Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
- I I
- I I 4
"EI periodianlio es en In exter.. I I 120 a6os al siervicio de lots intle.' )
- V
no una profesi6n, en Io intern reses generals y permaneales
' 11
un sacerdocio". DIAR10' DE LA M AR INA de la 6aci6n. El peri6dico may .
Pepin Rivero I antiguo de habin casteDans. ,
. DECANO DE LA PRENSA DE CUBA I

I .
Afio CXX.-Nfimero 163. La Habana, Millirectles, 9 de-Julio de 1952-t(Cineutentenario de ]a Independencia).-Santos Zen6lit, Grillo, Alejandro v Ver6nica de billianis. PRECIO: 5 CENTAVOS '.
. I I ;
I TIimese que Londres'No
Urge Cuba una politicaSerd aeado por la CT(compreahoramenos disminueye la tension'..,
61 0 e azueares de Cubaen la capital mexicana
1 I Instituto Cubano de'
industrial y de 'trabajo, It Is I I
o" .1 actierdo sabre I
- Prom ocdon EconomicaNobal pese a la calmanparente
Sefiala In sociedicid Problemas esenciales de Cuba I lirect-io a (lite Fie pagaran ----- --- I
I I Ty" Hic, miles en E. U. Pelerfido tol general Clindido .4guilar y ptras 518
de Amigom de[ Pail; I I -1 Servird porn estimular lit orgrinixaf-itin de m4r; -- I
Io que debe hacerse 1- ,ij,,,,1,, ,.o ; -- ,,J C ii industries, para ittinplifir Inif presenters y par LONDRES. Julio ll (unite -) Itin ppriforias rit-iiii.aflait de jorrientar In rebelitin, inciter
I ,; G '
11 ',-,;, ,-,, B,,I..-,. .1. p.dlil'f'u more n /a reroluVitin e intereeplar despactfros officials
'' 11 t alentur In relipida riversitin de nucull'off Captaleict nr'. ,
.1 I .. , , r, I do de 'alida. on e ""'ZOr. - --
TODO POR HACER 7 1 0 , ,;;" z T- ", .. braille, .- ere., d. Cc ,
'- ,,,, co, oil. ED Jos 6,c.I.a jaucare
- do .qoi. I TI 1) EN EL EST,4DO DE CHIHII'AHUA
I" -, ,, OS
TREGUA OBRERO-PA TRON.4 L DE 3 ,4 5 A. INQ
- 11, ,- I , - ---- I
Vigentes hoy, could en ------ Fuld et que Inglaterra compare I
'N "' ; me,, m aucar cubant, que Z a' Pa- Hart pererido hasta nhora rwarro personas a causa
- l 11i. r I I I I I I I 4L d ,ado,,.segun se dijo ell 11 citadien,
el siglo 18, todos Ios I a Comisillin Crea ora de Planif icachlin Pr(ic-ti(w ,crCU 3. doloido At auniento de las In capital. Vytelre el Ej6rcito
. ,,, ., : -,- de Nuevas InditIstrias fieno, trazada In paula a qr de lax disturbio.; pit
I 7 -, ,, ;: t ,e cludidadint cluiptlechles do inrobaste
postulados de la SEAP 11 I I I'. itc.ion pimiento continernales y a los V.
. I I .'. I ajustard sulabor 1mra Ilegar al fin arrib ado "'os largo plazo para nument a patridlar las "I, I -alleff. ,4feetado el tourism
La Sociodad Econ mic do Amigos I -- producci6n ell Is Mancomunidad Bri- .
ndada ell I I 111 ,
del Pais fue in 1793 par ini- 11 -i- I n lam'.. MEXIC :,H ,:,APJ,,,-- Lit didactic. del general Miguel Henrli El secretary' general 'do I,c, C T -."111,1'1, gono,.l & 1 C11C () ,no . .... 1'
,Eb,. M.j.j. 1. orn -cull"t d Cuba so enfrenta con on sobrante it-o 1611 dc :- nnic( 1,,d, I "I Go ....... ,niv it,,miD6 con las
clift iva del c-pitfin general Don Luis I I 11 fire Eus I I Corrul, Fl, -1
de las Ca'as Desde esa fechn. h. I I Ministro del Trab.)o, doctor .1cl;- 1:. riene, rind C-froorite- de Trn. do cuatm -lio-, do tcorladas. qu, esin 'onn. I, ,,c .11. 1.112, 111 1.1 loonll to
prestado a C ba eminentisimos servi. . I -. ,I rumored. "oT,".,"odc LH Eeti, .eg
1 11 4P 1 Portacarrero, do Is creation d, ,,, 13.,jadorrl 111, 1*111, on I 1:11:1111, :1 11:)-"l ....... at "Ou" c ..... tin, 1'.."'da
clo A to largo de so hiskirin. In S.- 11 I nuevo organism de Is Confede, Fit H iepcCttd1. "m'1n-and, ... I se ,nunifind. ....e.11.1 jL s, n.scricia vic-clo pl-n--it chturbion aqui snache.
riad Econ6mica orient sicropre a] 1, can -tie Tea ti d are, do Cc iin, cotrE .t;..s, loi, L,,UjC lues El total do 1. ,.,,f,. rubon)k 1. e. oroten-, dc, Ic', ...... ,,, 1. '.."'I. a, rono en ol 1'11 Inut.des, produ. J ,bit ,
Pan, y Jos MiS IlLiStres hijos de est. I tie denomin is, !.Jo3tItu to de .., ,,o ",glc'o s lima ell .,let, millions de tone,.,,d '
-71 Ill* a, Llc ;--,,,oh- f.-dr-d- ,fletu.co, ... Illodicce no.L h noa de deteficlones.
jorr ofrecier n desde In tribune do citin Economic... ol coal. ,cgun lli- ecout, do riii, on, f.l,. es- DE rt ,cinuiddad. .,750,000 tone a d in, it,, cylho :. Il '1.c -11deoll. licolpect- E at -,Joo general H,,,riquz conI D a d estar isp doles pairs Ins ne- ttv de cent .nntldo Ajullar ell- tol ' "" ad "' '. .... 4 If
1. Ec n6mica los nocis s6lidos lines- lucce r-ter. tie.c par .bjl. I ,,I j"Lle Line dich. H pc-c,,.,,,,, .U.,-re. Poo Idl "a. sner". ....... -ocales do Is P.A.. Los
it We., (-- 'k.-Irs'h an =p:d. 2'. soli
oriental; para oncauzar 1. vid. -a- dir, y cjccuoi6n. do ..a .F. I, cl, n. lit priol,.a c.11-itol l-0171.11c lioV "sid ,I nnotecid. naundl.1, .n- ""
rumaira y social de Cuba. I dioas tie caract s ". I d: E .it ."'I'a .,,, ,,-- "".",.,,,,- uo. do iner jrmriontenien 1, aM ha it, Is de Ori-lAriti. es 'qu. fin lice el 'ho.
Pese derocen raz6n his(6- pricti- y realists, ininadin, a -tcraretias del lin-rid-l't.. ,, ,os 1. mercli.,61. co, -:, coco'c. 1. ."o. I-p"s ,,, anoche .yudarrm a diest. Po 1 1 J. cngt.,
rio.., .. 'dern mcuerda entre I I griapiri.r El foment do rocce- s in -s lo-,,I,, F,.;.,c ,a,",-,o,,n,,: do ,l emir-que ,Ea WED. est. .A.. lcri6n o--.,,,,, .,e.,s.Js tole. pcsar ties volvieron a
nos. ,as a Socirdad Econ6ralcm ". ustriall, I& limpliscicin de las ex"It it I.-CacLa del p, den d,1 IPE at lorlWelldu Is re Euroga. La 74ra .1 ""I ..... "' "o, i -des durandr 12 madrujisda,
tea, y especialmente, Is frivension d, 111111en Nice-oll. 1c, Hadjana c*l-j ... g de In Mano-1 ... dad ritilknica Mt- "A'd"""' it'
cu..t.m I.Eft me train de oriental &I 11 ...... o. k As-iiinto de Ban,., loba: ,,p,,I,;i h,.,,hdid, froc. I jt ,Id,, R,,.I,.- pet. -parecteron on las Entire at
q A in "" ,
Pais y analliceir nuevos capita es. .... Co Aoslr. a, or ue see It c !:"IlIt'" 'a ::' cf-.,pc.Id6 1. ran. cavr E. .
- nl, cc cc I : 77 1 'it ,-booci. .... . i rlaci.n.d.s can 1.3
us problem 7 En Ins diversols caPitulos tie nL, r-, Is Euilbalacia At L-
nd. En ,or. 6nsta el memorllrd. % s "Is
I, rinile d. ..tionones qu:%IET -3 1 -,, .... i ,,, lt, F,:,I,.!.,d:. Cuba- ,-,, krsh. El precto Is I fret.d. y. .1 ..Xocl fdel
RTOtviene ofree I I ". ,.a it cipolil cadRs an el "tran
one it .21 In,
is. _,
11 me
. E Z
cure ones ncla e Is economic ,copia de coal fui fact t a I., ,- ,-I ... I li dc z;,-I-,.ia, d, 1-: Lado NUEVA YOR- I Julio 8. W ins, EU. to ....... Too", Ins agencies I orrters de car sector, Be 1-c-n-pla ('.acec ,in EA.d. 'I no....'t ho
in organizaddol clal Cuba, no:, s- o, d! ),',, -El di.11. Joint" of a I be, recibid. hay 6rdenceis
, cl
me ,. ,I.. alsittem, do-' an. meet E pecap6milsatic.qn, I ,": .nad;,,, 1- c,,P,,,,,,-, I or que lo. repe otiult d. r" -"--- 1 m.' s-
Ilevadets a rabo como r ,-c I ir N, N'orlc y Is pic-a dc I ic ,,;s. g bo. r,,,p,,,je
ri'Sociedad Eca"nu, I a al .Igom del udieran constitute uno tie los 13-111 anunc on, dales que 1. CTC noplan t .r I. it a.. A 6- Ill a ill nr ' I I it-' .
! east d In EfE .... .,
Pais. Su actual P I t el doctor P, .c,,cd. it.n. con I., I .let. anplear la
. ,;jrt"
, do I .
y d Elsivas ell favor cl, :,:to rcl ,,,- o.,Ir en;s'd e -, ,. 'in, rial,= del .Iro ecto Do i a,, I e d is. bubo noticlas
Antonio M. Eligi a nte, es, un Is "pansl6n den .ctividado. En 1.t r s:.. I In Ito.mr, do nue-eld r no L. list. do
cubno eemplr.C an I ie n E ,n all. 1. ', as preci :tquc.se pag r, I:.. joicerjes so Ell 1. bim.
r.diofm de es. s couples Is CTC me cluestra muy Inlet ( I .1 1 4 Its E a I I evil a ruatro &I falle, ,
I burns prue-' do I clol at End de i 0MW en Corea
ba do sus develops patri6ticol y de W. mada, ya que villa represents. nor\ A, -1 C'-aj evil le.o o I cis nd Ernper., I E at' i rer hav uno de lom heridos anoch en ,
res, anfabilidad que pone en Indus,' Juente dererlini, Paiica n' 'Pr "".,.,, cons C ub.. in refriega ocurrida Ironic a In ofiI A .ctu .a, "' """'al ..... -rciales indicaron qua AA
u.spacus. us Is rcspuestic quo ,an- to de a ran it r,:. ; -" !-- orn .7 'Inamedell orneritt Henriquez.
tinuacl6n ofrecerno, pedo arm in to i o Firelix- lapitin. 23i avenue un precio r alista. S61o el Ejectitivo (IV ]a Est I-E ,,Er6 hay .us scunclonces
diEr:.y.p Fuentes norLearnericanam comide- Eligin de 12 Puente: .,a, ufri; I itics a'. - in tie frauds e irregularidades en Is$
Dice asi of Dr centime ro.l"o ,an qu, lom cubaras siguen deman Uni6n ha de ordenar ele-an" por parte del pard
Ji Ignacio Rier. do 1. .nunclad, Is pin 'in ado on precto excerivo, Pero Incil.
sibra I bernamental. cuya candidate
,-,L DI'recuir del DIARIO DE LA I zalirs azucr:.a I Seri eomne.11ortido .ap.tte poodle haber one .wriencla. Lz
M a if Ad.do ... oo- KSON. lcli. ,, inho R 11.1ned, .171. l'i.n.e parentemente he sido
ARINA. Habana I togel de otra y pl a "' 'r
,o V, IJHtaICa e Don ..JE journal of Commerce dice qua JAC r a agreg6 qua habia mcon.
E.im do Sr. Director y amign: I I pals, a consecuencia or 1. (I Del funcion.rios del glablerod, del El go.cricl J. L-qoo Call,., 14r.
president Batista me dice son parti-Ide Est.d. M. yor del E)erld. de E- D,..sE 1. to 11
Op.rtuna ente rocilat so caria le I anterlore seiRdo a led cout partidarim ateEl memortiodu ; I y en todos sum actom.
r4 orlcariong p.raclm led., Unodrs.
fecha I union' ,,, one sciloou. d, eta in de reference, del Toinis Estrada dario. d, "" 'u' Joel- ':
coal extracLam del,41, Jos ,: shore of as ,I.. st .hqlee 1" N-l-, Unid., ,,, Cara He abide, on number extraordinary
21 Jos do Ajolgos dolt, ,, I, "I'll, ;I "I'll 'I .. ,11 % I o,'.' '. iico d .,:ter.
Sociedad E* on' rrafas run .all Ins In c, de lb, as y Ilamadas pi
, ... I I ,. r card con tordicni" parn uldc ar
P i.. conte asseq vista tie is produccidn re I.am
In 6n direct& a code palrein, g,,,- zuc.r. In flojedpd de.Ift negociall armloci 2t6micas didicaricter tactic. .! ED nx.m.. So. .iEn.s
at, I I pr Pont rooprenr'.. offers, ED I m..t.n 1. tension ED ]ns gallon. Se.
ED Ell. farm ill 7. par. d.,?1'il" p'."b1 I Dr. Ant'onio Maria Eligio de ]a Puente Po 21 do en-yets as -dos Unions y 1. monerniza .1, Procild-te les 1. ro-den
Wed ED so 11 ido perl6dico. ell in Prectild-le tie 1. g..I.d.d E ... clock. de Article. del Pal,. de .less a cingo afom,'durante I.. c.- do que&latst E.ervas e in e ea fine. Collins express que ji-tiene e me tests dE one "sueIII, ,.. me per 'r'- g'nd .' op'"ci: Jim
.c,,IE tie lostaciones que hall de Jos of suldicato respect vo quedarn cumr tell. funtionarin, terlo expueslo olras veer, ill rr. erv ra mantener &I possdar vurta entida on a quienct; Ud los punts bilacus do sit programs, obligado a no piantear demands. del Instituto a .be b to .
is ... goal on te Ice hacen diversas con. me Egura, Innisten in "no es practe I utilizar Is bo Lmalarm do.
,he actodid. a,, cl to .bJcto Lllt tu) cinin count cs not.ral Im I ma roar mejore. precim que Im otre. at6rric. ED Carl.. Policia Inforocull que hay 918
Dd clients 11 so c.r is a n.c*.1'a remits do entoneen por Ins toodicrom. Asuntos 4JUe trata el sleforaciarces sabre Is crencl6n do nor. tigall *'Per. nuestras furrus ell Corea s! personas detenid a par Jos disturbing.
junto do gobil:]l.o "I'do -1-t-oliciell y. quo 11st.omp. on pr-. .in d.j., Presidente de In Soc. ,,.., ind-,tri:a dElk.n de bit. El l,Vc'I"Iak n,' "."'J.,,r,, I elta El dre- c.e.l.n r 1, .,,d ,.,gp.r!.t,.I,,Ii up'. NUEV AtI.1YOR6Kh JeunlioEF- fUAU.)- ZI
despotic. d. a cc It, do crrrk.j.u huelin olore hatillon- y colars. a de an y a me,, Lip- source I 11 re 6. to on! to, 1. utllj
4"c run nue jjn5 i act lvid:dpe:, minerals, tode-to de fAazuc d uban v .16. ., -J-u,.,al of Commerce", an on dos.
.tea Socird.d he tonid- A nustr. poolol. y por 1. tnet. ndustri quera. Intermilleaci6n der sum to$ .1 ,inn de Is bornba alorni.
Ill at invitaila a participar oil esta E. de Amigos del Pais e e -" -Ioc do
,non) ent .... cc, s peL,, ,,, dor, EE,- on y de Ins a it ,norics it,- c,,.ie- pit, Westing.. dice hay
': i .%its g6lintias. nor 1 11 I r Ins .uldes 'a' at' dir 1, Emig
clique die considerid- 0 asunto I, a,,,opLeusrln. de Industries coserns y ,tavom el-galtin bir- ter tacilco e, or us funcomariox del Gobierno
us In po v serlanlente considerar ,d I.-Forrento de lit rgric cu., olc als que se consignan ED of misnin. Pri,,lidente. yc "j' odu'd',rcc- cilo, prc,' ,.mpl.,,I., can EI resultado de
oil .iu4'dIst1nt 0 clo.. Para courts. ... Ut pati of f.mento de I in, I I cadox desde Juro basis fines de fe eleevinnes nacionalles an Mlixim
11 mus denco.. paulaclon, ,docaup". ,g,1-1 I, h prop a flempa, me Informs que brera del afia pr6ximu, So marCega ahorl .no hav plion, do 011114ar las Atireg. nice, aparentemente, lots m.7
.cord.'. croulikoarl, n %ido designed" ell gft m
que emocid'r. It.), ,,,n,,J,, nilicalk:,dr, ol J Itclo A qua algoin, fuernex opoian que u- Arnas Malacca, cc, Care.'
boy ,am" ennierea Estos 4 -11 c ole r acltjurlca. 11 ... Acevedo to. n dj: be ""Per. -,I.dner hatite doscicnlus Coll ... c, dij. clue IlLne esper.-mil x1caor's. bad 1.
Inn vigeturs y scloules, coom ell di I .1 Ijil I e.; A-C,,a.6n do occludiciticto. rector 'Emb ... I it de qua .e concirrie el arrusticl. ,unut'nin ii.volado a favor do a cot
n.spechis :de to vida co.,vet va -o dp injelemadd Is politics, del Golaterno
I Sixin XVIII. v fundacidn do i I I mt I lanes de ga am .1 reall- el no
1. Sociod.d E"t'( n' uttniellx juva ,,,,,,,,,,,,,n plailteancilentlis r.ultis ,s ecir I instilitio. el coal serif preal Ido pot actual. bajo 11 oust, tea refectories
-1-- ------- ---- cclures ilexancienioudoci ociudim qor ----- -- -- - I I I I Vocio'. I 1 pronto . --- --- tre Mco y station
, Prendiurt tod.4 Ins curp-tos l"I. I "r I I
I I III 6,
I
,
11 N -- (
- IR iours qua --Va s W!" a I., ;, :. Or; I ... I _j
DEli par P I *.KA "I ud71
Anuncia Malik i por"n"" Un W e U % AW
qpe j, as 1) el TW HW I .. 11, W t y Trumswhan per ,4b,1iun Pull Se I rip
lenal", still I ... L I .1 I :L, 1,
"'Jo. 'Anclins do ,con hil-rcoci prin I I I I I I te
, I it cis ., CM
. I I Ll ", -1. -- -, eln g I W ..
- LL "I # ce... I i1sh .,,..I." rl 190 ml i .
L
-milroolutts nol, rugr", cc
-as ED 11 ,r.
vetar4', .1a, M to C i 6 11, 'I
'"' a Jos Z, I in I '"ft d I jr, ,,, In : -7' T-, !llmr 1, ,
Icuolb ,',','V ;;1 I d' - d 6, -,;;, It. 'j -w a 16s.,E gE ex_if 1. I
- jij: '. -,, J I,
# iomt, Ik ' jt I- Paz -e, q ;. I V, ea imunsibecoman al de
- ...... ..... j
r - I.E 6", do adlitirl g, he ". 4 Y. 11 .. I .L I jr r .% r I .. .... .1 It- 7
pr. -e on.140al, pq EU id dos ]on G.1blernD, role, 4 LL 11 i Jut IL I L I . I 9 it, I I I
1 I.CfT AD X 1A (Ms.)
. --4 --1 ledri.ndh- cmun "ev, "a' ....lit ron 4 i ", 60 4 irtM it
. 41 ,. del 0411.0111, r4dox enn onivir arlai 1,1,,1- califieti de "fatitasirria" al,-Ai;r
0 a PT P. D j ri.M
obra n trion., no ,a liberals I It . -1 I I -Los arlild. rrotsda can. I
- I I ib .1 ?! 'rI.,,;ijt,&* L a ,dE1X.1ve intii don
.. I ident. do ; I
W Ill I 1-1,le lil'inimPi o OSERl Uaqloq ule.ir- elle ,,06 id. I I c6l de d ek i tZZ I a del Estado I hasta hace poltl Inall](14 C r 'r" p.T1.aen.cb ", al' atr2VI
C16, i Irlin -is de gublerno. acabaria con -,I.. I ., In" 4blica-en srmmid"r,,",1 1, ... Wed. qu V. d%% ,
on Dustin x" I ,I ;z "I
- ......11 -11111 1 .... I .. III, proyectan c6ebrar mt. rioche
piqiiilll .. QU. Lines 41 panic ... R G ;--., .: us". ,Lr_ I I 'L e v. "...ifesuici n de Is Actorin'
ibre he =1prov1sJl6q cons%* t oftim, BAr.En3 .4 I = gla d,,.I" ,6
inv"09 =0 I on F411="XIT 17re'11.4 Aocc .jczurr- CAGO, i'01--7 (A?).- El ex
11 I d dej h Uisto y contra cludadan inn 4cusadog de 18111 a Al nuit Herbert Hbahir*4 ED d ludad Jumeer, par via do pro, gl 6. 1. J.nta Y R rect .
ucmp.: y p 11 :,
. fr ie &4 orcifesm, = nf,,r.,, N 'a .I. '. ,,= 'Fu:
NUEVA YORK, 1AP).- I- a ob"ar I Worno y de dare a. :Q E C ..nir
do u derecho a tentado contra a a] AwIrnjen., Rd..= ..t.. ..Esjtligdc. joill. Is eleccidal deAdolfo
- I 1,".k "'c' P -.I- .I .a 8 Ruiz Cortines en dloa comaiclost gone:dm d. 'q.' I' e Ell t .r.c. E. ., p,- ,,dd Ep be. on 1.
Julio a. I invermlPylent I Preaf PIE de Is Rcp bllca, jenw- ,
probed. quat crij r 1i do, cho'clintlends. y
D spu" 'ec': me t I lrolrld em.litic .. t, 4 'Z I ,
gIr 11. 1. v.recid d Xtint. H I jhutr Presidepre di'la Repbblic,.so ,citubtlo t ,roong.r. d1.,,'.Ue! pr posado, callfic6 de fantasiaa" al
Ve ha,= ,.? Ec ,T",,0trn1rfte, rill Fulgehicio Batis a. fucron extor- i idl nstimirse ruesidn pairia ell ei.reito euro L pet rates del parade, ontingo.
.41,quill ,elodo, or ,I Tribunal do rgnc,3 rme. n 'Alvar li 3 que hosts bace poco Un portavoz de In fuerzai de Hen.
"to cam an 4111 11 qu me .W.d_, .yer, ,.f.n r.djc6 of can. ii r del". or. Ialun "Illmort 'fe"V do independlentili-el 20 de inn- in od6cel jie6neral Dwight Eisenho- Tiquez anunci6 qua In "manifestoIce.aelt'. aranilu .6 41 movies, 4-1 e lite .. 1.2 do .is "I
.' ft, 'Tito plan sw k "ndra Ins -do del E.t.d. r,, III:. ,en tmEI YEIEIM 1902 : t Con z ,c I Elan- me relebrari. an Ims crUes del
I'll ,he, ZV06 e.- c ,,*Iar, '.an an grupot do Ell ciesse q.E cil pals cold, so
Pernaltir que me roaliee n, c I In ,,r.., olro y que'eme prepare para.
or rle r v guru
lZiff!, I" blild i fin to a practicarn ve u tea, win deEJr ;uEn , un-pia de L2 Habana co.- gjtu!a ) 1, iguu Juarez. frente a Is cludad
do to I Yn do I fu',qJ''e, me" tc ou.lqui rj, 13"
total, E n4t G E '"I rill Bravo, demallando a las fuern M Mr, m* indlera Informe pars ran ell ex mi atro 6 rallemi ac-crio del AyuoI.n ...
684do lU d .is U n I don. I"d 16 Is ru .1 I so. y scutui I., jeilni,IGobirroo si es neceitarlo, y
"I Coneo do S It", Idlul "or ,be I I'll uplesion cinounlin
PC id Im F rose. 'he a In ninfinne. gksputis neralor el juicto cural. Esow de Ezisdo. P ofesor Aurellano Sin cisticalar- ,cc este da 9. ,a lit cc
?A o A does ,, 1'. '. '16" v ,cc_ I" ."i-ato Ill
Us Moe por tt, resort loan 'I In No 4,,Xinlr line ley general do In! utnirl lc,. .. ,cl! dox.s.de.6. del dDetor;t-hez Arantio y col ,,r! senator cama- )a-larde. y I Ine de in rlid.a ,,,, on6orsAme; de haber malgaMado Ins I h. y media de In noche..
Do. Villo, i ... HOW g6 yono stifior Art -( liernfulde/ Te- -al ,uc, [ ,.,'t. l,':, en VAenid. de ,I 1.
Panel. C f ...... scr ....... P I's It. me Reth-ioirldrotr .. edild -7.7 .no- -, j ,,,do' Alradd,, y jqu 5 ll,?crdm ,, i ll lica fln"s,-,t. ,.,,,.n 'e'rool. id
. ,, ,- ., ,dd 1-nd"re, it, 11-iquez hablan
It --c", d,- On- 111.1 Al-c- G.-..d- y Vt.1,,,,,. E. I -: cc!c,:cc,:,: :ol- ,u'"flatio... --licess-1 H -c. Angol Blot ... Al.st.. Jos,' 11 h-h !,,,do rI pc .o in.
_ P it 'I od. ,I'll ,.m n 'I g;odat. nor, U, -a In vida clef I Partin, sd-,,, de la., ,, dijo a Jos delexcul.. "it.c, po, el ,,
is r uc6 relm :d.r dc r. 11 I"'.'A ,I';'. .'4 ,1. d, to.onencto, lo .I- -j,-,.nIj,, -,so ,
I 11teci or, 1940, 4uc ,-1 In" infalad. 1"'In z Ci ... tPocinnir. I I orno y atentpr runic
- C0111clo tin he mularond. citt, cont- to 131111to Inn --.111,11:11, wo' nA P. rat A laor (ill oil 1, su1urjd;o]v.% inilitares. par. .1 ever a
do Ildl-r del Paid. kc de ulx.r.blc de Is tud-lezt, l., p- -, cabo Ja manifesticl6n, Nodules asParexonn ddegado. do Clin ......... Ins do,,- aftos que ... , i ,o, 1. de pectin Cuban.. Ot.dd.,o. j- cclW tIVEZ' In CUAJ ha: linji ounIs 01-.1-111noorIlIall
u "' to Aso- n ..... d, V0, .... s d, lit bable que eod sea 1. Oulu. ,cz q-E licid .
nlict. y of Norte dr. Carl., I., ,utiont No ,.Ite .... idoc cl, I ..... -Io tie bi. ,stabl-riki-on-so d, nicb-s .... r -d ,,, I .
:,,a pl,!y, cl ,dV I 111,1n, 11, q- Indvpollc'o-. Ernig-1.1s Jill-' ,-Asiata a vuest-ouriven-one.'. Esta oc-gativa fui confirmed& par'
Aiii-ci ,, jl: ,.,,,"d, j Plo, ,cc I.t.ad. d.ct.. F--s- Ca an, an co id., Pal., -,-,ur.rc! c,--' I .1i.na'"'s c-'A'.."... lto- 'I pr,,p,. Alc.1d,. all rioad. q.E .a
no drAran QUCrl,:BLtnl. .,g. .dlan-l f'1"1-r-1(d adI!s us c"'t"'ote."", 1,r. Ded,. en que senaliclea la dvten- ferldo .1orn.d. votoldo ll 11.c. .... le Irocr '.'r'.' 'd' '-.4.pcl6tp6'." .'7 je go "Pandremeas
fr., Pre a lant t.,A 1. m9cloca d -l : '. ,cab, eice 'r "'-I """"'t teurs on I mouth ..... u decision.
. i cc. in I i Ell e"'"l- Ittc, I a bd '.,, %-l Ecr.p.:
E.I.d 8 Unidn'. ; Permit,, m. flan pill le it, dy ,1,.,, ., ,i, E,. ,,J,,L rr I deAl. Republic. ,,.,o1,a 1'.. "'- Irl.b.on. In., er dija que spate de ,;i jurgo toda 12 fuerz, que me pre
, ConSA-111 ar:ktis elicn-pias, c ,sa rfirpa 'do its V ,, lQ demas, que me ocuparon a 09 aCLI- d.st-,,nd,, nes estadounidcns s 3- bri- I in,. ,d ex recosario. Pont impedir co,.do It % I, ,,,,,,, ii, '. 1- us .1.1cr.. on n, Alvarez Go- ,-' ',. dcl-n g,,,,-r.1 jet, d, Dem-Ij"" I liknicits, el ejdrcito europro es nia- ta norin, maillfwariones y amotinaLos ellganin. it, Gectic. liol .... 1. to acjj,.d d Jol ......... ,Inc. e, Itent, 11 ,lit ,g del Srr and B -i-toc" -dij.. I
Chd ,m ronol.nalist., Fc ....... Minot ,c a. bienpul in d ,t ... ilm C'""I'"o""' P""'""' pmll,,. tie lit Akald- IinIrn., in, i.forma
.,P' ylc meet que
, j' 'J 1rb!Em,., v.lnotmdl"dL IP.'.1'.'E.po ...... Pll :
Chi E hablan it I cc. lonn:r. ,,dordoontos on qua, ..If. do ,,,
null -,ad,, title -tairicto -Ist,- 1111. our -PL. tl em, E. do 1. cl,-W c, tci di 'u" tn,
it ;:,is,. Ins ji-nd', i"n do "' 'Alan. Mitt"-. y f,,,,.,,c ... ,, do.,', 1 La bcocdc ....... icipal, dnj,,.d. pnr ra tie. -.Pii, t- mJo- ergb , rb," : E, I, it, lension .a esti nite.1amill.
6D d, Ecd.d., U,11., -,,'-1 ,.,a, "" v "!.'bs12r' 1'!da ,u,-',.d' roandestar-Cue nuestro prnnl ll t,.,,,d",.,,
ED favor da 1. Plot, I.. ,asm y Mn con -s r conteri.rid.cl .1 d.c,., Garcia Bar, .
. in soh-elo Iner- ,,,,c,,I, -1 en l-'C--Ut.oi6n y I.- 1. I -1 _ e to e.f- G n-1, Roix, rjroloa
do': Z ri-r-kilden i).,qu,, y H o .... ,.,I Esld. or Clulti.h... Is
I I., -- Natio-1 .1rin, -1- defender Ins Emuides U ... do,, I ad., cuna de revoluciones do
.,t ,,; I t 14W -pongo as Is reconsideracto M-l", ,
E, = do 4 I I F, intersub. ,r expidlern mandamir, ,a (Flealiza on 1. piglaut 231 1 'I."" pa"o,"". rocon-l" qLu pro "I Her'rik ..... iift -! 4 !i ,- Igrri a 'esentaci6n del inicirsado P, - -- Inial deja ]file& seguida por Ins I
I 9AIr ol tribunal y celebraci6n do In F tudm nkras y an ultramat No :.
I
vista. Incirmin Icarl.ter of letrado que -go que I ... en,,rr,,,,,, 1, I
.se habta cometidn el dedit. de ptiva- ro-tra captar-6n,
Obtiene Taf t Aos'Niie'torias en A W I Consejo Consulti'o la' Prop n
. ia Idetelld, iudelaidamente. I -F .4 - Jet. eptrat.jrl. do mrrtr 41!. rion or lib-t.d par Im quE 1. h.bian ,pro o e V Propane. no, .Igunni Is ..It,- Persisten los esf ue.rzos p4ra
g-& Jeff I Pero-el hilicas corpus ful! retire- una serXiePte'de Vcmc q ".In do D,
11 b of S do par el doctor Carnne Dede una 1 el rate III, Inxt6 clue me fornnie el a Iar una formula en Corea
in i 4y, que crea la hipoteca naval
las imp I e 4 m v.z P-derin scireat de In Estadoi; I.Trudos. h I
. "I .!uaul'. p ...
reit E eA.=6n=u Uc-s mul er:: ji- -'defE.d.r El clar-6. y 1. Won.
1; o 11 I I teria, TrIb dispoideirce, Ireserva de fuema del mund, lih'
. .... I. -" 'Z bales sabre Io ale,9. jque ahora me enruentra ell el )iemis- I
Parece inclinado Mr. HtJslJcver a] senaJ r pOr me I det4ld n at ramoul4*068 li6 s .patropatom municip ons.", A, -st. Fs I fleran que In ardua cuesti6n del crane, de premols
0biO* Lado do tsu 11bertsd a qua nos rafei,- foric, accidents
. luv. .1
Am os aspi "j os'eoqiap e need 1, 1 jjj reunion en sesi6n pjIenaria el viernft 1pr6ximo -!! pointed
!!!R1 n que Florin nonilinidOM pa, ,,nr,,.Jbr&nd. .L.El do, ot a % er -- -- I JrdC W jadd 81 fill c o it In prn posill-ii)" tie la ONU
viv- d: He bunts -- - Irl-fix. an .
- -- - so cumplimlepta. rjo ln 3 It p,,cb6 ell ,fog do lodos .ad.., ,in 1 1" "" MUNSAN, C-m, Julio 9. nocirv- del d-orn-1. del -miviel.". (DICHTCAGO, 111, Julio 3. 1AP p ll,',,,.Ilprp,,,,,I,,,.I,,a.,,!g.,,,,,'d. 0 old- "' on' ."- 1,
, 'ec. P.o_ ,:be -lic AP --L., dos olleg-l-, ,h. pic-1,, .4 que c-i-E
an ...' "Ic 1 En E, .rdr,
P., - ::oroclP- cton en ',
.-driv 11.4cr)i A. Well 41!111 1.". "i I .q lo, d
nor en E 's ., , '
,y tilde E'
.a re iuav- Is Dr ultilidifi ""' ,us ..... E. Artic",,"", ,."", 'n, ,.- ,t -ce ,d..d it,- "Un- ele- 1. it, I A.,ontic, 1. it, ('It- 1. dascfl',"., ,, .,Ie Ins psudmarr.s,
.. i.90jl PE. "", 'ur, ".. .1 reorcen it.,. .." '. c. all. as
no go r. pLea lic,'ji ,-In in Wn. FfWgW1A F"nL ecorniu- --,.,I- '-'!:!,;i;%." ,- 'lleb I :.,;
%verel olm v elon I I 'q Mueren 10 obreros it ...... o .... be ,,, pueden Itnna "victoria"tentativa" e I .h.dolo- c ... c 1-Int, ob, u ,,, ,!,.',:'. s Ice-, I,,., -1-n-nist... comfids,
"" W.= 11;zu I s ,n* ell. vo con -Im I it. I. ,.",a nc ., it, I" 'nic"'oln ": I xO',"I "Idov luipogio.d.,: r. E I "'u., 's"ina vn"_ I '",
111."del" :ih !Cali4 i d ". 1-uLa' Iloilo de oleg,,(, 1.11 Ingionnance, .Joe I,,.. las 11 H, 1. onns- ,innioln, -c"11-11ins Politicost.
Zo'a con too 17 vatom de 1: rE,I ,,, d,
-T,-, two de Jos 111bonaleg tie jUgurill. se jidentaba ell Caracas,.por tin "',., ].us iclicid '.I', cl,.,,,adc,,,,,., os ralet.ron oft.
Iffe GF5tilkll.ax Iti'mca, do EW Eig onl ncs. el O timo design T.,Tbicin -n-o"0, a ,,, dl,,,,I, ,I .0 ilel. In no,-o n'i ....... de J. ,:": ,I i, ."":,: ,; 1.1 ., Z Is ort de
."drolvor -.Em I :...E. count I'd a, d cutir rI ply"tu
.... 0. W e. lievsr 1. I "' "i, 'lla"I' V';;." 2 ':" I 1.1d.! ',-Id 1'7'1),.r;v",. ,, -,: Ibx ... I.c lonclenda.
,,,,,-n d ,., ,, ,, d, ,,!,,,,, do,,.,c, !,,,lc,:c, 1; nd, 1.,.,herid .a.
no ,rcsfii EI lonliciel. on '. no . I c I, I I .1b carift, "sea 1, colcnov' cn, oil ,; "' : ..s I I I 1! o ell. 1. W. de
, lml, J", .
d .j &nMA, r", n publi- 1.9 ""I'.' ornfir. ii I ", mblor de tierra
N-.. "'" Z%..' nT."' .1 I er, to cZ, ,,; ,,;a, ,"cc,,: . .... c"i, c;c, :A ',- ,;,-, ", d,.
.ou. rli-f 'o, I,- D., colo cons ,,cc na E, -y. -11 qu -1 it te 1-n-coultual .n 1. d1f-I ,, ,',, L 1 ,e, ]a svoiina pasada at Intentar
.... a, par. dirailtz dE'cloiva. ,1,n' 6't a h or.- sovi6tico en Berlin .,in p I or plinumercei 0 I- -cal b, I, r
'"""* ruInciando on e so dISCUlSo ficuln prometo quedo apt obi.do luegu, Co 61c de Ad ..... c"I'a'.6n. se"'. a.),
I 'a viciorin or Taft s e iu odulrc %os denlocra an Perdido Is Paz' de largo y pesist-to debate dos y 01ba, Pobl-., A, guntol. on I.,,11- para 1. con-, I ... ..... I., In I t'- .%Jaques ) runtraztaquel en el create
111ando In Conlim.16 de Crdncialos. do a a s p a ,.I",i.i BERLIN Julio S. IAP.)- Fi ,go- De,,puci.-, or ,n\lAr .. it ". -Ras co-: favor deu, ,e it ...... Is iesponqatii. I -CARACAS, Julio A (INS DW7 via Fsa f6rmula plobab, ... en -I d- I
gwdh ell votici6n Ilr I a ell f I- -Clenle, indi Pal- role ,,, I a call ...
pol ccl c ... Itilladn. r ,Ita Im bccltn (Es-bberra de B HID nad. ordsiones pon man Iiid'! iov cl,@r] d,.a ,, -l ,t,,, ,, ,,,,,,, :%, ,dal, a in, nbrelo, ri-cittron .ep.hado, h- .1 2 od- in devilluccont H, ,nins I SE:U,_ (,,,,,.,c jn1o, It mt 6reolem.
30 par-,21. -oce!: .1 .E,,a- do 1. It ,-,-in ill, ,I mor-so.. del doctor W. E I a, P'..P.n lpin o fl-, ,ovu- deploocar- est-pil-mente Ins- I,,
do "'. L dictamen,,l s numern, ra propecidef6r, H,, I., -- P -, ,,nq,,,-s In infanterfs. -,
died. i par. n ,rcli,1%, -niow I , .. 1-co, l
11, Ohlo'l. '16 d Omclsgaci6n, 11 ., .V i :do'de 48 ci it, road. di-lt- ritn"'I's Es do Y-decrelo triciuWas on el pan dety,.",",,. o'.1'.1', ,,,,-,,,, ,,, ,,- or". in v ,usode ed,(,,,,, rio, ,ca,,',, ',. 61- d1po6c; d,
(1, G r I. .. r n ol, Ecomnia do 1. Liga deJu. ,xwronp .,I,,, del ,fin. concede, ]I- InnelPlic -to 'chiclic. I' ,,, Prove'. d, dirorclf ....... P- it., 1.1 ,to It,% Poiwriet", a"it ...... .. n Is, Fit a:; 'o,',', l,I iZt .ron's comu.
Ell e %21 riZ o Est e Cent
in d -,i F .Wt'. ", rifirrati one ,I 98 'on.* rento it,' Icis pasn a Is nurv. Avenids So,,, ,I,,, Doctor dc k ,,,,, n!:1
"' ';,','dl "humn" de esta bate, ri I o E' It 'no Ice, df$Pu$O cents no- cencia, a lots comejet as Pando y Me.- 1,nl it, I-co, ,o-no a v unera hod1dalm rp"llllno, su, In aid. not, Do ,, g ,chnol- -s
Ih, Ins c n Men es ell gran. elle que (ijecien cerradon induce 166 tr designer one comisu5n qua muhicimas tiror nev-dand or "mt- ceerr hacipc el -te de Csrss- %1, ohen con a fine fad dr Dodo,%
a mprclvm I'vilot a An c ,lill "am. refugiid ... !, r!"I ..... 1- it nonanecer do.radores I .ban fus PA *to it in tals a. on mito, Sugirlii cluninot; one lievan a ]a znna xovici- coordyine In tr-it.cl de Ins go. n:yc Inale, clin, Ins palinridtos pre, olitm despuds del derrunclu, jon "::!:ti'- ,,,,;cI,,o'c-l ,,-orc En ol sector can.
ficus esfuerzos ell Pro Qu on to as nidm croon lina on- lies inolvdiata. La jefatura local de rm plodlen t,. ,I ,- y .dos no exclu rn In forma(lon de doin tin temblor d. ficera de n- Un. 1-mifinn & R, P"o "9 1-1 ,,I -d-1, ,I, Konsroz. 14 timde Is ormeml. del pardon. que hasta- derosa I-r.. lutroic y Est&. lot- a.. In Polion, hs ,pEdid.j,.to momenta de .y.j'.".n1 occur E I dictamen cle DIrD% r9aun'st ... se g.u.n IT d "" goddrim, onirt., cbto :Tll ,; I ' I- quds ,.j,,.% Iazaron un cannot, exvio-com ell fren6 6r:tld I r deliver-jI5. I .. or lit In- ,to lies Nnei.n. UniEl mamerit. he it I t mqujI10
siido, rouy terecark. ,,, ,Y. EnF, -r r ,,I ; ,.Ip, dmj k; net- lp Comisi6n de Administrmclon. See- r0n tol,e'r"o.bol. ,.u',.,o ad APA 14 htbcrq r do our lo, rl o .... 1,rr. d,
t vig,.,m.qu I Poco mile a menus Is 'T 4ue ticindme. I tituclones r
its convancitin no- f Portal a .a -' lis tie, Do a "if; llicia 'b ivirci; d,, rad. 1. da e - do par on sacudinat-t. ,ce. 11-1 El Octavo
I 11 .Ita Y cecret d .Pse E n 1, y I luego de I Mr-v-incipericeptibl, -va- 10' rilco.nerm ,s ,it a' Z indoL'un'ilicclonal. NnA ."I a. "I '" f;E '. f reo &% R Pu If ... esubre eljprde 11 votac,6m in f# rias. durante la noche
. ,EI, Obset Eirreon Int-rut ,,u Ir. 1mru.
La connci6n Propiamente cliche gue Taft. .1 Fr, 1, q..dT &Ipas a .liis can, -- '. -o".','.'- -rop"inn 1. .. a P c or m=
uc : ju*b1 d, UoCuo i I W 51 MiW o qua re.umn.o.id. 1!rnni.. u.evnic intervndiulnes e come. toZ dip13agigal anonc 6 extraoticial- 'Annorde par Ins N see
'Jd"".',ccr' *'a an ju ".'r,'. i .at. 'Atke'1%,A6 air p E... j rent Bust-ant c erstacione5 trndli
d cam' infornmi, 6h. It. UP g e Y Bamucroo'-on as -m OM iel sgmn so babia regis- ejorrot rn In zoon volennea. La ill, us so base, to cuctl, nor con5iguien.
,I.' 'j.r 16 ( Z ,1', inE!,16o : r."do. oche of 1 .. Ele. truccl6n de canalnot; vacillates. El die. busies pareci6 ntrarse el d bate Id-, an- r.Z le. no as perentsibir -otii-cl de Tacitimas -r-2.
ot livid die cre-11m. clognim"1*4 liftlodam-cnn Im ol-,vj d, .'. ,:u.ent. = ,. I Iii. "it mt iu or
to. d mourna. 11 ina el go- to,*: on ED ,nerp ... nia del re Is cu 6n y d ell oet I mr. A. 1. 1: '1, may ol- ,1-. del a.ado.encral.
coronaries. No tents ours co!e qde ha- I.gAm on,, toy ,E.t.. 'ic'em t I on recomien. ros tqu para radirtemision Pn-teror it o or
-; I -.1 1. i ...---.- rm .u Imil, In, .co"i ..qu a e ep r2og n1py. n. W bas" ,: R Ja Expreso. con nplun so cc Las d c rebates
nos a Fil o.doa,pu,-U-u-1a: .,4 c jurintagnsiatilmn 1ji;r del proyectotal ,co. can ra d to a do I Islamic .11he lform S? hicion Ins rods interment, v renorlos an
,*- t,rlv, s ill' I Qu, "lics'negoet.--s ,st.. clun ,,,
Regresari el viernes Idd un na Is IM U. po n e d do; "a -E ,pr I mda ell vcilncld[llc 1, I ,- ,I Inctoncn, florae rumaticunma de 150
tat 1 93 age as. So dictamen a r C 30 1 1 I a.
dfectah :ieti a es" comPu 11 de r at a c caa rl I a a It, I derrumac W 3! a ,b.Drd,. d;, ,1. I c ,, n. s. I I 1, I I no, ,,Illa, 1- t,.pii, ali.das encratra.
ir e er9pe n I r r flere ED lost do p. 25. --
pw I clue h ric Is sEft. .. i6 11, .b.ind.m y, ,Er, i. "u,,th ... .. r e ,1, tea mcr cilra, Pit
; eg E jinlenerild, Ide -1 I o e n or, e ImM tUIV'19,gVf'dai'Q,.'I.t.',ru 6 n. yea qua AA 1pu t ei dodar 1 I -11 .ba Qdcr
el cmbajad ) do- ]I f, I .a .,:
, I p sta at '%A'." ',nt hold. die v 1,,.a econgo,.
Id 'm r t, n. talto istaber 1. Cc "" Ir tie obrer nlrcr murlium proceden con to misina boe ,Ftnallcai ED Is pinina 231
- ly too. r, ED on n, ]as' ;h ,jelal j.F PI.,,,,crp.Ii, so. do., clorda muspender cree 10.,, dolegaccim rhoccis
DjuanP ?-4 "diq i con. vigils gnst E! pictlona .. 'Pal 1. 11 P. .. .epult.d., 1. -r.n. t- diftooro, .., 1. Radio
r-,- -1.1- .. .1 clarnnin or Irtidente de Is Rei odhictf-fln d eam) 6o ,r:----'
_ le;J9 :qcllule an par par at nos ect , ---- .1 I Inn1e;Y9 _a 44 84- i "I ve ins'la =.- .c.- -- -
Piplita 2 % I I I Politicii DIARTO DE LA MAM A-11ifilircoles, 9 de Julio de 1952 Political AA0 CXX
- I
Homena e popular a P. jimi6iiez I I E ti a Agramonte 'Actualidad Pdfitica
j EN 4 LINEAS -8 M que el tritinfo .... ,-..:; .. ___- I
- .-:::
' A p .as brtodoxo depewlertit de sit unidad -- -:-- i '- --en lor6ti por las obras 'fiblic __ __ -=-.::-- _-..:
=. ....... I =v.. .
.a on .'I' .. late ..., islaiij., el n6cler. on = __ od A'.,,' M"':' I. 'I' If I __ --_:
Me ",:a"I n-1,ollible. I:
y j ::
Prornple 'I ,nietde,", No se trula tie disporter excurnumones, sino tie vi-lar ** _..:
Inaugural rallies y elfiradiurp ritunicil)(d. E:,- Ell ....... q- ell 9.b 1: ... U n tanto en contra
0-o-, ,o 1, uttiodbir 1. di, Cien- Co. ,,,, null.re de ildillreol metal- ::..
el acuedurto, ettruelas l, yort hospital tie niaternidud fell por el curnplintiento tie los (it-tterdos fairies, explica I
. --, fribet.m. me, -entotitiodelt el ..d-r
it, 1. nplefi. dr Valdes di, In ___ __ __ A 41;7- 1 N del Gobierno
h.), - ILIte- lide, dI P PC. doctor R.btci. poe'llb :::
I, Pe grandiose, cited, ,..,,.,,d,,.,rI el -1 of-Illill :11 do'lle- P-do JeolVllcl q I .' r' I ......... ""I"ll"'It" ra*. platitoll MI desplal.airderd. jiM , :!
c.I quo 1" jr.q'I'll'ton's I,,,- """ "i", I t :,: ,,: ",'; ' ', "I.r,','" !.u. de- a i'1e ',',ad A FI :::::: _.
I ,, ... Plet I d,,,, i,:!,,, i"i It ...I ",rlerl.nt"i :o -1 de in jLral IjUla tjUr par 1 : 3 .:
,m y '., "'."'i't"'. ""I'..; ... o,,,,,e-, j esoderdt, it, ""upo ell 'I
do] %I '" -1 I It oPp'n-al. No sell. nou- 'to --w : li.-.ia I
, I ad" P, I do. del o r(a .1 s.ro- tol..hqac'a!ef= Y In -I If ::: r.-. I
Flo-wia y ,,, C 1. : "IlInrien .It." fiRu- : I iii
In' Ill r6 '" ped"i"" a, ,f t jesp.6m, ... ljj= ..:
. ,olona o Aocl Pardo .1, ... 6 ... ,. o! 11,
to I """In' ,
hill. nfr I ,- :. -1 "I a. iql, Nba twill, In -nl1ja lobil .tl.s J-3e Pardo Llada, pe-dendre de 1. a" a n ante, y .
1,711tro "co'n Ifli'vica Pa. ell
jes a] d, I I I mar7o, Por Francisco Ichaso
,I al, ,,;;II,.1; do P ... Ins ,1;,,,,,, -a' d, paise, del on 1,11'r d'alleir, E. raelernlid I ........ cepal de L. Ilethere a de 0 If .
, 7 1 .. .. .
.1. ("a _. __ ,,, ,
".1la, ,.ol ,"ll- He In, oha, ,-, r. obleil. !::H- ..::'
on ,,. o' I'd, ,,, C ,[ (;(,I'll.! .lot, ,is la ida da b 1. ,,, ,,rI. ire ,11 mil [;I po- In lefendre oogan-e-n. ,,, itte, ,, -no er pregaric I~~
jr0ne7, n I 1,; ......... a, ,a inho, 1, d o" aelt.ridad. It, road no ,ii-I. ,on :: L 2f) dp : carton del
'r-iii, d. .M. W"", a h t-i,!aa I'll, =_=:_:::-:' doctor Rafael Garcia
I cinn analfabeta vle, ,1111-11., ida. lirpsa 10 (ILIC se'llil. ........
110str s president, di,, la C,,,:-.,,,,,,l no NI,,,,ll 1, 'i I .'oll,_ "', al Ion I", ,colaj dsl el .,,paid. del p-lid. -:::. MR3
If, N il 111 :111*1111 ac"I", "I'll I a el Barrens. No puede negarlas of d,reI", "En tu nuty ,,,,-,,,Iaia tr;, 111111 lo S"', s"cri I, ,,,, If minestro cho de un regimen a defend rse
buto*rd*, -' Pal a jo, .......... ill, I a I .;.,I ,edaues
", o,!, t. ot,,,,I-r l ,t to !l ;,, l,, I, Ol .... fia,;t, a 'a '. tloid.d autroo.in 0 _.SLe ,
ftndas Cao'l-,"', 'cre. t''. ---ooz ,1, n oil ,,,, h.r I liodr,, (; ... Ir, undresss den. - __ __ '_P j ,
su actuav!vr ,I, , all"llos ar. r. I I
nor ant In I ,,, ,,,,d,_,,l :al1,,, 11r%, ,,.i--; ,,,,,,o .. I ,,, I I- ,olct I, 0 % ...... ,,, d" "la" r, ,I,,. ,:;,,, dI partdo do -s del G o b a r I contra ciraletuter amennis a on esta.
a 1 "' Id' ri_ .,m ud., ;,nll""(:-lo"' I I 11 ""'""' no tor. em- I bilidad. A rste etecto no imports,
o", ',I o w,,. I-I.", ,to ,,I '! -)" ,',,:"I", ;,a,,oa : :it I no
sus harries, Mi", "I'd )- al .1. "a. r, de-o-F. y "Illoo per "'a "o, e;m ou 'N ,,l ,, I ", an- 11- h ,,,, i. I 1, ,,,,", 'i", ,,,",.!,""" l,,, , i:, in w at al ... 1-ce"Wo efuj, I o' he' tro I I ,jo qt I el r0grereen sea tie facts o de jo
an ""a ,,, ,,,,-, ;,."""", ,,,,,," ,C'- e "' ;;! ', ;' ' ; 1, ,, o I a V Id 1, ,,, 1. r-rna ". of ...... rrolidii a in ,oldadane, a ,,, _ol ,, I h relow, In ;orslotn pin El origin no hace at clean. La
traba .,a 'or ibto cl, d- rlul o I. ,,, ,let 13 '. .... not-an- on If A13C. Ra on He,. r,
(I, o. ,o ", I, it ,;,I I.
Earn 1. AIali!a l, .hna -H, -o .... :, ,,,, i _- ri I "I 1,11-111lo-on YA ra riled, I-ehir .P. I to,, del p,,-,iI,,n- pof- jiaria. r-h-o. pit, a eode,-itin ... da, acur-ah. jubil-alrit, quo, -.1iolacionprimerit de todn grehierno
cnm, a .,,; ". ., ,o 1 I'll 'r
terno M-oro .,n car,, I ;o-, la I,,,,,,,, :- I 'III, pi-i 11" hit do ,I,, ,,;I -pa, (is a.,pc:.r cn '" "Ill' del 'I- slibFint r y es muy 16gico quo
, -1 11 .1 ,to n,;i,,,f,, I Id ,,,,,, ru Iq ... I, det-ne .a,.('"- ,e ,',id,',',', ,171n. '1 rrlVr1sncjC's, .r ,tin litilapte India ,I ... do .pro1',,I,, ,,c;,d,,,- Llo,-I dr %I,,. X1,11- 11 11 111fe :ill "'.- l'..'"ll- ..... -In ,,] gi-a o ral, a
, ,,l
,,, p!,,i e:"eior,,", ;,: 1, l, I r ItiLl 111go 1. aolollie lie ,,.;,,IIeeIato
L. 11,4.d. a M-6. ...... Wal"I", ,J- I d, ;'a g ,, 11 a hall, ,ion FVata, illocl-lierli. to ,I hilono ,estaillerrin In, gli.iort.ils do ,a,.,I.n,. i
r, In a,,, o "'. a '. a _' ; 11 !. ,1-11 ,' I, i--- no PI ,(.l co.," 1, I ,, g-,ore, itio, -I-n. ,It,, it mogunsi -tlm r. In Ley Conslitucional del regimen, !
ro, fee --d d, a 11 n_ ,, ., (Ifon- . '. "'"'hei "! ', I:n pord., hier -.1,ju, r catenate L. hit.na no;d ,,, Q., I. to quo
s In, "I (11 .' I "- -,.e I,
Morten ,,..d'e,,,r Flsp, r,,ri,,, f ;, r A Motor l " "' "'" I~ n I ------- I to, el.bas wl o: to "I, I
cebd. or d a nrd, ,,I,,,, e . .... : 1111,l"ll dl 11 111111"In Naal,, dl, ,l P I 6 par d. peicdc ,.heriil .,._ qo, ,:,nd'lo:d.1. eordn ds, Ins dere.
, a, "" .1 I d,,Irl'Lebi',, ,)-.. Eparoe per. 'Joe ,!-o"lde:o ell I Ili I ."" r rhos a In, .I,... que re
fin theist. ,I ,,,n:n d-ii, I it ,_, A ];",do ji""e"', .%I;, 0 ,I :ol so '"' 'I" o"" -'lie' def-cle ,specriden-to e,1..-.., y
itisaser. dI "' ,'d- """" "*a"" B'- N a laodatoria del eon,lo',ee, tip'l III ,,lot. de, t-tienjeoto ,.,I il', pi les ce,
Ap' n I a, It-- ,,,,, fee ... I,.. 1. Ienca del etrud L. '-'I-'t,'"'mip" I lid.. l P 0 glonos ell Is Coosutuci6n de a.,Picac Mien.
rebuer. ,gual,, dcons ...... or- lie I I .... ,a,_ -'Ilte;,, ,, r, ,,"i.eaat ...... I. lar- W.-itsible es que I. I., reteistos 1940 Pot cleric, que el rimig. He,- ,,a, '.
I " I TS 1, ... ..... P -1 q'I "I'll,
pa fi' ,d It I gioitan. _E.jerle cattle publ- de ei rr. Ins alegleclos coincid- el doctor Z"Ide-, ,old. -1.16 to. stnun- -.,.,I.. "sellg- y clinloodel". 1. dietadur. ,a
,rl ,,ll .,,I ,:"-.,,, .111,11 ,_!" 11n." ,,:;,,;:; I)CPsOnal i ",a
It ,5,nnr, 7r, ,, d ff:;, A.,.,ii., ,,:! --- -_ _- J, oI,;eo ppe,., file _,_da lie .1 "repi.ile, it in. ...... I Ill itle y -cIIrod.rst:,%. ell, eds In pont--sca I.Ictill. sit In que ,,Ill. tell regitpeo recelazo Rue ve enemi.
I on ...... I o ... s I,,, I lie. ,., ,a at doooi Codleloi If ser, i
.,I.''o'I Pa: d "d' dl., i,1,.l .... I e de,,tiedue it No to re let- I-'- a d-1 I- ell racrom que on a
d, lik. d I'l I ,lb, I Soperjor Ele(t,,ial 1'. I -L ; I 'd as parts. or. on 1. dic.
do Jilron- del I Zoll .. 'Jor sell. di"otola Pull to VUbioneol debiamos portarnos bien, "'
. .I"llU., ; ,%!oll.1o, JI-1V Ell' 1.1.4 1-1- tol, it,-[ P delagerill, a In A- obI,,, Aloo.,,pe'sly -a, ow a .... fire ,,,I It,,It.d
Pardo. del "."'hen 'ar"Idil'. 'j '.,'; ., rill "'o. (Ill. 11-a ,.I o "It" ; ,,, oloo I. d-tatildet y F.1 j.-n d-or Ald. Maltill- o Lp ,,no deri,.. peir el' pl.no
It gt jl lt j I po'i poll .16 'it r'
Angel doctor Pedro ('i,,,,. ,, I'll I,, I'adi, Ill. I Is 11 : :, at. La Inoe. too oloill'. dil qoe ""I's "'t'do"o" I L l', j -an
I I 1;11';i( I !'I I- L-0 IW l_'jIiollIl1;'l1.l1 tio."':, ;,-;e1,- d. P., I.s ,,,it 1) ...... l, rill, I,. I, a I ,i des Ullin M I poes de to contrario. coil met term
D,.s. Zed. Lee- I In --da -- i U 1111ollia Adel ida i froIZA' Ins aprensiones y temo.
I Ill del hon,,t Ill do(l,-. S I "' ..H J, I III ". de ("uri, ( ,e lo., .. ....... endeble. No ,,I,- pro .I, .1 I' y rodo. ]a Wattles pt enrid. De ,,,,
portal ,let Meret-,o Ile lnfiooa ,Ioo "' I ...... I Soilaol t Alturu Rebels ,, jr, o d I
compalftera Rnsa Arieric a d I,- ; i,:,aotUrI ... M.. Pill "t, Io.'r 'Uiee!le,'o' 1 1 oe: i:,I .' l, o 1101 ,,,e.I teintru "" j ,1 clone decheirroll
Con I 11, N It,,. .mlll ,! po-id. de, tempo 11 11 oill. ___ -_ I oll"lla, de to, -'i do '. s nirwil, Ile, to heren-, ( a gon' harol, un regimen poliefaco.
),-,,,Iis at !- ,e toola"ol f" a t I !I'll. III I-loa Ain'I'k-a Nlei ... r, Ila r _l" ,I'll- pal. It rnin I ,,! caso del doctor Garcia Sir.
ot- pwrlIcralidied- h-' ,I, I" ,..,i*I 11 Iod'U F,1:11toll IIIIII'MotIll 'tell Ulob:ll. IIIIIJ01 -y balratelt, lov, i s I, 7o 'd, T I a ': I n, ,
I... [,,,I I ".., " U ,U' ,'.I let 1011111;l Sl ,11111 I',ljo Ill (IL911al I ljlll I IILII'bl. I,. dl ... s.1:,,I,, :'l Ins collstil"cio"" ',. : r u .si, sino Ins circurito nciaeg
, I'll", ,I fw o_,- I I I i-0,1- .,,I,, ,,, li ,,,, I trant ';n en
,I les"'lon" (is la C rona,, N; I. ...... f ., l,, 1 ......... 111111li 'I'll-' 'it-] licell"tru it, C"J",", C. B,,,,,, ,-i, aiiii- W, I'l ," -C Ill 1- 111-ol I.I. ,;:lL'I.: fl Y glove no ha eido III deten
pit Ile nd. ,,I ,,,, do per ,I Toblo dro RoV 1-1 El-l-'A 'I'll, I,- fee,- -1 do po, !.1 de I- I., ... I l ,, h ls 1', I , l, i i it "' i a,- Il ,Lde, 0 10 d, ,,,a.,. :1,11l adlillios, mino merrceirsollta
u a 1, 1, nl; ,,,, ,.s lpllll" nIlli'llilido I ... ....... I I'al I tell 1111110 UlLsterlostio; its quo
, I ', It drI coll. ,; I. .... i,
,4 -aba F1 1,,-,,iil,,,,e lfa,,:! i l-,j ,] .Nh.-t-, I, jw- I, C ... ,Ileeleolnl ) I olo'S, L be, ,I !, .-. dingelles de ,I pod, Cen el ,eirop, .
Ayorl- ,ola All, I-to C11111a. con F hooll-liall al "I'll"'!" .1 .' "" o-I. U pot t alo. I, ,1,iI edo closlin ........... ,". -die. So If Slovol. tie Ind,
", 'I, M lulte:- :,s, I ... I o .... a, i ........ M a I ",:::,gle I I I,,.,ee, it
on n ... gri, di, ptan edit :; ,', 'l ','t"' ,,I'll a- I 61bdito.s.
'I s I I I (1, I,,,. por df,,Id,-I- yo fee ,,I,-- Et, ill ... lo criteria parce limber 'd I.Milletar lentil froticias ea con re un ,' lo v7 d, -o- eii- .a,- 1, ,it o .1 .......... .. fee,; on, d ....... !,. it' :
Is, It, I on In he'r-o'd" at rro-7lo I. 'I." 6, ,I'll, 1- ,,, 0, ,Is "Ill, ; I-, :_ P ,,.e,,,-l Ilonrill. rworhe It Tnllo- ,.I fo., eill. e'lll l I I no tit,- la dort, ioa Ljoe Ilus ,logo C. I'- "I r a it que ,I ch,tinguido pro.
I. I .1 ", ,; ,:, ejr ,,- Joega Iistnr I I 11 I 1'. i ,P 1'1 o I I -'ale"d .. ... I st, ectimedin lannen1-fald- z, ,I rolflo ri ... r ]a W in! I-' [, ;Ill l ] inei'l ... ii e IfUl , I e, di' 11,ll. to' oll' >. qLdcle d I" p 1,,II, it(, )a cietericielite I incoraticil.
Pa do ,.,,.,,.. ,o., e,,,,, ,- i.lpn ... .d. ie ties lot, -'- 'j,'," I':,ta ,,,, I'll lialoin, 111) TIc-it Ld- .%, ,,, I 6 I lie e : f-or y lide, orl.d ... estate. ,on,.
Aiigal Pardo Tie- P.-Io 1- ,-:: a,, in%,,, (I, to, n't'n't ,,noho.n III,,.,, 'onsteur on -Ill I 11 ,,.I, I,,, c, 1, f ..... I --, di, pallet ___ ,o,.o1:!,,,.,, "I Ilteill, 'iLlIel IIWY I'll of drba, ,, ------- _- plaeodcl. ioodo hitherto dMiloode. pit.
, n del Tell a in .a hoitsrl. ,Il,.,d. h.hr do.
,ri;:ndo ,- pi-epAcar, do I '
rl* a Ilor," ell Ind- til, T ,,',Tn-- TRARA.10 G-1 o. PARA I.A rROXI- lure.] por 1. ,f,. ,,,,, i-,a- d, ,ana 'ra, ,it ... hos dcfcoe:k e ,,,I legiedo espirial.d.
' 'ilil',I'"I",et'( ereall-elst. so W-0,-los r Ill'alle"jUll do co-ta a III litanritind judicial
r_7 C_ ", r "' at _,
I ," it ..... I ': 'I e ... ... i. '"
:,oo:,.,,i,.,p;:dorI grelierio doel., A, I I I it lid. I co-sp-dient, man .It* d, 1.
MA ROR A.11;IZACION POLITICA ll serbiell. y 'a h a ,"I"' ." a , l'.!llllc a x,'To,ecIrf'o p,":; Concretan las
. .,In A-clarn, n ,ab' ,en ,,,, A I- a r
1. lotion 1111, lohe-, I faita 11til"I R ecibc B atista i-t-ae mantra Ill. In, quo silbwoso If
Durn't, sit rltanr ", ';,,l ,J1,,j olo" ,;, ,,,I,, :"., ,,!, ,,, -,, ,, ii "'I'l."I'l ,oll"' I %pinticuseIrn horns que In Ley Coal
,!e.Ir, seglilrie ro, I In-tiol Mali. Rodriguez Ml,.,,d,, __ do ,Joe todos It- railitarte'. Par. ]a
, P i d"It. ;l, oli:,lil d, Sella. ser-le. E-,, ,drnsll I I I rrjoe ,.I.d del trustee. dibe. lorallit. in wort ... I ,,fuilh. Dch.b1-,prrle- trada -,- ,all,, ,a,,!,,e,,'.,- ,j-,o-1- ,,C, ,,.F,,,,,,,, ,,,,P, ,i .., a! 0,. M P;- ,o, lodo I '; :' flUM efo .... I .. .. In --s loculldo-, to contraip. f-,addn I. ,sta ... n on 1. If bids
' J i Albotto C',,imz Chal ,,'c::',ll'- ,nl.,y -ran acusaciones roothdied y 0 dellid. rIptn Ins
" ,:I,,,, Q,:i,,i,, p,,,cnd,.. me costa etc
dat prr ,I Mi--p ;' ,' ;n lj ar J, :l',l ', '; polit- .... .... :' .ad,, 'j,a El Suptior I--Iccroral rerehin , a '. o"da ,,if,. al
I,- art, e, tirt., ceril- a a ... i -, pal a .... i ... l, o ... P., i b I ef", i I ,
rf Ins-rohrr -Inc,,I.,,i ._, ,I ... I .... Supre-) r ,It!- ,o-,Ieos it i, ,,, ell, P 11 I I ... on intel-rel. .btI.cr [-6s 0 i d, ,-:,=, ciloindesers. .n .I hilblises,
'. li, .1"t- .. ..... to"o- ('11.
-Irn "" it TL1111111. st .1; I .
,"Antr If'. 1. 'I'L'Lta -1 go ,I ce.". .do ,
. n 'r, in 1-1. ,lo Ta,.a I, "o""i I I If ""a "' i"'i"I"" d""o's. una inefir- I I .a It In- .1 ineldento I,.
;'de,,do ,- ,1"rAr,,o I a ,.,ro F- ,.,,,.d_ ,I,,,, ',',', ,'a i'ob,' ,".",I ,;: III !Lqucl. No-olks L.-n. Mntell, ... I., I r I r- I d. do n .
ria, I de lan d ien cias ,,I, o p.illdola no"'. r, ,!n me sell t Icalde Fin rue to tee."n udica In at propio GoF 1, ,,irl- --a tir ;,,pl ell nhhad- parn ].-- I it .cioo y -io- p., .',,-. par,, -o ,i,,,--o F, tolo ,,l- I no, ,, a Pj Is A d-l- q- o quills
be-H., tire, rl p-,l-o di, 5 let, ;rd;-,- lie lie irarenor7aritiot sv de Alliol-I H EIIIIQIle Otero G "" I.. to 1:.1oli-in ei ", Illlllltl q :1111, .111. 11,L. : be,. no
_ 0-mrtme-cl, rtla ,!;- on Indo i rn g!j lllar e,-,::rrP..-. dir.9i6.- ,I'll, 11 oof dhinjile'.., V pill. -f, ill oliollial lJol' Hi" I olt- : No hav Inotivo para establecer dos
P it .. n Pedr. 356. i 111aflanal i6 a palavio l ; I,:dox as diftri ante torry HaceD declaracionem "Los creep., td,,sg,.,id.d db,.
rneinen. I'_, a It "go I- ,,, ,-b Caret. Apont.- P,- ,,,,, lood-l- t,,d:,, w-11-1 o -itirs, unte i
El rie, t r, Pr, Pardo y 1-11 i 11.- I odad "' __ l ; pu' I-- .1 10 de con., : a esperitilmen aidesdoson en to, n l'o pi e% Isol aniettle
ol, Ill -,I Ar:rl, v oi,- ll.lllbll-l "I Tiflelle'llel jeig I let, I ... sh-l cl.Ii ,), que I-coll-ne, I., deletes
__ 1, co ** 10., ('111co denunciantes
. ,,,,,,, ,rl,, r'", ,I ,,-,br'""! ,,",;'.',. jii--litode, I.,r ,%,% i'l!er ,.',:, O'oll, "do t, ,,,I ..... "Ito, el I)Ieno de la (,.T.C. ;',',")",e, Jos pact.)",,, I-liceis des.ueri, id ","a- it ... ,, I'0111.111-11 Ell, ROBERTO .... ... ", d, d, "" 'a't'.", i", ', 'Loll I., de Go- ______ Iuad.r.s do 1. ep. politics, 1. doctor Garcia Samson,
' AGRAMONTE '.1 L l'. le I I p .s.
,.,I." It d, It, (" 111. 'It I ''I ,, i la I, : y I : "I "ill, I ha 11-11, I I elect. 1. rl'utuelcirs
1,71 obra 9, -07"w1al-cor ,', illi-TIT, "Iell gl:alwo, ': pi ....... ,,, in I ... ..... it'll"I F ;it ","Is, Dr.,pur., de ,,, I-ent, it;,;,- a l,':,_ lnd.,i. de C'.,b:;,:m,, 1, -,sireep, : I,- pide [a publicleci6n. I. .dI- I
re-I -tria P- ,,l NI,,i-,r,, F1 riit olow"d I'loioll.lit-, 'I'd". ;I I 0, ":Se I If SIM. habin que tra
r St. C ,I,(, de to Of, ,,I. Ni- I I '.. zi P-, r it, de 1. R, pulde, It, -ou-ntc par 1, 1. i :,. I, ,h, di, ievilva. del encrito sigueen- I t'lla r ... I
for rarro Jor-or a 1*1 : ,l, .... or ,onlitt, ll,-,- .11 ;, ": : oo ;lld,:,(",: ,, It', %,itdilto I, E111- - ne it Ir do I _. -a,, ,,, ,o ,. ,otc ;.I,.,a coil I,, ,lc allies ll I., ciiameentomprefor,
'I 11 :;.11 a sl "'.11 Ir ,\,-, ow, pi-cool, t I , y le, .Ito. accolleideliticia r- ,,o-jed,, o 11:
In Paint- riwl 'tie no I ., I 1, ,on C;I..,. V. i ... o 1, ... 1, ,-I -1.." dt. ;oIlls horm, do In liiid,. d-plreto .... to -n doej y ,,,,,,:b I I de Mariana.. Ju,-' do see dirtier. posed. qx I ..
,, see iratil de tell transgressor vulgar tie
ohrs hithra H,, -clar ,!,,.,I" ,,,,, i',onq Mona, A, igel Ca, -r, I el serretietrin del CclIllvjo de %ill, lros. o1cre.s ,,Pat do p.p,.I.r lasna. to lihhvias, Pedro Pablo Longereira.
1. 1. ; a;. .I' I., :::!,, I wo, I ...... I % .,e l", .." ell Gilotid 1 ,I .... to, And I,, 13-loge, Elita ,e,,,f,- do, do g..'V's La A lot Ridelo. Orlando Agent. y I-. -- fie un hombre que puede
I A, -1-' "I or" ", C""" ., i.l: I ,cp.-hhd.od- I is, 'clinciaron ante ,I Trj-:
e, H 7 0 "' -r,,,,H;,, F, -. ""'-" 'ra ,,,, ,it ,e ... -,oa Cal-l-al. (,"I ",",ir mitre 'I ":ad. I .... eoilfl' In orlodoxjs as un g ,;, To a I, Ita, ,eltew-ndo on sit per-miento
I os ,I o ", illa C.,ibi, F, ,I d Fl a ,, ,,, lod-o' ,It ...... ... p--d'i -I" ,I t,'""n. ple- -aoiri If I dc Corning infr-iones del a -I
,, -1 d, ,, _. Miguel Nooo, Alicia 4,ll_ I I, "I ,1,( ,-,,,Ii ... in It Ill, II general R ,[I,(,, ,, Ile, 6 ,feet .. .... db Ieedoi,::1 ad 0 In III lio-tica politics. Pero qua
I Core-, ol-, -- ...... _. i;l ., 4o- rt .... ... ..... po, I t'r_, I, 11 1, o 6
,,, A -rHo ", t1il No --Hbill, -gao_;: -1d; rewhipal. senro Or I Gon7A ilos de buena is.
,,I __x .., lo,! M'r JW ... Pot,, 0 'i l,: :o, I ill 1- L) T
11111a: _L a an "co i tie do el, de responder actila c0clelece,
j,'o -l-a rril Psrdo P- H, d"" ."," .",o," ... ..... Pill, , 0' ", -j" .......... ls, e, l- ',1",.rf,, ,l',',' 'I ...... r ,I ll,,t .... A o oP-" de-lp,,,-. a rn ,,, d-p-lo, ('.,In, M;iri,.c, S1,
;i ..... ... tiodied's d. aq-11. 1-al'. c_ f,.,,,,,, ,,, a ..... ... dl I- ) -- .. .... r, 11 p .... ....... or d ...... ,,,,I -,- ... .... ."'o "t.r" lonf,"'I'l ,. -n ,I- -i6o ,to lod, idn-eiralmente a In, __a"no 'scirectert-16 a Is coar- Fol-de ,mirearintraIrx Imprincipal
, r a no n b ell to
, ,, ,,-, ,-I ,ro.- arto do Edu- "", a 'it fall n,,n s
'andod"t. -doo-V ll, ,,,-:o, .-",: ,.' I. N ... 2o ci Par ;ln 1. ,,nlcl rare ,I ....... for Iz-Le, Nte.- ouro ,,,,e ,,, in. on ... tara ,I, ,,,pr,, r a our ) In N, on ,
,id En Flnrrnrla -ct y %rl.,H,, "o, el .r a La 11"I-'a. s '111ol, 11 ,,,, f,:l,,1lHad D'ibi n I'm do c-,' u deten-_ I p--l. 1. : J-1TIE1.1 ,,,,,taI,, general cle 1.
- I : ,,*it ... ... 1, In, IFI'I ( I ,o I,, no,", o 'cV' o rn to .". is relin Iscril'I'litre" n rI El be,, in d, Fler-on of-16 ,11 __ ____ __ ___ ..... crrlee rc C C. 'i:r ". I .',, ','a do', t'ru','.rj ',',' '""' ,,, a y analges. E
,I Is .,., no In lo,"po rn't"In. -do to- F.1 ,I,.Id, Or- train Ile orreesto- 1 lidad deboti darea, publicidad at he.
't h- a I's h-varns j Miloseeter. -do. ,I Yj,,,.tin .1 ,ia,,l' p ...... I- I
, .I, ,r inubfir. rhn jonardiatamente Para tranquili____ ,,,,b.J do, d, Wic- ,,I --,,b.,. It rn- ,in, lo, dr-l-,-; e I I ..... r"I'z ,troin o ,, ,lament, a opindelin
Pardo Y f,.,.o I, a l, gurildie dwo I o no .a tofo'co's aa,,a d, I
led. .1ired. B-din Cne,-1, ,I per, delete p. --,., ,,mn ,. !n,,,,,- I arm,"
1.5 C.11" ra",-1 a pe, el Girl: R A T E R 0 Exterminio complete ,a 0 ",flfo-ol. ill, it"'t- spa- or in rate or- 12r is 1. familial del dt.cId. y lam
bis ,no fil-wival a Ire"al ,,!c, He. a, 'socedoon-r. rlt. In ; Ill III Crez R,,Jn Nitlonal Cublitia 3 t,,(i,\. , , n ,,l,,1:,,ro 'Ilia "" 11-117 ,,gi.lro resell, 1948 fin 1 2. rpracess de .so arl a Impedir
, a a r "'I'lld"'icres I Ii
E Lee, r7 li-qo'l 'ri I "olil Cslc,,. ,de-c., balod, que se creas-sa aten6tiferel, do star-,
dI rnblerd, o harro-, H ,"-- ,;I oa,;l I, R -cloodirla Con p . o ...... r1lo no da mripliesta n7os
I. d. )-bl- -no ,le prejeo.j. It.~ I- -;idji-s -o-( ,,b,,h"l ar iol'%,,s .o. 5
1, f.,,,h on c0sl d- hcnr. ablao H A T E R 0 Mala ralas y ralones al earn 1-,]., c 'I nefl. I En In can y III conjItieras Yombrise qua
. do Jn 0 D me, Mrrll y Angel Y P,- drsp'rllr, 1, do 'I I- na"', do tao a P. 'I ,I rnbr H-1-rion" ..'s. ,turned, .As ,is -,oil ..I- horns
p, Pardo. I """ bu, ad. I , e,;," ,,, ,"," , .-i,,.,II,.d1 -1 --t-- I ... ...... -1- qu, In denUnCLAron estreno,66 a In opinion pCibli a. En
R A T E R 0 En Farmacias y Ferreferias M ... ,,r ,,t it 'i it .ftugil ,A I I ahiloolon. de III
., *,", "'in 'I d: ....... ;e I ... 'I'es: pindure In muerte ins- ante (.1 Tlihon .It de Cle ,ned;rrd, ,d,Ii ,lo-m conan Ite, inclas Ins mcdodas
Ran urlr In rhambant pitimAtoo el,,,o;'e ,-A Win "I tall -, a I invapacidad functional 9jis, an elpfensoies it r.
Ei b No i stell razoiie% quill dl,,tio, de In autorodad halt de tender
rfoq, I q 'is ,it Ch-b- I-. -xi, El 1---I--- Mo.ed-:,e0,IIIieo it 6, k,, Iolld-- Ftdl. ,o,! dwer-1cceir Ins intere- I evi- ------ --- _.,___ --- --- -_ I, 't"I"'It'. it, 11 .... I ... fie Pill']. V I 11 IlloobLe d.- pollil. 11.1 I1.i- S::, ar I In sions3 inutiles y R dar Is im.
I inotivell Ill wi-litlid (11.1 I i 1, !"! dofl -! ,,,,j,:oepo. En ,selloirld Ill
Yl Plee).il' U'll-, "Utilltl 1,Ll,,l d, I,, N-I., d, I ot-dini-ilo, r- los I area. role, 105 ConCcja- pleSL6n de que Ins garientfas que
( A[cidd, Dr. I'llis Artio, 11111 i.i i','lil-l Cl1b, -"I 0 ell,-l-l' Its cl,,,unrieliles de.-it que conti- el Gobierno e5tA chligesdo A dar .son
i Ps I Pill III I.I. tl- 1-1 11 ... lot, llldk Do- I h. ,,,,, Ios quil -ii-te its obias p6blocas ell If Munici-i entrictamente respetatial par Ins
'1 ", .e r
I __ I' 111111 11 l Ilitill 111-1 1111 11,11':l- I 1. "J.": ... I., 1:. :;: I '111,11111 11.11 11 I'- Pill. ll Ito 4elt. se "' d" " "_ guardadores, del orden.
_ __, :_ T"',. '1:e 'i"'a (;, .-." M ... ... Line;- ,,,,,,, d ,, !_W, 11.11'.. I "I ... il-I Will ill I I.' Ulou Lure Ii ',"'.1-jilde'li'de
,I '. e., "'t ... it';'A 'a lliell d, llo,:- Ap- tol, LJIJ,, I,- ,I,,,,. i ,,,, , ,,, ., ;I I.1, e-- I l doeto,.G.ri. Biii-,,nit, fo d- ---) ,I, ,., ei, : !; .,I:.o!- d.,".1a, n I 111-Iia. tie loom, rL. 111). l ;,. p lie., 1,1 H Ile togre
_1 1 lol-'. 1 I- I ,,, ." ,o I: ,.,:",.id,, oI go,- L, derItencia nresentisda once del do en bar.., do In, re-he .1 ,,It,
.. I 10- __ ,o olnl .... I ... ano-lna 11 ,,, I,
. '11 1 '"';"::dn' -oldo. .it tie I ..... ... cla lie !, ell, toda z ,,I __ __ --- je l ,a., ,.,, ,,,1i",..-: ............ i, d, 11111-Itlo, at- .11,olifel-It. I g.;,.d,, irreguletridiodivs.' d, no .... N .,I public. i.
I -, I ,I ,* ll ,(,,lei, ill elt"I'lli:1.1 cler 1.1ld- I ..... -,!- i--lood-e a I'lloo, lie in 1, del requisite, de No- cletencie5n. No se le permaild conI. ,A (toll .-IrIbUll. 111-1181all. t o 61 xi b- ... I Ill fAll-, ,,, pod- 1.e oojo: o ,,,:,,l e,,,,., tl tj ] d, )urat Ios e-l'ol d. ,,,ellood-reveni. de Ins ro..,sc ,.,I ..,,it y mign to -m
" .. Lif '. e If
, 11 I ,,i ,:""o lont ,b I I ,xii, site ,en, grave: pro
-. I I, (it(, no disgust. low 1. to doot Wwo I Millie, q., I- pilot,, -.- f.: lat"lo to .... r c ... d.- 11 ....... I lg gdtltdcoi ell :JfI de
-,: I.." 'I", neco ; it 1, nine I it. o. l o .... d-loo, !,s",,oPi, lo,_ ,- as .ir client. Db-., -- 1. POI)CiR y It niiinistro tie C brr- I me h., pood.,Ido in
I I ...... A ,Iigie, R ,!. c ,
- ___? .. III _to I ci: .-I, itei" 0 I o' _-"Ig' It If "' ..,,on par 1. pireepl. I ,poeat y ed1 11 ;2_ al'Pt U I. sk It. dlg.do
1. I .- ablc. I I. ,;so", .run. A, o, paio I GI terillit doatlo l-nd,, ta inap rideble is "ifi-- eloc no clit.en., In 1-11.
. ,;,,,ante di-I monICIPH. de Ll Salud, %little el ,, lixi Entielte Quibones. d'] ".."" I"' a a .,go., del professor. .mb.,
I "I .. ;']':' colunan-* do, Id, ,,,, ;':,, ,,",, I'Illr 111-11-As 9trerr- ,I A-,,?nbi,,;, NI .... icipt. I p--o do Mae ...... ; pre. one g-r, is
I -j .1,111. do f it d , ,, clue i inoporla Is carrier a uric fiincionsirins negstron qua estuvi se
- ""' d;"' ;Ill' It ,
1, 1 1 (1 1r rol,,; ,, I ...... 1 ,"In ,c(,ol' c ,upo ,lier el u
, : "irl'eo, Ii-orl"ll.. con all sale. o.llo a, I 7CR una detence,"in sell que In met.
,III,, ,,il,,-I,,,- Pil1lII11l,'-t:,1,1;m'Is, ol--ir .1 p:ol.,- I- Ween M p-p-to He ce"Es"Inou b ccda" ninranc ha,, ,,In 'ji rvcl. iC6ron em possible que as pro
I ne"
-ot, I-- on ad plad,, ,I, te-larcLe.- cl. ll a idea, Marti, y I'll 'I"lo d"""t., ,,,,I,, ,o,,j,.,%oon,,,,:, F ,,Per que si It den'rn e'la, -inla onateria de or.- I I I.!. to _,,P-1d. ,J ,egir-ri surged. el I'll" III'l,,il.. ,rder- .1 ri 'Fegunla I : -do y no vxlteo 11 ra In autilrodeed en
"' c
't !"", ,,I P.I.-I ,I Filneedor coropho-olo ell, 1- --d", fir,,, orgeno'do efectu- Ins .1bras ,on to: den public tert noticia de ella?
Pasto-In 10 ,I, rr- I'l-lunilo Plectra, preldrelte It PI Clob adopt dos democ ,.rilm, ct c In sus ,a, to
1), i",.al or "".;I a net. ,or, ,,-anesaro, d. rmillidiltd- do 1. Ley?
I' 1 Todo esto diet lug.r a qua In esill illteirsa A It's AT- s' Sflicito una reodl spa el menor Aleselde de Marillinan,
larl's l6lrai, 0 nnern ral'Ro- ,1 jife ,I,) F-stied. pal. In Fc1,e-ac!6n FI tnoofo de In ill-tod-ia. ,c.o It, _S
_ ", t ,rfjov I r,,,,IrR dartuncest tre extend pi m6a reirdleatras girculaiment du,\f(,l I ( jj "j _1, I irn not (xisIi- lavlovs (Ite, ,I,, Sorldad,, NIRn., y actio:iI, in I ...... on, --s ore I ... notinef"Jarl. .1 idaterna utiii7Ado Data redr, :r olism I ritritle i.d. of di. del domitillo y p&r.
,." a i.rop-m do tititeld,, ji,:a, pR,;I I" mistrial. I,,,, on pt inicru"Mo termino obras. par h me del lunma p.r 1. cludad. At fin
1 a ,.,3", ,I :,ri refit h to d:b.-se pr Ielanclld. rd. 'lg
I C 11 ai"Id, Art,- anablet, ,cirmic, a,,r ell Pal.- ,I d, .e 1.1,da. do In r, ,,I," .,g,4,i a eab If
.. .1 L i 1_ I unner, I, I I d I e p sels 1 pop" utoridadeg anteit citaI !,a, I'll ,7nd1et,,Peo,,,a rial getter.] qu, ,I P,,.,Idllt, Selet. 1-blim. lolc-.e'. S, iju Its a in on I a-- to,, ,ub.,t.m y toda. Ins details, Quo dos inaunciar.. elficialimentle U de.
. z A -frece a las insfitucioneS socials, RAto,:a:'lol tall soln ell Ill, proposilo, l;, %tml. del pl,,,. do 1. CTC role ,,, toonia oneciad, es It Iiiii, deterrelica son indispensable para concern el; terci6n del doctor Garcia Bilitricenme
I. ,do .at 11 ,1,1-1, do ];I, condwicines go. -Italllcd gf,""Jeel, elrapreador Mii)RI Ile fell 'e "t" Per ell. ac- cost. Ile dichies cb,.s. T L b'6-C'" so ,Ins de lam dependencies del SIM.
I :1 I I civics y al pueblo en general, no late, He ,,da de 1. ,rdadal-oa, emio ,cot, F, ,nt,,. If- I ', tamento ties des,., de ,.m.a In infracci on . vrd,"Inn-' I
, to it coil "r. h-la ,!l"t. eneen.-te. pI?"" ,it aeonsepliol, so 1. qu, ti-el-, 1. tilbiliclild M ..... rpiel. I, r .... Quells list -iderciad. of neumpli
. el.,d'".an 1, ,,,l,,:.'i,'. ,., 'i"ad 'M
I . I I el mejor' servicio de transport d 0 ., ,,,ie alaft, 1, la, do I., larde. ... t.d.-I y It mi pre ...... at A-ret- ente, desdi, 1948 It stre- 1 -ento del precepts onstituclonal
11 I it f'r,"'. "'. I -. -1-1., clo, ,, S -ulophend. ta -duntad do .In I del mo-ciento de fon- --hoy c5tatUterie- que prescribe
; 1-1 ,. I ,It ,oo."."oo,"I a d, y ,stl ,,. :,ye, pal
posojeros par carretera par. ed'I %ij ;oo, -nosst-I
", le no., ell-a.. i,, Ile ,sua In entire, de todo detmeddo I Juez
,4.own. do I !.';-fie It, I- ohl'i'. 11 I I I do, it do In rearchit de
.... ... 1 2 jones a cuolquier parte de-la o1a. ""I'll l ,, 1,1 'll.' ",.",:: .,,:: ::;",. :, den a I ,,,s,.
.A : !I. .I'll I At ones unis tordson cis poubl, do Cuba, lg,, rno% o tort espondiente dentro de lam veinI I ,I- if exCurS I s ,I,. "..,.I. o i(,itj Ins ing- co, Seen. pors. ieag.l.,ridj, rill eset. croprest, de Into hle ... liento If, a o,-nahdrol ,,ooni des colitrollas a los inisrese,
.'", I we ', lic-ur, h.ras siguientem a to privet.
I I "". % .1'"T" 'fr" I H .... I ,, ;l.l,',. ,..bar.. L- s.lier-es I.ei-I 1eoiodaIy,,),e ,igo-, dt- .n. po M it elect pall died. ties Que ,on tiod. adernfin "
,W i It t ll,,IIX of It' d, N111111a; d, o", 'ui ,, sb, ,,es ,j6n de liber Pero
- 1 I oa E.-aid. d, M'.1- le .... !,,d,, c- .elle-ott, y data
?, do G, l, a _,, .,', idido, iltor It doctor Andelis Do lia I PoLitoll t It -,,ito 1. .I.I... se 11-6 1. iingusN ,let ,oulg., -ittato, cle In P-ld-la, ,Ill ... iiiiii-t- ,,, vin regioct de It- bi
I ... Joan 1,- do Aluieir, Ponalroento Ins -nevielles recalcien lia a tin hogar y se di6 pAbula a ]a,
'C il ITIHEA;RI0 AIGULAR !",riiiii. A2s;;. Ill Bojolal; liel Co-cio de Mictiirt.. bi, ta d .
11 I IIIA it'. ,_ __ _____ quo r. ,slan cirbeltored.se cUastolnvs Orlodoxia y a In FEU par& sent
1! I .. Gorlil. GUel- Ile, Santa Ma- clI polaic;is ,citoloistia6vas Y (Itlej cleclailit-o'es ep-ramende acusatin.
DIA f.,i -liti; Jose it Be nt ,rap lazado ,a Orue Dal', Has coor- ,I r6gemen.
I "' amplitud al c_,ont
I !'1o,,! e,--"&';i:; D arhit m ayor Sdo. vortalrempondit a Itus as I in"i"; """' -f-i""'I"'o' .Lal ,rod, ,, d'. ,ci* 'em e dcapgb', ,.Ir, ,I -al- da EMos procedii-niento, ann orreiri-is
Not ; ":'; Se pro onon es been sabido elles en el aria de
C I ,.,a, I.e.; al, inal. .45 1 dottlo 1.111, G,,,aIdLrPd,,, I locha p r .
. 8 da Pino.,: Ardle, Pill-, '. .. ,! l Ceittro de Socorro de- 31ariallao proseg"inr Pit vorQ is I s gch,,na, In, p-bl., In, errors, .a
-1 12 30 iSan NinIA.,: .Jose A. T.Ao. do Cal- 1. so debaradfaddrelial I P,,,bln ,do,, I .11 'a'.. ,am. Ins "Imenes.
n-LaIiI! g(;lF. R A. dr..a.gi I als dad a ,I P ad., ;i C.
I., -(-,I -,ola, - I -_ El or arcin FlArrecri anti ya
I oll ,;, :e C afraid, 061". I
.
lie Ratah-1l; liol-tor' lictn,11 ,'_ 1.1 (itic(ilde Ortie (10cre dar un tilejor serrill-10 tion.a de -rdadern joreres para I;.' an Illivilad. Lo r-leb,
2.45 'to (I'.' It .0 I onAl pwnIelgo-. ,stA ya hech. y no
I 5.45 He Q'I'll'all: it .... lor F ... ilin ,Jet Mal- 'I'm'.., d se I .
, I I.. a (I los (life necesillfin tie (denri6it proftSional Poes I "'" .I. Mbli- ; Relade tin stairs de scirucidad &I rif.
'.1 1 Irld. Ile .-a Antonio de I.m Vg.,: 'I'
, .----. -.- __ __ T.cbi&n I air Ids rue habrA d: gimen del 10 de marxo. Hasts altirin.
_77 RESERVACIONES jnle C. Vidlifl-11-1, do Glearabilocn: \ f,,, ,i, coot ..... ;I, p,-,,t..dn areein-Irontrjalel descan haerr public, .it rettreirse con Ins i,,presse"'i"n' d' I eins it, 'a, flllllkl IIIII cre.peran con
. __ 0 11. Ill --soln; OcIrvin Cabrera, 'c'n. 'is S.nd.d Mu- ifteacinn He crefianzis a[ stics, do Inserepa 'to' PI-ya de I a m a, : In a a tndas luces impropia con
- Ar:- a den Tagle. He Grilles: FI.,,,,,cn ,,,,, nlo, vecines lie Marrs- a.waarcimirrin at Gnhierno porlda Asncracirlo do PrnpeU.rl.my,1-in., foremen hall Prolemordo contra
p.rn t,.t.r ,.be,
'I, 'p, : ;,, ,,,, I lie., do Cries, h. dispilesto ne eue ,qu.,.c,,,. st con H r,,cald. do Ill ,rill Itis con- citer ciertos agents de In suicridd.
_l U-9595 .U-4547 91a enjscal. Rodlig.1.. d, J, ,,,,, '],.,.i6. argordo ,set,. do in eirdsid Ile la er. do flib-itei6re'ernedlebes lu- I; 'I, as, Its, ,- ,,,ip Cliera del Tenrelleen sus obriese to in I c"' .I "Ill q.' d' in' d.1le I R, -,IAa Wrandre en Ins asse de rem-1 ,g Cite o ,tweedo I. Ave. P-gr ess h a., greres. a.,
- __ -- Aa Cn,,,,.I.d,. A g cerrionte v Fucn-!cIesraied. m or. c.t.b entre il..nrorilce cle;,,tild o ,cibre 1. c.l.crigion 1- .-P.-trot dolitils politicos. Ahl
ell. p 'tellso, unciadories. disposicifin
, I him barriam de todos Ins funcionarlos. I treennoN If "Pasquin" de aye en
., r jPARA DErPLAZAR Al. DR. AGRA- 'p', d c,', ,,'I r tire to
I'- I'. preet, que ha recibido el rcconogimierttj0b dne It- It comP.filen y egmelejero con.
--ITE -E LA ("ANPH)ATURA ddo ,,oe. ad c, se do riendat inuel.
__ I I 6 Kii erralruidel"n or .1. R-led6in d, 1. ,B;.sfl rnd. riol el Iles...st-cones. y. q.m 5"'
. .1 1. I I, is '- a'F oi'.'di,,n.t U6n con to sincere.
- I o left o .'I air. d area cni )fcRndo vall as. letrecas ., sentence,
t. I m6doco,. deitiatto, El presidents d, 1. .. de pej.I,,. par. el ilre. .
I El.,,fior M-enon R.drig,- 1,, r. ;, d' 'Iocie ,"I a .' "o Federacilin or dad y at % lace qUe in caracterim
. delegad. In ii-robi- carl ... I del i -111,111 1,111-1. f-Inall-ii, reellorl-ceres ) Pe -Ince.) de S.ricdads Con-, s, public..
i I ei, ,lo, ato6ones. fi :, I. Ile ,,let Art.c.. F.rc,..,, y It' Orris presidents de bonor Cr,,,,,, ,an Luis Orlog,, que In
P11111111 cill Poell- Cuban. I.rt.- ot
,Irfi recriphild. par,,, If or Candad F-Srhe,, coneurr, El eacho, Jeliwss,!jlj ,,, ,,,re,,
.." "". "' (',,,Ill. .A ,I..s nor-all. ectordinar lam actividildes
rrr it o %"[]"' f ........ Ind. I., odar ejejeire -s is ,lowns, loll coil vall's nifins de In Benefl- rlo del Club JUI del
I I H-1--leo- pal. -Pceorl ttol In 11 I-- --- m friellidad, -enriz, I .... I,, at ifl-I O"o;,.le eipide Gencral Sietistie' rue r cchid. par ,I di, Ins dilitintos cuerpos de lielferri.
!i', "L, si,,;!.11;'.Re ei ,, I -, StIciales del dad no sale, eontre III ,drio con of Gowas que : %., ,,,,, ft.'H- It's Ill- dilflot III h ,- Detector de Rol., wn
", 11 1, a., d', P, :, "' -I ... ..... pbacio, I I. eo to, Pa. ,focl infall. M,,,Ii.ipio de Marianna, nuestro cona- thierrin y
t, om, to or.1- -, ": ." uno it, Ispecialmente con el Mi.
o te I I s illiv a-ba tie, innogular Melon Rannol. a juien ni.sterio de Gobernagi6n, que on
i""'" "' '""I,, 111-11I'lilol ('U .l, L ....... Illinois ,odad. i
" 'I ...... I y It. "T'" s I I ell vsa F,;11ei o rnie nqur esa As I c' 6 I u- -ort-1 1-mo 6stel. no debe tatter
del P"i It 11'resa.;oIs 'c
'I ........ d".."d
Pa. lid,, I ,ad.. g d ( tie 1. Fed-06. 7
Pue-blo Cubano 'I ,,,I ha demignad
Miles -tileidadj; u preside ,,,I di, fin
- "o"t, dvjoo ,1,-[ 10 III- nla-. no ),my lo ,,.,I,- 'I .[,..I e true ..., I.. d A le. I den. .o allunoili so preal- nor de to noisnue ill ellealde Ile M": pointed. In In pared. Si hay do ve.

I0 1) a qo, ,-I ,J-,g ... .. 1, ,1(,.,,,I,,,i,, .1 H P-Ide Ore role n 16 dntr el r.Idc de ,Marianas riallau, senior FrancimcoOr6e cq,,,.oj, "' ran I" I I Al on rsem It prop6milo de conducir of path
I : ,it ,._ I IIob,,Io Agane .... to r ..... I, "I", d, I- -, ,Jed", trate .... it- Fee 0 -. de la ii.irs-te ,,lenarol, leit. a an process electoral, 10 primers
"Itiodolal. p--Ieoe,.aI ,rtl PPC. ell l "11"s sobre .,I pit. lie Ias If, P!, !calde detiMallonal), ,shor Freen. Dijo of juven Reyes a loa perictiiiis: qfue hay que hacer ,,, drar getraentiess
li, / I Ag:,Ig. 4(od.Igert I-%., qrc :)""':,"I ''lli ..muo ad"".."del of I-.., c r, 0,,,,, G i-d-, ,I'sccert.a-,t.., que.el -instriancross" que no III I e ec(jv&s y in mejor cancers, de car.
is de interns in Liod, ,,,, ,, del i.,,t.aion I'l .... i.p.l. ,on Or. y -.cet .oil obits, 11 Ins es atererse estliltamente at ri.
,,,,,.*,rd,.,Id,. ,.e par c,.. ."O" or. 11 ....... 1'. aMeoluitho Salildrig..,. ,An des,
11 1 I .1 w., ]it, rl,], grtdo, niri I I love 'ill I a gimen tie Ins derechns individuals
-__ ,.,, 'al II aicalde *Lee ..It If I It freecri un h-gn a3e
[cid-os ,Joe -lan prf.ato, a ,,,.._ ell, le. ve mle 6"! 1.1rienlici-4 so ad s establecido ell In Contituci6n de
,I I, (, ,.,I -traerdr, A] ""' C',;' .1 a J. ee. y 1I entregarh erga I..
., qg mirrople held, do cifleles de b on p T'
. letorr at dorlor Agrarrounte come) can.,I,, ,,,,, M estirce ..." c c. t-id.ode h. citric, siedmint.s alaid, y acredite or I'lla ,o Municipal h it so too is b!cIficlo de to I iptoiy rependucido on laLcy Career.
. :doi.l. p-idenri.l. it;. ell todenirfleitest.16n. TleanbieAn lom jefem dit, Ifterdi .. par trieteer co- I- cideld. hill, no.1 vigred,.
.. .. - ___ ------- ___ __ ,-- - __ __ - -, ____ __ __ ___I I
. 11 I I I I I I I
I
I
.
I 11 I
11 I 11 I 1, I .. 11 I
. I
- r I

I I
. ,
I

I l I I'll
- 111111111111111111111111111111I...-IL 1 "I'll A d
Aiio CXX Noticias, Naclonales MARIO DE LA MARINA.-Mi6rcolem. 9 de Julio de 1952 Noticias Nacionales Pigins 3
1. Altonaga Lan. Fine B"id" Ro Traaladan A Lejano Repudian lo.i niambises
driguez. Calls Girtma, Orlando R
'Aporta la R. de'Loteria crecida. 'Aprobados 38 C 'ru. Ramir- 1"'.'rall"
La Habana lConvencion d c an c %.-- Oriente al Agregado' los ataques de "Hoy"
Ramirez Ca N.distintas institudones medeigJudia Garcia Lazo, Carlos 0 Naval. Conti. P. Ryan a stis institucione,,
ciez Llanez. Aritonlo A-guila
al Dia tuTismo el dia candidates a Aguas, Joni Antonio PuhdG Lmes!n
Oscar Gomez Vidal, Ernestine lcr La Embaiada cle lon 1 tado, IJ M-le.
I.m.nd..ta Manuel
,Los SOrte0s de la Loteria Nacional volver'.' a ran c de Casioneca. Antonio 74 Los. dw anuncid-hgy.qu. at 2 gog. il, mand. president del Consejo
Diet6fica 3, Polffica i Machado, Enrique R.dgue, val. rimucendonto Paul B. y.n. USN, N.ct..I.l do Vaterallos. he remiltid.
25 en Tr* 1 celebrarse a las dos de la tarde en vex de la ull(l
El doctor Robert S. dad C a n e e r e s i L feces, Esther Arrechabalets, Maj habla reribido ordenes destininclalo:euestra Director Sr. Jank L Juvero,
,I, r,,,i lr,.,z, rBarfta Quinih. &I Comando Naval de las Naciones una curta relarionads. con tra edignto I. d i. 11 1 "1 1 Iv to
r cl I deports- El Proplificir. on 1. ponsa, Luis S. cional de A.Isterais no Pa. er, Joi Uniclas en el Lejano Oriente trial pub]
as del' Instiluto Tacnologico A. Rodriguez Navarre, Carlos E'Aca F1 comand-le Ryan Inn prostado;rnsta T-1 'ddcrdnal= b_&jo idvi -tute Vie c do Prensa y Propaganda 1 Awciaci6n do Esec, tores y 11" Participaron en dicha Calvet, Teresa Ferninduce,
.sell- ett.. a a a Le H.b on in scutirii un illil)ort. do' a R did de Is Loteri. Niucledel. ha I American- fpses, In terminaci6n de Hrerd" at.11 vilionolo. dandle
vitaclos par Cobierno. No se i 'Ir dill que cumpliendo instruc-Isu edificlo de Avenida de los Presi. da Prieto, Felix Enric u led. J serviciot an in mbajada Norteame-1. a. 1 62 st
'I can Ins tituiro, del lenlario para sit foinento cii I d oposici6n 42 aspirants. Mercedes Betancourt. ficanat en La Habana duranto los dilsiVrtarturics; per Is celctr:cli
slarme at lecto r .aT, a Ira tor general do ese de. dvnteI y Terccr 1, = OM; CA.sra Ena de I ries,
doctor Hirris y I as del cooled rion- lp jtadoedtd, sa Puente Beitw. Eloise Hernandez Viz- 01timos afics, procedienclo de Wash. actes oil lionor do los Estacias UnIdos,
a f,.r Gildzifl. Garri. .did pres.:.t.nt:. 1. p blic.-'
t -ional dePdr.Eo. N les-cria do In Re ot. h. quer, Maria del C. Rodriguez C;su- ington doncle estuvo con anterwrid.d. tiegaiii-rim par 1. close vitealrdsta
I dal Libra de Is Labor Leu -rio de Estado %e en,!tied do doncle precede. Lisa y La Sexta Convencion No( gil.t,. En el Ministe It ria Luisa Mendoza din 4 cle ulio.
in a on Trint ingi esado an ]a Tesorcria General de,1 logo ya,, par. AFei-nhld,,.,Pll,,e -.IdSaldri do L. H.bar. oo I.,
d "' din' ,,)J50000.00; Delexacifin del Canted In blirid.d 1. to Al%
anamente. o tin, esperialiscit on Turis a, qua so ofectual
dietOiCa, PI canditiatos a Pinas do Harl". ej.dt,,dins del mus do agusin
of-on qua no nsusla.,,12id Ij 21 y 27 do] mrs;- Is Republica, durante vi pasado mei ,r veterans de Is Independencia do cion de as 38 P El Crole NI n r a I es Brodemann
-dir. comn nn ea. on senticlo t I-larit, impur all. 6- junto. In -da do $706.834.26 paro. agua Is Gr2r de Cancillor del Servicio Exterior y Mercado., Lingoya El c.pitin Willunn M R.,k.71-rpr,,, a nulstro Director, qua Im
a par el lostout. Cu. lo, finttlucioneF do lipit diverse act I ranadera, Age c do 1. RePtIbila. clue furronn tabs.
sv; ul,,,d.,,n;.rj:rcirica de pan ci6n ce. Credit Rctualmente %IsicnpI? in- USN. one ha sidn desienad, para su hibei Inclores estaran I. pro
- It i, ut. $ ._.Jlo: d a at Ind" del e a or Is
uIrrin, a Ins oblirados a sufFir band del Turismit clue p-suip el se lititur at comandautir ,n on
di -L n :1 In qua cza palabra sug- Ad, Martial Facie. 'J, producto do los soricas cc'rbra-,eu"aPdr,.S n to Cruz del S o o", pileblo am ric to Igu
a !OS,r
niticaba a:,t,, Para In, porn I a do jUrno. He aqui conno ro a cion Nacional de 'de" ecto y &I qua concu. 7a.s vacates. VS RIIIP! La Hnban. on 12 He jol, valt- Y 61,11111roind. -iontir c16n
,am El t In oe. --l- r-upvnit cimetric" andcj sl,. 11 candid.tos. proloncle, hil I imer. to l far- n freridA a favor re nuestra Indepen.'
sz,! ,; on s-ariflea. Diet. jes pu= rsi. I bit "I. sr total: P dolica S8,580: Asil. M -alillin, do it'idrardes p -' dollcia. a 1% ve7, qto afirma que can
r uiontv : Los -posilcer, probitclos. roym el a a Air-d j an a
lire a n entoncr- palabr;d, Ein6ni, Tosre. N-i.n.l. $28.580.00: id!, IrepIrters Ide E. H! ba: r ir culiondo In, Is,a qua v R a,. rrid- P-hun R-0-1- I'll 1 q oct-ri nunc. see
IF oter. S-rit. d, Cuba Itranin trimurnstR, Is mia cruel. I
io enter. I.-Preparaclon Iu-It,-;, In Corp.raiiin Ir Ed- ind. lor, u _.I.gi. N.ci ... I ci, ririos fuernn stilettos romped
a,, a- Carreteras cuya on ...... add y Beer ODD.M: Crmstrucci6nid-clos ci
I!aF: niPn:r..i ho, lnmol, S 111 1 p ... not' do I sal Ie "Tr-l'
Poe didta Caminat. Veci I barrio de do corral I., qgun or Fstr colcr esin posicliin
dzr to mror in era de hall sollcitado on anterore, co-on. e, Ponsoones y Iubili oil inks flegradanto Y In ends Inhuman
par In posibiliclad d. h- canes y que no Ilan sido (-jrrutad C;%,il,, S24,461.11: Edit., 4. riI ne.q ce purtuacl6n. cri n que %a efectua desde q .. do lodes Ins, ttemp-4.
ctriar' P to avvil quell _I.] Huit.n. dc BArb.,n. tio I, croo L. As.clinclon de Seoul,.-, dc Cuba
it a San Jose Ludica Alvarez Mendez, Fernando, el .0stern. do .6ritets par. 'nuires r ha dirigido At gnbermarinr Panchin
ad al- t.d.via. III otras obras tunsticas qtd;I, Ntiri,5., Cub.na. $10, L.J.,. $8 on I I
luillso, f ula misma conclic16d I See kin Exterior quo tan bur-, Batista y R Iss, instituclonas ocla,. lia. Win Ims neediest de transpartea pan
as u, ion & Informarion y 1, bli%.d'.r .: L- a- a a Ias do. do Verret Carrerint, Maria de las Merre
g', a art des Campano. Maria del Carmen Nor- reau Jades ha dadn n pric- c and. Pateffle "It n. t, orcurdr III Cinck am III. it Verona.
nuirin ella drt.IJa do 'so 'r I,
Iloguic lit, 1v In P
can nd.br.s qua so it. sustant
st a all relinibri art W a In Oficida del Primer Minis. towde jilunrid.d p-rinrisi, per h be, tZin I qu, Hoorn r.,dsbI,1= VRrRdern.
el inform. 'p ra. c c,v;a sa, cauntento cle trap 1-d. L s A. Borah y Mederns. Juan lien.
espe cc a istices a) Tambi6n, al director general sefi
comicla. recorclaremos a men, no ciuiri or
de on listacen1diatetica qua as t.res tur Illinificii. S20.94)(1.00; Corporaci6n Nacion Garcia Pottle.. he d!gu,,Iod7u
'in t on earional; 11 Construc6c. do a- Idol Turismo para el Foodo del De. def_ 'r6nded. ad.
Tic d ab Hipiro, $20.000.DO: Areuro At. F.rtir 12'
Ianz6 al riso bra a as nor e.me- Pat le
,das est Iteles. YJi; mpos turisticos: g, Acuari,,
'-a Jon: -s as an L, a no: h) Campos do golf an 11-116 p I Libra Album cle co; .,.rte.. .. celebrant a las don de
do. h ... .&DO: Sindir.t. de Jgde. antiffunmente. Esto
Unid.s ,in ins Z Pdo d. do faurl. y Varadero: 11 Cc Or. do gba. in, como
se ailments 16i6n de nuovas see p an benellclo c1,I
Is, gente come rias ra c.ndi:,Autobuses Modernos (para Clinical me art.. par.
Ylas ocurria a ci namiento do at crt-s y "'ru' C"g 'in H e ep a 3:nladop'a g.ilitair 1. "nia
imericis". Lo qua no a? j, Escuela ho-jS50.0w.90:
las georgianos rusus, qua coming Woken. y k) Merlotti. do h.talas Para I CM-ri.. P..c1(t&eg.di6n All41ic.el,' dde bill.tes, teni.ndo
an dichas dias 1. .,an cu:11.8.
urlsono. rporaci Tia d qj'
afm nuis qua ]as norteameri-.nos t -5mol _C.__ 6n Na. Pleads abandonan sus laborers a
y q a vivian dd s dempo. Sefial do Jn c,,ntro.s tu. coca a doce y media del dis.
ci l Ccca de It ToUlonce an Seating.
de qu a[ mucao comer guards- irifiros, a pais; 3.-F,,iy Xy Los obreros de Atoohnsem Cabe
ana; 4.-Pr6blemas patronalas
ba prop.rcied, -0 .1imentarse bien. lab ales rclacionaclos con Modernos (Ittieren que los' El administrator de Is Aduano de
De slit al consojo qua se solul dar in.; -Balnearics minc i modwinut','I'
an Geo rgia a I amas do casa Para 6 Jornada de verano y sus Santiago de Cuba Inform6 an desnaJos as d"Pl1ca"represente Marino Pefia cho telogritico al ministry de Asa conviclaclos sal cran 5atisfe- ;,Jones on I tourism: 7 -Facilid3det
chost de lila ba.q -, at tourist paia Vlnar It] .,ro;.,. cienda. doctor Lopez Bloncol qu; at
"'its domesticos: ilui,.,luo ce fiscal 951 52
Solarnenta demrsildo a.% bastante avion; B.-Protoccion' at It] "'t S hrr- do A,,t.bu.,, _rrarsp el.eiercJcio a
41jgujruui vcs**. tudia de las medidas Para rot'ge,10 Md*rnos schon- Corul. Amc.' iudin, 3 pasado, Is ree udar.ibn V 1 o r
ipne a 9.-Pro.paganda a inforeutep I Pt.. -'i., lar-tio central: F-ei-Itrutidede ase retro. dir
Pero al doctor 1-1i,rr,,, no it .- 6ante el citad, 0
cisatarnon anent rins s1no a blic.ai.n a toilet- tog ales ") G-.ilex socreari, rgaru7.ador; En. into economic. %a elev -a $11.949,57,41
moorland raced, dictation, a EM.1olcrionne.l. do fic-, do infer, riquo -,olitri. do atuI: y,00. a tr. do $11.733.405.00 en
-teric;r 19601951. par In qua so acuss
but d:J proin -noindient. scyo motion turistien en rl irlerior do Pedro Luis S.ie7_ dolog.d. auto 1. or.
I on y In fler. ,.ban.. Los eld I".. flat 'I" patron.l,,. ban un super-it de $215.168.M.
darl. ends: 10 FirFuis I.pn,-, JJ.-E a.. Marmalade cerca.dL$501,010.60
ion tuiti-_ 1-ad. one a. a-ble. general I,-, El d.a r Rodalf enforcer Re.
jures y mas alimenticios mania- 11.1111ditut'i. P",.a destitticitin de Is
Tea'se clad, ara el darional. oil at to I Ad- director goderalide Fstodisticas
Mari.. Pe.jit" a
do danda a,,. L. Natural- E) Dispeiisario )lklieo elev6 Inform .1 min stro doctor L6-1 triunfo arrollador 0frece,"Cada
.6, s ab 'I cargo do Delegado Paz BI-dr-, ed 11 quc reports quo I s1gue ou
espotildist. de t rut para a'. p into mpgrta- I
a. ti mp produce y provincial brindari ii an at c,=. do Administration. ol valor de las mertanc I
u- can naturalid.d quell. into,,," 1- error., ithe tfr- das an Cuba durante ]asdo. prime- dia nuievas y sensacionales ofertas.'
de It. hreve in e o r rervicio -Nnnouticins da qua so astan acan-; ros mesas del Rfio an come, as elevii
dernas saber bie sien dn
ra. ntido. es conve- esnodes corca del Presidente de ad$,04.933. 37.()(). contra $105.426.687.f
E a pr plo lapso del anterior 1951,1
ued 1, Republic,, General Batista. del
to q el doc tor Harris no rifi. Este maharut infornirl I'n peio- do., do I as Autobuses Moder. llodcri6ndwc, pues, una memo de
n t antac I s a 1492.950.
a I Jon do estudiar Is idditics at secretary do Is d nos. command F"j"'Jo lprat"".. Ly,, 00.
deria cubana como base pars cl6n Provincial, doctor Adelardo Val- rin arenas ;it sector. q. anden decrelos antiorlsainde cridit.it
alimentaci6n del pueblo. Pudle- re an as autorizando Fijese en Estos em plos:
des Astalfl, que at gobernadur Pancilln u,rasrntar a Ids obreros. serial do Q-1 loyes clecret 'darle par recomendar an ."i esa action se Ileva a visa do cr6dit.5 a ban cursado an Is Gaceta I
encontrarse 'rn, Batista he dodo 1. crile.c. portu-iihecho seria adrmas de una tromencla Oficial: uno as par $48.755.00 ?in, PI,nlla imusti ia. el desconocimiento absolu. adquiri at equipo de extincie
I. gra not; para III establecurilento do un Jaabierno qua In It a o
. "ad "ad it incendjos con destiny al Cuen
problem do orden politicii 'I' lb oratorio y una farmacir. ea el Dint no In tc"; 1dv,,v,,,1,i,nle labor ride e
ponsarlo Wilico Provinlal par P do 1, :jAviiiru!m del Ejircito: y otro as do
0,D00.00 como anticipo, reintegra:
in to a In horn cle recomenclar to jla a'-ra ierrobros del Bloque Un 5
call a' el agun potable y el oc, bres pr6xima a in.a.= 1e cli, 'ft Is t I a r; o do "A u abuses Modereas S. A.". 1 ble, par .1 Ea :d. In C.mii6n N .
do I., ig- J.ris -,an. an. Ind, creleals. doctor Daniel P. GIs-' Consignan quo to Asambles. pur,,U rianal d Vivi ndas Urbarad; y Cam- I
1 -1 llcg.r ei ta lispect. do prtp on n: sovacion6 n.1 Prcsidcn1d,,,B,1i : rrautudiaPff. I.. g.nt.a Wrists. d,
t16n. Lelvertiordis qua a dicte- u a. r org a... 1,40
ol-to dot sector do tralonjo, y qu del lldb.,I* Inuil-I.
litica no sucleP see fin -N I r6 die 12, venceIslam. Indnimas. SLISCRIBASE Y ANUNCIESE & ]ld, dcf,,nd,. rI dr,,hd,a
In a Ed 1. tdr. line ind
It LA MARINA. In q.cll.,, que hall designs idib.
pareced 'I esdridnIn. EL DIARIO DE to, r.preiod- el t6rin. para el page, voluntan on Jim. si- qua se rid do] tribute nt
as on In 6, r as
t.b.P.na at arent h,'NntR'rb,r-, e.das a osa su -."iebPrL-bJi:
a. ban curstiones se ].is ona,"wo, trilridarles dict6fic I-pe '- '11. .1d.ci6n It G1.
ponen a s asta. -porldi-d. a rela on ]as
Cuba .1 doctor Robert S. H pr.pia To.lu- dol General B.- I.vas. hasta Ins once de Is munann,
Qu iFi0rame, felirila- -ol cinsear rrm t,.s n o -ir- labral-. _S it a in del psadn mes do judid.
Dos nuevos models JABONES "ElTeca"oreon, r(moo-li
CARTERAS de madrillicos materials rose a jarclool U
y dran varieclail Je colors: I par 9k
de
sti. n, se
A
PR CIOSOS/
POTENTES
VANM 'S Je metal labraJo a con COLONIA "Epocs" ixtie fioei) ,
Jibujos an colors$ I POT 9k
. . . . . .
. . . . ........ . .
.............. PARA EL HOGAR...
Modeloo 33i'T S. Eleglinte gabi ete p1b "tko. color
carmelita. Una sola banda. 5 tubos. Onda larg
Escala esf rica de disefto modern. MagnifiCa tan
liclad.
BILLETERAS Para seflaras, cliversom TALCOS "Epoca", perfamsdos,-to
4 2 par 9k raquetes cle I Ural 3 par 9k.
PARA LA PLAYA Y EL CAMPO ...
h%"Io 343 P S. Radio Portitil.'Precioso gabiritte
plistico en armoniosa combinsci6n de los calories
Icarmelita y beige. S61o 9 lbs. de peso total. 5 tubo-.
Para usar con baterlas y corriente alterna.
t
MONEDEROS an -rieded de colors, POLVOS '"ro6lon", may finor
0 En los radio., WESTINGHOUSE Ud. enclientrA
delegates mqdclo. de modern cimeho, que sati.ifa- 2 par 2 cajas por.9k
c-en su buen gusto. y. adernAs. recuerde que 0,
radio.% WESTINGHOUSE. reunen todais las caracleristicas que ofrecen Ins fil(imos adelantox mccAnicos. Para proporcionarle a Ud. un radio de excepcionales cualidades. 'respalclaclas par Is marca
nurridialmente Inclose par su probada garantia.
WESTINGHOUSE, ;In marca de garantiff!
ARETES do rnostaciU@
par& hacer juedo con oil
Callan
Ciao 1 Par 9k
Eleckic. de Cuba
I
pigilika 4 % Editorial WATO DE LA 3URINA.-Milircoles, 9 de Julio de 1952 Editorial A" CXX
. I
I I I
. DIARIO DE LA MARINA De las letras y las artes I Por Rosefinda

I I Fundadii V. .. 11p ------ -----.:_- __
I)ECANO DE LA PRENSA DE CUBA El impfivido, correct y --,I- ' ,/,-_-- /' .:,- -I 0 do 1957. I r riDtrigidaDpor Dep Nicol" Rive- deade 11805 5. 1930 quiet H enry W ootton '__ 11-/ r r-l
EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMA di sdo all 28 cle ener ,
Y porel r. Jose Ignacio Rivers y lit-HaeAldgesde 19 Ohm I 1_1
is 1944. I- -- I L
P. asidentai: i'lliler. O'. J Vicap-ide.fit: Director: AdmInistraclor. -Por Rafael Suirez Solis r, 111
orge Barrels, y PlAar. Josi L Rivers y Idemintlies. Oscar Itivere y Kermi
FIIA. Hartakiad.. do 1" r-) 1 1 P, n
A-91do a 1. franquicim postal.-AP-L.d. do Caere. ls-t- Sir ..tire y so mp.t.. ,- -_ iq _. 11
Ic d M ME It r, _1\
I tELEFONOS. M-5601 1010.-Dom illo social: F.seo a arti number 551. cicada On- mater.. Is. onfles. Alt. an, .... - I F I I r, Fl 11 I
Director .. ..... Procica do Suscripci6a; I a, tierripa at dej2r cracker In hierba an un Le. T1 r r r r, __ _, ,7 n I-1 FT
Aamintitrador ... .::::::: At I '.% Me. d.... tic mean axrbc aintr p ... I.C&O .a- - T)
Jefe de Infortnaci6n ...... A:8421 *I'r,! ueSir;.:::: 11! I 'r Ext ajjrrs 5 0 N j Eviranjere ponder 1,, prim ry drier a career de nuevo ", I ) I I I n h
Subadmi n ist radar ... IV-9242 Samestre I I 41.1 A 126TO .. .,.B.. C.mp ... a cto Los ones rims fabricantea P, /I- __1zzz::s
. '.*.*.'.'. : : I : il o ..r,110;1m I "Henry ducatrn usle -1 r ,"
Crtimic. Habana,. A 7.275 Alto 19 FA ...... I. J.00 *events Wootton" an favor del cle bitches culbanos pRSe2n su wer- ,
Anuraws .. d 6 4 m a._ ..._M:2,911 Alin dominical 5.80 a VI aspect" sornal. Si In care es at as- te an auturnovil par lax memoirs I, IA _. I __.";Z ,
Pajo net alma, no nos quads otro carreteras del mundo, deride a] Is '.
rannedio. cuslido nos muramom :1 clor c.i algo coma Una deshonra nl: 11
ORIAL rpiijo, qua reco ocarn at des.1m cletrial. I _1_: N *' _ED dos. Y no ,a entp a ads asks vez pur Y si &I bache to tonnamos coma C, ",
.a an uniclad do madicla pars 1. payor.titirtchsclad eso q. O' I'. -lamp'
N uestros indices ecou6m icos JuBlicia. Its dado On liamarse site, vo, ficil teri sacar Is consecuen- I \ I ______ni at prop6sito de reb2j2r par to cis de mma Se and& par metal do imp ,Mrci. moral an lodes los senticlos. L qua - 1_ I sta o. Henry Wootton" combs- me dice tie Jos barbs p.%cledocir. \( /' r L I
indi-A econ6micos dc Is .ckiid.d national de operaci6a industrial v Ias legitionat uttliclades de oule r Ia ( I ),
U, par. titiclos. Y met hacen Jos quo me del ratio tie las spar car as. At .,
, I
LT. idos an el informed de Ia Junta Nacional In cla6oraci6n integral de lot produclos. Igualmente se rien de sun esbiticas preacupa. corrects y ochre -pobre par co-cant col I n dejamos tin berieficiar multiples riquezas conterticlas ,,,tics &I suponerle interest a an rrecto- "Henry Wootton' &a ]a er- .
I P, ntener Una culture qua x6lo tan- censure par sui buents mgeras __7 < _-iit
do Ida aunos, po 1. h.milded con qua me tan t -del afic, actual, timers a excepcionai importaticia cle an Ins sulaproductot. Ciro gran factor regativo as cl let prp
registrar a! pulso cle Ia econorria cubarra an momen- or 1. W. ptoducliidad laboral y de Ins bajos ran. co, para. krajoujod sta clean ante Likes vestido ante IDA des(Rchata. I Y .
an ,ti .
tos que se opera un cambia de regimen Politico v dimiril- agncrt a irclirslriiil, ,. n.trou las ellues. Flues on dos, In buena Troia de sum conse- In hitanol6m de jos ut4iticos. a rexpeto y 1. conat" camloic, an el regimen del azlicar dearminad Ell Ins dabis relatkos a emplco, In Junta inform A -esima"h6u.e". tampoco debitli-a- si erarilin a un pueblo come home- i! ,
. p Ia nius 'est.11. o .at,. ogre clock- na)c a tug anteredentes tie elag.n- ___orla acumulaci6n de cuantiosos excedentes del pro- q., son instificienies. ES dc 1,imenlar clue nue5tras ,rionfil. Los linoribire, y ].a ptt,,blc cis Y bu j
due a bisico de Cuba. an gusto. NO ) / -- _' -,precarias estadisticas no permilan liegat a conclusto- ashen -r, no
*11 ,,,,,,a . S ubir ]a cuesta de Is quieran recorder- on; qua .a Is r- I
Empero, Ins indicadoras refician Una situaci6n nes'precisas 5obre questions tan trascendent.las c.- to Per n -, tra loss objetivamen- han de Ins propag!nclaa sartortas : ____-
Ol on Porto y las humans tie "Henry Wootton coma se pre- -
muy favorable 3' astable de presented caracteritacla, mo produciiidad, salaricts y employs, tan Ainculadil!, viRlIcIaF, :ta quo ell esp especticulo xentaban an sociedid Jos gr2ndes :-Z:-- "
, problems de las inversions extranjeras 5, ,,- So h.,,d.do ou sUP-ol qua radio. C131canos, tie ever: guarrerns. asevi- I I _principalmenic, par Ia zara record de state million's A Ins In -, ..
. fe cielad. El ai ,
cle tan Was de azilcar. Las clificultarles de future cionales y a Ia conquista de Ins mercadok* ,,,.curnern. dej]a tar", flJOS9101t, professionals, a Pa. I
a Pampa.es tan alit _U0 earn, 1. I u- lifi- Nuicun. or alle, fui d,- - .
tepresenladas par Ins excedenies azuc.raros no hainan Ell su informed, I& Junta Nacional de Lconanna Sion. ilinguna do Ins astromulos 111fl2da. Is can" .
huniatios ha prescindido cle Ida tan- "'U" Unt'a
Itimad. cuerpo Alto an ese primer trimest-re. Pero no hace deducci6n 'alliuns de Ins indices ecou6miros. ir I it irs'', g2 C 11 I
looderruis afirmar clue an el moment actual It Sus planes or acci6n constructive y previsota ya 1, illidad, ,desdo, ,I entictive a Ills y mal decir, como niuv culdadr, - -- ,
ex., a tur fit a. 1, perpetuar .a tic encticier quo *to courts no qui- _5, E- .
Ia, an IA mistrials favorablez concliciones del anterior .tin formulaclos y an gran parte an process cle maji- asperie, liasta at Ap.rato do In Bit- ta In "aliente-, No hay cluda clue NJ J -1 I
Ilinnestr'. ralpaidadas par In accitin Mmsiv. Co.,. z.66n. Par. 1. .c.,i6n ,. pr.pici. para innsfir ell to, itIild Para impeller Is clisripli. Marti ,I. .presto ,,I patiorI I
it. .QuIll, In diorQunit to her,. La ,teucjI1P7 era su mayor .ran- I : I:, A
dinada de lodes Ins sectaras or In industrial y del Go- 1. n,,aid.d or da,1,, funti6n mplidudi .. .... in- qI,6,I b, ,-nd,"" -
bierno. qua han conjuntado astrarzol. capacidadei v dicadores positnos cle nuallras 6iciiandanzas preiten- glull- -les do rdii,".li.!"c',',P.fr, mento de elegancia. Y n hay re' '&to suvo que major to presented -Parece que 11larte quiere
lolunlad" para afrontar Ins dificultarles cla futur.. tes, para eusanchar y esta6ilizar nuestra economic ,I, .it. re'a Una idea. V basis que actual doncle oparece an un in. acallar con nomlotrom.
CLIalido cliti6n Ila- stein an In culto, inanjuai' con cuallo dur- -No lo cream, A que esti acabando con nomotros eg el Sol ... Ell este aspeclo. Ia previsota politics azucarera del mirando Al porvenir. "Pal-le"cla c"P."'I .."' Pro ,a die: a do Or"
Ill. ,vnici Ho ... rin 17),6izen Os C. ,]to. guess corbats. cadet
Gobierno, nue&ir&3 grades reserves firencieras y ell Esbozando allict de eslos plane.%, el doctor Gu.;tao bill Crlauts VeIl.I,,,. ci or- in .1 ,ithect. cl Urpja nagm. is,, I
respaldc, instilucional importantizinact del Banco Na- Gutuirrez, president de In Junta, an Una brillanic im- t, y' 1. fail,. so hall --li.d. lu,- trraido Y IIEado par a[ laberintica .
,cional cle Cuba hall conjugado toclas- sus fuerzas y tervenci6it personal an al program. or teleki6n Po cif revestulos porruposamente, tin de Is Propaganda. -an con- milentras IR vida pasa
'03 ii- her& Ya pr6xima tie Ia muerta.
medics dcfen$i% para amortiguar )as cfeclos de Ia Anlc Ia Prens-, dijo que In renta national 'Ic 'I' .1 -- do da, St. da.va diciones" de servile tie ell .
- nil ... It. fiasco vi rosplandor :Ia 10 Coma
contraccilin future cle nuestra principal inclustria cle %aba a dos mil zeiscientas millions de pews, de don- major apostuln ;Oil. I.- estatuas! cascritor tie idioms. sew6il Is Lo cc in ]art cleffill ion tie Fine Gamin Marruz .
,,!,a m,,,r,. moral- an Una tie Ins I sey's rarl arms Qua
exporlaci6n y compensar an todo Ia possible el des. do inhere quo ,i ,I az6car vale stilo sci5cientos olillo- ,,a be,,,. s,1 t D e Mt6naco a Cuba en calidad
, vi a Berinvente Una st, hall ,..cr, a snb,, Meet]. ... P.- .
empleo. ties. Ia diferencia acusa un movinniento econ6micto (,bra litulada Lo, andraj- tie Ia I.bra, "so als-an Una$ otres.Ln cuanto a Ins indicadores que, comentamos, Ia internal complementario mucho mis important. Nos- putrutil'. condo se alude a Ia pe- to qua porcibionos es. rvas one ellaz 77 I de ndufrago voluntario
not. or In Junta Nacional de Lconomfa as muy &!an. otros no comparlimos age criteria. Hoy par hay. Cuba ,,a do ,,, ,,voio Iqua As .,lgnf,,An. 11
- Ida. do rumor envol-ate de sit ultinno Y IV( -A .
lad.r.,: cast Indent allots ban r.xperimentado "mrniw es Az6car y solo aLCicar: y son Ins indices d, IA ,,- AIII-I ,11-t ,,I ,' ":.,,, ,, r'i "D',t,,- Mmis amorous. senti do" ;Como a%- Por Willy de Blauck
El
coil elicepcilin or Ins edificaciona,; I., recsudliciours, port-16D atuc.ircra Ins que rigen y norman todos Ins G,b,,,l D' Ann .... 710. trafisran at gran instrumentisla I OFRECIAN Polinesia se splices a marine Pee" don art averigu6 quo iste, all Pat:
lanto aduaruiles coma par ren(as lerrestr". sigun Un dmA,. Per eso or a, imporlanci. sums clfider V P, il'o, ---- del idioms Ia. palabras one hay R a
. q,,,, itho", ol major ampleart. sin senlido ri amor. can't- muck- Una$ sangrisis an forma de V y se der volver a Tabiti, a- ancontrat
ritino itscendente: asi coma el volume de vent- estabilizar ess inclustria Inisica an todo liempo, A liar :lg-,o -vI ,ilnil- ,I, p,,fOc,-i6n- tra Ism defenscres tic Ia cortesia y diarjos, so- ingiore al liquid escapade de Ia be an bastanin bustles condicror, pawionsdco par el aumento de Ia capacidad adqui- clue so coordinan licnicas, recursoa y esfuctrzos para 1,la chillialaneria' Alguna vez tie los buenoo module.! bra led. ,,I- harida, to analixii, concluyenda qua net fisicam. Habla ingerido peacesilia de Ins consviniclorcs per Ia via de lot sallrios encont-1,S A -ircar y a 1.5 subproducia. It ,as ,ndustn a, rubin- O In is. r.peas. 'n -clsdr, ague sailacla ,a Jesus- do y beloido at Uquidol tie Its sondo 1. gjsn zaft. irrucarera y Ins employs de I., obras 1- -,-,; quo ,r I-rolnla- lill.r.ione,; que ,, 1, bic.cl6b tic Inch- Eaript-. par I roporti-be. c.mn ,.tin ,i-j. digs p ... do-,. formaba an Una loclaida sin sal. de gric, ell V; odernis habl. arrv. 'riduccut I a ,,,,r,,t., in ......... 1- Talk. nnr,,, i -oll--quo rambie,, es ,, am ,,, Pom, lines,. .in let.: El sabor I :*Una ham ca.
publi-s. Las rt,,s flatecientes. da lullo, lI t ...... no; que se suparan let P ,'. parecida at del ague de Vj jado &I agua duran
.crvas monclartas son berefie... So to.,. es, d.ner. civ lla Ia education. antique ot r( n3l
,%or._ doctor Ahins-L-is B.mp.rd .c.b. on. : invent.6 un aparato pa- sit tin dia. Y pen&6 Sompard quo
. Los ullocunt I.rubiin han marcado all lendencia ax- net insuticientes de basic, inlerna; v ,a cre.n an,. nache clue as a] del Puvbln y con al -arl Jos ch.b.c.not de, de perk, tic Palms y ,, dirigo m.s facil r.tr-ewn: Una ,spa- ruanda me ant-rerabs 41 para etogpanslousla qua sc proyecla an a[ aumento de Ins its fu,,,i,, de 1,abai- v or tiqu.zn an .Jr.. tip., cl, p.%nuart CHIIES y carrobelps, -Heriv Wootton" signs call Paris. El asquife cii qua viajaba rie do prensa an Ia qua se -1- vesar it canal tie Ia Mancha sufria
r C.-L. per,- se he,,., ,,I., prawn -lpaiia, 51 Imp.aU ll.Lmr ,I
I, t;mat ios 6ancarios, an let compainsacione. y 10. ell,. I-clu,"on" -.1.1-o"ne'l- I d. -idnaturnins 1. filo-s. Del be- ratio. SU 2PR-LC PeqUafla c4uia zozobr6yeado. deral fondocialmar call peclazos de paces cruclas expit- tie much& sed Ina diem an quo me
que3 luiliaclos. KI indict cle Jas exporlaciones retain Ej Gobierno parect, hondamenic preCLupada or ,1,,,,c. ,us dnitinuts ftnniis v is-. so laagiadeecian let futurji ge. Ism instrumenlos del aludido y ne ,-d., frecuentemenLe gracias R losbarraba tie gross at cuerpo. 7 ,an ancaman c,.s diligen- no rac .ties mclinsidas. Pues el per- .u compaliero de %laje. Jack Psi- Ulla terrain con toroLlIO. Mibldl) tie ninguna cuando no Ia ampleaLint numeric de 25 punlos con relacilin al mihmo pe- IT.1-pir intensamenic sabre ]as anchas posibilidadrz Iz y gralullos nbrerm clue lie ,,a- .sjst Oil manteserse, an Ia enf me). -mientras Una -17--civ, I-. .,ad,. del ,,,.I so illca-.v, n- b., Y Ia IleX6 1. ment, 1. t.tsafa
ruld. del P.Sad. Afi. Aunque esima exT.rtaciones de que olircen nurtrus tecursoi naturale-Y y Ia, ,iot, t- ', a",'d'," ,n], 1. 11-it. ,I ,,Ont.. Its roln. -c-erld.b. Brumm:in esp.fici. 1. rem.malb. he,,. 1.1,- ,, c.l,.,r. run tms k.l.sir.onis do del profewr Lapique: "Todo cuer.
, lie .ULcmn,,I 1. dealdlit Impa,,d.. cvvp-tt. y quiet' an ,do an un media
aztiuir, 1Abac. y milleralej correspond an a pro.luc- did jur-da In,, ratty In- dispinest, con dintole of I uIn noma. ,,cOnt.s gis- po vto sumergi
,a C d n los, lis'l- so mul- 1. Ii'll-la do In, 2,n,, UO Los aludid. p-ii-, .U2, L! ki go loss de no,
Jos serniclabotaclos. an bruin y an In forma de mAl,- parn coopctar it eflos fine& de majorar y estabi;llar l pl ,- ki- gv--- rnrI -isa" dI 1!,,"P. ,I, I., d '11,-'ro. maiitr, prints, an el "Her6tic, ,ns de liquid. pulliendose. de- mas concentrado qua il mismo, retill ;,,Iran. Ia 1-loona n"'Imi"I. ." ,I,[,, A Oh- .a,,. del dints- mo st todas Ins horas fucran 'Uy.s , Posible as qua nuestros pe-, I,- ,,,,,,..ir In v ...... c- sI,1,!,-, acciona para hacerse ones convenclient hay.n vatudil dentin curwo Duiante quince din absorbs it cl trade que Lai media. El petrader
-fr V11i tin A. prcla capital or nueIrA r-nomin Lil 10a Ilma de Itaimcitill mundial y or g,,l,,d,, In empress de Bompard y Pat- liquid .in molestia orghnica at- tie Polinesis. al arrojarsa at n. I
stlulat or 1"ciduccilin que debe set superada. Nue.irAs AsELI)Alml, -1,,ulms, ninguna terra a., ,is 1,,,_,. Fntrelineas oe[ Emprea do character c.vr-f,- 9-11. auxuantabra la cantided 'cle set r 1
indusimis Initicn. cla6man ams malcrin, de expor- I'd V Ingrate -ju, 1. or linlo.jair uniclas par. 1, d,- rr plap-d. a. Monaco con 1. El problems del azucar a tie hs sus calulas y provocaba ai u. I
-lab.-wit y ,I apcy,, del celi,- azucares no pinto resolverla. Tri. retenci6n tie Ia sed.
locion a media pimccia, con In line driAnnos or ex- fell" del J."I'lill"llin llacional. cuyoi indices e-nri- br M Usen Ocolin.griifioo. t.,e d, sign .61. hellod. an ictii Cuanto at escorbuto. h. d,,d,, I'
pi-iriar y perci6n'cl lalor de Ins jornaic3, del ,ullo micas libro boy 11oreclelitcA. Pero, dy mafiana? Tenentos tin Bom p.,d es no j.ven pal-morito mares an -nticiades Infirnes. S.n tianc#j con Una solucl6n: EXLztl .
* ,I, 28 llfia,, hit. de until "'I'll"', "Ifargorilos esquirri .a dija do at plankton an trillion I 05 m
do l -. alo.glid., into,. do Jos b_- ol, no On 3umen tOmr. Y Il.g.5 ounce deloili existir searejente v. it itevo atntgo pit. O, .sp-iali.d. onfenn- concluir que puede licriarse a li Contiene vitamins C. P-s6 an I s
dades del coraz6n. Aniante tie I- -itesis del azacar a partir de can- ballerinas. 3, less deducclones
.. '110 1 deportees. figure at afto pasado an- ticlackes attifilikerites ,da gross y cle saym averiguli qua cle consurni
Uita carta _-"& FiAtiudez Arrondo ,r,.,.
E I I __1 I ... b I tre Jos doce monpoones qua atra- proteins. tie contarse can suficiviAr durante into dim cien giant x de
. ,problema del, m moment I.- H.b.... Jul'. ", 1952 1 annot, L recilair, qua hubimos vesaron at coast tie 1. Mancha, liquid para belser. Lo qua %Igni. clarion no hay peligm tie ese ju-' g, ,1,,,.! I R-m. d I Ivebir hace uncis instant., on docidides conquistarse at prerno tics qua lisle el problems del azu- to. Para captarlo basis dejai -I I'vcl-. del DIARIO DE LA EL., ,Kmor qua unporro un harmosisiono pe- afrecido par at "Daily Mail" do car ligaid. .1 del .gu.. Ago mar Una red; an trez horas c ir)7airii6sl e indi entes! h)]ArINA. Om. rro To rier. cs, ink -presentadri" Loodre.. Alcanz6 at torcer lugai. fin de cuentas qua no pudo clarle cage Una buena cantidad. ArIpme-i.
Plado Y Tentente Hey 6 bra en PI our sit nobilisim. duisfia y at met .in. relative ..tilif-ion. sees at plankton f1kcilmente. at -i,
. .enlid. no cour. ,. ons hubi6- lis c ... Old. Exito ones qua honorable a! am planI:,,:djdcros,,de .lines y de cuerpos .on eman gumanemi Heb.n. PU ,. is a sa que no cledica todit su o"arri. Per.. hilb.c.d. s.bid. despu6s. se conserve. Saba a langosta coInnu ,id., se ochli nuostc- a Ia natacuin, qua tralonia, as casa- de un poscador del Pactfico, Pel6L- old,
, it F I-.d. ,OA.r Dit bl'e" d. mi. as ,'a U ,.
,a am .Mo. ,b.rri.. cle finiqlante.. Sa cri.-U. -act" 7 pid ,g ,d in to an seftal do cor- ,I. ,,,,, dos It y as, &demos. do a bard* de su piragua churante
lit" .,it I .11 .. I S.rpa,,dldo he laid. (Caskitiomari)
r a, 0, an. P. in diciIii, frarnildad. lle 6 a San Fraincisen dial errendianientp. En efecto.,si Im- ,r'
or.. del machadan. Pero clania d .......... I de liar imp.re I' a d- Asts a extrocici el ittrou tie sit pr6dicas tie San Francisco tin ogra. d, ,us .rtlidaci. lotslilri. .
% rligall ,, ante Din. quo subaniton blen anti ado ya Ia Rel- "Its P"'..
b1n.k v Ell- lines dtilar.ci ... s it aa vs! "vocas gordam". ,e mi evol, affect a Indus, JOS anionales. a Ins tell conquistar el corn6n del ham- rue'lquiera para Ilanar Ia a.1stc Desde Empaha
'il, on U .,', I O U 2 pariern el ingenjoic, L. "."be., plants, RI ague, al fuego. Chest- bra an forma cle annoroga reveren- ell. Pero .
- Scil a Las Yalluns". 925 ca5uchas allorigart R ,,, In, cual,, so sent, .1 did. ,,, In,, on un hermomin OIitudics solore In cis hacts los animal", at menom hi- Let imaginaci6n as Ia imaginacil5n.
974 hninlurs' 11511 mujares y 1,363 infilim. Y Pit "Isla.de Pi.
v.,, 543 d ""' cilvachas still at "Irvogar" tie 607 hoilibivs, I., -p,-inies miss at doctor L67 Vida del Itiefable cantor tie Ins "Flo. to que desapareciera lentamente Ia F1 27 tie septiembre del ano p.4 Pit ... ujrrs y 714 niflon. V en "Cu del litinn." .19', ,,,I. pez Goldiijas, quien me iriter-R. rarill.s" sanala ,On,. ,in ,iigit do COMP12cidi crueldad con qua ,r ]as .,ad.. h.liand.,O el do intent. ,,,
. 434 ho mbre, 381", I ( .vho ,I tell,. Aconer, !,it ..... me sin par cortesla el instabb, squel rit tratalas Ell esto aspect. no hay du- / N uestro carad er
r1will's A1.) 'a 8 onnI, y 55) "I".., Hot ab."t"In-rito tie agns ,a nues- Roultigne-sur-Mar, observe, ell /
-n mellow. blacitin hay moda drvNo nia, dv 1,.,,,.-,, clue Sail Frall-AC0. ell trance cle sci da que PI altruism de Institucia- compajila de un smile, Una peclue- /
do indigrnte Us Ia hal; solid. com. pustules 1'. 41.1o."a Rolut ( ... di,- ,u Ira ,I ... [all capital riev.r.d. our Iss llamas. les lude a ties encaminadas a Ia probeccirm tie embarcaci6n de salvamento de
Nlis ],Oman I ,a iin- I I q- d.j, at pot mii s ,,I I-. do cordial In ... uld.d del -.A. at par qu, te .bria!, hand ... d. .1 cep.ift. lie I ) Por Azorin
- j-,q- el Go ,raft, do at ultim. elnis., quo .I. ,(-.il, ,.Ib.In, In ... liken Sabo.- que 1-1- b-6-1., -it at. ban &a"' ft rn. j A. ,r hit mUpd"J.dcrr 1, ,",,:,I:;l %, ,,,,,, I'll .so -oties 16gicas qua arargel. Pit I., .I... Decirficricic, 1. pami. ,,III- I SE podri. son James tie ello, *I avivarnionte,
., I ruisnin "a seems d ...... I I .... It'll., 1. int"isnin del .a.. ,a- ,i,,,r. que sort Su ,ttitensi- cuid2r1o y basis querarlo, canal. Is .... r all .112 1 IISO Ingbit.11- (O former bras large olvicia, do Ism latest y
I-. t o"o,"u,". hiLo uno perfectamente detallarn. li-t- isd I onlon.. desde lung-; tied ,al-ticioia. Fue sin clullas Sal, gurcron astbialacer legislaclones que Desenobarcaron an Folkestone y at I Us I)
I-, no non, "', 0 ( t ". roul- :rtx. pili at tIPO human he
-v- do dat", ci-entrunarm .... e. cle 1. O . ....... I., -1 d, 1", u,41,iii-as", 1 Francisco quien fund6 Ia e\.tig,- to amparaban. conalgrando penali- 'U'll'se'. to net p. .1 ,I.tianiscaa.
v'j..'J'' )vk",l O quo nil comparkern Goi-e- 29. a passr del malisinno tio,,P, ssu v do
,.PI,, lies Orden do Ia hermandad -n Ins caries a Jos infractores, Era ya Ia I resaron a Francis donI ijjj_ %, ac ..... P .-eu-l do todas y ends unn do hu, ht, a d, j-- - 3'. 1. tn'luy. Anim.1c.. p..q., ,I Ili- ,I hvmbr sociedild quien se erguin an defense reinsin a. re n epo- La fuerte as at don human forma.rHd,, tie U. .mplu, Plan vicotnt- p-I 1 i I a , guilds c1mific.66"? Si.m- an ..led. primiti- Ila- pain, ,,, del animal; era ella quien r. ',so it ... y lug. do per at paganism., an mi pals
Una el.dod d, nui.gatites, 1. -,ow. I., I'l, 1. I,,- o"usidersdo un Ingeruem inclinticiiin afvctia tie Ia o1ohgacia JOS Period- do c.z. y variza? era' Mar -odenti ,lusimpruckent, 'in. Im- res. del ingenin espahol. Los do- misma. Lo proclanam Maqui.vela:
"I:":;I!i:: 11 Itnic Colonel tin b. is qU. ) d-iv itj ,, pcinnindileas do coil ,O-S minios del ing-lo "It .on Nictu he silk anunclado par MsZ ,. Ibldvu r rariaritildn v as an ese piano ell at convivencia con Ollo, ou 'el'.. ella quien recogin &I enferm., Ili mUjUi par "utiflzacl6n draim RP2- ,.ties: hay Ingenios regionals, co- qu 'a
ila ,I-ti, ,,, ..n.h. pircrimpdo pill ,"e -,ld,, V,,, do ooi-elo. Contra age exemplar huUr que. oil multipl., sesianes tie .so. tavernas. as coil el CrLstiablSout N .bilvd.ried. y q.ian Ia lib,.b. rato de salvansento an caliciad de mo at andaluL at aragonts. at ga- man. fuerte. exaltado liar Maquia,. I .'i lbi.; A c ...... y ,I P"n fleg."', .11-N., 6rgi P a,
...... I ... t" ,I, ..l.da.t.x, on, md--ei, d, e.Iv DIARIO "; ...... irs to" he trataclo coil it sun nuirs, mus repro.sentatkos cumn- in colors del hombre an rua 0 to r9- embareaci6n de alia mar". La ley let-, Ore. Exist- fiigatli. local,,; veto. un ascritor. admirable prosis,A 'I dr-is compilfierrin preffesionales. ,dO ,, 1, lielil"d dointo-ii.d., sultaba inutil are trabaj..
... ;"I', ",Il ilaiai iadcl 's y Ia audit parocen andar remdaz me cuentan Upos populires loge to. postergado. preterido, al Pedro
""' I ,.m. buy, I ... i,,p.d-,- Perl do -va Como OS pusibic pon-- que quien pos triclutificlild, line a.;. El beckon IIam6 Ia atenci6n dol 'means- unit de istos fu6 don Fran- Pedro de Ribadeneyra, an su "Prin,;,]:,, C .... I .. ..... ".. ,,.Its tie oild. q-, a hors del shI ro-, y6 Ila sido pro9idento del Cis- Ia predominant As alli cit. I I I .,: r,
pa,;l, -, ,I I ..... j;0 Jr- I,- ,a,,,.,, -1, p,,.I,-na 1,. login do /Liquitectos y de Ia Socie. Ia aside del Imperic, Romano. Reasta T inventor de unas eficaces sez-vicli" msI11D.deZdfiixa, eremite fe5tivo cipe cristiano" -abravio el tilu.
Cal ;!in At ... ,,,Paj, .n--.,A- ,I I, ,- ;-rt, ,,,(-- dark Cubans do Ingerieron par el vii6rdese In le vencia-fibula tie Ali- Do vez on cuanto. el pairo, an Ia utilizaclas per los holes y Ins tan- del Empersdor Carlos L Ell el sigla In-, colors, clefiniclarrienit, al UPC
nil ...... publ"a In ,,lu-n q ,a ,I, p,: Into do grades mayori2s do Sus oracles y el Ie6n, an clue Ia plead mahana amplia y luminosa de Jul 'o' ,has de salvamento, un holand6s XV], Ia "Florembi e6mics", de Met- human fuerte, mks fuerte quo 41
vointinfilras ell esam rations profesin- .. inicia Jos visa tie unn amistasa con- nos al solicit: -Lquli quier". tie apellido Schat, do Amsterdam. chor de Santa Cruz, as un reper- Pagano. del criztinnismo. Hay qua
Nuplitra sugerencia' nales aluada usar coliticallva tan i-ivellcla. qd viene.s?- parecfa docirras SO PLISO &sle at hablia con at dinit torlo del ingendo. Ejernplo: samban saber. ante tado, en qud Consists
do O mico clict9i y concibleron amboa Ia del tic un hombre qua so ahog6 Is fortileza; clibeloom comparar Ins
cl:, )Prtivo refulendome a Ins inge- I I sde I foncia de su silence I. come- do leirli a cabo un expertF. bt.l. qu, .tI In, hxrlo d, ).a ... -in 1. ,I e ,I," q,,i.,.. Co.. a hu6.ped Srato que- idea heels tres diem par quieter passr fuertas cristlamis con Ism Mertes
at liar h.ciando usn do Ins par at vado DI)o un chusco: "Ya pagans. Rhadeneyre va camps.
. .i.d. propoalto tie llrvd- .1 Inciettle, ..- bal.t... Sale. I., .,lrvr-S --tit-, H-- r-tas disquisiclorics forman tin Nos explications Ia divers y art. rldrilt, -g-io., 1. ,,brid-b, 1,uni it, tod. .n.n. Ctlald. bun6.,i6 ,I tab.i. ,Ia Por q,,6 dcuum t.lo, ,as.$, r1a hacarle annable Ia per an cis. madins hoyiumnocitios para sitar a e3tuviern an' su case 31 fuers par rmndo uncis y otroz. "La religift
1. ,Ift. ,rr. que d-m-N r. p-nnfoNru, ,I tirn-ill. .,,,, ,,,Io I,,, ,I,.I,., figu.sbii un citetilo/n rl centro.del cizal,se an- inclinacitin preferential d I Is re 10 rikutrajot Schal, adernAs, ull- Ia Puente." El camino es !area tre- cristiana -concluy no ham a
. .-Itari. 4.c fr.[. tie ,1,,.r L. 11,1-it. ( ..... jug.do, dv,(a,1,b, tilng., cbj, y I ,p.l. q- ,,.,.,ta fijacill ,,- p,,,,.n quo books lot mormales. El liar a W 66 at frank. lox medics itt hajoso: seem oI segurn. No nos or- Jos que 1. prcres.. cobardes ni me,:eran por cl endive, tic no pohla.. I,.,bj.,ba,, ,,I
,1..n I.- ,.",. 1-g-j"IF, d rro ell; nuestrR respectable amiga para examiner at prpblema it,! Ia pacJentemos, de3amoseetirmos: Inds dro.os. mine fuirte.. animation y
r". "I i.;i.. orl. "turnall-ire. 4, Is W. :, -ot d, IA co,.I.gia. .late. Ia 1. Pa ionic libre y seguro. a Peter tie sobr Ilega. Ell at silto XVIL Ia fuente vencedores tie tod" lot poliXrratail, be don d. hit s, I dedivencils cle Jos niufragns, o
,;ma.nu tm litalri" a[ d ... I"j" do lltv h, d-l" "I Wgrm,.ficl, 0, ,,,, S. O.ndm6n do g ... dnin y de Jr.- per I os anorrian-5, carentez tan- del ingeni. a., can sun gr-i-s. ,I triunfadores do Indict lax tormen.
Pero .lJ Jra'-' qpurr .. tin 1. Illal "I j-R." per E fem rides' t. d .11 .a a r.m. do .g tr str Ejernplcit it C.1d,- Ins." El subir prevail Pan capital
..,,fiin. ,I ,I d I d diR- 'rin. j,,.,,(-l, a fen. No Ps solo el sonlido de Unit ua al"Ic"'d ad objeci6n: "Diril. par venture. Wo.
. I... ail litin, Plot .ad., r.ie,-. (sake In 1-g.-til'd, ; 0 red p,, -,dos que press. a[ El noventa par cienbcs de I cs q ue r. ", ,a Los a. am.,, a. ,I r, 1. .1-ris. rent I Ile bl .,, I...
Oil virtiram% d '. ., ,,;I Il "Ill's J'.' aI l;,l:"u-S,.q, O.,. ,,l cubanas q b, as I as'.. Ina sancit, an qiii-elet, que 1. I.rtaleza de Jai
skul. son .1 11 So I m percent an at ociano deals. Ij ; ell-tan Ia rap ... y 1. p,,Ji.
q., a -.1.1m. .reold, ratio,. Iiiii-I. ink. -,,,,,I'll, dv Iic.tirl, t,.k,.j.s R-16- el del instinlo. an at quit; vibrate] mucre a is aiviencia de Ism bas I- sabre quitin tie lax dos abc roir: ort no a. fortmleu politico
blie. i.f.r.-io. ,.t, C' .bir..-.y 'the. cis e..."tieri'l.. g I ...... v. h, p,,dido 0 flenorn. Por Antonio Fellil seritinnio6t. tic .dhsi6a y last Ad O- -Igrrvai. tic 1. vich,, El d, no olviderricis que Ia ritessa, as only mde Ia cual it hals.l. %Ina Una con.
. 'I .1gil. di-ti-q., , fitill-lbare fill I. par. "J"" R."li" a 1. ,f Sri"". liver" 1. PU_ fV.prrJxJ par. at DIARIO noris onro. Se liable feliz y Par tor m(udio cuanta relation do ,iii- ..bidt. L. perdi. dim. fin tie fasliko Y testific.66n de all it." En.
", ,I plan qu, d0in ILI_ --nni rud, Ind.,- ,.t. bl"alon d, -1., lin- ,,I Ins ". I i lefleja Ia ventu ra de lots circu as jervivientax lieg6 a sun mano.s, a O-J... Aunqire achar. -1vo tra. par In Lanka. Ribacierayrs an of
. Goble 'no. que )-ta shot& ir, murstra alirgirn a "Ins diez b,, ,-, hsb,, .1, Hn port-ano'll- 9 PC JULIO Ina o t,.S. Le Pas no s I ransack par rI y6 Libras olvid.dc,. reels, arl ll 5 cuanto it) S2bes. no -sabeg tan.bien lerrent, "Politico". profina. V, at.
per ,I '"b" 'I a I -He.] Codul b do 1. f
d6nd, Pal Ina dl,',,Or-n1Z il' f nil it deinrupailoA. 1"I"a, 1892 "c con I.., -a pa- arts durante IA Ultima guarrt: ado- ..", ,14mle ban Ids par., y to nclat.da Ia intention tie mrs pa- Into I on y etur.m.., ,in par. .a. tie marinas y de .viectures rukulta. coma yo -a cuslquier. que mio ca- Lando multilud tie cases an In his.
Spin narls r, a" mil, _. El part za." Se public an 1896 Line anler loria universal. No alvida a Esps.
11, 'i""d -,, 1.,d" I ........ Il ,,, n", f ... niiic-, 'lol "' ,a" a quo su,6. f y ell ,,, mull. I- m4s, recurriando at laboralvilo dt-I ci6n de esicis cuentos; Ne hall for- fia. migo coma un maltz mpeefgI
Rilmo de probhunas InK, Jorge BrodermRan S- Oll, ],I, poll ,I .bi.,pn D'ea rZie tie miradas se-afalla por or- Museo OccanogrAfteo, procedio a made otras an at siglo XIX El in- disUnto de las otro, maticei. colo.
G-i,,g ,, ell F-bot, do .mvruslcls, -it-: "Grincus annigo. no olviciark tu invesigaicionot. a1gurns do las :--- rea las case. eapaholax. Llegarnot
Cl d,,.,,I,,r del Hls pltal d, Kuvl 4,1, 1-11 vl-lill '"Ili, I gl iII I 11, ,blv- Q. ( grain espmflol tiene sus ritsivas Pro
,68 -uriad rr pie,. all fillosofla. Net crrviripaa sin qua nos to hayamol propuesto
ma tie )a in i ,iniuin do It., P"I'll", ,,, "a d'ji-d-i-'a 13" "' l",V i9712-N.-6 on Bay.,,,,, T ... 1,4. Y,- I teorias Dficiales ascuchadas. To- determiner -con otros mucha 'Pie. A In univermlidad codIclakla. Urn
Con a minbc-lo" 'A' ,- -,%, linds Palms, que fuli priontr niendri an mente Ia fr.se del pra- mentos- nuestro carficier Ell Ia distincift fundorreartal qVia ante
All: Id UO 'espald. 1. actaul dvI ,i,-,, ... A, 1. ,,, ,,,I. .I,, I ... I I V cipe _s
par _"' ,,ra'hiVcr pcilAlla 0 Se.--tos O ... plead,), dv Mi, di ...... pn, ... ...... ads, IA, S'lilial P"'.il-fic do It, Ropulol repetir que at Alberta de M6nico de qua 1, cararlerizecl6n cle Eapafia se han blem Rhadeneyra nos jac.uns, car
7.orra confra OI IrriblOran do --v, do gU.g.a I,.,. th-hatse amor a Ins ardmalea traduce .no niultagos an at mar, Provilt0vt clu empleado escritores varlos, be. .,..,O IA -tortil. do Cuba, Ya libre. an 1902 Nil ,A raceiiarli, UtII- dectsi6n ellis; Rib.d.n,.wa tairti
dv .Ili L. """ a Jogs U, 'in rivorl'!, It's unn"Lln, t ....... I", P", 'I piitil.t. inir.oul.d.. I material tie poses, pueden sohm- mente. No comprendo -sin entrar, 'cularizz Ins varlantami tie Is format
tints - I rl spiritual de elevado Jerar. v mks naturialmente. an 11- tie qu me- lem. Apoyado an Arist6tolep. auto
."I calad. do Ia, rall-. 0 El Ivv- ,'I, rollillif, -1 IA 'I'll'i"ll.'i 1880-Lay per In cual el torrito- q.i.. C. Una forms del .mar late. vi It tlempto bu3cando aiinnendel elect or G .mI. Barren. a- a191- -Pa.- do 1-go-diii, till 1 Plo- I tie la Republic. do Cuba, .it grat, Una facets do .,udi an quo to an 61, exornm6 Ia composicitin do putede Ilegarse, an ,batzaclo. a rIXdo ran Santo, Tom" ascribe
blorn. del hast share .up. d,,vlbaa.So ,I G.Vil--, ,I., h.v- A rpegios .-S, as dl idicl, an -a- M n-lis coricratelon su Predileccl6n d los pectin an su calidad de tire. Ia caracterizatilikirl, sin cantor run "La verdadem fortaleas lions doi
Elul O'l
por esn dejacitin cle ru outorld.d .. Lou Fstridlis: rate, Co... par Ia t6rtola: "sin enter press, he- v:eclores de graves, y de Ism %,tin- at gusto y a] cielo, sin parer omen. oficlos: at Una a ammeter; .1 ofin
I I gony, L-ii Villa. y Ocridente. he mi cams, herbs a mi mesa Un min.. A y B. tax tamptice, an los %lete 34(las tie as rovisitir y aufAr. Y sale Wgundi
-Un bomber tie muchm eciad 1896-Mixime, G6mez nombra at or- ,qua Aharm blen. tres problems se Ia Ia Reconquists. Lot qua importeria, diem miles que as mile plilitalles
. clu-c he- In h-cinA.d. p&Apl Francisco Gare a a- puede cobsistir an rl4caballo del entrentaban: Los del ague, at azu- establecido yo el cericter expinfol, oficilo do fortalew." Repasamse
. let ,ol, el des.tina, met, con at gratin do .Ifdr Arnbe y at ilancro. a an cualquirre car y e!corbuto. El agua del nine, as deterarrinar .1 Lima tress its nuestra Marietta: vernme que am re
- Lo dijo Ia prensa de tr Lublin PI pica Turquinct, on.c.t'. do .sc.cle clicistined'o de nozotro,. el,,Jilguero de quire concluyo, puede ser slasorkricla universallciad. mistencis, ,serms. imperturbable, ei
. a pie, dead. .at. ci.d.d In prefecture del Centro, trina, at Onto c curapecto. alictri- canticlad sufIciento para no morir El .illo XVI am fundamental an nuestros decalmdentoll. an nuestre,
- I siondo Ia primers tie cis cln-. co: a] mono salamero a at perm, d. .ad resbal- back. 1. Itict, ra Vspailai se conquIsla tin niunda. se Infortunlos, an todo nonmento, as It
1. it pu- on tie key decreto some- 66, do Ivy decieta. %era bien IcG- .Hay, con still singular do do a ,let., an at mmV0 "at perm, de InC,;,,,, Lt., a,"Avat ,a', a. su editorial pjd vr Avarice" qua Ia proposi- .so st, C292" flat comps-' 'Quinientox grams al din, bebid.a f6a el idioms. Existed naritind calibre mks site laccitkin lple oodemos der
lies .1 Consejo Consultivo par at 'gid. oil ,I Conoj.. Per.. ,,,,, ),a,- qIO., h-6ocloso ilu--s' Ia revolution. an asks Vue- hero tie alegres y tristem.l.vill- para a pace, a tease media iltro. un Cortis a un Pizar ... a v un trial v as,, nuestra universalidad.
_ 1_1- I-.---- 1. ";a. h.- jiteracienta, Ia' rectancia humana T-1. A. r--A. f- I -. --_ __ ___ __ __ I----
de jl Czanks Habancra
Ai tXX _G'6r" RAiiieft. _DUM D erco Its, do,
C
Los espw,)J!Go lez Clai4tier" 'l lhlffalpanaBiUm-i Pr6xima boda On el rUto
Memorandum EN SOCIEDAD.-M w en- la pag. siete) Otra Slesta aMfocift 01 Ra- ]Wt- U.. b"a d.simp:T 5em;
'nue .1 dancing g cftcer M iZ ldl:
mare Yacht ww C. 0.1n, P'_ ts' din 12 1,
socw Ion sbuel; .i oftfiar Jq_ do Julio. 1. Igleals del v Maria &W
teoncisded do Jok- l- fl seller baAXIMO
1, = Us F. Swa, moculdn, de mine do velaclones, madre del novio y padre Me 16'
DMZRIKNDA: alta @I dooms, Anww
Cumpleahos = .' =. lbateds$0. y mItt
Id doctw Julio Orlin mhor do discinyst", "an c0said' do 1. M.A.- -cespectivamente. funatrisk 411W
Um !.pou Ca-=Ita Sardiiia, que Laos" ogos Eaborabuens. start camirow a 1211 OC120 7 so Ine Is =Wm wiri. us dhtloos 19
-A Ism cin" y media do 14 ancantidore "Jeune y dp,,. 'e Nrez u" d! Nuestrw Sibe 061 Dod.
Mirthe W ee y Delgado. hlj!d;fj '_ l_". 3ut Emma,
is de is podws. Pan lorwAntr A 131 ited. y eccantadorn sehoritat Maria de En tonto que MwAr" seeing torde e. el "Hosau, ItUt- dociat As"Un Cerics: Y de su'sapage or timo felicity= par cum- y ce- g.c pr .11a. Ics,
more' e j In fgciumjj JF Nacimiento 4* Ion Angola Garcia 7 Garcia 7 el
Yacht and CountrY Ildk pie tro A.. do um d"N. AnVi Aloommoi
= W. de d.d. cionat nift, M.rfa del C srznen W, So 1. Paris I.11,bla rr*do joven Sergio Rodriguez y del driguez,
b", ea honor do la selia 7= soludarnom .1 i.pail.. a Y 'to, e as fiests d.1 Biltonore. 61-14, w ffmaa gu Y C .. tantina"Guchm; K'
1 11, Wd. 1. alsegri.. I En 1. ,UW. It- In Car-di
rita FAtela TrLawad 7 Call- inistillente J clta It. Blanco Y Me,= H.. WA. 'is 4UPUWO Pero Is Present* tq- U de,co.c16. floral
glardifiat. primoxin r ell go h'Tr. Is 1120 =o'! an; rr? 20012, d16 a Jul is jefiera do 0 del alw he lot Acres HiP&10 himys, Jowi
ro, c0ft motiva de ffu Pr6xI- publicist& F 'idade.. henes 'V parade; habel 6' var"' Muy ""C"* I& .1ttledS 2 "M119917 7404
raocisco MAW conocido Ir P _1-, ashman pur c "Ida
trimonla. 01;; g docid, Svrltlo C;u
mi J, LIULim Becot. i Machado, al destacado toc6logo. La 41 rita Jardin del Pasw de01'"'r&dof8cv6n N'T'emm = !:
rUNCIONt Cocktail at &ctor Canter
-Ka al Lembo, "Auditorium, Jowum X DULLS*", on". a I& fa, dta do I& nwoNaws, en el A= UILRd de Fflosofla y Letrox do Is
a jam cince, y media dela, Un cocktail party Urilversid4d,
.rda, do Is Sociesdad.- Pro, at doctor Jacob Can- El doctarCatter, por so labor pe.
Arta Musical, glrmmtaim a twa, cultural a in Ernbojada da&gip enAlcho department. so
ban U.1doa de Amirica. ha bcho creedor a ests, howenaje
mu Cusdro do Dftwmod6ok las lumn,,,, culArta
dej igmento de :dea ded
an I& cosandia -1A que i %' o6q, ow [ lam maumnm
05 ModItrnoff S-1 -a Itl cordial.
Men Lee mujm _2 In
_Xn al Lyceum y Lavra Tes, fal'IM 1109 SURIVIFIDN' Acwplus RIBIJAS Y FUS(s, 11WIP
'.1s Club, a Is, sels 60 Is tarde do I& pintora Gaby do
Im, Rive.
CLAt
ja Xjm,- y Lawn Tennil Club, a las cinco y madis 6' 'BAN U NTA
do Is tarde, del metier ArgeIle SaYuda
rs Le6n. sabre "M"ca de Tticot
culta do compowitorse cuba-' 41,
end contempt "' rw lAr deJufio reba a
lidadL 11!1 _s las Wig$
A Con"Rebair s de -La rea Visional, lurdswas I Y ficilts am,
1." S nupcides gran cuan'Ha... lever, onbitybco, 42:111,
do strim-los c=
do camadm par In quo less n'Crem as rose Y omlmiqa "Iqolm w6rac, Jo
1 0 Inclusive e'' is *aos, let Y
wolvermario, do sum de las -Rebajds P::.!,nm,
aGoo.do reman, &I
Icam. Y 0tr0S P ?-6A C't0S majisinas Y tiio mlmm
Me- del
Lonce'l. 90".j. Pisa
"Posom ofter ]SUBHima Guac calebron es lo convincente!
a do my nkcs
t-: y doe
len kubiis-010'
to Martinez. y dmtor Y, Rosario Hernindex
eta ation Bodes do Y to" OS PU
do felin onlace-Bodam Si Listed lot usa a diario para A
curnploij el molar Juan
Yu socantalora empeon, Be- cuidado J e on ielleza, este es el moft go wVmda anliersorto mento de surfirse. Y si no los conoce, Fajas _o pan#es
AISad6n- lag i6venow-esP'ordoma Y 1A.M Rau ens e
Delfin Coast y MarLs, del Ayelos aproV chando ]a economic roba rlei -W la
de los preci0p. COMP enc4e ks Y'r), '42
V*M'
Ion
a 'GIV.. Icn.=
rUnex Arissbe Y Orlando Irell" S, hj-Y'Z
Carldad Garcia Sinchex,
*I rose ffirilvarsarlo, do sun
da Pepsi. Algomuy fre"D Y r6" 11111!
Led* nuWra fellcitad6n. Vorane. Con PA else Ista" 4#06*
a
n 16 Academia de
atilt on mitin ustvg
'Artes Y [Afras'
tcltte rosa IA Fai- We' N..
:r4ximo sAbodd, dia ioc a lam
do Is noche, Is Academb Nil.
do Art" y Letrat, "brari
6n m6lempa p0bll .. .. ...
11100410. CAQUOt. T,
do Usisclac. Qube..vsala limpij.ra, -par., uw
do Aced4mics, corroap". n0rmaWsp gn j6la; a ort-im, 0 entisso J.
con ro4dapda .nVW4M1,' D. 'i I
Wsy'4';11&'a
gins do Vem sed6i is al y Le-lopol4j. Awmeleo mshe- sm
;ffl= Bsulto GoqwO, dis- FMT 'FACI Nikll SHCW' Do Its' misms. prapi.ji4om D elidosash jam zs
tocidapno at dectur
Angst Je inwatarler# P... Pa.& .... .0'euti.J. pi.] socs, Sun.
Carbonell p-add to
Axedemis 'Nodona., viza y slida Is t...i6., qditahb A asp-to J.
deArt'M Y hn* flore do, a
can.ancio..' Rebele"'Ohers tAs
"Notes parm, Una semblanza do
co", discurso do QrsmaC? r el Del
On 34a140
wfior Ledo. Bonito, oquet. CM 11FT41i Suave y4ragonts crams IlquiJa quo
trIvestidura. "6v.nt;" A... Y sstir. 62 ...tornom 1116jam J.1 too. 77: Paze. 4ua u$W to giants tan froaca
IraY Is J. t.,.u,. b .... nJ. 6 lines@. Lucirl mAs
Ilan Al h6molinje come JurviienJo al sire h6re.
j-n mientrai.40 1. us,. calmgml6 4 time 6rJ&Aa blanco,
im, iendfri it In 'Rebaledeg where a M O
morlig de'Figueroa we ta immada we rose ot
'stal ailorom, el estate. Y flares
Me y ol softelario do In
all so" "Roplio emilegap.,les, on Ambas tanos
A" 7 rAsun$ 7 464igen" 6jo A triijo.,
qw, aft, movissIM bdn7
Garcla, C
"ique', Lords le'1oulms, opuAwn
Mis quo a nuestras afirmadones, Defino MU11#fi4,;*#4
queremos rernifirnos a Id reahtlaJ e= fevo
C rkndkoje
les
de las venta'as que-ofrecemos:
DW 36 WU
NN#Ljm in A ..Un t6.ic. vet#ajas Ien- precio... ventajas en r ."
En 6vortceJorej tolooo Jo rest, s4m"' XWV
inta maizoni c4malormosile mis, gedsms,
relrescawtv, que cierr, los poras y c.zi plalp'l., 1.160, J. calidad... ve jas enutilidad I
B.... per. -e1quist Upeal A .1 micoN y Is ho' eilza, .44 w
an
"I nabdiade Oberst a egancia... ventajas en
on el buoto y Joiallt Ja ci lm JW66-1
wwow mum MAIL C..ti... is. hormones quo amplituil de surtidos... Son tin pojeromoments @a 616&
.4461"ib a 1. vit.lid.d Y i-.tui J- Ion, i"Woo"y .9 0, jowwrobim.
L.I.P.." I 1s, Pont .1 c.6. J. to& oI myoz a. todas esas realidades las que.ex30 xa .. Ay.J. quiUl 11 .... Y rrud.f. Y
F-iza y ism"llece. 11"816" shore mr. 46B plican lade6 ida prefer' Jet
llftwo Nam OR Co. 14...ismas ho,.. 'Mo sin 6 pfiblico, Por Is -ORAN VENTA
atterlarporo n r.r..jo senile," -6crhicia Paris pi.i mb! rApicisme ttvudiWe u ... a. at" J.1 POPULAR DE JULIO.. Usted.
Pa. qu. us ofecto, at prolo"iuon. #66 una mks, a comprobarlo
"we a -So"
Refajios de suave,
LA DIRECTORA d ..... fro D.pto. RwU-ik SWA. en ou pr6xim a vista. 4,
DA' P p.' A", 0,44.4 .1 m" RURINSTEIN mu t#Wamento d:.
JV.W Y045 A
-At- 'ein, A- --as ali. sz, OP. A, -G. ~.site
-J-ss Is e.;A.s!. J." .... In*. coismak-In. Y Itlan aba. '2," sw34 al'44
R.Lhs#ti.:.Pl..Lm Bois En-un'teii" Nora, muslve, fitto
que el Nuert, U LON, )IELEN,4 Y Jurs" ,,con pizzas Joh.
Ruonvm wn saita"D A Lugo figuiesemle
'YUH 011111100 N. -mx Pe&qatru, max;cure,
Pedicirrv jerviciox 4 hon" m on smjm C.10Z
e$td a jFNI 6PAWW. tons, azul 0 A
e. K
is- L. -1. -11'ailA. 'f4
I I 7 '. '.". :. _''.I
I I I I I I 1_
I
piliginaA I I Internacional DIAR 10 DR LA- MARINA,-M iilircoles, 9 de Julio de 11952 Intkna 'ASA 011 .
I .
. I

Votada Ia ley econ6mica que Graves motives pos-couddoleseaNkico k -1 -1 ,I I 11. 1- I...
En estano ae___1-e-rta to d e M;k'Wildb
,
; defendia el printer galo-Pirtay 111 _-, ,__., .. -------------7-Ion_ L pfitlad Iniernacional, "Y I I
E'I Pfirlamento recesard el Rdbado, por Ia que el :R cpe.rcus*,- '* _',',A1,_ -.1 I 1-1-- I .1
1. I ,
Gobierno fiene.un Periodo de fregua de 3-meses I ".,
I 1, ,: las eleecioneg Tendencias de la Convenew"n
lom iida par I.. "q 'Inpair
PARIS Julio' F. (A .1--y El primer rnIn!1IrcuiP my, m. .a- I
rainistris Anteme Pm, ,' .,.d.Pdri",'*rr Hematite-
.1 claims do lm n degaullista, riom. dspone de tin trInneeir
16ar,6 hay, I., p'=1.01'n final do im jE-seg.,r I. "defense .del f-ineo", Culpan a .Eijenhower candidate de E uropa _4 ,,
i j I I,ley, discutid time par N Asamblesi jusca 'Ida In matters cle qua-,,, I 11 I., I ., I I ,
qua articuln lot jornIll, ,mi i 1 a mostongen an mum tutteei pir' I or los distitilAos I '. ,
I. vio. m 'o a; P I 1. ;. ,;, ,
indices del costo, tie nIVe,'ollf. 1 ree'le' I I
P ,cimlcgpo qua hace dizittlinW T M "I : 1,
au jPtAjA0v3 xebeldej del partido init .I tlene_ xlto. In numvii I .. I sangrienios Por .1056"llarfil
Ris:f6: del Pueblo is ayucla -a astitutarlo *1 T _' I I I I I I 1, ,
, Franca ley no pasari del lint I _k ... 11 .t, I i I k 1 1
ran a ,]am IKupas gulnernamentales a do Is nation. pues tie habrique spli- I- I t CIUDAD MEXICO, Julio 8. Mal I
, I I I I i :- led). El Minimtoria tie Defense ascammuzas as evidence quo una retirada a, mi ,a PrictietV. Um ritome
216. Otros 86 ,.ull'!'.it'.nz' b2 d pi' ca"Ll.nd. tranquilamrn(o eu' In me- r AS primates
ran -Ia orden -do sit jrfe, el general I i H I I I LL ',i ,, , 11 amunciii qua 75.00 Initiation bienar. do ]a Convenci6n republic. mis lento qua Import a or
on tie hay de Ia, Asambles, Pinay : III a pro onzair6n do Its bond.
. L L a perjud
itI6 .n. % .mbatir Ind,, ten- ,,k ._j__ icarle mplimmente. La-hera min do
Charles tie Gjulle, y me abstuviiergn P;,, ,ia I. -ez e I I . I 'i ,,;, I I ." I madox me encuentran en estada tie : lidscies, be d ,it I
as '.. a o : ., _j "I "no tie Chicago dicen blen Ise
cont Inflairl6n. '*El Goblorno -. I alerts an lade ]a naci6n, Pam aplas. an at lector qua sigUt can pa- hatches positives. Y nin4uno man coutundonte quo
Los "'ciallstom 7 camunist I _,,- ,, ,-,, ,-. ,,, I -', & Is cut _:, _: contester a I& agresiii" win at ataque. Par eftu y otims
r I. 16%, 'list : ,,,! ', t : I I I tar cuolquier possible brote de violen- si6n at process nominatoria tie
I dicen q"e 11"llinual'i su -dijo- con 12
amid ,labor : - I I I -V I cia come resultado de Ian saingrientas man partid.. Como hatibuncis ee- rezones, at vieJo I pulador" tie I& raKuinarls poll, :ufIcIemteP- s; .car Ins antst". _r, a Ile (in a iguil tenacdoa. L i I ' I -mani
are do. cle'les obrern, Losropu- l Peru 1. conlianza an as one cuesti6n r base ties tie su Estado, rectific6 aim putting do vista del
blicanna po tares icat6licosl,- qua !do voos. Porque despuks de vmarj1-1__ I I I : manifestaciones de protest reaellu. 0 a as arrican ago, at balance tie fUte- R
forman partpeude Ia malaria del Go- I favarit Los des6rdenes psaill-electomlift do Millce: "a bombit de gases lacrimmal- dos anoche contra Ia elecei6n de Idi dal 9 Ja una cifra recatut a favor del me. -aizlamlento. pregonand. s6lo .Iguhu vairiontirt, sabre
elements Par at Gabluete aqul. ,,,-,h.q epl*.., ,,and* In suillicim, y lax traps, illpit-1,11, 11 hams nadir T I, p ... eat,, ,- ex natural, araso sea .Ile. lam qua at general MacArthur habri podido InspLrarIs
bierno, sedIvioteroo.l. I rualquierat puede Ir Iijora y minar I per 1. mche, was concentmelite do partidarl" -del general Henriquest, Adolf. 11"U Cartier, on,,, pirearlden- ,ad a .u at Arab,, I-,pun,,, tau decloilves, Hoover, tin ou 11 no "ital
- .I .ccl6.*,. 1 1 loaders, on .1 te tie Im, Republics. torquiticamente an Ins homm proximas
Et prv-tim him,*iAjolo'er, .debate lam La 3ituaci6n an at pR)rtido Itrunitin GuznA*, deer lade an lax elecclones jurviddenciale. del 4 andidatint me Presentee con fue- ..ficientemente buen comejera Para Taft an estas'-cruiteramFor el
41timas tiler ineies, 7 echazado d otreir. 4V 'Ia capillit, A an Inds pueds verse an hombre saltando vim Agreg6 at nuncio del Ministerio ui x fol Pueblo Franciis migue siendo can., -erls, vaii irin cual definition; fuerzas num6ricas, par, supue5i?, qua no hen moment at memo& I ..
N eses"! a lea effects tie Ian gmisej,- (Radkofoto de Is, Ap.) qua estas fuerzas "reprim ayarle, at bathe de ester muY ,bit. t.tailm
a vez per &1 Cmd'ejo'de RCP' use. Vointiocho dissident a anuncia-, En, ennoble Eisenhower represents un likunto d1m,
In Ia a quie desertion de caricter politico de Sdoindse caravioanle6subern Lltima inuitancia ...
it a (Senado):.'Morz; ya,:tprobado ran qua organimn su grupo parla j
par Ia Asamblea, garantl at Gab" mentario people, at qua unad veces qua p"eda surgir tie parte tie to- In- equilibration too rulmerm-Taft. segula ayer aventaJast- ante 6puesto..Con 61. as ca" qua future
bete tie Pinay par to man h ...
octubre, debido a qua 11 a't' I %'Ots A con a[ Gobierno y otras, con- Habla McArthur en la convention reforzarmiento:de In mistencia nortmaimericanal am
at pr6xiano fra mte, togtim In cuestl6n de qua cranes". do a Eisenhower en boost ciento team ,,totl-inaponl Ions Iluxims cwtiventlentes. Francis, par eirinpld. M In"badri at Parlamento inicia un eco- 'me trate Hav indicios tie qua losl Las tropes qua earache intenvinle. cieterminada tActIca a lot cootendlente, y tie abd qua
so do tres reason. I republican an lam demarcation estableciendo lam votes Ia dispu glaterra, sabre toda. Los stimulant do lot nortiamurnericanoo
Ian I lredtanle M diputados degaullistas no ran ten con verd&dero enlace, ,an astucla an Europa me muestrean code die memo@ propilelos, &I
Bsjo Ia nuova ley, con sus clAmu .I tin conforms coil Ia lines .... ... .. I cordoned con su3 carrot blindadoa y y denuedo singulares. Las primeram escaramuzu, am slicrificlo. Buenos ejemplos log incomes an *I riciente
tie Escalador, at journal minima au. tie cohdilcta del general. De Gaulle. artillerla tigers, 11mitando I I Pero, fueron fav table a Eisenho%,or. Pero, apart at
14 as act a den producer an Ins delegados, dberitUinnicgor:aLnopreetvristars. y tie Is actitud del I.Aboriame
monism mu toWtic.mente cad, vez I Solmirmente un sector petmanece ]eat denies at conlro de Ia eluded, me re. effect moral u pue case tie Dinamarea, con motive tie Im, entregs a Rtuds,
dice del costo do 1A vda me I at principle de qua at particle die- a o.da alt,,a In cuesti6n fundamental qua a plantss, ,jinne" Ilannabs a Ia Gran 3mtafim6
qua :I in literati hay a stis cu rteles. Pero mi- 'tares tie procedimiento, sin -otras proycccione., no. hace uncs dias "at lade Irrexponsible",.y otros 6rga:Ia, un ciner, par ciento a met, taril a Ins ariembrog c6mo ban cle Ifuleron lists Para entrar an accl6u cambia Ia proyecc!6n de Ins dos candidaturas--que es.
unque no ptede concederse dos In- I votar y cuma han tie proceder slem- I La policia, qua it distancia debomm apreciar. nos tie cpIn16n no hen dejado tie cenrur rCuP.. 1
cramen as do ess class em motion tie pre an at hernIcicla del par su parte, hiza mis an fin de cuenta, to .ctitudes equivocu y muc
contra memes. I I.b6n. I utricta Ia censure an on esfuerzo par Para ayer se habia anunciado una intervetici6n-del )a prenturn y Ins impaclencial norteamerivarnia. Rion.
- renter gravedad at estallido de vio- ex Presidente Herbert Hoover. F1 vieJo jefe del par- hower, an fin. as una garantim Para In politics exterior."'
l lencia y modific6 Ia lista official do fats title estfi, sin duda, a1gunti, del .1.0. do Taft. Sum pun- actual convenee destacarlo nitidstratuate: at JP19
baj mouriciando qua no me habian s de vista son colnelderitga, sabre todo an politics In_ tie It NATO no me diferencia an ezteagpecto do Ion Al h a sido alterado el texto an' ternmelonal: cietto aislarionisma, un modo morim sahe. Democrats, partidarlos, counno me mimbe, tie Ia miruda
. registrado muertos. Mente an Ia ayuda a Europe, reducciiin do ce6dit.s exterior, de apretar, eg vez de aflotlar, lam lum ectin'los
Sin embargo, lam reporter" tie cona. -rarcuenci. de ame tempo y, an fin, un repli,
United 'Press cont2ron 1 re. cisdj_ It different pals" occl entales, y, an summit do roplicaur
die la nota francesa a la UR SS I I ru y comprobaron qua 73 person' gue general mi no an direcei6n opuesta. tie bolted- a Rusia, one a one, todos too golpes y orlentaciormi
so encuentran hospitalized- can h.! impetus an 'Ins aspects militeres do 1. politic. int rojas, an at terreno an qua me Is fo mulen). rides graves. Los diaries do Ia capital tracional tie Is Uni6n. El meander Taft parece haberse I I
Declara Schuman que secifie estrictamente a log dieron en.sum inforsuariones cifru dado cuenta a ultima here de lam peligras qua encle-2 Abors bien: ante cuesti6m tie fondo Luri Ia stificena4i uerdos tomados en las conversations de Londres 1. ., climpares sabre lam bajas. estat posict6n. Conoce, come viejo politico, Ins reaccio- temente "claterminante" come Para inaponarse, clande
1. ; ,",Fxelmior", par' ejamplo, bents tie nes do W multitudes, y sabe of ofecto desastrow qua Ia viciaria a Eisenhower? La mecin an tie extent am. I ...- . a muertas y "La Prison", afirmat W orlentaci6n puede producer an 1. mento tie aus vencion em. an ocastiones, absurd. Y, a 16 mijor-que
, ,PARIS. Julio lk (Untissill-El, mi- side, modiffcada demale"Jar converse- I I bubo anis tie 200 herldos. concitTiladminox._ remultar"a Ia pen stA dirigida a montacla Par Verstsistre tie ReIRcidnei Exterimeas tie Clones entre lam tres mficilleres de I 1!! Enfrascado at pals en unit lucha do rierias propnr- onion call mern oz irresponzables. a deirpiestbo Am 10
Fir ncia. Robert Schuman, idlio Vlos 4as-potencias del Oisto"en Londram. 1 rninistro del Interior, Ernesto
a ,.Ur ,hurtu. declitr qua In Junta clonelf an Coreat sin contaY Ia Mrs quo mueve Rusia, rriucho qua me juega an eats reunion tie Chicago.
mientinte. do 1. Comi.i6n c a Be a u. Schuman, quien anticip6,que Is no. c'.4 1 Federal, qua todavia esti
'Exteriores tie In Aumblea qpe to sari. entregatin an Moscil I E iendo .tl recuento tie lea votes I
m h:. eaten tie esta sumna" y tie a i,., In switidos at dorningo, "no me dejam
Ia "puesta occidrAtallelAne ul.tim d Hoyy M I I
note Itii6ticst I s.br publicidad probablemente at ju as. '. .'I Inthrinidar mi aceptarA ninguna presi6n .
1. I We qua hacer frentea uns. verda- 1. ,
. 11 ,11 I I I I .ificada qua ,--,-----.-.-- __data andamads, de prejuhtas tie Ins I 11 I 1VItereer Pam counbiar Ins results. -, .

fl l rnierftbros tie to Comisl6n. qua not Lm republicames solsiman-de pli'al general McArthur, an at hill d Im. dos tie lox canticles". .
Chu h es disim u laron no ansieded ante lastep.g. ,_ do Chicago, extends, at vencedor del Jap6n spareaI6 Is El general Miguel Enrlquez Guz.
sistentes informaclones qua a ,rbtus. ,or. promnelair so discurous, at principal tie Is ammumblest, el I as
de Ia note me h2bia modifies ImAn partidarios provocaron
"hararl. .A. ani,,ic.'.,,acc per I& noehe. MeArthur rcoomendi In soluel6n de lam querellma Inte lam Inciudyeonstes de anocho, declare: La cuesti6n del I
a Me sun tie. p.rUd., ,or. rromilear Im, victoria electoral art noviembre. Y atintal "Considete qua kia . .
in a geren lax del cane ter tie a. .. as' a..opuesto -a una ani dental. Konrad Ade m. f.nd. 1. Pit exterior, do Truman. (Radiofoto de IaA.P.) criminal contra at ,meubt. lrid, :Ien I
1. Schuman declared qua __1 I ------ qua aquatics a quien co- aislam iends"10
.6 ":,, ;N , rrffonda hacarle Im. C23 ig.ort an .
, o an ; o
'am"'* 'a on on 'It' ,
- -b- an conveirsaciones habi
federacionda. an i.ndpru at Pam.d. 27 tie J.: Formarfin en A lemaida communist"' 'a"
tio. Propione Is celebrimc6r, tie una I .. m= s qua. mum hombrem procedie- Por Walter LippmaIlin
conference (tie Ia. cuntra grades ItOS ,,, can me ....... me y qui-s fueron
L potencies) sabre Ia base tie lam Pun-u u ej6rcito de 25 division '' ,epo.,,bl,, del crimonz, do Ins so- fuem do chicque, 4I 1611111Contrario a que los tam pred ... ylimitados incluldois on to. violentos. Empera, at UTVA YORk, Julio. (EPS). Ia reserve utratigion. Ia I
Dominion fereden Un marlo cru me prepararla con Pal cla, general Leandro Sanchez Saw' .- N -El menador Taft nieS2 ter queen y fiador tie Ia coallcift.
,mtir 16n'. I- ,..firmit quo let Incidentes fue- i -'aislamientista" Y ciertamente La co2lici6n qua diriginnoory apoyaquis afrointRU
" Me entremen. Is roommate, do Serd un lactor esencial en Ia batalla polifica ran d inspiration excluIivamente co.
mu economist I I m.nImt.. I no to, as, an el senticio qua me vamda y Paintings, coallel6n tie Ian Motadoz compete
protect. d uillibrio tie fuerzas an
. PARIS Julio 8. (Unitad).-L. rel- actual y tended Como patron el de Ia Wlehirmacht Ia dabs 2 Ia palabreja antes tie to. a Eurasia. Existed unt eq
LONDRES. Julio 11. (United.1 FI puesta cl Francis a Ia filtimalnot to de Pearl Harbor. Su sefio- at sentido de qua nlnguna puede imponear an volumprimer mullstre Winston Churchill runs, si m entregada an Moscu jue- LONDRES, Julio 8. (EPS)-Un nue-1 Este eJerc. alemin oriertlid'"'en Perd6n otorgado a un rim. no creet qua lam Extado. Unities no tengan Inte- lad entire Ia jotra. Pero este equilibria es inestable Y
dijo hay an In Ctimara dedos Co- vjx It Ia tarde, segilin at Ministmo vo factor muy Importanto on In si- arm pact,,. to I mi puedi'aceptar'coI I V P a desequillbrado, yj Lo- "'" taless fears del Hemisferio OccidpntaL Ni crea, precario torque ninguns, qu ere
munes qua no 3eria Frtictica Y, calls. do x crier frances luaci6n curopta as at ejircito tie Ale-! dos Ins cAlculm ralliteres y Pei 6, cubano a co.&ci6. de come crelan lam aislamienti3t2s tie antes, que nuestra me base permanent pus an coaxiSteecia Ia actual
titulri R on 1.danrmrii61lgro a ornim. I Las notes in .,I comoricans. ,, brit manla oriental. Este ej6rcito seri uno contemplaxim an too tratedoo- a ,egurdad, libertad y pro3peridad van come"RrBe divisitin der mundo. .
ci6n tie Ia n _eo"6mIrR y nica. me Ilene entendido qua stran propiamente tat, as decir, tie unit dos por Alemainia accidental y I" un. que no vuelve a L'U. La guerra.fria as In Inch& pars, shearer la .diVW6n
p title. de 1. C ... nldmd tie Nocia- anlreuldm:,al misma tiempo. fuerza tie polfela milltarizada coma clones democriticas. Reclentem dikur- con mortar una guardla an lot neuron mientras ros del mundo loduciendo, seduclendo y ablitIndin-a-lant
net BrItAnicam. El eria del Exterior Mint 6 urdamom extrictamente neutrailes y sin immiscuirras
, m Ia clue share existed y que he ayuda-'sos par politicos alemares lndlcno h *TALLAHASSEE, Ftorida.,julip 8. an lam asuntos del viejo mundo. I "Ci -4k-CAMb "..
Respondiendo dle utado 'labo- q1to In versitim francesa do tmnto a crear Ins conditions qua I posi4ilidad de ,jbe at Gobierno ale '- -mcl _., 4
sin rank Bcs.i&ci cad at iLI.VCX nor Ia Larld,"' Pu I 'man accidental, picia a not ntievos site- (APA-Armanda Alcala Ask-,enylado ,.:", .. ____ _r Primer Mi. 1, "br El son2dor Taft, at contrarlo, amks wili .
it d f han conducido inexamblemente at re hov ,be a, Poll, rd 1. 'I'm I? ,"
La entrega do not.i,,P.n Alemanin accidental. I dos ung.&MII tie las fuer7Ax qua d-eloC ': resister Ia ex I s d .-_ I
nimira caption qua "InRY muchm otrais tei-iii-ii tie arms de :,I : 1114 Lqdld. Y do lien. -, .. :: .
fornams de.unidad y asticlacl6n post- ].I ii.t. senteria, do n I
. Im Tre, Grandam occidentales. desde j Un md rcito alarinfin oriental com- "I 'drataclm te pSermiten mantertir iln ,.,it Pa
blea y vall-fill. Fare Ia -lederack6n d: v I ull iovi6ties y tie hacer una I I. ,,
econ6mica do Ia-Comunidad no.!me- I '!I" "ti,""' veinticincit crug or ,. I ,I16 .. ,inicildid., 'u "' d 'in iii -.F,, -7 .: Ilk
I.- M u l .Pllan. auareldental vendria a ser at L .rI.A 6h de con = aqu k Ia del gobierna chino tie Ci
pqlitl- 11 d 1?6 It ,jra'a dut.'. ,.I gmnaa A .probablemente corrtirl- p'
rim possible 'aim .,I&- federariflin a entire [m ultl 11, PI "I
iittirx.c rmrm ,,a vad- cab ar",oai'le 'I' I'victill, I "a mirmbro mas, luerte de'l. is. 71
j Eo .rdik Ed.rii Ia liberbidd. .,a, come an Ia prictick AL
1, e it lam noricamerica- dad Para Ia dafenu cle Murepa, Per I culrc case ha. sildhi'moll- feitente de In tie cualqufei I I .ii.,
.im. ) 'I,' I I rtiritrato tie Paz accidental can Ale' "1 8,DG0 h.-bros. T.,i- mismn tient trio to convict. -, _z. LLL 9104 man. IM ..... .11,
man in. I no, de .is tie ,a to in r. vo tie una controversial during tie writes tie Ia Segunda Guerra M dfW Ntirv !,
Este sul6n par' I at par. to ftfift. I. Vi -Xi a andes -,-. , ,
Vrifflemplav is -_ -_ 'dri dlyersos servicim auxiliares y o PIL Is. ratic it:lkiki grandam- .-' I I 11 1 s, I I 1. .--,-
parts do tin sobietrid tie In C.mu- nueeas difficult flc8- F1 presidents de, a Comnii5n Rey- made come nunca-Inadie to cray6, i I V sicia," .
Idad, Inclilto el'del -Battle UrIldo, AYUIDA TECNICA A CUBA ... n ,r6 rmis 0 me- I d6n tie Ins trntados par Gran Brain. Ia vivi. n PI6:-Az-ftmofl.-qu2 ,
mond 13. mearml cu). at -Continente And' or t m -1 I I -*4 .- IPV XMIL
a 0 errs a '" Se tie par des- y Francia. 'El ajircitri alemno fundn dentra tie todo 1, to con-ri, led) 40.
d. un. c.. WASHINGTON. julin 8. (AP -) 1,z :'. 175,;Zh. ,b,.d fin F= Rave- an I .Ma,, 'a c ; _con an or a F' iisda mlem- Como at Congreso solo tie auterizado crintado qua me PrestarA er aislarnientista as queer aii ,dffitssmcia aIgun N&; Qu e. Ili hiAil
is a It' g Peciql oriental, apense an perspective. se ha I no I mail 3r,.'Ak .
ri La man devierado envier to, mi
be. do 1. qd tiqlatia tie ter $20.329,000 pairs der ayuda t6onica art ar'nR y lam proyerti- transfornutdo ya eralvria formidable mensualmen nor corr complicarse an ultramar, ent C q "no state
. -a ditch& Co- y no I&J VI i i 7 die COM
.
am ma as, an to mile minima, on 'astsuics oppefutdoo bi
amun y I lea n;2,ndml qua RI equine plfti,. rn Into Pt: so ratio, .
I I b a .,.,6 I or a so re so. me v a -a tamp,6eo, ii ver.que id Ind 6' bi -,
on stado berm a. OOando at economics a am asicitine, notericanam. I Id 7,djmj pi ,_ t I .. Iii
4oblerno d I Raltut , Its via I" clime ougarldas antertormente hen gesado.,Se cons- era igualmente pro- an's r an dl -one r d -to I'm F 'clut 61.10W uioj a juls-alladon; y.ifivide allim 1.
mi U;"l I "th am 1: a .. "I'll, .J. ax ti
!" a
... ...... I I I_, r on tie :: 4u;meti justo Aecir ,qua mi.. am Y&'DO:
niguesto encom I gIda- r.c.-Id.r.l.a. L., ,yud nibleoijue at ej4 rclto alemhn oriental ii a a I
ut me a ere. U plan qUe me nfrpcerh I rgAnizado Ia misestrechamente In, No itay discrepam-fa score politics extranjenrat at Nos I
. I I de Ia La live Vuena sl- tr' la to 'as ui 'a islando;ptistmas de:Jmo die tes 4i'Paarl, Her deal
Vbiernmu I so u I a ri as oyceta, pasib a 'an a forma antigua -pI'jl' ge p i is. -_ I
s .g me pr ,a 'a tralt ii st-Isite" tre Taft y Eisenhower, mi entre Taft y Truman, an res que.no Ipiendar, 0 mim %IIVIO
corid, 11 b a. ov.c r
a Ia ; FM ... I "Wehrmacht' earl. Para ,en al de lox problem do .. 'n III W. c.niiantimieenMt. do In sucanores sari bomb ', Vf a W, ,
.. I I ", I I ...-- it tat label de Euro Connuil6nit. at reconocintiento del hecho tie qua ealiximas metidod ran comprender Ia dun re Ia ,% "
1, " , a occidiiatal. "' 'a me habla de an un gran conflict mundial. SI bien existen .ifilpor- %a presents n ,._.JVjq.. -1. -,no "Ifrie.idel Elba" Como tie Line PO- tonics diferencias entre ellos, y entrd ciuda I ,in epsrabIemant;..em ,jjna uchm- no. tie .
. I ic,6n de importance estrat4glea re- h g o I"- i Estadox..7m ej v, '. 1, ", y ties y r ponsablest tie este pals, diferenclon, win los, nice tie coali0cmC. d, 11
".. , _1 1 I e tural qua tienen an su poder Ins aba- al B e par In gran estrategin del conflict y. nv por at, debt. rthur no , j*: alstormle n tlztz I
: I i dos orcidentales. Pero tat linen solo, ..I general Ma;A
1 .,. existed an un paquerlo sector. S61o Ia debernam tie abstenernom y retire I room &17mbi- decide mi, at unilaterisIC.,Z3 Partildliflo doxildwjk
I parte baj del Elbe forma una I I me. I 1, I qua este pals sea at qua I igx led&. -In cleelsidiiii :r
.t t tem entre lam dos Alemanins, per ""; de T unez para tie
Los hoanl r a series discrepant sob is tm P 11- par su parts ,!I mati dispuuto a affurali -todoiAdikJAWie
rusm Y ]as alemanes orientate a porque, evidentemente, no hay una homers, cier- gas. sin importarle dernamilado 7 11-11 1 6
. X. P. D. den ctu rla fAcilmente. En reRlidad ,
1. quafrl No poderres
tat y correct de bacer una guerm, lam dernu mlembro. do muestru a luizu ,, _- 4 -_-,
ya .Itfi. at air. led. do .11. e. ,a- 1. a mi coal lade. tie QFics, i Ideal- Es an rate Punta donde nes parisce-quo er*
EL 9EIROR ', rim ponies. Cualquier posici6o que soluci n hacer d ,pW.
11 I I I manteng.n lam alladoz an at bajo El- una 0 mente tser,?a' corivani-te hIcer. Cast no tememos Ia an- der Taft as mis vulnerable- Auto tiene quIlt d --" 11
I .
-SALVADO W I AM O RA Y RO DRIGUEZ be pued, .a, fl..que.da desda ,I -r_ ficlente fuerza an 125 vistas extensiones-de Eurasia qua se do cuenLR dr qua =to luch' am un,
, . 11 ante. Los rusni, controls. titrabi6a ]a, I y cast mi Ia muticiento influncia antre mum enormes m2- do tie aijanzas y ,que no puede mailirism bAimit-1*0 W",
.1 I H'I F A L L X C I D-0 fortale... vit.liin do Brit"n"" b- 6 *
. i I aerie de I Danubin an A..~ Quiere Francia retener ,.I do poblaci6n. No podemos lomar um deciiii ri tn moment un rumbei qua divide a nuestm, samlimmi ,101.11 I I I I Ia guerrs frl a maestros eneraillos. Y as an ate puntaijilkivid
Y), it hay, mi6rcoles, a lam 4 p.m., Ins qua auseriben: su viudit. hijm. ,p
rm 1%u" sm or a ,,.padres politicoii, me to niambre ,; Bl d,,,,].. dernam. nun unit Porto mis at este.,en In b,,, "
.1 h rasains'In.r= m Aus P ... f.milt.ras, trio. at pie do Ins Ape 'I... en el Gabinete a Sale poclemon; manterer un equilibria. tie fuerzas. 1 tulm do Eisenhower Ion no" fuciriel4l," -1
, I
reeds EEtad sesirva Ia Funer rim Cabe at a nos antennae re.rmando an gran "exist y haz train tie qua at General siempm lestia ii .
U 0 tn ecincuriLr at apartRment arm a I biarpifmdmi'tr am:,
ja pr jjt4t jperaonaxi do an defensive do Europa an do% regions - 1
, 23 y'M. Vedado, Para deade a li scompanar of eadAver hasta at Cementerio de Col6n, Los Alons mismon rompen el n'ea Salah Eddine formado vari" idxtem.1 de all.-: ". europemi, mi tie q. her. met,
.. qua egradecerin. I La Habana, 9 de.Juh. de 1952 diatintai, unat at norte, In ntra a] stir. i unta an at Pacifica y una intermediation. Herngs-agiu- qule emal elevado y dtficil.arle de = 4 I- "
.7, -Isabel y Roland a Zamora y.Fernind '--' Un eel. do In TUNEZ, Julio 8. (United.1 Fuentes I ti6ado amino alianzu art una comlicitin hodendo tie licifin -410"is custi depended nueaft" "I .
d ft, Ttaft* d z. lmuibo!... r ... miuP defense de Al,-Ificledignss dijeron qua at residents .VA
c*tels'lle, I a ..;, is N r'.1 Trusni a, del Ruhr, debe ser mencin-1 -1 nuestro pals at contra military y diplomfitied d4ito-, iffin otric'nortemitheriOno canterftPor11Im "I I" : "'.
- WE" &a j uimdxm xenoml francs Jean de Vauteclite kienuistradik .m
, I .1 this fiesirlim-Ae-ze"ra; Elena nimindes deZametem; Luismililairtine. do Fernindes- Ale. igrRdn y tie Budapest, Iiiii tinsirante is conference qua par espa- I I
. .peopedsm, Osvaldo y Pedro Zamers Rodriguen;.Marcet nado particularmente. Las batallos Ia I qua presion6 at Bey tie Tfinez, du- das tar ailment de ate coalici6n, eat come at amenxLt experience 7 W corapets4da. '
111 A-WIM .4.41. 1, ." , r- :1 .i '
I r I I an"
11 4 W I , I. Talifrmportantes libradam an 7onas in-, !, it: ,,, ,:, I , I to tie mAs tie una hors sotuo can
dustriales durante Ia segunda guerra el soberano.hay a puert- cerriulas.
I mundial, demostraron qua tanto IrtI Para Eneareelan los rojos a dos sacerdotes qua opmebe cuanto antes el: : trlai
,11 ,:1 11
. .e I atacantem come lam defensores usan el Longmrannxt tie reforman de Francis an
"", 4 I I I '' I I I poder human an forma muy coii- il I , I .
,trl I I durable. Adermis, Ia natural ansledad Se infornn6 qua HRuteClocque tam- a rnacional 1 17
. I 11, I I . par 1. rtruccl6n del pals desem bi6n ogr6 qua at Rey BaA Sidi At Resumen de Ia aq 4 tnte _,
fin P pp I
tin pe important an rl r5tado Amin mccediera a retener m Satan ' '
% 1 ps ,,Ig,,* d ueblo, Hub6 I'll Edaine Baccouche an HONG KONG. jdli ,S. (United)- -7= N I a un p at cargo de -,, ,;
; dj( tempo an que tin prominent politi-lprimer minintra hosta Rue me pongan Francia' I Birminia
. "" i vo izq ilerdista alernfil title at que ss-, en vigor reformat mediate Dos sacerdotes irlatioeses de a so-, de Lee al"ITIA
js,:t Af.. Q U A I L 9 W la"."u'--iodad rebumnera "Saint Columbian" Inseltan lam cmusumnistas a 1.81- VX t mum stsaa"o
-1 I I I. ase ib.tq.e. complies do .d.. qt-jI,, me concede m;yor ,autonomin fuertin an i.n,, 1, Part, do.. .. .-.I- I "=Umld"
'Wbmodbmw-'- A 1. Par icift de Alonrainia an "rii'proteCtm'sido, tie ranc a an Afr;ca -rccl.d.I o Ch .
b lautorldndo. ,-Joe, mag I,%r,._l PARIS, Julio S. (United) Unm 4d).-Se in.
ti'd -1111 d 6 VURMAL "M 4 0835 11 .9905 jan"m Ia, )a qua anegura a que 011e- del Norio, c ibidam Rqui hay. 6,ln len coommistaxi arresitudes; grItaren RANGUN, Julio S. tUrd
_ on inano perderia una prPairrig g,,e- obro stentado terrorists I Los padres Patrick Rornaw y John I e man loran at Juet, Andre Burst. for-6 qua tropes Intimateness satin AW
I I I I -. p-que su, do., rait.de ist.nnn S 'AX 176inez, Julio B. (United.)- scy amb
I F 2aa tie 32 alias tie odad. durainte una-audlencla. mientras at cando a lox temri5tu conounistu an
RMOMBOVIIIIIIIIIII17 peicando an ladon contraries. ,. I Ian distrittia septentrionale del IA
- Cillil Las auto'ridades dijeron qua one bom nearmceladris an Huchow. ciu. Gab erno continfis tu counpana con- hn'bldindoles causado grand.. quiern tie fuera a] vencednr. habria: be de labicaci6n came1r. estalI6 aq no iendo at --- e ,hu,' dad do Ia provincipide-Cheltianf, nor its los comuciatet, III a
''. I I I I I 1, , sob ran alainfin a su ]ado., Pia hirlando gravernente a on muchue a 13rgni=r Ia "Legion de Maria' clue alcalde'donnunists tie on barrio do dim. - , -, I'
i eat may fltidoso que el.pueblo a onaln de 14 Allen tie ailed. do he side prohibida an- Ia China co- Paris. Dosdent" connunistas que an. ht5L
I pian,. do .It. made .here. Cada N ez I El toothache harid. or. hij. L cuniztis Present fueratt Ile- -trounce an Is eluded tie Datku stldo
,l _. I I I I 1, I ; ', si e.i mAs notorio at sentimiento ii9lonis-. un conserve tie Ia case tie apart.- munista. dos bajo fuerte custadia at Palacio mingo t=ft-Lestablitieron at rates.
, I + ,'. I I Ila, Ia Idea e qua Alemania no mie-Imentins deride wtaII6' Ia b mba. Ell va I Ir ducat confirm Iberia,
Ia na- Jap6n tie Justicis cercs tie lit cathedral do do del -timi
de obrevivir comn riiici6n .It me Ia va muchacho abandoinalix Notre Dame. Para In aperture official hasts qua lueran dispensation
man teneNdivididn. Parcae si la do me produjo-la ixPlo-iiinh'"' c an I tie documents selladco qua fueron nor policies y soldadox.,
, I partici6n se mant"iene, no hay dtitim LlegW aklo, Precedent. tie Liaod ocupgdnis an clean someone de red-. Los c.munistas socluearon lam Co.
tie que cede una tie Fw ,,cciones de at 'vid" I'"Ids cartel du tr Ian cant not comuni4tas a an erclos, Incentilarion lam case, y die,
I arrolarA forroas tie vid '. ueV0 TOKIO. Julio S. (United).-A lea
E. IF. D. In Alemania oriental me convertirA en Cria, Truman ni travails deals, regMnAePari3.' ,.' ran muerte'svaritia CfVUIW tutu do
. I ua I. d ce6 hay un emit, .. ul.. forced. qua let po tida; I
. I I I 4:17 p. M., aterriz6 ert at aeropuerto Ia intervenciiin armada. .
I 1 4 otro ,at6lite de Rusia. v Ia unificaci6n, I Indochina En It 'd. t ld; m
I ' tie Hanecla at primer ovi6n tie pasaie- pirovincla e'ATakiiii'so
'. I aerie eadn vez anfin dificil. I Ur pa roe a reacd6n qua he via do Jap6n. r6rdid" do Its cemourdstais an del ej6rcito deeembargaron on la" al,
E.Wo Iguslancitto Ia ,.,P,,h, decomando en E 0 -El avidn. on "Conit" Tie British readeetm stomaimmus so Indocialm den do Tawpanzin::Ldescrulis de he,
F'.aia as, A Corporation. Ileg6 berse h-ho fuslao am ib contra des
Salvador Zarhorma'' y' It O' driguez .' qua no __"- 'TdfTi' 5,6n it
milen conriplare mante, =da ate de Manila. tie SAIGON, lralochlinit, Julio & (Un" tie dicha poblaci6n. Se Informb qua 61
.1 (INS-)- Ova I. pr t 5:34 a. m., horn to
de A remain. Muchom ale WASHINGTON, Julio 8. -To a P.rt g I -El Alto Comandd froinciLs in, 1. 'I 'arimos _a! dcmd a led). conounist" fueron, mu rtm an Ia be,
Ntmedr. Geeta al I ielartiriona i de Ins psladIs-1EI president Truman an 'tair did vuelo !mi .rdidami ded- r!!bel
I to' ricrid.rit.le. a favor d, 1. ..ii.d nuevo comapdo eurapro a fin tie der cial do Londme a okia. El avi6n tin comunistax; ifurante Ia reciente
. renter_ or .
. BA FALLECI D 0 !a P c16 a:ul- dos dim treat lam lucha an at a- tie Coddrichins, msalemana son Ilariples m.niribras pn,. r general Ridgway at control tie Ins .
.
Dispusirto an entierrn pam hay. mi6rcoles, a lax 4 p.rn., Na razones tricialea que 'uscriben obtener one ripida aprobaci6n de losl ness tie abastecimiento in n1t. at vuela tie rexreso a comilieron a ID4 muertm Dejan sin -edifielo 106, -I r reclantes tratad.s. Per- a- e.P1rinnricanu Y mayor autorided an Ins Loodres via Manila. Agreg6 qua lam fueirzat franacenots'
agent a mum amisludleo me iorsran coneurrir at spa tamento "B' tie Ia Funcrarl Intermacionales, Mae. Pat". I entin reag-p4ndose, ,= 6sd* 11 'rumos n1a Einbajtdx de
ru a Caballero i0a. a. on sincere desoo de ver terminada In, n-rites Persia 5
23 v M, Vedado, Para dude mill acompaftar at cadaver haste at Cementerl. ,tie Col6n, favor qua q- partici6n. 4o do mxtr2iirgpnrr I,,j,1e.".n:Iad1 par at Miniderlo do Do- opemel6n "ternedn", 1 5 de
.gradecertiont I tanto, qua lam trat2dos d, .. cansIsU6 an nombrae'a Rldig- Julio We ellanicor Ian balmarift an E UWdoo en Al
- I L. Habana, 9 tie Julio d4_101 "Contaminate an, Jefe do; -- munistas vn Ia regon at a= do Gain- _. 06cu
Paris no haya I -join.,,. .1 Recessional. .1 She del Iritin .1 8 the. I I ---
n I'd' "ribid's g':!. y norleamer aP.mil-fam: 115cialle.m. La Rommills. In Cusisrolia, IA Promotions 8-m- X& .114. gral came grand.. ,ri..n,.. do, ,,a .ad. europeo solmi.16. do Ia origin P.11th. 3QiJ* el-Comando qua CIA= bgtiiUo- MOSCU, Julio It. tUriit@d,)- 1.41
-1 f I -_ I r ) ( %, mks bien tiompo q-sIgueziendo ",Comandan- "do"
:, :' I 11 -, blerno de Adennuer. sino supreme an Europa".', El general TjH, I _El noof tie infanteria tie Ian firsinceses Ile, autoridades morf4ticu, hra notillcoide
Y. se ex Thomas T. Healy, qua tiene share at RAN, Jullo, 8 (United,. varin o'cabo Ia ;g = mpie- a Ia Embojada! doijos Zgbados U4
ll do Ia idea de qua Ia ratifiencl6n Lie ititulo de comandonte eurapeo- no ', r 4,'.,1..1,1-4- -' 1 I incertidumbres. "'sa miim, r- I Shah muni6 Al.premidente del Sma- In rutilis Psaida d ms.Que el artreftdamiento drledlfkh
Atr- IJUITMS
La, inauguraci6n de My Slxwt, V e TQ,.1 sm
Oejeo .1. Water,
Karel. boessl[ra. Lourdeel Cusa o, Pio. tents. deal Pot dad Moro#a, 39arisabol moral* L we a ift*wwoosaaw. Worr *200
Todo &=ris dtt. G=Alex. Mary K Rodriguez. rilueldo' Toorie 0-roons. ViTtals camseho. Obdia oicen rer. Todow low uAles,
FaUecib la-Marqu w: brari Jdarii AA0%
I" cinea. '111, enssstsoaa ,
1. ina d,
&,Beau'mont en N nuevCo
lamte a Oral,
''PorLu"del"o"dil' Este footltpE de
Peruci a U9111"
eldad JJ coustori ift .6
N'Niza, Frdncia donde rcsidid,_hd gulantes, cul": Sol.
a una avinzads lcon am a dos. a de duledad la disti!t a damll cubana AS fie ces. glot eirt, y un duffle de at.
2
nd Ab;reu,'Afarg -I deBeaumoiit, Usticas carroxas, Pot expert
ta scaorst fella, Abrei4 de Morales, Marquesa de Valle Skilless V del senior Eddk Moliza, on. M quo proelea" aWLu de 0 Walk
Ab 4' ia- Li a entre I y 12 aft,4;. a:. j I need M4)or
y abutla de se ora Jilii-Abriu as Gaston, Is q" qciedad. eschUlb
P.,ti I actclr JCnrique Gas* Jr, .Aft V=:
rd on uiti(in de tu espo#6; of d, clones en j;!%J A lo hore do OMWDdU'
In via airea, rumba a dicha Ciudad, en:104- dos do los Estadas -Usidoo Per 'MY wsa PS.
co% Is hetvncia deiada p- tax escu-brild do- S.eet".
desopafecida RU-bo al Central Sena"i", de"" PW'e- La seftorita Witza ViRapol dLri
dad, partieron ayer el sefior,-MarceLo SdsChCZ Y SU encantode- jla Actuacift de estai'llredosai
ra esposo Lila Avitaga, lor,9148 P&Mumcerdn alli, hasta Pki LIPS '
-to. _- Eunidn de ru bellissima espow, osetina de Cd dgDs- ddit.s, entra In qui w nmentrass
rdesiss, [as impwitim allies:
4caba de1le4ar dir fiueva York, doWle pasd variw setrArwalr, Union rern"d4z Selglie, h14. adellexquillitoortigto de li, dacuridAn Murfi It'Arellano. L;a Q rada de Ins espos6s J066 X Forhindes
de nai;l cut Rio La c Conmento Saislia.'aue actuary do
M ar%woa Pi ISSM:W entilisima d4= Callemelta. Raja.
r4i so hab
an la parti- 4
rd lidiunibo a Nudia'kork"d anera, IT" I I I I
ilddruls seguW vials I gs!M, U acompafian la derwra Zmilind Llaft y la seftrita M t"7 7, CENTRO DEL PAPEL
Lialta.,
Todo hace higurar que resu lard asimadisima la fiesta DE TAPIZAR EN CUBA -a
el 10 - 'bado en et Ventorrillo que habird de ." r hIta.re J" =ffw &a del Country Club. Buffet Supper que so dsso'
arrolLard en el- agrodable V tresco'autbiente de aquayL OWFIRANDONU LXMNM- 4
Alicia Belt y de. CAr
del club amenizallb por un trio guitarras. Muchos p I
de artim'], omercLial 23 i Comeral
eapecialmente los del clemsnto joven, se vienen organk"'4101- al 23 .6
)i. Una-do lag ficarit" at" agrattlyall y ben" del Crew wasedo labazere, para eate events, del s4bada ilise cortitiftuirii un 4xito "ULI delu, 'Allds 34M 7 do Ciiedenow. colobse, key so easalplessfiss'post wye SMUT.
-exclusioa-tocie usear to cardlal salad. vtdade-,
dad. Muy felicitado is estd viindo par -ami- ll I*= dd
goi'y'fdkziares A cosod& loves; Fernando Lara e Hidiilgli dealer Jerto Alfred* Belit y &a so sopow law Islareassie,
)"ds haberse Alklo do, Cifirdenas. Un life, tells ls, 4poesomea.
TIFIduado di wro en I&-Uni -- -----versidad-de-Ca ineggitTech,. exj'Xqt I burgh, donde rialw4us te. _RuAbo a Nuevd York sali6. el;do,
mingo, de su hija Di"a, la Unda sefiorita,
SoraChea Ped de GarciaZelirdn, tan bella. Va pw cor6
Nueva
ta te? mda.. Mafaw juettes, saldnin rumbo a ,York I isti*ddo caballero FoW Gasch y su gentilisima esmix
,liWaru -a B43c'uas era-Unik de au padre senior Jesds Bascusts. TodZ embercai4n a bordo'del 'Queen'ElizabletW' rumba a rui,fa,, dosde; permartmerds todo el verano. -Asoche
-hali.-sa idti Mck"Nueval York el doctor Charles de Cgirdienas ysu bella as L uisita Pla con sus hijos Carlos, Jorge, Alvato, MarfaTusa V Alberto, los que continuardn vials hacia Europa. Se dirifen primer a Helsinki, Finlandia, pam parti- 4
CiPdT Its 1118 0impiallas, visitando despuis otrox passes del Viejo Continents.
Lot 16venes-y conocidos esposas Ulises Carb6 y Anitica a falta material do 610cle par I a'n-mostrails
Aizcorbe experiments en cap# momentoa una, gran alegris conmotivo del nadmiento As su primer hijo, venidop al-migs. DELICIOSA KUSA
do el pasado lunes en la clinical de Miramar donde di6 a lux la tradidanalos NUMNA -do Voran*
seilora de Carbd arlstida I dneste toc6logo doetw. Julia DEPPAL oblig*
]w paplis, los abUel",r el a a realizar ostai dr'flf- I rsw. ower
director de 'Pressa E Relgio C arb6 V seftra CWd Ydniz It I I I:- "7_ _; r _' I I I I
Luis E. Aizcorbe y s0wra Ana Dier. k Zesdo HolaAdd re. Con vuelitos de Tito Bordads y ta en el prodo q son iii G~ :0portunidod.
Mmos us italu& del s4flor W. S. S. Rod4ers y escote y las.mangas. Del 10 al 27 _#102,-'308.
esposet Ana Maria Moralssi figures bids conocidw amAn4octer i I Aprovkholas U
chd h4banera que e sawe recorrido on blence, exul, verde, amorl"'o row.
stda hacienda usIntere
por
pa- -nalmente'ust cc
Etifo liciow,
Wya LaOtba 4" 1
tWerral eiamen.de g'ddoen A Issfituto do Morsas as K Ustversidad y Is, telsit d en la Socuels ft P. Twastra primer centr docents, CG% not" de sobrom _to as
o" .. ......
4
A
9
SAY* DE"
d
ALMON
ESTAMPADO
eatar-formida pot tres
pizzas mAtadas. Estampaoti tooos y a
AM
ray 1.- ?2M M
del 25 all 31. f 112-230.
WAS VE 1ASTEY
Faia con grain refixerzo de Nylon puntallaw de tantasia.'En lt nco. T
allao S. M y L
2.99
R
Folia-panty bgrda". Conafinador. Seeks owompbo. Estamp&Ao en colofes
assmissilge ------ Rost o b6aco. Tallas S. M y L
v. sessawto JK"ail. ?11101111 condiabdea, U espokla ea
dw 249 eusfica con I& pane
im d o Ad i.
A-"$ y do be seem sorsess on- 0
P,
1 #314
aai Ul .1i;6iri 1. llaildless, isis
aso A. dii DE FARIEDA
WON"
Una,' lar" n deles I [$LON 6111d Ap#. &W RebeJad'a a I
Propig! qie y" Vmnos' come" 50"A Alfof sts I T"wne Is pechera contrastanto
del Reparto. Roonria y allarcitwRow. shcoua,
V e g ,
o" .6 at,
:El, derli. de Is A-cLoridn'd, .81L 4100: 15 J. f 37.360.
TropiP.T. 'I Veeipoff,,dal reilarle
Rosario. aefictlyNtwills Nftes a" reftim EN CREPANg.,
mite de un ---f ea* quo Ar4w"w _W; i i s- all
medo SIAM
a Rebaja
a, 17 10 a, ad*
a, =1:1 ",M "MR)K" 0"I'll -, -1 L 11 1 1. 1
41101 05 I k I- L
Nodarse, que no, w- w lian I I., L C. bm.. il.,.d. ei "
,= Jlo L. L Do 10. i4m.
fthdirldeedrd do C OdbaW'
to wlaw-vaelftes; 7 lonsoas- Comuftvl a cowdetelnee, an
tins, - "tw See 6 . ""
Wanco.. E lik AC*^ a
Val Oassa J4
dtir7i" 1. _M-'%* PectueS blahc6e.ittibre X J X'Ift
pjgjw a
is Moda
Para el Hogar y lm fyj-veceses pref4ibU
escribir quehallar
Por Maria'Radelat
SI euando paradox a] orgullo Y 4d xmAm
a c its
ambles. Uu. biums, total. Is
cuando quileren dAimme.,aeogats, so ftw
dis tim dilariginando egiMm bOWiseft%
cushin en- do a milacir via* WAdw do
tre espoff, sormn dearl an )a "hisistril ftquela.
liars me ..
beat miller de code 11110, alt"Andamme am
sa., y so ampleAra Una -mWta
para no offender y explicar debids- it cars its indiscreetness do ads mente el motive del disgust. no portents, y ]as defectimi de 84-1 at-.
habria tantom, difervincim y me Pan- Lz curiogre ft qua a viectir on olvi. dn.. ci.r do cuerdo Ims P-- do. del m-tJv- qua inictib In cl snas.
Si 1. hicjcac habria removal cusi6n. Los Iptereandoo evilim tan disgusics domAsticca con octipadow ingaultiodowaylastlinginde
"guridad.
menos matriental en disguldow. 7 P Itieforalliallex qua plarden do vi me.. hogares dertruidam. Perique to par complete- In ratom quo balarlis motion quis impol podido convancarles of hudidem tonot pac jaido Is extra& necommoula lmsra
Is mayoria do W parejois do comigados ventilar rus opirdwes sabre un flext.. in collating sabre law be. asurite en qua vice "tin de emerdo chat caurarldoos.
y mant none hasts, *I ft ceffidas al La vardsoderml cause poor ID mail to- d: 1. dhimadri. exists tan "Wass, coopera.an't-aing
La ecintro train, puede suragir do lot wroPtintaltell do un lextrin"I un t6pico de'ronvereacRin aparente- me encuentra am at becho do quo mente inocuo, come par ejernpla rara vez pueden conversar junta@
una fiesta. un particle de juego. un do cents qua tax stattera sin atmicarse vehicle, mutuamente. Y parm, either onto IQ
Ma can auguriclad tambiin antes major social cuando bayalguna dia. de habor Ilegado a un cuerdo ma. cusdiin, dejarra en el tapeto 7 ft.
I ride Y mujer. me habri iniciado an. cribir con lujo de deletion to quo
Ite ellos una guern ate palabram, 6. quiera decir, sin Ilegar a Its wn ruartel. de I& qua maldralin real- Wougams.
Cuidados de Belleza
a
procure ger perwornal on virlar Im, ceigiveniencia a Is toconveUAeZ P all in.Elena Donting de Martinez E. 11 na.thento del eambio de W a- ve m su or. peculiar de riencla do adopiarlox, dodo quo a]
prim.do, conalidem
lAfont y R ud& l ndnOTBlarrosugqincBhearryselSincerexdotye lqkusazorfie .6foennt ialveree1anin to. padrincom, Pilar Allvares de arureFiterpei et tdoseeabpairenous, odbertormaarJeelgtoemaalrgramefaftlabLwsttci
one- de -].do tram" a I& crimic. of retreat de Is sefiera, Elena 9aWd no SI -do on* turviers-la comistaimelm
chninduseZtrivais extravaganclon. r1o a. im embellecirialminto, hacimromwee., 1. jovm y belh emposs, del sebor Francisco Martinez, con su s'. es it. do Its Pruebam, necdo"Walk no am"
D E gialmodea
Perrin. hija Irodsl que memo. do compile a. she. Sim poilico enlace en Santa R ita En lugar de ciptair par. Im, t1tima riars tantas remaining met I
moda. comFruebe at reallocate In 087 oque asm 122 obseng do art#.
I.- impasse 4actine.-Domarimez afrecieran en an renidencin uns fi ta se am cuesfi6n do guides, It
infactill parm. contratialar a Is gracloss, armada en we primer cumplawAss. favorece v as quad& blen el cambia. mL me all
L. iglesi. de Santa Bit.. en 1. Qii.- 1A.y belio. del mejor gusto, el de. Ia. Palmas areas. dispuesdas at fondo nuel Rojam; y per Nestor, )as sefioresJ Please qutedodo Ia qua we fleva no sim aprociadmis Lmr.algurmsY
war Wuf
ta Ai enicia, del reparto Miramar. fu6 corado floral del Iagrado recirito. y Pa Ics I.d.s del mismo. i doctor Antonio Perez Bell actor I srata, a as. v que no d- par citrus. Perto an
Boda en el Carnwit gala. de GonuloRuiLdmtorHribert.S., i.., usen to. domikis innumerableas dematlews Tin
matco. cluis; pasEd9s, de una simplitica recluse, lucia can sus la general. ner a contribucift Is buesix. volumes
I, Obra luk de "Nillagros". el love.
ceremoma nupcial quo can guzo re- rion 'alln :ban ... ,,.,a. rtijtam a. despoil Ia senorita Barren Sanchez. I ft", Ingenicro Enrique Tuis Vare
Para el pr6xiina sibado. dLa docels A lot cinco de Ia tarde 3P anot an III rio tri clog magnificom Complementaba au elegant toilette ubsocretairio de Obras Poblicas; due. H2y trinins de "rouge" come toom feet Es Indispensable.
ace I'.' te sta hermosto altar in Aa,. d, Pat,,.. irldiroul pars, cleric nit- Distrayamdo alone minutoo del db
me earUFntr2 concertacia, on In igk- be dicha ceremanua We )q q,, Alli, an ayor. en el dificil arte de ]a decoracift. con el remo de mano. un madela It- tar Bernardo Caramins y doctor 1 at dc, descomam pom cuesta
via parroquial del Nuestra Seficra del; we lanor, hectic numerals I as reparati- se juraron Iiii fe de sus ameres do; nisimo tejIdn con claveles blanco Im-! tin Le4inds. intre de realms. A iagunas les res- sotudiar act
jti\enn acreetiorn a Ia Dscie el portica basta el are so ex. Portados y bouvarjaa, ol a tarriblirn En Is bads civil dirron fe, por Ia' te expresi6n. al ig do c.:%bsr..r
,d,,h.r y ventures : In aefi. =nal q to lisuaZ ilal
Carmen. Ia buds, de ]a attractive me-[vos. I me mza M,
fi Cl.ire, dolizilen LItobaina a=; Las havitisdares ya vienion Lieu- rit. 6.rlui tendl. ]a senda nuprial. trazads tOf del gran jardin "Mil Invl,. low, safiaea Abtllar o Torres se In acrecen desta indo- as*
.crit. Boirns y Sanchez y el caballerasola alfornbra hienca. entre Ia do to La entil schara W.r d;, Mario Bella, Artemio Fernandez, Ma: les encanto. a ft ToWble senter did culdmide a lptestar ma reason y di
jo ven Jul Term y Gonsuiles., lactic. g rl -rnna pun ocurre a qua can how
'j.,rn N ,tor L.f.nt y Ahil verde. limitada 6.0a. junto a Ica ban- Laical. madre del novio, y all menor nuel Vega. Francisco Bravo y J e Is prepmaci6n dot Cutiff. XXW IM
Pncu despues cle las seis v media ,, par nn,,rdli- pr-, .1 ple do I-A, Rudesindo Barros SAnchez. padre de Some; y Per at novio, los We- in criores de las telas y con low curfew
_ Is _7 9 A 'I novia. fun icrof 14 or law dhefisdores. El atenclaties, bivicas quit no alopendem
I Operada de Ili tarde-hura fjjada en las Invite. tos canters de I n de padrin.s. gemero leaner del Campo, Consm oncelcidos p
celebrari6m Ia ru clill.s Warr- Como testigns irmaron el _pliego. trintina Castro, doctor Jorge Rgiz S, fisiro individual ea el que he de re- de mod" ru its eWc)re&
maradq,,fe, pemeaca .. llutrid,, T-b- I;idrl 11 ""'a' r Cuq I. los sel Manuel Barren. &. doctor Rogelio Diaz Barrios, Fa-,
En Ia clinic del reparto Miramarltacado glean doctor Carlo, Perez "culs. e swilhaxes y graiitade, ynabanse en "i ad., del Lafont. Osvaldo Sanchez, blo Mirayes y Mario Riquelme. Madame Temahra
ha side somelicla a una operacift I Abreu, con un aclerto magnifica. dce Ion contrayeritell. or. r-It.ri'd5 grarIt, el ver or delAg"it'lin Prado, Benito Pazow y Ma-1 Fellcitarre. a low curves convuges
W in- 1. iilefi Tonga un prouto restablecuniento Usted eamatraril Ia rain ificas, dratca specialist an tods Ia Aind
a. de Girm
Dicha o!rrnc16n Ia pmctic6 el dw-11. g-tU paderite. -" d a P. r, matter sia at"'eti'le ricim que. positivamearte models, Ia
.11me. coloopleta do production re culearpow, y reduce log Willing.
comisia5an I Dispoiten Ia formacia6an de elocalaffanes para log Nueva regulacia5ru pa a Ia
-INoinbratt, una r b 1, Madame Tasmanian. Panaeba low exquisittas perfume
y distribuci6n Y 6 nombre de Madame Tom"- fr
lie estudito de Ia infliastria profesores y ayudantes Ia Yen nceses impoartadw d1roctament
ra, ]a grarl loopecialista In I& belle- par misd Twommabrall on riquivill
inematograidica cabana A-6. Clorij-1. de Maestros, Its- mento de 3u resolud6n. hiyas de etes de Loteria a. incorporhdo a am producing, amew Se afrecon an stractivist save
C entencia par me Ir,- I gar-antla man que suticlente de w M can sti har6wope.
gclurs. Professors y Ayudguntes de ducido a no .tr.. muniments a 1111amils
El secretary PZ Sular del Pre- edras ha formulado unas declarls- tribunals de Tstic- El ministry de Hacienda, doctor L6- I celid.d y truignificas arcoultisda" ove, Tenggara. sin cattle ni comparii
Ora isidente de a public, dc,,, -rits p.nIc,,qo en "nocinniento de Tambi6n ha dispuesto ]a formuci6nlpez Blanco, refrencI6 un 6ecreto pre- I Mldl 6 T&mmkra. creation do calls A
III apini6n public que el General Yolso o. on
Ra6l A c a a t a Rubio comur-) Full(encio Batista, Presidente do In de enealafores Para nyudantes de cil. ad-cial wadlante .1 cuall me -get. b.=Z do cers, Y Cartrial, ft Igi 1.2 rT. Tmdo. 741771
anuche a los per odistas Dalatinos, Republica, 'el doctor Andarlis Rivers tedras, proleroics auxiliaries y pro. Ia vents y distribucl6n de ]am billeel gepern Batista he desariad. fosarcs titulares. segun su categoria. too de Ia Loteria National Reglait SaaeWes
una connialdn con el enca Agaero M nistra do Educactim, no for estrieta anUgUedacl. ctl es En Ia parte resolutive del decreto El disimulle es a vens necomario dad, con Ia calcitic exacts de to qu
meter at Conis d Mirstr, tin solo han hecho Justicia a .7e persim, _iari para deteminalar ell. disporte qua Ia venta de law littlequa an an ._ ..I excedente reponlindal .1 V-@.. macerso de nyudanteg a prolementel I ft ele
saw .. provecto enca ad. ]a P' 'c- "onciefenclo a lodes come do I :I an SUA fibre, en todo camel, pera Ins &.p par alto f 83. sigante y do to qua imports U
6n de Ia IndugUi. Cin saillares, de, profeoorn auxWarex sac ci ulo ex impre lucim ento vgmo cbriduce I d m
rica Cubsna. Pretichri Ia Comision a best& al tire.., as! lacio was. dictum tendrin qua see do endo a one a lu- tracionew, come a Puente ar ejen
c, amat" !I artivii el tempo que Its medlWao tularn y 'de litulares a jefes do ck. que adquierion directamente del Esde su injusta commintia best& at it me pars, regular Ia for. a a nern plj.
i 1 s her Ham ciudadarm cubanow, y no podrin ven- d:j = nIones a
do cns tribiapales Ya late for- Las alhaju son un midome particle
marAn Parte de Is misama, Ins seho- y tod" lon ,e
res Manuel Alonsm, Manuel PellZ EL XWM0 IIM OL111110 as is actas acadicalc0l. - derlos at p6bUco fit a ]us revendedo. 1 o no ha de exhibirmwil on u
Los decretog a quo abidervsun to% res can una utifidad superior au, muli-mass dIvallpdas. s4 _bswirva sq qua Crist6bal Diaz Ra6l Acosta Ru- I FJ seflar Rolando Parini P&M de 10 y 13 do Junto, que reglo(Inen.. 10 par ciento de au v.] or nominal una actilisif!cIrcUmuspecta, to Poseq a part, ir do comlam gets
I .9 mozite, do Jorme!IX iue otarist, do mentor euvanitim,
IM LAPA b"- ha aide nombrado per el-Presiclars- tan lahr No. 13. &051, con, ).a Low adquirmies direction de Ia Real- bjers Is superiorid" go. a no
El general Batista tiene Interils te de ]a Re do is US no uqom' c cancitire I& atentl6n.
J WW Z en can en fC.Pba ,r or POW a. are ocuria cumplimi 1 3 an ]a prac- t.'de I Loteria Nacional que vets- Zu -1ol P-Tz eaLu Wj!: 'estailin juxtiflimmodmis mags in
just, me. nrodu.ones de e. .A won 4w ylitt b
21A -a 0 7-mau. so area
AIR ". R tisma mat-umme rouaLwm. an =8 --faut
an lm rate no na Tpletra
"141 lest 1. !K ulacit, par IA V" 4que
liculaA. Homem, a e cilikles is families, ebb un Vast
scfi ar'; v a W 9.=Ylonr :. smanchS. so cl
11111t; pa arm. servir-...unis delickommis com- an In Ley de 17 ad jullo de I P38. Ile," IIP fl armanics an in tocaits
Ii,,d6. e legiaroalares T vegoftks A fin de no interrumpir Ia vents de if am Ia: rie riquisomms a vistowildsid.
t., ,udm an cumwcdrialiitm -cideas T law billet.. do 1. 1-tori., -grg.-,
Pd. 8LL,& somm"maesm, is Dlrecci6n General de ne Depar- Problemas Econ6micalls
.dadiom am Is P-1 tamenta cuando to estimen necesaria,
Haim A.1 as 1. Ensalmads, do Veptales poldri. scepter. Si law time y done& pequestiam can. jfjkah Igrslml tsW A.A=
ag ar. 1. pe'vii',no m cub cas lag
-an Plato ided Para Jing* cond XIdeen"'.Z. ficlouls. ea elective Perot pagar an
"'Yogowasom Planes e6modom. consultive a lom sea law usialocLam.
Heins Its ones de nachnilento, par,
wdo piamild tides bartaUfmalesclo collating elector
U L pms& mervide "W Coleman viene" o les pero erl lot cases at ad- Notai de Ia Moda
tes o Cuba puM e confiff quirente me le concederi un plazo
11111161111irls, Istaimas do leahonglL, W one par& presenter Ia ca rta de cludadania LA made de sets was asti de lou depatmas 0arisIsmate,
con rebans- a certificado de nacionadidad. des variodader. dos grandmas coj= Cron, qua ya log bgblji do lax al,
Abscond - ago s tex Is malicitim, For eWdadis da last dampartows. AdmttA
damidecarasonfij RuCedgmuerforammisque La Dlrecei6n de Ia Loteria Nacloewamw4L Is Ease- nal quads expresamente autorluda y par otra, las Imej as al tamblaida, usta ZmR huntsda an in
Ia ang, U4L encia. lea el mar... "slempare mis altI accemorlas I a pro&wen e0m, of
'air pan organizer Ia mejor forms eP P rem see I& diviss do unas I diverfides )i against alp entallimalt
W t.Vegetal". Hein, sy onamix EN LA ORGANIZACION QUE HACII 56 AlAos 5ue low billets deban ser distribui- Zia:
as y vendidos, nocestando obligada M que a uwnuoo am eva, onealms,
es an glearolmadero 636- a jystificar las can elaciones a ig- & lot deportee buscan Islas Imparmeombithesdam. Los two
PL3co ctimpestrel nacrones que hiclere de adquireates,
as de m montafig, law maki en camblo. adoption coad simmarwo-ti
toda vezi que tiene q clesslumbrantes paivajes. Los otras, nos closeting. at un tot
MERECE LA CONFIANZA DI TANTOS PAISES n le q Its menom motives, Its inallodentems di- de negre tationaUrdy smintadc
pre In vento I let do F: ctftrul :"T' p
iorteo a fin de remosil prefleren law win a que u ;;cke aaeff',.rma convenim
onaltieron en cada a m& In nochem cildidan y = &; mente con data ft y seewrift 11
eitar perjuicios at Estado ran los gr &It" palworms. los estates cu. colom vlvm y brilliantine.
sobrantralque pudirran result.r. aetow de riltilantew entrellam. l9n Lo re, rammusido an
Todas as ventao de billets. que ests, temparacial parece Unpoiner 14 be... ace falling pan
.1, Un grom paudo rempande par U olides de Is "Sud Amirries", que made all an busiest del art affarv- man conjuntris par& via
In Later a Narional, scren en firms. gando and i Ia iffballs deportiva amm. y do forms clakslem: conjual am, Neve, a cabo ]a Direcci6n General de skeCricla antievs, Ia mocla colonial. I KA:
do. isa billeted, e.tlr., .1 char, tan brillantes comm confart
short extended mou operocionew a 1. Repiliblica do Cuba. i.1 ccrntwi to aricals, admit cl emplea its
siar. debid mente facturRdos. En lu vi bits Y qua me comfoomdrain do to
ccins-enema"ed. pr.hlbid. 1. d.- toloreas chillornew y voo, do In Ilours de cockle. do alituriss gramA voluci6n ris b lietem adouiricali mat co- I las main bottom y qua Wiff et:V an las flooding de saila q,
L. '*Suit Amirics" feat fundida cia El Brazil en 1895 per ma tairl Ia separec16n a iniarrip- ad"Ptall f6rimulms 1.= : we- 1131MIC- tAI lot babitemirloo, s
majantes a In de his natives its &Ion hermoda 4= 1,11cas
ei6n de 1;,illetes de ritircero deterral- quelleal dis Ift Pm lax depo
Joaquin Sinches de LawaringoK asurciendo, posicrioraucnte I& res. Inside. eiear "'gelcon"t;dra Mprbule rigo, Im, f6moula gWm?@: tagaticit
par to
tflfa. yeadV ort, Permitildruloses per cier
En ins v-arinciones de aFigniaciones imientarla y destrezim de nueefte" was faistatins do quo ya
pontabilidad par toda Is comfort do segurns que entorices tents grigaides mediates, que will to
de billets que me hicieran par In coal low guides de Ia mis stigmas hablal
]a New York Life en equal pals. Y orup6 cipidamente una penicillin Direcri6n General, tenioncia on cuena carielicional "" finds. Its arganizaciones aseguradoras del mando. a las neciesidades commercials del De- Eato 91 es tin Alimento I
partamento y Ia dispuosto en el Apar- to* treat es cgratjoilte, entra 'Its miles an 'ha verado ellmlaaaade J
Es boy U mayor do] mumal latino. Opera on nigurms palmist Surd faclo III del presented decretc. an cum- amas de case qua hmai Lhniado a ffu mus Producing derivadom, = q;
pliant can to qua establece Ia Ley de hagar at German do Trigo: 10 Sn" thus Uega,.a-ust@4 an ag p nutritive quo me, coastal sabre Ia lox deliciam certgalmaki
anneWcanos. Opera som Is propia peninsula lbtirics. En rimes 17 do jullo do 19M. Users. El Garmen do TTiSo'Vmuw uss 6
Finalmonte el dVreia establece
56 alias efelmtS pages par mis de mil quizzienios millocies do Ail an, torque al-German do Tri- liciol sm aoar a mal p" wouts axe
unci6n par& las Infractore o es an, eftim- tante y agradable.. ,
de mta !or. q as -do dextrinia,
cititit Praciss at wricsive
crunciros a sleguradcal a go. beneficiaries. Y at carter do ."uros de 10 30 pages.. cor_ clo. a que ed-stimatticla. el.Germe
c. c me. de Triga ft Waso-mit Inalterobla,
en ig.r licicrade an" dir me
;Ii t- it tir-i-too inill.ries de CALII TADON Vvo. ir %ylob.gumardit.min wo 11
es. Icis A. emirl ank- go ilag lot.
cruxciros. De prestigious definitivamente arr I r resist I. mdrigersdar. dw
aigado par Is slides JPD dicox del mundo enter recom en- un &no.
do -mas, par ell patrimanic edific.do, ]a "Sud Alec rica", en dom of Germ= de Trigo coma el Fide sma sortablechinlesitc, favar
NZ mir valicivio complerriento dietlitico to Germende Trifle Nativists. DI
-ou'dores' excluxlymu -M
LI Germen on I& parts realmente Ir
Brazil y ce, 1. derails P-long am lille. per., ticitc, an me cti,. Alvarez y Coca _glt I, Coined
sale ease alimenticia del trigo qua clurants Vedd.. Telf.: -9W.
superior. conquistoda Is confikama de centenas de millarl do personas.
Iffenfi del Dia
Cantata
It, Ud. puelle I mr4iar an Is orfamrazaci6m quc, bar, mio de media Mel6n natural. Cal de frulas.
Huovas a Ia malaguefik. Creme de esplairragami.,
Pierna d camera
Fricase de pollo. I home.
liglo.nirrece Is coalition ael Brazil i. hoes attaching Aficis, Is do vanom Area. blanco. I time edmi UrnatteL
UN* DI LAS poises latirms. Flan do huevos. Rqual
pm
Sed, Sacial
VARINDADIS Ill. de Janciro. l3r.-I GRA TZ
NNSALADA DE VEGETALES DU ION
At yrusi catinuitc, pumads Ud.
r - - - - - - - "dara una ducha camilihatite. INS CrWWM "I" *I
rA 2 No hoy gantom do inatelaold. -ci wagagasts. Un slaircibe:
E I N Z pertain edlida y gariontisoma- CALMAN'T'l
Ago 0-6u B4woro DLUpo *A2P4A.-WireoleS,,9 do Juliw de,1952 Cr6nk&-Bd*nera
iV
Ved;Z
La Alitternidad y la'Befleza U W Alv Boda en el Corpus Christi
Ung b= dam ...1n. Amiga- Gooilem, Al;.gs.
ti a 10 r .Is' Pull,
Mrim. .1j. Wadd
Pro "M de juvewtud;' rrin."o.Its ocho y media do Is ouA46 I... I do
gra =IT jola %M311% I
co"10 con wnzarlo h
gra We del Lui's L
'd Jim, ,I @I estimado Jove. M r. V
dam
Per Ist W a. Maria J. de Lora Ora: G, U 14 6
11W:: JUd do camm, fin; rh,&9.QR1:tr' ViudT a _4 s
In IA boda Civil me *0 Fj Avd. r 'y
C6 6 es ura projimarna do Ju- mensuall. Establecirniento do Is so. persons que Intents commencer el 4 1: bank La = ..ci6. a calebrari
vented? &Cuindo pa4emom earn=- no cortumtom do hevar el calends-- programa-de juvcntud dati'dentro It ete,.4 a jam.
tem C 0 = ru.n I mine velacton". enen rarr
sarlo? ZQu6. a nocesarlo, haver? rio sensual. Consisted iste en, mp de lox Brat spandlentes a ?a 414W Avdo. padre Val I V AAOO $MftL
or" Valera.. aiendo textiloo, pW
Part reati-rio as Indispensable librets donde se.anota coda Xhf'L'k su eded, tell. I boo da"ballegam a 1 sefiaromm doctor Pedro Sisai A
il I factor mont. Tendanal L qua con- dia y camlenzo y ]as que dicri Is blen par "clang a par debaJo de a Ram n u. WOW -1A 50ijift-padrinos el captain Manuel
vencernot do qua no puede ser dill visits sensual gat coma log debris 61. La Investigod6n hark noces ridiM y j Is Va! Roll,
III provkhoso ni justo'qut pan- detalles an relac16n con no fun- no a no el rectmocitnitnto midie'a ItmW r L lung
*a Tap* a ug
mom all Ills lovantindonos a Jet digs cl6a. St observari In dentsdura, y Is consiguients cornect6ft-do Ism i,:, q, I Obtli
de'la mailana y mcogtAndones a Its tanto en Quarto a color Coma mm deficlencias. rAto. dude at runto If idol! OQ N O TIZ Z ,
does de Is noche. dejando caer pe- lam condlelones de lam anC(AL FA de vista fisico. En bar" de IRoafiart
ma amente nuestro cuerpo diode at particuln ente importante sehn- Qua es ne.csmio dude el punto
colchdn de In came bests Is mum lar, -xi I cepill r lam dientes, lax do vista moral pan dar corm mm pr =1= en at 11A, P O N C E A Z
del telif parrJendo Its holes envies sangran con facilidad. La al programs de juventud quo hepeornl*" mtelso, quo vlanoss. 'aid
do I., con, ex, desorden, coma Prosecti. de carin debe nor into- go mmo=r a nuestro ser coma IN K CgNW It bltrk" CC,"
sl no hublark air* ocupsci6n para do Inmediatamente par el dentist, nueva primeval&? Fj esenclal un MfiOres Was lu'voic mW
mIW Rivera do
praidsando at 6sta numents ripi- balaroea de log valorem affection, MOURAM
Qualm valuated. Y deloemos con, SEMM O EXCELENTE Is AK W
porque Hay un minimo do compronal6a I,
vanceracm. note, vida sin damento a por el contrario me do
objete no not proporclorum I& fell- mom en progresar. de intercarablo human min al cual anon TODOS LOS CUARTd
chind. Al no saflossone, Otiles. nos Lee ufimm gerin objeto de ups- no me Puede Peter, Ls Vida no pue. MWX bal
mentimace estimation, gin doom do clal auddado. Forms de craeLmlen. do toportarn cuando una mata- i Roydirida- InIn
hOm URU AficrandO MOM" qua to. consistancia6 color, brmo y d,_ ris. !mclatencia an ei ancho Camino
Ito. rupiMom gutter 0 Qua rA&Wtr2S frais atributos qua lam 4arion bella, del mundo no recipe el eatimulo If Wallollidades nos trapiden paladear y saludables. An6tese I estin fri. un affect, ni el acicate do In voz hay. gilesy quebradizu, &I me ieporan entusinsmada de una quereact .6Y
Qui no dariat Is persons que sal en forma de liminas. TOmisse an Padres, hermanos, espatios, hij, j
pi amigns. hacen falls c.# cual en ccioneu ji la
erde In -rrieJ.res, horms de su Yi- Cuenta Is pintura que me use pa- G ra
Is medics de su proye6cik scrai- -V
do par encontrar el content don- rx lam ithas y tambfin mi se In prode quien L qua fuerel Cuardo en portions el nece.ario descaraso an. mental. Dude luega que a Is prilo Intimo not sentience avorgomuI- tre una pintura y Is otra. Obsir- more juventud le basta, coma ajude.o Is hora presented. Irmina G6ntez Rodriguez
doe par Havar un cuerpo deformed, vese asimismo it III cab.llers as 1-11" TA ANIVERSAIR10
par love qua sea el defecto asi so sloundarIte, coma c-3rre3ponde al as- Vitro el encanto de lam flusiones prime-st Y en realldad Is alegria
Ni4merojung It bats concertad&3 ,.-orito el ramo de Is novi. refers *61o a unas Ubrom de m": xo y *I Upa a si par el contrarlo cuand* n estro cutis antes fresco dixrninuye en cantidad y explendor. no hay que buscarla an ninguna parmt exts, mom 6 de In do.& de hamo," llcz
-Ioune, U art Se Hove dondequiers quo at Entre aline, I' Is flower girl
" aja sin recibb, plaeon- No so darri par terminada sets rs- P ivenoi referimos
toraamnts In carriclas do Jos 001- visl6n sin tener an cuenta lam de- ". q6tra case ucade cuando Ica In de Irmina Gp6m*z y Rodyligum, la Serin inbalos ma-villosov, do lam
Van perfumadw, cuando lax habras mis conditions del sistema pilaz aftom van mermando at caudal del stractiva 4eAorits, qua unJri sum des-'nrti3tam Incomparablax de "La Delta". do suestras cab@Uos no lucen bri- Zn effect, a iste le Imports no ad- Optimism Este -no hay qua olvi- tor'Radl L Riveto y Acosta, an e- Designado. ban sido lot teffUSOL 11mintak y refulgentes in tenscutdas In ei desarrollo normal, aino tarn- darlo- hay qua cultivarlo coma remania filed, ,, 1. I.te me- I., Irnina firmarift lam seflores alaundantess; cuando slid an III ban- bbin in que pueda better de anor unn thor, qure. Tegarlouculdadon- dim do 1. fictebe. del domingo velnte. doctor Pedro 1. do Acevedo doctor men e con el clo de n extra also- on Is iglesta del Corpus Christi. Ralvel Rodriguez Alders, 'Antonio CUM PLE,10 t ,1 0
dia sabomme quo no Is mornos dill mal an 61. Los vellos sup4rfluos, Ls sehorlia Minsk cuyo retreat
III indleffismagable a Aadla ni a nods. onto es, In aparici6n de veil" an el6n, coma una plant.. C6rtue Ins tu ajqulommg q o mass @I ndmen dt nratidad a en lugar inadecundo espinag,,.llinns Cl Camino, t6mese ancabem sale naIv hiJa del estj Is ruolu:16 que sea menuter, an mado mmiomforo. Jos X G6mez
arm y min an Ins mosmes quo OR do cuerdo con Is cdad el sexa. ajtimo C ,n P.errme in -d6n, do "In- EL
eWquftr*etrs *dad. as pmlso co- y dijese que @I tlempo y do sueentil upon Ir- DE POPLINIW ORTAW
mpazar un programs de juventud. a canoes con el nombr. de Hiper. resuelve favorablemerate lam Dro. mine Rondrigyez Al one. siAndolo el HOTELC LYD E
tricasis, que es, el As nov
propio. Pe IQ a su vex do lot OS12505 Julio nwass mammon. merits
:Lo, primqre marik ponernos do ro tambilm ellam. h blemas que no me pueden puner Luis Rivero Ronnie 7 vangelina
ocuardo con noontros mismom.. So vellox superfluous sullen aparecer el piano de Ins cristalizeciones de. Acosta Llanss, $3 -imports III earnblo do horixontes. He' an at labio superior conStituyendo finitiv :a. Pero dtcldw de Imne- Preparativas tanupitrables me hebri mustonew quo repagair lam con- entrances al bijole fernenlno. En diato I plan do renovacl6n. can Pon osto.'simpitico enlace, que
veri apadrinsdo _por Is madTa del Ftxcuo, Tsy,,ang I, zaae art,&,*
Onion" 681 Prmntg- NO Pueds "-- el maxilax inferior, alrededor del Pequeftem cossmejes an ralsel6a novic. mehorm do Jtiysmtj:T par at In coda warts
thbIftersi us programs de Jtiven- viamal6n, en, 1. lines Iba an !an con IN programme do JuTmtnd dre It ela movie, eager Gomes. a DXSAYU?:O CONTWICINTAL
tud, 214 Peagar 01 MIIMO tJOmPO an bram, an Ism plernas y muslos. GRAM
La madorits 06mes, W y:o;md1dm; 8-1cl- val"do on Its deficiendas 7us modificen no Tritase de un trastamo glandular Serie 291 an Bu Camino &I altar par an*: T.d. Ism cuorkes
S,_ TRANMM GUM
sWo al astado flElco, gino tamblin #I qua en muchas ocasionest va acarn- tadors' mehorita Idarls Luin al ...vuseft cub.
mental. Wildiesm Is cillesti6n on ahado de otrDs mignon quo infor- Primero: Averiguese &I son gra. L6pez, coma "bride maid' y r Is a
p
nuis yarisdox upectax: apetito noloom nift Xvinita Val I,
a &I pactento 'de su eautdo. No tax lam -dici-as fixing. En -.uo qua 1.11 do "flonmer 81,11ro Vero. I dINNTIRAL OUR mis -a menas bueno; *1 rdStmen. : neces do ancancer is Influen- negative cornihacese III programs PARA USUMAMOXPS 1111CRIBIR,
all'olm complato no, cork Is Proton- is quo :;@ defect determine on de Juventud. .,La Delta". *I amrsditado Jardin del GZRXXTS LATMO -An 2
cia do lam InditponsaWn hates y :k ptiquimmo, Do I madLato debe Self4rdo: En coma positive al pro- Ved.do. he reciblido jo, anconalenda Till CLY84 Mown
.n del deccrado floral 'del do re- Guam nw.%, Usual- ,BOWL
onsalatiss, I cantidad do rocho y er tratado do mentors cientifica. grarnat de Juventud permitirk a y
0 u cinto del Court i5i PM tamy to hace ospmUnefs- Par 61tima me Vert al pemodo Is cocumervoc16n. bida, Ilevarii 1. ;t@'od4n
= 2. de pacift diarla del ido
vkntre. A continuxelft an pasart
revisits a Is, funcioneo f oninas.
Rltmo. cantid If y Is pr MCI&
no do 4olor. SI ]at* nervloslds
melsovalim, a I humor
mal an log digs j
quo proceden a siguen a Is 'Mail&"
Forman comigiones log
professors do Corte y
Costura do la naci6u
t
Oon is amiskenals. do Dtittaddo d.
loadkUntoobiuTimdolaHabaPA6,&e
catutibuyd al Candid CmAtnU do Luchs.
dol &.1oscou Corktas 12, y 34. 2X
do 9T tu .-On I N, lavablog,,engnm.
alble r entir-Averilds, do, Wata de 61ores y dine J,
07arrill, (Vlbors). Hablando sido i 4C 1.
act& Im. sigulents directivow Predftnto. Inado Mellon I vice. Julia Ohs.
as
Pero 0 IS'Nues; vice.
viuda do A;
mrstaris do Act". Was NinoJoeu;
vtoo, OMdal Samirts; socrotarI& do
OrpnixtieWn, Ann do Ism Nunn, yka Lf", 71
tow '"mamitaft da*rilm" A.
pafw. am a U Nuts; vie,""
Imm
TI U Odd u in
nw: TI .Umasta Sts Colo
711M M Je
Vast Gin Ifernindes, SO
mom 14, do Elitism. Do
44 Is mum 01 16
red. An 4116 = ad. ism
Iftpa, 3"00 no Cabrelro.
dempuds do Water votMas Is directive, tomd te sa s ,,
4111 "werdo do lower un limumunlento 0
&I Puebla do Cubsgan. ImmemovElto Ism Ism
can y arganicoh omit a do Luch.
fte-Nombramaknto d# Ism Profamormus
ft Vorto 7 Owturs, on lam barcrion de
todd0j"los Vuablas do, to RapdWics.
Wormer
a do, Carotid con
tT Ms Posible Wo. 33. Toliforto A
.? &parts& do oorrocs 971,
Inmodlatmurtmota as procedlil a Is 10S 'NUEV ,S M OOELOS
conatitud6r, do distintam coinialonu .Cij6lu de vefftlri do Pqr9A ooi an W&.
qua hatrin do Mom activatubta, an W
ads van movintiento, do ooncontrit- VEAAss PRE,(10S. ESPECIALES *W[fiIs ton cello Ulm
Ilia 14 il 17. C"60-14,"
do Vocirm do
4.1. Ida.
VEA ARM IKELVINATOR -Corbates de rayon, forra.
NYLON 180 X
",'eoin modernog y lin.
dog dloefm, en finos coloLot r0L0.95 VDesde aJ 99
30 -0
-4
Jos ......
P
MUSUS
ooi 000 so, me,
parn
do PINIVISS""." J Canon de vestir, do n*nl0ft108 con eadN
ritine qoi qsi V deNallena, sim n en in Ink Mew
senior. 16S *rf;"gslar Wm JR "AGUZU'A', ita. dtpp jhncha., Tallas 14' il IV'
Olonfirml 4. O.WbumI? 0 0 VTA X Corbafto de para deds 7.99
coma AVUEL ANCA. Noik CAO',
A maw IV Ha* de I& marea Gall
PAVfFRI M st., fftaxt st2.m!!A
I I 1, -- 7., I- I _-, -,W,.-1 1-1 ,
- I A I 1 1 I I 1, . I ". I I
1. I I
I .
- .
. I % I I I I I I *40 1 li
. A Noticias cat6lien 'LA'-MAR1NAMi" le8, 9 de JaHo de 1952 14awm wlin
Pigina 10 DURIO'DE' I 1.
I I
------- Q-".;- ,
I
. I I ,/'. -.1-1 a I,,-. 1. z, MI
'' -1 Caba&ros & Col6n en el AM RIO : I No ticias' E.qtb I ic as I 1, __ I nad :
111. I, I"riftes I
I I
I FATIMA.-Po r primers vez un aduldnistrida por;ffoneras Seffuttas. A V I I I Z'
I visit a. Ir A I I m a I I I I.
- := = IN9= .."ti-Mbi. d:_L.=AJ17 e, Act daid 'esoafiola I
I I.-. 1 = Vm-m==-.-rm--1am las ----!--- "_ I 1. ''
W r ia'acc.po= de I
11 meafftroo &A 1 ., I -, I I I
- 1.
1, W on. 4 ww -,1,7,.,
- I I I onwfim=:aliiidei b! Z11 .iongel,
"I ', 11 11 Id- 11. y an r = a I e I I fin ta de, s ,
X :: I ,. I I de 1011 .. %= (I i 7:,
!__ gaciones I
, "I" I I -,- 1. y 3A aborigeme. . I 1, r ,
T _', I 9. c" tes beiges '
, A. .
- I I I
, ,; 4 I I W - to do", it' .
. I I -1 1, SAM Im. Red N A yu'nm m w n I I I I
"I 1, (, I I I I I I .-,
1 j 2 1 I 11 En sum oraclones allen- chalet LP%= 'u, duirstat. 1. Amunaii& W que Gancedo 1 .1 -_ __:
. ,,', I "I 'I ." I alone de Ia semana pasada,, x ca. Ales Fucaristioc, Inter- i I
11 11 I 11 I a a a Barcelona min ia Pm idenda del I **'r
, Wilton de Hungrim n al
I=, .alocn %mm Mons. :-,,,
,, -3 ;." , , I ), do Y a& a am un pro- I '00
1 11 Comiti organiukdor . -i --1 r.:Z candenado bace un afio mildio diario de =,0W Penalties.
11, 1, ;-* exactalmente a 15 afics its prist6n par N 1. fineu.-L.Pledram" dx Saa .m 4 -nd I I
-,:, .. I I 11, .. A"', -tratilor" %= =t*dq pterr= treo= = ode Fn el SaI6n de Sesiones del Centro I unif I
,p I ". - Cardenal. Josef "'= q= 6"' Doi. full,
- 1, (We silos despu's cW@ al lox or= Da-c r ::r7teras do me. Asturiano do La Habana an remi6 doraingo un-,eW
_- I I ': -, ,, minduenty). el
-, ; I f I= demu arqui. = tienen el Comitt Orsanizedor del hommaje as .... I 11 amtiadxxs-la wdsdwIa:socIe- I* Alamo, "
. aniverearlo lax d
, t! di6cesix estaban de ieles. cas, parecian a todas ham bar- de too Ies y sim hijos a le Re- 4IJos del Alruntandenia doCm- ca. jowlins, zo I
'l. r, miguerm de vehiculos. p6blimv ficauba. Pete cumplimentando ad at Omer- Carmen Parts. .1
, I 1, La sesl6n estuvo presidida ,par el do de su Junta Directvn-,* reall. Zoo r I
_ CIUDAD VATICANO. Con unis SANTA CRUZ DE TENERIFE, is- at zv E-ull"o1hpox,
, :ef.- epe" Gasch, y a In misma .Mal; igkpe del oual
_,, !, emana do minas, peregrinaciones y st U Pa Pero be -,,'- rontativas con central el meatunia, lax Caularrim.-Durante uns reel Z buen admero do micanbrox dequirtlentas co- Alonso, I'll
I Ia i..imt* del ref naeW nr:itre mochadoe, Imeallis- feliziltaclope"I 1111,
4 % I de Nuesun Seficra de Great& to empti6n volcinica pareci6 nen. erido organionso. Entre Ion dim, or .. 11 ..
. ". Nettuno, cionde reposan sum reliquins, is quo esta cluodtquedaria arrasa- tintm mcuerdos adogtaclos me dests. rem a Invitsulam. I extra
, ad do. Pero Is corrien e de lava me ill- caran tan nombrancientas hechos de 11i ct femultill hermaso par all) do Is land ad& .:
, I dupufo lad. co UJI a undo an miMtOO'
Maria Go"ttl serii finance r in= R"o' q ral or Ads
- I- 50 &aos do son vid][6 en don brazos qua I& rodearon In deleflocionex de In colionlas es. in Seccl6n do Fies% linar de de lit %,=- .
=._."i1._1 1".da =Wae
rte (Julio 6 de 1M). Se Jam, roo quo. cola. A Is del U44 de Ia
iniciaron'lft obru & ruV acifins stoicism a Nuestis Sahara de Filtima ymdo Ion mismos "= Cidm &In Unifier a tocarlal an accidin de paliolas del interior de Ia I" rate- el rVzo con Jam, vehoormi An" p.1slanne al to Ant4Wo is per vote grecis.. me construye aquil annalidades de girs. y su Z: ho ro Paris, is
- de Ishurnilde came donde Morr an- .... estatua en zu honor sabre ura go an Ins bortiltuciones qua re= : H i do Arm Manuel At B"I
pue,, = '" 4* 1.6 Ca, = .i6is do 10111M, -d-d" M 1111111
frill at maxtiria Pori .u D=el V WI.convertirl an un santuario; Is ca Pedestal do 30 metro. de aft. ton ionic an eu cericter de Formans, Joed y del an I
serii uns :s uela vocational pan nj- van main en a] do lideres so"es. im osiamdaii aft y poolss Ian= &T-11W
fin. TMGUCIGALPA. n asmo A-Imismo fut apriabada Ia -emixi6n Bil. a I Ia ssnft mtpw4w
irl 4==
- W,;d uJan
a. a R= trg Is
-_ do Morm Mattel, .;d r. m aZylgo
ROMA. El p6rtico del siglo M 44 nadoctm do Ia Nunclat u_ to in ones del del a I a lr* F .1 pan, el big a cases
= i, y el a a dealdido del ganimmulor: que a do bounquets, mente so 6 a I& entr zirlam
descubiertp an el subsuelo de Ia Sm. ; dom
baJada de EgIlatios Unidos an Roma de Edum 6n quo hay ri- "Diartinguldo amigo: Como una for. alsufmccp"ramles a Ins
-- __ garece pertenecer a los J-dines do g* don Julio Palacloa priogIv" a me solemn do conmemorair el Cin. Preticlipm 106
is. mentenario de In Indepeadencia d Is se hallabion an Ia man principal aamociadon quo an
,w grades pence of movinalento result
, stic -famoso historiador Porna. I el titular social wificir AztnJo Diplomas do secrataw do Room
... % no-, en donde fueron martirizados to an I& capital y on provincial des. Ia Repfiblica, surgi6 Ia harpoons e 6 -in, I., .. rro y settles Antool- ForloinAin Ili y do Bodo do
. re- op6 Car y to
El doctor Armmd Mon muchm cristlanon; at arque6logo mi- de su fvndsci6n hace tras atm; rgtt clativa de qua Im "Petioles aqui'n" r. 'b.= 'A rN
od Varoom. ussevwGran Caballero del Console 'San Agustin" nimere IM, de I& Ord. Idn6s Michelangelo Cagiano its Aze- emotions at goliderno envi6 a Mixico a sidentes rindifrimuctis a Is Repillalica Barro, ), an III
At Jos Caballeros e Col6n. mcompadiside delwilor Francisco Johminet, desirnade Prealdenle do Iml Carmisl6n d a, ,I mi,- dos de sun Ilderes pars qua tomm de Cuba un gran hommaje. coma de. 8'omp,,Ind. do Ins'= A'ntonio = ', r-WU- t- U-1111Propaganda do diche Camejo, him 'vislia At corlesim. at DIARIO, slander ptimenisdo pormuestre Cr vedo upera conflemar cuil un curso especial d! entrenarriento mostracilin del amor y I gratitude que Carb. Frms:61en ro do In ac- loj do pulmars &I achor Jom6 Antim
ni I lit invocado pot una inscripci6n cris. coma "scout-masters'. sentimos hacia este IV -nuestr. ciedad de Puen do Garcia Radii. Q= ,y de una cadepa ads rA
sta Catlilize what Juan Emilie Frig-als. El doctor Moxa Varmal time samples planes pairs delearrellar en tiana en Im muron. segunda patria- don encontram gutz. Manuel Aimee y whore Data. an a, Delta Rermida- de., me
Console denote el periods social recim hinagurads. (Foto: Iglesim). I __ Do ran Yale de Aces-, Mart&-Jam Ra. bot6n de am a for seficres laR Cii
. TOXIO. La Sotirciall de Sao VI. SAN SALVADOK-El Comiti Pro- fraternal hospitalldad, formations ho e ViUu Andrh Moral rnaceft auto
cente de Paill cuenta en el tector de Exploradore. (moviffilento gar. creams f= ly B.onde pW osomda Calsellro 'Luis Ele. "t- Bam, y .Tan& Carbs,on 119,conferenclas, 3,006 mic i a moulds patrocinado par cat6licorn) ramente hallar Jun de = 6el Gar I' 'do I phumd a Ia
y line it. nstruye terrenos qua Im adres tro definitive repanci I D:r. .= = "At= IleirC
nmensa tores. -in Perinay Andris lr;Fp wo, stairs xasaftlW y, a1sawdo.
tA to ll Salsulanom pan
bay orro w is inen r, 116.
Segunda Sem ana Social -lica one te a 3 ... I.- een m Portalcalli. Cho- t.La idea fu6 prohl an: I r
:6ocorro per par el Comitts de Z.Mdd.e. !,..AWd .1, ran A.d,14,7 Many,
I otr Buituar nardo Calve Allwas. 1n media & sin
.Ili .. .y.d. Ins ,moo end a, latenscago. una magnffica piscina Pa- r
e ra muchaebos. gionalle. con Sanatoria qua he Pues' Ant6n. Guillermo IL Ant6n, Andr6s trials splausce ratiblearm, Ion atmI Y. 11 v. clinsuel. entc m. __ I to a contribucl6n t o at foramen' Fernandez Amm. 7 meAcra Fins P& dildoomMIS Mon"
BOSTON. Co. 1. myuda do Im CAGO. En Ia fiesta de No"- caudal de entusbasino de sitm L ree, Gladys rernindez, Claagaelo El rwmm did idanpittes, acts
a La M ilagrosa erciantu de I& locallciad, aunque Seficra de Carmen (18 de Julio), regenentatives. Alonso cle Carballe del mc vlcmjprosldou.
_C!99 I lea el Saintuarial Nacio bra, Josd Arica y ortuvo a consul
us. auxulrarit hommaje qua
:S e efeciuara' d e rendiri, sun- e to senior Dantod Vi= can *VaLacc., 2,,o ,, _cs_ ,a
-.1. I ", -I. of nal de -Santa Tereffitz del Nifio Je. qua no he tomodo forma tangible.
.. d Will. kli .11i e 'Padl n a Man bran transitions, quiess
cdol.Irlbuy6 .re un me. -fin it.. ,I%' it una crusade, a cargo its =Pues dependeri do Ia ==its de licitando Iml calLimborincille, do.lagewruldes '. sabres en .. "'Aatu Carmelite. pan qua to- ui. Ins s recurson qua me alleguen, y I prol- an quo me suladtivieft-la low
doe Ins cat6licm de Io: 0XKqM.to; 11 Idea qu en deflinutiva me escaja a' C
. I 1 de San Francisco. Je F tituci6n. y a Ion sweladon
. Garcia, y trim distin
,or entre Ion proyectm pre- Ir cal pars, us al indta nAs
en Stan Clara Camadi usen el cautpularlo csft; at par me azqu go So I
. I RP Paul Hoban OC, director del sentadod y qua as premnartaren- debt a,,. carom a? prikohno, fartival quo
,L LONDRM. Con Su EmInencle Santuario, declare que I& compete. ser digno de Ia grituden qua siem- Tamb.6n anotarom Ia occluded sm todon lal
I I el Cardenal Jules Sall cge, sm in al xmill Co. ofreceri
1A .. buses cumptir los demean expresslics pro ban demostrado 103 effP19fi0les, Y Ili de'Dimul integriado par Zen. Sardines do La. Tropical_ I %
.. LLLLL Tendri celebraci6n en 11 par Is Santisinnot Virgen en Titims, parml ello ca11 I de Toloss, a Ia nbeza Z5 ON Innecessrio el sports y Is
I I I doe franceses "ocupi on aciff I I cooperaci6n de todos, sin distingm I I .
k ; diciembre de este mente Lourdes durante Is =49: LAYAMA, Jap6n. En Is Le, de clam 41 de Ideologlax..
IL I 11 contribuclones --qua -1 llc' = -Ia al i"JiMmaj. Luis i"Migu. do ifouldJust-lst "a.
- I I 11 narJ6n NmrJonal del Ejdrclto 7 rim. proseria Nagashima, qua time 1,600 Lai estanins &"Ia noche del Pa. A.'Muthissom, que Ism ps.
, c6s; pan alojarse instaluon
" ""-. afio 19,52 11 on Cam' mlermas y n una de In mis pan- ensures allutrin an forma tan espon- soda June, me remaJ6 at Couillib del sindo par In pan& do V ffldff.a a
,_ I Earn nto qua Ilarnaron Campo ode des 1:11 J scabs de inaugurarse times coma abtmdiLnt&- deben set ete HomenaJe al Pftddkmte querida repulse, d -p. pan
. de Tumigny". on honor del ,a cat6llca con 40 tell- remitillas al teloorero whar don Juan M un del Centro Gallego "or is madlo va smutod a W
. ,'L.;, Z I Pa, JUAN IL FRIGULS commandant d sun futizas en Indo. -mtre ellos'141 empleadoo y Gelats. Banco Galvin. Aguilar 456, La Cayetano Garcia Laga, do an qua se Inteivearain par IMRMW
; I china. Tecimt:mente falledda, LA M iila del vicedirector, T. Yoko- Habana; publicindanc pert6diammen- el scirior Jost Me. Bey &W asim, de mu. noodle septum, adentrum atu
. I Prosiguen adelante too trabaJos pre. viuda enclobenba un grupo do 01hr" tc- y grain minnero de catectimenom: to an In proms, pan general coscoc i- tiendo a dicha n los whores vo nesinds an Is "Ctivadosago" an
, 4" geratorim de Is Sell viudas y padres de .oldados Omer, Is one" parc.quia se debe en grim nilento. Narriso Maria Rodriguft Rjm6n coma a qu
;,.. : ,ada Samoa. So- t en .cci6n. .a idea.
1 1 I c ., Cat6licm do Cu In mal habril 9- Rarts a Im trabalas del RP John Envie Is strys, que do antemajan le del Campo, presidentme Z Hatur diver do-1041MIL
-1i 4. L 1, it In Congregacift del Itarm- a del mencionado Comitd: el Secre, reunlrell en Ia eluded de Santa a ,cmdectrem s..u" estamm bien
I I I Clara clurante el men de = bre MANILA. Poin antes de ember. = do Coraz6n de Marim, pirmco r,. de lp an badde Ramajoloo toxic sefiar Luis Catarelo Redismate; Uv"m Am Tower Prom y Qmfi
6 1 1 L del Presente sho. A axis oe car hacla too Juegos glimpicom do do Okayatna. a In puertas de su coram6n, do on el vice Pedro Alral a VeM of te- ron-La Undion 'Tvvw^ Prom
he constituldo un conalti local presi. Heloinaki en Finlandis, Jos atl@W ti. a y de su intelligence, pan sorcria Manuel Carril Canal;* el vi- ra 7 Quir6a colebrowil on Junta as
dido Erl.el. r roib ce Francisco Blanco Bonorne; el neral memostral al pr6adma viemom
, % Z ue- Upham peregrinaron &I Sautuario do LOS ANGELES. E Caleglo del = ,&t-1sa:ste deber quo am, adencis
- I : ," seq a. nez Nuutra Sahara de Is, Pae y del Buses Monte Spats Maria aqui abri6 un de deber, una. satieffaccl6n intima y etaria de Propaganda. Antonio once an I= -lavl- del Contra As
i -1 I I t 'in- Ville, en Antipolo. Bleak asistierm curso -pecial de "ratio inspirado collective pan ]an bijas de Espahs". G6msz Blanco.; y low vocals turialso do La Hmbmmm6 aspenalmdom
lax contra Ramas de Is Accl6n Ca- Virgen qua les ayudara en mus Prue. ciclicam; ast par ejemplo, Is sideline pi.r. del ComIt6" dro Fin, Jost Agrolo, Ca- asociadom par tomato, hallmark, As =
do lax calembroo trim relevantes en a mies, comulgaron y pial.rom a I& a. 1. .plic.66n prictica de In X.- Muy atentamentc Josfi Ganch, pre- Ceferino P6rm Vicente Barra, Pa- assistant a In nlistne drad-zolmere. 6
! I I t6li.a an Lu Villas. be.. tura do biollogial se.funda en M N ;"i;@;m eiro. Jbs6 M. Karate, Balitumar Gin.
. In I& Altims reuril6n del Secrete- sound Generls y In Camil Ca bil; Par el = T doctor Garciluo as Joak Parties, Andris DuriLn,. -, r6.= dee laaegti-%tdmqaoAatia&il@tmm
i i riado Econ6mico Social de 1. Junta QUEBEC. Cumuli. INC.) La min Is de = 6,glan I& Nedis"r Duff Is Bey Morin an di6 clients do In nue- A%.; m. artintmo de calpfitall-jurposimicia.
- _1 11 11? I antigua universidad de liable trance. do is a, a m In Rersom Nevs van apor
1 "- 7 I 11 I il National de Accidn Cst6IJ1ca Cubans i Ademi, me dari &L donoome -Ia ons
IL,4 I 'L tscicces an Is forma 111110.1410- Se procedi6 pr."=mqrI.e otd.. 1, : me estuvo tratando do aprovcchar Ia me en Amirica del Norte, Imi do Level, rose. Im. Dlvbd Redenterle y I& Quo. is: don Juan GelatC dice roll peso; -ig. vocal C M live campada do Ia Comislift d
1 oportunidad qua ofirecark I& Segunda establecida a ul, celebrarb on drageolme Anam. don Joini Fernindez Gutidarrez, qul- loo :;Aom %vam valds Novo y Fie? preV What
," ", bre el Amer centerniflo dent -. Marine. Peace; don Nazarto Alva= Carlos Silachez, Mmindm n 113
' 0, Semana Social pan calebrar at mt.- lit
I., 1. real cAdula, firmaula par Is Rains MILWI a,
11! : mo tempo y en el mismo lud.r, kUKEE. Aeolis de publi. doscientas pesm; don Culmiro Cuer. A Writinumicidsm me acordf, qua di. de Iml =to on oammL do Ins made
I 'It, vo. cien pesos; y seniors Marls, Te- dos dixpuag ra al dorabligo the
, Primen Exposial6n Nacional e as Victoria de Ingbitertle, con Ia tug car Is Bruce Publishing Company de clan banquet HomenaJe at what Wete 6e as
"I I Obras Socialem Cat6lfcu de Cuba. A conmn26 a existir oficialmente- an ads ciudad el Ritual Romano an In. run Aranda de Echevarrij6 vehate Garcia La 11 effect I din ox ca el Salim Zzlin,
: .." IRI objeto me mcordfi en dicha reuni6ft 160 tI Venerable rmoois de ident- 916a y latin, en un eduerzo par Ile- PCSOL 30 do a de loa Jardinas do La Palmer.
cursor Im oportunom morency Laval, dF ."14"t e a .,
Al finalizar In sciddin exp de lones el Centro'Gallegoon A JuzAaar par
11 evislis pain 7 bispo de var* a Im seglares lot tesorm de Ia ,. las za, P, ,, 'I,- I I Ion dizigentes de Ia. '. Comfild, Md6 el = Inarloo de Qua- UtUT& ep su propla, idiorm: dedi- qua en vists de qua emesetor Josmi porbutta In dixtintme atins
lFairtimum doX- Her
obram socia ca exis Selfuldamente- me d16 cumonts, de m6 8 amb"Iez, in an
11 a Pa t e: Pa priZarmiado .1 me- beci all ,I Jermanxilis canadlense = vmnas pighan al canto grego. Gascb embarcalia an intense. w- un cable revultido de Zxp*ft = at T.1-_ I to
- __S:!FjuA a
1 t.ri:r up enter a Ia e F1 us, tundmale mana pan el extrunjero. asumia Ia Vit dirvattra.- -tomm
,,, 1, -, "117 oo M pwaoq
1, Prom 6rs I Og-t-dr locli.r. AnAgel Tim Smume. do ,
... I is 0 ad. -t ,t pi; ; t ,-,,. 1, .. Is 1,4 ., taltiori" to
Crum do 99UCe e p6 1. 4" .%%ft"aim* M15
, pu a cons sUr 1 TOK10. A.Paraprvmlzr sum des. on Enrique a 7, an = Jeff a4
. todo y. bunIqu era in anterlip quo m1r. i m "D=.:VATICWNO. Par value y notation en favor do lea ,.,- coal el- commirms, as Resonant = -do Me qdbllco6 non qwNres
, X fin of adificle ep forressde cruz Aria- throm de Ia guarra, al emper.dor - lusourdi
&I Tqt,4= LTff one" rpaxp*ebe ?efiat Museum
pig4mr a colnocer is nabiraleza. X& con un, *norms eftula en-*1 can- Hirotto condecarli at misdimem de dg:
, y Actos para holly do saps : ,
., Impo I. funclones de Ia obra 'a ist
Iq:- qua se expose. an fotograffas, fro gue 96 ]events an use callus de Maryknall R. P. Harald J. Felsock" sods an efflim trabojew y cuyn .
lox p nos, In, utilaistims, balance. Via Ostim en Is. area do Roink MM. delegado en Jaulm del Servicio InGm19: QO
_ ::, in u ino temple, y de- de Auxillos do Ia NCWC. CENTRO ASTUXIIANO: nia Is sert Ia Cumulous wedwal AIR comb
, of el b %fal antes men aodm IL ,im"grod. ca -"9, I d"Vd! ,.".do
, 'r, emorlas im resas, muestru do it.. ,,:, .& sma .rr,- = nalles
' f I ., I 11 bola, p u. dos ca code libre; t.d. dicindo a an Ap6ert.les Pedro y Pa. -Junta de Ia Seccilin do Ins.
,;, 111 1 .11. blo en zu fiesta; ei tomplo a media MINEAPOLIS. Grace Carlson, truccl6n, a lax nuove do Is finum be ddo convocada4d mi am
, A.Akft u In set presented en In Ex- Y Par Militia, so mandarin a tra- l6n do in praddemsenjilt del Cumstr
-.1, !, pmic 6 A este effect. Ins Interens- amber forma Porte de lov emcim dg enteuM Partido Obrera Socia, noche, eonvocW rM1 luole Gallare, uses ftomi6st do W. cannot
L , I dos den A dIri r y ent gar lea pie. construed. pars u m e an abandons m or all PrImir Im tickets P" dicho ban.
. . . "I 11 c S de despacho,
En Ia* no ar A. IA Habana, sefier Frum to an r expuestaB, all a- li6n international que VTn nAb:po. r; retornar a In gela'Califillica. El quate al cual me ja fiJ6 ons prad. 216n Z180ftful dD-Ufxgwift load
do m Jan. aside "2rlead 6 Ica c M son malogr6 con Ia guerra, y as es on grupc trutmkists. R. ,hrroita. do eineo peson, ends une. = yla
000ii*"OBNAWA Jaffe Cal, an Marrimse, to& berideelds cr e Quo "- tents claitirl Codudems = %:
,
-in Pa ..a "N'sapal- am III how" do Is Virg= 31111alroves. En Is fete ti confee no a UI g de di. con de bombs y holes. LON AXGXLXS. Al guru Ia ca. ASAMBLEA: driffues., vicqwdddemb- at mahos
alellrOull at MkIMORk PWkil -C&HI see oudilin do som hUmmi, chas ob so ales. ,den rl -Los representan- m large -Del Comilti Geortor del Con- mks 66 ditooko -)Lds&n& jue. A:tv Cho" !Arai Ia=
do La president& MANILA, (NC).. = In 7 do Ia motion, as cele- If lea
an at padre Foyack Colegio do '- tea de ra de mo lp"Ltpiards qua Ia ca I -=
lin, a a) doctor Abel Tol n Ca an I" Jue. de Sociedades Em a- ,La jdel,.Ifiw,,Jtmbd- Comb
del A7unitsimelesda As MWI&kso "Awn Viellarls ZoquiJarron y del IL P. 6 r1a ocho compolfilas fffinims ho- liflea ca Itcasin unal rolas de diftntan, per el vlejewals ad axis. INA 3L Com
J*M Rabin" fl. J. quo efficill ea is uressionla retiring. M. No. 551. a IlywoodensM. at cabo do 39 mesiones cag de Helsin-H Charles halos de Aindrics, a In num- etintao descanso del alone del pallor ca oam voftim k
do regateo, -firmmn un nuevo con. a de Ia Univeraidad ve de Is ruiche, an el Centro Ram6n Garcia Portals, rectentmosso. n-Aorft.= TG6 Him* Go
trato de trabaJo Jrr dos million y con 1;t,.1Ile0. d Wash. Gallego. Cite el secretairlo, neddo, Ia
briel Rey CapJM-.CmwGo VjJa-jk
Cocktail de In Srta. EL CIRCULAR: Presentado al Papa un Sumento de rotor mem Is Fede- y ca. senior Eladio Vizquez Ferro. to to t n dirt Zook Abolemads M
do TrAbaJmdoEe!s T'Abkw encabe. I inodo Cmsa, prous' Pef=g -naar lmllft -Xa Ia so
I ci6n .! L 'a .. y lial d vak%
Sara Marii R.da Par el jesui abrtftmericano no me Ia eirptico", dijo &I cluounicer ASOCIACION DIE A_ : up .. to sam'.
a Xiquh a serin amtre atre
-Est& expursto en el convene. informed solibre el XXXV P. Walter Hallam Reclentemente a so madre m'Nueva York el Woo. de Jam dal to de In Ursulinal. A tan else -Proplellarles, Wastriales It ask Jeff prft
Nuncio, Mons. E illo Vignozzi, pot I ..I, ., q; man
In Prensa, el din 18 de In tarde scrA ]a Congreolo Eucariatico 9"P* do caAttau *tac6 -I' fit Vaclesse do Cerro It Villemse- car mm camictor sefialedus Imars mi pal
cinco I .1 :n a me! d do on= do 1W I
am simpalln hacia see movinciento MO va- Junta directive, a las 8 dome a an cermlonla religious. confeccimin
funcl6m eucaristica. con to- NTREAT, Una Icy = comes social.
IM Aunts d dade Mon- y iO do In looch., au local
t. 16, )u .1noo y me "natio, benclicion y reserve. CIUDAD DEL VATICANO, Junta carom. I "at qua pide at clem ,,.ad..
die do Ia torld" Is s.ficrit. San M.: I a. (NC.)- Un informed preliminary del In fiestas de Ia Epitionife. Ia As- social. Convoca el secretariat, N*Ikflm drim due molded- Daum Mosquerm,_4
rim. Xlqu6s, inicladora del Din do )an i NOVENA: XXXV Congreso Eucaristico do Bar. FLORZNCI& Un cardinal, S E, I censi6n, Todam, Ins Santc: i a mine- doctor Ruperto Arena Me- up&Uim*-Loo taboo del Ej&dto dif= at .'6 calabra an anomoodord
Padrinom. que me celebre at 24 de ca Elio dalls Caste arsobispo do Flo. lacia Concepti6n. Ia N dad L el n6ndez.
Jun I Iona, fui presentallot a Su Santidad upshot Eugenio AJv F16. g 41 -d
a, ofteceri un cocktail a Im cro- I -A las ocho de Ia onOie, n Afio Nuevo. tui declared& Inv do ,rl, t:g:, 7 11sberv Deads
c Papa Pic XII pot el ComJt6 Per. cronlata on as
rist rencla; un goneril. @I Gral. Matthew cu CLUB DR FERRETEROS: (dist-cado to el Gruz d x ad. Z= Ija-del college Prom
Y. as .-I.]. y cut6lic- y a 1. It pmrroq jia r1,1 Camen, en maneinte de Ion Congres- Eucarl3ti- lidgivey; y una relna, lima de Ru- pot Ia Corte Superior, man Is muni. c Resole. ,fla"Col
r- ,n ,,Rn I.xcon mod'o del honor de Nu-1ra Sencra del, can Intermiclonales. ..I., monistiorlin a to fiesta do gra- cipaliclad Interpusio one apelacilm que --Junta directive, a In nueve r" roullgensio Colits lifirnere &-Ph- Libra, -par cuya motive Issibn
Ito able do u bell& Iniclati- Carmen. dincl6n. del Instituto de Arte "Pic Ia revive mientru Paz& el nunto ., d. 1. noch. no Mayor de Mention, Ceuta) y Car. do ceI mar un jecib. so 1. tntomm
con edI6 Vir (destacado an at 'del Contra Gallego a In data I
Para este objeto. I Santo Padre XIr' aqui, que Ins Hamann Donal-ile, Corte Supreme. I UNIONCLUD DE I.-ru.047-SItgules Indigerus-celi
i*. FJ art. tend hig., rn PI Vgt4lU' REQUIEM: c Maudlencla &)- ar obispo de nicam de Estallos Unidas dirigen rn I ALLANDE: media del die.
rant de AguIR y O Reilly, I Ottawa, ons. Alexander Vachon, Ia que fuera Villa Schifanola, dons- DUBLIN. Aeolis de concluir aquf! -Sesi6n de Ia Directive, a In __ __ ____ president del comiti: .1 obispa de do par su chiefic, Myron C. Taylor el examen de tesdIXm par untribu- 8 30 de Ia rickho en Im to numaro S. 18 Compaili Tabor v a com _e del sector *pre
-A ]as ocho dr ]a m"nBm. an Troyes, Francis, Is a idad pm con
1. Reina. pat el alma de Ia me. Mom. Julien Le Su Santidad el Papa Pio XIL ,nal beclull,11%tgn Ijr tir x.I .... del Centro ;L turi.- Mist0i Ceuta). solicitan nuiddnR r igo Macquarie -4m a
Elecciones el domingo.. rate ei er mi u=1b rpe a no. Cita Ia secretariat conta- porn escribirse con an&. La qua he_ ref do Ill or sido, "
; flora R. Garcia x-juda de Ber- arzobispo de Filadelfia, Mons. John EL PASO, Texam.-Un progrcma de Dublin quer de bmdo consuetudf- "a mAr do as
-d., nnedre del R P. Teo- F. O'Hara, segundo vicepresidente.: de radio dont data. dactora J. Valle. colonel "her Par at hubiera z1guns D r
de U'Ha Archicollfradia data Bercedo 5 j inicM titulado "Noti- nario me convirtI6 en penitents y, Jarven Interesads en compIncerice. 6n do k
El iornit6 me reunI6 dos veces en cias Cat6licas" acaba.. do ser insu- .p6st.1 de In misiones. tuvo pastit hRROL Y SU COKARCAi Ad a do a a. I
- ; Barcelona y one en Roma; sin a.. 11
La Junta de Gobierno do W;Archl. bargo fuentes blen inforcroulas de, do en 12 efftacift 10611111 KEPID pot do santo. MurI6 an IM. -Junts directlVa. a In 9 y 30
Gaeftnulinto. a .Revista Cat6lica", edittaila aqui de Ia unche, sin .I Centro El nuevo laboratory del Abririn una bibliotw
colradle. del Bantimilmo A Ronia el Rector de Ia clara qua calls he recomendada en LA HAYA. 'i
I an cartellano par los padres Jesuftas -Contra Ia desperado
. crigicia en In Igicals ponroquial de Cat6lCa daffnitiva a Su Saintidad acerv& de Ide Ia Provincia de Nueva Orledna. La I el Partido Popular (cat6lico) de Ho' G.ea, Convoco ell mallor
1. Carldrut, to -to .iudad, he citsdo Universidad simuiente congress interrinclonal. -via dadabace 75 shom, circular ,ends perdI6 volicis an lea elsociones Jorge Contra, merstiorio. Centm de Dek-dientes circulante Ion alumnog
pan i1na Junta I W. I mn uroeste -de Ion 9 nermiles (trlwdd of Laborifflia), &I
general extraordl No parece Probable, coma me liable W e, ente an *1 a I .
nars. de elecciones que me celebra- in vlaJe R .Arro.d., quo el pr6xl,, ca, ri%, ,a ad. Unidos y an Ariukries. 12tin, dividirsis =a film y surg HIIJOS DEL AYPMAJMZNW Un edificio reabounate fundonal de Ia Esc. de'Meflicin
Pars el din 15 prepare. Dande c gr ,ir el pootilin PAWWb
rA el domingo 13 epr6litria, a In Naclon4 (mt6Uco); man conserve 911 -De in RA Pr&dumm te In' A., I I .
Rome, el reverend celqbre on 1954. -*MDMn 40 Is
I.Q.30 m. in pars, cle r tan tiurzon pildre John J -a,
vicesecret 'rlo letrado. dt Kelly. rector dc Ia Universidall Ca: que tuvo lugar an Lila, Francia, en ARGEL. Dosclmw cln cu-t. fu.- en 1, CAmmarm Alt, Directive, a In 9 y 30 do Ia t t9rde Depondlentes. Ex el-que La A
do 1010110 =Prfto conshm" eaci des. ,.71a.16n do lktmdianto$ 6.
to v"'emayar o; t6lica de Santa Toccoa de Villanue- X.cucl. Mow
ma, vice wour y trail vocal., di 1881. Ift suosigulentes se verificaron, embercoclones formarilin aqul is pro. 1 1 cit. 9 = tino al Laboratorio, y a prodde I
va, quien esters de regresO para an- POdr to general, a intervals de uno cesi6n naval, prinaers, an Ia historic ____ an CoTo novel HerniLmism H
acuerdo con el nueva Reglumento tea del Inicio deal nuevo cu ,unPendlerrin de 1938 de Norfifrics, prepared& V bon- Omnibus Mq:Jeddles 1 134 PAL tre be ,
rectente a Ia Xl:::C "t&, c= = =0 do en an local socill, donde bay %I
mente sproboul ra ,n,- 1952 cl6n 'a firm M to el -Club del Imbodi.rit.- y-_V.
0 Par el car: d6radr. 1952-153 ill- Ia primero '-_ ad bid'o' a a guacra y a Ia it- rar R San Pedro. patron Ins Peedenal Manuel Artuga y el goberna versidad privada de Cuba. rnnte altua international poste. collates; Ia procemi6n. con el Send A SANTABALLEBA; rsl- 7-C= %hAbIa paroyom-Asol. unin do todo, ids sa.mans j;'aami-j
dor d prilvincis. il I I eVV zabi ma a" 'a team Pricel- cuels. Ia Blibillot. del ftudiante I
1. u in an InforaiiI, note Junta ge I Opinan circus It utorl do q I an )a nave capital, me di- LA LINRA M LN asouaman do in oche, an, at Cantra Ei pi_ dr. Kelly .pr-echan su nor, shno Sacramento y line images de -Junta directive. a las nu del -artableelanienta, routy care, Medicine, As exer&te,
= Ihacla Ia colinal de Nuestria Se Galles n r in. adirsda ma miname, g a-ul--,
extitelordin, Is scri pressidida ft 1:6 coma Proearl
nice c ru 0 ClAntro smos no me HORARID OR SALJDAS DIARL'Lf a' carivocs. Jet sonata- Z %," ade l1bram, folletam T %J
mundt 3d rio. d WI'I.--.r 'ia do de rencials d Medicine a todas as set
emin.p.i. a au d.lcg.d-. former sabre cl desRrrolic y planes IfIc ficra del Africa, en cuysm Joint octor Fernindez Ledin.
ver its anamblea eucaristiC2 comes de I- CE9PRDR5 Ha M TXLFj INA, .
,a u. Ca too an facilita diantel.
de Villanueva. hosts Ia lecha nada clones me arro)ari unal al soda qua boncurra an mytimmel pqr I
res an memories de Ics martnot muer- I .
1. n. he . smamel" Cantrell I TAROADA. CRANTADA'i Trilitaw de uri Penn de oven" In
Conference de Laigaga I Teng 'un' fell. vi.j,, __ tinente c iquiera sabre el con- I tan In at r.,EI go inmdo gen.ersl raerwmrfn:,Sexi6n de Di- indicaclins m6dica y a Jos enfermos
- n que heya its celebr ne. rgel; R K7 hard. P Politics de-,%P- us he, venic
jXI,.o.nIt4, qua me reume par convo. its r.i ira CARDSWAS CUBA a slacias anclatics un ripido arriba,
ca cereniZer I rectiva, a a ese 4epartamenta. L descrivii1viendo It cl6a do
sobe el matrimonio, 'Riquiem por el ahral (to I Ins ocho de In uc 1, la ,
I de su president, hice at i lax Centio Gallego, TkaAcpMeaft hablando an uns "
In castidad y el celihato nos recomendaclones at Papa soVel ashwm laftsomedial I che, an el tudimaites. I
11 I FATIMA.-Cuatro-semanu, duran. Clio at meretario, redior Mal. me pl T La Bililloteen CirculAnts Eltudiand
Doloreg Diez (le Ferrer ,role Punta, Pero Ia decisl6a final qua- MATANZAS -= -, IM lio Parade. I I Mr."lawaa con arregla a lea seri iftaug1trada antes do conavan
I __ do pn mantis del Pontifice. ite lax-cuales s6lo comi6 pan 7 qua Eidazlft .
. "Matrimoulo. cu- ,,Iio d, 1. I I dur6 )a peregrinact6n en bic0it, I 1, I MONTOMOSO 7 ANTkl DR necuidades de. ca& rains de lr*cien- at pr6ximo chaso.y V reglamentat
, Sabre el terna: I cim, Se esti dotando, en cuante a r fiscl6n, a 1. houltz
I tided y celibate a lalu. de III filmal, Mailan" ju@bes' 'a' I IT-lizarle deade Etta en Luer, Breda ZULUZIA T 111INTENT11 RIT -UM: Reuni6n de It Seccl6n
mamns. me efel:tuara en ]a igiesia de par Peter Hubert Ambets, do N ahos instrumentoo de tra ,;Aaa I- "r-famu'u.,
- San Francisco, de Cuba %, Amargura CAXDZNAS: IM L in MI. c: Sa he no'd". Iss Justitucions
I flia cat6lica", ofrecera una conference Hasta el 12 se podrin en cumpilmiento de un voto a Nues de Propaganda, a In 2 y N gul modernals, .7 so
cia el doctor Jose Ignacin Lasaga r. I do acero inoxidable, be aldo "'rolmon.L.,
I I una, mJsa de r6quicm po;, el alma li_ I inat.icular en el.curso 1 tra Sellars do IPAtlma;,el exceprigoal glil p.AL 1 @4 rid., de Ia ismbe. Cita. *I were. 1 = .nacio .JJJb
I r6xima vicines 1 1. a I.. me in d. 1. In schora Dolores Di- de Ferrer, Rl peregrine pruyecta ancra retornar Ili P.M. tasio, Antonio Garcia Prado. mente objeto de esmeradmi, a I
Agan "' P. MJAsw4. HoSse 11% at social de )an uni- rumplirse un .ho de su lf,,-blc 1.- H.I.nd. tambli. an bicicleta. 2 PX; 14 p- I ft tao ban actuado molollem rrp am an libnom Ids Ill
,.. lli.it.. para DjaClItros de dibuio Iti Pic A r I el ill 0 11A = m d,
do Accl6n Cat6lica Cub. HlJO9'DEL AYUNTAMIENTO 1. em del ,,,, I" "
,i_ na, calls 27 nijmero 156, Vedado. A tan pladmo ceto Invitan all viu.' CLEVELAND, Obdo-D-d. ha,, -De composite: Junta dimbiv, me Concepelim", di I 15iw Jose I I -- M acto he sido organimdo pot el do, sector Inildro Ferrer CASR-3 y cl El Cal gio.Municip.1 de Profeso- varim aftoo, cumdo muere un Caba- Ts:L&ONO M-sm 12. a 7 .30 do lit el presidents ma- i 1, __ I
"Christus' g acht, cia "Aar'. call
ru de Dibu .,.Pintur. I Model.- 11cr. its ,Col6n rtenedente a Ins I cl Centro Galleomo.n laniol, ka-vicepresiden. AHATIDO A. TIR"
cle diastairofesiona rupo de sus herninnos. Ifm
- do de La Hat a he orgarilmd, 1, I X 9 R A R I 0 Contra" I
' Pa I 5 bJX Cleveland. el macretario. Behar Artuno
'I Cit 1. Fed= 6n c Juventud cu ill. ,jonalla &I tenchrin its u' "no"- to it- T 311 y is de Sa- I ,. I 7 1
! ,,-. da'Acci6n It con: .nvf. it.. de minion". par ,,- mi a to de in clD_ C.tbllc. Cu I An'..
.. r6ximoll cultoo en Ia c.latimen do ill. do 1.'Socle iALIDAS q 6MADAS Pandismium. 111AIIII, 16
quaproolde'la doctors Engncia cur:o ollsicilIn Pero to=" .. as me dqd Dim a do Pro- .1 "In -mes, 191AWN
.1 6p d, dibujo aspirant" a noselftrain pagacl6n de Ia re on caliz de am OR CA=ZNAS Ids HABANA de DbrajL ,1111 I ,do, md shadido.ii , Ik.Pudina Me&
I - ras Cm , -, I
. 19lesin del S. Coraz lax escielas elemerim- en ei qua operece el nombre ae, .1 I $shot Josi C FRED '.I f" %badJAq.jj I
11 I., , .:, lea. La labor dommeriL am L 1 1. tTomis X
13 currillo set& nocturne, can funto, con at fin its qua me pide r It ga-il-a, I y I"- a I 11 a A
ar"A0 en 12 cia- u '. , Mi, : !
En Ia iglesis del Sagrado Cora7An 6l.em In minx; hosts Ia feche I . .y. Rifit nutorizadis & laim mp" -""- I I -jourvia
1, 11 71 7 raca, licealtion Regado a Corea, G Mi r, IN : al Im I do
11 dc tan PP. Jeruiles, sce celebrarfin el me$ alte coma factor do divul- 7 i y FIN
' i ., ; C A gaci6n y c-peracl6n a Joe lpafe- britinica, Nueva Guinea, Flu It I y M L Siervals de San Jo*6 p, = I- *I.! -mk,
d Calfbilici r, viernes y sibado, Joe allfulentes cul, IT I N -__ ____ ---I-- Ia India I Chile. 3 1 311 : syn.. .. '1 de I - , 7ood 1
DCLA *ARJNA,-Ml&coles, 9 de Julia do 1952 Ur6nica niallinnerat
Disertaciidindpl Padre Chmurzynski en Escsdoleres de los)KWdos nsiWes"Cum
la Casa Cultural 0 so aliviall" not
on 3 do Codo.4 owioi
I A71P El Rvd.
yrski voil d Pon" Lu mujer6 qii
Is Cwa Cultural de Cotdltcas en Is no V. viuda de UUoa'L "bolls del
fren aeitw dia. del dolorlarde its ayer, pronuftclando atra In- rren ea do uivel, I, md Is qu ram" de deletes. Iffits- Pw )an miliones do muresante conference e- Tire. de I eruels,_ ulia Beta, A 09' Jesus que me beneflaian am'
U5 de let gmven acenteclamientos qjte ol no Iva de Dlmxa P billiclad, jaquecm y me- bene5cian am,
e ol Composento dim, Plials,
escanden tras In Carling de hierre or Un Pere 6 viuda do lestar general, puede ham We eato iw
1 v que afecian &I monde cat6lico en' cmteaino y Mor viudo"de
p rlicular y a In dernocrocia en ge. I Guirou. que sufran en vano. pern jy ustedt
nrl. Y sale grupo do wedorilar. Behacomprobadoque Tomd Ly.dlh Pinkham con,'
i julmorldsid y ves, c6ma If
Muy concurrido me viii este arto. Adelins. Arrojo. Andt. el Compuemto Vegetal
A eVe slivis do let dd
Entre el concurs de dames &no. guez Fels Quintana. [am 7 at,,
Lydia E. Pinkitarn pro or$Uinn.. let siguientes nombres: FAther Rodr porclon6 complete alf: decalinglento que out"
La condesa de Cato Romero. Tjuez. Mails Jomolik .Igl, to a dumnie "ciertim; dJW
ro%. M.H. M Barrik Claft461A
Eatela Brach de Torriente. Micaelm rro, Rita Calve, LoUtad tto o lin alivio mill, no- did mes.
- T- table en cliches malesMrndoza viude de Czrrillo. Rosa Cas- conga Alfert. Carolina Dronar en Im, Wad dill"
Ilcia, FAQUIvel. I= tues debidos a cause.8 "callable de vida" me 4"
ire viuda de Zelda Henrriette Le, Confpuemllv.'
NUt d, L.berrere; Nadia Sarum d Gmi.I& Tried., Leader funcionales en 3 de cadmi bueno as *I Pam Set- -weillobeate
Villalon, Maria Hernando viuda delCastro, Lol6 G No. do, 4 ca".
C rrillo, Celia de PArdenaz viuda de I Camtillo. FloraelProda. A r1a 146' 4'
'Mnrzl". I I cis, Carmen G in, Maria El Compurato Lydia Cmjoj-, y otros msu#WM d
Esperancita de Cirdenas de Sub. Carnielina Aleniado, Pinkharn obm de un made;., tEr--W 1K
rez. doe C no 19 rendered. rin "memidad ds. alftlb
Asunci6n Frel.s, d 13.-rt. Lydia,Dul "Me l.sGarcl
iaz Cabo de Fernandez, Irene Avis. I y Maria de 1.
fine Frclipdar. Celia Herrera its Ola.
arria, Maria Antonia Garcia de Gen.
rt, N.ndo Ferninclet do Upez Cis.
Pedes. Mncarnaci6n Diaz viuds de Rod,iguez Jim6nex, Marl
14 a Antonia Be.
Phel viuda de Baguer.
Se diri matfiana unit misat
e requ em por el alma
del Sr. jolli catfil capote
TendrA effect maftema, dis dles. R
t14 Ws slete de'lamailgina. den Is lgl sla
d, Is Merced, en We citi ad, una Mi.
.;a'Roulem. par el sufragio del alma
desap-recldo Jose Ceti Capote,
president que fuera hasta Eu deceba
de I Asociact6n Nacionall de Oarteros.
Anatolia Alvarez de Radillo nlivitan Pam tan pladoto acto, el
u nimtro de Comunicacione, y TransUn saludo. de telicitacidn, envimmes per Cale media a4m, Interesente PorLm, doctor *Pablo C.rr- JdaLiz y dana& Ansislia Alvarez, esposm, del doctor Guarino Radius, protemor de in rl ,,nor Nicalis J. Torry Terry, preUs verm, ad e L. Italian., vy. et-te publin ems mallive do cole. 411rnte actual do let Carteret Cubabear na .... hall,. 0
To- blin C. .1 ..1. de a hilt Nealt.. am figarit. mmusy gta.low. y
on. Y benita. de Is nueva promociiin social. LA LLUVIA
"GlOr' m'-' Alay06 YUd Felicidades.
I Segun informs of sector Argel TeZolm pW. ir Imitlait.4. ses. an"ad celebr6 an cmipleafies an jera Carlaya, Jefe del Contra ide Te.
f"a. reciesse 1. bells. mell-11. (311wria Alwyet. Vila, hills. del -A.e Semi Se construird la carretera q4e Il;rafL. do es. ciudRd. durAtifte lab
Alloyela 7 do ago emotes Gkmft.vlla. veinticuatro horm liovid eti::
Guanajay, Oregon, Bahia Honda, Ar.
Ar pubilage *I retrain- do Is offieritis Alaysto le bacemas Ilellar VAR
ra desde El Cotorro a Managua Vifiales, Ovas Conso.
Sur, Caindelaria, L. Fe, in.
be Mullin Remates, Guanes Y Ciudad
La hardn lox propietarios d Pinar el Rio, en provincial its Pi.
_y residents & esas nar del Rio.
nstU4ye un'peligro. para los Gitinell, CLtgftW, Melton ';i
as. Construirifin cisterns polia MIT bomberill! dcC1&lmur"'Palcs, San Nicolis, Veps, 'San Antonio de-los Belief, Ceibn. del
L ull MARIA DEL ROSARIO, compohn presidential, cuando decig Altus, Veredia NUOYA, OW
nihos'la escuela de Me del Sur A,,,-Ao- ro de MeleED ( Fritz, de Castro. par Correa). quo esta carretera serfa, reconstrul- na. AlquJur, La Sklude Gabriel, em n el al6m de Is Cimars do Co. tin Inmedistaments que Ilegara at provincial de 1A Habana. Carlos Rojas
Pi&lf la consitruccidn do una. Escuela Primaria mercla e Industeis do Cate locall- Contemos pues. con Is coope-lJovellanos, Ban Josi de Joe Raman
dAd. del Stiblerno ero arranque- Banalluisea, do U de w
cedida par su president el comerciame sefor Ignacio PRdr6n. tu- is iftigs Iva emeout Ctdrk, Alarrones, a lo1% 71
Superior en Guara. Aprobados lot prqsupuestos me. nostitrve; 1--f Infints No. 22
vo lugar one reunion de proplein: da ;tas meA, Jagill Oranda v 4
ILINA DEL SUIt. Judia. rim residents de to zone com palabras tiltimmus lugged muY[..n1e. M. alionote, A or 0.
MZ (Mo. at pueblo tengm mccem a las Cloy pr.n lid. e an
ntre Coterro, y Mar!agua. blen scollidas quedando laden an -I& guile en To cis do Me us. npar cormo).-LIarnamam Is aten- prem16m dm*eatudlar el plan y._h .
6 l1exualm, Superior Pam Guam duyss fincu linden con so fronts imi
ameadd r b.n lads c,,rretern que uni- cer)a lIeSar a let restart to u godomiga, Pereaverancis, MR
done an quo Interpretando el entir it* Is total]- can Is pragec
ju natiancla, = "= S
-limits ded de let habitantes de Melena del ria a am pue -1. Y tp-, ende. tents a I& Junto.
to Spiritus, Gumaters. uscribase A, ndiiiie eriel DIA RM ..
el-,Cont- Itscolor de Melens dtl Snr, S Y San Antonio do ins Is costa nor y our en so ramo mis I IN I
Vu Las VUIM
CLj.mam Cm In bommallserm do za y Vueltu an prowincla
cu" e"cia career ha.to &here do
pendent qua to atiobda, y ademis cerno. lieffar haste et eflor Carlo Y rect mile muk -g.. de Tinamo, Candmiga, lanso,
minLstro de Educacl6n Is necesidad
an ancuentra raindo an )a parts to. do Vimo, en cliche reunion, a In qua COTORRO, Julio Urdez de Castro, IBAntilla y Cobre.
de que sea creada en el pueblo fulano. atentamente invitados an re- par Cormo).-Acalsamos do recibir
sirempondlente. al Kindeirgarten. desde Guam una Escuela Primaria Supe- PFetent.cl6q it, If pre
- t mable vish& del jafe del Cuer.
bace Her, H.m.s es ogldo at pueblo do n1 an"a 4
clas miles sin Qua a pour d V.erarios enores docto
Ing; quejam a In.pecclones malimdA- Guars para dicha creac16n, po an er nrida"G. Ixtincift delTimndips do San
on haya procedido &emu repararl6n, el higar que emit a] Contra d r er promoter del nuevo V vallo. to Maria del Rosario, coronet Julio
constituyendo u profesom Facunda Rodri- NLfi.z Roque. quion nos habla Can go '47
:Ilo Vint. 11 1*
Join peligm Core Timinoo de %San Antonio d: I""' z* P'A"'
, active Blempre, Jo EL TR
ciracuclem Ya guft entusianta entusimmindo do In pr6xim construe
lot nihos-.que I In Vegas y Melons del Sur, a came Ii Made Interan Oscar Alvxroz cl6n de c1sternas paris d4ildmilto de EN do la
an 6pocts de Tell.. IW
las min distoncla do lost relations. Ademis es,, G r 8'. Dr. Ajustn permits Jr., Fe. ague en distintom = do Is locaArangg y Loncis. )a lueroo Croatia.
la cregicl6a no iffogarla guide &x.' 21iV. ernin el. Nistor Interian y lidad, que dome a lam been. id-ftiadkional on
dam es" deficiencies. all come In trais al Eatado, dodo que If Es
-Educacft remitI6 a Is ou. I e- otros, hobiendo excusade so asifflencla bas en code oportunidad qua me.
Junta do tune onarla de in a its Is Ad 16 representaci6n del seller Laureeno necesorio so use. Es bwtgm Urum previ.
Periarldad el inlorme de rigor, Pero en al Centro Excolar de Guara que Guisandes. sl6m muy stinente.
ea al case que n1ada so he hecho items sufIcifelle ir
pare riparar man auto dificultad. Do capecidad Perm allo. Dcspuis do un amplio cambia de El colonel N6hez Roque nos me.
Igual manners coma no hay personal En cuanto a lop inaestrom, at go- impressions suite lot regridos. a, nifiesta. quo an ToDderdet ingeriero
bierno he colocadd a todom las ex. de In provincla olgraun proyee.
qua lo attends. In Iderba: amenam cedentea y 01p barim faltx sit,4*r a doctor Veranda exPllc6 detallads- le104rin laircitailas elm ments yfan fo=eIKiiante con 16.
con cubdrtodris los adliticlon ofre- 16. jeef.ser,, e, dcho plantkl ya larnenta W aprobmarr atj- :
qinndq unaspecticuicrocdedifican- a m CIA verlts as y 00 licitud par al under Ministro a AP.
to. El I Way Odbi Of of =2ci us facibion I proul
uehlqespera de goblerno del 'y iugqnft* jususim, lal-ord"maja rui- I relacionado am-ei personal necassirrta qogz, el; tarloa. Chu-aqds. r Ilevar, &I
or .1 1 rid frocidolamr-Aquell Minimitaffilqr
net liters. -10yacte 4u* pernillim do InMaltins delue at entro Itwo r de Sabre mmdgi asufLo. maiistris I director mediator iniciar )a canxtruccl6n del un valor- afkadmind dat un= team
,ur made y. zv4 hi saisterildo entrgvkgtp con lar doc. -lam Too emblem an.
nombryl per off -a eX"da per. tramo qua falls de Is carr-tisra. mL4]- mil, Pages, ya quo,
term Uo;ar Espincom-lump.ctor. del rAn donsdos par too comorclantes.
qua sir antango Um. a, x solim a- l. C Upliciridom. rmgl6n seguido el va
D Make& del Sur, lar do Ids terrenco. grotalazina y veemoVe tutor donto r Is qua ella ovEdl as Pero at a I' cal" 'a Y a nuentro an- James so I= lov con on
er"to u % men par a rogin in IdZ.en. r. 1. so- Iniclative, Y ad.. tender 7 For Is gxperienclo que Isa 6n no propi it at . beeb. .egar el anhein en n M-r'smIrededor do dos onegai..
oubano. cuestilin medianto Carlo Par numtra tierno asunta, as fists Los primers do *miss cimternam me
Wed. d6 ti.niC. do cadt.' ri instaluds. en Is Carraterm, Cewgi U R
director at oubsocrats to de 1. e,
UAame Educici6n doctor Rodritiez Mu.n- r let linl can In carrot AW T E T 0
16. extraa r nor a celetors- tea lece. Tedide y do Is qua tanto Y_ mile Palmas, donde hoyexista una
paquefis bra del Club do Leaden.
do al effete, fue a to dos do, quien welluranionte BrA cuanl, hernos bob ado go divergent ocaminnes, Wlfutberudo daspuds otrox an los rV. 'S PRACTICA 411116 041 CA
log Cell en am manas por'la real lzxcj6lt sin as LA M A
prowuptie.tem del niciplo pars at 11doltar a ninguma parts y sin ro* lot Amirlen, Carldad, Loteris,
the 1962-53, on c cum, green do de axis obra quo seri.,Rliradecida par mul to prictico m1guno.
Sulam a Ingregais figuran, cantidadea centenares de padres de San Anto- dalens, Prosperidad en San Francispare Dbrus piliblicas munlelpales sub. nio. Guaira y Malmmu, que de main Par ello of plausible aconneter of co de Paul@ de Tfancisco Dormice; forms podrin envier a sum hlJoz a Is plan del doctor Veranes, asitudlarjo Aguile Hstuiy, del Dr. Trerpols: Las vencion" pam lox bombards To I sup. poner Contest a is Deliciss, comercionles y proVetarlom
as A man trier de Gumm. evitindoze tax 41 quit"
Was mejor
Crrmay I molentlas que significant envlmrI4 obra. Lo deml. lVede serhacedero del )user y Parolee y San rancls26 Con.11" Jue ImAdid I me- 'b'd w maguro. ecti6rdese )an pa ca. La Ciudad Condit center con Is
In Superior do Gillnes, de dande Us- f.
to. d.1 star a, Jw# Antonia bram del presidents general Hatista guy&, par& If coal el Alcalde MuniAxedo Rarrosoi;ssistleron trect eju- agan a Ins trail de In tarde min c2# lelpal y el Ayuntamiento facilituarAn
ceJales do I" quince con Qua cuen- m pam almarzar, etc. par media de uno do lom oradoral
mim sisnificativom de su ardlente a] cridito corrempondiente. to, eLAyuntamienta, Este porl6dico siempre at servicia
I Be reallimark. beat de lodes let asuntoz do bled "lecMedlaints let capitulam de reaultax; live colorist onto Iniclativ. y -p... d.1 Municiplo, hern. pedid. :ablr qua hace llegar let ankielas del Put. an exitill planeando one morle d Us bl. do Melona y de let diadem, ties. baJos on servicia del pueblo. tales to el mehor Min!stro de Educacl6n. 3, HO R A S 45 M I N U T 0 S
coma reparmcl6n total del tanque del Es una necesidad Is creacidn de e ta ACUeducto -y pasiblernento mejoria Itscuela Superior on Gu.m. Fmn m- .1godo. ispos,
do-Ift lpo. do bombeo y cons- Is ciudadania India do Cote tir- kw. 0. 2 1
tmazidn Te cited tongue, total feparacift del parquet. adaptL661n as, 0.95
FMUe Maceo frente a Is 21a me
one on el Istems de doing e,' lim:
gino-7 trinpli.cf6l I. or
amilis, corren too a :.as ph, Wls, pte. it
etc. Igualmoote Beutudia efectuar A
un rmewo annillararniento do dell
la* comas del )pueblo,* a -fin de dap- M OM S,
t1h, Us tuat" pan met do agua,
S Issel del ucto pro 51 fs, Y, 51-30
P do rm cipaj.
rib Melegga-Mayallegimill" X 0 X O T e do made. 0.93
Dentin beef It pa elpueled do
Males do Sur an ando Is ay-udo obgW pam co IT Pon cam
Tit el a con In pl 10.0 J. 0-tod w1cle so all. Mtd- yl- 60-1 5 fw1h.
m er Nay. ru dem "uU b.,. ., -11 V 1.16. pCfilcd.. 1.95
be, y' laterite so uebh'a. d. 2 a I A.. 2 o.
kil6rinetroo de In local(ils Se dijo
one van quo at Gobterno Provincial 4 T" j 0.95
lba a construir ell tramo dit Mele. k Media, do .y6., 3 parps 0.95 normal polts. .Po
pa a entroncar can el rid Quo des- Ar-."., War 1. 10In plays on cuftU6n 7 qua
on sign In falls do come. 0 1 1 Escarisines paro colsilloles an
ldcf,16,4 4-d6 Y hil. c.r.lado, 2 parmis 0.95
per. In y
Mena... y Can que ses
tOrraplin par onedlos Irti 8' -d., d. I A or.,
Ahern de nuevo vsnts of u:. E..,pir., de hilo bltmc. Y
Vex on nambi a I u.bI eye,, 3 p.,e, 0.95
&,, or Tin de q as I to
sun!! at e a
LU LU d. .-.d,1
bl- -b-d. op y
0, d. A
INER0 ffl. lao
VA 0 .93
I . __ . ] "I I Ah k hoo, Alia
V ad., 1; 2
00 -MEOW A--da, d.
MISS FT. .95
0
C-wa, d. algad& d. 7 beNw
Nw*n Pat it drm t6 A., 3 1--b.il., -1 .-A..
M. 3.A0.95
TaW ... sWw cownpoft y remb.
ft SA dM6 Sill P130 j" ANIVIA05 P101965 AL INT11111011t
YEW MS.
T U#r U. me 4. 14
CUOA Y MgJl;0F ;j
-V1 I A1111 I
Pigina 12 DL4MO-IDE LA NARMA.- oles;, 9 Ide Julio & 1952
Radiovisidn Mdsica y milsicos
SOCIEUD AOUrE MUSIM.
Toatm AUDrrOMVM Carmelina San na en' la
Gran ifisfile de estrellas, hoy,
P 1111049 A T A
en CMQ-Televisibn Joe Aluatucis y Groduadoll 4;-I ft'J40W1MA DIE DECLAM- Casa Cultural de Cat6licas,
CION qlie didge Ia. Prisnera Acklit'HORTENSIA GELAIIIW
''GLORA
M A R I N Por Alberto Gir6 on Ia conmKila ort-3-aclos. ariqlaul do lips Ham Qubalorot, Por Neni Benitez.
con Ia colaboiacibn del PrImmear Actor PAUL DIAL
con MAS GARBO... CONTANDO en sun varlecladem tlue Alzug3ray. Interpretando, chis- Irl concerto de In Can Cultural to par exclago do Ia runded6e Ifustc In artuarldn its clestaradf. pe2ntes libretas de Francisco Ver- A M A dgem alllr -A cats tardo cal "S attra to.
a bi;e. = do. a lot 3:30; loviii6n. an 1. co'
MAS GLAMOUR mrmn figuress, hoy distruterin loo Sam, con In ctuac16n secundaria d'LO art.
I Lee prementac16n de de otraA conoriclas fighras del Cua. pe media an rombre
!,Iv dentra piAl"Jams do I= a
To a Pen ran t@ rutride Una V&
MASOOMPH.. rosqu Ltnal do LUIS Vollmer.
'Cabiret", an at Canal 6 de CMQ. dro CMQ. S PY tenda a sU cargo varlas do
OUE TODAS LAS ESTRELLAS TV. le- A -S M ; M In 'Conclerts, pan Tromb6o", de
DESCUMERTAS YPORDESCUSIIR At gustado especticulo qua CMQ- Armasside Orkfkhe an at Count 4 1 1 canto, no puede tornor parts Par an' Tibor Seely,
MAS VENENOSA OUE TV t-crit. tartan 1. .16rcoles a R E P A It TOT contzarse enferma Xn oil lunar y co- 17. cuando hw = z6atu
f mo una defereracia a I& instituti6al do Im, Sint6nin do Chautauqua, Davit
las 8.30 de Ia noche. asistrin hoy Como todos Joe mlircoles a lis J In Damax Inbeftoo y a Ia organize. Shuman, baJo ]a direccift do FrAnco
LA RADIO ACTIVIDAD on alldRd de invitadot at maestro patio its Ia noche, Ia 'in r' de Acrustina ........ HORTENSIA GEUWERT it- do 1. field&. dd. Nom Autorl.
Enrique G nzilez Manild j su be- UnJim Radio TeleX 'A In soprano Carmellsia Bantam
NOS DEKUMNAfNi, 16cn late,,. n Pepita ........................... .... Ofella Nam Lan oplaudicla an attention circular or- IA CZUWS
Ila 1.3pm. hay a In teleaudiencia uns nueva Fellpa Luengo ...... ......... MARIA GASTON tisticos cantarik varlam abras do su
In clinclose,::eInouper-progranna de actu.d6n its Armando Orkliche y Tin: "Corsidn". its A.1 he ido t1t,= A:1 11sus Havana Cubin Boy., an at pro- Maria Reyes .......................... Raquel Ortiz = rt"" me
6n rairaremas perso- h6zz enten; "Plot del Yumu. see, miembra do Ia hicultind del Coll
mervie'd grams "Festival". A", do Anckermann; "Pair sea to Ult- ds' Bransvills,
nil a Blanqulta Amaro, Lalo Matea ............................ Alicia Fero6ndez 9 Be "Sarah Lawrence".
m*, de Lectiona; "M to do iN. Y.), so cantata
CRArfOSIMA Mourn, at Trio "Annya". In pareja La extelar presentacidn del limps Natividad ........................ Griselda Nogueras None Call y "Solids dilrw ia", do mile en In able origloal-do Bransomm
do bales qua integral Adele Elena musical qua encaboma Orifiche, D. Miguel do los Santos ......... PAUL DLkZ Ia =met& del =extra Rods 'Cocilim, A. Alcott. "Conversation with the
y El ChIcuelo y el 'Brupic coreogril- eu..ta con Ia animacidn impeccable Curro Cortina ................... Carlos Gross VaIdde. Tambldo actuart at violhids- Children Upon the Gompel',CPUtIcas
fi a qua encaberm, y dielge Gustavo de Rosenclo Rosell. En I& vocaliza- to Carlos Agastint an Ia batorpretacida lot niftosi sobre tons livarigellam),
I'm Re cldn de sus Interpretaclones logran I Aurelio ........................... Mario Fem6ndez its "Llebefreud" con
oig. Z "Lleindaid". do gu Ps'aducelft
RaPnon6n .... inllaiclm, an ii3t. IA
Peggy Walsh y "Chi- ............. s ............ Horacia Costa Krailier. I.. it. mlimeme dol a. or cuyo pr6logol segana Volans
raccidn indiscatible de "Caba- buenas 6xitoii, cierto serin como an liable anunclado, fue n extrimadoo el do
rat serAn Rolando Gabon y Enrl- quitico" Ord che. m moo, name
16n an Puebla, An4 Actual. 'IA belle cubam" do White- 'Son- an una a 16n ultinM a bailaxlL n. mark niontda z6fts. dez-voue', de Alett@7 -G.R. Est.- me want-rites. Zl misom
Naticlas fania", de Czibulka. y "Darman Hdnga-Inelid Una suave reprom do
ra", de area., par Armando Moll- is 6pera de Meyer Kupferman, "In a
Oy Macao.. Inferno -E U brioche In. diez (hora do no (cello), Mar lo Badim, (flouts), Y Garden", qua find UeVad& a In decor
paraiso! Ambici6n La Habana) me prosentark ante I- H 0 Y H iereoW 9 5:30 PH Nen; Coll (piano). Luego 4EI Cisne" hsc6 don afiol an Nuima York,= Ia
micr6fonos de Ia emisorL X.E.W., de thit Satan y "rrounierel", de After Dinner Opera Company.. war
vicio ... Anior y pecada its Ciudad MAxico, el cMante cu- PRIMENTESE EL RECMO 41MMO'- (color vorde). Schumann. par Armando Molina, Y Kupferman, as taintilin mtembro
ROBERT
JITCHHUM T ITA EN b... Wilfred. Fernindex, qua rin- "Andaluza", Ae Palmed, r Mar a In facultad del College de Brorixvifflulk
Bldfa, antics, sconapafiadom, at piano
de an Ia capital aztera triumeles Ftr len, 1.11, 1 an can 1 ..c16n, Conferenals, en all Lysimmum Lay"
JANE actuaclones. El cancionista criollo Nuevol; y movedosos aparati)g en el CONEY ISIL&ND n erpretari clanzas cubanam origina- Taranto Club
TC UM debut6 an at hermano pals recien- Its suyaj, "La Cu Win", "Indepenr RUSSELEB RT torrent y y. Impose su clase este- Park. "Alluarena Show" C'n'tusigisma a todos los qUe dencia" y "Pe one Listed". Una an. Para hoy a las 5.30 p. in. esti noun
qu 'to tarde de arte, merit sin duda ciada Ia segunds, comforencla lustra: i
AMERICA Isep Si3O y 9,30 r do I It MR
0 y GASTON VILA B-iI.11 asisten. Abiertmo el parqfie desde IRS 4 de Ia tarde hov an Ia Came Cultural d: da con it scan cle In aerie titulada "Md.
ISOLDA MEL -,-h- a -Mantiene sus, 6xitas an Culona Siguen InaLigurinclose. puev's %tranjeros usted debe corroborairlas, C.t6licas. sica culta de compositors contain A -016
ROCIO Y ANTON 0 E Azul, at chan3onnier french Ro- toon. rinew". qua seril feticide
D..P." J. y 21d;. a. A. E.,. n-edcam; ap-t- rinee-rii. an isd mimperin m-ir6logG Ocubano IZ.:1- a
c todam Inly so -nvenceril- RGY coma Festival do madcales conteemperines, van arm
land Garbeau. En lam frecuencias ue de div ral dias at parquet abrr 'ItaZirk Le6r.
LOS BIG 49 mayor y m,,,r y An 9
STARS ll.if.ri- A,,.6&t;,., e..t,. do Ia tar, UJI
celestes act6a diarlamente an at nes de A.drip latimi. el Coney p Lee it Ins mum
programs "El Show de In Estee. Island Park, de Ia play de. Mario- n Polidor porn La Aoclaci6n Educaclonal y de Caties", a Ins state y media de Ia nao. All! se reune to mciof de nuts- entretener a sus picluefics con SUS riclad A. W. Mellon he contribuido
c
Noy noche. trR sixiecladay at culto.publico lue Erarica" travesuran algran p con una considerable space at floor. ACf0nde.*.?j
nos vi.ita tl no lon majors elz us Aquarens show as a U Cut 0 ciatimento its un festival de mCmica
-Acaba its enunciarse an B.90 d- Para nueatro local dabido a Ia ci- mis cormentado do Ia actua dad"
us dentro do Un Ann plIna, h1glene y condiclones, de me- led no dabs dejar de verlo... a marines an Pittsburgh at pr6- Al circuito.
Colombia, q ( ro ximo a Win,
iniciari aus traintletiones Ia primer jurdad para todon las amistentes. United e6mo team bells alremns n rteme Valance, director de uno de Joe arnerleanas juguatean bajo I& super. Se verificarl al aileron tlempo qua at,,, n mis famoson circm do Colombia an ficle del agua can on& hermosia Fka In Exposiet6n its Arts International
qua he stdo in do a modo de d I
SU Visits a Coney Island as "pres6 amnestra a a tempo qua ellas, co- del "Carnegile Institute", y me espern experiment. El anunclo fui hecho
Ow l- '71 a ant. forma: Los cubanos; pueden men belief, y se alimentan debajo qua estas dernostraclonem arilsten
GROUCIII)IIEW -MR11111FILM WILLIAMM OIX par el.alcalde its In capital colam' onorguDecerse do calls gran able. Pat del 'agua. Algo increlble ... lpero culminen en un bienal acantecinclen. 41,
than Tendrik Line potencia de cin. CcIlins de Inglaterra y director tic. cfertot to. Un ciiagreac, its critics, Incluyencc mll watts. nicq del mayor parquet do diverslones Up expecticula qua gan6 med&W do log de in"ca y one, so celebrarA
LA MA "Rosits" Fornis y Carlos Be. dp Londres dice: Cleric, muy clertO de h.nor an 1. Feel. Mundial de New of migno tiernpo.
Ia diveraft "tA on Coney Intend
Ahma C-1 .1. AGRESORA" dial medIrAn hoy su capacidad In- Pouck y son pormisios parques; do York ... y qua aplaudleron million; ROY Harris he sido seleciclonsdo co4'ARII % UAVJLWDA "Digal. r' o.c: rio. euen can de personas.
ventiva an at programs [div.m,. win or- Too director ejecultivii del feadval. He
Minnica", a Ia 9.30 de In noche ilu, Ian p= l, como In do Gran =no de parqueo ... serviclo manifestado qua log compositores qua 1, W C161A
"LAS CUAIAO PLUMAS" a CMQ-TV. Carlos Bodies fuk el it ". P a,, t desinterena- egPeZle.de omnibus todo at dis, y estarin representedom an los dim proJ.., a.r.. triunfidor de Ia anterior semana, dos y empontilneas, do as am magnet" He n h Vex, a n selec onscloo entre Im
Ad-A. -it LAURCH b BAGOAD" reLindole "Romita" Fornks an Ia as se, &just n a In been del
presented. Un encuentro Inte-82- cU:rtT ri. a : x1do distributed.
canw. am torm cirectores, criti.
HOY .-VINItPA1A TUS LASIOS,- tisimo qua Ion televidentes disfru. as a us c6logon. So he pedida, qua
9". D..k tarin a plenitude. so a nu consideracide. unn UsAJ-4. 'PUNIA Off PASIDWS' -Consiltuye erd it a 6xit" I to de los aut res, cuyan obram bayun I V ""a' 'ido reconoeidam corno I& inalsica mij Ans 1.6clul
pare Unl6n Radio trenowd, its
destacada an sum reapectivos palsen
in polea efectuada at lure Fit. durante at segundo cuarto del slglo
delfia. an qua results IDIVIII actual. Los = toma -is renom.
n extra "Gavilin i0d".bradom scrAn an qua obtendritin
de one 6xito corresponds a "Fela" at privilegio do qua au. obese me"
Ramirez, qua nakr6 round par culachis.
round y golpe par golpe at emotive Cuill cle sus composiciones; serin ta,
VAN JOHNSONJ ncuentro.umgregando un nuevo as- codes an at festival, depanderh do is
ab6n ya extend cadenza its determinaclitit do Ia cornisl6n do proDow trlunfom. tegraida par Frederick DoPAUL s, !=7'W3.'11erD to Herbert Mwell,
M6sicm de Media- Nache" me no UImpact an Cartoon Azul, brindando Howard Hanson, Hans Ronen
Willis ScUman Nicolike 31
"A V EN T "RA las nuis bellas y rominticu pigi- MA WilliaranSteffiberg y John Vine
nes muslulas nortearnericarim, all. rTL All 1 134"
C pill cutadam por mus majors lnt6rpro- 91 festival me celebrari en6 lot J.
EN RO M A to.. FAIR audial6t tiene Ia anima- e Was 24 y 30 de noviembre. Cualro. de
ogro serin Jecutedan par Is
lEmociones a graftell (WHEN IN NON11 cldn magnific4 cle Fiorito Fermin. 4W Pi 'd do 91
M.G.M. dez Urquin, trannittlAndone a In. asoncoca 'do In nothoe. 4 Club 11,11al.
Delgado Fernando
sow- pabino y . . . Ono. &K4 u
Mendocino narearin net&. nmhe a elm
W-- too die. y media lam pele.n dot In as de are. Rmnl=
,01846 -YR04WAV Campeonato Guanine de Oro, direc. 11 1 canal pi:60.
tamente desda at Palaclo de Joe d= o do An cratradas
;,-N Deportee, an at Cinal 6 r1i necesaFlo, ham gronTV. Los camentarlos anlre Pat y den carabinaciones y motor Truly
I N ]F.A., .- ...'en.. f
A N C L A Palo*, =in.alempre, estarin bajo pan aswcurarse am reservation
v Is r sponambillclad del Insustituible
.1cow. 5. "a,NicuLo M imports del domitive de Is
Joan Land.. En "El Mar y Tfi", Como en todas las grades obirl"t clacift Mellon, me mamililene an sam.
Isla de In# Tormentas". a de arte, Be nota el soplo imponente de lo mobrenatural to, Pero zesalqe qua cubrtri cuniquier
no dud3rIo as at mayor ditto radial deficit qua bAys. IA remiss mis pode- so a&
do F0,x Pita Rodriguez. La radio-gantescax proporclon mloiada In
ue no resonant, trjunifin &I frente de los ran qua tuvo Mr. Harrim plain Persua, a
WA 4 ;misara national dlafruta sale cB a. do extrafiar habitiliniam A rigid I an sekeelormiloo artistes qua earn- dir a Is sociedad a qua financiers smo
Emilia Farmindez, a] director nods fa- PI tan at excellent elenco de "El mar
Radlo, code mil-, I., ditz Y moso genial y admirado de pelicula do enccepcl6n qua festival, fu6 Ia numeron concurrea
media. So lucen an so Interprete. can Ia coopermc16n active, eficoz y !p ueba las arrests y gigantas6 ca- cin que Wet16 a los cinco concia
c16n figures t n conocidas como culminate do Gabriel Figueroa, en- pacidad ceraclora de sum Rrtificem, Y de m6sica de ci To laiA a mar6grafo tantas veces; premlado tambidn, ipor qui no?, de Produc- in,
-4 W, !%* Raquel Revu It Reinalclo Mirava. 61 y Au "Pon Johanna, con lot maa&
lies. Maruja G intro y fuera do au pi;is. clones Ga indo y Him.,
efa y Jazi Antonio us Ilevar
al' Tan blem lograda anti, quo a vecen a fells t6rmina au diffeti costosa 'y c a de Pittsburgh, an ene y feb
Old River..
-Usa a
P14 i ..... diriese qua an su facture ban Inter- total reallzac16n. r- Pandas. Mr. y Mrs. He r %
"rinihm, PWA -Vuelve hoy "Arbogasto Prime. venido fuerzes sobronaturales. Sabre-, Otran dos artist s notables se des- its Ia $ociedad, 125.000, par cin 4,
-- Main ILA rrona" at Canal 8, R fam 10.011 cle In case par a y cruwavilla line tacan en Ia igterpretcidn de am res- mo carn cs afio 4,
co positor y artists residenter.',
interpreter otro sim- sit sets ncomp-91 ,, 9, rag a pectivaaRp.piles: Columba DonolnI JA piche, let .. nice del Inciann., ro unit., im: guer-y dolf Acosta. an el Pennsylvania College part muition, Xbreto do Alvaro de Villa, parecedero minor de d.phombre ha
cncarnado par Luis &hegayen. e,. Iber. Arrodrica Films, distr buidorn jares.
una Tolima muJer, gravity sabre 11 Abre etalmo el linaftes dia 15 1 Acid de Anes
Cap el'vmJlaoo actor c6mico actua. I espectador, como una terrible tem. en Cuba do "El mar y tu", sound. Composition- nineirm 91111. a elinla
rin tambi6n Otto Sirgo, Jovino :estad sabre Ia tleren Y sabre 1.,i ,u entree.. descle at lunes 14, an ]an Ralph, Vaughan Williams he earn. 'Drarnitticas, mamontads. j pedagogia
HOY FUNCION CONTINUA DENDE LAS 12 DEL DIA Gamin, Josit A. Insua. Pilln Ville. entron "Fausto" "Rena" "Cuatio Pu"to Roomme..., parp Arzn6nIca'y Debemos Lin an europea
Carl. Garcia C.Idar6n, Tet6 La romintica mreja consagrada en Caminos". "SnntZs Suire? y "Nor- vatiow servicia, a I. to de Ia Academia do Artes qra.
Blanco y "El Derecho do wer", Jorge Mistral ma". y tambliA desde el juevis 17 do arquesta. its cuerdn qua he sido es- Asoclact" its Carre4leres do Adua- mittens, puede considerarse un ho.
GANADO Y T R I G 0 Enrique Montaft3.. evo "Olinapic", del Yedodo. tremacla par Larry Adler, pore quien no: bin eodldo so magnificoloeal de cho, &I Pinto its que inaugurart mer
Inter te documental y Martha Itoth, conquiston un nu
E JUGADOR CON VENTAJA, been film dp.,tiv.. fu6 escrits, an at Town Hall, el 3 do stimilit6n y Lealtad pars, quo funcic cu- at 15 de Julia y ya those stblerEL PATO Y EL ZORRO. jartiln an colors. IN. .PAYRET -H mayo. En dfcha ocasl6n, tamblin to- at jit[ja Acaderalat its Arles Drama, tR-IR matricide para emdudiantog all
FORmACION MILINDIAL DEL ULTIMO MINUTO R CA V ICTO R c6 or prlmpra vex- In "Suite part or. lions organizads, par all doctor Vz. ITUPO 0 an forms Individual.'Fiii q1
x as Ims mitialarlon PARAMOUNT, METRO, FOX, GAANDIOSO EXITO m6nica y piano", que, Is fud, deities- met, portedor (it alta- pqdagogla, eu- tel6lono A-7M pumden SoUcitarial
UNIVINISSAL, ACTUALIDAD EMPAROLA NO-DO, A r
CINEMA FLCTUALIDADZS FRANCROAS, NOTICIAS NA. do an Israel par Maxic Lavry. iy".= Be fruldris an log slAterion cuantom informed adicionales am, doCIONALRB, LO as T111 AMM O camp Mayerhoid, de Pe- mean.
ZI "Conclerto an Lo menor", de trogrado. y at Comem De 10 a 12 y de 4 a B.
Wall. ENTRAIIIA: 98 y 20 at& IN TELEVISION Editing Geracholisirl pairs, victim, fut ris. III president do mqlux Ell P its estudias Liam egtram
locado por.EWot Magaziner, con In tucift'e'dior Vrfuo suirM Y el dinaria amplltucL.pues at doctor Ver.
qe su &cdva good n do all incl
roLOGRAI&AS DE. TELEVISION rilarmimica de Carolina del Sur, di- nor Hottest Siberia uye an 9 todullam; mitaW
PARA BOY rig[da par J. Albert Fracht. S
rio,6 necesariss a Ia preparnscift a perfig.
CISIQ-Televisl6n.-Conal 4 Tadeutz Kmaxern, he terralmdo sum cionamilento its artists can doettem,
7' I'de a Ia eacena at cle,
ortas musirairs Oe dl..7. tmdilm e IA radio a Injo10.45 a. ra. C Lim a A dos 6peraz. ups, de elles. cars its grain tivas common Gonzil JbU6nn.VA- I.viidn Y i.;bN
dueacidn, "The AnotnbW', fud eserl en-fi-46 MeJfa. Antiga y Do n can lot nice pussgran atractivo. Novelli. gU z tm; a. tan ancho ablative, me he loz.
11.00 Laccionev prActican de cocina.
Como consecuencla, at fundon.- mado at claustro, clone figuran pro. I,b,,,,d,r,: A", Dotard, G6- famores emPecfalizados. Entre once. ed
mll.30. M65ica P. ra Tf. Programs doctor Martinez L Aparicio y at seffor
EL M AAR Y T U 1 -1-1 can 1. p-ant-16. do Tiny cren que se Gaspar Arias, experimentodom; =hot
Carson.
OT'RO EXITO DE 1145. Cie.- de culture fislea. Cola- aunque an actividades cllstintal
boradora: Delfina Lujin. 'o
JORGE y, K&RTHA El professor Vormel. asfiftido par In
12.00 El Show del Madiodla. Con no torlitaid qua derivan su culture y
Con on a CRsira y ]as animadores inspeecionen su experience, orientarit personal.
Gormin In III y Humbert. do Mon.
'M IST R A L R O T H 2.50 P. me Ofmclendo Jos filtinins To, Lala Mature, Trio Anaym, Adria 1 11.30. Gimnads ritimica. mente loo, inanition de ou acederide,
La pareja de detalles do li, made forrenion. Elena y "El Chicuelo", Partin de 11.45. Acuarelm, Musical. Uarcadox a rexidir Insuperables fru.
00. Telenoticias. Con las militias belle; Gustavo Roig y x1i Cuerfrg dv 12415.p. in. Telecrilmlica Social. los cam ione's
"EL DERECHO DE NACER" nolticias intemacionale.. Bella Corrm invltldos cle hwor el 1 2. 3 Pablo Medina y un cuart ta.
1.15, Comentarlos Internacionales. maes o GonzAlez Manticl Y au me-' 12.5.5 La Noticts, on Marche. tol
LUNES PROXIMO omentarista: Luis G. Wangiiemert. fiora. 1.00. Patr6n do pruebas y mi No fienen derecho a1guno
y documenteles do In- 9,30. Digala con Mimica. Presen- grabacia. Revision mecinica de
5.30. Carl a los titi&dos enfertineros
FAUSTO-REI CAMINQS lards or do.. q Lando a 'Rosita Forn6s, qua me on- 5.15. Cgrtcm musicalee
545. Lo: Amlg.Jt.. do Chichl. Jogi frentprk con al ganador its le sennare 5.39. Lm Zscueliti. con at maestro Ins cantiones, tambi6n
NORMkH San bria, Lucerlto do Eapifia y too anterior, Carlos Badias. Rosendo Rosell. nic
STOS.SUAAM ABANA me We 061 SWIM Be Rftgltra
Hermance CameJo, hacienda lao dell- 10.00. Docile la Cuelan, me Cuela. 6.00. Cine Infantil. E C0144!o National its Mecimoo
Desde al JUEU 6-eaj0LIg das do loopequefios televidentm Luis Echegoyen an un chispeante It- 1 6.30. Accidn an Serfr, can 'La Ame- Tdortics Atesponables, acord6 for. Declazi el- president& doll Cormiltil
6.15. Aventuram. 11resentando a too brain de Alvaro its Villa. can Ia cola- naza de Ia Selva"k protagoninda par C OnvoCigja parn enbrir dos- mular al Moisten do Compinticacio- its Elaternieras, dol PAU y jefe -del giti payason espaliolas _Gab boracidin de Otto Sirgo, Jovino Gar- Frank Buck., rely Temicaffliortl doctor Pablo Cm. Negatlado de Enformerce del Mial,
raf Miliki. Con Im, actunci6n dal cla, JozA A. Torun Pilin Vallejo Tet6 7.00. Feria an Ia Pantalls, con ]can- plazas de Anxiliares de risen JAstix, y $Mb"CretMMO do WHo de Salubridad y Asatencia so.
C-dro CMQ-TV. Blanco, Carlos ZiRrala Caldei iu, K me Krbaner y Alberto Gandero. Transported. doctor' Rafael Din An- clot, JM6,IL ClUdgme Cautilloi quo
Kindergaftens habancros lart. its-. do inspecal la.peticidin do
lr.ft. Un eplsocllo de accl6m code Mont3fis y otras figurace del Cuadro 7.30. Tin, Vlvc, can Tlto Hernindez (=cVna: Ino'n P IsLae ic1itmsL=n9ermerc4 Ticnicas
nooh CMQ. TV. n libretor de 11abredia. Visor peri6clicarriente at
Deli- its lox 6mrdbuo
Iva. Jess Loss. 10.30. Boxeo Guantex de Orp. Deade 7.45. Telenotir3iW
10. CrMas t EI Inspector del Distrito No. 2 he colont- ommi realimej a= bi' eon
a fin do evitar ]as accidental, quo ftfar- 4.1 dalla-.
d.7/y G.bino Delgado comentandic Is at Palaclo de Im; Deportee. Naftsdo- 8.00. Festival, con Arrinaido Or6fl- it de acuerdo can'.1 Begin. Puedan I ver.
net Ildsd cl.portlvo ran: Fernando Menimidez 7 fxabtno che y x= HxvammCubmm-Boy& convince a, orlitimarse par deficiencies Aided de 141 Habmm dichoo
mento violent. durante 10 dime, a Par- meadmicas de los am& p
7u3,. El Album Musical. Lm major Delgado. Entrevl3tador. Joan Losocia. 8.30. glesta slax 8 y K 1= .' ;-..= -d.-- = "=
extendicto los .1 1W 4ma;Zwuela las- quo ndsv Imdsica an In voces a instrumenics Al finalizar at Banco Gumintes de 9.00. i-im en,-Tilcrisl6m, ran 1. th, del priturro de log qua course, Pa- Vehiculos motorizedo, too an I& Repablift
cle us mis aplaudlelos intkeprate.. Oro, me tra.mitirk at Noticlarlo CMQ- Pelicula "Estabst Zscrito". ra cuticle In plain do Auxillar de Kin- Tambidit as aard6 4M of ahmw ,. de Ion IA formucift
45. Notic, arlo CMQ-TV. Un suple- Telayisidn, -elebr-do a!" :-
11,03. La Notels an Mirclia. dergaxten allm"o MI, ffituado an A$Tbka, L par dich, clue Denote ol, 4W his
1, mento del Noticlern CMQ. on of 3ardim. de LA recall chos
R.00 Viefd2d- Un Lractiv, A 11.08. IdentifloacIfn y despedids. Santa Tam" No. 435, Vicente po do dicbot rect" Aall; La
Afio 0(X Crijinica Hgiljjai cra DLAR[O DE LA MARINA.-Miiircoles, 9 de Julio de 1952 Cr6nica Habanern Pigina 1 ,,Informacidn Cultural Pr6ximo enlace Ellie las amistades do los contra?,entes circulan Ins invitaciones 92ra
is nupcial cerentionits. sumeritims por
xn Irs igiesia de San Juan de Le- senoritit Emma Goroia v Romero a., resportivoa,,?aadrer Carlos Gdkraermea. templo de Is call. con el --I. j.,rn En-jul do Ar- ruv. Parts y arl. accedes ftVelada ert recuerdo del doctor' Ir'.rel Vedmdo, me celebr.r., mo. mas y Arma5 moro del Pozo y Ventura do Armas
r nin a veintiziete del pre!,en e e.. Bads. egurda & mia do velcio. Dories. do ncl, e is de Is nos. que promote resultar may luel- Proxima menle darenrov mis detamai b. las one 11,a do rate enlace.
Hartinez'Caftas celebrb el Ateneo bcada do on an adore da
Por Adebt Jaume
Concrov-dors y solemn, plena Is t AIN del doctor Ch2c6a. del doic- .,r C.has, rel.itando Is entrevists cl. cleareirstries sertida, y do do- tar Oclavia Molitor. del doctor stitenicla per elite a,, e, doctor voc"an &I recirerdo de in gran fl- C F. G6 mez GonzA!cl:, discipulo Vaides Ancianc, que fail ponble. 9u ra its Is ciencia bridles cubana a) et del doctor Mart it( Cahas y mente 1,i que to decWt6 a estuchar ell cuyll ono c me celebraba. resul- hay uno do Ins mas picatigimos In especialiclad que to hizo famet6 Is session dil Atento de La He- cardiologos, las oracrones avocado. so, recordando sum aftirie, do invesb. no deities d I cannnrsnn.wd: rs d. Is vida Y las actividadesdel tigador. all teabrarro trabajo de pro- Su dinero RINDE MA" onde boy
primer barm d: allecimiento doctor Martinez Cafirs. on quic I se fesional, exponiendo n- fin lou
doctor Joil! Manuel Martinez Ca- conjugaban numer its virtudes, y hechos alas sabre$. iie rtam has. ; quien :a consider ell vids cuya cibra do humaniclad. come, Is ours magniftea de hombre de cien. Y a, to ocausid de puils de muer- calific6 el president del Alenco. cia. UPOrI6 mas luz al conocimiento to el plonero ell Cuba de Is espe- hay que coruiderar Y astachar do. de ese hombre y midicts exemplar W AS OPORTUNIDADES de cherredo
cialiclad a quo me dedb:6 durante tenidamente par Ila c pacria, see quo tan grata recuerdo ha deirldo toda 5u vida de profewr y do pro- calikeradar on lodo au I t.d.a.
fev.nal. 1. ..reficililmli.. Chac6n y Cafto. on sus emocio- Firalmente, ]a palabra del dooCEi doctor Jw6 Maria Chac6n y nadan palabrm. acluilatadoras do Is tar Gomez Gonzalez, tratando his A
alvo aus ctividaries labor dmjirable ldeledoctor Marti- azpectos distin t as do tl mecall clemsputirs do In irrop-st. noz Carats, no so am rite comer car- dica del doctor rti..1 a nalis, ci- G ra n d e s O fe rta s d e U L T R A
a- dj6dogo aino como escritor clearly. filimairts. kcn
ble 0 dida sufrids. tueo, ell pal to. modos cle all t
perlu,, del acto, Im calls te, earn a deportrata Y curne, vID11- refiriend ba
bras do a is a all vida de eAudilt'n"
.arrifics. expresioarr de recuerdo rusts, como hoantore. on fin, de es- to on Cuba Y Postericirmrite on del grEn in"cill, naparici6n piritualidad exquisite, trajo a Is Paris donde tuvo Is oportunidad che
h. Hostetler de c=90lis dI. socied.d members do las curearenter; at a, Ilamar Is a tendon durante cierta cubana quo senLia par el maestro to, Is figural gentile y annable d el lecci6m sabre el funcionamiento chol un great mrf to y una profundis ad- ciesaparecido a qulcn, os que No- clectrocardiogratfo, c.y. malnejo mica 'i6n. Par can, el public nu- ran sum amigos y sus romior 9u.r. rinoria a Is perfectuan par haber .or uo congregader Is noche de re- dan hay recuerdo I trip 2recedero. side 61 quien to introduo ell Cuba ferencia ell el Atenco de La Ha- Tambu, I I el doctor OctaIiu M- In el iuri. 1919; rlataind a on fin.
bana, escuchri con ailencio y reco- to r-, emern-tind. d, .Iloa p,- sus multiples ait',chid; rellocillginniento cuanto per,; ... lid.d. do sidiri do Is I'd, del wct.r Mat!,- -ids, 1-11 11 1,pleWcl ell que 11,1aIl.. o.mplel. do man-it adr ble lo par Iii. dr.
lnforat6 Maribona en s Leones tart's qe to ii,-duo.a. I
la.kul.blc It. sid. la -i- callPluner nies del
sobre la Casa de las Atn ricas "I e Ma- G&bY de Is Rica
doel fuu; 1. 6"'Ate.- V est idos
L. Habana; dign. -uio do Ian Exposici6n en el Lyceum
Podria ser sede de una exposici6n permanent de dign. y prostiguisa ligura de Is Me.
efierna cub na contemporanca, que en I Lvceum, an conjurtm de as
arte americano y medio de infercumbio cultural est .1. .1g.ru,,ul. Prrrpa ,Vas expr.m6n de pinturs Intere
'or quedat-6 inauguracia cars i-, hell as oteras.
"c n lis"'o. TEEN-AGE
i Manuel VIll.,cde, I ad. e.- e on o I Lyceum y L... Taru. IT, qaj I ithirt.g.; II. Picdr.(dl
Eatuver dedicadit a teeter sabre at Distribucion de peliculia, docamen. docricologo q u o va residents do 1. Cl,,I,, F,, ;
cle Loy ece M.", 21 El Carpintero; 31, ora
lpr.yecto -Decreto aprobado talt,5 de Cuba que radr vez que true. S ion de Mochr- del Alen~ No on airs que 1. de Gaby de Iii 41, Phittioja 5) Fantasia Bu
tails j.vn y belln runa, piel 6 6 de D.... 71
in, - t d on el xtranjero. prrr d
rid. Am Ill y excLisitas persona 'd iid. lt, tl ,atoal Fl.recon; 8,, H.Oapcd. ;
2npVb,,.- Aer I I dRe
ma cut :11".Pia2.7 nria"p-roducirfian excellent 1 Nat.. del Lyle. Wribona, creando "La Casa Propawd.. a&arte do Is pu N '.'I
Anric' c a a bi to d g it Laduada de Is luel act 01. Bell, sea, Sei It.: Ili,
d. 1. y lasnArtes "San Alejandro" y A,! 'to IMIng. Saluda A
etc" -Cantro Interear n 3)
Culture-, I& se.io rr Entre ins lctiidacles qUe AE dea- ny P.- a 12,
celebrada Ilerepor a n C u di u do o I tji Tiradualria [ arrollaian durante el %crana, ell el sold or de distintris premiers ii_ G uz la 4', La Paciente; 15), Cinlabs I I~ gVe.b.-.1pur jollplo contriburriatil 1_3ceum. de ]aa que ya hem r, i's a; titgn.,dies on a. y. .,ga ra 1111,0oin- do Is, Republic.; 16)
nes de La b n I z.cntc 1. pr.p.garid. del is. i lid. .1gan.a detalles. un.odefl a ,t,
Pace dar comienzo at toma de is Imo en olros tantris parses annericanos que mas unter6s ha desperado La doctor. Gnbv de 1. Riv. c.hi. Co,',,,all dcjVi b .... ; 17, L. Allied.
111,161, *Ilr o. jnl,,1 1.,n ,aocarj In' I "E' -"6"' socretarto p. a. r. del es et curaillo & Teat bira ead, hay hasta el 16 de juliu, In to,, 8). Suefio. An tan,. P ih. que Club due tar Ru fool Ferm. 01c B ... r. I n et rs Infirrill,
on ji a inter it I e It once anos,
de maestro de ceremanias present 2 'or d:6 a I. do Ila irstattria su ca,* rar. do I'a_ Ria, a los I vitadoa a Is mesa preaidencial 11 call. mand. q.e el cil, Esta tarde en Pro-Arte
joa proxim -al- l1rital. jantricir do "nogritcra" c.b..
..I in. oradores. l 2 1 Crlub celebrara su sui6n
Sega I nos, quo lanto exito han tenido on L. S.,ied.d P-Arte Musical -n ki rategoria y ol apicarin do loa
idamente uso do Is palabris el mue,
doctor Victor V tzo egiruneman. on el local en
to, ega Cabal as, I)irc coles rucelti, do H.,.,.r Nadrin 1 1 del Is p,e,eat.,16n de obres teattrale,
General de Asuntris Can ,r,, In rif In proatigiou instituci6n do Calrada lj,,,f,'s unities del art, d.,.,-a
E,,.d., .rg.uliloa. jcgr, I 1.
d Pn cle E on, stwild. c Ile 24 y 41, Re riatils, can 1. coal .... i6m
rul all uteri 2cu' rto Alturas de d.d. destarada profesitra de D, on ol Vdad., rofreccr;i est. tar- C_,litan el ops, N6inatro de V' ballot Cud 1 n r late een is del Pd 1. 1 1. c
ea isp pr t it q elligi. i T..bi6n di6 onocer do lostpre- ca Mart cz do,, I Ins direct y. media. It sa, ou- A,, Nancz. Alicia Flrnirr&z. G r ie,,I:
camm I A oil v] a qu to -" -c I
ic D 't on a. n punitive, pro,. 1. -.6ri-otioruch qu,
.(I, d trion gir 6 '. M olb.." ,I cec bra a .1 Club I di. 26 del c.- I Esto me _ts, association Is sagunda re- da No:rreras, Carlos Gros, Maria
Sao I is Colo an it. ran us Path. do Pint., y se dar liti. plimula, hablan Iam mujeres', original r
ad d".'r.11a rr to n- on In 'j.c so ocirintem.c.. I ,,a N,, n 4 30 p I,. .... c16m do 1. diortid. crimedr. Horacio Costa.
dad b P.a.morl.. i
rectirciand. .1 Lns decoaadom on
quo furra a,. r id. a 1. rucl. Drccti,. lect. p. nuevos. pint..
xiono hinspirsdor. c 1 doctor Julian r. clonfi. 1952 or do ;I, '. A celebration hermanos Alvarez 6,,, -presamente Para esta abra, La
,,is Ins lcn._";' na-citirad.. funali-r -te, me presentara in bar Quintero. d--.6n osi.,k It cargo de 1. p,.pi.1
cL -lVli6 on I do Is p.Iab,.'-c-las1a1r prurac y or stele c nital- Lo que hab an las mujer,,% do,,- GI.bct.
ucalro compn6cro Armando Martha. Pal do a c, it doctor H& puede p,e,ia, 11 nos, Irria Iljig n expria.. tar del Club. el I'L-1 1" "do Me' @110 al 14
In Cab am, p.. y -1 c. ar.d. on arr_ Act", 'a an via, pr,,,; t..
1 'elect 'r ..do Gutoro. Lee ,, par, bay 5
I o America T. b. c.,n.zuc.r, an at. Pr.-C... d do. ad i' 't mc.dnmr 1, 'ars, d 11 or. d!'ar"orn:
F.r.rsldew, del Patron. v i9or el bene 11'
r.mb Win. 6no.. y do I S .... d.d C. Pro a o bonar cuota ini
?m 'a Pan.mericana, cl doo I' -:ca! H-lon.i. GI.b.,t, 1. ,,.
il'i'lnUcani. *.dr", u s'1I. Ind., 'Form b, I a nf,, 4-, I.x'13r0ad;Pi cull discus. n1aja occup-ride lcid.
I "1 3 a r ionic primer& artriz y FA61 Dist. el I,.
preschr ble mosix.rin on au Calder6a, Director 1, otirt'. Mari'. Calta de compose: -,did.do. d-I arg.nd. b.lc6.. ARRIBA. Ve3tido do waffic-piquit,
nos lulterl, el y I ",11,1.d dead, A u III amTc nci9d1nd; cl Consviern rqui. tores Vilbillual conlemporancits', gran actor cubariu. I
it lit Y pmr. c..:u a Iurno3 y an reducidel nu. nuevo model rally fresco, con altgrams
tin In '. toet. Gustavo E.Urlutin, pimento del par it p ,fan.r Arjjcher Leon. SIandindolos. ell rates
rnxi noxepr par. plan a limtem. pro eel. do a do 1,,r,, A I' milin do localiclade. %in numerar del estampaclos tri-color an forsdo blarielm.
, 6 1 asa mrIPm! L, ri . las 11 tin .. ..... I- I'-. Maria G.st6n y R salur rti7
P. a 'Ill ""I "" mica a I., I n do C al" del
1. aid. .,.I,.di.d,:,y prop-ad. unmejn 0 1111 "o. y el.,dn or 0 din do do I., exposicrun de olcom do Cathy pinceric t a de laa; filart do 1. Eacriv lin bai,6n, I tuno d, rachc,
I" A, 1, Ian riterc.arbi., Llioaa. Tuv- -Rabu ji. l ci Club. I do Is Rivo. 11. do Dndarn.c.6n d, P,. Arte y y:, W-rile. ABAJO. Vestider de chambray a cumidircia,
d I F-11-914fill". 11 Llbrcm; I ""Ili
- 'l cdrjalru.j,, do 16 con adorn03 de picolay blanco y grandam
1):, ... ',R'vifft." IV P'lic"" 'I
I all I ram. Eault.,.,t, y g... bol.illoz. Rojo, icrde a carmelits
roal V Cu nd
b"do,
.t'Nuu:a1u, do cal., ,,.onto, .1 o1i
loran to Interc.mblo arm lutcmri
. : va
or, I lostin!"t,""'"" Ak.4
7nuo, do In dillitijern
obtain? Y rI
":A
r-;'t- Y ting.,blicida ritfirooTg r
!: m pro., c, ... y 111-Lacte, P.,
is .r.rum. y Radio do ins Am4ric., r
V, rorr1,n,"drl,,a 1. Pro..,.
.uh. cub !a
domAn P,,,.,,, ,an.. v.r do I.,
, I :I An,6 lc. ,,, Igu.j
senlida, tambiAn eel IgIlro.
rin a.
'Org-nir-r kill. E.p.xii Pe ran.
d. riatur. y E.,,iit.r, Arnw.
on na.. lon.11.1ol, cild. do,, in, 1: ad,
.I.d. constantemente it N1 GANGAS
it Lo'llle.b.n. an muesirst-4n -cre is
widued in it. Art., Plastics, del
,cvQ While, le p-lacirl. Cub,
Iran ",.I, I
icidad gr a
..CuadrevUt.. it. Is. America,:
Ic antains an Lm Habana Mr
enneth a Iland. digad. del Co.,. N1 CABALLAIE
dirt.dcar d. trii I ntr.m r I carol
a In Conferenda de IntelortaMrs, 1!,50
qtlienajfuA cxrlue. In Ibte
is con. 6 AAdi is b [lot.. o Compror Aire Acandicionado no es
rIr,:nk1,r7,mejgc I.eA-BoaJ.m1,.; CUesti6n de c0ballaie, N1 DE PREINO
F d 'Had M
G.1,11'erns it,. E-W-. Unilil.'s 11hari. Es Cuesti6n do calidad, de mayor ren%jd.do Apo N."' P. I
dimiento, do ventaicts positives
do 11.. y desca c.n.'
tar con un A organiz-16. wa.,
Paz do c-raierv-1- Ahibi,l,, I .
carmlemente CARRIER CON It RESPAIDD
p.rx title rumptall 6,g
6m eclucal a. g reunurict todo
dllllo que ,,be p ..... c, E.,a.
' I'... .I ... c most, I a
do Cu mien
do h. Inatilucl6m. BE THAIRE LE GARAKTIZA -!!i Y
CasaLa innugursoidn simb6lica do in
do las Andirleas an -vistencla,
do diploma A USTED COMFORT, CALIDADIF
rilicom, etc. constituirA
at vrlin 1 so moLivo de publiclKd'
p. r. u bit.
Entr. 1-1 me I Ivi -1. prlnciPales del
Centro .rd Y 18 VENTAIAS EXCLUSIVES
Exhiblei6n do art., utliricira, 6 *9 5 Del 10 al 14
;npula as IMusen li abj Most",
rograr
ja ra aluntra., de 'Writ, IN SO NUEVA LINEA BE
in'$ 't P"'cub"'
Friv.d., irtar,.barid.lcr
brits impr,,., -nautl- it, IZQUIERDA. Veirda, do sat, muldclo
a hr ji, blull c.
Y. 1-tu'. fb_ r"amend.1o CLIMATIZADORESH
to Or do strapicap. con chaqueta Ell fresco
D dicarin un aCto'liara tcjido do butcher-Itnen chartreuse, malt.
w acqua ro..
Conjineullorar el 1111talicio
J. de la LUZ Caballero DERECHA. Visndn do a I cop
10I do line. distort.,
El Witide do Ll: Hb.ad. -chor Jus1. Luk del Patt da director de formindo cuardroo. Mair, rojo a arrul.
Eri.e.curm P.pulat-Y act, is Car. on
R tat ,rc ,,it it
ri'- con. to 'let .I.i
do G- Yd.c.d.r Jose do In Luz y' Arias do adquair iu climatizador, investing"
Cllb.ll,,-, 1.e tond RLUSA de picoloy. con novisimo
n,, 11 do Julio, s Ins curi" do cables %on estas 1,8 CARACTIRISTICAS
& el parrur Luz Y caballero, I-, 6olmillo. Mart, trial. &cqua y
to 11 lit Avenida del PuC-%. IXCLUSIVAS cle Carrier. Inveitique por quit
ross. Del 8,21 14. 1.95
Carrier sl puede ofrecerle CONFORT, pal
......................... ............ .. I ................. ftue pumele ofrocerle MAS CAPACIDAD DE SAYA CARROUSEL cle grin
MODILOS 01601 $399
vuelo, on clegante telido do
No so m0fro hacienda ENFRIAMIENTO y ter at tropics tiernpo
sigod6n con originates estampa.
eiercicics EL MAS 111CONOMIC01 Lllaaw hoy Anistanis dos do fantasia. Rojo. still.
Sl u.1 his p..d. d at X-3034 6 .1 X-45 11.
d. : 1. max.. is negeo. Del 10 .1 14. 4.9S
A. "b .1-d-, d. .,Aaa"d it.
.1 h.., d. 1. d.
i -.$am .1 D". P. J. sfti.eah..
.;.. .;B- -Alas k -I. -n.- I Grandes Facilidades de Pago
d. 1-... -.Id, p.md.
i. d.d. Y 6 ..J.r
q.. u 1. .614.. is
.. ..... ;l. h- TCI CUICIAM V Allar A PA AM BPRAIJ A hA C A CASA CFNTRAL IfINA 109 lo,- 'GAIJANO r
.
% I I _. Aho CXX
Pigillia 14 ,, Tclatrook DIAM O DE'LA MARINA Julio de 1952 Testroill I
- I I I I ,
I, 11 I I" .,..
- .
Maw* nceras I . I Prograntais de cines y te*atros
-
Ell buile del Club I I I
ACTUALIDADES G R I S I ROXY
de O fi ciales Me-.- 1. No. .62. T.W. M-4195 11 T s.fiaa,;Zl. Vacant.. Tel. r-4212 14 I, LJA-. Atneateduarea, T&L 111-ulls
.CR; ,
13cnii, Jos 2.00. Asumt-a c-Itne, MA. A 1- 4 N y 11.25. CORAZON of: T&EiBROS S ,,, M I )b;T1
MA Y PAPA SE CASAN 1.11 Ve"Ll, 1 PIEDIIA IT I.. Ladd A I's 530 Y Frachat OS Ta
LA ) I is. Be. -rje Breent. 1,
Por Nlanolo jarquin I five y Patricts, Neal y ESTREL __ a All ESITA IAI. cut, I en. y C
DIE TINO ,01 Mall, Cable "6y, 1 R A "I', _'b Hedd L3"lar_ I Lungtamii 40; NIA. 25: Role- I-enter. Lneta MaYu- 40; u"a at I ; sal'. orca
Iloja par hajo I'- v-I Loupold. P6rc, C ujl, I, ,um I G.9 as me N4ac N rwel E
La. par ....... ,,,,,,,, ; ,. Tert.l 25 ,,, 2" I 11
,,mmu, el 1, I 'I., i I do In ilru, ., 'is, a 'allu do "Itrut nficial es &I 11 gi-l I I SAL ON RE Gl 0
,I 11
, do ,,,
- 8' M"Inn't, ". INFANTA raol,
Instituout. Wit ... I,-n!. Placid.. que ju.lagad- ,,, *Ity A 1,1.11* Il To'. -004
. .,3 iIiaT
"'.1 A L A Rl E D A -.1i kater
hn'. ,in. .,- il I. .... . M .. varlI
. II.I. K191,1113 que ." ialu'le a Ill-d., dalmn a lad., ]a lbjcn ,,d..t 11 I 1"11.
in I ,napui 11 Tel. 10-1420 Totems y N.plcm.. T.W. U,3700 A orm Victor Ja I
a a, -id. ,:.,- .,trs Ins umb,.Is drI ;Ill.- 5 in, ,a dad. LA CAPTURA
I . ri on ,I, ql ,.ib. .;,;;,7 Ia. Callizu, T, Peerage. EITA D, u, I 300i Nmxu,-. DQ 7 con 'o""' h
,.I ,I, inh. do ,FI an, do 1 952. ,,, beinall.. .,, preFeritabo I. ,,.;l I- A I., 4.45 8.30: N.1-c-, I (11
a,,,, Firma, lb circledad el ,-..i,,,l to- hnsla :Lill llgrib- ,I meet. 9L NOCHE Y TJDAS LAS NOCHPI ,,,, "e1,,,.t"V1DAS EAL LA BRUMA a -1 ,,C,,Hra y"VISliti'ma ALMA'
, LA F, I I d I IF 01, Bl A, I 11 A 61 Z m6- 15 h.A. I., 6.00 Y all aRia Hay arli, y estren. to C.N 'L q ., ,,;
I.eup"I'l. P6,". crujil. -) -atnd. tons foFein.d.n. pairilli. on ImIn- J- I It 11 ALFOMFII? A MAGICA llmralarl ,,,,, I'll I ,nl LA 21 elAn, 20 d-P.6F.
? 1 21,111 'lI,,,,l. % L ,III, Bill.,"h"
"'Insille-1. 11''I'llils I ,,,,I at., le-,. ,, a, ildverijan Ins iml-v, el F "I Agar I Pa-- ,Iup a u
, L ,III 33,1 John I., ,
"in d, r lz; : ,,hul. ,,nmn,,du,. ,ill one hpluirt. Wi, ),a- "I ,".,a Lane 7.1; B.lem", An: N'fi- I'll all". allnu-, "a Pur I 1 11 I~~ ,11 sun., 50. Rflnu, 50 v In
rh -I a "l'i"'nit. I '11.11111. Ia ,,,,;I -uh ru'l. "'Ac. -_ S A N FRANCISCO
I, I',ujltjiib,, 6,fii "a- 11 It, I I I : ... ... achic. ... I.,;- T.I.rX- 750
w ....... ,a I ; ":" ., I En un,,to gache ", "I 1,141" 1. I ALK AZAR 1,()S ANGELES UE,- rl tc.. LA
\ all., firoa dr ITI ,, ;! ri, I 11 I IN
"In,"I'l 1 lu,Lu elonvilado del 'F ;, ,-! QUE R A ER B A .a G1T',;.,r.,. IIIII'll, all;,"16:r 11 main, I' -- 1 lio-1 1 '. I +- -,,iI, Cmumuld. Vithad... Tel. A-sa"' V. Gazemin I LA
171 ,.a ,,,, I-, ,n,-,I L f L:ou ,mp.djJ;td1s' QUI ulm ia ll 111.1-1" a I I I I ..... I ; a .er... .. 1-127D Br,,alks
. I "' DE Y
"I cou mlae" I -4 I I .... f 17M "DIIEVIEN"i ...... -, I '", IT "' is P "D'ILj A Ll, DICL real FI-Ill!"It
J."a si ;, qu, r.EIa'sJm'Gu1- A I,- I- -r-do'. out, a. liento q, b- I I Me' S PIT R.ISTORI C'l,'i D I I~ -, 4 ,it i3 N f,,-- ANSIAS TA IN a', WIT ell. L.-to may-:-,
.,a, I .I 'I ,-art ...... ,III, --I'']. u L, Lantle Suez YL ny %']%IR I J-u Fan-11 I -0
,,a'. ,ta W, a J;, ann"."a To co. It',", 1, I ,, .,, lu, Nuils y Balvany "
reruct-r4o a 'a elmen clue tenut per Islas ya in-ficientr par.? el ll-, qu, RE b- P-me, Wlem, Nllllsi All r_1PTA FAVORI
'd Cla I 11,nd-h M 1,11 R on L '. ,,, Hileld. Lm.,r Lue"', -,,, ,,,I ,, la, 1. o"a Iche, li,!,,Fae ,T. haCt.nmd. ,1a instittlemn, I I Pree"ne. : .,. ,as 30.1"N'ton,,11 rlr..- P_,,,- e:yN Ima, y'B.Icm,, 40,
,I r-ulte remind. cle .I'. el Ll- .. P. may s-,ibls -... SANTOS SUAREZ.
in I .1c.-o It Inclement.. 1. b0litin- no risiMinect. a ... fiesta. -nun-Alro _ ,.It. N "" a "a"
tez. is fastaosidad cle lesta "so-in". procarici cetado do salud- no Inter- ', -- -,- I LUX "A :&rlh
, I "i..u4.45 IT R"I5 N* Ur1a10;. SEREcan q.,, ricspu a de ties stfms do werems darecoulares do Ia con-rien- I I I '', / t il A lil B A R TA A 0 .!
_- ;7_ I cuts ,/. Pritcoll.. y M..d.... 13-77-1 1 R.Affi 0 r AC Jd.Uy aTdr '.'.
cla sura. me mativo de Jos obrls -is, ,U, Of a.. - I, 11 I I ,, ,, '_.
u par air. hiclo. no -oaria 4 I i I '_' 14 y 15. Vallee.. Total ... 17.6kloh 8.30: Nmeteras. UNk b, LA ALEGRE CA71SADA eon Nint
a It realizadus. reanudaba su v;d, ar andic, Parente no se -inotin. ,. :: GA i zd 30 i 11
cial. inaugurando su lemporada ve- cier. quirtientos. call. ci "' " quo I) Le Luz, par J.Ji R. Prcn- RA Ills 4.15 y 8.15: N.1to-mi. HOM_ R!,1 ITA N MENICO ,at, alato, j IlarQuill. Dsc,3rPu Too Y otreal. Lament,
r. -bv zps, ban Jos .sistartes a a_ ,_a Un. de Jos zbi hellos cusudras presentadus en Ia fiesta de Graduaciiin del Colegh, RE DIS DOS CARAS eon Lame, Ado- Ruth LA MENTIRA call Jlr c 1,11;A-. : en-Y-I's 50; lcony 25.__.
I a 'IF; is ell Palaclo". In clue silare-le los Reyes rodeadas ee see carte. persorl que Interpretaron lor P.tricu. 11 Y JI T;. L,,-,G,.. Czbrc I
El c ,vhltt del p;iado sobld. fu s -e. par g-de que sea Ia vbft n: d r.,, tilial.d.: I Alft 6). ,,,hC..,uID.s.-, ..: I, S TRAND
.I I RA 'DIFUTADO I., y S, 0 ec,;!,E ,,.I able uneta 25; Miles
d a is I magrilud. quo ni [as -rands lad del qu, llommetier. es. 4,, a I liturnects del planted que dirlife Ia doctors Delia Dial de Vjllar, (Fate: ,Ia Mange. Luneta 50; Balcony 40; NI- Baj- ', 13,
I, del asin. Espaliml. on u I, ,a rea resurniondo ell p6c., .al"It"'s no i 30 So. Miguel Mo. 360. T.14f. U-1771
Jr. fles C ne. IT s -vino ,11 lulul- Mi,. do velaciones 1%;onYIfi.r Jeriaro, Exp ndr6n lamb;6n ]as mat2necras S EDQDE
de -ro se U-1a" 6- del ciuc ims ino alli estaba to nerc cleganle, To clan. Ia reeltIn nacic1P de S(-. A Dade III% 5,00: Noticiero., Lo
prop nomas der un. p it) re f cIjn. T, .*I Y prestiquiso, In amis repreen'Itti- d I uu- do n nn s U, I R, Suarez Mufilz jan number 'I' L U Y A N 0 MOR con Timely Guft 3 Y .
Soberbia. reglament, 'It'. Ivr: !LJ(g "I'Ar lconte"'Ho',ver ;jt, Agaclecido it C. a invilacnin. Pero de ,s.ih,,bIac.r$ -I.I.. wafh, ,I ,,, do In e.,id,d manntVra I A M B A S SA DO R J A A R I v h xUryd
L. gran fiesta del salti it I can .as a, ,pj I., det,11c,, por,11:2 C.I..d. do L.y..6 525. Tel. X-2-00 ..... NOCHE, OCUL as y ertulfis 20.
.ran Ill ficni-hilrri'lloban sit -Iul- Unt, F.ja ,,,riem dpra Iteffulne I 11, impl ,,-!. a tz r I It"ll, Celle- do 1. Play.. To]. 11-1 197 3 0 'LAJI C
ho Ill I . Cil ,ujuias ..... in studio p&ra agoDul. el H-up". lCul-1-1 q-1 I- A 41 30 DIA 1101'L
Ittea hilas' d, .- ,,tie In -u. I, I ,;I:.s ... ;I 'anadn' lir-'s: ,,, Ill- te .1 I, Iall ", ; ,l R c. no I I D I , I NIt ,,,,,, .u., I 11 '; Il ERTO DE LOS IIE
u curiesponocu-1. I'd, -- I ,% I,
III,, I. u :ao-L,,,que s, rmhj ,,:, en To ,-l" 'In ... a ,III, "a :Ill, I ....... I '11,Il'u, Ic _11 lou (L- ,,;cia do cambso (to potter s on 0 ner at cur e-, I'll I A N ON
1j' li, L--, AIENT I., L, I'D", N ; """I"M I., 1, LI6 ,
,,, d, h,'Incel't V, "'w ral. Ia lu"n del Ill'. on el (file Il't- gaIMA L. Inturniel, ...... III,,. 11 !, ," ,, : i: It ,, ,,,, I.." .!; I., 9
'I it. J._ '... I 1.111;1 uP,, MA, A, IT u, u!,,I ,IJ_.
, _, : 11 I ,.IIICISLI cl-,r R.- I ) I I I , .. Tel. r-1402
,I. el ... bunde- s do 1,,(I;,, ,-I, ,ti. Club, 0hiii Tquerhel .1, 0 I ,,:,t,, ,:! Li, ",:,(,III,: l Ill wilol'', 1. ;. [cI,,,;I ,let cinh I .1 z(l I, L I ... No. 706. V.d.d..
(71.111S. Lu"ell"', ti'lits jvuhun., l ,,,, 11 Lul.t 1, ,I )I,,,,, ,du:- ;,] -l". C I ..... L. P--- '11 I~ .., V, l C.Ju Ins Pi,,,6n. La ifflim. ..I. 1E QCF .I.Ol"_i tb-u, 1. , N (u. I", r,-.l Ell ,dc I~ ro, ,llrtlo,
.ill ... 1,,- ,,,, I I I I ... .... il i- I -, I 2 'cN.';',lc" .t-LdTdes. VJan hitot, ill, di'lincus de 'l;- I I I %Lu1.', L,,l,,,. il". 'I ",.,I'. Pa.., d" I, (I ... )"'n ,u' ;I P,_ I ..... lu .. '- ,. I Ileald,
,,,,, ;,,,,,,,,I... (I I 1" ll,' -1 "llin" ... ; 10.-11 D AS FLIT LA BRUMA rnn Richard
'i'""t"I"I"a"Ies .-.I- Ill ypu, , u full :1,11 u'll 1, ,,, I It",'A".., .. ... ; ., ,' ',',l. ,,1,;l-nt, I a Ph )I A J E ST I C (;ia, u Al Field Y .1te.ra
h,,l ::i! "'"" 1, i'll"u,' ui- fluon, "', ,.it .... :, CI.u ', ....... 1- u;,Il1l- I u;- I I'l I 'L I I!.' -uTu1rIdi-. fl9i'I.- Orestes III., ,I", I I %Il, I:, CI I ,,I % a, ,l ,,, ,,a
I u:1, ,,:, '1: t""".."Ite ,, ,_). d ll:u ofujak, ,I,- Z i", 1 -- ,;, I .. ... .. h;-, 1I., I .Ju;sl I ''. 1. \, :"""I:rlgl; A I AL i, ri'--ed N,. 110. TloL --i" I LA ALFOMBRA MAGICA
,., ,,,, P ., I let li- Ml '( ,:'Jlnqluc h;1L r hI:, t-A"', ,a 1" "', A R E N , ,ell -hon-alm,. can J.luj, gar. Luuntla tie ,,,, 11 ,,I .11 H- Ali 161'r A- do C.1,Mbio y IS T.I. R 'IsIs !J0 .1.0 "I I I : ,In, Ban Patricia M.d Froct.
III- -clill ;:I Ilum. I' .1hu--all- uu dicu, ,_";,""!l, I I; ...... I""'.1h."hun. I 6 ri J; 1'fil'- Ai 'I I ;:i"I'lu D d I., I 5 N , P A 1 11 I III, I -Iumbu,
I I'll", I." hl,- ,u, u:KlI;IuuI.l I". .. lu j;l tloit'';l i.uriuja ne d I ,A. Gi ,I, m lits 5 ,,,,,
I!: 'ar- elas -1111WI-i-, ,;-I ,ul I 1, I", ,I ;' I I u2", _,. ,. Pit,, "22 '."I "' I r1i n",
, ,,: y BL1.11 al 1L,:,:1 r,',,,,' I I 10 e "' an "' ,1," L" ;',,D1II,'\' F '' '. ,, ll I, :
1, i' :" l&; : :"";",I,"l'.,":",'j.I .-- Ie- ai It, ;. l 1 :- ,Iul.
,,, ,., lei Club ,it Otujule, de a ,,,I. -.- influicl-l- ,,;t ,,". ,11 ,,I a d P", la I, ,I DT ., F. 1 j' .Kn _-- W N.
I"" do d .I ,rim, 9, I, s, ,I ju-udlsl-, eal-1-1u, , I., ul Ro,; Al ... ..... I .... I, ,, 1, "! a "a Wcl'.M,, I -ula. I. '-l 11 11"l I, !,:: "',,' ,5. 1-uh. 20
al-11 rod--s a I lZul- L. FI -Ian Inumfo IT- u-l"Ill, nuu., ,au- ---, a -;I I~~ I I T",A di,, ,-, fh , D,,,:, ", "." ..- T 0 S C A
daF 2land- ,ortilluill- Il iulUal Divell-I ell I C'Ji;I .d L--. N ". t- 'ut Id. evale,. ... Illet. Tel. I-N"
.,I'll, ,'In so. n ,,- __ .11 A _N Z A N A R E S 4A ,, 8 15: NmicJlr.e,.LEVVN
nut-calric. I a .'E'sla, del tual, I, ""I',in ,, Alala- Y. ,an H [,all, I, u i: d'l "i """ ""' do "Id" :' ''- litionne sobre el m ontalite de ANCLAS leri ,cchnicolor,. c Game
Snirp, ill. In hint, cial, .1 oua- ,,- u gu.6 Ins ru,-- no, lil -j.., ILL ., let..,.. T.I.f. U-l351 ho
'ran rn I- bailable,, ;'l-flas ". lemim-da ,_ , Cul, ", ,,", a] .... I-u ,, f ,,,, A S TR A 1, , I %11, Kai I ,. Cub. UNA Z
I'n -,.,a ilm '. to dr st -d- a,. dja .... pr-. ,,, 1. lakt-a d, ,,,,, %',IT, Ru ,_ IL -1-da , 1, If;TI. y'S..3 3 Total. U-&651 DFL P-NGO ,no L!h,,t.d Lam.,j RA FN.R NIA con Van Jalmamn y Poll
etc I , _",, I ,, l t ,,, n a 6 1, P ...... Z- Z a 1. 4. SCBIDA AT, CIE Du.1la Luall, 60: Bill ... ny 40.
Ist-1, ,npt.ln.',. d It. A ,,,,n,,,. secicd; d.,;,p pa jra -, glo-l-, 1I ii ., ,, producci6ji agricola pinarefin dlc 3' Muu,-- -T1,,I.I ,,, I% I!nu ,, ,
. n 11, Cilil- Miguel I 1".. 17. u- ,n be UNA AVENTURA EN r, I 11 ,,d. E-Ib.n Mar..a W"'encja. ya con an I out, IT in. Iii rna d"In ... 1, I I I, I Cu
: Ir a de ai :,.,,n I ...... 1, "Purr-I on, I -- MA l .... Van Jh,,,,I-, P-; ,Daag- I'll I I-I ul .- 2.7i
,I, an, la le v admirable --- despl-.1in, dr Win I fluFti-iclod I .- B I,
irj,aci.,,r,, quo ,c inicti.- ftpue, I'litron-litto let domino 1, (,;;,I 'N !at I],;,,, -1,,, ," ', ,,,,, r I LEVEN ANCLAS I en I ,v ,".1n,
d, las unto do Is ,,oeh,. En a ctrech u-1. f '. I", I 1,,. i ; ha ,,, I, ,uz_., .o i(ir(i P1 delegado del Hinisterin de Cornerrio ,1,,,; ,, t,.,,Rh,,, l, ,, yg a GTuc Eat I, Monte. T1141[cons 1101-11311
11 -,Ia din I. (., I ""' '" "" [,I,;,,. ,I 11 .4 x I 31 Dri I 3 30: Notirleras, LA MIJERh.sla J- prime-a el a ,as d, I d i., lial ,, -Icbrti rl p.,,.I (lesl)tt(;s tie fill recorrido por lodoq his ft;rrninos TE DE UN VIAJANTF con Fredrick
,i..uwnI, -.. ,a It Bitlau-nn- de -1-11all. 11 nIt. do ,-,,,IInu-I:u1:.lI ,_,,:,.-I,, Rarb-ig-T Milani. AT.-Ilu, I It ...... 1.1cf. U4951
r),I" .,a, ".a ,Ilmili. Lill bullion v pui;7logtorl do Lill MaIIIIIII 'u,", _1 __ A T L A N T I C I II-h RATAS DE PLAYA can Be
an -_ -_ II., ,", d.m En I .... 11 11 I b-j CtImamag ur Luncta croyores Tin;
um c I I s I I w. (itaill.r.-caurn, -sult.b., 1. reac ,I i
a lactolenuo, quo rurtrecon an dit, fill di..joguid.. lan ,hrgaut,, I F, I 1, ;,, I ad;Id,, a La I L, I, .:,,I I I L, a PINAR DEL RIO. Jul I ""'i"t" I 21 ..I,. 10 I, 12, Vatted., F-30 .1 I,, LA VENUS DEL CA N'Li" 3 Te't. 30.
fiesta do Or Cau Jos Mcurl P6L ,, 11, J, ul, ,. ,., 1, ,I, ,, pu 1, Ib I ,, I ,,, lub I udO Rodriguri, par corjru).-El nhastecil- para JR. ciudadailla, acont.' I'm 7.11 ,, '20 'Z'
ita ,,, ,.b, A ,"!, .... o- lI qu- u, 11111111cil numt. do ,J,,t., al-tniullls ,n.,tle, p.- interildcled ,Wuilon E, ,,Ia ,,,d.- S, A I;, 4 15 ,81,5 wau,- KL, AN V Ml '11111
('""' ,, LN n .........
"I"tur"a'" r" It 3 "'."I Sn'ita Vcg;I I ,I l'Y Pitr ,
or C It to, pesidenit, ,I I.. Rcli6 Ill, Mig,,ldas agwas del .)l,,. : t Ill "I, I I,", .,: !;", 4 nuul I-d(' ra ].I allmerticlon del cutuallo. es al-Iders. satilfacclon pader fxpriarque IaOS ORADO K,,, 1- F-umd Gslij,,, Ii L, .-I.
I l::."u", ,-a "A III'- !I ,Ijl,,. ,uno, 20; -b
, quv pIrocupa grandere-te ell talahora ILL tarne Ilegil a tudo%; .5 It tu- ., l1,Y,,,, ,,,Il, .,( Id Dur a Con
-1 ju,- ,. I ,, "u., Chn"a ,LI,!,;!','., b-, p ... -t Do rthl que PaTI pedpr res y ya Ins anut, do rIas it-, le 112 In-auld. plus Lul)a- LanIrl Ifl lca.p,,16, No. 311. Will. X4871
, -d C'3 P "' :A A lag 4.45 y 8.15:
, : I:0, ,,,-,,I,, e .... du,. 1,; '1 ;,,' 11, .I In elpini.. publi-jansir Ans impeliclas a permancepi val- haras lld-rl ,a 1ILTROPOLITAN A ULCO --- 11 as
CCINICA MIRAMAR, S. A. -, _,.. J;;-l ILL ,ign.in, In I pliu.nu-s ,,be, c cleball- ell ]a., mla, paglir I .... In, r-il,1bi- - T.I. B-111S. A- L au Armando C.Iv. Y LA LO:
fjrja -arnmils .1 n.,.,. tscalt-. ,,,, Ltowill. an, 1'1, TiOA :.I:- ll) Aaep. Almerdl ... CA Lbetad Lmrqe
.... I, .... I"' ILL ", re. Gust.
-I',_,dvrI del Club MIT .,a. Jfe & la 0 or h] del M!-, pre.culdiblo ,,I I., duct. .I A VEN IDA -1 ". l, 4,15 NuIn-- --- I I III R Ia, Ij a.. t, dams, Y 1,1 10;
." ., :. l l, R P"Too I ub., 1.1 ALFOMBRA IAGICA ,,,, c.bali", 5 I balcony 15.
, ,,, lRodriti ,Bit I'll, I I's rl, ,rim do C.Imecm. ,,e ;iui Jonmrua "En in quo rpsinecta el 'rijul !i--,rr,. A- d. C.I. Teja M.Led.s.. I,_ ' '" "" ""I l'u"n' all" J"P, ,ud,; ,,,,,LiI -Aor P-idenle y cumpli .u -ilti ,I 1,,: ,,I. sAbid ,,, coma; ... IT bion 1_1_a y generalmente note- p.de..IdlllqU, ptrcl Nin-P-11.,11 I A16 Nuln,-- Ill % 'AL
_I.I 1, , I a ,,Jet ou,- prisid-le, 1, A Ia _% ad,,, SUE90S A( 7L IDADES
. Auun Bill on Afiu, 1 ,M" R", ... I'l, I Ili7; 'AI-)CS'l -','1;i IT M I'll'y ft"a
I ,Mdo quo hay ell IT scrior Miguel Vi- Comencto so CIILLII (antun-nuo las ERO P AS I". R.,Iph I o'11111.11 I"', It- ad 0 p
, d;ui I-a la"'..'a Gvirr, .l Oral ... I. III Av ...... In. "it"' ""Ll il nta Pilla la fl-sli do dal Rodriguez. No es tin nombere clue, medichus ofirual', quo .as ll -n at J L ImLA. u P'1' I"'""- " I., aceitne, u,,.,u., ,.,, ,,, lal's- 1 1,11GDAD;Iau ;,l,,-. ll,.,,,. -,I 3 L,- Pol-k L-- It". I~ ,,L I a,.
IT -_ I ,,,, d, P. ,.,j.. d If lillimm. qul !I- rIII.va ]I, -ponsabilidad. P )r Cl Con. ,,,a, Lim
unda von-All-Ilm. terldra lugar el die die, ,N'.'d, J;,17 ,I u s ana Mati -oluce6ul dol prob- N ", BA'aa, to ALAAIEDA L, .1forebre Maine.. Esto
. 60. B,,h.a, 4D ,u, he y milli, Las ... he, y asunto,
L a d ;,l ,I ,.Ilu ... tie J"Ini. f-!, ;. qu, 1-A trarlo, Will slernpre dispuesto a cn MR ,reado. Creo quo el poblerno nobe .
-,tr ano. a 1. n.,%;,'p so meridian.. ,,, rl lho H, t-L I,. u, H
lu, I-,- J, ,,, A-L do Raman Mcncl.za ,ull 17, Be- ,, Ill
;ln .. ..... ill ell Ia 1-tiNucurn, I I, J'a ,R,,e ,an Jos problem, aor dificUssicstimular una mayor producclon de 31 i A 51 I AL A'AR Muiere- prehit6ricas. III
mo.r. Marliterm I,.., d-lado. p.lra fotejlI, v colliplejos que cellos luman.,La pit- esto acuordo run BELAS COAI N gi, -umaa -rmez.
, I c "g" I 11 1* ...... del periodist. Tu I cig n,,-,, Rento do Imulacion registrado en! NO. 953. Total. U-SITH Relascoam y S. el. .. Tel. U-5181 A BASSADOR: A111tura en Roma.
I- aI ... to, puesta, ,,, ,I ."I,., ,let du I ..... : u 'L",'Irl "';ub""'a a n ,.Us 15.1 ..... in I Rafjlt
c7a y In. Janata calballeZid.da Do,., I., 4 4. '. .11 ....... IINCo I Mas We';tLe ,%cliniV,
("I"i lamnoble, Ia ,,,,,,.,' Turns Ins Wompos ha caracterl-ido lal ch, whi an., arms y IT numen. Lc c. _- D ,dv ]a, 4 30 Almuni"L. LA P-4- DEDOS ,all Jaull, 11-1" y D ...... 11, AMBAR: S a"1 pu L.d.. HIxcD- Lpt-nicitri6a III 1. Mm.rI. A-A. 1'.. bad. .1 timeliest. alLuacitin del laborlo lid Truss ddi,.d., Ia slembr. de I,, TRULLA DE BATAAN' L' I I embruj. del
R ont- D.-c- -t-m EL EAT. (Yj DEL line do do, c ... A Y ""'It's cortax
frij at nohay units de que Ia procinc- Ts)rl" e INVITACION ... a Del 0 ICY I P.ALM.AR (ell te, hmL 0111 I .!an Apflluan ARENAL Clue, dedos. IS
,,, I 7
F_ ....... I y purtilh-Jur, del Balance G,11,,ji). Cuand de etunts ,.e tie n Me Gurr, v Van Johnson L-- 4 Do' to W-, r y is-tia, ,artI'lga nuedr. unless nua "Cit"I" Lot set habla "a pubp is R: n a I ens. ]as necesidades de nucs. Luedigar. Jane G:le 31' 1 ART I Yl
.1 17.1"', ....., I.r. lubin, 1., rajn., etc MnI rb- ,Jii Cj, ,,e ... It, at ;II-iol line s-crib- A.,,],. (;,,,,. bnrn [an a slinificacion pare, el pVe- tro merrildo, v ,at producirse la e!trl- u. ,all. 25 ,,,,,,, Lumals 51j Nun- Ba!1'1-111 POLO: Mute- prehat6ricas 7
-,;,, u. nos pareCe CHMOn crier ell IRS ex-;sez, viene inevitablemente el alza ep I tgir. Pagin.
. I,, do,, ,I, _, ,,,e, Cub, .1-ta Jul. J-c Pie A' 'LANTICi Sufi.e daredAcInuilist,"u.n. k""ll",ld-1, I no ho Sl ,;,, ,,ny D.lice Aquin, p-, I,[ ,,a. tensa.s t;xplicaciones de outurthre,1precio, 110 ohtallLe It colia co.1 fine CA N1 P 0 A Ni 0 R 11 I A R A 11 A R uTgr, y Usuntus ettric'e. Burns. L,4 -Cw ll,!riui ,,o ,,.,,,,-%'a 'III, ". P",, ,;,Iln ]a, qur pn, J,, 1, Lill ,I, u hijos Mai lint y .lose Vamosdrmtamwtealfandocieltems.,eI inc.sente regimen viene i.rletuen- A S RA as aventura
I n :11ea 3 I reSponde eon iIbsoluta do, para eiradienr todo possible vvAl- ImItI y sea 3.,*. Tel. A-7054 5- A- T 22. M;,,m,,. T.I. R-7(i7ll ,,,, al as v""
.I I Fl ... .' ", ... "'. I'll, .1.1111, ,a ". 11 el'i ... r ,, ,cleturtia H dmunno tr,, q; YbM Ruel Vidal D,,i,- Is, 301) Nauelc,- olr,,,, D,-,d, -,, 5 00 Nlu-- ,-It ,,I,, ,. AVENIDAl I'Mial=
I.,l Il..h .... ;I, Julul 9 ,I,, 19,12 %),uho a las diet y media do 1. nij, 11 rr;ad y Incerudncl. glo do but,. nga. ,, lack., de Bagdad Tyustru'alo',aea"
1'. cated''d d, San Cl';-, El itebtiere. do an IlInIt" "If' I "Aalb. it,- ,nIrvitLn,, I- ,l AVENTURA EN ROMA ,,,a Van I.nu lba. FERIA DE PASIONES I El
.Is;, "Jarli -a s,,,,, LA PRUEBA SUPRENIA , l , ;,,?Iml, ,'.a Miuk le,,,-..,, h 'i,;" in'
(,J.,.liJ;,.. E it, ,,,,, 1u, it I I Luu. E. 1. ,-- A- . AS FS Mort I rFLASCOAIN L. patrons 61 Betsar.
R. -E INCLAN WERN dc.putls c".., ... lv.o to I anign, cl mayor genet 'call" a, cl,!na no I'm dr Conner(lo ingenicro O., ar tire, u
Sec'ma''.. eirl (IP.9de Ing primer la, ma dT,,, a D.u Aa,,I,, al- I-mien, la. I~ 1,,.,...n lut.-a -t. it -6 rre y puedo use, ,;,
;, i " I gurwr ,itu so ,I IlonE-,Bi,nqmt, '"'aQ,,-i' In 30 Aim- 40 'AAIPOAMOol: Avert1.1.111, ne I Qui, Y ,,'-AIla,Ifo Cu-'Ia ,usIJ6m del riblisterlati-It-, .__ .-. ,uprom. ne'"Itanul U
____ 9 I 12 facatniol rs Ditaftri ],,flexible ivil- alaug. Q RI ", M, rr.__ Lill. '. ofiruari en I., boda .-u 1. ... W.11.11 ,.ban.. Cmviu L !:I Cu I'. uula l Cula" W." E,.,__, %, "
dtl tc a Ind. velopI&Ito quo emuleve',ilt,- nor ... yla
- T'a"a. I . P;,_, can cut. A are
I I r nes de procio.q on Jos, nit culos ,', N A 1,
' ',% lla"I'!,'Ilul:a 411. n' NA C I 0 CINECITO: Revistsui. episodic. .arlo, thtIrlIverit n.-id.d. A atu. pol.S.P.- n,,. muteal. etc.. etc.
It I Pro do sim R.f..I. T.1ei. M-1179 CINE 23 Y 12 .a' Vence. par. Ins lab,.-.
,i, -1 I IM lAti.11cs se debt, In reduccift Lou _. -, 111 p WS
izadr. ell aboncs tie lavar y do CI N ECIT 0 D, m, 1.1, -1:1-1 Aimu- -Tla de ,;jy ,umat- ,art.,.
. Tel, ]as Dr LA NEs*rA _, :,, .l., "", ,% R 0 C AMI 0 L. ill.gr. d;I.
_qt pe) an -110, L. , j,' MM,,;,, ,,,,. --;. ,jm Two Y 23um"T"
. ,, ado y cS r ].' ll.,,-., '
Lai in bit,. U, 'u", ,"I"': .a. .feel 7 C."-JdrT*I, A ., Men,
" pit ell el pa as I.-var'd jl "'a '- C. ra,,FIa" AR'FI_ DE BA I,. tie AIT.' El A',;el ganduu,-d. u- Y Cu.,,. cirl--musis
rinn cono him muy en breve. d, Nm,,-u. Cm I d1t So. con Amp-- 11111111 .Ir Mi, Z
I, -, CINE CLI A P,11d1m 11, Elerle,rn ,er. de In Torrv estA ,idavut I- III I-,-; Net,, "", I a , ;,.,,I, I L- bo: 1 "al Lul-., .,a; .I'll,., ,n, T, _L c u.
- I a as ,or,
I-;;- a'ando ell In nueva estructinarton d-, de Fle.ra. ToluIlemn ,I Les,], lent. : FX Dl
d It departamenLa a su clv, o y isn -.D. I NmI,,,,,adc-F.1m ti I I N ,,,,,,L,,L.,-, N E G R E T E "'I'L surnegic ]is]]. one joys mU
pr into termite In improba Winter qdo amIdut .IT chl
,, hlC u a n d o U d e le 0bli7a llevar a rabo Ia terrible poda 1 ,.aia ,,,.-clcl d-1, 1r,17, ,;,,,.- ", : sired. y T-.d.- T.14f. M-5096 I %E a -, -d r. c ...... s.s -.t-s- cI que en Ins principles, or6ditoss de su ,-ntumb(r'e an, EL TIJ- AUSTO: LaCatlepre clusacia. Acapatic,
-;;;7- I _In,,, I D,,dc I., 3.30 N,,Ixi, art
. Minlaterm hall hechn ell Im nuevos I NEL ,-.it L.- Hldtlg. C r In, The-1- FAVORITO no. dedYi. El eve ropresup estont, se dedicark par erl a ,m5oS.mun;,FG.. -,Cnu, I I, A VEN- I, del palmer y asuntas cortes.
solucionar los problems pend otes Legrand. Luncts m-mc, 50; Nfi- 3 ,,or. y ...nt.A el Has
I de F LORENCIA : Ineltricl6a. La hostile do
II abastechn ento. 23 luntir. 12 y 14, V.d.d.. Tel. F-6904 11 c" a III- y tinionas toMmi.
r u CINE 23 Y 12 R DE A TA IA M-111 FINLAY: Antarctic croon vida. AhId e s c u e i g a E cuaxotoi a rols furel ... s Pa.,. A I., 4.15 8 15 N.,,,,,re,. VENE- FLO : .1
I bCeif RA US L 510 ,n CuR DA yerale-J. del Palms,.
Jefe Provincial de Comerclo, slempri, I S It ScnI, cla
ISDU6 clispues-to a cooperar Cu,) I FURIA DE PASIONES 11-1 I d.d. : asunics, corlics.
I 4 o- report,. Luncta 60 ets. Prefe- Wpleanno No. 507. Total. M-ISIS GRmAuNer cidi I he dred. et. .cI Z obilerno ell sus deseas tie S I rl'r de .1.1cla 40. j Dcde Is 130 Noticiero, "
1. mej.r nisnera possible Ia., I .tcr- L-4 ' WAN TEATRO (Mart .... 1: La me.clelailcolectiviclaq. Para ello c, que I.-en 13 ,a-d- AVENTURAS OE :, La. Vaal. d, amerte y asuntas corIn rl uda ofir_ de ou's., CUATRO CAMINOS I'! ""' Y -- ........ ... I'
z;0I oil 0 AGUILUCHO Y ORO PIRATA ,on I ,l.
pueblo". 111.1sucollin No. 1107. Tolef. M-3676 ra ... I, Muchell, M,).rs 30; Nun- 0 GRIS. M, epl, favorite. C-Lu5n, do
%. I ,It ... I, 1 LNFeA, y y,
a,!Agu I Vldial .a. 'Topo- Deade I.,i 5.W lom--- a,,ma,-amJoLcaL
on1. NTA if be. Video
it .1 .a le rrid 'um, ,,,be LA ALEGRE CASADA -, ,I_ I "I
I 11 116", 11 : 0 11 I I'll P I C o'.m. y .-ten,
Lou o Me' as "' Y -AS c-el-e.
Jos lermirms vueltabajorcs. P. fit, rl LOCL;RjS 'IDLY TIN99TAN enin Tim I Lt... No. Sol. Vatted.. -- T.I. F-3711 1 Gen.
-studiar do cerea ].a p-lulidittolLs, Ma ... In Lune" 50. Sale, 0, 11 415 Y 830 N..,,.cr.,, Ill Ul LIRA C.-Im del Imherm, y L. quo.
ug to. de as nal-arros v len-r It m,- a; i de I. I,.ehc DE OSA'Y LA OTRA ,a. A-,. ,as huj., Italian -bler.
I., Ins lannillia Informacion cia To MEN IRAS CUATRO DELINCUEN- Cord-, N1avEaPI,.pnI, est-- Il LUYANO El puM..d,.,I, 7 ,Tel I
perrn tu render on cuicladoso, rifor-1 TES. Lltact, 3G; Balco ly -n. 1 Cub, RIARALFeD RES o'? IC.,.rl I .ri a. as 'Ll 11
& espe ra q ue suria ,,,, IT ministry Ingeriero ar ,I, 1. I .and AT en's R LU' A= "Lo .enllr..rt 13
III monto "" Mant-noa. Lun- Mi ....... M: N, ; fi-mgul. c, NI-le, y ,aunt,, cardudmt cle artle.los .It. 1- ell I So. A.f..l y A.I.I.d. Tel. A-05 I LS TAN7 n,1.11.1,md1, 1tvil, MI
,re sahre .to III 1. prn- DUPLEX im, B.Tem-, 0 -_ la region -,Jdent.l. a ES: YA. n art-.
___ o"d, 1.,-, 1al). CARNEGIE 4ALL! P A L A C. E ,'p "'
-ilun .ru", Wall,,, Lill P1-. A Rn: I .,I..e,, 4 ,o-d- y .,out- "ti 07 AJEST 11C El I.d 6,, de Bagdad. ochn
"' ""' I'll L: Sm solialstai. N.. 159. T.I.I. U-1661 ,,a
Un, genio/fabuloso? hu'stem. Ezu, Pm- .I Hot .
/ ,-kF,,,,,I,,,,nu,,,h- Un, ins, Mu- Desele 1,, 4 45 N, Iu--- rl. TWIT MA ZANARF_: Huell., del P ... do.
I ad I, VIDABLE INQUILINO ,all 019. Zu:1. Saluda .1 ,.Ila ivatintol, clirtes.
... DOC TORA CASTARUELAS NIAXIN.'Venut del ... novel. III sea,
71 ,_ Eleccion-es -en Ill q ,1. Amm- Lot TIT V
ERIE '"r' ',, I I AN L.
luala .- In. 11fi., n Al IS MIV :-"sifmabu. nuill.
7" "" 'e.. Such~ d,,adp, y senunfire, cm-to,
.-S.. ".. Lo facilidod con clue se establece una comunicaci6n telifortica pare- el indicator 1: -1 I I T 12, Ft'l.. 21.2l.t.. X-2313 3,31,70 L- ramalles III Landres 7
... S O A T Mb-I a,
'.. I I~ ,,, ruch
, I, N,!,,,.,,ell I .Pill
1V ce coso do magia, pero no Ia es. No existed Tin geniecillo seryicial IiERMA 0, S ."', P 1, A Z A A BTA ol .. del R..II r y El ol.
.1 .. Aklm Tm,,,ff '-A Fred. No. 210. TI*1 ... 14-2922 IT fA,Iq" "l, 'I lan blan. I I Clue. ded., entlartile del
que recojo su nomado y Ia fronsporte a doncle usted dese A'I 'R'C A .F LDIIAGON I .
. 117 de tabaqueraos T-. Lu,,j may-., ,O ,"'Va 'Dode I., .13o N.,,IcI,,,, .1 n r y ,,unte, to EMI '
Aluna., in 3 is a Cuba FERTA DE PASI Na' M= A R Fene dI peciamel. Aid
t,,h,,,nl,,,, ,,a Mak Sueleas R. I ,%Tel no, y ivomms em-too.
CRIS ,)at Lo V ,Z,.rIy Fen do 11,
Para una-connuri ciparle de los complicedos equips de inter 171-mg CUAL COPA D AT
- I I F A U S'T 0 ,,, Jamas M-m, P,,e,,, d, ,,,t,,,n bar,,. No" acted. can Goccun xi6in, so requieren lines de enlace. dqde luego, nq s6lo Ia Estill anunciadas para I Fluid, y color, TIef ... M-7800 i or, ,rul. s PuRe'..
el dia de rnafiana. Notas Dead e 1, 3,3a Nmu,.cl-u,. eItt -, I .1 ,aachno"amt. = &I've'.'et'
. clue corresponded a su teltillono, sino las necesorias paro las miles de t I Cub. LA ALEGRE CASADA ,.a Nl' l RA DIO CENTRO cad.
Ilamoclas clue se produced sininvIt6neamenle. La Conalsit5a Superviscra de las ,a r, Ins IA mea tie 11 Vzoda. SlAC R y 23. Vdd,. Total. F NACIONAL
- 11. U"L'CP'Ll.., jIO"""r,,S-,_ -L" -9930
'a ".. bl. dc Cilrob.d.. -at.. c.rt- PIcrelones que ofectuarA mail. na, Aluesed. ilivo. Loral. nally-res 50i OD-0 la,&l 31 ,cNm,1",.,r.,,,.,, F RIA NEGRETE: El tune,. u venclacialris do
. El n6mero de liamoclas ournsinic, par dias y a ello respondemot am- I ucvcs dig '16 cl Sindicatil do Tabn- T-1.1t. 31), 1 EPA SIC ES n h or, I.. famvelIls y asuntes cortats.
to .... tie L. I laloana. die, r a. M. it Steven- nt mda Fronfin, A i NEPTUNO Aventurses do Alrelfluch..
I 5.31 1-31: g, ,,, no- C.- c'. O- mrset, y Ii-tes covilon.
,I L", Ad
pliando [as capacidades del seryiciooumentamdo lines y equilaces micel. ell u visits at Ministerm FAV ORITO Il,,ut-Dulz. OLIM PIC C.-c de Presto .. MIT
.11 Tr.b.j., 1. rotation cle Ins Ia. _z ... lad,,: --h h4c!,;: el ,,-,- as. 1. att. Y.Sentes, c'.'rtoa,
- -creondo nueyos cominot!I' para clespejor el tr6ficia telef6mico. Y, hr y tall-es ricade tend ,-a,, !u- VoIll.c..e. Mo. ... T.WL U I p,,,Il, ba ,", I-a A I,- 1 I~ PxLACk La doctor. vint.flu,"'.
. a los mencionados countries. DEDDdS ,1,, 500! Aimi-e- CINCO a ,I a M I me I P- Inalviclable Iniquities y scrumtset ,,!
led puede oyuclor eficozmente, evilando 110 at, J.M- M.".. ; Dement
mieri ),a hoc "1 6'11 heitIn ,,, 1. .at. facilitud. .1 ,fctP D,,r,,ux y ELL EMBRUJO EL PAT,- PA'!,' A: More rmt1mn y crulete, dI
J, MAR lueho-1-1, -u VoIllum, 1-11 R E I N A c ,
maclas inineces6rias in los horos cle mayor congesfi6n do lont 'lintallst a',,labricas cle H. U an ri, G Jo:Ir- d call, Jane GlIcl. D Wayne v Mr.s Tellif ... M-2212 PLAZA Fell, Ill palinme,.junil race
I .
na gas, Rama y Jliift'a. Po,'La- 1, ,-. A. T,,Iul,. 30 Role. T R-.. it, "'Mit, .,.at., ,a
de 1 0 a 1 2 a.m. y de 3 a 5 p.m. ,anag.. L. Cmrma PilIHrms. l-, D-d is, 3no Ainjul-., xCLEL, .% RADIOCENTRO FerialidC PronmtnC.1 1cvjdI Linda 1111. IR., I N 1, X Y 'L SABAD0u,,l;nAh,In ""rus or, as I are. h
'I ,',-','n 'Cuh., RETINA Lue Vx e, relbade. Carne do
I. E M.lq "'
els, I I I IC,,b,, I 1.,,,;, I : 'idl
Fl Cornp.ner., Na,,d., I TIif ... U4649 CARNEIDF PRESID1th-', Pd, A rcl,,; Eis -; ', I-rl-z..J. 7 Qo-iuliltiII ud.r M-ha R "":_ REX ,;A's Mental. dcparti(;,ch.,da, La G-11a. I.a E. ,tim. an ,,,,,,, Aljll I Me a -. rartAn, re%'IsUs n
. .,,I., T VIDA ,! ,n "d n
I Good Ar. ),a DJ y Is- "' AT ,,,,,.,a Am-uh.da ea--' ,I I I oticleres. ,t,.,
11 ,_ r., ,N Dan It-, El %I;- ;IlSa"1l-nM7-I ALEJANDRA nu nfTZ I.a. H-TrI a-- L% atiI. Garunthi. .chl, 0 All a e,, L, uI. m-- 60, Rkn- 40
'no' "',6a ,.z
,ccl I ..
I "n, I .. La Curl 4.cIal- .... 6,d ... I-mucu, oi. -, Rl IELRA Una .Vennula ,,a"
C uban Telephone C om pany .o.,Farrach,. Artatejo, La Antorchi. mj B;;h1m, 25 -: R E X C I N E M A FI deeech. d, .at., y -.1a,"m'_,
'
F L 0 R E N C I A ,,df,.,,Iy A71luul. Tel. M-2214
.,'a ,.not y El PcR- jl R OXY. Aj.- leneb,-, Serelm, d.1
'b 'r- .on, mudn I 11 I" I j F'-.1, -umnLa ,,,t,,.
C-!I _m v,.j.J. toP., yEGIO
,time ,,r'..drj i;u. gererl So, LA .... No. IDU. TIif. U-3533 m,,tll. Jm, c'
H Ia clotid.cl dennualrad 111ITI. ,I,.,. El O.I. ,I ,.rra -06. ,.:, SALO.N mili CLIO,~
. Rullb.d Ij Cu I Millis- 'JnNd_ Ii N ........ n,.
u"' nu- ' al .".a,_ cartel..
IT a I P-mm.-,I. IAN FRANCISCO: L.
SI- .a
erm as ca""I'a. E UN a O c- F..,, ,. nespailmla., b.cmi. ,?Ua q.erl. at,
" a SES'o I ")QL:u,, A HLTE .- A r' .. i, I r Le pandilla de adie y soun.
- "_ ,as c,
in Iran ... a N.116.1 .cematl,
dns de esta, tium a habivirice., Sclittles mr... Lane m.3.,c, As. 1111- Act.
- I .% collno Diaz. Julhin Hermindez I 'I"Ptull, .10. Entrada .1o 1 24 SAN ARLOS E"vaelta eal las TOM.
M Ia Teresa Gonzillez, results S br's.? lU
t ',I', '" RITZ I AN GUEZ.-!;, "'iwau,got ,_d,.,,.,,,d,, on., de clics, e a F L 0 R I D A I SANTOS SUAREZ; 2--o'. en At.Q, .lo. I r, jenle smele. 11 1 1 put_. L. illegre cileads, y tountee
. \ ... 1,I: residencies constrUldas par It Pla-lola do Ague Dole,. Tel. X-4610 lFodraso. NO. 402, Lure.& X-2224 I -rms.
(;n uerpo an el Barrio 0brero de, Deuie I- 4,45 Ntioleras. -strermj En tanda yCnahe: Not-or'.. LOS STRAND: Sed tie amor. Let que Is no.7: 0 T I~ I Cub. EL EMBRUJO DEL PALMAR I HERI.IANOS ORS0.1 cmt..Dmi cc.l!E_ als courts.
.. Fj !_. __skunt_
LAh. CXX 66nica Habalera DIARIO DE*LA MARINA--M&coles, 9 de Julio de 1952 Tr6niea Hithanera Nona 15
Ur. como "Dower girl" y. "ring InW.- doctor Julio Gutilirrez Enriquez RAM i Ucliamos. salierom h2cia Varadero pG-, arala Mujer v o-en I Hernindez Lastres. doctor F61ii Pu-'ra pasar los primers dJas de But luumer
_1P.-r rn pciiff., 1. Sehorita M.: intrign y Lorenzo Romado fe mis fiJanin g remidea.,
Jim Dumdnjgo. h"man del novio Yjj as nuevas emposom. a ]as que el. o Ja -d. d, Sant. an.
at Rrquitecto Joaqu I. Ginionex
onsultorio de salud 'vier, flode ]a novisk.
"P. raldild d. telitig. firmaron ell
acts, por parle de ella. Ion sefioresi
belleza A: ouritnimirante Jos6 Rodriguez, Caldercm. Jefe de In Marina de r uerra
BE aito
y
or iftecto Fernando R. de C A
r Antonio Martinez F91117
I rileate Alberto Gimenez Lanier Mi- una comWa Lvmpl&
Par la Dra. Maria J. de Lara Be ith y do
nad.' rilr "doeta r Jtu'ua denla CarreIN
U ? Puon6erto Dum nigo: y par r.
Kte "Consultorin de Salud y Be- apayeerr In mim.. midiri6m oil- 1. Interloolimi. n. en in. biters, Or
4na" que par lustrous Ilen6 una imotet I cm que me quierr que ies- condicumes enorm hubjese mido an. te de 61, lon schom Enrie tlk
rroz Enrirfurz. Gabriel de Zen Al.
cover arqu tecin Carlos G6mm Ml
t"ci6n de servicia handamente ap.rez tem. i.P., qu6 no h,,,,rln hnn' E.. I
si: forne el firmpo orcesarm para
.ntida on I .!CpopUlareE revistal, 1901 1. L. Camagdey.-Muv lie" flet. d ectOr ELIlebin Alfaraz y Juan,
hernia" y arteles" responded a rsaAfl, Ilevar Ins anolaciones de clue Is cicatrizacion me hagn perfee. Martinez Martinez. F4 'W A
'visits" sensual. Cuando tenga Ia. Ell In boda civil testificaron par la
onupreguntas relocionad33 con I& el a6a complete puede romitirla. 1811--CarmenAlabarn. Que cip.rto n.111. a senores doctor Miguel Ge-1
di-principaimente divulgacto- IRK. M. R. H.bon-Efecti- tipo de acne juvenile eMA en intima per Bouillon. arquitecto Gerardo
nes h guni 'a'- y can In belleza es. mnte, el grupo dE lom alimen(us relori6m con las functions femenii rtlner Nebel. parlor Fernando Co-, Condensed. look am. 9.11. 1. IMR 4 1* 1 soPali-I..nle con Harman de Eliltic. anaronjacias a amarillas en Ia nas no cRbe ducia: Ia que no est c sills Lump- Y doctor Jame Agurtin
I e "'ecifin anurn I Creemos con tuac16n de In dieta que hm- Pun tan clarn es el mecarilmnin par el Sierni por It n-r. le; me es_[a OrRanizacilst, M ndial de In So_ once con el nombre'de "roler7ada Mai eStO SUcede. Ell eferto ]am jo.
u n ,m d, ,,if irnpjic ,, res.
lud. que un nuis general rimoci .nstituido per ran r
ronja.- t.m.trE y ntem of liincfrcjrnte. .bell
mismo ciel contagion y IN tranerdminn Cuandn Fe consumer ons I. Pre.inniclad 1. "visit."
dt I as enferniedadro mean hereclita- en el dia Ia puntuacion Que to co. mersual Pit ed, umi grqr es.
rremp 15 g H 'in nul-lo
rias a no, hatin de redundar en el onde c an KIA hollAnoffAIN
arro. Cuandn me instalai
mejorantlento de Ia Psnecie. Las 1903. E.W., G-fati-rin., Orica- tornus Ia pilel or hace teetra de LM AUTM2
es le etrfir o- s,.n
locions PodrAn dirigirse con su I N I.r.- ones recklentes. que me ex. e. y rubia, Ion rayos iola- ,erb,, Iperi1d1d,,,d",enh pretir at., But CaME
famines a un pseudonimo I& doc- rem te produzean enro)-ndento razones H, me o r. on
Inn Maria Julia de Lana midl co de 1, plel. mIn 1, apr I,, d relaribn con call, process deben Joti1rujano, Calzoda No. 710 entre Pa- menta. 'u. t. es,_.m!rZn esto, ca- coarse co Ins anotaciones de Ia lc Y A. Vedado, Habana, Cuba. no, veces me lagra "tostar g E'll d. (a inarma acerea
ramente 12 Piet par media 'd!i Illiritmo. de ]a cantidad. de Iasi Loa montsfas Blue Wbuntain-do Jamaica
1793. M. 3L Hatuey, C&OHABiley.- -acastumbramiento. Consisted 6ste en conditions en fin que ban de istm, r ,,due in n n pHra u. portuno son ]AN cumbrem do uns cordillera do manLas andas largas en el cabello .1. .n m. umb
constituent zand( I'nWm .m-: Ie.r1'.e.' nH om re do tafias submarines qua me allevan a unoo
valorem estitiros. Im, ii. H c" i e nl . To to
Per tar el iempo progrei-inente.'Si lavar el "llis art, de entregarse al
tal m3tivo las personas que Uenen fi POR 8,540 metro mobre *I pina del foado Bart
el cabello liso reCUrren a last vIt- Hun i no me logra In let e such. y 1. Ingest diarin de fruriados, medics pan obteneriam, -IirHot too F Jett quo me encuentra & killimetrat debajo
"e to eu,.I.d ,. Wro di Cum del mar. Y, con Jos vientos eliseom quo
en j. y TIEKE UA
le.dras que ditoinuir la J.jer -let. 'r, fi H:
UK 00
JIM VR
gn ommm' s plan constaqtemente obrt 'Iss playsis
a ien 'd a E" 4- too son el"ll- t,11111's
ff"- qu' Ia b dir-ta desde ]as diez no I d, -1. mAs bien Cm'- 01 ;rescax de Jamaica, ex facil de comprender
life r. a _"e ic 1- fie laid HI FREW
_I'. dl-,_ -p"c.r porn A 'I.. L. S. H.ba.- F.1 ... P- flese.. FI clima iniguaiiiii e d d:
qu mu'- rl' n nd I. n antma, hasta ias cinen de I lent 1ARS el por qui Jamaica tiere, un,,Iima in.
Icn_ I dild. e n 'o. verano
,.be, .. b.ore P. 1 1804. IH P"I.
to . r-ov -I' dP- de sudor en forma genrializacla 1812-F.1,11o I l, i l 0-ni, La, at. Ilell. W. e. 11hre & lluv HE y color
P'n er I. ._a 'I. I 'I. via "no Huelc ser ominifest.einn d, ie, f-t El xr,,ivR.
do, de em ilm Y 1-1 fa;
iifermerindes saves, cnnrxi*n 1. funrio,, he,). I o Precim, reducidos de venom shorn. VES
enn trastorrint; del siolormi nervi-i. droam-i6m, ",,frol-h- L. A tda Valdk G a 11o R su Agents de viaJea a envienog a] cup6n:
1794. M. M. Cir.r..gam, Las V,: am, I, I.,beary nlrno. m em s t.nrbi6o
M".-C.n much. rader, P remen 'fe 4' n iRleoia de Sim Juan de Le- ell 11 ,,as Wmitii elrobimirimi. deco- MONICA TOINNIT BOARIF, K1.10., Jasomial. I.W.J.
e.Ii ad di"rr. mmy li" cqp lo H, En I'
Tin .1 19 de gmn ". rnann.. mlam. mrrirnt.met.- I tiAm. anta.an.da bellamente, me cely rom- omjn,.
man md;u her el Ab t vem X h-o. A ,,, re d He ago Oltmi.,Llam sirte H-, alli ilcgIi' a novia froment- -4- -y- 14V 1. "R adde"I. a-1952 in Is. nu,,e d be enind- subjfi IRI3-M.V H brn rl it
.In _,ge r 43 h.s Im, 5 of,, y I plflg dm do ;mciiH do 1. mor ,, 1.11. ra.de I& a drpk- d, in hnn film A, con un tra. 'Adak ftabdoth AgookANADL A9111h
a. ....... Wu Pro,, de rim-it. Aida Valdes Go D el Joven is dr 1,,[ v encase, de'exqui.oila lines.
179S. Ami'E"e. 1.30 .1 Imn, fm o's slf "'o R d sr I "Is erm nH i.e. bord.d. en
C. C. Goal' pl. er 1. A. F. Central PrHtrem., rmolit im.,I inte estate a de fill flusimi.
Centrlml Con Ean 945. c mno listed xe. em .Muy.rtn etiv. I
Put- Buy- I-lit-ras lue loll.tmans.-Le e.,A.y -i..d. W tA .1g. p., rib jn d, lo et- 1, mef, it. Vitidl, TG m1.1.,6 11', d.e.1 -b' de bill-loo,
K presentaran an ou nina de 13 lincils gedneralles parsdatim-tiar le 1 Hrespor Joel,, CTomAs Valdks 1, y de 1 ANTILLAS INGLESAS L - - - - - - - -
Pasese considering in Importancia. pes., d.. e c purit. r Ill in "g_ r ,,'all a, er, e".m. .tilde Gallo. tan gentil. _1,,Y enl-dou's"mianom el ramo, teiido,.
n f!cto el hech a de que tuvie- men. un as. cl 1-he As .1 di. biro S. Ilegid., love. dsgrbride, ml ,a ... if.,,
me ou vishm" enoual par Prior- r%1-..,Pld i hijo del Bell- I a D u in 0 I Dls a i a .,,o,, n If j am
Vez a ]as' 1806. Esther. Santa Cl.r., Los Vl- "Id- o hutas. Ell -finin t 'I, rInn dI .4t.d. Ogirm men. rovne, Mnd ib
dce fios qu.dilml.se IIA-Lfis d 4i,--i,rn;f. An6ndese y'suscribase al DIARIO DE LA MARINA
B "P ""c" j, a. 6 'to
ma pro::o jd K aett(,i Gladjolom blanco y easier 11111n, a-,nila of on a Ia fi c e ha a
isia Me.. I. tenerl.,'realifir mff miuo. de -do con Ia, Bnet,do normalmente a] cabo e T!Hd-lma. rue I -me, 1- r, de d,,d..,o 6,fi- 1
Atcede con a to d"da I- que pre,Iguna frecuencia y p rn. 'TE.16nd.mi, dl -Uso' ? y mada alien Praceso. Que siga vi- il conveni,.(c en mpliv.,- 1111. wl- Be ta hlvd6 nica: Aire purn. burn. : U. mula de las que igmilan Ia region I914-G n Zl l-ta I- VIja, C_Intritaci6n. ejerelcins fisicom y In dspigm-WH tc m inmd,,lfm,,n;, oil carts en
Orictica d alg6n deporie. ;mfH Ionorm
e nue csiot,n I I lalXlec JHb6 o gua irlaci6n emi las estilas de listen. LA VENTA DE LOS EM PLEADOS
17:,@ H. Hall.-. -Qij, if o,6..
Abu Ii IL fm, y cn.,cv, 11107-UnH K-wd-le Dr-p-- 1815-K-1 C 4, G. Madrid. Esp.imdicol" a m
Jones fislc.s que dfsrw,
u n. m.rmv (I, da. Pinar firl Rio. Las rfelides -pe- fill. Enri-lildH I, teller nnhciks fit.
be a,- pd,,,ed n,,p .... -I- y., Ma, w in- me re:1 f',71 ja ,.' or r i .,"b'l .rP "on cru
I'm en 11 corrie, Y reti, n en r lu let.] ).I. d. I., Doy totannie(om. mA, r; vIl" ,,hO'
VI or. lod.. 'tars milim
a. L s hijos del curing nir o 'To- r,,. do
on 1816-1,
hinnieto) me conirvil mo e norn. SEA IS
cv'-. es at ue dif- led.
br, d, chu,,omir'S.reimp, pace. Idra un mt-1, a e,,B djj.m igr -f. y
, 1, iv, I, Considerable nurn- do rEfma de '- d nfr
rem 1. "m plot en crmrm s lores estet-, d, 1, enil. ilRH IOIDUCK_ AND CO., do Oficima.
Con.- A to. dilHindii dem"rid-m- rou" o sabre nd. be- ,.,,,,h men. S. A.
Fla. Iles araInnadva. Ell el vrnljo me Is, ""o, aia fir In fluil. 5. pol. Is#
11111. C-11m. H.I--;.Pnr_-ji,0 intersillea 1% trim. Son 0, W, mas nriginRles que I attoleaes,
lemor en, ven rl Em convemerle c6Z1curm de W pecar. Ul. he vit,, Ln 9- ]a pub-t-d h. he- ..........
que adernam cho en li P, ext-rdinarte. Muy V.ad.,
Urmintent, me misiderm
alad de it
Into -.1l.d., If, In., h- If- rfml.nue, lea I di
Elves I a, fene, If- to h trial, on I dI factor herediinrin It.dn on Y Nor
,t
Y' Pir.mo 9- r- i lild
rreci a tener en client, am tr- t 'a il l1be.,.
ni-nox de Ins xlAndulaa de Pecr"Oon A""' "mn red", re
17911. R fact.. I (cro,. E 'or e No ... 1, c.11-P-1r.
lifteRdn idle vacuracl6n contra Ira '."mHrl dl.rn. p.rddn mA.ra ore.n', mop.,, -- v Wmas. Espern rivir Virueln Uene viiint, durante emr. omcurc son nmisprmcurvn:ry mis off eon esin rdn 'quere, comm RI re- D ISFRU TE D E LA PLA Y A
KAGN. A I.; del P-ptir c Pa- inerosas on 1. m A v. 'i Xrso d('I %luje MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA UNDERWOOD
7lemprender %,Iajr a .Iran),,,,. -r.,m mail I.... y,,enos .1bun. 1917-Fid. fliilHn.
119. L. F. Rabana.-La turgen. times climate el in v erim. A M No.I,,,,co de Con estos Divertidos Acceicrios
coo I Zr,. del bull. dfr.,,,I, exisirn unicamaii1e en el verano y l" I,)". 'p". rol.s iiim"'os A., fell A ( pe"E'n. ". "a."' ell I" -'L 'on orneol- r'
Ir no Ind obilanle, ].a -o". frrn minea In trons mmar ni, Ind- d Wilio. El niAn rreemiin allernar I
ligno. il me comp.him de.unol- -n ol-, nifi,,., If.-, ro I mei-es de.,rit" I'm 01. he,
Cinchn Himm 11, corr,,jumd- lo Remit. Prof.. elo- diu em-h, X, jndjmp nmiible porn
drib, fit.,,. edod; r.d.d 1. que Wv. im a,, onlud p.ra el de. ,rrnllo do W
t, en no Itt, in fl."fdr in prin-H I at, r L di A pl..... 13
demila ove"nen-i.m. di., ur 1, dui .fo, pan do 8.00
y In 'Isul-te. rando.
1840. Enron, All. Santo, Ori-Ar. or va fienslumbp
Innque. y d[r,,- C-1-6he d.
L.n e1corl. lurple dnorm;fl. -ove ..d.
y firi", dep vlfil. 1 1-1 jr," 1, 16n. all
.1 so I, i-luf e"ej i:i ... LrLI z .11, Intill-11 Mj- Villas. Muy -Wer. Att, I W., ..
'I r d I' _gmn. .&h,,- his ensi Ia i1nmarin per largn r1llan. Ice ad,.,
r, c1'Y:!4PonIanIInto do, 1. ,,a. cia, Foperamos roles compirt.men. L",
p
lar. to re.tmbircido parn IN pr6xima reu. Ed
"o I;, n nr-'- nitin
quiere culd.cin y rotudin. V"" l-, -d.-I., .6
I I, I 11109-PYS- liX. do Cub.,
lin que 'to ,I,-,mn me am e H ef.ie. .a -.6-.1
me it, "'. Irl If- h, to dr ,r Orl-tv. Controto per mrreo.
Una herida. Kn off ca'. 'us P. 11110 E.G.Hmb.n.. Un. vz quo 1.
ma rrsnlul produce I 1,111:rdrl cpormp, I nod.
OVA ml oli I .. de rn in 'nt .'do, hJ. I I. rano es
"em" 'a" "or "'d' 'K -'cm- prociso repararln. En In. mAns de ilu. que I.Pr.. In dsImeltin del v entud In tonicidad de I as t ell no dearmis poplar. Re &dr !gzle permits Ique Ing moJej(J&s mean Info ect. ritr jiml call-j" ts B gnifiennies; pero oegon que Ia fine.
Bar muy estud' I ad. CAJA Of SIGURIDAD
dmV ridez vR sucedlendo a squilla lot
0 Par. ommilEllm, on 1. to-d.
an .nteerdrote,, IeJidos me hacen lamas; me expert.
qu is Be hvbiErnn pr.djid., en 1, menta cansanclo en el andar proInt A H InnKado, levanter Peen e. molest y 0 S.p::,. 1700 9-4., F. par
parlannaroesollor rPoorl r1 ,sgVcexlt-. otras dessiones qua al fin obligan A Tio Vivo Para el Aqua .p 1. do... Nor..
do 47.00
jj'. Robalado do 19.95 do
5.00
4 AHORA 7,,d. d -pl--els
1- C,,,.d.,o d. l-b-I-f, n Nil- d- ---l PI-11- 3 95
e s s abrosd lolls, i. .9 7132 p.19nd- T--d,
p4, d, 41-1- 5-111 It P- d,
VALORES PARA INA OFICINA
... son exquisitas 44"
6:104a.m.
I.JoN riquisimas!
6:45
Galleficas inglesas
'Fiscina Portmitil SaWlte-de Acero File do Acordoolin
11 :0 0 a.m tic. Doi Material P16stico Esenallodo en 66% iMuy Practice y Necescirial
AUNTLEY & PALMERS AIR puig.d.s
de 1.,9. 7.95 de di6melro ...... 6 66 A 1181131- Rcb.j, d, 14.95 a 12.88 Relb.j, de 2 29 a 1.88
3.79 P- d. C- .1.,
3 :O O P.m Id-1 P- 1, Ploy., P i.b-,. on on ... do.
La morco m6s representative de Ia tradi- a p.,lh,. p, "Pd- p.n., an .1 pthn d. 1. 1.- .11. le-. d. lilep.l..
esa. I ... An d .....
cional coliclad de Ia galleterio ingi d". P-h.) d.
-7:45P.m. Ballono do
Mar
Llom&a su Agente de osajes 198
of U-491 I AtIoNia0a do
2.19
Do
Cabollo do
Ma r
222 TW o pare Pap*l*s
laimeluelos pare saucer Cola do Actro
Robalade do lMuy Pr6cticosl Imlorfoscindible en Ia Oficino Muy econ6rnkq
Aganties dat
r i J. C. Higgie'. Rebol. do 1.391 a. . 1*19 Par $610 .... .... 66C R.Iboj. de 4.9a a.
2.98 '3.99
ANA 0. P16,
.. 1 1 . _:_--____._ -_ D. . ..... P.- a ..... I.. ;;Nse.
PAr.INA 16 DIARIO DE LA MARINA JULIO 9 DE I r'52
M gXiCo i.j,, ss,.s locales o alzuna otxsi hw can dondezAp,,s.,A-1. cliche El costo de 12 excLfrsi6n eS de'tancia cin Ar.pgvulci.; clas') -PrIPln
La Colivenci6iz de los D doctors en Ciencias y Letras sera en cias. de diversion. I ine, 'a 1.1. 24000, bellied" de -ini : ,u. t
rcci.iciiincluy;rcsoll -P il n.,j,1t1es,,l.,vagdo.dl, rapa, 3-1cin de
Agoslo 11,-RS9res, .1 Ciudad I aum 5Nftid dd. ry ue 1 ...,6 re e" 'v"' ast. persur.] d
x1co c. li i r, in. d. ecibid., ePt:nIV. Inti. ,,Puei:i. Hab de la Mexicara, otra lind.le. que no est6 expresamerL. Junit. d G.biern. d !,C. steopuerto Y trassladados .1 hutQ. Ctroiggbto laseciudades de Oriziba y nes
N.cilmal de IF w efectuard en el "Les de agosto pr6xinto. Dan : g ee nt,, t e ille"d
"' tra"i'd de a y !I Fortin de lalI Flores.- b). Traslado de los
Doctors en C iiiij, te ar.puertoAeln Ciudad All! Agosto 17.-Dia libre a te detallado.
en FlIcsofia Y Letras. se encue iFp. A 1, legild. asulm, Im via. pr" y 'r '- ,knuftli'llegitir Vrc-, 1. h,te..-,ds vi,,ver,, Alcja- Los vislies. con excepci6n del vlaje
,,, ll" 3. CoStOS escanso. m, I, %.,jo
1 Convention Colt, a concern el. itinerario. los prograrnas Agosto 20. le. Ac.
jeros se trasladar' :;r pu,.rullo Agnst, ho e iillespa 1,r ... u, Ito In Inise. -Per 1. mahana. un 1 otel" pulco, se efectuarin en autobu.
I hotel. pag.nd. a" '. lid -71 ,r I Puerto. regrosando ra de (jiud4d Bliixlco. A base do,
us q.c ariulllnwnt, -Iobn, 1,;, a I.. Inch I In ran. hliciend P'udad Mlixico. Fn el tra- perrinas en habitacioneii
ilnn. ,,eo or Agosto 12.-Dia pa12 la C Is ebl-,,,
a fi. tenj)-ii lv ", I., "'od"d -P., I. pones que JeF seran entregad.. Pee- no rfipul. I ip de, de.pud. Los requisites necesarios Para e:
, .1 yeto se 'I've el almuerzo. III~ as comidm fuera de Ciud
M-le. \i. .,,I % iitando It, Cut dir It ,,,n lamented Huejinzing. y ban n Te on I'. .--Pasaporte vigente. de.
L. is p ..... ir, -- q ,, d, I- dr G.bwrnii. I Paque Pit Ag.It. 115 -D libre en Acap Ch.lftrlp. xdmirar Agosto 21.-Dia libre In Ciudad W-0. indfcadas en i's por el Consuladc
A -t. 13-Di. p.r. 1. Cnven- ulco. cin. llegand.
re.111 se _tua ui-. dI ;", 'It I Alu,- Prhittj sta iria en capu co, la famous Piramide. mayor It- la M6xico. P'
1" 11 I, cie,,L.o l. i Irluqu fNin.tu. In- de AliI ; bl.-Ccrtific.do de
o :It. 1. up. it,- in TW "'art de Cheops: ,c contlniiDa hasta Puebla. Mosto 21-TraslRdo del hotrl
L.a na nar-in. ficina n-trO irpresentante en clc en Ciudad 11c.\Ico;
Ctinnou"Ifut, -"v I a d 1, 1 n el, ,nd-- y Ag,,,I,, 14 -P I- lugLa:, Pudi-A -cionar. me-'d.rd de al. neroli-lu-. Salida In au6n paia La It 1, -Los run. 1-tra la viruela); y 0.!!C ed p-pot -an Fin de excur. ien -Is Y di-irsinnel, d ulue Wie.d. de .Ind.
Aomb d, dv interest. Despues d, Acal III, rin -nn. Nursti, re- d-te poquIno cnstt, adicionallinuete I ga Te a la
In I ...... .1 ...... ... I, M _; ____
'I; P' I- I ....... n1c, In .1 --pui-,to
rn ndir- nu,, It 11,s I ",'I -kId.. al lut'.1.
....... ... 1, H V i;,j, a I't III.[ I I I I I
. ...... 11"Pl- 1.- 1, Ventas Anuales de JULIO: el mes de EL EN(ANTO
Magnas
'I, r I, d ;- Il I I I0, .14" 4 1-1.
a,,% v,- I I, Pit a.,, it,,, it,
it hn d, pI-f-;:: IT"'itthu-au, B-lVa d"'
qu, "'Iman a lo C.
.u o. I-ia In rej.'a i"un 'n I p.II. Almohadas Arntricanas
Id.-I ... I Y cit 0. -el ccib dos veces buena
1 I n Ire. Luil as .... n 11 _P se. a X-hil"flIo. U na e o
, itud"s v_,_ de Al-ril, -, stis berm Almohadas americaniiis de staves pluIn it,,, p- -wridads III li, %I- paLin_ ill I zivo el, Bel ;IF AlteI. dimde I, tult- mas forradas de cotin floreado rosa
n- decided. -Pra- .I I.. I"", Co. Ii.. cle CI ist.1 III, Tf-.n ,I dIlIte el-W d1,11-91- f Por la ta "dila lasrPerson as "' o azul. Tarnaho: 2M V.
I. f zuras d e a d-enciL, m-Laul. ID cl,,,,n. pcdiin sist a eorr!d, of--ccirndi u -4 mas liticl,- d, d, toll, siendo esto op,,.n., y Put ILI ;Ill. sentid. d n,, d p "- V El colch611 Encanto es mucho me'
n' CL;inta de los interezados. 5.71.5, rebajadas a 4.9,5 jor.
r'nn,,,I tan. I co b
itercam ii, cullul al -III an bo Le cuesta ahora mucho inenos.
a let lintri IVmp'-.. I:oq,, 01
lo 6 -S I ,In da Cal,&A P.I.Iv, III
a la 1 .5 1 1.: -ntillu. a TI11- Almohadas. de Gorna
Desp- d, Io: h,,Iri. N- 'I'll I T-11 I I
''HAd Ni"'I plek, I-i,
Almohadas de cpurna dr goina, frVPit-adillo riolho cas,*anli-al6ngicas. con forro de zipper
en soisette rosa, aZLI1 I
Tama5o: 20x26-. 44,95 49*95
Tt-w paso eI Coitsejo 10.50, rrbajadas a 8_50
Pur Sergio Acebal Rebajado de 55.00 y 60.00
H P En cuatro*tarnaftos: 39, 42, 48 y 54".
T,.,I,,, III, dw, I -Iiir aun-1,I.
d-1,
Y nca dln TWitl. wl -,,in
,a IHIP ,,, clinvilm-, I Ili,, >
qu, d I norr ,,, ?I
-actor rrl radv; "Pancho' 13a3":l nj ". a b a niqu,., n dr.-Or,
I Inr se Ir quitrzolque I u a I cl,,
dNs d, biin,cart,, and k
No hily lm&,6n de Ni-ls Cuba
quir insp III -Ii c-h-la Ins 1hent
rju I cIc que esul en Gallant) Y qUC AC Il.n.
LA MILAGROSA: se 1. Jul. UILde,
NL ha ampoco una Casa CIC c(ItuplijI' tirclu-, .1.s de jueles
"a, 1. A S A G4KCIA que Ila I,, A91.111a x
I., I. d e ilse. puIdet
Li, ZARUMAIN,,ptunt, Cmulia.t-,
&
I.o.que q- Almohadas de
.... .. .... A.110( W
i MC01-11111I.W Flor Seda
....... h I.,,, -n YBARKA.
VISA 11 R A d, IW EIIaCI;I I
I ... .......... A1111011i"Ll, de flot- scila, forrad de
1. .1 C!",ZANO -aWn ro-a I. izuj.
I LLIT it britud).
11 Ind- prr nllaj.
-q* allirl-If wo 3 9-1. rebija(la., Jk
qur PARTAGAN .11,11, 3.25
17 rrIlajadas a
3.25
T,1111,160 I annen,
,425
Dan Julio
la recontiendat
Mosquiteras de
Marquisette
NUEVA
CC) IDELICIOSA
ilbierio., a HII IR110 CMI d0ble cruee,
FRAGANTE Nhl, Illliea cojilecci6n, laniaFjos
36x(ll)", 5.25 rvhajado; a 4.50
I-N 6", 0. 15 rebajado, a 6.25
5
LOCION 18,,76", 7.95 1-1-baia!I-s a 6.9
51.\-(,*', 8-25 rcb,1ja(Io5 a 7.25
Cosines de Gorna
Lissy CO.jitles 11C g0nia forradol; de plistico
f.ji brillalltes c0lorm rojo, azild, Hicho para asegurarle un repose y un sueho perfectos
\erdr, aniarillo.
PciTa l(j.i jjlatjoS-, ('I cuerpo 3.50, rebaXdos a 2.65
\j r I
Costs de Bafio Usted puede Contar con'nuestro coIch6n ENCANTO para un repose perfecto,
Ull cilloliente 'nill-plata 11,11a fj'n ,ir Cestos de bario de*miuibre con tiipa pOrque Listed puede contar en 61 no mcnos dc;
li cralllellle ell Lil Illo III x/0L:, finarnente latiticada. a ggo flexibles Muelles americanos
cliell'o... pol"I 101 Anlarillo, blanco. a una planOlla defresco sisal
CIC Ll iIIICr1)CIiC 11-1i,104.1111CII[O 10.50, rebajados a 8.95 a finas capas de guata
1,01-111111.1jo con I'l lallw-a a nUrnerosos ventiladores
fl rro de durable cot1n en tonos enters y a lists
r1l, ell i0l.10 i0-11111,1 Banquets de 43afio I comorlas agarrat.leras para virarlo y conserrarlo mejor
Do tcr-klra a laz III III- 11all-Illelas (IV haTjo tic liletal rvjlli ita- 10i gran sevuro
PerfV,:in cimdi, it,, jmii k nirnit, lailijeado. Rosa, aztil. Verde. de un ,ran sitefio, cuand a UsLed no le ba,ta dormir . .
SllakiZA IIIQ ainarillo, Idanco. j.-i quicre dortnir niejorl
Lis pierliac 4,95. rebajacras a 3.95 En cuatro taniAos: 39, 42, 48 y 51".
1'rotege la icl
la sequedad QUINTO PISO
Exchizivo Jr Ll Kiijnh. Cortinat do Baao
Mble con delegates motives. Rojo, C ortinaodebarioclCplistiGoitnperineaProcso do Don Jwlsoj 0.95 4tZUI, Verde, antarillo. blan
T U I, S 72x72", para 12 argollas.co,
L*; 1 Sul vista a
3.00, rebajadas a 2.25 R ENCAN O,
Sports ICA311PEON: Optimista Ind= acerat de un
Desde Suiza DIAR-10 DE LA MARINA Ell 1. "In do Fl
Finanzas do, S'"d I., courettio conterctal con Espalla
Ginebra entro en la historic P La Habana, 31krcolcii, 9 (IC JtLliO de 1952 do la vice, iuad.N
to
Clasificados Go, ilin B 'b,, Gil T,,!'nor. (E. esta secclool. Eli In critranir seniarlIa presentard sits cartai de
gractas a un puente Afio CXX Pigina 17 estilo al Canciller i- sus credenciales a Francill
Especial para el D 0 El III cantpeOlltato mundial de Vuelo a Vela eit Madrid -El Espafia on Cuba, ?43rqub de VeqaidFl -,, de C.,- Ill"a.
Niega G asperi e," Esta.a.. d-Wi .%,it -, El E bIjadcar -b... a m."Ien
GINEBRA. (SPAI.-Ha!ta bace movionlento commercial. La vid. de 6 cuncedio su Pliniera -Ireisia con nauy unitilotia on relation can Is no.
Poco perduro is nioda do hablar sus habitantes. so bionestar. Iran I a PrenS2 a ]a Urwc c k r-n.sen'Ia sib ficla do quo ell at lutUm incriecan inerrospre in de Is Ginebra in- dependido de las gracias of 4- que se ine e h bil.oklan lot, ccupa In a, one a- chair, se concerto on tratado com
ternacional y utur. c.u,. cias de enas vim do corroynic.216n. ti% hotel cit, ,ta -pod .].,ad. -1 base dc 1. csp.rt..i n C.bZ
,, sq- n.-Ic it,- Fp.f,.. do v.ricsi, aceidel fracassia dedela'Liga de las No. La 2ViaCi6n tambi6n. Pat- so Porte, do I.s i I~, I I I -!- I,
cs de )a 11, acia cle mn-s tdopes. Esta media no era tan re- Ins encontrado on Ginebra desde I, ,,vogfiacs queitenen. amj la lsjj,, earn is. III:
El all. h .I:
center, Ya a la dictadural"'Pu a
a I viejo Talleyrand afir- sus principles una aceigida entu. rsorlikl. aoi, la ...... a Wb. tcarc do
cral una ve que exislen cinco tiAstica; En su favoi, Grialaral Its pl.d.et-s.
ade
it entes: Eur pa, Asia, Afic,. consentida an CSfUelzo de excep- doc c. -noico, Iraizat
c. I., aradentlas
Ali 6rica y .. Ginebra. Est. iroRli clonal enveradura construyendo '-stablece till parlitig6ti I~~ s- 'i'Fi, I 1 1, Lw w n klaltill
Ilonestuvo carenta del todo do l1b on aeropuerto de catellocia intet- de ecorda.l.do v n,,o,-d aI Ill raria
'an. do verdad. Ginebra era on naclonal an at qua se enctiontran cii1re la Preitsa v F.1 Enkb. d o 111 ;1,, Lo M, ,I n n"I kill entuncel; at contra compel, on.5 "onite lines evirvipetis, Icks -!a- a I III, ta! ,,I I,,,
1, el Parkiniento nini"on it,, I[~ Nueva einisi6n para la
d1as ons'nelpolita y tons Indepen- croon 11torcontincillales. que son to rW nI I I
'it N.p.lo&n dij. do oil. -ca, ka., much. las tras inoportantes. AnIiii-ica ENI)afiola por
I'Ll.12, qua era kill. ciud.d inglesa. Los Ajoebrincs. a3udados par ]a El ,I la
,face caucho tiemp? qua Glikebra ti Clinleder.66n Su,,;,, ban xp.,,. car, s I. __ 'I
I Anodit ;yov': de dic alp"'k, he- d"eta, I p. NII all I~- Radio Aarional Espafia
contra ill ernacional: all Is Edad dido Para esta co "' truccion cuaren- a ricio an ..... 1 0,1 -1,.,
ch. riud d do folias Interrinclu- 1. cnillanes do Jr.ner's sol-m, lion- ,ha Pat. Ills ,,ct lip s I j in u d, 1, 'Ilia Or'Eduesclon lbercame..Pi. an clorlitro unc I,, pr.yert.d. lecole la Mir
nales. Mas Wife, I riud d do Rell- do 28 do istos, d a sit ra Isl- R.bwrro ilhi- ,,, I
]to. Hay quo cuiivcni,- qua 11,11 hu Infiviguradn ,in& roleirs
.enu y do madams de Sisal. D"- park I.P Pee do. a d c I enias'Wi, Pat Radio' Nacional de FApoPuts Is de Henri Conant, Im, let unim colectiviciad do 200.000 alauts blit.,s,, 1. LIckn.-rla i It', ft a. at, -cla diricids, a Anotrica,
Cut' venick y Is del Comiti Inter- esta cilra en bastante inaprosionan. ..E, 'Iaa an, In 10"'litl cle kille. I.s mielMaS a
ot urc or la iinclie ilonra its Cuba).
national do Is Cruz RoJa. Despuei, [a. Ss bien es cierto rue Ginebra ti c quo so, rvo-It.', dij. Do Gas- to ties,
do Is prioncrat Suerro mundial. Gj- tir c at argullo y 12 hears its :1a3- pen c,,, ona ol, \Iiista clue co-icdid fallecold. anjign -,j-, n1l o olzj
nebr. fu6 la sed. do 1. List do IL:i pedlar an so recinto important or. do R-.,s, pod,. ki,,ij
N In.. Uiitadcs dobco iticar at go- ra. y arcedono z- Is a -,aciores, de Is Oficina Internicio- ganizacianes interriscionalles, l I P on Conscirro municipal
not del Trabajo y de nurn,-ru- as uristas, caida afica links riume- prrIa 1,, rrtadid .B Y loc iouilia
atlas orlignizaciones interri roso3. iscuden a adnk!W las belle- rrn. ovie repress ents I Y poi,. A;L-III". 11 Pl 'Kllo frajic s procesado en
tin. pcns. Jib~ Ls .1go ne .... rio oil
Its. Para ell& curnienza &ban un zas qua Is ha prodilado una gone- ... dena ...... a y 1, evens. on an ,a- Cartagena por espist
(kIt'. do too ideas. "Viene s2te of mook,
nuevo copftulo: at de mediadora r so naturalaza. y si tambiin Los fl. hicule, natural, at Iperro rcas., ano q,,c P. I',
interriscional. El dessifecto que, estudiantes de todos los contirientes El.parl annento as uno do los pulmo -i a TAG NA, Esp.fia, ullo I. (A.
a of AtIantico. Tial, on tacit CA
despues de Is gunda Cuerra mun- c0incurren a su Universidad y a sus nE n una doolocracia, y la prensat at par, 1.5 Per P _U o c n,,,ed,, mortIci.p.alfuldt fit
dial se pr dujo contra Imi made Lie escuelsks, no par ello ha dejado do el otro. j n "' ""a'as ra I.
I& Liga deoms Nacionest. me ha eva- res rvar a las activiclacies comer- Pero Ism cAnkaras del parla' no uala.. Y. ssibc -1-1 no(- ganei ,I c,,jd.d n re. c T u pro.
a onent" Pic I, 'ado hoy par isprockaje, disponnikoIts, Ipan s d s.B pr P] cl,),e out, juzgado an breve. KI
porado pronta. Vida pulsatile a III- ci.les a industrials on pesto de Est Im. capital espaiials. a eaU velebroln"Wdi al M'C 'Advisidial de Vuelo a Veto an el qua partic timen as so osp.n_ prirner Prenno, B.131Il) little,
at Is ads lit Arrvixa I .,iaidin del uv. -1 la Ls Raynnand Vladleuk.
tornacion ti de nuevo a Punta lickportancia. Principalmente arlen. velnte points, y ouyu paneling comisten an vuels 1111irm, do distaxiela. sin esealam: vuelo de distancla a Punta tabili ad miectrik, ir,een rn.nda amente to United I'-- difundio vot I
as I fit n I in mu,,'aidt it coer oil 1113 pedal
de Ilenar est ciudad helvi! ion. Pa- tada hacia In relojeria y Is joye- prfljRdo par Is argarklitmellin. En at equips nortearsericarroo fliturs, at "fanotarno" Johnson, poseador del titulo o. y tienen linnit.riciones con titucio. rit. 3, d, Pairs do PLicedio,"Mr, ;. or que, lern.,onial c:pa, If,, III, 1:: t ficacfoncs de axis
rere so, qu: Ginabca so. miste. ria, 12 industri2 ginebrina del sig:o roundial do disUralim. ha dc 1. n--, Pat-. la C.inricl,- ndo I na ,,, s, a 11:1- I'Mal I, is docurnotatos mericasomente predestinada par ]a R is XIx, de catheter esencialmorce I'l.enta, IIg6 I i.11 S111i I IIJ- I :. !- L i Fibal da do Francis an
tali. pmmctu.r ock". la'disid.- tes.n.. rasistI6 durante mucho S fadhdadc. .too., III I ibi, d,-l NU,1-1 dI-Hoo, Wd. rwleWlro,
Ginabrat h antrado a. 12 li'mPo -cuando se pre.gen,16 16 o- 2.521.234 tonelada's de carb6p i ... .... p .... .. I ..... it I it' -idenvia .0 Ministl- 1" 11, 1 _For _do ocarcurkieck- on. load. Wad do a orou,- .......... vio P-n. de Iii., Espana I Hegi. it Ill capital de
gracias a on credit I foll playrt,'.. "'in I
ei6n credo par Is criano del have- I.~- fline. Ej "o" 1951 Ilanclil. 1, Ilbrin; a l'.lv-Id.lJ v, a vi v lv'vll; '! "I, "'i hiiPana. Ill., 1. ..... I, I,
as. I en; .11 1,,1 ..Id rn,- I .,,I. o. kin III;, '1. 1, nii
bre: trAlase de on Puente. En in% dbid it If.. r.po.ini -It en S!ANTIAGO DE. COMPOSTEL.A. Espafia A embajador
o:to fr exportiridus por Gij6n k ,Ieiai,&, ,:Iof : I, ha ,,,plv.d. -1 C W"Cornentaricis soltn*a la guerra de I Ins denaas regirkne, uizas futi di- IS -La FciWl ,o .... de Cuba. Dr. Iraizoz
if a., ha c,,I,,d I I. .... ("nop..a, de If, cll
Gsilia.-. John C B- rnanoleiria cil de coraponsar y. silaclento du d 1'.ndi', 1'. del a la 1 r- cic I FsII-nt, 105 afiv, quo pv-vdiariarl -I a Esp
so entrada an emn, citaclad y Is I-- Enipr(;slilo o'le ciell millories para Santander. 316s I ?I I do. ci- 11 in d, "In, d
den quo dici do q.o..r u a clediatatnente a la gue.ra de iD59 n( I ..... s dc
I.. einl Mardi, dov, I no, aVkcvk tki I es k-Ai d' 11 1. 1~ -d, vile III: L. Ionia n' U 'Jlkg o a It emqu en dos zaricarins, crie-'rierson', 1945 fuli Po.%Iblc lorapoi.cle c.;o- (/e 33,000 kilos rle b(inito subastados en Igo ,- l I, i'vi or site -,-- ,-1. 2 lvn is dvI,,b-sorto.ho- Ile I I,, c
un to p o A plet.nnent, D, I k nniltua [-.P. ne, CS h r it I I I P-)s entle Pilot c5pai"lol.1 l a,. crobaiadtail
Giawando p r, u _, "I" bIutk .1, e ota"nt vcs -' "ao,'p,-p i' l'ec!p.Intica! arob afts]a. molars ran a rl -1 do A, It It, Cnibil. Awn I
a. GIJON ili-, IS E I Lit Junin lencia de una nnater!a rauy nal'orld;, le oil I.,,,.tc.,. Tdi,,, Ins P.rtjdas ban Mahlon 111111111- d, Cie SU np.,n do so industrial. Ginebia ha call- piirci 'size' .'.Mp
Ocurfla at afica 58- antes do J. C. scradn la allind do so niano de de (1h1is Sel\SCIIIs di'l PUCL'In Gi- at inereario. Se c Dc rj,, "lici6n ya no (jileda lin p; ogresado. except, aoutillas que put-. z.5 ri -ch j;id- d, ,o, r,,Ib ri, reyo on, un tal-incivii. I Let Coruna.
que, past risk caravans do humbriis obra. Lnn preco's de caste. eleva. lan-Mucl. ro la nennoria coitcspon- qua %a trataba de una antasla, or I I. ... ',, winplar, El PilifPsor PoWi dis- I, ecto de las Icsitirricales britgni-s; El -j, do La C.ru fia a Madrid lis
I I Carol nban a Ir2ves de ties relettivamente. d c ]a produc- dient, at 3--o dri ho 61toro, iia ahora se saltic. aunque Ion inicrosatins I-law-, it vid. or. ,I fact(, y ad- fucron reducidas on el capitulo rie, If,.vccn ilh- 1,I, p-pvck (Ito, reahi:6 por carre to ra.
v anIn1a as caml la oublicilid alguncls intere- realizan las gestoones con la kns ot niiracion a Collipostela, y aqui Paso compras britanica5. Han mumentadoi cocircsiatniden a do micionc, ;ranclTs n cleclaracilin a Is pranks, el nuetoda I Meseta SuizBt. Las Helvetas el6n suiza Ilevall implicita la obdi. dada E
us allecinom, abandortanda so ia. jacitin do comperisar Is pasada states datos relatives it la capvitcdad Ia..rva,. y e ya ban sido denuncia. arw,, lenap.r.cl If do satisfaction In compra a y de -glorio5o quo aetualcr n. crobaJacoor de Cuba dijo qua as
das a a efatura de Minas do la pio. as. spafia en vinrs y on jugos do fru- te s erk una inisnia amenaza ijo-j propane nagociar un acuerdo comergrain sualo natal, amigraban hacks traba que represents par. !a, v nitivinnento an los puertos gijune- ,, Comerclo Hispartablilintic. Ec me nifl-da
% inei. vitiate pertenancias Para Is ACRID, Julia. IS probada la monnaria at duque tra Is livilizarion At banclucte nsjs.% rial con Esphi y tratzr de Is rag&Ins rientes cogitation del mediodia merc2das extranjecoa y tambillin Durante el citado aho fueron ern- explotaci6n d una mina de marcu- cjo hispanobritanicia d.r nl 'do 41nno it Rivera pronunci6 ki tieron las dclc.aci ni,5 coorkerciales triacti5n de 600 cutbacks qua it itde Is Galls. 'in enorme propel de oil at interior, madiante Is bulins, barcadas 2.521,234.12 tonelaclas de, rio. Se sabe tombitin qua ban sidp cicto pasado ha side saitisfactoria. a discurso felicitinclose do qua lag to- I de ambos passes, quo on stirs diasl Ilan actualmente an este pals y do. 368000 person" Ilia avaintraincill ria. c:Lidad de Ism mercancias qu ofre. carbon; 180.348,794 de ingreancias, y birches los anilisla cormospondientes pesar dc las circurustarrel" qua dlfi laciones cookercialess hayan resuvI.- naraoi.n I Iratado Connercial. seark regressor a Cuba.
io, rum pg.u. magnifice in.
cla'Ginebra. Pero-se top6 con as c a Bus clients. La radiccii6n, me destrobsircarrin noercancias par u con resultadcas favorable Y Que Be ultaron Its transaiclones if. .1..n.. do tan Wisfactorias y permitan on t total 4e torialadas de 654.433,532. Di esti formaindo a me ha form.do
r-mainas at mando de Julio C6... trainstrulticia a las cabre, ginebr;- cho an, suorri do,,I,",,, una sociedad par incluxtriales de V ?,'a anirul.s. SeglIn Is memo futurca entre scribes v
units z-, tada par la Cimara de Comercio Es. bills. tanto calls cuanto qua Its
quien Its relitud, at paso. Los Hel- nos par sum mayors, constitu le Poll tone,. clas do earb6n social. Jon "" I o Suscribase al DIARIO DE LA MARINA
v etas me vlarcin obUmpolos a cara- para ellos on excellent allciell a anterior". a partir del site 40. an ..Yti6ZSedu reo.'qul'l..lB .?.,.. q .'a pahola ein Londres, a su Jurnta Gene- dones political entre lost do. passes
biar sti itiner2rio. Auld puts, domile del qua han sabldo 3acar pr.v.cbo. El nocavicnionto do viaJaros fu6 do exists con mercurio abarm un, amat smaracer de so histaria. Gine. La Produccift de Gin.br. as em 1,787 eciabsicado b,,c,,
t' dos. El trail mB:1 Plia zona de terraria.
bra, debida a so situac16n geogril- c. PvBcuar. n o His de trellaint y iris rAll kilos de
lentemente heterog6nes; mks de y "5 d:"m
P. 'to 'j
E a I. to V LOS 405 GUE 4EEN Lt
flea, as at Punta do trinsito abli. 1500 articulos termination de dis- me perjocloaft see ",110,01" ,,kilo,,, bonito subaAmelita. an 1. L-J. do do do led. v lintas eirPecies'salen de ]an flibricas
lojera qua vayn ..! c:o Y CLIarenuck VIGO. Julio. (Sg E. 1.)-Se Into HOLA, AMIGOS!
d: a t s 4:693
d:,,,kmb."roeste de Europa, DIAR10, SE DIVIERTEN
In 'r defeats min6scula repliblica de 1112 velcros v sit 4 693 v cuarentit en of literal gnilego Is costora do bu. TODOS LOS DOMINGOS
6 goberrado so deg- 'It melroo oundrados. La MC[2]tlr. VCIVI-, tod- 16, it,- nallivul. ... nI.. Stifiecon a 1. coal Para cl dvvo,-.
at '111. u I ,. ac.n6nnkloca. Co. 91. am o6i'tifiriew. 1. Principal in. csIa close d, Fasck. varies. embar. ESTAMOS EN EL DIARIO ... PARA HACER- CON NOSOTROS
ralille cc or it am rail alies. la rx_ B run. "a"vines, de In r a y ire, barcos win.
rIvIer. I Puerile inibre I I. (JUSirta do Ginebrn: on mcipanion I.c.l. 1 11121 1111. 1 :o 1-1 i1non ta.dIrfi-oax qua flegal.. hate un,, VE LA MARINA ... LE5 PASAR UN
find Wn I 111~ 10.500 P'Ison", "PaMila, .... ..... ... gl'.-'. In il'.on- --oas Pat. an ol P, [SWEN RATOI
-Goialo, .-1 23 10 x-. 4. 1; i 1I_o6,tP-rm in., farras do P,",',I
ordio do -tsus Ile inaIal a l,,, ElId.B Vroidoi. ki par 1,rirki vc,. en 1 1,
crolro d ".I Jan"ll III: r,,,, I, I enlrb Im 160 voirn
J."fil 3' Is "do de kin coosideaMQ taken". nopo'lancla. in ja (to Vig. bonlic, pesendo
alcan. nseendi. 33.234 Mink P,
610.701,68.
a' 'I I z a jl nd, 8 a Iflili Pesetas el kflk,
Desde W aslihiglon j. J- no, oc--s Carlin liclad pnvc no, on anoi.
dvI -:-oLa P-. J jr.- eic it, ur,. buco, rattlers. FP
I aoool ,, viin I,, -,,linnit Exposeldn del later Barrel,
ivia vri oct,,1w, 36,77IL00151 Gonviret
El m undo al dia "InnioriMAt. do irlm .11 111-. do LA CORURA. iult- -5. E, ].)-Fill
pe.ai:s papa Santander h. sida main- naugurada on )a Asociacion de At
rimil para. Is Junta do 0braim del, Ll an. la exposicitin de Rasailit Bit.
elp
Por Piul Ford SANTA N DERP"fu lio. S. E. I --: Present. of net.bili-lion xrl,,t.
El sablerad., rird do Bl. priavin- 32 olons Indian oil.. mspaadci. a,, in aWASIIINIGZQN; A lu polahr.0 1--m. A, t.,d.r an 1. prim.. 'in a esta a oil ac rod pars scil- tivon do ivLrO 2 excepri6n del titu.
que sftqdo. )am 181ani-s swilfkark -r. do 1940'. tionai In aprobactun do tonadatriplia- Istria "Basque do Afia quo late lie.
mutanza -y 'alcl61f hay-qua Wgre- lon del anipiestito autorza a para Carball.. Esh
I En Krktyn Be exhumartan un to. Is Junta do 1: deirks, emdel Pua lla d,,.ir,,- on evotilecto do fig.,..
do, if C
gar alicira tins surXida de Is list,. to] do 4,143 cadhveress. Las ,fell- t,"drr ,y.,d,.nsIgui6 de Iran I.J. as, Las premlox do an a tareark rzrio FULANITO
Is I, h H. a i do Oars. 7. L.
y allmentada an Is Lalmrinds: ink ab n side recluidas an al r P iblloak un ME LLAMO ROY Y YO SALL1n nism.". comprimicavi tIcca do primlonercas $I- nuevc, empirstito cle clen millions m dli I
B"Katyriturria -M:tan- an most tuado n Kotiolsk, at site do Sono. oespegetas earniallablemalimatrom sin. um.an I to ROGERS Y LES DRIN- DAMOS A LOS LECTORES
IndivIduok confl dos a Indefork. lank. Pero, park horror del mun. ou nta calif ties mks B eircurks. rica Eucaristlea de Lug, r,,,, ad,
No. onrudderadom pellgroscis par on. do, I& castanet de Katyn t3noiss to acorkajan. El glabernador par Is Delegaciii .1 dtjzroi_ DO MIS MEJORES
e,.tuvo t.mbiAn an at Instituto No- laterio de Inforroacift'y Turiscia
ui b I erna. ce haber side on incident" P're- DEL DIM 6. CON
oi, Knl tillima Intento do una na- KI Com136 ha descubilorto que infin c not do In Viviencla hablando can y p2tracinado par In Di eccl6n Go. AVENTURAS... NUESTRAS HI5TORJfTAS
y I-director general. de quien 6btuva n oral de Informatl6n. avord6 eank,it do andilgaile a o(ro Palo III do 10,000 dirigentes polacos fileron In proolesal tit' quo el lostItUiCk aco- der Jos preinjos eslablecidos en ];I siponsabilid.d or on vricen on, osrBin.drak oil o1r. prices, dell neteri, r .invlin-ntc it Santakd,, I a gooit, farrow
:17ctido ranir. 1. It smidad. 'no ",ad. brutal., 'onstul,6611 de 5W "mkilldis 1.66. Prei'm P-siki, do[adii mn 30GO Pe.
..Kalytilsiou pat, 'I'l M.- set. a d"n R.ca.d'. I(-ova,.
1) a r ])a asks, ID.DOU sproxintaidainente
Alrovidad 11 ,,1 at,. rijuirl ;ri I o P Ir" (I" ;I do'. (L
and.l.. 000 me hall.bark folsont"L.'s In iialplo Junk tc, "'I tons V, "I. At A t7 L
L. palabim me licilva tie Kityn, Osiashkov, care& de Kalinin. Los lenerie e una raina de mercull. .'dc Anut 'lv d'.. J-:::; en Torre121-Plim. Slide G.-aIe,, it, Lugo. dotildo v
el n "I be. del b.,q.a pr6ituncia, air., atit.bark inter-ad.. an Star,,- I TORRELAVEGA. julm. (S. E. 1.) 1,50(i ple.'ettis Prvrdi., tab -J-B P'
Saltilonlik, Rusin, droll. mill.res lilelmk. orrca do Kharkov. Las -14ge, units sliman., cilluld la n-11
- ii.olstic., pub ica I,. van Aij,nof, ou'll, I in tol.riu.1a. Pat.... prueba. prosentaclaB at Comilk -- via de que en el lugay cle este lil-rini-, dio Airriesia BL17- Pat 'i ;'Itcul a P I I
to.l.. .'a.linadom an 1940, L.. calendar que I.. prilliliallicin, do l- I;. In ...... bc nvij.. coliv co,'ca clel ralvv0' blicado en el ctirt. 'AInia.", 2.000
currying '" krifel'ton.d.. icit. robelsk fueron ase.51radoo corea de I L alien ac or, elect. ur.d.v(. -I peset.s. PIonnict cle 1.300 v two ii I.,
him, liellin doloula orto, Pa r Ins Kh2rk de roodo may similar a pe I, in I. licibi.'rocip..b.d. I- as's-, kabaos do don Eliofi. U de y d.n
are Anton,. FlUgUils. oublicados co )as
..Id.dn, to. B,! 1943. Ale..i- I.s Ivislitoln. an Katy..
'1114 coffin A Rus;1 de-1.B rikkiriji. El tootioicallo forckentodo par va- rl Conniti. 121 1,.,ie,,dn In, di-I'lls -E pon.nioow N., art ltu r.Ip6 Alttrolifl.. P ... ... il., lotiigci. dernoote. q.c I., pit- norColeall0ii y Ins ellinvis Car-n- it, P 'rop IL.. v 'Laall.vhc cle Sanat o 1,lu.1"Ifla, am 'Joe io, h. 11,gi.d. lonelti. do O.I.khkki, Joel.. olo. 'Am ag.rse dar critivi,,k de clga pd ,, "is, .1 guoIn
' oro.. d I , .1
"I'villicar defunitivarnarkle la r.d.. an bill'o.zal qua fvia,- dli;. in ill.l., de nild.d., d, In, Nei,,. noicleiiiie. tn-ific.1 Ili- I.,. Friinci.c.
prl, ""p"". pue, livilidid. kk el M., III.~. ties Urkid. line I~ class p.,ooid. Vale., y do. .,\Ibvi. T.borner1o. Part, e. I p.,tid. 1,-, -1 Itiog. de 1. rtillc,i. en C-lo-- de La.c,,,.f,.. e1. -1 parlido of Gcojern. ,S, qu,,,l paI, do no- C.-truirelon de (SFELIGROS ... EMOCIONES
U "a"Tic a. pabrog en C rLJO BRAVO, ELMER I. CAVA VIA TE1. In 16. S v 61 Un B6. despots do 1. "ribre, at genera Mail" B AGO F. COMPOSTELA.
Lem delmllaA do 1. de Polaris so 116 1. 1, ril on Sovik- RICIJJWA entrances Cannsnd.,% do SANTI -Visit.... nl illealde NEMOS MAS' AMIGOS ENTIZE -LOS I N FIN, ENCONTRARAN
Katyi xParteent en on informed clue lick an enntra its Alemania Co Is ONU an Cares, revelli In horri- i..,.S. E. 1.)
6 U, mr.s Porto Allid. y Retrne,- NIFOS. CtMANOSI NOSOTROSI
;in CornitA Inveatillador Especial d: nanz entanca unim jerl a de Inten dal rstrocato betiefico Construccia- SIEMPRE EN
Cimaro its RepresentanteA d a infructurasias par port do Pn personal de Is ONIJ habia sido ase- no. Naamtk Sefi... do Fatima. detsI B u.r Is I sinado an maaa par las comunistas.,l
n Estado. 'Unities d16 a Is publi- Joel. par& averig uerte so. fland. a In printers aut.ridad local,
old ad In semana Pa3admi. FA co- folds par Ick 15,000 oficialki a in- Esas iticticam. dijo Ridgway, son a[ proyecto qua tione quel organs. naitll inicid mum Inveatimilactona at telectuales. 1as qua Iran liderea del communism me de 1lovar a cabo, an terrencis que
Palo o"Ptle-bre, trosladindose a Los rusom Insistiercin an no co- :;t'n dispuelites a emplear, y an ya fueron adquiridas on la canticlad
Europa par. minor a gran nii- nocer bads. La evski6q, sucech6 a ecto emplean. in sus e.fuerzm de cincuenta call pesetas. oil Pact, mis exa Para delitruir a Iran pueblos liberal, aJIi do Is factorla do la Carina. a,,
more de testigos. In evard6n. X1 proplo Stalin me
Ted. In eviden.i., ke,,i.nb:ed,- milenturiS a"" ugerir qua posible- y to, principles qua esciii pueblo: Conjo. lij. construction do ci os gru. I pan do 1,Iend,, nb as.
repremenlan". as
clara an of I forms "Priki on. mente los prision"on me habign a,- libras mark. iniciada, partii 'dc In tr
revocablemente Aue at capado hacia Manchu Do Katyn a Cores, at patron Begun 1,
Sovi ria.-viden- do qulnc,, do, roes. El cutNKVD I rahnno'. pocravistiti .,rn
olkiyente a ir ilidod. do N,.,.ta
itica (Comijarladis Pu. laments una Imposdia a
tartar), comet16 In in&- Evasion" arrilojim., boom rimar
MuebleS deftero "Peerless" MARCA A\
Uno .... . $ 8.50
A P I S I AQUI ME TIENEN, EN rOD0 ESO ES UN REGAMesa $10.00 EL DIA111110, DISPUES- LO DE RISA Y DUEN HUww"W:
TO A DJVfRTIRL0S ... -MOR QUE LES BRINDA EL
Un Plato Iifill
DIAR10 L05 DOMINOS
tilpico espahol
'u
*,Se crionfarine de calloi
,acunos propiamente dichos mbrros. patas des' huesadas y calls
cerdo. todo d e bida i a
to picado y condinner,India con una salsim
He, i116n pora -jordines, portages y terr pesa, muy rica an giAsiento y respaldo do chapel p quo un
,orforada, irriitat:167a rojilla. .1, mento do elevado va-,
Pintado en uno o dos CialoreB.
PiLina 18 Sports DI.kRI0 IjE IA )lARlNA--3liircoII 9 de Julio de 1952 Sports Afio CXX
("NANO LA LIGA NATIONAL EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS CEIEBRA D01AYER,,
El DIARW en los Deportes Lanzadores del vivjo circuit
Ciiadrangidar de Hank Sauer dib
................ a la Nacional iina gran victoria.
iifa lfAejor pelea de GaviM n 'Bobb%, Shantz realizaba una labor magistral, cuando Icis umpires,
I espu ., de muchas clefiberaciones, decidieron suspender last
Un second pe usa pehiqiiin
hostilidade5. Robinson jonronc6. Mifioso peg6 un doblete.
Por Eladio Secad Por CHAR US-El STEIN, de INS.
FILADKIFIA.,J.lIu.8 INS--lo, t-snl lia Llgl Amlli larua edfl.,
FW VORK. juhn T.- tualluni, Tu,-, I., fig a d 'p, doIll,,,Is
ri l li,, q-, -11P-1,a i, r---, --Ilo on '1. rl r d, Ill, N- ,,,I.,ul n.,d, too
N 1 1 ), ;l l, Ia I, ",,'do its Per
Irl ILn,, rn I ell."11., ut"i Tibl"', I. ...... a- L!,,l N 1: iv I~ Ind,., cle Cle,,el.ml
vI "atill, '%!lud:' N-11 did isurclin d,,,cho,
u, n ii. p ult..d
Filodtlila ht d i I'll-al let i in, ha d, i'_ ub- 'I'll I~ Ai,,. b ,, I., ba.e por balas Yogi B
pa"i a P-, la 0%-- PLIgi111- Kill Gr-Iho, I:~ li,-ll -r. Sol~ t-do la publa- d I rol", In un
i I ad'isup 1. "',n -c", actpt", la ar"- Ro ruil Me.
.,tO, sidad a "I 1.111a iln, ,,id it, urs. In"..
,,t- uh;ll, :,. ", I ] i "'nia iii"I, 'oh" J,,.,r6 in
on ir, c 1i 1 11: -ki, rbin- en
' gtil'n i"en "rill le:rlta a',
P-l"n FI rulpll -nlp drl uh.in,. rn ri o Lllnd -ol In Won~ y ruls-d,
I:~ ll Q u ;: R-- a -,cra R.,rn itrMn q-r, 1, cr.rn, quo ),.h,,i 1,n!,J,, w h
tt"n, I, 1- 117 :,1, i t,, rulid., P,,i I u- ...... -', ri op- 1 01 A,0i,. tii but. d, I,, Inditut.
Ilrlln lihrlc I ril"Ill"I rI,-I III r P... rI ficinn;lrlos Ill, Cuhrj surn" ', j
"::n "'l% ,", 'I u, ii, ..... l,
P,, U, --- Fn u-fio 1, 1, on- p d I 1-;I I fnl q.' R."'"to 4j
O .ri, uh,lo "Ill Cl PI ", W. in In d rl 6 r "I'l to u P'l- uri, de I~ n- "nol, Inp net Fladeifia Nacinnal,
& let E,-' riond, ,Ia jo, s, q- o, ll ct- 4,1,, 11,da, -il it diuncin lug.r, n un
PrI., In, lmg- nl,,,In. del ii,,l Is- r- cu, puln fin .1 inning
I I a p,,- hlzpan k," r"' "on 1, of"" F n bui -.-irnutil. pciinqu.
pp!"- I un,,rn or",'"17ri pic-- ir c, n, i o p r ei, F n t n t de I a ...... I f ),rii 1,
II a lo-' I at na qU1 furnn i Fi1ril It ,. el P, 'ns q- millut,-i ri, drh ',, oli- r-r seziandit earli barer el pri.
aje, 'jojj., o I ng l h.,-d tli:d, I, out. Robins~ priCticamente
nir djjn cup nion-tenin, anirs H, sij- C, T. E. -anro* re primer Lockman,
'j c ,c m v prendin una punuda terrible rn Filadelfii caus(, route -.,- uro 1 dr.bl, play .,
W. ,pOiuio- clue ,ulb.n produj. do
a Bnhh, qh.nt, 'Itwic'! h'stori ,d,, p.rq., Wh tey depart
el lado jzqujrrdn del pecho. Hasta rl tvirri round Refli, Toma,- I A llliI 0 is
;FI!o :a n'zp,,hR d, qu, p.d!- pastime algo. Tress. Jlal 7 n Mirlia(till all d, -,irinuir rI Iliallces Jolts. d, In, Eltre Ilas ayer larde en I Park. se reuM6 exte grup, de el d,,maole del base hal uddois Rzziat. Put, habis tropeDr. Inn~ pu ra flsap.,re- plo ni, a aom- Dacgrit. Jie7 fl o I plate v tenia dificultades
"'d c-Arellas, Intritradr, por Bnbby Shards t1rador fle Ins Afirtirru; de PhIIlldIph .,.,qtuarr roonagr6 &I ponchar N, 1, i ...... d, Jiikl, Rohl, ,tuirs, or...
.1 -indw corl_ o I o' J annmc. M, 5 1 ini, ida --ion i Whitey Lockman. Jacki, Hit inon Y Stan Musia I fu in Ili ; Curt SJmn- -ti li-k Sao,, qu, die,- (' elit, lelp". I., "Nitchmales"
iZ b-cis File a qu, ,npe.- rI W-i, \,- 6 P;flIII-; Ni, Rarhi, de los Vainkres de X- Ynrk y Sahature Nlagile, estrellis de to% Gil Na ...... le s- ull,l, .1 1, -te y dutecut a Causey
ntlOwnpdo d, po, I- riu- A h, lu- n, T, 6 1 P %% j, ph,,to l. 1,u--l,., sl-XI jerer ", ks co ri
Till 5 5 1 1?, lut I I 11 ili lO- ,- ,, nuilutgr, dI Ill,
p-.,:"lF clue IIgIbu, al -I, ro!, vh- D.-- -n Ji .'it leccl.rad. ast.P; tna A~, r.6, 5 4 dt, In Lga Arnitic.n.. Est. lueI_ !,,,,d 4 1 Rt)binsmi (inota l.a primertirt (wrrera I, ties -totuis consecutive en
L, d (;,I Tu, ne. I llul d It, I~ -napetenciall entr, lultros es Its
1. ntron --dpLlllt,, (; i' 111T- pri I, IM in, '1 4 G an6 Guara I A- d 1-v
i da Fn, l, ., : -, I ... ... 11" "' h.t ., ban tenid. Ict. "Nlici.
d o I i i, Put, I, I Iz plid. babe, cluebutdis
It FI hlirrinvhr I, I w . ...... 1, 1 o.,
"'nrid, I, GI I n l i hlit- p-, ]a dlOget Pleitq, perollictublin
o Aa cis cua clert ?
ra"'. ", -', i por 4 cartones
"n" P"a P s;li p- In 1,-,u L Ailli I ILRIII S1 ;1111 LIG M&ICANA
tud dr, M"ll,! Tutu~ d, l 0 l-,d. ,, It, V. C. If. 0. A. X.
P"? 11''i 1- 1". P 'U'd i, it" 'C' "I 1,11l;,d a ....... h Mii4g,.,
u- ; r, D',,tpw, H'I Plow- Int,,n ,,, l., Wh -,i
in ru 1-n o, ki Robins;;1-u f" odij. n 1. -zli.nd de- il, ef . 11 n
'in" l! ....... 1:t, g v, ob, Ins rerrdo... --t-o I I~~
I, h., nnu-h- r,-,, 'I j,,, d I. I-, P -d. y r. sigule,- oln-- I~ Sh-- f . n n n It 0
Ill, h-ri, gn!r- I-O I~, i,- n, I,, ;l I, I ,a, drpl l, I 'i. i 07 or IP, de -. ron,!,i, 11 rie-fio entre -r- Nlifins,,. If. C,
el h-a,u Eln,,i., C,,i,,, ml",
'ra on pire; u, al -ntia- p,,,Inrim -,It,: ;;I d!,I;ll,,n ll
I, r 14"'b"i Ro,- 3b. I !. 0 Do,
irf-o fin w- nd o '_ r 2 0 0 6 0 0
-o qur oh- alu- Znnnr.n slit P,.1blmis I or
ie -t, ri,,Tota' I 'I -t, Up, pn nn,h,. R z IF, Sorm-, F Robinson lb, 2 0 1 1 0
amErIF G I TOT~ 1!('. 21 p6oz cluln I 11%HnA, en I .ti q ... rut'de Gil C -hon,, c. A-I 2b 2 0 1 0 0
I hal, hig."n FInrd- I al-, "'
sivct- Put, I it ri a in brXFadni amatFur. I'll, n,,, nd, 1--rl, erntra MuRuprza mrnor I -,- I a I.- Arri it R nutn. its . . 2 0 0 1 0 0
an mal Eric aj adol que Es ulfim. h- su jiuz. Rltfu. In
rt, -h- a pwlAn po, K 0 ternro. pern no Es- 11 pPIuquinIan;,,I rj,,ho ti
"j. wl- en I -uel, Pndia nntar III e rip la giacip. nro. sellu"'. )"art. n do 'on I rs- r, d Do lbib,- I~ M Drugsld, 1 0 0 0 0 0
: i rl 11s, bst.illind. s:e, v, n t1ril If 111; rlR'-e de jugo v no I. Lemon. p 1 0 0 0 0,
lf,,,- no lpi, Irt lplea" rR rn s r n d m lu irspal d, Filadel. r 1, ri,
In ubiria asr;irl A man.,I- P que 111 7. wijvo En u.. d, lsa nnh,, in o Sh-tz, p. 0 D
1, -guni dP la,
In,-hr- en ill ha is n ,,, no u,c. do, lanes bri
ntes s no .be si a... b1l -5pendlf a pnr Ilizia lo, T.I.1's 15 2 5 15 1
rl bvil rir 1,5 o n, El;iba 1, I, A 1,1- rll jo,-- -1 hi-h6 x' t-h!en a juicing prr dentro o nor el medio drra uP, !R -fill 11 dl-.f,, no hilha LIGA NACII
del mRnagct 'ruinvi, clur fue vriviadn al ch.. V. C. H 0. A. X.
'1 _i aji, Ins it rce segun- D,-h- q- zuu6
lap,,, p.rin -p- lorduv. qu, no a-b;l d- iursr - -
I Tu-- rn, h!,n I f,,tn na urt ri, f- iti. an Cue. 1. q., 3.26 en Me ..... ar, orh, LR \,rinl T ockm_ 11, 3 n 0 5 0 0
,lcl,najp-. A P, at d, ,ld i- I's 1, '1 an": esIun mAs aceradr, Put, n I.E Pa,- ,, s 'Pi", _ri nel T' R.Ibun- 3 1 1 2 2
or Ili mu., I cuu-sn del _n.,,,l tier, lietri-I., In
I, PudL trial do., .-, Alct,. 11ns Pull T., es bri el. Prr In m,.n, no it. -- A" pi-r n,. Mu'l.i.1cf, I
cllrnt cl hi.in pOidign It, FiladcIfLa no es in -Xi"'IP, do i .,I..nrd,nl.,n. que etab. in- I %o ro nrizia de [a, decenas e5n -Z': I I~ Ig, r I I I It 1 0
1 1 % It' in, que nUrca aut( habia estadO gLOggy V que estailldrs Climpan,11s, c. 1 0
n Prio h runtesta no on- 2f innades cubanos CUllodo rsta Flo, n
i. Sit iopirin. pri-t rite. espcl-ti ai, adue ha podirin iunib,1TI- I r.nchn l.sprci- rill, 'o te re Slaughter rf 2 0 1 0 q 0
ho-l,,rit, rl I, 11- AO-I d,! c
no'h, "I nI'dL, nni"' .nt,o 0, 1, ...... r, d,,p,,ti, un a N ',ino In, iinn- Th.ms.n. Ili. 2 0 0 1 0
ctianuier nnompc n Eir, d,, Pg- I I !,
lemrd, g
f,, i d c I, u-( l S, r I o I,' Hamnrr. 1 0 n
a 's ml- o Simmons o n n n,
...... 1, la N ot""' a I_ on Ir 1 1, 1
clur I, Ill, I dl-'nn6, to,, al Aii Ol
,;Irl" pr urn ....... I,,
01 ", Ili n jol Cnbd F d, !i,, P. 1 0 00 0 0 Go
t 1 I 'i, to calO&'. I I hit 1, 1-1 6:, 11,
ua u It. anu c... Ill. A~ hit, A ,,,. Aqilrs ,i o oi In 'i I Tl:1,I,,jlrP IR 3 15 7
'it 'a ,l li n-m. 1- 11 1, q A RnI out po, R.,'rh, n I
Ix _,-ld.;, Y, rul lktto a la meta lin rclallucls media i, Po I., prdi,, !e:c,,,
I., ful, li.i- il"nil" l t.b;l I~ En In !-,,- a G--,. pu
D, dl i;d Till 1'. ld, I, I ec, Qi,,- T- nu. 16 ,11" '], l 13-nFly ,it pr, Simmons lon I
ri d, rvid, I I d", H, wo 1- r
1, n -_,d,1, 'I,", I d"d
C, 1) "Init, or 'i Ito
hohla ii"in A.rI intradiss:
ul, d, I~ i r, Ir p, rzun d,,d M,,,,,ir,,n
6 1.~ Am-r- . 00A 20-2
rrit, "f'_ on d F' "cl n Ire 211-3
1,1 -rpeon dr I.,ni""u, on In 0-h. n, I i r, I So I,, i l'o 1 1r-T li IMruiEld-l1 .7 nih F, Rei in
t. In
.... ..... ilit, I-kl, Rrhi-.. d, In. Dnd,- d, B ... Islyin 'n l juA. -z1v- HR: J R'birt.
-rul 1 1-, In q,,,- 1,-- 1,1 hornl- q r noq,-. d 1- 'n "hlh' 7 ha I hm, pl,,tr d putm, d, hal-r ,n,,I,d, noche S,-, Din. Hamner, J, Robinion
r I, P, rl W hi, t, 1''?r, I'll S'. :, ,d,, 0 enB: Lig. Am
hands u no hill-o ,, .air,, I, In prinift-a ar Ill N-i -1 3 BB: S-P 1 -1 e n-.on( irn dI d-I RI its ". 't 'I." T." I I 17 ,
En I in, I I,, h rlbipndnl, n H 1r.olo ,aa. on, gg-, Rush I Rc.
1, 1' "' tri i r G i I Tu ...... qlll-n p,*r-.,nln r "i Un The Ilan 11., dil I., Csrdo,,I- it, I--. H 9 1, 1 1 1 1, .rn I emon 2 (Campanella. Ham
'F,q rlrrir I~ Io-Ijj-1 --na al de, I rerp I or prel-ia 0"n"n 2 1_- ri,111 111 r "'.d. ro
. rill- H, .0 wl,'Ol-l 1 "0, "1 lllil I I' F, I "'i, Sb: Simmons 3 iBauer. Mit:
on :a P, 5
t-,,,,I.n Illaba p- bii lin tia ahra un qu t., l K. r,; ""I E licbrusi.1; Rush 1 (DI M.g.
p-niuruar or 'i I -d, b.t- r, Sa .,r. c .1
;,,v per, cni del 111,
dcm.n ru,I,.d,, icin un -hd- :, ;,,,,n do ,ronarlo a Ra-r- Cnn 1 1,- o R. ch, 3 1 Mutual, Sauer, SI.,gh
_!Lnblernn pill" q e ricabcza a I,, ugado- de am. t-, Shantz 3 (Lockman, J. RoomI,, )-ir, I porq- a,. la priniria clricla suit*, cu Injo en el hexe, hiego de Estrellas innin- por inning 1---, U-la
b'5 Ligas en 1-n:oneF ba'cado,, to. Eon, Musial- Hits: a Simmons I trl
-1 lie- quf ie;r- at nut de ,ltS.nda pumera DlM ggu, n. I, '!tes n s. h.b,, ,!. 3 en 2, a Ratachl
Irl.,r loran I Zrulgis. a Rush '. ; S
poncha, Bauer connect infield hit, temper
so a it Ben Rash e rl-f"o in- 2: Lemon 2 2 hantz 0
Desde New Y o r k LIGA AMERICANA a -iii" 11" il' C-nd. Mfin!. ezla .1 b. ,, B-r m- sl zljchrr,,-d., Cirt Sim- Pnl Carrel-25 y carreras lim as:
R egla venciI6 a GavilAn M 66 i 1, 'I .. c r pol bu,. O I C! S P c n, f To c7 1 e'l, R d time es out trataricin de i,,ob,, ,r.,,,,zuda mons, del !Is ci,, a Im s G-D;r.2Ru,;h 2-2; Was
I, ,1 11 "i tn _1-1 fill "I" T 'n ll Cein carieta. un It I ro in r, o_ 0 ciii L 11: Le
o" 1-1 a em. -2. Dead k7a
-p ;i g'. d i ilodo torn mlmr o non a Nlusal. Garb: Rush; Perdi6
IA ,A : 'N'ACIC NAL D b, a at"d". ""I"" '.' ItOB2,1Ii1,kINL- h.me);
J, 0, 11 ]if fld p''i R- h I ''i d I, Al- base,; DullG "ines 8 por 3 orran campe6n I oall:. I'll. in K A lih, j l, H-sE- YNL, ,2d.. base-; Bill
S l,,- Al base,; Lon
Eiri/ pun, Ill; -a mite %, adew. vI Vor l'- 1- ]it, 1,1 h., N t .,,I I 1:: i,,,i W.i,- kr N].', (rijithfieldi: Hank
....... 6, i Al., ft f.rld. A: 32.7Wfull". pjv" M al I I., Ili 1,16 0 1, 1, 1 .0. l I da ril (1111 11 1111I.M ll
_ l'- I I I (;Ij Stikund. I ling
Ill-lidll dVIrutlll'-Z, i A 1 I Ii"A .. ....
I_ ..... N ,", t':,. I i-d l 1,- 1, A" i':
"'0
V- l... il.., I., i -I I .... ........ h..] 0 ,U N I B U S 31E N E N D E Z
1""N 11 1 1" 1
SU SUPLR COCIIF
i k i N IO N \I, fl d i ..... ... ... ..
It
inninc M'' il 'e, 1, C1 E N F U E G 0 S U A B A N A
f", I rj. I M, D"- ,Id
-h-, I in "T, ,H,,
....... ...... b- 1 011- 'O, p n,__,
11 i 111-1 _," ,, -,:', b-le'n I.
e! L o ,,, ,, 11, -- ,, ",i : r". _o ri, I I
h Po" P"', ,, I.
1, 1 11 h-- Clio -0a', g,., d !,it -- d- I, p-,- D-F ... -v,
I'lc I~ I.~ er,
1,;rl z""s NACInNAI,:, I.
.. ... "Ir Q I into Inning
oI ...... ..... rurrpo 1, A --- p- a] I I'. N ANTFRICANA L,,I~ F,11 1 1 "n P- rrn qu, hr, n
act ... roil do- ,,a, Rohi "s III, ,, opo"'W"
1,,, It, I- d- ro Eli I quWo -,ld IOipe l
Siet -ran el team
jinetes inte;
de Tu.-, d ..... 1,
CI ef'.,to ri'', 1, I_ ._ I_ t" La
z' d, glip", q a I -- po 1, 11 hipico esprit I (i his.01 rtip" das
I a N H-Cujuit ONwico Esl)afit)l itluirui6 que sit equipo ecurstre s6lo
-17 hi'l 1'. parliciparii en dris cornpvlen(w, incluvendo el famous Prrla B FT, 11-a, 37 N, S"I'll., ]a
il- inil, de las Naciones. COntiin los experts hilpanos. en el gmpo
" a I I i 4 ...... r, d,
1 4iiiI, ,I"C-.:d P;lx i"Nwn, Wt S A L ID A S
.1 W P--f. 1 d F"ll.,la o-1 o
1; r ir Fsad,I d'. Ir He c, UABAKA
I i o d- '11a I f ol;,dl 6, , 'l ,
-.go ,, nr n I-hnl
1: To r, N! p.r,,o "T ""*"In'
I V n A I R,,,-k. d GAO A. M. 6.00 A. K
c,. P,1- ro 1, -p-- He Y,,, :'n un
tin ,l'upo 's H, -,ato en 11 8.15 L20 A. K
T fro I r d, ,In I, n I"' 1 Z-1 'IT' 1,111 'T".. U
0 1. 111111-1 "1 -lp_ 1. 9.50 'A. IL
"'.'s ,17 '-Ap st, -10.00 A. M.
211 111 julho f-1- slasor a "s,
Tils Dus. n Arr
a ri., nn He aRo n Fr .*. "TAI H,,
.3 4 24 I im 12.00 K a ILOO IL
F, 'i le- I'll'd Tit
P-- ",-do fhr,' poarn Inv I d Lis F. M. 3 us IN X
or 1,
Barr,),,oa I h.
d to lic"I" 'I "cord I Z.45 F. M. 2.30 P. IL
R t GLA P
'';17 Ir C tI r-,r, -uI f If 0 A F r, in I,, li,, mr,,"
H111,,(",- l prnp,,
ho in, n", a -6r, 510 F. M. 0 9.20 F. W
o ,"rn o F, In No-"
%-J ,o 1' r:,no I d, 8,20
v -Pa- R'It-'d con
clique I, Al queriur. ,, ,1 8.15 P. 14. 1.10 P. K
a, 9 h, ,,,r !,l Crp. Ryclel ri P
4 (1 1 A I K d 1; 1,,,r I, Tr I)~
Ill Zr, de No
dir Tur.
'i , 11) 0 Fl I,~ -1.rii -mpand In, it, ,o ILIS P. IL 1LOO P. K
P"r", 1 1 ner AI q = .. d, dre, firs
A B, Gavfliu, c l-fI,,.,1. -P'- 1'.i' d' --l P.M. Montoa, ql.iii a-., In 'is" d III eralli montados
t I I "' pi,.n no c.rupvin.i I B,Itrand 0 sorto
Nl:, f '1 0 0 It boall., Inniind. 1,c.p. -- oil, I u ron es el unica potro nacido
S, Id, 11p1r1ISl' In Lill 111, ...... hw a Cr,
A. F., 0 1: 2 1 quo ro ri qunlo .-]to d, prisegi.u. Q Esplifiltrlvero de padres Arab~
Rn-ii, ro I MATANZAS, JOVELLANGS, FENICO, COLON, UNTI
do sc I rn hullriul lr- .,,ElTorru, cle Tes Di.E c.o st,
elt D.liyl, Nliltril Jun .1 Io* Q o E do clmiri c.r,,r,, d; r.,
'A 8 7 7 12 3 du" H hu-ml," f'W"finn. file y. st eplechase v salto5 BOMINGO, EIPEIANZA, RANCIVELO, CINUS,
Ar.tiuiori Pr, 01 -- h"'. "o, 11 Quanian v Q i n do, 6, Fit In, JUIR01 0111PL- d-,144S A&KA11 1W 1111CAIC111fit DAIIIIIIIIIII!
rim M0.1 I --- _11--11. 1-11 ill I~
I I
I A, '
Afin CXX Sports DfArIO DE'Li MARINX.-Mi6reolec. Q de Jiilio de 1952 Sports I pligina 19
. .
SALDRA DE ESPANA RUMBO A CUBA El, DIA 25 EL EQUIPO CELTA DE VICO
------- -- ----------------------- _______,____ _______. -- -------- _.
Mirador Deportivo I F(iffitron 1whis his espemnzilitis follifivii los japoneses en obtener
I .1 'Easter ha sido I I I I I I f ,-. I
-:1.. .- .- ..... I I I
-:: I I I I I I 1 1. -o inedullas olimpicus de oro
::: cuatt
. I
. ..; I una desilusi6n, ", I v - - I
: i I I -_
.#.,:: Hacia Helsinki los I I .
.:::: I
.1. ;::: I I 1.
::: El corpulent slugger del Cleve- : I I i- I I Ifironnshin Furuhashi ;ii ma ima ciprrawa tin natacitin y ,n
. I ra orreclores ttlarii5. \ uelven a lw Jje.
:: Altim os olim picos I .. I cl marathon tend "
10 V-1, [ I land era su esperanza y ba si- i 11 I I
it- : I I gos Olimp:co, de-cle 1936. cuando compitieron en Alemania
.:.. I :; i do enviado a las Menores
_. I I :
..:. i I I I
.... I I I I i
I .:. -.#! :: nger, 11 ..
= ::: ::
..:l Par lifilt D.Ii 1;
-..:::-- n_ -Por Reni Molina .. I Par LESLIE NAKASHIMA
.. :e: Crunislas Departive Lie I& Jutted Preas 1. I
TOKID. Juba 8 ,41 ... ,W In, li. vint:o qtjr ronIp!h6 ell I A .Itjeg"
-,I LA Le d, cir siui-ibn. CL V ND T"a- I I .. I I I prine"'. one l"nit"t'.in A .... I, 01 .... ... I .,d, liou-1 ,1, 1948 1
MAS A A rante PIpr C so U Jaitilielt.11. as Incills I met. d,,d, It,, Jo,,!- 01 .... I ... ... I Clo nol ('1111 Is IlUCATR prime.
.: Pori n Para qn reali"en Pit Ifelsinki so del Cleveland. favajitris ... j 1936 ,it Bv!AA. ,,pe, ,I, ,,,.I lo''I ,it c"ern.: dl- el ,.all, Lee "Lo.
act. r st I ___ '"
- h Fire I- mejo e Aterzo. luchando par de- ;I PUanl de Ia LI,,a ArnepricaAng. esie "I I r ,if
a. I dcp.rte .f I At- I Ii. ,.".I'.
! 1,11; ." , i, ", I I -111,111.1-111, arlu. ".
sinki has __ nlostrar que re.-Imente ,a en J. edlc one.% de pre.cam.: I ,,, j, I HiIoA,,, ,,,:: ; .. :,,,u: ol"111.111 ,.nantes inte- ell general merecia una mejur aten- I purist, dCcILA:P Lukel Einits, le, 1. II-C, I 3 ,; N ,! .... vill. ,;-,;L,1.I 1,*!"':1-IT", C'.
I I 1 ,:,.-. .' iul.'::: L,, o- A,
grants de ILA clan quo Ia que to fine dispensarla del briunf.". I I -1 tacit, ,Joe "ouu.n Lil ,'A",,, i'll, '
,-1 I -,," I I AAIs ]I' Ill 'III, 11! Zan un you'll JI'lill-l"
dele-,ael6n que mia rcpresentarA ell en Isla oportunidad. mpero, lost Indim decidlaron des-, il 4 I "iI I I I Il, I Is """.
Ioj Jucgoa Olimpicos Mundiales se- De .Cu.rdo con Ia relaci6n qtle h2cerse cle ea 1IRve pera uncle-con ,11 I .11 , ,A Ell" 1111,: ." :: Li i ,;- ,, "" t' ,;",," I -',I. ,, ""i: ,,,,, :,,, ,,, "''",o .... ,.n
-I .. Despuis ,, no., Lol Cub. IM., re pre- In. puerta abierta. k, '.) IVA, I ,,.I
I I A 11
folladias Para Helsink I I f",
-1 I I I .?! ., ou ,It. Puma ..... d. lo. 11;'llo.111:1 -11 11,,I, _:r "I"c",
,entedia ell basket ball, qua lieva I I -','.,,-n UA0.Wml,n- Inresperado, loss -I ; 'I %Itih,
de Una et pa pentala de friccione,. Liter. once 't
I, : 1, , III In .."11- 11mlid d .... L', I, Lit I ... I I I", ,,III I", ,I, 4., If ... L."',ii, Iu- n.,1,Lcn
d rec I. 4
C 0 total: ell ii ad i u 61, ', b .I,., ,, %*- A 1, ,oil a, ,
polerel as, cle Lingustlosa asper: C per roui ell ,enllldo also gigsgnfcs Into a t I I 1 4 Cz oriamite, NT-ln-LI,, ,I, N Q- ,,Ldan ,I k uno jr, to,
yede firancas decepciones, Cub me on cinco, atletas mas el coach go a .. Al I k T i- I
11 %ari on total de trainta y sets Julio Navarro. cuya hicorporacion ,wall del I. it I 1 I ... d, Ftrlde Unolu, ILL IIIAIA ,,,, ,", In InIv.,1
Pe-nas a Finlandia, to qua signi- at clenco ha side mail,,. de t6lj- I ter full envied con -_----- ____ 11 i t-1 LiAllo Able ,I i-I-, ,, 4,2011 a,, I I 11 ,,, I I I 1111-it'l- dir oill-c. htllpiln
fica Una inversion aproximada de dos elegies. pues hubiese cons itAIi: I __ 11 11 11 .
. %Yl polauldild, es milderr. I I mirt- cAll" N", del In'llannnn Nl- Ford K.,I.,n. it.
cu renta y cinco mil pesos, tenien- do on !rr r I Una injusticia su el derliel.c i I I uh-h, i-bqa to,.(, Ptria 0 ); are 'a tarie el Aurnia que ., I I .1 in
do an considerach5n que at coatc, minaclort; Lin Chting. con cua dene Luke. 11 11 "I ,mb!eu 111-1 I'll 11111111il le ELIIILI 1: A Idc 11, In, I.i(ln 1111url,
par persona Las cle CAR closciental Y personas: en ,imnastica, con t: "His aide Una de I deCi ,1.,jeU,,m1, I I .1 I ... nes ,.-c1o,,-A,.,,,,dLo,,%I inA ,,;! I", ji I, '11, ,inuhi, It'll ,A, MnCr,. 1, F,P ittletas, ot at coach.y delegado I desatFadlables 11 'ard A._ I dra gantir r- ,ra I .", I A i, In .1 A NiRr'I'All, 4.
I I an de pesos. No todo ese dine Ue 'Ia "It Ins Juego, Ohnipl-, Elias ,on Kit- Ahtllilili Lin Ile, 4000' "Antrw,
Lie In he pesto el Gobierno, .. El Troadlo Hernandez- en nai n d1j. at lidnalmstre. general .: 11. YR.RdR. d, 25 ,at,-. Yrs Anlia P
C mithi Olimpico Cubano Ilevari con del hombres; ej; thr, Can Hank Greenberg. "Sientd vzrr I Lu- i I, I, UrlilLana, de 21 I Kat.sljhl o N,- hi'lln ItAn colifuldo% Pit que Farij.
Clncia h rabies (cuatro attains; Y su hombrial; en levantamiento de peso, kelavily, a I," M!,orcs, Pero estiona. Ill, quil. P.-Iblilnwe ,,,Irk
0 ind ;IIj, e as : 11 %hda. dr 23 Fivs ni-inirs t"'1111- "I'll 1111o Parn a.s Ollm
delegado en Ia person de don P con un competitor y arribitin Lan .,me or Para 61", I I Plan' ,to
hall ,Ill. Air 2 lio,- 1 1 37 ... L, L ,', "Irnd. ,'I p, cora v Wilma
ticip Podri agar toclos Ins ala,! can. I )", 1, "",
blo Carol, so jefe de, espichol, art, ,.a I 1 2 him- 29 54 .... u,0h,, '2 , ,5n Cagrima, con un par bona Iris pitchers no tan buenos come, Irs I I'll, "I 30:15 mmulos I( !!,,t-tnA- I ,,, ,,, il ml-. i-,rcitria Una Inc.
allies oc a Ile pagatin suit gat tos. ittletas CUYOS gasi ri at CIA- de Is Liga A-crl,.n,.,e- ,.2 nyudii- : dalla :.art, ,I Jnplin. I
Lie I. istailiths r cuatr m embrus mitil Olimpico se ribuyen en Ist rili a resta a so rj ELL este itrupol de tolaterm astaban elfrada% Ia, esperanzitz de 1. Lilt. Asinertelons, par. ,reap 'rartil Aunithate r. L ........ it"A',jr., ,I,,,n-- %, ),,,A (',,,A Fill- : h ,,"ada, 01 1141_Ardenas, qua Compe- siguiente formal: Una de campo Y del slump en qua asti metido". to, Juraox Es reflas. Se tratia de Ferris Fain. lider de to, blaialiclorex en Lit jurven efirculto I m .br. CI Ins e.0e, ad. ,I, In, -In- -,il, lie ,,A,, tiulu ,I,.) .1, ];A, e.,l ....... lttiran an YLIC ting, Jos timillares Ma- plain; otro de levant Intent. C pl- I Easter durante au acLuaci6n CIA I s! Atliticin; de Philadelphl ; At Rosen. tolliteru dr large metraje de Jos lnd .. d, ( I-el nd; ,1,)o..,.DInn
ta d a a .ggia. Take V est.in -AIL: u., ,,I ,- It~ J:,pou, -1 11" I it" 11 I I 1,1111c, III 4.200
ri. al Arm y Ernesto Herrero; : Una mas de natticimi, one tie I Mayoras halor. fido 221 veces at plate 1 -pior .air. tie 1. careateliniblort tie I., Mrd", Roj.-,: Jackie Jri 1. .a. un. ittrunricad bar- dealt I-er Inla L- -,L:I flenu,-, ,, AI'"o, .",I. : "I", L", .t,., t"
et Ingenierct Rafael de J. Iglesias, gininestica y el delegado Carol. -- Ha-, quill* souilitica, an P1 Washington y Lit Juveluito MIky Alituilli. qu, elite .6. rin. ..ell. carun, publicithol quit nunque siben -e 1, In-pown,11 I I nadadin" ',: :A ."i-L.Ilitics de
pase is 5 C Eero su promedic, era de sale .2n. Care,, Lin ,-L ,,,,,I 6-nJ ll!u. .Lt.., I' ,Illlahl, ,, Ini- Jus, Coal- -n
que u conclichin de presi- Los restanles alletas, hin onsegui- Ila axotado 24 carrerra, bal.3ado 4 6 I 1, quil love At ,,I-r I*, ,,Pat*, Ilulr,, dli Joe Dimatce., ,,it, drplegAnd, tin& ,feni%, poderinal. que to A ,at
dente del Comiti Olimpica, Cuba- do el dinero pain in excursildal a la is, d e 1,09 cuales sets erlin doubles y mantlecir en el crupt, priAilegiadu de to, .34i IA. P. W-JAunn, tahn, ell ,,, I -lt I Ifkull L, ,.I", fl, -Iiai IU, 200 met.rus
no hra Ia excurshin par so pro- travias de gentiones judiidualea 0 ,tance Uliclrang.lares. ImPuliando 33 ___ __ .- I Uchil,;- a -I I,. ,,, t ,, ,, ,,, I I hunu., '1, .Idl ,ani n, a',
Ia cuenta; sat Come Ci popularisi- cole tivas con personaliciades del asurcerins, astante buen total Para 8u' 'I J Ail.

ri p *;, it lu", ,," ,,;,I ,:;. u,6 ,,, ', A iot 'I'UO nldl' '- ,,life 'ib,
"'"" a I ,.,A tie d, I I .
Ina deportiaost Rafael Poisso, que Goblerno, aunque tocias Ins 1111mis Z. ennbllr ll. I., Indio., allidier-D ebutard e to,. ShIgki 'Ianai.' I, .1 -N HII..,Ii SoxukI. d; I.
Una vex mas hara el vill pag4n- aportadas h,n Ileggadia at CDC a, 1 'S 1 setbado el inexicano 'R occa super s I A .,.,;, i I La.: .... ;'. jjj : A I I'( A NOW- Gwo.
:o.e jus gandoz a peatur ambition del "'; a or C-Iii, 11 1-1i I ,,,pr,,,,,i,,il, c, I 11 Lilt U I Istrad Nillon
P v6s de Ina Federaciones Nacior IC I le"'tene''llcoler" ... ce -w i ,i,,' 18 11" ,""A ;Iol ,Lln 'i,, 4 Y
ourfie, considerable qua huce a Ina Con reconocintiento an el orden fil. : que podri recuperar I', At 1 -, -;,,,,,r d 'I 58.
- relizaicimas d.portiv. de nuestria ternacionaL, 11" i I, mf.r ul 11 yell 111 P epe M ontes frente a F igueroa "u""' "" It i ,I, Ille "irent'.
dos afas en que bataii .280 a impulse bid. no. lei.I, ,,, una IA-- Ian:,, neil'ohl'a, lunt-Ain 'I 'i.hi.
Pais Con .tr.a naclones amigas. Ya Jos basketbalist ,107 carrerals. a Ia A m enaza 'n o". 1. ina".H. 'aripirt"An par.
La ,delegacidoil tiene, polls, sign ,,,, "" ,,,,I, Loe, ,,p,,t- !n,.,!,,, o,,,n ,,,
I guirran at dinerit Jr.- on. "Posiblentente tin Par tie ,iemans H Ur ik,,a torne ,cu-;i ,rc, a urnet. A, no Ae
de coctel, un rare sabor en qua se gestoin de Maria Luisa BonEfort. j fpn higAnactarion American. ii, to one ay expectaci6n por asistir al debut de PCp, Montes, que esti con- Fu cle calificaclo Red Menice .11 U. full-t, :I -itut, ni ,N ;i ,'-' r ',,',,'r""i ',',"',,eR'nr"a Ins firut-i.
har, mezclad6 fas hellos gestos y Ins te. eiti en Halsinki_ Mafiana I ;:lz.a a fall&" d1jo Lit manager A! Lo. siderado on sensational fajador. Adernis en el cartel seva marstra Tnvnko Yoshida. dr
:ctitudes caprichasas ... No as gate partiri a] resto, ambi6n par Ia vIa Easter ruvR edad lifichil Ps rip 30 ofrecida Una pelea por el tituln national de los petuos mdi.r, 1 P" P a r indebidam"ente. than. ,und, ,,I) ,I \I,_ 12 At,,, d, crind. crA una des"acada
'hid I ninpilithirn In M lanzart del
omentoade analizar en to ban- airea... En at desfile inaugural es- I i Lucharii el pr6y4rno vierrum ,.'In .C. "'d -,
P. mftos au que Co. ,has !rcen ii .t quecia in Ali I In, it!, T)r,,,,, i f risen, si Ins amRznnRs cle Is. Union
do led sunto. Po our rut, tarin 36 criollo. sin mucha ,rg,- lnmu'e U' Unicamente cstimulados por el ou- I-o, -d-o Av I, Nrlti y el AAAder., in po--., d, 1',,
.1 Cie"I"'d 9 Sotletirs, tin enni ell
Ya ne Lien nizaci6n, as cierto, Pero L, In"I'94U'ruic. be tan, I J36 Ilrd ,,1,
xPualmos en calls de Una t .I, can 63 con a] r1an P que esta tormincia nuevamente let -Pw,,,_L,,,u To. Arm ,.*a.,. AnIculn, R-a -66 -che Lie- Lin 11 1%, 'Delhl Ind.a. ppjd; .Ado f rn. Alin st Ins rmsas. con suit rpriamas
xi6 nueztra oRlrdltih sincere sabre sinceroa desew de probar que Co. Liga or a Cast del Pa- oxeo podian Ins promatores Mar I- cifiv Is up6 secret. qu, 12 ""' " " 1, 0 C* SIT""' ILA illin- Lie --d, flimAticIn,. Porte
t.da eatis .ad Dietio, de Ia I Icd Men- In ,I I- le ill in
,,el, qua tantas Pon- ba merecia haber enviado [Ina de- ciffico, I M ,I I Is I, d 1, -Inda Ile 1-ha fi- nlom-tr., I.,"".
, en 80 juegos. Aparec a Lin 21 nex Conill y Azua reunite ell Ann mis ,inco I, dirIh
ti perdicirs ene v 1 11 1,,,,, ,,,,n Ile ir ,in 0,,,AL.,in do,,a .-Orr ,010
Lo important legacitin mayor y Arejor, tal come encuentros Isle af)o be ten 222 me cartel un2 pelon internadar. is 11 I ,AAmpv6LA on, he a Ila in I 'e 11nda itoll I'llit 1,11.no cli ties podrAn repre.sentar hs
, re I n ,,,, "'I" fill- Liner-, 1, ,,.,,tn S, r Union Sovictica y Toyoko trene granLiberal es cleAegr .I jirA.ipla rbuena corresponchil a nuestrn range de- Tres -,.a L-pre.d. en 1950, h. LICE sniondo At, atherergh I it ;,,A,"",",. a"'LiAltitniu, an- pel-. Ltl 11a "IIIIILII*111111,1 III 11 P; de, 2 hino, 49 03 .,,Ali,(- i,, n:),lbilidadr de quedRr en ruarsuarte y cunt r q 'a le I viden porti- on el conintente america- i Una A, a a rilon ell Una rothila to CIA o C n'be. An Fig ,a.,- v It home de c1ndits, c, .,in it. 1eP-r:- N-amn1l, 1.v,,. 4i
. , AA,., b 'I D -on Que El pI,, tie Ynin;tdo ,z 11! Itillair Carlo ,,em. ,n to.,
led.. Ia. ill _Rlmlli .. .u"idins do. n lasto y aunque Perda Lie artui In 29 lbre mejor cofixLnclo en M xico ell esla ;4u. a "I .......... I I clit-ble v de nhi ,I c I .idl Ils .me 1. liv.. kil., "titu- r, I c_ c'
__ goria: ,.;fit, ,,.,, d, ,Joe ,I li, have inelmdo I I Ich" c I'LL lit l'!"Lle, 1;1 I :,,,,, Asiatic.,, ,I Ann re. ado ,u
__ desaflos an 1951, Ir9,6 batear 2,11 con cate, Pepe Montex. el peleador
103 carrerils fmpulsada.,. I quit levant. An 1. multitud desdic que ell ,',!.I Lincoln. Y 1. tA..,cudntnI es, II-a 111-1 LI-nio, thiminand. Peru """ "" ""'""on't 'e"' 1 om., I.-antilent. he ,Ado de 43,63
-imera it Al 1we Aloo ,,a school nte -, It. I c,.A, "ItArimid. Si ;;' 'it" As
--- ___ I suena Ia pi coinjan a y no T J.""I" s"' ... P- a 'I ill ,me c en IIIji';; ,,to "'I term, its ,-1-i A, ,UJ
_ talrimil, rue ,uel,, A as in ,, r a ,all,, de 1,,,,,,I,, ,in, jtin ioll'j" I'a P, "':od' 0 St'
E l s6bado por la noche Itabra' un i i Ais LAr ville I curturilut, 11a,",111iii, lit tliuo ,, ... ulid,-nal, Ch "].,I
N'AZQUEZ v" .111 de ,,, I urrd. a .".
GRAN FAENA DE CiAnd.1, el aplatiso Una v otra A d, 160 Ithris. I cu-dina '. que dejo cast ... Kery, I .I, ,aniantentente. ,lend. Lin. I nadoI inns formida especial a., ; :I I 11 fuln.. Ill "-n
ONA, julto 8. (AP.1-En Ia e dbledcspec uiculo de b- Ral,,,,,, ,I 1. 'i"I Oroxco come I "I ,I .",.;'Ind.. dc'P." I. -do.
A PL 1 .Iatquc pue a con rse sable tin CLIM- I- d, ILL111;L. : compitio ell Ins "Idit, .,Ia 19.96 Ad,.,-'., de ,,I., tres traratmil.,fala,
doble juego 'de los P rofesionales1seg'..Mdo ,orri a de feria ]as toros do ell I lighr Nlgbl d", ,1 11 :Il I ........ '
1'. ",,,r,,, "" I, lobilte Per "IA Into- A I, r 1. qLac ]a, dos hatell: La -Itil.rdnia.l., foltal-a de Me. a, CIA 'I" 'a -.I li!elt- son' 11 11 Japan ,,-.- un tra. dCuatl,!Sanchez .lbres esLtivicron sosoli. ,M._ pcona i, L:: .,,,, Li A I ,,' .',.I 1, ,
onto Gonzalez incol .CuAnli ,I .]A. I ,i, Reek, -,h t snio cie duCe humbles y res in Ilaoro ell su prim it, ep-entan tendremolz1a -e 1, .. ..... pi"a ,,,]I, lie, ,enta.
ce, L. pCsC.Cia Cie M.AAt- Lis ,ni at.al- ,, auhlelAral de Ecouh. Oro I I la ,,; unda coul;, IA~ permit
Maliana, jueves, habrii Una pro I, i pr ,,, p. lc,.,. HIL1,91cl lultl. ,,,,,
grama en el que di5putarin los equi- r, YAAv,,,AA1-A-o ell el segundo, % I te par su prestigio.,For su arrastre In cl lorn, IsPe6-ii n act,. ritunck. tt'ner o fILV0I uwando It ieferce, correclores. de Moll' I N.ICRrn tres tin- C.". eo";..S '61. ,Los ntll., 1.
pot; San Francisco Y Valle de Lemos el Campeona ,plausos. Martorell jecibi I por so casto Para arle a cutilquiet El 1,.'lliend-tc 16gico a 1. i I.,h( T, ... y B,L.,,,,,,. pocdul A de-Iii particippi en -t Prue 1. 10, "Indi.til, (1, In of ... Chiti INIIV.Ck
to cle Ina Lna ovnc'6n. ejectitand. no. fallen, de I program. q.r an,.b-e In C.lcg.ri,, ,, ., vorin v I tie en Cuba climetio el caj P, r ,11a, ,, ,, ;, unlbda- son: Chat Y "ot CIA,]. de 25 nfic." Suk. I-L, ,I iii-orment. de 1. c.IR.
i, .c _0. I d oil ,I
amateurs. Nombrc de los jugadores del ixReal Madridlit, .tin. ,.,,n ,I sc 1,Ch11.,d.1,",e era led. ILA., lcrer acquAr conto feather Inc L not, R I .I a1b.L ,,, I., IlLudiante lu,"'3c, ,"tain IA:. pvrd:n ,,A domi, h. lmzriudo Cnl. d, 12.81
quez g 6 Liplau- ell at prime a'. onlar"Cl pugillston -Poc ltlr 1111B IIaCC el Peso SIT] dift- U-I&I indeleo ,, (A aiLoun I pe. 11 record
__ -.- - __ - intro m At indn tina linerme farnit I n I ante n-P o An't",
lc l l.se han puestn its nevierrio Para dar In ell Ia A sumIlle Lenin 1iu,iurt1bajarse dia ;d ennasc.,,do qLje dkj,-, on dern-Lrachin dti bw !ni- ,in v- I n.s loponeps estiman que I.u team b" C"hi "I dn' "cinit re real possible per ll ,mrnrs. es que a I., --min C ou'liie I, I Palo to.g." recientrinente, Y ,It,'*" ill fiu)., 0, ,unco hombms podri
MARIANAO Y JUVENTUD; CENTRO GALLEGO E IBERIA """od o h lit I elin c.:: d ,In c I I s a I" c Al-ic, i-i,!,. in ,,, ,.b.,- ,, I r is -1 1;.,ki, I I., I -, -* ha- .,A. btUn. dmostraciZAAd
4ep""ito utirl I, file saarl I oni hat Ia Fitzi rrna nouez se lilt agre. Ianr. LJ.c .!, 5 u i' 'a
Lr clubs Sion Fraiilek.-Pay lit Prime, turno de eFte prog- blon Ile In pla'. god- ,I h-ol a 12 .-und, ,nl,, II ,- liell Ila, I- I I d""t'n .,,'-a I A-a -,or., ;. ...... I', C Anti g C 11 21 an-, Lit.,
me r Valle --- -_ _____ -_ ,'I I,-,Ifiimu,, Cie pace, List t.do ,-llo d,-,,d,,, d--hfu,,,LI,, hh.1,;CIA n bldit ,a ,it exrelente redn rd du tote
d,, Itermis saldrin IA n,.! ra'E'All nisha", per I, ,,,,he ,, ,,,, R Iii, li,-a honon g-,,d,, I., u,,on'". I'll- A. ,chu lie"'lin li', (iI.l _Ll," "h'cl 11 I,,. q,,, 1,1,1-h par Esindiis Unt.
CIA I I -reno del Niee Stditin, Lis ,.A ""Ares de "ap,6 a I -dos (lei pasado i4l' ,' "hJ11. S I debut ellon, peso ig,. dt,,,"- loodtil. de ... niill.,t. ,'I loeu_ Kin Yun st A. I, th, ,,A In lithn-r.
P. I dmpi ,11 ,.Pat, que tienon ili. eeni I., loult lilt ... f" I as 30 25 rul,'A ....... A 11, I ,, Chon, Ho Sit I est, .h..
11 tin" IUARI- del campvotlli j a u!Iajr1,1'1'1 1cl" A hionlou, piti GrAn triunt, it, LUiloi tie 27 Alias, ron 2 hora,, 112,25 ,,,,,ALI- ,,I.l bentarl-IFIA lichnichl Thll,
,.I. Inn derth. M ,I,.,, quIC. Irtinn ,I Cnmp".
ell .P l -d o ,Z"m" I .... I I b-I'll El Loill Cubi ..... ,, nn.to Ia .,.I to, 'n
,11 to, annittetir. Par aruej I s I ,,, ,., ". P, e 'n"a. riamiiia -10 ,,,I. ii ,, "I" 111.1nift', habdri d a
01--i litle ch.1 ....... Cl;,l -, ,I ".Ill. Ile to, ,o,,', rtrani ticarin del Oe.,tti. A, 01
,, lol;mn 1,ectlir etplon conjun u5 ,I,,,- i _1 In ,illa de p,],n 20 ,,,LtanF 1 tle I" N,11,oul, lutn't. de ,it clillel., Jan At P r I !:,.'llt7 Mt ... o"Lo, -,o-Iiuda" I., I, I I ill 'i ,W lit Tskrill Shimmed, de 21
tie u., lempla ext stan eki Y s I, :. ,,L ..... I) a Kola K -Ll ,,,I.,
Ir -, I La hazarta. de Fann, ,I',',',', 11 I, p,,. a A qu,,k, ,,, w- I-A, iin
de rjue At fine Azar el r AlinmerIt., I d, ., a,.Ia, "', a '"n" "on m q cr
continuer entijAunil lehl til ldl ,,,., I:s .1 ,on In, pinurital,Cars., artldo irl rarli.finsl .ithad. lonji"" u"'s delmenta)a en.,u, P"
tesionale.s I-dran I I H ( ia 0iblit el eflijilio I, 4'"
.,a .... :, 6' ],,,,,;i, File .,A I. I I P-,u Y hcl,,m,, a r,.,. 'I
-.Aid. libriur' I Los PI .... I. n- I In ill, ,, I I, ila ILL I I de I 1' as )npc,,c,,,s c. H'I't.- ble b JA rn
.' "'I'= 7 and. ted. 1. "g 6 ". R-t- drl Piroar... ,.,I d, o.gull. at notable I-midin c.. -spahol "Itleltailigo" "Car- r ... quir ,it fl- Ight Han
,mitiende Liger. ,,. a Ct!" a I s it
,I 11. rat inn ,r'a', nA ',a rAa1"i Era I I orn. ']Io- 11 I'll-- P111-a- linor, ",
C. h.br ,mde I lei.] All bittirfin Ica ,fia ,C M I Por Sit[ F Ad Wo""I'l.nool, guno [ Pit- Bobby C ...... 11ccr,6 A Ray T.Ju S
m-to cle aevidir quien a A b ,, A.' 0 X dn?'LIi N' J(,: ut ___Ilevar" H tittle. de climpe.n. ty Juventud y a saguncia horn hfiit h-, ana can ,,, bLI_ VIGO lithe H IAP -F! ,lub de u:,Ih A" 1, ,%1', l1,,ALCIh1 hn R,
I. d..a v fi.6 ,-act lue I ,_ on entib-cit, qu do
Can Gallatin e lb-iii. NEW YORK. Julio S. i milra nolinckill it -11 ... pra hilbla Innic -1 ... a so I, r I ,tnila 'I'- ruando 6 te failli illue Pn dd l t,nIi" fulb.1 dri.prit- a d,,,,,,6n ( 'In '. g Ps Han c tercern
Estates Una oportuniclad qu, ,, I, -ropet.eneii. illimia- represent. 1. I.Carri. d, q.C Canada A.S. ,ra I! boIR1 ;I ,ris ,p,,.d,., ',Inl,',a doode'le conaron Ins 20 .9egund- part or aviun vi 2., I "A to ", FUiA ,u rto CIA los Juegas de LonIn .ties ,1,.,_ 1 me or V clitrion -Iill ".- -,do q., A" g" r Cuba. chnicle ,1-1
Perdierion lom cubanos resen it a as curldro, me' ,,,net ep.rtes .Amateurs. PC calia ganarian. 1 I gliuractiIiiiiiis allies co, q.c -Iv-. A con Ymb. art,,.
tun2dos del torneo de aceriL a CIA iamb go nas. as holandesa ,:nraviesa a Cua quier Plome5a del unit pria deportiva qua cu 1, 1 ;-,in'r]
it it I g ,.nd,,IAt,,.. An El -Cclliivu ,- P- Corea firm, grand" esperanzam an
]as que marchan an ]as dos prinie- L.s Olimpi.d., praducen 1. me.': 0 Ciro Veloz gan6 par 1 '5 d 'go
Tl 1-7 C a _. I P, lo levantlom de peso Kim SunZ
frente al Tampa: 5 x 3 siili:-' CIA pon'll.r."Ln, alt.slaa del P ra chir una Loco d, "' "a" Ile "' Bob Ph lfips, que fu6 de5califirad. ujind.res, "Plos Y a gull s e Jip* en Ia caurgoria de 75 klins. Y
1.9 pucsto..,Dild. 1. nivelacl6o evi-,jor enubuen sportmans entre los'rc]Lvu extendicIlin su "'" "' a I 1: lei progcilna bi. Aa obspi at- qtic lie.- I. en Una o-on 'a "Deportivo CLAIII6
-TAMPA, Fl rid., Julio a (.kP)-' I It , I p, 'ros C.:AA
-, dente cle a fuerz a contenclicriks, icompe dares y CIA Are a concurren-:viis cle Ins do ,b..s L n JA P" 'u .' fuccLo del a de 'N.. So. 11, de 60 kil.aratres.
ad 5 prilin d gran 1,11a In houts secitins- dernam"adn' 't'.",di,oci rI' Arbitra Cam. ga ""'" Irrcern v ruaxto rea' ]as entire area cle !Iuventud y Cen. l cla 1 lin"e-, com. c c pe, bit, Australia ""' AAc Cincn plitud.s an Eu.:
Mil trescie.l. Gallega .Ile disponen L 11. a .nnr 11-no. Shiiley Ics. q o i1clutin ell I hary ,,,, I qur qurdaran
a ,alarle Ambles rac.n.,en 3 a Ahu I"' LILAI, pleas d'e, Pulliam. En Ia primer ochn d, In n El Salvador, P"tivamentr an
'=Zab: ,-,Ca.,t.,mi: i"Llmejor partido possible a $us ill ,,- bwit.ts dCm.str.C Jones 'I "; ,icklan In it It, err Iuu adlan- ,agr ,I u'l',,'"" ill, ds j ',',I'd""' a _Lculdre,. __ _thos lir-neistro Itar Nru'. ciunri'd. Son' y "' I; I !;I n.1111 -011 cl,,N cg- Badu y Skru, Bliol __ _de cinco carrier i par tres do Jos, cloresspara r% sorpresas dlosaga- Lit orgullo oncional .,ea luerte. cstc !!' -1 1 111-no I., que al Bahv Wililo", Pd- A ,I, I-I RL ... at ,,Irn,, IIABANAM ADRID
Furrischorti, de do ble iLviluoulmiento Ps superior, Torte ,1, ,,;,sIes hnnlana do pirla , ,., I., I~" "" ..'Ic c" -tt'i
lip. .. ,e I., ]I.. L" liethiscaut.. dl "Re.] Madrid" mund. Al y le"I'l Ial b d, Fiinu, no I~ !", u;'1.,i1'.l"L, -:"L'1:;_ L.n- I 1.11111, P-gleu, ui .. 1 1. t."d. MEJORANDO LOS
Tar ut,_ "..""'. I n' -it R-h u, I 'Au'r," ,"'i"."li.
VAn Cub..,aCI:i,,.,ndo sit margin ell I Y. Ile.. ,,,,, I en ILL, us y 9,.,,d,-, eo.- b,.,,A Pudilu Intl eg, ;,iil, ",I ;, ba 'to ... a "' ; I~ ,I .... I"',
's P.' -thu, ,_ it, I, '
. t:r I dIr"' At, .L. S, '11" .. I
CaL.LI "". N,.,,I,,, Acentlitt. --im-lelue 2,:L ..... I d..Ul, At, ....... 11 Itu," ,-.. It~ .1 "'
.1 I-i "Rilil I 1, I ....... ... q- j,-,1Ljj,,
-c" .' 'Pt"I"I" "
.1th- ma ,.ne,..6 la-arl del Mad. id PI.. Ia.~ 6, d.. log.-I ;I c, u.,i R u,"'o, "I '-. ,fi l -1 A I- it's wudu PRECIOS DE
it, a Litib es de tal elagnitud que It.,,. .,.,,I(, ,-,Ia I I .m. I ir I'll 011-11 611 .1 ..... '- '" h"'It" 'I "c"" "' "I
,Ali.. P ,1,,,,anl,,, depmListit., que it ........ in Lite- I -, I 1i Al ,,,,,, "L' ", ,, ,,, ,,,,:,, ,',,'.,, ::',', ::;I PHIME. IAJITIJI I,
,,late, per his Fuiruicico-. t. .... efitn 11110 11. LIS11.0 ,,, ha''Int"""'Lue, "I I~ 11 11-111- ",::,
,e,. lited B,,re ,,I:v6 Lin lit ,to. han lionslid. ILL Juli'lid. de ALI..' .... I- ueP.ItLe1-a'%I.a p rt-pal fixua ru "Ll", L111--- 11 "'ut ........ i I,. '-1 ... N-,- 8,.,..u': ,I-!i,_t,'1__ LA ROPA
it.. .I, ,t, I. dt, A,,,!,.,I,.,. ,10,ii_ I ,:,d,, y I.,,. -LI- A
act., ode In. I I" I it it 11 unit 10111a nindle 4"ab. ), bo'n., PROGRAMIL FALAA I,.. 'J .A 1,ujIjk.
It v Al. Cobalt. I,'6 I' a'L'.,'i,- ...... I ,',' ', '; "' 11
do Ile r. .IL.,n I Lt, ,,,, : .. d, ill's loju., de 30 iino, de e,1;.d. I, L,,, uLu--, It,, "'i'luu.."*1.1. -.1 LiiI ,,,ad, u I,, DE HOMBRE
!,I ,.I I., ... I . .... 1"t,.iu -n,, ,_, ,itarAiguliorion Lucia. .as ...t.eillnea.. 11-11 I~ unignitte, del lulb,-i "i"' -s'" 'Inn re Lanny HI'likiii -Kullu All 'IDU 11 It.11111111il Iii,.11i"c" 11u;L, -',':: I'l-LIMERA WL111i 6 1-
M:ulit.:.. .. beat.,.[, ., -rdt6 fit d, .;b 1:1 Y l-ll ujl- ,i 11110111 I., P11111,11-11, 11 1111 _,, .,-- ,I- "., """'. le Lit~ Ill. I 1, Ii ('iuoLu-d. c .... p.h-a de'
,,, ern v, de I, temporal, A fi ', d. I- ,,,,I __[, ,I".,. 11.1and'. i -.I.jl, q- ,,,III, ,"t, A-- I It" A 11 11 it 7 '.. U .Ii-,, 11, Adi,. U111LIU. -N11, 1_1_ Ia ,,,,, _l .1,I'lit.
'"' I Iqu, ndid;,, ,,I I.. ,-nnu, ,ie colivi'li. L.n 1, aiin r ciodn". -L. lou'll- -11 1 ., "-,IIL"LL '11.111 I,' ...11 ., t-u, ,"'"",",", 4- Ill L .... ...... Los 'er"I"., d, W... j ..,
er'ori -Y.ria Puerto., dit- n it 'I i. I, 'ri'lina, -u-I ,I, I,,- U, I,,, y lie). 11 NAS LABIMICAS. ut .... noin. en
a I 11,11a Lament .u- d I I., lu!.il V 11 "I', 1. I De
contr is d I- a Lie Ins Ohl". .gt ... I... 'I ,l;",
si l. E.h i-tAnu-6 Par In, sit -opone -" ':s : u::"; ,'I d%1,94Io en Lioldhiu,""' I al".1 111"T"' P111.11ERA qWINIA "A"en ... "" EGUNDU PAHTIDO to (el__ ,, ,-, V-Ia E pc-,I, I- rl
(T, I I a "" '_ 11 -:, ,,,_Iu, pt .phl, latolLit mejouar In net ... 6 1. Per. I- ill -;, .. I ... j,-. P'll, i PI:.1, I;-- .',,,'I u el I Lid,, -iil.;
cubanns. Fui relevado per Tromp,. .. 'i d.-I ]a, ',,Jet.. ..' .n "..". : I I "s.,
I A 'U!L'ul I I', ..... vI1.,b- e I zillbaltt.. uliolredorn "X' 'iiu ,
Inc, Rodriguoz.en Lit aiptimo., JAI net' ',,, ., ""'::""I ',:-','1'. ""' ,feru.re. .1
Ctb,.1i'..'Iri'l','C,.," opf're'c"C'M.I A Ituill. I I Ton r ,pjdri muml.. no Fact., Bt;,.,' Lit, -Ki,, ,I I III,,. I .: ".1 "o-g. regi in, ('111.,L".. I.,_ .", L-:11i III u, L,
1. joat. Pat ela (it I, "U d, ,it -Iu. "R.I.,.
,so a 'a ... ill d ...... a _"g"'"'ga Pr
Cu5n 1. rrIAci6. de I I que At ., It" "I d'e", "" "A" a I -, .1 -- I., ,me, I 1:1 ,
con Circle en I., no A- Lot lit I " I LLL"' hal"""!", 'nll'i", -iJArtIND0 )'AH-11I)o ; d"q,,.:,,_,r ,,",,,:. -1 .,,,I ,(,,d angina. eA., fAb,,C..,
Inc -11ar.dasa q : intagran Lit cuildro 'iint'nonle.' "I "' 'c '"' 30
Astillaellin. V ,ml obahicullis ba as. I I no n b 1; I. ,,,; Ca FIat,.. I i I I I ';', 1; ...... lt "::' I ... '"r', I : I'll, ','d ,, it .I d,. y lo, Ig .... d- (I ,.[,,.,,I 1,, Licit., ,.p.I de h.mbr,
,prennox actual pirtrixima C1111. tSu tiem- I'a re.spurtita I Ir. Sal-iouon u-11, in .k,,,,.,_PI Pus limb., everItoj as ithlecieron mr0ii, Cr.ra del f,.,,I. ';I nnd,,;JhoIa "'-a -'I'll's ,,, d, '',',I ,I t1lec. Bobby 0-11li a I ... .... ,.l-ii Involis d, L. Habitrub- . Jim orin inrlj in 0 partners: Jtjan Along. c.-mids .1. iros y mundiales, Ia n desa desarrollo 6a A ,nia. .,nl,.., till ,-L,do P Kill, K.ontion ,e ,,,frcl.r, a -J--e ,;FGI1NDA QUINIELA, A 8 liw,- ,,, pit sit -lma DIRECTAMEN.
TAMP a . ... Inn 012 Olt-s 13 1 A auto Iglesias Fermindex y Jn, 6 Pero can no to a L, , p, ,Were SEGIINDA Qi 6 tnot- Ro,-a: Sku,.
Sirvent. Cohnne. bF!. a Para annv. atificiente pain midi 7,,baleta, Aguirlititil, Viia. Vilhir TE DE
Elio "comenza a a competir. Ef ]a mein per escaso inargen Habin Uratte, I ,-, F--, AzAirl, I~ A, Ball Phillips at Nrgn Baru Jits- v Felix, DE LA FARRICA A Fi MANOM
Baterf:;: ,liEcheoll R061guez, I Defensins: Gabriel Alonso Aris !,;,,- ,,erne.16 1, a agosto de IR48 lograba ganado y par consigniplitic Igrilba sit G"Illet"I" R-,nn. El raII Is or printerisiona clgni in irre. Louis Hon Antanihi. Join Lin su tercera viclaria climpica, con un claiua medalla de cro. RCER A TIDO a In ,act ... p1pir a In rial Ins precins tin irran TFRCER PARTIDO, 31) fact -(7 r y Guerra: Mottewaten, TF, P R to
, 'ret'a lern d as. mantritilinclosr I- lie A~ V-111a y .Jesus. blatirnit. rnntra
I ,.it VI a Gannii y Joaquin Navarro Pe- derisiv i'tri u Alto an )as 200 metros, Fsa lue una de Ins grancip, acton. UriaO, I'l-, ,,I.c,. a HERNAN FALBRICAS
. rpi OA L Pascual. ran.. est.blee ,,do nuclannetill, areas cienes re.gisurcrns In Ia hiztorla a B.r,,,,a .. .1". A to AAAb,,,,,,cbre 1. be.,, de 60 irtim-, Vow, y Irclix. -ulps. A war GALTAINIn No ,IY7, frrnte a ZanjA
Medina: iguel Mun,. Mastic, .In- mundialel limpicaslbelfunca 'en I a Ins rompetencias ItIfirl larnir nmI -,(;d'T':l'a drnni ,a 9 ,a _b- del ruildria 13.
Interesado Taylor en d 6 suar.g. lltsirtii n, Josi Mon hislorlia day Ia
.1 .. Connie ochga e.a I ---.--- ___
talvo Barrag6n y Jas6a Nacre San- ninas 'I'M ic a 'b" trade
I chg., d. econia c al'c '. hic, era ..of iclen
bout Gavibin- Robinson I .ntAo%: Luis Main
Arbela. palm Ia sen ... Bhulkers-K.:dgr 1
-4 Roque. Olsen Fontana, .Ptnylla 01,rc_ Jelse O -, Cl grain Car, An".re AACARDI Y HATUEY CON'M IBUYEN A ENVIAR EL.
PILADELFIA, Julio 11. (Unii 1 do garmendia, Manuel Farti6ridez te ,,2 ecolrcl I
""CrIc"no' .lei. el olim- I .
El ecip ..... lo,.H:rman Taylor de In F.ern;,d I n,),,,Edu.,d. Sub~ Fu"- ill C..trp.,,dl cl, alrinne,
palea All Lano nice Ill ..ban. Kid d q.ex, J. At.., F-6n .. 36 Be, ex (Pab ai C .Par so ,.a J. go. de 'E L SIN K I
C."114", ..mpC6. mundial de peso clex, Alv rin Ferriflra. Pedro M tin Lin. its, time de case hallindmit eso_ EQUIPO CUBANO A LAS OLIMPIADAS DE
- A a d
Gil Turner. ljo estar dis- Arsuaga Y Miguel Cabrera Pitre, be deteimina a a igualar eso CIA Ins I .
pesto a celebrar an 'ptiembre Una CLIJUAIII ,iLL battle lpiF2, quien fupra voice v cric A fC.-Al... --.-- --." Y n Ll silb.J., n. di. dcap.6, de on 1
pe 2 1 "Sugar" R.bi .... Piton y jug.d.r haste h ... daj trep Ray &j tricera. file sefialada Para career In 11
at ca ropeonato mun- LIR105.1 am el actual entrenadur
"I Madrid". De lpi6a es i ,_,_ el cuarto turn. an at rellvo de 4XIOO
A', An P it" ante resaltar Inc IiM,, lit, Ira,
at de ne- media, JaArqlle **,-be, s I s de Sit Pais. Ese event er" I, ,,, :, ,
At 0 ul ", Fillude"Us Intl nncion ,q A ite centre A; An it IW alias arfi.hid.. Para asne 11
poobableme lograrian una entracha V.11-dnll ,a mbi6n prepai.,dor In. I
Superior a de '. En pr6ximas ecitclones destarnre- 4 XII06 Mi;Irroagnt' del a Id". rell- An-ulinoz de 4xiDo y I .11 '. 11, ...
F,,Cncd A Bnlid., manage, de GIL- me, Ina caracterfAlcas de IA9 I'lle"' L, Ililb,"alncla Trid. so I I I
I ,! A. III) a que lie Interesaba el ell- r I ", I 11 I
de Ple podarosn conjunto anue Lis na' I ,
-ut, .. t hillo; side ,,
]In del depnrte madridis a. 'r gign ul giriln Amin d, t.q,,il a I I1 ,,
Robinson h. d ... Los do ri.s.,-ex gu d I Lt.. Attesca concurrencia de 83 I I e, .. I ",
HiAaba ,I di. 10 P.,,,dn -r,1 ... ,11,.pIrs ... I e 0 Stadium I 1, I I C v
a- Ilan dentin del pran',veller. Una Ins Abnads Lie Ia r Ant, ,a t I .
no tie 1, ,, A _- I
, or W 41", qu d Inclose, Couches ni
, a it ,i, murilp. A, Mr. In 111-inle. -171 In'tilidnor par. e0a -- at r, :, I, ,,, "I I t I ,
,I. I cam onatc. h., at it. ile .",n a 'n ra' "I I t I'll
_ __ - ___ I 's 7 ccalLtledranlil A, In, ,,rmjo, I'' I &XI T 11
nes-i .piciamente iguni a plcs rincilaria, ,,_ I X 4 r .
. A .1, A I
He] PUL11,0. b n. ,
I -in I ,,, '' I
I I t uWjnl, de Jamaica. juva our 1, .I I I
777r-Im "411, I LAVE Y LIMPIE .C Lit rIlcvn d, 1.600 matr., I I -IF I I "I, -1
-1 I ,?,;. a I .
] 1, It ,I "'A"culn laslimado, lJorand I I I '' % "s, ,
.. : 1, EL SISTEMA d-'-mA.d. miazitk, .all. de 1. I t I I I : .
. I PL.M., I -1 I J l v I
.1 Aubo el triunlo norte.- ican an . I , . ii I
dedspu6s de Parr. _iiil iehrvo de 4xID0 matrons, Pero rue "', I __ I 1 4
", Cer urantepnos, de, .5.scalificado par Conisdarar about i I :, : I I I I I
ores reurniticas, de h 'no "' c'"'b" it' "b"'I'" a,. It I 4, I I I .
__. rifiones, de aspalcia, ,Ia li. dCCi.i6. ,Joe hiv. qu!u iter I y
4) in, ,,an .C,- co,,biad. 1 I
mo, '"' go, ntea del It..] de ]as Joe- I 11 mr I
.w. Ail aided. It C .or- r i" __ 1 I
II,
- .. r gend.6 ,,r,,,d,_;,n "LLTcia Le'slia quIl6lituareacco tie larl I i,1 -r, .
. ICALCULINA confurrencia Balliss que nig I I ",
. I 1. lie. de ': ne rillso. on I.. Pero Ia I I 0
I .
, I -_'
11 T 6 emocloBREY. D Ina no te succider a an ese event ha- I L 41
'L --- _.! _-_ hiUe.net.,i, u, -.eA,, A.. ..I.r-.-. , ,, 1.
Pligina 20 Spitrits DIARio bE LA AIARINX.-M ircoles, 9 de Julito de 1952 Sports Afio Cxx
CONTINUA ESTA. NOCHE EN EL CERRO EL TORNEO, DE BEISBOL AMATEUR.
Reflector deportivo 'Universidad VS. I LucW-comouzzgrancampeon Con-alto score venci6 en el tiro,
Las iniijeres y el deported. Teldonos, 110yri de picit6n el doctor AlamillaPor Grattithtilid Rice, de Editor Press En un desempate entre 5 tira-dores de un entry de 14, turri a
E-1*A Y01i pilot. -EPS- A quo dislanra y Pon clue rrpric,, So enfrentarin esta noche en el Arturo Garcia que fu' quien se qued6 con it en ]a plancha.
\LIVV n StadjurrT continuando Ia Bustillo gari dos premios en los platillos. ComentariDS
-brad. rr,, : i On II cru- do Ia III,- lid do los amateurs. Detalles
fl vw: V, a do hvhol it to. Por ALFONS04ENAN PEDPEDOZ
d it i g, ill I, 'e, Jeri "'no, or tin hueco on
,,on -12mve-dild- ,,ctor Gustao Alarrilla -1,i DvIde luego (tire fu6 In MAS mita.
i. clue 'n-ii b-bLJ lif-Bi 11. 11ill I j" 1. E:
j"i". noluse en cl Jugar de Et durningn hizo ura de ble regesirsdo CI cionumm on It Poln.
ell ]a pla irl'a ol calI)o III I Club Ia labor del doctor Alami.
t" t'llia Iolll.darr is "'livue"te in 'Jornplit. C.nI,,-.,,, 0 -rchforms-, Itcar I., an. .PIS .,i ,o D Ma no III Prito Cataru- It;, Pvrci IS he destacar tambi6n I.
"Ha", I'm n Zaml-,, la Ia a ,tivila to la, Oluripicula., d, Lo. da on el Pointer's Club de Cuba. ac Ancircis Bustillo, qua IJeg6_.,
A, A- 1932 El quo 'S1,, -mn do it i PP17 iiij, (it I Cerro. CarlosP6rez. el -fat i h., bull, do uog., y Go rat I. Y In on "Intric' do caluice Jura. a romper 46 de 50 y el que miks hbot.
!v diolurl 'ta 1, de quo Ilia ].I'. on. o do S fm5 Una do Ins inco clue 47. Pero in marca de Bugtfllo
d, (It pt!",'i I I lorli.- del b.B. defect- I, flego lot,
i a mgr it, 211, prI. E, d,,i,, Ia mSm. quo 1,.dln Jr.- d,,, oibc, b at final sin yetict paiticrpaiiclobion qu I Como novicioLesth on el tincuen.
""d" Un de-opate clue ,erpas,, it do le. ta resulta una 'hombrada. Por eso .
lelefinjortS JOB favoi
or C, dc, ,. cm., p,,Ie I -ente v h- fire quo gamb par tumili.alittl preer to
1, u lia ijoula lzimlm n llw Babo -b-ali. In per. el choclue ra logad or I sabe concle si entre malanes y Be been I..I JOB ..on_ bi Ins ca
I" loo,, Enue ell- rec, -dam., 1 I gill, -I glan crodado porqUe "El e novicibs, con 25 cle 25.
,I bi I fut1b.l. vI b-o It, hall mejurniho mocha al ataque aSall;a1morso (Arturo Garcia, no bico el it
E,, I f.t1bA -rugby) dcnruS .. Sit lumpi-le-k. In on j.,go C-U. G-ardito expondri Ia P hot, igeSurot se.. D, d....d,,
ll'g 'I P C
.I P,,i, p --S-liecil do Ia Un ", ,Id.d Nlctdslia del Sur, it I Pont bilio.r 1;o de cuatro, afias y CS Una dice no on Una
:Ia J, .1turrichrid p., ].I f.mitic., Ise dia 'que cort.b koe or n rl.. u
ti." ima carrera inusitadi. lanicii in past, fenumenal de 43 1- on It curgot popular, a del otro mundo. Se-oncret6
.Zi, cle rpiaudir a III. j.,,n luminurria El prmi. (atrasado. cus it, or el Paso, aunque hay que deC)' 'I' "Fit;iz-1 imostro equipo con oil julacior asi comento Andy qIit !It roil tan grancle hazafia. Co.. dji..B ma
I Illinois crutir. I It 'Em kinador ell- oil honor a hi verdad que gan6
Kerr, I',' CAgillo, ; I -or oS Sl rd l., p.rqu, I. i I
imi' C. "a I; .,,ou 10 ci el an, Ce, It P 'I",? At. de calle florecha. Sacando tres plati.
oicfinruirt 'j.gad,- cl III-, do h-ketluill. lonto luracim de los out-, quo. l;- ".1 he its, Ire, fishtail". Robert.
_1:'o. Clue. fmS.. quo es P
Y 'r= eltu". pool. do ci::-ar ri -rr, at Afil 0 P. A- rido.s y ahi miribuicros ei r3furrzo Aiarez so garol, por handicap el pre.
Ti-nes 1-portunichad cle jugar go!t -n r1la, I, de)6 sorprendido.9 a IN .1 -1 1 illo quo hicierom JOB uradores par able. al de Ins noutw,
d (Frecoclares con so maestri St, I-S'pernm0an comparalla 1 19 4 60, norl.. ', o ,I, he liable. Adrian.
t 1 cut, 1. ru.ymui do IPs -,II plcrf, lmrtdr, '6 '0 0000, Penn t'U.,bcp d'CJ p.tro Miguel Jau.
e., :,,as do o local h.b.hri.d, Babe I ...... ... M, la it 0 '000 0 eguizar. Este rompoi .1o pl.till.1
fuel oil . It .,its clue I ch, "La Mail. .' per. hay
e, ill-- Cam, mir de I-S l1l Patella de FICCIO, SI crio.chri Una Here-, it, 11 pruri en el
,:a clo, focra I deport, clue on so m.- -0 $75,000 aan6i el
53 Ia 31 1 1)(19 hand Cap it., So 0 no
a. 'Joe fU6 mumd. I do Ilevarse el present de Oscar If n.
I- -mpot.a., do I'S E Iird- P,1i Tr%,r un, C; Csrdilo .h,,b a doz. ,
e W ILI, u 11 1 a, doad,. tie I rall1mrl. 011,111 Toot, a ciP 10 P'A m 0, Or :, bano Gavil' A 0 Of
CU an lnuici6n van Ins numeritos:
Ili' C: ,,, pallet ...... r lo, lor ur- N.,d c abi- i-lit I ,-dli 1944, Sri, u GALERIA DE SKEET
"cl. ili--ch., p ... olla ,In -P,-Ir hao-1. N,, hay ... rIf- hn schl oil
11 (ILIP Cll noulcr ex-p--oal rb 1,1 11' cior depol tBLa 1101 te. I'a uIll a "id. ill, Pirtrarda; E. F-mimlIt,, o' s -1" Ia 'erripo."dit. fCi.r Gaviiiiin cleclarli clue n e fUtLiro Ganador; Antonio Gonaziles
it 11 a ,
I': I, 'I't"'i V I Ia ,I;, ;'I Antonio Gonrillet 24 23 47
,, I','; cl, ;clarti m9t, do la oteri que
t bus', R-cron, Smi'll, III . . 22 22 44
11 a hr, -I i., 11"re "'it 111i's P,:, al ..... I -, d, it Nelocidad. conto cl lunes 21 23 44
22 21 43
R it C.I . 1 9 22 41
I, Pro, i., i "i hile. ia, gio, 1- 11 [A. 8 -U, ted- D M. 11-mcur . . . 21 18 39
"r luia Lioa li ru, Y. ,-le Ia d, rl, 1 11 1 11 1,1 Luis U 7
rI, I'll n,61,,
l"I K,,l G;,ilir .,.,Penn r 11 21.1
Ia ',I,: h od r, 0,,t, dit ba, I., dure-c, do Ill %iilchl. -nto.t. t'- Rrouln So 6 It. J 7 R 1,
I C
I ha., ch. I'l, I't rI I P.- it, Pill, 1- P- jua- ALITYNDARIFS VS. 013-1ENTM JOIN ,, ,brC c-I
'i I I ga, maSoulul.S. l" -e cil',"'I'llcultl in. Janet
Er .... di:dr del Pic e-l- tairi. INli EN DECiSIVO Jl*k '(;() ( :., ATEGORIA
i, fe-mmits do bC,,L,.I, Carl. 'F" 71, 1 a I- 4,7(J:ll imt- did Oeu. round P "M100 Jacuregulaar
1! cut I, que podia -c,u- ugr ,a P".;i Ia ti- ell 3:; I*r pal ad: Garmad r: Roberto Alv-z
Pa r i I" on it r,h i, dtml !i, ;r ,j a,,t- a ell
I;;.. ra da or da I ;it I Ill, -o Trill 10 11111a clue I ,U,d- do u tgo- Adbriano Patin
It'. 'I C... do Babe DIl,,l -n Z.har 1-17-1--, r, B 11 23 d: 25
11--tr N-umal it- Base a J.- I~, if ...... Ro erho Alvarrz . . : 22 d 25
ro, 1 on ru so.. 11m, 7 1 -lil d, I., Dire-6!, GO 11 r l' Cavilit.n. quien Jurist lornar unas D M. Rocamora . . 20 de 25
.::- 11'"Ort(IS 1. 1. '1 It
(lot- hr an pochdo sobrosahr I cas i, a di-:. :o 'i ell I'Llba dijo clue "quilue....... i-, lie La a d.S a lilobb,., Dk, it moam. it,. GALERIA DE TRAP
f"I 'i dr. Griniallor: A. BustUI9
I, ".A.0. plo-c" tire pord", Po dic d
-Ie. del .,- it, I i [i i En a I I, Ia I,, oil, I at ,taci. drei.i6lit AInl, 1 11,1 34 21 47
a a a do Iii i%*,,I,, Re- f ., ,a pu",%"li rrmcb g.,
It Pallet do .1 ,,1 11 11-porte P(:, L C3Sabl.- anmi Beach. B Cis. 23 24 l llmlill a "ArIcullir -,do C. ta se. 47
!e 'I 'Pa, C.M. "'f-1 ra a ILfllral Callne"n" To"n'll, 11V ,,da dtlf,-ir I, Cr ilan. AncI BuStill . . . Z3 23 8
r . 23 2
JE6 A. Sai... Dor. i- F: P a i,ni "to'el Jau"gui 1 44
I th (r W d. Iietill Raman Sual- Jr. 43
b", do P,:,,.,h ICbJd.,, -mblitalion tirrifirs, mosirantroor dos a pro el AdrLano Peon . . . 21 3 1 42
En ],I ,R-dr, 1,ir- no, a. I, t - 21i h.-k on ,is Pt E. o.,t. I., del ocurrib.fe qm, ,Trbraron el.lune" ec '.' Ja con D, %Al% ;,,1.1 . . . 22 24
or I'. no
-o lie Murianno C, a lo B.. Ind IS 18 48
aP tie honor a "j.:! Y "t P I''In"m Alm-- 1 17 P-11il' Pill, wee. Cub sill Gavilien i ri relador norte me Joan, Gii Turner. Arriba, Be v at c.mpe n mu
;r Prices Na ... OrIl, INJI or, _0 Pira me- sdild, itittri-b-, en el primer round y bajq aparece, el refer" Tumosco int-vintend, pars, evitar costigo j,,,I Allrand. 16 36
sit teitiltor-,ttitt lie Ncraiio atletat, olinipico, t. r 20 36
,! ,,o ... Ot-on InIntirl P i .... H. nochc h- in-ir-arlo a Turner a Ins 2 nalnutos v 47 segundil, d6lonrene, round, desirous que Gavillin pc,6 Una Iluvia tie
1-1 do-i- ,, la, -;- Itquierclas y dri at indrff-no retadnr A P CATEGORIA O."IC108
L'Oer ir I'll It ;1 I.l d-- del i I, 'Ih-ru.-6o oil Ili RiLIP11 F, J,a Preil P. C. C.
Irl 1'. G, "i it I. D", Ganal Andrils Bustile
I cor", 1".., ur "" " I ( "' *,*-jj.!,, j., _! r.Ir ""V" 'lacta e ..... -to Vieites se enthusiasm a p or el Ardi-6, B-till . . . 23 de 25
:71 It u El D il. R obet R111, , . . 22 d 25
; D r. Rn mora
lob N-11- it, I, I i IP, .,:: 20 do 25
3fronanat. "n ,,, .? NO Peccl T) E DOBL 9
ADI)IM." SI VENDIIIOS 1,1 imfo de Seria en el famous Prix de Diane GALER
: risrar Miri
E't.-l" tw It 11, "w!", 'I, H, A I i c PI It I" Ganallor: Adriano r e6n
I~ ual I "', 1 1, ),air "'It, -qonlrfid, I I, a-I H, Lit r,5ulta hija de Norsi-man a] igud our Highlari ittregan prermos let] uel Jaureguizar . . 41 de 5D
"d. I r 11 1.., Sl"', ligfawl (';1- '.49(,77 00 lit, I oi, Ing 6, E' Adriano Perin
"a i4l, ;Iml %, Ii: (ld rntro do recria. Vacant P, modrkr ganador del . . 41 do 50
1,- % A ll-,,, I A I (; I o .......... W ,
Init I or l'.. I "t'l, D,, G Ahmnilla 39 d, 50
'r, ke 11-1-01,1- Ill I "'t I., a""'I I!Illdli final, r, lio pattern do One Cnint, qu, r4r6 rl Bcl- a boxioadoi-es dool 1,
1*1.11i'. Ill. ;,,: B mi I M-f-I 38 do .5n
I'll it. -pnd "l, Gai- ni jil akCs. h recria es slenipre una (alita d' 5Lrj)Je5,15 . . 3a do 50
n On SUarn III . . 36 do lin
"rictin I AnIt An !,' (;i;-, Illab, Ir-h, Elit It )it,, !,-t d. t7.5 01)0 00, j,,c- I-, "Guantes de Oll-o" "a"',,c""l
In I, R a in n Suarez Jr. 28 do 50
ill" i., ul- Ii.ril Mi ...... a Evil An ,, I lq.irdr,. Amai.y M im i- 111,I I .i. po, to Ia on
no"I","o, I, i'll" cril. r", Jt,),,, N .1 li !trJpaad(,S del, --daviin, Por (tSALVATOR))
di. y pltlI,, ,I. d Alll-. ill la I)GI) Va Ill 11 Pill n roonto. L, -rem'-pn"in fi'i, 1, 390"1 : EiO I ch I T--. CATEGORIA NOVICIOS
- Ti- i it,- It --1 Decil- 1,, -tc, i- r, c, q.,1 (;-Ii- it, Or, 1 1952 Ia A--w Preersda: P. C. C.
u-Po Annal-, it, 1, ID, CG-.d.,: R.fl Csatelj
-I- A a ad Ii Well . . . . 17 d, 20
N, i I .... I, d eFCP--n 11 do 20
P.I.rm.d, Ins Dr. M H.C.Orm,
HOU :11 1-r 0 Wa, I)cliic trI" _mel I., :30 do
ri CLIZI- d. Ci r1lS Ia n-lie. ademas rip brind ,,ghdi., .DA DE PICHON
jL:'1il ,ur;l., dii i! do hcht h,.,3 PIT Cecilia P. Alfrimus
M Pij, l, Pill iltldll fr'L. I I ;: ,
IT .trb L, c, P. it d. c In do r BI '11-h-Qhts v ,tro or el- I Dr. Gustavo Alamaill.
c_ :,;u. S! Is _- '
- 14 '1054ARNAVALES en SANTIAGO DE CUBA ha'oi,"" on
Us f-I car' I :it,, ,,,r -!Dr. C Al.raill . . . 26 do 26
Il I, ,, a i to, iiii, io, ,,) recido: A.l G de 26
t vl ia F I I _P 17 d: I R
hir ...... acir"'il"I am., del;, ,' ici. do G- nto- AO ,, G- al .. 2 it 3
"" 1. i :, ,: P, 1) i- A P, 'it 'It "', -. 1 12
SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO ll ull, 6 1" 1, dm- c id,' 1.6 11 de
I I a Fu, in Pufia 9 it
li, lql I a III, I S'- "l, it Ad'i'' to F] p 1,1,i. do ,fi. J.'I's G. 9 tie 10
POR LOS CRONOMETROS DE LA CENTRAL l", [ii it 0- I ii' Air. jill's \111""llia 9 do 0
jiic: ....... 9 do 10
clk. 11 1- 11 "1,, 0 ild l'", Iird..- to i;.. I], Itill. I7i SnAl p de fit
(id- I'l I l la )1'rL do I I", A (I. d F",
I i Iijiiiii: nd ll An l'; i to 1. 0 1 de
Para reservar asiento TERMINAL DE OMNIBUS por TELEFONO U 3 1 10 -- )"Id", NI-cl
p do 0
R-P Vgr G.,i,.a B, ,-1,6 Maims
di 1 fl It 6 _IA117 Jr .
Agencia Virgen del Camino X 2 3 6 7 9 de 10
B 1, 0
M, S ...... r- 160 1," Ill", C-p. F)"'I.
....... ... . Ir.. 1'' 1 dd, Ai-- ci-O-iCEvPrtosr1e campo
d"'i, t. I Vo, It" bl Alil, I Ly- ICCP- I
,147
A3Pr S(IA ta para el
I I ,
0oh. is Oil .... it NVIcur. COI I -6xim o dia 29
95 11),
ird 1 1 'T1 OA, 1P., -,,olni, clue figuran en
rRooollin e0atletismit qua mul,
'P1,12"'h, A, !,I L. bP red. C mrshm de Ins FesIII- do' Ia semana del atletR, parts
I:, pid, 1"i-, -p), ri- Cabo It of. 29 d, julin .
I, I airut-i d"I W"'ny ;'I HriI sil, to! 1"ol. 1 1"", ", 1."I"18103RO de Ia noche en el St.culuen
Bic "),", I C. it, I, Fic: Iu- -Ibio d, 1 11, R,,land,, I lb, i so.% CfrNf-a Tropical, estAn JOB 50 mei: del do ..... Z, .1 1'. A ... 1 1:11- dcmclo P"Itliparilin Cuthi ch, r 'Tilz ',I- Pre- 126 lb,- Rn;-dn R.(!,LguC, ISOA, it I Leon. ennethl Bell]. Pa-rIlIalla d- 1951 cuall- %s Andres Cardeiias IbI-.
;;Jtrecer traern y auullue fuera. Ili cl Cli-Iti) du Fu.,- ii cla su do blo Fernandez Y Francisco de Juan,
.1 tv". JOB precois tie orsturnbre a Indus de in cosechir do esta temper.ii'i' -ttildc'scul i illa lmR ,c I I, cavos I! rlr9SLdc y 20 cla. Tambirin Be har& Una pruebst che
p.dct. s0r r clue eacria tin ill. P,,',, ILindo It ( r-t Wa L(,s alumnus cle 75 metros parms on Ia que intervileZscuelaB P.blic"'i Pritadas, licell, nbn Or.,
ILI'll' p.ira pilvocar Ia deriorit del ,a ;it fin r per I, fall. ecriocidics Como Luis A.
;i,. I Imiehad. Atil-tuco oil 11)eby Jr. poi. que ll?"alle IP ulrr .1ca." rjr_clas g ails. plesentando car- Morales. Angel Cuadra. Israel MetC, U, ,- --ir .-ol liude IA-, I:r mrla
pict.rms Roxcadores preenlaclas lr,. Flincho IghShul Claudio Cibre
h prI.t ni I le.... ti, ,, J- "b".1" ha- a v Joiti Andpirson. Oil. Carrot. In0,, ltnl al- pIa- Pile P-mu ;Iiida altiuma ., V-ioce I.as boseadores clue reribrai pro- tlosaortl quo clesurollari CSS. no.
It, p., t-np. mclot-poadi, ;-rA piiildll, di1-,,r,-- PC. pog- do rerfian. .. lie scra Ia de 800 metina con Uri en.
Recomenclo bien ;:,a Built Bar b Ramr-. Hart Gen'- 'In- U muY vshaS0 cranpuesto de Marla
o ir Oil, A-cull-, A. Roclriguoz. Renii'Garcla, Josd M,
........ .. I. ... ... Cl,
41 11:,recitoo; mP -labir I Va I ., Pm P
P", it rn D,--- Alcd,, 1--id cif" o-
SU S1191- May,., Orlando
WrIt .111c
'd,) ,,, rez. Carlos Powell Y Candelatto
F)i,, r- %-',, :', ". TO -, ,o_,j* ,_ G.,C,' A,,,, 1,
ad V% C' Vallm, tocios do Sobrachir clase que, a
1,-%. q- I,, 1r-- N-bizo Feri- C.-clido Fln!c- no duchorl. Cfr,,ISn Una anal
Ila all' jel" fil-iil Calhi, ,, litilflcm MPI -t, ca -hilucion peclostre.
,,,,We;,.",C, l',.mrsom ,,a, lo Ill: Ad- A-mr., de ittltison.
hi i" PorI D
liod .-Bro n. pl"" V-t,, Ma no-i- hili,, RPjas do Ia D il C.mbinSndo tros
true C. Ia Eclua!dr S, Ils e mucs atracti- de maneris que
'ampinacrt ]In. rou, acltrrllb "
Incrion dentrD del
ill. no ri
Irmul. I., % illn, it P 'J',ii pro iama clue 1:1111131 c-111. terms
s P- do Diiii, Con'. sabell. tin aj irzu or softball, dspies
lemn do o ento. I.. quo o. d,' pit, ior, do I'mul Ia 1-milumi do at],.
I- inimet. 1. h.- do A ul(Inna It,". 11 1 11 i, I ILI "a
cm-tilks quo pucho.at, conrilh.- I", ,, N -, lr ii" ,Is, "'PI, ii, Too. ,I. ,ta jululdo e, : Prodo npli -, i I., I Fl. 1 : 'i j I ..., ;, O-, I ill ,, 1, 1., a, -rro I! dor. Im do Ia 1-11iad- R11111.1 d, Ia vPar desvoeV. r. ., .Io 6, hip-lz F.;),,,, I- Rut-Iii, Vii- pr mana 111 ati-t-. quo a!, ri p,-..
,,i,,,n,ia quo rib i ,, far I 1',- 11 'i, I: i I Ill. P-, J- I I ricir-,mi-to de --la re-a, Coll Uri ricku: de a prsi. ied p,;eHuilihinge.r el ro5tiltar lifin do N,,:. -ril Me-, I-, iuilm, nlullluuud i ""' """ I 'n I "_ no dlfnra, 0, tacit., J,,
Berman. island po-lblvinento 1,rod-ir, I, in dI,,a (,r,, ,,, ii-iii0l, -lope- quo ell ... n Pro it jj1, nas oil lit blilan,. iu rilourril in, 11- it,- I'll I oli!lalvmo ra, ti quo l, brLnda lie
It turf clue No u I it. chsrriguoJ,, -j- frrw( i 'lli-Iro 'a Inlrrlla oil lo, )ardincs do Ia CPr
clue qul loua 1. b,,- SIP- u -tradir 7 dsf contribu.
ra-a or, C 1 .1 Pue, It Y, u lror,-r JOB food., do in, camliriur u d'SlJ."!' Ir P- Do ,t,, %parar p Niflz Claritclue P, it ;to, I ,it I l.gart del Cminate de
r' 'ci. '_ 1"
11. It ia quo la'g. 11 1r dol es Fos 'jii-ar.
Sc 1. Currid. d-rit, 1. clikad.:
quo Si u.6 1927 Poodle -,nrmi, d'o.
n rmag debemos Bon"rOos on C.xtrco posimistas Pero 5ieTj)re Cabe on
to possible q,.e'nuest.B a cluales cria-, LA GRIPE
idores resultvn MAB raramlus, 1. con"Onical
- dePortistas que BU5 access,
i3*0 ',' B ile Vd
goedj .. 0 .1 P.bre Alanolo C dr- J
I. c.ne. rchan do Ia I EL CONTAGIO
Dama sagrada on lagua
IJanura Cama- Conn I.,
is Ruopoll.
en
S-Amo X1 Finazaas DIAIO DEULA MARINA.-Mi6 rcoles, 9 de Julio de 1952 .Finignizas Pixg. 1
. .7 *ll .se~l ,lbc i d
Ac erNmy~llko 0 117 -.sut el cclm s lia
cCiigl~ rao o n to o n1ubl a o sa d V l re -Y Ctiz, 1937- d98 e 1bsos ero de -a o e I 9Poruti a Ra.r Guerrailka Iuu/odla.nI 977I. E. e B O L SA0 D Eba,. L A%~91 17'. I N Afcx Ing cbt sia ayes d..
11ib~dd Ib. 9949, efvo ume _. ,
I99 I I~~~s) -a IZA IO OF CI L dsmn pedOw
Li belaione .... qvblpesrda Ne lk ce De.P39 sAu ,, '; -s 7715enl Dt t9a de ide
Camp.~i Vaend.9 On. do Scest, 99 C.1b7 -i : Slc ila e rci e '
"Iclc'.it. lmsi s 19, 12 am ayen atants, am~ !rs d
__ -nsnl .sicl fs1s d1scs.s.='''de r1.'. wtne
is au -eutca en pa.exs istbos loa prlima. A"Alc dte~ pcsucl 1937 m'lao isyi Inwl-na pansCo 4aldss -rp Ei llsje.4e de,957 diesoe del Ings-e~~,IessI lPesla nl. sMsemC 5
aI s .alo q- salm va ssS is Papblals esasa1 llx oi Rlcamibroa Pasucrrac ess ss deb Ili Bstsbao i, l sc. n ll C lb c 1941e. ElecpcMc Lspmc (Ic d 1. 99 s Cua- d El allli O nx ial
.aososleead9 .) ls10 u Cs' ~scds ea. .ua.i 103 -oxiS be .000.00l Olbaawca. esti-rdas ..ocald 17 Is -ab~a cc-sc.,. Seacs 575,9.05car cn issimll sad ase an
ladr lltrm pso enmash I Co-bban Cs- Icsapa. an, la~s~a i I sudd e 9tCuba, itla1tosa949.addagiqo s as l.4 oi-Telfcc irelclaa .. a do L,. 3 tcocond alsos sa ja99 ctsqastltr twsoerilea a es Jamic a u ited ., esrIsatscid l~ stesa3 c. ucn c In n e lt- AlCuca 19clON s~.l .Csp 99%i 1o 194 Cua.0 mxdlwo et.A.a &v
Swastika ae, -uill ban diseuba I .t .ds btei. .
.sm so 9.1c oa.Ds sec ts. Cub I a meo iaa 930-i
Igualsa Cmm ss" dtldsa dicoin e sa 450casuedas uitr ias t an co a s2acan ah e lal -oa~iaml 1944-c5 NuevaI~ Isr~. dos sse goa p0" b aaia
ss o e lmird nosricing ne- La Tsa anl. Ins ra l p-biu ssa coyme aysuii I. ilp eccl e lit y 13et aO 11 .s $ .0I0 9 laE 1trit fs. S uanIccdc SsI Moa ys Idgeccia an ewYrk e mose is rabss boebeceo sarmsses5 Is bollss o ccgti, s ns de do eldi.9 Ga hns a s e mlta Ame, Territoriacsls, Soriaset B.usil 72-pn .. 91 tiesil enra alaamtato helescc p.e no Teuritornal (Ben, 7 suarR
menusld sl dtchsoill indaustrial ldo Csrttfisado isd Con-laset at Bcecewnet 0e I& Sa a A. Dto P = NI Eon Tertoil Y, 0. Rnc K u ,d
diem ltoe istuieo Ian sash bae aueotd Aa -)sicblret sl.k suiIo .e Io~ae -eias is.I 9 t irci ew.fias oc
aiesfliiii do aat ales Pu lir-ie ompn Lt d. Enl 1943,ose ala cmiss aneia. os tave a3;eteiou is IN- COT -iZA sON, OFICI r CRC~n Pub . 5% dot Ca- 'dapsY ooa ew. .esitam ~a
is Aea lalc Resl is ,slnl en ,usc "a -cm sd iswaafl Ja destn uloI(a ]hod us
de w~mio d cmotrcl~t ebrensoiesa o misa- &W sio dead oIdusria s umlorm Zn I n escsc sc ir o li hebab a u-N d fd.dca ocd o~a ao) 19215 (C -oU Cavana Esci .y. ...
alaedlI b a t cl paai~ tedeictla. l. sca eaeicsde cemesa slLs cttai- en-edrurMsse ll C1al2ll 51 C.,A. Cai 3 4K M1csvDwJoyDo o.A
1091 .~rlsa y~pbi& ir.). c9191as is sll.a 2~53 7 ..cf uri aas q.l .. e.:at71aa. sean idawt den We
W. eia .L. filraties deyacstrucmiIt yoapere- InstalsaneIsIe. satlua~llflO sIendopresactlcya- gia lpcdad iscnomeA.i1945-uIi .ai.i.Iaaiulm. u y10rer C9%sn~,9l4l o Cnlotsfica brads acrcaa gan an 0Adea in.
el s"tleaoadcso sda t s n C, ar a mulao idstrl anK gsoIde nsdeI xMendozaspcinob~l~~- Ip c 3l qu 4 psin ssTdore, i vn .iii,5s .ra (11735.500.- ls o Mnow Cf.
srAn, laln "' Assa Aa -amds Banls L-. dare,. enria Iag C-lcec do1. cCub.uilec -e.sM.endcziauoccctl 0i075. dliqua mee uoicter-It. a-scanct=. ui
sirs. ds. csnpattas aMoread Tan" del p ass I n erI .ldss &c s l ed slperssd a Is slsa lln I lsye ieno. cl ue lli Mer ca 00 .,' .e I~u Aol.-, -. 7 Aliss Ct.t.5 .mT Cub
Estdos ra 'lln.clllllcdgcldle .3.m cras ,dm 1924-1939 .77 1. Ca o as .3 ailoa -tla .s r is osmdrs d m ar o
hLs nlris. e panmu qs casme do e cspol dlnel iet lnspr sieds. C IN5 demdac s. n c mso l r ogr ms, lcrlecs y pcrua, catn i eol0 t ssads ai' 31 ic T.- 1931943T ,Ia 151 it Daplill . % "E Ca-s tut 1n0d qu .9n us
estia~~~~~~~~~ enato des Ipssl~ Ccsubaserd smplsmas Co. Cub "Sdanta baseras." cinosies Inas salai lost.1 .at. Inct~rs .,tpod queoi che Ciiias eIcleos ossositasett,05 pss~oc s I u el desIis fibrinI parcopleter is9als desrole ta n a iuetsa pcppiln is nsoctis a "sbIe19sn 'e. licRaSCIoad C...ru Msops .Nxtengurina eI cuaideacinf au ar cones )isaslnd n Ac uaiontahdolc o er de 2la 28~la yu clsi c-smss o; pc-c a1,.B 't Ans~ rasAl.ad Cmun. 5 54- I 13 -aaConsltaocu2. c u amiadscnies asloccml dddce ce a,(D oA.,Cri
aidd o rssludts efollea 0000ielmca ArcasnIicatemo ttledeIscAnsCdlIhieIosa.tenesCaasa. bntOulcs93-Ienra 19ele.I 7 tZ S3l
a sa ctaves Ic-a A.sylmeet.lu A.sia 40C 15- Th. Cubs. uRod SI... d9 C~iaali~ o a Us essaid Rtatda s laddeas
wrnIAzncsida c aes futconuros an eaac, ni crudo Bsaind olS tret d ej n Az ucar sosnpp den. mistca Unte 0011500.gan ,I 60) -- P -3c r I.tla 1o46. . pars.se Rlens m d si sti
d o MMra cet a &rpdepm~'td a 1;d C uan nl e ra S ., Al,. C8a- 111 -i naa. PtaI I ctlertelddraisnidtdpi
in ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c psalntmlc n spreidsra e et egrsehciEranbn e na yo'os I C5Id Cai rr do dies I55 L 40l~ 41 is uia iru
______~~u lu Cubin boot Ictscsal mgame aitilas Par 5.a A. dill os.1Ic bars,:mgs ro
dstra e deITal.I oln 9,7.7 ,slda e Filipn. ingsto,.50- os t v o ylsssf. llnraq'atis 43 Cub. .d .. I' azu dier 1n Cuaaqu. n r
I.. . . . . . . . . . .... s so do "dad.~da Bone Iiecreas cainssaatonl,(Pe
I&~d-mstdt r Mdai r 1.t v e e otsa fecoa Por aeUamdda 1 1-urq d s 11''o l~a~il Ses Mer.l L'ch .r1st., is as 1dp is e,1 b''., Ali doo- soll Wm qua hart Pdcd nuc. o Is
ci~nde~a enti, orenad, pa Is eyba~oI leislaive efernts nuvasindutrie, qu me prob Wes nd e-vlsugalr ayevenioton ,Preo- GO.99.IOasckWtwidan-CubdNat
Iteas sari bia d Ce sn esglsirdaysin quo5 iu s n acrcd 33sb qufo_ _ oop-s9 rm lua p 33 a J, Zd 344z lt 9=J'S. A.aa - -nd 1. C 19. R aat ysCasJoel,
sI sccdd ,Pcra sl,,cn s id r.4.3aI ac se nsls so aa su c ad l p asp c 11"a ores Oss.t _lc. Las veta de-ee i s d
annqslsII eosteals o del proast La respanc f s-saest rsrds dcis 32srse a peri aa 33; de IsMa. sd ipae -1 5. Ac.~3 betii _.- -is~a se dposs. in
anJsSpwtsaIc a.acuea sc-ue IdAbez r 13% 1.e ond I. 5 de an Osado Pe-e. trash o Ias cudo
Pas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ InJJ.O IxioiO rdsree i eretr~ oai nI 0ycsro ,1 Basco Ceiopial. I is P0 n. .adeW. 10 des tis de p pr.mubase asodowantA s lntice ta a.O72n o laliato aubs.Lyssblsscessarpninssccs- _______ auCare.d CenrVodlat -.C rPesasatnr'l"9 'I 5 tnod bere mpeloprd
lIsai Pllpfasr istas oKngn en Is PTI37sa) os Cq sspscncut s lui selufliate ancca isapobd esne lees ae prs'a Cal Neam psin y~n Yorkw do 15b El C tasa 4 NW YPK ular 0-as 15py m- 0 $5 .00A 00 Itksc.' . 45.74 II Pas.lass 7. Pr ..- -a Th.a Cub In ssssc s
quia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cs~s hde is .d 270a lcs.ce slsnesnw Jea poml~ oe"aedcneins aInhtl a rgda u O P o lasutnsu ugar .slec, uh~a-pa,1 a amani Aeer, 7 1%. .Ps.p..lsxls pgrsoases, qrue ait do aegts
-(1aobldassuaateies deI rgaib opn f m rjso s nle aebsoe s idpeck s IUns ro li-a slso i prest en osl-lac yii CI ~ de 5.~~sascsnpci~lcs~ C6ndflc es expnlc nss liretsemoeaisicsapas sris, c oteHb scaccp-s~I .bBb.P 3407 -I- PcA. DE- NE W-OR AHNTO- P NBo
l i ca Lst d. El~ coen nua top p paellviiil aran ci lals si IItei al Nc o Iai o is m sa o fcl ea s pe Cid Ccn Pul teher., -n psbld diviel ds o sii, r
sprsltetls in eclcl nde ilpss des I&mots, he q us Idoenled tan cos e ecemedes ed qr iast q I aloioarn cotcala s dle~. Slbs PcsNeds74 s3 Plc Ce. . 5311 5Corp.,lhe sid is peolase Cua alriadqe.qudaonc Coz. 55.0. 9 D 155 79 Chle ...il . 1 7 uc CII. I.. . 01. 4%% .dopsPm ane.
xJ0.,jcArgarbs omay f aaia mle Jm bMc -mo I vis taec c s Issldn des e2s ao27bsy Csetra i olate dcq slu bl C.p lolce~l..a: ... Lu pcResr VIctect T.u isd T..P.5.11
demasde Js dctod In sa oli lIspreos s mstdllcI sae lfln s la 10 itlee are nrceit obro cc Cus 1. 0s1 S4 Cotl. Seel 7.. 13 nJl -ul % Ascttu.h pac- le lt r 5 Isssr
A~~~tIC~~~~~mES~~~ Art.a~ Henyablsi .~lssr cs Idiis W4cgis ,Tis.- en-. .rs .. 1.eae El le o .1 .o 23 iia 23lu 5 de4 Is snermln el o ., ispea
fae biiita a nico dt berm en nle sis es Idusries EunI la en a nceo deseonesalis isn'l den alglin *ss ':ll.0 I-Cs I: T m.ss lao.r lb il eopr ia
seI tos aet. Cobn Ileia de Is poroc de delkm rs opscae usind usil sielso etn sl lco -2 ~e~aps li sl~e dei lnsi o s, A asa -cec c- Itsfirms iowc Junels 7 o erDi d es IN fsritis cilao gso s sb a tiu otsd algod04 n ogrsio pnasr s bee-ila sa a ~riad reta. Los l wingI pcmte orsndal oz y l!,c.]. .m.9...54q 1 Cot doL~ CL e Fe. ,.... .. 5 5 c :s:s 20 qua ]Awn plas o s ctonnas ngoeom
lullado1 At rcsn sspan se b e cot ws cleomres. us f d ntsoss ppe lao. El eemcciond an sIsla de ffi i d I lirr e,. Hen bion I-l A mtac Crol o4__Chem__.._..__.._.._ 7 7% C oo % Des* pIt- .. 41 4" c-uc-s feo kn. celaa sndaudaaris
clss.actes .1.Y sc escltu tcsso g s osa e a e nis oas d tucslad en- lua r-'oc. cin p c vel or J neyc s A d~t .. ,. 5I 2% Cb w.S .. 2 s Kw- t. .. .. s n ru esea sp cqua ela i tyapes
dc6 sdtdise Un oca cecr e nt is a ,7'1 so la nutiss n. a A~ls isi' C~a P ..ptb~l .:? ..~n letsel dc Iu C lbidcd .. ..dlo at n22 Jul2 a ewr k. PA
tonatadas~~~~ ps codeisa pars. .lated mcena nso tlssbs slani ..l el Ac-I I-se ban is, peel ear.ls amaarssI. oloe 071de L BNDS DE ..iI "5 41 Cuasis. ahsnc... sIispa
lotaibnde s baxit y ssslsods ctn d i e a sc e s lnlas Am,, ospsce ..ees ict ____CuanAt.___.___._1_1
lull 11 aut e Ys a fsli m abamp Lure- c oaels esa t Dehanpcl bintn Ai L dc an~i cnush fluun d e: ..'Lhgh Vl :-I 82 itaa M die Is grpuaco o qu a s a.t bes peranb s iteoto n t I n ias ca pro r lat acustom s stin stssscilo do Natessl 9.te ndslic- nbs an dcss clcck e CEIO A YES.. EN LA u"w/I Laced G.;C1 ~ a.::e 9 Iatc a urSNsoa~h Cdrs
lesise msttsns 3276 asaolc iai llia asJls1 g. 19 saosio.a case t de cicrc y sut.i E NE YOR c, dF CnecseC ... IP. -ncc ..O~ 41% 1p lodrpged E d A t
muepclnsaaLa de si dosu ter 2 tctOnduo ud Isles tn. I c. Ltr a el tr sre toitire a arse ja sca .Ls prelsetvecots dolti =cFs C .si~j 1 ?Iuc ,,,ad 0)471 1"A.'.IC -:. ::sssetsb nsa ,jo6~s pi, tl .
99mtmoet aeed gase isit.zci~ des free jellsle to auln m oras . ao Aal lee Pa, 413 11a~ Sods,__ 11- 0 11 _gaecd pe 99 ot td
Cism ~ ~ ~ ~ ~~6d caqeerflstsacolsgma.d to te qua pdmislcs.drai Deu Zs. .. 915 c.. 11 le-3343 Scl~S41s ~rto~r0ssla~s~ d.2 iloe ol esos ei ert os aIa n asisa inlsp yssdbaaoeid m Issuiostsc Atgnpao~t Olisnc . -17Cb5 DIT 1 a. ai a.. .. ....2 Slld ~ ~ k5 2s A iof7n dIscred M orya. ,," .", : Ste tosa tddsis Pa
Is__ _ __ _ _ _ Jamaica Bauxite, Ltd., emossa spnoec sa crer ieoqe rl s Mao...PLgt . .. 3 72 Cub net. lsc. h.. 1.. .. 5CC ,i.. l 94 pssisna-r aihsed
aranpltoss. De Isam 6.05 .3 45 .4 60 1 eps u ulee stessa p a l- u r p ot o .oyo Wu~ -. . Cab Oals, 1 ,9141. DIUre-sa op .. t..aa ....71
Nso.br Lim do a I&0/O emarf A.0e 03 69/3 11 p Is ig lea rs~aera, otibii serdee. a oG.Ei ." i.an ak_, is dsrs- X TC. ..3 lnc a id ..lt 313.
Mares 5.60/61~~~~bl R.6 .et.s ../a 1.. cli 5sla Eim Aires~f toa ..A is prod ccl. doe R.oca R.us . 319 C.... as -.us a
Is~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Cud.c quappd 0%,sarar sas, bauret loamnahymso oGas"lgr u im a .. .. .2%2%
Jull 119531 3.7 vis Co reuro -nrer t 1.73es lean ....__ Cub .S:AteMichga ..% 1DM, - -ita i .. ,.
otas hunido.Etiate ad cu d l-am -s4.1.La pdhtts. s13 ers-CE R E L B S alomez Bs p orn a apriaol mis me. A TrO .EIndT .E.. ,jOb CT.. ..' a9 Thle.wa Dlcsi Pu ... .:.1- 0%
anuoe dob astaia esstcat. grude aooia- trassad larms DE Arm YOR c"saDar im esce atn .s Is O1 CAF .IE NE% no Y7i Monitorica .s C.b .1% .s 59iMI
[aloe nvgr lIllrsI nite, syseciamnt r e d s ul ,I, nin- Maca Siurnn .. ..5 .. 551 99 Tlas. cr- -- :.
estn n Islen 5 sa o 50ml~ urps loi 1913 7,pl srbr it na 9, 11141'tl ..arsepd L proetsd ad s, lc is . 19 P.CACO DEL .11ed~O5 7
clrc-cso is spec, oprad re1.37 tac 102 her sicel Smlt s.s. ..laea d..ase en -0 Ia.i 44 satey s. .... . . . ie ..c- -
sllwslsle sssn ,a scrnD caln co .cdu .iC Cs Ire 11"cs . .,L5309.' 2 A 4 Ne,.. b -N e a m
liable. alrr ZToas.ud. Csprnspm~ s as.t pe. read :s ::es is 1.I0 D .
,, L'S East s- - - - - - -24%__24_N_7_1__.___ - - e.. re A0 .5
__________________________________ acusaron ccc so bot de lbe a roea a ai, salvo nlicI94 radca A11,a11 no______________ -. e.... Dabep95 95" i Er.Bufi. .. .
usontobr as prpl par 4,00ua T~U Arou -n 4.2/2 ..0 e..n per b.l :: a1,iil osals peri SaW. Bond sni C.41 .. .9 sM N O..,. 4% Ntoa JoiPstI .. .. 25. 73% .% Unra cC7.crd 31 dne riao ledus
astwbcs fut..o 4.0 14 -r d -a -opa 4.1 laosci I As Cshio,.t ...O re.s ..ss Do at slcr Lu sricsl OutAN'Xww~ is il o t.- '- rae qab eim '
Fao. . .r.. . . . . .... 40 .. dl~ Nissersl s. las07..''.:'-" a
Ftaci Who .asbd :ellll~sld :mme : ca.ciidds i d bse
I.uccosleactiidanre realsr6a.y.r Ii qa si mevaCosc-c-inqieto Ol. 01 .1.53%.85.10I8rw.311 lissvisriete.., ualLies StubsiIC aeisae asguso. y s re Booomeik l:: :: 4 4% C a st eta.,. .:I% a1 Out blls, 573 ..t~ ..uc ..e.:c,
activ emadaiiae crudes, o n GRanddors aI420,asqullto E re1 Ir s uac~stioaibudls a r"ie iais.. Brlr- Gn e.. .a e e pf~aa ietrd f
____________me Ia peels oprdoe perelaes-asa isiadm tud e s Estucraed Uyrns fo Ne ao is ULso ccoa p ii S ee ..cm .i.... 9.19 3U% 1 G. 1191 ..5 a SC bss8 o a -- P dualitisde dilcb nc a, igs w
El reecad isrd, sits, en ..a .. ..y 18%IP 5s5me - IB Wilte .. .. l 1 ealnni Poer.g . 53 sa belIn aenri 73 Esla hnla Ossasa
is Bosanci Is en.d 672 ton e isal:l4t0sFO t C ub.. Lynch i e end ~r and a Beane we- d snu I- - - --a"e .., .. 11 a 1.GeAn OyS. .....33 4 Po.An A- _..:: 0 10 ds oMa rymjr adsd
Lsa oFiiia asIea nI LT :3 HabapasAla Ain purc p.,c- In atuene oct5 7 -y~ ,ach R.~u ..te ..-- _ ..p.. ..p-ulParamountss..a.. ..
pgn s q lgen o t fs 91 e Coslti a Nore es uva Y~s ors ic a. El 5 sl s Znfu oel 2 5 tne clsarssIn mafanssas, a asoiva ,0 akr a... :. % 1 uv lnsidsra ega CIOldo is eavssL ~bra sdeil aatir. lad-,'b hsanhablre- o menta quesas me ACCia AG-A.RA Anuniez ..s ..rrhss .a..l oploeqaad sd
Tc pae 1917dalo e so~n os rsilaum ayesao, anp :: d: .ncs 217.sae 20S9 Gen.c Pu esv bat .s 11 p. ab d- ..... -. 20 1P esals ado CIsc- i s a sc ae c a t& '
amblinC91 acsso lahma fpsturds mun.seo A-CAE FUVO n lmr.Lspeisya ocfjcoe epei notbr i -PA ChEkED AP E EN L. IaS -, 1 5 0en DiR R.ia ra ..a tas
ae E'P' .?? h a n is te aosi q0, 2n1 Gryh un MECCO .,u .. 1 1 i Paii Ti. 0 . % 7 n c niinsd sed r arci a
piae s 5 amrcno pacets Tasab95s pee *a1to mepars eneo 0ca A l nrai emnc i dr. iElnre twoas a c n l r as val -Chi.. StE. P: in p.ends is .___.__.__.__..__..___43______43-Una alememalse deaia snaa rane t f se m Ele 90inipa r edo a anr s ur. i s Can Pat ." Hnbo- - -...7 7 ueOl .. .674(7
Acs ed s 43 viif to d In ~s lmed n total do03 o ilactns due AVl uas 1a.c1ate e laillrub ep Sn.Br - 4
bral'ih~soha p a1'essdessacllrg ao 42osEsl Treemsia amse9 me pro sotanash op ei o -oe All~ ..sa .. ...M14AZOudo ft .. .1 %L rfxr Vcoi izd a
Os ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ca sinrsi cambiasat dele59 alases-sl 1. Iss .g.ala .. h..as s..s 14ssd 1,~o~ s 14 1. Ied isp Motor' .ugar 095 Ins 7 an s l . .
ceniomatis 9crens.a ssfirma lf ds 1u jols do 949. saplire 35m sn no- ,. harob7 -a Rnsecc -s Julsc175 do paEcesPli~ ad
Is ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~eted qusa I~eo sEsei rd slseiasoahsli nan sm ssss eAnisoosi sn sa in r an A crm a do 900 arpg Chs.n-an Oho5..o ..a.. l 9 3 6, i ~ cbc ..
Eh Isecd anscte ol gre slAntepn a-mi s ash.y ssa- c rentra a .95599 d in iza cft P e d59 e loe~, tmens6d51s 00 re Rep.as as 1713l 17..%...44 1% c ma i
ssa C a5~apda s ~shecs Qs sesisi ~ bo du lu i ssment aliasm p' I. AU Ifl.3% aa S es .s45 16simal i aiss sdo s asicpa0 doaml teas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l .ostn-- _.ti .. -no luaaxae %ue .,le. ,, S., bla s.s~is 9 aisblbntoistsda
El mec50do auiti New ark o ens-co gr nd ist e i 59Paco ishub. Iienas oha d a as~nbals horizon I stis se penip tic i sel CIV di .Aies Olgadr~ -1 I SAa cosn to n saewls.s is a Vspittsa ros Is &prfor ethljei n os o en. te qa nue pfu nl of msls e measlagc91 21erb y ofiania o ..tito de1% dlo aslied a dch perla, in a nd
lsssCisglts aiitr 6j pn tod sI&s lines. Isb coshsa deFosaltese -d prpshoa atca o Re5er Camp .l. ..assles .. s.. -s _5r~n~j Issro dpctrc enorin 0051:IA dim.9Or 0 54
cfra oFlpn saon teth araesas60 oeado ont sule has. code Mercadco logl mrca at n GLsn Sgr 1 7t ______Ju ,5cn Comp saotsandost to at Thsnsq a fo d Anat saeio .4Dd.C onp us. ..ill ..si ns .st. 7% c7 4igs pln do .~oeoa ds a.ev
quIddElie Mecd mec an soicasIsex r-psiln y__________sde e. it : % rua I .Ifdsd
ncetecrnv 106 oeas a a cec.S t ees ha f on~rab C as sp e n-h1 a- m sscc s sbnIri .casnpeos suiaensa apolm is .snrid 9 cs veu.lulta Pcun
toualsdy om d ee Fiiia an-tornada a p5arsa ao 0 tre, sao Fat qSi isd ,isn hreanmsti Ined asina 6995* eoa on 75.10dtr nopa- aj ~ j 1 l~c5i a .deiss p Cop ... 49%aosy N5ew Cuaock 4 bnenis N atdpc
suarte-t contaials stfh 6a- 091.noamet. clu so on- a74 : elee epns Pn.Aar ua 5 5 cuilla rsDiC 2o Acosadia is _seeat s elst peest,] d ewtal iae PaJul5io 1 3 nmss~an als normdd~". c94- csa aen is S61 Clae inajoroad Cs. ortrc4 a 99 ragas s pe r Is- 'ect isl.V :cc -755 .ial ..liO as 9513 :scscls )1901 :e 53p1
I_____._______I_ s'e 9I __'gt~ .I ro% Ol.S S. NE ORX.JuI. ~ a. lAP)l oe kal ,I ae uns s rseec.
brn ar k t irctanD In b.Cs raio n igo a tl ________________& atos ,90 oel. o dni d e C nore 1) .AE.N 1Ab fin ..clos ... ..~~nd .." Ida53qinaopwiawto ie
I .
_ Pigina 22 Notiefis Nadonales DIATO DE LA MA M A!.-Mlircoles, 9 de Julio de -1952 Notidu Nwjonales 11100 CU- ,
I I !
. I I
. I I '
I. Sh POWCO aga pe a los graduados con enan a Jos Herido grave un joren mientras ;
Eacultad det munic' io su'rimiio'Contrarios a I "I" d I 11 .
: 11p p 1
' I
,
I los eui&s- informal Tapia Riiano! la unif icad6n ,del Instituto de Idiomas Modernos t on ai -limpiaba el revolver del.padre
I !J que m a ar : ,
I Pero Gobernocitin mantiene qUe elso /uncisin ell sitya. Se liiestaclfi la labor realizada. Una inerien Encontrdndose en esa laena se disparii el arm .
Adhif.;rere la colonial china al homenaje al Alcalde de, los seguros eI Lyceuin se les brindd, adeinfis, cool. =pedid.1Dr. To Panisagua, Exigent flanza de I 0 mil pesos, a un choult"r
_ _______ --''-,--- I I Lj *
-1, I- pll I r of Hospital tic la Policia JngE_ .no1.1pd1 q ]- Qule ,Ilsrraba Est
,c- ,um A "Continuarti, mis 'noth-i-A ,u radu-dox del Depar- b16 In sencen Nieves Pajares tic .1 as Fad on
,,En roladlin r ,.. .,;.,i ., ,. .,-,6s del Imitituto de PaJares de Santo Domingo, quien ell er a manor Armelno Cirdenar sus fin.
itir el flinistot-jo tic Gobin-narnin dicloodo sit Fit Informe of dl Co"ll'a ello se ronuncja Idiamas Modernos, Juan M Dints,". un di,,ur,, scriud, I,, d 0. coueTu6 absuelto Arimfidea i &% La actitud. del denConacidil, Ilacrad,
muntri m tic La Habana q pro- pia Ru n1a- on bien del Puebla hit'. b a % r ,,,,
campahi to nica, iniciada nern. parquet ndcnmi:, a el tic-' el Colegio de Abogados lie "jimu'la ,.or. At J."nu'. do I '.. do -a S. reparto El ,* d ton 6n del decla-'
sim do la c tomir It one,, Is F.oultad n d Viera de esa i llutaction Moro quante nurnei "" a cl
Letras, tic Is Universidad cis La Ha- dernos ell busca do preparaciiin y its tt.b ,Acurt, herida te ,.a 1. idg.iii n 1. ,late of6..
p I department He Gobernarion crelo 77 de octubre do 1946, chotadc, a c lipireal .,.I.
Alut'llipal pace orradicar Ins -1 el r.tint. .]-lite doctor Fornar- o be,,., ofrecierrin un Almu.n. at, V aupccar lr6. o,,Asq. Tecl st no defrEud6 Idibi ell n dill. cr.zar el T.lec6n y
6, id F P I it FI C I lee s-, el muro. No le di6,6 ra importaincia
to Coma adelantamoa ell cluestra edi-,sal da Proyeetil Par su parte po:
ormi"tus a nine -rm.. I .... c, e, a dc,7. Supervielle, jurisconsu to e ca_ cel'on. no I on, entericir 1. Sol. Segund. de I.: ter .. I.
'ell Ill, N.1jonal tic Abogadw "Floridita", organized por 1. setv it, c P cl .. lax prcoffescires. I ci I s in no as se diti-cuenta
qu as ]in 'it A F d as 5 y 6 del Actual Ju. ras' Lulu Gonzilez Qu Jones He code unit call su modo peculiar. han Sor
'. "g lup'!;ml I space,, tic 1, acluado, par grum. He personnel so srro
Crl-lnol do 11 _11adIsmoi. tic L. He~ ,9u, que un
no r.pres. of nalcuHro doclarpacidad indiscutids, que con ell """ too national ell ]a ciu- Aranguiz v Consuclo Salv.t dc Ca. procurado transmitirnos to ol- y lot Poll
RE 6 Hermida vs He Is compoten. rvglas portmentes Para ., cono 1 sentericia dic-ila Potci. tic 1. .,t.ci6n -: molinaban en Is esquins, y corrian,
in n I Ins ,led do S.ntiaq tic Cuba, agolancils, Aa ,a. yF;I&cnd,i, lodo, le fui brindado mientox necosarios quo nos capeciten ,I me
rindins, 101 un .,do,, del 1. c.tens., eligI6. close u c do merilends, an ol Ly. no s6lo legal. inno Jim ca ocnic en I tells, en of process que se 31guicra nor Cardenas mientras su 6adre el' h3cilF Is can Matecon 507. Put haste
eta I alcalde. Arhor Justo Luis innecesaricis y regular (11
del '"'A. ch. pdid. ..I infloclile al linprescinclibles". .so cloriftere pi*ocsa- Incidente del COMR6 PiCoUtIvo doceum nit-lite a Gobernocilin Municip mercer cur-lel desrmpcno tic nuestra prollation. !par ]A inuarte del doctor Tu to PE, , lbll dn.te ',42 Apolcrnjo clip as es 11,1cly hello .1 office onvuelto en-urx
"a ,nuixima, institucl6n togada al Dr ad Prate nisgua Recall, ex subsecretario tic Ha P. blanco y unas papeles. 11
Cal'Irs, Tapia FRU31m, Jefe s El staff For.] del tic
d.ent. d 'I so. inerten a que organizil Mar
"j,, i ....... m,.1.. facullad tic inantemor u hice. m, 15os F Gorrin Padilla. secretano Al Luis. Garcia Malitia tic Alonzo. I Id omas. lcienda, an su despracho del edificiole el rev6lvtr de reglamento y Fin, La Pol
dp.r At" ,rjcla Ill I Sore, ,I I s rea -c" 'rasdad' zielplent" & 'a
, n u P
talnen 6" "a'. I r como se de disp3r6 slendo Al- case tic
quirn u, ,,, e. Pill F A diersiolones". tinclor Manuel Vi"a"nIGdaoAW. ';me; ,oAln morlb,, do ]a Facultad do Fl: ,Mlltd,"".8,blc.,,IId r '.n'4ua 1: Factil: La Metropolitana, "el 26 de septiont. labs ..c.rr., .ad, rinildlect do
ostricpu no, ca tic reeridat A7n o r"Ject. '. e, car it, .,in '. LFIrAF, hiz. lul. do 1. 'al'a ad F ..,. .,.f -presentsda 1 bre de 1950. do par el proyertil. i nuard"' .a encontrallia
Lps 1,3', "', 'o nil r ,ell imin ,I Schre ,mr A] doctor Loop, caez3 *
1. qlle fue- lite of -d or Sal ,e gno Decono. puede sentilose, Di he sentencia Is fireman Ins miem. A Is detonaci6n el padre esta a de salud. Varies
drrrho proSegun con el Irabain qllc Ya I ci tior'l Ruaoo hanin g 6,t do 1 rA- clomple,trcillictilique
tic me is picip"estil, ell b ini ,;Ianandits'aldi ual cl cur l.ZR s5ji nqa. orgullosa He ellos. broc em, ada,,deJ1. .ciFm tic socarroo, ad.
it is, del r- lniciRd- In% Istudicis y P-tiriis ,im. con q pre' de%tac6 el amor "dor i par no di, A del tribunal, doctors Jost Ro. denat 1ehIjxperj16qy rar.rci.6.hacia Jimall"I a 'driguez Arag6m, prosi to Fid:! 1. 11 irat- ,lurje
d-n He 1,i rapilal. E It mistro 1111111fles onlablercir con ,rit,, ue ,6 brieron el euer.
din ': I fien li cncry. an at'. .
I diromtt", uM.1der E l itsolill. tic idiuma,
-in I otor Gai an Go. por ,I lotinito do I cl A.I. i.. so ]a cam tic sovarro tic M nit. i po del n1fio.
Gb--on or I 16cnirn Main. I Aclo lit lin gran future Ci __" .
, las znn is acustleas ell line nkorrk tic '. .'r,
a, I A.pt o ha de con irin on Fit ull.F.'P.r duald.ecri nomillcirniont. ma, an. I ". el nom o .u !'M 'I
_,led, it,, "I Procurarse consolidar ,. or ,na. Fired. hulnera Ile Par ,pcqJ,,.,.1rd.deI kul.,E do Ins.
,,sta In Ley Orginic. do In, P Idirs, [a ,iud.d y 1. rj C TP. deride le Prestartan lot primers
1, ,,,, "ll, lub,,no,'recienterritnte desapare- quc debe Jill u .... is r,
lurcip F. esporificamento at,$ larmn lirrimentr an end. u recalls a-pl"a"on' ricin ,u n li guel Dibig.. ricin del tuto du 'to or. Cam. rot. atlilllinx. trur ltin in peace.
e to epandi, 1, on torexima F.dici ro. y on ,st. fr- I Instii6 .it.. ,lJal misma par P ro "Ien
In'tie"In, 126 Y 165. qnE dili do W'",,, ,HPr. ,,tr,.,p.r. ,,,, violin an in I ,I Es ad. crash del dphrt.icu, E so califica Fix~ do diet nil] niega. a ma choice don a 12 bus nor captyra 0 uieto
Boa i;,sin,,.,, Ins ltirul., 211 I A. r I crit lirigin A ch.,&m.. r ... c,, .nr.Idre';;t,,! F.' .1 rn I 1-tiri- F-tisfech; .I! Ins pod,,vA de homicidia con lax agravintes do line bandana marine.
Alcaldia intersonindo .,, ,IAclqiue on no dirigirra una senti-! Ell Is mesa presiderecial nedoh- cuadrilla. ulno He arms urolitaid. y z .do ld strui,66ro tic Maria-,
Is ,C-st. del 10. coo e .1 a, p do leficitarnm por sit labor tic cua d it n_! dil ul. pro a.. lento con. Ell Is Cam He sordarr deje d .ej
2!, d- tlllla ol, n "I do qu" rmll I cc
re Nacion .1traba cuanto a Ar. a
f J; D'.,A n P'2c. Or ch.for Ernesto d",;'lJia.j.E'i'.'rdci or
I.Weriento on In as set--cilincF, m- c, I a 'a' e Fi Valdi5s; Orta. 1 flm
-ciuhil L ', n d:ll. Itad .! = ., Srlet1..jci.den na ,I
-t it Her 'n -ntr.rin A todo intent. do ml ... ell. tro .firs 1. doctors Nantilde Le6n,! M a '-V .r cis an T e'
- a 69 He 7 He mann tic 19'49 "," ,,_ n unit ', a 'a' t r-, Nimlil- l6sto can 20 a autor material, alind.le flanza tic 10.000 ps.... ,el doloreen
;,bl,,.. ,p,,,' utuc.i 4adde.,I,.,,Rd, ca baj, In 6rbita He clon irneido del Segura del Jetc tari it In Facultad del tlns- Fall. v Llr.s y 1. del, Not comtegs. samemna R,,,, of e.ar,.
direct, pues fu6 quien dIsp ra or gn
"' ,. ,on ,I 196 y in ell el set ajo. LrA me son ria d Lc6r. so, retires, cis I not- im delito tic lesions. graves cul- di.,ell.cldrl, ,,.
- 6 'so MIr"T'i "I !I. a Anton Arat".1il ne ,XboRad. per of EI.de. to, y .lmnscrict. no I& acultad.
1952. quo I.s ,, -. lcdn In ,,I.rionad. I ,g:r, %a e.11.6 : i I a ercedes La .ni:,.:l lis: I Pesos d 01, time.
Flood, pe, I I felh. ro' d.,terA 714 bourdette, Is me of doctor
I: "'t"mprisible cilimm, Per He aqui PI avuerdo ell ,nestmil: tacl6m A la dort .,A do, Lab ,antes muerte* y a Al. El pro, nd. memejab. on out -6 i ra 1. reparto ZI Moro.
isn Y funcionamicirto do Jos ,I,, 'I doctors Vicentina Autufia y el dor-Icalt. produclialrid
est. I".0nel6c, A ft.gilidAd do .n f.nl., sutnotatic.,". Vier. Go ol'ea.'y leji. lrr- vil on o"t-d- tic embr or ,j Rodriguez eataba en un andamle
El Cologm N.ri.rml ,to Ablogecirs, dette; 1. doctor. Vl,,nti.. Antu. 1 tor Luis A. Baralt. conambras tic 12 fred an
at, A A supremea tic ]a defense its fin y at doctor Lill,, A. Derail ad am ide:bal Betancourt. author I del M n n6mer. J31. entre Car
dccreto del p resident Pria Soca- Recaudarlon Par Industria y comerelo ,n"ARAd. aq ij e j C isf
'A dol. Directors del Institutro % Par copper.- I kilottletro 27 entre Santa y "Pitnt. piritand. t
, Pair.
, flagrantemente. Dur to to cireco primeron dias do Ins altn oterems He Ill class, ban. comPOll conallmn cost an I.V' Is f-ch-da do Is case Jm"
rra% "queent m:a ell In F. Ins doctors, Portell V li. ol6n, con diecisicte atlas tic reclusion, I ,Irav Julroyectxndoso contra Is blei Y into,
Cen, uct Ins loyes ,9.", e,, rnbr.nronPb.n fi- ,ition. de Ise ci orl damente preocupado par ]a consoli-I Pot' In F;cultad Para slender a )all Y C2IjxIn Alas6. protesters; tic 1. F--ifijandci ell ricco, call pe 'to cuando csy6 al pavi
one .L, '- adut'b' C'.r.Jp',rLe",rl
r, '. earn cc 'I I C 'a. IF indent i ties, % ecino C ,mer n era. I mort".
I rE=c
nil i a I ind onto do log ya satire, as tal',,nittitco, do I-tnuto. quienes con cultad; el Cdolctor Jacob enter. di. Inizacilin a,, ragoroa I.Fu .r.dero. dE,,.,,,, caustindole lesions He grave'. Vendis reariguit a. is Pit- 116
* __ - _____ -- ,.rrsP-.die ntes al primer trimester A I- ,.alcF he do as A eli.aria )tan dlescrope f, do Is rector do u tu c a 'ell r. vi its tic Pants-,
Tratari moric ... or. 1-11ctim .,
el Colegio de del nurvo ejorcicio, y tic lax patents Pot' el logro tic los todalvg no ocil" ardua no ni 1 fin lr' 'n"7a r' rd dad. ""
ell 1; es con lars. In Ernbaj da A gun. I i !P
allusion Y sernestrales. la Tesoi ci in nindcol, reyerto onarnie I -M-ho no qtle,,ser,,,,,,I,,,m*,ol.d., ; td., LitrAtnr. Americans del Irestitu- I Agntrat del Buill cre Nar 6tlcos do
ifilkilliCiPal roeaud6 $84,957.80. a as led Pro_ do Idionlas: la doctors Clotillcle! Y .bsuelve Jklocis eniartados del Ingreviii en Is can do Matemidad
Mecan6grafos sobre la 'Jti'c ." evielle -a declarer. par medic) series. Son dignon Hi; jpulos tic sLksPtijol, coordinadorn del Instituto He dolito tic asesinato, qua .onAJ6 el le., El 4 ez tic Instrucei6n do 1. Ser-j ,,,1o.jra.dS,,r:t, proc.dieron a It
Par otra parts, ell el Aruedn"n tiado .cusadcl as! coom & ...... e I ... c ra, doctor Peren Vallente. d o E C rips Felt Sinchez
-0 no at oobl!,c HC SL; Annables. General, que es et. excelentes ninestrcs. ,Idioms,: y I., pi-feso pa
proyelctada Ley-Rofil A bear, Hondo se ericuent, drvs del Dow I tic 20 ahos tic edad conaddt
I., r-mliscidel, ruart. Uirrwstre ,I,] lot 1-1.1 o con" caracterizado tic su vO; rF;' ,, id,,, p,. Jdtlado,; at lrminnr t= entc, do Irl octoran Diqllal a Aristides Guillermo Vier. GurizTZiull. aYer of ing.eso an I& case '
I it 11 de Ant lsz tic toda Inapictacl6n '. Ill ternidad y Beneficencia at niho. "' 'no d
__ i Iad on : ardom. Rosa Guns. y Tores;tn Pu- b '
El Calegic, tic "j : 11 -iIeprernifirl:
e -, irio a ter or, Par concept tic 1 g ,.,. sericito nbieti I. 'o P so "'m a a '_ Pro 6 o9orn 1. .Jrg. .. quc no so I do Id to esa'om
,sell. d .... to Ill ... out defers., 6p
Reptibika de C be cita It 1. JUDL I I 'led do tolin corAin J.1, aii ,cmm le sefirrita Garn6A y un t J x C 11 I d et fiscal doc- I He cuve meson He rise a que fu6
'tdueeilturit 1.1 1tl1,1c1,eon.1.-* e-A M rraffal .. deerol% .", e.fendiendc
, Mccantigrafos tic Is Jilt I 1 ,,its do igus y matins contedores. Que I a i's t', ,,is ,'I',.. t ,. .. us e .
, ,
He I ,1,11111 ... $229,641. .11 i Riv ) guan
r to,, ,3. to que hace I I, que hublere par., gua Is case Malec a n .era 11 1. cigarrillos.de mart
Gobjerno, Para Is amunblea qi s to "a "" I,) hall I -upo dislillgindo He oraduallas. ctor Roberto hallado envuelto ell p OF,, e' 0- do. A detenidt
ratontio actualost del Sigurn del Abc-! ,i ,,i' ,,n :,db,,,, la, glj ,ld eit. dir,,. L, rarienda ofrocida ell el Lyceum ,,,P.d6 so of herho. no din
dill ofecto I di un I.. do 14,509.53, I. un m%.ndo .do d ub. ide o, to e ocupo una onza e cliche yerba
c a I I re e. PuJ A .or c as I ej do" d .: con Is e I a a confecclonar utloj
let 15 a Ins a p.m or, u r end.. debid. a dos loyes Aticesiv., do ri6n it,",, ol y fu6 un acto ;iltamL,,"ile.,Ion,, iiic,.I.lt. hubiere liertiona he dh.r. ,beldootif
Inc. .so IN.,va. .6-hron, Ion" IF Rlou estado on el lu ig qu
, I. bit,. ,, c] IF I dscraii ,rnl,,.r,, list In "' 100 c arrillos.
do tEavla.scrafro "" ."Jft ', ', ,an plecamentr ,Ali,-' lot Depantim., Junta a I, v u6l se cometi6, code I
ell la quo se tra !. p ,, -A. slit. expedida. licencies He Notor I me P d on .d.r.- y A ElEn. Are-'
di-,mn do 1. d R III I s P. tid, A 'as ltcll on, "s nth tic Ingles. ern quiero ocir- El hillazxo del nifio to real
ri inkir r -Fs l-,g1 .cAl,.rs. y Mr.. fign C espcirl 1.
I cost"'reirm Par ,I director do Ar- In armnera so or que nunl. 1,tilinni F.1oAque tan- .a... d..r rV I parenoi. .1 m. senor Romusido Pierr.t Cup 'i" of Abovielt. an shares" I
,L '.a A In ,ha". J9 or.n.. -i;,s ,,,efor f ., no do El Tribunal Militxr us eelebil
clase He Ill it qtliterturR Yi Urbanism.. sefiar.qArInA "IsWes ell butra do rualcluier r pr H., C 'is
, of E e'i I M, A to 105 one ueron u of sores on ciestacadas do nuestri, inspeptcorsl ,..'a, an el cons de- Propleado de la Compahis, Cu be
do He Is calificaci6n 16 ,,II* par..,, dell olachir
, linger, circunstan-'Electricidad y verfito tic Ant n Rentro do Educaci6n par. qu, en, Njlalru, o ,: la., Persons., YJtntid ds, me n molar. q.c Ilegare a min r pi Instituln enino Ins profescirs. He nuestro elazisteito. se rour to jj
it It ,,tilwo d I. ca. r. el rgon del EJArcito Jose
Mersnon.ff. .xP t;n I nnp-fila Ter, orial No. 'I'llela. In F.rult.d ,I, FJ-fia y Ltr.s, Aclortn do lr -.- del ]A -A:',r". so here co-star I Jnion of cin numeral 212. quien dI6 Rviso a Is
Est ezp-cla dad on Ins Esvielas pu.,ralept, S. A_ part e.diffem He cuatr, "Que rech., t.d..i.,tent.,,i,,,.It ,,,.Or m F -napn, dlip,-FaF "' F a 6xito tic lot ecrcar taedo. no era Felicia tic Is CUarta Eatacirm. I H. Reyes Vinajeras y _11l4RN
In. His, v so csej.rI.s tios r is"a hd1g .mio," as dreler""Cimiligo v To: a1'rcp que el tic lancer uns, exisenci
I bhaz is, dieci.ch, ,p,,t,,i,,,,, incomes ell dese volvim ell n d : c'Expuso el fine Pi r condo ell 1, cause V del 1951
ristilucion. toda v on e e 'rr" '_ red Adolf,
ca A3,,staran 428; Compaiiia Inmobi- His. mente el xito tic uste- resna Pui-I "., otras profeseras d I He dinero al doctor Paniasua, a i atrall. eta tuand. .... 1q.b.ied- iced. en el r mle.to
liaria Reno S. A, Para edificio tic lu s,io o a)mgun. result Austilinedri. dA s que tsmbi6n s-A el exile nues- nonmen ,@ I ..
',,, p an, E 6s .fin ez '" g;.npIde1.c1di6. y qu, .1 lumniddic, r paracift ell San Lik-ra y Le.Itad. Castilla Man ratio ut abxuel'4.r
- in I.. ,an ,elel .Parts. Ir, *. Fu6 unn h-rmo a fiesta HE c,.f,.- cc :1.,erto sur1i6 del us min observed an, do cm 6annibus I haber tic ciartici 6,
it is d cis cc as. a ejerto es Ise bajaba un individuto mestho on ell el beei us Inrl:r allsa &,H Imn. A. choo' Imputara.
= on Lamparilla 422; Juan Zat F I Pu A' dencrolle, t I
"Asociacilin Nacional .A Ju Ell nombre do 7e5 giadu2dos ha- terniciad to
a 5ue too trecaricausadas Than movi-l-
_% itoria. pa-,odificin tic tres plan- circn;quisr tende.,ia a reunjr corl -- ___ -_ ----- ----
1,,,r nuestra institution a cua ,a
" ., pro: 1'.. par un oninnact prop6sito crinall"a _'
de Invilidox" l2s con 8 partarmento. an Ter ... A d, 'qu r en absaluto conelerlo tic Is
'Flume A I. Vedado; Y Jost M- Quin- pulo .rss con las quelit
t"len do crantactro ue a ends uno con,,plindleary, D esignado el D r. Juan J. castillt
c t 11 T It 1 A eiron. Para edificio do trie., pl,,cc ., RjAF. Puss .note- [Inspeccionadas p or B atista las cn5n q a .r6cin oJecutor. air,
El President ?, NCcret;rAtct deDIE2 e I San .1 ii an Bosco, Entre S M ]a nnn strn es tipica, haste siondo un la
ASOClACIO N A ,O L rin I Vista Alegre. rl pinto do ter union par sus reigns que Alfredo Viersi y Acebal hubieINVALIDOS". ritan par este me. *La C.Ionia Chims so fun Rmcntales. obras del dragado de Cfirdenas ren actuado ell P r i
je adlhirE impedir qua Sotco= adix,'gun.% c,.,, asi'
din a in, Sres. Asociadas Para In at h . E no .., cur, pior 61tirnit, In Ley Cans- -_ Pon....., par n.p onente de un Congreso en B
Junta General Ordinuria del mas Fit d titurional xigente, .iguiendo ell ello
An caructer c president do Is p Ir ithum.. in
tic Jut a del afito an cu:so. cones. atita IniciEds, par Is Constitucift, 11 I I.j.11ridose-el t doolri';
P andionte a[ sameldrio ternimado Is Colorna China He La Habana. "' tic 1940, y nun precisando jus pa.-IRecorriti la Playa Azul la que pronto, dijo, sera tic jurlyrudencia ,entablecid Lo auspicia la Uni(;n Internacional contra la
I en 30 schor Ramlin C. Chiang he dirigid" Itiladoe rn onanto a este Fl del Tribu n Supremo ca inneg2carl'e
rim= '. illie prr ac of Re- I minifestart 'jI. q : emporia de riqueza". Trabajos que alli realizon to$ repeddil, Viers y Acebal coopu:1 T berculosis. Nuevo curso de Neuro-pediatrh
Junin pr1xImo pasadcl, till "crilo a )a Alcaldin lllidd,, (conout here el Art.
'do 1. acill.,tilin do fail.., a. mi,.Ib--s closet. 'to. Evil xrofesiona ca ud racon al eta flicita. dolams.,erade
ti,.l. 26 y 3(rdel Regilam"ll 9' do IF monli.n.da col-11% idad a n : -_ -'Pazo a re. --lie .so .ge .: h Joe se Iran mociales ofinidox par I 11 ..., Sr. 1-k],ol'" de Is ,nniriada Main". que ca ell tolong.. siond. tic Indus Is s_ Par Itagello Frerachl de Alfaro 1 El Felipe Herrera. an Informe rer
.cr.1 per el q or, 1. As innate q.. 1, sera .fccc;do AI ,'-'P,,,,,,J,, misra.). doin furr. do do.' mayor P'n"'I real' ero, d,, 'pcini ,i,.Jbi.idd. d criminal y deblendo j j Do 1. Rcd.ce16. del dido at effect, reclarrin Para &quell
clarion. I ;caide. Aefin, Del P.", on -- Jilin, ,a it int peli;ioso c 'I'd, d n I,
L. c.p,,.Iad. Junta lendrA e e -1 so -e,,, As v!, Junta do In total imloperidell-: tiin v Zaldl, F, a boitic, del caz.- mosqtli'05 it it el mismo 5rado. 3i DIARIO BE LA MARI[NA zma mayor n6merc, de carrion's. w
-,-,e.tc,. f .1 it a Srilo- lei propilsito He bacer efectvh In li
1. of din 13 do lln Dc'- e it so 14 do in -k- go qtl i1irhesIlaguna.!,bin gwilentil. ti
- del Cntro Gallogn. is ]as guros do Is naturalezaisubmirino G.C.' Marina de rinStrUll kill 1' e!al ell im
1 cm dllz do 1. ennfian. Tambitin hnn enti3do adln, 6n do I n in, Or.. par 1. q.a mnilquilr radr. Guerre NArional. -t,6 ha plays do .q.61 ., ,nn-lni, ell una eja R mor on- c 0 ,nos El Fist, do folorcro del pres-rite afio.'bor que rem
zngcis.,6 ,- at ho to ., Ior, I pa r' 'oncrnrr r ell 61 Is eltinin agravan- Etienne. Ber ... d, seer Ins ,orted ... clat
it Arias del Edti 11 !r eta I"dp,"dlncl,, Alm,.t6. -afindi6eit" do general Ell otcnil
c -naje el Centrn Itl cant I I it,- ma a -'or A a ,-,V"rld,,,* Y la Iniha do Cardenas. Yale,, "Ac,
so c v1.1 -o 0-utari- cla ond'. il, rra Hd' leo. t*ni6n Internacloentarliomiltra Is doininos, signifies. que son unter,
I it ad L. H'abana. AFociacinn Cwic. Tod, ma, do me.,, "an ,on c do 'j", ., r P A A nsp--n., Ise ~portable. Aldc.tc A scoloat-o.dii.
on ,.a on 'I so u mtjiic6 At professor sox, Pero que confarme .a Ya col
Nal rechanda per Is clainir.inleresada iml- obr.s que to lie-o A ,.b. .111. e,- Ion do qisnal so ol ... Ir. Pel rcuI.x1..,,r.
In Calz dt.ARIII.litdu iAr,'. ,1,1,u el pnr Luyl.6 LIFE Motor Cccap..3 nil., h Yen no do "In"'n"Triel' I p
ranin No. .50. Dr. no haber quorm' .'I ,oniz VII, reA.. A clisisti6m, Ile I mocon-It pool. I nil ,I d-,Aco ,I, 1. H ,ad. eme -ItarAtl Ind., Ise an tic prisi6m, par delito cis honot- Jut n J. Ca illo. nu,,,,, jmln,,,,,,Iignd, 11 anterior comu icacidoo ,
gu. ,".'a he.-.. so coloh.at-ii do L:h., I. ,,onto tic A.11I.r.malrit. d By ol .1c."t'a o I I tiF,61.g., qu. 1-1mi.l. ,tud. iffl.ri dJ.II.toA difle, ,)I., g""in on r I aspect.". 'i din. ...,6 Antl'o trope ctor 'general. sector Casinatiria, Ri
S'. drIarConvocniturin A Ins 11 a. El Frurvtall n do I& Jumn, MnrlClJ)R I 'P,,,.I,.dn ,11., .dinrl of Clegio traba j. do 1. ,,, ". 1 1. Y cis i bre a cuention sail-: do dioh. 0,iismi-mn 1. h.bia dF_,drfg,udei% Is mayoria Pe. ""' 'on Pr'
in mrrn odo it "so: Interemante material Fgc.da Para qn,,, en, repre-roltari6m p r a as Par 'a. proalsoote
Ilocin rile. can ell lqt ter do Amill.rernell to he ,1,-.in ,in in. N A 11 do Abased., llama 3' era- AcompRhxr,,n at .)of(- Hot Estad -P-- e.c can 1, ob 1, A b ...... stRNIs in, ell A mirl a n, A I I I it n 0 ,, n An'les enFles, colors y eta p"a ece a do Cuba dF.Ar,.l c forms "Orgimi.
not ,to to '. ,,to Inriler At Arfinr Alcatel, Hondo cnecia 'I line c,,,nl, 11 to rn J' m ,! ',' r 'Jos que sag.l'i, e.P .dralrd
,I d,,_ A it I I Art". i d 'tr E, ista
1. His "Ft. ell Articnico 11 del He holier re lizndn durantle el posid I linal',"I'l H, ,in ,or ,Ion nAr'.n 11bA, Pnblnn '!rYs,,A ,I Naito do 1. 7 luchn1rativo ca.o do comprobarse lonki
,I r it A ,.it "'.ing, -a de lnfgrrna. I do confine la Rei ,scion y rendmarain par.
Re 1. c,1,n of 'in men ,I, I Inn no psa merma do rosin do In Fr ninnish 1".. mitvbrul.,. dI rn sleterall, chns.
In I P
r, ]A errespondlente voilln. tent,' Y Irex expr "Jine" ". ,.it A, A can'. dadem*. v qur ns Finalmen
rI"UI" M' ",",r' ., "", 'A I .I firn tic ]As rolecim "'orn to declare el sefor Wei
to lib a indepencirriciR de mip-tro Srgurn. cl6n; el decor Ni,,I1,fP1,,,zNHr_ 111'A'ild"n 06 1 rlIiadn Nac. de la Propieflad profess
,steel A ,ri6dicre; .to m A. solcieroRm orlnla y Irx do ,cjjfll., .rlrnnnmhfn. A iniciar y prosrlin c inindez. minister, d Do enF c,._ do I A ell nr,.,r,,,E. r.,;pr.,,,ocl Bro. ceslao Herrera que ell estrectia coi
Yen rirme.forli"eit P' 111A ('110"Al IIA- ,-in, n P i m,4 ,A Jc n 'A' .cics, Uni- peraci6m crom el jets local tic Marti
ri nlns ,-I,,. nil, IF ncintqilinedd, cmlt i. tr*p ,laI 'Ali' list; ei Ingernrin Aai ,,.,nF,,6,porz CF,,.,: sns"Ao;,, 11,jo quo N'Rrade Fit. Di
nral ,nimelmlenin do Ins a'. eA por suilleolm, Hotel, in do h it, ann Y A 1.1 oe "_ HE Ilegado a nue6tra iediccit5ra el Hill Francis. Iniziaterrm. India, talla.'ron. doctor MAraric, Quenda. es
Jim or I I it 1.1111H I, ,inn do .11as ,to mte- Fin- ritu He ennapsill-rlimn. fl n( AtAol "" "' "' 'r'r Imero do Is. "11tvista Norio- Moxiro, Holanda. P ,,, 6, I Porl..,ta.l: chacidigd. 1. relimmaci6n tic d
r 'o For A o lnIn ., ,Fo's,, ,'.,,'.!. I's '1rbI!,l 4n ulticart "I
RDE TIEL DIA d almirfinte JrE6 Rn. nA, holelerse Para rlis 1 .A v acorns
1,AA nrlbAr- I,-nt 3, ou,- IN-1 a I., norren has,,. rnr ,Fle .,,,,r drIjue,, 'I Ald.,,,6 rrol, 1, In MAInA: lerga A. dende I, y lanto el Jurists net He Is Propiedod" que correspoude Stlecia y Venezuela. nil cis it I.ndestirms. desili
-bl d.1 Act* He In 'e.1fin air. ,A,. virre, A pro Ill defersi it- -Lencir orman el rocinnal encuentren at men de Junin. res: Mannl do Abreu. K. Winge. Al-Ifectando Posterlormerite In zone a
to firArionex He rental pnr a tax ,,gTnar ,.,, Atr,., ,lormirl
rmr 1, to-- I.I.,,Rjlibl del Sgia del Abr- Carlos Payrital, rl cermorl Cecillo TA. con nrl. 1A interea"te publlcacl6n tine me ,Arr .Urgrl Roh-rl .1. Andlerinn. M need& con pet,61.to y D.D.T. .
2 an ;Il dw ,,unola y itnme ii A lo- godo. 'N pernmos qnr dentro de'ticial He grain utilidRd Para Ins pro- rie y, Harley lVI Be nW, I
_Joct ur .a
3 n re a' a hernilla, jefe He Ins Ayuntadenites 3 .. ,sotr ., e, me
do Cnirej onrlrnrio. i 1.1"Ai'Ifiraisro Curna hoictud- do
Balance r 4 na or., -r-,aIr6- todo, Ins tra- pletarms. Veme el All
- Press Isrl6n del ,F. I',$ r1,lhzAc1A, pin inAlierelo coronet 1".Peld.
m,,t lFPer ... He A S ... Ion, A on F ",do P;rx d I A. n6r%pS 'p C rla rlrecd.. Lop. rie-1 Neure redristria
ro que mr1u.y. d,,d, ,I n,', in,", ', de"Qbrle.dw" '?, ',."I', ,'-al"'I ,!enh. rot denciales; of merino Utilizan n A trabajon; que contlene: rando tic Jos
alric, do Ell it I rrndndci es tic rJerritAr, rot, locia energin. clion on "' D TrI'l',", t"'Idi'nia DrAga -conto he decho- pasaremom La Junta tic Ecionom I C.r,.Iho Cancels. Carl Vegelfi A, Pe-, Ell el Servicio tic Nifins del Ho
Prim Era 'I 30 ' ". xPedleoles per -bnr a,- zeC4.1J.kA. nVa, d a y Ins Alq.1.
lie 111.2. vlwulotincs. tiolionla yon A ."" do Ind. indnIr scan Pr : tporsornalldAdes civiles y militate.. For ,v, I no mapicon 1" ,ii. Her, Iturbe y Fornindez G6mez'. res- pits] Mereedes se cl del
"' P tic I F del norie Para pa pectivareente. El 19 dal H r ... lot, rns,,J fa Crsil
ntmArtilemne. do clormitill !'uc l .'olnP. r.' re'd-ol"I'a mnlra Ins hanagrescren o Ls, dixis. do C irtagerl. : ell cirte antes tic que Poll -, Declara. el suprenno que no pueden AsimLsma Jut infnrmado eI do tor Intensj% ntil Pa.
,.* pi:l'ap r".'d.1' it. Irr.'cII6'n']'Li I I ent . .... ... Incline. 1. S not'sp do ,,.to seundn". a Irr, r'ja a Notroolligi.
- '. ras do In me- Ile, A De to
.t, I .,...,d.I lax rmic;as Vr,' 'n'd ra' elantallm c Islas r 'I, 1 I
prominx, Ilea call ochocienta, diez .. "'go, .gllrd so .,,,A I o= y ej cobr,ibjsc impum atroact, vos. do,. I 't'd' P
is. l ... A dlllcll terminal ]a, T pairs, a un ciens. arrooLla- do a' 6xtico de Jos Cited doterprotsomn.. X.,dak, ou.tr. call ,16a del 5, C"in!"Traterni qnto P, pro. I ti'u' rdj.trr. ciVI. Escuelr ,
. monumental y clap on "
in I rviclo Civil he aid. re, lumb. I r"s"lo"'l d: pital moratoria qua vence lesions 'Medic Neuropsiqui
unfrocientos .esenta y cinco tarjetax pesto par el Alcalde ell j c'r do C In cual fuda A" x"2"urod' I labor tuberculosaB minima, del "'loypirep n'd:ld
le & I dric U
S ... Ion do -eta pultra6m" fucro tic I. -dr..
' d:,r= consider E' 'rot- el 30 do JUlado tic 1952. "t al'.
Kai' doll. y cuatro itill quiriltntris one. jele del Negoclado He In traid . us, Id lll .d a,. "'
,-ell el go. ,. at,.,. ,.c com-, Lugaress y rutm geogindifico-Ill3t6ri- tares Ant6m S a Id.
expedlen es do entrad.s y ma- N6minax del depariameni tro.paf:,,aardae.sEr empienda ell las at Irle,
at t, -nte in: Jo- x, H. OrreRo Puelma. Teleeforo crioderpos tic Is Drofilescis y test
President,. as ca Archivo. 1,odurian el Asia, Carl., obr a A Ostensiblerm, un scroputrin grande Para quo con de a Epopeya Libertadocro, par mind Comprenderi el curso to. aspect
-In, lid is P'j' Garcia, Jost Attic, J. Alicia Pascual. an,
Dr. Miguel 8 ille.loban sterol ,,PFE,,j6n de on Jefe lie nellociade onnecuencia, ,.rhi.q", ;,,,c, t rl ,a V.radcro as turito, deiMiguel Varrons, Guerrero. ,.or: raiento tic Jos afcciorl.s neurol6glc
Seer an c rbrml.oa ,2,r.,sg, ,I tsr ... df.1 par I a gre. th s fu adnlr,. E, ,y I-pr:, I n Intermante canct, tic f.l4cVn del Rist, Etienne y.psiqlIthiricas del nifio. Inci ...
L. Hl x Mean R.f ca .6_ Ill -1 cand. on 1. 'I s us I Herbert 'i, I'l 'IL ct.ri.-L tired. I I ., Y d t.rFn'. ., .. ter J In al ny
. Julio 9 tic 1952, ,. Canlxd.,I. C... to(or dox, .I,.:r l T b proolo legal, par el c1ciew, Poor. J.,.er ... d. mm ll.brt. Car- Clumplind., ,rocidutifi. do -'. nda rnil-Itant, u F.Inn, frocuorites "led., r
_1. I ,,,, rieve Batista reafirm6 Bit 110 Jr. I - E do Is per ... Elided. d
- -- I __ it _no ,,tinrulara a] capital inversionis- Entenza-JovA. rol Joan Chereben It. Nall Cosio 1'.
__ ___ _. - __ ___ - __ l6n e ,lite .quell. 'railin so in nione''a h: c no. o Act, 'rinpefil., Plesent.ciss, &I Illegal,, 0. Garcia R ... fl *.Is Rijk lc.ic do sul.ptarl& del Sniflo
III Cocil, ,..oja
to 1. -I ,an Y id to ,,to ,octal all.r.ada. di
""' ' F I ). Jle del da a V
villa oil bit .. hatiser. J. Mossel.t. ocino I,,,"" 6' :nri A in;,r" do., ell Abrir lie. conclusions, ,lei ti 6: u,,n Is to
dr.itod. do Cai dnas. iuda I ,.tirf- d.,,d, ,,,n".,p"nloo diviit.a prl
I,, JIF-jii.l., rnitneya a acltieila p- tcles So tr.t do a rovercioll net tic Is Propleclad. in. .a Brasil. Chi- "a d
r. Cuba, sp. I'N"'T I r, pr .
liflon: y on title Penn 'lite no se Se acentils, Is baJa tic )Fis edlflcR- ogcifl toros E I- F ,qo, ,In!d.,,,,
I 4a W N & bigneon i hicant ea Fit ,' ... ... v- mat, ,,if ". di.greli
61 "coalition, peentlzared.51 ,I, e,, inia Podido renlizar antes Con nil,,, clone, Francis. Inglatprrs. IF ca.. sportondom igualmen
. do I n,,,, j.,-hsI..a it, r' ... i. 'ronpresunuesto rA dificil lIeV.R1AIA Mtr.dor interrnicion.l* ties note., ca'- Mtxica, P,,t,. Suin y Tumz. Ins rF,,.](,.d a del tratamiento quird
El Pro Wool Argt id h Is obra,'porctne a6ii siond c roi pa.gest scure slitulleres, par Pademos anticipar quo el prnfrsor .9.1c," ell epilepsia y otram afecci
E s ta e s s ttC .. & V& & 11i,a shn-6 on 1. Dr.R, ,,,,,,, -. I., hn, un. urn. do gn'les Permit' Just- M. LA lor As. do Abrou, pre.%IdFnte de stalans con%,Ic,,,.A onevant m., do I;200(10',n 1 nte, que In afeclan. .1 11 firc., to ,urFn IstA dfrigidn par Ins pr
. ,', "F,.Iic6 guidannorl one IF v.rF. No deaRl a ferencian. he invitRdo csPeciRlmente Es
.
to ,irmns.so pit .. A 1, oJn on 'll'tic'"a a) Aoctar Juall .I. Castilla Para que loser" F61ix Htirtado y Tecildcato V
I 18,AeA Le. A.4()cIRrivn d D1bbj1,;,rA HE
Ala Fe,,,11,. , el rentralws Nil,- till do I.F Inilele, lin ,-a A rF.1 : c Alqui. llslAta d,,ha, Clingr.scei., rni,. tell- Iledor v el doctor Jorge Picana. ci
vilafando por CUBANA le encantar6 r M ricinn, Crinfla on rile, drintin p, r-Aa-t, con It, AbnndA-A ,e, r Habana opuesta a a re I driin 1,gor del 11 at 11 ,, mal In o o,".,1;n
"Altarni. ,,t6. file r" me, do all., it I Fcu
do p. n. ,I ci,.jmdo .he,. ,,, ,- I Fmo, nfr:rEtom ..Pol
. -.I.ndo is La Ley He Arrendanaleiitri y Apar- Para que P ,
m 6s SU "JI; I onin no condition el rligimen contrite ge ,d c I'a "I,.',, ,I'd"; ,I- In IF, ducitnt.s coaterias del pr
do an eclon so. oic.pl.,r. lall,. ,In, ,til.blecinrl .1 ,.Irerrm do artict,
, i Lunt ree Ment,. ,clc A rtiripartin maestros Extra
aun es lendidez land. le. r nt,.d. a bArros do A,,n nr AIIA no viven sinn do oJ- ce 1111 ,a,,.exp,,,,rI,1,,.mJ, ad,. 1. rema. Pit
' -.. I torl omerem procincr, F1 Ins itutn de r ter, nal In, orcifestercs 171coreric
I I 1 Tri utoF1.1 r,,be. no ", r
, I I Andrew 'Banyai, p,,.,Id n, e'l "Co. B ,nah Carillon y Desid
V-dna T,.,imn rcojabor.rA eficientern-to Y E ... r n. ,
isin 'n _n co ec'i.
EI Prooidn epr,,q,,. \'-,I rn A d1nnAF so dcFig.srhn in. P"t'r" Reparmcirl Per cuenta do Irs In- i co," C If do Progr.mRa. tic in rio Weiss, antilridades interrisclon
futur Join, P.A.s A A do quill Internariomal les ell el cannot do In pedintris.
,.. tVr linlAr ost'Z c 'J-r-r Desde quit feclia debon cobrars,,,s ,do
ot istiri. Dij. cl it '"", x A r A, t Is Via, spiratinrias. he dirigidn rMellml, simit.rial
DrAR. ,I, Piuma.s tic ague di 's d I,
Cart.,Rra., t,,i ',' ',, ,' Ahiedid, ol Printer MAgnift-ada 'qne 1.u"Id" nur e Itin I I .,Ir pr!,,Pn, In, derartamorl respect,
.s a %a vniostruccicyn, por due- Cadill., _gt l,"'P r .i:enJi. onn inextisarilm In, inguientes denit
.brir er ,. ,,,,, wir ftri. at turistrin -HjAntr rildr,
I I ,, Imp scladernAd. par. u is Rs 111. do ]so App!.ne-cm,ae're ." a lAin, ,a de- A, prcelrectuetl; "o' t or Lu 11r.b.J. ,.b- tnes experience seo'nial
., w__ ot 'El turlta no vient, A desceo ,LR fundecion Sent. CIAJ. y lit nferinedades He vles rs_ p ,,.,I,, 'c'm 6_i6m, He ,.Zi.s trestles
I sara-dijo- stno A recearss, ,-or .pn unzroto -mnscricnotilva orrighlo! Como puedr -rsc. lax ti,161 .... Ins earn
: _. I .., .1 I I ( do Fit tent Echo.- Anuncio de Subastas re, par e Grqpo do ]an Mil, par of doctor otic:1,1morit, d ",do, par ,I Ca- ,itu.d. ,WA,,rild. Prime- y rot
. .. V1. u An,--. it Ciell'Ifir. 'Fill Paris
I on. A eFtablecer In roeR lie Jost! M. Hui. Jdly.,. I He ,12, Alliamar.
I I -_ I A pe- I Nuevo or':
bFine.fille pubil-s par. -qu Palacio do JuAticia, R.b._ .rot.c, Cub. on el relo'ridit"Clin -Hrigando se orden- TeC(oger I
I I RepCiblica do Cuba. Minille. i,, lie blaoicloi puede espanclonar'" Conaagra Is Audlencla tic LA I o ,nb"_Irsis son line doc:a-!eAcombrrs y tables viejas existent
I '. Agriculture. Comisi6m He Subw,, 1, conc1uy6 of general B R t I s I A: na clerechon do propietarios de un is-, res Juan J. Castillo. Para el tem. on J.; nztl 'A' lie IF, -aq Aguh
La Habana, 28 do Junta do 1952. flits "Tambi6n, foreman otras proyntas do toreno que se reivindicaba. itercero v Telesforto Gar '_ Mum ,,, Teniente Roy. Cuba y Si
lax bores d, I "olici, p= .,r,.,,,, Harem., a on- Obr" oularizadant Pot' el Depana- ra of terna seguridn, o In.ci.
_r .Par '. F r6gim a del ffiento do Urbanisrab del Mun cipci designado R nadle tod2v!a ell re
ab in, so roobirl. ,in?. ,. ndo se ordene In limplezp
aJo so exfre.a' 'as it a' e .1 1, pro- -Rosa
I I Oficin. do Comisi6m He Subasla,., 10 tic marzo oncon tr6 .1 Pals sinde La Habana. sen scidn ince.tra. par. of tema pri I fosa HE In cam calle Marti 1:
- site en cl Co. piso del Edit icin que earne. sha Hguacycot.ra, mcch.sr;lisas 'Lm alinquitectiel, 1. rebaJA do .IquJ_ mern. que %,ersiiri sabre "Innounid.clon R.Yanno.
mItevj, do At I e c dad p6bli deileres a Itu erculoss'.
,cup, .j. r joil rnc, '1'1, ,,, laA ,,,.,m,, I -El toresidente tic Uni6n CIvl
pro,. a. sm P a., it .1 as a1gunas, entin resuelias. E,; necosarlo modern Y. el rojenor CaB Illo he remitido Pro Mejoras del Reparto El Moro
Fief 0 5 ra Ise BASTAS qu. .1 cp'r-P I 're- otran ell R, Per el doo- a t
11 po ,, irldi n 5 visa do aoluritraciT.'"'I rl tus tic pieza do LR Habonar el zdAtema 'a IcinA Con r.1 ide Paris. en es- su. are-os, inieren se investigne
entoners be abr'ir as ell Is reeup e_ torlimdro M. 0. Ch'. atilt, y Franckc. IdionrEF-ilti-iresidencia tic Is. sehora Maria Mc
,, ,.E,,. P Iiinnal'o". n '_ of.- a I P,1.1 ft* do e, '. on .
t:., 0b Ell dida .It graq do I R.ln)blir.". to I. Allies. Ali irob.- else
hil I L. reb. a do siquiZrVian, to possible r ..
. .1 clan se Harlin pormarl stro de Obrm Pilblicas to in octlialidad, po j. I. I nizaritin v rendi-. -Eitado tic abandmin sonitario
F, 5 pligid, imbr.,atlassidclaracionrn Gra rnjenJ.u,:ra I'.01u c h. an'tiulocroulinFa nl.cse onrusontra Is poblaci6n
- 0 tiqilm I., Pli.gos do di 'mnf"""'; 0p1I M ,r Juan Mont" de
\j I A. 3 I I Proposiciones a cI Ins swicita. del ,a "ll '. ........ .. - idel examen 3istemAtico tic Ins colec- Chanarra. Oriente.
VA,,,ptAA ran: Ohre. Pilblions, Ing. Mendiguild. Ividades". Ird- Agin,-, .dIFF on
bra, nue dep, ,,, site
Aho Finical 1952-IS53 -6 que 1,..* ,n it Convocada is ... ,lr.,- r acial? y 1%
..I to ..... n r ,on'. Asarnbleik 1A fl...11sicift do -L As ciba it Prruidtari,
L #, 3.11. 11. 5 P. its. S"nim"I", do in. Depart cis, -O"'"
11 GO 0 F 'car I .it, I I N a c i o n a I del Colegio t FI .-b ..... term do F_ t.dr, doctor Icirnerrinn.tes ,v Verities del .Roper
. clis'li, "EFECTOS ELECT'R'COS" llfir,,,, : o a b,-d,.1rAImp, i rz ,I,, ,Pr.l a '. so
- tori lite Agriculture y Al. d ., im I 1. ,,milld. at 'i, I .,,San Martin. emm iiandn el Eats
I 11.41 den' as. Fa relociiinVI, A-cida Principal! de lngellkro (--Jii,!.Id 'n.'.' '.'br idall.dnoorSaladrigns."r.-,de shimclim. -14.r. del mistreat.
MMILLO Sill" ll Julio 14., 4 p. to. Sunrinl, _, n ,I, Varadpro, afindni quo otea PrriR pdA del "Prolocoln ,q,, ,am, A fi.,: JA-DI jet, lie Zeneois Intnemm
Ml&,S7. ..CERDOS in Est cion III ra", I.- ,n'sugurads, el His lie Ins. Rellatse, c.lizeci6m internee ... I 'ir o s d evistracilin do obrprn.A rise. invi
OLGUlN -, ,*, D gloa, con deatino a Is einkcraeto He lebran on IF ".A L. Aln,,bl,. Necional del Colegic, 9 ", ecomprorl on ,I Co nin lien, non ,pidermin cis rabia ell I
A Vy ", IlF din 29. no,, el PrA- o vieress. it,. nne I la do Ing do 1931 '. _r,
CileMliGJE'F VA SvG%)?,%o Product. bi.11,6091rcos. 'A"7. u.I:eAm Asu'e'x actamfnte, ei prZIm. lie In be n_ do hur.oJulio S14 I DiCh. Protocol. train do limiter 1. el jfo del Noziirlido del.
,9 ,or Ion r. A las free do 1, tarde. I fabricaemn
CARNE r C&DT515. _Fclcntl Comprobando lnj,,d;cIar.AirrAos1e. .Iric r reglamen-Ar In distri-fe-orce, pidiene'-I so ,bligbe
. ,it F 'n in n S !,da
M BIO S tic los hl: innnurnea que.1c,1Al-fl- nIs, do Obra .16n do Aoln; do IF Spot
qun,,con Estac[6n Bin. alo Rna. mcmeritm; Var.dor. s. line co',nem, Cubama ad buli,6." Id'.. I. .,u, ciupof.cqentFF. rr.adi- I r,,I es-mimicipa so a namcra #
-, 111,Flrnz meri,6,a pr,,.,I, r tic. I tic divim- rionerre, ,,,,, I I ,on, lie Fa ones,
S I t4 C Al __ 15 4E E tal Surninistro tic de tramajAderis que no p ,dan t,,. A' I". He to HE f0-;1ra do 1111 sirscritod;nlake Sure~ .,;. 11,14, ra densaft,
EFECo ,I., A rArl. it,- ]a ,ntildii n.amblel ,1 dle )a A let ses do Is tard, He In
RIAZ DE LIMPIEZA F HlrTENE Aenstb L6 I.-Iro 1.1'n o I I edifirl.. ".In "A', lo. lolorme,. a Int-,mlliccolei, venre el claim rip Inscr
, TOS RRETERIA NlA. Elm an iFU labor p. LittiCniori "erls ru'g' s1rIZcp pop 7 in lin sible. ,I IF .rec,,ictl Ini in- ci6m cam el Corso Ini-rosion ri- 1;
.1 LA i a[ Ministeric, de Agriculture y .,,js F)r- El pro id 'r cc A 'A, lie till asuntrit do gia
" EMPRESA pcndn.ias. Film onto. Ing, AmadFa L6pcz Cis- Intriernii. ni-serrin so ,.og. A me. 11,resse tic Cuba arepta'o I o propues- mstolagia, o- dictarsi slernal",
,
.11. 16 5 it. an. Surninivn do tro colaboradar capaz. lnean.,.bi puntua asistenciA c lotion Ins dle-ita. Molai, Chediak an Is. R uela
,, I' Presidents 'Batista.' - .or i7 I Verona v aue climpronfle Seccl6n
I AGUA MINERAL NATURAL at ?,it. do g.dto QUE DA nisterio He Agriculture. ell d ties ]as decl2racin= dcl Pri- I -_ tuberculoses an sell Vui!blod t6rnicss*hcmatoIm,1n% de Ipboorata
Julio 17Y 4 Pa Sucnlal Irn tic VI_ moor ..ndelprio, ponienclot Aniasis cn to que so construya ell Varadert, ea- Informs-; rendidos par ]u. late% lo. clinical; Secd6n B; Banco He SanVERES i,0 .0 Escuelns llseguralre que Ise chins cream td t1rcrie.d.. c Ion tic Salubricild tic to Clara, He Himontot-ratils, y S
SERVICIO Provinciales d*nAgrJccB1lur,.v %;,,A;d C.miei6n qua preI r se 1.vtl ..pr led .JiBetaill rt, Guld- matililOgia Clinics. LA matrIcdula 9
to ._, lair 'It.. lgu:lmente eleprTeinadas on L"go a le"la"tard-e, dea- me
c y be as do clen pesos y a e ca
. l, iI Core. do l.'s ,.11"d A
" '' tE 'r qu ex ,a sidente. e I c-b.rc6 of ,eilor Prosidente y su Colr6o, dan c nit 1: ZPlerl do sencit6lopold. clncuents.
cal lic IaVim[L. S'Ku' Gr"d' _o
baEtg,,1c,.'da1,ptr'ds.r- Dr. Nicol ou a d%
-to u As Flieses F ,_ ccmnlli,4 an Vrdero, donde g or : 1 114 a" ex do rotor,&., schno
anterionnem"t. A cc ibirAn noini.tc. tic Defeo ;E Vd.c.t...7-11 neirrome viernes. din 11.
I I 611, ;: en.4%diando I crier e of lenses dos diac se celebtairok en
oroposicioii dhj ,1" Plrez H:nrn.jn dje.T otro tic ]as Ivionentacl rtlp" %laerf,5 lie, *b-. 11
14 de.Jul r e c..,.,,.n,.. J A I ectink Obcole M- dichos municiplos"J, Al .Ir1qu I tariff tic Clencles I& Ammb!
Eta "' 12 "p-A",Hin, del Canal qua unlrfi Is Admills. en Santa Clara Pit ordinaria del Colel
1952 ,us an are 1 a EI I Lb.. .. e' aco N.Vi.n.1 Extra
In C milli no .. an of mar. tic cIncer treloln y nI, pe nos y M6diro Naciona= ,tratar exclu
-tic Subastax on LA H.. Plr idente Batista, ca ur. cdru"1.r''rnV ...in.' cl.
ban&). entu1I2b1t.a,,,co1:nbciCr. ,.I, de 12' able qu, ,u vi1je p Ir I,. aid. c..tr. an C.16c. r"cirta.d.'o due vamente sabre ism..
Julio 18 4 .. on. Surninipto tic del Go a do ,an c.colicig d b ca
E publien gagi to d a fiebris tifoid an irate.
ESC _E' doctor He
11 I a BE- he old. dentilimul. .'"i.=
EFtjCTOSy R IT 0 11 I 0 B U 1,116 p.rec ell San Antonio de a Con
MA I:% 1rnto'centatc[la Lo 1 "T,rr.' ',..Jdn' Iju i'..m % 'c' Beg
' .1 I I l "'s n e I as. ,ondlentp tic Is, As.cf.cid. de.Q
. SOS D TER IAL DE DI I h.orucen d. 6 1 ."or a -
. r)m nl RLI.r, cnnsbi ( MOM DE CURA Mini.teri. He Agricult- ri.raclone. que nor falls do expeclo'Presidente Fe HIM& .1 Club Niuti- .1 Farproacia del Uruguay.
. clo-n.4..,i.. n as vemos Impediclos tic publicar Irl do Varadero, donde fuL6 opl.udida gmeuWenie do !Erlsjna@ lc!U nueva directive tic Is Soo
___ --- -1 -.A.A ('nh.o. A. At ... i. 1. j fs-
I I I I I Nodeing Niscional" 1. -'t
AKa CXX I I Noticiam Nacionalft DIARIO D& LA, NAM A.-Mireoles, 9 de Julio de 1952 I -FW1W1M114l!
.1 I I
- .. .
I -- '
11 q 4, V, I CUba En el Aeropqf.rW I I I Puerto Esperanza puede. serj'"o -.
.
1, en Se I en Construird la Lykes -Bross 'en Urge .. I la higwnna*
uh muelle y espig6h playa piibli a si
LaHabana, (Commuiessel" &R, 1. ... M1.11)'Partier Para Helsinki I
atanias- una I bra y peutla ) qua trainsformarlan 1 on .1 I I
, ,
1, I I I Importaciones. Recaudd6ones. Permisos especiale. a puent. oco os yatistas cabanos ''I Est4i sisuada en Ia costa norte de Ia provincial ,.
para el arrox beneficiado. 400 excursionists. Notas No exist = ife Pinar del Rio. Servicio de hiligme diseds1w
i playa I cmaiutepte'-qia g .1 91 .- 1. pJ1:! 1 ---.inPOO CIONICA DEL PUERTO I qua trajo US lea "Z' ilumorto hablarl Par Oscar Cleer4o I Jug, Rodriguez, par correct) Accim- PINAR DEL R10 Julio. n '"
or FmaVejor. Pleas "arlsems de I a= ) o'd. .11. Ia rill--- .111 PINAR DEL RIO. Julio. (GuWw- Nigov- wki. do Risk" Smaller
It de: .'. dSi ina=.any 62 so. ruban. a,, a A bordo daJ;C g:rt" delaIan n d.o = -g = mre=
nciadoo los Omnibus P glre at diplormitico 1ndJxPVnsable. Una Pa- etarprof[ml r Roberin2to Hd arris, dl- American Y .Fr.-Quo &SX.. .6.1. de n I to. Cjr Cc ', n eit= =
doc Jorge S _p earn Aciiia"ll'o No a iste tmppoco' so in KI I= a dea Vh;1de-;'1-1r% Correspionsalim. at doctor Permin Pe- ,
Men r,, t Taap.,6',',' Judo p .,
too timulos marithric. de La au L UUOV TrTr 1,, del Garcia, Aurelio, Rl ditto del Negocisdo de HitiOW X11gaVNumuri. dr6n detenido J Ux, pud,. umpts, :treuna am- to orge C. Vila Y obir a= .q,:e.= jb'I it. Urildoa, am]- rra lFerim, Prexidente del ba', 119 mumplaalm,
" lot via. 'a
Ii.eu'. t=bfl. an 6n to Martin, Fernando O
y It senior a j.'S''tria) ri concept. de .ar M:TOhw Note
cta le o de ay= trd de do 1 vlao qua allf labor par Cam"' C': 'or
port.ritizima collate, qua it In v'r it 'or,, Men -- MABJGM del Vlpi= d rihae.66n, so 6.
era$ un colabormor an-la produccl6n de Un Clipper de I& Pan n %Jr- 1, ra ', C -a P. nalanto a higienlzaci6n de Aque" dirigido a Ia opinidn p6lificie vulliam&dJ. .cUVll.d irercantil del Puerto, on- at menclonado 4ouque at sailor Of "
MATANZAS. Julio R.-El Aldrich. traflando a Ia vat capital Interim; P87 81 L. Richardsim, y jefiora di- 1% ay = de. de I dente tie Miami. nd r. vwJna playa, ubicada dentro its Ia li e- recarb.-id,. antualia" aolan com Late de dos official" del cjir- ra at abostecinalento national I plorait Ica estatiounidente. to Vinpo numbilidal inmen- -a. I 'a' .'..n U)ri.h A. fa pe .Oi;n Qu ..
del puerto doctor Joaquin r I way3'= r Barrio viene a Cuba i ae t T. Cordillera de tan Organos y junter-A rdaft do a"
In Ilegada 'del vapor Florida me blenestar ma- invitsdo empachispente par at Go- .a r an a.' Car.aa G 'a all assistant at consultoric m4dils
an ell,; y b n R. it
Polar frente at -Tannis tF I Iiiiis.c. P..cual "
cito, = onaron at baintaxio Pa- us no on pordatto QUO R. . .' .a Pro Vi .= a. I& cut& no de In provincla.
-C ortancla qua Us- supo gue at din 15 de log corrleites .I, r r if t am, -mar
Jub", donde causiderando Ia i? Ion mica At
el jefe de Salubridad doctor Solar ne su trificoMarl mine can at Puerto Ilegamn an am buque 400 turifitas Ins ad derecho .v; medrar a costs de, blerno cubjeno y Par is Federadiin Esta van at obJeto its Im. visits. am au
Prat, ha conUmmd de L4 Habana, y el alto porcentaje Incites a UPS excursd6n de- am" comtituy6ndosi UP ele- de Inventigaclorica Midicam de Cuba .a ells, Uene establecido an IS cdVq
gientucdo I del tonelaJe its mercancies qua lot = a San Francisco Knight C mento perturbador coostantemente. i Parml, qua par ante media do eatudlo. Pereira. at do 4aniandar del actual Soblarno V61ex Caviedes n4mem 15. todoe
tNTERRUMPSN nit, SERVICIO buques do an express transportmat lumbus, lag cuales Permanecerin Va- Pais, Una urgent gtencidn Pam Puerto tan lunes y marten an lam horse Pam"anu No hey ti a !politics coinvitial qua I de Im, flora Y fauna de nuestro Uelaron de Miamil ]in m-. a I n de lue 11 rolimpon Prendidam de B a,11 0. M,
El delegado provirvelal del trabj.* almiuate, hasta nuestro puarto, rlos dias an La Hoban dO su valings, opiniiin mobre In me- .
de do at atimero do barcom qua Inertia. :TaerMinatinaimompvirjeadtearredgeresuorps6e ema- ble its Indent too' pustal* y funds. m O%': rK de "Stars" its IS Nitle. fulonal a too alumnca do itsdoctor Rcnaldo Ment, y el date, dandic, tambil6n notoriamente Sieve. Par Ia via del vapor Florida qua asegurc a-effta ictividaidindispensa- lboarUTLEnsetoms edsetundultosilosmaHepvuaerbI f6rml qua me viene I apl
f.ro,.tVrnad6m meior Jost Camucho al me despacha corl destino a La Habm- mentAmente an at nuestra,.1a adqui- last At lines; Archibald I POOR luseres, alirlindose playas pil.
ulamn Una dmuncia contra Ion I I protmor Harris en tan labom- At ,,,
02-, %1310 an de. lot IL U. del Institute pintay y forma. Orlando Ortega, Antonio Galvado. Is an. Be Ileve A efe.to turn- 'Usts )6-que quUm, a Re.
chaferes y conductoi-es de nueva an tanto dencle puerti barcarmn 250 Pamajerris entre tan qua siel6n de aliersentai; do butna callilaill t.riel
rros de Ia ernpresis de njbam yu. de A decide Xuroia. ha*dgei, de etc cutimmos, qua van y no squelloo leads like-- 1 1 I .8 Val Bi
rnur por haber intV-Unpido ayer at dido a quirtr Una term net inarill T&U d. vacimet" an.. Q iE. = 7.y I rAn puts do varlos otrom qua an 0 Luc Rodriguez, Orcar Rodriguez. bidet in dicho bodritariO. a CUY6 allot. tour de us at terrible Ponvi..
MR P lissenslimorame 0 'a Bernardo, Jaime y Raquel Attims, .itiam
ermitV iRC.'=, Z7. to deber, scometerse sip. p4rdida do
Kobilite ran opercadloo is i bm Impareadindi- displace. no Agan-clausanda satnigm
.ervirio, injuatIftendammte, con at da.en IS bahia de IA Hubs. u a- q mizmo sentido, an vienen resiltando 9= 1 y otrol 1112144
- izuiente pei-julel. par. .1 Pioul: 6 Me destinairis a sum bacon; Y, & ,er me dispumo par In Direccl6n do ; Qua mis h- in" its dos alias bajo Is, ex Margarita Martin, Maria Grau. Zs- tleanpo &QUellum .
:V 1. I emp- de, 1. mpriga = censda do lag mercanclas qus. s- fne 'a dirmel6n de IS Federacl6n it peranain Y Ams dor Garcia, Arnal. an IS poblaci6n Intantil.
it JYC16n at reembarqueden at vs. at sobran'te do nubgtr"tg. .- 'gaciones Midicas do Cuba, ,j Avelln Pita, Marta Viselet latest pan efectuar in limpiesms del
reler do co too transportan. c d, 111toral, etc.
- fit. de 6trualbus. call del trJpulante el intsiono My en aujostrai p6b4clones sports. ,or Archs, Rolando Forruiridemi,
HALLAN UN AHORCADO a r6 N11. I -extoli, of tchu'regulares, Partiormalan, Beldnial berto Gorusilex, Santiago, Fr&. Maziffiests at dwtar Ferro y am
mpg El YectO Y 168 Flanos do coho r Jost Gago, qua tuvo gue qua- dos do ab : Hum
true aa de Ica mue lea eati termi. der recluido an Una clinics, a Settle nL balm its prbductos agricialas qua a' t r,_._.,_ womp-ti-ntes qua Puerto Experaniza Aprok ee
El anriam de 93 aAm Jost Matilda nado y me considers qua antes 9brue do Tinamo, cuanda dicho buue hizo ampgren at comechera; y. avelfurim at eron r Va d it Marlitiona, as at bianeariogomeimiarimmusula, pars I
nt 'u dOMIC1110 tondrin un costa its tram millonsis do ftc8la ch aquel Puerto, &tan a tram- aprovisionarrilento normal de IS Pa- i a r its Constella.I'. D.Y. d6lares. dodo qua Sarin fabricailas Include, despuis at mentioned tripu- ,, el. nk mrd _aoirgl I
SE "i a W too de darl so at eblo
alimb_ .. 6n y muelles airfiacent% an Ionic bacia La Habana pan qua at blaci6n. on de Ia Royal Irll- rim n (Centimsousel6a do Is pig. rnndZRA)
.I I Y -, lot yatimt j bano Reports br.e it an as t italm as its Is
. . 6a, de dos ILntgL finalmente, zio existbn exrt:idlsti tar..
,i .1 reliategrara at buque an of qua spa .or. arm ",If. y I C it
ca am de ninguna, clan an' qua pueda Charles varo y Jorge a Cirdc. midivoles, a In cuatro de In tards.
ACTUA IA POLTCRA El edificLo Purl a me do Iii mls- race enrolado. min Ica cuales toms. a On Ia. A bordo its "Clippers" do Is Pan gavois- noltlene returnee ni me an ira dar cumplimiento a su ancc
me a encla arquitect6pies, de lox confiarse, Para fundairoffixis estudlos. as olimpladas q a me Ileva- American Airwa y ."Douglam" de iullclentes Para pro rider a Ia rea.
Mlembr de Ia policls, detuvieran Con endear pr9xIM Ia C I Cu nends. I
rl [a impres. A continusel6n. tut sprobado, cons
LrequiO Izall, do ZI &nos, vecirio act counties de San Franciscb Conduciendo 17,000 sacqk*de aziacar E5011 $on boy. action Ia tueron sy4r. a cabo an dicha at a 0 Rna do Avlacl6n; a pare de me.
de Jovellanos, qua Ia Palms leans IA us t,,Y Santa Clara y.scii desthimos a Charleston saII6 syer do nuestrox problems' economics. Es -Teri:TUWz Camacho Pedro Me- a ahi q%,
oWt6 &I anciano Pedro Rayon, ved. lon pro de labricar dichO mue- IA Habana el vapor Florita, lastimoso constater. 444'- at tiernpo Partleren part Miami lu7A 1.6pes. Victoria 6rme, Car- di enla'seclon dint el t2qo sigunas eurniendas, at del
.as am I all Navegacl6n burrito, clento onshinta afton, n men Carotid, Maria its laserce- ,eJero Walfreda J. R= five
so do Versallt d eojindolo de 107 6n an el lugar portent- trans Its confla or In op 16n pu. cam
date! do captain do haber deenL I Fe=0c, rriles Uniting, de sii h2ya aprovechado-'y qua boy too A bordo de "Star." de Ia Natlo- des Mardii, Is actriz OIWk Chavio- 911"... a ha v tie at inter con institute an Cuba Is hipotem plant.
I I a at U ram dente General Be. Cut todas liks modificamdosion Intro&a.
qd.7 ocidor u vicattinal La Habana .it..d.*,n at muill, dmi Seg4n resume qua rqa1liamos a dom, gobemantes; jolitieds, hombres nat Airlines; Carmen y Adaberto no, Antonio. Sollinde, aill MIr6 us a 1.
.id. at V ffa IS dimPoidel6ri donde hakee alias estuva let cuatro de Ia tarde de ayer a. Pcrez, Esther Aedo, JesCis Suirez, Burnet, Luis Rodiri sta n c emil6n its abrir playas cidas 11 pro'yecto conslw Rn on exeh#r.
do cl6ra or de negodoe, obreros,,jpen fin Ia po- a an naves aiftem, que W
de liutru 16. t;Ui. i de log ferries qua lean- c.elplue enaese din y begin es:Phora Fernando Mastrapa. Zolla de In To. Frigicisco Rodriguez, Wrest"C P.)P.--.
fitabark desde La Habana a Casa a babla a"ibado at puerto de La blaci6it toda, cold emspinfitida pensan- rre. Adalberto G6mez, Mireya Her- ra. Rime Martinez Cut, Dora -Cud A pool nos parece removable cin; Join a Una lag 44111
Habana Ica sigulentes buques mor. do P61o an at mobsento an qua in 4, Mario Martinez de Ia Car- Ia uci, to media for- at; align co is pre"rA"n
Blanca, y Basis par to qua Ia ex. bait minded, Eulalin Feijr, Manuel Cam n ,
Man ganari notablemen cantes de travesia: Breidiblik, nomego del preclo dol;44asor q"e gra mulan .'IugobY,rnpo*lr..",epresentativos r t6 Gast6n Godoy y a
Ir A at JMEA C I A Ia Baltimore. consigmado a F. A. Ro- fatal Mile tards a ends temprano, y Camps Pedro Y Emilio odri do. rancisco Taillifer, Josefina Laat A do = an so aspect a trav6. a I C Julia butitV-7, Maria Hernjkg.ud .z.'. redo, Obdulio Pire. Mac Hal. de Puerto Esperanm LiVs elementoo ,ads par at Conga a,Avenida del Puerto sino qua an I v uclenao an cargamento tin qua Podsmod Influir an ese feno- Margarita Miller, Francisco do 1. tangle Arango SuArm LeUa4itqmsn. pobreo de Pinar del Rio tietion le4i- mantener tin Va 611 at I
americano pmteneclimte a Ia Cdmarn, Teresa Londe, Jost Vi SO N tinuarla In alineaci6n do I a 2. lizantes; Florida its Miami meno mercantit quo emespi a nues- tel, Jost Manuel Muro Roberts, thno derecho adgqporclonarse alifun do abandemmiento de buquaa=,
J ;IIN I = 7 MU lea Is finger an tram ruartex; nos mums, ij;tempestiva. Ilarino, Maria L6pez, Jost Erhilio R a a, Fran Dl.. )1ifarchemi, ativic an sato- a. citidoe y Is mano to an Cuba y a Ins Va
AGVL4A its auto, &Ito qua 0 conduciendo carpa general y Pa- mente an Ix deamperaid6n. qua as Obreg6n, .efiam a hijas, Antolins Carmen Sirso'Ooerill. Loymn y Di., del Xrtmo Batt obligada a tenderest on van cubanas pagan 72 1 .
0 -t. .rmtt, Fonsira, mecuela de, Ia ruinay Ia imp9tenda. Culmel y Wn Rodriguez. no Cellini.
DE TVMO an at am X e a activida ;W, .; Joseph r .A .1 doctor Commit. cobl- ,
I:ocbV I m= at 1V1,'ri.'rd U1sRh:na = ung an pabell6o
till do n d' a Ia firma de Duisaq y Tar& do ,
.I. it an rean
-ql. A-0 !A riar ,
a, & nu:M Informaritt, munqUe ralt. Y finalmente at Silverstair de New problems: ISus soluciones? -44 1 de West Palm Reach can cargo gene- Ewa son, mehor Director, AuestV05 antimu do ,afellcm ansiosom do qua Mn miguldn tual'aprobado all pro
.,. Alm.cenes do a" York, y Miami congignado a Is fir am yecto lug dispone qua Jom-*r*VmajdmJ
909 in a Ia P olicia un robo, I -'"'a's jut"'&- de just .Ia vaquen, sit y, dernht
ictado inuelte el tan- in, de A. Bonn Y Cominiftia, condu medidas Para afrontarlos? No -4.1111vestig
I- I mu P. on intermedio a su ciencla ni a sim experferic a qua I 11"illis empleabil de 'Mcfe 111"W" son y on clertan disease del afits, so
Punta T del ciendo pasajeros. clan solucionem son Pirroducto de mul s, qua. as del Eatado- L. i1nica solids reportada hast triplet Fiedidas tornados de tiernpo I coma at Dix del Abodindo -W inii.
, DE TURNO HOY lag I borax r. me In P coo here corresponded at Va e 1 de 4 500 pesos a una industrial PINAR DEL RIO, Julia. 111alue
Mo To n c 0 _par Fiadomr Uempo, y no libret de rectifteacioneg i Rearlifiess. par car reo)- Pa = clativa do Campos Marqu@tUasig' allied Twomw XU Ia RJR IS Santiago de Cuba. Y de tanteria, de may complaJa natu- 9 1 1 Jar lea clan afim de Ia ublicadiin del Uri hommajoa momoria do JEca.
l DILILL M UL plan- n I primer. peri6dico an la.provincia. at
lUAVO fica n do as Re as In Ia I- Xp e"1x18r ri dmpachadox de solids at reign, qua requieren lacolabaraci6n clo Agrarnonte. k Jar I Dramatic, an ow.
, $IT V -. YM I I to alto a unfri us its orits pare Charleston. Antigua de Muchoo. y Ia moyor;Y misaabia Los asaltantes a mano armada lesionaron en el suceso mmmaric '1),denaa 'a.. he ral. amplist at actual rdigligmen,
no a ; ra Puerto Barrios, Content& Para To mis de dos dicadas me vien; I do coolants do' log triburwan. I;=
, to Clara to ct, van Ia Ceiba; AtIfintico pare Matanzas; A meditaci6n. La Sociedm Econ6mica a con at proyeito Robust hip-aimeg Panel,
2W 8160 "no 'an i1nus, a ]a a to rida pare Miami. a' de Amigns del Pats, controri3ria sun at cajero, fill serene y al encargado de dicho nei cio ad Vu a. ads a a co prior do Minixtrom, jimars mu tons.
ofireclendo be a c 16 Postuladomm mi oi6 at Be aventurage I ci as lot, an Ia qua apare. S' a
" 34U ga.u.,savado Pat at de Led qua gon expended lag ctl idsdom de Ia vida sida= ieffin tiva,
F-8101 't F Apache era esferado cu at Puerto a dar fiirmullem6 qua no he eatudlado, Activan pesquisas viene realizando alrededor de las ocho, reallISM4, Un L411tical agrfetila y oficiall do 11 prixim visaw -iMundil st
Co as. sin data& Positivist an qua fundarlas; at Buni de Investigaciones Para lo. asalto y robo de core& de 441011 passing V 0. doctor Salsiddsm, volveri a moulage
I me puede coltillne In inforeigi. de La Habana a vapor Bruxelle
IM M W -FT A n ni puede mar min hatatilielia, procedente its Amberes canduciend 3 Pero 0frecs OU CORCUrso dedintere- grar Ia identification de log dos Indl. de Ia Conapaiiia de MmWxWm Ajgrl ']ISM edlel6n extraordlitarls de "De- at Conlon Consulti* in sell" 16,;
-- I I.. sado pare reslizar Ia taxes cuya Maj- Vidims eninascandris qua, anoche, antes y de Construccionsis S. A., Bit& fe6a Social', end circulando protu. narta pan train mcbre insportediting,
til ,x vincis y he Initiatives pendianim X n t r a mium
Pullin quo odemis de steg= car un UP corgamemto de cement. Tomblin sl6n he SeW&do an Ia Porte qua le an Ia Calzads de Gillette; n0moris 74, dgMmmtmV L par lode In
J" Al I'lloung. l1rogremo tya Ia Vida del me ran Pr6ximamente el tran- men possible, an IA sesuridad de quO mtre Maine y Perkin, pmrs. cuyoLL I Bly-Wpr jgo Puerto he Pero, par Is inverml6n de an Francesco Morogiril. qua via. I morecido una erplin do acogida par ad* -'
B61o del estudlo ,taxim 7 Imerionarrois a] jiW de nuestm sociedad. d.luiziwj,.
nisital, mejomndo el aspect del ne de New Orlearm y Vemc an detenido de nUestros he.ho .=I. tmb--d Pz*y&do do tribu
L I Veit hacla Europa conduclendo Oar in lag solucliones; y Jero Jos -de 11
11%9 d&1puerto, central Una solu. problems saldr O btiene ... a' --. '"L
S mw T n I P qua no d ailed, ..* do
-T I I ei6n ,do alto Interis Para at =mar- a y majeros. El vapor Valbor dabs denalentarnos comet ei 55 miles a Itv
; I partition Vlodo qua me contorts m= Pon cargo gene g que xUrJan itunediatorment.: nilipleto 110, an at reparto Lik 11 -11 -,
I con MAR capselclad an. counties y at- Baltimore que OR esperan1dattolfcocane ratud4radtassenom, grom vented que an- (tr. VUlU..cj M puso el Tribunal & ...
. t' : I I
A macenes, qua locilitaria Ia operacidir, Pa tros y carimageneml Pam La vuelve el Provubio latin.: 33 alias, encargado del almseft is. (= I co r flaborim-Y an station. 6n de Ia pit. PRIMERA) 1 Avelino Almulfial Fe 11 I ,
, Vj de rdewar tnin Y tan ferries Ionic
JSW caric go de buques y dep6alto de h H Parrot, Henry M. Flagler, to anum,16 qua Ia decial6n saris apt. cino de Plerim 48 an at re : Jua- (Cmellegmaid. de IS pAjr. PRIMER&) de Ia Playa donde convervaron
. -, ] me Is an nos nuevos onuellea, J-'p CumPlO fustolo el debar de dar lad. ante at plena. Expl so fe an mebri; y Ju can
91 TM 2 LN' it Haven y Grand Haven. 4=eo obterileado de Visit ayux1no qua aliviaria In sitummel6n an lot New Gm traslado a Ud. de colt acuOrdo an i6otom de -Horam; "An at acta fecha 7 del ne. lots
aral'" dws dezuka muscles an lam qua habitual En at Fear" de que eaja "convenci6n del pueblo" de. do 48 anos, serene its as& dumb* Pal, taut do 116 CIL
- nuestra Junta.de goblerno, y at h.- cidirli a favor de Eisenhower. vecino do Pasaje B, reparto Buena. tUA 0 50m, at P..2do two&
, I me to realizan Sham mum operaclonea Juan nueve.de Ia mailana me halla- cerlo SRI, Una its Ia ocial6n Para an En5egulda .a Pa96 a tratar its Una Vista, Marianno. ,= log Resonant Boan y Enceras
. log numarosoo barons qua I bil 'to. a. I Puerto do La Habana, nombri de esto Cuerpo Y ei at min Bola Unpulproiciiin qua afect .1 jamoinessiones del Proddes" elements se trLoquesurim can
at P SAO do La Habana I personsim-n su"Wasm am
a Lykes A a X2n- De ael t=
rec be to lam sigTuientes barcos; Monte Ulia y con lag declanclones ,,
mli:i ..& El d.lexado de Taft no aparecI6 Is tmrde its ayor log actual ri On, tmfom:L
Bros Havana Agency. Sol6n urman an San Francisco He. F.r.oplo ofrecer a Ud., flpr Director, Y d camitd unin qua prestaron ]an moaltaiiiis an Is D& .Xis I de
[ *91111 Pueds afirmarse puts, qu. IA In.' driAn y Valencia an Machine: Abbe. ridades do nu"trR min slit imemente dexisind a ,lm. Temera Eataci6n de Pollc[2, at 1= reribieron .. decl s- tecedentes y a, la oigninizaci6e, ru'
d "go on delegado de Eisenhower Para *cu.
par A a mando del c2pitin Joel B. Martinez, clean,'
lormacift antes dicha, constitute sin Ilk y Copispd an Santa Clara; Alan- con.iderael6n. eamaritat par at presidents do quo *1108 mtZban astailma dispiumontaigmyoq -, &&S- duda alguna Ia noticla do I an Paula, Norpalma an Havana u Puesta. Quodaban p milentem Ibi mathechores Oran dos individum, &I an mlachinadmi con Is de. &I em.Vea ds:la violands.y qua ro
.. flave on at orden mercantlin del doctor Rafael .Garcia rebate, in IS utilizatifin do priscrill.
a or ': Central; Ant ua, Flador Knot y To. I .tra ij
A4N6 dT,.I,',a ,Pugn1cIVMas qua Afectaban it I ram blanca y a' otro Sire" intoning extrmm3cja Qua ped
do an too centroo maritis;o4 an at Ismanca an ota Blanca; Sitioney y 11 do elladoo de Louliflans, claco Una a a I it
R'*" 04 """' present. .it.. Atlintica an Ward Line, Florida an Veit ... % hlisslatippl, Una de Missouri y 38 its color, qua usalian pantalories azul 0 an
,,, .1 I 6.,..,I- R oose it Texas. pleura y camin de color claro. lag 4Z I "" obtener 6xito an i1el deer
.T ral Fultione'o Batista go ex- rroc aalonlaft= ern rem.
arm at areas Arsenal; Lotus La Ft. y Laida an P Lrr&n i.=..- J.
rernim Especial" I To. for an Atar6a Fruit, Con. ests. mantra: ,a
CM 34 ?an eviler quo In gran c..tidad its IlaptedirsiFe I Mientras Is Comisl6n de Credenciik- qua at parecer panetraron par Ia I a&
I team& an Ica delibersba Sabre Orion Reunion parto posterior del almac6n a prima me
-.-"-Mm ., Eisenhower y Taft Vindication su tiem' *egmmr ants llljji tar6g; Brefdablick an hegla; A I -Ttit a drujimida. lox a COMO C611100 66 114111c, eats, ccins
I arrox qua as amid recibiendo que a noche, atacando an primer lugar at Bien dbl J46rcito y do Ia Policia me pig Atuailmn'al doctor Rafael Garcia.
Pa a Ins dermis delegaclones no int. encargado Almulfiaque ants lempis. Oftragym, do, -be. u
depaultaiin an log muelles, 'ameng. Mlo Pepat an Casa .Blanca; 1CONtIm'Rel6a 40 Is Pig. PROM A)
undo producer, Uri abarrote dorammi- Op Ir Its C y Fiorito fondeatim an amin 6.im 1 El Servido de -qua
1, Ia ba fii. lot de Taft quit I., p daL'cada Una trittand- do .on. tales qua unban. .a Visit, muniatar 1,,tallasini. Militer-mcom. .1 deat = .=, 0= 1,zd,. I .
concise an log mismon. JaAdumns he de Af.nh. " U or an, IS rude".
' I to mahana On afant&mrlas Para su campo Yespectivo.
;merumo a expedir Permloos Be. war; as nfe- q y amordazar, producidisdole un surco Garcia BArcena do organizer up &tan- cl6ri rabodfianill Univipamituria. ya que
arynat ,,ales Para qua ales c:rsameng Vvmci6 co. Taft. Taft me mantra its buen humar,.ex- esquim6tim an at curello delgada, tado contra But vida, a cul objew 61 are .iasde Sonlendo qua deade lueso .ntara In cluardsh. Irimediatament, sexiin do U tubes& dLrirmtc
I -1, I quit emUn comprendidw 1. cu. Aft-6 Hoover qua lam g.biamb. domign6, a true individuos de Roosevelt y Truman ban Perdido ecImi6n de Ia Convenci6n. Dirigidn. rlii n, at sermo flantiis'fuii a chinquesmat mis moviententas ads MIMS VS dos ocadonesBoma U na.
14M 0 : I -1 b.,.aficima par at Arancei seg6n Seri... dose a Ia delegaci6n de California tReAda or spent del doctor ards

tu fjo y d Igualmente, an tan Insimis, an quo so lasiolons. entrwirlsbaft en
Eahe at Acuerdo Sabre Arminceles cado Ilbertad an I a an do:ammana, solmodor 66 4T dominC
c de OW qua curate con 70 vatca-y, quo
&I ban OrL" um&13os an Principle Batman comprometida am = I- ,P= opeceo C&MAX&Y con ad doctor Aurelio.
160 amerclo, y qua corresponds In 1 1110nul-d- him bases de uni lights
. MIERC 0 L E 8 actual, man extroldon y Ilevedoz (Contlumselin do Ia pill. PR ) U esfu0=0 Para Apaciguar al, a del proplo a
log Almucenes de Ion Importadares DEENA nlarno. =tu- Sobarnador Warren. de am do, c6n, at qua caussaron y aradero, inspoccl sindm ;jg "X% visculadom sesilm
"Lus efilipectrVm de Ins = rm.rasda.hor- ge Inclins a men. 11111411eaiiin n el cello. Firmilmanite, dressadion y ailing. Againtes invoistiss. .JIM ma to Nuiami = .
;!iF elL fieCrfftarlo its 1. CTC. liberties Y Ia Carta del AtUnt ov,
BARU am ondisait formado par it 6 1 =via do
DKODS A PASMO DR licm.:, qua esdaba mile. Aid atackdo at am lutionsirio y
do saber, lag re- m@m reocup.do a Is acritut ge- 1 qua gd17 ... me", durbaps, d= = -:= 4 = 01nV*= .r I
MARTI (PRADO) I o-en quien date delegue, otro mlem- d.h0rQ loall0g= n an media del =I. t. P I informant .
' bra deals mixing y at director ocon6. Vin
ferf am Permlsom Especial de Uri Miller de nerds an todam I a nmu 7m aroduci herlds comatu
I
Pb
Calls r stare Tau. perildiis previ. Is expedle P 'No hay interim on parjudicar at = %clo= ,
1' Mon '& mica, fin its eatudiar tAcnicarrante = ento. do ewlavom. Homes fienjosm. El .a,,. or do Oh hematoma an In raglan parpeliralcieen doctor Garcia BA na. Pan it, co- / Qua no. ,dot mat
%U.1idor No. 351 ....... ... A4413 Adn do 0 I In Milian no Mo we"mistes, agnsid",
No; 470 ....... ... M-8778 .r 0 or ado or at Minislerio Y facilitar cualquier oferto document. in Paz a penair del valor y Jos turetal6n, con el ex president Hoover. recha y aim de tunleza Pam todo.cludadmism, hayen Cu. del MM prncticaron sondes
at rcla y otro it iqft parece que train de pan Is Vida. an can do log selloref Boon
I I I
Cuba No. 254, e )'Reilly A-23M d a Ia Direcci6n toda qua me premainte, proporcianin. ancrificloo de ritiestros hombrao an & gente d.e.,T an Ia regliin occlimito-frontal, ultra be absolute Somalia ;TnAWw
son llnsic ,.%(e*q, Luz M-OM a de. vuana California at dolt cuantas garantlas obrem me. centenares de canapes de botalla; dar in Ben an d. qua M Hoover yend. log agialtantes inmediatumente Los cuerpoo pollclacom, entienden qua r Camag l. a9l come En Ia do
.to N1 r I tan rez a. nuestra desorlenthda dlrecci6n Ia mum,
- Ofic 151 as. Amargurs.:A-S737, P Igent oil. an partidario de its aqutl de Ia caja fuerte Ia same antes eltoda, de man garantla no putdo as C
Villegam No, 101 ........... M4030 t r I SIR 1, 3.-Difundir par prensa J, radio log cial no he logrado litneficlon de log S= ueap6blicamen(e me ha manifes- sallnd. bacla 12 calle, cluldal J propla del join de, tirv,- I Ti dadanoo 00- Rod] Alvarez y
ccl6n do u arm no, Blene, y,-10s do inverAl6n tratadog. Y cuan. sacrificing 7 lag lAgrimas de millo. tail Utral, at menos pur el Van I slendo perse. Gon Re J, Valentin 1,6pez Campo.28M "Fa lamentable quo IS fumilla m minor a, Co.
;Vulu, esq, a Compostela .. M lam
side No. 5115 ..... do Ia d one am labonind. too motives qua I .On de M-1767 Cuent do sea Inevitable ties de mount y esPOnas. Hay menos -I guldo par at propid, astern R pesar wpindomegran listed do
VERDE rA8EO .DR '11W14i, Intensarritnte.en Ia distribucl6n ode- uuonsejeu rehusarlo". bertad an mundo, actualmente, Mlentrgo tanto Eisenhower. confun. sum legions, atraywdo Ia atancI6 conoclem oportunstrimante do coin do. publicacloon clandantitias: "I= de,
(rRA. '.El segundo esfuerzo de Ia CTC y que an culigul r otro moment des. dido entim 1.
NEL personal nombrado re- ,I at a dO I del .abo 225 do is' Pallcia No tericiiin' pero.,quiz" an hays debldo Yara", "Alma MALW. -cusiscima de
DO) A PADRE VA A de= nn, hizo un Vivat Norons, qua coffduyo-a C""4 a qua ios Julia prilnel0ales no cono- alresionts esl lot
clentemente, atendiendo preference. IPE, dentra de mu nueva politics de hare un siglo, jHa tenido 6xito an con Uri qi
Ue tien- log Ia' clan coo shusid6n; a qua 11 jefeldel Una organincl6n Illcita
cimellistaria, correspondent a Ia Co. eau. fio tan slonadiin I Zt= .d
tun. 14!RL116gC-A1.N.. M-3377 motile a cubrir log serviclos Inhe. a nuestm Politic. exterior? 229aripetos, dici6ndoles qu 'Jos denui: dRJ2 cas) da socorr. de San S"Vicio de Invantigaclones no se an d:
M.5= replan. a log Departamenton qua tie Fra cl6n Juvtoll Prgivinsimmide
N'P Isl6n Creaddra de "ConvivenelA too 0ertamente no ha contribuf edbimln on puntapi6 tan Miguel Padr* donde rueron
Itim Nicalix No. 217 ........ do a ha.! era crintrob. an Lor, Habana, a, probe- magiley, de formael6n cehilmin. un 9:
San Rafael No, 313 ........ M4411 nen a su cargo at conArol de fiscal. celoPsiftne". Pam elld-tambign tun- car h0rabres libres'. Iluerte at -4 de navlembre Proxima axistidon. de lesions grave. at geJeroblemente, at celo con qua dusarrolla. me6grafo, stencils, portadan.d. "VisBan Liesm y Carnpumtrl... M-44M -66n y de.p-h. do I.. mlr,,n- park UP Cocniti de Negbclaciones I Pa- Y meno. grave too atrus. Iron )an agents dill,.ordspi me Pais- too, siendo entonen deterifilas y pungGo Mis adelante. at h.bl.r ,.bra Ion! jue le tomsm 20 afin, v.lv.r
Escobar No. 154 exq. Animms U-6813 clax tales come Inspectl6n oeraiiformado PoNel stcretario de I K.oblgmaz .,nacionales, dijo: "Trm a .comprobar'la carton, atw
del 'Puerto de Ia qua depended Or. del gacidn de Missouri ,eatfi' Tap pronto me love conoelmlento quiza. Pon
Reins No. 305 .............. A4293 11 lox a an quien iste delegue, y otrolo.m l rilestrry. mezclan veneno blertamente ,a, favor del General. ; del Onto, me presintaron an Ia Deicirma no, de It grave iMoLl, senal disposici6n del Tribunal do Ur.
iclas de almacenes, bra do kida qua preside Ia citada On. cv ,n lug r. A.
Son Jo" y Gervagin ...... U-9317 Reso, monw i V I pueblo do lot En Par at Once rio de Ia Convenci6n TerCeim Demareati6n el jefe de Ia ne sabre at doctor a reepa I
Crompo No. 67 ............... M.2611 c p.cl,.6,n y entreSa do mercan- mlgl6n Y at director econ6mico.Ya 8 a tado. UnidOs- der"Jarmi mi-br., del Serindo y del Policl. Na Te erife ......... M-6039 y P U. donal. brigadier Sa 1. Le detenei6n del doctor- Aslant
re Son lag sombras de Mussolini, con so IS Ci C Garcia Bireena no a
mnen y .q-. I par tanto atrik
I. Llquled..16n in
Can -CIt2ci6n encrita a lam pr fe-clsono bunicritico; Karl Marx y .. cri a "On 0
n V..' P J No M11to its pgg ,,, y baJ. nri ..I: Mara. pronunciando discurso3,'fiiV.r-.-e1 Omnandante M-rilin P& y In.1 '.,tecto
tied a. 352 em.-Son Jost A-Mall etc., ea. .I gocludo I" tea de Asoci3ci6n do In .81d.n todos an pro de 1. unid.d de I Par- .1 cona qua un hecho iler carlcter pe
. Pu -0clalisma, y Lord Keynes. c9n out El Juez a let A correxpandion. licial. =bra at met log tribunalles do
Consulado y Trocadero .... M-50.12 prop6sito de. qua dustriales, Cii- ,matoz officials lid.. .I ran el comandarl Dimaso Monte te, d1to or Ia ley, moolversk Jullilds, dinin Ia MUMS palabra.
funclones do perpetuos, deficit a No obstante, tran de bRtidores, tan sino y virm oficialim agentax del Ia' al'to
SuArex Sell ....... Jos minnow, no sufran, maras de Comerclo y, otra. antidades InfiRclones, to a
interrupci6m, par mar dependencies 1 de patrons, Para quo expodgan 'as agr" A asto nosotros hemos fuemax de Una v air. aspirant. at- Ahormi'llien, come'*@ debar trw1u.
K. I' -do una nuela Ideologia propla. guen encendindo Ia hoxuers de Ia en ento Ll
Met I .............. M- 1 74 Bur6. do Inventigaiciones, ,Millie Fin ............ A,2019 d ge regular y dificultades .juea tenr= at La Vie log programs official. pan .,it ,, Aslmilmb.* c6ncurrJ6- Is unidad pradjaposei6n mJjU- dible del Goblearinavelar par qua ha,
coantrolsinfolint fiscal' .1 p 6 PoUciaca of president. de Vikho I.. no de raI AMMAD". *, = y tranquHd*A,,m at gets. so
: A .M.3500 y as amercio a import..,.. j or ... rip .. pro- regular also". I I.
OVOJAZ loA711111 :V..A Ri- EL.-W& AS. portaci6n, qua no m Puede de-1ponerse at deserrollo its cualquier 1.1 1.dldl.lsx dii.tria, "Aar vknilio Diaz Fanjul, de Doeimencida, did Utaimen, go 1. Va.. = on todo, to valmdomaid. ran 1.
co A toner to que'irravitarin sabre at abas. actIvidid econ6mIca existante a nue- Do I cd..,rd, Nu- York. de 48 I rvaciiin do ,estoa-luouss tie..
) BASTA a guarre cannot. d1jo qua no. qua art I I t AiVir de cited :r vecino do in calle
AVR A lecimlentlZ In recaudacidn VA. O16 an .ran partid.r1m; .E,,,.g no man a L, Con mlm a Ia detenci6n del Ili. entivw;
KKNOCAL (INFANTA) a] acuerdo do Yalta, at cunt do ower. pa- ndmerO 152, an at Vedado, an cuyo US on N-Anno"gan Rafael j, San Fmnciiico UrS477 rsumdatiomm' 2.-Estudlar lea caspie expecificos y VJ16 a In Unl6ii Soviitica domino de sindose desputs A campo de Taft, domicillO fuh AVISId. del hecho, no Rafael G. Bircoms qua seg4n at mistin- 3. Jim t cati-& ,It I
Carlo. La Habana correspondientea &I mes grupe do remade dir" In Manchuria, y'fuA "nutr ,Mrdoe1 &geron de nuevo hay -1 lado del tenlando-fogiae0a de log authors. tea Be autointitula profamor uni bierno del % = 121 A
NeplunU Uquendo ........ U4w4 Las recaudaciones do Ia Aduana de i Pr*pmerle a caft halm, Ida ; r IN
rims aftes, 4now. APOYO nortearnericano a lag 11 ell. Porterlairenerite, Aid halmo, par In fili4o, at ,-Milifistre- do 14 re v ono re ni present at 'Clims, A Una
Car.. III Irq- .igi!'. .. -.'.'.'. an u= hasta at dia do ayer In. = daromm"Ism team liberales-agrarloo de China, esto as a Los dirlifentes de Is cAmPafla de P0IJcIX enel PaMue do IA Irearagaida, quo I I 1. '. Sol a*@ par reneores. ad it, I
U7,4101 ug is MIN"*. I Wro ante evid I it
U-1411 c hog 1101541011tower celebraron esta noche Pr6XIMo 21 hiller del-legell:,un pedne euenc .,
Zonis No. 577 .............. ruilan a In sums de I in]. of 4 daitleallas rompoelly" 1017 comuntistas chinos". Lot Est;' i = OL
8%n Lima No. 911 esquiria 11611 M WS Pesos 90 contavom. La re- que"dams ablicadism a as plutiese do- UnIdon y currents naclones ban re. UPS conference secrets acerea de.18 de pist I - vultillad"'am Porturbadome come qua base rocaudml do ayer ascendI6 a Ia su- moodgm, 01A calibre 30;- 'iVft endo 10 qua iriens amMQdigj** @I Negoadado, as dome of doctor a Bireno y.1
Sclodmd ................ U-4M Me lee dermies. suelto enrilientisT Ia agresi6n on CorM an ,eguir an Ia gmn pates, ciPffulea, i, 1 I Investigadones- del Ser-Ocia, do In. am .n.,ades
de $215,783.45. tre con = eeltJul de famentar Fel)0_aportan el 90 par clento do Ins dair=a Lo finJco qua be logra- ,js= dCastillo No. 102 esquins, a teligerscis Mllltar ;on torna a Una radu. d d
P= tim Ron ......... M411(55 Impectademses nutlet funning do amPleo a emptier nons sufren a] 90 par cionto do imilitrane sabre to tratudo as qua oleo smite ong is majim 4. an Pa ,
Vaela 14 .,jllii ..... M,4W at noes ,L..,,,,. .. no.impulinanin In decill6n de 1. Co.
U-3112 de lag Importacion.s lam actuates. de Its be 'Bien licho at gene. de Credential" an 'at cam de am Niaolds VoryacJ &W que se dwo Ins 1.
I ==
Es y Jovellar ........ I. 6 an lue, an el pre- SiTnultin ento at hedho anterior, an .4'eciammat Revellucio"a- M Gobie no quiere saingre y
agme I= Ia Aduana S.-Notificar a propel Y radio al nI MacArthur qua an Ia gu "no -.,= rio 7 my= ObJetiviiii trimmiatos am
. So aded y San Jost ........ ) sw Soute man Y begins *1 it a 7 me habfun trdmite de estos convenicis ,y larpos. hay ourtituto pan In Victoria. Pem glei6n de Florida y aural its me produJo otrib =Wto Val upatera entm atrus, ad do procurer mon lucha par ado tmb@Ja. Busca Ia comazdA
Ave-Menocal esq. Mille ... .3866 r0citilsio 89183M k1los de mercan- tura constructive de laCTC. alto vvz nuestro gobitmo he ould- secundoxio-cariicter. limliarido, Ia Pa. CirilO Diaz Duque, its 60 alias, an so tratricida qjee sounpiente y mandene In pax. No otras I I arm
Llinis No. 251 esq. Francom.. U.9iss clam an gtn rml to quo Wresenta on "L. Conalmi6n Creadors. 4.e Plaptill- tuldo Ia vl4torim, par 4 apaciguamien- lea Mine 68 votas de Georgia, Loul- domiefflo do &in Nicol" nimian, Qua at doctor Rafael Garciall Como tstag.
DESDE AVENIDA IMMNOCAL (IN. supoirivit do XMM c de cargo cul" Prictien do Nuarimis leahadrine to an, .1 paral.le, .= son Ins qua determine, detandamin
companindelag con Ins imwp 38 mactarn to 7 LOW, donde time an extiblecinniento, be all onlas aftena, del SIM
FAN A A ZZ.L RIO ortacipries InIclard Rims turning del liguiente Mo. at panto do donde j;m;;mos'7 Pa A temente iodos Ica "fuerms a] Pen0trair dos Individuos qua ]a pl. In horns as Pa 0, Noroult"d mairarimerig
No hatildma alk'3911al Skirlod. del mes de do, Una vez formed& igual quo In. a I .4okestrainanin a lograr que me eon- illaron at ditie" Qua tuvierm, neghn. miembrOm do ISM cumpo pudderan .
Ay tarAn y Perfecto Lm- Junto MUMS. anteriores: ties Burning de Super& declid6n. mlacionada con Gear- data a alto y reciblendo win agresildn PmOVIcar Ion IOVOSUIRcimm del La Urilversidaid de Ia Habousna, V
So ante ..................... U-Itial Mn 10111 40-Paraciones qua Be ha- L-Pidiendo par "crito a todu lag 0sopub tratarAn de T de tan -mdt&nte'6 quo Ia Produj.r.n qua pudleran daterminair de inierilm torrid ayer a an vida norn*L &I coams& P d -Louisiana ty exas Para lesions meno, grAvem.. irmadle.d. Prec'" 7 C'@rtm lu rftPOnubilida a cl oficialmente qua at pnime Litman No. 1215 ........ U-1981 can an Una 7.otro period me spreCi2 corporaclones Patmusles de y lox Clubs 5-C a fin do implantar on ( im
Valle No: 162 .......... U-1314 qua arlel main actual spin, So ban re. Entering Unido colors, garantimAn. so onar an con un a. Camadii qua expon- dole mereado dom6stico pan tOdmg Rn cuanto a Taft, au estrategia no Par alto a-entressr 50 no an lar tram me Ia qua &PAMCO Rafael Garcia BA a an obeentraba
Calle 23 No. 142115 ......... *.'* F-7700 cibido 211,14=7 kilos de petr6leo re. gan sum proyectm concretes de sea. SU hil.11do determined inin. Lo qua Jos I di d Pa, qua Pa- compricado, dindo MAR tarde puestO dtenido an lam oficirmat SIX y
Cal-da No. 656 antrt A y B V-4049 P- trindon Una memo de-9113.825 ki- meter neggim nuevos an at Pais. camera Re a. n a" a Ia fuse a df.p..icida do lot tribunals. I
Caile 9 esq. a I ............. F-6101 i to estableeldo y aspects log molhecho,uel an Jupla me hablan rmibido 2.--orga izando Ia Con.ultam a, ral ..rgun ram Par 10calle de San Nicoll. has an
Calle 23 eaq a G aj a I I I senta 'Is'&- rl-.del Gene Taft p erden al t4 Que respetuamuss tan misontims que Lrfecto "tado do salad.
'' 3% 6,342 lillos. Sin embargo a favor Qulmico Uaqgn. .a. mile material. quis I. ... de I Vives, dempareciendo. Into r ael 8 de Ins normal del no .a reanud2mn. par Ia onjefiern, ain
.ntre I'S''y"21 ... F 2803 do Julio existent .2,504A .,ir r "round" de Georgia. G M elasain on IS F-els, d. Von-SM abono, PU 2 kilos de don. qua Ima.-Difundir par prensa, y radio u. Intentarin qua A lag Briton proferidoe par at olife
No. 453 'a F p r. punl;; .Pa.; del -Presideme Batista. an contratiernpos do ninguns, claw
Calle 26 entre M y 27 ..... 3 a clentificom do cusiq I labor" 11 Ceisavenci6n decidida an votaclo- tero Diaz Duque' nuill-6 a] vigilante nin6n Instants, at doctor Garcia BAr- La Federari6n Estudiantil Univer.
7, an age Periodo de Junin i tkeoicos U er
Callc,23 esq. a 18 .......... F-OP2 in, ca"La C IRA Cremdom de "Inter. ,ndlaseparmolas loli canon de log delega- de Posts. ndiqero 431, Lorenzo Con- cena fut sometfilo, a, nigunR 9 sitars -sex6n so nos infol so,
F-8181 fio me hab an realization importacio.*idea a propotici6n patronal 0 .do '
Calle 13 No. 210 entre J y K bin entre Coxechal Rurales y doa lifiPuinadom, de Louisiana y Te. zilez, its In Quints Estacl6n, quien'si6n, ril vejado on cu condici6n clu- mirillene an actitud expectant.
nesde coo close de mercancia, Yversionistas, de Palo quo asamors in an'
F-2307- 24215,032 ,
-Calls It esq. n 22 .. ......... P-9355 kilbx do viveres y otran ambas parties sabre Ia form, min prom sCorlsurno Urbana!% actuary en to In. ran ihdiv dualmente. Los es pertos 1, cotal Primer Contra de So, dd1rin, To Qua at learn, de cititas
Call. L No. 355 an Of '60 an ju- vechose, de .mpl.a, initiatives y di. temo Iguil. qua lag tra y so traba. Ggiae ante maniobra of possible corro, spreclindomeli I.I.nu grave, c !
den 11 hquerd6 ran at reglamento. Pero an 12 t2beza
Cojj e 11 esq. 11 .......... F0.1 109 n .1. to eZbipu ncro q Jo Juan diato con4istirk en: I informal ones dicho cuerpo Iam. obtleC. k 3 mientras qu*ion at a 33022098 I Pidiefido .1 BANFAIC que'faci. I --M t empl Be memejante, Uictica, ,ne &I tr& Vis do paclentes investiga-lElectrocutsdoe per un
No. &M entre 35- U7413925 no m.x'.c iual 1 3.- call
DA reports Una recepel6n de, 57,237,130 Ilte a Ia CTC Y at IPE coplas de log agricolma, I don.m. 11 I
VMORfi JESUS I kilos. sindicat.s y .1c.Idea del
0 Notificar a todat bs empr Boris in retado en at
ANTOS SUAREZ Harin a Y *arrog studios qua tongs bechos Sabra at Pull, qua Ia CTC an dispose a esti I an o: er COMG Una Me = 0 1. Sin embarijoi; de to actuado huts, cable de alta tengtilp..2
,Juan Delgsdd y Lacret .... N k.nRf, p I a bag a de al :.. CZ1, UMa,.C0XU) El "de- sie momentilporlos lnvestigadore#l 1
7-7355 Segfin un balance Pricticado par In cSfil y motor Ia divenificacidn de cultivoo lea ersisten ... ha,?VctdvSmber qua too c4udada- 'hombres en Vaiansumn
Co. org niza to ii-ra. a fin de deci. con Ia mir. de qua me multipliquen I I P JOUe,
nea No. 65 ............... IAM ,
I-pecci6n Ganual del Putrid el dio a nos letortano-.Bracerm y Angel 11
Rodri Uez oloreis ...... 1-7038 5 de loscorrientes Ia 6. dir at &I Ia ariada to conviene spa, lot stimeentan Interco.. 0 ores hablemn hay. El Bonn cOMO lintograntes del Unmade : ,
Stan. uAreir y lores ..... 1-3297 sum an todo, lam mu existen it r as on I rlos. Roemer Bridlits levant su voz enirtub A-30101 elles y almace- o.,.& "Movienlentia. sfaclonal Revolutions. MATANZA
. ub 1 I" -::.:: I-75W net dot Puerto ascendia a Ia mums it a. It quo pernatta. Ia plumlidad de SLCM- (C-UnKAW6m de In pig. PRIMERA) ,I." habfac proclarmado, an10 do 0. ya r at Palm its mile Pa. 2-.Considerver UP t1po de sa!arlo ji6mriente contra "Ia acritud, In des. S. 41016 II.- At inter do
i 6e'XIx h
ii, 457 de avarice uni6a Ia digensl6n qua he distintan Instalar unji-tvf dt
10 it 1 139,510 Sam, con Peso ai ., a_. qd.. xL d6 a. este seot bring, jdemp . I 'ft -- -- C reunionsin at-sammoner mentma, gue *I in cmiy&sotire Vin I tv.w, do.
San 1 5,497.460 kilos, hatilkidote reportado, do, alquier proyec m qua at tnbajador y an ma pelt, nostrum jilaslo C"atl! n 124csdi vem de OCclaies y so mendle
guel y Jor 'E' Sa- total do 611 ,JI tor
villano) ....... !a d..mbellado. familiar ran Una parte de so eam CA ua ffo]W do esti, Pn ciiiis como dadox chl Ilder inkslose do'eUcs, to an of dea- 51&4 electiveadarallo's, Imk
- *-" 1-97111 -I-"- unals:nxistanda do 18,325 na- "La fuerzo, Re comestibles suficientex de restilitsido, de-esta lucha intestina an- La Quints r4ema Adma imuncia tar RatesiI. cl-jefia adrenal, @I Swim Y'a Emilia, M""600ow
Calzada Managua. Kim. ,7 ComW6n CVvmors de "Re- I -46.
lien cot deharina do trilo com. plan de aldencla Ecirmimics, Competing- t no Quo. cultlyan, pars a , I at 1. f0rmsd6n its cam-bombar --at -09110141 -- an- do Irmilmadol at berstro'dq- i
Yin Rodr% z Y O'Farr 1-11M 1,88111,900. k1loo. I nter- baser. .... I I Vista el olloado, 5 na, Ia Pon- d, selvarlin Ia, vift a
MR, clonari medjanto Uri comJt6 I UP . Que tan-rian a mieve an dem6- madness ar -1 mis bombs el Mar- P mdo an lewd
El din I* del actual es asperad. del I is Unli do Ia Hationa. a Hernandez. as ml s Bkomillas
it a o Canadi'el vapor Sembroozi con lpo no stral qftWs;en noldembre. tea mobirf Up& do lam trece planing =
tar a Ion alludes y au, achia. &-Sagerfr Ph stall de disixibu. Quo joldso: si garl doctor quisms. ofin an bollim, At Immonk do
Calzma del Cam No. 2081 .. 14416 coatiam; do irilife. O16n immediate lard ad: clAn do too producing del tempo qu Me" de exPregar "mum resPetos' 106ir Iddr0016ctricam; demoLidas an Una Re. C;Za 'Diroms vlaW a 1. = ,
Palatino Na. ss. Rsqulnis a L-Discutir tan experimentadom, In- garantion, a. sintaragarlo, y mano do ,jes rig de rsido do gnomes ro rci
Atdch I ,t Ia helatteclilm ,,, I
.. Z-7419 -XI Isombabad-r As Zaps" us con varUtincom, rapt an u*A been don semanam. Zr =121 % Mdo
....... .... jjjj,, Be fnfOV06 I- Adua. qua 1. geniezoo agr6nomos at modo ends Sen. obr, dgrjcoja at comuu;UV preferantat : be be ultiplicado "Ins full, Ia plants ndwero dom mi at am. R-WW--4r lma" .- I z, I
-,;. M40101 an -j!tw I y t!j lillozprictico do mar en-codaMU.1dW.1 -ppi-irt CONDCRADOG A lZiWAING41
g -kft iridustriale5 do 411 666 -- --in-irm- balse-da, inLose7pilotoo-hablan -_an --- ia_?BL9= -,
"q!12 Carr.z.. -un predio do ** ......... LL -o,:T*S!! 42!lMq. WOW a. de In Reptiblica, - ado J27"WAP.-a. "tk in :I --.-. --- I ,I
.;- r-- -!t. 11:11 des It. Jut~ v Ia In- obmvado.rammte out ]an iviom 14A -. I -
I
I 11 I I
I : :
I I .. I
Vigina 24 I I I CIASWC22106 DURTO DE IA MAIIINA'AbArcoles, 9 ile julifil 1952 claamca'dom I ", M
I
I .
,- :
Aunque desert buen margin, los CRUCIGRAMA I ANUNCIOS CLASIFICADOS -DE ULTIMA HORA : 1
. -_ .
Dodgers no hablan del pennant I Par H.Umow".
I I PROFESSIONALS COMPRAS I VENTS VENTAS .
Sienten verclade terror par esa palabra y casi todos rehuyen Con- a Is 4 a
'a F AROGADOS T NOTAIIII03 CASAS a CASAS ftw
versar sabre el t6pico. recordando las experiences del afio 9 30 1 9 U
pasado, perJiendo en un final inolvidable el Carnpeonato GESTIONES ED MINISTERIOS COMPRO POR SANTOS SUA- .. I
Pasaportes, cualquier proble- rel casa moderns de 3 cuar- Por MILTON RICHMAN, de Ia U. P. -1 rr a en oficinas pfiblicas. Orga- tos, que tenga garage, cuyo pre- inversionistas Inversionistas
nJzaci6n Nacional. de Gestiones. cio no excedat de $18,000. Sra.
NEW YORK. Julio 8. (Unitecil, - rJ03 que habla de Inavortancia en Is 11 I Dr. F. Ortiz, Manzana de G6mez Amparcii I-5825. A] hector truakiluiler o Al hacer cuaktuins, opw4* I
N, hily rind, que hap iemblar a los I Lils, 1,1 -Jromhl e.rrn cualund. debitrom -' Para
,ug.dc, del Brooklyn. quo In sol.1 I I,. go sin .A'gurado el trapo.! 555. A-4618. Atencitin ripidat al 10-E4484410 ci6rL hiliquIla con Ia interver. clill h6gala con Ia lniwveio.
rr .,Ica dt 8 a "Pe "' I De.Bputis qu r:.r, Is. f- I Z I .I I o interior y &I extranjero. SOLARES ct6n do corridor coloqfordo. cl Ae carreclor, zoloill'3da.
Los j.gad'r." d b Br..klvrsp;', e I tritinfo, L:.I xLl3rcg, h tresJ.b1 I to E4102-1-11. 10 11
,tibucham ends vez qua a1gulen se lea I dijn: "Nunes nox crelamas derrota. X I= operaclarissig oll c1lon" obecidon
acercs Para hablar,de ese t6plca. Y I dos". Pero 61 All que an era 11 4: 4 I ,4 COMPRO NOLAN INN SANTA KARLA ZIKL_ opera
bu a I I Mar. ,I contad,, -eate, trust, ... d, por znls=bm
e e a Ire rdar que par exta fechn cleric. @so I del Colotlito polf minabm del Colar4o
III a d, 11 CLINICAS ..our.ta creto carlIndill a
hlice I arm. Ia ventaja tie ]as Dad- MUchos jugadores e to, Gigantes, putts. Pracb,'Flana, ." L f,;:.,'. P.11Z7. do Its Proplodad Inmilable, do Ia Proplodad Issmueble,
see, era tie 41, juegos. vieron quo no h.bfa to "ible tie E42111-111-10
Con-sar del l6pico "pennant" con alcann.r.a lox Dodgeric"Reprimnronj Policlinica Internincional I ofroscon 11a ,may--or qaro- ofrIces? Ia mayor garagatial.
un ,ticadnr d I Brooklyn, s6lo recibl. 1 sus opunlones. Drial) vid Cbarrocas. Consultas gratis. ___
ra ,ma rspuesta: Numerrusas experts declararon a I I I., Lu, AIPI,:. Dint real.. carets- IZ__,VTARLEC= NT05 I I
"Eslaracu, tra t4ndo tie. ganar un Jue-, I., brookliniamos "duehos del cant-I Jan. R-as X. del V3.0a, por .1 Ir.t. 'INTA MAGNIVICA RES ENCIA $11,4110 AANTOB IvANxt. 11 cuAssA
go ,ad. dill', Cannot, c- l- con Medicine, fien, Mi- URD
,aT at orsas E VN ANAT.IALON10 EL CWO- I, 11 an 1. j- A- Laacrat. loolliaidido ronadestuds. jar
peonato tan temprann come i ... 1. y W East 40, Tlillf ... U- 'C 'it, ,,.am. dins 1112anal. 1. day lon Iuaraid. P.
tal smtavespuestals conuervallona ex-; cnisa extrdafka, estimaron a. a del ,.. I E-II30-1 Acaul fer; .11. --.,sd.r. crad. ; ._-jleo tt ." ,,_lo ra A
. '17uac a I I ": it ='.._!, """" Sin -add.-,.- 11;:;
i Irjes de ]as sentinitientax tie! at enzo e I a campaiia del 1952 que 11 to. rici .... cials. T.W.n. M-4349 it, 2 4. ..licirs'coci.. I In' It"
'h* ; M. A.Pl. 1-d.- Znlraa"d... aeup.sl
Flat. t-4184-12-11. I. 2.E-IF1,53-40-14. 272_".It
hilar, .n .a., cu ,,do Olin el mImd, ..8gur1d.I;lh1 ya..U.,blan tie letter as 43 41L 0 tl ulr$,. Train direct. _;B454
o 'I ,,-. dead, l rrumslxt r Chuck lc..p to. i I- I lit It Ill.
Dre hBla ,I -rgabates, eg(ima-, Cuando lea Dmigers perdleron a .
lits. q ", 1, d. Jos Dodgers era .nLD.n Newcombe a principles do afio. .43 AD CASAS 17 MUEBLES PRENDAS I I
rmll,01 S urgh. diJo i "'4 I R
I ranch Rickey, del PIttsb
Unn tie ln:,poenla Jugadores que no que el Eroakilyngocii M-8550, COMPRO PIANOS
an plan c r qu6 harl, ,an el ell y A P' I L A PRO PIEDAD
.. Act AD ""' tie ,AmB ,"'1 I"uc*: 4ff COMPIND CAsA 0 EDInCID PARA SEN. Mill ,bjt,, it, ,,t,, .11-bras. ,a,cillera tie Ia Serie Mundial par us qci Joni. ra.6n. I. a.. dd ci vm,. iat :- -Ir ..a d w. .,n1,Cw. ca). it. -dal... Dr.acropos era Duke Snider. A pace do Ih. pert'lidal do N-o Z Al.luali.. --. im V.da Ill'.. callicull.. it. r-- d, loacribir,.Z.'cla, ad Cm bu, W..7F5. Indwan. NI 264, let. ,!C- -tallor cut,., ilircon... cle. ca! is. La Propiodad Ans at Istrullo del trabcdo; Its israisliddod on cow
. Intercreado el aric, pasado par ata comb. Dresson 4426-9.11 AlLailIso'- Isle
EarlQu.. a un positivis, bengil al mundo-qm
par. sct re at crela que lea Dodgers staff con novaton come Billy Loes., Z,44117-1740 voinlents; rind
,ran "ya los campeones do Ia Na- i Chris Van Cuyk, Ben Wade, Joe 110 I -i adquissom solan Accas cianoks qua puodm ,bonds
cional, Snider se rasc6 In cutters, y Black y Johnny Rutherford. I ./". J. P. Quintana e hijo QMPRO MUEBLES. M-3379
penF6 In respuests. antes tie decirla. Esos j6venes han ayudado a vete., I Mucci.. Lines, Jules.. it. cua Bar y, par lo tanto, airve do scmo n mulo al oohmw
on dot, lllng Lerra "" = to y easpirint do somprosm 11,
m..Ad ito que I& ventaja quo lene-irans earn. Ireucle, .-, Carl Era., ), I%.bur,1,,n,.11 de..,I-. 11
es buena (par ae entonce. .r.,laice. Clem Labine y Ralph Bran-i BORIZONTA al.. (COLEGIAMOS) una it,, c, it .I ...... it ,. :
I cie to CHACON 203. M-8182 "E dt.a 1=pe qua .ttn tux-lit.d..
dealill juegos Pero no es suh ri-iltaclence, lucir at Brooki'll,,much. 361 oran-.ullger Inglesa. C as
te". chic. nmis fuerte tie to que esuv ran ell I-lioguera. 38-Hilo a seda poco torcidoa. clu'""'Coz.o.-, clente.. cass.. terrenw.. Tianba' day resuaill pill, teliforit, letarl, 11. No consionlic qua *I desposefdo do Costs derribas Ia do
"Es i un &?to on el Montreal y ario pasado. 3-Firma que se pone ell una, notai39--Detrust. ell ... .... do. Hilloacii. Veate. clFo--lisr. JandtfIguee. M-3371. San Miguel 312,1 otro. antes blers, =fmo"lo a quo labors dihqaabgercitionas una ventala mayor", al Una gran ayucla que ban recibido l tie crk ito Para garantizar su 41-Hurtar. Mariana,. txmbi#,, f-lidaces dine- bj,,. to an Iorrantar unct para Ali, radScando con al
No esl y seguro tie cutil era la'los Dodgers ex I& buena actuacl6n del Pago. 143-Terminaci6n verbal. Qu". H;eoit ,a. .1, ;.,I. '. -ell.. J. F. U.357, MUEBLES Y PIANOS
,-taja queotenionun', er .. ... .. alBobby M.rg.n en' In tercen basel 6-Das. 44-Nombre tie ,, ari5c. us HIJ.: M- 82. C-387-9-10 IsConum pi .... .. clalquie etall,, true- olonsplin quo Ia Royal no halgink do Andirk viabE k '
tie 14 6 Ia juegos, y tie todaa forms, durante is inactiviclad de Billir Cox [ 9-Espalda tie lo cuadrftpedos. (PI.)145-Del verbo sudar. ,,. elf ... e-pheluu. ad ...... bletc, culando sea construldo.
tuitions derrotadoA". ; Los Dodgers clertamente creln que 12-Aguardiente. qu, -le unit ,ertion. con.. .1,- celwil,- burw. caicJ- men
I a 116 COMPRO 0. ALQUILO .;, c,:r*..crib ABRARM LVM LN
Cuarldo Ia.% Dodgers perdieron el ganarAn, Pero &I contrarian tie 1951.1 4--C mbiar tie rumo. 48 b_6 pCq.efl. de fl lt- . lr, iflareces. Coons- Ind.: I "I "I
mareen tie I 1 1,7 juegas a' fines do Ia no'cometerin el error tie dRrle R co-'15-Interjecci6n que derata ,asco. 49 __Suelu. I nave tie 100 6 150 Mt..2 u ...... 114411-17-1
caurp.b. pa stida. los finicos comenta- racer. .16-Desgarrados. 14 -Zopilote.
_ I 8__' I""'. '! Informei: Mercautteres N;
119-S.gn. do 1. .dici6n. VERTICAL 16; E. Hell n I Z3 .0111l VARIOS
Telminaridut, tie participic. I On SOLCITA XQUITO DENTAL. NTAS I AS
O tra vez estol influyendo los 21::P,....br,. 1 2- Mas. it, C,- q.,"Fe ftp-ndg' TC16f.ruts W-0137. c'T.M., unildad y oarcr,-f ,Lu._ V E W_ VENT '
23-Rostro i it- Ins montes a I IF -11a con: .1 1,4304. 4,23-it. 148 CASAS W AS
. 24-Vn. que Be U5a Para arrullar ni- 'LOI-m y "1,6pit..
3--EAtin- q .... r. UH-E-3650-9-9 ARD I.I.A. NAaNITIrO NOT hR APRO- VENDO LUTAND, anion, CMCA SUAS
, un.danl con a.r.. ums ...or. G.Iid.. do. plants., =li Plaxon. b-s
pitchers-relevo's en el base ball 'E' lil r. I -Ponm r, VENTA S. o'l Zon. fllbllcid., naric, .11., bul. C,,i.. end. plant. .it- I on. Las". -26-1-lance. pianos. 5 Antigua moneda rom d*Linwlai -,.I. roka". un, III.. Paean. twins, Cluesubaces, ART.
27-P.sl6n. 6::DeteCCr ,r.,,,,,., ,.d,,,,"Ir* ,it
Aunque no hay particular una fil sabresaliente este al co_ 5 n:. dad .. Tal .. _a z.41T".12.
28-Enitafia. defraud I 7-Pnin positive tie un nend r S 48 CASAS AT was.
Pao rurri6 con Joe Page, Hugh Casey a Jim Konstanty, mu- 29-S, ga. np.linficc, I PI I eltictrirn. I ,A llie R eynold ... _. _-4,126-48-la A boom
I 31-Lecho Para domir. is-Liturgi. I ..I am-17, vedula. a&,&. 814,
chos ridden una buena labor, especialmente ell el Brooklyn 32-De ]a bargain 0--Compas-6n pnelica (PI.) .. a .. a .,l,,,,.,,,vl,,. T,.,1J1n.,%a:d Ae. 12. ,,.,. r.ralel... All T- Ian is 22-m-M."
34-BebidR tie Coafz. I ll-Sepulltjral a y 6rta. -_331.27 ,2,'Fabrisaciiin: M lat 11-1=.
Por STEVE SNIDER, de Ia U. P. quiere 20 e'xitos Inversionistlu J1.1cirown 11 11. Vic,. Calendar do Got.,. 41-=.
13-Vozclue Be usit Para detener ell-' Nq If. x-1252, Telo.
SOLUTION AL CRUCIGRAMA bull His I Z-1431,48-11 OK."* CANA 18 "AILTAIM-M. I
NEW YORK, julio 8 (United). cuando Us circunstancials to exigenj i ANTERIOR .15-Tni-re Fita con luces qua sirve I toplacclus toianA ,= A. g= j1d0l1
L I I d1lilui. ..I.,s .a,,g.nteI. I Al hacer cistalquiLear opera. CORRA, $7,500 PRECIOS "Le"'M ICON
es rellus del bull- tiene un buen record tie carceran; lim. 17-De verbo ser. ,
as desconocidas I' El estelar pitcher de los Yankees dissects. plants Wa.
F,,n nuevamente pueden poster lasipias permiticlas tie 1.29 en 19 encuen 111, I I J:16n, h6ilialat con Ia InteirTan, sa Moderns, VaCia, Avenida 177;4'. 3 h.b.. 7 ca.=*. =
1".. .,.Aa=
.,S, Fvaar.a Irlun far este afo en las tros. a 19__V-Iumen ia*rmblci inglesa. asegura clue Ia principal pats a6n do cortedor coIll InI,-aIadDAA.pau tan &IIM
respect Ligas Mayoreia. A a 22-Titulo it ,-do. Santa Amalia Ceres CRIzada V to
I Willis. el mis trabaJaclor del grupo, . 23-Lo mis alto tie Irs mantes. bora, de 2 cuartos innnerlsos, c del past, an terrace Is lines
Tonto los Dodger. y 105 Gigitntes, Ilene marca tie 1 95 ell 27 encuentros. 25-4cfe tie un district Arabe. los pitchers es ganar sus garner cl 11
ienteme' I 26--Pulir. operacio olrocidan pr
Nueden obtener it rescillad Smith rec Inte logr6 una rachill Dos debris conlocifflades, traspatio. W".17c.- We-: asus pitchers relva.s. El d del 3141117484 Adodo.
"u""s cuerf. D: do 35 I Doings sin anotsellin. antes do IF 27-Al. rode. Par Fred Down law COINA910 Tratar: San Indalecio 363, San- mi.
..be at 28--IgIia sem ,jante.
, lenicado dicho team en el primer slvos. a AN 29--Ad.l. ,Pl mberos" tie lox Yankees at son. perder dos encuentros en diss suce- Cromisia Departivo tie Ia United Press; do Ia Proplealcull Tranuom". tos Suirez: I-9534. NAVES
higar tie ,cuit.. 30-A-stABlIat ohwdn IQ mayOr qatrantics. 10-E-4488-48- Tan... -rias duress, In losta.
team. I na ,gor. qtil.,nj. a ne-loce. hizo it. If s a I NEW YORK julio ll lUaited)- diesti.tera ]us..,. as ci Ptie cat., red-scui ad U Jain con el lems 3" Que ti,.C .I.s. Allu RCc.1d,. it, I., New York Y.o- ENDO C.ASA JARDIN. PORTA LA .;.LIAla..
it .1c, .]ad., Corc.d.c. CIodm A-3213. Zillifiele Ls"' DID It ... formation ,am. Joe, pull citario tie "garantind, qu, Ian- a 337:Dl ,,rbo A, lives. campeones mundiales. monition L' IA . ..&T%_..
I I. I. .. I I ... ... "C" can. i""'
V1 7111 Casey K.iAtFmI.,-,j,. par 1. trenan trois I,,. d a 2 IL 19 a a T 11 35::Obt, ... tie qUe Sit pioun(dio tie 151 carrelas 1, PLAKTAN ACADAIDA3 DR FARRIFAR. n,:4 or, -C.... Call. Cuucll. C._ 'ce.
III ano st 37 Aditis, --itillax ,-a Inuy buorn, e. $16.00., re.-IIIIIII. Cleas d, .ril.-, .11. scul. mencedrad, 7 Aral
- marca tie o rle.. Rc,,,,,,In,- 1,1 ... : E431449-12
cuand. I i:,nb a ell all gran IDA dins", poave I-p- p, A
Cite act acton I. rrpnFa mnfot ED ". 40-B bqd. .1-tuil- dI'Pri1. .11 In- ...I. I .be .' .. Tcl I- 4. 1
a -tablemen. -T.d. ,[,,,e d, m I gmw.lln,, l ,-ardl. .., "... II.,. .,=._.:_-.,
far... I a Z; a 2 I L 13R irl- I,- q,.C on -ie .ad.. .c ,.."ur! 1740ITUnni'l""' "
La actuncifin tie lox ratembrom delcm III, c6m.d. .4116. qua to rtl L 2 Ir IN 9 311 1 a 142-Pi ounnnibi v, bay ,",h:, d,'e-6F'T __ ___ _-- NGA, VEN GANGAS
pcmi W., ,.Ilirciamt III:. BipV,-,ck, 0 AS A 51 IN T I A At 44-Horitnuitalldrad. ,cAcPu.r,.II' nmolfF16; Cl pil ... ..... e ...... -- IIORROROSA GA -1
., ,.,A y _1 rn I on ,ercladerm; h6reas del Y. k-, *'y c, glma,'. I P_..,.. ,m; ,,,,,,,,, ,,,,,. Vale c,,," in,,
'1'ri' pre 1. antld.d i a rC, ,Crb. -. 'i .r,. alerts 1.z.o.cle. sull. calue, .e.b.d. f.bricar. ount.lidad I r lviias del Brooklyn luiri'll"i-.-41111101 ilie Pitcd n tyud A L I I & i4F-D l do Mantilla, casa madera porluv
-ams r a Ryn.1d. p,.tIl!6 cuando No le di.l,,,,n neor cadra call. I., la, I... D., I onecoulladeas y Linda. $23N.
gorud; r'tVl do 1.1 encuriltris y AtIA ji a garlic pmnu..,1,B,,.cn -/, e I L. 8.1cario.: 11af... E-433345-13 $2 an
a", un ctr. Pilch- _,", terminal, 2 cuartos, derails co- .100. s3,oiFIy $4,m. Inturries an enas
s6l. hat up, d C ,,, Labiu,. Billy 1-tt, .1 ckj_.. __ - - __ da,.F un qu, .-C as
4, liast. -,I incurien- 11 v rl 1. era tie "g""' __ no
Ill i,,ninlin Rutherford, tie Ins Dodgerti: I 11 ,6 1. bola It,, VF- T, munin y ctin-di.. Bap
didades. Lo hecho es nuevo.IF-teraidlal. PAricaus. Biala 2: 7 on elon,
In en q?1e hacrairs ,At, nrilculu. Las ha ejor recn it 6"
-I's del bullp'll it,, IDA Giant. Wilhelm. Genige Sre ,,podscin lener an r jun --. Built. re y San link. Reparto
ir icaue tiene en una tempo Ada. ,Precio: $2,200. Day facilidades.
inilembi r J. P. QUINTANA E HIJO in
,,, RulIt ue D4- Kral. gar 'wea;.. x-de.,f;illd.dw. let.--IA litint I c.rd de 11.6 Y ,untrol.Aii, e ,,,, gan-T iersall estA SECCION es; Kk""I l,"' : Tratar: San Indalecio 363, San-!5N o-, 1. M.rti.e. -2liltl.
F,!, era Tie .iAtn' pur Jad.,t-nl ,,in n line., par I COLEGIADO X4293-411-13
q ,I, ha Parts It mayor 11-1 Ywlk, ," I n ' CON 203: M-8182 tos Su6Irez. .
in a.. "A In hl- He Manor ,I ,-IFA..j .
Sn ..... hairgri. Fair, linin, tiny pii-t-upa del record tie ca-,' CHA
arg. ECO V I "' C ,' .Plan r"'c"itid-F 10-E-4486-48-10 Inveirsiones; "CUEll 1-1605
ual., I M CA ramil., it Sol. A, fiLcin.Y like,. y Red Flux an lisn I- E." %aum C! ,,. PAF,,, Ciruy. Kon.lacty. jan ell el record do ganadus-y perdi- i6jc-I -- Vlhr,. Rig. 15. Vend. .liffie. 2 PlanDad conibin.d.s pueden m uy optinustal -------- _- -_ VEDADO, $28,500 0 VEi4DO CxSA ,,, suarclana 2 cas At frame Y 5 spaytie, IDA do# lamo all r. menrleriadna. Ill rreerd crtar, releviiia tie Labine I I Pnra Ia nficino central tie tin "-in ta )Vie ad., ,,Ila M. ondem, Jard c. W.tilde clunciouirs tan, huena. main Ili a,. luu.nma ,,sllltAd.s do!". "t.oneelor, lubil.tec.. 4/4. close. 3 Vacl,. con-lit- Otra ST.F00, Chn 16.501) ,acrect-. Rem. 275."Prect, 10111L.W. verlo,
Vero hA In ratio mriares resullarin. I I an g.rob 10.1i 6 lxor b.- c.onal-li. 114. erl, w,.r,%._s1,* ]I.,. law. air. ,,a .14. u-j.. $Bcan .. F ir.t.r c.,-.: 1-ins.
n vein I endr 4.1. Lars liene 3-1, Black 24 '.Part. Ili unit 'it 3.so.,uu.. Cm. Arocluel
ve el Cle ad. rayon reirv atam .6- La pli, le loteirelia on -y cum- caw f-lound., it. Conn. .I. 2 4. $10.3011. air. con 3:4. .tr.d-' 's"j" GORM rise,, R, ihrfnd 2.1 Wilhelm posee mar. ; Cree que podri volver a jugar i 9 At gnn6 iner. inuk- CONTINENTAL
is ,:a ,,.m..d,, y pe.rdida (rn hom- In. 1113.0co. Tiel.li.. A ... Ids 13 No 53 Lmdbim, resiturarsa
te to., ca tie 5.2 Para los Gignoles. Spencerl tan n on.a.
lf. rous m, r a. emacuentros at i en ]as Grandes, Ligas desIll eynolds, el doico pitcher de In Lt. MIRAMAR, $30,000 c.'Ted.
Ia enVar 11 ra,,c lgla; B, emr, 13 y 14. Ampliacift. M'- cooduad... Acer. anonlons. .. 4.4. As.
-principin c In camp (in, Lanier 2-0 qu Americans ell lanzar dos juegos .u.. 5kunnal A-ni, .ad.-.. H-lakod... % t era d it .. Ille-Je: SIT clo.
1101'n"W hs fuert" tie c. n 2 1. Ins Red SOX iS in E ntra da ,,,.,.,. It~ in ... title,: Pudkii, alilll. co- XoM_"_,, raj ll: Z
trims -menos ran a sun hits Fit carreras en Una misma ve = Mil.scon an. listen,
Iss = ra, Alpha BrItic do in me r7"I"buyeriasoriesultaclos. espe. )as Ligas Menores. Detalles '' .1 hade que nunca ha tenida cood.r. le-sia, C.-d.. In PRECIOSISIMA, MODERNA, ...I.. 1-15o!.
Car a] vaterano Satchel Pai! cI.jm e.t.'o,. I e 'Ibli.1 c.. 'r" '-do con consider las problems" a In bar. tic Fill- I /4lift- I-r..... acm
" "E."Ir'.... I '.... I or, do., ca". at tons.. J. F.
do )on Browns, Ted Willis, do lox veces quo un pitch.r. do I ..r contract. Ia mejor Santos Suirez, lujo AVE ACOSTA Y GOSS
I I 11 I Quintana hlj*: m-2163.
. x.el caballo do trabajo Frank en un juego con po Un 'El mej.r argument. quo A. puede Urud, reideroda monallb- J-111A. VAFP
S Wh" )of Reds. Ia Ibllldada: Ircmida I Rivis'd-o' ted Press P I samente decorada: Jardin pordo I... P I .. erar ..' 11a ni I tener Para que no haya discusio- to .I. 3 cu.rtm, ban. In).. --lid. ortslunar y at muchas do cargar con ..Pon I c MIRAMAR, $28,500 tal cristaleria, s a, 4 cuitRos, on;. an; A a is Jos. varla-7
Braill.. quien es elevada a .bridor Ia ,, parents. ( ATINT k, Julio 8, (Unltecl). 'No con Ia ofl Ins central ex gonsir.20 al V ;- dis M.
1,,Iy to ,,nlr, del Boston Red Sox - recioFd III! 19 viclortas un Alin y n .., !at ,s IndePendientesi
juegon" siguI6 d Iclendo. "Termute on 1 2 '* I A closets, hall central, 2 banos, co- trCal cue ,_i Pre,, "I. T..
par eavlarme a las Menores", dijo It qu ,!Von clarrn Cl nau-ni. clue I ;j',,,,,aI:,.c..cd.r, .,,. ,,.a.. co.clun. medor arnplisinto, cocina gas, INCREIBLE,
R ill K iner asegura que esttien dolorido Jim Plersall. "Pero cren que ;.- pedi. _,,t, %A'Lxra ,11,4: despensa, 1 cuarto servicio cria- PERO CIERTO
. I RCy,,.Ids iiensI5 que pradritt .1itorarr l1ad,-1. liftw: 3/4,. ,-I., cuslon, ,,,-,,Io. at-,!se desilrencliernn del mejor jnrdinern tin b,,,,, titinneril. ,Fte of,,, Pc, sun M-BIR2. dos, traspatio, garage. Vacia. .,., laid I g-g, portal. sal.. _I I In
excelentes colidiciones 'o i r a vez ,nE -1 baseluill". dos juvg.s tie. ,I,, Iqt-m. r ... ... A., 0 I 930,000. Tratar: San Indalecio 1,.,, c.cul., 314 scondies. Codes can clasle Jovvn tuiffielder tie 22 &has, I litclli de halter trubuti.d. ,.,.,I,, abri- I ,- ,.p,,gr,,,dm. ),Iwo leaft., l.bries__ 1 quica fu& enN iadu par el oBston a all 11 _, dor y rcievo en In camparis panaria.,11TA. $770 $85 '000 363, S..t,,, Suarez. 1-9534. "o. P'""c'.. a". u""o"' "we'".
. Ili I 10-E-448548-10 ,!A D r .61. $12,750. OiN. .feet- C-S,
1:1 famous junronero de los Piratas del I Pero sigue tells Vic Raschi,,viFdpLo ,,,, 55' a
PittsburO asegUra qUe BICM 311cursil del Birmingham, ell In Aso- 'i pal Ini elypelibl-1. ,let a It .,:I Vedd.. pulte *,,,. ,,,,, vjpns,, -_ -_
clacl6n del Stir. naturalmente still , a Vic Ed ganaton calla um. 20 c.loillcl.1, .,.d.,c. IV. .. .as..
,Ili ': jAPROVECHE: GANGA, CON REGIA RKSTDINCIA ZffrARTO '111, 55pre durante el verano Be senate mejor y estinna que pronto 1. I ,, 4 ir ..... (as tin 195I.. ,.I I a __ 6aid. fbi..- vula--j lot.. P., ..I.. .. 8/4, A., joutuns cuunton pcldaho. Calls. bujos ell I c -;"1- 7,' told"ce.. pi".. 7"' $6,000 refita S110 Mantilla, r.". ,no .11 MU,, labrictel6c, jecftwsx
estAri dindole pelea a Sauer par el liderato de los jonrones ,,, El actual record tie Reynolds en'cion. Arect. c..bi ..... no: 11-III&I. .
eiscala del baseball Pero all forms ) g. pr6xima Avenida, lugar gran- 438 V. liurectlefie. IN X. fallorksolift,
_ ____ clcexpresarae luce todavla extur en, u,,,.d. Y Perdido. eB tie 10-4 y 7 I -cia. Par. -1u. Ilian.
I I !; q rits c. riumica de lograr .u. pri- RESIDENCIA, $32,500 des perspective, 6 ipait2men- I''s'5 r""s'
Por RUDY CERNKOVIC, LIE Ia U. P. 1. "R ,no il il, j mer. C.ropsil. tic 20 tricof-,ii., .,,. Pro palai- ni ... o. Crusade it, C.- tos y terreno para 3 mAs. Dueeglirsarl! pronto" afia,136 Ily a n I'l robs. la-d. I-QuIn. trade Wdln. lon-. PEGADA A ,JUAIA DELGADO T NUA.
_ ____ Ins fam 11 -Y '.on 'net. a 363, casi es- TA,-- j.rdiol. IF.. .u.. llusts. -nader.
I PIT-TSRURG llf,,ItCdI,- .tirm; tie Is Almcimi!m del S AFS d 'Pa islcn see ii l r.11un.,Iri,,.1,.,, ,.I., lonaloace.. -ecior, --_ ,11'. flo: San Indalecio
"Mundito" M edina Ralph Kiric, derIll"" F mtrartu, It,- i gieren ver at mejor outfielder, elft m Cif 1 quina Santos, Suirez. "ri'l, fin. 1/4 y sercirlo crosad aside;
R ien I., Calls. .porte, tendrin que aptuarite. M P- -,,,a. prectil ,lo-,. 2 wh- ceet- IA erlades. 11
to y dIFIjurlit" I ;,,,,, In, r u I I vern quitr. II.g.r 213". r0- Deno.., f.1Iltd.d,, cd Full. laftrones. 1113,00a). Lhesa. Johnawn Ir I-mL
In atatri armch. tie. 'i "Fraccmllii 0 alto P.B.d. qu, to, ,n.wr edifid, .;op..., Acepl.: 10-E-4485-48-10 sE.,
pide solanwitte un ...... mes'. riv p.h. nslr.opa a P r a c _. A RENLICKPICIAL ZRXTTA RCDRS.
,, In embargo, Piets, a i toxins no Non 20 Cti a que cincier, i MIRAMAR, REGI fill "' -1 Art, =
niciar a periecurimIde k ,yrl,.S ,,n- mprq, p "-, H O M N T at prablema del aslarin. Per eno I Ill PLANTAs 4 4.
.I. .6plinIn ,it'.1n -,_cit '.! 1, mll.,.h li ,rnp, .7"' 112; P= 1.
, a ,6 r. to 'Ing".1, Auveric.... 0 EDIFICIO Asia' Irlict.,
encuontro lim pio dye it ha no P I a j.cr.n,,n tie 1. L go fe it y all solid. cluiero Ilegar a fta cifra". Coninlumiir, ul-auslecra. clsom scunk COMODA, FRESCA CASA dh I". to
onal. to a frut.lue. u $1,111". = .'-71_.h.=
v. at. .c.-on.At. Molina, C-t, a calls. Illen sitund,. -lelent, barrio T-.035; .Cr.. rlixb- a-. cusatins, wo.
.." Crelkill... R... Action.. INw- ticuo Miramar, atupnd,, comu,,a tie W.terbu-, ". ii,_, cl ... : $28.500.
SUMMIT N'u- JI-Y. Julio 6 'N" E'l- cruhad,, ,I- Pedrii, .1-1 ,.,'a;.rlg.drhIn, nati 4 at'.. 3 via.,.,. I123.500. nicacionez. cerr, ifieus, btic,. ,a- I"
-M. thin Mdn., dintionCr. ,,',f ra a y ru P SECCIO N 'old; an
a ',I ,"' a k S-rr it, nue-jr Connecticut, rnmenz6ot rime. Int.1cres: As- Ins. PKGADO A SIATTA RDDRIGUXZ. Fos.
,IINS, del compeon tie 1. Jim. d ,I rulto dria-Igraealug- C. temponda en laz May a lend. -_ rier.los....Ampli, wants recent Can
nd. ,rec;_. Latin 4 3 b;f, .=
,,, d C, b I _n Ilder do in. bat .dotes par apaclo h en ..'ll"1111111 Brand- "I- ,,a.. rlosiftnels deear ta A=
si6n -Itr K it A,-t a a,, 01 Pillshurkli, tras ISO *81309 t.1cs r.d ,no I .
ntrenador LID SENSUAL PROPIA PARA COLEGIO, r.,c. W.. hall, 4/
.us pertailonl ", ell A.
d. cus. I tie v rl Fernanas. fuente-muchisima aguat-tres ba- d.r. ceenul, Latin, filarle-M. Va.-..
exterloraii h ,CI ECON0411CA
tInfunla ell is pi.6x a Snrulares'l CP I" n La m&dma cill OFICINAS, LABORATORIOS fin.. do. d.,.tt.ri.. CC In
cy d g Pero Act carrern ell las Granites _rtil. nuichn. lorocadkiladee, $33,000. crus. I-M.
consagrin sit as I dad an I'. ,ad,= ,-. J,...1I.,.,1,md. -rredtar C.nll,... ,.-... I,.
pelea por el Furb6lico faiin eutte Fu "EstoY fluek'amente en forma y bit- Ligas fyi contenida 55 juegon des. i Refrigarada, Clinic. C- ,huni.ped .I r C. .
fugln, TI Turner., a] umunciar con trando bier". pulls, cu.ndo Lou Boudreau, mana. I : dad ek.t.-meme latmout. ell pantry, cocuut. curt,.
,,, .. I. pin, ble que Ili ujiic ger del Boston, pjdj6 a Joe Cronin, I r ." d. 3.0(0 rA.- flila-etirt. ,:irunmeil, sunlit, Un Can MAG. CA CASITA ANTIGUA P3GA. io me .tle.on a te-nc. ... tqual Killer Lego al i-;:n 110NUrno del a Ir. 1- .. is. .at",. c.c,.,. cl. A sill Rodrigo., j-di., ,., a.I.,
, dministrador genera del lemonss. a "" .611d. y el.dee a a equidad y una contlen a vicrilvii Pal rri, tla 1,,s Cardnales e I ,club, que Ar 11-21112. I .ilatc. sene.t. rr.tr 3 ,4, 1-1 Par. Round. .I.Coall T. it Pill*. del St. Lralu; I.H 0 -1diangulares ,nvipra a las Menores a errAtIlco ganle fabrication. Verdadera npar- 1204. alo hay nads Nor Runs vaI
Mundito ettA asociado con el viril frente a 19 ,dir Sti-I Ural cspalda ardinero. q- I tunidad en ccareaticlas mi[ pesos. cio S. So re-, 1110,000. 1-3835. .
deported tie, Itil, puhos clencle bace adolmicia )Ia Auto In gran response. Las actuaciones de Piersall at earn- -A Ir I C.-prad- Hurne .1 F-11co. I x-4394411-2111,
tu Fo, que In hicietaii gram favorite tie
trein y sets anos. bl cl l leltilil. Dill. trial de kine, dn IN 9N .11VIT019, RTA. 1,900, $200,000 UH-E-3301-48.9
I, ESQ. A OPORTUNII)AD:,",M. CASA
I mundlal tie Pero acuucjrne.j C.,ta I-pcrrund .. Juniticciff, ayu IT ;u.. ,: cd Hub.n., yrilclac. -N.Pt-.1 ,ofill in .a-
Cn que ya d, !au- dice qua n do 1 rl.llo!" : SM JOSL TELF U4SUlaJd lvFeJ'6en. spoersC e1nJIc.oA el pf6xirAn 1. forma e otros ,afi- dimna. 42 --tiantentos, Call sIqufld,, COJIMAR 1pvacia con agUR abundance.
III ll par Is noche en el Municipal, par eilla fecha era el lultir tie Ia Lt. G I I .lq.US ... clil...c.lint... awano ....do,. Be venden 2 ,units. tie mampos- unto alto y sualudable de San.
Stadium tic FICcl g.. Entre All entrada y su Salida, Pier- grades ent.terals.. ,p ... i .aaloa: ilic. 17
. __'. tart&. compuestan, tie iardln godr,
.lartsm r.m. a tos Suirez. Llarne ALI duefio:
..y. me he "Fl. 1-in, y .... en Ralph .1cmp,, hJ; "glimill." :us ti. still tuvo unsi pelea con Billy Martin, h L 1!. ,idu. = U1. sal. 2/4. .-Im, y Is, trint
ca IDA de apurn con Govilan'Tagrbeigo Julian jocromerol, n de lea New York Yankees, cam rccnes in .$3,600. cls *393.1100. lot,=. :", ,ila.. puna.. Agua abundant, y ell A-7539. No mediadoures.
'Pial", I' &"D mlandlales, Y se ConvirtI6 en e litter .tie grande. Tod. ,Cc.d. tie
M d b it I,- I il I., te
edina I CA I'lldIri, lu, hit a, 1
"' 7 - '.'a' jRngu a in E-4110-48-10
W Ian a mild. en el cuad -,."-,,,I,, lf,,,,y, par ,l ,,te ra doegd-lial, ,,,, aco I ... l. cj-PI., tie lea "busca-bulla" del Boston. I -_ ,,, F .2563.
nes b.Acn contlatut. I I RTA. 3,600,.$325,000
d"I", PC litilp 111I., 17 Ii-i, -,li el 30 de Su PrDmedia .ofensivo Cay6 a 267,
.to. tie e I- 'F 1-11111 PI-6 bweu 9 j,,Ii. v ..,nip ta, 6,. ropretion en Ins Jardine -e, ehen ,,, ir.l.clu. III-'- .c."C, -u-,a',,j', In camp.eialrealiT. Cma Zen. do I. R.... tilitual., cand- I VEDA00 I PLANTA
aa v .. I buera labor coma suplen! I ... ...p an .c.clarnes- on- U11-1-1169-48-9
,, el, te en r n I 'Tr, id I --- FABRICACION DE PRIMERA
; e .. t(,dn in 4 2 i cu Qmpo corto en algunos en i ,. ,. ",," odC a. prftun. 23. Una ount.,
, xcixuu. ,--il. ,it 11)"n-11,Wal d, 11,, ,h entr.,. ""er"- $17onol). 29 "'purinme a' a. ren -11DA PRITV
qu I .p,,dcc.dm, y ,, it ........ ,,,;, I n ..... ... Al fill-I I. $1.7od m... j. P. AVEN .ulad
".1s.- pedi e u, HI I lallp", Al.g.n, ell Bost N lip k o ilt IELLES I '. d 1 1;7.p...
4 I. A sin. I" g, 'P ounArque -.182 $9.500. ,"a. h.,,, portal. 1-lb.l.. hibliP.,":g"ut rac'erain ,I -1,rAcnPon., ,',all ,,,,,, ,,, ju!", I d ,,, ,I Pa.. d.c1sAF,, Bn u, I 1 I -tie .P.1timulii. CF,. Air~ cl-, 1.1,111-une, surculu, ,, ... Is
" """ I 'i '. 'r"' a Quintana h at
1, FdI11aIl(, ;, "" ,,l ", fi-117.6 extImaron e Piero I era mejor I AYESTA ANR, $75,000 Apir-, Ia" j in Aa, u Intere.l.d. .. -In,,
; ; I I I i "t -dor, ter .... .. ,aj,-. conce. "at- c4
a' .P 1qle Vern Stephens y me- .EdIfic, an.d-.. de can, ... ,l. 9 cla, tie Y una nave, auen ,Istild,. par
eird,"ita, me qu, ji N,, ,Iu.,,a 'a"" ,4p', El 1944 -1,,1 -, junun C, ,hnt At /.,, e solo et precio del let n -dw. I-nd
Is iij.F .,I. -1 qu, "un"ic, el -m-t,, .. 1: il de julin jar jardinern que Clyde Vollmer. ",
guli 46 II :11 ,jI aZ-- 'I--iandn ]a Tantn Vollmer coma Stephens estin arsires. terrors, Wa. coined, 2/4. 1. dIF que not, .m.
. match Kid rm 1- -ar. ,I,,,,. IN 1/4 ed.des. c.cm. a.,. i.,ad -. air.. 13, ;re s, i..A ,li clajw w 'faciludiull ce. .9.1ral Y Pr",.ou! 1. ra .
,,, I ducir'-rcs' %'Lif Bl'.n,. c ntr Ill (701"I'doll. Chac n 203. U-11182.
m !l La sektiliduri or! file (,,I Ia Irlplladil -2, 'A jugandle Camn regular. ,y b.teandd ,jwrt-ntw, ,,mcri., $110,0011. War- EJ. .
,!; P 11-Blail. ,.;V.d,,,,up,',,- R ... n ....
Tur let, no .C rCerill... lu ,- me .A tic, 250. an.. Tlf. W-0379. .
PC 11."1.1il ij, d K.,,!., : I rl -u- it (Auk", ,, ,, I ..
qC iluir n 'I encir-tr n ..... h, I- P ,,;,-,,, -an que '.Pero jujairi a doncir lox Tied So .
Vurcm. til". Ili', d.,,e Sau,. ,a I'a -';,- 'r 1! ,i, Im; que'ra, madden" dice Pierjuill. "Muchn' ;i VEDADO, MIRAMAR
". I a I l, r!! tRENTA ._ UH-E-3664AR-0
Ili V-.ua % "W lc call. ", edtfull .I, IA .P.m.- __
, 'I ;' cd, 11 Ill-IiiI 011L. "". nsvgura en el Birmingham". , I , I I S. I each, d, jndutes. carte ,Its soptams
P", ,-,,,rIn iiri -a dr-lin. 9cli I . ..... lba a It .,at ell Ins Granites Ligas no pued- can- ('11 (,, Mifllcl ,-, I '
j"I"'in I., ""t., I" , .. 1, mentics. garages, $2011.00c. Cate 1.9, edill- MODERNA RESID'
", U, e "Ilbu,6, "P, 'uo- 'll"'I"1111111 lill ", a I , ;, i RESIDENCIA MCIDERNA ENCIA
I .Ill.', i!:'e, C, ,I n juC on .rg ... r ,in Wrej.r lugar que I., qu I I 0 aniquin,. A I ..... ... is $64.
. It. Iptr.. 12 .-te.craw. 1.1 ... ... rec' NLIEI-A j A"'
le Fulc fa Illsom. al camp u K aler **P,,,n -, ,,-I -:rm par. v I I ,cnod.. .,load. c. esq.... Visa. tort-ts.
ne Jos man limpto pogadotru Plersall, quien casado y pad t $l'o"' 3o no Calk 2i. caaa, ,%-," X',,nd,,e C-true !Z- -1-cia. fl-rildw formic. .,rise
is uiu, it a mi. Sauer Ps ,.,, il ,- ild- Tcd ties d r-FnC-."renI. $77. a., $1, I,,,- A '. -a'd"nittlerld to. bAbw color, mart, Craump
ca on. La ..;T X..C. ,&.I,. 'P." C, %ilbora, in r. c.ci.. .am
,IU, tie coecid.". . li ",.n,;.,i,,.lJl ea. equip. an I : ,
Cl 1.c dig. q- ., 1,,,,a,,dD m.- do C ; lj 11,; t6clu par,.. ,
No I j. din Portal, .. de late, ,ran ,liters. (at. .tr-.,,. in,,,,r:, Clavillin se it a que pucdv IF a I imucts posed, y le I I I I Balm. at'.. = .parli-ne.... cents slainal I CrL ,rt ,. dos b.fion: '.m-td; f-row. j. P. Q.t.t.a. win _I. .).
.'" .... .. yu e ii-clud. .hg. c. 6 en el jusador main Papal k 3118i.m. Miramar, Mass, rente $750.00 1 baflo criads. ,ar.Je, cocina. tic. "
B*CrC. al er.rl entrenaclor.jincierlo. III clado I chac6n 203. 11-8183.
H.baa hecho ventr dade Nueva Yorkrue runs en toll los at, ,o,,"u" IC'_ del team. bateaindo .346 ,- ,land, i 1- 4 i 1 11115.001. 1. F. Quintana a Dun: M-1111i.
a su barber personal pan que e en las Mayores e 1 83 carreras y home z:u...P con I:: I I tc.npati.. u.- inji.crous: 7 als=
r I It itl Al R I. bat ULTRAMODERN ,
ce I ,v"" !, i I I
; f ... B-55al. CON PISCINA
-curt-, ,,greNT.tuirsted, ,6.di6 qua .6ed Son, an all corta actuaci6a, bat I 1, 4"i ( //! /,,,v I e arou
c B P'h: rrba Jr air, Pat',, Ki-r i . cu.drangular a impultad, 16 :1 I An
antis .a coml Gus Bell p.druacser un I 7a. AVENIDA, bURAMAR UR-M-3W8-U-13 4,1. 3 4ll,"Sir r,';: tupswil, nericlo.
. I carries, Pero dera Ilder en bases par jardboss 3
obre Ia loni di Iran actor en ou per,,c I balm. y Begun a m c an IT06h111l I I Uncerand le ess. c.. lu I ch I call'. clients. 2 ganjes. cutc, ultrucandemai
I $29 -. J. P. Quintana a, Hills, lColegis.
quA, en es. -.sm suer. 'r j 67 Maltz I- ... emerge" . .c,!%:, SE E do.. j: 34-1118,11.
nada menos que **C..ndo B,: 1,,i,-, :r ; : I- coned-, 3/4, h0w 14mlill
,. pitcher. a., ",A 'c"U" .. o':r ra., .riandle, dwets lum, C-3U-41-1
. .R b... b d if M ftl (! I I IF ...... do Built.. (0-16-Temcnd, a Ow- laun, .-- do ,am. y .1 ogr uAl say an I I ounce Renta S2V101SE9,M0.
.fluil tipsCol. -cCtmto cua,,n ,me 1=, -ti I n nall I 11 I
pitching do IS. Msl om! as C-F. tic lip-coot.
.. .. _q , I ..... : cusado us unn xnlira F. tin. c.-
AA0 CXX CkafficAdon DLAR10 DE LA MARINX.-314rcoles, 9 de Julio de 1952 Onsifiendoe
-A -N U C 1 0 S C L A 'S I F, I C A D 0 S D E U L T. I W A H 0 R,
VENTS VENTS. VENTS YXNTAS I -VENTAS I VENTS, i VENTS VENTS
CASM SOLARES 49 SOLARES 51 S3 AUTOMOVILES 7 ACCS. AUTOMOV111M I ACCS. 53 -AUTOMOVILES T ACICS. S3 AUTDmovms Y ACCLI.
GAG^i$Z VIND9 SOLAR EN ALTURAS 'VENDO PLYMOUTR aci, Como NVEVO; BE VENDE MORFUS MINOR OIL loan IINat I_.T DODGE 41, MAR DF. loan EX EX. ISE VTNPE CREVROLEr CO WT"
non $1.soo, Us- 4 a y C....I.d. lie L- con, radio.
do L.Iismi, It unis c..d,. del torad... veialld.ni One
0 na. y d Ll ... 351 inac. H. Vindd.. is. Lis Mail..
adds r.il bid"Ines Is ... ... do -1111-33-11. 1i0UCtT6 I ACTO EX BUSNAS COSDI-!
V1,.1=q.1 r .. rdismand C ... 1. "Astrid". 7.""y 1. Ved.d.. Pre- EA1114111d
InversioniAtm Inversion Inversionistas inon., par Mmcluidp U E-4182-53-15 K cIMvROLVT -a- on- t;,-jldl .1..flc .ITcog, In BUICK DEL I
q.
jE YiNDE UK Camara I. _51, VENDO
1000, do, 2.
Ir.b.).od.. Ealar.i6n, At--- ends. P= 1. coal
BE VERDE UK SOLAR CUE MODE I da. (Ifiena. V aferced, Alfol ,uns, J-indlo- E-asaa-m-lo jupgb e 9
I",
Al IS Car cuakrulgir a Al hambefir cucdqutw Opera- at on do Oure 22.55 air.., do Al hatcor cuakullefiri opera- was Vveis. NY 439
C16. h'*,a. i. IAl4a **"3B* c16B, h(qala con la intervals, C16., h4q.J. CO. k-ihgftl..
cl6n do corrodor cok9kildO. cl6a do corrodor coloqla do. 0 Coffoadoir Colqqlado. U IC K e bond no, C ..dn rpq.0amm- OLDSMOBILE 50
VENDO VARIES PARCELS OLDSMOBILE 1950 Irj tmg. A-6186 Dc a 12 .._pr NTtAC 47.
Fut ramic, cambio Butornitim, co- 4_53_10 POI
I= operuclon" ok" as 1,49 op don" O"Cidre, I -ad,- do 1, A ... 11, Columbia, ift, Las frocidam u 4 pn,,ta., 6 ellimlir., cambi. irfi
do ii eme .-v Gzad.. came., lestadulu do eu.- exBelilin. call.. tud.1tiossoi.
par aslautabellas del Coloqlo par indoomm del $10.50 Oil, de x par Colegio
..bl
do lat Propladad nusVi. Cum, aredidin, $10 11 : A ... Iindsoble, do IcF Propladad Ins ColeqW 10 visrad $2,ND, t is varls $2.2001 do ]a Proplaidaid Innsuabl AU O SERVICE C, A H O-R A S I
a" la Ad ayor qWUn" OfiBCS11I JU jorrycli gaMEtkL do 13 No 52, Ic1rAl r'n tmr. 13 y14"AmplIs :j alrecqui. let maym qarcuntia. Karl.. 251. ZdU. Carlonfin, NY 109. entre L y M, Vie"Ale,
Motion Precio, M6s Garantia,
.16., M .... I lionniondez. Min hitrifits. antia,
E-420" C n nienom entradan. UH.C-3gr-S3-kl M6a Moses Para Paqw UH-E-M"
1,11YAN0,84.11416 VWCIA. KA" I CUAIL' VINDO SOLAR REPAIRED iiio -vanal. So FINCAS RUSTICS BODEGA Paradero VIRORA Con el interim solid bajo.
d.. fism p.Vd. _mP,_ d.bl. via R. Biryarra. $410 coritiod, -- -- .4, -11 B,- "'-. I JUAN
-a s,.w. i-I.,asso. Hior- 3". mausm. 1: do x1S4. Ote, Is~ _o. ; Y con 24 raesem; pars Pagar. SE VENDE
FAb- L--6. S, T.JdP I dble via 1114 a v 5, ." HABANA SORK.A CARALLER11%SIERIft" judicial. s, AUSTIN A40 1948.
Run to, ted, ilion, no Plird, Stan 1-nd:.," ro puertals,
P 1, ,. Ida I.o tie. du I Dodge 41, cunt
6581. '.., me 6 SE LO BRtNDA TIN P'nel
E-43411411-10 Ti- rnIA C. C.f- Ad it. pan, PA plot". Indonsim: I cno. ntn't TODO ESTO to No. 1 At S 1947.
a 't _B994 perfecto estado, radio, beil PI.Ped.du Habana rera o. gang GuII6,rz.
VENDO CALLE VEDADO Pins. O'It y 2.11 A-7015, Cud ...... -_ Xmp.-E-4374-51.1a tangling, etc. P 20 NASH 4 Pins. 1948.
CON $8,000 VACIA 9, MIR2. dimpondbleii. con an robots to. E-073-50-14. COX Sj iz Zft ANO BE SNTRKOA RII Calssula eoq. a 2.
No 'T 'n I'm AMADO FERNANDEZ B9..'2952.
Incho do gran capacidad. propin Paris FINCA A CABALLERIAN FREN A CA- b.j.nd, con CO-,,
@ pr-chm=drd, an grand net... Central. E-. Escribir a,, d],c,- Ynndioro tie 4 P 'ars'ne, -!, entre INFANTA
'Moderns, acera Sombre, Vista t as Agencin BUICK y Vedado.
Alegre pegado Avenida Acosta: d.P6.it... parg.on, Band. clificar ehl- rid, clars Para ton,. AT. Lop- Cl,.Ifj,,- r6modos pI-- Su td.sA.: 11 1161, F,,,
16an y -t- Fre.t. bar.U.I... Imfl.=, do. DIARIO let LA MARINA. 4MS0_I4 ,and.. E-417-51_,L UH-E433740 43 HUMBOLDT H. W 4%11_1
E-4091148-13. PANADEROS
bafio intercalad6, S ,code p.r no pOdIr -od Telifonct UO-9191.
pa to, servi- REPARTO" POL nom Fanderlis can majannica vent. VENDO DODGE 105i CA31ION PANEL
cocina gas director, t, IOUITA $1,000 'ORLANDO CHEVROLET 1939
arta, si:!a, comedor, 2 cuartos malumard. Intariumns,.. Sr. AX.H.c. E_ MARINA Y JOVELLAR U
cio criaclost garpje. Resto $4,000 L. ..Joe do 1. V.b.r V..d.0" tons. FIN omu.d- Into,... S,, Vidal Trict., E4367-33-9
grades facilidades. Verdadero tras caltaw &I lando y P-4e no q.. Paid. 10.3a .. can npadas, pars Resto fliciliducles. frrde Como nuevo. Vestidurs custsanatorio- Tratar: San Indale- Insist, Brad readdioll.. F.,IId. dbnc-P1 I dn-'P. 9 natis. so _h carreterm. acue_ A5-5192.
cm- dobil, vits H.burall- -,1PH-bmnii
X- r an isficuns del R.1an. is dnpuh .-C k l at, VENDO UNNEGOCIO q Clwo
CIO 383, Santos -9534, do in II1, P. Pa. cirreter, S'nt"90 IAI Vegas. Los Cocos, praline Para lomeml,. Acosta is C A)IhIO DODGE 19.5 Co. 4 Puerto,, A ,plis
-FA48348 E-432240-12 M-'4n' W_7519 ,. 1:, locce en carribio. Siernpre partiefit. Gorilla: Wont.
Suiriii: I Ins y Damon, and, '1 -1 1
10 -10 1 Puert rias, vemlidurs cu c'rr' RODRIGUEZ -I' 'u'v",
VEDADo, 14 29 E-402-30-10 H. h .. r 4 ute era,
E,41 Marlits, 231. SOL C. I In"
I' is r on- -- is Imcio par iml.d. Alquil"'.50-da pes"Gliclin,' 1;:.)r carrot tie 1949 6 195o lar..U.-6108. AUTO SERVICE C"
HORR do ca,,,,e VE 2 6 4 puertas, y peque.
I. rid finquita en Cacahual ".ESE uWARUCAFET
,,18A. GANGA V I.. k act, q m.. RENAULT..... 1951
arm inflnelo. Prcio
sum M-9191 I con1md1;.rci,,,ipI jos. on, eux rd Finn letras mensuales. Tel& UWC-365-53-10 US!
onces: J. P. Quintana Hi rge ve:
bl ..... I"' ralic IndW1. do- Baruol, b,,r :d U-6108, NU11o- 'On 9-neAl.. Precio: $1.300
drlst-2. Y Pooklefio rest.. V.
Monett, 20 arr,tera p!aPtIng, Im, Vegas. BUICK ......... 1950 Jeep
RENT, MIRAMAR, 74 AVENIDA C1.111 iroi. Arbol S... (2 -d,- oSSSSSSS
V..dP p.reol.. -r. $8.5n. par, Los Co-. Onclum: A -6838, E-1242-5-o UH-C-3r3.10 NO COMPRE SU CAMON -Willvo . . .
LO 'T' 'I I'-'- -cuaclion- c .... I-vin-1- IMPRENTA Radio. Precitrilco. Prictledri nuov.. Saint..
D 4unarm I Hill neallouid 4251-50-10
Regio jo Tnoderno, pe- PRECIO GANGA F 0 R D Baby D2..D. D.F... 1950 CMhuevbruofet 4 pueneat 19"
A' P- Ad ......
edft* PARCEL EN E. 3. Habana AUTOS Y CAMIONES
to SE VEN DE vlIds. liquIl., s2ana,
ado parquet Me doze Y Ave. .9.11 A-nd. S.21010,0 1Bye- equip. Aquino, N Sin cmt*x ver of Prodo y long PONTIAC .. Bolick 4 puertas. 190
-9 n r..'aU1 1 a Ni 'arm,. T..bIAPgmmV,_ Prectosa flora do -5. N-1, 1949 Mul, buen, y Home radio.
Sta. Catalina, dos. regias casas, I. "noiis 3. N., 2. Tip.,. Inipcienis, nine, y ........ Fara lo venta con pocci entra. a *
tea Modid, reelco on atrac- T, c qrandes facilidades- de Radio.
lcl% C.: vAy ..X .. Nod 1. .19.rd..d. hot. I ar'une, j= a,,sa a, counselor, ollnuoutc -m eicmnPI.t.odcmb mu,bIa_' do Y grctndes focillclades Ford 4 pilfering. 1944
60 n do socia,. So f- po, S3,non na
Mo. So.,. T ..... sea, quin, it ,I
cada ros, M-8182. d d. ;idda i Modcia, s6l. ct, -oomm. ofin.. Com,_1 cle NERCURY ..... 1949 Muy bueno.
314, regio ntercalado en c-m49-lo equip. do Are Irio Ad'. her La Pago.
ores, magnificos closets, --a- PI.I.rese. no a. Manuel Arnbu. M-3379, A-60N Sao 1,.' CAMIONES CERVIRO, S. A. Radio, muy bueno SANTIAGO 4A
REPARTO MIRAMAR zatajIjIIr,_,pr.p n,,
SOLARES EN VENTA _. DE CARS QUINTA AVE. y 14 ..ft. xammin T Sound.
cil ... equip. on dra del Cpitll,. 19 -_1 Baby DE SOTO 1949
atto con servicio de criados, rble f":t. 's hall a CLDO.AuTON DE nuFarv.t I FEDERAL 46
,do ;Pletu, Perrd:6 uu!,*,jio, 1 CHEVROLET 49 Proguarlis
asfaltada reciente- La Aqencla Ford do ticlurs. cle cuero x1dwe"..
amplisirnacocina y garage y dos Calle 30, "caunt con maderna prr,,A. on-Y Par. In ininja Ab, dTa,,,: 1 4 pt]ertas, ves It Domm. to
clitmis de 214 calls, una. run equ it- Informit: Emilio, HoltielcN- York, ma .. Plasmas fin
Renta mente pr6xima Quinta Averd- Is comp On lif... A5,781 1. '1 FARGO Vallee 46
$330. PreCio $42,000. Vicente do. 2 SOlareis. 23.58 o Jeep nuev, e Incat. incluyen I- E-4151-3 BUICK ......... 1949 Buena a' %
53 varas. tractor Ford, etdc" at ENDE VN DEPOSETO Di 1 DODGE Zal do
Ojeda: 1-7181, ne. rov. y 1111imd. .1 in".: I GMC 10 ruedus UH.X j2j&4Wj0 Sedanette, 2 interring, relip,
Cade. uno. Tercera Avenida en Santa Marla del Ross- do Y n Id.- pon' .,1',, S,,c OLDSMOBME.. 1949
Situ'd:rAulonis A A 3 ciLferenclales.
E4,1110-48-10 sombre. 23.58 X 53, Ter --cm; nintrar al %jucifl. Y Alba-u is
.bu r, Habana. 1 FORD 10 ruisclas. Volieci.
cera Ave- 9277, C
runs esquina SoMbra, 29.48 x Autos Ledo y Ldpez Carriblomecinico. A V I a 0
SW IRES 53. Informes: M-8182. EN COJIMAR 2 cillerencialost, i I CADILLAC .... 1948
11HE 4198-50-10 E-1 Io -A cti-tries .. -1, "no bad.. Ayestarin y M&W ,
Reparto Arday, Los Pines 51 J= r.pi Y -- solar. ldf.-.. on 1. ba I RENAULT. Tlpo Metro, I Radio.
,.% dis t-..- do 720 ismuna- In- QUINTA AVENIDA SOMBRA. ESTABLECINUENT03 'LaNclou". Colimar. no, 132 del 49. Telkfo'no U-1727. V E N T A'
_,,=.air., H.W. is 3 -.dr.. 4.1 P.- X-4172-51-1 COMPRAMOS AUTOS Y ;PONTIAC ....... 1948
to. W. do 1. -to is. Luz Y Agum, abundman 2 solares 2158 X 53 cada uno. YTN,, SASTRERIN ACREDMA.A. am AUTOS I
-,a Toulamoo A34M. '.._ tnti- Per I ener no, _;mE
Mor-1 Arl.a. Eddi-: a SO'Eapificial W illow I cilindrOg. 4 plan, radio, Vest, c.eo
Calle 18 totalmente asfaltad P.. Para I., ....... "! I BAR RESTAURANT I CADILLAC tip
23.58 53 Yarns. Calle 34 part: liddl- DE PW AS
DOBLE VIA. R. BOYEROS T. --'.'I's I.,, Mo, creditado en toda 1, ripfj. del 49. EN VEIN BUICK ........ 1%7
.. Is Oita, solar 23.58 X 53.06. Infor- lit'.. OLDSMORILZ pIn. CAMSIO, SOL Super. radio, 4 puertan.
so X95 W'!;XCALIA (E zona de parq-o, 0,
Do care lums NTRICA. GALIANO I CADILLAC 62, del 48.
it- 5. ditina. Ven4c .4.1 Ill BUICK 4
1. W]Ba v. Ines: M-8182. Mu3 Plj W di.r1ra, -I
vaquirou 3:190 v. AlItunam z1"Vj:1ln11.11d11 'n Z-111-. Par on rodcH. -rdr bor, margin Introam! Del Tin,, I PACKARD, 4 puertals, CHEVVIOZiT 41, 40. so, at. PONTIAC ...... 1947
Luy T-%1a4 ...... 2 Sed6m del 46. Convertible J E E P
do "to Tambidn ton.... an re.. con' in' "' ori. $23n.lai. Vi.l.,i r DODGE logo,
n6.,odz altlondis too do,, W."o. Agua Fria. Carl.., Ill y 0 PLYMOUTH lost BUIC
ii rd -no- CALLE 32, it a a 4 ;. ar. TIP.. U-899'N" inams IfifiR. IM
diand or" FRENTE COLEGIO t I CHRYSLER Windsor. PLYMOUTH 2 put, PARA FACILIDAD ISR-s,
X.4;ol 81 do NUE-11TROS
h6p. cas rid ud
0: VE TA convertible del 49. STUDUD"AAEORNIMi 1148'49*12 a' De Is Salle, 2 lotes de 23.58 X GALLFTAS, CANION 1ENC
I.. od.roa.. dennot. dz'j., on 4 1 r 190
u., I-da uno. Precio 416,25, Arm 1: UH-E-4471141 I ORD lug. FAOS
frente al parquet, 2 lotes 23 -40832 51 1 1 DODGE del 49 Coronet. MERCURY 1549. CHM OIM ... SAL 191S% AO
NUEVO V PACKARD 1140. Cam16n Panel. CARRETERA tZNTM
W OO -58 FABRFCA6EHECAD6__ Vidriera tabacos, cigarroo I BUICK Super 50, Convert.
SOLAR DE 794.05 V. X 53.06 varas. J. P. Quintana e Or vinod, Par endermadiud, tie I CHEVROLET del 47, 4 ptas. CAMION PANEL KIMI& 14.15, &1 is" signal San*
line', min,911, Y boto Parvenit. Dmidd as ista rumit. INTERNATIONAL 31, 40, do /4
A $21.00 VARA hijo colegiadis). M-8182. T112111, I., ndo Unit gran To AMPLIlkS FACILIDADES
"unil- Y lof-Ima Del Tm..j bar,. y insfetilit, nntD m LI/
En 1. .,in. onit C-391-49 lo call Am.. r C In. In Southem Contineial 3 CIAMIC'NES PLANCRA
"Is c Rat. reputti, m- ti, OQI,..d-. 2 mcr ... I is i.clualnd. do, C.111dan- 3 CAMONES. PANEL DE PAGO BO.W
Corp. of Cu C-399-53-9 V= yS DDIIIINUTM
d.ado do imgraflea, nadd-l... total: a 4 P- m- U-611911. I Was bra, Fe DBveptan propinnel.mni. Inform,- RVICK 4 p ... Ins 011.
S' isel., care Strand.
07214,11V MILII V. A 111 San J.16. Tell,. 1,1,,. J-,W,. ba 1 Aceptarrion earro en carribila
no flat VARA. YO- PARCELAS-SOLARES I LUCO y VIA BLANCA 1 11 23 ofilif. at 0, Vedwifit
FABRIC DE HE I TRL9FOwOI 704M
'I-. inuidni. do 1. A~ y financhuntut,
f E_ Tells. X-1840 y X4303. Alstints, I dealing. Islas led 12 fid,
rAMCKLAO rEAUKSAS. NOT BlIN dI. ALTURAS VEDADO itIP11110trurns d .. .... 0- -.d. lrl,,,. A T E N C IO N
t .Au. do Is. Will v. $1463 -- E-qUIRS to brista ut Cal blic do liml.d.. an more. rinlon.r.d. UH-E-11M.53-9
total $3,325.34. Olew. do Islas, namonau Tir ago do ...-blocial-. L,,,.r ckmn- -380-53.9
id 1 24 veras tie treats, on to W16 b im -mis cars C CLIENTE
$11.00 vu.. 45 5 24@ Paid... cutr.dar
.into 117 Va' do adr.d..y A1na;!,r!-r. --;. coan U. rams sites var. iflidan. y do contort Infrmd a R E G A In
Will 771.71% 1% o..d.r d I Vex nuestrims -earrims is ajejor
fame a Notrar Call" 26 T is, Pa.... 'One V 1".d 'I,
11. a $13. jr.clons vidu 11,11w"S smon 4". do A a 11 y .... 'HAY PARA C A R R OiS:
"s --n-ims a a
Yoram So stim.no, Z-4420-5 -1 gar.d.r tie ..hiblenim. onexpel, 1 .02 an Santa"
it .c.d.r. much. ...
faclud In
TODOS LOS
AMPLIA [ON DEL VEDAD AL tc..... Tolt 1-1649. AOR PIA I ide pri!nera?
C CEDO LOCAL COMERCI'
HAI BILTMORE -CENTI-0 1950 CHEVROLET
Formal. do m is $21.00. total *or CERCA RADIO
do.. Pat]. C..111. on Is. r3quina PPl"a. an v do -1 indiablorllial.c.. Tgfu. a c. 1. muY We Como Dos".
I*- do I.: Pool. At .... ... A Rand,
I, -SSxS1 24 mean 1,390 ran. an I'lb 06. ct .1 1950
E-440-4 6,tri- 7CENTRAL 0E GUSTOSY
Iman U-M$ Y 13-41211. noun Vials 23 X. Etc 'a F pifido
arm a 46.06 vara. u., ..Pit.. id'unc, 8, trios. SE VENDE FORD 4 P. P R E C IO S'
".""n.al- Moral- A111b... A.., M-3.,79, 0 ADM.ITE SOCIO inmejorable condicl6n.
MIRAMAR por 15.0W.O. cnojon
Ifisquirou Do x Frente .1 Merl.1 234gx4t a. total IS Minuet 12. Para Impulsar bodego-bar. inl.bl,
U17 1., $11.430." 1,149 varms A47,90 .... 1949 MERCURY 4 P.V1.31 x E-4503.31.10 c.r I,', l1bc, ioulo, Iran: PRESUPUESTOS a com qwerW4
It v. 013.214. air. on solo dueflo.
35-37 v. TseY "to, "Pallu Plen,11"n Informc,. AUTOS
Oil ...IC do,.. w. Is Un evadra, del merely. filtp mobir. W ESTOS CARROS PROCEDO
C. agi.d. A red 'do ; A VIDRIERAS Y HOTELITOS Cuie- 11-111.911int. NY 9 Alto,. it.food .,I.dnr Is amerst 35.37xn.M a mean 2,M,5 I.Vendo I v1driera. In Is ruejor call, it.,
P06m. A-3211. Varon a $5.25 yam. Habana, condos 1. Ban. do 1. Tel6fono A-6183. Sait Lazaro NQ 259 STOS CARROS PROCEDEN 1951 MERCURY 4 P.
VED Co-diul, v.,.d. DE AGENCIA RESPONSIBLE Como nuevo. DE AGENciA itEsPoLunt
.inAn In jqonau Hit. 1951 OLDSMOBILE 4 P.
ADO PARCELAS 1:1, Tolill. W-IsIll do II is 12. UH-E-3576-51-10 Call esquina a Galaso
pf6xlma I: at. 17 Is Pa. COLEGIO BELEN solo. Telifowas: Only poco Mo. es
relsorm, as a I Facilidad de
Pfidd Infing do lia-Cial.d. tie Co. VENDO STORAGE IN RDIIIICIO NUEVO
I-. Is a fio"; .,.Lsm im"i Pa. OD.1j." a.. on. 1.7 c..Im del Ved.d.. Turns 1. veto,. M-6511 y A-9622 Facilidades de 1950 MERCURY4 P.
cialandii. 14 or 7blia, Pa..[. 12.2I.Se Intrind on
Tamamnom air Vied C nadmas CYliarlisdom. $3, ff. V 11-p-id.d par. Dolod.. umd,o, Inversiones garantia corno nuevo. Pago
Arrodismid y .. A-2223. Point.. Won- 2,939 Peii- I.I.rirom
otes' do IZX25 -1. an $4,500 Ir r-117112 do so, Con $800 do Pago. M ejores 1949 FORD 4 P.'
ZSQUINAS WEDADO oirs do Illicit vafin an S7.6go.00. TA16LER DE CONFECCIONES is
=Calls I, as RI U." Ra. Cal 13 124 is 41 Vend- Talur de Cotur., entrada 1950 CONVERTIBLE FORD Mejores precious
3WA x I mod Owtrr no'linini, .20 mjq4fnu, nogalfics, dizo, precious que en .10 cleft.
.) Call. 11 Ile in d.
234 BUEN RETIRO Do idin;.Rimmens P16.1m. Hidumm, can
so' RL Us-. S4.21I st of Pa. at'. ".06 I. C a r6 a llo Oldsmobile 1952
90 an. Classs. I.IN an. Tim... at,... giants C-WIRS mill Ave Mordent LI ... r in 31- F-ImAnd- Ft- 111.
Caricollarman Colailladw. ir dininibus It-4126.31-11. Muchall alwas distintos procleg. que en MiamL
116n. A.VM. Arrodando I, Pi- W X64MM ifiaafij Soazbrfil Modelo 98. Convertible Lo Miami
an 0 do 18. a' Vanes COMERCID EAQUINA. FALLK
rr .10. *1 5 ra..h. Dimino, 7 Graridionn vidriern tie taba. mis lindo de Cuba, con 4,000 1
.1.. 12 Hinnurt. Al.,cd.- COMMCIAL AUTO
VEDADO SOLARES carept:mIllner.,pro I Cftri, Bar. Coo y Cigarros I pernibance, ki[6.ctr.. PARQUEO 23. S. A.
Latin. Want. C-Iii.d., 18.69 is be "'T" P c, m. on action. par, h-verl, y Chrysler 51
Is p Uorta. 1-f-Inamr: Ordain Nactrioll 7 y 12, mejor esquina Galiano, ideal
Call Plinto-dior por Vicente. Chrysler 48
:1 do Li..W st 0 in. Otm. 37.33 x WFORNIIS: Ford 1952 23,enke Wanta 7 P.
abris .. Ut Ircl'. 017.11 50 E-41 1. Para 2 socies que deseen go.
PT6 ran Units y Pasno, 13.U x 50 Imperial. 7 pasajeros. Radio. Bond& blanca. IF i
21 413,n All ..I Call. M, u. BODEGA IN SANTOS SLAREz, Car $1,000 Nuevo.
Sr. Ramiln ]Rodriguez .,P1,rN P.P.A. an nn.a... I to. I incrouales. Pre. I
,l. do d 'c,4.'. cio equitativo. Gomas nuev.s. Vesticlura. de cuero.
Arrrd..= y PlAiln. Cislimalels. -I.- OBISPO 305 is Do e9m y no bar ,, L. H.b....
guido.. A- TELF.: M-1111 "'. be mA, lie too pew Y vitrals propi, De Solo 1952 C uco M orales
C-368-49.0 eac 9-Ml PeTci,.V14SnI2P Pa. rate C.dIt.. Bar lunch, ]a imejor y nuis Baby Buena vestidura i ; Chrysler 51
ALTURAS DEL VEDADO ot. 4 0. M 'd. 3 6. C -sis"ri. FORD, 1112RCURT,
Y NUEVO VEDADO Prolongael6n Avenida _E-4330-51 10 modern Bring, Nenta dia- Nuevo. LINCOLN y Cassionm
'. V.I C. V-1 Arangurmirit. A $28.00 to v Cidn, A qullmr 15 11 rin $200; predict SMON. Chevi, 1952 'Chrysler 42 Muy buena pintura,
Znqui.. Av. 24 y 47 (34.10 x 27-34 99 VENUE UN CATETIN EX CASTILLO W et
(11.15 -vler.. CaWeria, bar, luneb, hos. Vesticlura y mecillica
Cmtr,,,17.ld x 27.34 1446 lie W -indra I -. Villrd.
to in u to Is Nuevo.
23 (1 34-19 V 351542 V.) 111.240. Bad,* 26 D1Pd:zuprdm1 laid. v.1..
(14-11 1.42 .36' .1 411 Call. ad rl.rAll "' "" EA274-11-11 Peditie Cualro Carnifies, inaca UH-C-356-53-121
Alemaidandis 7 Pinto, & Buick 1951 Funci.n.clentes pe fecto A G E N C IA Plymouth 51
A- Ide so I Vs. D-ft, $15,000. Bar livers fine@, Buena me
Uiltff.' 28-0 at"- 14-11 33-38 1, solar con ff.t. Mbri.llcitm rti.
me
16,";OF-34171. RODE A EN BUEN BARRIO mejor silin, cIalle 17, Veda. Comil-nuevo, crist.] C.106ar,
!9EPART0 70 AVENIDA
So matist calin't- -19.nom so. issimil it Be code c.O f.cilidiscle. is an do, vents diaria $150. Prie con $1.000 endrada Parachoques. Radio.
-inalisy(orrim. atuntimm. Aerd.rd. 5.49- -nJord. con 1 16m de lmnprm, In. cio
Put, Cerrodares cislinlisidoz. A-3222. forma: Del Toro, C $18,000. Magnificas lials. Plymouth 5 Como widevo.
do Carlos 11, y 0 afil Aguli F1 [a Olasmobile 1950 0 BU I C X
SE VENDE qUerid., 4 dego cantinera, barrio Pl.
PLAYA MIRAMAR, $1.2 V. U-MM. A tudit, nor,.; _76, cle C.mbi., muy bonito Band- blut R d do
Noopin, A- lar, vents dialrin tie 890' $550 entir.da. Buena pultura.. Plymouth 49
$12 v. Otro, lila.ids. 13.41 1. tonst. (M '3 plia parcela.e. I. jor tinn. Precio, Co. & I.(033 80 otr' del Bilurnodre, $5.00 Me $5 Olen Reinas $6,000.
, ,1404.00 v., Ton.... Woonn.' 12 d4l"4 ra. Pars informed, durante Oldsmobile 1949 AMADO FERNANDEZ Banda blanca. Muy
n!d.,- lUna joy&l con Plymouth 47 "Idirleut Y J.,ell.r., cinnservado,
no. condare, A,%ld'37 y P. 0' log, holetem, cases
M_ eras de ofichma, llarnar al de hu6spedes, hoped jes, Convertible. Teliforto UO.9191.
IRAMAR A,9862. Senior Taixi(16. $500 d, entrAda
fifirruselista, P.r.clinques, Ford 47
FONDO AL MAR R E G A L 0 jarajeF, estacio. DPTO. AUTOS DE USO
,,To 'In P" UH-E-2M 49 101 nes gasoline, tintowerlas, Cadillac 1949 Ell perfecto estado
!'I". t hw d0."Ie- %"P.:de $14.00 BUICK Super, 1951
riled. a ton".
781.490 va"'. 2,075 ..... 2,33L, var". INDUSTRIAS edWcios, casam,'solores, cr& Como nuevo. Particular. .$800 Meck Buena mecinica.
Baiek 1949 Con 't.000 Imirads. Comas nuevas.
Aninimid. y Pilift. A-3113. (REFRUCOS, ETC.) ditoo commercials e hipote- it]le cntrada. Muy lindo CHEVROLET . 1 951
COUNTRY CLUB Dodge 47 P war Glildw. Deluxe, -Ior, _mx
.1 Man Pilot Carlos. Valorem nacionales
Tur: Con SW entrada. Oldsmobile 50
A-Idii Real del O.A. nabro.d. .1 Local. ewanjeros al aleance tie to.
G."'I Tn.... at,-. Aned.rd. y rj I Agua InA,9oIAble a Inigit dos Ins forturins. Idol muy I)Ueno;. %e.tidura Buena pintura, CHEVROLET . . 195 1
. A id, 1. A, 49 ... 1,193 v. Gre, 30 .'40.m. 11to.le.;
6n; A 32". 2 1) colores. Entrul .$450. Stec nico, radio, color in&. Radio. Buena-pintura.
Acuedue, ptopo an no,. i -D IN E R O mecinica y vestidura Ciarmirtall .tr.d
3) PLYMOUTH' 1951 Buena mccinica
nCentem do onto. Scriedad y cuniplitniento.' Dodge Baby 1950 Cuero. 4 Puerto,: color b-',
BILTM C:rretera not I r,
ORE 4) F rrocare ran.
Cmou Con SGOD entrull.
11, -W.W. report. I ... imaci lot. 5 McInnes frodist..
is -Magnlifico a Sediumena BUICK. Nash 49
diodc 1.311 Isnam, A39urms con inallid.des Obrun cer... Nest, ura cuero. radio, B. Blan.
q Palo. Arralood, Y PiOn. A.=. negocio Buick 50 95o
a Cond lin' i - I j 4 00 n,irad.. I supine, radio. filmante.
LA 'be I. b) !ip A.I. 4. par", zoniodon, I, Ck Perfecto de todo. Co. ON manDnisdi..
unrillia. haps'. 31 .,3.4 v,, ;24.IM. (14 9 Torrood; U,000'Yar cumdradas on.I.I. Ismatialinda, q- V.I. h.7 C a r6 a lla 1948 Muchos extra, Sedanetto Buena vesticluzatr
I a vid", Super, radio, $300 entracht. 4 goings nueval.
4,4,n, m_0tr- _P:I1hj6;. (13 .40 Por 1. -Had do I I 11 1 1 OLDSMOBILE . . ig5o
.70r. (12 A, v., kwan. a-,
Corrado is I HYdrammatic. radio. 11V
$11,310 con ll ; nl. jr .1 PL-,. '. I=
1,1t= d o= irkpidV" Oficlon: I ... Abierto SW)ados'y Con IM a trada. 1w s 50
Cb leglsdw Arrodands 7 Find.. A.2M. -do ;5.M factiVo I, Reina 467, a tog,
HrflY4 :1 Aluirtd. 1240, Imasoir ascoma. 'Willys; 48 3 BUICKS Super. .. 1949
El Iiiinn.va, .61. H.P. -. passion. risicorte. Niuy Con It" ctlacla rad. no.. Pisicorre. Fuerzaen
ALMENDARES Depto. fill, id, I Telf. M-1344. Mg05 'Alzeardeca,
OLDSMOBILE . . ]948 1,,, 4 ruedam.
Piginu 26 Gasificados DL-MO DE LA AL4RJNA.-)R6rcoI -de Jtfflo de 1952 chuffkadoe "o CXK
A. N, U N C 1 0 'S C L A S1,F1 CA DIOS D E U L T .1 M A H 0 R A
V E N TA S_ VENTS VENTS VENTS. DWERO HIPOTECA A L QU I L E R E S ALIQUILERES ALIQUILERES
63 S4 MAQUINARIAS 55- 24CILETAS 57 UTI1.ES DE.OFICINA 64 OFERTAS 82 APARTAUNida 92 APARfA-dN OS 92 APARTAIIIIII11103
F6 IS( 1111.uras_ 1. FAR XAJOA. 29 ALQVELA St ALQUITA PJLXCIOSO T
ine T MAII MESITA y ADgMAS NOSPITA
jr A'ENTLE UN OLDSMOBILE last. DE 4 111ENOO 11WICLIZIA IIMIIIAN :.11 *fI L VI AJI APARTAIRKINTO, 2 CO.
Ap.. do pusess, do ft4. bafte con spauo-..;I d. Ork clealla. baftI,
-crtss. model, ft. burm, de merI oIMPRESORE.: ARRIENDO TALLER rvN: Perfect, mtaifii. S, Guthne Wall. Underwood" $45.W y CON SOLA FIRMA I HILL
r.ltld L, Om-, I ... do 'ZI Ch.' 1 .1- LILL, ..c; no. p.,c Liters 3 4. carl.d.ra -F-4aiI at s= 00. Idegificas. I III -I.. Dolorma. an 1. Q= = I.., or
Pa. $15 fratiLue. Fred. II trasca, -1 70 pauses. Ca o6oo I- c Can- I ass. Nlis. it,.. tc Aacm. it CA Ol let. M-._P,.do. S, DINERO NP
axtr On. Far inf.r.. 1. ridic D NIL mrar- in SORRE MUEBLE N L Us
R.p.rt. BMW.. Tell. X-2403 S, Dvr.da Mer. 1553. Vd.d.. aD: 4 1 2610 nir W NUEBLES IF PRENDAS Ap.-MIL.t. I-A, primer plan, edifielo 11 3A y 0. Lef'rous ancir, came, dat Carrm.
E-4=43-1 Z-4263-57-10 pariscal fort2bles, clessiatic; ca= T.Sbolsi' ", I "a"' 1= 1
ra aj Olljgn pa; ALQUIL0 APAI ANTIEWADO
F-3640-34-11 il r DO MUT BARATO UN JUEGO DE spituredsosuibles, d.jimilost" to. 1, LUI API NTO
mirl. it. merdal.: an d Vedada. ousurm. coOv"idlad 1. __E10I- -13 ch- tape. rctria ="'OI
it* 11, "'no 11 -P1 1 1'," y d Ind-es ENTRADA AURAMAR
01 _ad If Id= TAKENTO COM- it.. b..... 1= .,. 58 UBROS E IMPRESOS to 82 A-2369. 1-423t-92-11. We C.- M M. sours Ta- y Quir.
T.Wma B-1805. E 84-50-18, eduid came Dissers a 99 ALI III "Am us Avenidaus. Alquilaw
idiss de PC.. sad. "-. bfiC*.LTdVL1I 1.1-isT-MIENTO MOURNNO: TRILRAZA. IN.:, hossandfice
VENDO BARATA ENCICLO- comerciantea. am Hay .. jdu astaO.. der. I hatuts, I, agractad. to IaI mOd-.
J E E P PLANTA I A rENCION: ALGUNO3 Dr. NUESTRof i ch. Juss. do. o. "4. resideauds, im. saI m-aI doo
Olents Los h.. califi.d. 1. -t, it, -1 p e I i a Hispano Americana haou opersiclo= Apidals. enI yan6 at lade caso anceiria. $35,00. toldi badfia
C Violas: E44 indirwo, smalls socin., III confess, b.AO. emas..
ereacs u 25 asso habitsel
murbim par ..
*! compl.ta con estate. Informed P is Voris L.all..Lar, be
23 esq. a 0 V dado I :.ban. "42-11 "re ulna Is. Vedanta. cocausada Hay truar ado. Infor : F- dos
d Ille,'Pte, 11 V-A a1eVN-lo tu 1 16 pide je&
WUYS DISTR ..uOb C. 7.-36-14. 'de 8 p. m. a 9 p. In. F-3915. Gowre r. CAD M A S 0 3 6 3 1, Veda led., har.a. is laid. J9
MOTORS. S.A. it do. I X.41
ITsditsmis.: n-2131, 3132 y 3133 E L E C.T R I C A UH-C-33344-0 Agamto
UIROiN FOR TEVER QUE EMS AR Z-4492-22-13
U It old- J.. it. Living. .,.bad. da L.- E-4256-58-11 MONTE Y CIENFUEGOS
H-C-149-53-31 rqr V6,m. ad, 7 M.LI 413 Art, ban lestlas do asI Ldittardevlpsroamram- So at.,
M enit, San JOI y San C051ERCIANTES A casel" APAJITAhMn" EN
APARATOS t Can. ...... ii Rala-carnsdior on. hald- I" FR" CtBCO SU
E-4127-56-12 SO RADIO Dinero dead, $5011 en adelan e. tows = V.rI.,. I it ...
Itilancoil-Ole, f-lid.des. Itomp. a 6 P. as. sm y am&. bI -in. jai.
IN02MEGO DE SALA, TWO LLLL I RICOS letras. pignora i.6n do
HIS 0 U M
c u m m 16 W. Call. 14 -- Due se, dese ite as 0 14ENDOZA Y CIA. lief .... Lal. C.
,C as. -4331142-11
Fr-- 4. Ni, no, e-1,Cmp i, 1 00 ENT ".." 'no' r VhIpplo= EdY sessisaide SU 7
tr, It No. A a.
ILADOR. ESTRAI ;!:
1E. 113-56' '.I Obispo 305 M,6921 'AMPLIACION DE ALMENDANKS. EN 41
90 Kw. A. C, no I..! sol..l'II . _. E
YEN"" F BRILL eease&i, I bass.
440-220 volts. ART bm,,,,..;7z.nd cmi. enct, en InversAimes.
0. )..is (Le c. halos, Joao M. C-et C. CzT1e:jiodoI A- e; 13 v 14. Se salons ore starts. b9NM ZA Y CLL
SE VENDE ON JUEO0 DE CU 4331-39-10 ajons, de Gloro. 34 -08115. 130-7225.
Tr,,, ,,;it* 2 in Oblspip 305 M4121
r.d 4 is. A oart. .1. 1. SE VINDE RApto rLSILCO. GRANDE DE, VEDAVO
E L I A S ,2 $8,000.00 E-42211_5 1 M111, -nd,-nes. 3 tatidas do A 2 coodras do Radlocentre. apar- I LINEA 17152, ESQ. A I 6
lOrRa. 1, ine, -1-1 de I....
MUEBLES B-2472 rl-WM. n. JOLI. V, lament- in ..trea- eb.jiud... VEDADO APARTAMENTO
Vmo, Near, it cu.rto ,,, it .. ..... Linda ri".. I oo.wd eon Much& ago., mile A No 461.
I O.Md.rde 12 peral. .11-11 1 111 21 y do sala crrnod-. 2 S, 1him" "Ple y 1111d, p*rl,,,"- 9IN ESTRENAR
Chevrolet P-. it. a 12 1 bjete. par. I., P... calm,., vaj., himil". babitaciones% fir, do Jar. tami. I. i,, _r.ma com Lairs- impu... d.:
b.h. Se &I"WV" Can
C., do. or, romoss "I'scm.
ean_ --miI, 01 inter#stude clo criado" niug.tresco. Vem 5.1, con.d.r. 3 hblt. as' hmpUa b= M
a- piL. color... locim, it. oa can closart
VARA PLATA 0 APARTA oJ60 INSTRUMENTOS MUSICA sctairdo Our, 1. 1 slernpris. let. de Liad- late-.. .6,:. Lto Y dissilo L= coidna y
liare M V N I cdn y coj Lrujrrf6n. Hablar con E-4117-11,11-13. c' 'to
Cia. General deMolor s lJoul. ..to 0... in O,#Tord.Kr.' ., I 'Is R [pno. Zj. d.*r,4dS buacaji colors. Linvin, namrno y jue-jVFNDO PIANO ANTES DEL:DIA 1. Post Ric, rd
to de Win $475.00 ... to $1,430.00. emn-rcarric, a is wo.m. rirria rain- 258. M-3753. 11B.Z.17W-W13 Alquilo APartamento: $65.00 1?. Niosalow del Compa.
Oldsmobile Into. 'Ambd, it, rectler it, 1. Libri- 9 mi- Sala. coined r. 2
Diesel de Cuba, E- 408-50-111 .,L. 457, baj., mic 3 13. L. Sierra. pa7Z I -E-2796-64-12 Apartamentoo ,L
NDO.I I JUZOO VZ F-4082-60-13. UH Vedodo
1, 27 entr. Ayestarin, Rancho ItoG-ROOM T WIN ISTS&NAR CALL. 1. ZSQ. A 1. "at, Terminal
1, ,mOd.r. Ind.itro, No. 160. Idolt.,a Cormid. Ormilbus. On.
AYESTARAN N I ad.. ifln.lon..
it, Irmes balsollisso shoals, .6. list. E-4197-92-10. AMSTAD 361
Cadillac I 'a. 421 A5-1031. In
UOI 4. saw, d. .,UI
0 FRANCe AL 5% PAXTAMZNTO. SA o 'zDox, sz: Entre San JoI y Bareelodis
Tiolif.: U-8032 La Habana !SE VENDE I JCrEd,0_I)ErUAXTO_- I M ... d.. Vail- as,
to 1 11 E-4401-60-13 ewa4a. Iiq;" a, I a, saI so. cibld.l. ruarse grande, ball. -..let..
I mas de us, an III dc Ito 1, 5).., e. 24 her.., timer, en hipote- 91 111 U-Mi. rocirs LI.i. "LI Lrlsdia. Dea LII a,let.. corral., 778. EA445 56-1 PEQUESO S Ilc 13 !4.A.1103, mtre 14 1 4 Vsdado, = o m:d= ft.I
airento 1, it0- Cha-Lcm, F,_- 0.01 O'lle"y 2pa" 1 .. = I=
N U E VO IS VENDO SIM ESTRENAR SOFA-CA A!I,,mu ter, insc 'in del T00H.. mi. LI- 'part
I.j._ 1072, E 40-811_ 3 in, tessr-6 Is*dasm. AV. siblasUll-C-378-54-11 2 rLicking.h... 1 ir an Lc I, No, lliL; DI = & II
lindlaim, 0 no ': Lu W. R-,m 1LIm-d. _. Un. = 7-82-9
do. 2 livingrlmis; an combin.1,iol'itruce a -Lb...d.r co d e c d.".,y EDIFICIO JARDIN dante.
!.arm. radio televisor 17", precl-i Uli-E-3261-54-9 r", p-rianumun. A-atasm
TOMO SU CARRO BOMBA ,Zd,.a, ad. barstfid.n. E-ber 257 r.1 Gucwda nuebJea I Ir'7, Er-id- C----i-. S-1-nied.r. h.FACILIDADES DE PAGO May Nept- E-447 Jr. 10 AF. AFINADORES DINERO fle SAN MIGI EL'457
Fir 581 FINDS. LINDISIMOSLI'ViiNG. 6611A BA N A" ;b g"o,"' 0-1 LED .'. "'D
Up. smasuns off-alsol..
-m, IsPliad- -im, d or,: LOALr- C"VELIER. A-991 FINACIO- At I Do, IN me .... I ..Plead- Acauss, Artauszkoft so.. tre LeloW Escobw
Im LI F:,O a, rt-ii de P.- I= ED
... ft, Mmblm. Pe-,-.- "i .... I P ... I., __blm privades, can ;-ntla I su cam- CM T 11 ENTIRE AVENITIAS 1 AlquU*
ALLINIE TACION I .. .... Or, -.- rmh' P I KU ANTIG(lin 12 T ll,
gO "I"", Aim.d. r. riol-On Al-dares. On aarlsone-( Umonca,
..q. C.,- its. EA496-56 ... ... mlirad- ar ir.s. tinanc, Into. IL.,T.ral 37 CALLI!
fie CKILA _1DIVI-ALLS SA,. --10 d, 1. C- d, Ol__ r-I or I Hip eras, c..rm com sal.-reamd.,., uns a dos hatittacionsis, classid, ce,
On,. 01 "S rImm, B ...... L", cibW 3 6 D fet, Go, Z III, ft m- 0-1 Y bA, r..colorm.1 eftia, calontanim, aa, Indio papdw
i C_3W82.9 H, ga, gran tqu, A, asnua "' or'- I to. lavadearo. barrans,
,z 0 Lamp... lujo5A I JI 209 s, at,. V ad.. ,it, 1-dere. Preri, $50.m'. Polar,
CALDFRAS 11174 NO 09. 1 21S y 28, Alt.r.. drl IIATERIALES DE CONSTRUCTION I C.- da h in
Wifiade
J X E lia s I" E-4376-56-1, Y EFECTOS SANITARIOS UH-D-6239-64 13 jul. QUMO
S.Ar. No 156. Aliartarmentat am- ISE ALQUILA krAITAKEN 0 MODIII
IFAMILIA PARTICULAR. VESDE TOPOS I car. S.I.-ined.1, uo dfl,,n I ventilldo, RM, 214. ItC,,,,d,, in ... b Lu. Qmm e 11, 11-tLib ton C is Edison. it. .1. grand.. LOI CLZDA. DEL CERRO 21U
adcr.m. 1. ra _.d.r do ga.: i.-caldo it, lujo-, enctin. y poI
l" Sol' I$ ')urge I On- ALQUILER
',hapd,, too& 1, man. Lealtad 662. n1m, y at
n mima Enliquets, 12 SO ..is,. rele-class. Par. -16. passer
D E M IN G I III It.. E-4016-56-12. e I Is Castle: A-M A, 3. Aliarberento a.- do -tr-. Saw
a 2 y 4. /2 1 6 it, Is usele. Ida'. comedic, andma do M ml=Udm
de equipos de fabricaci6n. 22 1 Z
25 N-0 17 DINERO M- do G6 Dept. N9 406. 1213-13-11
Efficient. MUEBLERIA "PRATS" j -LI ans hab. all., U,.dSe lq.tl.. par dt., lern.n.. y Imnalmde. 199 ALQUILA APARTAILIENTO CON SA- at& y noI V6,daI
Sao,. Ga... M.ntm 1.1191 OiLlid- me as, O.rcraiar- -ches. -9- 1., coamd., tres r-as. boh., recon.
Econ6mica. .3. Joaquin. No O.Mara "I La 'I. a.'- nes, ub- y mbud,, dc -- On. c:e re-ralamea UH-E-2452-0-11 c-OL. rid- Ago. -boundanI A- TxLxrOxO F-Aft
visit ... ri. NIA. bar.tes Y Illd it r .. r it, I M brIm- I, sabre iom, y al.rm Dear ... las Ad ... I.r ra, 0q.-I treat. .1 par"IAle. -bliri. "Piots". home L. b
Linde '1Lbr:mrI-, d. LL- Ci. .4 P-t-as srL o.c. Eac-scle -I..
esq. H ospital Fari idioles tie Pago. J. ami.; A-2117.. I p F. sI 'OlOod- a it 1,2
C-393-56-9 A...S aId.. bofl d.- O0md1. it, a to- (36are. No. 21% E-IH 11 UH-Z-=5&412-1
l.d., plant.. 0 LI r, r.;, an 0 Teltfiimi. A S, 71- 1 EDIFICIO ESQUINA 1, VEDADO. ALDimiribuidores I n, N 2 1 0
arm'. I -Ll. am...Ulca .---.at. comp.- I VEDADO
Ubrablm F11-2602 Ap rt.- tes armictinulas Or. to, delL maliss,
E-4121-33-9 "EL ALCAZAR" "'a -- c" l MpI" IF Z: Aping. modermas I I I smartest
do semici,. on rLI exluatva. P.1,'d.* L"llf'Maft: W-011519. TainablI anoultdadoss. Calle K NV
W-0634, CONSIULADO ULH-D-2461-MIC-27 ful. Warman a led&, horas. Abundant. 11
ill:, qml- V1, "it-. vIm. cla de ago,. .-01 1- ...-.-A 1. 111-1.IDO.ORE "it" IAGENCIA COMPANY, S. A. it m=.J,.Yr. bj!,I- do .... T.nI COMERCIANTES, Im' w Csne 27 N994 entre N y (T. D
,,br.-.. -I L-ij, Ap!, 52 OBJETOS VARIOS UH-E-2=5-82-10 d lbq iitl.a o'licr, Ipb.PI 'rip -V_ Inif.
M, -er 1. **El AICAZar*'. C .... )ad 21 cariad.. Inf.rairs; W-nn. 1U. F-3489.
San Nicolis 105. SF VEIor C0,ECr 07 L,
I .7 INDUSTRIALS
Pmcham'. i, 0
LA HABANA ur. $00 P Raddlocr, Tr ( I- a., a- Lca -nu. I .... .. bir. .. ..a..I.. Hotel de apartments rHC-3W10-I3
Particular urge vender ';I,, 1Z LUJOSO APARTAXENT
E-7 l_6:, 11 ..Wi I disaa, 4sI
ran- T.d. lass. 1, 8 v 19, Vedado. EN A y 19, VEDADO, EDM CIO ACABADO DE
B U I C K hu.i. Jorge cu.jt. I r L'Ol, AS: I I P I I.., Ir.-LO-Is Io "I'sI Is
On w gan ... I-as EI hotel Isidencial. habits- I Alquilase ea $86-00 restradlice y WailsC,91a. Sala tap-1.i. If, it. 0 1.Wc I S.,r Limi-d.. 11.davm I .. St.-... en mntm, Sem-cio it, na-rmmt,, it, it& modern. c CONS'17RUIER
$AD -fm-b,, Irm e., &part
Antes dwcomprar C-396-54-9 I ,' it, Tr, a.. F 41"141 4-111.11. a W.. rernad.r. do.'=p ... b..O-1-- 11A. ton plet. dc hotel. garage, rstau- Is --Ind.:
Ut base. colas, I.So "' 6 do
tIiIo tnradisco-. grand, Phd. SE %-I-sDr, (n.s-S,,V.%DOR DE DEL,: GUILLERMO NJOVELLAS rant. ago, tria y 'art. I'r a-fim. Lrad.a. am cd! ram"an"
SO carro 11 SA dr, d, 6 m-- h-,, ,, 5MV, I OR
BUICK 9 18, gord. 5111, Pa.. -- D-- U-IN Y Ide Inif.rM. led. IMra. Te= ji.r Z, r. der closet
VOL Ise CUBA N' 64. Dplo. 104. F-6571, ..... """'a I Ve"' Calls It Mt 214.
11 rtln' C.1t= hara ImI.-m
pl-uLiWerds. E-4177,,2-10. D. 2 A a. jF-4- do, a -, aide-. rt. Is V. Vo 6.
VISITENO S P I E Z A S 4111 UH-C-14-92-31 jul 1_ E-4403-112-11 P.A., no,"
UH.E-31144-m-in CONTADORAS DESDE $101) UH-E-1145-64-11 ORRUI IsdaI Ta3ditass, st-n6g.
EDIFICIO "EL Z
CARROS DE USO 20 DE MAYO Cristina y San Joaquin Uff-r-3114,15I
APHOVECHE (-ANGA,. V Ma.tha Abre,. Millet, CI
Cw V90.1:ET'-' 1951 D IE S E L P..1,,rnnb.r-r a.d. juaSo O,..r C.mlm.. PARA LAS DAN[AS mtr" prcl' '-tcrrx, 'I ""- (Plazoleta de Agua Dtdce) Calle 17 esq. a H, Vedisdo.
,,a zcu do LI ricie, -'a E-4351-62-7 Ag-O, _Mpmmas c freaces cormades .-Lone.-it I _ __ as. ........ as mile. rionnuestris de: Edifficla Icabsid, do construe,
e- 1. a., $500. IMIL, in m- LI d r, do, hbItiscial,
Tn.bi6,, -d. 5 ii INTERES PARA LAS DAVAS b.a. interealado, rmina y paU,_ S I.-Med- 2 hab-cl.mm. bam. ca.-I Apartarmartas
band. 1 11.loA red.. C CINAULUCTIIH
IA. lamlien oiltad ,air. ,I. Cim",Lmr Tim h ... Mai. H.- ,
M.-l- -- I~. a a] doctor O.Oned.r. dess
tina.s. todo comPletament, mu-n. .1 1 Informe, nc,rg,d, pi-I -1. racon. c.lectod., do
0 Mail- Tell, U-128L Complete, clount, T
MERCURY '1951 G o M d, Ay r- ....... n: 9 No. 5" nearly r. .1 nmiami. E-4116I
q.,n Dircc"': "P", hmmd-, B-1523. EDIFCIO PONTIAC. CALZADA Y DO-1 a/c-, Pat" On' I- Z=
Banda blancal, radio. AIII 1 'J a '. Infainta. E-4155-62-11. V E L L s ". se aht.da I~ y reader. pl... Otrasido sal-oriedoe. hadd(Procion cis Lntroduccl6n) u E.Urp-6. radical garanthIsO& rara-cata it. sola-rained., cu..... 21 t..16n, M.,= 61.61
'.CHEVROLET 1951 CINE MO-DAK-SPECIA Limp,- y tratumbe to dI cils b ... s. I ... d.r. abundant,, Irc, ps- Conic.
UH-E-4243-35-11 ,lad,j. ELIU, par ') isluinnus Darrim-vac. M6tedo A- fc Inferreart all caumn. I, .. .1
k,., at., 2,7 102 modern.. EDIFICIO NUEVO _nL2 B-71I25. X-411341-311-11. un-'sal-0-10
Pisicorre, radio. Elements de fil"T Wjo, on el Vedado. Aigullo ANMUS 610 SE ALQUIIA
LIQUIDAMOS $1,200. "M SRA, SANCHEZ De
BUICK I"Im 211 Alml, y AMUW, llbarI, spartamentm de 1 f 2 habit-ia, EI P.- Oa.cla Y Leelt.d.
1950 fro Purolator.$ 1.50 Par AILI-62-il. San Mlicallis HIS, an.. nm. 1. bri- LA ea mquirui 15 ami-memul ran WOOL, 1. clean
cTilar Is c sa. todo au mobilla- Ma site $1.. 21.;
Iduy bueno. ri.. Liega dealiving. ,mOd,.,r I- UH-C-373-70-11 J ql J.15L War en el Apto. no- 111 0 laranod.. E-40I _, on apartarn to on Aw. MeMI
'I INCA 111'ol: AIR 1,1 Or. 2. F-3513. en do
mm. il, r S, it.,, 1, 11, ALIARTAMENTO SIN ESTRENAR. VISTAI to 403. comta sada-comedor. deal
tr 0-." callente. Hav E;;;j; airLas grades, encina de Eas. bano i Sent 0- del L-WI I do, Olocs. Arer.
Piston ...... r... III.,
OLDSMOBILE 1949 12.50 .5riger.d. y j-C.Lidc to de
Rab SUA cz. 0 -IOda 11-217, Led., r_ an".L. a h.hL 0 Ot pat], y Invade- nfomm en
]a 6, y $10. C- TO E_, 1, SO 1-1011, 0-111, C-111 U! -,iiiin -1 Idenecal No 401. ferreteriaMuy bucn.. 2 S. ENSERANZAS UH-D-1575-92-25 III. i : Ac:, Tell. U-3790.
Ampli-6. Air Almend.re Irc
Tapa Block, 6 FOT G IfAF 0 77 ACADEMIAS I u Far la-s.d. il.m.r -82'
CADILLAC 1948 UILE-4312-511-11 1, -ndc OA-- co-I E-41 j
Calle 32 (e) 3' v 5' Ave.
paid, millph"'. Otm Plimm 5,7. MULAMAIC
Tiluy borne, radio, cil. mod. 671. 250.00 WEVERAS T REFRIGERADORES 01- 1-, ,,a, Reparto MARTIN PEREZ
Para cualcruter otra plaza, G.1am, AN. kc, TI a, do, 2 granite, h.1"' ",
E.39,1 O-mmr L ni-inume it. .I., O-W. r.,m. r b. an ssfiftel. -ad. mondrsdoss,
BUICK 1947 com lnenoz precio. Refrigeraslores ornerciale% COIL 'I ... Di. ball. mlerr.l.d.. clor, Sr,.no, NO 14. Crha, an I
E'O'6 "'do a -1 Iqulla a.-Inert. ehl,, pr.pl.;, I Sol"& a, aleass iparlsru. y icicia dc -i.d ... ..... VII ac ti I'. Tral., POI Is, an.. -T I.- a-.
Rod,., nuy t 0 de ORD CU RSOS I conal. it.: .1. conesto ila 2' V'rg'.'j Ve' S., C.H.Ii 1. -.c M-111.1 coorlas, has, complaI
WEs'rlN(;IIOL.'- GANGA C-L no I alos
CADILLAC SO -Ldr, p. M. Sr. to, _IaL-10. caclies, d. I- scileSe fiec- distim., 11flottod. 3 = coss lo-d.r: T bate6a. E1942 Orinne, 1111, do poll .... ... .. EN LUJOSO EDIFICIO PRO' :d- X 11, 19 do Cerebra
n.di., cii.w, nu-, '. ntJAc Ties, vultro v enco ou a. UH-C-371.0-131
Cia. General deMolores INTENSWO.S. sm Paid. Tou. l4m
to, Refrigerant- de ,LWi ....... Infunia Zill-nia. ximo a terminarse, Consuladr Or.. d AP-11'. do NQ 158. Se admiten. proposiCHEVROLET 1937 1., Mmr,.a. SO nfiecen On In HAVANA HIT- Fn In mejor del Vedado
I to, dad I ad.. Nl- U-0707.
Muy martin. Diesel de Cuba, S. A. tar. ymtaz-A. 611 TO '. U 2384. SINESS ACADEMY duran a el C.IlLVI0 ma 31. N- 52, A iones, gran local ..J..
U C 329-NR-11. i dra rLI TO- Club. se propic, sucursal Banco, oficina
UH-E-4460-6_ 11 Como I 1 1. n 31TRA-MAR
AY STARAN NO. 421 as eI so combining y fL-. pr.mI
FACILIDADES DE PAGO GANGA On ,.a tola sesi6n. 0 Or. 3 rabitaroOmm, 0 In contercio important. Arquid, no I, 'led.. r.cMa a.,. b.1,6r, 11r1- : [tecto Afberto Prieto informal, Edincin 1 5 plant- 19 Ars- entro
c), a r E UhIe' Jac p gb mm p0qufies. Informant,
Telig.: U-8032 La Habana YATES T EMBARCACIONES ii onms y'adqui- A-2 her&& do oficna. C-376-82-13. "tod'm "I tc-La, 3/4, inI
Humbildt 105 esq.,a P Refrigerador General Elec. ,, los cone"indertos qu nece- partamentm gin estreenir,
Iriel-9 pies, corno nucyo. LANCHALILIDE.OCA RERA AUTO llolt, Ie. Can cuatro horas dilarias der, closets, 2 hafirs. cocina. 1/4
UH-C-379-54- Urge mba mr. W ILLP If 79 0 Y IL Y a. cI I pent-houses, elan.
Wa Bm, dc studio puede usted pmgr UH-E-4307-C-13 dor. sainje.
ANIMAS 263. E.DI -, I vedaig
VEDADO DOI p"c"' $550:00 In or I grades de Inglm. Tomfeliforiv 51-1743. b de % diwr MICANO- 'OS SIN
'I- W Pu C. mt ASPARTAME
isz Vin LANCHA DE CARRERA U 1.A.A
Tolifono Cmf 2 ApLirbstiolistass tatuamente ams
51 1. 1 '. "" "" 0 como mejarar en AILrXMETJCA
U-8084 T I l;"llindrei. V.1 clI y D ESTRENAR I dDs. Har elevader. S" conowder.
Repvraci6n de %11 =UH RTO GRATIA. Visit hoy
E-3207-NR-12 olli... arm.. LI .1, W-fiM4. Vadad.. Cidle I He 109, intre Cal- Z/k c..L" y balka, informal
E-4W7-YE-Ifl mismo nuestra sucursal.nnis III ado Y 5- Torrsam, -12, c-dor, VEDADO
C,386-53-9 xima y ent6ress, de las recursas do, .- mi, "na c MENDOZA Y CIA- SE AlLq MA
BE RADORE9 educticionaleas que tenemos so lees, urtb"" WRIGE SE VENUE di.p.,dcI L- Ma
54 MAQUINARIAS maquinaria arias spartamenold moderne, go, plants
DE USOi dI .Ilm 'all 341S M4921 baja 712, en y 10.
-' II d UH-C-MO-81-13 Tieno C%1;%!' 1an
V F., EquiPad, an I.: Apartam to
I 51 D"ILTERNADOR So venders con an granting P "Havana'Business t=
lee Ifl K, O_, POLL,. pl.O. de hilrie. sin len er sifin. dirdelklano utrI p-:,. hclad: C'mmr Rr.-Ik hrl. 51., 1 = 'it. I
I-- Obrapin r,. TOS SUAREZ
-Iet cola e industrial Ver &I Sr. Serra e cTO'nMilera. Poede veme en,'C'I"'b
B"in LI-1, pl,"'. r_ 271.V 4-11 N' 512, HalisruLn *do F cs..d.res. Lin.. Y 24, Ved.ifti. ISO 1.1to EDIFIC10 BERTA
V" T.W.m. F-2089. R.Al. iMSORES
C !)?I SDUCTOIL IFATIL Aparlamento modern.. c..p.mt.
Ed SIGNATURES 17 y 14 Vedado.
......... do aI Me or. Ans),stnuchnicI MODERNO EDIFICIO
M-E-3267-YE 13 11 ESCUELAS YO.,
UH-C-873-NR-18 its]. b, n- 0.
g-.rLamL call. 0
d. I TLI OnI reat'im"". -do. W-V,
son'luo COMI d 1. is I -art- Lt.
It I SIN ENTRADA DINE R5 -_Hff5TECA: uli-CI41-77- to nforcr, I. do I t 2
NQ "" '"'a"O".
rldirlplitillos imple. orrar.
I Reftig ... do,.. LH-E-4227-92-11 UH-E-36I Preclos: $58 y $75.
MOTOR DE 93 SOLKWUDES INTEREST GENERAL Iniferrinest 5145".
it a GUERAL ELECTRIC I DE LUU0, 3' ESQ A I APTOS. A)IL'EBLADQS
To"O C16BANAS Vrdadl. Sido qued.11 lJor -tiii,
M_'
PETROLEO a aas siuszip.. 8 10 1. x it, 12 a 4 P. III I p.rLin-A. de $80, 1,. dc V'7'5', me, sals.
E-4432-hl-li. FRiLuno it, frall ,-. Tmins c do, h.111iscl
qulei : TRJNIDAD' Led., I h.1,11 om grade. Ol.- Omned.l. Isfin."tiI I-_ Apartarrientoi; sin estrenar
Ina rca L), tito $10.00 a_, e. yi
...... ecM te-za, aln-c-etimr, bai), Lam.. q
64 OFERTAS On colme, compete, pantry sc-co, crad.. Ccnaple Lo So alquilan en Clavel cast esitums
Plan Par 10 di..' Y PLAYA ANCON DOS DIAS, p.dani. traiI -munfirack- in Made
vlo de hwcbw 11o. Abad. 12 per OrI A. M. ,,b.A. y Ortr.d. Ired.l. Sl,- bod', I d e can
d, Ludo haste San Ca... a frOnte. go _,bumdonte. In- Frent, at ma, y '. )a Embajada a= ntw comp. de afla.,,is T11 idad 119 so -6358 y 121. his
T- In i-ral it 13" Is lomm: Al 4 Americana. Cc= Hotel NacUmaj. I bits.16r= bobti.
H e'rcule' s ".11ARSELLA" DINER 0 """ r, AOI.. Mftlaa, ;r.2
P-I Far at. am $110. $130 ...... le, M NQ 51. puiticit.sdcon l- dera. mirs, de
Ban Ralsol 120. UH-E-4356-112-1111 todar. P-I
cUlndros 75 caballos EN HIPOTECA i-g.. Val-de: Ft.,. A.-L I.II auto, cat do- ApIll N- 11 y g aIaO1- he-.
- Equated. T Sisdadid., %bOh,, Valla San LILI, Ceiba H. ha- : crcsirc.d. y F-TEX
Dam. distero ..br. ... I"'*" Rmidem,- T-
1,500 RPM 111 Oa ... to. ircluides Per II Of. rdra MIRAMAR: $50 y $55 un-E-3550-01I
UH-E-31811-NIX-19 U.b." IttpoIrtas, Tell. A-1497. cmMARINO Y E, CALLE W PLE- do later#. Instecarls. To.. -lm it, dailid6m E.O.Lo.. CLbamo. Modern~ I.J.- sparomrritess a
of. tip I r 1,11;n I an dia cuadra Trtr. Bl..quW,, ESTRENE
11.144si pan Isibilmor. Ma.11" he. 'j(L 2, pr-T r'"dem' Atend
STACIONARIO am,, do Prstes, del sid-arn 1/4,
M b.,,:dor. APARTMENTS
to dev.1uid. cap drch. II;w P- -- Ilistrunente.Z go.. Met. :9.
437s:IrII habitaciones c edt II&I
PRE" IPE- locapre. calls 12 No 14. ESTRENAR arado,
". Worries. --,,.d.. Ir SIN
Y 158 esquiiia a ses -17 y 6. Vedrdo. Frente al dVa.1 cirlea
airr"CoI "ad* peramouLasesue U-1 L E R E.S I mate. cand_SE __ VENDE. p UH-E4MI-81-10 Parque Menocal. P-1- 7.1-= %9
! 1. .
I ' I .
. Ago CXX Chwificadoli __ DIARIO'DE 1A NARINA.- Ifiircoles, 9 de Julio de 1952 Oaaffleidos I PiX1w,;;AT
. :11 -,- ,.
. A 'N U, N C I C, L A SI F IC A D.O S D E
. .14
I .
ALIQUILERES ALQUILERES ,ALQUILERES -ALQUILERES AL-QUILERES SE SOLICITAN I SE SOLICITAN I SE OFRECEN
3Z APARTAKENTOS 54 HANTA0011113 Is OFICINA3 w I VED 0 __ 94 ATISTA --- --,------- -LAWTON 8 104 COCINERAS COCINEROS I US OFICINISTAS 118 CRULDIAS CRIADW
Ed= "A ,! & APARTAAOU TCL SMA. SIC b2!M %,jj1djJI EDIFICIO K I 12, K' Vyds S. y 11 I V&DADO. TO. R 1Z '.'.A r A LQUILA UNA CA 8 A FN LA &AV.,X Sr. SOLICITA UNA COCINERA qVIE 8EOV RFCF SPA. ICIDIANA 10A.I. Pt
ACION A= ,al, dr do, cuarto.. "ft- 'Dl,,,,-- 14 No 431 Do If ........ cr, is -1-orkill. I., I ....... 'I.
capsto.i. RALES CALVO ladc., -Ina. W adc- curt, Y ter-.. d or I. I "" PJW.Pl
til meauseell. OD tcie ,I-dAj .,sSg,_.I Me Re-Its. protein m6di,,. Ca MO P.11.1. .. I.. c.:TZ- :.?V ... I;.. c.ru..!nd,,s-. ,,,',.Ir ... I,, ,Iar:. C111i A, ta r_ 5""'. Veranda
NO 23L. altos. Csq. Ctnac.rdlx. Me ;C. O.Real'. .. ,H.dm. ]at.-., 6. 10. b"J"E-4.9-1 I. ba ,'"o- P". "AabjDar c, I.. .1les. Reei- Man rop, 27 y 29. Varied,. T41!gM ,
_U, readers io. oaddr.. -011. T.C. .4-11,
Ji 2 lrtcsq ,I. raaJqJ I S e so lici' .. Os..C. ..Uaaz, PAY,. LtK.=
"AILTk TORI, I 11, A "'. A __ ALQUu,0 FRIO'Cos AL ",do tie --. _Vhl -,a. 111 l _Ai .a, dp am par. Wt- -M .W.-conand tress, as DR 1116 .. ....LA .- .... I. a. 8 17A. A.: "' - ____r ,it. '. !, 2 all .1courb; '_ cill'" Irmes: ws, -36l'itii. -r.Aw-A-c-c el.N-AhM.,- RFj A ; '. d .field.. Pon.
dos ,e-L., -.1d. -rl CA c -silifi, E-sorn.iiiiiij.
caparatall t7%und =,' ,"decleol.., S7TuY ,flaillacl6a, to h-mbr, ,,to con refervn. pilot: a 1,1a.y recibldor. 3:4. rurd-. 5.11 CARA. POSTAL, PALA. 1i CO.
frosecal a", 80. H.y Wfono. Escobar JON. pill, 19 Trl6fqmLF49IO I It , Ag... 13 NO $at, .11- I,,~ ...... $10. Apd .... -.. ..It,. buD, ,,I- do InDpir- DDeh-ho formal, $0. ____
._Aa lon_ ,I.. ., so". CoAladur Pulhco de gtan ex- anjnAuo-AD_; JAl!,O.8.1gS I
_4247-4112-23 X-44412.14-10 4 ,ul.. bad., sel ,Ds. I.-DD .1,;.. all.. Metric- Sort.. a, A IRA
- I, l I' lit" Il .4' _1 Do .. AS u4j '
CALLZ S. Ink RNM 13 Y 11, TEDA- MAYES LOCALES 6- Is, -2i. I,, do-ths. D. 445, .l I5. RD- -_ __ I Palencia Y 11111L-&d. Dirija.e 1,D',.:ID" I
do. ambader de crearatedir an alQUIl. IIS UH-C-21131-118-101 Y I. 11-ad". PAIL ---I- .-Is a. __ __ ___ __ ___..-I-. 14-11 v-i ITA RVENA ( OCINERA 91 NO, _J_ I It ,,,at tle. .-Id.. at is Jar. a
e LIE .1 i L R .1i . C u 1, s.. N', I
-- -- I NUEVO ALQUILX. QUIMAL 1, UNAnC A- -ID. --- D. ,,, p ..... o on Art.., Perin ICB 1", 7
riannento de Assfal-comeclor, dos babi- MA D Alqull. MICA ,pho,.A.JC.dIJ, 30 N,-.-N27,
UC y Coc ca. serricio cri.d.. D.- All ALQUILA GARAGE AMrLIO. ZXCLIT. III, Is. Sol.. hot Ca lgdinull DIARIO DE L\ MARINA. Las 19-r. oisir -- --Spot on in HABA Hut. 4 JDdln, portal. sa[ I .1, 6:18. h.1jID. ItIldr, 3 pe.-, dornill, role. I us-u I
Is richer. 1-f- : m,.g.d-. TIle. U- .1 Is. c-6.. Telil(DID, W-5VI.
E4455-92-11 .11-Int. Wem."I. Md.gCa 411, .a- ANIMAP N-. 7.31. ESQVIXA- GERVASIO.1""' 0 ... A. r b.WCI 'n'plo.. Irf .',r I I. ..... :, OD. Alq,.]Ir, 33 pesos. I. X-2,1114. _" 'j solicaudes quir se willan se 1.1', a, d;,,.h .hot", W. x4w-lip- lj.
" D A C Aj
PLNTROUSE, ISTR NRLOL VZDARO. A CU_,3_11 'c.;,.Pl.-. SM., ,..ar ... dDr., 314, b.D. DI. "' "'.. a., ,I., --IT I, ,- p. ,. .bit- or T .Da RO-1
No. 3. 2 is rad. __ ___ - I A no
_L6,7 _ijj_,_C7E_ L. p_ '. I lfloniD.-p6,nua-. front. .1 rEMA13913-in 1:1 OLIC'CrA UNA QUE do cons psrllla ..,Id.* 1:;Vlglol
I54. NE ALQt ILA CASA EV LAWTON'. B. 328 tells' Il't"I'llen I -naclunra No. 7 re al. Vr
-ad. _rD0 I.I el so I 1. I I ,II 1611- Sll-ld-- Sp, gwa BuD Iii _0htf VF.iP';JiOt7FA-U CU- NO
-..a, p"'Ima 21st" altn"i ON AVWLjj plL N. 1. b.da I.f.,,n.., an Menlo ,N., mantendrin en abs.luta re- lic.. '. -1 -pc,
rap.rt.l: ..I., l.l 3 h.bIja ". .- E_ serva.
.As r ban ,I Well do. PC ... DID- Data. -a JOIN~ Smubcreri. 11 Model.. Tel. AA_ b An .DIDI., ,.,in 4490-104-11
I
" ,!." Ind. eacclea, C/o. ed.d.l. agul Z4WF"WU
no, .1 ,Ir-, r 4.112-87-11
Lj&vm no ,Ver.fl, inaDa i Ihab.,ndrule. 70 p,,,,, Hli, B"'; -4 __' _kVA R __abundant*. prions phAs 11140.00.1. ,_1 .. to, A .4 7 p. m. Rn3o 115. I, E _ ___ ___ -- SE ALIQUILAN E-Mail. -41 13"C"'s SOL"C"I'S COCl"EVs A'_ 'L if OF %VK, % ANOLA P42 _l
42411_32_ .J E-4270-11 ALqlfll. SEGUNDO Plant SALA, lil le IC 36-2i -Ila, top, heb..-. I__ j. __ art

1 _.. :- plan, Do m. r Par
__ -01D c."Y"C". t;wAhalut-cia-1 W altos de 17 NO 1018, C.Ire In I -PIRCMElk- II..Cr dc.yll- -UH I A *
rest I., ALOUILO FINtFi)LLA-COME- $30.00 Orr, 7 It a. D, -E-2955-115'.] I.. IND, .,. tl, ult'v.d.d..
6i-c ia-Axt$OI-EXCUrKk A Para- jl LQUULAFA NAIFE.--. I TANO S L bid- o no de, tort.ls.,,
Cod. ,p,,,,= P"Cap ... Ato d moder... -11.6. so,. l.hi,.l UIFIO. -rll d "bar,.. III- ,,I,, dt, 12. VId.dD. C" -I- DID, 2 habitaci-es. balinrcomplet, vD. nt, LeglD. IA-. .pl,,",h,, Ownud- - ___ __ -fal 44
dD, --- Voila h1d- 11,11". All recibid., ,P'SAI.I., I. Ila- ,DD ... I, 011 Fl n as. 20 SO 272, I Z lit
. caus .C an, bal fa ...... N9 .". Ch ... D 62. Int-m- MDIIa 2 0. M-7613. ,,, bll lID NJ, "! O
.1.._= ,.,r 3' I A Ca a 0"d V W1721 -Or, COLOR 'D
onto ardo! .;;do. .. fice". San Al., I.tore.l.ti -n, ali,.' I. ,'!', drrD 'aj'ua'.I-,-P'V' 'rJb; Pa. I DID 1, Vld., D. IS 4360 104 10 TO XZA
cochea, propit, martin pdatrftm .I $60.0a. Dr. do, ,g,,., 377, altos. Partutin, Arium $35
r. Ju.n D.I..d., VISD- R -42HO-97-11 act. .1 lond.. 14 y .- -. PLAZA PARA sudl-2 ,,,,,,-P,-,
E-4443-82-11 In,..: A-7067. .1 EN Is _- 'r.1 9-IM.,
Precio: $33.08. Inst-rd"Res" uf AP NAA:1Jr.s4w1 11 I Cn DO grain Partin! on In coqD,,,Zia,.g, 'j BE SOLICUPA UNA JOV Jl a. .'A....;.""
_ALQ1qL0 XAN-LATAFFO116-T-Itti, pax I ,in I. W14
E-43112-85-11 .... s 6, -b1d., t,1.. b.Ic.D --d, I E-4 Rf ., prIB 'rM do: $35. IT"'P. z4wn
83 DEPAXTAKENT03 ;iLQVILO Sicaw, Na,-z a ct'Ali"S BE 2 !!;. "5',.CID"m" - "I ---- ----- _.; I 11
1. Virg.. del C..,Dn. I de I bola "le 13 habil-liDnIN r-1 11-O. 2/4. UH-C-K-2-W Ill 20. Apt., 3 M ........ E il. III'll SIUCXIACIIAA
. ,.r,.. no .1- -Dla I 1.1-we, .. a.,. [Is ALIQUILERE ,,,
LLII, -1maE. J-1-er. M. -Q. Ill-li- Y I'lleo de eri.d-, poll,, .v ,,.A- :_ _" '_U I ,,I, Dan FM
JLLQVMO COMDO Y MODERN LIE. W. ra.tr. S VARIOUS jji' .E hX, h .,,.%,, Darla Ila a
,,C,,c.. It SOEICITO COCINXIMA Y Ca I I.,. ""IL.'l 1jg4
..A. A do R...arDt.rI,. Will. I.f., C.-A Sr. I .,I "' " .I.C.,
wt-amtool. S.I.-Cued.c. habit. I J A -PaTIA P' I~ .D y SE ALQUI dona.D. I.. h ,,,.D,-j.d,,r.. bu- ilcl- .'.'do. N
c MR. boaft. consl Col do S.A. co- Be. Tcled., 4317-85-14 Bar a 1. R-,D: $130 115C."d LA REST INN. Palo ,I-V, dad, DO tuNtrunnnin I que tring. 'Imra gri ... ,I' 'Y I J=rl.,"I'll st"Ill. "' Z-41711 1
!! ptador.lVZj;J. uenas referral get- ---- EAZHI-37-13 C.I-d. son. .ntre H a 1. Vedada 11
It.. .It.,. -,-- A 15 D, ..... do 1. ,I.dd DfD-IAbI- T-I., Anti- 415. ,Aq, a G& an.. Ta
lt.s Ce 3 I Illso clars y loS filtinioni emple ;*
_3M - --- CEDO-LOC" - AOUIAR 43. EAL:cOjjCA-CASKCOVV '-.- -b.A.A ...cbl. parI,.. pin- 161,no A-4327. Dife-nt, .. ins
AaAl---s1-ty7g1i 11 Ain is, ,,r.,,d,- y .top D
Ca Stull,~ 154. d., pIcras call, Y fr..tC 1-111, Inds-c-led.,, 2 ','.',,.,:,,'.I.r"'-d-'* .bl.b,'."= ,,d,',"'. Aetln.d, ,A,1,.,I,-. par. 1. kr,, pd- E-4349-ILM-10 en In it, -D- ,-d. do ,"- "
I.Ito, .filion- Irl(- NI-9311. do - 12-11 cinues. cochna do gas y ban. Cu, habit. .. A It direct.. Real No. 7, ; d.r. I-, IDDn.. ,.I.- .'4.i. l .l
X 4cm 83 I "',""- poultry y C;rJ-,, fee. hribit.11.- -3.1-nit...
12 11 Informes en I, U-3333. Preclo: I E -98-13 SOLICITO COCINEIIA i Dr,%EA ,- VOL 0 CARAg KVCEACAA "F
Depaignis ,,Jcim. ig-raje parullon _4450
mento nuevo. NO PAGUE REGA6A 0 E-4362-97-11 truldinIn- Lavo. So 1. nal..., DMIlmo.r. Co.
-- criallos y .e7 P.- -1.g.. A, ,,lD,,,,IDIJ_,.;n "ACADEMIA no"",
70 y Calls 14. Almandares. Cuarto, ... b.do fidaric.,, Guardamuehles- I 'WARNEV1 Intnirtme.: F-22110. 11,11, IDI I or St. Lucy A.]. par. ,Irl.d. do _.., Is 6'
Local, ,,q.i,,. bra., ___ "Id "' '-I"- "u" I In Jr, a' It .A, ,st--I.. T116I.D. W-W& "
al ocurechir, Isaill. Complete, prool. farm 11. It -, _.h an.. adopt.- No -11,dd. it,, DDD ...... SE ALIQUILA A, PI.S. All ......... T- ble.: I.[.- Job, I .... pi,,,,h.r ,Co. (I...
,:.d V., poll., I d.r. Sal clones gratis. LuL Cobalt ... y VIA a At,- '-GIa1d..DDr1dl,, %V A ...... I ,art,. relcl- 4"1.lwLI4
cra Ca a : are. f-;h, Cologol 1. 1; A i E-4245-104-11
D ,I A a p.r Ddcu .
Ca C o .I ""' "'I"' M I I -F.W6RIADA DR CUARTO,
into call go "' ' 01.111. _1 111'.l clllilplCri .,,,bad. f.bri- ___ _. - ___
enmrg.d. pro does. V I*r....Alq i "", ,"il:,' e'r '. lhl':t' fncj -" "D' r" G R E G G 5MA P.Mail
ffeJo. F-3500. ..f.r.r. on All- U-2425. M .1. ADM. UDADrD Ca ... inoo. Pisa independirisle C .. ,I', R , Dust. el At "unit. as I.r..
, 1 E-2240-0-10 danDebles W.-Dr, ; A-471i. !1111 Wide, .1111.. ,let III, AIDD,11- cocINE'RA. ID,. ID-1. tie veidido. Pu-ft m
WeA. P.r.jo rally bell. Usnupu- I I'D ""' ."i"a"
E-4124-IO-12. Vedado. I do ]a MANZANA J
I I I UH-C-374-83-13 'RO , Qll.,srp., Ulu,., AD rfil-. Par. ,an- I x-on-iiii-it
, I I III, AL41ACElitES A-8379 Call. Is No uns, .Wf.. It. 1%, '; ,ln1,n,,D, 1 N.".'nin', uc1a 4:11C.': On. ) ...... I., Inc. do is,,, ..
SE ALQUILA LOCAL Do,.. 13 34 Prod. Cr.pu 1rulrei.. Ca- ,III ,,,, ,*,,let* pft.lu, 4 r-d do 1111,1111, "r I DE GOMEZ 0I.VVE-K BE COMBDOM WIPAROLM
' ,.D, I I 1-- '4O,.dlD.",P. ,,!D-di.. 11,lor-clas i te ... hd. ,,I little rviel, film Als,
1. "..... 11 I
.I.,. Dr.. I-.. N D.. ,J A. .... AHADII.. 4. ... Ill 1111,11 Coble ,1. do I. Fuenle Lu- cl. .
EDIFICIO TROMAD Edificio nueva Construcel6n. VD7. ol top". V.d.d.. MIl..-hVI- ","11, i Y, p MI ....... I (Inflarlas sall.it.d.. been ,,rus"D, 1,11-se, onel 1.11". I
d.r .,Ik Sol A A PL I ...".. do Rancho Be PCs mucho I 11 Z-4u$-I*ll
1E1 al
Calla 17 esquina a H, Veda. _rr. U.11-Di.d. Oil. Monte. B-"P "I al an ':'I"""' sit! X'd .C,.p..rl. Pon Llamar tel6fono B-3091. :1. %AM
.." -. .a- I ..,
._.I., ,.71111 "" % "'" ':h"" ID. I RO-EU( ED .,
. ... .1;L A. An. am 11, *' In
.". I :.rr.a, do ,AD Valle. .1f.1tad..1, 1.4 .b, .a_ .1.1- ...J.-I.- T -Sitenal JoviN VOLANCO DO In Alplal. 58 coxmi
. Idifstrit. a- J.0. ..bad. do f.: do. Informesi ____ ..... ... I basis .1 ad.., .I.. d. '..
'. I der.r.._I. -.,.I.
as .a. .as,
brin.r. 13ptool d. tarr... dos I- I nte ,sun de m-nnti Pnrh,. ,,Id, man hu*.PdW 1V 1ir4
too. .za-comed P. closets. thath, Telifono F-322111. I GUARDA MUEBLES I :-"" ""'B'- """ i Illne ...... Iln I' d'.',c'1'e rr.'%TT.,lthU .'-i I E.4rit-tall 1. Pla.8 muchfiChis, cular. Lisms, U- Joad.
la'ad.r.. age Comfort star a cos? 11'. 0 ... 1. W-Me. III, Dacrerhahs-, part,, y tr.Ap.tht. burna Icirst L___ -_ PA"LIL IPA
complete, cocina, all criadm I vi - I"I"... do a - I p 1 Z43Uquair hoor I (',,,t,,,,.amp.lias,,hahilaci.o.n,.% rit. ].,a ISS MANEJADORAS T,,,,,,,,, -D-111,11d do uhl"'. FIFIt MUCHACRA a
1.111 (7448:11_11 in c Plot ,I, I IIIII.Oll'
M O D E R N O 2 .9 In.-DIII Palo DD,".D.h. q t ,Dart" It canudec. Iij C 6 M.
- I .S_ ; _'I"'- .1 In no Tell A-8371.
Milis informeat M-6315, ho- UH_ 5 -88 ,PI-."y PIrohn. b.iDa a,. ,'Do'
AMPLIO LOCAL NIPPON lama: josis UNA reIMK ,1-la ,-Ad, pntt%"-bar. Ap.,In. KANWADONA CON EXPERrENCIA, let'. a'..,], O.D.. b.e 'to- X-41811- Para habit, 6, 20 meex. Reforencias St A.b I.,ug'.1h.. ah.-
BA, ,free. an .-odand-to a CERRO maD, ,,,.c r 'q ., D. ,, ,DdApcc..bIc. ir -A-Z rNA JOVEN PARA
I it" la Ell' OvILLY 259. 1111-10 PALATINO ,,-.rel'drIAj-. ftraal.r- -- T."."L.
1 6, W.5277 I M.borables., D ., rrazats, baAn rorhp!e: Id- Slptfirrn N ""
36, W-52 .11 Irall.., Jl 2. Pin- j ... Pn. flicil !' ell, ..,,a. -11. It reload a
Inc.]. ,prcpl. pars almacrin. III rl- I- a,- 0 .0d.: P. .
I,
, Co. Do eteria. etc sttuado an Imper CERRO $40. BE ALOUFULA CASA Or I1.,r1,,p-9p- Ofria y caliente y C I .--- __ _____ 1! N ,Tons. r.f.-qla.. Ints. 1"' a'
:., -1 ,' 4_ 1 UR-E tape, rorltro crdn reu, do L. Nabs. .."'. I'll ,tn. -ried.r. bialln, c.1n. ) ci's SOLICITO MANEJADORA clemenipefisir I-,.- I
"MW83-14 1: :",11,.11rc Illy 202. .Of,, H.- UH-E-42154-87-10 Pat,.. I.forcran: Telf. 12-3281, Oprll,,!d,
__ Jose. can rI .... .. f-.rI- mg.0jar DI- I D ,,,,,r,,. r, .,D Ila, Il, pa I a
- ,ones an of pro. E-4359 H'I Ili Para mig informed liame 9
b A I. n, I I ,a 2 .A... FIDeld. in pona., U.m., Sr., h.,Cr h lie Indispon- i M20cirBRUIVIll "'IRAll"S'
. U-4067. Dr. Ledn. sold, ,Cp. .1g. do .flln.. J. P en' Igi all
84 KABITACIONES Lu., Ur t1u. 13479M. Calls all wtrs 5# y 6 b. Or Inturna. JISft
89 ALQUMA UNA RABITACION PAVIA .1 I SE ALQUILA 90 KA1UAMA0 RZIPARTOS A-.. Pin,. Ati-D., E4248-10-11 3. $100 stieldo taquigralm i A l R !1'
11; C"'I"Ild I
,. c.Dr.. aaain.
be Plottilin IM7, Isq.... C.n..I.d principiante at OrRxct UNA iovtm PARA N
calar. do In.on. ..r.lid.d ,.T, .1r.d. UH-2-1849 85-19 Still ST ALQUILA UNA CASA Is IA 18-9 1 1_vlpniaoaiq -Cop---- -- --- Irodl.
,notan. MCLT'.'; .1.1implir .61, a cad "U'll
Critical.. go. J..4 559. z- int-lit-ii Amplia cast, on ins altos. Do, pa, ]H.Z-am- ft,. Cl.r.d.. .nc!A. 'rogGra.2 c T .,-.. Cu
niffiena .P.M.DIDDID. cu I.. baJ calle Main antre Av.. do C.) ... ,his I D, I .Cd P.rlunfidad on films pu- I'S
III ALQUILAN 4 AKPLIAS MAIRITACIO. CID, sir-I par, I c.1h. ,01C, Tfirrata. W.. comd.r, 24, hall. idlont't. bliits- par. t.spDg,.fi. on ..n- I A. s..Id.:'y_2ff. t4N6.lWOCAL "" or.r.... A., Ill on Mass en r but, Id IlDna, No 11 h1-111a pe-na
Para hombres sohn. Man Maruo AID. ,.g. I.-I.d.. poll.. cOsel... I a. V. todo I -.,.
L en, .... .. da 35 (27 y 3'9').
No. Cie. .So .8. r I: .... nn I. luentads. per,, ,I quiet I .....
no. ... to 1. AvA.Ida 10 do May.. EdLff. Vilialt ru-1045. SE SOLICITAN 1. I
Prodo y Cmrunlald;. 'Casa Tands", Informes: Bufet. L6pez .ad. y n"C".. 3O kq .-4357-f Ca tr.n-ibu tits D.IKs Vj ,
7eir a P. C. Costal.; ul id. 90 nictects rus, - a 111-D.r. 05-10 ,,R A ,PFIAEA COLOCARAZ UN A BRA. IM"c
par. verl.. do 7 12 2 Rayo 2 - __.___- PI par. II.Pl.r We he. a. IranE-41131114-1171 Pat- CASITA MODERNA IWIVIE FRFACA. 11 con Ic...1-CID-i6n. Pr-pr I- 1. C ,.
dr.d... pr,.pi. par. grocer) I"i _'! 'Al jq
,,md.r, 2 hbac1,nA,. SOLICITUDES DIE ALIQUILERES SO LI Cl TO MANEJADORA at
trl,, oah 106D. etc. A dos cua- ..... Pl.- __ .ed d, bl,.,.A .D le.l., As -M I,- ',I
- Pil.1DAlsiort"'S dD, del SI.Clu. do L. H .hA.. P'led" $4 Per para dos nifts de 2 y 4 afiO3- 4. Taulifigraff, '. CR '. Ft
IN T. "' 'NTRZ,".Y ,.r. old r .._ Ull-E-2935-87-13 -rD, 12 ,Itnn AWd.. 4- 'r h- ADDI- lms F,!!" ALQUILAS TINA BALA CON I I DEORA TItABASAM P61 S*djd, ft I
IM1.0 do. cu. 1. lDf.rD..: enc.19ad It I d.ct- *Veabr it, 11, il. 'M itlo' Arcola, c.cIna y Bonds. W-4M.
MJ:a I ... III, ,.dD de 25 aficis, buena pre- porn howl
Talitfinut, r.2W7. Z_ mi B4-11 Noilra. *Tolf. U-IM. ... ... ...... -.__ NO. in. F-43174'.I, s S .It I'A,.o. Mail.. TI A ,V, .IilL - -encias. $:J5 00 Telletona DDDIDrdddJ p- lovpn X-nwimwl.
FASSILIA. ALQUILA BITENA IaRITA. ____ a SE ALQUILA I I, Ali A,, ED _,. I sencia y rerei ORP,
"" Rerun, eD_ .-.-.-.. 1WBiriclo NUEVO. -Cvnc Usq.al.f D .... I. ranIllt ,1111-1.- I IIMPIA ,1:.,,C.&.,,"Q l.
.I... N:,Il ""3J5. ::send. pic. T.16t.- liff-E-11WS3.11 Ca,. 3 h.bit-I.n-. ..I,. Aclor. Iii:, Ar,. 7. ,all. I. B-D--l r en culocaci6n, no con ,no I. In a &.!jA
ban" Ill., Afu. ,!, Is.-Ded- ID-W ar.rd.. 1'...-Iol PERDIDAS .' Ili $MD. later- r-4m.
re, W-315C." X-CII3-14-11 CDODA 3- MIA. P. I I: A,!11, ::T:!.' A.". 7:1"T. I'I7, 1AI'dt"' '.1' w.-: ,, 11
5L UiL_0 NSITACION OIWiDjCf 1". IDID,111,. AII.A f"I'l, 11, 1'. ,DIDrA.,, .... Dolit. 1.1.1ilre. 1, r ... Ill. i los niflos: 1-6694. ,Ia. z-iwiim
HFRMOSO LOCAL 111, Ildle V.11C y ZApli,. IND. .70. A, I. 0 y 7. E0378-405-11 5. Para murbat-ba C1111tal4or,
M.1-6. 13, lonjes. Ratio buena. rele. lnf .! Dc 11 I _1 ___$I(H) DE G --- -_ -_ ____ pin.. ill COCINEW -x0cmas
rr.clan:,.J.... .. .. DO.I.W.. $21.00.1 PrO.Im. 1. ...c. ..1b.J.d. U-1275. CA-_C11_KhlTM.AV..I_1DA. I HATIFICACION
9 I .1,
,,, A Id E-4252-114-11 A,,,I,,,*, L, rulrer, 11, coal ,,, 1-11,04, A 'l I 1. perDD. q- dC, 'SOLICITO I ad tie Ind. 1. ,',,I,- .far ... Ins, T.H.
-jagNa-_ __ r. i. I r A.; '" %rh"Psl ,A I ,,= D.'dd.rn W,4 'rl. Lit., .1 SLAMOD. 20
IIIAN Ir. : i". , ...ej.d.,. ItI.D.,., 35 40 ,if.,
OR ALQUILA VIA- quins, a Calcada, con 90 m. c. $150. ... _,._ -I- do 1. If ... It ... 1, b 'le", 't," I I A411im&f,
P.,d. -- led. h.r... P1.9ch.- ,,,.,, jJ. e poiro. Boxer. Ca-clIll I "In 11PI-h-, y ,,Ir,,,,I,, ,it*- F,,,, ,,,,,,,,, -,,D
If ,.. t,,,nln,.,, 1, 11 ,--. Suchin, I ablicad de In c-n Buena ratribu1,11.66.. 14. ars"' UH-E-3soi 1 ,,; 1.. 'I., I.. In 1l.t.i a,-i.,J I of.,. I I 1tD.de, ," Ill. -, at J .%!.N-.- ..'.I-... --E-447544.11 I. I_ ,,, ifjg cert BdIntoll. Is .nuni j. is Ill;B271 do 9 0 .. DL ,I cl6n. :& wc at wilitil. in rao '19
, 'ri It. P-11- GI-11 "I I .1 I;:,.,j I not
- I IS cricarg.ric. al" r1hd., 1.1.111, Dr.ai 1,r, NO do 2 5 P. Visited). do r: ,;do a. 2.,.=aa
- G,-Jr. M.,he, 0C.1t.. -ag ", 11 C R ,,, TV
PEIIALQU LA I MAIMITWCHIN PAR UN ,,,, Irrupt, Pe 156, V.d.d... F ility.l. OOrt,, ,,tire Circular y lls, St.. ..
I ., r1mon ,I ,br,, ,,I;,,1..Culd,,11 ,jIlliAllillillilililliiiiiiiiiiiiiiiR I off c 125.00. So rud- rof ... he'. DETALLES E [NFORMES
to I.,., I S 4 _E_16"_85 I E-44.14-011-1.1 Report. Qu ... jet., Miramar. __rRECX "LO. PAVIA Lk
,,Ci... AS!.". 41'Z E.;A.N.84.171, .9 SE ALQUILAN- EN $85 -_ IL 11 1:tI-_ A MAN 11H.E.41111-1101-11 ,MMMMi COMPLETOS ;W 0
ANTRAMA ,,ALQU. RICS .. -Chuark "Poist"s. 0MMAMN.
_ Lilt ,.J.d. .. jn lu s.a.
R h '
AF_ 44, PRjNj N-P1SO. ENTIRE La Roan .504, cool esquirin a ... I p- pA, UIis_E-4O2-!OIo- x-MA-lia-1
RRANIA Te-A.A. W-re, _I
Ob en obwl.. So sl7dila r"Ja aa ;. h '- ': 1 102 IiE orazet PARA COC1MA1k ROBRAEi
leascl.n. (a Lovid Calla San Ignacio Ayeateriin. III. p.rijell., AGENCIAS COLOICACIONES, _r I -EMPLEO & -rr1,.1= ,_. n"Wrl
" .%,I. '. 1, ft 11 11 11.1. f-,po'l."' .A I"Idtackhe DE I I 08 PROFESORES, BURO ,,,;.." %..
Paid. .1 do...l"T'liffC.C. M'W hnnn-p .: a. .Icl -c do Ron .DAt- run fols, 3,,ctarua, etod-1 3 ba fi,,Ajaar P OlICINA DE TRAMAJO DOMF.STICO.
clo ranorhal,10: ViAnIa. le agradarA oil lo(-nl de ofill.. ,,,,, .I,. -- PJ.,IPr plot,, To,"..". "I"y ,DPig, do It# a ra.tre. pill In. Ahl .I ;" I P ..... Corral.. Can't '
lj- 4 .11 divinhadn, aderti Inne npvlnMal W.--ndudor, do, J,.Jnj,,tpp,,. b.- bit@, C ,1D ,an.. Vo ... do 4 l l'.. I,,,* ,T I ... I.. ,ri.d.l. Islander-'. r",' ,D ... D ,.l ,' PROFESOR o PROFESORA do Sr. Bill cocwzz -W 21inan
....... Ind,, tl-L2 __ I --. r,-r.,h.. par. hdr,'- I'D, h.- I -; "', .
___ __: 'in. Y P-13111 lid __ TAQUIGRAFIA GREGG
ALqVILO Var ,rNDIVA IMARITArass; 3 uncer.. con -I'- ,ruip... In[.,- On IntereSlado. cre lit Na,,.,. Co pa ...... 604. aull., SId. To
_" 1. I -IW14.
., its .hruto ran fregadem. gervicia tie ALOULL0 ,CXALECITQ CALLE ,.IP-rhDd, I.AtIlDehl. CIDDIIII-I --Jill- LA A666M' A COMERCIAL 114111,11
II.h. .or.. D D .,.JDr del .
l eflId... J.1.1--.: --iiiii- _7&3..e.t,. Av- 8 7. -,,.I.
hondur, ..to Ir natri. PP~ T1IV1f ... Xi4lIr7-- Ampascl- Al- I lit"' -3303 E-4310-1.1-11 ID11- .rDef ... r, Taqlat-al Grexg MAS ACREDITADA DR CURAI ir.xF..4vF&_wsMA 2- 2 COLORA 20
'I w I l Is CA. I'lirt.l. .A ., ,c.ed.r. 'I .06,l -A.I. BurD. ren-or.0n., I, noude. Sol. host. 1. 3 do 1. so*
an'"'. b.". f a I I I Deh I It or-.,, -P-11-11 I ""' a 0,
:V-d-id, 7A473. J: -- E-4211-WIC So I -1b6.. I/r, it ... Je, patfit.rAl -; to lli -Pu, par he... Do am us, w4m
n
_ __ __ __ _ ___ __ __ .. UH-E-4 -13 3 14, )bond, terraxa, ON, D-AD! 1-14, 103 CRIADAS CRIADOS I-e. 1,9-m- A-7927. Pratt. All "" I ManEaqa do Go5maig 502.
tilt, ounA Is. 1:11TRE NZIPTIINDO T UH.C.355-97-10 X_4446_4 _IL 05_ LA. H, I I E-WI-IIS-th
Air h!I-Au] I __ __ -NA CRIADA PARA C1 b ...
. ,6 'AN C-3 108 10 '3763. vc ix. DR COLOR; mainji, -or
'p _jLQUiL0 FA A. JARnIA' POSTAL. sA: ME Sol IrITA I DoiES
w.hD "An In -I-- -5040 ... I 'j.
"a I ;. --j- ... .... bD.rAa ,etI-1l-;D1 NDi- -- Telifanual A-0523, A
SO,;; 111' !I;P I ""'1114 AGENTIES VE I ,
falls .1 ..u., ,.a n ,In m .'Fi_ ray ". Miramar, SAptima Ave. 1: C,-rd1r,,,1.1-l- lat'll-ratend-W 'a"- ,Idq al
L' .."" "I"'i.." s lurplar art
It ene. _I ", s.a.. ca ...... "It. y J.""'111. pla,,h,, Intern- a E-12-1.3-il. 1 W-..T.' 430. 1 1
kW__ __I
X-4420-114-13 plant. h.j. .I nu- ,.,A .part.- 14nC1. 1 Do .C-It-uenhl cull 1-1 DD.... St. C-304-115
.' i ... ,sitroal .Old. $U 1
Q ILA VNA HANITACION O-R.1- me gereirel.. ,in. ,at oportuoida U, cL.dIdad..N,!3 ,ft., C.11,117elchid LjCF CRADA VILA CA I do r I O.. Inform,Fit __ 2 __ N It 'A: '901ACITAN VIINDEDORMAI, PRODUC Z-alas-ift
_ r, A- j. PA A I Ayest.D.
it, -to' 1--la AD ,I"-- ,,, ,,on ,,, ,tChIc.. A ." In I CoUTMA NKPOSTRIA as COLOV n
prunal vice W". Via.a... flear- do 0.00 x ll, Mts. Olro 1200 Por 11 I D. 0 3! 10 008 Allut .. do -11A -Dh.b, ,.JeL S,. Gunts- E-C411-1114-13416 SKIDS as
5.50 P in I L C-j-, U.. ,lad- -I. Ill. L. 11.1c ca "6D. 5 ... ..... Si.C.. '. I. erd.- 1.11 a eachar .61-. fines, P saw
'U': S;' L '__ "N"', ............. ft"C' Sal, riled". bar _ -__ --- __ DI ... too,
.... X-4250-44-11 .Ca. ,1',. ph'vr'.. '.-..I ny. S r"I".... I; MOCIO UAPITALINTA VON Ison PARA 'in" a rule SIA a $65. Int'i 4!10%
I .9
o1r11111.0 JoRIERMORAS ,.VI -057. E-434d El II.I.. G A N G A S ""!I r --pri., P-1 "I- __ ___ ___ r-440-10-10 SDIIre ....... UD,:,D,,IK,,,,,,drA, %, ....... % 1'11 :" N I ..... it-L 8D.Dal PP. COLOCA UNA COCM91LA 99 COI*
,j tie ,I. Vlhe 1'.. .v ..D. CON TELEFONO __LiClTB -VIENTE 41 ILPI LIAV' ID11-1-t- d, hll -Il l let sa _.. ;: r,','. L-I --I, I'
.1-pir, $22 NO ins .'It,. 011.1 E.3894-80-10 I C.Dard.t.."DI I ..... dul.d. akfi. !,,,,.Ia, .".. I.". I-"-',.- I,,,. DD, _lIllo do 9 11 , ,..d,
W. ,q Exep a is Al' .......... "" ill I,, jaefin, Its. toplis. III a 12 do 1111,11111 edd, en conar ROM, 60
y P.rL,..Ir. -h,,, ,,,,, -DDd- 2 ,-rII .......... It ",do ,an,,Dd.,r ,_D_. ,,,I..,. 1) ..... it, ,Ill.- a. _4 _ tabs, at, deber. -I o". U.- cion I r. "" '"' r A ,I .. ..... E-TI63-114.111 ""I'd __ _ -4474-11 -U -, a temporada wilin Call
, E-U41-14-11 EDIFICIO 23 FS011INA J, "' '.,'."'i"4"..'. ",',""'r'i.' ::"i.r.jr I ", ;I. D.. "I .. Ih sh"", K Q. M.11 en. -- -- -------__ ll.p? -.I.I. : "
. SRA. ALIQUILA -' - VEDADO I "I'll X-4Vfl2-IW-Il Ill SOLICITUDES VARIES 1-311-flOwl
,,a ,I (.,;d., I ....... ii't. .1 NirIO A-filtly TIef.DD I 9--J SE SOLICITAN : IN LOcINERD coiNo. Tst:mz a
- -,-- .- --I " "" I"- AlIpta. .,.pit. y file., attu, d. M p h ,A B 'CO" AnIFNIiUlt I fA ( WADA OF. MANOK VIIUV 0 r SIC I To](. Al riaia is.. K"140
,, 1.d"',".,;,."",."."". ,. 2:"_D- cal tie 420 Mtn. tiladlild A Ill P,, : ch.luss, 17W., Ild-D E-4219-90-11 11uph, I ll.b-J-dD- tDD D--? le'r- AS1ItII vendedpre, Para L, llabad- BE SOLICITA UNA Irvzmau .. I
I- Mr.. ..Ip. ODdrithud. .in .111-1 ....Pde Pr!na,,c.,ap-a IIIIIIIIII'an. __ ___ ,on- ,A,,;.,. .,iD-ld.A. 5,11111". U-50d ."'Id I pit
__ L Irt"I., ".I. erlramrpp Dr., a trabnjal utj bar. It .rule : Bar Ell:166 .
$30 ZnJa 572. 19 pust. I, routtf.fil.e.le do I La plants alla tie ]a Casa A LA AN IDIj 9 0 O.W. P A.. I do I 1. ,Oagaago MLA.C
, I. .. I TWADA DE MIRAMAR. CIRCA ., tie A 4 N ID. ch.c.) ..... .... rea "Firlict," "Ke"Y" Be u. U-IO"k a tuda, P" .',111,1,117,111 -Ei,.,,S X41*114
G jx,: .del Pollll sirl-11--e 'Ih- pi"," P A
E-4370-84-: n4tlic, b'a'- Call. 5 NI, is Illle 4 y 6, I.. S --- ____ -and$. lirn ardadraop! aqMn San Miguel 509, preparadia dA.A, ceina. sals. ro ... Cdr, ,urt, .er- b3 hall end- DDD I"- E-433.l-103:11 "Fellees" MA TRAIMAJO ELSE, NR '_FFITO I ROM-lb-crI, rei,4-11., do nadlan. Wed.
QVJLO JIN; _-N AjlTAC16N ANIFLIA T Van, at y ';!L,-&Iqlr Part,. Teldicaut W-41211. IiiiL
_ ,or. T-11-- To- ,!.AIF TA .
At'.... L.S.... 313. ..,.hd" Pill, Iiin, Inform- W-OM. I vill, rild.l. V.I." PC Pa.-. Call, 4 ____ __ BLANCA QvF Arbol Seco'N9 270, Habana ... "e". sell "I Id, = 8 or, t-4*L
,,, C'"
-dr. 111.14ne's I. y Man IA., .pars Casa do huispe- .0-re ill. e.tr. Qd.l. ..,.L.!,l,,lr hill el-11, I.f! A- del V ,. it,. y us 7 A P. In. E.4.2
for". y fIrmar cD.II.I.. R."fliksish.d. NO Uff-E-411111-113-13 Agrual lot ... B-22I4. E_422340 11 Ri. 21. _A r_ C1111,14 011111 A A111 _,,,.I, am El Oil, CDCTVgAO PARA aga
'I I. '!.'in I
- -_ E_ _5 IV In __ _ J _EMCJD JUI.q .- ,A I -1
1104, .R... SAO. 1, into.. __ __ 4 ? -, ,,rIId-,,jW loulaoss alfial
. qM" INAVOCIACIglAr Stia-sa (VIVIA, --d- 3 I ",
ZL M-1111-14-11 deal reamiendo tUstin close tie SE ALQUILA Z .UL-T1 I_. AflIR%'jENTF PAR I L __ SE SOLICITAN MUCHACHAS neuls. infileme. I 1 Z4M.13& U
us moths Col..- I -SE A L Q U ILA jhrPr,.n-.,s.,,:;,. aal,,. "I", r,
Sjj ag 'on Paso c6maddhisiden. Inforran on I It ,D;1 ..... do 1. ,at., a to ,-. -Ex"EnTo co"C"116 i
. I D, ,,_ ,lha _;I.]. 11 ,rda 55-, V.b-, DIDO USTED SU pars trabajar en el bar deno
Em ".. ill. .1'... t, .1-1t. ",ad.. It .1 E__,
"' D hal A. .. I jHA PER _"El NuOvo Bar", calle 'i!,d0" gc" InIffe;iat
do in ....... "i.".2'.. u...r., seel.. 4-1 cDD 'Al'-p-1-1-A I' .1 ,-:,,firl. ft .40
enter.,. .. %"."Tell' '"" 1-1, propletaria, en 108 hAjint. t .... so cu- .. .. C EMPLEO? minado 1,1-all, e...N..
df.., ca. P-.. -.J,. r..rl. h as, SOLICITO CRIADA BLANCA M YOR
..J7K ,.-I. lah.el.j.. 1, A 14, entre Avenidas 12 y 13, Arn- DO
AlIuqUILO INANITACION BASO. COCEN h ,. UM- adcNcp- heh',;,,. .r, 4s ,.I,. 31 Ill ago .,cDD Se Do,,poIcL1[.g.VP.d-rA 1- 11d .'Id.g. d. I'...'. ca, ,Pf-,Da- do I ran on A.111 IIA.
O, r .AD D.-I, .."I.t. -: pliaci6n Almendareg, a I ------ a.. orarty ,:Im.al) low=
1. allu. $20 On. Call,. P.r,.n.r 224, a.- ELSO49-87-9 .1. B-2223. Sto. LI.mRr BO-IdIfiO O, Iturr-C.,,inditt b-D. ple-l- .I.T. A. L.U. Vlauo MM
.- 'h 1 P,aacjdnn. :do" UN
r.dt Y Do E-42.A-9(1-13 de la ruta 30.
ruamn Inform:Slis, ,,Its 25, Aul bus Min -- fig POLICUIA VIRIA"A fi PAR A ,I, ;d",. I", ,, ,,1hrIII,, AI'lld. "Did I'D'* "u"' "S"ad"
.I.... TIlilf.g. 1-4460, tuno y Belascoain I-s VEDADO _DD ", ,_ ce I& D.:C I
- Dl:.N rul :.,Via. do 1 F-4493-117-11 E wl""'Tol, %Z;.qSU. .I. in[-. M.
E- 7-04-10 '""' """"' d-L 3 ,'CO. Calls P N., a 3 p. no. do June:' ,lern- ID-1. c ... Particular.
- CASA 3/c. MIRAMAR ,..e,.A star., a-Dd,,. D __ Z-4413-1114
ALQUILO SAINITACIONEB CON LVZ, gUo ALQUILAIIII MAGNIFICA CASA BE UNA 401. ,It- ,,- E F, Vdd, SE SOLICITAN .,
2 .1.. sidlimi $10, $17. 7.19111r., 58 as (local del anti 2 art. plant.. Sr.. Poll.]. 4 h.bK.lIn.e,. EL,184-In.1.11 Julidn Sastare. it. oFarcs -UNA. jAip.c C194
11 V
JA i_ _PS __ I
or.. TuIJWkp. CA~ .F-ls, .1 P14,; .A... a ... a. p ... 4 mAqW..., 2 C!,W.It a AMUEBLADO, DEW RADO, X S&C e.,I..r y limp
,
Tuliptin. ca. 42 y 17 an 1. Puerto. ICUPA riali UCHACHA PA- BANCO DEL CARIBE
uan_ I

. p. in. Calle 11 esquin, 16. Vrdmd,. ts Ifirn- Tel6forto U-1408. Sara V quellA,11c, do un Apia 1-DI'll- Sefioritais y j6venes educados par lot,: DI-2M,, Z4313.1 wi
' Pill Par. Iiauor.t.ri. It c.ingo. TAINe-1 dor 9 356. Apto 3. .44153.103 de buena preil con a1guna j.-- &A
r -10 -- __
SIA MAINITACH -'A-." caU "El Gua """' lov"". 5" ,v"" a __ IS ESPANOLA VASA cow
I ___ftsda lod.p.rull.M., cod hallAn 1. a.- B-72
'fono
ALQVILO U iw.,,ri,..- .- : n- 11, ____ _ E, 11 1-11-11 $200. Prado ry .Ref gio. cxperiencia para trabajar en .or. Deha larnith, teria. Tabf. U-11111111
Ila LmNbIII. No. 512I .Itru. i/I .,.ad,. MODERNA CASA. MAJOR. A No. S. VE- 11; E I I 1 -4 Habana. propaganda y publicidad de ex- "' '"'"" "!-SIO "eld- I Z-641-111111-1
Ayrad.llpi P.-ra. .a ins antrinnImi. .in dad.. Portal. ..i, 3 hbpc1-,. ,an,,,- __ ___ __ I _t ___all%., Intmed.. I. rollan., Tell. M-5283. che"). Ififorman If ., Made, IDDI. r.riD.. pot]. do..-. ,..- una muh I, ; .a CC 11 .11 sr. OFftFvS KRA. DR AIJMIAIMA
-
1111L_ IT
c 0
__ _2_ efono 11,11d.11, 1-uldstma. attla mi-pre, Lt,- 10-UH-E4028-90-10 .n., Pa.. 'I utt.c-332-114. . Par '. rru $I.,
E-4111-11 44 'pi". ,.,., D'er.. -____.___._ zendimiento. Pig- call". "M P,,,- oMQ
BE )LI.QUILA UNA BVIRARITACION CON cas Apia, No. primeP Pisa. S 120 On. 0j, d%1-I- q- t1D9- ,t1fele-lill, __ -,---.- - 7us fijas. Sueldo y concision. s- -I. N. dle I X_4011_1
,libaledn a Is Call.. Inf ....... Man' por-'el tel' 91 JESUS DEL MONTE Y VISORA Pi _*
Z-4249-sa-11- 5 Cu: $40. VIDI, tie 2 5. -esentarse con referenciiis aIj -
baj.. E-4114.41!ul ALOVILO PLANTA ALTA rODXXNA, -- Calla 27 N' 61 riatlitina a N, "LEALO" _'. N, als stall'aafta PA
A s. CAXATERRAZA poldis as 1,
IS N 89 ALqUILA A.11.1 I
CAL R a RIVERS LAS AVIIINIS i C""elt'-der, s1' c.-!':rr2a, IC,..CV1 11"
_ Senior Martinez Annores. Virtu 1. or- ,20, R.1-...w
-hunavists. Alqua. I wpol p dll
.,h Ill 1, ,,,.. ,,,,,, ,,;.D ,lD ...... ton. 1. .., VC,12410. I det: 257, bajos, ent Aguila y :,,,DDr;#;, V.16D No. 214 de, .,UVa.UI
"
5 A '
'5'e
to -M -1835 de 9'a 11 y ,ra1-;1.hhd.. 9.1, 11,1sule-,, .frelt ,.CD cur. l'j, Its ,. 'D.,:erd --In
"
ft., c.ei do a... later... 1101C. Lt ... I.D.C.. No", far. .792.'. _- I".. Va ;
Is. S.I.-Cern.d.r, I hold "'C". :_ o W' ,,.ad.,. 2d.. ,i-. A ....... C 0 UH-E-3729-103-11 IIABANA-ORIENTE I Gahano, do 9 a 12rey de 2 a 5 """ "C"U'a". a. Ca
. .1 .. Till# 1-714"' 8. 4al 1i "I'l
an to cash del frente. Z-41.344-11 E, 118S.A.-II. L!!r-_ - DI...... .bI ... r I., ,,A, I I,,- do P. __ . ,-- ...... I-, ref.re.
CA "" M., E-4194-117-13. i "'
. l "' I- do
Re ALOUILA HABITAC ON CON BAI- I de,3 a 5 EDIFIC10 MODERNO 44E NECFSITA horrible cult,. blen rotor iDI.dD, _. I 147.7. M-43301-lis l
ed. Is Call., on, do Initial., Con c.- Hermosa y Amplin Resid em"a Alo.ao r... l1rd.. P-11 eDbfi,,(. cri.. I Cut- no, is considered p Is, OFWECF__1 MA )OW" CO R PAIL
. O C later 8 Is. I ....... 24. has. "at" c m I .1 onto y cliflen se I ...... brs,,';D- SE OFRECEN
& Is. I. ,nlda. ..irl...i. ...I.. D-77-85-9 SID 16 y 11, Vedado 7g- I A,, ,,h ,, ,d-.., Bnn [lame. 'Nr It~- .- r" "'
I b"Pt I D ....... I
'
mUsellIal 103, sit... E-44 6 114-11 cri.d. do I .. _.,n" art.$ -rw 'ar.-t T.. = AQ
P, on d r S ..I', "..
do,. ,.cJ.. do 9.1 till 11111. can ,In Xor:: do ,I. -r; I I'D I'D r In'tas. Jauin
___ t__ AhplII ... ca $.60.00 .Plindld, y shmo "y In 'I" ,C) f 40 Oil mol .a mu.h.ch. Di u. -.1,D'iD CWF flad."T of
ND 1,_ Abr. D D.
ACQUILO* CUARTO BRANDS IN CA'S. OFICINAS- do -fid.nrl, dd. un. -I, PI , CD, or._ ..,.. 61, p,6.i,,,. C.U.d. 1. d. Ocl. do. ent 1. ,or no up 41tanbris ,,,I,, trb.,,A. 'is MLADXi Abbi I F-2-1. 4
11 a. D. &S *1 L41"Mi- 11r. 'C ""'.31"'. i9d. do. ___ ,u, 1-4297-119-1
moderns, .W." 6 2I.A.1 Q Fost _DV. 1.1', %,. "11,1.' .. I.bo-lar-, r. t"" I do u.. ..-It. g.D., bDrD d ... 1- I ____ _. I I.,. a r D"" CD .
.11, "" D., I.
' 'RIL N "'
. bill. I .... R.f,,,D,,.,. -cl.l. 5., b.- CWICINA CON n nuidie.. 11, 14 No 26. altos, enue 14 y 34 or vi A',,'. D--.- DFEA CIDDOCAR.F. I aA RUENA "..A -I a a" CO.. .." "'a as .d,- I Fi di" n,,,,.,,d,,.,,pll* --, ,',-d':"C,,D','r, 12 SANTOS SUAREZ MEN60ZA 1:jr- I rJyCdAa,,
... Was or... 1111ts 14, Via Man M.- nueblefla .1M1,WXN .crc I a or, ,c,,.Ir. .Ibil.cfil-, --- __ ) d-,,- Id"00. Intel... F-961.1. 'r; I '."t" "N
h. ca prfe 6 A I_ -, F- pars marl., tor, rfer ....... flijel- OrMECESE COCIPIEVIA CON iiaraw
It -4 .c
Via- ___ -4 tals-11. Ily. Para informal M-3761 do P A 13 1, I "" '.,do i. car Dn Y CantrY. COICI;RIA F.%T F UCTJA YSTEVEZ T ,rann'"dand, lnfrme% do ,I, ;- i A.At".11- : A-41e nia
___L_ F. _A dos balhu. rocin b F-42-114-11! ,D I
RASrrACION A '4171 A:u .On, part.d. NO 454, S. J IwXc 243&119'0 "
'
BE ALOUl UNA Kthe ... to: Ire, rX 'ri.d.l. ban., go- Pass I.. dlr e.,D.l .... ..... .. e., -r- LIH-E _3421-103-111 Hoth. I a ix OrItEcit. JOVEN MILANCO SEGUNDO!
hombrit SCI., olmueblad... ToWn. PA A OFICINA I late "A' '""I'""'ri'r ... do,.. ]hf. .an I... -.dm. b.hD --1,1D ,I, ed.d. ,,I.dD D AyDd..I. c..D.. T ........ !o---1s,. nrarr I'NA FRA. PARA COCItallij
A .ig'll. _44,17-114- H.b."tI, Raj~ 1. DA.D. n Call, A NO 452, lorptne D, i d.:l" I
ZULUXTA No. 441. ALQUILO HABITA. n',l,,d E-4044R- r Ots I I
ME. III ... A. ,#D1,1r. do L. I cocir. y r.I'raI.,. Pat 'i I. .... ",,','d.C." 104 COCINERAS COMOVIVISAS' 1,1- Tell, 11-1111. ,a 11 I;,., ",,n .1's.,."blum ..,Z y.,M
I I I I I I t
I
I I
: Pigina 28 % I I clasific adom I DIARTO DE LA AIARINAm-W reoles, 9 de Julio de- 1952 . I 0 Onsificadon I Aii I oO I Lt
. l 7
Anutivios PROFESSIONALS COMPRAS VENTS VENTS VENTS .. NENTAS VENTS
13 DOCTORS EN MEDICINE 17 NUEBLES PRENDAS 48 1 CASAS 48 I CASAS a CASAS 0 CASAS 49 SOLARES ,
C'Iasi ficados del DR. ALBERTO VENERO COMPRO MUEBLES: B-530 JUNTO A NEPTUNO Y LEALTAD, S0.14011. 'V E N D 0 GANGA: VENDO DON APARTAMNTOB CASA EN MI ALAR OAHIUESTA DR 2 XL LUC1KO YNKNER A LA CAmlaj .
__. I I's dZ." 1111'.Y 100 V.; I oIm C rall rearree de Ins,Cents $440. ,splindfd.. andecalsim, ,tit. Come do Aaaftartantas. Rents M.N. j.'X', ""' 'Mortalities.
le f-,Cmd!. -6,. .,,. I'll, 111,1111, lines y Corrientes: pianos, re- flcw. c- ,ci- on h-j--. P-W 0,11.1ill, mw, or. "at. SIM. W I.. to c,,:M = .d a ou"'. Uselm 1. M_ M. N, 10, ,I- ,jess,
I, le, ce r.cAe ,m old. A r...de. ,ees_ 11
. ,..:, .. ...,. Im.riege, Hot,. Dlemmoro* l1fOr- We muxidma """
L'Itim a H ora t. o 1A,1-nc- frigeis. so. _11 I;lsjdgllmna,.I. W.. .-leI1.1= .1'.%"j,,"
u1!,.c.1-e,, Irigeradores, maquinas coser to A, at y 6 about. Y Sarnia, 3 he
Con-1. n'.. hot!. 2,A aulan as. ".monts 3 X-3"641 -W
M.dn ,CACr 1. E11,1110,11d m ; escribir, tie oficina, todo objeto il-W "im. na-T-ONt.M. $21.W. Ott, eado,. Seguoula I 'm ,
S.A Ll.oo. cnI to lo __ to 4 $4W.M. #40.000. Min d.t.1lms: Ave- 0 Is d..; ..'Z' ___ ..
. G--- Consult.. de 11 S16,500. LA SIERWA .1 E- VIIIII santforion Y bar. F.E .g24,- ,_md': "5P0R1tV-DA- VENIAO 50 j"A
1. U 2127. jarte, su casa complete Voy al do 13 No 52. J- B on- 13 y 14.,Ma. BE VKND9 UNA CASA IN C deapPoese It -- Quio.t.141-, 11 ..Us Sol., motors, T- ,
.. 1,,,r Cnnplelo. 4/4, nuci HcrnJudo- e L'yerA6 A c.= "'"d ta A, e- -1 I lmm
_L_ MonIlUca. sombra,
C-340-0.5 ,fl. .a 1: 'Itl 1 .26. -h-"= ines, call* ". tille. Aa y X-Poolboad.,
_-_ a 1, IgloWa. $2.000 do cht- C"I.O., B-1 _.,r
interior a toda hora. B-5303 Ll I 2 bafts, do. c.amol .des :114.411., ,.ff Arapil..16. Alturas
SE 0 'el do a.u. it y 3f T ON. X-Irrv lv
FM CEN DR. MESA RAMOS I '-or' A I "."'
nares. D6326-17-13 j iscon..-I _..7.T.r.I.rI.d.m_ .. ..t,,k TEN.. a c6md.. also-. I .1 1 N1. 1 Y-MU49-22
pi,.. ..j.. "A",.. E.,tC'no as Co. 6 p r LA CASA AGO 11 co :AV 1. aparisecomato :. Luyao
T,,I,,,,,,, pe,,,",l P- ,Wperfide. S!LA '=
124 I.A _6 EIN-43-10 Ia' metro, do entlex. v. Mario SX C VEMDZ UNA XAGNTIFI[CA CASA, H
I-n, I I ...... C M .ism. do I _2501_48_10 ... bad. I. commiculc .1tuselm Alt... do
__TTF0 MANTONES-ARANICOS. EN.1 le.f.cman so Is
C- 1'-1-11-11. P.1111c ...... ; 1.1 U, X-2310-64-13. .0. ORROROSAGAKGA
orasmsE LAyA"ExA CON Ntm- ,J, ,, A.,n,.I y L.Kunn. TIlf. Al- 4. J. I la"!" '4.'u ,..' d"..k,.P.....,'I,.bir."Jb,'.':I ASOMBROSA GANGA -- ,ad In. collects cam I& AVLIC161 M111d y C..."Jims: a 7 P At .,h. A ... re A % $34,000 I.,. me cam f do Out Portal con fWArem.
i,.eism. C.mRhd ... a,,.s debAres ,- 11 D-91108.3-21 J1 bro.C,. cudo,. rJojn......,d-,I Cna modern,. barite. ale8re. IUXr ,I. RENTA $385 A, W, Brands. do. cumcl.,. .. beft. m
practice. Arumus. 405. 327. Prentiss. retobles antigus. Jesti W-0715. to. Sent,, Suirn. J-din. portal. sale. -- otc.l.d.. cocims do a., courted., ca. no
EA - E-3904-11.9 lots. 3 carts, baft intercalado. cAC1na .GANGA $8,800 5 Apt... Sismspre tia.r .b.umc ... .... der. y un PoU* tie 'A A INDM IAS
-(l.- us. Metn c..UdVr. ,.:. = T .I. A,
'iI 7 I., ..Im.1. lorritte. patio. Vacl.. $12,5W. Vibora, modern, portal, .ad. 1.000,
Sa- su duefio, TroseracAm. Hotel Boston. friend "or tT
DR. LUIS BERMUDEZ CafPR0 PIAN6 1-5462. D. G.n.41a.. g1r. F9 W: due 1. g I
125 CHOFERES I.f.rmn T.Iij ... F.9071. A led- he. LOtes desde 40,DDO varas con
Al.ebi.. .bletes arte, p.rc.1 ... I. I X. Te Ina). Bain hip.teum, $15-000 -R1 As' ran E-3403-48-12I
cristalria. miniature. mat';"'- la, comedor, 2% cocina, baho, alto cp"leeum. I couns. 11 AptJ. OVER CON, ", I INICO SEXOLOGO. F-5288 Has. f 1- SANTOS SUAREZ, $20,000 I Una cuadra 111, verd. $W.M frente a ]a doble via Rancho
11110TIUIlE UR He be... Iof1r2,P.s 1cn.j D'gre-1-1- I 11-t1rale.l. do ._,_.; l,"Import, P11mn'AAt1CAs. .I.. plot.. ,0n,81'- La man lindo. Modern patio calle Josefina $16,ON Boyeros, frente a la "Green
, .A,,. ,A,. An q" n ...... ... 41m,"hA ...... Calzada; ofrecen $80 alquiler. S E V E N D E t Lealtad. 3 Plenums. do San rA-,. Vl,
... III.. F-6784. Col'.1d. tie I 3 js-.,aIC1mCrd.C,1A.. A-le- d -d-, I I ". '
, 's Cj.s ta.d. ics. RcIrle,.d.roa. Antleblets frrde Pacque. J.. part.], I heE-4098- '5- !.I.. 1m1,IM.',-1''. .. Iquip.1,o. 'I stIlcedo.". ." ud- do ell 70. coastal, Spot" y indando con reparto
I 1 2 a. 'Invidlo. Ichl.. .c.,.,Ie.1 "m b'llcr l 11. I closets, 2 baft, lujonos, 1/4, Tratar: Ursula 70, fondo para- ?,W O lubg 01, %Tpuesis do'. T.-,,-. troldla 2, PI.Itass, .an do.. T.AAb16n
'""' -I' .' t-'o" arrest I. .,I.,. U. do sad., t: "Consue.
11K. GFRECX CUOU -crdld.d. dell.do.. It. I ... do Va.l.. Ll- 1 at act .11 lo" y reparto "Mercefor.rol. tic, Z-381048-1 _359043_13 R:1% be leus des"
I., -511111A S70 Cno 3- ,amid, famillsg acn-fal_"' Il -9- ..Cet 5k 1'6''MRc dero ruta 15. Todas horas. I-Mi. Z me at.
....,. I .1bCo1=d'1'A'e','rocd": r P Le lie Y c-I.., BAsW. JA
- I. q-r ,III,. F-464s. Diot. .e. A via, url.alln do .ri. 10-E-3972-48-9 0. 517. U-3m. ,aqua acutducto Santiago,
I --i- - .7 V_'. 11. 20.1. ,n(r. 9 I, 11. V I c I II A. 2 A-7795: Compramos E-4A97-125-l'. ,'.e.1,"CUy.-lIn di.r..,? a I E-NIO-43-0 MR, el6fono. F1 mejor punto y
FE .A C-LOCARSE r A 4139. EN xzrARTO AM.or.. JOVEN .6 jet N1-1d- used,,. bm,1,16, In, i- rn- ,a- 1 $11.500 ENTA ___1eI MAS alto. Piecio de yerdadeCan -orl .,I. T SE VENDE 1. ironed. me. Carats do
IL.i.n. F !2M C-11111-3.2 to
An 3 E-.I.-I.-I1 I G-dc. ,f-1lld:.d,.., tie page. PRECIOSO EDIFICIO Co. tie ...pa.1mr... moss. ,.,, ,to, 2 opartmermeta. cano'l.t...1ra ganga, $3.50 vam. St compra
. 11 .. do I I .. TJX DjSphqSARIO.tjjGj, told, do loo nuv,, quo unted '.. ,
__
__ I I Ulclt.11 na, r.bcldc qu, WA %dZ- Want 357, A Oil, y no. I do, hbl1m,=- _=.Z do "" I o
"', E LUIOSA RESIOENCIA ,, I. compuesta do parted. ,alm, c'.'ans. ,_ ,.1J,.daj.d- dI.At. Jr. v.rd.l*-1180,000 varas, a $3.DO vara. Ruts,
SE OFRECK UN JOVEN BLANCO. Hall. Pic v ... _.ed C 9-117-a Agent. GA Z-VOo-45-9 q nc esimistas
,ad.. 4, b or -- pto'ce't- ,.C .l i,,.',A ,.,2: _33 HOR Or, .-I.,,. r charlatans ni
C2. ,oc ti,.uloodi ,d ,,,,,I .: ... .Sao v it: to .7:i'i' dy. on "-I
no. I 1-a-i-rams. finest'. 1.1scl.n- ,A -- ..,_ 1,
del camp, par, a ROROSA GAN 01112da tie Managua, pr6adma as Vicente Ojeda, I-7181.
"' ........ ,.I'.[. 13, i 1097 Lu I., sool.dabl. Wo $26,500, RENTA $250.00.tabs ':I' ..Alll,, mdlCln, plan sabre e
I., .(or m PARQUE MENDOZA ni," or. ..
""Vt.r. 1. I dan f.,111,11d a do page C, do -pacunmentes -bad, do carsTomb -=14. To... c d.c m r,,.,.,'.' ""', .1. -7140 compro inueWe I Pace, to A 10-F,-3975-49-9
Ill.r. "T" ItI..."w a!* .1 I A I.i.r.. Iddar, B-6577' reurs AC.ida Quints. .Air, 13 y I
at. GC ._ SANTOS SUAREZ i:.3737-M-12 pjj,,i6, I, Almesudrom. Mid, 12 varms do Mass Y2. CERCA DR BANII @OVER. A I
E4490-125-11 1 340-1, JI, I N.A.. Radio.. B.M., Sol.. C--. Co. Jardin, portal, sala, hall ce I AmBE OFPtFCECHCiFERJOVEWSL - A, WOO~. C..cr Col.. trol, 3 4, con close li-A - fr-1c par 41 do food., can Me met,- I..d ... do A.t.bomn Y Ormt b
ttbin Limr ,I ____UABRERA cl,V., LA,- T.d. 1. ,.. To s-escapara- .4- .rlifi,,i- 0 rrli lin- d,-Ib ,aclon.-Pued, delar Is, called en magnifi- nYs tie :ste a dii-4M- sets Ar "."I.. ...ed c..t- c1l... m2 Ile. Ages. lu.. = a y vi loutdar
U- pr ,tic, on of AN- DR. ARMARDO I do; el c ado; el me- .. I, lit. r:. I
A .... r . rl ejor fabri has, y poll* ,,,ad,, y ,11,, ,I,,, On a,.,- 43-41.10 $4.00 v2. Inform& Go sm: R- 1.
I.. An! I E VEN6 .A LNA PLA24iA __ Z 6.
_ -34"49 L
0-9274. Nica-,_ ___E 125 SOLAMENTE RADIOLOGIA 1 o. -7140 -1510-17-11 --lt-aribi6n con sus closets, ampli- j6r Situado; el mejor repartido; ,,,,,,I,,.d* cull.. gramle., ,..ad.,. ,a- C-3
BE OFRECE JOVEN DEL CAMPO PARAI Dl.jmA,1e,-- Y Ilml.rmcm.., par Ekcmct. B-A. A D i_ E_&A
-4393. .11 ..,d.d,, Q.crmcl6n ,Apid. I tes, lujosq bano intercalado, co"An. hip.te". Ifrmu: F-322S. V
oformarn Is .radjuna. MONO-
y 'fW
C:j, I'M idea 11 nifica cocina ej6c- el mejor negocid que usted.po
par, cul- T.cr. role- a 6 I
r-c= Bld,'mro s7 I ... J, $15 Pa. Wid. E-34DO-43-13 litum. 111, ed, 2 4. alto ,irlnuem SOLAR SANTOS SUAREZ
a. C' Tclkf.n. F-7837 do So' Miguel 4A Tel6f I
_4 7-125-11. I""- c ....... I a a " M RO It ica, prmecaias. comedor, lindo
" P A- id-al, I-,,, .2655: COMP idrA hacer; la me br e Siate, Lunr raddriencial,-Uns cumdr4 Avenida
, C-P-11. I Lealtoul C-1073.1-:3 J.h. squina; ;NEPTUNO: $20,500! 11, 6 numeto 54, entra, A y ,,it, ,4.
. I. ...
I PRE: 1 hl,,blAll. "La R-m," pags man parquet e ingl6s propio para Ill-Itodas las casas lujosamente ter- 3.plantas. Benin congelsdos Ina, 1939 _M14 11, c..1..,, J, .n,- A.Wbusen 11 orrulibuss.
BE OFiECE Ci5LUFrEUR SIX "..
- : Lm-blo C ... I.comPletas fiOb- garaje- ademis, 24 altos minadas, con frente a la 6alle; .,or- 'm ,12 nuev, Ley. 3 ,no$; on- I ,....,;.!1-"1.:.,.1,n1., ,slrt. a
A -b ,rl, q l P A, I .,.-. 1. Vol 1-30,13.
1 .to.... on. Refor.-- Cl.,.,. In,:., DR. ARCE rIdly-o. I I., 3 cuaetmms ba ltr,,Ido, ,,md.,. SANTOS SUAREZ
c. 11 AeWano B-98M. Preguntar par %yg, a.. (,Jan.' C ... tic Zf""
Gerard _Z-4394.125-11 1, oz. Wl S-d So -,fabricaci6n primer de prime- c-cle- a- ;. $40.001 ID.Ja V ld,1c!jRV1"I- 1111111cl, 11 Job",,, Wyla
_ .11-11 j ":Icon' su bafi y closet; toda es
BE OrRECE C OrER DEL CAMPO, JO. ___ __ I .d,,,.,t, C..Ir. .An, ftbdc.d.i natal MIRAMAR. 22 PESOS VARA*
__ 1-1 SEXOLOGO C_" tucada; piscis terrazzo, techos ra; Carpinteria sabicti con tube- _M"' ,,,,,%,'. 111,1 111halhi" 111.1,1,1n, W., hall. CA *
-. luert. .,parm case cmttl in, MI,, ,12. CAj,, Neat_ ., S. So A-8232: COMPRAMOS "ANTI. laminados en are 22 kilates, to- lias especiales- cada casa: par- 1ALMENDARES: $20,000! I inc ne., Vend, 2 bonitos pareclam una 12 varess
.a, ,par,,. ,I I M1-1 i Pat, t I., b1fl-I. t,"Pltlo closets' COC'A pa, 23 food.; .tra 15 freade par 24: m Ni.
,,_ .do A Par, or. am r Y S3.575 veror $94.00 D-Cepad..
pIrt"Jor interior A.11,111I.d' I.- Telefora A.4.1. C-453-1 Jut'. gijedades". Prendas are, bri- r1a citar6n, preparada para tres t,!, sala, vestibule, 3 4, magni- .m,",'.Is el"I'vo M_ ,.nor: -I., Palates tie ad Co. par 40
Joaquin. Rcferndm elrao. W-6311. ,, E: ., IIA UL A V1 I $- In.. Una I.q.krus 20 .. ,Or 39 It.
__ VU W.,no,. I plant, e to" am' 1.4311. E-211t!811L
Ian lata, cristales, porce- pisas m6s; herraje grueso, tube. ficos mliil
EA3,37-125- s ...... closets, regio baho inter- y citarle.' G.r.st., portal, .it., .1 hotel ", O SE VENDE 21 y L ,dmres. 11 varn. 32. 18
__ .IC.I. "C.11.1. .- 'cs np CaCi pm- ,,arm, on Almon
Of.h.. ..for I': -especiales. Se entrega des calado, terraza cubier ci,,,,.
: "d.,1e. Cone! la as, ufiecos, vajillas, abani- rias best, intemald, 1/4 v ,,rl, C'
- I "Ith'?
OrRECESE CHOFER. BErERENCIAS. Wo-cl- Ile)- CA ta, tied,,. 754 V2. Layte-Vidal. B-300, .P T-.nuo.. COS nacar, pianos, Ifimparas cris. ocupada r;ipidamente. I~, 1.1.,.c. on J."u.1 ,, ,.Ca ., I ..... ...... l4i'.=2 O.' to'.c. I-'.. lose tie qu nos I'- Peelcti... Curm ,adi, do no 1013 1 "' !.' :.":r.q Z
a. Is I de Ir.C Inf rns- 'T' Ian rt.orv.dts, F.Clhd.d. _,M= -j4a9s,,,,s,!mjM; Ved.d., pact. .Its, anates
i tore "'" I-Mat. x 2,
'. EA ,...,ad. .' ,.,,Inl.,!'.,"'c..,, l,"I tal, alfombras, miquinas coser, ltrico, $40,000. Si no tiene el di- tam 05. v.C... 01. Trate.: B-MIIL
I Io', A 391-125 11 Uili ;AMARGURA: $35,500!
... ... & G I., '. 114 H-8Q-24 A91'escribir, sumar. Cajas. Archi- nero no se molested. Ruego no ra ente; magnificos inq. J,.d.C. IOV, libr.1 Sort. ..nnl.d. Alp..dre. E14421140-0:
I .126 JADINEROS __ 1 s. Ropa. A-8232. Vi- nito, pr6ximo =8.ao Innalble sum1non leov, Le". 9AA
'I .
BR. PEDRO MUROZ VALDES vc charlatans ni pessimists. Santa Catalina y Diez X437.0: SM M2. 2 plantma y .... to. ;No GANGA CEDO, SOLAR DE ESQ. CON
I JOV N BLANCO PARA JANDINENO CON An. ni.."Wee 1 --k.: C-902-17-19 Julio cente Ojeda, I-7181. Si la ve se- Pr io a atecarlaclot Women: Leybases. "fe".0. pre ... 1. I. Am I tiec ta-Vid.l. 13.38M. Par no poder terminarla ven. frente a 3 calls. 1,336 V2.
--rh 't.u.1t.. ,A, ... Joe, Ao,11. 6nico, $125,000. Si no
d.. U.M. M-=10 do 9 1. E!ZrS!,,A.,1 y 9 :.b -- Croults, dis,- a I gurc, la compra Guanabo, par casa chicat en Re
11 I 11", I .... i Ine esta cantidad no se mo- do bharata Una propiedad qua CA H-AA-iC1: 3.1-0 t- del ;RENTA $320, $30,000! Erie,
Interior. ooClbmn ,,, ,..,. as. O.-d.* 0196 compro pianos 10-E-3970-48-9 leste. Ruego no charlatans ni ,,,. Irenta actualmente mAs de $400 preferable, SevilIano a Vf129 OFICINISTAS Ms. Hsb-1, Tell. U-6422, a ,i I % librl 3 Pi,,W can 8 Apt-,
MUEBLES DE TODAS CLASE L;t fAj -anm, pessimists. Vicente Ojeda, 2 d $55.00 y 6 tie 635.11m. Ltgm, ,cold- ora. Inf. Jovellar 261, Apto. 14,
C-670-1.13 it S VENDO CASA DON 'Jal cletionte. Leyte-Vldal, B-3620. 1E. mensuales. Dr. Cepero. BO-9777
j BE OIrSZCX J UVEN US Us. ANO DE Co- -_ I -1 11 : ..I, p_ me, C:;11.12. A ento 11 -7181. ae 2 P. in. en adelante. bajos, de 12 a 2 a noche.
Me an grain CA. .I,... cap.- DR. JESUS ROSAL, ENFER- ,,NIAA un, do IcFer y do MCTIbIr. ,,Jos de ,,,,, ,in .. I T o, It E_ Ho-2022. I :Vortu.1d.dl 3801-45-9 -276148-10.
c .dtprccl ...... nenll,, ,a- 30641-14
I. eie'.C"." -. Job .... 6 tie crlle Y oficina para cs ,c .,j 10-E 31174-41-9 X_ E-337249-10
trailhajar despuka de let 2 do 1. t"'. Re- medades de [as nervous, glin-le,"J"'Al' ca complete.. I I AN G A OR .MIKARCASME. TEN LA
I-hcl.m, X-2749. E-4034-129-11 flulas, coraz6n,. pulmones, I w.0196 E-3294-17-12 CHALET PLAYA MIRAMAR TARARA G r1cwl6n No 54. eed,, So.U0 AMP. SANTOS SUAREZ
" ri
u 4 lusbit.cione.. I bell... de.poeba. do- y "I C Zamora. Mariana,,. Te.'. SOLARES A
INECANOGRAT0,5Z orRzF,, PARA TRA- berculosis, rnedicina internal. __ ESQUINA FRAILE GUILLERMO LANCIS cm,, comadidein. Ott, anquiIa: 2 habi-, Re PLAZOS
I .lead. I, Ularictsdo .: Ile .. -.or s .A.. .1. inamccon, rolden 10 or
b A, C.-Iq. ., he.. S.b. COMPRO -E A. ""'
I are Sin ,rct-4Ac.. to""" ,' Consultas diaries: 4 a 7 p M.. JOYAS A) Biff. GANGA: $12,500 clone" 2 bell.,. ote. Vert., AAA,. T..b,6.,,O, ,an ,Jose,. ,omXrt,1 ,Cm1- 'creett-1, .,A
u, I h". A .an, W1,mbr6 del Colexio tie Corredaresl, v A hapro= rom reedidan. dandle S5.00 va" Odubre No 114 Apt, Nic.ror del Crope: 2 plants, independia- .-r1ls y: Tar'.% M:ClO CUI2 a- 5nl-l tnp.fie C,11a lateral do 130. Ruts
I- 10 tic E_ 34, Anto Lealtad 160, bajos entre Animas Ila ntes y orci Pagamos mejor Vand. Cos. 2 pli.t.s. su, cstre..r. Pa. -..d.r, 2!4 2 b.A., y 6fon, N9 7 M -11-4. P.,d. Cen. -1quIe, 22 i -r.' 7 mearre au.da. I salarni.
L y LIcre ., Vib.- 202-129-13 precio. am to joyas te, B.J.: sale I, he a. p
__ C bi I' to vitria a restart $130. Compuesta do E-'1011-48-13 lot Yeeder. M" Infmes: fir. Bamoo,
Virtues. A-4342. F-7909. an'IZU'15 j.rdln. portal, am pit. ljvmgt..m. go. 111.1, All~ ,.I.-C..ed.,. T4. 3 b.A.. I E.1 EL IVGAR MAS ArAC-L11 OIL CO- -778M. do 9 I .. EV"4@_
IYI OFERTAS VARIAS IpOr moderns. CompraMnS ,.)I. cocina. ruarto y servicio CriAdas. ,Frejo: $22,50. L.nl,, B-5307. A-8917.
C-890-13-19 A111*0 c quipaj es I I 1,,h,,
sarpl."",,!,I,e.,p.,, ,,,,, h.bit.Ci..,. Can .us ,,,I'll. .1,. In ', c HABANA, MEDIDA IDEAL
y maquinas co 'CIA DE L'JO: $MW. INHE- ... I or saaj
DR. ,Cey t,,r.o. In- RFSIDXN .... T ;WI=
SEICoragcz UNA MUCHACHA ISLANCk ABEL o I., do m ", Ganga_$18,500 Moder. Al-,,;,C. 'm
0. Pa. .. C...'M.H. DO L ,.,,,.,d, r,,.O, 1. roolo .. $300, 01 L_ I ,6,tlC.. rodened, de Imparilmoulms
A BRADORI Singer. "La Moderna", Suarezf jA,% St. Pgr, TH d .t. V. ,.d.d VOI...,.: Llrmg.
' -Vuolil "' W-3900 y ,Caeo. -ACdO,. 11. 2 bmAn, 1-1.11. C y c tm, ,
..... ... 7Arf.Anr1.. to 1. not... PaU .I- BD-31.15 Vibora, desocupada, portal. A~ ~ A,-n Ancla. do .11 c.m.,CW- Zone do B.I.-ifln
dir. I E.JaIci.11d.d 6.. ri " '""", 16, fondo Ten Cent. A-4071.. I d-..-I.m1. ,M a, ads, Y ma Infant, y Z,,J, ,I mar. 13.50 19.30: 208.18
,Jim Be 17 10-E-3959-4840 A, ,,m.,,j, Ar ple, JsdJ,. L-Cis. B-3307,
..%a"! .,, __ __ __ Sala hall central, precious ba-jeC. ,,' "ptn, 4AA. 7,_,,!. MI module!- Lyl,-Vidal.
alto par her,,. Ref. TIdfon, I ... 'I'do. "'A".. H-g ", 'I. $2 F-tl d.dI5 C-1-17-1- 1. .
.."." "..""I .. .... is fie intercalado colors, cocina -- Y--91;91, 1), a 1 12 M. KI-1.1
Ill 011111 IRA I RnA., ..- I ACIII... 7 lc.lofar. A!..al",1P1m''-' REPTO ATISTA: S7,500 1!A.ON: PROXIM% A IUSE AIETROPOI.1- --------- -,.I. ..,.bit. 1. A. -a ,l.e. --J. W.. C-a-., on SO A "Ai '.'p a is I 1,
in ANA A., C-04-1-1 1,41j I gas, 2A, adem;is 114 alto c ".r. s 4 ESQUINA, VEDADO
.. Z"'IT".11'.".. p.r, -- --. MOS Wll-- ceeon-.1. p-.). Ws. -mod., I I, A: ..I.. ,.me, AS _sett in" "'""', 3" Compramos vendei o V-d- C- m! ,A-- I, elle,-s.
, clo 1d1r,..1. -' 1161, .1 I 1. ..r.J1 vI'- bafici y su closet, terraza al fon-,co, ,1,-- pr1mc- Aa.A.1111C, HxtTm,j .or
I.,tro ,.. -11t- L-1., B-SM7 .... -m1c.. 51B.M., R.,11k.u .;,... cq.mA. ,.mb,.. propl. .1111em,_, .Ana.ft.r ... I.e.,. Bob. m-Cl- 4 OCULISTAS EnIpefiamoi 3oyas Antiguas 2,' I.h. 6" c"A'j"",'_-'.'"d A "'a',',.d."P : A-8917. do y garage. Aproveche estal""' 'no.t... no 36.32: 1'.16 M. rl
07-111. Al...d.rc,. P ...... lot C 1-1111-1 OWII., do 11:1. art, "; I I I I,~ 2.;. Sc --I.Ci.M.. Par. .- j,,1,11, NQ sb, baJ- A!5 5631. I compradar P-d, d,).r parce], do 20.M j
6% ', T' To jj f.br Cy
b ,I 11 1-7= Dart... -11cal.r -1C.l.d- 11NIA: ErIrlI 10 .F. I I-Al. At. NRome.. E-4101-r3l'.1"' ocasi6n. Vicente Ojeda. Ruegoi ,fl = 1
.... Ina~ C."o.j.
0WFrar najnVENiinECCA "P. Dr. E. Cue'llar del RIPO ,: :,',.:; ,". ',','."T",".' d"". ",- C do E-1111-11-1 111.1"TI PARSRAGA, 10 .1. CASA i Io mt,,. _3 AIa.te. do M st 3&=
-16n T __ 1, I ,--o,"- -"*d_,,".,,,.Ir no charlatans ni pessimists, o Aaram"Ch. Z.,Ao. .,.I.. c.io.d.. 61 Z-3110241-9
j1,:1" ,,;, ,"ell ul r. Irm. C-173.1'7' 4 le..,A.,,C-a 'A 0"' I P A,, ,.. Act .. R 307. 1-7181, ". J 'tit W. 3A. b.fe. We,. Ands,
6119s. MEDICO OCULISTA ,,,,n A-1-11 La..., B-5 I 53. be- VEND. POLAR IfX23M. CON ON CUA .
A. -M R.,11iff.n. Toj1dill,
,,,, I I
y A;. p ,,,,ol "GANGA $14,000" 0_E_ A5-56M.
domea. a. IQ 11 .. y 3 a 142,0 !, Esp-W-,;. .,-.I. E-3705-49-9 1 3976-48-9 '-: to. Incrodor Y Ker0cla. Imporl, N9 3 an_ __ __ 4 ,A,,., ,A'.. r An : tre A14.1. y Mon.&... A. Ap.l..
,V 9 13 y 3 "" c .. ..... U RENTAN $160,00 E-40-48-23
E ,.,,-,, Is'. C-idt En ran, ,a,,, MI -2530: COMPRO ___ __ I
CNICO MECANICO 1111. E-2343-46-10
TE .. N9 o ... 1-7760. Apre,11he I.[. roastdific. tr-.16. c .... VACIASi $9,500 Y $14,500.
Tltul. No 2832. Colo- -24 1,1d.'C.Iutnhu. ,dlfl,,. des ,1..[.,. lca. can. rrm..Iffl- )- FINCA PARA GRANJA 0 IAICIILA-ON.
Rind.. P.',. 116f, at P. $8,500
"oil '""r T.,JI., Th-nic., do 'dnfnVA S
' Tl,,p ... 21,m 0.4-4 A4 ... ,A OBJETOS DE ARTE, PIANOS, C. ,no 1 MO. Sol.. ...cd.r. hall. 2 y 31 CASA E.Iarafil.: 14.700 V.2. 2 pa.... Co. cause
AS MUEBLES FINOS DE EST] L0, J',.," C' Co., 4 InI, .1 tItAl, y lot,,.. dorm torlas reSpectivamente. on do, do $us laft, paratelas, Una ...
I Cmela- $ Par u. Id.d. Ll-- wil- 5 DEIMST closets' be- Arlon do compror no can llimeness: .a CCmp!-t, do: Jordl,. Portal. 9,12. mmod. 1.4. c ...... bar.he T.I#fA.A I447n "Moral, It..", St.. ANTIGUEDADES, JOYAS 11naln., m.",,.,_,,A-n II land.. C.mme,- I.. Pr6xima Calzada Luyan6, sa- .A. Weleal.d.. XSCSj. y patio. Ampit.'der, 214. cocir., be. a-no int '"e't.m.. ,u "I,, no ,, tr,,,, do', 3 111"11. 9114c. 2 ... CIA, de sirvienI Catalina It Goes. Santos SuAro, ,,.,,.,,. Y .H... W-am la, comedor, 214, b erca clan tie Al...d.,.,. Sho.-Modi..: to- f too con set b.ho, y baho crinda. Warning
r E-4105 DR. WALTERIO B. ORTIZ .... ..... C",',,.Pt-"A be""" A""-l- --1-11 on I'Abric, de Camieta.. Reparto Villa
- .,11-1., Plot. ...... kJAAj, Poll., rno. ..I.rmA.- .r...I. .art... :1 Wonns B-33M V B-1357.
7F Cl"d- Do"' I' txClesil-m..1, u... 1 .11- Cd., .1., libe.. leerom Mi- ic cdor Colegindo), 1.1851, lade, cocina gas, patio; entr6go E-385448 9 to p ... man '""'U's.
19 L il 10 CISA AAPA PLACA F BRIQUE SU CASA AHORA %on, G....b.c... SO .daniter, .fact.
FA MIA ('111 _M_ - ._Cid" as 0 9 .MPOSTZRIA,
do,"" a q "T ____ onto .Jet. piston, Me- intermedlArlo. E-22LI40-34.
It. la desocupada ....1111c.. I. M I A ..
no ,11n'em" particular, he 1-durn y report', do difled .uJC- It.. y a ,riblr modern, led* Z-3749-40.
.3602. I 111. X C.An'.e-r1- I I ,-A,-'-- "--r- .date, It,,, -'L.'Pr.d1l-.- U-2.110 ,mm vs. at ut.. t ...... y .10 .factl A. test.
rater.ecl... let. ro I'm "" '.11cded T 1.4 ... o A A410 C-1011.17 A,..I. 2 "". A.". Ploarre,: A Mon" Me' I.,JIld.dem. Tod. be). ,,turm v public., VE DOYSO"RES CHICOS T GRANDER.
E-4414-131-11 y ._,,,'n "J' Para MAS I] I.f.r.c. c ad.m.. J .... UN
-5-A, u 0"'": Tomblin torcre" -" Alul, I.
___ ___ E40M 1. 2 __ A. des -d- .. dead. 0718.
-jL ForRZt V. OVEN .... CA.I. "A.'. __ __ Ganga 18,500 modern 1-71lil. Ruego no curiosos. [*, Polrr- Alert, ,,,,nbl .. ........ "_" _- lu.. .-C.1 D, ... y
le.d.s. C ... .... ..... In. do ,i, ... ...... I 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA Calmed. Mmun.". y Rana (But. ,
,.I-=WL 'Tbl f.lvr. 53. ,,, .... tar I -_ io-E-3977-48-9 SIN RIESW'r I SANTOS SUAREZ Do center. A on. Noill GO -34:540-14
Au# - OR. "F AFIN MANTMARIA. ME111CINA I U-56 2 COMPRO PIANOS So Suarez desocupada do, I.r.l..d.. .1 on rueiom -1 .Old R Z Z
11_403- 13 .jj '. "._ "W.11tv Verde ,as, Lib.rt.d 164 .air, J. Dole. CIA~. Pat .do- c= al[Alt .Z VA B. SM DR
ve tie P--Iuad. M 1. 0 420 -a, Do t et 0-1A, Wql-l... do ,.,Cr. M, do Y 0 1-1-til. Mid, Mal v-Com, J1,41 par- Inusd. La becomes colem debt. ,1..
Oystrexac JOVKs_-n-uNcoruxvTm R-d A-o, Medl,-nl Shep% w-, ,,at,,, I I6. LJb1C- Al,,Cb]Am do ,11cl- me go- I ,I. an],, ,,mdr muY ,mplJ,. do. a. ,,.r- do. "' "t p"y*" '- rn Itte vaues I, 636 veto ran If
no 2 ,.,,1dr, 1a,,.,,Af I ... A 1, 1-411d.. 11. tic I". 1.11. Tw Z 3,,22.21.ln comedor, 3 4, bailo intercalado, (Corredor Colegiado) I t m do Is., Poll. I, X.I.J.. .d.orks .. c..r- li"Aul'. y ,oil, octal. Av-: U 5692. Magnifica casa, portal, sala, MANUEL LOPEZ has. ImArcal.d. a. III~.. hall. e.Ci- It 1 7779.
I ,a ... Oar Andri, Yrnhn. 91 .:."A vs--'-V d.relc 11. Am r.cilid.don. C.11.1. U-98117.
I do. X- r,',Y WO1111: M-712a I, A1.3732 __.__ __ cocina gas, 191. I.e.'r.loris icl. C.Cople. on SIN COMPROrMSO ',.N 81
R ,A traspatio con gara- Belascolsin 601 M 2224 o Md~ mem.P.Into par. VXNDO GANGA TZKJ1X 08, IWAJUANAO
__ ____ E-43 5 111.11 I je, .11. I.., do. .part.anom.. i.d.ae .a A.'.. -dirl- net smattins SI..W v Is
_____ --- 7i.miro I 11.11.vo, i,,rA I; COMPRO PIANOS Lc,,c. locos I.S colegios. dic.l. .1 $.ad. ,.. 9 ... n 830 y Cecil -a- $14
do = O, treat, Avenida. praol. emen .par1311 llr",I,!"Ill.. "1. A.IA. ..r -liF's'-'s'Ai"FI On do apartuanentes .P..'a
,, ,,A,. to O do .-to = nct,
A, A 'I I. s.Aa. .,., H-c O p -.I
4.7 R Tss-o1,At, 1-11ol C ft Contain. 1.1934 do
bl. A. Padrl lab M:geY 8ald. U-6021. -, D, R.,ehe RU go no charlatanes ni pesi- HABANA, $8,000 1 -1.1 6" "I scl ,.,', 11lo-Id, I 'dA nc *, 'em. sansuily & NdAtrific"17 ly 0 C'na
art Ina cou,- W. ,ficina. etc., CA,~ do. I l r .... V._AAe _', f-eCdd,, P-d. deJ.r size on hip.lace. Train direc. --c 7 a. E-1573-0-13
nilstas; Vicente Ojeda, 1-7181. Wells. plA.IMA C"Mon, Cold', 7.15; ucl-rmml- 0-11.1111 I W.:
- ,,,, T'. a 6, E IS to w.Mg.
V..Oltt, mp-,,I .. .e.A.0". .in I ... 10I do -).. 3/4. be 1. IM no Y CO, 1. -34.2- A-04s. 9-D.8571-0-18 It BE RE ALA ON SOLAR CON VARAS
,.,I, "'J.'s" Nl- 81.101.1.1a A.6"O. par "o ,,,,, F.-1 0 4, ,,7,, ,,,I,,, U-2530 I 10-E-3969-4B-9 "'n"m "A ... ... 60. ".50l). .c- --= Acerm xmbra: General M.,tlv, .1. R I,
I A..M111 .,,.i ,,,,,,, I --- _, _. ;. ,t .','a.: V,... Ldp- RENTA $1,200: $100,000 GANGA, $9,800.00 D
I r.4423.111 11 "LA PREDILECTA" ,Rcpafla Santa reline. Mariana,. Told,, __ __ 11. I. C111.d. Columbia No. W, ,At,, Car~ I- BO-8138 X-1351-40.12.
I QlAROPEDISTAS V,,11,,[,, Splects Baby Col. randdin ,m I; ,I .I. 11, dan to NlCan- del
01jrCESi to 1. -'. letter Para tamarere plnch dr,,,,,,- DOCTI)R [ 4. iiESTO S1 ES GANGP SANTOS jUAREZ, $8,500 ,,,.y..,,d,r.,,,,d.,,,,,,,,,,,.-. do OChA.p-l.,.J.. 1, --- _161i MUCHACHO DEL IN. -- -_ Co. I~ le.h. m1cc.l.d.. -Cicl- '-dat _; TIC
cl u MORALES ,.,,, W. formal do ... do 25 .do .11' ---. A I'll 11 ",Pon c It ..... plant...
,to .djt- Llam. -,-Ad. ""i der ....... 1,,,,,,
Ile A..l 1,ab.i.. Artim.. 405. ,_ I 000 I,. tr 6n primer, y 500 C,- m1a T'".. ,' L,..,
43511 1 U 2.5.10 "La A 'e".
__ __ ., ,,,,, ',,',", ',','.'v,',,".': T ".. Vibora, desocupada, moder- C ... 3"1! bl.h.l1c.d.. CO. _s ,5
27 11.4;d-.11 lil.b.o. .,i.d. 1ari '11mC.oj.Wd.laa tnSc,-, I, fm, ""' IE
11 s-t-cW- 111- C.,,I, ,, ma"'C' ""I'm's en "Its P I d" P,2 ,.1,d,:11 .I,,,, jcla I, Va. so ,A
11 .A - __ - _", , n ,lh-d.d- edi act.**. C-174-21-Ag..t. 2 'T,4t..:
11 I na, bajos: jardin, portal, sala ..... Belascoam M-2224, L6pex. E, 'J .I. ... B-5610. At. E-2-939-0-20 En el Reparto Residencial
INGLES ESPA140L TAQUI- .m.r :!,',',,. ,",':1 :Ce ',, An ____ i v&nE MAGNIFICA RESIDENCIA
- '. ,du 1, --.
, ,d perd'o. on 1. LA. ,Sa, Fiilix, en 1. mejor del C., Sao R.1stl . r, cocina gas, todo muy a III M-,. PItoml. No 70
-mccan6grafa, graduada "Co- I'm I .- I REPARAC16N Ensancbe de La Habana, $13,000
I I I E! e'rp'lle, traspatio, garage; altos, .... on. ,me. pa ... Aymotarl,, I plan- RENTA $800: $65,000 ,,q Hrdi,. Do, pl- irdependict- tarro. Parcels a $4.00 mensualqgio Baldor", alumna eminen- Se_ __ S ,,, ,,,, "d,,u intercal.d., do, t,- ,;-, 1. AA t ... f.bde.06.. J.rdf.. -,I-], 1 g '..Am.%, cm1b-, ... ,,,ad, ,dC,1.1'.1C1- ,, entrog, do .... patio. Par, vri, interta. Srta. G6mez:w-II615. I I '. me les sin entrada. Oficina del Rerazas, una al frente y la atial ,, l ., ,3 Co b fi;,, 1/4, ,-Icl. ,rind.. co- n.. 21,,,. ll,-,r ,I It. -"der To. 1-51192.
1 c-d-m-P _R A S / ... E-2258-49-2. parto, Avenida Arsenio FeminE-4422-129-11, td. c It poll.. Alt.. isu. Bo pl..I.f. 15 I.j .... I.rt.aacmam ,y or.,, A.
- ISE .Va.. ,,, do.tmod. e ... f.d..tri.. On I. f.br,. CASA DE 3 IONF'S SALA. COMECANICO EN MAQUINA4 al fondo; ademAs, otro cuarto labecaln MI. M-2!4. Loan. to" to. H-1T.C ___
Jile OVRMLI NA AUUMNA UX be y 1140 A p.rW y am, I de7 No. 40 a clos cuadras Ruta
CASAS I I I .' A.- A It.
__ ENFER __ __ I, .. I A.e do" ,fe.s prctica C, CA~ con su baho, $18,500. Ruego nol VEDADO, $42,000 g.ci.. Train.: .tire.
... do' cel-- ,to ..I),, T.c:11 S,14 I'. P'"" "' g""". on "9561'6 ... A'I;e n Q ,,'1;V6-, D. RAp-am'A'r.,1C-1om Lome I del 7. Informed: Sehorita BecerriI.
.. Isc ,acrul cean. W.I.e. F-Ilfili ,:f,.'cjO.. d.,Ale ft. Brra. pr.ff,,t,, E. Sillsa.
CA"% ... am """As" no,"'-- charlatanes ni pessimists. Ma- c.11c m, p,6.im. sa, 3 plants.. b.j..
A I Is , Tell., j&3-. on4l, .J E.Ing-4a.9 W-4375.
E-4209 131 .I, A VENTA $620: $64 000 -_
_ I -., meii,- ii. ".i., A I., ... 1., ,", J:A-gA E-2132-40-2 A.Asim rifio, 1-7181. 1 ,acupari.. Jardffi. portal. sea. salltl,
,.I., ,,, L.--,.1 ,.,F,, 114. b.Aa. tretc. do ,mod,-1/4. set- 0(,, Cent. $555! MI.-. ; Ics, or d,,.l C-166-494 AgoL
DESEA COLOCARSE PARA 'Is'"" I -E-3971-48-9 ,- ci.d. y part,. Kgr teld' $310 a-- Bb- C-p.. 16-I... C...Irutt,16. I., VAC' "' d". "A" .-LADO I
I foreAnd',,,pr ....... I "ie _', -,,.d. do 42 MUEBLES Y FRENDAS I 10 I U. I p.. ... c.. 33, bibli.cuidar una finca a On chalet C.I-h, .. 1. __ "'..I. MI. d-2E24. pe. mcf.rida, -.d. ..to. mod ..... cdlflc ,. toca. c.l.r.o). Otim. cag ,rd.,. SOL TERNIO E CALLS ARANOO CAun senior del campo responsablel- E ....... "IL CIELO BE Jr,111" ISISAR IZAN MARIO A CUERVO 2 pl-n. ,,,, 12 ,,,,.; A- 10; tic naml 214, V,, $11.0M. Lurm at.. FAlarics. Mid, 17.67 d, fre.__ -M79-4.9 ,. -10 ree".. do .uponicis, proad.
A ,.I. g HABANA, $35,000 11, on ]am calwes. Tralos: B-5616. Alp- MAYJ8 553. 1-4731. 10 12 E a. .
con reference, sola a con su COMPRO EsQUIN ..11,J-%A,-l- y ,of.ro Bolsa de La Habana M-5921 dra. $1 let.,...: Acolf. Aren.m. T Wam,
A do An I.. D'Corad.. y lapl'o's, Athol So,.. one ,u.dd, Eslude Normal. VENDO IS NOUTICA. PORTAL, SALA, A-4644 y 13-Won. 1 129_611.ts.
mami. Si interest llame a Juan E" L, 11,bee., A, 1A I "'I'll %!'oVC,, n"C,mIB.Fu.d... I.pros. C- ... tie Ali CorredorColegiado 3 'Joel... I.. a I-.. .Cxl,. 2/4. bafto. cara.d.t. CnC1--. [-. -he J-rcalmd.,
T1.1o d--,, NA ... ... -1 led W.........A-MM L cin. tie .. Y ecenecot. .-tr.CC16o do -RENtA $670: $70"000 M.3 Otre, do An.d.rm. $2.300.00. Ved.d..
Barrio, al BO-9846, de 9 a M., 9 tic A A 9 Y 12 4 2. TIlf A-IXJ2 Al .... 234-42-13 J,11, Para Numero P-14, r.nteand, $310.0. Bel. A 601. Idir ...... Part. .11., pre.un. A-1- L yell. Angel. E-2318-48-14.
E .11120.0-. 1 M-222 Lop- coal 'a. PARCELAS EN
C- I~ SIR Familia ( do com16 ound.,n. .d1fice, 4 PlIntAl. Cl-INAVE 39 VENUE P.OVMCIA,ORI N.
P. M. D-4051-131-11. '11____ _11 __ __ - S1 NECESITA UN ELECTRI- 1. Sierra. losidencla creenlitic., I~ .,I., c .... y torearcl.. C ... t,.c- to, SM Ine'res, ce. MAN oneir W- VI-dereas parembso Broandes, ,"OSRM,
- -,-- bitocione., 2 bhIs. 214, .1c., IPOO v. let ...... """'..I.. C..struldo par Ingantero. 01rIj ,a. Ameducto, lun, Suals. Best,. Reins can Affus, III Y 2112marilldo. Ventow
JWVKN FSACTICAN ista, Ilame HABANA Clan TE.-WOLICITA TKA- al W-9836. Tala- $32.000. ,a .1,16. Milmon.r. runderAl An, 1 a Oquendo, cocaine 3 plants, 12 looAm y 4 Cmercl- Am YEal ,contad,. Grand,, feeffidnales do
' gorn. I 42-9 an l. I.Wa., I Issroje,, 1 ,A, San Lftaro, tie Belasecain 115. Habana.
...... 1. ,rldlca ,A ,OC- h1dall I'll ,Itt
PC pit, -fici.. 214, .1c. M- 5 921, I ,1,, P,., ,.7,T.qgACh d:..12a ,,I,.,,.Irll- $850 95,1)00. Tralps; B-3616. Al- P'" 11m. do canumicnial6n.
i! vera. E-134 ., It. 'ja '. D-3373-48-28 Julio P.R.. .Cc met.
f "Ira= %'... or,:'
.a.,. I'll p r' 'a. COW, lIt" Autbu- &,.
-" '= 1 Tl "1611: (Corredor Colegindo) 11 t.... .I 'IJ
I . P._ '.aTd
'311511, reauntar par Let, Martin,,. f.bic.rl.. Mi. i.f.rea.: Be)~ S. MIGUEL DE LOS BANOS Y M-6, y c-ea A .... do .,_ .
E-401-I!1-11. Jtian B. Zayns 71 (altus VEDADO: $26,000 i N1.2nt. a"yc 11, Train direct. ca. 1. d.,11;. ;014.'
'.1-7851 RENTA $1'800: $185,000 V.,d, castle an ... Mi~ Portal. ,,nm -to
__ _, !, Aunt I.. nouim. C. al Se,
1171 111"T, A-0'-.,- PINTO A PISTOLA ,,,,,,,. ,, .111cess, el., Sol. Cd.cdC,.l ... r...gMd1, base. C.ciam. led. .much)*- pia I, ... To a'... X.
_4 FRECE ALFMAN, CIUD.1, F I "" 1 'l- ". "'L ... I 11 b.h., 114. .1c. 500 CA. :dodo. parts aft,. vead, me- -475L
1.1- Vi. I'. .. ... mi toiler rItrigermdres. C. 5 g I he I PALATINO, $13,01 or "."' c ,,at.. do tolle.., do. C..dl. D-23U-49 r? JUL
rr,,,. I', 00 d no .,117;ciV. 4 plant,,, Is ,an, y ,,mr- -..I ... tie. b ... to I C-- f.cilid.do. .1 In
scubano, con amplia experien-"'"" -e I" "I"I" --,, '. I. In ... g4tr,,tt y La I... C '.. 'a
"I X.blnefas. etc. q.c,. 1'.. 1- y Cents. ..ban ,Md CA
.A AA_, Una came Y 2 aparluarent6l. _.treccft Y 600 An. torre- I .... Prplt,,i,. Raman RAAOj. BIAco Be I-ENVE LA MEJOR FAQUINA DR To.
CAL. y buenas cone el'oCIl- B--, I ,-- h-lafted..,s, 2 b.h.. I I.rdl, ,-.1,,,1.,. jL1,..111;t.11ft-, ,-in-. -a- It, alto ""; '- " ""' s I "' t. decor. ted. CWc do A-bi-.. G.,rli,, no dtr.lIme, ch.lt. 3 Ten pi A-' Con's SIM: SM.Wo 126. bolas. TOO ... W-8842, de 8, p.'- ,I31 1roD 11 6, 00,br. Ase. lCn .I"..,
xiorPs ell .5351. -3921. - ad. a ..At..! 14, Co.],,et. 46"; $67.M. 0 In ,$,7%. r 27,
eltraniero ell expartaci6n e ini- I. 11 70 ., .. pinion .I.I.M.s. LA~ E-3304-42-10 M 1.'Ad. F10S.M. B.1--.In Sol. M-=24; L.-ITd,, I*dr"*,, Train,: B-1111, Alp,"dre. -1 0,_ 8-0. otre, ce.d.d.. do ..periticir 46 V- U.. CiW, -P6,iTA
P- BE VENUE RA ,_,121. In..J.rabl. .3-16.: We--:
pjlaci6n, para trahajar en of'-: 17 MIJEB TAPICE191A Y DECbRW&ON CI ,.MIRAMAR' 7* AVE. 1. 3 ce.o., c.c.A. bell.. Set. -1 4M. E-55".11.
. ctPS -6226. __ LE _-_ -dWa. Plant, baJA mod ... lj-j HABANA, $65,000 BENTA $30 : $M000 qw l.atllf
Tel6fono X Se hacen cortinas, funds y P-Ikl, lilies. d.,, 4 h1blisr hiodme. Al-n dal B A= ca,111 L"Ir 14
E-4106-131 -1 I no Illue -mIn tb. Real.. 1. 1. ..
OS!,opnes, leparam.S h"b'.'A or 'n,"' o,:t, y Airs 6 hbi -i, ,2 I'll-1-11, edifilil 3 Pla"11 con -..- odifiti. I ,]-- 4 "'5TE-3003-48-15 pareclas
alftimba .I., 'It ,,.,.,,,. re.,.If oo "' onalrec, I" no ,-,e_,_ jet .... I..., f,',".,*,.'m,'.Ap"' M k m ar
. =L __ A-6&77 Compro pia Tapiceria general y decoraci6n ----16n, 1IAG ,. ter-.; ,am rr., 1-,.!'mA'.I111c"1c.' -da t5al). Infornies. CA,, Is. TIC~ B-5616. Alpa2d It-.-
3?ERSONA RESPONSABLE n rIidc.c,. At-3921. BI.IC..In 601. M-=4. 1.6pett. _gI27_a_9. $20,000 TODOS TAMAROS
N. interior. Trabajos garantiza as 11 C16 do Al.e.d.,- VC.d. Co..
Muebles Corrient d I d Arc, :I
'I. C.pccll.d. lie .drol.,s. Cs i nos i VE 'DO ISQUINA C A8A'MA.ERA. c..C,,p t.d. ,.IrhO jsrdl., I. ".I. JINTA AVENTDA
.11, 4. 2 re.A. : x, rale .,,,he ,all., CINE MIRAMAR Y CLUBES
k... - P i N't"',- C- .. .d.I.I.,Ricardo Barra. Escobar 266, ca- AMPLIACION ALMENDARES, HABANA, $20,000 CERCA QL
clsc. .rept'..." ,,od"'. -.I,.., ,",-.", ". :11 '. -11 A ma tie imltetr . ,I.. cal l I 11 I.C., 1; C- I Ida$j so ,,,Ir. 41. at s
""' _Me $,,. --. 011. can 214. Jmr.j,
.mo- .P.-.. ,- I,;,.,,d,.,;Si esq0na a Neptuno. Tel6fono Aa d"m oelftl- 4 h.bil.clant, 3 "..-I A 'o al. . .." .,,I m,.v1,C1.1rus1Io In to
.11AO ,", N P., ,O .1. p .. ..
72 saints '. "
- 11 1. I 1,A: d-AC ivle.d.. a. I.. all... noen,.1orl. Can I.Ch. made. on $750. 4Kii Ud. b .... Ado pectims ,onclem.
I aleapit'l at fura It .... ar" La, ,,, let'. -A. j-. 7"! A ,17 M-2160. C-215-42-3 Agt. 4 hub d" ir, 2 '-*d'd'd" C ,,,I 1110,500. Otto ,.A 3[4. turnedd. psm stares
to befi ..... at,. I Ill'-1-ad. .A .. --I. ,-JW .4t I. An "'J" $131'" at'. a.a.."i." 34. fe- do nqi,. on 0 .mundfle. Reon s' I mi. ..m.did.d... Cue ... ;,fornan; Belemoseal, MI. M- .a'.. 9'. Mon -iJmI,.WQ. 0 to on Motion.. ,.a 14. U. '" Part. Mirsee-7 Tanmas mus, Won ,ttm,
1, J1,A 17-24 11. .1 ,..do. tic D A Vat
31 'Icf ... !-V IuJa% 450,R0Al'p1 g't1'. __ __ -.--- i .,".,.-T, C-tls, B, .Imd- I -.11. Dt.o. P-d- Re'
_ --,-- M 3921 '""""i-34"48-11 ,n But,--Isl, -I.: $7, .21 1; o. do, y proIles 1. do Kong.. Us..
0 1; y pad cormare
No 4, 41X '.Ile 0.-tem, so,
,simento VtDADO, $2 -' I., Cmcdar. cocina. A d I. mat
1 8133 Compro pianos ANmGA,, BATON 11. VENDO C A 5 A Nal 52 leur, B, entre 13 Y ,4. Manuel Her- Ave. y 7 Mira ED-1761, B-587i.
JAPICE SUS MUEBLES jF._N A-jl js!., :j ,I,.. G Arm 'j
'I VENDO RESIDENCIA M01 ,JJ prll :., C.'rl .... ... rtmm-I...j pa tells. do, plants,: ,.I.. CAAA.d.c a ad.. C-Sts-a-le
.' UH-E-3411-131-9 j p__, _,_' : GARCIA ESPINOSA ,,dntr do Santa h1.rl.,a,,6C.R ... rl. ; Li.b,,:, I "JI.11 ,,.c,.. Am it,, hbit,,tn,. y ..rc1F1..?,,ydEAAp art: T7-4 -P __ _. 'led, luj,. el lath re ri 4 load.. MI-IDctor Coati]]. A-4879. Al E'2'
I ", -q,-. I :, r: our. on 0. 1. d
_ jd -11. t--- I 1,11., "," ar". E HIJOS, "" "A so FINCAS RUSTICAS
-1 p ttaon cbnn, agu 11A.1d, 12 55. 2;,damdo $290.00. Belmtoin do. LINDA CASA, MONOLITICA:.JARDIN,
; : I 111 -.d.1 I c ,.r:Jt1ri;,t, ; .21aea 0 1 M-M4, 1 2A. Win Interco: '"' "' 4 carries, rrmom, E-3718-48-12 .I, Cos. I,' S-ctf. 23 .ft.. do ..perl- I W c I"'- -d- ,..a .... BE
PROFESIONALES !I,- ,'-"J'-. ;'. *L',-'1; L ',, ,5 ,,_,, I C.,,,.ut,.u.dk1pa et6n Tupi,,m,,. 1,q--'. [.(arm.. F-74M. D-1,305-is-10 *3,Yl 1. plot-. C.Cm. ..,It VENUS nSCA DR 76,M .2. A 1.214
- Am Y' hacemo. muchles. Te--m-1 SE VENUE CHALET: _(_ HABANA, $35,000 CASAS SANTOS SUAREZ ... tam. 11s.od". P-made Duque 31, G y 11, Pe'rc, -gu- y lu-. propla par. nx I. 6
:- 'NOTARIOS 1,1 ,,I*r 1.1m.c... "A.p.ol." y B__ 0. 2 B iV )5. SALA, 23 y L-1. -16-. "pe. 1-1173. E_=! ns.
Plant. b.j.: Sol.. I let-, I-m.d.1, I~ T.HpS, pr6,lma debts y1a..3 plants%, ,an Moderna coses. Junto 6mnibu,. Vacm. Bids' EIA_-. -_ nice A- m. p,,h*. ,Zlrm. p.nlr,, 114. Carol,. 1,1- com- jardin. Portal so a. 3/4. bh,, ,a- $10 500
-9311 COMPRO Y c ; .trm. 4 "'a"O' ""icim ad VENDO IrINCA 2-1/2 CASALLERIAN.
bu- y 5, ,tied. TIifono U-1424 come _"
43UFETE PEREZ MEDINA A _I, ,.III _1,,Jna y comedor Y seccido Ill.r. C'.'I A. 92 VENUE LA CASA D C.rt.terat Coib. del Ag... L- y t.16,-,--, cm, see asiout SM I E-3407-48-13 d eflado. Mid, names, gas, front, Autbules, C4191-4 2 n. Routiondo 9M.W. Belanuela MI. am y 5 Aptes. Recum SMO.N. $28, Ve- I% 313. Dos plant&, $12.OM. III,~ ca lano. Iniamem: W-0842.
oll P11- "I'll m11-1, I~ I M-M4, Up~ I'm'.. I X-3901-50-14
.:..11.C1.n Came. do ..-pal.c. -- , cj ,-. VEDAD-, CHALET ..Iq.Ll- -3065. E-3623 2 Is .I.-. .. D-22a -48-12
. logisi,06, muc- y alautlIer, So. "'""'t """ I ,,,,A ....... 44 RADIOS fic,. citar6n. conit, VIdade. state ,let. .,
Sells 1, do, ,1,,,, rs'; j dn7rC.,,'," 1:-1,,,,,,: ,-,"", ;;, "L,%'s" .,-1 __ mit.cf.'. .S.. mbundsmtcdm. , :Il EN $7,500 KKGALO CASA KN AGUELA M. SKAIRA VENDO FINCA GANADERA 76 CASALLE.
, A:, ,.ecurs". A ~ .1 I 1 ,-ad. drenje Cone 13 a 91 SANTOS'SUABEZ, $48,000 70 ait fid dence.l. entrg. -d.. I.- ms. tic.m tie I, ....I. Interco. Tell.1. "",Cie.. I. ., pit,, At r, 7!,,Ian, '. L. It
.I- Me 010-11-rellto o Tole] A-056 Aelolle A-IIII I ,;-I ., SO L!C- PERSONAS TZNGAN RADIOS y S. r 5697 Desocup, Edlidi, Wed. on. .. ft.d..,,16., Mariana.. Una I. M 545 Preg nur Lui,. le- A. often. P. del Ill.. 625.M.
C-209.1-Ag-. 3 __ .' .I. clc ---- a d..ft.. I D:D-989548-21 Jut I.. 2/4, 8 p= con 22, mmmas de ... tire Cat-d, Columbia. Portal, ,,I,, .- D-223-43-24 JuH, E-m7- ld
0-8177. COMPRO -ITUEBLES Igbedgres. tmd1m I ..* I M"" IS matter. 3 h.bitmel..., bar %Cocl- P. .. .__ d= .Pa.,., el truces retam. Pa. !n.ilih... ;:..,ad-.' F CALZAIDA DE COLUMBIA fleas unida An led, 1, cardullr, dat jo.
3'. DOCTORE ,EN MEDICINA pi ... 1. o.A-1- A, .., j d.Cru.tr-Iom -C. p.ed. -rWiroolon Co., M-= sorm.s. CO.- y I-i-s cation. A," BUENA INVERSION: RE VENDEN VMS
S_ ,-- A ,I d- r.. 1. dmalcill.. rA ald.mart.. Q.od-A .." 4. U_ W.. let-.: Tale ... I- Call* C No 3 nq. 2. Issuclue GrouveL
.j-..L1x;'.1, V I 34 000en$18,5001 9135. Ime del barrio 51- d, C-jam an jud, de
, ,.,. M .: F- Jpllld,, Oh-z W-1711*
MUDICT "K C"JEN TUXNOS DZ CON-j"-1 E-2146-44-3-A,..I. SANTOS SUAREZ, $88,0" E-MZF-48-10 Chalet Ce.evo, do. ,I-,- Jardt, -I-- Pffion. Ian up let.] do ...-ItI.L.- 14fil
C, II I,~ -Al.d. I A-dl D t1117 17 '. S 'N V"A": "'ase. WENTA 8""" rauxor. not, ampli.. 3 testill.d... In.. 1.11.1 do b- to- dood" do all': FG-2311. 7 a a San Honiara. 2 plenum. 513 O, is. .,ft, ediflela. T..bld. -.do lVjow des I b.flan, I.. de a ... .... J, .: = 1 -..I do trukrosol, ransdour.. do
I 11 --fic. .6 .. column froll, an'; .7 2 an c asse- -Aamleo-y un commalmijall
1,,V.U. a ...... u' I g ,i.d. para I 1. Wr tertacks. patil. IIJIM. ot do t Is -Imme
. _.;_ "'. nit; samookom do mirm.l. D. 197-3.0 V EN TA S altos pegada,' r" *'.:'W "'r; t'-'.*11.'T."- C."n""' -'s"c" c" ..._= = =.l I.
I_ M 3605 compro pianos Juan Brunolv 'atam, f7,501, ielemIca.l. 60113d"=41, L62 S)os'Md- Re" I" alquil.r. halos. '$irre. 1. gj C .... do Colegi, do Held..
DR. OCTAVIO E.tA smillated, an $1.1m. So -rdadaro Am frah"- tic 1. pabl= :: = G= :=
' 1ER6 11, Cldld M111111. PCs, ,A
. I.. gl.r c. SIM.M. Petiole. O'Reilly nl. de, ,at dead, -..W- 1. eno"
fXcIttoly1nent, Infamoddom p.,Im,,,.I,, 1, v-CId,, o, ._, 1 49 CASAS 1, Sala, hall 10-E-37 _" par .1 E.4 ... ..-tarm, I, I.
., I ----I-- I ____ __ _._. .n
, ,,=::, ,_., I jZayas, con porta Uvo! 518.300 ... feelliddi
rt.nmrda W3. M-1072 le-,ced., eblext.. ;
_, .I... B11-3303. So _;, v mi __ I.1 tied. some is

_XiG 'al to .0aslfivido's DIARIO DE'LA MARINA.-Mi6reoles. 9 de Julio de 1912 Ck5ificftclos I Pigina V,,
I-:- __
VENTAS ENTAS' 1 VENTS I VENTS
- -__: - ---.-,--
-
- ___ __ __ - __ - S. :56 MUERLES T PRENDAS 56 'AUEBLES T PRENDAS NEVER A S Y REFRIGERADOREF 59 RAIDS If APARATOS 62 ___OBJETOS VARIOUS
50' FINCAS RUST15CAS 51 ESTABLECIMIENTOS, 153 AUTOMOBILES Y AM _f __ _GANAIIIIA.11, lot"EVOll rissil Il as _ -- -- ELECTRICOIS )
MDR nibytipalia .rn.lill, FlrguA on axis. brobbio. ;GAN GA 111o'l ..INDF. ClUISI'ALEIIIS I I'll ,I,", oull O' I", _,"O"It".1,
BAR Y COMIDAS IIUE13LES: A-97:13 I k, ctoo ",", i" O ........ % ',-' )It. NIIII. cer ..:,, _1111:, ,.,.III, '" CO CIN AS D E G AS
a ,to Caluds del folonte. V-d, 34.500 51 -Ibi, Fc1d 4n. -o1o, I, I,,,o,, -.O. ,is .._ in c_% I:
cloo I. ,._,._ Iab ...... ,, 1.11' ... .L. N" 7-ii. -eil ,iim-cs ""O I, ,
bno.. _6,, i ., ,."I n., O ....... .. I - _' i, v,, a r a _'
- 7'a!'w P"." Ic,, 1 ":.as
GuInI1 y SIZ- -'a ."SN't"a": ce r, r ... b.c. tole.oll, Sc 1c.do bb- '! b, "i't., o"111.1 I i111.11 I ... .1 11 usn"- 11 ibil"co, -". O;,,,-I, o, r ta_' e, 9 1, 1,.,IA, a d, Oudobf: do 1.
ca %_iaT 'ehill, f.cil.d.o., sc -aa .. P.1 11- -' b", -,b id.d ,.a ii. ,'I ,', JL I I -1
. inw,1111-1s: i C.O.,11r,' ". ._ 7 I -,'n ,' : ...... tn ii'a ... o'sces. E-2,17 I- !I W', .1.
Apatd;. 47. TIcica o: ,Ga,6.- PI,- on-sidlud do ,,,,,,I,,!e dobd. ,,,.,t, PaO- to'1-1 17, dIf= li, I I)b r"Ou, ___ ____ 11 I., ."i".1 ,,,, ,,, ,,, ., li. I ., .3 -F-' 1 " I O' ,,-. :. ,,,.., iiii'll $1750. T-Wlla
.2294-511-12 1111in, 1,11-1- lnf--. 00 Ii ,at,' 17 Y 43 E_ III So' Irsall 11 FG. TERRAZa. lo-lit 1 -1- S.1-id iil-- ,'. A A.- It"o. orloonti-11111. 11 '", 'O."!$'. ,7 ,,
L. ... E I Af," l FIA ail..%1. ol. .T, jbdn. 2 is I P. on rilicoftia, il L I ,nf. "" I ct-p- Oll". in, .. F _6 Ili I I 1, I '-:, , ....a. Tin., I "" I,.:, I , "i'l , '. 11, I I i 2
ILLSTICA; BE VENUE" f T MEIIAII CA I F-s- I. I .N.111.11, ""'s -IIII's. b"'s o"O'cli __ I C-274.U4 Ajobt.
. ,I'.. clui E-426.5 '" ., ,"!.i st", 5 _N O": ,,, .; ,,, ,,,,,,,, c,, .... .. _- 11. T. O, I I I - -11crilas .... nOb ,.ab,,. L. I I, _--i ,,,, ""'i- '"'.., -"ha".'. fn-': NiE DO MIS I IUEBLES iL I I I
sziw i,"c1-1',."&c.,. P1111- I..1n.1o "'I- F"pnn -I
' Ioblbfioll,,. , 13 b- too-l -- -_ 1. "i" 'it" 'III not
'. iFTFA ,, .1o.i I to I r In $2 C,,llad., d- I Pi ,,,,a .... -I. ,,,,d ..... c, I -a A'
b. oi_ __ - __ E -, F-I SH-O, "I I,-, 1 '')'' 'I i 1, IN AS D E G &R-'
sin. ,,R. -.1 CRISTAL I is In 12. Alibl- -: Ill , j,-c-,. O-. ,Iuc i1.11I vil- I O .I', ",
"' ', _. to L -it- c'b "'I' 'a"'-] P,.db i'!,t,-d,,, au.-s , ,_ ,..i a I - I, : CO C
en. a. c.,. ,ad'. I ....... 11. Dcfic: do 7 11 ---. oun I , ..10% IL ,n,,,. I Us I s 7 E ,a P., I P 1. I I Nii
silicon .... v ... Id.d 'k1b."s f-'Ic. S. 11 W III a SlIft 1. I 0.11, Ill ,-1 1 ,,cb III- ,-1 ,Iolb.. O, -1
11 c, _40 '_ -, In a '- ___ I I'll ,;,,,,irr F --- 1,FIIbI-.1uoo,1.r.1.d..,"a. 51 Juba ob co""; III" 1 11, I~ AS,it a F jou 33 ob 11 11111r. IIA.1111C- 'Of o, ,,-- .,,,I, d1i "ne ,I 5, ,,,,,, ,, ,s CO-Out de lus, 1FNIt,,
Il fibcOldiude, .1 ,in ,. I~ -.P.,.- cocoa : a, In M rityei
11 - lif.oil.s 22 -c- -- I--',z -adores -So Ploclb. I$2514.1 Dog. 17, ; if
1- Adat" A b ,.I. n '! bi-- Uoc ".1. I"I.IbOO, 1-1-710 I i $1 95 VIltn,, El initcoF
_ POR NO PODERLA TENDER _,;,,Gx l
b- Tclf.. A-4044 y B-7 ; I I ros, ., or of ,,!' T ". I in L V W 0 R :kS .11 Rion sI
., ." c- "" 'i .' u cI,"" ',' db',,il L-,il IS-. -1n 11 R 111-1-1 i' I sl'c"q.a 612. T1017-92-2f
E-125 0 VIlId" 11", 111,111, I 1- Ticin, O1111a 1-1 111ol".11 1, ,11 5)7 "I I c- ,, in, in Ics. ,rlcn, I I F ail I I,, 11 il
ace"itsi I 0 bei,1c. 2 ... Is, 9111- It-i focc,' IJI 1:1-- 22 I Lit ij,.,,c. ,a I , of I oils, o, A, I d1i 11 I I IMILIA. ,%'F.NDE COMEDOR. IIODFR- "" a" ': ,, , _', ,,, I I I I I 7 is __- "o""O"" ... I" I 'i
P., 1, pice'l, %',' % E :o "" "I .i:i.,,. ,.,,a ,,,ad,. fain do C, 1."'.e's ii'lobl.l. I-ob, '..o. -- .-""'ol Noil.iii, V-,,, , i a L- a I ., as
51 ESTABLECIMIENTOS I clul 17ift 400 ,,,I, I o ... "" """""' .' E N';, a I ,. : ...... bb - __ I E,.1N.,-,, ,,i In s-a "! '' I, .1 7i W AS CONTADORAS As
- .011n. "o-i-.." Oi, sna: II oio,. ,do, ,bI. __ "", , 1.
_ ,-_ to cOOO! ciontica P,,,,a $9,000, Jul~ ,' -',71,II ,I'!' li',""" I', "b. 1, _A "' I
TINTO 11.411-17 FETERIA, LUGAR BIF.iCb, y L- TO- - ii., ,. L 1 1 .", ,,, i, I:"!,- ..I', I 'o", ." TOO IIE Co. ARTO I'loo-to ,,,,,,n ... jl iji. L,, ad .. filoo.
rise ... E-3147-31.9 !" """' %- 'E I c, bu... .a.-b-1.1
do Par,"," "I", 11:Oii.1 '.1:;- VI Ilrjl, 4i, I", 'i I ;'-22 _Ij-. 53 11 '- *111111 -ln' 11slill de'.1nd,, 11 ,, E-7-oa 1. i LA CASA BURGUE :z
-ind. pc,. .1quO- C.O.d. d. I ' ".I''!' I REFRIGERADORES ... '
un ROGER BAR I I'FVI)O I'SH tootr 1%IlA.T., DEL 41, 11 ".',','," $"" ";',' fb _If y AndOl E-3457-51-10 I lilio", ", 15 ,u. O!r,", 2'7 ti. S14,00 MENSUA1,ES, JUEGOS, "a .s
l7N_ Fi do Ol6 .1 fd I I F 14".4 1, III Laill, adorv, Ea N, ,. ::,, ,i,'= "T c .','. '_- IT ali
IM CAFE XN ;IVfiQt ES GON- it,) C ... L. So, -di, I' In "' Go 4'. I ii : ,I! it" c' ou c,".t'i I si ,,,, !I GO-1 ,Eoli- 1, IS .xV- ( -Iq I I cuarto 3 cuerpos, moderns. .1 I "I 11 P, r."., .'- S-iclin Y I.Pulass ,
I;tf, ...,- jolob, r-grin.. e .... .... I) b ilobo fill Do .vii _. __ 0 67 3 2-51-14 'I A111101 1( III I I Ix ,. ,,,,, % I "' i ", 01 0.75rnensuales "I ' I ,',',-,'...I- '" ,-.ti, "
" ,tjdb ,, nb.b.Ic.. 11 ... I, $4.500. alic at, I,- ,_ c-- I -11. .c.,1- Juisgos comedor, sala living-' S, 1 I 11, o "::,' I 'L,
,it tie Par.. Alq,,,Ir il IOf,-,%ENNu6-80ol MI If C %NTUil IN. (h) 1%illu-i. -- 1917., ,,, ii-,f ..... .. : ,- Ill I,31i 13-1117.4. '. T'' .. - ,, I,
Ot'. ,I E 3, j_-o.I,. .o-OOLI, ,icuo, Sao, "on. 'I', ...... I', I""',"I., "i" .. ,,, ,,, ,-o F : -I,- r worn, finisimos, acabaclos. Mid- i% aln, -O, .11 1, ., E-7114-92-18. -11,
- ,,, .,.,. H i ,,lse .. ...... ," -1,O,1i1F,;':;;, _- a'. I',- .. ........... ,r"I's, F1 2,11'1 I~~ I ENTRADA ,I '' ,..,. ___v-Frou ANSI FnLADO. ONC HARITAV10- .11. I., ,1111 1u. -I-a TU .'J -i.Ipcoi I:11, jj ll ,.,, ,a ""I". -i".'_i ,'i'Is o O s ) i; CoSor Singel
- U-8832 iinc- Kiiii., 11 I 'O ": I I I '1111na! .; pizzas I TI 1.1 I 111-- I 'O'lot
boo. saa Or.cdo,. pcg-,I- LOO, -b1ind Pu,- 1 silau I E i ii -nIsI, -b OrobdI, Oic, I I, I. : CAPAS BE AGUA oO
,a ,, .... ... c'a c"'. d"'c" "' I sucItas: colchones floi -oseda, 21 .1 ", I ,,,,,, I-. I so On ,elill --, ,.,d,.,.i ....... huidibi-! 0-7-ill 51 Juba to -1 -d ... loili' " $ ,ab1Oa"-;,, ,,,, b.S.o.. 5 EI .6 I .. it, a I I I
L i I FSD- I ON (Ii I 11 ,III,,. ll,,.Ii to ,I,- ,,O., ,, Al A,',, 1,
Oe, -tal, S3.00 mensua-'11- ', -Oo. f".n.-Ili a .". It: P.__ I'll., 1, I , i..Oo.bo, eud.d. Isubla ibass
It db"" I bul. 111g.clu 11 que -Iuos __ - E ,',' ,, sillones poi I ,I, i ,I- I 1 I I! ,i, I i- O",
I ,,,, Win,. ,sio',', ,to. E ... .... co So,, L ..... IIIIEVoil AT-lol Ii ,.%if,. do. ,I, I,.,.: .. .... I, ,u 11447 V I, I ,i -._ Aloil. -, olue,
,id. to Is. ,. ,,,, .1 I 11:1. i. I I- 1. -1 ii G.brdl,.a baii
ccall. ILI I i.1i I I I iii- P.-I. I- 11il.. N 'c' 11 1. .1 1,.11 I :,Ilsi i ;,".o As .cilool FIL .-,lobsillo;
N,, 12118, do to ou. IO .dl..il,. n "'.- -_ ii I k I Cambiamos mucibles. Cal-, f ...... 1, ,"', I ".1"', I -,r-1.O,, Voi.d.bub, d.lai
O'Zt6b b.dIa. u o- Vis'a ciscItOl. -.-- oul.i'Ll'. ...... B .. ,,, 1, Ofix I -4 LF.ONARV D'. I I., I 11 : ;,I ", .,;,, .1". 'El Alf.l.". AgWZ
E-3673-51-13 -d-P d ,,, si_(,,: i I I "I 11: 11111' I I 11 "'. II ", ; ,,,,,, "' ;baio b E'_ 'O". ,Iddo,,$. Uffirol
,- -H,11- oo an L. ,, EsqvcjiO2,1,i,1.jAc 114. I~ n OI N' 7,oda Jesus dvI Monte 29 Esqui- I % I ,,, .1,11FIO-It %DOR
E.66-z-.V L -E.-w-v7nrT:p;, -DE .I, : I B Oi D 19fia-51-11 i E 35 1. 7 ::! I I ,,. I 1. ,,.i "', "'a"" b "I"' -' r,:i Tojas. "Casa Pfirf,7." I" I, ,,, 7,
__ - If."., ,"'. I ; ,;11,1'1; 1 'Il 11:,.1I: .1.Oo-O,, P,,',,
.,. rdls. ofet- 111-co" I. 'I .. ..... s- 4 -111.1 I,
I. ad '"' A 'l::;iT, 66 .0GL1iA'i I- 110 1 .11, PAI,1 "-III-' I0.0 III.--', -Sliiilf Is !il Ili,. ', ,," ,,, r 108 .i(i 4 Ati- L.bur VIII- sloccioul 61 "O. RI". ---,---,--,,,i
r Ar=,fiiod- c cc IT, 'j'cic, t -L. d"llic ,--i I .. ...... I, o 11' I 1- I' :o,:, A~ dcl it ... 11:%, 1- I, TELEV'SGRES $10 "" ""'"" """"'
11 ,Oicbs So, Rala L, 11 TO 1, r., I Vocid.", I, ibo'' c.-,ffiI-NR*Ia I __ __1. -Ibw. I .,,I -I oil z d- do a Ciillc- .11 Ii., 51_7197. TJI ic'. E-384L-51 l3q, lfl'. ,1;1,bllou l' 1 Vt; -11111- lliili.., I~., -iII., s,7 ,.i , F., i .; .IIUEBLERiA 'TINA". 1, ,,
W.... Made. .Ind l.Ifl.", ll, ,, ll,"Bllil. ,, r.'I c I. "", w in "'n, ,,,, I __ 1. ' -, ','.', YATES Y EMBARCACIONES ,
-F lVil _2,,Z I1oT 1 Illo l 5a 'I11*1,11"In 11 o-oo's "'T.LvS 'NQi Muc-bles; contado N a plazas 1 7 L11LLES DEOFICINA I "I 11 I'il I I I -- sssssssbI
_ -Ticukiiii 31UNDO RFGAEA St I -Goil rillf'- X D i-il 11-1 I A, I .1 5", ", ", .. .' I "L, I a la,
cut. Y. ",do It cci.. pu- do ,--,, BF 1, 11 I'll. Pc-1-1 do clill. -- I I i:' 1 iL'' UN
1, FS If I. I , F(,,I,, I_ bENI I 11. A,,,,, ii F --n' ... ,.,,. I ,,d llriol! 902, Cluarto, sala, come- VENDO BUBO CAODA. ARCHIVO I E- 1,, ", ,t,;_$ '. BE, VENGE A LANCHA ACALSAIDA,
can tolor ... I 11.1. ni O xs de ,: IIl,,. ,,- P,-, I.. .O-dcr, 'o In, E 1,1 ,:' 13 1, , I I ", Bull' is PIc -, ... :,,',,
"u., I :.. n, ,'I'! '. Silinnes de portal, camas,' I, 9"' ,':"o",' a ';'J-' "' "I'do' Nl- G 1 1 I "I' il I : i, ,,i,.h... hornituacita, 51,.b-. dj, ,tldd ":, is WO.i. 1, .,It c I L'B, "t, if ...... b; I I., I I I .. I 1, "!'' P lub oran : al
b"a do "' Cu.on CO--1 li-, I ,,,,,, Tisef.-, $I VIIIII 1-1 111,11 Do, ,io. I,..,,. ; 'il ,,,,,,ddn ,I 'in- 11 ....... 11 I-in
..' iiii. ,e da ,i o' I I I ,In,1,,. lbr,,. r do
d c_ (' i': A, 1
., on as ' ,,.,.: c Pefrigeradore.5, ra-rbl" Ii-1' i'o-' lot' lel"i 't ...... i r I- I .1 ". ,,, ,,,, 21,i. ,kill,, 2, de 7 ,. 1. jC:lp,*
_ c,-',bbOaW par ,, .543? 3 AI-51.1, de 7 ,,. .I in co Sr, ,,,,, Li I ,, , ,- I if"'. ,O'na, ,,,,, ,i.'1 -.'ji '.i" LIN. ,' i, istiodoi s. 1, I ,: ),r',.% 1, Ill S do ..
....... .2300-51-9 1. I it I __ - i ,10,
c. I So p-de Onph., b,,,jii, a E I b ,., is, si,..,I- --,, I2 ,,, ,,, i;i, E-341, 'j, S Facilidades a procios de Is .... "Ics, sal"d J"i's E 3'86" -! I MUSICA I n, le u is
, a- __ AiIi edi,- 11 ; h_ I __1 4:, 11 9 60 INSTRUMENros ,. Ei,,'Ots, "'In. 'I N I NOI IIJE I 0 joE.O 1111"I'loo "'n '' ', I 214 do 4 o 6 I to .. "Al,ruT '. TIbr lbc-ii. ftulibo d,,D'.' 1 UNA, OPORTUNIDAD 0 BUICK tado. "Tina": M-7197. -, Ii No I% 09 0 11% UH0, A. -- __ _____ :,, .3275-YE.Lk
I. -3 rubber. 1363. c.11c 18 Y VENIS SUPER DEL 4B EN Vt. O-(osa
_ E-3S117-11-10 G,.b no, lauli- O,1,11111doi, Voil"I 'ILI 11 I !,"I L I ,,", I t'l .... .. . lf 11,11, ,' b ', %-,ai , I ", i'Lo",:." ,, C-67-56-31 Jul. 11"c'. Ilia' 11 -11.11", Slikti-Ol, cf; V,,Go 1.1kiO I .11 Of 11, too .1 I % I I
bi ....... 1. $4,000, slllt. d I Ui- Sacoi 'nc aCli"t"IdIt i "t ,.,.' i- k" ', ,,, . N I -s"" - I -- -I I 1: N. I'. I'll, i ';'." b'
CASA HUESPEDES , i "' c"b". -c'""". 11 Li. 11 I I I 1, I ii
_ ,,Ioa fiic luo. ,-,,Is d, Od,-, VIII:c. i.11 1;111 ' !ii' l i! "L ,o c I I "c D-2I'13,57 29 J.IJ "c I "'
rb, .1-0- li, N" "I'll L "I I il La, ,... C,,.,,,,,,J,,, Ahn-111, ,1 -'BI ERIA I - -.- __ _ FIAIO hot"" "I'll' lo-Olt"I HEPOTECA "'
Lin -jnr di, 2 blifin, ,.,I,-- PrIfil. s' 111dii Pili 11 P I "': ...... t": L I I UL L "LA-PAZ"__ l' I DINERO
ti" 3 1 'L ,V dad., 9 4 -.1co- diiii -,,!,,,, Ili, A:,lZ',1 11- :11 I -q l- a I ,il E.34-il I; .'I
Lbill". ,In All- Suia onolliOn d-- , P-- 11 ,110 be ... II -, 1, - ___ __
I, MdA,, 11-.,, -,-- Col. liol,1. L 1, ,,, 8 I 11 ,. I, g I~ _o ,IIL FIPAIA I I ..... O S HIud 110, Mantrique S. Nico
An. d.j. Ill-, lIbrI,, lIlcf,.' - i., I F _1p -I I".. J.I- ". "si- ., I .1 I '' 63 SOLICITUDES ".
V_ b 'ilT' f e' Cuj b I 6. RD c 3 I. lIlf .It.. .;,', 1'2 ", I I I I ,,,,, is ' I'
Rndd.. 'A'I III.I. do 11 T-"" '--n I-.. 1i -Ilcib "O" ,MAOUINASDEESCRIBIRI, ,*, "I",, ,, ,
E-I7.,-I-9 _,olo-5119 FORM, PANEL. of u, I 11 I Ac1,1, il, t 11 L i ,. , __ .- 46. COMO NUEVO OF --' Jin"11 1, B11111- -, li-- DE SUMAR V CALCULAR ,,:: .1 I ,,, !- S--- ] O- O o., n ,no FINAL SE"IICM-_ ----.----- I ',,_,.NO, F1 11 111- ,) 2 ,;, -1-1111 I., I 11._1 ,% 111.1'1 I
I .. !"!,I I,~ , s'.. -,-- 1-o".11. .... ... '.- ,1 ,-6b r-falo. PIctud... 11,
It. [IF Oso "-- I .',' ij ,, ,j-.,9,.i1 1a "I" ;, ,.,:: ,,,I, C ,f:: 1 ) ; ,'', I L !a -.7'1 Ilf-c" 511 'V717 Portables y de mesa Nuevas, E4623-93.11
,,, i: ,,,,, I -11 o' G -o 7 jI y 2 !", -, l "'.11 ,, '.- l 11 oi ......'It I I .1111.1
GANGA ."',_ ,_ : 1: 1, J, 7 S. N' ,, b, I ,C-117 ic '., "'O'n "I",., -,. ,,,, -1f;:,., -, 1 1 -1 11 I -,I AcO. I 11 I 1: 11 Hillild'
Ili l .,Li I'll, 1. Aouil, ir,- I V uso, garantizadis Reparacio
. --c ,,, -,,-n-i. 11. I'. I 141, ',' I -- -_ - 1. INVIERTA BU DINERO EN TIC- ..
Ins, -,,, -oi, .. n.,r. -i,, 1, S-- -. ,..-jf i,,iu Ii Af Q I;Filt DE AUTOS 'z! ,-,,, is, ,,,,,,,, nos e iguanas Contad.,as "Na "" "" ': i I' !; -1 IM in t I", '11, III~'. 9.1.1.1o. is Vilizer" cloo"I', ii, I -1 - -: :- 1-1111all LAII. 1I1c1l-1If.1 ', :," : Id_1, I r141d
! "a to C- "d a I L, I - __ -, '."!,, 'I. T , l;i12R ,,,,,c'jrI. _I.
do ... as d, S2.fiab on ... il I, r- i ", _%, I ", j,..gL. j.' 'I.ililc,!j"I .... I ol 11'.11i ,u MUEBLES A PLAZOS Itional" reconstruidas, distintus VEno ,.,,,,,,o I co,.. O, o3i lit r. I .,, I r;; l
I finf.-- Tii[Oncu .' ,"'I'..' ', G : -. I~ I 4 ol 17 ; R." Ino,, AN NEGOCIO " ". il, .11i,1 "ic 11 '"'" 1 o "- --' I I 1, "I ., I~~ ,- 1, 1 A 41113 (745(i
-so u:;..,,ic, .-o' T -_ 1- ..
.1 13 I ",-', I u"in. c-, .1 I I I co l;lcl -'ij::i: I I I!, ILI' 1, I 1 I("' 15,000
is, no "'; ...... :,a ...... .i a, I, c.,,_ ....... i : I,' ',"',, OTERO y MESA. SALUD, 54 models, garantizados. Alquita
I -ui- "'. ,.-,I , "' ... ,
- -- -- .- -i '.)]) S1111t '. S2
I rGi -VL.,T % (III I-on TvxEu u.n. 'a" i. ,..Iu i ,I ,I, ,.":,1-1 ile, L 111: .1 A;:,":, ,,!,:,, '-.,_ ,,.1b. T-id, a I c. -i-I.,mos y exigimos references. I I I I 1.1d, 11 I I. .. ,,I TOMO
-Iiiro.G. OtOu ii i""I""""I" ____ ,:, ,,:, ,,_ '. '"'n .. ........... --L Nacional", Villeg 3-9 '.,; 1,11AI ,,.:i,, -d-- I.. siit. Ill
11cio I.- I. i4i ...... VENDO MERCURY ol4l MUY BAR.- .." -. "I" a I II, 22.11, D,;-l Bi "' -"' Oi 1 ,,','o i s ,.,,:6 ,i o oicih, I ii I , 'o'c'i ... S"b,"o. ,.O." O. I I a ,. IIIII-o ",I
_-u Go R cinc, I t. 114,I iV 1'9'9'1'5 _1, cis 1,1. ,--- tout c - Oi.;,Gco .." I ......... 1'.'u,, 1,17 A I'll, 'E_ I jj ... PIAN. 1111nioYAl B I~ cl, I
a., !. __ E-1411.-I-Iol. ,:,"c". "'."''In wi-;- E, c.,11- V 1. I :Iiill J. Ili ,, I -,- --,cis, Nib- so ob quina Teniente I ; _. ,,.,, I -' I I O! ', ,:,:_ E-1111 -43-al
___ __ I", all1i.1 111bl' ini.1 dis I. -1 11- ,W1 ;It TO,_j ,idlosi, O.OI, I -.1, _0 'IF Ifoo'Ll= "I" i SO .-I III.% Vi' 'oc- Ood.I ial- 7-i2 On 1,11. "I,-- ,,- 1- i, i 11 1,11 i "I SOLO ITO It,- AT - 12%. 2 CARA _.

IF:: Vki E UNA BODEGA. POR bit ,., __,-. o-, --, ,, A L'i I I. -, L 9 NE
iSO I't"'01-1 coh' Illf"I'lla G PI Tsl E9 nb:c ... b": ,, I i I. 21- _to _ __ .,ji1r, ,, I;, -!, ,,,;r -- I.. "", ., ,a L, c ... a I .. .:I.
, - IALQUILAMOS: MAQ7Ui;4ASI "" II I oil .1 .1, Vldiod., ch
derl. dtbdCGU,,,- ,j cisiib, j 4a.,I.a, ,,,,,. IIA, do 2 a 6 ,. b, I urii'd- I'~ "i" '"!' "i "' I. 11 "" """ .., c. ... .. I., of
,. :."',' Goscu"' ,i !7c d, Ill a 12 ,i, ,,,
.ad,. to h:o, Ilej a i 11 .1 11 I .. iii,,--i, Ao M- uli- I "i" 1 "' ou ll- ]I I !.:-.I ,,,, 11 '1 1"I"s"I 1i".Lb," odi
"..ar. I : I I 5.1.1i, 11 :- of 750. :j: __ ___ I MUEBLES A PLAZOS i de escribir, sumar, cale.lar y G'-.'.. 9-311414-al
- E-31-IG-1,11 9 -I i jjj VENDO COMEDOR LAQUEADO BLAN
BOIIEGA HULA E841 INA, I I !',iO; SE VENDE I -. Ill ilico"O. 'umn, '. to, "Oilh I~ ,i cuntadoras, a precious modlz, 1 -87:1:1: PIANOS __ __ -
" ........... s (',ii, b III __ :A _L .s ,,, 5,oa
AUTOS BELLO'S I ,I. ,be .IO ., blu _oO., I" $1 ,, LA CASA IIIERRO icnn garantias .,oniercia es al,,, ...... I,: ,, : , ,,,,,, SOLft ITO PHESTAMO DE la.flooll A r
S2 5 'll"'1."".t',,-,!"'-'-,"" ........ ,,-o, lub.: I'!,. biio,. ... ,, ,wil-ra, in ". I r I ,,i, ,,,, La-p.otis ,,,at, HeWi S',': :ii ,,. ,!,du ,O ,I.. L ,,, I I ". ., ,,, I I -I 11 11 I, 24 mI,, as do fil631 ,olli pi-c- Ot I .... '11-1 '11' "I 1: r.", li, I., .1 i 1,,.,, .", va, fill ..... o o' r7 .... bbi, it, ada" ,, ,,,
if. re' I I'll (11, ,..-,1,i-- d.,,d ..... i u ;.no li"acional". Villegas 359, casi es. I~ ,, ........ I ,"", ". -, -'- Pr,"Ibur Par ,:
I I i- 9.1101 Ill lill. IT. 1.1i I Oil I ". "' 1 '' "' : ii, : : , na 'dode,, 'a'. P. I O-- I all
___ 11. I~~ I ",, .:. .: ., 662. I,,. ii i' I -I :.,,, I, -1 6 .1 F-8228.
1' 11"' I' u"I': -'I "lio ,,,, '19, ,,t,,, mlibo, I I"- 1 4 -4--93-18
I "' loilli," 11".1.1;icitfiria a Temente Rey so, d! I., ,:,, ., I~ I ,,, 1 1:7
VAFr If Ini,. (,%yr mAjai !oiiilub. IOV 'a I.~ ] n o"L"'... 11.1.1 $3., 0 a' .1;I' ,, I ,,,: :d ,il-, 1111191111b r , do F
,is S _, sit '.. ""I"a I"t, ,, 11, It, I 11 ,In F: 3ij(i, ,, ,,, oil ,,,,,, c I -- -- -iiaoiTli-C!?Aall 1. "'I"g. I I's, $11'"inlo -1 3311IS) ,-, ""'. ",,I. r ,- I' I i 1. I I I ,-x'; _d Eo.._,f,21: IT C-170',37-2 Afpbd. I i OrcT, ,WiR: ..a .2.
, as 631 ,te po-jiciiihIr I- ",, .... is 14, sl.,Ot, 3 S ... I,: I~ o,". 4'' :-, "hi, ,- I __ __ - __ _E *'A2-*l ll E .31b, I "" j.. L -It'.1"t !". , N 1) I I N nF'S 1.1 ,,, I ,,, ,,, ,,,,,,, I 1, ,,,,!,,,, 15,111 ,It, do ITAIL I,I H -aItOo. I.- *
I 1. I ': 1,: I 1 ,: ., : i ', '2.-' .!"' .' '. :r.,, d- ,
TES(ION: NE IINOF I I N ( %RRO OF. __ __ OPORTUNIDAD _, ::? I 11 .. _1 Tci., 1i .: i MUEBLES BE OFICINA ., :!"in;,',,.," 1, too
Oil--, ,O,;, T.-r,! -, Ir, ", '-I. .i". "n, ,-n ,b In ... 7 "- t- !. ,, 11 I ., D- -3484-
,,., ,_ 5 CAJAS DE CAUDALES bI,', ___ __ _11 :, SOLICIT EN HIPOTECA ",!,"P OR TU N I D I 1) 'SUAL, I I.~ 1 7 I".. .1
4_ 9 .I, N, ,"c" I- "I I a ; I POR SOLO $10.00 MEN --- 11 111b, I
SI"Itu- I ,,, ,, -b
R", "'i ', MANEJELO U s MISMO I :, 2, I, I ,, -11,1 1.i, ,. 1,
".,I,,, lli; :",41,, .., ul 111"n", '-': I ". OI 1,moci. !-- r , En various disefilus, caoha v __ __ __ ,:,s
'D. ii-I)ORI.E- l:Flll iF.RI(Jo.N, I I- oi.-. Il, ... 1, 317, Col. Pu.),,,,SI,,.n I ,In ;.I, 11 .1; I .. ..... ,, ,- n I ,,, WEGO DE CUARTO 3 C. "ISIO., uo O'S" ". S !'" _,. _. on, Ar,. H.1-11 1. ,,, I ,:I I 1, -1 ..l-1;,- I :, ,,, ,, -- ", -',i. "I I :.,,: ',,. Foi notable cnmednr, S8.00 'metal, Archivos metal "Steel- .,b,,,,,a, I L in' Io'.. A1:""1!-'1 iii' "T ,. !n.'I,,ood. I. "O""".
io 1 11.11 ; ',-. ,,"".! !, ,,, : :, ,,,, r, l--111i-, ii.:1:-"1 2 "E'
.... ...... I,, 1, Ni ,, 17 n III~. I 11 ..,-[",I 1-1 11, 'o, "'i .a E t Age" todos tannanos y para ta,-I,,b,,,,. I Ili - E--n-' il' ,, 7,11"Nol do t"'I
i 1 "..." I "',''. 11-... 1IO-oii I DUE'SO COMPRA SU AUTO -, I "' --,",ija. S8.00. Radio, $5.00. s an- P ... !. 11 ,,, i""'l."'. an "'," E 38-12_1 ..
CuIc'.. "I"O" S ... "I 1 5 jetaS. CajaS Litudales y archi- 'b" ",.Ia d, di,,dI ,. I, --ii
r .v, .I ,I :', !, I", ,,, It q- 11.111, 1. .1. 1'. ,,,,,,,,, I.O' ."; .. I 1 '- iIL.1 L.L'1*11ii" S::. -" "" $5 00. P lezaq sueltas, I ',,-,' ,,- iiiin a --Sl
, :;a .".:."","," ,, :,, ,,,,,,,,", "i''. I I I ; ,.' 'I, ,, -'- F Io_'I o;- il to ' "I o"S %,(is todos tannamis Mimeogra. J, ,'I ....... If I ENTA EN PiliftTITIAS
IF. Ili.,"V Of I., Efool. Into, I- 1_-" ,,, ,,, I 11"'. I I, 1.,-. 11.1. -, 1, I ;I maestro surliclo. Preios, ca- I -- .i,-,I,- -. Sitob. .i 11- b.- .ba-
ra ", 'N% __ o B f"9' tiri y papel Stencil. Alclul- 'i .. ..... 11, b ... c'-da,
,a ", i ""I '" ii l i7.1 ',;' ..AN OV.RTUNID D ENDO TOG. I
, -: .Ili ;, "" '"'". 11 it 1111-1 I.A.111 It I-If I'll 111-11 11 I I 'i, i .,kid % facilities. Muribleria PIANOS BE GARANTIA "-* I I .1 "' I n "' .h., Ib .-orl. it. I.,--i, -1 ) --ii"!. 11 n. 11 i I "I I., ___ __ ."I" 1-ono y exiimos i-eferencias., "11". 11., I~': ...... a -co'.. ofetibi
F iolll., :, ,I ., o,, -I ,li ,1cI1 I G G j !-' '111O 11 lull r' -I']:- Modelo-I", San Rafael 409
I'll, I I I i- -, 1 I,, .A N IA 1, i I o- I li I
-91 "I ... I "I !" I .1 I- I- -1 Ill" I ,, d, I., ........ 1'. 11, i "La Nacional". Mamie] Nase-ro Py 11 ,,,,,I,- ,a 1,-cn, -.-bulao. 18
-40 ES UN REGALO c ,' ;: ', ,-" ... ... ', 1,1;."'.,i 1, : ; ;",,% 1j,"(1 Ii ;,',' rj 1,1,jjqUe H-. I Campanarin. :. -,-- .a 8 1. y 4. Tel6f. '.
t. T21, "" ..'' I I 1c,; ',! -,, ', ', -, .:I,, Oi ... 1.1111'. Oi- ,, ,,, Compafiia, Villi "LA i 1 ,2, 1
I "''', 1 11 .1.11, -;:"", !,:: !'I"I ............ to PREDILECTA
.. ,, "I I'll I- C-1163-56-25 11, y I E-31137-M-13O"ll I.! ,.,,I... T,1,1-, 1-293 11, I-. I I I ... ... :,' I, tVlirl, --- .--- -_ esquina a Teniente Rey. A-91115. IDADES DE PAGO -I'll, I. :;::., 1 1 'Il..', 1:1 ... ; ,:,- .,!,, ;,: ,,,. I I L.11L.. I .111, I I L- I ;
'I'll.. Oki ... lo. ... I -1 ''..."II (I., y 11 .I i.; q I (Ill 00 JUFGO CUARTO -, I I I: 1. I _' Iillil'l ""I I'l ... I";: ',,,' I C 17i 57. 2 All.- FACIL
.. i ALQUILER DE AUTOS I -, -i, ii ",,'_ ,' ( Lot pos, mro mejnr, coquota 13!1 on .:,%" al A Q I IN OF IS, binnit VLNDO, COMPIW ALIQUILO 64 1 ,a
:,:.nol; ,.,ii,:,, !,: ... ... "'! , , :,- 1, ,' ", i, 52 BOVEDAS Y PANTEONES :,Ill :- '.Ii, juq-' -11
- - -- .... I -, .. "', I-3 I ,I', % oil .11 lin, ,I I-Oichl" --;u -h-,, -- ., 1 "i, 11 ...... I.. 1, I 1,11 I I I I "I', 1. I 11 In, I in''dernista, SI.30, elalltos Co-'a",g'. --W", 1 I 1, C S11111L Ad~ PICCIOSOS loodclios Slioncts fill ,
l."i" 1I.Ii.1,11 I --,,,-. ,,,I I ":-. "l'L" [I""' I O N "' I lit I "' I. 'I ,., -". 1 "I oi "'i""'. I (..,I'. PARA 1I NCA. PLA LIQUIDO Pr ill, ll I ...... 11,- 11, -o0c- A-lai l,,;i.turas % cri I( ill( s ii bnbv cola DON DINERO 1IIPOTECok
i; I I "I, ,.'o' ' t "'to'% I S90. Escaparato inoder-!'s, "'
1.111, :'" ',::: I;,11'I .' ', "' I," 'I'L"'I'l ,,1 ',", ,Ili"" li, I,.," I'll 1'1 i. 11c, I '"',,i"',I Its I,., ": : ,, ii,; ,,il,, lil,- i'lli- M CI or, I N L_ -.57 In I ,
"n. I Ili,."'.::, ..... bb, J" ".""- 11'"'1:1 j,,t,. ompre'al Sti ,Icro. No ]uc-9 UC '11'5' s 0 ,, -- buna EararI Tacoii it, I ..... of 1, I S Ili I, ,,, ;!"Ilula. I '. c.., R" .1,11.) ,,, i -;". :". ", :,:: 4: I ..... Il'i, ,;911 I : ''-E 1. n,, ,S65. Carn camera role .11.1 Libri- ,,, Iqlor, oR.1a 12 1 N.''t.,.I., _O. C"o '
,11 I I
;,, I, 'i I %,.I,.l ,, i 1 ol""'a B b 1, J a. I ... "' "- ... ... 7"
; j., I I I "'."", "'', is ;, '. lap, bij., ,la-os, -, -sidi, vecitits. Sitios 74. entre San i- __ __ I ,,,, ,. dinro. %'(-anns. "La Pro- i --]- ,inylai-ei-Or c..Iq.Ir Oisi-ol
"' 1'. ', E ',iol-52 11, ,, ,1 "" 0 ll!il '-31'1 i '1:u '", Mesa. de 10 12. %1-551L
I 1; 1-111.1. ILLII 11-111 I ii ll ; ::,: !,; 1, ai'l, 1.20 C-i'. -,, I Iq,!,I. (I ecta San Rafael 903, 807 ca- ',';:'' 'e Is' cadele "
I ,,, ,,,, r,_Ib .1. 1113101j!'It I.1 __ IS." I A __ I 4TIJJ __ %INOFH IV 11TO I- J]-,tIo 262, b ...... --- Ncj; n, I col s-Rayo C-559-56-11 Ju ioiMUEBLES BE OFICINAI' 1 10, cafe E 21211!1_54.11
1, 11 --,- ,I i IIii, --',"'n , "',oI ... I.. si esquina a OqUendO. 1
lil"';,"i" i ,, .i I ,,, 1.! "M ., R, i., -, i
I, N6_,Ifi,-%It(_wSiO:j,, uv-'.. I "" ,.. I'w" .... Ili., I 11, :-- 1111 I Ili I .............. ".111, 1-11111 -., ."'d 311'%f ii JV1lG6 CiFARfO $J0.00 M FiN- Cajas hierro, maquinas eser
.. ....... i, I~ ". ',' VIIII 1.111111 A C-134-60-19 Agosto 1 "
%. "O, -I. .... .. I "'O"'. c,"'.. I O; 1, "in"i;: I 1 I Ili I 11!11 : ITII ,I _'_. '!! "ales; comedor, $140.00: re 'bti sumar y calcular, nuevas yi- -..:""., ., ::';.., 1': !:.!""", : !il- ... ... -, "'..l." ... -ui 1 *., ... -,:, "' ::,I,1.1,1 o.1111I..- lis DINERO
; ,, r". "" :,,1-ii,.,::,t_ ,, ,?i'1":I".o;, 1,-Itl, $10ou III 7.002 VO.Oi, .Jboo I, ", ;, ,, : ..... .- ... tli-i I ... ", -ili $,. 1111 --i. $411-11' f 111-0 A(HII)ITA.1 .I.IA
4. E IS Ic 111.111.1", 1111I.IL111. -ullo' ' 'geradores, lavadoras, televi- uso protectores cheques. arohi- T i,'" ......... 11
", 6 I, Squi-- ------ --- ,_ ., __ "I'iule"..). I 1, iI, "' "'.. '_,;i,; 1! i:: ,,,,,,.II ':
I 1 1- v I 1. ,., T::;:1.11 7. 13 I s.-I C.- ,,,, I A o A,-,-I,, ............ xii ,, ,;-- ii ...... I', men IV' S' "", SOBRE MUEBLES
I lc; :: ;,, -;, o ;,. ,- ,11-- 1 114. AlOn'::.i'. 111., I111111. i.'a',s. ;ii-in 1, I - res 17 pulgadns $16 50 o armarios "All-Stl tar- "'a"' "' D IIIII 11L,.li. i. s, !", ,b ant". ,,,I ..c.1.1 .
I I . ....... 1. I ,! -S,;7 : I 12.7,li 13 I .e 'I' If-.ii,1,, I .... I,, i- -1. ,soull-it I- so a _11-1-1.1,,b) ..... ,n --,Iu. .... an. IMARMOLES PENNINO ," I 11.1. -u linlo.1 A-1-111 les sofa-cima, S12000 LI plerns "Kardex", buircis v sills' '' ,
,'I,.,, 111 111 11.I, Six, : -,! i.!-,- IT ....... I, -, I jAl 11131OVILINJAS PARA I ARRON Q-' ""o" "I ving, $13000. Facilidades. Casa acco, "Casa C;0Ilz6lez- C,)Ill- 61 E ANIMALES i:1 ;,;, aI. Is S,;,:d1,,.,c .,,- 3-. iaq_ .
, ___', 1, ,I,., .. i.. I 11.1.1. ',I..;" IOIIIOO l. ", a I. ,
....... "i.oll" Ii. .-:., i ;,"i, I I 111.1.:;,::_'111'11; ;, I'dis .. ,la-, "".."i 11 ., 1'. ". '. i .... ,,, il il '! 1, 1i"o; Clicionez, San Rafael 470. poioila y O'Reilly. M-'[1638 v ,,, , ,,,, ,.I, ,I I I, , ,. I, ii, - E 3:70.44-SAl
., I 111,1111, al 11''.. 'I OI I I! il l I'. a I- .----_.;-f I 11 BOVEDASYPANTEONES : ;. ". .i I ,..!,;. ", '' w , I I C-968-56 julin 1-0 NI-808 1. fl-M37-57-11 ,, 'I, ', , "I"I", I
I., 11 1,. I I I 1: I --- -_ MNERO EN HIPOTECA --,
A'EN DO G A It 1,1 E I LISTOS PARA ENTERRAR "' "" i ...... i . ...... .. i" .",.i:,:iii ,,,,, I i., 0 ,. sit I., 111) .: (; O IRTO ,11( - I i 11 I : I f.,, 1,1. I. dino. an todio. c,,Lldadm
, I ; 1 117; ,", ...... .. ,I Jt] ('I )" ,,,- '', Is "I"," ,
(' ". ., 1- 1- ", I Al. CONTADO V A PLAZOS ., I I I Oll c, Said ... of. C.- i'
, I :, I i, I (ILI ]to, ,; ( oel po,,, 11"t-vecilo: I .... ... t "'o, I 1( I .... lb"o, I ,,, C.I--. Cub. R2. ,I- W-111,141! .-, "i ,, 1, .", I I AUSTIN 1951 o"I'll I I; "o I H I ,.OS I "I. IMUEBLES BE OFICINA ,, I "; , I .1 I I D-1039-64-24 J,11,'
,i: 11 il,, i. 1, I T0110111os 1.111a grall ('0101-1-Ioll '. I ""' , jlic o I "'h", w, la roquela S200 ; I -- ii-c -- -- -
I i I i I I 1111 I I I ',
I Nillobloss do oficina, cajas cau- ,,, ,,, 1. I 1. .11,1 o",
!I- li's Illejoicizi lugaw s del I. ,', """ ,:: I I 111 "I" ';: : (:, ,,,, ,i ,, 11 .1 I 5 00, coinedor S90: sala- r ,,i., rj 1
Jim, ll.sill, 41 1 All"Oll, of,:o So: 11 olitul On, tic colon, soll(laincille "'' t ., l.. Ill ,i, I), I ::- Ii ... ... I I. "."", ", ;". Otrc S7. cities aichivos, estatites icoro,'
1_ I ,;-Nl' .,! ,: ,..i, '11, , ", I I. h, ., 111 1 I l , Samar, pro I 11 loo: Antes de pedir dinero
- :,, I~ ,, :li,,in 1(i )i)O.C ilzi(i;iJc, i.qcl(,I' ", bir v IIIIOS PlIKIIIIIS. 1-17111111
, ." i ... 1, *1 ...... (,-risnuido-is N, ;: precious sinjvOrl ",.u"': i- , juina is escr,
!:i",.:.,s,,1 l,, I I; 'I" "oii.,O, \, ,Oiao, I,. \iq I, O,12 ,. I MiIlLe 29, ,,Itos, Esquina Tejas l""( , ,. I I t I IQ 1.7isite variar compaftias de) ,
; ,i"":. "' : ,, ,7,,, I. "I pI IMICIa. W I105 11orna 1( o it) , "' .. I", -,- ,! ,,, toriss do cheques, a precious I,. ,,, _- r, 11. i. , ., I ., ,
-' ... 1. , 1: ....... D'.. I I I "I I I I A~ 'I'l I I; I I , O, I SO. I C-; Il-i,6-4 Agot. tIc L ,,. I ,,.,, L, ,, fircstamos 29 Compare las faciji;,ol ; ill "' U-'_'242, Infanla 1,056. I I'-, A, 1.11 .1,111 11 lll ,.,!! I, .!, "! I'.
V-1 1,111 ... b .11 41.1 I I .1 i;!zonables. ViSiLelifj ,a Co- i" ' r 11: a lidades que le ofrecen. 39 ill
I -9 1!7-52 Julio 20 ,1 ,I I I I I I CUNAS, 11
"I"', ,I ______________ L I I~ 11 .., .. I, :1 ,,, I : ., ,,, ,'i -, ", 1: ',: I '.;: ,; ',, '.' S3.011 M F NS L'i'kiLES, m al' Progreso 209. entre ,, ,I ,,,, I I ,',,,I, I- 1111s. e I
- __ ,,,,.,, :,:oll'.. 111.11".."11'', ., ,q, "ll. 6. ; I 1, s., 11 too, to Of I nejoraremos cualquierii,
(;I..Jy. (ON so ( 11111, io_" ILIZITNI 11:1111,11,111.1-1 111. A . L 1, I 30 I 2 111,10% As. I ollil.s ])led as hil I all- Mcnserrat.e y Villegas. NI-622 ''" I spo 302, apartment
11:,1111 11; :1. ,' iN,,"-'!!, Ix. :, U AUTOMOVILES Y ACCS. , ,I 'b""": L a lo3i, j 1, I .... "..";ii ofelta. O )I
", ; "Oo I .- -,-,( -; ..... I. ,i- S, calialles; Illorro plegallici; __ F 11 il, 11, ,.
I'll. ,",Is I'l., --i In i 1-11 1". . To '11I.Ab O, I" --is" I ., I .. L. ,I,, ... ... 703 INI-6406. toll
, _!: ,,, 11 x I 11. '- 4, 2
A .... jOlf- I Sa; ,,,;: :,Oll "LL., : 'i" I 11 Ill- I 11 still. 1: Il,__ I.11 i _'il,- ', ,i!' .$-00 mensodles finistmos .juv- 59 RADIOS Y APARATOS :
11, --oO, ., 192-, 11 1, I, -.., .),( I I _'I",!.'.', 1 1 ,,,, ", "', .,_. ,_'.""',i'; %,:,i ""," ".1"""s ,,,, 1n1I ,,I-',. ul"'..", III-- a C
, ,', 1.11f.-- ;!"11,11 I 111 11 i ... I, ,' ... : ,, !,,,: ,- ; 1 ,21:il, ,J:, : -art, a I -63-64-31 JUL
-1 FIDIF '11111 I Ill 11. 1-, 1, --- A-i, n-., 'l I ,, -,i I o,' .1111ii1i.- i, ,, gr..., cuartos rimos (Ipc(,l ELECTRICOS I 1, 1". iii1l" S,-,,,,- I I I -1 (I..""'is .
0 1 F.I. 1,101.11110 I., I in" K I" I I ai, o", iji". v- :.''- '. ..., "
1. ". I ....... ii.. FsOai. 11A."n il ,,, __ lil". ii., .11. I'll- 1. .., I '-- I,; niallo. 5: 00 rilonsuales co1cllo- j", I ... i-1
'. 11,- i I1,1." 'li. la,", s. 1, ,, 1, 'i 1, ,:,:,, ,,,,,, ; ',',:::, 1, '71" I I I", % 1:
I- I.,, .... ...... I I ".. ,, Ii "I., 11 I I I Of I il.lo, a,, , ,,, to ,,, VENDO JEEPS 51 Y 50 Y 46 RaDol. I., III'. o ,, i is ..
"', ne, flor -,I., colchones mue- '",-,1 i Ia_ Pl,"n", 11 " L 1'-- ii 11- i...", D I N E R 0
1711 I ,l;i,, :. I~ ~ s;I_ I ,u "'. I 11; ,,, 1: I ,, I 11 III I ",.,I .... .." .1 iib, :,-; ,, c ,; ;,, ,,"."' d,,,,, .:, O, il, ... ... ,,, -'i I 1 ', I :io,", ,li 1, -a'.1"', P, I I o"'. S1.51.1"c"i, ,, ...... in ),a, .--- ''I Ii I
. ,, ,I, it _',; '_",IZ-', I ; "".: i; Oi :, lllc,, a OINT1 1. cloralit's
.,. ,,, ;'"'-": ", A, ., 17 I ... I-,1.- ,i I I S., 1. .1, 7 i ,1 I,, I - -_ Sin- ji, .. .. all climid.d.. Co.. s;
'.1, .1111, .11.i, O d- I.,, .1!:', I PI- a y -ndcIno. joyal boullows y '
- .i n 1, ,In 1 ", Oll ... ."., ... I I III 11 I ., --Oi. ."I,.[ IOI VENDER T ELF-HOR lit ,MOST,' MATERIALES DE CONSTRUCCION 14" I it So", I F.1.11 IIII- Al I 11 lllc!, ,,:,,, C; ... it, SI ... AII -1111s, Ut ,,,, VIL11, 1'.. i '",iii'l- 111.111:1..", 11 1) Sin Joaquin 361, entre Al ... itL 11 I 'i 11 builh
!IIIfF Ff. cAunnAll 11.11t, 1,11,11-1 11191, 11 Inli., i -- iII "::" ; ,;"" ,, :: ";:;;I ii'll"I .1: I I A V, I' Onnoa, Ca. a Perez '. ...... "In D,.,.b 1, de ,.-- 112 1 -_ I "I P E R L A '"'
,,, .."i I i,. 'o, i: Ion I., 11 '11-I, .- "- I -i L, to : ,,;-oo I n, 1-A --,- --- T. :: i ___Y EFECTOS SANrTARIOS
"...".1b, .,,,,,,, .1 bac, Voon CADILLAC H PASAJEROS N D- - C- 09-56-4 A ot. ,,,,,, ,,,,,,. ,.,.,,I".. "', it. 1112
"...I'. A fo1_.oL,1;O"IIAH.0 10111",-.- V, -10-CEARTO 111, --. -,Inc. ,%-,",I.. VENDO TECHO COMPLrTO MArionri- : NIVI BLES A FLAZOR
jub u. ,"' ",. ,:, scivrmDr B ,Amlo RC? Formal Limosene del 49, el suo ........ o E'3 44 !" in I' 1 ', IAi ,,, "-",: ,,l,, AnIonas 464. ,.M esq. a Goodie-
1'.1"., I RAT?,i C ,,7,,' ,, I __ IS '.
, ;, ;,il- It o liila-'
c";",-- ___ '..,.- ''i -,, ..--d .. ... ... 9 1;., s .
my, NrNI)r F-N LO NIFJOR III. I A NA. 1,,,i,,,. Lilil) f,-1, f ...... A 97115 IILIeV0 motor grande de 180 ; _,,' 111(''Ia" .11,iiii ,., :."' I.,"', oo-lo, ,, ,,,,,,,,,,, ,lfll,,11,,Ii,.I !I'lloll) L"to 1 ,i.":. a [I. i",ii''d, ai,- 11 "
"' 1, .biblio-1 dIIOd.,,.r- f, IIIIii I M -11 I C-13544-1 ag.
loan.. lr"' 'L" I ,.,
O, O. b ,1,','.'.'r1"M "ll __ ...... I,, -- 1.I,, M.-l N- I, 'I.Ioi -IaOi $111111" -1T1,11, I .'I' REGALO i,-9,t Paod- R.Ia 13 Ba ....... 11 C.F. Una magnifica maclui- ""i"'. 4 Npl .. .... LQ. c.tor S.11-d.d Vrdn p-- a" ,,I,,,,,,. 1- -,1,1 I f: "!177 hl 10 '!
a,". ollbioloull .. ,,r. ,,I,,,.., ; % F;o)o .omu'smullv of Ili 1. ,,, I- I. "'a.1,16 too ... -Tno" So 'Ii L""' 1, P, ...... __ !
i a'. r 11. b 11, "I 11 11 .11 I, i., I na biqn conservada, un solo E !!9 56 4 aLt D-9991 5o. - - rod, I", Lo, 31111 I :17!11 I - INCROOM TODOS -'-- 23 "'I" """'i'd"' """a I "' "I.- 62 ORJETOS VARIOS
-IM C1110DEGA: $7.000 ,.',I.,$,,,, ",..'I N-it. -F'o, olu ,.".,- due5o, mane.jada p0r Lill GANDA, 517.06, LIV VENDO CUARTO. 3c, $95; OTHO-SI35: 1. I, ,ui,, P 0- I lh I-AIS I
IS F_'__1_. I'll, Oquecd, loo,- ,I, 1. III,~ ,to
BODIi CANTINA 99 1100 ,,,, 11"k.." I 1 ,,,.Iudl., ji'll'iO 1. I chaufJOUr solailiente 2,500 ,,os Isloil", I "ii, 1 ;., f- Iu, .hu-iilb., $oi.5 -IfO-.III --- iI (*"O' I -, QUEMAIDORES DF GAS ..
--cooll.. i'lu, I ,,;, '., ", is
. I ,. __ ,:% "ob ,d,,, -jh, IL-Ii1r. BE W ALD 1_ ..'
vlo .. ........ I,, Ic ..... ,,, ;i O,-,, ,,- i-nillas. nos la cambial oil por -o i S' -t- i -Oolllil 11 III:, Iii Jo I "i"'O. o.". -,,, ,- ."do'.
It D GA IABANA ,i:()j)Q ,. .I- Ilio jI,,,,i,,, %,i,1,. ,,. ( ....... I A, 'Cc nLlcV0, Pro- SIN DO, NI IIIIADOR LOW. 363. M ... Oc 0,i,.,.i,_,Lif ,H I ,,, ,, ,u.d,:-;a ,,I,-; iii. , llni- ..
, ,:is A"" b.. IN.' hld ,11 O .... ... Lin Rolls Ro A, I i ,;." ,..1.11 ;_ .
CiOTt'. '-01.d.. fcqu2f!-11., I i. l 13 i 10 TELEVISION s .'I oili -- I
- ------. ___ I I "t V-b J..,. L4, ... -',-., '-1
Ondsobbitte OIdO entri rI- O.. cio S2,850. -- 9.: ,11.11II 11-11- b I D IN E R
11:ie.., 9.1-1-d", ".no-a Nn 'I VISIO 'I'll ("I IIIA11111 lo I"'-'- ", 0 '. A A, -d -badin To ,,-,, I, I I. !a : ,, Ill -- -11-1., I~ it Floct:11 'i":.'. 10 , I ,
;."1co-11 Vin"11. 11'..'s, 110 12. 91"', ""s ,u,- 11.11, IN9, 2 ,-'I., W A C 0 1 ,', -'oil ,',in!,' s I'(,i" 1, i": ... ., ._ ,
, 11 "'I "". MUEBLERIA PRATS L: ,, ,,,,, ,,,, l.,;, ,,., ",'.' !' ',,: ,, i.' 1 ... c--- :icu-- ., .11
un- to -,'.,,I,,,, Elllh,5)n -iI,-., ,I, -111i, oi-til"'. I I.., ,-H- 11,111E.I.1i, fla.- too, I I, -"-. 11 it
__ ..... I. ... "'. 1-111. % -ii I I I I I Flagler at 18th Axe. 0'"'.c. .'III".' I Iiid- d, ,.an G,.,.,, .i ". -_ -_ -_ ". .;
u NO stilovio., ,,", I A Id, k-d fi,-- L '117 a AS, I -_-111 I, 1-1-11 I-- "", ': od- A, ,,I -,li.;". -,- ., 1, 11to-lis, Ill, A"IT "o-o"I'S
,',! % "' "', I I "' 'In's, ... co"i, l-- ....... 1"". . ..... I ,in, -:- Hi, I.,"A"is". I
" 1 o"I"', C i y 44, I ; ";, Miami. Ilia. Teliif.'3-544 '- -- --- -.1, -- ,slo, s-,,,.b no 1bIn ...... .... -:; ', ; " an Oo" "'Ll diin I 'ou
F, .1 X,- !',--% ,!li--,,11- ,,, 1. I -1. ,,, I".", ....... I,1, P"", I I., Zi
--. 711 I,, I Isslof IO., ,: ,: n i,iin".: T'bioacu _121,1 In'. 1. I , 7 I.s P,,,,,,, 2
d. 1.1"""'.. ,I", ""SfoI..o:Rl .11 I1.111111- EL FENIX. "'i""', """"""""" ""'"' ""ll"s'. "'
I,, So. lot, ...... c-b'_'i,,,,i1,,,_ "I'll U-2965 1 ; : o' R A P ID O
, ", I I C-:172-53-10 , " """" i"' c'b
-.11." 11 o ,,"'., ,, -- 1 1 o"i, I" 111;lib ,,.'I is, ,.;::: 11; "I, ,I'. "I "I I I _; ua __ k_14-111 s -- n. oiSiOid.o: -It
Orits-niin-p-wili, "A'-T-Ifloor", -11,7 .--.l. 9..,,," : ,; I r'' 54 MAQUINARIAS Mutibles a plazos. Rcfrjgeradd-j1A1c; 718.dc Ilia,- 1.1: 1,,, ,' L:,q I
1-1111' __I ; ; ,:. ".., I .... .. A, -, A ., I PHILIPS A. PLAZOS ,- -- 0 I- I "" !
-- it"',- fI111 111111.-11. :'., 1,1 res, teluvisores, miirluinas Sin- ----,, i. ",'I,, III,,-, I'looll's In, ,a ... ,,1,1f,",,ni 'nd '11;,,,,, L-- i7b ir!
, ,-I ,,,,, -- -1, "lo All, "', CAPAS BE AGUA GARANTIA :
I 11.111I.-I III',,.: 1. I bi t"I'll LIST-1 I!,W, I 1-1,1oll, I ',, -i',,' ger. Colchories, foczas sueltas MAQUINAS DE COSEP SIN ,,, Os ,ba,.,ca f.lll;d.,Is ill ,i
P'll,'n; lb, I I 111 .51-9 -1 i. "o. ""ili, I'll ii Tornamols' ger, nuevas de lujo. De pie ) y TOOnflWa, ,ad,,, do- IE.:-d.i. '. I I
i-io;in'toororr, it ...... E, t,".Pli "",', ,- """ "I i. 1, ,,, ____ - I:Ifil--,4 17 Procins conno nutic 1 portables, electT ica,,, Pi rclos, es ,-oi -!" Oi- '%' 'I'-l1-d", Ii r -- -" i- ,'." -,1 ( I ia -- --,, I
sus muebles on fon "::- i
.I .1111, r I A% ".I Lol Q1 F 111.1111111 I. I so. I 1. TIv.,6. IO!.O- T: I i. :,I
",,,,,,r,,,11,,, .,,,,.,,,, ,,, ,, ..... .. .. I,, ,b-r csoa7 '.,,.,.'," ',, I A les para com eiciantes "La: in ,Ic ; 7 -',.',;, ', lad :',, '
;'111,1 d, a t :' I 11. 1. """ .' ' ,,T: "".. I 'O ,'.,"",-'1 be '
.i ""' Oarantia I Fenix", Neptuno pecia I"
I. I:_ f in I, r ...... ,"ll, 14 "'" I S ...... Soleda' -2965. it .j- iiell, ...- 1,- 1, b_ :
1, ". ; 7 ,, I ,:"; ... ..... ., Nacional", Villegas ,; A y ,,,,I Cm, R- ZAI Ii. --;,,I4_i, _3 11 V ( 359 esquind ;'ii ,'Ioa a son Jose' 'Edl'cli7m," 11, 11 , Ii,,b-u-..1' I'. 1__ M U EB LES
.
S -!mo, I I I 1:..i *-,,.i,,,,1,,1,::, I, , -dti. red, oil trsisplavii :
S, I I ,IO IA ,I'll, I I. I I I .. ,., ,,,, PIAITIC Ltllft. to GALA I ,,Ill Ill. VII VENDO CALDCA DE VAPOR Y TURBINA C-672-M-13 Ji s' ,"',':S I d It. ,
"", b, -'- li..liln. "I It P ,lit) !a Teniente Rev 1. i I "' '-- 1 I!, 1'. ."Aii-11. suis I-, tile,. Los -III-xii on
, ""' Televisik Admiral
.' ."' ,,'Pil, :,-, -11 .1 4II. -1. 1',-, clos interior. C- 63-56-2 Agosto
, r,,,,, ,, "' "" ":;"i .1"'fin""i". I ,-- lior"All , I I '. I I ..... I I I I 11 .il, !.
,I r,,,, -, '.." ....... 111i, 1, I' I, 1 I 'I"'i', -!,! I I O Jl 'IF. "I ___ -1 -11. luimu% Into prinsernot en
. I I T,;. ,,,, ,, X I I., V 1.11, "I ,,,, ;jill, ,J .,i o" ,.A., 1, ;, '_ .,, 01 11ili :: 'Ta ''I'll" "I'll'," I I -1 "", I 2 11
... "in "';l", ".., 1, S ... ,, ,I i, a ,,I, .'a"", a I ,,,,- -,,I,, ,1, 1,1, ",I I 1- -- I ,i- ,,,, ,I ... r it I, .', a I k. If Is SIN ENTRADA: U-IS911 6ndelo. 91
,_ li ol 10. o 1. I I .1. I I li-"a hI-,ia 'It'. iii.." I --- 11 -17-1 9 '111', :4. o'l :. litndi. jibc-.. I.[ ...... I,,o ,, i, I GLORIA MUEBLES u1-I- es un corral corgiount".
I-, 111111 1-11-1-111. -Rolt-l ... Of ,;I-- v ... ;aii, 'I il;i";. ,.',4. 1 i I CONTABORA NACIONAL IRb "cilitabacto I
, idf ,.. -n,- N,-,,,, n oi,- b -_ --- I I -_ ,I,-iOi 111-3191, III. Ii.id., 1.1j.r qu, Ud. eu!g"ZI, ".111.1 I 'I. (1111TIVIT ,a I'lloo. 1-11,1111, "I I I'll 511-91 1] 3'34 "' 13 it .. ..... I bill- v ,-,. nuestross a 1- I
1-,, 11, 7 I la I San Rafael 812 v Oquendo
,.,o.,,, I 1, jr, _';'i "n il i TANQUES -_ - --- , Distinlos tipos y tifirnafiog re- I
'I 41 11! "11 S '; ... ""' '11, lolto.11 .CAIIIJI It, 11.11 1101, RE-INEVERAS Y REFRIGERADORES: Conozea nuesti( formida-c -,Ihi 11 froalriclood dic no
il ,:::. !I 1 5 , -'. ,io it 1_1 i.1n; 11 I ., Do h!er'ro negro para dep6si- iiii_ u j,.,,_ I ...... It struldas como iiu(-%,s I ,a ..... .
ll": i,!,, .. i lo ,-. 2ii ,. I __ I .% "on 1,00 Iu- full r ,us inuebicia; nuestro nerNT, wIl, ,OIAN I I, 11 -_ 1111-1 IIAo,,--i- -- -1111- I-R,"JIMERADOR' I I.TiNtO I101)11,0. N plan de venta de te" gI.j. 'S tilittiollounict, c.. ii
- to I ,I. to de liquiclos. Nuevos % gal an'- ,I,, ir oiljzadas %'QfItaS a I)I Z LUo
-1; Kanarle el ter&
,-,rll,.,; I 'O Ili ".I i a 1!! :_ IS..""I', W.. I visor, .1-111.11. OIL I 1-.11j" n '11'.11.1 11 I- aIIIiIII. Caii. ,,I,. O- a ... ..... ,,, u, I ...... -, "Admiral". Tarrii j,,, rL'1ei,,ncias. Alquil( res :ie 1, c I I,
:l. Lo' 1.1i, , -' Sin L ot_ ,uc;,ob1v;,o_,,inb points el Inter
....... cilo, Nai",ii- 1, ,,,,,, 1-,ii,1I- -, $4 o c-, to : ,7. ,I ,, ti,,dos. Entrega infloCid"til. P "uns' NI ..... ... I -'F',,n, ,6 lit I b 11 is Put lu-1 1. -1 I "', ,,.u,,,_, i sillones de portal mLJVh I I intro. ;, oea
,",", E _,,. ,7 i .1 _2 12 dj.ZaI less
___ r :i:47,, in Ca tvo, Cuba 162, bajos, A-4732. '-' -- u - I _ __ ,-- I 1 retrigeradores, adios' I& auto- miinas a ,ornerQiiintes "I.. : ,l I.~ .... d, hoopliolissid tj- I ...
'A" C N D F.T.O."'I.. I ,.,a RI .1111. li-F. 59, Cast 3
on -jor I,1an" ,o ,Eft:[ %4.NFO "cI1Fo'HOLF.T"_Iu..i. of, I- 'O' I -7597-34-16 I., 'i :- O-i
"'". '"It It" """ ndi,. ---- -dn m6viles y del 11 cwflal", %'illegas 3. u," ... ..
.;- 'C"orr- 1. ,. nots", 11. alo- Il,-p.r-I ,I" -- ,,,,, SOO"ii "' , ,,,, j, i iUSELO .DIA Y NOCHEII Ogar) plallog o__ iodloellg, C,.
I - -_ I slit"In. -,; "Tait,"'Ali"il"" ,' Ii)11 11.1- "'"ichivos -maquinas c, I r ,,)I, qu na Teniente R-. A-TW, ,,.un,,,:,""c',a1;S1, -tionolic-160 .9 ss
, i ," Phic.. do, enjoribe y frvcad,,MOo- 418, b.j,,.,, I,,, Sin it j', MOTOR PETROLEO 120 H. P. & 1 17- ,-' li- I-, %in selictrilapar." Und..
'I. 1". .... On "c'. do, a.'au-, E .-_3 a I ,"d ..... bnl., PI-111. 120 IL P El Mejar SofA-Cuma "Aspacia" IN,,,I,, 7, 1, I 179.1-N-0
,,,,,,, to).. Underovood $7.00 rnensual,, --
ba .,c;ii.,,,,.,.uyM1j., "Ou'.. v _"00 51_2,, i'lill.'U: VEWDE EN $250 DODGE DEL 38 EN ,fI,,,I-i1s tf.- Ili., ,,I ... d,,., AD 11, Milis fitil y climado. Un nifiniTho ruScjojisT HftrzI-,.al I ',' roarlumas de coser Piesente .,I I RIT LSTA P.011AGANDA. .
_ __ G_ __ buen cloul- VeH- Pold. 11ii ,nb --,i "i""i do I's a.ca VIAITIENOS!
,.'A,1 L- ...... -- ,I I PIlb AN MALETAS BE AVION ..
j-oii-W._ o6rR AT Eli ,.; ,, ,-o on .1 --- .
Epil I bar %,IN. 1 N- H2, 11 1 Votede convertirio sin -it3a.l.b. ,r,r, dA,oT,. bO"rac- T", 1-1,11 lo v obtenud ra Lill ,j 1j- 7 ['to caltam Niaess,
1, Bar- FIOd. Ill $1.fill d, -o.1, ,,N,.NOF.OH-,,oo __ a., i to anunc 1b.
cc- -, ,I "" "" :7.', io '.'," bu- 2'"' bi-bibl In. 1-111..' lc ldbcb" b.sboy -,blood., do. -1- .1 'go L a,-r 'b'a ' "' I "'
1"" N I .4 IIIIANDF, FACO I "I I'll, , !N-i,- A i,,','i'. ........ c. .1 O.1 f ,!I I , "!:11',"It' ,1.1.1r. ." ,itealdlas r.
sIsla In. 1.111"O'd". I. -bc, ., iobn .jK a. -Nll 1. ,I. I. scitulo. Visai enos. Llarnerios ,,,- ,,, ,, I! 'I" I
,Ica dI Toun, D,,dl 47. 4 li,- I~, ,, .1 T,.:1f.,." M '.O E JQI-A-11) li-lo. In --, --ni.r. I d .1.1'o." d, P ,I 11c., 11.1
aepal I, Ilorcial. TItf ... 11 "ili" Ir 4- ....all.".1 11 I ., fl-to, Oactihil edWe
if -.1 1. -.11"Isill __ diendo detalles:' U-8-11 1. it
1'. 3_,,_,,_iif bill, -c-111;v1s, In.1hon"- k"a". I ,,%I- __ _ I ou'. is, -- Fooc I 'in ---I ,rouki roll it n it -1 , I I -A"O" ,h.l.. ,jl
fl~na 30 laiflnrls IIO DE LA MARIMA-MIfirolea. 9 dle Julio dle 1952 flasificadsm All C"X
.,DINERO -HIPOTECA PARA-LAS DAMAS ENSENANZAS 1 ALQUILERES; ALQUILERES' ALIQUILERESI AL:QUILERES~ ALQUILERES
64 -' P ERTAS ad- 7 INTERES PARA LAS 9A1A, 77 -ACADEMIAIS 82 APARTAMENTOS 8 2 APARTAMENTO& 62 APART_ MENTOS &3 DEPARAIEENOS 8 HABIAOE
FRI T XhII C I6 1nO O a NTEES ENERL Qll ~ aaaa -na
VE LO XtaI.sLo .,no ,,- .'" aII 1 n- ll.,: .,.,, ,- r." iLOAat A IT Saa tad F.ca-c I r4,atUAEIFCOCRINN I-MN!711 -TE
I- "1/ Na a. i Il" ". ....irt. r
haA ~ ,,, L ,,o Si I -I.paa 31' 1t~a. 2-- -., j-aaaa d-.-a U.s ,aa -lr.. .jq hb
", a 1, 'a 6 I .a a. a a, ,,A- ,,"I,,", ..,I ..,i -Sl A~
-1: l I, II , , ..- ..... . 1- ".- ,, I "', 1- 1, ',-. '! "'.'' T.',,,"', ;, : EoliE3
, :11:1, A,, :1, .,I 1a1nah..a' 7 "a aala", "I'l"Santa A...,na I, % -I&I ,59-I, I NIld 1-a O,."al a.,
a, ,,,,,na Pa ]V L- D, ,L BEL SC AI 510-,Ilo .S t15 ... Ai
birt, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ acca/ SLSmeiP14/ijj.'4"ITE E r E A I "I i l,- -1.- -1- -- 2' .; ,1,0
DINERO MUEBLESnl."L ,I'_.,,; ,I ..l .,, '3- Il CON-AGU IAT.LU.Ari
adow cl a ptvo nmr Nt/ Ii X' ADrtrentoA n e ld I('ANCXS lIl )bl .2 ( .
TI LO 11 tIa Inj F r~ EKM '',, "lt,-,-? 1 ) \1!), Ia aa ti -,3431..... d j._ OO I
-Iai -aaa a napica 1 I- 1i- H- - '(., Alill ~fr c,.t .
ha ad cacaica .ENSERANZAS- 11A I1 I l Ii -a a. III XCn Sr~l -XI ,TO -1tt til 4 ta aaa_ I~a at r dLl "
-a la' I ""i -" .Z;i
-,,..(,_PROI-PESORAS i,"il fC. CRIE O E 1I a ,' V~ 84 I 'AI, NE a
a aa a" St KURAY GF[A I NAIaIACG.Fl
Dnr:C altle a tddII. rRA" T I R n o oErENs. a maanmaal aanna 11.1%1.
PXIIAIIIPOTAFCXSNOPE-IEII -1 Il VIi I IX(IILXI)I _',",,' E .At ll.wR AL U LE E I~aip'cnaa ALT3Ida IVa
Td;a 1 7 'l, .-11 ld I~~p aa a Marl aaa.- HE MA A 79 4.tLE a d l~~ -75 ai 'IE iii O IL Iv .i I, .r -a 11,1.aI a. danld. tasashac .t.
-~~~_l 11Ip aqa 'h~ ar--, Ia,~aa aaaaaaaaaa-raaaa.. IIIII~ T'l -IX d.5AT -NTR -, 16 ,S a a i l atc ISO"..1 prmac an,
cant. M ti a P cI O- ..I. 1: 1 in- d ,6119 '-ii _l~ ,Ipratrs drco.A a 16:'1 4 ,I "aa "'"' I aa a 2da '11I 0,, Dan2 Adad-amla,,, -"idf. .If.. 11Z5
FitfA r: Ot 11 IX i"I.,TI 'l -, HOTE MA HA TA QUtL EMPEDAt 415 .V ,'NT ', 0 ill/ iad.a aIair a 1a aa SL-. an"IEl N II O S a' a nai l-al a.I- ... z_4 LII nar I""' l"1 -- n 67 $In 27, I5' IrNO lla/ III~ 00 -0 O a
": ,'' Ia mar pa/l c-11 Zat "'a ,I -41,O, 1 IR '
.. I , w ici te er nn en nd s -la .aali--':aa ia'aallaaaaai,""llial I, a'Ia-'i,= "
: '. , ,, II ( fi a s v t az a a tsa ali/lI I',: ,,., I'l N" 11a al'_ .., -aara ala ar/al,:I O~ '_ S .,d,
l~tiISnilt.- /Iai "aaa Ia, -ill a-as' -llllllaailaaal0ll-c--1aia XITLIIX.11. "I.-LnDINE D M EBLE ,, 1.Z 111,I, -,.,,,-,.- I,- It' plclo. Fodin n R'dz 4 .2 '. ,,,, -- I -I ,-, ,-a
I...TI* "1 I A ,a ,ai,,a ,i 0 1~ I'l A, a. aa,, 11 ha Daa al Da0.ala
.N c d i NR IO a g ,,,. : '. 'l v ia 3 2 % a' a- "" n a aa Ill aa aAi ta/i, aa'l'*. ,.'P ,'.',, '','r' 11i/I1aaala1.Kaiac I.I ,
d, an a- I a~ at a a s ~ a a "a as-aa - na a -l / I / Iaaa Ia a l 1, 1%C nan aan, a-l,,sa
DINEROIII- ,- 1- "' ., -S'ISL 1 Ca rah v n Aptasr ,I ":. '- 16 a w C o n GIXIIA N e ItS l I I" : r', ." 1 i I a 7 1 1 1 1 : ,I -I 'A'~ '' FII IS A al', a, a1:a~ I a lss a a"' I !" ,t' i " "I ~ 1. I.(,, I.
I II .II .I 1, I 1 f VT I a' a 11a a' l:n n a a a I I. I, I a1111 11 III11 .
HIPOTECAS Fati L a-It; Ii-,'''',' A IT i~ i ",,7 1 ,- 1,- 1I lIS '? ,' 1. ,tSA 1 1I 1 I
- -1,i 1 4I." 117 l, 1, - 1, 1,1. -- I- F iiii 2'I Ve a o. Ap rt r en o II ,, 1 1 _11 ',.,, ,,,, a, ssa,- ,- - I .11.1.1
BA L SAVONx Aiq10 $50tnint $65c1 1l" 1. ,- II, I,-- ," 10-, I ,,Q,,X a a,an .'na 1,Tj", I/a
cu- ,a~ ar- Prtvi a- .11 a, Saa a a4 CAB N S 400 a fai acins anal a,.0- ,i I~I.i- "1,, ,llrIr M
I 'l ,161711 S.m- ,' I ,,i,- tI"EIO, 111611 HI.A I1- "a~r, ..-1' I ;!
ri~~~~~~~~ ~ ~ ~ a ,lta tO-i~ ad sata3a9"I-3 9- -ata a ,sia ,, I ,- ,-'a. "aaaa I a 11 -l ", ,- .-71,1A
D-40-41 16 7a5aa~ ala/, SOAaaaaaa : .r-a a--a ,,,,,,
;T I I~n IPIi 1 (6~m n a, aaio'O 1, .aXaS'l, I a a ,/ ,,,4,,,;.i 1O 27 X IXJ ,aX I ,I-n ,--01 XI II I I I ES n - i n ,,, J ,
"a a i,-s rI A s s nia sa" al IIU IL ~ l-i- I. A In Li M n '- a1 l E.b- ala ,laa _14. a an a
al a1 a- Q 1 a,, ,aa a a.TA ION AAIE-- UA- N 'E TL D A
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ -, CA A SI -U S E E rNO XII IIaI cast ,I XXI tt'a, Ian a,1 ;aa 126'.I,- I ,,.,- .d ,.. 71.1.i I '- F.'L', ,, l-_ i I ,tii 2 XIII!11 ", a '
1,7~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~A I"t IEMI~~- 1 1lt1"1% I' i I AS ~t, 6, d LI'
" I_ .-_ __ __ ESTUDIAN TES, it,,,I %"Im ( fI .. t-- l" 1,11 1, -1 13-21
GREGG1 DE ,OBISP IO 310 ,,. 1 I,-,-,, ED Irr ,,Ir ,i Ilul IiI nt li u ,,
- l- r- ..... 1 .- 1 f w-- I.. t) 6621 I lal 27, 28, ead. A
is! INTRE PAR LA DAMAS I SI" 56- "ill "I"''""' ",11)1.))in. ,I '.*- 1Na ,- : _- ,- ;'I11 11 .. ,, I- "I Ii%. 'G E .... II, I -8 i
_ r tvo on ti .it L liv n u ~r i .. a ,, Ja aa a' -al actacn.t... ,, i , - : ( , : .
II- ai-i3 a r -a- a 1/a aI A a s" .l Y S .a Ot la....1 19nana I' ," O
ILIA O SAX ,S "'I 99,' ,," la/a1.,-.1i6c-II,- il-" ,I I,,! ..i.' -" 'A L 1l Ia-I a- aA 55 N ESLO CALI S
a ""na $075 Rapa Wa haIta Snoa 1 .14 82 -'a '.ad "I"' al -%ilalnaO1 a1 a 1 ass ]- ,1. ~. -... . 5 5 Il ,~aaa atr h ti $ 0 6 P ca ,. I - r ,'a I I S 1 I N C A IMS A ;I -/ a- O -. sEaii s a a a a,
1.~ a- tda __ ... 1 a "I It I~ ESQ 19 1 ,.,i I, - O -, ,, N- .332lV1 1,1pId- i EI.....DXD-IO ~al y D,- ~ itr
.Iptan 200, 1.ta Id a Il MA.111 (CNE:ID- ." 1- ~~S o IC LOCAL315-i'
ACADEMI PADRON- APARTAMENTO1S 1" ",.I22l,,.,I 11- All-- ass
:,5--i -i "Ill,, I .,a .'' a a -'1"I a T1 l, a' SBla--a--a'-'- PA
-~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Eaan saIsa a4 a- a 1117i "l 1. I a..1 II-- a, a ,-I,"'-1
GRA LI UI AC U a a_ -t I11 II. 11 SOI XL -11 891,I O't .A O t. A" l 1.IS 1 .. .. rpi. o i o i m
_. Ca-- RABINA",-.-CT-.:11 1 1,, .
ia ia Pe d ,I3 URiad %," "I ,t i lA! a a ,n c a I an an -':II
I1 "IIR ""AB X a ', !
anT~ TELAs aa aI a -"lat"l, a' ) ", a"" s n l Iaa a I"" a -a ICa a an a 5 1 ...aa al alN,%, l '!', l n.ao o 164 arm e p sa temp queSt~lci a Tar h-t-i pa :;,'t~i' '" ,',, 1 .., .. .- ,, L ,_.e, ,, APAT ENT E 8 10.VE- I .. .,". F, ,. 6" ""' ..' I .IilaI .... a aLL a _a a ai'a :aIa7 a ,- alafa rasI I a,,,15a ...,.. 1,,.ail.- ILII ,SD, ( ntaePraa.y ansu
gando ~ ~ ~ ~ M T MO i tOerl vIEI O 21 V 6en 1..1I .aI ,' .. .... ...a 1 ,Ia I..,,,,,-,.1csl- c ,l,1. 11 'Q'11% ,I1 -i1, 1112-aMU BCsla IR 1 1A.. a..Eiico raad e. EAn l .o S Cufi s sAcde i
E-716.-1 iq AIT'3AI PASME T $42 h L- Nn III Eaa Clecaao non d s -3 DEPARTMENTI
, d, 1A,--~ ., L' 'I VE DA DOaPUT M N OF-12sss-,,n
' - la '- -a-- ---- a nln a. I, 'a aa ~ MANH TTA a l- '' a e a--l--'- It %10a-1A INAaanaaa, c oaas, A.
" a a, ,,, % ,--. , a. .. -aa a .- -- a a A ndn tea prm c O nacaths, ass atbta a'7 la/ 'a ,S -ca -a ~ / _'I
. . _ Ii, I- I. a l a a '-7 1s a -.a a a a~ a a a N- ~ a a l a '. 14aI I 1-I
a. -a 11 1 1a, M F 0 1 I a a a a ap - C-a R i us a i a a a 7 a -a'"' r ....I -E I A M A I A' a a
Aflo GXX IClasifiendos Dl XR1( DE LA MCXRIN& MNi~rcroleC, 9 de Julio de 1q532 .Claglkiados I Nona 31ICALQUILERES! ALQUILERES ALQUILERESI SE SOLICITAN ISE SOLICITAN I SE OFRECEN SE OFRECEN ISE OFRECEN I
35 NAVES, -OCLES 67 HIABANA' 02 SANTOS SUAREZ -MENDOZA 1104 COCINERAS COCINERO 114 AliENTI's VENDEDORES 11 CRIALIAS CRIADOS 119 COCINERAS COCINEROS 125 CHOERES
-..(C.CC'.CC C ICC C(C ( (C__ ._
CL CXCCI .ACTSCCCC %]1-1CAllCCIt. (CCCC"IICI,! IC1".. ACCCCCCC X""'"XIX"'" I' "C00 CCCF11 I C-ECJC"C CPACC
.A"L A~,i i.cNi T~ i S NT CRS A117% A-A CCCCCC 10 S 5(11 CA I IOT F 11%
C. Ci o C d 1 .C t ,, I I I I , , . , I t
Luga n CAIi dol o -' CC ,:", ,- V CC(C.'; 31 1.1- C' ,It, ,: .,,:I,,I" -1 II_ "I.,.,,,; I: ," ". "CCCCCC CC C _C 2 -' oin e
- - C ____,__.___n. llF nT- I- 21 -_
....CC CC CC 33 "Ii, "CUn1SAN1I IIO. r I I kl.'llT oII -I 1II %T t y r rr o L N O O T R
Lu a Citre y om rta .ltS I IA1Q I. IA tI ,i IA I .IT, % I- -I ~~ I -II-I,,.I l il ,l,- I I l t;, .,, .,. -X.-XlltoI
I II -SIaIn M iueIyCa pa il '(((an ri 3 i X I~q RI M Ciue 37;,nE CU,,. ir,,,,, XNAIIACOA I C L _C C CI C C*CCCC>$ 11711 C.,." ." ,, ,.," "C."' o o llCC11'11C "' 1- 1 1 p t -CC ITI I. 1 tIl
to,~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ CASABLANCAqoo -, .C,,--- NIl7 I t. ,- l" 11 _i 1,I 1 ,'-II -I ,7_ISI
,.,, "S..qolo.d 1 1 d f,- ln, ,, n,_ ,,, .' : "',I..7"B A 11"k II.'. SIM Ol I 1111
E.CC C CC CC C CA ,, 'C _CCX_ JC.11 1,RPCINEROS,, ,I
lol IC CCC CCC CCCCC -;. .to n ,.- 1,I... . CCCCCCCCCC .nIA ClAC'1",T l,2 n" 1V I ..I"' 1. 11 III S,--1I tIi'I II 1 1I Iio61'IFR l AI,,.- 1.1E XLnI .,n IC.CnC H2 ..I!1 T. ,I '1,1V 1 ~ l IC IC C i C1 C : ,C C C C CI Ct C .I i.1 1. li '_ FI i :
CC ... ALQ IRI 560105. C_ C C CIC C C CC C C C C~ "C ""CC, CCCCC nC C I II II.I 1A7-l -. ,, I I I 1
ZAFATA~li I 11 IE I-A I 1.11 loil. !I ,, ,_.I I._I_1
FCCCI(~ ,i "CC ICC CCCmCC CCCC C I2 PRRO PEIIE
CCCIV IC C r' CCCC CC]C's-15 NC CCC AD l___II_1_____, :"," _l I_,I [____f__s, 1 o t E ___z
-C ... XI IIIn" I. XRt~ XInIltI I t~l ; .I ,. IC IC .C C. C C ~ : : 1.: . I I I ,
I" C, C i I,, C 111 C1 C C CI I2 "IOFICIN-" .1 rtiSTA
'. ,,Al I l -.1111,III in ...I,- td, llt; : --- I I : ", '!.' II"", ,,,", i- .. '"' )"" I1, 't" 4 ,'"" to .. 1:!CC ..CCI ".1C ,C IC1 C C-4 2-15-C
.I4 ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ I.C "C ,'I .,- XCCtC: l, ',II ,' : ,,. ..,,,IlI iII,"Ai.....
V ri :, 1 I ',,C C,',,,, ,, ,"" I I T :, I I ,_______ II 4 I F ii d
-11~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 C1- C C C- '. "' I C C'AN CCCCC :C C C' C 1C.CCCC U, C Cr C C C1 C 1" ",l I
,~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ "C ICCC CCCC C C ,.:,, C C C CC ,CC, ,"..... ..'". 1 ,I, -I !-,.- 1' ," ,' I. I 1 ,. .I I 1 -
' MITAR~~~~~ FOU T. CI ESR S I CI CCC C-CCCCC CC 1I1 ,d 0 ,,. I,.r'I I i I- I ,,r, ," ',11.111 II "" I.I.II"'l'" I .B R
.,C 11 PE SO A 11 I .I 1 .900. l 100 I- NC A A C SA I ," ._ T
C ~ ~ C, CCC CCCC A A EI CCCCCCCCCC CCCCCC C 11 SOIU E VA IA C ,C CC ICCC i' CC" C C ''ICC C l C C,
-,~~~~~~C I2 tMANFJAII," ,, n00AN ."I
I 11111111'111. ':: 'a : ",1j'I','.:.': ,"I 1 o i v _- 4. 1T A DOIR
2 m IfI cos! locales.n,,E T' :.. .t:" I" 1 T .1 .11 1IIIIIIl 1 :II.... N IC LS IT A N E I II-" ," ':. ,, IIII'l
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~0 ACNCA C ... i"1L0C..ACI0N--FS %"dd" % III,1 I" !,, 39-3.7
CRSC C C C I C I C. C CC .
11" I..... t_ ,I'i M DE NO 1 Y I 9 G1N B CO9RE LAtCOR.EDI II 1; PALATINO.-. IIII. .
96 OFICINAS t, -! 1 1 : .I 1'I1 110 tte 0 1" .Il ; 1 1I ~~ 1 I "'l Il 1I III111 .' . I t : oI '7r, E .~ T
5 E A QU LA EN EL NUEVO Y ELE ',I,:__ .. ,... 111;i I S N SI ICSB A C .1 'IC I',CI C, Ci I ,1,I1. .Io ..i, 1,. I1 F2ol 11
o, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C CCC, CCCr,,, 3!,-o OFORTAS _VAR-I. -1ASi:,:,' ... i" I I
_C ., CC CCC" 'en ICCCC iC TCC ,C C C C ,,I 'C CCC., 1R1S I'I I:I'iX CCCCCCCCCCCC. C .C ,I IC .Il. -C CCC 11. Ill "ICC 11I CI C -1. S :o k rs I
I C 1 C,... CCCCCCC ,,;. ,,, ,:" ,C CC CC I C C C CC C C C iC CC CC C loCC. ,I,, -C ICC C C C C ACC CCC IC ACC ... CC C C1CC C 1 ICIII CC' LI .C CC CC C C1 C C.i 1.CCCC .11 .CC 1. IC CC IC IC IC ,C ,C (C CCCC CCCC C
I I.C 1.1 IT 11 r ToC ,1C, C,- -, CD I 'C'' -CCC1 C. 1. CC I!'C '..it CCCCC! C CAIS M .C C. 1C -C IC.. CC IC C, C I' III ,TI C C - .. IC I,,, IC ,C CC IC C C I C C1 A' C I' 1. C" .C C C.
C. CC C C Co C-olin CCCCCCC C iii C C C C"" ,C ,C C I ,C IC C C CC LC CC! IC -.I~C- ICC",CCCCCCCC]isI 'I 1I CI : C1 IC- iF1C, C I, C'." I. C .C C, "A .2 2,'"
.111, CCCl I C 54 Cl~o~ I CCCCCC ,if CCC: no CCCCC .CI 'll,-CCCC4CC I ".,'1.11 1"'...C...1- ,,1C. ..... -.n'.." ,,C"CCCCCC i CCCC--- ICC,,C "ICCCCCICllCCCC1S.CCCCCCCC111CII "C'CIC11-C"IICI.CI-CC1. -C-_CC
C' ,""C66C5 1 111 A ~-%1- ',,,,. ," i,-,._ 0.. .,,, I ... "-,. 1- J R N R S-. CCCCCCCCC CCCC "", CCC 'C C 111 ~7.CC ACCC ECCCCCCI __________________ C' ," ,' ,,,.I '"'' ,,, 'I'M CC IC'' C. C -CC CC C C C C C 111 CCCCCC ,C'CCC CCCC ,C 6-1C C CCC ]it CCd.O tc ,",I ~,- l o .1 111 C I' lC C ; C 21 CCCCCC CCC. :, -;, CCCC CCCCCC .C ,C .CCCCC CCCC C' C. CCC C -1..C --. CCC C C, C .CCC C' ICCC 1.C. CCl C I C..11:" -:' ,IAI
1, 1,1C ,II NIII, I I.I RC -CC IIIC IC C T-C C C C .."A.d
li ((-(Al I ARS _. I ,.I In "SA C" 103 CRADA CIAOS C -ii ITTi 'i CIII I., .... I ,,, IN, I" RI I 1R'1 CCCCCCCC CCC CC "____-___,_ _-__"
C"" iC 6-C 1 C'FCCN- ICCCCC4CCCCCCCCCCCCCCCCCIOS, II MI.lotC zC :CCC, C,, 1,-.4. L -,vANDE-"RAS""'11LA.VANDERDS:_ C -31___ -.I~~~~~~~~~~~~~~~~~nn -~~~~~C 7CCC l!"' "C IC -CC t L,- I I I dl I III I" noI~ n - D S
I.,~~ ~ ~ ~ ~ C Il aC I.. C LT i l
_________________ C CCC ".' -1.- C,' _" 11,1I
P7 A A CCECOq i T I, I,- 1 .1 )~ .l' ., I ; _, i i,
I ;, I I~C~ I, CCI ICC I C - --CCCillC.C C C',CCC
I _A ,' ,I -QI 11 C(C %IC I1C CCC CCI CI % Ili .....o I SE OFRECEN PLAY C C CCC CPR
______A'_Ij,, I __"_, n -I. .11 II 'i .. 11. I,, ,I.,, ,, IC 118 I" 'A ,-,CR-IC.ADAS1" 1 1 I I ICRl1,4'l00."51 Il
.Ili~S J-O DL MONT ,,,06 -______ -1 ._-_ __,I __ ,, ,. _, 1_ I,)i 11.is"__ .-" -I _I_ -,:n.
_ _ __A CfF O E 8,_ ,,, CCCCCC SCC "CCC : ', : F C N S A ,.. I l
VECADC CCCCC C 41- AIN E ONDODDRES :" "'" ' r i, "T T1-191
IC CCCC C CCCCCC CCC CC ..C ...C I C ,it CICC .11.CCCCCCC CCCC, CC I C ", CCCCC A CCCC CCC ".C IC I-,C CC C --- --- CC SE C CCCCCC M CH CCA CC C ,CC C CCCCCCC CCC CCCCC C C C C C C
F r il CC CC CCCCCCC l c lCC C .m r ;% IC IC C C ( ICCC C ., 1 I 'l I 1. I II.I1 II I l R 1 t ; ,
C" CCCCC ICCCC IC 'tC S'C C CC CCC_ C ""I" r" "C CCnC CC.C '-C "C CC C 'C 1, C C' '' C L. C i. CC C CC C I.C ICC C CC.
C_ ;AI E A 81 MO AF"NO A I l, ,. I ,Il IIII,,' l .I 1IIl o ,C'ICCE CCC
C'o- I'C -1CCL C. "C mCC:C ...C VCC .fCCC CCCC'CCCC 1-1 C.C -CCC C CC CC ICC .C l oiI III' ,., n
."', 'T"C 146" C 1 C -ol -II1 1C-njI I, tI IIII11 SN, M' W I 11 11CC,,..I,.. I ,T .
Ili I.,~CC C CCCCCC C--'CCCA C C' C'... ,C I I ,,I 1 I ." 1'!r .,...,i .I
(INS lT' "CC I I, ,". 1 ,- - .. o I i 1
1. i'l, ,. o j, ,CC ,-1' :"t I 2SA N C OSSU A REZ iii,,Ii. r : ,r ,, tt, ,OD Z I CICCC.t C 1 C C. C 11CC, ., 1::, I1. ,, IIi
NiC,,litI FABR....IC 'SCH;. EI-ON n 1,,I I -Ii,,,""",, I ,, SANTCI AR17: 1.1 COCCERA COIIID CICICCCC i:1 C' I S ,,-1 ..N.il
Co n I ICC C .. CCC(C CC ,C ,..' ,,C ---1l 1" ,C 'CC "'i ICC CC CC IC 'rC ..", CCCI .ii li
CCC CCCC &ICCCCICCCCCCC C CCCCCC(CC UNA CCCC'CCHA' "C C''" ""'''.. "" CCC(CCCCCCC'CCCICCCCCCC'CC
CCC CCCC ItCC C CC C ni- .k!.i. II.. .... I k ,ISCRtI.SAITS1EII II(II'-IS,"'.IANUNCIESI_'i0"E, ,EN CCCCCl, I" I .o''_ II CCIo l I
.C CCCCCCCCCCC CA C,".".. CCCCCCCCC CCC CCCCCCC .CCC ,CC (CCA CCCCC- NCES EN,.,I, Ci :_'' ,Il, I I. I,,.CCCCC1,. I., AC 'I2'.!- .in, ,: "_ 1 .11 l';, Z FCN
-1CC I. Cl .FC. I CCT-- 1 1 I CC C. CCCCCC"_' C 111 I.... .-,,' t l CCC 1. -C CCCCC 1CCCCCCC L I A O DL LA MA I A C' 'E- MA IN ,'AO :1CI' L I"
PAGINA 32 DJAR10 DE LA MARINA J11,10 9 DE 1952
1. laz vacates Iniciales, oirfvin obreros Se ha solicitado que los li-tiolas par asced so v traslado. Ca- Proeurar n romper el
Cordi(d homm aje de despedidirt a Ger(irdo del Ohno l r los escalafonc5 demspectorls In
Rcsultaron seis de Ohra ,' Niblicas Se noilibranlientos se bagan Iigor y designer les Its, I hirlo flue eutt-tieke lam
_ dafitl, -F. -ociacione-, en Coremi.
udo en fas filtinias -.acantes 'h a 'tn"sCmn sas Cu-b'r a'nt'por C. to I,- tic I I
p."..". RES. iuli,., 8.,I.kp 1-Ui,
6breros licridos El Unit, Gcwr W C.Ii-tx,. de Ati.de-._ Co. p-1-mid-, I"" -I arl
.11, a "b""' "tt""a" 1 5 [". %Ijilas 51, it, dirt. ban production it-os nmimr in 11 I C' britai ica do,, 1, -,ab-. on C1111111-1 (il Inper.n de Litid an.
-wv be, e Educactoi. doe tits Ci far. 'ItIt a )r, '. 'I ob I, Gob arn. die Ingi.r .5 dt, Dti-I-ena, P-1,111-al 9'd s Ri-o Agm,- -1,191 0.
en it ji vuelco alit r. Sfi.l. irmisnna Cut, no ban -1- let'- ,(a In ContiIet. Co. I di, lo
in, A.I..., ..I
a to d. I,, It, ... mi- no,, It
,4' d, 01 -, 51 o q- baonq -d" c "'t" in brdo aun las hojas de %aloi- qLlt Ijidia Esiados Unid.s y dims paisn
1, dlodm, oi, i..n.1,s illd, P1 I n-lot..,'. ibi. .....
revta: trelimando -- o5 '-,ant,, ales 1.5 B: se-ran de base para Is tot fecrit" d-un-dit Itts -di.s pp ibl. do 4) de 20 il"as 1", 'Ind., 111t., I romper e ,etancimni nto an que h2A
Viden palg dI Itu- nit, I: a', d.
'i nus de San C',... Atiri pra.mmts Ci"
ai tl "- 6,1 .,- a..\ a-E on,, de Corea". No
-n,- -nd. 1. we III- I ilt in. s0iitarid., o- a
por lit !IIwrjII-odII(-t-i6n
p d, dI d, Eau-to,
Ale, -----
7 %(;! ';!? %NI)Ii '1' -.111 A
FHO Iii--I ,, la
A, :in W,, yiil I", dkill
In 1 I:;I it ;,III
M Al
M
CONDUCTORS
co I ARIO. HabitY CHOFERES It, I, n
0."1. Ioj1;, FitI'll, 0 ''t 1", a 1- ., ir,tan, In.
C"Il" YA, p er'.
1, 1:,: it ,inip- dr,
-4, '1,
1- 1351, 1 1 f, I'tj v 1952
HAM E. Al u a I
-p-0 "''.,J, a de la
dos horas Coll '"", ""' 1 -,1 111 11 1-011-1 JAII j oq I 1 11'111S djdel Ol.r., Iii,; I i I., NIA .e P tl,, ,Im, l"i I I It.,
p. 'I, Tvz
ilo e,, 1- '"nit It, 1,,,h,,I "i
as In"I"It a, I I- 111a., d, la I
d,1 f-,1-,d.d Iii, do --- it, -rel Presidente "I- I)J,, "deri'a, at "not Giona w ]-i
1-triorant .. 1,;, R ,, 1,1-titbi. d, rl, )e del S, -i Runilm, a Europa el dotter lJoracio c"PlIal I "' i ...... 0 1n,,I 1,01- 111, Re'e, L."."
)'I- nitemb-, I Jvl Fit. I., d It uv \o Kmo.i.- ilzMA I ANZAS 9 -L)TARI Tratarou 'ohre III CTC do Uit'j It.. d-1; "i I -1. n-tor Ira-, I,[). I 01311i 111-1 1 Ewod, (it
Tenemos a S'u disposition
I t di' hn dIPlmn;.t.rI1 III d - ill d. CimlP
los mcls ELEGANTES 1\61',
F.,, ii, w, I
t; . ...... G L,
r' MODELS DE
PC,.blL a "I' I 'i, 'I OltIt to, j,'"d I" or 11 C411111--la Dv h It it a la
-1- (1.1c, '" I,I, _r Alf-Illanda dr ,ilrantia:I, a
Cmi.rp, at I,(,,
pr ,, ii," biad,' : I UNIFORM ES!
I ob pr""I til h4 1, 11-1A lil Ld Habaiio _,i;_ a i lZhil"ttr. la Nida (If, 13 rcena
I_-I,, d, Tab,,j.. H I aLIPI15 art. .1
x,,,dr, t1nI I d Nit, d I II, F ha -rp-l". Con I,,, el -r qICIP1,11 ItLir la d1i Co.
PrIle iUridi at, p,.,,t,,. j-- in t-11P. Pit, F.
"o, ".11fiIi-In, orb, (r, a I Pl It, iidita ilno, -----I.- I b'Jo lit juiIztd1'IL,1I6r, d, I.s T- ""'a' ;' a la
Pero OU :ia dCc.dd. yod. d, wd., d uc1tod I
--i-E deII I IIUINO opt side il R fall GId'11 elpre lo d2"'d,"' "I'
d-fleg dait,, ri ( rt",' I; "' .
dC Tibaj.*. I, to PI-I n1a.1.1es
irp d- 1, CTC a diho 1., -6 e.ile Elpan,, y C u ba t''
- adrir ir ....... I f- la, dislmu,, o I d,
11 f19LIr,1b.t, en
d, A.
ir, I I I ,,, Iii
L, itpi,, .w, ah.
-Uieja ",.a " .1 11 I" I,
R
).I PrC pia ';,nad,, d I d N -1 ib.d 11 .......
Art,
....... ... r, id" I rnl,tn
I ....... I ..
w, dir I t t' bt 4-11 1-1 W
P
r -ow ,u -I' N-tt:I-1;1. kahcl dr ki-cf.
I A .
k
C /51 N,
a
n
Garras de Cetcriese. Vi.
serc de pie[ o celulo.de.
Various estilos. 2.20,
2.40, 2.75 y 2.90
sin esfuerxos, .7con Corbatas negras a 1.00,
1.25, 1.50 y 2.00
LacitcIS negros para GucA' RPEH Y 99-LO- De5de 1.00
Fit
4
Y, PROCTOR
SUS Mcis valiosos
auxiliaries en el hogar Solicite Cridito
r avadoras AP a nuestro Agente
en su RUM
o Higione
st gconomia
a Ropidex SASTRERIA
0 Protoccifin Planta Baia
. to
P1 ncha PROCTOR i
989 "ChoMplon,' UNIFORMS DE CONDUCTOR
991 "Super Autom6fica" A-Guoycl erqs de Celonese, con alforzos. Cello
9910 "Seca-Vapor" de sport o de vestir. Tclics 1312 al 16.
10.00
Poritolones en CelOnese. Tollas 28 al A2.
Accesorlos Tabla cle Planchar
"PROCTOR" -PROCTOR-_ 7.95
UNIFORMS DE CHOFERES
Cordminder Do aluminio. LiviaB.-Carriko de Celonese, de esmerodo confecci6n.
Forros. no. Altura adjustable
para planchar son- Con espoldo lis. 7.0 0
todo. Base firms. Con espoldo "NorWIt" 8.0 ()
Drw+,J I I, I rh, Pantalones em Celonese. icillas 28 bi 42.
UNICO
S DUUM JOSE L RIVER HERNANDEZ
"IWE AAndabrkador
RO D
EL A20 I DE LA MARINA OSCAR RrMO HERNANDEZ
- ----------- 1A H es, 9 de Julio de 1952
VIS 0
A
Ganador... y todavia Zt, Kid dej6 constancia nuevamente sle su clase estelari i a al defender Is corona welter4xito frente al invicto Gil Turner, en el Stadium Mu-nicipal de Philadelphia, imponiendo t)) combat un nuevo record de entrada. Esta escena que ofrecemos corresponde al primer round, cuando Gkvilfin con su habitual ligereza, esquiv,, una ponderosa derecha de su joven tival de 21 ah as. (AP Wihephoto).
. . . . . ... I T
Z
Prepcircmdo el terreno
EN HELSINKI, Finlandia, las j6venes soldados cu
plesdorsenen aceintoic0ioinstaar dloesiltecreennesesiohnade isidoe5ecne "d
nificarin Jos events de Joe Pr6ximos Juegos c)lfm. Was. Aqui mParece uno de ellos sentado c6mod,, mente sabre el rodillo para poner en forma Is pisu deride me celebrarin las competencias de track (Foto INS).
i4w hj
6
Inaugurcida una playa
ASPECTO qve of reci6 Is playa "Santa Marta", en Nuevitas, inaur if ada el domingo pasado y gut? se construyera debida a gestiones del doctm Raul Acosta Rubio. st -tHrio particular del Presidente de Is Rep6blica, general Batista.
Premio a sus trc[bcjos EL INGENIERO Sr. Constantino Le6n, recibiendc de mancis del Presidente del Colegio Nacional ae In f.e.n.leros Electricistas an diploma como premilo a sui res en pFo de dicha organizaeldin, en el acto eeIt_,rado el sab d pr6ximo pando on el local de lo Sociedad Cubans de Ingenieros.
k141 t,
"00,
M ". V
; I I ,If ; ; U :1 4
DE LA VISITA del mayor gene al Fulgencio Batista a las obiris que me realizan en Varadero, ofrecemos tres aspects, destacandose en el primer, el moment en que el Presidente, junto al ministry, Jn46 A. Mendigutia observaba uno de los sifones del alcantarilla- Curso de la Cruz Roia
donrecikn construiAo, acompanado ademis de autoridades civiles GRUPO de officials m&dicog de is Cruz Raja Cabana, professors del "Curso de Higiene Rural e
Y.,1111tares de Cirdenas y Varadero. En segundo t6rmino, cerca Higiene Mental", que comenzarfin a prestai sus servicios, a iniciativa del colonel Evelio Figarola,
d mar, obreros de 0. P. preparan el encofrado para una nueva president de esa benem6rita instituc16n, el pr6ximo dia quince. Son eflos: Tte. colonel doctor
acera; y finalmente, Be puede apreciar, Is drags abriendo el can d jurm M. Vega Fuentes, inspector general de Is CR; los comandantes: M6ndez Garrido, Maria Jude Paso Malo que untri is laguna con el mar.
lia de Lars y Mena,,'Rodriguez Alvarez, Garcia Plasencia y Reymondez Soler; y los primers tenientes. Armenteros, Prendes, Campos, Paredes, Cruz, Lajonchere, Aragain y Pinto Soler.
PIARIO DE LA MARINA _r6nica anera
Grdficas dela C
EL CONPROMS0 COTO-A 0
C ON
It 7
LA SEA0RrrA Coto, ensefia su arencia del novio, a Florita Alvarez, Mc de,=
Jorgk Upez Ofia, Ana Maria Y
L
EL DOMINGO formaliz.ron su COMPrOnLiso amor
so Is sefiorita Lourdes Coto
Pertierra y el joven Manuel de Almagro y Ajuria, festejind,)se el suceso con un ,ecib. en Is que es residenci a de la abuela de Is novia, Is respectable darna JuI is Lifiero viuda de Pertierra, en el Reparto Miraar- Est& foto, tom.da por
Pardo. nos muestra a log novios. a Is madre de ella,
sehor Aida Pertierra de 1 1,
Coto L iseca, a Is madre de is le
61, sefiora Lolita Ajuria de GonzAlez Lequerica. a Is sehorita Vivien Rodriguez Fabar con el Joven Roberto
Pertierra.
LA SRTA. Coto y su ptometido el joven Almagir) con la respectable dams Ju
Ila Ufiero viuda de Pertiv- D12RANTE el recibo de Lourdes Coto, torprendi6 la chmara al doctor Miguel Larra abuela de ella. %a, lag sefioras Conchits, Urrutibeascoa de Lass y Rosa Fabar de Rodriguez y lag
sehoritas Gladys Arnoldson y Peggy Morales.
EN EL SANTUARIO DE SAN WONIO
U
"P
0/
q
d
F a d te Is bendid6n en la que vemos a Martha y a Guillermo, con log padri
no fie o a leves Campoy de Camarero y senior Juan J. del Collado.
DE LO
F1 SAHADO L11tIM0. R lag siete de Is noche unieron para '14:,p)[1. sus -stinos en el Santuarto Nacionai de Son Anto, P u,:Ii
d d sefiorita Martha del Collado y Ontiveros Y
1 )o-n GUI Imo Camarero Campoy. En ests foto tomada
dutnnt I acw nupcial, aparece Is novia cruzando Is send,* -rnho al a lia I d l brazo de su padre, seftr Juan J. del Co1111do
LA BODA SERNA-GRM,
LA SERORITA del Collado y el Joven Campy, saliendo del temple, despu6s del matrimonio.
OTRA fotografia de Is ceremonial en la que a= Martha firmando el acta junto &I Is madrina,Is maid of hono,
aefiorits. Faustina del ollado y testigos.
POR
rND0 AL LECTOR:
SOME EL TRAJE DE LINO BLANCO
Al razonar 61timamente'sobre el tra- adecuada, sin dude a1guna, par& Is fa- Para justificar nuestras recientes reje apropiado bricac16n de las distintas al" que han comendaciones en este sentido, que no
-reatowas y = utLr an los actos diurnas del vera de ern -learse, en los pa tro= parecen comp en.der to Ir
no, hubimos de hacer destacar el si o en cEmas cklldos. D. q.e Ia. Jectore. qu. n ri& .n= ra .
tio de h r del lino tienen en si, por cualidades no- lo recordarqueWhilaus'delino es un
e nuesna; juo debe mantenerse
n a: tipico traje de lino turales y exclusives, las raras condicio- natural aislador del ciaor y quo su
blanco, "por su leetima cubania y so nes de frescura que han de caracteri- frescura no le rests resistenel aci6n R los tejidos que con ella se elaperfecto acoplamiento a Iss exigencies zar a todos los tejidoa que con ella se "-- -1
de nuestro clime". logran. boran. Seri& prictico que consideraran,
Tales consideraciones han hecho Ile- Muy interested es, ciertamente, el ademAs, que el lavado de estox g6neros es ficil y corriente, ain I& necesided
gar a nuestra mesa de trabajo algunos process del lino, desde su corte en in de los experts o especializados ye comentarios y consults de log e lantac16n, haste que se converted en exigen Ia limpieza de los matter as
i. ra por os valiosoe gineros. Eint6ticos. El lavedo de lax prendas
extraflan" de nuestra preferen se
oa tejid de lino puro, dentro de Ia confeecionadas con tejidos puros de Iigran variedad de nuevon materials En effect una vez cortado el "flax ,
que brinda hoy el ropero modern. Ia fibre de ii o se hace madurar en ti- no, por frecuente y vulgar que sea, no
picas techumbres instaladas en lugares alter su modelaje rd sus medidas. Una breve cuartilla a exte respect, h6medoa. Cuando alcanzan su a "a- Resultan argumentoo do menor imde quien por su rango y representaci6n do estado, son Ilevadan a las fibricas, portancia pars el onloque gue hocen social nos merece especial atencift, he- en grades mazos. Un personal eirpertt) ce que adelentemos, &I trabajo que te- hace entonces I& clasificaci6n de Ins hi- nuestros comurkicantes, todo 10 quo pu- Al contester torso quo mom consultant
niamos preparado pore exta wmana, lazas, antes de pasarlas a IDS ovill di6ramos decir sobre, Is constants pre coftondan sabre W trajo mis adecuado para Im c.r,.
05. sencia del dril blanco on el ropero del
unas notes qua precisan Ia raz6 e
nos asixte pare aconWar I* p= a Mix tarde sufren el process de su cubano y c6jDo al clideo traje do lino manias Y ti*Otiw do 10 )WINSOMIM, temporada, Max sen.
de nue3tra clWea indumentaris de li- torcido y blanqueo. Y, por Cdtirno de Irlanda esti vinculado a Ia M" ler. ti-ax OblilladW 4 COMPiOtar *go injarmaci6n cl,,.
Jon en loo distintos tipos peculla'rsee go y tipica historic do Ia dumenta:ria no blanco sill donde Ia indole del ecto te a in rando a Los que MOM "Criben can reLoci6n al sombre.
de Is fiesta Ia hora en qua quw-,i0entifican estas telas. criolia. ro, on Wnticas eircungggacias,
fica y el carIcter con quo so golebra, haturales,?Foblemas e inconve- Y al lector que nox ricuorda tan H. El jipijapa a el sombrero Uamodo injuslamenle
reclaman cierts, uniformidad en Ig veg 44 quLla u tuna guerra provoca- nicamente Ia "noble caide" qua siepW
timenta masculine. I "Panornsi" sigue siendo, sin duda a1guna, el selec.
rk-4,,m4A dustria irlandesa, menju6 hablamos reclamado'en los tejljos, CiOnddo para asbciar a Ias induntofttarias sernifor.
tL
Sorprende comprobar en a its 00- kiiiwuractura y haste Ia paraliz6 to- ra que pudieran vestirnos elegantemen- miles del verano. Ei Masy ldcil apreciar que su on.
rrespondencia que tenemos a Is. vista, I 4jente en mks de una Qcssi6n, hahaste qu6 punto at desconocen actual, ciendo concebir a los fabricates otros te, bastaria qua hicieran laver lot tra- liose, y fino tefido, ou forma natural y to estreclut materials que provisionalmente pu- jes de lino sin almid6n rd otro produc- cieft de Jaya negra que rod" In copa, concuerdan
mente las caractorlsticas y lax dife- dieran reemplazar al lino, to'que pueda endurecarloo y obrillan. mejor con nuestro westir on tales occasions, que
rencias especifican de los dixtintos g6,
neros que.puede utilizer el hombre en tarlos. Manteniendo al natural e2tax te. aquellos olros sombreros de pajas gruesas o tefiidw
sus traces 1A tanto aldknza Ia labor Las telas que, en different tejidos
encaminada it confundir y desyirtuar surgieron a este fin fueron mejorando las, pueden presenter Ia suavidad, que Y tefidos de fantasia que, con bands o "puggrees"
todo lo que se relaciona con nuestro sus primeroa defeVt- y poco a poco. el bien vestir exige. do colors, complementan nuestra restimenta (ip
vestir, en estos tempos "guayaberiles" Por Ia fantasia de sus colors y disefSos ff. W.
que padecemos! y su menor costo acquisitive ampliaron sport a de calle.
En lo que particularmente se refie- y afianzaron su popularidild, re al lino, se hace dificil creer que no Pero, sin restarle inserts e Importanse le sepa distinguir do los variados cia a estos sustitutos ocasiongles de 11tejidoz de algod6n y de loo que asocian no, sin negar sus estimable cualidaen su composici6n different materia- des y el attractive de su apariencia hay les sint6ticos. qt4e reconocer que Ia reaparici6n & los
g6neroa do lino puro en el mereado
De ah! que comencemos por recorder tuvo Ia mis enthusiast acogi4g, perfeca nuestros communicates que el tejido tamente legitima; acogida que se trade lino puro se elabora, micamentt, dujo en Ia ripida conquista del lu or
con Ia plants de lip nombre. Esta plan. preference que siempre hablan tenfd. Ia proporciona In fibra vegetal mks estas telas en el ropero tropical.
Par& Vestir du.
rante *I wersao, "OSCAR" EN EL ROPERO.SEMIFORMAL DIURNO: 'RES Y COMPASIA
. . . J. M it
an wonLow"y
fleffitan, am to.
rioter sel"orMAI cc herva del
din. Ias sastrts
do "0 8 C A all A N PtArACL 54 TEL9FONOW-0855
Prt iK]k A SM
0"Aftlef We distin too model" LA. H A B A N A
do U-&Jm do Hne, do Wands,
en dril an may
ftis WW6q- do L
Wash. Goopeftis
do patrdea.
M"Ate on Russtro emp"o, do
%"w rwarffk an
,a mode" Mowslarlae
i" ArRerhace fito imitaciones.f., Par
Broad" hwwoonadloo 0
Maine,
ANCOS DE "BRUIMEL": legitim".
Men restido.
Dien reribidow.
Una tela provilegiada
que todos imitan y
nadie iguala. La Clni a
cuyalegitimidad
Ud. puede adquirir
e indentificar
sin engafto.
UN NUEVO APORTE DE JOSE LOPEZ:
C 0
rD:; 0
Marca, Rogistrada
DIARIO DE LA MARINA
GRAN FIESTA DE GRADUATION Y DISTRIBUTION DE PREMIOS DE
.Hother CoDsuella C11*fford Academy HermaHas'Oblatas
J
PF
A .......
............
7
pr n"-77ro de 1oral del "leg- fue "I .
I", j" in Ji- en Cincunt, la Patri,
r primer m 0pr,, nario.
de 'ine
Z,,iln
,b
7,
J
Pr
T
7'eresa Hen,"ded,
Preeitioncia die Its G'radis"rhin y Distriburid;n do premios de "Mother Consuella Cliflord my", colebrada 1,,Flw do] (:Isjb Aienam. En la logo puede verse a Sid Eminenria el Cardenal Artraga pr.,=o el acto; Dr. Miguel A. (;Uisart, Director de la Segundo Ensefiansti Y Profesor slel Colegio; y to Rvda. Madre Concepla Marie Martin, Superiorti.
7
1.0 loselin. V.,g".,
-------- ----A
z0t
V
Grijpo de alumnas grndwidna. 4f.,,
ndex
N
SE E7G E-LLILTWO 'GulzKe LIE QUelAABA H,4,YM W YA 3;EN-TC) APETrTO.
NO SE'Sl HA
4w DEL HOGAR Y DE LA MODA
iHA131:4 UF- A FN EL AR- e, QUE 5ERA-?"
LA RD W :"Er LLEVAR V8 6n2_j_- hAAf f lf
0%a
Affi E HUEVOS 17A- 40 E A UE- iG0 -cOL- 0, VEME ccm Aku CHO
Wti R Lo &N. UNO POCE
SON A
I Iow- UE.
z 05
i GPERE AC G ME (: iLGTARA CW(ZONF-13ce./ F -AcERLOS,, I EAEK, PERO
CMPgA UNO
YA VTzW M OS
/A 17CRMiR
,1W 1.0s
u r c
FAFA EG muv
M(FA I ioac Q& dwe"ITE M
NO I BA
LO T--N LA 'TA./ A7TA
UINC GOEs un primer y may temenina, para A"MAiii 6;mmAftww Viam pd
Los experfos en dKomaon coml
J t W- 1 wtU- jv,
J-l- J kA
tlvb
nex'kmzirs #k Wan Lafiwwrkews A.4- too- 6.
4.
f ... t
S, sto w 1-w lu
--ultwu.
4 N k- ol 411 1 a 11111W.4
Jot %it. "V- IS. IA--J
W.040"Ith
FIAMBRES I
Los
"eaw" 01 saw
C,'CWV1 6 "'lCo's,
PARA PASSES
J0 AILA rO N f SA
Un dics campo
tila. awi" Ares" evot qw* aae"a -a eaiwmk ee tioenprt deikie". I
i-,pu In pem SU 4XI
&pd. d. 1. W. El enconn
P., MARIA MM-Ull,
to SOPA 0
U .1 1, A
de Polio
Los mos fcsnioios ct,.,,ervw dol nivnAo -%on Cho- MO) onvo K-H 11- 1"'. i i ---- t n-q- -1
L.,- 1-4- J J -.. or 'j- 3,-1-,, .4iiid i1fl ill, z -w It 1, -.-c- "1 -1.. 1.- 110611 1 Lt'J. J 'I _t- ""k- v- -0 11 I'll ... oh, Jr ll at-",
'L 't pot qv* ? 1,, \U-- KlAll- Tjtla I e 11 :1 1 A "'; I - -N- quw V, Itt, i 11 11 1 It I I 1: : 0 1, 1 J- r V. I'll 11, a N"I _.-J.
pw 1. -,11". 1 0
Wilton Man, ev la Ira Diegal flienanoamericau'a de Arf e N.
Por SOFIA MORALES 1-11- -rupl- 1-- W."
rf".A. v",-:3 \Win Y rn T*r,-,
nto hI'zicrAmos cn-\nztA3o mn 6 es- 1c Ic pu w,, -ina RAir:!- PAr, Jomi. .0-6- 61 t-1.
-"I ,, al Mt :, .Io p coI, A!,,,
CA i, MJ:id. 1"t, tLf",Jod Ir I'Ll'tItA C- j. .rA V j.'t 'A f A' I J_ I~ wo w:-I A I'v-
P ,,sAio Jc cl A. "l, lic se r... l- 0 t A t 1, r, A i; I A:t t tA I -I o .1 cl e o lIA w n t A q,%c i A
MAYONESA KRAFT
una cwt,,a ti-ttwa,!o A rn FA!l Ill'T :A ol 4 111 jV Pot 11411pit'll' U B-c"A'. 11-- Sri' t,
7A
J, r4,,, !,v EV-4 u rurA L,(rAS grAn. 14 1 11lSt '11VOW W1A$1rnJI-ntA1
ks "j"tAl A "nip'tr :,ilrv tAnWS tontrA. UnA 1011%:CIIIIA lJC Sbc,"'na wbr-, U v r- :Anras rs lu trpucsttl f-'A JC Na11,,t LoS A-G,,,s al t" juc AJOrn.An 1. ft. icl nc.e.", r. I tr1t:11 JC 101V tic u pa", -Anj" AC_ Ill, -_ IP, de Aar At"W06
jxrt ,A -L,1m.vA je su AI-crA. su Int,,Ijo jc VcgA Un AS, tvIiAs As vbf s Jr lopc Jc
INv, crs trn Nuc, A Yolk. cr. M--.
11SIll' I 11c, AnJAr hA-n p w r en U aw5vl A Vr.cl IS"r rrrS Cn 1, 'Un" P vlocrr U ;turA & 4 pnrurA p-1-w.Cr M Pill% cn el Jc tt'it, &;.
Ptrw .,vntrAnws a CA[ldAd R ,mz_ -St. rvq rSlo nw 1w dc,11SAio [-1-,4L MvIicrno io t,
prc tsalllcntr. rn cl l:-Stuito de ocrA gran as. trwrltC A CIIA Con tt L ju-,n -,las fms rmulis "%As .trl-Antnq.C .\,A,, o, "h, v t-
SrA hin.a. U ptntorA ?.(ArtA Teresa & 6 Po' hA -,nxsJo cls PArlS" P- I An V V" ND66 so 84W
-'(Duc gma a
in p4 Y ua fr,-j, lustlJoM re. 3" MAI rl -7,,Lnc. -ultor ruSo. Blatwu,,. es tn
lom Mt Surce it evicti.- -L;n 1crAn wmunsento a W nuJrrs co "11tor AbstrA011, y el c-A-ultvr LAumns.
,0ta nw horlIc"K A fu w w nudm Jcl MUD- hubicr& j: -rri V- a
A que pcrsoculkillics k us
Y CaritAd RAMlrrz quc ituArdA acmilo &L TcvtJrLj un gentiJo ust F-v wropt"oo -,En cluc Ic ht k,-.
liC SU CXo(ft* CAUICUM PCMInA] Un AIMA P Stquc scrui ded"k a Us nuArrs J0 mun- 'A
,Wc v u.n t ont. %n perfunsiJo con Us mAs Jo "ruAt -A Cokmc v & Pw*sso crt
blatwis niagi or partc dc N"jf"j Ic tu Pamklo 3. 4
- ihAs dcl A"c. ii:t7cle a U en- Quc pit." iu %isirAJo %,lununientr' -IQ
tj klll t-iA 1A I-,jj1j AlInlAIJI A $US -ItA:ij FrAnu Estulrr rn Sirni. F4S- tnAs W %A' 'n JA LOS N040S r-_ 11
Ir trr. A In WWAKTAN km Lot.- 0 1 1, Sw
I" GAUM" P io 1-vow
DE A23kA I
PROXIMA SEMANA
En nuestres proxinno numore, apar*c*ru uno singular ostposician c6 k>olhSamos trojes sorios muy opropiodos pora las damos exegontes y do rvfinodo 9UStO,. L,. espec;oles par= los dias do leerano No do'lle do loot
y enterarse do come hocorle un nu*vo vesfido a Ills cocino do las ex-,
cellencias do un nu*vo predspdo L
to emb*ll*c*r Isa lea . c64no pro pa 2.
I N-J do Fbie" coo %M -4*,.
parer uncs rica notillo decor6r sw hager con mu*bl*s c6amdes y 3 d.
Jof tfiopu n lll S,,lo oll-A pr4chce& Y si slat nii" se suaten cwando Ilegan wWtos, la pf6xime J. t.rls A, 0
1:1 M11(till ;-Tll%,lj1A1 11 !A PrIlln-1 0C "licl6wes HAKINIOS h sob" *1 porficv1sar. sobcdelft. L1,10.
oft'lAd RAL111fC, I'll MIJftJ IJ ill
1141 I.IA"a JC l::1 11 -lAS ft toy
U origiruilldAJ siempte'esti re- Emchifl. onlaimesticia Ji 311111
POE Is rt xoa mientras que It P- q6e PrMUMC dC 011742111111"extriyagarica es s6lo
Pequefias Causas, Grandes Efectos gid-a 'is del OL- son, me coscreaciS
priLho ci Is dcancocia- at U rnoc-& poisam S O
Par MAM A P- lut0 L-1 stas Verscss, T -hoes
S, la orig ad esti to no*Niiia, Ino sab*s qui hater? inabd CO-p,.rfi'iO go,- es cl. quit
ocros. brourit sin que hagazzica na- fueftill PlilarCA, Y to' cnmysfs n- Podrs rea-lucarisC UAN17AS y -cuiricas veces renters solucionar hov to que da por clue sc manifiew. Por eso, les sells LOS PITAIJON We no bactcl
It hemos oido esca mis. con5cituye tu viclo problems, too clue Is rebuxan sin poscerla M-is que torpezits; y se dan Solpes
ma frise en quejurnibroso tono: los mmuros librei' Mli-A un po- cocloci &'una amir que
cach dc braces en is extrivagan. POC Lmitax a to,; 1cr-64MELS. u lred4r ;En cuintAs Cis, tab"' %-as Oblr-37 tk
iQuli hago? ONlimi' co a t a -u dc N&b,.
Qui pucdo hacer?- Natural- areas' clorrilisticas podrias co- suralba'efu: cusucito mia p4._pd.&,
mente que siempre re has re- operate' HAS pensado en fepa- 4 S. cl P' bllco muchis veces c6 d, rabernincts. mcior Y
fe -S61o lot tontos Y Icis snobs- Is senisacti5n dt Clue no se litter-ess que to A Ticil rest, no
rido a wocts, discra toots, sit cada dia [us pequeficis ador- clue rimbien son t &bit
nuevas 0 cow crent- nos, wudir calls unis de rus h- on"Cs-pueden Pot el tirte Y Por Is PoesLa, es pGr- hibiLl tic cD model.
lectures i r admirar [as extravIgancias Como que, con seguro instinto, desdeEz .
rimencols mprovisados Para *'pa- bros, clar brillo a las liml5aras si fueran originaliclades. rainsarrachols que to pinrura
saf el rate'* que rus-caureas re y luces dc ru habiiaci6n, Jim- pretenders paw potobras incisti- Aquel cscritoc siemprf me die- 0 rr igaina dd oo s ee in Italia
haq dejado inesper2ctamente Ii- piar el botiquin, los armarigs, Cia: '-Yo escribiri Cal obra cuLn1-a extrivaganciz suclic escar dc cas, y los pocrn s absurdos que son do 14 idx me to peroccoL Por thobre- iSi pudieras imaginary, to% cajon6s, forrar cuadernos, modA. pero pan. L4 originaliclad chiraclas indexifrables pars cn=querida 'nifia, qu6 extralFict re- ct-C.? ;Todas aquellm cosas que siemprc queda. didos y profanes. ra ribo estos bodrios que gussulca en ra boca, con ru inceli- stempre haces a la carrera o bien tain Porque hay Is oectsLdad im,gencia, con Is independence cle v no hacei jamis por faltz de esc perlosa de vivu-. Pero sucodici que
Si Is clegancia verdaders con- I obri original raramente ps- esper2ndo el dix to que 6 viaa le ("tiandn ina disFadnra de moda.-t (Irdica it-speriptl inter&
clue haces; gala cuando "si sa- riempo que crees que hoy te siste en esiir sin itraer derniscabes".lo-que quieres hacer, esa -sobrA' Un poco de semido do- do la at ss madverctcla y no obtiene cit perraiciers. escribir su obrj lleS6 a
irifantit insiscencia, M iraper- mestico, orro poco de COIAbO- encicin, la originalidad Ls- splauso que merece. La extrays- victo y murici sin que cletam nacls a la confecmn de ropa para la playa, siti dLidJ a1guna (Itic sij
tinencia con que prerencles que racion Y buenj olunrjd. no triba asimismo en a(raer sin cs-. gante, st bien puede sorprender que S&Ivas' su nornbre del 01 1t candjli ir la buen-a fe de uncis y despertir Is do... crtacintic- %erAn atractias v niuv ferneninas. Los pecluelm mim! impAvise el pasa- solo no cc aburnras en tu CA- los so too
lieMPO qUe pOJrlA Lontormar a sa. stni quc c ta luor.l m-1- adPnirictm de obs, casi siem- .
m Jiticil criterili' Yuc, no. ni- ,1,, 1,11., t" d' Fi el 1, 1,, -6 1- ,r, prc cs jutamente casrigada con U CA-si codas Las actrices, Como dcLallc de Iris adorns, la combinat-i6n de los materials
no -usqu iNo in- 111, 111. -11 A1-113 g-Ac, lo, qc .,- hu'ria cl cl stlencio. que es tal vez ciertas cuzdros. pierden mucho vus.
Lin iC Un (rJj eLl0 3 o(- Lor io si el M2Vlf CA;Clz cut m-ece. t2s, de cerca. Para inarutner [a ilu- cokrs. 61n possible en crea(iones especialnientc
sion convene verlas nadA mis Clue
desde Is platea- diefiada5 (nmo ]as originacim por Biki,
cl,- Ntilin. para su t lientela inti-rna( ional que freritenta
U lth -0 N ovedad las lk-Ilas pla% as de Italia. Son niodcl(ti realmente
scri,,illuc, bonitus quc lui-cri bien en cualqUiCr playA ILIC llf6fAnoo
en. -Adornos
L I
Toqves vividos paro was ludwiento iAl fin sali6 ck pobfc el matt,
monio' Un enter de Is loteria hiARA rornpcr la monotonia dc un trajc scrio nada niAs 20 el milagro. Biki, joven diseiado-ra
P Despuo de cobrarlo. dilo el
acertado quc un lazo cle color vivo ... una corbata o
chorrerita c1c un g6nero estampado. i Cuinta elegancia -Ahora. cluefida. cc vov a dar
dinero pars que it compares rops de M ilan, do a sus models
para [a dania dir bucti gusto clue desec"dar maor realcr-a un decency.
traje e tdo sastre, a un modclito riegro mate' F_,tos -Ropa decode he 11,ajo co- de playa mayor feminidad
adornot; hAbilmente corubinados con da mi vida --dilo ella con muchi
dgnidad-. Con ese dinerct me
cl sonihircro, Ills giiantes Cl ( allacio darJin \ariedad Voy I c( rnjlrar ropa Como Is que
a ill ,tj,jjdJlrOpiA. jQ11C 11CCCs1tA un traic para la
Ilevan las debris rnu)eres.
liuraz, de Lt tarde, pat a una oca.,i6n dc L Aa Expeliolezi-tc, combine coldres I 'obtcncfi ruara61W. D.,6. d, IsCasa:
-M J ustd mescs de
alqu.kr T-,i:, q.c rc.
Inquilmo:
- Irrne sin p.igaticl iji
on
ru I hombre al re taurjntc
Pidw su -na. &Nro espeTo L Jr- .. Por aht corno a
la nitdla hora, se le acerca el mozo que In habia atenddo
r Usled pidio un bmec con
papas frit., o cocld .-Ie djo.
Hcrmoso lazo cle taretin listado. original de Glentex. -, Fraa,' Por que me lo prebrincla variedad y color a los traces gunta'
serioii. En breves minutes. pu de usted converter e -Porque se nos acabaroo Las
un traje sencillo to un conjunto elecan(e PAPAS ...
aWctiv'o Para I" hurai, de Is tarde
iQu linLe era aquel comercianit' Tunia una ferreteria Le
andiban bien las cosas. pero en,
cierto moment necesto unj can.
ridad de dincro v pidio credit a[
banco El gere
tire del banco to
mando Ilarnar.
Vea, amigo -le d;1oTengo entendido que usted ha solicitado dinero aqui.
A %. es.
-DigAme. jqu6 porcentaic dic
utildad obtene usted en su nePars darle vid. y ellescancla a un conjunto sobirle, Mcdit6 el comerciante unoo
F%(a singularr creacion cons[& de una banda momenros y respondili:
de i fetan eslampado ron Is que se purde fornsair -Vea, se6or, yo de porcenta.
its no entiendo mucho, torque
un la7o de tres clobleces, en forms de chorrera, Otro nwdelia encantador, de falls entre(4rjida
par& dar mayor realce aj cuellis y a La cintura. la I verd I ad eS que en maria de 'ji, b
'i.. e ral su ido. con un her-mo" Isaricirictica slempre andu,,e floto. do piquii blanco que recoge graciosamente Im fruncidos del create.
Pero yo calculo que si compro un
cepillo en dos pescs y lo vendo
en tres, pierdo plata.
Y consiguidi cl cr dito, no
pieza, ni tampoca tie que el jab6n
hays peactrado y limpiado com- rAKA L Run L d cho que lots acres humancis agradiable. Los factor" principapleumente Ins poros del cuefo cA- eKin en constant indecision res- Its son is lozanis, un ioque de c
belludo. pecto a adquirir nuevas relaciones 1111, lot,. y algo fucra de In com6n.
I it
amistosas. La ansiedad par set Cierta persona usa &iernpre Una
Un champ realmente efectivo INTERIM FINA arable y al mismo ticmpo el te- flat, a adorno, no en Is solapa de
cleili el cabello conic Una seda- i El Arts de Hacer Amistad 3u traie, sino to el puno izquiersuave, lustrosu v resplandeciente mor de concern nueva gent cosa do [a sorpresa que tsto caum el
que nos hace tVi[2rIA, constituent f"
Presentarricts aqui Una scric tie Par CARMEN MARGARITA
con sus destellos naturals. El veria, produce gran imitres.
t, todavia conflict muv comun.
cuero cabelludo queds brilliance y punicts de lenceria V terminaciones Una voz fUtrtt PUedt set de
cial no es eso, a mencis que nosI cultivar amistades agrAclables, no
rosicto, cual Is piel de un beb delicadas Para lobores finas. Siga pa quo
y I Pero superficiales, es verdadera- ocras Is hagamos asi. Fs con, gran aErActivo o set d gradable.
A P
ligeramente hormiguesnie debido exactamente las indicaciones, ob- e nos Nosotras mismas no podemos
serve el movimiento de Is aguia mente un atte. AIgunAs genies tie erismo en el cue la gent IfIl.rs.
a Is activada circulAci6n product- aprtciar muy bien nuestra voz, PC.
da par el masajc. ell el diagrams y no encontrari nen un natural talent Para ello, necesita tanto conto nosotras a I e
Tal champ no es s6lo bueno difficult alguna en su interpre- Pero Is mayoria de nosocras tie- Ils. A Una persona sensible le a
Para Cl ASPCCto de la Labellera, si- tacicin. ce5ita practical mucho, asi coma disgusts ver a air* sentada junto tc set suavc,,donde se evitt last cinfuron*s y
no espiendit.10 tambitn Para la sa- 1, DOBLADILLO EN ZIGZAG W prac(ican Is musics y Is cocina. a ella sola ell el sal6n de espera modules y gesticulaciones & afec. almohadlillos!
lud, In cual a Is larga revise ma- El primer movimiento debia de un hotel, Pero si ve que sta taci6n. Sabre esto se puede escriEsta bonita terminaci6n sc in- set: ve, cuil cs el Punta dc vista mucstra indiferencia y clesinter&s bit mucho. Esta es Una tie
yor importance a6n: Is salud del terpreta de Is siguienEC forma: las co- TomFxxx ** to in4ficado-3
cabello es Is base de su belleza, contrario. Debmos meditar en par In que hay a su alrededor, mis sas cue mis dentin vigil., las muprepare Is tela corno Para do- jeres. pacienta Ud. debidu a su
actual Y fUWA. que Is vida social an es Una bats. se acentuari su disgust v mayor
bladillar v con puntadas sim6- I]* en Is que estamos expuestas su miedo ell hacer arnistad. Otto aspect del arte de cono- Ceres Y act'vidadcs. Al usal
Para I darse un verdadero cham- tricks viva' formando el zigiag, soliamcnic a set heridas par Una e, genie es el de no-intimar con notarl Una diferencia sor
pu empiece par cepillarse el pelo seg6n in dica el diagram. Cada
vigorosa Y meticulosamente, em- satire. a bien aislarnospor Una pa- "ER I A mis fficil, stibre todo a aquella cue no es de nuestro mo- te, Puts este modernistic
l tanta deberi retener con un con ni
pezando par las taices y hacwn- labra mal interpreted: Is vida so- las muieres, m1larste con site tie do de pensur Lo mejor es bablar de prolecci6n %anitaria
punto atras, luego de haber ti- 104
do cotter el cepillo al lArgo tie t los; superficialmente, si sc 11-CSLarta cinturones, &I
cada hebra. Esto quintrii cl polvo rado del hilo de mantra que is hace aIgun comproiniso* Para it & ilmchadd]AS,
tela cluede con peciuchas ondas,
suciedad superficial. a rn s tie alg6n sitio, cue se-a experimencuAlquier -Camdla UNIR TELAS t2l, es decir, sm desvivirs-e inu- 'T.-pax no se noto, Ud. c
dt cpitltrnii o 2- AnORNOPARA ida que
cmpa sul,., que se I,-., idlundo Li tell, se ild"Ina dobljd, S'I NUESTRA PORTADA cho Lo peor es hacer gran amis- icntc 01,
rad a 'rimera vista Y ci*e do. Ctn 'I AXJPAx no
A perier.kneo. P pu6s tc- us2n
brc un tie ....... t:,., 1,,t
qUCIlLn paralclas las dos orjllm Preciosta blusta do Soda es- net que mortar por lo sano. ni hwai o arupar debaj
IA11gO InlrOdLIC111105 1.1 AgUJJ en tampoda, original de Do- r laidas ci tra)cs de bai iuUna buena jabonadurn seguida de various enjuagues carnbiando el T RAS haberse cpfflado fiel- Si titn" un cricnaigo. no 4c ocu- es ritLesixici quitarse el
iigum coda'Ver, as el raitodo mis eritax do limpiar Plet'sment" inente el pelo m6jesclo complete. Li dercha a ins h.los del borde, rothy Korby. Para las horas r,-s de el rn.intnre I ridlit1tritt.. I'Itiii U I'Alk nlid
el cuere calselludo. mente, roci ndolo o bicn sumer. saandola par dvbalo. Sobreco- de la mariana y las de la
,a la tela inEt-rior con punted s k -n- ;i hulliCrA mucto o Owngiendolo en un recipients de 1"Zua chicas. torde. Y muy elegant para 1;) bub"11-1 F, ia fwrna
COM O DARSE UN CHAM PU bien caliente.' Y Nla ha- Iltg'.Ld0 mas (itji:awe tie tnt(rrarlo
cl moment del champ en si. 3. PUNTO ESCAMA Ins occasions de gala, con 3absorbencias
t;tCUAN limpici It queds a us- Atraciiva opacidad que quedta con Al escoger un chanipCt, sclec- Se prtpara Is EelA como Para unct fuldo ocampancida.
d el cabLlIo despu s de Is- frecuenciA en el pelo despues dc A-d- 1., 420
cione Una qut, trabpic rapid y forinar un pecitiefict dobladillo' N_ -,k 17 1 KAB-MI. -1.
virselo? on chaimp6 corriente.
Tal parent Una pregunta necia, El mero hecho de halicrst en- tficazmente y que haga rtlucir to. Se hacen tres puntadiras v se 07
da [a vida v bcllt,'7 i natural de su pasa l hilo dos vects conic pa.
ino es asi?. Pero es asombroso is jabonado y Cn1UAgAd0 )a cabellera cabello. Nlu'thas personas han ties- ra eiccutar el punio fest6n. De cantidad tie p olvo, mugre e in- no es garintia dt su absolute lim. -M A
cubierto que uno de los 11111VIIS esta mantra qutda marchda la
(himp6s crema A base de lanolina ondita, repiriendose el m'.vidisuelve par complete en rl cue- micrito basis finalizar el'dobIAto cibelludo cualquier Nestigio tie dilln. ideal Para term inat. ... n de FO RM U LA FO REN SE
tuticul'i 0 caspa suclia. rim tam. cualquier pieza de lenceria.
b:cri en extreinct elicaces Para im- 4L VAIN LLA PALITO A 2 4- a 9 ro 12 1
par(ir ful.-mirante lustre a cada hebra. A Esta labor se prep.ira tambi n
Asique de S.1-tre papel a la h1l.11111a 111t, 14
16,se vn la IAnia dc L! se d,: er, Se [ralmla I, iq,,,run., d, d.t ., Jer-ha pa-sando III
Lit in I-,dv A
roo d, I I d,
to I ,,I .....
ucro LA1,111111d., I III~ g'an". m- t.,odo ul h, 1,, rn,
Ni som bra gLI-V LOo ., ztia bicri LAIICIIIC ) re- thda qu, tie pia la
Pim ]a solo que ests
5. PUNTO TRIANGUL0
vez usira tnt.nos chanipu.
de -duda Enju.isuese bien -Pero muy F5u: punto se puedr utilizar pa- Pta este moirnicnio dos lecm
Ira iplicar punuillas a unit tclas. Incroduzca en No. ; Y uciLe en
con K otex bien-, sequese (Oda el- agua con Utilice Una. agu)a gruesa IF life No. 2. Rcpn2 esto das %eces
Una loalla de felpa It su pelo se cl hilo al it hacienda IAS pun- Introduzc2 en No 2 v s.aque ea IiAliari listo para su Pcinado fAvo. tadAs. Introduce Is agu)a ca No 4. Introduzca en No 4. 41L
r1ro. No. I y siiqueltt to No. 2. Re- Introd-ca cn No 2 % saq.t
Ni Rorpi bra.;h- linen No
ioaillam C PUNTO, PARIS
,ul 1, 1,- 1, or, I it m lu A"V Este punt. es- el m- U,_1 paTA aphEir loda 6'te d,,
Ni 1111dil (J4,1411fl, In lee puntilLis. juntl e yj to httn-,s
publicado, In i dhd..il d'. 'I't, -1-1 g-a ft DEL 6 AL 12 DE JULIO
2 nuestras Ictt.ras con rn., it,Butque scm.inalmeme ,,, section d, HIBLFNIIS tables I< t-Airl a j dcfe,_ a
h. J.'allit t st .1wrtliri con 11CMIX) 'it L011111tAt est rviilito qut ritti. izq..erdj. e 'r- ia ic-a d53 bo"'It, a nit"id"O d, Is fmIha a un,, de
v"Cel Cn el M-Mli r_-0 -T71- !I
1w wn. el 'hA 'it U Snto Los Rrsssi,- Alph.'T-iPvt.. 1,,, n it., rl,, j.1tila c6tiendo ;A Atciu a m .1 r-Tr NLArner*, tien- 1-111.3rn
lit, hi. d, nut --. ptv La Preciosisima Sangre de N. S. F. St.s. c,.n sc HORIZON-TALES 43 Dimd.,! eT-re 11 P_"
Dominica y Lucia; San TranqVilino I pL.- 44 Obl 'ele ac Pta 12 C u d
r, 46 A,,*,C,,1,, in, -ol, -d" .1,
hinante sit
4, 21 T. -1., 1, n. d,
quv Wen pil-Iii 7 VAINIIJA INIPLE Pi
T C, r mr. - It a
v No Sta. Edilburgo; Stos. Fermin, 3 A r-!- -n- AS
7 L Sinforiano, 49 Ldv, r Ar, 22 A-er .1, -i.
"Im- it ... It, pi.- koi- ., 1,, joidla Safurnino, y Lorenzo de Brindisi .4 De n,-, er-1. 50 74 F
ortferidt, 1,,ju /.,a inla- --i. Z, 4- 5C 15 F., -7 ?Y3: 11'',
17 U iii.jr.t ill,, -ttriente r,'.inoda I
St.... Isobel, reina de Portugal, y'Priscila Ili A 1, -1, ". la I'd 1.1 Ill"
2S C,
-A 7 (..,ri linda tie cininra
19 T__ enrolla. ni st- Ire-pa- (.(in G
9 m Stas. Anatolia y Ver6nica cle Julionis, y. 33 1111 largil . ll alit
Stos. Circilo, Audoz y Alejandro-, N EMT]( iilLS nincht, (pie dt-f-e. Enr(.nlrar ta
- - - - - - - - - - - - 14
)If; ..... &Oll-\- "I f. I IkI\II I I Ill 1kt.11N Ill, 1 7, 36 1 n beclia a la nivilida para UP
Sta. Felicita y sus.5ipte hijos; Stos. Ama- 17 1"
lia y Rufinc, y Sios.,Gencro y Marcial D, 73
aft'ets 4 Fr-- - - - - - - - - - - - - - Ilk A---46 1'
Sta. Pelagio 4:
y Son Pic 1, Papa 5 41
Z,,7- 32 Saved W.ARN]
I 3S Doc-= 9 4-. F.-- _d "Los FajaA y Brassieres Mdis Fi
dc A C14C I D.! 4A D I ,
mo-m-r.1t, r! 33 Canom Liz- t-D rIL't
Sto. Epifania, y Son Juan Gualberto 40 C 6e 4 hebrl 51 T,-i,.ac on CLAT13 FKTERESANTE Y UTIL FOLLE10 "CO.0 CU
12 S late, &_ ",io rt T._cZ0Mbc4 : Ah r ,vrbal MDALO A. WARHEI &&OTHERS CO., DErF. H.. 200 AA
Ni dr 1, 7. ms f ks -6 c;tUe v; del 53 Tc= oa
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 41 1* D
meron warictis meses y las miraDETALL dms del jovrn persisting. LIcg6 el
ES ESF-W ALES dim en que no pudo dorninsir [as
0 .1fifetrerf3i oil t h*ftt sentiments uc encerraba su caHELENA RUBINSTEIN Poir ADIELAIDAir LQhM raz6a y torno a Flat de 1Axo en
Adaptaido do un Cuente R"
J-P. sus brazos y le dectat-6 su minor
Y3%GMESCDfDfBLE a 6 buena pr crpcas no mo i% cot Lase de I
P"~ e JL prestencis y a Im saInd' es con- Is Par CARMEN GIMENIEZ STCWES Despu6s, llenci de i6bilo le par6- al demrstat cbds sc-d cocacI,, -4 1 -- que SC ticipo SU compromise. a ws pa.
Pot esci ratic'-us L ncar ABIA unti rcz an m1trimonio. Jrmascur un afio may feliz dres y comenzarQn, a cfectuarse
y Lo Macon &I mcd1cci, c --i cn
Los rcv dos 1, 6 ropa in Twor tios n rmrs -__ ^ 'ns H a, el 1-clino Orien- par, Flat :1 1,6io y al Cabo de lo, preparations parm IS boda. La
no dctx.-n qued&r tan intsil cil forma serneral, 1-1 q0C rriultz lm- T -j um hiji Cinic3, que cl. regre,6 del extraniero cl hijo scmana antes de la fechs fiiada
cirIL., jqdj de ex(rini-dalarm de 6 familial- Lj doncella n4x6
AIJOA: P&, maschoi Iinj Im et. =a para el matrimonio Ilegaron inns
pars moicstu 6 libre circuls- P(Albk- L Ca r & lis cs-mrtaida padecwwdo df : pw, a pe- cis5ci de 6 sangric- tm'sr cas pa:- czu arcl zt Csda am he ,A El padre mull cuin- que el apucsc4 ioven [a observaba primes dc [a familiar y uno de ellos
de q", xiwo laro el "beilo N2dw debe considemir que pe- Ls Irtictor sol,_cn -. rw coo do Lz nwix era pequciiiu v desde con mucho irl pero su mo- dijo A novio:
da tril diji- D- te to, mil. ra, conseguir ei Ott= gradc, dc cxTtu natinas hafts dar con iq esc III C, mc%.VzIi a preoLl 12 destia Ic impedia levanter [as ojos
11moi ocha mejej. m, dwipe- elegam= a ztrjicrk o fisxm basta Its que mew s,,l w rnas tiva- m&dre -1 turl l su hiina. haciz il. Quizis tambiiin se de- -Ten cuidado, Pfimo, torque
csc sombrero de madera puedc
be jdo ti qe he tirao con seguir al pie de to letra an rere bapa III clrrun=cjj ouc Llc -I da -n que Li pabre se- bia esm, timidez al sufrimiento -ocultar un rostra may fco a algu.
qxe cort,,rme el pejo to Ing, proceed nil sc sim rorqueellm pospechaba que esms
uncnao a otil A4mros inaperra en ei mo .cn-o da.1o !o enfemia y dLcidi6 na deformidad.
C to po;ible P- el llai I su fi.ia. I-I l fila. miradas cran de curiosidad debi1-Ado. Pero aptl be iie- rneorv pw tirzo mto y clspuo do I sta somb I rena dc maidens Di6 IS casualidad que Flat de
le Loto 10 GY6 y ess noclic antes Ile
-do de 1- 1o. -a rra ri J.- Una mahana, el joven di 'a .' despedirsic de 3u novio, le dijo:
elpejo Y mosa 100 1. ca." P. -.4,ri qucridi. ru pidre est! sm padre:
dejp-rce. He mido roa,., z: C. !!! en Cl Crrrictircrlo v Vo Lstov may Qui n es cam doncella que -No puedo casarme contigo,
-edi iriwol areq.,brej, dear nto to acom- _s quicken tanto. Chang; y agrcg6 Ilorando: No geIs
ma, I de sailed Y pro ustede ) iNuncz he
Um fox dara y perlirwo 1. tnts- de vodo bane-1, ww- LA CN M U N A- pac'sirc, Ni reneo par de npiricu podido verle el rostro, torque 10 ria jusm, torque tu eres muy rico
pensanj oculta ese sombrero dc madera!
iteca de cotina. fire ilimmo re '.I quc vov a dejarte sola y yo no soy mis que una criadacon la asma BLANCK" DOM meeto me ba brindsdo again en el mando. Tu cres; l bella El schor cont6 2 3u hijo [a tris- Le dijo eso, torque no queria con-1U-. P,,. me de;. el "be71r, y [a 1,Ilcri es ur tentaci6n pa- ic hi3foria y k rog:5 que no se fesar que el sombrem clue lc hi.
BLEACH CREAM "7' ra tos hornbrn. Tu cirz es blam- riera. dc Flat de Low. Transicil bia pues(o six madre ana;F dc MoIle,. ir, blrd. I te- q- 1, ca coal La n:cve y rus olos son
X".., 1. olc- .C cQsre debo del (,)!,,r del ar bache Tengo que
bce, enc(mtri, am mancri de rconder
Use fielmente BLEACH CREAM, cresda especial- 6wil ( .. ru --). r-rque quiel mori r
.1 S, su ca.sPa sc 4cbe a an perimente, pot HELENA RUBINSTEIN, para guitar crane demasaado seco, no convic- rraow!;
cse aspect "percudido" a 'queynail d nc ql sit lave la cabeza tan frecuentemente, Pues ello Ic priv i tan -n., h,,Il no se r o t e'a E L FU T U 0
Friel y dejaria suave )r na e Ins benc4icios dc Ios Aceires na- s- 3n -as pitabras v rtpliCarina. Desvanece tam- rurales del cucro cabelludo y. con. 06
FIr 4, q.e d, -s -nnilgo.
secuememente, su' condition cm. NOW I
biiin pecas y manchitas. peorari,. Ahom bicn, si 1 ca spei rdadrc l Pud, cri- SCl s u PRIM E R _-v
Busque YA! ..un tubo 66...% v lo aparece en al partLs dc de qu nunci J &JtT- r-js ('It&il Ij caben, pucdc que su caso sea I Es an-wPIii- cAmo 11 Crema Deecd LISTIROM _I, despuis dc s
de tamafio generous. uno de esos dificiles de cur.r. de de cada comida, a)-cida. a prsrerair IS c.1jes denial dc Us U l sc I vAnvj y s, ncarrlin-1 cI-In pi-so rapLdo ha,.a an
Tambie' Ios qut: requieren mucha
n en poma- sum pic.en- 1. Ayu& a remover 1. bctcrnias deta-ual rof rn Sico de l an sombrero
cm S, 11 casp2 aparece prmcl 2. Atacs la pelicula. opac, que cubee W lameteriis de rn dcri de an canto mu. ex9 mcntc en pequencts circulos, que
sit van agrandando hastm alc2n- los dientes. ....6 a su hip v se
HELENA RUBINSTEIN mr el t2m26o dc um moneda, en- 3. Ayuda a elifainar lo, as buctale,_ lo pun sobirc [a c2beiltra ol
ionizes p mal, aunque no infec- SE - I& Crema Dental LISTZRVa bace todo esto y adiernas li-pia Corrin 'el a.12 del sombl
lot dientes par Tmpleto; jampaxte ana belleam .t-l su em can grindc. cast no se le podia
ciaso. es may molestwy desagra- 50nl'n&-A LOS NINOS LES ENCANTA SU FRISCO SAJIOR A AUEb!"17A. ,,er La cam a 12 hermosa joven. CALENDARIO 0
dable. Para nto, sin embargo, Coonbot Is caries dental . . 1. rekescman, ,,ema --Quiiero que nunca te quires .......
ha% en el mel an remedin D(trical LISTERFNE despues de coda comidiss-esperial-ewe
quc le br m dara ah io Si usted port-ele P;,tra 1.1 Irbios! ewe sombrero, hits querida. Pro w
ROZADURAS inkcrinic quc stempre to tendrils 7m 6;e4i na,,e q,,e ,w es sa ca o. pilir cier.
in, olrmnl l en hol ........... ipucscc *pasc to que pase. Es [a laciones a los 3
om(l n mnicrei, tungA la t-Kin- iineca protecciiin cruc puedo le.41 1
did 1c l per-ralmente,
dil su carra a: Consultom .ft. Z.4 Poco dc"65 muri6 la pebre V W _Coni
en Belleza, HABLEN(O, y 'con smaper y 6 hermoss joven que se a antes. Repitulas c
mucho gusto le escribir6 a] fabri- I CrI__ liazinaba Flat de Loto, se vlei pre- a asistir a III exw
came de dicho product para que be E 011 7x cis" a g2mrse [a vida trabale envie informaci6n y consejos jando en Icn cAmpos d-de se
sobre ]a medicine. cuh,-ba el Era lj. uilbaw
Suponga mos que su pdecirn i l Arjuo, pcro, [A jQVcn no si: 6 ,. R.pitc
en- quelaf. Y rmbiiaba sin coar desto sea de i til cocriente, a sea is de cl amjncc r bastA el anoche- a to eKVL40, Y a
Golan b peft oftidn" caspa comun, entonces pidalc I Sia VICIS 94S cei Su excrana. ap iencia IlAmafarmac&utico tin charl especial stod con be mucho 12 atencion en 12 Ca- PJft: Tot ret I
con cl cual podri lavaOc el pelo So "i, mar" v wdo el mmado la conocia a w W
Ins dials, si hicra necessiria,
B A N D -IT A todos ink pot La dool quo usa an som- to quo a mwwxlo I
pirmindiendo del iab6n T el'agila, brero de madera" .0. 1.. inociiieci
pow lo menos pot una a dos wiEs h-ora d o Los 16venes sit mohbaa de ella fai .0 Una 36
condici6n. y lie median que se quicara el scim"M a rn rws, y veamos,. si mejora as 451, bre7o pata poder ver su r4l
IL tilli'll LARIAL Hobo amuclam que tracaron de
J E M 0 1 quitawle 6 sombrero. perc, narica
MARIA: He dq.'r,iJ6 el -1 bj- Cc I" ...
!Uml posture rico. jue no, byto de fruncir el ceho moemiraj wis penwiiiiiiiitiets pedieron porWe cl sombrem se
engords lea. Uo eipelmeloi. Se me hia himbita pcgado a la cabLza de Flor enrermediales grave, -ten ancacuestaL una bagatela! lt>r .do on protitndo JxC0 on Uselo ... es suorema en col-I de Loro Etta sutria MULho en --3 Pcrne1nsedi-Pratqm-1-n1-- --i-0_6
t- 1-j cew que no defp."Ce silence. pero rt ordabj las Irises
pew de loi mNcboj Ssjej de su m3dre v nunca intenEo qui 'OR OUE debe inmunizar a su bebill clumnle CONTRA OUE onfem
tarse el -mbl
In 16me qwe me doy con' U" crema 01- primer cl dii'vida. Ft nifio nace con una a sw 6eW. Tos ferim
special. Aconieleme. Un tj !IeLL!6 a la Lol el U
1k am dueno dL I's carnpos donde Era- munidad temporal contra ciertas enferme- son LrLs crifermedade
Al mia, el remedio to ticne No deje de leer baliba 1, j zrai-, ,i,(h,, [a Lies infecciosaq. Fsta mml pro"to deva- dUFantC la infancia
usted en sus manos. Trare de no M*) ZIP, joven que ujl iaba om ill 11 y el nil queda expue to a Ios germenes
TIff 2f 1103 11 /0 Ill el ceno v el stirco desapa- ) I I contagiosas, atacan i
recera. Puede que nece irc ocro dor N 4LI n. Fvrdla el (lu'll" onferniedades peligrbsas. Fit sit primer afio, inw1ale,. Pero si u r
como ii-s ocras conipjn ris I, tra lx:b no puede por si inivino recobrar so dc anternatio, podrzi rt Ah- p.,d, .,,,d bl.riq.- s. ban Idido 52 millo-s de b.,,,s par dc vspeiil Me parent: que
". C", '. C-11.. del- Clsrn- Betl.t A.,- p.r. bl.n. an 1- 1-, J, onla de cdotan en- los ba;. La mindo a 11,l % 1, iil contra eas eiifernieda&5; pero sti, expucsto a ellas. La it
y ..... e I le ne, e, pe, entre 1,5 d, to Wico pliede proregerto con moculacioneti. ritrids.rdpiclo, mis segu
7111 M --Jo' ."'d I -','co quc cres may ITaLtri ':oteja a %a mfio Cl mJts to necesita! de so bebii. Consulate
I ..... g-rd, q,,I ,,, proximos a dosa. Y ML gustal q c yinicri
1, 1";" Alt arrelgan.jti is il P o Mi expert rikulas nsulte at Fn dlco sobre conio timiurazarto twinlyo. jUIed ticne
Ill J-1 A Ile 1. en Ind. iencia ...
Ile" 11 -111 el --l je I,, j_ bell ... -nll(l 1A LrCnld -11C. a tr biar a mi casa Mi csi-, !lua cuMpla 10.Y 3 nifio e, ta proteccam!
"Pell 1-1 1- de d ....... n I,, l p.e, ina vez me dice que cl cil al no eiti hien de salud estoN v
! n de w, I-g., d ,pue, ql, .,,,d quc icle & truncir la freme, Ins MODESS el guro qUC W rsldflti LUdarla o
.... prq. I -rn. -po q i mAsaiI,, ct)l haran desapare- luitlic Para mantener cnmoda sobre /a mo si tucras parl JL la tamilij
ce, d I A Cleni. Bell. A.,.,, I
hh.q._. se d, 1hn-,Cr,t. a L. CUMA 1q., t tg cer 1. Armg., T,.ga pactencia, si el conflada a la rimiler darame -o s Flor Jc Low aLC['191 el I111 I
ep-&-0 Ili- bl-,- V surco es Prohando le romari un dias -iticos cle .da e,. Fs I a enteivo ppco &SJIU S Se trASi 0 Fte in anniricio & i cric Je
iM"has muients isnoran clic W. pocc, de (tempo, pero no se pre vablc. C"ico, de Wla adjustable. d6 il herm-o camito donde a Ins rroblemas & Iliiriendo ai-i pl m iel
Do Vaii-. *4 F-ii-i..), -pe, que y2 volverit a lucir unik Y tieae 91--hos de Patente. Pskologia del Esco!ar el mAirinionio Atli su traki ClJl 111C11 Ol la C013h&J,1011 esirccha con u med
frente rersa tall coma usted 10 de. era mucho mas fji:d (orno la %, si ,lo ptle& P"'feirer sino I- war %a bicrictar fiwo
am Paciencia- ficirs no tema hi)as, se volvici Io ta4 pCrouticadoW dartatar una vida rnas larga v salt
coo Flor dc Loto y L- tonno in, 0
comeder me he trandornado on sW6n ps" reunioues festival abadlante cubierta de Iona hinpennesbk a Incombustible. Las silLas en primer piano bon italiRatis snodernm
I.&s tnJew-esantishrian carselerWicas del studio del sefi" Pahimans
incluyen un Ai ca que coifivierte el cuarto en on dormitorio adivioiiil en cusiquier
mouiento, I-As lamparas cuelgan del teche y I" paceilm gris" constitutes an bello locido i"'M cmundres.
El dormitorin del senior Pnhimann nobrin, rayando raisi en lo austere. El mueble mis destacado es una e pl ndida 6moda del'pc iodo Directoire cort un majetuoso espejo F-sta Titm cmv;erte em cor
lu ia el techo. El resto del mobiliarie es modem y estrictamente funclemal. m de alumini. y ill" pl"ahie& I
y el "nak Direcloire italiano. e h.11a. ah., P." g,
P a r R U T H H A THORN E FAY x
E N la rTfrnria dr que ]a.% lc(tr)r-i5 dc HABLYMOF -c interrsan m vrT lmr lrarirn" dr rAmn Irv pimilmIcs dc(oraduTcs noricamcri(ance di?.rhan ke tuarf- du pivp* dc
vt-,e (-n ruando fotouraflw tomadw en u.- En c z. f., x-s-n pr -- ni.a,,..
William Pahimajin, ( Ic brc dc( uj..(It.r radi, idt, (n Nuna I-rt- -r- i- i; %;i, H ,pana
pir las but m(,,;L, rnora(U, que ha i rr;ido Jli rn If* difrci li-- .1, failla (-]I p.if I if filar a !'11-- (onihinaf iint dc inticLIt- Tit h i rtf, : w il- a 'u ha j'a TTI:Z tar, i za('ado ni iximo, ho rn si v:-, .1,mIr r
a dLktu dL (111L L-4dj li bjl-wji jiiidi Jubk uuhd d, cvii cxtcF-o-1j- L t T