Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
prriodiurmo e cri lc oc 1,2 0 ai )(). al cr,irit, tic to- intruna prolei6n, (-it h rvi- werivral", pernialiclite%
D-IARI-0 DE LA MARINA
-arcirdocio". fit, ia nation. El peri6dirc) lit'
DEGANO DE LA PWV k DE (A 13A
TAN W
A io 1_",-N6unvro 6. Habana. Domingo 6 de Enero &.1_952.-( incurntt na rio Ile )a Ri-pi'dilica).-Lit Adoraci(in tic lo* fifiN ek N111co'. PRI'A 11 11) 1 EN
Arumacwh popular en cl 'Dia de ReYes _Ct RA-N Ot jSERA
PUEDE REPRESENTER LA PAZ' A t
j _y 1 1-10 Fll_- C, SO LA
'LA COLABORA00-N DE F. U.. 01
"FlIFF-k RUSA
CRAN BRETASA, CHURCMLL Nt J
lza( iom()It) lclw lllo (lilt' Inarrhar unido-. lial-icn,10 radkit Iluo lealinville 14) qu v lit W O ;I hi prop,-ii i0ii de cl, 1;1 ljov
thio. vrii factildr-de v-te mode.-al-finit-hzar la jornxda,___,im,vguir la'ao iadi par, 1-i (,,tat -akaci4ri para un mundo atigiiitiado"
V 1, t I ul 1, 11: 0 k H 1) 1, 1 1 1? 1 It I N I F 1) 1 11, k C E R L N k I lk I I' k k V-X[V ,
-paldall t-I I-jilmillo-f
fill priaran it- ,r,tiouc, ofirialc (-rrr;i del pri-identr 'Irum an. it f1m, -c ("Ichff 11116,11firoll. ro;m flo f-I ml-cjo
n altnurryo'cii la 111air flouc. -oll lilllitado Io. ohj(.1iNo, dcl %iiije. h j 11) VIVA 111111r,][11M I r. Ill It -o- hocn(, r0-1JI111do,
flit 1.% vultll-la la L! reception di-penada at Prvinier tit- Ili (Iran Bretacia Ak
P-' ""I, I
L 7
L
if P.,hl d, 1 H.h- d, j-'-d- -(Ivreiira- rlso .... ... -1d- I', rd.
Costai"a 50 millones de pesos Torpedean los comuni-Aas con
Carta de Reves a una nina
el r-elardo en el de Ja toda clase de subterfugios el
zafra nills alla' del 10 de encro arnusticio en la nation coreana
I r it I j j I I I I t I f I I I I I I I I I r I I f I I i I I I I I I I I g r it N it r it r i i i r I I i N i ) f I tj i r v i r I e a I I ti i v I i i I I i t o :it I i i i t I ( i
I I I I I ; I N r i i V r I I i I a
B. N A 11 11 i -c i r i a i i I,- i a I i It v r a tj i i e it r
d e ( 'o rea in i e It i t r it ii
t, Ili i I i I U F# I H I I rc. I I I I dv lit Republica it ill v r v r f I (fe mili designitle., I n1ri-cam bio (it- in-tilloIt I
14, T,
dri -,lb- 1, t 0_0
-11 de 1, i
r nn; w, 'l I hl') P, 1,
J, in, p- I
ol 'n I I T,
t d, NII.J. Im ji, d, D.14 phaid, Otp, i IrIle. ,
d ,!,, ho, I txrxc me, J- !,o" II, d"r nei d. Ix In. ree, i a
del
a h
en T
N, Iv f 71 d t ,
lmo R- P Id
vo, it wrininaidi, I, I q- -. ;; .:f!V ell "H_Lon
coo er ii I Til r1ci.,ndw, eCv 4.,
nit. 'in rIf t, w il'I kii' Il ;. mvflzr Ciltr rn in 3u, w 'I d,
s L J, I "I 1 P- iI "'A', I- F.. I~~
fi,- .1''I qu- 11 1,~ 1,~, 1 "",1, 1, 1 1
qu d, n '-ngit, n, LI. N' -- :".. I ,. I I -_ l,
d, : I q
I.. -wud je C.ul
I -to, de ;w-rno q ill"t :,r i",
10. eum, ;t., i:,
'np- 11". f "kilt" -UrA
a,
7, ......
I ln mi V
d'] ia
'Ficiin. It IAl Illlilfill I A ill
1) 1 n t e e (Y' *- ,
1 it TI hi hii el 0 tl
Ainqu, der ,nd. pael (1 I
- ,I 'T I
para consider la situaci6j) Am jtjt I Vlaje a remolque haciafalmo'di
Kri I C de i, I P
I- iI.n d 1A trep.., .[I dva
hot Ilam.-1
[it int'ja [I 1') a 1) g v 1(- 11 o. C I 100 1 -arkert liene .1 lip v;i 1111 voln p;1jivro a n-c N 1) 1 ot c,
Ls.dm -fr-ca dp:1 rgijwio N r v c- i r it )o-ritla, s Ivi,). d,-1 ri-m olvaitor
n, Furmod- Hunorp- ill izr it lit, r- tit)
:,hill I, n ,.l &,s Unnda, Chin,
Lrit -..)- 4,,
1 if r, h- dt- -4r --dunniu, f
'n )w t T
d
X j p t 1 1
nimho .1 !i, puiirntdn -I
h)rmitizn 0 d e Fricr, I I, 1 Q-12 Nto'c'as Nac*onales
c I 1 rac,611 (IV 11"Icienda obrc la
*T 11 Ork,11-1 d-d lfljcl ,nm
cilla ocwl)(). par, los f6sforos Ah'aflusis -Econom ico--d
e-
dos Colonias Tipicas
I~ ASOCIACION MACIONAL DE HACENDAD05 DT C"A. so TjmpJoce on daT r, c nc
i d- ocnnamtcas co wsp nci4nI- al o6o !*rminodo on Sepnembro 30 1951, 6e !nA cri r.clmc y bt,.da I.. c.niroi.t 'Tacoic' y "Engono. 7,-incio cis CIT-I.w.
C-o so po dra ywr !as r*tultodos do oc n=tros oxpr..ado* -m ;,o P IrTrn.noi-*% d.,mi., -crt-7--c,0. r,
p,.d.n .., -a. Ioc..ntes D c.ionlasi. c.yo p,.d.cclon xe -ncuentc ntr* 30,000 v 0,00n =cbn por 7chc)lPr1,,
carn. p,.-.di. on Cub,. h.n d.ia6. c.lonic Sonic Cl-. cind.
842 708 do a. 2S 1 17 -b.II-.., dlo pr.-.di. is 33 551 (i pF i 0 not, d # S2 -130 par cdo i- =obas d cana La colonla "Baguanop de donde 3 112 5
7 S 5 0 C I b 11 a d I c p, d I a 4 2 3 3 E I P- I n o, 1; a n b a n I, t o I, D 1 0 N E i 0 T E L i S 0 N Q,-b- cis
Tab- .... .1 aw nl-i. !Ibr.. d.
I.. noba)-- do lo-,wo y on Jos op.r.- 111- lat",
ran 9
c7,. rAIdlo 33 SSI i p-m ab.1l-a, I.. .-pj-rj- qj#aLj 8A848 16]a co -a T-io q- rin c 42,938 0 60 CaI71Q POT cabilIario a 90 5330 ibrn, IT
Naturnimonlo quo Jos cioniax quo rlndan aL*dfd0- do 20 Mo I do T"I"
11rToJ- on lbro. do o-uc-r quo r-ujf Mucha MnYor, r, -7- 11,mn q.p er a:nn a. e;.*T d-mnhd- porrI %PT mombroi- nuevam*ni*.
L, -I.no, p,,.bo q,. I nwm i,! c..I. cis pod-i, cn- cis lenors* on cutnic; --i,A=cn T
ni, y rn.n1o-r on n,"cTu"i.n aq ei os uyo P-,i.-10n -- i- cado baic, Los I cnos en qvn.ro) train do conserym coirr.las do tip marqlna;, c xean. aquellas cyc production p=
(1c -1 (1 1 r r v r (I cub. rI. ..no aun mos PciTcbi* -I P pr*c1c, prom*djo do) =ura- h,.Tc
bol, _d- nd d. ..1. .1 'is Tall- cono-.c.. = ped.n
n
DF !14GRF SOS-Y-r- -A ST
SANTA CLARA I I -Al
1n,;.-,; 7AC
POF EL ANC TERMINADO EN: SEMEMBRE 30 DE :95
I n
t
E X H I B I C H,0 Y
----,WILLYS DISTRIBUTORS,, S w A
TIENE EL GU5TO DE INVITAR A UD. Y A SU
DISTINGUIDA FAMIL',,A, A LA EXHIBITION
PRIVADA DEL
T" I I I I.- FR N1 1, .711.
Colo ni a: BA GU A N CS ESTADO DE INGRF505 Y GAS70S
Ingemo. BAGUANOS
POR M APC TERKNADC EN: SEPTIEMBRE 3f DE !35i
4 F
Ir -W r- W 1w
Noticias Na c lonales 1) 1 k UZI 0 1) E L A Nt FN k I Milinzo, 6 de hicro de 19-32 Pigina 3
--An'nna-a],Se(,ruro--Farma.ceu-ti.co, tin Locnoll'(1 sern Activan ]as obras del Acropuerto
1) j- -e to d e -1 S
espiritu de justicia en su JaWr hiternacional de tao. de Cuba
oran hornellaJ
Vi,1 III deuhi-6 rgilag(i en el mza ajl) quc han lermillado lo. (-tudii,- de cinco traillO.
ofi-cri-cron lo, pr (-(Jico 11ald(-) 1,61), (1j)(1() c Io iorganiza Edurru itm- de la ji-J-0t ri -N la u r )hra- que ejeculiAll
Tcridra carticter n-nci(irwl
i A A Dl,-- on
y
F71 _,_L u-, .
A
-;,cl d I r-1111-1ri. A !1 1 'a
i- ic n
Au. L" d" 'I
A!
j,", T H 11 id Lliin(
c-in.
it r I I
f .1
ol ebru r 6 11 V11 AII-d d, I., h- q., .1 1 )1
I T
.1- 1. I.d.d d, R41d
-eros mm
R. Bo- 't""d ", 11T, i-tip4dis wiremorhiis a 104 pedidwo del losertitor
Exp. --4 r 'c o I o- 0-/ TIlmdS E5 "i 0S
F I
L I-(F,
I I r f L I I a a ill clla/d t
It.4 Rf-i na. (if, Oric n I c
3 73 0
HACEMOS DE SU FINCA UN REPARTO i .1- P1.
d, El pTopietario de la Finca no pone nada
. ..... Nosotros lo ponemos todo.
si to 4 rit-, dr
3.30 Via ntr. 11--,
Il de Sah-1 1.
I ti-im. de Guti,Iarimulzill v7mq IRS 11111m.-Igmy
\1 if III dI !iin! it:. I" I,,$ kliod"I.R
WSCRISASF. Y ANUNCIESE Ex 0
EL riDIAR10 DE LA MARINA "'Ure I M".1
1. Jai, U1, pondi.
114;dl .1' 1-ttA I'll- 0 I IT- lei Iv, 4. ci d,
USTED QUIERE UN BUEN FIFTRATO V[ A and"t, "o u I b a bd, "J", ;-4 It l'o-t, -1- 1[ mal Lo Compahia solamerile robra una cornItilon.
rljdIfi Tari tfl,-,, -! V-p -Ji .1 Ir, -tjn- El propietarlo oblendra 'Iris quiricinciam del li.p.".'.
-1 n FNt.o- p-,:,, di,
slit quI I !-I p.-d.
Ir, !uora In I, .. in
T! Cuto
KA Ft 4? 1 t-it. 1. K. I.; d, frw'- obra-, (1(-[ actirduclo d v
rr-14" I -W..
h --NUCVit1t' Mitflali][A. JJJUC!!. .1 & Or
6 '1, 1 Pit y c Parcelamo. manzancii y media man tanas do tie"n 7*171' cor!", .
-II. Ir- TO Ii. I-.ii - I I On lUgaTOS UTbanizodos o rusticom.
14 Cfrit'-, dA? o At
Adminiatramos y rohabililamoo Reparios quo hayan
i
tracasado. o no produican blem. J).T. in, ital .1 ,15dr, 11 1 I.w'. Co."" X1 No opramom tuoira do la pro Lncta do La Habana.
ill 'In 4"jit", i, jI C r f, del
f,- r1 I I I ITI I I 0
e" y j-q- ,I, dkFII,- jfuuc -"I LA DIONISIA, S.A.
t:-J, 1 d, ArjId", O d, N ie, 11iis t df lai, n,
-v!5ma ft:cha 'A, s jjhl.ljira, LAtilmente p,,s 0 P
JAII brA.'11. ccift A- Ge-ttlimm pars,01 Ammem. 0, an 7cornpaffict Realizadora de Reparios. r t1r., d, NI,1- C641to SANTO TOMAS iLlinaz No.-327.
P., 1.1 V711Tews SII- t i I. ontre Arbol Seco y Subtrana.
c oh,- ru, Teltivioncts U4951 U-8963. Habana.
i'arirt. J ,
11 v.
A In
L 849 81"1- 9 Fro-', Wtiri- -unl- 1! -,1- %U :ui .1
I i 00
S, 4,. 4 3 .j, L). Ibo N"
$7 1 d, 11 d. ;-4 d" i. --t- N1, tv -,;-.jdA
twos 9 n"', 1, 1 1-- -0, 9t -t.$7, 5- 4
d !1%,JI111, d, 1! .1,d. :a
IT ran spameft,
& ,& b n Olt nuu6,,- C OLtn 0 toll d, 1r d 1,
iZ4 1 1~
atom i d, c, N1 75:1 1,
B.
EN NUESTRA SECTION D-E
I c F7,- a C d, f
cintJ6 -F 40 R.S9 Or.'
j., ri
a,' 11! 'I-b j- Z-.
d I q,
celofan de pegaro .,- or es R, azas
Innumerable u5os en el hogar, la oficina, la escuek
Relmriell 11guel.r. ell) el
HAY GRADES OPORTUNIOADES-. PARA UD.
R
IA w :m,, F.0 r: 'IrA jital
, 7 ,AW I ---e 11 .1 1- -, 6. C.
M'NA. Doniirij:r), if) (if- Fncr(, (It, P)._)2 0 tolicismo
Ora tod garcelona por el 'xito (lei (m](Treso
-Actu-all -,qd-(:at6kCC1
E I tj I- I -iiitei-,iac'onalantijiula(lol)ar,,imai-oR c c c p 7 L I V I t
'pw I), it,, i m _,rt-o C;I fill
Cat6licas Spirituanas I
(,-if if f-e r t-, if a -d v I V 'I Iq 7_0 f rl (I IV. d P-i I- "'d
d I
It I
SERENIDAD FINAL DE NODA
I I It', I I, k d. r
p t 011, 1", I I i r 1. -1
dos personas al zozobrar
till.( iancha en I a plaN a Hosar10
)ILff[.ifjI I'Al-All till
11111i (-ijjIIjojjvt;j i1fj I.ell1r.ij \mo 6 ca. (Iris 11101
el
:1114 1 "I 1
0 B RAS MAESTROS D E LA LITERAL TURA 7 4 7 a t
UNIVERSAL
P d I i r, h I, I I, I1- f1b-Ld-- d, 4 1-DEFUNCIONES Ma q ..A T
_rr 71
13
-ru la r
d A11AI
'Lif icl yn 'I
I'o
A 11 1 111 1 r It 11 A i
I
P,.r
E-"7.n7t,
M-E, t
Cr6m'ca 11abanera P., L.ij d. Pm.d, 1)1. Jljo DE LA NINRENA.-Dorningo 6 de Etiei, de, 1-').-)2 PWnA 5
:s1In1o,% (1p] tho Almuerzo i rwi munth, M-d- p 1,
IHOOL- OF -CONVERSATIONAL INGUSH
-,id -1. d, b- Ti, E-- So osp*cla ixa on Convc arion con ]a pronuriciacion,
ct cl nativoCr M.i.d. t- pci, p.-n.. rn yc,,*. y
Yj p ro principian:va, nvorxci7; n" do&-d. .1 inicio
M-t
Cl' A 7KNCICN
oa-, J, GRUPOS PEQUEMOS INDIVIDUAL
r
EDIF L Y VEDADO
1 d,
M B-d.)o !- L...
di, 1.-C- T' M. d, Pt
'll, T ji
b
cl l d- A!,
"p
7 11 1Hof I bu -(e
I)- d,
vro P,
-r- B I n
ch- d, R !,i
.11, 1 7 7 La PRIMAVERA f lorece ya
Vatildp 1--queta Arrififuliaga
D-, P-f ... n- ffhd,1 d
mu= "h ......... p'd'd, e n nuestra Sem on d e TELA S
A, 1, 1. -id-- d, t. f-u t.1d. -p d
n t4m
I'll 1A 1:
dc III 1 -ucf a I, aic,rc C ta li'111
J
Crj, JCJJ01110 1 1,111 J'an n6m erc) nuevoz
Bmi"o R11 1) i Jci CICL-atl,- JTJ'1 kjj-71 p6(A10Q de,
IL
I a T) 111 C C I a o 11 a 11 L, u 11 r d LI ra I-I z !]'dI lije ic lid fill Obra5
T11t.,TI(1(1,1Z de of'lt HIJ Y maravillozo efcctu. S )n 7-\ A (jkiC' -I LIS Cd IC ACILII-A % Cr (10 ZLIC aliora j
!"]C'I U TIL;C\ Oz e Primavera. k
j
;o" AN APP
OFERTAS
a.. 00
'10
0
Ti I,%
Crema y Aceite
de llormo'nas- de
()Ir,) tdnmvr ,j o N r
4 Aii
T
P10 bi
Pigins 6 i)[kR]() Dy LA N1-ARfNk.-r)nniwfI. 6 dF Fn rn rip 1'),-,2
RIAD10 PROGRESO
690 EN SU RADIO
Vat,
ali
952
QUE EL ANO 05 POR IERRA PAZ/
op LA Vol
.mu DIT A
t4UES-TRA BEt4
RAIGA A 1) Pp
fELICIDA y oGRf5o
1 26dad 'ados r 1"A V1111 ent 0 ,, sus est"', 110'o d1rectofes, I I I I
"Ll 6c "alodOS-1.
icos,
t cfllcos, A%
r.od'sias 'fradocc)[I OtWold')v "")C'' PC
ban clo )
0 IndirectanIc
d1rcc L \
'35-00 3,00----- 32.69
30.00-26.65 312 5 00
-23.08- 2.00-1
20-00
15.00 .1.38-
P;izini 7 (.r(-rilca flabanera M 010 DE 1-4 MARINA.-Domillizo. 6 de Enorf) ill, 1().-)2
I P r7 j i i In b' Acohar vill [in V1, T
aidt tfi
WndpriaKn yas
BELLOWS Y SUNTUOSOS
A
.1 ue Yos
Ae-fanut
bordadas
a ma"
I i I (I I I fill 0 11 it
En honor de Dolores Smithler
j
59. 50
m
cni A i crubit o (ir
-fjl'.5
J, C
.. .... llit !ell
j
FAgPICA D 1 5 A ll A 4 A S
NUI 1!RA
AfL 13 516 Tell Hibinj A
01
'.A In,
I h 44. t tell ill it
11 o
11 Sua
F- I ega lit cls models TRICOT
a precious muy e on6micos
1-69
4 qr
All
na (Trafi oportunidad cl.] conlmlo R"fa'
"i,,d C." I Fn \Ili 1 1 :j LANIL-vlu k p r a n i
AriAl i'l &qU4
T- r I i r im mi-, t, L'c 1, 34 al 4 .9 9 ter 3
_WCO!
T R I E d, gran cnk ftd &ri,
Ud. fiec(-ita. Nzul o ra6A 34 a! -4.1
1.69
PwU2 8 T)I-ARIO DE LA MARINA.-Domingo., 6 de E"ro de 190-2 Vida Espaftola
La gran univerlUdad Uoral deSomio. Glioni, como Han sido reorumilzadas las diN ersas secciones del
HISTORIC DE
entc de doctr ia sociateristiana Centro Asturlano, deterrminada por el Pres-idente _DLA S -ESPA-S OLES -el-mas fid-expoll
rl KJ- r Jol.t. de
d" ILIL!Ilf,(r, wAlsir I. do! R 11
it g r v-.1 d I i- fwganizaci6n clinic do qulinla .. a do itad do Dooq-p x,tha. q- ot ,19- 111b,,1111,11"It
cit lit liN iidmga- 11(i\ de la Hijas de "Alicia "j., tlt',"1,FL or Plate h to n to u pd ........ Harrier ".It. veiri d, ani-trox I. To r% do is T.C Itid a Ioa do c--,li, Maidi-id, sApe- zesxub- _naldro loo hon.l% SOCIEDADES ESPAHOLAS I. G,.n Via. Alsai jis 0, to fauslo Trout,
Par Jose T Pit. fi( ,* Tis, ,do ioo obIlo-jorcorre Is I )A.dld i-tist
.'r-ritimo4a tam" do 1. L- d:1 Ic"isoict-il, del 'II -tT. I.. rizmxiC,6eiiso Penal' d Just cla. todo,,,
_6-I as ..... dairies d I is v-n- 61104 ItAvlmda t prIc'no"rol 7 tan !a A!Xlo-I at 1!1-1 rldl -U1.69,slooluss forid. d,,41-1- to -d--n-A Y
p,.,-h.r Laiyilaud-, P r, sa. Is y .1.-. Q-d-- liolnittit.-JInuexi, )urlcii. .1 fm Y .1 l
ale.d 1 6,[ lcsd,,, do Ch-.rtin, tailloo, estax, y. -i p,,d,. t...id,,
-111 A o, on, 1,1 id.. rarit c.,p.6-aA d, equililoa Dp to is _.It o- -is --- As 6 deatil, ] wi di.olvm vsI
VI or (;--1 P,,6n noe otilI ". !'I.
Wt~ 0.1. oil, T. I., P- in,
t1-1- At qu, tnon,- Ims d 1'.. ixt. jesse'ej it lis time -1i 1!.I,,-Idd Ok- do F-sails (As"Ii- "lu"'I. dedir. PTit I
it 0111 V.-I -d- PIlI on -11. 6. I-e do F'"fisAli -r--!- Me -,do 11"."itio --1
Is FI-. del it-11. L-6-iii.1i A, I STI:RIAS t1n. oil- do 0-i"- or S. o'
All, 4 loss
Ia
do in,
'd
I.dt, .. ...... ma
or, "'Irl ra c, CAP
IMOS q,_i, h- at C-ciirl. l,, oil
d os pr6x' jrn..', i's
Ufleas d, p--o- p.ia 7- ,-. d, do lill
FIN 7 R n I,' A C: (I to general -or n 1-ln e:,, ori do lrl, rl it d I Y
j__jI a, 1. le i ii., jdd-.j,gr- I~. do d- liltld del -I ,do, tid,
d.,Ja, RI. da t pIj-d- y- C-t
Ilo th"'u'e' do I ... I. q- halt 'I "i".
txito Se btrieficlarin de mrdo lPe- d"I i it(,% o- (lofialk oi, para S ,:IF:)A I) HIJ(-)S Dt CARRA. do tbt.-,6, do
N LI '!. d it'- Ul- "'T"'i P' d' "elte' S,
"I I it g a r k t I I ri a ri o
'P. 7iij F 7o 7
I, Illn P R no
t a. b, 'itl "
IRAt r -rilrin i-lift do r- ,,,d.d I-A6-1
d, 'd di. F -.. d. Alb. do A."i'l.
T.- C-ri -P"TcA on m.a-1 I
Q-,i par. da r
L a fe s tividad del d'a
I 1 --d dil
K S T) E
P-ho!., A, lit, lltl-d. It I
I is I C- t- is po,%. it., zAIId,,,e
d sd, it
quiti, it
-'VIA 1- 6, Do.own ell ill
I A A I!
R ......
-PI,,- F
J-., 0 nP !x on,P
do 1. tattle Tilt4flAmid, 1,, d, i. Q
do 1 .1 _t- A,--- lnI'l. 11 1.. onle do
j: j r.,n. -A., irrorciscri Gari .Ibr. do J111 R, f, Boost. 1 1. fl- dr,
P orl.Umi Lo ,cncurr.rc,i ser& A,.,rl de C- s inttrpirttaiia pr p
bullet :An anent V I
11; A 4un 4r, 7
lie, 'i, M TNTI, AYk.NTA.MlrNT0 D F. No,... I 4 1 r
I illr I ilt-T :4 CA ll A I _- PVTO )'-t- dlrlrtl'A wt die YJ 'IeJQ At~, drid, it IA
d,.,[ TI It 11 !1-,Qti Prod, he -,,Irtidr,
I r ct!. it de I's r, rilla$ rt, I Habana Ncrin
1.4". t-7h do !A I
' I A ,\ 5, VI R I A A. so- rjjcjA lief, lriras !a A, it i;: filth, is Pat is Ia a I.Clum at ['.I ).to TI Rojas, daildo ulllia charla
I (Is IA Jt4ijls Direrclilva I djaciisa, Deep." dir line F,, A motile do Ia n To I I isecur. y S, ifjA ol Ail-;,, e. n el H. I ritiNw-r i1litrio
oilal del Centro A bre hoy jne,,rups
Cits el iiirector general A:- vrnll espahoia L. hobliorlii K'! y 0 1 'm A I I Ties. slendis uns do lax mt)ort. de Ma,
A R r I)n itTVI-AR DE SO'ClOS'Yalbitualmante so 'tienen di)s 1111. CE' TRO ASTURIANO. )unta 1 rurtllr4 do ronferenclat. cori r -1
i's wl" t" tj cc 111 N oo jinwA (lel la' milf do Damis el
Will z nutvt do 1% nochs. 71er ItInUltar'.. alti.mAl 4* I'll
I lirrio mrmm-IZnQ minIme, I.r,
"r, J-z I d I I Can t To Cast. c NI ir 1
f- lil. dc \ vi)olcilorr. -A- to C't ."IttIrl. reftra, fill !c isol do pin urvA.-tertullas.
- "A. y flair
d, P do hionw, lofrcoiri ',.a
III.; ACIONAI DK V74NDE on --6n) -7 'In., Line
111IRLS Dr. CALZADO Dip" jrSA. d, do
.0 4 l, I i- t I l ,,, 1, qu,
'ost!A It !Ira do IA imd,, 11, 1 'l "' P"', "I A: ii it'
do- I 7
11"n 0.11oll"'. C I )of, ,il De. do
P.! -Im, 54 p4g,,imix or, hLloii.gra, 4. Is, Uni,.raldiad Obrer do 8-116 (A.Varts.),
l,,-n _j. rimall. do 1. To on donde In ull 2 'rinall siti. store .1
L, (7) N AIAI X,_ t.enn rultu'.1 do Irox hij- do 160 tesh.j.dor',
hol"ft, !no x I, ""i.
de lit Quintal ','I P"' I l 'it. it At,.,n I, lin Till. 6 1
on I~ tallnea it CI in Do did do v. J 11 1%r 1. 1.1 oil I'll%, 61 "lil 41 1 -1 it a ri a habri m 6m. hw IV, lei q,11 l,&n dofill.d. tademil-no ge, ,,.a t-r x ,':.I ll pla"t I, I i, t. I i 1,
AV-1119. 'In hrr., ill to .:do
L, od,r, a 11 I ,t)r" ,, ::i 57. '
I VF_1qTUD ASTURIANA j pas ,, Cri Dan.... test,,,, it q- a I~ ,. 1 11 ., I,
fill, 't Segirl dt Rj#CCjo'I s. #n sox ,lds ron.tiss rarliAnte, it# primer otdo, WII'- do !A A
t ris, rt rrl ho is, !e C, :11113" 1, 1,
1117", 1 11 r 1;., "is "1 111,1101114. Polam"n 4, Malrimeexoe ,rre, in media it* [A n,,,he or 1,
.4 To ncl.l do Prod, 503 .11f, I i Orlm LAI P1111111 IIII Id.d- I
f ,I it o 14 1 ri A 'I "C'etarjo sthrr Anlw, Q MAA do ties miller do PIWA,
-Inveritrari on 11 nbrom Aue JAII I M at Q- -51 It ki-ribb
1 '010. 4 is ASTL!RIANO R !ofLIL1A1.o ell el 11 ;1! to (it Me
At l U, rri,6n do C111j'A ll I f 11 lit q it s*Kun tetrill-ca so ronv M ix 7
a I- d- do It t-iv I 4 PI %'eldiderii puirro, do Ia ;,a,, desigus.1cLad rill ihJ-Url1A ti t
o it I'l I It
d('TX. cit. 2of, 1, 0, alrlmt. del Mar r-m. eispat"i
I lnl r Manuel it k- 1%. direct& lnt, el C
1j, ARRANEN LIT I-A IIA flArl POT ill region del OrRnfi- T t
I'T III "I lit. i., nt. dr.,'.,. I mii l C- t.riarie, do Iltion.. y CaW Pot
4, 1 do -1, he i, nitr
It, lh-j f.1 C,,rl do hI-,t, ,, he
i t I-x .,lt, i"It"'.., I" ., '!a el -wonar,, do B,
i" s 1ICT1'-. F.qlh,: CA _" ,,, rinn-nr.,
'x at Atilt- all Pre!,,o Nobel Stin ..I c
I, Is -cA, 4 a I, M-iIell') A 0 HAmoilitY CAW Se haten ges- I, or, a I
;, n pe
211 1i H lJOS DKI, AYi, %T x. 'I .
F. U ID( Jant,, o-,1- I To Tested. I~ r-i- del C .
I h,, 61 1. r-h, t triullito &I Ponied. do H m, c;i17
CIiii I set nrtl lJUStr"_pCt0 It !A7 lie pu rj wej ire r. :T-7111 I.,'
A fj"e e.humv el cadet, "'7 1 1 r rlll,!
'I it I'ARQUES Sr--n I,! C :,blo pidli t.monlo. qui,
D I m. rt d I ii to triterrisse an Is foas c.m n so. 'I i" ,
d(e. is I'O'ho on .1 sfechn de diluirme on irsts amads I pit r, S. a I I,
jr,"I- o !Ierm de Lxpats. confundido entire onl rnIs
it 'I wii Nfortij midaim" qtlr l5dila Alverez. r,' mits humiles coriclucladancil Su t que-I.C's,
1cl It, TIA CHANTADA P! R4 -,lio:el doctor Luis Ralmor ('3)lkl he a s:i balance Y ir -u m q: az,4 :f
I. l, It I I 1 1) 1 1 N Reorl I, 'A (Jeclarado que @I iri',Rme histtemil.go nmirxi C16
-it H il I cti N a .41 1 a. C Ill aria
'Is f I,Kr6 mucho do Ia. flund.c16n del q-udi 'CrnseU,, I. j i, --bar..
71 lit, 'do I'll-l is 1 1, "I'l InAtituto 4ut Ile", 1"ryih- iem t',,f -tl.r d el is ""ll"' a'! do 1, it. lie :I T Gl"ILVT At_ 1". .'oriumbrado a iris poilrhos rnudo do
Inn At ol.,- alt.al I hab.,Al! 1. BRINDE AMISTAD
F, n k 1 11 1 F! III I-, do.1h.isid. e.plond-l %je 9-*arjj a !a P- Mucha$ rnsms 1- d. do
L-A
fl dir" )XbOlld, old. doput, 1, ta t,;t. v-4ble. rnuct, it x, do S"in 1; 1
-),h, 1ji ,,i-.CZ;Jl Wt 1 .114 iitrrit- do in, In% II hov mr, pi'den 11 I.
1. It vn- N G- Fr 11119-cirm", mridin Jc:,:, &I lorw-i. IU
elt, I"I PI)TIt 1 -,'1 TIF El tend. dot T.... itir-s -br,
T)EL, C. Tfil cart.j. &
-1
A -f ,0! grI,.dn rr, I. Car-j" do N11 l" del P..ov r 0a. do 1, Ll
To teitnic
"n Rafael Alltn ,, S.I. !are. de Is -t
x, nnd, do To~ CLI1 'ri Q,,f 'I ndustr--i
In Plikill, ro !:t I ttlit, 1. ir. 1mr r r.,,,dad- r .,nitritfsa
virl a las !jA" I ias mv ilil.- tll
'I A -d, T11 I'; i,.d& de Vizcaya 1: ond so., 'a .1
d, 'I "I'll, i- 1 I F, -1lli,-!,, rrI.. P'drari
era tinimandante de Artilleria' F I ell" oil onjr. jCi,,6 r" dt mr, all Int, ,r
La 1 10611 Na ifmml lit- 141-So he -blindoinad. il;., ',6,
I I I !, t 0em
antisimjl pwici6n ti>tuil ri plona j s, do A. he
irmencia a ( lux. do p-ibi- 1 1 So, Ci
)I, ) jienlud Pues tiene 34 atiog do c6d 1!A.,i-s do me.sora In, trim y pe 'cLQ par& n, lln!, ,, o,; T7!0-Su %.,occicm rio :. frwo de too de f. ....... iretervirr, r I'._ on ", ; Lit I ,f , r, I.,
WkRIO DE Uk M.AAFNA.-Domingo, 6 dr.Enero or 191) Pigina 9
(r6nica liabanera
unfos de-mmi4ma fievei de Hv_ e x A WV.M 04 1 4
S- L--T,
-C0M1DAS--A---1-1- A- 1-3., d.A.
B
Los in-h, IV~ H.11 I DOMICIL10
q12
Vj e%4D 4! d, HOTIL
&0jrjos h,)v 'i &-,ii': JLli1L.lo de G.1. h-t I HUEYOS Y
"L' MODERNS
1 b 1, t d e M.blifi F-22
cf- I J flmd.d 'j, ITHERMOS
an DC-6 dc I
d,1 DLAR ,O' n
T- t .w rq d
h ). le -tl v r_ d. .. L Li.d
W RECTO 7 too. "i .... ..
dl- t, t,,d. d,. P.; r '7
-A Q_ COMA HIFW. CUMD IN SU HOG*R IN CHf F HGMi PE % 114uha,4
F-nchi d, Alf-in Ch0 ( F
xa
Frnih() del jurtco Amdri
f, A~ ,n nutri t for .6 11 f.:
f -Z X. t Vnu ealidad mug superior
3-0 A
t -L J-( Ad, t dc y vu*lto F, dj J-- 1.11- do el
en Zaputos Anterieunox
N.jft A 1*4
n-lo PNATIONAL A I-' Z_ Exelusiros de ULTRA
Airlines 7Ad,:!, B-1,
47 W Ab
Rwiilti Bleinco Iferrem d; Alrarex Modelo con Punjern Porforoda,
en suavP becerm rtegro y carmalitiaL i-- h- K.d.. d, Si.d--f... LA- 4. teet.r..
F-, .. _p- tin --t.d- Pijo de juela y tuc6n de gomd,
19."
q, [..I -p- Ibli 1-t. flhL- ir ulujd,,
,-C6mo re AHORR.1 DISERO 1'. .-1 r.:' It J.P.
comprando en la fdbriCa! 1_11 ffesto I I tirem] do, nnoche
C dl,, T':
Ig le.1"
rrag. Ad. V I- V
-d Coinkj- P IL IV
:1 9e, i F-?, A in&X, IA-
4
S"
-rio 5-mude
f:, !! ow .
!w J(o,;diiA Flw o do Card,,)Al f
<7 A.,]A I I enramww P,
Ady, Gi,!-.- I
lit,
P.qu
T 7 t.a l 1 1
d,1 F-T !A
fri u Ch r rl J f j h o r o c r) n I!t
T,
n Net fra I
O A t) vrpL Pt;.A. i pie.. 14,:
j M.&-, Fl,, NIA
i, egg,
I A- 111L S
t
Ell t
dt
J'A", Afodeto con s' ree almohadillado,
rd,- R.I.ef, OPO
que amortigua Id pisada. En Nla -'JA I becerro negro y cormelita, con
-o_ Dy", 1 i i 14r1do P ISO de juela v Ific6n de goma,
" E, I'~ I -1 22.00
fla n, h i o
C- de
)."A, Brumet,
litobvto Tom R.I.' Modelo que acomo4a suammente
Rbdulier. Lfl,, RaW -pie, en fino y I ywo
el to ecerro
f" 6", Ruhw Am.dA. Ryiald,, Piso de suelay fac6n de go M a.
VINGA A CUBA Y SOL i; T gro y rmelita, 24.00
s6r(Ase aquf. a prOcios de fAbrICA, N -i, ., fiilw
dP [odd 'ecil
.,G,.t ",
J..n C;
]A ropa de cams, (00111AB Mantr1tirfs que Sp 'ng' A"
nCCeWe pars AU h0t1r,
-i., Josi I
T-W. 61"Joy, R4uJ t,,!,
i %r,,. &rjtj$Co V.11., 'r Mil el & Al on, "j
Pfd
Atf,,do Ldper Dmrw
-r pr-. d, 1, Plrn.fi.ch, Nu*ma G n' G(.FIJISK QUI PRICIO31 Treto. Fled to '' W n.:
S.tj Cj t-, y D.,nA y rimilin Rll,
y
Sabina s 1 2 cameras 1.50 y 2.00
PiziriA 10 1 1 U it) 14, Lk 11 OWN k.-Dominuo.0 de I itr(t de 19-2 Teatros y cines
t'- .AT8 1 a on ,,,MART1- H,, rAndioLa detpedida de CO.NCHITA PIQUER
- I _-0 imp,W HOY_ 17CHN LOR- AB A DIATA -Y AdI01 A CUba
SINFONIA
DE PARIS' "O"'W&MIDA-4, P
CKNE KELLY 0
Ifts A I r 't
ALI"
LESLIE CARON
AL MOONRADIO CINE -LOS ANGELES
AVEMIDA* APOLO 41
lbsney X
A 1, 1 c'I A-, 4
-V
0 Come=
JIM Z1111wW
WJ[T 11SIfY "Al c1ch) bo It') I/Im cs1rclIa"
B nQ Fred T ai 1 eld
H' 0 F I C 3 4 5
REX
YESj
one
- 111.1 11 l T' 1 1
alp
or
.A TARIDE
lpo;z L ffv 410S' U&MOTAMAZOSo,
lpra
L4 A c';4 Z 7, 9, V f NIAOS
_"y 'y A, AW
I f-,ZZI "In
saw 5 30 9 10
.0
MUSICAL MWERESIJECHNICOLOR, L I'm 4 1 i.Z4 0 LA VENUS
r INTWD 10
7:a MI A
AV LY p ), -RIANAG
del CARRAVALI
(TZIAS CARNIVAL.) 'eto
father MUM
I 'flA
s
1 A '
CHUCHO MARTINEZ CIL MANANA ASTRAL-lIVIFT
rELO BERGAZA y JUAN B. TARRAZA ROLANDOOCHOA A ALONS01 ("AIMP0A M013,AlM BASS ALt, )1 ;
MARA
i MAPQUEL" I :, 3 j A N t!A we rw e/ u7:;y1vVw k R SECKTO
JUEVES ItSHONVE WALIENTf
FL SE ATREW
MADIOCENTRO IF ill EN UNAINUEVA UK SU A Fun Am
MATES cpj.EBpE
A V E WT URA_doom N MENTAL HUMANA
(ATITA SE T1
SOLD CINCO
Y GRACIOSA PERSONAS
SU INTUITION ADIVINO CANDIDA SABIAN EL
L
LA VERDAVA
m
Cr6nica Habanera MARIO DE LA 31ARINA.-Dominwo, 6 de Eitero (If- 19- 2 Pilrina I
irl(i dP Hpirx rn.rl P-r-u ie-CiofuLb,-ts
r I I o I d e I I I I I t
F A i U ER mn DEL
NOITE DE IRLANDA y de Faftfwtj
C E E D E S f A E T E S v -7
I A
Una men'enda ayer en el BlItmore
r, 9 7 1
LA EQUIDAD
d. JL '_ d'i -I ....... sl-tt- I, F- It, d. H- g- El- AIIII-- 0, 1
t-,da ocoi M y L- Nitr-L. M,ndi- Tanitt. d, C-P... 17- A-93 15
Las 1, J 0 def Of. 0. I'lopco, scc, w .C.-dD, d, J B..h d,
I I C(-) MPR ,\Mos
d
d,
T
d I
Lj 4alCM4 4S
rish Lino 00
N
2 c
DR. A-LBER70 BORGES RE(10
CIRUGIA PLASTIC
rx CMUJA.110 DE JSTW TO*K
RAMANAI r-I. I-. F-&4" 11-914 C.11. LI I" It F-- I d --V ROEBUCK AND CO.,
(, J,, 'LAXA! C.11, A %41r.-I N- U A.
At. N. 11 A %TA
Le), que Ilegan
-ii d 1 7, H
%1
"w NOW
JE
Para una Radiante, A rmonia.
entre su Tez sus 0j.os y su Pelo
EA S
Busque en
R01%U(X AND CO
S, A
4l.
el'Color que Glorifique
Su Cabello
" Noreen intentifico el torto ncturol de s,) coballo
onodiindole nuevo Yido.
" Noreen ei al an uogue perfecto despt-,tas del loyado,
do coloozo pues data el cobello lustrosc, Suaye, fd,
cil do, peinor,
Noreen elimino los, votas ornorillc
decolorccfones del polo blanco o gris,
14 fascinantas d6ndolo' bellisimas tonalidados,
Colors
7
Noreen ...
ts u, -nle... es in a,o- Cie) realidad de noder dar a tu rabeti,) #I r
que .:trd doitte y qU# PEIC t 0 .01amente pasta el pr6xmno lavado de C ab-a
Pa's:ina 12 T) I k I W D V L k )I. tR I N k.-Domingo. (I e 1) 1 e r,, (I e 1 2 Teatros v Cines
1/ 0 1 -V 1jJ -1 m 1 -1
- E E SPA'N A -S 16 U E P R 0 D U C I E N Do
-------'PE-L1(ULAS- EXTRAORDINAR-IA'S DA N scenario Panta11-a ASORA, UN DESLUYBRANTE REVISTA
-11) IIFTSARF
ESTA PELICULA NO SE VOLVERA A EXHIBIR EN LA HABANA N o T A DE
HASTA MEDIADOS DEL ANO! VEA-LA HOY EN MUSICAL CON UN TONDO DRAMATIC
COMO Y A QUIEN se 8ebe I& invim6n Je NORMANDIA, en Is FIX, F f 0 A LA I 11,11). 1 -11f" T /0) POL/ T' I hlma jurrTa mundial. Reye6voot4 en a0de-or, igente S-23p, GRAN iMOCIGN. L)E
em el leatro aAMERICA1,
0 V 0 TA-111A 1, T()_ FLO R IDA
-CARRIL
I TRIANON METROPOLITAN d' '7
JNFANTA- ALAMEDA- RIALTO
M A ?' 'A N A 5A 6AD
RA IN
N'S... ,d
---------- 71) oco dera
C
ESTIC
E N
" it
ZENITH rILMS
'o. 3 Chiflod"
NATIONAL
0 OR OR E L G R A NC 0 M P L 0 T MANANA
TECHNICOLDR, I P.O. R.Y...d coi* ANTONIO CASALJELIX FD Z.
LA DESTRUCTION I LINA SrERN-..'0ARUJA A ,()WRtNO DEPOMPEYA cAjptQs DIAZ MENDOZA
GEORGE NIAM 11A
Nil, 111:1-INY ?1Ri'Kl'F
APW D[XI[R Lunela o Neforanda
NIAOS 20. MAYORS 40 Cts.
ml S1 (ef n r, l Y)XA I A P11011 1 ?IM P k A PV_'RE5 'I. P.11in. 14"
PAYRETHOY
ULM to
AGUIRRE
CALVO
4
L A
z1ha -lz7yQ 7-YrEQ
IF E MR f I
Ultimst funcionet dei SANTOS Y LAS CHICKS DE-AYER LtiYANO
-'V '
ARTICAS Matme I, Rrve" __A DE HOY LOS RJM0J
loc e !MUSICALE S ROMANTf OS DE
AUSV ANTA" LOS DE LA ERA
ATOMIC EN UNk
9, 'r z avo DELICIOSA JOYA
DEL
4, EM LA, ESCESA S lp IVIK 46 a
XDIS
-i-LOS- IN7 -C'_41A1Z40 CAN-,
ROXA
KRI IERV EN1A MAS ALEGRE.
JUA A R COMEDIAN MUSICAL
INA
(r6n1ca flabanera- DI -kR10 DE 1,A MARIN .-Domiji,ci. 6 o c J- n f "i) le I P 'l in; 1 13
fn 1"llento
1 7J HO-RRE
X0 X0 'F-.- GANANDO MAYOR INTEREST
St UJ bene Aoos pot VEINTE MIL 6 6 PESOS 0 MAS. por que conformer
0" DIA H It con r.-ri, olre .na,,parl
b [,!,'7 i.
F solame wi
r
M k 't Po qui cor4orms con
"Me P"
d- 01 1, mef or si PREVISORA l* ps"m Nast&
Bc- 1, d r h o.)
IL/5% DF INTEREST ?
pv"'* Jliponwr do sus ahorrot on
%K], r-i I N M x RI-11-kGVISORA, a su volumiad, on o o n pa rt*.
LOS CONCURSOS DE VIAJES A MEXICO Ud. pu"o d;ipon*r quo lot intwo,"s so
EN EL .7
I* a6ormn en su cast, o c"rarlos on J 0 C K E Y (L U B nuostra *Acina.
.11, 1 E-d.
L
I doctor Cor(ij Coro A,
A Ck
7 *1,
.1 d, F[': IT T
prinCipil 0 t1l Ids f9fnC11S tl intm or.
T .....
rl-- cf hip, 1i j it iis I it Hi rt N F h b u
d,
16 d, Titll- hl
1) 1 11RIENTAI H I
, r I" "It
I AJ k "I I t-ld,1. A A -- - -
1fW d,1 PrAd r
1.. .71- p-di-d,, 1. blill.i- c rcmt) ri in bou i im it, (,I V-a S r
Arn l- 11 p . . r.,,, ',, t a ,, A 1,
llulull
di Cjybhif., d- ftc.
KI V1
(.r-d lhl-n tr, 11, ,t KM '._ I'l 1) ( I I -k BA NA S
I -n- d, I I I j k. % p h r N k 11 .1 1 111 11. 'A I f- h I I jje
It A,1w,9- I I
".d,- atrd.,) LOCOPEDIA Y FONIATHIA
11 1 T it
h TRASTORNOS _DE HABLA, Y VOZ)
-Trrrr/r- dt, crzrrurrv Iji .11. 1
t,!:0;%, R t ... 1, d, Do rag-oso do ou viaJo do extudlos a Sur Amori--a.
1- A d i r h I I ,.
fl--d f-,)- 1,1 T.1.1 ha reanudado xj ccin3uliu.
vmw d Sl m- M r. Jtjl, Edd. Medico
-A I m 1 I I y K. Voclado. TO 1767.
'I, ji'ji 'I d "i".
n rnJ ri Y i I f 2! Fp- "It. It
AIR FRA N CE94141 pa 'it h [. tl R, gu z,
r,1 I ria Z r I u A I u i, n t:i a d e rn B,,r rerts.
Ort ga An MAY it f7, -e-da,
PRIM ERA EN VIAJES DE LUJO tii'L'r V iulffin I 1 4 Yr ..o. J,,%,f a 0, Rjr-t-IF
rt ( l'!n r I- r,
I w .1 vit r, %eA !V .,,n,u mo t! iii , 1 : 1 : . ;'
'r in A J" S4 A
nw, Vrano .ririqwp Ortiz Joaquin P, nandt Ll y An.
RA 'W C)rtiz. % rwinja r IW)ff verano. II)MA1,C) r,
to iNn Wtw 1 Mrt A!,
: n"' 1 L& 0! Uz, Jtia t, Jinrit nrt Grorri. Durand
A pk!!Ir r., 1A iinit M, Im
ih 1 1
t v T ,:kr, !-n
"j" in """r"
al mundo enter 'i
A140RA-TODOS SUS VUILOS A PARIS SON CON EL
Coda iunes ol iece-os Lin 8rt
AFAMADO URVIC10 DEL cuio pf6ctico, de ouestTOS
TIPARISIN01) . SUrtIcios re-oulares, a Pec o
de oporturodod. t8n611H RICA*" IN IL PRECIO to de nuestros
Otra innovatl6n do Alr France en service cereo tc,-atl6plico t6doi pr6x -a domln o10s yuelos a Pori% son close PARIS' "OL Una vel m6s, Air France so
odelanto 0 0fros coil unci nueyo stnsocion en cerotransporle do Mo. Los ;nferiores de las nuevoi civiones Constellation, 61timo model, hon sido elpeciolmente plonecidoi Para como-diclod del posojero. Sillones conyertibl s ocogedores y b ly "4 4" /& 6p 0
amplitude general poic 34 posajoros ni uno m6j, que Von en cado Uelc)L El se- cci es impecabipmente fronc6s, of fanto del desec, del posciero. Las co-miclas son
de
fr unfos del arte gostron6mico pora gve usted so delete.
Air France f )e precursor do comodidodes on
U
yuelo que despui& o1roi cidoplaroin ...
Por ejemplo
PRIMER
Ii~ta 11( 100 1. A fPA.Drio 6 de I nriw IN 1'3 1) -9 T atros ne
illqnucl Rojl. -' I
__ NATHAN MILSTEI
.1)d 1'icc~ a r5 P/ on OQSTILARMONICA DE LA HABANA
DirUecto FBEDERl WEISSMANN
"flordila por crofien
7'~ M A7 77 ), 71 7 f lodA a 7 h77 7 1 r v .I 1d e a rio d e
dc a 20th 4 enturN Fo U o .noriio ( ortina
MODERNICE SU HOGAR!
anoo m~ ie (7on FABBILITE. el zio '- a'a l A Du Pont hecho con plisad acn te1A resistente a 7 77
a '~7's ob ~7 hnd Os sud~or. alcoholes. 7 enz a- .. e 773 c xd s n07 primrtivo. daea ao I 0 '-L7ei7lis'a el rnuestrario cD_ P_-' Fa:0ei n I lene. escrl'A T L E I
norts C07 T00 I77777 k ,1 )Al F L I ID k
AZC IA. 1AAI d!-4 --1 Rerted II-A .I
j "', 77 -tl, I r-bl, I., 4 /4
A ~ X .14 II..RA.T,
I I11f~lCJ'~J~h SI}E~l 1(10 CS F~OS .. ~. .umilstas frariceses .) (
FN1 'I' R'
t I I I v II C4. Hs \r As IN..i r .~ ~ ~ A) 4.~t I A A r IF d.d
I H A.
-~-.. u 4.11N1- 77
It F.. 1,j ItF IN F N
TH IS S11 T.1 M~ 1314.
j~4 DN~d il -A I. K. (1V N I It I T 777777.
z,7. vId r ai
4., fill -4, 1 ~
T. 4. H)))C DnM1NA)'.
C - d A L n I D -I T i
7711 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 77.B1 .777171 )777177 777777 lz4. 7 '71 777777,7'
Ti T.,.77,,7 U77. 7.7 77
P I 7, A,7 T, O 7a...,.~~77
77 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... 3- TAWrri GA D UO48S.. 7 ..7U. 77777777777777 ) 1
L. 1 : 77- -il
1,IS AL, AirBICO I N .1 S77 T77.77 R.7 77
f r7 1 _V~77,7 Ail77 77 77777777 777 77 777
MEO A F- FN.
7fIp cIn en a lw r (if I* )'7'7 r7777r'77 77 1.i7 i.77. 7777)7 I 7777L.A: ,Q7
.runict I-abanera ~ ~~P A~AJ r, .1P~niV
~...;SU CASA
FOMENTO Y FABRICACION, SA
o CI S I I
C1 I\ NI NCl c C
RIi 4I!ic
-k 1, t i c I o sd e I IN ,',T 1
1,A) 1 t 7FERTiJJ'L()
1 4 J,
VNE130 6 DE 1932 D-1ARM DF LA MAREN'k
Aprueba un conareso m'di o sea aphcada -1a i n con BCG
c ic %6-acunacio P- ,:- D11
i do og n' f-' Rp- d, .nil W kK I n T k 'Itwltiionf-. a-(Iur- scllcg6 en la-junta r v I v 1) ra t La en rl Fruad(wr. onferrncia dcl Dr ti Nkf-intein dd. J _1
Il P, 1 1, cl,
-e
C,
6 r?
Pik
%
Cl:
La cdoracio"n de los Magos
A,
11 1 v r c vi i t r t i n i I i i I I. c
Picadillo MON chl'illa ('1111cm)
Criollo
11 1 1, Ij 11 1 1 P*, Segie Ace6el
"J
F c c- c c c C C % Olds
e y r
d (7
dr:!:a dc r3 c I
c L I
Her I J c c
C c S I C C C C I I IN / k Ill
C
C
c a c t c
F, T, 1, 1 % I N
C C- c r d "i c d c j c c a rr s o c c c r-) d c c c r U C d C t 5 j 11 j C C :1 J C I r-i DUe
I 10 11 11 11 if I
COM I 16 1 1. r i
Or' C I C r C ',I c S :3 md c c c 3 7 les intcrrcs6 cjlJ!dccSj'7c-) c :)trc C, t'cm c cc 11I mdu( "If" cIn C&)o: m orrni-s sobre c5 te cuind,:) le
hd1leis, comLjnicddMe10, C)3rd CJUC VdVd t3Mbii, yo a ddOrdrle. 9) DCSPW S dC Oir dl rCy, Se iJCrbn, y la es. trelld ouic Hdb dn visto e n el Oriente les 'DTCCCA d
2 SPORTS DIARIO DE LA MARINA
1),,11inc-1. (' d, d, 10,; 9 (1
-DECkNGDELA--PRENSA-0FC1J3,A s-rcclo.,,
Construven en E. L. 60 buques i T mese desaparezca bajo el apia
Impresora 7
inercaiaes de. t1pos dlstllltos Aa la hist6rica isla de Los FaISNIes
k (A i (I it I If i,(-,4 1. Btj q it it I v rc it fit I, v ra -, it I E3octrica y do Mazio. ED CIIA oe firm6 rett e Trattillo de 14), Plrlfwo que A
Buqui-,e\ciirioni la lm -erl jcl() e\lriml-dirlari,, I Monumental obra do pUso fin a lit eneillitad enirc Fr incia
CHRONIC DEL PUERTO amorictma: Ewjtke H-M
Par F Perez sobose RFSTA MVLT1 A, to LNITCE)
PUCA DMDE E IMPRIMI MADRID, 5 't
P. 6.1. Pd-L
r
P-g-:- d, 1. dlMl-low j!
pll ,-. 119U fim. 11 111, j d [ 2:A d. g-! 1
""n- d:1 24r_'
111- 1111 1:14 1 CQI- d,
Ij \w-,ram terminal b-l-,
-A. tr P.- fin
r de LUIS XIV
-4 M, 1Pida una demostract6n. nr1-- 1.
DLst, IbLndw ExHUSATo paM 41,ble y jT', z-1,
Cuba: 1. frond. 0,t- 'I Ct !
K1 Pincit,, C.nd,
-J, K Il \ht ... I, L del R 'j, 1,
J U A X G 0 M E Z Fj.nJ," F h p, I V
L, D" clpl o- sup.
M ra a 474 T.LL: A-940S- .I 1.d. C-i, fNd
d, F.9 I- ,,P-, 0:";" nn F'Z
m-tl, d, Ja m" tj R r
F, Li p ;h1-d,Id- ]IT .. ..... Ln I hi tim to it I it n
I j' DINERO
It u 1"I pit Flol I I j I I I it
hi Barcelona, en la barriada de J_ I I I it I I it I ij 1 11 1 %)IIlf I J-7
\,W dl d fl- I J,
Gracia. edifica6n una sinavoga A CASA MUXELLAd
T, I
I-I cidonia i rarlita de I-sa ciijdad em In mavor (I( I PTIL N 0 ISS, -9 t-1.d. TELLF040 A-*M I)II(l, ri)[11pone de unaA 2.5W peron.,,
JL I,
d, X1. A!
T SUSCRIFXSE Y ANUNCIESE EN
6, G
EL DIARIO DE L-A MARINAx
1 nn- 1-do A, la n!,d.d -eliC.1 1 n Fl- j"I Divributlon Cor, r
P -ide el cl tor S-ur
d p-tugUp(,,, q., atiendr
I n 11 t i I I It ug I e F. p j f, f d,
I bi d r i i I d Y o rk ridr
I f
[, J
I d
Jr
d ,
'n a es
S61o s9.79 mensu
*JoUo E eTe I* to I A fel
5 afios do garanfia'
Noticias de
Espana v
6 E N EVAL ELECTRIC C
"I 1, ,r, Llp e, W p. r tambie'n le propordona
D. E S C 0 WG E L A C 10 N
AUTOMATICA', si.usted
lo desea
11 M dr
ri, Su LF-8-H le brinda
ge-iirt-ji Ijjjj Me'or conservaCion y Mayor econo
mic en la compra de los alimentos.
Dos distintas temperatures, del frio
1-11 pol 1- h I 11, 1 n . . . i -d
klimpAn ril fr;n torn F .1 ^ Ab e in
I", I IA )I R IN Deportes
j (J" -IfORE.N(--), -CO-NT-RA COLM -N., FSTA TA RDE
1A
Aqolles Hol-din a re-forzar Fl DIARLO cri los DEPORTES
elcuadrodel f,-() 11 t ( n de Co worma
I I r I I I k I I 1 0 r I 1 4 11 1:
tll- I 1 .11" 1 p.t., d- 7,, V I V "Id, I I I a I z a I I I I I I e I I I I a I
-I laviture 11 asol Ln el ma-i oCh l(p) it ill, Cabrcra.gallarou losAmile's-3-x 2 d e I a
309 cm-rw, c 11
"'OYH"AlDese
Por RENY MOLINA r 1) n v Vo 11
La a
EJ
q 7
"doo
JAI Gj
1 ik 1, d
11, I- A
A ',D f !i'- PE BASF' )S:
Deportees D1 kRio DIE 1A NIAR I _N k.- I) on, It, go, (wn, d r IQ
S ESPEDIRAN- ESTA TARDE LOS ARCENTI.NOS D
-El 0-I'D BOYS
Espera la af icion una mejor clase ['it c it it t rl it 11f () Al(runos peloteros (Jel I lershey (,h'co Vc.l(Ir
Rapidas Amateurs
?or Komi M41ill lo Foria Ca/1111a it c I f t o r t 0
ide Julep en el equipo del patl() jugaran basket ball (Isic tno
-La proximill de lei Olimipada,
y let lit9lonitritisci"e
I al"'atell \lij- ki, ntu ta mo rxr r( ll-irt rl v ultinjo partido onlra i 'F' l
"re to tp-occ, arg ntlnoi del Nr,,H-, Old R,)%-, tkv aldrin 1- el
del pill mis dr,, a'nadot N akedort, del c&iibTC C111 opo nrw- z
ORNIONE3 OBR]i, 1,L FQUP0 FOR llv Por qMkNIN. G U ZJM AN
I Igr
I N
d
7i
q
p lh
R
T N 1, 10 1 i p4,
j r In I A I f R
7 l, a red
d k: n t A . T
A I
7
Ki Fxfj.c El Genuino
I 111 11?. 11 d -t
c
v r I I
il. bill d
Consider Gil 11 od ges que I ()S p y rto
il 1 1. 3 n r q. d c, fe,
Dodgers tienen f ti e r t c equipo
R lll 14 ;-rl l [),,n N- 1-nill, :lw r, ilne oi,
d'
d' dW t (I )r r,
EVES
Put MILTON RICHMAN. de Is U P MIER OLES
MARTE
LU
T
11 A
i A
fl
'pt
i i i r 4 Ito tl
Ill pLr-(]Li()Ilt(). indem m as con
(h, e I
I T I I
i I I a I i i i r I Ir 0 t 0
o I i r i I r i 'll'i I I j
h", P,
INICIASE MANANA LA SEMANA DE [OS
Pat!1fla 2 Deportes
1)1 IA )I kffl:\A-Dornin_, 6 de h-- de 11),S2
1,,)RI) _Noj r FH. DUBIOUS- 1 '-1,111FRIA RAB EN EL HANDICA-P SAN RAFAEL" HOY
11111 BeN ens recilm';I III) 111jeVO Enviara Uruvuay un equipo de n7trecaz d7or"
basket ball a Europa este ano r C71,11 t
chance ell 1,1, LIN flrvl, este alm 1h L
C-P
Ll duk Sp,,rnnw, una dc las enlidadr, d,(Linas &I
L mig ua v, ar a una ciC U I 3jon p ,r I)- r T3 c U T of- a n. V"t-:
0 let
r),hib cv2ncs cn Italia, Fiancia L pana Driall 10
P ,r TE E ILJEP_ )A UP Por FRANCISCO DIAZ, I& U P. Her7 C d__ ft%
exi t.,
d
d-:r q e
A I f IS pA r
1-. b I,"
i i n et A b.
el
n TI- 7I, f a j
A,
L nv
-01 1 .t-: -led e,
T11.
'r A I _e o I pre Ad7) 1- A C P- 107 ch.d, b t7A A). re
t d 11 d d . . . P0 I
d
_,Xr d, C 1, 1
F-A Idl ruo
,n, n
q e
Liberty --d., d, N n Pi- I IT- I --t. .-i I" n.riia 7 1,.. -a. rde tf*w A mL prO xl m 0 m P1
d I H I, d i p .11, S., R f-j o n ;,-I S E L E C s
I-- d p-ibl, q., -.p- 11 1. pifl.. h.bid. --t. d, I .Ild.d Ift Por 'SA LYA TOR' v n e I ItT,
ndo Ijerntr,
:0 d;6
IRIMFRI I IRRIAIA I B LE k- hi-I i:t
P 4 Pf,
GLII)ER Pf OT JI STI Dj j(-11- r...
en Pellaro el record de los sels ftirlones al y
i dil d,
.1wea-c1b mn callCit j_._ 'A
correrse esta tarde el Handicap -.San Rafael" yr--7e-,
It k CARRERA RtICLAMAIII-L
DE(EITESE TOMANIM k- 1! P A I I T, d, 4 IV1_1 1 -1 P, M; 7 1' n lltred l
a r,njra Lir)A corripctrn(m Or ai welo! Gaima'.. ES EL AIJOR H A, K_.deoILI q.tr06 I 1- P,
"Ur iu"O' I TITO iA 1-11-rania dr la cuadra, 1,,cai,! LIT publiC0 MVV H-jt i tl-da
Mro '41, PL d- Gm.A.
111-: d 0 rental Park T -Iit rrin6 df- hov
Por ( ALVATOR)) 1 TERI-rRA I ARRERA KI 1 11 k Fit 11 1
d, 4
If kp 1, Nro VAGE FS M 1, 1 1 1,()L
v l, J.1111
ne CieLA
I NNI k 4 ARRVRA RP I A NIA P% I V
d' 4
ES UN FAI (IR.( it ) A 1, PRkA ILH(,
I 01A Prefl., PA1.1 C! !cl.fl
1 t):I S d t, I
mf quo
'A' 110 Veu-d d
rT Cjjh
C 7!%m1__ 1-1- AIR, Ts v el
F.,t h.,, K., ,, G.je- M! A or, n
QUINTA 4 ARRIER% LOS REYES NIAGOS HANOI( AP
de I I cortalde1, .1; 1) 1) R I V ER LA CLAIF 1 dr1,rjf del tIM
1!! Pw,-d, "-Tv .a ,trmP)m1te at gnif, te, n 14,
h.ren P. na. Mmilh-,
I :.iT e,,,
'01 'depart"
x r" rar, pmfczi
ADQUIERALO AHORA POR :061 10,
A !%:Cv!-r qU, 1,,,; r
'XT.1 A RIA LAMABLL 11 1:1 1 FJT!h, CA Vrldrw A
rA-b :e
I- d, 4 r., i- P1, ;1 r::A,_ .Amat ; r TY1 p
-r JOLLY Iltlkitf LA PUNTA a! C"n., lerirld
F A q ,, -11, M Itrigs,
6 6 S ul'-A. 1,( T r. TIP
h,,nar
Rt" y A g
If -j JUH C.dm" Jr'.
DIARIES EP I NIA IkHRkRA SAN RAY %EL If %NDW %P
R )RTH H 1' 1,, CAMALL(i
El p... 1
Eate i-bi- J, R E S U L T A D 0 S DEL
DOS CARROS "PEGADO" pt ;0_lhl y -Iol. IT,
I W.
EN UNA GRAN PRUEBA TAmt P, -,:rera:. Vanard. Mi Preferi do Whir!mr L K: 7. C FUTBOL EN LONDRES
L, m I -T A % A I A ILERA f LA)
e I,-pl*," d 4 MiN., y a, _NDRES eo-r, S Unit.d-R..
MILIE ON' CARRERA BARArA
N,) h. d, h.]-.
r, pri-fa Di.
,To S11 BI.- .83
I ab I o i A
T-r a I q I
A, e B nn, B- ?.7,
e,,, !I NO% VNA I ARRER Rr( I A %I A BfF fi-!
d,, I.-P.a. d# 4 01, P -1 M
I ')Iri Ii 14
0 A R E rETIR
;I: -- Ci 4 D,
r ra"e'.
B L04 _M urmnd a &dc ,rr ycn Chat-lest ,n L
Al! 3 Prest'n IT
(T4
B11 S7 i ,' 0.
W.,
hm..
j
";IOU -U-SAn
'Bar..
ru
FUSULT DO DE LAS CARRERAS CELEBRADASAYER
)(111clas Nacloliales M 0"I(I DE__LA MARINA.-Domingo. 6 de Eiii-ro de 1952 Pigisa 21
Clausi!ra.n boy M A T A N C E R A, S-1111 _1 6, M-01- -J.,q-(I v c e r (I I I I I c (I
11 R, i1r.
L,,.; ti-tibnjos perferipcerl 4"
(il cijr.so de C. Blirgliptle P.
cI
x
I p- -i,
dc it
Af"Z
r P, It.
In '11.
p_ A T- fl- I Ik, 1-!,, 11 11 ad.
I a n q
A
d I f I Iiiiin, A, -i- e I I I I,, I A
x i a,, d exp- -, f-t,
'j, j Nj.g, H'tdhin I s I-I. I:- Ti- 1 y
T-d- 1 1 1 r I t, A,
In
Gu anabac oen ses I A r a n t I I I J- I I A I I I I
z"It p A A 'I I
I I; -- Pill- I- Ill.
I F,-.d,, DIII .-ad.,
L' n i i A
p A p, I I I A I I
P', I
ril tpl- I
F p
E 1 0 rf I . I W r 111 11 1 -1 -AI
p A 7
-n
d
I A
I A C! A 1_") I A
IF lll P.H.- n 2,_t, H-ido p- in-ni 1-cra-Iona! A
pi-ii, I dels- p-Aent-, ILL. j rl'IL 'I I A IIIW I 9LI I hIL14 d'
FI P. i I., d-t- y D1- 7
lad d, In It
A
V1.
I:h q111 dc idl l- !Ij, :1 de -PI, t ,,.dr IM-I d,
a )- por Ili han J J:Iada nn h, I M.". B.".
1, 1 I'll 1- p I D, acl, it,-, ::p,-Arr-t I V.
bl-i, ;' Ill.. A AD-7 ,I I- I 'Tj d, pad r, h,
11 d,
A ,I I 1"'el, In p
"Iig 1 1, 1 1 1- piti !A A PI
d, 1, :, a -, I 1. -qiId.
p
I I I F"! ". '
11,1 .bad. I- cad, : ag% ,d,;,j H 1, cr
Idt, ,, C u a I A, I r P, rti
t,, r q- dlp I A I,
l1l, I, d, I, dad _j 1, an A d f &I
J, Sap C-1"t 1. 9 pod f.1"'I rims. pwr d n prin' PA.' I' -"d.
o.,, rl- It I I.b- d, ;ond.itnI I" t qr ;nl '"I'M tier d d, I- Amix)6-rrl r I, KII LikA, a Coiir. -11 -xt"Iiii t"I 1'.
1vo, de M."-- P- i,,1
Fill, liri Madan dir .AI 1. ,1 0- In.,M.,i-- cl !'rmI .1 1,
I~ I ad- .1, FdrI,, "hu'u. que it. It rili". ", I-, I, ,
q- c
I'll CIT11111 dii him ciiiin"Jiii pwi, 'il'I d"
'I UI I 11, 1, 1 A 1. 'j.I hk. .. mis -trechl y 14 J J, K I., f. r Par. I. -0d. d, R
I'll is, it -i, oci-
brind d(, dud1, Khg 1, 1-1 .)Kljl W- ArI Alciiw
n! I a dit "xrei iiiintil lno,* del Ad
I a ( o I I d, L. Haba ro--p-d- I ii -l j ho
I y I., 'Nalimin ......
.1eirtu.. it.. f1w A "'I 1' 1.
I Club dr Leon" Sa"'r- de ',-rru ""Y' iI, At 1. v a,, b-da rIitb,.d . .
line h In it fill-la de 8.11 pedr, dir VC.r I d, Al-11. y Arnith. Irl' II -j I I li iAS I dt I- I
S,! In" In Ji d, I, At ad.... S- 11 1 Is a",
-eird, en MJI 1071 1., fI, I,, d,!
Tells1_1 A-11, )11.rll,, Villa% is her c-irrow. ni-I,n P
11,eladin di, 1. f)i I d, dilvitin- 1. -6-1t,
r""A 6 r 11 0, Jnpr, I )-en R-f-11
.n ',iinelj. 1 11. R.drjI -Vlcl. d, Ikhlrro I len- A tj 'I"
1) 0 Ll- vo, x-jI 0hci. In I bai A 7 rn I
a'. (i F nAIrI feli'It.rinot, A V".u 11 L. S"
"no N1.1,alra Iii-I, Miirtjnit !. hIj. d a:3-W df _Tit,;i :- Ao"'fitI do As Dili"Ii.l. I, 'I
I~ YI on,. 11 111. 11-1" in I", J dcI I-. T
4.c 'c"r dt In.1 d. 1'
dl PI I' Pri m.,
h- -diii lecI 1.nrleid. jklI
rn 'I 10l, F1 np.bh-n.. "Axi'l-it I, Carl dIf Irs-tru Rube, GoI e I h, f-d. dti T-I- I'l- Inu-1-11-in 11 "Iter-nial "In
1.11rd r' A :,.
riiiii, 1Q,rnj,13 AI d, 0jit.9.111 It
'I'!b clil., qu. 1. 4. Gight-. qwiridn .1,.IdI d I A ,.,,I.n. III n PllciNn y 1. d, 0it riie t S.1errinpontnte fuo corimerno-din el i d1I I dim I ... -mi dUL d III ten.r rrariclac. I liodxijpued, vrn ,I,* f'"' a I- on Malian-, 1. itch. dl nait on-tral dr %u irt"ex y w con- Yp b, a
r I p,-IfIl, i,n I. JOS]. I, It
-6r que hA oi)Ad(, drsAt7olliI I !o d, niatlit, I t y dt 1. Villa de I-,ArmliI
COMENZA.110S Y DESPEDINIOS EL
I Sig-o A "i, l r. f, _Y0R
I n --I ENIYTEND0 EL PREM10 I
A.SO
;1 d.114- ;l *b, A
aI IIk11tI:.
i flub d". A nq.I A 4, 17 2 en .$100 000
d, I I! llr l 1 o I1 table, I
f Ac.b.o- 1 ,:rOxIji,, I, -I, QUE NUEVAMENTE FRACCIONAMOS EN NUESTRAS
ZO '"Flo 1. A, 1, F,11,iciiid ir.n
POPULARES VIDR'RAS
I r A I I t
"Record NacionCd d d- LA grandis preM JOS"
DICHOSA"
1, s-An In "39 a holgare cuban c's
ziios Nevando la feliddad los a
-I n
il-- A %A
SERVIMOS A VUELTA DE CORREO, Y AL MEJOR PRECIO
B[LLETES PARA TOI)OS LOS SORTEOS
P I, P.! ji-I-rto I"'! FAI jit- -COMPANIA -CENTRAL-, w I dn.i ,-, OBISPO y COMPOSTELA. Telf.: A-6770, Apto. 7U, La Hab(=cL
irl, M!r,
'-',dlln 6, jo
L
HACENDADOS CO LONOS
-Ia rl jnrri n!
NwiTin 22 MARM DV VA WARINA. (I de- Enerri dr 1932 Clasificados
'A N C 1 0 S C 1, A S I F I C k ji,
ird, limir -n
i "'n, )NO 1-1)11 1(1() F' V V-E-N T-A S VENTAS
-d e I- f ow-ba I I -PROTTSIONALES ---R pApACj0NM- --- -E N T A-S-equip) 111d'S (bfic'l CA0AS__ CASAS
ABOIC 005 Y NOTARIES 44 RADIOS_ 43 CASA.5
M F-I TL R FG 0
jUNA GFERTA
AGUSTIN
;SU R
Po, KEN [ IPECKER, de Is L' P ROTOY RODRIGUEZ Francisc L'pez Meave EXCEPTIONAL!
INVERSIO-NES
DOCTORES EN MEDICINA Co6riailis Si(n RA(Ael 107 aho, $99,000 reft a $835
I I I I DI-JA IF- 9 0.1 IAHRE
International LK IINII)N
-7710
r
Oficifta
01111-11- 1(-k'U10Rf_-S Goi"i SS4 #iiq. 0-Famll
IF
FTERINARIOS (1111ox 'S116rez
n i s P r 5 A A 0 L 1 .11 C 0 c I I N A I I F, I f d
RAL RESIDENCIA DE LUJO
FRI(_AS $40.W
kWIIA(.11 475, It 1110 .
I k. I I 1 1,
C 0 M P R A S Ro6erto
Tlf. A.83M.
9 CASAS
VENTS
I T I I I Il I CHALET DE ESQ. A lfonso
0 CA SAS
2-2, $ 18100 0, RENTA $238 1 7' 1 1 1 A I
lit(riir in-qu( scra -(dro.-..- --I- -MUEBLES --PREND-AS RESIDENCIA ORPUDOR 01,1- 'GIADO
p, 11 r, IF Il d III
n
RFNTr' 16 "JIJ SNI, NF, Stos. Suarez
IS MAQUINARIAS I., r NI N Yl k RODRIGUEZ
RESIBENCIA N 20 Mt, de In ANe. de
1129,W
"o [I I p1-0 rill 0 Is Sorribria
LquiNalenteN a 1,468.4A
Fabrication 2,200,011 M2,
.1 plantiN, noderno. 36 ;ipRrI t I r r e rm
i al frente:
IlAQUI.IIARIA Y CAMIONES JAVI7I d' -I.di !rAIIA ;Iim co m ed In r,
, I I A hmfv cocnin demas
PkRA DESARME 14 lj dl M .. __1.1 I coniodiclade-s,
d'TrIA N111 A ~ INi I
Tub ris. d, Qw 11 1 11:':
Railes, r-igas fit. Rel.,alo Vedado RESIDENCIA 1., 31) 'AptoN. Ill twido. Saln, Co.
$27,000 I"ech-IT, I '- 4, blihol N-rCofiria
METALES ;e i SiIla 146. Rc-diii f-!- isr- I~ Todo, Io, nparlanientois tiePLOMO. BRONCO. ZINC 4 nen bAhadera.
ALUMINIO, Eli. Rents, Anual; $21AM1.00.
CRISTINA 358 CHALET III F.N W.) Z A $16.500 Pri S230,'100-041.
SUN ESTREMAR
ALMEIDA Y MARTM $16,000
4
X .2455 o, o, fn,, A.
VIBORA
HABANA'. 111T ".0" Vedado
-1 -MUEBLES -I'REND,(5 t otsoitupidl r CASV CERRO .-CAS-I-E 21 ESQA MULE
A 1145 000 '-RENTA $470 1_ -_ ..!a Ioo-m i A s o Ijrsirx clair-TOX, A 2 C UADK.AS DF.
4.
Doi ca uia; IF jilit Apsirtainctitox j
CAM OQUEND $3,000 RADJOCEIITRO
'111do... 22,66 ), 36 70 9,12 M2. Munci!"14 -iA1-rI f,,, r RESTO V,500 A PAGAR litica forins. de chalet. prokOFESIONALES para indepencliziti-la,
11111, ,(Intos EN 4 AR05 I '' WERES jiarR oficinas, I-A ESTPF
42 MUEBLES Y PRENDAS (.0
jGANGV RENTA $350 EN S35,00 UAIA.E STA, TI-.kIiS.x
PINTO PISTOL $65,000, RENTA $670 fr,,n 12 Ib mtl F.NTRE IMANTA Y
4,1 (1-1 L: R R I C A
Comercia y Once Ali artamenlas (Atill "r FSTRF, z3 ?I
ESQUINA- RENTA l3c l- A_ 047
,,a. Plitrilas. Acogida Lev de ,kl
R to. Weridoza quilter .
RESTAURAMOS P
I 1A) I kDO. 992.(M EDIFICIO DE 2 PLANTAS Terera cfn p--,- Renta anuAl:
RENTA $570 EN Mw4 la puerta S,, en-,id, d. d, t""III 400 ot% OC 4,; Pada* PRECIO: SIZO.Kiyop.
LAMPARAS Rents 9700.00
4 50 x ',-I
q t, com.
PLATEAMOS Y Alll pidlil, d, 'A'A, y 10 spa 'is. Pracio X_ 7_1 AP:-ia de
NIQUELAMOS niacio, cle Porvenir
1i 4A 6 Vedado
C(IL(Ida de C'MAX. -B- DE IT 13
Cla.slkn ferFaAmFer4i2ana I'll I 21,M 141 M1, F,,
A- S57.000
R141. #000, brication: 1.23165 M2. 4
EDIFICIO.3 PLAINTAS P leintas v %ofancl. 12 CassA:
RENTA $715 EN SM,00 Casa, Est6vez Sala, I 'romedor, 24, con
A!J 8 4i42 cnr,.- closel'N' hafio intercoilmdo,
(Jo's (yrandes: A'd I 1 In s llusla) -".d, suprfice d. t,,rno 700 M11 I -ii de crindos.
Firlif-It 10 (irfliadi), h), 7P4) rri a' f.r1TIr.1ton, Com- S crucinai. serN I
3= ,4A-9 Purfito tr in, (&%As v 2 comer- Rrinist Anual; $13,440.00,
'PRECIO: $135,000 P0,
Nuevo.Vedado' hrob(III(I POR $5,0Ky
ED1tfM-4-PUXT-A_5F-Por 411-TON RICHMAN, d, 1A NITiT PRE ,S S-30/000,' RENTA S2..I" EN SM,060
-1.16 1-1 1111-0. 1 1 u If"'O. de'teiri Nv 37. 262 N12 Ayestaran
... ;, 1. r" pe
"1 2.100 ml, dl IA IKAICI611, Com- SF ETRFGA VACIA
2171 i4l Asia. pesto de 1.2 aparlamei to- A 211 M I ov d e I a
rrRNAMDM d0s Ccn b0i 701 11piftn C Terlinlinal de Oinnibus
104,
(jnA de gas, situation inmedui D ES \ C, L F N"
is & is cii Inflinjar
Eritill, Ali 544 09
Clasificados III M ID DE TA M RINk.-Dotninwo. 6 (If-. Fiwro fit, P)-i.2 Pigina 23
A N C 1 0 S c I, .k Is I
VENTS _V E N T A S- WENIAS VENTAS-- __VE-NTT S ---V-ENTAS -VE:NTAS V E-N T A-F
CASAS 4S CA5AS 4A CAW 4A CASAS 4A CASAS 4A CASAS 4A CASAS
III versionist(is luu(Irsiouist(is
III vc/ siollishis
A] hacorr "cilquior opera A nolir ucicrujor opera
At b-., .](Tullo, op MENDEZ PINATE OFr.
.1 cion, hagala con In, Lnl on- i.rl nagal. can i. Int.-Iri C116r, hagc1c, con lo Lnlit"on- \ I \ill) ( N I IN 1-1 If 10 R, CO It R t 1) 0 R Im on Jo W."fodo -ion do coaredor coloqrfodo
ado F -ion de co,.dq, cologiado
cia. 6. corrcior col"gi orrorosa itit n t don corrodor cologicido &Ile
I-as ope7atloned obrocidam L I Las opotraclotiso; ofirocidav fT
':, I I I 1., 11,10 w o. por.don- of7licidam
Par M:.Mhr" d" C'I'0o 9, i I I'll I Ill TI 1 1, Por mlernbroa del Colo-gic, Par miinibros del Colgio
I I I r 2 --plo dcid liom- bill. par noi- hr.. del clc). Qio
do z P-pioedlad L- ilbl. T do a P J.']. P-pilid.d Innnuilblo a. 1. ?,opiedd Inm..bl*
In, ma-Toir 7ca-amiso- 11- 'ii i. la mcryc ..... 1. _.y., in
7 i
11 IRANIAR (,'A[.IF' Vir, N.'U l BON [TO 1 11 1,1-1 SAN MIGVEI 0 S26 lno
It N, It N I ill... I(I I I
Jj.j-Il
4: lw II,
4, F
11 RR _N( I-N, S I tiou L A P R 0 P I E D A D Ill NJ I it N NJ:% R iII I )Ili)
LORENZO MORFF( La PI-opilodad .1 krulto del tab, c p-pIt.docf -an,
9 vorillonfle: rfndo um p-clzitivo b-ficic, of munda-,Tu.
alquno4 &*crim ricos donolo (:ru* oiTos plued*n Nogarlo 29 1 1 (1 \ 'd.d., Fll-'Ill, a sw y, pof lo larnto. wy* do sano *stmu)o a) oat-usr- 1EXCEPCIONAL!
Con facilidadesK 80D D., 7 KI- 1, 0 \I\ SVI III() III- T olopiritu do ompr*sa
P $65,000 redha $650
N . co-jornict q.. .1 d-po-on d. calla cilitorLb 1. do to, a.t" bl- arni-e-ill. q- Iab- dll q-!*- Ed (I Fl;lntk P'lill .... 1-:nt; *rl f*yanim ria p- ratdicando -on 41
I edado-Gwip N, f 1) 1 DO, S60 mill I m )o q-uo In, su),a nc do uL-ir Tioloncla k232 1 h, I0,
.nda sea co truldaARPAHAM LINCQLI r m3 I, s
S 7 : Ij,j
Ill N, NJ I R Xkq XK I R NJ A K V14,1kiiii
VENTS V E N T A
Jes 5
419 CASAS CASAS us Blanco $25, O'G- re iWa $230
I TA
1- N (I
Nilit \1,% R'. S., 2 Illo) Ra.61 Mediavilla e Hijo
B-2955
('(irrrdf)r Colvt jad,. Ill" P"'I, .11a)
MENDOZA, ESQUINA ......
RI If NJ )III % M f1RF( ["I NJ III. NIFICO IIALI I
121t Ito A
it '.r 'I r r.
-0- A
I I % Fi A
)HK I)i llit S-1 000 VEDADO, Calle 23
t Ill'iWil 141 GANGA It V VI Ill MENSI Q 8 1 (K)
Renla.$87.00 If \If $I I
I N, fill,",re Julie) 3rx CHALET, $22,000
$41,009 RENTA $4)0 fil(N I'[.&III V .1
H IN. If~ I( A I I'll N I If I I It
If I I, 1 1 W11011 VEDAIM s 1 :15,111111
IIIALFT K01111.1 $26,011to V H C.In Is 4
HABANA
VENDO
HABANA It.
12 Ili IZI Nr FA, SlAAMAI 1.kl, d,
If if X1.1.
1 21'
2,
I.NI 1. 1 It I s t:;:1 11011
Ile It, vii.
ALMENDARES
FO-244S
1 1 anor del A-pw S" i.ollll
K1,1", D7&U
SAU K Y.
Reparto Playa Miramar SE VENDE
p ..,.,end a, 5 1 500
...... iAbtl- rl,,n niam0 P( RV I NADAD 1 14 k K 0 H L Y
r I-- I S39-5110 RCIII I Lia $410
S660 tHl KI-.NTA, S65,000 :,74 1.
.1 Ili Alinendare,. S13 Mill '0 12,
me-I
A.r PLIAM' DE
ad 01,100S"I'll 104. Ditf..
A It ur., N ed o $4:1,otlil $57 000, RENTA $560
Al 1-11-1 .1 .11". 1
Ill) R I- N'l $11.000 R ALMENDARES
Th"". W29, 1 H 16 Illit. 34&
F Ir-k 0 14 C-177-4"()fill. U :N7 2 11
H F F $8 (tioll
ALTURAS DEL
I A I I w R I I A PLAYA PRECIDSA CASA
Ij 'I
Pla I Nllrammr SI 2,ilwl
$191000.00
S -I it oil RENTA, $911.0041 1 A- 26 7 Alt. KQh1T
VENECI ANA ALTURAS
$ 1 4 v y It( I uf) I, I a
\ I w i'd I r- I i I i I I ,M) hit n I I
a\ a Mir"juar. S26,000 DEL BOSQUE
A I, A 0.,
S)igj) oft 'NTA. $96,11110
R Jr,
. I .17 r 1- t. d. I. ALTOS
l'igna 4 fMARI() I)E Lk WARINA-Dominpo, 6 Ile Encrn de 1 952. Clasif icados
I NIN l OS C 1 AS I F I C A 1 D F~ 1)) E1, U L T A H 0 I A
VENTAS V E NAS V-ENT AS VENTAS V VE'NT'A S VENTAS VENTAS VENTAS
48 __ CASAS_____ CASAS CASAS 49 SOLARES 49 50OLA RES 49 SO LA F5 4 SOLARE-S 4 OA
VEDADO, $85,000 *:7.Horrorosa Gang, GSI
RENTA $765 AL MES
Lo~ M IJ DI L N 11,aa..N N RODRIGUEZ
U~ LETR VEDADO PARCELS L Il1 I ~BN ea
VACIA, $6,500 $25,000 $-. I I. II n NA vIC0Tv tItL
XE)X() RENTA $180 AL MES 0~" F ioNIDZ -IDL CQill5 .~
S(90 00 RENT.A 31,6N Ctata NalanA) 20 An,, FERNANDEZ_____ Yl~ 41
14000 n~aan agaze Alora e~8)Ero. OI9
__________ Lole de Terrena en nrralre Cocada -RFIO COE___SLRSBAAO .S A E
-VACIA 1149 FLARES Manzana Urbanizada DEL CO R D O o SOLAES D BARATOS SOS:A E
) 'ISISM(0 ALTURAS DEL ndOk a entrada (n.le 7-OI(PRAEIII SolareS N Parcelas
a, (1Son Mkqoa( del Padzan Irt einni A Alenida
54 GL(0 ) III 111AD .51 a kin. cundr dr In ,,
94 1 Qarretern dr Cardena% 7I
- .e~ o J OOti li '- L A p ~ r I P a r t rc N ( ( 4 5 8 J6 0~l V E L A 1 x .1
__SN I N T E 9ES ES 2-:1,ao 5.3370 V2.
(+XN ((F(HO SALOMON LEVIS ""taaa.,'N'-383' IABx SO R' ((I aa
-, )Cirri-dr Colegiada) I Ma nfio Solarest' 6-8
LanaOr ome 342 N (('0 1a"I~ a Plazns TOT\L 3.A08 a at 50
I La A 60 MIETROS DE LA TO)D0 10.01 NARA 1C 1, F SaOL 10 2
NIF IJ Rodriguez Gonzalez C L ~ D E.11 0 a 3 ,8
Ainn ~ PL~ RNMEN N11; 458 hs D.41 5
VLUMULJ 12 L, URI1UA OBRAPIA 308 rnBIA NunDlao- N) DDO. 211 x 5)A $5(
9 7aa 24nt KA~ SO ENT A. $69.500 T EL-Ei 'N.m 9137 4(8 MARIA A LYiT-mpe., VIBORA A N3N~ 6C' A)( a R' a A, Mr-l
C-3-4- ">"iV"'( E 2395-409-10
A. I, dNLSR I! --t [1 ii IRn .6 1 Rpo. Ampiacikn .? IDADO (PNRCF.LAS) E1Fal
DETS0L l Esq gorale
se ... M,". *i11i(Vdz v C.1
1-4 Il)la l'NTN SI0 N111,1, II W),, N)R R 614 In,(1 a I 81a
$25,000,~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CAL RENT $25 E~.'oa2 D( .~d a O DO2-ala(.~S ~a
HI N (I 2 I MI4 $, 11 -.,, 1 1fixe
$25 000 R"III $250I VF ''a I,\ LIS LI a ElaaaADaa 27-K.10 6lpaa0a
1'S ((( OMER HFS TT I'
0 M. G N I I ~. A.NP1- 1.I-N I ,, 38 I 4Oa :a ,pl a -4rn, I
I ~ ~ ~ ~ Fei aaa '' a..talla d
N)Ea NI 122 1 (1(n '.1 .(N~ 032
a ia deRach
'(1.4 111'( *11 V VS")Aa) 000 I'l Larun d .at (Inat,~ A'~~ ua, 'uz, Taa elpaca 4.1 ono,~ S12u
(leaadal -k Caaaia I, NDO N, F ~ "I~4 Ca"''aaant Pattll CalsA f
' I1 HIN N. 11(11 ((I a' 1n "" Run ,ieba 15 maealn an 't. '11 IV I O R
F'Ileaaa 4118 RN Lot 4-o, R- lccn Pcxrar &Ire p ies I n. -71qu(deu
~I15 It,4't'a. 7.aa t p~
Sop 9r i i o a -la a,1-n.I.0 4.
Ma U L F, W9j E- IU Aa mA a54a6 e n ,:b1- M,6a'
ail !4 .... I\i t e P r p s rs fn4 (((((HI "III () doMIRnAnAR [1)1 A#I A'l~I A(' Maa
II IN04 'l 11( N ~tI hfrmn l-( S L5E"L A MJ COUNLTRYCORDO OL. III OFa1 ( 02a201
A11 ALsmOC DEt COO 'Bb~ d~i e _ (57 A2 a (2'aa a
()S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nftdi XLD(), nOT D pami riodnailn~nu ~. ev, Audn~ In_________ (as Friera SAT T2MIA DEONBU num~e(endae ) -r O Nt/~~~~~~~~~~~Ar l\((ti %I 'nr(1t ii, S.ooA P AZ SMRA DL NSRO L zEft i n u
NIAD NIF 1/ 11 C 1
82-aa~o (11a1 Klaaa~ -d.t de 'aaa-r -NME D E I O O Ea.IAnlen anauznla.Sx.
PA CEeC O ..nd solare 4,00 MearaS) A~,a 40216 F-41a itadll aa na~o I* is aaL aan. la 13pI ar.. m0p7n44
$12RAMARH $3 00 1)11 A fGU TI me SOLOrt 10 HCosa6a. A CE A SaEi~..3 a 1.im "e.vM. eiR4me
'S%- DE: EN1AA 4YN EL JuaSnO N' iOZOS D-ULCOI de 95 1O O aea 312.a54
'lena pQ1 iap'ab jn 3L A N O wh
AESQ.iues "hob-FD 40 8a S 12msmu CON CHUCH impr*
k I ~ ~ ~ j 1) l1, 1.!5 f~ by N.Avrio .s0 F Ot A pK r i d
ItI tENPEI Y1 CO Aenda pa a snu ~a "fi do LaLeHn a co n'OA Ilcall"pa noIIa
II arua ,~..t F e aaaela'aaal
Infrm a I DE(i P.Ou
NI ~ ~ ~ ~ ~ S NLD R4IIIIII(, Y /iudto *(I(O Vntronauo do nonna X21 . aaa
SANA 20 'MTO RI 1, co &I 'WQ IA co 41064.('41.6
Plai P A RCWI Pino e fnore 0 la A:rotra :doa SAT I nIatooter
a.P A O I TER INL.DaNUaaU
MAI 'EL ROSRI y~3.6 '.-374.0 D~gOD AMRN.1E-b6
(Jasff icados 1,11010 F)E LA IIIARLN 6 fie' E.nrr-, tit- 1
A N :N C I S C' I 'oo, I F I C .-k 1) 1)
V E N T A S VENTS V E N-T A S. VENTAS- VENTA7-- VENTS VENTAS- -VENTAS--I)CENT05 S3 AUTOMOBILES Y ACC5
OLkKE5 S 0 LAI ES 40 SOLARES ItRSTICAS 51 ESTABLECUKIEN705 si ESTABLECINIENTOS ;I ESTABLEC
R EP ARTO K 0111, 1 1 G, A A $500.00
FINQUITA
In versioni.stas L'i "' "' -1 1, :,-,7, Iu ucrxi ou 1 st us
j Al hoc- cualqtlor opera
A] hocalf cualquilor opow 1-7 .", % ."I ., I_ ., I OR I I N
, , l ':
,lon. licigalo con to Lntervew k- ion. hagala con la mierviin
c7l6a do corrviot coloqiado. V I, DO Fl N C A CA R A I 1, f KIN ,,C cf c=oldOT COlegriad(3
ZONA UHANA
operacionve otrilcidoo
Op4roCioned Oir"ne SOLAR $9 CONTADO W MERCI R
por mi-MI:imis del coloq o pi!A 'Ifjylt l, por rnierribroo dot Col.-gio
do to P-mpledod Inanueble. cl ro P-piticlad Innit.t.ble. kK)ilfi k,
L EL PONT01 Rl"
ofr.com to ma-rix 9 On I C
A N RA N( 110 BOYEROS T N UE-V -0 3-Ramiro Gonza Iez
De ( Arlo. III a) (,llrro. F.1 luxar 135.42 V2. I -Rod
Alberfini riguez
0., 11 All, Y C1 A_ 3, L.
(1, R N\ H(110
r, T" I I j I'll ii
1, 2 !X 5"W10
d, 440 V,
:4 1 4 A'. 1. MGARANTIA ADICIONA-L
to I~
VEDADO, GANGA !tdr,"d. -1 Ikdt,I- ".-; HUMBOLDT 105
1;,_i' I~ I.!~ d, 11'- 1- 1 ....... ... 111TrIk1A Ati iisq. cr P
V E D A D 0
Infoi-nii-o rapidoA por el IABON i
r'.T I I IF
I x 3 9 P. "I.
51 ESTABLEGNIENTOS k li El 'Col
LBERTINI
FI) 11111
it"
1, R A I DVL VED k 1W ALTU RAS s1-1,& "1' 4 0 2. N ISITE A-G. Pt
14L )(). "o F, D E LA M )DRIG UEZ
lotor,. dr ii- $4,000. DEL VGIDO 5,0, Blip.6lidAd's d, pligo,
INO HARTIMIZ IC8 ALM--r. y CIA, S. L.
BOSQU E -'1 0
IIJIM I( HUMBOLDT, do InIanta a p
f, (_;__ 1, J 1"A
1) R 0 X INIA olVis'tenos'
Parcels soiaief L5 ILIIIA E7' TAMB' N A F,
VEDADO
d- L, "ll" _1 TI) U
kain*ro Gonz;iie
Ifl I IT ' INVERSIONS
VISTA ALEGRE 10,1
C.& f'o.t. a L. I, R., I F I
Precio- $14 V. 7,11. ba; 1950
AVE. DOLORE Car6allo
RANCHO 90YEROS INF. EN EL REPARTO A.p. 4, L..ton I I HUAIA
Regal. d e, R e
"odo I pri-ftlulo Voltli,,, 1,944
A TOW HORAS Y Solares'al contado
Ramiro GonzAlez
I POR EL B-2476 STOF Acr if ... .... !If ... ... IQ 19
ALTIIXA DEL VEDADO N .1 plazws AUM'RA C&SOI INA hil ... i'd ... r. fla. I4 1948
IfIN INTERPS d, i-i- I- foritm- I"!
L4111, It,
% A 4 .1.. BUIC], 'ilLAI-Ir .194,
k Antes de compare I k Oil A K [i 0
X UTAS 79, 73, 24, .--1
NLjEV0 BMW( A HARRAS CAI'J.I 40,
VEDADI) It
AVI TrHIAIf %1 .1 3 t4. Y OTROS
1,117.. -Agyna.,
CINr
A 41 1_. ALMViDARLS H., A R % 'NIWS
VEA k1c,
of--., .1 aim. ritparls, oft- aALOM Arrml:scos S3 AUTIDMOVILES Y-ACCS.. I I I I D I S I It E P A G 0
CHrVROIXT 154o rLrrTLINr LUJO
Irada per conceticlailk y c. :3- "4
este gran GLARA J)E IF
21 Y 6 -11. Z3 No: 354,
VIBORA mrGOCIO OCAII ;,- PLYMOUT14 41 A PTS NU rVtCtTO
IMPRENTA PAPVLERIA
A ill' %'- -1 T" 11 : Ij 37,1 17 jTlet'.800:
REPARTO %endil linda fin. i
VENTA
ICAMIAf COLA PATOI 'I a r
9e, at caro%6n Je Le Huba,,G F0-3697 F 7"1 1-1 1 -, 11 11, J'- t ,-', J, "L ',M
-N, -.i CASAAINGUILI NATO
C-', CrAl GALANNO ti
11 tit l, ll: W, YEKDO PLYMOUTM 34 EN $311 ST'
SEAOX 4 u
"j. q, I'" F ESPECIAL
Ram6n Rodrizuez 2111 so FINCA'S RUSTICAS .11111-1 CAs-k LLII, A, NTX
OBISPO 3&5 T.11, M-61121 P a rce Qt'[','TA DF RFURFO f
7 I-N
p
V, rIA lit TR 1011 it 1. %1, 11i,
,OR D E
...... I.- 'TVIXNDA
Ramiro Gonz I cz
NUEVO or, F .
FINQUITA A 30 CTS
V ADO IA 40":TA CAMIONES
MIRAFLORES STUD I BAK ER"
' LA ON Carlos III esq. i Carrfccria lie. e acas,
f.,N ALVI'ANZAS -------"Ia. 17
ROBERTO o8pit
T
Bv ilos ;;;GVNGA!!! Ramiro Gouz,i hv. H al "DOW" 1947
COLW s A 50 CA fill I.LERIAS
I 5:WIRM a CAVA HERNANDEZ F A C I L I D A D E, S
ESTIMADO) !, i 1-i e la (I as
1. (Corredor Coloqiado) 18 2 20 y 24 NESES
MAW Facilidadetl
OFICIN AS Ki N ill t ARMACIA Dodge . 1 ...... 1951 GENERAL. MOTOR"
1.1-'A tios R !,-- , I I (T f 174'1 4 1, j j
P11611a ~ ~ ~ ~ ~ P 21,k ? DE L.A W~AR!INA.-Domningn(. 6 tit Encro cdr 10)2Q sficd
X\( l s C LIA sI FI CAD S) V- ULT-1 M A 1 R A
V EN T AS VENTAS VE NT AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
-1 AtlOM1OVILES AatS '3 ALTOMOVILES Y AC.CS. 53 AUTOMFOVILES Y ACCS 53 AUTOMFOVILES Y .ACC&- .1 AUTOMOBILESS Y AC-CS. 53 AUTOMOVLES Y AIC. APJTOMO ILESYCS 5.I AQ I T IA APRENDA A CHLH TCI'(
MANEJAR _______________ FAL m F1111 y I U Lk -qNA 4'11
I nAI% rH 1Z' W1 U2 A41 MECANICOS
k(spn A RA _______________ NASH 1950
P1I~H Ido!TH 4 S,(, z ndea<+ EA- S0 S-AUOS- F--------..-- .11i......--A9oIr
EHfEVROLf T 11sl ( I -N \1~ NIPAl I1 a'PIA I) lII 1I )JN
CHEV ROLET 47- H LO. I III l 111
RI~~~~~~p, YF11I1111 o~ .PLROS DIE LA '-h I ~ ~ I~ UG flHJL LIUEN FN VARIOS COL ESCA'C" III44 I '' I 4H2f 1 11 11912 4 )111 1.
I 1F A 111 P~211.o.11I11.I 11111111 IrNI t2111 uA I N S 5 BICICLETAS
-A.~~~~~~ 1-EN.Q1A --1 -I ''K IB R IBR IA A ,I 1 1.I
I '111 1l II.1911 C BI CA IFRO N ES
111 h d -dr-. I i I 11- I
JOSEF~~~~ 114 NH 1 I4A 1JNELI
1! LA-H1,A-1; 110A YlIIpI I .:RIOR;A~.44~;1: COSXERTIBLE -rpr -6 MUEBLES Y PRENDAS
FERfll0/RC,:1ET. fROON IAS1 5 1.H1, 01.0 d,0
FINNC1MIIMOO24 ,.~ p22 pj.1H 11 1m' 1)1)-1. 1-k up, 1 &1 MOTO to It, L u uia a
fi Sit AA 8 i a a tF %I l F
IAIOS A R1 E1 TlE EE2. RI 095 S mi6 P-1 I R, O-A
CK 1111tI'S410 -141 1) ROBEHRT TRADICNG 'GL'
S~LI N N TINI NTM I U: Mr... 0/01 71tar.5( 16
112,121 __RLE 195
D14 II 1 Sanou~ MiuldlPdo
I -,,;,' to t 4 ,1 -.d
d1 jl 1
IA.0 A (- li W 0.2 A -34
22 Of 2)2'211 C1.atO1d11 toULf 1950 -P721 -',14
1111 ___________________~~ d"11 ()74 b .7. I I e,116 1 11).F2 1 1441.. ~ 9
PIYo1 94 vv;14 1 NI %. I42 C1Iln 359
HOkIA AF 3t AMER3
. . . . . . . . ..7. 1.... 11111111 (1 '.11 ........ 313-315 FS! 676Z
I VIN14 19391 COll' RLNO PRECIO- J .%MUS-ROAS
II. I 1.1 I nI ~ I I" 48ILDAE CRDEI RACWOAIE C14 9
III ~ ~ ~ ~ P~~ 4411111 Arr to rabi A OLTOIE 0ai 81 n111 A~NVRSPRF EAOE
444111441~' R1 LI A11N2. D 0i i FQ A,
111.1111111 DOGE 48 -I1I1i1/ l 19.)1 CO RI U Aay Co fie CALAD H, V 9 uprddoad .
R11114p1 UDO 48~a- en A-62 W'',32 4 4 F-729,lll 14 0-A1AS4480G
sII 1)0 T,1411 k I1 I P Noinhousei
1114 leresQ de aiquiler-iyle Ni
lit1 Alf 1 11 1 14PL O TH I l. .dll -11 1-.S2pr -, .1. .pa a- -( ~ ~ ~ ~ 1 Wdern111ice(*..SBJEDNT'Epeil Ia_I Hm k11 -I111411 114 44i1t. Cmr 1 uo ol 111111 1..11 11 Id sra a u aea
41114~ ~ N 1111ad rI 1111 PLMI H 0. q11. 2111lcRdd.A 'pJ FEC S
111112112~~ he,~ 2122 1111
171),1 1~ ..1 D D E .. .4. 1, 112.1111 Y1 M2A1R1121 TlN'Hl..1.lll1211 a a t
14 B ICK so I I1 211 2111I
II~ ~ ~ ~ ~~ ~~~HSIA Il. 3. 2312 a ioi o 05 4F1122I una6
fill. 111211 4441111,I'7194SLI..(0.o
(Jasificados [)I W10 DE LA IIARIN 0 de F-Iter(i d.,, 1911 2 Pigins 27
A "'N I iN C I S C 1, A S I F I C A 1) 1) S I_ -'r j 1_ 1 1 0 R_ -V
VENTS VENTS V E N T A S VENTS DINERO HIPOTECA DINERO HIPOTECA INTEREST GENERAL A L Q U I L E R E S
36 MIJEBLES Y PRENDAS So RADIOS Y APAKATOS MATEFUALLS DE CONSTRUCTION 62 OFLATICIS VARIES &4 OFERTAS OFERTAS PARTAMENTOS
_ __ELJE RLCO5_ Y EFECT05 SAXITARIOS 111. s- is Q, I V I R I"; \I
W \ I Flit k
ii I I T I I I I I I I 1 -1 1 11 11 1 1 1 1 is Ill I st
Cl-inas Jv gato de 3 hormi. R- -11111 1
T F IJ Vl',I)lt CIAN6 Hiss, ho" n-relcij de llirnps
rAtura. Gorlintite -nisslisidb I I'll
pil'"Ilknit, 11139.". F S k I i I
I-."JE-rFRIk [it MHOLDT,
1 I T I I I I VEDADO, D No. 720
PARA LAS DAMAS
N I F ;djr de
.1"d. 11, "fallT _Li T ER ES PARA-LAS DAMAS
2 9 1.
"\14) DIN VVIO 11111"TIJ
Nil 1, k It X T[ LF, VI ;O R I Pa ra
C l H AG ITT A 5
BAhos
Z
I F I I I'O ll! %I( I I fill( 11'st P 0
Standard" Ramiro GmizAez
DrNERO ---HIPOTECA adquirisr
NEVERAS Y REFRIGERADORES ENSE14ANZAS I I I I T T 111
93 SOUMUDES
colores: PROFESSORS PROFESSORS
J-e salud
BULNkS HIPOTECAS -1 1~ Till
11 1 1 1 1 (1 1 1 Til I I I I is
TODAS NTEVA'l,
Ming Green I I I I T I I I i I
SE CEDEN
Su Mejor _, u rnpjor CORPORACION
Persian grown
I ., _11-1 ____ __ __ __ - APRENDA A BAILAR KOURI
l"(s,""ost-io Clair de Lune DINERO AL 5 as i LOMA Dl- I NiAzo
Negocio CON RENALOO Y RENA
flit -bl-it lesig IrIt- d
w-1. dI deud- OFRECE
en P U JO L 7-..;r;:1 -,-,1
AL CONTAD I I lil I T 11 I'llit, lcloi l.
0 T' I I I Komiga r
23 30 Issillan,
Reffigeracion I a ves:-j
A PLAZAS' VED'ADO It k
.1 c.sitlado l, A PLAZOS DE LAS MEJORES MARACAS 4 s. Is I n I I I,() ill" RTANIFNTO
HIPOTECAS
5, J OFRECE "": a calle..
!)ISI1ON(;0 DV s'110.00il K oiri u hix I, Pa ims 673
C 2" N! 1- 7 ROBERTO 4- VIEITY-S !-!as ho -as.
PHI U
[)-,I I'll, Ci(l. lj,rl,f jjjkf O_ Tele't. M-7620 V. 23 7 H. 699
c. pie : I I j I I I I I I I I I I I .- I I s, I 111 _L
It H k I I, I I V I I i-, N I l I A
00 en
S. 1. r .... C I
51E.MPR E 76 COLEGIOS 3 1
1--i., Di uaril(d -l I iiT. 11 1 01 1 '1)
is, '(1- 1 I ...,
Hit SINGLES ': I'1, TOINIO $25.011MI, PAGO S31111
i"ALIANO 212 r I. r,. ahn garaTma ih A 14 -1 k R Lk DO
Mitt not A Pillifw- n oclernd i- 11 !i n A P L I A F r stru r v:66'at's stinji"(61 air, C,,vor ja Virlosit. do La Pii nla- v if 22 r Mu 64 1 1 C'
(School of S ssktn English) I f., za
.M 1119 'm 44113 vo Ap,, '2 v 4 1, :1 on it sis III I::rC'.0 M ERCIANTES. INDUSTRIAL[ 11 V 1111, 1' "T, T 1 1. '1 1,S Tr, 11! 13
-i V:suli4 70 forii- '-TRE CY D
Tral, I N S T I T L T 0 :a v ',jilidad. No I'll fI; 1. rN
1 6 ro F; I 1,1 5 Dr I a 3 r V EIIIA DO
Para ni,
TILE.5 DF. OFICINA I los, Is i,; 0
fit DE ANIMALF.S_ Gabinete de Baho 'N 0 R )I A
_C SAN MICUEL 511 Dlubetoli5itin
VACAS LECHIRAS
'N" W Oplo, 11) V LA Habana. Telliftisto U 19AS
SPUN
1 J, r,,
df%- Itabetes n,, ,.a- -1 1 I" %
Sol Avl I I) p.% u. It, I 1.11: N I ri)s _Ies A flaNIH I CON SOI.A FIRMA I ADEMAS, V Sa'
-WIRK Nit EBLES, DINER0 "wWiA, 1 '- I- illd" It." 11, Tvl 1% risto Do
Mo.- d. tfl-I.. p- is
Por SO LO IIH) pe. an Grand Luxe Sihrr tin sidificio de a tt-J.- Ist'st. I'll para i-I tritarnpr)', dI T lair
tansenlom fle 2.2W 'Ifie. ffr A. st, Ip_ 1"
"d ud. .1 4 'j, -Wl 1,11 diahiis isiri d;-tal Fs t A
It 1708, fabrisracidn, I -j" ) natils-nit hr- 1. p- Pl-ia f')7 AI -, il. ,,
D O dt- IttirrIno, p%,.11Nsj,, if, (ji- st ",d l.-, Di_- .-pI..-,, N 1, d
liriclar, r,,n tin. t ...... I c urjo comlensA el
r;,,:,l A "r-L, o "P ... """' i 1" 1 'tl!e "'i" _'5
so as vA... Is El
1 .7 fil. c.1 .._ Go-. :z T- eatto
VALLIt 11 NI;sN iss rw" ii.
SIN FONDO Us... A 4"L Potentiii
IKATERIALLS DE CONSTRUCTION P U JO L
A: t
_14- I de r-rsi, as cacr,
EFECT05 SANITARIDS 0 2 ASW pir-tisono. fittanciamistalos
A I'R()RRO( AM Is it 2 77 ACADEMIAS v!ta'Id:7d:
-13 3 r j_'.. a
oflece -ie5te v go.
'A D rmIA Dr Oil a Apl G U X
Solirr. un ( ARAJE LUCENA Ac .n r sexual a: I) se --27M70 "ODtA
no n.ljt ralvAta 'h- I.A.1111" I ('F% A III issrs Rjifsilil
Ferrefera Hum boldf, VEDADO I.. proisit-ist. de I.Hi-acirs'n; I,, 1 1. !_ : fcr".q S. sales im!nevaif-s Tte 4
Parn mis infortura: Gipiru. Ina ustdra Birlanc.lisirs 12 '- .
S. A. YNODOR0 S irism 554, osWlmx O'Karrill, %-n a en 1,-)Oas as I-A)IF 1( 10 MACA
r!as v farmacias de III ReF-8502 10. A44 i Nl"'Y: 17 .5 1 VEDADO,
CALZADA Y H, VrDA DO TONGUE BAJO IWN .R 0 Progress Academy pub! ca.
F 7211 FO 1446 lia abipirto una iiiii ut-aal In
"7 "C 1 1 -V,-2h 07 63.6
Detwidina
1-114,-114 i, es 2000 P,,,r,, 23,21,
"i-d.. vs,-rio d.1 P- t Ingr"nsi. (,cism-mo. ah.:I!as
7 is vi Ill-ralo. 114ga.e luipjjur f ,- V exces a I e ;Z"r
FERRETERA 0AELIZ Aptos. $4 a $90
iAprovechel. DINERO "'r HvIA'
A r c 1i i N, OIS NI %',(iLAR FSO fNVANTA
im flip Itntilplad 4T9, alters.
1jumboldrS. A Nasser. Iran isitirts OTECA Al
1), 3 6
CALZADA grit.lijad,ALL-STEEL y H VTDADO irs"'Ite! Telf x 5 1: oi 4, 1
fflihiss" jr train pri-.:l
F 7 1 3 1 r 0 1 4 4 6
I'll-GAL I CARTAA* jueu0s de Rano I.I. Uv. do laiirds, slots, ri. Tituswi I ,k- A- UH-C-l".-I I l", _1711 U I
bl" pitIl-a tsilstri-r. Mn is br A P It I I I F_, T() 1i UE V 0S
L-H-( p.,. Is stirolocilssas e- d-- is
IRCH''VOS' P12k'A'C'H'iF I C.!:
QUES Ea pr-ci-sol, colors. 46 Is-goo pis .- Tirats, 0-st.
RACION ffArjUk A. "... u 1 1%
SIN ENTRADA n'
ARCHIVE DE ZZ CAVETAS I is I _t I LTIENE: UD UN a3 217 12 7
Cie 1 .j Rlip ; ; 'jIF I 9QQ Q11 IF, .. "! , '' I guerl,
ai~i 2,' de 19 S A~A I~;nri~.6lef~rr-S'52 Cas if icados
1,~ A( 0 LA I FI(C;A O 1)) L T M AH IA
A LQ U IL EBRES AL Q U ILE RES A LQ U IL E RES A LQ U IL ER ES A LQ U IL ER ES AL Q U ILE RE S .ALQ U ILE R ES A L QU IL EBRES
82 PARTAMENTOS 12 APARTAMEN70S Q APARTAMENTOS Q,2AT M N 92 APARTAMENTOS 92 APARTAMENTOS P- HABITACI0NES NAVES LOCALES
RT4MENTOSAMNTO CO l14 I
...l.. ~ 7 HI~ 1' SIN 11 E LESN
15 NVES LOCALES
ill om ION, F I I it) P 111. I l" I A IN A
--~ ~~~ ~~~~~~ 1 7.NOAY l.~' IP 221 1 'r 4 a(lu C, ''i ;N'" N' 4A INANA
'S-I I AL Q I A, _____r,_______I~~A TM IA Illro. ormo IAo
________'1_ I i' Ti 14 1 1 41 NI4,__________________________________y ba) A'~A Q .444 4 A
A444R7A'4A~~i)4 it~;' ''I~.
Cuardornuebi ~ A F ALI A ~ ~ ~ jI 1-L' d,"" ~f"Al 4)1NlI
P 7 2n. Lia 1-P
HA /A NJI I NI50 IPRAET I44~ IM 41, Al U' Il )41
AINO Z PCI Rm' FO E T) 3LC LE t i
II \1 lo 1 P M RA A
G u rd Iub e clo 1, of4 Al I, All A (01 J0~l HI)
LN I'll4444l44 if AIll~ AX 1U1A1
I ill-l A 114 A-1NII Ill44 ('If H, I it ii ,, NI N)~
144Il I AlI II 4 I I )Ni ;: I; I,
I~~~ II If- A )1
I I I '411 ill'l liII IA! NI. 1, 1, wk 4 N A V EI
Al2 ('It Alt k1 I 111 $2 1
_______ I IllI'I.4r In- M H[SIACIOES tl).I)427
1- of 11l1" A 111- hl 'I I \t 1
____________________ No Ni hlr4. 1
\11___kit___I__\N__Ipar
I~~~~~o I, I I-)284 3L C L S
1 1 Il~1 Q, N. ofI I of Is j U II E A OP r c m r ,
1'._ r 1-1 Ale -~u l o a
. .1FI I MERCY . .1-4 1-1"4.- of ......
II 21' AL IiAS PLAY Tr~, 1J-2, ,r
I Pd ..l ... 11"l.
'L44 flI41 11.1 FA44144 ". 44,14 1.4l,4SEla4-144
ARAD RO ____ ___ ___ I 444144 44141 I.,l,. lrm,
04 O 144, 21 N' L0lL~o~ 4A4ITA4O~U4 UIIA 4444~N A VE4 wd,,4~424
.,., v -i 1.ltl If i I''
-ima Icl444 ..4') Hi-ri 7 1 T34
4',~~~i ___ ___ __ ___ __ ___ __ 41 arnj,..44, r-t2 q,1 04T4 ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ not tie 244 lrll.-19 ) ,i 44mut141.L1E--- 4 E IXI D A14XA
DV 1' WARIN 2 Pigina 29
d, hill., (1, P)
N 1 6ill 1 11
A L U I L E R E A L U I L E R E: S A L U 11 E R E S A L U I L E R E S. S'E SOLIC TAN SE SOLICITAN ;F SOLICITAIN SF: SOUCITAN
OFICISAS 9.1 V ED N DO 90 MARIANA REPARTOS 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA )(l"FRO CM IN p() lit (JNI1 I I 01 ICIT(_ DES VAIRtAS
PALACID ALDAMA
IIN0111 I I if 1114 LAWTON BAM TA
k PARA I tk
SE SOLER
JOVIN
If, OMI'fkli
-I I j it IH 1, 1 _k _N I I- -- -- --- --- II T i -1 1,
9A kI.QLILERES VARIO
\ 1 kit If,() F I I I %
A I I I It I
mm1mI I
S01,161amos socic MEJORE SU
S'10
fill 4, ;1) V I
DISTRIBUTION
fill
i. j", Ilk- 1- 1, 11 1, ALQUILAMOS Y NOS HACEMOS CARGO
C L 1 A 1) A DF COLL MBIi, 7-if!" r 0
H(jMTA[ t;3, S-6750
DE ALQUILAR A, AJE lI TORIA y I, NFJ %1101 1 __ D I SE OFRECEN
...... OEM CRIADA5 CRIAWS
C A S MFICIOS LIE P AR ANIEN CIS y I A
117 SOLI( I I! bEs ARIAS F "S 1) E.N r-!A S "IF"DOZA I
Mill'', IIII It SE SOLICITAN -!I, If 0
SOLICITUDES DE ALQLIL[ R
1i TM .N A 1, ?R M-ES0I
--- I \ F 'I F F N OS
R/1"N T. 1 1,
M PERDIDAS !,,vrm raPANOLA XMICIR LLMA
1119 fAj fl R HAS MODISIAS j i- 3 N 0 S
F-3126 y U-6119 ... .....
11 IMPLEADO -7
Il l I (it"00.6 I "I'l l..I... 1 11 T 1. 1, i rm e lill: 1- 11- ..... ... 11,1211,
oak.
-enar 102 A(Xl COLOCA(10",,F VN' JO L S. I i 6
V ; i r. i el, t i I I (I %r "rsrA
(7110IFERES
1 .11, 13 Ifid ........
10 12,1 17 Ill COCNERAS COCINER05
103 CRIAIJAS CRI-kDOS I A III RR A
lifli If kItIll
H A 1 01,011 P k
F. M!'2
%J110 11k I I lit R i n r r o f In It rn,
I''I I N, I N il I i Iflift 1 113m
145 060 SL %01 7fA Prm,-,,, P L A Z A \I I(I it, V.0.1., d"d 100. 123 COSTUREKA5 MODISTAS
ra 1. sl p.,ra j- 1.. 1, a -, I I I I i, I I I I I .
If I I A IN LAVOMERAS-LAVANDEROS
1 NI I lill lit -1 01 jf (, DEL MONTL Y VIBORA
SOLICITAMOS
UA, UNIA LAVAtilt PARA MAIHIMON'O IQ
Pair. triii- Ar Ix dwrib uoon n ......... al, Itm- 125 010FERES
j !:_n! r if-ir- LL- 11'hid
Manzana de Gomez 'rl ..
C.kSA A",W flif ADA I I 1. 1'. 1.,
'ELECTRICOS %I %
Ao Empl.Ec P...... 11, 4 1- It It.kZA RI.,\\( 15
GASOLINE
ltliNDOZA (IA Plmaolls I.J( rtriceil 1 114 110: 117 1;
B I If()[ 1- R I V
PON PROFOUND w III,. Ijq- i.
NT R 0 6 D 1, 1952
DIARIO DE LAS MARINA
Definlran los colons st, pw4t i ra Pucdcrcproscutur la po'z la.
sobre el iniclo d ,h zafra del 52 N E N D 1-44 1) 0 R
CZ=jAWA
L 1), r.i it I l:t j-,i I k Ii Ir, i -I l III i" I'l ;I- 1111h h"I III- I,n- i-11i,1- p.ra lcbricc,ic y .,lcjuv crm
..P Inglett,
P- s'T:Ion atrac!l-,-c men iamjnprc C nLld.
e Ingnienci
F-or cil, BROWN DIARIC
: F LA MARINA. Dpt ri, An- i- -i- d-,i
-i-n le. t, n ci cl, y m,- er.:: ic n ,t
I
cr Ic dr h )IT Mll I'll P;i ra I za n a, 1) r ,i Tr c I 1 11 e
'I J'dOSr UI*S CH VI puente de ruli ,Icriwa ell el
CZ IAWA
irc i de ( "a I if orma
III Li, cim -1, N I I .1- r- W.1, 11 'uLt, ;jfrihri coo j (m tLi
Z 1 A W A
d, r
J 0 S E S C H L A C H T E R URANADO PESGUI
FAMOUS ANTIDLa, B 771CO MOTOCICLETAS CZ y TAWA
1111,1 v" 11vLf i1v It. LABS. PESQUI
S SFBASTIAN ES P A S A
4, enlAn ro" Rj- h 5C (
[L -DIARM DE LA MARINASS 7,
HAGA AQUI SUS COMPRAS DE ENERO GASTANDO MENOS DINERO 0 X
>
z
F JAS I SOSTENIEDORES
D
0
z
LU it pretatio.8 inereilples!
c
0
0
z
V
V1
At ___A // >
Bv11dvci((41 (A 11"Vafl (Irl LA
t L
omitt Sic I iiri nm de 0 to (s rm
la Pi i N a dv aradt rot r1T
uj z
z too.
1 41
W 0
0 z
0
u
1,1 Cm.1,_rc (i (INA1111i co %A sostenedor de
n C 0) o I it
blnCO, F"C510, z
lose, 6101 y Sal- 0
n T
Alias 3? soltenedor dc
sAtin y ny!c'. Colorel blana norgro lost, 30
89C 0
I a;ul y sal,6f Tdilas 32 a'3R
0
CA: A
z 99C
Paginas Faltantes o No Disponible
Pages
Missing or Unavailable
DIARIO DE LA MARINA
Oorningo, de Elleni dr P),-)2 D L CAN 0 D E L k III i N F (I BA Pigina .33
ANUWC'10 Dr vADIA
El Dr. Juan Guiteras
P- ) d-t.r NIA N IM) HARDII T r:
d
f
k,
1) r ju- u I t r
4 1 TA L L 1-1
4'
0 i, I
semejante todas,
t-l
pero... ;tan st-1, di *ntal
LA I III d C It AJITC usted vn I& pantalla DuMont tien-e .11" luc, 1, 'hinngise A06, I.. Igo que pu.
)o ue Venezuela me(Itle
P-o Il.e, en realidAd, sc puccle d scrtbir cOn u.n4
el \ 1. adi) i Jos, cludddanos cubanos
rl I r J I I I I I I a I I I I 1 4. 1. dt, 14 ima4cn DuMont n- J Crendt 6m,
C I, t 1, 1. ielltifti trucci6n dFj tubo cito ("Im v I I'] r I elfeC ,CA Cong do,
discho d el' ci rcull (I D it IM o n t (3 dr I C . Ir"cia dr 10f 1114feriA IV% qu r. C In 1.11c,,I DuMorit c n 4 5 11, 1, s o t- c v Tr. et. CA I it] A d r I A I m a e E n
P 8' L i na .3 t -ial
M M O DE L.A MARI.N.A.-Domingr). 6 HA Enern de 1952 Editor
N H )rkm _N k i' i -luelgas Poy'Rose'
Consecuencias de las I hada
F -d-l 1832 1 Hoi,, Mafiall;a Relieves
j ------------ -- -- -- ---PLCANO DE LA PRENS DE CTT8A W.It- Lipp_., P., Jorge miin.c
De ,JILJ S de ]a tre 41_ia D1 10g() Lit! R C es,
Alit en 'QL]6?
11 it 4'. d, st, l. 19 P, A T
kq_ L
J I, H H It JTELLTONDS: M-5601 74"' A r i Hh-- 57
w Y r1l"
PT *e d a Suricnpcion: 4C
71
Edito r lal
,NL1(istr,,is rclaCioncS diplomiticas C 0 n Es pa n- a 4, \1
j
if-, T I
m
r" I It
L
I I 1111A a it I i 11) a t., I I I v t i [to I i v r t r it it r a I i i I P r v m i i i
El DIARIO comment
)I la ta v ,enccrAs Contra las drogaS
L A 1, 1
.0 r,
A
A
L o s m e S r
Un libro* viejo Cosas de peliculas
Por Luiv Aroulo-Costo en el a rte For Mario Ani.ono Ponce
I X Poir Jose Mo to de Cotsio
F,
%i .
7
it dc
d M I it, .-9
A- h r
d (I N I
t
J,
A.
p I d
Radio Televisi6n Per Allottrte Girii DIAR10 DF, LA MARIN k.-Owninizo- 6 (If- Pilrins 35
1_ (rvnn "Farseros'% hoy a Ins 9 y media p. ni., por In F_ U Yj 0 N RA_ D T_ 0
dti n'. __ I, njo-actuara
R11C ('aderta AzI "La tierra en el alma", de Liendo i Carlos-Alas-del G s' hoy-a las 3 v 30
en "Gnciones de la Tard por el Gricuito 01Q
P.,ti C)"" CNIQ, 11". Noticiais (11 1 sect
7_11 M.4i It- 1, )_ n, I ad, 1. I'l. 1. tr,
In, _ir.d. Pn, jo" IVA, zT-'. C II In i III
-,In, L
al-I'lle D" 'd"l- !l- I .
PIUald- tritairpli"tte"'.
Dre)
'jQ- quil! Ti N tirrsli ,: H- 'Clncj' 7 4, In 0' 1, V
-db_.dItn I. ri.c1-1 rl"
'In,
'Allioll"Apol"ll a
C', d
In At.
pane, E tfinl-d-ir I- q.e I pbilI) 'Ni! I
d, 1. RHCIN il"d, I- -D to.- traes d, ii., Ili I lIA' M
I~ actor 3D ,;M. hirni'. PI
d'i C-tj-t
R-- Arm,,Knd M.py can'Icn" 11",
Ccl 0, a, ri. d, to, -ii- d, C
I., d, I C, st A 11.a h.
do 45lR- D- Ll)i:L_ L,
D lic ni L-ul" -W,LI'llt- a' A tw-clectais prograinald Conipareceri hoN
00_R- r_ -ofil-treri- los
Nil, l all r il M d! d own 1119 0. Prensil por CMQ-TV
I~ les- 7,30 -9.p-. Jt,-, -1
Be~, il rill-, I -a ( )nds munical C.Nl ) 9 1 a
leleclil cl,. QU, ;-,- -r,- l: o I.ACRY7, 1. -il A 12,tsterl C-, l do, Ihst,- dI 1. del h. A I!ndo U pl"'i I Is li-do on. D- .dl--(- d, 1-j. i Rouldlir.
ha I "dild del
Jas --I
:.,a lll ,Ido -l, I Oind. M"i C' A"I
LIT.d. ri,.rm _irne.Lindo I 1,1,;xrll rill
J- Li -,:rA 'd- de Musica sel-t K l. ... .... a ",
le Ij 1( n, rl- -, c.,-IdlL 11" 1 op-l _I-j li, 11 I'll
Pe -, I, o 11
K"'t" la B e- .1
A, I Nfl; ( I I J-ri A:,ltal C-,Ii liIi,Icrj a, clast rn -c- l
Ili-- Marit. 'di
-wsndr, on. rd..a.j j I- d dl;
NOC/lc Tropical" sitstiIiive desde el martes a las 9 9 R, -rn 0, ,-an. I. qu, c.d. d,, I, MaYor o,
'A, J.rl M.,
T-V aA.- y I 'jili
I t4ri Fri pas dc Ernetto Lpcuona, por I ni(in Raelio-TI I" CJIQ :1. deade .A JIM kiloc;rl- S Sai
41 pllr 'Ll __ P1, "r, I- d.,in"', 1-a
1.1 d "is -h, ff.v'r d que FI I--'-r'!il-.B.t- y h., C-- Llpl.!
7.1- !go, dsD on In.,liniii- I,,,
y l, Or alldiiirim dt 7 Ja'.1 Citij
T 1- d, :!jd,_1a hI,.,I. 1 00 A,
1;~ 7 l a SID Di 930 rn- _iNt'loh., P- P-- d F-rtlllo
Carl.. Ala. &,I
I A: -J- I, S sc t -r" dei
C- L, oro I D 1 d. b 0 7,Y, 1 ,, k
l Do 'F 1 1.!
Mod ... oc D, Joril, 1 M U ica 1 30 p g", 'e.
Roda, Ile Odio, till grall
i"",- _Pi.D, F Il, \ito
11 13 P I romintiro de
'-t- o- A.s
It, I,, ll. In
lk, C'Dein- -I del Airv litOr
-h 'T: 10 P mllv- "1 11 N Ili v], R H C
;5 P, "M "I is, 9,- 1, -Cn,
-ii" 1 -10 P In. 1- 1, B,
245
rn. -A-,,i- F) P Hatuattrill. Fall,la C-0 CM__U!3 .,do, d it RepC 1. lilt P-1
rterrt,z I C. 71, D, do, parin., 1 Mal"' d, 4
"j- Jr-l- dirl Can. 4 Mcju),en7a-1 4 1 P41 W P "'j, )r l g-.dr. q., fist
opir (IvI N ol-t P, I i I, rI bei .1
Al,-I- 5 16 P, r,' I r" k Is 't !,ta silt- b..
rn i d. A.
rimido surnon ll Cosrabrici tondado erripiczl 6 10 It DO T LIII N d'
I I : Ill. .1 1 r ,O ,pr, rI d 'to,
I) F',fi- 70 Grand,. r It IIC -I IITI: I
4 A r A li L -0, Wild
rI coro de c(irca)(Irdas junto (i (,adii r(idiorrecepi ."I' 8N r !, **A.1),!, I" , 1- i I'D.,* ri a", dlil:- Eli- -aIts 8 .10 J, ill, C---! qt, d dc d
9 00 'G,- CoDcl-t,, a,-- 7111 ci.d d-I i--Z
Y frols it
-0 IG-ndr, M- I-' d, ;a Ji '. : '111"!", i 'Ics y I perlildscr,
ri Nlia l, ln,3n no _S it 1,
41 0- I dina l I I r)(I 11 11 i I i.11" 1, 1, ericatnt.
, m Rtrole,]- It
is I'! V' Hllul... qarld. -b- C.P-- 1 \IW, RAT)I0 TELYNISIOS a p m,) B, A III aii pert, in, fili4ticoit do Ins del
M Ir_ 15 D, ti 1 11 .5 ,, i l H111 ''I I
S I ",.:a del i ,,demis tic 'rv fie hitt .I'd, g-ni
.11 1' o I~. pi N en r-D!,!nbar its cill Iljdjlf
.ellun iste nurva liararlI Vil
rin-trivies' I.a I, CN P! EE. UU. traiiiniten latOan., I Cie Unl
j l" P '. i, v0c. 'el"fil connImArl It I drn
1 l NIQ 0_ I I !? I., Poo Its 11 M&A.... Ill ]a Asaniblea tic, Pittrim d. I,
d' 'IF%- t-;- DDMendote durAnte el t- ti,,owln, !A r. P;,
C"', CII hilivia Radio Progreoct
i,a y it D, ralst lI1-1TiiI1'- i-i dcl Intii.
1, W, 1'. y" Is" a( el marte-4 1-4 Cillravallin
'A l 1,a onda Mt- cal del Cjrll'tIL DI
di ii l III III;,, it, P., U 1',,
,DIplt on, t Dist ron iIt L de ei lacjo- acit'ADL,
de Efitretiolk de einero
.. .... rl- I(In it, ,l vii, I it, 6, ,a ell, rren, if,
it-, or LA., la, lie I D de Paris Szui T .a 1 1 ,l eqnipom
fill's Vde I mrr. t,, blip,
D i s c o g r a f fa I~ fit, irlI r". dwl" ii.alliblea twbt)
11, 1 AI, 'i"I" all "I, C.Ii-anst III
Till,
/I Debat" I fplogfaf,,, I,,- d "a QUI
Par Antonio Qutryedo -" )A PbN"- Intere antiAirlio ex rif prJ)grati (Ille FilfrPrern ""I." PD, leas I D, toM I, CoAli-Irrib,. I- hit,"
it, it,, In,1-- "Inipili La Salud es lo' Primera sobre "Dolor dir hollibro"',' l'j','sN" )'I k o- tul I,. I! A,,o T, I, I,,, o d, outy., -P- I1fjo A J. laro Par I I gorw, I_~ do-kritirl. e in 7 u, 1, 1~ pt iej).j rlit-rtr de. nuestrol; CrImposili Cus111M d, ]a ,,,
road, det-ji., que no pa.a 'o-1, L-pue-, 'I _ntrl, Marimbas. ) to4c, I
limDti dt a lernanit, P lr,
!D.n# .,n qor no, -C.ntrerno, -Aewe dc l It.- D I, I lon L-". cilnUnel in .- di
sIrlijill little ISIA padeelm do 0, dtIl, (7, i 1i n d, rAkIM-lto Jil cont- j,, 0 '1 11" L I do III Is ;-- C.7.,... I Emir-ca
I,, rl hoolbrai -Ablindan I A,,t- (111,
brrto, Ile L. -l niiiin Radii 0
q., puede. in 1-1DI_ n.d. it JP, l_: Ono. de, Is Alititiva, y. frini
qu, "I ,I mniAnteS 11=10%
lot nio It~ (jur ;us arlifinen P l i4ew-I, adW Felix t U
a I n 1, ,a rJdI.y#Dt_ d.
Programas de DIre Indw. 14 btlirsa,. fKjpA url,: il, I-ll y I, dr.l.-d,1 11,1,r lRecortesdel inahatia a I
tares ;..t ... 'Itelt, piii ll p ep.,Adj l_ III_,, Radio Procreac art. i- grata a:trnello$. rl quI S, Man, test, 'I I !li
Televisl6n para 8 de lit not-he ;i 'kil el Intel" de ""' I~
nlra fin".l"cieti, h- Men "I.. N' t C )i 'll, t-ndar-l"
")'"i Is que to
iI WO I, Ilnr. 911- Un pr.grairs. d, 1. RISC dt I-dr,, I.l I- ; I q I
I, vit, rn i"ll, d, Cub.,
manana lunes tru ID A PalrorinAD 1-4 All.:,:., IF :7 1!,, rifulirilill Por 'UMVII:- to,
l :a K1, I- 1r,;1 1, vzoii:larn., o-- t- l .11, 0 11. 1 l .1 lill
1. A CAnera I qUe tie I! IDIDDAr iriiv. fig, l d-I '- d i"lo I'l lit'llo Ile R""'Ir, & I V p"polk",
In, Coming- d, i I 311 A 11 "A A ;,I (:.NIQ n [,A III: r: je i I t, Ir, de L& C.r.vana- va aMQ-TV1,111 ISION ti ., lil ada, dl I, -wl CNIQ 'All, D.. 'I., I de la RBC -J lej, -- li,:-, Irctoires Clue Red,,, P!A ll OnIkIU)C,,dn unit r', - _a Nl ,ga, il, I, 1 I p- de. P' w 'i J- "1" 11 lielle 'I r-tera niuch-$ Iv
It" CAnAI Ii.-IlAtianA P41A 11 n-leblo en ge- ral. J- A I,,, ,.r,c net l4ile ,INI 61 1 111 Its if I_ lo'.. 11 V111011', sho de M I.
de 1_4 A-a D I ". 'Itai L, D ,-- 41 Io, hech- die 4- 4 d- L nt. A ]a protirannuiclo.
4' D: Arlfdad,, Dili p3rti, y A 1. t- ln h--i-A. ,1 1 prnq,,jnro,
w. I alli, JT.n Atf-.1ti'll. It Clase rinediC4, III -j-t:- f-C., III DD-h ,r I-DII 1 0,; 1,,- A tI e
L--clone-i 1, anuncia I I'll Un 'Inlent's l D, T_, Onda d, ia .Ijeiirla six
41 'Ma, r per- c a. ofrecid- 'Ca .; Do- "i
CIlc A. Cl-eA I A! h.bi- III Di ii.,,C, "I" to It 11".3p4l, d.1
"It'ris f 'ic. y contCjw de belle", -nntecrinient.s. tnrcdrli.
en felma 'dr-atj,,- '161- 1- rnoli '! I.- .,
11 1, 71 CallIno., huri D c Vr qu It 41.1 nw
A do n fact- lato ".u ey1*'rr..
"La Camcit;n del Olvido" y "La Carte de Faraitin" 1- PIC el Clenc. do 1. Seccia, R_ d, Erolfl,. ela bl' lilliTltt ,"i'ifi'rn3
it, E) rntind. III dia. -M^- a coicelpritt, inte-)I del pr Drados par I& pro.sti4ioss.AsocisiClon
at'. ". ."'M 1 1 qu, de ilruncisintes de Cuba.
It Invillen1sindo 1. pro q
est. tarde, a Ifu 5, en Ia Radial Cadena StiaritoS se incluiran grabliciou"
J
I D, I "ns delantos clentifl. 'e, .'I de los D, naI,s en r. t-d-o p4r I
- I_ I
Fr. Ia radio Cubans, Sv-%,il. -pA desfilar, alit, mici I -,M, d, p xa 1, il el,
mlertinier- ell loss hirh or
icza, I I''
I,, I; dl i t I,, CMQ TV. ..2 J."t deirtfactidisitila, li I p4: I like In. rinno-,nio, liv intere-jantes lat
t, Mh- t i:[,) J-,Ill fwumelltle.k, dici Is fuerzo en ofrcer l 'I'D's "en"P" Gi(4oesla. C's at" e proyectair-li is A,
IpI -t- I, HIPI'MaDW CA Prograi y sobre locill oria y cojjj-!- Feloitificias Trinidad
,c real
1-1-60 im dlicl"Ide Iniv P,- anlenlCisid. k nn 4, c.rnpla "I"J, )'t," r :fnnj, 01 Tragits. easlneid-63 i-no pi), Z n-_ y Hno. poil Cansil 4
If d
it dc 3n. 6.1ty"w, ED 1, w.,e de progr- l- _,J A ;.a FL
3, L de cnlc ii "Inlo, de orl n&lldkd. Sj- t- na Fainitia I~ jr illn.11 .1 'Li, Natux 4 le-a I, li I'a pl- I "ill Ina CIA, A !A, 11 Y 23 6I In, it, D, 7 _fit, epL,.di( loll que su norribre. r,,iI,, ij,;c do a Ia, :1, ne i -,..I Ilarnbrr' Niene transmit.,Ido 1,, Si 4rrl1r,,, ri, it I 'r; I l" is 14, s d, 'A ",.he u plant. de radio, Jjg,,, lod- Ins Ion A v I :o-l u, 7-,"d fl- pirc-mlp
q ,n Lat.iDnarnil III I. HFIC, a
ho2ares. al, pueblo, a -,,a wr-r!, It, d,-!vv, 1, 11 ti -*1 4 d. Ut-n Hadi Trlevi, , I-, iejrwe de ('_ ia, li IJL I "I'I ",I, ".- -ij,
[),IgxdD .M Dt.nrIo IOWA PlAhOl-. Aurcillilda de aftrctirls 1411, f 11 Er !,, Ijiblir- it Ile I I rf ": l ;ii, Di" I Dz ill :cl,blrad,
ri, D- 1, lirn it 1, Por -0 int,,, in I. A, I llstsor- del Aw,,r d, a I. I.%
11 at ArViAndo pla 4011'.
en I It jjillt
Cah" ,, -Citrf:i
rnancir7 l4no -Dt--Dd,
7t1tiI I I 11(irvilore it III
On Tierra.
ii, Art- CNIQ-Tv Suplv DII'l TT.1111)1 arl ill dri d
A:, IA ]Radio C.I I'a"
Be, I d 11 111 loll A Jo,5. 4- P- it na crie (It- vharla in
el fi milt'. I !in ic'. d. a 6 Is crmcidil
ill 14 r, UA, E, DIV., In r, C!OD formidable. &-J, Per I)D- -,-Ianch.
rer, Par- AlIci j as d, )a dr 1.1 MW if(- Lmidirct% Tf .,As at It n-jif"n. '-la ;a, d.11 41 "Ili Or",
D.ch,. Mu- 4 7 ot, pre.ladas i ja' M'd A clin 12 bnn 0 1 21 'JU
"D .Arc_ 0r:7 Odo rt f-lkl.re sr,n,-, Alai it'dj I Ell tinit -onap"lza I
It'll, M- I'd. d, J- jr,_Dd : d-d, la nhc 11MCIt ""'i Oe In. Y
41 1 1 I I r PICO ]a 1- :1 de Plica perrl r, adernIF cle hlnlIt'' lliel -derrisit Isis -4 find., 11, I_ C., tr, de y.: _D or Lic,, ii I- bi. mrressicill .1 Nlon-r- un',_ I 'I'l -1, rtcallarna, Dredatim, pod,.Ic7.". 6 -J-I lia -1 ,! n oIl
it, a Carl"), it I., biril.iantr. 7,j rrin y llaiarl- iontque 1111,13,16 .. h.bi. fic"Un,,r ') rii It
OP W.'t'r )--[ I 'I -i T.ra CoMpaii- lin .c.l."D ex tenv, ,I,n Ditrrad,. Par AIA I'll, C-l" PII Pa. de ta enits de Suit. a P, "firt 1. l, Gandern. Ei publi- Conoct
Toros en La Habana" absorbed Ia atenriOll tie las P re,-Iend. pellfro je ildelian:,
ito prra te'rciti de in er. !,,I "da prronidd d, G.rderc,
felespertadares todolf los lunes a las 8 v 30 P. fit, I! &esluir Poco despue,, cia I 'i") lifellp", ei ht I I
P will, mi, I... t, I DtI -l"I', ,"tarlsta, IIII) "I Ali coil 0191 Tony. Ve units, a dn, 1.,, 1. avalanche ,I ( J I lai-al contrilyDd., a- "I'i en I. N wDji Bro.d.
w", Par~ 'A I,,:: Toclor lps I" Ia, t -,- tln h.,,,r a Ia -t&D' lu tij Ne cxl,.ido drispues ce :., r ll,, ., -I'loiandnia iiiii : CrDp4DY z, Nit~ Y,,k,
1 oo-6;nA 30 DIARIO DE LA M1ARPIA-Do~mingn. 6 dle Enern -de 1932 aor Mario, Ra4ickt do P.lo.nih Para la Mutjer v el Hogar
D__ DE-M- B-A-L-CO-N--E N-- P A RA-S-- -- Onntno M
C uidados de Belleza iD E-Sntnd a~ 1,A lEPI u DL Sjfa Ujer
7 I~~~e n~~tw. RoaomFsna nPris a cargo de SIMONE DEAMBROSLS-MARTINS) S ,, TY21' 0
O71 oo doooo~o.d
lDt NADRID -1oloo 1"'' do o0
oooot.Op. T'
f~~~~fl~~" Int otot o oto
oo~t00,Ior I I000
oaditototitorCa
T .T)0i.0R0p 00IpTT
Ito P.1o too
0. odo .ot do 'OtoO~.0 I toQtio. 04100 p o H.-o d, I.l tI IIIII Ir FIIII I I l I IR It Ao K Il 11)1 F. ... F2 HU I I F Vr
CoF I, tood00
o. ooodo. tol'ooo fold.t
tooioo odot .oototol
to tote it ttot oM it tcoodHotoooo
o0teooi~~t do Iop
0.~~~~l r) ... fillopo 0 'd oho..
d ooooo I otto,
00 to 'tA 'o I lerniot
N k'oiij deNooe ar
00 00) 1oo It 'o It qo o .. Itt 0"0000 ,0 I.0 ,' -00 -0.0. ; P ,- ; ; -II; 1
A0 It 0000 li-00000009S AR IS ~ I
0 Ot., .0,00itO 011 11Ao dATN O o
tottood. to1 oooo o'o ooo d odp
I d I A f It 1, F H
tWo Illooe dotdi I 0 0
0'l C oo o toO oo I00000 (-I, 0000, o hood.
tr. ,om",tn. r1, arfoo.h i..drid
F'Jhi Voo tO0". hoooototolqooo.ogod
*Joo ~ ~ ~ ~ ~~Z Oo' 0 .oo s to t" .,ototo 0oo.opo~~~o.0o',o .0 00 ,o
I-I* 1 m pr O d-. d rieeAo -poo.o-ooo tooiro .td
bOO000p000 0, opoo Fit- Ooto -. 0 .ito- pinbtjoI,o bob- o11,ldtOooOIoo~.o0o~o ltoool.toofAn. oj idL.I ..1-: p~L.
Oooho ~ ~ ~ ~ ~ I, doi .0300do0.0. ot soho qo biiboo -I MO oooio do t. oooooj --t -it..
.tto oto do iotot0 0 ,00o totd o 002 m oid '~ooao /o/
000.00. ~ ~ ~ dnd o-p-oooo. h aoooo ooooopt eo. /00? a.trao,0
00'-rItF~a1 h- u t-SoOroood dootoooooo 0000000 00t000 -0 A X4 r1 Aa'U.I
IF- 10000U-1d ogeoo rd
A ](111111rd I') 1,M 0 DE LA MARINA.-Dorningo. 6 de Enerfi dr Pl ;2 Pigins 37
4ALIXTO- GARCIA, AN, I CU It Ura -Ticha -Biogra ica
"00,''
_i I % I Tl I k N
P., M.n.el Cusco Social
PREDIM ONES A VIOLA S PARA 19,52 I I Till 11_7ED
DAIRY-FEED
I- rl
100 Lbs
IWO ES FiPEC141
PARA
VACAS LECHERAS
7 jl_ 7
MANUFACTUPA 01 ALIMENIDS
&ANAD0 Y-AVECL r
Ari "I" I, A ;- aAF
ArAk' CA A S.tvlis. F Pat "34
UNERA" I d, d i ld,
LA CENTRAL MC I M IT
t rill.
Is R"
P
-1 0 b-1
k A, D F R o s i F N r A R Tl t I M A ves con huesos del
,f,
I U I I It IM N A A [A PLO T A CION Df ji"i d' I
W( I HER() P echo torcidos
"i J- il", P- If r ... j
Mi y
B RATO I w
a qn, p
'ILA CENTRAL MOLINERA dl If, d I M
In 1, ipt
j b.'roa u, d" .-0" del 7lusn Is.
TY I F.F ON 0.1 RO 1 .3fS, %fARIA NAO
I ,, -'- ""tr. i r."y ',a I, In 1U."tt -r- d, -i* v oasis is m,.mo
...... 1. d, I, f-nf, !-, "" .. 'U, I. nulrio z"
pl,"- W., 1,1 7 o., H-t. de -1 11'!rls t -h A" I "a I r.
nue.IrA ;, i inleg-ron
d l -I- d, b. I Ite-d p.dli 1-1 n 1'.1") ... 41". q: l
NO I Itn'tIt I, I p-pi.d. Par. ad. r,,rl. (:If! Ill T,11IIII- 1 Iol.ntla, Its IlaI rj, q "Ills PLI P-Irwo's fttruc.
d, f fill -.1 line& d,4 p.- - - - -
,I ,I I d"C"pCin't 11 oIr. ,iRoroa. songr, del IT.
g.n.d. ""t,
-------------- CA.VrljA la 11.)A, pIo, Is do
p, r I, n! A l P liad, e, ],, .III -nv
q- d. 1, c ri, -1 PIT. qus I, l'ifund" mn #I frrvo
I, I, !-!a tis, kul" de hiptnad
d
PI- -11; Oman dt 1,,4 amp., de Boy..
fl f110, A 1". " "
omo y por que ponen it Y Av.cutho. Aquellos
d, uoit,
I'- q- ;,at. .1%,", Alitievos su's gallinas d, !illra, d, HoIguln dond, Is III.
.-I-A I- op m. In
(;I I ,,jslyft 11 1- 1119. de forro-16n PV r-w, d.. !!,,an to so aIrnn fl
Matti 111111AI- dug. dI m.,
Irtarl- y I- V oat,_ do. A I'), jern-tris edmicog, ip r
I's Isfi.d Is mo'.7 lo.
1, tran-miten el padre y [a
i -ficito, prtris so.
"Irl .n rl!;: 'r 4 d, 0: n,,r is, lt,,JI,,IAmIntt. III bu.In,
d-, 1,, I
P an ( so pad It, doo Fla.
",On 11-11 d, frknque-" y
, I (1, A J.".
00i a- I I L.on ... Is, d, In. .-dero, oIAt.,
CO Isbll.l.. d.)6 f.m.
T I nn IT I
to HnIK"In (it set franco hmiA in
:.if, ;nA. fve fdiiin I, ,d-IInII, Tan fancn, q0, spwrias I
I'do .1,,r Iflo IT- (, j T (;
&1 1;. -1 1 1 "I'la I renl Gobfrrudor do
rja i4,11
If Ii j par! 'I "' 'i I"' n, Ad. SAT1040 PrOcIAMA 0) regimen rons.
16, d, Is sulorrinsd
In 1, 1 ri I r, I s I, dI r,, I cl;v one, don C.111to y s' h').
d, v j, I , j 0, palgh-, d_1 ... en proclarroir sus
'01"A 101% mbitin de
rn ;i,, iat do I. Is. ir- 1, la so an Grner.1
7T. j en Z, I N .I), t- :-,.H. I,- dt lIIUM, rs nor, d-h.hLuci4
Ili 11) )a d, DIX.I,
d I de dorninlrana I :,jempre el
im.g.". I, Is .1 11, 11. 1, n an. n so. %a, Truss mas f-wd'd 11 del C.,Lfllo ,,I ii, 11tJ11- dAl.d;,,e Cupa', dt -to
S, 7,air-orl'o %1-1 If mundo notsS.
-11 el 41. 4 Ile A-1. ri,
!1.1- i- "'clo rf, Palm- llez., 1, Is
In- Z o S Ina., i, depo.,i.ri d, p?9 11 Ldd d Holguin.
I '- ip_ -id a A3 r--mr- lotras
oth-, del Apw.l media. r
la d-,
a U.T.. I I-TIPle I'll :;' ,-,dl b ln Liu, rttonc"
d, PLI-MA, dqu:et, sqJ jj J_' X I) S L' I) 1 11 t C r 11 j C i fj j I
1 7 L,, I IT a1 I T' 11 1- r, _. 7r nmdo beIngn. a :1 rJara Y Della lr!rA qjjI doiats
j P- n -t- TIP. 'j, IT
"It gran Iub n,, tj- go'! y
J C A V i L. L I t L I V I n
11mrI, !a It dil.t 6, J- protexi6 Is tragca ri-nr I, -lj1-turA b.,rj d, so
ifiemp') (I";-t, 41 ti" P-bl"1111 Gjx1a ,it I.. dIciplina, ),I,.
f;fl :,,a, _1 j..e d, Costs Rica.
.-I-, bue I -nt !bdo 1, .11 ni ,
.1 a,, pnI !.a -i6.do, Ile Is h.M.rnf-t I, in"In-l's i., !r ;,tribI-C el Iti"i'.", f :istrxdn Asesinsto del Grnrr
po'ni'n I", I, t- I-ndo que In mcuda de patryos del "rel.r' apen"
11 1 1:-]!- In 1. Trot, I.,nada III] P.- k dtio Oempo Ile holgxT I ho
- --i-Ty _____T --,TTi--a- 1,-;- -i- -rL -,
71- -c de II a i ". - -q T-ab.T.
1 F ..... !Tild-fe, t dIM."! 011 P-4 jt ab.lI,;- A Se, flrl SA.0". QW, -(,I r", dond, rodws 1-s .A1 T mad 4. ,Io, q le -IIA D-I III
t'n, 1: I -d. n.mbre y
"Cea.el -1 -gwi
-do, tl r11191, Jnnrilnem er, I- In~ T,;,,dId pit-,
h;,t .trid, p
xMI IT qoe wIlle-in", Que on. bol. d., rIor I., -iorn. 'wur.tfii
r A I r, .., A En R-r, i ; h I- .- p it P-111111l 11 '1211 71, Ir-11h. Is 1,111 del gl-
ri, !;-r
n- -d. fig. vlrtlai2av,
t 00- 'it la A,
Kt avivilit; p: , I i, V- _-
- 1,.,. 3, 0l
it A I I! All i'Arl-rbo -sTup nd qo,._ cd_
0 A N T POLLITIOS Fvft, pj.'Ind, on,
SX N'..SDEX F-()I.jTT0N I
" 11,
HIRE i hA,, crmo b,,,, Is)., -,!'It induv- , , ;, "ll". I , A Iaj 6,d,1) r INILI SUPLI.M[,NTA.; 9.,aniizod- 120.4" 1 MITI- 41- h-t. OmAdor d, Pi'
R -A, 14,, ca, F.; Mar--] I
IFIN Ali I., a, ua, Ida d e I f '. I ,, ZI
III CICTILI, end" 'J"
"LOS COCOS" deb," a kimC T, i 111ad it I -I In Z03 In _,na c- Ii, Irn . do om I Datil
1 11 "1", nor !.. TI-P- l- Y, Pid.
DIARM DF LA )I klil"'I k.-Donjiligii. 0 dc Encro du 19.-)2 Polifica
,tkilljdf- dlcr,:I fit, Con slit III do's 18 Cr6 se un nueN o comit.6 a f avor
Declat I I 1191ble el pacto con
-an I-os liberales inta --- lirar zC' M
En cuatro--Iinea L.--- evia
la Ahanza. concertado -dicen- por 4 part1dos s a 1111) 1 () (I s dol de la-can-didatura-de n
PPC VotalizOls
' (m vx mirmbro- dcl PartidI) Abcccdario. loo; que
d jm -w i ...... I I a 11 f, I rgi d o ?, 11 nueN, a
Ift J-1\ I I RI)PRI"I 1. 7 p x A I :4 R I A N T F RA ifirct IjN a 1oA vinplead() ILICIUII_ I) I)r)r f-1 4 xii(y 41ttl c.indidato president a
Unit. 1,i N ic,'pr,-if1cw iti dt-1 I'm ier LJ giidati% k) (it el ... 1,,r fprz Voiltr's
in. d, LIK10
el At.
In -11c, Rea-1
r) It R dis
1: d 'C'
Na-rial He'A
1 It n I Its tj I IicI 6n
qu, e. IL.
n- d,! I,
del
It i i- d'i
r. Re I. .1,I,
d;11
Icf1f, t v 1 11 tc- r cti. 0,1 d, I irm ada I ;I ;I a I I I o t-a N N 0 C,
c '.I rt 1 4 1 1 J I ic ra I c It 1()(LI I, r I I I I i.
I., I I c a a I it I I il
;A IQ
sp,
Flevaclon de todas las cl'fras del
censo nacio aI dela poblacion
q 4t
4 trp 1 c d, 2 493
ico acto e -ecido
sifflp t e fu off
(d Ministi 1 101
-o de Conninicaci'tties
icii I I ;J.r i 4 v I it vc r i it ill, Rad iq ro, vom well 4
It I a I 1 .1 41 v 111 it c i 6 11 J, 11 v ca r 2 1 r i I it
7 4 ti,
t I n i I I i i it I it dch I i r it t I i I 4, d,
it I I oCilf, I i I i (I v r r (14-1
I It r t idt, N it t I ballo
0 F I C I A L
A-:e- In;
A
r" T jitrTr- 3i,, atrlit, it I I I I Ic I I t cl e -ai ncrt a Di j c 1 lun 1 14 Cie
6 p, de: Joe, It, I I
-. 1, i "It're i.it j I j ; ,
d
dl I-ig, ..a
lit, it., I,.
Merilp por in soj
- l !Illjl ; 11t, ;0. llguiellcrillic mn d,
S V -r d C ;.M I
il 7 t ifICAII'M
Pti 1,1 -d
it, ..; :
r J, ;h F still, 61rr I- r, ,: t, i 0., RA Y M i. R -:I tr Q, r -a t ji a ir IF 4 j1 F1:1- I I i V 2 D r f:
riipid- 0 11 1 5 r
A I tT I I M.n-I RUh J. q D1re,!.r
18 Millones 500,000 U metras Recorridos, 'sin Accidentes
QTj,
I'm 21,
SA7 SF
T 7
HE LLEGADO A NU DEST 0!
DESCANSADO1 -;7 -2,T TPRI:','
; _M- L-A E. en
A MI HORAI
RAPIDEZ ATENCION, SIN -PREOCUPACIONESI SEGURIDAD..
Pigina .39
1wkwo DE [..k Fnero dc P)
ViaJes Turismo I & -al
CAI 4c
AFORNIA aN
-illa, tt, raistica mii 'et s
Ulri
-,'NALDG RA? URLZROSELL
F.i.. do "LOOK
re
-01 14 ,7d,
'OR
LIP A.- I
a I" I
IE1 faummasees poresat, d, 1A d, Or.-, I -a. all. y Iaurc. del World. 3 iste, qw, or San F,,ni-. 0AIll.eid, tretur,"rAlla Is, pojlulllau d, L
de 1. C.Ift.-I., 7.f
A
;z 41
W AMM r
'I tj
A
A
F ib
.,t.,j d, '11f., tr, d" It~ I.. F,--- -I -pm.dA. i plcullm-i Vow "Might r1uht- del barrio chin-t, orrecen riplendid" Ldl.A. de an FLW, paramour molor. loor
d;erld, 1. -Ail or I.111k. air, -1,1-0 he.,' .it ut-11r., I.J- It in.a. b I par- y arilmam, I .-r.
Un r poricior do "Look"
Adoptocion do
P(3rd vidjes rdpldos: I trae y 12, t-dos Roina'Ido Ramirmax-RosatV
-11,W, d, rit.d. Ifd), --d II...rd Greer M-ef- -pr, I -um-4, d, rn& exhlbirlon 4, (.ever un xrant imlrntb -"I
"Ailli"Itl It~ 1. -Mill 1.111-Ir de -IrAt-linris Importarria, lo;,r-I m-it;Pne ViSjAncl* CUTINIAmrd. Lit, pefirUrvirrit, A, 1. f-tri. de I :dA "ho'Ho.m. del N;urtp i c. 1,1 _err 41e 'A iltin. a Gerr) ( &mercl Ad onadrip
-o" .-.": prpfpr4d,,
11e, qu, conio jntrrjiz t, d,, U- clill-clon ha logrAd4l "'A difii) peisl6ii.jill ,I., i,.pr, I,111.1pret-11 ple-.Ubi, tAn I [ I.jr przin itt, dllh.
-11 In _,,,n u,,
u., -nr d. 1. d,.nde be;11- -n 1 1- for.w.r-bl_ In, -hrhil j-PA Irnill' I r-d-11 C-111 I Ath. J1111r, MAJrn-tA, Partin -[A .d.[,,
(;-r true
h, lit,
I In h. ..A in..hIttitAM. IN- on proble'lab 41 ri qu,
Wri'li. nrl eq Ittale
4, dmro Aq., d,gi. 1. -1.- A
on q., oud,
I,., d, d,- tepirn.,
diftrentqu, plied, r
-SOLAMENTE
lit, 'if) Soarricin de
b..4e.
l,5 dol- -mpn, d, etUre Miami y La Habarw
d, fall. trier'.
AV I'd pjrA -riar-reu.iilwam, amweancis quo c-I t,.d- I.. ..ji-ea 0'et'. .11 C-Pirr e. mio., P. I AS, marpoctal djarit, do
Cappet cargo 1 1, Hobart. jr for -Ig.to do motras gun -t1dj ain3J I u in" rapid. y ..Lloa do alimaja mewlio badM ientras en Nueva York ad. P, rrtj : -'- ". nble,,pr LAI Wlfsa daevtfid In-forumm to
a, I A I_ rm a -...I
1illA or Clipper L,,x.
%\-hn fh'i'l 'i -,ml 1."'Ild"I d-1 I-. it, 1, '91'" fw -'i
A111iii- 'Ir lit '14-r. Plot PAA_ I.,
- I'll qu, h1jr, on" Gr- dill 44r
it, ....... Ito 'r
C I'llt'll till A rllllllil 1- 1, q., t
A A j' Illf 11.111JAI lfl 011' ld- pried, -r Ad.PIA
ltapilr- tire de 61,g2*11e ftlahritUll"cl: loll dr jrdA All' 'l 111-1 Ill IAPI A. .,C,. mar ",lip" de P*direrix b4.-,
p u -uItAd,,ql 01a, tA,
I- t rd
40
HO TEL The Mi,, Battle Creek
8 P ARA RUCISO, Y MEJOAANU I WTO DE SU SA_'UD
PONCED.E LEON
W IL, CENTRO CEL DSIRITO C D.[ICIAL Y TEATkAL 7 0.1 11. do
I'll i na 44) MARIO DL 1A NIARIN k.-Dotningo. 6 tit- Enero de 19 2
Economic v Finams
hicric compra Dicta la Awfiencia deta Habana importAnte a o
J CLIeStiones Tributarias f It Conciencia Agric=ola
1__: Pa, J..# Per.. C,.ib,11., do 111ailtec(I b, e. Ila de dos areas industriales- For Miguel Femem'd Fret*
puestol, obre at capitol y el exc o r inscription
-I- ear, varlos 1) a I Ses -El Cauca, commercial de IQ ca".
d, t,l,dad., Y 1. 'Ley N' 2 de 1951 ronuticiamiciito" -obre -Atgunos data, del ef-d- C C, 5,
ittiaci(m de la Urgon-te sosi6ri -Supresiom del obgurdo promedio.
lor,,rc.ir vyi mlejuirir (In la compt-lencia il c i I a _-Garontin at hocendodo y coloeo.
kl fibra, (if- Nille (le reoucros ha rvgitrada en eue caso
I Ila i 7 41 A 1 a 7, 1 IT d A d d To P ed I r vir
Por Faustino Leal
If, L : i C d d -1- 1 r i at l
Sido con roca do It, a S,
%!-I, I-inj --b;, r"'Tal -, ;,,,, Cada Klioilrarn.j Tit,
0, j- irritr, ell 1. l1brI,,iI
f.r," cief-ia c.nad.d
d, belecjwadti l excluidot, (it, ,d-A etenida r sof 1, ;,,a U ,
omilt de hi Prodiw(,iifin A
.0" 14 2 1 "tt". 1.
!---
ij 'i I .t, o)t- y 'la,
TIT, 11 it 7 ll ,'% _Itp 0 C 5 Ara.
I ITT,, i: iC di, I- at,.,.
C
A 1 7 I a I
- 11 ;, ,
rt l,
d,
C 1:11 1,. b.- der I.,
7T itile- I._a
f-rite I r17 a d r, r"""' it a
f:I I t rl 7 1 1;, t, c, -a
IT K"- 70", :1 V I f" Purr rl4, d J, a, I I !a, t, 111 1 "i C. I l C dclIj.
111 IT id" A ii, -, i A .6 i C.di r T
d 'j, i,
a I I A f DO ri. 4 d csntldill
III, I,!, del T"j,, I r di, I ;Idl nlrilza--, !a. i7- I as 111PIrr-1
dlr Ida t, S
o"di-t, if
'ItA -,- : (a d, lit C-.. f1T., T, I terLi ... d 1. io. d, li, I.r:,a -:- 3 C C S
d, tifa, A Nl
--cani, P"', a,Tr
ir clr
A-' P- -1
d 11 t, r 1 7 p -ar.-PI, I "Carrmltro.
L :a, io dl,.d,. lolo ;i. d'! jot,---o-al dt I a I, -,I. I.dol I.. &:1CA-5 _1 I orten, r-cIn.01tI r I-a -if- -It, I C 6 t
Ill, a. A,:nt,, 11 -1
ia 'n
A t;, t a re a..,ar j, A "I
1-Troina pol
;llr. I.. _r'! Cm 171 p,, medlo del t jdro f. de El
aol
que paorar una- anual qti"da desp-, 1, lr driemma
-No hay idad I .. "!. 14a, C6, I
a Ir. 1-. 1 11 gat- J-,rta, Le!r 17".. Tlr
J,- I orrpam 11- xiStill, C1, d, a, 1* -, E -1 por In tanto a, dldlclll lll
13 -1 PIt zt;a) 17 P" -. S.
pri ad ParI tortrei; ,- r,Sjxr de If, la d" I
del im pesto sobre los inorresos -- ai '-O T :A P. I, I '. I CA a P ." a 1 dne iiltlin at dnCt,, Kr, ,Trirln
f, "d d',W"' a Sepn'Ld-s6d r r- for ,Ula r;wr Ile empjr, par.
-) "'ranti, ri, t"ion d, ev, .IdI:, 1tlz
"1 1, W, Ribot- I C, rrrp.hi. p.di-- zo eT P,!i j", I- d, I lritr ej 8-,,. y !a Pol., cior, I
j 1 kciarmi am--i)res legales de la 1, mara (141 Com mpT-(-nd- en ofro z d,, Primer. -nromn
f, M t-r,-i o
1 Ii4 QU, j, l 71 !,- 1, 1 Alogri .1 If- ii, 0'rt'l-na po, clentr I,
I I t o I I I N e S q U e 110 e x i i, I e #I i c I I t obli-atoriedad ,Tld-d Porque nguo dwitir, flat, PI rnge, 1. Carl.
o C, di, ,I,'.o i,
ful-r-. a der! roti.r dlc ,, En A-stralik. fom. -10 Ill-tX'J., h,,Chog Jtj. -1 'U'eslos d&to p.,. : qiidacidol de c,
I cioo expreu tit 13 -mew !orando -,t d, a 'mrarco,'I q
a, iic.,rdo Con la at.. Ll,, ) ii, A p- a, ru ilegad.
"OollerZara IA I F!ldd m-r*.riTi; o, -o. I -Sto d. j,
44 t l" t 111,,!..d In ra d, 14 to) o wilit- rigir ja S- %. Co '. pan,., a,, d Pea. It
aeC;,T;, Ila, a!q.,er cant'i'lad x t)atev rada calijor, carjacto re r, 1 1. G., 0fi.! de 1. Rpatii- j,,Br Rot-el Sarao F La ... TIT ria, dr-e, ptao -11.. %1
tn es, le orAs alterthdo f1 1 r-ti-dri aln unla 'fill, ,
f, 4 Fla- ritab.. calea it 1 1- x 0 ent'a. m- 11 or nar T .xa Aacje, tit Tov,- rtwistra junto ,n PI mombro dl
'i I - At ill 1*
-r-,.;-w- indui, ran e,, -Ii, tritsmo dia af, a
H.,ie Tposit-I",Iran 1ad -Irrlco an.,i d- clin--a el fndi
It .!,. ,. I. d, Rit, I d- all,, t werewo it, '. A cadur de rn '"!rlmv qiil Ista
glob.j 101-IIIIIAT ) ", ;'a- ?-- "ar-, adnaj, 1
r! rrrren- wl-, !I ra C, 6 'Toril"do Too I nnrl ictrir I q
'fal'S al,, ,frij'r
.407 4 'a r I'o 11" (.r.; !ampa.ra T, for&
w ISI.Clup Una 1-6 de -it ma' l 'Inab7c .arldo Pgx I, io lestra de
t -AmA,. d-im. I -nA .1 prim- m, It- AiA se r,:
'%' tort 'ill 'lf e iillto t- It 'A
Car r r. 1:T a 1 ieii!A del
al $:!LirIC:I1fA gu! ;I! I,
1d L11 I,,,, f Lir!T tila"11- 1 A I ;)TLnl4 mau del p imer mr,
:.A t N-a wti &I lmthr.torlo
I, A, jjr I olld'rl. ert to, Pa,-%" I-In.
r II-ort., el III- 1. mr. Per.
1,1- 1 a$ or J.., 'A. r a i t, I
avd;'n It I t., r I a ;a
X
par. I B-. en
d. Tii:Td- alu, y dtjA an fr
A Cat
c3i; ad 1, :a CA IT n-t. q ;, ptn 1:9 burbu
t, it I I T
0'er. I asitn!.
L;, ia "Im vi 1-1, T-,! ,r,pa,rde: -1 I_ 1-go A, mt..da,, el hictrometro
CA11.,11. d, C1, drjarld.lo ju. fl.te Itbrerrienle
I A, :"Irl, 1- a,, A, hot, 1, 1,c:Iara, LA mu"Ir.
ara M;arizacion se trau con aceIrTd I,,
caliig- A7W1r%,:!j', i. ll) !,asl- de Pk- li n actat. atIll- PATA, PrICIP)IST IA
i'd Al" oil o, mpurz"
lljuldIi, r xrn, ,I fl"I
Ir epara, P- r!.1tracion It Anxl:71! ; -a rn ri
il'tile, C a a;
Br',l tj PlIlarizAclor del juaTo 11 Pr
Pe ra r pli 9 il Ile: de pr-erA expression. ,
pla r g, q- .Ta li"ItIfne I., !A jdt;tA Calificadora de Pre-3o,
jvt1lo-lia P. I -..- 1 10 :71
Impla: a I a.; de 1. Cana ta ce Para radA in
al (I do r Pa a A
A d lill I P71 , P I 'If I ..I -- g , y "t rot., I rin p, r t a., I r, I A
_ o, nt '. V? 1." 1, 11 7t- -- r I .... ... I.Tra, il.ilfiil -c itia que at debera or atia.- p.,it
B NCO PPOJOL -a, -!- d"i C-,- -111 .- en lIvi,'r d;t,-- lcii's 1 ;, lil-;aar f' '.!or T- lon,].di d,
l1q.11 111 de CLm,,c.,, I !a! -p- i-te o I. T.-"Ii Ile ".n. on C.rilelld.iiy C.n
P' loara, A 'i djere:;:,. prerjoa
I a, it "rinot. E, "t- qze !--o !a 'J", 1, ".
j)il de fmcwrsa4a T-Ta T I rnpt ,,, i, Cie Pago rral 3encillo
na 1. e 1. i cion particular.
10 Q dond 'ala -cor Par a el ajr1z-_;to1 seriA determ.riar
11" A o !e., que. tl rrarluteT m fi, 1 -car P de pradar:, d, 12 .G,,Id, Cie ,he on
J1 5 1 T Y) L C 1 0 rii rr ri T a 'ieropi-e "ricli lawlllp"Aill.fll I je! e, .f,c!,) Te. idenclando !- o 11 en m": E! 1 9" oe 1! C C S m.Wt1p4C.r eate valor
C1 I I -
I jmgfa pt iqu ill o jfl al r,-Tlol I it,,
-,t-n tf. -; -cmr-, a! felt 'per 1A p.acr;C. ralcuic,
-e A Ae 11 n.'r d ,r.r!e a r 1ra
la. Cie !.I ta firtai
mrin Tal
3 uril i 4 paf. d;3t11I9LI1 I" -f;- t conocr we P.r ell.
V-t n j Fil. . 7- -LmUsada an &I d:i an d" arda pi l r l
.11 ri!:, 11 11, pr ,iaional d, I
Il 11719,308.81 d, sus P
B"O. 111-1 e-1 d. -ita ;),s:ej (1ren!e Cj A1110
I A-,: ic:-a
ot-. nau-ii I fact.* d. c'..'s in 4a(, oir. r,lta,,-, )a 1, a d, S 46", 1? 2 3 C prmo fin 1. e _;i.
P .qrl 6. cObr_ We 'a.;! r pa orl.r4iii'drist, t-%!o
a aril't 3;c i 1 :jI11 el 11 11B A = NC V P 43,056.85 A Ica .211, ;1C I- tilt C, S,
r- fila u t4 6,8oo.oo ,i a, t I
-ganna ITZ11io.
Pr4.t-. T -N,365.85 Cie I,,.
T_' A jr Ent 89,312.28 p, it 1 4,Cir4,dj._. i ri a P., U, III a4
d
!_j!ar 'I l!'ra,- g!"I'l Plot I- IT. a d I"Ine clirl b,,
cO
I a' h.10 0 t,id .ra 'j.,l.
Tit, 11 49 P7 Tilt.. POT t5A S! C S d
L 1,,e de, An d, 1. 91
a P- __, ijr ile nj
.1ra P! rvriTf:cx,,o 46757 Ar.al del ,,z
111 004A,3a7.76 baiarke c 14 ql, f.trrm bjI,l. (FIrtalix. n'l. "at.. 41,
T4d!.-. I re d.te it I mit, 11 ru
it,. dc Par Allm es 11"Itrior,
-0 0 Por Fit v mento en
4 5 0 6, 8 5 no,, Ai latah'&, 1. -.AIFA
516.666m Pa- a ida- !SP I!erlnrias
------ aftniftEl Trkbrf OAVARCnAtk-
EcoDomja v Finanms IM kRl() DE LA MARINA-011111ingo, 0 de hicro de 1902 Pigins 41,
Pw a act; ridad Es-timase que puede -estabilizarse el flete de ti () ll(tl)r(- E (.tjdian lo 1,E.J I
re allCnacion" de metmit.,
'istroij a ver f ip I
uni orme para barcos tramps en f ornia cooperate va do procios ou Ili. I ilo mihtHrv El
Estado's ('111dos BANCO -CONTINENTAL CUBANO
la bolso local
Firman cmi % v jio, a ve d
Siglwn soifen1dos los 11(i vor labor vii 1)4pbli- producci'n dc 1,,, J, I'll I obonarii
tenor NarLi, :,ompliflia-, 'culos (14 1wtrt;1(,o
pr(,ciox dp log J)orjoj arli III i lita rc, .(-Labicuidai% en Europa ros t a yn o s rvxistrari en lo, Ii. I nii rw-ionor(in en 195-2 k -1 INTERESES
I Por F. Perez larbose
, ;.
rrn 'I- ( -, I., d ". -i- ". i f-, ll 1 I ; 1 1 f, 1, l C,.-- d Ati- q,nl- ,,r- du,.nte r "i. -,% !, 1 1 -4un ndi, T7,TT-l"nd- d, r- ANUAL P;-, F ;., tn m la p (I prelmraloria de J I
r,, pl,',r,
S. 1;. d, 1. 1-Y q- N,
n 50 1
la exp(imil'tiri ficonomi
d )b11 d,1 ii 'i,
d,
,, -f- i- ."-;B(,)L.,;:% DE LA HABAN K, d,
1, 1, ,iy ,dc
; i , I .-,.: d, tA S-1-1_ -p1-F I C I A L lr "' -, i (" c p l
P
DE T ;Ejll ZIF. !' l
d, -ibk
N't" 600 mlll I d"p _t, d,
B
(Euba"a
7, IS
Clf:ilrE DE AY17R rX I- A t 0 L A .4 f-f- _-1 c-i-p-04. -d
i. "i, idd I
1- 11- , L) r CHICAGO
V-1- UN BANCO CURANO AL SERVIC10 DR CUBA
D-1 U- P119.11t' lil h i- )11 !7 13 L
4' S I L MIDAIR0 DE LA XS(XIACIOM DiS SAM006 DIL CUS&
T. c A r.
;f
7.5
b': 11 A I Z
A D M I N I S T R A D 0 R
R-, i 1- elL c L 1.11,2 VcTa adxflnd
d, I, qlln r- In,
r id
k LGODON IL y prazdcca
T 4. A GIRONA, A-"o 'R.
d, JI)C 1- Clr,, y A, F: 1,!go P,
E DE A Em LA ij-p- dCK ME-W YORK ir! cla 'j -911- 1 d,
n,,, R que h-bAn ink.J
P- d, part expcr!aci6n. aunqut ra
I .. ; ill ".!", 'T c I 'a Il.d.na seefecluo.wnfuns o"A f1i'll, 'I"
C '-j :i- lr-n', n, A]_ _l: C,fin d ete ip. L. p. rtp. tjlm
q ;. bu-, de d-w n. -ry
%
d,
113 A 11 111.0.11 Pl- d lp" t pr.,
'r T" -d
C
0
I A
C I I
I 1 0 a 0
A -goes
)aE S'
ESTAMOS-- A' s U'S
H l I I
2 3 y P
i A l J,
h. 1 d, P"r l "wt,.ji,
u
T,
Pil--Ttpi 12 W kRW I)F 1, k N1 0IN k.-Domingin. 6 de flnero de 1952 E-conomia Finanzas
d 1 1) hip if 1-til ASQCIACIO N Dr. 1A
n, r :I io del caf 6 al
gran 1 10 1, () N Estabilizado el preci
2 1,. if I hr,1 -I p, --ii, ret ; Islr, N-ar*a(,* n eti Jos precious, en. ]a
JA DE CUBA ''t fit, ill ilhl IN t I I 1IT11AC10 P A ILA -YNTAN At- ignorar el cyraw e I BANFAIC
ses ii de rolt %A f DE CO-S
aver el mercado de vaJores de N. Yo r k -TAD0 pi
RF.1,1_17ADAS LNTILE AL-VACE,J-STA.s VMF0KTkr)oRrs ketiN o illos itlliclfll ell el ASOCIADOS De JK3 -).00 r1 (1q. lim pij rv,,i trado 11-noNicrubre.
ill, ;lccim lv ) Nic tw;t el 4.() eellp ro
licil"ll ma- dclilaw11 Tom(') poses*(Ju tc fcri-toiario v f p t r -11 61tinio c ha elf-Nadcl a 12.0(
la directive de o cn P).)I rut
los 'n dwst r a les
Ro-Imm-i4 lit ',c(rileiria
(,o-m-ml Herr,,rit Irmitzo
1 7! "F
_4F d
CUENTAS
'ORRIENTES
FB
c cl, I I c 11 o if pal ))(fr c r ;i i j c i it tj j i i o
21.
A
d" fc- 9A
Th.
il., NvW I Mik
1,1111 NTH, G N FLOTA BLAN(A
K,-j.wran ma%(,r precio al RA UNITED FRUIT COMPANY
Ile Nhh. a de Ellropa
o n %I o
75 SUCURSAM IN TOD& iA 111PURICA P-Qn 0.
ORCINAi
FLOTA SLA CA
AAUILLI N
y Do
d, H.".O. Toll. W-6974
S11SCRIBASE Y ANUNCIESE E' EL c(DIAR10 DE LA MARINAo
CUBAMAR LINES
D If L 0,
ANUNCIA SU NUEVO ITINERARIO PAISAJE
elll :10 le e "11c] TRANSPO
'-porlLoCif".. .10
7 1 j r e r t o i d e C J b b
o -on, 0 S tr
Clasificados MARIO DE LA MARENA.-Domingiv. 0 de Enero de 1').-)2 Pigina 43
IF A R M A C I A Slendo neutrales 0o" inc6milas ell PROFESIONALES. COMPRAS C 0 M P R A SD 1 0 G U I A D C
no se pue A ctualidad Internacional I kBOGADOS Y ?1OrTARIOS I CASAS 211 114STRUMENTOS DE MUS"
la rmlitica d C F- I P MEDINA CO I PR (",V'; X S N I I X It I S
'JOH N SON de yanar Per .19" Marto Cape zz:: FRU -4197- COMPRO
004SPO T AGLIAK I, I., I I 1., 1. 1. U
It TURNO LOS LUXXX -Propuesta "kirs Car".
'LIII A-'-IM A-TUC IRS Truma n E1,;en h o Ns e r PIANOS
-Argumentlors inn"esarioz.
'Guerra de "pel",
-- is MAQUINARIAS
FUK" Y Doommm )1antit-ne (,rilvrio rI 3 DOCTORES EN MEDICINA
d, Ic
.TAQUECHEL Plr JAI G IINIDIN DR. LUIS BERMUDEZ
COMPRO PIANOS
N A 1 A CLINICO SI-:XOL0C0. F-5298 17 MUEBLE5 PRENDAS
DE TV"O LO-11 VIERNKS '. cl :-_..
I., I'll V 1) 11, F CT. X
A, :-o,, j- :41, :mxnl. -1, A-7140 compro mueble
1: IT 11. flill, A~. I~ jr
l, 1 A 1, Ili itDE TURNO HOY 7 fl-1, cit 1,
D 0 M N G 0
DR A NTON10 PIT It WII'KAI()S P I A _N OS
f NK NIA('IA r, -Ctl 1, W, ." 1 -,'T
Dr. Pe'rez AEEIETE I M-2737- COMPRO
.9 -,." 2 4 c 1 2
d"a Ii-I. C",
d'. "d!:. COMPRO PIA O 11]13 Il
I PA 11 E 1, A R [)0 LABRAROR
f) I. T I It % 4) If 0 1
A x m A ( I 'A
do I", REPARACIONES
I" I I I I , : I 'I I I '1" 171 ..: "':
FF R N 10; D F Z RIk W 0 1 A
d I,,, r, I br, I it I IT .1 Z I
LA COPA No. ".. P.I..
,, ,It P ", 40 MAQUINARLAS
F10111,10''MOTORIZADO 7
PTYARRA ALUTOXATIC k IF OFRE( 11, IWFAN*1170 FN XA" 81 8_9 1666 BO-28 F r' ri "."Clil Monif, DR- PEDRO KUROZ VALDES l'!,_ con d- lif- To-itNf K A N11 A R '.a I-Ilibli ti tl d, 1, compno "CAPAFLA rrs, cHirro 9!T;,i FI-Tutud
0,; ci, -t. -lur-, ar
ditl P,,t, dill A'!iT i, .... .. 1, w c-l, 4 107, bv,,IL
1 4 to rl-',
rjtrQ do ,il I),~ T, U
o6 -.odo do rl
Aj--- I I t .1
R_ I Ni PRA NIOS ORO
DR MESA AMOS
BE TURNO Hfly
It I T l' I i, 11-pil, 7R. G ARCIA , "' 1-1 , , ",
T ZI T I t I I I r) 7 1 T r- 42 MUEELES T FREMBAS
B-5: 13, V it R F I I, t L A It 1 1)
23 e sq I V ed a d o I I S V EN S A R 1 0 N1 F D I C 0 1 1
F t 1 1; 't TALLEIA D r'M AR)l LACA_ RLKX51
;-i-to do 'ILI' i!
R. J FS ",I] SORA AMA DF CASA
'I S Ro'.,Al-,- E!
a, aii rt ,11 dj'r Zi dHL I, L, I h, i Till: v!
Z'11 1 1 4F=6,666 _c r I)~ Z- -,,d, h-o
J, --a I,- -h 7 F b
it, -r, ir I;d- Custni, !at medicinat interna.
W- IT -1, W, 1 11, Ill!, jocioil "las 4 a TIVICF'RIA Y DECORACION.
arl 16o, hajs entie
lu., dir o I ]o III 1, 1 it s -779
""J"111tas ''a' -9 1 A 5: COMPRAMOS f jf]CjaS
DROGUERA RUIZ j- Ili." 111puld., I-: I Virtudes A-4j42 F.-,9()9 -1-1. -do I I- t-1. 11 l, 1-11 1. 1. ,, alf, m bran,
7URNO DLA Y NIOCHE Jl po rq ru t f I , , I, I I I I -- -_ - I , , , : .
N 254 EDADO SetitojAm- propuetual.. I,, tIT I I """ , DR. ARMANDO A RFRA 11- '. 1!1 .111, 1C.A III
j on, frui 61,
4 ardln. ,
ELFS.: F6072 P5872 po, jrtwil P,,m 1. L_ w Trabap, s oaantilacins.
9 a Pill. If %4,_J-_ I rd wilt sp ... n-S fill dr, 'l ll 421 T'll At F'.5("'bar 266 C3nitina ;I N Trlf.nn:
Ill g-irrift on amarl[as ti -C Ln M-2655: COW RO "'i"I" rptun,
A o -rit-i-iii-ml ; --1 -1 -3 Feb.
OC LIST N1, 60
on igll d", 4 U AS P.R. ".
--1 % r .... .. IT "IL (MO olt jTAtLI_ a
g. or ;A. istrit)-irl"I co'. ilkkf.
luntAd v a ,, ntr de 0". 'Idul'ithI "'I'l ... L "."Juh 'I""""" "in drb- !,t 'T" I Dr. E. Cu 'llar del io, t___ a.BOTICA MAM MAL I I I I, d c l -i it I i It !. tZold
R - ------ A-'". "It
i -v.wmtov error IT, 'DICO OCULISTA -8232: CONIPRANIO
B-2629 45
B-2800 div la g--jr, Von il de".!,, J-!l A A N DDCALLE 6 y 15, LA SIERRA Tl. sabil .1 13
ecomorma. ol I- trials orl, 13, 1-1Tu,-n HOY -1 AlKun, u f",- 4 IlaTiles flial., Cristale
1.. 41 Aba- TAPICE SUS MUEBLIES
Itt fill ilo I it, L
T,, fhclo d, I.-
oli nll %I a fA u, "''t 5 DENTISTAS 111cris riavAf pj;jjo, C.ARCIA -SPINOSA
A if,,mbra E 111JOS
........ 'u.". s',Maquinas
Iff I I . DR. WAIJERIO ORTIZ cliser. e t-! I, r. ii
oc. do 1., 1, Art hit. ls ",12,
-Ira, mw!h, ,,!I pas A 8- 'A
Indir'l. do Jw I!
1" A liall Y Tilf-coi. L LZU,
LA 0 A p.,
AtYM76 W14 V? C I 119 E R.,_1 IT.
W COMPRO MUEBLES,
Anr -4995. '1. it
A. 1 10 ri C !78111i
'-scurn, 7 VETER NAXJOS l;tjfTto!i cit, arte antigens ar- orCOMACION IN-MI11011. rNPECLA.I.I.
Al I'- 'EkArl' mas antiguils. muebles de estiemania es ell, i, t P t I T;d
110y el simbolo de ]a 'T 'Z', L" ; : ; 1, A- A,_,_ I I t'-' Till'. 113 oil
a 11 I,_ __hri "!", !" bras. vaJ111,15, cristales, CUL 1-15
la fl.L "' ,r L I, :. A lln I ljl', &4 42 4
ew re 0 _A planCIS _a C)
guerra I d TT 1,intvau, L *: n
W e y Occidente %I Till Ll-Willi I I.
e cilado NQ 2 4 W-499.5 PINTO A PISTOL
QUIROPEDISTAS 4.z.
Ilk 141"Arl. "I'AA1.1ta POIII Tg
t.1111141 bajo la suipervi.si6ji A4 00: COMPRA
turuo
if Nil doli, Ill' D- l-, ..i. I-.
a o",uras.11- A-oo.ll tit
D 0 M I N G 0 it. Sra. ama de Cm
A 14 1
rottta ,-It,, 1, _,_ !", b 11 1. 1,- 1 --- _,_ ""d IT "oo...
l- a pa, !j _' ., 1- -- - I - "
t f T ft
X I I f'R A Ill, COM PRAS
Ik, J, 1 ... tall b It d-
";j-r o J. MAGUINAS SINGER, T-citil. -4CASAS I C_324.j" ILIIt 'rod"
11" Arl qU1 I r : d,., III ; -1 1-1 I m It V ft K I Q A I I I C k It I V 0, 441 M 105
It t f 1 "Purl, I v I'- i5ij, dell. lot,
;,I- r-'-rot I 10LICTTO PT10XA.5.,TrXGA KAAlal-i M-714- Vj! 7-1
T 1
tK fif"I 4 A I, L)IJIT quo 'p.r T,,j 14 ar
li'' ilaart cls, cultIc"a t:n- l 11 'X a r :1 11 A :73",
tRA, HRNANDEZ Y VIDAL
tl' llj 11- Ie o, ildad d 1,t 7 0 0
n, I Ili, i tj Ill 9-110 quo henjo, r- Ilo ell
Io ( Corred area C iii I i it d os
-1,o, a,r to A Y tertia Ili.,.
It lr,11 11 C( n JL" t
ul, gente de mpr Lriiius v ,. 7 .1 A-7949 COMPRO
Y 41,44 toen ii,suda co, I caffas, solitres, L icts. F A D 1-0 ROTDP I" It jj e d r1 hipotecas. Actividad. hutirairlez T,,I,,- tua nitortile. nnw y Como!! IM PAC
o XE REPARACION-S
rn JUS t :, 'Zic, I;I, N Pago nat"'I&
uvsL7,js en _.Irl" 9 L I.
4'"' vilt, a car. d, 1;, 1Z,v pcjltd I !a ii r ft reserve InInmes n' A ma" qu 14
j 1 to 14 "o"a I Ir ;--c, d I if winces dt. esta xiudad crit
NI eii, ()f r, n I. Aguiar 556 A 9 1"
ol a,,
Tl iad rict. a, difirwitlaitil-, "l AcJ- rt l It -1506 6-D-7 4,-9 14 K iero
a, ron Ej -8733 Compro pianos""'
47 OBJETS VARIOUS
;'l- rZo oriluotl1r. Ilri L" lo.- Ti.
i a 'I
Prover-tor" de Cine 16 mm.
T i. rtrj, Ljoj l Cm fi n en que 1, r", :Z. -d. ih tomit.. 11.
1 '02 D
aeQ -I' Pcir ny-tv, laid, p i spu A
1eil"rrio:
lucha en Corea ha
todil r"rot"L,
1.1"tiflit" A' kKf I KILI A g, 1, c r, ew,-, ,, II,: :A-6617 Compro pianos
A I.A
I A I I A I A N m k 1, -tali 'ji 17",
if"t-olit, dr' call de cesar ffteL jjje" Finnit
cultow
, 1, ll, I I.
on -rb.,th, Tal airman 1j)" rjjI()I CASAS
r j agar felill Cl. a jo ld,-. 1, ,
a I I I id-- J,[
to I'll all Er, un LL 1, !, l l. I, Pu I r, 11! V 11 1.
i in a I I IIlIO 10 M-1 1-k \RI UP% hninn 0 (iGll~n-il )asifficados
VENTAS V VEN T AS VENTAS VENTAS VENTAS V EN TS VENTAS VENTAS
isCSS ___ 4 ___ CAS I CASAS 0. CASAS C,, CSS i 9 SOLARF-S SI ESTA.BLECIMIENTOS 53 A TMVIF CS
II II N X REN N .R N 1 O~i.XII XI ""' orocwrEnojET 41. 00 PVU" ''IBA 'A rp I', X, N x NW RT rIr. \I)I /t--tl4
II~~~~~ frX I'( I,!, I V1 III It Il CAAU TC S'.4 40
11o N v T I X N I X
I N1. C3 I
N~~ ~ ~ ~ II' DO IF,11NII
III 'j N I II ITXIIRIT
SALLE ''4CXRII
II)NI I X II xH RI IO
TXI "I XRI II I)XXI
1 11 1 IT11 N(IX
k I'i I. I' IIIH I'I~ [I F14
it I. 1 .
IT I X I/
V 0'
T, S,, N1111' It I.T IIII
n.1 XII '. X I IF/l. '' 4 4041 1 004 I~~ N :)N M4' 'A P1I C/
ENA LA Sa VEIA'.('.
I~I! II' A 1 S3 11
1111'~Il 2rl~ TII'.R 4
F'IXX1 PRLI 1441 111 IN IN, IS'.,4I' X II IINI 11 Hl- T1
i~~ CTI :144 r;o4111c N I P11 ERTA
44'I I' XII A Z' II
R LIA U V A, SA N, so, I' C1 I111A1 S9,1111
X~~~~~~~~-r Irru XII '.N04444'4II1'044't! XII1'OIII~~~~~~~~~~~aC4''~~~p" 5'A !abr11 101,$11 1441- 1101 X N!! IXX11 III 114
I ItI X/I \I I.t' I '1 4t pIra Nr
N\;f101 1. 1 PU fR A
~~Il INI IT XIIIIO I"RS,0110I I
XII RN' rII XI vIII urunn III r n a n t II IJIIII. ITTX 1I IN T
I II T II "IIII IN XT Xr
Iq Nl uX" Nw 144 GNTRI Iho"II ACI XIIIIl i .11.
A1,U A NF H X \L It. 00Amp. derari ,.ed e X I NIJ I 7T XII .I IXI NTO I ST1 IP X: FR A
11IIN' 1 )1.II IXj4 I ,X XInin CO TX)I N X a'X (SX IO X AnRF
C 'I asif i cad os F)LAR10 DF LA MARI\k-hmningo. 6 tie Knero tie 19.-12 4.5VENTS VENTS VENTS VENTA"' V E N T A -S VENTS DINERO HIPOTECA
31_ AtTrOMOVILES Y ACCS. 5.4 NAQUINARW S6 MUERLES T PRENDAS s,6 1AUMLES T PRENDAS 57 LITILES DE OFICINA so PLADIOS T )kFARAT05 MATERIALS DE CONSTRUCTION 63 soumii6m
T", I "ll T I I I I k I 1 11 FLECTUC05 Y EFFECTS "SANFTARIOS
...... MAQUINAS DF COSER, SIN -FEA -1
de lum De joe y I I I IT. t I EF 1-1 T- I- INODO OS $to, FREGADFROS
F $4
I I a I gi I
specials paia comeroiar!,- it
I It I F I I I T I I I N
amna, I TIT,!, ewe Hrv Sr% m-11 -I' A 1 1,
a "Philro", iin Enir
interior. ld'N LL 101 l T
It 4 A am
1' .1 (4 1 :s
MUEBLERIA ."PRATS' TF:IA:NT ;4)RVS UY" 62 OBJFTOS V RJOS
I I I T1 T1.- AlIfLI.
11 c.. c-v-io d
"Ift, M o f i 1 I 9 1 j "i 1 7&
BARNIZAR, TAPIZAR Miquinas de Iscribir "I II_'ET to Fit
,1TI,,R TELIVISORES POR $10 E)
11 T, DF St''NI NK I CA
de mesa Nuea3
LACA, BLANCHIT
6 f, ,I,! eparacinor' & 1 OFERTAS
lit 1( K 101,11 RA 1951
REPARACIONES DE
arltl, .1,ja COCINA ELECTRICA I ill, _- I. li.1,1wer Cambdold
MITHIJS EN GEN'ERA I Jq 11, 1 a,
I, It I e 111141)115 cr,,T,-m -1 a it 1) re NI I t r h I e% n k it t orniii, It, il es
LIWANA RAJO 'I I! I T I 1 1-1. 1
al-- rlal- 1 ll, 7 '.
. ..... arm de 65 Ill" I F ;- i4hlJ.id en rnuehlt5 iit e-5T r d i t-c u r a r L",
INSTRUMENT05 MUSICAL
0 ) r I I f I I I il V C U 2) 1, 1 1 111 (1 T I I I IT It It r r A LTipcerii en general V,;
..... I Contadora Nacional
TER' Tf. Marrjolw
I-H To) R I N A T I N. 1,
1aT.clc1A7A li kRLI Y I)A % 'DION p"I ri t,,Tt 1, p s v tamzj ,os, re- IT All
D V.11
romo nfieva.s N, g,
MUEBLES A PLAZOS fa Alquilercit de !ajo
S5 HICICLETAS I I If T 1' r-, a comf-r jantei Na.
I-A U_\SA 111FRRO
te DINERO
-P-o,,rc.r L'Nlc opom-umiDAD fI I e T, t nd as cantidaI I I I T I I I I T I
"LA IT.XZ*
Illtd lilt, Nfartrique, S. N-flij, Muebles de.Oficina fi bjrtrfA do
A"I" le -T-lprAr ) %e-nAJAS DE CAUDALFS It -1 La FAvorita
djsews, (,loba m- Ill 1 It r IN I) IW $21
hvn, meti,1 PIANO FR X.N( I-S. PE(41ZERO
p arz. tarp-t"
a "' Well
MIRE ESTO ....... T 1 -7 DINERO AL 5%
1,()K So,,() SIO." M,, \Sl, \I, Ipei Stencil, Al I
I ., I : 1 1 7 1 1 1
Jt EGO DE CUARTO, 3 rrf rrncim PIANOS DE GARAN1 IA CAPAS DE AGUA
corlif-dor, _) "I ") n) F I I 1 11 1 ,
I I I I If I I, I I I I I I Ili I Pill I Iv jts 3719 (-;i, e su Ll 1 PRFLEILITA-TA' 1.
a d I u (j(i. %I all
wf P !T1 Hitill.S I I" 1jC:j]f,1 T,- I PT'NI
$ 00 pitizas r Nw It
COPAS SEVRES 1745 11 st rt)d" P-, Jim~ IT hrr -, Murbl
23 Y 18 i', itlll I., (", Ill 'ade Mu, 1,(4 1 1 LAMOS: M A 0 ITNAS ai- d, bien
F) I s, C i T) ,,, "
lio -urriar -alcula T.
15 MUEBLES T FRENDAS 1) r t s r I, Rafael 803-hu"
- dora COCIVAS Dl C x
11,- C;jf1lJ 1TI;,; a ptecies rr,,dim s
!a it k,),j I I v I I do
ijrantia curnei,.,i"les
-lilt" V Ijegat JL19 c,431 t-s.
-7
MUEBLES A PLAZAS' rl".
;ja DINEN
ALEMAN K 11% 1 1 1 It 11 1 11 i 2 ori'Ho Y NIESA, SA1,11) 54 vr.mDo rAMO ID 'PEAK.
y SOBRE MUEBLES
I~ 1;T
, IT! . . a17 -1. 1 A I .- ,, :::,, ,, -_ F_ -j.
t, to 0 m r r A I )III'T'll, I k vol'IT" .1 a
LA RIT-FNCIA". SVARYZ III, I... .
1-1-11. 11-1, -,,11. AjE. I.,
V"iAr a bal ptectw ma. I PIT 11
DIA Y NOCHEI it, eseilbi'o 'It. i,; IT CONTADORAS 1.) 1 N E RU E.N UIPOTF I CA A S%
a I C11L]" "ll"jor Y C".
I-r Smger, vos rnetalicott 11).Al FIT
NitTjlor ;,lfa Can ti To~
Pa"' alete'fus miii-Ne.s ofit-ina r
joj Ul" ) rt"ll"do. Lin rim.) I. T
1,111de ('(,it\ ortirl I I I d a, a t ET, ni'lutaq 1"lla T,I I j4 "k 11 1 14ITMAD(WES DIF GAS
tt I I Olt .1 1 1 k R I'l III 7 fI)TA patat a (In, Switvz 18, 2o
r- tmml) A-66 ,8 T E; 7'. lt illl
C-642-7 envin 14 :: Dinro en 111POTECAS AL 9%
I __ I .. I ..
UAW krXI111.141-ril MAOUINAll DE TIE !_ 1. 11 1;
R-l.jE I~
T 11CME UllTrD UN AUTONO Tor
A MAUTAS AVION
ti,", 1., 1) ISC-11 IT-- To.
; . I, '. I 11 1 ,% o S b I I ., I P, F,
At- .1.
i.mmrri QUt T:rNUFv I U I mur
:Maiquinas de 77, "." I .' I
A11,11d. W Ml-.,
"LA CUBANITA"
In d!
I, -cl it-se I, l(j. .5 If, 1, 1 ?ws 1 IN I s K 1. 111 1_ _L ''I o lk 11. 1 Lo I ITT 5 LE INTERISA
al U(.,Stj, I 'jail,, ,,JIa_ V.- T1 F ill- I I I d A i J e )a L, BE REBAJA
.I, I. Li 1 t
en
It (i i I. %;ill I pohA H 1 ,t d, NI.itbl- de. 1"- d.- I a 11.4,J1110C1 In I 'I A 1 i0x i st e I; s
de I. lit) 'TT) Of: v -43, ernpeno: tries,
,16 L: 401) A 71 montolov proct:
bl)[tafletz, $ S N-77144 ". I if! 1, Tles, c a in 1 sas, sa f is 5PO r I s T824 J;wkril zapa:os. sabanas, jnva VARA HIPOTYCAS, NO PIM
. I. c d 6- b':'. cal
REALIZAMOS C-704-56 16 t 7 'a Krnpiolda" A;J-1 f J'-' k1a, tijimp- Vea.a Martinez y
NEVERA5 Y REFRIURAVORES 59 R.,kDIOS Y AFARATOS PIANOS CON Ci \R \NTIA "re :-11 p:lr iln v un ap'a P.:,tn. Extitrienciotssenedsod v
ELECTRICOS !;ill, Iez Yr, Tambien diamos en
f."u action_ Comprarnot; casas
Nl- J I I I C 0 0.rt- 01 11TIll"IA -Iarvs. Martinez IlT Prieto,
I~ it, I TIE I I I, 1 4 -309, A
-69t5l, 1-3456, (co,k F. AFINADORE5 r t .orcs colegiatinn).
7) t, 2 ch It T ]FIrkaI I' ro'k.S. A~ If I D-3953-64-TT En.
, ,
f, A TELEVISORES , l. --l. --' .
SIN -ENTRAD 4' 'it11, e! 11. 1.4; BINEKU
4 : 1 11 1 1
1 r,71. 1. zoi en todas Cantldoo. I 11 1 1 1 IT'
81 DIE AXIMALES
'1 11 If lit ol 'I I 1 11 X p I TT-L % endern s joIs: t-di, j:!,jie de obletox do
1,11" T I lptn Itt"t SE NI)EN 16 VAC \S ri venFavoritto
6 M-3:11'
Nil Fne
PHILIPS 1952 IT~
DA-MOS DINERO E N'
111VOTECA
RI It I I I I IF F I I R T.. AL NOEtIl 'I Fort) IF I'Tt-11 171. A 6.
fr ft,, ;W t t,"TIJIL I-ARKfit I)F9l1AC?4)R
0 M 71 N A NI.. 7PEI r A I I Qt 1 -4 "oll
MOTORIS COMODAS FRANCESAS Kegsklo Relcigerad')r Vrtiiiliairr t. 15JE, I 111TA I I I I 1112A
T fl. ot *tan
nA,,vo ourinTri-AR10 WRIKITIN17A
pizill;4 16 )1,kfV NA.-DominWo, 0 dc Enrro de 1952 f icad(
DINERO HIPOTECA ENSESANZAS A L Q U I L E R E S A L U I L E R E S A L Q U I L E R E S ALQUILERES- A.LQUILERES A L Q U I L F R E S
HA.BrTACIONF-S HANTACIONES
65 SONOS Y VALORES ACA-DEMIAS 91 CASkS DE COMIDAS 92 APARTkMENTIDS 92 APARTA-MEKT05 92 APARTAMENT05 &4
UNA HABI711CIO"
NII I)IN 1- .1 -1
r__ J1. 51 7
71
11 All Ar
94
I I RA GALBAN
PARA LAS DAMAS F_- T H VA I AI.MV.,Q)ARES 7 211.
11ITNNI ,NTOS (J)", G AS %,LA AMpj7jA Y CljArTO
97 FELUQUEROS ACADEMIA PITMAN
7, z, I 'I I I T I I 11) 1, 1 11, 11 k y rl I scX PIN
A
82 APARTMENTS L Q 1 L. 'IN
I I I T 10 ALTURA-S [)I,-- NTIR X)IA R
A, HABITACION
0 INTEREST P RA 1_0 DkMAS
t A
I I I 1 10 1 "1 Illt 11 A
A
N F I A D( 1 1 2 'k IT A I o N A, Kc
GREGG, OBISPO 310
L 0,
f. 1 T R K I I A B A N A Y A I ; L I A It I I t I I I I I T 11 1 1 T 11).
iAlfiv Wo.'NI)ICIONA00), \IZADA A Y FST A RAN 22G
AMUAG X 2K2
t 1: 7
J I'll N NiI)1)\- I) I
- "I I :l', Se Aiquda APARTANIENTO
- t 11 '... i , : ., I, , ,, 1 1- 1 1 1
-1 1 1 QI 11 1 1 P I I T I I To 1
ACADEMIA RABINA
APTO. RESIDENTIAL 1: ;'1 H VN 1: MIR OIAR kl_,Q ILNIE UNk Hk8rTNZIQN PXTA XLOL71LA 'jNA HAAfTA:1C)N PA
5 u. KLcu I" xpXKTxMTiNT0 1: EN Ii, I L
D n2tt I z I
A'_ UTLO HAtITACIDN A HOMBRE3 IQ, I, o wIt" st", 11 1 1 D
'ERAL (,R %S DK I ONIODO
INTERES GEN I (1 11 1 11T 11 1')' Do5 xANTTIrIc.xF3 A r
P \KTAMENTO NVE\()
\NTOS lizL*AIU:Z "'i, Ito T
P I Ait.
I D I I I I
Ualle 2S Nro. 15,, Vedado
VELLOS AI wl 1, 1 1 "ll,
A P R I )I IA T( 1. L V CH N' I 11T I T"
W It I I lr N-71"TO
M LNTPFTWNII'() I, FW, .1 It FZ S55 00
Wi, I
2
l T I "I'T" 'It 1T 11
1141 A,
I IT_ 4V. 1 LI I Tr tof v- I I' T I 'I I r, S III I,, t!l
1. Tl I 1 111111- 11' YTDADO HABITACToNt
VELLOS 0 WIll, I:,, 1 3'. 5!.
ILI I I I "I I"I g 'VI
T" 11-r I 4A4 MAGNII'lCA RESIDE11CIA I'DADo l la I
31.1 1, :47, U
A L U1j, E R FS Al-CUILO AMPLIA HABITACIDIN ANE
I sr 'RT ,il 'I"
79 HOTELS "' I I 4 U"
11 I. l!", .1 1 1 .11 ll .1 1 1 1 1 1- 1 1 1 -4 11 1 1 1 1 1) 1 11
1' Cal
1.1, q I I
APARTMENTS NUUNOS ENSENAANZAS
PROFESbRAS PROFESSORS VI kDD APART NMENTO 'A L. 0 MUY
PR( II-TS( Ot f MIFICIO G 0 N1 L'z
At, 41 onf, TN.I 11 T I It Ill I I
HOTEL CANADA
T,
N I I A Y I 'l L' A It I Z
Iii! A!
11 T I 0%DD., I (Ait' 11 11 11 1 R T I I 'TO 11 t .4 7
rrl.ri I 11FRIM0.1111
I I II I I I v I..I k I k I
D, I- I-F "I V IIKI r'll' I I IDR l, I F LIL I! I LA I N A P A RTA I I q L, I I,() N PA Rr ANI VN To lia -1 111!11 )Iif, 7 t.
HOTEL BIARRITZ l .,-. 11, - '! "ll,
1" hl I I I t I an. k .1 1 it a : u a 1- '11 lf 1
4 r l t !- !,il riq as, C, 4 1 1, 1 1, 1.1T- 11 1 1 1 1
L4UILAMOS: NIODERINOS C()N O)MIDA q 0. 01
IITLNIO'k I RI, It 4 AKIT,%l-!DN rAXA f, I 1 1, TQI Y l 1A -1 -1 'T"I 11 u I, e r,, :! I :,;: a_ rl ., I 1.1. -- -..
:1 L apartam sin s.rertar Tt.
V 1:11 A D 0 AP&ATAMENTO PRIMr 1". Sala-cr-lm,,- i-ir, _2 habitaciones,
HOTEL MANHATTAN J t -- -11-1 1 -'!
It! bafic) dede $45 Edi- r 7 61-1
ficio '*Ia I- ridad" -ia Ro- J ",l 'Kil 1), 1 1
I T1 a_ 2 1 1 1 .7 1 1 IT" 1141, (..oDD M a \ T W -1
. ... I~ (1ri4ue7 v, I (-ntre Carmen v Pa1" -1 )S A I. It '. , .: -- 1. 1 I
/_VNJA 515 t,,cin:;.,, Ruta 15 frente
.)-r: ad Inf,
rmeS
1,410. rnfrr 22, VedadO B taft : e Valli-sp!no. Cj'Refflv 409
D-1 8 1 111 T I 1 1 1 1 1 1 1 11 1
HOTEL TROTCHA
li I I I DF I t D1 I~
T :1 1 ," 1 I.D I I IAIF I! I I. :.I I w .1 1 t 1) 1 D., -I P 1", 1 1 1 .F, I IT
x T, ALIDUILO PEourAA HAR17'kCION
ALQUn_0 APAPITA-MrNTO UK CUAR I E A LQ U1 I A - -.-1 _.. ", w ,
r
ltw It
I SD 1.v 4
2 6 EDIFICIO NARANJO
%__CASAS 111. HUESPEDES t -1TI 1 1,1,1 [ rTO E RALt D1.1 I t, I' 1 1) 1 T -1 1 k I Tr A 4E _111 13-11D, r--Adn A~ !tD 1:1-Iii-il
I I A T 1 11 1 11" 1 1 1 1 I.1ai II.- T 1".. IIIIIIIA, A I.. k1 Q1 11-o
T I I I 'I MLIL- IM L IN I, It~ ll- I'!', 1 11 qk IL t I I I Ilt rtl IloN I Ill, D IT
P
it 4 82 E,,
Clasif icadass MARIO DE Lk MARI"IlA.-Doritirign, 6 de Frif-ro de 1952 P 46ni 47
A L Q U I L E R E S ALQUILERES ALQUILERES A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLIMAN SE OFRECEN
C 0 AR CRIADOS izo KANUADOW
gx_ E1iAD0______ to ___KAR OLA REP RTOS 97 GU/,NARACGA REGLA 103 CRIADAS I" COCINEPAS COCINEROS 117 SOLIMUDES VARIES
TO I- I-. Or Y CASABLANCA- "I IT I ""IT' r''N" 11-1 TIA "CT.OiA
FAplendiciA (is", bxjo Vedsido
CALLE 1TRCFRA N9 &ON 'Al-QUILA I CAS X A(
t",dt 1v 'Ab.
in COSTURERAS MODISTAS
105 MANEJADORAS
ir J11 I ormrcEsE 10"M COLOR CORER CAINIRAIM kill. A I Lf 19 t r""'t
z r 2, -, i ?j
SE OFRECEN
is .". ", I, - 7:, 11 1- 1-11t. 'Of OITr It olli
3 4 F 11 IT I I
kl 011 1_0 OC. L CRIADAS MAIDS
-rITI-Ir T x-trik r
99 ALQUILERES VARIOUS
r I I I A OR
1. 1 1 Al T, P TXF PRINIFILA T 7 ER( F A 11 QI 11 1 IT
.1 1 to, 11 1. 1 .1 T i ..r
1. F, .... ..... 174 LAYANDERAS-LAVA-NDER05
I I I.: I It I A A A
LQ (I [,I) GA RAJ E R N 1) 1
PE-NTHOUSE A
T
7 I , I I I I I k I I'll l I. I'l I "i I I I I'll c L oc A L. c Lr camiCtil kL_ 1 :.7 1 1. 1 1 1 IT I I I I I I I 1 1111:"
CASAS AMUEHLADAS al(pilla Cojimal 12's CHOFERES
A D DARDE.N: "t-3243
11 1 rr, 1, $,1, Dotne'n"I, 'll I A
I n t
CI I I l IT I 't I 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
7, r r It -i, Ilra
7, -1 1IQI 11 A
Is CERRO FALATINO
II IT I I I I I I I'll 1 4 Ell I 1 1: fil'o, it I I rtiiir rtil
1 11 IT I I I I I I, I I Al I ,.t I
1-1 A
A OUILO Cll I It ENO. RAN CA D-n
111 111406" r T
1-0 'L 'TO ..I*( IAL 11, LW H. It, I QUK
- 7 IlM! -f%0iICIT0 MAHEJAD 10YEN RECENT LLEGA ;I ,n
A LkXCA. 1? A
OnA A*
r ,7 i,,
k1AThDO t'TM fold. I,- I I, ALQUILO $,5,00 . .....
O.1IFT1IT1 11
11 1 11 IT'
It I . I I _X T:
f lf)4 COINER AS --COCINEROS SE SOLICIT MANDAIDORA
7,
C F. R R 0 SE SOUCITAN
2 Maufficas naves 0-9 SOUMUDES DE ALWILERE 4'' ...... I u. ist li CINT"I'll
91 JESUS DEL MONTE Y V180RA V (I R VGA 1, 1 A IT t l l 4. A- w,
A. .-1 1- ___ .
- -- I I- I I- : .. I , I ", I I ti IF Or. I
MAR1AXA0 REPART05
A I 1 IT IT 'wit itol ICTID LOCAL A PA1-!,_- I ir I wIlr'. R AN%
0 C:A1 09 COSTURFRAS MODISTES
DFICINAS ar ormrcr cricir" ioyrw ivri%7
11 :.- T.11f NO 1 171
11 1 ITT
'F DESEA 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS IF ill. 123 A
T
IT I L I ..... I r W .
F r 11 I Irt..
IlQ lu, I I T I I TO -6 j IDEZrA COLOCAmsr AtIFSTRIACA. XE I ornrcr. Cor-rx iIr coLop
r ATI, I j I EIIEL
T 01.jIji l I I I 1 11111 .1 rl.A H- r 26I'A I
101 PERDIDAS Y" OMAN -I rrnr I Oll IIIIIA I
11--1 .. -1 .... 1 A.,
I.O(ALPS, PARA OF[( I r-1 ITO tI MIL11"I rA.A L- 1Z6 JARDINERIDS
it,
VXrI- JAR.).
c "o Dr. MANOR rapArml Dril A
T-I:
W"
('01 N MIA DF: (11.1111,v 113 OPERAR105 APREDICES '-- -1- d- T "It.11 ITI JIII III "LANco TO." l IXAG IjA.A
1 02 AGENCIES COLOCACIONF.5i A. &E orRrrt um JOYrN VILAMIC0. sin.IM DFICINISTAS
r Z"' "' 11"", '--- ill I A is 111-c JrAv- ITT%, Im"n
al": Trh 110.97(1(. "IN, A. I A ...... 1-W
- -1 1 ., I P-r 414 Ill IT r 1441 1 is A I.
n4jAm r.m r I- Its ?
r I~ i.. 7. IN ORR, r,, ,R n,- is,
114 AGENTS VENDEDORES
12 SWIM SUAR MENDOZA t
If I 1 .1 1 T I I I I I I "1' 11 IT" I I A. 41 1 T CA""n., i 0, M, R E.N p
I T
%v ornir, I I~ vs "I 4s, n. nru I Am sr artist r TFIrOOM Or Ilsol rA
j
!7 HABANA
it I '-pisreil r,,, -Tr T r IrM PA A ITIVIVEM 11 T11T
Ij R hl 1:-It
is T
_0411-ITZA": A 7 74 11 rIITA1 Is 14- 011114 QkA 41 11 r 1 "31 12 11
. . . . .11 A I I It PAR A coRrA rAKILIA. SOLMITO Cis o Is if- r f *'A'(* P A J III I I A J
y opRV, I T4Q1 I-VIF( 110 NAPO INIT 2114 l ', r
V O,,a&F I m I I m A I ill r I
21i I., I u, I
It -111 "IT 14 RprurlIENT4 T T
103 CR(ADAS CRIADOS I'If I I I I "IT I T 1 4 nistill tirrici-Ii r-airim-il
14# 0 ...... ... .......
Ir w TOs, or I
C- I Am 1 N All IN A
b r AV 14 1 E
-. -- _Itr
Us DO x CO V 1 4 Is .1. 1 1 Or A Ol 0, k i's F I I A 5, ii. k P-7. r WI
do IT,
Alloll TRAMAJAM J0VZ.V WIFCA OGJI
I 1,Q I I j I I L' A R LZ Ilit 506CITAK Arrial vicmE)il Or I UN J.VVN OR IT AA.. 11 is -U*, L"r,"
A Ili I T,1f 14,1211, 1 4
.61 jr.i ,j M ITIS
ALAQUILO TERCE. PIRO rnlrll. W 1 14 1 1 1 "ViCsi ?IRA "WIFIAN
T t. tril CVNA Abi A' -L.
11I.A" m -- T-1-0.E IT I I 11 I~
p . I F IN IN A It Vttir..
1,, t
4:1 .... ..
T, 171$ lor
rj... -it
F Ij 4 4 k ,irli tsi ut ANTON I n. 4
A COMPANIES ';0LVVNTf_'N a T!-. X 100. 1 ELUYANO
it,,;:, iq. IIIL'TT- iild l (,n A.1"M 4 1 1', 1 1" 1 IT A
It OYItt1I SCIVIX-loInILYNA. I[All 141 i I" f
-TIIA.1 _Ui "' l "I" """
drtil h-- TO .... DF DFICINA, SF
:AUXILIAR
..AXGAI It ARAIrMDAUNA CARA. is 4
M III it I It: vl Vll% sr. a"ycCiim*AJw w5 -caxxl ofrece jo en sin pretenF;nrlps
17A mot t"111,191
"I" _- n- 1., .11, 1~ , I- P- buenas irtifeirncia-i. De)ar Tf!-CaI I Q1 11 11 k I I I 1, 1-1 1 1 1 1 1 t- d* r IT PIT, w"", F It. do a Peidri cit M-3(Vi'
C-6. S. jr-imi
RVI N T
0 COSTA.11,02,-AUDITOK Wt %11
sr ormicr ux
A --1 -d- h. -6. p- -4. -1.
. ...... "I'l- AM "I'l- 111' 711"
IT, 7 IT Lo I I 1 .1 1-n1l.
-. --- 1 _- ALQU110 CASA I-.1- ,, 1594-1
1 17 IC '90LICITA Ull 1 1UE NO 1 21 V-1 u i V 3,
ALAILULO CASA _wue A___CALLr CO I I I i I T P14 129 11
...... ..... 119 COCINERAS COGNER05
A 131 OFERTA.5 VAAW
-1., hmK,, -1,,. Ofil [I NI'll t g A AT"
hsq., 1.11- !-., .!
S E kLQ UILAN
wirr"arl,
OFIONISTAS
E N F1 1 6 1) F- I DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 10 CF!1--FA% ()S
I Profesora de Macrno' concerto de Navidad ha Letras de H
Efem6lrldcs de ]a revojuc.iCin cubana _t r (/ n i t ect u ra
P., ge"grto so.'a. de celebrar hoy el Orfe6n Vasco
1) F SA.-STON FNIA
R1 I M 1),I' CM I'HM ki- ITRU Eletro I'll "(11"S H, N1 ENO 1T* t(A41Padrv '-,udijjw interpreter bellows n6mrro ml E Heirriii un 1)(d)(41i4i 1)(tra t'rgaw). ,tlr eii la I g I v !t i 1 dr ;an Dfl,
Franrlhco SIGU)
rit (4 Limortes
MUSICAL Y MUSICOS
thh't-i. iV
N F RUNITEZ 4- 1 p-It-r d, I- .. .... w
r "j, P, p.1,Lk. 4. b- It-lin 11
Y i I I r! n I i r t,, p.,I_. fillt-1.1 C.A.d.
d, L
M 1) A 1 1 b .1- d, dq, *- 1. p-,t I Hall-, 13151,.
IC.-,n,, Pra Vok ... iben
d, N,,%ld.d "Y' ul )o -Iollllld I.pi
cl, 'd-1 El 1 L
p d
d i'h "h it -na 'I P--- 'I,
NJ dl 5"1 T'l
p, P-d- -It- ia T-t-. ,j
C,
1"9 S, d C P-T-1 !11 1 i. -1 It'd
B
m-l d,
7) a Ij.1 It 1A ll..k I 1 1.
I 'd Th. Rlk,, C
N 1 1 C ,
P
T
I r I
hIll- P A (I I . . . d, d, P111 ITI J,!;.l
T r J". .1 1"t):" 1 le,
C A 1!,,
11,111A I d B , To R., I I ti P, r.
-F-It Ad _P'
S
E: I C dje
q
I C, o-, 'A'
_ A ae dr! lt.AP!d,
4 4 t i pa! br
--If, Id.d- 1-1- h, ,f PerDetirl tj t -I'
T I 'I'- 1-r-1 1 irl.
P P,
'A
2 ;l Z" P.i P7 1z : I 1. P7i St tt- li7 il C- o" l
cub,"I .11 Qu-en r xo Poda
1, G- n -rl", bi. io
,, i 1-1 o I ". w n o,
I- "j- F3-r,
Eta :)on J-t a, a
r h,; j A p' : or, "I Ira I
mlIU- zn, I d, l, n
F 5 R it, .1 ell T- h Qi.
r Sa zbwj F.1 q trn rjb,
A, 01' i dC 'tbr,1.4
4 d,. A,,o, j, D. d Wit l ,, -Ulz Do n Pr el P;
ii:p, opv.. (J. 11 n a S 1 1 .- I- , 't 4-ub- p.r
ju I ,R. ol r",
EN F P o, p n a h f,ri
F : r, ni- I, rel rotmele ,,,b,d,, du,-oo dt 0". ro. d
r d d i lid -, ,, cl-, 1. ju,
RI.cl Bro- ori a, -bl-4-rt, n iti, ol q P i2rl
d 1, lo, Ano. Em ro
lo lell'Zion d, P -riPil d 1'e NJ iA 5, rAg. A gri !.?,io,,unw Zt n .- d- v, F !.d,:f,, i i %J ;d. r 1. d, Clldid e ii jop,. -r Sip rotbaz gv; o w r v i e I i i .bia dfi-do l drm-Art lo !il, dt So JU-i d9 DWI en ,anlo, pub Ill "1 11 '11 I ; w d n q u, , A e! gon-no
4 111' -1 "'-IlonAl it F, P.fI3 ruic" "I'd;.111 ( lor" :,: ill y d- ricI ob'r J,, Jo- "
Ru"J.- P11, iT %Ibi"S 11 o.r o t 1, ".1 1 !,Io .I P"b], P- 'i
Z,1,01. rol':I d, 'l :a' I I,, (,I, I a t I'm roo. -f ;1 it, d, i; En dwil P,
e d it'-do"
I
As
't I",): a d.
--ii i"n, I i I -, DanViejas Postales 77, dej.Irol-dis r. Llown
....... D e s c to to r i d a s I
per o. M- F: P.,p ?of f vihoth -11.
R I C F:l "J";
It
-4 F
Uti S
i L il 71 a %%,aid H'i
o, n i t; 7, t I
x", I a, I !%- m -- Irl Wlr 'A
FiA el de 1. Opera j, lad o .1, nA, PIL liri"I "
auxiliary a un a& idek4 do Para Cqll, -_ Ill I h I
or, Saugu" 'o I p 11- 4.t
-nr..
heal- !A
clue 1)arczca habersufri do I- hl.d,I,,' 1, C)Jltil omid I- C, !, I,:,P,,,,Ir, Sw Man, d, ro I)"-" A,,j 1- la n I "I
"T 11 tO rILIMIrO. Itrocura de huesos. Io I.,l (),qulfta dl,1 on-r, iw, dal I.n
d, P.r iI cl 6 I- on(,et j Da- -F 1,11 4 for, d, i.
jA liotri- Iril, de fl, j _r ", .,, I
r lue, 4t"u F, mh 11 .1 r1a rh Cedel
d, Ho" ge, B I d, 'j 90.9, tja d t
A o, Qrl d, R-... 1 1 ticiteneria .4"1 1,, I-nro a -r ai PC11.11-rili.n(I 0 "r, h. "amirm y 1, qii, ,je" !!l!11- 1.
NO LO DEL LUGAR DEL ACCIDENT '_M j ii, di, n,
(ji no cl; 2bisolur2mencc ncccsarlo), H45TA HABER IRMOVILIZADO* M-,-.pI afrci, 6, tm: A :A pp. c (,rddem b4 en
1. it or dingid- Q- te -1 q- -Wilit liI P rl- F! -I :a
K ,,, ; M-st., T.id-a; 1, Filar-6. hlahdaary rok. dm"ai-d- d, d1criv, rnLA PARTE LESIONADA. Proporc 6nelc miximo rcP050 at B ..... o., 31'efio -var,- 'h- Itee-civro, i, il,,
Qu-da. Mm.xuder
ca!- y
!,i n, 1. rrivoa ft;r;:do Larnol Cie Mull a a -M-oul ta bmn rbr.. Im I" lA D-d' 1 .1 p"no-a. l,,- 1" v Card r Ill, zoinet Hrahro% Turina Satit ae 14 mifilan emp-om a 'lenar su-insky &1 11 I'm cCIn el 1, de imQ:
L, Na-1-i6n de C UlAura Nl l 1, ditane i :r-rio -n r; ru rnb I,.
'Aj o4troc:no Ali I. I Arnp, lechonei, ri)anajop, gum- 111 a I.117ril dt 5 -on rn joi
unol Conclemil, ell. ). -no de,
o, -o d e dcad. Brahma, d, Plal-n-I 111d- v a C, Dn Pepr, I d---S1 EL 4CCIDENTADO HA SUFRIDO UNA HERIDA A, u n d, la ptanista ... C, I IN 1Ut ]a MeSJ erg Lin let 16 d, 1101entACIL,
0 GOLPE FUERTE EN LA P-lhvl- Alicia l,.rT0Chz I olie 'on, 'asrsdr w injiwCASEZA, p6npf, m segulda, --o. a i, obi-4 de V it a 'Plmt-else leianhIladmALl- horida "5 d, I
ti-was di, cda, di,
uni bo1s2 de hiclo o de I propm utnr interpreto rr-1 2l P I ,a del N-ur, I-A reC."d.
paAoi fr os EVITELE 7000 MOVIMIENTO. ":;'l B. Braiilvir a, ournero lvlfr lkamo, q ,.
L, I I I I I n
I IG,"'Arida da, J.x. nwilt
A Cm-- ntimrM5 I V 6!- o 'q. mo,",o, I- I, -bartirro,
.5w,. -go di, 14 es ,wt,
- ---------------------- It J.n m.A R.sa S-b.w &Ih rn-,na maimilica, Col- gi.n d'i
Eii l Carlp. de I., mu ;ra d"C.- d, 1. ;"1, d, N % d6r,
,l C1 ICS r en flarc- 11, fANIC11i Th We dim Cie AA. nro,- & LIZ
)Onado sc qucla dc dolorcs en, 12 0 inam), rlara. die on audicioneff, ',illirno ";%
C IUMn2 vcrtcb xl '(csp- il Tnri de Bud.peo A; !!- '!,e*.., qu,1102 rouy fr!i"li qu, --azi d,
p.C10I, N.cuoo.l, d. C--A, l J. w ,n !a call, d, Con3al.d,, 1,cna
Cu.rteu, d. 3.rbo: I Tri. Cla j- 111, I,;nl, Iquui dt, udt,
NO LO SIENTE; LE HARIA MUCHO OAF40 EN CASO DR, fit Ba CA I on&. el CuArteto de Cull- mo dir It. ul. iur"r.ii. pi.pic. e d,
FRACTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL. da.i dr.34,rcelona Y o1rCis rd" :Jitt d, fr2FICC-S -Pelldad-I HCH
It, Qondt a-fic- d"P,.,lr, fundairtel le4l'o Aj
dc! harnojii clue txplotamb, a rrij,-j.
Sa;rmde Corit2on 0 kfadr;ja
Itld(). Prcfcr1h1CMC lr nr:i trw2 rmdtg n t361Pr,-i re-taron un Prngrama uorartit trCinia ant), ronrcutiW N,
.......V* wetas de]a semia DiRI D. LAM RN
m)T~ICO~SPO~t?4T[
TIUNF QOFF I{IINAR AI4 ALcRR
ib'
Noche dc Re c t~~,"d i d~no, e 6d
(V,~ d,..~c Po-i:dc pcqic TR1,E
c,1 deR ys. ~no
. Opinlont-s Je ]a _;em Fu atin Reporta Inte
-jit rna(*jf)n
I'l MARM Telidelicias, de 1.1 se t1i
Is
DIAS
J. q.i ta-if. se 0 nc -f r o A, I Pq. IF
2 c;ip,.o .1*1 kicl-o."je FA.cio.ol .1 Dv J.. Gwts "?
3 L A qw* a.wnto Joidscore prit0erente otemcion como Decono?
4 -lQue c*u"g I-oilovei-I at riocsomfit "ro gost-omico? Modifivacii)n al A f-g ti r4j, ilt-1 '(Fiigre-o
H 1. D A C. C, I C) N
7.1
DI- lo'
A d-ini.to( mw
ci-ii-L N 1, 1INNI-I, 11 kill/ I ("Ili% a- hcriqh dr 1a I'llerra ji
SIFTE DIAS FN LA REPUBLICA
z 1.1-1. A t-lid-i Ci-o-1:
k h 11 A T I I I I A H I J, 1 0 It K A po 1. fi
d
A A I
Ccr
1111 111 1 T I I F4 A l 111 Ami, 9t
A 1, 14 A 1 01 1 1 1 A R 111, \j,
I I A III
1,I AIM ,
I is MoKf N 1,
11 I.A.1
KV ((Ill rk( (A FA o,c A ar,-z lay, A I V, ; I
+
P-q. tc. d.1 DIARIO I)r. Hoyetio Nrw 1.) r. Lincoln Rmfi;ii
k4i""IF111 I 01-If G01 OARAS F' 0- 1
TENDENCIES: "-W
JONI KAI I I 111'F'f (.411 J1AkAs
T DIAHIO A,-.: DIRE( I III, fl. DIAHIO Ajil-d.: MR 11) 1 FL DIAHIO S It d.,
SIFTE DIAS EL MUND-0 2- 1 t 'A rm ., lid" k IF III, I A, 1-kd.d
SIFTF LIAS Pf TV ATHOS CINI-S 11-11d ... i C--n-0
t I 4*7
t,,- Hu I I
AN I f I fl- F I k i I 7e -i11 A k I k I I I A S.- Yi-yi -I d 1'. -y
d.
11I.m h, 7 4- 1-1-ut-Ii -11
--d" I) It-I-;-- d-d. 1,i J-'.
K. li-i- Q- hllyll -31 1--t-IdO
y t-uVA IN A I m pl; 1-1 1 NICIN x 1,WMNI.4) I, III Im wm1tKf Ili 1 4*,L MARMI)i LA MARINA IM)MIN(OF, 6 Ill M( 11 y
HVD k I V l F, I N it I)v I-its (,It 1) it I) VI n N1 U'N M %NOS COMUNII TAS
n la ReptiblIca
)as
i Cl
"T
u-Q. Peru olro, querra pe-I COO'01 po"s"Ma del 'dqft' "nO del Danub4oall, qU47"o nfa 1Ori 10o Postas. Budap"t CO110ic.16,1.1.d hLo rr ojrojs j *Ia
n.trit., la del r4,qi=t*n comu ta, ha ho ho do olla Iuri rnont6n do ruinas y un b arrirl Inacad>uble do Iriljcion .. co-p... do do. tYI11" I
noo -uniolm por wiei* puorties : Buda, a la Lzquierdo y Poet.Ia la derochol. -Algunoo do lo. pueii flo-o & .. I, tod .. p., I.. li-ot
on Buda, cuando awarotctban luIs : ot- han mdo rep-d... p.r. .1q.no. cilurt I. t.p- B- A.-do .1 1- q.. -ju, ri. y"i a..]. ub.ervan 40 N pmA fit'
I- dil-i- h 'T 7.f-j d. un.tit-icirl.. pc,. .. El y lu d-t ... io. i-j-- .. il-d. -ll-- us V.,..* do a" Paola. y 1.
d. g.rooli. A d"l-,ho I. lu del I ... 1.o bol.g.ro,. u.nan aun oti u gloria pasaida t 't
t t I I I t t I I o I I c 10 1, 1
E l i., It, ,ii,
A
IT" I
t, v tin Rejw taje Infernavional
d7,
1, dc
rj,
relalo (1, lo-i prit-jiom -El pa;m (14-1 trabajo rm iVo.-J)"ordt:11 or J'ltll ido de A ch-m
"s" aci, I I-jo I'm I,!d.
7, a t I I I -Budapi-I vwerr(l- toiltu, stis bv1It-.ai.-R;-gimvri coitmaiso, rtt gilllelk modl
Ftoi I, III,Ali,- Irabajo. rt'-glillf-11 113,ta jilarit dormer, meno, ri gimeii d" I
lar, till Illillit' 11 #1 lgo4 .imi.-Nit-reados -r4)s,. om-tir!m, gri,,t-4 N okerfit' fa I I it #1, )4,,4 )nj ell orficnado
raj) tjjj v.oht wario," t omlicifffl df- till IT' I
d-h,
y dado tod- 1'. [mm's. c"', III
qu I"itt'll," 1, '2 Ilol
d l d,, -Itir -,-4- h I D. y QI,, ml L, rraybr4 I,- It I N- ,,, -- p ng _s 't- 1.
"_-, Q., '. D_ dl-pb- P1111-1 I I Ill 11 it I ci I., bt,-q un 60o I., ,I,,
III, I-hl y di, go- jori rl do(,-rdd,, it, d,, d, I +
dr 1, I"I':;'j,
d,
IT W-, ....... FULGENCIO. BATISTA
... ....... I'I'Lmi ....... I..." d, TI.,d- it,), I.., ._d*cW 6n rtolleit-ada..."
C.- ...... .
- -t d,- L A, g . ...... ,
w", 1.,d,,
4Igu--J,4- I,ld,,'I.
E.1 P ik I k 14 R F" tI, SOBRE F.I. DANIJIM ) LIic,6n 'cit'"I v- d, "
111- bft- tie 1-:.rl F-pI I,. -1,I, li& ov- p,-i,, 't
h.r INOW- -,7 u "I u I. I- ei t-, d:I, c I I- I'-, Will,
diind. --t,-, W, dw'-s"
-., I, ILI Ill
qu 1", lk-glid.i, 41 a m4 I tot 'All
.,n ciipt u it, de VNC h,"",
-. Bud J-f j -W ........ t" I ",
.-t1yo h.l- D-d. 1ITdo ,l q-- Iu.riIqr Wdo. I. ..... .
I., AT -Un Hbf- lit'l.d. E) -1. d.
III C.'Ill, u. ri .[.,n
ro. -Idlid. rl.I llt, I
I __ 'Imt.1 lo -- -_ -_ __Dmistahio, rio divino n -lr(on1,l dre'l 1-.
J :i fl, 1, A., 1
wl p."16I
,11-d %I III Hu 1.
I'll dl, w I I'lldj p.1c. eittm it,' I ...... I.- 'I"I I
u Ir- d.;, Ill, ( ollm till 1011ville
I ....... .. j.,
ru I., it
It N---nul Cubdrl
TI 'I rl de.ga- d,, I I
g. i: III- I, ''Ill'" IT d' vn r illid,, -iI
It"I v! jo i, I v.pliih)
Ml, IT I
I I IT
A
it r (I it I ica
El p lacio riwal, M r. .1 DI,,-bi., I. di-o". q- .I-Iiam Gton-,ilcusa hot -frid. iI:i
J It
wi doo. F. d*,a.tad p I- lurcoo d-p- i- rldi.d. I- la d. Ko-th y I- d I
I ........ I I" ",
iltAmo-r o"ft doenhon dol Hababur ;o. que 1. h.bwtblil. c . do ILI.- d..d. Vi.n.
P-oniir b-.,- ttemporlat:6. o lu -gouid. capital d.1 ,i.). i-pr,- citot- hung.- Huy util
'It ... ...
on 1. p-iibl., p... ulio L- L-d... tr.-nd".
I., d,
1h, N"
d-..[. L. qu.- rI
PAGINA 1)(VICIO-CHO DIARIO DI. I-N M R IN -I)ONIIN60, 6 M. 1)1('IFIMHRF ov DIARIO VE LA M k It I NA DONII N(,(I, 6 DL DR 1K)IBRI-1 W- 19
ias n ]a Rtp6bhca n el mundo .
... ...... I. ..... P l",
I A
lit
1 F 'J"
a,qI,.tv J-. A DuH 1, d., do lo. Eltiodo. UnidFI DI Ali R A C A-tm. p,-.d.nI.. do H, dorl. SanriIt,,ndo. entra log C-4
0.
OS br.bk'd-- d. y -t-- d,, -q..6 Cir.y.ndo
L d-1-0. h..1q. d. I ... I-. "''-t- que NAHAS PACHA
dw,-Ile 24 horas -Ira at ytlr f- I-1(, d,- puir parl E I Tr i 1) 111 n a I (if.
1- t-i-jo 'io- d l- t,--ilqme dnkro Cmt
-1-- ',1. -L-r I-1- I- c -rio, pora lu conm ucion dtl V
-..-ia )-q- IcI pr-h-luhdod d -1-11- h-- Y p.rq- 1 pam iliito d
qu. '11, h, d' ho ."f" 1- q-, q-ktroi-l6trm'. ha i
d I .... .. I t-bho. nad(l 'll., I(Ido. .1 DIAR10 I)E LA ?, AMNA h. -id. q- c- j d-m d p- -. y c-li-l'- 11-liti'a. que 'ong 11, P-49 Ila
-t -- tmyI, de mq--, 1% -Mid
I En jwim- I-iinc, p-quv onic c-A V-1 -'.U. pTIF
Pik
MOHAMU, M(DS,&,F)F(,K
D TC7
k Ild .1
R t I i I If I I I( I f M If H
n el Mundo 11 la Htp6blica
I lA .9
4 1 A
U I
orn a G
j
A
A IfTuncz
. ^ -,I
j
4 4 Tr fpcth j
!"I I awl A
4 dLlIl, till 111apa liller'llaclollal
C
;k :1--l"acion.. 1,I-. M-i- I],;
L s l --or P. Port.,. do. punlA "Fit U
cil."alle. ell
n.. Giball.r y el otro v. c,1 Mot d.t,, Mtrr d-I Pt-, n Ettropa-, rrd-nt'!
-rcr o I-- Drndon.lats. Ell la q1. d.at, d* no .nta dium 4. del Medrier-Talleo una hn.a d. ii %.nUlll 4 j
Ewpancl- concodiondole un cremd1to do 100 mi low Ju(jare. donde. to, nartoormericanoa ya Ilan" b4o dollar". enbrundo "ta ct lormar dominall osa orilla- Las marcaclao co ..u* de una u otra forma. wn la comunidoci liu sobro Yugoslavia. ropresontaban I do. It d. nrlicl.n- completan 1,xi
qu. inicialcl .1 QImtr.nle*Si hay par lqual inlin.da lo
pal-% orientals. La Incarporacl6n uhor i d'. pr. cl-o' a 1. lrdnci- rh,- m,,- J-d p 01,
L. incorparuci.n do Tur ll.pllno. ell tin, lennina la labor rill le1j.11d
bloq,, de 1. cl d.-,-j d, i 0--- ;1 1 orluru-to d. cnncl.. .1
--i)-udida por Occidente h- d..I. Al.rl- h. unpue.lo lod.m lo on .,-- d l D ,, to Rly". ]a h,
t-e. d- cl .4 b.L, nt- I"
ps":Iw,
(4- REY FAROUK Co. ei oble d..i.l.- 4"X*
..nuevoa suceloa... SI t.d. picld.,cl .-p ..... .
"o "J'"lului (lue ti reY I,' itz-va. jur jKle'ro a LIA'slo-A, Im -u, x I x c1n, fr,-nte mq,-re A]- 6. d.dica. .1 p,o.i--lLrw -1 6 111- r,
]a_, CM El -1k dir,- fleet. d. I.. o a 1. du,. 1-.. d,
q,tj ... itt- e-Ita- &- 1, 1,,, G'liv it" lct- to. quI, hot, do It-t 1' I d. f.llcdad a to. 1-q.-.. con q-,
-w I'll h. vd. podig. 1. y qu. d. at
do -6.. -b-d- us nte, all
;ulgus- on
Farouk nu t-t,
4
ROBERT SCHUMAN
-.-to aprohIaci6n del Pion.
M,
6 h, Al 0,
f
t
f
JOSE VICENTE BURZIO
-el PrLm or discursoA
CONHAD ADFNAUMA d-rlnd.
F"'n culinto a rto uito .... 1 0r XGINA D11i W XRM DE 1,A NIARINA-DOMING0. I DE VICIEN11111kE DE li MAK110 Dli 1,A MARINA.-DOMIN( 0, 6 li DIC11- )IBli Dl I!tl L
]a Repfiiihfica el Mundo
T-1 -7
11 K-11 l- I'll I- Actualidad
gene-ral
1 9 0 2 .......... .
-0- 1" ''i
It A
f, I i c ij 'l, I (kit- E l
If
AS retipaniabilic1cid.... .... .... ..... It L on C-ea donde.
a U S 0.41--ldo Ia. ').q.ricicluin
dfr UIIIIII Ikq- ban alieradc, el optimism
toile do Ia. Juilma. do lax
Aqtu v ma. al general Ric
Z,
r
L IdO, C Iogul
i, J at" a Fes.
y d. lod 0 t,
u, -1", 1" 1, Iom-l 1,., ijan la,,i ron OT16- fill 111 1.1
p- y -i-ifimi,into patriotic dol
t It[ 1 11, 1A : :,,o j- o- p-u I,- I h, y --r(JUlle !,.b,. lod. 1. qu.
d lrld p'.d,-w ..... -,t. d.d- I-- lb-mo.,6
j
y q d--,-, h1Y -b- I ] 11ml, f-p-lto df q-. u.,tru patria ffea
D, .1 -cj la, r,1-- d, i,t.d,, -i- T"e dr e,dad f WINSTON CHURCHIIJ,
1" h -j- cj J DIA ci-iil,- d. -II qu Imu, ordlul y
HIO DI: LA ARINA q-- it-juI, fol-i d., y r A 1
IA) (111c (11jo
li ,Ik,
1HO IIII(I(P 6 Ill ill( it 1.11M ) Ili 14 L I)] NII141 Ill I-A "I M Im
El mundo en una pa-IINI )ias n Ja Rltp6bli .
LOS heehos (.11 sintesis
Depi )r
I,, d, 12 (01 1-' A, I
)X FO
It il
C1,11,
d.
h- I
74 1 W
a c I I I I I C I. i Ilkit-tito I
t
La alf'onibra 111M)"IC11
l do Suet obLigan a lomn..- -p-C.Ucion-, Aq-ui . ....... r
un gil do b c- 4s r El Me
colladoo por do quo o. a C I illivit-11114-iona le, C)S ,n ido,I, ll i do col
-11-l
Lin do qa d-ax al paroa del d" 4 1 )", -1- ;--l I -Io" L Bill., Mcnll T Mamolin del
M.,iHerl al May Ruin. -------- 1-,il, ts d,- u- dwa.l. l dta-liI una
li l, prof tico st, 11) d, l
C-Ad.,,-I; d,-I Ccj- cola on la proyincia do Ccunaquoy.
so eiel an b,
-uo -adianalt!
--1) 30 y 3 t di. "Ifmli de -h IoTd. do Iti di6 of formidable J- I d pr6,l br- do quie
j6l
J." I.
IV
44
C-arqfill n o se Ill a muy optimist a. Iispe El contribuyonte u un misnio tit-mt- ..... %l der Ins po adus Nvidudie"' Nada do ella. on .tanll Y clara -.to: tiane cwt.- J, En esle dibujo plicell en rechon a "goiur de los o candulos no(
uciitud polilittiam.nto Loki t"Alcu, D-e l nales. Los que so han descl I- lilj puz 11-el doro,:hu. ni. Estadus Unidos al mutl do las recuudu
dit-ndo u tweitro murdo di- hoy Mundo clones cfe lom imijuvIl imponen la lupo quo vo el tol y n I,] od- U esto dt-l munolu es!u hombre asombrado pu- tj al", qw. Io- tr-e, de ell. C-l cl(-uhro no go obo
hoz Nin" !"j, 1" nt, cuuntos bichos mus L) monoz; toologil
I J1. ..... rcj
P,
f
H
P .litil.fl h para pr,,N, ct j4,ti- I it 1.11 Ill. .111
J, M
--ll do Aid.,. do Bq.o, cupi El Itegundo atitunto do Ald.r aparocido
'!,'I,'Z 11
t, ] cf. Cul-n-hl Aal pu.de. al bll,,n.. iqualmento an "El Tioll de Bogota no A
I o solomnizw o subrayar a] principio do oe :monos do "fin do ano". El -sol Trigve d,
Lie detione, on In Pool 4. Nacionea qur Il I! "'i
"A I Y'" "' 1--do "I.
u.. pot quell. do qe Iodo final. on Gcl Unldl do Pl a d.logadoo do lo* ju pucl .. ... -gwfir.. --h-I FA F Id Tl
noo. P-iripio. En "Is vemo. a Elinsol cuau-o mas o moons grandoIs pais-s. Y I" C. dotm ElLi sf-nalad,, P- I t 'I
jilia or (,r 414 1,-1 inittido bs-v- y -q.- d--l ,, i i iof clue. pouodiando a Los autom4wiliallax d, I- w--ll --d-- El
quo a. plIl do "ool al dia". no sol ---Un moononio: Nuoill tal principal wo- ll ji -I ........
d, t-f i, j crui tunq-uo doctdlr": el do In Preside. ra arrogLax &I oocudo Ibl t dand, i-,grilfliA& actual Ill IcII, ll dl ---lro ."III O-t 'ju, No- 1, :11 Illcl. a &I del Pa4zAo del Atkmtic. Pore. 1ra sehmbia ro4o, on vell ull galtriA rr, Put] Is I ml "inil
Jrl CATORCK MARIO DF. LA IKAWNA-WMINW, 6 OF DICUMBRE DE I W-1 DJAKIO DF LA MARINA-DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE DE 1105.
deTeatross y Gnes
t
IL
EsIllm dcmi .1fi_ cocapmllm UnO UUSL 113 COM". OadIlld*Cb n P-Or 10 magnant Los doe pequoiio4 di&cuwn. ml lax extraordima il condl
=" md ci. G ANTONIO VII Ali
).111o 'j- -qull, d'. 1,,Indqr, I, "T d, c carricilas Illug"Hanan a I ni ion E.w. ob."""', cint- P-0 ..IF, -ch-h. .,I P_.- repr-enlarloda Irl Il .,:nd du
de, pdL, I.. R y- I -dJ, ji- mu.i. n Ill- d-- 1(, Q- ,l I.-I 'I m
I C
7 1 LAS ('11 IN it oml
y un Vrporkljv \ wkffldl
) DI,
L "'90,
1117 1-
H, ,
r;-p
J- f, I, d. pr t 1 1
p
M"p'. 14"
S, .,I 11 '- I d R F, y No, i- 'I"
i.t- Fl d, I., I 1 11111 1" 1 ITI- b-1111' P- I' I 'I
pt- '"T, I') ho,
IM
de Teatrc* v Gnes y un Rqxwtaje Nacional
va ro
I:N !.A FPUBLICA
A
1 1 2
IN I I (A k l
I I A 1- doit )as atroe el m1acno obl*W. han -ncontrudo, on el monlon do Juquoted, 10 q'ue buscaban con al6m.
FN EL EXTRAi
M I F_ k m FIC 1(
Atrm-11N if N (41clente Y quo We hilquatwo %ones pme kis -66 us at=- In C-C
uva, Pac *so Dim wm anok*dm lag M0900. iF U NA 3. atrucfivo4 per quo Ya do Io vnto frivolo o 1. int.l.
...... 'i. -.Col.nt" fc.1t.d" hiA sarnonw dram4 tlico,-En cado. produ cion so
ion- Su-n Hayward. 'bWn con ida puede doicir quo ha triunfado. pu on r- W,
Lio lox d. k>das Ian latitudes a tra. da urva ha lograda plonamonle mu b, olivo:
dir iiuxn-o aciua-ciones ctra In hacer relz hocor Illovar o simplemento nS, iin duciffhdad I* ha- p.irml trivi.nor a I P- o* audilolio- d,- lodo ,I in d..
hl,- d. 1. main wiada quo equival. a con-g-w g-l". d. ia. .-I. I- *ala .1 abi.rno -a. dUiclI.. It K
Girti mililar 1J., I
JORGE MISTRAL K -I ... ... I -.-n Ana Karontn...... ......... ..
La Giierr de ........ d-owl.
j611 j I,- I ".d. I- I
i, C -1.,- FI- N,-f, .1 pM
*11- Ch 0,.
S, :. I- '-de d.' igld. I- It
o,
Fj.-I tt.--hr
... ... GARY CDOPER h-ct", 4'.1
vw
d I I
S
I i-p.- ... A,
. ...... T 711 1- A 1- 1,- 1, La selocciou ha id. clificl-L T d.. 1- I-j- l- SI co-o,
vcrmwi 6o
PAIANA IXX F DI \RIO DII Lk N1 XICIN V -DOMING0, G DE DICIF-MvIURF, DF 11ML 1)tAXI0 DU LA MAKINAL 6 DII, IM 1KMKL DE
. re .. ----WM060 es re 0 0 0, es Meimi*eros de ilusi ... is is ree is .
r I, I _j I I ',III; r I k 'S
LOS REYES NIAC S 40NSWERADOS ('14 0 .111' A 4 .4 j j _j I
Par EUGENIO D'ORS
Coloque usted--le dije--cstc; nueva Agencies, cle Tu, clue se Proponcusted fundar bojo to advoccecion de lot Reyes Mag os.
jCuan admirob;es turtitesO De In epecie dr, los que Ircien mejora dc hospedesic cloquiera poson. A In que %c not dice, lot fondiss de B06n, aquetla moravilloses noche que lbes a noccr Jesus, paces tuviercen de recomenclable. vro en on par de semonas debicron de improvisor mucho% y mu7y bueno, reforms pares recibir.o lot moyestcitia, pescenciies y a %u lucid sequita ;Pueda ocontecer in erni-o i-cerrep- y en trdos pcetei!
In citerellis que, en In memorable cayunturce, vicron Ins trei Reyes brillar. ino es seeress glortisso centeposodo de tonto% letreroi lumincesces ,como hoy son el mundo y en fo% me-tropolis del mundo? A ver si un Citer"n,,con el detracke de million% y frovesures do sui teclar"ces, consique tste t'fcclo, que on dice cl*%irnple quiAce de on punlito de orce (n [a nochu decider a Ire% magnate% uncenimes a ponvi% en vioic cre uno% horses
Antepaodces de ioniol anuncto% y, a In vex, de tonto, quio% y coccrones Porcluc, %obre onuncior In atracci6n. cr '71treello cnicnobo tombien el constreo, y conduct hosto a reo-to
Les pvopiedod I de, to patronal figuration ei actor com pletadr; par el hecho de In prcs ncics del Rey negro. Dondt-quieres conic one marovillo, In Humanidad exatio riinterse t-mbien l1amesdo Dcid, i-I Punta de vista dir les
-irro, el incicnio y v1 oto, -sto no cs, omigo mice, ]a peor 0,enlela.
Gusto el medievo de huscor, pores todo oticiii a institucion. blavonc% & ton sacro cotegorto come el que propongo para unce agencies de violet. A ello oplic6 t nto jn genie como profundida.cf, ton pura piedied comes beinivalce humor. Par aquellot tempos; rodo tuvo so advococi6n imagenera. je&n9onlo hoy tomb4n las instituciones nueyess, to% oficio% nucvot! Alls donde queper, hocer on dibuic, nunco reonceres totafmcnite ef dmonio de In confusion, clue e, no de Icr% creccencecione% d(-l (tipiritu del enoV El Vicile y Adoiracon cl lo, Reyes, par. cl bloson del Turimo, comet el, gigonfors de Son Cristobal porce I bloan del Glosarice. No me complace esto menaces, no me parece mencit %one, stgnificativo, grocioso y eficar que el altarcillo d(!,Son Jos6 en el foredo de In alaroso corpinteries a el nombre y el iinno dc Son Pedro en In sufrido proa de lo*emb rcoceein ricicadores
s NJ N (I I I
Yo Aq- 1- t)
i 00
RUBEN DARIO
P'T
zi
M!
d, A,,, i Wz 10 It 14 1 let I X It I let lot( II.NIIIR I, 10 ,