.. ,, ... +. ;Nt '% '+ r'"i"i'" T " i' lI '' ... I .. ..' ..11 d I .c .I - LO u Hste c '..... ... ... ... .. .t .+ sl .. A )XDO ,] II . tOm RtIO i, nC A S a dN U E A $a 0tnl,
"" 'd s; nUT11" - ____ a '" .,c. on. r -.,,, ..C. -....9-I , I ,. .......tI I I. .I 1: I a..4.7 I. . . . . . .. . ... V.9 7.
SANTO I :," i" C..A..TEA.U311,0IAA '",',7,9,1,9,,_ 'r' ii9II997ll.Its lII I4 i..II 11i "I.. .. .... 'I'r::,:'
7I-,--..99741;74.47 994444 9. 94444 9.... 1.u a ds-4s de n- _4_4D ,.21- I9E41 7414AP........ .... ,
. . . . . . ... . . . . .Ah1) ,'.,4I9.4 .794W9744 1949447Ii44,. ............ ...--- ....9.. I7r....447,.. 9,4.i .... '..99..4.. t.9-7__ _bitaciones,4..9.'...4r.,7
L .I .. . . . ..- . ... .. . n a r n s . .'" .. .. I 1 1 ... ..... ... ..... - .1 .. . l . . - ;%. .... . ..' " 1 .! '' ; I ". : L ,9 4. L. ..N B AT.: 'I S.c l "T A~cs - _ _ r ,, , , I , .. I . . . e 1 ., r . . ' . j nd 4h. "4 ,,, ".9 .. ....."-4,- !4.. . ... .. ...4 4 7 4 4 4 4 ,4 4 . .... .. ..... . .. . 1 -l... .. ... ... .. .. . I9.1I 1'.
lo l 1 s ,. ...... . '. ." W It ... r..... .... . ..... I .--- I %LQI' .. ..... .... . -1 111...... ::I J -. . 1... II I: .. .
, I' ""'"" 1 tl llAl+ll +Mi 1 % I O 'Ti~, .i'l I % I." .. ... .. Li. i - ,.i oJO SQU W INT


.c 4 .. ,,',: --s 4.. .... ... ..' 74.. .... .. .. . ..... . . . .41 9949497-- 4--s 497 144779.I99I94709_
C ,,. + , . " . .. A '\ U 'A N O M ) ),I~ .....I, .. ... ...., -.. .. ..- D -.1'82.-9,, dl.',1,11'"1,,, d .,,,.,I'll,,'r. 1. sca- -. -... .-- I.. ..-,_. ..9 9 7 994444 44444444. .4 94444 444 4 ....
.............., , 9, , ,, ,',T, ,"I"". ... .... .......'" .9....I 99
4 /7997.. . .. . ...9944,4',-4L97" .9 9:44" I44 4, .'.' " ," ,,4. .rel. ...
I9949,99Il h ll,9 119 to /. -. ... .. I ,,tl... . . .."-, l . :. II,-,''T'C...... ,119 1 910.9- ...... ....

................,,. ....... ....4......,. .d... .. ..,., ... ..pN.7N.,7am 0 .. .........
o . . t S 0 .. . .",'. ', L ,',r7 .SNO ,I O
I A, tI'. tl~ ,I,,., .. .CA" tL E 2 Q 5,, ,DO A M---- I- - __ I. 3 'A, ban, .c- P\ "T ... --. . . 1 .',
1:1, 1 : I ...,, +} ; , ,, , 7 . . . . ,, N; d -" rll l I,, ,. a lt l ~ ", tt, I . . . . I n".... i, + _+l' Al q u' I-+ N l I T D ` 1 1 1 i T ,I i ,' I .. .I I I ah, . .. R 1 -,1a l nl',1. .'
I jI~llh ,lt;,, t.. . ., II..,.'.."...... A,,i,1,......Ill,.,hWih,..."..'IIlalll\ f -,,\Unt-M...\..,.I _... ,' .'. .,..'.. I .,. I .. ,.,r...,.,, -_ _
: .494'7 . .949. I, ......44.99I4 449999
11 ." ..9I "I -.... ................ . ,'. ,. ".....' .... . . ". ..". "-_ ;' CERRO.. ' ". .. i

"4,411. 44I4 [,/.I ..... li .... ..... ,n 4, 779. 1.9444446- -: . . . . . ._.

n ,i' ,,,,;,I . ...4,I 4-41 C,.9 l A 7 7 EA7 .'' rILO7 I 5114 AC I C I9 T l ..T IN O' *- 749. 7474717
R epar to. N. C a mp' 1- --I1 l, ,' ''l' -' I. .... -.I'T'l N A n I 11 A A T lu~ l- L O ,', llbr fn .- 1 .-. .. . .. 1 ,.. I---

.. 2 I .4. 1. -4. I .. I I...'. ..'. -i-i' "' ;:,'.'I',, : ., .'. ,4" . . 4

a. t'. 9441 9tIII Iv-iu n A n.I,,i1 .IrA.. IIt .1. 99S 1- .,---.44n. -.4...4r49,.I 4.-199.77.99 tOI 05-9-'77 9949,7
Alo CXX (asifieadom


DI'RIO DE LA MAIFINA.-.jiipp., 2 dp (Oclubre dp e '12


I


UIma lic1fin


ra'linun Z


A L Q U IL E RE S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN I SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
36~~~~~~~ ~~ ALULRE AIO-0 OCNRS.CCNRU-I SU lDUV -AS Il CI-A RIDS IEI 2COCINERAS COCINEROS Ile COCINERAS COCINEROS 125 CHOFERES _I OCFICINISTAS -
ALQUILO CAUSE O LES MODEMN41UIII, OLICIT& COC %It T VLDAVA 61 SOLICIT- i, -MACEn 411q410 OFilCtl IMNLCi4C f4P4R n f4 Tl A ....vi .. 1".A ro,11= a N lr. --ii, 1 t' TIIRI L| e t.'ll~lk4 CO RIFIIN If'~'!%% I% CP.'., -r. -. -'.. ....., .sr p loQ %- r4n! 4I.LIlt.1. 0
Po.oa. I03030040350 Ile.* Ile,030 3.2.2420 'v3017.2..-e33 I20*3333.. F...%: 033 ., 3.O ,03.2*.3*..0. . . .. .. . . '.. ... . I .. .
MI. .......,"w$".300 *13. 3 "23... .3320.. 070. C.-.I .r.. ,. .. ... ....... .,..... .... .-- .;. ,
A oC _5 befI I ,A 0 .. ...... ... ....I. A0 .... . ' E -. . ;. '-... I 1 .. .. 73 '.'03.. %471,' 2... .. ... .... ...I -
S.....~~20. 43O23333422 322 38,,222 0 1 ..30203 *.8 .32 3.3'.... 3'*0~0,.... 2. .2, .... ...... .. ._,...,,. _;2..... .. .-,,. .. ., ... ..........',__,

LV'.. "; .. .. ....- I _' _" UR;".II'" ,.__,_ ,. .. ,. ... .-. .- .1_L ."
.or . . r" .; ' ' , ; 7 "".... .,.,"L'4 ., -" r:'..... -. -- '. T I,' A . :. A -.-.. l.. ''.. ', I"' .' ,' I. , ..-. ""- . . . . . '. . . ..C O' ' % -


.33.~. I 2."...0 -..2 -.101 32I20.5 .I02z. . . .-...

l. 1RIIAS;I,;.'.,, .- , rI.. , .. .. ..2Z a.' .. -0,. .3,,
1..Oo ,."I- CrIL R!.. .lcm....,r,-0A .. F-', ........I.f .. .......... ... .."" "'";... ...:" ... . ..r- .. ..
.. . ..".I.r LL.L.L, 1 .- . I .. .. 6,' ,', . ..
,T, l .II D EV EN TA S. i, ,. h ..I; ..,1.I. ..II '.3 3. ... .. 7'., . 1. .. .."10.1 ..I. 0, 1111cr P,
NI,- 1'.C I.NAL..0..06.. ...- ........II.......1,.. ......2 S OF.. CE .. .,..0 r. . . .i ... .. '. ,, "-
fie,, -us %I '..,llegalC A IADOS- ,",I.:-.i...
,,. 13" I') F. 3'1"13 31LEINE03 ., ..10-5t0 3... I 0'l 30, 33ll .3 3;.... 30' .,' t '.'I . . . .. _..1. ..... ... ...3. .._3I... i .lA.1.
PE, i gi.i I. _, ,ei. I. r...-iIi el .i,...i .i. I... -l ,.1.l', 1: i .-"....


........0I... .. .. 3.0r .... .....017.0.,3I3I0. 11.1..3.. ,'," ," ;,3 3,-,.. .,.
301 30300.1 3s1 P 3.o rl i{c io n do l,.. l 3 ,07303 .33 .h033 n3 0" ,.,..,,, ,** ,,4 I. P I333303l~ .. ... ...3- 3 ... .... ... ........ .. 7... ........ ....... ... ..3, . ....0 .. ....
-,0 :,;,: ,. ,:,:.,. .,ij:,13;""`,, ","M ....... .... .... _..1... ..1 ,. C,.,.-,,;1,, ,. -, .., 1'.' 1'.1'1.,',a. ... ..-1. 79 .
1 0 2 ~ ~ l O i [ F A G E NI KISC OV I S A I OD R V A-', T ' . . .... .I.,n c,. + p .: .. : . . Y ; - , . : . ...e a' -;.. p '.. . ' , '. . . .
R E I A B C I G .0 .j -.- % ,, ..n j, ,1 . ".,- -.'..* z,- il c,- Cl ?,I . I . aPlIt, '. . . . .... .... : a '- ., "' .. . . .. ... .. 4 I':. m ,,,r F I *
L Plo NAL- BO-9I. .... -0 0 3.3................ 3 O F0CEN-........... . . ...3n .. ...... ... ...... ... .... ..
L., R..3-. 0 7 4t 03. 3 .4 3-3- 30 o. . -3-0,- -,--3. ,'0. "4. '.,II : 1i3-- I-3.:3.0%013 OF RTAS ".
V LBi.E.AB JO ill h.I'33 OS' 3022It E 30233-033__ ___ -_ .,.&"t;, r a.3,'
T.~oo -486 t,l. l. p ,; I. y |ll' IA Tloo. al' l .p ,'D l -rit Ir .1 i VC ,'IT. i /.LN i ... ~o+l Ep '...... 2 t!-- HO B K O, .... (- O+ l ... E ,i .. o" l~mc


4e;'.'.' I -vdn Mt CI % C rT & 5_ 13711m-8-I.- -,- -- ..... ...0-. .... . .. - -..3. ..,,,,,... .. .. .
- 'o. i me.n. I'S O4. t IIo LIC-o c c , tM .,4 ..o ... ... .. o .. 10" +.. . ., ,- P0_ j .......o I. C =- _- -.--. . .. ..-, . .. '. L.o"" I; A. 1..1 4-
..; ..~c l Lw d 'h ap 811 10 1[1%- 4 C.C *li -, 04 as ri -ai -... 1 . -tC Iti. .I ; ir t. - 1 I ,1.;'H { 14 r Wl ( T .. 11,e e 'UI n .. .. *.-- -- -_. '. 8. 1 I -I erele ,vr lm .:T
....on .,. .r I .. N ,.2r....,-to= ,. ;4 .=. *.- I -. *' 'F" -m e -ool- o- -t "'un -r leen I 1. I Ir T ,r F lo I m p.," I e a _- .. - I r i ... _. . A ~ tj.{. q
Z;ie. .lae e- ,. .1.... . :... ,_ ,, o,;:4r .,.....I 2d ... 13 ::. n =...,, .. do ,; -. '- " ---..... ........... '
TV B U O EI...O octoI. -...... .. : ......, -.. ...... I.- . I. 1. d ] T Id P +. '. ... ,I l2. .. par. y- d rt-d I I u. auw, -
30.3,7. 30 .. ..3 .... .Oh;..ML3 I- .. .. ..... 3 33313041 T... ...3P4.,7 3I 0 .,30 0.. ._/333r333 30303o ,03r373 3. ...
E.,...` .....-j D ... 1 9 9 0 n u . ." elil A rtr o I .r ) Ill-(t . .1!11;. 1 'OLD'n r 1n on1 -312.. e... ...) oyoll . l ". .. ... ... . '.I. .. .. .. ...-.


Q3r03. DTIs3I39-3330IA -3A3I.3. 133 ____a__-_ _-_ _- -- L. ,. Cr _. _,,,.,L,_,_,_11,." ,.11
305333032. 30073053. 3333301.34303.3. ;8:3...e..- -3.-2730...I.... .-I ,,' Ile.. 'ILI.,___',_I.I_"._.1.......r.A.0_1_.1_1
-1 77 L0 .. 0 C.-0a7 34 ,30Ia31" S. '_.. ..... '..334._1..3- -3 3 o,,.. : .4.- r .. .. .. I-.- .--. '1- S, E E.CE JOV.. EN ... ..o ....." .......B.NCAIFPAA.. 7'...-'". .3..'I
,.I.....;.1 _. TM ( ':,pIr IO.l, _l. ,''-........ ..,... ',,Il 7 ................... I.. -.' 'a 'I-.. .....,....7..........1 ....,,., v -ot".
.a ,I .IF.o.s 1 !I.- I - ,, I .. ..M1.11....... ,-L.. I,;, -, L.I" l'"r' u. ...., --_...... . ...
I. "," ... ..I....... ..... .. -. .. ..-
.. 11.....u.... .".n.43 erc~ +n ~nnt a".e.. i.,-.... a ,-"a, -1. ,, ,,,ll Iuen:l ct ___ -2 -. ; -- ,i: ... :.."' ,,.."...... ,' I ;6I,
PE E ,.`'a I a w ." ',r a -, 1 :. -... .. :- ,' a- I I l I 1 C ,. p VE A O l^ s1n1. A o cnaC ~ n ~ a o N {,!,!{Pi Ol -I "1 '' I '.. '"" _L_' % .. .
1-- 6 .I w - 1 - L I . 1- ..-- -. _. .... . -.. .. 1, In.., C. - .. '". I,. O.-" I'"
.. ,allU I.. . I. ,..:-..1". I"': ". I ll ii + i . .. I i + + % O l. . .. t ... lj
........... .-.., :r,, :,,, Via N ."..,, ' -',.-',M.,"'- ,' ,. .......... ....., .--,. . -~ .r.- n .or. . -. ,m. .... ..., +,
SE. :-:''+'-'.' ,',',':'"." "" e ... SOL f'-; l.",.i '': -', 'c"i `.'' ',T;' ........... 1 .2 ........: .......,1+3exgnUr,'lr:: n~t :~ -:.. 'I ...... "......
I, ... : ... ., ,. '.. ,,.' o ,- r ... ... .i ',. i. .- I.,,- -.- .. .- _,-.---.. i) n a ( s j~ o+ P e u tr p r Z e~ro L.r.. .... .l R EA ZNO O rG OL~al..-
M E-3 In I~so y = %'d d A. 3...I ..-h l. -Ill l[ It.+" '1 T U ,."I' ." 1 .I ia . .2 4*t ,l u ~ .. I o It'1 OSi' .. O, I .. l-.4 _ cu. r -, e ;l l 0 3 olZf 7 -211-_ -- i.i-o... mild. w.. h. cu .. or.I. 1.IS.. ...3. 5 3333433-i332'13 . .._... I.. ......-4. n .. 3m. : I34' , .. 1A," ..... .. .. . ....- .333 $4000 1 "04 D'2'2.. 4." I 3 O 30..
.,' ,--.,... .. .., -,. -. r!,- -O Pm^...+.. ,a ... .. ..1.:. ...... ..., ....."...- ..- :, 1% ... ,,,,,.
c : + P ;2 "J ', + + "+ *, % ""' %.....,. ', .. .. 1 ,. L -.. l i a + .% L .& IV2r: v.g o% ',, ". .!, .. : .. -" . .2 I,', ii. .. ; ;. .. I I..., :. [ , & ; : : f + .
.)o irs' 1 '; .. i. .' '..o ,;:L C l [ AI h8 R*Ih A 3 0 I B E AI -:" ,,,.." a : 1,-,..". 11 P .' I -1++120-3A-E-34S-]i5-E3.. .. . . ..k I '.t Ii a~ll wt m g
D O N P.P. .1. ..N.l r l , .- 4 . ,. o a T o -- i e c n m c a e r-i- 1. . . .b. .n. I.e r.. ,l.. . i.. .. . [ .. .i. . :C t r e : I b l~
E 13 OP RA IO A RE DIES 'o."- ., LM ..o': n +++. I. i..... ..... Lo V.p.__ .;". E-1, I 1 ., ... .. .. .. .. o? ?. .r., C, .. -o ..&- ++.L .: % .o,...

tI; A 2111%.1r.1-! I' 4'1',031;3A3P3 1 3;.. .._.. 0I T... 77p3303..3..3.. ...30d3oJ0n,.Inye.0.3'A'
- I ;,,.'r.-, at o .- a ...- o :..a o: -- ...., ... 11 I .. . ......-. ... ..o; -a .&-. ..o n.I. ... ... .; .. I I- I ,n d -." ,,,,;,' I ... ... ..'... . ... .. 1. o,., .. ..", . . . .., ... . ..pa. . .. ...... .... . . . . .
.1 I . ,IIL F L 11 -I ..a t . ... .. .. ta .. .. i I I C 1 'l ,I I .-, .-i ii ., 1 1 6 4' el 3,iI _- -I_. l .1F [ !I- a .. 1 _- 1 _-,I Vat, 0 + ono u-t :;or I. I 2 -.. -2 ;I -n -S
jo i .. '11-4 ".1.l :1f I I L J I .7 i - - t .r-.I l U I i F e r P h = + I -- -- -- - - --l d 2 D m | p m ~ u.. .
3 0 '0..0'A333.33333030..:33533030..33333.....23333 -3 30 3323 301| 3300l 0 3. 0 3. 2 ..0 300.4 ,,. ..30I- 3I3 3I 11110.1 t.3r30l,..I 3434 ,O ., II-_____I__l__I Mei- A,::...." IA tIV AIIG .
'elor I~ e'D s. r.s. Te'e -. 1 4 A ET.. . . 1.V '~ R ..... . "-r . ... : .I -- .. -.. .. . . .- "I- I i, .-.-;7I A. . An. l ..lt tr oo o b .. . -iny "tr
.-.33033.....0"30,03,',,-',, 31 333N033II 300-... ., . 23330; 0.. 2 .RT- o. -.
Va .,,- w ,,,'..,.......;. I; .. , , ...I ,C 1 1 . .. E_.. 0 D... . . 1 .... .. ',1.," , _ _',_, =,, ,,.- -. ,
.-10-3 r . CRIADAS --CR a ,,,,, ., . .... . . ,. ... .1.. . ... I -.. . ....... "3i0, 03 303r .. .. 'd.00033003001 03.3n03
0 .." 30.. ... .. . .... . .. .. .033"'047,,C...3. ..... ..A....... ..... :,............. ... .... .. ., ..... 1".. .1 .14 .. ,.
I. ..1111L. .. ..... . .......'"!. ..e. ;....,.,. r ., ., e 1, .. 1. 1, ,a% I I 1 . '. '. 7;,; e .o.d,, mlc1 ,+ IN. dar,, r1.
I . . .. .. .. '. L 1........... .I .. .... ..... .... I-" -. :j al _0i_ 3. 2u '......3..3 3i3.3I0...3. :.7....i3. . . .

~~~~ ~~ "I" "". " .. .,, ..... ? ,, :,,, :.. L W ." -.;,..' I ...:, It "2" Ma . ..-.=-IN. ,'. . .. I.' '-I ..' -, -- +';,' ,''.'. 'IN. _. O OC R U .... ... ... .. .... e.o.
. .'...3... N.3Pa3IIa I: "".,.:4;o r3030 r In----or.----.. '-- ,' 3307'0a I ".330A -'--.'' OR.--, r5 .'
-I 3"r 3333333,3-3.3. .Y,33A:3.0t, 3; ,0I 0o.3 3 1 ...:.. 1 330.0323007.'. 0I.a3.3C.333 .. . ., .:1', I % n333re00II" i.i"I l l.

...I ~r ...-Ln -, m a -' __ t d- 0 ,...-... r .... ...... .....II....r.,!1....... I +....doy lb~nm h.. ......... .I. .... . ". 1 ;.'. .1. I- 1-IN%-..,,,. E..-:].I2-.. ,o, n~;tT .....I..
3300... .. 33333 .30if ca i~ n ,' VI, i3l.30 43330 3 7-33333-03_ _ , ... . .3I.. ..I .331" .
I. r'. ,rmol. e La .5. p~~r .-. ..1.., ___ 0 T-it. M-ir30 3.o.,110- r -"_.S ~Z^l~c 4M- I--:r. -..I hor 1: .,.%I p d ,I .; .....Ia2--1. e.1% 1. .. .1I I.1 I r-a": :" ",, I DMI-I3-io
D303 rt,.7.3.0r,003 -23 -A.41.-033. 30 3-301333.3 n333 33030300,o .... I:II .lT.7. . .

P' l '..'p" al:- +.-.. . I I P I. --..... ,J,,E'-FE DE............... ......... .......I. , I ..eO ..' '. .`2 "I. I 1...........,; Z ... ..
..A NEJ AtDORS. .30e.-23-d3330 0;3..3.30- -0 3.33 3233....333.. 3. 3 _.. o _l ___oo r ta .__
"5'0,3033330. 333 ... 1 .. I... 3..... ... 333 3 3-3 n .. 1. .. L 3.2 ., ..00..a........3__3.33r .I.A3, 3 0..... ......... .. ...... 4 0. ..


!,. "; !. *:+445-.0.-2 --I -rd... -V....A.e.......... : -M cp itmon rv v-..... ,,, ...- F, -,, m .. .. .. . .... 7 a ... PT 1".''J' a" u n4 n nrdo
I ,.- -- T., .. -'. .... ,I. -.1 .11- .A. -, Ca r., '.O .. 1.U 11' -OL -r.. .A.. p ... roy. . Ier, -1. .... .....1. ..... :- ,-. r- 1.. I a..: "1+ ... I -. ~~~c -
.. -33 A a e. "-Pt- 3370303730 A 4333004333. 3.r... c..+'d- .orn-z3.o.. .o....3.. '3'. Io--30.
.u 0 0... 2e ..0n.3o7,r ... .. .. 3.. i I, 33 .0.300,.3" ..par3..a30re r. n 3. -rI,- " oI -lP l.o- .. ,1 I e.a
0I3 333 .., -.. ...= 4 .30i7= 307...3i0C.- .,Io'.'.sI-... .....,C. ......... -_ -J-.. .... -,r.. .. -a- ... 0A0..3... 3132.0,3 r etoun2f2rm ..1e.3rAur0333.. . ..
102 n p. .. I 3 ,A do.4. .o t l r ,,l n ,n030 U
00.00. 303.. 0 ,":,"'. 0 .3,,.0 2',.' .' "2',.;2 :.' '" -0',,, .II,, ....0, it3 03..2.. ..."233,4333 2 "33030303 31.13-3_323003.0.2..3.
tlpe~ orsquh.....++D~ o+;-regna e ., eosdn .o : J +. I .- A- --,. o '..." '",;'.".', ."...,12 .. ''R I r+.-m P.t
+.+) ~ ~~ ........... s is If n N o ,no, ,1,43 ........ ....-_..... .'.'.3". o '..' '1'' ... .. .... .. .. ; p....... ..... ,A" 1 .. ,. +........... [ ."...." '
E.I--cm.-58 esq. 1 Vedfdoee 3 a 5 l Par1 r__ nl% A C L C VN X Jl 40 1, -43 X . e1 .i ,,- ., .... ... n;'; -I . . . I +747s._+ + W _--I.,- -11-.11"i. .....1 ot*_ nd. e-v-': ....... TFER ." '- VA R,'S
CHOFEnd. 2ell2...2 do Ile 2022 -*-,""C"02I300230I2%. '0 333030 33 023333303 '300.10p.%33333.33.3.7..........................id ....... .. e na peen3aCONpr ...... ...... ....... ....'d.a PII' .. ..
8 3r4. 2030343 ,,3..0 3030303003033. .00 3030313.30.. . .0..030" . .., o -- _"-...... .. I."I.- ... .. 3 33 --

3033 nr 3 3 3 o03n3, 33030330333330.i. 3 .1. ...,' ,, 3 ....,3.. 0 3 33333303.30 3333330 ... 330... 3. ...0.N730 . 3nI20 I30n, rI'1r=FC IA tA- D O Io -..r ...,'*Inor, ..,33 3 7 0F33003I .3302 o , _,-, . .,
._.,,do I I -o-$o IF.. -n I ..2. .03033 22
111 ,.Be. .. "10'- -, 11. J '. ? r . .. ..,1 AA { 1 O( AR e A I A R DR o e eCn-, l N I hC2A 0 PARA :' 4 l n P IA II TI .
D-3013013070113a3t0n02,30014..1- Pl Ip.d yr- I' E .. a eI.- I AI9--- d 2 '02. 0. 3
- __ _I O I KI A P r N"nl p ,, U n n-F' 'st n o P K C'" A N' M V H A C % 11. .... ., . ... ". . + + +T ,, s .. . ..e p ~ d . 01 r ~ d
Par, lim ilt, 0 Iehlor. I -...--I...-r,,.. ..... I uIF2M -1 Pi -i = WIT I I 1l1 .,. F 11t1FleTlO .: --1. '- -- In. T,.. ..... ..--D-.... .1-7 0.
LA, ,22 ..... D EL...... .. I.l'.. I' B-- --dda. a A '.1"-N .., *Tju n',W-93. ... ..... i.. ... . t I .- : ;+?.5 jo sl et ,. r' -?' .?". , ,. ........ j j; n r ,U.L T o.j? ." .- .. .. ..../ ........- - - ;4-,. 5 . .. -... r.... ........ ... ii~l..... .. IT... .g ...
Fine-. . . ...... .. .I ocML 1 % N%1%~ itLao,, i . . --_. ", 11-P, I~ ... Inc...or1r0 M WIR F 1 -1 I I 1r +iA1, A. Coil- 01 '.,, .'.. d o.-;, -
a narm :se ri "Y 'o m . ..t N P,ra t I 7 p a /. . ,.- I t 1. . . .... -.-' ,I.- CRV at - I-. .. . . . . . n .. D + . D .. ...1 IIF IFT1
,W ; -cl......cri~d. do To. o ,,.a arm .- o....., ....a 1.. .I % 10 ":'I- '. . ..T,.. rrfro. n "" EL C,. o doll.(".,-t. ,-a", I- ..
Wa, ,,a ... y ,tied., A 'r L..'ur: 1,N c ... L 1.4 I 1. I" ..- . '.-" .. .. 1 D-0231 I8 ., X. -T F`-, n2(N, , .C,.R nH ,',,- i28 a GE T 5 .EDE O S t. .. ;: I I

Cae & l ns . . . .1 i i i[ ,k . I- i I I ... '.. iI. .. .,r ., I:lFl- ll I 4t ,1' .. ..0 ... .l - . .. .. ..- -oq L 2 3

33- 02 1 .. .. .. . .... . I 0 C . . .. ~ f . t I TA r... 4 ; n r' "" "1' 4 + p E 4 l + 1 . W t 3 ll p a :Z r , -,I +, .:I . .. I .1 111 DR ld llva \ J.
.... .. . .. ... . . ....c111 '- . "- ;I* -. ,: n .l.r D . .. c _b IF,& ];-. +',. 1,. Ft 5..... 1.. .1. o -1x i; -' n a t . -, .. . r.'M,I . 1o. +. ,, ,oo ,,, r
.1'"1.. Op r, r an I IF I- p. "ol'a %o ..E r ^NA i' '
+ ..... I171,i... ..t,' ,a-' - 4.:-. ....... Ol" .. . d1o -.' Pa. O." ... .. ... .. .. .... ..2. I. IRc eJ d lV, Ir F... .,I' lI al rr,'am l." o" .. e ...... Y I"
,,,~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ri it+,,,.,--,,,,,-; .......". ;;. ............,......... , "n '" IiCOlNRA0. metR M. ,- ,... a,,l ,,. ,, ....,Pc-.,,.,
__ _i_, t.,ei t... ,+iril M r+,i, +e FI .r __ i- i .... .. 1 4. i .+, z.I. I, x F- do He.\,.1 1-752

, c, .,.,lc ln~d, do ,uarew a do man. I, I- ,I I., a, p r ,
D-'rl 'nl.110011-1011-4 ^ . ac.10OlInforo, 14 b<', P~,*laP, d.yrcc. o ..... .. 1 u.1cp.p4 I n .. .....,, ;.IE, olr E sZo~s t L gi- .. DE MK IANA ZD L .
Po+l, [,r; .. ... LtI++1 e'e "l' +e I, + Ia p... Jet. -l t' Ito' F-4523 ad ene A e .... 1 TelOl B-14, .1' P,, I ._I_ " 0-3I+P i ii IF+ A T. n JA 14 -119-2 Y lid
300300.3033......... ..... 35 3 .3... f T 19 28 45t3.-I30 2333.30304..4... 30..43003033 303330243 330333.. . . 0 030 30301030030303030 0345333333 .. . ...... 300 30 3.+ 0.
4 03 0.3 3I2.... ......1'0a3 0 0 3 0 4 7 2 03.s3Fu tile303.. . .033-0.. 13...0. ..0..104. .._3. .0300r33. .
30300213073333333303333303303311o303327.302333 0030033-00033303.0303030rP ..to D 3.03030 7 7.333339F 030730 3333ESPANOL33330033R02333003305.4333373SE 30303354,3JO303313,119433333 ..0 0030003335. n30o7330. l70
73330 332 3C 033 AT 33MACHO30DR33CAMPO O 33.33 COLO4 r=...303330r3..0033333530.a m ln.4333324-_3 -3333 330333 03 3,32330... 03W 0 0303023. doarKI 4.2333
30 ~ ~ ~ S 30ICT N 30IA AM M23.02033074033D3E, .300 0 3333 0UN 3 A0 3'0 33 0 3 3 0 2 ,333me 0 ,.3 3- 3 3 4--c 3- -A


2333.3 hcnn accnn tpl.~- a~d "0 d~mA .I "' 3451._______ 113-73___ _ _3_D $40000.F33.3
... 1. Alan..,3.43330300N- '" 3 A- 33 t l304 3301.... .. 300033033035 ,11,,33 r
to., onuchach.I.p.r. . . ..T. ._0BLANCA,' COL..CAR UNI33P232303.30 .. 3.0.
Em 303,'33. o 33n. 34330 1 d0~ ~ ~ 0..~ 0 . ... ..oa*.2302 atel 3230aic, ca2b.30 0... .. ar .. 3Ft30 . . 30 33,3y304;34ii3. M-3373-3- i... ,,3
33 303323 3MAESTRO.. . . . . . . . . ... r.. 6," ... .I.. I ... I 43302 ..3 3 2203 n. 2
00 ~ ~ ~ ~ l 23... P,..37.. In0 0 arm3,3,.00,33430030000303 ~ -. .. o ,I .523022220302 03304may2302 1301,,ad3I33 M-r--60-2. nI"3
0. 030074 303030 -30434 uiu Iuniu 3030__302203 33303.30303 3003333030'".1;1.1.___ ______-330033323. .3 33333003343333I :3. 00.I333t40330.33532 .7.4'... 03.0.. 305305330335
In g3r. do 3 a2.0 0 M.330 333333 3033 313. ., P ia0 .03g3343030 3337_d .35._1.2_ __11._ 1 1 33. 34335 33 7..33.31- 1.301330305 2330 00 '330
333 ~ ~ ~ ~ ~ I 111023,30I 3,. .30..333 33 3r33o.04... 333303300 027.33.3 30 00 335 30 03 308711303 30.73 2.333 333'30D00330934.10031-. .
It33 :3. -.1 330-3 ... d- t......Ual. ."" 1I1 ......-'"..I-...rA . . 06~33300033333333333350.303
303333030 30 2 330,3330 33 330 333 .330-33_30000 7..30 30 30 30 3I 30 30~i I0 ..0 1.1-.33 .33-30 33.3..,.,33 .
...332370 0300343003 3..33301 33 5 83 3079an. 216 ,, V d d, Sc 2 a 5 II_7_33U21.0.3. 3.333030303-3-3client4Animal -3. 3
0533733003 0333 332, 0,at 0334V. 33 . . . . . . ... "' ". .. .- . . 33033033f3-C03331333343333343303 3.30 _._._. -_-_ _..., .
Vanor.4003 3.33,3033 0 0 1720 14-2 Oct330333033333, 3 1303 3.30121. I3l 303303330.43334033333 300333ll. Ch. 373.3.3.3.3a03030: 301230 ,,.., . . 3

104a COIEAv33333070003333300000 ,,,,-Id $433.22 . . . . . . ... X2, F0RC.ARINATPRI A -R9192 '" .1 .. ........... . 3000.. 3030,
A.0, 3,03333033020"330333333 . ..--I-I-. .' t... . . . .....33m033,.p 02
I i 1- _______ 33.33.33 30303 3UN30333033 330330 A30C3 I33..030303033I3.0;3I3-.303 430 3
..00333333. 33.3-... . ,." .3:'.ON-,, .33...3.53.0,3,H., 30CA P RA R330UV..33330-1923I_33_3__ D-2203272..-303..03.03cat-3;- 1 -3.0p;,.. .. v 3

1,,. 30.I. r0 . ..3e.All, 3202c.1,0 0.3. 3332 ,I, 303 300030300300333... 3 I 1 1AUI 11 A (P D I .1 a I, I, I-2 pGNTE VE DED RES. 30..3. 033...0I3I3I

n-2711-103. . . ..3. 4323200 300 2 1730 33335r0B. .., 4.3.0302 33ex%030 '3 329oiol.E OI NSTAO t


32..3. .3.3-0 .3- .3. ".33..0.33 ...33.3I3. I .. 3 .0573.033,.....

3003. '-3,;,,33 .4 . . . . . . .. I. 01., .. ..-.-Tel .71192''2a -1 7191104 AB....... ... (OIIIIIIIOR-- A
IF .'I','5. 0 3 3 3 3,333 30 3. 333 ,,.,r.3.... ..3333.3. ...,330333 .. L3o,3 0 3 30 0 3 33IN YO NG O
307 .0117I1.3In I333! ..43303 3, 3:,33 3 .3 3 .'3 '12 '1 3" ,' 3- -" '-3- 06p-1.333'. 33 .3. 3 ''
3 .3 .1. .033.3I333.3..33.33...733330 I33 3. o -.33.333330 3303 A (M l- -- 0333I3I..-21 .art0BY3i.3E--3-30ell.3- 1.33211-73.3333a 3333Il 330-h33.3 3o3,men...
2il. 0.33 .I303 _33333.:3011333 t.3333,333 333 ...333 ..3 .3.3 . F, ic, I ". . . v a, . . . . 33 ,03,333 230
2303.303303033473334 .73,3..,30.,,......3 0.0-33-3r30- 9 I..... . . 00.3Te3l.3303743030033330.PE3AK3NG33YOUNG7343'33.4
_. 3-3. .33-3 0 ..,303c.3.30333 333303330 3..303-I03 -3 30 cao, 304.3330, 33 333 33 . 3'I it c333 333 33 .'dcl3 it UN2 CH YRrATC 3,330333. .333 3 13.4

DIARIO DE LA MARINA


OCTUBRE 2 DE 1952


J'isitardn La Habaia dos narios IRehazados los violentos aiaqucs 0 onPoLci,. en.PAacle
L. .s 1 -l e tal e apeetscases
die In escInadrid de Estados Unidos conamistas en el frente de Core a:..ile ei u..... .bane.,

I.h.,rai rusa i nna P ieacnsnpis li. Hsirolsrd If' moremoe J Habia.s jrosr.inlno los cosesrciantes norteaenericano n .. I m .1.1 .-..
el sr rern lhgern "'Ris..s.ohe" el-i frcxir 1111dotai sgo lpor sel saluu anlersor tisle estsmis ben discrinminasor oso,...1.nt a o r.proi x aed J.
.. . . .e-. . s rilt e. ,wr u Cemnmawon j riv10.elo c 00 iileda y e
.1.-o fEL'L or ,f -3111 i r ...+. - p 8 ue. I a. T pi] rdene |ChIt 1 11.151.1
.t. -Il;: ":. Wlip ae u M n a 3 G


.1..........Prendas para la
i1-I ~ I .......... fl. ,mii, 1
.. ..... ......... : : i,:: 0' Z ;... y ,: ,; ,.


sdeSu Bebe
.,,= ... . ....,...... ...,..-. .. , m t i .

r i ...... ... i r 1 1 I i .. ... 1 ... ....-..... ,6 iC pull I "t'fLia.' 5 .. .,.,g (s ptTM. PisoFrankn0. Ceha. rnmndenip

Enrcgaia n los Donativo de la ..........di ba"e ''lpie rde Opal, con.
,I Ilfeccoonada y bodada a nIo-
IVIli)I ta Ill.dino. Colors blanca, nail, rosa
j l o s MH o o r s -P m rc i D aiafl1olz. 4 .7 5
Cabot, ci dii 9 1 a los alrt isid as
Iiia 'iirl ad .. i anaais a l a ,, -- I, ,,,asra las., . irss aa los.. air'' In''l -' ............ .... ... I. is. ftslp .ii ... lp 411 (1 :
.asainsi loin aura 1, 1~,-.~a e ai ; Actor. "Y.'-.i .
..'7-'- -;, ' -' ": ..... ....... .... .. I.. . .... (al,- W,; .Lj

eNUEVA YORK,0 .1. I-i -it
La Uil",Irsidd depCoiiiisilp
RInp prinilas WIrN SioiMomCb l l
dr 1952a dl~igsild. a'I
-sopls",feiqrOcerlrie"stia 10 90ir. i- 1 1.
d.o i syibir1111all tII I T-i
nu l do. rs bi u oc ba ,I n o. r L: -" t .....s,, 'to. e-
dr 1. iBlbintvt ea Mtmnal ",x'.- ri' El buque fteamlaria. U. S. S. Gilmoret., 1 p. .p l., .h .,. ..4 af" -
0' y ... "l,& ,l d e lf Oldt .. I llii ... r, ".1 / d'- / bsi IU
is lo-s5 id"Nt .d.. .. ...... ,, .. ...,..bi.
pil iilp. r D ipdiie ii p c u r, ,iqts ase. or e 4 ,', onde b , .'''" '- " '' Cargador de mulltIflamenlo
psr i nnp 'noane. Colors lance, r.
ielii i. 15 dosiprild 1945.pIn s. cN phall.
En 0), bll n, le HerFa -o' d,30o[nn:

Iplid d.I ,11 ind] it'l, 1,n, ;I dIoo ap ar -o s i.i pd pa.sii qp-,s pbido- lid
"' ,ild' pip19 isiliptDaInb.fIlipino caonf deienodo


's rs i, p Ids. dn IPt,,\,.sp aiuis 0 r55d0 Iiii.i n 0o odd oo
,,,.iaepi sIlsIi1anEn.b..nco toss borda.d los en
.e Io li, Iasi rss Pa ia asason1((1{,iRim)H1cl s e d 1
.. .. ... i s.... rs... ..i.a.s.i rIrai r aa,-i&soiynazuL 7.25r ,,. I ..- ,1(,, ...i- ,lloi,,,5,515,i. ....
r1ra0 o- i~sp]1pi111(sds. lip ,.,,,Cii,1s11-3,11, i1,sat a o.
p1n. MnW~ nr Im ." ,m o 7 oo i s I iin-s, is -.... di Ci.o,u, RIM
1 9- f r rlod E ,s -o-,,.os -ia'
aa, ,, -. ,

e WAr IO ,a ~ DE .... MA INA S illisissssiir ipilstn :u.'io -.i (Cst Ria ti~d...... -1... 'a *- de Isieloaes.nbaaradadeetain
in. C. MI n.....I..................--.. .. - -...... acuspd. .s.,

foin, -Wr. -1r, HME!jCD Opli APd-
11d ,,a 0-.... ... a. ,1- l l ,a dr ls u rd r Cit b lDln s lol.[i, s.... .... n mese,.1.4.9
rii... In ... h ,w t " I 1,,- r,,, i-... .... ..I.I.. - ra ticola lipn arho nfeut, mri
. .. ....... ". . .. ... .... ........h" ......' .... ..... I. .... ... .a- o. ,
twJ nlr i~i jo 1,i Si i r Flo .. r-- "I, I- e elebr en O pa ... dc CostaRit'r i1
Iu c ibaey atn cis en ... ; S otmn,,, 1,,iora cri Puerto= Lim. .'''"I (Co sta dica) .. le~d o mI a Pr,at -
r lioh ny w0 h o nb. r imitdrt lo .. o. . L ,".. i . ., o s d eg Ig aaa u o r 6
i t ,' ada .( lei ... .u ',',-- "., a C"" i n.1 lm,, -" i... ..=,M E IC 'O, d. t ..A --e ,


Entreteimiento para (Ud. y su familiar a


eualquier hora del dia y la noche. con un radio


ent Ilmrnn** \ --


,IMPFRA I N TODA LA LINE ,


Sll HL, llUMARA y LASTRA, S. en C.


tSCUiClI MAIIIfAisilAl 5U5CA 1i ii' 1051.tO1h .idOMINGOS DE A A D A D IEsL AI e PaR I 5UION RADIO-CADisA NACIONAi


M triero ~ ck, lico by ,-'
legI contra las dos persosi de qucli
nes se ,Dspechzc que colocarons ,:ls.
bIibai de tlempo en Ui avlon par
,obrarilos seguri coniriitadosi s Pre'
lis vidas de Mlete de los pasaJeros
La slpinas del Proiuradori Ose-ril
iiuop.11o que hpblp into .argoS b-
p1s co5," ira cada uno dI osiiiUs-
siioin di honsdddioionuai 1-
0 omupante, psle 4,- Us.,C d di a
sinpledid pr sds, ilaue con ps l-
.i.i....picnliiis pibicas, y fIsidi
Enl caso de ser deliisds. silps
bliP de Isd. I"i-.d enilis. las Poll
a, umillidas piedeni1 llgir Ap
.0 ri i de pilsiO pl io il ois ,,
", XI's, ,i n n',m a ia 3Pa.o),. 1. ;
I- ,acu.p-aosOl.nPa- ,iera.ins
et ouaba-ta'We -UllO It
Fs,,ilo .5 cli l'heIeilgP, p 55115l
"(I F.iital.i Uonidos i p!I-
.,, el ca" ..'

,ugar julclO. .


,. ,- logr hacer un ate-
rL7Jaje de emergencla.
L oi site pasajeros estaban .I
sipds p.i d-i mlilonei d, pesos mPs
....nlso,($2d30,000).I Iiford6 la pcisi
,ia que los beneficRpisis de la. pn-
i7pa eran Arellano y iamspon intimo-
Adiriiis r-Ilnis6 Yer l pas .e,
I- reompensai de disez raiIlie
.$1.1 6O ofreeida pot su c. pturiz, ma.
SISandl queisd h.bia eotrsud-
hitrinmnte~i L. Compslida M-I
AdAiacdl6nii propipiirhd i.
1- ,0601%. un ,nee'al -esor Fa I
*1.siiiiis11). 5. 1
i' I V gquien 1. d-,i;-
h, de nn-dI t..

Permanecerein

eii carcelados

Browder y Sra.

Nipaiso In fiasnza'e cP.Piisir ociiIIIi~idi cde E. U.~i
Noa
iaS IF,-idIi ipdsof
is, o1n49inie d, Eip. .
i -, opos 'a s, laerla is iM.
.... .. .. . .'


,, I I P- ,, I I P 's p -
ss e,(iip lqs isidsli sei' idhcow.
IiiIt dofrl(p ln n d n ip ll PIPI -I--s'stllaf

isl,tis iod itlseril dpi dnilsip Cs-
,,. s ',h (lo h l E indni isloii,, ,,
,,,,,, ,, I. ,- ,,. 0 ,-. 0r5-
,555,. ,~ ilii ,, s ii li, i


Cargador de multifilomento
S. adornado con finos bordadon.
Colores rosoa, blanco y azul.
;2.95

Jueguito de canastilla obierto
al frente, en opal con finos
a l. bordaditos. Colors blanco,
Canastillla. rosa y awul. Tornados de 1 a
2do. Plso. 6 meses. 2.95


AIRm ACONDICIONADO


S'* Pafales de gasa smarca
"Riegel". Coja conleniendo
12. Tamaio 20x40. 4.95
A-.E ACONSICIONADO

COMPARE AHORA Y_ PAGE EN DICIEMBRE

lleve a su hoger unasPIDA,
DpMOSTAIO4rON
eGATIS AL
5 . . ... .....2ea,


SPAGINA 30


UNco PEODICO CON
SUPM DIAZnIO,
ROTOGRABADO DUDE
ELASO IO U


DIARIO DE LA MARINA
La Habana, Jueves, 2 de Oclubre de 1952


Dbecti
JOSE L RIVER HERNANDEZ
AdmRbVraOdE
OSCAR RIVERO HERNANDEZ


Inaugpiraci6n del Curso Escolar
BAJO la presidencia del sefior minlstro de Educaci6n, doctor An-
drka Rivero Aguiero, y connla asistencia de las mbs alias autorida-
des escolares de la naci6n, qued6 abierto el Curso Escolar en toda
la RepCiblica, en el Centro Escolar "Enrique Jose Varona', situa-
do en PArraga y Carmen, la Vibora. He aqul una vista general de
los alumnos de las distintas Escuelas que funcionan en el Centro
Escolar "Enrique Jos6 Varona" de la Vibora, en los momentosa en
que cantaban el Himno Nacional que deJ6 abierto el Curso Esco-
lar 1952-53, y los momentous en qua la nifia Lidia Timer de ]a
--Escuela No 8. recibia de manos -del ministro -Rivero Agiera el
premio 'Otilia Gonzmle Delgado"' Instituldo por el doctor Nico-
las Phrez Reventdg. (Foto Buendia)


Competencias de Esgrima
EN LA COMPETENCIA de ebgrima efectuada en al Capitollo Na-
cional, aparecen los sefiores Garcia Cebriam y Roberto Jordan,
durante uno de los asaltos. Ellos finalizaron en primero y megun-
do lugares, respectivamente, en la categoria Senior de Florete.


Alcanza veint mnillas
ESTE es el nuevo cai6n at6mico de 85 toneladas cuya existrncria
acaba de ser revelada por el ejercito norteamericano. De 280 mm,
tiene el sorprendente alcance de veinte miUlas, siendo capaz dv es-
calar terrenos de dificil ascension. Va montado sobre un camir n,
piovisto de generadores elect icos especiales y los experts li, hau
definido como un "arma rtil para cualquler servicio". (Foto INP)


Gratitud a Gustavo Navarrete
MOMENTOS en que se hacia entrega al estimido compafiero en el periodismr
Gustavo Navarrete de un diploma, como tribute dr gratitud del sector de la Educ.r
cirn Fisica a los perlodistas que cubren el MiMnistrrio de Educaci6n, por la aten
ci6n prestada en todo moment. Junto a Gustavo Navarrete, que muestra el diplI
tna, el comandante Fonts, la profesora Maria Luisa Bonafonte, director de Edu
cacidn Fisica, el professor Hector Sicre, president del Colegio Nacional, el profe-
sor Nodarse a un aruom de coompMhrao en el dinasmno.


LxplOs16Bn en el a6 re
MR. ARTHUR-BARTH y u esposa Jen Roan, leen en loi prnr6-
dicom detaIl. de 1a cxplotA16n del avin on qua viajaban,i r TinI
de dles n il pi do altur. Mrs. Barth doscribl6 su expei ..r..
"como ai noe strotUiramot contra el horde do una montafia" La
bomba tus colocada en el departamento de equlpaJes por un hln-
bre quo tenls planeado cobrar seguroa de vida por un total dre
$240,000.00 sobre u esposau y seis otras persona. Todos loa que
viajaban en el avl6n salleron con vida. (Foto INP)


Curso Escolar Municipal
EL PASADO dia primer se procedi6 con la rIMstencia del alcalde de La HaIarl
sefiacor Justo Luls del Pozo a Ia apertura del C urso Escolar Municipal, aprovrch;r
dose el acto para hacer entrega del Premrni Municipal "Centenarlo de la Inlr
pendencia" (Foto Buendia)


Auxiliar del Observatorio de Bel6n
E--A CEA--TIUDAD-c e-e-ra-tdnL -ffiakUg odma-d--draa-paasdos Ir
E.tarern Meteorolagica auxnilau del Observatory,, [c.lea Del
,rtto ofrecemrs estas dos frtos *, las qur. Se drrestat h'rcaendu uso
Ir la palabra, el alcalde munic ipal doctor F nand, dri Valler el
imonel Leopoldo P6rez Couil. Jf.a milhtai d'l Distrito. capitan
Alvarez Jimhnez, jefe de la Plicl. Monscefirro: Albito Martin.
Obispo de Matanzas; teniente coronel Trianr, R P Guverna S
J. director del Observatorio, y Sixto E Gaicia En r a otra foto,
presenciando la entrega de un ramo de lloies a la mrrdrrna, las
sefioras de Garcia sC-ervo, de Alv,I e' Jimenez Taqu,.-'hel de Pd-
:i-// r LIJrI y Ue Unmimimient,.DIRIODE LA MARINA

Hoy complelamos Ia inmformaei6n iniciada el viernes 26 de eptiembre con algunos model adieional que, uni-
dos a losa nteriores, ofreeen una Idea bastante exacta sobre In tendenela predominante entire
los ms significado modimtoa parilnoa. En conjunto Ion modelos evidenelan como lIneaa bi-
siams un perfii que pone de relieve Ia eintura y Ins caderas. Christian Dior, Jac-
ques Fath y Manguin utillaan tejidon exeepeionalmente ri-
coo, mientraa que Nina Ricei, Maggie Rouff y Lanvin-Caatlilo me incli-
nan hacia el color negro y tesa de mayor simplicidad apparent,
aunque no menov eoatoaaa. Con Ia entrjula del Otofio se reanuda In
aetividad social, no s6Io en Paris, siuno en todas Las grande eapitales, y
conjuntamente con log nuevos veatidoa aparecen los per
fumes preferidos por lna dams elegantes. DANA, Ia mar-
ca supreme en perfumerin de lujo, pooe mu con
tribuci6n a In elegancia femenina con Ires eren-
ciones excepeionalea: BOLERO, reminsnlcencla de cosas espafiolas... EMIR,
compendlo de exotilmo oriental, y RAMILLETE DE NOVIA,
una Ioci6n que Ileva Ia fiagisneim de In primavera y un toque de mutil
Ingenuidad a1 t oador femenino.
FRANCINE DELACROIX


EMIR
c6lidi malodia do per- -N a
fmeI qua hechizay M4 -
Ssubyugs .
I. N

EL RELOAD LIIZO PE IN%;LIPER.ARLE Y\ACTITITU
Cuide el Atractivo de su Rostro


Confie la protecci6n de sus
ojos a optometrists -de ex-
periencia y capactdad como

\~ y SOPt los de Id Optica EL
ANTEOJO, que disponen
ademads de los equipos mtis RAMILLETE DE
moderns para el examen NOVIA
de la vista. L trio el racuardo do los
d s mementos falices.
Ponga en su rostro una nota mntere-_____
sante seleccionando armaduras ori-
ginales y elegantes que armonicen
con su persooalidad, Honey Bee es
u"ad arMdura que se ofrece a Ud.
en 12 colors diferentes. BOER
Is posiands de aule he-


HONEY
BEE


P (/c/C4/ 6 6AV


Grdficas de la Cr6nica Habanera


,. ,....17 a
EL SA3ADO 6atlm. anm la Iii0la de Jeu- de Miramar, a verflic6 el enlace ma-
trimnnialt de Is aetorits Dahe Acosta Rublo y Pita con el Joven Ignacio Font y
CoiL los que aparecen en eta foto, tomado durante el eamblo de las arras, des-
taendose ademns, Su Eminencia el Cardenal Manuel A teaga Betancourt, qua oil.
to, y lo. padrInn o el Honorable Sr Presldente de la Republica mayor general
Fulgenclo Batiuata ZaIdJivar y la aeftora Nena Coll de Font. (Folto DM Karrefto)


EL PRIMER Magiltrado de la nacl6dn firm el artsa matrimonial
en la boa de Dalne Acosta Rubio e Igna:,, Font Coil


LOS ontrayentes. Dafne
Aaixs.ta Rublo e Ignarclo
Fornt. en untibn de st carte
.1t hunor formada par El-
ifna Carrera Jutliz. Amell-
ti Pits, Eva Marine Maria
Joaeflna Porras. LouZi
Aonsta Rublo e lsa Mat.,
aomo "bride maids' Leo-
nardo Font Coll. Enrque
Beltr&n. Hatuey Pita. Car-
Io, Perdomo. Juan Garcia
RcjaB e Icgnacio Perez Ga-
lan de ushers.", ia nifia
Leslie Acouta Rubio de
. fi er g.rl" elnitrino Jor-
g.. Font Coil, de ringi j.v


El bautizo de Pedro A. Castillo III
EL LUNES uiltirr.,:, ,-clbi las sacramentale agues del Bauttarmo el nine.
Pedro A Caatillc, Falla. hi]o del doctor Pedro A CastiUo Perpifan y oe
su esposa Juliha Faiia Bulle. siendo apadrinradc. poIr la seora Minita Ar
guelles viuda o, ,-II % par el doctor Jose Rene Perpifi&n Eza fotao fui
torn-ada durante .1 ,a to, quaeae terrific er, la residenria de loa eapoaso
Castill,. Fall., ri,, i vedodo, en la intimida i F-.to DM Karrefi.


LA BODA SAAVEDRA GUTIERREZ


UN INSTa NTE de ]a bk,d.0 ,jc Martha Saavedra v Henr, Gulr;tu.z a -,iJo
vemos ,los padrinos ebor is-d la aefrora Ana Maria Rodriguez .1, ,,.
rrez ,en.,:,rJos. Saa%,lr-. destaetnidose tambikn en la faro ii ,, 1,- le
*an-- eiiora Encarnila .r~jueil. de Saavedray. te c~.
EN EL %NTUARIO Na.-..-..al de San Antonio de Padua .........
i, atl.. la iroda aer ia c-ef-rla Martha Saavedra OreTla.ia-:o, n 1i- en
Hen.,r ,errez Rod iguez I en estaf.,to aareceril eficori Sua.j- J ha-
ciend .r enorada del braz,, de s padre. se or Jond Saavedra prmi e.,.,djo.
i,:i.. er girl' I.r,.rilra Zanizarreta Orejuela iFor,, sBM C,-.,


BODA EN EL SANTUARIO DE SAN ANONIO


- ~~11


TERMINADA-la ceremonia me elebr6 an almuerzo familiar en Ia residencia dfe -' -S S
loI empoom Treclle-Trelles y alll i u tormada esta foto en la qur emos a Io. nr ue ,
vos espoaol cuando se disponian a mortar el claiico "wedding .:cike" A I., I ..1. i
Ia *efioral Clara Celia Trelle de Trelles y Eugenia Rente de Valls

F.N LA MARANA del domlngo ultimo me verilic6 en el Santuar:. Nctiinai& .I Su.,
Antonio de Padua la boda de lii secfiorita Clarita Trelles y Trellei. *:n el yc,%er, Eug.
nio Valti y Rente. La sehorita Trelles aparece en la fIntoo, hacienda. u entrad. er
temple del brazo de su padre, doctor Carlos M. Trelles Boisr,er ma~lstrr.J,-, .1:
Ia Aualencia de lolguln. (Fotos DM Pardo)


El Profesor de


El proioir nad.t- en la playan de Capri,
Ilevando Iu relio-i pisera impermeabLe.
Pero unj aer i..l.,Jid' La hebilla del pulso
ie destosno r v cl i tii detapareci6 en ]a ver-
de prol.ndiJad del ar
LIna >es en i.err r.-.comeod6 su brisqueda a
loi huzos Una er ,,n i mls tarde, cuando los
huzoi eocontrarimn el relo| del profesor, Ie
Admiraron al comrnpr.,bar quac aqual relo) que
babia permanecidoi durante una semana eo el
fondo del mar. lunnionaba coo toda precisi6n,
marcando Ia bhotie .aCIA
iocrelblet.' De niG6gn modal El reloi era uo
ROLEX OYSTER PERPETUAL, "El Rey de
loEsmes una hisgaria
lot ReloteD"

veridic., basada oa ni
13 carts acrira por al ci.
z sdo proezosa (Profs
Dor Caolo. do aiasi-
versidad dz Milidal
Ia Rolee Watc Chom-
Dicha carts

on ld Sclmso do In
bolex Watch Cost-
pay, 18 Rue du Mar.
ehb, Ginebro, Suiza.


Milan*


ROLEX

OYSTER PERPETUALREPRESENTANTES EXCLUSIVOS:


Galiono 456 Habano


UAMO Di LA MAiUA


-'I


Aleires. rie i.es. estolaNs n .h'ch'as me disponen a Inleia eu faina
del dis Represenntn el espirltu conflado de quieneo n muben vincu.
lidn a una gran orainihacl6n por media de legitima conquistas
y un poiuvo mmo de coopperacti6n.


Vender perfumes es un arte, porque a cada objeci6n del client
es necesario responder con uixa rectificaci6n atertada hasta dar
con Ia nmercanca conveniente. Es una interesante especializacl6n.


S Simulitnwmento con *I do ou1 mo-
ociloI. rultroas comerciog nb pro-
piciado el quo pudlbramoa Uanaar
desorrolil ocCIAl Y que e bwas on
erl ekden oo meloroenltfo do lua con.
0 dicionex en quo deonvuel" nu nc-
tjoldad leo nivelo aclniado don-
o Lr1 de un procmo superador. eom-
prende is relacion cor. el public.
""adr, iod esabre una bale cleniflca
Sque me 0aient- en lo plecolgl9CO. y
lacilldades parn emploado y obre-
r Han creado ual lTa comerclo
aKna marera moderns de actu. r y de
ettlr con is qua corntrlbuyen pod@-
II osomente al bien crdhio do que
gooamom coma pueblo progroelata y
S persemole a iu foronulam do advance
0 en l caoltumores Hoy puodo La
SHabanu exhiLr con orEullo tul
'-o"endas que no doemeresca en
indaddeo la que han impartido to.
'i[ a ,.aal al g,'ande.a clth del
h I ndo- Oeganr..... n y lfuciona-


mJento. aparondc y coa.nekido, ma-
terlia y pirilu proclman a *n a*Ui
un. cpactdad do aorvleio y un d-o.
pursdo gusiLo do quo podemos leil-
limrmento fDorguUleernom
Ahl vernos S. Riafael y Gailano. en
lo quo flujri ioredo peo a todo
creclmJento bacia lau oluers, lOdo
el Impetu constructivo y conquista-
dor qua atamo0 rontemplando, una
equlna Importantilima precoammen-
to porque en elU hay enclavado un
ImportaniljImo mtablocimleoto Pe-
ntirar on 41 aqulvale reclblr Is Im.-
proe6n de lo major on In smejores
cludado. europeau y preciar buena
muetra d Ilo que dstu sban lUad-,
a pmar 0n el orden de Ia daltincion
y Is aMleccl6n. on el Animo acogedor
de empress pronUia a dignflncar la
trieaendental oneomlenda rcibida
Sit lomnamo dta com a punto do
referoncis pars surgu tan enalte.
cedora evoluel6n genera #chae.


I


Hace ahoc,s. boanoe5 ;.,-s. ne exhiblan en las ,
drieras modeloas unadto pir 'novias de antalc.
teEI llama much, la at.enc16n Foe ounc. de lo
gTande. e ln-os de I ir.:.lvldable Ara Maria Bo.
rrero
Ofii-Mmmi


un Violao a IAm fob quo inoru-
noo. C ao peon oduococ me
one impr-odd oootr-anlao Lou mam
pload o dojab m noo pumie inI ho-
rI del amiurao, par Ingertorlo nor-
liooomentecoma qulen 00000000
pecado So reunion p.ar* so on o-
du inmcidlata&. pero ya en medlo do
esu prslpkitlon,. b, dubl&I al an-
licuado nocanisamo inboral s anun-
clab., en ol epirltu de camoradi-
ri immperante. una etapa relviltlca-
dora y superior La ompreridieon,
hombro co n hombro.o lo hombre quo
dieron eta capitals. mis o menou
modes on. y I dedlcacid6n de 0m00-
sonas A empefio. y loe hombres quo
oportaron l eituerzo de su trmoable.
Fueron oeparindose. a Ih vez. lam
eipeelmlldadcn en mereancilu y l n
*epo ielldides en Is aipttud del par- I
onoel. out un proce earmoo co quo
no na ha inlerrumpldo nl e lnto-
rrumpirt nuncea porque -e el unicu a
quo puede coaflarse cuquter majo-
ramlento, donde quedaron compron. .
dldoo Is ifilcatva0 creodora y el tfa-
tor humno ll, Imado vabilizarha
Impuloerie
Valdrla la pens coofroniar *hore
Ia dlferencrla de horatnoa, a dift- .
rencla *le todai. La onieS condicio-
ne. parn comprobmr que nlamno rem-
pondlendo lealmentIe I lu exigencria
de cads #pdca Coma conwecuencia
cade #poca nvo pl cm beneoehloe
motertalem ) e en satilsltcclonne espl-
rilltuale Lo que han Ida oenfrenn.
doa nan pddo r ndonndolean oddoitbdohdon
con Ia tranquildad de haber cuom-
pldo dI rnlison y el deber que lea
coorrepondlan Y el aig ona eooiie.
olirsel moment de un revili6n lJ-
cal -que no Ilegarb nunce porcque
l vtda jsigue y con elloilai Iran.-
formaclone- e verbin cmo luo
que equ reogemols y comentamos
tuvo fuerza declMorlai


Los momno doc decawnso o
de,apera s bhacen apradables
en un ul6n adcuaedo, digno
del reflnamieniot que icanzan
laa muchachas de nuestroa
grande. comercios

El modo de moistrar una fan-
taila, comoa i1 e tralara de una
JoGa, unporta much a resul-
ltado de la operac16n Y nada
se diga en cuanto ad modo de
ponderar log serviclos que
puede ofrecer, denro de ha
que la choenela necesit0 El
buen gusto de Isa vendedorda e
decunvo e n ete c sO. t


El trato con el uoloco o ha caonertoaa. en utna ampola dehicada dis-
ciplma Comprende. naturalmente el conouriento del idioma ingl4s
Que se imparte a emnpleadas cnua L.tie.dad lo requiere. EsLa eo el aula
onde s adquiere.


Aunque la Indole del L. atbuJ lue -e 4k 'iza nu, *:,.,rsLIluya una a nena-
La. no much mero cuaquier acciderare puede registrarsn Parr press.
lar alencion mmedata hay un department con garantia facultativa
y recursos de emergencia.


La present e perfect orgnnliacl6n de mercanclao
fue pir, edid, I-. o. u. I. f.:,,a rconfusa de preener.
I '-.l mo,. ,mtooe ioezeon ic-
--he pendhentes de hl. u lo
,,,e rr,.. I_ ifircaiOcn ro .ce r ,,b ,
,f l ~ .. -, .... .
Ir -, "


I MAT LA COTORRA DESDE1905


LOS DUELOS a espada de mayor realismo y emoci6n presentados hasta ahora en
la pantalla, correspondent a la pelicula "Scaramouche" (El hombre de las mi]
aventuras), de la MGM, que habrA de ser preestrenada hay en el teatro "Ame-
rica". y de la que son protagonistas Stewart Granger, Eleanor Parker, Janet" Leigh,
Mel Ferrer y Nina Foch. Aqul vemos a Granger batiendose, Aobre las lunetas de
un teatro, con su temible antagonist, Mel Ferrer.


ICONOGRAFIA DE LA GUERRA DEL 95
Por BENIGNO SOUZA
Con Ina eolaboraei6n del doctor Emeterio S. Santovenia, pre-
aidenrte de la Academia de Ia Historia; los acadimicos coro-
nel Co*me de la Torriente, capilan Joaquin Llaverias, te.
niente R. Perez Landa y Gonzalo de Queoada, academico
de la Hilstoria.
VA
,.

i f,KEl comandanie )lodelco .4. Tiradoia su lin ide aquelloa
iporitorriiqsirsliosi s qine> Innso debe ( boic si Independen-
cia; los Herances. .emideev, Pedritoio (iiairre. .Siterr# FipruA-
rims. ic. Enire toio,, t10,0 deacoolia opr cast r(lassral erivco y
onrtriolicio el coriandinit M.'ooitoii .4, Tirmio. iexpeidicilono-
rio dreoe to nrarcoioo en "(' ylo, y ntm o ersi rer ie iner e ,nte'e M an -
aliihlon Trlcooio ji,6 ,n)o tie r io inciinthh's oriiit/bro del
'nrido lleov 'rolisiotsiri siemjoilndira tlarii. i o,'il pralos(1.
aervlci v i, O iplsmlo in. ,i ,otrr11nny iiodri. i.nEr a I. s oireorhohn linri-
lefi de tfl*, ol iO, q.III diMraloncnt o.o, noepielen ph ilcar
indon lo oio'rilo o de' erp iporforrriqoeflo In imigne. Coonpaile-
ro inae/nrahle do' itori, en ro nioo etonlol colitorev.olocn del
95, taooooqo h o h brs ,'t o o-il, qo#ioi. o co otolir c corass .s c t oooaoiro.,
y Oono (o bIo c..iori l rs 4bioi, clos sern, orm,,veroir nauna
isolorle lecrifto. /per, 0,I dl'aliino Ie rf rn,i e op in'erti e nver
nhijsrro alonderfo risirootolole.
Yo Its vc,rrolnact atoon eloisolsoirfc 00000 I. 1 cnAcrgoa, Cnmo
precloa'hioo r, lhottio, oalp0s00 d0 ir li0 dj c i0 que me do-
nol, y yvica he oollhcndo en 0 i iloo~corig i odel operoico
",4 nance", doiadoe hooerio ot o insi tonlpa lioeo/ tohlre eje grand
ca4toao, nnotillanno do, l oertco Ricoi.


Desde que se empez6o a emplear mujeres. procu-
rar.n los airgentesl qde fueran bonitao. y e,, se
Lr. iri en I constlgna unhnime acatada en el
gr- Erta quo ,ioqul se ve adom6r I-hace hos tLno
de ruetlroi .amoivales. ocupando la carFOorz que
lipr,-..ucoa Er su estructur el silmbmoo de un
p.eO 0 s, h. .:]iblecorrolerlo Haoy es hef( .e un
,leF,.i larT.r,|d.. ,1c ,oam6m iCOl
-I Arl ,


El i itp,. cu alcanzaba, coma ho) par ir a cawa
11 almorn r olis erpleados de la sederio corr.o
r., lho i~lnar o roc ear. llamado, a las g orodes l0en.
d,-oo -o %lejoedraomadOleS h.-haClanr eal un hIJ
I onomedodtO fa-,ernalmente gupoaos o,. nla
pies denci- oe lo 10jefe