Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
"El "A"imo is en ld owv
no ims profed&m, lo= "am re6w4w y
flual ancerdocio". en DIA R!O DE'LAA ARINA de In naci6a. El
Pepin'Riverof DECA140 DE LA PRENSA DE CLBA antique, do k" mWNWIL
Me M .-Nfimere 2& La Hahava, Viernes, lo. 46 Feinvire k 19.52.-((3jilmenbnaAo (it- Is Repfiblics).-Santoo Ignacio, ob. Cecilio, all Sta. Brigide vg. PREC30i 5 CWTAVOS
-a Habla el Papa 1ACABAN OTIRO TRAMO DE LA VIA BLANUIj,"" rin Li
Vuelve la paz- E )to mea I rygve 4 tres
Pio X11. sobre
-d tr PM
despue's* es-meses material. s ocid tos-depeligropw
corUra vorim
de arustia --hicesAnte,-iii"". der mmitener la p
inflhredw t" I F u
( PO
J
La cousa pro reh rnaiw I
Esfutirmse. el primer-minkA4v--M&her--e-w fograr En Is propin oritibn de In Asamblea, el 0006
el reat;blecimiento de Is norinalidad.* etand ., FIJA LA -VEJOR RUTA M41, @NJ Qs Put", Sobolev, dijo que o %za evitari In guwnt
mundial oi loa E. U. ce"n en so ag
dispuesto a escuchar la* propowciones britinicas CILDAD 61T VA-nCXNO. p. red"
31 P.P. Pi. XU -fir" FORMULA LOS. BIRM ANO
SERAN DISUELTOS LOS FRANCOTIRADORES q;:, ",,N rg ua a v S iA AKEN41W
ripiew -reabilwalt. hunnarAw A IAS I.
ExigW-Inglaiterral como paso, previo a cualquier, twl- mi" pt- y ..plead- L& ANamblest, p r 45 votoo contra 5 OVINPW row)#
uegociaci6n conditionss normailes de Aeguridad" re. -M. .,I hf.c.PJ4 'go* reolvi6 q6e divrrsoo 6irganismos de Is-ONU sipa
h&" ra ]at fko.m teencos y k
en In tons del Can&! de Sum causal del Patudiando durante otro afio laN %uFrrenclalil de Ue
jrp,,i rnal del -de. w,.1 L I S 10 rkRIS
twvt,__Waaguc6 -dictrado at Panu
u5j c o (APT---YA z Z.'.2-,.1 lxtfjawrm r re ni roluruladjgz d# er6efillo ahrva6 rE Plt" c'aaz !acr, I- IS rM-t hurraro -1 111119ic- or 1-o- Unidl.. 1- 11-1,11--, ftobdaj, labal,
hia q=.= ,, --4o, H.111-6- ifill! ..-;, Ir. del y rc-Oratea. -1 T-%,, L -, a Mcd.M or"n. Is effiera
we "' nalazuttra trip- vu=W -ztoc.. 1-ta to I. Q., drbertz -r b- 1-3 I.Ploal- 91. .1-5
- .1 C.-I Or S_ q- on a.. -.cF 11 pet'g- '14"t Mth V!Mutalps de .. n '-Adrlk -11 d
11. aelt idadv% C au, *Mll. r.. T..d 1 h- c.-te, corn.- d, M ..,d.d i-- d", C',
tra f. britan C.ojr. ,; _, n,)- de D1- pro, 1, &-- d : ..... .." "':
,.Of,-It.d- -, 'y 1.1 __., dl. dl,,", d,p, t 77 p-d- --l!- -off"
La W ent. -1 wado 1. cc- d'! Or E- d X on -bra 1.
de puts Or tres -ft. d. le"., FjI.d- Vido ,d p- gird,.
on del .fl_ Or -M11 I lali,' -.Md..l 1- dl,, hy tm w1vatar
, Well. St.. "a,'it-, '. or.
La endenc. .L- I.. P- e, E id:w4- E, C"',
dead, b 11, -M Or ff -S- % -No pdri.- -Ur dl)-d. I- -d- d
M".h, I., treat c- clue -1-Un 1,.d- ONI n.-: !71kX
% P:.- d
- -I l l, Ite, -prcc.- d, t- R a- Or bNU T, as'
eh, fuu Pasha cc Ch obtiene Vu, 5 4-da. X.&- -n
urchill k apruebe
idas Or Pe&6 el Alcalde 'Tr-7 Mt. L, d, -N fas rn0i&c zdo
4F-:: Or In c I- j, ,,
to -1-aM I, X-M int act. aov= d, I. epoc. Inisso clue on.
revidies. or L?=" P;m.Mt. tor.O.Yo." F1 Carl-, Klell, pr-1 -Serupo
0, voto de confianza Atmpr stito.de $9.0",0%
Loe dipiarroibc- amideptalav, _M. A r,- -d- tr Matir", dev. a nad dai
h d T;, Min neurtil 7 rrl - .. to th qu. 1. etil utdispena.- Umtata. eoctt.!L Or iu Pre- ott'". _.d. y ja
g I~ Pf. XL que ..grt. cl.1lb:o quit-re4wriar Itz, co."'. 4 Gran Bretafta U, en cl P-arlamenti 6n d,. 'I Vitirtes'lle Aaka
, rloa- "" at to c- -P, rion- at p ct.aA Orden 7j a, '. 111.1 6 Afric esip,,airneou Of Orientla disputa ancl 4.. I o k 'I'll 1-11 111 E-k paralat, obraft del Aeurducto. e. rxp a n 7 1
worr- del a. RV,, -nd- -ld-t- .t. a 1. ___ 1_ % iril n lie r it 11Ad.
d. 1. bj.d. bmal- attln'tta" I P. 1. Piz_ 1, V.
P, l parliament. "lp. P- Ploac- "T- L. ---dw nocadAM 40
'Mcichr. es to municipal
q.. Tiene por objrfi Lo lc* ar
I.V6 I& rroCau-cor ft, P1 mentkaje (jur va a elevar a Is (Allinarn M
de 9- 1,1 del on qv. cn-J.jo,', Iq.
-li-icil nctron.1ft de x-:d.d- of
eqUI o rn Is Peon 3.
Is 6.1 c.nAl as tondri- p- -p-pa a d4 par. 1-c- _7 lib i d, 32
z:. d, -Pool.apzl dadl .irct, rn, irmnek- R. F- iurrna 11 ctutell-na P,
I 1*m %nvr ..Q- prop.,La -nel-te coro-or L -t4tud-tIri A ii L to, P. 1.
-.nlifc, 'Drbr r. e- cc-"
If Ir, Lee" ona I _, :%t - ; rueL H.kp
r. _,,, !_ 3 da coio de AW.144 It Me uaa d. I" a A-bh* S"
di"'ten C.. r n ,h
ta ""'e' a j Z I _- P-1 hk.k va a.
did. dij. our la a to, lZN D RJM rMto rl. ON Ina _" n'. 1' q-,,,n endid. Ilrut. -on m, ell. h. rndad, una Iftuildfn AM
pr, d.,_ C, ', ad Fx r-,fort Mn 14 mn-rimiGn dt foodoa lprop,- d.1 munidpic, *v '. C_ i. d, Sr.-dad, IN aidolm.
or leaw, to Or -at..- IBM J_,
I Po -1 lu 6. are --t.11P "'M Ch6r*
ic,* bi-. job-..p '- P"= "M -o""' -:, _jjda In p- mo por Iz. -U"d at nm; a] preupuesto rdinario or
de, jritrM.d.d c:r1.tirz-. nor L.", Wj_- to
or tx I.- -Silp- d. eve Ito -zo lado el __- otil Inn- Or -- LLt" IN
l= 1, erc. -Mz m0itacra del n 1. dic.,d-d Prma- d P.-L, .or' J u,.,,
or u. r Or q p -11 d ?4=11M. ca 4M E
Qt. d. 1. tid anutici..d. I. dr to dr, ..dcfV. hard. -a coalyar wf rocl.. no 01- yt P-1-_entr 1- 1.- C__., cou'nr d, r-,nw N-1-1 pars'lal Iaz refeettlea r-Las *,,n fas del our eaa reunion purdit
M. P_ j' an I'M" nn'larfiaLl t- roo'tf L I c't 1. _- c. q, 1. Q- ,- ln--,foo c--ccl.M m dop .15- do obintalrarOlle cenvc r del rz,,,,t;a San cup tu" La Oriwarm do MM
dueei6p dwd 30gil- ruol. Z t., -4-1.1 1. -"'a cl t Cinal por ..bt dc'L dird'j, Ioa "i-e. La rupo W M aca tropp, paxa I., al Jtjaajo at Of- q- d. 1- ""' #1 P"- W paww"
Or 1. lux. t- le. IW p- lat dif- dL .at .or, el pproarsaaa Or
- d. Ii. Ln, -dd- corn-vid- &J. a __.4_ joa d, ___ ob z f- rj prb
tc-, y d". Iat 11-1 d1l .6.
If'-. el F.P- million "7"0 peacr con 5 ent,a- rua duclad. Lfornno e;ll rl
us proyerrta tra,% to- Ad-- tz
Fn el toun-d- djt catq len, L. 1. Pro.nnuilades del no Or i, Adnoln tr-ion 1611talki- ira lno, ,luz i.f. 4* Z.Udm do us
all red 1--to I Iuw*M,
Md. Pol,"velis.
1& 0. -t,- .aru_ do. c1l, rl, ra I M, er, 11 doctor 1 -1 1 1 -Acerde cl Jahfa 7. .- r.Z. Za,
Im AD Cuft Or 1. Pon __ _Mun, -11pad- I cl.. d. h., -Is alrodo rrdz tado el ftu&* parl
-I nvestigan la i-tuad n de trarat AtUl. mncrolt-ron tA Oha- ro'C.D., y Q_ taroinen el -I ell effort alclaldt, Wooll CasS1 0 & at I" trandat ociencia a
)Z h. Pr-oc.d. ataqueas m Ws roodifteacionra p- ta totalapent, %rrrdln&doL roto"en dra lot" 'I C..), NO =
political lc cv--d- I., ,artstruyd M rn-- to. lrtp. 1. lb..o. del Cpnzl3tp r-b I tadr. U Ben el Medhi -con
.1 1.1tridd -ad- poT cortnodUl del ).,,M .... D, -n-M. P- .1 que se h. a, mar Of- d; d*zpan 0
do 1 las mcl-dutwo, y rill r" d-- kittarl Quite- Maim., tn .1 1.- h. par ljupa
P- Z pro-piedades estatalc'sp-"
t. I., ENWA_ d- I- Q_ P, dnd. ILU-1o 1'. p- d. -t, rom. a m.- n an Pam
t,.t._ d. aziribut, .1%:.. .1, relfacl.. ,. ftp"-,. ". h- aid. prob". el' e era] Franco
dific-ultwal" ecatodau as enf_, to-, I mg-lero He~ -W. Z P. 1. C.-Lqft Or
El-Tribund de Cuentas instari pa n que Pe inricriban ta I.Slat'r-ca, reprizema mc xiW.
Ri"r 7 tM U n!:"-M"t ti CS Churcrull y N,,, mmistro, partici 40 lulDror- 6N m-cs, to com. carto 1'cual
todoo loa que no we rucuentren, en cleas condition "efd. d"u.66 to&
cansw parent it= v af- ron 4w pamewn ef rcolr,de Or MatzM-,ftwu 1. canudad 0. awtete naillaDaM opilads.ou politics en
unpd 1. barn "a,- or 1. C.- at P_ T-tuft
I" 1W if P.- P- R.Ikae,6z L*P--G.J"- 11-13. op dolud..,itir N=W=af .. L I i-reatilp. = In. t law
D. la, "d-.0. I W teb=dc Anturin lknan. IW*r de-ft exim, de Cp1-1 v pazendo par Cardenis., 60
iient r! periddica indepeo- MAP30 111411 LA DLLM=k 1-119ttar Ratgastra Per imul-ft bkbari nuz wtaerdaN.. Itat J2 kff"Que Lnt& ft
Bastan.
US h.
P&Irh" us
rz "U'"" 4* d&, 4t W_2-1Z d
M Lft "4ME rat, Is 1 1
: l t Qo. 7ratund.
ppztzla ;5= a = 46 "Oded
I& ad Arv F d B Mi 'a, -1rh
Mt, a -.1acidaden landerafts. Ira tiMp (bliDen
ttp i dt= m all" ad h t. rr. N1 trasas do = M pie Is
VIA 1- mprTment." up Is. to,* W ;;: i afrazdaba ed vWL Zolonpww Chu,,hW, vID considerable Diane el trilace, artuad via- vwr
IN Or stat bu. = I
7t. e= inmitptoz, Y-el Tribunal do &d.6 W 11 1. 4*Lmd leywand. irstemcienpiatdl. de I& Carmtem Central. e incIusive inghte Of Ayuritsadento. Mdrd. mim-k Lam wa. NEWOM
&r maw- I 1but E dinerto que inak 14 Is Carrizift
i= de im _rtaks Or tod. -I.
La. noticial v.,= eht!pdw 111-nil, roe- -Carnprendla- q.. restlondin antarlabeldn PAM Lrsn. serit mintagrado pw El = 1. cleclar.rion el
Op 1. Jebtum, Or i. I.. pero m atilvertitricts P. I Ueno Itinerarto Pat- Ptovialft dawltre, d I P= .E. PA
,Z; r e -hreh. ..zi;ncaa Mep, .6 q. cavoldw. Polar
klaw clue -M 12MAa Olur %'Imos loa infor- g oe 01 qm de uo mome to a pwTir del to P., arn"loso; 1. 1. China coen:= 23.
quem mew quo. Aft.dudtL, deridieron A Mr a lan't"' Itch.' er"'Ice y la."gia: rim- tre. Im puebift = 12 v EAPI, -br I- chl- nz
Att!7 a b)ar 1. lech. at I- ai.ct L. W Fu palle" on, IN PZild.
br* ]a lachtiva, ef Cwn&L -Satax. S.;M Ifflatiagerie Or B.CumhL hm en la D1- art que me celebtlarik Is extentanta Liflu- to de Interft as colmls 46 Wirtallto d.08 ar curuarritran
4io"L ha 1 unWit ldr Churchl' i gu-1 poln, = r Wrta. trAx-1 de AM fi- Pm 1. j_,. ldalrvu Dke clut *at dl-4K-qwwc%&.
I, OR K C-il tm:= d,_= "a r" NJ trinalte licr 1. clifn toW do Im olpm rrierm fifIrt enter Emp.A. id.-, lEl deWsedo birtrunta maim, W Xa1. 14 K jil &%:b: ,. .= p-purgdo z, t_ apo"Unadbank R azu rja fttA enutuarnesdit bene6ciato jet" imd., tL Z.,,,
r. In wam 4* 65 1 i UwAfi. Lip" C4aN&uNg que- zargah dpbon ablettidas del Ne- Mr. dzi Exeltieci-r, rn rid&,ita aj t- Or Via BL&n- bbes iulbasks Ins obna& tive. o Is' L
bi. de 0milderm Ela i 1. 19" madria tu-1. Irita-d" h*n ::Zxam del dattate W :-:%a
rahL m preridido entmi IA Robaps y captaidal de &a%- qft No
zvA= Or AdadsObt-66n & Metals. Churehill d- d* 1, in-,]c "t. -AI Ah-* Pope tilmdedow d. .11 IdIAN .1 Y. de Oila-w. el 1.1 Herl.,ecame. drl Aftizantlao. d,_ d-1, conteratucia halt,.-,: ii,,er 4a
--boctz ded pnenze, wassawaro &!7 t. A- M.W. Gonsilizz. P* .,I H. Or dielteramistar .1 Trilauxud I I,= 'ghtencra Ud no Inforpul que corntl, n "elkntando finitimmmut Of pmblew^ del ba.W %_16. Z w.4
cirrLuNrizin Or q- --t- fu;k- Adroa- Dde". do egsiag myot e udaz ez _P.= Pam d--MP-f.- .1 Mi tr 1- Or ,IereneW a rala cludad. entre Ahumd ben Bwchtr jele drli;!. 1. :4 = -==
P.I.c.. Or J.bf. ef lid- del -:P- I- tatlare 11 Matteli
radblztp Is Eat y i Z Alzillo Czao ar, cainpa Or pAcner pajacut,. e Or 11 P-tutU R-W.-A .1 K.L." .4 pr.W.- 4. 1. nd. N-- l Abdl V-; -N,.tazmzz Naazz 1. WareW.U. zim == 6w- del p, ripasoctil 'ChurchIll m- It 1. .-- d, 1-p-" Or ., 1coluen q..". .ptital- xowna del TMr;-.
ET Md, q.le, di-r r!. J'Ladai
awbar. fat 71 ecrd.,d. culatait. is
fEM io, clur ty IzNatz 6111 wdsaza tar- ractrat ecun. kAbil -Tro,., ri ternunada -?v eI,: obazaa, Or allunu pc%-Pr Mi latTo P" ,
wNzd do 1_ _.h. _"aa j -PlIL6. %LUd. ve hay. ,.pu-i. i- Q_ La patt d. c tructu- Or -1. CAt. do W Nod.inth, 4- .1 rl d' Ipa Unuim, 6. on P.J. eve 44 .w
-Ipw dt l4acl-ft. life T- h. lud. iMl- d i. Mdos
nunatz. Lzadzz. .1 emeulrt, a-- on L Anscl.n.t. :,ZM l"Isri" 1 --tentroos rrlz navvvs
A.1bany dar IA Propirdad wrreq-d!:!r7 M lrt- ,a Pi.,i- --tar. q., hic,'d-- 1. or dl-l- Cocow W
b,-l Or Curial- 'nsua- P. leu En to q.e a. t""'. -10. Or Iza ,be., Ica d1.11, d. I-J.lo one, W. clo. notuatyu,&w
- q- Im _pec" Irl prtiner ter
xvi. q.. ;,irprr __6 T, a tnedi. Or U Via W-11., _M_ I- Franco i
V x.. pl.,. la
Or -I- c in que. rn IMM
Q1. .. Pawl I.I.- d.P.I.-on'. qe corr"P_ & d- L-or dal Z.L&d MVc" 0. or ("-L'oo h-L. Ma- u1b.- de '- i;aart, Or plo"nol.
o_ rd_.Mc no -frIML. .-. all
fore u.1
U"! -' '. Q_WxT= n. Culw tu, 6rdra. ",:,- ". L q Z ha"'Z
:I-L-'I- - ao 4i"!k' U ds colitra Jos tar,
r tatdoet, l __l -'mW Tr' ru Dispuso el Consejo reglami n
Designados nuevos & stores en I, ii,,itten.i6a d, .I ion d; fd" 1M1- 11 -19- =hpa If. de'l I.Wro
t.-J.. Mcupo .. for .1 lgenf," He
= t rojos v neo-nazis -!, Qulr,, ro r :,at I& InkIencion, dot Pncl C, -ml
Pm!btr law riditos a que d, -Lnd. P, -tas d, lu.1an _Quz, co alun ial.
_Cb. -M & I- C- d, XenCLIones arancelarias
"Thc p-te', ase-. Q.. r- rizitima, UlAtnt. to I -b-do las e
Trust C company of Cuba" ,p, ri to p -d-te Or a c'..,
6 1 x" MAN d* 130%', Alecoanui. rner'
La policia Or Almazo. (j_1dj.j d, a era or
do1= 11 las witcit 8.61, .1 p.19tats ft-ftal.
Trk.-I Or C. ife .t.6 h,.y rud. P, It,- -.. qr el it, Pkm VI.J. Acord6 tambic;n autorizar uns, cufttaci6a de la
. 0. cb,,,,, pal. 1,1- -1 1. I'Me" EM -1-ion ran 1. ,d.
Electas el doctor Jorge Barroso y Josi M. Eloach. ocvpar pla",ed' or- 1,1 Blairc. dr d, Habana halt de parquect Or auLova6vileg qu, at ligs contra el Cincer para el di& 6 do nuwlpi
en ..r,
directoresil""' 1 mpl"d- 'aid. C-tellOdtat Prop~
Fuelrou ratificadoe tambiin los antiguos :ft, So canf ndo um 7 pr U Va:ade-.,
o Or _.M d, .,,p,r., Iliqfid.66. d, be- L1.11 1. 111doad. V V 1- 11 13. k. 1W-rd. t- d P- I Mdu- pont-da
In. ar mbrl_ Ios u- de mm Or taMMMetto qua n 1- -%37r, Coularjo de UlpfaLrot our i-a rfc- mto orgknlm Or b
alrMte, rewifftmroo En curnplIptlento le dl poa-onft T. lot
vor apaptana
Or Present IN Z Xurz,11., M- --,My ftlau:1. M. el litsuttrUn, d. 801DO",
Or _,,c, dr.- M bc- '.b_ 1. -_tz
I to .
y 6' l. ( M lwft :L OLand. Puer- Or lw R*Pdbilca Y d* JOIN COINgft I*tudes h. .-tal d, -tIbdod" l,S-m dro H-U. praiddent, 11, doctor fal I. Pr..W".*. dpe
I Paparot. N-lonaLl 11. G.- farina qw :1 proyacto cvy Mr. him prn,,dW. Or corporadoz.
do Iu P-1,11raegwi L- at N zVoesta at el j W_ La noLl ftuimte: u drI ministm-d. dizain.
',.n: A prop-L. del W-cr. Or
.Mwmd- y ', C--JoLa*Wft on. alia
-nd. I~ Or I. 1: Ir'. P -tdl,. -do por I Ing-l- bin Pk- dA Tb .. I Or Curn, ia' uut en con W 1;
I= p- wo Or 1. u- aacrrw praddenew caaaaft
laa V tm r t--h. cantizz. .1 CAracer
r4jZT'd- de' d-4.r r-ill. =Iza= L:T"6.1_dv 1. __ 1, del U tru 75 trucru &f carat I d
r V, -r-k- actbre do 1261. Por .1
1.. 6. 12te.- d, -1b., al 2V. )r del *4 &1 M won I Gr::do. con capsc dad caus Z." Iy f- Or miles R.. d' cjtnt. cl"l a rritaria n -el. 41. 1 or as.raol= = = ]a azzat....ft
t MIP112 Z el Who Or I& na" do del oagTiant. ".
Sottiades, b_ rald,,, ;M It. d, op- 6 --ad. ucit --Au:rJ ACEUal. Al 11.u- 1.. 12
D- 1dorl, kl,,L .0T.tMeal. Or ba- holvadid- 1. te P.LrqUr 0- ), prabd proper. del tjarw& 61 IS *,,alddft d. aailae ON
b 'M h IU& Or LA HabaMA our ob.1,-luca u" -1 lu'raa oM Pal) cto retut bandaQUIDIa-Uft 6d Ct
-I-- mad,carn. ft- bum, IQ P= rqw infz ul ul"Itro 6. xducpon. I tz.'a8danizatz. a.
Co y rur P-rzuM y birirletau, a cvuo
dkl 11, B I en nuar",- T --, Or dtret. pot of J se duipon, qur ria d.
P_ I., eat B.I. Sj.Mi. cf, :M i. --tlra or con empoxio drstinado ui ,,,io. I- Plalasaw- ft wtll. Or 1,z L.
ab*%* tenga Par con,-,,-ln1 -VUpo L 11,- _. qlo Ik Ad. Idoron. tod- 1 -16 de paratoo vorcin- lu Plef"Jobah. Or Covnetl: Pdrill ardecar 1. ONN.
laa7 taarc eat. ea
d
P, I., e. q., e, J" h k. Utubaw y ernifirzoog qc jec1. 1 ,= trnbrodag.
Lld. d, a onqon
d- w 1. Ley n n -Anniran- P- lociAtuad. w Murata, ft 1. "" r MdtM filar JON ffftrifcaz
Trib.zi 6. rat- ".Me it. "iff
i-11i Or. pm M. p_b.,l p11ld 1_.dIt.,U said
-KI: "n"ert" PoPuk" t E in -palra c&4& ttzaa de Of- oirew aaaawd.-z ad VON"
u,,,d,,'"nM Resu"Wrt d, lits Noticing del D ia c,uyrt d'wzw"tAd'Wt'*E Or -tfM
to. rti., cc a* sprobdi Un proyarto. df drc-n DeaMilazz Zrfte*U Tm JP
horab- Y Pam .."- progaaawft Sri citado Miri-o at Cabrrm, setU&I gr:: Or ak
Err trades tnd;VLj4rMtoa Me i, be terc Nibap. Or IN*
El Zx vt. h. v.., in -t-M. to- Parq.- El .1 te.d'i ntlmr, .1 Or R."
Or no- -L: i;U" I Ir' to 11drUdall at 30 004
'7 dei ,.-dM -1 otatert. t. de control ""I.1 1 4. k. -,Murib en Nurva York el !-cpr'-_-_d'."p., -i, &, 1. -'. h. q.rd.zM d-lcj.d- _MIL_,or ,, rapl'baca 7 DIAS OnarInAl
ci-.l utu pro del tcd6e im -1 clue ar mvu L. r... Or Wlq.- or, cukat,
S... El --- Gzb ti- t.bn, lerInce de propkdad municip&I que 5 A- Y, rtaft Unbarrot ad 1,43nixlea
ex coronel del Ejircita od" Iar UartmL .1 p6r-- pr-p Piz 1. C.4 1, 1 p-que de lo.y. no aaur- d. CzatuadC.Clazaa&
A pamr art durninju, Mom
; &bano J6*i Guerrero El 10-d, Or Marla~ 1. !i otr- q., -brr I ,Innr- Or g. i_ -7 D_ q_ ah._ tr IL.
I- 1 4. T BItar. anunc,&do, q- po1- LR 1 I-El-Iles q.. 1. -..dNL. YOM -- 31 ,I;p. clin. mciorara Or nwd .1 'i Ay..carnlento -td.,t at orm, 2-bitc r, 1 os ajo d. DUrntc-aael -laaaaaa J..j M .... I G__ Pam fleg., ... M-noc' It de tiruadoa a La rM 1* calit. J..6 IL .1-bmd. del T- Grtc: M- dm,&1,=dcnlnLLmxJpn k e,-T lc l
Dr. ywoo -c. --tau:auto 4. 1. Go.". Or rn PLC. I C.I. 1. lieow 4.gmr. Id- Ioa 1". dit-tautarnU Par el )A-- fir in clue por *11. el pre- -resuelto 'Truman ial
&r..d_ Or C.aT= i. to C.- r, oz. qu. padr-n hny to, ri- ced1da en, c A per cut do dim centavos, 1,),do mi. tarde int I" -b- qu No ba
a u_ U*"Q.. -13- L. -tok., E. aunbas Pa.-. es tra Smut edk 6n d.-nical
to Z.&r 11 laibleernoN, el serliclo I acep o no si
-Thi, That Of" a can adentado- El problern. d. Ics 3%9. & C.L L q rad Td. rl 1-- debe-.
= Or suroLad"m 6- 1 f-ded- J..W
priionerot Or Cu-- .,gue -- M ciolf."_ acerct yer W- 6, surtaic. Pam un Imle
G"Od-Amilizaaa, S o, "po'bc I hunwere adtraord.n.- del Pr
ral do up eoollo dith-Al dr -1va, 119 tr at prrc- local ck l P_ 11 11 11146 d* I. .1-ciiI. 6. diwthrea, comeni.- h .= P;- .1 rautarb. Dt
P-azw T 1. ra)m ar .00P., -MM d base-il. que m, to. Que Aert muLdo a
= 1= 7alm al A4= = etatiazzalp Izat V cl!P- I, WASHINGTON.
41- PwiV iI Vatic haell. Cuba. am rtrvoludonarld, Man m pertriltir Is Lnsperd6n pa -l.Ud6. de Marm I locau del me- 31 kAp')
Mustdo Bett. LA* Rikage Or t_1
tes".1 y a k Jaws, J 1. -Pp, Or r 1171a, Piz Ilk CL 2 recivatzat do 1. 1"
Marvibatto 7 Antania, aWL al palanda del It.0" C.Hxw 1-1
ad-ir m, 1 .1 ___ ____ G! p-tLatento de Arquftwtum v Ur
2 Politics DIAR10 DE LkiMAREN A.-Vkrnm I o. de Fehr"o de 1952 -pliti M, Ale CKX
n el 11o del re.curso' "Uni4in Cilth(ina pr(wifamn (il"ingertier.6 Carl"s Herin
_F.4, Convocaran la Asamblea del PRC
ritra un president de Junin
Uj Cena Actualidad Politics
roacusado el Dr. I.inctoln FRrilio. Sit rielfensoi, Esta q n
00agura quir no IF prtphnr m ill 1wirrialidswi, jx4itirn
--pow delp", I, la tita Varma bi, risita de Batista
I'd Nil
Prt-Acindiri dru al DL4R10
"a P-7
PW del a- Villaio 14i kta no ow
per Is pudirrs iirlt
F 7, anizar Pur I-ranciacolchaso
y L
lj
Women 6-1, % 'at 1. bIl' ..1-1 dej p R
I I I 1__1 C A.W,- djj. -, I 11. .it. .. : I -1,- 11
'4 trea. llll l-I 11- 1
M A dulV I wild.
d 1'1
qu' I h.%
1 17 k-ln.," ilb.... I.
d, d,-, Mot.., ra- 6 ,
ALn d--I, 1. A. I ...... t',",
Acto ro N I n i- i a (Ir la -1-i dl P.-dt, 14, -d. qul--- Cuban. 1~ -1
Oriod,,xia en Cienfueg ), "V7 V' '11, d-- d.
.1;I Y1 ael. llaqil, b I Ideal 1.1,
.1 l. u" id,
lil,, 1. l0k, San WK-1 107 3 ,UIRA wn-,C tit.. VIl ,i % d, i.
br, I- -- L. d, dj
77 G!" V I'll "Ir I-ndill v1-1". di di, to -d d.wl.
id,
it, J-l G-111- el
C', -f .... it
011 t6a,%,d JL".* lmlc'. R'.
S. A It, ii., )'f' qila
PRCn "n
d,,b,. -,l pat.
U.1 I
w1l,, del
f:i, --A d.11-1 An~ If~ 11 1,4,. d,.pu..1nw
.1. calla para el -1 di, A C
It Des' 6n ",TT [IF 114,, ,,,,d- 1, P-) S. slittt I .1
C -6cese la 'I It abr er i s i s -Ir d --nAunlent.- nt,
it-amblea pros i ri I e
au ei piano It ifici m'nisterial-dad de dl] ill it
l A-1T,,1j- 11"), 4,
Una asam blea: U, itimo de mes --ti. -,,l. "fxi.i d-preENTE, EMARCADOR It,~ at . de piabl;- PSP NooAVION VAPOR. t" f -.rill
d" !'It ital"i I~ -- u.. .-Itembl.
C- 'tio, 1. 1~ '11 .111. 1 -tt-oalur.7.
1470, RAFMO, -liran p- d d- i- o preciIx el 'I'SE ruil ntmlrovI tuldot...1CGUIM que It!- d-,"r P
I_ y -1W ilers
PL P. kf-". d, S. I i r liul-Ineia electoral 7
CASAW ;-.q, I,- eil lr gitillls rn Sagila 11 %. 1. Irlitl._ f
)w Ar-e-i7 N Y-k iUS A I d,: .L- 1 -Anl- i, A
cdtt.- R.4,4- 1IIi-, 1fln" wrtereil i_ 1,-. dfia-d,, d. dQu, 4 y'd.mn. a
14, Ill
:II, ri,1 dill
.Necesita Ud. Mas vida"
V. S
-6- F"al Z5.6ort 0 mb.11orol, j-in tincial.5lt d- Uipeancm
tdpi-id., atpil-. ttiua,; 'it domin swt. y a.,t ,ds Par. ri.d"
d, p-- P". III d, -1, -.1" at'.
y us" do some
in P"Mi2 eemprImMes VRownergin on Ins cownfolons!- d, d, glat +"Vit",rgid, TON= y VITAIMINIC0 rr.dr-l, I I d.- do
Z" It' 11 11 7l 1.1- d-1n on 1.
tin., X.I. v TODAS I., alactilrill- Vniatra... "B n--- ;I I- I. q- q-. d,d, .1e, i.rplenbrintd inter.
pars la tl.triclidn y dq..,;, -r-d- %1 -3 'iViyallari-pin a wil pm p,-r- de ardb n
Z I-: Ullip'.
tod., I., d.d- Nun- p-j.di,.i 1,- ii
IB"eikies, Vd, oln me. sap-w- toddicr, R,,.b,, -r FIperan loo. tp r l) d o x o
zk6 irtinl y gusto pirs tode!: Toone en las comidas 2 compr-t6a, T'll jilcan"r ,it-tr a c I a (le
;,__ I R% TTANERGIN.
rpprv vntatitr en rirntr EN 4'LINE4,5
I -ro- a. ...A. e, I-. t.
EI ,7 H F 1.
n. 7 1 ..1.: VillC,
A- -A. quot 1- 1" ii. d .41111p- d, I. -1n.d.d da iui:hild.r d.
SM SUMft W- 47 06 1, oll n.
;%
IR FILM 1E I I
FEK K U pf, aun.,
n-.-",, d, -d, bpoluft
A EVES 31 DE EM O DE 1932 1- d-ln, T ... q..1!- di, W-0 I'. P7-111-1
In" j_, A 1,, d,

It
PROM rodhow 0Actividad". rn favor
aadal. Wai. -)I oa !A
tie Is candidaturis del ro CANDMATULA
.adaaa 9ZKAT AL ORTOMXA POR
dil, _i. -,,T "I INFI.
PI-,_ __vaa aaaaa1- mo ne I. 1- MATANZAS
Ingriiiiero Caring Hevia v
UKA Ct)WffA r,__ _Mll y S q- 7-dd.tur. peas.
Dad bft IPSWS ON LA CAJA WTAL as AUSSINUM ha a.
SAWN00 Pjtmmffa .h"" If-%.r Jaw
g j,,r'jnae j rra
-r Palo& polite
C G S I pot I I-. %I- dtfiii li qa 7 3 -,d-1. d
N i,, C)...o DAIMCKFT01o DC I- i 'a p- 1" d,
.,A aujTKZVMIW( I.. L 1. "' ] ___ ""' ---4' d, H.olna. do I I, _77 hat, rt-f -q., b. A, in i l,:Ptru.
A.2 KIN6 dl d.
dl
M"_ &, C_ di, d TT",
dl t I
C E I D H 0 6 9 6 4 't. A-, Ill j 7 t"', Fornian contitio de lucha
I , I RA V- pro tie. Carlook Hevial
nall C__ D. YLTIAAU P--dlni, L- 3(4 1,~
t inpleaflop, tie Agricultural
D G 0 8 4 9 A C 2 9 1 1
I I CHARVIII) POK EL TRI "T)
a- 9- p -.a. I sibloal awdaMao da 6 1- Italla-L l',, I In. nati
IN TITI BF I AFtR.MA ARTIST PI,_- q- U4 tan
T I a a 1 0 D A 2 6 6 7 6 11, itlin't, i1q, lut, qu.
-d- d I-ndidarw
"'d-C dt l n 'n er Carl" Nodo eve
PRIMER PREMIO ESPECIAL- F D 4 7 2 9 2 Is rij d
P ,_. It j.Iixr- R"-w an Pro.
"T", do Ctivida.
djChA (ididlualdn W Wd, il-ii.
yv, ....... )A.- SkecK,
T P'- EuS'n" D- 7 aIng, Alberta
d I. Lu- rattrada.
d. jtl P;, L. P x- 1, A Eath- Gerxi.. AAOISL
d 1. 1,1, I_ I -,
..... ln.j' -i Cl pt'. IV h, ,l
fi, n 11-1 7 it I_ ".1i f--- tt-d.d 'd ftril
=. dlid, !I. -lit So.hdirl HetrAlldez.
j,"', A nd,, R,,dijw- Eduardo Gaccia,
It- K, DF RID10 C IDCN HIRAII I""i".. 7l
WA110 P--I., It- ,;-- d, S1,-- P- Albil,, F,11 -L Marlul Pram
k'jill'iI. r, 0 It. Oriti
1, At, AiaC4,Iu& Frlite,
:it Ill.~ Sit-. Lill.
III." 0_j Vina- E.1
I,~- id
Btr,, Ob,,i,, G,
Elk" -, b.11.1 1l PIC!
dn DIRiGENTIF WMICAL tNGFt&A
d. i
I 1V A11-1.11'. q- p-pist OSTODOXU
u .-- pt-sidriticial I~ E. -,J,, R ,
rod.
vid-i
RAMO DE LUNES-A 1A- P' d ... "T., "I Fld-.1- NoSABAW b.' 1-1 d, T1111CADENA
A y 30 y 4S -Itu- MPILKIIJ10 N' Elk -08111F I'k Y NT A t Ill -diail'n III ... 1 da
HABANA : 7,". '1 '--n b CA.'jnIIj.ATVIKA ONTODOX.4 ,-Cif
k 1 DE LA d. Tr.b. 11, d.
-d A MATANZAS -TC
790 KLCS. NOCHE r l. ;-y" k "n. L
-II-M-1 A ad' Ill! 1rIl-t- Pardo
flt"li, I'd J.d&L A1-1i T.b- d-SedQ- I- Al-~ pa"
or ritdit. 1. nmt- d' d., d-, -r
ESCUCHE: 11 tilk" --_.: Ill iS P.. 1 1 d,1 P-1 b- AI
ce-, S*
o---d,- -i t. H- a" tie. wtador Hkip.* .6 HOY J. A y 38 A 4S, totals 6. di. pair H., pr-d-1, no &I V.11" ,l d- J- r M -1 -H .
.-I- dl* Ill Fill C'. iG. U#- d-t- 0-ri. 'I,- il 01-1
RADW CAUENA HABANA I t.1 P-h- YLju-i R -4 L)- T-b"n -A- Qu, 1 -1 ---, d, 6. oale
I,,, 'n % Jq". Men!- .I. 11Tdid.l. I~ I~ d-7 1,.. -1 di-A-d h'r--na d, -Ab
guiiKuid, p- 11- a, gnbern*dw PrOvincial It- ill il 1 44 CaJoe
Is Ham 6 a-ti.1 H.4- d, il.id!'. (111 P.rlj- itualrdent' d, Is Ition P.- qu' ". rr"d"'. 7 ;
-pt, .. .--CiiS. .1. 1. d-I,, dvitow L lot 1werellat
Ill 9 dl fbr;;,, I-id. T- ;tu- IdId-I din I- ".L.Ydnr. ft Cuba. r nuY
l". N. 519 C..-, C__ 'd L.-n -rlni ,_ d, Ill, -! a!
PARTIDO NA00NAL CUBANO," Par I& Verdati" d.11 -TWnnt!
LIFILAR11-11 'IRKPILVILLMA.-t Irryleg. 10. de Febrero do 1952' Nodei" sadomwes
En' Cuba, nue4Emodva ceremonial de la Jura de laBand ra de Jejoraran el
EN'ba Los -17 redutm que temumron su curso atifitar
dor 41
ja alumbrado
los Paises Bajosl cn Mmianao
PireW an fesftjm %detauladas tas ob de
p!k ra el eineuentes" otra gran Ave:T
re dIal. it- .1.1aure d. :-Ift Oru. GZ I 41 Marl"n"
In. P B.)" en cisho. Su r.-- tra- -Pho PL.
1-1. .1 prior JbialahatIr WILI- Kr- -'-Jorarnfent, d.1 .1Irnbr.d, oj--d Ym P-Amys. y It vaj-L.
atl.d- 4.1 ick14. Orw
.do doc-Ar A."Itaii. S*nh- gLtiaa* *1 orcip"to d. H-6.
= 0= r. 't. Lo nifia I-Vld-n. v-bI*
-1. df I-rdd1l. b-fido a 1.
inankia! do T* W- -1 Gobi- C-211
raw d.d d. I-br.d. d.L'j. C.L.
Cap. Ik-d., Q-1 vtI, U.. Lay 41.1 C
11 nfmWM k MplaiSda I* Pno& toda au aten.
t1K. jr- b-It'."L E"on-I tat-i- caaolil- I. abra d.1 .1
Ida or6a. out daa anaa a,, ar*l
hii^ n" an rI abo de Ism oota- ro4 JorW I- 11.dd d,
raft.&= 1z- .1 ci- d. P-Pitt.
17 ZI a. y Vda, 123L 1.1 .4*.4
n"o
101 Atedats. pI& 1 obm d. cro" 6n &I Arue.
gilfid. d. M-- c.*yai -augr-6,
..riw&, r derl- I d, d,
-: ,b"] -II"doe C--6
P I-so con d _;.,o coot,,- tr.
car an 140 Au4trol- 6. co-ld ... Ia' 'I %4*,Lu,. C,qotej- d
a p-do
eft d "drI Lad- In ad. El
wri. de- I C-ront Ahk
or Jnfidru. r",d,"ca IL T-mg- rwaat, .A. a. lx 4$ &a a-&. 711-01--4 P- Ita 'as-a !.It.nd. to d n-. Febre,-,, 74 D;, Jc I,'), Enamorados
*n A y akri. a- -Mad- "Ifita 6. all- N, 1. -MLajw C16gaaa-. d ,Mmrtana;., I., cb, .,,
L. .ta I- .
1. F' 41 d 1-A Cab."-'I. Pre-vto .1 ),1 I- Ioa .]-- d 11, 1- Ir -ASA QUINTANA
or 7.. 71r: toll f- -tt, a6r)un.-." Seleccione Su regal e,, LA I
i-d 01'r"' R--"d" q- R-d- 7 '=Jd.J'.-V'1 1. -Arstcisa 6,
-n t:rwa @I rni!oio cargo In C,- d' d, E. 1. d' est, r- lo rra al gt .... I ck Brgt- Iiq- P.reri ESCAMANIA &A$[ DIE CNIX P JMAS 'SHEAFFERS- 37.30
'I't. I. J d, 1. B-ders I or J- H VLzq.t. P-,. qw.n, -5-cdarn- I I, d,,
F.a.). &at C7 ri corn- d, I. h- eni-ga Lon- cii Por Pricint, 11.d- J-- or d, co-,
rtuni6 I _t.rad- furr- 111, -Za.d, -- di -nd, Gu AJA PARA CIGARROS, DE FINO METAL DORADO INTERIOR DIE MADERA 10,30
corniawI,, 'at. LA Id III.- d
Litt, ..groo 1, -1- bIrt. F d. Icr-d-Ift f4 W. dtl 1- q-r1dd dr M 4- P-ji-t- ... ... f- SOPORTA 5ROS D1 MADERA LAOUEADA EN NEGRO, CON fIdURAS DF
6, A P04aLAKA 14.00
n't Pl- P-r 11 X.44. vo, G-- 1,
P-91- -f Eje p., Liaod-- dt' 1i ft,= ,cs '.k..ti&- d, P-trbs lao ,, I I'~ rap"Is duestedfin a too pedhil" del tAterier
Titarial dtl R -dt, P, tate ack,
cir n
S. C-L d, Amile I', 1 .1." drl Ei ;-- cor- I G-k- .1 -r- IttDtk doc-, It o W t-r' d L. And,,. N., F. t. JW.U Ir,- (-.I 6 I.r
Zt da da enw
I- y I -pda vor 1 : fd Br, --- 1 1
%- el od- 11gul-Il. ) f d, F.- Ida, --d, i M.- d,
bla-a Sbs A' jd. V,1&.q-z P.-L )rl, -ft. I'lara mi-, B-d, d, M-,- d-d P-rd -sul los'rni ,' tft M,;,;., (it] R nidd- -rho h- W, vi bullores 1 2 I d,
d. F.,tdo. doctor" iht-j A-CU I ',.p-.d,3 a W i-- t" -nl, rl- Ofi-i C-t..,A- A-I-., k
),.,.U- Sartfil- Ar-g- d. I- --f M,
L'. ni- 1. pr-IiIl. 161 d-t T (N ',,*r.b- 1. 111- rn '- d.1 Ofi-I -;11 1, P 1-7- '11.1a L gt" Z d, C-r-afL.
car G.- y -UK corno 11, ulld' d..all -11;.6 1. ]-- d, L. ;- --der" d.i Bi,,'
ET N,' d,1 pfv,, rn rd. 'fdeo, ?jj- fam. d-to- 1-I:-, B--d j--- RIX!.
-11-, di--11 d._I. EW- d, d
D..vu*. d.
q..' rad.
Nulit- un" coavocalorisp apar"itlaa en la GaceU Oficial del 22 'dr rnrro
'. -bC -cia; 'F j-"L. L;- N.1-i- ...... P-P- M.AbLrca 7 C-n-, F
t1M 7 j-at Rot-- W.11-A
= q th w
AdopiadD L Irnp.,1-1 ... -4- lltr- 'P.P- --S. 1,
- "-t" m j-- ., 1. ro- 6
13 d, 'dIlrev- d ;23;, S- d QIn P -L d.P. d, 1h
at d1r1- q- 1-t- IIII!t- d, ---d - 9. d, oi-- b.
b ... d-la txd L r.P-d-dtw- w -p- I", f411- In 1. -ala Q- d! es IF/ oftsiftho" N
c-o'. L'-'- 4- l'y ---Pi, 1. "
Fad Gama .1 curnph-trL. d'. rN.-,c 1 sjj ad
-aa X ld - L -- ---I: ra on d. bm- d. q- -A. 4t. 1-. at, ,d-d.- T,-brc. d. Ind. Chest-fi l
C d --deritt = pnoft., I. rna .-cad p-M. vuitIS -I -idInt. d, .1, d4 Lit.l. d, -I-daId -al d-or, d-I Rtgiarr-t, -' t."cZ Convocan pan rubrir Um del s ols" M
P
se" 6, M W- pr- r V- J- Pra 1. citd... d, CI-c- y I coor. aula en In escuela No. 168
rbc.rri, p-q- h.ban d. In L-- I- in-1- d $rr- I- I. L I Ili
Gao s Oticial dol pasado 22 de eme da Erstba y atr. troi 5-., cjtr,-r d' 7951 1 -1 dbt,nut '.firlilnn-t. t 1. del district de La Rabann
c.wa d, I- fb- u
Un. d. Ios d l- C--i
.to -P-b '] 4" 'L NUEVOS. CURSES DE FRANCES P-r Jzlrdel Ttnu d.
- no I d-, Pro- d. I
d, *yadwr-l d-dilron c n- l I TAILA rILOrKRIGNALK& EIII & KMrLZ-kD0S.
T rrg UCo KN GENIE R- Z, 'n,
oZZIERM RAL I-p- or dj =ql u
do m d, C.M.. tu -.4,
.,-on C.--arin i V- - 1. y I Saban. I d. F.b _I d. --&' I lkgl"-t' "r- -" ,
Poc Part. 1 doctor G- Its 11 CIRCULO 15E AMH305 DE LA = TURA rRAMCMA d- I.. d- di.L M,- d.1 M
P- q. L'p- -b- itp,6. pod- I- L.
nn- CLI mmais
x-A.4 1. 1r..qibdd beoi. 14. i !.:g --g- -q-11. .:.cA. ,a,! P., WI-Irni-Io -dl- '611, 'aque el Probl- que confr,.wab.. C!,L "" cu,- PoDuLff- Prtirw rv pro.
Ih- nb-- -- t. I U ,a oatj bit," Saa LA_ L- I.L.-dos I ... Is
h. 1. p-Wh Pmdeaaw DIL 1111,0111KIRTO D INL al- K.pml. darae -deben soh=tario de djcb 'ai
Loa Z Ton" PaIct- dal P11a-1Qft7
Mas natidas M rriaser Ktalvare
U- c-- -WgI..U
or a. L ,V.k,
-tro mprvvr. voa de '11.
An al p-de.te di C.-)* dt
MI..,_ Prq d,1 C-b,,,.
- '. .,__ -y or r-MI. i1. l.'.b- que se r.lizan en rI dsd.1 Puertd d, 1 beia dr Saguaan Ina corn onado, q- tas
obc que ronsId n de gr'A, unport-- stan p-IiimdPremdhdas pr el -r. de J-L licia. doc .r J-X, Cas-o I p.,
r.cid &I Tirib-I S.p-- dw,.,
P-L-1 T-j., -row-I P 1h
.Ir. to. flacale. dt P-Ld. dI
Se insugur6 en Cirdenju
UDB CXPOSiCiI&D PiCt6riCJI "if 4"" afewto *speck pem, Ader
En 1. ,.dd d. CAdon.
.1 musto C)._, M d. PEl 4--t., Pabir, R- Orb-t &a--. J.j6 b- p-, A t1' t6 g us*ta ...
a mi tombien! #*ON r""Ve"Ir Now"'t" Alba.
If# so.? 0 refs sEssfus OVERIE..
DC-6
Jwss RovelIf 1A X/rAP VE us
DIRI00 EXIS1 NVAS.
A
st ViNDIL ra* /s de Isykne, wosey fwft&*'a IN PAQUIETIS
Of 3 LAS. v A&M eakhms-P, #&s
y IN SACOS
Of 23 T 100 LAS. P
PRECIes I#CREIRI-ES
35
1) 1' Ida Y. vwRifts PA T) VA
. L. --"
I I. al RON" &
r% 72
rcuromaj VIANJU [PE 1A lo. de rebrero ele pr5Z
-..D1AR10DEG ,LAMAR1N'A' Arturo Alfonso Rose]16 ESTADO DEL TIEMPO Por Rosebaldat.
r 3w san 1 V4 'o, 1
MXANO DE LA PRDW DE CUBA
NDITA-DO POR DLAR:0 ZE '-k MAR:;A. SCC EIDAD ANON'MA z. an.,-- no J.
- D" L"U, al- I 10,Ais d-d, W a 9 9 El vitu no
ypro j Pe
Ll-i- lU-I. Aleasso d-J, 19.9 Pwuii. ib-pre.kdonta A d,- I'd.,
a. J.'si. ft-asa rths, J..4 1 lu o__ est6ril
y ex Its y
-A d, d. C
TnM40*i0S: M-5601 -,, ,sI- "- ; -r- do M-j
da Procios Suscr4scii5sa:
M --,S Id,
twsua)or. I A go -J-. ant" 4. cialro 'ilb"
-A. 9"
-isoaa I Z 70 -11- y ,, is peveduralar., 1.
loss H.1boxies. aw, :3 W
so del meia Isuaileire,
t-, do- j I io .
,,0 Is'--ment. twu
P il-r d"O"is do 4' inints.
som as, do hozakares do di- y ftn
FDITORIAL rnsur d. p .. tr-,dkj6, .-1, .0 1.
n. &I* que 'ooibul, 1. jo-j" dol
L. d f,, r- .1blo. trait, y. ,oii of 1. a)-- Z
e he-, .1 P, opi. pLarid- doasses coodsaviseflusiA.
Urgencia de' una represi6n ipligral, 7- "VIt"I P-I no 1. is_ NO oa. _t,polo pos'de torstrao
Tan. d, 1 role, na-U. session, tools
H- r-b iiernp. CU: swrodrini do qw less r#vrobw esconlra exigencias N atentados I
ar at, -1 ,..do I -ti %a. 6. .. .4. 1." 7 q- 1.
I. pr.- d.r. t- d, 1-dci relleov colors del t- Y .-is. me. "Y
co- -1b... a"- 1 ill In, so "
LA 6 q., ar. nn"". Is '-po- que U. h-bro, '. Pa- Por I., ..I. y Is. -- r I X.bw- O'd so, -. 1. igluzwIri un puu-. d" %
W-- ol, -- 1-4
.-at. Pat"., Di-- I- ~ It at, b-sr.d.
n- 'U. an I. p P. .,a"
o ..&dsoia .. -.I.. I, b,ie Pais, 'red'. qi,. ,iadi. so d",- -n, Olf.
iiciings. L- d.,jo SMi.,jt g, alitt.doz que no 1.
pet"& roid" 1. pel't'ri. q- u m f 1.1 1,. 1-,
- 11-1 -So. Rf.,r), wt, qu, 'ttiviii, dd-w, qux Vi.!I. 9 ..... r"",
-.1. prpe-Ipt.- pan in'.
ko, Al In 11rij., 7- 111AAAT 1 1-ol-,do
U.. -d-- cii Isni, "n
q.-d., I~, in -ridlii. I p....
H- quo .1, j quo mi, iii, $'a.
ban". d'i- A. v 1, d i, '. Or
gu 1. P-- 1 1.0 iUF 0--U, r to ii, h,, I,, CiOfT qU1 UfrO -1 slid. a, :a do ....... .
ol" 0, 'o.
P--;- 'r p.Rin.s 1., --j, = TAqqiere, utrar en calor v sudar?
91.1e P.,-. cilf,- d,
-11 1-1- P.T. P., Or g-niad r -and. 1. S i.
- a. I~ on 60 Ind. Pull I'll If'Ou..be. Ow J..taa'Y prt"q dl:.sl A111T1' dolau 0 r, .1... p.Ub,-ddrr- rt, -,- W tete no una poliiintica por radio con culitiquier politico, para que vess.
dad JU."on out A _d, !o O dt 0- di, on, -- Un.
A ... itTa, ':t1rza dl r-ic--, 1. 11 11: Or p,- 11 jtra., .1-1
is, q-J, P. unirr- 'i -P.,-r Is~ P- dr--r is, -- 1;,n, CArlos Divila
6, pe"I" 1. 1, to 7. P-t-6. so- q.x 1, dripj. Al CUMpi- Mje D IMIT C.ricus.1-irs. & Is R,- .1tilts. .9Ln 1. -Us -I.dii. A quitC--- P.,
xis T Una he,-. de Or. pulbiii. Pit~ m&kt- Id,- Iss -- I" Toenos
P111s, do I- d-Ir, del tord'r
M- 1. cons. so L. H.b... C.6. I" jox.,n P- "PUb"oe"'r -ii iia dfkri,. uped.f.,ii dr do d,;d. q- I~~
C6- --1 ',bl-s qU, jr:- P-- J., nj do a-dz-a 111 ad- -,n q- V, dr, El antieslarisnw de M arx J& -r.
c6- r rI- --. espcinden,
mae.O.. con Ines
4, 1. quo P..", pehgros L expanswn s&il6tica-.'
-;-.dad qii, 'n Rr- I,~ ii ;-Ipjea.d .1 0- '1 hb I -it" I do d-,f.d. exis
'!ad I- El -o no 0
P-L1. fm al .-IU! a-;%- abaj,, or pocc %inen todoz:'- reaioi eg- .f'-of
qur fardt 0 lrmpraiio ri UcLadina-Por vi ml;ino A Idd P-14 Cii"utuci... l -- to jiira". a IT do ,Jenos Y
dr dad- ps,. idA P"r Or n;.,
-hxj. "a Q- N, r 0- se, -- do
6 ruropsai.-,.."
OF -".3 ffr, In, r.r-es'd. 1. -'i
na
-Jj- 1 a-- or Rus.
I~ "',mano., oo- 141 rf d--. I as ..... id-6, i C ob,-- o, n El: d
TreOd.nii, Poini.... &I E Ijidci iL- do, Una a"- 0 fl.ter'. U.I.. Ms. p- -p.. X-hbi, haL,-.4u tiarripo kiLsaati orw
1:-To 7'. U- d. our Tr.-.o' v Chiir-il ,aOra- poii, Rarl M.,4: p- 1.
o l ho, p-A- q11 drA-ri.b.s., t- t- 1.61 .1 q- se -Je- a Bojuirr- 11"
lUef. An.1a ri C11rii-nuoi IJA 3bPn-s'-b- -g--, do -a'- n, '.L. par. I. or r" ft7--briSd.1 7 C.; I L poOQW
"1 1--' drri., o"111"rl-a-1 do -- r-,ea del h-hq or6o d, Is P.;,eY.-.ri ,*or
P-porii- to dill.ion do
T -d- b-b- 11. .t1,jqosJ- t Wi,, quo 0 mn.- ---d.d. Hispassoarne"", 1. PO bW64 k# que
d d"Irso. Pl.ri., Or 1. ,da -, Hsi, 1,, 1 or, re ,noalsbl. -11-imi-I- 11 or, 6- rn -r dr
Of, ty.ndn .1 lal. Uf o, PoT or --.- q.,11- it,, "'nibres n hub-.. idd, -Titii p.[ M'-L ... puerido. IW
.1 pArce,, rl-tjI.-d, pUb,6;,.,o:1 t rot.Lal net" y -PIV-1 XW-- '."In -OT" a r: Won.. ac P Jjg- --st Par' "j. 'nn rerrlydni p6r e: I. rqiri r," ptiblicidoo papai su
-19 ,,genj,,As do chiset.. que qur fr- 'I"I" or ri P- 't-1 ... i Pts en I- IMIs dCl Orro 11Tn1JL.t11 iM &I ptrl- I~ Faiia issai; pereue muchorln?,S
hIb., IT, Oix-L'In LIT I., Uiw- san 6..isr, is h- plituui qu, 't PL'. To pnj '-j Es. sn';-"ei" or d I .- dr lor, r iiqi. pris... pq. .1
Or U, --fhno -:-, 0-- y
qUr 11".- Par-ld- rom- 1. pl..1- r.- -n -I-n. j- .1 adf- y -1rurid.: porqu- ,
pl,, ilt, On. site, wd do dr f.r-dd Ioa t- o,,,d-tjIe, 1!-I. fuerpis fxPerpillujOl far, on 1.ndm be). .1
T;- h. j, I a, 7" f., Nsda augridiF. per. esto," -t-x que mane- litulo de -U cuerticin de Oriente-, laq editors hlri!m
Uri asunto 4- I. ley debet U rm carta .__f I_ on 1.id.d Fr sirrb,. iidmttuiri jan Is Ictualfdad -dental ron, prtyloanente satistatiorissa.Undt-imes sk-7 -&a,
Z-- 'o d. I- psarc.. f laji do o' .4- 11.pU1U, 1 ctr C. el ho de qe ,, AT.
DErENISA DEL TtRIST.% q--- 77 r a i, ,, Cosruellar- 1. nuld Toynbrt hy, w quo Rusus, P-e or le a, satersticidadj.-, Pi- !-dL1 d.ros'" 'ti e,. La H.b.-. .or. 3: do IMZ aid-.., -In- --rdsul -tlexut v dental- I h- W-mdo quo A-lung y Ed-rd A,,el. ng fisero.
'Ay- a,- do pcirq r ri!,. h-n, 1 ,rg-, Olodox a L-a nica ddrr- ,
or 11, P, -liss, 3 o- D---:.r I.r -:- o- 1- i's P- 4 1. --1. IdmIaguitornbatia qe.hdy du- er, I K- I.. dut-ds. of
L., ri Una excerpocian Or nocidendairs Una d.-1- airtiOtdoo pbbixtdoi-est 1*31- r-4
-.1 1 oUtent"d. d- H I d I- 'CAJ:UC.. 1, a doctrutaa
1,da ep- ni.- legiol. ewSlAut., I., P.,,-d ccIs q- ol
1. jU, r r.Po.. no se p,,- qU, el uon, es
Is bet d. -at--. or P-, i, ad-. --! LL-us a- ." -,os Wissentecrin jmer no it* Ctivisiol
tes C.-i- fall- r..rd. on, m7 d" LT. P-d-lt gr-n- n', -,ro, it -to y Ttirq,11. karlW.P". ..Os -porn't. or Mnut.- do He if. T, I',k q-r -WI8 'iso-en'to
I- d, li-.. df ,-- as condici 1..d. 1. Ib.i. h-- q.. Isi.d" par. t, -m. Pa- 11. en--vir 6.rr..po;,zsJL &j "Tri zs. Losidres.
Q., it -!, y gu do dair .Precul. qUr por is lyV,- -- -1 I, ...... It~ .1 1~ C.- Is.
a., -extT,
o" d. os P, b, ddi.. Pass, I at,- I., -:sr. y r, Tida -q(. lu'lervin .71. Ilia---:1 1. 1I-o-. dI d 1- P-rpt.. legal 6, Is I.d.pend-- -an,,,. or --n .01,, 111 ned. Y 11-t1til d, Ix, Li-f- -d-t-ates QUr $e D-. 1. editor- I prol.g.
Pe. quo la 11111n, J, -1. 1. recortes de as-ticul6a an of "TribuI .-Uwro *.In-- rl 57-- y en is,- ta- CL-1., ,..do 1,, P T-rr, is t- ,Ia Po4itics, 1-. 1. Reforms, y R,--jen- tounisd, -6 IsUnbte, ose peidi- do, de 1. 1.". Or P- -os 1. -trneu- 'lelar.1 Pe- E. era de gbrud. I.- na- p- I propti-K .,I Mo., a- 4.9 exiidign. diT-cion Y y. 'p,,gu,- in's "
t. 11, !a an is q.e a, q..d. t- Jos V,- h.,, y e le be -r.z,.d. a I., Quo A.. o"Aii.ow 11. par. I- m,,- mink- Ioa P-P-loo k X-C-I& os ti. oil- 0,rto. do
I d, drfeT. di,!.t -ta In- 1-1ZA do c8i's. do I& de- Itrsnos QUO pOr qujrr cir-A. Or TrAnid'a yubl-, .. "":prolis 1, Castellanos, y Gob,*- y Cas -radosdsl n r problem. do 1. ,,- Un Mt, Daire qm:em eistovicos dir tor del
,,de,,ari Od -,,ta- !. 0, qd-j,'y ro.filrio In:,, y ocid rlt. y he. agreg do Parunran advanai'loo editarrit de IS-ba. do quo algutr-dii f-mul. 9I.O.T i-c'. no 1-ii- na I- P-1- del T. i Igrldd -d.d.- Y .3dre Llsvos injuri a
ert, codro hn.mb- per7---,v a Up_ q,_,, ri ;i -Irno In 1-in, Eje-i in Liben.do,, htluulci. an 1. noollit d- t;, que I I., .,go- y R-1111. miLr., 61- 1- d bll ,nus nia de I., ..a de Woo rticulisg suitjerges casiosi.iment. ft.t,. 6. E,, .I %117r-- d'I -rrab", riuju. Ley V-dq., quo p..d. q.e bu- :. tia- -rdider. P., e ... dl quo -. miendsis al se, -dIt.6- -:,w el -Tribuint-. OwAtistrom
zu-- 111 -b 1'. .- do 0. pr.b.- '. P., 'I Corill"", 11tries plitll., QUI 1 sai:... ri.d. on limpo- U
Iss -iia h.b ...... dr'1J.- Node in. just. 4u, st b-.-, t. a4i iexsar JaIn" sus priric.r.: v h- I sahr Is niplfidit, pol 1. reovs-fir.. fii-!1r. r hthr,- ionte. etiquitis p., #)essipl. usles econ. "Ditis irseelinlar".
I Po un iar'dmlo y que elloo-utim obvic no
" Z:36ar I.,prj.. 1.u W -7,nado con rothr, .,rA- pro, juida I ti ,. qu, citrise niuclint-fih.doz .-1- 1 -i-d&d quo an_ P111-I- qU, par
Pe "RUld. P., I- to carrua. y I Serwad. !"do" C,,,S,,i. "Ct.T., in, -f ad-,. ". Y. 1. ti-asit.- Loa doei hombre a que me refrT-i mis arr, fu- eorrits! por Xam- No elunivianon sets casab jo
..nirid.dea con I iri. :an. r Ad,
to pot nt"- ot in Is roustk.. qu. is ba eran Kati Marx y Fiedrlep Sirigels: el ah, era fr- corn. ",a- 1,4,ka&E. y of,. 1xidleatioos do quo
a,- 1- 0, P- !n- polilic. ..in 10 P--n debai, r- na -dO 1,. up! 1 no .,.--do dia, i.fWjoypdr,-qu-r4, 7--:, a" -xd- -Ci.-Ir we_ 5 a&- d-pU,, drl Misoditst. C-iiiiista, I .. .... blus rsl- .. roin .,W- girmis .1
ciur: n ello S, ; .I. a:g" 14 of- s.1- do q.e p.-.- .1 p- t.m. .,d drl g- fdosoif.
--or,. uo. er qr r7 A* I- ot, d:-? Capital- cuirm dne %olumessies subtLilusent. E.-p-o h,.. 1, Stalin. Posublemorda nawite
C- Los d-un- A.-ol. Vill, A.P.d- jos N1. Chac6n v Calvo fueron spomple wdoa y puoIjOadne post Vnilail, 2 y 12 xali, Yalu dai a- Itilo publicado pr 14 el 31
-r cLe %is. -ir- A- deap.4. esipctw rr.ritt or 1. inues-ta' do Kfl. do 4, tg- 3 tiiuld "La i.p-f6. rxssa ..-dt ". q., -, dedr bl: b.Unt. b- ,, .. "Tinne or L.,nd- Oois ani owrOssian..
I. ad, UUUC1,, de poatal- -- i., i--- T arr d-o' S Marx. Pan IN q" cr= q., no
per-w-, do la el Irg.1 d- iii. y a-di- moturn-tal, Karl M.- q- pUdr ir. q6 .1 -rivisas' 01b" a 1"z"rs Or -1--d d, toosion hux y se -Iirvidyo p-- -do I~ -, rn is bonk %'Oluxt&d de Russo psm exas Tur.
..Lose'".! C'..,I P b:' al do -eep" 7 di extraho que a" C-- do 1333 parewan Pa. quia m su nup!l1a por Is expapsOn? ao boona
pOi .- .", L C-;a 0 P- v. T.O p I :,, El nario -de
1. d, c,. 'trr- stow P -g Q- rnb- IT V--n. q- T d.,.Ie' a. IMI Pit- a, or --- qu, -I. t.rea .I.n1d or R-L Par. Ti rQUULI Pod- L Se PrOpalsel
oess, essn", (I., no -0, 'JU- "l aig. dif, -0,, i.. do T.,qui. Cataliss, poor.
;Jen ap oil per. I d.frin.toun, -,ista -pu- f-Ii, rxp l- IT C; ml -je 1. ji-- rs .. dlil.. )o-., r1u.11dad I., d, M- -d a A=- to Yr..,i. p- dessivenobviar
in. dilge.i, por -opison,- Fi arolti-Carteda 1'.
9
PAIS E: P- El C."I't- ..br, Turq- Nrnlu. in" modosta. .61. mlassiss ists
prop.g.rid. -gj- I Hamad.. do eat ind., dole
jas periui,- ad. U- lu q 4 oo,---- I, rx- q., %1- ... t- or 9-53 ....... d, is ls wrd. cl-. o solore Trqifa. LA humnaldod.
I I Dt ... tar Aue. rarit., per. as -ioso -nur qUe in Ios rs- no olvidara qe Rusta bit Is progartera do Poloi.,
tril.. Q., est.- oml.t.rid. M- n. hii. dA.- d, Cluries, 1. PI-le-baso, do Cilffi=dft
-w, it fr is Bh'-rts N.
r-- -1r, RUA. y tg:,- -drii.aba il "ior. it, G-rgW- Mi",;It. Ciui& y Joe tfl1 I U 0, Us C.,- Y h.ra 1. pirstee"a. 4, Turnuis.-I
r., I o p"i.A...'. 1.
Lo que dice' or D- Do, ;.-Ildd
Y"r, "Tri, COMO Una P.,
E fernl6rides 1. Fix~ C. rr. s:11ihC'Z 16-.P p
"-'." d- !'-Iulion d, M- a- dtao racteristim hisliirica Rt r .... i qe nda podr1i b irmr i u siguientes adquie-joriew: dead. Pa1- dA,, Ino -- ra r, r. P. U ttussea. camb4ar y win Is fur-, pndria detente, Eacrioto d,r 11 Grand, Is 1,-Ie- & R.A. he
la Prensa culm nas is, -1. ni- w fir qu, ie n-6 -1 .1- K 11 M.r r. -Ululo f-191d. to L., -iix, B-lin y Virna. SW limis, CovartantivoiU.., do prOr A I Y-I 17. or h. do U- a de Uo peiriodito drI, .1 7 dr JUI- d, 103 public.d. "The T- pla 9W III~ Est-Irsio y 1,000 noc. T,,h.A.- Leia
YL MUNDO nolriid id do Pr, Atani. rrisp, 13,ol"',- %",-1 F- 'I I. -.1r.d. 1. -U- -b.- Se bU,,- h.y Ii-Jd T-- d, Ne N.rk, -- -- d., r-l.no- n- x tr- ib.. W eawas
n 'h.mill.t- do I~ -,-rn- d. 1. -EU,.ia pe- n d-%-nd. La. n.j.do ir" 6. Mbarx es, ol.
r.L d, 'd d -'do ,i or ).Is 3 --ba L.& 111"ilibbes, Cob- Y. d. I.
.I .I ,, r, ., '--4" ---- rr 1- r I, ii-is) joota I DIARIO r- -o -o 'U, ,b- dad, a 1, guerra. or Incle- 0-0entz' y ,.tencl. p... p-,- ,,ad.
d "Odr'.)- T-- .. Uri~ h.)I, ol j.ut- ri I d, h-t- Fjr.r.l. F-ir, 1-dd- boe 1, d,,--, f- !- D --- do r.. rl- ClUd-d -ex 1-i- titiatin- .1 Coss,
ITId"' .1;4. q q.-, P -%- AVAN F -E; 0, 1. x-j, 1, -1 '1 i-= I g,.dv -&7capRjn del bibil.v, n Pr 1-1 rolp,-d", 1. mibli.n- do Blos.A. R.Isassairs, dad,.
I~ 'Oi I so do -r Q.rd. eatiO'.11d. CIO. q-, I --. F-. 1,-, _E,.,d4 U led. aL I' pair" our d-dr I., rr.;- do I. S'..'i"'ol-icines a nuestris erudito) y t, Is
- .P ad,, fr is do Or; 41 -- -t- d, H ni. rount-do 11 Riassestire he,(. Ins de El Trion- las que airsors I& expresiods -Bi. Biblioteca Nacional. csona era I&
dad a li.-juin, r pasadO F,-- d'I I d, Medicine y ,,,(i 11
T t-1 %17-: I- .. ... t, (a y L ftis, !.,-n 0, bl w- El do Sec., ti-, a. donde 1. whore do
ISSA -Combats & Is~ Real 1--1 -. -pt-. .1 !,-- I dr.-Uoo 1.1urnialsad ]ft d- I- -It1r. y de Is, in-I P11- Y fl- Pa ,, P-". 1. Caiiii, si.tual d,-Ctw.- do ses,
rOuricipal. to or I., I- d, St-, is, 11111"-- 4u, i, 1,;- 1 '-ilamltnto de Iii. Extudi ntra r-anda.cubania. me La capoodad de tr.bajm y 1. inentm issibio de 4 prol'und, dosidis
F 4 s(- ., --r- T1,
,d:-ncl iii, ;,.-do
11. :" ,Rp-- or do -a pied,, de 4 fwura b- -dcrnii trit.-es owX est.dios. No we at he Publirad6 Is bi is 7 O'l, ranat.1 il-- iio- a eridicion de lr jgzmlj dr)&6cin tam- de gratitude que, U-wrse rat eiliazn I'n ... ine. ar haya podido pentr on el unic- I :, poriodjuta iluidi-e. 4. rnerna- biliiiii,.fla d, q i knin a. hiieu. on ,uitr. A-d,- .- Con a- pr-u- f
, udient.. 1. rl- to Irr"- dirl 7 lXG-E Presid'.
. es 1-1- 11-1 &LIg-1 G6- -L.idnre i. do oUtsti-o Apo.:.! .,.mbraw D.n J..e H.rk.d.. rms 1. did I.- is. b.1 do .!. d. Is Fl.trta. do 1, q- fU4 Y de COM w. mis Lntirrus .p1rAgigniffirs, al ]I-rlas iisd. .1 lidl- dr S.11.s G-rd, -- Guiniazi. me h.bl. do tape i1ii.ires fg-. & n- lei- dar-wr de, P.bl-...- l.j.6 OrOss so 1. do p.--,- qf ", d,1 T 9, F -ci ll,,- o, -- Or is P,-,. 1. di.,, do ap1-Os;e 1, d da d. ng.tra. p- D..de 1. Quo ded.. Don Rafael' Ili 1. dlapn del Contim Ep- IN sallislo ro w rtap do dUWW.
h.-Lion, )-f-d., ro- Frrl. d, I, H.-:. C,,- 7,0 --g.d- d d%por sus I usloo an Mono Msarchaft. el gran CrAlk. y 1.14ri. do bgi r16pursk. del Mmm., 91 r- uni-iii do 1.
do so I- --. 1. 1 Pelig- IV a t,:Idl Mr-1.1 I.d-t-l y As~
rx-P-;sn Ins d, ,-- 4 _-9,WQui, -a q 1--wisamos Is Oja. do FIS-k-caus-d.
tuee : ,t I Io,- or- --I. :nqU,'1"iL.,".',K' iternario I& de Oarrvetor, do hosts, su fib. ptaturno. Tod- toa
rt..I.d. pIt :,t
- dad- do C- ,- P r- an 91 TH.oft. .1 Is-& 11--d. per-exr.rias rioikias. oobre Bblw- X.donal an las doo pn. dkift ,u1ba-, siusi offhudl," y
1. 6- r."'n"'., V.r. Y Agulotiltu- a d r. quo Me or#... do log -%- G-- dl. Gbnwz de A-1.1--d-. -r. ii-sadu do M-U. "In, es Onesti-fle-xionea bibli-itrinca., 7 a 1.
T 5. r-,h !;-p. q- I, A rpeglos y que, desde Is to de Una ve-tent de extudi y biWo- docir. cn asse atep. an to quo Ti ff-" .4i-k I.
- lus. ,- rnt, , 1 -,0;" -' In' -K-Juxl-ln Or J,,.# R.. CT, ft
CImes Co. ., 1,Ig. Ad-i 131,ta.-Urt Airuli., In CA- a fundado Perex de TdOli" dirt- graflais !Carogritfis, Cubans del, sawle fe au dIr,,ttqr,-SUsrd&-oW do Is Bibli-toOs Mm-L so on
-Amtrio.
L,, rl -g-d, rdq-.1 tu-, out. r or T", Nr, Yok oog- I-Iftt. a I Zr.. humanists. Ositis. y B.,i.h Museum- Wlo.0. y Pkii- del -dIt. -baes. b- -- cto d. J..tuda- No, -Omoa 61
do I Ucrao, Egipto 1, dad nust," Erruffii P- rt.dist- P.. Do. Rx.rd. del M..U. L. do, Bbilder.l.. de Luz y Cal~ -nd., A il .sciarrips wernpre I x- b.6O ftw y poedoinese
. i u_ --pir-I.n.9 d. 1929 y .1
IJ4 di 9.-- .rurta q, do Is. V-dsm '. -I. no,-.
-I- ,, ;.a... Y eT -11L-'-1. m, en 24 de lulbs 1957 p-,.n.,, di-irrrn!. r, dco.. d, in Triosal.. 0- W& Nam. PlAcido poita nrbiarjo, Sibilo- de su eagunds eeppas Ernile Box- ruasuv rwoordo Of woboacito bi.
pi.bab I,, dus, ron.side-ra 611 or 5C-IT-L- 1923 -F.Ilecima-w -4. 1. p.,t- d-.V.. 1. de 10 fti. Aol be. K-fi. de Urique Pl eji% Dimib- hisM 'ud fino v9piritu que tireirto biogralk, a sis fixi wAxUi&r Ctloo
,no it-" 1100el" 1TWIPOM Iell LYJAKJU L.Pb LA T"AMENA.-VIrriless. lo. di, Fehrrro de 1952 NOtW&A NadOnAl" 5
:'Ac i6n Conjuntis dftHna 'Aprob Sobre la mnj er diserto I J. RemoisSerd el luneff condo se trate el'
de a istir de compradr,4 clevadore, d homenxj' &I Dro Prio
problem it de los. gastrori6m ico* gratis a] arto a ncis Continua. I al Inineistro, lAsWU
v I di Mol-d. do Mot III o t
De las Artes lag Letras Acrid,, C-j..t. for. RoPoelcktSo do Portents- det.11" "I'- M'd Ft "'I"'w-dente prolfe4w da,
R ememorso sus Pr por no haber sido M.-Orno, Inspectors. prcit_- Y &Ceio, izolib-d
Sus pendida la reuniifin de (I i lot. Hib.- dactat AMW
A y-odarrissrat do Clitirtill. Mistersitinit" no, m RK..i re,"odes, issfortail qw
0 citados los patron-os. oni-esiones del Golsiernlo s- on. elmatmictici6n. torig-rid,
sacrificios -Y que itzradecv, it Ios Coinpahtt'.o6on Ole 11, q- ft, deetw nULA reunion cbriv-4 PIrt 11 m1lecuts IS. diortio. go 1 r 'A, Carl- 'to Sc.3,1401, 2, 41
El tentro en el oil do d.; orvith;,
d d, ..yet d, 1. Conn. .. ... IS. .111d.le, -blel-los -6. da, jet. Pass If~ do-l- d, iderxpllbid* 9Social. lot Suit .01111
Ird", Set reissues, patriotial ooa quiar a I" excd"t" y -7 do
par.. W raxim. Juries, .1 del F,-tl P.1-sual oob
CincuentenAario sus virtu4esld, -,P"'c'*" In, Contort- .1 b..q.,10
. d P- .0 h.ber -nC,,, PI-ilro. it, pdo IS represuencticion patronal d, f- rk .1 Mew,. do Kd-.C o, so.
did pi-trad,, po, poosol -d, 4, Se .Pe'. qu,
Ajoritsycion, do Pr7jetArics, y AL it,,, o.de, devIlo,
riustrord.r. dir Cab ...
("lursillo de doctrins, I do C-p
to, p t,,d- In. -pollactill d* Is
Wimes. Son el roill. do C I It, 1. felt., prq.e 11ollplu.
-Por Rafael S. SoUS rl, Sid. seguh decliti, W". .0 11 P.1-1- h,-,. I~, i-- k-1. de I. H.I.- y mitield",
orial criodana por c"Itirto I president d nAje tIndicanes deprimentet, cl- -o- P- a do ina planotel" tattrj-r q- k 0-. is rinal., as I- MpelEl ow, 0.- dad h- It o" .1. on ef P-. Foriva d,,ha Cormtoon y ttubisetwsinr, or 19 cl l M.'s 11 212- d- -.d. pood,- ciflete, .1 W q I
T,.b.i.. d-wr Alfredo Lou-. S- jrrnr- s do i.o.-d'sniss pro"t"C"
j, del -I- de td.-- We Tr I,
in,. jms. It !z 'z 4res "" Di Do.. chot, i,-le.ndent.. pt-,i
PT Ml_ 11. t-two. y rogr- estan. I-ORMACI- CtLTIIIAL C-ri ILI mcifl-. of Jure, pi-ftirri I q
"Lln., lorl- dets, ol sotmetere, sisph.1, '.1 pan. .4.4 do ",a Id" I' so ti 'o. p""t- I'gitionru, .,N- orgarniMeMal
Celebr... d,,h. reunion Pass cj- d" d'i 'i per-liti, is ro'd- o'-6-c- It o del M",- J, F,! -1 Into on tool, d. Md. to-iont.-- Qua if lir el piantearniento hechn nor el d,, det n'd a, ro l irrI, a," do "'n".
despat" 'a Indavot, soluel and.-Co or Is. rou'., cmil, roily P- .. 'a tor Joists, L Smith. en el erticio d- '9
's Jules. its q- im '- que art. -h.-- Is no
t-1. _,iibaorosi, ,,r -pull- al q.-. in. -Clpd,,,,, it, 1. mi,,, di- el orto, pc,
d,7 11-.c1d.d it, 6l qu
16 P, tJorci'jo t,,s yorrs muertes ban resu-selot wo, v "Isid. P., I Stridicin. ;= -1 I ro. di.tio-Re r- I- So industrial,
luntaill,. -Chiss Pat'. 1. bell.. A Giallmstimica, Pr est-.
IS~ do io nInsunS o ,,diir ha stabl
all, druid, h y Pueblos "-_ Quit .,quat ro'll
Pw-.I. dej Teastiso Una boo- dd*- ,*r:Cl6n decidid.. So its r1P- ,,hc, AIiroltl --, in hot
"b"to -ni U
7 b-e D_ late phr. n.d, m.,r. -1 rostercut. All.n., or )as person. 'acion it. pr A,- I- Popl C --n lo So
qye c. .-It. ster linnernes im t. deflnitl -, D"I test- b- Ass que f -.1ribuld. all preseritad. tiom po ,Carl, -d. N., 5 de 10 d, junto, do
ces, desip-ho, Porn q., LUnque inexcuitente. wene d-,;; = Isnb Her- j Peader qua acredne so perim, id d
M.=o, 1 Asijtiran Is reunion del ].1,, 1, d.,* itislistiois &I probhossis,
esto, -1 leP-14.1-i. y dernottlitse, q., 1. l de deja, V"* I d
Risfauel M.rqu- nd. -darbssus Sceieinstritaiv.. air,, -qu, -d. his d.Cho
md p ,rciilua PlIldist., que bacon ]as
on I pressombull CIS, 1, quo 11"Pautitionrell's. 11, ir, -1111- Qucrras, Gaheel 0..., y '"il d, 'deb "'s" '
1. essaversaii t, Iio el dest- expresiornes bastan par, e!#mplari. qule. d-gractaciammte I-," '" -'r a- as dd* 1. A! d"., Sit
retche d.1 Pri lidirfiar. ra, 1. q.t debt,*.. q., Is cons. his. d-c-t- con. tw CIA GH-= dftulnw. dI Csoneo d, nud:,- del Tto I ne Do'
III~ IS Ili Con=Ui onp d e Caf6. de'L.S Hatuina. oe is AApaciaci- dl eiq"'
.pesw .1 object, d. I. so d.n con ibind-cl. G.be,,. ropt,"t. III
4ornu er a Is uIll- d, IrldIpIn. Cie P-PI-t-s-1 Y Ad.
el doctor Gains, dip qn L&3 drm" republican so rrIc,,rL& cl tat"PO" I-d. de 1. y
,I, Cr
I_ z:,I., rung.. to let- lAir 1,.: A-i at
Nrqu se tratsthc ruitur -1, d y hay srl',irtdL on*,S !"d' n: bt-_r' quc on I~.
pc,-,Idl,,, pit,
unit peticon, "t moo. surn-': A del Clrcuorvwrwi de hit d- rrildiraselt, cons, its Iticiades I. I. '.
.1 sisel gberriturte..se dits a sl roia- h- d, or uo rtcu- 1. sifir. .,I lsc-d., d. iiini. %dcr citadiss otr = Pto., or, ront'. d .
Is outlines 'n que ofr-do Sit "imlern. d'
AM as I' i-al 0, Cooper "I"
plfbi. No p" refir. evium- d, Ii p&4 so honor l so e H.b..
= 1 ', 'unqUI i por
IrentsC)OW'sin. par. -cIet., bjril-' 1 1 ,to, "U'. a to caum gepaajuja do Cob, sar de ello no a nundca nat-I
11, 1. cerrillron-, me,
-Adoqu, lodes me -'111-n So- ,On ,,In: q "i"P.Sr-, is y I co, s, ,ner,ta
""" s to is -br, i- -nl,- d, I,:k,&jn is s or tj, cl, ,,:, I,, _oh. 11 Ps"1111, h,-,S abado es el dtim o'd .'
I'. I e.n ". "ce r i-dor y --.d, lot ;E 1 s '
pat. at,, to do. h,' I la fr,C,d. .1. A, 1. de a- U
on.morar ri Cintenters- a, 1, ITet L1 falt,5 ObIltillclad. reall- TI daticl. Juar. J Rev-- bj, d" iilrre- de P-w r-lAe tiblicit m-,r, on IS nrcesidid 1. R- OftIct., do 1. Al-6-clon de, ,.no p,,dr.
, 4 do b-1 Clore., or, 1 1-1 it, se n'tijon run I~, I DIARIO 11 ,
di, el G-mot- -- no _i Cut no 1. gas a'I no ,p,,.a 1-.d. .I National de 1-or-- Y'
-1 'Ine do no, do rp,- ot or Aproveche Lien Ict qqc quedi '- v uraMcrlfc haV tojafa
el ,n, Is Presidents 41 1. d ser C.Isid. -p.r.e- --01.1-as do ad. 1,
en ,,dd d.- or, 1 dad. sehat-a. Ma- Armes. notn1l, que h %do
-4dd ta d,,, el A K." 1. d-lit- C-da. r- ,, so I tart.. of-, detAfles v: szcejorior que faltan en pts, sjuar, en su
I! I I P-- d"I"' "' 7 do-- el --- Calks d,,,clo,. de Is do %,r retlere cad, co-us 'I"
Is, 1- d71v,. -, S do 1. m g.m-on
Collor. y Itionblen of C I Ent., or do do Coca 4,
11 n con. coci n a V car. 0frof lugares de I& Casa Y ning6n mornerito
dr An-i. %tv qe Q,,;A-ries pr-dInte dol C.n. h" sp may I- -S d,1--,du,, d,-110, an,4, '1 do ca.d., i-I-d.
M' Ioo Z" Sri, !-i- P.J.-so do b.en,,o,- quo fl, do qo, -up" conno cote ara adquinrlos con ;uhitah al econornia.
,no I rI 7" 1 crax-d part, i luster, mn devu lltu Por I" Ad- ....... p Cl
to I ,, o, -en P- -p.-I- pued;of toen
esentban Is Corr ow-n- l, jos ..,rente, do Veno hov o waiiis" F1 lunes todo valverli a suit
_1 no' lt. 1. hilri- I ...... ol. ds lilit, III-Irad. tubre I" hronbles Flgooid. L- N-,r. P-5 R,, oc..
rl a",Xrl P-d.lt :-i, P.,qu" Sir. 1. .1 r .1", Concha Agr--, Niad- do' P.9, d. e- precicis normaleg.
lliida. spin. -r.d. lai, ns Prfurrrodonda '1, 6, nj,ma F-,
Irrb- I, Caauorcr- d. fimeler. do C.b. I,. p.ld, 1,ne, 411 .
or, I hx;. 'i co'.Z.. 'I-d. ur sp- JJ. genoniclon do .j,tr, ol,.e 1- i FI-fi, Ptil .:,
l mil.. do As ..... .....
d ponlibit' ron model. do p.1-1., or --Iti 'L_h. W'cirl ja tsei I., w1-1 q P.os !.,. qw, I- rlu
- J IS !ud as-,ina Pr miles It -Ir-s Ureor, qu, las moerc, os !.11," d)rt.dm nor 1. C
- do -hiblr itp-te do. dti "'S d"1 coli'll' o"oll" Its cont"odis 16-il- do troy de ..JI.c. 1, -d. I I'll", ", .11-1 7:1.1.1",
I.I.Pra w.j...4 ev lrtidor do! C I, -dij doctor Can, rld. C,, ., ejo.rtno, hapainoir ..a ow,, do e-rdawcir, re-hri I,, I,- po, par
ao,-w il Test- 6, fig.ria rom .pre- del
-tot"i'm tall-a do n dignities, conflicts Is -rememoraci6n do iax p-,- q,
so Q_ pVd, hare Ind, I. q- rtl
f Ch* I I 4"t- rilbAn."' Ch-,, .,a- p.r quo P- 1-1 a"- q- lOm.dra do the, d- a 1. ob. ..ad,, U., W. fer
d, Itirlades, f due rinisse,
is, r- p, ;n do, got. Par
vitirrent, ji, I. pr-,.d,, -ojurst.. I ,I.t. If H q.tto wer--, I,
rlroo-,a. i;Prr.1oI-1_ 1'r, posos. d-,.r ri-tl. -r, I ...... de h.br- Impl-1-%.
",",I derl "clocido R-- out to" I on
Irld- !,do So J, do h....
le njoY-W El .,h., G-, donn.a. n"I r, reoleencilal-is C--Ct- -gtess, do IS", on It
prome1--, I- nold, I.,ri Past." Slottb. hl- y ,Aei I -Pfe- ql- pi,, a, 1, H.bn.. -citod. e,
T ..tro Orimira Quo .4 istas wj-, ,dads pit-it. j..n-eir ou,K ,:.pectc,, ACTOK4 IeARA HOT tdos Im Issloadaii IS,
.11is".0 oj elabrl do C40. p,, se "'o, is pIdt rou)"Isid" do q.. d' o
son". ),.n .It. cation. r too dr In Is Ir F, C-Iln do d, ci.. eas CtAC.I.,
linclo-vir festrairs-* Darsin 'I. co,, lert' record Par.
for, C I's 9 it
coin de V i'ort Lp' 11illb-ilott hay a.. q., no ot pnrnr-' r.. cml iciton Airconjur. de Is paiabra del r,,,n, a % isit- D Roo--It q""I.i n de -I bear- I
I o it, .1 t'ib'lltiIi bad. 'i doR.
te que Iogc, I rnil.g- a dislinta; hotipi I d.bri. palls,
Wes, tLicire" no, 1. d-ocl..,:., d1lool dtld- 're -,le',, 15,eii 1.1 IS. 12 1, trop.-Icto ---p.n4Arjto, C.d.
ljoioi., ol.m trst 1. 6--i6r, es P, 'In do 1- Co. 1. pe,-n. d.d nn. d__- H.rg-, 1.. 3 .1 Hll.r.d:n Xi =rcadlt. ci-p.A. ur,'
I'sn. notc.o.1' Ll -1.- big.11-res I
no, -p-I-, -it. ItA.."ri do OLA 705 J, C-1,1 JAI. can aus"
M.,% to Mile. lialtilts, 4, .. 1,41-ne, 4.
...... c'.1 C- c.I.C.d.. oo o 1. Din too do MurotIptil Sit A- y P-quirittas 'Pi".. atcarsirija 66
F,,d,,I.Ien doirjderi plrrft.tb&dn.,a, ,freci o nor el arnor Frartwo Orue
'lResultij ek 9ido president de la I Idd oron-P-1 Ile Mariana. EI p,-d-1, del I-) v 'mt4i4 Isult'S14,J4.
Calls Cultural de Calcilleas
JU-S. mocha, grand, muierts, a ]a, d, Veteran I it hA dillg1d. .1 We~ 411010stniss to "h-C. -so, tutun do.. otras 6 to de cumillu d e G,,thernation inte-astrido S,
-'j'E U el eshidiante Alruro Barba- Im oreclial. jecenis.
,bui -lairtionle, nor eaitl b -11 S- I Sl ( n I.M. .,.on C,,C. del oh- P-w
it uI d = 1.
slot thundamess wbrr otras go del R P Manuel Foyca R j do I. P.,poW-, pser. quo ie
defirild., nr.g,,t-Imonj,, por.. I q-e .nSl.;h del -no le,,,-n,. q_ .. _,,did. .1 Ind"It. total .; e Precip especivt Stirs
Enrique Hurf-tas renunciii desipuis 'dis reelerfo, d. -d",-. settle, ClIgn., d, -1. e.d,.o I ". I on's "Itt" ftio r" E,11- III~
1111-on y rl reconwiso-ito de del mrs do febrern exc,ptuji,rdo el d'. do 1;b'-',. FI, llbortd.;Alisfira hacer 1politica. Lo posluilat-6 In' Or(odoxio .do on p,, b ,,, 1110- d, 2.1, .9, 1-11. lier lisd% 1. iopoct.e- is y I '& 4' 1 GALLITINA-5 Je reAmicA 4 jois
n I so in on vd.d-1:1 n. OtictItc., y sm dalsen. A exit. pttC..n ban usitdo I.,
on eaus C Its do ,,, C tol 2 a quien" il# ,-cionft do Veteranis -Lchas do "i fail wersas- yAlr&C*v4g_ traw
5, of. Iu6 ;o 1 W- do R I, D, 14, d,
do 1. 1. His Ised. h- -c:: Portal It
IC I' So pt"P t-b')" i"o. d per at,- In 1A.1 Ti.rop" P.... acio"O, Cars: JSC 6r4A&-d z-ded ol, - ots, on ou,.n ri, as
rat =I,.. '.. 1, norettacts, IS.
lr-!Pn d I ts.- POn1d-_,I-d, m I. loup-ct6o d,, Al
-Fede,.114r, Met.' r- -nj- I. F I rwria, lisle. rn. U s
--Itlarido oigld. or. d philfl.roo q, an ,j_eoer,, ral. d, art.. -)- -ndlolid-,
...%ne. d-tent'. I, re, ..,ocs- eh.r o So rop.,.... rosacult...
'__ do '. '-" ,, 1, lo,-,, Et H rl., olc.r I,.d., IA. no.oliss. Id- I.,
Aii,--C. yA-c._ 'In't A F E U 1-h-a-siegun detl- arliscirines, tld ,131 MM AS At ImAea remishatLe so
en air-to ,chp p0l Iad#Uj, rtgji61 unt-l-wari, Y de no que u, di, Iranuartin deirpt.
I, t los ditriameItte un it
cmir, og. Sogiamllnd,' P- y -o ed 1. p b Icoque uer4a
un4,,n bi. P-blema. nsCin.IsS Io-o rii'llimpar l1bre wrqu tt nclencla de so t.n.0 Marta can Ail arse 14
bo n- aid. do h. Ir 1,-d- IS. Loch as que 1. ier y de so df_1dssd'h.-..a,
1. plitsera resUllo ..... o" a I (lore. v onjorte etpeclAl par,
ri-es, )a que 4,l I, 'I, ine ectuil y m-P., dies -toa el Sent,, C.11111--ole -Y. el"u,
En I.C.1irs.iAt 0 pi-itc Par& 1"'.
If ... ist. P ..... it Ilinta.d. el Kii I rectis, L-1- vrbt ts I liddet d, crin- I
d-t.,d tr%
d r Oresi Robledo' on voto I, g( Fl..I-,nt. use de I- w.b,. I Iribil. a cisricittriticas "go. 0 Carrier en It casinos. .
ticieridosse, dus on Want.. per. H retar dollor C)"re"' lot -to d, -J--cub.1a go. I.e.
tioa, densuesi cceaggitc!"" a d of" no limienu, quo "I eyN d' I C-Lt Is,. Pricia eiptodi
ren is quo par& on 'I blibuin I'. Id. 1q,,. .1 run. or, ,s dou, ct d. -1
. IlutrIoSi 11 1-plar. cargo r" w5l fuvo P:" lots 1
"'W r o Par' ii coost se h I d,
I- Is.% porothd, e,
If dom So "C'encinsdis
Lee "T'"t on" irtu
9p, risotto d. y pca, L U witor Al" in "I" on _1-1 ..I, Idesil ds,
to Be rb. d' Cos. to, cahl.dess 'flipti
vustra y que, zernial, it "?" f,- all
1. origin del W.Cloint. IS= I- ffici.,
d,,dd ... So 1, vj I ,,: q_ So sentid. d. sater,
d., ii," 'o _,. It 'k is n to
.11 t=i jn. le I% Iid. j. coal tisdo). on
r nurf so
b Contain i0rid...-. 1. 4- It 6 iV
h., 1, st, reeltes,
it, p on piar,) v .4 Joe djrigpnlej dc 1#,Y In donteS por It, arr Ktw
irdi, i-. quir dp."- cu.14 e;l urtz C.Iothor.d.ris
itt.dl.ntad rloli. 0 cottlyi., Interest .11, j is
A,, ii.ps-rissorl., ..1 .1 Rector I to- d .1, I_ H., center pan el in"
,:.I tii
or., do I r do 1, que be"'
,1 1, -, do, paith, t y 1. c r. n.d.d m- kXUa. 0 p1leatut a r tlo do
o. dis se,or 'I .. I. "I"" ir eslid-ul.
hit. en lal
on. evot, It Rrad---U I Hsert- rostah"Aus is j.b-oi sea, oh.,- 1. inorenia, prade- it pienes
1. q., h.111A. cooper.di, ',,o 1' fout VIII- t
an,- so po-d do co [In pnl.b
-11os los d-,-I,, I, P,-rii do; Or. ve, oempl.. C- Plan .... an In. $40.GDO
egludiantado flel do is otirob- do] Off CON S
del 05 Cecil,. P-- P M I1GLP I DAD ,do, lot q- p-d,,
u.d uerla's p-sila,- .1
It el urd. p-der, q.. sal bit.
Pis"Wit. do Ale... Mai K.bero.d,,'' pr-,o-I de jnxPlrTrr, y Aj Siotim 'neefis
i'lle
L a, mi Is "inn M.r do no &A.. rest. h.-id. So up,
.1 "' d'I I'. R., is IS
bre'" pit"b- d'i I- Villas P, Is provtrict, nit do Aini lul.1, Ej,,14,n 1, pl-; itd..ii I. .... ..... 1,4 u ...... de 1. sviipss
I. Rohl cllroi- cd i- Hoemis. i P.rld. 0-, ,. Lu.. C
ii.uorid;d D I,
1- 11 Alo-l illq- 1 x, ft, W-1-do 1. hlc.lld.d .1, Marian. GrSj.l,, A It. E, .1 Plan d. In. 0 d. In, 9 pittin.l.. d. 1.
i o,IS. q. I- ).i.- flity'l I.,e. q -cois -It Ila de rllnM Adr So ...... k, d*.y an .1 ..1 pp.d.n ptiOiCi.
r. e Citi-c-sn, riact-lil, Vroin.d. p. to del Carl] _IA.. Josef. Agu.ro, Ade4
itan de,611 Ithr a I qUe I., go 1. Aic y a Is pit, 1.6 J& .... do pnis! "OvsI itispir"o" yqtWit revil 11 do
A., Al : Bar.., cb.pir-de
C.4r d- o So. dam 5411ide cwhwe general.
.ros 1. ..b.nu qo, on 1i 1106"s do N10 64AWSS1.
so at
or.ilian
el 6 renoiaria sogwe.
I C. di Extranjrross
Per .61. stated. Sit p.n,. d.
pr6itnis, dt- 8 dt f.brer. on- a, plain. Le tests tied
.1 pis.. cificosi W. 1. sessoadist. 1. Rut pr.k-" wiotlior usluese.'st, 1. p"toper.
" vernet de. extranjiro, on to.
anwobil- P., I.,. eivissard tique... 41 carAttrr.foartil r aspirinutJ imp
r s I 4e ... War so urrinisso, d. point cje-qUe no b. -ptimri
etl-to pi.d,,, --.,do .1 Plan do In. 9 Mirricuit. hey
roo o"J"L Y re'llet- 4
'eri ,an ",,ad- pas... d, 1- PI-I.I.. 4. 1. HAVANA UTICES j, -no
C" to r- RUSINESS AC t, DEMY V -Wutsicit Is *dq.iri, It pirss. nitirial, I. o TnOlr,
Ifel". do "f peor--al. q.. 1, P-rds-tiif l4brit" Pon,
In, is -base, in faresit .4. it.witnt V- to- C.A.'.., Co ,- no., list ek,:
Wade l diev- rli R, '..Wio Post, su pAbPoo
d* net Blaillin ESFUUZO
qu, do sco' rdo on j. dl.pSer e Precio r5pe.lal 70( picza
1. oielh'" ,-d. Q0
I d.1 Trn.n.1 Stpr- dr..Ju.
par, q I, Tomeh 1. 0
re Wil--ri-I MInilt-iri. Joe "."bl- 1.11 fc.jl Je -611 Ur- cc- P-iill#
SAitrENES J,
I,, it'loliift lassidoistio, en
or C..p4,eCt P. 0A, J, J.Amto.
.117 1-0 1, It Preciv esperi4 6.95
YID.(:#,kT
d, ex is an Came 'it
o'. 11 .11:12_ley ""'si "O""'o so' ov; iijes M AYAKA I I S I N 11 t
0 _1A 1. I'viviltel. so Co 11"isions dis butane -1.4-1 60w6re co,6-CAZUILAS E-1,- J. let. in..id.M.
is ou ..p ess, N.O. 'y 60'uisie
esistWoste fej as"..a. I % J. Lain, .*V 4
111 1- Ste 'conoceri 9tud n ses A C F M Y can (o.d. d, -l6,e I,- L-t... J,
ons A ti)v4s sk 61NUINO
tuvo In piaza de la F_ Pleteric espei u s
Annerior de Batsihan&' Yo
w g. LAM Internmelonal DIART101 DE TA MARENA.-Viernes, In. de Febrero de 1952 Internoscilonal Afio cxx
19bticne De Gasperi un t rbittio Idi aguji, trnimda Estmicado el problema de los press en CAim
purlamentariosobre (IIIm(,nt08
Disculkle In Corimnru de Itnhn In IrN rormirn foolict 108 Acluabdond Internacional
rt-surgimitionlin del f(itcimrno, cu n fuerm critive Apremian a
A" lideres-rojos ChurchiU y hi luclta de. salaries
-bi-e--1 A Reportan)lgiin pill de en Inglaterra, Otras no 's actuales
'JAC I evance en cuantu a
citron; asuntilis Por Josk MAris CApe
D IT A R M A C I A
0 G V I, A I k do, SAN,
at .."pl- cm A Lis lu Its, A I QUP, efevI-mourts. proode UAWl
JO H N SON 111"'lon. U.1d. 0- 1 q Pat. P".t&.d& It Joiennnn. b."d. An IS5L
t)OR19PO I (iklAlt 1.7 iftiet1q;3Q, I ... P-aarnoin" El ti, eli Ata, aho, Ins aurnerdw hadtF TURN 0 LOS LUNES 1-n A canlin. I )-ea p- q., at ridedAl- WI-Wrt Chwr"ill men" It. AM doe libras A In m,,-,Iu brttinlLong -_ ol III- b
OIL: A-2124, A-11121L MIAMI .,h ...... pr.eln, 11. Aid, mny _V1 ..... A I p,-n Ima, I. qn, ,P-dtaba An AIL. d. ~,A ,t
da avorlt, It -1-da, de, la, I VA. Lot d, Pon -0,%-l
Caret, fin to f-eir n-t. "bAl.-' d, ... t-l-ritaitiun- u.cl,-d. Ad mi. .1- ooo.,
IL A d1ferencoa do, wtfmi a, trans rte, Alta
f FARIMU Y n*0AjWjtA jet. d, 1. Allad., f.. n. 11"Int h-br, 'inpotw"', ,, on I,,- on t,. 6olde-Ai d. tt"
nridnae -T Aclr.,. 1. _A. cmo not aun-to -lerailo de !A y* -1.9da
In CA-1- y P.I. .1 1- d-- At
M_ P-lide li.ce tIMPO eotlet. 3"ginales Y Penetrant- Y. mbr& Wdo fdPorl cleria infla njl Lot fin broes cliot agrup&d on 'I Gab)"""'
TAQUECHEL doul i: A dt c h-ch i I- haT nab ado
L,-.- I no, A- d-d- A Ad td- ft.- ot, U. I d, Pat-, do &.to.. 1. tmj piled, ,
-11 Win- 1-pre -- d-c,. .1 At., y Is. of-rittrool d.1 pilot. -F.r dom
"lm..p-%.ndo, In Agenda, pete cl -p-MA-In do-i chudt.
b.tt- -m pr 0op, a ocrenbatod. P- par v q t mm.otro all etv que doertitan, Is tw
DE TOW NOY MANES I a I CV .1.1m
p, *m It a LlIigado toda- 6, hnn A, d-1. .1,, t.,I ft da 1. r .-.idd
P,, talitna Atin In"d"n "-A-los.
A,
le. ly"o P-bl-at Udm pax j -thill A *dapch.
Trudd.., I ),f, del
a, de hoill-at _rem del Land. b-d -W.d. d. e.
""I" alud:r A nurvm prettareint S4 pidI6 .1g. rodIIA.
Fovm%.oi. D- Ektm Burq.4 6.d e, A di-Ort, A d, ieldno ntll ll" .d.d d, un -116n 4. to-Ift!" de 1--y
he,. q- l(r., p-Ot'll, In. dwdo
-- P.":, on,
Call, 11 a oe 11. y. lm Vd*d. ed I q _d 4.
L_ .."o-mancurt. c-ill P, , e Tu-n el .-Io, do, 7.1, T- n .1 meir, I G
Telifono: FO-3673 ;A ,:l 7 L, o-pno.n.., n, J) I ."'."A' ..bra- In, Ill.. tilloo h- 1-d- 1. 1.1d. Washington no redano de 300 ddillnones d,. p-m .1 1*
-to A -e-LAd d, tod d _de. p I-nd... P,,, P.,i,t, Lot
III TIM" HOT VIEW"S el f,-n ndi. --h.- on Al d,,t,;,bt-dov I Canada- 1- temlow en que h"
%el rollpodn do .1- i--r, W-hualdo L-&..
pu-to i It it wndo M.'" Iudk, C.-mil jl .ed,, T- 1, 1 A rL, I, la
tl, p
Do !- , desip-'d,,I -j, A I U.- A ..g- A 'I Imcirk
Cotifia 0 iiiim y K ni-ske Quo, pr,,4r- .1. iu,,: do M..
'le- de do P":
.rAw"m I I L d ferm le t s i I e (i- eali&jd 1. --d.cl do, G--1 d !a, NU
"DaDo I 11 ad- 'ti- 1111 A 11 R r pa-d- ...deod.d-fr. _h.
11 alu-cl, pl, ei bdr,sta wvv-vado,' ne-od.d d, te--, A 1. uih.
F-5523 F6251 :-",d (! ,, h-o t:_
gra wo WTWAW T I Im. runcinnex nn, oi _111 do Ita C,,,. E! pniiis- tin. -x. r-s, .1 fin d.
COn"'I'lli,11tuS (11 Orientp 01 InA, tr.b.j- ., !it A- blIa GI- I oil, W..- 11
f-'.,, sounnan, d, pi, 1. Ij,art, ... In"iletin fuerternente, wegjr, Planes chitict-f&pinns L
El rr,,p -ii-lio, pnd-uo. iele. d, n.- moti q- vtr, 1.
Ill I TA:rE. P.--. I, d.), (i p-,-d, do, -,1. idle. t:-.. aro
-SI -. e- oedlo-El --,
dAl She _p_,. A 1.
In 11 t -b- An
A. Famocm -Ill wa. logipt-l". _1 .1,eg.. duk, I, eno,
de n- .-d,,nl- In
A 'd Tit". oti.e -d 1, Inr ednA, .4
Manicipic de La Habana
FA h. d,, d.e,. 1,1,'di Gcdoi,- rdt,,r. ".an. dere-ttan
JMPARTA1411,NTO lot". 'M',,OKEKIA "i no d
SEC( IION LIF APRr,"IOS I ... ... I-, joliVu-, p,,,r ol, ry r- 1,
A I'll, de; ...
E-T I C T 0 "d. do t_ q do A 91, dl Pf'T-P11 111, Aedbl in 14 .-plarn6r;
-1i, do dr 4V. Ulpt. A,
cl-io, dl
HAGO SASkIt At tinq- diii Clriedl; Medfl.. ponridict da
p- ..... j. A,-.onl, ...... n-1
Farm acias de N, 161-11 li, Ad l, _11n, A n1pq- I d,1 Althl-tUer, &-pi-e r.y .. Asp
-P-'. )' ""1 1. d" not IN POIA...
folnou. In'" o, d,,i,,,, A i -811 d, o 1. oo- no, I.b)llll. pry. n- Lo PIN,
Tie'. 26 'And No 258 n-, -It, 1: den '! .1furno H O Y -lu,' I, .I,-L 1', no q- -- or, oi, X-n fn,, d. 1. h-h- y 1. m
le. GtA P-P"d.d do M 'g- 1, 1 1. ,-- f-- A-l-, d, .Ir- 1. 1-1 ..... le, A) y. p-,., de.1- m!
'E R N E S A de S410 50 i Pi i;-ri, :a -,an,
I d, d, S30n 00 Ill
I)EADIL "LIMA A Plksvo I)% p ... tll- ho, do'po'A.
MAIM 11FILADO, ne f-h. 2 It. 'noeol A
-q H.,:-. A 9044 052, b (I m exicarm la ex 6
__q -1 1 d, Proltibe la Reptibli( portacwn
d, ..or no, d,7
No, 'I -n 19 ecula A
de (irroz v avicar parn eritur. la cw;
'A i Co. d, AA
NI -s [ 9 d, -nt- "T I.,
A -11W d 'oo,- "IdIt :. 'Ail. W o. not- do
A-- A :- -- b- ,-, or,- Rejutywrt rke InA notirins inlernarioruxlex
ii, 7 Sk A moo, i del J-DEM)f IeArWn DA MART1 de 1 j tV %1EXI T i* "k-1,
rKA1111,01 A PADRE VARELA -d. rd- .d. -w6d, -d, d, %:,Ell.d,,
,ftELACOAIN! --L i. It, 9. .1 puph,.d. Ft c-'j,", .1 1
All 11n., -n odlen At Ahram'
IF ,p,, fllj.; t
N.", d- I -.d-dei; I- ve'. in to-, 7-,- Ale, w:-- i)ILA'All' qof mi ,R K-dV tl.ol P- nellit-0 (kv
r A p-1, do, .I., F to 11 it, P.A. .4 ... r. n", ro a,. -,.pd p q d. 1:
do "ate"', 'a ol jif-lin d, C.n.r A-- ed
ll t, to R I, P,.b do ew.- iie 'el-tor .1,
do do, l. -11c. Pon
m-1- A da do 1. edootog
P_", do "A -ddo 011o I X11-Un q.1 11 G.U11 po, d,.,,.
z.d.l. p-ev.. !a,
do qw o,, 10- ItA q.,
S. -JOSE P1 F40N CREGO 1!e;n,, per- il I-P-liM It I
wn-, -ordn'If-te, on -finno ,,, 1 :,11,1 d.1 -ric-lorta" diar(co.
H A F A 1. t f C I IJ 0 E. IJbb,, A 1.11, 1 in, o; tod.,
In-glaterra co-.od". Is care. -n-1
A ,,- y- i, I Linda Il.blemot 1, -, "'i ,
1, Oe,, In- AAIoin 1,1 1.1,16 A. 'I.). A
l--t' q.' !a IbI Indonesia
-"A A, _oe'. 31 L' li I ed cur"Ao
d,, d- p,-op.n. I-nNr'RV't
to K.&SHoomm b"- 1"-W
d,' -, jr, 't f- pr-- I&AW y c 'in,- do F.W.h. .-id-to, A. I."..
'a r- b Edllbl gi, .1 oAP-n p-i-en ee C-.-n _- 31 JAK Indonesia W .. It
r)"PCrA0RE VAKLI A Y llel- Ill ,d, EI toq4w I-q- -Gan-l- ;Z ;n. to doc
I'A Al f Z do, me. one -od. A-lo. Kenya r, de D4: 1,oneldat de n" "dqu'
OIL I' )AIN, HASTA ..dn-. y
A1111NOCAL 4NI'VITA T 1. otooe A-... L itad. I.&. do Pon- do la C 1, ,.p' dodet di ;oomln
neg-- A 'p, 11.1 -AlJon do dizd-l q.. dml
,f.n At one it, "011- A A 1A A I,~ pedW I rurnbe #1 onA,_j A, , M .; ; ,z,_ 1". .1 1 I a ;' _. h,, A_..%. d.6.. d-u- P- 6 J.'.Ioal, h. A,, c. t-dnl.,!. h- anami ii.. A f-l-obdat ",t:r&-p- Ez 6. hcT .8.
1 557 'D in ,, ,Ild
" l_ .I- Am r..AjAj ... P-j-- r Anea-, to.h. oetlj%
do, --- t' 1, lb!j..., d oe
Nep, 11, I ", : ", 11--c I 1 .1 f'A-NAAA -- 11 L;n,;,d, NIAI-. de, In p-11- -fi Intl Ini- A 1. -A.. 'elorld. po .
,,;,to IOM q H 2 o,d.d. -jno. -:-llet -n1,6 h-od.
11 11 ,:d, Wduntirn dui FJ -1. di G"Itatill.- en"IL n, de !. Idea da, S.I.I.A.I.
Fell A Ali Us" 0 1 on. en d.dIt,.bI.. tle-l-, P- 1, ".1 j,, -', ,i I'd",. do J."
AX 4 3 -%AAA,6_o;_--- -owil 0, del G- ad q-edn A -"at -. t" n4".. S.I.. 'Ll --- If,= do
r. J fif 0 4 ,, -d" io, 1 1. P-tilil- I i r.I., I iinl, 1., .-. dti .. A"-, .. d.n_ 1. o dt" to
DEAD A NJ F, A. I _d Peo,
la: do , A, d", -Adsa .dina, t- on I.,
.0(
,F N Ai,:.,.d,. .,, -, -g jo ,dnl- Ejollelld di
asrAN HAKTA El. RIO dnoe 1 _Ieln d1l
T 'n Brasil d, A
L hmaii Lilla Die"J", I-Ind .;do do Nilotic- qu. lll-oet-4 i= Pi A, d.1 E4,
-It ft do RIO DF. JANEIRO, enann 31
loloT Iled Iiri 0. I i- ion P-itatal Is -m. .:- her, -p.d. p., In
Iftlpi. IN, Im No ha dold. tilpedt. Ail0.1, A f. t 5 i- '4,R F-6. A 1. Ponoe,cid. I ir,.
Inf-t. Np actilial crisis ingles.4 Alculania
2-ol, En.efi.n- de,
C.; 1, 7 e.q Jl r -1 P-I-lo- PI-oded-1 1- ;4 d, AVL.-d., -d-, on i. C- Al ... 1.
-.d,,, d" plloini.,- % r-- f- do,
to r 1 P Uiew- 'CZvd- A; p4r.de,, HANNOVER- Al-.e,. -doo
il otoinit E to D, rd- le- ett de..P.7-1 j
,d 11 F UP -L. t. xicitn
Z.P 2 23 'A" tcjl : 14 d,
FAI20 .7 d,.,,, -d-, Bri- F- O, ll),i di tool K)
C l 2F 7 y to F-5jrx, d.h-, ,d.d
17 SEVERING MIGUEL Y MIGUEL E,- A n dnm Vn dw -,dd d,
r A q., pd,. ,it doscn -ad- posotr
l:. i. F de P, _-t- do Ed.,., .1... M an_ it
C., I J ,d o li-,, I A(13 p, F A 1, 1. 1. 1 1 D 0 1 -_ P I do Wlaii. Ina'd,
Fin v, 3 -d-d, d &,, q- A d.d p,%,',
1. A 1- 9 A i Di- 1. ;, 7.p-6 one I.. d. 1.
RA JL.11 DEL MONTE 19-1, do, 1. aak- in, 1-1-cint 6, tia It~
YIPOT ;3 lis!
he--no, ti .dct
%IIEZ : In b., -114. di I- no- ti
NTOS A
f-1 -on. -R-1 I I p -1.9. d rotto, h-ta I
5!. C7.1- j T), i K. do, ',34 d. a 113 de i: o Ion I- Met- .1In 'de (I,-- N", oll" 'I 'I to, i can ii. d. g..-. -ndl.114 6A.4 n: .7 71 23 SI Vd.d. p., A ri-1, il. 1, in m -n.d. A el. Eta, ntent 1.
-d- do, C,,l- !- q- i,, te
7" It too f--6 q.. I.. tr.1l.do...
FAI,.d,"P it 17 "I vood- i,! n-re-l d
10 do c d. 14-na. 1. d, Floret,, do 4 a JHP611 inot PL.n, la A A Ann w.fr
0 de X 2-147 1-; 1-do, 11 *at,# I- ... dt -A. It 11LI-1; 14.11. Ter- 'I J.P.. "an"' on. h dt.p .. d 300
R. h, 1 0n Ii. d- do. -0KI0 op-d 3 -ed -1 q,, A Are
5 A I I I I t 1.". 40 14jiu, 1; E.rlq.'. -I' ""p-1 11 W111- Wnitvc. In J.Pon, (- Ilg- Iti.... "MG-42'
J,.n 1 173 Siria
MIreed- Eer.l.. % 1. 1 61 -ba I lom-tilei por dy
I6UI d, AP-- 1. is-I Onammidittea., liver y -vd. mi. p-, A ,
.7". ff-el; oi, Ide, v "_i. j- Ad it d,
'Iet DAnnjAoA At, M. d. P..
9 Alll Dleg. T.ft-- Mkillool: K110-6 "Ir4at Ang-I camm, po d,,.r. de A-, A, q..
% g,,, lio- oid, A d 0 -and "I tr.cad,, d- pat de &anil"HEIRLT eneto 31. ILTPo
C.:; 11-- K Ap I An enure en vigor. Aegun Kit. endov I,,. K
1) W1
-79 -,41 A
C Alzad. d,: C-. N, :2i .10 v !A lsll l 11o-A 1W.0
It 7Vr a REX, S. A. M ATANZAS
r do f! Af A 10 tow
P.e rT- 7 'd lr. -towl Wpm
i AN 0 LA wrON
n rt.n-- N.. 3112 x W,
C."ro dr- At.&, .1(n olill v is P, li-pl, Nr 302 a." r) 11" 1371
t., Pill. Sol "19 1 m
A a 1 *04 A it
f(LrO AbLo, -Azlitmw In,4. I p It
L Ltiolk. AaROVCI ARE- EL DOCTOR
itmi, YL VAI Y W"AT F. 1, 1. 1. 0 It
tl 'ij 152 ft I C-4w,, I act-11=11,
y f; And- A Pnora. M."N. GUSTAVO BUXO Y MONTALVAIN,
HP M,:n 110-7114111 CISO FERNANDEZ NOSTI
1-0 80,7174
D R H A IF A Lj F H A TA L L E C I D 0
"nnlro, d. 1. tied" I- 4n, A
isr e to Su IlPrM P: It, le e in m7nc;-, sus=hoe, oo *j _mpmhro.,
do, I- deldi.
7'. I'd, FIO-9331 'to' .o,, A' t.1,11 pl- 6, a mogn n int; pemcnts de A,- armislad se ai.vcm ccnc rtr a Funectna P 3 lc: er, Z3 y M Veicm c, paradesde
"PoF., I -d-Ir ftw. -n- C- --- r %Cr o" C- W h=1a P1 ( _@Mer.IeTIG dO Coion,"'avor tq agircdecerm.
At. .,nd "I y rot, a I., d, fobi-, do, :W%2 cl:c! Q Cie i4inferc de 191lz & A.
.11.111111A. ll,.1:11'A A, de,.111 Vdjd, Y-&ud,.L--d-,%oAri.
Lr on 4 SAMMOO AAPLW,
'P, o-It R-4119-11 da do Fee sft 12, 1) ivft
R. I A "i Air f -A4"- Roodwoo- 1 ima'r= NaAAJ. Aool A.4-4. A, X.,A MIKAMA ILA k1r: I"I'lo
KAAIAK (:I, t Im LILA N.I.J., A-41- C.- y aoeAAl jrrim-dam N-4.1
ta Roil, L, 8 8 1 all % &e Awaoma; I.Atique. llmoatelAtt y VajaWim, Aaaaaa, V"q
Afio.cxx CrAnka DIAR10 DE 1A MARINA.-Vicrnm lo. de F u f V
ebrrro de'1952 Cr6nica Ra6anera PAOW 7
Eya Sode&d laTrime de
EN rzo sehoras de ayer
_Fn ban- It. tum pelftin gmp. do rsm oel pv- jaul,. .l Ga- Undo h.1monmera b."- -.
La Sra. de Rocha mon h- d.16zel- L.. M rN.av del Ria
de = 1. rootillit- L = = dd Sao Wg.ol d.
Id, yt= JXJ -,Viuxyo
jd Arrib,, tl Hidalgo d. C_11. 1 16
foa olort,
Parte el "Carola Starld S-Im Teir Dauov- -da de COMIDAS A 0006DUt
- :! Z= ia de d.q- do Erroll. Ajo.olm do J.ha.M'
iAmlatsdik. =.a[ Vedado, en on -- R-4 P-dorad do del Valle, Bahl Jol C3M
bont* reftnia" y 1-16. G...
Al-f do Bel.
: _,d. "'a 'd
Par Luis de Porlada S, Ili Cn.eh. G HOKE RESTAUIANT go
--a C ,nvh.t. do C*rd.n. de her Syl- compl- of"Vorls god
En nuestros ciculos sociaLes hat sido P.,-I do YAli.a lat-,
H-tafflans, G-ol d, ml-- do 1. 11.
ry.uv lameutado it hechol ocu"ido *I pa-_ :1';, del llroplf,,do.t, do 1. Kt L t- I.." do[ jrno.rzo f.rrromirm,
'sado m4irrolet; en La rrsidencia do la coob- bi "I.& a do vittiat., J.pados, bmlkl
Sam Walls Gwwr x do (' -V, ortrad. 1. nooh.
deso de RemLLa de Carnargo, que, ausque "Ovit-C*11.0011AL
no ruto MaVores conjecuencuts, pudo ha- En la IF in'Ca -Happy Holidic"
be, C-towdo la vtda a un feel emits" COA119AI 910 1, IVA$ as". 11
elkw u condcul do RmIto de Canzirgo, Una da Los En lahoehe del mser-its w9u,, chffler dmAw Atunauto Hernandez I;. '. VAIIADA
infortnamwas, rindarun on,&, vie- -nom Mut-sarits SortAno, I.-Ijo Ro- F.
.leade". do nuesta soctedad, tirmerecedara on todw stiLti- 1-te covedds an go resid,",. apF;y y .,hvm Chichimall Earn, ad gCq"
dos de ese condc hle atentatio, me ha"ba auiente de sw ,!allow". do Ban Franc-a do = ;om Y johom C-rfll 0 MICA$ :_ I
cosa on us encriIrntoz. Est-bG comwoendo en to rexidencia do 1 estumdo4mballero Fra.1, Is rry Rorruney y meho". Y IyIla ,,urquema de Pinar del Rio. Solornrute 6 crista4l,. do Ist y ;: -11. aposs 019. F --do CArd-ma,..
L_ a,- unalrintord. C-hhn
emttadaruf7 dx- sit .1 1 or ; Il
wrort dexpe7j" KI rMnUta me Com- p a y Ann StrinhArt I
tn untr I. adhes" do antistad del DIARIO DE LA I. -po-- t.. horaut. Caral. Pa., -1 1. ..h.r. Bork. y J.- Had.'
q.. tr. gm" .tmnvt.j '. I- a- SUS(3t y AMIN= EN IEL ~ 0 DE U IWW
11 Re NA y la suya WwVIW a Iw muchas que his recibWo falmia -olven ya a so mad".. W-Uroka man t-sost" oc"Ol
dr I ------ton n a darna en Cato ocasto En
9..".66. cornialota a dammarro,, 'a datna joven y encantodora de nuestro gr" mundo, !lo .1 tg.po, q.e r*U I6 al al"em.:
M Cej a Gamoz Mena de Rocha, ha tenido que ser recluklms 9'j.C4. onvitd.
ad, y 1, Carol- de Eleally,
Id cl-tca d,, ?_9 11 D, an el Veda&, par su delicado extaido d 1. noblemi b ntanim
de jrdj, Vicne nelda atendida par el dfamado galeno doe, Q.. vuut.
0 --iKr. do Cuba China, dFerrt itilj G Ideras. ",I Mt.) A Xjq.4% y sellarn Gm
LAi president del Comits! de Damas de la'Liga conft 1. ret do M.la- Blanco Rosa oscura L, la
;l Cdncer, la eLegante seftora Isabel Falla de Suero. no pude !D doctor Isnaci. CaNd Tarifa
Ietwra Mitha Vista, doctor Jlabl_estar pesCrtte on el homcmje quo dicha trutitucitin rindW do lat List- ,6om Alivo State. Oro Verje, brillanle Negro
U L i rt ndenta saliente, la seAora;Blancal Menindez de Cams- lh-t Sol-dar F Camstafied. y .6.m
Nerma Pivot Picruturn.adoclar M17el
.a, ,r hatiar3e en Ntxra York afompaii"do a ju hi)a.L*I& Angel lairraga y wh ra Svivis
Ex ese acto Iryu un he ntliro esm. to. Lleno de emocton V gratilUd, IQ gentiliSiM4 zeiioro de Causo, quien en amiable #tM
dxtu sl solbrante tie Jo recaudado para sti.1ragar Jos gostoe en el Yacht Club
del ltomcna)e, ulgo mcs dc trescientos pesos, a [a o*mpLar %ellut. h1mol anun, 1.,d, I-a-,
Ijallol rArana, supenora del Hospital do 4 do "b-a.o-'V d"Alrbl.
tan:a j. ":Hb II-W U, do,1:1. doctor Fernando Macia V del Monte, el )ovun y estudtoso I rourmt- -od.d,,
Do, .,Iam tl.d,.. f-,
ho jo ha sulrido la fracture de un pte pero ya va on Utaut r-1- 6, 1. .-he
e rZZz vne orid. Tras dos aniom, do rojidencia on it Brasil EstetJrii Aspairtz de Alma "o 'fleee 1.
en cctnpaiiia do tu esposo veftor Grego-rio Garcia Alvamda, gr
' !, 1 -1, q1= 0 alli de tinportante. compaiiia narteamericana, ha Eri -U 1-Im. do] larl- do f.b-,. ar"Imame j I.H. naill-alt. do de at.-. t -F
a La Habana con sus grociasas hijas M Salami am or ratimoide )ovemm Mmorlels AlammUrre r sms WI& I,paaa 1- -b.11r, deborma,
de Lourtics, to seliord Maota R de G Al,,- Ztala Ams- -,.k,.g y as of_ va.
Marta oces a;. 'T
rado. ta ",cantadora. So W14 hospedada on la residencitt Ap- basoma'l. -Amb. so- pailalk., rtvat. do 1. .bar. do 1. Itu- do b.ja. *lrddr
do .. in Salami SantaTrwrina, la inreresante seliora de Mo- Almost- mpis 61 -1 on 11 Ine -1 Irenn morti-A. nw,."I A.W.I. LaU It. loietor.- U.. ._ d.
a liarad. mptr 1. ..,Z,,eama, A., tLarmir.atdom damoma, do ntseatra mirld.d. in. -- Par la -It-imoati
Chim. I Vedado, Ext ru viaje de regriso vino wornpana- Qu
e" f 4elloidd- ,,, ham Preside I doctor
do de sus padres, Los esposcis Armando Races y Gcnerosa I- F. .,
-magnifico recorrido por to -,. pdek. 11,v.r initad..
.5qntamayina, que hicierou un Itesu, q.e sem mart-zad. pAmi-wa del Sur. Jos6 Concio Erro -questa -Conunen!.ar y par el
-En Las pr6xim4s horas, tan pronto levartie el riempo, to "H-mn. .. 7 a 1. q..,
saldrai de nuestro puerto el lujoso Vacht "Cartota" Ilevando En d. Im, Cal..d. drl Ce -petrate wujana, traie, tanto Para las damu. comot
'i' ",, In. -Wlevos, som trrarmal
D 13)6 werteddo a Una del, anemnes- el talentoso d--, "a' 1, roanpleUrnerte apart,
,abcrdO 4 SUI PrOPIC!41 40S, el cortmel Letin Mandel y ru bella da -P---. hate, up.o III., el do Mo.dr: Poh.v 1, del banex*)3-it Cafolq i 1911,Id, go Josk uarclov rr. Fl -1mdp del p-l-to e,
banemi, quienot tantos halagot han recibido
de la ukiddad h4tanera durante ju breve esta a en In ca. oTemlion wie realIZ6 van I nar)ur t:0--in --.p am, mai
"Ito el dwtar Enrique FUlmom el L. -Io1h-a,,,
pital. Con elLoi-va hasta N".
t!a, Orleans, para regresar pqr
avian. la respetablar dama
red Bertini Vda de Panerd
lu sefwa de Mandel, que en Lft diwtu dW Ishriw
varsas ocainartes ha sido nombrada entie lot Tnujerej me- dpwws
)or vestidas del mundo, par Its Academia de Modas do Naevis York, poses un compeona,
to- Interitacional -de tiro de A,,I-. RJ.
'ikeet t &-.J. P.1- .'s I
V [as dt =Coull.aial
clonalel en E. A SOLO
las escqpetds de Last calibres "fimm. S.. F". .6,63 2 09
22 V 8, ast coma todas los Sit offs J. pim".4.
campeonatos del Estado do I
Illinois del Wtimo, aho. Du 0 h Ayh ;a IN 115AS EN FLA T CREPE PA RA
ra Ate lrit, per7nanencia entre
"M dd Of . Maw
flostitros h Stado especidIi- Am A
saridose. eil I eel tiro de pich6n, 1011111116001110 P A Pd,, S-m W ANINACIONES
en ol Club de Catadmirer del
Cerlro, Lis p restigiosma socied4d c-'. j I seracame. 1111371eninas. C6g1WVtM KM 62
tan Yrevuentada par I WIL it ke 7wass F va-ia j
' n Imlux" Perfect" Para las Numirwas Combinaciones
j o es tiradiiees d don- r#_ as de Prirnavprs que ya U& timme an mente. Adornadias pot.
ac"'
ldc ha he muy' brilliant S.- J.ra. 6 6olrdamdas. florccitas & guipow al aim y brillantm
CA JA do Xb- J4 6otones & fantasia. I Y Rjeoe cl pmaim qu*
Acaba de Ilegar a ta Hal an I --rcan. I Tallas del 12 a] 22.
bana el distribuidor general g C- d A4.-- 'j
Para Cuba de "Lincoln' Is Growds r
or r c u r I 'd.
;" Mr. CrOsliv .......
kelly y su refiora, Los que han tornado unit linda'casa on Ia.
Avenida Ram6n Mendoza on- - - -
"V 17 y 19, el Reparto Alturas do Miernmar.
u e jr t r a tomPagero "I
DIARIO DE LA MARINA it dutinguido IFSCrit0l Rd fit e I Sutirez Sol' esposa. Be,tha Nava U = regrestudo a L4 Habana despuis de Una Lxrgrs -erjiancia do tres wwvej par Europa. En P, ris aiti6
Suarez Solis
Slack de
ftf- ;- ,,=:f;r-adde Prensit de
,gregacian e Cuba a Las
encias de Ia ONU que
i se c0tebrartm. Despues si. TFCCA:
can ju esposit a Suiza,
regrejando a Madrid, Ia tela inSuct cronifttt tuvo et
I de encontraflami on et
o6tubre, cuendo ini- operable pa ra
*u rialm del quo tan
'So hallait, v,
pantalones.
Now & dusto
La t4ram, C, FALCON Y CIA. so sioriew
Phimme, d.1 Md. darid. reiddlam, orgullosa do -cooperar can Im Sr". Nadw so lo oft-t
am. existir may jar" add en s6lo
Diany Suirers y cis Arnam. ARQUITFCTOS al-equipar Ida 50 aper.
ball.b. on.y bir. -lavions.
tarroakos del madl*rna y 6911a edi(;Cio do
6msvae a sum atribuladam Ia-Csio dol S*guto S*6*1 doll Arquitmicto" 4.99
_A. M-1tra, S.imli
1. y 01A.- C-1. & A,- I can Cocinas do Gas do Is fmirross marci
WWNL t4ov todas Y aspeolairnmen. TAPfiAN eitiv so holm on ditittibuir Do onleccto.
ant.ral.tra. b..lits, 1. qnpecable .
caral!" d. 1. PorUIlla viuda
Agra4acemos por ask* modie a Los S
Arquitactas Is el;stinc;6a do quo homw I I En mio. lila. r", 112-217.
Hemordit4dwn WO 06jew y reconocomos Una Val M" Oro, grit. naran)&..
IS su we" 'experiamis'y Oka setw6do in caffneltA. prums.
ocial &zW, beige. *.I.
werionists of *scow Una Marta do tatits neiro.
a catitlod y p esbgw coma Is TA I PPAN. Maj. r.70 DelZ 5 al 3 5 I 2. P*18 Ud, que's.erapar busca
a Is Fortd-46. Igo
laml maim 6. Ia Moa 91,68, vak; st'activo
,d,, Pam h.mr -I-" do
P-tai. lco rudlom qW Uaw, SA YA 5 LEN FA ILL FDA
..r.. P" 1. alumina
rovatari6xi f."r do 19 inoUlaad4o, I. A cni n I GO
vui.. 8 Cr6nica Habaners DIARIO DE LA MAJUN.C-Viernes, to'. de Febrero de 1952 Cr6nka 106hanem AAO Cxx
Fiesta carnar(dexr(i de iiihos
amormio i
E
13. -or, loop" goatee aw'-sm f*A roft'ir-la la"
"ftwit. tL3=1i, miewre modedad. Cristim Af,0 v W6nd*L hils del doctor Rain" A-'ta' "ad.
d-L. Aar Ct.1d. alu -Pd.t Ifle-ti.
El zabdo U- 6.1 P-ta, M. ovird, pidd. ..triv.W. GRADES CHANCES d*'nw*Stm Pr h.,6 I.
a gudrea d. 1. Njeatr i. ;wdl.)- Wld cwa J... -rwda P-rej.,
Tarde de social en la A& O DURAFM FISRSIR01 Casa Cuhural
7at6licjs ju orwtumkiradn larda, de
L j Ics d
swins. lorrnamd illeirel .Ar. Ies",,. 1 4. d-6, o-f 1, y t div.rfid.
T IS S W -Du ..W. Ioa ji'21* fut acmd. k
qu la rherfen Eu.-A. eafi__ wa tes A rib IS." Lalci. Wd. de de famoso fakocalte qv'e valia 2.49 Gp-Lim Matte A.Wnim, F.I.Amd
-d-d. P*-. lld c N.L.H. ll. J.
tv,-' Iud. d. Cem.. MaliEks- A.d.= n.:% t m Di o k y P al. de T-6. AIraind. Mairli.ft m. d, d* Drd,,. YI,,,i, Po",cm& 11 AmA,. Martha de 4 T-* iuda & Galletu
Idarl' liadtig.t. d. M-d, Juliet. P-t-d. dt
Rebajado a 1.6,29 1-ed R-tt C. t, dt C.p EMe
J- Pih-, .,iam. Car,, N. d, L,.M,, M., See R_ P. d, Grri. T.I d. Del,. Rm. d. OrtewA-. d. M."b"..
U d. T,POR SOLO 9 NOS DIAS' L.W. d, R, Gillil- Alan. Lpe, Martha Fern,6ndez POP
Livla Jiminez la Tor?-,e _-lk d, G. Ct, J-11- It-cl, Gut-r 1. ftr-q.l. 4.1 V,4.d. ae Iaw Al.
-p-lee pale y .1ampAlk. ",d*ri 1*71! y S, d I _-_, "*" I. wjUv.evfi-fU JilertlL. F-mWes Pielat
- t- 'I I.A.P.-61, 4, 1. J,.. M.11 d, T.. 0 1..- J- X-11 A.-I P-En 20 diforentes colors do mode. 4- Z UTI'l. Ji q d, 1. T... 11. Qtami Si,- d, 'C', L, --" P.-JIL. -,A Pad,iasad. L.. N'tau
C -, d, G.-II,, (,, d.rdbl. -fi-tu. bU. d -a Voi '. k, 1,1F- B.:- U- n- D-ell. M.I. r.i-, iald. Aj.1, -A- del -0. 7 .1 paAre
del d_"' C' J174- d -A., Ciudami- F-A.Wes U.d. y A. ..t I I c.r-w -,d. d, L -, ,m I.:
d. R..i r.b_,:*y, "art, 5* dri A-Wr 0-44. (.r 4, d, 5-16, Buh, A dl. bf. 1-d- 1 1 ilaumea,
d, GL dlnei DWI@ Map-tigleee a.]..., Gl-l d. S.ntbs Ruch r4pemt r,
10 SE PIERIA ESTA FORMIDABLE -A-4 Maiai,, _,. De (11178
d M.,!-z d, r-6, _7 -b m.-. h y
d, F j1FRL 7",g-g, G.-OPORTINIDAD! VENGA NOY MISMO d, 13'. 1, 'M
E- M. n- d, J, 01 -rtdwe I dtj tAbam y graCil- h1I* IS7
A SELECCIONAN SIS CONTEV .llniversuril)s rulpf-lub.,i hia,, ;ri. d, A E,
1. pAct- KI-EVE) T d, Hr-, Ma- T,. a, P, T-, -d, d. ]l l I
L Ut! Q-- ;Qu piglemos harer pot- su hijo? Sodas: Pionts Baja. P.eda m-:
-A G M-d- d, U-0. P,11.11111 J It C Cued es'la temperature
F, 1 4, 4, 'Vrrs P norma
! I Ar,, I de los riifios?
--l- C.gthaa Get,..
13- G.!- I.-
ll C-dd
INE46A "WLA 911IIIIELLA Por lul Dr. Fidel Nifiez Carri6n
F, R- B, 1. Cl-r- ((INII LTA N. lit', d, d.d
R,-1, d, ,an.-. Car,,,. S- M g,' E,:. d-d, hall w-P., PP-- E D_, a W.
3 C.- h. Ild.
qu, p-dGRANDES CHANCES -do nuesfta
IP11 Vr I. lu. d_1 GRADES CHANCES do nw*stre
DURAPM FESUIR01 -Mum
m d,,. par,
clu, ated
cif-! q- gn el
_f--d.d
re
p- e--- d, fieb
'if C T-Ir qu, I.. -f--d.d clue
Para nuestras Clientes que no i, -". d. u.
--tr-un
PT 0-1.1
pfcamair-on Blusas en nuestro H OY 0W ENZA'
Lote anterior de 1,367.. 7- 7 PEI d
Y par& quo ustod aprov*che sup
Tenemos a Is Vents un grades oportuhidadiss... q6. 1.
-pl.d. L fail, d, liqldc .. .1
d.
P.,
NUEVO LOTE D E -7 1 d
CERR AMOS
Irl. uk. c-d- bl J,, c;. tI q.. 1. erpo humano
LAS CUENTAS CONNULTA We. 1106
T,- IIII&I ft. X.,tL
I,,. ad,. t I -Iad. d, ral- d, heces fec.BLU;SAS An BE CREDITOS I, -1,zed. a il. ,,I. y p.,
ci, del c..k -.P-ab. 1. t-- d, .-r- h.* w di 9 9 Ad.-tal. .p.q t ,,h. p.dec. d, c-elai.t. Las cornpras quo ustod haga a partir do P-1--d'
0 1_,.7% f-u-tes digestim"
ft h.c. d. d. NOY DIA le. DE FEBRERO,
#rb ow
So- lo durante V ernes y Sa ad p6drAn sor satisfechas an ABIRIL. T,- -ad. R-P.
d- -pr-1, I
Blusas de Multifilamento, do Tissue-Faille y qu- -1,, 11 '. .A,
de Georgette dn diversas estillos Y colors. tr-Wilp p- 0
"u" ai, .
",,ad,,
COMPARE AN 01-A
dm Para dichm firet P- I,! lrc VALEN 8.00, 9.00 Y 10-00 1-. la leen, de h1jur6n, el
b- y -J
VENGA #STED I NOY Y P-A-001 EN --ABRIL ._I. a a u pacunu, y que pued
Pre_ I. q
qu, t-d. I- jim- d. ju
APROVECRE -ESTAS GAN'GAS!
d. eat. mribmiu. qd. y .4. Pear
P- 1. _U_ -p-tw b tew dow y
AO addift I q-fe Ig- db. A. t-t-. -
A& CXX Hh;.. MWO DE LA MAMA.-Virrneti, I' VA&A 9
a. Ae Febrem de 1952 ca Habaners _Rw
I Alvaro do C1,den", S.P.Liag. Gan(. i
En el Aeropuerto 1 Redwomio notqy, ir4.vs y Enrique Urinate,
Mr y Mrs Harold Hoisted, Mr v
Mrs, A do L- J&r y
Smart. hfit Z Mrs. willi-mNoticiasaereas Mr y Mrs I- Ann yv
Mrs. -H." NY; W!lsy r'. y
Gllbert M, R.t;;,t H.1,-. M, R..
inw rtnacionaW -, C.vrcr, M, Yw%.t- 91wles,
L:I.e, Mr.,- alter, yg
Mr y Mrs John R.Id. S, y r,
X.Pmosa'- M, Z M.. W.
Por 0*car-0cero N'---L MI Y Mrs E P McDonald,
M, D. d R X... !c., M, R.-n.
I Rzp gar,.d cops GALIANO 456 HABANA
........ IL" one r, n,
I's M, S L Adlerr
da fui trawpor- ;M, 1,1, y MLedo pr L:'I'- -- deadt .1 1-h D,.J Schmm.ke
rn .
e- d, Etdos U.idor d W Raschein, M, Mr. .-kP M, y .11" ha Clit
r,, d rn" grand- de L. M, M j -I, M,
Arn "'c' l."11,, D I P
-b.,q- -do 21 On). d. 1. 1 ,,. '. 1 1. P., M-,
R,: ,v H-1dS
Ger -dia -Procecio-tl mrgb 'lad mah P.111;
'Im_ to f-- Reach. King. he -,ur, Irl
I t1. V"". 6,
14 Tr.ea !.. rip-,ta N I Man
de Is "ch.". A.. Deh. dr Rin y Se,91.
desdtf* Gad.. An. M.- co.
do flrovma ii c T,... A! Ch.,It. d, CIM-i J,
d, -1 otr delcr.- He,, N ... 1. L.p- R- ,, y D.W Won-, H.Q-1 R jr-Ow-archo, p..piedad do Schin monat y docto, "Itcrdn' Soc.,ro.,
rlr C.-e, Mil
igri an t -n--do,7 u"'!
T" 1.cl.h y G.,te,. aidespih..
csriro.4 dZd:.= ..,.%,Adoi I Rzt. hfortinex y Jose Lu Al.-,
dies A.J-, doet.md. a r Adrov,,
MLT. MANrLi ZJesy RT,- rd. Acorts:
tm ginad- Uh de -chit. 1, r.6n C nrad. W Ms.- 11
7ti gu..6, = rTernt. B-.6n y Gonzalo Ide,
true VIL11 CM= d.; Llfedtd W c antill, 1
iqllenne. do C*-agujr_ C.b. Marla DIr. N. Galata
lootothente .4-i" Poe'
:Texiss unn d, .- _w_ TVC.,.- y A7ando GardIllo:
A. Luna K -I Rat-I Alvare.,
Por. J --or -us. Barquin
d=.. d.
.iahillds de niza zt;ana que serin
hanaprt.Aco C. Pr6xinno roes, Lyceum Lawn Tennis
ra c r,
.radeca Club
. x L WN T N" ulup
r4"o-j-4 at. A
llriprih e)empl". d, r.r t., LA MUJ
dil rn.d. __z .rnn d, Is .1.'d'. t-d
cab. let D-ves d, 1 6-.1. dl
V-A4 Qah.drrv d.ch., r... MA 1 0
do, .1 re.tral Ho
ji emb-ca d J
ETA, A-MaZ I wwav-17 a %as yakirtas ldr IL 0. Mayesood y Nt, It.b-t S-.cni, d. -r-,BraniffnInterhaflonil A r-my. Affeetandas an fe. .1 sasow. da Colo... t a nel
--Iid.d "g- Y, M d C ..... a. do Cbjeag.. Aparewoon kasablika Z.P".l y Ios -sod.c. W-1 rooo., tonfellc- or st, tard,, -T- do
Conimant AlD.aa. -Y. cral;-- It.- A .1 C-W
depend. sol.ment. do Is an na-h d, a ..br,
loo vcorri,, p-,- L. pr-,pt;4. 1- d_1 d__! _C .... P'.
dt a Junta d, A, En la nt"a preiidencial
do d,1 -Ul. R- n.- 1
1. deciath. f.i torn.d. y .=cl- _,d_.Fd
cf.. le, d-.zr,1t.nd,
T E Brawff, 0,
nm en Dallas. y Thomas T Ry d d.A
do I.Rlod, N.- Mi.1co. pr
I.- d, d,,-- d. is Mid. d, d,
= 7 Pan F_,
A bard do CTIPP "d- Is ril .0 1 '-d"t- --nocar-',
American Ai-ays y Doug!= dt is 7. F-111 P- "n d do Ort x asort,
h-an. iH.y limilp
n an'.' cJ*-'f_ a y G -C
hez 1. re; desineg,-o. do Is culluroL
C V.fil. C be- de ALtbn-- .1 o'
t.ba Nil-. L Sir. R ua, a- k A "6' EI Wt,c pl.m.dn
,at- -b-- AS-Iiha F.r.t. 1-11 Pe-nn, -br, I Alte loutth., Una I-,d6q d, D-n Quljoto,
de In traditional. 1 S., coneacirra un ruficwdo a befts
R.;e1n. S-rdrs con d.t,.. C., i, hl-- 1);.,
Dominicas America- d, "n". t- dor_ i F1 As 1 C- n. :ft las person. q.# btempa
P-cn.rd. co. t- ne ta
fn Is d 0 g. t'.. Rcleenclas I.* -b"Isoll" y
-to,. M.,g.r,,s efnprio ads.1 H.r.d.. P.kanc., .1 tnedi-I t. P. J rrse.t,
Fd rdn -n q., d-n- -1 torn. q.c u ",tudidad
en MiguelAngel Fuentes Aguilers. is m .1 ,, w.b)," Uh. md1g., el p-fewor Md.,do Vider,
Atel,. Reyes Call-. ri M, f n, rg,
nnerrant. Art-. X-h. H..qtis % C..umhis on Is, ftg. DIZZI
C t -'r l Coa. .1 '-D' F '4- Id-r M.,
Al.nso. I sdt, R-1 -Ie, C.- -- Mirl, Arin., % 17 11
bre r.- e, X=, Jose M X..L T.- lriAn y -4,
f. G in ar.-, 1 Y
A nordo de Star, de Is National F a a s P L A Y T E X
Airlines Zorique Ca "Ilo. Manuel 7 rn. M.drV-L. Merle LIe.., R..O Lanib..a. -1 1 sehor. LhK-p A--- F-.A.d- y oafih,.,y W-1 jr wen-rc Vi-ht Marl- Cut- k 7,-, H.rrAnd..
6. jr ith-, J my ;;.rnb-c y -IA. doct., Man.,
r _ic'ooth Hero'ng-a' Y Major Ross R.Q-1 F.-And..
ra do" r Resillex no,.
Ford~ p- Mawil 01v. .1, E-Kc- Min- C.
A bordo de Cbppwra de I& pan 'r sao.: Garcia Y-11. ?Q
Am_ -n A y. y I. fl., Ben. 9-- J-C..P' ri C b.ha do A,-16., ..I .-T. M.n. G dJ V.
c"lid, I,- de ,- 'Irs lnllllra a,6- Ms.
ot prrtrd-s Z 1 1. 1.- G M 1 ,- T-- Ech, Un triunf o industrial y n anhelo femenino
T" d. r.pt- In C,
c',n. n "'p-1, Aq.f wasse at praddisda del cahs. Kaps"I Asew Zrlq.t U."A jr As R
les "t.L., esposs, M.,gar"s X.Y. itarawle r-- P-1o Emery L pp.l _,eh.1 lawl, .1 President. del Rillasoce darter Albert, Cases -Y sifiers Resorelbas AmIK Ircessisee satisfecho: Silvieto esbeha
t G-Ian K)d y Bobt)y Dykn qr AAtfh y Arbors Ascent d. 1.6., J-6 Mon. VUbsiall y Mass P6,- nails. R,
h.bi d, Illrb-se I P16-11 1- 9-p, d, -b.1i,- j,,#. d,
4 C 0 ..g, B-1 Slid,~ dr Ml,,r Fl-d. L- C- d. P- y grdn comodidad..
fj- Vrn.c, C.gl A c H ermosa fiesta en el Casino Espahol V.11c. dirrc .r d, I.
Go.-. Mari. G-r. Jesus p ,
J w1a Hoyo SO~ Capin. B
Plan. C-fdi Frbies. Cjsr. z 7,1- r-10 --1 r nr- J-4 M.ria V '.am, 7 dl RI
.c., ; ,L, -od, j C-n, N-,co del d- Ro- P,- d-',,r Albrrt. C- R.Y--: I a- A
b,. G.spa, Legu-. L,.,I Anx l ('-i- n dr
la piaya ea honor de or a-las q- do two Pwve. f..dw.
(7.11eax Ar. P.ng. do far., a
aid.-"' PA.h P., I -Mi -ntr, Ch- on k0sx.,
;lz y .Ario, M-_j, J.cx 1- Pi de 1. clase d, y tr, L.
_L y Carl. Iblatuital Jack A-if Penty,
Roc- M ".., 1-c Spe- Fl.,c.- E,,. fiv., hermn. r.r,;-dJ&
c. F .-ihdM Isibel Rcing.e.. Flo. 1 p7, -4
ra Rodr -1 I,n Peanty COS firl&*11096
AS.-. Jn J13,1l itm M' p -a lo d 4116"
To I.,. Gorgol, Lcora Y-Xhl. L- d P11h- fi-s A E l R eg e H o y
C_
Astud Pl 1. Co., JV-, T-I., Palo con tirentoo,
Walter toy D.Ir. .Idea pi". _tn na g6ricna
Harry enman. Gertrude Cra%-fo rd
Cis- Brisner, L,," King, Ann 1:-d 7c ra- ci?, simulalpa
Murrey, C
I S-it. M11-1 A Q- r Est, I I 1w
J,,l Uirm Francisco Fric- _d.
lip,,.A. H t- Hoy, solarnente hoy, ]a m6s grande reM... T.0do' Edti rd ,and,,
Gold.. V PC-p. D h F. L Albert. Core..
baja en calzoncOlos y media de nylon
An 'h.ny LAI-It. L.is F-.,..u,.. d, C-Alicia Rodrig ea. William Marshall. IJ"
urray Zaxeola, Len Dexter y Xother e.
D..w. -P
V
"U'ri"", clo
MEDW BE NYLON CALZONCILLOS DE wav* y resistentit latex
on to"os raw y ai.l.
Matrimonio popular h 54 agaiat y 11 issuers Palo con panty,
POPLIN a 0.88 3."
Panty con tirentso,
a Palo can firontes.
T-39 4.93
mod.10 "Pi.k.1c.,
del mas 110wo y fresco
into. par. -to, d.p.,
I~% an fecaq bronco.
or.1 y row
Palo An Panty,
Panty con t1rantes.
f 5.95
Palo can tirantes,
3.95
MANZANIUA
Una ganga sin procedentes, son estos Los lojos Playtex corvi*rten riolidod, to grn.ombic;6n
M KK VIUDA DE MAIMIN Be Primers calklad y de Isi mis fins calzoncnl*s do excolente poplin, Imtr8r4P1bfVnCt8,-son tstas nwedias do *x- portodos, do primers, called con 100 do una figure estilixado, paro odans6% focilitan to mayor
Matrimonict popular liberiad de, movirnientos. porgue est6n koChat can wave
cel*ntes resultaclos y on linclas tonali. xi6O Mail. En blanco solama.t* y en Istarx y no tionen co"turas ni bolienctsCVYo lama nodie empaiia dades do werano. )arnAs so ha ofrecido modolts "Rumble Soot", Con &IAStico
__ I- ._- Nuestro S*cCi6n 49 Faisla sacomplac* on brindarlo W
10 "ntcA Hahan"s DIA1110 DE LA MI ARLNNA.-Viernes, lo. de Febrero de 1952 Crisn" RaSn2ers AtAo CXX
Yiajerox Matancersa
L ti.bn. pr, I- rit-y'r
d-, i--- A~ I rI ererd- Inaugurado el nuetto
for r Il d.
-b-T MITT'
11 T T, eap".". 11 "Teatro M ifitar"
d Por Mspolo Jarquin
...... IT,- britmiand. -f- "all
91-1i'm -. d,.h-h. c-Aq- per
p-dr, We- III _e_. feeha IW h.). "P'T'n Q- f-e- 9U. So OCER Y ..ulc.. deIlAp6.t6l. ,d.
G R bi. ddieiii N,',%' ,,I'd., Fa I i r-dii. --da del C .. tj par. Iell I.13 No. 1213 -VEDADO TELEFS.: F.1106YM1616 _I.d. Mj." teme).t- ". I g
reg- irrit. 4. Plai, dIi, d I
as tritgil
_a I dea heVINO S-ECO- ITALIAN 0 7 m. dr.d- pulf"ROBBA t tr,t. q.I ma, d,
P_ er. d, r-d" 6,
4 Balella .... Id. h. ..I. .-gi prim
28 C. bn Agramonle, fl.. rit, -indIlS.nd -l.bi ZI I C.V ,,,Wnden
Id-1 T dr A I.,
n- In 11 del-ll- dir 1-1 -111'-PURE DE TOMATE "DEL MONTE" 'dor 1 ie lc" c" dq do, -,- lnlelkCt !"
d-. In Id. ... man.n. : q- W.I. deaf-ii
= ,i ad. wulni S-gw des ta del aazi.,', de la
it' Dubr-q. Mi,- Bd- de 1. d-lol. Curilda 011-1 laas x ................. 40 c. ti- d, nd-te 3-11" G-- Lab- -entImeIt, lAuresdii cOn 11
Whei. u- rnd d? ma
it,
maj ILb garsrd en nuestru
dr.. q- h id. rrie)-ri pV- I _U -IerI el blhU-h-- 'Y- eL -"l Af"l nS1pALrj- gr rpala-, d, trev pl&nW que :u
VEGETkLES M I X T 0 S I n.- V- III. taA, 1. Cli d am'
A-gid,. I- d- p-j- b
We. %I 4u, q.ip". tod,, 1. maa H,,g. y C.rilda, e.y. -4-han I
Laia ae 8 onm .......... md w- a- -V 1. h. I. &i-edd d.
h. po an e I 7'.'.-d I is I I R ,n'- lf -. in due mP&
--------------------------------------------- rite air- Chalet T Id- e. IW 4 11, 11 Iles --Ie, )efeii d, m.
i P I C A D I L L 0 RAGOUT DE OLEOMARGA- tr-lk- Ib- Tibi ,pdo-n, mrn, de M-0
E beei.t d.
.peiitl CORDERO RENA TI--, dT d- d. ;lp
It In
Tin PI,hd.
Libra 40 C. 2 lb. x 55 c. Libra 59 c. 1
Lourdes Vidal I)ulce _ff aria Fuentes R- BI-. tjad- d
od,,s I-,, I. I.- Y ;. -iebrid.d
C.pId. .- k w, gr-,t-nfn 0,
I., I f,,h. d ,..d,, .1,friaa 1. de h., I N .1p.- "'id' .1 i.
L E C H U _G A S M A I A N C; A P A P A 5 aen.rit. L-d- Vidal !1-ra.de. d,. -mpl-h- p- I, Dale, %.- V-ik -rud. _ta iIa ""!a It, I!. p 1, -0,
Asolcossiorii 'Paiss' I oruwle- I.... 11-lberl, SrIllf. drI -p, .I PIT _nar !A
I- Pali- d, 11 111W ae- Jeer Lh Vidll In-11- 1 ::-1 1;,,:, ip,= ,
Libra.. 5 c. Bla q.j" H rmande. ( riay. hlHe... 1. pe-... ad,,, d, i. nj. drl ,..r R.-i- r-- d, p- Sit, ma f 11n.d. j q,,
Una 22 c. Libra. 7 c. d, I 7
da, i_ H IT= S.rdtita di
-h-b-a 1. -I a IT dI N -u,
le.- -pi'll, Pa.. -rd:.-H"dd.h
La bcqla 1 -1 n RI'luSsel"er (.umplraA4)g Z- S.-i U:.
_Irl T_ I. t-a-- mdu n, n,
dr, =hej jr-j IT. d, In 944'finCK4
"Tid" Ti. III is. C '_ Ier IT, n, IInr :i d del iIT
.1- In I -,Ll, ,Itebra ITT mi, fm.h& R r k_- H,-d rit-'rn
tli, v i, Il m.. inkir Li ,IT. p- Pedrk Gar:
bi). dI dn, I- G- n Gu pj, 1, I-enet 1,11b.n., dI 1. 1., ... j, I.. q.. ml. bl,
% "I ;- d, ) _:-1. ni, IT, -I .
rt-- r t ir 1. 5 .. 1)" 11, e-"-. del' 'primer Iia.,, nuinri- entre Lia,; uju.
I - 'j, _,_ M.- %ie,!,l In.
_: y I .1 p"'a Cl a,
-1 dI Til -in We
S ni
R,-,- a,- ,b,, i Vn .j
pin 019. San-- Men-d-, Dr. d"re, v Lid.err, d t' FI T-&.. 'r,
Com enzaron ya las ilia Il,I 1 11, d, l.i
aerl, ,,,- ;, '.. ,-ta-, ,
a,- F, NI, ;. P-f, F-.,Ti. qW, 'I -TrA'n is,
El Acontecimiento Comercial :d d, 0
I dr aviuOT_ dwt,,r "dre, per. .1
-J-- ,r i Hosptul
P., Fl-. i'jiiid a, pl-- _w
r -did "r d-t- Carl- ln .
Grand es Rebalas N6 Grande de La Habana t.,- Par. n,
-d-1, del C.-le y
Ili~ -11 an,, d,- A -Idn ( .11 I-n- 7
g.d. p., f.1jeei-ent- d, trg. -P vie, ideal I- dlm .haa E-,Id, VA, fIg- "'.1--aa iiie
... d, '. Tin I iniril-l' A.7d1114
'In,,
n I ITV e.1 Gb- pa,
DE ELIMINACION EN J. VALLES I)e In Asociaclon r. d..r 0 ."1.. -pl"i de p-l-it
Vicia Alonjv- dt! Cl. d equyiiljia ne-Iuda,
1. -I'le 1, Vra" R.1,
H- 1- d, p.- n. W -ng.r- y. ra-d, 4w T,, i, h.spitalei.jm 'rje- d.
p-I, III-. n zui..d.
dd-. a and-4.
iwG
1, t:p,
teodos 1,qercs 0 is ep". 3-, 01 lil: I- Ih, t.Docenas de nsuperabiei 8*W .7.;
stir en us- ;.
- -.17-1% .1-1,11 TaT%,-- i-I. --'T n del
siye, apropiaclas pard Entrehompo, Soccis deportivol, F I,
PARA NOSOTROS EL INVIERNO HA TERNUNA-50, A.PROVEr Pamiala"s, Jackets, S.eaters y Cozacloras Cam'scis N U E S T R A DETERNUNACION Y SURTASE DE .a
Corbatas lnnum*robles articulas is eliminan ARTICULOS QUE USTED NECESITAFLA DURANTE TODO EL APO er__ w- d
do SpoH, In q,
I fin.d. -11- 1preclol rilomsisimcis Apmvvche. AHOR.4 u Precios Desustrosos. ..... -"dr !, rid !x- d, 1,,
G- I. llll-d, r, y In .1'.
el dI
-r-f-fl. I, Ran nt.. -0-11 J fn. dI M-- minal
B.r- F.,. 5, rITRAJES HECHOS d. y figoto F-.h Cfth*' VeStJo Je 5 orT t ,, peaanne Te- fl-lH.ba- P.- P,-- m, de
tos y -xdol DZL4 CaI,,,eijjo, gns piato y ocero, con iiiieas Je Eslam6re de Lana "-7 1- Peir,
. 1. 6 j z
,, Fb4.,
har"s y erv dbaif. ..U.- it pirt" cis(-E terrible Irrial qu, 1. h1l. -fr''
Tol;cis 'dlei .1 48 $ 00 Me Gran Moda! Par- -d-ra In MaReb-olodoi a 3 5 eri.w.
11 'AMC 4F. q I.-m-te
K,..d- -n q..
I, _t" -d.d ia -d. d.
T-R-AJES- HtCHOS a. F, Pic P,, -jy Fgw- _Y F.miin r i
Ire. ardn ina.
tri ercle v on tres fo i de gnz. P 6 -issiryoris de li grnte, xmisud sigmw modoos cruzodot y ectoi. w mandic3ta gri-icraimcntc
advwvbiwenf. t d. v. 6sta
I. i o\-dad. Un iiimizo Is, 11 iq l H- v
'c,1101 diii 036 50 so 'r I, p,
r4 IM., 1 'nal. rici, vila 1, 1
Dip 5, .bosoci.. a 3 9 ncz, a n- drfirndc uando nci, n 1 ', I I c'!
4, "pede, y
per. h- -band I.TRAJES HECHOS cot gabord- cis cryon ian mod6js crtizados y n In MI ~
71 q- :a, III n--- -,lbliidnad.
y RP W_ ;
,.Qto&, Colores ozui Tenor gris pJoto, ocero, bwge, ia d 1. P.F. 1-1, 1, 1.1-fina
forroco"a, lizos y a !,stoj -iodot, algo mvy nuevo 6.
-le 'At..d,
if d-p-e fbr,- n -sim- varrioi- 1.
d.4 )6 .1 50 S so par', t-an 1. .bl,,
Reb i_ 3 9 In,
fr In ri-ri- I.mtnia, b.!
!a, rn.y.'ei, -Q.1--ea
I- lb..Ies ,a
dc
M-ea.- .4 A6 wavern.. ir!era. Oil. _r, it
TRAJES HECHOS do jol .01 6no, y seje<10i casimrel mg;ejej, quedan adI, aq,, q- mi
me -or- qI 1, 1- ,t-g di..i prinin- I d.
eri modeios ctuxacioi I -toi coJorej m" e)*gKrntj. I. beLl- te-ri-, pn, -1, l dr tbl
-h_ te -,,a, d.- p:II
Toil- dti 36 ., 50 5 00 Al-iinn. -ib,,
p-- JELL-0 1, d-11- D.m- P-j,,d- y F
De 175 6 5 ne.ime. IS optu A4" -b-d- p dej,= g.
reI
P- ar PL.- ra &1- de, B I- que rm mmunical
PARA SUS MUCHACHOS, So- de iaort hgeroA cus-- JELL 0 p-q- Iii, p..r,, --i6n de l. P-i
o ei mnd,' 7 3ELL 0 -d.. III-1 i , detilleiti.-d-es d,
et 111- 1. 1- de el-e- 'Lia a I....
lei ,nQ,,e .1. 1.- c id.d e. 1- -.- clitgr., miry dep. .o, P-P-d d de 1. 'p",
L,, q.e .1- les dear.. ; 1- 111.1
del 8 '6 S so a, pam r! im Inerx d, ,,Id- ) =
2 2 I 1. povw JELL O 1,_' 111,id_ d dI S.1-dr, Per,
nab.1le- n., -
goif 0,-0 /qcFup i. -kl, d, Nl- era-V
ilm. If paxadn .,N O SE PIERDA ESTAS REBAJASI Ao CIO Hombre de ur2 intlElid.ri 1
V /70 y A40e-a P r" eba excellent -dattaR
--.1 dn
12 3/ 18 -y b, it
A. bjm w.ea P, h id. "rit-d.
jpD"t. 1. rId. P-1 u- --I t-IbIc -t.
q.e d-1-6 tznpteet, 1. d-W
hm".J = ftdZ ;wit a- I- y (iier- jric-ul. I.. _f__ real
P- -d- p- de ... io
bin L. a& &ficiles At ewIu Deb Pa. fiidii iiiisti
J*" LLES ih. , P..d- aicir d 0 Pdku iSi as Ud. d.14p& y *- -a
'k bi--' I P-di- at P-mea C-m h.., p:
son rafoel e inclustria, m 9227 Grande's Alm-cents -C- d.! I- owe- q- -p- m-tiendo 1.
taaa . 1. de:Mea d, b,
q- I"- a ,i
M _SM a.4p- aa-b iC-b.-- pm qi- h. dir .
-1- ar b-! V_ m4i 9-1. S.Cl. 0 .. trial iLA 'OPERA coi p-que. 1. I, 1 'l.billot d. Co-h. Guiiiii d. X
Min 0--pLio-jol fi-O., hi d. I..
dap At 1. Y. urviar a. P-& ...
Solicited Criclito eh la .0ficina si to desea "LLIkso V Z" MSv= Idli A'iffi d*
MIS Lxx Elvilbositmi DMUO DE LA MANDIA.-Viern", I*. de FebrWe 16-19S2 CrWex Habonera jpgggggg JLIL
Para el HOW y ta Moda Traslado
P.IA onlkl- r. It. -dft v 9800 4111idO 3""'M
i. as, gF=
La obra de 1. d-1 R- P- do ....roaaw
-San Lorenzo
-Por Marin Radelat
Par- P- P-d-. 1. d,--Go .1 0-7 R P-d- d, di -Ji
-, y l L d. 1-.do. Sam a.,- po dl mro. y en itW Ioa or.,;- K. ;'Its fut clilri., 'if. con Aw. t,,-f
r I ,
C
arnan do 5-1-- Inalit-1-1 is S. i. .1 q., t-j .1
D .I,- d. nd 4
'I- at-.,, -dil. is mclieto prao.
.,,,do__! I- kronas, y -dad- d.-h,, In, I
n1n- -1 nrann
rno- os T a alh- MA : 0 d- ii y, un apair.to Uil Lam. parialit;
Ark-iii Al- do "P-- Jill- Yt- P.P.JsW 0 A"
p. : -ho- p-tidglies p-, I ,-d. prineip.1,ii d, L. Hot~ Sies"pso-bl. Rld. Nora Lore~ Sw.- en jois Hot.ln, y Cj.m .1
-Ill, I'andaid., y l"'Lada, do 1. ..m. losulas.
gva inirut-6n. it.. 11sr'. coth. O&L
Cuidad ls de. flelleTAS
C- as, if.ra !I- epocilreoral.
bra -or, 1. c.b,- results ideal to., a posait ,a 1;%=
pot q- bha4 6- ir una It- ni tendencia lit adelprittr1a. 1,
n7 y a suortior un equlli rio sets. li -qir ilarppe ell equillbii, most le- 1
Quo, Iegaate '"; to digicil d.,d minar,
-N l it* Q ze' n ariar iruil. al, torisirie rysil poo
.-d tx.d.re I- Ili g.i *Vista
t,.d. ", rd.d d, -.asp. caip T.j ropa"-sale, n L. q., Imsle, fa)I. th t
no por,4a, adauirre un sir I ct.qnrnte n rju- a
al litomin-o. q- le 1.,y be- minar Ili,. y 'lex.tweie y Us
ri, fi, I., Fn combi., h.-ri. tik pr,tmidad 6oni p.so Waria Julia Rodriguez Vdzques Eleiia Gil Vt jaez
1. -dill. c.ilk. y or ioifmnaii kt can .. fttm. j- diisto
dftlaa-do# ii, pad,, 3-6- cl 1, oatiriij, pstnd.: -- i
..,it, Qns iroptslon a, rrisy -lsrl. Lto e. o, r. do b-lci d, piio 0 - Jo- 1A.H. RA- V.- pro-- astiodt,,%,ii. I d, C-r,'.. F.I.1do. G.-,1, dI
.ded. 4-1 llq- Y,- Ftmenc;, at Bng,. Pad- it, 1. ro-I. hall, Us~ Ci v; r
tk- so 'lleuta con 's 7n t ", r
de salid r. y rl d, rrli- sroi I~ -tigo,
.&r it", e N-- uerwL- Lima
tformositir -1 ell. e- dbida Rlppi"d. lina. n W d, )ap.,ente de -v. f-- 1o-i1-eotr",.%jj-a Par 111. filin-rar, 1. 'I a
I n, r hi). d.1 A,C. all '&l- ri, aliincsiii loss
ii"I, itis. do Maria Al-er, JEW-1 St.,% d -aisholod
R": fil. Q.- M-el G
X.I-de, t- y F, 'a i",e q G del
-1 ardda Voo le"ift
braim como vir-tto P-ttco par, huir, i-rIn- air I& y Us -a-- A o- -1. 1 A 1,p- Ad r. Do ce
mnegliae J.rri d. restillAdit. -A, V*, ,,-- -on o., alk, r! (to tuda de, -Ciaste"noo _v
__ Z_ EL 110.1117 G-O7'
q- p(giler. pt- mii. F.... H-11 :,, A-d- Fatrad. r. d-W, Jull. Valdes B.rrrm, ro, w .%;- g.,. comand.ot, tii, .6dic. del Ll
lo. 1.16 Par~ -aoi- iskvisese
V., d- I'" d, is G ... is d kmtdor I-erniindx y Ross, I A 1,
Nofiss der-la MoAst u. S- Mig.11, d-lol. N- 1., k-r.o. W- Cells" 7=elli." a- 1. dj to rtsniw
'r 4 , 7 ", i i iiprat ,
I I E ad ..". a J-0 j Bas.a., n,d,, dr 1. taid, e F e r ri!
tor.iwrt r"p-1 reirreo.- a
Par. nb .deco k. 9"- rule[.- tro.6mi.,m fj.d-'0- W cresie- En bad. ri"i I .p, d- Ani.w. Bello, d-tor Orlando JEI Hiviow cc" do Cuba
10 modlatta. 51 al, rnor"3- nn Aboolutass y tat no tan Amal,- Ing -fiar- Pea~ 1-li- no, h1cno v ll 'toopahc'.
J io it CeApelim r-..fa soci.1 d,
oqut 0 M 'HUG" Zovinew
.1i expinirsion- do wirti h. ho. it capital 0. 'T.-nei, d-I., J.- Ba r, ....... .,
ch. 40 Ul tied. ... or,, ltottusi !. sera simple an, wdo'c.p,1.I d Al .... -- iii .;" All-.,.
-1, ,- -11 -11-11- -Aq, 6.P., 11 cie pir, Fo is bad. r InUl .ran po,
nmil Y.u I ,
.-onaritent" so ". 'Iras n csip"Ithoo. I!,, b1-1-s r- d,, N M 'n no- -I- It lefar- P 11 %lWd-;,i,-1pol
'11. e lot noi. doctor If," -I
net aerwrips de ow-t. Foll e liters
It Ciudad I.. I .,Bx a 4l;Arit. donW tarribie. discUlt. de, Alan- J,- M, U1, -pd,, d, li i.. -d. ell. R.&ell. Lop'. J,.IK. Pat el, [as
tir coot de no.. tiat, provismen lot salon" dindr -1-bizo I.. -- -- 1-,: F-Ina Arnd., Me,
7 11-i's.. wricillsiri loan .- let., dinotil. Ii -aiod" rod.fi M.dle it., -Uarititl, intiso., f-,-, -,-,l,a,Ut d- 0.... R-- "U-.dii
t de 1. no 1.i : bi- R.6. dorn.o*.1,w..s avenbrt- y ,, ti.gartle, 1. rivortact. do) diri, it j1ho L. !,-nt,
... 04telarn-to di- Iid- con. it.e.pireft.r. ad.,,., Is CornW de M inns d I Hogar G if6lico
iicatd. y "ti)j-r ficr&- vilitad.ii WUIP. 7 4 vii.i- j,' c..* do 1. ..... --pG it, 1. lda, U it i re rs it n riti, Fr) Pro-Arte Musical
a = Dd. Llaafut d et mailIs coicurrcri lUart.En j-,i 1,1ebr.d. p-l A,!- d
h1jos or d-. I a, 'I
1A i!ducxci&n de'Ps -; a, an,., It- d, H. It
Lend. a ... 1. 1, W-1 'Ini-- .-, o. 1,, "r, it, -- ,,
hij Pf Was, serial. I oat'i I- e ""p- luxi p- .or. I'r, -orhai 1, relot d, pubbi,
diobA f.- q- J. p*em- q- )am",. u-'ret t-iaoii o I~. G-rall, O de S. i-r St fiffirkw --et a NW&friior .6. ..w.de. eats. q.. 'n gr-dIld,
de. lug.r d-dlq.,,r. q., itiid,%. r."tw-,wa, Lh., W- ll 1--.. f.fn. per -wd ri.
Itita 1-1p,,,C B, .,- it, d. 1.
to fiattlelis, ; aerj- ri -par Q...d. 1. ad" no dq,. de p,,. d,
1. radio y Is 1,11prob,. 1. as, f A 1; "
at.- d. I- or ri ltet 1- eot.j. 1, p-P1. no- v-1 d,,,,n list o6t..I, twos /OS fifiks de N U PUffff
la'salita para bailor, quo se, Tuavtra a, B--- vl"., A ,,,u-l,A halt
- poojj.a odulgerifir am bcT proy"Larparn e[ Is hijnj Urnro M ifir S-i WW', )u-,. slow a.
-ol-nal. exest,... in -r. Is.. ooy-q- prcbatioidad oil i eri.,.ad- AL-", 1,, M-.- e -eha de 1. -he y is
t-a(cirmadeni ent j ... net do ad.- trii.irrf- Q d n o. 111-wn. hs d- Lpe, lq I,,. i;; d i, f" r ja p. I vwn. nch.
S-rii. ., 1;-- B Oris,, j- d"
I er c 11.11n Audit-,wro
Menii del dia P I-e.- C-,,iesa d, )-.x.rijlljji I --
C q-. lm.kain &
T r El- Politek d,
Coadd. A' ChIno, Al
-111 Men. d, L.b-- tose"co. Eso era Ahara so
yoeWl. 'If ptll Pij -cmiria do chich'" D-y Cr.abb de FallsArrox bl.no Papal ioll-nat M-g."ta So- d, Hirmand-. 0- anteg. hace d gir
ftati. A-illsd. ll-lith. a 1. d. pl.pgand.. C-ra, d,
ir-ad jc ,Aft y voc.le, Jn
a 1. 1- A,-ih6n do Q-1U..D.,%N ... r
I I..- ftelihCd, do Hernandez Nliyar( .' Ana
1,ri. C-11. d. S.I.I. Me rt, T.
Consultorio de Salud y M lem Q.,chl de Vin.a. T dye Viroset. Mario S- do Iti- Gil~
GornaltioU. Mcieelj, 09.11. Pedr.
15U. Y L" Leq W"W' Ctity,
W. VA s, d::.:*
0. y 0.1ii 'lip
enleastiond. on Pool, do 130 a lZ3 _77
Lot., sevvii mr. UPC raturn'..
claral Girn.eblanetti. el dessrallti del bust. .. -1-6, -h Ita
f.picionew leortroin- R-.t. a
C" heredit.'j.
10 eust ctirt-lzi. r-t Car
$.nakh. p
Y zon
..me far Is Par. b.
Ueneriti.
I SIL-7- e M' st" 4. Ist
Was. Mssi-", -A a. 31 do 16
&am con 3 piat y 2 PU1404" It to.
responded un peaci do 114 a 119
b I t I
rat. &7tiri a .. t on -u No hay r.,cti par& que Ud, we p.- r,as
c-inno on. a. .1. 71 1- q.. haras pegoda l fiagun- Ew cle poner los frijoles
ti.o., lubrai de carnp-der 1. lop.
Pettit,. do unreour. Ahora blen. candelar d-de por Is manana. y Ins gatbantos
por;matenrotter con probabilidadn :nlareirtojo desde Is cloche anterior es ccisa, del
do a on br
cuill 1. #U78 a,. pstsiod.
de rrel.pjtbM14. hiseer n.
b .. I per. AhaMa en -ia minutes Ud. puede servif too
-or .1 bal- it, .- Lot---. frijolei riegfos o qoloiad y Im- garbanzoii ones
,,, orlikoleci R.raits. dvvaifi so" Residues ille WW044 PriMZinff sabroscis tgue Ud )arras hays probado.
inq... y rvellitit. coli" an lujima terminiaddr;
IM-T 0 C-bul Laig-s", y nuirwo dwpenoncta de faMcwtiew. Compare KIRBY --y dejarib do sor asclava
*vT.-L.w eirtoy contastanda V*. he tog do I* cocina.
-D -X-Masiring.. Rabasts,
d.1 higed- qw assure a usW suatidad y dfurwiin.
des wn kstato Iss do Is "Ibiliar-puedwo are sencillm.
letle. cariblo rO. C.-alip.; gu& too Its presuptiewo,
I. ; LMOMMORM ids prediss de los colchones
,r, '. or "bELEm -, I. C"o"es
d, 0 Mulles 'o
dico. 4 1 4 6APOANW-0
wi.roprt procurer, 6. "tarnism- nowarcs pw distLa4us ei Escois ustaid at que Mis 1* ogra.
0--i
.11 -U, G-Airit. )[oil- de; --todas son J9 way* latow,
taintoo. rhoo,
se arnoldan at cu como unat so.
it. 1 orpo
Q- hain osicrita, nunca
.f, tanid. Uns, tarnp 1. -ye. Y gunda piol,, Anan Is siluoto cion no.
int., u -bin. S.
Par. ustir .. fris- furalided. y P-Miton absokils libwa t- to a,
--qu, t. itrormeid. Iss, tad do Movimitntos.
Ila. pbl.da, y 11,nass Q- 1 r4o nec"itan' preparaCi6cr. Sairciriodcts a Is
do boirla. Y q- tastild d- I cricills. Lists pairs mrrwtr.- Cade tipo Uono cgractoristhicas osbabier on. '0-* point ".' i
cift*w y 1- 1 In. 1. _: 4" Cahoots U WS aosises W "110 'Mate Y a Is pecialei qu* satisfaction A niamionfe
1IC0AIbM I Al UM late alca-z- Para tres
ramonn.. todos los gusts Y necosidados.
POTAJI III FRIJOUS FRI)OLIS
"nA*ZDS CILORAMS NIGRO$
C)v 11F C Sakimsel y bu.- 11148(tiftes 4. I.Qvilitol to
d"ts. Iowl- mores y *rUtis. PLAYTEX LIVING
3.95 y 4.95
Asirm. La- 00 PLAYTEX PINK-ICE
C1PTq7Cx, 4.95 y 5.95
pose PTP=
12 Noticng NarionainEi-I RL IIN.Vens n F4cg d' 1952 NolisNdalsAA6 CXX
.41 conciirso (LW lub de Leon-es de Pic-8llo trinDfl rgmosd ievtarsS
Ilawfl(lo oWoperan lomabogados Elwnwmleroile 12y23-1 ACTUVAL.IDADES LOS ANGELES SAN FRAN'CISC4) In~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I..,.w js nstrsnsP eae* S C U Ci4SPPC 5P. s Ct~t-S i~sp ~ d i. C C .P PKt pPLsC1 Z
t"1ill lilirio inpFiitpP(CJ PCt tSPiLsCtpus O I M
-s.C s -,P-s.-s,,d-C.. p CAZPPC' PCIP. .-- _h. CI r.CS KWI-.r,-. jw
-5- W5 r W ,: ,. i, a "pS A O C '
j~v* cke c6 pwonc d-1 ".- W .-_ Uv -- IA
wsutd M ....C< r-< P SIEN-IYAA MO
-~ ~ 1, A MEIDOR ,s-.s USTRAND
-~~ WC y P4C CC p- P 1 ._- or~ s- P.. .S- 5 DM
4.4CS Ili m.Ci bCC-d-. A I....,I 'FAJE --R- TIFA NON
pmo-i Ti"d. -I C4 s..
ii- CI,. C. PCST5SA ,.. Cu .5C CC ICP ei's 5 R-. W .-.. o.au .P.i.5
JOVNE TIACuIBLES! g-M 6'pl I..pt~.>i 5m o~ -AEA
4 'N __. __-S .
pd pp s At A9 tPP CC CS ., f,,, 'B A RT1-L r
F1
1FFl F-t F, 1)1'V -) IF- A. A iS P_dd A.a F il ________R1 11c. DELI
IF ) FFP- ..... A- Gl
II 'S I F FIaI vd. Ata DY Ftr
6;F-d I'- 4)H
b.,_________ i.0C-P -.-. .C C
C~~H A- A 6.. aCC -_____________ RIALTOE Ci)C ip.D 0 10M
P, P- C .5 o CU6' C-t i
CM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ rh i-PC -SI- -C.CoCIC> 5,CC s-PC
148.9a, -d /a,. pm T-~.~ 1~ 111LC.
Si-IT H O G GC PP-i PACW. r-I ~ b t-.. I. C C 5C0C
t te'Cst5 iCCCP 50CC, s- Cs 5~~C
.5.SsC P5 P*C CC..,> C~CC. i-sCI. iC-6' i-5 DEL, SL- Jh
CCC .CC PP-CCC Ct 4
Ettuodian ~ ~~t lo rbjC eFCnusoNutia i duainTruu
PC~~~~~~~~~~~~~~~~ IDA' CtKCC 5CPCSit ,isCC5C P~5C5CC5>P il 5qICC
- ~ ~ ~ ~ 4C T1.I5 ,C~CqiyPPCI~CPPS p- ,dS ,C-p sC.u uICpCiCCCCCi
I 7-
Afio CXX c4ska Rhumn DIAR110 Dt LA, MAYMA.-Viernm lo. de Febrero de 1952 Uoniea MADSUCM
'Se-actuari en "en arre& as "aft'.
San Jook & 019 Wdou
el precio de llm 1. -4
Y vie
aves y hums IN*
a, to [,,Aalmoib. be"
b do. I. boa on Co. orrive
Agricultural
em -hwoblevivo rrvadu '-nloa I achm Alkad.
q'j,, d-We olla 26 do commit&,"
-1, Ay.W.. dfittflooWillios-, -1 dr, tiaa-nt, V- eitainami, moommilAStirola Iel b Y11 W. VAN"
lini(S. hot. 1. t-tdoa, a l1b
Miguel Sall., dIB.do p-,- at dart..q. d.11
I WAillitill de A91-Ilum par. 'f_, bi It d.1 .960 01P011-V T
Poo 1. o.pnd do i," y u, ri .... it. do 1. =6000
l'oo, Ine vlc *,x.a IuCtoro"
Lar or fil"an a ab-ar loo lpranjo- daotfu" wAuft lir
'm ins'p-m do fftibl i- 111l rab. W ob. d8d T614W
all cfi6j(lme le Par el Opalrtoon"ea- Ac d o ry- -m t I to
I En dicha tvuirion.1A -prooent-i6e, do "Pawl
do I., grant. Int-6 qlix iirllcilill- P 'a mem
1. detail -6ft am Cleo~
pg.r = T- do rLum dia bWm owift io
Ilion "'t
t it-.d'= on prZ71, 'd" Y P-inw
lwww ton.m. l.,-0- baroam P6.111014,
v-dl-d. I..
1. do,- pr- do 01 a UI
ht- rZc god.j
oott,. 4- 91-11 6-1-4, Cnit"" _W1
draal
.1 do) minv I torio do Al, fi, do qOab d,,pt- ot;
too me&.-j
IiA -41w, qu, X0
41ovolab ovole- Lt. ;Utu del -hc acialipae". per a almaL rdoo vulb" rl.,A. k qI. Ine, -d,-- -a ihliz
,I p"..U Ulmaoi. Ju.., -aim" par Fro"fie EL SkW. Ufte" X"U% Abol. I WguoW. lWalle y Almelo Karl. --vaind., T.I. DM-P.,do- do ,,d1loci- t,,, -- --a,. lp-,r, do 6 6
Gladys Alvarez RPv P,,b_!M
La animicda fiesta infantffde ayer L4
in. belie oh.rtt. do oil. oc 1 0
To to resid.nijo dot dixt., Jorge q,;i, did -nale.- too i,-tro do 1. C.- MIrtarn Sol$, Vd-rd, d.d,,C &y., A 141 hit. A.S1 I
I P-11, A 4 do LA F4UTDAD 0 0
Darrood. deetecadt, abogado. wepre- t:rde, proloagand- haaLs pauds Tamfm Mind- Tony y A-1-i h ail, All-C.. MInind- I dl, Roy Roy a-,., Tell' va'dia
MA pr: DIARIO DE LA 1 I, e. ....n Jr.- do lloroonix.- V.ldh Nodrilraln, Mardi. G.I.Ino- F.kbn. G- la Valli. F..I, Pod- -j.paa Co-ho. Rey rorltavn ll. rmn u rr in
MAR 2fli,tras tspoile, rbk alagria P"m To. wo, C-Ah Alva- a d....X,, d . ..... do he IS' I Sao P.d,., trt., Pahl. L6-! raw Carol.= A-SMI
VIgt -I.b,6 Diatt.,itia .1 Marla Xle- M ia lueents y Alb-tim AI,3, Wor, ,,, el d-- Per,, .,. J.:i j.pootany.v 1. sehor. Wei. Me.
- I si.- an pr.fe-inend,; vlad. de M.-do., CO M PRAM O S
d* ill,t.'" 4 : 111" 4- 11 oklCon powag, = = 1:111t]i I;, any. )-'..a 'u dart, do it. I- -A.- Juan Arlo- PIJNDAS,
ba. In to :: ann-0- do I- wh- -W-Im :: I' hj dot rn,'P.abl, llm Mb. .1 h* mile PvqA. to. 1.- 1'. t- aw-lid. m" anal aq.- hlaru,,i y Chl-rito Rivero I S- do -1= "nam. Cob. C.%lmevtmaoj o'. Clade"..Y, El.Y Fo-..dl Con.
U_ dd -"B'- literni J.-D.. y Are Mari., At. T=
"old J"n .= He q.1 1. 1.- llm.da, Retln. S-r. C.-..,v 17-11, F- bi d. do loop.11. Tidel V mkw=
_.PW tro .6- Ina Parts ralr6n. Lareta Goves G6- Mari, El", Alix, Fr-, R-do, tinax Mom- Haraw I ;,Jla I dot SAS-do Ca-'I. VordagAter Bo-. d-W1
, A-11. Marla I a Tn I. It 'd- 1.
Loofnitanerealas o3diff-ft. del 1:1.- .-. Alki. y MV m. r.i- H- di SkI., Art.- Clrd, i,1;,,-, r d _j C, *S._ _Irndll do I. wd. 'n
-I.. sort%. y Be- Milani.. V- Maria Elena 1.9.6- vaq. Pop- More' e. -1. 1 bd. 6-1. ... tif-irl
.1-h- 'I-" he 1;1 dv. I- ifi.faaa U.Iri- R.1rauh.
do "r. I. no'- I= M.-Ina, F. ando Pill.
A.tlll. 11 -UX.. y -I Go-Al.. Rdri Ar;Pagard Hacienda expro iaciones Charla mbre'arreghm de floreN .,red=" den del Vdd., he 11-W Hart. 5-1.- Aodl: ; n',
P -M, I. oh--rd. dot ad... flcl di,,t-r I_,,, Atli- Vail, Oportunidades en
_ % .,I ad.
",,ad, loon.,ry 1. .,A.rea li4f-I GAU. Made.,
ordenadas',sb1o por sentences wel-L-ran, W I,- mail.1.11--oll do 11, C' f- del Can", a do.. d-1.r M;..,I At,. de Iii BArb. on it Ly-ceum Y Lawa L.. p,-- do -W ,-- I, fl- d Firn"lle G6olart
T-ol, pan to ftpaqwItin do of- ria 1. Ill., Hnro I)a, r.liollow ft!h. plered-in AX11ruairdIo Claudia
'I, ".ebm .... Indent. It-. I- I,- do 1. 1-11 y -1-n All-ea R, T Knoell, d a'
,,t W. ,So Jordra ol.C 9,'jI or-ill, 0-' '1, S.l:lt. P at. III,. d. P"" V a B l# sas p a N ifi n s
Exas obligaciones, ai igual que los h4mberes son x P
d-I.N. Y dlerisle-1, eel It.-., k"I, L_ 's.a Irn honor do I. halt& -4
las confraWm (& 1940 hmta ta jecka, mildru. 'p'; o. do farb- A,.- it, C.Ild.d do ragi-a. rn-ond., q., 1, "Wr 'Ieb
- ------- Can ol b)M. d# .11-tal I.. re, I "bad,, I- d at, no
I.rila q-,dl #w fthu Hand,, el % par cirat, T_ oonoz q,!, r,-ontarka arrrzlos W--I do JU!: In- MCI~' 1, 1._1, .n eloven citas.
C",_ liat" ---a do, Iii'dja 23
"I IN. 1 01 tainto do It ClI.P.W. hall 111" a, N.,.rtu.1 f1b= ,-,,.a p ,r I d- t. MIS do 1651 lm.,j I.br, a
ro- 1-11"loicorlea q,, del d-PLa.--t. 4- -porlalent.- 1'. ad-as T1r- par. 1. Excepcionales
do,." ia,- .K- .1 ,ooi.d.- Ioa Was do 01wra-do
do $4,51)(1.000 que. f4ure on Car t* Is cuots de rxpor ilin I. La Importart6a do fos
PC W- olloo, li,,ni.iltro do do -n-m- In- 'a I- I'la- 11 C-1-d- I I' on IT,". f". J-d.
All. :t Mar do W fi;o Par it IW itbq
Jr6 ,I.-d.-q.. to 1. Wad do 30 -1 Call 1',,,I*dl, he ,it,, ,,,Ud . no na, I Prim eros Poso*s rebajas de precious
do Wrlidam c Is C_ F". .4,; o won-16 fl. 11 ol rA., Marla d-t wl"i-I 'j"ou",
do W -g,, all f..- a,, on
1-4- 1 ... ol
, d do i6n do T.- Ci. do lior.Anot uyo Ciudo oa -,aptt,
11140. Tt,4- -Pwi a I. N ."I f.CW-, .,-wo td.- 1 1. 1111,it
-i ....... do R., too bor. P.m... Calat. "!f
be ri d-tro de un madro do cukladholne. .,dn.& loo ? b'lu=,,y
o 1-talti. nammant, wt.". nmo
DO tamb.14" -I miniatm qw I0.lWm do a&- w.rillm 1. Co.
fo"d. vi -1. u. in6uldw en 1. 4 1,C"d. mi.l. ", In 01- had.
dIrt.rall-i.
93 page A. I.. boom I
V..kw v d;! pw-,P- .1 t
K, ",Aunt& n1bu Polar. me
"I'm celi, del "I(unPqu od,: A,.d. all a. Wlm "noW.
c.-,.p:rll=h,., It
bo a p 0.11 0,23 .1 16 k. 'fam
= rlt z I -A E-O.-do, do
-alad-Y. .1 a-vela. A.
d sagunda qui (4
c"Caervilan 1. Tioatid. do I- -blcal- A,
4- 1. h0- -b-di. = ot ual, 1. -W Y ffica"d a. .6%
I A.C, J_ boaa, e b.A..& do 5wL
M.g.r d i-r C.
ar ple.-I do
1. .vid. d Obt ftbil-, -tA h. del ritmo de Lm recaudwin- -A. iZ
nes Par .pti, qu. .13- h- tver. i. n1c.iol; qv '. he We. EMULSION SCOTT
h 11 hd.
9"oodl.
11
1,m datm fr.w6m par .1 doom .4
Ni-for", R direct., jearvent do Tm U .uu Cuebaw PW a' cm cok
F.st.di.tka, .1u"n .1 lot- do dom mi. .22 del TdimwAo Gromid.
11-as b -. Imp.,I. do 1.
,.,it. ad I di.
pr-roo =P SItp._"d-I95
di-I.Wi6n do IND.421 on ralma:i6n a
1 v M6- amovem do] int"lor IM
do RebalaWas a *JFQR
,:n Had qndA ar nAgIna.m."n
I d at- ji-id-tal. uIrialm- Elim in u cio n 111wiles do opol, odomodas con
to
Autariaindo at Miniatru de 3.1u. 0 *ncopto; y tiras bordodoli. Gran vario.
Wald do
1. do 13 dod do models y ooloro& Do 9
Aiw; il nanalvz .dao= X.,, I mto-m a 14 oRos.
a-, tooabilin oo .'ukll de Zoputos para
.1 pw mirtirt- Vain q- to-!
1. mntIdad de 110.3=
Ll"=nUdiad -,Wb4-W.
Nibs Pequehos
MWAX 7
.1 cobra do dN! glhalff amnmit dk. -A- modelos descontinuddos
Col. &I w do 0
G.,to-6,ollva Ift- 6- -_"d'
r 4$c lmiagaile3s
1 4. ooaaa
I mi.i.tro do 1.. 400 pores do zopefos om*rkonos
,dea. flotlidar br,
r.- dol'Si.d-t. do do fabricaci6n hiocional. Mode4oi
T wao. vowl" siblamile 4. -iianaa ---Oak
0.9s co"o boic Y botos Cie excelentes
MSOMUR&I DIF TAILACO Dig pielei on cormelito, blonco
KIKIVULET
tombi4n an do% forlos.
J.,
at d.l.d a Normalmento volon 5.50
minist- 4.
Edt 'rdo Suomi Rivu.
van 41.=
1. lwt. ao Wdamd
d I Idd Del 2% al 6, 12,95
u do I
a- Common
S., ftiari
C11
'aloomma, do Polo ondaAs MeAft 4. f-AM l"ft. sow'. 0,75 Rebajadas- a Qffl*W
Del 6% at 12,2m95
l to dw Iad Comisdi do sport, mc Coodo CSM kprov*chq Wy ow;sm* estas fornic, en girvIghom a cuodi- y on pwoof
ostompado. Div*rsos modOw y coior*L
Min" Y A#- do A413Wo 6 q- Im villa da 'a" (joicas Do 2 a 8 chos y do 8 a 14 ofim
, I Tiron- timm = Pi
an, .1 a do "I'"do
R ibom C
I Probe,
AL
1&" 14 Tratros DIARIO DE LA NfARINA.-Vioram, In. de Febrero de 1952
Radiovisi6n fli Escinario y Pautalls
0- 6619j. r I 1 0
Perspectives maravUlosus necesita hambres", pelicula
111. NO de la television de hondo s.entido re4gioso
v LA COWWK
-a"" %a kinro Por Alb.rto Gir;i
WaIrl Por Francisco Ichistac,
S
"Af.AjA I )-. 11SIVIA0 11.1WRALIA v r-ft -,de- d'i !)- -- __. ".
'"Is" W" A S,30 it F! d, blg d. P,,,,d SI, do-, 'A -1 b,.,t. V, Oat Unjeecs.tan.. !r.1 ding, le-1 F1 d-'"'
- 01,0 Ft*"A ", 7 Y "ARIA I. C401t1kii 1- d 1, R C k vi'l-, 1. o P11.1, rd. -1. n.-t- ti.ed. d- ir
&.16 .- A.S TWOPc- it o,-.. cos"00,0011A H -d, --- ". 3 _!_ Hey-delisit is Garrido y PiAorse Pail- Jo.41 As ... I With. Rodirl. -9- 4- P" ad SIt "'wom le'l, 0, tpf", on U. Radio coslarrie Nociami Ku Co.- I. "t. y cead. Torli- .4 astat...... A'i it. 1. !'1, C___dg 1. -- I- ch:Luna Peli-is francesat do Alu rit, ." P-lu dent-'t MUS0100
Km-l 1- ty d, 1. lard,,. Union R.di. C-dihout c.I+d -fili- .1 par q--.,t,. d, 1. C- I- 1. .&wt- Q- M
I.n- ",4 1 NacionAk brindark a toda r lts ej: tics. Se trials de 'Dim Afteillts IOM' PUCdC halter L.- P-M- "' bacy
LUMEsIPROXIM O- !eil ,j- vi I ...... dei I ante rl Vroducck6o dirIjida, pur ea" curs, u- or un .".14u.
-d"'. IS, "t--_ Ip Garri F ded- P'n"', re, Dla.roy y q.j It-. per principal d, Aarit. -pj-d.d_ de
v d. 1. m--n.d.
0 0 S d, rel- I, iterpcet. Pirr- F- Y, I. du- ..d.".
-,d,, ei Iia Z b. W - cl. 6 rallif seewria pirraori.h4d del 9. Is 6, 1. t.,d IP PASO A PASO: cinc tmnrk enjIstm rnoenenim .46 hamb- Aurqlf hAYA rWdA true
CELEBRICIADES I ' "" S i A"er
Garr,& In~ di.
MUNDIALES Fit b -tu CON SANGRE MA ceattalWaid q., Ile nay, e1r. --rpd- irt, gran act., par. d- Aq.eil.,
P.- con hwe,; h-bl- I InesIII~ h-er Ill, -uc. c"_eP-- I' LA CRUEL CALMA DESDE i t'lli-I.Attionei, Ills, t. it tie- jerm p- '. _v.ftado el -Mr, -hdad-P C-1411e, Ptvd-ln.nW #1 Sn Vt. ti-ento de, c-t- q.ell. it-g d' Su Iac uacibnqwseri d d, -ie- LOS ASESINOS..." -t, It, Pit'ji. quj.u-nc. Is. cipminea- t, 1. Ienecaei"
-,""N I.. tti"- d, ud a -t- -b ridad risUa". y esu Torrias, at la del Creador. aunqu, -I-Pre ass
VIENE I.. eAtti,, v-parad" Pa.
_d,,, 9- hol, P- del Pr.- d SeK potoUsia de la credu. CQnclmc
ploar... d. 1. -,7.i
M ... 1. Al- H.- lid d Y Militant,- to F,-., .1 d,,,- c-tao.. I- e,; el dreams
noa -- d, 1. lar-dir, AHORA el 'fer- fien. 1. eni, d-.da It. 1. ccin- de 1. I.J. she 5,eliai
'LANATuRNER del Af'- Ulti-S ectuotioners de )a" LA MAI L- -bleaR 4, 1- tij- qu-n b- ci -- &I,,q.e 'r Fustatars on CMQ TSCALGFRIANTI dm 4 18 de'los xea 01, Pero welti, -oR rs contirs cas
... .... BANDA -dt, de d-, ill. y p.,t,- de -t. n-he. -tel., COLUX51A picrim un -mpo jj, que Im rit, Se nvcestubs
EZ10 n N7A d, z, r, yit.d,. lk-dai c. dc fib.
,PX ,.,. u, zn 1" : el A 1.1 gr.4. q., 1. juj eo 7.pe: _-,p- d, 1-hr ..b S PatV_ III eipclo tic la A hl Pa. L. en- eo,,, d pe, I do Ii-itit! pjan1,, flit, d, j*..- n)edil. pr- U.d. co..
1. ni.. ceiebl.d.. figu- q.1 han -1-d. c, el ei- -pecii co.- 1. "Mui.
16o ...... d nUMW-o 0 qUf ocrd- fl n,...
0 de Xr.- T- 5, -1 p-talt.-ta cats
CW" ROD CDWF
F-- 't If 00. 11 -,,6n de --it. h,,,, P-Ict tic C--'tiirae In 'I P ... I
-it !, --- b- III
Fjv m J, !a, I~ Of d, Solr La potbliv.
"JIt 7, A'. ""I- del -H-te 6, E-, I,d i c,;". !gi-r I'.
ffim P
& 0 dKI k,
"",be i:,tv d, 1. .. t,-t- F; J, ur -cIlb- q- it,
Ila~ himuta dea,,lxd f:; t,," c!ix'nopt, 0,0-0. Ali,- 1, :..- hqIrrie dtt",dt,
I, , l p-). .. ;,r ,5,.d.r litti, h.,1_1
TECHNICOLOR _P ,, T_ 11,Z,4 I, doe
It'llell .1 lll.: 4*,l, -:In ll-W- ii, -1--, f- dr, par" let
61 JeIwl Torrii. I
F.1 4", 111- del -I N,
WX 10 W AN I d,., P-l-, E,',, :at- 1, 1. be tod,
Naticiel d 91- Z, It ,ad,,
HOY par. I ?,h. r. ',e confi4
HOY
'tw C-1, I. P, ArTo --fl-d1l P- 1. 11,11t P !,,--dt, p-1.1 M .
AM it, d r.
Ott DA. AM pe- 1. Aa) e 1. i-P.
Ell ..... d, d.t. d.
P.ed, ARENAL d, Od,
got"" a, r'% :7t,'"'t,
1, t,!j d.
Mofiene llegari Ernest. A-3d, lil-- At~ I NARUIA RUSH SetPUNIC 0111101M be,,,, d1s-td-f,5 El -I, IA- $Rlnival 1,3 1~
now ILAMO C If Il_ f l- d-jula, 6.
"M LA PRUZBA Z A 111:14 61 -,id.d q., III,~
SUPREVA Cu- 11-a'. -f- P- -i""'. 'j, fW- 1"',
.... 9"W, I- ne-inectliq
I"_dii 1.12., ...... 'I FE I F.1 eb.h,, 6ceiianes d, vo9rcial
-Ild- de d-PC re hay -Telvvivoln
C 1. KNN T1,! ASTRAL-RlVtERA
v f-d. d. -1.
.......
L ROMANCE N. R"" CAAAPOAAAOR MODERN Un 'kIlna! ffo Y C ""' d'
"HONOR Y GLOSIA" '""A iar R 1 30 $ A AM ADCR -Ud.,
13.j..- d. 1. 0f-rACAtA,.."i. I lel C'.1 IM- Clonail
Gtv A 4 goo
[ICA 1. 1,e
At P
I .,gn ,,, ), 1'. N:,
A
oNUL6'
En radio a le s
G40 1000 SES
d P11111-1,I. M.- KAT 9 YN C*4y-" AvA GARDNERHOWARDXEEL
I-tr ,,. e.j-WW-6-t
llhrlm d. ----J0ELb0WW MARGE CNOWERDAMPION
d.,.Le.p.Id. T-,1, H -OW AD _,
Anitt.1 gs.. Micill Cat y ASTRAL G11-111110 !G
hvirk. drI iaklziir y. .di.
ot" 918 nes. MOSAICS ASTRAL
T., I -lt.. It Prj,.!W d. I- S 4i
1.. 12 v M P c,,
rttt7l. d" rc ., III
'd W0 It jag* '_"l"
Irldirf yol."I'l ti I
It~ A-rld. 0-- "ISO IMPORTANT
F'ogreneekdo Televisi6n par.
hay.-CMQ-TV,, Costal 6 X
A.M. Joven professional,
1001- C-1- m--j- , L:_-&Cjda,
11 12 r-KrIt- 2 af os de ed0d. telegania, cuer.
Ha,11.a IIT GL(Mljk. is pcL.,_ h-,
b.- an ne rAL escl,* Li, ol. busc-,-- U,-,. seaapaz cie hacer,10 lecoblar 1cl perd- eit 1 4- pr*I, 6.4 u.- Tit- I- ,Idcl.
H ru Clow 1.1'.q. A 1. 1.,1. :;i q -re conoce... ei
I- hay -ptniet. A,.. L- de Chl"'I
ASUNIOS DEL CORAZON 1 k., eame i,,1 !I=.et; pucx1mc, f'r, i PeL_--uia
y h.) rate iltize., J(-,, "anat-it
R I Il tdL_, d. 1. 11- V di- jr 161 Flil-dio it, .-o
91.1 d, t4ni" re .. lie. n c;e U;:v,.-r,--ji ntern 'it
--W CSTIRLILLAS Imi roi.o t), p., Cr6nic.Mdp.,t- cn ci. or Com. J 0 L A
E 111, PATIT11, K110u.. I.. e. Ill IAA G...ji 1 0 A ,,qI .,,icaf,
It. 'i d ,e est, r-i en iectros, AFrORZAI ft.)N Wt'jNDjA1 aj. P.jr pra o q -e LUCASi
AA 8 fX) A b.11., hi.,th. P,
110 V (.1-0I'kl' :lTlMt) "s 1')o WE.' RIA A L. Vid. d, fral Riv ("cl camr, x1rine, AA'
6N-vtA KAMOUNT Mr.T1I(T FOX t el-pl. 41 R.bt# Vi W Eli., d.iI .1g.,-SPAXIII l -)I tin mar lv,
1. JWJK VRA, 0 1 1_9 I iilsfof
A('Tt AlAIIAD IFCKNAS -A A('11 sI.r- 1"'. ..
AA. SOTICIAS S A( .1 00 N"Iqi td- hAllI 11, 1, 'd,,
NAU H, P,.r.. ""' 'I A' -a : ;e -IA IOTA DE LkS M EW S. mistais es A -111lisirfi., cost 160
AtAt'". 1 it 7 le .1. d, 11. 1., "1
cr
. 1. U ion Radio-TV, Cb..1 4 Q1 SE".r estrellsoll El sais foratisfable desifile "stice, del ajo si zo
P., J, p.r. a.-tr. 6 Intel y 40 cestaves 6 tertalial.
_'-d .. .,. I.A.i., lal
La genial Amelia Aguilar, to -DELIRIO TROPICAL- con Carlo, V, 1.1er- M.h.n. _b &,
d p.rl, P., I J,-- L T.
as its L. tell.! Ij g,6des el lines &I Reinam. el Itieves i an[ Suires U I~, ,.1, 4-1, d.
K..6. 1"... '1 12 It, T.lc-t-. ill-. d, 1del '-p-d. ple"
hbligns At agnor. cam les ultinials nitinos stimicales criollos 12 4.1 T,,,,- -11- 1., Ni., 11
h. '!l 1,11- h- -nia a Is rnagnitd del pro%- R-11,d
sil 11 ;11 e 4, 11 -h d6
III Relbert, (1,tk. :. I.' ItP. 116 -Il- d, D-z-del I~ A,, pr. Nce, N
hile. h.b-- 'I, I,~
,a .1e. brill-te. del n.y P.I. qu, no wonx, Nit, M., r
F, dl "I"n E, vl I. C- ..hr d.d. de rlf Ej y y_ R
Nt--. niAd. 900 P'l".1. 'L V".- 6, h- & S.- Sl- 1 14 b.1
Ill~ %-"I,. vil- rinat y 1. Par'
It 1, M- R"
I-- I. vv,.d Z_ drijo Prat, F- ,d
Meria Lien& MsrqUjs y -k6el Salailar ea eVUELVA EL SARADO% i. Tim ." .- P..._ D- C.1"t
t,ffl- Olga Gi.ifflot con c y o"" Witt'
itifte, &I Fausto. 4 Canumars, States Sairij, jaovej &I Ofim*k. rod.. Z od;%'t
14 ..&1. 6. beh-. y 1.
7 1 En Fausto con -LA VIDA INTIMA DE KAJtCO ANTONIO Y =). SO
yitet Glo"; U %ccth.
CLEOPATRA., es, 4 Causinos 41HUIAO EN LOS OJOS.. ndo. Juls, e,;_ on
calk L, A Sl.-- Sh. M-I. F,-.n&. PoIrts Ilnecte II~. I %ILr F11- III),. C.,tj ... %.L y At ."_,A
-fte't. -1L
en ix "'. ", q_ _nV- rlliklii b- stl-moac r- 1_ "' ek del l-,.
ther inrja. Martha P#1114 019. Ch- -M..t, Adq-,, 1_1 dd
-1- en 01IMPIC I I PTrAi. 30 U T-y Al-res, feer-,d. AlM.- Ato,%to
S A
-NO ......
". I'll '; % "i L ','. r";1,.,j ,,_ "" 'P", Z" a;;';It. ITA MORTA.NER
ya-heli all tree Express Coney Island; 6 isiefda rin, I pang" W RS A YADIRA J I IMENEZ
At las inaravilles. Ukinis presesiticisis a, LOS CAXINAM GINA CABRERA
DEL ESPACIO. sectst, .1 pielites, A"At liss 4 it la tar". iA W aw,
ti ment.- ENRIQUE SANTISTEIAN
11-Y AM~ Plelite-t- 1 el, dI.1t.-- td. ._ F, LLL
b. I Plludldl. .'-b-!1.
ace it It... The
---I A, ALBERTO GONZALEZ RUBIO
ca'Itin 1. tl- 7 el P bl C.
1c to.. n 11 C. 'Ithd P.,k 1'. Atni.. JOSE DE SAN ANTON
.1teestud. .1 7- del ",,C LA ACTU.40ON EVJCW of
Wt"k Publito gut all[ 4W confirce. Airti,,-4.d- tews; CALIAR04A
Afie CXX Testros DIARIO DE IA MALM A.-Viern". 16. de Febrero de 1952
ihisica Y Mdaicom La lir imesLanwjorpruebadellmportancia U- pelicula "Los 01ridados", donde se trata,
pl
a. Del homenoje al -maestro ndotuLda, provoco polcmicia en
auge M sicine "re obras dle arte la nifiez aba
de las-films
Ernesto Lecuoa q., h.,1, T.- -1
"Es absurd pretertAfer que meis vote ignorar a Van rtn""'A' P Ill~ ,,, l, P .17 14 1 111 11
1 1, h. pl ..r llkm 1-1 It, A I T d, 1 d,'l- l.- -n
Gogh o a GoM quo comocerfos en Im petfladm- Para el nin- o.1... d, 1 11 ., Poll- :d A=
Por.Nens Benilz ll S, 1. h. I I ...d" I- -,,dp&d dIi P-p'. ulp.biqld all 1. SpOW111lu, reslor pirleb. del -.i" q:: ggtpt. :1.1 ndkt lot 'is 'I ro,
X-h,, I, .1. 4 1. W I,, de art, Ali fuel- .b,- .,bhentl.. I es- .b- eskarea As Se t -g-,- -AgrTlld, .rlu 4., o p-d" um qv=
Recomiendan produce bad.,. oe- In ..d- us ridl- d. Raidball7p In I A A iwrea Cd-46" mullsball. dando a ecsillseer d -1 "r. .1 :!en.
rl IF, I -f ,
L. td. nirim- 1. ,i- l de, 11 qu. at.
ri, 1, FHu it. tan. A peliculax IF, hp, In I
- -dL. d. R Mm .. Fell I -I. d, I,,rLI '! P.=
.4" y Z".da" N'= .-q-Rl1jR:pn to V __- El rin, ron
..... t-el, Ina primates -ropa.i., fler., d-ror-,
Run Reelseetirmerte, as i4trals da, rvillitsellim, q., kRI&
Andreat Blutin. in- abrIts nultv IF Q- u.n. p.l.
p,.,, rl- ,it, bastid.e., S. -- mtsm Wllrulmd. In 4XVIFF)"di"rift hrtittent" T.1 '11,lencLa Y. Pod" l"ve It d,!- plo,
to I ptiblIZ i. hmn lleneta, dn p, I
6m IJI D. .1'. L-usm. Vast to M Y= d-11 1-o 1'. -.do 1, al-all- 1, 11
- 7 In'. P al;i : 17 'I n",, In. ""ro in "1. 0, 'o I P.,hen In
it, 7 = n A I".. I., try. lie 1. -In
"r,"Inf. A- .,is .1 do 1. At P_ nm dorld, in t,5,4. z de,- isbotraelict". set I- cu.- r 'i- "I. I pi. "I r-1. 9". d, rat,.": I~ ..... pleli
It ,
d. I" Pali r*aus"u _A_ pu I d, v d, qu, .1 lulo as t,.dlw
il, pr I'm. Ito.odt,.d. d,
clue ha -ld. tiferilmio A Erriesto L-.d- Pur R-st. unitra se h. pintsid, is d. 1. irrac- L. l halt. 4. 1- Ostbu
dot i, zo- d, Ill IsIr. u -oem. ar dst hrdo .1.== %T.- A I" stblald00" While- al A'an)d. dt-M -1. a" publi... 1. -,trim, In -!,tad.. -,l di- I- d!
:o d, I.. 1.9rm. It I, VIN q., IF~ .,Juril -1 It "r, A 11 um- d-" 1 1 I-Akljoll Lit
_ul oF dint Wall., d. 1. ge".n. I_ I., setbro 1. libltrised Ill r. Fir 1-dn rdrlr ll"o lo A=
%tib, - .,i- is! y mc,
Y" r I'm. dl ml -ad- ins __d', ,.l .,_ P_ A I. mAswrrFF 46
r, I, i IrIlu kwg. Th I. bell r H" st""t,
I I A dtltl,.n4:l Fit in I I,- C., o d 1 i., as Ile '. fil- Ile "l, IT. es 1. T'l.dos 1" qt, "I,,dl.n .) ell It- oil. ma -eialastp-d-e- q.
"I Ile Pz:'_,.o -ho "IdIoll, It 11, t. T.Aaitj I fl, an pron' "m !""P, A 0
.1 r-d- d. A. ldo .. 11-1.n _n 1. "Amertc. b6mi.p Ill~ am Palle I 1~~ 6, 1. -,- drap..'- Ill I aI -,. 6, on Ill~ In Io.
ll.v, mbre pLntnres, A! .I, IFF1,1106
IF F, ---d. .1 mu- 1. 1 TIor!-- d,1 _i_ mar
IT~~ --- Phl. m, ded-, -- Fill. IF.,dol. Par. I mrill'uIlble 1,- It. "ut !.,bla, All
d" A _o Pu LRIFRT ee
it, -to de, 1-i qu, Man trateii pintra mum ent-len in .,q
an P., Ile- %. I b -s It- d
P"de ik.rZ,-e 1. --mn d1.1,m,.d, IRS ItIlir"ll., d= 1 itiss -qlaiiect.r., Plr:: d r. ,n 1.d.- ple m "Tir" M .,I. par
P, 1. .1 P'..rul. is 1. ld bIrn x -lqu,". ,is. grvoR ciAblead
-.0'es.he", tie .1- 11u., h.). t pl.mt. d. "ta ped.jogle., )j., el, n- y lot q.1ne An.. n l-r-mrs
d. Cub. di .11, Tnus El "Ost. ;', y all.!.. Pat. I) o_ d, del -umd. y I, ... 4. k.
It- ealwactadw sio0arls ritta.
Tra I.; III I.. pe i-1A. 1, mfl,"'. q- m, I- m.. l.d.
" G...I. R.IX h. depactutrartile que el Pa q_ it
as" ITT, P.rd. .I, analla). 4 Gblerta,
1 idss Latin A dn,.,,, met d WJJn- -earis.-W, A is il,
"or It, 6 1 "opt-l %if"L d Un-r I I~
.r, Ile pues ni;_ It P-r asts, J.ritit r-n- 1. l :11 .. .. .. man tie
d. lm I-', .... %I. mat", JUmit- All p,- 0 film :%r' """:n h P It, dn ttt= A
noltt. ARI TuAr-ERR, 11 h-....I: Am '-K1 Ile, Poe ... del dinumblat aprackwide
meilt.r-, del 'Sn IF~ ~ el 1. prd lilui dR n i- : =rmmFr itla rues vdd I I N. in. .1 p-bl- p .. ciadj-do 4, 4e,
e- y antupisata III td. 1. I. amde It. d. Fm- 6r,-- a. 1. ld. I mn-j. qu-. "d' ben Illm ... e par. p.- F-AA it,, I, mu, p-ttiod.,, h- 'prejmim .cienallakee. be
cit, Use.... q., dt.916 Ill I h. A %a 1= OR at; = r_-, 111
isxi-las y quit 1. dern-1. 1. b.L.. setiu- qu, r peltJ. R S -, i det --t.. 1. formula 1. .oe. .- .1-ol., -,A un is d0ui6n y 1.
sea ... In mt-rusel.1-Lets --t. i Vt. Un "' _d,
A .vech ndQ 1. iort -- I diigd e"fm .., I At U- Paris 19419, dle t qm, b.,lm brI, --Ilarldo 1- d, P j ... I n ti ?,--, -,Il- -1de -L- .11, 1.
vitrilid
I: 1-.6n tlell Las
durilam 1. quAirr. g,.d,-' u F'i 9 11""'ilTm.. de -1. P, d, I,
de, -rrp, ulil, Ed d, 1. C oo.Lssa- JB- 11- y, Ile pirt.- -a- Wist-ts o-d- ed.d 1. Idu'. 1". -.1 "o. = ;-J
Le Film 'Art" I .- Par,, I n'., m.- y vId.. de to, x A!,'.- io. to 1, 1- d. d,
In 1. pi-lifurld. del m., I., h- del V-Stir-,! P- Ill 1- At,. Pliuitiqu,, -Bu-T1- Post-' ro- P-hklo I G it deleri-o t
rA. Ile d'i"', qu. !Fd1,,ln d-x-idz, d,- qUI puamd- dq-- In f-,7.
t, I. IQ- rn ."Ve-s To tie is. R-Ll slid. d, Fl,,-l,, "I R- -, ,
,,u or. fi,,0 io! tie us As
T I I G!,z,,-l I., 1'A is fl-, d'! 19 fr,, F-h, Ile 'I. 'ot'. ill
, "n". l'* thtito J,,- D, is 1-1- d, di,is d. pi, y F li-h.
t. -n .. -rill- d, ner- r- r-dIr Ill, me-,do lomo.j, .1 a d I P-duecton rim un gra
cibiS el Tributo, tan mer-do b- -at Ernesto 1'eu.". -mo P- m,,,, d: pelm.l.. r'y
A li-m tod" Jcw, .1
-,. d ..... I -P-- A ..... ... del AT.
_t eem, giio r.
0 10n que -barg.b. ILod. d. Or, T- I. M-l'. P-to'. -m. C.1pawrein.
IA~ M."I.r. .1 a-,PerRiFaict".1, taluta.c.1.6 oil. RV-1. T1.1turtt. y Tto
d, 1 .2.11-Ilas ante. 0 a
PF_ IF LAlt, A del =- Allum.. III.. v.d DelP.bl. R" 'Aspe, Ile 1.
ull Dire,, p-,o,- d, onc,41-4d.,7 Stan -_ del pti,, -dad,, .1iliras dir
to' d- J71j il, -1.1- d. it A rl,
En omm.rl- d.
Too d- ..... -- all, modlr- Picas
-l.brA p R IF~
..I Z od r ........ c_ %I ... I C. Msm I- In --nr, d, n I V.o G,,Kh
L -a Ti ti-rn.j. William StivinlIarg %t" It
-n I- Y.-P-- I po I.md.d sub- !AR estedl.
Para Lsar I= rl Lill L- -ddel -i. I". d, l,:"2;b.- G61,111mo, y Aun,
r, -'re. to.
It -duirll 1 it -11, W,111.. Sir"*
d pl, 1. i gr, v, ct,-d. im. I- '.I I
41. __. tie I~, rf
do di.ru- A,-mo Jolo S.,: oo, 9-11-1 b-n1.[-l to At S nbll W,
it n E! cn
h't, Airill., -lebt-.6. .1 1, it. [on c d"o
yo .N.. y -tAs d, dr-, Butf.io h. d,, eff.d. A IF~ Il"i"
hern.n.3t, I u- ili 1,,, r. dmil, It ful,-, A0
Ill nal"Wml Frntndr sr,- S-Mr,- it, 1 01,.urg, 071, I- del, r- '-d. lliiz- p,,
erm qW.':--.. TA.Alim"r.do D-0 P,,ide- d, _B':%' -1 1% cl Ysrtr ln
In 0111"l-s. oe,.. F1 Nil: Is a, -,,,Rma rilatlens del P-d Ia. W-A, hill
."d' L-.o,.a .. .--.o .1, dill
Ile 11 01do tie C.r NJ.
h '.l 6, IF P. l is
, lb.do o7-1- X
oi:nd. P,,mn
flft." ste-b- ,-do il -cle.l.
.Y quo 1-, it, 1, P-ze G i.-- ,(- lna an,,
all I P-bj. dIl.11-1, nu p,--- D.t. ur mm 1.
vol, "),-o B-. In., -p-mt d-- pm- .1 .11, 'Ah-,
a.= I, at t ... t ) A ,,od.rrl.n 6,
.. ch.,o It, I* -- del M tio I i d, I -uiIo, J.1ob-o
f-II-st Aale- ---d., In~ 1, -q- In It.d. I. _Ab--o
r. A ri _71A In
_gi!lFr qll 11 Pr
OF, ,,,d
P--'--- do In i'M o Chqu. _ollint.. -a- 011 ... dI -P'L 1. India
h.dl 1. ,q
d. I ta: "I"lott'll A('F:rTtl K1. CONTRATO
*yl.tft Adernis Er. lu, przm,, d- espue, p. RFr10 .1-d rrern "m
o rlo L A U ()PI'! :rlor,D
_Reur". In stl m'j., y
g, A ill d TI himl a .r- id A 1I.V In
ule Yroriik I- got.. i,-, T Ile A A de 1. b,.
" 0.", "Vaill R, twmal, d cm is 0 i, V""o'd ub
"jit, da' M d. f1s,_ 4:7. -411c I- 'pe'. h. d-dId.
y At.." Ad- I -i 1'. h- d, 1. Phe.l.
dol estre. r""L q- teplo isio -., V- tsldtwi
no -l-lo -imdc, Ile
W-C.rl. del GWir.* o
Cr 6 Hot,,, a, otra I,:
1= 1 IS. Munerow C.k- LetrAst
"a.
It. q- 1-r 11 Ill- R-TI pas.d. ..ad. jo- d' h u
-,dlmles 0. p.,rm,
--P- --_ "" i o -,
Gtlctro". I %o I in 7,: 'in
i,,8, elm iingla, dliltad..
I y an Flair'delly Club R-Afib"... AGENTES
- 'T'" I- Fit gn ras A.- Q.e se
.p.1tim In d M.
4.k. !-.d. dilt4l" ;.1 -1 1-n-ld. P-f-r
I!-. d. IF Fast It is, C lurAn 01 A I A A
Sea! l, Id.d It in L.,,k.JRD,,h tu.- F 14 6 1d a l"
mdx-Irots -.is obalmat. rjeru. Alb..
-it-- R--.- Y Eduard.
PIA L 44 P.- _n J. M:rhadit);.4. 4- trait 1. priIppitF,
An It. qt all Santa rie,- 1. dog -rL. d. Ir y del @I EN LA HAIIANA,
P"t.tLircurm. .. P..". ..,J) J-In M-ehad. calvitrit dto un. ad.,mn atinblerr n hamming Vats ruada merpretarrsim &I -Tems chn
Ar.bwsnFuFF_ y PIF
P, jar --Si.p,. V.,.-metal' dat 1. S."ll in Li so ml ... h.Aiz. d.c". da bd.-m tau 'mr, L, As
In full Fruit~ P_ grand pl- bl,11.1 c-p-,.nrs d. ___ ILICIVC11 CON
reammitH y FORT, V A.
Ch.pln, Dbusay, R.,h S"hu _6 T.r Al &I J2 Hall,T. -ethov- Sch
Iriler-prietes de 1. C.n.j.n., f..- rini' Obras do 84
rnn. siguistricia I orden del n, M"-D-tlJ, jd- i, MenA 1. 1 le.l,, ,hn Ch.p.., Dtbu- R.ch Lull Pule 77
y T-,- Ob ... d"!B,.f
MV S,,num- M M
OaTICA let PAS A41 Urk r*dbk A roj& Y
in od-I-h G,.,,.d- Cho- P- v ctihln, f--PI-d-- -,-.d.l p- 2ACIO14 JLFCT;ICA
on "RIC
p.h.1es'MA,,a-l;s Bar. itd.I. y I I" W ASP Y
Q- -1, "Itt" I,
T.d- L. e .. p ies It'. d,
I. -mLA
su 6elleza, m ilit"
IF Wrimilrit. Ile -,I roo-- lu. I. OW PW
ZManj)-. dA.d1 c.d. In I. I.-rp-4. .U,.
vmlvrts&l FACTOR SINVIC1, 1. A.
-1 T.11 j 130, ..b...
FlAlUlt rRISMANIOU ISCOSIDO.
tJ "t..
LAFwPARAS OUISAIDA. S A,
5. Sigd Ud. este ejemplo r"altindole
)0%9 ANTONIO CADIZAS 11111,0.0
un refrigeraClor "FRIGIDAIRE" y
'70 'CA, a/ Mismo tempo Cie satisfacer fu
l.11 17 3, anhelo estargi becienclo de su re01o una verdaders inversion.
FLOMINCIC, UR
U SOPA CONTINENTAL 6 .0 jIARTt
FaUM111A CIFU@%VtS.
Ofimina Jos maindcp&sI
tRwalliall v berecta, I~,., de- 1111111M Ckut!AbA V PuFf.
Or, d. lan Wat 7 1 sap A lit, tie.", U. P.- _-4 prodwe 410 to asswral Meteft
virrualls All bass 1. .M q- d. pars 4 p- ..6qw laptF!
c_ WIAMAR IFFUJU.2%, It, A
317 A.444Y,
ILI. contents
wa 132, a-);; set sis
FEBREHO 1 DE 1952 PAGINA 16 DIA RIO, DE LA MA RINA
n la justa anli-cancerosa de Umwrew en Wt.,niemnindum sus, Suspenden trammigion- -dialc% rn Caum0ey
In diroW do Radio. wom Joss Q, pre- W-iacibn d6 Lisboa revive Cuba'gran I M 1.1-6 Y., q., Vol 11 El f-d e prp,,, f- d4:,','e
rep-16n w Bowe a soludmes..ictadim ar ha duPu : oneo
tonor -nintos el Cohq#o de Podagogos' Iwto m e4 JoW y cLrgn a I& upeniu durante -14 h- d, -t.V I M E
4" W tr W-- de 1. -di.411 doo,onod..d.. L- I-ass"'I i""dr-- el
11,- Psignado el Dr. Purnie Duanv para actit-ar uttil -Pide irpLe repongtin a Los Dres. en Peciagagia y oc, dltvlo, so rosel-Its d.]'-- CUJr. 6. to -d.d de C-II.
1. _Vsat jffiwr, Poe i.fr.-jb. del wi-In celmpaiin iniernocitmid. Inaugural llm)s -Tjuee-xtjun ese Wulo a todos los inapeCloreS de5 -D-r Pri.ridd d.V Rgj.6-j. G- t I de
of,. p-d, is
rj-d. miltj...do Rodiodilwi- Comfmalm P6f r-a Or I.Illd"Irl -&-ljdL= Iterj PIdIgLKoS un mmor- dw del r)-tiva ;= 1 y 6. 1. br rodl.d. or, pubb- -1 ...... 'doct., Pdo do de pun de
1 -k, del Cot-, i de Ps, Im -br, 1. pl-,im d, 1. -1=Poo
All, 3 -,que Fe mrisidere Is ..tj
pyre,],,Iyr el c-t' cimu
Or I R- 'uP- 1-d-- is -I.W(Msfad. do aeu- ,
do de.d. to
V- .1 Mjn,.Ir, d, Ziiu-M c- P.. 91-d roul'ude=
k I-ExiXtr el di I-Ado 1. PIdg.- d, ',..'Id lift Lribuma Of
t -t I., oew-r- dt I
%t N-M Vd i 1, I.rkr xl. wd lo
Y -e d-t- e, -pi-ertt. del ju.t.e.
-I dip.r.m," Arti-I. 52 d, 1 C-111WIlft I I- j de 1. LI-t C 4jlio en- dI T, SlIP11- IWI S 4 11 1 0. N is.. d, p ,,tLIOUID 10
LIOUIDAC N
F E
it qu ttee famosas PRE-VERANO
I M.- d,
IDURAC1000?
j,"', dedl u-ir- 946 low" .1 ""0
- ti ia 4
! -do,, P- el c-iitT", ,i,
C-- c"'T" 7
el d-I tras eamisas
C."W'i
--I, Y'M-m. d, Mji- v
T.Irblln
-b- -71R
Una socmiin Inespefesla pa- --PM
40 11slul"d4i" 9"n PGAA 46 1"
Swculsoll qw* *"4176 qwe &Jqw,147 a
7 A
Grandes y grates wrpow a
nuesto W6n Joven
Mm VE
-TID05 de rxT6n 7 alg0d6D effUMPSaN CS J--- G. W Ad, A Z N modelos de sport. calle T vestir. 1.2 a la 2(k
Rebmisdoo de 7.95 2
or j_ Rebsiados de 9.95 a
'I" f--' de 4r.,
1- -1- h1b,., d, Rebajadoo de 11.9s a 7."
0: S, 116aisdos de 13-95 a 9
Rebalad- de 15.95 it I
d
er ned:1. 1. a-d, W, Vea cuinto ahorra in cada
7, d -- llifl vestido quo compra ahora
tned-, Or -- 11
TI -l- Q' ; ..... Iv_5TlD0S de TCrano en alegres modclos Ai-," "ki'"'-- god6rL, crepi estjLmpado, thILntnn& shaskizt& ct&
q- hi, tii
Rebajados de 31,91,
-T" Rebmisdoo de 36,95
Ed'. Is- --rilr 7 1
't fichajadomi de 41SO a 2V.95
fl-dad ir il -d. Or Rcbsiadoa de 49.50
e rel-- f" ,, 4 !-,, d,
rl de f. -no F,Ibii to- Rebsisdos de 57 50
le d, I P-.1- -drr-e m
Ifi
to boh- 7.
Sus nuovis blusas Is mestan
maho: menos ahera
BIVS kS Ae. alFodnn, rayon v pi(pii bardside hso en finos modem Blanco, still, roes, Or pox a p rl I nl() it- pal(- qw,
prt I anianflo. Tallms: 12 a Is 20; 32 a Is A
1-- la Rebaladmo de 3.95
7 1 "It. r d' (iol." .711 11flultonk Rebaladjas de 4.95 1.95
t- PE f,, i
H--- Or 1. C,
1- BLUS45 de zlg i6n, acetStO 7 nylon, ral6a T
do r-- obe- F t(rij(jr 4111 "PtIvi'(11frivillf. f) -Idfjs (Jr("( (I N I Fed&, de rnangx' ortx- Estampaclas v -x balance,
de 111ra dc- chb(t: still, rrde, arnarillo V r0ma.
D, Rebwajadiss de 4.95
Rehajadat de
ri on csiicla a 3.9 5
iel 85 M de Rehimisdas de 6.95
Tit-fivii finiplia (Ie Inum'(1. TERCER PISO
om MIPI(I(I (I., 1(,/I() S
f"It'll /if (bet, cii I'lipi", fallerf"S Sus Imum s 7APatos do vorano
1,111 flich, Ifh- -1 01lb-) 'I til("'111 U 111('d (1(7.
-4r I a monos do I& mJW do pro*
jr-j dr-,
ZAPATOS de gimussm blancit a combjn Tambiin en lino T pielm Rebmijaillos de- 10.93
-T 0, :'1
don d, Me 'I,
Y 10 -.1-A d.
RebaijkJos de
X.1" W d
- iO jr'
s-, I cl-tor de Rebmimidos de I" a
is at inloi-e dI doel- C
eo. fl._ to
d, leni"di,
Fe -i TERM PISO
p
=a.l. unja dec,'., d .::
Los
M" u-de ADP4", ob. much" aram6a
dr Is.
tip de, pari
La Habana al Dia l regreso de Mr. Win0m Ch, urckW (1 la cap4al del Reino Anunciaron Ja DIARIO DE LA NURINA
d Haban &1952
voladura C Afi. (AX. P*gomia 17
Un recuerdo de lax a. N iern", lo. de Febrere
onwrgas dias del ACUSAN AL TRUST DEL ACERO AMEWWANO
pairordo cle in, 9 un Con" do WASHINGTON- ene- 31, P1 m6,fles .IA. hw.*" a CeRograt
;C= bcy I I pt-d.' I- need. -.11c- Y oro at h.hl., to 1. C.r- All.
con is callumbee Que 1" 11-ewit cm1P tAl--qu# cacnac Debian dinamitar el je .1- q- 11 11 -1 d. Dow "Peft
esectocii saran at 1 d, )uaio! Y I,- noy uuhzcrle, I q- p- lall- el 1.1pble d, 1. -i-I del.
rlhq- 1. repflei6o to Ungtidbi, c,-r t adaa Pero 14 r0ratrutccidn dej lr;41 en Nueva York. 7.1.=
hay much- pecao- etrpehe- "L- d. C_-_cVc__ y p.. cruPaclo, I, ledusiria do 24
I.. lu;DVdl Qu F4.1.1intU'nep d. 1. d 1b;l,
gtl 4 I6,cd rida enlow
q,-Vo, d, J.Doll d, q.. -l-liderit- d.
en rdar .-C- d- de, a I".- del t- tacul..Una.
de Ioa Ki rd.enaa a aucetrag j- No ocurri6. oltl- .1 dami.
pd, d I ultim. par lo utd fym NEW YORK ... to at, Up, _J el rnrrC d. -1411.1. q., 1. Ita I-*- di- pdftd hay M PUede VIIJUlf I q g,-i. f-tut .. rgwr. .. .n pol_ 7 I-ce, P,
b d, Is ittnc 6v,. tLa VrPidadu -an Coltural de Calblfcgs la rip.. 1 1. cl rin- p- dood, 1,,, d% w. 50 -ta- 1. l1broo, colon, par
R-ubfill'u= 1.1 d, -,d- o-tianct; rta.. l.tJ11C. de --tro-PLan d. -0-.66.
"aa -d.- Par el 'not U. Ftctmn I- i d r le no ran
V, qu' r" A-9. q ll i- 1.U11-otlo 61 -i- 111-0coak
I I-w Co.. W de I. dtrrauna, mt-Vas I pu 1 ,cdd In 1. -.1
P., -Pcari. =c doll. car. Ciest "V.r... suam". at tud. on. at. par.
.1 mlmFtr an c&d. dA lt- d, LIealwet loo i n. r el d1t,- -I di-mli.
mas ap FAperamoo que iinv, que orj,rel -caudeclones j lna El 11ficto no 61A
,I Tri,-l do C.-Il .. d.. --gwran I ell. a, 1. c 61ccfa T -A C OK 'FA 1% 1 A
I ob , hoy u.. P-b. Cie au 1- pu b4ca, C.- dcm.ti -icm d. 19 r to, ,t,b. firrn.d. ral
P't-I cre L"c L. Iti_ ful b o q., I. rai-- !it ft in-, "I'l 'a, H a am qu' hbr- 14.
1. &1 -t.7. d. 1. --tus. de 1.4 "d.M1. 11 no .'i.-.d. t, pr a f.ola cl, 1. Noel"' de
4 4, In
direchas Z- .,luti- tined, Pr-ebe rtilt "'" t dis ue,- 0. :
- pac, y -do -u Mul q- .. oeg. prd, I.. util. ,,Pll Cable-. d, Iraq. L- p-Ucu,. TRASATLARTICA FSPU R A
no z ifflutivaMant., 1 1. -ied.d y v -- com. d. _,b,, 1. d-rtartr" do
Ied. del to -b.- 01- ,1- 1 ... ad. cu.lq.,,,. u. w*- J.". d,.,W, actililb tit 1. mt- a -1 A N U N C I A
t- maj a I& tiuc r% nee- ric lot que muchoo 'ente-s' traa01- ao.- mt-ral, A K, Eall ., go
pl;z 6 arg -..to do to liev, We. C'esin. ..to roT, Prop-b" pou.:-ecuS let el edfitt. t,n it..
1. pkft. 1--tr-6 toltollee. foo 11 k.il'r GwIl- - fectuab* el reg'stro a E_,n laxorecedwes clult ho inkiado = ressrq- .,:7,- he; qtd-d. mr- 6, A.wroarui., clue d, -p,,.Ibr con.1 i- It Mi.-. ill. e
ruyes ae p _=)es para 6 priniovero y verano
-.1. futtlei. eap"Amc. qi. .4 ,-b. uh,.d. race. Un but"*, d, de f_6em. .1 CPuId'. de] aziQ 19521, d. I jultaireento dIfflurrd. an Roland. krow.- e: Is ... -.rioa difton q., 1. 1
,Led. T _uaa. Y. Q.. 'it., data, tuy ... 'j-,ra 11.1dolvil. in .0.60,10s saw alronies soo sesondis as wasbiltal" % o h b... h.b d- do
cassis 'hiljs T. local debt. ser ... road.. aptoximodas pcfo el pnolier semealins
Mal p- que u- 4-r. prtsavt6 crodenciaies ay r. L is. 3. stave _iA. ass Xglitie, 14w.
to lennenden as Qua so is- hatw wnbicim*do taliLc ;, 11 d, 1952 -on,
Iw- is apl loan buscar of actics- 11. Ilaxri. hoy a 1.
do do roXabo;wW= cubstwokol. nicul el priccipe Frank J Aumorase -Rusia &volver' el oro, a Esp"a, LINEA AL NORTE rDE ESPAMIA
tadoutudenaw, par il cual Cub. re- Pruitt. Pit. tit kleott d, que a
c4b. 4, 1. Istdoo-Unidat iyude it az .. r ca. q.e acd-lear W ones CORUNA SANTANDER XM3AO
p.r. I.- detrolut.del Contineet Vn Par. so vid. -1 1. Y
.maileano to do a-- .. notar- C dil IpTando et re. Desde hact varic. -a- "d Al tiftil del l
, L Una mciuslidad patrldti ; -1t.rit, d, 1. -pcdl,; n paliclat. 1, en wl -4 d at. T-'_ Resilimen de Isu; noticias Bar-1clut Is --'. P- Vapor "MagaUanes" FibroreA ,
It -6, r de Ponal. del mund. c, Vt.
caincid. can 1. -ruo, d,.dc d.d. M.-- busca d ,- 'FApafia c.
Or Its sells poful. cInIme. r'lev" S.1', r; hombre In'. "Marquis do Cpaillas". Karn 12,
tul ,t,,c ja, %,d 't ct '41 paie L. st. clecilleld4d
ren-tivas del tenterath. del c.- r gd-i'11,41 Radio sor"Cle "Magaun AMMU 11,
yoon 01, -l p-d, I-~ de S!a!?v R OW
,to dl*.My.r general jes' 101- It tf*td' "o' Ileg'16"d, DEARJO D9 LTORNAIRSA"I Lao vp=
.1m I -,a -.d- 1%.cn!r V I.d.1 d v, ...
.m_ h. I ,P-, ablep- -n tit
-'reVet. T
.lead. no se puede del., me, d1pl- cl Ilp I -,8a, -1. rise I 11at. del A i ,'
de uncerd "Marquis ComMas" Map 22r 1-, Con we 111uLd did
- ', _1 c, Roane-&- pro-- -1.
13 gue huyeron hri to roa, i, P, -so-', S, d- 16- w ferencta to I Real A=, "Magallanes I. ....... Jaik 13,
B4 "'V "cl:
-o del 1. U- o
d, 1z rrpu. Rom -1, .)u.b-do let il- NIU91,05 N7-A r e _r f sen.ladca pwo lir on.-AIM 11,
F- -f dc%,wt, f- sr 1. .11-, r ed
a-*. ,,do 1- o. -Ir .1 Use P'liesda a x""i"77. M-,, _- y !u.;o 19, haran oscuict on GTION
Una encerrona ert el r6p niert qd .. ..... 7" Iw VIV.1143. ... ..,_1:da , N-1-o-, lc,. to M.d, La, 0.1
ocric, ? I del reedietiv, slal, cg co "r". las dt,= dt I.. -e- our. ds 'd i-. L- center
'de 1 s com unts0as dipi.- Z4 a."- )-tol p Coo YZ code. C6rd.v.. I.
Son eto. -14d. a. LINEA ALSUR
V.Plune do 1. Mark- !A- .te he ,d 0 A)E-ESPAM
ra a,._; "et". 51T. 1-- del alic. Part, Tuy P.M~ SANTA CRUZ DE TENERIFE. CADIZ
mrVarl Pc'
Por Paul Severskv aipl-- tit. 1. -rjol -- I. It- nur 1. sw Pa. I-- -c'mel
, 74,-,,!,V, cApIt.nel 'El ai-raht, J1.8" r ". I- pl-Idemet tit isbitj n-vo. Or. y SARCELONA
C.ek- clic, 4. celacill. A,"t- y 1 4, b, in, --. c.pl Id.. in to" E%6-h 119-IcUl el
do do raptolcjZ fl.re-1-1 Mal
t- cabc. d del Mir ;)o 4.n a".. r y Pe,-,,, plan t Foksm 21
r M.Aerna Nolonave "Conde do A* ojo'
47
C. ex o
,M priced; w Bcot t'h- (-I.. orit isielass, de acem
cer aoiawi, en establ.Zr b.ler- de -011- a. le p-ses cops t Q,36*n rt at its Ahis ReVve. 6. Mr.at.
se arty- a l.ao, n-1u,.oa dr- calne el ..... .. h..., __ CW Kum X
I cay. I~ maueioat. Peltgrojlao y tratmiar can ca
rrad. Coal&. ift4r. to P also
asse".." Lee = ccovret.in tit
turs do In Zschwe. Sg do uerpo d p qua colic reco-1
messa do cenn-w. El 'I". 'F-,bb% d 1 road" at, Ilea.. lend. .1 ".to spa .1 Pa.
'do"' g cob ,.d- tit los F41a U.I. jun de M r. c
po'. .1 _ _.
t;224-pe, N..L. to,.. P-.cP.j 'mu-I tki,,L se l.y6 I m Part.. a del M u"
_ "t"" "Conde do ko*" AW 26;
Ci.rto die on -go el 'com-n- cnell--d 11 n-- cc, .. induattia. vixiteucn hay
d tit to -3
d. 19N d do 1. c..r. Camp'fi- 0 CPArto Casettes 1240oseew"I to. y ticro, -net,.
rr:l prw
Awle
lIbIr pl.tdo nu. t.d 1. very- .1 1.&,Cr ri.. I Gr l. nd
-b.). d.l,,,d,,dr j. J % -L1,,dar so"11 'on 1. bb :t er- coo, "Condo do Arvokli" Joni _2k
lecreared. 1. me, d int-itati.-I P- i .41.d. .- -ad-.. en IV, 11
D-- pen rio. inca l cc_ I_ do y
oi InsUtuw Vetermatio, tit K.- b.maw --Lr.y,.d-- n .... I
t.pa dt ., n"Uutelones Al ,I,- C rT,, 1"1:r-,Inl I Alwo Horni,, que produced cirn ro0
tul reclarnad. por- el j&rr.t., Li-to C VI.Kh.'Ib call we'dra 1.91, c. l_ do oe 0- .1 111-. ,e-la, viaw rectiorde a la rnu m antiqw
d, an be,- d.-trient "Com- -- ilpecto de-i 1-b- oll Pe. de dplacra%,.Pd%,a d o 'a..lpe- d tCoc -lid, c. me, co, 9.u. -- -b "...)
ent, no did 1, we-11 P1111o, ,rn- a., .... Y P- ,t-ndo ;a
"I l6c fue effib.-ad.- p. 'II, .. Io d do P" ",--o P- 9,,a 9,&,", y
got a,,, lc.P,_.P4b. "- A "' ': ... hienidd. Acced. .--be.; P' .1
loci, g -tr. le, bl,
to --QUI rab o -W, d, M .,d..Ic d, 'H ... I del C."RI-1
zg,- Ae v-dr j "J"eI
t1rd'a -11. o a, In, cbrr- d.- 1. del rated. E I GARCIA & DW LTDA
-1 Pia,4' del n, ,,an h.y i I)ae 1ru.I. c."Aw bull,,% oV_ .*A- do 7.60 ILN
= Ill, d'_'! a_ Agenure Clenerales.
'Jirril. .j. dext.c.d. co P. ', d , r'll.
-A-6 Mg,do- -V, "in T-ell "I I'
t,- del -dci, .1 V WI I Jet, d, 1. Imi.- Cxhorta Tru n a Is d M. 4 50 H"
Depul. d,,,l do,rne.e. de "I'b-, C.9.114. Be- -L,-na 6ei rner to Centro Nivodtl; W-75pa, I c Cl"CaClon de "EAlados d d ,,
ctror i- -I, n "do I ... Nc d,,,mj. 0 cai-d.
-ol A deou. Nuelt" to ... .. r.
I* tru-co re f.ttl 1, uge'l Q- Al _-" at lo, U nid ox de Europa" 1, XF.bd.r Lop- 1-, -r -1
"It'. can p .. ....... r I a, !.rn oi-- -p.-aos l l,, ,( -1d,, 'n fificact.11. a d, 1, ccl- a, ludl-rt 1.c I'
-li. d. 1. 6, a d 1'. de -b- WASHINGTON .,,o 1) 1 P
ro.. onw j PZtA a' -11, but., d,, -d t, jr rtdes 4.0 4 W ent. T-.'n 'a.
-Stndud. cl j,, = elm Irestruld. ") t
Ad., 'dr fu-P. to 1231 .1 P ser.
Sakh.ln "imp a I., P-_ cu'. to,
A,. Pmr. b-ac.l ti- 'no- r-rud. ocupd. par able,., EJrAp es. foratio low -Titd. UAVIO, E. "C"RON N CAKNOWW" 04"
bIr Ad'. ata lil -ble hcui 's"', -9 9001"WAY"
'Til Pa. a t p. , it., Ind. ef-- d__ 1- bonddei li *AC,1004, #**. ,
ad- M ructioe. rat gdbi us fillec--_ ciad, a ert. 'L. pmp.*Jcon I., pfcobt.d. Po, Portoda r"opcidn on &We lot- us to" 411o
Aunctut *610 hab- traba[.11 a ver ... n1t.d- pc, I h-11.1 a I c IV _I Gc i., q.4 to I a, uted.res dernoc-t-, j w11l- ge y cocla. C." tubes ICA koosedij." skins.
-1 del h., I. -Iblec. fall '. P cw, mi SF Stan McMahan ) John
cec16 de apendwill, y I -q F )1.b1a-, V.c, v-l- v.'I. YX704 cis Joble A Cons- adda- pere looffati-cat. 04-,
rno y b.3. q. ci ter -1, c,. -Ae tA gVor,! d, Libe. a 1. publitLeLad a!
regresorion cc .1 vapor cut not '111 b- -a xi6n pera Wadholls 19
- C6_., E_ .2!. Itpo .. c.r1a do TrucautdoJers trow, 0"21 Owa id&eekcs coroodehownbrect q.1-to vVrals .1 -P-: u.. lchu-2.1d.d I- jet. &-to qua -c- are".
L_ perc torts- er.. ke-tal Ila crde, El.-MLbire 0.4 Air. : Q a... y spers con bat
desereb.-at caued-bom corn. to 'd H del Aare r 1 1: -,1 1- ,u,r Isa
zur I't
repli 6 Vi"'. y fait r
-culletw vivu-tes. Ll cinxetta p. r6 X rern-do Pb.. la-t. ul L %w Ics pueblow ibres do quel
itet. do U. is naw _i. cc paOu 'a& quince "t"' s f.. perior ndlg?e lj i.,Lb Iso bm dal C_ ulia V. atoy.reat
.4 t. is regi6rt, re-h.. tro. m.. It =ci= ut Pz is. hwe'ro.
. Rcuaodo could. d' 'bUWr Otens -tit.. rectill.rm, -Iffice i.oeo P.- -da., q.r;* W"Jel ..0 de libectled y .1
p'". i pdi- enoverls. Attica. e I
".h.c.d. e. el rn., do
dca y sufrientes, en re recid.7 de AJL 1. FIll
.at bar co' tre. lohabo," perd do en I
yuchl, hunch-da, y MaMcklas bosqu, durante Its t r
I.i. an el pech. an 1. be. Recut a _a cld d, I
tn lu pj,- V.-mb- c.d. me t U U
con It we Ins h.bIn -aid .,,fd,.t. qu, ne-11. .of
- ac- I d,
lo, diecIes 3' Or le. P drw I, rUr.sannect,
'i, Loa h.m.'" cc Iles -d c Cc o propSil. d, 9 E WA-W 1. A D. It- I -P Ck, L L 0
ri-es er c Ap.darnent, t-,pad.- joen..-11a, .1 .nor P. platafrm, d, M, 0 L I 0 'S coiloves libra ^ 0, _1949cp
4- dodos _qcl )irm. r.j. dr.,,c.. on-ota P
eVot lw X) eemen
I., brl u to, y er. AW
uno do I, -.,,An A, coo Boic, nuecz AA-t-l-frad A Sorwklo do Mensedom
ell. lill. dc,,k Ins d :t .'7
Hart mucho urropa que ests 1- Al faind. d,
r-. .,I- detail. de 1. SAXTA CATAUNX Y"TIGUbOA
r. eww C'. I
fortra- Im voldadoo obr,;,os
-D
d, -..be. i cern-V,
Cden. h.n lid, tr4lado. :Pt T.blifona: .14309
Ttatedoe' S. no. d.j. q.c co- c'n" Mal a-. ,
IlMo- din -hr I... r i l.
d eaecull..
6-waeces a. reb-lial. P-ro no no.
T, watc car.
out -led- no van v.n.d.
bond.
que .-air- TZEA1111 TMES LMS
III Can qui Im It nxtrumenics. vera m- r, do S
it- e. 1-il.tba, 1. tarea Too- vdtar- d, _act". _1_j. pu_ _oo
getalis caquirry"" 'is r CINC NAL, cop rtipidos- y rn- v-oa
", Cattle ar donate'. ade am._ d- oc '] -9. d, tit.,
no Pa.. reciones. Adernk, d.bd. .1 rd. '0 de ALURANIX,
ty me.dd.r- d,
T can utd. dipenlax, a.. prcd-i.. lon,
'.r' cernert. el od., d, 1- BtLc;1CA i CUB&
-7SL perew .. hay rnsdx... too
Par. curs, el worb.to. y d.m- cargodas y el furrtr rumbido del
no Mir midice. Urd"ment. n tn- material. &I or -13d. deed. i- -WEM ALEi
P form m catoult- .. se of. I.ram.nta
L, presuctl el .1g.te, h.bi. ow. dt to ... tnt.bac, n- De D. Do t..
en-M. 7. del cbut'r to 1. rn.fi.n. del Ieg-d. el .1 R.11"d.. H&rnbtVL._ Rem- _Affbore, UkO.-, Oh at' E. otho -, rou- ,rt"n. clert. canf,-6m ce". 1, Febv Frh Feb 12 ietb.* 1 Ni., 4
c'.. t-inta 7 us carepf.,- Much. d. I.. evrotill. 01
_,Circ. hornbers, C.yc,,,n
el a,,r,w d, Palo, iitornwas -u HouYWOOD"
Deap.es de d. rnese. 1. pri. ... I,-! )kp,-,Ir,- V 't cc & Co 7 Kbw Fwaterides KA VICTOR,
no-ol 'fri.rnu del cwtob.i. p.- ralmto 1 has. fu.l.r' A. B0 14A
rec.,ran ert n..tr. und*4 G- El Q., lot Kritab.r -X-.do q o roclizar, 9 furicicon Cm" It inrdia medid. w. Im wldadm que et 3en H A I A N A t'. bacciers stp-icdcl do Ond'.
ma:7 we pudo dominar. u propaga- rodament, were M Como. sisfooc r6pal "Garganto
a, .1 P= --% O-PAduy 311. TeUdozoo., M-33'33
cic, L. ratural... mP- tabI. d, terne'ter "' el lem"la"' one urnini'V.h. b.... 1!m. iioo: (Cestj -re asifi-,
9033 n POW TORKIM"
Ckl"k H""I 7 MACRUZ Swbw pofwidm ICA 140 ON,
sEsilcio awuLALz onscrO D5 CARCA q- aiwi-alam a 12. as otI- 9L 110"M
Concebidoz en cada caso para satis. lamholdos elictricalowde-eat 16, 1. wescid. do w
9r 25 y 31 -t,*L M big do
I.AV I E l l A ZI AR So A G (acer determiciadas preferooc I as, estos qstlo wdenno y incisilu""a ape- rie swe andol kwge. Con *I
i-claso lid~ swicol "Gette-to
% P radios, de Is sensocional line& RCA Sisfor" tenot"Qurgarwo m6oks". wo,
E3. asodarna y volas traosed6macd sesilfiol VICTOR 195 1, aunlat distin'tosto M69K*,*. 1.10 do IWO" pj&tilca,
disefia, tienen en comun una cualidad
"MONTE URBASA imponderable: LA CALIDAD ]ICA
M S DANAHOL M VICTOR. producco'de1a mis amplia
Suldri pare VIGO *1 31 do atimid..de p. L,t Hobanc sobre &I dia I do, F;brero. aCe; n(- eXperienCia to el Campo de Is tlecza.,;3 y pa weros pnrn VEMCRUZy TAMPICC, tr6nics.
Isat do cleas, Tud"a ass ownswolooo do 4 y 4 Illarco, a
I=-" elm led" Ing beso"alow inichoides. Liftdo. --- R CA -V ICTO R
Sports DIA-RIO DE-LA M.ARTNA-Vierws,',1pjc Pefii ro IIJ? I 2 AAO cxx
CK COLUMN C0,NTRA_ Y UHAS EN- EL IM-PORTANTE-JUEGO DETSTN. NOCHE'no en los Deportes "H'rrN 'IMWM Y
Seleccionados a ei
1 "Hull le 1 6 Fahrm", W(iner pard le
Schmeling se mete a puncracusta...
gu KI 2M tufra g ic, ck- cir 134.'-'-5 rt" 1*lfirl ct nsk 342,-,D. Wifta
cl,1 6.mntr Uor n vmrr 7 dj,, [,n",, La idtinuvioto del Pugilism alenuan... qNu- 111 5 mt, N, 1 1. hor. di rt jTv, rer&6& p4rit .133,
IRK t, 31 it"
PI)r Hadio Set-adeli
t Y PkTv Wlfr .1 q 'I
b." d,
W-- Q-1, P.-W.
0-d, I:CW
upp-
L P,
mi, 1-1A
P, Mi. IN!, T- -1 1, r1i-1 D-61 fl-'a ..... 113 E)l.y V...
0
C.li" lr. _P- imitul-M&, l. b.-4. A-d.
U.
P0 It do r 41c we
Ya se eiri el pitcjlin
UBE
Genfue fle
-gos se stM 6 a-:' I I I c 1XI t I
I b,-1 _4N
CP MPMNATO "OFESIONAL DE BAM W.L 1151-51
P,,r dt-a t rn 1" qlic va de lemporada.-Vaci dcrriiiii &I M Turkso, "t& "eZ. Perriwir, iblo MP -,-W P- 0 Of L.A MA*1 NA
'U.1ro till, par. 'UT)-tir 4 PWMA l Tj&'em it- OdNb ckielo qu-. flA41rip C, n. ainwacion,18 F- ia rl f 1 -1 1 30, 1-1-1"
.8l,ijiab :l I "Ci0% %CAUANAO
do, bta nIX rutit'Llan 1 rl.-Matran.o: MA1115il it 0 A &
4 1 1 4
por
in. P P-- f V, I T I
ti
L :AV: I
Ift-- V, 4 7
- C i% T, X A 1) A
T,
it I,."
.. ... .. rnpen, m"'d;4 d p- 1-,; L;!,r;,
l iv A 1 0
it n, 1, t ki A 4 0
'InIr A!'! P.- t.:. TbAl
rim, nn "I $-f", tia, Oil, -d.dM el bL4
ju, 4 T- WWZZ.
!?;r y pi- P, __r
si-I-r --f_ JUm rimli;,,; I'l d, dr;._l_ _,F, n,
_fe l' "'fl"
6, A I LOS CLLSA
p AA
I T' dq d1l Ink kA H
1A A m171
M.1i F 5 21
'r n 0", -l- "", 4, z
5, K a 27 36
I A Nk 7 4'
4 i-8, P.
N
14" i.os rftlMFftw; 'RATFADOR
-1 1 Bit.,
28 .11
uan a per.. 10 N1 1;
If ?3 0 Mil
N. Jj el OStej
en
ZX 3P 3 4
2^1 r
nA V allfjo y of i jilenciarto 1,quek il 3
fuL dermilki1oil-apr1cwp )r '71, E3 ir L09 LIDFRP INDINIDUAJFS

Carraga y Mu rii Thkv A nb IMNIF r-.'. P.
.:ieft" Fu O'r li t En TRIPLFS '17
D.",, d, iictI)I6 Nele Suder D.CIRL N1, R-171 A
7, 11411 i ECT 1 -1 Q
f., d. CA RH I
N1 C
7 C RR i- :I
R.Ak 5 M S'An.,VS j C; lrn, Cjucce. cubanoli parx 0 P.1A I rencer a Ttelles manuettert. 'I.. d, P, S.d1T 117. ,p.M.nld.d. eJ IrmIld i N, 6 BA t OR BOLAS RXCMMASm tpi",
'Los rarmEiLo% A-4ZADOsEp In pelea dr GjN i1i, -_- F,-aili Kjj I .... h Will, -iii-likid, -k JJ JC G, P. All- TP FU 11, rb Mrr 17" %it
&A. d. phmeULfir to 14, t dir.h ,,d, Ir H 7 2 7 n 74 1 3 76 & 3!1 32 22
los Hnos. ifaristals efliderato 4 d:! A, 11112' 3 t 5 13 36 33
Lr 13, +4
d, -Yr r,,i- ll
y qu'
ib, b C
A-.d.r V 041itt" 1-1 n, I~ .. 2" 6 6 4S, 7L
01-r d 1. L-1 j: 33 3 3 15 11
-i d, b.. Sarch
I'th.. dt q., 'l d, -hh. dd,, r- c,
in
641 6 47' 57 4,2
"nip.eAdA ;- F il, 9 S
a., EM !-'7 5 4C 41
D, Six' 50 4 +4
U 7 %V 149 S 20
til-ildrill (lite ir lt 4 4 1,
it tin hOut ('Alki litittlf-it Ill, 2 1 4 fA 12
M 16 .4 6 Su ;w i 1 116 1141 r, 34
4, 17
M T
in S30
x A St"n LollAta v HollMig
7.- C "Inn. I lI,
-FIA
pa R-1W. 11"t- dl C-- nIr. kl- p-, Pdj.nd,. lih-d Mr 5, f
Urhin.. Oirh- S
Anuncift. a4crihh f i,
d dM RESULTADO DE LAS CARRERA CELEBRADA8 AYER' DIARIO F, LA N1,1,R1N'%1
,Nortrian Ha," 311
u,_F1 it Niv- 1 10
con Hillylez Pri 1"Ari. djjjw INA i
l J Alp,
'rill"
r
It It
0 n 20 minutosm
-3110 1-1 ., p 3m
F)ZO M k
Sufrih ntje a lr-iiln cl N V & MUY SalUdable
(79MI)f4ri JOHNS0061
Robin"n q- 6 il b. -So
'A m- y p d-bl. q- J.-" l.Aph Su ape &b6r
R-, P 1-- 4, 11 I 1 1, W-T tm idll, mpl"ndo CAR-SOL IlP- I~ l6l in--m U, it. d.,12,A- pud.
7:7
CAR-SOLJh.-', p,..p Q*blA %6 mcghl
.1 cj- y 1. d!.t
d I G, mha d. 1. ti-11
i-pi., .1 CARNU
Jh-'. K-.d- d-pll" CAM- V-11.1 jg. d. A
F1 d.-1 %--t 1-n11 I ;.",; .! ., '. -- i I i - li , - so" i4q,,i& q- ff." ficii.
o, 10 I I I r, -, I!- I.-I 1. -1 1, 1., del ffiil- P- ILc. I-t-- hi q- V-8 r-p .1
.b. P_ y Y. -tiL C- q- .1 jg. .I. rj.
61"l.,- W11Z .... ... I~ A.T.- f-t.r El J g. d. _d.
d. Ice -VW- q- VR
/ v A)
A" sperb MUM Dig LA KkMA.-N iqueik LL vk Febrrro de 1952 Sports- 19
LIC" DE" RE- GLA Y VEDADO TENINTS-01SCUTEN HOY EL INVICTO EN B ASKET
h4hu U
vo Rudy Datis Y 4n norYwAmp5pno rencierionerl tiro, A refine "mez, poco aforumado,
Tall
=11011w= -I:- --tal"m v"6 Im. Olose A cm 192 cie My congravedafto de sus adyniradores
cm Ims Ck&e Hofiewback mlv6 L& poUms."NW
11 caso de Segnwn y eFFr=
UmimssIda r Racy; picb& y &-sp sr""r
ade.A% 4 AAJI -s wo, a3m.6-ma 4 Sola ie pudo triucifar c4= usia de So monw-, d pom RiR
66 wif al *Ako Wadw de -1
-purkanimw amweur -U.W do e4 tmer rpl del msm W6r6t: Dust imvifiI$ au man*de arref, reviv6 cm We HOP- y "" perivichco"
= I dmdw allornom se .1 C- clul To
Por Reni Mo pe.&tWt. pan Idscla; mou, cj- f Ha 1 Z 4111c- Ir ; .&gj jo -,;- pw cUIVAT013
MIA Tr= 'a to Is del
Up -bim quIe ft f-I-I-d- 1111 A-hn-Q- nIes. y esso em 04116-20 d. Z) ,jD de OVA 1111411MA FlosuiV = h- d. An.-PU
7, dt Lft amewbak, to It Ile 20 J hnsicl% P. OVIM H. At- im Tv
Ism AuoxWM esti d. --do Ur
two 1. kcissallulad l MUR do Im d. 20 par.11d d* Mcmd-11. Ed
Em ciert. que I "Illbia 1W WITi= = 1.- 1,2, 1 s-WIM- do I- d"Ird. cad -- i.-mift -2
AlLamboo, r A Ft Di- mplad
&I V"W U" .1 de 20 VIV. U Mpddl, NrWm quel I 04 0&
Donaldwis 18 de N L Hubef, W. WaIdDclr Rod 'I.. p- 1. "It. e-d, Loss %kidmulm costiltdir"m
--=-!=,1R- An&- I& d, 20 ftho
6. Kfalk T.
pM*1fttwmi&: _pmey I dar 1. C "I H
Iss aaenzo, P. delarl. es D-n- q. 1-11. I..r_ que .1 111D
umwkwilws at IONA PI&rm Ill "Isgel .1 Is r__ P-i- Rmu J,= d', 2t,) 1,4 rtrz peA." 11 kT0
IS d, X ,, Uss.M H T-xmioSaio, ft %,W *s .Iil- 1111d, .1 ad. :err7.. eimso dr..
al da bed" qw- dam p- _= j E I h- I .,d, de y,, -td. p. L.
.I poem* d. Ism- artsid. peRk. rn NI P= er
IIDICC" I l sr If 'PI
d- "%*I" d. Imoasiq- P-g- eisbd" C -rn I, A, 1. e
wit a. da-ath. t N "-a lt A WS.- Is rd
:.I --. P ,, =r
6a qw. a-biamai, o 7 d: 20 J,
-do is P-. X ; d. 20 .1 d-o-dim" d. W.
c-A,4o 81 1,,, Cub. Y ft
l R-1 cassell, densiII, 1. J..s. F, ,
cov* D-u bac. baqw do -tsunt Results ,,&a pra,,. 6..cWk Id, I, 21U, Cb, nleg-d, C.=
do 14- tocstraje W4-ima Um 7 msfi. liuss'. d-W -. fl-i- l 1. 1% is= MI. I p Ba... d, N ,,;,C
os, a UI; dup--r., had- -do qm- an )a ; D, A! P-- "", A- -s-,) -- t6 desst-, ampsAindpw un turusea
ad C-- 1? 4. 20 bt'r-Z --do ssus
g- qu 1. VG t-h. 4.1 -p-b-I.. todo 110 CUpj C= .b. ssmzsc
do emgb I c T d. _in
= 11111dawFut = :"h 17 d, 20 k= = I = I-, I. X- -y. -.j cboub Ir
siss ccp j 11 d I pAthon. 92.11 R, I C.0
p- .1 d- d, J _. da Q_ Itn
.-b- d. pld 6. del 22t M AI-1 "' I = P-41-L.. suau-.I.- qk der i-t-us F-I- -M-de-lt- Fsi 1--dss -,Nk *pjM T- !,.
-Po 6- 16 d -dd d. L, Habana sesroo- 'Arern" "WOWLdto l 9- tert. rossus de'susim W.
P U' q= m- 11 d ed._us=
p-qua am I que exta Is rrank .etnh- 61 d, 21 1 -b- I I I- de, 1. Imperml R- Y. How 61 A=
MWO ek I". I Ln 'X-gdo d, I i t"
.b.t pasra prerrur &I en 1-.= de in rnodexha It- = 0 M de Cas- [ Y Is.
ovIst. p4pW Jim bode INA a, prWia Uersspo, par. in-mm d, I q., q-- a- q b,*, so
Lm %, do 14 PUbI iCL4&d reCib .. 17 del Wcu .'-It MI Pre- "- t"- prks- S. Do-r
el Is .1 ',-do 1. tairde del dMkrjXI se mv un Am por 6antm palra lucir W
dw at pcolictu Pon too ",:tsrtst -=uintem y 1 16 11 11-W Is Idai I 1- 1commmis wi D, ALf.,d d, J.Ill, C.d.-. P(*u'q ty Be z d. C-1- As III-. ff q.e p.- 1-'l A u, -Ir Y- s.."larn- A., fismi, y Wer
-r p-!, -d6 I. C ass I= it b &Wb
d- -1- pero 1. A sA_+. r m
tress pl- d, nn I es, ,I den-t- y B.&I,
--d.e Fddt*'pomdjmdo )a victoria a Its
(A, de Jos report Im d, i. I-- J nl- Habana-Madrid -n-iant, d, d9 por parle If, 1,
No 1. pnme,, im'R,- 'cho yll b- Atea, .1 -1 4'W- de d, -,. .1 dbilil
= Irz =,, Y U Cl- B+ I I- "'Rue 1. t IndtfrenI, 1. -11- b-, 3. D.- I- ts][U- uw.
siottsabs4nta. 1130mrallarA10 Of Ism- tados rodaI, afrdriian I dilearIs & &I del 'ChJ..' r. -p-d, F pr qIO, Pp, d. isb..d
eocIu-IpiAr irrpotrrt -Dllpt- PrsC-saas Isfkla" Mr. has t. 'gund. 1. se, Ir
lertw cofttm pr= MaL- Psm P. d [)dek Sanus Barb- p-66 APoises IsesA*--n 1 Drd" ffiUuI- -.bien todo In 1-rin- G I W& a I. I- JIM P.- "rqur nt- 111= La lard, dlo c.lnllnw cn I, sor IIII, m el wito everItc, Fl-arscho a
Dw sa. rIeeo a wirns sUet- Con mej I Porqut a La hors de ) gxrst PRIMER PkRT Is Ile P61- N11 p- d,, -br, ti -I J.. B que puntafo
Is pi. I que es do n. del. a I DO n eatals. Uto
U imius r-.mP- he,-$" -L1. de -Ido y Round, bAAA"_ jr. dr I. bcll. -,Ir Hasilerskoell, se ltb- e; r-dI, NJ- i,,,- 1d, g-rd -J,.m
-b.= "In 1-u., Iss'lea, d- Mud-l- -il br Jue*w Oim,,= Id- Ind- I- -nt-ental--, 1'ral Kn Is ron- jans"l- rall-4, a 9,,w. q- d. Y-.
Mahar., Id d- SM -,.bkW. no ,b-- j- 1. -1 1. -- d. data Is
q- -1de L-d- d.- de -nd se hiso Im sub-t. id.. ; 1. P- 1- 1-11-1-srad
P R I Ub -dl. 13 H ,oIjssl k is I d g t.19" se s- P.+-iesu, 11 1.- -p- 1. Is, Jorge, Mi (41.11 onu-jo -Aerrn d- luci. rn-hSirkA, Is e C-p- t bie uoqo* h- muy
ift'Usiotko rb&.U- d.- f._ .1t., ._j__ 'd. 11200 rnlen ojue Is, d" R.As-l R. -In d- pissUlla W dife ra, As 1=
up- GI Ih- 1. d. H.Ilenb-k, IsAAics. Lx., d-w Gd de E. D, d. eirs rpo
P-twden- dispuerIss, Ideornr, d, sudm t j ose Z.:j 4,4 IW=
"Ag t-'. ;At., ndu j. :.. --rl I,- lit. or
e. 11 1. 7- -el- -I race h- te cleas, a= ",a I I,
A I-," Iseri. 4ut -ifill"JI-Aft- ts Ltus tresi
;,I asil ei d 11-ptlId-es
meM tDronis resPeta b".1rett- de misnm qme oeasionaba Is y t, ... d.
- a-- 'h', np "" 't', 1 p1V" i.Z%"Z sb sb- split 6-- ").
cor... eliin!1= 6. Ili 'AL. Cd-- clue dusevien I o,sen ,:ed l te t-io AL- C-, C-es tenJ. Ift pr6._, jet 12 A 10 qu j- 8 F. Whrlno Dust
TIELe -4- loa la-ros d- h-b- U*P- Mi. d.
1. -- lb. da lod. eoure- pilleod. 'I h-, 11 po-dor b T -&LA c.%,b9rX0)1 AT0 DR )m Emd U midm y Is, cub. Is"now MAII-Insm
wia- al = M bz;b- twI -,:l-p- ...ei6n r" f Is I- is
f-t- R I 1- 1.1: S.C;N d a- A Claa,,, A,
-- ente J- P,- d, -ol- d, drar- -1 P*dri,- = T.j- yi,,-'.. TI-6 1-2 &4- 14 T.L de y- d- do PW AW, d-6 dittaust.
Esitadssf IJMkIM dDD& intes"11)'re- -I PmAi[ItrIte de L, R ubbes Ar. -de P., b, C.On- 49 '49 #f JRf, rtA, tseop.. wro as Its Bbv
l _des ,,I r RICER PARTTDO W 40 RW y C. --46AIhove tIase ft__pjb C_ Is 1. bd d, ess q A, ly fsst esaab. sas
. 1-t- T, M, noral&,;n 48 49 _, 4 it,
Cb-r rl his
ptosu ir p- 'Vxs en .1 In.. I-d- c, :lIft. -1- El pirt,6, I C11,ro- 48 46 17 47 IN' p- 1. baks do A-a" dpar-divi vorlaamwicx "- rsItots ournpless Lmd- Ah, PI.,,,. seau.d. -trad Y C- L Rolland 42 40 44 0 IN U.d eno .1- ,
VOII q 01 Obw- a 1, YedemeWs, de T-A, ds A- PI-cra d-j ,- r:e. t, I., % d*I 13 1. ."U.- claaa a SE JUEGAN ESTA ieslor expli. I, -bW 1. fi-L
F- L. a-b. L. 14 114 &4 1-4 T.4 d* tid.- -A. 1. gInt-Im de DaL. F*cle- I-Aa K-co-iiusd. u. -"As de it-. Ewsa6l. w- 1 sins 11, rrIdij asedJus
-.44 da Au4tralsa e In- ef- a rriusk Seg= L 44 47 43 48 184 ctfi. qua .1 Puntm
eft d. T kuq- P.-- h A PRIMER PARrIV0 a 2 11-do Ipa;ssr. ,
'1-76 P- -lor Is MIA- 0-- R P-'r- 46 41, 44. 41 174 WM EL W V 0 is Is
6.&J, IS alnt rvjlx c5liuvo & go Ia per,, isamsomb4to, do y B-swrta. bl-eca, it susba, p- apKIAT7 = P"- d.jr red""" a d,= -ift. .1 kwAtra An A t1d -1 43 43 47 171 Id- 6%,lilallo's,
d. I- ba- Q I- X'" Id! A-1 YL ff""j_' ::' I. J.1. d. pdatsIa, de .1116m I.uss ssisstastst@ Dau,"= UT mr
-quip. q.R ft -')Q' a It Ed R 4a In
1. t- W 11-lad. Wro" honariliza, o acctsit Pu 0,troer". 13 y s Ii Al--d 44 40 42 71 Q An -1. r. Jos Ids, m
'et- dal -.1 i6l. g tener del 12. 4' '3 4' 1 dbuix.to
b L r --tran 1-kt. am .1 -,*Iaoooto c1r.: Pr -4111111, : = tarrIbuld, .1 W-4 b. B,
4" diihirrs.- decir. pays Rudy Do- .1 C.- 111112" )unior amomasad., .1 rd
'qu- Juli". Cad-. An"I. V.11.i,*'R d-k 47 42 44 4 7 d -tre, I- prt&u de, It. qua
4= A.; V -i- p- d. Gb-.L
Is -I--- T d- rI 41 43
113- Asnt. 40 41 171 d-pusla III, Issas""titud d4l I"" ""Ad""U"'Aa M Ud&d de Isola -d q'e i* As Rodr*- r Di"" JMY9 Jdo = I r Is 1" 71 P rrh" is _V1
ra a t p.66-5. a statessaw u-sit Is di- -isa, Wei- IJ= ;==d Ulb*
t"eIrstsItca -JjjJ%= C Giiii-ts 42 1111 n 45 0 P.- -b- sad. d. 33 .4
: LUI 1., '41 37 44 43 e 63' Is. IluviL rofer"cla., a]
...t.sucloa N.U.Ip LI.W- y -irnuohrrm auc LIA, nuis artaLo- biwiturf), I L'Vj I., I r
So4o el iixw wntio 'ad" C Huber 4a 40 40 3S f lub Cutbaitsal Vast." T-is Ly d-d. p- Wi- trum -to d. sfrlus.4. Id
116,6- r.4.$sI P-La, das nesru, , !S.M. f--,Lb.. Aval. Do&4 (l y
m:di. 1:11, In. R Jos
wiUns sr realbar = enJudcuAssilienss, ei assusteurussno ,,ra m hombrft cinAe do Iritinw. divid4liscloat imIS as 1*1 12,, -41 C )1-nu; d.1 -= I g- mas PabU&o Curb"
to III, euoi;1:i6n. Anbe todo, as vw corn. a. i -Z;,tA IL& a UnIns 711-dares, -:-3-4 1-6 74 T. U1,14- dastput. ya -i. h- a H- D.I
.ntIx ,Zi d, 43 49 43 '44 dis euII,_ -.401- irst- dias D.
-r el deport. --- b L-- del 'erus-d" y is j.. AtI All La- H H.11.Ablk I .,,A I 1 11 = ". =.a., = 1
- be-h- 4E 46 0 4, To ell,-i d. w ardr-ussis, ente. L R.jD6od. -0 1. r-6. T S. I.Ioss.d. CC Vill.1d. ha.Z 1,
ori. W-lt-ft b& I q- aja -b-Iu '. J ., distinguilts
balls a Asurs-preLse$0. now-ta- -du. die ld. -Al -pl.- I J dd, pmfeso ps-:ej fsnsi III Ilrj... TXRC1RR % 30 t.Atos, Al- Solis- 4, 40 4 43 173itU VVda".1-4a. d-Wisas& n -on
surriael- q- d.U da, Is- 1-2. -dics de -AIe- J, mdida fec(s t a camido P Digs Rvy. qyt atansia. Wis.- 4Z. 45 42 31 72 P- -1 A "Ztfi1. Jbg A,-,arjg-I q.e I dIC-. sevIes. A X- ZW 41 44 41 1711 de, C_ y to: Is qbg
AIL Vts. Y C o=-Erv.
d4..d- y t" pry-'-& p- I= d. h- n- -an 'P p FIV All
als -d- I Tennes 39, j2 46 b.
"poca 4- .1- L j;d,01, 41 V. CI b
Flosk 43 4i 42 .Mllj. dilbl. ju.. do s2m "Is -ala "t"twIlaa. 6 li ;k do
Is cil .0 IS, J- "or J-g- 44,tri- did C1.6 C,.Ib- -,
tdof t- Ordlessas rh .e 1-1-ble U- qu"r I Q !Avtaro dol a S- R-n U AAC,. Z It I- o P=
E' Sainpl, 44 Is 41 2:1.
411i is-ImcJp1rurs ce de A somms- taIIiI, bit" db" .9., ,- 1 (m,,
so.&Ies "o .dk. ft ti -le- ron-ur- -- is. d, T, rk -XTel Is
41 .19 42 U Yaslst Club, igra asl
in"-. I- Sji DHo Cbr- Q e p- at, L.Of.. a Lou C P, Alf-- M JIL 'T7 -I k1w .1 duelo toss, -penotto mAN N ti11 -1=11coc-It'l = .1
in, P6= Sm At.tisd V :1
do -0 1* q" M
M. Au'- sia-iss, 7 1- d'.n is' lrrud- on I P-a- 14, Is oad. .. wirJ.01-1 I- dIa socit.4.4as, q- sovsk II
1- 1 Ped. deell J.. T Lundstord 38 30 34. 37 guit-s-I'mr "I -,b= hAs"Ift "tolo,*
ximss dim Imsm de ithram ctussw
6, n-uros U&.v- r- --- d, slj-- I- -clo it Club u ....... hat'sII, ju
,,sas Cas d,,*, Orl DR rIENTA EN AFtAIk;= t,,d,, Ise t. e-W I.- predi. L. hs,.aaam
1-carnent. no, Ascb- Is pe-, q., r-IIrn 4 omf--d.d 1, 1. iN, -sq r. 1. n-h, (let lictri,scs, a= n
,Stf.h t CjIA Rh. 1 1. di-n KI Its, or t. m
Q- III so~rsuda p- Iss. Ttiy-&- J, -1-1 d. r-t- ft ;9
-q- .).s rl- -,bLd- -H.ppy Em
del dep assui en epoes y 1. P6, E-10 T"'ej- s I- P-1 I R,,Li col, -h.. LocIit -I" .1o". iinas 1. Can. Colo." d,
1A
it W11,
4
C. -A R E A-S
P GAL6"me
I Esta noche inicia su segunda lemporada ecte especticulo
d e ikenso colorido, que. ha ganado el favor del pdblico
por sus caracterfsticas novedosas. emotivas a lie F es.
qmmiows: R64cs 30, 32, Los m6s vej0CeSLk*os del mundo.Len
79,
Awfe6vivist, I I UTERE-SANTES-'CARRERAS
Playc4 "a
No 6"Ne" mempma -N 0 R, 0
AdW IL-AJL
ftobw 20 DIARIO DE LA 10, -k Fe6we de 1952
(TI EL, Nil- MAS NOBLE
Im Ur Im 91
PIM _DEL Mt "El Politico no puede mantenerse en 1 inacci'n. No
Y M11 m co POCtiaMOS faMPDCO march I
or
C7 paro cislado Para hacer
el ridicule. Tenfarnos que
r I 1Cd encontrar la I 6r m u I a de
"Al cko e1P0J1tiC0-CUdndo ectili
A 1k 4054 lutinoci6n que ha verudc
j Dr. C 9
4"" pittiol en dignidad y en respect
eSt d probdndo su sinceriddd"" Es una formula de porvenir
4.W tmporta tomicir con asiento en una reqlidt2ld
itan de %Knaxw, &I nosotros, Como consocuencia do up combat* polWco atacaos crudamonft a] adr&xsario y hay uncr hora on quo las convio- electoral inrnediala que perrnife a] partido sohrevi ir, y
nj*ncias dol'pads acons*j" que *so adr*rsario function on solf- a Stis mbres manfener su
nd. ,I,. "C_ daridad para realizar an bien coffin, Itacerlo es ana obra dig- ho
na do aplausio, no lacerlo es una cobardia, y ol politico ha do vigencia poliffca."
estar d todas horas, en funci6n de, valor y do arzojo".
justarron; ,.p,,, il t;ritt- do roac y '-pimmabl. Aeo,.9, 111toorilit. Purl jjIj tiornig. part- quirre.. r Wen y In feliadmid dels Pat-i-la- AM ottamos actuais
it, ,11 sea responsabiliclad Que an pernaiten impoW, do ralmotlas on estons
lln Quittance, paCque nat datuorm, Vu," on go. po, "In .
..,otrot milatincto no en7powitale rin-ju, an. fm-r .i. do -to".. 1, do pit' pid, .1 r4d.r quo diga 19. rtmab... do L. OnodV-to, Colowillsolice deel., quo li it Ilegra .1 Joo
All- inn mom novellas panicim quo comprondlerim der toclas billion W condemns, todow lot ve
I. -:12= 111prin'npla coalitilmutila, y fu6 qu, It 31 de tc-d- Ins iccullPaciones. consterciantes. 10. indualrulloo.
d P._ 1. 1. .6-ruil qua cal I.-
do .&. suscribim- 11 lah tnld y Ile-di, tL-fl- Revilaciones films q- Par intlin de so follhintacia political in ImPtignsin M
A-ibri Unitaris, ZQue dipmos Ili' Nads nue%(t Para M15otrow;. Lcl quo h. btaraw afirrinadii on It U,clo f und, cion do "t. e dar Im nMbFM y a hacer Per- owita cars. qv# Its reserra at poltonlr? Puts el epitrw de 'Ins
coleFtIvid.4- qu am p-poritactioi bace, i a Mnc 3' toctllai I. c.bollia- de U-aid- In Reptbha. panda IDOCTM GUH1.=X0 AWNW rVOIL P..ak6. 1. uts y I. a-micionlim del Gbl= Y un d,. bernar A Cuba bay que salbeirsuarls, can uni seaticlo de unkin
otru. air- yacil.tican. ri Utaboon, 1. plalan n alzb en 1. H- roi mean anumcii dode 1. lIbU;m-_d0 MI. P-,rtidb, ;ot:0=ar,,NojiM to. otrm' ocast6m 116 be onsinifestodo. pown
al Carmiti y on It Parlamentia, y unlrow more. respontig- Nm,,rc.j Cutuaa que Jbaa editor U. fallfito bmila *.w tJ I mcii, pueblo nieces" cultivar UA linn sentionlowto
bjft hiciorva oposicilin &Ili, deride Is opost4itin oalkba JuM11Jn0s. Ll ffi -:. do I F Abj idl. mpflu" q.. Infill cbloc L- wa perd- Y.egglowidenent- El gentoloorto tradt.
DISCURSO PRONO CU DO POR EL DL do .-he, Iumomd- lorib lot It ... I y .-v-1 do ruieribrat A-monalidad on 1. costop-b-oloi,
Im, ca-tall.. umQdgnh.- do Icar dia- P--- 1. co- din y In totio-ndooli. Al .4 PL- ontO H.LM O ALORSO PUJOL oposicionistia I no. 'c'em compatriot- apoya do q-Ia Lay. V-6 71. to. que tiu,,utroo 1. h-.b- q- filln do beto,
Urrajcamos el p jr coo un. senj1do mahromist. y at dt ma catia un arbigodistinguillo, QuUIo bubo de'llascartna Is ItillependericW nUettm Alto not m habis apeadic, de ou co,
EL gkC" DE CONSTITUCION DE U SW nuoistro conciertowit I P-tid. ArItim Lnjtar;a condo rst.o ho,)d., la.--climen pabsto *I pw.q.t yo III. a it" en )a -I- cti do slariono mambil MAxisitio G&"x. y = In proclaims dol
.1 n irrimilamienul do on hechil que, par btra parte. I to Nimisi Ilaramba a Ids "ban," Is Won. It y Is ramn,joirnot quit despuelt-cl, 1. roargantiicidn last Asambl- ','a, -.1" inf:w
.1 arrn-as publi" del Cpngr- Y yo. que dur inuez Pon '. Wo a las eubwoom, tarnb4n requeria lot Is.
-SAM LU NACIONAL Da Pit -pecd .. ..... r an nridid.t. p-midoncW do may.,- .,I :rSft on. grind. iritalt-I -9-Ma I-P I quit _do 1. oldeponaliablijk 7 nquall. ink.
probabilkindes de Iunfl- Poll 'Perian ttrmir'S I d il, 0) I noblerium Y a Im, Imballerosidad its squalls -SeClemLa, d.Ig- _' quellom hlbm que hlcie PokaTEDO MAGIONAL CUBAX0 do lost P-lifts. q-A,,,,- indic. p-,abl..d p'i.,,dsd. no, y d't"re par el.ra.monta, 1. publiciscion do )6. rticulcis, que ble III fill.. rd,* is. libencibet, opening sl guarclarce, sentiment.
one" uu elton" --to d, quo i6orl 'n.tarl. y I P.1ticlo N-11-i Cb.no ua fbilet. Isla conclilid., y .1gura dia iren 1. 1- pillift... too do odia pan I lot propJas mallos "banns quo camo guerri
I,- instaficleaten par. pbd.clr U- flo-niol. d Y on Me Tquieren aqui para Quin yo dilli lot nombrea, y beria Una Ilona Itabian colentioUdo I- net& cousin de 14 libetraci6n. Par:
"W Psw. N.Uthal I d- do M.1-cs" on pi-,runct.-Intris do[ room -dim (No callan ante ame recianno Los nomboret. vaus a em- que hay que looter Unit wlta visi6sa do reliponsabilidialL Exia soP ... A"', p,.Id..t. do Ms Inject i d ad. too h.cim.,
C b- ...... rt. tod., I., tuiUIm d, im --cf rioilid par. Quo -hArlk I tl a I Ito 116 Ortatlicum do LA liabana. pen quism ton- mdd W-ca. an Ingtronts, dwitle. st anuarquIubm .. 1.
Sh- D"-d" gl,.,t. ,-. dpmi.tdydr..;.W. at -fr Carl- Id"quie. prijdita pelt-Inarminto del cello y list resenticill-W. St I- Orta,
-r,,I,.n an. me. od.rd. d-d, od7 flj-.I -o Pro- -,I,- camb"'n" de 1.
R'l-ee LL[loos: I.. ---- rioc-rta Sir, mi III. carnphent, del S .. do, on doxals munen por one Isanino, serim calls do peripor I extato Imgrams ejobioerter horrible 1, 1- much"'Opacali. buidoo de Ila hills bonds doctrinsm; marx"tan y Lien" evasto
In, I~ do air 1-d entas furr-1 d' In 111111i"'int. L. rnlid.d politics. do !a politics on muchall tempos y on 'a
unpc'e... de Colon y Scoadar cle-la Rtpubbr.' J." p-p6wt. 1. dualuraill do M. slaclodad- E. It oth. -do
h Was N-tamal, 1. h n prearbind. q.1 it inou -do,. c do errez Plansa. Antes de ourar, a los donnas do corintruye Abora bien, pronto el putblo now pueblo quit va
dol Is Ammun do sabriersurn.ei.or in. lololl ontt,,oroddo, quo xistem It -putkm- m0dI- t0mdtilio,
I'lle ."tsicrolim 1, '. 14,c. 4 nonca 1~ 1. islon In. oecda. onnablecid. Par on mar-Ulia do do
''o. on. liolitl- a a I too
Is A-criblead: Ii:;.1 on -11. prfur- del d, do ia it- ..,pr ciriem, I poeb). --I, 1. 1- limis.
- b- do in -, I P.,Ild Otodq.. lo-orl it. I -blul- -to p-que an. tr.b.n. y 1. q., I-soto in.hm. in pan
h-I,- '1- 1, beirt J napui e.Wfi,, dol P.rtd. N-Vrm Cutbalb AM pun In ...dod Respuesta a] RAX. h.cr 1. diw ,6ri n4tornica do Islas maninitsmi do gusi-dsr
I. ecti, dad pomiiii.ni.tn. ind,.pomabl, P.I. pd,,-. -.Q-!- in La N.c.an a sabor quit.- -a I- W- prodicado
oscis poklic. quo t,,rn o del p6d.- Pe- ... que __ 1, 1. p- rall ia p-r.r. .1 ,,,hiinum do III.1 to" i" b or I.- h.mkb ,, V Imi par-Ildo, del -erta, 1 ,ft di-ariae card, i, caroutnum tsulm plutunt, desbard dam Aqul me ipuninban eMa tarde. en tests comparstAvas entan
K d- I, ft 'Q- = 111 on- do 1. tallas Is politics III_ oni politkora 7 ml perims
Podror G- ",Wsltri do Us p.L.Imclas Q.. On T- h-in irnp-bW ..:nt.1 jC.A. diann la ruun Ins-IN& Ua ciclo do 22 at-. Cabdidat. --I. Ortudil.
A@[ c1clo Min= PI.Ion. holin iloviadc I me- Par. ini, pr e)lpla. rterinno 11 Iw del P.,Ud. Amid. Unit. in, igilt h.cian -,.do Cuba con-lom palasba conics 1. In.
pr:, "A espahlas de ]a Historia" lsrioiy nnuy owfialsidatimente do quit. It. .,do y pr&-. quo rrn dictation de Maichadol iQu4 h:6" doctor Asnotabow.
.We hl"doo d-I ponrimon..t. ingl#. uldl. 1. an m smile parstional It general Follericul R-Wta! -.do do 1. U.Nervidod me Ininsialm. ol; estimilianten .1 ..1El 4 de itim,"ic do I. Race p- .- do Voonloon; d.1 PAU, do plants itriC&I I In Ila y a Is muent' .,Qui realization In In Norm ditictle
-6 pan dmidl anbre .1 candlicn, I'll cluga quo el Paructo Ortodotio ha turicionain im go canCamara 1 man" so Y fui un. do 1. sa" I ulminte, y on wy a manchar onto lattice con sp nornbre, ea ikbiti process r-illucculmirio. on el minute Vartco de Is huelga do
ducts espilldaji do 14 logic. y de 1. hiMorfar Y ay a probarla. un sU-twuJo- In tat Ida dismallcilial monl sabre Castellanos M.-. on last. It tramite do Is InLegrocian constitutional. t
'_.:j9soTst. P= I.Slean, I.-tsismaim ligirdatte E Pteriddo Ortudolo no Usibe an 1. .,to.Id d art Immuctille 0 Ull t Rsuordo, met fech. oorlfb ., ban Urns mi. U b. carall a. Bod. Mleriiorao, -114da, i.-W -tre:
jhdlsscies ]Ld-,d. Goo, q.i- -Iz6 carrhom lider que le ,ante alescia, do em-i0h P.Pulk, No a = him enso X.Jacile, -a .1 Jel. del Partfide Liberal, gad. d jeentics. do to memari. .1 ewlt. de tala clencla, que
q_Lja Cja- sobeomosi. .1 pueblo I P-lessir Agrarnant. on, bombre been. .. at -mbxt- 7 40 el wbor Sduardo 'Sullint Mean. y date en on articula polifilum. dim tw diodpWos qut'no In explicso may him
_ng 9, IJL7& buicitanoddi tdl_ p., qq4 .1 Reln. Until. el bregar cle is politics. Quo inVite &I "tuslannno 0 1 1. dhsw6. on unto d- .p. do y estriderit.,cer-rb. no Itpli" con ostan
do Is polo, y del combste S- p.1.1arna, fe-rcua. fj on i-prov-do. U. ltg.Uri. do u. up-M. tes- pl.b-: 'Cuaro= l perno ont anuorde. yo no It peg& &I pturn.
injin meeinal ami -dbo hablar udci 4. Pro Explicad6n de an acft
con reflevOll Y larnerit. quo a- -I. ji-dole. so Its- Import sentar 1- .1 a..,- R-Innoril, pan .1 u.. I.,- may dicin. polowurs
.,W.do do dAictiltad. ydo I L. foo- del Pallid. 0,I.d..0 .11 on
4' "me"'o Its filains de nal mensibilidad le de nil cabal aroaldmid,
.,3p.,boar. corno, pone el Gb-, Is mente sabre no-I. q- -dict im 1. pains sma. y noble del pa.blci. no ciLliarnas coman a] soon, wical mantra el )efe a caudillot do onto V.1vabling .1 tartan do trountin, disteriniturciiI. ptilitin.: Id.
4h'-widillocs: Its on 1. h..-idAd y las can- a. to laigo it, to histaria. mtre clociall y ancionsi6n. colecUtirs. ooce; nai Par. oU es dificl, parqu, rnoxotpot. mi in- vision a Ix comma una cit. hist6rica: on do on principle do] par.Sl.- Y. Tgo iambi&o : umrdt,.4.rd en-te, qui-I un Goblonno hotommito. Y ban surgical Uncia pndi- roo, rque no puedo negar mi props haitnric porque dillsonto larresitairintroo inglit. a QuIent debt6 Inglaterrik wit grant impePtj d, pagam abow he cubiertp on largo trectica dadoin civics, d- totis is dad, fiJ scores, que a golpet de pro da protendoin mcarnar malls, III ric. Diartmell. Xn haram-de dittioultallon. It do iami quiere asked
"'.0.66two W.ri.nal del d It I_ mor U _t. y M. -holoo del pueblo. FAumm Pum an Promencia, do repon b -da )a mismi, 10
'mommossillmu, y no ci-fteri. do nouns am 1 1. -lameniariam. poiliticsio 7 patriot cam. )ur" I S-o"I BioUxim. nor Whig 0 Toryl y el, encoliflisicloame, dociv
I. Vi.ne do un movinniento qua y d manda Is honradez coma In p
Unik, owmkaimeims del paJA y to quo lifflullatente c ma I Y me ho deteranol pajobra. an las haras do pugnscidad. pair Importable en end& mmtdhla I, hlicer to mejor y mon-vir a InWOW- int- del N-do KwUlnuil Cubarol. burna formula pars dirigir al Tui No Is nuevo esto on norstra I ilideviiii. Ah.r. bim I. I glatmwrra- nue era on &6mbre do capecidad quo. d06 su. nomjf,,sitra .-d. y I er., 1 ..6- CaMell.n., lot-. I lda p.11U- P. 1942. Incite C._,,id_ I ron- co.ortion; del PAIJ. quieren dectr que el Ron-al Sistalms bre rally ligado a 11 grand'. dot lerilperill it.nommallislaum -p- -,occolonue. ., debe cq...r 1. A.m. G-,I--d. Particle Llberal. la n colmanos rr ss mdLal, I.. otc-erid. allrotroa lxl witita- u, jl. mimb- encon"mos en marom stmejante. F primer ternaina, I&
-b-l' -I P,: I so T Utic. q., n. h. 1--ticr y- mi- rel-anikets det P- 1jeol. y do 1. li-ic. i cl.d.- I on tonn. de ocipraciclad y C, Iguald.d. t,tigaricia do Batit.. 1. Urpoiribilid.d do q.I Iscididstura
rampi- ,., -mt. 11 h. dir.. P- no's 1. da tins man I,,jar cidom se j-1-o y U.1os)-go intm-oole par Itmil'o. prw-c.d.. y Ion,- que rositIon-, no pol-r, 1. son, um lomula do Irtunfo- Se equtoocan lais hombres del PAU.
1. yxiaria. mmkilin, do f6t- QIr --b-r h4jo I palk poro una muma
limit me j,M-o tund-1-talm.n". -Yc r. oi-bl. do 71bo.nd- p- y !-,.bsJ.' Uto A-"9, d, rois it, ca,, ,., pri;:- c.o r.i pam modic Batista tione una surna de mimpatia an el
y do pecadres. Quo I C- i, -- 'r il, a toy parlfu sal, on una h,,r, a, %esan;a limlinda. una mumx que alcanslai W vez to ditia arblUsrik
Biografia del P.M.C. Cii-tid.iiij rm. pu#do -,d.i, Ip 91m, do lnco1-I-m ",do on brro del P.kV o.,u--, a ml. ..at,, qa 15 ua, 20 00, Front. a 1. tarroUl. d- BMWs: .4
el h.mbr 0, In. Ban., In .:at T-bItzi ... itMend, on movillita Un 10 DID de intonformidad. de neigscitin y do statue.
A roblango d1l Partid. Ci,,---adur Q.10n h ,y on in 01-1110-1a ri:-or alcance y 'mayor respanalibilidA4, Ai geoe a fil4wa Le ocurre. In clerto kspeclo, lo.que It paluilon. a un Austre cnu
1, PNC c-h do in m- Ie,a rs- -rm .a do or "I q11 -1 q.,jj.jr iitroj"j," F, que r Ue ri que pact. h.... IfIctIl. In p-cnuIgm U6rj cle etia -ed;da dilia de W Ju- coommtr adorsm. Aquit. on las baincom de Is
o.b.-I. qUI 1111o 11 oto -1 loilof N11 1 to. "sn: T iQuiem hay alit coma P-ofr%(,r emincritisimo de ;a L oi. logill ati- No to poodle afirmar Unpumerneritt. desda los prock"'. delmp= dt LAj Villas. veo a viticis conmeroadaren quo saben
do imla.grolu- pocodiro ,,(- dol ,-dd. quo sr. l .,q.rup. y 1. -rncla do 1 1-Y-To, it.
Gobjerria r ti PNC_ do I- oricnoon d-la cluda- tudoo cQna 1. ful Jose Antonio G1111-al- L .. L)(m Ol PAU quo y U, pliticti do artificial, dt maqui-tlisma, its vvrda& Cada ves Quo tl nombre del jeritniMenotial
d' que .cUr. 1", or.wWrit.1 y 1. eptadico, ii. I.P.!d me I., figor" -M
n. i: I, aM In -opjimb, on di. y o1,6 I Abogado do In dignodad y, I pl.l.m. do R11 n "I It -patis. prq- no. prece qi on a U" c.mpa6. Paulin an do cis: cumill. Ifilerza ticalt
c iiooco.nrl.. del 19- .-Perin I GestritiL. Trs "rdd- jPem contains eneougors Ionia It Gem;aur. sancerra, Para hocer Qpo-,0-u a Grafetmo, P-ra Irnpultrar Bello! zl[106radr, of pmtriota Is en)undix seven I del IM11 I, a lid. last) t"ot. A E -Umw -- I-Pl)- Y 4- a nermV So not- Its isinPugnad
Foxilt F- do Aridnd,7 Sol a d I .. oil. -n. encian Is patients fu*r.
or- ApI..i torinmad- I- linpexable do muarg. q., lampl.ral. -it colson-, Porn- 01 Ila d-ZMP-l1tlra all lampoon In del #aKral MenocaJ. Btist pr I -in: Is*- scownph.d ,I Pinnido R-clo, Innote, Cub... p--nd. Q.. 11. hornbren ot.I carn-i6ra do 1. rtimtola (.a on _Ua c- -postibills.. .. lidr do toldom I., g. Ionian. 0. tod.. ims do do nclaotren; Is on candidmito conclonado a distroctai. Y eso
aqu'llo no hablo, sido nums-que U.na peripecul irt-- drtr login y ula .-ticill. do 1. II.M.n. y dij.r- pan Ileg- aL Pdr, tinningemi.- cion If bi,ti,p turdsiciesit.1 do -owner It Poor, comi do qui -priticipics y par quA rnnionoes patrolticas -a -do
'tir_ de ..f., C&nwIIAmam y do ont, que lectIfic-Anno, --ontrim hitottte tialin las coallcionet; v lost thtenclunientomi. Salon, no nall do E_ ha sido sumuncialmartte m line, phti- cativenimcia public. podia existirom Retools quo fudeartwo Jun.
u, tuicarnow do bastaccon --X-- -ad-1-a-4- 9-p-, rqUIM-l'
nZ::.,-= I- ricaianad, to, jjl r- harabras del ABC, qua .. do, 1. anescrativ., qtioil.. to a C a slocirmemar on P-tichl. a liquidow a Into bosimbrims quo
Gab I q 11 poor U c.-i-,oy riaostra cast. ruban- q- esc-ribieran 1. carta memorable de it= enjuicialialenta, otra
d-Lin him-- ,,a do M. 1. j.-.d. in cable 9". Y. Y too excels. del Parlido Consrrvador'palctmror_ par. in e- on. nau5n do canvenioncia politics, to- ban fundadto "m Castle lattice y connuip. mass roloclividad. Ina
r-.,d. .I tanclas do on. do Ins Ides bull. -It- dot grar unis formula do victoria, con Tohucos p- deti- del Par. dis. I par r$ Ir stin monla, lo"arable, halda ei firacassa Nowl-is noi soulonitconall. I soft., Cascallmmas y y., 1. d1o. hay In it- tido I-lbeirnil, muchot do lon coals wnian tniclentes rovixlnuh,11. Gobr o Y It mumno arnmente Prldeaor Crldoic.. y 1. do mail anto wwtionistam. Quo,,-om In ykisirus to" to
rien t 1. dig. pit- suicaterld.cf, 11 d-1.1 Jorge kaifich. tin - IX
d: patildtio do biou olionito, y on ens harm, front
do ... Irdd que I- . tod" 1. V-InU- I--P- d.do. p- act- legislau-s consurnble. carriedd. .1 pa- dI d, las r -Mr., in I P04W. Y Vmcw. do sontectono do' R.UiOa Y clones -1 -.1 SuIn"olls. an" It Hon ,able sho, Provdnle its golikerrio del Presidents Comez. o Integra ournbres do Is IntelacLualld.cl If
'it 0.c! ", Carl.. Prid S- -s. N 0 nwro. I od-f. ';7 q7 Lould. n I dlUnnot Gabirmolia do]. Premier A- del, Or= qook in- a
Is Rpu I-. Hamann pstriftics. Pero con Todo fac, el rian.
formado It Portico L;b-M I. W hUeM. do In A4-- So can to. pd,,.- comm .1 ..t.rucarna, posomr. do ... res AM operii ban &I ABC III trarmigenctA. In amobilidd. on P4*w urion fWam 0 a conpoeumba par ro-h- dirigentes del auirpticumad qWe nines his- do .1 crisis y do ... q.t.tins, ... derrasiadli flirt. paca -on- romillanno. Y qu# hisa can alifunas figure. del ParU4o Liberal, dudrsoams ft brinia "CUW! Tfolismaom qUa Pubs' *1 IdO, &I U
Torcas bion cemo,,Iam, no favorecian &III.tan.eulm Pw Y -y. h.bI. er,,cimbre do I-veded-no Aura recuerda all arU*ulo del Profewr Raman Zaydin. el JFIe dissmisig somijoic slgwisi a Cuba. y -mmancrom Is IM-mon Mllz 11" f.-_ .,d6 I.). Pallid. dot 9.11a y I ... do So rums vactlawrion an ac-optar, pan la realiasri6m de lot sIW fints clvi- del Parildo LJbMI an Carrisquey. publicado on "La Premium balo do. No haffoom clauslicsolb.do julloar, posicift do critunis a loi
1- b. ..,at ciii on on estuorn solidarto part Is colabonculat can quo donnin.tim. c.cr.onrj- ora otipall. f- el fituip -So d"bortic, Is Cloacm, No hablan transcarid -' rasilow deI Golliveno. Hanion; pwoollo I& vistacen el omeJor Nturo
im p-pball- do bue. grb-- par. I primer 6. 6 mervIcl. do politic- Y dI, dom fiiam; y quell. proma me lastal ,rWa7. on m.bl, P.In do Is Plistris" Y mosedia do ussw blind lisis cilli- hepama do recansir., ,,, do] -terturuano herido y malt-ho canto tanto prestig- %irrbn con rcnpl4--, can cl-recio, 0 General y el General tan notable pan el creator do Is oinoiesia quit am sous"M deber. sorostranda Inju-n-cuenc 11 1 1 -M-as c..Itld- rml law harrarts de Is bilid.d. earn. I ..I, do M.w-Rud. a, quo Zaydin era so Primer Vanum. Fj locla un U-IIyect, de tre- rites. colummoom Y talocies, mosoi!bs,- a noon cbrutructl" Junta
All~ "I I" y n C.M.Kory Y Imm, quo pr- tinpid-,dii I -,wnl o' P.-dri Lbor.i .,gaindaUt, I)eirlde Isla ini lines trifimbin. It dber a um 1= a samamai *I Porvemr can fundadas y le
_ on Mi ;j "to I., -Iicl.det; pitlaunno. quo tenmrooo Yo ..y ,lMar pa,41, 'do aq ioillo; tempo, j u.i-. introacullado, In cmia intraddicable do los principics' Emilia' glUid'"
il In 1, ;, I- -oposixio-Va. qUC proclamahamos T-Ts" clin- ent- p,,,-du-Iu.-, d, C),lod.u. 1, el a do ... Raltilucion y bay .. so id. Z-Idoca No me pubige slegas quit 0 Partido AU16.tico fictir Ujoa
!rri, do qw, pc, qu.... on climb.. on Im hoschns Ystbi clou do Thatiz canser-cior inicie Una c-paha cioda on", I aci= hay tambion desaclerla. y ermro pon I!. rob popular. A despecho do 1. .-M do Us it. d.m.tracan Id. Ism I.ntsj. I. mamilefta Jolt del --Iba do jt ulwdxl do ..I., psarmmo y on so iticeirMom niuvo Momp" on fun,,on -j
cumbak .1 patriots, 1. humidity d- laciodmid-iii, no 't'rid.
In.a., lif-cleal, 1.. 1. co--c-ismoctile, bu- In hdrininintracift I-c1c. ii.aft-r- T E.riq i, 1"' que ripp- tonto
'j, ,I Vlan rowla politico -5. y aesprecl.nd . I his .1 P.M del- NutimUcumno par or PodrTM!np- Pace, 1-,tar un Pariiiiii mAs poderibilb q-, 11 1. wud Po ;t- Jet, ow, ].a circurist.riclas 1, h..". emriplorder quo do. I- m.n,T. on .1 mooldooo do W graindoos irectificialiones -colo-oas itc
do)... tales ..diatitraa pwpelito rbo.,j:I 1. rilrobl, ii, :-is on smej., p.
ns6c 0 Uibent, lMoridisabon, Ad,6d,2- .d.r 1- q.ol b..,,. y )o,, hy. Popular C." J. W- May am riumiloo ftal d.1 w.umillitsdama Qo. mop-ta r! on. i
on ..-or, do d.1bel., no- 1.1imr- I-' per. ji,,r, A, 1- 1, arm no piade bl.r dowle 11 S-ml de Ill. prlDrfp- do Grou y ino orrorts dir Pria. Es Urom I~ poi-te on m,
-or,,,Umri- do I., ClIcuriAlt.cl.s political 1: prop"to do 1. Ii,tro,a -II--c 11ov- I f .Ln mis urroicsto poijuclis Y an ma forma do contmvrr-,. cion. I.~ gultoerna It.) .1 poll an 6-pl.mnd. quo no 1, .1 G.bi- quo oluentio, billAActins ser-doin nc. an f "- at Jrf, art Ele""'. E o 1- a no may u. -buncolloo 11, illarill; person-l- Ur. oil on 4rn Inertia. in un dirmatuorna LA -1-P-fi1-turtal P.Mid. do I liwmic.bn ,u.1, Lod. 1. in ti- --, haci.. aqucll,,,* hointar- plrql;e ':I. ,, a I on rticl. deci. Qua much" polrwram on Cuba pareciarl I- = pen ro, hombres rep,-ortt1- co,
1, Id, a '""'nsable- par, 11 Ild* Ia. 1. f.rida- 0.1_ on oen 1 d 0, fl-Ir h-11 I in. I bolmillo on ;rq-6. epilume do him-wi y ... a, c trials politic". can tartartm on muntopim en p--ou
ma rch., on. ict.ri. .. 1. pr6- Y porque squello. horin- qa- o 11 Pi-der p- dede' li pro, on hombee publica hacui on pninuzialacruenta. a, It)* rapid- quo integirmix tamblen-uu nucloo do coh._- or. react c"'
rocufjcmcoo P", -ano, 114,
lora-- duiLr on& _qo. mquoil. --mb- m-w .1 epIturnt; qu# 41). ot- ip-? Y, dir ir- 'd" : on Progratinum, qw lot Is It Plan, -1 do! *11 1,
S, dire q- oun:,. cap.go.d.r.s. Y qui so h. ,pt,d. .1 mind. par. do-C., .19urou Quo 11 Goaf-- Licli'll 1. corldem. inomarable' incarlgru.rci. falla do solaria., m, fild-. stop ilping- --,-do qua Margin del hiro. C--,
ito do 1-1-A y mucho de IrUUS- mi. quo sommotrom mountain habla promulgado y contra 21 rualce, -11alls Ir-r-da 1. ral. Par It contracio. yo pienso quo la ncuticactiS. n It do,, grgon AuUmift Sli tionam candicionen limbut que i-na. Ppro rchn doc q., It P.rtld. so .-an,. 1. -1- ide corclocl. r,-. d,! p-, c.m. 1. fuc 1. 1,, d, D-Rad., P... man noble Y'ma* precunda del POIJUM. Al cabor] politico on continue. Can BaUsts, el fracalmo, Can Is Ortodcua, cl aan,
-pon.la, Si ommbtrom dol.0t.d. qua a linride, q- tal -. had-.. t]z, -1idu cusnoto I-ircidic. end 0-biwit& M."ridjulL SI nuact, Mo. 1. 6r, I.,a do qua seatoluerito do ioroeruIl fae
on a--Iadt conissocu-Cio Lda a. camilat. _P611tice. xU&Iman tractor blirLb. .. rIcip-cit, deinik. y 1.
'ad., I', o product del triurLto logrado por no.- do In pohitm, Ial, --jl.crer', nx &I
qo' 11-6 liesid-It. do I. Rpokill" at -ctU-I Xilus vocercb do la Oflodoxis, It mi lengum Y hay una hown to Quo lam conentencap d I palm -duotm, do sum dirigert- en ulc P.. C.jpijul.
- d..- d,:!,, Fr,, S I arns, M sports. hilhicirnow co-IfUldo c"do, son loi grandr4 formantes, tie Is hititil. republic... Do aconsojan quit ame ad%,sinsiturto toncincia en wiSdaridad pa* -a. runs y a lot as ilombres prmatirisinuol dt esui "id. Y
MAXIM-1.r. hab-naln y 1. Prime,- rocri.ve h.re u-, Wdn -]to .. pcx..e,. ri-co do lingtor on bIMLCQmjaM h4MI I on bno dignua do pla-, on= qL4 tta"r, La insircIAT lqm IM po"U60 no puodo
d Cantellait. A I I man Is inacro, No podloscow tsu poco. ,
I Lam Pan y r-doodo. y Y- Crtodoxis para en;uicwr a Castellanos j mi, hmicerlo III Una' cobardia. Y P-IlUc- h.- de eiltiar, ad. loo, 71 to, marctut, 'p-IL"
goamar do W coil quo pwndUa mism.ritS Mi., Ah; ova At... O.L _jor Y do j. histo r Pon. idistd. co II AdWuode, y 1halod .. do le an squall. to. Terl1unco Que enc-tra, Im, tormon it* Lglutirpriil. n PU)cj. I. rciinl, herth. pa,. Il "IL ej h.W.b,, do 1- Ban,,,
a -hs laban titul(m. hay romances. an quo a at It Set,-,-- do I- A-bi,.. collie las p,,dl.. dc I. Olbldo- n Val vtx It of dicir a] general Idenucafen on ontaut. I-- Spubutb- Cmmob ram formula h- -old- en dia1dayl y,Mi m.nio d' funi.r.coon estimula dol S.L-b. eI puede cfos-r a im Ley do 14 de febrera de 1938 go, ar--ui cendontal an qiaedebim tabour un iommo. loastAnte contietiric a reopeto. E. uma tdrimul. cit por-vecdr call J.r,. on 111PLIJ
do 1. .b-- .11 No MA 1. Malaria i- del seA., I( p.g. do on. dead. bool.t.rnort. I.gitl. 11 a-.. i., Fe- son wtonnow p--uhclabalstntom, Y -W- 1. p .Lsba. dad .1 -] wondinum out pe,.iw .1 P- do mbb-ei tl, y
CaMell.c.. In. I-it.ilmln y td. 1. d- rd., r.ileit. 1. quo 1191fircuument. se I.. dr. .W Sbtwi .1 q..ridn amig- Csmilalllarumms -'-do& Gorl-- quo Is a Par- a h-b- co-toner oigancis p,_ no an
'N hacenr oats Imputinscilin. -sal- que te droot do, 1. p pularidd p-quo on In otaliattax d- 'pan bo-PaCtia c11= 13amb-1 V- con I-d- 1 1- hily-d- lirigen
p quo dl. d, Mao--6. .1-1dicul! a "' a a "I ", p""ll
F'-,- A,,- 6, -blon 1, minima do, %rr on 1. iicarigraorlci., o, In atododatia. P.rqu, jet.. dalo, se on ildar"L JU lid- -1- It fi.ruam y jujition do Wt- tradkJoriLl taba I- la-lotirna.filam, lie-, cab.. 1. Vy do 1: 9--, par. Oue lonnan .1 guld.. do 1. Onod-im. tio.- In -p- kolidad ; ;, -W 1. RoPublncm -i.. socinpre ran -I.r F quo un-C-661 Is colmostrus-oin e I- -1ld-4 oat PartW Autom1. a,.- 11,1 Iriumi,rt, popular .m. cop Jim Lly polque.jolarr- do h.y Uco, an Qua untlallion kni comicion Imidecoon. Aslemis. Mbm
AAID Cxx fbunuas DIA RIO DE LA MAJUNk.-i, 1411. 4, 4U Feb"ro de 19.;2 Finanzas Pigim 21
Preocupa a Nor!zegq Ia escasez de' Demam&n c4um won6micm el dragn CIERRF DE LA 801SA Rajaro I n to mpr ktamof
Actuaci6n de Ia PF INEW I ORK bancarion en In wma"m
avero Para Iia consbweihn naval; z t., I IRK 11 1 en loo "do@ UnIdom
&wmes excursti4iinista& Patmes a muvUes. Nodriaria. Botsa de Azfivar f A n"- h
ird.
4*tiw condensucim Siobre el peso. Recaudociones 7,, ,-6 !,,H,
,46- A It. d. t-iht_&, 1. Art hLi. d-1. u L.
ZL- n
d- -Pen itt- d l -_ d. I. I
A. A --Ir 1. 21 b .... d,,,- He P"ll" P-1. J,, Id.,
vor I.'Di-i6. Ad-h.U-4d. 2.
nAvAl No_ Ile 1. Ad- : d. H.'- zm om Om
"d q .60 Ma .1 -dea r-, d*I
"-e A A I
I 9= b- ---1, 50 mait 1951. df ben Wen- 1. ne-t, d 1. I d.
OW A d. I __ ____ __ -n ld. "Wm.d" d, 16
P-t. A .1'. d.
lifi-1-1:1 JI;M j r91 NO Ar P-., d. -1 b.d. A~
,ir- d. I h__ to. d. h-A. In P" 1 111111.000 .1-n- I AIR
Ini.ren.div. He .- He d11h -1 d. 'n bIt"i.da Puda 1-ohin-tA, w.i. --t-d. -IA l.
L- A~ A As-ti" m zv
- Iu', a ""' ". A V I S 0no d k, N-- 71
ft d, ri I I- d. I-ij.. doe-tor
-I.- I ~ El 1" I'. 44 nao an Ins is;,on- B--d il
iTgT'- A7 -1-t-' al t"rL",a ,orripdo
I- A I- I- -, 1.,d, el -d 11,-.1. edld,
Aduan's tdvbjdfu mufi- b4 al PrL-1
oor HattlSbUrgh VIC-1 J ,nde ItT
d- d f R.- -lidd de 6, 1- Em .1 -11. -LAA. r.M-" 1. A-M. Pon" I.- teoi. ams, .1 .Wwbk im
P-rtWP- 1; ..A. -P- Drg." ft-U 60 1,& ]RAlmome", 3P I- vallool,
debida-n. y -, V -,
mA Meal b- 1. Jt. d. -y- P-66male. kagodom Curt- IAv- I. C Estrr 1AA ProPIAA I-Ild-d- -d--- J17,,FtG-IbAn R d,, -, III. H7 A Cbre. Ad, t-or
oo rr IfW _A" 111. 1-111104k 1. J M A tvt,
0 In e ieAms Y and-LOA
d- I %Wl 6. --d. ron
C_ T P., lam nUdAA_ -mmard.1ni A t- 'evir-R."
AA-e IV i...l. tog El -1 d, I- d, Vul.nebitie e identit- 6, de t fu# d,
en J_ I-"" F H-ii.dor 7 f.anill.; I
Asti 1= 6 -b not, .1 dl mlerell" ,l 20 t !I,, At--. rn Efectuarin ev ruarzo en New Orleanin fer6
a in _d. d= h.- Inn d. n -1-a lIndOldft C Inil d, I- ro. J" . -lil Wf COXTAKT
-pIl d. dsp-,6. del 11. d, 1. El in NATIONAW 1.11ef IN
W.Id Lj-, tr 'C"fAZZ; R Mt mundW de inuesivarios
Gu_ C br, tariqw CiPwA OrAAAm Sitttrurio
Mity" Genel-d dr- I- M-11- et-11. P bhm 1. ityrns d, S 414= 1' --'nf IIIiInlert, Art)- je
on "' y o" d- de I' C I- diltimA. infr-nd.. R= 1. Y avra. y 11 -fior Andm Las fjibr lei 40 Is Amilritim I-PosICI&
d. rr '
b:L n hasu S 1,
1,,t1hj 1. Ob-. del
d, L,& H= d' prodwtm debido tipcipall ..
LA hittijith I.. p. pit" El A.,.d. .1id al-er one 1 d &-tirati-i huel
. _d-ri. Urn I& tarde 9 1) nvi d_ .1 me= Wn 4.= joyetria, ObjtItmi, ampArat- too embar-I "i.)e A, ezr- 4 MI-i 11-nd. I C PL or. m.
MI~ An Adin p.,Ild" d. -.. d, InnArrio de, NirItva
111 Qut Lcitimrs, mg6, iriforn"A. 11 remid" d Mi Islnist-6. ddl. Q- d. A. 1 "Ill A. rr int.
- '. "I- r-, i IN _r. j :, 0, ra re- d
t'hibir Prod. ad t It- "A -; Vn P0 It XT,
d- Hit is
-Wrl ,I.- d,.6rLAA 've, n-Aills, lenori Ida., rion df arga CIA E, Ij G-nd HovImajdImi, It., 'q s inianno retzliwai y = ,. Ito Iidr td a- rl "Comerciantes Ditallistu do U nit'
M H-0. -C-V- A CA--rA de Conn'rei. d v A mer
_ -d* H_ itini.t- d, C.- -t- ei r dir 1.
t-dn I I-Pon, 1- -ft-- W.nda T.- A C,,,nA A p.,tkIpg:
id 'c d "=T At=
I. ow"er 5,000 I q4,, -in
wdnit a I's F AtmdmUn Kj. dI flim- dir- d. ExpoolcintI.Int'r M.-. to *71,1v, Oftice,&..jrdr. y I RR, comphia a Sopm S. ke
dd
In -P--.- iti ra Z"'IF A A enar-t. In,,-. Tirml. dA C 1. 16
or I a' A 16
to'-T irblin. Ar -.-- ;- 1.dL11- -1'3 Iq2'17 bsl17 I- -Pid- dir dirb. lesh., LA_ delaidn
d. I-h, -de-d. .525 -ptir V.I M-d- M- or v iz.c 6.. 1, iguimte Insert Ad A J. -C 0 N V 0 C A T 0 R I A
H.b.-- Mimall i P.-e- -Or 6 Ju IM-st-r- O_-1 di6
".1 let .", -f CI.Y Sh- drainitr.d- C- 1 .1 Vii to spot a 5-M. L- cfra,"
1, d. Mikint 11 El A-,i-, Gr.k. difectordel W-do Internarle-I -lar romerrialt.
6- R-d MI~, d-0 -r "U tobukital d,.4 -nn. pr. 1. "'A CninP.M. Y dr ru"
VI Ar-,;,. i d- d' 1,, QU,
U., A. F
IA -1 P-1-d, L Hbr-7b=
InAi mn, rn _V -teet- He -por Fleeida. de 4a -PeniximmiLmg And i h.y nor fa de One- rrA p. -It ExPaAirtOn Oft" I- m-trarim detwn ser pa- I~ rninotrttA He In q 7
on --,,,,,idd A fu, A.d- dl u. f,-i. -p-ti,,- P- b.- In= t-AIsd- -= i -t, 'I Mt#, d.. 20
I Cl-d-I-AJ S S C.. M. a.").- t, ,At. A, N- Y" kL' -nul-tuer rd
_tI, 'r b. en 1. 13C743 I-ekdom 1. An
R .,d d, Ad.~ It, In, c.11e. 11 arra c.bpoIi, J dort., ChittleI C-t f...d. no -fin -p-_ -i.1, tin
d:zj mado ck-ogwnt ,to No Am npoTabs. sin mbarta. qme G-WV--, I- bth- d, rill- e.1r, Ids -je- d. bt 11 as
= IIIHAU h., :r,,d- del Su, III,. rn.inst 1. gini-ib. All, i. q- 1,I", P-,17 And A n. dAl ...... 1 tja.T-yd,,. a An
I -Ciiint, rub..o peA., At- I _7 P.I.d. C I.- nt it, 1. Est doi id- mnirlor Q..
10 b, 1.4- di 1,- 1" ludianitflolemente sr
len-1. d-tor O.-t I. t-I Arn I- '-KIIn II or It-mW
_,:- t- low -fin. -1 %ad., Ad-m
'1 -5- St..
d. A C- it,
]nd,,
'6d 'a an"t"' tRCEfl(,
11 1 A P-- q- 11 AnCotizaciones de los M ercadv\ e V a 1 o r e s F."", ritdrbilw Ci liatni,. Sugiemn mayors cuotals' Ind..
L, pr-rit Litinaldlin In "= iparm producer 'Autog en
.1 d,, Wien- iIiii, as 11-6 y dar
HA A d, in" traiiajo quj,, jjrj-A" He -eenAA.,Prj,.;
.BOLSA nettib- d.11091, itWh tel t.ntq,,:jF U.
DE LA BAN
0-10 It'da. y t-4 or 07 1 C I AlLi As it. 00 "mvfwt-;7 q.. %I
V. n, e.t. Slr..d. F-pancida I DE"01T. It~ 31.'Apm .1 hilo
17S.S r-. I ..t., P. 1.1" ..-..,)Ci&L do L Mandriza Y*Cir) QUINTO 1. 6I DR 11 111310 DR Im M., um Ito Is= T-tartAl jIllew. In COMP11IIA Atucartra C do valor" ;-litw y
C-Ir. 9- ft wl- I d-. PTftrbd-I fooIms- W r, c, C;=,Itd.d- d. C4- -pA At. A"""gra C*A;Ob"'-- C- Vend atofi d- C-- ) IA Rgb-r- He l,
In 11._ C., PROMED105
lar 111 L I '=hlA
sa IIR RI( ART)n F.1,17.ALI)X.
I .b: 31 P_ .1 hd.
d Rlee- PrIfe- IM Yoltx "-'. 'y
H.- L M od C
'i C. rlc=
_1% III' C"b. .I tuN 114, C., = Cub- C-Itf., Et-1. m tabjo -.1, A I...... Le- C- hl. C.-. It. A- 079 IA esu Arm %.A.rn .do
In A= &=a= y
T I-- m id.
Pr- U_ UK%= EN EL -MARIO DE IA KARIN"
5 A itt LrionIn
d.jtal A C C-11 o'n, C.
_ ne 1.
11.9 1 IN Ll S.C-d. Hip." UIWIAI..
Ceo j- Hj H._ g
te.. g C- C fit. L11
At. ...... t. C -, L. _'7 r.gu 1. 1.9-1- A~.- C- rgl- AM-1- d,
Hl--. C 1 -_ L (7 I
T'L 11 Cne-l- c-.
"Al. '" C"'I"'. 3 Cultivo
Tit -1 Aa er'Ai" CC, w'.1, .
1-r.-I , -- d.,te P 1. 1 bt A C _N I V 14'. -' 'A'
Is+4-AA al
H.- "-di.,
Z. m C 71-0- C. .. d, 7 1t,- C.; _AJA Ctmn. 6. meeA C C 1 0 r 5 U-J."'. 1-id.4. C-u-, 12 Is t.
A, C-en I II-"q1n- d,
P. 1'P"DC '.d* A. nf4
All SIAM,-, -SIN h&CWM. W PIAJA
11 1 Ab-11 I Con- C- WAIItr.ll del V.P. I lmi %. is I;... 11-d C-r"e'. N--! C'murl J.
Ali, I gi,, -W" 1.16. d. M.,-. IV
A C C 1 0 a 9 a
S-1- F.hrl, d. H11 p V ed
I end.
Nu H.i., n- T.1T-_L
C" 1:1 ft- As in Union 0,1
-S 0 L'S A D E NEW YO R K
C 0 7 1 2 X C 1 0 X a r I C I A L )[ArAn A
31 DR ILN"O DR IML A- And M K.PT P.fd,,
AMer
Clerre Ari,
by- A W Gi.
At oil is
A- DW C -U It., a%
41q A -Am-. .... ..
All. Ch I C m 'n
It str ;?L 31"
All- Ch"'n, AIIAM RAt AS _Y Citm, L 11
At.- J A ." 34 N
MI. Pudn All 31
3* L' A1-A"'
,41 C it. A, At' "Pd C'
Cry. 35% Y,
AtiUIHAi., All.. C. in
AIIl jj% S.0-1 B,..
A C Allis CP vt DI.L 31
A r I
r P- P B N 'I
A" r N. P.b 6 6 N Y, Ch
A T I 1 1. ..d Oh f. I., -.glh 9 ter Am Co 17
A ]Ulk -dMm PId 0 A A.
Aen Beld A I "I't. 30A
ID _' T '-' U"'
A- L- -1- C- C)
t I St-I 00'er C-O
oh- od C.,
0- zle
d
C1bL in
VI 0 P. P...
" R 21 'P Aor AiC- Steel 'P. t
Cr.t.. A' 5 jr. ftnh4ndW Pr, con- un Tra
C. D" ctor
In.- C_ Pkrd
e P., Z P-A. PI -Ift. Tin 'delo "UCD"
D
En la Zona Franca del R erlo do Matanzas, existed ;n T"Ill- C.L m o
Pet H.d-n
unones de trosvose Cie Del _0U
Altincicia especializado on opet D- A So
D.st C.rP 0
MorconClas an caalatiquitna do i Qo= D. MIthq.n 14% JL&di. C.
NUE OSPeCtOg CiS' rK y *1 ImPLEf4EN?9 RAPESADO
tarnhiin art darnhk oikruetcs Y coloCM IDIS r no abonando 1) 11.1d Al.t t,
S ri G"'
,Mp 05109 01 Elitado mientras se oncuentTen P_ Aloe
on eSe pro- 1.1-M ctrp
Cosa, n1 IaMpoC0cuando was mercancias sean ex rria. 17- A,, L 2- Z"
das desdo Ia Zona Franca o a Invest do cuolquier F ,er- F, e R R i CON SV H GADOIA DE ARM
all
an Ia Isla. r Sh.rp. Dh..
21n C CARA CTERISTICASk
CuoJquior ln1or=ci&rI Puede Rer obionido on, r W Ri"a .1 aI
F. ;a. S., mimom fiatop.
Ez_ I 301 J, A4- In On, JaInn- y oWh- me~ 1.
C014PARIA UMUSMAL DE LA ZOICk 3-M. P., 2. HP (A P.- d. T*Vort&%Q a CjniaporCarAo bias C'. b.
FW CA S. 'k. .10, a r.jo, hAAC6;Ad.
5-h. A 0.1-io W a.,
C_ .'h A to al i J.Paol.
JI, 0,
P.49sida. do
Ap-lado N.. 10, MATANZAS, . G.
r ProftindWAA&
far 9's-L Id his tIb.1, pusill,
EN CUALQUM )AOMBqTo .6 ria. X.4a,. d4tiet- I, op-tt. ./.,jahj6' --, h do d". 46 1~ efeee'.1" P- ca.l.. d, roij lftdbak.r ptt'dida, Por q"dW el iolione 19"AwAl"
cP= biarla, an Aak"6AAH, Par Ia ",ro 01-0 so";" .7. P.1- P- 8-".
T= 8'. W Ia 00 Ia ftW no Aaassa, A" 1,
G?'L- C I R Ia
T Car
1:4AAAAa* I*- -I-WaIla.
Compkitu NACIOUL DE StOROS T do b.. I,. As
v-dlar $a I:,Aaw"
Wda am y 04-114 TOTALAII&M ME- U Y r CIA ,,,
111. It. all u CAWO
"Lk NU U NTIL", S..#. 1W.- Im" 11"
jj.PP'si6.. r -, U... r L A SPU R So A *
u .d I'
d n del sensor Prookiento y curnpliarrid fd& y Ampwa, Lw"no. ToUfaog, X.32y7, Lq "EhMM
d i. i lunla do DirsIctor". ns ciia a Ion sethoort I.T.H. It
r4l- C. U r IM bbr
nislof para Ia Junta C Ia quo habrd do k", ij a. Led. Lb.b e al di'm din y nua,,,i, do FiAbrem do 1952. G let T,,..d T ..... 17 UAHAd G_ Cf" I-IS LHAI.MERS
tr" do litt t0rdI, 01 hQai qlka ocupa la Ofickm Can. U 0ral 'i. (,,r, P,,,,,, (to 11: Qt
rn -,;Ill$ AgulaT No. 574 k1oparbrinant u I v ;
I
, I -- I
.
PW" 22 __ Finanzas DIARIODEL-k.114RI- A.-%'iernMIo.deFebrerodel952 rhum" AAD Cxx
_ 7o1!!!!! I I
As Isa Yv
Pro MPa a los Actuaron quietox a )'er az(wares LActiva de'andaActuo- con WHO nervioso ayer"la bo' de X
cru(jos 'V 1()s J11111ros erl ii York .
ganisw e I __ de bonos de li I . I 11 .
I - to
Restim.en d tirfirisItides, en nierrisdox de (nij I Acinalidad Fcon6mica
tributa global ,.,,. ,., r(ir Aenw on'bijas i
LA % IELLIE ,. I ",_,"., I. rl". do Repfiblica, ayer I P ; ,- I
___ -- I
- I I.,
" T, .,J-, -- ,, I 11 I "I ,. Ili ,, Tierra propia para el cultivator
Cironlian en el apt) ,) fie 11 1* i 1. ill ,, I f , I, 1 -,-, P, K X, I --,idirroa $60,000 a, i I
. llatil n --. I_ ""'. __ I I
da arvircia tie -- N"t, "' "-_- 7 11,- , ,, ,,, ,, I I' lia.e ,ie 112 y tiardi i Fui fu
, I I - I 'I I, ,,,, _,, 11" 11.F1 I 71, ,, I ,,,,, 01 erte In apenurn
I I tsu apticari4n ii.,' -, ,.' I i. I_- "", 11 11 ,111 ftjtrzA d15 PiZarra en. Yentitu de Casanora .
,.,:%,-, I ", f pero decUntarion loss i
,d"-,. __ ,i- Nl- ,'%, ,,, ,,c,,,,,,;,. ,,,.,I, i L X-1, O ,
to I't". 1, 7 il-- 1. 11 ., I 11
act,- ,"'w" "' I 1, I ill ?;Ii1.1 I, 11I -, "'. !"'. -1 I do tic Ls H.b... precifis &I cierre :
'I. ': dr,"i ,I :: ",, 'i ,,, 1, I I --iiii-mw-Por Ramiro Guernu--,-"i!; I "se" %-,,,,, P;"sa% ..: ,A.
", "'. ,,, ,,, I I'll soccione,, --- .
is, !- i"'IR ., I I (": ."'I""', ,,,, f I N lantro I
(711-I", ,I, , t ,Aii', i-ri H C". I. s I I -I dus amurr- 1- B- .4 M.do d. ""
Y Irl -1-1 I "", 's P, I, ", .1 , : I 1i ", i '4r 'riat firat'. Y ,cm bUti. airsiont do Ln lox C. i
is _' -1 Ii., 1'.. "z -..'.i ". "I
I'. I-cl. do I didad 1. primer; edicide, 6,,mi d. in -I- 11" It
Ir's I ,,, ingfulas %1.11 ,11.1- ',; !,,I; a ,--U"' a "= : i M .Jd. leaden tititIls, Q- ss. -11
"I---, T '. I 11 "i'll I"', r, ii. 11 , , Imis I, Potosi- -,do III 1. publi. IRI on "Arf.m."I" It~, 1. t1orris
I I si Is -1 1, it ,i ., , ", : I
, I -1-1 t F, _F1 -.s,,,, _1II'. tMbln v"Usi rei do It dits art, Agitator as "'., .,.!% ocld- Ins V__ i
le", ,: ran "' 11bre P.bl.cion sm A 1. propsix-Ion d.] M-1__ ,_ I :.I F % 11, I' ,,, I arlso V ,d, 4YTr fu,*.&,,d, 1: I,. W Ni'" d. 1. to'd. s5e.- .
e srn t. ,,,, r P:! r-, ,, ., ,,, , 1 _. i .d6b I wam not U t 9. 11 -I'lls, Y.rk W-WT.!,. Us A.WIW, Utulot .1 capit.j. do C.gA__ p ... tr.b.ilrsj, y .I.rj. saw.
. !--- ,,, , ;, ", I I. a ,ou \ ;'tmriol's, E.I., d, fl' r Ii,.A. _.di, ,,,, ,-, I I
i"i", 11 I -.1,, !-, 1 I, XXI -Tlwrs propia Cars *I mi- provstine, fri I t
J, d I- is .son las, ver, ... a In Knom 8", 1. Plecloo .1111-il-n ,
-- ,I T I ,, ,, __ I I, & , , t .11 I .&. It" prer. I 1121, a" naLlao .I .b., is balsa t'-d., ', Estpre.st Ia IN, capitu. ran or #1 atra A I V-j. d, C-,"'Ili I'll i ii , !=, III lr 161-A 147 Quo Ira U'S-t*, ra -61- pebesdiii, do 'Una,- -tl:
71--t- 7" ,,, I d'i s :I "t, '. I .- racha do ree.P.-Clon I I: I.,
17 11 I 's ,:i -- 1, ': .1 I I., i i r Clb. FIAII-d Corn .... I. Par. I., ,co.ttodass" 1. P- ,in y do ji. I-st sts-,
, I- rr,,,- ,-, I L' t -i 1. d"tolbuti6e. do I.. Isar- que, IU- proptod.d 6 ,,. q!
, I I, r colco ,, a rsR6 Pequehus, garI -fr. tionflus, raignpeal.... jq- iiosar un rallies. baideficrodas ,am It repar it, I, t-rv Idul"
,, ,'-', ,' -' ,ic"I".'s ri- I- it , -r, -!- , iinitilst I., 1 1 6 a" a to Rolais local quo ej ternI dri 'Ff.d. -W, par. ,lq,.r I III :1 d.,i-I-,-n d. t--.1 11 ', -d- -,d,, ,,,, [ ., "'' " ri"I" I-, IA, P-1- ,I dpcsstf. do b- can do fr-fcal- Mr. disputes .1 me f-clai awl.a.1 do famenta do Is paquefis propleaudi I, difini i
"' -f-, E T-i,:,,,, 'I ITI Ji ,, 'l 'U:1- 91- .1 "Proctodian.entortpar, ON. rado .aicI6Jx retires" a,* --an- ti _j. se erld .1 rapid. Zopeel.1 r I, i ; , I .. i d, .1. I l I I,-. Z. .1 'filurne. "R Pam .a C,,b, pbli-,it, Pem
9 I ", I de lado- dit, ficha prim, r ct,.r, do Dun'.. do -11i", .a. do Co.. .,I 11
-P11 do Ob ,s bh- rtisri. f.cilit., Ida I. Mislibis EC-6-c. 11 T"nJta
""I'll". is --', ,,, iriii q- I I I I tie 1W, ps f-redg.d. -Iid -0 d Ci I L.A0. to an ,-W.Illss ,,, I.. I, I .1,1 "' , : , I Vision ,.. P. :dq
_',_ ,;;_ 1. ,, ., , L COM ID-1.0.1 A I- a "4'. I, ,1 I edl I do fr. do 13-11 Ir-1-cia"d, .I # -_ 31 Isiato sbri 30, irmlitt, rudlulaa ciii-ros 1. v ,.... I an d I tin 1.1 de tkor. y to. a.] do Jtorcmn. -,on 1 F-mentil IIIII-ILI-1-1-
I bri- ... c... do onto an rususto.. canuadid.d.
,, ,, , y p I afreerr. ssitisdiando 1. heento -.,, ,I t--. -,I ,,, I r F- ., I~ h-q- rn "'or, I tie -,I.,. d 'f ,,ot n,'tra', I'u dr, -AAies. Lise- ,. Ill -or 4. 1. p-plas sta1. I .F I puritura laturnivist de Is aitua 0, d. 1. irriallist- is
' -ti r,,, In 31 I- Bon- ,iq,'r ",';1. .Pay. Wl..I.a ... I(UI , hig,,n,, -n 1, 9. .oil. del to
,,, T -- d .... ,
,, %rt I 1 ,72 -Iaglaula.. Sol,,, 'A B ,o I.a Irs. ripeir-i-,ii; do I s Is C- rl F ado propuesto In essi primers odicion Caustro, t I 1*11 .- r ,'L ,-- ,c ,, 1. LA opinion I do WIII S!"'! ,,, 'Azqcar Yo PoolAcicm i4entast do P.ai,-- ,
". _'11- I .'Ili ; 190 ra d ?= "'-"do tie ev, Isor Aidtillssz" q us, calculd, Ed una carta wci6n de -I f. ..' I treat
, "1Po_-d117I_ r4 -or' de u. nuilba, do p.- .L aria, on veinte sif D. it af-.capitulo is, Zdu a an can I tubillula do 11 ni. ,ya Hip- "'Pent'n .'h. it' I c,
_,, _, r ', l I 1.808 J. do 1252- 'dl. -1--' -- ". ,a I. -UA. basse pisca .1 d-,,.Il 4.1
, - ,'I, L. C-s .1 ln ,I'. I- -' I -1i I .1 I~- ,I
I :,. .13.= 1 ., 1, -- d, I Is F IrUca.:mit. Nor. _. = bUlliri -rtid. .A. de 20 .Ill..I, tivis ops, eic-, ,Uc, Ig;,adTsimben Ih .d-1, pi.fol-lit !-I ,I In, '.. I In
_-, f_ I 110. Alan I telp-IIA.11. -_ ,CIo. tic pl.tieticurartirtitc. propel, I., c.111-d-eas, saltodich. Ira.. b.). 11 -it
, -ryiUt I.,,, ,I do 17.aa a Y-no.di,
, ,,, I n1lidis. 'I. I Z _' = I q- risda .h. I] Yard. h.1,11. -do -posentsind. 1. do 'Where U.rtl died I on
" "I -1, .a it'; a'. in, I U. ,,,, a, 1, j- d I -Pa.w, It le".-I"', ;,. b..d. )&.,it in.66'.
I~. .,Ir I I -1- I Ftc -Iii" -pagoda. I
,,,Ilr, ,ii, ,g his aser .Acladia ,. I g;,-"_iAd.. /.. ; I.. .9istent. Woolocuri
11 I 11" I 11 1, rlc I I q, cd..Z :t I p .. I I 1.1 q -a-' I' "' 1 14111pll, 11 I ,Is -a II, ciinticistes, I est. p ... s, post.ndis
_' 'I Ilit i-1, '-- I'i- i- "' iiii-'i 7 ' ' 100 fiii climrAri- i I I a d, A pl.tt". ticarciatat"Us t"cris, 'No I,)- del Cvrtc.ms.tt, .
, ,-I c" .- P-V l Fii- Ofser-jits- IA edicon do 15147 .got-, 1. pr? Iricl. do
ti, I 1 4. loi r I- b Ftj j,, iflon IM parI D-Ait.' do 1-hai 10, ii, ,I ,,_ __ , ,-,,. dt on ,,is 1. trI ccrirsap. client, Ii .n. 1144. Oriente. hay lurs exptrimento en lonnicion etr
is ("-,.; d", C I "'J- ii,"'I'd., r L covel-111 d, ,opti-b- or IwI-- ; ;- ,A-- .-Ird,, I I I d, 11ra, on IM b, ,l Minister.. at AgiU "I
g-I I- , I lislidad" q., a o In"' ,31 I 11i .11 L 'I 1 -,J ,'c, , "i "I'll I U, 11 r. iiiir-ti. Iltusid. en UrA
r, 'I.. I I po';!': I : 'h'. ; 1',! ,t- I 1. rocill 1: .iIi"I sillapd ..
,I, rt,, M---, " I, ,, P; ,,, .in d I 4, i" I% V,,m,,. idicion vdidt, Mich.Zitt "crts 6 ",lir, I.., P fin. ".I- del
.1 "I -rrido -16 afico, y Chars It Banco tie Forr4rio Agrico- to lugar I. donde of gran pat'lou cubaria MAfLi. muH , , L I I ... d, [" -. .1 ll ". it Castild. :', I,;o IeYa ,r.d. do New %,, K Ise W,
., ., , I k, s ll ,,', R,,,,,-, I I Is del P I ,I, I "" I';,, IF, in., Pi,, ,I, ,,,, del refin. Cr.-I I ; I 1, Industrial tie C.b.. iratiluc,.j, -I,- do ,ad. rid, so -mosits, d4rinto 1. x-tirts par 1. L,,dP.Pd..,F.., t- ,, d' ,I
die 'ran -M I -- or cj,; I : .
d, ,, r !, I I I l I do 0 Q """ i" 1 III, ,,, _,,. W.11U., 1;d f;r,,t on 'ctticitI I I I 17I, 111- 'I 10 In F--.to,,I- C ... )-416.d". aa'- .1
"I'iL. ", ,,,, il V_ -,, ."I" :"-- I libras li,- q-tada, 14 "b. ,,I , , tdz, in .d. .n prim- ..
s 29 -28.3 a 11 1,11 or 25. 1 I ,so, I- - I I; jj 1% ceitji ,ad. pro; a cap I 'r Cj'j
P ,, , P",kr, I- qI11"l ,,1 I A __ .12 .Y 11 ". d, Isicil-, .., : pV L -11 Adnitairitrodor osittims quo hay ungas call (JoI
I carl'ificado. re, cm' "' ,%' !' "-_, 1, it dris -drd.. ,or, 1. sidq.-cion, tiezUr public ran I~ -.tidiadii lit cince rall p.r.r.. st, total ,a 1*4 4H .bwl)t,,-d;i ': t ,, ,,, I 8 :- 1-1, i-d- I" ar"i.4 29 s dl I.,, '. I. d, 443413 ciai- ,- do It-- d, A fir-, So. ..III... precoi-russ. Hay. .qwidia. d. I
1. , Ret r'.6,,: A.14 1, I ad litirrian 2W : i- I Y 7, s, dcis a ,., ,. I
. ,:i. 7'_"' 1 ... 1PWC)I . 9 ii -n cr tie 28-'. 4 V do 1. V, .11 "I I "I W, rc;,,a,4, ian
1, '_':, TI.Ii-o"i, ,i, do do ?JI I.- Itg Pa I) Ii it, 11554.M6 ,,!I go fue artil .ifi- do odsid ,-.I.r
11 7 -,!, Gl-v ,,f 11 F Ill j__C-.j._ sit .0" o, ", r I I ,s,,,,,,,(_CCft
'! I "I"'i,, .1. K-ol, I I I I : F I I c"nes a 15-1 4 !$ I.% '_ 1, I 11-3 --- 13 o"It. ,an I.,X,, .1 F-A. TApectal do F ,, Agra- -Za of -cIr. .dmlaI1II-tkI o do I- ft.-. hay -a"I" I 1 4 tro aulas. ur, stationer, .n hospital y ott. f.cillcisidesr -, ,,, 7,111 I T.--- do s I I :.I 0.1, I 11 91, ..1,1 1-9 S-I L. Ci.ih. ., -A z ,I, --, -.d I_ I -, par ei arti-ra 21 its 1, Le, n- 2 do
,; ... 61 I'LilsZi I'll, I ,I",, ,, I I del Pisribcn, gas -tr.. Y ,4..d. ..U.dI 23 I :3 ., I .. 9 1. it
fror, I R I 15 1 :1-11 d"). "" ,a,,, do 11001,00, dz, d- I is Pro"- Salomon'. das at. I.. .. asitar, .. .- sw smalairs..
N! I~ d, I:- -- I~ 1. 461 Lee 1 7 111 1 I I i ,, .1-1-lar, c A Pro "dso, de, H-- d I l-, ("trill. Pireque It MInurtern, it@ Educssci6n prosporcionto said
an rl ". 'r7-.n. _i, ,, ,,,, I 11 om .' I ____ __ ___ - , it. It'. ,___ crat.
- ,, 'r ' tie do I c.__. .
, 'I' - . I I I 11 I -, s, a, lo" 4 20 -1r, ri-, 1. -trog. oii ,eq- it. nisirestras Loss -..t-. sasefisin .1. durstate ,-.
lor d,: -- -iiill, I I -7' it. 20,18 XIA to, -pc-d!..,. a, _. com. t,. h6r.. or di.. conic, at I.- Ia Ind. Cuba. I- It
, ,,,, ,: I, 1, 6, ", - I ,:,iti volume, -are, lies" A 11 ., .111, SUS., so c ,6 prt".. ,.,. do I.
ol
" d, I a III .pori.r. 1- i , I ; h.16itic. ft ... C-dols-In. hiso -11.1.6. del Mra.tarl. do Edites, '. I I , -1 ;t, r d- 60 un- tati, conitc-1- -111c, 'a, Prepaisa n' F eria 19 ,.rro do 39 I me I-a- Qu. Iss. cloisters Aa do. aaahiira Y Ardsi .in rest
I I &10 nb anity wererld.. con ri p- fl.1- I I 1i ._- I I . -, titans .
EtAn en plena "fra en ., I- ,,, ln .! ,Iao Pre;u'r'.!", ";0. 'd -1 1 .7 ; asciori, on s sr'g.r ( ,, of,, .' - 'At Pe."i lho .Ih- ism 1-*Q.. sastAa r.dbusawpar. : ,n p .1. do h.Y. I 'do- p.o- i eSt ,' I ?Il I d, I. F- ,_' Ln, ,..pe,,,,,- radic.do, on I- tierr., do I -ol., er-Assihairuto primairia, Muchas dr ellar, vismen it@ larIa nari4n 125 ingrni0s, I I. on ..In. Co ere a C do
,, at,., Pon I poll. jU ,a y ,I a ,..rmc.on ' 'a C .Isana,-v *um- urvq,, 900. cxoez i at f,,-:.j pre-i gas distancia. a ir.v*. do Ia. camp. May uns, urge".
. ,4A, las WI. ,a arpti.rabre Debe mencionarve. I . I 11 I T 1.711W lPd$)O,..dl onisder. QU#,tIM. Plitilledl. Itirlet. to
jjr' is _-,__--I ; I I ". ubab ,a I,- __ -1.n go 4' necesidsid do ragenueloo An log arms mtrmos de Ia
I 'Xistrincristi croder., quI-,n "a Do ... .. do; Unia media crapalirriA de III~ ?,a in- trics L.tii; nifi- residents en, Cast pane ad puedind
ier .I tereis comprador P orlIs I 7. rdIci6n S.
ca ,I -_1 d, _f I d, ,,,,,, -U&IRU o"' 1, Bruselas- ',,- -.,, de, in r ',%vi li,
i,- I. F"":,L- 125 11.ilt- 11 I I I- IsTu".1cl. I at con:id"I".1", ano en L -, I"'. ,4 quo-trr lefdo on If DIAXIO ,a osWir it Is, eoCueL& torque tondrian quo recarrer strus
r- j z I ,a.,. ".I", ns",, 1,1 j-:, .p"11 !i caratier on W.I.. do rrilii..
_' .cto,- on C(,ba. .1 0, "", it, 5 38 I C', d ( d ,:I. qit' '., I j is. r" in cable do 1. d haoia NeIldedrsIc, __ f, Is, V'.Ieta K. rUiriner. I C-Itil I dA,, do '. -J i;- pill El Adorrinitilrad- detignad. ;.or ,I Dpatrftai
P.._, , i cick6n Iqud! ozotni Y sold pequtnos. J, ,qir- iiotirad- & 2IJ 'Isiii.u Una rtpii rscitnurgealj. El psi, did, par to tic Agiricuktura, oirtima qm so par clematis 4. Isto com.
I gariveratments, Int, A 5 19. 1. in is do : 16, 1 1 -jttiadv d 2d. I .
I "' .' It r, i ,.!I', r'. nt.). InVilado el comertrin de Al "., I li..,q ,4 do printria, ImportlifiCIA, Pero hAprA 14ths p-noa del. lugar mrs sinalfisbetipa. Si hay It.000 nificto ft
d, A -i"' .. 8, hLw uo, canit C "" i- 4#1 esser-4. "'coy ,,,.ld_ aififtlusdari pi q,. ?Is. 1. .red A (it toad sastailar y s6lo 154 issiuver, Is saituala, es tyl.
li ". i , ; , Kra ,,il,,,, r C"n Mi. 20 pn,(j1,. Cuba por el Nfin6tro ft, 'ist ( Iirrc4r. .r. I ,'I I ':i I L' I '- Visistraitio, las; I. !?.-,, a- I Iier-I. do ,---gasild; I coca !&mija iii.odso Avole que'lis nueva gerserarliln no evetarrill mejor pro,
, n ,, .. il itrion "I", st I.-- AM m- 9W J1i ", V td,,,is7 &I. .T-" el me%- '". "'a T"Id. 'du Lti ... Initiate i6e 1. actual. pouring revol- I
III ,, ' 'L L r J AMFJ(IC'A,40 ','a 6 ii-br, _16K rU, I'm-,, 1 I .., fie dirlitia nacion.- -j" 'i- sit, ,-,,f.-;., .1 "b""er" '"""'ir boot-Ases "'. Q 0"-ate
Ili .1 I I __ n"'; a. ,id.,.Ilq I-add. --.aria .k-,,,, l 1, ;,,able. ,an out satA .rit-oud. 1. .griculturat
- I I -Y I ... quilis, I,.,. 5 11" 1' Ili I 'WI,,,- rt',ij I", sr 'dra ,' t__ A, 1 ; ... on .. .... cliliirli de, ,,, -,
I- I I 1 11! 2A 11 .10 .1 It di, in-In-doi I-', .,g,,d. i- precia. I, _tdti. .., ,;- tic d:.C- ,. his @ slitstisr. par .1 -".a a 1. .ad It.
I ItRkr TON A ;-o; i, -,,- is inI.,7.--,- ,,,I. n,,,j ,I. ___ & ore, 1 : ., to-irost .4 -.1tic- A __ '_7 o "ind-ore. ..
"CUBA INDU57RIAL t: Asia. A Most, .M.R. His %*,ad'r :111 I A ,C..-. c 91--i" diloot-;I6 lail," ) 111 I U11 t_ -I.,'a, d,- -g..,on, do Uircrils, -li," I,- C- tay.rd.d, q.. 1. ..intrate, caeassita Ira. 1 ,:,a .(,-I,.:,. %1t,:-, do 81,;- s, do ,". ,p ...... in il fi--A, -Ullc .. -to I. -- tie e. r1iro.titt. .
: . . 520 So ,32- 5 10, 'I,' ,mr,,,A,,i" lirl,,U, ___-__-_ ----- ____ '' __._ _____C01," CIAL 5 Ar" r: In, I -I to :I XTl n Ira 1
: r 1 3i.4, naa a -dId 1-m ,,, .
.37 Iron. :r! _-.11'-jU 41 Bir-, "In .I. NI-r! is
V'i I I a 1,61 5 A 5P 1 A "I -F III ,,, I 's dr, ,,sncoit ", I .
" r "' 11 : i0
, ". I 's. 5 M k f0 W I- ::--sod. riciz-," ,,I "'., ,,, 3 ,no *,?,,' Contiencia Agricola I*.
,I I I ,I ,!1oroitiar. ". Is.. -V "it a, -"r.l., A. r.a! '.1rm i ..
-1 __ __ -it, lr. __ t- -. r!,,'-.-A ,,m. ,.v-!-_ .1, :- ,ai, c_ ---,- 1, I
,iorlbar 11 ii "I -,- ..
L_",." , I I ^ I" -;t P; den 'b"a" 'lre_ -nll Ii- ,,'-,I, 11 1.n,,I.11n !b. I ,r 4:
MUN 13 , i, 'I""LIii- q., 1. '-f-',
CONTRATO lkL N,, 4 -1n.? "I .l "a "" "'
,,, , , ,_ "' '_ '. C- '; i sc' _'Ir 6 I I
. A it' ,; ,7 ,,, ,,, o'"C"' ',,! I'U oirr"Iticar I. dri -'.', ',',r ,' nati"!a, ,! n' i,
I, 1: I ..quo 1. acti,,.disal rate MI,,.d,., so --,-- I :1 'tq ; I .11 1-1 .ICU 4.
iss", a-" itio w ah 0 -'_ .,
-, 1. A;- -"I -1 rs-, "ri- 1, -T
. It I I Wi ..Y." ,que, I., it ,Comtr; ptr:ii; lit ii, r ,,, - r I '111,1111i, --- g, t,,., figita'de _"
- 1. I, _,;;; I r
- .-ri, ,- ,I-css. d0m 4 0 1
_. 11i"IF ,' ', 1 1 ric turn --' "'I .- ,j d- I I is F! "..do cq Ilrlff itiilg. I,,- IIIL;-. ,, ......... r ,
I ';6 casirsando ,on qe ,f-_ I,,, itr.r t-, l'it'rospof as, dri ii"', it' ---- 1! .Ii':1 V- 1 .
, I "";, c, por In hiW de .
I,' grand r1IZvn!!.I , ,_ 1-1:1,1, cir 163 IfIting, Lai P-2 11 1- I"". r L 'rl ,,a, I I,' "."ni-vic, .1 It. &'Iri, l'I'tir, cam ihoa load mi jy station, r I., ,,. 6, pr n P_ , A "; 11,
. crirvna an ", = Ili', 1 1r A,Ii* d', ia= Sit d,^- -, r., ,':-,, Z or-j's
I'll d; ri'ct' -Iu ift to" to ;" 1",r -,ta an '6 -it's ,- : .
, Ii ,.,
: 1 i I "I "I I It'sik I .
I 1, ti ___ III- al" 'If,:- ile = ..P-14-,. i"'l;-': ,:, ".""'I" : Np," I 'a vi nroi ,
. __ .. d: m1 '.."I.. ,,,r-Ir,.-o AN -- ,- -i4,., I P""'Ititi P"; ""' '-.'r' -., ri.17 ai li -1., tic ,, .':." 1 'r- "I", .- I I I '11 M'. Penshad fram
%ariacitiq on IAS daipais -;. ,spt-at,". U _V It", _17 "e.- , r. -ce" 1 I I I I ,- _._--
, P-I.-r-'sn'p IA-~ .iITf.1.ot il.7 11; _,A -ano, s .1
:_ I I., i = .a itmo., ,_ _, I r Irm ':
__ Aso .I .- sittivis, f.fro. OR IYUr at II-ti antrA of so & I. ss rjgsrti'r too, ."rir odi decide ,I k no 0,1 zill 'IA' do lsinopttb., dk Sa- -01.c am 0, I! Cerra, q- ,I I]l." rd log catfIcultorre do I
-, .1 csw ounIquo hube, opersocieft Fr. rsts ,a 1;5 1.1'o ser_ &,s IS do ,may. at !M1 I __ __ -- __ c-1:111T promedio d. lr ossdi, par cred. hf, 1. .... tiati'vart, quo 'Oh," ft.
I -t-te 20 ..... IPS3 In rm W. ma- I I % 1L.- litim. iij.d'-tairi attin I yo
1147 -I I I i P ici6r,'reirro can -k'.I_,narr,- -It"hirc PIV, UtaA ( ii ,.Y d. Pb"rtrcI. ,oritit-rciart ,strso, cillil-da .C., Stig.. do Too.- blIcas hittsImra iin .in" do too I..
I, 1, 11, I .c irucce Panics Deimos at A Z04 !at. Beguridor IA u u91* UiIoI Actividad .r n % r 4. pats, dark, ,sisi a I.' ... to 4 It esirit-ot d,,.r,- ,, q.. I6,stair _iAoslas fitiodebussit his. 1 6
- E I _; 't;:r_ Li, 'Air dcr. to & P -. I .11 Y P. tris
1, Ira praduc an P.dor lieg., tat, 'i. p.- 1. cobaliceig ea do ,92 IM no ircrte ,n tecutpria .1
.", I;v ,-_,. ,1 t 7 CIRRI" CIERRE T0 1;11. ,,Rd 1 a y pordia.ei ed ist propiciffides hub ,-"e a, I.$ merqadg. de conattrad, tat ingirtow. Uane quo sailits Is ran- por:r del caf,6 Se pro)rocito usui via, I
-, ,,, I a- A4,11. Apeft -Mi. Men. i iHisy N endi '- Perta de-.3911usalka. r M il Rti. ,,, .
ite anin elL I)toair.rd. 1. inue7=jaitH._ "I 11 flawless .1 = A 1. no. q- gglie.na. do 1. caroveers, dal vir.,
- 1-1 Z a- r . 444 45. 4,43 443 439 3 2.906 t E I rinat d 6c. .
-1 : -_ ; .Qua Mafow ------- .,44 4,5 AT 4 +4 4 4S 4 43 4 45 31-40 "riecelo: 3t*d I jj jr: i I d,-. ., d I ,.- 1. de gord'- I mUlar P-girs, pam San Andres. Mi.
", 11 sirs tiiii 4" 4 ill 441 4 48 49 loo-W - '" I I p"Iii ilmi". Pratt 0
pet I- 30 1450 deLtyaudgipsgsrpt r tosaltst I TIEL 30 F.9, 1-:1 Iiit-tent-le ....,-t., luilhadd a h.w. iso.secuticids. (Mitirc.-r g.ej. U Doin.javus, El J.bse Sj_ I I
_ __:: i q = Its- t I ;;P= ),rW I + lrl., _H Bla, tortfri, to _" _rasssfastrt, re
r,,. I 150 445 4 4A 4,43 4 49 6A seraAcA .gitstr6 r e 1. 1. dIfC- do 1. cuss. noug.. J.-.I*. y 1. que, sob ll.,", El Unitin, Guayas
ih.r 1-1. 'Ii ". I'ss.- A"Pu - .- Octubr : : r 4 49 N.- __ it_= sit -...ia te. int-osecIi -owsirions do essisir f do U. ,rdicul. catilidird. ad .1d Q'... b.. Andres, musling- M ran.
' 'A I s"A n b=,P' lh"' i"'t. i _,,,jjai Ir.,
". _. - 4 43 Sam i at IU6 qnst-rhood. diripircidirs ql .sroptsin. par. .too- sUcl.i Lias Araints, .y Cayes Abes.
h. Z.,,or I I b' W, billeassig"61 "it,
"IT 6E4itt ,_ r I P41A.I. J It".-it heron-Wrin. del .U. Ralt., porst-Also .,c 1. h... IA- I1.1f, ic-ic'. indso, \
-I",- _MW I* par-, -1. 'I
, trl'_ -a! + -,,, oii. -d!, .' % uyo asn" 'an -,',,,..!I. .anIal" ..., J.10,id", I
- I r I M.I.r. I- d.1 Ff TR! tin p- ': "'. ., > . -N-,., Y"k, Ir 'I F Cis
- oil BOILen.,: +4 -ri.,- q I I r I ,F, -..,Ayel C.,.,i- -d- y -- car --I e Ins fin. -do .. foriulla. q..,.. iii-ei N firca, ,,.f,:.lTjC. Wul
.-,,, ii-#bV.t- t I-, _. fif,,7f. rjutad %-. Un. 'rsrisg ;- _,_ I,- dil,-, 17141
.g.". ,- r41- rr_ __r I_ to- 6. Cbrapar..-Ics, ,- Tom,, R. -, 0, P1.11rog detiesis Cor' '. P-Agrit"A. psica .be, quo do ,300 cisk. .i L- .c., San.

., = I."" se .: .1 T Ill- ""a I 1: sfiIIIII ', el posing ove- quied trabx)e uaa+cabAIIer*.iSro. Ia catzona do 1, Feaa, cart UrI or i, ,,-- rd'. $;j 14*1" A c"ristiats 'in tIlla do I.
All trat poir sivt , I .1 p". c no P.Kuc jtirnalos, h'. d. 2W
- I- istil- I 10 ;= ,faaa, r ,edsid
A s c's.,ii. -.=Iia Extin ,11rinottrando t1ur en l.o. tad". Unillogi ha,, I ,,Xtij,,vj F--nd" %"I _,_._ II. ., III. UrUs, cursolds Co._ I_ Iglaisflclisi. sembIricias do ,if,. 11
...." -, , r I -1 I,., I Siiinw's 0-r. Fir-_ I~~ __ t -cirs firicass a S ta-ro q- oal.r.- 1.
' ," nc -- 1: _:,,d.dA. sea, doa- Andres, Nljau.l. PI..
- UI= i a.d". ., 1"ficirrile cantitlad dii acrVo pArki todswIng imiugitri.'. 11" a a ,,, %. -,, .tics P. I.i I, .a pal.
I mt=_ i,- t'j., I .I." Ili I I -Iin' do -Artusicid", a. sid-firs '91 I I -rit". vU! eai-,i-ZArFIa air-, I -- ..
;r I __ __ 11 fri Ia, :-r-i,!'- , -,,,-7SI 00 1011 .iA'_ 14 ," :", I-11-Ins, Psk- dst un cocinern de rcitairrant tpr deros del Fatdo. Nalonjo Agra.
1: *n-- a "" ".1 ....... as 1
=M d., H-_ i Iti NEW J0FtK, _-, 11 P atctimIts .%jA:d .= iidi; .;;;a !tE r ,%jailla, M-10-z PilitIdt, cri"dir "' It 3 Pit' I" ,isica, "lien- cibe mks de 500 poI rainsualoo. IA Zk- A"~ Blanco y Sort. '. I
, i , ii 'fa r do 'til t- VI W .. .no oc.p.it'ho .,I tic. 'M.A. Dominion,
,jr ,,_Wt...,.,,,,,, ,;,_:. a, fii N, I. I 1-10d, d I.. icin. "giiInal-.4, I 4 Itiri, is, I I.. ,It..d.id It I irs.d. ignibtri, L7.a,
I" it"i-I _s, ",", % q lassar'. qua alldl.rie lactjoat- no suIjiiud a fic I rail, 1,.It" P 'I', pnr 114:1)(11)(1) A -.. C..,;;,os ,,,,0 "A qur 1. del caUripedl.. q-, I is. qu. pJII.-d. do litsoch. Qu.- .
%adis= Ptil ,A. ,Z. %.. I 11 que trasi I ,,r
- 11 1 --dln el .c.rp .1UmIri. Y lr P1,11"oibisr id, sisI , r, Z ", 1,.11or, ,o.dl Rat 6,:r P,
_' Ina pradveins 40I vbridl- mad % ... por rii Gustitnot, K,
is 1 hass interim C_ -, 11.11.1_; _P?-11 _' -II'1'1;,d,, K- 1, 7ansinno. 1 4
- I :r ,r r' V"f; ,. i ,, Ij.do-ton IXI.Int, Unsis it. t4rito. pouts die III -, 11 ,.IcIti "R. .Il I 1 ,4 I .'Ja_. j4 r,,. do-I. 1 'C"iso "'Ide"'cr r Job., N-rj., V ... d. del Nsirajt. -_ n 1,11. r-, tientus. f"'na. I -LjUi Ilts is -, AA7.11rin- do Con'.. I I .dI Ditten q.t so ,I T.d. .1 problem. .401 laropest- I-', It- I;aI- ,a Ji-r-Ifin roor ,I ..
---- -- __ 7" --- __ -.1.1- 1_- I ... -1 -:s-. .-- ---,- kitaj tsirlittax, pndrtgr' Ili i' : MI r aiIii amph Too-no-, satri- -dqn. do Moore R., Un I*-.
I I ir-a !.".be S, WICC[jknalt i:-* _- I~~ I ., --.. art ,A +9.1 _;
itorc .ciif, M-h.61 -I. ztt i xn d, no patts, -P.6,, -t,.nCp.rt.r .1 timid
r illi r I OLJ tie ha. F#rW Isafrou, nu (7-:-, j 14 n.r- - .ro-.. ,ol.), "P. tairrainds issr. -_r -.1sir-yea
Brugoi Bsilfflass, 0 lisl'olics.ij 1, ,C.C sr.-R,,nvs. .a vilsir -- Z- ,, q- "Isir
Ittitic Ifte Jrraim I.. frupa% y ... d-Ing dar-'vi I, 1- L.C.nluo, I, .".
Can" o eptia A& I sitrsaci6ni Gene.raf de. &.14 IA Ran. I 1 "r I ,I pitaIlquActs pa, I!, C-so Ag,,mrlis to
'. . I , P, 504 "I L.r P- an .1 restic.d., El prqvu- Colabsous. x ,[ d, Santa ,C.t.ii. I r I 1 52- ,lio ,- 11 enlist, Agricola ta, I. par A: AM do K A .,. BlIaro Hart pioad, 4 "
111 1 "L 1114 I'll POres, Verde 1. co"c'.... V 42 prod.rit. A', Ia' Mison.iii., .1 usbular la"closse, do of%- do Ia% prim-, lt-hats, j en
,__ I'd ?tair i -4 4t -. -1 cdf"-. do a
I to "Jil Cairme j I .todf i Co PAIZ'Tz 2 ly iyA, d? romadcatitim, 6. q., tits. p-mrsair qoda- I.z ration-I.
I . fifia Gib d - Elekriddiiid -,---- 7 __W -. 19 , V- ,. ,
-1 j.DXK "T!. r Bafdctmo- Prrp.'rT_ on. 943 Paolf.'I-t ft--. talstiessi. F.9- do clamors, Catud,.d., y ,ti-daii
I C wi pai a, m a e I I, ."riA-r-j' -"'Iica r Y at ; I.I.of I- -.ci, lla! ", Can ciscilliter-a ailsiluada. I. I.V Idn",ilt, ,difin, par. Il. ,.,I III_ , .. ri nrl"jri -"a, do I r .I,- viclaradof par. Tismscra. 2.M fin-st ,a4a;Tsado q d ittrang quo ._ .,A ,;
as ja6.IIvT;. de ..'alonsle ,.,. I I ", it-J" "i0b... IF _Z
Henitntf4a, por motirox des, salud, el ,Sr. Vktz r W. ,- i r .. g -P, :tI. _I I I r r I -- Ir, Vtl: T ,, il s- -, m ,I tirmirl. do So. Ltua. par oil pro., is,,kn6cas, o-I. C.-Alon ,.;.,Um.I carrle do piodr.. cssrd cart 1, w fruartutsis, I E-,t.. N.-ale, II
I s 1 R) 5 1 11. ri:ts. pid, rrocarril pubhco.,ciro:.qu d po- ,
. I I Wht-eler,.su vif4 etwpresidente y ddrninistrador Gral. I r I is 'it 6. 52 ON 00 .I-.:-, : I -III irt.-Int rivo.v esa I relsit hosciltill" Is il- Per. hay 4
-4 'Cof- ci.natr,; rca dp -Inas re- ron do to- ,,% do 29: quo Q.e I ... I, on ii.s.
An ,; I_ I,", -r,'." a'" p- ,mue. -,
H.."asd S11 lia!Ii! .1 I: bt Zon,
-- R.UU-d 7, : icl i"st,41"Par r a 7'.1.1 ,p-,bl,. cetiarirbi I I d.p.n.n ce candid. transfitsiblis %a rtipicimaiii.4cmd, lsg,.n- d I .....
- A 't __ - 24 7 -'dur.n"r ,, .III.. .0malp., .Ir.rlir I a ,I ii -6 itelicul-de rnaidr .h.onsin. Vi-o .I-CaIcmet,, no
.r 11 ,-, ; -,, 1, R.I;,..d ,'.- , A -, in I, n r. 1. .fr. i I sr"05.42 r is 'Tobl. Iii del 'Con-- Ill: 21, can 'comin- ifit. -1. so Cuts- .baitsi ,too.;., 4, -1 wl _- are C... , Gisiller" RoolgIgIrm ri.n.d.. .p ,,(- .jult". do. .6tIUI en 14 aspects. 2Wr E' -- br' "r-it-1 P" 'I m,
1, _4 S'.11., ,1$_ Ill I I I _. I I c orr"Pitostal 1. eldijdar. .oi lss.f.lic -5 _""'u"o. to d-lagi ft.-, tie.- cerritstut Id- Orciduatin It,-. ...., in to oca.
__ _- --' -____ W-t. .. J,
-r.'.&, 7.7" 1 r"'i-f i "' .I 1).Rtgl' It .P. lit'ZI, do arialicisr Y I ... me, I ': I,
. a 1010ciO hcT, did 10- do I I, i I I- 'I', I I I "u, do poiJthdad d, trartspOrtt'orat-- ti.dr, pI _. - -F.1pricts, U roadvis dagaptisaiss I rr I .1 I I --- I I .. I I ei "I 3" It Q- ., -j. ,- Tittide, y *616 Isna qU*ft #1 raciur. mischoz que so inter-p.ned int, ,I
I .. __ -.-Is, r rerge!IA. A 'S-rWi el loari'-' yi,- qp del sk dsul,%L.1 'Call.- p-duelor y el consuart 7 .
11 I I 1_- --N r r r ek ditjc 41134- I" I.A-- 29 IA ,Z:" ita. ci- .ismd. I.c. 'is ,,dimis;
, dat 23 arficas do inbAtorruntpLidoo I ') territIt',", I7 ... poriri I.. ., ri Can 11 11 1 Is ed I," dp ". go dististip, e le- seres, humans, de is temple 4"
.- it .,d d ad
-1 I I,- t -IS ,, I ,,,, : firsI d .%Arieigai ,doe- 111,-itud It, qu# en tie genera.
,li.... I I ) : PrsmI $rj4 II 4 4. "a to. Ul. w ad .-Us, c... on gnr.cc., in ning.p.
irciaossoo, ....."i, t3 i I :. 'ora
. ," ansti.olfar ....Ill! Y.
.: I 1. ,tal ed.d : hacer Una .,
7 I torldr. quo ob.inciataiar air. III- strip ... a. Purd
, r I I k r apf r III.-Is, 31 H I. 1W I.- 1. r .Quo
.r P-,b Aiduatiesixtraidsor"GossagaraL r k Ill I niii.j. '. classes ev, Ia. hota aureate *1 titert- famU14 rampessitus. un jagr.
at. Willi ci I Evatit cusissics, 1 4 , C I 5 At!" R 3246 mlll-r .a'dc .. ,I.jI; st pass a quien at diaric, do &:go Par rabsilt-1,
:: -.--- i .. I I i z .. .1--i-laoT, onualad]a I 46t ,- '_ Ia .crilique, agris- 1. .1tull'on, ci.,;ti,.d. ,, do .-,able can" I I I I I ,asilis 11 hbri.; I. pqcI mot-sid. L ...... an 1, clued, at,, ,,Media lidad I, I; It P19Ir con. 71 .1 I C..r Im In'semediantai Its gaut del cult:- 1. I=assicalando. con brillcorstas Is"t, 7 .1 I I 5 .c.t." .01 1 Q sirr I
I .. . r I I I Hacienda I--. -,,I., "r-dgedicres- 14 cae.th. y re- I~ .Q-t 10, q-d. p r. ,I. 4,
CL r 4 0 1 kA
Wial .I aoor do 1. Ci .1 In !!It 11 I-- dii.. ofteislat, r- do bactiscar III,"
I IN r RV' 00 1. $1 04 1 -1-1111 ___ __ ___ --,%- _____._
I I --I I,_ I I. 41
. I I
ldr V W. Wi.-I'l I . I W. W: J. X-rostl I I I . A ; I : '
. I 11.1. I I I I -"- Cotizaciones de los, # ercta6 s
-, 1. ,; ,itnenie.Iii; L." H ,,,.lj a l -, I Ll Irl ,1111o Arinnouttr.d., 'C' I "V'. LA INDUSTRIA 7 1 I I 11'. ..
_,I," It f I It ri-t", ,","i, d I. al_l "_ r f, ', 11 I I on .
", -- o, Ct. C-ar. do rs-Iiiods,
o"Adoce. 3 .. .... I C Gen.,.! halt. .9.111n MI IN3 !.r I...' S F ...... t q,,;_,., .Urr LA A ICULTURA I APRECIACION DEL f RA OS f CAFE I
1" ", X.1 t, If- 7:1.0rison Ai,,,-ivz.,. r P"klm,, '101
-1' "-' ', 'r ,,, r, I,; q-- 'A 'I 'A'P; ,I
Adr,""rad C"._-, -Ili., fli-mr," do M._-: ratis .7 Isitemp'sis dead. .I I I DR ATRIA 1. LA ACLAIA .9 ATIER LA -5011A
I_ ,A, 'Ajt'r ADO DE AMCAR; "I'Motag
iol 11 Ill I I ,i;.d- Gl!- ; Elt, In 2 Y LA l MERC I DR CIGICA60 DR CAXIC DR Kraft voial I
' '-IL L I ,,, 1 'i"r, j-1l-Iiin I" r"c9 a4 ", 1, Is"'Ir Tc.... 7 do. .1 t _"' I -d I- -- Ils, --m1pr, tic 1944,bl P,, d;_h.bcr,,UIs.d. .,U, -.d- GANADDUA -CLOWANA I P 0 it. I T R I G 0 C,.,,, I CONTUTO rg,:II., 4il. I 40
b -- ", '.'1 1 d' 1"I"l.P. ci "PI"n, 1. on ,I Is As ,c Itul ., ad Mecasi- I 1.11141 accirricizA. r cowtogaida, I .
E, Sr Nkr,:Ij- 'i ..... VII, 'r-,drlc a, IA forpro..' ,,I, I 1 ,Il_,? d.;,de rat 'Ar.duo I tie I 1 ""' , -1 .1 i W, r
d" ,. %l, 57 or ,."r, I, I a ka -1 .- I 133 W.- __ 14 III .
, ,,,, ,clin, ,"CC',, 7;" ," 4 rut ... d I I 'I.,, ,* ca: ;, 1 ;-- g, t. 1924, ii,- 1. I r I I I I I I .. I
, Ub. .. 11"Casob. -, I .. .%
, I'Idad, , As1-1, I ", IiII ,I, IIA I on ,iiii, marn. .n. 4 ( ing"_11_ .N ',5 ,A WY, ,, . , ,, .
, I -, 1, I, die itade = L +4ki 1 z .,,, 'A
L__1111111 I,, __P%. dd:l Atidel "Ll.,d .Cd -Ic-- osl- ,a 1. CI. Cb ... 1, El-1, JLU, . .
'C's. d I I W.E.". ..- ,tia ,. .. .1 I .. .. 11113 = i:.
", ore, ,, ,is 1. c'r. ., ., ,6 ."!., n ,d:,,,,, -. a ;r .
t:r-d_,,, 'I e' 1, "r.". 'I, h., I. ,d t '.. I Z, ,,I,, W Q M T I ", a I CONTRA '
I ,_" _,: do routiII, has[ I = k- ..I if a, Ir
" ', r c an C, I "'. to it;,, I J: I .. I b- ro c- I ..
cisp"Is"C'. lA 11 ",i ,;,. ,,, ,L ,,iU I- 1-a I I ".4 -:, ..' q IV
M. b. 1 I C-I r of 'ad. Riso-oal 44" 4,ou --. a
Uncas III~ ditto biog-f % del sacialcoy datoruvai do La .. .1 ill., do j)IijCj6" nrs' At .. .. 114 ,,5, Wb-1- perat I.I., Au" 1111111,11", is I awnsoft v VWA r A V I, i ..
Painart"Itasento 1.0 trial.d.do, .! TUAVOCAD 'T= "=, !'. A ,.A% .:*
' Iiilsdiw 'IIII Es pole. bra del American Club. 4 cludad tie Camaguey designigido. we"I Twoom W.41" r I'd :,* r -* :" r ': -'!%' kLGODON
, .. Us- I - .- I ":
'Id so si!%- Udisd do jt '_., : , r ft ,An. _Ad j_ A flrPer I. Insabiede, I I I" Biltmor. Yacht and_17ii,,". !! '1, dfr, 1 ,,,, ioasro l -, J= r .. 1. .. 04 .
y[, dro-,trsi, ni LA KAIAM 1-1111- -1 11- -_ I W, A 6 Irn'tAk. ...
AA*-(Y-X Pigim 23
JDL4W Df-LA MAR1N1A-7N ierW4iiJ*, de Frb"ro tie 19-2
S_ _TIMA HOR.4
E U L
HUI* A tones en, Vinat Aet Rt6l- ANUNCIOSC S1.f1'JCA[)0 D
TRO V t N T A S VENTS VENTS
Actuaftdad,,C At6fica 1 11 I .- t : r ...
La pre4di C A.W 4s WAS CAM
M COASUL)FO-, Do" oe. c.-sa A.
' Sart L4)renzo _,una ob'ra OR& iaz:.
BAB, Inrers"j")1lisfus Inversionistas
A n rs-mjixtax
lose.
4we honra a"ClIthift 13tri -- I ., I .
Recibirron: IS Mem Aloau -4. "*1 1 wcualqW.r oper- Al licices, malquier oI;,,eroGoinunjillip 44 Cion. h cigald con In inisavan.. C16.. h,6ww In intorIneer
Por Juan F_ Frigult Per COMP
(fe I& Circef ci&n -do conodar cowqic"do.
San L--r, Do,. 'I'TP14" d
d.1 P.d,,r Spjl Qi- -1 'e"' 'N"Alasr tt sar-dtlte- ,,' LA Db,* dr Mlidortice Parro- 9 .*WQ F "is I= oporaciotles carocidas Las operations aftec" RBff A 14%
is, gran tu-30" -I.L Ni 11 r0dnl- q- 1111d- d Isone, ie quAlkes, tabsk d. 'tie", frsac, Pw X.A.,Vb-* del a por -1-theeI, del C-14,91.0
_lif, L lifera AtludIh en 1. C4-3 at Phw s= lss :tl.
"_ bI fails, I -no Late, Inn -, -1 L A- d* In Priepits4cid do In Pr9pledood Innsusoble. Viu,,ra, edificio 2 ano., fahrlco-to d: remost PW...', S-on Mi-as y do 'd, Rio Is q Wye Lugar det 21D at '14
Ti d,= I qb )a rr obwen In =07W Varembo. cad, todo alcluilado moderad-a
_nforriloo, to i-e. d", 1-6. s, "a", . = It_. me,,tc ttldo plant baia- & Un
M -dd A, publ"J." l, "' b d1--x, Diaz. MPRO CASA ------- o regal S32,500. Trar= dsd. hIIce. H.. A d' i'
-1 ecirl L. pniners = .1k
,21-, 6; jttl, r,, flk K%4 tir Ursuia 70 fondo paradero
Buenw,"Ist. paim bomrit-cia 'Ist D'on. It- .= O= tu*n- -L 1-r In$ 4OWN111111411 In $1,di, I- hahjcart d. h- stpropl."Dornr D.- Rt 1 T ciiis horaS.
B- R,* Poor- Hilarm Cb..- d,5 10-H-501-48-2
estuserste neca, ei pu- P- 7 W. 'i, P, C de M A,,dolsosste
eI respaidle y Is bentilcion mos Flane, A de 4- 1,,L w (11 mIAI or, datot;
dis out, -8- L.,AAAA,- r 1-"-1 1" )M C A
sky.
-'U dia or --. 1. q.e 1, dIC,,,
d, .,ecesilisdes, y e- ---, d, Prm-toss, coess n- una planta.
to ft We 4. L. aa)." me tc I
L A P R 0 P I U A D d.rDu!j, aLJ. dro po, tl. Ast
PARA: MS VFA A AIL ea d.r."'ies. 'Loosm, ba,ri. 7cC.1 no hot, -. ,,,AAI Sas, -- Pirn- Curn..lon- Itj;r. moor aw- 6. in I le".l.d.. .. -Arte I bistiso t
11-, d, as
pou-slei, Des q d "d, 1, -,"1 -So. AOLAsolls, We" wit *I krulto del trobcdw Id, proplatclod con' dos -b"r 1 Tod, P t-era III
dI, Wig. dot est- -f-, p- 1.1 t bikes". I W ds,-.L. At., NAVAL BELG J red. Fr
it d, I I I lij" im pci*do bisnalficito al miando--gue %rrtderu, traspetle- LIM
o un tb, -yn" -1 h Wr ectm Al'- -i I*b Wisselass. D1qfo* jeft A saa da"I qk* olr piliodsm UsIg-lo, I-"",
7 dT'- 1, T- 7.1hJrIt P" it. is 0 no". eirve do
n y 1, "21 San I i-qf-v PilJ Ad St,, .- dj ci ictiso Fortass(do al swifulser.
T 61 -1, p_ no TeLIL 4-9173. so
oaw' T.rnblh, -do .1 led. t.rDmi,
q- or fo. q r,,V, 1. r V r"T"II CU.-la FL. q.,,,. or f,.,Ir Mi4,: 21 x 30-. 584 I'Li.
d-ci.:.t d _T- t- 0 No Ae c0F-LAni 4jWQ dooRposido do -6astut derribe lp do N.pw Par. ce bdeF, S" Angef, c.,kvichq 6b"oy-LLS AICCM one, v qui; labor. dillgessliet no
ont it, d- 9- 11. Dal W A De
scsi KI NsipmntInti, 4, it Q F Ments or -Cop 01,
ajie, he tied. m id, -!i"not I tiurrinjo-ii-Ilis c>,?ir_ -*Mwiw visa Pam si.-rcrUkdnido UR
printer p- i,,, f--: I t -patld P., bd,#-no, d, ollowplo q,. 18"Va"..0
lin, P. 9 or loi x,,i, -II, h-,zr E-lit-' cj- 10 i.,D of- t- Su*Xmmt.e_,,1 C-I'd cuando Sao Ajbffijjw ,rdodcs, Mirsirries,, Biltmore
D" Pairil 1.b- 1-.,.l
old. Insides q dr,
11:1. ) -I- LA beli ., d, 1. Mi
In tie ..pli. on tie L,, iL, j,- M Ukeoufl_ P- Ab_ set.
Y come retrultado de 'n am",
d, -or -com fito _n,- -qui VIlarsViJtIIIfW cark Is
ha .,Xd, is id, y 1- 1, , u
_,no dIr I,-d' h- r- I"
11 1 c
V E ;; ase X
q- N-T A
M-11- J,,, j", F,- A'S
tertor de 'Tr I_,Lots~ fetopw- Ii- G.-I
-1t. 11'sItd, ol d"d'. J, CAW
an "coli.- ro- sool.1, L, AV OIN VILE
uz C.&U., Un olosonobil, y it multi plico'k 4Z.Ilql.. lie dWh. A ,
tK
ArrL. ir _dL.
.j- que se I: fs A 2.
-,.I- or h-!d _, C-ceftahirt. y'_: 1, 4111 de 1. A C, Ap-4DI.A. do 14 A or
richirrif-ill! dirl Stint', As T EA -=
cure prap6site so, no Astalsid, d. P. blo d, B,-t t 7t,11 df-, W.bMIt 11LM- is QrAc.iom, A
,n pass, ei p-. de 1. A dg, 1,I j-,- I al., d. f-, 'Irmes AW IJACION VINDOCASA
ri'lpdrir 13p-i r,
1. ents, Lee V Angej,
71 con. ;T-'. :Lh=
boo-c'es, L6p Ir- 1W 0175sk Ctra. Asti a
'M 0 t A A _H 141 As-III oil- P
r-Imand. Personal ..... bowls A-.H,!I) No. it I... M zx to Y oi, 3 A
Avess" Nos. k,47-410 .13 1 14, R.. M I' Aid* a l"
OutortA. Us
,L, ,b a.
C.= etma
d"""' A N, E MOSMt!"I-A
lir Lancia. lw ria Ant.ni. Al.n. F sIq '1. pi"tirtiphir r so- I ,
de Aap. RU. M.- It, lar onados unii %_ Ub
C- 11at, N V.11, d, P.1 y
R-ideni muy conlitirtable con -1
C-cha Gibers'. d, of'. Do t,,Ilo% lairdi q.e- m do pre,, V"*.1 i., 'For Pnorob- de p- c mastispbtr Contlexis, is 7:
I, k1t., Io-q- p-de
F-- mayor p,.p.g-d. "L recti A-pI..b,. -.I, ,, -lo, fio ction el d6liII ma, aw l 7 r 1"Ri= ,rnai= ;Ztai lf "J"
E N IT lei. Tehs Ymetalic. est. todaii, ous"
d6s-'' a os, MW
put, -tana* I_ "M
p-r esfust'. W AS I- he
nobleyp doe lsa .Fl sl,
c ries lse; waralt Worst
"II 1. sec-d.d d,, C poutico"
e s,,I dti pa A "Act^ I "Is" P4.r
III Que inLervitticron en In 'jw Iw Clements nitu"Issies.-S. C A S A S
1, d, Bi.i.n..6'. rii 1 1 (casousiostem. 4. 1. pidet fj -dl- j-- -g, do pdss, Sol) it-'
I r"IQl(
d felix fuiliiiin tie lam V CrW.M, d Is
he I, ildedMjilo. V qT I,~ f ... P
;I- to Y sestur., d S(w. aliand"at,
t-dr, ""Ien limp p'zi,"o" all Per iltii, Part, maqham-s i-F *31 OZCI
y. I Aldametz. Ti6LztA,23*e
1 In v-t- -laltd. un D.mb- lo &Icti u '-p.e.t. A 1. -,l. on.
P_ __t_ A "ll"' I"' % 'is Pei Jaiiii, T, Pits
;Iaciost do Var6l, Y cir )I, N par. nott III rillirprete Y 2i1X._1:Ta1sl T -t- 3r;
-.W' d. I. d-rl"i'a -Irr- _KkrFh i_ Mr-." -A'L En tIt del A,,!u. ='2' -, I. ". t 1 1.
est.dubro Cl guridad, t.,,. WAir 11 lom. k ijat. Coie itics, SE VF .MDE_7
b,,, 6ttplexada en el.ordert uip. oned!.1. ass Iilj-r
;A 6. dt k# nurv. droutio, d, "no lw= I" 'I a -1k,
Aj Lel el I-po _d...idicM dial demostralwo de DrIUMIASIDDA, A-Aso,,, t M fft( WER FS f516-60 !_"Un hombre de principios" jCI.1b ir All-dr- F.e co, DID'. "in 1'r, 7-4
X.4" -V 1 st, ,; ., 4MKAMOX DIE'
fteurlid AM A mas I, tin -.it", VW_ Pop- *
curn-ca .led.. -n Jaori Ton most tj4_= d,
Hot- itlempo que en Cuba gohierrain Presidente, d, to- = %MZ Z k- tome" AREW
E. P"ES! baha A 6
c-n- An~~ M... tilnp. que loo Jfes del tade 11 4A. Fat"Itt'; "41-5.5se. is ii* *
V igifi as do blan 'FessidA as -jor". at
an d.mawk y me lifferza. I. Pre.id-cis, d, 1. Itepub
Its uprema ;Can. 11 R 'a: q ten
dignit"d de N.66n,
14 He de n el pir-iiiclent' reallorito grompartausin n, I prealdercia. A~.. 4. 51 1.-. b -Ins 13 1 y speassis, 11" C2" 11, A., rf"a'- lokY on IF hosi.1.6111d.d ,D Uchst, C," que Iu6 1 A Mclsindt, C-,-I. Cals. AOA4_,
la Adoraci6n G, III'. As w jo A la
I mi dilselo Asti deleaido Vr II. pr-incus. d, Matintas, Ter. ii b Laudlln, Garcia Vj_ asauts, Han,,kw, 111-77 SE
nando Sirno. quier, me decia ma citt.d. -tas co- t a aft"4A""
tarde, mjuj I Ilxrm, "Lukelino VENDE
'Guillermo. Zrcruerdall come de un tiernp. P.- sea .1 Pa. i In" "' "rpreudent., 14"o. Oirieto ma, it r lt.A
Sicel6n dr 1A Habana d, I. la-i- he aid., rates, -r- ..ta C4.1- L.cbA.. or 1. gede del != indy. 2S
del ..... iBRILM E OCASIM ron J."o". I. sala. I% be" litAtioseldo. -so.. rt : 4440"
I preoldInt., Ernih. V-11,,, I ow; arae.
Adclraroin Noel- Cuban.. he se. Pri- Pder del :otd., TIn- dis, n P-jd,.tr an%. 1. ..IUZ. ique blial y velt.. F-olkd., Drons, To-" 14449.
E. ce des J.ooda sk as"o is Zizt
Pam el proserite most de 1;- d dods.: -r6- ,. q- t. Pongsto tiener que Ilora I r I PLA?4TA, 5.9m ;"V. it
Aaa A,
Im siguicilt" Vifful" 1 (una r" Ot- I risd, 39
di on P-siderlist timbale. -111-rid.
ruiretimat dulces mujeres. les otorg6 el -and, supreme vdoe Is, C; 1p de 1. 6iLsiort *I-- AI- garsianno. JS
.It.& Ad"milrdWassr'. rl Isplitlect ti controls, ACAJDAMA Min,
Del jwft 21 11 1-416pticto Turns, -16. y e.clazinalo.; -Laa mu),er- -Dd.D No hay tural,.pra que acampahu- a toontir .is L". Aft- L. LAIA,
de aseass'
-on A I- ti.eves m.rDb,. dZ"inAA.LDo, 1. Lgle" do Reim; Seri apll-; lmpoc. dir rehij.rri de 1. dig- d-d dfrarx.1 Y. It -,-u I d a clrp-tirularess FJ huel. pr-id-l Ernih. I~' _jQA
de, per Intencloces, d, ...i-ids," T"Wo CRAU
.del Knot Ocileovic, FlAvero Pottle- V.H-lk rt h--bl, dr principi- di, N All Y I- dem-, f.-i, -ibidSea- elve I.t. hism, --Wrigro, h,,-, s,, .n. Alg.wri J. con. Don Ispl..- t.-.d
D04 Vlem" 1,43 ,Primtr Turn hay pfiales d, 1,betad., ,an,os or,- S, Iat. C-19- si-sio. -vF-,-D6-(
dre fue ptlj jj- dr c ... b.,., lL d ASA
T.Dwicics. -Mbl. I schir Canto,
I= -.I., = L 's- F assi
14, 1~ ite'so,"i
or U."il uilp" j- cerri, y corentel, A-ior- H- F 1 h-MoTt' d, -fbrsfi;a. ijdtncr ItlciZoli=,- A
ri ubd. 2 urn Me -rod-Imice, & hog- ohg,1-,,w 4,- -,-d. ii.b,11o, t-. d1jo. Aumepjlk A, art- j setiogissoo Mo.,-. do GIt.
pin del ..J.r h-R&r r-Ll- H-11, t 1, Inrdid In pists, I- dirjannoo ),n buen 7 .:rM L; 4 -a. d. ...Ibul I.f- n:
n 1. lgl.= or lw'RK PP FLO, 2 a potent, 1 411361 15-ea.
'd.6torket" do Loy": Seri spli., c.11. qUe hilo-falla He,,. ll- P,- riF pill.bra- E. corrr, .1 quit 1-pirvirider 1. oibr,, tie am- VENDO 90MCIO
ratta en sufrissio do low, dir u1mp. tin Q., .. Plrdrol, lid,, A n R- fpilacitni y Mejorsis; en r P-tetton. 1. -q, A Flirter VZ117- IiABAINA MOMOLXrICO
mmots Padres del Hot Pm6rt priserstante o Senador, It osa ai hora,, en charW conLi- -Azirsidatto A io. pfte, % qu. I.- Masn'teetor W-W a Otsea, Des ensoose de pod"
Ag.M. Wd.rWw honomri.- d, it; nuadaw -bre itioti'Do ..cot"$ -CUM.I'n 11sr.- mt iti L. dir let "'.=U; 1 1
Turn.. Ague whundante. at hosaw. ialfaa, Pka,,esssoadar. I bodies. "SAW Megrliai,. ooIft leci-ends, Y debere, di Evtte,! 11 Un -[ Con 11-1. h.brA ZeraCio. y ternblen
'sondclets espah.1", I. s.y., CIL, -a1),I jue,"'7 Af 2-10eta- Turn. en: -AmAIIAM-PLIteritud. -.. in cc-ti-u- limpi. firells. i I.,, b,,. *10, 1 VEROAD swAs tifea. flawL.Q.
1. Illel. do N, d. 1. Csridd: min do, -ract-, Is Rrp.bL- Pie-- dco1r. or -is deast, 11401LA"
= flr 'u D adV9L A 1113-94141484 IT'sid, I = h*R
Elerik ispUtsids W lost Imenclorift; clue .. esta. hch- .1 cilt--do. A 1. y .1 ruld.. MOBERKA VACIA T
Wocularoxde un blaithozbor do' 1. litapublIM chil.. g.r.,A rnuln. con, Is -or,,dad. con 1. pot- idlosse T his,
I III, i D' Vibora, estrinela; ventanas EM B A R C O
I.. Obm. latirs cauta, cort at pensar refirli- dri ingenjet-, Carlos lie. I O RRO $6,500 (VACIA):
de, I&A d. aticiedsides, alltiod- MiaTri;i, magnifico halet, jarDe -ailowds, 9 .1 Ill.-Tencer, Ta'sod. via. Nosestres creemos que en -a hors. en III ruadre de cir- ciend. difictillide. y I.bmod. fi- Vendc, reoldenria does plan- P.,awIgleas. pL .. quall del Veda-, mclartartrias que han f.rjado I minute pressnor tie is poMica. 1:1 *= jride din, portal, sala, Co edor, cociNete, Viola. sta plicad. an 1 1 recleir candidate. y t- I pr.Kr.mw y cl n6mbm - Garell. VIU=pu,-6 bas, garajeso y Fbri- C
11 col Ic no, 14 y servicio criado, gara- y aaaa,
saimsi. del almis del R. P. IM- -tied. y ue ocarnin 1. imedsill"I. I- g.j.,d- essei6e, de prinsse Puede Urs- Ass Y CERCA DCL COLEGJO Dig
iii rois de q.c -iiines .111.c.d. Cuba N. [in je, patio. Altos, 2 terrazas, clo-, lost N-. A-0111,
.AIW jimsedes, MP-IAA que prt" Ica At vicsd.1 I A % pl.bry- I, Inf-i.me sted. n ..,He 6. p trials ... tirsor (wfl m don to RELEN
.to turne, mclen= res qua ricia ronden.' C.Istell-., pre-um III do or u h- Emilio Valle. el ruev. pesidesote. seLS. 3 4, baho intercalado, to- I "I 'lu __Fnomb"Idad y de all doestricia. y Ito to luncendild de mis convict. do amplisimo $171.500. Vicerite, t"e" Nlu'h' -gu". P- SANTOS SUARU Vasid. al
Dw x4bado 0 ALI lo.-VICLUL Gone- cienes y el valor con que s,, afrontar todas lost torment- tie I& y q- diponfii & haerri. c.. ba Ojeda 1-7181, io-H-51XI-48-2i Cite coesesisin. Fascilideodsce de QkM RENVA 366 PESOS
Pri'lloSood", iid. P blkk que en realidad no he or repeur row tarde come i P494II -y". P,.- aintlew assidana. I I.
d coop.-tift do led- Gerltrudis 109, t" plaso.
gent". jlLo"I* 111- 1. lists. It oat, r. I C-11- 'I
--couto posonsmito M. a Micabesou qw -it qua medi, i:ortat digiaricia entrr rL aplausa Laudelino Garcia YjII- en Au Revasoluck" v Getabr,7 I oat uss __ .11=_,
muchale vests, -losinerro, y la, critics tambien interested o co- I d, Au Jo- Ti-iuufo quiriirgie'D del icr
Pollautio. Zeta, Calogto qu I h ,I I ham REIM 15. Vivishii par
mood- del P-14M de I": barcle. Nololvido que Is vida publicly Is forman esin, combats grisdeco r que lVareZ
best .. I Dr. All. Gonzilez
yo rainy hecho per dIrvoci- at Lrmjin continuo de ]a polite. Maria. Di Q q- ettabs doefie& SOopwla--A--- WA;i, VISORA
(I be illegitimate. a seguLc laborando per
"'y ca. MI PLI bra se alitara dond-uIrra pairs dmr molls verdaidee lubengrandecimlenta de 1, s 16 n Un exile mAs en large raffera
que justill:3111 III PaCto qUe III!, -CAI-M011. parts prociamar Ilue IV, I All-da. ent I'v- de ci-I ... ..be d, anot.- I eti-,4i2q_48.i =71 .1_7 i.I.A.A. atuaw 111444"
entre todess, lots candidates C.,; ,,s Hevis es; el mejor. para de. rm:rd= f" I d__ Manuel Gorltal,. Al-rm .1
par loss I Ficlones ALCuleclac cir clue el triundo de Is Orud- repreisit uns, amenkm a Doe. i.11, in CALLE 16 NUMEZO, I
forests, BeLtifica"ft de to Wledre, la tie lid. re.1sm a trienir illiartirricamentor al witr
funtilders. --6or Isabel LArmA&- ".p.-.,:ITt9tMM conslit.ci.-I. -1 onsieg. pi iblim, A I- I- my, arto Perez Hernandez. reduiri, en
.jut e esta sociedsod, par. il-ir a 10. Irrefle-., 3. w to do net.., .1, REN TA $955.00
Ibsoolrea-. My. catassa -tA in- 'I !T.-bi% file raceirdado don Panetta. -BAJOSP
imm y low dw par. jur lodes. cupk- c.L dmer tie I "ll!"M y thficill 1. -pe- CON VACMS -fror 11 13111 V04MA."
I- R- Aodsi d' d. .n GoIbierrio que l1qIia, ins, ertervis y Las caidi. del Garcie Mind- te Clue.- .,Pd,,, elm. rI doctor -G.Z. PRECIO $100;000
sidinmiatrad.,, do = inisons SAN IGNACIO, 2 PIANTAS .u co-tooest
undoicism de: de atesertoll en Is persona jr voi q,, durii mi.
pa 'I- =ZUmorto y que abra un -!o rl prossiclents, asiliente. Canto r; or. res ;.tando d@ ar-rd. t- Acafts o d, Im lo me- Its
k. 75 -am en volu tad creadora del irg-lero Hevia y en III program. d6asunisson. Angel )i Co.. roplo '4j"n'scin a COMPAK"
ens, Oredn: Aliment. de Vossa 1. n mea XxIenoto qua inter inleren on jet tie LA Habana.
MA qua a- todoo, noo shuns, p- culmination y reall-16n -do Garcia. 'R od;lzlr. Y I Oindia. ". j-,I. I~ 1_,t_-ij. "Inlo 1 9.1". A&
Diones R.Bgw- --troo attend-, an R, n Pa. !It 1- ast., To -,I- b.f_ donsts. a"
enelnuevoPoderrepubitca- Y laterotermirar.q-1AAsion- d- edifie. de I- con sis, Y DeAdA do. 32
Turne his. y y. rics get..- D r- d-tite, U.. ,. ..a tie Iia Sir -11-14 esplimelid. b.f!t! hildlas I or p.irlitiortil., y An local A]
a 'qu prt
L. Zlissis, did &],ad.,, L.W Nutitr. c.rdi.1 los, 0 D" A 3
Quilan, y Mwtt en MaTtanoo. P.rlsenentci, corn. -!.d. y -rnbsiud.. oil. estals, lru, d-g-les de Union b de no Whist soolvaci6in poaible, frittil, C..,triloni. g-.. .Qsl -pialsibras: Im I carnitt. de I ..... load Is illic leritantrote se Allande 7 J. SI. (rIERO
DIJ sollas 14 All 17-QuWt,.t Tur-; in cl At.,
d, acermriciq ellesqfritu poco -p-ta -1 aplauso y *I log 1, in. 1 U. t. diced de maricl ... I furr CIA y muy burnal %;as Jc
c Me juL y is bod- I- medwoo. -e 1, ll -.4 M.del C it iatraba- L, o,:,tmjrla c3 la satisfar-m Lot~ i=
Entrega de canantilla., -en = eras oust pairtic me .1 doctor M.liso.. Tdrierie
11. TlIllpin y Lernot. "I" V10 que da Is convirrion or ,t b-ttnd. un. bra util, I= d^ iiEPARTOSEVILLANO. VEN1. aem spliced. an am.,. tolieft= '4"'d Z- es U-8282.
ILIA twess, o' I. Hijaji de Galicia iii ; do casa lardin,portall, garage,
Woldeg. v Allel.1 iAyer un grande de la Fatria, sernsitaorr Is pericia y sarenidad que I epea ad trod. moment., I.Irr.nd. '1, 1 cuarlos. baho, rocina. cum
1". Per 1. Acifisorft 11 Ime, doll E!!! t.d. clue se deja on-tc-dLiloradors honsim- breoprol ng dia. 1 1, It, ..... -------- LJN-E.1515-48-3 dor. y,2 casas forldo, rentando
boy un gran pecadar! di. 4. 1. th.riev". ten.
at. T'Ured, f dri effect en at Sanatore d III: I todo en $17.000, entrego la
23 do Galicia 1. ent-K. cificial"d, Aclosdel ilia c&u desocupedi. Sarc ifias
24 -Segundd Tor nlos ;aivenes de IA Witica a nodie snrpre"en. El auter. catinastiLLAss que in preatizi-, enti. PARA UNVERNIONUS
zlelli:a de Arroy. Aremss. iinc, 3,T)
Die debto et Poder, pq 1-1216. San Bernari
ticissinto en cl 44. an aiguna part, Xe d-dcot-r%-rFadx."AIoa.l..b- T-rIS.Ionde.9--.dalC-11n VFYTAJOSAS V
laccerits.i., con -u'.. isse, an toncea Home -.1 her- dc Is Aila-ta", Y Is. intoolit 9-tinti. I I = ,.". d".r. directive a 1. .- de 1. r-he ESCOGIDAS EN Se, Veide
Fi.la M-d-iii Onto do coa malancems.,ft una lucha a brAZO Witidii, M UM I~ Marti Y cnftpci6. Air'nal, Agemi6c, do I* Soccain de Inmurbles, EDI"CION DE
P-,d- litan-) con zotid6 coaLivikinist, Grau con-9. 1.0t.16 Is Alls-1-1 Mient- Astartano, conti-jaci6n de Is junts, H-3-52-48-3
I did. PW I Centre 0 1. -he i'ar..
se P= Aaard. 1. inter, ci6n' min ritaria, me hiclarest "nador de I& litepublica. Otm KI --isrson. CtO .ri prest APAR W RM $21,,M O
del Pam _-W vez steri"al sotersticismo con I,14W. rade que sthom. afron- el -A., Luj. F.-indes, Albo. a- 6. 1. p-= local del
Vw", sald. ke 61DMb- Lands, .4-b-irs y peligros. y yet, victoria del pefisido d. Jun. CASAS-SMARES Y (ESTA DESOCUPADA)
1. lirlissla d, San Fro,.6- Presidents Prio. Injustickies a in nasecuentEiss, me selpalrorces do adiecribroo d. 1. Cernw- RESIDENCIAS r_ 3 I aploussaws air torrairen en injurboa y box &Is- La tempornda de earnaVal at : -'!L -, .
rZ Ahoes, at PAU me he colonstetto do Cocadid- nenles Y A- bl- de D-I.g.d.: de Lp H Pr-pla, PosDid dominSc 24 al 25 -Pri- Too- de affect. 7- .1. coassitin hs t-.ItAd. b.,.- en el Cto.'Gallego ES TABLECIMIEN"TIOS osa- PcF_ edifici. a. ap"Isuseessi
ii qul teogo Y.. Pam :I jT:t:&Wtin Ii,,t1.h11.d adaid. 1. -6.ra Mer-des Villar Al. Art,.%
lo. de Febrero d. 19\52 claifflead Afio
IP m 24' QRS-ificad'ior DIARIO DE LA %I tRIN A.- 04
A
'A N U N C 'I 1 A S j F D 0 S 1) E, t' L T I ?N1 A H *0 R
VENTS V E N T. A S V E 14 T A S NTA S VENTS' VENTS VENTS VENTAS.
50aRFs_____ il ESTABL 53 AUTO OVILM
SOLAM 49- ECBUKMS ACC&
49 cxsjv 4a CASAS 4A CA SAS 4i ------------- r__ .1 11 1 1 1 I I I I, S'
RANCIM BON RT"
rj, F ontstas pairto
__Snl R e' Inrersi4mistas
.adj.l.
a. TkILICiNOS SE -kN 0
I& x Al Ikocal cuatiquism 6
A] hdc"' f"alqulw opa "I
Al h- -i1qdwr p4n- L
-1 I .- I'll '. 1 -,,. h QLla con IG itterwtu, ci6u. lu a .-1. 1.
don. h6q.l. co. la interview VINCI ci" de corumdae .01410 91.3d
Rf ', a" co APO 0 -waa
'F cio. do wld& -logiado opUriationee at
ofrocidan NICANOR DEL CAMPO
Las ope-Ion" otrecidan NU L\ LaT opqraucials" Do 'do la Naturaloza mi-hroa del Colai;;I14
P_ rojewnbroa &I' tHH) KI-NTA U110 o, alwaahm, del ci.0, I. do
d. in pmpwdqd I.Inuable. L.I. lot Proooded Inmueble.
1_7"', do )a Piopledad lumu.ble, lwrta16 al Al re -, I t 11
-yor abeem la awayar qaranda. _. _ - - H_- "_" 2"l' obecows la mayat qorantia.
obacen la nia A= dicimaikli
in BELASMAIN, ESQUINA
IS VINDI EPI ANSIPUACION tit ALUM, ir a No roulak. 'TVIDWA
Q
A' 55 metros (Par. N.Ie A,.,..,nlm 7 H 'I T
I- A I
UN RECALL REPAJRnSTAS, sobre e '1 1952
LSTR I N1 I MUSTRIALEs
Tengo, 3 Ii caballerias de el _?.p TO"
d In- ar en lo B It
., I . -, -u PANEL CHEVROLET
tierva, It 60 Mio. de 1. r. I AIT All !.1, -1
rreg a de dohle via a Ron- 11 MI.--- --------- ------- eho Boyeiroo, rnu7 6arata.. i mas -a o A
%OL-" Dr. To'rn" REPTO.XENDOZA
Pires Agui"
.. F4606 F-53%. j-,qj- d, fnol, Mld 21 30
'It :%(;\[I ICA Rl-\'F tII B Vibora "I Pi;rt,. wri- nl- i;A 11 1 11. 1 t .I
351 IM) RVNT U511 W III), V-A4,NIFI( i L- c 'A'.. I I I I I I I IITIIA Pt
d V; Wr. 1) 1 -8M
SOLPIRFS i P.: J E E P
H G.I. .F. A T' Rl. j Magnif lea 23 esq. a 0, Vodado
b.r' .,,1"n
UCASION 51."41 1. b.- P. ; "7 1
_' I= 1.4. ) _- WILLS DISTRMUTORS & A.
Pit. int.r-, A 4611
T, = c r-1 !-- P*_U2L
)4 _!,u. ITT 71. 1,- 11, 3 d,
It. z c
Urbannacion t'f(,C 49!
-AA, ii X.151
OLDSMOBU.E 50
c-- Nendernot 31.430 nictrin ,Z i7
I- ..., Plot- rr pisrtil.
--- I NAVES E INDUSTRIES MA. 98. IfYdr.rood. Ra,
VEDADO LA PUNTILLA-MIRAINIAR SE ISTAN Al f-- h- Hu- pr"i..
.,W V.2. it $9..00. rn I'ot wjur I, AhlccoaI. 'to u. F-3369. U-8080.
T.P. TENDO u7s -11 15-wl
a CONSTRL
I", a' U HT
do t R(,)[)EGL*ITX S4,5(K)
SE VENDE CAS .11, 1 1 11, T.If x 14. CIRO MARTLNEZ Alniplias Calles
T__ PRESTANMOS
SORRE AUTOMOVILES
kill ka Contenes 7aAll or-T. AGUSTIN
UH."75049-3
.4 d d, .1 1.
-eras Ed o-,
__MAR1_0A__CUERN,(: Suhrez RODRIGUEZ Sit IIIp*- nt, 407 T"kf A-904L
(Co oil-. ALTURAS DEL -L4,
rredor coieciad, C sped
M-592i -7 F49P -CHALET H III- if Corredor Cologiado
NUILL.A.. 3.900 VARAS,
BAKAI MOSQUE
NICANOR' "a Gaeg.-W Mu cerca de La Liia. Calza- A leawnrillado SENFACIONAL
--- '-I-L "" -,- -t. Tc-. v Nogucla.
dl Real, rtpAito Vf- sales v 1W Ilt-I T -1IUI11dIdII
..... t), I en pr e- 1.7710..
Precio$16 Cuurtr, tiab I_ 814.50 -- so -11o... 1000 ]nfor-,van Te lf F; .1-fagnifica red de otid- GotcyvA ssc
11 71A 31 -fl, 4LO.66 -2. eaq! O'FARRILL .1-14.11 A)d CANWINES DE REPARTO
_wpiiest. AS, ).,d".: PtfAl. Ali. y fir- t u 1) e r f a s ly a r (I santoo suVEDADO DOS CASA _i_ dl I.... A- dc I... S lini-adr.o i 4 1- A C
Aq H ILLMAN
AVT RANCHO BOYEROS
E E RE 4RT
arria. 111.d6. N-IjI. III., DE LA EXTACION Dr, OMN181 s T-- a $14.00. agna
11,79 U.-M), 4.19.24 -2.
3J,4. A CIENACA Agencia HILLMAN
Zrt. jd 1 /2 lu.dr. Rule 20.
r. injil Inf-m- NEDIA-I'A"it pl- Se install la luz SOL,411ES. Y
' Z 5 P-clhaR d 12.97 par
v-rl 28.86 : $5,626.00.
MIRAMAR, 7$ AVY. GOICURIA W, o". 0-Farrill S31 ad IrAed I I P*4RCEL.4S
4-- 1 cl.t,-: -6 66 --w 1.169 ..r.
aoITt 1.7718 ld.2# 44AI 717 1- Mit d tado rc.i. a plane
4 1 -14riS Mae 661 ,r,: td: ;1'.nn. 7 lion de-pr Al contado y a plazos BAR EN ALZADA YIROHA LIBRE MOTORS
Inif-so rAPId. Poir I I-Ans doo .1 Sr. R-11.
RODRIGUEZ Comunicaciones El W.' de*ontroda.y *I reelo. ..... 2 Cadillac 1949, aiodtlo 62.
Telf. F-8778 do 36 jaines. -1
n! ABAN I I 0-H4464& I BMTMORE A dos cuadras de _6i H 7,11, 111 Old.nitaphile P)SO. 1111,700.
_7i Oldsmobile, 19441 chiral 850
welor Reparto
(as rulas 1, 2 v 4.
TUN_ T Mide: nu = _1 =-__ I 1".. P
Ud .54 Y.U." 4LTURAS del 1949, $700.
-ohn. d-Vid.. ripid- per It 1-&m Nuera Habana "-21:L Buick 1948, chico $900.
d. I 3 A. 7 1,
------ ot VEDADO B,66EG1-EN11 A-BAN A Cadillac viii-bi. 1947, .1all.
AS COUSMY Ampliaciiin del Rplo. 39m.
EDInftO 3 PLANT CLUB AVEMA DE XOHLY '71:Z7.
M W ONS"SUAR"; ZI made -theiv. V E NIT A S M. endaza 1946, $525.
caea AJE T. #_ d. d"u.t_ 11111.00 V2 :1 Chr-Ift 1948 d Luxe,
=a-lo 111 SOTAN.6 I'ARA CAR 29 x 64 1.860 V2 A PLV OS T_ 2 nc.7.1a.1iiT.41= Comprendlendo lam calloo:
joif. 'Apid- P., 11 1."9 MUY ALTO Y FIRW Av.. Mayi..R.driquita, AT..
S, as "T- I I(ENTA $1,404 MENSUALES y I CALLE 4S a S23.00 V2 ')Oo tip entrada do Acoata. Gats, Patrocinio. 7 1'," a Iin. IS.,A 20
18 x 49 690 V2 OT-rill. Carai.n, Nueva
o," _,-. _: ...- __ ___ I liars page,.
ENS"CHE DEL VEDADO CUADRK DE 28 resto en 48
y CANTINA REFRFSCOS 10 de Orlithre v Carinen.
USA" Precio $100000 1-89211.
,LLUxUU.A1Ej! I 11-TIV AMPLIACION DEL VEDADO NUEVO VEDADO niellsilalifla"des
kh- Sol 1. Al-d.
**"' .'L AVE. DE LA LOMA Solares (le,300
rv= o ?I "TrI I 11,1. Slipefficid aottrea., 917 SIT- Coal]] Is Av,.Id. R-h.
f- -.. FIIylros 71A. -11, 2t. 18 x 35 570 V2
IT saw troo. Fabricaci a Z,1170 metros Of-ci, Sit- UH-E4896-53-1
MEDIDAS a 112i.00 $6.50 -vara raras
___NERMOSA V3TA
. .... 241.41139 6& I.A4014 111*1 S en adelante
3 A. k.n. 5 PARCELITA INIedidas Ideales qudn pooa do "a ni.dida F 1:1 OE
Z_ --d 16.11.4: t1- "CAS Iv I I- ft- wits. & 14,15 331A- 50442 DE I I x 'I I 233 V2
'6 51 I1Z9 A &3.800.Do OFICINA DE VEMA, A
11111,14 M4,r. IL'T x 3.5.37 raras
d, 24 f w-, -'-fid.dl.. Lid.- riold-s Por I I-AA" MrTAD CONTADO :;OICUfUA S&C es. O'F.,dl,
$8,5 ma I un i- P- d. I A 3 7 1 RESTO A PLAZOS
LAWTON 00
C ;:43 Superfiri4e 417 raras
40 A d. A d -1
.I, P... 30 ni-qoed.. P- CIRO MARTINES 1.7710
1. 1421
Parcelas Solares B94573
x4", Precio de cada Rodriguez k ren
GANGAS: $9,5N. CA$A TE- GOICURIA 554, *.q. O-Faffill VEDADO "!P-E475949.3 to Sa. Extad6n
chos monoliticos, y solar lado. 1-7710 d. NUEVOS
vealt, Miramar 213 y 2115. Al- Iot.e $2,'11.67 1 3 SEVENDE
mendetres. Cnrs 3 Rosmy Linea U.21m -t- I sss'..t- 14. u B.r,.Iciria can enrol DODGE (Corzmetj 51
Batfies. xcr -b- I., PROXIMA
Terminada fabricar. $55W. I Rodri ez -t- L SM -t- y Lt. a 1. C. 50 FIKAS RUSTICAS
cuta& CalLada Columbia. Ma- pur nu 1-ler atenderlo,
ffu U. 21. do 12" 1 54 $411 nit. Forma de pn,,,o CHEVROLET .... 51
llr I L(WO dc wilidad mcn.u&L
rcro."B-2,2156- M-7774 B 9 3 RANCHO BOYEROS INAUGURATION
H-028-24 SS42M do aninda y el redo d. Paco .1quilm Sin probl, PLYN'0U7F ..... 51
10-H-443-48-1 IL. _i. C-Aravk Al-id, t..g. 1"wescial MIN.24 IS paga So 48 mIa- me tlc cmPITadna. En III writes OLDS" ,OBIT 17 51
4- Tooeb- Float. -id d cintrico de La liahana. Can
III,* P- III d, US 1, wasild"" do 11541.94 code a.. FINCA RECREO Y LABOR
OPORTUNIDAD Rpto. Mendoza I-" f-ffidd ISTA ALEGRE end iwkyan awortkadio I i.- .!' '- 1'.." ".-1 -111.1 1 fincilid.d Ill Pago. I.ftirrnait DE USO
teres" NJ 6 Pei, ek.t. sohl. .1 1.114- de
ALTURAS DEL VEDADO Co. treats a IS, . .... 8 A 12 In. I d, 12 p. CHEVROLET 50-49
mwe Prodisai. -4. P.I.. ,, 4,
rl,,i- _q.i.. 1. 1. Cill, 41 .1 .......
Se vende edificio 1". 4, P-i- r-ld-It- Id CHEVROLET 48-41
23-m 33 T. DOLORES to
de nind, RESIDENCIA DE LUJO AN 1107. descuen H.13&51.1 pT VNIO j
P.T.J. P- Wd. 1721 1 36 1 7ull. OLDSIVIOE'
!t- A G-,r". VENDEmos
Fj .dI 0,40 1rerio t0JY)0 Solares a] contado pago di contado H (ASAS :DE "UESPEDES RASTRO DE PIEZAS
r .... 111 16 1 36 -- 14 13 15 3A FINQ1, ITAS-DE ItECR BUT CK ....... 136
16 AL 29 4A ..... d-4, III V, Ut )( ILINATOS
...... y a plazos HODLGA
-Compahia Urbanization 'HOTFLITOS -Plan ill.[IkO pcua choto. twudiwnte DESOCUPADk I 'H _wl RESTAt RANT foreg
Lmt. d-4. 1.3% W.ht. SIN INrERE5 IIFLUQI'VRIAS Y alquiler.
tn IA P Irte oTlid-W, d1_01 A polar a 4 LOFERMEN, S. A GIRAUILS Y PKQUMA3
$8w librvs i.r6n I N F 0 A K E S I FINQUITA $1,000 iSORPRENDENTEi
Ir"'I It-!, -,- MANkINA v Sao r"ART0,11 pro au crutous6vil
4 4r COUN711Y CLUR RUTAS: T2, 23, 7.4. ALBERTO G. quim xn w tocimad" w
j_.1, de 7,113 SO AOSZRrO PCEANAADIVI
ol.- T."a- u-4111. a- wew Iss. ofroce. Quiez aids garan,
-tic- i. da, Y-con-maxne
a, 0
N.aaw A&I Camw 1'. IAP.t VIBORA C-- III-- a- T.. ztadid
Corridor Colegiad. !T:TM
AMAItG'RA M s.-% I S3 AUTOMOV= Y ACC&
,r,. d, 1. A-, d: as, Ill- -.b o Alcantarfllado So v 4 o 4 M. !
do I. P- adgaui, -no.&
5-t. C.t.hns, p.,. i. inf.t. c=. I.
w. .1 wism. "W., fi_ v1L .1 reato 1. Pago co.
riumiff ccnn I -I" usimid quie,
Afio CXX WAR10 I)E LA MARI'S.A.-Viernm I*. de Febrern At. 1 Pixins 25
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C- A 0 S D -11, t 1, T I N1 A H 0 R A:
V E N T-A S VENTS VENTS VENTS VENTS VENTAS- DWER0 HIPOTECA PARA LAS DAMAS
53 AUTONDVW Y ACC& S3 AUr00OVW T ACC& S3 AUTOWVUM T ACC3. S4 RAQLU"W
MI.~ T PUMAS it DE 041KALLS 93 36UdT&DES 7o imTUES FAILA LAS DAXAA
ir all -.
-I'lliko do kS
IMPRESORES Ht ENkS HIPOM gl_ -iE
TODkS NUEVA ,
KAISFR 1951 SE VENDEN NWERAS Y RVIX311ILMAES zvi
'N RE
SN0
Eto,D
117 OAAANTLA, WL,' SE CEDEN
K", P.B u ic k 1.. Do I.- I .* ___ C40-Ml
"Do 11 L. I l aL, all,-,, -------- ------ 7 DR RASID.
11 I.T HATERIALES DE CONS wq, il, -ii-It.... do
STATION WAGON TRUCCION
A.11.= ot
WENDS Y EFFECTS SANrTARIOS
I. .off-, RI : pro,!., 67 ill IliUTW DE bFiciKA d-d";
AMADO FENUDEZ ENSERANZAS
A VENNYCONVER IX Rj VKXVW UNA N. Qf !- I III
CARTONJABLA 75 PROFESONAS PROFIESOM
,stme" RUI(:K- 1141 a, -, "ll. .11
f- It. I~ , I
'I D 11 li PICK I 111 1948 ""d. I~ cit"
Marina y Jovgllar -. l '=- i VIE 1. 1 n I i -.1tio tX EV CARA.
--p-. ".114 d, I.I.Ift Aftoo-I..
Tfilf" _u Z",
.no 1 0-9191. Pr-i.: 11000.. At ...... moo v- "it Was.
VDORA ) Wiv. .I PROF"ORES
LEGAE AT= .-C.. A. s..
-ft. 1. W- 1, 1. do
1; ilk. Dittibut-, S. A.
c- All IlL o
5 0 BUICK &.I., INI E N'l
SPV
AT-. AL,
1 v 5 rLyworm I)l, 1--, last
Calsollibill l GENERAL vm-c -a 3 ROBFRTO V VIFITFS N
LA Partiolow Loss
It, odolrok WaICLETAS Ron- .....
to. F.lirifis 1: 'oTtd ItIostiob
LZAA A CiLlismoari-E -,u ism
-IL1111A -64.4 1 a-.r ot-or1100BILIE H, 4, IN$ ....... t., it-e TrPf. M-7620
- h-l'.d., lix d."l 11 '.
a L
S. C. C w o-pli to. I= ,
lw a ......
llft*rk. 64 OFERT&S
VrESUON! 5111 NUEBLES T I Antiall, 77 ACADEXW
A.I.- limit" "KD C.P# 947 nNANcmiol Az
4ILEdIlIrl r QH08 en
".dcl. irighils 'M. Pkk -P CHEN'ROLET =,LDo- -- I VH711-1143-54 I N N ER O
(1950) "Midwelt" roctcrti- E. P, 1 11141 pi't. cbTfavs
N I~ so .. ..... 50__ WIN I APARATOS
ble; 40 klhiroet-'"r ga, DODGE PRESITAMOS SOMM ELUMCOS dt,.d. V I)il, EN HIPOTECA
is"
or. mil-10a"A D- 4UTOMOVOM 1). .. ..... ..
Itin. Preelo, 1.100. Inf H.b.- Rp-too .1 co.A b, WNDO T9lK.trrToo x,.,. my,)R Fregader
A-2905. "t 31""G.2 at CoWrDoa -CAMOMM YTRACTORm %.- il I." 11111 $1. __., -W... $-.I. pig 6"
IL 16 If i-4. -,.. 1--_ cw j.... 1, ,-il .8.
UH-C-31-53 -3 S, C. C. I. 1 jp de STDO :Np Al" P.I. f.bi-, M-hoo .hoo Arquitect6nico y
ial va 3cloo it, pj "T.v, -.1; To "" '"'
so CONTUfm L.: Cocinas d(I PRIW p.,,i.l- Trzt,, I, 1Ar. OP Comercial
BUICK 1950 UT71M I a 1. 2-1. SACION NArIT)A. Fv WtA
C ". or H .1.
IA OBLAINCA r LUCID is V. __', o Calenla.dorkit
A I.- Ifil tircarto
MADO FENAMEZ T -,o All
L"ANO PIS a
dekas MENNZA t., ---- c
Agencia BUICK 1 43 0 3 it D-lit $20,DO calls VALACIQL ALDAIMA
**sa It. I. rcazdad col-c-71-8
ellse." UO:9 19 1 so 6 A Inodaroa 'A Allow lus. .I- at
D plol'Autcle dr-Us.- tanque bajo An
FORD INGLES "PREFECT- Teleishin oneciniceal,
$34 00 cad& Voo
SE VENDE $1,300. "a" 0 IM S
Buick Special . . .. 195iD as
l.d_ L Via B lanca-, i'll" o ?to Pol -l- It IDIQ ]",am ",a C1
gomas, Ittrraruient", .4 S. A: PI. 1 49
_ Dv-t lu FICA G X Syldcl. 1950. 1, It Vit-t- Tubt TI-our Owl. % W AL I as
11 ." ,Il I-11 zr.x;=
Oldsmobile, 19.10 F6bdca T Via 21mitca is 1"" or 1 01
A-2290. y t'.. T9161claw X41211 completog 5 kG&W13"
I, r.11- 311.
r-st Hot, a A" N'de $31.00 c.da %Ito ollovit"4, it
PrMdsootv D. RAMOS '!
UH E 1949 Ag-tv Utitntladl, d0 usi-&-ous-so-a I ",,ba ls '
L vabos de Lotit aSecondary Educatilde
Autorrliil en -Is. N' .Joa 49 CKRYMM FARGO so -v%W."o- Ra t1 13TRUINIXIMS MUSICA PLYMOUTH -V., ..... R, COM* WS High School
seeretariall
itiaros coiilros:T r mzLLzxA ded. s13.50
cl-R. Fls ... M. 'clocoadiv,
k".6. All
PI,,linctuth. 1949 ...... U sis y otrolt arlicalies wailoo tollo.
xc pia.m. ..tould, I '.a Getwal WPat%. do P. y d-as to ii 'Lej_ aC mat
'n i04A vilot'.
casol-068 I" Z IIoi 'ft
TIENKMOG LOS Aff"GREs .... ..... fecomirwil in t) lostermediale Laillish
P&Lcloa U.4,
... .... CIA. ""rMLA ballsoot pool Hiab -,chelsoi Eno"
$Nno&RDos, Notio. f:: ,
CARROS DE USO L otres lows.
Cufia Ohlont"hill, 1948 DE ANIXALES R0010GUEZ = x:o: I,, -D .. dpdd. AD
PLYMO= .... 49
uH.z 4133 3 c- am ..dowd.
.6volt atonal. ative-II
1948 CHRYSUM 48. 7, 1 z atonal. "d RAVARA swam
-1 M11111060111' I rge enderJuego Cuarto las L ACADENT
C_ -r.d."I" STUDEBAIU:R 43' L ,- -- -- a ?a&*.
Puercos,
, ba-us Old w., i -C" is Collins M Ab db V &WdNMNL
Atci am bile 194
CAMIONES XaANTMU
Ox- oonf., fall ft's,
PACKARD ..... 47 ....4, !4e vendin cercloot de lottes
l7' aAclept. carro CLMM ILADIT zZA raw Patrol: Jersey. hijus do
PACKARD ..... 47 A, voI., Voolot. Padres promisdoo, me P floromiarowit, wvL 7 "-J*-. dilrooes Infor.'
ia-na-cwz co-i6. A. _'so rLAR,
It assist Patreeinlo 365.
DEVOLTEO ow"OLET ... 51 td,-. DORT A T 6. 30. ACX"A M
-rowzz aLme K."A"T.
API. J. CL,
A PRECLOS DE GAINGA BUICK Super 48
1-63M y 14-9759 y ja. C.ASA L)E
i BUICK ........ 41
t terna* al 1951- rt'. Imj. y a.. j 11- wommiitimme aLnwrm
I- eoA TiIl2ft 'QU9 RNMAKU1. A. 1 71 as' d* Cossistrucci4a Poll.
I Il jUTtRIAW IS
J, 160, of I rt. daa, 9.25 Cad u NASH ........... 46 ON9 TL
. ...... UCCION
T EnCM3 SANITARIOS S. A. oal. o-- 1. c- vat..
C-R I-S-T I-M A 4 3 A'
4111
olntemaW al I Z iL .... X j -L'Litit I- Il, L I -fyci #'old, v__ to
95t .. W U." -, v.- Tillef- A4UO A4232 wollmrs looms" issonIawas sia Itoosis.
I;r boilvo. ftwood.
L O P E s.A- ".". r- I. .-c-,3
G160, sets rtseciss- 7 %tts.31 gl CAW Dt a
W e -MAINIANTS T-,No "'Ital'on C ABIL LA S
En malrinifiesis condblionea, 137 It. Iow.: is; W til... a,., oftmo
Eotacioln REIGOSA MOTORS Roos,%; AZULEJOS CORRUdADAS RAO"w-ft 1% 1
=, -A 7.,
,.r I I ""s,
CArretices Cent &I v Avenida I.-Rood.
Do "a- SIX0 LIq Ill.. 12,300 q A volowboollas ft 4a"
sk. a IQ DE, MAYO %11" TODGI 1.0% I
pregvintair Pel' xcifins. DESDE' A "Mk3.
To& UC-WS4 V W :corm adas %x38 JI TIS rDBC3:: Ipm- ==,.s.
L:n__ $35.00 inithir V5 qq: cabillas. And" 419, aho& Apta. 4.
n'- Ne. b." De 3 a 6 P. M xi ,vbh, No .11, .-1. 1-- aJEEPS uneven, JEEPS ...... corrupias %x35' 1 'Do a".. T.11 9,11OU
do-use del 1948 al 1951 un
AUTOS AZULEJOS 1,200 qq.- cabillas g fall as ftm, "AAA """"s
19 S 1 wjlo At .14 4. do rouw
I C 0 it R E S vol w, 1,, 1 x A SLANCOS col"rugadis %x30' ;DINER0 EN H!POTFXA I a, eloodav,
".. 17. -)WILLYS . . . 1 Do-. -- rx ..,3 KID= 112 MA!j"HM
FORD . . . .. -L I Ali
Is" I :. vUS0 la-M 400 qq. cabillas do snm
8W .00 rnillar T-1- na. 68 VIN ll.*!.L. somg.
FORD ... . .
BLU= N..L U, corrugadas %x4D' am
BUICK 148 I'Mil, -I -- 3-=
Is... i"z I*, L111"
seq. c'TROCAMO wl
ALQIU*
'Eu . . . !V1.130 JL-0 IIALA Do r
C:HM( ndiyos CONSULATE POR TEUTONO LFvrf..VfDAL
FERRMRA NUESTROS PR MOS
All "I I I, '.
2 PLYMOUTH Im
Cm $11WOO -ind, 2 PLYMOUTH 841
C. ILLAC: JUEGO CUARTO $9&00 -U
AD 1944 3 PLYMOUTH . 11947 L-III. III A is- ALQk ILA I W LIM" "ARRAjdaps,
Rad16, 1: .t. bfa c' -I. .m flutiihoildt, S,
MERCURY . _-. .= ;-. al.
entrada. Do t ll .10- :". = l .11 w.0 FACILIDADES DE c-a- PLYMOUTH ISO .1- 1 i I..LMONLE 71 .-lue :.-. 11 1111 I CALZADA y H, VEDADO
rlwi .di Miss -"d. TOMAMOS SU ARRO f4291 M1446 In Olurms VARIOS. ii-ALQ, iL. -x
STUDEBAKER ISSO PAGO A DA _01NER0 ... Dances, Isonvea.
;. ""' c"A"'I'DAD" "' ...... I-'. -- O'lc lFacifida& -1 I-- _-, 1, en prqu rfisio, can Iblades
to il -, -&. ,c UK-C-34-114C X--., T, cotto gasunli- h1pot-aria. oa-ZL.,.-%
CHMOLET 1950 ..", 1 -1 _--- I I-. -_ 11
A4Vy bV- 12. 15 y 12 M= tsf
"'ll Irif 1 ;r .
INODOROS V EN 0 0 St AR.Z
ADEXAS,'dANGAS: ACCEPT CARRO s4 *AQUWARW c.--, "I IrW Z_ a i NL WZ Ail_"7EiR
TANQUE 1A)O Philc1l. I- Solaria 4r Saint-niti. -rolood.
AUSTrN .s- Sw
1942 VE, Iro harnillaol.
NDO TRACTORES D. colmodilias francesso
11 .do $300 entrildl: Ex CAM io International TD-lb, con an- y bl-c- UP" A4OJ29.
$28.00 Informess F-7125. AL41 MW .1 To weca.
P,CADILLAC 1941 gledozer, no Lissido en Cuba At-1 D_ Do 2 a 6 p. In.
$8,000. Regado. c.- an 1-1. Ill.tro buldmor -Ailln.l All-il," -WK ............ 1940 ra asfalto, 1,500 g. Cilindro -= ", ". UH-H-273-624'
Slw. lotari. taw, P4,- ". p:Q= L H-134624,4-7,
trolea, 12 t Carret., Manzaria ro -iw*br- I,- pr 1. vaq AYLSTARAN' 6Z2
C" HIPOTECA'
DGE. ...... 1941 Gornez 149: A-01155. BIDETS PARA ilg 15A AM
s um. Preclo totAL
d doOLET. C4Zad" 22-H-182-54-5
PL C Is 4wwpos XTRATUFFAS IsTilt
o $24-00 117 PUUQUU05
7, -co 5% FS ANUAL rgLI,4?vj&o Do I-.... I- as LA
, d., :T lz: is
PLY-MOUTH I
m sla
_IZUMH1 V., )os". s .1. T 1.
PLY LAVABO
T;; Dw, w.,-. "loor
:Erw 1. I.c., slot.
Rtlali, w- OR6 all. ca All SAA
25, N9 17
1, .Ad. I % AMENTO FRESCO
ill7lo (74- L. dI, u.- a. "o-6=1- 71 DrrERL3 PAILA LAS DA30
S12.50-
-Vie "0 CXX
NO- 26 DIARIO DE LA MARn-A, rnm I o. de Febrero de 1952
A N U N C 1 0 S C 1, A S I F, C D 0 S D E U L T I M A H 0 R_ A
ALQU I L'ERES A LQ U I LER ES A LQ U I LER ES A L 0 UILERES f A L QU I' I E R-E S ALIQULLERES ALIQUILEEr S ALQUILERE.S
92--- AYAXTAKEKM 92- _APAItTAXtNM Itz Al"A"AlUD1111W u- HAILRACIONU 1 4 KAXIT
1-. 10- 1- A=f_ OFICINAS
TE CERA .1,, 10., 1? Vtd.d. RZ-4- PELEGANTES
Fri el PalAcie, Aklama so allifulA,
National Lantal A41ancy fielnots .-ISLIss, way, els,
-".4,,j, H- -0 relics. Eletdoltvc Set,"
sanitar-int lint e higlili.
AYARTA.16= 0 EN
6 r_, Is nimil pars dilinall y cabialleres
VEDADO 2 A
c'" A ItT ALQITLA _(7L7Aa7T91tPk_.-A en call. piso, B,,llos patios roAPARTAMENTOS CON Y q,- ..... .. ojIi _l,' loaf." prdueen, '"tilawi6o
Aliviendares, Ampliaci6n rrussada a todo,,
5IN 14UEBLES As 9-41. T- I I I" Ie." Lit- ""A .Odo 'C' .-I r t ", IACLA 1 :-; 1" .
APAIKTANIIJE e4wrim lie grall actividad
A, _nW_48]
Z -eltorl. NTOS S42 -. 11n T 1.11 1 11 11, 11- -11, t$l I 1
urbos [raw, fas,
Oftj ?() I&S y d,- d., I
'l. All guagusa a III poerts., Billet,
-ACID. Cil. -AtA
1111"". 1 ItIill, _. I- t,
All. 11 1. m-- ; :- d.
MENDQZAL T CIA I Ott ...... X_ I I" -, :, as LOCALES
ARI k m" 1 4) H-l-4 -I NAVU
man ex, I mi-- REI-NA .6MAIMIF1176 ArA*-Xt .! CALLE 72 Y SINAI 1, f,,eat, Aj par-q. I t.
os: Al..V-. Tu) .4plirtalm,
: '!z
%W 1'10 __ P",.,_. .,;. r
SANTA ANA ENTRE Ot 1-r. A -,K7 3/4. doill tahol tusrW y llerticto ld All.l. 111 1. It to., t", -CC."
Ivif- r. I. nl-- ..... Edd ,,q It~. It,
BOYEROS Y AYESTARAN .1111d'', ,l" y Ate APARTAMFINT05 PARA
--h,, d,1 Vd., Allrit-_ :1l, e8q. It I,,
I_ .._ _I ....... EDIFIVIO PONiiAC
I*H E-11 f.br.., MENDOZA V CIA.
Z C b-. bolL.-dim $40, W. VIJ I it far, ta Obispo 303. M-692 1. O FICINAS
N I IIAI)( it,':, I -- t--'j
'A 11 1 11, A-14. I I~ jLjl 2-3 ED modem. edificioi lotall:
Mandoz. y Clo P 7 IT -7'in. IS mer &I"
At hill", 305 If "I e6-LCtoo D,- SMAN ArAk-' H Vedaill, B esquin inta mente equillad
A-MPLIO APARTAMEs-ro
I Nj!A Y 8 I. _., d.- A dicionado.
AsA dia 1,,h ,7 TtLIPA* ']() "- '""' -MAI.60 717.Z' Tnd'," dl, r1h-,
III (.Of IL0 2 Wfol !dl L4 111, A -lu, A-111-11, l-d. 51.
lesimiedoi-4
lostfies. mario d, RI,1- al t4JI
UH K d ALQ1 Edificio. 11 DAL
je crlados mciust,
EDIFICIO V RA It Ill, gr,. i-, EN LI)IFY-10 NUEVO. SiTUA 23 N" 105. eintrit 0 Y P.
do l, '-nendares entre Des-, Virdado.
1) it Dil), ",3
N" 9 Itiatiassaii.
aCU( Mam Irente a la
]it UH-9-211204r-3 Feb av,, Param,,urtt, al- Admini.tratitin t
lit A -11-CINIQ n
-'. W -- ti-, s, r; qu,
FSQ. 6 calr,, -Ar,. al frente CIA, IN.NKMILIARIA ID.Al,
OR DEL VEDADO Pr"p", P.;.
t" LNF D A
b_. llot
I ", d'
lflcinas. lo
I.I.It NtSNil, N W, 717 -14 L" t ; S. A.
jal it I foj 10, A-306
-Alitmil- M-Irritifirolt Apto Teli-C M-904&
SE &LQILTILA
EDIFICIC) kPLRUNI) 0
AlQ1 If 11 LN I-OCL UWE46 114"
2.1 yril
UK 1 ;7 HAL4XA
61F) 1711 1 LAMPARILLA. 61
AVTOS. A $35, VIBORA d- 11 C-o) CASA !1, ICIJA Is . 09; A
A
v it,
V kli I l, W
-.i Ic
Apartamentos flueyos
Sit A~ SAX-AAl- Aisiilli is, I I S..
Ild
st-SM .ALQI' A CASA MOD
ilit toilt 's latl 1 213 Ttf
d
.I- A It ;. kill AL 4:()MFR(:IAL
TsrrAlA o 10111.1 .. .... !ABITACION
IAPARTAIIIEIT
It A I lot.011, C, v- Aquila rn Is r&As ralle Burli AICIttileres Habana
r-44WO.1 ALQUILA S. T, 'k
L -,I, % dado. A",alli VN ass
VA. sw am y $I--' .... ..
VEDADO ir uvl.IA -'r-sov, AIQI Ill ILI IWSsi I n apartarnento en SL15 31111
; A-,
I
FEIFICIOS EXCLUSION OS
OF LUJO ? o 7..
-al Ll
UH-F_ 189.3415-3 1
olo,
"o'-r-bift AM blad. d oe i. ALIC" ASS... 1MODERNO EDIF-ICTO 1 r
AMAX o %I. LOCAL
PT9.- III F-34fti). P, 1 11 MI C. FIT 1, -%p1,Al Areald. 10 de
',P ',RTAN1 NTOS: 540.00 UH 11,2SA-U-3
Altil oolL 4-:1
a
uli 112".831-3
- hjbjroot A ses
dr., d"I
-edor, ro-i-, it,
SE, 21 N ".I ell A 9111 .1. ]1 to",
I' It "I. l I Ill... t I.
_;);;j la
'P l -1 ., i .1 elo- or 14.11-.
Cl I,,~ W ill kpill-twurni.. tAk". tL_82=' Gu
...... % ardamuehift -WARNER'
if, Irif-rit. A near.
A ftA CTI VO
MIRAMAR C-6 si.- I~. c__ G-.
Ifif [I I ot IZ bl' ENDE 4-;_.b- -111L
D-af AN sib S. likius,,
UH-H-50941"
GEN1,1LAL MASO, 321 Cooiplio lo"l F Obode"o'
all, A MIRAMAR, LUJOSOS 'Cl driers a I. ralle r ell previn V-lJo
iteliti 'ItIlej Ar 'Pill" q-, 0.
A. N. tlirtImtIlr* rlit'r A dell e.td- d. Ay"Itil'"r 'ill- Xttl APARTAMENTOS o r-son-IlIc. N
f- ewzgsdbl two, ArAhd. .6. _AslA ill MEDIt I I rL ire Aramburu v Hospital.
ir -- I -T 1. 1 All: -ii. a 1. P.-I"
" At -t-9-I .1 dol Pelt _7-I. it. IF, CASITA A W.00
11111-24"oal I brem partAxivitaN d. Asi-ed"
LIH-E4452415.2 PtAALQuuO hblls pill_ PIA... C".
I- -$*A LAA .-L-idad- I.- o I- It It-, 77 f()(:AL PARA COMERCIO
IF illl K d. 9 -1.
hablul j Mi. t;4Zft. -f,- 'tet.
it- b.f- l,-t-_d. "0.." (7-4 r I,- xl.1 f-d., b.1,. 4, callie 19 N9 1.21A. 18 20 Ll JOSO PEN-r.
x-ll c.1__ d- X. -11..I, LTH-E-1817-W.3 -, 't d. %!-pil- Y r : 1, _t. ---- I I!,~ ""I's o' ---- L --L- c1l. I ,-, -. 3 6:
-d., --.1%, .i,. A lt, f 'LMrl AN -11 1 Alio I tl 'I %Ciit ILAll tM_ 1,,y 3iss. ESTRFLLA 364
Immommosom- _r oto -* *- I L.
- V It
FrescoApadame B 354114 Ill~
;MANRIQUE Y CONCORDIA' ----- V,: t-,--duVd. a_ 'Core, -st: 1-1- .1 Il-, Ilil, C-0
2S v 27 -__ Builea I'll. hurn local. cin.
_mi- "ola- Zw.
I, 4- ,4:' trim. hien -itu.1o. pars ev
Loma del Mazo- Istblecer -u Cromercio, ofici. Lot E_ A a_"4
I,~ Stoo EI
Ampho aparbmento 1.rrca de lost mejor" coll, via, tienda cortil"Itorio, labo.6093 B9,W I. 1. tell
PLAWIA _L BAJA sim. Edisoal. Nlariptas, Lou,11 no pida ".1rolia. An, r) due- ILO
Iwoij4l h. e- s_ dex- Institulo de Is Vill oral, go' A LQ U
COL, it III CCIT I, to,
_MPU,,AjA de PorIaL saills, fio. Cidle I billet 3. bs.t
NEDADO % *3 marine, hafio interest, 1-1---1 11-r Ca leads,
joa. enter Line. v Frente &I clegio La I.Ca.
()PqII(T1 NIIJU) CALLE M N' 107. EN-17RE Y L-1- mmedor. tin-fcio eria- IiL Vedado. Verse, d, 3 a 6. vuladit. arnpli- irrveoll al.
ralle, "Do
2 edifwi- Pase.
13 LINEA, I EDA Ins 16t- -I' mar, m,
ALQUILANIOS, APARTAIMEN.;
19 esjuins a (7 je. OTi-ritt Nos. inmeder,
plit"'. pars,
apartamenjos "palacio H-5445-1 puestoo dt asla.
T to md rlo, 211 v 215. Ilreil-houar, con Unst T dos P,
-ariul
_ai dol I' "'L hal'if.,jobes. 11C.'. an Caizada LuN
I' voeendidad Infor. ei.. 111611), 11170, $9S.
DeviSits e.boodid.d_ g.r., m NQ 309 a;a, comed,,rl do ha-, 'gets
I man Is mismis a tod" IS Local MarquAb Gonzil al 7.
je. H., livoli.in... p...t. objtacjorle closet, lo;tno, calen-, -A" Qi Io NAKITA(Ill,'
'dl, RODRIGUEZ or.
13 L' *,E
house A d crlc oa gas. patio N, lava-' Mario
d'ero, $50 UO. Agua ib Com ericial gx-jFor rent biodern furnished
. A undantel
or. 1 UH-H-4474tZ2
tlib.rimerit t Line& 207, re siernp e- C-50 a2-3 ALQVILO -A R-1111b" --t Cdle 27 10, Veddo.
th. identical district iplendid -d- H.-I IN I~~ UH-E.39(12.8-,.1
Co"IntiliniC to
Alton. t bed s
APTOS. MODERNS CONSULADO Ell It,
rolont. ill, N 32. ENTRE 3r,, .3,,. it 3 d- P-pi-d. .11, -.ndl,EDIFICH) TH INI 1) it 1) cloti-I., lCath 20
r" 1 W11--d. LA IlLibi- blidit. At N Mi A l.C_ :. F4rrM
liifift 2 filtre SEPTIMA v OCTAVA
Mirabb.'r. Se ALQU
Information 6.50.00 o
at "me or It 1-ta
-11- c. iff- ij'LCejm
d-wr v,,pliboss. A-93411, A i:
Z NAVE PARA INDUSTRIAL. Dos lujosos
is. _C
a&Fr lbebii qa, hj-n ften- t.
I A
ENTI") I
d.
(A-W-A RA010C C- III. 1w. B TAwll L COMERCIO 0 ALMACEN
,t. 0,- (71-An III iI,11
on MACEN 9 13 1
sos
Krh L *fail,).. I I _- -d ... .1 I- -Pisos'29 3Q
d. flelila
A -01 b.& -I. xdquil. n.li, m.:i arnplia,
EDIFICIO ACABADO DIE V@r" A A -!
CONTRUIR B-3414
"r, -.'F' wt w, w de a 13 y r IC eabala de c tatroir e
__It '_ .
.Z CI L _i
V14'11 _-CL jtj" I~ It 'el C.-i -q.in. &I'STRIA,
C= in
Tit- hien ilusd xrelm- 44
Ii.iLs. .[,,art owerit... iliterio- CALLE 16 V 214. EDIFIC10 LUJO U11 E IT. 9 __fe__jTiikriu A R NIA L
-Ire 15 1 IT. Ned.d., 84 KAWAQO"j 11-tio VLo
low.. TtLifooo ARSENAL isli
$60. 27 N' 1023 iloolo. lit"; J.'c. CIIII-111F.A. AC- '- B- 12 14, hawas d. ofitins,.
on-lor,
rio, ; ---_ -,r,:,. %LQII
" "ll- I I I LA I 1-t
the.- 14 14141114. T. EWM CARDENAs y
CMDTFUEGGS
I rd.do. 655 stivill.
-doInd.. ho rifrilitersa.'. 6, ing-loon, '1-- Al- 11-0 11,4111-1711-Wt I -VIL I. 11A I I I-0 G; 1111t,_4 t:i UH-E45764&8 M SE COMPIONI: DE:
flix-Couri. U.- hallit-ion, 1-1. eo D-ft. B C- f-I. .1 P.- 17 SS OFICIW SALA.
Dr. anip-, I no -Irrior, ills. VF ADO 11 N10 Ali, _'_ 'DOS RAErTACIONES,'
,in- gas, 21 it.binete. -j. t6x. AvLToKIo. At
Co. 1,- f" Acabados e dirode 11167. 0tros $5-1. A Q,4C6 w*sITAn LUJOSO BA*O
lafforutiant F-8778. Xiftr-j.. d. C, .1- 1.-, LLANO,
1 A -3, COMEDOIL
- r-abrica APARTAMENTOS kli-lo-IL. 24,81S.InIlit mw CC)iC7NA MODEZNk
UH4, I -- SII.W C.CIldli d.1 c.3 Nianriefur 360, altolit. en
41-41- As CON LAV 0
APARTAMUTOS
NUEVOS Se A lquilan- RECIEN TERMIN Alqudo hernin" hadidtalemn De dlireft- tantimAbis settle sUVlaO, DE cxADog
-isr Drewhisida- por A16.11111111t, ps de o1ii-i. CON AGUA FM
KA rA6-oN tism es bomlm solos. C ,
.. At. _- T-. K-n I as, too
SIN ESTRENAR R A M A R11 T- pioa,, X TELJ70 Jit d. M.
_BA
No "pit"
Afio CK3t (3tatifficadcm' Pgfus, 27
Ctasificadov, DIALRIO DE tA NIARINA.-% iernes, In. de Fpbrero de 1952
PR' *A 9
A N U N C 1 0 S C L. A S I F I CA DOS. DE ULTIM A H 0 R A ormomts c 0 M-F I I
A L Q U I L E H E S A IS U I L E HE S SE SOUCITAN -SE SOUMAN SE SOUMM SE OFMCM4 'Dr. E. Cuillar del Rio"
CHOMW IEDICO OC TA
17 RABAI(A HARWIA0 11j"A #4 LAwrom Tw 104 COCUIUM COCINEROS 117 SOLICITUDIFS VAXIAS I
AGIII-A 4LQI SA" PON 2A AN ACION A1,111"PARVA 4V9WlDAiA9 AIQUMA 541-4-COM.".. 1/4. AM-14t, CAISKATIFOLICIVI11COCIII- %F. OFRECE CHOrER CISCO
11 11 A~ L= 1 t.:. -,I.
T h = AM &nos expe
riencia. puede dor 6= W.-An I 4-i :-11-1 lv -1 Au-11. Ail
A .3jAjjyj' mir an J& colocacion. actual A..6677 Cow4n N oot
J- AM A. A.~ S DENTISTAS
LA 11it- #OLtCTA_ mente tra a)ando, blanco, M m.bles Cq'xime" Flow
SE'OFRECEN ahus, Llarn a Diego Rodr, DR. WAILTERIO 8 ORTIZ
11 1 11, A"
-Scon tl v- -1 -1" 9-1 guez a] U-7244 de 5 a P
d- ..A- -Z its CRIADAS CRIADOS
11.d. A, I-d. p.11. i" i 1_ IT25
Ej__ -,,I I.; h.bn.- -lk- 1:). C".djT1- A- 7
19 IIA7.4m as. L.Swia. 126 JARDINEROS COMPRO .14AM"NU
W-.. 11-1136
AJAR Y ELY -.,. I T .... --- III&- -I- #W b.
jAllUISI d, I.'" L- Sn".1, A'. PtIfl-A l. u Ma .1.1 11 7 VETEMAR16S ar=.=
Ila 72 y 74 DAIns. Mi.. E-MIS.. A .9 ..ulTA I'll AA
"IS, bEti.- In.
AAPOLO CALAAAZAX __ -A.;L -E' "' I jAX.j ... a. A
Rk Co, jIIAAT UNITIAK.I cst.nI ...... 4jBItO3 E mpum,
T. x-j"s. A. MARANJO A III, K-ma I Is I.E.
Ij, B I-I u--, '.' ,, M I
-as I-- T- 1. W,I Q- -.unc., CA~ -111.11KI QUIROPEDISTAS
I.- -T.1 ALI. P:::- PI- -ri-- Inkon.. l1o6CITQ 1OCIIINA A It T- P-1. M I,E DE ...... Is"
AL R.P.- "I zv, I. =U:- w
4 _AAA 1, Z, .. ....... MIA
lar 1. Z 1 -'. - -- CALIk 13 ENTRE f4k R 97 21 INSTRUMEMM M MUM
GUANAUCOA REGLA SDUCTI;O COL-INIERA NAGA IS -1
j Y CASABLANCA
MM I. CA, 129 OFICUWAS
CASITAS S27.00 Y IM3.011 1
VXT A- MANEJAW
RAS COMPRAS
I. I I Ass I
IlAil
TRkRAj0 PARA 1-1). 1 Cidid
VEDADO LIZ. COWRO K=
A 1.411 ALQUILERES
I"' ", -7. --. 1, -.- ;-_ !.. T-, 41- U62M
A_1LQCMO A-%T I A VARIOUS
I In "LA
PREWEIRMA'
N D CASA 38 PESOS' it, AUXILIARY DE OrICINA. SE ...... 6@07s" TINS1111110
WIli Is I MI I it d 1, IN I -,ofrr r )j, en de 19 ahos, bu,- a. WAS, 4d VIA"j"
CoWVIWO CAaAa-VI9JA.91A1LA WAAn1 od=ft MANN%
tias refereaL.A3, Pedro, A5--891- I. PfInu -'
w F._._ H- fOTO 2.0 REPART. A.bIL.- fod c."'.W. MIA J. "i'st. "owe I
An- I-., ft 1-1.
1 :1 AS 3 It It A=
_66- -- -_ LT.. I d, 131 OFERTAS VARM
is ALqtua Mo.'; T IVEII It IlEilli- I A'
'OPERARM 141111
113 APREDICES
A' -1 ....... .. .. V,11240, C6MPX0 FUN05
t- 17 MUEBLES PRENDAS
Watm. Al H.- I TWO I-W. -w 61 .6.ftin
SE AlQ1 ILA SE tNTERESA
P iTIM
CA A AS-M. a- Nobel',
ALTURAS DEL VEDADO -1313.
VO Aeii_ Itirrier. -. -1- B-: 303 (7. mpro mebL" .1i:1
M I RAIM A R
.4 riencla. Pirriferible qua hs "... rat" FANAA mospik
ME nos I 1.11--entes, piannC reM Icea""
AS ingl6is. " I b_ 4%4=
gera. 'ores. buroa, lbrvroa. fra.irw'.
1. .1011. ..AS r VE 4SN1,
I.-T. 1A.A &4mb*4
ii-i-it-rICIO ACAAADO P.-CDNI-Ill 1 1 r. quinas escrtitr coei'.bj"
H As e,
ASA I ca., A. A. Ltj
SE ALQUILAS DOS CASAS UH-E-3940-1 I MI ma OMPRANVIW PUNON
_1-CK0 P.- n B Liriar". tDdAt I .. ....
a,- R._.
frente a 1 Calzada. ColurnbL4 w-v I T n^ 'd;11.1
t-Issase-31 114 AGENT VENDIEDORES Il nr.y, g5rARnA -AA CAIADO 11 MIUTAK -T12ADO --- ra.
Itok Inf... ma Brev Tel B-1393 S nP2ffCff rERA E-66&i7-2'feb. w-C - I'- - 1"'- -1- --- I -'. -Ij"; "'
VEDA56. EALLE 21 zada de C )Iurnbia. Mjrjim.r *1
All- -1 SE SOLIM I I, oi- I.
Prime!"~ H-69-90r- 4stax Mt7(-.ACWA warI. ArAav7A A48* COW PIA ftz
As AS I LF ft SOLICnWES DR ALQqILERES 4W
CASA AM BLADA EN
-LICITAN
RP. ALMENI)ARE-5 ""r- r I. r
:.' AC_ _44_1 I 11 . M VARM
CALLE 24 313 Call, Is N. 161 -1- E F T -7- 4- i 1. -11 D1:6,CW. V -..I As 1. .1*., A j-31
IF IL-114 %:our" r01kCXLA)IAAL-Wf= 11T
y A I. jo.r.. I IAA PlIn us, 100 PERSONAS DE IGNORADO M 111110d.117 Ti- -2131: Wuooft
MENWZA Y CIA PARADERO LL- 'r
A )ICA I 1 &40364" 3%
rol Is 305. M-W- 1 AFAISIA ;-I ...- 11 1 1 OPORTUNIDAD I- j
In
l a-. nE o,P.r. -b- -11. F" AM
CXLZADA DE COLUMBIA Y -H.
VEDADO, 14 N 58 1 PASAJE VICTORIA, 102 AGENCIES COLOCACIONES I. ME ..AC.A .,I
5.1.,Elmm Re-saws. in- rnlflEa cium de das pis s. ar -9311: COMM
"* DIE T-x-. DIE
Its d. 1.w y .-c., !U 0, 1131V 20643aw =1 MI&.
linawtise'..- hafi., I, AD 6"
-nn.d., E.EnpIrl., H u- se
bm ..... .
funo y imrvicla coadcIE In1 1.14 In Not%
As I INASSANS
_d.. zrwL A W,
MENDOZA T CIA. Empl- p. R.mbr- M.1149 r"s- TEAft U-SM'
V!,
LH-E-4 109418-3 y COMPRO
U-2530S 4112 Raw T Film"
SE ALIQ1111-4 ILA AS I ;. 'I
.... .... PROFM ONAM O8JrM ARTE, CIUADR09
MA- 1. --fl. 1. SE ALQ uIll" I TM;: Y DXWOCM
7 L,,1. 11 3 VINO ESTHA
is OFIaWTAf -Zwo carfinis. hwAft Y,
I ABOGASIN T ANTIGULDADE& JOYAS,
103 CRIADAS CRLkDOS -j"Iss. _vArri- cojines.Repbill P.1.11 i_- BEfM E RVG0 _I_ A. PULS trist.1 ft- Tapicerfa gen" y
A ... 1. 1173 -n, i-11 .1 'I"s I pliz 1. 111-2 -LMM. _WWAAw', -2. U4M
b.)_ c-un.11.1 ftb, tnteror. Tnwos
baits. -a- A~ Riciardo Elarm Encober Sk w
!12 A A ISO I- i;vbwI
UH'C A .W31L I I alI.II. As, ... A~ A-M1-1- -1 TI I-f" -7140 compro W ebb a, e,.i- A Nw- Tdiw.I UH K-4134, 6D.-T.
VEDAM A ? A- o-aE, SEA,
C-15142-3 rabi.
ALO VAL1.21, All ILAS3nZAAL c
ALQI Par* Emplesid- de Ofitinissis SUFETE GALAAR"A
n-I ---. tbu. Ono-L.S.
A, tr ISA ESLA- I USE. A G-volds- N.
I". -,A ... A ii. 124 V-771s, 3,n- L Assf NL
.ft,. d. j-d- w..
in,
a 2 S A W.1- A.1V 1 44. k-!4r T.", %-SS' _MANA_, I Colmna vendew s MMOILA ANA
G."... w, SIL IDt- 7 A' -'1L -AA H R-P*"- JOYASS ANtill"'AN -I..... El ... .7
------ 0. CA-~ Se Solicita I:," &DA"IME K-EE A
= is.
23 N' 962, VEDADO ca" I-" ..... ::X,,I c. T.W11, A, 1.110. A So P"". ASIMO_ 7.4 F _E
-A qU,lr e_ M rn& it. AS1.. EEA_ H.- T- A-M y -d, R-. Mil-da y p-hi,-iNte de In~ I.-. ust Val. D__ EA I. A-- AM
M-OS. P.= 3 -It. d. .'E." nn"., d- T" 5. '1. A. lt.f- .. A lAnk
expericincia para Impertaits, _MM 11" -3 DOCTORU 0 WDICW A'8733 Cnipro pianos
Pi's p-,-_ I.I. A
1:6;,r rsa- te empress 'D1.111.11 KAIA- DID
-.7j,- AS snneric.. sum I I EMOS
T.16L 4m. ...... Mw. trij!'"O.
Ido. Dirfjase pOr escrilte 94. ........ TW A, ISMAL DL ANTOMO PITA c- NAMNSIA. .41. monows.
A-: P,..= T.Pthb- T ... r '. 7 1 H Enfernsededint Nerviossis
UM-Z-3WA4" VH1 K W W3 Zd edadrxp riencla- "ASIMNA,
rteiw. A LE- :119 COCFNER AS COC=ROS COMPRO JOYAS DE EIRI-IR-iona' =1 m saw. A1MA0M
a A.
SE ALQUILA. _u -A.A DIE A QC. DAII.A voCTWas. ssr... Ilantes y oro. Pagiamos mejor
MODERNA RESIDENCIA I- I-'--- I~ flesdais DLARJO
Vdd, C,11, M N- IS ... VZ" DIE LA MARINA. A-OWL CAAMWIAS A 14C piwic. Ca. joyas antiguas RAM
fand.. Ell' V^.' f
'_OMS iou cia-I:.A7"7..- -a..- UH-HU&11S-3 DIL AIMAICID0 BRERA uipa3es y maquinas coser
2 tL- SAIL).
-u_'_= Ire., AIIEELW 00.BL A qjil Was Solailastalal fL "IA Modern. Suir; SU un W e'
PlIsvis, A.d= 83S, .-1, 116 SOCICIS o Ten CenL A-4074 11"ARACKOM
c NO PAGUR
A MMMMMMM ., __ y N"" I L at
A MIA, MI .1 T.W.- -I
A~~ -. .-all I- V.XA I van ft
uN-T,-wit ---- .., ""' as y
ClOW PAUTMO CITO CRIAD DE MA. A, -,I-- -- ,L, c-sstlij Fla. compramm Pisa
A-- WHI, T-bft
'N JESU. ML AONTIE T VIBOILA no, que ntiend.i MIr y M-; A-.'*L
A-L -------------- WS BM DEZ
I ALCIVILO WZG A CIA, Irk. Trabalo de 8 a fi Sueido: VO 00 ..5411,
SE ALQ(1LA I .- '-Dormir fuera, Nuesira Sehora P-AInGLI Va.- R*
61 i SOC10 qS:. OCEANIC 81MOLA)GO V 529L A VNIAN'....
A k'ric. d. Dt.". N- I" de 103 Ari7eles N'Q,64, LuNano y
I-. A.ft= EA
_P,.AMS rId-n- I I~ rW;:-'
fondo Hij" de '_EA V-4197: COWS
so 1W= ,:t
._= 11 :11j PIANOS
.-I A ;
A MI
.1.1 at- A A=', a' 47 O&A11G3 Thm
.1 Lad. WAR10 DIC LA MA N,
SE SOLIC17A
ull.1=15m, T A,
Ps- d. -,-I.A I-11A. A 1. 7 Vuni H, ANA A MIS In..
III I- I IS F.r -iInE lkczcm cultiam : a A1111111,
5" Y w T, P.O.T..
irriaJ. -arm pr hivraw,
JIM_ -j DIL RED11to WTIQOZ %;ALD7LS11*"' f..
10 KAXL4XA0 RVART03 1 41 SANTOS SUAREZ MENDOZA blaxim % exig- ref 9.1101.11.3 Fb. u.- y III= Al117 SOLICITUDES VALRM EMANA
tuss'n-_ I
ALQUIL6 CASA C41-1-1 11 1. l'.s LQVH_A I.- ... A-11 1. riast. Sueldo. $30. 7. KANLIAI)O sata. A,
AS 'I Mur so.-T.
"As "I A-77%: COMMMU
31W. T- U
AS Lj- C ..IO..AA ..1. 03.1 1. A 311" AAE?.A c G- VENTA-5
ROS =, .
4 nI 104 COCENILRAS. COan tIL Ai'SAT
PARA ESTRENAR J, COSMItEpAS NOI)&AS-, ASEAS DR. RA
j! Z3 CUM
171A,1-11.A a- .. ..- -- .. .:-, I'a- M.171 -I _- W-411115. COMPRO ?4TEBLM
Ernplawad" de luquarrimis TT- objets deane antiguos, ar-j" C.AVAA PG=Af. Ntw*
m fi-- s- IOUICITO AIE& KPOA COE -112A ..AI-A
.1. 't I .-, -141. 1 I.aAp:rnmtift s,,mueb1es de -a'
T-MIDI LA IiI- is. .1 3 4 11-d- AS. brocces, aiforn-jn P, I I A ...... I- C....
1. LIT-3 '= :,.% DIL ABEL ILDO LABRADOR bras, va]Was, crisWes, cuadros:jA,. A-.. Itaj. IMAas. can&
EuIh ra-sx. 91 1 OfIA AllAL 0. IS Jal5a.
oleo, pianos L4 Chateau, Ca .-I.
I, a-- vI-WSS. Am.
QVILA 514 tiT.111, I. ...... 7- vl rll 4M.
Ila" ra" ywAderna 7-7 Feb., PLAVA DIE TARAILA
124 LAVANDERA&LAVAM ROS A I IS pis- I I j E-3707-1
in Ans.. IfT A-4001 -4.
G_ I-.- -I- it 1 2
-114cmA Irmo COMM
a.- T.". ASS'EAVAL DIL JFSUS ROSAL ENF M-2655
EE
9E ALQUILA SOLICrTO H IJT.1 A A xu !2 3
edade de Ioz tiervi.s. glin- a .- PIAS A.:
not-, Ills. uttwirvidAys vj4, -)-.d u
taaerL- di tk_ -issa, 1 Abul- I., In. 1Im. A-14.. m = CHOFUW d INA, corazi5n, pulmone,
.1"Ift -1". d. AAL
- I F_. bsIII _- u-.. "7e= Clair arrg Sam. taeri uwsttz, -alledicina, interTia,isM stassw 4--nu IM-le 1141ud SAL :.aa xn ur_ik-em "Llin lilt c fl- v ,
4. -rIr T mt ____ -I __ __
uw Se, So itwt Q, Consulus d1hriss: -J.. Ca A ASANTAiLt-05 40-1 ol ,dtdn IS N- ft y 2L Lealtall 160 bajos; ear re A-,,s, A-9231- COMPRAMOS -A vddK
AIWEr4b MrNt)dzA y Virtudes.' A-4342. F-790q IlCredades". Prentiss oro. Bri- 11 3 As
EA ]a nails Alto 7 1AA.).r d. Ill C, A1a I r.b iVantes, Platit. Cristalm Porcle-,
___ j F N A N Oq
it 8 Qasificado .I IIIOj)1q In kM )I IN i -- lrn" lo. de Febrero Ac 1952 -(lasificadoc Ann0 C I
uNA VENT&S. I VETA VETA VENTASTA VEN- S
.;- ENAS VE TAS ENAS VE TA VNTS !VE NT AS I E A VENTAS
I AS04099S kw 4 A 4 AW .4 SOLARd S SoLaRIS St ISTAILEChO
,N. -. r1. ..P~j -,0 ."0 444 -~'~ : .1,"__ _ _ "1 .,.- ,:- ". .- I- I.I1 1. : 1 11 H t -I4, 11 44.44, 111 .- ,.
.I, .34 IT I1 I "'4W I. _ .OAR 4 A -1ZO ~ l -,,i ," ," '
0< I I N ( N',, l. [A444 .44 -1 4 .,- ".. !1 1
- ,- ,. --, : -1. 1-T I ,, ,,,: ,"' -, ,": ""',, -. I _- ".
U ,Z ".1T i'I A _" ~ 'I M IRA AI I ,O D AL M AR : ,; -
-6--b - I z ,- .- I 1- S a z 1 .1 1_ ,t I y o t $14 V 2-I i A
M IR M A .. 41- PAR lita T !_ .-O 7 $8 IO EN TRA D A 1 1 1 . I I I ,, ,L. .I , -'-1 1 I 1
WTOAI" Al11144 -t ', I0 NO Z 44 ~ 1IIII.'4 -1 1 TI.1 kjc r6 I 1
,d,. I II ,ro1 I % 1 I I 11 L 1 T L e r. I 'l F.,,;,A4- '4 40 I 40 7
-I. .5 1 4 4 1 II -A T 21 EN $1j-9 1 11 9,4 1 1,,.. ,,;!r I ~ 0. 1 T
(('4',IF k IF -4" -1 ~ I -, ,OLA 1, I " 1 '7 ._':,,, ,,:
A L E DA, $3 0 ,, I I ,Il I "'1- It 1 I I --.I "., ; ;
"~ .~Q IN ,. $1. *000I I
.. 4. ,l, 4 -,, ,_" I. -'4 T'' "' -' I4 r .,-,I -, a ,, ;'. IQ I A O $30 M E T RO,1_1 5 a
-4 ,.,, - I 1 4 1 1 4 ,,, G N T -, - -" 4 M I D M I I ._ 1 I I 1 i i . . .; 7 , v n d 1 2 T . . -
-0 0 4 _04~4~ I un u w LU .400 NI .0 440.1. I0 ..r ;. 'I .I, ,"
,"00 -p g U l A $33II- D11- 11 -1 -17 i_,,- _. iA IA _l V RK E 4(4' ,
" .. ,, ; I ,U,. 4, I I-,.- r 1 3. 1:7 04 1* '." 1 I. '- rI' '
T,~~~~ ~ ~ ~ ~ '4 0" -4~ -~ N 1 : .I t,,I" I Il
___ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I0 ,% "44Il,- IL,000- W 1.. l~" 1 t c 0 '',I- '
10 "., : -- .I 1, i I\ ,, i I., I. __ Iw cr- ,0 0 ." ., I z , '1 A0 ,II 45 ."'1,'"" -." ."
$100 IE T $1 a' I I .eaF' I1F d- IAD PRCIS .FINQI,. .LYI! I ."I11I I.I.II ,I- I I I,-!,.If taino_ 3'OFFII ,a En a rerc -a sa O ticu a '- I040T.44F1I
= -, ", -,.., ",~ I.., I.00 .~ .,1 AS EN .4(1 .1dF I ('4 !.1-. II ~ paglo- _o~1-1e .o 'F~ FrL~tE k0 I04411 a, 7F 14.1_, "_ "04 0 '1-1,.. 44
,-.,0 4'4 4' ., I 4 1'.-1 1111 ,.'1 -a o~ ,oo c co de -;'- O U R Z0
a... ,,- _... ,.,I ,I,~ LI, IA O $4.0 A"0 .0 01 4 rF~41 F~ O '- '.,40' 1 0 .-11I"t' ~
-1- .A S .VACI1. II '"7,,I 91 .0 _.,.. o (agtes-I rgara : ,.
11_ "- 1 4 1 I I. N .,, ,t-,1 1 I ,, I ", 10000. o- 0 4 4 "- Y4 F" Jo -- eto S,,ad F, "41 r ... -c 'T
_ ,_ _. :, ., ,o "e 0 ro '1 o p 0 4 0 4 d o j ,4 0," .'1I I II - - I1 ."
0 ,- L. N), GO ZA E -- d-'taa I' ja 400 1.O 4444- d-I~'!',,-0004- ICM RS1
42 11 4 1 ,F q -FdO C01_;,_, ,!,- I a ol og A -oo A r _a "4. -4:
A__ I I l I I [ x( ( I G O E L U E D o ,,, I ,, a. T e h s d p a H A B A NA,.E T _, _ r i 4- -1 4 ,
_o plaa, C'I", ,ab_ --'r..,, I~ I -,' 1. ,-1 ." I I"t ll
_0 04 F .4 1 O ooo 211 .t" L,11 0 rrui W n i" T .r 1 Tara d I ( qI io CA ES OLA S NT R S 1 I I _NI 0 Q.ITIO $4 0 '.' I ND OlAIUvOTA ii ,,'L I- : I1 C A L O II ESQU_., I C 4;,d. I C Z. ,-gl -Ido .I -%(m
P L E i IA A N I I. . I0 1 0 44'" -4.. c ii d
H il6i ..a A01 '..i 23 4 I I 1 : 1 .4444T .11 TIl I B O D E G C E R R $2000', .-'
RE T, '140 R!)04 ;,IIW ,- Y T -1 FN 5I9411- -I -Il ..
01.)0 ;, -,,1 ,li 44 I4~ i404 ,02. ''I.. -. -.I _oU,. -oo __,oa4 rE ~ t CASA H(ErSP-E--DES .
0 1 14L I 9 0, " I- _0-4 4. rSIOO 0 ,-VE D A D O_ ."I.,0 '40-P. - ,l -~Z 1 rO E A 'LPIA71-.. .T. E O'N E'S W
44 I4 :.,.44 I44 ,"IC 4 4N 40 0 4T, 14 4. ra I. _ "40 ,4.01. i4. r 1 n I.
- I I 'T 1- 1 4 Ii 1 4 4 I I "4 __.4 -, 4 .U 4 4 "4 44 -4 -F 4 I4-411.14 ,I
ES LA 4 J0 ... ...d~ DaInia'L--o..... 1TItM NiDRiI 411W 1 1 .1 3 1 1 . IT O 1R T F F 10 I40 ,n -.4 p a rq '4r' - .. " '_ U U V M U 1I ,,,,I.5.
- 1 .0 ,o Lr4y so pbd ISTO IA R EN TEIITT44R, A L
- " 1. I PI 1' X II ... F .. ,,,, L, _,j I, I~t pa. .. I. . AL, CON7D A ,fPL ':L"I ., _'r' .''a'os*-'.,' ',. .1
-14 --'11l I R 1 1 IAC X 4 _, 4A. Y~ E."o aaaortaoua-tporrao ,0 .44 4 _:*" ,TooI oo ,c 14 i I
T;" .*," :o ', 4,4 .'.0 4 ',,r"0 ,0 Ti r-- -o ro s I Ipo t i FF
I, .- ,II I'T4A, I n I.41 1,. -Ta -5st.111-d4 f spar "a 4404.17,00440,4,44I44,20,::
1.AR O I4I"04.I "' a1 a ~ ', asla
;; ". :-., "4 4 2 : : :'2 .4 : ,,, :- 744. ,, r, 1.,I1. e A' '-S .00 1 : 1('LO T .~' CotL -ulo aoald '44 -44 .40 1. I__-"__.I I I
41f PLANTAS, 4 'rI it TN, (11LaciIBIA chle AII 'AN01F011l. a-~ ,I Iat, ..40 Ilq I I _,, do I 4-44.0o4441.4I41'' 11II111 10 4 5pitIr~-~'' I itoaosto l R- 14 ,,, dl l -.... d. I4p .40 0 100 do onro. I I004 14441004a..4$1.04 '- I
a E S444 )1 2 ED I F 4.(4 ,, ,,.5 0 o 0 3 0 Pt )I00440,44t I44404 .o 1 1 4 , 04.0441c -440 It ,-4044 -L. L . .,aiL
. a" n ..,. ION I ";""- -,- rlE (04 P!- iR ,, alaci ,-4ot,,me:F 4 7 -~~aia L0 _,F 1Ido oca 0I0ft, 40010.' -' 0.11',4 ..--
- U UI ju m u s .14' .1Nr .,I.d ,' ra. Iln a.tI -. '4'vhw SOLllS -aAD '4 T-0 Vo -T~ .I'-~ r o o. f i.II i ,!,. _;,o
O- *inc_- '.. F.r -o1 414 I44 4A, -jI II j-TaII-.-_-,___L%--_-_--L"."- r 1- I .r".,11110e4O4lgal) M11a- toUDAIN $35l METR -,a1, I-oro .11 I ___I---4 13 444.4I4IF4-4 -- 11 2-I.010. - lgs FD l- (141db- c, 40440-440c4 4.------- ----.--- Isn~c~i',nl,-~
I414 Ill.404 0l'44l4~4'4 '4 __l.0.-.4C14.4 04 44404c40F0.4rc O, ~ ~ '..4'444
." IN41r- I 1 %- 44,. N Ll40I l0.lIO~l1,pa4.100I o1--00 II- -. l, l,!,(l Ur.'lF A-f I0 li34 I-- .--- l44-L P,... UIF0Fl44 N-' 'I-- 44,4 llIA I II~ I'~ M. ,a- .----- 4 -_ o ,.,r.,-<, -1
I~ ,., ,El9.b( -sa 901-81 IRL EL A IAr# 0 .4044. 0.44,0440. 4' 104 404044,4.00
i ; ,- .- ,. N 1 .- 1, 44-0l44I.. -( li -MEK s ou4.'m 61 00
kfio CX1K CLaodficados DURIO DIE LA AIARINA- iernm lo. de Febrero de'1952 (lasifiradoo Pkt=
VENTS NENTAS VENTS VIENTAS VENTS V1ENTAS_,_DTNER0-HIP0TECA PARALAS
53 AI)TOW1111111111 T A= -AMEG"M Y ACCL 54 T PRKNW 55 ww" AS 57 MILLS DE OFKMA 62 69JETOS VARJOS WLUS PARA LA*N!! k,
r COMMA-& ADOODIS XL 41. Co C.ZeaoX XUTLIJ go SAMMA KIL- TkX*Q JV14* 99 4. .... NERO EN HIPCrTFCA UqUIDA3108 CRAQM AS
BOOOOAO- ,I, 5-I20S Z-11 lana. $8.". Sayss, $1Jl9.'ZIt1LpUlgn*= CC1TnAToGuLr sogo Ilaytisia $1.7& Bs.1:1- ..... I A L I.; tas, $1.75 Kefa)as *1 hilo, 10M
t.6 REZ"CIA SUAREZ IS Relajo-ajustador. $2.W "Galla"#
i., vq= I 20, vende a bajo pre io: ma. 20a entre IndIkIrta Y
C, FAS DEJ 61 A
quinas dO, crbi NO PIDA DINERO NzP,,-StA-d, suinar y co- 19011-70 Ubn" a
,er Si_,ger mchw- metajj .,
"@rroNR4 C-VwmSLAN Vo3tall UNA. W_ Sm antes vq doncie, Ooo' Y ANGELITA MODAS. 160"
IisA _. t r) ter nnueblOIi.ficinaen C-_L1--T A~ qui(o se facifita Ni;OotTos io n. Y ww
S- j GAqC..!C UKGE VESTA general, DOut bAg, M-64116
IS). out 15 6NILO AUTIN OVIL OOq- I PI- 11
U40ft rOwS I palate, n"Ittas -ero, Iona Y :w Apt. N9 TM
particular, af s 1w a I 9w,:- SI 1;
KAQUINAS DR 6
UINAS DKCOSM sibra Wa ovion. Su -806-64-17 F b
ALQUILJM DE AUTOS mamas Chevrolet, Dd Ply 1'r7_ P"
gar, nuevao, do
ujo, D.
rnauth de,4 &V XL _AJOi 02. TIef.,.o A-6629 11-, 210111 114M94-t
as, elhctncas. los 5 C 546-5,13- Feb. 60- HIPOTEE8
ft- V.P-94.= essISOAA nOaOOSA. julift precio. o rvend r aise C."OOL,
IS a. 296. TAM IF no
94M4*464 r.61 Llame al Tell A-904-1 aci FSTAURAN
C-1202-53 febrero 11 anal I V -M CL cGA.a, Teni&nto Rey. Se as pe bes, comedores, etc., rnew.
n-a J, 'ovrr(O Do I "Ilasybanquetasdeanosmo- -d Interior.
S4 09
- neID& Be liquidan, ,I Clientes del Interior
xu Compostela
160. Angel., A-7743.
a- 0 Cv. C-62-57 febrero 1 1) 1 NERO Ktlpacian defialftiva.de
P- -1- a-- Q1.. 1-1- .11-00
"S T.--, b, e il Ca a, uslos, ptwSe. K-;. vell, I r Lot
.410 SAI ....... C'JI-28
Miquinas de Esch V T itsminnto garoltll
0. de ixit. R
Sumar y emilcular, de ; I L I I Temera 4A e, 0
los madelos v marcas- Alquiler !-- d,
ECE11- DrIM0 -..I v A F-65?1
TOLNQUES vs!
vents, Facilidades de pago. ,.;, i C,132-70 fthrem 3
.0- Y C_ P" W IM, bIj- A . UM. es el PiUjeli desde $L04
Muebles de Seem y muebl ..Ms I A JjN0 I)E
at r C- C- caoba a de Muebles de, P-- aid', is 14ROAn x
1"= AmXZJCANAS Do ACROD t 111
.. Oficina". (YReillv 409. A-7743,j- com n n,, Deckr que Ia ]*,T,::_ -__ -1 "I I., '. _C_ C.- 0
Od- M 7M A4744. caci6n Fi ica ma Iidl= a ]a
C-63-57-1 Feb. TT- mujer' ,Error' Mente sana eft
cuerpo ii no. L.,cIs ejerawme I&
$11 S.SS J-tW -,Nl 0.
SCO, 1.8" '0 CUU
S,, u ( l I hacen rrni e belLa V enalwa.
'E-ab n Yb domo, 3 cuerpos nogal da- NUEBLES BE OFM MALUAS A 12 1 d,
_d4 I So doramente fernenins- "Gbnw
rito. Usted estrena. el bastidor, Muebles de oficina, cajas cau- '- ""'l- -" 1 d. ,l !no Femenino Ambnoso",
hilos; otro, P0.00; juego C'o doles, Rrchivos, estates acerojd-,,--,,; -1-I
. n M- G-A&A.S. T- DINERO AL 5% mensuales, Zanja 363
j7- __j0WA K- -11 X ba, 3 cuerpois, PMXQ, finisfirno, c-cribir N sumar, pro-"- F-41M70-18,
Nego comedor, caiaba., living, itectore de cheques, a precios, Y-6 J- 11-I d, I,~-m tapizaclo, $130 00 nueveci- 1
;a ii.rite,_, raz,,,bles Visitenos: VEM
CHM OLU 351 MUEBUS A PLAZOS to, Cal"da Jerits d "mercial", Prg.... WI 20;j CAPAS BE ANA
DE CONTADO. EL rrOnx aitca, FAquina Tejas. 111,nrtsl, Villegas: M-62261 i,-- LjW. IM J CW- y 1- T-- Zxtirpacl6a coro pleta
Y_- en Neptune, esq. Sealed E4203-51-3 19-0 -LA
_;W;; J-d-- W. ".'4 SM tizadh vellos de
Baratisimon ;Veajea: "N" MROO MAR" SM- CVOSTLK Y etc. Ultimot adelzartoe
x So- .,:T14V 3 T-VIL! IN
thl so R"IOS Y APAILAT03 to de Ne. Yorlt. Sefiare, Gercil
C
C_ SIk
T_ ."= 1 0 -, v-t.
ELECTRICOS vwt ni. Teliforia M725. Padre V*s"' rels NO 3, Alturas BeIAn Idol.
r MO AI. P- T- 7- xm.w. r..
.11. Y $4.
w=J& K M I ij-A LAPAE' fid. C-133-7" V46
12 d-.. -16 SM. I
MUEBLERIA "TINA": M-7197. Sid d. U00 V= i]-7-1, d. I a,
Q-- ad 110, Kaurique, SO M Y 25. --e
Muebles contatio y a plazp = It. r Hay dinero para Ud
tWinte 902. Cuarto, sala,-bome- H.00 MENSTIALES, RADIOS
-4
47= .;; dor, sillones de portal, camas, "Philipe", "Firierson", Ultj_P basticlores, refrigerators, ra- P 'rnos modrIn& Citmbio, vendo c- c- W_ runson"
dior, Facilidades a pricias de FA NgCtMA VENDER Vl- r;idios, desde $10,00, Televuso='m rum, A' "Tlna ', M-7197. sent. resio juelge "arto u1nmu'res $18.06- mensualm Refilge rr.AA mAsA a-4ou-st-I Pq-Aix"No"m DIRTItwn contado. i:&
_w. -Y 1 rwisft. co.ed., B.19.,Iia I TO
T.- C-136-5&2 Feb. Wm'rnteo cuerm Juego sais -plia iradores Hotpoint 1951, $15.00 X. A,
de.l. Do' DO .. 0 .0D.S. PAX- 104
T.10- Td. rega"do. Walm: Mkie, mensuales, sin entrada. Miqui_rh_ 14-- 1-1- er $8-10 ua, P- 'r--., LIS C... I. V O_ _-A
3=.56-Z5!tb Inas CCS S I;r, men 119.
wolSdI IN DID fti le, J sus denl onte 29, Esq 94M
0". 1-, MITNE PA&A LA Veff& LAMPARAS-1-PLAZOS., vs"i isolo Jugoo Do CI;A e r4ftat..&I. P-"- MQOAS 23
En "La Predilects" podri en- IV .I. 1-=Yo1Tej-is, "Casa POiixex". PARA HIPOTECAS NOIS1113111, Un rinc6n de elegancLes fecontrar exclusividades en Aun. C 155t5g febrero, 3 COKAWRAS do tempo Ves & MArtnes Y meninas e inf antiles al ComI160,OIL ..I- r L. de crystal y otros estilosA.-tZ L-Ow-'. I Prieto. Exoeriencia, S@ri*ds'i Y me de Ia. Rampa. particips
;&Z s v- INSTItUNINM MUSICA IT~- Ow 1 1. -6 SM.
HARRY JAWITZ c mo nurica. "La Pre-0- 11 .-- I~~ Y -t-irapitim Tainkiiin damoo perturs. &I public a tw4#a &Ia
1, 1 -.0 Iq, me A r .1n. C-19643.1 rb Lin fabricacion. Campromos. ca, smied&d 1,,,Unera veqp a VjK
dilecta", San Rafael 903, 807, P"",
cast esquins. a Oque-ndo. ... .... 1 1%as v solare.i Martinez y Pris- loos re".1indw a,)ved&dw as,".
7,,:, %,in 3 r.b C-117-56 febrer YATU T 9AUL4kRCACWNES to, (5'Reill y 'ift A41951, 14011, ps, tejidos, vestidne, mmnbrwq%
C i o 2 MUEBI-R IA "PU TS" ME EMBAIRCO corridorr crifegiado). juares de plays,
S. MIDI V 11A.1D LKM.. D.- W04111, 10640Muebl E-13107-64 feb.- -13
Boa, M= &I conlado, y a pla 23
NUERLES Y PRENDAS ria y tantasiaz. Centro C40@&
SEVRES A10 1745 1,119 y San Joaquin: X-a.-So.. 1.1, 1 111~ -1
-AS- VIAIIIII.O.D. ...0 LI-00 A -' DINER EN IJIPOTECA A 5% cial Ls Rare 41 laboah:
Mani eW Ud. m mc -P",-. Precican nar capas azul cobalt Juegm Marto. sal&, comedor, x- sm,- av- Teiiitf- I)M L Z4M%44
dignas Musec, Magnifica Secre- sillones portalO'camas, bastido MIMI- 2= M, IV IT.,-947110X, GE TA facill- DIM O C 3as. 1
ter taraceado en marfil, 6bano y res. Aproveche ganga Y 4 -- C__ a- w4w. r.-. rw
11 d4deL Mue6leria Prats, A-227& 0134S-S F.
derail ex6ticas. Verlos con 30Udf66d- '.
ito TOO T grt.v re sus usebles 75
otras preciosidad,,s en "IA Pre- C-135-50 lebrero
C.IIW-4 PIANOS BE GARANTIA!rD--,-..,- t0tt.IAZO .... A w 1. SoTO,= .1. dilecta", San Mae] W34M.' XrjUU T RURIG&RADOW -d. TMO
IAA DO CIC-411 AL -11.. 1!.- 11 -n-1.
APM A MW
C 1214&2 Feb. -LA PREDILECTA" _Ot -- 0 1 1 M"" 4VA
so SMUORSA"st $S Preciosos models a I- to It -1".
Sew Ioartwwa r "60-A
,AXCAA V Ud = 1.
410-2 LG914- P004311 P.W. T-80 "w". piriets y baby cola. Facilidades."' AMENTE w do
A b. ""A"' ""a" Z:572i 0_rR. 1 _W_ ii"'IELO DIA Y lIda,, .1-: X-SOOL 182 _DtNERo INMEDLAT
IS- --- -11.1 1 9-3110-101111, o pago. 25 ahos de bien ganadoIrRKi1;L1i-RNt it"- 'L' V
-14 - w-w --, "'
Ell M.j6, Sik-Ca- 'A-,HOSiBR L,1 -11d. 0-. 11'. -' I- N4.0'LAII-IIA, T. b- Uw am a 7- si prestigious nos acreditan. P & W
. ". I 9 Ag_'dm. litil Y I Lin Difie Pht 1047 ; L,..I-. k w Predilecta,, San Rafael 803-807i-11WI. i o"I, J.- M_
Puede Converthrile -,in AYOS" ""' 1- 17" " "- "' TI. P1.14- Dot &STUB=
v,!r", r.A, *^QZ* casi esquina a Oquendo. ISS
1. Mo, U.
Z X.. C-119-60-2 Feb 1- d- --!
t.N. -1 1-_ .%14& & -;aV= I" ISSO
9. DO UN rIANO 1 A,
I'A"Od. I- -MNO, r4 "07 JMIO -A.- ,Id- 1. M-t. _1-" --1 -1. 1.1- 1M., ..... 4. 1 1 1 TIMSioa; 4-1 160 )R w 1-1 100000- t3da"CAM M IeVORFK -, C N- I A1-11..HAMCW7111 1941 4- NO-- 7 -1U 1-1 ISO ", I 1.11 D IN E R O 189"'ec
T, 1, --11 P mu, a um. COIU@ Rd N 1. APW :L-IANOS TOOSO 03 rOIXASA In"
-J.- TOC..
VIO F T. T.1. play.. mi,- on 24 horns IS
-,d V-d. d., -141
-1 ** -- -- I,-, C.- P.- ws Homo ESCUKIA DR R4=
_e. ON I. 17,V -W _1_d, Pw- SM
57 UTILU K OFICM IT,1'ri K1111111111111161111
Li: ,-. -1 -- .-I _OO TO,)- 6& PM IV AIM ILAILAINIM K
COLUMMA "CA,.RAT" Fj
OITV 11 CANGA. YiN60 A" 00",
6.
P V Do jVWQV rVARTO CA021.4, A Wj- b bk "Ll" dl jaLlctro Sdft OCItO NZIES. 4,179Im T, A -oft a ... ... -", n N.: a3 41; cSUS toud -M" -.d., RSwW m. nu pr-ji., b.- A.-ftle G.Sojjao C L A--So
-Odoo-33-2. trt,. i
A.- IAirtot, $IN SO, S., I it, baj- to- mUYS p&OU CAP1111 I I, S,
11, ud-i 313
g
STA D C*S1Ia6w .ISZX1CAOI0 '*" bAoid. no I.K. AD-g-0- I
4 C. &SdS Abd www 4111.01.
'La"' C-b.- 1 S. w -NO. I 1AI- T.LM- UV013L
c at 6wZI1
C."a = i, r _.. Tj-. A_ Y
$88.a& -A VAXA jzic AA XtoOT LI
j PIAN'O- Wo
U-0 III 79C dder-la-, WWK P .4 11 MO., 'U"
%,Z TELEVISOR: $m Al
_ff' Se. d.
OaS- Ir"a 2b"'wu Vgr
7 71F Cc a P"A.
SO j I I- = *6.."
w x Mi_ C."; *Swb 19L
w- JVI" Do n a KuW al -0-.- I!, s4 OMTAS I ..6illowas" Part, jRRR- w
A-A, --, S--, C-1-1 L15a, MUEBLES A PLAZOS =ts tilpe. Y tamfio, ,, -_: -.M am
C' w I DINI ter 400 t16 el Ia FiA.
CUIS Wj Digu SO-I, D&MOL E&O EN
LA CASA HMRW construides como nuevas y 9-' MPOTECA bleMo So, qu on so ()abs, y Vw c--= u-So'em
rantizadaisi. Vents a plazas con Ay- AMAN"0 RX LA KAJLAXA I *1 6.1140 A.
POWMNMADES DE 195Z DICO Tt" 4-LO.3; saw Uw -Soa DOOR, 9"
a- 1-- s-Sle, 0 1 --= I- 1- referenciss. A1q!iUtT d _dw owl- 4- Va.
vmwx :! mismas rearm AM. T ANPARK NU rIOAJ10 AAdAiSX- TASCOSIN rASA V Ort-A51%:!apndw 41 0-d-SO-46 a AlptSID C-514-a" r" _1. DOO-i. ct-_ AAN Sopwoonow
IS, SCOO: 1, co an I V,
$&06 MENSUALES. JUEGOS CiOrAl" Vill"all 359, casi esqui. INNS t.SO IrKNDS" COMI....6 'j." SO, t-easo
SM. V G.." a...." 7 r7nm as, Ten' P Id- RA.-Jco ZU4=CA]U0 1'1111A
X-4517-4341 iente Rey. A-9915.
cuartas 3 cuerpos made 6. P$2 M.00 CIIEVROOLET 51 O-a wVDA i7 -YANDO Jux"" r Juegos comedor.: -Ia, living- Cn n DE ANIIIIAM twooo "- PROF. SAVON
U.,Ap- .. 0 .. MAQM AS A- 6. "'ADUS, =
T, b.do. Miqui- -tW
it room, finisimo Bea rk"d Y e-vft- Paro, SWIMS
S- X-1 nas coser "Singer", pie2assuel- deawribursumixIncalcularyl, rULLITOS DINERO JSo, a soandRoia, rbSAO So
1-4111-11S.21 vim= C03421" 4" nonco. vNilosoo:
tas; camas, coichoneg rflorwd&' contadorao, a preclos m Sobre Jo en todas canida, parew"eakes 1. 1 7 4. bkj rat" K. 1.
d.; XM U-11i 2 sillones-portal $3.00 riiensua- con gaflIntiss commercial 'La 0, y M&B 7 3 A ftwu 2- 1
._ 1 & q;= = Z. SO (I des vendemos )o,
I- Naci--W", Viliegas 359 casi as- r.h. U."M 11140
jf-aid 4. as y toda class de objets do IL EL siba" e"r""'
A)~ le& Cambiamos muebles, C4 A=Zkm=T&S. Ojos in anic y %$CCU, 19 MGLIS IA- =M&"
I oo, CA, JZ.P t i zada Jesus del Monte 29. Fjqui. quuu Tartiente Rey.
ftsb-, C',11&474 --P'- valor. Antes de compare a venjj"0SI L U JOSO -. I1-:id.h.- : der, visitanos "La Favorita", $3 501111103 Y VALORES 74L
co, 0. LA ZATJ"JVX na Tejas. "Casa Perez". 0d,
arow"111111". I Z f, "' U
C-156-5" Feb. C-11d.d, Anana:z 16F. M-3315 ISO 13.0.
awift; cmwdw neoci"im, Wrsnde !I ft PESETAS ESPAROLAS
W s de Re* C-214-64-4 Feb, lk m,
1.dl., Otw lO 3..
=Ln. JUEGO CUARTO 116.00 MEN A3XUI," OR VENDEN Oft XOVI Ad KAZ k BOLS. ZAXIS. -tru"
Md-l DR SONAR y C d 7 1.1-- 01DOIAS SIR Ms.
uales, mmedor $1
".-I. Ljj die maza. Nueves c-, Se 1' 30.00, re- Portilidlies v All~. Ve. DINERO -J- T-1-d -M D, I d. 1. 1 i 6.06ito AArz fngeradores, lavadoras, televi P.O. H ft'r-, X-11- M
-ui&L Reparacloi. res 7 1;, -S"N TK"91.
oulgadas $16.50 me Y uso, garadii tadoras "Na- evi a .47,61" NVISTSI Mo&
in nes e igualza. Con _. I r a
sales. Sofi-cama $120.DO, Ii- tjonal" recouxtrul U."", IT 'M '_-r Cdas, disti SOBRE mumn
ut- a" I~~
0 --iving $130.00. Facilidades- C' modtlo% garantizadas..AlquAllaW "I. K 17 C
Ord6fiez, S4n Ralsel 470 0 C,%BALUTOS MNY. 09
-10- VIA mos y ref &46L -9ND0
56-' e;, Id a- CC-322- 7 Feb. "La Nacl er3 A,
Barniw, Tapim Z_Vlllegj ESTUPENDO N
991& x1,I 1 7. 1 P.. -W-- I 1 -1 1 1 N C. Lts
Tenients Rey A-, VOIL AS RSZS a. I rm.,
1 :4.1 151.19 14 1. 1bca, Blanchit 1. MUEBLES 'A PUZOS 7'
P= Ply-- a r-d I OiIMO Y MESA, SALU b U ESA
I- owl
MUEBLES BE OFICINA LE INM
scri- DR III &A ... GM
E-44 711-0-1 1 3 pIO- du- -%a low Cajas blem, maquinas e
!I- bir, sumair Y calcular, nuevais y )' ,,v', 4 -1 cMUEOLSS EN GE M C; solao. PARA LAS DAMAS
XAD -RIM a."'
ch P" Ilk KIII-CM-SISS
t- uso, protectors cheques. at i- CA
IA CASA B.Aj 0 i "All-Steel", ter- EQUIP6 DE GRANJA ii FEWQUERON C
Y c Especiall1idad en muebi. de ni-43-00 MENSUALM. CtT!iAS vas, armaricis
X_,awu I f si. Taller de deco nueva& Caress todosiamaillas nlW- ard WARQ r-Q-0
rar. Nuestra
limien. mn ernos as; uegos CUM UU- ez T- Ift ..1. .1.
Zj Y C M.8w III. S. 1,
--A CILSW lerna: tC0n_"i& $8.00 mensua- Campostella Y C'Reill%
- I- Ceria -n= Virtu.lhifi-, fi-131---, 7 EN 2 HORAS
V ,I 1951. d. to. Tapi i. '.
.1 A"408 In Mi4iiii3ascoserginger-fo-Y--K4ML-. E-4743-57-1 SILA ESTELA
pari reWdono M-73Z3 muelles, americanoo. I TERIALES DE CONSTRUCClo :Vi.1' 19 UnIM PAjA LAS DAMA5 16
E-7697-% Feb. chones -ei florseds, $3 IRA 1 d
15 Colchon .00 met: .1 1 -, .;
*Wu do S PUPILA)S DESDE SM"
suale& Silioints portal. San Jus Y EFECTOS SAKITAKIO
quin 361, entre Monte y Ornoo, I CAJAX DR CALJ- 1 1.
GALV. Oe A I Dinero: Ctudquier Co.-"'* VELLOS
W Varies dib"Aa.- .0b. Y me- Mr, 0-ift
I~ofrds1 FL 1AI -irn o.A err c15 hliaa fl X
__CI ~ IJCIC-CIaCIM1CC-CCACCC.CC
. CCC __ C
11 -. CCI -- ____ _ CCCCCC _ Ims ,_ KYE
A- 4 CA EHEqWI.2CPRAET0 2AATA D' 3 O TI M APSAM N4 C-CCC-C-CI CCCCICC ,,RLcA.msOIMI I
-rWIcas omcr, ,,-AM.11111.1.111R,. IS u CCCCCA CCC~fCCCC -- CCC-N1. ~ .1., IN.- CCC C ." CC ?CCCC CC ,=CCC CCCCC
,..C.-. ~ C-S OF -ILS F I "!I ". CCC _: .. __,,,CC
"CCCCCCC -,C C-"CCC ,. ::P I-II":I. 1 .-. CC- C1 2n N .I
-,C I ,C C r I ", ,I i I
LINCOLr -CNP .M ,_ _ -CC -- .1 .1C 11 -1CC1CCCCCCC -CCC --C CCCCCCC~MM mINlt
.CCD I A M D N 1 1,1 1 C11 _ C Q-1 CCVI 0 CIC CC CD S I f I C t ,AFF
; RESIIIEN CIA L CATA LIAN ,' \ :) ,i F N -) MJO CCC -C'C Lr " A C 1 I R CC I CCL-1 C C 2 - CC C I "CC CC C -C- ;-"C, Bi
~ ~ ~ ~ ~ ~ I -_ '1..... r '- NUABZN r 4 ,_.5.I -0$] I ~ -, - !" :- A
C, C C ,CC .CC COUII C1' ICI ICC ICC'C ACC ".''C. C ': .CI- i A YS-AN UA M,,
CASAS,_ II CO_ .CCC I"' C__ ,CC ..ICCCC CC.... -,_C - C C _--- .
TIIEBMO -I F ICICI PCICC i Cli _op ___-__,_"_-_,_________________, .
,-:-A- Il'11- CC ., CCCCCCCCCCC.C..IC.CCCCCCCCC C.C CMII-CC.ICCCCCCCC__IC-_CCCCCCCC
C-- CI-' C C, C C C CC I C ,I ,C C. I C .C C I C. CC I IC.I". C A 1C71I IC, -- C C --- C r
-BSCC OF1CII-%ASl L,'11-C 1 C C C ,C C- 'L
.MNI ", AI__' ;,~
IICIC "rI 3 ,- I I .1 _Ibb I..1 261 .,C IC C- 1 1 % _1 Il,-*,,,,
a- II VC.CC-C "I S. -Q- APARTAME74OSN -_____ "''I F -f"qCC!-" ...
C "II C. 71 -., 1CC-1, 1 !A L 1. -i N F ~ ,I ~ o ,A K 0 P A JT
- I A, 7, C .1 A- C t NL EL 1 1~F MiF W I .
AC DE I RA JN fNQILILN 1,:1I ~ _I 1 1__ ,,_,, ,,
CAC- -, 1I CI II-I C I F -'CC C CC C C CCCCICCCCCCCCCC.CCCCCCN:i, ,, q,
AIIQLICIO-Y __ -- NPNB AI CT IICCI CC CC .C .... ;_'_ C --_ IC .-C Ril I\
s? ui .11 - 1.1 1 7 = 1. ,,-- -- -'C .. "C b I "CCCC I",-NoCCrA "C C, FCC all C .C C 1
BeC-u I ISCCC"-I CCC= =IC A= CCI-C __ICC I- CWCCCCCCCCCCCC _11- MEJRDE NEA,'v CC--CCCC,,, CC,
I I R i 1, -9d. ., a-.MR F '1_11 ~l LA ",' r I I -C
ACADEMIA PADRU ESF1 NCA PCBCOE I. APATAF NTOMODFi Z R NOi '' -i. ,L. -_C II1 CCC "aEIZLCF-INMI- .. ..
NE C_,-7 C ,CCCCIbiF Il- ,Vr-I-N. :' ". r "
ilCC l ,:,, C CIl., ASIT"CO ,i C P IXNF AL MIA N.,E 1C
INTEREST GENERALI CCCCC1CCCCCC -.CC'I C" -_C C IC CC"CC FIABITAC(R'FNkNIk O QA 'I-" '-I I N, -__ --r- -- - -.11-1-1 I Sl, IC PESO 17 _,CCC-MNA
NO B,,I ,I ,(L ,O ,O NC AC ,, AICQUILA-1-.. I 1.1.
CC-I_1 I I 1, ICI ICCCCC C*1 O IT- M YVR U E 71I L.- xtmiiA.. .. C- C ICC II -C : ,IC LC C C I CI C,- MMM ,FC C C C C C.- 'f ,,L '' ''''- :I A" L41rA T MC 1. 11 t 11 -CI i U
I I~ r I 'I = N- I-1 .ir E. j ICICIC C C1
I:'. IE IP Ll _CCCC IC C 1 1 ... ,I- 1!, - N 1-4 . 07, .) -1- C 'CCC _--CC C ,,,CCCCCC
TLAIC' ICAICC -CC CC uNDO APRA ET CCCC r C ""CC"'
CCCCCC FCACI '' _~ _C ,_ "-11 FNV 1 -.1111. CACIC CCIC ,ii ..AM, IICCC C.C Ih: ._ P_ I I CCC --C -"C .... IC "C d'I
GREGG, OB SP 31 ,rI1 1 T I m- F C ', M,.CC'' y_ IC_ CICCCCI." 1'..CCCCC1I1111TL. CCQo 1 I C C I i
C~~~ ~ CC CCCCC CCC ICCCCC CCCCCC C C
C-'IIG P) I C -CIC C, C2 N .1 17 t ZR F l'I.C- L- '' i :.
C C. C --C CC C 1CC CCCC rl IC0. .. -ii -;m11OCC C M CC C I CC ICCI ,I ClI 1. 11 ,I CII IC III ICC 'I C. I~ CCCCIC CCCCCCCx Co" CCCC 3,C r. I.----- r I N- C ICIIICC
.11 CCFCICIC ,T' l1C*:" ; LQ IIIL,0 APARTA ME T I -C .'C.'AC 1. _CCII SE AL9II A
F,111 ...~ I1C Cr. Ci~ g- -1 C .AC-II C1A CI C C I C.C C C. ;.C CCC C:1% IN CHNa CCC-i" CCC1r"F L.
I11 IIC I-111 I C N ICCCI Z, I1ICCICICCCICCI ".C-- CCC
I I.rlr~w UV; -C ,""C,. .-mIa- H'- CCCC.1 CIICIC P.- E_- IN' N.CCCJCCCC5-CC.CC C*.CCC.C.
T-C 1,11 -CCC,- "I. L I 2.I- IC .. CIIC IC C. C- -11, IT, C.,- _ _;A ~ ~
ICI I -6 OICICCCT_ICCCCCC KIC AS' 'iC C --- C- CCICCI-C-'-
r A i uFON- -'CC .1,C I I C I~ C OLU BI !rC 11. CC "*, CC ,11C M-1 C- CI C CCCI, 1 "' ERC DO i ha
91C CA A DE COMA _C _CC ,C. I C C IC C CC ICCC CC
- I -T 111". I. I ,~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1-1CCCC CCCC-" '; : ..... 111 1F ,1. 1 ...- d LI.11I... ," mCCM-i,. CIClvIC' :xB ,
~~CC C I ,- II C .C -C -C _- - ,Ir 0 .,t ,1 1 1 1;B Z o B A T0 _a i _~ ~ c V
dlE ,~ ILA S, A LE CCIICCCC -I IE NO '~ -d -F1 mO31 Vl r I 1-CC C CCCCICC ICCC CCC.JI ,C ICC IC 1CCC1
_ , _- "_1 I _-- ,Z,1111 y f- -- & CCCCCCCC C C A .w .CCCI CCICC CI-- CCC CC.IM M I --11- 1 ,: LoA- __ M~,-.1
C -II C C CCCCCC'1M'd C;:12 CNA C1.1.IT CCCCC- ,C CCCCCCC ICFIICCCCC CCCCCCCC CCCCCCCCC
! C "C I N NC ICbF =2,a C C CCICC
CCD E I CIM A TC IC IC I CCm I CIC -ICCC 1:4C-. "-C"C I .r A -l I - I -A1 j o ,, CNIC1 I CCt. A I C, ,,,CCC CCC.C
'k 1111C C1C C .CCICC'.CCCCIC_ IC9
"' ' PL- ,., .C :"A C LIIICIW !'.,r" I- J Il-C "CC""C',CCCCCCCCC ," "_ C-CC-Cl-- --C
-c:CI -.' ~ CIC .4 4.1-- -CICCCCCCCC -CCCCC CCCiCC --CA CCCI FF. CC. ,C C SA1
- CCC-CCC CCC .1- DC CC CCCC I. C1
CCCI. _- CC CC C" 'rC rC C-CC .-II CCC. II~ ICICC C -C ,,, -' C -1 C I. ,, ,,,r I 'i _1 ,ZE I I I -! _~ i ,
11 C ICC: .1C CCC .CC C 1.CI CIC ".C ICCIICCC IC 1 C7 c ..;,,I- LG __ 1*-tTI! !,I I L MW
1 I1 I ,I II 1,I Ill 11 ,j, : I I I I 1. I ICC 1. I _d "_ l, l '.
i7 IC ,CC ICC "I IC CC CCC 1-1-1-1C CCCC C., "C 1. 11C71 C. C I --, :! CC
- ,C CCC, IFC ICCC
CCI1CCCC SC BC ICICA VEDADO ,A L D 1 rCI C-,CCCC CC--C CCCC CC "CCC "CCCCC r, NCC A,~1 r,3 IC~( 11_ CC1 CC .CC
I)CCIC 1C(ICCC" C I z 1C ,C XQII CC I. C ikCICT 'C CCYI !'- ACCII C C ICC CCCC. ICCCC 11,C ICC -F,. I "I", I CC _LCCC :,
ICCCCICIICI~~ ~~~ 11 CICC CCC ,CC -C CICIII -C CCC CC -1. CCII' r CC j.CCCC.C.C.C C1C
"' 1 f , 1 - IN ~ I I u r n t W IICC C C C CC O W A
In _-ICII ,~ II AE AL11CC II CC _' CC 4,- ,", ",ICIC C C' Ir loC --CI _-; ,C CCCCCCCCQCC CC-CCC 7C 1-1O' C;l -~C 'CCC "CCCUC-CC .II T 1
ACADEMIA~~ RCCC ,C~iC CCC CCCCCCCCC F'4", -, ,,-, 1I -- ,I "-a 1- NFI "M
PC, ,7 ICCC .1 C"UCC I.- CCCCCCCCCCCCCCCC: ',, ,1 I-_ -. 1 C C'. 1 I -ICC C r I C cC CC C...C-C ICCCCC CCCC,16: .I"
-CCCC CCCC CCC _CCC rC .C I PCC, IL I ., 7
___-_I_-_II_._I_._ I ,N ;.,,,CI-.. C-IIl.-'C1-7 IC-- .. -,-I..C-C SE A ACNlUILA IN-1AP4B.11- SCSCC ,jC.QVI CC4 4 1 CooCu'm
1CC~ ~ CC .11C C ,.:. rIIC I ICI IC'li A~ W OCC 17,4' .. CCC firl MIMNNO I u ~ ~ ICOC
- 1 I IL A P I IC T i Ir II --C I IC CICICIC. rCC C A .,,,,rCCC .C CC P4CC -' C ,N" C 1 ACCI C C, C"'' C 1 .: ii, - 9 A C I I C-.- :-,r Cr --I _ M R
flA~~~I -,It ,_.C C 1C IClI3 1C IIlCIIICCCICC CC. C iCC NCo)C) C CCICIC.ICCIC CCCC 'ftu CCC ICCIC~COCCCC CSC ~C.U1Cpp
CCCII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -C CI)CCLI ,I -w-1 CCC-C -C CCCC-CCCIC ,.ICC ,ICCCCC0CC CC CC"-CCCCCCCCCC C CCCCCCV CCCC CC. CCCCCCCCC
,.4 CI -'1 1 C .1 CC-- IIINT I IllA -- I -.- CC C-C 1-1 ,CgCI IC C E-ol T IICIC 4CI S-C "-- CCC.11 4I4. --C I~CCCC CCCC'I .C CC .NN zCC CC- ., I .". 1La.'22CC7ZCCCC,''CCCCCCCCCN I 7
C ICIIC I .. Fw ,,, ,, IC" IC 41 ._. C C A CCICCI -C CC -- _C--- -S-.C
CC I -,EI ,-C N "C 1"6- "C15 1CC-C--C"t,7
7 -:- ; _T 1 I ,,- w t- 3.1 1. 1 .t .A 1,;: 1 .1 11- a 'll i 1.FLT NA . I~ x I A . . !.Ca* 'C" T
. C2 asificdoe 1MAR10 DE LA MARINA. Vr'," r n de A Febre-ro Ac 19!;2 C dalirris' itb 3
m ALQULERS, LQULDES .ALQUILERES SE SOUCIAR SE SOUICITAN -1SESOUITAN ,--SE OFRECEN ISE 0REI
Vim = -- S.'".. -~z~ .7kw m7''7. h .# 1I
I ~ 1" .. 'l Ino -_ __,. _- q IAiIaT 301
C L .. 1, __ _ _ _II_ -! "' 'I1_1 0_*
- __ 141F1. ..- "-l- ri -_' ._.
ll'll _""."7-.. ,M*_ ",'" ,-"' -."a"", .E OFRECEN I 1. ____r l-f. cemCs
- E. MONTE ""'"" ".777. .7'- an. .7 .. '" 1. CIA CIAD a .rr 77 SN
S u I ...I;: ,, -'. __- r- ._.1- ."
Im11..,i,7..h77"W -~ Is COTEA MO"SA Ip ". .;:- a'I..I
'1, -I-.,,-__ __ -,".. -. 7%tio, '. -; .;-.." -, -"" III -- - u. t
_______ 7 aaIC IN ~ - l. _-' '-"7W 1 -1, 1 A-,1 .D ,'~ L77',, I. .7 SU L $ 70 E A A E I . 4 3 al
IC'LL E L E A Y-K-._",i. .
3 ABI A IO U 2S DA,~ -:- 11' .. .... 6 I I. IA.11 Il:I I,7.7 7.'.... ",Z-'. ',J: '. l....- COY.P." uiv
-a -I. 77,, = ,,i. I
= .'; -- ~ l, ~- '7 A CONS GNA IO
ii .;; .7, 7r. ,, .77 7 .ap' I777 7. 7, 77 7 P Ix a aa41II I .
71 t7 .7777 I7 .-,I ." .. .. rtan'
IV __ __ .1 I- ll - - II_ 7 "". 1 I7~ .77 I,77 1.7 --7 _,', i-IBI
______:.W_ _-__-". "~ ___ __-___.___ .. ONII" -1 1.1 ""., I.l7"i7 7 -,77 SEx 1 OFKSNISTT.1
_ Q-__ --AAr_ ___ 77'7777Ra17,77.I. .- _.'",,, 7aa ar- .. i .. 7.f_-l 'l" f1"I -1 11 1.a". n!t .
is 7 4 7- I '": ~ 177~ L~ I~ l.,7 ~ ~ ". a o m ~ 7 7 fl 7 7 7 'l, B 7 111- 1-a - .7 J
7; .- "iZ:7 -7 h1.7... .. _,;,;i.%7,'7 7". 11." 1""'"..".* .N -a7. ...77.7 ,A. 111 -,- I P." ,
-_'. - AA .. 1, ... .sp.II od p 2 I "7., i-' -,T
"77'"."' "N 11 _7i I 77 ~ i I PA A K 14 C,, I l4S COCINE IO S ""1111177 MODISTA 1,77 74 I- l" .'... it",
_ N, A4, 771,7- I~'o~' .r ,a _." I" (" l: ,: I 1 I I"," 11-I. vz7'I. 1_ I l- - .. "..
_. I 7 _- __ __ '- 1-- V"A,7-- Q1- .11- T- U " 7_77 7777'" A'-- "l.... I l I1 -1 __ :. iii
l,7 ,-,7., nw,' 11., I' 1-l I I -4I, 7,- __ .. d .. kAp'~ conllll ..47 .4 A .. .1. 7 7., i.7:_. _: I'.~" ,37.tw i. p
'7'"""AQ IO AIA LJ-P _. im a1_,,-I'," " I- "I'.'I'"" I.,7,7a,.,,77 ,., '7 I64 C9 1 417 I~. I.7. !'i7 i 7ai n za
-1,'77. .-171. '.''-- -"1 t _N B.CV
.2 158 K E N *- .I ., L .- R ,1 .208 ._ 1, 77 7 7 7 .1 0. - 1 1 11 t j~
'1 '- -I..""" .9.11 7777'l77BA NI7.7777 ""' ". '7l '7 7.i 77,'.a tea--." tr' ''.'%'7. -'7".- .'. .7l l. 1~~7. A10. I "77 7 A.77d7., 0,
11 7. I" 1- 1 I7 7 7 7 77 7 7 I7 7 I7 77 B- I".7 .,,l
_ "" 7A ~ N ,,,7 _'l .. -7 11~ 7, 7, -. ... .7. .7 11201 11.IDOA _____________.__"
'17RAMAR ML1'.3 ADA ,%~ I77B .777a.57i ," "~ ,, 7777 -377 C la 1- -7N7.7, 777i I77777 ifSn om "Ilum,.,- .
I~. ,77' -~ '. "7...,.- . - 11 5.' A, -- 7' ,i l 1a1. "' .; 'I :: f
"'7""- I."' 77 '.' .77.77 _
t_ "'-1 11 7. 77777. 'a7 ,,, .... "_ ,,7 7' 7'.7 .....
-*, I__4-4___________ -,~ .I. -1Rw '0.077 51B.1 -II-,"l,,"
- - 1 A T A l a -3_ = l 1 I l l'.. A!. -I' ): -.77.7 ,* 7 7 ,6~ I7" ~ 11__ _ _ 1 .111 0h7- aNC z .i
-N ::' C l 67"'."' Ijj; -RC. ,SI..
'.~ '7.. 7'' Il -11 A .201t71 .," ,.I ...77NC" ,; *7.~06 I ...
.,__ _ "".777 OPUTAS.. ... ".- ,_ _- _- 11:1
C,'ALHL77Y7077577777_%7, =.-..,7- ._,I CO'",7477 ".f"" -. I '' I ""'" el I I..-,,
-ii',;R, 77 R & D 3B .-" 1, '" 5 .7 l ."7"", -_. Ill 7 .;.7- .. ,_ 7., Ii!0lucloIA .N -'. l.7'7 11.1 I I I--, .1"I 6 -a. 1. 'I ll 71 7I7-7 7771 7
"77777' 11 -- .--.7~a .O1. I,777.77L I7'" "T..I l 737 l,' I''' _77A7. 1.1 1-57'B 717 7 "
". '___ 1 '-,' "77. A 7, L ..."~ 7" L, --'7''7 ------ 73, 7
I,, _77_ AIfal. I- --,~fl .."'" " I _- Li,-.s~ 1., ..Ns,- .
- 7 '" 7 7 7: -i -. .-OiL 3Il1 _- -__7 --_ _,6,_ A-1U370 __ _OL GA A- __ I. ".1A I"7 NA" "7.-1. 1A"" I 11 -OIIUE V-IA .7-. 7777 ri 77'T.-I 7i- -.1..- -MRU
,-,.____________ _______, ,.. ..1- ~ro. - 11 ,, A.,,N. ,,_," .".".. 1,._ 7,7..,.',.-SARA,
_N 11" "% 7 .'"i'.." = = ., z -7. -U77.7'7a7,.-I. ""lilt. .. , ,7, __ I ._-- -,'., I~~~77 ,a.7 ,11, ",-a ,- I
- -1. -,_ ".- - .. f,7 /77 .. 7 7 7...' '7"777.7 7 7 h 7f
'A ,;_N~ I ratra.I "'" .- Ml __ K --.,I.. 1 31 1,'- 1. :_' 7. ,7I"I7I71 ,,, _ _ t "I .,7I I I 1.1 77 7 7 7 4.'
. _ ." ,. I~ I .. IAN-AN rJO llI '..7 77~r ", 71 -s I177 7 .7. 77 7 7. 7 77.'. 77 I~777"'.."7- "'A '-'7-'7 7..." .7- ''"'
Z777 l.5 7 -,.I __________________ 77777.1II I- 1 1 ,U74crci".a A II I. ,'7l57.6 126777 7 JA -'57,77,
, -~1 _,7 7'". "_ 757 i 1 ~ "
,_' 7 1" ., -I- 1 ,_ 7 "' - I A 7 I 1 -hAli7 1 - VI7aAN, N~~.' 111'.1 ;?71 oll 1= 1I1 OI.iu s~ .1,~ 1771 A," 11777 . L 743 5-577
('711;.I7...7:.... ..7'", 71.7 I'.' .1 ..?w7 rV1 .. . . 4 6 i12114
7.. ,"' ,__ __ ,7 ,~'7 _- -- ,_ I. . ""'~ ,, I". 0 B77i *, 7 4. A ..? X,,,, "77 1 77 7 In7 17 7.-'a .7 7 7 m o
77. m 7~ 77 5,.7. I~ T ... 3 N C I DUL -' I 31) 4- CH& 7777777 77 B777R77 77 .75 -m7Tl l; I '~ 1 5 0 I77 .- s '7.7'7 A ~ 77777 1, 7 I il 11s77 7Ii".I7 6 1 .100 Tiln BA c - .:e 1 1r 7 c 1 .7-11 ..7 T-7 II7.7 ,7. '. .7 I.~- -1 -7.I :
57 .7 I7. -'" r-,7'1,,.'7143477"M-7'H, I~'c. "7 ",7 '.1 -- .Ir
~ ~ ~ '7 -i 777 Il I"7B ...I III ~ I A '7, 77., I, I7 I7 L7 -.177. __7 7 7_7 _77-_,, _0777,_77-U Iri 01777 77 .7.7- _-,___;___.I:' . 7.. Ir. 1 6 1S E Si 4 e s Jr-- C u_ l'; -; . n. r .771 47 7,. N N N. A c . .
7~'71,-7 7 I777a47 777 7. ll77,.._y'I ,'
..., '. 7 4 1.11,7 a, .7 ,I . , z I1 .1-1. ,-.. 1. I V I 1 I. .1 I
. ~ r .. a.' ". Ml .m I33 11 1 1. 1 LO- P11005l NAllUIT ll A ,. l"" "" E O R ..II% T F L IT I A l v r C771.47771.77.7 _
- "Mita" '_ __ I __ __ "47 7777B 1.16 AM -67 57 .4 Sk S 1" i-I- .. .. IOI L ... I. '" """"" -" 7 -., I :-l
I,~~ ~ '..I7. OAR, I6 70. '7 7 SW AR_ 7,..75 I., ,a ".'1 "I 'll,77 D~ 1 7~ 1 I in ", c 77,4- 7, - l .. .- 1 ~
7. 7.77 6- l"d,,p n,.bl 1'7'7 S7 .11 _ F7.nA7% 77777 C Ii. ;7 7 77T7 O G IIIC A N,77 ,, -r -~i7~ I,.7. V_'du P0-2371 .. I'll477 _1_ _7.o.n "1 l7 747 7..X 77Al
'7" 77 2 ASAlANAI -~" I. -AIAOA ....DAJ ..T..D EN' UNf_ 7" ..... "1.7'.11 ,'iU. ..-._. a a-bn
6777 I I 111i al,4 pt . P-1 ,- d.C---- N. .Br-,7.7 ,'77. M~~r 'sus' .7p".,' o,.l7r, C1. KA - '-I 9 17777-l77 -,7 ,77,77".7. 11-. 77l-"- -777 Ia2 2 Zj ~ ~z, ,,I, -I_,N":L" "..'z ,--,l ,,a.7 R1.7.17j~ 6 .~ asZ a3 c '177 t d sS, 7'u", 7 M e du 1*- .~. -J; '.- - I., ... -1 7 4_ I7 .. R5 7 '.B I7 7
I -. 1-",.I -% I, .,'t-' #I I -_ 7', I ~ 77. I77177 -t77, C,77r' -'77?7*l7 7 -7 u -, 1. wI
- I' a" l.u. 'I C..1. .l= :.1 77 7.7 7777 Il, A, -...-;.'. I .. .7,'..' 07 -- T ,-V44 ---- ''~ ..~... -.' acm.oBs7i..771717777
--41A~63-11 .11..7~-d.1-.3t ..~"7777' 7-" I.~" 1 tfA o D I, L-.A' 7.iil77 ii 7.h77
FEBRERO 1 DE'19512 D -..7 DI ARI11 DE LA MARINA FjlEmpT A Ri5F45
GRANDES CHANCES de nuesira
AMBE-a ANT~oNESCAWINES MEDIA$ BE
CDEP DE 99 CHAEA 699 CETR D NTTR DEYLORN
Re1 6 Rs N11 11ld .1a2 9. 4 Roso a 1.79
PLANTALO SEEA POPLI DEL 6ERSE BEBAT89IES 0 EAT9TIL
FAILLE 9 R tOb i +; C of7~~ 11.1 a 51 ee ofi' iedo 15 i 4 EI iiof: E~ 2 Robo 2t5 a2 Rb.i m 9
Rtb of 5 He PLOCO Rtloo i gd a 2 .99
- 9 c Ru tilDIi U
__ li LAMPARITA9DC
ENCNE ALON 23 D WVA IYCNTR E ESYPIA AB BRIANBE
Tri pa.1.01laia Cal Me I u
COLOVCRTNAIIAE B PAPELR PAMILA 49 NULOB OIABELMA AD U
NibiCAN 99 BEa 8AO 3 ALRN 9 C SANORARI CI2U9 EECAJE ALOO 109 LSACKS
Ii i C R ebaiul 9 C a 9 9
PANTALOE 5.0 PUNE PANTXor IMAM Iesam
W" 10.00 Robo 14A o oa21
Rob ~ ~ ~ ~ JROE obs. 2o 19 100 TaJS 99C..J CEEINDNE.AFTN OT ia
LO ITreN Poo 40c CE1.49IJ M AMS
*ebj. di24.5 iMocasiN P.B 9SA~~ 99c PETE P79C~UDCJff 39 ~ ~ 2
.3 '-d cn, u~~0 Nag di I. Rabjidia :229 1- 6 t ib A7-1
34i u.1 '11 iii 34 E 1 14g
Tudgi las Ia~~~~ai tyl.~gr 1 iiii 1.9Rb'14iS II~ a~l apCEED SED ETM aO i LFBAN S 4z CREP ESAPAC Kyi~ i ii
PANTALONL
UNICO PERIODIC CON
SOTCUE= Mo Mi JOSE L RrVERO HERNA-NDEZ
MMMEWE
EL A*O 1932 DIARIO DE LA MARINA osckR RrvERo HiERNANftz
1A EWHEM4 ViWass, 1 de F ebrwe de 19S2
Present credenciales
Magnffk= irLst= tdmea 124 EL aALON do reca-pnmes dal Pwl -W PrembdenciaJ m Llwft cabo
re-onla do preswntac om do crsdmm cudem del btiniLm do 40Lmmda77L1'1Z E!TTA termidable mcLantinas capta al nxt=W do in Krmncedm do egiw% r-msriom es JC rates Extr'll.. 4 k-h WW- Ernem V- PXuys, qu wroch. L del Prunw Id : I
tanda an nuest Utoral IM &rUmU loC-- fr 1.d- ca b, -Iom J-to- d. Is N ac o. I secretary do & Pr md- Y -tnistre oft tartw
-h-l- 1, --Akd- q-m n-. m ,- 11 B. 0-t- 0,1-6, -Injxtm do E. d, I= A-1- Skck Arang.
dewpuk. do t- 'r Sd. 1
T
jjAj,, _spc- .1 SoCieded Cubana do Der-ho IntermacionAl y ido 1. S-oc-d -1CM1b1sta
fTncis b el aar del bmaue gun tw:b
pui te, twn blics DDmitLi el mintotrv
"I of Gobierno do I& Zg" 1
do Efftad. amor 06-chez Arungo oto .-,tmt"
NJ sew, mLl-v Ica cual. Mgwm We ZmWadarm do Zotatim U-kk-m MAxi-, Ch"
ruguay y otrus, el Fubseerstario do Extado doctr Ftadl Ruiz. al prommianta do Is
BaCiedad ColoagAsta, docW Kiguill A- Campo e, dccW Y'ranciew Garcia Arm dw; 04 dockv Juan J. PAmmcm y mras persmislid.des (roto Bimmmus)
KINUT09 antes do qua wo diars Is Orden do asbKijk tod Las tripulaciavAg
.v Ica propmrstivto. At %=o=a parto.d. eUmm laborando mtsarAent. Pars e viw q. vantal Fato sarcino)
DIAR10 DF LA MARINA
Grdfwp de la
LA rmsm
SEGi N ii?- -nu ovortunidS4 W 16bsd* m 00m*"mm" annokd L. Suero K-41- Y 411 fti y I
JZ rocb. is rmidamda do I"
Mo ai Nasib&L U exta fato vemQ* A la ts auwo
Ofia Tambl" la &I novio I& ve- 1A *TA. lobo com )os padres del no,
0 )O Henry tApet Ofia TLmb" seflor JaNd M YY = 6to Vzal ael m farnih.
e Axel]iano. DM d Lbpel 06. Mari Obr*g6n de Krellano V amistades.
LrN LrL vjMA-D0 Tennis --iub 1A X"h-- fl-01 -nil io mp.SW ATICA FIESTA INFANTIL M.-th. F-nca, & a(iorablejeunt !.P,--, A '.nso. hianolo Dalsado
F:NTPZI- asistent- j :-Ab, d. 1. se rits S.- -ntkb M.. --,dLh. 1, d. p-d. -U]
Fig,
Fi,,C0hLAmDAwTZ RJcardo Artism y su emossi M&
I AJba of-ierom tzma fiesta. en r-d-- d- BAUTEZO Y CONFMMACION
Kparto Almendares, so hijo Roberta. o-uv F.571, AIN -11 9T, m-gs,
1, -MphT atiou.'Helo aqui en Is foto rQdeado ;K1 Irl
SUALUA Haydke D n. R.-,- Cj, detC Deem PAM
S-gw MOnd- P fi.t Alt 'J' -f- ... A- -.d,, hl
p.dr-. 1. -'-pabca helms
F-a-3- Larrag. Ma,
LOS ESPOSOS GUT:ERREZ-DIAZ PA, '-C
FN 1-1k -a-- i oftp-. 5 I j" M-o- P'n.t' M.rth:i T- d- &.,hy d-Y.'- S gl, Art o y M. F to% 1- -unos W r !n "ta lot, ti da por Kxr ft, -di) Sk Emmencia, el (-&, J- A-t-j. ;- dLIglx 1h V.
p,-,,. i i piip# y d, OTRA on Gets fiesta, donde vt
los a Morin, Sonia Skxrhm ck, Finits VIU d.. -F
Rac-1 Pascual
CON fiesta precums few
t )&- 1. sspwos Ra6i Guti-rez y Amparito Din Pardo a sLW hijm BASLU60 ?o =y m Is residenciads nlio.. Defior R&41 Goue SAnch y Sra- tufaErl eats fo-
DLAM DE LA MAJUMA
ranica HabaneTa COCKTAIL DE LOS ESPOSOS SANTAMARINA
is me&-.- Amtima m aw 4 oft'aciaron U
remidancia del Co tr-y Club, *1 doctor Pont Im
osww%= oH. -2f
Aqui vemod al d- 1 v tamariaa Las nkiambrom dol C..JtA 6' '7,'0rjpsnjxm- CW t h
Aolo r4 dfW k brot bAM r
A w
I Coo e: p- ;,-e r Jos# C Grog, y los doctored R ique ;,jej doctor JJ= rGA Iw WWI=
Msg7 At ch Pd- HeraAndex Gor-al. Re-ld, Mharrs aw schatto
.Lzoda y 1 .' If,-,- -r 1 P w F t DU Moria 69 Bonus
Martha A-I-T.n,
.,Is "reCeP ftL. fu 1,4_,
Vklez. (Foto DM Warren, BODA EN EL CORPUS CHRLSn
aMA YOTO dd salle an Is Quo vam" 41 60cw sontantexim can al doctor SIAO N"dw do mobUago do Cuba, y sWkM doctor Roberto MochMo y mhwa; doctor ItainsIdo do VUllors y ookn- dmji= ba Arg"U" 'dium actor jugto ";m.
al 6 ufia&, MANt.0 y I doctor
% C&Ojm =Wy ?Cb do, w Tqt CAQ d
11., Tato, do I& Argentuma
J
P.
'I.". M.
Wei del V, F, 1,
LA I;RTA :-FONOR
G i x 11 v
d. del C p
h-a d- d'
A porr V's"koLpffoli *vd& p%*Q amossia Pik two bauumm" Is
nAs h0= 1as tp=w to Roam ), AW AmIst, dondo an pablimps I& a&orita Gmnella AltorAo Gon*6 y el mass&* We BorboM Rovalles. He squi Um
-4
I t MiruLm Castro Aballi, L rdft Buxts- t .-I.. rigueroa y pgzy M-tl-
MARJO DE LA MAMNA
CLUB DE CAZADOM DEL aE:RRO
V.A
En *I -FUtag Um"
or"
ow suslAn -do do pichm
w emu ocasidol as briU&ntm preseTi
tmr @ ajg detaBoa do dichm tirade. y op usta pri sparvcm, am
=Y y I
Visit del P. A- U. al DIAWO
X- J, P%71 d, A- L niLaria mc-aberib" por el owners, Fuj
" 1 I _didxto a la Presidencia do [a F! -,. i ARI(' DE LA MAJUNA em I& noche del
--d-os 1- -p--t- KT
C-l-, Ball eicoe del wrastow = e eswj V pu
sts es recibido a mu por [;acio
respectivaumante; el doctor Podrm lar ts-- -Loiri Baquero el doctor F'ranciwo Ichaso y otro, mm
p,--,1- segundo. quads constancia de Ix vWta hecho POT el ,, -ie- 1, periods donde fut recib do con affect poir ni irneroooa
w
.......... .....
Buscando 91 gmador
NVISTRO offitimnado redactor 60por-tiYe P*tw lrern&AQ,3 RcOmPfthwic de ala k. dmdorw visitantme, oboWvm atmtm In Pizarm do 100 "SCOWINa
4d powbis SIONGAUdor (TOO VIVO
T 61
-$
Limpieza de monwmenUm Para comen= la prueba
fUANDO I& rmta jcin.y Umplema de los m, 'MEN-- I ftu public el intimistro d Obraa PUbIlcoa -6,11 at_ LIP. gtreila -oa 1. o-d- d, a rgariizact6n q., pre.4de
C Gulffiiam, ordenb 1A awncitin del M--Victirmsa del MAine, an In Avenida del KaJ, minutes ariteii de miclarse a mmpcien Jnt 6L al comodoro Rafael Powma.
LA Habana Em 1. Iota pued. b--- ei L'. H VidAjh Cb lqs de C&Td-- M- 1 F-Aridez Valle, ratebaii I=-m-tv b-to andaijnla e p- fa cij Aar a della. A"tm Mar-ri Javier Quirt-a 'e- noa Cardenas y otras destmesdoo
r-, i frnp- Y reautti-acion de missno Fw Bar-.. Uu'des=mmo en km tirm em
TIRADORICS en todam I- Cumles a enxnientr al Cora"
P69 Alf- )oto de 1. pomtl= &I aa,,sk-le cirWano doctor Az"mW
Rodriguee Dia.L nirty Garcia y OrLondo ifartitimt do Casum, colebron akegrements durante I an Ims uradam. (Yoto Vww)
01randa flarcd
_)N MOTIVO do conmemorarse el nstaijciu del A"toi Marti, m mlobt-6 un octo llantuama on Bouts, La foto re oge el Tnormento an qtwo kis Liu=del Coleg)o Jost Mom Q-e dii-ige espiritualinente W Pedre Cks
Lolu y tdicnicairusaft el doctor Alberto Grau. mAciaban el recorri& pm depomftx Fb2al de las Mifficines una afrenda
Mi S EV.Uk DIAZ d- ,,1 -I ----u II n eri Prison d, P- 1, L 'InA,
I-ima P.-UL. Oba Id. 5- V,, -'., i, l S--i. 1- P e,&o Recogiendo pichanes
. br d. as W -- P- 4 L- M--- PP
IT Per- Hilwi. :t- -o Mar-das A--. y -1 L L-AS HMULAYMAS do to Caridamd qw cuddan do lom ancianm r-A-do, an
horuj! Tate Castafieds, haTi aid( orxan-adorva de astos actom- @I Amilo re-gimh& km mkbm mum%" 4tusaft .1
kabomackaml do Tkm was, w Asswraft m ol Chob do Cww&wm "mmC=
Ilk.
At