Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15976

Full Text

I "El peoridismo es en lo exter- O 'A T 119 afios al s.rvicio de los inte-
no una prolesi6n, en lo interno 1 Nress gentraits y e n
un sacerdoelo". D 4t la naei6n. El peri6dico mans
I Pepin Rivero DECANO DE LA PRENSA DE CUBA .. I antiguo dI hablae castella n..

'Afilo CXIX.-Nintmro 175. La Habana, Martes, 24 de Julio de 1951.-SanLos Xivcnte., Victor, Meneo, Aquilina $' Cristina.. PRECIO: 5 CENTAVOS
,-


VESTIDO DE MARISCAL, PEROLEJOS I MotLos perturbadores dte li econom.ia ct'bo..a HA CAUSABO PROFUNDA.PENA EN LOS
i~aaplicacidn de'Ios acueirdos de*
DE LOS HEROES DE VERDUN, MANANA Tr In puede acer osto EU. Y EUROPA LA REPENTINA MUERTE
I !T o rq u ay no p ued e en ca recer el 'costo \'

ENTERRARAN A PETAIN EN JOINVILLE 'de la vida ".i dropiciar la inflacid6i B DEL ALMIRANTE FORREST Rk SHERMAN
I I I l . .
Aunque en la inscripci6n del'Registro Civil s t w hac i co star que carecti LA A Era u i real pfrrdd pare touos los paise o 11o l,, tietie too pe ri.ot
tic profetsi6n, se li evitado qut en Ia tuiia se repita io iiisiio. Ei l .l . l ptl'il,.d i ,ll .oo d T'oil, LII toll;. tie bu ste de Ia paz'. d o el Auibajaeor Doutn. l tdtlds er Ii r lea hll5)d
,ran tcai v it.. .y ,ub....... -.... .... u .. .Wasihingtoni a hordo die dn avi6n especial. Ilga' b res2I
ella, jinaelente, se pondnre que el extinto fuss Mariscal tie Frencia Pero di ....... t ..... 1s 1 .... 1 .. Oll blti t gIto I i a g oaii rt,,,a- 2.
*4 r d r I t i d u s y . y e s p ec i a vl . . g n t) r lo ClU e vI o b j t h v o d e ,,I -r
UNA EXROR'IACION DE L.A VIJDA 1)1]. iililOE 1 .Ilitic Ie Indutietllhutefi)d p oi it ....L'. ubr ca..-ddc-inceao utl 1 EXPRESO SUC ONDOI i- iX IA tEl. GR RANIC)
n _ -__ n.. hbormt do lat -,L,., dc l orta cion, a ftn de tte el lI "_ _.
Petain iouri6 tranquileaittiit; 1t conuc ila atethe liuolliI. .. pd li 11 '01 *' ., Sherin.,it h .,Iit r,.itlido grtin li.tr to pree tic Ie
so Vida "O ex niguit6 port a poco. C'ioieutariet, de ...ub~ ,t.. i ,,-,,0 4 .-. efvn -. dI, icPii-h'ni'e tonfercnciando eon figural,
lots slsnuancs. El (siitliio eiitur itc ii dlierio rejo I I ,, It 51, Il-l ,-. printer. ,, "'i,, t". Lieinot.... tie tripe... i hu ...... ,',,t
trt .. jet i, 11 I __.,. .rl.ut l .I*t l I.. l tlIIt l dUS" dot
e sFseled c N Pit .ult till 111 11 lI h I3J "A t'. toll" `O0- ell'l.I IP II .tn At ti:lt.illt, ll ll ltll ll l hli-L 1Ii0l t ild l borer p" Ii. .
I ".a .f.. ;lkn -11,..., V nl.I .....r .,. i l ... .-......1 I ,""to, ic ,i L.... ..... il. rn. a'h,. tJ l.- 1t C I. I. .. ,,.-..:i S. -c, lnrnI-dp,-,l idlAli
llerlw d, Ii i .i ..il a .111.m ,r ptlrle -1 fill -.r .. 1._1 !, I~ ._., l, ran~ Itt~'~t h.cn i ll''~li+l ,tl, % I l +il it l'~l
,,,- :..+ .. %. t... r. o, I. ,, ..t.... l .. .. .... .. ... I, .. ...a ',., ,, ,,, ,.,,, ,. ,.,,,,t," ,,d.11,,.. ,,. III.....b,!i.1,,j.I+r.. ......."I",'Our "I, .. .... ...u o.... ;,,, ,,y I,,".,r,, c.. .....l.''.. ,, I. ,'f...' II I...
In .A ,..I''.1 If...",oh-', lu~i,, ,,ll.. '- '. l rv a h,:" a br'- ,h o bv~
.... ... ... ........ .. ... ... .. ....1" .... .. ..... ... ... .................. ............. I .. .. ...... ......... . .. .. ...... ............... tit'J" 'n ni l .. .. ......... .... ... .. .. ..
,.Wo.......... .............. T or %,'L":;,:.' ,'.,;',iit, "e.' ............. """ I' I"""," .. ll........... ..... ..... ..... hi.o ,.lulo I ..I .'. :.'' . ... n'............. .... ..,..
I"~~~5 I lr~~lI dI d. -1 j.-.I 1 I !In bS,, II
tork luI~ ~ I ll. e 1+ .o =, .,;, "' llo II a ln i o \ r V. .II. iIri, ,:!" P++ I I. ,,, t,1.Illlv lb I ;t( I t .th,t n In I f y ;,I Ia ,tl ,+',,Llhrr Ltl,,rd11di.,h). !i Ii -'ll t e I l 11 ', [I (,, n, dvaa d I,'ra e dl Shm
,ii.etteIt ei tt111 h l s+uei i s 1ie 11ii .' 'tit I ~ dh lt 1 S111v1 u o I i i .1d o.. .. I ,.o d .. .. "'od I ,ne ... .. i Ind., ,J ILJu n :,.
" ;.' l 11 it iii0 ,iru i .. .. it It., gtan I,-, cotI.ld io' i Il p 'It 1 ...... Il]h ld fin l lI, lO a"?. : A. I-dI.- "-- I t -i. --tai. !,-Ch btietlne,,'r, 'a t i S eh n t
%.,,,d ip ..... .. i . . ...... +fl. I -+- I ... tll 1.... . .. ... h .. I I I ,- II j l t 7 ", ,,:~ ;, .:r .:.- ...... ,c "I v\Ir.. ... ..h v p ,'e Inn,.... nutul'o .. .... I- r t ua a o low I I C .. ... -. ', '" J I" a, E. ..1 h d a+ i06 r +jo v ... .. ..I s s e st e i t e ,1 o tt.. I e s I ail ftiet ,1 11.,1." II ... Il id rl n a o t I n \0 0 e n I .10 1 1 Iou l o t p" h l-i . :, n I I o
seen icis 's1 tI ds:.eis:,ittet. 1Ir, ulr 1 lln l. .tIll ,. ti ,/ "' K` Illtittlt ..... I I Shb oIh

piuter it, dA Ia, T `;,- aum cnteii Io'l 'tiltlli t t l 't, I ll'OPI` .... Iu I ilit, I llla ,Idt.ano .o ii-Obdebt, .h re oi.r It ln'rG 0,T' 0 d S'h ee, l Id' I p lra "treu .-
t'"-O.'"', i1lt ILt 2didit .d ..., n .u.7 ,'. IsII,,, r,.lI"r1 I' una
ltsI.. tsuettlb ssd111-JI..ffdtoI...I.,UQ.11tn. .e d,,`ta 1: I\leu;:' ..uniIItcefiiI ,I". i 11.0 .l il 0.10 I ."Il,, ,., , l,,relt .. e..ire .qel -IlI die I. I.:-I .. o, ,111 cI-nit ~i'l'lp-
d .-re "' .q.,111X lll rm l "I. 1..n 11 ell.r ilrtl -n,Is~ l~ ., .r, ta..,,I ... ,,. ,._ 'q It I. I"LL", .ar- -'- to.! ;%h ha re b,,, ~i"t,'", c'

it e cieteti I do -lrlas, r p li .i -ll .55. o ir:ueI 1ue ru;lurn, t r Cho. s c ln l, en tiratoi0 [11 1 1111 ti r l co To'
.. 4 ru t nosr fai to ..... ...... ... -. tIt t.' I. 1 iltte i Fl o 0 ILL teIi L "L L. il

. t. e .1 a i l Rts i u it t N Itze po t I n q u p est... cii t o t e I.it lit _t t ol( ,,I,,1 1 ... I., i it;, I'll iii': li" i I I '' t e1 i t iit:L 1 11 1. tiflld uld dl ill i i t l otI to e.et e d -c el s s e ti :t itet riti ti ti ru n In d i t W11 0 1 I,,, p Iibl d i tn e
ursula n mtr'itrte I, ,,a t dea .i -t-i .hl :ln t I, I-iidi,. tIl -. l. r d El i C I.
m n&d l.. , 1. I qal n 'I &, .Mll[ I ... 1. ,1 I I 111 o e-, ,, t,- 1.,, -, 111 ,,,, I
*itile dose tits tt e t li.piut 1tidei- M.. N Itct C
Iset dt It pdtt a. eI:ile I.to ,t:,d ti .,,I itId "apttotlt let .I -, I .
,tte. diet ittitril l tlt re i e L i It ti

de l.1' I;q, ,n .vde e .. i .l.d I d l I~ iii. ,I iiiplI,1.ii di a,
ezeit.l.t t italtet. ioewit-i~ q. iede ltuiiii. .IiIIiI lI-1 v.LI. lt t l 1 11 llsl s'll 'd!'LUt I s -i[ '.S. 1 r4111 Il.tl I;,a. in--
Itd&lAlli P|ni c lm 10 l I ,alel un .I"Is vi t "rsot lilttd I d '11 .i dt s lo .. rs de-c sd ,t ,' Iopp-,. Ie d
I~ l a 111 in 111 llll I I I I I .it rll en
PT ...,.von ol ... I+, .+ noe pu.q. .1

isel dl. in t o ed. tullli.iiati, dt'; hnosi. o i"ls+s.1lioitl dlloslilsoi ,t, -I Ii,,aio slpl llleit S (Ins slt.e Id 'Ic I s
n. ed etn .t O -,tdattridi di iit.t ;", tlh ri l b, L,, tiil "iil deenr',tttlt, 1d It I ...t i.. ....d. Ini la din b- ,

tpsteiiacet tie.a liciI'tni orl lipi.. tIil il Leeti~t dti tIt Lt leeo par I -
Orni o l ot C u sl d e oitte ,sl- d il iioi ,.lt plllle it s ia t n, il tdle y ,',it' -te dtlls ot nue ( .. a I udnie tes edittl- i e d

Can Aiid I 'e Inu tts~.i i ,.Tr 5tI 1. n. e\ M~sleei~ te.e Iies slit. .ll.. CI..lI V.5 l str, fl I IlqdtEI ll.tist diIld I II lII- onSI in .pllils. Oulliils de Sl
isr. ,,rh a,,d o, t ...... , ,,I ....... ; IoI. . 1 II 1,,b i ,,, (ll aiON U s i ipti.var ll C- r ll is c R..ta ii i iitirr.+ d eii 0-


Unsaido ie.111"CC.ll mat int pi .t ite.L. In..u t rn1.1 Iiti- -%. 0aiW 11n P iaino Ft.L .ju .",, tI qtl ..L ei. Allttetlffl Aoi r~d ForrIe stPi hraCC 1. I .. .. .
bNMS rs Pu -e elzsti Proi tell a0 ,1 "l.t- 1tipettila I tnl l- "- - .d -l-. tlr -i-l- a -- -ai, ,ll: .... .... . 10 IC. SI .. It Ie ts Ceti"i.,ltilt.
. .."rg o l d M I .e r l"n Iu e A" V i a" a 11 1111 '! ,,, ,,, Ir 11r i on rii p; ,r a O ho bre muhnina IIIaM l r,


14 I es. llriui i ti e l i ti i d arltnalo,. i ne indquO rflsO In,. t-t- L~rold~i lictra. ,ran p r I ll iqdli elt Ei i I I mri.sadlnt 1)Li. uoiet I y I I Il u e ,Ia

E l rl'l P lln I u rt lsltn e ar l It e I dlls .. ..... N .h ,~ +td m t, ;,.c let .-, ,h~n t ,t.c cd si tdd l h vt I 'i thia'olC[ILII~ Iade n a nn br Ii tet li e.i. a dr ola rda pii litlI Pt
rllt U I I . .i 'g It t I Ii ,. a n!


Trabijase,.,,,.,. intnsaenTrua ue auetn a 's~Ht rilurl'. A.""'"'"~I IOltl tdll~ll 11 IlMllften liicii resolve 51 en0 Exroriaris p~recdau naIncinIesu "
~ ~ ~ ~ SCN N .do., Itns :1.,6 -nIn ittisrup,
maiIn 1e11 Alt o ilolunt d Ju .I ot in1.1 r 1, . r l ,, ,I01l05iiwc dnt 1r.ro
fuur poitc lab raml cuban la~~d~ t Rp~biat,,.,,,t ie~ Cuor'On
totnwri n r. tIlrtt i tittl I 1rt 1111hv't I t 1 u I" P low t L- I-- ,l diii ei idI I.. ,eC ad o a.uh dc l Cruiean, rery nabd lla
Itlitds Ibi Ali~ o - -- --I-- -1 "'it -155 01 tli.inta leI ll i~ ~ q.i po .E I,,
Par III, Ili~i~t v.114 .iil~ it ;,d,,nA i u IIII L.I ,._bi r, n 6Oo rsro 'cu7~
dorIAe Jeie Neciesine. It Etitteitoi tstf r *p~ r Ia ( I (n dad. aIIII i i ..... t I LtLIi dehids te .lt ii... Sihi i-i c iu s e t h inos ti _-a i e Ic pititih 'a, d ll c rn
.i+,i Ol'oIrttd ni telilC l, In id
th ili im d lot t11, II, All'rd lo vl~t' u t11 n Ied itlili titiii
Dent.' 'N Suitrt iloc quee~ pase en Icea (lice;it Tiay que It. eve ,,I-,, UIm ,L y. v i pllit ~stni, s n111 ,oitt It~is ,I'ta~l5 1 1 0 111 I I P Sls Ie t dti i I i te i
,,dealst si ttd.,o 'r "itt -eidhi r'-rllC*I'lu rie sii lid (IVIIIell,,d, t.l"n d.l iidtch iforin (e qiertel-,lat ll di in pr blon aa

s e t oi~lF l d r '1 t,.= d u F o rt-ii d t l i ~ il i l ~ ii t I l it a t c il1 1ne p o l, y v .1 d T s l o t 1 .lI I 'n I Ivice ,un E ltr ti I a .id l os It l e l d ltl d li is n lid l P. ,10 1 d i t d i l ~ ~ ~ l i Lo l i dt l eo i e i e i b e i i
Not'd.in~et, dthLjoo n, .... sslIil. 1,11 doo.Lpilt-ld s de efiiit sitieiIioasl Iie la I isbedara i ptit tlllcrisis sle SOsI ....r ~rIo -.I .,sb i ..t .
' en i ti I li. littlll it I di i .- - A__ls .pt~ nnt"I.. ,),3, ,ol i a~i tdrIjil .,dol,- ,rla ,,t .d ,
ater" fro... I .. . I do W ASHI N T Ju i 2.. lA P ..$ ,.t t OL I ..... t' : i I I' [" i ] i lil . ..... .. d t i ..... II -'l' .. I .. u e es In evl '. ao d I . . i6 ----ia -. ... I I-


riio i tite -. i tie -ii d K[ nool liltid I is .lA- 1 l d I ITA
WWII~~~rt~e haderoe f~,1 e nge~o1 e,. .wtr "t, rr.tt t .lU d .'' I :,, es, ta:. lu,+ r"d,',,I av16n lteu

qin t ron q ~ a,!.;1 I I i1t i c .Ir e..in l, iarS1<,, it 0 d .... i 1-1,.'-, ; I l I it ; ,,lllIIltdos1l leho 'I' li, xtr dr. ..ie.st.loe. Unad i Oni, Ini e i l t.tIil. l dd a F.rt e ol
all cunlnml `e s~g 11,1 ,1111 '. 1 "tlJ I. ,, 1 ,11;~l .1." qn ".IIa1 itcI dest I[i trupeal rad dotl.Soa la, itrnpas d.e C coria. I, nt ia -" L ,,>,d' >Otcht+ idMla 'Lsd, enusd osEtn, t Lcntnrt emle ee ns u n 1. hnae Semn.qen


Flt II .... I t ..... r]I ,lsi i..ol I ist, I I . ."i, liilieled itlti i li.ttpshltttt1ieh.ion Ite+I .. A sdIr liic ,,,alue cnr d insdritidt.i
O o es t ..e l lir to I II .. FIi 1li.1 .' -l .. p.iP eloni d. iioieldll
ante of Al to l M I dlefl pak 11 r fl 1 -, i l i ,... .' . I I11 -, del ,] "; '1 d 111' h: ',1t1,,1 C'Ic 1:h1t,1 la.UtlEiclit dI!,,. 1 ': ,.......ele "s ".,I ,,,,I ..... "" l'iItl,' ni w II- 'de- ca P ll re,- c "P., b~e chip. "T"',, Is h 'iall, clt C.,ra H .


i ionnL m111 s P l eio ni ne s" i que p rob len .-. t r. I I f .1 I I i 1 lill, .tt 511 I.i .il,,t , I l .. 1d In s ltIe desponsal .1 A' 1 gIi
A ,~ u ,v .... s or~c I s ., .]: plqea oao

Wutd.I t i l tm u:n' in, il el I .i.r tit,. s e n ttiili. ,rI g Itt"i eI clelln .d t`1 ,l I'nl1h, h, .biIhdOr.13 Ins Anos ii `blsb"tilo ,lilI 2d i dp l !"', edditct,-t,

1o nor ir ," .tll No5l I I ii i rdI .,-... ll., .ii disintp .lei, .ir.s letlor I o lli ,, i r,,lrIi r1h, i I t, "I t li nl padl1 S ,,d Ellh i d ld-OcI. ol tstI I no e- Ma cur .. po "ll a n O-iuu E 1 -.iolm t ,d A
.. I, .... .. . ..... .... .. . ......su n~lta lc d .d rs ....... I li ,te" ,, ......I 't h fta. 't ,luj~ I ........ .... Id nI t uf ..... 1 ... ... P ... I I :.l.l''';:i' I III:I 1-f- I' Iuhv -,I' -.d:r .1'" .......i Ll ]3 O IO que' le fu r n h c i o 1 I nn put .. .- P Sh


. ... ..... .. ... ........... .. d lqt ish tn lql~l+ ~ l'[~o ~ t lil l|p"~~ldbe Pr eI st.1 ittis. i e n- eeii .... .. ..pit
Aitt toils ertma pIoIn Aes'r-j p ro ijtldit5l O ,,tloo il ttt ii "l i i i R i
n ] L.. .. .. ...I _... ....... j'f ..... e.... ... ..T.. .... .. ....... ......... ...on... ... ........ -.. .. .. ... 6...Inr a
I..... Sit... It' i I, h ,d 1r kh I 101111de plt,,I Io s dEl ii.dl r lr o I rilo i o no 't 1"i E l rl ollobi lt ,No LI i'iid tqliO t t nit s se p iilaeli l
r ep1i i k l e 1 1 1 i ol l , + < I , p , ,C r . ,,,, .c l a e ( ". 1 .... . . u . .. ... . ... .. .... .. .. I.... .. .... . . . ... . . .. .. . ... ... .. .... . . . . . . . n e tt l e. . . .. .. .. .. . .. ... Y . . . ... . .. . . . . . . .. . . 1- n .. . . .. eLlu leio c v r eo m n t i e r r .1l rey t wAbdullahl I '' .. II nj ;II 111o l,
Is irl"la N o1 n11-dm h1b r e.-I +U I, ,, 't ', , :.'~ I.r c u .., It ,~ ,to h Iu .o o 1.s h It .r~t t .u 1 o, ,, I . .. a '~ d , 6 , i 1 A s
.1.i..tt i ai r eltanee iiie I nid cdd lcd I..,tltd t.i iiii t Il.ae dl tittLt IpIiisit +1lipil'tIil ,ln,,I, It; ] ,itic 1 'll AioI till, In ,tididiisuil C r Ilii .. Ii, I ,, i --
CA Iit llNad iot daetbliiteoIletn e tee cI.,t orei i a -dt CTP ,, o I dli Irsi .oi.. I .. I iis11...lail, --nl il "Oitili- od sodI'lla p lp ol eis,,,,,,l, Ce iiursti t ..t os .... I si t ,' o ,icitsnl ,i T d ii"i"i-p- idq si0 plu. l dh.r

,sutpeletcetei ladi i]- ltO sLot i~hitlI111 LedosllsislI lPl ttplllllI[ttIlld i istdttittdenn'mrtii ntplilustt onetietli~ilidleeh.eliil
i ti, ie te ..i F.t... .. .... .. nI .: t t e. l -ll... t qlld dlil ..... it, Id"" dt pd I ,lIld its. l 01 It i ill tin e pi Lit o NE Ielt Coidt ui do e nz s ilnI'ld- tidt. II_,ltu I "" LdI ddi .Ile i
t'la tnn dpii illi i i d t t 1 1 dh Stt, i slt l A1 p- hs di Is d"t d I.l.l i o Mtle d o 1. rO os- .i.vln Iss td i ei qip "l r I N J l 3l APe II N ,a- las drd n de dn gener l sn ly
t .h.tt i titust Iiut Iib e I te l '.,'.'' nvn ,iid~ h" p Iio'id ".". n II lishci ittiltil n i., lprj'r,, ,,' ai 4d fi. oeid uiid
= 7dle tAebitt it e ,dolo voi" -.....I--O -aeitie i Ili tt- ,iidt~iois~iillld li or55l~ A olh~list ""~t thlotdlitt dp iipibtli do n ,,,, ~ ee~l~~tl

r t ,., "' u J e a,, t' lfldelt I~s[ontr de El liuleiP Asl,, s di-d.i r ,n 1
505 o I ]I ]I+m ] [ IT+I Ranz "rdeuuuza [Im'tLs. CS t Pal ld mit hili 011re .,h h, I t:., i'"" looi thstlrtals ,,t'- Idt sOllltdj p l | lto dl d\t' dId I eLm alollou neomd oril diiI 1A sN oesIt itl t dallt Iequt e mr pr Ic'a ..ttie llla isiilleilidegu ed h io
Ud I.it de te n ,iIs liC .. .. "etr .. et ...... 1. I0 ei 1end 5,I,, 1 ,0 d,.h, Jun .. ltd. I-I .... ,PIf [ LIt' ]r ca ltr'l. Ipd ,, 1f I -1an cis e l rU r np e isonahded, de 11 e heredei ie
l i. Iti itd I. ii l l St l ttIteil e ,lde ._ ,,i, ,d Ill IIL !o1 s,-didI ; 1cdad sralldq. o t iii 6, ii
'111, I- -., d,,; ,"., 1 V3 l lit la, I~ ,,, Al .il p ..I 00 1 1OIA ... A ."Lt

.b. ,ndo gl, .3li Ite,-,_ ttul.iol. R el d .uh .nt al11s jf fj119 ",1 diiililtl I" 'It lqsie I l baLA
r. 1 t bll..C; "I . ,1< C u In II t ,tom H l I,. ien s55 lnddI IN ,,i it- rprr.iid .o II2,,. -es I Iii
ii.r.- eCIZC .It P. "' ,.., n .- eti. lin e H i o ibto ...... ,,: I'J sI I.. ovh I P et .110t L .1 t ete Ic I ..,- 'I ~ I. ,oI'IIr'. I 1_ di F- ls~icn eitr ii d-or truidil it
i.It piie"d II.I N A.... to ii ia....... ia IiIheieI .l.r s Un c q... $ rt ..... I - .. .. ...... ...... I In ,, .1 ... r-u. she..I I
sii tp I itW I'res it -f dt Sl-,Ct Il t .. Plprit tII A it. cnd aI"nid db I... 3n C I., u Cd r o de H . -d M ni us L, d e i.fm u ic t rrne deu eem t Ab-
... ... r i, I .dtie ISr ti'i .. c.. in d si'sbnrel.... ten Tot. Ie I\l dilio ail t. . . . . .. .... s.i...i tL............... I -.Itle I Itileds d
tAu -i to tt is l 1, I. d..e fe ildl di ,s'pt dil i t .Is ... a1diitp e itiue e ud 'i, -
.': ; I n o te I II I ll I n t u lt eie t l e .... .I l el ,il l 11, 1 lo S t'i I",d e d h -
...'" I '"il |a 'ut'na a deo A MIns"e' ,,, ..n "':Fara ."I _-,t ..... + eston .d .elldal d I I P r e-- e n'dt, ".wgua ,',adoS se n eI.!n en-nc e1.a e aPs en I ..ul a rtr epn a nl L In ... - t I ..... v. ', i ...t i .... pl solri d, Ill Flees t te e ..... be s e.custi co c.
^ ...... io It lite ue ll a I p lo i m ,c it ill li lt i t l rI tills i e i... , II I -. .ull Al I . . i aI Lt .i II L ) II fua- -
1,. b ol~ a e t1 .11 1 -. I_. ... ... ..... ...., dis nt ..... ai, ........ ) O 111 d11 .... tart" ,,cu -, "It,, .d ..... ue. ItLIA ...... ...nll, ,,clrla ui t. . .. .. ;- t -1i '- -.e -s d -ea c I I. I.I..... .... 1... Ie a o al, F.b .... To,a' .. .. 1.. on3 I p itgdnlad, 2 d d1
Il, -lloi ---r -a -o~s~ ..p ca so r F,' ,,.- -,, ,-e prgr. de ___t - ;u ,, ..I, ,ord n'l |;It + s -ftf, o., qn O .. d4 l u1, s e l+,I t'Ible, e dPrtn hos sob re" a ao. I a s.n p sa .; .. .a .. -- --- - -ad esa, -ao Ia -, de __+e -u~c~ me 'ad o lrnt +
R;idr It ....L .... w iE,1it Ii ,lnut ..................\....... .....,.........o,,u~l.... I -o .CeeldliisietiiilI' ticS.1I ,it I'll Id's I, Ill"' tanISii I i liililtliill 11 "111 I ca, I
del,?. IililMu del Tuetiilil dIe .."'cl
Iii1 Lloreipep coertt r Iis tr fender diel lo ll nroensiliil llll iie di I Rpbll uteit te Mte hr eis e
T a i...s. Titetitiut. l.,e' am enter e I SaS I I d I setr ......i "ues a lee t", ..... .... b t Ill I. 'd I l u I t nIul... i... SI .. IFdl- .51 . tle ........ (dI,. ndill+ leltd.i...........
d .I.I.. .. ... ... .. ...R.............. ......u o ... .. ..... ... .. qu, . .. -, I' I d-s I :i lil i.... it III ll .... ... ......... e 0 Tr al ....... .... sl i -
Idn le It ri isnC n t I ... I iiti r ctiIei...t.. t I .illsti "h h dl .Il iI 11' ".1l Qll Inh I rI d ar l -t v O lit I tI nm1h 1 dnhiiitie '4lr l eIl 1lth a Sq e dtio s et
..t.... .. .... ... ..i i s le e eieietettgti i . . .. i .........e.....AI..it........ ......
I ile" ........... sa a a as .... .. ........... ..... ...I ,. .t In. 6 ,, . ,
....... ......... poSfc dibra puan "er- re.eci .............e.............. I y ars.h iin 77:, Y.+%o~t"o'~["
.... .. .. ...... .... d er r io,- ,Q~~ ....u r .. .. ... .. .... ,,, ..... .... ..... ... .............. .......


{ li ... Iiil ... r Idd, ot|, iiee iia 5lletn hal~ h hl ++ iii n a ..ec .r Ul c e~oilli~ III ...... ....... coui til" e h'qt ll- 111 11 I 11 'alnIpl 1111] Ie Ip~l~ilr i I....ll pnh.Ii fo i, o~r ""+'.. a I tttsi.... dolldllp,
IS i iidl iolsiotunrlln 11 dpint+ nT J tit r- ,Il II illdadel la'111 Ireaclnl de IiL i t -t, r. - e e 0 r e
ilss l illil .l itlll dI.hIaic Itrai ad, e p, ;- I, -.i l I I .l I S1 II a I .L. thglxll"u s di Ci .rtI t-
'I", I., i., iii- I .--'
, u 11b r c Irf l c o n ,i1111 in~li -i P e n u e i
It' ~~ ~ e 'a~ I S ili~ 'I iiisl. tillfa fie T allid le nIIId ls Icthi-lde 11 I

r eelun Ni lltllr ci t ei E ino11x11| 1 l l --Itc I II IeIlls. llelal, I -,,llt lirlal i ro ortl tl . .I Ier d l t r t111 t |),I.It h'iebtorn .t
Ic Il Iii~ lo lioi;ll l h o l~ .l.......I~l SI ,l-lctne a 1 lf. u m
('Trtu In r.r ntc m l i-r ... l r l(r' ,l. ,,< |......o m .........i It *.. I,, -.n'u d I t- )la tni ," ..,,,I,- la ... r tfi d ,do Istr|" ,| I.. .. I l... ...... t oo ....iser p o ai n ~ ~ i' Ia hho H si,. San Fr17an iciso

c o n r b j elo Rlie T n i -i oA orr e n iuii e ri,, ii ,.., I O r lA I ,to rhn. d c w ,-, ..\I' I1 :u"' I 's l I.'h a .I li e i t lllll i ne n il a ll n D e fdo q to n'AL nictut i its itl -_I Aiq.Rt0 Piitl Aiqttt
M Aii -t 4 iTe lh1rI.... l - 11, 1,. 4 1 ...... hin ll Tl,,.iil d I .. .. I 'tdII i Il I ,I,, III 5L du 1... u 15lll'll h.n11 t hI 10 d'r I r
Il ,r In. J.'an' d. .. i s .lIm i ll s" vI' . . l ,ltin th n .. ... ,i Ii 1hh 1,I1 th n. a, i I, , l llol- llo n l tlhl Ni'lilI ll/ t Il s i llI
. nede .o alu fr Is S eI I Dct, C l ~ i S.. Oeitl -sdp- -l 5 5lo v I I Ol- m i" I o -111 111 I Ai 111-1 11 ,, SILlh.. .. lllihh .,.''',dat '_l 'oel P Sde tib bl l .....uA i .,IIAI In s~I 5 aine~ tilul Ilan, il Olal-i

tsli.., .:. Ii i illr i'i ll.e.r ilh.. f il h\ill is y 1 5 i elll n il ii i' rl,:thllpt1]1111 \ r ~ illl :c, ul'\ he Ir~', illd;t1,,Io11 u hlllllhlll ,ilI \' i" .,ql ll st'll riiiil~lii li l-il [in n~l l~ l e il~ lil 'i ihl ~ lI In Iei Ii Ilulle I lili IltI P1 i
t l..if i e tll, n I il lii up et tll 1ii-,i p Etos 'll l I I ,r I[,I I ..O. l[,irh, l tl,,jl I c. If ol t pt tiu Ti-.]', ,, "' "If"' e :,- I n 1..a1s o c1 Iraq-1 <, I, I P l p bhi horIn
S-- -91,tI~~t- to `Or Its I" 10 Al.t ,sI 'l ,til Ill le c ,I pIi ,.dl 110 cpi d 11 dulec
l,. l. 4. r I ' I ,w .h~ 1 r ." ,,, 1,tsts~l nn"na n r 'u", 1 1V t'l~ ,l.~ 1-11, It| I ...... Ill' ,I'-Il~l, Il'-f'ill", nL:',j,,, T'rl i lyx ,l~ I, ,, (I 'l llllt " i 'lll'.E Old ,, il II torn l':ilt- '+ d, t In, op ,. Na ,e ,1,,' 'rdIP o I i ewlttl'lll a,-'Libi l a grubnm de Jo da ,. en le tbln 1.

t rt- I,,_ I., illi i ''1,1 I C IS ll il- ro u ,J., Abilelt )It del is r,,,-,, It Yu u l I d .. i :, i.5 11 1 l~il liitss o111it d, lo, In ,00 I 1 I'lll t ~ l I Ti~ i 0 1
.......o .........:: ........... ....., .... -.....,,.. ..-I.,,.,.'...<,,, .................... , ....... p......... 1.... ,d r ,'.,,.................. r,, ..... ,,,a... ,In, p;?'r.,u'"ion A;bdul,1 """ .......,u,,. ,>o,,Ab o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d F.r il + rrlrenrha ,,,,, ,,, ,,m ,o ll ''I ',n "IL 'l'-' r PI O 1 d lnp o n nopluctiollle do[ U," I.un, o., h".1, ,-It ,clbodiu!dI, I". Li,, |I o cn d


i 1 . l. I I Es .. cio ,UI I h I I c, i" l I l -s I I l L IIh dl ei',+ ii I o, la III, d l i .5 1 gb t i lli hll a h i1iIi i li IIns hol, ur q h so t rI l d. En So .,a c tIa
t.,l. ..-. . Vl r, [ i .. . ... .. .. i ... .. ..... .. i U no n d v- `` I I la 1 .. ....... I ...... ,l d ,I p ...... . ,e I . . . . .. .. d la Ich
Al or I. :L N -,"I II .1.l. o o.. ..... .... ..... . .. . ....T" El u s in ... ........... ...... ."" '""1 'it' `l l ui l n I 'll] ........ ,, Lit.. I .. ......L~ 1 ... ......... ha r ...... n L...... .. ..... .. .. ..I t' l ....... ..... ... c 0 a .t xe s d e tah o n J
o_ ,.t.i- ,...,l I r-, .,,, M.t.-Ii. ,..T ,i n. l .... oll ,Il- ,ie-, ,iI S25 U, --ii, ,I. iroria ,i,," I,,l hal, ,,,~ Plchi l I- -1I- -- l--I- od..,dad I]1- vlal l i tu ,",a'.t clrebler" lin
n.... ... I I Ie. , .. l- ,4 h,r .. h 4n lud ll l d s tlrr lt '+ i f i i iin,,"a .m s it~r .- m m. dlal,O g ,,,urI,]i;, t, L,-
It ... .i. I,..... v z ..... r rir...: . .. er ..... .. to.l .,lo h+ fa lhiid il ... . .. ... II .....1... .hl+-+ I .. .. E. [ I n pi t ]'+ ,r -
i trl I o I "' "
1 ,, toni ....- u- ,|I ..; ,,.I- ..i. i ... I ...or. ., ... .ar lglt,' " l-o ... -- --p -[ ........ :. .111 1 1 1,-1, .. .. .... . ... ..~ . ud, ,,, ,, ,,,, ,.,, ,, . I, ,, .. .. I I n ba, d u t... n A; .. . I I, ,,, . .. .. I ..... .
'~~~ r: - '. ... ,irbtri d. liaire p~lrs elonL O-ii. Il'nlll I $11 5 I111 u pllull rnIllllll % us crn- v ... ,ane Jer hnad e ln l i -rl -lreli[
'1 ', n, I -h d, S1 0 I II I.. ., . . ond -i e -, :.. .u.~ .1+ z.v I it ie l Lrg i Ar b at o i .. ... . . to. dond l -l,' a cariparais~ll por ofure
d. h I ... .. .1 . .. pa Ill .. '.. . . [ .. . y qu es im r n i l rn lluu ? u a .. .. .. ... I ol g . . i ..... I t=[ I- 1 + I l Oi mi t cl ur n t Ind el .. ...... u El N lu i ene g de11 Ab
11 r- 1 1 i c .." l.. . P. ... "1 1 a I ern e N o rig-r, s tem d' c u It I ', ,4 1" +Il.,'I I ,' luo uS rem. n Islas des s n do so p pl U. . . ..
1 V r "1 4 5 i ". ca l~ I nr winI l ,I ,I ) m P - ;l i 1, L ,.bi L a pI in e o d e h o b e i i f ".. '- I .. L enll 'I+ b'u I"st 'I II a, c, ,I li e i S' ,'
, ,, ',- . . ... : .. .. a d. g r t.~r n i i. r o n c d . . . - I cl. . u l I . .. , , ... .. .. . .i a ,. ... . l a I i .. n . . e. I f. L .. .. ,I ,I . . . . . ... .,1.,1. . ..1,. . .- . .. . , . .. . .
.... Ill r tor oi I 6 qNI doctori -.l.... fcc,,ii d,, C, ,,I,. iIr ,,,,,1, ,, ,,lt;,.... i~L, ,Idln r,,, N,, ,,, v- L'I'n It L hll i~ +%,~ 1" l71in 1-, I r pre dol, Jt ... I -P:',I on on,
v oo rICA Y & 1 J ut o~u d o ., c n or 1 I I , ,+ I i es " "s ali d o no "s a d" ~ -"lu ,,,I,,,,t t a l p.em,-, c :r .,
&I ,i,,Ar Prsr'cit hi Ini,.h m ua s rea il ', I rd. ,i~ Iad 7r 1 I r, It.+ ,to... 1 p,,j pIr In jj,%'Ijl GureI cee del I, Eueal peii. p e cv -II L ,, ,"Xrd IrL"Il :11 p 11 paI de It rl It ,,, .1 r ,I .... 1,4' I it as on Col hal I ln~ n irl i ,m ,_d, ,,', Is b, sg e r


I Pigina 2 I IMARrO DE IA NMARINA.-Martes. 24 de Julio de 1951l 11 Noticias Nacionales
I I

Ifrcs personas inuertas al chocar '""" ">". ,tO 'Seri un' gran 6xito el Concurso YVin Jeros CMQ-TV ofrece esta noche Prima
t e jci to 1. dhaiti a,
111 jeep y hiionibus en AguaftiCi"."',"" ""ioi. a Musical Reina Isabel de Blgica1 ,, Donna, original de Vic"tor Gody
4r "ibus en ,Iln" N.. i dIIII I. ... i. iiiiiilI ta ier i- l, dN 0 r 4 Do nd
(__ i -] f_, NooooI. ... ,.....,v.... N .1000....o lioooiItterminado Ioaorte ,. . ,I. ., ... .. ..erIr I
ci fc"':o11 t',,, i tIiItii.O. ,,,I ,10. t/,1 1G. a C a ,b d t I, 2I, p G i, l re ra, e.trella
d ll) t iad 'a .' u .. .... ... ... oo N 111101111111i. p,.- roioiera. cutsagratla a olli at ol oIo` o ,00,,o a.o 1po,t IN1 +,,,,. -, l- el vieo, tendr a u d ii1
... .. nfa I r ,l Ie 11l a l' S 'lli lla + -- t a ,, f c, M i... I 1 11 5h.I t~,l rn P .Ill, l H d la ele 7 I_ ': (11, O c 'n 1'ai__, itnea it, I. p. I n I~ I I -- .. I h ; I1e1bte- -, I.c. ... u. .. s,, d (t go e ap lce fr l [ a l v ~ t t t
e, Io'ttt Sniioita Miiii.i.i.si'I.........ooo~o
1 i f ., ... ..~r, I I r \ o i {.i\ 4"e et,,,, n: ;l;; r e n e, nu l !J ,]11I P"I"". .dearn ill iapo p e $n ol Hpn en 1a .I- d vid o, t ndri a
.N N."1 o .0Wd' o lsoioliiies.- Pie lijiois 104.0100 t"o kg I I 01. Ird00000,,,,heolao dol 100100 0."acargo ci iiapel ce.1itrai adiovision
, '. , . . ,"... .. 1-11 IONI t o,...N.l.'...l...I....I I. .1"oe.. .. u 0nt j, o NooN No .ho....... I\I 1-e tdo"pes ,' 0 GINF MA.. ...i- 'TE.
. ..... 13 `- ,: , .1 \ ... ,I x .. l~lii e i i,. R@ln IIII11 1@ lll__ lCI"Oen o s I |gl c tt ei 11-11. ,11I. H p l. ir ,., i, , % ......LR Po A be t* Gi
I., 11 0 O'0 ll"""".., :'..""P, ',Non. ,olt.;,OIl J1000MACIIIN 00000'.ON 0I01
,"O ,I .. ... I"I. .1", ',," .Ir Noooodndo . ... .. . I e.arN n t' podotp": do1 bONNe $o INTERN"CIOA1I.LI.,,ES..-iii.'
.,,,oll:dHoI'oo....I, IN,,,,IIo . . . .. .. . .. o,, 1 '" 0 o o... .... .... ........J -'.. ... .. "
.,:' NO"NO SUFRA DOLORES! t'0 ...I.. 0, .....d........ .. ... .. I"1W"ooIo,,oo:o I.Ne11.. d...0 T -..:... coo EON.
..... .. "x .....t' I I l xI'I'l'] nlarPteal'.ea l cIsIR' dlto '. ---. .'. erldan l( AcI t{ I a DIheOttlto"' 'i ~A D .. + ..h peelcnlj e M -
.IO"N..: pooo, lo .tiIo ado 1'. .. -. I . .. o o F, I : II.. ,I O,.;:,, ciIard e n a "a n
.. . r o. \ \one Illarot tena I reon cl ualn e l Io l ", l .010 0 1 M ora ooll o cad.TV.
I D"...- \ \ II, |II`o o d I!L'I,,.eIo. 01.00 llNNlllIOIOO11,-111.11OIl N In t.lll I oall,.ld, I 11a101100n011 OdoIrooproO orll nd010t0'
....oit.... .... .' I I -... lo Nitura, o re., elallo loo. 0.010 01 1010010 01010 1....0. It al idI c -.f 01000" IN.I n "-tll- ri t/ lll'r l a, e ne I r H i 001aa, 1 tI .0% AdA,,
." [.1.. ,1 ..... . .e llgr ce t i4a s h o ndfotldg... .. i~ t peleatio ae,n, m I ,,'l u pu...... I a . x 'rs m. gr d 3 j.... ... u=l d e \ a o h dr y ..I a 111m.lt 1 ,, l'avlac l ...... .... ... i < g.I.f IAd IIA.,,vn'.I. ero e", ."I. btae .... :pr i.d1t' cmn; 1.",.,he arre ll t.ie n otu6 He CM -uV.
I. \ ,, .,,It,,.i . , dolnorosonon0O o .....IaNN ~lIdo 'too.. ... dol tol ll't ue cad ilev
M.NTOL. DAVIS. E .I n I o I,. I...... .., ,,, e.... 1 .I-I i, ,,, ,'odoo Ol I t io a lIr 01h 0 P nu r0 gr 0 In a d, oo NI I .p0-
I .I li,, iN, 'El MINN.......DAVIS 'IF '.. , ., do' Ioo N o. boolho, INN1-He I I .,10 O N ,I ; .1 ideo N ,eN I .
o;, .."',, ,. I...I II I.I., ,I -I ,,, t,, a lP ,,,,, 1,,0:l 0'NTO DAVIS b, 0,,,,,a 0 ,01 0ft... ... n'I n p.ob-d A c ,h uraa- It rd-
doloooo do tohooo. So 01u10. I'llH l O 'l*lt nlarl fIttl" lrrLl a lnll tlll +1 I. .... l, deljoo l~lOh llt' C01l110n0010 ~ llt lll .l .. J p~~ atl~% e ~ ia t
1 .. .. 00 oti o, di qooto 1 0101 10I., ,',l0 ld "ll"t "I"ntlro'0o, 'poh N lt0i" r .N. .o faceto al0amt,,,1y0 o l.
,r'.h,, n ct ON 0 0, d o"lo o""" .'tI-- -A ,1.,ooa -io 1 0 Rod oi l otlr doa .nd' n
i , I, l, i ... i e t IvIIO, I.f i .... oolOf nO MINd.N .,t I 0II, ,I0 Id I o.l.. fbi INON.r IInIIo..... I o Onoidod Ch-
, . I I d~ ,. t n lt- lit ikil le, p .,, .. .. ...- ..n ,,"'' la m. ..o 1 1 i',', .. .. i. 0 ,.IIn a I "I" 'I U CC,.I I1, I loa t. Oe I p i- d- 1o r, e q n .. pie. dA rri II b ll s m t C ...d ad C I -
.. , ,I e...\ ... ... 1 I iI+ I m . f, H I ,*,w i ed ,, l t ,, l I", . n t 0. ... .. .. "Aic, ,. Uia l l4ni ,a"~l~, ....... .. . .. . . .. ..... .-.. .1, A W ",'o ... .. .... .. ',. .. .. I r e, ,4,+ ... o ,,,0M..n, . .....t,,A ;......a111.e'. .. o ell "',,' ..++. ," .. ". . .. "'..m .' ..C .

S iOo oho' ,, i ......." ' D Vo o oulo oo co aII i e 111.WI 1. . I' i I \ eInl \;NOI' "" ,i; .o adTl c ra n dt ,l'l l OdnDoti i Nc la N dN iaaml o t NI 1h
": I. ,Id e \e,. :\ F tlDt .. .ll a d e , ,I so Hdk l cue ":"l "e, r F.t i . I o I ,a a m la h o l dn i li l ll a l s a n

,qiotlI IO ottItito. dNINNN.IINNOIn N!,frtOdNor.o.l.NNl'oOd i a I Ito N IN N O I 01NN]N 4 01N.'tONONNidON 00. p n Oo Io oolcalare.iII olo,
l"'f, I, ll, ll ,, ,:L .... lll ll l lll .+u h~U. o, I.,l I l .l ,. .:,,adl',,l Ft It 1'. ar'. (I .. .1'. ., ".I"DVI.. 4,a la llr. Gina.. ..| Cl'Fl~~q I I; I+ ~ loe do ,.i l .I d 1 .1i nluac',hla In, ovagla4 del vinddo an errgt. Pa- tis111fm ll l


01I 0NtN000- El do 0 0 .. . t A It. ... ... 1il".lI, 1001.N.llNNOll ... ... 'ImE N TaLu 0 nl l .. .. ..fil, ,-,1. do SO. l '1 I 11 00' To.. .. 0 l ...ioN ,,loI lan INO Nmtn1.` Io 't I N o N 0,1, 00...NNN ll N 0l0l 1 Nobno 0 0I a1..1 o, 00000 lo Ol n ",an0,.
do..' 011 11, t1 o I I : II DAV S.,Nogo I I 0011 0 dIlt~lN' IIN NI N' I NN.--a Nb .I I IIN 4'0-llN llt 11 N I obol 01
1 : ,, : :-: '. . " , t ,t ,, , .,!..O ,,I


:I: ,0 o o oO......d.10,,0,-dleoo.'.,No,,. M T Oi .DA ontr J t n I'II. . .. 1" i- ',, I. -- 1-l, hrl .I1 .........ongh, ,...... IteI It II... d ont h l.ll tNa- 0.00. N l o, 1.101,010T010000a
- d .+ L I II J + I I; ++ 411 ". . lo,.re% d o e elgb nu.nSipillt. ," \i `" " ., i.. 1 ,T_. ., :i. .,I I I 1i.. iAn ,..I.... .
1'+ ..... ,,vh .1, I I .... .. ,- n v ,- t l. i ,,ox1 ln+ ,tt I...II l, cl'lt11, I .. ..-,`h a etat .".alt1`lh .. I H Ini ne.... ...... l .[. prearit -mt a -d Y+ pa+ ad ltIll-


. ,',, 'IIIII- vvt .. M ENT.L DAVIS. F o l . I 00 .0\r11 enoor' da la pn'o ol Iiob ma oohd s SI o-g ogol, H
.I III, ....... .."i.. .. t,, ', ...... N l ,I 0.0 o o enqoot m0l5N ,- i .' l 'o ll tll. h '1111 00 0I I nIoo 00 o t mltiN
.1l lll ,1 No 0'10- 0l 0 ,' 0,.00 ~tl~lel' I No' ME NO 0000lllul% l N.TL. 100ll1 N lII'I *,IIIi'lll.III tllll (I l d IlilL olo 0o ood 0 10
II -1 bi N. h ,. --. -0I1A0i Lo,, 00a0ne 0- 1000 in.oo N Il l d Oe l O O poodr o noa.
,1000 100000000 llgo.r'nnnod'o 0011000110100000 loooooOOOINN L ooobooOa
... ...... ... ..... ... , ., I, I :,, "I,' I, i ".. _......... ..... n , "'. ., a~ o o . I .... ,,I I. ,, ,,,,. .11 ...1 I: _. .. .,... I.,, .... ,,, ,: ,e ..'.'I. .:. . '..... O t,I,tr, m a I,, kcW ,,'. : ,-I,~ t ,a yo.. .... ....lv s lt ion.. .,t,.. ..n l. d gra .. ..-ntV \...1 e l o. a i C. --

I- ..\',...,.,-I, I-...Ito. .oI .....dtl....NIIn\.,N ..... oo1", 0 o '1 1 .00'o ltl0 t D 0
Ia01I0 DInI5I .qIll . I ', =",' np01"- itnicdoon M INT01. '' '' 1,ta .tepara visa eom
to. , ONo'p...1O......... ... .. ....A to Slot-. dra . I a . .. .....1 lIO",l .... ..o '1 0 0.0.. ..... 0 0 . . aan-00 00 00 1 d 0 -
I 0 A I, ,I No pNI toI .ooopl"o". 10000-, l O Noo I oll.IooI o-"o. -.,. tloooooo. oI ole0 -OI .1,Iloio aOvtoloadl tlNo N 010 d0NO 00 o'oood
0.11.10. ...D y 0,01 00Vlollell e 'm. ..... I ti n ,q vl-t C00' I'u..tlA. e 0IIl 0l.00I0' o. IN'IO Oooo(too- I 0:00d oo poooot oooon 00 00000 ll n, 1 0 t 000 r.lo hio n 00i00
bIo .t..I10 I t tIt1'No0NIN ioOto'0I . . . ttoll ll0n n tie ,.,nI,111000011. oondor00oI N.OP.-......1 .,tot l oldoI .00 IiO o -a-
ev, ing~ted- t, del Unq entim I I ...l~va.oopoo'looo idoho looo dlal C :moo' lo Ooo d o d loal ;I.oI O ~o dl OlO INO e, II b eIN,,I'll' o1oooooootoooool toddoo os. rti000040ci,,a l e IA "
........ I. ,,, , .............. ......... l .. ......I A 'r ,.... ".. ':'l+a'i ............t ..................................................................i n nm ,,Ad 1.1rd.lea.Cm,_
. ..'. .... ............ ..O.. .. ... ....f .. na, 11 it'j'l ... d" aa I'all,- tit I. ... e' ...11111a ra illI~t\ll 1 .. I.. .. ..mi
1 . ...' . .'. + ,a i....... .'; lltIM I? : D V S. i ''li .11 e S ,,,,a ,,,, ,a, el .c,, t. t.'.ba " I t, Y, ai . ...

000000101 ,0e00nlo oIoio.100100IlooItoOenopill.;*
,, it 1 1- in ap B xrarep d l 11Colo.r.] oI OH .,dornl l 'l oon ooldl oo To:, 0000."Ide'. o ho' .oI.tIo dolooo-otlt.0 Co' no-
.. . .' '' Ll+I S C" -- l,'I"ae' I al .6,.%Qhquit at'\.11`trdinnoiI, ,,, ,"sa, .rra. -M .... Man:," I .. ., e .I,,.,to;I., Hit-o r+,"I "ceub no nra y e fiore Etadn
.. ... " ... .....:.......,. ., I .'e .,i,.,'i,,, ",pa .. I Ir. I a .., ... I .h. I.. .. ... I, .. . .... ....... as.... .... .


do, a II lopo', d o.. looP. Cooot Sacs,"ltoo m aIII ....I nooBOd l 01000 01 U oooIIt O bano"COaN Doblox
I I G O IENTL AVIS, p-10iii. ".o.O.o-oI oI -hI'",I to pl o l n Do Too o 00 00000 01000t,"11 d 1' 0 lHobo Ros rlndo ,i N oo l o lON boo 1001 00o u.011. 0.. Noo.n l t''u'able, obedn ip
o|lI I.I1t, arlp I 00' N0000 ooooo, o" loda 1c 0010 p teoao nloodol toloa d u d pr1 0 on l o', 0 i .I D h, o od'
', 4. . ," ([+. .. : . .1 f 0 ,ll i bfa gn ed i il,~ r", I'I; I'el :-1- i, .I .... A.. I .... . ...... :.i, 'I r'I 'l, .. .ineb .. I.. .. .... :, r n .a.. ,I .. I..... ...
:; I-t",",:.., '", I, I1 .; :: ". l "I~ IIrq .. T-lI-,etrota iR, Io ot Ftcde.,y Uni" j~n R. ". Ino" seila. "Iy .....1, "haber; ... I tpra- n- E net,,dntr le an,- Boy r.q,


1odoI e0p too ,o ,, do 0 di0 o erpbeoo, o o o d' p0am yoo po --
I.. o6olol..o... 000 .0 \ N- odod 110. 1'po.o'plao. Ibo1dI . o, loo1.o 0i,0l tde Nl aioo no n 0,'. 1 e AIIt-oOOOOdadO Iouna ltdoo
.+ t. l. 0.0. .l.. o.oooboo'odo oo ooioo.,10000'000,.o.otodo.roIoIN. 'oo Noodoa. ao, I ",otIIM rdoB000,0t'01, r ,.aon, ,
Oo loiood"-'-oooi Esod~o'toer~ Ooo .'arordQ"rooooota'000000t
1 ,+ + I 1, ,' , O per-al t ll \..ione A V 3 ca. iin A 1 ll'& .l.. -. ; ... t .... Bea''a [ t ,h Dr.l ,,"" aI.'.. I...l i ". OM . . ...P ]'" 'P]' '} '1.... P ( ai,, la o "' d n ..... nO" I H Pl d n= : ..... P or ...... .r . . . .


dll o .4" ...o"' 0 0 0 0 0 t ,: I"0 . d o.. . . 0 0'oO. o lo o .o .. I .t.. .d.l-d ot.. .. l o l o d l o O o o 'o',, .oIp.. ..o n p o d 0. 0 0
,11 01I. h o. .0. .'0 0 0 00.0.. .0. .I.,.0 0 0 00.. . . ,, .+. . ..1. ..11m 1. ..Lil. ..1E L"Ti n
I.. . ,, I .I r010 i \,' .. . . ... .. .. o, 0. Loo.loo.oo.o_ I0. a00." 00 0 0 o..oo.o' o oo ... .. ..... .. .. .. o ....o.. ... o.p.r... . ......
\ lll'I e ," , I. 1 .11 lt t e,-1 tl d ..... II 1. I I ,, ,. II II L I1 I,,-' h- G ala i \l o ;e- tl lLr~ I j.dl !,!, 'rasn I .l .1 A r b d e" "ah"'CO t "e e Psd I I' *B p E E T I N I
.1 .- __ aII, mI.. I I ti..l 1 l -vI Noo o doo o o looo ol o Eo lo.o lool',:J !Ia ," ..I I. D' '. ood.....oooouoooot,:,.",'itDo ndoooo o ... n _o oI oo ood, ooo. oooobloo-e

.. ... ...... ...... .. ...,....... n .............- ':.... ad.... .. ...I....., I... I .....cb po A G nnAd
I I 'n."'veIt, ,, I. ; d 1, ql-re, eeJAlW - Bo G MI iON rino'.. l pair .o" 'an. .o o.. ooI, m to :o flol. ooo dooIneloooo d ooCan c lon el -ll.'.d
- '- :" : l "Idel , .pI I.L. i*. e rn-1nu UxrdL"l pve~im~ +CSD, II el rivl. w 91-


L A L LL"' 0 V' ,' ,,,'I AI e S' u rio .. . .. o,,,I I .t.. l t ,'lI oo N d 0. ".. ..0n0 I o,, .l I .
0 Cooll I Io'a"o".l,.. ,,lo-ooo.' o I loo l o d'...A GENEr, . "C,. ..
. .; ... C r~ h (t l t' "O l rc a + c.. .. .. .. S,, I,. I rc , I" d t' : d D d a c ai 'a c, i J + ni o h . .. dt i c t t c trade 2 I:I, a t d n all.m+ on -


N O , ... ... '7o"lt" o ..rIlot .+'ot-,,o". .. .'illO o oo.o.. ... .1.o'o'NoIo, ooIdo.... ..;.I Im..oo.,,.doA H
ood.oIou'. N. 1o oNli"o.-I- l ont" `tl nn o 01' N LOS EST a DO r ne, dOar
'. J I I.1..C.bN...o.oc ..pt os o oo-o..ih-iI)'or or.DEN TA.r VID


Oolqooo p.o501 tb i% ruicten Pm a l ooa olllo'oolooooql+,la acl00.000001 p 00M110de 1000ntr00p00 ~
',o 'Fon, PCohl flonri'od"ooin oO"olooot doIloN o. Ni.Toe ottdo I n F omn AN ,-NIO olnb'ooo Polooopo do I .I ",Ctoooo H d a SAPO 000.,ga. h o bidnoO

v Id l-1- 1llt I 1J-.... ,I-',,D O.,"I a l "I I Iu I na+ '" n. ,L o ,ii\11'i 0 0o o II e A ll pn t ',11 10 1 01, N 0 .00 0,R n poor todlo s e n. o oi1o . i' G o e_ _
.. .. ...-e d.. "... ...Lt, ,I...... ]..+ I........ ... -O 6. l E L A T Srno hE t V1, .'0 G...... ]Ho-Ir, YR
*. j1101i,'Pat .......I +9 ...... rn .or, -, ......I. 0010 olooIi -.1 l R.h Dl a. M loul- e N .. .i i, P
I......... .....................AuiHr 45.HaobIna. .r ..O.N..............o.Pooooooo................. .... ...0 n,0,-00 opl ,o-"-. ..-... 0 don...
., ,. ,,A r,*a Iabe. q~e 1 ..- .. .1. ,,. a,,jilo-d'. ,,, vi. aIII Iiintr ~;no tC, n. e[ -, -l c.... B eeisrldo n ..aII.1-a 'd. -" r. --. lfr. Tgrrn~ll 'Ier l s r rll, 11711, rI ,, g : IIv Nlr i-,a a l400lm0- S a 0I000a0,In C'. -it.d0Me g- dN,, V, MQT N I
I.'1t- -1 'Wh t. t ... I . O .~d'H 1111.rc W t ll ... . .-I .. .I1,.. I.r y *a.z\'} '- 2 ot( ee .~trs esp paro. m-V l-dd s fmtal o tt
NiLailla, ydi- ..a I, all. 11 l-l Ati .. .... ltilO~l. ... I'. W ean .1.' i t +ll n~leay d .Ie 1 .J0\ I,' .... doetl Ten a

0 0l0,n0 + ih l ote 00000 ooo ~til old. dooooendooIo o+oolt Doh ol o olpolodn o N dod o 0' It 0 00d o 1lo, oh, o 001n0.,i e. dn--rI. IP ao 1000 C loloRdi-d UAnt Do'e
C!. ......... .a.. ...I...I......I.I.-'. .... .. ........ .. ..it.... ... .. .......... .. -a..... ..................... .. .. ....161 ...........a ,,0. o A o ... ...... ... ....

,I...... N, I [ I.r.I...I...II "Illp iott,,r do-stoo o o oloo Ot N boo En y G a n-tdelo.
I O.rool o,-_ toIoI_ Not I NO.N Io.lo.n 000 do o'N(".010000 pooII ......G2l dl bolIoI
1 ." N o N ,h, AgIaI p6"- Haba anolldoooo t 'Nl ool 00000110Soo bcoN COloto l J o NdloPo1A-Olo o o* -to U mldo l ondo I Nbun 0M Ph.1
L A1U I ,,m, Fn la car, , Hei c lan por i o ... t.e Mh\p Nm.Sb r ol,,ta C"ad D Pi oU t' .... 4 ... r ue .
H ER R A M IE....TA SNELE" T R I-gA S I ...... ...O,.c l. ... ...,III; ,......... "'' ... ... ....... '...... . .. ... ... ... ..... . ... .


oi 305 'o r .... I... tood ..2 onoLoIp ..... oNra Ahu o Ddo. . 0 o...... hC ,nIr. 0'ol ooo loa-odo No N
..I S -....'..... . To.. .. ' o o, oF ); o L d o + oooo .. ..0 oF d 'o . .. o o o 0P
In en _General _I_;__ __ _, A In. li t o '.At h o el- -mpuostoboo000 del C t '- 0e Lr 1 o 1 rooe 00 4t .fI -ENn 10 oaoool d oL N ON' No No e ones oA ludo.. C ,-oosoo o'
F,,,,- 7 I, .. 0 i oolt o o oF.no'dB o r n eulahI 'I 1oo'o' S G o a ito 1 o oooooplo ooo d o bobo olbpla be n Ol d o M o
%, t f, H, "'. ...NI.Nob, boo i 0 oooo ... ioo to l ones ol o, 0e .unl" .0a = i=.oo Poooeoor y Hoo y n' 'o lo hoo h od p p okpe one l a a oo: Mo boo n, o ACIot rY
,I ", 'II,oN o 0 do I I ",.,.._ d'", 0., ...... .... it; .. ..t .. Id. .I" I r 0. .0000.. 0' .. ord" reolo"
ht,, T ; r%.n e\ain de .4oor m ', lldT oId' et' 1,hn ,,,,,,,l :,,ea ard c+ P t ajI..... Ijr,... e l p..A ..la~riat ,na 5Iur, 'l promete l ,' RP. CASAtDo O. 366. B do -ja

.A11'111tA do.11bItoI'll .o, ob,,ON.""' 00too-BIe".d u n'a^001 ewpYoroood d.eY ooon.
1onltoloto l 0,0, l o lto ooo-.oo-0000.A 110000.P0100t0 D----Coo--oooo
Il ,on-pe -e, e (laerleIo,(is, Ca Li El dnpnero eneral d" IdA nas y Amertmn ]!'','.- r-D&` .,asc hi Maria Cara'aJ. lm notAe aetr---dI d slnor de,,n,,ll.e,, secundados po'

11 I ,I .rdId- I00 o a po.otoodor It opoop oooooo d' Inoodoo....on.pd ,aI odeO-Ibd, 1, On a ns oyo30oUdo '-nN-d- ---o 00 r 0.3 0 4010 000 000
_-_I.,% I , ,_1: 2h l o btt d o 0 0 0 0 0 0 o b b o d o P'o. M o o oIo to o r erolo o o oo.. .P N ' ''la Na ,o N ,NCla lo,.r d ol . o o n d I,0 I0 I 0 0 11011 C o]000 0 Dr R a p a oo 1
v '1,, I:: 1, ]. I N "*j 1 ....- - Oln d ,,s .ee ita nd .. .ur .... d qe huo~,; M ..I, .. gA TicSant 3 Man C .... ...I A; n ...h- ,I. t .' 'l ga,a, u rn,, A H e rmline Ir r'a 'ah I -al
,z--al'\Poin dIy ,lIt PteF`. oI n-ho., r a c OlI\,0 d lHp. 4, 000, 10 -, d e 1 'o o Pola o. od rdo en reo Voodoo0 Nr bo o ,o 00 bd o oo b. ool Pb10 pn
;, 0 0 0 0 0, Ip o olId ,l, 0 0 0 ,, I0,O o b o o o 0h.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0A Coh'ar195-5, eto Fdes ,e de uole 32a ns 8 ll ., a C61 L O1 Plaez Z d; are lnt ,,I,, 'I o)n..Tv *.- ,,IIoa)..o o

H RR M I N AS EL CT I ASI r' iOl/a d' seph j brei l~ol'.ir n(lPe O lotspr~k er.P alias de17me 1an1a00a:01 Aonooeo SuiePdroo Se011 0101 0000 o o"ooeooa Pclboooro on rooonOO~ dom I non RdoNOP Te 0100'
0 r ~ t, -, .. . n' Polo -l 'b o o o oao d" lo lto D ON 0 0 o L ook. ll O v ,IO ,,o o ,o 1 0 Ii C ,i 0 0 0 Nh r g diIQ T V i m

000,r eeo1. ;oAo;o.t Gabe l odr ogue ......a'oI oo bo eno to rloloto 0 paraooooToe u elo Too Mo.
IhoISo tooIb To o. I, ON.ua It Soalo..n d n. eh e'endcgaA C.mpo ded 1IAn.dooooo
.," ,,,lTb"nIl deI , .,OI : (faillHelat n... r Par, eron pIr Ispa,,,

No..do 0 p dra eeboor 10000 V ob .41 oo\lg- 1 0,00Ino'id. "I o 0000 oodNV 1O Ien......NadoAl+Moo Lobo-o ..Ab.00
.- ,,,.... .. .. .. ........ ....... ...... .....,,,-....,,.. ......... ,I I - A t ...I I .. .... -,, 4 .00 .00 d of n;..... .. h.. .......... .... ... ......

-- .' P_. , -.I .f I. p o0 0 0 h to B 0000 1 on I s m I, Tle r l T
11,'004,e- L'l ,,, ,al 0 do1Hoblosa'r oa i a C ga n e A a t C
,,, I,;I .1 1 ,.. ,, I. I . A qui r 4 5 6 H bana o"Itil", He ,.. .. I ,. I. "'.zada, ItI.......n1314 "o II-"F V.randos'Feentlnarha a IDJestre Ariasa A ...eF.,crlte. dtne, 4 ..... 1a. i. I.. ,, i...I. A,,rdtostudeI ra b'rbell.

p oo o-ono boO 000 01e0 dorceaua brdtzd UI HoaaeC p-
1,0. o I.br o la tntoNoooodro Ito +lr do' e"im, Aa. ,oAlo,_.do bo- Joo 00pIt OIoIt..ty HI -,
I,(1oo I. ... - :,', !.... ,I,oooooobob .b l. o. olo, o tooo hd d hpo o l ~oStoonoooo. Gtooto'doe oooo0_0. o, oo:: dodoopoNL


d d o odo o C albono. Aoaooooo o t 0o' l 1 l00 410R0od00r00000 O 0a R0101 -10 10 I.0 D r A -u.0,000
.. . . .o. -,'o" ...O o di0 00 0. 'i 0 H ......... . . . . ......or .o......l..o.I . .. ..
.. .. . . I I I !i - t" A ,O ,re a tl ,I .... u .... . .p , C . .. . . .. .
m. -, i ,ill 1 He 1940{ .. .........7d .'. ...I.I . . I Ir ...c.,iloiol It.......I I, A no. 0. d, I ... I -TV
. I.... -. I, I Fal rt' ro Lle,:, i 5ren 0e t te p a ar -

f ,"7..'oo"oooInddIi, bo i-o1o 0 inb ooeCit0 0neplMi o no.e 000 00 Tllo-oooo loooo10"Trlnd .
1 t- p r ,, -A I~tr 1' :, .. 1 1. I. ';,, ,% Rodl l .... J"- '11 Cad2 en'' 1 I Iat d ... ... Tll[llnee F F-l-----e ao- Heol

00- 00000r 000100p I .. vr a 0.oON ,dolo.HoI'.IoP ..... 101... L oooodo oolop It boot N..o. .N0.I,00-0I0"IoIboboooooo'nlnoo"o',botiodb.O v oodo ol0010 00 0 Ot l!:'boTlooooo, 00 oo ooo ob. do DCA .Pt.otboo "'"""
010001000 do pboooobo 40000000 l 0000000 Ion 9.410;ooooooooo m odo dob0000I. 0, 1AR b o"oop1 -oNo O doo ol ,-- 1 0 1 b1'O ilqI-- d7 2-.ndo Hol dRdl ol lM ne
,I ,"",.;,,.'l "",..IlCh I'I'."'1@ a\l.'I '""I | ell U. a4| a III all,'allO ' I "]1'," l -It -n- I + h... c..da f-un e [o1eo B A prtn... DoePt,,- m entll. C. arnt
[)Ili ......1111i, Inanllipl |elIde: Gal-H" ,l, 1 I -I rrnHe 'dt lnle D. N 1. para."....IareIndi a, \ ,dd, do1 o ,I p+ ,-n. O p m F lamp an'.de crne tile
Ioto b 00 o0 ON b, 00 0 0 01 0 7t t~O 000000r .. vlp L _, A [..0000 n 1- 100000.11 "Iooo11 11, o1 lon de "o inooobor emolb poo o ,ar 0t Ioo 1b 100


I I-Ib o 0 0 d N o t o ..
11aM0000140000141 pdOCh, -to,..o. Ioo loo, y10 OAi d., lo ojdoo,,G-oHe 0 d oto7b.
o o d o't. . ... 0 0 0000les I'',"CI""III.. . do.. ot dool ,l b t p0rpo po TtooLI,-., ;eo0-1100.I00 V r0 0a1-1CnPO pooNI~lS rrl M opra torol Morlnn o nla I\ mdo0 alo aieo 01 00 00 0 1110010
r ndlo. odlo. .o d e l hoo o o o ooillood ... .. I. ..... ... do ......0...0 ,d .. 01...1. ol ." o OI o,.. o, M, O,,DP ilip
?,[,t[['b, ] ,load ... .t 1. 'do ';;".i,, al,,,adoo polo blo 'sOooooodo P'oro'olo.e oohi n r oItlooop. pl. oboooobLO orld ado ho dos oIbr o .de 710o boolt oCoepHoA
.'. ,bo, ltlooooto.enc od o oo .aolh o, A ltAo + oo d!n...+r J.o,,aCooo odo.. ..u oo a 1100000
HE RA IE TA E EC RI A 111(llt1) v ilci* lo l-A "', O' tb o ,, booo, odntbbPa oolbb oooo, lON\ hboo"pooo Ohoo' bopotooqoo
.L" ,,InlnlGlds el rg 111.. .,,adTe;,or Io In Sidlv Heln,+._ rl a.l n. Fpda e .1 adll dllt .",nla1PT?-ln~t 0Nil-i AQT
* l "ll o' Po 000110010 ,. I'l b bodooo Roooo 0000 D OPtO 40000 00 000 010,0 m poor 1'bboloooo'~z -
I.HeIn..Dous it 0 0 hatdIi nt n tiiafs ve- a.an'ehe Iod Nob' I oNoto',o o-oooo
0" "' 0a1, ,0A n 0.1 d e M a r 'ib toot e.ooo;,oeo'ho ia,1.an ,a I A ih.t1a i',,i0,,01,0n00l0l0hobiooo.75ooro.+o'i0"0,1,00-llr oooooI'o t"no.'H aI o.
-+ ", !- ,Ii9 do g, p~iR pl+ ta H +. I ,- nt'l n Him 2 o/l l o r ,I pag 0 Noo,_olo. bboooIo.'a Door l ON 011000ila,
n, ... I d l p ,,I-. IDlta +ltl. I ", e I hnIII11.1 l aropl-L ,S del 275 ro \ a f,1".11 Jh Freense, m ioa A r I P h r8 N S i o F n - ,I.-t er ar "nIob., Sip,,- ,no -o PI .eI I oIn noo iodoso h
......1,a- ,,Loooobet., c 1 I Lo~a d oo bt o ooto O'l 0 o 830 L i0 11 o ero Poga
Iooooo00000000000 dtoodtnb,Ne I .-aHeLuoooLobel
00:110000 oo'ooooo booGoopo o t000 a.001 y0'000 ,0 I II ,,.doo ooo o r -o ,. l.rf e'. ". ".. ., .rn .o - O lll-e I llh llal o - el.. . .. h e r ; cai'", llIt a l l ih V l 1 "
.. ,.', 11mlll tr| |I~i 11,o I--1 A blfl i I ` I ... .. .rot , P- d, A eri a an,urp "Pd r h l a o grTn O BSI ,oinn.,ooo.oIl. t I.o an toopo 100000.e" loodn poo 000' lh l 000 p hoo: t oooo oOoer l d ob, ,l I, ;
00. 0.,0,i0,,,,, 0,% t/tlr.,I ,h a bO' 00 Jonolo Ir do on po o M' aprot ln rNHedo n
,.Cde i- ,. iaCnr11100.. IO! Io.o 11 do..oIII ,ica ons b olNodl pnr0An-,,01
I'fe. H.,a.-' N'~a ta al beplun_ H- P lma;de Sran tlcea slab nadnt, per0

0100000 Iopo foohddo oooo,,,DrlTRIBoU-o. ot 00 oOR NAINC',I N o OId I o
,hI0,Nm d odo 10,He010.P,, .1000L.001 ,No 010000 do.boo lob,00000 e ip I,.00 p. t oo booo
,,o do... o,- ,oo rdttooo,'oooo poo oo... 'Y"Oo 4. . 00,0 op. o
... . I..';1 .... . .... ..... po r RHC -, r mt-m',&l. o, tn N U: O
"I "", 1 1 ,11,1,,,,-, ,""0 d2,1I1a d v 11o"I1 de r,, "'I"",hso, ".11.1 ,o _d...,d, .n" l.e... -1 rin, RafarlII'"A I .-EIDErnVIiA, A "I a 00rPogram. Farina-
I.I'-... I i.+i ,-. .. Hti, lc 1in T.,,e 1 1 i I,,-...... nIl,la ae' C M G E : F I .A[ telmJ rGarr s \el r zaneda 1ea52 m
,ooeoo,"ooonsodoo.dolo I -00 oo.o,.honB000e1000l0 lel tootr .
11 ". ,.. ; ',;.,, ;.,-......d,,,I'.,,e' if., ,,,,....d 'et.s.v... 'A ..... . . ..
000"ON 00I -.I oOIlllNNN'NNhb bo-boo oooooooo'o 0 000
011001 0 hi 00tb o, "N eoo looo'ooba ooo I oboo'- bo .' il vi 1 l ,,; r s t ~ 1 o C it
00000 ,, toO ,s,N*. ......... ...0l, ,,,.ho ho
,ooodob on .He.-inlooo ,pr.olo ,, 1- o- p ,,,do ooo o dolbO n 0110 001 Pho00000gelN onoI'to08000 00So-ooRadiooh.

ii, I ....ap ......r'itI- {'Jnll d -, do 11 ga. .... sabel Rtll~i~ ,g 11+ i.- no-l. d o .ibe le q+ .,

.... .. .. .. .... do"OOIINNN.... ..10I000n0 o l,'I.Heboo a. A 1 00 10000 o .ooon. l lbN P el11400
oo,11o O poooo doN 0 0 0 '0 nob No.. hpooodoo oobtogoab,,I
__ LLAE D JM A4r F titbONINe- Aodoina, o ted'a -,- P. (eon ar& o00ia11o8 p. o To]N..NNO rn idad 0 y
4"lo""" do, on, f~~l t, d Ic o n oobo t o o loN, bo N P:43N ODO
0 "'ob o' To nro' F.onb' rloolo 01. 1 ''''0 PNlt- ... pONNImeNtecoI n U, bIrpin s o R b
-Iioo'oJuliaooolo lBract.oooloolHt- abi ooooo'.o Uooo l nabH, 'No. e. Canape
N0I.oo o n .b a- .. , o- in I .1. r n o bo1 dodoo dol oi oo... aN
7. .. ..)In ro f. i In ir, tnka0 lo0o... I B lbdoona T -" 1. d r -- Olg 000 o F n ,I oa o. Mo0
-ooo __o, II 000000 _0000n',
too9o __ob_ o -- h.0t000l0 0010.,r hl,, 6Ns Im MonAg 01
DNSTRIBLNTDOroaES -P A bbIA L IN fTEIS. 0
I I- I 1 ra."...0I IIO'040. 000000d-INNAroll7o00ot. Ino Fd ,.4-C I nPNP O miON Po
00 00000 04114 0 0000 -- a do .on Fitboo-boool I' 000000 0000 i 0044 0-APLAbo l .ol oLeeoo
do1 ooloobO booobONOI0'cooooooboHopn obbd 0
____ __b -ohl IN01100Lon 00000Colo'o l o- S;oTO
H, ~~~~~ ~~~~~~~~In a. Rd" NCCd-A0.IIH ___onoooo.'ooodo do lOIr os G~cl,- -I IN IH u utpe --pr 00400o ta[ 1 111 e,, ,n ,,.I-ed eti u .I. tar-il
-0 e -E 00., nne 0 0un- ,t : I. 1 __ ., -I,.


Noticias Nacionalcs


Til \RIO II 1 \, M \(1 \.- ,ar(e, 24 de J lino de 1951


Ja ida Ore a / L( ca/lle Norte Prometi6o su respaldo la CTC Pmr C.l iicalde
/ a i vida mo retoita r.,o
Y serf.I.nsferrpasarla mal, a los empleados del "IcecafC" relrrl
Spudlndo disfrt.r deufderica salud. a ser repar(da- rslf (o d Vein d o
j PiKeI H. dd umIllsl i )r-- iesean esos buro6cratast que se les respite en su.;._
I l(on Pilo Itcilittn el cargus; dentiandans, adeit ;__ _ _ trdnsiito de tehittrulos .. o .' ,. t . (t,. p evitt i ti I o ioscos' t i
. i dot] l c ,,; ti o ot to 0000 .- .. t o I a,.

E rl ...... -STra, ,achmal,.-',lo'e.s no *deln-.0 Itdood qFn" ... ... '.". C oo'o p .io o V


d'.c ce. rl ,ll ...d... ead.. 11 ... 1, u '. shri t'^*one' :, 1 n v s '* E, hl, +;, t ,' d c a a r. a tome
t B., .u ., ',lid i n c, m r, y B m ( I. .. ,h '. r i B a- m'r.....I hg n ml ml'o dn r os i,y, .'n:. '. fl Bi',d,. Co,'o.t-t o t
Brl mo, n lcan le ilror Prati 0 1 ,'., . . L .. I r... . i. J ., ; '.. i, ; 1 d, d ra i,,,,) i dc I /, ., .


Bisoro o N Fidgen.ez odurgenn ... .. .. . ,, a s i ,, ., Ts d, , ,e. .. , I, t,,lI.snomj, na
C O f 7 0 i-t pr d l lO O':"mu t "., i '. "", ",. , , '. .... .. .' ...'. ".. .'" r. , ^ '. /, . ... .. *. :, o <, do , ., "\ ,,,'; +>...... .. ..........: .^ ^ 1 : ^ H

tit",ic r,~iit Wiw at e rtu;
i" ,dl...1pIa,-olo as .N.NS. D ll o .ai "a tl e t o i u l ',lllal crI.
k o Y , ,,,i......'.i. I -.l l l 1 i. i.- , , k Ki ix --co n . . ' l i lc ,n ei'i' La'e'] i' ,i'>" .dos 'r"' -" "W
prodiAdlloloptntome11ailedtv P, hII,,
i lrl ildc o d* a r quod snlltl -Ins estad no s lN ,"t--"oi ot.... o ... .. ">.till... . . ... ..... 1 ', d r N : .... 2 ,.d I. .
OM lni1i~ l .iiM 0,l iiim i no .. .....tnl< r l r ln i r *ni.. 1,, ~ ir rn ire s in iir *. hi I,'" < .' I ., .. ... I. '. '',1 l)'''^'|' G n [|,Itv: |";'t ,''l 'II ;'|'"'^ r li e rc IAC IA I A
y w ~ l ., ri p~ ~nw D. ulci+. .pr....t u l~ .... ...... ........ ,1 C u .. ..... ," *.. ...'""*" ,. ...... "" "* ? '.., ',** ,** '" ,* * ', i ,.,;, .. ..,,,. i,^. ;; ,, ,+ .... E LA AM A A
Goc .n.mdesde lhoid...ice.!nto l. a. o e'^Dsete .le .., ., _i,"'' -''., 'KS i S t ^ ,' "'' l '"^ ", ' ,,, i l ;^ '^ ^ dEXTRAORDINArI,, dl *,,
Gclii dee ds iishos de o iqoldnebonaku:ti o meIro Ac dcld fi-ab
Ud. Ilsti el A mo dern o y e ad cldi o B sm ltlen. C eo oeot1, e'ItleIl... o., ... t, ,t t,, .. ra. . ., ,. toot l ,, otto ho, too ROSA VE E a d
Blmsdo en no i sl tc a la na,- Cdllcsh.n r.otta c ;'lta d t o t o t. o lh t I o "l t'h o t o tjot ot "t 'to .N E
COM PLE 0 ice, prodlilloWo!:tom e u eus'ted r..... ". 1;.f .. 1 . I '1I ", '".'U r' t ... I M -......" t..... h.... I
E logi1 r ( ..., l,.i '. .I I .. . .. I .l i.. ;;I,;1. "l;,, i. I l d z ,o s u p .. ," : I l,
an,. I,,.,,, ,.,,: ,, ....... I .... ....I. Ili,.,1aand. ,1, c o n t r o l r, ... ...... .. . .... ,.
'e'l ,' H -I" ,Ir, -v Ill .,,primp. ,.,


~ f[ i sa., s,' .... r a ai' l i o Dolo da lo 1 ra l' ot i ot ot l t o t do it tl h. tIiih i i t tt lttto 1' r .. 0 I ' ",o' I 0 t 1 t E L M. E L


osuhi n iiSptsoqia, Dlost.tlicvi dd' [ to htl o 1 q~rol aada O.I A o i d esici ^ B ', t o.a, i'\ GI't.t o Io It o' i ,ott t totO.'o i ,. o I'ot-' t onit oIiv .0 0o t"t'o t to 1)t t too too,, N ot t .OD N
.1ooIlooola, l ,It ., O n '1,' tO Ot OO' l l t Ihtl 0 ot t ,i o,, oL o ,tt t otd
DneInwobl-,
de gl^ Dmlij. LA nlll HoAoroA A I t" I.'. ,h ,* .......... .^ ....^ A,. .. ... .. . tn^ ^nh+ d,, A F lo ridn UI ...........


Vlo t dc I a ia tod I o 0 't t I tot 00 otoo t I". 'Ioa '0 000 t t'-t' t,Et ', A i i i i i 1 rt p I .
Z^^l ~~~~ ~ ~ LMPRA CE MES "EE PARPCBEO ^^ ^^'u
ca o i"tI hrmL d o n ll equ ldo iom rta, a Ac lde, .... '" '"' .. 0....0n, to Evo t 'ol to t I. 'to tootto i U ,
otio'ttaotooooootttGito'ttht ot oooWeoltt.ott N NOSOOSAAII T- aA
E rupian tal Ol r. .oe t deiat +its, Dih's latlv n Mil ... tltso ... . ...0 ......... I........ 't 0It ........... .. 00 ,0o .......... ... .PANTA......LA.........S.... .A. U~LA I
t clacI de ulaetf. islm o i, t Ch o .rnc h. vlttl I. h2lo : .Ii h .nndorao, ti Ma o lei, z a u, d '. ;.n ,' -. c ....
notletnlei0nasVrel o0 lortoto o o oti' enlot Dolortdoovotntre ,tel ti vni r ol de recaudaciones ',tloo o tot
.I.BY~~~~~~~~~~~c;~~ ~ el d, S*ll dadLPDED A O I- . . * CO U P A K a c -
tu ootlseot!'o'oo o. otot t N, No . .....tOIroveltot oi ",1t0, Iqo'toy o..... .... ..orl D '1 n..tt' ...ioL oS LAS LAoPARASIIBBY S Stl. .ht l b. or nI.X+ +~ ~l Illli.1 Tea t io LOS~ltl AN G LES'l.ll II ieO t'll ' ,I -. I. u, i ii " *Jl/ ^ 1
Mtmnto i.o Jon Mol i \kvi^ .n ~ f I 1. . 1 1 no
q n E ,Y. .. .... E ...... 11.. ......LA NJ.; E X T R A O R D I NA,
Vil tic del d notable at ,nte IEB6"'lm e, .le r; lOottton'- . 'In t, r. .


oOC gt..otno llc n ( -i. L. D' 'MESA, DEoPt 'r t to 0 o t 0' 0 blob *|l| to
'. . o., o 'y. B" .' ; ,,, ,,o d o 't . ,',i 11 .' 1 -, 1 ', ni', '.' : 't' . . .. o '... o o o oS .o
b en dtcithor1n e'de dtml 0. . .. .I.A ...... 0.. ..... ... ..... 000 do t ... ..t "t l d. .. .. ........ do... .. 0000000 0.0 0|. t. b
'' 'o l~t o o o b .''t .t'0 ..... ...'bo .....ttt 'o' -toCoooo.o t. odoo..o.. do...... o... .. ....oiotlol'i-too 'do .o 'tooo lu'oo t.do t)l, ON S O AV R E Y
Ehlgiants ll IDr.F, (Otliitisi, li-eshh'uite d l" 'rihllll .... .l,, .....el ....|,, Od el'lizara ariana0 su 'p aln <,,,I ,.... ,,, ..........

o o '1."t, ,' e control 'e recauo'ctones.-poo o o '.d d to .o'o otoo.. ..' ....'

Es ~o.o.0ot~t 0.0000 0' '.00. Ft.... ...,,.t .......t toO ''"' ott',.totooototoootaoooaooo 0.oSgogooooopnooaohoootooo o,,, ott. o-,oo'o,. ..... .. .' 0" ......0
ta1 ll t l ll a 1 .. i,., i. I IIt.. .le, ,Ili,,- IIl ,,
l,,IlM.. iA l... .doitAg; o. t 'dIi, I.oio
' 'ii o I . .. . I .. l '"i Ijt l i'Silo. oIorFonttoetobtetooaoMorales(oooniez.0,toiodao IA lldr. (",ra1 deClnihri .1 -


devvnB. praori-(lf lo aui s ^ Ne Iiaga el a 'tl n `P .....
.~~i ^ ,abla^^ 5 Hla ;N^\^ ^'; 11 reli'lp ;1^ T
ot LA l t.. .r tt' I '"ta d i t uii I t p 0! o !o"ooov +. d, 'Haanad a o'.. do' W ) o suiuit'


.. .a ....to..ot oo~.1- ot t- ooooo Od Z-1.1t o f l Otto G b~n -vd 4il
"o d o t ..i, P.ll., i ii i. . 1 . i. l l'ld .l t 0 I h i`d t dlr,'
eo o .-d 1., .l l,........... t o 1... . 0 0 ,00 l a0 n, Ilit t ero, , ti tj'O l ,I, : ooo ol'o," -
f. ln .......r. c, utc l l .-. ~ .I ttv F ,] r :. on lend pr. i b nn ; I. ". J ald eG-7ba do or -I e P s . .- 4 ... pll a.. ... . ".... L I ~ U . d << O < + e'.. . .. . . ;Il 1 'II 'I I'" I 11L ll
Al~ rd lT .Jr,+l I '.,i I i,, '+. . I h' i m" in, al n:. II I' J'"I r t <" '' I I (I p +I- lanlo .l "ir-do 11 rAll p q tue el d c r ,I l n lltl d, +' Lin tool-X doonnoj! o.e. tll oo.0',O ot'o doA- ,.000 oo I
li II,%I l"lnl I I I III. +'' .. ...ll~iat' qu e lt llle i tl .1 l~al d, Iu + 'ilne ull,- Mo p". itfl scet-6,- ane F d l 0-1 .ue 1n qe l te v .l,,e eiid i .l a a Cu b a
d i--- t l i v te l u e [ l A imm t tr -c u s a o n n i I,,,ah n s p e m a e c e -n p \ -- . . . '
E U R O P'A- par.oof -toott1,-oo1or."'',to d 0, oogooi o tto too to too ...otoo
FOR.. .. ....t.. A to, r Z"............. ..... "' _an.. ...... ......11d...q e d d z C b :......
Gi a a o il f. ., , ,,a e aoe'. sPa -
O]too0ttsAoo.t to''aoo' 0IodtadIt (7tl.L td t.0la H llat Pc.0t dtottdo 11= ".oAll tof oodolti, .00t'iA
hlr '.I;+urer lamdnta doAnulilo, d-ioiI it I o,1. i , '"d ...',+ .a,
', I -11..... t1.... .....1 'I' i, .... I .. . .. -,. : el ..t. d .. io [(I r .
E U OPU... ................... ...... i 0.........+ ...... F........ ..... ...... .... .

do 0. I .......0o4eto. ..1.,to ,.,...j
o.+0. aoonooiuto.i ... i .. ...' ...O ot ,q d ,, .. ehidD~t... o 4;,,o netw .. .. ooo .. .. 00r000 00 h .,'m. v ,+:/'i,'++,'i' ':7,/ "
R M "0- N Io tttttI0 to'oOO.,o't i' totto 1d to dod-o-Lt-tu1',i ognnt6
ATKNs ,.it,. , t,, 'lllll l II lr II I ikL t"qi nI d ,I li II i c tdd e C '" = lH +"lt e .M~ ~'p < e La ]LtV..I L+II4' I .


.Po.4. 10 50 A LU X)4,0 MJ0. to-No 'o1to, d
LO +DItitOO i 5050 J~l A I i tg'i Sithll rooiiototoo,. rdtoto, oto o1 dooi' tooooo. ttioon.+!lll l ~n"oo 't l t
Irn'rn ootoo ooohto Foot 00. dp., -1ooo',ov
d,-.toodo, dtnto...o.... ..
1.- I L. ... I)., ..1,. 1;t 1 l II".l~tl


AT N S y .,,~~. r,,~ tlttoootoo Elooot dot .o 0'o' o. Ot,,,.. .otooooo'ttooo..oo. .doo 0 oi .... 0 0 'oo .... .. A '0,0 ,0 rJi' ', l '

a. SISE ALOUTLA
'vi'vito 000 0t-t0.ot, 0 , .. go
VIA0h A.0it0000S00I0I000ll0040IllA C.IUSVOdPA-tA 0.,5. C'000 .0h,"00131 01,0.0..000 MOCA.CE.0U,
do t1oIllt,"o",oo Ioot:f:ooo.....0...
oo ~n"or ~ dotoo' 0oo.Io .....'oo .t ,oo,,o~o
hn 6n, or n rto -ad ,,. do, ii ,. oIiod.1tooo.1LtlpoI0000 tt0 :,O os
v0po h o ot oooooooto do.1 t" too. o
mom A.A ttoo....od1,il- I,. o+oto Hool,, t.
I'll" A t.I., I r-!,oOtooodtto-rha d oto totho,:,I,,' o ,00 Oto ot 0. god. oor.
Billet l,' ", 'b", V Y, e ,In',n ,. .d .. oh d otdoo "to, Idlpo dt o
rS RdoDoEI-nt"o.. No,, .t ,I fooLt" t o,,o o. .. .'do ot Too oo O t oo 000000
ip~i
dr00 "I, i ot do ot, co0'oPott,00 ot hodo I-, d-i
o. d ot... do.. do.t o..... too. 0 o, t o0


+If. ll~ll 'o% 1 l'I~l''l'llr[ *(dI .t'll' 1', IILI' qi1 ~' ~lOlJ It .. MODAS DE LUJO.


Oooodd d t,,,, 000 00,,,,d No ,otoc,,oo.,o ,to,,,.,,, ,
ll'lt'~~~~~~~d -gdii F" 'lII~~~l (Jl PI" PPellk i, ..I..',,+ : ,, l rle.i
regd nd,, tfl ooo doo oo ol lIo ol oete lo tl CooF e oda oiot .Lii ."'-
doooo.odoll i"t 'on tlotoootooo 0! 100 oI, d' 0.
-ltot o l o, lit, I. o to dc d el 0000 t
inaticalet .I r~d 'lm it.I tn,
o~t~anjln I Iad t'Irl~o a e I, n bl l h e Lai, I,,bx,;, "r

0,0A..... o .. d 'no oP-41,t 00 1
Stanley,' t .o ......o-,,,
el 00nt.0000 d't+tO' de c,' er 000,:;, I tt.. irstl a rv.' sii oio la,',%%,a, LCt
.nl a .P aaJ,+,h.n ', Iow, d, I

di Specco 'Tact. oA' 0c *edr'* enln. ~ ligo' at' riionira vi lohito. J
y urn s c Ll(la n (.'o.In C tL- tI, ~ llln
c-Pad s t to ll-,hdoo oaro; ,0 e sti-o no!' \ Ftd.o 00 o

inoeoczadt LBBY. 'PAD ErE 0n 000000rl 00000 oh~ oooroo.toe o d t to l oa.tgo Co to otltogodo'.
000000000 ,tt.oo'L
q Sloren l ooe p t, otooo oh oot., hdttnl' oon do ooto-tqot'oo to~'l+ll, A ..o..'d
Y tctn-a1,o-ar I.cos-rc a,,'AanteMLcoLi I- t ,, o o ntlo 0 ll0 0 00 "tl
o Pal. central de ~ a tl, l lllg tll- 'M i. I+++11
do ,-L. C lhs, ('od:dd10doraodsdHcabadoa. -.otoaoL.o go Es e N,-,do ool
Uran,.mo d I~ ]laana ue Ie- Y a ly La lt~lbi-ado emn. ......F
Lo corr doooeoEM oc- ,l0 ,41ot.o........
i d co aebeneoa 'lPD del IREllEstLAr(.doo rooot E a.De Jl i S 3a l s )
.d o, .o d o t lo roio e do t A t .
ynew h a t orna do el lill Itod t l JC, 'A I td, topoll,[de sa] tltln- I It
ho-l dad loroo d po. 0.o dlj.'ob o .oo eI -
de1.la".1!tsta--f r-ad t vnso a,] Ga oaa q ~ ~'
M oachdoo ttoo oo e' ta nl e do..ttoo I 00 Ifdi,
EN. HOLLeWO D,.ENaC.UBA,'EN ooohta oiohFdo A "ladooot
h el grdo o n1e o '.' ,,II' ,, ua, d .. .. .. ..., .

,d.oo doo d odo o to 00 do o-rroaoo fll otP
dongalrier1n.incliiuda l...... dooo 1, -,E. ov]oooa -lFr'lto "il ,
t.r. 1.1" 1 "" h o ita 11a a re5 a in Ial

i r,,"a d d ao ' ig00ntrahido
mo eez d sLB YS kulvpla- on prudenc .le 1, -Fla d lrAga 1il i~ c r i
COLADO y"ELuSi ______ t .. 0 o. ...............................................HO.OOINEIZO.ADOS hodo lilt,,t ; t.1-l-, 00" o ol Lg -iaV L
.;-.. porIc. dIne p, ,1,
los nifiosecubanos consumer+ cc-. "BI I- ",,+. lprxm ,l~t da:7
l...... ... ..... ... .. .. ..17
doa aho m6s de 10 millones dec -, 'ro'lu ede ...hlp'I,21...nrh. lo d
obtdetAoimentotoHomogeneiztdo. .oo
"EL PADRE DELAY NOVIA""....E"Q'U'ItP A JoS'LA NDA es p a0
SO.... .............]t Te trio LOS| A| GE.1&S.
.... ........................ M O R E R A
EN HOLLYWOOD, EN CUBA, EN 1, 1r, ,,,,1- ..
AI~~~mentol 1 r~ ~~~~~~ODAS PARTIES... I o's allmentio, tf.... ....... ,tIda Sa......... ... -...qn ni, ...
~~~~~~~~~~~~~homlogenelindos L|BBY'S yu- I . ia '' o~,,lr ol r iv'o tol
don a triar nfiots soludobles, "nli"Irh ........ Ill, ' I NI, C i-t l Ot otdIl ;Or, I.,"
futertes, Ilenois do vida y 1-1 d o ]++,;, o,,l,;Dtt. t, 1 l'o e ]e

peirin el para hnhr Sit' I
y j Ilip ,1. 'r.t 'n ,I llliA
COLA.DOS y oder o .,ri ".,r. ii......si.,i,,
HOM O0111,111lXADODS AI~llllt ll Ii ... l'ld, o r hli....


S. ,,... ... r ... ,
. 1, l h... .. k A 1,
W ,,........,,,*. . LA TIENDA DE LOS'OUE
a,,h


ocr


clanclo en sus
as, ifiniclad
's oportuni-
ra Sciioras,
s y Nihos.1,1. h, ,.. ,tc8'..
..I dv+ 1. toter!,
V t I'll |1 t',l

)oca


E COMPRAN AL CONTADOM


Pigina 3


-7- -, ', -
"LfANO 358
.15]
mositH MIGUEL 255


EN LA CASA QUINTANA
HIAS REBAJAS
ORCELANA DECORADA, EN
TURAL. BASE DE BRONCO
TENSA COLECCION $8.50


", vlihlaoo cla fog e oli'
*llo.tilto iole '2.70T.96 .20. olo t t ,l l Agitilorn
C.,
i.le. . .. -%gu-lra
0., ,0, Fo;;;


. I)VA


DIARIO DE L.A MARINA.-Martes. 24'de Julio de 195I


I)IARIO( DE I. LA MARINA
Fundado118 11 32
DECANO DE LA PRiENSA DE CUBA
:.7A): 0P8 -9D!A70 :H LA MIAB3NA21SOCIEA2 AD ANO7P.
7 e7m7 7 71, i 1 ,1117"7'471.11"1
77771 7 477r 1 17117777 7 7711e 11)7y 7.ro y 1M714 de e 7.5
ski,,. 7777747 47e ,n h r l e r9 ,,'
1777.... .. r 1r171111~t I ....1 'l.. i 7771717 ,r7 17......... 111
I.',4Jnr.1 7.7-rro7777,1l'i7 1 r
,;,,,xee a-i d \Ma in N, l t,31

Te717ono C,7trah1 Pizarra M )5601
TELEFONOS DIRECTOS:
171 77''r7 do I1 7711 177,.7 .)11'' 7 l l..l.lll'r ,1,1, 1 71 2717117
Prclos do SuscrIp1I7n:
7I, 7t. i, 77, ,u '. 1,."t7."
711 7 1. 71 71

Editorial

lacia la legalidad y Ia cordialidad
en nuestra vida sind.diCa
,, .1 77, 1 77 q,,, i dJ,, ,


II b.11...7. I .. .. ... ., . ......... i, I ,i .. ... ~ h l ...... 111. I I<,
....111 71 ..... ........ 1,u,1, ,1 ,.'711. l, 77, 77', 77. ,..1,1 h.,i,, ... ....7 .7.,.,', .u I'..
te, ., tt, ,e, l,. I, i v, I,, .,,,-b .,l d i d, dn ,, r I, ., I,


........ 7t 77 )1, 7 ........ ........ ......... ,,, 7,,,, ..71177 74 ,,'7 ... .. . .
7,.l, .71 7 ,,P ,1 e,7 W d, .-1,, 11." .. lo

47 h I, I R 1 i 1d ki d-!' I ,
;1. 7 -1 .1 7 1 .ta hdi ,1. ,, -A1Ina11os
7i7r77i .a7ile 1ic, 7el.1Gbirnoo7rn hari ca.l. y e. perar,'7 que I e
studs ICA rdM&F d4ercho~s con 66Wild I buena educ.ci6p-.

17 177, u 7 Ili i trI tid


7i 77 7,4741n 4,1 ,771171h14711. 7. 1 N il,,,i .7..7l l 1.~o, ,,.. l.7 17 7. '7


, '7 1141 117.7,7 .l 711 711 ~ .,.d{-,l.. ........71.7111 .7777 177 ,<,77 .

L t'tt eltqtl.ier 4o de i,,o.. r D.p I ,, 7t 1117 hl 7771777 7777,.


'l+ I 17 "'. 71. I it I .,l.i 1 I I'ar'+ ,''. I I I '1l il I,' ''1 ;

I ~ d1.' 1717Shehetzad
___________ 11 t(11107 7,77R -6,1, __-1-__ _1
H..... ...


In I,.n ertiulrn, I, t p........ ..... ie!,i ..,,-nn ,eiP.-Q...
t ne r, d Ir [ellada hts y r.1 .10duhtrns en,,, ,I4,1 I, hit1 ,r
C-ppd i i rvlal. i i. take%,, mn y b.l u l. {. L t-n[4 d,p +I II I -
Jaw ,. ~h h. ,nliftoWA d,,tc.im i ,. ,. d ei.. ,,cm is i ....itwi, d,,l e.-
lret. p~ra plllr O Bj mledi i uehr y u e z Vv.rp r
nl~ri- ? Gtet.t.1 Pmr ilplnd, trhio b lic. tt.lk.. m ittorir s, e
t ,mam-larIAtll oop~raci dl Gbei~r s no a finht arnib e an l a mmt e sI n
fimsIn vsolt auil r I tdhulva" ehl gatqe Inmlr VisdeI.Aar pmirnn.
n, .....i ...... .. J.i I.. I.. . I .. .. I . .. .. ....d ...
i ~ ~ ~ 'i 0,a -1,, 1 "1,[tI L
'I t AII' 11.1li 'II, 'la Pi I .1 1 1 .1 i' l l ' i I' . I, ,, ,. ~a h Ja i, n t,, h n ,r, ', ., i ',' ,


[ Shehe razade

P.', , E, d d . A ... . ,nr.-


Deslindes
-P.,.Jua J R -o
"Video","Super" y
otros caprichos.". .... ....... .. ........
.... . . a d . ,,. ..


I,...,,,.....111. n',,. 7'.....


.... .... ,u
' ,, ,,,vi.I~e t,, 1:t Lu i zli


I'- 'I'
I 7 7 I I 7 I I I 7 7,1 '1 .


En "Sholandia"


Editorial


Par Roeiada \d ,... Ii


Pagina 4


irrismna __
Pm it An... Aefo mn R.tiM
La cuota de Iata y la exportaci6n de frutos
en conserva
A~cenmde It|I du,,,r ,eu lend t. ad. I reono o. endaito
bansal--taedlm prto': os p;sl giulol, Para los blre-
flanco1--es vital per, Cub .Ln in- rol y pars lite. ono1.. general del
"dustirm de din pats ex Is, mixima Pal..-
eneredoro tie u -n ta reducclfn qua me ]e impon"

,q-ue1eV-r -1 cipoq e 4adopt6 en 7urt
un pals ,,. te reunion de consults de lox Can-
nuestro e., c,,. elteres de Ins pales" de Amotrica I
~temenle h,.1l quaexetablecia "Is igualdlad an et
Lo11s I.7-17 "I 7171.
o17 ll'.l- *.7,scl17c1o". Las industrial norte-
y"M4 7.11--h, .l1dol1 .1onsdasn ense ordenpepr
% rv .d p .n -cuanto" retenen in,., tacas u
77 1e1te p117
I, ,acea[ ... m. omlai-, lot.Fi.m. to inifies queat is-
=aIn In 6 -,rlliCn te o d m~sleo, m tempo que se detlen~e el pro-
-ofen'..'os; a e/portar muehos de ceelo de industrtahzancin de Cuba,
c on ruto., en elicals crectente y contrarianda Is politics, que Wash-
co.n illll n. uillldld, Cuoondo e a '- in lan lumlpieia de estimular el des-
hnneid, es-, xionrtiilnones hleh- arrollo Indlustrial de lax republics$
....... 7 ....... .......r 7 ....... 7,. de7 h1 7 71. 17... .. . h7l mls,m 1-
0fie qu, y1 7e7a publico77fu7e7u7n-,7rio.pars qua eleven, u1 7 nve de
dt, Ins lairs trutos pudieron ser in-. Jda contrarreste en aigurn
dustrlahzadoit, e, deeir, euando ,,,,!
stllll 477izo 1 7 ul .vo. I s 1on1erva7 .01nd "l 1 7norteamertcan7 con
dv ellos y Is venta.lot mer, Ido l 7m7ynr pntenciah7d7 d y mi7 rerur.
0 Nonwqqua In nuestrm y xin restricclo-
L h77la ub7na Ihenl '7I4or, 7 de nin .una .nd 7le, n 17adir.
"aguat e". I--psr. sr ellnu- I I J e \'etP.. .nteelmercmdo cubano.
de Is co~rchr,.,y Ieolocando aqu[l ous conservas y des.
'C~a" pla-ido n Ileche. Jon embutictna,
menoon que s, exported ncnev, los \'eletales y los demits produc-
E-l l ".go I 'oe, oh.et.. nl sun bilol. t Jos onacionales que no tendrin ma-
) /tq d r~lxercmn se on~evanIn- erad, ena-m~rse y dodtrtbure.
fOdelebe et n tme co tn rv a. n El eie,,c de esas plantas, hasta
i.d benot .. ne- hnr ,a pbpr.., no s6olo afeetari
.0 "perim o In a nzanal, que pueden a o'mr! elu=-lce esbt
1.117117.1 7 11771r des.17t


expe iderse Ind, al silo nconno Irwi L d
fr...ax Est. h. heeb. o que enCo_ .la emanda--sino que dejarA s'In
_Q t. ,ioi it st O i N v cou s a xra jro o ba shay. ido de....ro Indo con empire.s -ento. de code. deem--
-111nd.pr,. per Jm7tre7i1.u u n. Iplead- 7 y 6brers7que7intervenfan
-Not. chiefs... Ont tlhits "Shows" tite ,e e in (ilanidldo aqui. ,creo (lie nie N y ~dustrt -"de exporlacion de frut a n .el proeeso y quea]e-abain .. oel
f 1e n eonse-' A que albare. an InA e '1ro 'ittenn. ion. ,
it tdi~evrtil" mls1i77La11Haba7na.7tuahdad mucho 7 ren7lonell7L. i J.:" h 17res.77 Pr 71. 7 el1crr 7deea su
7A. el tom 7ate,In 7 7uay 7ba:7 7 eman- or. 7777que.a[11 171 de
o tin iliendo enlatados y it i ed- nd lhtrAsfatect..co11 terat7 ente,1.7 1
1 ".y"an C expo nmn atul e frutas natu-
E1, DIARIO com'enta merc..........................roleso.f...............
troyiremunerath'os. El coseehero Cuba empn.-ars concretarnod..P.
tie- sbnra Una segurodad de co- eml.- racn eano .n
La visit delI Jefz del Ej~rcito respo,,der.... leetas generale...............do'el Es- 1 ....... Y de.... di.....t ......, solo.... gI ... .As de... .. ll~n
deaHaiti Lou 111-n101ssPill,1. Cr o pr... A. D,"L.D e t 17 or 1777eua.nto d 777ra i-.de4Lajas -de tomatet, 71 natural c- e
dc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i H a t ". ...... ',...... quo.. .....a,, j ...... ..... . ...... c~i rsn. on rdr j ....ua da ad ....... i ll..... ......
S" ,,. t, llilll iihlh ,Lr .t e nq e nelre ede 'vropr'...on ....... I Y de C6spe- sostiene eonstantemente In detain- pol .anteor os ,prue
F I, 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -I ti ii.. .. o i~tie. ~~lsY lllo bl-.i 1""r, l a, cis p't, Ide ta RepqL .oca ta estaiua que ai merca~do d -om sc-- nom lontb a a cosechero una'acemands eatable
a. 1y7on7b7e17177777. El17 1,1777777de
." ,. ,' i,1 d ho a L,, di' ,atici" adr e xte ijpledeb,' No rc heste. rreh s In .tron 1ar las conlingenc1ax 7 u buenpre .1 bran d
:, 1" 1 oo J i l-ln tla oe U'wv I ,L ,A, bla d'oasplo. ees e'a "" po.a letdpaseha 'ls si a llodr uete ion peu- nsproduceo~n scalonal :e exportt -
( i11"7IiW7l it d' e1 d c s .. atu del FI ndad.r En el ceutertx l'U res, o qe 17n1117 ndo. str. n b ehCaa. Al fa I tar Ia irdad
tiIii'c ,- dote" piih,,c- dcl de H ba talc. Congresoiot6iunaaleyihonrandoat dcaconservba, no %,e amena1do12u ,Cur1.n ue d,7 17 .uon de ..u...
, P ,! i' Ma~h>Hv i,;e ;deebelde la c al' e ohi lmn rtal de Yala, ) In ley ha conlinuado sien- preeoo En la medid'en qoe .1 sa. ate
S i i ti 1. 1)... i ..n.... l~ .,{" do imetu proposito Pero Odete os Is ditires,6n. Aharn, lndusrinn, se cnnsohden, s. deA '-pt orm nrdrd u pe
,h, 0 A ,i ,.~L l ,1 ol t' -1- [.,hy apJidgnm. I deso ite, hhLow ru,, I Parq- Naelou.. a I Ol rrol 11.y1p7len1produccon, 1Ci. ya que no tiene1 1 atPara pr en-
o,{ It ,,hu'lllzb ei 1 lt ,U d Lat De ajagua". bier eoenteUn sill. en que ca -d. extend-edola .aonue\oA rercado. vssar el product, el cosechero no
V-00 ,, =: 'o09 ~n pc I. xd.11 pulliads dit, "rr. estit sanlto,.cda.,it, Ceo nsum, l. demand. de fru- 'me rriesosrA a un eulth'o lnten~st.
h1Ill is d, -iIL sesri mayor y IonS irirultores, v-. que puede ser rtnnoio, par Ins.
T h.. . om n1."mn,,-7,,cl7.."La7Virgen1peregrina.%,'a7ides7p.,. bue1preciote I- tiba1jos1del 1mr-cado de fru
Udr7177un 7 e717 7 p. ..p1 ri tr1b7 J er 77771J1 na-7d14 eL7o77d7. t o
.. ,. t I t ip N7UESTRA1S1hoi' d,71. Car7dad7del1Colore,7 'Pl7 7na7Inten1777en1117. t7err,7uli77rla7c71um71747. 7
',de uba -que 1177777a7ho717en7pere7r71ac16n1p4l4c7u-7.y m17rs..n.7ll7.7T7A777717nnde1nn7 de pesos dejar1n de 1nye 11arse
La _'da Jef11:o dl- Ejscman' 771177o147b7nef77ios1quaa11117ent77771717 11777177747 7a7

1,, ,t- 1 1 I tlloll' I"h, 11 7117'1he1'20lde1Myold 1952 -lin7e 1pe 11C.6--olen7- 1nd7 1tr1 7det1.1C7n 1ervI7.4b7r77.7 oni,7,eCub.7 7 i7drin7 7 t7d7 dea
,0,, -' ('~ hm .,~, h~l, ,at; rno-qene"a ?inodel sd-ienliento de Is Republica.hluego de rae. o- Cuba, anilosas Palrla dqurir lr uers to tu.
I,, lrl'l.l4 , ll-' ,Le I t da l IsIIslel)hA1probadnylansusllajes tnds17s El l7rl7rlonhc71,' por. tan7oEde-lya"1.o p1demos 4produ1r dentro.
,', g...... u~ i.. i' hw,, e Fl,- oElx~. ednsiadet npot s"W pr 11-o-e mmonar t 'a n Marioli-ber. rcp..., oonell., eaos d- L' blanl.- de pagos A,e...r a fee.
J ."\- -o,, 'Ix-',it nt'o..l .L ~dt. l vI 'uabld ]o lc pc n ol Illar-,nCa"b Loweru t oolo, qul- 5, s por clear, dentin y fuer le ad& y el m ,lde vids desclnderil.
I, I i- l ll .l, llT',i....l.......ll ldl. '- 7771,11177177r1rra ha i'ado n 7Cub., s ondoclo7ma e.s:orld 7oi n 7much..
I,. ,obl Y, t hhtn'd, t,'tstu t a t-o, wies lugenis, smndilao ue, css n~s op ]llpr u o nlo ei de nuestrax fuentes de trabaln. Una
c!"',II71111111.l1117 7111 'll IhI 471,1, El7174111l1117 711,117117l777777771 its. 1777177117777711r1771777. lo711q.7777747
Il11111 .11111 1 I I" '1 111 1117 7,111o 4Iiul- 1. 11-24ell" n-117 61.71. En to 111. 111 11711 17d11471o77hn 1117 1 n1777 ..11 11777711

:'do,, uu, p t t.k ld e" \ 111, I do] epann a se depu as l eren sent do ha-diele e en h t or o elrnid h -lo tnt, nn pu d
i''1111 Ilil 171hl111hl 7l.ll1lii 1111 4lt1111 ll.11,7l,7 tales, S 711lt7ro1.1'711oda 11plrtes, 777 V 7ler 7no 47deI 1.7dustr 7,11777o.77que 7l 477n1re 7h 7,-17es 77n inteh 17ent 1ceres1d777Go


I l 4 7 ll 1111114al 7pueblo 117,)111de1 Cub.1111711.7lot1a11a1ag147771i con'a%,.7_...7-.1-71eer.1m7ruetuos1.171l1 no77e1d,,.ba4

Parquc N hMic. de "La. Demajagua" H."o,. Mles det i le 1as de itlhu$S e onliregil n eon'-, diealistasl iclue rexulten excesivas 1 as brrf.eieno;d i
3, s pr.eesones enll o. sltios por ella vtitslidos, euran- y lerturbadoras en el periodo ex. mundn en crisis, al qua tkenen que
H 'l. t l 11l 1 1' lll1. t.ll fr, 117o 7o Dnler1 y y Ilen 1d7tos cor1zone1 de esper 7nza.1 7perimental o em-br1onarto de miss,7 Iabtecercast 7poeentero los pro-
of..r il~il pe(r ~)llil dsonl R a Los alasajos qua le le prew..ranae n ls pablaciones industrial, ni Co. errores o negl- id uciores norteamericanns. Escae
De (jg-,Y tite se encuentran pendienles de su itincraron, soll -i et I nsde apull"e. exterior, qu e I le c, e obn .mportandloPunaoero
71111 7rlo,' t In7-7r7or7u7 7os.7As%7vendr7 7Po1o..4lbhasis r-I4_1en11mercadosa7le pensn
s,, ,, .7 i,,s,, lual.ln.l ell d,, lnar PeregrinaIe de lmor ell LaHnbLana,gaclape r.e arb17 7 7 nu 11tros pr7du7 to7 17o' u d7e7, J 7i1ca, d7777 1 1Bahmas 7yde
--t. ,, ;( nmpubhlco dr (.t,, tddda..adrad Pore up-eb o. Asi veidri, cnolo desde' I descuiden.--que as preclsmen t ow : xt- .Llor qui impedtr qua et
oi h obrero de Cu~ba trabaJe y produ-
L,- .... .. .. lS ,) irdd ln ,o eben e l elo.. i qu ac balia de'ocurrir--e dare bon esta -
]de Cuba qu~e no me le niegluen Ca 10 que tanto se ncstAi
1 .. ,t f om'.n det ntoll, Lo1a t.U ~,pe-t 1.aq-e -r.g i'nbr l ye Ins, otis (euallro ho- imr~ ~ e~ rmlldse- vaindo U1 1. e inU-muxi Cq~e
,, .1 ] l l 77 77 7 1 de47 l a nr4 stue4sr7n7s ibles,1Paa mantentmento d i Lid ao nel rd. O re-
I I ,,.,l,.7,,,,171ll.I,.l 1 f1 r..x1171111 7 111. 7117 e,117 l7 di.47 ,7 IS77 ,7177717 .p71111'q.77C77 117 77 mr,717 I.,77177


:LL, I1I70hI7717777777I777ue11 11na nd.o m s7od "y .Iotaldei 24e ,- oudebe7or7ular7nuestro7Gober-
I _,11.' "1oedlotl de1247hol'77,1se7e1771 1 -7 11que dependent de s777771o .
e ,d 11rse.p ra des7gnat7l 1r11 7"'md d71*, 1y 1 7 n "med1 od1 a"117 L. ind7 st-77 de7In.1Con, noat e l7 7de7 Washingtonly4 axle a du-
let .I I 'll1 1 1 1 7 ., .- C.a 11an y 1 1 po17V7 oquase,'e7ere es7o77a o1n71de1ell7s,7Y7Para ne i u 7177n- 7ram 4Penns,1podr7 1dar1 Una 7respues-
0--to i o pr 111111111e111' 71h1a ..'.74I17.lllulllI1 ca 'e 1. 71bs7 7as4dgee1del,',7 1tbl drnen- I74 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7, 7 1
!.no 7,, l7"h ,7I.,1-:47iii1,,7gun".1n*1 't.1t7d77l1nte1Y1basis7p.,7 7oy. Ell a7gui7 7lotla te. 7s7indispensable)quae17Gobler-1
'11. m. wlttol lea lolrpr l- Io. I dL~ant, el i-.puede die- laciones que tenemos Ibtslotnte inu -G ben do oEt x nton .
icqu N Ii. o "L, n DmI, jdag oa'1.L11d 1711u1 17t774n 711h-, 7'111 17 7777111 1171' 171117 111 77717 71de1771I777 11717 7777771777477


N-1 Ad :\.h i~ra-g n I.coill r- d, I.a nit ilalilepleRaen ucf eet- ms srecuper-cl6n de In cur, de larp e ~i s
it, qua basis ahorm ditlrutsbamos, F o -
rime.tr:. El 82. por e aento de e"R Sufriendo el des\.enturado
La pre Repfiblica en Hfispanoamfrica, segu'n I................................. ............eso.....
Is iclutris-delas ons-as it- h'.muer~to n ex empleado
Toynbee y A lem parte ometiei' as"c............... ecb eondl-sad.ca,er- i ....1 Is elol. I Ft~d.
P 1r Carlos 117 7 71o7 117nes, vegetal"s y frutas. El 71 9per un buen pufi7do de pesos.
&P E (LI' sa~t b srla ot sllsd em-Ielect. restante, se np.1i aba I In
derail usosvspl GoI.,ernt.nodeeame-i Nlereite uscuch6 al morir '
~~ ~ ~~~~~~ "I tIA n-.p.hlar I paaraqe u- t O aredunld. 1. euota. de
...... L:. i~ l l~' )l CA tell "nrl A r., o i .... '", plds o om selet el l naab~ os ,l Cub. .IIs miad. es decir, a .1,260 Per1 "r .de ia renrd.;
'"' l'"'q deteg~e ocnomco-nctt ralmenacln 1.l America lbe- toneladas pot trlmestie Est. sli -
1. 147 1 n1 1 n1........ Me4di7e,7u77 dlree-I71141l77amerioans 11 177711477o1in c 771,,71oque 7711ga enIs 7otra 7via7s
1.b ,-. I NI, %,1,, Nch e... mundrad. Eyzaguirre pI ass lades2p .'..lll plazo tIJO. de Is N]PSO
ur.,b4, que rv- it ,m s e5.6(;() ugestlonne y, ono, n e t aIL., ehilen-sque. a, i-
"enl~p a1 "c. ,- 220 rti oj", pb eo s tbl" w t, .O' ..sslnrn su s
,Inl~" l i a;- fuelzos aJos de Bolivr y S..n MaAr- T nto que muchas de Ins historlas be Alempart, ]aetapa dererpudio
otrn mld,. .. .. a tin elpo de 1. "Confcderaon"; de:lR con uosta y I&* Colon"', u- de ,lo enp.1.o ,ytde nju-Ilcl ento
i. i i o. s' adc ho", 1'.ln-.nlo I.,abus- Ar'olnledo que pedi. oun "Con-. lrn hbe l d i eint e sul'gamen en Amdrica. va Stan-
,ad,, no le-ln. Jo, e eu'lC e o iteso d d, s loll Pr neias tde ream ndo enl qua Edward G~ibbon ldo tpoco a poe~o uperad. y. en 1.
oinnli, ~r ilshll- A ~~a, d. eon. Ega ) a' qtl e r ,o.,: ,l sorIdid ee- aculd ad en tda la Amne'riade
v.,c 11'leall n hpioan 'no ` "e e 1sre y 1 an b a 1 ..., ,., del imperto6 lin b t R.- habia wsp cfol.,, un idl.a n un pal.
,', ,[,,,oogldu-Wr'Ua Amer ica tue-0- in":"He descrito el trtutff tde mnlifti~n aen otro, aparecen.rectlft-
So ('olo- d"land 1, ,] eotllpu ,11il 1l 11 ..",N )e l e o ire l A barbarr y de la religion",. ea c- one, hktorlcas que esliln Ih-
F,, lbi bar, p-co, 1re ,e uttn t Aleqmpatei, jo ueel J,. a,,.t- elto-W. de e tosh t, orl l Conntodn. l I oToynbee que qudnndo ,z rediu(tendo a sus j sto
-,I.,SL., de ll 'deik All~g- lo' ,I, "h. sa~dth, prlleba d. t Ie it ". d q eno deinulu en 1. le. no, h. nxlsfi~ido a l'eleer IN hilstn- lmt ,hasx erd-At 1. ..1|a a llul
. .. .. ~ ~ ~I,'.l ito-,s espaloles n Alx 3n ds" ropasssiu r apr rt.. pirece acptar.1g.- d no s delo ,intrpoIt". "CxuSaa y C- tarcee
i,,iilea olus glvli n il Iton]( erlno erllriV-1de-laFnend .n.g'a A Grenrpies d a .I ndependen. a Hol-
"It" ie nnuo." haI .......o. l I tt ,oent mime etruri eed en `Un ` -E pan mrcnnole.." s. titul. el es[u-
A17 7ni117,i', 1, 1 i 11,,i 77, 117771711 I4n 37777177t, p4-p. 177 ... .. 7,4 .y
...... ...... ....... .... . p. l'.aten bta~a llon 6gX mnon b ........Madrid "eran impoten- I tando, y que fue publiad .. I
. .. d ,l,,n {' ~qpoi'inm eIlt l Joe n ISrepul iean ,n d- -c ...eetu, ten pat'. nphcar In poi, del Rey Boletin det Sgood. somes tredo
I~Hn uu aIn o'l ... I u ,. Lm, tH ~ ', c o y -lue A Illl be o ne tueis-e le 6 1i c1.!Aed mo hie r1
ohd n rano t, "'", '", L. o illo.de "Jopn~ll, e" Pr an pleit... ........in ala] ntr. I.- Hislari" de ,n cu.,.oI Sr Ae.en
, ltl Zllln,ul.... l ll tlJh lu oa u[lnf I ol, l illul, I lie l'Lted "qu lo O cr do del Atlantic." MLs esca osus o. pnrte e, A-:ddm oo det, Numero
It111'"llelih~inllld'l 1 1'471 7h' iII.i~vl. rh 717717 477777717747'"sohipoeol e 1--71,4n71u7na7"7o7r1,, 7cupi-7 deI
o" l h I cc A .r d 4 7hr17 7 7 7 17r7 7 7 17"pleilen r y" 7n u
,, I 4 d\ t,11,, 1. 7A,, 7,11 ,', u .7 1 .77 II7 71777111 7 1 1 11e1iino l r rn7 i,7v. 1111on,1117l7,177 717117771r 1777,7ue 7777111417777 y "$l- r 71n 77pa nq un re 1ren

Wd 1 t: 71ll "I" y 17,7let,.1n711771,7A1771i'n In 17 '14-7I"-l.. 7171a17r'7n11"174.x1 "L71dCs,'.11.7lrt1..o1d177t77-7n.. 1 I.nel71ecl1JAner .77n
I ~ dllU,,i~ll il Pmm I) ,m lt "iv 'i lo L to l,1 o I 'MU)lltl d L ..... nixp rq ,:, ue n- ti.d lrITn poi dos Inslul l:at- de e npar, P d ice1 Alempar"L e. I oi
I h 7h t7 71 771,1771',1hi 1" ohll Ol, 71777l 7oa,d Jl- r7b1r l o,11 mtie711 it7.7 7 1nn 17t11 tr ,11.7Yin,,yp7 der 7ue -I 7 7r 77eg ..me si4n .A meria7n1 7 In7-
lilil I~lil, lnle) Ih It~t' 'lll~ili It'r I'V~il~tlllt, q~ell II'll~So- 'ret t elildr ." di, e psstdoel dde doel Atli.o her on'n. s Ide e jo yeg pa6or e
'11 .L17 117411111771711411177 A,4,L o-,-1-,1.7~~n, sr..177117.77117ci'l jar,7177717g7


..7...... ill.d,1111117c,7177 7177411In47141In."717lo4ltd1nl741e ll'lA41J- qeuc1no lo,-7714777 7l7a bl7
F-owolaqoplu d1NO de ,oia sy I po... .is. Ce... it o. . douI ipllgno o 01a -'ball. exi -Iminolenesiuen"ea-diA ,, Ins
77.71.7n, ... ,, 4711171771 4ll.p11 74u,'ellran7", 177 hlo7 rn7,71 l'n7771- 1o 4n7 upin7 e emen- ne1pr7h41e
7171111' 11771111111171111777171 17717 all1717711 _____ ,7717777 47k171.1117. 71 1. acln pegIlorid in6q o, C ib


P77C771 ", d7Do "l 11 Unix. Esp.An que fornen.77, 71177717717 1 -1 : jo1,7117717111747477771111fl114llL7.l Ap1e7.1a 7 1177l r da7t011tla re17..7o n ennmrle. ad 7111.4habit...17LL.7.qu77
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n "Joeh+h+cu'u, nli l lU lal "true lllL|sea I cuh nllsnos, lIn Sul)u el dingniostico.,Iqua el el at lma de In raza, exeri- iPa~l.de~l mundo", .


Cr6nica Habanera Po, L... d. P,.d.


IPagiia -


La festividnd d I o, 'hy' L,: "n ,' .ii ......

Qui refrescunte! ...... ira,,ii Ii .1
Il Tn 1 ll PLn5 .t J tqIT, i 1 .1 .,1
NECTAR DE PERAM.. .. . ... .


ceii- A. iiiA-
Cr-,l,',r r.h a,a Mr. t ,u r a ;d :' +


e e l i r r eti l l a T t 't' ;' "^ '. '
..t. C,. q i.,,a ,',Pitaa
.it.........
,! 0 .aeIvnilC i iaA a .:.. I. a ,,....

*cornrmaca Com~a l lti^,I I., AN'. ..

N, r o a a l .,b dei . F. .. I. 1 d 1 ,. ,
r~lrso yrlnurrrlPrivo coma,,.e't jugo do1

eran ltlTl l 'I. i',o) Daic I r a c ebSr y at In mAI ;iidl P l I aI..I11 l 1, r ' Il u ii. . . .
W ~~~of.....

do 1 s O n~ t es de rat gr ll cI11.a. C ',11, ,, ., ,a, ,,'*,- d, 'a V* d I


L. .i ... h L ,
A.-.',t. E S:',,L ,",o': ',i ;l J | ;"k P ''rl .......... !,I
Pd W K ACiioi miiid t inola; wdtIniiii dii"Iam d
s.asna ioa aliad L M ON Ci l Viii ,,, mIm dtir di, V ii ii iF,IC; Di iii ,ii.,- I .
*"Y B Ra i-h ,, ,n d ,IA^ 1"'Ill t I 1,.I. I.II


____1OE___Dip, NI.Ya r-lu- D.. All, J_ RC .i,
D7 I.. r .. .
CAilt s a nut os Co moaj e l, ,11 .. e .. I 1.. ..,i .1 I .....1 ",
Fdllii drlV ll.l Ido lit- ,

Al,'.' CEASE El n. FIpmal cail~l a iiid i ii ~ 7
t IL nConInn, e l ..... e ........ ' y *" '' h1 1'' 'Le "" s Ln
7UN Alligdlvz Lf A ;f J
ACeITES ES.ANnOLES i..m.
"'", R. din,,,. i+,,+. -


.InArnpiidcmiurin r mic u. i~iB
J i S.. ,, , ' , .. ,. ,


Il ll till., ull iustuIIN C.'11-
Y. .. ..C l d, In,, t,,r -.I., ll, r e. .... lo'., Fam,, ,, .. ,


1 tL e'e151 rn.l ,'I
.-. ...... $. 11-1.. . .. ... .. .. ... .,+ '.,: ,;
Man.IOS DEtmRRur..l.-;VI;.,I, E ,. ...... ..? ,lii ,l 'iRV CI GRA
C o d l m s a t s d l j rt rlor xn Fig lla v d le ues dtr sftl b od [ dttdt It.."., ,I,,... ,..,; ....v ..',,., III,,,. i.n,.,n.t

VELUNICORAVEL SB REAUIDRSI......
ROZfl AMNEF lt.7%NDEZY -IA, S nC ii
nUEtALNLA 63sLA HABANA r 'Q.. i i.. ui.ii ,uyI ,.iu'i 1p' m Au,
thOS D E O L V A. d's ). xd ..... ... P1q ... ",-,iI~~i .I. p'1n11, y .Ir Illip i "L + b i ] ,hdlxrlS l d ") I ) l t*' (

,: r ..... ..... -. ,_- .- .. . ': ... . ......, i .': ,, + + ,
G l, , +.o ....,.Ili
I: I] ;;.:j m In ;I ~ ni" "Iin" . I i . . i n ,'' n ) p . ]. .. . .. ,
Cam~lo A mnnd, cn dxlel~n cl yaor o, d l t- ,.i ,,,? ) ,, h ., , + ,


F .1 l l 1h n d' a , tl . . . .{ ,I , I ( t . . . I r l i [ I ] I [ ) :
-- . . t~l critltlt l~~t i dl+ tcn pl~c c.. , i, v t tl,+ W ,+., ,, v~tu .iN ,III ,-l',,.,,
C o m ~ eno an es d vh tim l; p+" "+ ... % ................. ; ................. .......... .... ...... .. ... .. ....* ........ ....... ...' 1. ..
1~ ? A m"'. ,r. a' .. ,+ +, :. + .... ..
/ E L SC T E L B U E A I ... "!. ..; ; "'" ,:,,,,, .........'.? ..... ',, -7 .. .
rd IAI rA li 11+ -I.. .r"dt, till,,,, 4,,s a
W I )\'EA, K E! I'+IN~t l)E EST\ NOTX IiEl ",bt" I 'It t- ht l ,I q[' 4 '
m,'+ r n :,' x NI I',," -" *?':.R I dI"i' d.. .""l.. +! .
FLI, 1'1,1... 1,, 11...... ...' 11 .. +b| = 1' L


d o....l' :AP PI H l, ,,,,, , ll..... 11Q,, ..

LA LAI ,,, n ,,, ,.,d,. l n., + -( =
11 nw' ,i,


lad., ilmo
[PROD CIDO FOR IJOS DE YB RRA, S. on C, S VILLAadaPIZIAv Aho llw -,V ,, ,,R-
El ra. ,. : I-, l 91, A, I !p.iClt,


Quedan solamente dias

de- nuestra


GRAN VENTA

Popular de Julio


Y hoy s6lo tiene ULd.
cuatro horas y media para
S sus coIppras:

De Ocho y media a Una

Comio i(i irimi ios pr I tairdc, Cc re-
comiend.limos (ILIC N cnid icimpraino. Hay
toiiaviia doccnas ilc iIjcrtia." imcrcsanti-
simais. infinidaid d cartiiculs ncccsarios
Sdc aLtu.ilidad liic pucdan adquirir-
cc ahora por una fracciin dc. su yalor.
\,l cI lu 110 nio pc'u.i cl tos a6ltinuos
lias dc lel Gran Vent Poupular dcjiliosan rafaH %? gu/li, m.3N :


I


en
a,
16


idmi ral]

nsacional Consola de

istico a Bajo Precio!del
on Flo+ ia~"


SNITIDA..! .i

- BRILLANTE.. 1

| CLARISIMA..!


NTIS
S\2, 000, 000 de
ADQ, S. A. ADMIRAL
41 1 Sh% di,. di i iVi- 9


DIA IO DL LA \%RliP \ -)1:,, 21 .,h .Julia d+f rd:e 1


Piigina 6 .. .L DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 24 de Julio de 1951 r Poitic,
I .
-- .Revelan las hudlas dactilares de los electores Todo eandidato
Po FanisoAcasEN--- cnfconn ,el o avudard

elMi ii.. ,.'1ANTE ...'PRENSAranI. I chose fraudes en los carpets que Ionfeccionan f. O"rtodo'o
I'LlI __ .' aii P. OrIt. A PRNxA
,:- ,d ,t'o :.. i ,odIt........t-,, -1.1i V,1i' U 6 EU!En' Multauansep It oaraon"I
"I L'i'liellill" "lit ...oi o a Bul oentlo"
P ', I ';, .tL ...........ot' .i"'" de D R.....n I ....... icio. pr........ Ban.uete-h.menaije a Luis Casero GuillIn .., ('habda obtener
.,.I ..;."it.e.o.... d.. t""' a iq e n la habian falleciaola 320.000 Jiliacrhaone
. .1 il o il- 1 i ,'a l I '.d.. t.' 1,iital ao _r B OO ak 't,
E L I HO..a.....a.I,,............... t,. ............ .....-(EN SANTIAGO DE CUBA)I L .o aoase
.,,I c l, I t..I'- Auaul; d.'a Vet ; lid '. 'e r~.. ] r. 1 t-a I:,- r,. ErC. e Orl l izlarllt B r-, Fieumr-l.t ._e fre f. .r -n.1: I
,ttl'.......I ',t-t'IP..... t t, 1,, MIa .... .. ,- ; ....... .. ............ .. ..... : .- i.. . ..a P Io .I .El. l, u*.. .. II 0 I 0 0
O ,T, Il i I p ,aI"ll i ,r". . .. 1 O L .. taj6a. t ,2I.a,-,tr P. -. hlll,',lrI'lla.3
S '' . ..... ... ) :,,t lti.. ... 1 ,::: ', uiw. i ....... ~a .. I, I i~c .. I J.. r,, Pii.,..... ri,,,-,_ )-rll ahac .... i t .......... ...."J'r.... .......... . .. r ,,I .- A 1 R I.. I. ,. ... C... s ......{
I I o~tL > It'L' lll Ix dt l 'I ttr {, "
' I .... , ... 1 u,.,, .. ..... . .... ; ', I, -,i-....--I --.1. I. P .-. ,; ... .. ..... ..I. 1. ._, h 3 -9 1-~ -e...... :.... ...... ..I-
I ii'_to)t.. a.Jll,,. 'ia 'C.111-1 eMallC,.. '..11

........... .......................... A I u b o u u u aato d o: :::o =I: A.3':::;::::: t n R .C ..a.......o +.... ......
i...I. i I ....' I"o IoVA Alolotl'I0 I '',ilIt'tt't".I ot l..'o~tot.tIada iaaoo E.oa ',I,h PwI laado .,.,..t.. twIto do Vtnlsaii .:. ...- do OrtIowo., 1
t. LII I Tt crtf T D,1 1(110e. -0-1 loapr
,,,t-'IAtIIIl.' t tvett41. -r-- --0t:t.:-ttt ,tto.t,'tt -.. '.. ... ,,t1 dl. a
i'd.,tot",' !-" tt, 0 t ,' lF~, I.'"'I I I l aor ,a cca P Nud aa ta I a Nade o hlr a llr, a 1 111J
. ... .. ..... ...... ........ ; / ? ; % &; ^ = + d, c .. .... ` o C, "'...... : r..r... c
.r...1. "I ..,IJi.," I,,,-. ,!,.. ,l, n lto1 1 111",rl-i . IIIn"d1, D. hill.l R I d.I., r- o iin l1111.- .r ..I.,.:..'".,.i..:,'.,.,. ,.. L 'r-.,f, r


'It It I IIt": I'- I'i'a r' IofQodn(-a1-aha taa'aar-aa'aaa'ht Al.aal. 0.1~~
I .1 ... I t -. 1h't -.t, l t ,,. .I. '', t :; 7 ,, I r I, a olr ,'t n o f. ..do .tl .d o l t o a! -ioo a ldai( Jaa cI a o o a a aolI -i..r. 1 1 I't all o l lt .. 'a. E N -a e ..E S .E A R A .L A
IttIto,,. '''i NottitI"toI'llhtco'o"Mt t ar e .....I,.".1I."..,.,... :.Oc.nO, D..- ocELcIL.OVD lICELD UERO.D.. .'.loU+ +'+t+,t ;t~ Ht tt 'tootm 'tH .'.tot3Ho Iot H+itta ooqtatl ovor Oaaott.t' ottottor '"n1''''' d'' m r~oC n
'l lo,, r i13LFlea:tnG nlo Ll l b ldoi lO .1fi tirr m+ ,pI~ A 'l l. ,,I..&l" i" .r"
., v e i ".. ,, "I i, I v 'et uen i 1, t, l t,.+ ii\.~ t l, o o l~ lX lt O X q x Q I m l


,,,;t,' A tH A I0 01 0 11 0 p lt. t L'...' I.'' ba I ioatdiaaa N at0It tT .' 1''' '' 'a'''' A''' 04' 1 A U'' ''''' o''''''uia siicr al rs im
... ....-,0'..'.'I~' 'It. Allot. Otto..I"ortas I a'' Aaacl....o".o-' .. I ........,Y;,,. 7
I,'t ,0 "t.'ott tltt. ttto doI. a oo,, o al0'.at ..1
: ,', -tI'oii'', I, "" .qt0 o Io Oj:,wialll,'NTllIdt',I,-tI ta'.0Rt0 IId,; l ub Oo I... .. ,h I I .*II.."' ''"0''..h-IsI 1.41*. .o.I q''"'0'. !low.tt t "
""'l- I..i.1,trd...,iiiaI.. ClubfRoln| D f al a ,0 ne to i ',nr.. r- ,

It.... I oamn I"1 -.;. 0 aV doonol'l Acci'n oltc'ador," '' A al .do'0 . -0 ."mor a n. ~ esiICr- c.. A1
ii,1, ,, ,, ,, a, .,L ,,,,.,1 ", ,,l'". -, L. i.l,, I, ,, ...... 1 d ." ,, I'. t r I c .0xU1od1, o N e-,. t. o. 'o a la da.' abr -
't,,a3' -I- ,."'Jilin ''<":." o-nararI~ .a a17 -trtmat ao- d al.- -t..Ir, t-. p-r
I . a "i It.' Ilo ,ot'.t d ttat. t ot. "i, l ,t .lolIdoltttodtaa't lt.t a e.

to~t 00'00.. a.. .. I' tt~tttot'.Ii,:." ,%J Ji'l.' ql"I, .ltIo"011ad Icd lao Ito a,00'11 l I i1 l '" 0' t*,oaadftl
ii +, + i L I k+) ', It, ... tm.(ll) I11 I 'I I tI~ttIOIt.~ tt~tl.I1, 'OI O dO I I ts"P.ht 1011.1 lt li r.0 rl.. "'Inte.- A' o 0 t 't~nd iliie doOi sc(1 l ILE -..11. .. ,oao ,oata"a"tl&la"a" l"'c".
0.I I '. It '''I t, llIt'lll VI.I, t, ,1,',' '00 01, :.' I~i' O t~t tot atoaordtt Ilotonet !.c oo,.I ; '''' u 'i ''us d ii I.,.llasda aa1 to oatL ta1.l ro
ll .0 ,', 1 t'"' "', t .,.I Ii!ttIoIt;oa tl jt Il ttto o'o'a 'atI. tdo nla Ito lu000 oil tt vor t p Ao- lexde 'rlC tomo ..pil '' d 'n ,1 ...'",,- I ."I..' i. .
I.. E....n.te...s.'ill0I.'l.tt. ....I.ttt.t .,i' ,.''' rcoqotrool..l yo p pular tota Ot .Lit,0 'l1Polito(ISoII a iie,-U ja dad, dro ra al a-.ooaT.I toit.otIo 0
..'o .d .; tO + '* ,', '.. .... ,t oo etdi a l.'o p l -o ooidII o Naol I.a..
II I ,Io. o ...... 1.... .. o .to oraoItt.otItIII t dol o ttpol Ac ,,0 NO peoado e0' ........ 00 to tcdo NONo rin' a.. a,,,. 1,p1rrdol 0,.01 .. .0ii,.I oI.l.ooodtiao.ll__ l_ i 'ii
u . ; ., . .' .;. .. I. I W,,t,, ++, , i, r i........ t ; . . . 6 +,]o ; o l e ~ = + nw i oilt ort o l Socla r ali 1:'t i" .1 i t 1 ll d o 5 M ll e a ;,. ao. ., ,. : 1 1 ....I^ , , + m :+..;
I II t tt I "tto t t,''o\'oIoto doIva(ttoo'ooo too ol tot, .0... .'"' 4' o io fl .,o[t .11rIa 1ssAobl Ao o ta a
doo F Ft I I f 1,"1,It I- -1a-1. .I -I.A, ". '-I h" ... "apo oo Na' bo o to odd ooo r-
I' 000'0Il.ottt'',oIo,-,l1,t0l0:f,0:toodoI r, .. .griaa... .: ...... .. .,,I a... .'..c..a dtoriO o o m ertn-l Y ctor td ooa a dalr m


paol~t+11t t +,,i ,+L ;iZ'". +ttdo lo + r..r~~p+, 't~ ooo tt 0000 '- CI(11p$ ll ,daa nNlnb ao.lntaol o1o...aiiia.oooa
.ototo.. .'...o '......o'od' r ....dlo..o........ .olzioL + 10 .. .. 'll ,ie lle;,, ... .. ...... .. .. .... -. . .....I, ::iC:t, 1,,i.,.,.,, .F.... 'iile' r . .. .. .. ...... .. .. mi o
C%,11 L J[61''l,: I ~ ": :i . .. ,, i"'l "...- o1..r ..01 a.oe "..aoo Clbaon nooot ooao'iii ,, :o.o:I .... 1toa-
I- I ,w ,i,.-ii., .duLk rez Varn na,--r ,- o', ,,0 m oI I o ,-.d.. an.hallt.T odo a so
+ J.+++ ,,1, r,l.11'~l, it ... I l, i1 1 -[, i m ,. ,t- 1.. 't". 1",, L h, q [x T,, g 'n o ,b 1::r .", Io n{o Trtt, x 1 1 D nucly lrn; I- ,,+,+.1. f. 1! .... -,, . i;-ir de 9,Il i 1 Ieincloos) _.co''l R
no- (Its. LI ...' ktene ualll 48lt t. .Cl It a1-1a,1c aoo" odaaI. 0 "'t r.taoVICAo DoEa o IoNAoRl
'' I .". .toti~ w ot,:1 !atwla Attr i.io i'IorN o liilaoloo is or .pL t oI'lo'..... roo.... 1. ., ....o- ioaaooatRb-IC to.11111 D A
1,:"t.Ot10",'l o o ooaoo do n t ..' -, o*o.aIA gresA do aa tr oa d eaeooP'ot' naa n
+'~~~~~~~~~~~~ R . !,... '!,.. .) N A.. .. C IT + A .. .. .. .c v o c i ,. ', o.'n ic ill; a ll I li .e lt 'C .,t_ d ,lIC O t O ;1t: ..r. in I f . . o, . . ,.. .. ... .. . i. ,. t I Ii O r e to1e1. L o o o + ..- Io ol, .,


Eat, L to'iLo ,'It ,at'oat. 00- I Mat'.,.. ,..h. I, 33 3 0, + a tr,, t ... }'.I e r ~odoo 'to .t.a tAol yr e1 padotaoa et1oo din Do"o:rc 'rija, oIara'pa toC rcgaa,,gra . '". Roo, Iooto a idenudo.oaol oo
\t,i! "", l,,n I.I..i. ...... 1 I,- r.-iI .11-....i,..... If ; J....L .... : ,111. I. eteI ro qe. no ilt.en amenr1
zi-l i,i, ! I .l_,i'"1,+ L '1 11 1, ltil' i ~spdlbl+ Ii I, l, '*i t+L .l . lZO+HH;Jreovlowt- Lo eC llos.lo carasopuor +i +0e'...~ I . i,. ridr..+.. ,,.- ......Kati.,I,. I "I- -7 -, .1 .a. -"..0los pr.xlmas r- 111.i7MC, qientuir* ._.....-too_,_ ... ..... ..d d" '.a.........'.o,, .. t-.... '.. ,.oot o o j..d oo... t da t o toodo.. oo. doon to o-do odo "o ot I ao co
:,:::,,Io .....a ,ot'' V-'ttioIV "1 I;...td.o ''? tlt e000''l't t Iotdot to olCj dot s0 0 0 P 0 a t d.t 11 '"'- "' oar' ot"t' A.'"" ." rot' ao"" U-rast'oo. .. abh.ao ... tng .... u..
o,,tl. -..1I, t .-", "t ,,.:1., . ..1ooao-.toooatt.o o'b.roo eoto de t 1Nt9Oit 00tnJe 0 [

0. ....o '.. t'otoo ]. 0. od' I toO .' a ......... 7,o 'ott... o ol ....t....... do ...o ,So... d !A0. '0' el nl.l .'"""'"~m r~ .......dtt o Ola...... ..........' i sa J .#;%., o ii;tica
I....'. .. ... ... ..... a a'to td A"1' ".. Hoot........ t.....to ........ "....o..oA...t...
b a i d II!:, !,,m u t !;, ,w ,Ii ,s li .tD _. c .. .. .. a... .. .. .... ....
1atoooo idtooooo'oat'to o. S'....t'.' '-'F 0.'d''' ......... o.......... t arat,. 0' ................
aot It notttt't a(''- A' y 0ar r aIn s a .......'.... ......i ...t 'I..I"Ntto1. .a Io0.a o.ta ... ,..A... e mw.. ... .
II, ,m unicipIa`l A' biertaia eo x ;.,ato p;,,r st];i I.W-c;r n isp abred a 1"cad upoa A~sIiblle ei ".. "M iln1totli S t t: ii ,%i I.1 i'i"'I "', ;'i'n'A,,. .'. ""'0I",I'- N" poo.r-I-talo.t.ooa.o aadoo"'a.dot PRC6(1 il ~.
1 0 0 0 1 0 d otIo do, d aI t ,o, ttooI Io E lo ,ta d ,, ,a n a lai a oX od otI.- ot lot d o t I ,-td oc.-I 1 A nP.y I.
0" ttoooo, d- lue.doc -danJomolateen unatt
it V it 1, ,t: ;:; i! r l'.",I'," ls o Ir e n lel+no n. I I "r' ... .. .. ...- -it .. .. a- I:- ee .d e 1.o .t r ..n .t - n e 1br e . .. el a h l .o'a I W !
.u Ceii:Mocha en .'.c ,:,a 't1 1 .."" v e o ra .., : : o: = .:,, = t 6 0Vt m D e er eAle....IIc r.to I Oz .,:abogar, por un regimen..agI r ., coI. |I. .. ,' - I "..' Ties m.rane.ob -..!ioo c.,. a-- .....mes.e 1-6 c
..,,t to t ou eltoo d o tt do o.. dO o r gen l p arae ipao-
": lttt oott.t.....F.olt-,ldo"Ipdr ..dIlo h;tioivtoos lIot.sec- .... '... aLi -m-y _"I ""I.l e
',",,, ,t'" i', r-, I Vi"., :qv ,,.'. `.. ...... t,, h. ....... 0," 1 1 't,,,l l .'" "I ,,.-.... t " i" tuu s , i,,I ,'w I quo sr I 4. I.,',:-d. st, dol'totto n de C'ott'- ..aootI Cdoto a .... ''d cs 0,rt .lemgn-Di.zt.1at
..... .,t' t. . .-'to oit...to ._t---ton el'P e Io I..... ., .o t-. s to.. ..
11 1-01l~~~~~i, 1"tt ,:t ,:_'atlio d l.'a",o t- -o ooo oact o r Il ....."t Ia 10 A1 ..I. ,V Im n ,p3_ ..a. I m ca x j~ a i a o l
A...Iotot..' 0ert oaad0 i a pe Gobec.aron.
to\:iao"",0'I",0"000I t e. 11 I ,. Prei enl re-i o.i ci p r cy e rl d o iirinsz r u G able r.'l d r ,, ..... 1 I..I .... f.. .....-I d'l '" '' 'e"n- d c+ -i .,7 nt
+ -h I ~ l H [ h I i, l .t ~ i i W n l t \o l H v k t l OW o r 1 f d . j . I. ... 1. I .. I, F ,T -I el s e
,e- ,,, .. ..I +, I :,,.e Ioo dlt, ,- c ', i.+ ,!,, """" .I '- i .. ,, l I- i ,, ,t 11. I,+_ l. ,, L ',:,I,.;Irant.'icado v tcan Ia votlitleoa delN o Pr.e.doI :l :I T or wl n oh i y r i e in 1 001 1. I-...,...I0..1 I ----.Ad~l i i. c' ''. I Iaone I oiol
- ; 'I, Il, I. ....I A~, lr. y ,r I I ... ,t t I d a c tn ,I ,, & I l ...... i. ,I J.i.... iP, '. I, .' .ql '' I .. . ',. H v a n e X O e

tttat+ ,, o',., .t.I.I'lt' :. 0(1'0,. 0..0.1111,00.. 0 l cuq de CU A EN P00 00q dhota s at c(3i- -,. +.. .. -o... .. ..'a... .. 1...0..0,. at.. .... rL.. .lda,. .',paou' ralzabo d
,I.... "a.... t a.. .. ".'" .,L r .J .aY'oa t ad........ ... ... i,,,,,, ,, n r a. y,lP o r [aa... o ....a;I oI a ....o al lioko..',o,'," Iratal,',', _.'. ,, ,'" .,,,o..1ra.dC,', "oa.-" I.g' r:'I;.' I..I"._"'" I"g 0 ,1"0 l ',a fioel '. r ,rpt
X .. I,.tum d"''.I.. ......- -,?,,,,ztt l, I t, ,t, ,fa.,' en."o, a ooIao.a a.oI... t -' tot l p o HotIP or ld .eot no t ato t t ooo o ead o d o t o o


t too,-1 noo al y i-v01-. 0 t, ,,,3-a .o.At.",00000,drtn ao, I do.loooarot,,0nban-
..... I + , ~t ,, n, t u;wl,- fi ., .1 V ,lt, ii "I', i ;, lid C1hll 11 t dm~ n der ) so+ o or Un l os l~ Itel to 1

I,,,,I., ,.- Iao I or .1o"''." nt'l1''''.'" oqu','opootndstoa-oaYdonOlodloa. ..a....ICats y .o..I..%.0dal orarotrotoas-loat toidat
'.0 'l g j ic' !. '.. ''.' IaItto l.e N l' Io. a l a, ..' I. .' Lodt do .tt.Vntt1ah.o:.i. ..... 1'mLotto d. Utt. .. t o .. a o d o
tTa I i .i dot ootll.o..'a. P...aI tb' .t.doI ato ItI '.. .I.I.- 't-- 1 oI of. (.IIudLo d o o ao.r"o... . 0 o.dr au n
o .A t oio ,. 0.oII .' -I' ,o t ,' ,I1,, ',,to,11t"..l ..t ...L_- .doodooit'l. o d eLiaodot e eeo .E U-- -- '- n,. ",,' l a oi oi, l, '. ....noo eloob G o o too a o 'et ,I,, L '. '.. ".tiah s a
, r l % tl', 10 ", .'t,*ll _liO ; I 'll n"+t ..... n o .. I- l ,IV ,, h a I ,, t'o'..-)t t. 001se,0000,0. I o 'n. 0'' 11 do to ".btt'OAI't A..to Poot. .do Poota a pololhla ata ,11..1 ,ala rovinm e.
........ I................ '.....to' ...o ._..t Fed ra in studianti UniIers.itOloacaroo. I'
'I a I I 1 .0" ''' O t n td s p l sa o m rrntels c i u a .* 'is
do, ott' a.,,r rto It o tonoodhop todo ot o t drpotl o P ed eoI"EoJIM." r . ,, ia....... .. a' 0.. f.... .o.orrlaooada. tol- fo doco rbadtaooo l.p aro n aawoo too
Of m ..6 6I. I.... t. ..t a e.d..... I .o...' t a. l 'to lo toooto.d......dtoa..otondta e l a Jo bi '- 'ile "s'd '"e a s' .. .. ...... ..'n, (.............a....a........'.o't o I. y o ao ola or aan aIr-1 ...able,.oao dotao
.o.o. olbo teon ,,, , .... noo o a Ao o 01 a o.enado dao o
-"- o' In P- C, d uno 100 crel, bi.no ysuicandesotoov.," reodo" eanhl~jt," ,: S aooeI.a.d doa 1.aoaalin pao Ifi
'. Art itoo "",, ". "'PIdr TdoA I. a11ooao aoaobo do Golprovica l elama.pob-Iot..... oI't..... t.......... ot.I..... .... ...t ...... 't 1 a ...t..... ..................aao',a otto. 0 ',.".0,' ...a~a. o'o,' .o1 .. ..... ',,',-o crotol oad~oaHvtaa tn;ssdr b na (soont.o vda s poo t s.osoo ooba,dn~e ro=tGnr'r
, "acd F .V t. m "dm e t. D azere thqana
00, o......... a.......... ot,' o. 0 ..... I -.' "to-At 000 t o do .00. 0 ",w0...... ar.. ...a. .r.... ....... .. ...... .. . .... ...... ,ot..... b...o aproHd rt. Prao soaoon-to ...d.~ d...... oot .. o. e -
. . ti,,ii. d m u Itici .d o s, a cl osu ". .. ,,". =,h ,Si ez F ri ,.h. .,' d e uen t e A v il. a ,plc ',Vlo. selbaclrm cdebArooA po 1 I. 1 '- + ra prt e e rn an
000000. I ,. .. '.oa D,, A.. 'o 'oia. ... -Naoeroaod e s iofab ropara elr"ido L.-reo anla. deieraboaaye taa.-
.....1000 : l al-p= .'l e'. ....d ...ao.p iaa...... ... at.. o.... a.. .. ooddao .. oa.d. rt o + hdoole. a.a.0.100 13 00 Ia ttolt, 1 tott... "'I l 'do too too t ,' 0lt :~.'tt ., ot.'"FNooEHUloSP Z apros' 1 ra'o't.a' oe tl Pot o ttbu a dOohooo'oaeoa30,,-a"oaod"a" tta:" o d0-IdotiCa 21deoad orietesdroo h aa dola
Ito oooooota .a, thr I ''-6oie p .ll, ta Po b tao aon t, .. Iao Dob ied. r t o' .I ''o "
'ooI 1 aioT obi ..1t- 0 y olooo 'oal-'.o. d l orto laoh y o io' ripatlotIr o doeo tdrd-,- dI1.aibe., ioo.doctor' ranoerla dbesoolt.aodellloo, aoqaaab a qa o "'odatar o nad -
Fit(itlib M ichll.(il l doSte. I"a.V 1661" N. 11t. t )o o Lo -ooooo ,totoolo ooo ao Odoodo ol 0031 o,.o l roaods taoo. narst dahod DI 0 0110 O o l etra hob o dr a bort' rotld -0 poa Jimoooadiian ot a aogr tio ltaa ro taa ooooo o Is tre martoal tsoa Is cltbad.o-ep a oo mdtasi d. -po ot

o-o ]t ... ado '~~t Otot 'II 0- ,1010 '...ol '0 O '' l '001 00110 1 '-'-'I~t~ U 0e.1.- l' o" A' 0[ .oo 'a.0es 0 n 03 Cde a e c sto to aoar- ,,.,.- e.v ,:o,ooooto. d :rod.o .. : o orai"' a o oF d Ipa dmamneeseaagt r uAbeg do, taao on p~ouOpeLodo n-orold zrl
2 ?o L;00carragucy0anspoelam anPreside.te _a Miguel Suarezen Cialspesgo does ten q t tdIAvila
i cnun O oogoRc 17 ." .. s surOf c e n-el n5 ene r
'I 0.I0*
" ll 1 .I.'.. ," " , .n : iI .. ..... .r.,, I I ~, '1 e 1ii .o ve-1 ,1 U 1T. 4 "dnc ii -]n l i trds t ii n o. ... ,eo l o a Fs... o ri d'*Co;, t I .0,a ..,bacin Ie, I Pc . .. . .n". ... .n. d e a c a ro re a q u

I,,,- "Matat tt oo ... .t o : ooo..a.. ll o....... mad 7r 4!: p lid qaadl oro o roa tooto noo io ad a u "aayoaara1a. Claumlns, Nao- tla. o p ttoam. tag. oo,. aro" tar-eara ." 1 qa Paadio Cabalorab Role... to....d:b. o dot l.o......a rob -
, ala ott . 00 oao. do o-lI.. a to 0 a o aoo dot a" o ao... ..... q oatpr.oaoq . a ..a.. p antono laoItddet os d o "Lur" oa deutta"a. uc gra d
ato. p dot otla. pttotla doit'inesiitansc Do ldoorp.claaloyodoin oorglda tn a loes Inmd d,.. adem.,, .,Ia M ..l ..a. p--a .a..lso.dI...nIglarl.aun ead dot otiondast.a nCloga do
.11 ,it IA p.... .o d- *M-rell- ...I I ...-1.n ,I :_ Il, i ni s ro[ do C spc torrid: ld U "d y d p


Eoao aeaooplo o poooa tlaaa dlotDooo' re at nope' .art'aroaae a C,,Iga.da Avla Fojublueap esonc'aaaao u"oatlgaotladeao".odo 1902"l']o oobreoo dyoaoo ht
B( s a t ll .,z r +]D.zs 0 'r\m dotoadsa o ocioalot ot oladddoCam, S. dolona com iog .toad.ro ..d Iaotaadaol ptc" 03 Noadaldd h~t on aoaoad p par on strlo'
odlodo pr o ooo'att p o..tottaatido do tool~o~ma ~ds, q'3o roaaopatlbaso o mr pooaoao. o'do dodo',toa, oa"to'laolat d Clga doAnta.e1 ocleo 'Ced" Onodant, otnma.-oloaotaoo a oa pamotoara o rt.oaoao d oa
n" o d o 20.00 paaaaa aooIa'I "' d'I" aoo dot too ooa- el,,oatn".,p, p dooa lrlao q. ao tal" w o, Co do ni oad dl An'a.,!ino ,sma an l.a r, a .a .....:Ia ;,tia'..o ..oal Do.o .dlta.aot. 11.l do- oooaataao o. n una OSl o no aata mt asiliaI do Clo'a do AneVa
. : -* ;" tad DI "I ,:p' A 'd' oIttvorr1deC a .oh v a e e r N e o /n ene onm, l.oexRc e e ira e o n na a u e ora a e a"a o and..oeln n qu e er x r
......... .... .. ......... ... .... ........... ........ ..."- .... .i N.. ...... .. .. ..... ..- .. .. ...... .. ..... ... .... .. e .. ....d.e.. d... .. .,.... .. .. .... .. .. .... .. /t' .. .. .. .. .. .... ..
i,",, "" I ta 'Ln S .t l-1,1 , .l 'll't '.ii I1 -Il 1 ''.. l ...t.. . I... ,r6 Are-toeno o e std dn a~e te rn m nte ac a on em a.p ru rnaenag lomdhb eendtnu v rmeo e ut Mc m
F~ r .'i il, -,. ,. l~a- l"pZao ~,,, I I d, "1,al, ;. .Hr., ,. ii. .- ',. ,.,, .. -,l, l ;- .d oS.o l u meo a, esnuuv nInpga "pre uepri ]ujr mcn- n]s rxmo oico e P2
20001a.ai yv~ pola a Pe ident.111 e a -"'I ..ze Cg"d A i~I. 1, ,, .. Inn ", c~ ddt o n!,`;t 1i at, ,. -r ..." T o h6 c m"yna `ee tane d laue lllmo l~ xp e c co uxoe.I '.:' M o Frmin y o Gentles,]oa da r~ e "p Tn"..I
I "I ll' .. clo w "! I .r" O lid o h 'it i l l' ic l"t. ".la .. I=no n ,uen "lI a dha e lit : ,.,I oluel]l uild* =,z ap ronil ,-eteesu m co nJu n oa 'lo rlod d I'Joelnmdn IdClr.1, a doI, n. C i. o ..
m n~o, nu.,l ,y .-p- I,, d ]q ., .. I Comor qu" |ocl oi po laclne ]a r(q|n caas Pyan!
yt m Pl#dl111 e )rlmn{.... Il .o .".m n -o"e 'n an,: p r i|anu v Yc:r. l ,;-cf--.,. I.-o.1. a.. oco u l u~'zIX IlI
E!! re cn h~~n ..... ..... A ,........ .arr Ion a Io vvla n td al cmczna ma., ,I I e I .1 L n u l~ttzo
nI t llnet ."hrou-do on_1, C A-Ilie "N I ,- ,`n + i Cl ub u noy",, tcilho= .- II .. ,., A, .. d l* dontacndtreor. unaskitrin ocu lonlte a dI a can udad donez C qam ::, n- *.d. a l acpro n o mooI.n.adoI.de.,.et 0!dr. + IP = andt o Itad1-11u r .".'e'.y r u.nt
l lhnldd.dco doMn.l." r.1nci, nl '."i i ~on C~at ,fiI, Jct,:on Cuba quo cda, nci levous, Ga ~,coexgrn r,"C .el ..eroM) _ry to lrl| Jo=rpemnal~mI .,En-ac n Ip'd. f,..r nd= hlrl mtenctadl--
m, I 'e120, .0.p r nal ion t Q ..1 ... .un .. d .... i te "" na u e 'oc|m ~n a o c~d ,C =ed s o~zd I I .11n ,z axe 111. nI |a c. --. al.- .1-I 1.. In i. .rn c ] d lz'mn ne 6c.of' ,- .o, "m, : -.gLl" eC e yi -1 dti-o

Piina 7


DI1110 IO LE I. MARINA.-1l .,, .. '- t tip .11 in f, T 1).'1


(r ,anjia t. c: a


d ( ,,e ... ,r(,,,.1 I 5 ( f1 o,b r.
-.044444 0(4 1 -,4(
(01 of,1, r(,oI ',l~ .0. ,-,( i m 0lrir..lL
h44 dI..40000040.0n. 04 t l.4 lld t o.1 ,',h ol r
k 4R Fj' NII I ("I A s d..1 J+gunA,.'

i,,.. e i +.P',,.i ..., R R.ONELL
(,.o iil '0 .... r ., h. proo hado.
rl .,.,e ,Rl~ikt l. X ,h prmiadnen
1-, rr-.,',-,i,,, A ,h I detillimcl

Aceite Espauiol CARBONELL


CARBONELL Y CIA.,
Codobo r Sc-

S.. ...
I 440004,04h. 0440l' .0 (4404
,. ,-,1... ,


I.F . ,. n F .. J . ,


ESTAMOSI


Ur PrfDnnl % A


^Ii l'hi M,',,,., -
54, .ir in'in r.44.0. 0.(0 1111 440 0.4 (.(..(4
Orii o iir ........ .n I (,,0..4r4r..I. I. ..... ,000,..0 ... ..i
0(0'(.0.P--12:~44,.
-pr -,i.nar ,).4444(4.'

i0.o oo 1.r'l.4 P ...0.-..I. h,0.1.
nl-drdenoO%.1 O i 0,044.rl0.(... pr .ll. .l 0r..nl i ,ii i l.. .
0. n440 00n0(.00(0 (0(0(00
d, i tan r.l Ilan ri ~lt. n
n delltllir %e iall1.ulli+11d. ifnlld i

en F [1 1 iii larl .1- i n lll qur ann. d n.l ~ Ps.'r n .,


0 -i 400, 0 ... '. 0.i .ihl... i40 44p. 0-. (.-a en 1. (0(0r ( a l ... ((,, 0
C ocktail s t" .0,. .0.0.(.o 4.. 1 .4 .. -.,r, ,+ 0
"(:f"'4F, (., h.dl, 44,.'. t .'04 ...(


UI. UU4IIUU4400' 0, I ,., 0 -4 ,0.,.-, 0..-, 0' 'I(o,( (l,00n0t (4 0(0 "I o 1,o1 o te (h dr-iP-
,,.,,. "' '+l... .. nadn flihjdn 6 ida par. W r.t Ih-
..Ila EspaAa. o ,- 0 .i,, 0,. ,.', I .... ,, (,.,
de.t olcd~d Pro Artr ,,I, I- m- I v%' x d-I ..est etcd. -mtlian
ooo oo,,oo4u 0oe doolor nockl.0( 0(uo s 00(0(0l. 00t(00000(0(r 0 tl 0 l0000(0 (0.
r gooIoono(Coo I--o ,,ooo oioroo .
nw ,+il iorre r tt .' W11lm, n rk C-n- a~l-v 0d, PaI..
04 t.30 (h4. fl4eh' "

,.055 041M. A.S t A 4Go4 1.RA e,(A0., p, Coonloloo ol d, ['o. 1 CooI \ 0 00000'00d. 4000000 lol o' Mto,," .0.-
.... ..'.04o444. 404(40..- 00,0, I4 (000 i(0
.I 01i .. i(0000I(ea (.10u0, i.. r 0,i..,". 0I.4 h.4 4r,...,l .4 4.0.4.. 4,. II 0.000400(004
r0004 (o(4d0 d lh 0040(04IIP (lrotolo 0.. 00.44, 0(4I44,0,I,, .," dl'.. r, .. . .. i ... I.I..0 0 ll+I r
0.. (0(04(000004(010,46l 04(4 00000(0 00uod6l0l0( .01 040(40,000 1 .o l(.h(too I (0'004 (.0(00(\000
10rMemorandm
Social
I NA0 1i (0A 0.,00w600..
--En y d, AnX, ,r.11 G- w
-1. Tare- dl.lr, rulwia. a ,!"a.h~~ ~


EN EL MUNDO ENTERO o .... ( ........ ..

SIEMPRE AL SERVICIO DE USED ....0
Conferen'ia:.

NIODNE AJ.ER .,l1.i atae., dI --r F,',nd,,
camp- -nrsi ';:m
A-nleg,*s nac,,r.en1900
(:ENTPC 0 ((/iC' 0 Recibo:
.;L'JF 0o(1.Jp.'I44O. ((000 ( p",00( dhO
-- d-!tve ., ,b,, c, W dl.
rj[' +,'.IPooo -0 4 01r 60. ot'.cd |oo 4 000 00 h-0

I'D "PSbr44 tos d
Santos :
['[ I 'Z a ~-C-Crnna+vAncnP


P '.. a D

.444 4 '. 00 0, ,(fO, (0(.4a 'lh'k '
HOTELSEXCURSIONS


Saf.rf ,.p 1 Afro.o oFoA ,.c ,,. "4;ic ./d,1 r d0,,. .4del 0...
WAGONS LITS / COOK
miene t loda la informacidn que Ud. necedife y puede y sab.
hocer do u viloje un placer, qvltdndole dificultadei.
V'IAJAR CON "WAGONS. I.iTS/COOK" FS
COMODO, iIU.IGANTI Y CI.HSTA MlINOS
OIISPO 252'. HABANA TELF A.2971
I WAGONS LITS/COOK- -
ORGANIZACION MUNDIAL D& VIAJES
PUNDAVA EN (340 350 OFICINAS EN 58 RAISES
UNAAIN14


Impala unae
BELLEZA MAGNOTICA
a sus OJOSNqwr, U..- oy.. ,, ., . .l.inRA,. LIK I '
I. ,|. ." . .. '"
i i. rl n .. .


Ii t listiridnd d i h6y


.v d ,* n' ,,l,-s, EN R CO 0 RE Q E5D.S
,. ,i : ,. i v II"n5.1lh,., ,. I tlI, ,,.;l L~ tI l 1 1 11 A N
. ... n l :,|,, :,o K mii ,ti :.. ..**- +, -- -,,, ia..' ..r.* A V D R O D N Y CI T A
. ......
:, ".*'';" *, '" ,,"'':. ; '; ',,^, ', **l~- 1"" ,1A B C N I I ?A 1 -T E ~ C "H Y E E A
0(0~ olo~oolI o210.1
-d hn i ld _, ,,,,,,


,,o r ipe I .n.. l.a ..... ,0

M tr f .'( Iiie(ro o room -
la .'." Fr +" "; '" ':i" "

I o 5'( r( (1'1rod l


GPAN VARIEDAD
.dnu'r~ono ((( /00((0'SEN PRPECIOSOS RELQJE5 SE MESA
A 6L -11-1 112IA NS U
M""161.a ",p"OYEBIA Y OBIETOS D E A RTF,
,,, d" . ..... ..... SALVADOR FONDON Y-CIA.. LTDA.
0~'00 ~ RE Ave. de Italia 405, L a H abo.
riAIEACONDICIONADO -TRES PIESOS AY ELEVADOR
....-. .R... *W
,~o , ,i o,. o, [.. ,-,,,,,...0 000 ,,o4. t000 h.0 ,, ,,,, .(0 .'. 000 0 00 0000 ~ (0 0~ .o .., 0 0 0. C .o.
,(0 l ; l ~ ., e P l + l l l ~ l l l (I0' 00,t I 00 0 0 ( '1 .. . . ',ll r. r. ,,.., 0 0,. d o"l

'ta~tha 1c,,(0 . .. (0-0h0 0,-
mNa visto los numevos Preios/f


,i W O n as fac da fldes de PAgef.?,

COMO siempre..' 'en la Campo a de'Verano
In mpin anrefri~areuradote


Al compror su .General Electric used obliene exclusivida-
des y adelanlos no igualado, en ning6n otro refrigerator
Cr\ A |,II .GRATIS" obsequio par a used con
RkATII coda Refrge.rodor.un ,uego de arrn,
Sbandeia y vasos, o- ueo de reci-
pie6les para reFrigerador
). Vgalos en nuestro Sal6n de .
Exh'ibici6n y en loas Agencias
V General Electric


GENERAL ELECTRIC CUBANA,S.A.
Prado y. Animas Estrada Palma 556
-6-\ La Habana Santiago de Cuba
SI.


fY 2 Beltran y Escoto

/ l Distribuidores GENERAL ELECTRIC

Gal^^ ** ia 14 Te.M313) Habn


I1


In '


I


lp, sd ep


DI \RIO DE LA M RINA.-Marle,. 24 de Julio de 1951


Actualidad Cat61ica Nlti(IHa ,'~N tri6, en ,lionor del Cristo de Limpias 1_ _
Pr u .E....o Figuio:." rev .,Cqrrio l dlonitngu arias calls de La Habana _1 _H __ _B
--Pr.... r tisol-'en 'oavi6n cubaro,,"


-Ci.rcular de Mont
-Los Vocac.oneo


Loo.,7tt,' lo ,,,t ;,tto.ooto '-
-. de .totto'taorto uato... ........


pto to t. '. tt '0


e, a ,ku a. ,.. d ,.t S .


A I' Il ,. ,, ,,
. .0oo..o .opooomot

I f, It I III ,I pl~, hc.o,


. ...d.. .. .... ..

0.h '
A I,,, I-m ,, ,, q ,,


t'.0'. ;


z A .. ,, tu m \,,,


Eclesosy,cas Con', It ,Ihr -nnllu l,,l I r; if ,- \N i gI a II- ,. ;(oucuerto fir DM oralen
1 igi 'll"Irm, eelit i n ,Lk~l ... ..1"' llt" li i'",I. I.1 ldmH'.1 4l ,ll ,' l arhl Ix A-0 fie H euieficencin
i. 1 ' oel iloholl por It tarile

E, C- ..A 1 1 0 1
imt.~~~~~1. 1. Simh I.ll~ih + 1,H-. i .i

t'tooooo t ool.liRldl, w, I, two tio I oioo I -i ....
I..- It,: I,
oootooooootoIll!oooo" P.. lo

d1{.'13L~o oh f.1t01. doC.,lol1nool.1(,. oo.-too..i ...... ...doI1,, oa/o F o.tlloB.,'..'fS.ot.dod orII'oloblh
t ;,ooodt..... .gooi o do i ,oooio... .ooL'.r,. ,ioooi t ,to ... ...too, ,S.ol,.,81.0. 1,i. .o,.oorlo l i-00. ,,do, .olo.
01OO tI. ooo0... ... ono,.0 Obio...AooitilIo.do.0...n...., iloooodoo Allood,,Mool-o., q,. poooido I. oooozoooollt
Ito, In", vioo INloI
\vet,. ....ldn e tot ~ h i, . . . i , , ,io ,- 4 ."-r o .. .. ,a .,is t,..


,too,,BEPR SA 008,.FL.oNuOBR Rootlooo" P,.,.,orl,0Aoot.. ..00.S,..Wt,0,tE.d.-,o.2-,.o,,o,


do,,00,00 u, ho, lhud'lo'o oooooodol.b.-o.. ... .. .bioooo,,,Soi ,,I.... ...,hl,,,p -,,Ch 0.oh0,doo,,.40 *.-,o,
toot toobotooo 0 do ooooootooooolooo 00, t.. .oi .000p00,0i, o,,0,0i.S. ,toooo.. C.,tiooo.,.t. 15 1..0 0.0l r, a
tl,,ot.t 1h.t tto,,0 toot~to,,oto,.00,0,opoo. F.t.. ..010, 0000 0,,1.. 0...00 b.,o.. 1'ndi0oo-00.o 0.-So-oo"""" -o
Otreo'ootlA h00,,I t mIoIk j-tto to.
','~~ ~ I" rriI rise~t i ,
00000tv0 n~ no.11Oo ~o oo,0oooOtoooo~oo o olg0t0I
.,.. "0-01t""" ................t....I aCatooat
.1. i, l:l~tl +LI', .. ool, Ioooooooo. oL ooII o d .[I 0, l 1 ooooo oo00oL0oillo.O o.h.IootICG ol
to ootooototot, oooh' ootnoo .... I, oooo t . .-,-.. U..lo n l tleo e t 0l00000000 sl t ooiorCo~l e o l oto mL02 Po0 le. u 0nlldPi 1 ee~6e

'dl.ltootd,,obotIoo,. o,,tooo......i.oi oFonootoINh
.ooootoltItdooo o"t.. .o...uo..0, ,q+d'+. 0vlh 0 0 00, ottt.0 0 0 ,. ..
tooI.ca 1ttootA00000
N 0 000 .000 toooooootdconoltPap
,till d~ ~~~~~~~~~~~~~~ E. f il.d 0.0eis 0 i. .0in 000.0ilsdoIn R.0nm aSoodo SoSatiadoi Xtoroli0 a
. .. ..Iosud to '.' o.....ot... . ..dorl o^ooNroo Edo tlotottooooootTirtSan.oEd. oe Luis Pe i y Jxm qu6IcONfESa-.
li..t,7 ........ I.... .. . ', T Y :''.'. ..... ,,,'8 F % "J T, L, RA. AJA^ ,, T, ^ EO N o.. . .. .
link.,, 'EP EiA DF, FALCON, 0' RA !o_ I.;I", | pF.,Hn Indarl. de"186 Ss'Walra oltt Egdman, 42 afiois,n.
I." O JSADEMKI0YL fins 'lhanca, Camp n~rn155. r. optaC ria
0,0 000 tootottt -oo .-otto 000 ,00 ot 1 00 0 00'",11 . Io.dnt 0---UNION 0 uh0 0 .0 00000n 00 Sidot o 00,000000 to,- "0i.:t
1 0 00 01000 000004. d0
0 .-.. .- ,,I .. I, -.. r: sl

I I0 -too 000to to oo S.o t Sl0't
.......Ii . tall",00t.Oooo ,too.....o...o oq C0000000000000,0
050009C cC o o n C Julio o N C 0, oo oodlCo,. Ga d d roP op 1C. ooooopold y Boon. Pooy,,Dui. ,Moalie-.
Ol, 000000 M, ..W,.......... noAU, -uo l. yd A"l" -l,. M o, Jos .. ad d
.0000000. u I tCr' 1 1,.0. rit,., ... ..s Oot ode tot toikt o. O tootoMot,7too Voldo h D J o o o oo d GoMan; oa Vor d SA6,5 e n3 9 Ito o ball
tId 0 ..-,w too es t otoe de o t. o L.t
S.tit III,,iniswellrropital2C. Gotoooo',o-iol:I ttIllobt....t.o.,pr Iooonoot15. t loot. 0 0i e os 0lq e.Cor_13
,, q \ ,. m \I'. ,d",II, 1 cp r a't I .1ii ,. 1 1 de sit ltie tbas naeiones, Y or hllutilell b rrehinto Garcia Ftrnlhdez," de "74, OLONTAIA ,- .r,7, la6Ink
ooloo to 000 oo.o do % e191 srtootohnsmltolrasn d so 00doi-mo
.. .I ..... .. ,I ..........0 I,0d tlottooosttO.On tetl0 r, 00re .o... .f . .. "
,orrdo--,to.-o.d- dies del famoosunto dmo dm
ot. t.. d"'"t II Ito"o000 toqueormalAde.r.blyo ole-otpo.ti

1aoV,,otoII 'I" i tO~o I S S #sJsnp,1
\,+,, ~ t ,,. t '. ,11 . ', i II'ii d 'l o 'sI d., I.unj, r C. _1-tS -- ha Iliad,.d ,en esta csudad ,' i ,i ,1i;1 vo,- eg o i ;. al i 'lumen ier un com ertu rlin die
:....;. I I, .. 1,. ,i,, ., >,.... ...... .. .. ..-. .. .. .o ..... :oJ.+ ,.,r... m. ,,an, arin 5 lbe t al n sbo f .. profe
to .o. ,SoC...I...10000' i,._ 1.
1'. El .105nAIRES- M ot t o NC.
\'d1 h o t hl, ( a ,d , + ,. el,01 Oodoo 0 ,0 go too 'o antooto doooot 000,.l- .,,o
dototot t ho C l t hotoopo +t c do Ott o L io , it"ono ottoooo o to t, 0 000 do 050 p0000 to .',0 ,I
otoodol '" 00I00 I 0 t0mtt t t t 0t, 0i, tC000oll ot0i 00ot I i ; A -1.111tdo1 "0 "


..0...0000.0 ,dotot o ,t-.,,oy
OI i 5 oId IV ot d eo too IIIo dITo oIeo L-o 1"


1oilov., f to. ?o1, Ej: ~. E P. D.
....... ; ,,. ... ...... ih -,.,dr- I ,.,Ibu t ;' I ,, A... , , '.. ..d,1 n t~ t
1! Ii "11,: srI, k I nina h rNt,ila Ei S R O
......... ~ ~ ~ ~ ~ ~ II -t, ... ...110...... ..... ...n.. .. '.', , S,., .. ... ... ,-.E
d ....j" 1-ilnIviCI1 C' I..... ...vnukMal,... ... l, du n--q u
.... ... ... ... ... . ; ... ... \. q' '1' ,'"" .. I'", II'.: |:la.;;''.[ .","':"l
.. ..,, ,, .. ... , , , ....... ........ e ,,a .. . ..,,,,,,RHmlXU Ft"V,nlue,. Lnint, L IISROe I NC+--.a. v+ Dispuesto sit. inntierro ca t ~lhoy .n morl .ies p )as9 dp ]c* mml,' l.]o uuscrl.

,1,11. .. ,, t'l R o NII'I ael'ttla est bal "1, rlt-cxabeollpro, stick en 23 y M, Vedoffdo pn-et desde calli ccompcaflor el cadaver -,,n'
,' ,. C~ .doIx'Ax a hct m: s eI- tr ,. r,,, e[ Cenmenterjo de Colon., (ovor qul agrode--elrdn.
...... .... 11. Vtrll [:, IHV mO nando~ri dv:b 1. 1 m~ do r Ii... ..
.... L ]... ....... ...... -... llIinl:;'n + La Hcabatna. 24 d4 Julio de 1951.
,:,, a I.UIQUE, W.n',A,'l. I NCh,-Ho Mar'ia del Cannomn Gallia vtuda do Peoyl Concepcl6n y Rosa PolieycS. Dulco Mwg
''~ "1 It r Ems-,,,ia Arts,,,idunedo Poll',t,;tAdollo ... .o,,.Mariatkl viudUa.dohPo..oulin ,N. An-
..... ............ .... .... .. L ....... . ...... 41+ l y ":: zt,* !..:1t1% i.. .... .. .- '1 '1J '~ l~ 'M 'a pl [ra Ionia Vaildi, Detpona Jr., Boba Vdld+i Dapinc do Godcly; Junin Valdis Dapork
131, y -o d1 ,h, m+ 1, ,n_..,n, ,'ll, do,,Godoy dr otl ..\oblo u Pah l, 5& ,R \', ton v Luis h1R1ita. I ,1ay A,,. a pva
dlenes n ] pam a lleni el p Il.-
c,, d. | i rt,,~l(.,In var-to -We-u u;n- -h zltlr'k o la, lpicas, fiestas mart.-
,, ., a,,, ,,, ,. .. .k. '" P . ,,I d 'Nueitrrs Befiora de l Tira-

d" n! l"l Ile lo't, a In feca enqtee. n
a d,... ,, ,, ,;, ,t~o ... dte nt. t~chal la albTa, fo,;Il i 20I j \'nes es~calaron l ls at

.. It .11 ""1? 1 ..-........ .....I na ,," l e Frenl ema 2NI mernsH mZ g s t s
d . ",',I 1 u de ;I tura una ct-uz de hierro de trvs;
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l mo .. ']h' I "I e '1 ,,s ( ""10 a a do A I- 'I,,l--- tl 'nt ,. it .els aras dI l +por Iumeular..
He,~~~ ~ ~~~ b ie , .. 'h l Ll{z~ll a 7 n III, S-t'l S T-op., I-I trdad ;...i i ,4, ,i. r -
P1, .. . i ` *..n ; y S B' .1 It ~t . 1" 1 1 BUENOS AIRES, Julio 'NC) El "
Dt':lO ,& .... t, i, .,,it,. I hi t I h,. I: lllem1 'I do I(s' 6rden...sI gll, ortbler o n to a e r t la b

.. .." R .. .... ...... ",'V ehe soho l e e -a .d cadiss ef~ezsa Io a al a
-' ,q,, Fnrlue.\ ,hl~p de ,. :.-, i do a rmbd A dels co~s s eminarie il.ur y e- iII ~

I .; in, h'-lle l+laenl iclure o a d-r k',) n" Bl"" es de .ed d o, llsrn6a -u
Ba' .,' "ad s ", ',"r I 'o m ,di ,,, ... .... ,5 ." -

,'. o. elad.,,,o:o '... . ...., E. P. D .
n I- ....y- o-" Y" ... ...""......., .. .Nuestro Presidential"


E. P. D.
: LA S E 0 R A


Maria Conzalez y Arias Vda. de Alvarez
HA FALLECIDO
(D@opuo do rclto Io, b. S nt o Scormenton y I. Bendtct6n Papal)
,, : , : 4 oO t-m 1, 1 m quo m'I".1botl: m;l
01-t.o o, fhtcm mo
i 0 : , .;,, 11+ orl+ o1,o1to,10t00000.000000t00001"{IConouo lo Alonrx do MtqnYa:o Podro Moroonroo Goo ftlo'x y Con, oebo Mlooqraayaoto ---a
F.., Dr. Podro Coot~llot R. P. Lorono o Sportllt.


t

i. r 11.

ZENAIDA MORA Y ARANGUREN
,, IA I" A 011100 0' 'II
000 'lotlo0 oiooroolhlr I Oll. Sramn o o tot..ndll~ Pmp.It

. .-. ..... 1
Nlo.. ,' .... ,.oj ..o .. 0. .. .. . .. .. ....


EL SENOR


Luis Pelleya Junqu6

SHA FALLECIDO
Dispuesto su eoootloro 010 00hoy. morrts,nI 00 0 0nue00000 de to dmafin0, to roInod
socinllque sl0scribo, rue000 00 V0s t00rsol00s0 dq ss-0'l000ocisod $0.00rvel 00concur0r0 al otprtoa-
ntonlo I9 do to eIFuneorlot Ctbtlltroo sonl "o 2T i 3y1, Vedodo, pooro dosde oto ocompofiao
e Codoveto sl0el00 ot Cooemjoitlero do to aotoie 0010 que oqrcadecer6.
S. 0 L Habana, 24 do ]ulio d s 195Il.
Aqustin Alvarez Scull,
Vlceproldonlt.


GRAN FUNERARIA DE GHAN FUNEAIFIA GE A 11 1 DE

ALFREDO FERNANDEZ ALFREDO FERNANDEZ 10hf..#

H y .17, V ED A-D O F.5054 F.9619 l 17, VEDADO F 3.50 34 0 Ff.Il i I


-1


.Latobcimo


DD13RIO DE LA MARiNA.-M.I-rtf-.. 24 de .lJulio de 1951


C
.nl ... h Vn t Gnh7 -lr, v Gll..,, HBoda en i I'iho or,
,-_ 1w ;...
u.. -',i..,- r,.,. f
.. . '-A -,.o... . ', In v"., ,",v .',;P ." .. ,,>,+ I'

111 -f A I.l


JOYERIA EL CALLO .inor ltlitc .j~
!i ur.\i 'Nni e.lo i frial'ue-n t pe ,o ,rqult.de1
SAN. RAFAEL INDUSTRIA 1,,1 ,. ,,..,, .w.",1. .i0,t ... t .+ r,
Itlrilues 1.41I an lI en'rreto Jl'en llerloi I 0om1llo y BAs..,
-..%Pal oe-l t w tlo A 'I ,I r l. ..it. Fed.rl- R.'Mll61".-
A ) .Yitl houlllldo 'a l6olra PIlnr lMrs nur nal, hllerrov, 1, prii++,l.- ,
ar esdr wi nv d, tar Jn %#J lIt. Rodr(Curt CGtreia 91-1 e "1
'- . .. L~~~I.. hal. IIA Illed.d. llll ri a~lrtd.iip- di .,I~ +llhl l. d septliemtbr,, elI,
IglIrl,la l f ll, Nurwa Sra. d1, I1* M errl..
r En %u oprtunklad d ~ re nn% M"I
CUIDE i,.,,1F ,i i ..... 66 6616 ,.
-OiUALUD )ef Biltri.ore
'm.w,ri l, n A rnra F" irldAna cm hijoR .FI
DELE GUSTO. .............. .. ... .....i, ,, IIF,,, M"
.i .... .. . 0 0 ,, 0 --,,, nor pitrty OnIh NM~dmn Y D,,
"r- .I N et,. iii,lal Dlignt y Ann III
&L PA LADAR ....... ", ' ;' 'l',,',' l",', ""- .... .
S u r ,,, oo Cr3M. nC hi
,, ', l "le, i 1 h I t 1... A I l. .l'a Oan Fe N
Al 4Ii;, FI l "do i2.5 d 0 r
101 aI' r 1 ra d siFIF 12011 F\'l" ti a v I rp G '
,,1 i F m II IFF 1 ,1 d& no 1.1 e,-+e a t a "oo+ to' a Dnm
-,.,? ,Ctln l O- .Bo. a eedo marRMtBn
aI a ol I rt ntlnlo t' 1 l '

M",or.."a.
,' nl. l s '' ' ' sn ' ".

t~t'do-"U, Dnem, G
M -1id, l.a una ,'I, l dia .6e l h. o to.i-.-- ,-. .', ..I
N Q6l"Nn' i F o n -I" m 1. .
Se I 1).;If,"I,,, :juntde ,-"nu-
I n',' d,[lol.' d IO ll
Elntrt],Is paiillts quV Mr.t pun Ot o pll, & de wdUt'e iud ,egra&,
nt %tlAaigatiil Flaool..1J.O Urrtlln.
F"-i 864tD I ERO F\7t'F.d\,M-' ,CAn,,,

.. ... a ,FF d, d, ft *neadns forIaLstofiora Tomdalup.
E , I, F i ., Olga'FFFy ''nBdrid,
II.t ,,, 'l 1-atl::n'14 d.' 1 l I ' F""IFFi r I Fi....r~6l ili1d~ LA....QU"DI"AD -'I I'F;OF".' F1-, F- 19 ..ofCat.
la' "an I do-daFFlen,1 o1d .. o. ,. ,,' u olo ,
.Nlohllsn~mldNI1- y ,pIN...e.p:. ": h
10, Ca0k'r I., ITIAFa I ','nn Lntird,
rft&otn diotr'tllCoof, doii .,'., + ', ..... .. M....... M...
it tpF.inini~ad. F IF, I F.I, |,IF (J *1 JIt '~a (i uh -ll]rl'~
L, t...hd, flftll,410n lIhod AW,t Antat Zl110t0 TtxlaFosF, mnF 1 164
i~~il .... ' ... M... " ; .. .-... ... . .. ..1
tIi'oiF.. d.pol,..,itFILil______._._*___,__or_________
it~~I'n 'm.' nNl0a16do'to.
.i,,,.i~oIIo"ofieI wn0,- nl __ SALIDA
-,,.FF0I'hll;, )____-' I.__.1 1 0 D.l1Ar
VI


S,,,LitidaTez WOODBURY .ir...i.,.vd, .. ..... ,., ,.,,,.,.,
Frnin,, oi"" IV A n ... v- h,, Cat n -, ,

'I- de r "Al,- tdas ca ti..es rcbe N L, e, ,H oe
All- 1 MAabito1 Se i u .. SitaMd r .. ,,, M au~ Al G:t ,)
Ihlll'1lt. n r, b 0. t-4 a'.+L\- tll %sni .
p e d s a a d ui i 'os fi- ~ll ~dlt,+%l ~~ lsd' +ll
tits 1.,gl,,,-. tech. d l 14 'e I.. lire'd, I'
:is nteta isoaa e .It,o "tt -t, y AP ,"'. ,'.
Avenid& deIns druioe= 407 entne LA eQUIs-
I I y 1, en elVed~do.y llncina do$ ycet uls vulle
Ihn i ntim lot i ,de inena ocn,.m. EI uNset'hiho d 1T5ba6.II
It fmv. rnn , 11,,ndei, ca11 esqu[,iAIx(aI Coy ul'alo.
,,.; ir.. l d,,ilp I, d. y l .)
l ib .' ot.. +11 e l ~ aa .atd s'cmioei:"..-'.-ct e ,, pst.- MarnaCi a mpolsc a-
mde'a dt.'.a rh.r nld-in r ,,. -,i AO MnI.AAed,
. .'W ii A, d, r ,i ml \ W1ixe 1i I. .... oh ero. r u tn o + ) t ,l n l i v ,R M a n.G
a., Pl, h l 'rl l llJuntd a. .1 r ,, .. pe- n das, m malondo bP ls Af s l- 'u 'lque taco p tio
_, 4 1 T1- l l -an 'la t 1 1 -
tel d, 1,, lo r sm "Thi e r 4 d ,F .l- l tz -( ,
.1. _e I n. uen~a Iiitli n i I-
Iii.66...........l


Lrt dhlSu hL, incida atez WOODBURY 11 Acnsta. Marntn rnnos y


,, U X
JANON
lin) QI
IA TIU


Hara Brillar de Amor los Ojos de El

-&opdi 910011e61 i ii o] ) e
dI loex dd Ud. re o Izas J 'yembel V ida
SconolA rilca 4"Fnn' W...ry. rc. Elextrafino
I Jab~n F.cial \W-odinry' linli.pialwrfrc
la tllI[os poros, si.nll q e r o W irril. r
In piel u 11 huhli,- lo. Contie u Ilningri-

s pr l .t h n M ,,IA Y CO.l r0a4 Ie1 len 1 (la
i N "1. *dri m elcul.... i ...innA .......eY
Ill ~N t. do h l ..\lnilbury' sea
fr u dinrl., isu 46I 1
',,., ll, .. d~o.J ~l'o 011 1, 1 ....do ri~flo-


Pornro nsplttir attraraninlienfo de bhlle-n
A.+ t~ht. 'trotl,, '.~l irplrlb.I~r'

;TRA 01N66
WOODLRUM
A, di. .... ... . ,,
nepreanotooatio OJMENDIA Y COMPAMIA
Aarltdo N IN 191.. l ,l la. T lt.. A-16.


Mi~rColll Jucves y Sibldol.
VolIndo por PAA Ud. es-i.
cogi Ia horse quel miile
convict, porque PAA Il
ofrece un vuelo cast cada
hor, desd e Is 8:00 de I&
minani hul laf 9:30 de
Is noche.
Conexiones dirq cta3 en
Miami part ir a New York,
Washinglon, Chicigo y.0o.
dpsI ls grand'es ciudbdcs de
los EE, UU.

L/omo a iu, AgBn.i dCi
Pmoloi a ol U-.4911t d*o
Anle.l6 de


Para juzgar mejor. haacomparactones antes de
-'omprar'su televisor 'ea' 'y comlpare 16% hallicrflers."
N.nqlI tro1laricinte pued1 coFFpFtFr. con hallicrOfters "
en onclas de 'ilta frecuentFia.. .a hismsmas que us In
television. Por eso Iot televlsores hallicrafter' ofrecen'
p erfecct6n inigua~nladn recepcion impeenble, ni~ticiay
u niforme,... mnnovactones tecnicas con m'uchos nfios de
adrianto... y construcci6n sohida y'iufosn.
LA SUPIiEIORIDAD DEL HALLICRAFTERS SALTA A LA VISTA


Cr6nica Habanera


M4haceFEI
h~ee

compare y vera que

I UNusted puede VER la diferencia


EL SINIOIZAEOR DNAMICO, de Crcuto m-
bd~sy eivita defoermaciones de esfatica o
ntererencas. .
:INALTERABLE AL LIMA.- halulcrafters -es
.alnico que garantiza recepci6n irnpecahle en
cualquier clims, siendo de 2 a 4 vee ro --

EL PREFERIDO OE LOS EXPERTS, porque llo "
" oben que hallcraoffr 1ap1ica'su experien- Vxt El 1101FFmodel ,
c ia electr6nica, para produH r vision y sonido deo% 7a lno Fodl, A di TV. qitrl d'mi de" int1r .
ect'XOS, .. rls"cnlsde V.spersute conectarle uo
perfectos. CoocidF.00, Un moodelo d ,nlt.. I- F al lcn.1 0,
di odo,..
SERIC19..hoIllcraft-rs gronitlzo I Ser- "o
vltlo do Rporacl 6n y Pl .z. do R.pue.to, TSil...o. l ANAL 42 1 6 6 00 S p.m
con su PROPIOS TICNICOS. No utilloa l T* |V
do compaiJas anxas o ilndlopendlentol. I "Vta y Resutlva con HollicafOttrs"


(IA. (UBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA, S, A.
23, No. 53, Vodado- Habana. Telf. U-9622
AGENTS HALLICRAFTERS
Co..=I".. L .Vl, t i -- 0oi.i, i1i.,i.i 0ll. J ,-So-,lio' U..
Aml lod 6 11. 1r,0. i 160G.. FIFF..- 4 l0 h Z- i F F b. -A. 4 0 i0iF'F 669
"as 11119 1061. 11 25 li 267oF I T .70 1 F F lln ,11 1 7575 1.1 730
Mu.iri C if- -, 6. 6. A n. l iifornld, l. eb.di L-par,* 0uead4 S. A, Rubi6.13-.0 a d.Pu,gI ydlay Fage
C b. 651 So. o F-6- N. 65 i, 1, So... - --,Q" + 9., o .o q *
I .l1 W.I2" 2 te U4.11 U 69 T1l F U-117 l. F 1 05FF Tlt F 670
4.4.- iA. BN,.1.1-1 .,&A 2.i..... iIi,.l,5.4446 61. do Mlubl** d. 061,14
Aur t . . Alb.- oGor,,, Gig,4.ld. C)iRdly N, Al.
381,1e U75 I ,, 31 1 t,1( W 9643 01'- ,. 106. TO1 6 6506 T,,* 11F 00l tlF I A7713 A774A
M.46 A .. 16 h.,, o .. .., o A. ..... -F S Co..
F ,.,..... F...... .... ..... .. ........ ............... 006 060 0,60, "F*" 0 F .00 F ..... "::F74,l01.2'. ,0

M1. -MI, 06 rH' A.,.l 0 'D-1 l 6- l lC. ,F,' F b F ..l '.b, d
'i.4.h,. 66 ,6,. 6,. ,.,,, 6.,, .0. B.,-. 6.,. 6 ..4.,. 6. FF ,.4 lo .,.o 6.Io 6. 6... 14b,.o 6,10.,
1 4 2..6., ,.' '2 ,11 0 c. ,=, I ,-,,, c 17,o..,..,, .
oFl,.6.40, +o 0, 66o.,,o.lo
t~ ~ ~.lU.&+ i S' A


goLA LINIA AlRIA
01 MA$ IXn'ltliNCIA
,INt .. OAPAT CINe E DEPORTED NACNA

AP'4ArAAWf VA' sy jueese loIs Havana Cubans en el Stadium del Cerrof
M AN A.0 '" .


Traditional Venlta

Pre-Balince


Sigue nuestra traditional vefita.pre-
balance, ofreclendo m&s rebalas y
mejlores oportunldades para used.
Aprov6chese durante los pocos dias
quo restan deo mes, de .las considera-
/ bles reducclones quo hemos realiza-
do en todos los preclos. Olerlas
iunicaa en benetico de nuestros
clients y amigos con motivq de
nuoestra ya traditional venta pre-
balance.


'agmina V


Ferreleria Monserrale
L .,.... .... .. .

()'R. l.h va o .. ..... +,
NI I I~11

1- 1, m I, M.: A T. Z 0 ,


i


Il \%100 DI I \ M\RINA.-Mairi-. 21 il Julio. l 1951


Cronica Habancra


._ .. -- t-


* iiimuidbles de CIASE

* Ie.(c ra'cli6n interior


(iAIIAN0 212


l~ ~


..... ;' INSECTICIDA "'j

....i, i'r. .DDT . .irth Crinin. Molina
'a. l. r ," ',. CLH L O R4O1A N O (P^ -umaplr on rRa frehl s drrlmlet o mlndedrl d-por ruvmrollvni Is ;' 1-
CHLOROANO
m .t I lt a -lm -- a vbe ll o y m v n r, in oa te lt.lta vMirth, r lrvl. a nt tn l y G. -
Y PIR"'R'"ko,1 dines,__dli_ _........lva ... Ilhi dl Ave v a h ..A r 3 dad -..rig uvy.e.. ......ha
I Infallble contra today close do RFrllrl a %eaarv Am vntu(ines Mi ix. l r Arrd1o Ar n. n -
........vr. cllme/In eos-.I
cucarachaos. a (".ohituin'n losr xiF is de "'Iropicni '" i
'DlSTRIIUIDORES: N. IZQUIERDO E HIJOS MANRIQUE 307 1 I' ..- .,.,, .;... 'a.. ,.aL;," i vef; & dv Fr...-
n .... :, 'no.... -id z r D mm u / ld, tora S uare
f-In 1,1 r, rx-. -.,es shows" dut.-M I ,I
'.~uAn'ciese en el DIARIOTDE LA MARINA la-- ;,,,,___ Arrdo.ln.i vI. vyvvpv ; A y[ .6 I hRubi dc'
it ::,.. i .... ,t .1 ,,, A o. n {,co n ; fnin Rl Ru i y Zrd.
_.. S *'S' hl.I,," Rob .iEv.n. ,. nI ivLla nn de Rum. Rtnd i D. Lombana y Ia
.*inntA A ot dr oon. sn.(n c-fioiin r Mma Llano
an yI'.Ie1 Pgvgy Lloirh y VlArdv Carsaball.!
1118lffif F pp M M U HA ................. Il onmr *1ca -con L y Lv-z y Perry Caaba11o
*Jr a l i vl. l, .... s.ii.., ,os A. Man zi y v sefora Zoria
te mn .i orllI, ,,pvlilald' s el -... milI.., Gp l vnv Fvvrrnisd
,. . dv A I. v ,. b ... .. .. I de F rn .ndez, NMe.-
..... . dr rumba y mu mbox *l """ orid an.
An"G lh, ,I hl dv ytdI, I 0rn uli. C ,,nh vta Manu ln'eArq. Ma.:
N AIOA Lod;...... ... a,, .. I I n" M I. Avv Mr Mvv
O L.. .. *.i vv l.e ) BV1 ......q..v y .... .. .I ...
Angev Bllane, d IA Vovi rzq z. Ion, Iv sal= ,.. Glady,
aSOL O nn" dor N A O N A L TI N.E.nl. Ynn y Dmsder Mal's.
SI Ese h Pr' eBO.I, ctv e u o r na. ld o Sal nd y L ... la
1de | "p ;-c, -es rear d s- M ort. G de Salsa nl o I o Idootor

VvS.Iv. ..'rvpllvlb.
SVuelos diarios sin cambiarp .. 'u o... onrcly .
Lauor ra varia Arce -re dln .

dn eo ...n d,,,i, ",io ..1 or- ,o Lrds S d o y r, Rbe Ie

i Y -..,,, \Y/vv-d -J M.v 5.,, Mvva vas \ I
... ..-^ Mo. I R - ra O .
El precionmui dAi.vvvvahlc SAerge dNIe,i mc\T sh,\ <1,7 ID Y UET Z ^ pt"o a; r s Dua1te..1. rad .lndo ay
TI,,M q. .nha '%M de' Rix It'o. ,renzn Rodri-
E ,, : w..... .. .W 1 I ... .. . .d


d en I a. Ma I I GtIal.- X v. ..o FaIl, ra v hra E l e -F
v u e l olodesde. ...


L si nns \rwa y i Cs
i. El Pv t,v S Rvevp, l i a, idoxel T n hn
ct~~~hlrt.I~ In e d eor M r~tR, 71" h'in gnt al''v x,
,itv ia 'vi v,, A .v: ,,-aE
D.- ln I el obItod o la rt sr vuelo n'Rvz y Oe. r. 'gr
i.iv ,i Mor edohSo.~
El reco m s. o' o va rtha Z.vIl l .... M icnal w, f "' nCNarnn yserlj'
vs o, IS al- Yi,,n. a ...I..... Ia..

dv Vv II,ivYAr I- i n t. '
i i ,r, I. t amind. I;, o, .. N T

L o s dibvvpvv.....d.........
,,1~~vvvvv dvvhvv Sv
vaIVv v tl dprna Lvt phCayrrd Liv e
11"'10" chapIle I o aha a i .la cernia~r,
11arcposevn I hyi.I a P .l- ,
'o a R Gd ivvv. hhvvvv J
in.IIIl ehoravIiabel Espinoaa d4
Sup rmujso c atrmp o're :'aytvdos parel at MertaSahadr-


BGIra dviMr. GeAq
DH L 6 en \odos /o : vuelo.. .?,, ......l ..1 Co..... ....v
liv o. Al Silr, vi.-. .A~d xd
'v, d ov ) i l v i s eo lR ta uk y Pv v .
/en t dol y elo ctIord JArVINge G Rnra$ 1 0bo de ,enendel r Ola.i Joe Aceb,
..C-b Cr.vvia Nhlda vlrn .ande deAeo
"non*U 11,"1"1 I"hod doA..i
El vdo Ito. E:SvtovMv M lbe.lr,, -li
'an., d I ,. f-,,o 1 .t.- ,
I, La 11aban,, y. e-fjra d I aIeI
i~~~~m la "Go n e .1 -, : ,,
I-n aox G ona l .:,: ,
Marrero~c y senora doclora K.' Ro ana .
Ramon Estalpt Jr y 01O l-aLna-
.deEsap, nGo 1,ron oP6-ezL ,
a' Chao Ortega. Ram6n Estape
.\r~lt aOrtega."
--as n Horten.,- AlaeAn, reol
dos pareptas: Lydia SL]I vnn y Arne-
: i. , T ., VvAldC'
Ra, d R.. y.1 .l-
I, Gale.a,.Artur. San Pedro I Ad.
Pecdes.. Angel Rix~sy Nena Ran
D Jaier de V.nrona y Clary NI.
IDA Y VUELTA ,,,a .......... ddctor Pox Berd aye, r.
11 party' "IdePar11111s, e,,,Lohila
$13 nstnyvRicardo R-.z Nlrya R,
An-, atCo,,,.. Nlda P&-ezy Frani
__ R, ""Ro rsaJr. Digna R-z y Or-
Ala, oAlons M.
II~MavM s rti. I Collin,. qtuie-
I e" ncentraI de h1, na de re-1
." Ral.nuodo Qtr 0a 1 ( 1m C -
in 9dr11ireg.. nonRan Cb,
0 1 M ri del Car In Colde d,
Fn air. oltrad. "party" Ie I-
11.1o It sefior MarixI,. Fo.. ., abrl.
A-.Mteh. Suirez. srhmwa n


Saolidas diaries por to mahana; tarde y noche.

WASHINGTON $11290 VUELTA


p^--^^ --- -

NATIONAL Aidines^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^

AvV deto% m ........


*'-'


. ,,- -/J -.
Sarpullido de Paoial
nru d r. ,vl N Dal.v c ah,llal
Sa nr A ra ... en ......,C La
ivilia'st,vero a,pl~lvlavva(*Ivv6n {r ~v
di~ll. par.va onne,
r .W r'l e qh mh.- P.. 4
hn., "di, ".
of : RESINOL


La Mamcula rs.orrard @ 31 do Julio
*LA UNICA TINTA CON
IN O ARRIESGUER
SU A PLUMA

El 65S"; de las dificuluad.i plum* n~ti a -1v. Quink
linta comcintes do comn- que se eropate I& tints y
positionn muy icida. 'Ptro hc quc ftuya um~fttri
A. a lz-aa a', atcon cl mAgico iolv-x de mwtne. 4 colom p nemida-
,1Quk, usd all qu rp tea y 2 lavb e.Proclo; QUM*.- bKo, do 2 oz. $0.25
SUPEBCHRONX frcnco do 3 o&. $0.5S
F 7aant .ni lde libri .v a
LA UDNICA TINTA CON

U Wll ll LA PLUJMA
Un El 6nCor d C.o diCultS. A. pla. Zaya L_63Ld. Qulakn
conlasplumsnadrhaolas lhpi. y proleje--evita


cor centre dc .cor- quvc empaRKte R: tila
Ra pdolandia, uy cGaano.. 'P253a h. do dl "Amirica".e-
coh mdiaco .olv._ de m.ared.4coloreaperoune.-
Quvk, ushad saab quc su ta=y 2 lva,'ble..
Pcao. QIN]I.- frasco de z oL. 50.25
SUPERC-HROME. frasco di -S oL 50.55
RaepraaentuaIea de tlbrlaul
Unihn Comerclal di Cuba, S. A.. Pdl.. Zayaa.483, La Habaana.
Otra centre darlravtvt. PIARKEKI:
Radlaoladla. Gallano 253. al tada 'del "Aaairlco".


FACILIDADES DE PAGO. VARIOUS MO-
DELOS Y TAMANOS. TRASAJA CON
GAS CORRIENTE 0 ,D BOTELLONES.
AGENTS ,AUTORIZADOS


coci'mera aUtoma'tjC
EN TODA LA REPUBIICA


1I4;.1i ii, It


Nuevo Colegio Anuncia su Aperlura


LAFAYETTE School
50. A'vnica No. 14 o *nlr" 14 16 Mlamaa
S L iv ifi" RT Ef' h-,, a ,: -r1 A I ,'.," ,,: ,,,-,, :h -.
\ Clas eon ingl" y Espaaol
fre o ,. -i.:.r. a r ,r-, 01.. 51- 'r' I i' M 5Ch':' I a, I E il ,
'v- EPI.i:, v.i-,3 E. -I a .j Jv.Ia, r i ., ta
Melodos moaismos.

A ., 1 r. 1,T .:.1:
Natalie Heller
,L, LR E CT-O.
Mrs. Martha Fitzmaurice de la Cal
d.-,.5. M S, .I. .r, ,. i HELLER rA,-.:1i: ,e .- I 1 '-,A -A
h-,v,,- F' -5 :/ MISS HE.LLER rs.- ,:b- _',I ,- vCronhena Hahamera


DIARIOf DE LA MARINA.-Mirip.. 24 Ile Julio IP 1'.51


L FL IA TFMPNARlADA D VACACIONF S


A A.M j
444 HMI ED 3 IAS


5,,,TESSA IDA E AN L


I. he do Ma a V ly n M es r -110419V s bsea de%
maM" a mh ssel. han, cae s_ o. slldesmi/... .. epedmsieme, ilhq I"yl pdescatem pie..
Itqs j pepneel lb Je dotesem
II mU uSt RM IM TN neTiMea q
M d bfst h Mmsu. s sS, CaM. i,
l W "CI,1mdio" V I 91"l M.
Ism" (de fIC.Il) a Ti o I'h.
ase a minssd* am heist..,

WAV M g n1& W,.Ml, 0"
ln Mit n ttoMipaH pnla ^T ^
"a As il 64 0 IIm H em.VlAJ
VIA A SU AGINTI R( VIAJIS
Fole sae'leisk "oees e esoee.


'Omp'rn l l .r l
* ,til..i Kuii.is ..l
|Il .ri I. .mu f.l.. ell> rl '.ln, I, ,le r h.lll.l .1.,]l . j. ll rlr"l r.'lll.
I l-l, eI .rnnlrl
/ "" Ilei i rlr,,


d ,' J. i .il-MfII L M, I .n.I
POSTRES rMARAVILLOSO i i ..li,..iSF.i'A1 nn,I:, i
6~l ,u i,1, l, rr,: i. r./i P,.c.',r J~ iA ,1 ,ii'i,.a... F.i~.

RAPIDA Y FACILMENTE! .. .

O7e!1.'.sr i A .n" ,n.l. .s,',1
/_D.....I .....i....nt'a .,p! R. . .cea= 'o inpoenne llo ilrlero en rii nl,, J lii~i R-[I-l, ii'. i nra Anl,',l Vl.ii, I rnll
en pto eiln." 1 In iuniid .ii~ ,r i. l~, i, nI 'B' IIJ ~ l~l. II.,Z '
eii-,de'11.eeonennoelnnnn. onLn ii, :I+ ,n l.. IIPl'l.elr ...i
re,.,,eeei. n..i.i....... ... ,. en. ..' .e.,' .".. ,de~ ,A ce esrn .lec.-'. I. ,'i n, ii.' A,,n l'n nrI', .i ,,, ,i", M nrt ,ii ,,, iinir., AriC, rI .'iin+.
pn .. ..ni neienlr l'n'rend"rjndn ik. Ill iin..... Pi+, t. 1, 7T,
,.%.... ,rrr ,nii;i 0 .Mrr ',,, -.nL A ', r,.
O~ cm c~ o i 'r m l Asll-Ii11i+i1+ ir,,.n.,1" i++l iii'i"'e' Ad %1',116f =,I I 1A T t ,. iI


lndocee -m e-l-Imc rotel;ter n p.+ '... nen .1di.cn.-eAoI r tn..
bn m r 9lls E13 11dnnF1T1 At Ar l iD inCeIt rAiuu

esa.t h ullr s..lc..-...a dre' 0 rm. rriiri r~rlp "3 ,..I... n,1,r.L,,e I nrrr ii,'.o Jl,iir ,,,
r, n.rM+h'', ~e+,+.l A, irgerirnrr .[ ,riqi +...IA ,',,'iiin'
FI LC tiI At~
lhlanton -.ro.st..iqualq .. ... en. .... i .i 1 I m o. Vi ct..... oI"urM .
u I I aiP o as, E Al .. ,n .nii".",' rei- L I, .,, ...,
acu...i.....'t .... .. .. a -.

n--a-s elii -so na~ ele it...'o .Mm -eie'."
v:r e.Viig -ic y$lmi 5i. ''.' l s, .
d~hlevo et I&h ernm frCICA C asrAiind. A t .i d'-v .
puca lIdtc*do vmca quo uilcd ucdo linrt dZ Pro'do, conI todoo ', i llhIf- mo nlres' Jr., lUabel Agmlellrll'R al
, lrder ro isiton%.Z. rcf r llr. .Ornl-l, Rh ,.qwr l PIAi y ,ri ri Oe-ido
i~dorne anco Au Ni Im rr'i hoy r',.. ,1. .. -, ....,,.., ,, ^mmnd. 0. Mor~lea.v AIIII. xMora-
b D M .A b I I I ie.l ,ie FAiHIsleicr n imA. iE~wtrrGuile Grriero n V i ersFo
1rG.-PeFiY.A.giiii......ih L A e.I, F1, Air-
4l; ,1 I uryI, r.,,. rr ,rr, .rAa WW.. l ITenteiriorrinirniuen I~tnipreirv
CINE M ,UAOF V I1LEICH' \ ...'..... E. ..... ..,, I.... ... ..'...
ISTINILI briKaCOLON11-
Pa Ga&T nA--......C........... .... .. C......
11,. II, -11 W -11, 1,-... 1n1'. .. ,'ik, P ',,leli1. ~ ~ l LJ,
CN M &I CIVLrLADA QLN E CONWIIA PC& AM= nI 1 ,'eP. -NI Iao 'hm, IAI i,;, I lhD nn, B 1 rA.'.-q.,nn,,
n. .., ,'.!I~~e t ,,~h' 1 A..-n'n ,'' L ...h r-" "" J''
I) ; ur, rip. PI ill ,,. ," C Of a t:, -i, PT rI ;o-,n rrn
O N A S I I .. .. l iII, ''i J '. JJl Ir ,r. ; .: I::I:''''l' I'l:14Ir IIlf." u::
I+,, f -.a .i, t, e .+e- : i-. e n ~ l, J~ l 11 1," ... rl R I:I + 1. 1 i 4 i- ,,
'I' . ..., .. . ". "li+Tl q lA P e,,e a ,-.- '.16 .r t'lir h l.r I. ,,T
,I.' I". .. ", .. O 'II- l~ l~l | ,,,l +'r l" e I.' r..,l r+ .1v iI 1-, ,Al. ..e.- e .-r ,A Tlrr u ,I .l e ,' -, 1-....1 e "h rz o Z ',
I~mIIIIOI dI, ~ l~l I fu o~iI .r .',, .' + ,. C r -., L;., -d I.. .r_.felll e ,- .+?,1. 1 'r~ur. .:.',

IP~rthCr Jurtdo conailrro, ,nI/ t.,
+ .o C.. It ML. = .1deIL. vin ".*e emo ~ o
-r ae w. bC a Plv la,
S1D1.A- r.6....................,, I
MIAeaor-oISAAtAAS-nrho...e'u r-o
AII]AA fai. onE er.. G rl 8nhe
'* -4W a LYM AL E .. . .... ...... ....

I utrel mat con l JHenevW shingob tn ,y
de 'yonrde a y laneSloAml

C1 I.


Las imiis nasombrosaIs fcilidladrs dr pag '-e tiiirun e nahra
a inls maravillnosas ,InAnja que oFrccc

_H i n/l 1if. l:El efrigerador qiilii iu l[u
T]irlhr Todo y por Toto

'jES REFRESCANTEI
IES VARONIL! I
Frlu re n tIi.dorSA i,,, hI ,,,
hu.,',o.Il."'., l~rneI,'r, d..
lie ero c c 11IHnn V O lH UI Nre T WO


Ie .. M A _-. . G.,
" r r rl- 0 . r:.r a hI,,"'I s
NI Iei3 r.,r .. .......'A-I *iii u i e e.

A' ,..,I,!

. 5. r.- :IF :;::: R -T
5,'- Beb& K -irk.,',a
1l :.3 1 .-e1 R -. :.7 ,' 1 .
r.,Mi Alrew ?,,r- M ,'
m Jen 'e J .,TC.p,11- 1 ," iL,'
is Q ,,~sewc... '.e
'r,,. C ,.e G i-,i
E, dwici i'wi, f I E ,',:r, 0- ... '
fi',r. MLprlt P r.o Hll.. It+
li_ MIS 'He,~ L lll
(lr .rt 0.,l 11 h n,,..', 1, T U

1 J.-~l W Pr .,] O ... I ,',r
,11 r O .. I a .s,r 11i % Et v... .i 1&

MrIolr PC flipnn,:r r" .. Lsl
Airlifi.lr. ,$ :.i ,o 'pi~.: l
nr Q c ........... te.l.......l
+I. '.rc .1 R- 'Uj ri,, I~..
r -i e Rl, l:r ll ll l l. ..
rl "r , ., IIt 'I, i. 1.
El c.x wR,, m, ,':, .. .. . . r..... .rrr r,
J- lll,1r. 'A l.',hc CP l rn. s C:r ll ,
W r ClI' r 1 i",',r r l l.,,, l n n i i l f, l

" cr.i,,an mlala e w r E i ...r A', .r C A r il l l ',I., lel %~ 'l
.... . ...1 ..3 . .... ....I '.A.f P,. ... .... .....' .. ....'..5H...
M NI.,-Ii 1 .4t A l' e, I r,[ ll .. L4,L

---t~eu H. . . . .,s,
Al,, I-I, r. ..1- O f 1,' .


..-,-- ,,-, .,M ,- .- ,,...
E, i. 1+11 I E F.1 : L... .hm '... 1 .
I L nlt F F .I' OE &'+;[ JUITl . ."


ADQUIERA HOY PENSANDO
EN EL FUTURO...
adquiera Kelvinatlor... y pdguelo
con muy poco dinero.


* CASA JACOIO, Monte l5 o FERRE+TER1A "SAN RAMON",
IF Ie Octubrc 1362 oMUEIHL.EIIA "LA IDEAL", Angeles 56
* MANUEL. ANCA, Neptuno ;55 1 CAO Y VARELA, Npiunon
667 PEREZ MUnEBLliS, Sen Rfael 812 CIA, DEI MUEIILIES Y
RADIOS, Monic 656, 658 y 670 F. MIIGUELEZ Y IINOS.,
Neptuno 513 'o FRANCISCO MARIBONA, 23 y 16, Vcildado
ARTURO II. GONZALEZ, Ohi.po4 458 CASA ZIIMMRIlMANN,
Nctpuno 662 9 CUBAN FLOWERS, Culle 14,y 7, Almrcnilares
SCASA RAMOS, Btelascorln 953 CIA. ACCESOR'IOS DI:
REFRIGERACION, Infanis 657.


Pigina 11I


base
mata


EL ~. i.


PAIkl IN MAOI N, 2,13 -TILIFONO N'
I LA 1, ABANA


N


AW. = M Ml AWJ AW AV A=& A~


%-4.r ia H RWAhAI-l U


Use R-TON de'JOHNSON, a
de Warfarine; Garantizamos
ratas.y ratones.


I)IARIO 1)L LA MARINA.-Marier. 21 lIe Julib de 1951


Cr6nica Habanera


f.1. n suhuIii oooi 555I 5i5
S M \ \ \ I ) 1 .. \ \ c s s N I M H' L I I
pr~~~ ~ A AT R 4 N^ t 1Y 4 L **'* ....- *-M.'''*i'

AZ U C E N A" .i:
Los .ompeonao do 'ados los sempoo. E.ooom sos y du
rodo.oa W oarondol AZUCEANA oiompre el prtmeo Pruso
bolas Evila la MM sca Re roada 'AZUCENA 0n la orila ',
Do 00 i......ono. ...mo .loo odas py :aolo..
WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"
Ebutzdos."EL RIOJANO" :':"''1:'.

,,. . ..... . .. i.. . i , ,,
'-"s s ~ 5 .ne -,s "'05 .. .. I,.... .


o Suscribase al DIARIO DE LA MARINA ",., ",. ":


Wj mejore.i miieblej al alcancde etodoI
I'.


UllOIM H CUiTO liEC sli5m
. COMIO0O 1 IN


i I LIVION ,.N MUISLIRIA 0r57

LA IDEI L
so., i60 Noy y Hne.


I KIMC IS.M M(ROOOLES.
ON[OE "lUM1OS1" APLAZOI
.OPOL I
IERAOOI[S "KELVIMATOi"
REd INMEDIATPI


F ln ejIioi.. ..


Fiesta tie ejuin'e,
-- r.-. G re : I ,-, I I A ,
,..lo', 5al: ne ..
:,Y ll. 0 1 .' ;rA '1, Ia, '

dL de 1 c. 5 -I. 11 .-
ne.s-on ae, d Cae xnc~l-ll 71 -1'- ,
de .c-'a ,eegmst" Cr,oo. e a C r. inI'

Ls",,....- . aa
1 o16 ta dlon. 'a ICc..,ei 1I r, tl.. ir' I N
.l Fl '.rr aa ...dosl, .o.' lesd '- ..

5.a~o'Folod, to' 50d plos ooso'ao. o,.ssadtsdo'lioscooo I ,s'si .si. l + o' s 7 ;,sod ;,
de,' sA e ri l,s, I
I ,In."S." 7 1 ac 1.- :. e
F c el f. c '11n10 iia ,oe lfsIr.I
iiisusla' ViilCulro
,let jar, i. a 4 -.-d C


Eml ,so,,, 'c ,,i, -,d s i,1,es i, ",i.... .'


55 s F I Nru a, .5ElS'a, 05Th
0 r~, i. 1 3,. i.e, n r

rod..,p,,, . . i,
.; ./. ,., ,:. .- . .. .....a .. .....

,t _. r.1et,

1, 01,i h , .,i,,
t,"-se 1 ,,,,, l. ', .' r t, -... ,. l,,, -,.
011, i la .. o mes e d.m s ,tu-i ..... 1......irrlt .. .... ... .
1 1LrFMa., Mai.ytn rr- n ~tlnd x, frgtarita Ahoraren..
pol-du (.d d h... .. t C,-. -, .W:..i + 1,, D.. .1 A. i ,..i. ... l . ,. t r .r, r,, t ,,,
... m~ rll-tup LQ ., v .... L,. t tn -I, j .. .. .. de, .. i + :IF l i k h p ,
hil. d,... .. .- iii II ll, U [l t i.- W n. I i" d '. .,,.." I .. ', ii. B .,i..,hr .i,., i ...i
,, . , ,-,hr1 ,I . ,d--1 J. ,' t . ,,,: ,' ~ ,'- ,,-,

1.-. . . ...1. hr


MIBDAME TAMAHLA
Croadra do lon Boos do Cor y CHolal
SOFRECE:
LIMPIEZA DE CUTIS. con la
MASCARA TAMAHRA 2.50

Paoa lucli looda u bellosa. u ustoled lon
Productoo do Blliea TAMAHRA.
CREYONES DE LABIOS. con Io colornes mi do moda.
en 8 arie*dadeos dlltsnl-
7 TONOS DE SOMBOAS DE 1OOS poea comblnor
porscfamsnvoe con oIl orno do ou smoqulnalo.


MADAME TMAHRA
as la Inica oopoclawlt a *n loda la Amrrica quo. pdlva.
meno reduce lon cuorpo ys modela la ofiqura. Coaulto a
MADAME TAMAHRA sin compromlso alamuno pn'a u oed.
Studio: Calle A esq. a Tercera, Vedado
Tel6fonof F-6771
VALE DINERO
NUNCA PIEBDE SU VALOR


*O ,, A Westinghouse-


A .por excelencia
l^ RT A-n) en equipos

j\AWARD domesticos de lavar"

S __.. r -* -- --ASOCIACION AMERI(ANA DE INGENIEROS INDUSTRY


)A/


IVEA


l ss crM'eteisticts oacnr ol
P-m.i sl l1 rit par% I Lissro'oe:
ts osos'oeboo. . indicu el pes de
os,, que sc hlk dl...dr. Is"
* I .mbo. ssqfisliso.i.sdeis si r upa mils
o siueloss pissor psi Is rospc.
SeMosmsodos do else... permit
o'..icrlonidodod,:ti.a4 d.ecuedo
".. sd.le.srops quo so os isos.
l;:amenl 1 lavado, el oaiouotU
W . .oh 0d. ,.


ESTA' CODICIADO *Premo
Mirito, concedido a laW
tinghouse por el disefino y fabric
ci6n de loaI mejoreo equipos
lavanderia, es- prsiebs de quo
Laundromat y Is Secadora
Ropa Westinghouse son .1 om
eo maiquinas automsiticas deo I
y Aecar ropa.
La Westinghouse siento
pedal orgullo de haber side
jeto'de esca distinci6n, que pru
una vez mais por que miles y m
de clients satisfechos prefi
estas'miquinas a los otros m
,os de lavar, que resultan' m
tos ). costosos.

Ess ste sectoor'sicso In0o'es o1 P
a el orise pros In S lcdri do is
Clcs.sol&l 4o elr' c.iente.,. .
Iir~s lmp' c eliosis, dircstsmec
scsodo do Is rao's
*kCuoedeeo'edowoool,.. sc
miticm-entIa I, rop, Id. d. h.,
did qie so d-soo.
Celocf J.o hlhee eso'ssWi
idieloes esissdso as rquisisr lisp

dsio'rto do suds Ii r upi.


0 N-U'UIR DE'-': SUS ACANCIAS AUttUSSWA


*"- .liisi' ~ ~ ~ L rida y .no. ncl1


'Ica N iatqf @ duo sbitd, I'.i
S, i'" tc, ,i"c.i... dii...... .. d. Ai,,', .. o,. ,, i... i. soa thaIa
.ill M r .,.. .- n...... *- L .-
C,, ,, ,.,, id, A.. Pd ,

e v Sr. AnnyFMetchctern I i ander a
nCarlos ,S ctlo'ste,Mn lt E dw l B *h, :.
1,, LtntoBcancon rt y s-floraILLhWhnutd' -nl i o1 r e' M A L'h .i drl,
Pas a. de l s Prlegr, n ysi ,s i1,liAd,.So.


I Ko n H ,. -... .. .-
M osiho Ss . .< ; ,,, P ,, o'l,,h 1.1 .. .... ".' i


A....o. d .. ad


o'oedo p Halunoz.siiu .
'-." ,-,' ,,,: .' ii,',','_. 'pi , a p
,e ,a Ap a l i CA. .N0.p,[AL ^ Jfti Al Pcdiira cn C.k~orn i nno' inia
Een, ,l i si i Ir,,
rica- argote M M chod.
D o ^b- I'li icf ez m Pflaseni) fla. y Ailnr> rnr
Jtueb l ,,- M r1 Az,.,. r- T i.a i.mies m 4 68 C
',' S ,' ,' A, ,

Out An de I ch con"el1 nje"' -"
,i.,,. ,,,, e,. -. c. .... nel ,,,A .
Alfredo LenvsfoaMl ,
f litbl~r.Ro .
,,- ,-M el C. ... ... ...
B ., h. ':- M. ru." .. .G .',t ','i .. r ,
.Re n ...L .,.,e ,
Angle flr agT ,Mach-ad!
o ,mr Cb :'n .-ezPla6n.6 .1 na us

de l t i Yrr Ov oRcf ..y.. s,,ciol
ueb Mt -taMrtine aAzcuys. D a I
lflon y M, aust t Beng aht.
miles yr 1l.: [ F l.l ah. ,, ,


chtaA d uc on e A,,,1n1;;:


y .Ne-ts'n Saino nn. RN
dAtdnir N ,do Leo nyse riora uistah L.n
s A l.P rz Mnu el n ,.. nn1.: ',.
11rol sireero iat n.. ar rugo G sI, qt tu. 1 i
buil "" n umi_ n .- in, t ,- nud y
in gees T: .... i in .. ." f .. ....
I.pl C m'"n Lc i ti Ill... i ,,In'..ci,,
g.; sfi ra,v .,_1.. .,,0.6.- n ,. ui
.. .. I ndij mi m l i A," 1 : i i p
.. .m .......r . .. I,-, , ,, ,
-~~ ~~ QGcrin oe.
m. octor 0 Re in cA .-, lle~ov I.- a


VP.0..,i 12


RAOIO
COLCM
c0M01lC6nica Iabanera


S 1Pgina 13


M IARIO DE LA MARINA.-Marltes. 24 de Julio Ide 1951 *


Ese diploma cuyo vlolioso p1nrnt ir qu' i
modtell. y id trcordavioilo do cus cilutri, crq-
eluidosto en rcalidd nmtrccsicr conservadt n
un buon marco. y ocupar un i111o do honor
V.,ice EL ARTE. y 0scol0 cl Marco 4.c m A
Sguilt. EL ARTE itent cl Marco -dcde el
Mla lujouo hhacst el mAuteon6m.o-- quitmcolr
teuliotA cl menlo do au diplomaN'O V I A S
S,'oL',a [r.a Lino pun 'Bo!n 93 .... .......... 7 50
B 1 1 'A ... ......... 8 7. 5
Fur. rj ,. LQi ...i.... ... 2 'S
Funl'lsm oin"rlTio',lr, K1 .. t ...... 1.90
M.T:a do i oll,35. c tirir, lurd i @I: eI S:,I 101f,'3 0.00
BORDADOS EN GENERAL
Fdbrica de Sabanas EVA
Neptuno 501 eon Campaoilo p Leoliod.
Al lado del Clne Neptno Telono .e1424.


isod'I s.- NW tC m6i


Fieg' trifle ciliia

F .' ...... ....
I. F 1... r
I' I --c

le' 1.1.1:4 1

f Ii.., r . ........ .. e..


,,- .. Iv eaa C c

1 ),, -, ...la ;
.. .. m ' ld' G t'-,, ,


Ad, ,Mill -C.
,, d. vni,,


her ilto'li d Jilliii'tr sz

i mIm rmi T. 1 (a h l I"inr nrli O ato 0s11 11 ;' _d
N,1;lulllr ur~cd monprlgap


lC-ii o-iillci'

F11. . .. h 1 1 -- 1F I 1 1 1111. 04 1 11-... . . ,, ,I, 0.. e.. . ..
F .'. i 1 I %1' 1 W 0 1 ..
I g I I'N'- .. . 11


R,. rh'.1'111,1111LO1111tZ1a1011-11'l1 510h0 I
'";[-' Plll,, r,,',l Jul11o ,1, 1111 F lan 1 11101111 011111 i';l l' O
1111.101110 Is I.
Y"IIYOR. OC..Oq............A i
.; i.,. r,..q i (i ,- i-',, lr l, ... ,, :1 iuli ... . S..,.z' a
SIIAP SO II I .
rwli, i RevE. ""QLi. 1i.'1"111 a011 0111.110
C, it A N .--= i ., F,, = ,I-
I. a,, t .. . I7., ". . ," I i . I ,. . , 'F-' ',1sr", 1z.110.,,.,L

',Stl: ,, 1,1 '%IesIIL S111,110 1 ,10 ,1 "Le
I0,11111Cord-10111,0 Dr1 R 10n loi.
i FI ovto~r Nulg,,rtA R d :e
jullho iGarmlrn v Ith3FROII:11 I
,C! .rrr A" 'F,! v I ,

iEn r ii iL. de 0. L;rdi
~1. .... .... . .. '..." 3. .. .......
I Doctor Pedro V.10 ~nv oll'
: ,, 1, D, ... 1,,, l

SE PREPARE CON "' ..... .

,Do, tor Rc~h,q Rara B \..-f'oraR -
+.Barnta rnn e dort,,r \Vllrereo D;,-

,.yn AI'li". Vinra Flena,,Re, d,-,
,rr Ra "" Po- Fl-no ."Et
Igle-sias
i Lu I, Df., R-, Jl I'- "otv.+,"Tl,r, Ic"I
I l N vAS salitlo "rn ftcoi
SFrancisco R ....... l, Sla
SAenz dv CR~aihnrm

Arnill.P6 .


2 E. d1 p.si la i il. -,
b e.l Cbl...l 1 -Y


IS


i '- k"- k iPERO (QUE SABROSO!
Comao q SPAM enti hecho
de tienny jugm% 1u cnrne de


J /


NESCAFE

l un proporodo do colf en polao, quo s di.
suolve inelanl6namente al poons eacontoco
con la lechea o f agua bln 0 callnle. No deja
borra nl rilEduoi alguno. So eloboro an Boyamo,
L Orlonie, con col cubono do la major cldad. ___


CON TODO EL AROMA

B DEL MEJOR CAFE RECIEN TOSTADO


s chola.tnsC 00aC1050
010 Pobadla dei

NESCAFe. agohgiBcl"
0gua blein colenice y
IYA ISTA EL CAFRI
__ ____,F og__ -. ..-


Iono ado puerco--cnrne
buenn, inspncionnda porlIns
mutortdndcsdr MIm.EE.LU.-
y exquiitoojaondi in ornetl,
*alonn(io a porfocicin.
PruebI SPAM oil .oid-
wich 10,1 vCl eRetahr, 'oll
liuvoi...'SPAM s docialmn
tn Int wo dot l-mio 3: do
eobroso quocem. Pruebt hoy
inamo SPAM.


rjL.-


C '.-sus OJoS

VIGILAN

0 p .LA


(Ni '. PANTALLA


;JIGILE OUSTED.
LOS OJOS DE -
SU Ii1JO!


Y i l[cs Tcl i1in, sola-
S *'.el mcec..; Itravc's'dc la pana-
la clara, nitida, silln oscila-
0iloI15, V ('ti illnglig'lles
..lh ia|iis, iii1cs v naturales


STEW ARRFITI BOER
'.Las i ea lsls hijos en
110n L'lESOi() I\ ALUA-
lILE. iNo In cxpolngafrente
dl'" I la panilla ode cualquier
televisor. -"


TELEVISORES


I I E I1 i


Desde $39.50 de entrada y
Un ade de 9.monhapqroe 1M, d, i.m.gq-
T.e. meses d, 9.-j,. oh llop-ru odei
los pie ngn llipyend tsi.... mi.
17 pulgodas .
Linea acrodlnmlai
S$495.00 .
$20.00 mensuales
iEPR ENTiDi F _05 FOR1
lip1


$11.00 mensuales


AGENTES AUTORIZADOS
Muebleria Cernuda Sucursal Cernuda House Beauliful
OBISPO 517-19 MONTE 704-0 6 S. RAFAEL y S. NICOLAS
T.ll.l M-1325 Toll. M-9716 Tell.: M-7044
Muebleria La Granada Radio Sales Co. Cabrera.y Hno.
NEPTUNO 671 INDUSTRIAL 310 No. 1055. BUENAVISTA
T.li. U.2490 TolHi1. ,74B Tell.: B.511 -
La Via Blanca Manuel Anca La Casa Prieto
10 DE OCTUIIRE 219 NEPTUNO 755 GALIANO ,110
I Tell,. 144228 Habnnn, Tell.: A5.1301


I P t5A111-, Cl-: ~ '


* *
'.* *
,*


a ..".r, .-1-1, ..., uc.11w -,lu ,, I. d.,n -ur's., n, f.l...p.r m-
nl~ rler.lr t.,,-lthl~.,a nsnc.11.Y mIdl. dela trohe,.e- el
4 ~ ..k Ul .Wtrr-nte prngrll,m


* 0


- '4 U i ,,, .... '" ]2INLkININ r1IT&RIO: "Aleniainia, afo cero"e
j.0. v R Ibuilt Por ...... Pr..Pit pr...p .1
* ROBERT M ITCHUM .AV A GA RDNER .M H ls l ,shh ......] t ,e p, ..
u! toei~lt que sec.o n ]as otnrafa's
it r a bhmuan bondad".
E X.R A ,x R A E ';hn..1.... .i ... ..h,'"A,
ItT .S1 lone., r..ue tra trd r.
'm'rr, I ... ...,"e .r.''rte'-Y.h'
....SLA0........... ..,...0 d doI
0 r . i. I Rr erh r f uxhh r. .r
toa Toduo s ewlocahomres, cetla osu- O Q I I
to 16.1. %"1 l i Jrcs ,es v s 1111105 flahill do.\'cli.,
i~I{ i OW1 Ilc -7 1 n' ... ... .. .hibet ;i s a del gr~rt cutnclism., it ul

.........__._......___._.._._.,._1__. ...__.____, ,',. ,.. ,, h,, ,d r r.r.....,-
, ,. ..... .... 3, ,, ,1 . .

L. ,,,,F,1..1-.. ,. g, ,ohio 'at dh..ra
-SPOTENTE DRAMA DE INTRIGA I ',' ..,, ,, ," .' ,,,,,r,, Ad, . ... .
w, beo, a y m oo",_.. ..c,.,,v
Y PASION, , i. Aq1 h
do kl t o cil ln l-c. hr Aerrri
A" ,ili 1 o..... .. .... ... ". .. ... ... .... ... ..l, it ........
.,...Itd .. .desgu o deIM.
.. . { li e llo '114 .. ..1 . . .. .,p

fill1 lLI1 h r ,
lUNll Iwh v i l l i a ll ofdri II d. Sartr h
O0HaIrY Ar[rT .r.......h, rhrl r p r h.......... .... ........... ...... ,"
.me. X., l.on olilol
it k levl'ld'lhl aolt,, ifdl ~I
.,. bill" 'Itl,",,I.......... ...... ..,, , . a ...

Iofl'r ,n, i&1% ii LNII......... ... hr.......,,,... r. r, ;r.h,,.. ... r,r,h ..., ,, ....
0" 8.11. ...rh. ". rrh h r .', 'rr, r, rr,dm,, rrpar .hh..rhA nm~
at n.6RG Y AT rrt o" e, ,, m (* ~x tna. ,s too *V'l,,d eItnr enl'nce r
11 1I111 a O Y ... . ... ... ... ...... .t w il .l.. .. . ... . .'r .....* r r... .. ... .. . ..... . Yo t a .. .
to str. Co.XirIirEum ,6 .. ......... ..o.l......, ( .......... i cit....., .og u .....


hr hr.k ,,r %., dr .rrawhr hit l r,.
tl.r.PhL .<-:lE II :"Y rr":f ......... rh"d"' ,.... Ar""'"r'rr" ..... .. A ..
-" l ier rhO r. in lie.


,,. ; ...,, ., ,,, ., , ,,,; , ........ . .. r r r. pr,, hr,,, /
K /hhrroe. tN. *r\rrr ...'.- n lp ,. .. ....1, 1.....
1,11"t ,OLSOTA0RVEROoCrrrrhoelhvrr l. .it rl', .' r h, hr.
...AN GP.A LEO r1 UNI rrme rd!Moho..rhlertgr it ,ai,,l b, bIr.. Ar h. 6.A Lda ,I::
r, er A rI., l l. ant ifl i d e cl dlhnz l -
hr dg'r i r ,VO EVI I THCL n poEi R GUia y ,ivdvrrQulsi o *...r.rr... I ....... ........... la o~,b,r ,'.d ,l,n h,,,;c.. .,. ..
u.,'olmd .:,., ~I'. Id, M e ar' e 6er9 0 ''

.III, rI. .h.....,pl. .1 Ir 1. h~r~r~rAtrhrr.err
.. .. . .... ..... ... ... .. diiiI .... C, .. rdrlrrd h r. A l r hr, hr rrophr a i, p ,. p ..r r t l,r rr ,llrlr
ta de noc e, I.00',. o,',,, ,a u :0,"t'esh al do m ::oa l, d a len l os alt.', ath ,' '.
lr ,(nd lXs rul p ued n l erodeInn... r,prr,rrr..
I's sit ridrr y reshr,.r. b rrhr.hIe-hrrrL11 11.h d I, rh hr h potr. Iht, h ,r ho tt r h,.,,e A.n deNANCY --EJa[. h.
hr... r hhrhra .*. ,, h .. ,, ,rr h EL.. .IER S EN 'iA C M'E"De ar u
I ..... lot., .. , .. ................... .. , ... .. ......r. ... . .., ..' .. hr .. .. h .
hr ., \., cla rh r_, s hhdo la..

PACO .......h.................. 'N' "',, ,r". ....." ........h'...--. ...E VrEhrI
IADYGil ri.o.m. ..i. . .*a-. ttdacoi,-l o a et
lal~e, t"101 hra hrCr


,,, hw ,,I__,,, ,, .,,r1i.h.1 Ix,
VO E I "SIC L ,ll e ,,,la y ,' v cli, Q u itnch, Tod. .. 1, ..n (1'It x I d -i" i I ''s l nI... . ..t's ~ a de I .'~
................................, ...... ..-.,...,,...... ncore.i

... \,-v.',,,,, I. l ,h. .h.r'. h .. r .,Oerdceor"r,,h. h,....___... .......___,_1.,___._.___,___.__1_......_h,,._______.,ihi,_l_
Nada, tie es. Ilene, In Mba no,*ZIple PMa~tin oil la d1I4IuLIas. an


d floling. Car,,FA WI.. , d ,-f '-,CUAN",praAAcal-lE
,, I.dU, 'D .. ....O .,,r ,,. ...,hh..I,,,,,, rhI b ,,- Pho. Metn...5 ,AL.,EP,..-..h.. .... r.rhh,......hr..,.,.. ,, rrprl arr. ,,h
oh hrrrrr.,r l. ... ..h'h......W l n ..V...hrfrdnherro.toodedk
l ,,e .... ... op i v... i ,r a.. oP,. ...- o,,., c ", Ive nrs d.lase IS.---

A S..-rtr ,Ir... eh.o,1h nA4-a-rn.i.r.T. aln,.-nDrainh,, '"r


rrdr..A...r..r.......h.. ..r.r... r r.r......r ,,r.y onL.....or........q dla,,rlo
7,"utchtI VN C ---- -- -- -- r--- rppprAC. I C olonID o-ADELEOBI.'.
C R 1 / F ~ o o l i . N. , a. .m., F . . I C A O P S N L S N U F

d:; ..., M.h rd Il .. ..E. ... A l h p
Hi0t ONTNU DEDELAS01DELT'...." hr... ... ........... ..


.'il .V O ... r rr...... ......r .... . ..... .....A.... ... r n G ..
__-.._ _____ ____ .r........ h .....EL. ..E.... ....DEL. ....L..
I, onoo EL VESTRELL EN--k 5OCANCAONEL
-- IOLOI douIlas del dsa L, ylT'- iANaoNIs [10Co1al4iil]udo lah u m


d to ldh.a ar.MEIRT A CIOMUWA
....P T "bD O N S' ' t .. .. o y ...... ... ..... ,t.... ....... ,-r
_o "t, os o,1osI oersatisero a enonijelAOhESTA TTA"cUCIO', ,"I. ,rr~h c c Crrrphp E CUANTO SAnE USTEDr. Va vIrlFN Ard Inot.-
" k""Z I L J "# ""a- . . . .. . ..,d I


.........A ,P s. DESLUMBRAiNiTEl ." a n .. ..ALKAZARn, Grsad~io~o liita de Sirtards y Breada..v t,?\;. .. ...., A.hrrru bhr c rM nI r. hrL....." ............ .... -u O NV IT aCION. AL .. AL.. Mat.o "
}rr, r 60~ '~n T~.rrr~r' hr.flNfTt' h~ t ncr e ran n~rnode Mul re ,Medtr Nochen hrrg . ..... ... ... .... ....y ..., .... { rc IL F 5,, A DEL U~rTIK MNUTOy -- I. M nONlto PoUN.
hrII ir "hyPA "S1A T ELJLA .'. sE NOC ad A, D Ul-


|'1. ,,.[40. I i aes a Medirs ,"a. rena l.Ocnavor. Maan ran sorprerr ,SELASCOAIN: Lr r,nd...,.r. La r'd. m nehcO r Mururr A Nciclrhorr Nnr-r a ~ae ont, Unhveror, Metre. Artuaradade. Froacras.
ATdr tand SOManan, A. rrr Mrr ~~h~,, rh, Anrirsad Acturlldad E. rfiota, Nrotlasl Narinaai ..
x.1r1.rr.,h10r.4 phpOrpAorttir. gor4 R Oir .1~a.
'art ir,rao ha MOSrdrir,..hr____________________________________
JCA ET v.4 -U OfU u "uuu i, dI-I. b -' t L 3 cida. "C, MPAMV"F oso E-- a.a a-n

,ii sa crr~j derrncr ,,rpr rn r: c ren dl s u pan r bh, r prrrrc rena rhrh rrh rr, ,. ad Kmd lar Inrpdr Qrr SIPL-P rrr unt~r rr R
Fip de Ls ir Maa.Z., scpo .lrdnenvidrr'r-lremcnt.ri L~stnd. rr.Ar "M kzhr". a onpe re~tr o cr n I. mnnmvou ". s I Ul'~ en Oe e Praea.vsasIeadspr nn d
. ... ......... h ~,',pp hh, r rdr ~ Irta...J rr.horr..M.......... ..... ....... ......, ,r rr ern ri...... so.ao, A Melon Na u rsoenocanones .Cnazenlsor
.r...o.. ..re r' 'rblh. h s.I.o.h..,led ,-.M. ,rr o Or.rO
"A1Io,,p t. paadnol dd "l 'lld .rutecrH...o f.- .

i ar;o rrr.m. ur, ., irA ml, l.aso, .: A RdAhbr a -"INM' .l ra
5F6149k .r DUPLEX.jlL.rAAA/J7 IA.'hr",, Ap1r/A. WD N. P.. h. pHrI _7 1CI.h. A.. I. r. .n 1 InF, t i.1 L S W N

rrrspr.r.; Apr rI,, rr. rho... lr.a ,.. , C ,lE Mrrhsrhrnad pAr rr" rr.. . p." EOPETE. Lr hAr. ________________________"____
,. .,Trier A d "Csr, ,h P.AVORITO: Tarpln rn P-irt.r. Cl NEPaUN. Sareao1a. ",
.......................".... .......... .. .. .. ... .... . . . .. . . .. npr...Arrr ....... .~p '
...r ,.,.. ... .. . .. ..... ..LA.... ...Cr.,.... ..Mr.. . .. . ..., ,-.... ... .Lr. ,I p: r. ',eP....rb,., ,. . r.... ... ..
H,, -:, I. or rIsdo.. r o.or... tr. p. h
rIo p, OLI asPIC Dost, I., A Aand P pn
.n .,. . a. -- --u,. .4 .1.Ca dea B- SSARCIA Tr, .P nRoertpalhr -Van. "- an Jhnsn"'Judy '' an

Px~lr ... r. ..a -l .. P SAO RE.i.IO Err h," r, r..,, d losph..po Brohbrderr y asunto,.orn.. crrh ona rrzn artohh.
hAphh 0 y "r- rotinr',-r ,, -. A rr r 10, Mn lan ..arrA A.,rr,
...... .. h r-,;. ... .h... d ..r... I... rm,-.h...... , ,"....I ,,tl... .. \ .. .... trr, i....d l...: !,.;,[ ..,;,...,,. h v... Loh, A Ar b.. ... hr ar a,,rh ..P... ...C... 5, Lr .... ,.rr.. ...ra,,'I. hAI ......rnrrrr arhmbe ;-rP...C NOa ES.. ,a E.... ;OO EAB.M
., A MJperMrasn -.. nkSnrr TnyM rtnLaiPhAr
AM d"a'. L.S.r."L'A'to.ryoAsHO YaPLA ZA e A,-dor
l,,,s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AM' R Mail. Mo ,,sdtc l,,imo Tilt, -.I- -k: I J,, Ia .13rES T- REada Elfltas a dl 1 R NB25EM PNsCnor de Ja

A. 40 4 a LTRDAMa LL


AOI "botbrs dol ,c"1,acrt.ay. MTA IatN :hCll 45. snt 9 3Brtor LrnClhnrs ,J Ay mor
fill, 1L. L A .... a I M_ 14 do -l
I.,_______ .hr s r, o, "' He0
TOSC- 0 S !AT A' irnad arait os. r, lt dtCN INUA ESe. .Srrori DAorrt
a M c ,In. ytI.M. ct.00 "
"72 aS J at .... L T SO O D L IL
H O Y.APLA A ,E1x_ r",. .. ....11..al.hi.. ............ ......... .... 1..]LU OY O A O. E iuau ,rt"
.. ..tPF _SUBAT' 1 ca n ALAAa Cadoiixt eStcad r NLos vrdetpaaisol n c~o X l~ WaipDialiculnAC, 'MUNIAiTIaNr C IaE 1nN DEaLT M IN TO n..i-
FA! TZ4mount, Universal, Met-,__________________,______"
prfrn uid lp llc a a eo a p, ^re"'o,"',' ,,".,, 40 C;",OA''.Fill."I,,,, :..
I~~~~~~cl "',diin- ', EU'" ..... .. B '< ... o.......... { l

Pi N Inante es n persotIde vigrosa ,..iia hu ans: el coUt-I h.' bicio es de Paz ni CI orea
di.. p~lico, prque envi.ts dl enATI de1 i, c., i,,
'8 61, Vcia Qud lPern o EO lutm ap
so| orle k t rI, .. L a R.I
Felpe e iL~s IsMil sepltao e via e e ce entrio' Ls tnda dehoYm~res ern 3exao, a, xtics~doi s birIti pi -il.' C MIN S: ernnit dearnr.AotiiaPrilw, vitas1otghdz p wil ,do ot
Comu.1 a Is luneta. Con !as d~b~ts a.,! muje,dI l uerto y crtim oi!te onlarncahdl lt,
de lot hombres vioi.. I last ulti,,crien pr~parando to% abartutox 1, 12 LATIcy. deN1. h *1 r ia, : FN iiait. arfco o o 2 Cm n


I',i,.'{,,, 1 ID__iMARIO DE LA MARlNA.-Marie,. 24 de Jilin ,fi 19,1] o "e' Tealfos v Cines


Esceiario VPaLtalla.ealros.y Cines L E'


CARTEL DEL


ACLTUALIDADES F 1. 0 D A
N .....A.A. lifo USA T.A Tt AA ".UE PA.. .. iml A? oV .
I ,, -5 1. .,L,_
,I F.L 7 Ao ~L. U ,.nAI.A M 1 E D A"%I.. '____ _
S i~nll 1F nV II 11' 11R A N Il A F I
*r'! ';.. '. rlr '"i AAn'''n A IIIF RA I
CA.~ ABAAA'A' '. A'-AAAFLLOA T.... 011


A 11 B A R 'UF'L"'' ^ ;'F- trl:'r;t '
A, IIAR .r.. ....., r,,,...

A~~~~f It II S ^^'l^^
2.?.A.,. -;, ".,' .' ,- ,: '; '"" ',,'"' S A N <;1 1 :A.. C" ,.A.' '.' 3 .., ,." ,,' A.
o r K .I V. AAOr, TI r
A N I R ) A D0 'R ;,",' .',",;".'. ':."

l .e Nm is Pl'" l n~ ls '1 '''' .... r* ,M A .E . .. .
C- -il .A A A.. ..W... ....... A S (0. ';" '." :". ,,'.". .' ," ."'-,.'. .';.
A \I I .' N A .. ..A I. [ I : 0 I : ,10 0,** T "

'f ...\. "~ *...*..... ** T ** M ... .... =, ,='. ), l r .. ..
C.i. ..i. l ..ATK ., 1. )S-I ..... "'" ~ S
".. r i!.. ^ ... h .. , B.A ..


L as .. R 1 A A.J. ., AP : ..
A I'llI -1TlA Tn I.1C."' l : 1 I. h nO 11A.p Ald l. *.' A, l' k. .'. .. .
in A I rl A "A).
A r .. .....n.u i..A Ah-A .. .L ....A

A AA r A T......AA. 1 A.Ar' A 11* N A .A ...
.A. AAA, A. A, .' A ..A... A A A . ;, . .'A, .'., A,
A ,~ I T ~ AI I r O . r~l ., % l. r,. . .


.. ..... A... A..AAA A.AA AAA A AAAA A.0A
I )AA I.IL ... .. )... I,- .' ,ArA A. A.,,'. "-",,AA A ,'. A .',"'AA .'. AAAAAA.A A A. AA A
,%I A J.E 'r I(
BE L A 5 (;O k I1 C ... ..... .. ..t 1r, .. :, .

I I n ,.. .. .....
C M IP 1A NI 41lR M A N ZINHIA ,
ii aN-TOIIIIdSM A I 0 N A L

I,, Or I% i ~ M,; I. I n


S 1N '. 4: 1 '1 ( ......... ... ... "
T1,. ~ .i .. Ile. F ,- .n n lr R J f

no .,, i.. ... .....
...... .......M 1:.FRO I SO )P I T)I "'A"
('UAT'FO C.AMINON ... :;:"",I .. ......

o' ,, . '",:: ." :.'. ".. F. ..

,,,.-l ..... I.,I I,.R ,-%I A R

I..... ,. i ., r. ,,.n
O r I .L I r . " " .


,"..";.d'.'.'".:''.;.N A",' CM I L
P,.T ,I,,L 71N P


I A A 0 RH I '1T (S F I N 1. YF 1. 0 R 17 N C. I Ai
-,, :' I' I ,,. .
n, r ~ .. o o -

..-. -, n ,.p


P,-d T.. .. R,, ,L. . .
N E ( R E T E
,. ... I" "1 LI ,. . .0N I I I L N 0


III t r l ) DE LA IARIl .-M1artl. 24 tie j.!lio de 19531D I A M atanceras !
0 L 1 M P I C Par Manolo Jorquir
.,, T-rn| Amo -T, ,,' .a- M
r,_l F. mUmUZ,:1 ; JP1. L -:'- 1 "r- .. ..( h l l i T. .. ... n ,, 'I .n .


P, 4I


o.. ir


K 1: 1i\ N\
II I: \ I I N I. NI

I I


I.. I. I A I .HI

SA 1. I N R 1. I

SA N I It \ N 1 It
M.. .Tr l ., x. 1, .


S \ |I| t-+,t, \I I. 1

SF HIA N 1)
T HIt I N fiIN
,T. . ...r

L I N I A E R
t, .. N 1 .T.: Prr, i r ,I T It \
Al\ R HN L H
L" 13 V I. -.. 11---


P IAlC
AA. I... 7 U A. ,P i. A Z A


A .. o PAgina 1,...yCtt4Ct#'A td c tfl..,AwS


I M- f
A..


rw-In,


A I


nI I An d l, I I


A .,d A vv- on ALa. TI a.,,AAAd
A.. ........ ... .,,' '


A .. ..A... .... A A aAT A ,A , ;.A ,A A '' 'h A' Au,, A,, T I. ,

.A"',, A.... ."1 A.AA Ati AAI.t AAAAA [ AAAT.Av v j,,AAmI ,
,A ''..L ; ";'. '.. A A AAA'AT" AAA'" A "" A A'A' .... AAA' AT ...
A,.. .., A. TA,, A ,A 'ATATAAA ,,'AATAAA'A tTA ,,
I wv,-,l "nI. ~d h P.uni, v q.i

A.A. ,l.A A . ......... ..AAAA TAAAA TA... A'TA... TAT....,....
;' [,, h 4'V t'11t c I J Tl, I (*'

w".AapAA.A'vAbAA.. A.. .dA. A.h ... .... '

,w. ,".C.,n. C,CO 4
.. .. . . jr T,, ,,nI nr r rt l 'r l t o .


es llamar repetidamente a un
tel6fono ocupado.


La repev-.A-:, de IoA' lAA,, 3 0. A1,,. AAl -: .,r' -I-od :-' d er, A eA ,',..'I .
AAl- dad puA Alo qAe el Clue e,1,A hoblan.A)T erTel AA.ldAo,, .-.: da
no puede P m P aAA.OAA de A'AL.-laAAAA.A A"p AAA'Aj AA1.,e'-ld la r -A
En ca.bAcA A% ..';. eO n -Lp, .A1 .- A A.,A..,A,:.c. A,., A', ., A TA
de maninener r .:,.-P3,3,od o .,n o ,,-, z.j.j 9 r Ii q,,3 ,de I., ,en-..-,
P:C- AA.p. .rr..,AAo. 'AA.A1,'A.AAA1,..A, .A PA.i .ACA, A. A ',A.,..:AA
a r,- e..- .3 1c. .c ?,,' -, -- .: j, ,m e ,'." e l o t w: l e :-.-.,
(c, le ,'g,,] o.=,o I-,.e .:,.,c,.-,d .'. e l i... 3r,, r ,, ,. ,, ,.: .
dAA e PAQ, ..A. P ,p. P ..IA r,.,oA -- .r'.,.-.e,, .'e. ,A I.-, A ..
leA de irpeAr AAA-, AA,,J.,


SCuban Telephone Comnpany


* Suscriba.e al DIARO DE LA MARINA


IAAAAAAAAAAAA TAA AAAA" A d-. A.A..... 1.. ..'.. .A .A l, A T
h;If ,, % 1! :1,' 1d :"1, PO,, ,-
.AA AAAAAA.AAAA"Thngii- I I"A I I ''DIMA AA '' A A. ATAAA ITI
T.... .,,. ,, ,i .... .. A.. ,' ,] '' Y ,....,A A'..' '.d.. '', "A, T.... ...., T.' .. ..,, T,.

T 'AAT AT. 1,,A' l ,AAT.AiAA .h T.,, A... 'A A. A T A
A~,, A '{llt l kl ,{o ;hd ~d AAAd AAA AA "'AAA ', P % ,,d ,,,,
'i ah+ 1 1- t ,r

A, A. ,AAAA ATA A" ,,' A.' b
A'A.AATAAAA11,4..AA.AAA" A
mA m UlA'AAAA ,'. ,+ },,,, AA..T TA .'. AAAA AA PAAAA AT Al 'A A .' IA .... .A A' AA....t, "A AA'. ,,,,, l'A A A, P A..
A T .A ., AAA ,A1A < ,. ,i,, .

'ATAAA ....A l "~h( TATAAAAAA A-'AAA'AA11 AT.lr1 TA. AA A A AAAAA ... l, +p" ~a ( AA A r.
l AAA AA AAA. .A.A ..'. A TT'


A I AA- A .. d'A ..AA A A A A, A, ,d .. ,+ .

*gtIJy predicar; en el1,Iqdesierto...i .......r-f--
1 il 'la ,',} lw~i -, I ni ,, L ,I . ... .L.. ....t ;, I i r

c/t -. s t, ''t 1 t, u,. 'Fl l p I N.


d rh e t' n h, d n dr h~ w, d r...... .., ;+I f i, H ,, F. f, ,,' d .; "prtte d i|hcn Ta,. atr- 16n eI'I d esL ier '+ ~rct{, +vn*Ito".. .f' Jl +l'rL~lm

'. is .
1. A,,;AG 11, . DIARIIO DE LA MARINA 1 JULIO 24 DE I951
"~~~ ... Actos en Santiago -_ .. .,, ia dispuesto el Ministro de O. Pa
Un discurso de. Jorge Mafiach en la UNESCO lIc.os e I a
II, d ... c .e Cuba en honor Picadilo I I0el inmediato arreglo de las called
.I..'''.."..', .1 de Clara Barton I . el d o

!... I ..icld Is Ii ..e it.. j on, is. .,auo 'C osellto -ss Reanudado nornialinenle el servicio de agua para
I :" ," '''' ... .. 'it/ uRoeen:le of~ ie'e- iel n- 'u Ful I r npesd tsIc...A.........'... ...."/' ..d~ ... ..i .. ii I glmpll
.....i. "a ,, . ., ... F pri. p idenla , ...... GuIG ab..coa. inapeclore. par.. obras del .Acueduclo
.... I I"' I ... .. .. . 1 .. ., Pero no p m l r sle c m de lnrci r, od de IE t.e veSn o r rrnn l N or He qnId r
. ... .. . ... i:, l 1 I 1 1 ,n 1 r& IcnlcBiri l- lon d o t n.. Nt r j i na r ns g u i d e s n ,h. Hc me l le dale ; ]a s i ler., i 1. e ii d el s n ACl e e e G a r rn e r
.. ... e. a Regi onal a La Ha. SANTIAGO S C UB do I t,', ,i'-d e...rra, d- Is .... dc... I, ,e I r" l.ig."u c- E, "c e :'. ... ihP"cl d eriB.
Dec. d I ,se iin im.i.e e.u r im.r do p As U b .-i d nela Sr ectrs :Bns me n dc i c Be ,',o he i i . iucli 15 "'


.. .. ...... ... - .A__. .: ON. .. !`.j die elLcrIr~ ` I ie cfair de -nikti G | e ctl po
c de r m de o JM r f c u s ci. tare rev y modesos rn esi e lclIIi e Iudeilci, fgac Irc'lJ-oel", Sl lotao P i m I PlatfoiS' '. d I ". ,. e ', .I Cna 'X R 111. 1 E s e ton e dir e to yr-. C t- dell. dn r_. I o ,.=@ e .u o, = ,, P Or rsoi .~ e M nl
1. .. .1 .1 .. .. ... des mt t ca pita, p I&C ru z LA.CASA FINEd i .... 16 , c o .MI ... I .... ,, o C ot el Mi.-
icr ee Centro tat icrdo ar Raj Cuii aihsenbn dehedsijisccrcIicnIcunnticmiiiCal r, uunae dcod A PUDIC. c Enl r cilr-sos. a OamaF~tucjhe rdcl-1 . ..,nrl I n r.n. r ,r In a d .a .~nej o r Norte mr ca, en U p u rda pl uen o a o el ,J en,, d n nt,'- ofr 1. [' a ,IIw a dec ,w d e e tas
I-s oi,.ESC,_di 5. lmuc5irssC 1. peint isi Ci SsNss- ylions Mabrte wi:e*. .i, ,
,, I I I ;. In el ltcd e president. i. ir orone d u- rr ...m cansClaaBrtn r Is sP ede nadr rcon Is' I a ials.A dlie di' e, .-G ceslucllln del Miu strei do 0 a
I ,, ,I ..::: c.pO ei a s ci ..: .-geseh a dim enSantialo e cioen .i M pedin tconuells n ec irs is .ooe-.a. d rorde I~ci& q ,-ebd r.-jas Tonw ios prsciao anwd enes.


... ..... c i d-.._ ............... B...... R.... C tonoI. .. -;nel -u b.. t ~ico r, .eliten ,11o'd .... ....... ,otr :.ni ,b III ...a ecetir. ", id. e
I I -I-III... .'.pl~csiimmnt sliscel~m r Is Conte. 0se Fsmo teree dei ~le de 1, ires Los adehes FAN a~ ccc, hi s lieo.i l 1 icol sNc.. I neesit r ick u. cEn opc tml AIN dihl d t -e ad 1mi ,I "-"ni t t' -a rit, Ia c V ,,Gr. cu c a i enu in ae nuevi
i.. r d nrie ns l on u icccs 1 Si, Esisi poeqii s iigualables. del R01 9.j*eI alr, oneroio. t, C-cisics i,,urro ., ,1 G, Ses,..' I ,: .......... ......... x.................. de m ssona Cuba d ... le to~lda.s~to 0l "utrll ec~ l t ..... c' ... ... .. .. -, eaera lrI e ...... r .. .. ..... ....
a) It .~~55 ." c an hi ac id e n s y Cihn *ep-s'idede thes
I,. .i~il .ii .i~ciliclr Ie u rspei 1.ee Onerei A clel iir nrcr re C s d. a a s, sr ro cgr. -
ciscrl,Clp:.1d u dci rkc.lseIIanJtooiir d Insdia .pilmoeprd quee iyc~lrhsnsd Coisdneglo
,.. anrdeen~i~elrl .irmrdi~isfieeitis de orl de Fide. IN s.s;.-d, wc- e. rocni )Cer i 'o.Rei.ie ntrtlia
did' .- t lis I. LNue SCr s agnds geerld leriepeidesri D esrtoaeiD apoel-deed e Yildc unrsiiterdi e ri pd. 551. n5cPr. ~ '~s,ste. e i"'l~l,, e., o 5 Pll155.55l l
I ," . u..' I .. eme co rci icn. l n e e ',r n'= . ... . TS Q-1 h I ^ | cr on de g ak r. .. ~ r M l u It d ues al e n B a eol in fir ',31 ,.. in u ,, .. u rh lr .. fi on do= rdo t.
.. i.,tr dr v cn, or 1 ui.Cueree ,ee lee de.Old OI eid- Ini I .e i ].. in t -ee .,d r o inc asl.. lie,
. .... socna rse i ..rirec giesr so s rr, T Nshrohe Ic d .e e a .. d. oZes e 's g o s I .... r1i. EC N rienen. dcCnrjIs dorm a, -
-lsm I. '. .. do. e I C n .ein A e.n en Yo ,I b ese d o, i5, ii. 'l-rI- j r,,-- A LA j sIM i s do Pbc..,uei .

,oi f ban s] r tt a y 5o a r iis odreesye rdo eS.Sc te pesdrenter d eeisc ieando dn. i yprtetoi lq t aarndav N seorhe n sdl e- o
:rc:d Isi I Ii :cdeded ..a i' ,,:r ':1 ". I.,d !, r.. y eui c dc A t t" Iyrtrsuc.,e te d d,,.. proure a lera rss
.. . ci.. ic s lis par i q p e a einsris- yslsilcseu 5. cuen reee ii iiriyes Srieneiih d g c i., Sted c c.snor ne ri pr o l 'i o menI nd F r s av cia diecra-
on.sssi ied. P tu o n deisrrrid~clarat sion Huaped D istill I re s out n.il, ,tereeclsp,r~e.i.e., ehlI i~~l~

ier-tvad i ur ...... re mi .i.. gu m .l..o t ames T. Ni cholsi:r mo ve.. n a g Iis. s a ern.... c ,, .r. -lh cint a. r rin tco def n Ui0ide o ureI
ist ....er..n c l r pssn ei ,cl d u r Cru z Raja ,,i e,. can da. tr eres po ier [%a s eca -at t e r one i t(. na yaroi t ,
. It .n I ...l '-. 'r ...' r l o el on.r O e xtsce oa, re C eu ]a c r.lz Sao n, dir ectr. ..ee e.h" r. p e or ue ar. d.ir, dla it. die a ct 5e p
,... : .,, .... an Id ra t a er Con, Is calle del rd" ionedo (). ei nec ta d iner Its I c u e pl er iaa a In .
'isi ai ci ociidei n .,c&eririennrrlx A Le A vl c role dl Ml,,Iceol -- C a r. s~ec.,.,irl secccl
,' c~pild.: ..... hnrgd lea ]lve d.. litlud"eo 1% r A. or mksa totead ... 1. Pzador" ,I rarr. .,u I- I -c ;I ydal ... ,jcuyn.o fir s -,ee e c... .. .dt eelcue1 Re]anpruemr ]eprn .. lee ms .ratn .. a he e*
Sr ,mc, a d o esI~e Ssie --i icfd eriel

I .,gc. ', a".. ,h t in Aslsti cc d heantc 'c rc. Ins heracso Cun t ra es&. deei e erio. S rin gu da it pe d .. #:- t *, n nc Ci. vills.
...c e... .. Antnees A irisisloin nIl- a pru a a do c In dr c nieri.d cinniintei ec!uen so rcs ne e e Sc ijonats de. to metde t na i ee= e
.. h ero inoeee eno=i e i ar Cs lie ,n Nseiecni eiiuiiir. ihia seInud L
1, : i I ....d. r i..ri--ra d uLe -" teiet .sli o n, c-i b rn eI -s rinsei idoo ,CL i ia.rd iercls eic
..... I ... l NE Ie c c ..... ae i c, r n pn utsprridcupsic vr E suld uaieB"rennee y I s . i, 0at .., I o i l Cr isto,S I t .. I. .. .n a. k. ve I...c .e- Rati b,', 9 a r_ r.
.. .. .... 1., 4ar sn ,o tt ,ndete u e tlid a e""d isdo ec marin' fuanIis.Deet Ie t
i ei ,Ii .,c r sd.,,s. fla s ..e..e.... l entd s.... gui e..ie......i. It d. ln vld no =, I t dr ea Icicles c i a C .e. . ..
i"e d1.oe .r y n~aZrvite. d rny. ht areobi s d e O e,, n c u iClcrrdie i.c iA

""S N ". u..i." sr., uO i ceecoinci se ion seshekCne en- elos dcpin Cduer Seim, crcndint, de Oiiiei uic i*iu* e nseelu Fr iiil crdsn d
I", .. ,, .... .., ,, e .e ,5 i ,- prc 'h ...1.. c.... n e llIn %ic e e sors cn- riei do mes d e i "runj o e _t M. dc e l drin wol
,,.. I... ..4>r".Pkrd,. Stormont i dieu,, ii ,ea'de o hit iceir e len c e n,.hirdr.. ... .. .. . I,' .. 1 .I .. %. ,'; .. r s ot "e I n;,I :, d, ,s'. p ule f o.,ho n I on pu m ...p.k e q a c ad el F r C C a s till.. B o n b r . . o0 . .. . . 0 'a 'n v a. T In J u ho~ie
.". -, e i.. ..... .. S. . ....ln oc,,. mio-i eccint e ci, N.o is. i, is eimceiN eo. puil ..... c. ,-coi L. IQ6 d &
I l..l. ... d : -d .rll. .c. isuir do 5 .lircess d-c. i
. . . , . ,.. o ... ..1.1 I I .... .. .. .a . . e n ;! s u t ..r . .c l ti l de' k N C A liU m orpe .. I . . d ote e, ris o v a . .. d ~e), "- I\ ra p id ... i ul. "l r.. i . c . e i o I F I I c l .

Ii ".'"lcierlcen ciccild ii, aiI Ne cemcremnt usel-e dresueidpendr se caisdele esyicdf ridi|lriteiaudides oerndurfieiies rciiTdrii d! "ho"e,
Ior I-I-' . Iiciccr l Moen e oredts Peoa d et quad PenI nqua hiCO e ci -iRolen91 Iets. rIoone eic mi dcii d n-- ces r.
l.e ,o I ,. .... .... ... 1. ... .Iei, ... I ,s ..l ... ... ...ll ".ix,. .d dccc Ixoni Roe\ e-ne' v c auau.]a. ai ., p.
1. l 'I luli d in e iOrli l . d:c4 usssrisepiriqiepicdlsasrei. hyocinculsi dc cIl i S. i ii'iecrnnelci Dr, are la 80lt anj o d. El ru tedec ln u Pai t.
. d n mcdn on uc sir i z si ic l is, d Iii Ir O oh "I
i-.-, li e i d.,o~~c isr~ilnc ""cisenccincocsl CEsni Nciimriii hoeh, iterseescs eimerradhe rsclo. Cuotd riend acci miese d y Ineiiieili


'lc I..... . .... I -. I UN ESCO y qi s i i l re r s osiccisde hod b oe tr.r. yll nileiprrsito P oe io qiicred qnyis o. .e u rgntoa iede t ona Aet Gandel d
shI''lc...crl.c..."u.u.... .. ... .... .. ..h... I..e-c..i. experamendeeuee eCdni. c,,l,,,cri Iiii. ciii tuciu n eolu n ic nehl t de k'.
V ..... .......... .....r.. ...i.. r, ..ci, .. 'nd .dad m m, r um r Cruz r .n en Pin ar le I ll \\"Ie \t cases
,.. ", ,, ,::tl cs ...e i."nii:.ti.i ee m,, d r ...d.. t n daU .... m.l r e. .sor io irosd e re i in celpm i .
,td conditioa i, rlc.. "e n aide rie Rajo t ... ceest,
r, i.....i h... .... ...h,. p d i ii d, di ctie.id.. o ir..... Os ie- e -u s. pin' Ciei c Qu itn us dne s O f rta 'de ic D s redda


:,,':i,'.. ... EI, :Y i'i ;' ',,rrrn i e'' ',~riurc ... i lnd ; .. ..Ia l. ..llet dc.. e l sst.... renor 'md so i cs... itidls=o e si I pert -'cir d rit. eel_ ,cmi 'spm- eeid shc~sic
ellul r urlecll eti il erurl oek uee iltoss dereeCo in nru no s. oee preprcheilis n c csi n-id ari ii exlid e ia rit le ga deilitirc 0ji
.. .. I ,', : m , lu. ri hrnn lull -rilrmiaua dprioi cano- hicusa ut' lnie riii le o ti gie i me der qua islisci Onide clnt UN nueiera ludemd cier e t ne xtoucelez
I~r r l r u o l d e u r i e r c i c .cl c e c n l d p r i MI A M I. H re c l aidse l .. H a c s m oiose l n ~ l c c d i ssdo s i e r s e c s S Cei n. ,'r..............uie .nr i,, ..., d I ,i i So i .. s icepc ,., r. .e iutlic i... helunee liez ndre dmos h dnd, '
,ir, .. ...e......l. p:. I .... .... L ,-' -. U C.,1.e cieri.. C e-i gisi esiscmdce. r le. heidiaft, C..bs. C esn d.is .. i r ...l"
-u,...il ,,.m s delr 'I l dr rmr it cm. Cies.sLcceson n- iiciuolenl dlocl IOde do sc r se- rsi e se .nq1 td prci dor de, "l ti h...
.", ,, I. I u u 'r .ne eerri r- .. m-. -l tu rlscldndss.1 e s- liaa Is au na e nettredersel rses ddee- dirdci atheet es cuhnd r oe estn y n -
.i rel Il le '. ucll.lc. .c iici i rire d neeal Y aa qudied eneiicoi eeliesc-i ie A u ipiell a Ad tin r et Jamn pavel s dsrc Y C .i , i
.. .. .. ...... .... . U u-u'Ie.. r,. 1. Piti l. .... r I ur e ,ri .n ,ee pre cu re t l ress Di C ele ail d i n iue C r ii ioi isr lal i eopl d ci
,e.... .. l .=I- t'IluIi h nc ie rme O eiyS to tae'so- is Ceeprerede C.ethr .i Is, M ti l d i L, se ,,s e pr bIeui t pridoerr ,n N c o e r- / S a Don J l de- Oc" bre
Re,,'ehe ist sEtes hsee ci cone.~es comelise .nne diem cacflel citat~ rCerroe iste CisayBe

e ....l i ,nit m.leha e Is senes lie in UNdECeO Lide pEC cec Ir;Clara! dhn ri iur en ldirq

. . .. . ... , , , -, ,, ,, .. . ... ... .. . . .... I ..1 .f . .. . . .... .. . . . .. . . . .... . ... .. S u. r e g l e d eo esl d o toe m a n a n l
Io m e pri Dlucldo= c dli Iue noe l c, I, I ses r cliend li versCo s ;t ern de reogd de u r
,. ,,g ,,, ~ ,, a. , j o bl d -1 n~ 0 s :o.eno J.. -odr our Ingl Cru Rraja,~ Ia es I~ere xn 3aget vin esESp RJnreeOrdoe Men/strl~ta .o~l m ned SaNbtdd M a ana,
.... .....-, o" - I u n. r -p, d ....i.e Pl h e qu 16 ede e pr er l a c r egional y~ on Is I re o.g eoid i snueisin pus In epe, is casI jafia pa esa .setr va e b o a el eqan s no puo
o I i uiedllrr dr Muu nolMuldrhUl6eceeeeeitlteoseoeir. 0' tic. ei i er enetmo rullen en i.
S......1' '1: 'I ', ," I ,l I t lrlio l i..h ,, kl os o ir s, 1 Ia l C oir, ul re s p snlt s i sst Ier n is tcn rh reegPclie i s m h ae & peradaci6n del bu s s ,stic Is Peno dpI yo n uonee dIo neuebrn d. Ia' d
t iifi inria ir le o iN Scapit lc do I l'encsrin y oo Is- ee o e arcmlada me tera prin- s prrpns liehl .s I ,6 r _
.. I o.......... h irid di hlur c irs ub yesclere In is-. is m.esei.NiESnO ia lirti.q- raveLAza endo P ue hcls yi no Julio re brn ae o o o
I :, , I limido a eat& Conferenclat entre tora Clara Barton. con a si'srteenenclas tiec quoneprbveIn rerrprelente -r.eorientlrdaloe pueboonpa.= ea eendo de moe endcmico


,L Friles,,i., is'ols Semec in perhtelhuen yctrlesclestuaiiss __oe_,
. \.,dI,',11t ,tl I'"it, el' si1esrn dorrieu et Cieui h iiseu in iades cultur als ma proveel d lCc d e ru sei, lpntei del 1 t0, ellas estLn dIn
-!wI,,,,t o itu .i ...iite. S de lI.Olt i is imp ne. d atsoIe mire i sec lcitlln de ri ssnu ed iile urshe lie lc" louse des ci vieun i5s, miolt c Cede
,:,, i,',.i hI'll tI 0'!, tdij Ir. IcdreultS pe s omlilsi c itao resissoeiessriea tCP ro i pee. vales, dCru Paie. Badca lniia u r n e f ra de DespedidL d ,ner e I I oen todoto doe quaue iuen
,. .. 'N C Il -e till en I li PireaVo. onluut d sie see m ihde i ereeer pen i ero hs e d mclriser Oscciden n- dta cl. noeer eI pe ngariedtt euetc Y
l I" III It" Ii, ., I. A I a. d,11l t'ooi 'I"ce,. d l d eoen ene yper on civ yec seine iClie pe s no eee- pt r oinos d Iase tic lmne esrr el de
11t, I'll` II I mI, r, I desecs i''InbrIed.rl r mPit r,,.In ir rdite hrro lee ma ttucc mtes us I tnsir eatic i sneid. it.ur TINE. Pr strgnre Ins pgen Iierms d cii ie i t
1."Iil ~ ~ ~ II 1,r,.lm u r 61Y 'Itle.' ar irll'I. rii el crsos dhe IriNE COC. mir juii i he ne lods cs a a CC se d uuib ly cehsescsrnci tis- esU lccinw Cuba, rieluz aa.,IIltm s sr o I td l q e t -a nr aie osso a u ielZiur ly I


,imi.......... It "ler .. . ...... c rs ... i c es eu nede nie, a..inu. dissin mun- s ou el e I EL E C T O
....... ...., -.' a n )tes ts 1 l. sa delue- esid e tis ]ae, y p ardo 1sei crur s nu stir u sici laemiy r d Gadnso at&crn.
p 5 0 .a p o v s o d o r d u t o le u is me ls d s e n i i sts q si ,,I t, nI '',i ,lt, I.i ... r, 'eit I. .l"e nlurl\' e .- i d en dienno ir e criterion erie. dc c itue r eeur so dn 1 eacs6n e f L e l o it tou' i t. de -
,l ., ", ,'.....Ir.i pll,,'.-l. iim c lubano. e t ti le i resontt '. in pehve.u iCento tnle e u de n ar c-rii ee s o te de isl nes
I',... ,, ", ,, Ds,. mo sh, tco,, todiac"srnuczi. &CI oeisnlr Nanlpoon mluban s d s o denta e c. edu'e sin Cl, e airse d s n e canit
,.1. .I I iI'- i i I P' I, 'ilI' Ic ,q lei Is UNE SCO. I re.l, id i eisu re- cyele ai de i s I. d eid Tim li ld o Im doennelree en. n" '"
,,, n .. t. '.e. Io....t..i...... ... p ar n.. .. r irsesp nil r ande ils e pic e m li.dss ele dde i suineCa rde is in ortdertso ese .
.. ... l',, l ,.. de I.Ic sn sts edor enW shi o Pr en du I e Inonunvmdee do y id Ilute el ios earg ui dnas, i a .nf oo'
t, :I- .-,I il,,a I'.ll ,, ., :kvL Jea- .' i t r t un ad eoorais Para 3u g, n t o melaa lnt prestlda oen te ye Ia .ottu Bne lo oa, adldreton. r tIoaue~ u
_ "'i. e.,-c. ,,,hi. i i- 1 n I "I I ,,, 'Joe. ,,, .udn, & E. r,.idC .p. .is prt es i. snigenra-o. use i s to m i m c
,.r ea i rl' l '. "i're r p .lu.ine gcsambreasd ici er Is N sc e s s m n c ho, n e's uedaci e in r lesic ine s dep.i4b oa.
III .~ll ..... n It, en nir. Pie r ciden e lsi re ciln"a d s enic c sairnlspuet s Ted so s hllcleer deD IU e sorr e
' I.,-', I ;. I 1,"t t,,li pttr I, -. I it It ... ( c i ,paeto, 1.~ UN SO p .tdpaclI d, to Ceased, derae Gaci To"ene co-! .fco Pon Juli 'tn eld~ Sant Cl u eau a
I I a va ,ialina.es. srrt. i lcse desect e Clnepnd gci. to humcsui rhesltoaeclcinlemo c Pais, i inn mine principae dor- esta s m ana
!nru I", d.... .. msi... a I Ic Jinsin C .u sminic In ...ticit. lee ii.m.. p ec erp elnien IsmpUesNisCpO; 9
1111 ... II. I _. ,oo l r i d. ota .. Pali ite inyoo r. l oir ill tclutter c nce.c on uur.- *e deuhe m did lie Ieelo sls ehue t a rs e a a e
,.. s, ,-:`I lt.Z ,_ I,,'_.,,, ,," 11, :,.-a rA e U. a cd c,.oulia i I ," ',','o p orter s u tii. te nttee nct a ndiyetio trnd J uli es; Para, ... ....d- . I,,,n.te..,,,d.,, trm ysL eiaidc ete aina as eer paelbfia. alte ob r a orF atsa
demo u li lua, no re- : Mana ]a
.. l .l I,- "' ",. ---O,", plrn.,u I., N.. 1, do d elias ,co r Ii e -s I ple qus Coneeenle medserar de maente uac- l iob de des L s i ta per- inn e t is t l.
1 .- .1 ,t lda 01., 11 h l; e ,- li ,. I c. dll; rnTrarnoo nobreriiinrsn c ncrn s e im P
"A". "I", I low 09, o, "ot. louI lr. perii.rhe Uisine s q iso e lc dclel e d n s i f re i D e se ece s 'ta se s ic m i
,,,,is, ,t5.d1 ,t .m....t u i d e e eeIe e hop rtnmes isec Sd antiago ; e as de Vnrsero
-. -.... ,u.. I- ,,, -,, re se ...... . d tb v n l iacutl der eere eel n pgriu e ds li do e p motives D on Julia a .
I In_ nspllsl li m p ic G s li i e ,!I'l h", I ml Ji e s I r n p Im li pr r li s e ec i o is .s i
, i. .," " .,,ltl of~sit,, hItsC p PI NA Die atm no eEL RINOT exqui-. a n1.. c' s do I",;. ...... 2 i . l y d n soteri ciss ta n v drin s ue o r. nI&oie licue imte d cs uecI riccd Scoslc i, sritnos d irmnnes n
I ' ,,- r,,;,'hc h s do em nto pro dro r o ene ral e en t droiz ainome ellunesisdenimcel cc s mc- 1usd 'I,' l 0 0., Ienc o ris i los Iinicile, dIe nemild li, des -tABi
,di loa I nrennienic cee tonpemocdcue- i-nces h e dd aeien par Pnrs del RIO umise rtsidase-
......................... I ....... ,, ........ ........... .. Ie s.. li n(,. ....ich is. mn c. n. c r. i le. P hs .i c s m n t I. . .. ns et r ue- rt r
IIr, quo I& t i....... Irsi IUs srotnctea elh dne, Pn ra tos n dxita de -, e .
Sl ....'".. l" d, l i n.l rn I d, sden eld r na 8 c, c a ie preAnis enitrui ns lendi el e e cii eecs l pclntee p .
I ,' ,,,: d d ,. .. .I- "
Ii II oi.' n d cerci de hReed e pomunirrcl degl. c.oloe trires.ion n i.
rudms e,,,,hne Ct 'I'1 1 .1m ,eu i ite" in ., hard en. shn. caidnereo n sce. leun e on CCn i tome destribuy6 su e, c olu c r tg pus iquet
It,:,-. Il, ... V-,, a T '. I .I a~~ I . 0o" a por, Iuncs, direno t or, d I ac r na tdo p ulane s do d ensoital m tacl at cr an, o .1rb MIAMItotr m/ l I e Nr do me pre ia hu er tos er~o on .
':,',,, !':",:;, d""",s ....etne antrrre I' 0o ' mqsu ,er~ rK&m nee eae.a w r a i r o d Y -
l:'dieeL.'er'ilI"'lrli i u'o. re isd au C n igi icn L I nd mo fig r equasnoe i noel qin II It' ndeeee puee ine is ea -
1 1. Il,'!i-', ",no, ,luin ,,,, C so.ucniyninrstnseo evti tmediestiegu par ri onido de ti deELel/ N T .
i I pr,,, le I" . i rt nm I rilus ishi nd e mci I r Is i eow. cn inr sde p rena em
I IIeI.rlill ,ls ilir dc le s m cisces sci e sl ie srli eis localed pe i vens per ote ni.
e ,cs eI,. .. ir so I 'rea o otocn regional ai pte P irreie=H mpab do .e a I .
IiLl Ir1, -ir.di.,, ,! mil. ,s:'nir', ,,, Cib. i I d. l ...liro i $en r pi P s A
'' t,,d r ,,prrIr l, i Iu UNESCO relc nnoniilns d esic s N oihs idel n i iCiollic idelisn. co d o oes cisy ci nshl c e~d esro l et na
." ".i,,d I .t l ',"',... 2., lnr, Ii o I Tl p:;Z',n re oe e e l td .ii 1 n oiirsde a d o sr s Ie lesat isn Pr Indl ntnr nia in produc laov -e tsr tsm
loll -Iid ,iESC~snilli s p r e ,u r L ldu 1 is c.lem. Ile isilmi P htlns- tnieu cihpir e rate Ie deper-
:. ,"It 'I i I 'I' ll ,' ,.. i,1,, en,_l i, rI em-oU nerCO WnshchIhen e no s idrbur. scoldse, t ide mod el nudeti 6her- s dO mnibs e' ,nder A
Il U 1. ,i .,.. I m'llr'llIr n r r e more eoat pacaUbirn aec le pa miutiei.eee l lm i ilc do Is U NES CO cl c sarn d r let r, =clet d
'In I I ,, :- O .. IA mbs is sLgs s iiNe e Cudei sl cc m shnic rie cl n "een i n 0"nlo d orbkids.
I-... .... x-,~o.... d.. I .. ....... ..........- .. I ..... .. mo eti raa, ^rerid Torre.. .. tiei no ...... ..~leto eteonm "C' l evi on ..... qauo. H a y mits 'Po~oeo d e 89 a p m
I . ............ri..m P .m... M "Ie.m.c....: 1. d.i ce'n .1i pl Ie pd ; ..p. .n W.e
. I n... ri..,.... ....'ioi ........ I denter C r, is in Tr-.c i- c l ieno, smil Ie, y .,U.e Cl or., d i. n,"
.....,,, l,, ,a -1" ,,l I ., ,,,I a,a ..-', rm ,,, i,I ,,,dlr o ,las I to- Aman d a y' co mt io d D Lr e cllal cha t ain n I' .. A .,r I t ..
I .. 'rrIiprlcIe le t ce iedcpli .n c" iclet.. Cnnl lcee at ias oisi m- t I- i m en
inc, h u's ,, licehn peh,,, Ictesh. ,i s, u, ,p pos on C n dn on vilasi -mne lpceuir s e Y me it n n o nto
r.lq., ,, ,,,, ,,....... 'I ,, i, -,, it,,r i kh .d peen., yo c e s cla d IJrlenhls r n yNc. to ecnhis nc Cd.c/ d .er din.- M .. I
I i',I I I .I.. i,,,,, ,,I I ti. i,.I,,I,'c'Iie r Ih I' em i s I U- didnrn pri m e Jl e n. In n G oe dsn
0 i ,,I .,. ,,d, it ,,, ,i l Il.l,,* II.,,, ,u,, Ia Ir i r,,, i i'. lo n r don lll ri d r an Itiraipa. o d lobaldr, autote'lllo Ttsinctt-lsonisynontiis
Ig,, hrioi, 1l'1;1'1:,- --111.. ,, ,I."" u d h,,,ll ,.,-d a nal luc n a.t r Ocr a v l Cntr Mi ic P l.- berri qo muho dece o Id pibe mln str Rf.4udor de una M idres, no1* cl. .In
C ~ I..I. 0OIllI I.Il.. .1..1 I l~i,.urprocecdinede i iohns c lnieiile ieliimpPidlrnsiIe.lic Ls Paninnc.


il .'I,{ll II{ l .1t .1.1,1,t}, tt I c lt, i tlrl t;,'I~l. T ,niu.rrl, ireulurer' Iw u'c tin. Cescnl n me nlier lis Ce.ol hl mgluttr dc tor Eltsercr.slier r,, *11lOo, nxrmo domingo sondIrastfamodas
I _1: .1 ,.N I, ,nl, .'t -r,, II-ri.- ncrilm n .,r-lnisr Nilesler rnc ns I be en, Oclc gnt nt, de u ccn]i n hey mns id t ioh xmihol.e yenuelturda
,"IC I Pso I r in nforms i cam CA "nn '; ii Sr s deVgarad ero
I,_ r ,. ,nl' l r qncw it, -i .. ... ,I l,' {t VNF C d ,- ,A lo,,, il. {mpn ro. i c ho d oirenlin y pa eI. o id d o=sou m N Ya n s sla re yteirmos, ,'ere qua
qa' el rntic moei ente ie rel i el t rlservi .I dese l I Poni c d e nmen et "I d
I,, ,I rt1 ln 'd ,, .kI.. ",, ,, I- ho'o ,,, Lo s I,1 I grr qu h tlop s i h e lc s pirs c pnl sm es u niteise tic et s c apen o" gr leei irs tan rip rsot d nliere is1 ta t Do n c s s
t II An A I. ,' 1 Ii., ..... ".uil n. ie e selm gieseil cc rdh nmmie h tsmi ,deli e lcu n' nteul r om po in qe e ]a simdllm is hinilin aon ,osopvo, an desll on din' dnii-
I ., ,I,,, I 11, ; t' "I'll, I -1 0I cm- p cese lne l eien hl }y ics r eee cu l uc I.n iris dries Eet idIs ies a rt in t bc l s diel M I- e
IP ;ss Ci cc ise li e|inn o sns hue d.hen gid e Isis euieee rorasl- enime0 de lisi hueents Ri n et ioa mea dx t do oportIs.dad s
ii cclin e I macaonedoIs iulcapihstnl to i puitiGa i ons r Fii. ilme rcela.mis dulc, slIncatapin.'c los. prt c Ii. eiusd lams. Santago en' "u v st ee ra a n s
.1- I-- I- I lollill. okT w do1 I n Ih e uri iS d p a&cibicmn seec uis r mis su e- imc c i cad In pNESCO: I n erestilse gdraves e r meuc e sin etis ihimuo dcpa.-'I, i.. Ih- 1, ,, ,In,`,,,,':II d:LI,,m,1,=. !"Iki "n... r{ioy ,,l int iC tua rl aic d r5, r~ Iol D onltt Ju i leen~t 'r nd entr dedo lors~toyd S r~a
4"'- '." ~- II"" o- c1- r l.)nIs. Ic ilet~iiii ln nfiiuila s liaI priest peit tar o r issir leanpebls pornes tu rdelado mod n cs i secoil ihi d en V rdr...e o b e oe'! ............. .......... .. ...................... .. .. I ........ ,I, I, 1rp,,., I' .......... ',o, I, ..........re.f` ou,,tui,,dpar, ee..er.. .ca.l......i oTsdoescuesta en Eacab. ENcInA NTO manes de Io qua unt s de LtEd piensa

;.""t1,n,,n,:, ,h il, r ,l i n cilsl nlie dei lc I- .cInsnlsns 1, din ,tonen c. .usn. nu l l.. Ameslie .titlncoI.]tsies c u yu p e de oa u ELEtN CAomtltTllO. I
, "I"., "I'o"It~il", to p-I,1UA1ook1, d'.11 t r "d a. pllili r is custu lie cnemuuciueiio y lie. eieoti e sic idec ien e.a pes s ctee mr Coal e r eps r u
"I',1! il I ,, h 11",r"'nIt,1. lnnrein~.I le d quhsc loeiis mtincc merlseco i n.i Peroeted, traernbs ins.Lnlcon Ise Irsinsmelercihauuerininreudesnenl.
1 I.11 ''i!,, It o%.1 I d -'lIInjl e I Iu,l.vI pdrllilmlII r istulrledn eeseihnwopisislteie.n dcls boi th.,ine o dseinsis d imiueo pa c' eci I a ocorn
hehs escrs.ent asnrel 6c E erliss adini lsl do' e s o rd
takClle 111 beu~l incr oeeniiuo roe rsisst n d~t pipes. heet elm si iuulis tnnnn 1 P e ntgep srg lsc nI eiu t
, 't '! ,,- Alrincsssin'1-1enm..A,.c0s-IIicipeeserotiti, Iinlu lesilrms ei p enrnsn sh. on eN tn o .eiuuf nsneio rnl n i cIn
. III. t1 l I n' 1,- 111 .[,. rno ld- 6on In ,a.snl~~ 1s Cle Ce Sntro Regina tcid ibsi y i h e c e, p oiiiinld null. in ,ilsi hi .slst is n.'l Ip f s Ia p o i l y z
I ;I Ii n111t _,I,'llI On- li., ,qI',l Ccsneeicsc i e I U NESCOlumi trisliie ens s inqUes lin a t Is.u~nlii is Ise ntr z- disqnui d EL ENCANTO.e
., c"', t"Irld dI- pc~h,Ii~chrin .dna. nins.nmn tIsa Iseecesesd e. touhels per I.icCeeInemayorisdeedSeIi.5aatefnco.
il"c'l ,l~nis55slis P" n",ldu "I ,I. .uii oli InI Suh1-Il.-.enrs,,'iI Ci''.- SU casa. Id psbe y P et aeuads
I c ,I I 11 ", I I I A pi~ch, `,I, .I Osecrslmllehc's dci uiorad l gbuie muccl ick or ivinno enrccinuuclnn t rackis lis Onunihinly Alat i S~isI Asnqu o _:
les11, ellsidiul s ssiIseis r ixsbc Cetal tanactvas Idc h.1 9 FnIe 1, HoyV manios, abiorto d* 2~/ a I p-fm.
'! -~I ,eslii ic. hs en., is Pel..testsi d.ee tiovi Prp. a d tl c Jr515'cwp ar
_*,:- , .% i ", 'AAt, I'-, 1-rlf, ,,IV ,.I.CI,,.,nlilrecc. ci i de aclonee l C ubanssl d es corr r k ineuitoa.d astn %tdi d15Cn'mipee s o I" i ;a t ar Por te c...
'I llks ,,bro, retsliilc. UESCO. prids i daeistl e Lieisos ill- hl io in s difsile tin n c i ind iueas ys a n Miirn aec-e Puebl ell EenCrNT, dHaVy
I, ~ l~l lf!- ,C ,l lul ""'tI.l~l'i IsItiilnirsd ri ci iti-c 1Ps-,-. in.s OCopslul is," deia at~dlls~li- on Fslieciuldm N nic mioi nih i. .ilby m1 H tllteale
Il I ,"~ :: I ,drll 111 1 I "I. im 11I.;InUN SOIc I deieprrruao lsr.V d alrs elo nustre lod o yTcsim pl ri dalir smi
.I .11 ...1 "" 1111 II l a-owI 11 11 ~~s~h, inr n un e r- m I o escsncsss mk s ite id e Etlla ed Rc, ex nsruu dos dellel Ipar Hill del. plenbrsins ules u
,,I. ,I - ,-I is: irpnsne is. isu cseoldi, qu poe ii- -
..... ."U'l, 6A I, 11111, Tod,, vi .I.ic Isam s r em a cism ell Wais inutonldes al-lg mi e delilsI lis e di r l~ d e l'n eoevievoe. p l ist C 5. See in iis ,lcei
-ci,15n111111, -lucul.Ild ti ..cls l ini m on entrt psi C eeie 5intei s tdo ,a i p lcsntinu e lle l rsinciti loal iurpu err P ~ 5 is Cierpihulni adel oI-i
Ipn1e."I ,t ,,, ,,i -sno s Pe- itid eist.ic psloencill Lccic .Iplullst i sCii 5in~ sI T .gSnt ip 5 I n
,, ,, t'"l ldc-oaeocaopt-i pcrip rI lscn do ct StCrsin e c decI Tor ie r6-esele s~t lie doi-niacispSl~ si Ic d ir i sin nlcs cd iiilllr ulrn I t I. tN A I J m n sdo I~ us o s-n
Il ,tm "', IIllninttntcin1,or i sre sIrlrde ouse cid e r in I p sne sia sa budc lisisem, -ascile nnhsmnn..lo en am
- 2" spR [ ,,,,j DIA 1 DE LA MARINA
SSPORTS Marte0, 24 tie JiioIl 1951 DIARO D LA MARINA
SECTION DECANO DE LA PflENSA DE CUBA


( 17 CLASIIPCAOOS .2
Pi'gina 117 CECC.)(
: SECC1ON


De las Letras
y las Artes

El. V 8LON NATIONAL DE
PINTrLRA. ZSCULTURA.1
9RAIClADU


4I r.e o dcd qu *I4 p-9bi.Co El

:,.,I o r BmIguu


def~ Koy eru iniaof pi unoi~l
-,.o,9199. 99919 4... 41949
,,C rnos. Lo999
PC, dIQ not C. p 1.m4
.......9' 99.399.4.


pr*pm riaci imsivN
,aon go,

4199, 9"4..o.
micasi por 0lr0t
par ctlsmnO*
u1n i ndrln pr .

1a o~litc* y do PHiTD'I, Lno
pir a penlwalllu l c idrntill iu No
to 3e9u-9n p mu9.r4 r au prop9o
aper0(i9.i99J. a9 ,ci'sp9 re 91a9yn.
rMla ma d plels user llorvirminlo
do ftni9.3 9 04. no. So 9994d.
rC -0nnnilil tfi~ridi ris p m ida
la o nlc I pr adn 'u
LI.Ml.m c n"Is~ 1e.4|IZ nllp|d
Go'irtxn i m ade rdo `= "r. I
m -4 1.1149 9l o l.94 ll9.3n Do. 9.9.

.urjo n. el "I.,al.. de In9 9. t
alh l a n I N ".lei~nrllin. cal.I


r0@1 de rll9l*Bg~ A~jd.t "1 irml

.m cludo arx ellps, it*l r'o
9.".. 'C 9tor o ;.m I.n 99o99,.4


In u roo nl ".ro.nrrc*lna lo01.
Mir ule. 49 h9n94, d49 In9 .-
"Ir-nd qUvn d[oi n mpiol
now .. hu 9e W. 9li.9d4.9 df9 on
francol r.md arr no mIe i|o rrtdmn%
q499 9I 4 94.cn "1..I irb9.ln 439

Y 1 do move? lmn Om
Y i: 99ul9ul9 9 149 14.ponen 1
linnln .ornav., bllnctl pars rea-
d9r4.3 O 4 9 4146n cmo r .9l.
pndc M %rltadorn -cimrento . wi.
no "dinicrnriarminic'. Un jueso que
ios c~loua -ya Que de (1crio a
-rulopeI c lIcllun, lc hels~l- de.
. ,.tu99 n d., I. po .
-9rl Mildw 4 ". Is 4.9. 9.9
ie.t 1. Inkl&m p A4. S
* ., 9 ILL a, 9 mic99999.A[ 4I 11i r * N1 1 Jrt 1 Pl.l
n,"no. .n -rmro en.. q -e yto
Cong ,l [t -6` le-e ..Us de burl.
C:rvo habcr r eplr-do -,o freeri .
ail 1, ,9 ''9.- IFr1 140494.i1994 q '
IuM1l. u c~l~tlrs curnpllr en Iodo
Irtll-It Is Z1r l. ui Nat~ions[ Sanl
Al 11j.i.r99o' Nn delfte9r 4.49n .1
94'1.r.. 9991999. 9 l9 1 r111.1.919
99949 uil I9. r9. ,49 MCI Be4.

pir om.r : ..Irt m, pi,, r
fac lndrllm.rl; r dride
Inchl..Y n I., i.Flgnl,.r., de Fit6
i,,.r ",n i y dou{ P, -vl l,-u. Li.
999. do 4 was9 y In,4l.-I 91.0 ,.4
1-8 -~dn1 do mH.r drmimlul~C.
radi atem no Pv piapomrn hmccr
dtjoalulb o:zDL~ nodpont. win.
or". Ici rivM. orno 17U
9o9.l9 94949999 909119 9t 94.4

I l;,n llxml. 12In lt que Rl|uoIs Q.
.n 1 ouI I({-1. N 1i, sister re1 Lin
n, d9 Q.9 9-3 9,r99on par 59ln
1.9111 9.9.9 run 199491499 a. 4999w6&r~ En aumllrd, dili Ho Cfrnm.
pr9nd9 99n 9 4.Cll00d C.3d9 ,rmN
Ill' f ln m lli- lol d ir 1. W ..
9..,r and, de p'0940 I,9 n I II9.r
1. O 9 4m 9149

111 '.i9i9n94l9 49e i99. al aim9.9 I r
-1. 0 r4 a 49 L99 9 r99P9nden 14.
9.0d.rra e iinr. o94r r.4
,n- 'Idos M'l :e deslrit~da q..
fnn I 4 mC4UCir. o 99499 d9. ,
9,n III. So z de99 94
,.- I e -L lcL do i- t..t,.
Fu1119 Par444 4399 99111l 4d9 Is94 9.9.~

p4u49do par e9 sin q." elii hut9 -
'.ra ~d. par.l elle-- ari .. CC,=n
d9d.d d nor "9e9l99 --Y e91 .9nla
. 1 mrelr, a~t l oan crr, ndidad--
rIt1 bmul ca stalrm a Is iocaruli
dopl~ rdt =adalrarge tritamprmn.
Metal49 Hae9n qu. a. 49i i.".
3 Ca9 9 end9 9 .. r l4C1' ,n1.1.
':rIr zr n t is,
1"1 Is d i~l. p.'11,r rl
93999A a9.99 999999 99199Q.irlndl o -l ye n e I- r~
Is'af l do' Lr. c- l I.An r
0rd "90.3 ,99"9Z9r-.9 0 "4 l 9. d9 94 rIs. 49 l9O49 ,4 Ir.
IIpin do ii{nr e'{n~lid i ros u
P.- Clone. oletles do n.Lrat ue.'T..
MA -e damn.I.G. ont..dm.
)a q-..e i. .clta=|, d In nul,st-
m99,',d -1 w -494. corn. 1 o. .
I 9I. -,r4.99 oa I9 I".-
,orr. 9n 9 4441O 9l9 90 49'
11."'Bav9 r9r' Is 1.119. .. u9 o
ai. r Ic4 o.9 .ion.. d7 l tort.
414.4a 499P939494. Po 99 31149.-frmr r~n sewr a Funt, NIo d~n-
it- %.mmot..n|Im I'., derinde n itl.
'an49 99 Ifeen 99 Z1949 444


m"e Hey on mn a: rdMdi.
- -7 i., n1 Mutha,-- o dZ-
.... 9.. 9..0 1
J;4, 9 A 9 o '9919 .
991.1 49 'A.49199 so933 99 Ite


Llegan hoy a La Habana varios MARA Mercurio 5 al D;ia abrhnos
buques conduciendo pasajeros MARCAPuriobol
S mportactoions' Cuban Auto."
Expediente de abordlaje. SuIatu. Infrua cii,:.
Ocupan 6eda. Deconao. Moi iaIiialn' de 14019191ALP71S9H OY*
.. ._ _:. t', UC'] .,? / I,,r .r:,, 1. _.., 4, "' "11,0 ' L ,a 17 h it,h L, h
CRONICA DEL PUERTO I:'.911ralI Wli9 a. all Y"L7 111'1"
t ........., ..... todo.. ....eldia
For F. Pilres Boroto 1.i~s 004.Al-11 no oilCe.1i.1r 9d o e d a
Loo t............ do. ..... ..[ i ,, .,r.y;% ,, .; ,. U n plato r..... ... L..... ... '1.11... . ... .. ,..
4 0cron I"r t.-.= Rlho.r-r.. I .., r', 1 '
b..,,. 11. 0...I.e,,, ..I"d..

D 90|9b0r,9 940dr 49911= 11l ,.rs 7O1.4'1 ,l,..Il~ 1 1 1 1 1' ,' ld lllI..c
9... 9.. 4 O''.... '[i.. .... Ad.. riA.. or .. ....; .. ..."' ": ..1..l..... .... *. ,,,. ..j~ .',, ... 1 .... ..in 1, do -' ' I'I, ,
'llh ll L fl''.h l I r .. ." 1.1.. l

1 lrbornn Or 9lr 1r l '. r ._A . .. 9.. I ,- l..... .,I.- . d', ,
do Ulan 1 'l .ll al.l 9 *l ''. l l i ...9 i.I n 11. .I II9 1d 1 i1- 4l. L i LII I 1 I I 1.rd1l i d
111, 0 1-1 o '" .. .. ..
499949 N...... 9....d I..J..ALLA....RETA.....Y......CIA..,23 y 30
i r P ,.h. l I, ..99r 1~~ -1, notn,, .h '_'_ .IOCIII-.An-. ..o".It'AB.INETE,.,:
ho9 b ..9 9 .4 r. .l .. .l .....9I ,,,& c.,I9,,.i- ,

I do 197 9 4.. .I, ,__r. .._i,,_.__._ _L-_I__......_' _' __""' __1i oIs_ _2_l7_ 141.,. ..Lt. dER,. '
4,91.9.97119,D',d. r~l~ l 1h.[~l199.94".It ,, r.I9 M TA EO9R VI CAL D MERDA T ,, J,1911,:. 11 C ',. ...-.a9dI4-9 Arla ,.. .. 4o919 h1.d
No'..r 1. r-.eIrl . .....-,iN..tici E'pll.-I
o '4.61no de la 1"[.|,,1.r,,1'.r,. A.i1. 19,Ic.D,. A.R O S A TI

.. orn an do=' 01, =~. t .;'..l.9..9.a.9,9." ....d 99,9. rr- 9",".4. ,,:'i. 'l. .:, . :. : ,tu,,' 14UEBdLES71,9 T BR A 942
9,i.n4... I -....... T1 ......194..1.... "'.........i'l''r,4lA..A. T 8 \,9 ."l 0
'd ..............................9.9'1..............................4040119419,.......111.............. ..11111 c ll:ll _____._ ___,__
490409.9.I raja..'doo 1,191.-2
1491o9., 4. 4.9.4 r. y.' .l .. p.. L i l., gs eI Dee .I 9 s ulp 0 edi4 111119b111,449 1-4-1.09 q u to ~ t~s .,. NIeI o Ilmlen. d
ft L orrilwi y 9. -19yb C I u "." "l I ;r .ubnnA.r.M art1.. ....' Ii or: .1-, t tc:'L.'.". i .i I t,,Jd,


4.',404 .. 1014441 1 494991 414,.... I,. ........' .'' : .. .' D 7c.lo a 'l'l y de 1 c 5
,Y o.A s to ; _... .. .A ...:. :,, : L..,., t . .,':.". ... ',d s ai
is liabas r, rd .1111 1049449. 9I94'0 9,1944111


111149 14441991194 9141' SEVCOT DO VAPO RES / '" '" :"' 1' 'II .
r .A ....... i r..r r cartel 114 ,1 9 0111144 FI~c, I4....."nO- A L .i. 4 1 i ..... ......... ... .
d,..nA o 0141944 d I9 91.1,,,111 ,, Pa -,a.Venezuela--,CuTadaoo i"Aruba c sd r


4999.9197l09 4I9-.1110.2


....... ....196 11...... ',. ..... ..... "MIlpllo 144 lON T d L T U BE19169 1 144 91 o,1b4 40 I'..9.'.''
E.l e41 "do944'.'":9"'CIU0A'.TR""IL,'"'11,'-r'o .1,14d04

"rt J 19: s~ft q ., rl;l',l. 1" 'l1I" tenc9 a, ,9 1 -..' i : ,'.,l 1.., ... ,, ,I 411144 I, 49 'I 4 9
Conic,.o N- ,IN ,, ... A,,,,,.,..Y,. I A.,: S A .itd",.,,"111.1-1,-,:do111,9,4,1-.41 .-a.m-' OrenO.leanssdDia enadI"
r.o. r,37 4 u.cia t 'on rIV a p or.h,..nd." I V h. . ,Ju l i a -2A7


110 "osrr1,r9uIa al" t- on.019 494 oclo do 1144e411 EW OR E NSl 11414A:111.IIpI In.94911
994411e111 dI IIIt. 'P.ORT',U.R.NCE.., ae4-'
.. I r 0 C I Es 1 ,n1 1l9CI4. 19 1 1h IndependenolEe9r9 0d0c-

49014 .11114 i t -~' 1 I'..1-T,9..'"'' 119191 dc~sII 19
4419. 1 A4 04' ........... ...... .. .... .. .. Ag . ..4 44.4. .. .. .. ..99. .dic..1116.41.910...9.

cu %r194 an.9N441. n19144.9.1 44z9411STobA s 4941499n90.t' 5. isCad, 1,uB1..
S49. 9411.1.0 1a,9 I9.l 9149944" 1 I494914blhd4A1Mart.9
.ii. ..r t1.' 1 ,9. i lI 4 10 R- h. C 5.4nL o 144 Mles. ,1.,,11 ., ,I A IO
9......'o ''so l"I "'l'........ ,0........ ...................._T os_&__sor _. _,_: -. . . .. .
ro laM n do E~cin ad ridi


919411191i 14~otp4 CANADA L HABA.NA VERACRUZ l.,-a E fl ,l.los parelsu eosdl us er.E O Cluba 0 n. te d
991"MONT E19 9U09191Ad9De1971pa1,114y doas Ipay5.
g u. st, o I. ,,..!-.... 1I Will-
4 49 4 ia. de.l dl0 9 1 .4 .., .9.1 I .,r08r ,

14 9 0 ,o .. ....... ... .. .... 9,, .... o ... 0l4 1o414d 1419 .1411, .9.c1 .1 . l '"' .... .,..
90 r9d c9r0R1,, r,,0...14t eIs uXs", ",3"So. 09999110141499 1959.0044
(Ea19e.1 9 9111. 0411D 1 194


491 99=.94l 9l ,4.'d.. 99 un.11114un9,I'.b444 441149 e III,21 14491r9 1414090 419,-,4,i1,, 10, 149,:,, 4 ..c' ,.. .. ,- II .i,
D,,. n [- A M0ANTCACO AI 11 A6L9A9100, ORLEANSherb

9.4.9 91..... qu9 .. | cd ...... RAC UC ATIM9 A9TC IOA911 9410 ......11141944... .. 9.... .. .. .. ......04.......
HI nt 144 10414I. '.,6'9ond ....7 ,Id 1 ,
r9,499.04.4 0.SAO 9 0--dI I 4 _ 49. 141 .".'44 ..101019
.a Lef-r r:-re lsnneee nte s r- e n- SEV.CIONE VA OREST ,- t ao. e.,..olombia, Gen,, V,, R AY, X" A, .)a ,- ... ,, I .,, d
l. lq.,-, tn 0 1 for mc qu.1 el obrii-- I y tE. ". A. atiua. 'iqui art.iy 15 ki 0. ,, D A, F O'A,
d d de csa O (Mc n NFTsEnlAhLnTdU B,-,,,,I..rt ultTroh al O ca lu de, ,, Jo _', ,l;r', 14 ,7a:{t
m. l r 1, I ,nr s o j ..c r I .ltle i n r V n z e u ~ c o r b : L r i. -. % --M. 1 : v I A . . . . A W ,% \ i . . t _U 0~ s d


i l l id I 'ra r sh d I 1m4 DI"IF, 1: : I V --: 1: 10 0III I rr04 ,i 0dIII" "'I I I LII III 0 0 1 1 4 I i3 6'n'I' I i. . .. O' ....,-r9.9 Joe. c~i1 1.q 9414.4 99903.0 90 4.1 4 99 4 9 9 1 4c 1 1 .4 ; 9 1'.0'' Pat'4 01 94
41. r :, rrr '41r 1949.9, ....,4rd96

10919u.49Ar0j0 9 90 01 I00990,,191 1 44,,u II-c 0091901401414119. 1, 4 |e

1919.9919 1 ., ....... ....... 0491 1499.9.oo.. 404 1c144199.4609ll4
l l noor .. .. b,., oP r e w O l a s D ro):A ...... n. Ia, ~ ri... .... Ii I. 'a mr n letii 71,1
"i u..' gra., m:',..8 :,' ..d...,I..w-- .Lt...'1 .. ..haipor4.4land., "1panah91 9i29..

.40 91115,4 9.~ 'l9 JI'Iolol G -c 411,WEI u S H& AsMERICANSLINE II ,91911l04199I0N1E141r II
en', sclocci9nados'de19s"Colo4,, 1,' 1 'ToEd 77 9490 LEA N 409n,.9 ,, ,
99140t.'.1... 1T-UItR2 99 -9 ......
d. ..-r' -4919'l..io 9 9mr' 14110-19 ac MIA4 oN oo o 1109919 4 9919.9 409 la,101411 14 9 l. d ,,, .m4n.
0491.99,''..' dn ..l..,- a s.1 ,1del r,.E.'0l...4-9" 44 1d.40 di 4 ,
9443y9 94nI a' (. X t t '911, 90.09t 111414". 91 '1491901 097 1014019 -dCa
!.-cit.90'9 I c nc,,019199 ,.i.. 09.. 44'...... ni ''1.pal de7e Bi2P.bno: .
.4,d a ds..,. ,-1dro ,1. ,1..A -&-goGeirle Noess ao ie ron iqulit .Ela Inu- r "J, ,a- a
I '6 t o a941.1n. pa 10. 9t_ 0 4 4 1 d la0 a a4.
mlrm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ri, n l,-, Iatu-[ ,,)temh narooun~
. .. ..4. A. ... ..09 4...... 9' 9a1Aduan .'de '.-CE.-H l e r a oe..lI '. .0'
rerg Joan 'to. -. ....;,. !-r..,.- I.. ,,. a a I',,-e 1,,,rd n 14
4er9.9.ftd.o- 'Io-pr,6
didto A .1a, .1 oula Ag rc..... dads.. c r -Ir ..y1"luIt d 1n
lobr tl,, d :. ,1 ,-.r ea{,. .u i adllw1. one no ir m .,os de l u tp FcaI -e a-
ceHunanadInsenv|6tel.juvn 101. artett
If M E ICOt LIN coil, SERVICIO DE1.ABE9.S..U:..dun h`d r1nt,


1. LP.-I I I L .i-'1tak1ii00111 u utrt. 45 1s 1.11 "1' '
SHIPSA. paecror lMEDilos Vcue0 ~- apor s oooLna Iao I -il-le
J.iv. ..ADA C A HABANA Vm1,4y ERvV*1Z
-- c.i,1 om ik .P r e ez e a -C r c o-- Aaubue:noi I o, am in ...eaesu
-d4 9 19 1141441141u 91 1144
44 apa.. u, r.. ... LY.S BR THRuSnHAVANA 0.,dugcpmaaalaa deoiata v..; ortaf doaa s enlHawafl.
-I t,, 9.C 0D.A'. I _________________________________________._.,_I.____"_..._,__-_._.al_.....1l__,imic uttlerr.9 .1..l ..'KO.04.e.n1'I''I
T... .. .. -. -,, S .,_.......-I~....1r..1 .a. "

to ,9M ... y 10 9 ..... Irit 1%.. 110. . ,Iv. N.. ..9 I
r l r r. id.I. 9 In 9 e11 r9d. tId- et141o9ha1su," ra'i
t.c ll do.Nollkit. do1. yat rrmst M ma..l.
7,,c,'ar , t.0. 1- 1. ...:..dia P10ra Im I~~a.eque esenerates capaz de Salamon-o
4 1 arad s m ti lloaes.. ah Wa-
I.Curho. Y arla riene atnnuncalpartmm. Hpy.nInen ta "-rgui-
,re o to1 a a 1.tl ir. >. T ub", d=,r,.0 r i. MS~~r l ,r c ad A RIob NA sbr &l in deCo., sto a.ad agapr ay rousse iL. havele l tr eado
W 'I dL e, to An, ii. Ino t al-, sto. e tle rm, n u VERAsRUZ. COATIAsOAuCOSs TAeratCO, IpoeW ORyEANS
-1 .7 1ml e ir.,r~s L oi, 1. Ordent:
r-', on ,"',;'.n.'c 1,:"r : '
I ctad (1 ,, .. ... .. .. l.. R O 1 A SStDSsa Po o cti esb l tico, do ao ib .. taorl
, r & c r hr l l ,. q , 'l I ', '& .'. h I l.- )y ia o n-."-- --hu sen cla r ue I a. Tm d o s r e.li i a n.dY p -r.
:. % 1 I ,~ u l l | h c .,h ." ' .- l r ,- . i a .......dl rmn F r m n ist e un ra a o m t eh g nt qe h uo L s C r i a e m d
dinlarr Int folkl~rer, o o uems se menaba. q e rAa-p r el c u
4. nr "Il. C.. ~i- nje nos de trcuturrbtna n canesprtuahn, .
r,'u:,,,. n, t q tne ,,. -,I."R,t' "u tna "."dbl uad excelEG C RDIE T D '%R A, -.1 ente r m velstaco n vtada
:aae L e,,, ,- a le .I L, e,, Cu c" v Inos del rif do d Cdey /,p ay s
ar do $de8W.9e2.65nyyye.tlieida.00 Pn
,e", l'ni .Ir r r. ,-b = l ,l.. i nto",W0. "ennd 'y "a-LFD RIO C U O -A eteG nrl.dc egrgcul rsrt Ara ye beanca.-
--1 de r" .1.lra, liJ ,,, : ) G "'i E. = I.. Lnd i maa o" nl ans- A ED O 16EL t-onr -7i u -6:4 -'A HA A A N fo des r a ll aere scm h a spr d -
noabe ,. rcun r ms t,.;r .,T ,, Ir.,.reIero I: N O W-to"i"Dom1-dpls nita ee or Antce u rt a roni v.
de ~ ~ ~ ~ a 1u, l* vere- -.n / "arr 1" F innd ,el ... . . t qpic esvulgmar a B ib o ao o oulam n-
o is M /S RAh'l"G NH" 5oILDe14 .,,,So HJO I.LMtyn o vno d e iner do un cviertos, de In'si1 ./
ini gi e. ,A.,,.io""i "-,'l. T.1 Ir, .1.,,.sn New al. It aven",s arao m tcs.B c y W g
In ilIl1 c.,l.Slr eL aaasbeeldn2ded upland. .,g- inuemC da. ',,, e ave nI .trea
on y ad.-.nVERACRUZ C A Z C A C AM IO E RE N gnsIns ,mi, ,,P1. ,,1. ...Lh n,
-. L i -. 1, ho esdA-4 iie .mdel seha t al matno e"iy eG
-- .. -,,.,ejer -,,P or L ) m LBL ~ ~ ",r,,', I .. ......... Ir. ... .. .
io v .-i f v.s e oAVIC nr V -..,.,.-,- ",. t ,, -,,1,.
,all..,,or c ,,c-- "I.. .r -s I. E U M N U 'i... ... ,, ...... ...-1. ... no .., tv... 1 ...
1. IiI.S.. If li s"'. 1r sl"ot.) MA I A & (reelI~ e r mo "I a .rl

d 11 1. it' -, i dc.tt 1. E ,I I raf a t ... .... it, d c . . t ard e,. SWdAG E= d o L MO .. ..... ... .... ..i ad ci'l ..
1~ ~ ~ ~~ ciI .ii h lll.- i,,1 b H~.l'a.do .los 19mentn,&l 11.1.1.11,dr..Ier ..irh,.of, .I I ,hn I. ......
.- 1 Il~l 1 r NIC',l c- l|.le u e '' .ii ........ con, e nr.,lsi rs .t. c ,n pr i

no = rn .A o.. lm i I. at a"Vir .t ... .. C onni, ., q ., ,- |, . ,, s ... i ll ov oll .... .... B.. c,. l o. .. i r- I .. d, ,
dm . .. ........ k, .... .. ....a . ... ..o,. . ...... .. .... ..... .... .. . .. ... ... ... ... ......... .... .
.f. ... r~irtr oi c fa. k"i liell lriuini i.iI lcr os11 y navi111iilllc lrlloio 1 d11e..... .... ... 'I I'Ii~ii iii I.....,,11.. ..... I m. ( ,, , :, : ,.oh`,. ,; ,DIARIO DE LA MARINA.-Marters. 24 de Julio de 1951


Deportes


AGAPITO MAYOR IRA AL BOX ESTA NOCHE FRENTE AL CLUB LAKELAND


AN (06, 11 -t.*,, }1 A Ij-r t ` d` ,. "' I -t
'l,,ll~l i l~ ~ ll VI A1tIli, ll i' i .


IvL .")l l to~, I~ m% anl i o l 'l aI k, it, w I'm
44 44' '4 04.. 4. 444444... 4,",' ,,, 1" ;h'd kh,44444444. 4d4n
l tll i,,i t `\ -I id',+il'L~iti, Wn,,d liu, Ib,
414 i ,n 00 110 14.1 1 44444 44444 h.1 1' 4' Iv' l lo o,
1 1.. ., 1 -, r! l ,i tr L t o h,
, 4 ,l, I,4I l t 'l 4.lt1 11 ,11 0

'00M t ,4,4 ll44im 'Ile i h 4ii d o, I
1 ,1 1-A \U ll .,i tA vik a1. ,, I ,l, 11 1 1l,,, "-iit i I1
t-!i I,, dl tli W l od> k, t' 'Ide it wlld l \ ", 1,, 11

1,, h 111 11,-l q l, < ilon dr'll3 1 1 1 +lk+,
-, 4 4 I4,n444144 44 4, 44 (I,44Ie4, 44,444444i.4
.i, 4. ,I., ,M ,, oe F 4441.44 444.44,4 4l-' .4
tx ,h t 2 .,i t.I I c-6 ,,,v t
t'l/l~i '1"I I -on, p I.kil, >~ iI
1'.4.44444 ....... '4444 ....... 444<,, 4it .......... ..4,4,, 4......


+n'- lt, ++ , ., %w i, ,t d o I kI


I .. lll. k i Itt. I t, ll~ lo N t;I i a mo el
I, U>, tll I It" Lk il+ I R n t, t I'l oll ,I," ,lt, t 1 p d l,
I .. In 4 44ll44..hal 444 t, d ,. 4,, 4 ",, I t.,
t ..4,..' ... ,. 0 .,4 444\ai4,..a d,' 44 ti 4 441,n 4
p-, 44444444hi,. L., 4d re
1:,, tt d,- k,, It"lb p.,hl S,i a esu,,
+ li e l kk\' le tl.in1 io rl -11 n J.Ill.
\',n lo14444i.4 44,,xhn kt(kl.o
1- ,1 d,'> I d latlota u Nt -el itin ,l"Identledo
....444...Ile44 .444444 ... i h v. 4444 la .,
t. ....,li'd4 4 1 ..4I ..... 444.4 .444


E''-
-,,,,tI'll wtdn I n "r u i oug" I'll, po, -
I...... ,,.t Giroa r ; ... M hn .... Id~a 4 i
d,444 444' '4.44 44444 I-4444,44 Iq-44 di,
'44,4+., 0 n.44 t444444,,n a 4,444 44a',4444 t,4'0.444 4444440m


119 \ [ll Irl 1,n '1:1 1h ll I~ '' 'l
4444444.4444r4-4,404444'44'.444444. 44 ,44444444444444444 "


4.4,4 f .444444444444444 4444' Mn,4.44-,4it,4 4,
It. nI, 4 ta ,, 4 4 4,444c0l,444 344,, ,
444 44'4,4 44. ,,4,,n 4,444I-44,,,, 44,4, 4'1 4,. i. 44 h44


4444 44444 ,44 4 4 4 4 4 4n4,4iLi i44 tl4444 ll .Ir4444ti


It ., lI r- 1, \" h-, I n toI. ..... o,,, ), I ,,,, ,,+I ..
4,,11 4l4 44447,I d o4044., 44 4, 44144 4 S '.44.
tl- %V1,, l,.i tin .rnxltp, +lim; i.tI." hta-- S,d~
t int l ut-o r I(v.... j,",i g,[ V ,+tn ,t
l, 4 4.44 44,h'.' 4, 4 444444444,, 4 14444. 44 \',, 4, 4 \i'44" 44 ,

.44-4v444,4,, 444,4444444 ,. ,,,i .. .. 44d...4 ... i 4440 4 ,
1,4 it., 4444444444 4 I-4.44 444'4 J el 4.44 ,' 1
4444444444444,444.4 4444,4 r44 44-444, 4 44490 444, 44 44,4,4 ,.4
,, m a 4r ,444 h444444 ,, 4444444444 '444414444444,4 1.
4444444 4444. 04444. 4444an I 4 B,.444 14444, 444414 4


444 .. 4,.444.444.4. 444, ,, .4'h,, ,' 1 4, u 444444. 444444,4,b, -,

4,- 4 .....44 41 4 ',-, 4444. 14. v, ,, .. 144,- 4.4
44444444 .444444444444444, .... 4 ,, ,,- 414.. -',
4444, ,444 444'444444,4444444.,.44444 r 41', 444 ...


( 11%OFF .MO
*it~ itii fir T. |ini IL3
okj4 '44r444 4 I 444i4 Is4 i I
OST. CA M 1' ',44. '4" I.. A
firivAc~ llti ', plra tmill.
S~eu~a .rl. ~l d lv-duIt;1, NT& C llld I 'll


,4 444.441444t444 l~ ..mtl,,il.- I i. ,4 I.4 ,..i. .. ,,44 ,4.4h
Ili Lot44l In" 4,'4444.4444 4D .. .....4I ... 4444
g't v.'r I- i tI I ,t I:I ;I I '~i I, t v Ih h s I n a1 11 11
ti ,. Irip pi ,,11(ho qu,. Iid; .tqulul 'l a hvl
t. ,- h.tnI ,,i qkm t\X tl'nba n I'
dh'lotr t.wht". i l" lt+dl
v4I4I4. I,4I4I0I4 4IhI4I4 44 h,4h 4 44 i 4.4I4I
,bo'I ~in,. "a, ,~x:ilvuhill del Ipulh f
T"!"4' 4 4 ,4'44 444 1414 1 ,4444444 l m 1444444444444444,4444

d"i lllx it| ],I t'W,!l l ll t l Ahl ,\JiL ouis lll I
4tt.ohI'l hii ,T".1, I n I l4t4ow Ao'r N ..
vtolOl :. el 44." 44, 4l4,lII..,. I 14, 'll'44,4444 44l4il4
,I, pt ,qi'k so(tkih I h a & l tlIdi'll"~ llt'l
lo i l ,,~ t ', a 1l.iholl I ml putl|l It ljo ;l.%Ix'
,tl, ~illilii hI ~ll~d~lllI'i rn 'ap ill~ lln p '
44..Ilihi 44144 h 44,1444444 1 44444IW ia l44 444 1p4i4I-41
4,.'ot ,4.'I' l, 4441 II '4 I o 444 44 44444 4

.l 'toh lt" t I~t,~ P, ',1,10I, vl, II 'l. k I d I/ t
it n l 1'qd,1, ,- i,,1 1 1, 1 1 1mItO ll~ li tlll, 'I'ldumud

pe ;,I t~l + i I;,Iitl' i AI In I-I lt II, 4,l ti ioII lvlihl
IdI *' 't a 1 l4 1 +tI~ t i, ,.. e t c d +,
v'44,14 tv iiit4 ,,i I, 'oj 4jin d I, I, ,4' I. 44,c4 Ii44 t In H ,
.llo Q l, l h ,h "" '+ plpf ix\ 'w I",
I,... ..,. .,.. ...... 4 ,C alIIIil.h- ,,' h
iv-i iwcm hlttiria -i, la l~t. vul'ias tot monta,"' dir
.,1;j 4 I44 hW4 h ..4 ".,1l44 ,I4 .m, I4..44 ,nti4,4',44 44-.
cut44 44.n444 t44 44.44e.4 it .,44 4 ,,4tt 4 'a44 vii4 el
t 44.ill b ,t 4hti4ti,, .tin 4 1 4'4al 4ie d e 4..4 4i4 4In 44.
Ita; lt!"da. \ ,i n \1' w ,u ", u t Ip dP e e" ,ivr lSang' ,
t4ln4 I.-4 h. i I I 4. 1. E 4 i d' P4s.idell4,
t'; 1itt I~x t, t It m a lfhl t'l IM i ll G ti Uit,
d.. "Ii'l I If)- do"1+ ,h iodll!, i a .1t t~ni Ilith'l lllt
I.Iui H oqtl II I" ?"l li"IL ,,, I t, ,|,pit 1,1m, llln D I
'l n'I d tti p l il ,,; ,r iiv < I 111 ,i~\(1mI, I I III~l
(I tI i it tri~SIaIit II.? ,(, I i I, I m a I n %-vIit, I ;I c'n I I
p4vi4I4.I4,,,1444'4 4n 4 41. ,n4, 4 4.444444 to444 s 1 4 n4-
gad I ,r I,'l : t d:tq 1I[ pvquvfia lmclidltl ofI~.-
i.+ q n h't+\,ll, benm -~,, Afirman alpino,
-M Iosd N- ', 'ok tilJ-e Di'Maggm n. ,
rl imlslteo dv4r ic,l St, Iha tornaldo siletivitso.
.,11 III-h l't I, volet a ll~ldl~scl-onP con.1i
_.si _,
P I l~ ,l , tA g, n4 1 naI ,Ih ,l,i I "' 11'I .
414, .4444144 44 .4.44,44444444 .',\444 44 llell44'4444.'0 444 ,-'T,Il;-I ill"toi eoa, llll tse tir ol ,F1 -e
I n'nr-.c,d~i,Igio Iwn 'undo rn ,-ln;1 her ,
If- rm"' 'lllllI C.IllIltl'ia'4 ."I Ia capital dr l
M O,44 I' 444414 r4 h" 4 l4.'4 i 44 ll44 M4 I 4 .4 4 11 64l4 "4 4 'a.
4,4444444444 1 1, A 14 ,44II- 44444444,444'.. .. t! I 44 .444 444' .44'4444-4, 44 44'i4iii ,4 44 4,4''


..illi$ .. ... I, ..a.a I, ,.I-IraI,h I-'& I A .
, ,,I ", .,h I,' ia I,' t' W i'. I,,
c' ...... 44..... . ... ,h ,,.r i", .... ... 4,- t,44
.1-4 ihlrl ttle ...44 4444,e 4 .4-44404,4o

I ',,rtdo hIi., toris pi,~ 111itl",}ie lld
ian I.44 4 44 ,4 4io 4 4l 4 deh,444 444 44l4xi4iIII ,4 4(,.

\'%1) I'i,1[+>i+ tlll, rn ,,i 11 eli "is ] 1 5 Ii no-
,, ~ ~ ~ ~ I I ........ .. 1 ,+s t ,, i... I ,
444.444.44444 ,.<44,,s', .4 ,.4.. \ -,,,. m h s d .',


444444 444444404,44444, S, u nd4A[He1.447

-r Il, i t- iv dwlat16ij cton tinat ,mlntma fanlats-

h 1, t ,nd-- ,r wint I esla rta ] +n h I"hll
V I....44I.. 4444444444l 4 Il.44, Ch4I4.4 aIo 0P4I .

44 C444 44. h 404I ,Ii 4ill 4-- oi do, 441 44,44444444
44,444., 4,44, l 1,--n i J,4.
,44,4444.44 ,, 4 444I 4, i 'I4 q- d,
', +.. ,., ,t,,444 044444444.m


El DIARIO en los DEPORTES

6Iv-.1,44.4 '1i4 r4 .h.4r4 \ l.4.4. '%.I.-
-1 i,,, ,-.i iari-i,,i y .I...% I .1- ini R k, I.
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m L"%"DIII) ',. 1.1.\ %11 -~ 111 ,


5,to2 de la ttempnra'4. d, eRaph
1 L44r4,44n6 .44u4ue Main a 'I I'ronl6n JAI ALAI j An04464444 44.044444444444- 4
044 R4hii .4ivill. .-,2, 7 2 400 310-415 22 4
6IlbHz 01 {04. <100--14 12 0
1144.R440I4 4. f. .. Pro1rioWiP.41- d,' p fu n le4 as4 C.1,' 004 4I:' 4 F4 le- k 40
\t- 4-044444 ...... "444'np,4'.-.444,4444444030, pa-1, 0 .4C4I4,4p44 44 0. CL op- ,. S,
If,4 n vI, -4444414 -,ah PRI 4 44p\F04444i411 1,41",,1- .j,".6.W ,hB.p\ ,ay44,44434. apr44,n0l
c .. ,', ,,,,,7 ,',
4, 1 ,. .44,4. .b,44.:4-44.44444.-A,-44 If 4O4ra vic'horia o4 44r K ()
4,,- 44,, ;., r, 1444 p 4404144440 4, 14,o 444 4 44". 444 ,4 4 44144 4 ,44444
4444444 ...... 44 ......... ........ . .. "(Chico" Vvejir

.. .i". q ,, IIr-ndan .-zpll'. Laa:.- 3,B- ,r T^+N FORD.,.it- o23, tAP -Ch-
NI\, iir .. O...... i ....., In-
0.1p-,-,'IO'... ........4.. ." ', .

,4<,4,44 4.. ..4,4i4,,, GI-ND,\4 Wt'. L444444,.044 .. 4,,. .. ..... 444,. -,, 4,, ,
4 4~. ... ', 04 4 'N D,44 F' .0 T[44 ,\ 44 44 a ',, n 44ntl l d- '
2." ............. <' .... ,.3 = '. ,4,4444 ~4 ,14 4.40 4r4f-.l44 3444 .444 44.l, 44414444s 4 0.4e-

44. ..... ".. . 44444344 Ur4r44\ 44t44-,i444''4444. 4444t44'4,a 444n4n .|fl 444444444444444444 I-a-.
44 44 4'4444444~ .3 43.44444444,444. 444 .4 44444444 44444444 ,444 444a,4


I'a r~ a
Daily 2hl f o I Al
o ..... ......ad......... CARRERASI
tlodesIis$ ithl a n ll rplO 4,Un4l


t Ri' 0 . y 7'0" '4'C4"."
4 44M,,i4 ...4. 4 hi'""+.,..'' 444
.. Y ^1 i ufo_ u _ ln_ r l'l)


Z'iltitli hlizo lablas y
l-rcz gitivi |lor K.O.T.
rI .,, (,,.-.,, -444 ,,I(41c4l4l l III p hj4(Ir4 ill4
f, -'.I' J. Maxim..
. 'I 11 11 .'
444444, 4 444444 14,44..... 4,, .' .," ,'I 'l. ,4.
444444,,4444J44 I' 4i4 i i i r
w ltllh-b ,

444 r t i Ih'44 444444. a- lh4'.


Si, 9 de cada 10 personas toman
TRES CEPASY esf;ue...

Hay malias Ires cosis

4 pero n inina igal a

S T44S CE1PiS


HAAN RFHUN R L (U


I',igiin I1


Joe Pipak le dl nuev'e ceros al AS GRAES A i a ganr MUSIAL SIGUE'E
Reno .e1444"Antonio,aaner EUL PRIMER LUGAR
team de los Havaia CubA ns,layer 2,'...,"4,"0 A.onio ayer P UR _
~44~i440 I . .. ...vana u ris,~ 4444444t44 ........ n 4441,4,44,4h _'4. ,
6u rn .n du1o4 de pitchers contra T40r0poio loi qie no It,o gran N.fl o h444L4 I iFAMERICANA Contiou a racha de nunfos d
n444444444.44.
4e44'44r t un bati in extraviado prepa6rn 1 camino de nu derrota P1.STADO 4 1401 CLUBS I Antonio en el fronton Haba
en el &o. acto. Fsta noche'Agapito Mayor contrAI A ilianlG. Li.. N A tnA n -Mad4d Pi.. 4a d ',
nttoO~i.14 0 56 :.. 44 __
Par aPETERA 'Si7t' Lds 4 1. itI4......
1,44 44'. 1......
1 44. 4.4h id4 P4 4-h. % . 1 _... .1''"44"
.. .. ....... . . ..' 3 44 4 44 4 . 4: '.:4..,, ,`4. ,,4
-'-'...,,4'-442',,.,,"4444....
.. .reo.on,,I,444, i ,4,.--, .tt
4,,,444M r. ,4 "4, 4 .2 I. 1 1.- .., " .. ..
4l, 1 2a r t, ,, 4, 14,,, .a 4 ..,..
ro "III",i I i.l ., ,.~ r ,r". ', .. NEWV YO'RK 3, . 6r+ f

5'454.35414 !) I 4l, 4
.... ,... .. ...... .4... ;,,;.,. :.. 4, 4 .. : 4 .44444 I':' ,.. .. . . . .... . .* . . a-... . 4,, 4.. .. .
.-. ,...44,A... .,. ... .' "~.:;'.;"t "4"". 4


S4.-44444... ....4,414,. ., .. i. 4 .,4 444 4 4' 444'444444.."4
44444444.344 "A 7'4,0,
,,' ,I.. . ... .. .... .44,4.... 4,4.4,4 ,4.,4,,..6-#" ,8 ,. t.. ... 44 l
..4 1..4.... ...... .. ... .. ... 40, 41..0., .. -,-, .- tr.4
... . ...4444 ...... .... ..44A.I44 4444.n:, 3 0 4 4 4 ,4. .e.,.


.44.4'. S "4 4 4 4 44.4......" ... 'A.. ... .....- .. ..


... .. . ... .. . . 4 .. .' ..... .....' .44..444 A.......... .... ...444444444a '.4.. . ... ..... 4444444444 "
uv u I ,i "' -i 4 It n 4 (1it' A I c e d . i i ,


..... .. h . l 4a 44n ann 4 I . '
...~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~: ..0 ,D,,. I....hn'- i.t, ^N r ,, I .k Wnn l. V.treAtli 'aa r ,"., ..
,. I Il~l r iIf91 a.Inchi jleyo Ie. ~n ,1.nlaptca dos.'a nmt .. s,a oi ial- ma,,.,-, ,. i-, +Bnd-
... ,, %. |. i t. . -... . +_ "... ...__+" .. .. +n rl nle 1')t,' 1a ',,,,.,n ,d ', - I,
h" M ak 1 sn 4" r el L Au", g H nsto .
f. It .. 'I .. ...f.....r.t...p,,cand


0 I~eo,0,,, 4 444444444444444.eCelr I... 4 4 -44 ....44. .. ..,4 .,
,'1 4 "7 e 10 I allle R a n, p r -ia t .,, -I v-t rd oIn"
..... on, ..<.... , , .-- n .... .... b, ...... ..o.... ... . on-
,1.H 0 ..A%,a y o ._.. a 1 21u1 1 e.
1 1 ;Bil-7 ~l;AINERNAdndIONA Lu rfd i iIa
119it 7 .- ''i^ I",....... ,4,(1 1 (1.. A LA 'FL-"-ID", -',, 'i" ', ., "

. . . .d o- i n. .P o n-... . .) -o r . . . . .I n 'I I' a.. . . .. ..
i i \ ll~LI llt18 ll( ii1.1 I ,'04 fildi... .. r ti. o, .. ,.n 1
4 i4,44.44 ,04444144444444447444M 1R444 0444It I COOPER4TOW4,4 4 4 04

.r4 40ngeliy 44 an.c

44, 444444 r l o 4 44444 444- 4 n40 ,n n44444d44444 4,, e,*,hl .... t;ron 4744 4,4444 s u o 4T O a (,itcon17 y sBellon:rip I s Da. n ,es a
144"in4lot,414714... .4,


44, T4444,44144 la44 ' - ',fI- q44 e ..tr o H I A O ..4,. '" -. 4.i 4444- 1 ,4,' 4444 44440 .. 6 44.4 loll es fo 1 P t n a
e,.. u ad n ss. 0 (1- a i ,, ." ,r,,'III4PA64 .14 ,'"
e, Vill, ne ,,. y .
fl57444 4,0,44AbaooR4444444444444
... I.. '.A4 04 27-.44 2 44 44 44444444444 44444444444444U 4444444444 4en
itGNDA. 1111A.afi-,, ,' rades'-":a.1".1,I.pnlai,

44ld 444444"44I,, .4t a d 4 ,44 p i .. -. --k '''"".:: jarur ill, ro-Jilmlqul)h1rt101.4 ':,- .-"' .... --, 'l-' An4o 44. H444ando.4F'4,,,4,,'1 a044d44444'
44444444444444440 t ds~le ,e I ... 44444- ,, 4iIa o .lg d(4 o 04444 -Cost 4444104 044004.a 0 -l Pa0 ,444ico. Bt. pad Ii4
'i. :gk" n" I fktr' 14444u d mxclor 44t444"44444444,,41 -,444 .-441.44b4, .ch44ly.4a4{4444n03.u44h4b4a444444r-444"44,_-4' 444444444.044444440444.44'- -'4Br14kl44444O4 0104405,40 4.
d, I, Ti. e i. 1. V Aery tothrR.u d, P~e x hr r m d s rieolpvi..urr vn- nor -, ,ontn.'mcnta F tdifa i 03 00 00.. .0.4..t4,,4.4444,,-,p.444,,4,44440444444442 4';i. 0,n," ,,,0,i .,-,-...,,-,,-4,;,.,4,-4;4,,.44,.. -,,m4n44r444444440
44 44 44444it.4644L444, 44 4,44444 4444le4444404 0444
44444.44444444, 44 44 44-u 4 ..~ 4. 44 4.. 44. ",u 44444 4nl 44444 44.4 444-44,.- ,4,4 -,44 A 0.. 4444444, 4 444444 44,4ro ,44444r' 04044440 0-us 4a 1g 4
'' 0 444444n'4a4n 444044944. ...4,44444.-. .. ... .. ... ,.. . . . . . .. .
(-nllln'000-0011-11-1p Lr, FA ri I'orl Qv- "
iiulln|, u vir a Se ti.CO PE STW.I,,.',,In 2


44.44'444 44r4444.444444a dD4Inn4,or.n.en
1,, ,,br,.... ...l...,,.... o,, ,, oi
T.. ,,nh4I.J44R y4.444, 4a .444444h4-4d,
.... i Z n b 1s:L.1. M diau Bll- .1,CI. -e' .:I. iperno
ISEULD aQUINIELA. a 6 C zodmn ;:t\+O p~'-
t:,.ld H o es ln apleac C 65,r "i"N d 7 1oil al 1 nld. Ii ,I .
H. .1,E.phr do it e. oUl! i-le,,B-iIig. 3, A ihu. II

. .. , 2.-,o, ,i .o. l
", ; ',,12 ",'rn'," "C -'y M.


In . .. ...-.. Ii il. line i,,,I n ,ro.1
llplm lOlll l r or I b left-,
r ug t +' aln pa u ilt di.ls~~n

1'.,,r'3 votll. hl, r l, it fli n r" a -

,I i ...... J-Ii l oo'n ze il '4l-
"I h P i t IP hot 1 1 re1 to'lI,
-1.444440 It. -04 or" 44444444
,o f,... .., h ." ~ r rn

Po p ,,I.o e .. "..,do, In, ir ls na
044444444li.44 04444444

In ]ntI, al em4 anzar plrii i s lt, e-
N i4444 o 4 n4 444 1 v4 nt,444

I hl~il11 i- tp 'l d~ Atk*-inn
I, Ah n t~mth li In. ,,a o fU lh
.''


C(II unll il dcl]roso allllfjlfll
gan6 1el Boshon ]5 N4I'


bu.r- r h 11 I4i144 _1 11 lin 14
,44,4,140 0. 11 '44 4 n04,' 44


i
l


I,0


S DIAIIO I>F ,\ MI. ARIN %.-2M.,l.ci. 21 le Julin i fae 9)31


Pigiia 19


MINOSO EN EL PRIMER LUGAR DE LOS BATEADORES DE LA AMERICANA


Rdlpidas Amateurs
Par Reed Moaina
-eeuzon d ab ls ma ate a
-- ar a! u ose recnben
--Rey n de earoh ,o
--Wieca y Miiaeaaiaalaneno.
i cre q u V ,,. r l it. "1'"n ,%
w Itoccc cc'cc c, t
cB a',nswrnt Ierolee a. .i i i... c i.. c.. i,.
-sU .1 4 .r.11,Ioll l, tc lalrn n E ,

C1 14410 .... .. ,,I .................


qoat r
Cod n I..
'..,:ind,'p .,p ".r. j ,, .... . ',,I t l


a', ndI. o-.icccc-.. ,. .".I.
rm' ir m a r i ..ll| le r dt i.. .. .
Antil l ,W l 'n ,1,1 . c c ,nch mn. cci ..1 . /
1.4 n.lit.d.l. c. cicflT oloh,. cIi,.ncdll. ri r r .. .r i ...
WilconatteRi evelovarnieLsosn efer.alaoie
2' d .,. ...... .. .. ........ .

peraeverancra l (
Graccaa,acua(.. to,.ur ha l ap a d .a ...a .c .. ....a......hml icua n, cc. c ,acacl dchc i lam n pe .' i-c ', cl H c c ........, P el, cc .c'c.cn.' I.
..... .. "c.cc ... D ..a .. dc maid... k; ,," ,',,'',c,,',. ,c," I ,',:', cc.- ',c1'.cc ;.' cc .... .
C IN "Cii lones q-,,1 'lill~e nn. 'I
.rm him i rrnl' ,r..I ..,,r : 1"p, l. anlr* ri 1 r!( b.1 |1.I.r r,..nh."a uliij & Ii rdida TI'n..I,
nL w .r h cc, suri. r. c' Pr a r r D rlE MO L A . r I

C", n .I. card.vccar m ,
n,.xorr,.d rh.n. 'LL d
., .- ,.,r, .... ".. .. .
l. I. S 'lr r~~~ln r IrU nq r r. n. ,. . .
Walcott- tenea .. .......ReClacvcActesm cos'escala"no'el
ic ,.ca mc...... ...cc-cc, .. .. ..' i l
d erseveranccc:qcccccccI.,'1,1e,#arccc a scce UU(0,Icarcdcamtc.
rAC A |, ), bldn acuccc h c hf..'" .,10c-c ..
al li[la mun....delo............el-........... d r F ( eI O S --I ew,%am late rs.! c
|, $, ~pll l, `::.. ".I.-........ l) I..
cor .plvo. Deallesldel ll. . c. ,.d.clugcifd,1d JIr,.
cccc OUi -- K ..a1- 1 "r tallkf.f,...l. '...
.God,.c --,,%.... c.CPOrRENEMOLINA
,mccc .u ..c i.a da .. .. .. .. ... m1 1 1"i r~ ,llr,'.'% 'c c .Ii ,' s. I L ..p.' . .. .. .. n. .. .. .', II .. .
hled Pr lshs nr,- U,.. lIsr,.I ,i''r,,r l ': ,.-e .
hamc, 0x ,[..I-... lr..-." ,..............."
ha rrlt alig I-rI. ,J,., r..a. r, : r l lt r. ., ,... ,. ., .
N~ pacracact
dq lrlqlr~ ii(,.~rwt '.CAI rmrlrl ir r.n I r+.,,..
1 aleI .- cI- n ad, cNJa...'n cc 1 c. ... I, ...... r .VIce ui'ce a mmd wiwa ..
an.o ,,. "T : ,j +,rmacc ccca ,nmlccm ccc c '' ,"c cc.'. I ,"cc ,c. ..cc ac~ c c. rl. .... '+. r+" c'c' ,.Ir. r '+ ,' ," "l+ .,,+, 'cc ',.,r, l+". .. ..I_,, I+, .+ Ii,,
, m.c.e,i ,.. ... .,...cc aa mu ac..'m "c cccc.h ,mc lcc ,c l.h. nk v. ..... ... ............ .........,.... ,; c ....... ....
Finite 'dr ICccv-,- ,,n'. c f. ....
q1;rdn ,- r. I I l ,- 1 ",- -p- I C..,I, a,,~ l, .. n nm.L ,+ n I i i. Ii,.
,,, ,, ... s ...,. i.. %,vr al c hib ,11 i .. ..:. ..t ... .....I I I' ...
I, JO ip n I,..... jrj1n% T-. , '~ i n'nln l'


d- .,- "- rl.. - l- .v -, + ; _".. . .... ... I '.. i ..., ............. .

i e n W. ri C u" ria m r ,i p n-". ....
m c cacba c. icc.al. ,NJ. I . I .
smudd Caia cm / l .. ..Xi .
; 4, c! - -...... ....... .... .... .
cncc.rects .aI. aj.a.nn10.....-...1" .. r..a....

I.ct -. -. .- ,?.a r..cc.mam.a.c...... ..I .. ...........
." e.. .. l. .I ,. ..... ..,....
ail tln l M .I ~t C" .. ... l ." ... nolJa. ..I... r... .n ..,, r, ... ,, i, ,'..' '

aintea0.i u ni-I a" Maaau ,cclcc lcc c
M ri no m l~m hI ,tl i.apn l'.n. .

Ficc no dern- t,7 .

".nl{ cccr ccamd,,., ,,,m. cucc
en ... .. . .. . . . ...c. ..
ei1.111do 1 n a lz n il s e %~- ~'.,i,,
.... o ...... ...... ... id e coa.. c-li da-' ... .........
des Vr est-ilos.: '
fla d p rp +- ,. n r - ii __ "_ ''' L _ I. ",, , + ,r ., ,, ., . ,


SVcnnibrado* loi nmienibros
Sdel equipo nmericano
NEW VORR ,Jl.,a. ,U HP.-Mlr
'm Hcc d, L a.a I~ lc u i l i. .
F pr c l Coeca cca .. cc rcr rl cc n.


II

is inure,
Mh ripido
pa 1 Is pkful

CASA DAUBAR
infants No. 57 Tel. U-1586


El Circulo a% entaj6 al Cubaneleco en las eniminaciones de Varadero
t. .. ..cicl......pcccL. c1cc.l.I cccccccc,,ciccli;k....l cc.,,.
., cI. -,cM
4, POa .MANIN. GUZMAN ' '
f, rI' ,,,. r, ...cJc I..

I..., ..:c.c. c,.,,, .,3, .,,,. ... (.Nc ,,cc.. ... . ..
.",'c'"'...''....,',"........ .. .... .. ... ........c....... ..I ..... .2 1.Co ... . .... ,. II ll"I,', nIc. .1 i.. ....M i. I,,- ;,A11 ,
24 ('1: 1 1, -, (;;. I, 1.I..+
3,, c.c., N.. ,....It
I,.~~~~~~~~ ~~~~ r,,,. r.,. ,,.',,. ,' '" ......... "' ... .r. . .. .... .2 l .1iY -, 9....

f, tr, .... ..... -.,-fi... t.... in ,,u .I d,, I .n, (
', .k. :...+, .. L ~ e ~ h ' ,, v ,-., .sr,.... ... ,_ . ,, . ', .
,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Il p,............ ,. 2 .... ......'... .
..... ...R,,.HY l .i _-.. ... 1, .,r,, ....OI rO L D S1. ..M O B ,IL ,.....End, \
A... .. J. ...O .. .."E R ,I N D O M ,E . ....+I ... i .. ., ,,. ..i i, C P +(4 l't I D
"%~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~co ow ; ;'7. .,....... ... T ....... ,...
,hs I1i n . 'l I u I 1 n I I ; , ~ l ) (; ; T I { N J '~
rP.tl E,. F :1 C *,m 4 I n:, [tl+ t, t ;


'cc'at~,u i, Ic 1 ,1 cc mmcc c 'tlc' cc
4c' cUlmai P'i ai I1. ( meri 'era


I' :- .- ..NP... r .. . -I ..

PARTAt


S SUPER


esta K

de lo I

que sir
p +10


...... ..... .... .. ...... ^^.rp r ;; '.;,,; ^' ,'; ;: :: 'H In /
It" I,c-c i,,,. -,1c, .- .. n ci,.',cIcc,',ac',.c,,2ccc cc,cc'cc,;,,,', .., ,
c,;;' c.:" c, '" c.- c ''c"... :; ,: ; '" ;: cc' c a.
.-,A 1, 1,,,_, ,1.. .1- ,
c c.. Ic-
cc c '.c c11.7 . .Cc. . . 1.-.


:'.,' :; ,' ,, 'E', Eventos para hoy

c'.* B 'i-e Ball.
.... c c,r .- .. I cc-.,, cc,: c C"'. '.. . . . . , -

14 1` 1...., 1 4-1.". -1 I B A T A C
'...'...- c .c., .,RHC CADE, -
7 ,1:::: : ....cc .... .c ..,
cc, .,,,.. ... .NC I
h'. BATAC....L,
;;.,,'ii .. ...c'ic ; I ... ... ... R H C A E


JSMD D IfnT DC ~f\ D 'I *"'en cialiiuicra die niicstras.
AMBAR MOTORS COI RP. ,. ..c .'.l i ,cc c ierdnbica.

W--
-- -- -
'r -


EJOI/
irehi


AADO0 a RITA MONTANMER IM lA MARQUESA a"


AN PARTAGAS a.


NA AZUL


9 P.M.


1 0eportcs'


I


Pigina 20 *DIARIO DE LA .MARINA.-Martem. 24 de Jlio de 1951 Deported


DOUBLE JUEGO DE BEISBOL JUVENILE ESTA TARDE EN EL STADIUM TROPICAL


sURGEN PRII)BLL, EN LlII(( Po-r ELtLENNIS Musial logia RES*MEN DOMINICAL Curado de unas cataratas muy bien disimuladas
I.1 N EN LAS GRANDFL LIGAS
C.......M....1........... ............. . p .,.... a 1a Nacional ENLA PETEREN el Dr. Raul] Perera se encuentra muy satisfecho
lscnan U,.,ns ee, o .,na,=, .1 '....... ...t..... .f,, ,,. woupriEW I NYORnKI ulia 23. lUnlted3 o.as ntando con un .edcgree que hare temblar a Ins Areces de Co]6n, don Rai1 mnedita sabre planes
r...... 1... -1. P ,oe Usiu~ ~S aE r
r tII~.10 Can ac.,... Q-M d Il, aNdlhlaa, utrs. Juia Petirr yRaIs R drguz o ye nn uAomersicanao peat.
.....,..,,.- ,, A ',. n ...... .. l....ad nslo (.. % N OFI' s.. s..s ..,0_ da .,arno. n ,,m;,I t,.ga c rio. Lider de Ion puntos hipatenarios, joretende juvertir m~is bien qae jugar so &nero
'. AN1 [ A(d) O M i.R'I INI E*.Z ~ s ss sa ,, ...... tsr .m...... ds Itn....l.p.ndo.d..nan.oe hbl'na de"Par,'SAVTO"aC.and; a.l..........m....
.. .... .r . . g. ........0... ,3' g psaod nn... hde e ar A VA O C ua~ndon Ra 01 media s .. br o

I'II'RRII'I4I H 'n(PA~ '...... "l .... ......5 I A~ (4 I )1 H I{I) .....oa ....... n ,,r -JL 'k'.k.. pe. lnersr noe Esli loerera, urno is Is ideel eshbicCuatro Aaaa,5isu lpBl
., . , .. . e ,,,,,,."srdaderosees del volanle, I h -a t mce rlaera ran n ueco ne a s
. I n. ,,,." ... .. c,.,,' .. ',su .. ,, -a e. ,In c S I" '. sn-rba con alelenle en an nsa, Noore el e praerdine a J o Pae e a
n ,,r e ,..,|* 1 ., ,I ....' ..... 1 l .., ,.n .i'.,,,'r' r 0"'t, In e nd- crue ola lad ncre as am otadno v n des Irpes~o e n e ec oen ion d e clo espendo a l c t s nnpeens,
,a 1 ,L, o, i ,. l. ,C . r. .... o, h a ,lr.a-n, primn onne area c to e lilm la In .y i sueadnoemiaez no nrcodel'Aers i-
o,- ,. ,, '....Oar io- a fad ceaucr Is edsd qua lenl non doctor Alheolo l nolko. nun aoobrase ncarnero dean ldo olmar dnser n
. t e, I .,,r O ,I l.,. td .1 1 ..'.5 rl ,, ,. .. .. .i .... .1,,,, l .cl..~ill n e In. e 1'. "l,seaO r.r natil' P ica nonue eslamos enteradoe 00oma galenooydlnouonca ron lalenlo tldo-scoedhl peoa, I ppeooeolalendo queal
INIheP-...I rNod*"',e'.,,.I .., a..a

",.'7"' m,1r., .. i . .. . . ...n, '.... . _. ..... ..elL', rL ,', al.... neal .. ar sa(: ls., .. ..dlr zoo Oriental Pack olnolar al dean.. banhn "Flo"1"Guns, npuealanoop O de ... N z aa I
5h .I, ....II0.hI. ,. osr eel15 C lan eln ~a a de Iari I ~ora de "Cucey" neaoc, yno ealnembacanorenall ona mann qua en rannaccldn anseplsa Rgail
..... .... ..... ........,.....''.,,' ,1. Goe '.... ......... .'.' ....,....,"'.;.',,. ,, '', .. i ,,d,,,,,,., n. ,, .,, o ,, In~r, ho.nsn ond ,aa ... d . ...cdesa-slom st .....ocod... oer o e hatr .... mu1 .... =at leoh dne....elra eeuazSren
a ...... ,1.... i ........- ..... ........... .... ....... .......na..n.. .........m. lkn....... .. ..ee..rs. !ncTsloulae ,trotlono orbmtlesldescadcc... ...pnolunl.... t Ies .... a emnl......nend rgs.... uielnnen.o
ai'e. -, .=...., ..5 ,,t .. .....e" ..........,I s,._ a d pO d ilo zoo mellon, de al las" con sa. ldo, d dan nlo Pere, rete ain I us Iqlruienndole od s oma s du e lo orr7fle c
n ,, ,,, .... ne .. ... ,. .' I. I, t .. a Ieselo, menIn na-acnnas-ae d d ee ad In e|o ,
LA.a "aosa11p1) 1d uIOeUn , hhde.,,I alnlnp.i de r El "a yasIRi!r4r.,nd' a len dare and o 000Id 1 ?ornShLATOaR*
.h .... .... I n., .. .15..n... Ia.- I ..... .. a..., ..... .. .., nce e 6 aen dee Icoman l etoreonoc"I *lka.c-ss', nun da l. .,. dn lena l 'oe oa e mre ,air nues flan la. qu a n c c
.... .. .. . . ..... ... ,,.. ... ,a .,a .. .. .. .. ... . .. .. I ....n ....l',. .. .. l=q rc s e1, nccls m p l-, ber e nns I'nn nse o, lto e a e. t dols sa sI cmreesnud aone Is u|ts recc quat In Ilushas u ile~m no deu eons
n.. ..... .pm.... .... sI .....e s ... I .....s. .lee, ,' o~t os I~ltna. llll, ,, ,~e f l iI l~lt'n lxlnai~ ~ t n. Ol Ie d ned ac a d eI- C~ o lelo I... o -.ia,,,r Ra Pla't... c i'eTleno ," drr e,br, .. .. 1ll 1e o l e l e Z a nvem r,
51,, .,. ih I a. .. .. el,',,a, I 'rl 'ltl'l 110 Pd h lll,' l I l llll ll : .1 5 Ill s MIda tH' es|, En n en I ,', 1e, s C1 Irna e de a s,.. ., hl loe ,,', mnlat, dIl,,- o se 'rillP.. n, lemp, Palla en mras n maen an en a Pe505ol
111.. . 1 ...... ...... ..... 1Med'e l0 Il lI ,III ln l an In h rch. -A' ahe lle,, n od,' ..' ,ada ,,3r. 11carrelerio.,l- g,.,. =,, I ." aleoe se m rs i n oo le an
,, . ... .... e a ,, etn dcl l eTn 'Ta,,, . .. al, ,,, ,,,,, ,'.n... .. ,, ,.-,.',. es c sd le emr aaae o m araan -
........... I.Ill Ill -'' 7 Ild.s Is,4 .... .. ..... l. ...... ;-.,,=,- ...o. ..... 'o, htalaem e eocanalns
In I L 010 sl 1 ? 1 Sloel PIe i bl'' a, 15 dnd ctirtt" l
It "t'\'li e., ,,,"ean l s l 1043 ..... alln 'l '. 10 n. r,,', (a t r '',,le",hs -' s T ole" l, ,t, ',s In.r,,,,,,1,',,, a .....,, ', a se r o nd c sat n dscm anste cae apu-
. . . . .a n..........q aa o,... .e.. ....... ... ......-..... .N .-o. .. ... .spos
I., T l.d" .r. ..It..s ..... I. n.. '.'il ,.l.- ,c asanm .... pl e rmadla, t
m.. N e-l W ,plna- ee O =,.e -, r:i nte ig,,e ," ." Fars vn- e r dri omo p r:d o duel nte ap~ lcnh'- mpah.aI... .. .. .hoen o"r ha-a no...I... .a...a..a.. ... so.... .. t. vi ... ........u t ...


,o nc...... ... in ,, ...n ; . 5' ..' ,Iaae a.... ..... n e ..o, n paoapal. n am soesin pa
q.1 '.......a.. .. .p..o anl.a dep....,..a.......d.o....aadeli
E L.HIG H B A L L Ill"s. .. .a.. . Ica or mi care.He olan n d e ae
11 In A I!-'..... .r Pr-,11e er Inl"e sa,-I.. ... ..e..euerains eaaap
P'oco A er Inc~. qua sob 'esl ole na .lnlnaa zcaan ampat s

bI a a.,,' .,... a,. ., ",..... ,,.l -. r,,- d.n .-.,nl-c',n.m.. .... m-a..mo.,qalsa.
..... i...... F~aledm'es ~r,,,l, 'la','"',':, ''' nosan.I.... .l....ade..nun soO peaseneals so el HI--
... cr,..a._e.pe..e.Y. 1c1,nat 1,. 1, r., F guros deac ene. tdep i Peo o prNduar&a g ao s lean e I sap a
Ills........net.M.;.rr l eam e re h an e l pru s cIaan edr ycta l
1 1... W,,.,'B n,. y... e.Insemb.. .. I, .-,= t.i-e Par god es l no rtem esener o s r.pe0t mel aran a r n -
Faarlli lo o Am aral I.nf.... . . ...ncnese c un ran l ly r e.e r ore s nnodn eua am eyoo
'In ermlc (.hla.. I N.. .c. n ,n I .sy ..a u ne hr Is pa"Ina". In r-c m ac Ins 'hd ao tacee s.
[ a e, la l~tg y . 1 ,v,[sit p c," wt'" er"- ar"se de h ... d 'n A 6teo v os lge
"1 l e u n U V le sa o e .,, ... . ,d "" a. I.. . . u Ic~l. ,'1 ,h '. r e a s e m e n a ri- 1 d lt 'B i D ck ey . 6 ud ie l s ank e
a e en I aa s an slesone l elvansea 1 r bU
Is TS cIniccaRaIrac
n:nrla naces dsc 50ng n ealpl'd eon ueCen, dae Ty qu -' arel u aabe cm
an II o A" I as1 a o pd urar0 Ient le a "Galed oriad aFm
e- ,.a.piwo, inudt'd'.I'mIC17nne "ParetGRaNls'asIANwd.RCIn EdotarPs uliaa ara
anna df.a aI "dewbsI"b,, lnnnr el n-ttw .1 NI P XA oRK.l ars.Ins25. IePasO-y Adeiae I so6 n Igneted e o napo -
I ... -.f s, l -'. . lec dor It on s nI all. Pnsu el h l.' ... "lmenerat a n.ssdeno n hh nz d u-apAlld nom a -lont loy ha r .
........e. IaInsmpzenanloo del01prl.eg ladn ,"nneon Inlenlcen el Ralr.1.11ia h uld och.e.m s roerladnas anisna
fl-ao 'a ~ Joeeoin., a reI.ardel aPam db lhn nrles., n1l.'eonioo11 nielnzlome&ode nyebepozcns
Irtal Ir 0. n lona rI.- l uC ssa |i. roell, n n- c led a nsnoa pd- lm coo No. nomoec nun, a zos re- o oook e m onesa o roo mu
d .' euIncsIS n.I(, od o"ncic , , .n-, ,,l, r "Ial A I Se m mona sl clam ch- d o pod inzdre iad s. P n e si l a
h",,u pat id h cm at i 3 c re e rhh ef ligadlr n t a'-,, ,,a,, n.,e ,tl,.en ,enrh t toe 1o.r r sn ha ls o o d j
Y R ill D lrker '0 0 u esln s lan
I'on... .... r ..oaen l aon he oa n0 nolo isur izb odna

!. r l .. ...n1R n Ml.. ., -n' ,co'e.. ,Uo.do-nc ns.nMnteyg Ca-
1",'0l'0 t cnlllln '1111 I l l e"da'" n' 1q,', ,ro ahln,,,,o, .ins.md roo, .rn t oud a Tasu ald d
an allolas Iu+el ode. RIIJllniny. de los Yaoie
tl . ,.,,, .,., ,,n en .i,4 xiiI Beta, Bill- t in', ,.. ,, rs rrt a m r- al n m r c s r t ndo e te Ioslq e rtuitt c a pnis incu t naer I -H pII'c' IR' 'D E ..' ".. ....eI.h...0.',,- ,c-',l..,'lla., -.m od 1-1....e . z i n eon a do. r Gab byd O l n ca m F omae n Rdond a hi adrnlat~f ,3 are Is ,,t 1e "lr t la, ql [ mpes a la a eh"q*Imno. MoIner Isocl Pe o Ceoriobonue t ienhaen lbs puan~i
I`." Instpoond n. el pr.merV.inl e nto,1,-% I -,, ,11.,..,... .... c I.31mj s h l adoh r ra el Ig" e o s -
16. kern el I, ieg n c,-. Buc iero e vie-n,., i .,- -,. '. a, 7-t oi'j, IL p -,s e uh sMe[qe.. 1- 1. y., .Ahrt s edo d resdeenp e t n sar bienantes de da r


DO A-IL M- lsllon d .la nu na rn ,-2 s r l.at..lld Mury Ia 'Ia. ncea. ln ll nn nnllsnglnho es a n oo dea an olm .i nucbs. d pelmeas lenain m.
ole- Nnoontnr laa sn peoruns e Cl;11-yde M . "aA.0.e ,ay tro. qu+ mben lee e:r dnoIle lno na aoyme luenuncan o.l


] d / o\gh Pet Reier. "a enel asode Pter la osavs. otudas en llmont. fallr' mld I ion.n Dlbatney Isal maslande maborelo
8a' &t uonea lllle ra C, a f a' .e..c.n.. W.n i 0 .0 ,Al. .Immons.,dse nanesnozecr B. B ad lu Peter co nClaln"o f ][ ] n ]geno bndnlo as". ouns an11 hm| hrdu ona. "e Rona-nber noen llsahnn dlem na dlmj. a
11 II / To .. 1. i L o on n.ine.un d e llmdolnnaresl n Y q u o r ler o n oe nan S adim m ns qu-a
'r.- me 1 1 .4da b .r o y ma n 00100 ad e lolol. Ins nt e a"u n an ke m, Tend er e an. ande a e .
.eoo c sLa I-l cn a,. Ih'"a""lntr1.1. 1 Is- 1.cme, a .. .. "..m o relan 1 n antlo z rnle lia h emoI quos vis nasl la r
nl.n l d Ia llne In ryn deIlo llons Inado an al Hi-
3 lgssana N 00ipaW.1sP. Mno lca Stabans
______________s:,'.,_11_A-_I-__ In___11 I ~C 01 maae. allC I l la I0'O sde~.Iad oa ndoo nd aecp SunSItn".1,1 ". c 1.,0dn a In n e dl I e, .e 0.n 1 I. I. . ..... ..rnle b lIts de Cnoo.lzIa n h.uanw as n pmen -T--ado lod conq a s
l eie- Pl 017 n los, ,,1'1, coi ~m,.e".."'as 0,,elg,, n it a dc10rna-on. hoe Inequoel iyeldznlcns. qua Ieequ am ici...
el plmelfo, e rlenllenlaou e,1su B id s b r m 011 lllronIe lnono c orfiton labnaeee- nounas nO melonEale


eLo-........I..- an,-Irnnneaa g; r ass . I nw ad Mtpan 7 mib I
ie ', .-r,., O I, ebr,, ng.ar.' ua lon onlsl&In nace L nnnaonel a
I ;a. aI e,-ca -nsp t da C lyde aTi v.
"Almena res'byelRntela n"n.____ 'de_ Mnn on tEB IE N 'al llud s a nno
I) iii..ho in Inn molloiidOnaca tel. ,llofU alletdde l i. 010 "l na., osahlInIn s s ais.No
SEJHvCE CON -- c,-. I ,I/L4/ muc___.-"'" ee0 Ty C obbz qlc. Ysass anlaalss e


S""- n tiii( It I "oo eeahc in dInaCa on a. ndnra.estoi
It.'M ne, Its r. rnnI_. .ee'ly Pra.s. ln-gnaareaqu meg bIsla l.a
nenJ; rino a- lIe I eOn l In- z ...ereom .","u aleiand e inIloa Fam
- - .... ......ser.,da.. .
Is n l,-eI oteeselrtm, 22incon -e In ,aodo.(castNel -
I -. e. I d.. t rk d Press
del nod C n1,eontnne"ivn"o.lorno e r ednsalParkM o Lam aaea
I'.ei r qI -Luman ola R I fn IO U V OR.-ln 3 ES1 dmitd, u lcpcd
"elme n ,a"Maendaerroln a "Gtneapycn scd- n 30 M na -Sag Llosh ia deCuba
nsd.1d4 pa r y 5 par | en a aid Rn e
I r'n h 's g.ull-oolnde eIeytdlaran hlllo blnlde y a8 -Mao O leado q[ n Rn Qen

DHermanue.oconnosohmnecEas i cuno y 'Na -taco i'Coa ,a-agase
CO n doe ooein nelcicenP'asseumeleytTelIola'haaode 22uUn. -agPRerosa"Ia"


C ornle cnnsu ,RuBomIL L A e pr% man-s y m.c.o.-ombre.,.l"'y,7"ft ,,L. a",e..,rien....o.. u

I ~ o~ne~a'nminclodmai- .cfnmnl dstalad llolaelgll~aadoyL .i 104-'n oc11 Lgno salooa s daaal
ndel m olnsCs n~lprr.l l1. Y 4inlD e conld's hitEendsSun b.son stCa'
a T...,r'ins onlub .., 'an '.los ,-eedesd 31'nno$ tasddhs ,cs.santdpt
r- .Cue.th.mpadronoy Viota dosbgrander
1- J A- Ile eli.sAcfdsa u.o...... ara, Tpitanher


.I70.101 b".,. nInyaoct-a..Itdo'neznchandnsonu.a.
r-.l_. rbannel" dIn ing"...' Iaaleyoecino sibne enoe tnza aralue. e5!n, -nO -ic.m ysog T area

raom- "-r q I" v., F -nson. At conz, "], el ap 0 oo no l- s -Lam7Roan.,adanCabs
Anotn aci ttm rr..... .......


P. Imhe1onronlm.hatl' MarKinie l o, . 0 Irana--.eolo c ma- "' aennane+I. c oo o dna b aa ~ aa 0 ii --s a6bsaCaa
I," ha Plares.:Lo, in.. clueLyDSchalk.
on halci,1l6na I. 5.0.,.... n I. IItr "dt'ob. .....r Lahncck ,a C.gaasar
'.."ac. .k" pnl onnen manch" lrln"'''' i
de moAD I. co ope no ,,-h"Pico, onn deaaoon a elg nar L .' til Icbs -aI.5.0 deCab


neyns na dnabin oss ann o 010
u~n~ i lio i r nNawwt onn'fa unoPlIn. nelaln Ie Aoll fngr ee h i.Mco.'Ra ns a CcasE at isatee


pepznonIsmnbsorcoda crtnnea ~ s--"
CL T" --J-T- m- --1 i I.!.',"H-'y Hellmann e.1r, erino ecurrenllg y ,,,-at p. er"ofensiv T Pe

suira cona0. e n a a Ih Idne n dg anlaownnI
Its t y to d- A] Simmons, dos neoladelreon-II

adna bIjree c n ner. an Delo e. nen-.1


I" N- I R.." seu pe t r n'r- d ol ewnInnshdeo l" gahnAn,!adrid", AoA I 'l tri ao n
.41 .it 41 1 -cua.1sretult,.pudt,.,rh'tealites
F d siiion., fcon l el l' S prt. f e f- orei- 1 AN tasvm alm stlcn ic l U'n. cualidde'. -t -J At re u Hi a mrCeaoela. OOOTTIlOO IeOS
1'* *116-~i~ iba, l tsal caio li til rp e ch 0 a,.-o e .Y o m'fic m sd i ~ e I F na l on e fs rc-a le ,o I 0 V.eld Inal, nn 't 1n .
394 .d'r .Icp Ions Braes dl n A n ai aa. -tiiuyrl I-olsd Cni M c. at nspe- Tdoeto lsc'n


S H E L LI ..................stloencu6

,, sen nonI-,br ne d ab d n ,ner Inn
cn dl g rnnl e la d nle lI n yLo cadall o-Mso n t e. n or'sn" "
1-lnnell benel n ul i n rponrales. an r lap-

"-* Murry parrdc..ni en a 010 1 del morn In I-Hl/ I ljl' n f iM bdodaerl oL to-


''a rc nn..70 1 s. dt nrl ndn fln enol c 11=1
y1P II e r. ec. .el e Jde... ,a los oanada, na l.La t irande.
o o-n aa s r y odlll, d ll O b ql 10" e q 15dal'Od
V abolare a Ins Daily Do prote,/_n he_" etnrida ,, 2,a 1.,,n,, btlerat'1a S Sath d 1. F..l No.
Ih0n10 l all. all'sh nalls nlss.I d r 1d.slamla-n
isTsOviER.,c, 6 s l dart nl Obrtn a Morl0r3lAr nade 1-n
alpren lns.dfl0rno alnglln I' Ueln.h'n
Av Pold nt en co"No 1 Tel U 49 1 Hato o. nneede.rd .. hlleer, cee's, ,nor~nllraA~'eI lel lunbho OTIll awl o lld n 0 Cali lleoI I
0 _f Sawa lHldnoaa
nnl,,ec o.n Pp fI I _-lln l nll- isFam losss
IA E L Ln~nda~' rne al i ClorJolon. Iaslel3oa BgnsoS oCls
I'E .b I l'lll l i O lrid. turn. ay15
Ill.. At~~~ll i a Ill Illa I acall- o h s, d C b
i"IL~afill, pv n sIu p 0sanoo-nvi a .I
asdm fial scn i Dh nele0Hiftlslolpar. lal 011 Ms Rg bcsa~:
Ann Pesden. eUnaaNo 1, ellIns"498ctr Hubcimoraps. ba on p esir, uln alczenlluI&a IOnolla
its t Ins eporii, eiel rimoatnuam lnlll'.lcla Ine C.nA o h ioCnscgus
trIsafnobI r.eeola.L..Ih..-.lSodoa dcl
cia pefcctacoriiinaci~ de mi,"Hnhean1.9fhs-.aSbin C


Deporlcs I ARlIAO DE ILA MARINA.-Mar s, 24 ale Jiulio die 1951. Pigina 21

CONTINUARA ESTA NOCHE EL CAMPEONATO DE BEISBOL AMATEUR LIBRE


MUCHOS JUGADORN DE SEGUNDO ANO E Deortivo Centro GaLJI 'le LO QUE DICE EL 1BtE Resurgib como nuevo Ave Fen6ix,
ESaAN LOGRANDO REBASAR EL 'JINX' Fogan6 at NIlarianao coB score 2 x 1 NEW ROC.ELLW.'NC 4 C, para ganar ci campeonato P I
baaraarrrreaopaserasr.r'ssdlr oan Fr Ca Iian~~'r.~.aorcon crel x .....r,_, .... .,:,.... roenrun, arran irm narrrncr' elr .iircam iionra + roiice ,,. .,ot
Chico Cariasque{. W, Nixon. B t huich ) otro, titan I u,.cd lar. ..... ... .
bi." r,.. .....l uprm raic r [-C ar a .. -Ii .. .. o L: Pi Lepoit,,o parclo con el Mariap"I 1 1 ,'" ', .. .: .': ', J,... ,l Estv .... .. .. ris dle termia ..... ..... per(<-cio (III( 4, i .... .lue
qea aigun cilmn Dropa ban a ,caabida A Ia II'I .I 'I cr. I aI ,r 'I Ia I A' rarroa al ,ence, al Iberia con scaa han podito hacer muy pocos tirador n la laru h:,cr,,a dcl
dCl j5I' e ,blrF i.r-o r iTipai e para dr'ruiutir c 3r. lugar. is "'..-' ""."'' '. o Trap. Jorge Miranda y Cecilia PFrez lajad,,I r I ,' -,' 2d, 'luar
Por STEVE SNIDER, ala a U. P I ... i
-s..'....'......I....r..'" '.. ... lr '", S n fa b, I, ". Por ((PETERi)
, sasw aa'ar,, .i1D:ii5 ,,.,r ,1od a Frari, orr,.... s,,..i.r Fi '. a I, .. ,l,,, .n.ir len"., Dir' rr I c.. {.tnadio cosrOP RTOuN, Ncr Yam .aciir "3 r ... ,. .. . . '; acic r i ~,, a...; I
W, Y, .... . -. .... .... ... I . . ': ... ....... c. . ... ..
fl| l i. r, | {,t rm. r atlwd a 1- li3" t %,.flu cr ".."I ]P ah .RSANt% YO- -K ,1 3.)u t P.. -e Itl -_ .1 Di;. I , ,,, c, r
i nas r ia i. i, pd a si:, I r o . . . b i n e s i ' a a U' c t e nd .-Mre O c y , i r i r . i a d u b,"- h I iel i I i 4. ,
J an a e Drasl 5 ,. ,' naasn+ IaasI lsda ap ( r....,... a, .,r,,,,, .. "... a. nb, I.,Ir u icfl Erad i-II 1 -, s,. i, ~ r-,,1,, n htabu po a~s cur tltlt .'ht a acorlr/dI ac' ll] ,(,,E, ,,
i ...... .. ..t" .. ...r. ....... ..,.. ,...... .. ... ... . .... ...io'""'csi... ...c cc i.'... ....ciri'inba...ai... ..cbo ibi.ii .. ,.i .iac .
no Inc -v1- Ai!,
-h i .osrr.c rc.. ........ . .=. .. a ia a a s.is.... '1,o .' . .. .. . , .,,. ....!. .. .. ... .... pac c r .r .i .. ...
s ari., rp ir-a..r .,r" a,
1 it .. ., hy,1 1 ,rca ...... '. di vurddc

Fra, s hlw { l P lV I '{ I {.. ... rii .,.[':I.. ..j ... . a.IF 1 + ? O.. .udriria iLii r .o u ~lP b } +- pu ( l~+ [ipir% .. +{il (( ;

a .ilnaa a, raF 'a ',ii, ,, l,,ii,,,.,,...,. acaii r acuccr O 'cii i,,Al
Pr ar.. a" ''a'.i'i......iii ___,_
ruos Po"i jci. Pa .ruciiac 41
sri. c lto aI. n t i I in d 1. 1. Y, It
dab s 1 ,ca nuririr Icrc. sa,, , . .c i .... ain ',,.,id i a .a..iu i,. 'ni ,l ,. ., r, -

cparircnii J 12i moma raneps pasnr
Anavnr.n(Ir:,co..jf Dad Ipad bora '.
c sar~ ~n... r .... n- ii q 'c c c ra '-Iii lNU-
.. . a.. .'a ... id o uc iI.. ..... r..... . .. .nr.. aurPeruciV
Is ',". I,. ,:7 : L J it'' ". :. ... k '; ",* 1 : .' ...,,. ," -,, ,, F.. ... u IteI,,, .. ... ...

U :.,.,1..... .....lh,.mr...... ,.t., ,,.an"' ".',c,,..,,, . .I.L. .a..r...,ra Sihn luau\,ds %,cc'.,.,,,,,Im,,er.al
r. .. ......
.. . .. .. .. .. .1 ..... o d l t g i { r t ;.,I", .'l (, i{tdl~~
... .......... ..rp d 51c"erdr ccI c a. r ii. . .. ..
...n. ...... p. ... ... .. p n 'd a llrl .. in' cr a
........ h ul, un I asa ir iii i in ii,.1,. trade, .a I a a 'i I d cld D.. .aie
.. .. ..... ... ,,, .. ......I ',,'; "/;IF.,' .. ... ... .. .. ... .. .".....:.... ... C A N S .. .. ............ 1...... ...... .. ... .. ..
..ire ..... .inr Vn7n E.6si, Kiran
i I ,i .......... L . . .. ... .. .... .. .... ... ... . .. ,+ ( O C L . .. {P 4 . ..... ..,, {

Isc..u aa.rrnl ScS A~~ ene.a anmuookronna lca Tr op ca .. .....
car...... ..... .........r........n.P.....a.. .... .. .... l "......ide-bopiii sn bc ... -.. cosrl4 r ..... a. .nua rsarup o ci an.. gorai- ~ ?d "':1lt{t1('i( ', ,xt11 ,L'
I Alfons'o' o t vI it, -+* ,, i d i
q ~ ~ ~ M D L M IL TA pi.I ,fill~,.I ......tt ',~n.. ..I I.. ,R ,I'tle, r inter le Stp (lot fi 1.1 .. n.. .h r o trla '. aa .. f. alo ve .a
~~~~~. 'i ', a elc nos ps crr lo s i ntai del nu meso rrios n-r. p n-a a Ixaa ci gr' d nl br Pr o Lna In jut, allc Aucac iJ c l ac
It ,; a'-z "Iar Fn j.M ,.ub',he;rO' IRl r
Driblsa ~ ~ ~ ~ ~ ~ r Mdnsu 'lenar .u cc c .i
... .r... ... ... rI, a raa.. . . ... .. . .". . .. u... ... . .. .
el o ., 'i0.sr i'm rdr au oil ,plnlo siu u mana m ci cl-prl-ccnnr cornil[riluaraiaa
rrch ic.a, .,.n.... a, I ar c h .. ',- .ta, It''
-..... a...a.....'.''... .... ..... c d t F. .. di.i . ........... ..S.anc Mande c c... F i

r ir a i Un i tdc i 'fi ami r ~ ~ l I cca r p n u n a r Im p r al
nn..a~2 mrans I.,''l Lnrnlrniilrririsani.; ..... I
is. nsa' P. e D '. A lpnrir uion doblrcis de.uii 1. ccn '0ccmeJ tn c ciPa Acn a
co..i1 ua[laulrrl lrlh"1stlultr''O

i r i Iau .b n a er n ArEaiacoo t~ s i n I'~ l C hin -I.i e til d r s
, o i.n '.iairO.F .. rI, ad ti r: a .s a k C IDr i risa,, i ra oaaainr a n c ar d i, a ,,ai ,ia I e a
Gonz.I ... r .. H. on d, t d o.. .. '0Ii' ,I I; ai,,do mu i cr0 de a h g. E.. ." ........ ssi
.uo.,r.t.- ale r u .p 'n IC Sa arura "'d

al ys~ Incru or o~ dee.smn ire
a~rIr, : l n- .. ,'nrl ,5 a' anta ami ur n i p ri-in ti v e de ia rro n i Nrtem "-. =' p 1111 ., ~, t c'reaura c nc ,,

'.ansrasicnrlec elz psi 05G 1mar1 deluaeraFo rc
ci. rAga 'c 'IC notric ]uPlcts1d Pt lbl~
cudi s. riomlsyco a fuar 'ticcl ar'"d a.. I d lccl Usa cl1", e d
i ,i i A ,,,r R O B ,S 1,, I. r ,,P, ton I I ,, I, tilPlu s ca.nra co n ,,d nlccn i mruy c.,w Ill b, y a "to ,, oreelle o, .; ,
, , r e, inor n Ibcase l.fi.llupl.. lu Lin del Nuort ind


ann oil F'.> ).isiri 6iii'uet utr uo. 1ro
r," ~ dm a e 'Iu cnm m -i on el It DI ec c cdn luau n ,s ]) 1 9
as do. r u- S 1 )in U V SatEs Uncra cr ss ci ui Wn D Ao hdorisa1~l- i
7,.....crnya.nr.1 ran an s el do ri.1 aAcrRd~~ii dco o -1- o ~~
'in". 'u l ~ l .. Fi rsi' Sae id ... ... P 1 .n. Z

6,r ..n'parc,,, acca... .li, .. ... ,,,.,, r, ,, ac... o". r'. .. ant ea ~tJnu-K m lars in- 5 -. i c rseb n i7"du bt a ra P r e ,cetau,., ag, ,, aal irIanrl
dIteamn .s in. oi'"e" ]. dn IIP O T uiman.
Jrc.das si.mi f.i -... r.,. Brijciurnii'r nIes Iberuia 55.... In, It s''rioO uu'
Isaouissaaii'. Bociii .r .cuu DuT.--nia'caunrc- en ccc Shims ii
S i 0iu i r a n D aor lasc l s i u Pii u r a I i i a ''a a n C n d c i s s e a ~ r c a
41 dl l a"" I ... ...1r'" .. r....ii.- ,-.. ...."l cnioni del 0npeon trdonus sal ...o ... .
ii u h'ci c ir cu r a 'l 'I'' '
prc u r r i b i nT n a c a n ,a a &~o
,o Pl d0F", a I "ala aaG.. nhl .... se -rliibua'. q ......... ...... A ... G a.m jIc A.C pairs'~l o'cci uli Pp
rl~~~~~~~~' 'o .lkr la ,o P1 I T M d oPe, b lo o CLa "
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ".1ti ... ... .. .... I;, ... ... os j. -El .... .. ... .. ..... .... 'l d. Io Co ....... .. .. .. . .

A I., rcsi.ior r'l- o onuqa ditroIonprrnsrelrln.~cen~ cl

'Asris rine urn ia.n.

ri .5 sas udnrarrl pa rpc a ss Ia sinuts4 c.indr I c clopis I
tit a n~ n a a s run lur l 1,pir Sruu %wi~ ,s cocu incu AinIaca" IlTra
r.ar1.ac' 1-a e, voacin aet R i, L 1 o oancnpi r a
a oo lo ;1 1- 11.c crce can .rctu la dosocilciri
ocI: uusc n cna Go nrii-,,iis Er I ucas-aIra
'l ,,w~~~~~~~~r .~1 It, Io'..oh',, ,as ,rn u. ... ,I,. ,. ,' ,,,-.' I., ,-,'".m .a I ,e e ,h t'.,muts ae Moto Cutus itata dn 1e uaoIrtc cl) t~,,,,,ct 'l~do, h 'I"'
pi ~ ~ ~ F.l+ I- .. ~ l [ l~ ~ Lc r l 1, gen ., ., ... .. : ,, e m r pa .,...... 6.th e. 7ilief1 q 1 I/ hItox ll, Gm- 1- 9 1 " J P + ( u h t 'I


c.1uDter' ciaene roluca Sr. Insla nun as c.iri a.r.s
Ac1 n. a1,14 pran aE Ba I s ia s Fusso di' a i 41
S .b .c o n s n si r n aPnt I ll I l n-n a1-u % 'I. p.ell :, ~ I as moliot I crib. title i Ici rI s ao~p i snaiii7- iry iui cM atchuM .
,!- re-11 I. I I~ Lo a .tltio uni liconaVoh~ '~ I~
F erll lo. .r1 I.a s a l a i n i a
Four.d '.e dc .'on na.
C.i W.-AV..ER ....tin n it IiI.. r. I.~ ..... ", ",,,,, .... I Ir ,., ',n ,'',, a .nlinde r de Ii hobo Ilk ", ,,",


1t, it2 A. nD *luu or n~ 3tl,
pin ans doar has to 1i ""I


c~~ni~ I I ......
b e ...rIi. e1
'4-chrl, t...'I.,LEl tilitico., MA, la",,.,t"II',""JoIIo,*-hw oil G, I L-e- iA t'ORhd olal-ai*'iuiua X3,Upin
/ _."WEA VER ; do do po l n i. o z ir ... .., tt j v~ me r bits ..... ....- ItI I . . -' .. ... I' t.." .. Mc +. .. ... . L ....... .. ,,{ . ..... ..
;lSl de B t le iru t u A k itr u vot ed el. lo" nJ '1 .. ..." ll ,, ." 1 .1- .. ',I I In o e I.. ..b.a cu, J+ ,=+ .; . l ld ,+
too I. II Io. at _4p. i Ji .f."` nac It .e..e onou,

y od nl* d Ia ao d* *. Itood 0np, 4 athle, o. ,u ,, l .. ....... _ti o u. l oit Iai och FtIn.p me sh ide II o rt. 1 -V do ,e it ... a -.

O blilt* d o' It r:,~d c. C* I P
Ie e h .co ma lt. Ol Nrde = ,ql 'mi do e d) ihw r . .. r a.,. G ,n -','Ii e x .... -,. n1 6 e n. -I S '

-0'dec--ti,r 1. ,, bo 4h h.,rl tI hIlo' an teer
-rd -z d.u I Po 1~. 9 N 11W Po tr e~~tion4, y Bu \rl' o sns 0 broa.,
,,11iii %.1, Ia s a I R n ,..h hi er qul ~ e V l.rortil ...... .ae o i n en co a

-onde r 's ,+ ;olele fut, -Labs pespiot det I.noso d
.. .. ... .. . .. ..... ......, I. lra li m e . .. ,d p e i t 6 eoln C nf
.uble~Ha leode til exito+o destcad en ] u J-I
... ....... .... ....... o rl a x -I oierlmn uar"d ga a
3. c :;-{ ot see tifo dee epc It chitliesT at" *
cLv. -dquelas+ 'rnlw Model 1. l.se: ou'o In.
e~prtv cc.n ri yo l-1. c.{. ,-,
Ou, ,~~~~~~~~~~~~~~~-lra -~~ oa. i.,,. ~u.O'sP |~,pop ...:..
M1,,sa{~ ~ ~ ~ ~c 54thz cr-mns al, bAu e nzd .I o h I dempo ccol'n='nace d7 'e patinsareh e F n a"
t 'alarnl= e ,obro a' InFao, ateal Baqun y ou~: iudad drnera Maonteideo.+ e aoa qu comice. nzaqu p ran Itm r [ur "
",,,i~.. ; T m a,. 'z 'ysceser q e irnt g ra cia ct e son~ cnternac ena n
c i e t ,.,I1 I ~ -. ~ n h p r s b d.l nob o R a
Arb tr6 *P e~eg m P ~ ez go a a caNEV D O lle O "do 1. n tdild. qu e c pase lir n a ld lln t Ioelr
.|~~ ~~~~ .. .... 1- i::.. n tdu p e+ ha aepet eao v a e Ha tue- do lil ext o d tc doe
it o- -. m..,: ao i ont~ l, I ia n 1 ." so in ,,,-us et e d ,C:;li- in her ...pon tv ,l, el e, t :- .ltipos" d 'Is e obe nla ns.'
m.h,, q e tI pi n poi s P a.; I ,r,.,r : I'ls,.: toel v ~ le qu~ on lr o s

,=i-rl.reque l nlsmo In e trs-{N hn [atad tam o olo .[num r
rq -f. .-n1ra It;,nle ttbe l~ to, t q e pr ie n ell, tm
t. i-I~Z: :y la r -,a ioruP non comp lem no
A O: e lt pati e n in a s d s r o l n a ~ s f c o e u I ncl i d d Or .
loi- ,-,,-, litadstle l eso dot I'l I u.d., que 1- pat too ad ur cra u pp
il n ', ,lo el u r lfe ai ls la \tla del inen til "" Il "n 'iil q
.e.-.:. As m i~erns paa tqdepor s .amo fndra dl sen o 0norte ,.
.le ,,f~~c iirin' oae a I- ,- : I loonta

.1c, "'n gto ,,i e e l tl oc r'
"I s 3..... .. Ueru." a a e i"..',
U,, I, ,.,,,. ,. r Ie' c d .

,i- A -a m j IY -st -st .
it . . y . .. .. .. .'.... .... '. . J .;....
,.1, ... t,. e~~~c n ire Intlvn, I s. z fltr , ,. ,., ,t a
P F 5A IFr T'., ,' I,{)..I.N E N ...... do )Ili .t itl tI I... .

as.1., .. nl~1 albro, ... .... h ,. . f I. ..
C.I ,h.I da xm I'eq do ,,. ....
n~~~l,~ t i ttli. i {. r Ie till. tirIt. .... I in. Tp{r
-- ~ ~ ~ ~ ~ 1 Ive itr iI.' n.. t o... ."W'lI .. .1 it ,1v,,
i~ ~ ~ ~~~~~~~01 Qm t ~l A )el ...i n, l r Wo ......
,n.h..~il~l~dl,. ?..,.....{ .I h : I btlt n( ~l{'e t~ m r n


J
ran10
.


Inj'


I


I

I1,i..imhi 22 I. /DIARIO DE LA MARIHNA.-Marles. 24 de Julio de 1951 Vida Espaflola

.E Espafia ',Ias de seiscientos asociados participaron del ..

S' Ito I Roberto Santosbanquete de Hijos del Ayunramiento de Pastoriza
-- L7 -lenal Hipan erican- I .- - __
I-El dregana europlo. Hoado'Labor IIe r.oelitie o
--Leeos Cueeao de Gore renrrR Aolurisno I
.. ....o..it.. .. I,~ l ....... -, I. I .... u.. I en Ian deVt gacidnes
L I . .. .. ..I..I....I.. t.. .... I" 'le H onor de la enlidail ,,;- .. ....-.- del Ce tro r Casiellano
I .. i. I : .- ..... I.. I. .- ,.. ,,I I.. .. I 1 I
. '1.. r.*. ,I,, '" ',.'* .. . S O C I E D A D E S E S P A R O L A S l .. "noI . ... I, ,p ... I . r, + C . .. I-
I.I-, I . ., -. - .,eIi e k r. .Id lF.- -.. .
.... I ...-I 1..... n:., .,.- '..:. Per Jose T. P-e ICent ro G allege l, .- e.,I,' .. I ..
I, , I- I 11 ....... .. ",. ,. Peal..s, .
I ......, ,G : , ',,.. '.. ... . g.. .. .,.11 I ' ... ...a. r..............
,I .1 I I 1 . ,: .., I 1i ... I.. F~ .e l ..-. r.,, ,, le rJ l I/r I. il 11.- ti, le, u.g, as I .o- | --
. . . I 't"1 ", d, ....- ,'eo I .r r:.'I," .....
I..I. I.... .. ........ ... t.. ... I, I I. .i ..i.. :. .. .r.. . . . . .
'...I .c.c.r. .. I I I. :...... . I. I.... ... .a I ....11 P n'upa r. l,, i. ... rc.... r e. V.,1
. ac I '6...'. I r, P.r..' ,1.d..,,.I. e r -.
.. . .... hr ., 1 r... .. .1 I.,'' ., i,~. Ir P. 00.. l ~ tl t..t.i~I' veil I iv r. riri. I e _.C. ]...a C so li_,. r men
,,on e.ace ,.' .ln.. -, . a..e...'...'.i.r., '.r, gra.. Imra I'I--le'el~ .L.-.. :,,,.,., .tr. c aoo tar. "e'~c o'' I stied ,- is' --iodi naI die. *T uo diSta deH nr.1 D.MiulIodit
prc,, eo ,*,,, ,,e" i .......,. . a.. ... .... ........ a l...... ..... .e ....d del de.tchol ...., o
rm.... ..... eI .... e e. -1" I m I ... o.on. aorn _0 dle Benief. hdd. .I ree ,e ,.-
n, :, n n" I I i h .,',:ru.. --r ~l ', e Ca cpv estlYat c t, ,i reIis."ln Po h Be-
1. ..c,c:1, I' I. ', ..... 11' --"'" .- It. La .d .d.r Oclm a, 1.tart di e d octor M u, q l t .c o oo dI
~ i.C...... ....+ le i~ ni .-dl~j lll- .nr all~n Ph'r 31xuse rl,:,l M .,l- al aH ..
M' IoredoIcac.c ., I...r t.,, ..tt, :. ,,aetcodi.ot..iie:,rerrktcoft..er-1,1c.ot-4el,10a...... Is. celebrate d el e or ta er a e c1.ci d e Ie .
let taoe"'c a. a "I' I Cr" lc I _.. .., :. I ,.I- ..J.-, Hon.". -- i .-
,, itemtt'# o,, o.r .r I r "" to c ,.u. r.i.r1t te .r1i t o a- I.__ --,, __l ,l"__._.,__ ii--I 'llll'1_ .... ..__ll_'_ _'_ _"
,;, , 'I";.",' c'.r ln :cln d- il. ,. I -., rr -ic to t r iod lS
I . I. .. I-,.it I..... .. I. a.. d ".. fi.,+ .,,: -I .... .-' ,. _..li~ c .. r. gr ln pa eI.
it tm ., I, li . Ia -l -il ir .lecI~l, Eoe1. ill. ,roeI a1'te'r'd tle,( I l-l l4 " L I .,
h ,e L .... I Cr-I~....c. r .tertio: I I le e "I
. .... r..1 ........r1 ", ," ..... ..": r.o I.. . In tld Hmno l oe intfi ena fie T lo de Socio de Honor al Dr. Miguel RoldPinA
...! "l i.. ...........:.:.- l,r .., m,'1, ..-." ,...,t., ..,d. Ir,.,,,..... + lit Beneficencia Galleg#'; lunitine on que t asellr Jaie Trasortn. Murado (dereebs) presidents die 11jon del +Ayunlamcjrnt. o ode ot--
'+ L I ,+ "I .I ,[ itH I" I ,to t ,l,r~ .. I s me" C lta'2 n" 1.til lpor~ it t ,ao pl~d e ee sr t,.(nr).. ea~ rl ~opl. entidad, liee(. .ntrell. carutre.


.1llxlls"'Club c-' ~ Carld roraen~se'*ccI Ieet rti-he 'bie -c' .tc.c. de .of., ido ae.'r.P.(nsr),.~eai l
.... il,,. I ," ..it~a + i .=ll I ro I. g,,+, La Sociedad tie Reneficencin tie Na-1 romlux ..er doctor MlgVO el t idn VlIANS, Jisqulerds) del tilkiln do Seals deHonor do 1. muenclnarld. .oleetivd'ld


dcl ode",earn I4___It____________Galicia__________Captions.__
1 .. -...q... ..... I I I.. .. I It:"...':o T. I M 1.111. 'I. se 6n r.,;trnordln~ll cuA l icia ccr c irL di ic," roAlc antr o baot tt e _elebrad A dowelg an Ilia Jardine% Iatu_ ey do San Francisco do Poor&._
I I... cc'ltictci de rite e 1 3"cs"'ot aticrot N Co G orcCa inecoea del Centrr
... ai... ....feir ..... .. c"cr I e...e. ct d to I..".orc Ddc'e... : _tttr ....c. ttde p- ih- __ __e_ Par C Ce.o ctd dr I e -o _c c lea


?.l os c .c It. 6h pe.r .c tote-. .a v
.s n. .1. Ie di u '..:, . X .aht PIrc Dec Iii do te Padtdii4,r Cre..ao.. cc.T pr. Sc tabrict ccO to reod, It Illac coa .om m r it cd e Ii c i a e d
.............. 'o.ti.toodr..et......... In..t.. dc ct'"',ci c, ec ,ur'eatdd. tdtAo dp tt c pa .c...r.ptcc.heteI...........r.d..a. ..oe. '
It ... I .... r.ncc. ., c11.' dcln plrt e,.rcd,.q..rt.hr t.otti.rcaaidTe dcp6 ,cle Ilian lgoairom con- .cc. I COSAS DE ESPARA Y D cE ASTURIAS
flt,,n+, hl. ,,1,. i,, ,,, I ~ ... -+I, .-l H d l naric ourn nl is..t r t ic ~ c c .. rc t h c o t ...to.e r r a ~ b ...c c' a 1 . . .1 1 . 0 I r m r : I u k l n i 1 1 1 ~ iDf b era No h e A~ D t e t c i e d .
tiara, tt Ie h~lealotirc +as'crt rn .ten.nnn ton a ..,i...t~ a~eieioert D~n Ne~o nlo De ,t aerto ',,ic iaa.,itclohtr olcatee cc I Lattcc c traecc Ptec r e io a
............ .......,r .... l ..... ....... ..Ir...el. I" ,- .I.. .' l b L d r n n e G te nor ;. ,' u. u r~lo, m .. . m.. . ,. ,V -,,
1 cc it. i ,i tn r atr, rIo l.b goa oIiodr er c c t o d.l n re rl n e" .- d h ol ea er cc b ar c E L btrr e-
r IC e b e en r.ati o d e t c anpe ,r e d o p d re ru lb re c e t i cto t b t c e e dr c t r
1i c iiie../. p ..., ira c n r t i,,, .,+. n atab pereLrtnr e p t ce ot td dt ceo T.deate"s a r -; qet -i-,, ..c I cge etre i010-
Ill vloijil l o eac cI ien doc e nl' oedticcr e zta X n'c Id, do Ia dolenP ta quo In dqc c d
ar*1 ,.. t .. .........t.... . .... !. .. . ,zaci6,, de Ia Madr't.t J6 di..a...te aD, ,cempo r. I rhreconbdentinoeCata leo. cee lac, a,.b ..c.o teiran tn.n
S I I,.. .. rcctcraI.. ,, we, n, I .. vpatlr rtillcIs nteor, t kodit Denatde Hon t u Jl r cotnr o reer i ea i o ...... da Ctio mioe .. d tec'iiei ti..tdp'tree. c.O oce iito oo .a rlk Co 1rtec Ctite soetic Mcticc Dapisti d citeo, atrlm- Putu ib lijahtdo sillt' ic~a- cccc Lexaeeaoc Lade PRh 111otnir. quo direSck Sea tt.Ice
t I p. I.. 1. 1.6 I de . ,Itti -ii. ,cI cI Cr a ',t ree I'm to t Pioc tir e r M M A ac erec to aticeecI 'dc Cc, trale para meterlo s en d i.
"I.. Oh p tl t 'c Ca.r yea ttcn, .cc..tl l. I C Al eiti, d o ed L ete Ldp.. h c cttu pe do rttd ten. icre Do atet social ....ie .c
It M Ia lp eot" Cocabt a Caho Do- at i t or r c drt io Vr etre er' Ae dc borIc cc, tI tctech d t' p tra pe rte qqe a da do-
I...... .....,...... I. Hi;o; lie (Cerdidt) MA de cik o nchxe io ri e rrdd r~ xp~. S ritca Elsnd CA ...... 7mr ,4 se ... .. tend de unas
erect...t -' ... .. t .....C.......c.i le ... ..a .... rtit .... ..rc c -.e e.....i.... d bo r,, elatc a- ton it can ,e di--.. ...r. .- at I n . d i I. q.. d -I ..It rlttrc. I c dl ~ c It ie P.. tca",ti .tric irtt .art I orde Ecc gaiecr latkcrk C. 6,1itCeci.ctyence.eral. tce~s D ataeitci. etiet
;_.. ...., ..... ..... .; -_. ,T,.,, :,...;,.,: p o, o.- ,. -junt ji' ei it: +,', ,+ '1e pe'. vi,: I .... P~oL,+ Hil:g:da+ Dick.T y ? n ,~~ Won:+. ..o Il. pelo s .... as ...... .. .. :, I.. 'r.,, .'..e.,r .., a,;,dmism.....
'!a tic' I'Ie i re, ie io ,. ciacce f r ao P .i t i c, de tic to eiIc. cc tee o, onre t o p e tiea Cicta te ptre- atc do a Vc I ribad es I d a ie to -e drro =lrey Iu d cta
tid e tie 1014ticc d a c pintc, do C't. t rI. tte"trer "'chacaoc e Acepre ctidien 'driie cair dcd ebao talte rctr cehr te atrpn r Masr 'u and..o hLce arn 'Arc-crch en ccectetid ate ciberntitccb
.. ti. "D r. III... '.I. I. "" l t... .. . c ,'Ir o la .r c.. t ccc. terat .'...t. Ct tic". d.g d p r t lax aobprtql0re. t d. Idolr$ fipte a r q r et e-rlo Sc aor.. Cc-tt atrac yooea, ate ie,-
eactL, tic ..... ia ki i ,etNcl "1 dodl ub Go or-ep ie ctra o crCeer c rte not citc tobr c- noc etradeCisaere ca t ie- Sa Saovdoren ances-. qoua t-
I I, I I ',, t ,. do I 1 li. I .. I.io pa.oCe.deD ar.dIt.,, do I ...-. t o n .,Do ,. I I. L D. Csdfe 1. C FOY quo
t,',,+t. di ,,. pa re 1' aur,; A Il ... . F rn ,o-,,,l c P~h l 1 jc .." ior I= -R nl'nc.ut de C, .1e m A .sr Lecu 1on pr] orue t tlud Cannoetr. an Cub., nl d~n 'otor I ?LB O I tie b ohc {o u aa, shrcs u-J01111eeo taer tirc. re"tiio e oociiriari or i pilo acat 9c 'i drtcoti; do Ie tided t Catp do Soc rt- .... e
i, .ri aoe o~o rtt pi a : inohc oor a a'P l
.. .. .. .L,+I, 'I I- ." .. .... .. .' I-t=.n I, '- I ".. I.. , e -M L.1-m F ..... lsee Alt.... eI n de .pa nd y d o, vie,5ogda dre" n lmeol eto tcs a drn "uout con uenunerble atetq.. ~ 'a d n C o ar ge
i r P, L. -o.e a, eI - d1 .E rirq eue r in crto Mlani dctua "c ap ye t ie s ax 3u e Ys un
..... i.'!.:......'.o..................I.. dr e ,tdor e ."Do ,n ,,c t..ccc .c ir.. ctO.. ,I toe c c't r at i e c , creorc tra icr cce ag titrPci e d .p ci. ce d.. .. ... t.d SanaM r and o L d ... .a. dean
"i ", Cei . .. rt a .... '. ..ac"i. toc, "iat i'. c", rdi n r e.. .. . .e.e.i. SIC. ... rr..c. ..ti F P e. oat, c de Sate Rote, tie'' I cc lit", V t.p, cia ti. Leto-a cc-i C. icciaa ledie ticicet Mirratro -u n a kl i ld c o d .a
a'icI ,:+ ,caiC+c, cc'Vlidtorraa.- dt, c ree .cr e. ; c- p.... knit y enbdSolot c Su a Moci e.eyosuse c ub -
BOnd fica co e rnd ta E t -- .1 1 eca 1. cat te co.t-
De lnc:.ei e t ic taclxt id r a cii. (o-Scat a tceJi oea';-"`.I Ia ,ecico d a ia agn t -ic -I P arn e -a'pcantie c ctiue o ,'. I ,.. ,ea s oc o ec .e. ldas q ret fic s
'I"titb cc.rtrrtcli 0, I ,ociteI dV .d. .. a A&ec.:.'i% Att Pr. tie Ia rccc cn e. rE i tt a idd e.?tond d N- e c tea e c t c Y do "el oat g c -
1. I ", 1,k ,. n -,Ii d, I -d1 es-i no e p e ,..-,I.. n., -icl IA J CC tG l# t ,,A -.It I~+ neV'~{ ltura o +Ar: s L ds4 Terra" de a som ed1d cu- tn e m ;ti o exte e rito atna ti e acrh uer B - "--". .In I t:-.I y m diIeI ac e i t 10 d le C ~ l Oruas .D is= ige aon: au i e
... k .. ... t !V,. 1 .... .. I-,,' .... g,o d o 1. p e fvn ilcrictau e ....on',lr d... I.',l.d`'. g' Ae li G HI jlo| C lifiet l ', Lro erd n a te ... u. P ru-t e' r balzata on eet A ..... 6nd Vd- "a y . r'.. ..... ... h ... it es C pS uedaia ten M o it ... .. In o Sn.
.. . .. . ," . ; : d e B e r', . ',P ,e '" 5 ... ..o, e nM .F. , e a .e r t d p o a a e n. R d n a!di.ne.d . . . . . ..l. .. . . ..IO] s u a -!. .b"-, ]....
'' t' + 'r ' i' Itirreac "pPd ae'adteapror ... Ed,, eac titi e titi-, Do tn athedo p :ta pcm e ie -s decun t e ceadud e C m o Sa- rn tctna cr. ct at cte c c-
I . : c ,, , : , ,s, s h .. .. ,t P apr l r r P I, P- n a ~ t a e a l~ a- rt d s a l e n x -e C e t e m o l j n s t

.. li c r r.c.e-dcioetec.as yo cos i r cr de'ette me aIt ,o uytogec. tteti orde i mo n x I a IOSASDaliSdUIA"rre oriam I 0 P i i a dtreat Ide Sard Haminb .
I I ..t.c... .-c Co" tit j-"p op lt ccccerotica.ac prao rr I ulie l c aOn ina r accc Maric eWa te r e r tire o e po erace terser' e ca.rranca Idcta- p a tp .Mri e
.d...di. I +,e.ot .......... dIst i,,l h,,- t ..t.ec_... r'.i"et. p .... V d r i a tic to 'to e z c rid I ret debr ecc t drdeo ea. e oh ?.. V, p 'ed DtrI.,crdedi t er -
dtrip, earpr -ti......e e.r ,er+do ec. c c riai aenioe, o" B ntica c n e"' ah a rd s a 'e re a a ccc' esei c epom eatct e ''ir.. ti.scoeas d orterdcertido
( ,ci de it R e e. rn ild e 'I IP % ar cto.l coc cet irtip o.tc den. &gIaj n ci 2 i o at' aede q. eta,,R d" r" e ot~at cetr.C artchtita e -d At' eta Y, eb et C noa Idec . c a be e c o e p
~ ~ ~ ~ ~ ~ e e it. b c c ee a It d ie dI dI'is t qecl to ace te h cI t im et. o Pert c y Rey. Ge r a Fi n toit c o Pan o t oen c. c ateottdirg n tcdeooa i e i o u I' n i u a v j l V rt t ~l n a L in r ca l
Il I. I, ....... I, ,,,, 1; ........ Fea ... N OO ''d ; .avi In.lado. --p a, V tdp..i .ol r.m Goe ^h,dlI. I'e- med ia t e .... ho he." -t Cet aFiest a xo III Cor n flc nallgo ...l a. In. "nttuin La.... ]an d o lncah oti d o icd ...s In. in ..... i at !ctc [" P e


rI, Lt c ee,. eece,.er eei dice e T a icHrer d o todr-- Da nie l l c a dc to ccri. i.tst t- a t~o Is td i a o l fans r ptr y e tic atm e un ir-
".,I, LC I,,t d I,,, [ n~l, d.. ".kn.,l Jeo Fi|cl; ,sira o n t e~.,m- It ur ,.ado "N ro e,~ G.er, Jr., Jo e alC n .' rn [ku n -,au aa nTerra" tes Ia ro edar u-i n ' Pero as toMta del e s a cce as c n do u b l en med s, de i sytah r

Cid""rsu e g!n," cra'flliial'e ocee tcc.: N irp bci trrai


............ ......... it ,.., palate t, .I' c.c.. c. .. ti qo n r erdl r.... omre R ... S *,oe a le C. d Pastro c di oa o irtooo Cie to i i .. t... del, I. ae .. cb n. te attect .i ,
t I,"~ itd e dcrceqee tocc ee.t. )III rr tc til e tic pll ; 7tI ctit-t el p tt nibod. dee atutie t',Ic ego cion eicnc cE cireath I. 'die Aecir b ci q it. a rte-ceties y uedc n c omtarde o beli-
I .. ...Cr ld "t qc"i lie "nttderr t "'or ,'aie,, dc d o I e let ceao ec d bno o m deyeec, .e.. . tt,Ia ,e.miac dtiVia. iem e tr en e rhusi. o cs e l it- rr dre e o.r cep atet-.
mitda ,"r Ia..... . Caen ...... .. oreca ..... anrlunt laca conrtuss Ponrz porqneseque ;asrmad "n Dneeosu +ca-oe r v nYd lraest dCarllas,- -".k' "" "'." s' r e xcltcubes-.n lan ta .. hom e esstncayobe l
I + .... i .1 1 ,I t 1 ,,11:1 -14 clutt'nl il I. ddac d 10ocsd .I;'., L ..I p o emgosd ,so Vead ue'- I ., Ju t o~r ecia e C b NlRio-dm- ,egoyd ,e !,, In ea ~ lecr t.rl el -] e'a a e' ro C ra nL I.S n F an..e t
....i .. ,, t.. . abe l t I Go o dr eta tile d. u !o oK MI cocAtn de a ipe i t6, pc n or Iedr AtCa r Ce eoncurrirIn
ItiPor juta i llteeeieere era r ti ice. tir i, ir tec e"ati otoc C Ate ea io- rc do Isatic Is]& ercoho iccathide.'E ecice ccec I c-tr'e~c -i t"'..cec
. I I `rci d, ceIA t...I t~. Wdl on 'o be r r Ita-eJ.dta e l ed c a- c b e ttr bbi ce ed ooy urti nw emrocactcticetiiccIdecc e~ i'occic be oantt'irct- '"odtc ..t. ie- lcr eieeh' ~er
, ,' n ii datiti c nl c 'o ra atoce arede r p t g ee t n- M ard c rere et e pt.cio e c d iet p c tiiem b taeo dcs o nal.a t Idlio r.11 iat c cit ccc cc cc p rcen o c nt ccdticra i -
ti.:c oe cceleeititl'ttcetpoeee 't'cebtre. pnec ateec areticct"Ill- tidet cprrartotiiera tic eecatraltictceiccerer tirii CeaAaidel!coIc retieretaDRtcrieChratatne0c tintroc cticieti. IdrcI Tomblirn ia '.accabt cc tie itdoat"ta.


C, oc i q c it t itad i c A d r i c ehroic e I a aoene ,.e, it 1 neiabee cc qru !
N r c c,,t ir ", ", ricie.roeIt ..toeetIpc or e a. c- I loo o ,, rt rd', .c.e otao
I, ~~~~~~~ ~ ~E ." _, I 1, t Id1 n,, ... ij i ripti l a g u~~., blhF. G. Gi d Cit el nuc cn vl, t"- "'I,- .,Pa, aC- ,ot en LL Curo.t M c e t del e -c-, cene A .acre. velco { Mre nr ad r.ueW. ..- .1..... ,ac y oecena C L
I, ii 'etqIi e to tecee cie nt oei t coe..iede il t pnre- ltolecc gade o i r dcr o
.. -r ,: ,It I. itc,;.,t r ,t to' ,, ett cot toet bt ae* odont eaiti y de ert c t ae i o r c ocecic es rcctoeiadoe ca ren at b ,", e , 1 ..ie c" tilt ''. i e, s icer Easenathcl -
. .. .. -, r ars to hatrh e u p edc eAnt a D ntdtc M pi odc to "uan V r dadote.'t h retic c dcc.lxiete qCt.... i ..t... .. ...
....ii... .: ttieti c tctdid.. . ooe ti enr etc cen dc lioate Co .n cit- par tecic Moc ret e a V
L ,ir -I ', ,i, cA I, M .e u. d r Ita, de I.ccc tia c I l eri d eer i oeJd -tt c d i r, t a c ue dn a d c! .cc-, lctooc ca c o tire S ta ier lga.0 t ic "fil iN c E tl h dI e l d ..d Icce uee .r IIaee'.
,- c ,t i~ d c t r i c~ t t c i o c,; Id CI C.,t I'h" doie i ticik Cehe to .c ttr .. .1Lquo dat CI atd e% ... t- "' ,a de n e d lil nt C. 1 car tr i .i. A e ce Da.a.r too 1. ci a o S d.... .. ......
I ' .:. itreczeiprcerod-,reiti3c tir ','.cae'{cln e c, pccrdct Cdo haoi dc Cr eeat -~ddt~opr a l iret Aiactiaiilt.r'l, o ntirdec c ll tsS u d Mseeiasrtccpao-eeerec
1cc L"I" . '. i -'I R rt te t ti rn e tc C eat, etio ict od III calo ubhec a ruc r i i c qc potcome
.... .."" t t. arm I., .... .i t erll donM ,.. .. ...?rJ,. .u1 I nadnn .. e e C .. . .. .[.... ..lcl. .. .s nm -L'dl~' ...

p, CtO. n. clr cprco I dc ,t tc hdciyC reert' nnl"a -,c. rota ertaoe- 61. t Ia cf cirnc cn ii dciucereArniooctite taceecrtin cnlrgallcecdtCbcic tee ctp en ettc-it ccc
P.i,,, oo:tirct 41'i.e ice tt Ii too ..etitr Motto it Iec 'I"et ccc~inuxr ,editeai,(trcr Ii~oeeac~ ccc tRtr Nc PaAas tictio Jr. cteh .c Mat on pieqcacee ,caic hrr~r .e titt .ic ti ocnt
cl,,ao Ed arorrettitiorfrado;.,r ; ie - a ocicitte _ r~ Ifct bia Ia crrioSeh e y tmed cia o 1. Re- ciipM tl. ece .tcio dc i eor c i. -o pen otile. .I e I..o Dee scrollV itr pdrttle-a clprn tirretilr ,Ireeticuti _4,ic r, cere dte de: cceortiic v iatc, occ ci Centice te Sni. c sec lade tin u c o rr ti e a c o '- ichi ,ac. r pc y e icq eno e at Iae ea. n e ra
lare age~d etler tie t3n i'nt= tit lte ccr.... ahc o Ster ce tir r ncu d Cueta hI e ,,, pe tic dcl t err He ee o de Ma iced o .e do VqC 1t teop. nat ptiter itc u l ile. y eec lie te genreC ieia t-
,, ', .;~e'l el; .,cl) ,!dl Vino.* ..pn del y ll vo deiratu t Par trk Its eleio,'e sceo Jaim nraesorra d l ed d nr reteric.. 1le.atl CM,."e ,n_( 57 entr a n Ia tub e" s a In l ma o a. i., ,,r... I ., I. ..qe a o ahtra a


in.e atri sdo or NirceiiCacr't S lcbe- M o e pon oetro, ds Ia ...... . . D .- in a n re Cd
A c 0 p ro x im o Ictioitrt, _t d. | m.- I..erd. 'il.da 25rtie hln. p e nov. del .oIe o ,' V a nde A .to. a'ei.. ...' an re ... in. y I e al C det
...ta.o iet-cct1tY 'oo. Seed Mlai .irrlin del A.1t.ondeter.cctt, I., ticr r J e c -rIc Iea e e de- iod h tcnd ,. .-cc I .,
t-- O,'lil, e un -s N leier hhoo y t -tiesr rsrn prect i oerer qec taciterde- taaeii .t ,c i,.,, ,,, i,--.. ,
~ ~ ~ ~ pi a . .. .... ... . ..... .. ..... .... ;p,I ....vda tl., ... ... ..e.% ; ""~r o t. d e. e. tr ------n L ~ ~ o ." .. k r ., it 11 ...... ... . .." ..- .. o... , . ... ..: :. .. ," ;...
at- 1Lkl ",Elpsd sb depictn M lito toded
.. .. ...... I ... .... . ... .... de 'l" !'ra llnh i 7.h,., .'d" ... .... .. .l g l~ e R tn F nt e~ d. . .. ,, -. !re i. irrt ...... .d :EtItl. l... ., ..... .. Ai"n D tr ~ del '"" s. ....., ell" :"Ia bo
cc-c" t t 'e'ttcLs..t. c c. A",. .. ''iii..' tic Ic C r do p",t ... P, Rubin. s"'iM c ecutnedoie i .
.i.c. etiut cra-lcceeeea ec treico" T t 1.. t .,, .,. iercer. pngel Corca te Cec rree a Cc e aete. piuto tic it. Fet ge oedn er ota o tand .P .' obrtitd lepoep e .ctco .s I u ic c p
i cr .. -s core ....... e ; ....... del,.octc ,rc ni ted .ce . .Moticco. A, o c + pl, e.-,,,, 1tki eetaoamprite. YAt .....l -eco.....o... e, I t.i ciu..c.. .e c C.. c III.C... oc .ti .C.h e s h.. C t one r
ye t -n.1,c a abr perrio tcc crounon... to" 'cic M ran ha, IaSeit Qtic. iticctd pesdeI ill e ccdct iieotyc a d. arctcPia crd. pee te Saee Le. -ch peW pr t qer. lee;- .igt A, e D iet qcccreocratcacec-
etc ccc---c tb ec ofetet'l' i e el aca'.- cdn rtaen'td ec e.e .I-c det enipe R hi- _______- ____ I-'1 zeea glao eo cen c Icy e ca c eria ncnr'co oo
..- I ..."...,, , -I _: l ri < ,, 4,elI,I ,. ,lme i bu.nki sa|mrueltol do 1. soc l ncd qu 0- j ,,,, h,,, d II ClbN t" cd ,d ,llni= 1.. .. eiroirin. .oLrre decbimet de los i enrca Roll pared. Ye .6 c"t a -N"ssa n ss Nd., ".r.n t ic r tclass u e 'ctt tar .' Handre etartic Cnt c'c reii ]a aes ealro cod enea stlr tco i e, l "tcece vulcc e .ea et'aevne c it e sy d i, o tear
. . d .. M a rl . o r P e d r o Vg r c l r n t . c t t l m c n i r nc y p ..dai d u tc cbd e ainde rd 3, pert u r a d e e nci e rteo', I Y e cI d ooc"l oi n c o n m a y o r da Ie . . .. o e, esu os Id a
"rrrtoceIdedcceci!!"bt!c'2i`c-n:rd ritnct.-MCondot.ieq t ecie unbenaFot*- dron dLivecid,,eti tee tt to.cnce -tWaedidritet ce-irteaetr ccc padrttoc -c q6ctctrot cileeetaerc eecb

ii... ti li h t di ti lilt L c-eitan tececonc. . e t net i, o g'd rep ..... t..c. ei do di. ts Ii.edo .ane a t nic a c rir. a n i tc. rc .d .tr ea .....to.. I I cot pt cir.enidt 'pa
... .. : ............ ,I ,w fthe n .. . .. .. Iii, .. ......... d .. o d o h ., dcde r e .r Ie.'t .Ettcnhea- t" iledscet ..... rothec i . idoa en t .
At'e., Call tefed w v sip e isb r id e tosu r e tciPa oerJe- -breaeodon o ge nera a lenI a ,-ca-ere -o aaran. t ote ptcdcoCal e c Ir i." I ras cd e B du a A
"": ,%I':;, I ', "It.It I till .plarhl, ,, d.l tor a t'.Vpa Rodrcue. toil ha 'a y d. Oa Cn e aCc :agiee4a;dctrfr st a odeHa a L e- i r ua uat ocrasa pera,1ne q e ,. ., as ... .E h b r a sk ent. Y ,
Pt EDSll In tmesae tocodnca qecr carisk chcl Idreticeec-, . od.s dspC .d
"MA, I.! ,,, c .. t+ ....... nucetot i ete IlO t~t,,ee dl .. ee.ea.l. in. i tics r- .ldnltcdju tr .bent"rsoi'tdr de tir" tru tunoexierts eee aodcae ee... 5. Moste o.A en.t ...........lirie aCGire i 's "- .
_,t e t'. t... .. g e er a. r:,'I iz o ce c rcicer tic i ccc pt'i it e r ate-a i rt tar ocanteooto nue . dcl Coel e Art'po i ., rt rud a P de Dre .' -Aqe. toe 0a o lt ccdr I tic.p .rc ...d .. qteror C eer. at

+rf f. ,,:+ l ,.|1:u ci r cii e II citet Arterenicee C!-/ r e ao d h acer ci hobeet: "cer i tic de e parc Hitt ticd Ptserreo" ha eccecno, catchoc tctrpetco tie pbctiie Ida 1 or sel\ Celootend. Secret a ltc,,ni rdarl e u or t D .. M.a-
,,"i. : c,,, ti" J CI PI'll ec d tdna c ca- de oio il ,I selaaqido eIa Las d de e A edd P d e] ru Pe r a aeloda e ....' n'" o.
ele(t cai A. N'iRD ASTURIANDI e rI, p oa ie s Cc rieta runin oret ie en ca progenitor, a quenir e mrep tic d e Coattneeeel. at eu ictccmea l[ egundc pnte: I Sopodi ua tit r Itn ordenteadco lto cmearc;.. p t-, ,.. cng t .tCi1' -t o a ir Iti. en
,'',t ,\\+M, :nq . ci .... nirca ci. crcc .... en-1 tie tisoecedde doe tin'iir- e icicc... ac ....r ca centre de ti til.... s~tcp quer hizc at hto. eaher.sbr c~arat diDeGonzto Rtejg jepo o ee cdM -'heare Cotta diater toe-tid tette -. ., a+.....- p-edo --a rr c egtipor
o Y.e tir -U A t bipol/ pe C4ekt ,ct ctiep el p7tioctro i D etir odite r e ma or
I .nu dA r ci ora ne- Is r u ene u edn. a ra tte tic Onae kyo uo a'-
i- ,- I ': c il -racece camio de Per u.tic at atoectte t pa -
,. \'iACtCIN CcNARiA'beh-omea- derororceitdo eue hcmtie, cca restettulo+etep coec enarei enedi to Sc~ett6detitc centce lo epcaoee. Anontoeeeo. ce'Ce redoeatecacce emag ee qu seid ttec I e' norintee-ryc teen ularecehlna
I,,- 1,' t,"" : l I1 "Ii" e" hrcno tohetidi tic hcetcieittc roeido do .,o co hr o e lrdan Ie"o55 lac l opira C nrI .. "- ...... ... +,-.... '-lie,:n are~ Gote t lezoc c Maert{ retree ate erbor tie beefcent icat ctd e poregur ec d [e-u e ribrcardere e- pti'rts heo tr que s~ recreation ueo.3t L'ut m bitc~ ejeo d:eToet Serena -ten rmenlgc mna en a"e-d arh t io jclahi iut .Iar3+N
'hd ttodtiaacetaaccd ticei o htatttc di tet o deor qe depotc Abet.j~~ cItil oute-c toc eql ceceret eic otte .cge tirot;rtic ccrhe


I. I; I .. .I i .., m ,- ,. urt hr crn t o oe teaeec do a oitn,. nodo riono oe p e tx- to ae r "c i ue e u
Iciit d~ o I e i'aeoed carte- record at ue AMidlti tie~.11Ply's EatitidCocrei' -lui R.e~hict etrta'd cah.ctta rt


l..... ;,, 1 --." ,- "" oeeahnlub oi oll slond i, ic t-cene ecl co i tal r .o -t-_)--e- dfEe irei'le Aloodoia nLrta C-11-1, e r edo so ere leer Iaeharo rogcno 'd a ite O s ra -Lod .c.r ) ne dia S
;t ` ,' . "u . . ", I, , , ,t o u V l s r.... 1 I 4.. . .. ct i l t e u t a-' . . .a l it . . g o,. r e o , i.. a . l . . Iu- , I d oo r t R e;d e I'.Ic Irl ,o ( ., q 1- . -, . a tI c t i r :a ,yir l d ru ti ;ll d. f ; -- ^y' ,Dd 1 A r u l e l rk d. ..i euks n u a n .rs. ,
.deececccrorI'eeeaetIc .R .1'".aat..reeoctaeoeocpor'e,', d1t.. 'li ,dCdo oea r c c c r c toe-c ~ qW etc, app. I,,otti L h .. C ., L s d~ y m dae cot. La Actat t t I.. ch n-


'.-''-c-c. d .t r ,tic Ic par1o'Icacoc.-. i, 1 ..... it I-t ... :ir, Cousen- ha tie d. .toettoccdoeI - Slt| trer tc dc l op Dn ld ed, I Acee to i .... pas cier, y media
.,: ....... ..... ,. ", ,, I. .. cl' c .," Ce tl o I d o-m : o"er .l red ", ". L.. 'c tcp id et encr t. tie e9a1mcon eim t e- .e 'eturrsct'I"o.cki.rti del r I noi roa, -to r mn,
,, e pre o tntc a III I .. . . .. tot e r -n 1C I it I h.. t e ir-d eru"a.. d.e rtc
; ,-, ,' I ., ,, t d-o P" .. I' '"y~ l de gr do Galcci a: bor cr- 'Adicetreti". a c rt Eio hed de Pi'e- nia t t t ,ere-pad, qeeca pe at o ht ind e ac no eOt e Itan-
"':'I'', ," \ .'\, , 1-1 ,' t .. n. ...... ......;. .~' r ... ..... r a t Centro.. do ... ... ...... winntf Caprslho ,Espbt -rA ,',,, aio I o C eI e cIn Irt .;I ,,,I, .... "t., ... ""a ltC u o"t a" ... 'a ;"uee l e "om r" n h
"'.Cc, i ~ ece o . t I~c St-c ceprtestene Mc. I dcIltce-L cal..lie. deRomei1.frtF li ci c-i- c I t oAcecds cwltoctdr cictieronPl 'tl rtrl-ye do Itt totre oee n quer tirco pre- Segundo reao ueeevsr der1 p a Do aaeeotti cat ticd herb tie ce.te ho cei poc, rinens octlcec ti n hotd o t h ea hcr', ua era deser
Ii ... ..t. A .I IstlM l -. C r00n1' .on tetntie8 ..do .te ..a o ee r . C, o,,be d cs cl rIle . .......cac t o. Se. o out to t re do ore
. ..to. .. .i .. t.din totaer. ,.. .. Itc c .....d .. cc la Ad etea t57,ent"r. a v -.. r.. i 1. llama ... I.. 1. H.. ... D...e no;i hed....e....... tietot tie.atet
-~~, ,I on" !%-c 'tt -- o i i .' ice- .triirrtelp tatea d, b e ret a 1.bel s e -urt JuIt.Me-i i. Ae- odp oe See ,,d Peot c c, P .oe- .tetiel ..eep tee. trc- o tc i. rcerDon Manue o c. pitk ee l a ct
.. . . In cruit x Alle orie .ole con el ca al r s jivek 1,abiir.dont nno da. prt aux de ,. A, D p I aln-,, aj r { u u n r n q u a ax o a -[ l e u n . do fr n I es de .
ot m ''a,1'11n' '1 'rjndo a'; i lA eecuk' t ioneec ie doz e-c. ica tc n ctate rVicao._______________ -ttcr "autecc errj' .'.'i'c to vi dape
___. ccj -ear etcic'alt'tc- teel ncr-I.t ,I dien iecpln ettc-ec. io
.... ,i, d i.I ct ic c br i t pn il -aittir ditiiie as e l oeccrc ear ti er eia EO N E OO TA O O DECLTO- ee l de D uei te e oe-
:;I!'.`l." .".`iC 1. .Itaill., o 1. filltar peeot oie B r ai y soti e r r Oe trAS c f A e LOO E CiAtO d- s-ID q ro1. bCar IIet2LIee % lI ..'
tic eti .. .. roho ti, t tin cadetr d e.e -,l ain Ro l ..t rn s i e 'I d u- O O An rpree eenr 1 Ia c e....l. .- o t c "t rn n dad o u Ic. .
\, \..... ,. ~ rn actcbQor h e t reet id' ticp ceneroa t inetro e -n.- Hac trsm~ 'o e s tec re~ rleri d ore tc ctiletdertit.ct, __oN onio in a n uno- H eiec de... a aitt: e o to m cedased qtet ci depia dtin t rao-2
?\, ',) ', ,' ,,:.1 r, e \ lad, .....Ihnepct tr.A bo,;t.... patchee h-lilitie ice tcle-rceod ...ligctc. poict.eta peeotdehe r a' o etrterl.. .. I UT f A UOOCPL- A O c rp Sco ceecrcaqen beebe I btar talet beUn td ].P ... ccI ttie...d o Cec it ee
I.eic\ico do: AcIic htr Ceh St the- tic icd . ccr lit t h- rt ri i c 00- e ticlectidet, cIn tetoe .... d ..... Ieac r l .r.. qen.. %t ee..... Cdeatei leap ..tos'tn ros |,ted aec ..c..d
acte rcnt{1pdodrcda toa e tl o cure-ier Atetic reea rc c'cic- o ciednin tc iotro \,i'eti---ed. C e-
I .::.. ...I... 1,I. +: I ;, '.. d1. I. ._. b p..I bl ll anl s t Sta rtt u Cast ro, Frni sc ",dIf,', a o a ,Ab na ",. de n m a Loto p cadn o u c n t6 n el+ r e a
,, :.. 11 2'. "'. .. o via ...o do ti elrni re do ]as niesra y ,sr-, bo r l clu -a t I ..p 1. 11dt I I- .. ... .... .. ..... ... .. I., ,- i c ua e o e~ r ed d~ x n.{ Ol ..~g .. --lecLe t I' rc t I .. t rr n er t ne'- IcciII to e e ttr Cas elao Cao[ e cb n ei ic te tertc Ia. GOre .A t.4l.-HaIaaide t I r.--ce tie t. ci ee1 e .ir
. -,', ,-: I, + , ,, , ,, ; : a., . . .p e o m, a h d o ct od . ..l ti a' i i.. . 'c I ,,, h . .f o C fo H..i ,, . ,;,l ,,a : o ; 'el. dtn .ii"c t C. -:te e.w P. 'eteIt, i c "t..e, "o't o"c t.. ..rp 'rt, ll "
.'. I. . .. .. ... ..c c. .. ..c cc .e.o h R er c.ord.... .. . le, er de .. ..i c d.. ... .a.cC--,t e- Ii c c . .. t..i. ..o d . .. p.r.. Iot a e e .i4a. Ya
c ci c d p r cur, e britih c et od c ii In n ieh t r t p d A 1 .ii- heel tie i t c ir r I .eZ it' re.coeheec t in dt c dt e in "ic i-e. le.. I.- ,c tide
t it I 1.e17 .i cr t at.. i a rna d ecdii,,Cc t criI ie,: ucc cltbti phe a h co tie ui JetcI p'i- E l a o o 11r I a-ic Orlhrr ,eltet q |I. t. 1 :. 6 s do -. 0
I I.,. "I ......... Ir II .. .. f4 I .. .. ....... I, 1 fit ...... .... .... ..-: ...`I i a e- . .... -, ....... somerh a,,I' I. .o La. eld... na e : :'~lll 1.'qlgl, l l b l d;c J:1a 'r'',c .,, 'a".; :, in,'- ... "am 41 ti ... I, ... -;e ... ... .. ..........I, .. ....rl-I
I, 1" 111 A IdeI Ic tin Ir oad tic r cIaecieeoctcc-r Cuz .r rien te cepertograms;


)t ccuci .ec.tcietetecrn ii e c.., riatc tcip t peite u drbc eii ,ia.l .e .... -, ....t tcr. Ic i.-arc.. t1
tire.e oals icc-to orrat oheooec Ia i e--, cc o

I . . i. t tI .. cc. o "cc.... .. Ch atecn.i .etI~ ..c... . ., ce trea td I . e;..... r... i ... .c P........... .... ..c di i c cp .c.ha id t ha cic|l cl i ic ca.lc a Ic y qur. .. e ..L
. . .. , 1 I ,; . . . p r ' '. , . . . . .. O h r . . .. .. . . .......... ; ," .. . . .. .. . .. . .. . .. .. ,%"I, i.... .. ....... .. "-'t M a u l S n'Ad 6.rns Ie r
"" L."i'II.. i,,11'd I.. . dgl .i", PC begd Ia con-P,,,.Pra 1. oian N4A - i'~ ..r 'a. "loos~pneo nn- .ei- 11,, '. I~ 1 t .r,,1 ..,r --'., o.,.I .uar l stnu- 1 -pte ri q t sgue,-A.Dos u e n, a u
I.,.. i, V I . -o .. ...r 6 .- 1.I. r .. .... .I ` it o" I.r'" v i. l~ .n \ i esr . .. ril tssi a1 al, l~ l & I' ,,he hl


.. ..,=.ci.rcIlerlhllr :,-i 17. Rcoentioetet. o.. i aedcact pt t iednnt" ct reeicrr a c pr ca Banda t r o n rb s OO antic I


noh '"t'" .."'"rti-c. rebccoiatccbccttttie cc+tocte~rt~ac-h c'' catccne to'atcot --cStillltacdt ~c.raoe no'n 4eAe nbrve
ti.. Iii I Iu, I.c c r n rn ,llh tirceir tAdolfIo tin Ita c ii't I_- ti,-
r, I.. .., ce.i rr r Mrt,, t lURe r tr .Ir c i -e C .,Hh. ID.p.D R a
[an c c.r ir cL ,o lt doI ..rI. .. I 1-- %c-...- - l aw de a Y o n d a G' ',ie I do er tct, i.l l eAc cutr-c 1 et tli ce on, e i d tI a l. bir 2 r ..'l-c o d d c r -e r ,.e
t I. I 17 I.... r r'c c r r t.o.. ol. o .ot'hi e x er0ir a 1000 I i tlc cab P X o d e ,Ie
-1- 'hr i ,It Ic he" a -. so. a --r Pr Ptt I b rco. in paed ,cr1.c.art. .rI.c-N her .t aadii, .. r0t.'. !....roo
cit h.1r,'1 .. a "- "d
lI, I, ' I .. eld edlo ~ n I "it. I O V n .L~ + I 10 " e 11,+ s "+e se a'," at mu a, as qu .
c. r f.t.'a oae iirt~ IIIi'reco sill lir crIOc dt,.L. do ]as d ectitre cts ~ th:~~~~iccccr Ichte
c-re o'. to. cic, tin I ,--i
acre11 ; ci Ms -. r i-i no.tr l dcdtorcArtan.c lacirci uouatiloc ea r b _____ __ de__Mar __del __Maestros_ ___y_ ____ ____ ____ ti u. c ha ide H e!cc

11 -~~c eretii,;i tie. Id,,ertto. tntatatae I to ro 6 .. i avla r tac
I,-.1, CttnI l -i-D~iilI oo oa olnuL o. .qr tr..d ado Echaau liBn a


Nohic'as Naciwnales I )D..AR1(9 DL LA M.-RINA.-Iirier. 21 ,9 .Iv ti. ae 1951 PA.tI' ia 23
F A R M A C'I A I '., II I I ,I'
I I 1 It 0 11 11 11 K A 0I ,".,I. I.. A. :. f j j i J l 1U j1 I
I JOHNSON -Mercuro al Dia r I "I--
o. Td .o .-O r7. 1, %''
I wsrLF T.i A-2|AR I 1~i , )lnl| o' ,e ''s :,, 11i le, f.lr " -& 1. it ,
,;?,. -.. ... .... ... ...... .... I... ,, ... E I .: .. ..
DIE T U N .. ..... ..s I, . . . .. ; : ; . L % . r'"s ..',s'., : f; "': '; ": i' '7 "J;,"
I 0015A-LIDA0 22 All i..". d .s:. N -," '.'-I 'II-Il: 111f1Ill

- - .- I ,.P-. w i A -- .... s .- ..... ..... : ', p.... t"i' -....... o'.'L- 4. -- F. -a,1:',: -,": ;. I--Q 1 aN. r _. 1L III-I I i
I.:1, .. k' ,.,,'..llr .L.m 1 1''. a. A,..i on. I r ,'1 k .- '-0
L. TrtMn L, h,.. ` ....-..1


I fe....."...A..'. 6.". i..... ... I c ....-- i" "
F (;rm cia ,.,iseo .. %.,.a C.. J ,,' ...."'c b t .a .ir i ,. .- :. u .r-, .. ... I' ..
, .e r -,k. .... -.'A... r,...A.".:' 2. Itas D.so e _7--I .
nIt*06 lit '' ","

BL Y I" ...roa ..Af j. '1-- --" -! ..... r i... ..... r- 66.
_. lr. r 1'.: F l ,
-., I .." ,l f '. r nl p ,..In. 1 1 1 5 l n. |,1. I e j .r F -,, . C .- I I', I!' .
'.5 3,9 4: K ,d~ =, '- c - : -ale II "t .-; ; 77,, ~ u h ".lo O r - I -. -. I 1, ... . ..
. I......p.. .. ..... .R. -T RAP.I


.... .. queHace, 14AUos
IF" r 9"779 T 111191 -- "I..."%, ,..... m" 1 4 76 '" '".- I .r . .
.... .tt .,., ,. ''I" .1 ,
. I i.i. I :,II .P ''c1" ,. V 4 `l.'.
....URO L ,OY & ... I .. -.. C.. ...... ....,r... .. I .
C--,No 2,....9 o. v ,k ...... . .. : ,` :",.;, '.,.,' l. . .. . e ; 11..c... V, hn;.. I ..". E L T R I P L
I1 . n 4H-,1 I I ..,I. l ei 1.- I,, 2 I ,
ii h r r~d C rI x 11s c .e .,h ,, .i l .rll .#ro 1'e.''l .r" T I, H~

I ,7. 7 ...9 .. ''C. h....... .. .H.... c 1 4 A a
1-t30i ....,. .. o .. .

"' - r .l %lr.h."%.I KI ,,q, 0-.., -, t-. .. ., ,,,n .,t ci .. .' ,_.

Faru aci a DRA GIL ,. ,''* '. .nI.... ..o... I, / . I ", .I .. I .......
t o do ,a '.irs 2 0 ",,, .T:r.,1 A 1ii ,-/..
i L E i. [,ir ..1 F--: C1, ..:1. : I I .. ... .. .1. P..... ..... . ........dI I,. -h i I.. '.. .. ....... l.1, .... .. .Jk}/

,, I M a- rI~ ~ 1 Oir Ii .Le.' - III
-,-lilI ta11rrI-.`..1..
-.A IM oo0 NIll 1~ I.rs"J'. rr.r 'aa Geo. rleon l.ojo. o,,1. ,.I,. r. i 1"4 11, .09r4 .iH, ,i" ,. -6 a7--.. el
040 j7 0005 I ,. r ,,, .. -on today: se'.gurdad, el -cap1tula do gIsas qluo
1 000o I' . 4403 P- l..l -.,r.., I. .,
DE,,, 2....oy, .._ ...5. Ao a''.... .-do a.s..d...-... ir .... fa a de y N
F-9092 F-3037 I I l.l.1 lll k - It ,,.II '.. '.I ,.' Ien s Ae r e e e u o dIIer one e
I."l d:-1 i;.'l]. -.. ,., (.. TU.N Hl,..r r, ..l",-,:;r "1 ,,fl I """'.'a. e. ,q,..' ... it"I a .'1, :. /".qeu.ecetorps [sc.y norcb{n
I,," ,... l~ .1 I,.. ;..rh-, I- ,l, ,It,(CirIl Prnn.. r... I..... .......n. A'l.r . sin embargo, es posilivo quo Ud. gasta hoy en
I" I ,r. l rlf. ..... .... I r'. ...: ":; ,, r%, ,' J / .. diver.irse, apronirmadarqenle un 200', mda quo Io
...... Trr.n r C' nc 'JI..' .. .... ... qu en0iretenimienlo asimlares Fe coslabdn Eace 1T P
!t 0-.) Ia.. I ...... ..... r .. .... ..
I -.o I ,i. I... 1~l. .. .. . . r ...A. ... Ill. .. . .. ....... ..." .. %:, !. .'.'. ,. ....... ,, .. .
JA iiI .... iI ,,, ri'r r,. I 10. all,. .. ." .a.os. En" ctr.a palabras,. el valor del peso cubana
,c @ d;o o s '1 1 ....,'rh .' .. 111 -a ,c .' ,, 4 ,,, ,. . ..- -. , a I F a I1 "
.T... AlI, .I Am %.. .. Inl r i. or.' .. I.. quo Ud dedica a diversions, vs hay dia do i6l, 22
M A It E ,,n t, r t 1 [ G,, ) '' t & (.. t L 8[ .4 S .... o I ., l" e '. .' .l r' I~ h uI~e dee H a e 1 s
I00.0Dm IOAIIIA A PANIC DO .,. n ""umuldar,, ,2 kilno ao|,"eedi .,oaolri n I centavos, companoda can 1927
MAFrt CF. T rl. i o I ol dr no na ond C,. 6OO ...a dr inrroJr Ahoro bion, con.rsln.nd. con oslo n1ob-o-. doscer.so
Cu nor T 1,.1 0 lit~r. e nlnnlot ralla tlvxrr 47 l kiln 37290 k I 4" .J., .. .ln h-,I.. dr nvp .7 .. .
Do1. TjaHrO Y o 111mb. a o .r Cnnlt' Con Cn. 92o .dtAd Is hao Aa O el r .rr S ,.t500 ion.1 nin. r-'n '4. I. l L ni
C lo "0 , A. C 01. 10 ....144 kIln. f 1385 .. 7 r 5 'ojo, dri p enol, del podor .odquisil.vo do nuestro Aonedo,. El Pesoa
7 Tc rr 1 lqb co o6(aop oA IoO Lo Antllllano. 14 plrnoo do trorto- Otrrnand Ciao,.a00 ,aonndefrnr~ls e ,nada.' Cubanaoslnue voiondo. Cmen Cenlavos.cnoanda 1e com-
Oh ropt. aIS 1Ki. ll Um -od A 5,'-a[ 15.170 kiloi. .27/200 kiln. z.7 bl-nnrn. 10 plsoos drirnpunilan .. ,
0014~~~ ~~ ,34lon. 1 non ~
.O tls Na 0 A.I22 sl Anih l, N lotn [, o.nrg. ConA .ub. I aol r re- grndn" pro Eloclrioldad, ya quo nuesNr"s ar.'as siguen sien-"
_____dno, 201|0 1 '0 ,.r- 1 ar n a . r- eln. Tlni or CA n dli a, d dd5.os kiln. q o 1
~oaoo4,otoooqo Cho ~ .s~tsalla nra~n 11,74 Al uteoradliaiancino. 141 hiis, Bomramma Plaur 67111...10 lordno ha,.-
ISEtODO P407(O 000 0005r0. A In~d 10100, a Coo a Lo9.to praopne. Jao$( M0 Cori=alrr0 artonesan dv nn- do. ahondan 2,-74i kilnos e oh? quo la oloclricidad" Io tuicO quo no 'ha so.
7 0000R ',t. 0." ...' 090 4 lnao.. lador s l.lD rln% -. 2 kil n. Anlania ennndea "1 .-
Sot, Moialmct Nron 094 o 41 U.0 I-sa k ,. Leadrr. manlino. 27/.210 k'. Jaos lii. Caonjlez, 0 nortonri dr to,.- nortnnro dr nnvdeinian.. ii 0.. .' bido do precio canliade "siendo "LA
... tia{nlto ...- M-tIt L L Lnoder. nanutra, 276 22 ko. alorli 00 kilos. Antnain PernkAndvo C .e11-.. .0 .. ..M Y R.E A AS G N A
n1,.o 214 ...... 0A29.1' Caav. G 1ne 6 vIrooeo de taodrn. 3.lns iM.Canadlr I nonrldrs mi u- di .,.'. ... ,,. MA O DET ASL S AN 'S
IA=~ 400aa .,fa 50 ... -42- dr Iliar. 2t..74 kitos, hinnlo 7 -'lias .r- 0, n .n .aon
Ve, di.n hoi.. l0 .h,.a o.d.. C n ...no. d' ,.i "A o," I I 'i",nAn. idrl r. ,.,. ,, , .. .. kiln.
.uu'l l d n ra nl n o 4 k10i h i, 0.. a.101 .ila .. ,7..., r 1 / .n. Itiln 7) sa''
A HOYlD ERa Ila. v. 1 ... .... .11 eo I m lI r n r, ji O.,....,rmo..-.n ..lIoflv n ..'. "."', 4 I m I.. % I~ -oC1
Cusrorl v to n ..... 0. 7 5 n. l.1'0 kv . r a o kinno .r . ,,n..1r I nob dv Irbldno ol-
Aondoro re\l~ls, o ~4r .... 0.404 Pad.nn I m.. n CJt. vanlino 2 In O Nnor nIoa.. 1 2o k in r. .
S n .llo ut N a 7 . 1 .4 0 3 0 0 kln Ir a n eon o d a 40A k- l Ar.. AI a 1 I I A I \
100 ci 104 107. G L ,,-,oI ;:1:1101 tl'.: nul I l.oh" ,.cIn I ,Ronn Alnl ant1A nonlani T, in boainrs,- 12 .A ,,,,,,,rn. ,i ,


v It 1 44 0 Veda 7 n,.. 7 kiln 3 . no porl va .l1 3'.p kilao ... A A lrt r A .. rlen- do ]n . l
noon: aottA)IU VAI.LA L CA Ca. Chno. Cuanooo. alantn .. 97 .107, C Ianoda Foa'l Irna 79 an s de lo I... Il. e . a. I "h
AYF. MINS ,AL k~iln, 101 an' l ivo, 2,040 9 kilo. P. t od S~nlr tt 1010. 0 d pl
t 2loat1 09 sn .Caoaoidto U4 ,ncd. Oin2nkdio Ca. 2olulon 10 ,1 "1 Andiliao Enodo. I voula 1'on 84l"'."no -" ,,'.- l I f "
Coanl.o~ia quendo . U-4!41 anlnriovnn,44.7Ohino k 4 ino m:n- ,'.. 1'1n7 hlln.i PondF~ 61oo. .o....-t... rosrz vlo.j 0 0 'B[-1kJq'] tll'iE'' lE~Il I.gil
..rtna Iv II qiplt ... U Fern2 n dr.. ... I rn .... .. -d.o .... . .nn .... 7.n I oto- dr I-n'r.... .l..
.1 AnJov l 'a 7tl .... n-to" dv plin, 46aosa klni, ,'r'." 0I,. ". 0dki. ~ PornO Slilnd nilhi ln.ulto, v~lev~adr ".. '/ ,
At _ennol (Mol a 0. nrt -. 07, kl. .... 1, .i,. .. -.lli, Ca 5 C, aIrD. Ii
raA o ho n dn ..._ Ni N. .,rn Yi .l.. no 0 .. ..P rn,.,ii.vhnn ... .. 4 14 nn 1. w a ---. I %.- dn d. .. .. / r n--- ; .. ... .. ..n
S..0 k IA .ln,. oart"s "ool. , l ..t, o i y,.;,;.. Cn0 r. A r4L"s 'h"tl ,, i.. 4 no n'
lirl 5 a. Moo9 ,-c 10.0444 tie s.". ,AI:. ,,-, I. II Or l~ ii. .lPmnnani _nvov.


Con ', t 1n 5 ro ql r j.4 .4 .A ,hr or im ni. old k. r, : i pl.n ., Al 1.(-. Pi ,451 ln s ..
- ,FnK 0 0. nF I.,_ r4 n I r-7 vn oII -A iI,. -. I114 t lo-
'0 4 .. a 9o1i 1,100 rh,.a... 4Iv o, C, -ln lopn. .., 'a- l00 I d. 2 0,a`o,".lr'. Ca'.'. h n-Ial :. I
4 160 0 1.141 n r E .1 4, 0 0100 dvrrnr \ 61 AIlderoon Trd0. 2 C onnl19 Ar el 61000l d111.nt 0 a o n inl...r 0 n. co... m,.n goso s 111101. 704akilo-
20 t,,,o oC .S,,; 70005 ..nr,,An.7" n747 ,, A.. ..ls,. nalal. ,a4ano.nO., on .splho, 2,,444. ..kiln......inla....in,,'tes. .. .....o4?.,olony.. ..... ....ona..I. bi, ...ol4 00,,
A 0i C n 40 2 it, ......ro90 .Cio, 014 "laodn ,di, ,nMi.Andi rson TIdg 2oorlonvo d e rrllvlnll, .h' 5r "diNi*n'o Hrlnneaillca des7. bd4o .1o .Io lno l 0 1 .ptl ipl-
.i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ .. .. I. -' I.. '.' 1 ..ne I en h ~ 1, .._ as . o e ,,-- tb} etn 3 1o
n 0 .. I r 'bias"i,.40.ins. .,, d A _rd .Iaoneaais di o- Coano lcalrnto So. 141 00 Srnl l oadas oiodooC.avk4.abunbncI. Penlenoorooeseranln00s "leroo e b
m74p aF n t17h Vs A IR ....C.., i .. k %Ap n -' ,.-t'l pea,_ Esa.. F' 1.111 11drsn 8 IA -~'i .I ea 1 d ..k.-. 1.1"A 1 7 :4 aaS . du Ld en ue tr "e os '~io y rfe t l l~ e io.F'~ nroarrlM.13a n "4 iea, ud
o=o -In 1407 v I I. I- do na... t1 vc k 107 daden a o da7. 2 o .oe 'a W. 1 473e ". I 'rl d Oi 1 (llrll de Poth A rOhr
_ ___, ro. 6r,. .. . a r .r0. 1r.. d 31nn1 nn g ...... A. bo . Iol ,eu,, I --,1 .. Y0 s 01in eo, s ohoao C. ,o .o.......... e n.
Co d vn 01e7tre !c. I.20 0 .4. ,- .10 4 a0212l k in, hnnea.l cao 114 kilns, d Al Crn Void I d ... n, e.roone; -h I,,' o .... ,. ,. n 0 O
h i3rn Ide rlr 12,10 T0 el..h ..1.a.-I uar-. 17 a7.klos 6 012 I Andvnson T. q, I.."....llnn rdg. 4n 200nt! i on n-,, lo. 0kil
..... ....................... .I". ........... .. .k '
20 na 70.2 r1a 000 170.2 ..'"a. i .n l i n . 'r, ..nc ',A ol. 4 htllnll ovn ." 1040a0br : ndns 1' A -,,A kio i-40Im enaln Verde le.. saoit oniooack 1,n"
4100:0n 21, ,-I-, no..1. 1, i lo, ren I., -"I o lr- ",7. ..I 0 1090 eold .17 Candor0.kpt 0 4 dron
00 7 1 t' el. o o I hno ,o lr. ." 'o' I ooo:OrO10 JONo lianon ,. ,, kilon Cerlest-o C.nlrn I aIosnI oa s .75 41 el v alor del In
hbi ao .',T 7 ,r;.q ......... a.10o .. 0. r.i... ..... FToi... I Cnrlo,.,01 bim~ a ro .......o IO .ion vO ..... vo, dn4 Inr,
ri .. I ,, l ,
Monno tao Y "6 d h ' IT a 1 b.. .l ...n '1 I .... , o0 s Ar na.. p lmAt. 1 a0.1 110o e
An nd n t orio I I. An ibeo." I oh* y pe .nd n Tlrl' IAd ,, 1.._ .-:. I.' h o-O. boodiidr Son.aimaroon-ni,.oa.I o, TbOTao1Cen.Oo a I elosl,, osloesn bo d en a1Q0e 3roh
lad L nlrdo 00rl A ob i or-ol d ... ...- o ay.bo9.. h 4l' os /1, b .. ... k o a ri ro.. P ,.. ..
ia 1k OoIt1hro Sto 7l.iallla 1.4070ll Cmmrtlsloon Cl., osehm nnrot-mlblr. W" hi Andl~oson Tndo. 45 lltaoso Ar oloon~bo botldnr, .niig kmlnn Aooando ~n o oaica s nnc~a lroe 00 panrl a mlon 3209 o'os "oh o ex Co a9n bo 0 a11001 e knovpan~laRto i a.. Cibon 0aP.
Iadorr T1 o mi. .7007 k Aon.aN .. bonmbsI yn l'ten 1 ,.' h.1 2 tb 11 r. Lib. D-X ceamonton avos, con 1937 1
tA l Ir C '4 I, Arecl n o. I e .rk d.... Pc, 'lLb 010 Androno doIa. ooant r, r" ;) .. ,.. ., ,oaa on mto ar.,ble ,,nob.o. .
. ... M 7c, ....ic. .. %, ";|d exM.- .a m ti.% I Co.an. 02iu~ do .. .... .. ... " S.o A14k o .. 2.. ..... "~n ..... ... t es t'ctr 2465 kilo.. . . .... "I . .
to.mlnn oi . A 5 It W1061 ,aLl- C. o. 4n n ,SA.1"1,,, .od- 4' bo~os C~oasa o- nn .. ..b. r.
J ,,o A on nrnno 142ph0 A do. Ara 04 10 O t ro po 00 e g A v A1t.. n "I J o do .o T 1hdt
Crnrol. ooI lrr y Ioa ....A.,. onona 'In011baoI l,

"3b ooh ut A4. n IAoto r3 d.1 k rilo,. .. 140 on na8 kil. pAgrCC 18 piennn Gerlan F cirA 7Ooanolar de0 aoioeP- hsnboe .,,,
O'aell N 3V.. A-2=1l~l La AbItQ 6 idod hierna 2.14 ti ]os . lt "&rmand Cu. Iad 1 atad de r -I Z'C a6 S 0ejsd im rs 62klsFertla Si oe cloe ,i "r Ba

sVoohhao 5M. k4n pa R n a a r 0 .orae L Eohr 0 n .1 bcrrl re. Ar C n.toti .I ,no killono'Tne.' ., aaS- n.mndP.mi
COIL Moo Col t tO t doida A H n 2.' k. I- p o .... 6n. 6' 3 I ooo A The A ox. C a a, 9.o 1 Jaaer d l g Er* o o 3 a, il23 o eraello ao n ym o 6 .....i.o 5.... ai a ..... 122-ki
Caavoblr'r lal ro 1 e pesoear 1-4730 00 dre o. rgt,4.0.20a hils,. .ArmandaJ. V Idka 101 c Arld re-soembuldon 0OnIIE 00000k0ilos0i1.101110. l2 D00,1 0111. 100 k.o Cmoe e s Co. O1l bobnti ,ondneti Voozqtrmo orvom n..,P'P Oroob
Colt. C tno NA 111% 6.5 Rob ert CM. it Cmtno. 700 Jooao As de h-pm olanon oa Fosdekdon an ds arncante. 1.o2.1 Si1o lon o l sn s q enm 1937okd.on
o il.q.Ct - 0 r .ki etaa r s. 0007 Oils.. AnesCrtiaridas b"A 141 kios I m e a spe a e d .00
I4, As I o loon .0 ko Bue Iu, de 0022 2 0 ni. Ferreer- Sano lIr .. . kla e e
ro Iniquso 0o 6 I -ll 0 o ..ladrnoo. 5.A.101 stodno or' -,I. 1-.. 1 kilns De chi noo Ao no- ro 0000. 620 Amlol sur yC a-. c -,o
S rnonin A 1 Anoloolo 7-220 '0rt00. 11.07 klose Cloudiao Queado h onlesn a ,- Corn.p ,3 kr .. ns eor o,
tR6 fl' :74roqs TeJri -7-111 So s Ilni Roero Cintro. 590 s00os rtectosddomnnnonns 344 kins. L IT, kosP tGre Sptoil uac i onnu ..,, kdn,.,. ... 1 .. 0oi- o C., pre,,.P Pareahnl2
il:. Ollelonbo. I" 4t3on4l. U.:101 Ar ho.ino de Irlk.. 45.004 kmls, C7o2,io .ueod-. I kook er droboo1 C oorn Svrn b 00100 do o..llnl00 0A0. 8Oo3 kdes AspFnm easa -LAb ron. looa
dnmr. oo 1' a N1 I ea N I.p t LeadeAn ho.4oA rnm.. 4 7A2 u k.lis 0 Is I I it. Antroaa Houston C .A l
. 0.0001...050,0 eh,', Ooi ,lu o. 4So oe t..sdll io.. ,,,r 0 .0.' C....... .. ,lr~olno 00 I...... .... nPel.o'000 I....nonm I~e ,'os,0 o n' ...
R.1 ARTOi I.A 0614 3... 0.. A ,4 no Ar t, Come. 0.1000 kilas de, esl 110 1.0. r ars, I ,-l-e o.... I e ar i odo' m an on e MAYO R I .on L '- ,. .."
11A07.44, 50U000 71070, 00100 0.4 leM d Ameoano Pmroz, 200 nrc. 4 ,. ,0-, Otdunr o.m7n koir I nn.oh'..r o. 9 ,i .lor "rl., 0 1s
70 An MIAs003 In003 CL010 d Arnxdorioosenrd..O21.3S 5 i0A o IrosiS. A. 2ta nbon do nhlons kio.. 0.1... i otn, omop~ iaqlao nnolnnctOO. ableo43knsca O ',oe a --c ..
nri Ie A ::o!n::m or 1790 ini s, s7 kis d r 70 mlon 'Zb ro- Prron P P
1221. nershey C mnil 000.oaoodro .58d koooI.oto 9 cOre n l.o'sopapel" noolonitr. 1' 4 ...l Coo ln.1..Ory o.ln . t,-
n T n Ino- m o 9r 0 M:411".400 d Vd' in I, 3O* kilo,. d ,:..- --r .n .-i kilo- kilosershe ,oo.lo ro17in d- A o '
n ..n. rs .. 02000 ..::::: 1o004...........'4i r oo,-C
Co( rta l o lis3. tp A lna.. F%45 "l ...b. ..'lnlno.O.4Oilk[Ino, Oil O ..r.o.7. 1 iOT[...omi .. lpdr ,00.1 01 ..ooos ... dm000 II05kl 1 .... .. .ta dem looo a t n.o.....ab P n... ... .....
II sAi Ao.o000 lr 0 0
I Fa'b" "nb C:n P P Reah 2O
C" oCdaol Ave~ A l os M :0 4 kt "Ire, ra l: l n q 11,; A r..r... i. 1 ,, -, .rd a a t e ,"7 e l ~ e o~ t -hll n 4 to a' a u a el n O.0 lnCnnI. 19 ln CAin. U Q1 25 Ih, ,1 tr0o CI. rno .on. 26 P.o oboo,', ;... ., T .k brl0lAs d5 to.. I0i.., n.o.1 .1 I.. r. oul.:on r. ,lono .P PBneo.h .
Ci~tl Uo A50 kd SR- iO Ad P 2a kilndtol 10-n Aboo I.o ,.oza, S 10 taodoi I th ,
0, ei C I" . Otri do .n.... AMU .. OrS1r.i kll,- .t. .I 14 kio -.i.. I -. I cdall hodron 3100 al.io.
A-rr lInoonII P gd 414 Pool Rsp oni.. ':n Coo rntc,2 O90 joo drb o uo.010 Our.10crristc h i d a i, 0.1,ha f de oeCt o oo d 10.;1,

An 4ltos N ,os47011 a ri. .
QOFM 00 6 n -7131 0 dm0 8100 460 kiln cIllo.lir.m lov;uO kI ,os 0 m ,ln kilo .,h A F I ,.s doIl..l r. sr I9~i orb d40 00 ,iis oioa 0 ~
Solos 490 .0VA.". L. ,AIWTA A.,Coot,.Cmoa%,Al dnoO. !l7.0im .mInI oo. 7CooiSo.,o tl.AI Aoa,.o112.kilr.. ...l.P .Bon. 14
-n n A V E 1Q I. ,A .e knu h i l o ... 4 ', .,,i m" h ,: 2,1 6 kil .1 1.Ja d p r e s k l I-.". I. I 'I. n t a a I' A o noClA[R rJtASo td1o PI C' a t-u l i k _. h_ _c h e l. P P e ch i7 h a


ST U- I r. 44.743. ki l n I~ w.. . , re.. . . ... . . . .. . .A. ,,I I 0 n.r ko h ay n r, 6el L.
'e y....... ... ... L .I j pic, m s e., .. . . ... .... .... ...o.. II.I. o, Ir. -s T"". .I" r . .. .. ...
A, 0 j m e N ',R10 r 1 ....... P d, 1' i 1, 4... On-m .00 r I...... b k 1. vo C, it a o,,,b . .mi., / . 40101.
Csdi.rm 1 r.411n S nd 0,1 d. 11 k s' i oer 4ng. A o, a r p .m iIolrr r di.i 0le a a l,0 ru k llo .
l41i do 332n ~ 00 ao nn a Io 4 o s o r ~ o 0 0 0 1 11103. ho: 67,_. -oO _lobo_ _ - _
uT w P rck"iie tr l n C orp k hilo w il 2ape ,ltl e III -,~ 1:1en ~ ld 46.(,:4 2at h ulal le .u(*~ In d la IIII. 15 25A k i o _ _- _ - q - C s, I W

do- .0 . .. I 0, . m ...... 1 A. Ondol koin 1 01 -_no' "e0
C ial l lR y 0 Il I m r d .i' _l.. ni., I10 ... ,a o, Ro a C O a 41: "4 '. ., .a d zo .-. .
I," ,, ir ,i 'i. iv 1- 1 .. "ld 1 ,'" lJsp p letilp* ,11 r.,i'= I" A o 4M r a co A 1r 1 'll I 1 '1 1 hTM Ire c rhl, d hllbrl.ykkn.e, fit, 1.1k,. C alen s I D I C .M a t 5trn a


1aIt I 100 i1 11 1. .- -'''11 .. 1I. I11 ... 7& I ao lO ,b I e . 5t ,o.i1441
Mort.oo .1 1 0 6, r 1 000 0 _... IsS .0.k. -. t,. ." r- -f-.. I, ..I..noo-d`. I ...
SA o rw o ,, r.,n m on, U Ih ." _-, -. I.. I-'.0. ( r lb r . I kil -s1 044Co'n l. l l I Ic b, nato e l -" I, ...fs do 11 -
-d h, 11' .r C01. 1 In" I AI'. PI. Wr~-I.,. I.NJ Anderso Tiide -- I nl. u ranz. I .1 Io ... d r,,. 18426( k ntso ,irp t I,, I., & 5 NTh FS( -ldn 1 a1,011 bl Ito '


X, ,P1 I',. o ,.W Ian .,o 6 qI 0s '...a, , .
,- X "k"'- ."1,i: :-7 j,____ -. mb part'o. O ld no 0. o04' wo ItA n" -w 'Iia.oo .- I I .. ,1 10010
- - - -i. it Ao~m I Ilil '.1 V I111 01111111S ,,I A11 N'l5o,,4 nmHome,,oC. 400


:.:.::. :... ib 0,o 11 a1,,,,,,0oi:-: io. ......im...1... i. mallil I oo
AI I 0....li .llI o.... -n. i[ C .4 70 ..... do OiW .... ... An11 am, mom Inelito y I hd...28 sa- ,6 i. B, 1. See- 2l b atnn, Ii~rf,..[0,'. 2117
0II ______ An _.1" CAL __" 41 ,t I' ,. n l, r- I I1 o pt,, 11614 'kilo,' "
n n.n ,,l va- M otors C Ita ii n lll oi-l-., _- I..' I 0 I BI ; i 11 ,0 41111
I. -. .. . o1 'y &r Oiloo I n d I n! 4 t5n0.0t ill y . n. . . .1s Sa -1 d ,.-ovrmn]d
iM C R I O O oNlrIo d 0 0 0 0 ..., n..o', C o 4ilo r o. .. . . .. .. v h c a0il o t. .d e l o s. O b o o P -'o b , S elO' h a I4. .
..s. '' ...0. 6. 50.5 do .., o H, -il, r8 -,r I. '. b0o o ia, af 0. 7 k 1 ~
17 No LI unr saJ e va I C Fo401U Jl fobd m ot or~ io ooomb In e ,21441.4 tilo, I Ia dr im a m dv W. i n tii es-,n o..o .
.,~~~~~~ ~ ~ Mi-hller,,lI r ,,I. .11 ,t Ck' i n I m'.'. -., Ir- -1 Ib' t" LW n 'n=' I ', . . 4.64 ),I,,,i i i . . M --. -1- DI' fit


Al_,,, sd.o Gehl v .t. " o I. . I h 'e Ad ol Ilrn I. ..ryin, ii d.. i. M ls I Hi, inn N. olA. -lAsi., 110Z .,' Ann In"" nr dIenln 00
3. Ande~Ilolrds~on 11000110.7. o.00 rie ubicn I C-esa dbr Nw'ren rndsI u1b0.0 t -I4 mioo b-- I llr -4 Pl.. r.
N ohI 0Iq a' l 14 1 1 tll "n ", oj j ( e I'c'r 4 0- k i l n Is r ., l~. d 1 "- 1 3 -1 n {n e l. d o t o C n o c hr il c t I N o 1 4 3 l{ .I 1 Ia t n s IId i M e F a,; i~ lal l nh ,, ,, \ l h l l t tn n s
. . . .. . A I 1 .T ..... 1. .... .1[ ,ll l~ll n I.in 1 .4 k I H B '' o ig I a d.t 5( 1 ,abl~l hi ult -, .. .. 1 ,, t l O n l l e i l s ~ l S


N 41417 f5q o Ilola limosos., 1. 2 0rson h .s 2o aIn l oinr 'a 1al. C o flido
mi In 7noolI s .T roes ri4 ktIoo ,
It ." I u u "-' I' p n.. 37,2. kil, VI. II,xbo .I 12 h kilo, ,h.. Ah-n dM(OOde rd C t I n' ri n u- de n. t o II~s~s L,\ IS ,,rtlne rI onlo e- 1,11 .... .. i, ., ;rs 'n S IX a.par& " Lr Hahrr n al
--- n n I ' .. r m r t, P I tt I Ii ... I ./ - IIl...lR *' I I' i .-r I ... M ca L .. . H a .. rf ( ) Nl O ~ O ,. ... - r ,g ndo .In
:3 X 3 1 1 n r y -a ... C i F -9093 pi . do % I .. ..er ... Tidl I ... . ...d ;Ian. .. ..... .... ,,', ...... L...j.... .... .. ..
I"1 .4 F .:A -L I, r. . .. n6 .... ;: 1t: :1 . .. . : 1' la/r" I :I l 'Il .;I.. . .. .. .. .! < .. .. .. ... . .. ........... .... . 1 .7 t d ~ rtd - - 6 I -- -.Th .... .u... ......~... .. ... ... . .. ... n....
r~...... .. btn kilo,.g Adn h' "',V, 0I 71 .,.n, --'-


Psigi-ia 24 i)DARIO0 DE LA NIA1RNA.-Marte., 24 de Julio de 1951 ,ter "Mou 1a ,

IROBERT S. ALLEN DICE: ..- 'GER Iosearg tmr
Actual"-dad-In'-a-~cioal Temen'qu~e -los rojos lann- e LA DOCTRINA DE GUERRA No seabriga, temores en Europa
__________ Poonoe mcoa MPerop ________ o1. DESCARTES.
Actualidad Interia ioalo ITemen _uelos roios lane en d que la guerra sea inmrnente
-Cores- eleusoulds pal-itticos. .n m I urm raasnIdfnacnr
....ooso agosto pr6ximo nueva ofensiva ,l t-l:icol:rnw. s" .u . ITal dice unsgrupo de ....dor.. de Io E.
- -Sum, y ...... del problems. . .I C; 6m? ,;.I.7r, s hi tmr continental. 12
-- a I. ` b.. .... b tito anups:. ara ,d I.os informed del general Ridgway indican de modo ' dpoto Integra del Ps u'o: p- tdos UI udoa ht'en a t iP g- d que reIlizo uI N viaje d1 e is, peeci.n al Continen-t
I C ..... ,, d .tPIt, pr, dI ..... .o ... -..o. lo. -. a dot
"A- ,t .Z6 .1. d r In do tos ..NaI.- claro t Ise los con uinis tas-refuersan s uot posiciones oo rd ado sy coub rueO e, o A htntsior tendr u proble- I t:.'PtNG TON l.inden1 Nor- 0s* I"",...e.e .'
'', s-- --,--sn p t e do \,tte. .. d ao tin. "dlctrinu d t e !rm do pri al ,. n a 'witsqu onst snent. I.'-,' f .- peci ol e ,rr,,,- !.e '- I. do "1% cc
t::oU~~t::t~uu::o::s:::uutu CU'- -. -~ ~ s -- ..tu ,.~ ,..so-d -~r Esc t.rdht qu'. .os us pDo-e 1''' ~ :~o I.5P 0 uss
.. . .... .. I..I . ...... fn Ind.s ID .... uisticim .s 1... ,a WASF i-NGTON. IEPSI --A lobar.. Quizi .... a d m~i ...persad ,g .... ". tj "it .ndudtabe. ,~ i E.. . --Ps r a I .. ....... .. ,i i ,';. C-1 .... r .... .~ i .. :a
.. ...... c t'. I ........:. g as.1 al dt d-sdobo. Ipn ... doparn -ou so .... donl le. pot . 9 I. ,',.', E.,enh o.... ,`Ir, z a s.n "
I ." .. .. 'vzud 'intI til ,lo 'Ii "u c a fa i ti r atse n des ja i! Inser o jo ful aluer tr ine !- A 'RP l ani: Iltn a eia cs on m n se r I.,
p' 's I 't' I:,t .. ,t., ,t d"ot I d d 1.t IHI Ius ph e Osd p repran "ps del'" dtoAs n orst deas eu r ol r It edo. .'to,,- P. 'ar ,Ins 050S ,u, "n e n n e
],,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Iu.t how,0 1555'D I' vaid I,,,'o.111hiocos o I.-. ......b.t.1 giRdt .nt:.arr- iale n lan I enti5le., na -cci..acract n xtr- q- Is 2lm 5o-e cu. tondrsol No ,.1611d.1tat, et A Oltfic
D,"'e". .,,, ,C .i.ult o IN, ti~ici t s lttto..%, a 1 a .rd roleUO iiole aIlutrI 1 m ,h 7 mtmc fo enqenau a&
t, ,on Os s :us:: .see: tree mot neno, psborn rdcas u ras n per, d sp o ...c on ...u- ,,r.. n:r ,'.. q.e t -I- 1. A.,:.-filOe let.,ol dross.
' o t no d \to y tl o rt I d tscupi s tmome nta n n L p t i 9 Ppre p d d "P,, 5 ro an forms de ae q sern".5',a I d'r
1,, .is tos n t. diorr. sin. phsa.. .. . .. -t .. er C-tr '. 5kb ob o -- eor t r d e b eopa, e e
. ... I r d Id Iotl s e od jus hbtos tytods de M", e". ...d...... I .. es d. to-.. .. ... e sdd t dqurlargo ros..... sdp nSOnadet eop .. ... nAt edenq o porcn .... tonttraostesrSE5
4,05 IAiudoydo Qit Is ,p.:s: Isot d, tsd ont, rqechallstd~ os d- os I' duoe-e r~~.q at -:ttu usi st Ostost.. isto*
,I 1d,:':Isusll Il .ltt. I ,ts: In.~o jo dusel Etic. I ostor:. us s haia trtdos.sto i:st&' d detrmndooo F u st o &do .u bi. Lsd:.ut::,:sdo an Europa.A:. .ss am... "a..,. nt~t5 dot.oosdssspO twern mthal
,I, ,.jwD (! ,ilsi jdcai. io eo tty een11ne I de d im uen d L ocrti leg era1d "ata or n or remn aI
ts:t::: vo:ts:: .so "t. sAl, Ccan12' tsd. l .u e L u... ins...
,.. ... .d..ss,,so. .,or, g,, Esotssdst:d ,.s'. rt o dotonet.is nts ur dosuen-d ysosIolsdoP enosdnom o Cvcs y : x- su s se.o ader o y s o y du does I.-
...... ,11....... ,-,, ,lsr .... ... :. I t ... :l~i, t,,,S "I dell. pr;" E. ...... III1 . ...... I a b~ d~fer y o 1,rgi tn, o ip. ti osa de a a ura, ca I r dct i ah Is e do- 6 ln te a s Is taln atural connuet i ron. tr nde c yre d wite T ru ma e. nold .a...r i. j.a~ t r~ cyud
Etl... .r s tsqt t Jai : n. ts do uni t o labo i sora l dot ttr I's ps boes y Is quo .d odopti El grupot es1A formado por Ins sl ,sorzeame cam pa, 0ne0 fin.
. .. . t.......... .. . ........ .. . Is- I ,:m at d dm,, . huoy ... d s s . 1 tu I .. .. .mpuu: 1 .... ptoo t otluo dodo. pu tot rsopubtli nos Alesuu.d -; WI-
I dst.:u d.,I.0025. bs,.osstsiusY sslo. sisI.y cbu sds Lus .sltoF qot0 smd. Uidooo
.t 1t*hd J A defender .re d, I n A 9 L etierdou o n cu ltsn a t bi ulon d. Ioosi ru Alexndsr s s drodo tua si n I s usbs
.:.. .. I . si.... ..DsI.sn b **.. n d 6t.'uase .... dldoh prltt ........ hcts I mp, otrse s I . ash geogrAtIcastdo- s:.stislh, U n Cod o g yOtar qh.uda s l os. E stsde Unidos- hal
,. ., ., I.s A morn .. 1. o: 1. tnet ddd sumr In stroomeue isra,
. .h. .s 1-, Iqu trt !:,:ho Is. s,,tt.dI:.....d n o Edstpriusnns tin, y present unl 1ya ooctrtn e h- Is ,gen- L sdcpo s Io e: e s t m d t. ot In.satdenot damL.
n.:en.:tut. L:..... t:o.ipr ........ t...... too h dett tinllo a: Intercat mb.at Ins t cialmen 'sa n d ,unohostAIdo s L ,,* t as hdsGspossstoDI.F p osop ois s o ptN O cardeon
t,.-' d u~kl N~. d::e:d: r ,:s tu:::::t ', :t ,,, I tI: I ut ot odlse t a o. t11o qusAtoodoosost uos isoss's.ac sque tssdis, ut lo.e t:n:ottodeodastt 00 :. dpho ,stslsssodna t:ao E s- i tust s :.ti o y so L odse uoeg .r hssls :.lon e, m.ostoa cont-sosdtd tn,
. .. i ,tOrs dets ot sI out. puohts uo .,i. soso~e hto. e..do ha.dcdo1uttnt liorp sel, toltodri sdet
, ,,, ,,,,,,,, w . .. , . .. ... t. . d . t.dh .....i..t t sn-osts::o su -,::, ... de
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,I ,, '. ... ,\ , Ir" ;, .I -. I... e, I i hard.. ,een 'Jn ,,,, or .du de' lax PalmasO doi ol nd In I Eeun.111r n sdnh.ln e a pr eanlikd oneIs r- '..0..lranl ulet1rl uez

. ... .. trIn.', ,fI too"t tI u ::tt:: -, : P s 14o adtot ..Ka1.to ri,0tad;. I 1,.,. I SU cartel general,.
",n L',lt.noi $11q a n., .~ u aI ,eA n rlnlente X a di etracula d o .a 0n ..I: Ter an, ,1 ,l,?,.a.,'p
nt, e a,, e ti ..oe~a.
:ut~~t~~l.:::t:Ps. Isttt. \It::p::::.i dot:uts d:.tal Iittuo. att.uttItto ttEldi.sptsts I at55:httsditpAstg.u:":u.::ts:.ts::nt
i.i dwl, r i. A doe 'I. o it... 1.- 1. '..um hud sl ll"'ota i br nnTln n a "n'.l!:ahn on a fpib b c Cr'2."."n I i N. lar.teu,,.Olrb 1 ., ,r, ,P RI,, 2 R ,- 11 et .t qI,- ou, v: 0:c, .,A t o p h. t t::u u .',',I'll,, m htnl A Is It"p to td A .nr . E,.t t"tE:ti.do.Is : .. .1b ntn do: o e d t. p,. .
.' .u I .,ttv Ov I", N s i lou. C mi 1w Pekl, I ..t.. 1 ,. till- :lmi o tb t Cs ocbs qI ::r dcin todrdn t, os 1t s.. .cad tatl a unit:.Is nP ll-. 1. doIien .0 in ee y ldnnea ne .st : ltuandest:n:eml:tou:nptob emas% yc u andceta-o uele A ltesprpstng o' 'tlpuottet parea : odroo t hit dterah t 1. d yldis.tasltn at .m hu i"
1~,o Isdds Iottts ::. rs..." 1I11su~ 11::ss,," o::tit: ,vsspt. do so po:rtttdetssittImes;osattodLoCAdel-V.11t 'tI:torsyDittyortousltsss:.. t IsIhIIIs. A. milltondo utsuos1


.. . .. d. ... . quo .... pad Io o e. n .. i ero rm d e 1 a I u b, ar n l an a ;.. ..... ...di d....atru d a . .r .. d A I uttsr 2e mtlS t-
.tts'.. ,fl ,. .... :.: tp tilts csd: N..: .t -i-- Dsto kosn: assit VI spoolre:- q,1 Ite "d.a os i do elsenadrr ooto is\" o .otd p to t sd o so h
I 1 .. :...os .....dtsdso ..o .. ... .......... dot I. ..sss t RidsIS I spid ..t.o mile.. I....o to s Alv a" mud..... Itus pre pare d ..... '. do Ia. hsos-
.. It ,I, tD tau lodt u o ta ti0I. om rI 55.rI,(Dj,%I cl' tutpos do, t~c o oe Un sops:.stt qu:: n -- r0 .t.d. ,::I~ I is:o cot -o Eussuud;c dIh dodos Ps:. o ,t s ass tuds. otos. :a t oo.t p d sld
"~~~~~ ~~~ .. ..... DD ""I 'I IA clos ttle Axe; .. .. Va In ...... .ta op n& fim, I... -n r.. .. ... 1,," ifa r n 'ir ...ozi.s o' P t n .. ... .. d.! e e... ... pi* d .. ..' ... populeaar y dell .......... pta ....... ... .. .. .. ao c .. .. .. .. or. ... .
" ,., I ,! ,,, 1' I .. .. .. "I I '- 1,"; r "1 I. I't l ... -, I'ev 9II 410' 1-0 I et~ d t i i P adr e t ui ... le M I]t "b liAd oi s ee eI . .. .. .. . .Fn th etv P i- r m Isd ocrien do en liaa[ d otseA t i ti lkidl yunn e ]amrn a pre ;...a- 1. i.. ,, ale aulen -- I i Pr n Viurtgze ea ....i ,,,I o l N wa d tth Aurdo end :,ly le 7,w a ,,jm pssi od de~o md, toc so -.n sa .....ospo t d ,o In dn , lotiosttttt, t: psoibto otoquo dot quohsbds dso us- Is e b e I P P q d d d
"It do q"It' csIt'ststoo s-o I'll, 's .. ..,.,I d o.. d... do o Ro t:.od. odtehAst u ote.rquooIsrs, ItNu s OU oess te pe ..s. hotto t
utstd..qtstscutdd::tht,:.o ..,:qtU01- I. n r 'o" o d 's s sor I. dt :o on sas oi:.'tde e s ineesi 4I1rPan0d5. major p surois.enl F. senowseorso di oo: t.. pimr
.. j1r dlk' Ieh L.dI ahl. :, Io e,'4 00 hit "(so. araso ase b:: loll he quts si o I. a tit s. re stot:. patruot s do.:. u o Yo IAo (0 1bo dmnors que ,, I a I.. "C utN, os tuarteotenerl quo eo s l
I t "', e. I a p ,', ito,ar. :tsaberopI dt c~ Is h:.:- Por ts aIatts ',:: t::d: Pot:: ooIn sso too n tuthtos pr isdoner os ho d en do ssb:e tssto dy toldse psterritoris de som res dotlea ha do OtaltOr.P O qu |IIJ us Cu,para ton ser pala ptto oso p oo tb
I~~,r- tic.,d IE tief dond oprcon a e ai
1111 "ts tsp' uttn s Is deleg a nluuhtoD deoollhoow, qVII hos ho- Iss de:.as;. lto tuIr op strsp Postsdo. Usidos sslo tie1t, ansioo tlull
I- ....".. A ,tr Its nlputAnotel d n Na m sptt- lIidu Itibrenot. Y utrsisos ser.o- doo de ejando, i s regIosl u esos o h.bitite uss::. todso so Ps onpalOaIIsEosrla do Isod`
s , ,titt. lt.ldsttnhbttu: Nstto rchzde plinn piaosuohssshe :shoo:.o stser'cooe :n- Is:: el dsbte qtue Iso tmtilisadostotI slattuoam rians lustos; do msdt 11 w bt f esl~l~.ut .O..t so .5 :0 ,5megui-
PA(sACIONPS dos1:.:. ) .tstrn t~il o suops a~ los El ruodstt es I:qulestanesIo o ts. noclmtentts doel tetritoris, dol so-s, tottus uts serd prepissa nte de ms "'optl': dotsa Carto do too Nsaisoo
11~~~~~~~~~~~.,-, -r1cI se sient feliz 01t re- D il ol ...1,,e-..4 i-.

itt, ..,;le1 n. ,ch- 555Tp 5-p MAQP15NA 5stuusd:ns 001111Itomst llotuostne ire- us se~tidO. Ps: otupuetos, podrio rn y os epleo do troops !dos- 101:a1 TEu san sseo ue0 0aeza.,5,0e, '' us p pte o enso iseso nhlower. "
laL IA ..A .A I tdS ON1t4CIA 'I t: pot ( t o do tre o. el ola 1 ot.ors do a botod so d: pots ttfip dss ". ol ienleo y so Ps- r oose ns ho 000usd E l iod 2. d ItS.)- e.d
1115, E, ,tS -1 1SP, ssS ,O. uZ.L IR i s n ,,
PR, .-- I 'D, bl'. AN....." ... - In a "~~A 'm t Tmi ed51ci grns titl Wash neto utu atermi' d I
.. ...... i h*i I.. I ..I: . .. : 1D14 h e K ,I ,,i..... w 1, 1m= ) )h: 1,4D ,,a r ... .... . pn~.oIl -. \pa nbi u e n pcurdo .. q ar ps e pa rand n i zin, t in lillto esde Inn gblee sie p . .. .b ...ia yse i a sede de] a qu e .... mire G -
l".: ,~an $25 detlm rale a '~ crel qrual=_ole ,Isma a general.t u,, one,\'a~w,16 'tr en euaa ht es d to o ee n rns fu em p -n eraIde lls ot~ar1 qita r a tlardas en u
-s ptI to lt puto do de l lpsedo," .. ....... ... ..... i a irl ..... to d...... .. .... . .. s IINAsed q tl .. It O do.. o.:...... ...... . tI sI....... loss qIn. Iu roso adoP c In srotn e dond .. ...... nlodos Os E...
4t't "....... I .. ...... e s. N... K...... U~a. P, .... ... .... .. s......pot].. .. m........ ... ..... ,,a ,o... ... ,a... .. ..... ar C i l ,Cism a tp .. ....d'i d ..oe
I'[ .':,,:' f h h.el;,,' In" tt I ,It O r" ... I- If. .. -.. g alabss l prowa bd,, INamp1et .- An~o ala~tsu a$ C.olln AMer ulne n Isr ea oaCs e. aon qumae parse at defertisa dete o flrINAntesdi ] Patio Y e -n lmn ont e An e
,1 t ..stt .t....... .. -,tt:..l Is r :l:i h Is., slotoniso Ind, In.,o pre-so~opIisforopoP dti dot.,o: o 110soIno I I as tPIdosoosp s tsoaxhsoe
Atr000505 SrslOm. t t:: do dsat or.anlrep:do quo to:. ".t Iso otolsso onens: Is s op _t iso pElse geuperpobladlo dthdntt:.d
......u.... .. ... - .I.,[ .$Ioll u Itst. sud wayouo elts otdo dpsesa st a- pasu a lon t ts Bes E ols, c ., c o Ir e ca
1' DRIVll.- T gt~u T:.ads"d lguI aso dlsou~ltaes:o. 'ht:p cs.osea U.50.000 dos d osqneo t tIts prln :p o ts qtle hadeoerts- j p
-11le N 1..s d. Ass. 1,, TI of:o I ::tips u utton ua &oIdets. deo *5o00 Vi ncn e l Lar de el
s I, .. .....: .... It. : Ito psotoo de, enfl l a.0.atis, 1 Sapeha, ardobispo
,,rti. Ct ,,, Ii ,-1o I Ad In xn- p t re n an1 n tl pen nhuriadur ae n numcli.o s d to se fundame.n s an Is i EA~. Seria una afreoatttti d I General. dnuclslo do. Rai, nI s
,LA CONTROVER$A ENTRE CUBA ..ts os .p.. 5 ... .................. ; .,:.corresponlsa. de AP cu,,o deCracovia, Polonia
Ient Atluntice pessupdn, qua reeS)' I cly 60s acres. ys~' meo~nn hal a 24 k116.$I 1.... ................ ... Y LA" REPUBLICA DOM INICANA 'l"qu ........ dt ipn T-34 ,OtI......tsO ......... los l ..o. de lno R -h : t "
... .. ... ........ ... .. .. .,uaz Ia peict hehE el (h m u p r dus' t' L t I Is................ Sobrel.Im Cuolus A ocau rg ....ut....... Soufl soos 'nm.... ho::... ptdu s' t ot psood :tt: i ss::spts So s t etco ers rte s1ioiup r
....-...t.....h a'.,t ,srche. : .... rme s:. ...o ost~dodoo doe o si l o .,:ot ..Cods an10 do doto 'por bor Estaodos LUnidop Idstsp do sorbe s, ea dof oo -st- :teat Ia corbina de hierro
tlqltltpoA 5 busoteetnlse.: ott: do tsdso Ic tdsn dsen lsdo pst in : rtoula d m. abj, et sonps dslseids . Alt- a
S ..tr ..i , I I .. ....... tose s P ss p l o p sr o s oe d o od o q u.e ,l o 8 qq 11D ictt ri Ins re a r m o d ot q W ASat IN oT Os nu h n i. IUn o s o n. Ir a too molts d on n aeer V .1 cto. d o 21. .
,..Ic...n,,, ,r t u ... .. .1 y 1.q In, cm- hi...g no incter\' reInsr en.le s yue miu r o, 1" de a.Is pion ro p E abllt n c hiembi l \as n p roiae ntaz Eisehowrd a AdimSj fnS pi:,s-
i, :, t i, ,, lr'.I 1,,I ,,4,,,, Miiso too ho \'1sttcan:sporta so- dosertnrs dlho. quto Ins deu s s- ,.D sot,.' tst,,'scoo,. A TId-sonts otto E .tds A S. IZ:lobs melootto. p0.
tIs s Ins los:., o i tsro it s p::o:rtoanshe. e n d l'an st p, e td o o do 1 1 e :-.,- .. ,.dd, deloso ssosattersoquso Chto p usde Generliiaro nerds d .Pa
'i~~~~ ~ ~ ~ 1, I Ia o e at tt='a\'ds 't"r~ prD!D"nc* ,pi.-w ara _erD , ,., kt P w,".,,I vr e"- l c nte i -.h ,1ch p ,ros y deeni o bne RCO~ y -sar t'eritraodeelhmb es o eshaoe ailr. .nn l spe dmrcm erla s p y.nopan l lao
I I l 1150 "~ ""00001 "'o: sot.. I."'l odod ".do p id l:o sd d
I i;.: I I, I & b Con Is d a tud a s. q at oi an n h0: ., p ena trodad tra nso rt s U nidos s nl Upon ,. I s de u tus p d o -I. Is.1 e me-
',., ,,e ,*,d I P.AR NEGOCICS 0 In ACinN Ado, ..o lon bds. t l plot: bstescina s .t 50e h t e O cahd qu paLso a Eo l:.dso d en se o l os Ins
I~. I ta, ....... .. .,,,,i t "I'll 91.,,.h h.II 6u1.d .... S ... .... l'or lampoon.. In$ .... ... LoxP El= ruimdia ,w inq iamI ell In- ... noi ie' del~ la rr todi del e.,- e-viii.det IsCr tad a In. N acr ione ar~11 11 tI',d otu ,: oiItItts'sl :1,, ,,O | lin tied sos qu e-o.ua :t i 4 cd laoe soralmenteu tIetle a e-
"'r R Tr. N A UN l jgd,,nojtsAnr tw aao. dn sn icle, Pr -np tesple t I rr- 'ndosy ~at a pler d e drop s ien. el hum..n' d_-, o. r.. In 1=, el ~ =t.o/ -;, qua Monsezeor SCiatou ~l is
"' lt5',I 11 AA,1A O C A lletsvn~ec Inr el os. tlose hto outisbadr ooas; dot. tlfcd oss ds t sosqoooieoste t:me. PV'on no s he p nt.o sso dsuou.p. ~. p t iasto edupo gen pra Eisenower"s
s l .tti"p 'l1-,dt ', 0I- I'll '. s1put iu:r" q t. El uo:sustoro gristudelind 0sunta ns,

... .. -, ...., ,, O ,W,, 1 p DD .;. ..., ,d uI. o saot ,a r put,: s o l n.: : s ld u I 'i u : factor, d min t lao d [s Ao- pcdomaoe dstsors do I-
50!:!'. !- A dot Isl .ouols~o Ppoi Sonuma dSIOtsts~lstdo Pp.t. *o ttss ed Plass. Eothnias al asushn os:.-". _. ,,I ,I ,I ....dd D:: t. J' ". pnteen E D n ex r -9-. dN .. 1E '..- -x, s.r .. . :.'.,,es I .' b Int, oo .p ao'dsntoozurdender sp lr 1rireIne pla n-
It,," ,, I, .1 11 : ,, .sl -i'.. oIquuo ".: -,MI':. .14.1s. r Iso Itu~laos ".Gshopuspssustda, Fim. e 11A St M I ga es ar Iot. odoto-II ,, C rclrza 1sIo q apu~ raltds 1m urir Sd e Sk My1 expoo : d 1 t _,,,r."r,', ..... I; I parril. enoo poont s hs times ch os e
...... . ... .. .. ..... .... .... 1. !. I. dot .p.- liam .g .1'r. ,pte ;icirwll d,'in po sup 5o.r m ,: .ooan oo. o. 5 5 p....s o dto d s o rt e el
i" ,= 1. .. I -, """, I, tr ,,r A" ..ui.nt ,a a iz d ... 1.n c-I i n d rw r a r c t l q a .A N. .at t preeariasentr g d i ia rptlba lador norteiner -
c a r g o p e r :u "u r e l o n I IV. .c w "leot i, - .--.14 .4

05 I y I pus n0 en In~ to sh re lo 0i us nIta pots Iu Su pot so:.w to d Co!Io
.o, !- 1! 1, I ,"0d I 110d05e 1101o dI Uul'ti l s .0serldIrg- nuhtareso lreen los Nsooh ouo t el i odspars :mds dots .,.0 s0 Aa d Iso Ind.s!., In Vo "cfi. tuob;spo quosade na lo
Ill ,"5 I !I': dn Ely lusolt dotil ho ot- t oso A timo id ins, I m e o cl one s psu e sinsegbp'o, csoosurbu o t.PTol i Pta n o ucds porss us d e Coos sut-
Tit'.:.3.71 1- I.::.m. .- iso 1. ,do.. lt-ir how,.J. ,Is dtb o dta s I05 ipl so. : docoss ,, so. P510 opputsa f It'olhols quo .so.. --ubuo -0zO .a I sll'~ hiti dps"" Ru uosso u
I tlt I F a *cat atsnd u om ni astd la Air per ,I sbandonar s Ititlaps tpt:5tl .ol Ce. t u C 0 -ds: t oI..upscin Cde. paa ls p or nso n-
C- I N Us psosztu. bs-p s o o u nhios des $ols= s.- S s eedo q- .
Ilos potieone ,h 5dI0. 00 Ialilles. Unlda s d e Cuors, lo oiassmdtdas d eprOO tt le 1 0 I er.ste= deiroo epss u pn do Roan, do IS4P. Stn ..:blrgo, so
, ..... .N.ste desplliarrs do C oei,!j I:o- lhb,e' 'd"Ios 'odsles. ep Iamb-st,-- ] do t rupturs de realo iso o s s A S tprimsddo de ion, eoot tio
- , ', "., d.c, quo os rosoosn.sosnIC n p 01:5hm qtle Is chisnos dton is-omlptus y diplm-tieas ss ,s ---- -ho- A.k -SeltISr ps Ejuss:.sd h n
eI~ ono ldod oscl tL dtopsotlidn. Los petlooso sla tos s~un souprdsoo us I p- o.Lo dipl:.ti~tpess lenn iosos -Is po stsshlsp eessesi p St ot e ~o s~pnnd .-
aA .o un sMancuri dur L do a: rehspsan tr b dtslsne quo sot. .o. quo:: prosboloemeto .ori dosisa-
fin0 op,: p~n ::, del..tt,.so ~ s IVs:dsoootmisssot
-1__________________________ 0-` l0,.t.,. 'I at'~ -iig 0.1'. o rd
Foasuos, l..0I do It,,,-LARAOI C UL :"n qe l o i c o lt teen o n uI ,'e sp' -s" Ide AP Ca , cr aen pi mo P o lo -
,"Inty 4I L .hl- Ixi Adsbanio .-~p I t.
i.d~nd i, ole, ,,t' "'I'!. .. .. ",,, ,., ,,,,.r ......... i'[ 'JdJl I' I-t. "~lf g Il It$1 gl ErIeA, d,.. r e s].o

r1dil:,dA ..oo,, r,,-, N TA S, ES- 0, "" "f -
...- Ili- .......- 'rtt al,, "'I "t-el - y A R P B 1 A D M N C N a" iroe a o hnma.. 'r C-rT,. del -, I. .m.. o ... r. .'


-'IIC :"\ "LIIUS ,O


0 i.-. ,. ,t ,, ne .T.ls so o of] is ,di ,-s ul somollo, '..'Lodes .P5 ,L'
I........................... ..... f ............. So ;r Is.. t m jic rer .. ..... . . .. V Ens A T E L E V I S I ONx hrall .r.nt'adn'. e'''ll-..; ;',." E" p .'d' I,,; ..... .... "1-,.;.- .
. ...,,, i,........ ;. ;'! ';'I... .. I ." .. ...... I .... . IS Cam pos ySM N I b se in e l. it I_2' ... ha3 ... .. id. ....... P l un fo m d
0.. .. ..Id ol'=11.11111 ....... I ....... I I....M o .lI 11111,.I ........ -i. ......on-r..y.El..lib...... ...rhr'. e- ... b... ............ ..... -e ..a.....


so 0 CR105 ON e.f, ossoodo s
....A...-........- .ltl1 "N rUrI L CA, hV, IC O -ot~ MI LC -aotm dcMQ T R L qu n In .r...m...... .. de I..,,l A ,," i A llis..,a ... a ,
C N, ASw ........ ydj. ifl, ,it I I. 1. ....I is.j I... t.rml.A 409 Lincoln Road Miami BeaCh

duo"pr TsuksIhbe'1pol,odl to ul:.ds sodoI 1 hsos d Eo p1 u Eop dshl-Ot pso do Iphl 1s..slu oPoltslsO so .oo of ttsS- sslossd toosobusss uoss0 ofod
"'O'-n,
"'i' .1... .... ... .. .. I .. 1. .1. '... .."t. . . n ltmam e ln. .Pg o ip e C aa. .. ..bo a
s-- n s Is: ulo rapup s s.s 1tdo to ColD doisdos oI Iu ss dotb I puos d r bo pan 00ricare tll osenu t n odts qaruon 0eo l Unldn o- Iv P-- A r s p. Vls patihno s n h u s & ot esi u o tdseis t.os.s4splu s de -
1,14:.V,1, r1,nl n .t i ..n..s..t.d s. l s o ratI, dot po rad l po. ,' .tudot itpnep l piusa E r osepea go usots d o ugoSibr .tr"a l y slos,: de ]a I I I ,,- ds- hu soud u.o 1 uo. oolo osand e usue i tse n L po s o cn o
(o nfesiornes de .a socialist .u b ......to.s... do...o........ s.ts... L. .1 ..00 ........otima Pots .1 ........... .. .. t.. C..... ... .......".. ...o. Era .o..... .....to pr...... .... ... ptt. d e ts ....s..
ill -, -e ,111r h,.uh brsl sdos dt1.o Ie It ~ toapuo~s h. ires qua ,e
hola desa M iss I i orL pIerits.................................. ....... ........ .... ... ........... .... ........ ... i .... ............ ...... ........... ............... d .......

It: 1 .a - -ln. c ets s e. cIn tl o qum anen, so tueln to d c po rs. do n atur11m ent. odI .L colds ite d .a st o en los disu tntos dosAcL dt. 4 ca oe una. r l mi n en St.
[-,,' ,Il raba, ,:ta o o : l o r, deA fl "D hlastrt .ue din. El lu~tne Los eamp os d. Kow- na, peteee n I` eCl -err .ae1ri m' Aon Cu a .i ...~as If,, ". cae i.. I. to ls. a~ i els a s r\it
"sts:. -d :pr sd s .c t -hlo5, to oI pros.. do I r. pssdiu stas2 os0 o e :n Ich i un on Is s lisos' d 1i de os lis, iptoun Its campus to on un reids e r y dols auu ispso e Isoltari op s Ist r in .dil-
;,-ITII- r ,:-., rAndlml-nt I I e..: .1 .ilos iira. d o It ,I,,pttstp ln eno dopu I- ns ::o trdoo p udn. erso do OPIs o titt I -h-l o .: relaioon co, etsuo ls y so r sopn l uotlds i o .-u r opnoo, Sao pao ID uniotout re ,
7". II tlb dttt nedastso : u no Ino p- -"n, uoAn do qiaiep nlt a s to nes ae n In dereh too anolotsos to t e :: : ` .-do rres pond -ni uon to p dI:.1e ra tibiatbdia .tsc pou E, hcndtesa p enosr t os 23 o i l co, d se-.
" ,,,: ,""I"""T h,, -,,, 1, ,i' r lrMr I n afr d. Moet "I ,%esr. Isldin rn ,t ntra lnod odcren ~ T lb~ a a psr". .un .leo -~e pla tr,,n peo a Cst .ood, -de- 1-sg p.r E, ....rmiens de unlora Eardblez di chs. cgrn -
1 A t t oo o0o po tl\.o a tsor pr in p os! pdod, s. sou : Ietado., toll u.1 ,nre Ipu-$ ri b osst'ir 'ts ys noncut:nsLro I s:.ts. ho1u sost urs Ios ante dial u te est. t iepn s, ps od l .u d n o .s t
", "' 'L .. I t Put .tttI so to dstt~ p:Iout~ t-~bss sotsoi:on sd A o~ols qu Its III:::on I.. It:ttnllllcsllinddtO dpttO ttdtdoss old
.......... ..... "' I .. .. . . .. .. .. I ..... L. ... .. sot. de 1- ......um qua ... . .it... .% . ... .. ... . ... -... 1. T4 .... ..... .. .... ........... ... ... h b.... d. .. ..1 L- .. .An l. .. . . .I. ... .l ... . . .
e-b;- A h P'en patctm lt hIebe .e general. ,n ren d- ,e b"Is snn. "to1k.ls if,. 1. n y rie rners ,,, rr1-.~le co uns hie en .ssc hien.A Senfe asgd Gl~ no Itadlc ".I .b.r isnal y o east i gn t d .l
A d "" .. .. , '. ... mr, "I'. .... Doid.,o, llrgao aan e llls 'iio .nlu l ..s I-lil rol fr..en l Iatb a - Ie t de perod -' -qeln q"l po n t' 1n l l n e n de Ia pretender suprmpo 0ela o end i In ce

nn11no do Ou cn:don : pnr 11 dstbts do dtlcortlu ,Os "otsnos It. II lsulsn dot Wpoman onderiodl C alhs quIr A..ts, psr lsq:to.o qu. I st 0. .e P00t:50 ..n erin arr
It... .. 1 ,It hnt~I 1 t I i I I1 I 4111''t' fi IIt 1"11 itt- his. t::oo i rtt:ttt Ost. :1 1l Iud~ol ti~ lts rios do Ino romllnS oy o:: 10.ete re- Cn oltlllt0,sloe :soh' :s It:grl I I,:: ra pns do usst:: I t onulto, 1 1,e0n oPIs n a itatds solda -Isa alota do p~~~to lnt dod on to porado sottuot: hobbs
I I .. ,i ,tl ~ ,, ~t I ,S'r II ,, I: I., rtI ," I.:. du tl~l puunos nltAo 0llsa11.0 sII llo 0:0:11:1:0 soupl~t~lsi 5 to oo\tltot s~lp~sutoths l~ I t top 5uln llotttl sso tt sIlogll a dtosetpttnolis' p. u::ttntusl do I:.o rOglOCmentIO d. nttolntl'a so 0 opt s,: ,t Iarspp ntest R psulu loo so tiusld~los to o peonsss do
I II I,,r V t,, h+ .. I ,,'t I It, II. i,, I I t t t1tt R 114 ,, lt111 lt:,t tttnd o tIll'rs 110, sien 200 tIltr rtottlio do osu n::::no do tr515is,t stllts tOIIIllOS 'Conlbtll Ottut so lPttuolr tsr tt::tlolsllt11tnto aistodns.ttlly t t:nlp o; oun la. n Ias bsu:ropts deuo l eneral;tot t so:.orppsdidsose tllle-

I I ns11' III II'vIrl do I.. otooo do In.. Inl:e:,t ls:: c11: lpss.. bt o 00h~ P55 dot :tii dtlptie::uln o tll dfl t~e 1'O~~sar liscains ttoca1ttt1(i uenerales p:osoOl dslutlal'dto. El: Its tulslpso d:.nd. vttut EI::s:. Ltpper, Ias ootdo do sos-
1110" II*, I r I , 1, ,nn ,,,,,;lt~,t II ',,,os *,*,, a l t oo tiPl so dluoilso, 1105l doue ol:P Ila O 00li 11ld Ipohotoot o orltv~d se|i mb, de0 : ,s0:slto:n als dola Osealo n 11 l Oo t rab od 1:1o olt~t dr o:s.rdb un11 harroodo Itus tolert:: oselolto e5I~t~ ts 01 S o :osqu ohbop
,,W t lt III t I1t rni to tsign It Ot tO, dOda yd o el bi ...-,- 1110 rl i d l d o s dMacieilliu l t sr6o
I ,n 'Pdousoitsco:loqi osn e ,pcle d toold ::n'rouo tla stt r Ish ,toln 2111 ... ... ol li. l AI Ilego pr "lsttuosoto tod I::: pl'eodossa prptton odo
n ~~ ~ ~Ilnta t Inirll ptOtpo ltlr roll tlltt lltln .011 -. O sso :..a, I t: 1' 1 hn o si ts 1,4,s r:t po 11111 Sc t,: lultt n, 1 1tt1.o 't:ttttltlh,s I'Cltl)?I~oA I., 1Ito I'ltotrs 0,11,000 :tt.:-ii, I(1d:.l dh:1r::.qIle 1101011 uosign. 2:lnlo son tsodsoin
It.... I ....S IIIid|I t,.. 0,1 a. ts.io" ltdo Ilrla e l~lnA t silt: n 001:1en lntol. Itudo,,:SSI'codn. do11 et~ l cls :oto.s Is 2 o(I:.:ramus :1t:1t, p us I l d ~i ou. t o.ltlto d so:I: 1 10:.: rt.. ,oi,,. s.. 110, ps. S t on PolmlaesIto. r do to rl pooobo
,, ,, ....."",t','~ It ..110 5111 lh~i e teti~h ao:: po~t:. Ihns c.1a bil s:toni :o cattt: .o Isr~ad lofitItds ltos: oots .enb~ds:::o,:qo "':d totot sps:te u: Isltoto do ot.tst t dosspose. gme rj polsons too iesstsszadol
quts, 1 o lb sto II o c arg ts o s o qud i so lu odtos pops ho-gewi
1, lull, ,, lit.-f I. ti- 11 -, It :1:. Ioo desuroyarotnptll.f0tllt~ll,115 tltltts d o0 puenmslttno.. fi., a n6.ms~ttsto:to.ta 1. Paz, 1 N tlo 5,a a eeodo At 1~ t. to:t de l. ~~l~odiotl plto c io ste onm an futqhdotdsdq! lso .
,~slutl~1o t::tto, lb ".7-1. I m" I ": i.I. 1p~. .,. L, -11:110uI m` sd.1 ,3ill .ui ; tturttotdet atillrnhit. llsrvdt o r ::::o i:o:ota tt:. s : tot.. t.: -l te o.:,ol~1, 1 tltt50 bs AtIo 000 sdsttotpsd .g- toon pI ca dena tl ssooipa de5 Lrdss

"`:" 1.1ii' ttto1 ts d l t tl t o : d 5 0 t0, ,-' t l tdO tdts l ....... 0 ...0... 100 0 L I!.01:,. 1, in 0 0. tl l MI -. .. 'I' p r listn d(1ndP stP ltlP 0dld ln ]iso mlembopsqus d e I tt mll
It l il t ,l 1 .. sl it, t ," Il'. ta l I lnotlsb0. Id .. s.to, lMst ol etIntol:es:adn. ln r0o ntlllsr qon t.ttlt ,-p .t p i: ISo P.,. .1 ts u dospitto` M do tips d elpu do Ill: Tou pubsoa cln en rpusIop l nao p- ,
111, `-a l !-" ,'I,- I n ..... n,l- -.,, a ra r '* Ell 1,1 ricasidn, ]a comuiistan lot% ,, Petro.l l P e s in Ill andll p r sitptlw ropdl iIndit al o i., lr,. el '" n mania aI" tC dear lt n d, y prefetio ,t sold r p asnne is It rn del Paisud t-de s no -
-I' l r1l ", d,'ll"," ,i` t1,11"1"' 1, 1 ,'1 71kr roil owas, ti rovec'entls gratis dl .%Itol~ll do exlu11ar an lai Cuerzas del'h fll'a l (101 ro'b P,`o61grhl' h8-n i1klb s{ Ip n tldr tsl~\dss~ln o p.e t on ,r x-J~ a~p, pAkltld'smoll e~n 1 deciironll par ca bl po~n

rl.' II, III to I".:l t is ti1smrlta do, tat: lalte ,111- Il Iodn 1* IJns. 10m.rl n t o. Ito sit uo u r i un:ri o do I so1 tt:i t l o'l:" o I : do tIl rldto y bo I se do R. n d o Sin p; rc no
is OSI: ban I- .tt u t tlt tetnttt q ,.I. f 1 I 'P 1, I:r:n dI eas. Ts tIp uil aIIrt s de I s unlsd ednern i d 0Fu1 .esln se dsbe
!,.11,1 .ht 'Ir "P~.A 1 Ar 4 ., t oor~ Iislr In ~ Ai "t 1 .11 I ,* l d cIN I ,L R BZA DI ... .i 11. ,i,- i, q lIlu h Ins 11 c brun l."s inda In v n le sit pr kes'gio I' p':' cqlln Ptl Ioe m c I n I ~ m~n s :1 I y ds ?' d d ' I do cad a n at p xi m osra
S .Ixt, I rwaq l dl)P( In ~ rlId rll~,ii lfi d~l" l ld. k ,1 h- lu N.. Y. "(| CIA(FER CUI -,., .1.. i.h. .... 1-,.o1 :.- r-l), -. -:,-..-., ,,'P, ";,", d.r ples Io el lqla o m nsd ny tatd sA nl j \ilna e lns l d n n o W S41 Vi a. .e
; 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N .4ot.ln, 0r ...- I~ r h-r .t~ pu,-"ierah cons1111t Insltites I k 'l .. .J' .... .. I," AdMA |odo 11n e11BeV o1 d. Rr..i sncti dla peF|l | le\ dody 1.eIs nleep.tn..enq e e [' O T U I


Gaificadns .- QARIO DE LA MARINA.-Martes, 24 de..Julo de 1951 .. .. . Phgina A
Hacausado-' proftndo penn ent... ,I'estido de Mariscnl,_'erolejos ..... A N ( N C10S (IL AS-I F! (IA D S i) E t I.' I M1 A. I 0 IRA

etnauiod aolsodwIlo Fe UAl ll ..- t rl 1A )1.,l 1 nol-1.e.100 I .aa"lr H d. d n PAnS ..MLRA I ig r III,,A )- tn ap e... "1'. . . a ,,a1. -
El 05.alI 611.1 1l0P41 : 41 l- ,A. 111,,t.IIsaI o rrir
E3...... I=e Shaarita mopao llaobien 1 j ... iJ ..... ..... ... .per a z.. d ........; ,, I. ..." .I :....._..... Io .......IA -11 g "It ly ,, 'Nr "" Lyi|n,; ~ nlt~,... ..; .
l .o P O. 1 ll,4 n1 ae ,-8 h1.6 .1, ,t1 ,- .S.,, ,I ...COM PRAS .. COM PRAS. VENTAS ..
e. ,. 1.'.r .. .. S ...I... . .. . . . r . . ,,-...... -l - n__ _
Naptil In 1. 1144 il fl- 1Z4 .4I4".11, 4 ,I .C .1i 1,''- --, r .ad. ".- _A-7-M-EDLE S PR AS 48 CA, S 48 CA...
ff.. .......... liar. p.IH l. lbr.....i... ...... ... ..... ., .........
rierrlo4' 4,Ha. i m. at Id 47p.l.k F L.Uu. .I kSA 48 C A 8 1, AA
alpala lam.4 441 M 4.1cl or [.!INGn.N9l.lA1 -

o n e .T ,,r u .1 1.n 0. , u le n 8 1 i n. e l 0 .1'1 ". ,l f 'C S Hi, LLUIE Di'r i llr I i. t d e L P ti _ I S- -PI A N O S
c44 an a oml.1 :.dI,1-lofalneiHIalaIv A1 _ 4.1III 4Al.,
A .. l4 .l 1 1 4a 01 aP a Ing ..as 14rau r -. -j-.1..e.1l T ,II 1 ; 1 I x ,a I', P: ,Inn~ e- u ll''" CO M RO. 4. ED I S al- S.iC IO dIIL 1 1 "I .11- 1on qo l 1 4
tiriflean S ie~ r nae ripah....nd o bd lh~ e el. . .O .. ...... .Isll m rlr ....lii~o a tnc -,,n _. . .. .. .. . ..... ...... ..Id. ... ......-- ". '-A. .... ,v 2 I-- 1. ,,I ,:!, a o e cln p 'o ct i

o. f .44 1 1d e1 1 C ,. 3 0 I I 4;- I. I . . ..a l- 4 .,1 ,. H-lA l l , r .:.1. o ;. .. .. . : ... .. . ... . / /U 6 n 1 11 I 1..d 1 4- I
Man l l .. l eftp..l y "'u" .' Mlef C .r i 1. 1 I1 .' HI %lateOl All o W ...MA r e -r I ..... .. -1' I ,,.
hart| 14I~llsr '.1ns1111 UI l af IIIIPI lr415 l G 1111.aHlall I'l l g41. tlIl uno .1 l r1l4Hl 1144 .....1 n1411u,1 F *-I 411.al ., ,' I, .+..lI'.. 111.1 I~ 1.. Ii .. .. .. MhIrt Iq \TI"'t" 1' o pre wdH ea ayor c .
... .. I. ..... i... . . l 'A S I...T ai. 1 4 1 .I I ... ......... . . ... 1......'........ ....f1, ,- --..U D
. .. I n, dP . ..1 L i n P ll o l e"1 l .o .. I" .. ..... 11 l, ,I h al e ,o1 1 .41. r .a r.. 1 a,. ,., r "I .. r .. . . .. . ....1. '.' .6 U"",. . 1 H..... s.. I. i
la. Ir..1i,1r l 1 2 uummnu. T .- I.,_
11. h n a dl o p. n I IIDT 11 ra Ia 4n 141- 91. 411 .. ..1 .; HIIe .l ln 1-"" ',, r. ..11, I.u 1r(n, 'P. PA R S (111.511 lllll'1.i. . 1 .I.. .I 1 7
to ...........p a ...I 'l.1 M r. ro 1111.1111. p 1 r1 l '1 '11 .q .. 4 Il 4 l-.p Fro .. . . .. . . ., .
.a r olf .... . l pi1- g .o- P ll l.. . ... IrH l l. .. .. ... l.. 1 .. .l. 4 1 1 4 1 1 1 1 .4 4 1 1 1 1 1 a4i pl, . ..... .. i Ii :r .1.. ..:"1 .. .. .. ... . . .....- I" .. . .. .._-.
I l ,;10 1 P .. l .51 4 l PI l'v i I 111.r 14R 4C -.,) 141 11 1 51 14115 IHII I :1I414 U 5 92 M E LES ..PIANOS ,, LLi.

,l ,.l ,. en,, ,.aI n d., ., ,.a Ind e l n lO l. l r l l P .. 111" o ll- fuieI d i" :a, e. .. e 1 a l e, I ,B 5 1), .~ T .R A, Ii,,'X ..... .. .. .. :, ,, 1 ,; , i ,1.;.. ..1.


clan'.. I. ,,... 0 dl. .. ne.l4P I.. 11. lu ^ dp ap11. .-1-, I. .......IIri 40aF.n "...-.,,,.r. 1"-1-1'1" ie" .. ...... .. ....... ..,:,1. ... .. .... ....

l l r m.l'sia... I 4n ,0n I ,... n, . ', .'i,',h .d....l labI fe,,. i. Illl'll`P .lI'll I.77rl...... 3110.PA RTIC

@ .1,1.1.1l q T4,aCo l t1 : T da. Arll4 1 r 1 r4 o..nc. a .1-1ios ;-erloLie vrn mI- _"- r'_r'n, _'_ '. ..- .-t..A Pa s t Punt C.l fn -' SA NTOS I. ', I ZI i : I
A. r rlO. CI .I H rlla.n TrI-. .111 h rlS "" M. r),11. Jull n l | I lla 11"" .. *......"xs11?. .IPgj13 I,,. J a n.hLa .,I n ln" "J . 1, )1 C Hmp *. I i
.,s ld m oar1.. tly j4111,inulyela li.ta.leu ..a1.c. Ff wn 411t. 4de I a 1 o. l 11 o .a 4 Hl. 1101111;v r'l4ISegilllll. oI~. .. v. :. . j -Li -leu 1 _I I SI I,,, 6 iq l Cn]a ntre
ai rmun140111s Carney' 51 netI 415 Ia 1C,1 ,,n4111 C--. I 1451515 4111'[a Atnll 1 -e1P1.a l,11 l I..41 is e -j,, 61r.- I :rS. I IIl1 :I.1..bj a I 'll ", I.I-1.ll I-- I !l:l


..do Priam.... . .. . .. ..0. .. ..1. ..I.4d1.... ...... . .l9.1IB O M O ". ........ ....
I, ea r tit filt4tniespa ra I. fla n14 e'n11 0 .nima raa~dlIa .4'. la.`:Ir.loa a pP lainliio nt I'.P 45 44154 l alI I 1 I 4 II P I .1. Vlrlll, Villjlil.,-n ,. -l 1I HI ll; '1A,121S Sill!'_1.. 1 ..1.11
aells @II(1l51 410 Ia.-1 W 1'l ui 51.1011 I.ea.llal I ,lla con. 11,211111fien Ile mo1111 B'511)1 111 pal-l1Il,, -_

0.41a 4 d III 4 n118514 l 7 1ii d10l.h 41A.OC I.I Irleltl, a l, l o il 4+lC.r.lel- .11- 1-1-114 p r15r..441a:.ill' -.11.1n r:,..a.... ,, I, Las ... .

ut ofol r a... . .... .. ... L Ma p a. nel.I. l ie .l.... .. i l . . .. .'lell lo ll 4. . ....l ,, n r 1 : r ....... .. I ".all2 ". ".... .. ...t. ... .. ........ . .
.... -aI.,4@l. lde11."ll.,:1 ."l .'".4"1.d 1, ....A ;4 DIn lel l...i.... .. A..t.... .. ... .... . .... ......4 SI I ... 8A I- -,urn u I LBA H G AiRCM RES
41. a aIn a -d I n a .l a l 41.0 II 11.1 ., 41 .1.1... II 100145 41 Pe l. Illh : ,p, AIkP 1 +11 I 4 'r141III LAP,-r- I t v-011 411 I, 1 1 1 1,11.4. 4
R e a ~ l ..l ve d -o r p n d a s o 0 .r F -. 0 . . M , ; . ,ll i Fa s ." I '.. n r I s . .+ . ......m I n nrI.. . ,-: ,-:,c+ it:+ A. + Ir h i-,v - d A S A S F a c ... . & I I n n "P ,, c d e I a -Pr p ic l ao v o s u a b l. s

in :jfue s rIo,: C MP O ARIt I 1 . .. i .... I 1 I, T I olec n I.ma or.arcallct
1414 ao a Sh r a m iril Ta1.14140111a II. 1111.4"1'0'I' ,r or do A'1 oria1010111 P11 44 l.. 1444o i ." ." I 1 . . .1ILL A

1445 l';r1554 I ll m. 111401 1 .015 1.'4... l4 ml + III 4.. 101.. p 1 . 1511 111 ....... 5115al 4114r4l~l'...l. I II"l: r ~ +...I4 +1l 51 01141.1 1i ,i'+ +"+ +;+ !,: ,1 + 1 a l'+; ,...P+I - T +JL O + 7.11 - I '+''~l 1 Ia '+| +

1115131.51a4114n, 101 444 .140111,.l. 4II .. ... l114r. lo l..1r. ..... .... -,',14 .41 ... l +.-.. 04414511 ....a1.... -.-.'heams4ero .uvlu+: .5 4. 40.. 4.. ,', 4".. .. "''" .. ....-.1.~."B72 | ES U N I -.212)+ -5
ju ,i ~ s P ,P a r & h intirll.l, c o n ,r. l .h n E + I ; lr.i ,,,ll d ,n I .I.1- ,' ._ c . d ) ~ e ~ ~ a + a 1.. ... . L i i'' I I.. -, -I- ... .. . A.I % :. . ] d . . . .d d . . + V L L J
CIA ll"lM ii, r ... ,,a ,I I'I Knim ... . c.. .. .... ,-- ......... dIhdo MI ""i ... n'd tlpJt" ir..... ii,.......orL., iul 1-t mrd-n-d -1,r .... .. e L n .. .. .. .d l n ... I : .,II I,- .`: !-.. . .' : i ,I-7... . .. = ','-, ...- .1. .
"45 114114~I Ir r h~l4 0.... ...... Ia l .. ...I` @ .@ 4..'. . ... 1 ... 1.. . t.. .. . .. .. .....I.... I... 1...... . a a
even 0 %'.......... .......... ..I .....................-.............ll Rle.. ....... .... RO,"'I, EZ
0 m .....l. t 14 Is ........ ............ d ....... o""",r' 14 ..'i. ........ .... 1'HI 4 4.......... .14.........1. '........ I.a ..... 4.... .. .....UF10PO1111..". .-I. .............
`d'.a1r el~lllt llN'"'I" rll." JF 1md. ,,n.rn +,M= .;..=(''.,:' r"..' i itPIAn- ucrr.i'.,n.'...:.t +' ,r,'.,+. ,'."...... ,_. ......-........_ ... ....
. ..... .. .114.... ,154tAlin1t. + 1e.r.""iana 1"2 .I", 51-8T,,I..
n41144411a. '.1 r A11.14.1111414 n4, 41i 11.11 i.,.--rr- ,c..-., e, .
... .. . . L a .0,la in ol. .. .. . . ...lo a n... n . . . .. . . . .. .. .. . . _. .. . .... e n,o .. . X.. . . S 6. 40," : , . I ".'', l [ R O t I 1
ad14e / r lr I 1, .. 01 .1.4 P01 ,1 41 ,45 ..1.11.1 Is ... ... .... .._ nt,1 1 .. ...1 1 I ...I.............. .. .. .. 1......... ...41111 Ho ,.,, t. 0
. "d..l 1 l4 ..1. ....II -l.1 -. 1 1- I=rl=1.I.'... 101 0,11011 l'p-,1 ,ii"', iI.... I. 4 ,,re I -,.I l 1 'l I lI, N -_L c
.. .. ..41T l '. .II... 1..1... 11) I.ii......4,. ... ................ .... 48 .c I ........OISAS_ L. A NArI..(
W i-ani "'nt s - tI %, r i .. r ,ri lK lt o I A m d I, iie, I-1.nc s I.eIU- ,, %% % ",:;_e --Go 1r-pr1.. ,I. 15. 0(- It It G...
a............ ..... . ........... ;................... .... ..................... .. tr M W11 "' !. `,. -=. ,,:-: ., I i.. .,,...0PI: I F+:n.1 a$,,11 ,,:, : ,", 1II 'I 1, I:-1I -A ":: :
Sh1erman... 4....I.....liaAI.......... .............. ...a.a........ '.......... ..1 Ir.....I1I ... ...lrlHiI lio.PornI5ldo.Ill-4II. ., -, ............. ..... .. -I7'.
i 21.L.. 44 a rd... .... . .. . in ,I .... .... l5op r 1 1 1 .1.. I.. .... ... .. ... ....10 4i1iHv 4 +1w i 1 l... . ,; r .h DeHia, .L....4..... ...1_,1,1, I5.1.4". -
..l lI 4l1110451111a01411. 115111111411. .0.04 4.1lain.1 11111 E454145115 I!1I.e l .1.11 -- '.: h fuil.S so ;. 1-71 0. B-53. 1 0 3.I ..P'A' R4T441 C U1 1 A.. R E S1-1,1.
1444 4015 Ilba llaR o o Ia 14 4 ;45 1H l0. .144 14 l doI ,1 rIIIal.1 41 1141 115 115 1111 Ill IS 1 0 4 ,II& d o A ll '.u 41:1 0 .' 1114 ; ... 641r.. 1., 441 II I 1 ..1. 1 .1111 11, 1 1111 p(4, .1 l ~ b C t i , 1 IL : 1 .. I 1 ,s 1 1
.....a.... ... L... ... .... 41ae..... 1aa 1O 14eI.......... na -... ........... .111 E D IF41111441. 4 3 _PL U TS 1 S .. ; ,,.
1. .,.ad.l-l...lnl4l4A14.SIMll Sri"lmeiH1,Soilbi i rlDl,;" C'J. "t ior 11-N,... l,,I, ". 1,II1'A 04o 2 1141 0 4" [_ '.
al dor IAol~ r qul I I rl l tlr ~l o n .. 1 I. h n lr l=, .. a t 0 -t, r. r t. a ss..inrlm , a l o lladlJ o l. 111141.4au in .tnfr.Ild4ut o po. i y t..,5 15-5.11I''.' ,,_1. I. id I lP ..,rii. I ?iirlt.,r..l ,,,-. n,'+ ..i.L.., ....I i.1 ....1,7 z EN.GLIAN-_A, .,.p-_
aIp'.;10; .1:.v 5'.... "ll --I .IhS I I ..151145 551.4. "a-1i, 5.1.- a a.lld,.r i 1 410.1110 11. (lei l- 1lln, Ir -, ---.A411 I. 441 41111 11 41n41all 414014

iilocal4feiii;.i + n1n4.1o Dm541 5ii 1 6li.j -11.a6on.r .e ....... l4111.iI t l11.40I rli -lcos"-.1r"P1 I b1 "11 11, 4 I I,"11I4 1 411( $2300"
4oP ~ ~ a "e ..........+............. .... .... |ctnarl ", I............... a....s .s.. .. et a1.100 en-$65 .00 : ''i'".L.... ....
.0.1154Il~a40"..11 I1I1 nor.1 r.44P.,...,.41l~l411I,*44llI. ,l44a1IIll1(",5,.;I11141 1114111111 .,.lll 0l1llflr0RI0SANTOSoHSUAREZ1-5ros11oen 2kid1I,;

a lkU 1m5fld14e4ir 1, I,1r0,.-.0r,; n al.l, II r .4 F5n1111 t d I I. 1'1-, 1, t, -11 ,1 1 1 4 .1 I ".11lll. | i' 4 II5 "1 C. 04 1 h d b l.. ..l1i 4 4,1b o 1-
44.11.... wo.d..........4.4. I. a-............ 14r.,5vIp.6..... 1..5101.... ....4...I.1a1.4.P4..l I-I`DEYE-P....I ;......::...... ...... 1411..0 4.... 1.... ..1 I q
E151l l Driva101415 l01 5 4rIml i n. int i ci lo I 'pII -4-11-.eeiea. ... ,,.,".I.,. ,, ..
' tl Jl. III ,I+ ,n I I ...4 ,. ( oint u te .. + I I IL .... . in i 0 I r ...... obligation d e c -.. I...Ier n q ... ......., _I' .." .h ...... -In i-t, -+, ,A t l .1," .. .Y I ol" 5+3 't',,+~ n +'+ .. I.. .. ... ' .
'0o,"WF1 ,14iltl.i il.. fl... ii. .. .1..1, 21h41 4del 1u1mr,311H.. .. 340410.S,,, 1. 1 11 I
O Imiro l lSr.1 P Id-le... la ', -- -1I1.1 .. .... ,-0104I'rIll-).' ,1111 .1,, 4-I, D11V1.1DAI)
~'op 5 41 Is Fl"'. 111111-104111 41111l15 In ElN 4 l4IIIn 4 m ,1 ..lA 1'i HI a i.aI.....nf. l lAI,.. ... 1 I I I ,. E-11 71-17,21111 p30 11141 01)IC I I
l4'. .1. I, 4 1i. ..Pi. ..-hr...........lral ..14 r141 "1H 1 1.. in....lWa l liam1 D 41 1.. . .... 41 111.h-1 .I.. 6411.-1. 11"15%rH16 F-.5330.I' ...
51414 ll aI. 4 0. 114d 54.111o 1I;15,, 11e. 4 1 .... p... ..... 11 0 H141.+'.Il ...... 401 .. I. 16+-tp, 1. d0",-s :ec m en i .11 a iog ,l. . .... . i ,m ,1; bodsH o. 'B m7I 1' 6115eo, 2 1.0I( I( 1'',I;+ l"l' m ::L..11 3.IS
144114lll. 4 1 h.1 I, 01i... i n"1 ".,041,0 5.. '04ic 1011.111 . . . I"_I_'.
4n u I4,41.41 a,1r4111 11 ..l a.l armi M 41 itions14 r if4 i | .14H a l -,,SS 4 150Ii 0 1 .10i' ,n, u 1 i4.0r1 4 s1 do1 1 t1 1A -9 3 1 1 : I a 1111t1e 4 P reI I 4 S E V E
clean.y...oI0a0ad1do.. ".1 d..... 1a .in g rnn yM' .. .1 .... 11dd. -,mr0rite l llh 04n I .m+- 71P0f111. 04 1H1 p0 lar 1e 11a11 11h01rnL 11a. r AGry1.n;N',US- T NDEN19.1B k M1E O .I +,.... s, ...., ,..... .I
4.I114141S4Siml rsC44 144a1if 3 110 1411 11.a~ I,.l,. P l 1111lol4gi n pltiI 104d3 n-n-l.1 .,1 I111'_011-1- -1-121I111I1...,44. 0...15 lHIl1iI. lI'll. ".1r 511-,1
4 e ~ l I I ~t 'l ~ o . .. I.. ,... .. n, '. . .no .. H,~.J. I' r a edet,' ..e v I +,.,no .+la d ,.n., i, ;,. ""l":r to o o ew , I 0.,'I'''LJ : 1+3' 'i, ;


10.4 iatt441151I"4o WsyaI ,A i.104 N o Hor In Is 0 .1.1 1i dp...4a 10 a.. 4." 1 1 .,, o .I... 1414 I 10 11111114114 ..... ., ..i" ]o s Indlos de (. 1 l l,,112. V-1 $,,.-1 11.1,.160.. 8-26
. . . . . . . . .... . . . . .. . .. . I I -., ,.,.,.. ._.,.. .. ... . . . ... .. . . .. .. .... .I. ... .... --

104l44 0 m p Is 1". 441114 1n ruCl ,,, e.,4 1 1 4 1.u r A:dr.. Fr lnc 1e Madri d, "r,:...1. ..1...-,..A411..-I n
S.a. ..I.. .. ....... .. ..... ........4.. ... ,4.1 .. ,.. ... ...... .....
4,6r.0.42elan1.- n p-l i 1 '. - .-' ,- por :1l E D RPICIZ-B--FECEGUII. CDLII .-16.1 -11 -11
d 1o a 71111 rom lr.1.4 11"-I4..1 II 11 i15It1'..11"14el .11,41101 .d Fal-ll"oIe".Fl l.e110 .1114 o P p.1..
I. Poat_ d Polin!) 1 OCP11 0I1 . .. .. 9 Id A,.I.a1lL 11Il0 11 ,.- If1,11 . Is a1f.... .. .... .. .. ... ..C...l'IdHI Ol aII... I1.1..I4-,1,'-,"l1...1r1 41.4..I.. .. .I";.. :41I. do. ..Lon. .. . .. . R n a $-e 2 ,.
111.1E L 1. 1 11 II011014111 II IIs2. 1 6 a,1 C"s. on rC4unO:7.P id..e.T..'r .um ga .r q uP e d," ..1213Ar -....- H OIIIHreI1d On-1. IirtA. ..4-.. .... I e r n n c u el l" '.. ...... -\LLI+, I!l
l.e l Ib 4 1 I' ,',''I. 40,,011co e ,it1.... ..." 0,.bl ......... toy Cl n )i."i h n
dilru. --d I ia ,---I -.IIKA. -l .1I1 I .r441 .I a 0 144 1.1:.. IA p7 ,I,. ,.1 all.,6 ie 1, ..,I I', no 1to 011,1.4 I "II, .G ,l., l 554 454:;OT]111I I-IABA.,A 31101141110 056- III))--
.da.1414.1441a sll '.1 dAaa 1 on441. 1 441, 41 1114 I411III~ I.,1.....4.11i1.6101I'll,14111 I14 41 1.41I,411114 0"4.1I;1S'-- r,' '.I 1
ao on. 11,;''.'l'n'L14r l14.1ao. nch : 5c;." .....R ?g I ra b.l..L.F-,
..I 111541 I l4010 14141114 i i I a l ,,04r'"T o,,nlH" h0111 r,41441 4sible rear11I a" 4.14 a0O0pl "l 0 1 4 r 'nc a 41 I 1r 1 "-"I 4 11 41 1 1,1t1
o x 10 irn1. I .. q .., I 11, n l uir, I ..-.'a l .. r ,I,1041 6 --. a S cic.1..-"or,
" V ." a4m1 n d i dl5 5.e'. , . , r,--5..or'. S4111-s-.l 4......16 41 414 1 .1 IA -,

Z d a I I I, r t. I 1 on .d e l M rt,, o v a a . r i m p r i do1n '- .. , 1t 1.l. 1 .1., ,, .: , : l : ',, "CI ,TI . 1 1 1.. rI. .1 1 1 1 1.-i g.4 0 Ia a.i1 3 A-.-
_1 1. 5..1 III5%Am par 10 5 al .... 1 . . . .r... '........................ .. ...11...4... ....... "1..... .. .. .. .. y SOTAOiPA----- -- IA- A;I
.1 Monteit....... m" `u .`a: ......An,`I.a I iam 0, Sre ip. /... u anti o...... Pat ak ..... .. .. .lp I -'.. ..... ............ li...... .... ....... .. ... ...........5580E0,TR NT,'% S66.5.........
, .... d -, 6, ... . 1 .. ... o II ".. .. eal. . .....a lro a . '.. " ..'.!.'.; '.'.;.. 'I... .... . ...I . .. .lT....... .. i i e k .' ',1'k.AJ. p~. 0--E N A S ,+- __ .
of .' opiencer 1 m I I 9 L`m1rr4.'1- o "1-1110144ll1 .,"" ".I ." ..l1 I ladat4,%.l R.11I1i
1 I .ld a Pe -a e41 n l n B I. r4m .. ,.115a1.4 5114'11111 1 4 1'"1.,I,1 l I.eud .. .ii-.... -' e- Rone MI.,A-4IaINI4 ED[I TR~
e .0 4 0 011. 1 ,p1.5no ,n I ..4'. u.4a e1r4 s 31o ev ip .411 -a, I -l-l. a ,- -n- r %, i I I l. l Y t1C 4I0Ls01.3. .,0 IDOII14
-~ B. . ......... ]ati y cooc. an sulent -e l ap I I 1114 lla ...lI... ... hllI ,R! "$68$0,enl.d... --144,4AE .

in . . . .. . ...... ...... 1 16011M1ENHsoAR01S11 ".11011111L, ND. R I
131. b u t 1 dehli n t e ra h erie na de[A nou lcl. n t ll eeiin er|n nI s e -l t al. o T'. d do +. cu a A tLmn SVdi, n t C ULL V rop ,I, %I %D I Pl1-.. F. X Z A I 1- 1,L,%,l' '"- r '., .i "
goold. all prim rsi~ an ~dcr n ,al men.noe r iirld nl r 1 l. ea ggo G.- -piv tea- ~l ll rdde d l ar61,FI- F .puelndca~l~tl M c oertfu d ,,dev |" c,. ful ..do C n. I q+: i In "' reconoc Aor $25 0.0....{..I. 'LI"- L' ht-,

..r. |olr 154 4h1mbrte,0Ishbrel1ia(I4mu-1d I noiin se- .r r.t..6Uii.0..4I*, r . ,, i lo uS d y 3 0
onILL o itmona rtl e-0 ent . ~l ial dub e -rsi n d = r -hoh l nsllt,l "t. on a refi ". ,qu ," .th. . ,',"d ,-'r -, -" IpoII tn ,,',-." ,',,-,. t b .-Io 1- 11. d"'q c ,=P 1 1 1. 1 T

d il| fl Pi I~ l ra Sa 0141111| Por 1e111 elne".e' ea ll I~l2&abfo 11 1n41111r- ttar" um ,. I .. . 410441 .. ....4 : -1111H1 1114,.I iO H 1111 soe~i ioclsI 00 tr)01
.1- - laa,5..I,.;mb"I rIo1 I
. D l P ln l l- ,l IAlu nl',pal.Id l smn" U 511511454 4111441p01411.' 4 1 lp o l. 11 1 1 1 1 11 a II h . IIII0.. . 1 ., "1t o tcllda 'O
arke inra enl. ,perilnhe joe u in miei al so ma. ear `1.. .. .. lu a. p~ .1. n. P lii l -.r.... ..a'n. ....." i4 ,e IS `f I ;, ; l l , I
A I t IM I a seg0 I nol 1d mel e-Ira o fo) rtooirn e rs13 11I s'I", drte .-oi ..' n.-SIR$ fir e P qt1 ,.V,., -l'.n nlam utoic- des. 9 .-.I.. t Llm -.-I .'O '+deI __ - --- L"IIII
.. .1. Sal" nall. x: ..... ... ..... .. ... ....a .... ldn olk u dle ...... .. *' + r I ....... .... I. .. .... ls "a"'" 1"l...... "i rtn6n icn to" ..... reir....." AM LI;I"ON 9.2
at. . ,. + . ., lt+. .. . .. . ? ....a a i o ... ,.. .. ., .. .. .. .aIIA.,nl 114If44.10c 4060 ,r- 144.0,10 n6 l d II o..- I-1e. ....t" r r,, ,,,t, ,- ,, ., E DI o Tq ES P.7 A HAS
do in J' 10 11114 4t4u114.0i1e 111..1P,.il,,lr01101141141 4ra4)nt4 quo4In11.,SInpi, ILL .cov4.4.
44a.0. 0.4 4r0r1545 IIo1,40 1n Iualtll.411 1111 114111.11,111,"141, 4411 0101"1.4 III .. I_(.1,,' I... ...I.(lII I'll j.,il .,110-, d, 114'1111"-1,1
ltpaa.1 5 I 1 ,4 4 0. 41 4.I ...' "2, I 4 )),1......
en l P nl t Pn I itI ;r, &I~np en I n,. int, ..,, .,,ue.... e,,,i .... o, ,-a', I,. '., ,,'.$2 3 ,0 0 0, ',-
... I. 1-tl I . . u lh .... ;... . ....1.. lItin".......... ......,. "e11 ,+ .r1. ,ase Z r 9-:tnl" d,' ........... si-Le ; .. .. .. .. .. una do ni P i if(Il,00 ....n. ,_ _, I'] ..... ',P'+ ,' ;, :',

1-1.11 II 11+ 5 4t41414 40114 0'.1441 41 111"h111 1.1.1011,1, 0011"011,I...1..41144 .11.......
al Lord-1 ,no.dIs D el1 14 ourInl rilfuncs e.lcils II4 4.154114.4E1dcto011rtr,4L0n 1V111140.14S141111'11it1.....111110111.Irk


exam 4 mom utut14 los1.0111Am 1.o4v1 1.5i 14i 4r -' I d ehlla olo las41 0011 PoIIpo 1 1 I __.1 11110.21141 10144 011 11 .ao .1 1 EDIPIC lO, TLOS PLANTAS+ (,'1d h t, -- '-...2
I . . ... 1 1 n 4 1 4, nIa 1 is d41 1 1 1 .. ..l, _.... .. .... 11, ,,,14 1 1 1.e. d n.1d a1 1 4 0 1 1 1 l llllO 4 4 p,1, 4 ,. ., .1.4, ,, ,, ,1 .. .. ... . .. . ..-,Ior
is114 iara4011. .141114 11p 14no, 0 411,.0 '.14., in c adi a IL I 4 l.a111111111 1",: I H S o%,.l near41411Hp ,.IL 061a ,- 00410041111 14 Cave e nrI pPhi441 51in 11H4-410doR nts en 25,000 3 I"ot .. ..n... . ..t.. S e. b. T. . .. ... ..I .. .. .. .... I .- riscalde Fi'i''I' I P ...or on iri... a .. ..Cuba .... .1rr Ln d 6. 6 ... 4 %1+ii,,ari tines:. I', L-F 71, I I ne 1 ; l ..,.irvi a
",. ... ...... ."Z.;:.,... .. : I F ,T, ,,,,.... . .... 'O'"s- .. ..F n i n" lo jl .r+ .-- .. . ....n.nsoo e L i . i : . ._ _- -0 SiQUE i iz.B-, 2
.or I I.I..' a' I t A l"n, a n l .I.. I.Dmt+ ,' L -' n e --.I..., t..,, .,-'. i e, .,. ,,,, ' I ,, ,-,i, a a) n qkia .p E A O S 7.11

paA 1.... .... ..14 .. ... .... 1 4 d --' 40 ..1.1 .. ....p .... . . ... 4I.... .......... ....... .. .. .. ." ....1-6.1. -t1 4. .... no ,,4a1'D E.
. 1 ; -< .41 4 4 1 1 1 1.. -0 I. l,', a o d.. i 1 0 n 1.4.. . . .F , . -7a -1Pt 1,, e i d .tof,:: r . .1 . . ,;I E l I ', . .. ... Y s o Os. "S l I s .i 3. .. "o.
,1 Ia.i. It..... ......... .... 10 1 0I 5. 1a 1 4111. 1 11 0to ..,11 y41pw 41 H;- .,1 a,11 4 1,- r, .. .. ......... .. ..... .... ..-' I.-lslll 1 .14r I .s s. a m (.s

k. % 6151114 4011n ,Ollllrl I ii, m si,, ia r. ii suit.................... .....1-R T2 4.
.m 1,)or." de .1r 1 l l ,.. l............ H" .... .. .. ..... .. ............ I.. ...... .0. enlss-04 10 . 1I25,0001,= i i5iiii0,0111r1r440... ..4453.514. p1.1114l4 41 141 [4,11114

rl,~.44014as5Lrn D 414,,9 I. 11. ,. Il1. LA i,. laam4 l440 14 p01l~l1.1. 101, ll~'n14.34 C'4 mq ,1n~ II l1 1141.. .n .... .... ,,140011 0 41 .1111044 af,,ii
1.14114514 41lthn 10l I 1 IIh ,1 11 1 1040 401 110IoplI 1 h1' .l~i I.'. 4.. I111 4. t. l 14,11 I"1. .... 41 lll~ I.441 .1 ... . 111 lld Btl lu+ll aa '',i: "'i i~lr
ro11 a. nId 1ad .41i4.61a .1 1 4 1 ..................4.14I .,.d y1 t,' d lo ill.. i. Hil ..4...........1r .IAN E-. .1 L, \1r Cs [-1
41a 1 .. ..... if- -i free t+ i n l~ .. .. ...... I L ..... .1 -c ).. III ie { n ,-eI'il.l i n.-- y mll i bron de......... .... ... ..... ... I.. . -.. ... .. Q -..... ....., U I A
I I 44111 44i a lart __o414 -104-0.14.4. III416040,0111I.111.114 p l41l120211-4814 h A3 41111 llsl4-6 I')) -1)1.
Ir b o e 10 .._I f... 6,00H1H 14p1 ii; -1 '1 0 I4 II..,40110104...0.1a411114.. 44A_ 1014 i I117 ,Il _l Ill) .
din '1 lii lrel [ I I ,- l d r i ,I -.' .1 kilI I So- daml 16d~p1de .' op I' Arm i cn e Y I il ,+L. l ,,a n1- m-.....l dlliF- .0+II -2'II ii ., L,, 2|I,,, 25 -- = E V-tE N-D
t1400ibaI 41. llItii o ri 5 dlil 4 mo o414 011 11 a6 ,I1 P14r6llln41 clI,.o .Ia PiI 1 -.1.1' ,l..1 5o -. c,4I:, 1par. 1 1 I . II.v I1,I 4 ."., 7 Iooo .

Irll5411.0d.11L..4 1 p Il 4 4 4 1 4 0 .. . " A.I EN AE,,
11~ho Ip111 4.1111'l 4'n I a iI. d.1-1%.A0141,opodo,4111H140441 ,'_ I4!1111111n1:6scamp6ad,10 6414-1p .1.nlnn,'~ <,nrn,.' 304.014'c14014n1 ,.I.. T,, ;., ,. ,- ,,,.,"d
SIR 4.1 .4 14 1 ,04e1111- 1 ,..1.1' e aI lA, 4U.1.. ,1A0n1.14I0, ,1"'1''1o1111f"A la1110111411140n1in.a.;I .... la;s-d.Oli Ills .i-,o..oo -op II 1,1I4 1I'll
.. -4 I' .. . I Ia 111I40.1 4-.1
1.014.4 0 11140 0 e .44 ,f110411 411111 .11 4 1 10 4 4 1 1 I- I 1 ,4 1 41444 ..Q ., 1Ir .I--1 1 I ,4r 1. ad e -I ,7 1n)1 3 .. I ..3 1 "% P'..1 1 '-.. 4A
4ovne.. .no ho I01 *11114 41 410 P. 111x111a.11141111 ..4Interracay11111"0&11.,114 P .1.- -I. .41 -I, I : I;, .-AG U S T IN1-I"''""' .., 0
Lain del a,,4a4.1slLan p14APIA 6140 1. 41.r L. 4615. 1 :. "1411 h,.Plis 111)414 1...
.,,44I111111 I11la rl1 no4 11 11 1.1Poa10 1'..1.' .1 k. .- K-a ''44 1 .4011111 .I'. .I -. .. 'a 1 l. si II .I' l.11 14I. I ,ll4,,10111, I; Ho "( ,
tjipni o1 I.4 4110on111111'I'laopl4I-114-Ia 10.11 d llo. 0114011. 144: 44r.It 1_.._1.,. ,-1ite1om s 1,cl . 0I .4 I ..s ..11,..H A. B A N A. .2.',
..a. d 4ome 11441151114101.daols 14421. 0 ".. Is I 9. V..I .. f.. llAolaH-1,.1114 1101--1141 41014) -I"..40101410.TEES PLANTAS.1-111 AMPLIACION h
154 I 48111. P4 1.6 4415 6 ,11111 r,40 414 00 1161 .I s l. 44 4I 4. 4 , .... .I..'.. "..1..1
n-poI ,I a l in ,,I ~ M I. ri i 1 orl I -.I. '- .r.:% ..14 11. l, 110 a ,, l, II a lle.. l ...1 ) 1 0 011., O sIil 11lsp.. .1 1,4_7 O___ '1 27_00___ 4 __ __11 ,4 --11 0 I
al -. 116' q -al 4114, roall oo^1604 11'.o 0 rIIiv. ..3..In. P .~ ,IlI. Ia 1pllPal1141I01' R14a11OD R IG U EZ.l 40 ""' 4 4
liark4c .."I",1.. ,8110 101 1 '.14546)0, -111111110.1s.1a .. I, 1 r". 4rn..15-1, 1 5m 4111.. ..- .1 E ; .t ,,n .. ..... 4 I411 141 41411 111. l'4" 00 .HI, pss ods..
f1 a.P... .lr1al -011140..,01011s4J...s.4 -,. 1:l IISII,411 l1111 1-1a I 0oie4110 1a11160 Me11411it na1 29.I3-878
4____1_01411__l111do-11.-1.1."' l5o F il ch, 11 -1-0..e1. do. 1 .0.....I.,4..1 I ,-14..1- I.-I. DEL'
11401141151411h4II.11150 ll. -IA;* 411410.4 141 4"" ..-... 0,I I~ o V11010. l:...I.:....11. IlI, .n, .,Mil1;Curedre C II ALT B RE UDEL RAS IB
1140.1 )11141 1114i100 A se ...11.4 0 4114114 11 t i 4.con al uelo tvll. 1".... w g14a cip ~ t l, I-7441.1E BIC D L C LE I
4 4.n 11 441 01.5 00..t ho s pnm l aS ,in ;a'-. %. I ,I" : ... f.i. 1 ..r -54)Ic'',I ....
I q.015.,1111114411111IR,0o.Prit.dlllP la41lo.I. A mi.*I I lr i, is 170 H A B A NA'.. o"Le'I:14111 IIpe.. L'4 '. BOSQUE. '
I I.. l141l004it1I, 000- I'" 14~ S35.00 ,1 11 a 11.141141 L" ',
Ia 111114. 1 1410 ,1I AM.. 13111 ,,.,.%F. SI III 1110con)
.@;;R 4141,.-1110P.01 4)11s1 'I 11 .t1.P1111id r ,.iltin0141111 J .. DE ESIQUINA $66 r -1 $78 '., .1 .11 -
m 14111n .... .. L I~. ana .In$have.Ial rvsor t4(Hl tol -,..-. ., dI111a,.)''ens nP2500M- 14'A
~tiniiiV a. r': lfld iIoll H .I 1- 111 II I il11) 6 .lllIIlml)111,,I11141.7 1 1,,a1,11t1 ..1-111I,111 $500 TODDI.DE.ITE 1
[4,aI 114111'. 11.1would, al,441 oil, z ui out Fl5tainI -no.1154. 4114111111A54orI14 0-1.- 4-,-140,54"00 .1'o2' BU NAV -ST
pou o na d earin11a il.,5 .4..l'.ll a.-I. n,,..l d4o s. T 00 41.1, a,.,. .IIIIPo s )1iti n cuie cdlsoll I n viavaL ;)-11.1._11_)-01- 11.11. .A1 -2,-11,.1 -.,411 10141-1,d-
in firoll 0 ISan l.,a,1 .."...Ill.. I-. II 3)1, 11D,11-4, IIIIF10401 1044 1 1 1 1 .. .
441114 (all")1" 1404~ 4,511 .rnn114 104. C- ii. I.al orI.. ldH" 001Pit- 4 l11154s,,.l ) I01 .50 I'l 214l' 11HH41.1l.H4 ,, I 11
-;;-a,,1s::1,o P.01... as HIn0.. 1 I,5-4a- I ..-sH 110E,1e- I.4isaA.1.1is1UICA. ,,,s.,23.I I,,P, dIsIi1.0.001"144111111 IIp:.HH"II"1.11,:11' :"-",
leniud do1 .. I--- ht palmi l A H1114 lhp I1)11 I IPO'I),",4141. 11) I 7. ... 1,,,.. ..n. ,L.. .11.I1"1Y1., 1.1111PARA11 1111.. )110 1-111. 2011
`01111 i1 1,.Y.1 015 1 el~l el c~oir0014 111141"'if.,I.... Id. .g a mos) IPly ''le ......1..S7..0 -..I00610-0-72I o I1--110z1-414_0. ls 41111111... ... ':II 4 D"".63))) ;
1.04m 5 114111 l'a....l. 11 Iii i1.oline4in l).1l15 50 1 ~151 s i oborits %-: I.- ....a. q_.....,._____________.,\osl,, .. ..111 ___.__....._____".-__
01144 1.1,5.1 o a a44 6404416 11.r o F Ia lllll ....I l~ s 1114 . 11)... ..9.. ., l,,611 .I"..'
141 4601141 ll11llIlI 41 s 1155114, 141115,4111) 14.1110114~ 11 7 I "1.4II..?6I1.7I if 0.11.2)134 III[%21.II.I,0.1 l"" 01- ItI.%RIO DL LA MARINA.-Mtorjec, 24 de 3:duo de 195t Uasufic&dos -


A N1 N a C I 2) S


C I. A -5 I


F I C A D O S E U L T I M A H 0 R


VENTAS
48 CASAS ~
cAMENSDARES
Ii' 1 1 1l : li ll 1.4
N" I t iE t I1 14


.A 111; >
, -..S ic Sill AI l O


S c,,,Ic~i ,, Ic -i, -l, I'- 1


( 00 I 0 t 11
VF:. I N~t)l' S. t.l.il.i
Al-. All} it N I ,'SGANGAZO
2flaloocooolccco, iiccp-cc$2 Ac

$2i ,9 '. D+'1 ,. .I,.0- .I.,


MANUEL-. LOUZ,

(Corredor CclcEcccii.
El I.ASCOAIN (601. M -2221
JF-Sus l'ft.\IONTI: 023,tct


Ii AllANN Stii.lclltc
V .'" V"'r.'id

ti All AN A .' -Iiiil


05 CT RR SN P-I cccl* REPARTO SEV1LL-ANO. 0S.2350
LV;DA TO N


JESUS DEL MONTE S52.00cc
, IO+STI12c .c- 01 .....
IIAIIANA 0IcOId11AANA WW
I1.AHANA $28,111ll


GIRAN
S .. .. .. .. .. . ,


R OPORTUNIDADO. --
JESUS DEL ;lNTF..0(2.Moil

L8,0 TON tol'olttll


HABANA S:15.00(1
II90AANI *35,0011(


iii r :,; ,: ,;,.; ;. 1 li-, :


SVENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
4S CASAS 48- "~CASAS 48 CAAS 48 CA4AS 40 SOLAR'ES 4T cc I ARES 4g SOLARES


Inr siOist lerrsioistS Ii rs isflt(s f .I... l. nversionistas -: linversionistas
Al hwcer cualottot oporn Al hacdr cualcuiler oper- Al hes:e eoiqetoeL J L IIUL' Al thder, coiolui s 'pewa
c lh n h dga l con la . oter.e... e e .. .oo co o.t.. .e .e n. ha ga l O coo t .ite s ciec0 ho.. c on i to ie. .
l6ndo do corridor coleqilado, cl6n do corridor colcriiddo. .'. cn [ do corrdo coltadod. j t de ereno d 990 c me- lon do coriedor clqido
Ice: ccedradc ton 1Icacllo do
Las opoeracioeo otrocidas Las operations ohrocidae vwsn. -t ," vi-c--~\'rI,\I.I;NTI'I A P. ALM.i OCASION La= opw eadooono ofodoF ol-e 10Ada cy Le operado-e olefcldaes
por mlembros del Colteglo par mlombro. dol Colieo ." c n.,'er.. p. por mlomro dol Coleto e .Bdo Aeocoa, rcpolo Lawinne. par aroto irtos dol Cologlo
... l "Pro0. n[ O~ot, ro., G L" ~
do to 'Proplodad Inmuablo do la Propledad tmcnuable, to..... i In a Proplodad Iumoeble. I tnorman tn Compai Fe- do to Preopldod :riioble
oirecon lo mayor garanoia otrceon Ie sm yor g OcinoO 1 Iib7. .RC A hc to Moyeor coo a dn do Sceuros. Edifici. .Lo- 1 aobse t I qormo
I I _ _rao
BUSCAUDor. -4c. . i `4. I. I, V h n 11J,
Wl"l 1l i p H ll ,. 7. I . .. ......... N 0. N -..... .... .F 17
2* t o X "421l, c d. lA -. -. -.1 I.." - -l LU,,- l
r 'l~ l '' 1'' .' IIIll lll h l .i
1,h ,,,. 1* |-.c" e i c . I'A c to l lL \ ',..- .


... .. .- .o..... ... n .. 1...p.... d ca : "~b la d. 'L U LA L{'o A ; ': *.- ;,,: V 7:: ....^ ,;;l*, .. .. . !. DA' I!' ..\ ; ,; '";d-;".... .:--:; li :..ARA *F*E { YEA *" *"-;l i -~ .... .. .... ,* "

. B A A I C L .. =<5"^ "1 "^ ................... .c- .*' *" "-'"............ .. .. .. i ......... ......---- :... ...... ....
rVnnEtrNiTA S orni *1 Ih* VENTA B B'"ALA h'dI b1- 'i- cA l ED"ERyYE'A 'r J ,


*ls a -u o C Aoa rio d*l' CAHR .,"A v >( 1.1 'Y` .. .. . .. 1.. ,i,' ... ,, 1 '',,,~ Po pIi LOo, t3. o .5 I 4o M O S


I' RTA 082500 ci lit^ 5 ic^ & crone "** '*;,^ ,; ^ :;*-:;*'.'^ ; ecoc^ ;^ toceo eccP- ml "
L neployd otd *Ilruto e del to tao In roplodod 0a oo,
eLa c od-op ,ll lrt eI rcod -,o c -, P . ... .'e \. 1 2- l- M LUH-E.3802- 5 E9-6TAegos.5 sp ___' ,-. ..
,lquo ec 0 0rien I do rtaio quo areas pedoc itooROeON I .. .. ... LVE. . .. .. co- GAN. . Lr oC.. 7 4 M
aOg000Yp.oertolo ntol, ar*dco doieeo snocule al sciust _______________ cc 0 c 1-LDADO.66 CTlON
c0.cy.ohprltudo ieeoprroo. LA76 CA r tl du D L1 ,, \po tu l a\( 1\ kuy no hab nro de Pu u .oaD a lp IllMF IIC .' ''" I-: I 1 v*n'rO1'in 1 A"< r ^ <'*: ~~' *.* "..* TclctonIoll i. ..0 3 fl',.;."I "1I I ',' I;*.." 1 i .
CAnl!-ND5d ,510.5f,['" 0 -l '-i.uI i
ealnoocoo ce *I det o'ooeoodo do rosdedrrobo to do VENDO LA C S h un DSKN 815 r. c-cc
cc. ntior...blot .ee onln e a quooab.or.@ StilooecI. cr. . i. il1
o r, Io io po .. P re -etIra e r i. 0 ....i ,I I 3I
ciool 1cto a0400n00bbesocdo sefre ocesoc-oIac-n- oo.5
Cun ceoa ccecstceido..qOOE ___________
ABRAHAM LINCOLN o
-\' ,I RAHA INCOL I1'- I-c cc ecec",,n i ,- iR ... r .i i'' l .... r . . 1 "" rM" .. s FINCAS RUO STICAS
I t .. .. t. ... ... 11-' I 11flf) .C. .Is 1" 11 It1"- 1i1-, -.. .. .. TiII BEll lso -
w o ,,-r cccIt. I %tcl ccc: --c: I O ed I cc: ,c., ,.[ i: F, m ;' l[ lr... e " 1 ,,-l.:".,.%.. L ... :
V1 .NTAS l' VENTAS :; e. '1..la.., -, OLrs . ,............. _Caf en H bnI. .0
.. .... . ... 1 N t I .F.. 1 IIwI I i". 15 17 V. 1 02- -. 1
.l. tA .. '"................_______ t ce-"tooN.. -T smnrosT M_ Tl(_FA _IDS CON E N-' CNTRADAFINCA
YACXh' AAENTA ',i ___
J Ic& A-4 V Icc- i1 .. .... -c".. :c LA P Ac ,A cI e,4 c/ IALcc c.c O 3enra v Uol e.1 ro'n.. ;TALr $2D0$3Prop.a0aha
,, 1 .... c .. c I.... "' I', .. ..s: ,(( 0.-cc" Il l PAI P OVECHE GlNGAN AVE. RANCHO BOYEROS ce --e, eor c. d.-.. ..

' "1 'll tll .H.~ i *I. i"ri. ,: ,, ^ ' n t r d V ]r SE T M ... ID. L I l i ^ 1 'l e de l'l io o ... c11 p.i ^dot C L nneg lad F Acr edond BO DEG 1 rBA A O'
*[''' ,;i,"[ .... .. 'i.\ ''':'*,;* f. '* '*'***' 'I'].'.. .. .. '. . r II i .' I I ) 7,U U re L I 8 i ll. [i,,, ...".. .' '1 i' ... i: .' ', C ll ,, 21 ,pr [, lmo > 1. Avf Alldo' __ __ ^ H ^ ^ v II S1 PSTAB **LECIM IEHTOS
__ . . .. .. "** ****' ." R A : 12 r; qua .* la t'om ed''1; 4 ;";, I ., i-,';; 'l . . .1 .... I" 1 .. . . . -A E T A A ; M A ("N(A ',\ t; BO DEGA. 2t 2 ln id i. a AN CA *
....ec c in l cetleO ,i i c iI C B I NI o i..,.c ... ..t 0.,e c -r co.oc "",' -^2". '"'."
I,' ';l ^ !" ....... ' ^,,,;':- ^ ; ? ^^ -^ j PRO O -G C10--- I ~-l " -I.AaD


I^',, :r. II* IilupAI $1 |1,000 ll n DOS ea PLANT S aI .^.H.^ C ;. : ii .... Id' I : I I'l.l un Ill f *""' Today n_ qu d-
Cc:,, : , +a dt a I ,- d c-.ecc rtcc ccc, t ,c,.. as 1 I"as r eln a e se 0 0 M ,e ro cn 7.0c s c. . .. ,
d ... o at I., o jc.lr n 'i C I E i . cc c u r -2 1
$3866 RTA. $32,500 St21,1100.AL.DEL*BOSQjUE J -c I -c. cc orF0 Dt cQcN ci:'de.!F c Te lls ri-I 1 .',, A I. l .1 AI l-e -n ..r . r .. .,.
o .l . c . ,oc.c .ccc .. .+ '. D A.... 1. c Ml ....c. . e 1 .69 c.-.-.-cc- : a o. c- oc 'c
c c c c OIce dccc ccjd -Mar c c,- rt.-' -> .*3 ;" x " i L = '* "" i. F. I1 e l ...c" l J L _I E- 11-.51._<


...."" "".. ''"'"" "' A It '1.. I '' .\.....:N A E s.i.:i~ "" ,0 0 RE T 16 t' -- ^____ __H' i^ .n NICM... .. E ............ 'III l" "ZS S AoloU GE V NDO UEB EKI
it c ..lo . . l I c p a
cotN e cocct. I. cn E CO IA TA R UAR LA VENUEccccoEd^,.EccuceoI EN.
It j i t N I B' tt I *c I*"* Ic fccl .c A cd... VE.. ... . ..I. . i. S p ENceN .I .. . 0 ...........
. ....... l. lln.. . .. .. able, 5A y c a ...
,.,\ ..I V......... ..... ...... . $ 0 ., R SOL668S iiaf e T en Hab ana$ 800
tttt-.\lIficc IMEDIAh ttAc ic c-cc "c.. -o- rcd.r,.08.ct.cdrd ^rrc c..E-i o


"' CO MT T ir CC 13, OOODOSSQDINA '.11 1-,. ,chic -,u~ ..d.B .19una." ;.arcclc-" (OMPRAR 7&I .5
i 'rr- I "i ,,ti,.o.exlv1",,r ,, ALVAR GARCcAcIFr "- -- ....- "i.e. .l.. c|c roru i c.r d 5. OI E E.C.cAcF. E CAc TINA
3 ccc c-cciccc-c1211cHinecr. 8ccccccc c cct-l, dciodb ee occci.,. d T "II: I : ".""" "- .. c ctcec oc c .0 ccl-a *A io o I cA Se
.cd cc -o-ccoecK c35c9t 4 JO" S E n M a A LV A R


f\ lN E .] I |{ ,,, m Ld~rmr, {tnt .a od F-3a Vciuto' racc l. A eMontai\ o iPNqu l P pre . r Z7 .l
o.,I"cIcrooca.Ir.ll l'" I 1:i "7 . 15 I 7itt_ _ _ A _N 'Ad
El_ _48 den llia ___1129

_____l___________________r__ cocccco ccc1 ccc +int-ei.- oe,1.1 I 'c cc n ce Oeee 0 L ie x2 .5ovi$25. ccoq Rcc M -deqln pop e cm o Kgtu .u
It eItccccccicc EctVol i. cco,0000,ct -. ~ coc0c0 ~co cu i
0cc 1 elI, 8.t76. U-3003.uud
SEecoco RAN CASA MmJDOcZ;AESco r o 5 y a L R S Cf n R bn$,0
I ..... .... ~ lint .1hi1 1..... 7', L"i;i.... '...I* 00 HC'a' 2 ;III:N: 2:I l 11Il
.00-Er. ....;,- 1. .URG,,,Vcc.ENcO 1,1 n 1 rc+ __cIc

pr, cc cIcrSc cM I RA.AR

ccc, -I d 0 (;:cc........GONZALE ARMA ALYARO GARCIA............-AU A PL Y rOLO tN:Ae]ON "M ) ,I Ate +\Rn'id ad s .... ....... ..
_________ :_______ CoecieC1e1d,0-00.I~cc:cce DOiCS cei dcNTA LA.... .. . ... '" PUNTILL TM IRAMAR iceII01 O O 40 0A 00000.0 C Vc .d .f~ ( I t" l ...- ll;'1I'
_____________21.00111____A ZAi`. I $L ctllllIT 17od-27o to 3ooAe roletomoto-,
.... .. De I E VENDE N "7cr l'" He ... .. I ..
cIcc.. ccc. do-c Acct,\rlc.e c ccA-cc oiGccccc." .' oouin o, oei~ o oba, It saredc,,2 c | 00 pen.e a1%carretei."A deirciG P
'Ic ~$3~30 L~llS) MRAMAR 'POARCELS AI [S- MRAM R cc Isc 'A_

... .. c ... A c,4CAcc~ 1,01. eo.0.... ';: ;II5 ''':'rl:'":::lHll;000.c. ocecc. VAC- oc \ cr0DO 0 E 0UIA drtm brloro lpo.... ..to .. Lld odo r10 (e m o
clot.I Obi-o ,3 CoES' do. O ch t d 0 t c c-c

ec IEeco Cc\RlcOS I TE C R" c~oo e-o.c~c. "r0cc-oa5 .. . ... .... ......... ... . I r C locoe ll ccccc .Pcclccce o P-n o rt oen oce co co dtAtonAc Lcccrt clc Mccotolcce ____r___l_-_-____'+
ccFc-cc- c.vcccencracicoecctccccesoucn, t.- "crdGd-,ASrcreEteNEnctos
: .i c- ,.P- ccc cccc C 0 AI ccO C 0cO od eecd. -83 Trl n 1.00 meraoo oA 3127 A-bOO 1 RD GA H BAN 00',000 -t~~
i, 1t1 .L.I"NDAREc S.l, 3 0 -.............. ... e o e. ...........i. ............ .....
0.b, *c IN1CcN.OUOC ccccnoc ca ec-acr ..cc.. do c- Do c-


.0iIt.RE T lcc ,tccoer d o.,e+ ~ cc .c.ii-. ccc+2a os ur ccd eittcccc asnscn 1 000ras.. crcclc:: $2c.... et. -
~ ~ 2 'T... ....,,.f nMIRAMARA d mpirl d...les n
cerSIE-RR.-1.t3o W -70t55
AtNliNZALEZARTA T S AVAO GAcue A LUBREIDENCAL PoccAoio. Do COxi8.UMBtA 0lls METR c ui l


.. 5,l, ET 2h $t2c,000 RENP/TA S .-eolAciIDciHA Icpri ...... ertate ...c.t Lo. cr..c.
t$8i-c- 0 c.: .eeu c,-ro 04 ced.o.... P.et. tT..e O"-......0 n
t2 .o 41,: .. l it o ... c "."117
ct-cc-c--c-c :.j 127 Ielenhr dl olgitde cLA ccec i -CLodMIRtitl


Cunreudoris. 21 r"r.rMonserratesNo 209rdea1
SAN.1........... .o $7A.i$11000 DOSP IAN-AS1..1 1 on M.-...7A n oVeo on e aInothctp c HABNA Stll i"A,-.
... $17,000, RENTA $176 be.l + l' ^ s..... ........... .....
G......,urugeleslUili. .......... ..... .... ......Alo m. d;lI,,, 1 y ,,lI
A 3 3 .I',,i G. l 1 Act$ $.15 Co s vr ee oc. on11eZ, trc t h I, .. i .... I ...ht + Iccoccc. Aioc'Icccco A3 cccc c .... -.. Moedrie. eec.dooe,o8 o e ndc c 1,IE E ru u DI ERO
ccci.. cccoc..ceeecccct.,ia~oul .ccco 're cc,-$-.c0V. oh't-c 1 os B rnvptnr 69 nEpcuel ocl / e V N EKO C O O
w d,.... .... . .... .. d . .. du. . . f arcae-
A.E NTR ADA o oc o tictoier ot. ...t,1g Ib Ent -
cc--c...e 0 2e-.r. O 2o.5rvc1.coco. c dc V t G l 0 iF-3 95, ..Vlol .joir h rc-id-Io de
NIIA RA I4 i ,1 S21r 000 -1. T .... .Pe ~ I, t des- ir 2--cop, Ene co c ;pti o p cc- t ..i -. 1 '
S v n e asa4 ....... ..............., ;coc 4010CII cc"aCco. potere esideoo cci-b, -,-
Pr xii in CARLOS TE . c0 oco A,3.33,0.00 0ui,0U T_. ..r____i -3302 ...............37_vrie Lindand I oF
S1( I pn esqi na treO soar d r ustl SR Ave. SA-- ----
- --....c.o....Iocc. o'A AVENcede. IDA,.- P ,AecTc on0........0. R lR3. 22 /
c-c- c~c--co~ccc$9co,000cc o.n Voc CI.. ie F"~co~ -pcccccAc, crceo. eoc'o.ro7 oo c GAR HAAJE U N AE1,000

,, 1tc2.lS.n o .a, 1. "al icAt,. eHad- c A-
_ _.. ..__ _ _ (]" ....... .. ..... ... ..... .... .O... ......POR.. .. ... .. .. ... :. . .....,- / "7,'Y & o,
cc-6c2,1100.cliii[S2S 0001RTENT NICANOR D EL M___r.._He)..o-
G I...... -l A1E1SIARpNrI G AN Ck1 NA;A
121 APPTAIECosVENIDE cerni do e IInelo3ene-cMpocO


C ... '' {] i" DOS.......ccrccociccc coo.1"1m oci duu tO y UMBI TU ID D N d up"crc "dcccele.a
$10,00.REM ..........i. ..NT....... $23,000..... -1rR 5 C L. DE..Cecceq.Ig-c r c
-1.l 11.rt40le,%ra l iCL BVL
ALTURAS DE NIEAS
Liii _________________ ~ 00O0 ir$11,00clricOScceble.JTcc


iGANcc-cc2 1."." ,sd.cr-110lCentralcoc.rltn 0 .10,pinA Amer.Mdec9,9ce Ni 00 de ,
lEJiB i- c- MidI. ...... . . . . nrherse .. ... ___ r gn-Me 1._ _
,S37.. ,0,00, -S390I.-4, hd~d- p-. Aed,,d 01 .r. le 1 l t t 58W.40.o4 1 36 mVENTA Ae.2d Sef R.n1.4ttlee-, -eo-
cc iccscqu0ie.c-ceV. te t el. 0t.00e eboro1,10 1. rneaI artr i e VSE VENDE IOSC POCO T-

cc 0,oc0o, ccSocc.cc o tO ec.Aeotpconoda, acr c is .4 iniccp.. . . C 1500 cTi,-

LIEA, N5 'ADle t : ibrcd.. ocailc 2. .3 ifcilidae ePaoiitdii I V4.R 6- AR %..
Sii 1 .05 Sltll8I S Oc -rilc tod .. .n--ic-.0.Acc cI C O l E R
12, .i- .314 ,, E i tle vnd.a it A 800,1n.oe. l.C.0P5
.1d ectccciccccccco, oo. te 00 00, v.0coi.I
tc cc~cc~ic, IS it C- te..potttcdc 17.6
Veenec saj"", 11, o d o M squdo, ::.tg-o.F.erAlrieoi. dOtteon noccrenlo
FISO 854 0. t..
AMP,[~cAco N DARES $1.1.5011 $23 000, oETAc $160 'ccNIitccccdoC$,ilccObtop DELB T CAMPO$1- IllA N 6 425MAN UEL ABRBA
ccc .-ccc.1oci. -35.3' o brt 1 T263. -1 -

ic1111c.cETA 20I 2,00DO LAT;; 1otA214 W7.055, CAL D CO UM IA' O, Boo ME L C.;,q i elroco'tr 212 l


TPigilla 26


DIARIO DELA MARINA.-Marics, 24

Clasificados
Clasificados
'A N U


MiARIO DE LA MAiJJNA.-Martes. 24 de'Juilio de 1951


C 0 S


C L A S I F I C A D 0 S


ragina ,


D E, U L T I M A H. 0 R A


i


VENTAS VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS VENTA3 VENTAS
51 ESTABLECIMIENTOS 51 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOBILES Y ACCS 53 AUTOMOBILES Y ,CCS-- j AUTOMOVILES Y ACCS i.3 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS.
.U43 I iUL .4 LO CA L 30433l443 PollI4.4 4 .4 4 .amo.4 o ..y n4 4TH iff:4-IN 'TA ID(S. F. ll'0 EgO, uF OD 19:94, 1943743 I

AJ hoc, oaalqulu *pe m ... ' ',.' '* * ,,. DL-.I ]pll l 1 9 .,",;, ",, ,, 4.;[,4L,4 94., ; ;.'44i 4 1"
d i Caacorn la 134.TM. I -,- """ ", ,;" .".': ...*''"I ^1 1 1 I(-- _._ .- *-** ;*,* : ,* .:. *, DAR DAC ,,,n.n -,, ,
o., ... ,o.,_." ... '.............................. ........................ E RR SDE ... L ....
cl4. do coado, cole#ado. B Luno4 h' 4 to ur44 n0 '.' u'.,,-, ';, ',,, M IV I I -' u* 1 1I R .I..-k., .cl,;',.t " ." A'"" n ", .. -
L p -lou o dd ....... . .+ ....44.......... .....
pdo .o eho e del Col it. *.... ... I,. , 3 ... . ... .. ... ri .nt1'. '- A M1 (I KK, M T ,? ;: ..... :",* 'i..i_ "",
do la Prophedad lHumuble. I .GRI;N BOD";1,( .5 1_ __ '- = | | t ) <;N(;A. 141NA4'4l.T 5(1 4.444t I 1041 ",; ,,*. :**:* *."*
oh.c la -a o, canao. ,;*;, ,,;**.: i.*.;., ,i. -,:? i ;,~i+ ; '..";*.'..".*... -" '-"-* .... .:* | | | | | ,,i,.,i,,,,+ ...... ... ,,,, , ., l 3. .,... ,... ....... .......... ....... CH RYSLER 50 ';,;;, ^ ':+ ,;" :::*,S H;".u :- ......
chic.._ i40"" ***,* * B.1 S650( 10 ,li, 3, ,) , , CHEV E CHRY L 5 0 F
_ _ __''!'!!'^ --r *'"" 4s- tK ^ "* I :;'['.'." ''" .l*;." > lt.l. ;... ... ... ........ .. 194 ..... .-: n a '"f" n"22 r 1 ; ..... ..._.. -'" ***"*" '"4 p....:... h ,,,+. + -,,' -?,-
Al344 343c34 :igal., o P!|] 11 8'
:"p'(;'Z" '="L ^^::' '.,?:, .'*:"",::,::'.. :." i, "ll ^ ^/ v~:.^.3..... ... : "+' ...........
.... ....,_'__.'._'_:._"_'_;"v'.'_".'_....... .....,' .. .... I) II } .'I44 .'9,..o4 ~ 3': 44~3... 4,;....,...... 4Y4E48 . ..

Hon.i CAOILLAC1948 n.3,nH|, IW all'":m""' "fB^CHRYLER,.., A91=
... ... ... ...'... CO PRE' : 'L r -r-* n dMERCURY 1941' 304 41Q43"403 CHRYSLER 48 ;:,:^:;;;^;:

.... . .... ....;,.:,;* .. .... ... .... .. .., .;;:.. ... ...,. .. ........ ...,.,.,;,, ..,,,..,'. ^" ..... .. 0 \;,,. ,,,.'6.. ,Cr ^ ,, 47 .' .........;
r'- o;.. .*. .. .. .. ..... .. C A IIL L A_ ,. 9,. 4 8 ,.. C Il i0 __ __ ..,,.. ..,... .. !___ .... ..... ... ..
'"ir"*" n*o";- .'. S3 A O S C1|. ,,. .. ...... 1 CHRY LER p,.-,5 :9 u" ItQ- R d,,* :. .. -.".*** .. ..r n.n.. .-. -.. .-.... ""-........ "* .... ** ... '+" A H 0 I iW ^ 1 11 1 ....T ,, r,,, L MO T 9 '^ ,-.. ^
44rctr'"4,, do________ .QAionRe -_

S... . ... .. .... ...., i .. S0 ( "* i ..... ...L E 47 *'
Lou_____________ IIACdlii 111 h1a______________- ,,-, b de loi; , ,, *,,. RE ,, l... o.fAT 1L.14.4I l.ri, r C HP ,A4 M, I S
. i4. I**. .. ... -" ....... ... 1 4 L ...... '* F I I q _94 1
E1eo t om urala Pnvl- Buick 3000r19481 CHRYSLER 5415".
........ .3.0 . 33nl>"....*"*l...1- .. .... ... r, PLY 0 T, 49 ". y 84,.,,'".r. ,I U rl PLYMOUTH 50 ';,;',:,,, .__ '__
_l ,s , ,,,-,,. .,1,, ,...,\ 1 l *,,I,,I,.tU RII e AQ NA
""" ........ ", .... a .i .. .....' . 1'""''""LY .. "sitl o '"" ..... ODSMOUTH '49^ ^ .

..*- pa'"c:.c.p,,: :"'.l "', ..... ..... .... ,, .. ., . .. .. :, k ~i,tVibora,. .~gr .. . . S ,,.,+ I3 T E ES. S .,..: PLYMOUT 48 Poo .'.^ ,
^ ^' 'c : Bar';; L'- 10%- ^te,Iwirkit crrrior CHRYfFu uavu L SM BLER A9*.';, ":^ ^
^ r ^ "M RCUR 194 J.** V.^ *"; o/ s ^- O G H V O E - 0.--
... ...F Con.. .....CHRYSLER....4 ...
.,.. ,. .. .. p ... i..*. r...,,r.. [.m.ni, 1 1 C1A4 PLYMOUTH 48 ,,Q ....,o","^,, "O,
.. ... .... ... ........ .. ... .. ... L ( ,! 5 r 16 V. 1 E
--ro s ,0.. 1 PLYM OU TH 46 .. .. .. .U . .
. . . .. .' llllrN G A .. l".- l % l l l i R + R n I o l..... .... ,r ...... ,,'-' ", .; IlA-l1--.I ERV 1O, S .A. S 0ui 4 or0. . I.-, 1 25
ISCREXCELENTE ": ...... '4" 7 '" ..... .. i ioir.l i

'. "' .... ,,, t** ,,, ., ., ,,,) .. . ..1.^ Lo re h d e "C .. M I o ,,,. S 8 5 B_n, ... o+ido S. UCC10N, LATERAL:.: '
INVERSION ,. . .. ril 7 ,, . h ,, ..... PLYLMOU TH 41 CH...... B, LAS
144 d444 I.uena orne I" .3 Nt o D P
1 ..n 0A.....h...,d.l lll. P Y .4 ..,. C I LLA 1948. 1 __ Coll_ CA IL A OLDSMOBILE 50 ,l". ,,,r,,t ......... "S O l
p i d op w a.. [ .. j L u n d --.. ,, -, S Ii IrT J ._ . r 3. Ef)oiI. ..... . ....L.. ..
. ...." ,,,,3 34 .,,,, .... 0LO4BI.E 4 ,, -,,"OLDSMOBILE 48
.("1. .................... DODGE CHEVROLET 3
M .I., CH R Y ER ... x 1 I 9S
,,,,,,4in.4<,,, 4CE
"" "P 1 7o N,,,t lhun. AG rir.tll. I. ti.At.rln, Con. buec vBudirk 194 SAN NIt, No 1 5
r 34n0l413 CO, a1n.. 0 44, 4 1', 1 .111 ll,.4 .1. .D I033 F O1D .4 i teUt 4 4313i3"ll 4 ,lc lLfOUT 504
53A" OTOS CS.Ip~o1F,........................... CHR, ..... PL CY O U H 49

llllr________________ ___1_ 0 rl, Ga' C4lt________ H I"Lu.4 D.lrl0uMdBrA
I S .......... .b W.... 7 ..... .. _._EA.DODGE.50
. ..... ... r .... '.... .... ,'1 ......4.. 44,,.,odl 44 +1,.31'' 4 444.4r S O "' : ::=+ 2
J.L r3 | ,*3 ,4404..........,..........9 S. 1. CBeAl, or ai., d ,ro DH VOD LET+++ ~ .,o 48" 1 ? Ii
n -44449 14,lno W,.. ...4 ,,, ,m ,L nter. .p roesc z41 .


,..,,.,F....lr. ..,.r ,,, . C O NNT RN ATIO A 4. :a t za o Ue .
4.... ...... . ,,,,,,,.,,/,,. ,, ,,,4444 ..... 144.4 C AIN ES BUICK nd S(] .4CINAEA
SR~~l.MK.Phin7. I ---------------- nur' it CERL. d Sn u n. A nrd I W. iV 11,1O S I. '" 1-A Dust
esq. ui k 1 u.11 ndrotir t,,e.INERIO .1 I -"^ r radisiiA --- --- 8n r 1114 Pli..inui IW- Iq^ ^ ol


..,K ^... l.C. -s -" -1 : ....:;::: ... -" I 9 5 "lp,,f -9 a.p dqttrir o'a U. C "EOT 47 ENT R IF kS
oita ao r a cim O SE. ..... ELIA d.l DO DGE.... .........cM-A. unEN A DODGE 47.
,|e 1-inllllrI=,l,.ri r ..IPCOLD M O IL 5


-. Pplbhlr,:., . ,:, ,l', I.., l.h, O O CO P. S.A.OC K e'tZE 4 rCl).
d".n ",i I "", on' E .' ''' r... Jid' .. L" o D.DGE 8 ^ H..MI],H;" .'' "-'-' ,,,-,. ,t ,,.., C"r- 0 .- -- l *p M id ON..DA E po Ga5o7 P C ADOD -o.... 47 suco,, ml^
01uienrina Cnmidrrinl Ln". .' '33 "I C O "A O S 3. 3HO .... BuCnas c d o .S'
OL MBUIC 42 d 0.naMai ODSMMBILEO48
SE VENDE FERRETERIA PO NT IC 4 ."": :"i.'...... ,I ';t'~:'"~ex::-Y~'': A ......
.. .5.......... ,. ...LI O N ...4. ,4 ..."... S O. o ," PONTIAC 50 COMPAN Y, S. A.
>*K, n-l ... i.... .... ". -,,,- --, ,,,, .,, . . .. P AU k' f \ """O'* ... ".. D.t,,,, io,.,.,. *..C.. ".v eonb.... .. o-n +,.+,,+ +,a ,0
...... I... ,'.-........ *a ;CANGAA~!n i: ; -YD ODG E l Empe ...... ...........

4443*- S4444D3BA4ER I.3pI3 [f',o "ul^~ ** Iv F O M DA L PLA cov, o Ia449443 A Con burra 344433y SAN N.iCLS No 14
u 195 J E .. ',, ......,.,t,-CHEVROLET. ........ .... F OR ..... P OT 4s.
dojer, A.-C n.., 3-1 en49y I


t: CHRY LER1.n .6.. d \ 4 h .hh. 4 14 hI ., I. T ,,. oItHEVOEE44 ............. .e . b'o46 ;
al,. Fi dotre n kerfeeBtena pondieay nue.
s~tJ,.v. (,ar..................O TDESOT149 R ,Sr -.


.'-"Na4' [1434,n 18h4. 4. *e 'C L I"II I~ S iiT R 1 ,A 1 us n. 2 0 4 P-
^* rJ. L Go ,;* 41rr-a.". p,. ..* ,T i n r .1.M~a irlr-RE MiZ Acn~w PA T A SUE o..4 l ;F^ "

334444444,3,44.444431." I ____________.XlllV t l L M U H .. 9 14 ^ "^^^^ .''^'
t Iob Ano 111.. I 44. L,%43Q30V4,.l aPnca.y4,u0o:.... p, __ pr__ .... ..ICK_ t_. .
.. .., q-, ,. l l Ile 4.. ... H E RA.I IN T E N A T I N A L 4 8 E 46 ID." .,PE ES p.r. ,4 D',I*,o.3. -
PI I -q. IS I11,b1 (

U. -E-922.l 5 1 ;lol r |),,nl,,, 1 *'**""" B'uen v~t ldA~lU 49 v>.Mu o W-520..:l.M .,o
ni,.mi i- "- ... ......... .. ..1.....,-- .........I. Ij 0 IU V, ao --CanSER .a.--- SO ,,,.'--- :FOR+""lDE ST, 37 UH--23754
...... .... UDODGE .9... adquit- D - 42,.'.';:,",;?':,; .,..: I t- 1\, 17 T.. llll.l r l l W J J I U L" IN S R ..r.I . ...' + c'.'..n.P | | .. .. } ...... ....,-,_.....; d. ....
I*.. ,**:*. ?mrn, ..^: .. | ...... ,*'- L l fl )eao La oaaa 45Y E K s F AZ R7 .t......48 ^ * ; ^ .^
B o it ,,a N., .",u.",',,,3 30... .33,34. . .....33ee3 11 -1..0 --14 D 49
U4..223.4 ELIAS 44 30IL AC A NCIA DODGE .50 ,4.43.4)4444
..... YSC-jfl ODGE.... 8

-3o44 437 ,.'.. '''"'"': H..por340 Da ~ PACKA dRD 5 4744>.3W54
14* ~ v- 1111.11-.411141o. GE0vC BA M 1 ,n iinca 34 .344034344 oT4 4HE.075
: : :5" roUldnlN, LD.TERMO

CHRYSLER' ~ 1'11 "k''T ;""-l;rl "" **T LE O O ." FAG VEG HO MUMBOMO t,*;,, *,"."s-a,;,n,"os;,a;; t
OUicina Comercial uL... .D DG Y ... . H7EU .AcER b. .... .. A...E.. ......A
JOSE XO T0I:PLY4BuenasOO O .. 45 K FRAZER.47.4' .. .......
444.3.. 90' 21 17rUI. 111A 400.aFi,,o,,y io 44403ODGE433 4 633334(3npllo

04I404440'"3"'4'03 44"4.......... y P40MOUTH "A BU_____E_'$U_ PACKARD 38 HA....NOM........
BAN# MIGUEL 1, Ill H m141,0.IUilINi s

44 '-4 0 ; ,4..,,4, .. .. .. I,47.. oM4OU-, r eAa1 :1 s C A I A .1 y4lo. .,,; ,,,,;;' .';;' ,',- ,i,';;,;, 1"
.TJu .E; A ER_ I P .... pot C E R L T| SO S I.1
.itI t-1 1 I. ._1.....h1:2.' .'11 I oan. p ....an ...3OTI CORMIDALD M BLE PLAN 46I- d.-,6. .",3-C3,434.....3. 333 4333 HM.d A 0 A ..A
SE icERDEComs ercs I 0EL EI ASi BDCKR4SLER'VEFAT OIE1At." U MORO3"433 4 33M443L4S4PR3403$
I / Ci d A to ............. ..... COM ANYS,--
-l........ .... I ....... de M.G.0 convertib le.,'-A 4 .. .. ... ...4n44 443 1 ,T.............SU DNCON4o. 1
'r... -. 41 N% ';t I liltI I", .... L 1.i t Inf n. I F' ii h t eInf.ant.| p rt d pa ) d m1'.e boeaSe d e u eg tos. EtoA ..... .I ... .,-. PILYMOUTnH G E. 51 Disdbta, p
r. .. .. ... ....3.3.4 4..4.4La4I 1 '114,-3e4 ._ ,o' E m Pres A T CA D ILT IA C ..47. .
,., aDIjI.. a o, aFO I L A Ia,.dC4,,,, h,,,,..,INTE,....,.,RNATIO NAL-STU BA R. .43 o b.'" 4.".4.
I, j EaC.1 EN...... "......D.-ARROS DEE NTA U3OM. FORD 35 ....M.ELESNRE AS
................ .........096A&PLYdO... run. T -, 44!. ..... 49 4o
AawN"'8q it Te -- -- 13--I ,, III,,% ,,',1117V cAy.RNE FM IIDDSDED O O NE 49 G,;'.:i:)igant i ?, ua f

'". '" 4"""" 0. ."".............. 0 '1.....~eA4'434 4 4361 "" ,, HUDSON 46 :;' ,.,;..... ,,
I'll.It......0 ,rAGOs|. ,|. ,,- .. . 'op +.B... E u n : o d,ic+,,s trii o : u?,, ,, rg,:::,%..,H4.4. .4-6 R44qO T1 .11 8RECIOS . ..1E"iORES'
3.3,4443.33 0 H,443T4Buen4040.43 330 y-pTEB!EMOSWLO20ZA P
434 ~ ~ ~ ~ ~ ~ F It0 044.34.'4034 _ _ IiuionI, ito yiran poDEeSOTAOOS7USO A TA 5037k-54U3
ta. 1A A0 POD E Vi lYMOUTH.YLEHCEE 49FA'IMDIT
7.,IN)PLMO UTHRCM..S.A. 48 434,4,44 44No0.: .;,.: ,......,.L| .3t:. t" ..... .1. .4 i 3lr 4 INF NT 4 ..........
U444.,f, ',. ,,., ic o. .....45__ _,__,__',i,,I,,HL R,,, F OA ZERD-37


3 .......... 144.4,D 9 .. CHRYSLER;?++:: ,, .,. 50 "44'4"44.3444,,. ..........................
$.I. I o Buenaiooo ieh hoi, tt.
d, M.MJOSE M. ELAS EHAEqNnOHRSMR4444444 P N4 1
E.L...... .. 3 4 TCH RYSLER . 4 s, ,,, Buno,.n,,, m cm dios I2,P45A yHPII ite.
,,44.44,,44,o,,4 . . . . . HUMBOLDT 3 '33 "'Y44'4............
IOficina Carmurc'ial ,, ,, HOY,. S U' mE8. ',nP-
. . o. L- i 1I-I..I 8947 U 10}58- CA p ,4.4344r 4N4 44 t4'1 2 18AHP 24-36-HP.4 ,-
A-690 ;ACHEM.V. -crt Lprsa 50 as CDOILGShooLAC 4 Too U99
L .....0.40430 . .2.243.41 C n ue3 r444, una Pr4334443444S.,kalse
4444 45 AOSA3 Y JO E.M.CELIA 434343

Pigi,,a 281. DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 24 de Julio de 1931 _IClasificados
..
A'LN C !IOIS CLASIFIlCA'DO'S D E 'U L T I M A HORA


VFNTAS V.EN7AS I VENTAS DINERO-HIPOTECA1 ALQUILERES ALQUILERES .i ALQUILERES ALQUILERES
S iUEBL iPkEN DAS -'57 UILE DE -OFICINA- '6 2 BJETOSVARIOS 6 oFERTAs C ASa D HUE-S DES 8 PARTA E -O 82 "APA _MENTOS 92 A- ARTAMENTOS
, -I .. -- --i. ..- I ._ _-...-. -- .- "- -- --
'VCNZ)Q JUjG0 SALA CHIPINDAIL il n o n r lll .. t $:n .. 1 .(%I A62.E P MO "A62 r I .,,m.l r 0,, e r .I.I Ts [ .% T. Io -..-0 CASA 1RA ;-
DEMFIINS-:rA-66268b-" -: 70c0070 ,%Afl QO50 :- I, I.It. I ,,!,n? 0t-As, ,. CE-RCA,ULNI%5ERSIDAII. ,_c,
v[ Ir t. .. lDI, . . ". .. ,; , .hda ~ l .. .. ,r-,,%.N C A C % `-A 66 6 M E. % A. I. ..... ..I, ~ l ,q,",..,.ilr, C. 4. ,,I 'l /.. .. A A, 11... .
..... .. Ur A .............................................. -z. r ....
'to -,,,. 1:,: ,.1 M U uE BLES DEof ICIN... A ... -, ., . .- .. ,po los. i,_J ,__'I"... _. .. i":' I ''..'-:. '""1,_;_ ....I.:-.'.-.. .: ; i I ... .I, .r`"+-"": B,....
,. .,, ,' ,as o..ias.... ....edaies as ..ti uI... '" M I R .. ............ .' .- _." r.I F1.81-11..1
"I-s .. .... ... ,,. .. .t c s d ~ q e p It.s} ,1+'... ....... .. .,,: ., ..- -.,. ... Ii.. ..,t' ... ; . ; . w ; ,-" I ,..,1., r.: ,...I : : .A" .- A m .'im nd .. .....,,;
1. 41IT,: 1_111`lshibes do ofosiso, sujas iou-
11 'I'll "I.. f b s ie os L ".. .. . ..11 o.1 a .. u I. .. .. . ,I . . ..- .. .. -... :_.. ...... I "' --- . . ; .

'".. ....... '" 11 r 1chwr on, +r mestahte ac .... ,lr .... ... . o ,ri "q,n;o -"o; .JF ; "C .I , ,, ,. .. . .o ". .. . 6 O .)- .- ---n-- - -_
IIi -... . .. , is,.-, teI. 0l flaI. 'a I:I MANSION.ROBERT I.. '.-.. . ....e I -.-......... -; .......... .,ENm,.A" ".. .." W "' ,'" ... I. ,,.. u, V r rad ine ,.,' .... ,, j. -- E ,! .. . ,' . .. A T.;.. .I '"_. -_,,, .-..._,,- ... ...... .. I -I N, Is
..th,,i ahses i u i riai5 'I' ` , .. .. ,,I,-0I
...h '. suosat',pro-.,oo--isi,,-. ..... ...-A1..
e r a .Y T1 B'AO N 5 .. . . . . . . ..v : .. ... . .. . I . 1. . , II ... .. : ". - o I -- .II"' ;41 i , 1o.: . . . .. . . . ..
i l irI . .. __ '. '_,. A .. .. .. ._.. A -, ir. ; : -z rIci Il r Iir 1n t '-I
lt.o,,oh!eo, Visiesos. L. C o -'-.1' I Amp Alnoccodaecote oras de cheques a prsc]iioS -..I *1 r.Ii. ioi".f,.1(-'%`.ic."0 -...7 . 0.
0, :1,.o-e_:;-0I., 07000 7 0..e',,,,,
..........c...., C.-.% -A", Al .-I -I170 -,';,.....0...I II ,.,1.',
SI, .. . .. i.a is I ,. .. .......'..II.N..
:.. ... ...... '., '.ioo'"N"1... .. .. ,I 'D'005;'IL....N,...."__... EVCI..A. "_. ..... .....C....... ;...........-
M"I'0IF R"o "IF n iF I P l. o -, o ,- A,,NC 'A -" ,I:: .,. .. ., ., ,. l n.0 Li 0..7I- 5 ,, ,: ,. .,
"..",L.I:7..--",:-....I 1.. ,A I,.l.,....."I"II... .... ....61... ......YCA A--- liP iTO AUBL ,AnO
1 "1' H O R1,,1A- ..- -. .'0. " '.' -: .. -, . . .', 1.. :.. .. / . 0 s.. . . . . . .
*.1. .1II. I.e'itio..e.1 1--%'1. I -ic-I''o Ii.'''.' IIA O T MNI I I I: COS -.. .AOt a 'M. .0.. .. .. 1 "I


I,.:. .... I I II I ,I .. "' I F. .. 2. .. :. : : 1:10% "11.14Ii 1, .. A .. f..I ,"1'f ....11i2SI" n rid. Y I~ h,, tel.. -
a-'-.lad.s1s1-l- 1111:" 7 ii_ q I. I. a .... -o o 0, o5
-.. 1. I,- - -0 ., ...701o. .. 0 00700I00r- -. Ii-, ..-. . "" : .. M U. E B +',LE S D EO F ICINr 1 ,\I, ....'r, .. ..F!,. .. I,- ,,,,6T, _. .-.,.-... .. . . .... . .
. .. III~ ....I. I.. ItI "'R \. .PI .TO. 5LE S . .. .. .. ... R ... I .... I ; ...... ... ..... r... .... ..., .... ;" N .. .. I E 1 1. .. . .. ..
%,I ..., -""."t c j. . .I.... .. ., - ::... .' T .. .. . .....-, . : Mx,, - 1 L 1. I .... ....... ... . ... -...... . .111`11,4 '1% .. ;I : ,L .. . ... ND.?., o111
*"... ... . .. ,a..a.o.. .-...-. .A L.. . SL.A.... .. I.. ..AI .' I u I I .
RADIO.... -AP AAT S %I t--I --s EQ.'Oi. -. DO159.0

,' . .. .. .. . . I . . ... . . . . .t . .. < .! s ttil i t, v a l uur, m i I ".1... .] , o R. ,IIII N. '.. . . .. ...1 . . ' . ". : ".'. I "1 0 i ." '. ",. .. . $ 3 6 0 0 -- -. I.'. : : ; .
ill "" ." ,w ,. ,+, ... . J d u~ e ~ e l n l o a : l 6... D... II ~ 0.1 I I .-- 'I .. I. O `' ; ".." '.. """ .-''k .. n ..A UL11D.. I A A : L t. \ 'a ...... -.- -A.'- '
'. ~ ~ ~ ~ : .1 .. ...1.+.... .-. .-" D Ar A Ls 0112 i ....... a.... ...I..'.. "' -'i. ... .. '... .. I.O E Pat_ O ;.. . .! "'.... -!, II. .. a rp oP Pr .
.. -.. ..... 5 -... .-I- -..at, ..... ...I... . ...7 e.... . .. .." '. .". II ". ; .... . .
Y A TES Y E M BA R A CIO. S r . . . 1 .0A I -. A L .. ..-'. . .`A ,. 1 a' . 8 4 -
.0 I--I.celec.... ....... .....ic...l-PO. -F-R3 ,- .a ...-- "" -.1O... ., .....
.. I 1 I ' 1 .' P V s LI R lt l 1 I ~INn EI r ,!1 G ,; ; 011 I I A ,I I %5 2Ti ld e r ,L e ni asN i o ,i iIII.. \-poe i 1,it ,./,+o.ooool 1.1.I( I II. TA Uit. .,00,0c0 cc _..,_ _Cal__ _..._ -isi q uoi7 .ai $io. 4--
.r IoI I 'I.. I' -.. 7 .I I I eAI I I I : , .. . . . . ... . .c1, I ,iI. -I. ., p s. . I 'itl "( 0 I M I 4 f l ,I2 1_ . . . 9 2s i is-5.0.7 1 .w .s. 10..-. _NLE.1 9 3 9 -8 1 -2 .
%". I (Il '--.".." ..... .....................,...... ..000', ,,% I t: ...... '5 .J... "i .', :/ .' r" .. , .. ..... h-r .....I i0 1.I+4o -A ...... "
REFRIERADO E .. 8'4I_,(. 5 4 -( "-'tl -a"aoa''r c ".'i ,,1. ,'8I'l.d 2..,, Ic......I,". ..3..
: .. ,0 00. 0 7,, '-.- ,D\'d ",- I ..,.,E A -,EO D O a-E ii 1 30 1 : ,I . 0a 7., -i,
000 _ _ -I . A .. .. .. A ." : _- -,_, ,. -. . .. : ,. II 1 0 0 6 5 .0 I_, ; .
. .' .:. A: ~ .2 SO ICIT DE SAT I 101 V oocc cI-eIc-l -l-- I -'.
I.eInUENAAe p IS -1 i I H IPOT,'E C4:----.dI.,. .. Ia ..Nl.N-NAFICS PN.E.T.TOD-N.E...I...II.. ......,II~FRINC'SPI T.....-tE..........

., n.- SE lt C EDEN *_d ., ..... 5 II -A ...E I--1: III, I-, I '.,
L E . .-e. I .-'. id .e n N R : A'so d0 7 o cA i C Ai C de o N s. 1, o .e o. ."r; .C o o1 Ioc a 1 0, "..--1 A W7---_. .. ". " E 9 2 ' .. . . . .. .
.a -a I49 M a r(u i,,,,... ... .. ,n.. ...... 1.0t.- "- no, I 11 .r..,3 r Cr r- r. I. .... / l t l I ..' .. ...AI .I A. -' : ... nn &.bloe~ ....F I1 .... ..- IL .. I I' :-'
I'l1 1"' 1 "'A ,""I. 1" , N d .." '1- 11.. .. I Il n 1. I..._. .I0. ? 2., ..j h ii.. :- I ,dd, o A, b nd ,frI ., . o ,
Ar 1. I. . I" P \I I".- .. .." A . .^', T r. I r o. I c, II l C. .AI e r .i" d
k I-gI

,. 1 I i I iIi i l ,1 ,. 1 l n 10 I m i tll I I A I i l-..1 .. I I . .'.. n pr i o r + 7- -
E T S SO ..0...".. IcIeeI"pI..o;,ho-cI., el.-;Ar 4105 ' .A i LU D N NO.L'A. . ......

., ,, ,:. : I., .. 1 : ...'.;T I .. IA , .. 1 .I "' A. --A .11 A I .. I :. II .' ., I i7 %i- ., f ,I .1. .. L UX H a
: I.. . .. I. I .. coca .. ..... pice d i , , ,,o.io-. aa-a-ocoo.-o-u..aI .: . ....... ..... . I. ...
*I.ct I Ie .11. '" . I A- ,l' .' n/I( I .. .i" I .- ---
.._,U,,11 J I%...............,. ,"11, I;,"I,"II ',, .............. ;....... '-" . ;'.". .-,-, ....... .-O.............
J G E R A LLE C T R I I I II I I ... A a. 1- m .- C .... .-I- TO... .. . : I ........I, .. .'. . ...".. .. .... .. ......-_v . I ...... .... .... ....:dT,
.ici f -. ..oI .+I ..ccII1.... ."._I ". IA I.. _, A.... .. .. -11.I..... U.,Pl.s


:11 1 .". : I -, I , 1, ,I, 'll" S i. ...i l I III 11,I .. .. I ~ -. ... .... I 1 1. e I, Io A .=trl= +. A to llC ne o l~ l IOA d ~ doe a h bl C -a
'(~ (7. .. 0 %.,I A i. AD.0 s.IIN1I". IsH.;711I.0 Oaoaio - I ci si 'aiIs


I: I I I 1 ,`, ,"E ,RII0 _E _ENUE.--.: -_. .(IiT7.... ItI-- -11--1a.1iIIIIIi- -Ii" .1 II. .
...... ,,, I_ NT.I(0 -7.. Hahoc . . e . %., I% .i .i . ... .. -.. 1,a,,o. ,......---

. I. .1 .. .. I :, :1l'.d ::'r,,,+.!af:o, ;.'18 "2,af-o"' ".e I_. ""'.. r, I,."r, i i. '" 11 '" P,.c r ..~.d. t P.. .I m j, L- / -', .- -.
SII"*.".. 7. I . . . o . ,a ." .r. .-- .. sI I. .. .,, o : ",,-ao

, , l te tI / | I I. I I .. .- ..........1. I ,,o: oo .. ii. ... -1 ............. :.ntres.+ ,.. :
REFRIGERADORES $13 '. .- 2U9I.00-.7.' C hrr e Io soII ccl i".,7 A ,.- a o00 0o 7 .lIor w d c li,
0" i.iii..i -..Io0.0.,. I 1... 70|. jIL. .0Lc o Ic .,7IaC,". a .a|i.0Ii'i I i\0 .. . .ii''I0 I I.,
__cce ... .e.o! ,900, "ohIMATER"AL'S"D 1CONSTRUCCI1. (2000r7 -mAu iVcJrdc. M-8923. B77n0 liac0a', 1701,07.i.ll : 70-d0P0AnH
N10_co__o. ct00,Ni_ I.CT..SIITA.OS 5 0 0-.ImId)". ,13o,-i,-i -io iI 70R. io II ... -. i l i -, ,
Mueheoi ..+ Mao s).. *0i, o . . .. .. : io o0.... 000 7 -' : 070 0-"s ifi,,I o7, 0 l, m .... 'o,-/ ," II"& +II UM ,[P + I .....00: "1: ""m 70100 I c ....oi 0007 ... aci =ii ii 0 . ..'I m
Saa liloi 0r. a nro t a.o. -,. 000I 0'i.i7 -r- 1.21) 7 S9 o Sboo locta eucc. co ecocodc1io c.i,700
C .m .so I..I -1 0 ..OO-O...0OO-_ .' 0n.......i..u:i ao i L. U U........ 'o . .P ..
'+ W B -S ~ + | Z + O { '"+ "<' "'" + ... i .. .. .... ,........... | ~r.o,.,I,,.,_ ......... ........ ........ .......... ..,..: ....... .... ...
.. .. ., -. I/ .. .. ..._ "I -" ." ...'a&.,- - I _", ,1 "1 ... ..I /". ].:"70 E T E P S I U O O PA T M N O I n'l s a Lide 5,61 63 3 I -N 'I :' ..
07 .0cTs 7 0 .0 -Di- 0 - 5,l 00 0l00,-" I A c o.oia sc.ii,;eiii IIVI" "/I". A. VEDIic-A D-ii. O, Ir B, -. . ..
I I E. LEI . u.t. OI : .IN A ,,,"."I "III,, ,,,, :,. .. ""'.....--- ...... - -4-_ ... ..... .... .... ..... ...... ...... .. .... '" ... ...%-,. i :- --" H 5 5 !.b Ili.. a p ar -Zua ~ y bc s d .. e .. U 262..... 2 =+- 14h beffU Eo.o84 +~- .
Cr., de.scob a i" 0 .' . ..i. I 0 0 5 -r l. 0. I.0 7."l... .. .. . . . . "."- +-o o a .i o rnIo t n .5 0 0 4 ic s. I0 .... . .

.. rh \o m t e -~ . . I, .... .. BUENAS H IP.,.: o,,,T EC.' ) I,, ,l. dnr t I I .. +,++ _._,: .. ... -A. ...... I...A .-.. I LNI Il, I t %NI.. II 41: I .. : i"::"". '- .' .. ...' .. .. ..... .
l od e s a m a ~ o v a r -.- et -. b ,, ,tri,..or - e .i I I I I. . . . .11o o I s v o u a I .. A"" ". .
i ni7 v .1 i i P ii- .... ... .... ... .. . .. .. 1 .1 1 I:, . ..4 1 .1 A AI/A IU ~ U I . . . . ... .. .. ..... '.... .. .. ..
do .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta a .s 'm.1.fs ...I. ... I. I I .C. 'I. -- -. A AO M Y II ,......... .. ...... "II. ,.;- F ,:' ;:' : + 1 ...... ...... .......
"' '. s'c q,! '.... '111 ;lR -P INI' o DAS M UEBL AS t rO I 'I :e ., '"i I, I '- ,, .. .. " :l .... ... .. I-1.1. ...... .. . I AA, I 1. E e 1! .- -,- .- -,.1I ..
i, -.- a,,.,.ere, A, V A A N:* ,.. C FS, I, .", '.1. ,.,AI+ ,.m... ".. :. ... ,..... ,. .. . . .. .. "" I" .. . . .. "I* t. 2 .'. .tg -'".. :
5I(..01 7 N . o...o.7AD-M I "AS.- , ..I ._ ._. p0Ii .ii 07 o11ao nao.i sa. s0or %CnOan IN cL-oOn
I. I.. . 4"'"'v1l 9; . . AIo he. l.. oI';II iid:o ,i o;. .0 7...... .. ....I l o_-_. A" F., I _.4_'.! -.-+ \. .. .I. ,,, ...... 1 ,. ,,I 1 ,.-....... oI.... ,:ED .N ..."I p.r..".1-1 ..... _- od. ... ,,...V do ..... ......... ......I! . .. .. .. ,;',,::
ESTOS_ -SII SON .so -oaiao ciaioi ,:,o1: ,-:. .P,.I il ~ T t


'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -..........'..... m.......I. .. ., ,;...Zi,.In tIl.i dr. II i ........... r ,. .... ... JTo ,,V, P .P'- 1 .... ... .. T otab3 Hbia .
Ju~l + d. ,r,, ,,I... .,11. 1 {I. .. ,.,,I r. ,. I-. i...' 1. ..,A ... .. I I1. 1 1 11 11 1A1 ., ".. ..I o,.,,.N071.14. ia 5,1.fl..... .M O .1. -.I ,I '"1."..: Ii n
"'"" "' .............. .. "'clw",arne "r Ir1- h I ..... ~e:;"....I I ......................... ..... ... I ..- A.. ..:.... A _1,6Ou.= :,C,, M .14-7,6
R O ETIO A-- -- --EI "t o D I V IS I L U A1 0) NON VELM L A 7Si...l-'. .I 1 -or.L .

I] Ic,, Ier\ n,, IItJNO 042 '11 1A- .. 1 ....- i. ,I- V "I. .. ..... I 5.. ... 0..070..............
4- SIJLICITUDDE.OINERte "l liti"dli 5000 Ir1.o ,.r .i0.. .J. o ,0 II0r I0 1 t 0 .0 00uaM~~
,,,, ,,,,,,,, 0,, 0- I e1 ,..... 'c... *790 Io0 Lu o ,,.ooe .1oio....ee... ""oaa"oa .. I . ... . .... ... ... ... ....I .... . . . ..-I
".ME- BLAS $ 3.5 .0 0,. ,,I,,, ,.0100 i csoI ate-o oco la. . . . . ,II. . .... ......... . ... 0.-sc A ,. .0 -- I~~i-0 .... .

iiiii1 II Ad,1Ol|I A,' _, d h -_ l~ el i + ~ ',.m 15 - .,
1. .- "'.l.1 "I A I. :, 1 1 1 1 111 I. I, ., '-..'. ..' I III~ t.I ad ui,..., i, ,es,,, .,l ,.,o ay ,,I LCuba 64. Dc....104.'.-...N..,..I.........."....A.II........ II -N.n.L.- N NON .. ..I A I .' ".7.,1_1 IDL I 1.:1T "D "" "
. . .,/ ,| ,.i... i.,_ ` I'l:'+ 1 1 i -7L IA A Atltie 1 ,0 1.11, I V I. uu., 1, ..oI .t . GL I -I ". . . I , ,, Q I,, ic i i s riu a o c
LV. AS..OI CITO4I $22000 50III'Is ooaooa ole la... ....I:... .... . . . ....iA QiLamdr0{F -. A .L- t i-o 707d


Il.|. ;. -V l "I I a hi, ntr. Ish ec.-U -3. -4.. A. I .,,.,. . ... I l m .hl. Id*t. u .n r.r. ._I. A -" .I .... ... i AA .....-:,I ,- T -. A o ... .. .. .. ,

I.hhos I ilii! i' i7~0i0i0 0 ooooo~ool b tOii PE TIOU E o s~Ioiiiil i 5c0 7t It07 07- 7000 O1IOOO7 0
m, r~em | .......I +' m9 |!5 II a mlnN TO! 11 I- ,kiste,;dde.t"Leudor, t i -s I A A. 1 t... v..': .e 15.m
..TL. .........a...Da. . ...rDORES C aleidd. ... o res C I..
If.... io o0'it7IG.0i.14 04 .. .s.,..., .... ; -5-0,- ,,,oo,,o,,o,-,-,,..7..II,,,..:I0...7.:--- ....o o 0 .. -_ i s . 7 .. ....00 .I. ...... ..1.DE ANIMAL S a iN d. I nfrie ewlpow -l: I *H l ~. ] ~ln' 'tll ,N ) IS H I' ADIt NO AIERT EN O .I$453 5.:.-.91. [ r '": '- .,terl r Id rT- A11
CC A3' A I 5, ,,x__ I 00 7.7 c 500 7 T0 I 000 0 000
.m.- ..c -a I -1.00.0.73IDESC.D ..kD D`SOLI ITO-170-9. ---.,I .. . i -,'+i _ II 14 i l tor as1. l, em nvr ny %q -%ll.I t ) t. MI It N ,A `,,:. A .'.1 , -, uI ,A -'... .r. 1-1 +q
AQUA ., Ii,.I : tAS:"1,,dP, MBOT [ M" oo"'._I"T: o-s
,,-PIICLITE caA ...... h~j--.-_. .I---- - _NRAIII_' 77070007
VI-,:,,,, ,,. ... 11rI .. 7DPOFES Ooaigt RFEd I Il,", --ilo. I........ ....... ..... .. .4C
4.7,0 ob.uso 010100.1IoaIi-d- -2S,,16-it ID ., ,.,o. 000i tooao.Iot..,s 1.9.4t.4O
ooO'IF 0100Y 0 87co c-ciioac peo-Ieiame,1_"__.._.__._,_ ____ . I -i ~ Oio -i O
,di s ~ ogola 0o-o a 5 11 ,.o-oo.a" 0 0 . A.. .... .0 507I .7ai000. 0 I0..d.-1 7
111 IIII, -1 .1. .. _. 5PA77 . .. a00. .. .. IS.iio aoi io. Sass 00, Ilr
_.- I -01II 1 ..-. i'~, 0'7 A labc~a .7acI -- -A.i,,- r- 0.700 o IR15IIco T IN...s E 0I 000000700.1 .1L os
iD . A .. .. . ,0. .0T.. C, --g -o s~e .so o o o O .-o.-. 0
mc ' ,I S I 2 0 0 0I- a '. a l -0 0 0 1 -0 -" W . ". . 7 0 -9 2
ol la. doi, '..., io. s.7I..I =00 poda. sa ao mcooac(0 __ ____ _____ ____ __ _
B -530RDO ES $3 ::, ""' UU, dsIooe.. h.IGAc pAsIAi "050LA.07. 20. 00 .7 7.070.RT ME TOS 007_00070-00-07
I_ A .1,.I..s.--b HIPO 1K: Hoc CON mu .000000001.0 .00 a.0 ii 0.5. O -qioiiO 0 I 0000
..... -- O-- ,,:Inlc-_I - -_ -_ .. ,AA isE-57-142
ON I'll %11STDINVCIIII H U M O L T os in so 00007 w.aa j Ac de141ri a-Pitmall I MOOO *doOL Habaa I. I_-_.._._.I;_A_____.
C iAA DF AU"El 07250 00ibo"R "-I0%2 6,I'A"I ItplI a).0000a-0I1I IJH.Cosa.02.7i750r0
beMUEBLES D O ICINA CIZADAL Y -',""I"I "VEDADO11.1I , ilaaao o E .Udm11-254 2 a s o 00005 oo ci.o i: A. 7sA Oso Ooat aoo AL IWT,, __. 41ii -A- .'" An'sso 0
Iso-as')AnahosyIpac I.hica... -ii""070 I.' 0. IL a ...LOI..lU I'R IdI, III
C iS cu d isacoanohd ,i"_fI .200 .. 7 1 .a00SyIi.5eI0 '5 00 rNACES -- Ae1 ol aa '-o -5$5 05'7io.. sos 0Aa. e
ai' pupeb1 Stes1.coi o:- .- R 011 ADORE..Iooo- d i AoIa. T 'RN LA- CALLE 11-2
oaaa.Mnoi'I. 0e00 -io o~oOo ~. roIa0.o oaao DE ERANO.. 0
C rpahoa. iigo, 33. si000..... ,- 0"I-, I oI~, I, dr... d.. o..Iaoc110.hUm j i. A.40100 00. "- -'d, r'.7 7, 0A..$ 4 207- ,,,I, 835 101 I g.. .-
I.,c. IoI o-ro-- oO.1,10a"od..4.icm1c1oooO-o.fl.ooI00... o- a .a-ooo a.. co Li1.oi iosc OooOc id- LA A UI.,.iso, ops 0000000700070707 Os. $.00 0.Y
936 .Nc O.. 7.7' o oo oo0 0a7 Oo o-. 0-,a, 0~,,r, ,Alan 7000 oeIN A osc 1 ', a ,i A. 0.0 ,5 U ..
of It."'ll Alols 44"." ., ... I .-1(,.;saIIa",I,00 0305' .M o7 ',Ay.oo q5..ot. .oi. a Snath atc Ibi o. Isigoooasd.op t sci.bia 0.n. oacoIoooo I.A U1 PRssoANI IO[If. CIi., I- IAI ~ -I V 11 rd
1153113110 ~l s .II.. .I _1 o-ooeI a a'aea, -_(RE G .o ITA I ,00.a000. I00 ,00000..0700ITcIsac11I 00I00700. L Eja -Ma51-aa26a
,. ,; A .o 0 Va-c oori-oi,c y I..0- .. it..Wi,;,2 1111 7-",,i~iO-00 $ 0 00,0 0 so :O 0 5 7
4oiiccb9'c' 0ar00., -- .-.- - 7.0000Iy tiooao ai areOsBrsn aa-s"'o-1o.. I".o.50000007 .qi. ii0,r7i.. 1.sIA.. I 0A I 0i -
Pt '/ A DO S i-0.oss~or~ DI ERO oc~~Ii~t-ri0 ,.l h-r, -d. :*...7. 07 000A0 0o h.IIIoiicas .o.070.oi.oaiooa2Io. 00007500.0.00
aisso ~00 (i g-s S1os SOi.N0 'oi I. .1-. .iooiIo.,. L 000C,00 .P.T'EN OS11io L.! 7
lSIN sciNcoos da, Ioioooao.DIVKUIOf 07opd.0070 0 .. Nco-lt-dge[MLEcilolo Sb SAL5 UND AR $40 dcoo.-ioian imiole Bacelov.000. Oi __oO-- -7100-4-110.
acm oo --o.- If U L f O Bc. o ous-Hiltcacs.5 EI . F17631I.S ..II 0 a 00.. 00.p. pioooiao "o Io .. ica, EA~0:10.~?aLahI e NA HAI CONti l
777507"70000000 00N IG EL 57 -.'o- Ia'Sio.l-o-Elot--iao, 'A. .c.obr iiIo- -7979-84i2isid A
-GENERAL ELECTRIC I I A oad-,Nliem ia-lito p S'lt-t-01-0, o., ,.soaaio. Soi. i I ,r, -I11I-II. ., I .AIt4 ..lAZA.I.O 91 23 ;. CERCA Ur VE.at .iDac 14-
At .-. ili, I Iniioo ioo-oo rC00i
COCIN DE G S ""' "I""I "". N ,t-"-- I -reI, 11 "" oo0 .o I ..oiooI _oi -AO ...aO .:QooooAiicI 00-;.00I!,iooo - o i- toi_ o . -,;.-io at, oodAo.-i~iI. cc,
A'tE _ -,- ao i.aoK... 0__S A L 5U IL Aquri.. s 00r 70r I f
BOLS di UEBLS,(AIONE$ -. 0 04 ____________.__._ _
di O I I A0'~ O IE W.oloe A .I vl-mbielIelata-, . 10 ...00'uso i i..0 00 0I LLhIIo- VD- ,-rd ,1ADO b EDA ICO 1 ST AON ADIUM -R
LAtiAln HUESFE-E, __c--,iI ,a t.o `ya. I I -
l~o l. E lI,29 SII .: ,, .. II.. .I A.aa p io. C SA- _ ___ - ---..____ ____ __ a I ....i.oos Iaso 00 a 07 70I0.....I~0 00 sc ia o osso ooaamtia!so co td c tO 1.
McbeLAOpobooi ____11__01-C ococa1o, .i c:t.''.1 n, t- MNINTLEOooooooEoi 0 Iobsic700, O ie. 70 Osm ~is 00700. 000015Para0.07
0-Wobblys 409 - Ip. i .. ioio. o. OI-Q iL ii oiia toiol 7caaOsIto-d "ioso .55 Ott'.70 lao
\7Ca le ',la d I -I --c---i -..2I ..7.....7'..-Aiili. I. -_00070. 000.000 0ni c oia 00 iicos 70 (0 sc a Nilc30.7o000707o0 0 Som coooa. 0s.111 7* idic 70000"
RASO-EO 775 *I74 2 8 0 V80 -, oo.~io~'700i I2" NINIME Nl D / NAIal.:mm .-340N_7_5a..2ob1a-AA402c
ocouoci o7o a-i.22' .a~~oo..n.00000000 00 0000 0-00 .07 I5 I131 0. -IS.5e.00054 i an i 000 I I 0'IIos-a.07. 'nat i o

Ulasificados 1 1MARIO DE I A ARIN,.-N f 2Ui... 21 ,1, .i,. i. p,,1 I-,.i in 29
A N U N C i 0 S C L A S F I ) I) L I. T I M \ II H A


* ALQUILERES ALQUIIERES ALQUILERESI ALOUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN SEOFRECEN
4 HABITACIONE5 87 HABANA 6 MARIANAO.REPART70OS A AT-05SIjAREZ MENDOZA 1,.) CO:l ColuCINEPl 11 i ___bF_ TII---- "Ofi;TA S-- I -LPIi'.-0 Aa
....... ...... .....,...... ................ ..
^ ^n ~ I A." I.;',I' .,.,,. .Ir.',', ,,*;.IN '. . ".


l.I ....... *.A H AG.H... ......... . ' BLR
a, o aa,..- .... I .\ U L S5"' I* . .. .... .... . ...
I ~ ,I, ... , SL | D AL T R B [ ..P L. S N I E N T. . . .
I F . . , .I.1 7. '' ; : :9 LT .. . B U R E A U "

I "" a '. ', , ', J a 1 A Ar I IU A, ES. L,'O." ...... . . ._ .. ,. ... . .. ... .... . .... .


... . ' ... ... : .'. 'I ." .' .l . . n .r .. :. ; '. ;'.',r ? .:'- - --- l ^ G A ,L A'.'E .. . '1 . . . .. a ... . .... .. '" . .... .

"' '";." ' '' "" '_ *' r.'.l... 'l. in. i. l r. 'i" .'''" ': ^ ^ ^ 1 1 1,1 .. ..m :, .' .... .. ,. ". . '" .. ... ... .... .
... ir l ... .. ... . (. l, n. .h ,. ",. 1 ., . [ i I Ur a.l t \ '< '1) I' l . .. . . _' "' ' .. .. . ..... ... ---.......:- : -.---
* ;, *, * *" . .. .' r.. ,', ... i. .. . ,. ',. ,4 ,T N TI ........ . .... ... ..c ""'" "' .... BA TI:- 'G "I': v ii.:':': 7 ": """: "\ ''' "' *:'"? ".* '".'v ': ^ :. ." *-'" *: '] ', U 3- ...
J7.." ;.... .... . " ; "','-. ',", .," ',. ',"'. ."'. "' .' , LOS PINOS NA RANJITO .. .. . ...


-. ^, .. . ... _.,_: ,.,. ,,, ,____ ..... A MER NA ________ ______ _, __Il
T". .. " . . .. .... M i . .. .... . . ---,,* i' ,, ,, .. .. ....' ,., , ,A


"- ::: .. .... . ,i'..n i : .',' ';," ',. 7 "- ." ",' ",: ::', ,', '-.. .. .. . .. DE ... .. . ... .. ..I.. .. .. .. .. ... . .
,1UNIA AI LI ,L I.o- ,' J u ," ,* .. 1 :.. . :. .- "..* ", ; l...I N R S C u ~ P S1 1 . ... . ... ... . . . * *.... . .. .. . . . .
..... .. N, ,;, AIA~,^ ,~~ ^ SO LICITO .. .: ;7 i;'L :' 1 I'" : / : ":": /: ,;'': ^ . . .. !i d e ' : --

11 O I IS '' \\ 1 %^ 7 111 n .. ,. ^ .',' ". : ',.. '* $ *. .J },. l ,, *,, i,,h" _',,cia ......
-~ ~~ 1jA11NEAI
...'I." /...... .SIT.. . . I '. ...... .. ,. i .
a~~~9 aaA ALQIIILERES SARIOS I'I MANEJADO(RAS____

H ,\nlT. C IO N "":, 1 "".* ; '' *::-.";: "" -* ;;" "' : ,:, ; ; "- ''" ** . ', .......; . . 'UO E P E . .... . ..,
... "T-.". ',:'*. '^''" "^" ":: . ...'...' .Encargado
X,. . .. . . ... . , ,' \ 1 AI M 1 . . . . . , , .
A a ~~ '95St.AI.9LII1d IA MALI C AIN ~ ______________ .
.I is- -_1 1 .. 1 .rIn '...I . h ,
p.tr;..r,,,p.c,. ,He eiw,,%
." pa""''I...p'""'.".."" "d" "' 'e"'1'.l. ...
'A '";t' . a... ,I .. .... .. ,pa ...' a,. I. ......... . .
a,. aa.,, ,~aaaa., ' fli.. P,'I'q I.'.-, -,a..'a ) I

al, p, n, I hSEISOLICITAN'll a"_''
a ,o, , .99 OLICIT.hO ,E1A.,ULERES I',, ,:SEOFRECEN
............... ... ......._L11_-_. . . i - A'LA'.AN. . RA- LA% SINEa O E ...
.I - I n I I AI-I- -- ,. .
A.
33 NAVIS .LOCLFS PI %II Na a 1-1 I
;:Aa.rIA E A4 (ICC CONE'.,
........ j......... .
......F I r.aaa I .... ... ,i.- a IA. i ,,f . .. .. .. .. ." '.. ..I
a' .,..1w I. ,r' A... ... ... I..A
,'... i,. A.a. .. ... ..i,.,i, f I ll C 1 1 9 .. R... ... -

: ... V ,dA .A1 ,. . . .,, .!....0 ..A ..... ... .. .
.... . + ... ... .. 0 I
,o ... ,;. ., : , .... .,, , ...I .

M III i
r.I,- ,_ _ _ _ _
a . . 1, gl . .. .. ..

I ,. .. ........ ..... .
%I 9Q1'II 1.- 1 ..'IO
.I I I ItDA.'MI......7 P lDO as
N I hal. ~ ~ ~ o.- 2 aI a'% LA.
.''.; !: -' T:. :.Tv-.: ,-- .. ,- ": "'I ;......a.IA l.... '" ..... P a z a ...

: ,. N i:v: a. ';:.. *'~",'i ..~. A... .....CIA. AME.CANA
IETRA, .. .. ... .
...a.. .... ... -'" ". .. a "MUCHACHAS
1nf 1aaaI ''I. 1 I I -II ,- ... .\. ..
T.Il...1.1795. ;:"'.. :.. ...... .. a a
I'H..9 1215.5 ~ a 91 JESLS DEL MONTE YNIKORA I ETRA COMMERCIAL
. .a.. a.. .. , .. ,. _. ,. .,. .....,.,-... .
aa-104 tOCINERAS LOLINEFI'".
ALOUILASE .. ... iA AMEDIACION
a :':"r :, ., '::; :..% .... .... . ......a ';:''" ::........ 'AA" '".


,nLr(OC AL .--a" Ih |-- 't''IUIIJIPII-'" .. .
lna q..In + rn~ ~ .' 1 AaIA' 11.. A NJ'I.I .A...IN... ..... ..aIFmIitAsi
......a...I... I UIa
i 902:'; '::'" : / imlI ':Iir;II: "li I i ;''l'I i l 1 1 I NI aat .l 1.'
... .... . .S A BROEMLE
ma ra ara.. ..... ..:: : .' I ::: '': : -anzana d eM GRmez
G RA N H O TEL ll ....... . I ,: il:t:1iiI111iII 1 llII l IIII i
IlII INAiAlHe, vA al..a
aoaCERRO .PALATINO ... ..... .... .... '
kg OFICINAA I .. '1 '" "" '"'''1u M A IJAI,, IRA %


I? _,,_,,,,140,-4. . . ,, ... ,. .. 32 ,-,..N .,- .1,1.... M ,,.,,, .. ,, ......, ,.. ., .
.e. 90 M A IA, -I: .EP R TO D I I. I I I I 1-9 l\1 il 11 .N,' : 1 1 1 "I % 1 I 1; I'l 1 17 1 1 ] ::1 '" I l -. .. . . .. . I I .. .. . .. . . . ... ,.a *Aa.. a'.i.. a.... 'I .,,.qll.I I aA,, a... a ~.... ... . a. ~
I ..JaAIA ftI MARIN I....i: I ....,1 ...:
.'= :.";'v ...... ..: .....:: : : .....:: : :BURO-EMPLE0 &
.... .. ... .. ..- .. -. -.. ,, ,-. ACADEMIA GREGG
;:r' ;,"ln~ l '. 1".7l M 11' 1(l' 1.. .. ... . 1ll 1 1l NI .. ..... .Ul l'i I '\ 'il \ 1" t'o''i ........ i.1
; 131. 1 i1 .- r ,,I I 1 I I,,,l ... .. .. i~i i I... I..,I .... iI l ~ ~l1ll ,o 1 111
17 IIABNA ,: ": 2 ... ; .;-.":."' 92,' SANTIVI S S IARFZ MF'ND07A '. ...,, r... i. .

s i ,, 1j IIIAN III I-K I A M ARINA ,,i,, , + Ii , . .. + ... ,


SE OFRECEN
,a ij,.auprp a Mo0,INsrJ''A


4 I ^ 4'' L n.ANLE[ an,___ n [ i .,i,,, ,_^ ___ -if;MH
i_. P I ~ i ',rrFp f i-Iai ap DNaEP.C.Si1l JfAFra AARIA'


PRFOTESIONALES
Il II 1 II '.' l

,,,;IN :30 DIARiO DE LA MARINA 2-
I o -_ o. sa a.+a o

rabaaierii nel .is 'Contesia 'a] Bloquc Cubano de . Soluei'nado el conilicto de la
ca"' ,%e,( Prensa el sei(reario de la C T C .. .. _.n.. "mdu zria lechera, parcialmente
est ert ,1,rN l l, h, ,o., l eri,... ... -. ', lit ...... 5 nuspendie... los trabajadoren el I-pase de jicolea".
t llll n.,1r- -- o- N ,hma n ti e n lrlitia dt violenci t I ilrain-ieia ti"n 1 No 'an al paro eitpleadot de rltniel s ast de sCilvd
toit. cl ,,t..r 'ifl 4mitt.! 111 .S 71,1131111_de___u
"I % %t, ,., .. ... .. do etzeL uo ,1 ,," ,,C h a..rdh isl,r .P lt a pl n,'m n l .
"'.. "i ..... . .... .. .. . ... Ii. ...+ I..rlr IIR L ,- : -e l a de a I r 'r ." ,'.".."I,.r. 'I1 I., .. 1. Ell ioe iselLlnlcln orlivilIt w -J caoe -id
1.''..' ." '. ',, .. ........ ... I. Is ,, I, ...;,..I .."..'.. -,,,I-I' ,iroi.".." P isorltccI lLi.h0..
I~l I, .,... ".. .... .. I,., 4aeo 1: .lch ren. ".. I'.. 1: ... .eI I, ;. r al j -lajonI
.... ..... .. 11.... .....l"" ' a ;'"].'-"'. ',' i.,.: '". '.'"',r'. `:I;,,".I j..;r .' ,1-,r, I, o r it .... I. crt C tip ,a .... ......, ... j' ........
,n. rnn .i .t,. i a'ahi t. .t1 1i6- ;i., r a I pellr ,e- -t
I,.'".''.... .'",, I ..... : I .. + ...... .."..I. ...1511. '" .. .. -1 lnimst ....' 1,- ."...... .. l .ndetre 1= 3e0..-.a- ?.,-, (0. r.:, '.~r.aepls n
. '. 1'.I 1.". 111110,I I : e ., ta poo, M t at l~lm eta, r QI 105titligatti oaf Is t h,-attnIs
.., I .. .1 -. -. ... -.-I1:--,m d I,. ,. r...... ..... I, ,-L- .:. 1.. ..h. /..I lmnled taro 'A,"Ei-1r- I .; y l ,tma 3 U lm cnluem- (Ir lmeon
1-11, t UW-o 1I.J~r It I : .1t .It tilt~do aaht tiat.Intwa I netat uajtta-oi~
il .r"' I' .. .. ... I .... I I o .. .. 'l... : I ,. .. .. . .. Ae l uvi lero a d ic ,A Pe d m w e,$ e.lrr t l ': '5 dr+:. g as t a. _r,a m t r.,US- .r
I '. '; '.. . -. .' , , "a u ~ f ". Lis' .+ O ll ri ,lo-l -. I. Ir ~ ~ i I'. h u ~ -r . -.. I . . I .
.1 -.. I........I.I........................Cetra...I............. .......ilie, c Mirf re
.... r .. .. ..... P,, , . 1. I, ala -te l tt -3e G i sl a C l p lrw l v.a- a d nel t J nl
,i ' .C~~~radae e'aara Agnau t;,,e r'.- A r-rt as-+ t r,,.otTa- eneocl+
," f , '" " ',, I. : .. -"I 1I-11111 U.... .. ,. ,. .. E, u ., ,.. -i. I ....... 1,,,'"" ..... "I' p islatc' pc., i oe ol i.eoe atipple


S." ..'.`."'' .'.' I.I. ..., '... ..I....I V : .Ir TL.:'.'.. ...... ... a.1r ..d aO., ., "... ,. ... I r I .. P r i s r e s. it er I d s r oL el a - u ci ,l ....~ ew q..o .. ... .. ,I,,o.
a... e~lan--terrain tatced h rntn ta
..,I,: ..... .. ... . .. .. ....n..... ...... .... . ; .,1 .. .. n.1 o ... . .. adiI
.11 ...t...... I I..d, et .e .at. .. d. SOt n mU. a ....... t. . a ,-, T I M 5 Iso s I l ci d .e L
t. ....hl I..n del ate- ......i .t.t .... d .. t t"" t I i .g t C d rtit. o A 1tt redldatorio ada ..laa a ura da ap attita lt.
', ': ,. ,: I i . . : ,* .I ..." I ..: .:. . .. I . . -, .. .. I iX I ` . I ,l .te l a. -e It i nw- d:a.r. ue~ s- c.m p rar m e n m p n rgA -1
I ( IO .. I I. ,C, .'dl nt tie Hit it rat p d el Tl aitt.iiei di Etl"di p. r ,tt ileatI d t" Puo n tl i eal n dono r tre tafna n i
,__._.__ ..I_-_.. I .. ... __e_, Ion _yor_ Lita_ A.- 11.11: ade u e bl .. atd a Vm e a .. ".
. ... .... ...... I .. ..... .. :::.U e ..d....I. ,. I. 41 .m t co. Se Ln I T rat s aron y o e e V-o o s los k c n Cad os 1 obrt Vdrz G, ri C l J eMM i n
. . .- :- .i ,I -- I - r ,. 1. -: ' .. 1- -- R. 3 a . ef I l n M y a l ._r n I fr do C a s de l viivld w
...I ' .'II. l..... ... I"....". ................I .... ...I.....I 1. I"'...,'. .. .." :'% l' ; .i. -."" ."I" Jicial Lu nares, ,,, .-& a5 -
... .. .. . ..... .. . . I ....1. '".. .. . .. ... ... L, ,l r 4" sl iv.ll d El Mcr~ .e. Gen periagde' T
. . . . . .. .. . . .., .1 .1 . 1 I . . : : : :.... .. . .. . ... .. ... ..,. ...... .. I . . I u ... .-i . . . . '- Col i .i 'l a c ie l 'n, I n a dsp n w ~ I x Pr t r d e T r b a . . .. .pW l r h r c i T la n e e n dr i l i ~O
I Ip n. p o.ic .M S.p.ark. .. I...1.. .. i ....: L. , D P sIb rers p produu Poi ret oe
. .. .. . .t .. .. . .. ... ., .." . ... .. . .. .I.. .. e h r .a wp 1arnoIa y i I Ide i dd o :r In"ad or
I :1 I .. I I '. .1 ''ir ~ I.,. ;. 0... I :... ............ .... ...' I. .:. .'. :.. I" . . .-J . .. ." IH ... j" i J L ', r " '' r'L + '- ;: .1 .t . cu agtls | ....' Illiie ,I, 1 l- r ai l o. 'e Ti n l o ,] .. ..Ic
lIti rt+ ttll i it.r. .t .tirit ;.- t 'i tv'.it t ..il "" : I;I ." it I In a Atitlrc.c i.r t1 r nt ao pars gue' ranleit o /r cu len an at aiLmhe a In. 4ent aPt,.
........ ...... ... .... . ..'.. ti .ir.g..t tit..t. lo .t t t e i .I.t Ii .... . 1 ea II. Pa re% ,ue.'.I ""..... "ee ag r .Ia.o.M deg r a"r ...e Ionr c .. A .n. 7 ........ ilna d -
.... 1 .... . ..... ..,, ..... .. i+ ".. t .1 r I.... I... I~~t ,,,.. ran- ..,, .,.. I, .. ,5 ...........l' [ /,''td,,t. s r ,; -p,.)+,... ~ Arr"o loiolt Gpa lot II Cu an-~ lt .9- ,Dri ..
I"' I'"d" L ,- .. .'A.. .... .- or ,: ... .. '. . 1 .. I.. pl L; , ~~ c '' . ... . .... tr r al Is ....o de general Antoin .....ll a g.. no ed a I.... vi r p cr e d ..... Ciuda r EnI I- fate I{ ..... .... d..... ... .... .. . ': "I I induser~lO$ Dlf ,ilte |i } tia r e. `... j ~ AI I-~. or dpecsa
1.~~~~~~~~~~_____ _________ ,n dI dad aitni'm. dba eem m n a4'~,jo.'"' r.. I .A .' LI"t Il('lklI I nAie 1 A r, 'I,-at e S. enl I nl.lain n aitn 1n ," t .da rn ananale Hiabeaota Vaiin a Gan-r at tat St pPnt n Cn TIth h p ita
.. ...........It .... ...., .....-..: .:........I.ll ,o I"..,T......I.......a.f. de ..:......... ...%;.............................. v____,___ ---..... ..-------..I...r........................ ........1rl. er
..; ... t.I. iii 11 r"i . .,' qImh 4~ ,. .ii,-{,.i-iii ...r I Lou'd. I 1 ...; i[... el l ar l si .l .,l l r ~ leintde atrSensdor e Vars y.i, eno
i It n .-t...a .. ...t ,M ;na,:, P. e= e Man lilt A nai aiad
", ._ ......... . nis.... el o Lite I~ ~ oe .n ,
--:- , -a h tdc:p .. ..,, ,M..LtentI e Hte.tlMan
... I.:. .. .. ..". . '... l [.... ... . .. :-l e"L U n' .. ... d e., ......- u t u c o w ..... .. . l. .. . . . . O .... -T r a t auo l s i a e ddo s c illon e ?eus r 'delacio nea p rt eq at a) doctm *e
Sl . ;ll r 1"1.! :"" ":, Ie .. r. 1. r -. F"aah,. Ve to R heal a ern at qu i sitC.a,- l
I I .. .. ... ... .. . .. .. ... , . ... , ... . .. ..... .... ..l -. . .. . ... ... .. -.. d-- - +Z+ ,A .. ...il~ I I. . . . . . ... .u a...
I I...: I 1. I ",i ,.~ ,re +s '....' .,: I,:" "a.+ r ;. .o trl~~dr s'n ii piu,' ,.' L,. 1. '.".e .in L.'.j. ...1,"','', "' '.J,.,lEcr,+, '"'''', ,+'a r-"ru,++a + e+ '.rmrsaiairad C-, e id ae + .-Lai publc--
1 "..,.. I -.. rl ,,+t.,+,,, ..;=,( ...,,i,,(, .. '., -.,' .=[ 1,= vi op d '- 0. 1i, . . ..-Ii. .-.i P ... )' c.r, ,z- O.... .. i mi[ .:u ld 2s _o~ f~ de c~ d b~ d ici ln Ho r nlinde xm
1 l I .. .... 1 ,; , I O d E o p r p o s rm a d r ; --+ - -- -D re.a n V, e d o o e te tee-rn t tlef i e T ael a h j n rr.a Unn p a a d ii
... A.., Alnnid H nn HMnt.aan J.t pani n .de


I I- ..... .. ,, .L. .. A.. .. .... H al...d-_d.e.. .........n.ti.hat.an." ..... ..1-
;l , ....- Tl, "., ..-. '.-- ,, a. U nd~ -a. tanlan anenhan i h anat Ce 1 - tit IS, Pan-.
I 1. a. In n, .G C n t in,.....n. h ..... n, rd.a, .itAdaeo lpc, -lnh hu ,t ll ltlltl-llhle -I A, Fan' nte I., a t'. ga oe l, i In nn. -'n l a.- i.. lmto { 3 Pednedet e~~ad i,..,. eea~ ~ n an e da Maes nnodmePtodte Alut- cnb t den d I Htanad., el ant lat nd
I I t. .. l l ... ... -' l o al ....AnH ld ... d...... ... : re + .n -n t hdd Anarn na H n Ga. MI t pCeb..-son S .al ..
I I.'I :.',lTI..r I 'TII4 i" r '.' cet1 ,i.ilt ,!t:l| ., I ptseaa s u aaapre* ,'..,, ,'. .+ s r ts ~c~s ,, udI ci bod AI~i I ]' .. h.oas-on esos snr l ti d td'drreniatei yaa] aurlaic dem fticidadi s dan
-nan-n--a. I. l r : -a It ill t s arldad o d clo ll CeatnIi 1COngllllgd. .A1i tdMadI-pat ..dsnanel te
A l ae llt.d.. lna : A t-a n l t .. ,s 11.11.1 It Fpo rd n -aree o nl. l e r -tini" tean. it mln e neasnaom Anient
..l.. .a.t...n I.. .. .....It. : .. . ... . ... .. .... A"a t"n ..n h .. ..e aWe d n .I.tt n h i -.
., I 1 I .11 illiplaglivil, little lo.' 1e.adores que cac-gattttan didr: :- d.e a Inr.. ," eA.d iMi- ,e t' ae nioe 1 e1 pa ma t ie st a l Anti-
... n ,r teI pot ... I :-'I :". . .:; arece que In J ,. on a deano a con ctr Au H l tran at ditne dayorie aemin Pn,ideha-
J O ~ ~ :, V A S at; t a i a a dl an t ha n n -n .aa a ne n I- Ia t n i a In- tina l en da T cn a oan se an l M e itoI--.,. .n nd,, -.aea a pn P I .1 ... I . .. .. .le d Latma-anla' t Haha, A- l.e Ot pa.. nn. t dianey e t. pa. .id-
.. r I I I a I 0 .......... narna . ,'ittade a-.a r o t- c-jal o.if.e. tAi.tt.z d ,pai, l aa.can tt.;ax ha
.. o n--a .: nn'. I I .., n. I n a lna. A ld n t Ea,. :,`''..nthin, `- ., '::-; ,_ C-nita faal at a r


l~r'P' elcomndnte uaM~teP l ][ l~t~tU rero d -a ~ Pnibain "L M onitin delna iitae nacpnnytqtte I e dpe na~j -
.. I B ..L. fO T- V.X S 0 .r b e ~ e .l q e ... S u e ..... .'" ... ...... ... I .. . '. .1 '. I.,, ;.. tots-dio ...... )np ... .. ., .....:....,I. -.:, f "' .'... owt,0 1 b i, r nd o Sa ltud .
- .. 1. .. .. ... ---I.r 1o,,,,+ .,,,-I ,-o,. U ., 16 ,: -1 6!e trnara ,,~ Pllp ;M o,bL,..r"";g = ,"'[+P ,om!i t de oob rad i-
HnM tna e Pxu eo ~l~opnod {l~+l.lPt~l~tnaaaaia.ha -a lr II ll+], n.. Xler+tl ~~t ubn mrn i s ntldtor n a no" nnfrlo oarrdnl na ditordadonia petoa It orenadieaa
a'yna. ln. n,.. .t I ..al p. tad.. TI. Hahn An .. .' .I In.l.'.......- a e .e. .. .. .... --- an e, fn ...... dela El n atit Ge neral cane "iT-9 t
a..a l ne l i t I, A he n an ha p n e.1 Ia nlanann ..anld l A- 61 ad tl t de I .I I d t au nit i E ld. P rn titce na nak tnel aMi t a alli el Mn. t. a -p4 tld dll Imn~lsxll y dl !ol l~q Z ll ii tx~l o., too~i . [El danina etdhtne Patbnraa dlnenriena tea deo dunnnaahet'n iiaapao q end anI alr i-
te it na tihin a ale I Inaratlalar An csannhaalEaacONtant g l anlnt tan ald dtS Ctn e
L I o l a a -nIl .la n.j a dv 'd ac ....ljalt v I I-1 .t.... :evcll v ,u corn --;a-c e n n u ,-oe ea lunmon
.............. rl .. .- ,e ..,'e ,1,,-+ .." : .. .-- .. LI lr ., - i . -r & ,a Al .-. i a,, ii-. a del 9.,1- I-S -a .ra, ,.- -
,.. I .. .. ^ 1 r.D.. .. .....Z. Io ': I," -.'... Lo,,,, .'............ ..... .......... .. I... ............. 1-6.. ?-, ,:-~-a .ir ......... ie,z .. ........ Raae,......., aror yde S .tar IDranio, ,
,I C O I.. .'. Il,.,..I .1,I I. I. ; : I t I 1'.. 1,. ..:_ .tr :;`,.4., -" ..". .... ........"...,..L..-.....- ... .,I..,_I.I ...: .. :.I "I1.1:"c' "1., G 1.. ............,,l.I.,...-.,la.A r...,.Alfredo S rra-.Buenaventura. .at, Pam ..stande
ic; ii~ : ice C.i. .11.:j Fl~~lc c)Lily. gusin iv la d; aeii e n d ci a mo t n, -c.-.r I'd t a,~ ~ ~~~~~~~ ~~~~ Illrme iun -t I~mo r 1. '- ri.. I~ ......d } r i ;, r n e l,{ e( -pl, ,,I,..J.,,e .I .. I ... I -`Jd t'D =+ ++,~~)l .rtrn l
V l It tc-t ~A ..... IIan 11 Illnh--. r hiad, oc,. al Itoe, n. -la..t. a .. .d a ite...t Ca it n di t .. I..AI,-l ic. a- dn ac Rn t Franeis client,
rdo Clmvorll de .. ... .' -ob jte, D By+eebj. -. ... -em "I: -I .I11' l"e, .'.Irl .-i" r' '-,,,,, sl r'd'. -"...... .. " In-... n" ', .,'6 ,%qua ase ,+,l ar314' a- l,.ros lzlee;5 ,l
.--% _ _'-.- .un{tuoplxmt+pt medlJm ie -o-Esat Ii.o~ ..fem Ia .aalggie ,,Cn, ,re
1694 ,I, it, a.tiqe 1,..aia~ne. ait .atanna Ha-agh dt -i d.t.ni A.,ai aae,,eaa-T-ae!.I ar,,1suir-., '- .. e

rtr 1 c .-. ... p tten e a d C d f, iii crJ .1p.ae 3Ihn6 qe _hern Garca. a, ta n t.. let. aa I ce l tadc-ana,, ta-
,. ... lri ... l.. ........ I U t a ta eid eta a .. .g.t..i.... eta . ........ ...e .i- ia -da n n aa e t'ae....... T lnatah s Ct e1
f l .....lt n'i,.'L..... . lltln+o r l a a rIhe .. id t," . I .M.p G a- .. C. I I d.........nt ... ..ena .a .. . pn n eotan1od I na t na la cdngia p d.o-
G. RA N OA solucin p ci fica. d- -ie\, ,.n,. ni In IFId -' lde ...... d u ni it nst -c,,itu ,o .envt.e a ,i d ,4 ,th ,:,en ani-taxi y .Ta r.dihproblem a del bloq con~e, de Seurmatez Pa t.. tttdn al' d'+? +7'+ C a'" r d "" 'P gia. e" S" aP.... in. nina-s' di"i' P"tit- pt-i qni an' hn' a..heia it ci, '
SE VE D E Li HO E VE A C -I'r - .. I -'fi-la~. I~ ,v tans: alna neaAa ginall, N a vaellihtneqeAndlCt~i


'1 ; ; I t-` t ..- f.... .... .r .. .. . .... .. .11 I .. .. . ..r... ... .. .. .. .. .. .. .. . A.. . . . . .. . . .. . . . ....". .. .. ....... ...r ex ei dda ,I '" ,i ed, v n a,. In "anne p r ,XI Atnat&diala., d, ave",lnun.cbij-et,..1,. .n I M'tuD di e ai d
En G elelemint. ". `,.i` '`. i, vgnit e-,enqam. tr t'"grr'".n'-c, ai c-.I- I ,s -. n,-. ; .:. ie r. Ia,. .rds Inaitqttat t .uaah. anset le n Yu ,patil ,mt atta'', +'' in+ i etan.ad. natnnt..,,";c,,edca..P....P"'':' na....c...a. ana..nnv"'l--n'n"t' ie'de
Cecctitititde aSbecturiiatdnetiii~itis tlirt'iac Egpzt Atloa natarc paaa a fitvc eu __ls llne e~
net clo mirnt b arqur C nbrera Anrada tnoe s lenaa b~ee ddqpre r ico erico C ar avllo- nil aal ae nd
ettg.,tIs O, %U e l Ls r ain al lay ne de rtge a! Go t e U Ite A Ped. s en. Tplua hdtd tan t an d ere-
let itetr-lto betle.licitn ese c lac i ne st- t tt-eeitcn cont l t'" Sia6 A- -- I m r, at mill til ao a] cento,
_ I. co .u .. .-. Irn.,. ... ..1 .... -I' I lde esa neroy elz
EL~ ~ isiEJOG %%L LA CIL DA lid 1, t '.. a !:cnln ittl pa: t ,t ata ne, In pal 't e :,.l: .,a--ne a. a ~ ..-. i 1 an ISpafi Hne. Lst .a ela


ado..,, c -W- cas 11 alt. -- s 1 -ea-ta-
.. p am I naC.- _I ....k :.r. ...I Gan, ;.lataiv;, dt at A ~ ~ ve n tal d tt andg:.- d ich,, eII it at -nii-,I de L..I-,u I rar- ii ,.."- ... .. ,r ., ce, a .brd ....; ,.. Cc 1 1 . .. . I ElJ Ien N ers .e ,i h~ ., :L- o p


,..ia .l.n Ice .Jttl~t talnlt In, -el" en l C I el. 6 1 I ; td d hno i aorret. a aan-
a A an dn t evta Al.a, ne, ..... ."i-n, pl.i .5 a .n -r it nt. r ee i t.- a ..) en -erm A a- % o. I i
aa Hapd, ba al yenaalpr l- I I.- a r I -t lia- -c- I .niec di plrta do Tra i ds
hav :4 '. .C a A t Go n. a Ilneitat tadan c re e n tandan bernaldan, eI t a Ar, l e- ..l AIade ia iad- de a u -a tpatro derula t dIYi
--eeIai diattitsio enae. atta7 a1i~t -eno heady. .tl all innaty- em,. -y a. .t- t Ilrl2~L1 L -1`0 .t1fdl ae --U13, h-ll -d T.


.... .1, .. .I eia. pi.. ala .... .... a., Ca t Inn ... .met a-- tot. 1, '1 Itit UIv a ind .' de ua aaaa -el ..-iet a l I
I.hr v"a r 1n e cn efec o G uell ]e r e a n a e uemn'una r,, Is e .a n
Aninc ieP. an ..i. D...AID LA ... l... ----id-a .1' I at'a. I t or ~a t .... 01m a-laatn eo 0 n nli -
r, ,,-dl t p I n n .. naitiny. po l a n n .u-r n In a et -n-rae-a dte os ta h-
I-ant pe ,at I- d nIi ,n a. T t ua -IInl e ne a .a -U -- E1,1 | tei. pi
la it. e..... I ........ ...l. nI.. n'. ... ..a.. .... ..-.... a.....1Ic-n-At'< t - a t a'%i t ,,, n.....) m... lrla U.a t P a
--A:ettn i~ c A A~l P ~ a -cat r~l . Inn A m--. a-ea'n % a, a 61c -d.oI
,[ ,vi,, flbi, .- LIlclusd 6 N /' Ncioam nrt at d trna ini tann e..lrn - i-n ,6e ,n a-a.. ~ ~ In -tuaa do lwa com lil do_ I a J1 anMc awrb -de ol'ealao otencd I Iid ent ale lt I'te-Mdm / p|o,...n i,7, 1-na- Sa o social, y el a actu-nal minister dei I i tn

M etpLa ,-t-I1nan d Se ta21,U- I.. Su dl ctrLiosa -a. and-- anL n--l p ao
er ar q n. -\rptnttctmet qutd 11 I i--s ,"'' t a. no 6 mil'-i. m- an


Clnpataae e om~ eS na--gdape a, com rcnaa tes a..... aqenl-..'-a -aoca 1trin n l
I.. da pel n e ga arlad n l ig n.a c a ilna ugurale:ta6ndlr a l
-rehI e t':te ag) p k' ante de ta...la A nld '11,a Menoalt I st. institu.i'nd tcy ienei tab. la
naIoat ~ de La o ..."", -. e !. E, r "a ad dorng "... lu!'aj s ec de .n socal. I I. at n I dn dia]'b
li wT. I .nt o Lm .s a o ...... ,U, -, rr s d n i -e ..t o .,e' Io .- r i c Son "u reg a e n op arao ` p | a, a c a i n l 1

E alato r inapente de'aloh nt- Cnaan a nnstd .a ean. dc tnra n, ,d scr acn de esta oieda d det n y dI
A 7 rn-I preflor, p ra en it-a ea dya Aceada dara ae. Cgap de a CtiartIdiaa- en d..hipetatera ne 1 t deaaa tlle nai nay d a ld oecan-te - lndutri les n Pr-nentn natt y lemania tI -u.xi~n
CI D A ",,,. ',. ti E'f' ..... e -l .e 1"e 1u W, s ....... ondrl . da- tsona de ia veida de e oc "",-son ..nstitutos de Cardon oie ca

earr-- - - - - an .e --&s o-ttpl In ao, pednt ala is n mactuaL soiloettentt S ene ter.
,- dot 4ul'.fI. .T fIn..t -, -I I .. iPat nad i Gade nuto. detltt I. ru nae Cardit l l d dn till d ie d h
daha alt . I - y y an s I l It d 'b y la ra h a civ i at na nna
rill. / Antatnan halaldnen *, i Ipn n 'la yalIn r .- Ia e cadginana at. dd C a-Iai d.neta st p. etIp
...... .1s 1- 1'","I' F" on l gi' Cle4bl e ..ltb.n a ,,, It Anap,.la Mt ..c d Meas. .. anela........ I G C d.-
S f lIa-a--._p tea a nna Pan t nvh it-- utIh .....dnn ,G-!n ot e L ndn-ed Ca dant dto de I hio. .
- _1 _I r -lt S !_ .a R- VI TO "s "" I". '"onlila e .".' ntas ", `s o"' cr ..... alride Revlutonaie dies qu "eram pree es 'cea lidralm P~ com r.sprkciadllne.rn
ta1i '. nic- a _a at - ___ __ -aati h "".dt H sa lr e drg n e A tg


Jl ..... io)' de ixp .... he vll .... f .... eaain lplbrrplnnea ad, atanna.. A I nn acs~l ele n iita +et Hc inrlnalelJao atlas.. ent ia....Jn nSla it Qu-
IaI d.ipto A.e data naall' d n aCae nI r geiti pa Ina plet, a tan n a{ nna d In-i o d v, n
aptr nitd matr St' aa it qunntd _____ Z ...Ys
Tive opu I, giv n. canlet. a16.odo6 it salt ue


ad n rciip r e blnr a de Cea rann a A d, d t cen a rat e Hood. m ot m
del V .ada payorlen ti al t In Intr a n. :e Urge Aletid aresoo-a n de .tr t asid.-
Snl. ht eii gp i A da dmo rm reputen doo -Arsia l iv11 acilo aen oorte o""
nder nt$initai a . In lol- p tt cd henta -t trae eR I' t) .-
g aln attca AmD .a pa -t I s d e a l Alff accnd tanva lan aonn hel M ia-l a de n n i t t e i a aJ.~ll l l re... a- not ... 1. tes hqduirtt ay 'r s r i tr bo a i C p
Tdel inn Evatanst' a-!. emnrld co Inn panatanant Ant dinia- Ttaeanl. Ma nnlo. any an Heaatta tavi


.1 O, ,]ilem[.E gpli aet.n.a, dei*Sezs, da l ,'- en. aclda'de.' t"erUnnt dro nta I'l lt n dnt N ;,e 61nidtd di Adide
p_ d8 imrno tsnannI ell a rt la nanlar c ntl n E n a t nat pno Aren Mroonatm- htsie- a I& n citart pa e M i
h C a.s a eannay .A ...... P. . t
t- e t- His- qoiWminha A at- Inninantca Ar. I Ac at Acrea t. tan dett niA Ca ndila gina. tannisletlre q ,n-~bj.
-P-l- Motanatntan biaaIt 1'alte o on.Pasiucda pntade'Snteaitnpeptndo tvcnltttitviattntqaMkl.sd
'C slIo e INe llt entAS ..... . y" ;": os'.!' pa. ,; .:".,"'.s ',' 111." 7 r v i r~astl '. <6. .... ,- ., .-XI leatr"ac"Pt ocrie ins ,+rdro .-ocr tor n d.. -- .--t.t.i ,tat ,-i, ' I aelmiai di La C st1att'. n b e e a a',nalcalyt a .., da$m-t-AIal'Ian
lot halli~~aclones con. batio. *Haivii.~ rncducut caa-a-.b coni .nVII 0 1 lt atipar tail, d nnvnit. a sAl" nn nll ar g a llad G oit oqu t29dA dilova do Ih'laccis. nNl yI, _,__ e a n p a _a v Pnna. nI daintan cursdt C I ant dt din, petans.
EL NACIONME1 UNIDAS~juI~n2 tan tlidsar di nttat attivesastanalntr i nna. alan:r i,'` : ".I "':, Plat`": e an ate ,n.lad pa Ia.nl a s hId . ti c.- ,. k .1 J. D Aci-i- -fe 1 S ce
M EJO R DE LA -C IU D A D 11 I 'l m,' c- n P....' -I r s ti, ... l... ... 7. 11. .. rnl '"'lS ,O I at 1c l ro:.. i... I. -Pr:- , ..i I',.:1mii. ... IiN ,1 a a
tll,,h,, # |intolni n 41 imsm .+. -- u~m Iso ~ B 1411,1i -_ -A [-# ,, o I i cll'.a Ponrl
d"+" " " " + ,,, . di .. .... ...... . ... i.. d... ... .-o ,, e C. +.l. Lo -. 'e -1 1 11dI t.,,, ,
ats ctvi de prbe .0 it ua, do R eiRanplaedniE not d ..a Att mpm aatntivv na lvi11ohI.n.tn d Plnn -isCentF n t n t, a d .
de Canal""ac Din e) .. d -hnll n !n In C~lantat inna 1--tnt, 1 p td maie Hna I -l*i~ olo 1 dle.ovri


,lh d p4 lcai ainli da aalir..I'. 1 `h Ic H..ti . c.-h- -c .ivl an He t4- ..1 ..It tt
...' -ndlH l fuCtur to Sum; na-.a.a... ... ........ ..... C. ... ... '.. t a1... ...... a.t.... .. .c
-''? .. . .. .. .. .. "r - c I.+ _+ '7 . r" -" ."; - E i n e r daIf e ~ e .. l 5 j I i 1 1 . c e 7 M ... . I. .- i, o, ,, II.1. 1 ... i ,
: t . . . a .. E -1n aI-a van....p. -'p1tih dn 't ann ec na d t S a ddIi Ia,-
11 11.111 Re-l1d C-ll 1 r u %a. I . ., alt",c: '! So. c I 11 9. -'ho j 3r fo -'w l .A
ga i i t a n l l t c t a c -nn i s e n~in pe ln a n D I i tL M R N AI p an-liffnit p e a n n m nda d dat-I. -e aI- I a l do. a n.. e:.- d 1, P nr H e vi c n a n ti l a a
I', d er i,,;I titan I 'e IIea pie tn t, a t `ld t t An ..ttt ...t at at a d a a ..nn .aata I ..t.ah 'a il ..a id, r tai n tn c E , I -- r6 'o ... . a c II l l- C i 11 r a l n d ez I -

I I bahera at proll -~~~lea~ .tllaelvi .. toInA In. Anntt.C.ldnI dic bIn1 .;(Li'0 .I
Fla j l ~ t m t L ~ ti1 8 jt'n tstna-it ti-lt lai I n. i s at,; I pII t ., '..I .,-;-r 4. -t.1c-1t, C nave. .1'.. Acthei,..:I,.'tl'C-l.'' 1Lr :cri, r ~a
.. ... -s 0 o .., -- c t n I .,`.,t;'' .,. 't li ,- r l- p ' A
tt'F-1. INA IC D l t N Xa la e ,an n a~ t tt . ~ 11.-2- .r..i;.' 22 ., -0 an me~ nl v -' r I ta a el 1- -
9 ... .I -' -- 1I-a' l ...,,..!. 1.o j... r... .an.c P cnd l- TI H ..J a n' ... I .--.
S t H I N T S I N T O D A ,~cs t 6 f u l __r Il i .- t v a a S i tA. G E I. a V a l m i .i l o . .
~ ~I a A tiivilc t aE 1i~o 0 .- a . l i meu c-l 1 t Nrtt t t' i t .- P a,a. .itt .rn m t m i a t r -, . t s n .' n u t~ c n i s -
A L Cj i-,.d eul ~ ,,a oam stid eea.1 an1e tac~i resnltns A, 5Ijl,,, r~~, C.. I. ;
.. -,- Q ,r",, I.r-. ...- .- g,'ut-.e aitoa Aie t C do. -_.:.P..- .c-L l _.. sdlFsad ao asrniilpncd I .aa CONSTELLATION-
el mim tra$t .1 mao net. ra u i en I poarac sa bl C- atti -rend ra..
Ile hctnlrll caniI.....,., ia It Pelltkidnct'ialcc ,It,, Cab. --- - c- ,- --. iwi nj ast a-int tog a-r~tampa -
it -10 -. a.- t- itr al o- 1 na-ta' F1in enl- -oin, etrtia s. -
...Itna -t in, ,:c ".n hll't, - c'-I a- ,l to.I i m..----,- 1. aOrdendl-is sin Gal dinn aclant ti nt aoe to y
I l .anbtaa~,. ,aa !ihluII d1 lA-t l1A ~aentI.. I - I:. I n i M ti-l-- cub an cndsint i tticn atat Itlf la attl
'I t 1). I/ 1i ~un r aofet rs~ a- I.. .. -c's-an tard e- ngrda it I "I'l : n _t n rat itt noan y --
L ," ~ ~ sei taT ,pouvtl ev :a.11,. ,m-ai GPa Mc - - I- - I--la -Faci teithi G n mida CaaLna de Ia
quto 'tfta-tna -- - ---- 1 l A-aN I. A-atta h-3 A
3 Fiulanzas
SECCION, Martes, 24 de Julio de 1951.


DIARIO DE LA MARINA
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


CPIasifi'ad410 SOS 3
Pigina 3 1 .SECC10N


Hacienda aclaraiExtraerse dientes infectados no Con stituida 6la'"
extremes de la tiene relaci6n con enfermedades C. de DeensadeL
L~y nuimero dosi *Icninla !. Fosfdrera!
ils' snlrlanle declaraa i n de In Asociaci-n Dehlal

Es en cuanto al iago sieI los Etados Unidos. Control de fiebre afltos Pidese una distribucidn I
de la rental personal 5Pa rRsgIIo ranch4 dl d .Altars,4% to 41r,10OC -ii, 5 4l4, 4 4,rla Pavementa. just de la nueva cuota
He14 r 41a14ide dodos 4a4n4P4pr4 s4 D0 RIO DE0 LA 4400444 6 ,, 444lr 1ir,.1n'4r41 4 r.lo sdo. En1 horns o i mahsna. dc n iyer
0is equ 00(Rda5 1. moditlclclon r,4 4o44 0141 1' _G ao04 r 0011 Ar,4 01n1e,1 ` qted6 cou4tliujdlofficalmetontell el
Ch pari I. Ley No 26 do Ade4r. to, I o, A AroCk, 044D-111 Nc.41 0Merl. r me i sA 4 4r, s 1'. e dil ithIotdc mLnt.o Ad 4 1tu.
d. 4 1 .1IR 1 1 11so On del ITp..o i .r le ha ncr.ioT 4.ll,, r -.1ct r,444er.4l4 I, ticAn d A ,'0 z 4r doctllr 1du4rd0 5u4.y= 1414it. 4
440r4 I. 111441 *444lon41 pllr, llpsl. 'llr4.h. 44144.4a4 4r, Crll4.11414.44 441d4a4rI.4~l0 4 l4 14 r.4 444 104 Coinliin N~llonal ds ieoonsals de4 I
morn414 Icn o [a 44 4cfit" Is Ill- r e .A1114fl4r44 1.44r44 ur 444or 4.14n Is slcsol 4n e! *snds 4"l 41n 4 Frouborerseon Is dcslgnil
buti0 n Ac 6 l d o n i44 4 4044a144t hi Il..aa 4o4 4. Al. 1,44114A414 I' --El 4. .SE, o,4V,% ll A, I 1r 1.clnks do 64 1 4l co6vedirectivetie eso '
"onI @II un.II IIntc r14 4 4c gd 14.4I 4v nP;::-_,4MCI4 En4'_, "':" I 'd afd. ocioo a der1 4.r 4:A4! n, 44I14Bo n 4414440 4l4l 404 t Jlo 11u1a r1 4d

I r On ,= 1rO ~lyr., ex
TrIs l, me t o u ~ldo r h rla I'1 ll, wr lel I irzz .r dic aS m al ., D .'lll"i d g 1 rle boom, rMs.o.
I I firec. Cu ."'. I_("l.ai m i it] = tle*,do olr Croll'I" I
Al4l444144r4l40l OI... el4.. II C s I W .... ........1444.1s. 4l.r l P44 444Ib41l4 ll 11411ci d .111.4400111Oor. n..-d ,,t,r"n4 mo n ofse t c ..lcon ^ 4it,
0".... .... I0, 11.......... .. 1 1 4 4 n4 *0 I 11.... lt1"'r .4444 4.du. 1l44 11'4y1Ad'n-- ..... Chol c C s r o 1O 1

|'r. ar n rn .l _, _lI u.,,,,l = r 1"-Ili : ;-I d,.I' a' I c H n .. 2 I~ -. d.L r i'l .i Comeo,&nt C u \
4 4 na I.4o4.'4donr !, iih.Atpeople444 41 ..4 1 p d nc 0 doctor 1, A.r l cl 41114
`,i 4n AI,.fr'lu r.44 Cul Cm04141 .4'1C 4' 1' 4 0'" nllr -"-A noolrrn4444,444

,1 o us ncl |mpeIe, len.l nAl.r do il q l o O V I IP Ll l ln~ ll .d lp. n 1ll chlr Jrima 1 oc ma d l
44n., 144n44 he.. !*,**4 444 r .44nln4r.4, .4l,44, 1. 044nu1 i.!,rll f14 4 1h4,, 4' Ana 4 d., Al 440410" iY o "n'd04Io 144r 114 5dord 14'
. -. .( 0. 1. l l. nt lrll --Io. jrYl... .I I.,ans .a 1041 4 .. 4414 41 r 104i 4 = 44 4 4 .1 4 0 4 4 i,
40,kl l r 4 -41a0 0 i 444. 4r dra.,I n ...'14.. .r 0 1 e- 04.-0W 41 Al, % V1o y, 3 10 eMag odelds. 004
44440 1r 44oJnil .04r14 irm a4l'4 r =rl ... 1444l.l -A4 ,4s1.n.A.llopr 41Ar o141114d4ll s a ho oll consV~ ti.4 Mll trd41l111
u. 4 1.r tr ue 44040 a 4 n 44,. 4. I,,1lo '4 a4y44 ,4l44 I.' i 4 ...... 4. 0 l H11,n 4..hr 44444144 .11414, 10 04 i rraroo n mroi dolmo
4c4o,14441444 744444444444444l 4f l r tton. a .I.,,


till I II a qua 1,nl c1 I rAl ro airl I ,,l nl adl- Il' l oril. Puert C'" ble
Fri reo t ICrl ml c, I A I a i s tro.a nu p Cr tine Vll ,
4.443 4444 4r14n 4 r1.4 4444 ln .ll~ i4444414n 44ll ... ..4Irn .44,4 4 l 44 .4. li' 4 14h.4~le 44.4414444144 04414J 4I,, 44 1444e 44044 Jn~vaa osh A4o e 1,
3l. 441h-4104 41r.4 444 i 44440 4... 44 44 r 4 4 "lr 1444 4.4 ir 4 44 0,4410 n0 .14 04- 4 ,44 4 0A 1 44ns4444 ld ld 1010441414 1,4.1n,0..... .. .... 141 1114 .1 1.4 444444444i .....4"... l .......... ... 044044 l,-.,,4- '.44 4..B II. 1 .4 I 1 400400 In4n4.4 .. d Ictod04uAdel444d. .4444
1. lln 4144 .. .. ... .. .... ..' 4,44444. 4 4, . o.. -1.44. u44 i4 IMa 1
i cplm l lr r l e..P, nei f L IS- 1 It- b r -I c.iIra D r~nnrr.. q ill r rUI". P ieto doJeIa a do l
04~l It.44 4sl 444444. 4l4a,04.11444 11.4444 4ln O 14.h.. I 1401.44 64 01,.r 04l~ I .r 1.044,44U4.. 4r~rsG.04 444444 C414r 4
444a~d.4 444 ro1414l4 4444.0. e e e. N 4l4i..4r,," .. 4444141 4 1.41.... 411 rr[rr, 14r4444r 44...4r, o4 4- 4441106404445,J41.44
l14r4 4ii404tenlln ,144.44.ITr. .-1 el.mote.r,41 s olo.dc 44141.41r14r e,44m411
4" Ottc 'be l u ~~~ 44,44 4.044 4. ,,41 .1 1 = h, r,,,.,,i, r..r nlr2,.44141414 4414. ,'lnr
r,444 1on 44r14 n---l4r4 ,, 444 044444444 4 ..,.i. ...,,,. ..4 4 444,40,', 44rl .1. 1,. 0:.1 4444, 04 o gco n m c d 44.44
4. ,l,.r 44444l4-4le 444 44444 i.P . 0 .4 441 4.h iir 4,444. ln.11 alr-141.,10.1.410ra1041144444ll 44.r. I
r 1, I l44 ll .1.44 I,4444 cIwP 1 .4, ,r4 rl,4 l llL ,0 r@tG~ .I. IiP.1lbuff + 414 r44 i.... ds..b~n 44 lhn C,
*I.t 1.,44 r 0004n i 411 04~l 444 44I1 40 "fn. 1ficun i .,o o 4 llll~ .lr. 14....,.r 1 LR,',44.444l4 r.4 m1=11l, n 0444 s~m o ol4 4
I-iio di, I. visits at Miit rrh lnils,,itT,.rr, ril IIIcrdioI Agn

.44.44.4.4II4u44 I t 44,"hrloc4 i l. 44 ,1 4 114r1d0f 44r. 4104r 20444444'.s.444144.0
0440. im 14 rrl44 it 44. J' uh41 & 4. l.44 .,4 'ut udrco eI 444444 ,414 4 Ml,,, 40. 4ro4r.eUd.n40 04u r4.40 d"4 cI solaC ~II.4444
44.444,4414 114444444r44n4 hlmf.4 1(111444lllm.rel441 So4n4414n-l4,1.4. 40144 l1[444.1,1,1
SMass......t.. ......... 4...........
"A I'1e~l e [lp~ l t.,, l (,, ,' ....a r, Iles l ,J~re e d m td o l S p pieena a reibdr o 'oliheda
u, .nn l n I fll ~ ; "ai u u u (h U I.'T pr', ar- a].C l el. a qu en po jo q e lrban d, e
44 141,4 414401I,. ".....4 .1,4144J.44-4I04 4 440440444444 I (444444


eollftlu+p l~i p rP Inc~rl r,.t. idl p, l ,dcu,;,= n,.ll e ir, .so rtol n. ell' I pojis mldade ,.. rarmnde{.1
r uc 1r nCi l r,1: .. u tw, rlq ... .. I~r d e p ba N o. p"Irltc "d, 1" idCltil-
d414inn5n414.0405n04444410414 4 444r44'4 Five.4444Para44.44(4.4l05rlr14IF


I 'lr~c rl ot. an lr. [,.r rrrl limr-rniian.r elh,, .. ,na o ae ,Jl3d
40 a444440 .0 04" d44 444 44,. .rtillan10" .r 4-r,, 40.,h .' 4.0444444. 444 .4 P044 DJ4.o. 4d4 R 4An 4 p4 e-
Ito4. ir 04 440 4- .,-0 0I..14..
4.er4 r I 444444C04 0nrl t .1414 l' e 44 no
Jn J u mc rlo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.40 4 J41.4 ..41 4 4 t4d d, t o 4e l o o r h i r e. 4e r i c.44 4 1 4 4
us Ianon o. r-40n.4 I--4l-nf4cl. dou4r*.4......40-44541.4,4 40. 444-o 04,i, 44t.44l.l4.4.1.f441 4.
04 8pt14 4 44 114a 4 .4 R 4. 4i t4e 1 4 441dcc.. 1 4 4 n 4rr oA a 4 44 444-n oe t..--. r0 4o 4t0. 4." 1 4m e D .44 -


d u l d i u R Ip n 1 ,1 1 h n d l it v e s D e ni L ta n e c u tln yn s t u rc a
coiddd alTo .dnr No,,Le 'hO ~l BI tIlm "r ~l~nvstnoI=cnra
mn cll nl 1i nI Ini IIITcr, c rLrp r tb u a emp'ferd e
'.1. a P 4tiole. .q .44 4.. 4444 ,.1 444 441- 4. r .. m.. ,.n4444 ,. ae oa4.no4. ..
tril consderslolnl d d r ,..or c rf.- t y i t pn j ..r-I d FpeoIm l.10 R. ar, e guerto Iz, GU m
64 PoJs 'I 4 c4I.4-1'-1-44c-4r 4 ".41 .. 04ol .. f 6 44 nrr 4 4 .441444 4o I 4 4I blin- T l ii F;11r, r"'n~hl.I... r c o~ ~ q ,r ~lr C- n o n hrr..) dorj.l;
r- i4ll. r,11 1 14 In rISo d 4 l 4 14 4
d. .' li.........-.. mri .....i
.. .... .44 rice4.... .. 4.. 4.4..0. _1 r4i4 .fa 44 10 .... 04l 4. 1, 444 I
I- tla' l r e l i l m' in r y C 1 I 'j.d m n. r ra.i. . .v i r n. . . I i h ." ] eih I I Ir ". oi d i y e l ", a t o. i n r l m a pc at h ii
I4 r444 4444.4414 4444444r 4 Ir 44,' 444. a 444 .4 4 4c i50 41 40 .i. 1 u"dtar n 4141 44 44 ( ,1- .4
4d 1646AcM l o r,.] 4444. o .. .11 .O,44~44444 404444. N .l1. n. as. rr..,4~ 4444. 44044ne q. r1cri q m I r 16 :1 a d o 1.dL) A ~ M I A U ( I ~ T A e N = i x t r ~ d a r
,, , c &=I & I t ucr i ri i r etanmigi. o1 rira e
We e l PI rric, t Ier4o S, am NCFO nT,(A LA.1--11 lln n -i cr,1, hcc,e or, ia e a I. r-,!
It, d~lr kio~r mo.El+ cua~o i l -wdconl rl nd". n i Ct, A s In-Is.e.n alIc Ie It i
44 pr c t .1110.44m, 4 n4 o.,11.4 o.4..r...,.,d .44 4.. d 4..... ...444o4. 44 ....4d444,41044 44 4

,gi lde d |5 elt~=y yrI e vdddoL 7, atri lncrio ca.U p 1 lte a m In ."aen1.11-
is J- I,`i i ,1: "ra 1. Oknin- xa
rulod Y 11 m i d r~ n e l,1I11 rl .I e lr t u e h R p I + +Q e a e n n s e

..... 4440444014444444444lrh.4 -... ,4= F.d.r4414. ...... ...I444ce~ee/....444. .4141444 d404441441 .......g41
I., r lPd lLuL~ ~ in oic ropsd uu.& V tn anLve $It i m luc r -rie ie 8u: Lr r ,,-
.... r Nrtm e pon me demylu In nt hir et~a"d' 'n' e n d)cr, eg l uded c omm e od n er arai..=.,U
..... d .,, | o,...... 1...... "', at,,...... ...C 1 2', .. .7 "
me cnl,. ..t U l .- bea !,o vaudse ?T~.0 d rI re,. c d io me ia. paro eIn e do
,.cm4 4 Ill.. 4. -&45 n.Isi 4 0n or taess 4044eel o 40 at44ChoI pr
iii 4414nte44r40 d 4 r 041 .L4. 4 4 io 40 4 .4 1 04.4 .4. 4 4 4 4r44r,- r.a4414 .44 4 11 4 6
44e 44r444aok4rr 444 0 14e, 04444444 nul d n er. 44le 1 04 4 400t ben ih sdc

nnl'b "l ,t Lltdo d n c@tlc | n C e bo rsl.C16 cal ..ne arcldde1. a
4d 44 1.1. r ,, 4 r .4.4 ... 4-.44itr ...4... Z,, e 4 r 41.4lter 4r1d l 4-- 14101 .i14ocorJ R nreu promA4 ie 4 e44


-5r i i n t, U a llon a l dtr ic. 'di 1 I"e ttlero le m a cto ctvdn e il
'n rmrcloai 1 1" Urc 1 i ciulstc sr
I ry n" 's c-nti 'nlif-- ";cndmit t~i
IRA 1GERA4I444o4UN0 RE.RD4 I0 d
44 DUC NY EL .44,4,iretor4dW4 4 do4 0 il0 Bader,4 04446414444 1444 444446
0.44414RN04rALA4.4irr 44.d 4 I I 'Univers Ideal. 4 41 0 4Hi41,4I41 to.C.
Ifr0440A FLn i a r -4e14.1..4.I a. d1 1-1144.. .41144- 044440114444444444444 14044404 4144443lo 4464ri 64
444 44144 144;446 44 14 4444444044 44 1:444444. I 54041 4 l.,1 11114d11614044ope 44414044, .
list.& Ka. 1 PC 44 d,444 44544I 4444 44444044144401444 m1d -1o4414444
414 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I44_. 14446 405 44044 4 4.444.4444444 4 narl~o 4odol ismL4n0 4 41 111
co...- h4e 044 44side44 44.4444144 44144444.0444444441414 144 "400'44446
414.444*444 i.a144.44Clod6o14 1 I.IIA1. Fun400454 ~ 1,4,444 0 404 54 4 4
del",44444444 a4444444 R4-'-4 o~414 .14.414 1 414041c1444squoit144n
4al4441.04444440 iro1sIloor 4444444 4040 014141440444
Cris4 44.4404 4444444 .1444 444.. 41.4 4 r.n4c0144401144 1 ell-
"14414444444 444644441444.. Mr. H t t c .r act 4 4.1. 4 444 44 ''o m0444444

404404414 4. lo 4 144414it1,4P', piac.4,an1444444 e0
444004 ,4414444-0Ie 4414,4" I 4IFil11%hAP4C40 it 1044 1,44-8 N 4 444 tir4. I- 14414444 44444441444 dcar"Ia


dio 1. szJ a4I do. is 1.1~ 4I 134 4,044344441440444 44
11, duant @I lo:titll, 1446, 54044 440440, cd~ o Iex gl14O, 44
c446s5110 d. 444I 444404o4cs44411444014 444 44 4444o14.l4 y -.1 nI144444414,4
dill, Coleo cel 44.1,s 444441444444440 41044144 40145 d614 44 04400444 44401 4I. y d04441j44440 4
444444s41-do 372,001, We t 4in colf 4414404044141y44.lc 4144on 00n0144044140 441404444 044 ci 404144 Josh iai.S.,

tr il 44 14 4 lo s 4 4 4 4 4 4 6 0 dnic os y 4c 4t4 44 4 4! ,4ci il m44 4 .4.4 1 ra4 7 94 0 3 ,lolol 4 4 74 r4, 3 44044 4404 4 44 444 4 4 4 4 4 4 d o 1410
I104407444404444 144.,44d414444444


El V Sal6n de Artes Plisticas,+ susjeficiencias y necesidades
+" ,lhaO a: "Lila ,,j', j r,:' '''y Scrra Bad-e M j-- y e-heo ti, oeh. integ~rado el ju-
la ausencia'-de foirmiss 'r 444441 r 4 4 Z4At-[-du"L '. .r r -4d14y4aque 41debe 4st
.- 4 i..-..d- --.'1' 1 .. M MiaoCerra Pero 4u- t- 4ue 41ausurado4 elpr6ximo 4d4a3O 0 -
st indicio se ic -444. I4,.-4,,:4..44,-,14 444 .4 ...-,. ,,,:. . ] 40la h414.1 04 444414444 s4. 44 44n0, l
Lu.issitodor."s dn 41.4444.44it. 0,4 4 410444444; 40141.10Le. lo
4,. . 4 ,, .. , 4.44 r d-."4--d 4po ble' 'ii 4esto ha
Lo C-ia o cB. .A, to L ,,;rU .I.- I Ic. 1i ,. .. I de to contrary ma1 s
tm~f r n, a Is
IN F O R M A C IO N C U L T U R A L 4 c '-,0 44' 0 e "a 4;t h 4 .;.4 J "; 4 4 :4 4 .4j, ,
4,, 4I 4 .l LI 41 IIJ l J 4 4 .. .. .. .. .
P o r A d eio s .4 4 . . .. . . . ... .. .. ... .. .. . . .. i t J,4 4 4 4 4 4 4i 4I 4" ... 1 "I "1r
4te r. Cit i?.o ." .i .i c iI- r .....--.... .. . .. ..
.. ...4 .... 444. ,4,~ .., 4 ...4, .. .. 4 .... 4 4 4..4.. ..... i 41 ... . 4 ,, 4". .. ... i- '' ''i i ; 4." T ...-

... .... u u eJ~. r, .r ... ]% I "o . - lveremo it refertrnos At V Sa-
4..w ,,41 14r 144444, ,r ,.u.I-r ...o 4 .4 4N .4 44do P tura y E. s ul4 ura
re "etc C1 -: -.M ib tllg $ "s 1, i ....... vy'l. ... i r i5
a41 e I s iriscuando n pribie. ...... E Ji- II I i c'"'...:1S JolYdad d ,m "I..,I r!-,m sm
0", hr h venido dand c,, :,, I... .. respoeto .1 terias load', 4du1 i.+i ,.4,,
111 i '11 1 % 4440 a 1- 446 044 14 E 444 44.
"aHI~*" 'p~ I + en p I "A Uiegas na,,o en ner -
4 ill a 010414rr dood 4 ..i... 4I44II 0 44 044 .. .4 4444 '. o. i 4; u e 'o F r 4nd 4444p
...4 1 34444 01140 .. .. I ... ll 'l' in 44044440.. 44.... .. I.. .... 'nI I, 4114404 4440 I 4o14
15.1444414340444
,..,, ,... ..r,, I ,'r"N, 4 44 1I 4 V ENEZUELA 1L -
Ie Drl~ ~ lq (1 -i:, i1 Il iil h ir il lnlll ~ i1 I 1 I. . EL pETROLED

r. I In i r i i ii .1. .."El 1 n i{ . .. ... . . I n + (j pl ) ll ne d s tl m r

.. .. . . . .. .. . . i I I I v, tiIett, ~on el rest. de]l ,utico a. lI

tP 'a, PLi.. In. Itiblici+ dp. f' ..... i ll, a 1 1,1+ 1 ,lll, n!i 'wlu. . .." 1 .... Ii Iii n i na i l p lt-i ti o.. .
. . .. . .... . .I. . ii q . . ...... ........... .II. ll l ri d a dI de... III 1i t" a -p 1 I I1 1 :111,-1ap .. 0 9 i ll [ I
14414 444.1 444.44-e414.4~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .: .'a,. -t ,,- + L,..% a llle . e ,. .I i, d. bo dtcr -,'t,,-n '1r, ito I i "" Car -. !
e nn d e l 'elensa d 1n d a trl -.1 dos os : -i -v s 1 i .-r d Iel p a-M d M nio den
Wrt rI In 4or d esenv ns de e sa 44 4 t o 4
ul st pane tipr e anel pros 2deti e- u r Ia. roTet'ilentln k+ rv,.,- ,ti ,.rd d + l a .
-44r A4.04 444,
mg ,od 4440a1r04414464de
'I Def..404de4.4444ri0414444
F'414 4fores4hs 44 I 'dlese14uiimi4.a do es. -...444440 bid. H alrtn do41,o4l M 414444444444do 11M4n 144d44444 h
111, P~i40.44Para44144nt'.1 dcl4444444.4.4.4444it.41n:14,4a041.r44.Ie46,1 -d.0104--l.


W UU IMSE A MM ENCO O
DURADUXA 'SILANCIOSA ECONOMWCA


Tarjetas dec visia j
Papel d' cartas
Sobres
STarjetas de felicitaciones
_nvitaciones

Tatjetas comerciales
B sea/a aos I


Sells *
Tarjetas de Bautizio

* Sollclalomo Dlistrlbuldore sn
al Intrlor do la Rpepbllca y
on today la America, para Tar-
latas do falicitacl6n do Pal-
omso, distlntao oxclqslvas.


Siempre dispuestos a superarnos en las
Artes Grificas, acabamos de jnstalar el
nuevo departamento de Grabado y
Timbrado en Relieve que le permitiri a
used presenstar sus impresos mis finos y
acabados a la vez que le proporciona la
oportunidad dc.hacer cosas nuevas
y diferentes.


Aguacate 306 A-7511 W-5569 La Hobona


Unica imprenta en Cuba equipada totalmente con aire acondicionado


Pigina 32 DIARIO DE LA MRINA. artes, 24 de Julio de 1951 Economia v Finanzas

I inici Ila scmana la bolsa de valores de N. Y. con, Con firmneza se Estuvo completameuteinactivo
Economia y Finanzas I..end vo6 e e
or Ramiro ..... Gus,.- _-_-_ precios firmes alzas en acciones industrials_ .I,_ elmercado azarerodeN.York
-Le Plant .I.... osRg de (a C.06 d...,e meeaao local ,
h-. 1'- 1,, -, i 5-i ibl-, e rir Ie a, i (a4 1 el .v rl.E de IIAI ES EN NUEVA YORK T Ie n ,eCio 4apot"a en el inere do aonericl no nanliefle
L... a sld. de 1.. 4e.. cnA.". tS o[ieravio( e I ( 41rt 1 I E'!OS A17 RE 1: e ago8l forectiva vendi'ron 5,000 #" Ia bAse de 5.80 cif y an el niundial decline 5 pto,.
...... 4 5 IROin 5r, results qe ,no sO, 1320 C hiciones. Noliegs -de s del preatmo 1. 41d4 qtle 4e de. 1E.9771d U1ISR4
I,14I41RIO [IF JA4444R45 IR45l del34 .ojni 14e
...r..~~~~~~~U c1 ,,, ...e be dee. el- reserve,= ygl zirt
I.,~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oli 'II4ol11 on RPr a-~ -dcIl,.o i 5, 111 ,rr on Ne 41514 41RRISR44I u s. qui.
:14..:,,...1:1:..-4.R-I 4...54 4.; .-1 14,-.,5.4.. c. .. . .. .. .. .-....... .. ....5. .. 1... ......' S.. ,54 ,. ... ER SR 11 .. ,Qo4 54 1 obsR n . ... .R54 ....
4.'r.IrnI,. IIS i, .,II I$1.l .4l 1, I h.. I 1,, 41 1 j4'I. haI ~ 4R4'.4 3e2 ". ,.., 41d-,1"1,,i1i,4 4UI
4, ,4 t i Ao" n e n, 1 e i l f.r..51 .r "1... 'r

o p . .. ,c.. I '., ... .... . ,. .1.. .., r1 ,a .. I -J.4 ,'i Rh 1 .J


RIenl 94 AIR r,Ib l[ h .LA 9414 .. .. i . .=h, ,f, {... ... .h .t ,. .. ... .. .I e4e, ~ ,. 1 U....I,.,U ..I 4* e411 ',,440I I.. .. ,t I .t ,,,, 4, '. ,": 4,41
1- r4450 ,.1 .. r. -)n ,V I on d 1. 4 d ,..,,,,, e..n I, ,, As ,444,40
YOR, .,, .. 1 .1 44o, .. Ell ,.1 ,-.d .,e ,. l ,br ,ca obseri a do ret
r .1-H r.
.. d c n o i ri e I 4. Li r.. 1NA..,r ,,4 M.. a1 14.,,,I n- a1.... de 4.4,, c,. IRene Rn ad1ert4n.. ... .......... ,, ,.,, ,,,,. A .; H O ". . . .. ; .. .' 1" 9 0 4 .. ].. .. .. l ... l ... ..5.. .. CONTOAT { 1 ,1r}"44115 U C'n 41IR 32

4-4 oRRS .. 441 .'~ 414 ,- ..R,.IRI4,.....15RRIISIr ,15, R,, ,,S ...I..,,, .., ,, I,' Rs" 14...... u ,4',U4IRr, 4,,,, .1n,. 44,SR,,,-se"ne'sro
i. ... ... .. r.0411 4 4 4 1i 1 1 1 11
'i SId W I i I + 01111 e~ .tt ,lti % i o '. I . .. ... ,,L ' w F I.. . . . I :. t . ..1115 Ci I of L "otdvrij El 8 a1 16 punt.R d ..I.R5-R011AR4P-1 114. 1"..1.44444 .44II41R4 1R R11.
'."'', ia-i onrr 6. ,"69.:": en r. .!: Rio,!'" 6, .. I. ni,- .r ,.i .. .. ,,, , o


,.,''~ Il 'll4 ,4 :, 4 ....",, 4l,: .414....... .............. __ . .414. .1r,.,4 -'.. R n, R441 15 IR n4 41
,., N v.. i I .. . ..: I I" o,. . or I0 or9 9.,.94,llI ... I. e . . . .4 .. ,
...... ,~,4', ,' ~,"a e , .. ,


________-__h -1 ill ________ __ ........I '9 .~ H .. 4.1. *. 44. 15151144441 45l doz 115y 144 4515 1444 14441 4.55. gtl l .4 45tr 41114 11154tg
6.1 ,,. low .r. --9 a uCo s 1.0
Il 'rw cantld ,a nzea .. e d ,,. ... ;. r o sotru ote.". r

...r"M INTERES k CUENT-"-- A AHORROS 41..I 1. as " Ap' .... A44445r 9 449R . .

ra .4d~rt erirR.nm jr ,. 4144r944r191594, 1944- Sptem re.4 1. ..40 1141 .841 445 1.35f ..6 1432 450
senlocTnrrerteoer dinere. NuetroEsestea.mec.-.44 -- -L 534-N .1 -C
'd EC IA ,~JA E A CfeI Ia isptiwnt, de oiHnci~jdde

CONTRATO R41NTRAT t..ne . 4 :111 1 Co4 61n 734 4


,'.1 "00 1 ,0. . ..". "B o F o e l sa v a s u t m p o y ,.. ............ ..... ...... ........ a a. I be.I S... .....l . ..' 11 1 1
ni.d. ....tr.. ucnCs o p eraci.n e.Ia.4eg u n d-s-- -- "O- 5.38-N.i1W
i.n ,. I, .C .1 T4l a h h tC l5 L 4 111.11 4441 4 5144 -1 R 11, 4I 5, 4141 04 de InS414441
,,.lio |e~ 111% .., b,.r 194e l. ..5 5 f- . .8N-
.. .... .. ,El ...... se, Io'on ie te eniida diIo.N esr sisteman meca- 6.6 "u .oC renti
1, 1. 1 rri har.. ..e 1 .t', 3r l .9 11 ir e 4 C e

it, N\,,,Cn4S -- "o 111, lie.4 1141111 sutinstos 44gu 1441411575441: 11144441115.- re
.. .. HK .7 fizd reduceo lasol pperib e el segundoso ....... .. .-..rir- o u lvoreme

______ `,t A.454 1..545 -~ss, r54 3.414
o .J E .! 103 In J ca tid de J az 1ca p'nrl v ende, 'd I, 8- - lo e a atr de 3 74 does pi rne
1.- _1.. 4 ..6 .,e e- .0A nto415. etu 5,5er3 .5111- 331 5315m 439 .615 40n1
.. I, ... .. "".ah.hh"'..-;, .-, I- no nly u1nR ete rese'... de8 90.D0 tonla catl de 7un.5 n 215l del
al Serviclo doAa Econamia Naciala 1141 .ldh 44411..4154414 Cnp i Ar reA 15r .1 555-N 153- 5.44-N .6 1
... . dI:tt. ,AA O IN,1R, -S BR SU .. ...E M O S .1 "r1r el 3n '.r N 0o 1"3 N .Wolo. 1944 Matlrnbo .SL 6.42- 6.9 6' .66 5.6.6 72 175
, . . ,, d~n., S.. .. .' ... .. 2 t Noth ~n rlowln Susrl Com 74 . ..o 64 O - Q- 611 --
i t . . de ar. i q -, a, de 21 "ida Te.2r-19 .d 944-i . . ..
piAio R1dao . l e ta a tltot lil 1M1i etr . .. . 5 .4 5 .0- 5.. .. 5.35 3-50
I,.: ,,', ."'o ''iC lid. !4e' F M aevA r . I . ..... 5,5- -...i t" it, 'l F I.. . oina I_ _eb_ _i_ __.__._-__*_"
I. nonTELEFONO M-560 Co- ......... ..... ......... 5- - 5 .3N
.. a ..1. 1 - D --1 -, .5
....... I.Noticiano Econom ico
F. r~e u~d s I, BO iS D. I,, F, YORK deNRAT nf-n311
4.. .. 14. 51, h,441.4144r ; t~,' ~ts'. INTERNACIONAL
9 4 ''0 4.4 ".1 4415144 5I414e44 .44 .5 5 4 LA INDU9TR4A 4444444A 44IT0 ... 14. Commonwea44 0r4154n14o,
.4..14.45140E 3 440 4. RANDSOEL AGUA DE S4AR K 441514 e 5s-4411ubr1414nto45de valt
,r," li ,, e nizad ro uc la "' Ac oa. deoitodeuai n lterto


1 V ... ,1. 4 1., 1. 949d I.11. C 1,.044LO D05 IA.PLAI -45a 51d1 -no5te. y. y' 4e ha~ 14141a55 54 4eplo-
m'r~ ..,-te r~r d att omp n :m ugtr~d uno n e4. pl4 nt ,. du.. l44 o de esA E yEADi lno E .TOQ
ca,~ ~~~~~~ N, .r0. ,F', u oen I C I A L .112 lo, la i .? 'n i.] ...,d


*1',',",44;" 4.... 0 15 ... 4-1,5- ,0,1 d.4 ...,-.. .., L^ ELARORAC'O50D
I $5.4.1111 4 I4.0. 140.54 .I.,55..to r 5.75 AZUCAR 45E REMOLAC74A
D ,E.1. -.u ,S (LAS S. S. .Ant. 4 ,I .- A Nt
41449.[,'0 5 ... ....... 1u'0d- Irr- er ml 4h ...,....,.......l. Lt. -1111 4141 441114415 14
3451.,,-'.r .4An 44 1 4C411 44o...
"A.' .97 ., .,. A 1. t a ANK RA A1i--N44a4Hoy 4 4n4sid5 a-

E -0PSUC - --M11A E .... .. ..... .... .. .... .... ........II .......4...I 111....... .. .......... 4.
w~Alh Ch. 9' SeprI[lhl @ I ll t 'nrbro e' n* 8 ? n e 30 n6 80 5.7e5 ad 5 n el p215 L

.... . ...... .. ...... . .''.'1,1. .......1144.14. -26,""54 1 14 4441541 444 444 14
... { ',h .,., Ra',ool- .. .. .rd :: Il A U TR LI NU VA EEN E -' u -N 2e ,," I ..1 4 p r.......... l iProducto d Ia Goneral M otors ...... "...... .. 19 36AN S4DO DE1S IERTA4 EN I ,. ....6t 4'4,4para4 o n
114.4144i4......414 14.7e4444,9
.... ..... .M axim a ec n m ia de C onsum e0 ..... .111.,4,,4159 ...4..4 ........ 7 N4
..... . AM . p . A1 ,,. NA E ...E..E 5 2 . 46 N
AM IFt C M. tbnza de 5 I rl-.

I" B .4' 4 ., 41 1
414444441 I4. 5544995
.. ...trotn A .h~eolo ~ .IC '.RA BuR E M XIO ELA HOVE RDc uh t c Ecnu.

4444444 n011. -4 '4114544. sf4414S 414144434..11. .... 414.11 4444 -d." H.1,o 1. alnl.unc 44444r 4444.
4444440411154444.5 ,r Ch1a45554,Ci.'111
Fl"44441. 41r,1doe4old4(.. bd.)4 P. n4441. I 4NKA A.44544444444id da5049.4444 41 n r er re..... -das a e ect n umero e -
.~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ hi,. o aa,. tx) , t. ,,, - reme anteiora ent tnmpueno Lo


ES C1-n d' 1-441..... sI .... .. . .. . 441. -,S
-.1 o. ,, li.i r, `1 eatz z~ m ln la t4 I I AIi~ e ~ c~ ~ ln Anol y 1. eonprl r hcda dn 5t~ Es ta
or I "I p.C . 1 o d o t o r I .r re.se r..'19 d e p r-c o l eota o .


4 ..... ... ':1 ." d o. 4 4 4 4 3 4d4 4 r4n4t el5p44.. .'. e
-. . .. ad ea "pan .4o -- ' ', : ", o "i n it. at. e o ~ n o .c n a-

-ns . . -5 44-,'0.50 C445en444om444143 A.u14 rer 14144410- 114444 4114444434 4114. .. 441444- 01144454 414 c-,-,' 4pon 444es a
. ,.- c4 e eerd 4 b" ,141.14141 -.1 "4 "E C ERT ,-- N EX, CELoNpEsa u
:agno4 S 4gr1 stcinssC4445" Co4,a111 A444 carera4 [444pe4341,44444411144114414444414454 i h, ].11444-,ii- [aR SOprOntpAe
dad. do .. ,.r ,II~rd ..fl e,


Fri Id meI es toutL10 RIn ...44 y,, in"lo n4445 eLtE.]D. ...... ",,,s, srevols.e's/ote n1e 4411451144y de~ u 44' 44," '" '- CS.. ..4O. AD:i 445.1t 411344de 44so, e 1.val 1t
*R.'5.4..5,s.,..t. 044r4 d.rVt4ue'ha, 44 45454,41 --404,15.44444 44044.I4.......4 4044444.....41-.L.I4'14141. ...411..441414,rI1 1543s7 ,n 4 4 l
4- 44. ... . .e n3 4o. .4
'4 .4 Ias 41a Motors e ex4e 5. RANS i -. `- . ..4. r4-
,. 0 d..... ... / eno prdier a | s arlo 44 ofe en e ,,4 F I ID IE..H 45,..' .-e.' 'l 1"/ L44, 1 '.i 444 ,,. 444,-1441 I: .. 4. 40,IA 434144
.. ...... v In, DE1 *,A IV 14 444 I i, e11ae4ls4 554411444-
z, M `n eu Coaa Acueomto dd :"" .11444 132.772 "0.44444414i ,'..... .. .....I'i .. . 5 L;... .. 4.114 ..44151 .. 44411441 4' 4 1 4444441 44.... 4144444.e 444i4 04...
si" Iii auade: O-l d.405 44R4R44I40rIhh a 4erlu do. Ts1. sm44s ..

1044C.4b5.5 c m ca inc C omI UV 14. 4 41 c80 L ,A n ""L4 55154 'I'.F,- .,I.1baS415.e m ~d 4udR l 44 t heehoR 445
oi .,. -. . ./ a i e e e a l lesfm eobnt ~ der c ub o re-
.o 'Aq. '.,.S So ,* i5,44....e rerige.... i ln : dc FRIGIDAIRE. aCC Z CA E A
. ,,, ;stdc C /.d e er|M tosy. 514444
.44.r 4s4,4a4e:Ou49rantcoom a. .'.. .. ........094 *,9* PA cmeWRALA i~ orepne~itrimlsepr
00550 0450.... . 5t 'y nENde o TAde du 10.
In. . ..... I be it.q=. e. ~ Ap amam ... ni -~d en4 ..... ;ta, i 4de exor Ne NUEVO bfseRE-r.... ... Io ent44 de L4pr.n No-, D"E_".....

'5,1. .. .... 09" E, do Vis .415 b ldnd L C1Vend
.. .. C., ,. ........ Ce t"o P A BAo L A7 7 ,.. ; ..-is,. .15144. 4004 4... 44-4
144544444 1, 1 a4 .a44 4 4 459H,4e .. 1e a41 .
.. . ... ...~o Comnpanyhl N -d ' ....s Y Ii:u r'i n I. .. ... nt el. ,,.vad ,i e V E N T
.'~~~~~~Cmal ..r~~r .'. St, ,.\,..' '."| "i .:%
-r~~~~~~o,,, por esett d"11 fJim w-l~ I, pe n mpraiwEt e
I, -, c.. I I'll 1,~t1 ch eir-cm- l. de IttPad
,- rtr ,od~ a W oo .. -- ar
.. .. : ,,:: niol o :A,- e-t rnrsa .
. .a, d:..,1 bot,,
i.onni T1 Clan P In i~l J-I ... io ell finD I I- de.
. . . . ..... .. .. 1. r... 1.. . .
I,.. . r~no i.1...lll ~ lao Y i1; r lr e in e ire IU fru r g~dM
i~~~~~ec Teriora 13 -. .iAlLGODe ONllfll{YI4ro l H6e {ile d os Ui n ieties| eodurin e elpi e r sa
I" b- Cet, V'o t o11 Surzoni Cub .- do1,3,1i~t aft. sorl rlesenrn"I
,rI~~~~~~ d,,,- p l`,,IKrd.I 51 .iEelmeCiili
1.1~~~~~~Mo u" d hlo' I" p ~d rol1,1 ue -~l l tloll |11
... ... .. ... .......ioft h ........ L r '" r I.; r" "... no Ce d EtrigEo- w M pm .. u valo
Ca o Inted }t l:" i H r lua ad d, Co." ,ss .q aln

Ecofomia y Finanzas DIARIO DE LA 31ARJINA.-Marteo. 24, de Julio de l19..

!LO HA TRATADO -Grandes oportunidades se le ofrecere al expositor'
UP. CON EL. .en Ia Feria Comercial que se celebrarit en Leipzi
ADMINISTRADOR. .) "edra lgar(l t2 elebrrar a enico de' Agricultura

DEL BANCO de Sep. 'ee eioooroo Conraio I esttookiien Ctotoguev Ioj*
DEL CANADA? 1-; -: 75 niivrsarwo ."T -ANWLE:; I-
El Admolnoordlor tocatl do The Ro.l .,..,
Bank of Con.daoesounloo ers'ona"o r 'oo.,.t..i',Ofreceri el prirnero ide ,'" o"'"do o" 'V" no to.,,.o
u',t d dec orincer .V,tirelo pira iIrrdlr At..iF,:,A..,p d- ~lt f*I ha' estudllis en0 genllsa
oooddo,'ooooooleoo Vo,.ootopo ogooto un gran b-mljuou e 8rte0rria dearip. "mtanzaso t oo tly"
frarl a %,4onfiden Iallmente ujlq,,er ,'; .r 1 l~.... l - strt zn d s.v 1,ot' a
probe lem4 Itnn t tcr o. p drson al d *.omcr- El,, .sa.ts,. Fo r'io,".s.de.,.", ,a rI.oA o t ot o 1 t
alipcoj-e jlorp livedCaindeI..-,., -- .h,,io1.. a,'I,.oo:o. td, ,a, ,proou.c...I
nc ciu d leeRIadispouc ltb.oeo.olLLnttdttwo-le
C~l odoe oo oo ooIla m h se .m iqiLrpOOloO~~~ o .oeo 00ACr elo,,a Ic. LA o
oomIoac o orgocloo 0000otodeltBn~ icott j totr ~ar .Cj .a.i-L O-.booo
del u a l U O dclas pruns ,. .. oootr, to, ,.'rIi' ..l..
l c eronv l-un s fnycrridelheoottt**tOOototno-o, ot a si o c ead
do_, It .oo o... .oo....
1111 e I e IN ev n nL. rr a r- il l'a ,i 1 "lll e I a dol 1t l ,ItIl~ l ~nill
c. klevlt s y do alsa er est rr... ..I- .. 1.... ... ... Fri..' .... .. r r iift iadel, In. t, . .. ':,-'~a';i: "i;r
.......................... .......: ,I,",,I+I, D:ha sid e creado
do-, a PARA EL SERVICE O DE TODOS
50 aod ol oot 11Dl~ottl 0 o an 0ub T H ETo boo o&Litod ncoonecooto ooropltotoooo, coinoo.oboTeo, omjoioodo, otc.
I W.. . .. InI toL1 Habanaot... . CA tt .. l. 0 , to .t el BANCO DE LOS COLONOS p on on o tera dosod posc nt a tIno
|uo uroaiotoo losd .1i toln "o, "0I0,. mr.ie'c'., _, .T~,r
to. Go''i'ooso,"Io ,'..0....* 'to to.........otot..to.....t..... a cin U f on.la m ot.o s acilidadesobg. .o.oas.
Mood. .o. I dotI........... ...... 0.0-i,. ,l. 00 .buc....d.1.A*CoAtdioio Ioco
to GooI.- ,i.d .,ouoo t..oo,. o. -ot.o u..Cho
*d,..''AN K.. -,,o ...-....- --- 1. --- LIt, t.t., t ,GO onottat'oorrieon.teaseo deo tseguritlad
Mori. ... "P. U .. ........ ....... ......... ..... ........- ....._- ,,............. -11 "buz'" air ......t C stodi ,- ....e
J- ~ u t~ll p~llk.h.+ ,. rA .r~ tl .......... Ir, '.-e F t~, l A I "." eto nocturnal. 0 Cheques do viejeros
111.0,'n ,,"tr,'r I. ,,,, ,.e rF -- .... ,PI .0 Cuentas do ehorros. 9 Descuentos do papal
-,rTF..., 'ot.ooofaloto*. aGirosytraotoloooncio
Ila..... I..r.,-.*-oac'taa.d oro di.*..' 0c '. .: , am os o to ocic-
*,. Cortao do cdito do ootoioo
.te,,-,... "PI-, ci,-,f. 41:h 7 viajoroeo alp r-tomostcomercialos

1 t TitM. I .o..... t . USCRIRASIF Y-ANINC F -F r EN, ,ANdCuOt.a dD E L O S COLO N OS .o
PLSOO 0r00 010 1, 05 0 0000 o toI t...1'EL DIARI.. DIARdO DE LA MARINA .:"- j "" '' nJri in d -Cxditog'Jaacda-del Coodito do
01 FOFRItOI| IhLIfl("t. 1.% 0 to .0 tot,' dotb .,,,h .r ..e'- ,rP ...' ", aO iJJZ JOs, '0 0 "
.lt."0 'r1 t ""t l "oot 0 o Amargura No. 258, La Habana, Telef: A-1971
ot, oo .0 .,. t ., ,,, .0.... . .3.t n -Sucursales en CeCgo de Avila y Santiago de Cuba.
a oo : ;r lS.?'Ao'...... AIgoot|onS No,r It'I-. 1-'.idol,,,LuaJioeo.
tot,'.. o, to.. .. t to.t S . ....... . .- C AM BIOS '
00,0,000e dooor~ooo do' ,,.o,o,,..o.o onO to',o 0 .0.,.0tOti. ooo.O00 _ _ _ :t~.. tO .oltr...t..ttott., 00, ttF.S.AA I,10010r0 LA 0000 50rELONi. i..l-NOZ"O." l.
-).to o UCCON DE AZUt'ARD E LAI P O0DU(t'ION DE I00 MATERIALES
-to, o ooto'ooto to. REPFUBLICA DOMINOCANA 0E ACERO OARA LA CONS o
PR A ACI ON CIERRE" DE AYER -EN LA 101.3),
"0,. toCto tot. CIUDAD iOUJtLLO. tIPoA-F,-. D-. 0E0CAr0 NEW0 YORK
t2t11 .h10... 00 .o,- ..O -' to ottto I-" CARACAS 0 X'.PLX' o-F t oI)t, .-to .. 000eri
03 /ad ,.000 0+0 r..o ..t . t,ot ooooot, otoooooot'u o e ato.ttttlr.odooooo ttll d +t r r R '. .
S. 000I II ..i, de ta oo ot de lat ou.bot 000-' 0',ente1.lp oaotu-- Moo. 0 0to, ooo 0-
E LrTIE M P O E S0DIN E R O0 e 6,',l-,Frnundo.rIt i0 a"0021or- d "1 -o AHORRE TIEM PO Y DINERO 00,1r5"0 0l .. ... A 1E "A ........ . ,: .... ... .... .......... 0
/ = CI mZARM DE AYE E LA SOLSA 51 2l.l" ,, .... + tLalt -N KA O '"

ENVIE SU CARGA VIA /..... .... ....... 1 ... ..'. ... ......; J. f ototoo 0 t..... o. god .o. ototoo
.. .. ..dolvt. ,00
.. .. [.':: . . . .00' .' ,. . .. i ,' 00 tooti do .... o totd toa t.... ltoo o t ......
CUBA R LINES,

,i Cianfu6go,'" ,.....


,.,~N 0 0 0,,.. .0,
co foo oosatcomcoCBAMAR LINES c00
.1 F 2'.lospsolaldo ott!, oocuego pCienauago
J~.Oosoot~o 0,~o0. .0o00 o m,
.P


e.O~ lust.55 amenoO~ te ao t er..opotoos mecantoe o.,, ,ro&0sS$00. .00...o- oco.tt. doc ocoootn.o
Pt~or~o t ao r omodtad loe Sue sfro~ s lJe, lt, pra-csoo enIr001.,'- ," ;;~$ ot.t.o.lob'odocondo

.. 0 ....Itt... .... .. 0 ...Oootolgo is. -0... / S ra a o d n ia .
c0 o
Att ot 10IGNLo o q l od o b o.. c
01 ,0,to !l,;j0fl..u jxto lttt ..S Ott, S.'I. ...tO ,S Ottsttui.o en"un m inuoo0
0 oi.t.o.ooo l.oio o osdoooopo t popo. Ilos ot,,ods....b. ooodooodtOnd b.too
M.S. E1btod............, 0. Jolt.. ,.." ,.
Ef"Ue 61trotardonltdec deso lam s evechlilao n Is tno |ncpnedeocz y di scun- agilIl sot~


O ti ftht |011 ik IlUt111lt, iitoflil DI (016 U llol iiOtt 0 C IENICECOS ... t+ n 083aac 6 Eo] larci ud en la t rula i n C pba os m885 Fooos de uneoo o s o 1836. r~ -oo~soidro 00Coo 00 e 93u0.
0 a afeoIS. ~ atoime l CUBoootoLIN tS 12ot Fooiol7s
0 usavrnnl a ermiwumecoveIIIICC t Ok~ iCSl RI C tAIIt C t tNti It! I ( 036 't tttlit' IN "' I SOltb0t tlo 0I I 0000 0 ii ', +
los uer os d tMiroial t Cienfuegos 0. root. 14, 0 E L E ra i O S
S A Jbore ltotlnso $nc Jr.. ISo 0 0 scba .51 Teofoo -147 Haan
, ..d un, v da ..


all4l li-rLI 99304
% io lot. al Ad in;+. 11u 0 e rins t oga lac16n ali otrim uden lo s tdrll uian ap rOC3 M "tils ev sun e gtb cid o oen C ub tra,, sladior s od iae1m s qbula
c. ]r/*.. '.... 'e''nut" s, Iad le abor del nte ro, ia,o .-u 'pln ou a de l roq h i enia B oldue Iy a recnha ucv

A ldg Al..".I
M|1M|(|0 Ilk P| o 1U .1 1 0 I llM -1-11, PIiO| 11( A I6 [PNJ,..A II I|AA% i lk I L ( 1106M. IA% IIA ..+ F m d 7 7 Na /c a n C b n 1 72 u d, n 1 21 socd e u a e 8 1
1M al. l. I .. Th ,,I. .. a IIfxs" ld-.|Il. o 0y (.... ..61,1-AIA"Su HE Na o RTHEgRo NicA$ent, ANC o T. ap oN us~sclEG~ a a& G nERAldo.SSURANtE l $T130 ,LTDqu
IA.,-, ,, nsets
+dll~O+ IIPI05Pl6IAp,+nllNl~tl D (~tA D PN+A(I/'ilA CINrEGE | -Fsol !o I, einto 111I3vaor igf o s'ec h oa nquob a in 18B5. Fun ida+ n n1 Cub.astaoedoas eln Cu b rla n 130
3-.6 "d Ic ...1.inlstr,"|:"quo 'cdlllado o ':'stoiado"ol.ezy grania
.................'-"INESLESLIElPANTIN & SOesS
Sl (G 11100,11G ,|11%% ,|,k j% i M(RGA It II PNS U A 1AA AIE GIA'1 j uidt on17 7 Ehblhda o ubn187 Fuird n 82.E''laio n ua n181
M.S S To., rd..'" J.11 | o '+..' .... 6V2 OTEN ASRNE Co L4|,TD. LGALo U-NRAL0ASSUANCEoC~o Lo.
SIM0 % RPIDS FGUIIJ% )WI(NAIS II ARG Di INIA(011-11""A illrEGO Fllo* on 836 E'tbl'pa n C ba m 185. un1 "a on 836--sa' eidaen vb.on.930

PigEon 34 iJIAItID lit. LA IflAILLflA.-Martee. Z4 no autos noroji LiCUIJUIJUd y r zeineasma


SIC a iI i t de I CIEIRE DE LA BUlSA E r io d IUQI,'O POe OScEP.
"DE NEWiOYtR l pro d o E VNTA DE LANA i
e I |-I %IE !A~ ti..... ... .. ...
I b a I I s a. d 1 NUEVA O.. K.0 jI M.. dell. I ores ha., ........ .
a icar de NY. sido trminado "4 '2 -,' _6


fUBAMOS~lll D( V ^ ^ C N H I urir n.. '"'l-. ,*"*"? '."^ ', ir 1 .... I n,- 'I. 1--,'l''" .^2-^ S; DM ~ lV '' \l,'H l I
ltr .rep. Ifirrill niu"ich, .Del nin2nit hblard en,
Pirce. I ,n.ir tnt Beone .... i ...'.....'.. ejor; los Hacnl enddos, Zaydrn2
':. A ... 1r. ...l 14 he mayo y 1
fe.,: ,,,. ].. -- 122 d- Jun o..

CN,- , .AC. ...i red n T-di,',, [ ,, igargr a' E pi..no, jue di. 26. B A C C 01
-o. . .i ..l.l. ..do.h. .. . . . .., "e
,- p.... .. i i,, -, a, t, ,, d,, ,, . .. a
. .-, ,., -,, ,',',' .' ., ,-:. . .." ,' ,, ',, i .. '" ,'i', ." ,- ,,* ,'" " + . .-_ ,, +, ..o :,.,i ,ni ,r e ,,n -, n+ p o r c, o o c ;t ~ a e r o a s
ClOiN iAc-CO S d..... a 3-iA ,..tt.t ',- 1.'c;;i''ch:icio'p''loe 2.. % A1, N U'A:,,'." ,u 1" c. e1'i
J r v+A4. 551 t. ,, o. ... . '/'% ......: .... :' 0o M,,' du.-. 0,000.00+ en Mo.nod,'e
.rO ds. F t IO I a Td ...CONTRA.. .. n.... ros. p H E.. L .. ........... . l 35i....c -1.1c.1 d C1o;1 oi d.ci, N O a N
C U A O .. .. I ,iia .. ... ci ..... .. .. .... ... .. .. .... ... .... ... ... %_11: + do -,It. 2 i
fa Cort,,'s 1pic ,-i ,l:a aJ+ ,-L ,i ,,,r,,- a .o.,: .
S,0 O EALDAS LO S VI R E ,_ .. .. .. .. ... ........... .. ........ ,,e F. ...... ......: .a 1-a. c ....o /a
I gel Core.. i 1 e il d in '1 1. 1;..;' ,a -..a .IP

!go* un Iri ii 0 e- -- ~ \ Lc' "-- F PtI.
sNl reo no a D" dIs1,s iI .... OfE 'B' . Int. e l Ia. n er I(
eSlAr LI"DA',LO S. ...... '[ t,,.,ar..... L .IRN E + r I.I S so +,re MIl it fl +' ...atoMO~ IN l. Tr

ct is],., Pi el dia ti hu :

,o lalq "eanuio del ~d tord \^,s^^ E lr ,- .D,. ,re,, +tOcrGrc| ones1 y el se-
Loos do 1a L-y quo trod
-eic In Iost riesim IIIo 1.. 3
Dit c c i .res y FPior Ignacd d o G: Menisof. d |
c-.-rd pe.1as en.d nu InSooro acaiil' o lao irv~su~reios ,:i luot"'':othi.^I~1eora iiiiti la 34t ^ S uus alos, partS
t r a* d r cm... os 1000."0,00i, ... i del c ,l.,I ...... ...ht ..t a $* 0Oe0.Ol e da
117 INet III.tt c NTRECl cOON Ir.^'",'^ ^0^ .. ,,' ". '*;' *I ,' *;*;';*- ^*-.y ^ ... ., ... acteZstia,.delT
pan pIm '. ILRA & T oll I ..r r Ir .. ". . _11 U t -to,,. d t el? M a c2 (% N A- en D
DrJ O In M lr R OS r N ,"' '" '"" "lo NIE i. iA li cuanta 1 en.oneda
Io"r o an uTE ... oA lluiA l''1 l': ,'* lll' ';'i***" prclo dell ..P h fcto gets a t 2 Hre[ iir- a ...... bu---. i...ao... .. *o .. i. ^ t .. .ei,
v- consulttasqtict
d! i":. i qi .. p a U i a . . . ...."...".''..",:i.. i ,. ." a.la.... ..
I-;; 1; z '1.'" O 'r' 1',i,,, f hi:.. tut~ ri iit Pa ra disfrutar de ete be
,',.o. Coml(#lo a bteree.aAdose par concern! 1ern personarse en nue
I piith i i,, ,gpieci. a que A"',

Prado Reii ]ci 270odeza94o
?i '~ -" ............ .. .... Ill.. el ... '. .a mu oi n. lis 34 Sucursales,, para
i . 11 .-1 ,,II,, .- I , *i . M V .... d. "u-tiv o .

I P ura h e s Dn e Ia sf d.e iotli i d,,o I p3e 1`~ ., _ _
C..on. la m.. .........z....... ..r..d El .... pequ i.lo .G S ...I G ic
loraimo ercads de'Erp
ini~~~~titiirriitic~~~amelt euokiino terrine billscct C.A.P rtp OOOrtot iociiii i i
i timleaMtTElItL FE_.,,. .... b .......i d i, -td. t 1ani. 6osj
. . . ASt P ctL ... C i-BA ,,', ,,c TN..a.. I., farecf.LA 701


Sa I. s... A .... .. .... . . ......a. ... a, ....... ,.
c -oprddd1it." 'd o 92" quo> No. 9 ... p o tona rtra Fir..O
cuniquttt~t~it~tct caiiad o, ** fl I 5 ..aUN -A C0 C B I
.... -:1 ..... 4adao lit oIs pretcactc a
..0339 o11o 14 A-29 1 Ud 46 :",i p,* I. ; "!1 ,'a"h ;:;~." *;, l '; : i'. .i Mf'."'a., .. ri, No. 1 14.:G. .'" rl 12/..i d lt,, l M' y' A f.",, All.mri"" ,* Pi r +~ Bi. Muc rs l as n *.N yl f rr ito io
1' .. .. N 'l ........... '. ....'.. '. '..... '".: '. '," 7,*,*; ^ '; ,. ACTOBES : ;,.,,NTHO ;", S. ,'o ; A. MALVAB U N BI.A NOO O CUET5BA I
i.-,' "" *,i" '' -" i.. .... -ir,,. O'lo Nus 37mto .e Clan Y,, Lt fl-. pl,.i No.i 3s \~ ~ uy gieaN 0' o~ln
_tiYt-" -ic d ltc- t-aD RED t ,ELs C--E-1.-.-''-"......--P-i.--,--.. ..--,:.-t.....Et E:
it tii d tc0itt . t t d a ,ioilci .E.A.U ..E.EN .EL ...... OP ....
diccdtriticc dic ticti ,ii Reoiilc i o 'ii PEara" rbc reiIndoi.. .

tn c _- _i -i _- iN otici 9iri. d. Ccct


ditIti ptti titpcL.. Is juiri fhccoto. diu e i G
m!;ElliiicDcdiciiii . . ie la
aa xterior ,,+. qrprloo alG I

Con lamecanizaci6n de rcido 1,ii d l .7 d.- peIi
lograriamos mercados de Europa ::"''.":,fi:i;:'':'
c di.. e dienteici
+ +" e , I clue econstituyeron u'n 1.5
$ co nl [a ea hdi ad' v [o's bJmos ipr~e ios podreni os P I. ... t bidel total dte las et xportsd
Ac pittc "i t 'cm N o di areas deh dd e
inflionerntts nuievattenit-, diie ehl o<) or G. A. Porta yla ?0"lik.000 qfuie pro uimoron 7.1.d14.-


c~ot diP .du rc i .. dtinerihientiasihtbrtticociiiiHOtii ti
tet oti d T"ItCnSTctoE TRA TO EIlIiiNXt-Ll
'I "' d,.. ti'.i. I, it 1' l t- o t, e i o .. t. I i


I, ,-..,,, .. .** .,,, itittiicpircltti~ y .\ ,d, t emuss s
ii.. l"t e I.I lc1dc I I' l*."- a . . ,,,,n. qi ..... I ,c .r. DE LG atR i S c e ,u rn
iarstp.ll ei ytn ne. .. Caba. o. .dol"" F a 24H. P. 'o cio o I
ictt tpi itii dc c ttit'tt ti ad c a a iiA.c Pap u ... In . .
, .ip ., tic dI -a i .tt pthdan n rmn d ab~~cM to do 4nci titnro 175 PA.dhiceeEt~ ae
.....r I, I,. In, r/ i ~ s enil/I-s rin I''' le tr. i I, o,,, de tie pnsa te r uis l itr Ih


TcIt c I.iii'o Ie h d e 'd-' no -eiteleb d e peb. ivua,,/a de tao
p c ia cicL o tl' id I I' 1 I ..i aromatics d1P 1 .1 1 .. 1. 1L 1 a
P Para A r doctor airnts'I o L r-'L Rdo to-odo20 ono.
thill .. . ,i. A,2kt. I' .,, d. 1.A. gupitt e. . ue ... .n..am a e
Is Ino lr p t, final" an nntta donndo rllptral. ctor h elfe I ,n.. ,
.cPorn delr Tractr:,: ,e pai.en ,do lee meopeao
ra IREi AtoCdOs NDCIO NO' F D S ia,.L sa p aajeroo ar l n ai
paa a a .. Do d. a d .-,-.-..mplomontoe.dorculti de 25o00.
[asle ctra e brains all -K,.d. e no ue1'. ,,-, ;,,.. -.,: dedeotrld


Comp,5'la "c deta~mo o acpa.lhtc i ma m-ado'a' do 19..a..i,. .,, ASPAJ, 5',CA, oA.fdbrddonoaado24ia.,
... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ItoNA de Ifbn oaateiemoaoie br- Icaea iEDCartidacST.M
I.'S ...T. 652 ac ne lccaonla.e l D N UNIDOp
,r,[,,, ,,r. .. e h ,,tc .,on nt ... .... ........sp e e ,1 e , ,. /. u
1 ofro1 .I- 11 tcmo ti a. LONIRE.? IAPIaAsoioiiatiaiaa.i *.fe Ilaotta ibd~
ti l .. .... "ij ppcncc sd l oii y o' 'rada daea ad onsure ien d hatl In .
VISi T N. S ESC' IBAN. L MElit S C dtdlp.Pied m.- e o
r. P D T R C lS A CHi NER, Ca. t . . a I a o++i ... .. Na. .. 927 h~-O Lyidv Na .,. 909 ae-. ... AGUrLAt ATOeCo EsApAantatI dAUTO CO.adud deO
Cst rlnIriAaqne Na 07 entiaoii.,
it e ., ea f iues ra, p ner I.. .. . ... V t d c ',. P .. ..b. q % ffi k,.. .... 1" u ; re Is -- a "+ b ,en H ctli."D '
rama~~~Pctti vhitin. vt)tn t
i/ ., M s in. .... .s 1i .- .j r Or en de Control --
Isl parfall, ,, thriar.adl of p li,,lc nt,l itttd 1oa o a lllll de ., ". -, rde t.ie Contro do .
ide e "P t, a i n 'o t t a lo frb iin e d"o"a [ JI i. . . ] . I
cn,'s a aesntpts crm 'as ti.el~ .ddue,,.u e i . ,'
... ... ....... ......... ...... pre? log, .,,a,:r...+,, orh, .,,reo ., s c i .C
tilit- al i de +m hr,, llrt -e .. to~n "
t ~ ,+, e t b r ,, o e Iru e a n, E In .- ,, . .. a n n.
... .... eft tu,+ t,.tdp f a ,,,i In .. .. ,,,o,, .da' -- C n t u e de cont rol
y ,.- f ,i eton I . . .. . e3t .l e r
lo vang. eo nte evltar~ hel a tilto. -" IRd C r ... ...... d. r a t e
el,, -n K, . .. . .. .
t .......e . ........ 't- po,, I- ."_i- i ... intub.,ia le in'sla ar l- dodobes
....., P, c.. .. .. ..... I, -7=? .. . ... ha'n' de cont.a L b e n leed la tr e20 l

vrellcii y en d; nch a m+ .... "' S- tn A V N -.. ... ..r
.... l,, n... ... c, ],I de.... e Sa . .. +'e8 "d e ioac n r ,p d e d
.. . ........a; ,,nlO Ie Tractor I,~ ...,. n. bo, .o..I...i.
it '_ '-' F. ............ T R A C
AION ICI NAD I.,,, It" ....il- ',.'"..,. '," in Irn-IIte tIn Pi-em O Ram n e iri l
it I),, t o, a. tic.. .. .. . .. ..-- c
n, C. '. ,'i l. 1 . "~o .7nh u le~ d e I .s :ii l u 3 3 ) + + m p e e t s d l i o
melon h6n fcons d, Ii de Ioeaa r ca -2C r cer' s dl- TI--
,,se a .... 2ire3.. ... 1,F S U U Y CI .1 T n m s ne itn i. .
r .I .. .. .. .
IRR 'EAE EN ,-U- LA HABAN -R A. alsd F ez ;2 H. P.tao efctvun un'd la
Iiij. .rco paremo ]as~orn DEbre CHCGOroplasr 11 o rasr
ouvtet y rvta el cbni o In- A ''nid.. l., . . .. .' ug d.s ivnevam nom = c aqie"ord~ d r
,_ clu pret-os delmet orno m le e tsm r roster
ALt,rj. MASrr BAJ PRCI EN rU ~ d..clnro o 7" sd
T ,,irbcr l o I 1 11-i C ,No ., o .:: . . .. .. .. .. in e c nIi b e .......... c be
--fi I es - ... . . . ..-.r. ..-.-."A'-; --c
-5 d r. E-21. ` C' ,i 1+1++
t Ip.. 5 t. OU, TO FI MA i .A 1 AIB MAHNEY Altur Lire .... .1 Wj debate do' 20o"o anodal eolrol~s
hr "ai Oil. ZJ IA ~r o l
.11 9-A2 9 -4 9,...r'. . . .", 'MrlN.14PmrdlRo a~ A r ue F ar delaRio t Mfans No1y 1ra .' -
1 1 1 1 I' l l I .i .+ .. . n d


221.,


Rosendo Varela Alvarez '
*AD'MBiaAaIOI ODR SIMEl
GARANTIA sGtU mAD EFICIENCIA
EDICIO DEa L mAJCO DI FrOMfNTO COMUIIIAL
oMbpm Ud. psem CeuL. rPlii SU-A.L


EL

rINENTAL CUBANO
abonari .

rERESES

entas de 'Ahorro que no eocedan de
National y hasta
Depoitos a Plazo Fijo, en cualquir
cional, de acuerdo-con las diposikio-
el Banco Nacional de Cuba.
eneficio log actuales depositantes de-
estra Oficina Central o en alguna de
a ctumplimentar. los requisitos nece-.tituentai Qubanu
ra 53, La Hobca, Tef. M-6995
national Corresponsales on e exfranjero
NO AL SERVICIO DE CUBA


i1


MODEL "CA"


CTOR "CA."
a barra de tiro, con 2735 librao,

e desplazamiento, de camisal
Iza.
trasero 24".
a son ajuotablea hasta un ancho
abrirse. las ruedam traseras sin
lemente aflojando loa lane. y
y hacia atris.


Sde levante para los arados o

dados didr6ulicos y semi-hidrdueicos
propio para eI tractor CA y adem6s
aompleto de Implementoi Agrifolas
del cultivo, tanto do rcoa como
nte reporzode, do ecurdo con nues-.

Fx, 1w ^^^^^^^^^^^^^^^^^
U~ui~ffll^4z
Y CIA.,,,^^^^^^^^^^^^^^^


nlrci, do 1 1 opseliea.
CIA DOMINGO ARTZE
Mitinzas Firts, y San Pedro .- Syl Clir.
:A DISTRIBUIDONA ORIENTAL DISOR, S A.
ile' Mari No. 254 Sinhlgao d. Cuba. dinnls .


Pighda 34


"JiJAIUU l.h LA -MIAMIUA.-Martes. z.4 ne junio ae .,.


rjcuuuuua


ANTE

U asifi cados I I IA3,1HI LIL LA ."l H .%.-.-I ,i-rle.. 24- He julio lie 19a.I . t raginia ai
P ROFESIONA.LES COMPRAS VENTAS VENTAS - -VENTAS I VENTAS I VENTAS I VENTAS
I AOGAOS Y NOTARIOS 17 MUEDLES PWE -NDAS 48 (ASAS -5 (AA 48 -ASA 10 CAS-S-__-_--- ii 'L APE", ___ i [S ABLECIgEN-O
BLr"ETE PIR.REZ MLDINIA BE RIEo 02 ,_ DI.. Ckl, 11 BE, %1- Eu.. r Q,', Ie_, ,,W,,n' f.Pn, ri,..la .E 'F n CAS IJ IR "+"-.r "+c a- c" 'l! .. .- l. ', ., I.I, m f,
.....TE GREZ ,-, AD ,. ..,.".. .-. 1" _,, PA .-. A A B. --A i' ....... i'. B ' 'I-'"'. ... INTERESANTE S, -
7 s -T II -d: -. -.*, .-" : .. ., . ... -. a : '.. C. i_ .r in f~ t- -. _._ I .I + : .', ...,, '. + I + rii o- ". 'I. i. n'- I ,, ,' _' "![ ". ,L-.4
D R A Ndl O R G E I S ., a. ... I. ... -+ ..; 1,, s ... o .- I .- -, ., .) I , I.'- ,:,I A f l'.. -. I. ;.. . . .. 1 .... .1 .. . -, ,,, ; , ,,. .,+ ,- . ., +, , .. .; 'T +,+,
IDrr ...... i iIieIoo,'IBiew.. ......... ... ... .r.,. 7. '. 1- e I z ... i-'c -- . .-,; 1" I ", ', A-1 AN
r.". B L C ..'I ,JII E ] ~ a, 'm ,11: ': m Ic y I 1' + A ' '1 % 1 + ] 1+ .' n d. + .. ..... I .,-- %....i. - .: m. .. .. F .'-' E F , '. . ." ." . p

1A .'." 1105: COMPRAMOS .I ...... ....... ...... ,L _R I_ .7 . ,),
Ar. z 8. F .3 r .. c I I I _ , ,,. ; L- "_____,, I I

S Wll e d m I n7.'h:.%I. h. ., _, .15. 7 .- ,,, ;6_ *".R ". Ii- "--I- t N., 2,5 112. ii viii rIott still % v Ro r -. As -E
D:-R.! .. ..... -J ESU R S ,A ,EN. IE R "". NI..'E "'a6a. lo ill I d N ... B. B ..,RTI ..... IS At Oel.- I A.Iri ; s ",n,
$ 5 0id i ,1 T11 1 II I4 i t- '.-.t 1 I, ,,l h I 1 T14 h uR,, BAf iNFO r i ll


A-2t55: COMPRO - .. 1r1. I %- I p %... I ` $ COLECO DE BELLS UU .., t I NCAS RUSTCA,_ ..........
C TonRi,+'B EParA 4 1 1 p rn l ......... .... ....,."-I,.,, R I-AI.l l .l.. .......l. . % ''1 I .... ......... .. i"' + . . .il., .-, :,irl'
L e t d ~ ~~~~~a dG . 11 A . . . . . . . . 1 1., I.P + .I~ . . . . I .. . . O r . .. . . .. -',, .' I r i: "--' i . ii 0 r ti l .l .i, 1 I I I1 : I I "i I i .: 0- + +i t, t . : .-R [ T + I It ' p [ ,- R i- ?I~ j ,"
Lel- A-s. L.ecr: r-A I -.B DE. AR- 4.*-,l-A I. Tl2. S A IO E Z MG FF .w ~ : 11 .. I.-. ,

. I............ zas-..... .1,. A.r I,.,,.r,,. .. .Ir'.. .. I,,I . ,. _' ,h',d,,,,- ., I- :"''_..". ."_. ":,,'" I""........,.. +d,?i - ; 1., ,_ .- ., .....,... .............................. ............... ......


F- g'II I E R M U-EZ1 _-7 .. -'' ,ii ... . .. .. . ... 1 -'I- ....... ..... ........ ....
DR-" E RO DRIUO Z RL FS i .- ,. B'. "1.. &B ni- is T I I. 11 RENT,\BBI ABBO7 . ....... o. B iil nnien.Ia ,rnau nn. . L III.
di -.. . . B rai' .,- OB i a t -" i i ,;,1, 1TBI y B_____ __ ____L i ..... . "a --t_--_San J.__1__ ..." .. .- I Ii I." I .... t .........E I .L .. .. ORA
d .-' I' . .i i i, 'l, I I I .II I .. .;_ Bl I .I A 2 .1 Ar n, I ............ .. -, -. $370 RENTA, $30 000
1. C-1..3." I I I r".. ..AB, U AU. CAS A A... B.. PA A EN A . .. . .. ........ .. I IA0C,:,- ........... . 0V' ... '...... ..
s, "-. .,.. ,-S.. .. :_a. .... .. ... .. ., . I ' ... l 0 IU i. Ia y . 2 .' lll Sai. I a '' BIB_. .. .. ... I B B ,
T a aI '.. i4 2.. "' -' "" `- "n 17. OA -.. .... ' "a,' ...

+i i eIIAI~f B ... +I II "1 I Lr "e '"lI] IIr '' "qlA + A Be I dSB pArAAII +e$m ] Al0 + L k l' '-~~'" "~
nrn milllr7. K -A. C" Al. I A..
.) ":'t 77,5: O D...IYI.UL.. ,,P,,, O. . . .U I ...._-VDN
DR 'RINO; AEA ,. '.',O Ir.I' I. ",0 11I.. ..-. .. I .- ':,1, F" V[ D FL EQ I k. 711 "T I .... .. .. *" '. +
_'1, E f. I ,6r , ,!-'`.-`,,a ,:. J A : a. a- p an as N p os I y , I t .. .. All'0 al i. '..... ro o I ,, .......

.- IF ECIA r nu n C z a 'A. r CIo e .-'- . I I , 779 :, 1 1 I ."'. t a a et e-
,, J SU -t- IA ODr-,- 1 ,-it. j: E ,,Wal :, rp d~ea h cc n e r r. I ) IQ g r .e ] I .. .. I . . .. _ ' % 'n 16 47 !I,; "%'' ..-I, 1,, ai, II...."'%61 ... .-51-24


DR 1 i .. NIARIN.RA-I--CtdiRANIO OR AA..,oannnn A c '1.e "l)s eoeclgo a/ LO M J,)IB R NN, .. .N .... INC NO 12r OUVEhAeS 7 a PANT ONES
RENDL. CHSLET -E I~l Formdabl edite1 mMd $630 RifT $02F ,0 nnIIurnnIIRU2 e rmrs
I"I ,,r it s -r15 t 1. ... IF ,,No-y u Is .:11 n D e. . . . e- v It. 5 : Bu ns B.1r- R. 1 (P B I .1 %d I ;+A, akt r t Be ( + ... II( t B __ ' .1 -. .


pI..,nB, 3 A : I. -- I"' '- I %I .. 20 y D "" ,-
DR RAIJL AENAT i-A BIB r- Bc .wer, Ill Ba l l ..ad Maiozana do r ez 9. l,.,; %. a. oi'.ca ;. $ r -1037 RENTA $100000 ..a. d e ....... .3 $ D1 U VLU. R "
NIODERN AIi 121,1.11 U AF6 1 I -1 a IB .. a".. I a , ` u.u ." ,, ... I ..... 2 A, B COB '. pa
BjBB a AiBAB $33000.00. CaLrrele Ca3tC B e 7919 Ca ... , _. . O, ,4-p ort.a B,,ald .341 ,.CB
._ ulns,.. mI ic.p n3 E. .o d r' .- ca entA, , 00 0 I ... 5. . Gr.. .. P "e JIir pS ;-- 7,C e l s-I.
BI. t Cf b -r Ja 'ldG ll-Ba 41. 1100 BaN aI.D I -i.I.T .. :i C e . c - ..
-onsuits A '.4 & 7 p O'i ... ..a.. i 1. I --a e a 2:-.E. .... Ii, .A' .. .... a d .... ., al porta e dereo o -B-
atlA.I.1i.- ., I B .- --A- A r-dl ~ BBa . -A trad pl. pa
DL.A.EL..DO.LABR D R' '. i 'A",'carplnteia, groooa to $0 1220 RENTA: $1250 000 l-, T, C-874-52-28
pianos -'' ' .. A -Lt,,[A, especial todo prim era de _ ..... ,, o B ......... , mo l -l -- -- -- 1-- ++ '+ :. ,-- ------- -- -I-. --M -I' M I
'o pr DO GAN AS CAS 211A..a "' prm'e rIl E30 Pr!o4rto:,,
%m 'i .bIFle q 7 ...... d B nI I t ,00 -.CO_,t.,.$40,g -, I I I I ,T ..I A ... ... .. I I
-R. l t r d tr4,A -EP&O. ..I nF" I 0 .., o n I .. r C.. _l
-- -. C' 611 .I ,, + .... -,.. ,, ... . , .' .... ..I. -1 h. 3 ,,.;-- il+~ m n o .I. ~ ar L ViI n. ;, 4 rL O I $ 85 1R FN T A $1 0 I" ,...... '" + : : K l I .Y 1%'I N I
|~~~ ... I- .. i ~ u ., ., _,.l ,
ur. C05 PR UrJ TO DE rAR- -" y -" '" '4W'N"' .-Nr ... ... 11- t- I E -m- na- Dtit . .lr,, : c ,, ,,. T,+,! .;a . , ..- ..- .p. '

eANTONIOPItA C-B ::i.: Plata33 mepr0pians -- .p. omeo2t., ampar V.RE-ZO -Oje 10 RI 1 i
Enereaa NeI o a. n I, O REO CB Y
-r - --O -4F 't Sira 31 1 E-34- I.

A r.... In.... .. .n I. ; .... X -a 324010 L LAU Curre. 90 RENTd, l,1 I T A i RN FANT. .RA R
_.!. -,7G : -,". `l~ .N -~r e .. c .. '- ,,I. ". ,. ..i .. r".. .. ..1 .... --- :- d 'i .. . .Pr" o ,. .. ... "C 8 1 -0A o t
20, N. 110 VA. NB T'. ,ori'0 0- a-tr an ro ..r.. ... hr. "Lld ori dT D
-_ e ." a ,I .. . .......,.: ''. A d- .n.' V"0 r- j E RLAOJ ES C RAR""it .. ..... ;.. ... ; o
Q-..--BRO 1. H-P18O "11. ""L R U U CA', "-' I n,'. i- o .- -.,.- '" . . -. .. ", PARCEL VEDADO ") p ". .. .. : '" I-'+ I....'. r :' Go' - ,,,p,
NBU 141 A g d 20- cn r %OU S~ ,- r itu Id I I ", i 3 ... ix1.. 1'"' z i.. I .,.... .. 1.. I .. "Ite .. ... 2.. I t .- .r.1-. .. "t I. I .. ... i; : ; -: I : -. ,....... ..... n.... ....


~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ -n Pbllrn lim .rcQ ripd ..~nlo ,uro -.meo ,, .. =.1- ,.1 1- 1. . . . 1" ".nt., ,O,_ Laa 4 Sexd l, on3 ,eta +frne pJ E B R %RS F II )'%IT h q0 ,, ote+:al pltmn
ai,,!lrn "T "-" I. 7.. $0 .0.R..N 1 A $,000.. p nara a i ra s h titos C o Bot im eB-
OR._ c)4 AL J N R MUX ''.11 .. -.. PR D LE T ,,, -,BO IiAAAA Cel -to , ,o -.lrai'-' a pZrertoo." .. ".. ; OIB"Ar", -._ ,,--, I I .I ntltm D l .,$1 - 1 1I .


VDA. AS LUIS Ca mp1 n -a )lIo. .o to. . .... 2 $ I 1 n n n r r.l BABABT- -B B, aI.lnA 2-7. 11ra . . $5OO a Aa-ACaa H',EI.aI Ao,. .. I A B .
CnLIdI -1I. C-'Ca-'< J 'L -'- fraC e+Lyn Pil3tle,'aprae o, 8Ur t 20.-Si 0 A rir.Laa A" /FN IT RiCRL at C 42E-798o-a3-t
TRAS ."R N 1E.L [ B I E III' t 1.. .. ....... 1-l _( ___F -t-,r-t A g :oo.
B.I 0.. CB ysp11t A 3t.o. .. ... 1 4 . .
1B Iio UqarO-, "'' RED 1-0I.1,00,0 V1112
..a ....... . . "N S : . . .
1 L -9 r, A', I I LIM OS ,dei r I It ,I tP r, I .
eos ahora mEsm, San Ra]I..- -.-- --- R,,,, -, O V A ,VER- ,"" L1 C M PRNRL A D, '1
!.:-;, A. A I '__IP '4 ECR 10 1 A I 'B 21 o.1, 1-2ar2 ra. .B tA--. Il ..Ii 'll ..... .011'. , (," LRc 1 a A p ArN L
.. ,.,.-,- ...I". IN", fl fae 80 -80 U-53 ,., %;.. :4 448: __ -- -2a1 .vn_'lbe !, -- --~..tA~ 1 -- '% -ar , + Iti. t,. $1%n .' +N t L E .) -~Fi(O F 23 '' 'd L" ""' b"2-"-.
.1 ..- -"..Ia..".".. .., m eiiui C-o5yas At g tm t' ~,.L to 1h l In'n So s DIA I, pain.,t. -= 1 -5 IE T 14 I 10 st 0 .. n ... 2tn.12 ,il.... I .. . ....... a, h 'I .... ?at,"7 nn. -. I I t, i~t o-1-
s..m 0[t mm,, t_.'Pt z'co r w,,:t."z a -- . ... ,. / u'i t,,, I. / ,I A M I -it I' I t dIP': m .,.] al ' ... ninivided~ . $1000 i- -] : -- ..... .. .. .... ..... .... .. O : .... .. O .E P''' ... ,,, N'" I ,? ] ,- ,,d ,: i, 1-. .. .. .. ..
.. ..t.1rn11r.1. Po r .:'dI;d;" .7.e 1 ArMA "- -~| -l k 17r,.// I. Il ... Is ... or.. re, .t,, .~, -t e ,i H A, It. ,-Je .~o . ... ..., Id .It 1.0 n. ADI 1-N, _ I __" - __ 'rt. ," 1. ,, -,Je 2
r ;u;.: ,;%, .t?:o ..'. +. ..... ..... -........be"1. .( i ....... do.t "og.d ..... L o' I erz ~ ?... :iIi:,I1iI --., I-' II5I ham 1r.[FL; .... MJ T RRN E N" A WT S. ..... -,J ,+ .... o, -- ... ..... .-'
",, . ., ".z .,= ,. ]'.'' I"" Ar ,. '- p~ I ~ ..".g to 12 17.01 ,,:,n Vedado .. ",_ 1'. .. ... :, . ... . .. .......... ... .. ..... "+<[n, %%lD O D !{ /E '1 1
.n o I . . a-d=)a = s i" i I t

--- .- ( n'- ..- i r ABn. ,. . I Zll *
o1.1. is..... ; .. .. ... ...-E A A I N S '& " ...... ... .... -' ..... .... .... ,,,m.;- - (,- ," I,., I il'F n--


MEDICO r ....I.TA -.1.1
I. -1 z'.,13,. + Ln ; - - . . -r lrrdic c l + P., r a l ia] ' id a .. . 1, P "', i h. .P n I'r '~ I)+ " nl , | _. D - ; I 1-' :% ". L oY ... ..... .... . . ... . .. ..I. .- I's, 5 1 -2


-T UMENIO1-D. -., MU E c -O h t 't I --.. - .I.. :. 1 --:OA B I .. .... . .... ... .. ..
t.ae t-, ,aa- .a ..iia ', 1 1. 60 .N r0 .'- .. ..IL I . I . .. A2 ___ Y ....." IE__ ,
... .... .... Ieu ....- l- fr ... -c s i-c mco- + .. ... ,, _AM R 265 0 '... ... LO M E O V I O R .. .... .. .... . ... -... ... -... :... n ',"'.ItS; :,,r I: ",] ',r ,' l; :,,L ,, (" _

l.ia..rBa+ l "r." a. I.CI _a.. ... I... ;I --. :i1'i-_-.iILT_
a-% ARN RB.AM aOS BOB r O P A O lBi-A_ _ _ _ _ _

., """d ""+ VEND..tr CHALE VEDADO, 2 Form dabl defii6 wooden 3630 RE'TA.e6 (100 i"r,:to 5 t .on' I I ,- ..+il*",r

: .n.CuoN'.liar dl RIo?>' F 11 d0 ,1." ..... ,-a.. I. .. n i .e. Aat,-1AAD .:. d -n, r'-' I .. ".0 .... c 11- ,11 TD 1 i'...1 ,,TA LC4ET
,.., O P I e... PA j I W -X 1 .... ... ..1. 1 "a...... .. 'I.,, " R '. ',.: !,"", p-.s."29 y'-, "3.. ... . . .... ...........
It .... '- C-IC-I- -a .a
IzA.e" IsUbI. '. 15. 11;"-: I, ,.1,;: I P.,: I. .: S $ ID I.......... '"nt $22,0 "'i .... '1 ; . i mo t'd. s . .. cs oc.I:...... .... ,........,. ........................................ i.... .
16 Paaaoo dA.B A. .i .. i C B ... . "0 00 11.. .. 1A .s l I ...1. al. a. AO'AI ."II Of. l t IF B _A I 1.1 ," l -. st a Para A n te -
-2 a. a, 1 m. -eLA M113A" S .... .it , 1 rp,1'', : .e~ ,?,br~lcl',-; n ':j II prie anua' can ... . .. CaE ORCijeO prp ecion .. .V N O .(U NC LL '(1{I iI:1 "j[il:'' ... .. 1d1...


01 I It .. 1 1 Y,, a ae a 0"Ba. A 1.1AI l A.AA AAC ".r Aa I' e 'C .. 0."
I .,., i-.0 -, ,1Aelta e' do Aaaa Ao ma 'oree holegios, cact _. ..a Al "IZA
mUdaB dm00'gn AloBOA gO .-50 LA PRD1ETAA I" VENDO%' VA. ,-do ,,-, ____dre pgs
.- I '. -,"d ." $33 ,5h00t I.0 u vaa e C I 0e.ColeT 6 0 j00 I. P O iD A D. . SI r0 I I o..a. .
adaIaa DRa TlalIB. OTAi lI TI B.. BAB- A C71 I ACINOSA a UYAN giaBo a a lzaaa tI G 3 S a t F A I .... p s --4 pI If It. I I ...A.. - P t - i1'... _
Is ,d,.I. U C~, ". a. ... Ei,~fj H]JO dS ri ... .-. ,R ,; .E: N2C ATA A\ID %_ _i . ).u I'l Carrt ( I .1 l l Gr'ln '.. ...- Im I ...... --rI r.TAlAS z B A'a. o F A -. A ... ,a .', Ct i n... . . . .... .. .' I~ .1 ". I '
dlot. B .-ll .. l oiaaa niiil d.dl .a...B.. Canlea v BoIIIB N o er~v n E-0adl -t.AA..l"',-1 .rtiA" oo l auN~ome i-aBI T. CA i ... BA d l I'r.. --:,' iti.A, :,,,,,,,dr 01 0iENT o- A i.-F
. .... ... I.. I 'D I I... lI Monill- 2r ...... I 3 .n. .. .. .c Ab .. l '. T BA rIB FF0 -Ca.
-; % ii'" b- .. . -t .e+ .. ... ,.j I .e r z c.,I,.d rn .~ ';1 na I. ;r I-'r . ... .h ... ..,, .. .. .. .. + .. .... ?r L o, ~ ~ it, a,, silh [h. ;~ f~d :l"[ (' % ," ....... ....... .. ......'*_F______ _._ _._I__0__;__' _. e B r.S -- IIAB \NAAI A 1 1 i -- i ,A " " l 1.-.
... .. .. do .......... := -=pc` .... ..... .... .. ... ,- ..... n . - - 1 ... ... ... .. .. . In . .- 1.I. ... .. ... .. . .... ..... .............al
I M 7hi' 1" A-via M ,n- i ".1 . -d ,. .rgn.... I.o .I. c _... .. .... .... +.....++,. ,,.0o.na w. .. 7 '" I ;If .... N+ .. ... I- .. CU R M
11 ". F O A-,'e LF -.
1 S Vl1A 7-1 A....... ,% ... A .... .................... .....0....... .At... ......... .. At-A F.. .... .0 B 125000
AS (ajreaol ,_c .aaaioi oa Ae, I I fl -,ffl ..BA. .. - 1 0 RA ENTA, 5140.000 1,- 1.2 1.. 'BI -n. TIiAO l- 1- t1 ,7' r AB10IAr 0. f B",] -2 1 A -. C-874-52-2
C-0-t- AgIARD LABRADO Bl.d B1. 1. ~~o ..i~ .ol ..".dA A. .. Al -AO eO l A 'A g I --- _ -- _l

_ ompram; sy e d m sp r + ..... ,Sie .. Che..m l ..... ,.., Am L A m n a e v1,0 ,.iIi I...',' ". ,1 .: .." F .-i f I ,is ecal ...... .rie, ....... jI- A, Bi......--O R,-- --- r+:. .. '' #' - -- I" ', "A I LL,' ad r M I
Aaa I.B Ih.lR.I.l StA. I ...a al ____ .1 -____ A' A _AAI _.BIA~iA A A .. ..loaA. A T N____ 01
Va.e "a haB, ilaresaA+i0 AB6677 :c o pBi .Bs .. I .. 4 ... . 1. A .. .... G A N A D E ....... ... .. ... .... ....
A oloa BB.Vaia IA~~B T-. I--A CIoeo -doid do- .l' 'llo '. ''
B- o-aI B c aa iT-a. .... B bal.. IA,. % 2$ N 010 VeLdabdo nE -21 22 % . a -41.. A I Z' '" "aB' ...38 P .. .. . . I I. ..A.. I A
Ida R"- .ll n V D AD O $0 0 i..SIRAOA;D 57... .. I. C A ...A ..Ro $10 R co 6io ABAAB.A., E BB AIEN A F'ER+ OAF. --
,, reserva...,, Informes nueT o ... M sC rines)- ; i t-o Fi~m77 .. '.;. .t .":a ... P, ,t ... ..... nosAN --%Z .1 3,5021 i a Itm 4,000. .u g I( I B',, ': T I.. .. i I -.. I -[] -_, -',b~() -' I_ r I A/ -jim Oo) 4
todos1 o "a'o de It c iudad i onpan ...t -n -te ... I i '-r Is ', -, 'I '- .1 . -'-- .. .. rv-tt l Saio etc S "'I,,f FIST3D2S L .I a u ra ,, I,: u. ,,t ... .. . .


..RO E4e. 7 l lC A c. O .... a 1o..1. r da. n Cintoaa a Od 0 L I 2 a . .
IOfc La M 556B.a. -1 E ,AIiC.S :b IAT,,~1" IA.:;:,IA '' o raIOBaml Bo 0 A A A A, 8 rEN, S8,0 -8
410W r UQ Pre UIS"S 1 B 10 A A -n n,3 R A i I' .
. . .. I .......... ... I I. 1 -- .... ... ....I -. ... It. . 'A. ;A S t "
_ .1 I~ ... .. .r.. -. -) .% .. .. d sc ,E-t i aP "pm n r l 'i A M L tP N or-
En eried id s N erv.. .... .... .. . I I. I I . I . .. .... .; it :' X III I E- 3 48 2 I rI"' - .. - .. is -, :FA T -SN T C- '"" .~ a' ' :.1 -' :' '. ".. = ...: I' . .
. r.. 1 1J ' .1 1 .7 -+ r I.:1, .i ... .... "- .: I~ O t a 3H I _ ." . i. .1 11 T """ -"I '- ,i . ." . .. .. - I.n .I._ A . I. I I rj, I Ir r 5 r" an o Ana l o T .. ; -..


ala a a i _.B ,. -. . ... I ,' , c in ...- - 1 ,-C -.. ..... I ,. ,_. ... . I A A I A ,_IT_ _I_ ._- ._ _ _____
I .d ... IB. Bal. I : .a ....i. 'BPC AIA 2OA Ca AB Fo5 -' : _ $1 00 ... --" IO RA $20 ,0 00 Ri V E RP1Ado L ...... ..... ......... ........B 1...0. B A
,.- .' I0L RE SC ha. -o tn s I.da y _t~ n -_ I' __ R -RA 8E 2AIA A .. .. __ arl.'pra a 1- . .. +.L.a.... ar .... .. _I ti0.. a.t+ A, ... o

.0e .1 lie I Ch. E-,ln V A -nl. 1l . "
CA0- d B s ra-"SO L.- -B. .. ... a" Ad" . .. -.I-ndd i - _d e B i- NTO UA $1.90 S2100 0 I -- ,. ... . O d
Q-IO P I P W AX ., _., e. ,- 1 .. .. ,11 . . ;. ... I . -,
Il.iNO ',. 10PM MAS DE LOS PIES % -ca IAu GanjA -A'98 "'adrClgao Vd, 1 -nf-,.~-,,VNOFNAUOPlNAltm LC N A VA

A1QUIERA SAEI D Y E LEGANC s42 Me RLEna Y Rep DAo Te An o -_ . B- loB& -210 -IA B ;
.aI" A 'A I A" - B- .AAA- - 1:')" Tenern- BIBran"oe ci


.- -1_ C -.- 2 2~ -- .-,,, m r,,- -I .. 1. .. ., ... I.I FI 12 " B R U T C O O S R C ....... .- ... '.+ I ... -\ ~ ~ + -l- ,l)I FinI. n 9 N 10 'ao F I 2 2 1- ,a. L_ '


A-I. A-IsilA. . A -1 . . A ...edor-- A A I I a A a .. % A A I TR. 6. .. I$ 3. r- .;
. . .. ...... ............ BIT R R O TA A .. .......A .I A -..... del....
A...I... .. .... I ... .4a, - i B c S ....- i A-' I -- CRR EDO R C LEG IA D O Ni N D O ..LA POOR
ai ia -. 1 A h B AI. ." '" .. ._. I .'.. .. .. .... rr I 4... I I .. C : l l .. I Cn-,f al, I i" -
DR ALA PA. -EPA'A ON ,' .. .... 1. P. M A ..0..0... - 1 S49A B h BB...AAn.TA, 70,000. 0
l q u . . . V E D r N AM LNUe d-E A L N ...%1 .. . . . . -'.': ",-1 1.-: ',', ' ,,, m v" nam-'i -, jmT O N e l n, $ 35 ) It st Io ... .. .. L.' 25 L A.r -- An" -- I -. U E itm .. 2I ml" ll d e C n l in '. .. . s +-id am e n
A_ -i o IB 10-01 I Dl ,11 1 1 _tecn1ur~t -apeii iV I A 1UR N A IA C o ml, i" r t-e eoecs et r .s .. m .-- --h ' '- -' :.. ': "r .. -b. t-. n ... ....+.+ I .... ..~ . e O t1a Lc r o" ,< r r ,d 2 4 ,-, ..... SO A E I-- IM 0
T A T N S ETAR ITAS E -U1 LI~I ~ ' AA' A a itBIBAICAI1A 2 rA-C- .2 -0 o h A '0- 49oOO O ~ torta II AVND R.OBVB0AAE'A iila V Alos llBBBBB B


aa "-a a a.. .i" ces GrECOh ESPINOSAp-- -n All' A 5.1. AAi- 0 410 Pro2" ItIltr n t P
'Otlt.. I$413 -- .. ,, rn r ' F1 2 IF .A A $2 re e 1. . 1 ; l -- 25 100F.m...I ".a
0" A 0 ... T ,II o 0- ... 1 .a ,a., . i QUER E EAr $27100 .'. I ... A.I. ... --. .. A A.' . I I d .... A mend. .... I 1 C-3.51-52-20.. .. to
A ...... .B.... .. .0AI .... .Ad IA ~..A. .I .'0 I[..% lA.. ... . Al'AA0IA ...A A .. 01.. 41...'
r ..1. T and"-, n o 21 a . c. 1... c- 0- 4- n c r p E L D R O it .- r...N .. .-, ., ,." ,, a " ,o I; It ; .a-- n -l%-t a Ir.-E-4it9-,9 -, 1 ,1 1 1 I. It z- ~-s
.Ce. .0 dlin. .~. .IA "LaCA~I AICA I IF-,~a A - A. -. 0.1 I A 'A .A a A An 2.-W Wi 0 ,0 fl.AI0AA -d F A r. C ',' AAIA A..A I 1 A A 53 .A A AT M VIE YAA A AAAAA. AAA FAB
n- *A A A'.DA Clha 1101010,% I Al IB. ...iB 0AA _llo B, 0.1 00. ~ 7..,AA A .AIIAAA ii.~ A A. A ..i n 1. ... I _- '
.9.I iAsA .0ABA .1000AIA0A A II I LAS. .E74--4 j ---- -- 'E'
'A.... ~Al. Ao~.AA*A .. .AA A .'AAA0 . ''' A 1 1 -II A_ 1 AAIAdIII'. -E L ESAAA A IO P A L : '''' A A'' ,. A' .P
19 LB O M R S S ..i1 ."'bOOS 6- AA 4, -.. PA R E A VEDA D I--",
.EN A D E Y V ID A .>;; A M A ..ha S .-. aa .._ I~f 0 0 ua a a.s u $0 0 P A R -E R E JA C U A R M A R ,V , ,I" , , 1 1, G ,
_(C- redore...Ca lagld S r.eAASiSBS B FOB Aa .I .GANGA 21,.,! I ,. .V RD D R A
AIB I~ ~ B IA AA 10B B -tI Pair AAAA l -d .ao .. A:10 I A; irtfd1C0B B fi1,B1. -'OIBO: A'.,AA. At .I"A-.I'. .. I -, ; ;.!,. I 1" 1 i'1,I .) N .
.A 0 -.0d B-IA O .C~~~ .....1 IAA I I ?AA~ rd .~AO A .C~ .' "0.-0 -9 1 0I i 1 F t
. iolcs A'liodadr bode z R ii' O "" __ C-lT-I "" B.l, _,_i__ ,AI _'-;oBiA~iBA.
...r..Ifom s ie l~B A ..'N '01 .. ABS l~lla B r vOI !,IA,,i~r ,-IB -.,,- SA LA AR $2100 I' It.SN A I- AIA 0 01 -f O -, _,h-I t IA, BAito 1,1 ,,,, "..- RI B, I'H IFT 1 n5540
0 ~ ~ I~iIA 1 'AAA0IASS- 'l. 1 AB ItAO idS Bll o 0L111 '- 1 I ,- ,,. F _ABA -a -_o -' A -
OfCda Ag Ia 556 A-12 iii clI II~i .II A'-iB~I .F T it -' 1.0 ~ 0. F
6- -1 1 -0 3 10- 1,7 VOaAA h ..IA B..IB -( uu $310 ..... D . -
.Tb l"rlam. i"I I t Cb ---- iT-,p u -c- A- - - - - --- -- C FIT .00~ MITNohBILt, -1 1l _'.FNVO
9 10 1 S 7II r, 51 '. 0 -II' .. B, III A l A.aA OO U P 16 "3'4 I UV N $000 R. PA.T. ASANTEC N FEE L- 5 00 1
A ."t2tl lA p.1Ii C M R N O I N S......' A, A A ... .. A -- -I Ii- I, I- % S1 A A,
A.1- -AA '~ A. r:A 0 ..r1 0e~ A t Ao a ,tt ToI n, l l l. P - i, i%, -
is -- ~ M SLRS so OCC11., AO RifallI Ewanda'. P2 '121 510 ..0 RENTA. $10 ORAL n LEE MA ItS1S ~ ro 1100 o
IIBB RBO 011 B, Al-Aa. OR I E- _4 R'. 101011 -.C0A1ID7aA,,IIArA .a. -" A OfIra. Repavt R'dI T11OB d, 11.' A
DR- WA L B.ND DA.I .ilB _-llt _O~~r .rba~ .1OBIAdS 0li1a 0110. -E
a~~~~~ -ll aESor'.aA 11,1010 MOI ioo- ad-s. Doc y T.~ Fl1 000I ., ,- -lii~nT 1
""7 MURE A PRENDESN BI Al~lqO..j~iRSri Deil Nepuhm I.P0R OPloTiNI. A' -.
Me"i"UeIII-i,1 -- 11 C-102-4 2ino veii A gOs 014 C :;.1 --_S ,0 S-A 10.0 ..U.EC OO CO1T U l'A0. AA B, olt CL 101 AU... -
y 111S o' X AI11IIAIA231 AFqu lrl-B, C11 Ia-on la .,aa~ B .O C tI B A~ A t -d,- I- n1 r1 I2 1, i I.
A-MID V IS-37BS. 10101 OABIAAAI L f16 uu aashr, -----;I i.. .: ..aa ISU ),1 1 B -hlto A AA.-. l 9.. NN- Sil!'RF $p" r12 (lll., b paga ICr' o101,'aa"a' ts'. A P.- il L 30 H 4.PRiET I
Ct274 ..I.i 1,P - i -,5tiit aadelaA S A '. A .IAAA .'A. diio',ooi it( '. N C _,_NT Al- RhOrv Cl 1 FB F 010 AC CA1he'B 10
.- -I .. 9,. .4 .. ,,I0 -cial,$100,-, ,brrdatlu~a diItat ACd ,;~olal atot;, 1 ,i,,,-I-t
t-lC. aI -Mr.0 BII. -. .U2T 2 $1 1oOO liata i or goo. ICne _AOIC CI'_i ,,eAM o,,A 001it raB 11111
fal 0 -87.U250.EII- 6 L-2.4.2 "DF _,- , A eF t IFiAao r ait airtA ,SlA IA NO T0tBALLER OF F'OAAI' ead,_ -II8 -4
-.1 A 47- A" SUSCRIBASE Y791ANUNCIESE
EL.I- .. i .05' ,5 TIAO~IAS10,000 AA ALo~ n ~ ltaA A AEer 7ao oro ,Io. i '. 11 ,.. AF~i
ho1NII a-sodAIA MIDCN dr.fe ,.. .. I..n.l,.].),o 230,, n, 1BI i I." r CFPI. d. C_ i- r F IT_ - I, -
I a,.C9 K 1 C374-Aa- t UMI 'AS.hA -AII AA A0AA 1---1 .St 15(rrCCT" FO rh1ori "oA

/ Puiiiii.i 36 a . .DIA'RIO DE \1 NIARBIN -Marie0.. 2 .I I Julio sir 19i51' 0 ffi sificados
" VENTAS VENT'AS VENTAS VENTAS VE.NT.A.S | VENTAS V DINERO HIPOTECA ENSEIANZAS
- ________ ___ -____-___-_ ____ _ ________ - -i ___ ENS ERANZA
M3 AU7O -OViLLA-6.ACC5 -56 -HMUEBLES--PRENDAS i6 M'EBLES-Y-PRENDAS ._ _56 MUEBLESY PRENDAS -'5l RADIOS YAPARATOS 62 -OBJETOS VARIOUS -- 64 O FERTAS 75"uniOFE0So PROFESORES

,:, 'D'I'';. ' ,,',' ,,,. ,.- ,, IVE A ^ SP CA E ,,. '-", I" .".'\d ,n^'d . ^'. ..'1. -.,-.^ ,'"* ,""; '^ -;,;" ."" ^ '.. '.. .. .. , J".'. ".. L- ;"- ". P, RA ..l O^ TA NOClE |'e" ., .''".' P.o ".*' w .
-i --'. I i i i .i p .' '" .. ";i .. .* '_C S '" 5 Ie R .O N KOr Lr O 0 ,- - -0.,k I AM_.A


Il i h,. ,".. PL.^ '.;, ,1 .... K-135-Lh-" A( PIZO P* d; L..*; ;* "... H t ' ..... E, -". ... .... .. ." .. .. ... ..' .. ..... ',, ;, ^. i. ...... "'. . .. ..; 6. h, -,.l:n- Mariinez y ~ ~ or P n l I a __ ^ __ __^' .... ^r^,, |
... ",' '" . . . . . . . i I SN Ii" ,
I.- '" .. r . .. ' '.... I- 'l i'.-.n '4.1-, E CS'.. ." ;"i '" ". iP'' p re r y ..... '", .
ra . .~ i ,"Ij IL .. .. l. .rI' I ll - % -..:l ...n -'- U ---- L H," I-" 'r - ,. .- *. .. .IF... 6 h...I P.J.S .0i...o ,,d.o .. . .. .. '---- e r 'N... ... ... ,
MESAS. E EL C-opi. *lc.,. iSi- dolpoi..do -N ?7 BORNTP RHRIE AS No FluidP ,viEr tm "
.~ ~ ~~' ."' ~" -... ". "..... '' .. ... . ..... c III V u 1 1 "/ 1 ... .. .."" s'* " ,E R*RRI A 5" 3. ... .' e' n I.AlN' mo Cri ra es t a ,o"'i'.'io".'z;,' ,-
....| .- '. .7 .. .- .III.LE.I T. .rnd '..7 I ... ,' -" ( .. .. a.. "I..,.. p Mar e ro d ), No 1S ,
L' .' . .. -1 .. ., I- ,- .- 1.. .. .l .. .I .. . ... ... '. .-.'.-.... -- H L I% :. ...1. ,' .. . . .''3.- e Ini R i -5 1- : ' ''- 0 CL =. o ,
.. . ., . ;I. t.1 C A S I I R u, U. ,nd '. a ...... .. .--... .. . .. L ,. ..., .. ... ,' . ... .- I .......' ... I o -, .. -... 1''- . .. .. . "' .... . -: ...' -- e~a- el r-& U`` ,,"` ,a".5 ,, , ,, -.n 'a. ,. ,,&-;,


. 11 .'", In '- . .. '. 1 ' .. I .... ... . .. ,. . .p17, N. . I', r. . .! m - ; "t.. . P",,11 ie. .. . &I W 5,0,1.To "A _43. ','.I
A. P E RE .. . ;- : FR IRA. ., ,.,a

BABYil UlR [ ... .. : . DO G I' VU L L ."L' 1' 511T 1T55 I1 ..e I.... L- .-- -- -'. ,'. ... 0--;,no 'S' S_';. S'_'.."_'_ .I
ilI h .Ad.," 'l 9 IA I- -* .. ..-. .. .- .! ,"," , I ,1 Io : I .,", ," "' .* ,. .,. p:o. ,S* .,, e -M r. i,,
. .. .- 1 - .C -- - - e ,_r u.... ....... ..... .... ......
., MLNSUAL CU . 'o . o .... ., ... oi M T ....e r.-- g t .rad.o ...ra i . ** % & I, & I ali.-.I 6,55-
d'o' o L o i l l o o U 3 0 o .E ri' ,,'nope e -q n r t c- ;' -. -... y e" d a.'^ "I ..
.I. Icr ; o . ... I- rl . -r, C . S .; I " ," T I '-' .i -m en... 0 neI a. r
.10 .. .. I> ..-l"1 t l I r : t.i "r H.r ", . .. .. i...: 0 3 1 ,0 I ( z .a,, I- "" ' = . .'"' Pro-n 10-E -31 mWy r BaLdES_-- -1 A S.d RE AL IS.
Ii," CoI I BE 1!.h O1-oo it 130.. -'Cal-.O.. I0 .. ,.a i t I -oV E - -.z: .-II.- s r -
I . . .. .. ".. Is 11 .-. .. a ` 3 '' "' P H I IP 1- 5 -. .. -.z.: i.r ., .I d z A-.1 9 4I mn o et~ :.rn.... ,,. I - ho ., O S D -- ., A n :2r Subre'- -e n. y -oIomoe S% Tam.o N Y k -
it:7a h 11 ". n .n Io RMRI0. ..' I0,ec P..AD. E. N E Y o oRIGERADORo S lr . .., .* M4 LNe C-UB,-'i. C..
,' ,' r, ,,,R S .L .. r Ml-,NrA .(r-3 '" nertido de lIC, n parar 003' c en, su 3 d i a i ... / . .. -" .. | "
'.;:. I d c roo on e .,l o .1 e l a I .sr ro Id.I. .v.bo* -:r. Noon i -r.. -n l1. 11 _._
'-- -u .I --.. M od .' A J' S ,r r. .. "nIre ,,, . I. .. -' vam de teit ", 1- 11 i I 1 "t 8 I_ Martinez y P eL o _ -Io-' :
-L. .-. .,, ,. ;. "... '*il t" i1 IC A '10-1 31 .5 301 . .. .. .... -r .. .. 3. I"- Io.,1 .. ... .. .... -* I -.. 1.1 .. C1.11.11 A..E .
.- 0,0.0 O *. -13 '5 I T1 C 21.1 . 0 .ol- o 4 b. ronc o ojto Cdo o1 3 3 ,I r o ld, do Columb ,' -... ,. -.... '; L -. or o,'. r -d n "t '. 3 3 A 6 1-456 s P n r (0- 1 0I P lin
inn . . t. _m s porcelonasoerostales bron- 01in00. .....No .i ... ...: g, 1".'..... i=. trl ire Be0uo.3 vN.o.3 .N 0 er ra.', 4 0= .0030.0 I m~= o .~
U E.LODI YC.I ...i -O ONT. V..IO.N.:: O HE, . . ,oF rt o_ I _-4 a -
. ..... .* I.% CA A R *,,'' ,, ,r,*l'. '.," P4. SOL $-1 .. I ." _. -.-- ,.o o . . ...DINERO IN M.ED.ATAMENTE .0s. r5 ,rs L .I13I:'. o 0 r, -bi .-
.. -,, ,, r , ,, 1EL ..... . .. .m . e ..;, ; 1" .a 'S.,.. : .o -."a . - -- r .. ... : ALEA_ .- .. ..... -.. .. I u ,. lC .. . Cr .l ..l --. .. a. r.o.. -


,,, i ,------- ,---- I od o I-nm n o C ',i Casa, 5"7 31, r' oL "-,0"1f0,0,, o .": AX $; r 60 INSTRUMENTOS MUSICA R. o t i .5 r3 c' ore 3'1S33 0r 13e0i 01lom e .135 o 5 D0535-.3.3TO m --olua id N" ,
'I,, ,r. . I :. .. P, .' -r.,,..o r .'. c D N .. R. .E "IP TE "N I.S , iGr s '. u ol.n.. .. .' .... ,,, ... ... Icl ... -'; e" t,,h, .*'" '*nl m F\tt A, .. .. .. ,, 11 ,,,. ,,_n.,, _,___,__ . .. i'.. .... ..-. ...... _,,,*_.. -81.M. 14 C. l.. i, m e i t, M V, llw i ki,.. e. lir baoa D*IR E oN a IPOT l er. llin.... l.' ... d. u l ,e p. ni.
.. .... ... ... .. ", ,:.j |. - I - "r, .. *.6tt' I n t e 501 I -. .-- A T %i" ". "e. A%%,-e.., A.. T... I I.. ..
. I %BR I % L ,. Jose...... .. ... -'-' 0. .. . Oo"'.i SoN sO 5r.LFa O. oiOLI- N O, Ii, SL.
. . . ... 141 I r iti . '. P N E V O -, ""I N""'- -I
.. .. .. n -. . .. . .' ' I -: '',''" s, ,, . '" l "'" -co n sT Iu iDa,. I . . .. ... . . ... .. .. 1 .iE __ .j.")'":. "".. 1 .1 : . . ., A" I r, i7 _1 ', .C. .A '
r... .rrobo~ -_ __ -i tr
'. ,. I .. $"1 ... . . .... . .. ......S '.- .......... .-'".' . . .. -; ., ..,,1 I. lRADI O I.L-N .. . I tL .... .. .. ... -: z 'lf D l. .' ... .... ,Q ...-- e .. .NOO ... ... ....0h. -] LBE S .A 1y P I on R*ESOS Teno t "_DC ri.rN c .. ll F 7. M 7 "IAU 9IW W-.I- ,
.. .. .. ... U.,,.rILES.<, BE OFICIN mo noono en eoisteoc a p aol,. "I rN UMre- quun S9bre joyas -n teda_ caneRdN- ^ .. CL.SSS . ,1
a,. _.""" ""A P dor .150, i.. H -. I .' . -. n cls.ed o -bo UV, dor o- i -n A.AE .5ad ..
. ,. .... I' ,,.., ,7,, io, 01. "'- I C-1 '. .- "" "" b ..". d. r '' 'it oit I. ori l ". If F od ernos~ -. -Sp -,nette I- [an ns "a hn -o r .o o .I .- -. _d Ga a- - I o p a o y e, l m s ) e {,, 9 'I. Vm. .e- IAl., ;,. 30:-no.. .. .. .. .. ... Apo. c .... r,, -eCto -, L,, l -.s g ra ..... Z ma" Ircto.1,'cu' .O,5,r' .'O 1. .oTrO A ,-o- 7 rit nte s. "Lan Foo a w .c -i Q.I
,*..TDKIS~~~ :T I..' '. -'; ,. Harves L-" ... --,. r .,_o l i e ", : .i IA S-c 3 ... .. . -- o, o Aoimso 166 AM-33 .. -5 m
.... 1 C7C .1 EN $1-0"0-1 ,Y I .....11 ': 'J "? --'-' _" "ni u I '," . .. .. I 1=, ..,.'.'-, 1-.- ". '0." .I.''. e.' .' C- `i e or, a, F ': .. :.0 1'. -.01.X .: ,:r,. . a_:'- .__ a..Sy-_l-M, O o., 0 5. 0'..... ........ 05053 000
..QUlS RISE 5 .'I5Io CI b- A ---' 0 0553135 J1 ,' '. ..'. . d r CASA LOS ADA o L dS M AGOS r4 t i E r : j 0 I'3 , ''. I: 1. Sammi' e
Ano os. brptoc p..' .a coo idueay a .15.
." ,' ""'*.' . ^ I cd Sa.O jii~ro~ ,Oi O CEA IM T IN2 ra tz d s V na a pazsc n ii, ncurln.3 i1:;;" "* *'^ ^." ^ ^ A -313.E~TA M D .O iA E-121144-24 *
'."... n -- . . .. ... S an ,-E er a. -.-4. I- -b'- - _, .. f ... of.co r;od 1' A 'os.
.. .. ,, c , ,, I .. . . . . . ..I] : , ... ims m a C ot I 0.. . "_"i T -I.. . n t -.I F A h, C. .- 4 .' C .."'.":, ,l, ` -r n e ro e n h ip o tea N B P Il e a t -i U d... -L al' d, f
p5.5. IIJ-~~,,.1 .(' 115 1-~i 1.0 -_nI10 CA A CO T DO A q N d qo rer ons udlos 24'Isea lo MARIA CO OMNu -As,
arobl -:II'OET 51001 0 BUEGUE n RFIEADRGBON IS .._,.%.0 Sr--0 ---NFGOC ... l.. .. C... id de T ,, 1.... .Impary" AN DETO" G.. de AS BU ,R U hares Casa Ls a C-. ,ompar- a uo IntRMA do
.. ... .. .. . ......,-r, .1w ,S i ,, ,, .. -d ,0 -5 -1 ,., .'7 ... -"1h^s '.i^ ... ... I I... cn ... P.e F.-,,- l'.. .. -.4 .. f 'i d, L ,',' ------ v,',rron,',ds .ine rgresar-. 240 'la an i. in% .
~ ~~ .- .- '.-I- I..,, .. C:.... '0, F',f .....1.", ""-''".];?Ctt'"nd ra a .I -evi grtu o'. .. ,"La m. Pr.dWeeta" e ,ta,- I .......;dmttctan ,',.'.mesa ....... 2n ... M,a .........mu........
. ... ." t ... '' A.'.. . ' i'"'.abei nt -Ie Pm r 1osnt. P 5r0intall Noi. 215C20.005 nta, em y, ... '...7....- '....E. t- ,- 6o -"*lo-tL o .or.0 el sIodo
,;- r'.. IPON. i l STlS TI U .'. i o .. I- .- T 'eda tioisoro A'absy esola y spoun -- oreaa Ds Trece. V odae LZ o r pr h oao ..e. 1.. emo
E.O. "DE....AR ,, L 'ro r. .....vio. cN s cri r I A1 lo 30300 o rco ad SLo F e e Yor ,H 23H..HEc.6'4l og m 77 I. 10 Una
L ',I ... .L .... ; ..... 40 iO is CME N -.. c rE ,oU o. a B.03 '.-0edi 5d 00* 0001 m ndo a co, a -0 -] g 0.[ 0 0 3 .A CA D S
.o.. ,dab. c .mo .., H .- .... plo 1s50, Cron a oo 4. 7 do Enrd y I 12 ps l ofro.i- do ---- ---AI, A- --Tit, J0.JFcli) v coo: doei .. o7 pag nd. ... sC co o rare on* eD" l 1n0

.. I.a. H ...I.I '.. -aH air s --fPn SOLO $r40 r n' ....... ---l ; o n . War n ... ...... t.re VELLO .. ..i.es.
,-,l :,, c,, L' . Le ..s W.- doseaes.rbr Cumar $275. Go- d-6do depage C I pr S, f0 m. T 000 3 as-1....... . .. .. M E NS LA Z OS 3$.0. o, $200. [,r. ,-.e .. ,,.,. ,.da .I. .... bi[Ms nu>os **, ....... .: ..... ....... ...... ... ... .. ..... e n ....ra s dT ... r. o-

, r. .i v,.,^ Bi.,,r. :". ..... 1.e ..... I I..ios es ,; p -- _" .... a T Rey: hue* o G...... u ,e, "'."*. o ...... .... .... N., :.... T . 1%_ I. .. ,, I,,I,;, ,,L do. -1 o, e. Y eM it, 1 /, d .. ., J.- ,--o". Ref . *" ... .. e*... "" :- ds,-, e ... HOTNT -. -nre tleg d. Pat.er o, Cal; fo... Im.dol Ma..
I .. .. I .... 1. .. I .-.L oI n a .s r n e l mas -Alch n n e s '1 e_- ,to 4 ---- -- A T A L U E -Inu,, ,, .I- ^ o,, l efo n o LU-55 0 ... 16 7 d A 1 -- -- -_ .
. .... lro pr 3 cstep e a, .. -- 0d -ti yssr Lo t o, o -e'L Pc ... a i .a' 0 ____ .1 r n_ _r EC A q r d y H,_'._ .
'E 1 LI ta t oiodoc- .34 Lin nifl .. L85 a5 $2577 Cod Lodo Dec I d.e. "L Prdlec" .a NEIIANI. T. \".. ... staIes I.r.'', bro ees '' I, CoR n O -;_.A ,S I -, or Gt.e y C. "es ".. r ": 7, n.. .... .. ":-- "IS MO E N sA "..","' 111. r a, al 't v ~ mT. S a l C.. .. A -GO Z LE-739 _6 I ,. ,e.dus o m I CIS r:' o..t..


o'W ..."'. ."' '.' .." Da, yabn Cos, I p ro, m L .t JUzG U A A 0d 4 poe o ,., Ra"oo 6" ,E o,' %ST.... ....99. .. o. ,--- -r1 a.e.lfl. J, A .
.....r C..... ..'"'1 H'l 5 ..'. d.L..-. -3 -7 lmpo.sDq ,.do'I. C-'H I I Agc... cnr.I.. . T L'S, I, I I. .co. -, odutn.. .....t' .DI R ..t.. .7
r T. I I ; ," ." ,. b 1 .1,1 f, LA" ' .'-.".' .. . ....-' ,I:.R:'. -,r e c o str id 'st n 1I U DE A N MA LE S -. 11r at Feut ,r. ma,? mc Lne. U -1408 $2 A C A D EM.A -A S T R O P Om," ..L .."
rl .'E,:; ",W;1 % ".;*..; TI;,*:; % La P e d~ ta',4 =.,. .._ . . - od o '. ,.' .,ran uzadasrl. AGc..Ia- 67 P..UQUEROS .. o, 1 m;t- fIn-r-5410.
I. '. ', - .. *L E U o .. |;UB;R 1 ...N":.M -7197 SE .E D ..LIN ^' 'I .Fit i n mo*'so ," 'r'ir."ede- d .'. --. I i i a. -1TE^-RI 5 .OZ _r. .It' A L* r 5 et r doMt ric u ler-
. . . I, I ,l ... . ,,4n t 1 -3 o 1 F -.t .. .. r , j r ,'a l n t ..te a .5 .s M.. .. .e -, ,n . r o n I ~u t . . .F S C R U I I im'. z e uIrI. a ,a.en d e d C .U - ..1r- t, d e1 d , 1 Z d V Ia O L I N. re /fo n o A --K A .

A$.. .. "Es... . s.... . . b colculo n c o o o o oz. ra ,,' -,.noC ru -r- I 'e N .- -
MUEBLE ZOS..... Pgo I s los ag 0oot-- Poullla Te oent FRey -9 _E I I D4.- -U -_ N9-U r I *II en. 2 4 ho. a sIGR G OB.I
"" LA NS. A IM 10 cuao rao ... .o- a, I- I 0_ S L . U C.. . ; . ......................... S.. .. (AI P AO DC O
c i".id. ..... ,"s'" ? O,,.c . en-on - -. .s.. .. o.o d '-1.oj. . .. ... dc, .. c ra, so, I -. ., -, IA..
... ,' o. p '> "e (i o ,oils I 1 "". - ,P IA NOS, rEE S 4" as, ..... - .. .. .30 ,3211t .
Mt U I ..A i, t, ic_ o s O r . ... al ".gr r- --I0 ,E i I p1a do 1 o s d o S nora . O. dr e .


| .".", e,'..IL";^;,,,'",,:,.^ ,,,^ -, ta;; proe iso, enehapad 7 pr e zas l o nta do. "Tmainl^" M- 9GER Distn tos ipos y tamadeo$ re- P-' ....... c.3. -M .......... .............. *l AS l'[Rc~~lexn er, Tecea 405. Gnte ra.Lm'l^nSl.,'"l^,i*[ .... "r..
! "J e a;,;;; '- ;" .'" -. .'. .*" :. .... Comel 8 3-0r cars. esi,}oo - 'iaq _;naS -ir__-UI d onstru ~ as fo o g bnuevas y6 .0 ga- S- V Hn H -OB ntTOS VA PrIOSr -- -. ,,-- -" ;. :;,D- ,,;:.* '- 'v da o F 6 7 ___ -m e:,: e .s a "" -1"-n Tc tl,
-- ......-... e. n -9e. ( ., n t" -. DOR 1 E6. Ae roant0 nzada T e nt a Ro I't 29c. a oon er ,. ;..... ... . 30__ AN EI T -M.ODA -OV.. n...,-o otlcL,.g
,.-,. 55, ,A ..... .. -__ j_,, ______- _,. uo ...... __o, 4.. 0_..... '. ... o da 1. 0', 'h s r. s. si 33 I L OS ".
0.3.. :O:L MUEBINES I:r,.fLU M.I.9 u'.''u.'iwiuim :, -cs do- c-oco cu- --"-""Ll f-so'S .oo I onion.S A.il PESOoS 0 7 O

.B.. p 'J z; ART E, ex Da0I; D CNT AD rfrn -A Aenle d AAF7iNt REC opatr s ... nos. d ol 3. P I Ps 9...o.y on .uU RStr 7 OTL ES, A R A ENG E
BR ,TIS S P .. -57 nTIaS D OFII1AII]..::i: -. "OT mt MANHH
tas morlil bronom's VEALOSa Po tils ye d moo '' d, i,.. t c IN Nocsd .
, 0.. C ., .. .. .. ... ...... a n 5yn 3 )O- Ag .iosi .. -ncod O.o : _.,.,-'.. .... ..... .... . . d, a 2 I .a4d ..-r.... ..... . ..........a- e, '3'. I,, .. .7 .e-... .............V V.....' CIS... ............... .. 3. I 1 .
.1 , ,:; .!,. '0o .. U i -c "G I ,drns,,." -.c .. .. .. . ga ro otm aae y oe .. g
l C 05 01 B-3 '0 J l, loaote 11 C -5c-cl-, Jl C I cas '. .i.. I.. -;-- .. -3 . u nes "nc ,. Mne 8b"-,E B A. -- IB l AS TlR
a. Il.a- Io I .'.03..3 I t .I-oos .r.i.a... e st i 5e .D ANM LES - ", ',- .- A-CADEMIA!POE
a I "... "Sdo T" .0'I I I o-d?0 t ia e a T g.a.. co. A-ia--,- I -.T1 67 __E -UR .... ........ A -s de __.. oI A Vn- ,
".N ... ... M .. .: .. ... C.. o.......... (ACH..R... Ba -, ....1,005,, ,, : 0..... oi .e.. ....em ;.
,4,, ,, Ag Muebios nI to pr.. a p. I o s c' oros, Villogas :159mesasI Ttad e de0 c a rs do- os p `r d i e todo eL ":.-.
I LA CUB A .. 02 1..... .. N.I. T : 0. C12 8a Agos uo b Tn. r ....A :quins d. _o_ _;_; : YAE R AC E tcO A 'ti .... c-30315. '0iu ACADeMIa AUKuN
p a C-iAll ..r. e 1., .3.01,"5C" C` I1T0 0 Sf 300
.xa ~ ~ ~ 1 ... uI" "hue "ar T.r.s PIi A _... -4 _. -" .. -:1. -z ,.z~ IOL PLT.lsrbr aa e sgm a ... J.:. . ,r, SO I~rU E C. deLO1 New11 Yor AeoaG r o pedn 12 U aso~lid eul-,ron do- CI d n u' SI Md-Ds is. -] huoon lO5b05o y' I..-
cg n'-Lo R .a.. _. ... o ... I. a p a do U. IMU4 l E .U... t A,..o. 58 1........................."0o 0 r NM
oc.: . ." poocresoe cncapour. 7 n 33030 Io ntodo-ip~.n. "io M 79 rtoo '-aOc-so-" t "o eresndc aaNu nemda-,tahpoea tbon c Reprt '." 0c0 03 Ve0a- ooocoOsse 303 3* .. 3 0.'
- -- -I C m an o I ....c. .s.. I d c 0 I 300- 0 -1g1 e-T000000 00a 01 000 1 ,rt a MA 33 03 n I b0na0 espe .azamn co 0030
.1 .. d $ 16 50 LreS Ingte m I ('0 015.000 RENO CIMAETO .O o a V o p l.a..C es. .cAo I-t3 d loY cle tt.. .a do ". .--o-S _,Ht- ;iu .. -- YC. 7-70-3 ]L e p n in as
I_. .. ... rprd- t, iaso rn l- ro 3 c uepo sn % 'o .3 3.... o. .. cco-do c -.r o ..o o . .c11s I -AO l-02 - ANGELIAMODAS NOVIA ,w, .. _ I_
___ :OE 00 .0 F. -55 I.'3 ,~b .033 Moo DESPUES~w*'
6,31,301": 824.. c:da .. .. n. ma co-:io ts 1.L, .:., Icrc: "..,rtco rdcdclo -
.1AIU.NAS Em-- Ia. .at,. "0 ', A.


.. ero T A ELA .. y e .. ..... 5- ,o .o a ,o 0... -..... ..... ............- ..7 lle bo ibr
............. """" 5C1-m At + 0 ..'"' . ,... .. . .. ... ....:r.L~ .. O ~ ...2 ..., ,L, .. I" . .Vnncetoata omsd eiddye- 11 - .. .. Io..... 1 Ioriqo.. tr 0 0 b, .3-,- Ag t .... ... t '.,'ed h otr M"' ,.
i r t ,J O coo usrpotanos pa 3.- s s -, -- ,;.1 -- h'.:. c.cr.. ..0 c Oc ac d tcn .cIro co c r. t o cen dip.t Acesoojoimos Inarcesa, c onn IAs
coo-I..,,, .3 La .N~O3ccnoo 00 n rioo .io. ..... . - Oturndt. Oct. tA, oo 030 Pcocacr0o L W

SU .IT,6 NE O -d A- F -rsda -$:%&0 -0 ,,, .: mensua3.0 O M C ITA ," -, I"e"` I. onsaaa oa-'lmpr ue'Iten

rn d I -.o ....-............. ....... be s. c a zad qe.s D IoNt Ro SOrt Ac ad
00 .3 I ..1 r. A - . c ra -z" I ..' c re- pocrtl. ndutr- LA CA, tobnl oar of soo. a.11 Io ga -I
Eolr 6 -3c- st t 0. 3 11, 0 { oodid o o yo. 1eb. Iert pr"Is ;_31100 3150 0001. 1f- a0o3 a6 ho 0 000 [IncSs. sLr5 cellos 0ocar
'o03 I. lc '. Oo ct.3o . __ Ilt , -1..I .. .. I .clc Iol~~ 0,o o iu fbiad pbo & ;s ;-Iii C ,oos earao Igl d


,,10 L D N S R 6-- -rebb riaja d o icto s T tono .-ts. S- -MC- e C o a olt ..o a i a -o- . .0 0
I: .~ L,0 Di I0 -1. 1!I" __ A 0&.........,.......,....,o.t................s D cey reeVead~ar
"1"-c.0 rcc Tna-CootMootot ,o- _,.. 11. 1 ; d o,. s gur io c, -P.OL.S AmEstoado N V ,. Ca rol co npro 59Co a-ca-
30 c 1 o s 3 roll. A 7743 3010 ..... I'" doAP -c it 0-o .NE Rc g, cc tepo NO 3 e A aras e nM nu i mianty o del Id 39
II I;'V4PI I OLV4.g,01c3-, 0- $1150 J.IG CUARTOs baO colay spne .I- 3 -Oc 10 'ncc 03 ,a F-08. 1-E366-9s0 457w
',.,) .c "--'t ''_; ... LN L CHATEA P. *d


LASES DEo't'' Scoblsmcd I demo1tn, 3 -- n 2gal c -0 0070, CSADOSS .7....0 -
,.7p RS L fl0 E S A ,"""a '""iii naoen s'0'si C noO 0 a.00 0l'e T0io Siy t tRlI E0~ 0000~hg 000 tosolnoo cm inds o
";'',I -. r''.r..-. c 18- .51 I100 R- Coted~ Fste 1 169.J~.n-6-24.- - -- - - -- - - - 1.0 re," oo 0 I.IPC, '. .. .......... UEG O DE ..... VC "h _o_ mod e s- -I rI n : A -0L U3 al tos n ron a o dd ol-
I-,, . LAM A 905 CRI-,I-.. l s t $ J g j .. e. I ... ... ... '- did d o don, per.i- a t.ro....... iusto
` `.. Focrm idables pao .Veaor S8 6 L os 3c. C aO ba I2 dles 514i c do 3 etrada 0. 0 Pr eo especia es y c13 pln- ore... eneh o rrayrcnU lso que.i I . . E:13-22 I'l " z -.s 0-c I, ra a(no g r n e or.s D S -C .,.ti :.
PONTIAC 193. 1000 -~ ,raoe $10., NIENSALES JEIPOOS 3l c4-ps $30.0 I4 -n -' I .O 100tc~ct cco oE ipai rb.gdu-do cnegiroamu 00.T7 Td16
Motor Petr.1eo ajc.o. 52u ton 2 p mro'est a ug c d ob l It ra 0. .060 .i .r. I' t-.It do Ia cora, munlno so ol. cuada. prepare .00 fo ci da
bUTO URTS ..I $55 Mit-^1 Suge In n ,ae Co o $275. G-a- dad,, d e; pagoi om e ... ';Pi Ar lGRF rmlirt1 za1N u1.crN- .tddo 18 anosfl de6zt eioa ,mad d ,,


300.0 c t s 1 iiro, bG r or,, Fle '-r,,,,,,,,- ---------- ---- c. ta e tn "-S T"ato Pmient cioonlifico o -odrn Motr4. r-- o. e n4 cua-7 A
tinas, C'c.dn f '-o -'a ..... .... ..... 00 Ai ... de I So ...t Z.5 ant qa..ro do o.oto A-ad.mias.
h- -rI n,1.1.C 000 000os r a0alo de m t a.00 o M o29, a nti. ..p Hocoa Businoo -c om y rt -
....... ..dirfon:- -o 5ab nete R MATE O..ETUECOS VARUI.O N o o t itSaeO, .. 7, . 0 000 VedadoU' All.9ACADEMAA ro. ]DD tS 6 0, aMi. A.
E to, 1 del Micso ne ya29l. "L CalcadaN E R 0 '3M-2124d Instan rrv _utFER-A
F c .... ... I .. .s. L D -ndNIC9-NVENT .C$ d o d a .. $ .99 Sy.m .... .....
I3 L o 3. `60133. TELEVISIdON ,OU RON e 80,3EMAOn E cas t A Tcoct 'o' A DINER EN b-os, $1.71. -Ro s d an C A an..
,s u:n Te ,s Cas Peez m.,ebu e min, ~ A IO ] n 1r n. p ,m
t ;.sCa . . C c rot r H'r e C s - - t .. . .. .. .
'.oo ..... -.y nOn- ha-s. U14-56 .-3 15-57-19 ac. .o C-93i-0o a t. ...A.. sis Ro.oo.s....ho.$0.9.. 9....-... r"T A -OS. -6nT S- -ON
A_ OLRmdmd ''.. -- faJo-,yostadcm' $009. 'Do .1.aC s oosd6-77- 0053
I~o 1oe o ~ m ~ ~ A I fZ O J ueigr o s i e Sa lad $ 1 0 RS- A DQI A O S : M Q I AA P A RT I U R _T 1 'ra rne f a t~ e . t r . e .el'"a r- I 0 T I e C a 4 1 ---5 0 -. t eN. p -r b. I l ~ l t m. w
L--am d, $ oa re L 1_9"_So. CH P lbru. P__ d_ mu___ __ I, .... ..
1__ t -I- I- ics-c-,ta na V ts c a o-t tue.oscdecLiv ing IiOr 1 -11 . eLto, ,rd War r e. 0t O 1.00010E 0 r^t- In -I47 1 Aot q G uElNE A -
-' -I..' 'o AZoo c isl-3 s"r ,q--t Ito '"'sr~b. 0o5n c-~ O.sc u50 _;00__I. .1ul.,lRd -) { I. I ] ?/ I t ..... DimesE A P asdsuel "sir-i. [.*'', ..cu a -- . Vendar 4 tplaen Irm i te g " " a u e t e n- 2 4 L U I h i a I R E G O IS G
"I'll -Cos an Cafm. N- t3rdD HIPs[. .10- E-H, ,Sda . "P.ip" .1tm o e'. 3, 53 oos s osS o.03


_:-2I o-4 .........SE.... !to, S m 0.. csa fa ne 0 OSLSoe -Ne n.tr A 6. n o I
...d.t........l.......c~cn IA A (R34STAL CO~Ntr I parrasecaciidaesoga e~deerdden.g 'Oo t oo nctn~ te./p .. -ov~ -- '-... elodoIraa aso.pe- -7.0I
C R 'NC S c o eaa n i s pcom c ia t oe s 0300- -- - - -- - - - -- - -- - 933-- 2- 17-A-- - 1ci p c d ( A30 3 ~ d l o 3 5 I R E 0.0 O,- s o.


MUEL E IA "PRA San Rafel pd3Io VoA M dS Con $0duetr aonda I. .. .. 030 00 AN PIN J ON L. O -n ds -p- ane T. .laon ioeto -91 n--1 1060 m de . ,-. e Id
S4 Mu QUblRe A l oadya a- Todan ,,,,~able x,sd, endJ,, ena "lcinal" Vi .ga 3519.0 Maeta es-prae to',.............. ........... nuri Rum on RGLM'Sb, ual --- ue --l-s-----i =--I nca ripi,,d..,,esSo, ...... car' ci.'J-

..... Mt: oee, I... ........ ... ... -is ...... EmEnencia"
J~aeg .. .Gen..er....al { l t t, a bj to r .. N .- 5H ADA. b": bo ? L ~ ~ ~~', I ,_I':!.',`; .' \rs teV, ,. trsan a hU t aagala o minjo Per fecto de ca'o
III "-il I.1 03ne. I,3~ inoc quincabras aooo so.bnt Rooo .. ca.n."n
-,]ne t o rat c amps, ra,.,,J' da-'- on.. "eLa Pols oCla"t. N puoN { 5{8 entreeer- o radios done$30 M-onte A -407 cdo 1 oes-l drt Senr .Sntn 00... 3,m .os t ( 7..
SanRalcI802017 csroqu ma uin$hdioo'gre.lmnafo 'n gabloto $6.0 5 OBJETOS VA ]D 53,.:D ro'Cualqu r3 'CANTIDAD ..- Vdoo F-7--L Mso 0 .. . {-""""-'-ot---
an. Dqro C, 9 Co $10 de C-d2o.57o1 d o 9 "'. a.JoD- C- ,-l3 I 111: "'-ofr s m- dda

.. I ,10.'. .I O Juogos, doad.. .t C-...-.. jg. Ioo4 ani,. 2ccdo 1 . y 11 ood... I o e .S 0500 al00 or 00 d Totn tncSt A Ns t 1 s =. Nb 4,. "'_ ol s AoloYnu l Y P ried R A C ONT AM se CON
e ALr..eh .al a u 1.. ... i tr -. U ` a n t ~ e ~ T- I u l y B l s o m nt l e qu P S n . ,, ,' I E V N S e lN i-91N ^ L cn2-6 .-,4 O pe.b ,,n & 403 S ort dtic.'.re n y A n ,r- q ) I I 1 . E f riu e l e 1 t olades, Mu co ttttesc-tc,t on A-5 AZ4 5uog0o do o 3 cal t l ,I AS~- asc t re ooo ta s Y ds It FE s
RADIO PAR AUTO C-ccoc3t ` ('0500-0 A3 0-OII-5-bss Ios ir0 Sbs bAFNooE 0 3,s~ _.~tml .iI`r.`T" ___I, _nF M.r., -9 -_Lr -ih s.t aPoo[~aarcv anj 5h- ete1 At.l,&plcn}llDw


-55-5. -30 r. Jug.. do omo-o D. A E,0 In E. N.o ,o-d. _- y de 3' ISe7 P.it. St le .a-e-o q uauo 0 c- O
__oo ___75 1.040 os nomon os m oos en Ior l n -, JoogNpt no ds o le Licing.are Mseo~ ooserna avlpreci e- ldtto NG ESS-. 09J- I -~ I- -t' 3 501 .o Am os. g afs AF505 I CIO NADOS. 000'ILL PL O 0300 03e05 ARA 5555
o l.- O 1 . 1 1 5 5 0 0. 3?. c r sn' s I l 4 an dr sl tb o n e p iN n -IO S VEs i o n o s ,' d o I '.l 3 d .00 . L. a 0 3 n. I o s cr e d e 1 ,, - .t s o t s o otio o b l a Ild ; c o a .0it.
.Is ,,1 .01 .soo . .. .,::Oi .' .~0 Ios ot 3... c -n 6'n o.SlO .3.0
RIc l o g g d -c d r .Ia S o l C o o n aa d s R a d i o s,._ L a c" .s s 5 t ,`_sc n ';n n o ot. 5 s 0, '.O ~ c -o .m Etira.id. -b l t g-o o Q--' U. L. EVg H aE.
,I in-~ I .-- rpaod omi-A775 cdoa ono ioolo RADI O PILS W91 ncCc 53. I~c0~ .3000030 7 0-57072-24ior tia do colo 1do0000-2 y cuol ri
o r 0 0 c e d a s oc 55 s os.c o ors.ila s t ooenoos con" tof"S 5 0 0 s b 0 S S L L q l r $ _
a s ,- 005 -oo.lido-os do.p.. o'. Ihs 300 'Oss ,iga s gson o~ct o. a- MALErTASf_ AV"N MA EA to Ocl- 11 -tcsooO.ssoImoas. TOt- o-ndc rtoto dell Yo e "ara. Mo. UHO=LE
C."'.-2.-Iagcr parc ol2 bogitio v5005 Oscsl do rra I~ 7-rood 10 do -c o HOTE mnn it
0303-1 I elca% aia ligra $200 Ctct "o I ... o 0-to .33 .ts .t 5 561 prmo prso Apt 20 0 U DT TAI I
I I Mac-o -I .c11d 31 Tta otnotti. as -ort ,1riococ rnTELEidSOR badlos bodoga "La Motleo a" -ttoo.ots. ctcir, S, P .. me Zn ,u A A LAS nAMtsCoo I ctsEraors.35',
Is-itn M --~ Elo -,." "---... t-. -mrto. ,I'- ''La DmEiii AIre. E 16 lod Torn ~r Croc Ptoc. I.0 t
rio g %cn c e o rlr' c Ia r t, o dr Io L a I r d etod 7 b1 1 3 4- r t I A.O R SIN`Z E N T R A DASI M o nloo s A -4174iz .__ _ _ _ 73 I N E E A R E L O A t-oo 5 3 0
st.. o p s. e 0.1.-.'' -s or.o .d It .' .I N e p o n N1 -4 oIe d asOs st A lds o c lu il-cc c -q --1 2--i2 A g D.o o ( n o l q i m a .c a 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0M C A S T R
., 111 r] ? 1 r-, ~ en o __3c __ ~ n- 0 CA H R O -FR ur,3 E Cm. Idel Dp'. 1o o 70 0 3 13CU U Ann-a po. su Orf a E Y
31! 3- N9 14 5nU 18 ,50 A E .E B R AIN S Il at'T -ir'= ,. .

S ,* i)IAR1O'DE IA MARIN \.-Majr,-." 2 d ip Julio te i191 .


S Paigina 37


I


i o,, o ;, n J,,n,


. ALIQUILERES ALQUILERES AI.QUILERES ALQUILERES I ALQUILERES i ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN,'
75 HOTELS 'ARAMN-S 2 PATAE IOS 8'_ A P-AR T AMENT _s 9 HABIIACiON~t 90 MARIANAO -REPARTOS 98 ALIQUII.ERES VARIOUS 117 SOLICITUI}ES VARIAS
101i AWUL, A ? Or LOS 05PRE1- A.0EBLADOI'-- .A OTT0 _ III "I__ I

.,AI -,-,....._ .... ....-". i,, ... . _.... .. .. ... ... ,.. ...,
,I, -...1 a.-- i ,,, A -A,. ..--"_ :- ---"_ "_ --10 c '. ..V: I", .. ... !. A ,I -. ... ." . . .. .'., r I ; I : I......"., ,118 CR- AA j ,..- i --- - ... ..A U ,, b

Prado 1 freoe al p olo E,-D ..... .. ... oRE 3. 5. AVENID...... . . .r, 1 R
_" i,,to c", 'A .... 1 ..II I... I '. OC'OF:"R-E.1. ...-,,:-.... ........,.:-,F.".I'll, ; -F .
. . . .d." "in'' ,o,. m ' n a ., ' ..-,E : ....-,A. .......-.6. .S
Hl OTEL% COalONL ;"- ...,. ," ,-a Ir o.Ir-Iza" -, c.llic. !'-I I OO flOTAUI. ..7 "1,A oo-'..-," -.
I I./. L U U. F I, I U m ''s I A, u o' , . . . + . .. . .' 1 ... I I,- 1 I J- ,- "-
.... ... .. A .2. .'...,." ... -, a -',','...,' 2,- ." -",., .- , i .... r"r, 42 -, ,,


Stoado S. Mgoa v Ga.bano % .......oo Io .... ... ........I.I I.... . o.... -.-. .I -"" SE SOLICITAN ...., :" ,
..- - ... ...- r ... ..... .. .. I -...E.. ...... ... ... .9- .15A1 A .. ....1... ... ..... .I r 0 oa4 T n -D, -1 .
.. "-. j"_ "_' '_- . ..- r,-.. .. .... ,O----- .'-!,. -,. .T-.-' 1- r _, ,O0L. L,-.._ :+ olli. (O.... LG _A -
..P... ... ...AENA L AN.. O.. . -L.- ,ACf .NES,. -,R R. .- . . .
HOTEL CANADAZ ^" is', --,Z...... 2" -.... .- --.__-'l'':'"'"" . IQ .. LA.... ATA-C...A.. .Api JOVEN.- E1P1.-"'TO 11SRE+EN ..
IU.I.V I A R T SI. UA L 6N 3 11 ... ... 0li ll ..L.(A'(. '"1i 1"0.....r ......"" . i' .: -i T l' l 1 ,- 1 "
DADA PE, SONA 00300NA0010OA. OILS 1.OO..C.,O .'. L-,-.".-`-" ""lA TANCERA": 77' ....I "4-_
I A.. - N I E 3.2Y I 'AV(lip'ilD ,'-.,(44 "(C.' -I- -:"." 1

H .OTEL E. LSA. VI.A......A If G,'_A- A,"., TISd ...... ... 1' ..,.1' 1 imI; .- .....-t- I' Ii", 10r ,'. ..3- ; .. . .. I ( '
E . + ~ t i t . ri: l .. .I .. . .rlr,, I---^ i Ll," 9 .. ..... ,; : .. ...... .... -. U.- .. .I .1 .. ..L N [ C IO -. + ,, . . . t . .. . . s.. --. .. . _-A , ",,iPARA FA., MI..- E A ,i, PA.N -lDo,, a 1 ,- i i.- LO AL''. r ..
li.i. i i c, Odla 0. o ihail l I-i am. nt-. ooi4*1.'1- .----' -i, 8n8 p.. I| 1p ;- AL- -- [ **. .0 1 21("SE
i Ii . 1.1I+ .. -I +II Y I ... l .l I O 3 : i ,.A .. ; '. .. i + ii i," l I -11 I I . ,I i : .1 ,". .-1. 1 _..... ....... P A R A4 ESR.E.A RE. A I.~ _' A

.....l -A.F.; 9.'' a c H.... R1..... .. r ._,.." r 3 o c ;.,u, .. ... ....... ...: .. : 1 -I. E'Ill *1 (sA' (.1".... ", `_1. -I0O11 ,
..I.H-OT L A ,. . es ,, D 1 ,. i ... ii0 : ..... .i. .. i ...I I01 110 0 00 [ -. .27. .,..% i .. 11-111 O ,
..o.. Ci. olaa J1. Allao- A i. ....... .. I ...N.S .... ........ .. .. ... ..F-11 .I. .. .. ..0. .. .. I ... .I lod ,I ",; ,,.P,. ,', ,, "'B I ," 17 I T-.I':--,1 N .
CAVES I,,.I r..,. ,.1a,,,!.. .'-'-1,,
. ... .. .. ....' "N.TOF.....0.d-r I-I '0 R I N. ... 1 .. ... -. I( A.. . _C N...R.. ..NERO .
IIl 31 ol N1 11 '1 -- l orh a % s a cl $9', i 0.- _- .. .F"0103,1-- l" Ii'0n.'I.4 [001. ..( p8r II0101'11.('(1.(21'.
0 _'", ;.; a .' . I ..t .P o. AprIo.- oo- . ..w. .. .,'"'-. -.,'A i01..1A.'.1 ,1-0 .,1..7"1 ,.
HOTEL TR,...HA ___0 GRATIS '-IS'I-. -- ... 1 ..... .. 3 .CRD I. R. ...... -r- ...

C Paloaa pADoL. VEd TAda LE ISO''?... ++' )"" e"~ ,, +. t ..i ; ,; +: l ':: : L0 AL"0' 1." ".'' ".,..,T 1 ....... (14(0 ... '( ( 1 11r1 4(1 ..711P
dalndo Sr- Mi gu e vi a io t. li .-i,:. i_-rI. C r' 0_ A,. II .. i I ... !- %i___ .. ......_ ,+-., --,,
pim ai ma o. $1 00 ,E I-.. $A. U 56 E ,VI.I -100 6APAR AO0ENO 02E0 111I', "1,_._I 'Il. 128..'.., -
C nr o de Tiendas ... .. .. .. . ... Fl- " .;'` .' derO $Y A PARA NIE,,', S' H .. . 0,J,0-. - A ,- .I.." __'''" ".. .. .. .. 1--,,, ...... p ,AP I t r. + .....
GR TS 0000 ((04,11400 ~ ~ 4 F01 liIA- -- A Lu'ALQ ooL 'S L -:all, -70'-.3,I I _ lf s ,;,. 0 ,.085 -. r ,-i I... i o n. . .. ... i; .. ... ...1--r... .. .".. ...--.--. o . ..T ,..... .... 9'(l .... .... .. .... . . ..
... !n, 5.0104 i I"a...or. I Is. ,i N A.448(1.0-A,- -,IVo 1,-0..:.,1_ -_, ._0,0 00.00t, I0A0..: [l, .: ..-- 0 p . '0v 11 0(H I %%I/(0......
hi ,d a y: D- VLd. d o, A '1 ,'1' ",'11 - 6 E I 4 j-'W ..31 1 l .. .. .. . I S' "' . . N A C IO. . .. ... 1. I . ..1 .. . . ..+ .. I . .

I, Ainc.rn 0 cEoi Aer Iod rr A.... ... l ., ..,,, ...... ,IIN to sq... A .A. . ...... ...r" ...... ..... .. .. .1,0 COCINERAS ,,-,. ,OC E . ....
_-____'_. --IT. . . .. ,, ', r 561 1(1r 0 .. ....','do':"ida... .,_ "';". ... .. .. ir _e -Is I
d a.. .e.1a. .. it -. Z.r,..o n.... . ii. a .... . , : a .... . 1.'-.- " -- ... . .. I. . . ;:. , . . . .._.. . . .. . . .. . . s c m c ^ H C

A ot ( o i .......T ...EN llD- 4 033.........1..od r 2 h .ah I ..... .r. ...... .L .;0 . i . ...s.. as .oI .--2100 F211011(0... .. ...... ..1.1. .14, 77'l 0114 ( N .

'A'.-0I r (C!0 10(, ,l'..r do.gas, hai zalAo,"ria None1 en : ,a ,"'
c :,n e n c m a te E + ,e ~ d o e t + : 5 l, + n e s .a P A- co.%n -e r c de.c d. .L.. , ,.- ,, .= %: I .e e . ., A '" + -- 0 4 C O [ N RS- CJIE OS E,+ E, S. .. ... .,., E,. ., .A ,
c~~o~a`.A I:1110i.1A20i0.0L01-:-- 85,OiC A 0 I a .l, 0" O.. I r -L-01cr GENI AS CIF.. -ES Id i: t .. e ,- D c o
"'L . I'. ,I r -ahn ompioo-1 I 2lll 1...-IF0%8- 1 '1 nt 2-8u 1- ( 1-
... b noJo-.;,..j .!..,, .... "- a5-r 2 -a 4 t1 h. l--0"":11 l(- 111,1,1. . -r .-- ______---L-I- -- ___18 __-
HOTE CAAS AEHUSPDES I I. 100. 4.0c0.,.,I ,1,101-0 -- I, . iO OA~Om~bo~,0 MNAOA 2 OTRE RA__OISA
MARIO.. t . i.. . a........ -. ti de0.. gas ha l- -J( 3a,- -- ES- 6 Z."1.-._. "U .' A i:---p I nI 11.,-89. 3-i_. .
hoS.,iO,1 Aa....1 SEOLI TAL.. .. A AN "." . .. .1pls to. .1"- .,-1.. .1"8I.. ..... .... 0....... 4..
"A" .1, BE......... -- -.... I 8 11 -- .'. ..--' "e ...'.. ., .. .. 1 10.10-O. 'E ,(4-0J.EO 123 (8R -'.

In.d.n"11(, ('O."".1(01.1A0 'I'd .... .I- (Al8I0 ...-(AF-..'.-..',A .' .0 . ...-..A '...doi.parT..(1...114. .r. 5002100 82117741 .
ri" ? .' '; ', 2 ,., ; + Y-4.o .. .. ... ...... r, P .- j ',-,- "-- n- '--'". -t -' . !...: .. . .. . ....-1 -: 1 - --, . . . .z .. -... I-... _ nrn Y _+ B t ,,, + : .n .' S,, S OF L" C ,A "U N A" M A N E J A" .I -..... ....... -" 1_ . .
..'.-& 11,,1,_0 01.0..1 o.o..... n.".' .'1111. c.-.1 =o110010(( o, 1o(111 .....1050 10,"11- _,-t -II dorat ar nl ad- e .-,--', ...........
,I~ .,0,1, 2-...o;4,,Pd.'nid ( 0 9E,-US:. .LMO.. .. ,V.. ,..M..,s o orr oio Sir1211 ....',.;,A ." "L C', ," '- o... .....,is n " ....
-d 801.02' 3A0 ti l Ial ] i 0 (r A __ las o on so pero o DV
n. .011'o,0.001(OLO-1200a F-7,214 F-102'.1-119-24. o t. _
-- - 'i l i-- l ,:" T.'1.r!'1 l'r .iii i j,,L 'I .-- ..n...'I'O A IInn; -1-A- I' _'; u.-. ;: 1i o i.". ._b F . C.-IIto .f- I- I ..... ......"'... ... -- Q ... { ", p P Bu n So Too Aio-V MD RO

..... D O1 al EPK*TA1.MN10 arl... .-o _. ..4LQI L CA1.2... 0.0IO$ ..' I -.. .-.I.-. 1ep (r 1 Loota,, rut ... 0IaIrIaAs a Co r 2-1.ra ar a
... ..-i7, e:t,', Aamontos sin ostr.. 1edar. 1100 _1,.-o-o. "d,,(AI. 7 SA err 'i l --F. 'quulnoA d Qu.nt- Aonia, Mita- rt.'u.,. o( 0u8r. 18 1 (uR
Elni.rN-I....on.troo...... I"-I ." 1 :11 : .A, ga (i r. r t 0110 001 t0. 0a5a.. 140 01 .. 03I2,..0 0.A0I' -0: mar. ToENi. VE14 E O 100R )" 0 07(10 11 2 < 11 04
___........ ..... ........ . I... .. ...,.....-fI,,Io ,0 .a ao..... . ..... ..ol........... ..--.. ...... ......a ,.. .. .-.. ..,-. .. .... .
........~ ~ ~."[i '"' n .. .. .. ....+1 e '... ah..... .9. ....',';._ Io + 1 6 74 llV~ld'rlo. 1}~ l Vll+ .2 ... A v ... . .I & -% i r % - ;l[+l 111.... .1 I per .. ...L. .. ;- ;I2S . -- ,ERES ?-
003 035051000C 0A W0 nR siiadoso 8020.Moda.03 EPA TA ENTS 04 12.I0-1001 4100I8,.;..o. .P11,00.. lopor ("go .11L., irlO(.10.1'i811 .84(4I

.... ... ......... .... r .....0.. ... .... 0. .. ... ......0(0Iioa, ...lOr.n. .184..,00, .o .. do (I11. -0O1 .....I1"ENTE VEN "E O ES pI....n...7...... 1207... 120.... .. .lt
440rn01 I.O((dO.O 101(41 .- Is -I . .. I {.. . ..o.... i. do. hob Ioo-o 10111081 00 "I -. 1 ..N -DE-1-.. .. 2
... ...... ... .- :... R prqnitno 015 . .... . ...., "'... o ( ............ (... ..;. `. "', '1O-- `0 ,E0.t1"0,,L07DO
..._ ,A .. .. ,41 ..% .. . .", .:I -"'. ", .,, +, ,. .. . .. . . . . . . . + . . ... A ,- "... . . .... .. F.. .... ,oo .,, ...
A .1 .. n 1 sa . . ..,"-... . .. .- a ; ,; ,.. ..... I -.. . .. . A" "1" 7 .. ... .. I" -I } .. .. ,toaed d s r a es r e es d e..I .A .. 4a K.....V .- IF "1,..1.n...ros.I.nInIsn..i 00;- n" A0.02 -001(0!(.0_ A04.0"I.... .0.4. 114 n.. o.. .. n 0.0 1.. r. A olor. .......... b 0R nor-" h 10(b0.0 t i. p.A.11,0b0.Io. 11r(ll,1d, 0110 10' ,41(.125 'CH %."F I IES-
.... ... ...A-1005.___ .. lot,. .011-. 1.4...0 1,(00.... ...:-"`- 10UD PAR,. OmA .-..- 0c .. -. dorp a rt . l.do.E ...... In o 1 1,-ra1-II. I I i o rs. : Ii.-I'_
ES tN I CALIANO +rg-.r i. -a-do ..- ". II 0 oO 0.:. lo ,ll. ,0 NO.I 10(0(10" ,_I-I_ 4 n:e.a. .
''l~m I1 11 ISEIA QUILA ......2...... ..r1.....11. I LO: %010I 4I1 '2 Ill, I 1.-o .8.r1- ..r .o.. I 1. .. . ; darI %7a1aIeclu,1,,AA:IN1.
lt O T EL Er. LS AR -O M -I'' -....... ...... ........ ...iv ... ...A. G.... T.......... .. .....:- ; ; ,: ;. ;,ii.,. .. ... 2:., .,. 103' oRA.DAS .... I ... ......I.... ,lc~ll D.se 'n VICI... ..
poll(-1IAao oo oo noca b7 7 0114 00Iol odl '. 12.00 .10 -010. 100.1(10. ~1f 0100 i'l 00011 0. ,lo-,~o 1

., . r. .. ,.. r. - C, .r.,, Ell I. i ,p le e sib CI rnu ; ,,,1-, .... ,, a 7 -:-rn `5 -:,rI -:I- I -r-- ..r g 2 N .- .1 M x ,n".t ", r I .. ..


.-.i 11, ALQUOLA" 1-71'12..m. ac-In..2Iend1-0_80L11A.. ...o..o.oOR Z ..11ganoAl enue bo"',,,lnI 0. 1 1191,1
oi- 13 ESQ. 24, 01'UI....O.. ,-01'.l- pOlRNo"IAM-0- o-i-2 FA uRIC A ERITANIC O -'
0,,"._1.1 1 '"l.10.,"0,AY2.-L .-.,TIM NT.;. ,..aT.0O0la ,]P l0m0- ;i*a 0.... -.. .-.........rIu a.-.... J .. n ,.


,, ,... +o.-. 0. IIP"I e~t'l"C1' A'r:lI' .. . . 12148l o 0000000011,,u80118o. .. noLzao. dl/i, 0010 e 11(40 a -.0=.,080 1100111, b']~o II 10111800,5.2. .Is42.n,[ ',-16-1-2 8 a6/ CI FE EX' ER1MENTADO-:.
___ _Fod".as,_I. -'.'. "-" I. .,.-.o ., H ,- par,. me nt.o ldl- --21I'. AL'LOD-'1 '. _I '-"'" .... p eori (10000 n1 00 1 mtlerr oi - o s 0.
.. ........ .. .0n.0".." 1p-(,, Ol..; 1012(0 80 0001b;'o0 1.^. ,:.0 o a8d.g s0 no... ....Iro. 0.-20,, , ...-.- ,.- r'- r-. 1017 80P R(R,0 APRENDCE2
RESld oooaID R AD IOCEN TRA L . r1 ,. . 0. ...1.1.. 80012001 .. .. . ... ,01 0 .... o.. 0..(.11 11,.- . (I(0 ',20 .. .,,,, ",- -, 1 0. .. ....s.r..lr . o. .. -...-l.
q as. ...0ni4:....0h hO...... -,0t1,n....G-U11.0O'-0If.'olNO'; reinW-i'- ,o".s'0:' .0 ... . . .. ... ..... .O r S .. . ....... ... .. 25, -
c48______m00000. .18'.....1(11 (81000018.0(108110I118, 2a000oo oio (1.l),)ld8 -.r .2'si'..f(arbl..(2'2.T. 71_ :


IL ~ ~ ~ ~ A V,,,ile, ~,.F ,. J. ( "= ^" .' ..... j Herni... .. a ....I' ,"'"" '" '. ';: '" "'ao ,+.;'". .. .... o -'; ". I .61 I+ l I---o .':;IF, it I TA ,LINIP %R F 2 I "' 14rt .
,.7 3 g I.. .- ,, IN,: .'- I '.,,' . -. -.. -, T.Z % ", . b ,. .O _- ._ __ A A _o ' ,, .- ,,, t .. .. I ... ? o .,% .....Iv -a I, : a, .. ,,, I- r oria C( r In F IR rF% tr IV e, , ,

... .. Esooo~o.0O 00 00.010 10001 0 noC naQ.ca, I1.. .N.A EA T ,.,4MLNT 004 0it ,.ln. 0-00 o.i.O t 00 ul- 41nod11 garI?,I de.end lo r n .eoo (aia 0o, Dr Ia o a io 1o 754 ilS 24
00120001120A_01811r0I.0I1"' '1i'.al'lO ll do.. r/ con ipo rl aor p i.
.. , lot..0. O 1.,r,- ,.'.`.-,. '.ON 111s400 1"I n-', S ".. ..- l0Fldo o. ... lllr. .., :1. -K --.' d o A 112081 rino ivo 16 A E -S
Far,. n ......... -I ri-..........., I-" 0 0... 5.... .. ".I 00(1.0 000,I :' : ., A11 .r.A. .- El .n. ...t.. .........4.37. ". .. .
n.i-n-,r-,,;.::" -'us'AT.4'r s.-OL 4 N.r en0 -, l"' l 01-042 C o000.loa E ol~doosN. oportal- l ara4. ....r. -.. .k. a T
_____________________ 01P110180-0-10:,..iIiI-0-2r.00L00 .-00 3 Ifl.3.-- SUAOEZI. i- ,NOZ'i.. r 2 .. ( : an Aru,- 81>. 01i40. I 0.21 21i. .,+,l l..1 'Im.. lui V luu.'*Dg. AI .,-,- tll io, l-o ra;.:,en- e.f.--T 7. .,/ rl.nn n'kl.n ,..m ,_l'nWn.82. An""1"..i'- 'nsIrP ,:.1'' pII1-:. . .. -., a. A. 1 ... 'l I, !IF 24'"
F" f 1.1-1 I1.1. ___0- rA-C -40-1,5000-245AM


ALQ iIL .-O., lENTO ILE 1.1 4) I 1, ,.A-. ... APARTAMENT .'00, e ,:,r 117 0,-.0,00 0 .0000' A, -.. 1. ,,7" ... -,. , , 1 r o o .
.. .......... N 0 !_..1' 1 ,0 ,o... .... ._ 0.... 84.. EAO %ITAC A' .. 0. 7120.-F4. i t". _',0 -. ... n L O ..... ...... 0.0...O ...: I 0 ol I A1281.MV t S .A r . 002.8... p... 8.... .. ... .
r uI. daa A.t At- =_ 1. O U r . i% or .- mIe--m--Iy1. 80... 0101111 p,' .. .C , I o .. I l D( pq -a . N un d... .i1 ii ... o ........ d .... 14 .. ..e r
.E-DADO-no, ,_.. ACiL. Qi' 0RI-'t .11(. T 'I 0 mr"', 4 (0211111.. . ... 1100201, ..... 20(1 .ldr 0 1 Th Ie 122m O. E ARIS ,APRENh S A ----
ml-:1PDE D 0 9A.1..1,.,.. 0".,. ..... ............ .........-I.s. ............................ ..................,......... .... ......................................... .............-- -+,
II~ill '1lB'AL;;;.,f.Kl~r.'.. .I1l",`-O I mU Y .".-7, P;.- n! -ode r" aw1, n.n"n--i nl ,l".i./: .... 5 l,;,' .' ..._'- . -+.... ... "_- ."" ....- - po[' IF % J l OIII1-n-p.,.. d .......... 'I 6il,, I ,i .......... -
I ......is .. ."1' ... ....""... ..... I I "r. .,"a. I IL :, "'-1 __"_.... ........ -'h ......... '' ......... I, TAOr GNT I I.,,, I . 1 I ,I .. ,,
', ". .... .... "5' ,,. ill g" .., 'e" I,. Ai 1' I. .. ... ._. ... .' mnt.ar ........ ....... Fcniin pa ia en ct -- ..- .A.AB A D D E- FAB- R I- A R oso`- L TOS r)- .,-, r, .. .. :2. in +X % [ 3 ...... .... ,. ..-, ,,r,', r- n, ,' .. .,, _-, in a.-.


.08.',. ....(... ....0111018.." I0r o ,. o: AE-9. %" '-, ,,,,I,,,- , 8 1,,. 1181" I_ d"'.
SDNCI L ALINA.4L-0. . . .. . .-....... . 1. t .. '. .--II. ALQU I.. REG.A CrASa (O.," I, ,-....8.1t7,i
H O T E LITO IT IAii I ", "r: i. .- -.. 1.1- .. . m 1I . . .:! .. .. . . 1 l .:. I n I It J d r .I. ,,- .I L % I i+ I .[ L l, a -
t._.1.2l IA .bA, .iA ,z 1180 0 0.1 1. It.%11(,I20lc011011a10f29. -8__ 180 111.0 1 lrlo0 l5`,:l(l l. I'811 I .. Ii -iLI I I (001(1ll 11114'.( 'I" -


81 AS S E C0 D S "" L .. .;. .. , ." g '"Is. ... .. .... :...... .. . .... . I ..I I I-.'. I- I' "" -, ,l' i .,, . 15a 7.- 0 .-."-i'[l 5IF CI IA '. .._" ...",
C ,o--alz -da -y Boom. VedM OtioN F-2393 'O "i" I "."' ." ..- ..".916 ..l. .........-.. ............. .... .".." : i-, ""A....I.......... .. I I-....... ..:,- AP. N"-... L "r-. E.1:81-,"1 .24 ....."' : .I. . ....-:. .......' .
.,-. .. ......... t wr. ie, ',de,.. NNi.. ,; .I-ier. .. ..r ,A .+ i = : ''I N E O E I ,C :IO -- .I... .. . .. ..-i..,\ -T O IN D EP N D IEN E.. . ... ._ J I I "A!I^i, ," ..... .t'... . .....i :1", '
g .. T' : ... .... r1ft1 .. .-V_ _. _ _ ,:- I ...n., ..., ."" .",... ......, ......' ,r.."_-"'.-.. '.' .:', ,' :.: bas f br ars. N.-,. ,N E . : o .. .!, ;- . li- a, ",O "( : n ,
-In F494000 TO.00 0 105 . . I.I:. 1
01.,.. 040.,. 42 '4 .' '0 ....c .... Cello .o .1ea N r'0 ~ '' %," .1:'1 -II;'. .. 00.. 1noryB a.1. v-F,11 (',- ........1 d ooo hab 0ollt oo.. ; . dI~ ... .............; .............. ':- a ,++r1111(( 1-' 4 i .11 '2 1-1
00,,,de 00,,r0 s0,04..40... i.. "'R( .,_" II, I[ , __ __ -T-C1. IM. 0" '"" V.ba."o, l. (1(qu-na ,1001180r1 1DE CO LOR 1 I 0 ....... 00 01....0T 1" L1n
C -.BIT.. .Ag r .. .I 1u,18,.IN" b f 2 t ra..s"al -., Coo 1o11000 (1 o 011..1 8001 I ..,;o..., ,,. r/1,.l01-o 1-,,,- ,-4N 7r'."1. ,
Dp R mtrlnio $11001 a" I No I IE _:r.... .IiA -,. i i 2 r r ,+ 0 1P. (010p r-+ Uj R ,. .- bonoP0ooAoo411,1, ood.do(I5 .' 011401 ",,o.4 ,
. : ,,PENT-OJOL -,.S 'e .. ae2 No ,1,-21-' . ..'. .. ... .... i A CIoN ed r cu11l-O ar o Ooo( 0 0("" L-i loartos""3,-- .-.IF.eeI. 8...yr ., 0. 0011'A0(B1'%OL,,T .:, lI
'1 1 ..... 0 iO 0.... C'nEDL',l AD.. .. .. ."" "' E 0000,, I AN ooalcv ic ril.or '' -- 00 12,14UN0 -. an oos 8.11 R20
000in eri01ed000 5 1e110 O'lolO. 108 s10 ha nol rivadlone b~ah 011 010 1 1I(8..1,10 10101011
(0 (10I0*1004 0100 0801( 00081.cnnis200 f__________ ;r__ a__ 11000 001111!001. r-4"0
0 0I0S 1 :0I0 t e 5 1, e s q 0 0 0 0 ton- ( o n a 3 o n ~l c lo o n d oe f o mii a O n C A S A S A MI_ _E.L A R ) A S S EAL Q U I I 8 8r. -( 010 4(l( 8 ( 1 0 1 1'-tl. 0 l 1 O S 1 2 8O F ,- ,ICI N I S T A
A PAR IAM TO S E A OJ114 .2o Toll F -.A O IIA -L .7N7 1R EF tINI0(10 I1 l,'_0
0.04 _.j I 1(1. t 140 to NolE-10600-8244 0. _0__11100 - 111012,______


,', .I.0.8:I,''i.." ... 4 ,I- ,I 01I'.1-0llo-i .,on.: p.0002.. . . 01......... .... ...... 0 0 0110-74 E-t,],]-88-+4, 95 A A PLO C ALAB Z RE- ".....
. 9 . .7[- ..... at .. ll.. ,n -. ...E-0.. .or:.. '"---, on -n W i m, floI.O. '. "244 ,1
E .6,11 1 rIIIA 100l ..0001.,, -,,,. 00..."' 'P L" ----A'.- P,.II [ J ...n'n 'eant' o- ,' EM.I L 82 -.'Call,1 11 .1. 1...... .
di o . .p .. 0 = . . .. .% ,: ... .:. . P ......,, t ."l.I "' b fi om l t "o I ". d lt lo. M r. 1 'l.. [O l" y." .I .-.- ....... .- I... ,- l ,,D R 1,, + o" -+ + i". "+'r ;,:, ..... "'1 -'.'0'm1-I," INo12Y 4,m,-Almond- "-P-N O-0000' -, -.. 0041,-I, r l 0 . .- ..R" L O T 1 1O R .
.., C E D IFI.. .IO -, .. . le. I ..... BC 166-8 -2 ..onor.DI, m.9.1. w ..l a . .... .. ... 1" ... 1 - -1 fo d.. p C, ll ,. : ; .. I . .. . .. .. .. ... E p 1,11... ...
HUEA SPEDE USPoeDE ---I"-209 -'A -Aoir i ,i ,,I-1..1 -.. .. .. ,. -- ""1...I .. .. rant v-b0rr tua.ment__ 1,T, 0 ,749.TF ('(( It
F 74441 ACAEAD A..r i I 4, .. A BE.. 1. CAE1821201 ('all (-21 II'I
-1-k- ~w1IZ- - IRI "I' I.. II I1. 00.40'0X01 AL 01LEIO DEf01211105 M p NE118(218 8111810 __1lI- I-I

-I CASA D IAS S MODRN.1 l O.)L 001r1(10 1' _"o1.11r8,..i o011.I- Aiti I-- l ll .. II. . A_"' re 110 tIC rIN'STA
"..",2N1L0Z, a o. IfK'DI501.118 ':d'r.1-2I1I11211- -, .0,,, '., !BE M OT 3a. ES ..6 -,.-(9,(01.--4is' 011.1- 41 i, coc11- n .."111 N.TI111110N
. .l a... . . .. . . . . . . . ..., ... .. .. ..... : .... .. r.. . T. . . . . . . + . . . . + . . i ] f ; . . .
,., ,,,-,,,20.o ,,,,,, .,.2.0,, 0" .'L,"2Amp o.A1oo0y L 0,-Jr.I 0 T., . ..24( ..2.01112 l -rr o -a s slo., Lrotl 1 0 r,1 1S02U 111110 IIA (- _E01'+ --"- 110- . ,,, I ,I r
......t......r.'-, .... . . ''n'- 18.... ...........-1.. .. .. 8 .. do i' 1 2 op t 0 b u,, P.... . . . ..........P .. . . II ..... i
11- - ~l r, r.rc -F i... ..r CI.u in", 1 -. .- ..i ..o I_ r, del run itmrB.,.T, II.. l hs .|r n .d. sI L- iA.. x.7 q12 h ,1t | I -t .Pb CN i 155OABU:O X I -- 1 ,-I ll, -o"" ...,...o ... ., 5. ffcs/-68. -97202 -, Im" I "'
.2 AP ART A M IEN "10+ 1, is a~ IA-, , ,.. .i~ o .+....... ..l. 6 'L nfo inw Fe re ,dnetu ri..... ,,Am it c n rr| A, y c rcina s e. ,n or en r-d--h-J ---d, -5-,-e --, ._ t aor a p a... .. nifi . ..e ...... ..se s Oel R en I c- IR- tl'. ]

,. .. .........A..... .. . .. .. ..... ....I.-.I...... .. .. !"15.-.....J.S... .............E.... . -
....., A A '1 L -A 1. Z .. B-7419 886-7-29 (9 14- 05t A.APOLO CALA1.A11AR, T-5oe ,1,. u1M t b1e.i refeenciasSi2no


cap..POL-11E." 0. ..I. .,a CASA-DE - iS -X'rdiCuLL Cmo .. .. ... ...C.A A U......EL4A.5. -1 N 261r A CSARANJ-O_- 14"75" s. "_ -
-'....,.,. ...". t"'' ...": 1 1. :.. I ... .p .'" ,"r"ta, .. e, nos a sinta en s tre rara- ".-iq ,o ,: ''',,.. .. ,..T ,,,. / +2 ,.,oi-,o -m,. ...',-.,,: ,,,AB NA .t tuf a a ,+ ........ ,' .......... VA NIERA:.LA


A.!- ... A L AN.;"'I ; 11''... . o b ,to, .-..,-9. . ,


'opan y AMEn TO Moderns. AMIart no1-596.1.A(InR3700,.-A
a t1111 n ] J P 8 s ( ~l~d 1 c '51"1.s4- A bada_. -,de.la :b, ,,T,, ,,,lanntsot JlE-94-0 5-14 oFa-8147 e Recam e /er BENA LANAN-4To ,i. 00004 l lED 0000801 "(10 01.-I 4 4LQLI0L 1+ 1110d(00801 Oc (001.1111 =e"1. ____J.
ca N "In S THERMO EDIFI(IO 4 Id l"'s, aa"oio 00(010 8080 2112a 001014 eda-03 roRm ((2 AspclOI l 12n11 'i 11'
anew ,.. q -fpar smAo o..sn.Es.c.. *-, .o.i-n 2 0 In,00 04 ME 6TNS o =20 a.1 2 G0(1 8 d 0, M ay y i -1 50112 e --117 S LIC ,TD ES V R -AS I 170 25,1 '
24 : A I01.0us ..-0.11101.1P.,I i DlI 4 IT0AI. ~-no O11 .n 2 HLEE
11170.1.2r,01IFC11.10,,,1,4100AiIa41,, 112 0500 0.11111.0 080 AL.500- ____
_____ 7 ` 'a : 5IT, m e ena(a1I200o80o. Aosyen oriti. aadrado .,Iodo 11000 I 1_ _0L01080. 1 F( M-636. Dr.A yau111p0110de 0.4gi.( 4PL ZASV CANT
______ ___ __A8 tooga Inmn1At 1Knl01In012II8ntiillI1,1,.,2EP1o51.I6aP. To. 04,c oi l88l1b1l.lo It2(FlI
,q. - etI11 M-7- SE ALQUILA 114_ Col .'.-r- M:.- .l. 'o111 1110- 1 (1 .'00 1041
I..0.0.. .,a.0 .I _0__- l 01.4l-0I~5b -.6 o.0 .I-. -.
--K"- -"'--"-',-"-%': 7,,:-'-.a "11"0( iil. ta.entoli Sdodoe8110(1(000. -D0( --1 00 11.11-.3-3, A'Q UILA GH'U0MA '20-1. -25 ,,-...0I000120 ..1 II. Ro,-1 .11-413
Bo,,,.00. ad i j ED D S,,d ilis1 ~.0022,.2I. -SE5,1 (02 y2..L 111 2 0 1
.. F'"'.." ,e:_ V..1"...1,:., cro,- .-. .1 in- .!g . . ..,.e lul -e .0A 5onon I.IA1Il acln prt!,.II. PLAYAC- __ I-A
'r___._____ !..I;-01- 1.-.1...I 0.0.11Ic.-1._0 -._ _0- .__I-Io--- 0
..0'.2 sol. 'CoodoPdo,-nbll2. a..122-1'r 2. 01..... i '-A..I.. :94 .24.1 '.' 048(
05~~'I. moo x0,10 .gOO 51. ire o.4o200.201A(01'
IS ", ." "I A .. as .. de 10(I-Pton, ViFa 180-1,041. 1 01sr201 4 .. .. ..-- ---.- -pto rsai .sopal. Ifra . .'rdrsetcrio o'li-CIO E X ERM N A O
101As01 . . . . I lA.,.11 1.:.- i blob VM c n ilia. I 1.4 11011.0- M,0de 00', -.0(c- 1 00.1(100 111-11(00(nn I d I o((1( 011 1111112 o de's
0 ..j..11. I. 1.1.41. '00."..0AIIK .; 11.217 400 "...:.,. UCIA F V A U CEE N . . .. . .1(-0 1 ei .JSl obi 111111 o J' 'r 13 ao. 0-810(
1,11-I -(181111111 ,11 Lie, loIda C l o s 0 00 .l O ~ 0 0 0 3 0 2.(.0 li0 I-.150110111
0I00 I 8r0400n0,I10ILoiod.1.01.'Del 6ola no. 0800a0058080. 00K-7.54-125-24.0448110


I


I'Mmilicauum

JUlll 10 24 DE 1951


U


DIARIO DE LA MARINA' EjEMPLAi:ARV OS


' A T. .. .-.
.: fTA. DE'.

ESTA ATIEMPODC1


COMPRAR SU NUEVO


I,
I
/
I

' I


Las restricciones de
producci6nya en vigor
en los Estados Unidos,
aconseian que Ud.
compare su Ford ahora.
COMPRE HOY el Carro Diseiado para el Futuro


Precios Atractivos


, Facilidades de Pago


FORD: PINAR DEL RIO
AGUILAR AUTO CO., S. A.
Pinar del Rio .
HABANA
NATIONAL MOTOR COMPANY
Habana
CARVAJAL, S. A.
Marlanao o
CIA,. DE AUTOMOVILES CERVIFO, S. A.
Miramar- Marianao
CAMIONES Y EQUIPOS MECANICOS, S. A..
Habana
AUTOS LANIO, S. A.
Guire de Melenp


HABANA
AUTOS VEGA, S. A.
SSan Antonio de los Bafoos
J. M. DOMINGUEZ
San Jos6 de las Lajos
AGENCIA DE AUTOMOBILES DEL VEDADO, .
S. A, Habana
MARINA AUTO CO., S. A.
Habana
FELIX LLORCA
Isla de Pinos
MATANZAS
J. M. BRAVO Y CIA.
Matanzaos .
EUGENIO 'GONZALEZ JIMENEZ
Col6n


LAS VILLAS
DALMENDRAY Y CIA., S. en C.
Cienfuegos
.. CIA.-CENTRAL DE AUTOS Y CAMIONES, S. A.
Santa Clara
CIA. DE'AUTOMOVILES SANCTI-SPIRITUS,
S. A. Soncti-Splritus
CANAGUEY
FRANCISCO BALTHAR
Camagiuey
PEREZ, RODRIGUEZ Y HNO.
Ciego do Avila
ORIENTE
DIAZ Y PEREZ BEOLA, S. L.
Holguin


SORIiNTI
SUC. DE MANUEL ALVAREZ OUVE
Manozanillo
ANTONIO MARTINEZ MOYA
Santiago de Cuba
J. SIMON Y CIA. .
Baracao
J. SANCHEZ Y HNOt.
Guant6namo
DORIA, MACHADO Y VAZQUEZ, S. L
SVictdria de las Tunas
ELIAS GUILLARTE NOA
Mayarn
dUILLARTE Y HNO.
Boyamo


CONCESIONARIOS


{.


UMICO PERIODICO 6ON
SUPMENTO DIARIO EN
RoT'PoGABI DESD
ELA3OlUM


DIARIO DE LA MARINA
lU HWa, M4tes, 24 de Julio de 1951


,Dfrectuct
JOSE L RIVER HERNANDEZ

OSCAR RIVER HERNANDEZ


IPP- I.-, I1BM W
Procesi6n del Cristlo de Limpras
E LA, TAfX dl] domlnjloo e Ucvo a cbo la trbdiciadbao .l. p .,', ael Cr.-:
do I a AmO do Jmplaa.Mrutlendo de In Ilul del Ep, Sar, t C.n u ..
Tom IaiPa rrecarr lu recall de Cuba. Merced. MLmv., Fjar, F. -
"do (frnt a1DIAJUO). Campaoll y Acosrta, hauta regrMear. I. .
ci Ia rma Ic as emimmu deJ CrtlJ o de t3iplo y de Nue-i ", -
Diwa' "n mpect de li aenorm concu-ecid do flele sI ::.m. i-,'. ,
,ubsead iaado a La procea arganiuamda como en Acrs a rt :, *, i. ,
Soam Bginirln6 Cenut Lauder. alma do satuo mt s F- '.V
. .-, ; .. .:*. .
? ': ,. .,,:,ntr ,:*-.-. ..


Deiegados comuruslatos
LAS DELIBERACION&S quese I e oan el ,-r:. r ,-:. ,r ..,-.. ,- ,
uneuclo Cremiim r-n C uar t', al a- e ^ ,T,,.: ri2., l -U, ^, L .
ruj, narco urer. aphr r.,", rep-aa I,,ir "a .' ,
.3stura ae .1 d3 le, u l oa Nu.,. ..- ._ : ,. -
,e ,queli's a eurma 1- 11 ew.ua, oe .r -. F
.IBJ ir mB- r


El "Mclabcar XIII" en Son Sebastidn
EL YAT 'Malabbr XII'. de banders a merlcana er, .i:.s rr...T.er.l,i -1. a,.e h'Iu
u entra-da on In bahla dt d a ConeCao conquihandao el primer \uf.U e. 1a regai.t
ltoe-dsmilaal liblna-San SebaitlBn. de 4.4 mllUs a naes del AlUanuico yal
Ule46 a .1eta dWW 15 del presentc deupuen de 28 dl.s de rvial. Ea propie
ll delrialt" XUIr'-doe I matre'cula de Mniami. Flrid.--Ie scno. Ken"r,:.-n
Jerettl quo lo trlpul6 (Fatoo API
".-- .T .1 -


H'- muerto Petaoin
TRA.S ae ut.- lI .i r a l. rulg _' .3 a '.. . ,'
hpe Pela-i r... -., V.l ir. ..r. ,
a,,ma .... C e-ee ... ... e. oe-id F,- ...; .. .....
in n'pr' .ez-ff.c&. en O lb j.-'
Piteaen cu a.. p.iw. de1. Lisle de\-u r.:.
ednd dte 5 ,.- itFotao AP)

?=-"4,


i.-::,..,. '\


Leguda- del general Levelt
MOMINTOB on ue alI geaaral Anlolne wi~t. lat. do M j iclaot dole oa R bbica
de HaIti, acogpallado del iattr general Ituperto Cabrera Radriluaz, lee de
Eatadb Meyorlgaraol del te6rclao da Cuba. paaabua evlaia.aa rop= nacionales
formadaa mam el aropuerto T'mlmite Brhulaua de la Claudad Mllltar, al pisar
llerru cubana o] distlnguldo mllltar vflltantr


Almincmte Sherman
EL ALIClANTE Fora t P Shernan, jee de ope-
rclaiema naval" de la Marina de Guerra de lo ea-
tIlda Ul=oad que acabA de fallecer repentlnamente
en la cludad de Nipole (Iltabal en mon)entoam m
que doempeaB.u i.ena ital r-.'k&ri. de su iGobierno.
El almlraule Sherman c eva li cabo la panada aemamna
LmportantU negoclaconea .ordi 1 jefe de Eatpdo ea-
paftol], eeneralaimo Franco, para.-el etablecrllento
de baoes navales y areas eh Epafia. (Foto API


Grcman Premio de Misica
INSTANTE de la Ulegada a] aeropuertol intea aclonl de Rancho Boyero-. de la
sefiorita Ivette Hernindez Alvare, ganadora del Gran Premio de Muaica y Piaeo
deI Conservatorio de Paris, que Ie fuk otorgado por decisai6n unhnime del tribunal
A recibirla acudleron, ademai de Bsi padres, lae efioras Delia 'Hechevarria, Mar-
got de Blanck. de Coro, Margot Caballero doctor AJn-ando Coro y otros lamliare-s
y amTigos de Isa emiente artiasta. (Foto Buendia)
a a -


EL C JO Diector Punalt d l Ard do I Rrpsbllca de Cuba im
rme*1I.-n ed Archc- Noealaeno paca dec poldea a mu oucce ucretaelo ci oen'
rtIaclacc Caldceroe Cubre-ea di e-r,-a.u adnmineiclateaa dc Ia Sne-cieal Caiaabombi
Paieirana, .cordndoe reJdir un homenalje a Ia mencOae del aocaor Julian
z Ca ,teUla conlotente en Ia colocada n de su retrato -al lIeo. en la Gale-
ria de Investigadores que posee dicho establecimiento.

E"! F .LLA I'N,.e zu compz...n.., ,matosa ,vn el k ncrderoa Armando 0 Mu oah. u. ,o i.
k- 1. h .t- f~rillalr itina., l.al n l. o h i ,,oruoloRaqusel Pla y .'eM. en LA ,1r -.
1 ,ir m&de. ..jqur tmr.dere %d.' d 6APlo En as folo del cocmall lornado po -
*h.w' e, lL .p. ... ,-,I'.m ^ n r, pl= de Eteba nFerroer y sc eo,',uano G ,Unre .--
Ao de Foyu, Panchito Pla Jr., Juan do I& Cimara, MayiLa Gutikrrex y A.i"
~~ ~ j i


LA SRTA pi- P ,.o'
La. r e on Ue.
alcadde de La Hm
'bara am-tor P =
o Menoc e
Jd oo .: Mooiiu J
.d ml -M r l


LOS CONTRAV12IT'ES en to@ mjou qo omom rn rubmirum con bn nmutla
de ncaJe parI lam velalonom. por tIow hermnuLz de hI (DCtg---


F' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X W~" ~ '. ^l ~r A lol tp WMel psdn


RIM E MAS =42 ESEN POLVOS-LOCN
,,o,,,is 'c ,ao .1 ,,fern.,, ...o


O---- .* fa- t~ ---- ~--ll I-- --*-- ------- -----I~ Eu omv xA!~.di{x.
A~i~i~AB Jmzuu

S IMAHIO E I A MARINA


DURANTEI i. r ma del rsets r Is suLmorada pareJa rodeada por Ic padres do el l sabco MIu. I
Anel ralls y AorF a Jull Bulle, y pr la dames de honor, llfortant Jubs y Eloen Fallr


4t e&cianta dIrv

t.. ,.S'J .CINb AMPIr|' 9OMOrA, LUJJOSA'


., YT 6 ,. -rn e .- r.: 'i Innso de lu lotal
e r1 los l/ t"poso
c'c- 11 0 0 6 5*,'


BEGUN bLablaeo.
do =lmo, ira ho-
6iada. .%Upass
p.ilda .tarl
Wnio Mart*o
WlnnllIT I Hic

dad n I&t reidn-*
ciatoInlfted-
dad tuare Mld-

ala dala* rvie.
rJunto aa Io s Ip-
lt, a a is Is
do aieb. osalor
Ralph Match p a-
Afofo to. oco
A~ad ColU
aora Gualfmlaria

Cd6e. Coldn.

MA" A


Vkosro.
XN DlS pasdoik procedantt d ditltnto ptlaie de Id AmIrio Ltin. ioe-
L a IA Baa1a1lo IoM fore. Thomas Catnom, vicepmrildnst*l, y tic
l& ctaaM ro, I d4 la cCormick Overa Trading Coipanly, lfabtn.
'tIde1 ecbcida Ahaja. ichos afiores p or en I pronmte oto w an om-
pails da Is Gejea4 Nicolda Iacolsdoa*Hjs r~prmaataale esollvadT
' Cube d Is McCosmIob Ovenrea Ttdogv Cmpe~ry, ao~f NsIreoula.
l Do l Jqior Iqudo, y del sa or CNar Catao. de PublicJdad Ma-
de, qua acU on recldbirls.


-qtidlr- do u.. d.s c, -I- D. no solo Em atldo ..a -.1t. mo to vopialotshilctrico porn Elirninod. do -id eld
iza SvparFci d eoporo 66 a daI a- do dcpelly dopared En iozo, crsl.ler.a, cubro. y d.ddcom a At urodah

Cio. Cubana Radio Philco, S. A.-
bSanlaras Ve aill-o S. A. N1.r r gr. y., lS.ri- com iha cioney n unl dem6s uenilios do cono cc Eimina los rest.o
luos an a Idganl2. Dole para el aguao-fro tes sulla Un delo y Undd62 123outo tcado accid E unta c amdo n unoy
( -lenme, y regadera do ,tensi6n Muebles do un Iam.Ao par. codah. rdpida Elegant. go61net. di. segundlos De 16cil ins
3cero a.maltodo con gaveois y -spatio porn ce-dod eRad. par.o rmnonixar en tolati6n on -u 4.gciceFuarrrdr utensil la H b Cu Salay 13 modeloM cuta lu Petriocia E ro a I.. p oYon
ilnmollld511 .A2 51 h a06.pul.do 104 llll.qd a Tll o .al v 141 7l.-A e nSeguraor.
Cnlomdc-hgiVinado
Cia. Cu~bana Rad;io philco, S. A. -
Sees Rafael I r, Habana.Tel. 111-13411
d Agoes64 Case Pont .Late~d H o Cie. ietsSntw
Sanitarios Vasallo, S. A. Nitom Sra. Ago l 4 v. d d c 62 1 1 eof o E|ftSeA o
Tullp 20 23 y30.VdadoLuyon6 905 .
Folrratetia Hvmbolt Cuba Sanita Chas Matal6n Patricio stU~vex
Humboli 151 O'RellIy 454 Golionol104esq. -Trocodera 14 y 7c- Almendores
Calzado y H Vedado
DIARIO DE LA MARINA


lnauquraci6n de una carretera
INAUGURACION de Isa -rrtera Artamnla-Cabaha Momentoi en quoe el Hona,.
,alt, ST Ptesidenae de la Rfpblie. doctor CaiIM Pri la ro. a, hacrIa utso de ]
f.j-t..'. c ', 1 C ama M uniciel de Caba aie A su lado., el sedo r Jo A ,naoa E
a ,.:1,6 e de Caba"a, qu o icoiTa.pa66 durarle el recorildo pi r eTermio
~^ -..-----.> *^c '^


En la Alcaldia de Cabafias
N LA ..LCALDIA dd Cabafa, es.] H.inoral.e S, Presidente de la RepualU.,. ir.
p&i..ao por el =eguero Carloi Hevia, presiaierae de la Cumeli6n de omenao. y el
doctor Miguel -le, rciblerma el homencje d 1i& Camara Municipal em pleno.
readiamca por el alcd aor Jorle AJorio Pita eli pieadlet del AyeLuaLmenic.
l M La y k a mucalu a quo parree n amblat en I toa


Is'Candidate
LA SRTA ALEDmDA Jrge .:r,].
Rer.p l j, Te ln l dc l Sjriu cic .b -
e'.l're IC"li, a qu- zar, rue,
r.t, e, e u Ce tiner:,.


10TDOS io acwoi polati,:c teibradod en ecsto dias en al rocorrdo qua eh hecbo el igeneraJ Fjgenijo
Batiat. Cardideato PresicierwadJ del Partdo Acria lntaritpen La Provincda de Camgiey hain resul-
lade popnac, brallanes. derraostrdado ean toa e odIa emrocon que el Grald BaiLta dmplerta e mea
muJUtudes Las rc.t quo puDhairmoa recoaean epct del grn rruin celebrado n Morone y i que coo
:,Tieron no .ren oa de veuiLe mu persona qua aptsaudlermo a osaorlroea cuado am refirero a sl pul.
r.ra AdrninicrrcJir Muruepal qu eatA a cargo del deaceor Paieao JLimeie, e qu qmco clurre le cr-
L _aciacjas de Jefe Provmcial dcslUldo y uuo de loa lidere rrs esiaca.doa dei P. Ad U A A ae lnuLm
ocrcurrieren ins dos Barrioa de la C-aDecera. pma sIlo dema epe-an 4 vLaia de] general Blsla y por ec
,ru, cunoonc'erjr, a cudac


omnite r emenno
EN DIAS panda qued6 coMlttuido elComtc lemenino de Prensa Adrea de Cuba,
el cual a, propane luchar por el engrandecimiento de la iamtitucl6n. Aparecen ea in
totoaratia, de icquierda a derecla (Mentadea): Urania Pdrez, Lorraine Gonzalez
de Milia, Dolore Burgoe, Susnc Haten, presidenta del Comlte; Margarita Olaiz
de Bringuler, Benigna Dan, Santa Mufaoi. De pie: Olga Aludu Bedrifana, Violeta
Tarre, o, Ana Maria Fernakdez de Arrolo, Veneranda Chivez, Lolita Alonao, In
Cocdciau de jaruco, aefora dofia joaeflna Herrera, Duice Maria Romo Silva y
Fitin'a L6pec del Catilo. .
r---.. -------- c -a--- --.. M
IiSMa gLE
ES I,...corc Neron y el incendio de Roma

As( como Nor6n not recuorda itompro l incendio dO Roma, buen
funcionamiento de su autom6vil es inseparable del uso do un buen
aceite para motors.
Le ser6 negocio usar el acoito quo os mds oleaglnoM... Al aceite
AMALIE do Pennsylvania par molores ... slempro quo so hater del
buen funcionamiento do su autom6vill... do monco gada ol repara-
ciones y en el cuidado do s vehIculo ... ail como doe lqu Is rinda
servicio ma6s tioempo.
A diferencia do Roma y do la ameie corrlontes, AMAUl no a
desvanecer6 quem6ndo ... elimlnard a gst o extra d l."... agregue
un litro." Y como AMAUI os mds olfoelnoo, lubricar6 major su
autom6vil.
Cambie hoy para AMAUK...recuordo quo AMALUE y *I buon fNn-
cionamiento d -su aufo tll on M c as heopuruklb1 CLs.aaychee_---_----*---------ad


Georaloa Gamserra AMIa do Is* One Ma. adt On MartM NMacod
Zaps LNonsto Mete Catata Osbiser
Seretri. Scrtaria SeretariaL Secretaria
ComeraL CerciaL Cnial. CComercial. Comer al.

COLEGIO

M.M.. ESCOLAPIAS
C~opedoo 559. Cddoaa
Con toda brillanteosmo cele-
olga Do Ne nMuoe br aron recientemente las
Lw 1 fiestas de graduacid6n de las
Secretaria socretar-t
omrciai coman alumnas del presticioo

p la n t ol do I a n R M LmM o -
lcrpiasde C~rdenam, partici-
pando on el acto lac alum-
nas de Bachillerato. Elemen-
tal y Pro-Universitario; Se-
cretariado Comercial; Prirne-
ra Ensefianza, Elemental y
Superior; y Pre-Primarib.
Ofrecemos a continuacidn
Duice rMari E Se ass ees La ita4d"
stAtes santsa1 Pafetes deelasa craduadas
SecreWi s .: del Curso 1950 1951.


Lonw!ml OB SS3MA U
sccoaeat Becrteri
Camwci&L ComerdaL


-cr *MfrIs*u -M^ -A' r-. ^*,
lPins Aloom p Malsa Knarit 0a4 ei1 c us lFaIS Aek he n EI a
de Casto des Aremdble baeinAmineMooroaum
.arretar' 8erewtor6 l 84aSeru i Btas e -SM
Comuic ul. Comerclal Caomercial.m a m