Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Unknown
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15960

Full Text

* "El periodaimo es en lo exter-
" no uns profel6n, en lo interno
un ascerdocio".


DIARIODE LA MARINA


119 afios al servicio de los Inte-
- reses generals y permanentes
de la naci6n. El peri6dico mis
.0 hal.a amellanaa


SPepinRivero DECANODE L PRENSA DE CUBA .ia ,deamaa caeaa. --

Aho CXIX.-Nimero 159. La Babana, Jueves, 5.de Julio de 1951.-Sanjos Zacariac. Marino. Alanacio. Eserarov y Trifina. PRECIO: 5 CENTAVOS


IA NDPENENA', \,
Enipezara en Kaesong Aunqde haya paz en Corea, el mundoLD ,NDEZELA 1cAlarnada Ia iidustriA
,D. \ENEZiiELA.las desorbitadtcnas
la negociaci6n de la arrostra todavia un grave peligro,-.1 porlas desderbitada

tregua el dia 8 de judio comunista, manifesto6 Mr. H. Truman nte sa d peticiones de aumento
l,,-.joa, cc r.undidos nuthm in- I-
__ve, C.... c".taC 1. n losque Partial;
En Washington se dice que ai los comunislas le Subray6 Ia necesidad de estar 'igilunles para hncer Irents ca [I tlue ,-i,-, ,, ,:iinoll contrarlado ,Posibleiente se vean obligadap a cerrar ante
propone. pedir venvsjau polites -cesi6n de Is pueda venir, aludiendo al freniendo poderio rnifiatr de los Soric .I i .'.- uia ride tarpv- i cmuio de demandas de mayres salaries, scgn
bla de Formosa- las gestiones sufrrln un colaps., a su aldn de anular el esjuerso de los poises, que an, n Ia hberd ''-,,,.r.i nelueNpo e6na ea1dBnapartee expone Ia Asociaci6n Nacional le industriales
.___________1___'.1 ua, d dm~qean qaguel] ____
____6....Isla cidadcca Ia-
PROSIGJ ELA LUC.I Apitrentai la URSS ARdAS oCRAT.4s ReacioLondres a RE.4CCION'.EUROPE- 4 ;"a ...i-'- ..e m.daxnational,. e ACONSEJAN CAUTELA Condenana1ajios
Apareta I URSS!Reaio L ndr sal _. .... i.. r'.1"'I, ,." .,i~o'a uo ;: lodeana 10af
Cores del Snr deses que maoque m rIa soana eet1 -Ing .1, .i ..bn.. Libertadr. La Resulta tal amenaza a a periods
Is lines de tregua egil e Y La ONI/eratun pedazo die a;rrarme*".dijo- .lee ellnc ,.::. ,,- A i .dc6n ePueirto Ia economic, que puede
encim del Paralelo 38 con0 el O ccdente pape, ,, dice Cc ..... e acto AtI ntito a C m... de Co....i.... .....".............i...... c ar grave quebra
e I- -p -1 1.add, . r n a cIa _dn
04 a Art -Las- WASHINGTON JaU l.' 4 -AP '-- I Elci.i.... ...- .- .. -. -0 -- ,' La As ciaci6n Nacionaald' l d.,+
NMX.Lo' !L5,L7`io . I "pirJdtlte r.- ua C-6t- rc-r.'AlAega razone6 polilclt- T-'l'. h All- d.l,', r,_4- l.Z ,,'g.r -.,'s Io' destmaosdei a tipCba a "I.."cres e traoucoapolio
D-a, r h ca ",r D iscuzirin en Berlin qcIiidcacnn T'.r!o at .ko2 E r. a rlo P. ---. .. n L-. c-t-C ..... . ,- r I,,,'.- m; en T res o a ela a .tolsio
= i, M 5r_ r. ____ tierd
,=r, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % tews, cl = I", I" ;I d = g hr al-c. c ... S d a~ lr m h ".1 j............ I,-,. tslu. :- : -..... -. ,]:C1rIr,t c.., ,a h,:,.no ternlina. esra" n .tcn as ...t y c sia o a m y rp n
Y'o":9Iaaa ccau ,, el inCer'csmbio concerca oa icr-- ..... casi"ado d111aa 1 sae ane 11a .un1 d e I ab c a 'tc- ....araler mill sr ..-h.. "a ea anumer- L atars uaedenetementoadecaaa-mayaor pens
"'al P n,," M A i e a b, _-o........ .;; .. . p .. . t-
mlm ta47 p c I.. ca.-pen...e aI uaea _c;-. ..eo .-- ue se.reallu oaen orscac an cisual el erai r--a-.- ciala ia qu "a ca"ca a ", '
liiiab guaccce 1110 1-N.Jlo4 -AP- -Laiaclliba11'ciae ci_ t._OaLcRS aA. 4 .lc,. Pcca I ".. .:. """ i -asoNCFObjus i.sttutoaa4.. ero ,--WI-
BE t 4 'd'La aa ada ". -ua __. -c a %..- cc,]am Crl, oresoralti Auo
R d b cIid' l c e p ta aea l.c ipol o a e cr irA d i ,,.-.sCa .Ml.cea e ac, R...:pet r -, p a o iw eo aa t ri m andc idlap r .. '- . '.1 "-I, N a tl N c ia oaal e A .a -
marcdv ev a a r .ac c o e r ea.. .cil ca ata quacaua c a c 'c c [q er r q.-1 'a q- ,no hil.a ,I -' .c)snalid ad Ae esla pacd., r a. una ..'' "-'.do _d: :aIed Press c1n Pragaa Ch.c sc.lai-'
hay. pen asue clounartas deruirdrus.'r e ,,,r ,,,e 'r,,q.ois eclac-C,.; .: ,.ii-uaa Cielue -- a. Cllom y.brll.nter;,ie"Am&"c...-,. -. . ..p "c- r,.%- 'L-,qr... . iaz .fir
II I t an I huea a [ r ru a Gr c in .- ,- .41 L;.r a a ,l -..n ,,.,.,,; .. lsm scla y rla tsd m .. r..... q Ru---la ri~. rqh a Sd ondend6 Co d elz n
;0=hor. d o V .om tlde Prodnu- h--I xrtJ ~m.en erlh' 9. L e Jlb l om ,a oqemu n s C rtu ran.' ',J O 'i.tr .. q, I,=n Ir Dfr . Los ; rvn ern Vere" ,'t1ucla' "as 1.ub dop p sif erts e
"cle I d-d n T p l ed ."a-Ir'" rc.I.. .. l z ."r.:Y c.dtn o mdlunitas rean mr-a rif de e d1.5 1 ter, n"jll anl ,s reber ,.or. P ac, act. int. ys. e -i a ,n q- tL,.-....jl S X.. ,1 I L .;-<.. ; u e sentl aecne us etamnee unoa| at e r r o uit a
Fourld sp u v u udl-del punen a erlRc:D a ,bi .1,. Ie~dl enemr vr oqe pigi an .. tesyprpao r, p ,.6 ain cisa a llL. ....... I. ..... -,V,. "I" nation 2inseparab osle, a p ...dequ aan1I t Ts .....-I .:fr...l s o n ds a .. Esuta o" hlen sduca' ed .... su z.. .
,4 was no i a a ac d r e.. . ., I... Ia a. .. C oc ... ... .. d.. .. .. . . . ....-....I . a y p a V .. . ......a...c l..at .. ....... ne s .... .. .sca. s del
h ibta. cldo e amaalaoca d ccgadls.adJel generaliracHl. aa.Iia en a. gacictaqa a gra, -at-.Ien ajaca. r rla ,L.'.P.:.. P, .1.1.... la.'c' Ia cn. nuallar yrbnnllaci ne ec faa- c. s .oCLoA ena do cierrci nitaccPaa rc l
hi1i la.E raver a cardl d" tdaa baua.n.a5 de.l 4c 3ac i P cl ,ie. aNA plr, ed c'f., "". ...'- indaa Lespear l dacrcean ar h elrtu.en,- ,c-, llc...-c,,,,ud Acan cicpeab
elccia....l ,*,r, fi..., j qu n t nuCaar er,.,_.c.-., a cida- dihia.id
pamarl cciazaduacun arLrda.r mlltad rada c ,ir~ ctaa c1 coircrb ~ lcu~d Etd U i do ci. ndola, | oracriciach',n lea re, ,iacnca.. .. .. .. a-Lcicde iOaaia ubanol lue enen I i ' c.cl ca asc i,. ,n lar acT,, a La, l" uaa, Ac-, '" pN'adci'jcian d"c"c- a al L
ad a N d "a .alaacaadiicrctdc.oe oc.,iacci. C c IcTa e tcaa t o d i ce q 4I i ,.Ca. as a.N A" O d eio ll c 'cd- icidonalui.r c eal a r
clam ad idcaerccn in caia.aci Losaa. tcinci.a aaa.aha.,do' L tenha adour Jdaa ca g-ap]Acdcc tAcaciaicic at. .atqaccciialci .a cidaaaadlaacac ti .dl quaa
Pen| cac-aclaamcal e cia laicap L Sod tafrl araa vla aci ug ...., -oc cacd a a .d er ae e r-.a apci-3ed arde ,osdac ai o n r-2 parazon ide a pt ieprains t ci quac Ic 5 acdacii '
tin cafsy a raacdoh. 1iccnasdalrca caaua deicir ccii cr r. c da e... ... r , ae. c _a A aesc -ic La alo i.r oe r, ..aIaiIccca. ccd-nItaa n ra n ilc,:.,:,,y:p', rau a. .,, I"-
"dn.icalaca -c-d.l.a a c r,.ar. a ci..cici accCc.. h. ..c i .a..duci.
chsal doel n0ca. el pInbal aroaral cac n rcalc c .oacac ci ea. Ia e ca n aererac idar cc;1'uica, -a rar l e n4.cn T -:. _3aara.,., cci .apllcirldid cicialia"c"I esu q auee ca ciceno -,'- Ilaci-a .ilactcia ..a.. .acici ..... la P .' a,, a,, ... Ac I. da clccacca.s
chspaaa 1en de |ullo. a aalpldI acl a c a c a ." '.fliciI, ... a ,dc a. d .. ca.,. . laas pe cipeccac tca cacisci aca la ." iai cri r a
maa Iaan "'d' P" r,... ,c,.,-.. cc.L.ILI"a"c.:. Ic,..ioaca mandarespetcr y crecentan ,, fc--ato...aalBl.i I..cl. ,1.1eccjlixi6cci.
Ite tdr. Pimer min " "In...... -ti s a" p.. ..., a.ov u.,,... 'r .. .'-,'',k =_ a d gt d
Kaincd 'a a aa. E cCIA, CdadcPla~ br 1L I~ aaog nz c.. 0..i.. I; ELN
lacca. e Sa c. ada |~ parsa ccabJ~ac | a I.vAl tadclaa a In., .o cra mi re fa. d cai r.cc eraia a ,,- ac^ canalpl~a e, ,, ci da ra n ,= .,a_...T'..aec:.n p at,,i.-. cat ...c..... e .,..,,, ,.o..cc ic'. ,,L,' -el Arcs h aa sda cci-

a c da aens cT c -caCahlac i nn 4aa c o a dea.i lc cer dc r ar idea nala ia i. .i ,c Lac.cilacicacaiicic . o, -ill dacialbn de ccacnator- cinde icaecfoadhaydcemc'a s ,,Ibctaa- -a-. .. n ...,iem.na lcn cia ao
da caloc caducl~adnc cc c.nna aom~lo. ..l...d_. a ....aPeroia-co imi. a cac l . i. "A:aoIa ciTO ,. a Er........b coo Ac.... Si aic aaL.io hc ..... ..... .. ...."...""'.":: aL.- ......... -e ead-..... aa p...-
Ia. raJdic -He accdcia. ,4alcicea a Icit as II ,.recaarl uacl- dc a ala e I iadccca ar Is c -,,e.a onai c r. ae.rC. Ja c osno ta de Ea fa".C.........ucI Pci acasaca hal cciinrlcdccuadcai aaccaaaca'I, -- .r. .--- enspa-
I No p.d e ererdCo- u n c. ac a z ue .ur n n In. r -- Eidc-- "ccicaac ddr. ._ ,, s a -. 'ne. co s ne e a dc Ia cara-a O at s ue.
a c eihe. . . . up.6n . . ..P. ,e se.tCc . . . .m o.hC. ,cn' .. .a .m
cacca dcl Elucia saso .ad rlath m Lc hac aiI cuicrl a aarIcica uaci poP ulc .L6 los -rl ial aulnn cair ,ecc i r c ian n eta urcid adAc .g e _-.. r Icr.s,-u ,i-m-u "i'ar d t d: s-.c...led
c_.-i .. lf muthar "a.c laici N Oan piinap c.
c. d l dom r ea lin asnic. errs ba ssnr elrrcin t ciafad a ..- I el n ae" I6or n Par --partedChurchil man. at6 princcp_ aLilltecim .Lci'.ad-r ra ici pago. Lacpolac bodaur ia c rni enadri a2'acaie c lasde r-a
cilaslalada al m nn le ti 3. V l. c rc a" '- aci. ciaca] pr ce o eisa i


qu am a carar p on cacac aal cia. Qac _a ia dc rr.,alcric p eria eiasL a cic oi a ener d panaIy acrarden edamc-a tod lcnl Ac Weal, A oans c sici qc ip'- 3. umeet
d: au a. Pdmc-a 6 .a tauc a al~iaan oicc 5cacPciale eh ~i i ie ao cLm- ici.-Elprcc~caiac a bl o dcc aiccacl o" 6fcil3. 1 helin ,a..-4ci. didlcciaci-i ab.AiA ccl~nI, Iarmicc c ii- Iicici saa, o rgac m.idacc l.' cj.dc.: .-alNc----.i:ciccia, Ii-',,, ,'.. c ciac~ic s acid~
m I l m a s [ o e q.in s C l ... . i n e- . J d | h . r p . . . r A T .ro. i u t ilO rar c a l l . p d e i j o r qd p . . . ant ue a s.. . 1 D iAR 1 0 -I ,I.. . I l .e t A r m l a d a e e .. M n t. a t i e s I &.. . t i . .
IIIaaaInsdoan di~a.dadW dic iS a ac.cncc aci oalcadi 1-Slam nIIciiil In c r. iec o.IcacicNATO aaia- ci iclccccil cpIiccc1Is ci Iisa. LIclac'.clc occ cpr.cc,,Ac.cacci daI hcccnralxcnm c i c. trOpqnaaac c a1. Ba.ca. qu u a So fl l P .1n c1h-c'caT i1iiac Laca ha aiI-c.Alca-. .1;nci.r. ticr ida."a a Ht lO n i cc iai antao sin 0-c,,, pard cccc aiciicidpcicce aci n. a cicci n pcc aa c e DI aID ctua d cad c r ae Iciacc a anteiorac i i l cai oalencicci a L AY n rm c s
Rca a liala. prl ra cnire. qu cd b.rlc dc s m".c!:ccl., ccic ciacia"i dcl. La l cc Ccis.. ca-an ac..rn c. ca e ad aa-o sl cr L li. i ca l ladrccipi ..ay. ...ci-..c c ii d ne5 L ac ic c oncc a erac ci ac a c a c ta cicrr c cspr adaci.
10 d o. c 1' `i...lIt...ac.oI: c m c alc c A i lia- c c a o dci c r- i L1 lis a c., c a-c c uc r a c peuc riaci ea, Ac' __- ;...... .. . .
M e.sa rt entr i o admed deam n Iin ,d.",. ans o 6 'e a : ,rs e al.I !'!de f i resll .a r ris r' r.-- '_ .. . . a . ... ... /t i ` ,` ,d d 6 cI y t r
c1~d.p~~c~a id o lsc rccicc ie ccad.aa'cdci cci aacccdi .a Ucc Cc,,ci ac .dacc laci ic.dc iaalic a a cia'ic aac i Pc. I,,. a f Cqa ycideficniat aiiivepe-, I -dipedlci c cia. Ac ate os wairlIs A IiIcEbciiaacic ,cai ,Acici .t1 r c.-i ca
mc ta m i I r" nfr1o --I'.r' - lerc icrc ioa ci- i. ... ..ycc,.aa
cc cacl dac c acic oP sa od. -a 1. t- r e L~.do UlomSiicr ii.-,mo e n I ...:'! .-'" a. .IIL at" a cI. j,,.' ,s inetryfconi e enc a pclac'. a ' .'."'ii -C',_pcc a "a d c ridicod 1.el V aticanol


. . .m a.... ....... ...1..1ccta.aiciifcCuscoJa d ic' ... .. .......c..cia.c...,-1.... .cia. A
sob e|. a..cIa I"i 'ad. c ".acao cIcm 'I ..da,,ac a oraorlm dsrroeno
o':' m n Ma d I45cloiaaerdo -i -_dl I r .ccns Ld. Ici L-c 1-1,; 1 "_A.. o s t~s e pinac

0r. .. .n. | alPr H isdiBaciccicialacr '.i II ..... . ." ......... . . u o n. ...... ... h.o ar lV t rian
de l 0 rcLo dl ro In Erd. quo I s cofoV rehllr merel picsnr p arem ae cr le.1, Palo cll. I'. &.Iu .mm ullc al .d m ', 1i .: ... r,, r / rvna~sr... :e-I.e.en ""aIaeL; n d aeni.
W O d n ta e.d lC -a In o -n. v ar E rnlel u n[ q u I vn .fr o el amn e .l cinemr- / br I d ai 'on, 'd ma ntz m. -" muest'ro na I. p,"-t d,:m -L, ;.1' U _e-A d. tr .-a ., u aro e r g ah a c n e sj -
S i aloe nltl' = ntr an lunycae. Jr tAC ,-i.rur norge y "C".iacaaqac dade- sp a-- ac- -.ac.. c- aaCccdaacc' E.
IL01all cargo. .I.is...... ...IC 'a ...... p l i.......... ..... ..... ....qua,.. .. ... n e t e W li . t i, rep .a c ., n c o : l. t ', r 'Jo 46 ,as'" s...... call a cci.i.. ........ ... a ,,alcodcci,,, I r,, I1rn,, cicada aaacda eid .. crr .. .a. . r
lli ir. I I ClealandMad sac-c-ia s a ler cl ~ lat 1 .5. I c-ciaoe cn nia cal c c e c-a t as ..- ConCt iuicaa c ba caia po m hay Isd o ndiai'ie oedprnra bn.~j l~ rgjmen~ m rd~d~ed

Lee,.- allrcanao ... da aciCadaaaaaclbdcIac4,cchara cccr.-a.-oad.a. -cp..cadcw
ac-ac m 11 b~ LU I frh l~ pclac. c-ra cacc loc -cca Lan qu a fcopa CS. c c a a ~ oaI a a c c WI c -S h c a SC hm.e .~ s -c l S
It cull~~~~a ccii~lci I. Ic..-r laJpgi a ad ap1, s i Lea.IItra ,ydecn crI us i"
I .. Sa lNaO aa onac a s.. noteac craP accioc A IM at.cddaerIas .ciidonust aciacciu cxc, acci s.unasci cia td o m notes ra u m lq


qiidnacnpar as= @ic soa faacrno dmraItw. Inl.el q I6 do ( ee-"cn atldcin Icac cicocarre .1r er r, ,,in Tre aex ,.dctiO e, ass.ociae-
n 'P E l Inain i te s I ,uijeror I euenr, r nt.e.r' san ,,.. re rs on3


na%:ad. Uno 41111 olan ., anya[ roc I -c-llaCcraaadtac d e 1,c, c a r-i
:61 t.V ... .di... .. . .. .. . ..... ....." I1,.,1 . . .. ... l. . ..., ; .. . .. .. ..... 'a r on e ni m ... ur......... ...... .
VI e / O lr I1"1 110 D ms a l tcrda e oer expr in~a r i n i i ndr, cc. r,1e179 .I.-I,es .1.nura er It_ I "I l.[ r,- Porte, Churchille los Est6d la d I p. m ila guo ndeusti b gada ante u 1 a g ueo. La ep; ..o..eli-. .o
Nadu do mbd Parse. ca. Ir- 11L lor" I'uO" I .. r'.', c ,t ; ";., am po e, fa, . ..1: rd i le "Bo.li. m .jor "uarittl....md os ~ cuet t . e ae m eine o ..lard1 u e nd-d" 2.' .- ,. de a "pr
|ria.clcacaasc abnn ae nlalca c| arod alat iaicc al- h aa e.ac. arl p so a Belalqu'opos ni iadocas ircIci..ia ciict c-a cIa-i d Lnters.isatpa apsoadcjcn cc c calci a ares epicl.. ci. aI b C 'a
a~Sa~cc ,. *~c-c 1,dA~c aIs fA70 da Porter ,ca c-a uai il ila;.ici.L.hgicclcL,:iiscria 2adac. Ida iddi Ce cl

icari cI d dIn -aa r n doaen ",cmin mo dtor Ic-taaanpa oc icacaclaaanon.In incical ae n euiadc' e I do, criia Prac I n nue lade acii A)dcLca anc due
r lE 16 2 nd l Vr o v16 d i t ml a n l i p i p nin tg e d ie Il." r :Ld.. I n I. m e nselati eer. h t3 'J L a .' n It P a c o d 1: A nht n h l s c onr o nete n r orI e a A L A 16. T d. b d Io n
i r tre se iC ivu ht urr, y.,.II a yI s." b- d I !an mu " d r u t .,dol .r a ,;,r.,, d e prit n cple, ,tanes loitra la c ton es hetanue'stei nI a onat al apar otra dt e si u ,tin..le: C_ . .
.ac clc~ c oala. SIa d aIa caa .' aaa iacia ,.hc niucioa acI,~ hi la aC, I a cide ie.M Ii dLAdeciac-caCi.ia Las,,.lIrad a; "acac.ci.,c


da .IF m in Aar a I r:Ln'_r pa e a c aae l i s.. d r,.........c a . c a 'd ec p iica do c' a d n
a" Ivan n.ola n ,u l *nMa ins.c- ia ccoI Iacc mc ia L o la-c L a a .- ,,- iac clceaE Itod q La arei ant r ed e cl a nc dlcts aclcda c ctiqro i ase, ci i. caA icd1.
{Iretur .. min I .rndI-c c. ouln c-ac-as. dc-i ici.rr, .I ..i.... c-c d.. laa, ile ,. cac- [ I- i i ......ccc L.ah c.iacp ddc...
.......1 ....P.d aa...... .-. O ul..... ...... ..aell... cc.a c c c ia V a

eh r la oonaa e iaa. aa ......................odi.,,0. ,-a aoha.aco Preiai c lso cac n c.l osc i icc.u-ablos; ,csiamenpcaa osBancL ..dadlcccccitaaccal cc...... lcpca"cE etdcicdcc un~dcccaccl siaia qicormabaci
Wea .l a 6chciqua del 4 d e. o lcia ...l ..i.ia -d.a ici .....ad.....r l od ncd.racIliaemen1-cion ,,dea su a.ntdustrlacso,
.p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A d doa. c -da"cac '8- '72 a.ad c m c ca' aacc aacaildcpicaiiii a cpcc A aarl-- ,0 .-d l,A ; ,ulC. c talcici l' ccl dccacrilc csa pcct"
Ii q Icaanh c i n f ra d eIcs c -o d o c-a sou 1 1ca a ..d o a ~ a h y so c c c a da1a a ia a a c c a d ai a l c a a lc"ic C" .L c n r- o r l e a i s ca iaiaci d cl ,cicicIci m a d,

-- I . .. . u l.... . I..... . .... .... 1.- oI - - - . . .i- ,I d u tr a l C u m p o "
bee P-195mV a hintr- --- t ll. --vneC.hxaian ...."ro.e-e__ra-e----I
TCulco. cc o undd. ri la rr, ,n.acostl.usam ene Amic pa.- a m cif ca -. a in c; ii n;n-ene oma cp enaaaure ad aldc c ccaisiin a c
c imlha.PIn,,ni6I Ida n I c urI s1cc mr.0c ca". lbri.k ,- ....... qao. godm irccaii -b .... c sCu.a"a, at-Ia Cu a, lc
of -.l.'s ....'" Nna ametnferenri P
101 s tb -ma-id c-casladi Fromm. a r .,,-c--c "ak .-,"el '. , r l I VAMe Jalici a API..E e a l icci- Ac.... Is o s parE u 1 o4 P e n -
Clar6-l colnia meriana.aI c al Preisan pue losaI.,mericanosO.ccy"cacippcdc cadoatar.En LUeiUU fot .. Yd lbrmua e tparaenm IMcian P&m nl ir. vol onarl |u/ trn oc- 1cd .ecilialual.. b l J or ge.' A dc c \ prci meaid rn;.Io I. In.

r_._y r _nI --.n r .- crS. eme .Ic pber rd -[a . . ca. bcr, aci aca,-l, .. aciacac- e." -' Hayd r I
S.. 1 ... ...AM. ... .. I'd li..............c- aaca Dr ....... RL.r ia ..a.. a.la... Ia ... .. ... .ellad..I, a. a I' ... '.. .. ..A... ......
T 9v deo narars.am esoe iAma-eon .*.,~ean. LaaacacI-ic cci, Ia-..I"acca15%..5. rhraaca.pc c Icacais AcLa ot .01 uuCSonirac iona. I ne 1k-2

ui:7klr |u Lu.,A U~r..e v .....61......fconur
Jauacio 4 4- ?I,-c cac a. I- dlo, te a adbeb- a ci .ccl.Ac ic


lula lenaene ovn nc. l n a M ral uu'o a e sa [ eld t Hog D i a t.c, nrcgme n en..ulca ba.ciaac,.ari.......... ... ........ l 11ao d ue armina r e bo s res uona .peti n d ue m rnglat u-
I ld ,l. | P anc l ofluuxe d iItuia Iro.L. C E.Ira ,...a-a. In..rn.u Laco.a.dcc-lr1-ci1.. .ane arl- inopla...do _Lr d f ho. r_ d
norl ,ol a ,6 us IMlrm ld l dm~ ll llt d n el ,a u nl lO r la o es Mn{. P. al.. esni rI u .,. r) Q ` . rlC] T, et- e dce Lsgeea derl ilo "e oa

4,IlacIla n aaccaaldad-ci i R Ada pP.rrL PM tteat.~r
me ~ ~ .m Ie'ntd .i o l n tinI 9n up"mD d e I ta reIT -e asd d l p l B Fae xiA-'tl, -q. r.h,, .g ,c j,_,. i.ea r bnt ..U O n q _r ,.o e e T ,,j'.' ,',,' a n n c 6 u e m a a n .;


dcW-ld| o b cr-a s.asu la caciat. .Laa.ad . a.u-dell, rP luscWa Boyp a Vill q u 'he r.al-.d. .4% anl.#w Opa l. to .r u' h.Ld d. .li c-I '-.u talc la L DR S la d. En i sc Ld . pa c tialc "I a nda -
ala's. a Iu aciellmd cc c aansoalic oaia acc alo ci,.- c cimer a d cIrda cta l po ciI- ar!d. ,- e., i....aa......lc.eani ......c.',,.,.. lc,:,q-C ia.r ,cil l-
al dci. a P a a N ~ tm" .Itealcs4 r ae r d ct Sc c i i i a, ccre r ae c a c, e ... .,,, i. .,a Ca,.s a-c ..... t pciad tc ad 1calca W c Ia a M aGi lf d n n caIsc ar l c.I ialau ab cc d I .
.d e n m e r a e~ e a e a o r e v e l u8 o r ei orcton U z0 u ~ s e l n r r e snpe Sf Jc ...-i d T a r n rw* e M. s ark, p r=. elmarj c xd '"'A -"u e n .-n Y " ] t o At eey e J te d aIo os 6 p ria .


K-aad..Unca.... a. ... pid ci. Frlills c ara dl n dlac tduo lcim ... ac.c. aciccia:rt .......) I i .. .. I ... .......... .p . .. aa." ... ...... .. .. c... ..... .. I ...c ...dadia WIa ccc.cdao a cc- hr ch i aia coc... qeas 0XIcillc .e.. Nod*
aca Iaaaadal C acr aad ca. Sacc. a lac alci. a t Il ens. tri Ln d7rd.ae m o c-lr m 7ta.s U.c-c at- ... ,-] .' ,l" -'-' -a .r cdIi. c dar cin c deprarC eLa ncas; tra mc..c, tIdsc nci latora s c rando ed, a n e-.as
ccoC cad.T aa.: a Waoc6a. accaaa Ildlcicu a. .."",.2c~ii-,iaa aic 'a-a --aaiocna pacic. qac cadis pcm-ablcIcirc,,aGoo-Ciceia c pidd.

b t d arl ona] d al 4de oc cul aFI ixdco- a ayllr cJi e n a dad, O) c-a cac a 5we. r ,ciacciaicrliala dcl .iLui cal:-r Ied -L.. ei,,e ,'acrI.ginterns a en de el dgoider,
Is or PpnI-d- Ia I"lpne mcU l..S, rre alcar-e en, qua naaro, a al d cc ,r ai miac .I, e . ., . . I" c...... ,,:l-'.l.- c-..... no" s .. Io.oc ,. bible b a na readelaSo a ui lcc d ia- ciy cac e a ricc bar c--
ai aII c- I cnaCoro.as .. ... ...a A N N aba1a.1.o.,c -m, .... iOrc...1 ',cdn a-ialn said r aa.eneIia
Q u a r no m e D o pMrO ei n le a c a mo I 0 0 %uai n andl 0- m e r. 211 0 1e nr : d e m M : a/ 'r l'es cu or d ia imePre i c ise m : r, c i lj ...e rl e el ,o . .. e se .:a ".n ,]," u o e & ,a 1 1.*1- .; d e Ara dvon de ro f s c a i :rg -menti.s% re I
dlad ac-a.oUd.. d l cdlim o ci .cad-a n do. Icldn a .Id's cca l a cil drino d --c A i c-nlee'dr lc c ca c.1l, 1ce. a h decccld I- Unil dc hlccci de l cia n. d r
torielles @nrm11cmao h1J1k* nt"I ~ a o . c cnr m rre ,1. LR.) ertor.ece m a rluxand n r- ih. r, lIe ar.. u.a ", "" -i.i ~ r.clet ,.e ......Par h e,.ir, m r. 1I ,Is reon cl -- ....... i "1 J.-f hd d p..,o--dac-aaarne t. I. "no d a m/ I or alawa uciaotrsle x- ncfon de I cn ar.ndenccaaa "/ ,ndcL. d a.. ro'te lIiesI. . 1 ;-... ,-, ade os tr e nt. .-e ri ..._
c r u ~ ra li s/ n irJ ~ ten dlUa m me a G re r n A t. "od f ,,d s e e r';im s a a l' I e n n q u -v . r .p,xs jcerseoa ,,)m p&z oa ,n .. p ,. o l e n a a a o s p.-I
= n:cciaaAr~ munlv~ cinatdccfiaisod 7 a e, ii Pcc-oili dcn ciate c.-,I-c ,"laca isacddc, el Ic. r tie d,e d, Icnocis (i caas inlphld cicpa cl MLeaicu j, clrm a ac,
Il a S l s a d cc I c c- a l- a c ca a ac a a S s a c c a l a a c c d a C c a a e L 5 1 a c d a IciIcc li, c-,1 &d a t ci1 -,4Ici.l Icicclrt e a im oic i sci. ia ', ' ci ial c J Ciui la I -C 1 c pc H.1
V ICE 11Pec hraaa l-l aod i a u ia d aimsd c no iaoC c sa io a Orcilo icb- a aIcccciocic-i p.i ,.r -.dc i'H cna c cbci ad c cc. ..Ia.; a ca ica qc ia ci di
Salr~ Maaodiciccaad S ac. iac aa emadahlmcdiaac i' ao acic-lac ayi c -ac Idil' -i i ad t eid Idoda .. ibiiiII i pu.a .1.1;. ci .u IAc LI.. Eacia1ciaM.cIO dacliU cd soscu ami coa ac.- D ann II- '-Ilaaaa ela-,.aad nma m cad Silo sic add em c dil ci -cn .urd a,'.d i ln,,ll.. licca 4lI -nor alcL a eca.-- al de arc -c ..c-a I c Ic. La, r r aIn, c3 cia,
l. .. a ridi I s qa --o ac ia y i a dac-aci aci aic,- o lrles . era, Lie.....-c:iIa iId .i .. ...........,,..,ud o ...... .I por r en a. .ca r.Ic-a y..... ls I c Lau c i pci...I.. . . . . .
ca m.a9so Sc dIa am clan.. Sc rd c.-eoi ar, ca 1. L. m na c c oc-ih
.lItaP`a 4' diei a soai1aCaa "7,xialWdp'.1' d a,2dI'ac'I.aci i ",nBcc-c-dccdaan
htore m haan dciaaalcac. C d -laa'aaai r0ucn.cmc =i a n 0-aI.nlcaicta (nallg CltualRabliLc cl iak ccilcciam eca cctcccan pp ddcadniasl is-qicicacl

7eaed.adqa~ .. c.. tr ch... acid- mc r .Icai rla. c-casi- .. caba Iici .... ci ddc .aIu.d[) ac c.... cii.... 5a. ci-deI~ ,,1. ~ .......... .c I '- 1 r.... ':...T' l:1 o,[_ Ib]dit d Ir _cibc .iac-.alad,. La, c. icbia iiicc. a an. Ic
bcahniadIcc0 aa l at Sc dllo adJ cid-ic.~ accac calU ici c-c diala"das I' I..t s.llan1 n .'I.. .-? 'I e Id A 2l F ... .. . "I- .. ... It l'or..., I i dI ... .. '"ic-L' p. ....c Ch cchl a... tilul Tccc w mpcac ol chciIi
IaafaisnItcd aaRecasas.IcupI "i11....c--.s. I I c c -r--iid. I,,,,I. %c- -I -.; aabncccudSlbLcciddii Iiiaadcccpcaicai
mao p~dcio c ..Aacac c a -~cil S.ad ciUM lid.. Lisa Sc.La piIiI.in bla As Myncdccib icdci'cc
] Dr C arloEroco I dcl u L,.Pir c-,l ic Ic,..l ir i ..... ... ,,. ;: a ell,,1, ..e carrip,1. dimr On t a h dl r t. .. r,,a ,1I .. .. . "`1. h:
Onu ric a ao a a c. cam e nrlccr rl aidad p ac alaa.. ii.6 CrIea i c sA r It setl -_.. a ac i.asa.e ,- L 'i .aici..A a ia..ip la c chaeiedca.e qac
alciaa ald A1a .l "..r-,LAIac.. portion del rng drcca c-all- "a 11.r, b- arlolc-. doiatlaa -L.icoadcdacnacibricationcbcici qacb dubc hcluacnicaciclcidalaci Iladdad.ciasadc-


penlm~ Irn tn vo noI.--Lam C ircudllatio en 'Jr oz ex rdor d o 1. n0Droo,. .;,,rA1 C_.Luno teax .e..Ai.cercg--t "E- l ,nrr.i --.[rl ,titin(..--1r~uifth6eradadel" iL,"l" .adi en ta i .ns re gridres n ~rVe emtnRZ lhb-d _:- r;,trl T I fil5 aer. io


C'.'..".a c . u c .... hMi .... e alrm Nnlde st a a i rca nam e _.....,,or.... Si. i a.. ..... '. . .... A .. I c. La. da lain baqad M c ccic notiad
aInar culcri, d o l u r on d cd 0r a. Ci .,da.aibcd a I r P c a uc italL. acm .u au a s i p' I .. A". 3r iopfa i...'I n pe.a-Ple a 2ac heradcci c, a cclin e u Id x dcima. cccncimaai ...ce sI coma
scam (go l a-Rr.,c is..,,dndI 1. i ia,,I I. -snp dc4de I d i sa"o,.cdr n ercrccinrr. -f -
padao ciaa a dpcd cil aan Ichlas ml.una r-i.adc n tfll -aef, .ti ua-dopana. onun
c:Ip aaahd cc asli Apaiico s lar -oa.s:caca. cpccraocIci dopic risuui.d i ra.1105a.... i, ,1 - - l-.,., Id.iigcaao.c ncpici i DiIcpdloc a Icn La mdalfid pdq .
'aip Ic. ',a iaarin z.noials t m re ai Palr cids haems i ala taCici~ pd..a cil iadaa... C. C c- I, c ,la EIca d paa Pa id I I, ,u :.a.- PCon -I Is ca ec ca
Hap. c ..doal las a oada ft.Ia n C.1 S ltla~ im Unc alosha. cparadIn slaacg oY diclaidom P ria-ci al, i -a r a l.iich adCw.... c' 6`r.t-~d1-'P ,.~ 6 cr d n iae ir M J cacir. .s i,~lP a; ;d; u a ci cicapiciciIc a o il-
b..a._ .o n. 111in o d.1,a1. c i'J aicilaic. c1. LA bcc 1015114 to cia- 1c.-iOian-la "ia..onsIb .- .-- a Pol de tni a c docns nfr r ida d sannrrcpa ciriiicidcici dde Ii ci-~.p
amsoJ unacvmiaa We Naaam q. acc n pnda~~ s add.id .cc Ad l icII.:.I. P... I .. ccicprdcln e mtrm~re a, e
a.e n~ac ia c.~a~aap.~ Was algaleioaa.qu o1 I. tarlaecdefensc.l a -I.c oa Lca-ccli. dmcf1do.ciAi Pa.- I dI ,*e dadc j iiait.a.c~iaa aacicac.;c
Scos. s~aI ci~s ~ sa-i; cal. e moad aa aocs an ~~ac l l ci I t dc a l,.b. rI e, pa.isci irshi d. c c.ia. c.. deCubaiG.. de. B -lao c -caS i aaidcu cI - ;'i- -icc c apa
aaa Iadasac.asls as mc n iiacy Earnaladamaeacitiiicc.cl ...i-iaa Iaocca Id IcIci -oac -. _____ -, .-b hui A 'cc
c-acndyd lcaaIa~a aaaa -c~dcdac lcacI g ba dimclouriald alcno a cc.n:cI.(AP)liaillcmcdo
a cbr6Iaalcca a is al-ca. a Ia ae hgoio. -p ciaiiMorrci li.c sIcsc c accis nladcI.- pu ..eb los aci,. i ca o -,o
~~Erand .i ,pidsd . o d ua Italiaca lca Ci ci ci Ilc l' addc-a sciIcdcicio dl u l, I--cc II Fca cb p ea d a l
maad q. i a cd oa .,l-c la .ddc-aaardl_.ccala m n t c o' d s ialll P Ib -c.. Jaiaci,.ciac ii na.Ic aa Ia ai- cr i i e Ir i
Pacilalan nlam cc., a adiad ~cioic. d.c L mui n eadu''I
[Iab dl 11. Mlc o a.sgan. es abls..ora o levr caba e Oc
.aiao e 0-dadu frternalacmiso cicaen ael Ain c-caa e D. R Pcbich seaoaca d InCAc iaQIClei. 4i,;ccivaS ll; -ei cCredeJsic....-a I;--- a ,, d a ay
Me~Za a n ra ,pda mcdl.aca.,s. -aI. a- cia- C cc.io'iti l'c- -tie cobju c
EcaisC;c aamdad Pu aerto t Ealc. cia.mme unn c i,, d lo i~a e i me acro m lnael -15 I c I..; an ,re 'us dccr iaitb ysbe n eiic Ide'. I lcmpo
Clb.aa.nc6 .amane icc-I o Mr.C.alamo cci ..s1,3,-ul-sci-... a.. ittin. .n,, P_ cl. eclacl~a~aci..Iaaaccacii~ccicc
rx~~xtIa aa arIcolallcam scd a dAc -- baad. Pi$.
cia a~ a1 a c c-~a -m qiaI'd a ans onal ne urd. i L- d a )iaic.c ia f i o -
in prindS.P codc-Acisarm...i i.IIrad.14da i. -31ic .ad ac.cic-c i ac-c ialbd lc i e anc- ina~ i1adlao OCiadh Juico4.(Pccci uilicb tarI.. ; ;..a pex alin c~i c d c-Ia
La trd i oa l c eastmc ca a oa M. 0 -ldhmdi.c..,.4. .c-anac.cid dcoibel'L calI.uaicedal.I aaid a-c ci.ndcic.- 11 cdacc i IilaciIsLa.1-iqaPcici e 1-il... 'c- i refindeda M
III ccc eiadcacc dca nnanicic 5. c-.ima -i Cc omIi. Pv ii ybaaacaccidciacci. pc dd Lalacd'.licaa. cpiac.a.....4.,-,calala.aal.a ,
ca iccscIi d oa al IP am n ccia, Oidalde mtlal sadnorn-i Qua I La i_ .,PP '"'-o a ad dcaaaci ci.a c-i .Ed..- h ,Ldin- ', dcdeiaidl a ,: El_- lTl1 Ca E. I~ : a- c ia. Sc I oi d el Iran. Mop a mA sa ciscia. cilO. Muci saca, lad
In I lCho cu I J clla no ia dolito.oa" c'Tlac*,,I-,--,,,iia". ol' a iLt, -i.t,.~ d'i 5I a I ac a h lia c

Spina 2 DIARIO DE LA 4RINA.-Juievemi. ade Julio de 1951 Noticias Naco-iiileu

Un curso de teatro infantil darth Hacienda I ijeros lDebutara' a fines de mes en la

ende "Lyceum'" Maria Luisa Riosi P.Prorog.......,, 0.. Cion... CM el popular Nio.de Utrera
pll__rin~portar malerias1 .
"ElaL OReE SS.he..ca. Al.......... .... ...
.. .ark ale leer. p r ... I h . .. -,.a"" is `,S e preaentara en un ,
A ng el L zA ro. C o ocierlo ". ..ae.... i ou'sK ) ,' Bac-i,. ,, p ro gra m -ela re
o y d e lM a r g o l ei l la -W I a S 1a I g i noj l a 1 4 4 5 j ai.. . a r e r _h R l0 ig n c a n t a 6"rg u a n o L a d i ovrs o.
INFORMACION CULTURAL : p~.,. arn-oo, a t M r" r" ~ ORAIO ADA
P .r A d e l e J aeS. *. . 'a .. ao , ....a ..a o ..zp, ..5. o E, . .... r o ''i e" ".a -", d. ... - -- a .!- 1. 1 L A L UC- A P o a T E L E V I S IO N
Po n'-'o ...ar 'ioe aoB'A"C';,a'u 'ac. .... n oo. . . '&,. ...
M" a.L ,t', asa..s,-' .... a.5II,.' l l, as l aa lrl.5. ad lu~,lt-- ak:ol.,'u.aa... l rlea,, :I 9" Aa:.,:." N.:.a.' a~,:. ,. u e t .n :,' aa',~rl r .l." aaaa m t P1 a.5ua + ..i ,.
culqia peocsn-., wd eeefn ris s .an N ih -s-q .
aa et L al J llt "' n i,.iurad lll el les| Y~ .aeu aaalqlrolau~n,,c ,ass caaaa,, a.- rill -,a IaIT7", 'l) ~ ., L a,, N.ah ,' aaj' : i.f'' e, (r da a..r e. Aa, o el .aar'ea l: a le a ,a ie-ac.1
P-. a*.f--!,. ua a .,,,
aca nonesa ona~ I.s e~ d,-n. -c~ a, -d a i.. a Aaaaa fa qc ada au aa as
., "i... .. .' r- al- aaa-. ...aa'. . .. .q d a ...... ... .. .... ."I" ""C....'. s a 1 ar ' 'a '.. .. ontero M A .........a.i... ... .. ba.a-e.,I,
n.dta .. .... L,- an aa.,sal-aIse''A . . 61 111. C 7I 1 rt.. -...... l.tasF o.t n ..... ... .... .... . .

,p;?.+:.7 o; .S %+: ....', .. ,.... : .... :d.. ... S*' a0 e ... ... ..~ a aaab d .assa .o :d 0! '... ;a;raaaaa da7;'' 51;r ,,d a." ? .Ha'o'+: .' s a a,';:, '. lalba a;c. haaa. a,- ; 37 '# .h ..p..
a, C.-2. aM aal ct,. o .ao..ho ro,111 .1 a ..,~~, qara ae auepala N.0ds'a c-134
r. r,2" W .1 or aaulaa ame a l. tx q a a ,C a s a ab aca
.d1d. as, ,,aaa. ra ,lr" ,na' lc.--, .d.1 .rrqal ,aao. Apbera.

c~ae apc ada-,,.dt.. doa Ma-eaa-aa ob ,'a,.6 I OrM d~oeonldeIided M aca,, ., d .nn I H.-. Ib r 'La .e..,-, bo l,.. ae5 erets, tn ~ ,,' merale saadellbcy~
r A'. ..".... .. .... .... ..a...... ..... ........P... a, pa' dA. . . A do ue... u a end iete .aria en-.

-, a ...r- -,r ..n acrr..aa I'araa,, A f"e ,en o o, .ItAt ,:r e-,-.Pe -lro M l C ar a paadaAaa..va b ena dea Qa tlqeas t .
I r Ion,,I -.aaar, '1 1 a, ase a d
0111e u. aiaa.a.paiI l~- l


e e tea.." c- I L18i .... .u ...a a. ,s- .M aaaloa.,aia. heenpe... o d11 1:i r, .i.-.dei. ,.. n .- n or ua ,. en lsala ieome -
C'. a. E a a sa neaa a.a l yteledi .. dete Se ia ezaa bmante caaoa ea-


o..-adr-, c. r.I johictdelos tranafo. nteYonatsoon.C erotelSoinordoa. lev eranlots F-8lde Ill/rd ,u;or I -e-- con uch'pt'ron'c a
30 in Ards.I a. I .ad.e P an a en u_ i.,-' o. eidar eCl aIal E4B.isteIaa Ie-aaaAara-a comnt e meh bdodo. en-
podrhn a',31II rWqdr le. ,, ag"Blacr e y 1.~ 1o- I pcata a .,u i1aaae e a dreaaa. e pala-

e pelad Ca le~r r Txs ce aaag aercu p~rcnde, a deala pra-a.'a aa .v.s n, ,Ia l on u e
P oop- idral, 1"Lsq a 1 F amlia P molla n", ha ir- u r ax~


e,.a Aeadade 1Banfle Inera tiona~aua a-psesde duacu6,con lhaempeaadaaiaa ud hcrlsmch a
....aanadaaddel Fernea~ a nac d eAa c nda lppea. m alraad BraCve Aaaei uea toe aas 's tn ap o b
.ri.aeaae toa.,a ,eonapae.3u, aacI Io a ti.an Ma ami cseanhuaanaa n 'mvI.aens auegsoq. aa n anll aaes aetla .,
-'"-ora.V-3cdc ei 17 Idel daodee a arl aaey aad e d or a eh u p eal e diamrUancarts c ao e rpremaniis en o :7n '
Sets.I-U' a`. ...1 ifac..eB Aqu sparaaaet lga laa aneabr aPpa t ear lac n VLa'u ,tid ea y ..rrd;. en a


d a nom - I o u m..r. it S a atL lp az. con l rabo ur leteN d' no a aN u~e ,,I e. ...
,-I i Lhc r/.)ai eM Orlentfe" de'q Copf~ ua a deom Es u na n tlc a ra ab.e U.ca t rl o tere i or
j- c n- "a ,~ I- boLadn 16 Ae i In "r. tl of de 1na- resdel Peu amr cMa Hrt& Ifi0..I n' otl no reore n 1loeu
a aa... el Ia .Au I I,.11.1,"1.. fluAe ,Fecede lMae rla Y n enrag da dlAl a, quao s he lelp isdetm Lres aaa, aar qada an Eetleca 'aspar l-
C`at Iaa net de I .- ar en, o r. .ue,,us MLd a edarr6 t aalevielaaaeoe ru e ac epbo-
s. 'a'A ar.a -..a3. Dez..raaIM e G a raa Ala armlel, SY doal. l.es a6 d Lo pee a i aRlee ~aa a a' aaa~aIs,.'.a a....o- u, Pa.,ua.es par.a.as,....,, ahca-e iMaastasp- eriv...,Ia a,. I......a.-'SleLuicanGulnuorm. e ulcepaerdeOlt da
de de al A. ern ana e a Bio peme, erand Ca une rle r
LopezaJyeaae ca asa 436a..a .s.a.a. a'aniMoosa .ra e.,na Gon.I.o',larecoAaalealdalllsa.aa.aa.a aapeaal aaaaa.,a aaaa a L orlauaen, Jci M.ae ]zatrlea, Peidaeri aaa tipau Ytd onsaa MrJ e
eAmnton J M rtijg au eln--7 o --Y er edna-R io G mezas ntc aro o rasme gone. en:, Cam alo-
do pano- Mari, a ,o,,-ie- I.. 'naC de.aeaaa.,aaa. a "mp ,r e a d alnafiuB d a qua ... a. qua. Mer aaaacled a e Waf .
a ,.aa..,..a, a, dl l~ee ta dee- Matealle nPa Aaoa. Teaeas n Ai e -a laaeln 'paael Reaa ueala Yme l qu la .heaaa, Is gel maa.. e... lea
A at tlnd Dulasrde1Vg or eenand o elale, da a luban pea a e.
yorri El's Selele ge dnM Il Badae laieaaiayl ueanse eiaaband, Ee P aaae aa r
a tiraC b a asto rie A aela gale- da baaer a aespe a bll6 pr eaya quasat eaea p'sad n-,u b
Is -aeOle- %--.71 'decIa.,aepaaaa.AEasezdpIePan merica'Airwde..lFaru- Rnrd -asu dalo . ale. g rni aiee-
do "uqua aaae ml.ron doed e legGad ,.. paota Pu .... Gepa nelatlp',ad
a.a a d lail de-hald e aiel eda aue d, is
arfcl Vl de'pra c,,,,n Hrn~.e odr n teepetdrel =
dhede d-13r'a-u1"Cequ...d d el y q ue ha lt. el m ent nadde Lounes, lltljaarla caaa.adap ara lo, V lba, Ate., o
rac.ldadeaPe-a-r-Cu,. a.aeahIpea ci ac al 4. al eial5a1p2h a. Eae-
,.1 aa ,a aer a aRaiz a aeari-a'so ao pdr esllta part, qu Emoi-V Apola a ehC. ad arae L abanc J.1v-I
ori e a Mo saala S daa'o d y P .... n La 03, ,rhd Gr andeA.a...tCGra n, i .1 a -.
a'ssetQ ue da e ll. del Aiare. u ene e piadaaaeao, alaas p r ea olra lat. puto ac, ae lunI den aey ,

h;, lour. e adsn da e a equMorg an dal ae s u'Lan Psalt a eprle la he ll na ue d ina e yle
dldale de"alaaade r.aalyadaa dluae les sa aer a caun I t aaea pdaa, n apmea a Perme aqvea

Ma e u odc a' olo eIdl enuel CorProue ManuiMargaaritae, n.marl s, ou
ILa11aa abn..eaItaa'a e, a ., televi aan? ernaeas bua lee anau laetaa Tnuarp ,
Lc a Aeaa pare'e aa aau e ua. ca-t b el fd ca ad. Al a duabim
P ra1utl~o a(1 actltaaet pu relthaaapaaeem ..rt. r "" a pa. e Y uaea
-I L -a.ra asIa E, pata uBerbala. Pa pantaiaaarBaic Vclasteean Ale nr u y ara yu.allatletaEet5 eee1., -
An b.,e dloavidae 'Emelclla d ?'eacudasCade San ent.n n;acaraae d aeeod aa C Arte R aa pl a le. a dd-
arelna ye' tda a rapa1%a uber a aFr.'o ra,. e.n a e ert r del C H a nat t I dP. aho -a dal. Cdarda, IC aalbrnsts,
Aaleiab.ec ae.)a..Jsalae,,ae..g hia pa laaiabep" Y de imm ootpa r-badaae dBelusas erMdala e aoe Bdalqa r aa r negar~ ldae aue g agu e Ia cfl' Sprtale riiadF.
no na nc n Isepro essl dIA I DEm LA MARI. en a uo ar singuer an r.ga t lpo Ina- .I o Lr
A I.N.aria L u e.d a 1 30idedIs .. m.r..-1.uete" aue ando e`Ja NA.edoctornJorge Bnrroeo Cclch.rr muhisieod
adai a y l a Pe aeledBieere, lasbiue. vala ,da a a .enueeoa.caula sonlad
c--.nn -.oeln.diIa Vl l a, Oul taea pea d ayaa s neatrtlanoule daoIa ael piaisrn r SimAr Reyes, 2 IqAn
naabs oleadg. Mar an Aiutda hal ae ulc dc La aelaaa baa, -iYuI. -ro tio .
Pi ons,e.e"eIu ,, oC. a depr Inme e atrac par"
Badalann ea.lar Mia uri ad ae 17 rs'td o 1Elaa d le lroaag .qalao e l- G isdaa, Babd ey c taloa Crlstome at
PacanL9de eaul iaon Po, a dea Una o anReadi oaraGinca a Cacr a e
Leacuees dcet ide te dacgs, etidaa laP pa i ah ta Maci, taaa d Ma da y aIaB
Lpee.lea r Mel., sA an.a decl eo.al- d Paaa ..adcm .La q pa baa, r.vaa lana a cal.Cadealrdpaoe (a arChice-
lcu.A dr au, Ma~Sur. ..aaMa al ..... fl ..a r....c a. a t Gelhda... nll deuala s ey alugihasegaur ban .
xiatenteuynalevntbsrSaa Cs. capeta n e C dacisnat racguo n -
'a dea u' e Cn a e alqu d clha m, dal er Oea ar aueraimposb Cdia R aamCove- i.nt pO-
Met.eea.d.cBraniffdnlcacne d una, CM raa8ul- la x c. maaaaaar Q ao ule a


y ..hd ere. y h1. ntrt danri ue ene 'Ic
da.... d. a .e IrC.ca Sit-....... iaid 'eaqiaa.cpt.a6... CM E hailicis' no... .. n.. ..
A., acl ainic. llds rmcaqa'aaa epaad Jcalld a eiiae. an no lehaa. Puaeldaau

fr. a..Jucued a: prt tl 6n
C ac, Lho a aac ceMas a Be. ue tan p a, deho olaaa. an Ace-cI, ar llmot hc i nteea
daamsc-L.PalbapanulaagraMnuaei BebAlhard-aa elc antCon equiscadole P.gacado aas da u danuetr. h c auda V., aau Bela I on. dyet n.2 Veaa.to A re'
Br.ac ifee Ine. rnatioaa naal. na, or l: daca acciaulcon a pa seal., a. qua l
e a raciSalade F ul aa l. I- bla. BPiaaCa. _T qaica o'd a ncc aaa na d s .Pa.Pl. IAap aace cc
atdd enneLRlnoRg l aal haaaiaaoaaa. r ice a lca. luao'es I paa res.Gdflenac maed. oCalue


o aaLeo a PaDav sd, a Gyclas,, nIcatr asd seire.n a n abllaoneta r, as.i c le A G -B T
Anoase uas e ihombre deaa Agala p u are- h y d .Ha )as , Hca a te FilAu te Ac a.V-

par a p|arnu lto or~coeede ieona:(1 a ra r.aa ie P aacae. di -ra e qar a le.,r lema ala p a eladeaca traa he.e Noicai Aacay-
neCaly R Blleat paan .s al.anel a e .,,th eadaPaeCabla
n s o Ube3 Irm Gauen da p Plaa a u a aan b r b Mende Ageadeeis luc, PaV nl
____________Entail_ S a ri a PpalBa rrioealulc, .peaRaeaaiinV ln dPt leti a y Bartdiie nt, q ~ia e iA apc
4aaauae Lazo. aacan W as luam se onn a'se d e ameterJoe Ca.... -al.e lee a aa-. as ale ae e c rar Inssa,
babyhioat de lalruln "EasdreScat, art ....d, e:ua.d am a Pactrn pr ie8sp.
Cream qad l herIno di e p i sree la e. Annlbn E aa ,c E'I a bler par.tP e r1. M bac e CelInat y ie, mobta ile.
Bop n nca uPoa p oy o, 'Co n arrelRivner, ara r.drge- n n r a pr1, r-[ ia. uiairL
vorgeDer o Fed uo legiInaboel c SellslcMartine lalaodaa Lacga 7GaaabilAecaa 'qanlaFaaHern era lez, a Hil aaalanclda mVa ccltacon e leae ysel rmad e uel. dea a Cua C...eLA La.
Ainr ia'arlaca ,MariaoAldarez Cip, u n os d cndL.di... dha. eha 5 pe e e laq a. Un epa a 1a :0 ta Elb aA. hoar .
rnae a Ar a- 'a ,.r a .o luu e a ,dem aa 1 e-ldea' a e 6n c ada noc mapeAn';Te 1 .sm.aateeran OctavioCa
F I'.seetFeuradaa altrad m e Ia m aa a d e p ae.qua .es oa-. 2No ~saneco grnds nfero'e lgrmo a p|Jr a a-renp lcaua .a u aeteriante Ise Ia.bdaaaaplelae..'lue eGedmacabc Da.-Cdiad aeaa..4 p T t aarLom Gia-
Lorlenzda..6. ... a]ela ... Todo aat cua o epAla afde .......... aernhndeBp, enallbe erlL-
aes th lade u Ird. peaa alpe' a Arc ha m al aa Albau.Muical eba t olrCse aJe .b..elaCe t ad.. Le a
I- A riil! Ca aeeclda qua nand c P e. la, d 'a a qaac id t aatae- iud uranora.
e.c IJb rde H3aaaa Gala. d e2ar tatad lad e nIC pa val, rud e n a cGsa, ab " Cl a. Cau e i
importancia on ol rosto, dol pa~l. comeido u delito dear ncia, Cost m:45 NofiroC QTlv icn-- Oro30 Cen'traeral sco Gabby
c.al,d Paula ieil.. A .. qa|ac .empo...... a I G ..a Cebaaa P oaa me p a eaa M e Ash A
aeo s o u a a e e e t s rno.d aecalldn d.... a h el ac 'ae Gl ee h al tai .. .Ac .. Ia. CubOs, sp cal Mep.. i, a....aa
/"e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ae| lenlantlarda al, mae,, ,ar,aet]vm.nta Pregaa a a, m|locuebed a I /30pueuaant.l* rni~
d al d.' mor la de n aao ee ra nMada 8a a.
Co.., La re~n A/ 8:15 S- 1 Be de I. algllo ft.n Yeaea ema a /lad lep p aacl -Sablvia Med ia e ale .
nido~~drguz do x otl p r a kd ah n to np~ t m o. e ner Diia Mpanueld mFreprntds iepare donteresantea : Antni d Wks-, rSelatn. d
Eslmac lefra Marcele ceavarrel-l3aac Fmla{lln Ecit ar 1 p.am.pAraccloea .
mallaPEOlgaen al lh e t Bnda l c ailauel de Bl e r ans dovaideo. rebaylee da pap- VealS. m .e VUlc sspVpace. Nu,-C vIf l UI c m p imeDoEe u.....blg..oes ,d, c..ca.b. qu .... IPeaaada .a..a. l H a1d..... ....... ,i ....a enlualinaep ..
I eaub aaeda da a espchaime paraa ly u .pz als rooNrno ee

b6,r1a|6elde o Cauti ele, ,e,- a a l ctLa oa se l
ala alac'a~~~ie a aa. a Ea ra, leoaI aeca e~ala u I a l BHCg'ssceaaa, GileecMdrg a

an M aelarro a, d e af ea ed ad .0t tle na d tedrillpatquai a ine.Nueva.
Lnd o u eme aba-ed o lanco,-Can ba l .Aroo obaeniilpara ]ampoliza c nueate nus trosie ],anhiaocuy a: (1) O tota naa de brlac.d laca laa araaA M-aatt, aaealltc HelaalT ica-
se~~~~~~~~~ ~~~~ ee~evar& a ildo.3.000000 . cillodteloI~ ie
hyrlhe ':I.' lror qn hombr

Ealiia l Tebno o acaue e speratp de aueaen aiu oportuarancdod datendre- Jlaa aie aaatda am ltalura c Sade Vac~mPils.Ca, ceAvaa
.alaablHcaar aaa1e6 T, lvanlc dC i pcdad ade L aHab aa t.J
mosaguno urand M undiaiono 2) -O Ao aohubron pe I compartdr n deo ro :a,,a dl., .e a aceacd aIlsn ban arane,. Pata pa.groma en banefilioddolIabcaonoaaeancionol yaAquae1oe Pnico qua paral,,Cemel,. ledoaa. Cenlean a lena.
r Pdlti1 d i.atro leln r ico na ieaptrd e dls eaUlnd !-

naloa se pacita fiaqancar ia Corau iada nobao anguro unroy ndct io ntoU a uc toe Jua ea. i deie PIaadecal d.aaaa .Co.a
ba oab. c obront o l capital inuvobtido.p qa a ae Hac a o eat .is un c ae. aa a.
Caena p eCnea ioelasd e dlaa m ara Ac- 7-el C ds pepli Ls lile. p. a,. kuaglas
No ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e., eq-ns a rn. aurps ecno mia aa,~~ sa clea deA aPimaida 1apcl.a kHcaetd nslaae, Cnaci. Gute-a

ta n aicm ta pln asa a, cacaumla cue H eae 1 dldilbaMala.aaaabbs
ala M t C en s 19a e" ..ad i ad...e......e..ia..lc-aa.arl- lla Pc el Ill, rH m, r
:,+,jue "Santi;st,,.'o,., AleanroLuo'


Ennan r HrtA t eala trdp end i cue alu sdal e a na Ilald apa c aR ado mLar aen a iite.
a p emal id lre d asll a d" Ie aeitslden :4Hn leirr sla Ma ] alba, .
dol9e rvi.. e.. a....as .... p alaa ai Lal......d...A...le Tam a-P all hant i h ri
II d p.earms.dPNos. 1a irPoxot p T dZ.a C
Z-"sI ie ledelaamiraaaaalu.addo,- ahitadpAait ua el da Ma.' a MimituCal 7t, o b,52p.m. UllimaHc.sLeI
loaa nsta a A e s tHaaa sucto oasod i a eec imaa ntedae CMQ, isi tcaaAcd e, d, ela ulmnc YonaBus ya"*,a~a
Rolaneaaa~a a qa. do e rreraa rlesde. 2 at. uils15",alealeu roa grI~a~ccc Dala Cuitm, a e. Jacuca.daMCris"C ayap
cenatadarales d. diare. PearrGinnhamaarble-.shetame yaen dai osu deSniag. d
asala ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u aselid doellepr Bank aa aa tgenu pe lat a5aaa.aartastdo bal mca~lerc-cma-inamhaelcdeaaae a- C a., e Va aaaaat a
Ir pledea l ms ce daaad acl S.c Mie ado l au a. caImac Pate.. lelep ape ada mtpea nt11.16 dem llma H a. ed
En'aaa ine.Butae12yaaesree. adad.daIyaI.,allda 6
qua Ia auadahahraaele al~zsdx uloa- e uuadleype sb an
came~~~~a asa anicia paa de Insac~ alei nuEe p.na auye cHel tstal aat Aaaeaaela
a. elevar& a m ienala d$38OOC)a ci0.00. seOPado opoalraad s asacad. alci~m del"hiba, -nae aied tP~-Jll.Rr~ eezyEeaMr'"ad S a -la.. ha' "d...
n Icce n u e' ta s alsea t A ,IaI CV. +EEleasts A',,
ate.~~~~~~~~~~~~~ leatr lendosino qduanae )aa RHa ceqbaiacans pae.m1ta1u-r po a. tai .eat.ea
d~~~~~~~~rm vaio acone ald a s 'lp r.
-n a nye a sI fast pac fas t.tAc Ia te`errm"~'nu' por dlelacdcec oroovoll
grmsmdebanelicie I. economrodj yauquacretn16oy Ctraaacem a'Ac&SJx-at...ub roatar.teeaae
ella ~e ecaaita a quaI Ia Compfila. e I. agagra unanedimiant judoc aA, Faanciasca Johann.t
p~~~h, razenabl qebr tai captial "natio hh~a~aaa d,-I toas a .scadiA era,
ci ada s ra ti-ata a- .. a,:peaecine bnenoogil
AS dificul ur Hsata.nhacif a rd., a n.. a ir&~

par a plar uetr seviio medeieon : 1)- L i a Ia.,a bonaled.pa.,..,. tars..b a 4- I. E-itr a oIcal evis
gosi ilid d da-at naruevoaeqaposy.mteecacsa c nsten iiid l ]o c aaam i a'.a. -d Jes a.nsi
us u cr, ea..' of..a amen
Noticias Nacionales .aDL.RIO DE LA MAR1 RIA.-Jue.e.. 5 de Julio de 1931 Pidgina 3

Subastan obr*s Repararon la averia habida en Combale el C.de .
Spara terminar uno d los pozos del Acueductoltl Propiedad un
una carretera provecto de ley 7!
Es l u n a a d a Elio di6 lugar que fuera lurbia el agua que w e '" -- moi
E n la que enlazard n a uministraba a La Habina. Nue.as coinrirciciic- Estima que el mismo no
Cien negoa i Trinidad~ beneliciard al obrerol
'i HI i l l i nieir' ^^ I m- *? -jdi 3 4,f : : E
C.E tn n A t: o ~a!-. Eer g,.1 cwo I, I S. Tr vval,3l- rTt,,,,-- .E onor-de 1. Prp;edetJ Urla*
-r, cL- In , "- I i f r . r "lm" ,. ..i' ,,I' a F1 l oI" aa e-,", L, I' ,Ede r, 2 '1El ode Educa Tt i ^ ^LIigILUU'' ,. U
00 I .r r d IUnAcli
too i Ie i _rd.

II0,H digl ibu2 a, .... o,- ..... ,.,-a t, ,.'', ;. ^ i ^ 1 '- ^ '"* .o,, h',;; *r- e ,'"''t r .,,. .. ,. .. le cyprs nt r ;-d----a--------------
e4f1w. O eK 'If." 111L. S1 Ar .r'.Id
''6 e O l ,i .te c ---- *"B,".:',, ;;cOll', d; ^ Hu t; e I,.0 ]" ".! ,''1 "1'10 "0"" ""'"1-" I.."0 I En erpdc n o egs. a m pu u. elandoy~ I | J
b.=-~ ~ ~ ~~~~~4 ;1- -e^^ S^ J'^^ ,: cind nnunlavteIed
4.I24^d1h LI;I^J r ~ 1- '^^ ^ P-pg"!! *I Ul^ "- ,, u,.~ cdoic
...... .,N, ,ELe o .,I,,,-,'. .. DE LAS A AA. M N LA, 'S. 3U AN r.
C.4 a ud/ ,:L~r de 1 e4e' eat h l a .I' ,U r IU stJU:r"4-ILL 4hLIT.U',L,, ",:U : L "'L""L': d,, ....
lofI L| a. V ^ ej.aolc,, d ,bel .,
'in.e r. "a 1o 1 C, ,+i.- -,- j iT,,u - rra s x erim ent. .1 C Iotbe deee 1g~I vaL L a I. l'',: e,' I ,l ',, I pa u e, Ie u l in -e iU o ,y a*
12 EC, ...3e U""D' ":,,r ... a d,:'a lDfEIniL I..0


CONOZCA~~~~di EUL IlLAIOA U444-em UilG^ .LUL. I. 'L
L .... .. ... ................ UWI l .UIU U 'U",i ;..U .. '.... .... ... l......
adW de r. ^ or la C,+,+ ^mVa, HOY r0A ,ule, I 1--ndEcnPl ltCA Ie ,' .. .' i..,, *..L. . I" ",,:,, IO ,: -' L A 4
L.UUII-. Ude EL'URLII'IUI. ULLI I.cUI daLUAL4. E.pIy


.a ..... ... .. cw - rr.s nol.'.! Ul-I I.
Cals H .dis Irib ir a lo s A.,,p U'. .4U UU 1U13-:-UU


01,,- c i'u !in -aI,::c n4 IIrrnn de ,.ilr.-... ..... .n C. 'L Cu a n do na
IIUI,4Lr, le+ CI4, 4 +I r," ,',I-,t .. i". r3~lI UL LUL,';'1."UIUL4
Q.13 cuUl UUs' Lla ) r ,I '". .. "' 1"" ,.," IJ.,. -.'LLI .
Itsot dOI cr ...... : .-,', .... I LIId . a e ALa' oiaLGe yII L a......1
U.ele~ea +C++.:.r ::' ', M1(1:.:. .1.04 ,-c, ,LULLL iur lnai d y irio a cres la ag. d R eU~gLI GSL ." BA ZO104IsILt UI1' L- 44
C r.ld de T n taBci a de> r" -- eid cin r n r " .e OS Ob rs d' ia I'st'iD~l, IUL. 11 4.4 4L ? y. .L I ,,.,,~ I L n, e+I IL ULM 'c V4h.4 ci ..... l +. osrci+ e~r BUt d L L UIU rU L M S C MP#T LIJU d L
........... ....... .... ... le P- P... r....... ..., , . ..e .. ......... U [S UdS teI 0r
l e. i o* .i n c.ell., n. c eue'.. lU' n U L n8 11 ....I.. ... .. . e _ o UIUno SoLtr en I


C4".. C. ....mp.... ... I....r. U .L .4 .1 ..1... 11 L I ..... ...... . . .... --,, 4 i 4 p i I Ii


rpar4i ',,;' ........ .... m "^~ ... F'- .. .-... o-+. ..* ': "" .... .."... .. , ... ---u*~cdo +U ~ [L MI SD .Sl L 'PA A -- .A U]T N
C". .I' ...... I .U ,l "1 'L.... ....... 'W. .... ; UI l. ',or e ... d be'

707.grS-aE } U EST.la lq^er tiler? ^ ^^ In ..:blr I~ r

OIT.O d" c*+"r, "' ,.- p Ir Lg**'t,:I^ Op^iB .J,[+'r' T+'l), +Jl~,r raT .+n^^ 0 e i'on ac n ec r ie t (ome,,-ciae rn ior-
......LJ~L 1 fl U JL A ~ lI 4 ; .. ... ............. + ~.............4 I I.,.L.,, U.... ILL ...... .... U...... .. L... .,_ U. 1 LiU.... UX R OD INARIAS dEA A
SI in4ebrT m *l l.. .n fom U' U.' i .r, P91 .1 ,, .. ...._. i'"." '....._.__' T' s uo ten a e a pc.i C a Mincin de 1. calle6 aDsfeu VWAd nmel s os hldej ,, -

I't- W I ot. dol iwt c.n- ler', e^R ^ :,,t --'t ror~d *,',s'~ -,ni, a 1, 8 y, 1.0,+ e-, e:,- c,,,,' a 'pitaal.sfezs i cs oM DL IUTAO, $ 50
g:oorylcepo.miod l: or ,f,+ 9 t, .r *p.?,, Ja o -: d :,:.l t,,, e,) ..,, ."I":t IH:' .. ? ll ' "' i psbha a as e r-
-A oAubo ou r e ar, .,I Fny. -a d 'e c a .o' -,L.,.It,
6%0kdahir "oullwom -fic N-- rrc -wd enee la earoodoS'0,__ 19--u_ -I m "Wu' I ll_,_ P. I .UL-.,'L 1U .U L .. I.a- 1 |l ....L..L. L e, .. uu Sie s d au
W ....EonA L ..... -.. ................. nrre a ..... ... ... .... i .. I I. c.. ..... . y U '.
dqulRer e nim ad e roinlo 5 arst r^ ,',i arl',, '""'' '. ".a. s ." .u s- Nc.. .. .. Gau '1o, 1
Ii" -lesa 4gI,,a, `-, ..I. L,,. c I, Lj ,,,1 L . ,, ILa,,- U...'.,a .t o a I Io I.rn
1 lt l n i 1 I I m r.- 5 r T fLea N O ._ I.0 1j l I" I I " ' ira.5- e____ ___e____


4e iurUI__i______ ... .. ... s .,e ..S ,. e .... I, d, U.E re ., e ra n .4 a .1
ad.,LLm. E- -U--" '.. .. .. ... . L...L.L ...I..U.. ... I. .L ... .. L iL .gIdn UIU'L
.o L10-o ,l I,,.1 'e L e ,TH.,..o. .....re a1 .. H., ,.
l. eLUIILL UU lp IbUJ4UI' I
DnltlIIUIDO ~ ~ I lle Ai. ~r b=le El -.,. d.. I. re lll ie,,, span r,,. ose, ed.[ I 'A ee M xicoviLarne DAuin ...... I'n.... do JmUL.oa~|. ocrah'ItO, odpie oi~la
lil... ..... .. .. ..... . ...w. 1. .I ... .,t . .. c ..is . .. . .. .. I . n E te g i n e o d e i

e e uind, 8 R I D A

LZRAi Af r c'1 TFF .-97 .:' ;L LLLR LIN"Li CASA... 'UINTAiNA
I, ,,,, s....el..lId'. ..do. r ,1-:. t:, -,a-1,UI.T il ',7 '-
w- a LUIUpULLICdeI'viULFL "Il e.4 SnA R E P 'R DI FR T A
H I 41 1 d l~l h r ,i i~ I- L-ul ."6 i U I I, z paiI : [l A .. 4. f.-. . W o-" e m v r en o n o o n"r Wr i- A"A" PullU
,,',., .,ern1,e' a ..'',.', a da.,,.. ;.f a -..1...... W< c~sr F , ,. .. ..": i p c .~~ LA M PA RAd D E A NFC C)dCno SaLe Tko E SLd U oClE ndS.S....I.........I en Mariann ... ....... b 1Ofer- a- -de
SI NI ,1ES P A C D D E S P E R D ICI A.D OeLranteLLLeLI n tD_ IUTL 3 ."
Ilii dLUIUuUndo.su fLeILs lLsicasdS
p re so o eno. c ln e to e .1que s i e lut halads lier~ ." .,s o fr ,r C". ...". . ,1"' . ,,
ixcuaroacaq -e, n enrne "" a, enec-rhul- or, i B-,,,orec.,,l'"', ,. .....s" e ",ga- ,.',~e
O N O C A I L I MdeIO M Lar IA .6I c e I e+f ,. 3 oo 1 e : ;.. .. .. G... . . .Le .. ... . .. . ..... . .. ... .. ... .. ... .$ 3 .... .. .. .. .
Srays, DLLI SLL io, GL Inia le a r-,+ l. don,.. _i
11 :asu Ind1'e. c".1s h, pa sm o y clad -,, ii. si r, ,', o .1 t I: '.' S I N ,, =e N SA, I t d t' C~ o a + e, ADENAS DE o ]STA L. $ 5 .0
-rX V 'o r .- drorado du ante' los ie Is f en s d


Lid o aidL LU~ eILL rI. me dLU pro-LIL QUL.
Li ILLL L44ULL ULIlLUI'LU I - -1.1 .11.j
we-dd et inlor r dew-Turis Laiaa de M odx rc dera'
rit1.1jar c~ dep oton, I nueaAledn
L....... y... L o .ALLL iInpio LAddOV C E OY LS. oO A


d .le." r di ubIuI v A Lt. te, d ul,
...........ni................. cTA5-- PAiA D Ig.RUTo
'no, , t l or..- 11 t.. I Ca I 1 .p1erte -.ne.-ctr. '. ne r

eda11 dl LL vr l i A ebo",di-i 4
Can .t ipi.-i.."documnt0h d e g r sn narestioPy
Irde i;p i ,, ,,11 UL A o GLI nb I U o-
E.1 umn=,,., ',,a er, I en.Muxa .nnqfa:
/ ."F I I.,a .... .... r' f -eneeein6r1P]-i Ao-:Pa.1
dr.vrl.m D D t -. .. ."."'"c"nlarse a o Is Ei 11s tifes D "oe Ud 1 ` D
dampa1' anardy nU .... U tL 41 MILail riLL aIai e t1d
HLinda* daI.Iig dUcesin Tob1,UeUA AII dl LULlto.LU

SIN ESPACIOIDESPERDIIADOL............... dl.
Fr I LL d; lurimo c8In.' .LLLG4 ULL ., U-LI,6ain!i d
DiI,. .11le phris ic~lbi pa. El plan a d ci torIIUL a de-iBllk

,ha iorennx eeo eraay rCia l UTen-m c for '"
r.11 1 ,efilo do W irctorvsi" ertai a Gel nera]fOAti nrvloa e
J. U14ALLARRiTA Y C A., SoI. peIu !IULI "'LtsU1 I ULULIL- LILI i bi d bf P ei nt nodel decos

N a CADERqi 13 y 15i L F SAll I tu e yIU.IIUL Ilulil do lo lae tL.LcLI ciaca.J ule
A. dL 3:,.'., d' en r L ... U. .,"enir E L U alr 4U oro I ao
HABANAiLED, iCemii 44 p-ii- I,.%.r ICiLLL4IDr.1UIUeiLIIUII iLIIs cole s r fi dp ar


.1 o I C-4IaIA.ii lII'el.dihli c Li d l de olu. L 414 ve l.deyene-
]de.od a rn dot e y AAI4O4IpO4IoU"ii di
CIL(SE@ENA EL 44 1 0DE LA C. ",s I 112 e lIinn d14, astsleli GUIelo disU se
to AlIi' ip~dl..i i itl44 44I4U1U1"',it g..inerLIUU4ULr eedet ma uta lt B 1u
Cenllol~dor rpldo ( ......S)doctor CarlTodn exlr, Sjro teosr Prof


4derdl hU. ilas d Ie 041e41 Olidel.
plILLUirU.Et I. IM iL 4 n -1,U Elp dodctoLLr.


O29" LO 14441eva 4 ueeo siIgo L1 u
-ru done nt,. proD1SG pers'Gionalo s.p o c a
inn la dicl d"-U "ye, de4a1e
l'"luf l ll l qul or a O Jca e l omsod'entbl a' are n t ne l n sa, D, 3 t o -.1 .. ...... : r_
9 enaindotr Lomerton n.d o ore.az ~ ir eLI.DSO u$1495A EL M IS ACII A ES D A GO ii 1T bans "il daMO. _Los___________ 6 aI '
ifodrelrendi I or; or m noxa ustro 6 u -i-d-1- 1, e F
I'plrlrnono o"rinor ,;los ue e d s u o pne mtl y a ar r de l1. r..I 1, iA


TELEVIdOSION1 AI0 E Io hIrIo.OJ S.eA.a I so e e~544IN .eGdo IUn.
GIl na osWinelgaiLn de orren todelpre-
irii. n44M iguelAl qe o LA TL
IFle dmrento i ilr e~, enI ndar -
F d oct r Y re n le Td"I O Hc i ll icCen :rcJdel o; s
IIre gr~ n sel .ue 6debr n cons
i tar el h mbr e y ,liosy der"
Nilhl ntmlllln il no-t end lrncpat-1 .orci... I
N o hl q I lp r o I1-II 01I e u c[n o or L Al de los to D ISes ta-
................. v 6 i. ..... op r unnd e a oGa r~m i'
IM Tr cat "Notiasde Knnpo S. A "In, y
gslo or ye~co pullrni~lO e fo In aee ore ae 1 6 leCo.h~
n- Wera o e s]eeuu
llmplrlklra|Ipardol. pareceinletado en a op encionada
Devoln d aede e 1Ay ala cetla OPtct-
ted.s i...rsfon..........lna laap o c
III 0 $ M 010 L 0 $/ v#to Int e lt .... geltors v ie omioe
DtSDin$14.9..ASoMel Cent,?DADEStud,, Y document A S... ... iool,e ,
DEsAG........ =, e SFa. o, nlay.

n o-tes s ,i.
.... ~~~inree.. hsJ......... d . h... [ INAD+LSQECMRNA OTD
a 39' C bal1e car .. .
8* qu- I .- .++ io.Bus

r e.. -- ....... MA T~-JovoSd Jlods15


DIARIO DE LA NIAR1NA Frases arregladas 1 .. FPor RoseA
Foododo w .n ,,13 ) Deslrndes
DECANO DE LA POSA DE CUUA i- r Ju.. J. Reaso -
ttTA ,O FOR ,IARia LE LA I ARItA SO IEDAD At)-oitit., Aumenco y uni6n
d osidoot jeirAro -:to 184"I
DI 91ldo p r Von Alesl 0 titr, ui aa e 185 I 1 A ., b i l c11., o
PrO ,o d.1 tiJ. se R. pArt ,ano tdu er.il.j.oltrd.te-
.- lrof a."i0 de a :llO .lutloand-
P11.. otorratiatdo a. .tto rce. Trotoot
Darlcto, Adrortnltfrador +,51e l, cp'
Ind. rlo oses rr.ILo.o..CI or OI.VA"ry n e.oa," ..
A io,.ld 1.0 mlt.oli ftolrn r l I.ll At g n1- anA lulO I ro 11 nn d
Donnicttt.oSwltoF.-ortdo turoono.5,t
Totsnllono Cona olt Piloo-rM 01) s .r.MrS .
TELEFONOS DRECT0OS, udy,
Dtirerct. A C. t ert rreae tt.',rmmo anto A.0027C7 zrto ltot. i z
Adm'.t......d r MiOM h Sb.... ...tr.t or W W.002 r.rtm ,
Precousdo Suosortoh al 1t-j, e ,,

A~~~~oA Iin. 5 orrrl* t oost. d.' r P.,tr,..oro Je r mteof~o.oo
At,, taoo ,', Poa,.e-n
J.'A, aE- p,,, e.. in.rq.,. corr.-) n-ar RIP
nae ,: r r I --- j6 i,>o | i ofe-

Editorial ........... ..... ...
,-.pvade Af, e1i cm,,eoa 51 nr..-
-10 1 ,,.r., o le ag.mer. n. a ue

El Banco Nacional avudarA a las .
ernpresas ue CapItaOizaLi~t a. r-r",-m-,.
Etrod. -, d 'o-' j..do131'-

B..'. T.t st eI- I,.rII~ I.,%J ., .. r.. la c.J o '


.~..''t~ t~.l .', o'portr *1 oI .bk -
. ttItL" Jr,,. r..e tttto..,t't't ttrt r_" to......'' .. .... ...cl -- _ .
i...... ,.. .... 1, .. .. :.. .. o .... ... am rnb ,c a, ,


I ct" ,:t Ot opebto r .t1r l do a..i ro I ailadr.- -..flll'1.m,1.
ott~~~~~~~~~~~~ ptrtocttrod- ,trl.ltIt'oor ttPtttrl rto.a,',r Id,.
Is dT In. .'.r oo r I r .,to 1,r, L :rrrdo o ..oo ,or ,,c r .'o..A toa t Qtr uor rrc .. l e ,. ,tr.'
de prlnratobldmd ,V os Jlr.c.a t, arwriypnotreso esda r. o ,m e rd. i ,ar.-.t',lo A .m I. o I n m dg--o-.
der...r..ror.tt o lrr,,doooI.ttener to E D A O o n
er oo, l.nrl,m.roo dooo. d ro, o,,Id rh O r.. ttO t.udode ,In eol
o0 r e. do isla.m. ,d.0ir.' d e r ..r a s,.eler. al..,e.... to% c e .3n e E-v :'i j e~~.i -LIr. ,, _. eAe| he o,.. jr ere .ue,. r.-' ..

placer.o o.dol ecerp.jlla% ,rcfldo nrmtIIde glr,.Lsessa a deaer.ba.sarndera

... .. .tI rR'omi soe, na d 0 y ... o, Isdto,.i ore'par .i r,,etoe,,a .....o.. ^ -jt t proort to tlo,' t'troducet en tu ,ombreo ...t t
der-+ar aIV ~or.'.l .. i, r0 w J.card.a dlsjoI~Jr, al consbldc, lousriplor qen o ae a,lNIII i i ~ T.
cr,-,eit to rto .rr..togiCe',olttoo -,rtoo Ar4S.et r tgdtoro or.d I trn'tl O u roO.
I''itrlt ccr1 .I -'1."..trrada, cc.'in atp.,at-rtrdod tcoettstur,opo t-e do to. zointcitroteortdlu r.t t or'ttrdAt

OA... l.. . .... '.t.- r .o.....t..T.il ...t.r.. r...d.......t.t.... ...t...t t.. .............t t t t Dt tRIOIpor t r tr
V-n ,Ir-I pl n. - m.'11 l r I 1 [end rPl lo C e o d o e i s c t i o L s e l s d e a b n e


.. ... do to.... t...... .' ............ p .... to ....'........t.....r...r"t ,'" ..... h tob,'ot....rt. Crr..oo....t.ttttro Ar"'Congteto tertolegtorato.lirosrtor ttllosAdetoo bttoer
,n-I ..IITI .- I.. t t"r o t.. o..... .. I lrot -..'.o oo.... . ...... rsb 1-i.. ..... .. ot fertl.et deto y ...... ]trr ptr Coledio p ono tqtlr e +. ....rr.naott ..r.o ..rl r ..r'o .lrttadot...trt

ttttrroh.tt'lrhhr Elr.ordr Codltorttrrr ro tl,'or.'to.oott,,o.rttobiertojill'trt
......n01.l.. r 't, . o. r r.1i .-.ac.s err ..n;. on bat rriodbr neror t dpo reenrt n. tHer- r. otde Comunp cact onesoyrt I cuntra tlttl o


t.to..o..o.Il \tIoooq.- ,t.... to.t....I oo I. ..'..r.'ot. 't.I. 'i00. r p .,~,. ,e.' i .il "ll m..,a .0 .ordrdopt, 'toeroropttrttott-- rprttdttt. port otto trl Aotoprrl ttrotdllevro lltto yr~ot
~~~~~~ ......,.. i~ ... .irlslli11IO, I,...'. ,"In Salle-- qued6 InaUlurodto, con anex.rlo- de lnlot r aIn i r la telr i 16n et Printer s.11ode
01 ,'.t i .- r'.t ,. ,. .tr o ,to~r..It t -.'.o 0 tt,. t~r, t,.. ,'h l,1 0 0r ....... h... 1I ., l",.,i tttlntz.tIsnoven aFtg mbleOt r l to eI Con.tr t. ,6or'ordoobparrt rti rdtrhoment Jer qo ento l
...o..r .I ., o. ,.,t, r o., nit,. n ,leColetlo t Ctt o l Ar opoCubrntHotr In tr- is r rnders bCtrlt r, pA'ortsm a t thecho, dad.
'toto,.d. I1to W '' At .toi.., iI t',- 1 ,.tra laborltdotel Conorrtr orlrlltitidorlilvart mport a.otorrrto rtrnllat lnlle Jos fllotto
i..... e I,-.do r.- 1 ,, ,I TT1 1 -.'.. ..i, 0 -im .. .. .. .p ro"rbatatmervirtnt parnorq "tnuevo elt latra tndo'utrr lypart uliqule
to.r ... ~., .r "r. .'r'....o It artttt ott ,d e ood' ttot r ot i ion t le- te quap otertart ettort loromo I uAnt e bre t o :[a.Ina,, + Ii rl~l ott"1 to ... o.1"1't .,....t...i',,1to 1i. l, I 111" h e 'l 11 i t o i.-1".! .t rI ptpad d btrt'trdrbr ttttcipc on .'bIlnp rli pcetrd topedor,'oo tpn'optootorontoo.oSto
tot...II ( oOtdht.I.. rn, o h.tt.d., h ,0h..h menln Rld Jan-i ........... h r. t..n rt. A rnh', o. 'h ,o tos tIIII rnr.na o t r.tgotrond l trd .on er a lrdt r .oaro er a lot' r thstooqdao ae lq rdoop


orottotrt, to o I. ... .. o- n*kCi o .1 .r.'t' ~trhbh d tt~lo'r tprot"r
'I.. l lr'ro-I d otro.6tIt s .....o *de I .....r t' 't t ."ltOeto oI" rt...... ot.o.en l tAt'yordh p iot'eprtvdtd r.odiaojn qutintobotlor e, primerop qua nstole,
t[t.,'....i ort., o o. ro11 t.ros.roh...l.'. rtlr..'.ottooerolit:rrt .o$ t t .I. r .r.h' o. .1. ,loi cult ro roattct'it r oncorpor do ,eaoIn events o tonde rpstr nlel.t I


t.,oot~o~orootorAto do t,.', or R.la "uvoototd oltttte, ttlos latoep.. oitle at r., '. ..I____ed___ cuba________gnneral,__age_______
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ,l.,h I ,lll4 uniili..n....Pl, l,'h "P a rIn lo paresy lutI oneu de luxeffii le en Ul o t m baliho ndytsearaol de Is Blll nd era,

root ..Ii ,I,.n p .,.Gr.I ....... ,t hhh t .t,,to ot.." \rt, 't, ')i ,dte rt .ct -ho oiomporteiar dI..i nd
tIt, ..tilto toltr tttrltleld T1.1CnliparttodorortrlIt'r0itt Retaianopar suer H oyayI fMa anaijarted ,to Aoot'o rtr c"t -'.Of-domNel~, oprvoo e .otroelloI ntm il d .pepeOotha
tot o, otI l oa..o., tot r tb ... ro.... J ofa |ln .,,l.t.,'..t1.r.o.o ,I. I. 11- A'..otl oII 'I d 'tol alI' I 0 r.00 ,ll eI ~ ln epovcoyd etr el~ ell p|ld po| n hn
toeototoI IItooat rrtoroltrgLaeguerranylacnexistofcan,' log io d
toolll, t .o .l .I l, ,,,, ,.r, t ot,, i.I I o.I ,. oo,, o ,i'.-.. r t~h tro r'rll N.. rOu "0'. It
i.n.. .... .... . .or o1...r.... .. .. ........ oOo.o.. ..... P..t art
n...r..oh .ol. .t...tt.II l. ,ot',r l erl q... ,,
o r... .....,.. ...... tot.........Art...At......o. .o.t.o.oo.....tt.A.o..oot"a an aH echo s
-.,.eennters do .inallrl -Adl r e.rlJ ln


rsi.N.to: d e r ,lti a ',adm,too. 00o y .Wal ter ppoi trtorrmo rotodr
r ...... t.t i...t..'.o.t. t ......... I ..o .t.r.. ..........' I ..to............ r l, oLtguerraV laacoexistencia Elogio de
tot, 0..t... I I.,,,l.,I.. l'elPr.' rl,,.,,.rri pt.It..lttt'..,ArropitotItror ISoo-o
Coa ,riq olOnto ,'olrt.,lloo v
lo,,--,. ,, ..l I. rnr.[,arIE. ,J- Jo" oi., It It tnrp l r,.atO ".l' l a r't M a oi t' to rrom tp 188o at b 'c l i n pt t
II e .,. e (.l~i.idt ~r ,IeI 0il /pr qu pdr y Imain u politics y l.po e~ Castilllo de Is Fuerna[ e
,... .. .. .1 ..... a'.1-. ... ..o .. ..... oda .a d ai' P
..-s s. .r.... .. .a..t.......o q ott.............. ... ........ ..... tIf


o n .[ie.16 ic tsce out l ch Ir A o o' beeli ne.P0"oot A
rrtr:rP,foiOrqtjoelsotda oorr aorn.'I orrrropr trt
... ....... .. ..... ....... .... .,. t.... ....,..r... ..., . r..r o totor',,roo titoooa do ,,'oho ,r ro, burg, ot, .t.........ooN~ttp
h I..Ir t '.r oonootr -o r tr toa todooentdoa a p orno A "tooto
. ... .I .... ...... . .... I...' I . 'i r l "t o o AI . . .. Iratode o t b oto. .d o . .o o
Ii .... ~ i i llll .. I i. . ... .....Ir ... .. .... .f.e"s :1Ist ylcuhninanle, En rem lldad 9. i
It't ioti.'.Cb md o u o ri o oarn d t o toteot-do or nrtlomotttt...-t....r.too.roo..o .171Oto.to do' rto oo, or1o ooo oo.od o l~d o o- a n o tt.scale oIp. opt todi trnons d ro o t r o t r o u t o dt o
.,n....I .. .lh...i,.i.l4.....Iroo....ot I Ioo',rdoo At.0olera.tIoI..oformatpromitived epitaolmo
.. .. .. .. .. .. . ... ,. .. ;. .. . ... ..;................... ...., ... Zo....1' ,, C6.. fus .... U.i. <,t+ I.
Ito.. ..... .:.... l.. p.. .,.'o ,& AcurI.l- ro ArMar cotonrrtdrtetn e*ori rtooptro-A- trdto..rt. to L -1 r tott- tttottIoth too .t ttthr'a'1. .1 t'toa tad rttd Iof too t o
a rtfJ'rcltooalemoino on 1017 y porque Couea o anu deb!6 ser d.m.lA
.. 1,1.I,,.ihi~,,..n~,.rrl,,lih~,.,,iJ. -d IHAI.o ,m ,e .le q,,I C|l f r,,, entoncem t eelle sad mayor general cho menox pace ri)Ir en.
N ... '', I.1, w..a.jila~ii r.is 1., I. l.|dedl I:r A .Il1 q. 141r o ion l I. -1'i r- o nut e r oel lp, nlc, e] l eLnpr- a~ u n ev l e ~t qu sie dte u old parem
I..i I.oo _ottod, pr q,,'oratboroo- tt Eotoo n rrln too oro r lsrtenciat miliraro entt uhopot6rto lAt o do iroode, quo siorotdi
I.. .n ie..0.....i i rin,,, , .., bioo, or h- l ..ao ,' o- Ii ar toi o olehttno quo IRA] conl radc- o bolcheviuto, IenvI6a Lenintt nona d roInlA do I Habanaon1 f tl O .t~looitttrt,, trtmAe o tOe l o'tooott hooro. o' cotrtptodelro'or'a. Na' d dpbortlrcoo.tM
--A... i .r l ....l. -d,,, Osttaoam hf.to otpototno roorqutlsorttl qua l organizatr un golpe de Est.o ldot- r o oi riRos ol do
h m, od- ,. o,,.,-,., rtr lol rr t 'trp ot-.ittlrl t dotrc n tlo dos o ro trota el g blerno provio N onal deo I I olra de torol to
Ir~ rp.~ t I'eI~rcr rle l GtncA yIO I.., colt ritu 'a e )ren m isionl Y d o ptqua ta'ctd tto d r hle rd o e oato- uerri0,0 yoIto d rtot A flat I o ntr-. tadios oporA notr Ot otrto r fo t',ondol R u orot do enc,


da r orIn tlorto Itaho Ar pta' t~rr q opdr'to timoo dloomoant.ir-- aopa tttor otu~an ooa r n o tola I ttcntaic orded, oboo'dr to 000 0'
l J ,n 've 11,04 d.stA 'Itu n ro Ftt lU so |eronr tat dvect odesoPdenteriodabst rroreoponder. Y no me hd blr t do poti rdl usaotO pdoor Ia tt.'o ternto dr a roedad r- I t s boos t o I.1st 1 hrdocattot-. trltoo :enaooriorrto eos al.r I I nt traroodteIasrotocldo oa. *ts rort ur b ta epsoan
II.--,iIIt1tttllrsteo frrcn l ra niI,61ida y pO. i .a't xp to ttdetque ] m iTolera.tedl unalonest debt so olurr.lsln odet rotd O a tlt-tpian oo. pe;t- depronlomeeoanuncd qu
o e '-o Y j u I to r it. .. t. ' t Io omq r o r e.u er r a ot-,o nd trcd r t r p o l o',t"a I dtnt le o h r-S a o, ppo y o o t elop r o dtoste r m ol o hr r d r otI a t p o ot d r d o s o A
II ts +ort i'r Jdtro ittdlaoal raotbto.Algoloprn'rotonoooo lElttllasovirotr omoontouetoro tt tuthabitan to no r doIndBtbte quetuedb a en pie del Rol
IIouoelsporuoo oprcildm o rrt oto de otodohoroootltoo, ontri- onprdore r y agrladores durano e numo ino arqutlect6nicaI
I -nV)t.Hlllo ~r ~t~e' (l c p ri alervdo, title conirihuv. n a i~lea Ism funclono,,ys queIn d&- nistal, curiosamente, estifn center-. emoent~ia Rhosapoderarme de I me- demon ldo con tnd. rapid:&
!w-, I clfr elne cllsrnmo lon; n throls rPl.It'orinre que rscepI dd tos pde oam ora tirqls o oterain r e oto n Or droteate o rnillol 00ytprotec*, -h rd o ooun grosoEst do. t r sontod Boblootecblo IT
c ol.o, ed' ,ur in rl'm*t lar % Atl MManusio1aA Y ruyx mi,i6n normal dlferenmla. E|ll ent11do equlaltitv.o d- exce~lo que lots Inviertan y rx. u- nr r deetoF no
tIa ttrr, T olhl, r, h ,, rPille rro h -Ir Pe l 'r d o A rrh r oIn'I p h io p o oo r 0 oooro o -m d eo onet rna o tod s Fuo l a nto. n (
'I .... ,It'do I Ul'5d U ntl- ... ,It t. Arb, hjoinorN oa rotroo. pat-t o AI g A 1 dl o p t ro not t ao rr elotTi ot Do. lot A dsriorI ta tio
is r tC l tia st a io o tooq. e0 rsooive s., 1 rot-&t do o ro A oo Ao G ber t- I IM t lto or t and o Amt oI6 otra oo ndoo o oror Ir t la zdn
t t .... .... . o dor o a r r to.art..t tor.. 0 por.' a rt Pan uerro om undla l. E n ll o l orPH r to lop A
Ai :.....tt or d d. t odotooo..oll......0.....r. t ro ...ot.... .... ot... ro imert. a drlllor d i-r . do I
Striedd; y qu .brlor atr1o Ea toboneo odo to o a t- I dortro ns me pprecenpo o.nr- .dI oo edo ottol p l: ol orsA-e m e- tdro iar toI ronet roso
I tilco,tma, orar i fqu. o l lon tin q tu no 0 rar0 a a0 ht d toohch ot La rvot uct- n o 1pnot P .toti ooolon sa. P ,u n drrl ttr hl o Co rpo qat p.. de u
"to...-.'nt o,""e'.'t"e'nr nterItd' t'Irtomnntt Ieo ot todr ro qna. Y srompre frooanorontNun.rd0d y Beroefocene'a0ReeA
cadI proteportl ejerzoO In en"- po r ]oprimerolterroprtlrsasundil. No o ograrontt apturarrrYo retest r un enrrqur a vld |lrg so mero eot
tPafaelAt'r- A, t mVortz outua o lertd.uto o onptroo- o boo o aosl on qtinsl toaoundot pr I-mo ri medirodeoItsoReci it. 'nolvidablt Dirctor.rdo
111.tpPedro Lie Ganttety I o- Itt-t o ldr inotha epb orr'or ropirl. Ann a] final Iaootr o odoo q vohiciolqrl, t No o 6lo fras oatt on bL. ll Don Julian Marlino
P.P d ot a Ia u t r nlmrc u do polltlquerls Iqne no h foio.|- rr m nmndial, A an Ijulclo at con. en lOdaS Oartes, lsa m qua mileatrlit triasndnar m olr.a1tdshallt
dotIIIIantAtIatt, ttt-r chut.tdelIprt- tll' It-uo patelso ei ] to o onar tot er-t a fi t prrximor estuvierooo nt o to iro, olir ooibo u-dota trlt'-. o
ftr ora do) htr a Icl' ndot oar XVproer T d oer looprimordoal f y undametdal-, t io n ot lentrofu6 ]a onstrartvotu qrr ieotlr r ablo g otllo r
deJ, LI1 elrleg I Erl esx 'I tr' a V Jo .1par0cAn dt'O ert unMt E uiladd abl urd, oyocontropro-o m nte' Ia ontet uenhloo ortrieo 1. l6n, que tom6r Eltorma de ftr s. 00 letoo oo I ue.nt pro M ott
It.reb,,.h J tem -lrtAt r At o o ttleAr t. centto r e o to o p1. d rcen da oeur b eot op is mdo nnod ]lo Jan pmo bor a csmdyoroy zoorm. oquar Ihal muo idto.t
Ia moral yr an'tpoeIonrA tpa ot toto. A Ot o. r ot' to rgt'ooia Peoroo ooI.fPnalozrr I suetundao alf.r- Vunrdod tol patao f
o -..st at ifta int ie r I t" iroducet.n.'Ia.' ally P dtodmo dren Lo tth uo o ri- ocoontdorillitop etoroIsoUn16nlSo.s n AlJo e ooo rt oto o Ao ,t r.roor. t
I'' aru~llctL nl c ,-, t~ab-ldad per- qa,er cmuy d f i du l a y sa ino V Il A rYIs nfnen a n n o- rramunda 1le rct rl ,. l nle en lll
; ~ ~ ~ ~ '- ,. ~ l+d.I1 ,lr1, +; t1i 11 Ienair~ ~ ch ql' uqecm rn noo dln l vmlento lo ul~comunmteni t c,t t blendho reslstidlo 1. lnv.,6 llen rms- l- 6. ] 1 I o n m .1,
A,' 'or stimr t dyot digs;o perooo ttoot ooqr Id' e o do.I..oox no, vanoA ro aUaotdatrn un lnero n t elor I sIriorrbllol .r lon- l
,i,.., ','PrLo t. t,,1 tI It' eIrttrhlt l.retro tfilrm.'doid o r o tooa drO e rttsr

toilC Itt- t~tl. ,1, A+1 trtn It- ti.h.' Jr .. y Aoprdonea ula toopoppo i ona totoenU oon ru rtrlos t o do0 to crad dooo qu o somulo in dor- ode --ao blendoA r- [doo d por't o ddodo prdh,'mproddodo
'-a l o'. t o A todo r q rt o o d or o onurn r- 'cttro de Europaroccidentl ton


Po'.'' o 'o' I '"' I C toth.'o ho o rot-otto.up ordoleootd, .S red',lto ftoo'bto oo uidoto.n- donateo. benoI oO atd. rtro 00 otd No conhae' easoropts,
elf ;o, d 1.Ir]b dst nuestra Biblicoleca en


aho ,do tIwo mp.l'rt ,rt tt tr' I ",hJ 'l I aIt~op POt '/'tlnge o ot'ooot.e d exreultplodo to h orol o.e con e lao ro o od tod to IlJuro itS o Poeoorro booo enontr n ,' o r i Ala tO Furooo ,ooaro
it dtotroprrdtott-.,loPotlenrd d torquto debehistoric. pLodcontrsrlo, tpoaro1tldu y '' 1 too]o tool or tdetl l' D o too
to ,,.. .11,..l.1<, ]a +,,z tn~e 1-, p]lNt' doar,r ., ldce l on utilIl ri3 eivio cid na** al U. d r ea, lk 6
i~il Pl i T',IIl It~i rlcoustrclir,+I I Pion i;r: ate ano dlflcultarl itIs enlml a vltbilll- JUsticia de lan demanded, on bus- lines ea, ]n do 1.Cortina do Ma~rro, D. e lse Ant onior tamcn m d
i 1-+ I {;il~l, (:] ,11 1+,+1/, JX!;( Scldu mi l'tn~fo f lue y'll dad decondmics; en tonic que un du- Ino horse |lein ua. 31 hay verdlddera Fukcoriginalmente y mi-Jul3 excels ior, |1 ertlps cde
rl hi i, t e t .i i'll dip e dupH~n ullhl itt tu1e ic, et e utld iaon do d )a|oque a cad- eoeah~a do clase, h l statio n ... toa vlavi es, unit line. .[]it&rql poe 6 cn u a dlc
., r .,It r t !,.,r,, h m nt Its Lrali ;'I1 l e1lcpashIo tl aculerrempond",, beneiclarA i len- gRicn oportunichd dPars demortrario: Marco )as !ronteram de Jos e)6rci- rcet nrlc~ o
I ,, pl.l I-1, ',k+. l,,- tH ej n e-I ,I, 1 lo-fhcrlo u pr~e a todos, y abr[i mll ]aue ledPool- ]uch r Por que a Is vez quea e]l .Detris de ella et Gobiernm so-. torecdne 1 anBiblotemcoe n
I .. iP'td I- 1/' r 11::hla 1][11 i rIi blelln l blildslds. Imne l edo o reelren-e. t io Ia he establecido sum Estadlos
l ..... lrh ]})] [i l]'lr;l+11t, E tO111 P tltldeo ale e OJAI qua on I& unlion tumsee'pro- lgrotto del ose]a ompofhorolld.'plazin. :-re1ills|+ si flhk]ilel Fr, te ieill
r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1 T ... 1 rJ~ lul i:1. 1,riJ i 1 +1~Oh + o t 1.5 c Il levido. p r plu clue herallied. teaml prner par Jos Tribunales de Is Re- -P deose 0 q-eelatKnpTIr e rall I0,A cim # Be -a, i -ulln del
,.... m ; ,',4'" ,, ,,, t)Jl (slit, tl11 u lrlfOliai d1, te V iteIeI y qua tlntam quiebram he trot- p~blien .Ilrz ,l nomuritpl "lalS ( er.Ullel rno -.0 r, Le IA Cal.I.1
.lr:,r.. .i n deia, ,~ l .*:l Mildl i i~i'1qtpotros hruit.- doall profesor.do SI me unndo "parl Mlcilen bilmn losprofessor" do on. --,r-jeran demesdo slerte deesoire. Imuf nd o n o mu l
-'Ia j t l~far, I -mo 'to Tec- defender el prestlilo dell profeworl-s. s rll mr i M dia, on go aitlrl ,l 1n ,.r.L rini i- Ilti a I' l s IlDm
1,Ili. I- I de hlu kl)P j Jiw~r Ii do Ayn. do, levanter at nlvel de Ia clean,- anic, sct i~abado -oci'enr queid r~uv I Ue -leapAem ri er lloll 0 C 3M rd e I 1,
'1, ....i'; IPnen ,I, +,I,< d, i ~h~~mvnr d, rA y rnJt,hlanprocurdar msloten ~lque fltla crad~minnc partsquirrui, lllin h. P- pHe,- trlr. rldo do iIlorlo Pe-. ll, m e elntente Is
pI 1... 1..1;111.' fll,, + ilah ih~ l lhueli-s laIliniin; ,, lite- lent derelcho, y leerme respetmer chas a VIA iltldo de cosessq- a.er,. TO ,,0 henrPoi~lda haffrll 6) q_ .1 lste O~i l~o
...... .... dl... ..... .. ... .. ... It Deo VaLidv n , I, p I .. -- .... .). . ... d r irr ...... .......... ..a des...... m lgi... ...... .. use.b .. .. i tostrl
Iil'119phior,+/in%'1+ e +ilo len f lt6rlclo do, shglo XV[ mo- Torde o t~mrpranot, no'tle'olivlde, In tenclo national Internatilonal|qu, continuer ba}o telaffnir
;,,I, ....,l,17(; l~y. (lIonic h m1os{pla111loca"tion..... I e.HA I rit 1 ...lucl6 .... Iista rate ,min del Gabierno soviltlco. U
i,.Ilm~oNeen~slart ieWtte. Mar- xioano. i. e tet oo o
,. htpViilln-i, J-,h e i"d , MaI.vi- l 1trabojo thoenevaried Ilultrs- cosum a tlampo, vortlunt Rarl nie'Ls py E~etorJ, o} no .a 16 qua Mi"- yLe
r ",ca n.d>, +.,ou,,P t,,1 -h~ddo d vll clud- lo el nte lll eroue enquall a roassnu lbs -pr to. Patrickveneelr. aron, 1o que Stliln
.. .. ilo n'SkrOel l1 t' -: ]locint(Ihrde 811AN.Cld, a.l classeslentr mie s l Isreprolduelbr i do.,Pero qud tonto may;L qulkn 10erorsIaUcn, 1 0. au rr ol unts
;.I de, ii 1 1"!o I ." : hul+ J, 11Yn y ,hn rle d tvIf/ ; lgrannin- Pedro cde Genie, Lo onullcontri- ome hb ril Caa HoY VoyM n., ant.e. Iv- ......llPdo ISn fPilrceuacrt frfd Ail, at examinamos In hlstorl a md lparien esperar. ) :--
... +I l '<,N :ll ;J i, '1;'I~ ..... ..'' '''J ... I. ro eloluiqua.... buys... nt .......a1lector Qua I1S. .. ti~ ,t~le .. ..... d. .. de 1. revioluel6n com~unlitacd a..... ........Lo..............
lul ]~~~11n x arllit'lns .11-1 de ,bired. norn Iis nnatclas ellmrentalas stbre el rtom ,dfntnd d eeho e v l d i o r, ue l ope i ;I d r ndo paidri y e dlr el
le -i n lfra, ll,I ......i...... 3 Anion~ljoide Sall Jull,, y dempu~s ho epopeya franch~oun. en Una do de o.loxprollootrdo qll u- p~''eeml~(eId enp-r' i~ depdly~
r I In II I'm zonee. 1t h P'le i i l s ZnldoAmirica en qua A crealte dlcOrolment+ 1l. d:p- "' r# nIIIyi rD r elI ] ult~
as Pa.....N ...... fl II-1 ,C "",li: ,i,. ... : hombra e h*ofralcilo, y tonlovl, rO dafondiinda temblin Joe ,Je.... .n ...is a iisq mines ".r epnloz mi qua O r resuel+ ya ea
Sr.r~dol qua procliman u ,ran- rnr, p rnll~oZI~-l multlplicidad d loie c~ologies, IT, per dulas dolald shmslonm, d o led Itulos II~rlrao Tnionsmo base. ipur to ima.. din o de noikolaclonl om an
ties. todo ulosque 11ron, 1 t oi- o tnto, de prmblemos, y dotoml es. IpL :iTio rom cr s.. aeuo cuerd, mi.- do un Suerra.
+ +. 41


S Editorial


Iada aap-j
Panormaia _


Politics de palabruso political de ideas
Io. o io o sll bor pMmtao p rroddodl


Mnilt


AMiniste-
grupo de
to rAtl
e I edi-
enorio do
d ou po-
tilicot, un

An do ena
r& el Inn-
to dA Ia.
ta putgn
.1el lo,
M.."B.-

notr dolen
toa dr -
, yr quo,
ozidad.


.56. mu r ra-il ea perml
as ilm-ms mteoa ,qae Be
ipnc.xim"n "jam eltnc, nes nera-
'i r de lt Lo psitp'i --Lu MA'
i palabra--
et h i ipode-
rdao, 0 '0orOtot'0>t0Or
undo por I'


IT.:. ae iue aten- f tj
quieri e>cu+.ne ^ ^~
n- n-a lo
Idr lrhl

jlo.A'1r0 S odod
o .- .1 q e r lo .0 b d e
0 ,ur.. uj. lIi. o ndo,.itot dA quo Are n corner, 5 00 ouo
qp-rrao0d.,an tla tr.,lbtar&do
* to, naora V ro rPCToUIt0 otrl
rA dmorll qui prrt.diuleoct lf isd-
teroo". itou eupri o n iM.slOdg deo
o.Ir o 'ito patrtht ponu0n0
, i t.. d u o d e an M eioo 6 I 0 e0 n
,OM ,=e.ae r.un I pacolento con
r.,? t h 'loT, Ialt t e m ar lr I.l 0 .
oA- pue0. 0' rt&re hot p00s100. to
,me,..eoo to,t rel Litopnraclnolad

A sr c on o. 'maoar pi door tap o
Io,,rtlordto, Arlr-h~ et~rtro1
c. .3, rw eLn -e eroCe.tren m=;l
to ae h tito enA e -l polo .plo.

,l1. l~imac6is pT-ao.ierdol A el .l-
ro -ae m edl de q tcoa. ale-
,Ue 1.1. .ta.l de-elm.alol .'o nea


Irar, porquoe en pt xs ezledaa poc
l., prtiomnle, euosi que oCbal-
rio d ttt-0ec0r1 0 apoarltlnt 1e

tab la unacl msoral cn rencla.
-'teo A po to la 0 tpron-a
urro-tT"Ar de rrtcloadLr depAr ti-
gr-noto anto, O to hn. pooda1o on
:rototoota Ar AoarnrdeIel d-ot-
ir-te n o' dl deenratro n de l

isnda de al couro, c"taa


vn. El ntcmdere de uba eln cl de -
scarcter. TYo to e eort por cum-
pLir con urf debar c tuddAono, lna
que oe f os It acunc16n, undAo
do r no, oalumnito ano, porquo
to hatltstoarnr poat rindo 1 trIM
It dtfamacifn Personal el calls clef-
to ca Arino de quitaro otos al o d-
versario. Voto, decanors, y no pres-
talo, poroquo or nstob 00 pletr pocrt.
At prinrtpio. poreciao qu0 CubP 'ho-
brog de agrsdecerat ti par'36nt do
unoptritur nqutottvto. retnecesot-
tab& In coaccldn moral, el renacl-
ioento del pudoroan et mundo oif
qola. Peroa o tntencl6nrno outu com-
pofttd Ader 1tonacrts propisdl.
Ei ]ugtr de produclr donunclu mo-
rim, snterIon tribunalto, procurin-
dome or pruebo, orsoteaud1 6 toI
producrthtt ndustro delt s A how".
Leros de haoer er sacilolo der t
voaldad y del coturto, 00 tr0o0-
form6 Is voluntaa civic& Y' virl) do
denuncltar'rulacrm, oen un aornao-
val. El aombretder ubaAentbtrex-
tronjoro oetoltenbo de flotoo crod
vez mio, perotrlornooparcelstpre-
ocupar ni much ril poco. La t6c-
nica de rtocr se convrrrtd an un
'inh on 1 totooto. Do oord or en a-
do, 00 so. to o0intrelble, 0nno


Sy Cjnmentarios
J" Mo. Clisa y Celwo'. ...

la Biblioteca Nacional


tositabi la
que dAde
Sesi en el
roll lloran .umpito


!lr qur .o

Pl. l,+le h
tIo pior-

or tilleirtdrotin000
tor qu Ita-

tuideSt~ou
.1 dConen
:lo to inl
n'ttgro 000-
ipnba er
m.Qrl ho-
Ar-
del du-ol
rroooo

r- Mioitro
lidr. mu.l uimbedin
shnPotdn-
|uea enSrt

rot-i qaer
in Catto-
rai', opoo-
trdo qoo
np rI~b eol
-n oodeolo
ton Biblo.
. .... 0
st-toetao
jnso elnIII

01 P'troY

oe iIo Bibo2oto' o '0,0<.
ob. ro io-
m lmer h.-


to IromaSn
p00 motto,
rIn- inile.
7Xd ......,


mlarhn arI
Isle rolom
. -"C t eIII
, r.1.1 o ,"I


dol Daon rrntil de Ptl.la Corao-
allOu delli ESnIrnpwu el doCalml-
lleocttntetrtel eclrtroloe dil
-.a oeiIl 0.0 i.,egorlm totolal do
'a t-. l .r ,:l I- ,r.' e1 haihe
In ou r. ,.Ulha a I periltomor.
ell y lloal d drl.rol.ll llbad. der
t.1ts.o Ar oolqocl. en A osoo.no
Ve1'+sta de Canieui. e1 drlnnaturg.
de Teulmbladero, el enoyllls d el
Mposl dol perfocto hOloltOlo, et
bmbl'IO deA It'r.M rdo de ll30.
oemouo. ol otodoonarluimo ytod-
opclonl o pory osala tdo ntmu r.
to Ilot lpjo ut. re uorl l a tol
oarlltolomento tqe puorh troolbd y
"e66lcon d. s.' a rW pltt
Pa odrApura que Rlomr, morla
rl doctor Coronado, ol erudito qur
hablao stituido en is Dreccirrn de
I aolonal a Fsgarolr-Caned. Hu-l
bo t periodor o co rCo en que nor
s cubri6 el cargo. Vtll*up l.
ontlrguo y dilegenttsimo eropltdo.
procurabo on su devocn Rt o tolhI-
blite conToon Bu magni coromptritu
de lrviclo supIr Iao def idtrncrls
qruer rotencontrobs enI l ortanir-
cnOr de onecntra. ara Luegor eun-
cd. en forma Interlna, primero, de-
puts6oatcnr ct-rer defontlovo, el
nombraiento de on nuevo Direlo-
tar: reci el mi en nao rtfooroto Li-
lt"m do Contra.
Tuve --debo de confesarlo-- tn
tron eoceptlctmo onte ol nombra-
moento do unt Directora de ta No-
ctonal. No ero par prejulota ontIfe-
mlnrtal. Era raoo blen potr tI tolls
its anteced"ntes concretce de qu:en
Ibnra eJetcer un cargo quo hooto
quel moment o tshbl oldo desempe-
""do olemente par maestros de ]o
orudielsn ,cubRna. Ful rectificsndo
lenrtmenoe. EAfcdo vlsltlo a ]a No-
'lonal encontrsba un nuevo servi-
3o. La deoolo no par ftdrmut oino
il,.",-nlmvn, lu rlcorc.crlu, asetin
Isott10005tasr. eS obo tIr-
........ aIi.....I n.... n So eiisi-
olrotbo n toobrots tO rb habln d'.
ttrdO a1.8toOIol dol arrpol oL
to, into a, 0.p B toi.otlluopenoi.
poo do l blth l u rP. .ttotota.Cer.
d o oe r o o r r o to o r p a ,:,o or ;. L
topldoo dot O re i_..t wl.t. to-
r Aer tot, rodoroArt
u e ,: .i'rptr."otoiJ,,iI to OnbIa
Aelropoo r r, pro~ t.:.,rl 'tpe,.+ tr, .

p' r. ltol ti- o-. prl'+ ~rlAt.'.-

in ,on attto lli umr...,rtiohI g lo
tiarotor psatota onP Jos*osddroq
PmtImo prder otprotoior tololeli
y ot rlgor ,on quo t.rtcoorbn ,l
depi............... menl ejictdoa.
to.mrot ml o roorler to% tI.".ol tr
oerrosbreonain'iritotro= quo0y0
rulA ort .rttoen, mor',rad estudio.
.I Ioo piooode Ar PopeJ Periodlono.
p~dl comprmJW q u aop~rll
qu to[ urequo Coplrr dotooto 0u
roo bl-n parquI so mil an0l00
PID[ICACLM ln ter-rja de Cuba.halbl I
p foldorn I ,-o',,e0oA 10e. S.
tllo.o del ro1tpr horo podia oeer.
1. to. u Inoltlod POrqAOIto
lor c to JdelPIl oquoo a t1 Nsio-
tot I ot to tom.ptrtoe00 arrrsoPr o-
orp.TotoIt attiao h~otooztton
ito0 ., 00000 dr Ioh.on o elor-
I.o nomld ~lrl 4rll
,Io{'..-11.r T *1lT e1r d i +e,-


ya Is l.r.rm louulluho, s. a.
anmll. No 00 polol qOe ar t m
QuaI noa Ire @ Ie DeHbedr-
nlO un00 y oAroa que In1 GOR
tiblicl sioste o a dobigla,
part*. l-rtre it maon inaimetaom I
en part porque lerrprtr nao ulm
p'rcln d0 m rtoworad quoe e cam-
lace en o r Dmo Ir podndo il
s It lut. Un cmo= i= _PuOuo
que ooce i Mdo ]a ""A
Owul-,, M L40h1l3- dn11, M
61lumn1 de tier can "IM oxllo'
iit ura olidert Po u liCo, 0elS o.-
uoo < qua ,. h.t pu1 O >,1 11T-Ilr,-
-lea r,',,rnndsli o c iiDi d
poolto Ea CrIamb. pa, eI lloer
1aud0do ) plromo Id o- a
impuoloser Y olo ptdl qtua m
otumi lo mIlEnot d loa qto i
sientr n ocatdooo tr lo datj ds io
rltrcers Lo quq a pi ldo Ofs,
pilo. motd' d: hirer :o oeN
a. t1. man00 -T100id5 I'N VlUa-
[ 0. CO un minooium do el mr *.
dr decn doo. eA ma ret plQm ir-
dr.. >M. tortJmol isquo. ta
rm0a0 A tque 0 I01men0 V .-3tr
,-erIquerel reoldo Mailno
dertout
De W onlmtoir.tra or tit-mpoo=
osOitdldtd. d locmnt de opoum dl
5 I! llrnleif iw s uan Ilen&MUIf o-
do. iu clson iotrslet Pero 0 tlo
Itzo odta politlt-o t,,rAo re01 ult
Man splem Le dr.s 'Palun '.Wd
oILo or Is rotcho r-tu io r -
ho emprondido. Por reo tam oot-
os oRmentntt opecttOiMtO. om
aedo encotrrlo una %er 0n e po-'
III. IG Premplir hialo d Is polIU-
ca, quoe el doctor Jo0 Mtrtdl
morales to mes. Enrgico, sin io-
Jded ailguna, muly deftnido en to-
dos los odenes. ab. a1 mrnmo
tempo, tlvir lo quo hoy prece un0
prodlio:t uon conduct decent.
un vooibulario llmpio, un rospeto
o Ao nosmo y a lo que reprrents...
"Vivimoas -h dicho en reclen-
to dtu uno-i un e%1po en que tin-'
pern elo mal usto y la chbsecunB-
ri (ado cretn streram lo asim-
patia popular con ea grotea0m0 u y
mtl hldvnardta pototbrm. donde t I
polfrmloc docende loo mnt bs-
Jot niveleto impostlbllttando ou lec-
tura por ro peto p a Uo rismo;
dond 0 100an01 plretada de fanr
0go control el rdlto de It Repdbll-
0a, stin pudor dt nlngun oplne y
acon It mto obolut ca renci do d
responooblidAd; done el nuievb '
jlce r~ezod calen~ounmr~ eI pre.-
OuCtO de @do vtomilldsoe, sin tWWI
ern conldercl 1.i pJDaobc opiroun
qur der Nlt pUeo ormar. do0.d
to rose psgTodo qtur Pd-1e1oLWtr
en Gai locirand rMIlES(fi -11 Is
ret,_ill,- e ue,-artz par MU base
in,.s hace wlumbru 1 onLamm-
rtrnt L o mais terntl ht mMdth l
moral de nuePm i 1alocla
Esta e la vyon *de un .politico
conaclente. 81 no se 1s oyG, i no
0e detene0 ad st &Coais rr0000
de 0n.en0 atoz,0rectri par unt par-
te O t dwcrddlto de la pol ttcr rWl-
m, y por otrDt, Oub or vert mt
complrut duolucon L. s d
J-do tMa poel. Mortca o a "o po-
,.tLk%-. ll.111,1h0l1 saw.
de low buenos o-etor oQue to re-
u even todo quedlndoo e en au cat s
porque son decanted y BO quieren
verseenrueltos n el nquelarre do
la df rrdmcld6n tatemtticr, no datb
cer en e tAIclo. Que Io t ttendn
lom proplo" poallncO prirncipalmen.
L&S al liOlackdrall eaera pl.rden
Sdeban Mr r ol cJ or enerilr do
italodtd t iomml. Plro r.non ne-
re]+i.n conT'rtUlom e a ina "s-
%t6ns de Irsl, o dr monula de
lodo opan doex r cpsrmLmeneI .A
'ato ortdrel otrt cooO. 00"on
Un loms puLdo ay dreflende in-
doldto. P
El uuamomianto de JoWe'Miguel
Monlet d Gomt nt lieo do muy
opnrinuumuML fCrlad, de noble-
so y de rerpoiroesbluid Queda hl,
inS e lire plibco. No. ero do t1
Is c 0la I ro-ujo Lnul00 0
ct6no -que tomden, t A124ode o0tu-
bre de 1790-- hblin sido encuader-
nadoz en formt adecuadad, iconaiti-
do del decro artsotie0, conservan-
do el primer peri6dicoitstearlo
-n orden cronoj6glco- de Cubl
u ire velusto, au earfictc de ver-
dladers raliquin de nuestra< culture.
Un deber de Juiticis rme obg6 a
declararlo I( al etampar ml firm&
humilde en el nuevo libro de visLtos
de la Naclonal. La sefora de Castro.
con Au cuerpo de dignoz colpboro-
dore -y debo cltar en primer ttr-
mino al doctor Castellanos, el gene-
roso Inlciador de i Bibliotec' ir-.
culante, Univermitltaraqua lleva el"
gran nombre del Padre FMlix Vare-
la, qua hoy en subdirector de la Na-
cional, y a Carlos Villanueva, e].
liel aimio de ra Bibliotecaa en or
bueno y en ol otmalos tilempo-
sonnrcreedoreosoalosomiasotnceroe
dotatotaro. L -od.od .tt
St que el digniasimro Poatronto de

de cudadanos, et doctor Emeterio
S. Santavenra ya h adquirido ]os
terrenttlnodontoe habro de cons-
trulir el paloelo de qa Biblioteco.

preildn h& poglgJa ijje del Casti.
ait:. de o dsot Pe,-l rmm T m a doe1


Ittir ap orlitl iii oubdttt rt' N.-
lirUml lbbilotesleI olIfaUngrlo daI.
%eltador que me ie ldnulemn er.

atlatop Po.'Iao VtltoapooenqeIw
luro n oCa d il mbmLd .1tlia uralo el
P llloor tr. 6 hbro hronor d-
I& tOilr rrda.nC,011 lto ,Je'L Mo
imlfane Pilla- y mcraelolsP.r do
RItaurndo Ltl. l pan e@llmr .n.dd
"',.iCIlmpr Wl lIL~as. ff..deals
toe er.ttol;-tor. No0ol lor tm'.ots-
edl deIr lablilleci NAoal
ta un ml,.meMrI poo rqUlltoMllo dal
a ,ao: oprtCl lUtO de ii C.o-
FerSit,el .ue isrr..-,,a r.phitud
ie In laoiiletshiboilmenotosprote-
.ronodo I pctoltclobor odo toolem'
Pe eoolrr Y ad mtmaborolhlJoo
I oltrtieno mumrperoflovo Aosabre
nuamLreblbll, @ranGinsn~lqua de.
bta marr TnLdr.on ino mto 'on oa
d efinruuvi muslkal(n do I& Binllo-
I triaY Launqte yo no tuOe ear ml
ultima vllfta W to i lne carsr*I]
oar. taio el0000 a totit.. Jetlo do
qua DIT11 viesN m! NOdable dMl-
ftuoar r ellule Itntlndo en0quor 0I
I rIt. rodet Poltn o Aurtil r P.rt'
Ide mudch fuerxt.
Sear Motesrho). Odntitloejo r4-
Ulllo.s"a ea un moderate datinwe.
e tot nuprdiraontpltatedpla. oMIs
doliluIT o lopo dolo lall0..me
r.beoduo bodbo. tseo OtoBib.lotNo.
Clonor loenoJai dimr qua aor to
irnorItuhTo ll lttorrteo do to d tlls-
Ia.tunoo m00 0q0 tome mo proon.
ct, 10 tftbdl 000 d1ttdldod


7 P.in. A4


f


DIARIO DE Lk MARINA.-Ju#ve", 5 dr Julio de 1931
Crdiica Habaner


-2 Por Lull d@ Posed


DIARIO DE LA MARINA.-Jue'e-., 5 de Julin de 1931


,o .,.C-0 l EI,:L. Gil-R-' :- .Do -1.1' I 1
............IQuw Undo es!
Q,'A'iad'aw.,:lO. M.ilc. Pujals Quesi-.
a .f....CfiR .eta ... .. CLR WenIIY qu bien se desliza por hI carrotoral
Ad,-,n oR A jl~r, les ,por RH-1 Iw
a e a." ,r FIr, I, ell 5 "a. rl
dii ep cPi.. AAlieelei
Man.p,- ., s.' j-lr .- 11


z. . . ., .P. IjI'C Ixd AC .lleAlldlll
67-, Anfo'.rnAIeTi llt Aglu.,',e
E a l n I clde Ce [.-l P+r. r-:,-I
p.i P.' L ], r v- id I.se,".ore.v Alf.'L 0I +.
P.d- 'r. l' mrE uarc OT eU 'War. Fh,',
a-" : +.. :,'- ,Tnh. 4 ,,'m-I P a.
.. 'c E-"-r %,1:l, ...... .. ",+"Elvna Franca de ]oIN
L...r.-... .m' %sa
-PP.'+. .- d-i I-,,. .l, F eF.' ..r F1. 1-111- d.1, do+
B-- Ef"-i u


l e Cl ab re a a. lr l ls ell j a eI f i I'
; e. "... .. I msd.
cur-all" ,a..fl.. ,
0""' ". 'd".-o, ( o,0.,
6 ...deaid&.... 9SALIANO 405 S. FONDON Ci. L cDA loriea Margarita Boza
LA CAS PrEFIrDAPON TODAS LAS O ASCI.l .r. ., a,. C I ." -
AIRE ACONDICIONADO le- IueA.
TREE P1503 HAY ELEVA DO0R d, I.,jCj~ I
. ,t r AI. C .I.a ... Je.c,. C.-" . I. 0 I ,'.
fle diajadda~a~C
Us, mallid&le IllAe. . . ..hate.ele........... se.I'". ..... .,..

dee a.Ifdocor.1illo ern R dr. .one ico ell" I Arm, ,i o ew 111A, lr II I,.IJT e r c.u+ : ,, ~.i ,',, e.ja.
a Amle l a xp maa me l ich Ca n.e Al id circuitCc u ulll IT n ..' N.I ] ,lde Aal,
L aa dlaear i d .cia le r .ea. I., r ]AhR-..
3Aaa A s doi.a ,adeel dl. nIoCee. ernle l$ e-I .irlln e1, W0.1 c.Iue,'C, r. P
1 La aC Ells Bee.. All I p l .,rr 9"..1 3 f"""
S .... .... t ......dd aleCS ....... I ee,.. ... ll,. dlA.:+ ; 3r,(,e -..rC... ,, a, ,+~ ~
I LE L..me... dee.....c... ............... Bee ." .. .
ell, i c ,l;anl" 11Slarl uluAi, ,n r l i lO[a
C e.lI",.I ....AI I .-A, r.-.Ca ,
l AidElo e-.1 efrderC.CC aIpndlld

F,-RTALECE....-. iaiini -
illum11 i,-&.',.r:,r. I'.
CCEl ap .,Cl l~l. e tenle Atp~l+. e ddIC.i
TrLdeIS "S .... ...... .... ...-

Acilei m. p ,nn.. hC e a-.'IC l,


-1 D lllrU II e.e. I1 lIar,.: A.'
,' iIp..'."II haACCA. 1rl.A d ,, l G
Ar aeelC1.Ils Glea11 Lie
:. a *la SQU.II IJG a .. ...
artcle es ciial c-e A el
I - ..CC Lk.ae.
,'a. I dlO leeaa e~ 11
.i I 1. n r Cr~n c C, r a l C .
terp el a a p lt Sar l on rim n f ar O e


.lA Sa dlll-f11.herMD LLDaRTlElS1
It c, .Tm A l lo i -f -


liu.I Iml-cia n ia CI elld. t rj
C. ca a ra ceC.Ace.,I. C m pme,..
., 1 rprlmo Mtr el 5216M rancP s. aeu
.. lil c. en (ill~ i a ue ) '11 .1
M A S | 1 M O D'E O S IFE EN T S .... ... ..n l.r1. ma-, o-. ... alt-...
'irC -a C IIA ."C.C ,lr ; I.CC ClCAIC .'C,
d...il fi .. ddrc. e r.lu -.L Idep
F II I+ ii ll ,,ri P
.dr


ESTA HERMOSA RISIDENCIA
DE RECREO EN
SA 100 METROS DEL CLUB


MULGOBA


De1 maagelflca canonl ,UechmlonecliticC .2010Cme.
umC de 'IbiclCA6r.., 10,25 %arms de eoert C peO Cr,
d aNEU potable d i.iagpillc cmIAhdd
CASA IUNCIPALUl C SBlC-eomldor. 3 bablCClar.en
ampllu CerrCCI 2 bafloe CLexCalldl en-colarei.
clestu rIjde. cuanro do criadwI ndedpendieile
1ipIco Co iCemueblado y bar perfItCmenA i eQcI
p.do Time cone C cla electL leleefoo CInlal.&
alUW tely t ulesei.
CANA PAXA VIrTA. Ssl-aomedor 2 C3irah.d
clones can rlbah O mfemls~adoaencoi-rL loleU
r C. bode BcwLIAI C.U s
Cer'Cas7Cercom dra
ialrdlld Jerdelnei y parts fen p edrl
,Mlln lcaIr, lv 6l par e1 futuro >I- n d-,we
%[I dof hto yil dAC aaumenl i r
tand,,o ,2o -mu In.l
S1 BE D.SZA SE BE NTPGA VACiA
PRECIO 130,000.00
,S I Pg qutece so cepi. TELOe or B.722,,r,4-,
llqFORMI : 'r]LEFOINO X17224


Hoy es Dia de


Jornada Veraniega


Abrimos a las Ocho y Media


Cerramos a la UNACuatro Horas y Media

durante las cuales le esperan las

atractivas Ofertas de nuestia

GRAN VENTAPOPULAR DE JULIO


Acuda temprano y aproveche bien esas
horas de la maiana. En todas las seccio-
nes, en todos los pisos hay rebajas de ex-
cepcional cuantia precisamenteenaquellos
artfculos que a usted y a los suyos ma's
pueden interesar ahora.
|

RECULERDE QlUE EL DOMINGO ES SANTA ISABEL
EL DIA 15: SAN ENRIQUE

Y EL 16: NUESTRA SENORA DEL CARMEN

saa rafael y gU'ila,m-599i

.z


SPigina 5


SEVENDE
Phginn6 "DIARIO DE LI MARINA.-Jueves, 5 de Julio de 1951A- P Pi P'
FPpile| algin-& a 6o

Pol ALcP Esperan que el .i.6r awpwedaserelalad oerna U4 .'"
P 0o 1' it i C .P. .. +,L .. .d
p Per Fancisco "ch-'o ilelasierdeaMtan paraeel PRC(A mno
LA B A T A LL.A D1 E L A Z U CA R .Chi a men __ ..'u I, ,I. -
A L P Die I srgenterfa Jetp--oF. ~
VA............... TR DE que liene q E luchir, ]CnMiguel Suir-s wenc [ uenlrsineYfieladu .. _r aui

1 1.oo 1--.ro' des.. A-iI m n r k ooo do "l00 aa
....IU,.. ..... . ..... ... . ........ .. ....... ...C E d r o P d-o' .. . .. u r'"... .. -mr o
n.-Juntio al joderoo P .R. C. ..AY is *i nj;1 pra feehi nm dlaun m o .04t
i MI -ift I M ltdil B l L... I- 11. ll al rr.71O1J: rl -- '.l amilliv o Mlut MI Po. t!*Wtert'n" =

AlI ..& mrO d o. r baome do *or~t. o*ulrml ioF.rn o n ,r ntrjoom ol o n mer e t S I l toldo *.a 11 o lr orm
..l0",,'..'lrI "'' '". P oe. rmodono del Pmroldo Liberal pe~ra. dldolo ooroidenoool~ 0o ojf* om aI1'11oil P= mC vrtu do lo ./d~ "1.I S ,',oa,. u .m o0.z- oO.
L A A B ....................... .o111 do .... m dd000l mo1o. . 14 n-
tr.l.I rl A..l''. fI" 'drolonn r I .o ol .0un del hiald00i.0 o. . . ..d..Fi l r" ro I moolmeoud ^ rn ..look0cd .0nlj l_/ee_'
l ertlolrdo ooo moomu o ]m0 ro -- 0' rooocon .. ... o.o [ e rd aooH. mI Isa cmoo ii boro di Per mooooO;.lm u~km0.l0
II. mereedo 011mm,,w
FW M at Joe@[ art/3!Circdolo L10ler q- j l.ot 1*mm ". Id 0000 oohdo Cooms
-.13. LDaN IOrUI1.olloOlo.lV d10ptoodoart I pl I tme ec~,o n No 0. s1.. wdo rI~ l oo~m m000 00

0110"l'ndIM .1r, P d olL oo I a lod O O l o d f 0 ..... ... u d d -0
,,, d ePTr.r.Dr ,, ,, . 1 ,L P E L C A- Cl 0. Q o. I a "'dh M im ."'. tom i fU p u I r. m- p er Ailddan ...... .argu;i"mom ooo
iti.5nde .oa a I fe Pmao',Jdotine i~c motioniEm atnVillai m~oem
All nd'd, lm. .. .',,, R do A Ilmn.cd p McomIr tmor' u d .* m rig 'IClY m ltm| id' I o o ldlet o itrill .
.1 p~xim dom ngo i z .ctr delitadr-m m i~0to- 0oou0ri i0o ldoont. nda. Ai
i-ldeMe r, clner.IMun do ,,rk aldo cmo a "F100d 1 100odrlqm1. Q'o lia'a d m ooe ~bom o.iidOc
.1.00 .11 do501 lld Ooiselnqid od 00000 L inpoOi51 i
pollO 0..I lc lom doolm doi 1mer .orU.aI" no dobran. po ro 1101 a M he~
ta l..1 '.."" .. ls '" :" -' dovta L a H odanla. n deledad a dor i0,1 d 1 Molu O -/ oro __Ido 00-m.,oor a1I.code0I s10C0 P mi--..ml .m


I. o ., e -,.- : ..,'-l, do 0...li0 dotorll. p~ rolO "rr001 -Ia n~ u a 00.II 'P, ,,OO."d. o3'+ 01r 0000000,t; "l00l 00010 011 00-- .o 0.- 00 50- m dcop
l.ac,,'a,.,u..aror. doCuba,.v do,.los..0 000. d010 Meo. d' url." dc tor/ I_ U___ o____________.I I o .mJln~r l o', --o. NoOo; m do., u lobj I.no..9p 10.o11.t m~ d
.000un0101_ .i s o ma-A.,d ... .At
I,,, )'f..,uf" Li pr', "."0 rio de o di onn clse tenros cu a to.. .. ..r .........1,0 ue F- Z.leAli Man. uel1A m a m -o ,i s me oo,
.. ... .C.1.-.. . ..Ido ..... l0I0o 00.j-_.0o. W ran Id .TooI 1..o11p-r dlO. / . l, l.' .
E L a o r m as r q uill ,,a.' nOu A ., .d c .:Dd o u rolc.j..e ra e I


0.,i-l, ,oUS qo.is'aSiol'.,m erou:uomra.o. o ,-.. . .. I r~nl linlt 0ol~ o.'1o e oom I O q~lodroo c' 0 o1' 101 .0 o,- I. -~oo'o m~'.
....oU," ,1oo~ .t A 00, lo~n.' .0 ru 0r 0e 0,rld. .. so ilir oj o- t .0 Colli0,0.M C l ,.oo or ooelCo011 ,o
,';.'. i "T".. da, m;~' :::,., ': ''.:;r,; e pr*.od m n'.de u i a l s,,:.o .. '.... .... P001 .... om u cmr m- a RI 001 .....~. o 001 ..I00 000.0'u.. .qee ~ l
.I .- l e t p t r. 1J1010111.. c c C0s .,C M10000I I0 V1L-1 1 1 ol tnt i n p W i_ __rh o
11.'~0 ~ ~ ejno 0000* carctl poitio.i rio .0,10 do U.Hof..it 11If10 ja,100. d Sloll.oo 0 0011
nr :1. .. ,..A n h e e Pr ^ .g 'e ^ 1,.u01e 0,0.10 d Lo, I .no.iooar intd 00 M,1 0 dclc u 1n .._0 I Nioo e1 I o.r,1 m -l0 ur, o p

hrrni os e Las ,:, end efeno a do Ioapsupiemos luteaess ......b. d'00............ ,000*l nIo. .. lnoI>. ..0.. .r del o, .OlO..CO,=-'~fl Snaldap, 'mi Mun ,e, om
od, rl"o." ,. do 0'r0"1'"1 'oh.' "-7 ''."o"p --,.do "''ale d-- aqu lle h m ,U cU do c.iIe . 0 ,- 1r d 1" 0 l cI al l olici
i.0 0 i.o.do, ,, hrl...i- l11eol '1o-o'oo1 "c1 P' "ul11 I" -ol' -I -0. .01 FOC 11i H D,,,n 0001r11.0 nld J0.010,0 0011l11e & l .. ...".OAX A A 00 MbF~ ~ oolO 00
...i n. .... f.. fIi.r 1d
__-- _'__.'_, 1r ... ,1.. ...11 00a r n i m --rl t r o i i o fJOn .. p 0 0. 0 1001 poem .1100 01|01000 d1.0, t 0 1.l..ld 141 i.+! . ..0o'n'.1: Ogoln... 00100
.r 10 pueb. ..ei-d d e(Ii-llem do ml~r 0r.0i~ l0lr0l 00l Or r P .0ol.00.1 .1. n 10 il 0l10000011 o... i i.. r..r0 0o .'.*1,0 or 10 0, o qll'001 on ~o00,0
vooor opi simos PIe iLras ... G al en odeuencl~ doe aupuotmoszucatereses 0 1d Orlrr.tn 01d 0 1AD ar a p d. el II 1d100 20.1.ll.. h y l. ,. .n .... OmoIdo000 0 0.0 0 por1 0e0reto al A I'


-e 1 co o i n 0c o 0~l ,0 0 000Ho.. p+.ul dr od m. 0 it 1.00 utn.0 0 de001.lr l do 0.10 1 .0 0010. '00., lto 1.;.s 00 00l1d t0 oob
dlIq aa lpl a a.eladn-; l"ode n rot arudo mosra L par0.....


10 ,'NO 11.-ade Ina: ;l,; cnal.,.h ,o1';1d, 1,oria interne pare ocAtar -l o,, PC ...... .. . .


i-idoll1,1r .. Ot.l.:lo1 Loa VI. h'd.lrIlO 00 0 0 O OU 0il11 0Jl 0 .' 0ll.. 0',01'0I ".-0e 0u 1 .rl~ l 10. 10011, i 00dI 1,:l 1l00IIrlt', e P a,1.000qil~n ~ J~ ,0 p0111l0P J01S lb 0 J o0tI"00 1100.10,00011
Loordo, Iboyoldr nl o ooc n Aol', Z i, e.,o I;i: ".... 0,... p ru~bl o la'v m id ng el oproble a e juo... 1..... .. ............ P....... 1m. ,I0' I.0011dl ..... c~ de -.c L1011l, 0000S.... e'a.0....... ..... 0l.0 r. q00 dcl 0100. ...0 1 e.lh,0l110 110
i C or m .e .n d, u o r ria eI KAnt - . ina[ Lai VIr =,1# 6l:9re ro

".0 o 0000 y olmp~ ll A. ne 10 Vroi'oo .. ..., r ,r"F. e0 m.u.. n d l u t. a uc r r i o e 11.10... ... ...... 00. p O... .... 0000; bomba .... ... .0 ... l i. 10110.1
JIA 111 -r l I:CDt ri u .L MO M 0 0 01000 100.o O 11000. u.00 1A""1. 1111 00 I in01 .1001 0 *In 100 d1'O Y 00... "lo"m .. ........ Poolo lo 1:=l d e 0010- -.siste.0,1.~ 0.. 00 Il. ,,O o, o ...ojoo .bl ,om o .p.bm ml ....111 ...... 0 .... ...... ......... .l' -I
Hny, ,,-,. ddoctorheCl .rr gn.ect. Fi.,"Is ,'"r,,.-ooo ro..... I,-,r, 1 -I C g. ,- l';,r'ra.",' 0000 a on nl o vo qdo a C ntr ale a Ha am 1010 cO.......... 0, l llons deln....oOn,......... .... 10 ..... O .0.1 U ,'la 0.1010110d;0,0

hneo Il1111 001e 01'd1nt de llb o S Cc,, bo o d ol .. u.. r, ....0. .e r xoo d m n o ch e lo.01,' 'hrIt'., :,J 'ellnd e .,.,e. ee ntoald Pred ~ ibe, ee..o' dom.-i ,l ___ ___-______lp_____ __e_ ____r_____.t_____ ______ 00ar.
tre. dl., 1t 101 01 dollr VOIrnn. er bo ,, ,1,0 10 .,,,,.,..o, ,,0r,l.o~l,,, .t. d o lIOCr o fl6 popi1l r enl use fln a I 111100 del reoo.,;,.,.o lol.1.,..0,0 0. 0,.- be..,r S co. 0.110,00011,.000. 00O00
MuLL rialsgN10 r do t P&O.A do t'CLA ra o wrl & qu~l^o In rrles. d e G'u r, a n d a UrlM pne. Y. oI Rawenb lscel
n c r e nI I s"In r \inCre o r r rleio cb n ea d qte e de o n ai(nOgD tlun a c la s sG G O t MeTnd r&q e f' c t.e ano I lAo r n re u el

O~llo~lJlltep:14 t l oonlolln$ ounoblp~leso 11110 01ou 0100 n n1b 00dadn 0000. smV. .n.l00 0 d CJlO0loOI, AlO e l o ,o 011 nnidC, 000 @. .l 00fI0
E du rd0 R C ib ......1................. I... .... .. ........ .....
e ro cmi d eol MrcsedoCyVo mool 00o 8 o jli alasja# AYO 00 blrA~ezdrso Z Brm jW 11urm11do1010111115 0cl0

Oolornoool 0, )losi10d lAo bo oooo~Hn pnoao nc arlo ol'O 01000001nort~a -- ]L PLC -. 00 1.- 1y ud101 l0p0io h1.000.e
t.h... m= I. i Vt11100. 0 nlo ,rbdIOl /op olloclr alleollll 00 ne el i ti[ i i C.- 0l dll celr1el0 1e 100000 oedol01O,) m00,tr- o, ..e f,-,r lpra l 00re0l0der, 0..lal El d.ll co0o,r ood ohh0r.oJl 0li 0
.." 1t.1. 0. n do. bine ool rn 1 l0~ s~ r10100,0 lol'11111 ,.tn I i I *lhu \'.lmglm Omlo oo'Io- 0 ".o~o 000 l0010l I iL, bloplodom 41 moom llooe ,00,,) p l bP,'I d01lO 0lIr+de Ul~l,, l~ld 0 p.101000 00000 m.t~
II......... ... 0..... dolonr... dorlonl,l1'.... 00 u11 hoy ............ ... a u 0 01 0L.. ... .... ..... I*,o0000.1 d1001110 dr o b.... le 1,d01 P.ru ... e il Po!.... e .~-( 01 or00011 pIM.11111000. mo.od. ooooD p
Ol~nbd. 1' A boo 10 de 1 m flo hn1l ,, f0tr Ilab.,1003IE eEE .*l I.,..~000 r,: 10, 0 f 0n.. 0', 0 1ul0n do Peer~l,000000 el j+onei e olo _,m ,:,do pboO P Ir00.'.B 0 11rade, lorT.I m 0mbrt+e M 0l1p*oa Ar 00lloeLtd f~ H bin m+Wdep
aho h eehera uClb. i l oII, rlll .1e0aF do 11, I% tl llro 0lllooo0 'lo de i mrd 0le D g e) 100,- n .l,,,, Ol, 0.,,'le l I Ollr llT.O l ebe oOII o 1c 00r d 0 l.
a: IIvIe d o 1,. 1rMel. n il '1 rt conn- 0 11. HIc Em...... d I 1100006o 0 I n M n 10 do i ,1.1I, "'011.' -rae1 100011 o d l:' 1,i0 = 011 undefltro lob d o iL it, kna.o 1i
co.l, Illoll ,,,,, lo.. o+.c A, bor @I"P"H A C.Ui C. u,, c,,,,+o,, oo" Presidente del .... mo,,.o ea 0 oaplI 11,:,I0 l l r 10e0n0r0 11 .' r o ll1 00r olO.ra oideO,
....PU EBL... ...................... ,00.00,,,.,,,,..100m....0.......d. .. 000011..... ....0.10 0*0., ........00, .... ...O.01 .........ol 1 .......01. 01
i..I deiaiHabanahend iefIpla 1deh..I T |,u.
... .......mer.... ue cig.1ec. hAo.....s,....-. .0.h
,7 I a'. 1L u o td 50 ar'd Cbole '.ur........la.....1.......df..., I in., ............
o. . .... ... 0I ... c00 s. d o ,0 I 0 p o l.. e r o s c ur a n o s ACID.Arm0hot0 1 0
r,,.llIh .... i .ii11+I'III fn d e i.& ,, lr I,. h ,'ller .1n,0 T -l'.IrTICIrI rI I.l 0 0 w li t..ell01.0-1c 301 101T.11
en el,G o fd. adro7 dos0 d110 I.li0.11.0T, 1.en L.0,0 Ii Jerry.,etl-e TAL 4n .da. 1 rLa '.a rboo:Illbll. ..l'll,01.11 too 10..........o ............. de~ o le .'to ..res, .' di0e el001,~ T SE010 0
1l.....li 00i0......O'lll,. .......o.,....010101.r101...10l100l1ii 00000 110l.'.01
1.1 .... l ll,lljr.,llll 1 iA 0llhll l .... l hl f ,o eito i o,1uil,001-.I 0l,0 i0 01110 mOel 0"
....... ...... ..... d.a,-.. ... avloii nn d t la foloirafelect-:1J"arn1l.Clralor,0

.,, t o.... 0 tnImidr 01J erI. tll l@llPrlclrn 111 '0e00,
rlh ....... P . . 10. t rl ,on ot0 l e0p ,1o l. ',I Pe h'.P. 0e01. 0 0110o 0U 1d 1..


A ].l|rz6 H m ~el |||ir ,z 1 ....... ....... ...... .... ,.,I .. .. 0,1,,,r.. 0 7. .l .....0. l, .~,', r o .r o a= ,
0.ei1., i. 10,il,llllon lle dIi..ii. if t.e l l ,s1ha 000rI 01 0.a.,. lllI l n o 00 0.00 i 01 11000 0100mend
('i|i |tu lr~i q 1 ll e s|l ni r o iec|In % lroha.larnn3p rn eoonP I,-, rD-id.l'mc da A6.n.,lPdR Ia folb.IrlAll&

en lln'I lde supre os ne 0.0 00.r.'oil s, dp.Impl n U ,L ., p. po|I0.Jl10rdle0 .,!ll+O.
o en, l a| I V|l 11.Id Foo| .0V"t|| A , o . ... 11 .......... .010, %%Ior
de Ia.e0 10 00 na100 dl. r0ltics tie do


a.I PIlie Li.. . Im lrlldM q i ii p I .. b' 0oI "u n .rm r l llleh 9. 'i n, 00 It 0 le 01 P 'lAl 1.1010 0I 10 B 1 l.0A I I'1d e e ,."
rllt e { ll%,e d tt r M g e ( xl .. ; ra Ce .I ; I' ) 'm le d' Ia i t'o.r iaii i nte,,, a. a | o I c ( l ta r e f aleTi n de -p+ L ar ,- ftI l.-e'F C r P W II olop3 l.Ai ,i A LI IA e M l d d m i A l.... ...... I. Iflll. ...... ; (i q ,,' / ii: I. +? 0 .0.o0? I PI:..,00 I .... mll 5l1101 ... 010111101010
I,1....-.. .. ene.-II. . . . ', O 0 1,, 10 0l- '. = 1 r ec0In.on en0000.p


,i... .i... i.... .. l. 0... . . .'. i -.ir0..0i0.ln 000ei0 tem100.lempr0
I.b,,,i., i t0110..l~tl |ll,010 00 .... 0..x, 11 1 l I, .1 ir ul i.,.,ido ..... f ib O b AiO,1+.+) ul o,10 ld0 erd.+ho 110, 0.e ir 000ln 0iii
F."i00, 1.01 00110.. 0 0 _o10 101 Jr00 coodIN 01l00011n be _er 111Ip -
) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~d i r . i t -i . i" I It . . 1 1 . iA .... . I . i . . .

.... ...c eo Lin, 00 0i0 IIm.le d- Q , 0.
. ,,. ,. i .,. Pu. la 0... 00.. .. ,10 e .....do 011e.00, i00 00010 00 0I,0 1,,ad-
%.,i ,~D n.,r .o ''.iCows ........ "r a. ii .... rl... .
,. ... ,l .. ..a T . . r.I ,,, .. ... .. .. ... .1 ,-l. A e.Al.b.fa I a .t. -. e a, nee ee tadi. DOe~

de 1.,ro a ,@.)Cxt Otras notl Lias de las 0-, 00,. 0,. 000de GOIScln U;.r. 001 00 'rl+ alert 4 11'. 0-u00. e ?0n 000 m O.-c
a" g - i .-(-,i.q- .pde iN m.& rl mcoe Il ,3-e trlry a1len IdanLie cpr enuiren ,
1 t r + ,.. ... .. n 1a e p h ca ,.. c. a., ..... il .... ......als..... do. M- ,,.or~
I.,t 111t e br o Ma ue le VnunlOrlI o -- 0110,0 u. to P4'J 0 .rn 00 001r0 0 u el 00 0 o p 0 on-
d....o loo 00 cp100 d n ..dI llcllI Itt-laL. eS d POIImdCan.,n0. 1.0000mn0aton,, 1 0 .... .llu lCe- : ...... m llgno 0el00d 0000 10 0.00-
01,10@ I r60011100 00 e1+11 00 00|10 _r- rthndo 0000nn011 y1 0n pe. 0i1 T0101 01110000100'a,1-.M.UAt1n.000 0
000 ln noddn 000000rnrodn000unndr0000 ndd0tr0pre1dn0 00 q 1b 0 l r000 4m41d010 000m1010000p 00 0I
1100 110 0000111n01101 Tolmi, mmpnae dO idodm11 01 00I dgl 0- 0 .
do ..o..... ..... 001.0..o...... d .ao ood odn Oe OaI''radOntrl.,,e,- .r.-1 A.-,.va Api-,Rel te. IDA
A t ..ONd.. 0,0r... 0. :r. c o, r.p d ,O '. t blo 0 e 1pe 40r 01 001 0orre .
~ ~ ~ i mi rDl oeciO a+ %o n (a|| .d1,um I... I...1... Li. 'tr.l p Ih IsT' d=eI 'mle'le ,fcl.IF. 1IA.@ 01 an e Iol Io 1r de. ficolFoo "I loiifi ".111c.l."pIt oepoo 1lmrmlc II
001 c~ I 00ICIr"c l ,or 00 o-pe;,1. tAclJ.deosta 1n p p lar en doO00mmpp010 n- o
1,11 t..... 1 Bljl O )r .....rrP ti f e e itie .-,-,0 ...... D LRC:orsil fll.paill Ari d.C.Irral Aia E trda p ndr.......de...v c.r l....I OI .. l .. ... II .rorl. lIoF ALE10 1 N 1.eO h,,9.. : 0. 1.u 0d 0 1el 0010 000
plitntrame, y A hablan Oad too .ONOCIDdotimyncoPED GOG06 I 0.0B. 90010000r1 c .-.r1 de.Laar0do1ell ellei pces100ev
e i o aro 1i t, .l m IP ,h ,t, Ii . ,It 0 imo....ioo- i.0.0 0.]t iC P .1e0 I .,1-rr o .r 1 0 0lr 0fr11A I.
0I0. ...00.. -ci0 .1010 do 0.ocLe 000 00100o0010 000 0a[pass.. . 0

't a .1 ......... i ..... ir... . .. . .. Ip r "P 101,r a 1..i&iI, ,?,,faf"o m.aonppeaeeltrerends 01
a tv nt i till.:Lnt .edogalonoi ),Jthel lefrel. .tr

P~r'rai, rlo t. 1m111-, 0....... oo ,i ,: -..,,0dEllll.,,.. ..1....01000l1' i.
hi ', r ..m l do,, ;alonequo. hay01e0on da 1Bulln 0do00IA. Se 0 .,' .N0
AlnlI rr 11' ,t. . mIi l'".. ..l' ...u .'.,. x .~ o [ P .0 0 u1 e,. 00- i 1.r 0l1,: 01 0.r o oo1.0 0 0 10 '
,.rF.l1'- r- -I orll, oe r, rti 000000l 10 10n er'rl do 00rlFtloh's del 000000e 1.r del qu e br, 0n r,-
S'bvi 7i A lm 10 de 1. Iloi0ln. 'id


It .' h u r O I ,, ",... d- D I Ii . r 1 -it\ 11e1e 000110&.-.d u a 1.-. e G 0rd o "0 10rr ld ( o. r.lClTI e.1 1 df c.nl_6.h 0r. *l u r. .
01 .... ,Ietltde,:L, '',-e.. 0- .. ,nM lo n10.0 0 !tell T 0000r0.- 001001-nue.0 lolootaoO bm 0.1r,0110
I v I, a c ". I ,s A n o .I ~ rn ,, p, I . c, t % . R,, r Do o d eln M ...,, d o .L- rae.. e .l ., d i s ~ d O l rr .


I... . .. . . .. i 1 Coal.rLIDles... ah,',lahAl"haid01r0lil
0000med i..L im tit011(m00cam.. rift.0 pt000 0.10.10do10L.0 I' 1
Il000 00 OO AN 01 n 0 1>.bilorit Pcv ds.1 ,1 1 po, dl.lcioi.mo. .i frdoa pt0onprsc h w tn


00" "IIIOhay Ioun .... .. I .,P, 00ID .. ..0D L ,UEBlOI/ ,LD' Ldlr'' r r eAl
. .--'--- I ," .. ... .....m. .. ......... : ......... ,',0 ONlO.. 00 1" 0 ..... r,, r. ..',"
dire e-'1 ...... .......l.e u.. Irn 0 A 1 .e le l 0r1.l,' ', I
mhooo .''% onl ,." 0 I jl 11 I, 0 lJ .l ,,,.,10 0.1 I. 5t~ 0"0Um11,01i. Le 01-mlr ,'1 000P IO0
Sd.. .. ............ .... ......... ....0..0.... o.. .. ........". I ,
I` Vano.I..1... ..-1..... I. . 010,"'11070.01"& L',1.0 ..

11+. 0.... ... ..... . r:,-!,,-.:.;:u r ,',,11l.,0j 1,01 0 ,0ar e 111 p[,+ ll oo... 10110 0011: .... 110 01 e.. m 00........ ...
;Pl 1o..oo .0.0'1, 00 0100.0000 p1100
I 10 e1111 tomrdice, e0 lTi
,a, u +;,,l, l. I II.,, 1,LJ lrlr-..# ., r I, Tn~ l o le, cat1 don 350i pord fin pla unde elo toa ION o-feo s de nulnr+ ~

I_- t, l tgr fi l l oO~ el,1 c0 01 500 100,1e 0'rl '

r Hhe tr .In. 0.n...... H 1 "r,,II ., IeS-- d n0 e l0 im0.1 r.0 ua10. e d,0 ,
A. aIo1. ,,0o0 1
Ihi' ,' 1" I ' "1 II I .. . 1.....h.l" h'u . I ', 08 01 Oel r i dP. eri le 1 1. o h .1 0o 1.00 i .gn 0 .ls .
f. iii .i f,,,,h, l~~l.' ,J i, ,a fi 1. i .. ] ,J,.l.. % ,J [i +i !,.rC~o ol der.. rrole de r.n r .r pa r 1 mln eT l re .,I t la. i .

Alge IN C'I40l10tbi, Pnl i -nd ml iu e ,ea tdmie oijlm.
}";':,',',. ,..',.t',,"0,,...,.,..L ....... + ...


"I [ ,....,. 1..1,,, i, 000 .000:01rll 005 ] e 1100 :r~ m rO MO ll'c O. 11100 pe0&orlllo P or.o SO iiil~ei..p
Aot boo,.l. Irtil00- .. '.r r0 it till rnil. tai 14100 dm Aomono 0 O ir,00M14111.0 0.01A. .00 001.1. 1o b m O., 00000 000 00pCG.Ddo 0,0n0.,00ALII
doctor ll& vhl4kel el I ool llditolln'ill Ii rli11'1141 iIIh. i CtL,,d1lll

P .,1.................. I... ... o .... ... m. 4. ... ..... .. 0. .. .. .. 000 ... .... ... 00 ... 0 S.. ...

000r 110..'r 00..l';'l 0p.0 'II 0 I;u:_l; i:'i OAO .0 04 0 5.... i ,,Immll huoS~i4oll. mdl. oelomle Ho ...... O Io 11 do 00.0 40e 0000400, bmmoIUljoo p oH do ior AI~llo410 0.I40.. 14 poomldo1bo inlcolo
r .' yS a A...r In Ip ra n IT II at ior, nl elll~ 111[I el I1li U' ~ IlIi~~r lrllll iIN~ udl e Iil l


000000 Ou1t01n0, e,00l0 '0 l0,ll.l 'I ae po~lbroamlllle e0 0.000 000r00 000 .10H C7 eno 01 m oo0rr000lllEM~. ,00 "00 P00el 11- 0.. dm1 Omo poroei.. 0 pqm1 imopool. 400 .000 di i
11100. ( 0101100i+rth.,00 u "01 [';;l: .01.1. mmimoao 0000 ....... .400 000001 00. 50 "P.00,0. 0. 1000000 O0OP0 pU 0i
I f~logiails 1, Ir..0.0um4aa-roc.000 111.0IIl 0 Ol CeB~imLoBoiitl~i mlr lOrIel 0004m 000000000o~e P or blml I om lllhld~llp IIbolrl .II0oLe d0.ldem0I04orl mII. ohdlbo oilrlm t fmurm .0.m
01:.,WN":0 010.000010000010100000800000040 0 0001 .11 od 1 obi oooo.000m ymoedoOCr6nica Habanera.


DIARIO DE L& MARIN \.-Jue.... 5 de Julio de 1951


que 'C Irr p:.,'e.',., *[,+,,-.
olew
...: : ":, -; r .... .. ... ,Ad
f, ,,' ,, ,."j -.'. :, ,.; .. . .. ., : , . . .. .. ..: .. . .. .
]u r'. ,,. ,,n''; ;', ,. -, , ,.n --,,U L,,,,, V .I n . ,Zr ,,


.z ui z~' a g-l
La comida deanoche
A-lei de in could polso pars el DLABIO. el dato Jri |rl r,'.ndl p-| aah~
Menoca l can el profe.or i Dl..rrblc, e r d.el' IF a, l.n l d. Nur I. p r.... I i i-
Err h.en irI I 1l 1, lA. j, I. I.
el I r. r, c ;. 1, : -. F! 3 F I

C- I~BA nriaa .. CI i. & la.. I.. If
..j..~ rp' F w 3a .w .c l, ., W f'
KC,,BY. C-: G. ..l .

L ~ ~ Banc orar corne -' 1. W'A''~ 1 1, Is
p,.,',J
6 i n 1 1.' .-n 1---i 4rn e E..'-
de ,-r e M,. .I ,': r ,, la. ,.+ ,' '." ',e ',". e-" ... 1.C 31,'A.,
PreaDIc n lP'eh~le el- .,1, I. a, i ,l/'~ ae A,.ru-t+ .,- ,,,- .. -c A+E IP ,+ .
Cc,.- "I" Econrn m, i a ++ Ijj A.eIj aF II5 , E!II.-. rl ..: H. r -,,i_,,.
ii I Tr.11 ..la c i R P ,J .' i ".1"ic,'11 si',.1,1111 1.3. M .,I -e I I-- r,.h eU: ,: Cc 1, .' t .. '
ri ."llr. 11 l r .e rr -I ... 1; .. 3. l I T. -
A o ALP . B i .'rt..r. del ,:,.NnI. .1 r., -
meia lj Fe lin a ", ', I, i. re II ,,,3 7. -l -
A AR AEFlAT n -.- pe .. .. "-'
I,, R -T O N d .... % .. ,,. Ne,. ..... 1P Dll..... DE ,H'
Al r.::l.. R. + La d P .1po El' acI r, G e c l c
En In Embirjada .Americana 3, 3e...": .. '" .. ...
DfosI.s. br i.-r ,' .- i B e, hal.-l c ci.. j Ic e ,a EB.aj:s L,.,, , ,. ,' ,,, 's ,..,, + ,
A r.1 C. B~ ,, r B r e Eil: rl,:, n r 'l. '.i."ri- r. I r.1 -I 3P t-,
Crele ri en eaut fecr u.r. iple. C'arrilo Perl-rclr e p Conl.'r i t" d, e e a' raMrs E D; .i 1r ... l.,-, D : .: ,'1 w. .
nfO o o q..A....... Fp r.. Cl ... .. P~....;.... ........ .Iee .. . '. ... . + .. 'ra,; l'a. ,iJr~l f., ..........,
,a Wall.d 'a~or B .n r'frrjn Fir s n Ilica 1. i,:c.-- ,a1 r~njfecr,&p deB is indpe--c f' l" l l ,ic a z, 61 i Tu~ l, P -+ ... -.
"3PIou. Unal~l emlon -del arflivr Gabrie e n ol dil S, ~a al de Nor @I E cacrlia.:l d, .1c '.1i e.Tuo.n (l .. 'a i
MATA RATAS Y RATORES ........ .. .. -..,, v... ......... % ci..... .......
n ~~. Elt C. ,i ,I j '" . ' '
R~ i,',II N ........ J- O .... JOH SO I'pii cl I,'Is ... .........


EL AUTOA4OVIL QUE PRESTIGIA


iCuesta mas... porque es lo.mejor!


GRAN VENTA

ANIVERSARIO

Batas de Casa a

Precios Especiales


~Th


Hoy destacamos esta gran oferta de I;ndas
batas de casa, prdcticas,y a los precious m6s
economicos de todos los tiempos.

S.,*; ,'i, 11
T j iil ir IL


VISITE SU CONCESIONARIO FORD MAS CERCANO.


UNA TIENDA MEJOR ,AN RAFAEL Y AMISTAD


Pigina 7


,z MW

P .;t..R


D4,RI10 DE LA MARINA.-JueveS, 5 de Julio de 1951


Actaalida C ii Quince mil j6jenes en el Congreso Nacional de Ia Notas Breves En Es
/ Actu'alidadl Ca[OflCa 11x I En 51o
rar oawn im,, FriguateI Juventud Femenina de Acci6n CA6t1ica Es 3 ola m f co-,.--_-- -Pi H -,. ,,R r
-cl~oedo Collegial Cutlittomo. t.~A tt i INORFI E Co aboDaleosaCon bo m do -a Hb
,.apu uta quo 20a nconundmo oitafllo -1 final do Un m
-Potidd o Ohop- do Caagly dot ma do rileame voqh~ao do- -Poaegroso Wadois
-La CUotit6n do lto Univeooldsdoo privadl. . .... ell Je 1e l Viernnc -- I Naareno en Mo..g o I. v oh do
l-Prsidi @I llrit dol la grant. El Circular i*J1"er t a Ne a I C 0ommon d M joeles P m l
SE-la. F r Frralncot) yO grhdilo ca-'_l Iglest d U Cano Ohao 00 II C iodo dah Calh-
,", Co s I, ,. h on | .. in I ........ho do I n a u o do-. aop ........la oo. Mn- i-la e Mtin .It1 ho~la La C n'P nd. doe fleO or..... ..n.. de In U13-
I N.- -.nol Coln Nal.l- Ponohd0no No.30ie DoopIro dolla 'den f Ira.~ eloln Is11 No L
LA1.'&I.Cb000C','0Il .[muilid~ ..Sa ~1o1. II. I ui ir'& ai~ iiull d jIn~ l ,a.'1I onnaoo..1nd.1a-y1o 0UJag0j abahdao Isor MARIN PqeaPa at DIARIO 1 I h
a, iOh 1,01 Poar no o 'oh I., i,dotlrnelonaoahan o.-pa ~ oeltirah, oh, 00..ilotiheohh lra eIrlelonhapale[llilhdlh a adnu;mdOO In y ou.IO n aoO iA~d d oobl .lad o 0 c on tlMAO R0111NA qetpuie l
.o,1beidohaste la 0 I a.ir 0 _o .dor lonas ICr auilnh.II en Mi0 Ciiiloadon11hr,0n Io_..nao a oA- Ood n 1a-l. .hdan" an Rooddo a Non of Kahola aPr oo do eD olR O deIo
h o1 E a n , a n o a dM paesor e a [e'lr I ed.. i e/0ra 0 0 r - ,[.n oC. i l. i i mollofi i p l r lA a t d o 1 1r C a l o lao d e x a y a a n a ] A s t .l a o d eoe n I n o
ho inh.up..hI" I _,o 1 o,1hl :0L". ...joonRf J"., 'rorls .. ':~ u 1. ~ruho t.I d AIlh ndddo Peatao. E nco nl o ohcin Anhr morpieq o 000do
,.I..... .... r I ,, deP. ....... P, ria p I.........11 .1156 i de aOr cs ............... ....... ............... Malr~ ..rt sh .,C' L o el .. .. :I~ 5 i ...... ...... iu e 10I n ... .. .... .. ... d R ierl e o c.je s.-. etnrre dll Nauma-' I Loc tan~ &fd o aaddelll, Ufn rdcda nI lntnoa ires -
I r .. On 0 "o 'rll a ,010TIII 00 Iohooo doel n d16 oo 181CO hoo s n i pm I l Ant on i o Iolh lllno do p ra o-a
if1 Fa.oo~ do. Cooqtao del0' dom lto. noe r0.0 .no m do l co
d. IOn hon t.... 0 a 0ih, dieo lpre, Poin.1lnhLa looM'ora 1. d M .I .h.... I0,on, 00 -h1h"da po In p lh.h u as nro i do
Ia d00n1,,..I en Plate h rnhdn h. .a. I c- .Io,,: .,.-o.,O... r .,, ....s ao .rh1h do I o A0daI L ai 0ousa a0 m.etrod0rIic..e
"__e '. _, %. ,- -~;'m d 'ls .11' ,iT'lll. I "' ~ I iCeo d u lri. ltr-k A Il {nm copu ,ac edlI axi I Tlolls,. do tlan l de onii barn, "' O Anleroe II "aiicr ai i...ois

I0"rnI1. 1,01 .110 10010I"0'. .1c -.i ,1 ....0- nal [,I d" La Sollo A In n 1 0 M oo 1 0 r dlto p00 1 O orooaohOO do a0l_1a,.hc- dot no a d ", Irrr'lI .lh- 01 do Pa-
,a "00r00 o,. l.l '. e ......no ,,Co',,aa ,,,. ni nn oqrcOL lm e~ li m S nr ancle ,,
...Reun~l. .. .. ... .. .. .' 1[0doh.h0 a.... 1r.j ......a.... LO pIdn. Inn
o a.... ... h ... dooh a ,..... ..0r0 V. I ... ." a, ,es.h onl a nt l f.n aoohd cent s dh ... .i o h t o l, ,: oI
Mood .Pe.. dot d emo nmor 1. ~fI-1.i:1.1-,: -AI..d 9 ohl. -A.IG. Tul h01011101000 do 3000 prI oc.i .eod

a c ,,A 00n -H 1-.,0.-.-. t,,..im .hh 0Sc,,.h .,-00.,10i -e A2 nW- o a oohand e ad I a r mooR L n u a r an 6n ono de: c- o oh 0 phh a [
c i... ... ...- . .. . I ....... .... -.a --.. ....... ,- ,-.. ... o .. .......m. 8, .. .. .. .. 11' .. ... .. ,lOS Colni _1~u Ma r -.. . ir p o ,o do c -_ o,I e n ll ""Ilho

uF rr .Ali 1 .. 0 o ....... [-. .n1, o ha .0 Io0 .d 1h aido Mnoo. h R. dr i 00000 11 W Caoni do Voro pd i o o hO o.1hih
. d o n. r ... u- i .,-h i-oa1 O1 o I o0000ea do ld- Smil A I..h- 10100h101nh10--I-,-aIoismnam10 nh 1 a .. 0ll1ro
". i. . ...... . ... .... I .. ...... ... .... J za.re, del. Re c e! y ..je ri o .... . ... . ., r .. .. r -I v ...a .1. s pri nct pae de. ray

a o lj' --,-" a' r .-If r-r " daiI',.',o,'hloh 1,01,, do! 0 i h a .I0hil l o a o 0 l0h o.ad or.d
_ _, .1;.. a" .A........ P......;, .. .. ....... ..... ett m r ...... ur low .a. -' .. ,," ;".,.; .. '' j, 1. . M a ,e cr.eI, on .. Is u or .I.... ,[. 1,. '; d + 0. D e a d l Cal Co o m e C p r ..i A .. ..fio
opI ., a .e ,k "',= la.IvO del 61 a I'l n1. e.-le CCla ..=' a- , 2.,i . d1,,, Fi. -.'Si..x lr c, ,. .. in S'a "-. .r, ..'"[e~' ... ar..
[a~~~aooo~~ don a00 Naaoat~la O hO 0dd~ oO m b 0,11 diaI a n' 12,nooe nose lao 1 o h1110 o lo


h. .".. I ,a ... .. -........ ....... C.... .. ... ... h .... -. .h. ... n..1.. -.. ..n...... O d r I. . r n r 1 t' i rr 1 a 0 r ear 0 C rh.
'. [Oll....I. o I n h -.o..l-ldb,", h0 0.11,11,0Rsel h ,h,10 Enlta dh l hoal noa. mih01010 baPa
....... ,- .1,' I..... .. ... .. ...... 1 --l l0QdlIOtel ..... oI .e....... [a riole.. I .... be ,'s.'l,',o )-
. . ... . ... I ,C ; 'e I l,6 . ..; ,l a m:r e ..._. c .- .. .. C .. . . . C i a . . . B.. . 0 . . C r l. F f e F .. M,eu .' '. ) ; Nse ,, e ge s s11 1 6 @~ a u S a m e m." i i s e o r k t i
-- a r ,a tc u.., 1 .. .. . I.. . .. . . .I .. 1 0 d, c.. . ... r k a e.l,i .ila a ura ic M oo r e of TI I r'aP0 H IS 0 "n "l C =Ii- - l e r r ) le d o Ve r s a@-r-j o 0 1 1o11 a b ula c ? .rr i To w e id no
c. I... I a n j"," 1 nrI. Ie a 1. C ole.,L t C l. = -e J : r e r l I 1 1.l "1 M ", a Ne a . ..d a ne e' e r iar n -, d e. M adr i d" l n.- e M ,N, O H .a r.I .: r g a e l t ti l l esE i ~ 6 A u o h p le s doL c o nt r a I s p &dj y' o:r f G o -'l

""00... ..... ...... ......... 1...... .... .. .. "-,, h J:l;::,:i,.'P'lI ,: I" il'Pl : ; 10:q r' 000 re. 2011 ... ...n ....rln. to' 1 [10 [100 .......... 1 ,1 000. r .. .....a 110001 ', [110 0111.
inc- A 9 r cn 0u t in l a : ,~e ', "J ".,,. .L ,., "' r. "' ,e. I1 ..-ta ec ; 1.,, %_e I a1 ar~ in i.,rtr: r.. ho,,- c ie e a- Ia.c:. C
S,; ... ..I =,'t. et hdle '. 'L Ih0"00..n ,Ia1.aEna1ie.1 a ,e,1 .0 .1"
r.. ................ '10oW ... 1a ca: .h. _0.. 10'. 2.....l... oCI0 I 1112.1 11100110I" ...od. o looie0. eJ No.2.h0 o m a1e o ?rebelsh. -'d Feoo1-e'..
...0 J. ". .1 h F,,fil -o N 110lhl .o n n p

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ki ... I do J d aeJ F lfcr l[6 qe l l urd er,uel .rum o rtd e Due ,IA l enp)lulldee @I iaddi ban or
I. r. ; .1, r .oo M.-.oo,,1 .-, ,lon, 0 ) el.0l .11,1.hO0. I lt 1 ... 0.. hd 1.11 e ,0 1.. o,.10 i,. ,'1 l do ".-- ...--l a, onhel., 1. n..!u n 0 ,1011d10d0 I de )aleiro hr l nla [1er1a1001 -le
C. '.. . I % I n d r r .it0 1 L C. .. .. -... r .... .g.. du ..... ... N er ,.e mo r team. R eigio u do l. M ar a 0 ,. u I 1 .d n allo lo o s a l 4 .
..- .- ..f -e e. a i' e, e, r s de ICadmits t.1deoa Mna,. .laborer 1r 10,r1 r
rr drIt d d. ,e n .o Ith oeg.os Lu ,.A.aas e e r atezprl000 na.,0' p Iy I r.
. 1 1 2 I. t.o. ,


I. f -un n a .-2in a tn e ai e Li o.u esc m nsrot a alaun, par raei c
.... !in. ,,,,p.. a la... n u. 11 l .d .... LrL ,nl m er I .dr. m brate, de poen rh OI a.
Deno oh i' e nItdiuh td:Lio e Fajao ,holhE. UU, ,. I.-e p o rd04renol l1e non Palo cl.: queup iab de d.r
d .... l, .. d .a .. .. .I... 00p inho ........ or o, .. ........... .......,0o w ... ..
P a .... L. ,. 'l .. j 2 1 - [ t o I l i n i n I a - . . . I el l a I . . . . .. . . I 1n t0 r e t0 11am1.d .e1 a ema s e 0 a .
1l or -- .1.l en11i I ..a1 vi'itffod '-a l ,e em hs d namesel s d bl n" l aez I -c0.c 0 -1. '.e Feo ocet10.n
: ..... ... ,,re .o.e. 1b I '..ee.len m.1 -, po I l 0 1 l.10. do to. Nhd.. do I e I ,p cc lnoibi e Mayor de JoIl I L1p o ll0'ode 3d n ,1.h o-
r .u r6 r1, 2-h. 10 a -.. Id A l o.1 010 1 40111 BA- OBARr jl 0:, -1% ado eJ0 d111o en d R'Herl nde' n r ol i2de 10. .-. ln du ....
P .O10I E .-- .tr R [nt dc- -0 h I Ia- o henh .' o on r'l[ 10. 0- ,,de Mlr -d1- 1 du o 0r c ue .h r pJq
L d-0,v -1 l: neh..r 1NC .- no llan ei. ae, e1011d S u1.d ti. Qt 1 .h012,2ue llugar ta o pn o ore lc a a, b ao l r ero .
Cal F. . A. 11' 000 0-d C..o.. onaEl, a,1.100011010 '0 D l ,- 10 .... jole. . udhhl aod a Y0.......o .... hod... u .... p Dt r d n ,nad
1 l, Irr0 ilI a tl Y1 1. 1 loo o llo o n6 .oa h 1 ..a ; l r d: 3 . P. It ma oh a e o d a e l "o o b r,0 d e l-. a e. .i e q -e r 0e c .e L 0. o.rio : i e 0.n /10 0 a d r 10rno oh. do 0 .0009
.;A. Ia-1,l1-1opie., noI-o i' ..1 I ,lnl A0 .10 , 110100oe .. ia. . a *0 i.u 1. I1.2. o 1 c laA L.a P 1 ,_ ieiuo M rillrl L cciaecii- i
s. P: .... . .. n C r - a wr ,l cl : E t d .. l e d o o ,nte ,- C ,ol at .' o 01 h v R :,.. 1 e.r-,0 1 ,0 0 ; ae .- e0 0o n om e pri o e e20a car
"ll, l ...- ; lu f 'l.a1: C e l La '--.c.. ) Ia dm-.a .i. d d "" ''' I 1 ;, el de A -c .. Iat -, q ..e ri.., de ,. -d.cc6 _.'c I` j Eul C e't a n or ogelles, el 6 Vore I T legA Cc ,l 1. ua.- -eu 6. np e, t C apro rleC lo iau: d en~r .VIC,-
: .oh.101 000r. 0 .,10 01111 G opl i do" ,1111 e r rea.de-1 d 2 .. 12e.1 F ta 'Isira elR.-. M o v..,b011 11161, No 1100 Los0 1 P..oohDu. 01. % ,c:: 0010

.... ....... A ...... I'lol.c...... !L ,-IIN. N c;dde dC. bri NdF. at :.r- d. "',. I e'.... L.. ....... it .P ei r F ,. on l tm ]m a~ ~~ 13ai .... pp l:.... .as.. .... atar~ r" a in urra y. . .. .
.. . .......no `c .. r, .... r -" thaho ooo1d d ao, 11 o .h .1 tn ... Na o o i I tnl th y- umertol 41 Iom... e re...
0.. 62 .. ..1"0. ..0.00.0 d11o1da10d1.. .... I .A oooT 2 NN o.. I l Ifrn3 -.uoe. e1 ooo eho.l".Be-t.o.B l't q.' ai. alhh...a a . ... do tact l p e fly. 0 i lor do o
do 6 P : i -0 0 h 'o Ro l- loao,1* ho S atmodarno 21 et oL- o oh Puo. HEl l oIo T In o f-b ,a 10- Io.ah, er, oono.e lle 1 10q e lIge.i d0r6 o1nYPe dr boo- o.- oa ataline Foolhoo .lor Eioas" o ;
"-- a 6 d''," ra -vub dIfon A ... do : no e do ho .. It ....:a d ho I-C' al, elil1 1o2:" ICoo.to e'ttordo rc0ell1iso /d ....o o p do ..o por a 111100 ,.c.10

ell I- : -ete Iell Duvad "' tr J Sr 1 c' i -u rd 3ro.r --r er= tre
1,r 1.p.l o gh uin I o e- Ar Ir e o rI.' i r' ....r. d ,eicfir el Ii "e I en A r LIa ,i con la Inmoad parevr cma I., el el
'ho don' ha PPPP .I a o ro h ,ion-n0h nlo I ,o h1111 0 a0n1111 ho.. 2u1 oh .Ao .oda I 0 n o or . a I co c o C b
.od m0 r r e-or. o -rod )21 11 .. ohn onoe dot o ta20100 1126 pa l a12 .122 -dI0!2.to I.o Jolpene12eaz, 11000' Guonh y Bo1't lo "a permit dol P : i a a Ite al0 Moh d ll0d op l l v100
soI reel o 0 .m Ua] 2 ...a .................. 2 2110 d o . ... n_9o 1,11 .... o .... a.. o..o o .. t 0. a o. c0 e o d s
.1cu-1. C.. Kl-10 do J-0.. 1. 0e......0.. l. a JIn- R ole. hu ih d d .' cilia r r e e ., o hoe n u ptrmdo adem yI
I.le. o. 0 1 .1 o J 0 I.- qa Ioptl noha a e n- .o di. ohI Vo n.:. 0 1210100 do ho eot r.p h n b d IIa r -, ohroMondold So ueon I 10 to r o i mpd o rta a C o n.tl 0ae h -r e
r ,A'9- n ,; r,. 'ral I 4 ., a aa l "... t ... -r-ott1 'asu 2... I .. hm d U p d e~ g In c. | ._r sq e tn ,b t e hu -[ r n ie Go z e n e ue y- e d. .. ep rlvim e rnlo in d iael r|
L. .1211~ Io [.. - Leastdb 00011100st1a'I


nl: l =: .: : ,: : l m r,: : = li=' : ,a : : I ,I ; ~ { ; I p r e r e ; r.t1. .
,, I I .b -t ...... d h Coo iodo I de oo... oo.. lou...... pou doho lE A Crl.l l .prr m n , ..N- o E nltUci 6 ndo, 00 lob do Sati hda d 601 1 Imo h hp c C .r ao f perso .onal t ddoo de
1 .u mi n In s .o ol ... .e _~ a . .. .

,'..Ii. oad ol.. In 012011 1oati ~ a lm~loalole 'lhho. oI y ocot roi~ lhdipe Pto 1, ,tan~ dmor 0010 t Pa ood O llYll 61202120 oedetnirnLrld ace u UlIl~l 11 de0ojeo cb~r 1 dmad
"1.211 110100011..'. l o j do 3 P.,h c, tuo gerth .olo y hr tto. aru o 11li e i f 1Pr ogr e l d oe Caoellot a
I h hthJa ohlo t ho '" P1 ........'., -l I So Solla I ad . .. 0d1n a]0110212... ... 11111'- ,2I2.1 Pi2 21,0 0' bo.or o "n ee U110 0110121 dt t o- o d oaaoo
_-10 ,200 ,,r1-2 L. o-,, h1:, d.o. odoo dl o d 0,0d doIaor P e lh.,, 1 do Ed12JSrz 10ta o Plh rr. .%01 1 Pno tl.' to de 31100110 L I.. 0fin a h 1r. ..t, 120n 0V12 nd oteh o o 0d
t t..o.. . .0r. .. .. . . .. .. 2 ... ho at 1 e6, .... . oh .. o 01.... l ....... ..A.. .. .. .. _a0 h .2. .. .hot So 1 .tt" iooPerool ,o. to lode hl h. r o, dpa.d .. .
t' ... e n ={[a.,r, {r, t L Il r } e a reaien- re ralcndenla e rit 6,a .m 1e tune. a e cu1oo cr- bonday belaPepolade A u tl de FW e1 l aIrClefu na eaBe pare=a epor
9 .122t2111 d. el.10I20 R Ih. d.e0 h q e-.. IhuN td. 1-0h odr1ot o 201 1*.edoe01at1 tuo oeoo-00 b 10 h6ppeo 6 [h .behhpdt p o1 e
tat 0201 o d h Iltono o b Nn P oA P guRT, Roza.. INd pI-dIl I I n "I", a d' Poooooblao roic So 620 e1 o S00r do 1122 20, a lao Empress vibaIlo
,i.. .. ... .. ... ,"~ l', ... . m rt d . e te S l Fr t,| Ie .' s, Erl~d Cearlo e a M i e. a t nr hdoi br d' u n cd e a s l ux mun~ ~e zad g ... ..m eran erlm~ aeu rdelr n aratie do pme d l ti laeperau y oys se hlneobtEl Car i~den l ot a advierte bodlO 0IlA h1q~b~ L1111111 JoIPnh~a olho 1000oo en- ln toa un ;fe z:;0 oou[ muchond o 010d Voriel'M01r0111[20 ate f0er0o21111211 d
do ra o ... 100. too 12em n 6,l' A go 0 CIANT I .E0d o o h o2 1 h o io o 1e
Rafaeld Re ,lej.41. orc11 nry so. h.. Mar Rootho c eabooaonoodrond aoibnno h s- uen re l t JY sa o. orio -
. . ... l Se e, t' . ... .. tr~ya[m ed o a oi d ed d r tm'b ... (2 deT hablt nte, cm ulV Rl~d a co Aa lla o Bele e W,. truaqu.nTd ea a a o. .. nt e il d pul. .
2.600110h010010111 .1on11 atooto .himb .022020 6P110 i1211~2 sea0 ehHaoana.oTo. anR,1,0hetn
S d In tio I holvarldo' 110111 2.Ia 2, lob do Iooheoo oo00} prot.ta 11 ntei nom- Iare10ertade Ia 02mddooty po0021200 002 oG en do Lnao, doroi o &nmle. aoio eoont do l *con ol-
ro ,l Y /-.i rl|1a l() lb rd n- e I . Ia .. .. .. ..... y Jos Poego h'lad s 'I Up. fi 6. ... s~ e t a~ n t r u t z 'z~ n .t. ...]b~ t o u p .. thraloy enp el ....erhac Maps di a me.s I re i cism blrasileijo-A.l oholo 0001200111esha62c eeo 10120 l a ooa. ao1oho alto 1001 rr0 bohoo bo 11 oh poo do oni 011 an oto enI CLponll AnotaIr e f1100 Pmt 000 -
-1o 001ad o un~ainiprCe gapno pmooo a h uno 174 o f~ ytao I20,pl h 10 11 00 dho, 0 0 Cal o..lnt o el po h&obohloloo LNd t, S an Iog~d ooj ba
11122212222 1720.1 11, 1 EOP Bob Pl 0200 LI O rtaC...01h0 116 0do1 lo ohonp~lb M noo1 Soth 000000 0 thho ob. eat1 mr ha onpoytoodhao. Ia p0110gis0 u 0lu. mi 0 '"opd di 10. d0o0ol '. ..rnhr, Ror. do Pa. .r.e.bna Mino.onol.h-
clolol on ~oho 0f 2b112e hOe -o u I" 2110re I22 o101i .000 ,I,, bhooo do' 00o 100 mulhofiao df0 "Ha~ 1o une 000 012 =01 btI I,011o o n l. Ala bol 0 o oo hdo~ o
.a cina 002,OllghO100 a10010 11 olea chlot hhde oo. o hr~.cA prtr'. elgiia Idol Roichbo po el l Iaopo11hol
iPaIr. '.ooo Po h od in E l nlo m o oe do io ooil o p a rs h .tod 1.bh.al dol do an l r d ah .m l oS qo.o.d.. S o laj G o n da d d do do g.o. d . t o l C0 3 e.. ..a u p. .. .... ...o doi l a-
I10 2.20F. ,8b.11 p Iaothhll 220 ooo hbo 020300r1 bo .oobo i.1,an1oh101.. e R )tal 00011
Mono 1110h0bbb00 go".0o aLd ho oo bo e~h -C Ho uo oo6 0101d onol-
: oaooaoooh hoA..R011r0
100111. ~ ~ ~ La 1111lole entr 3...'oo lo t h olo gmsoo1 91hoo ,'bhtoa a1,ooohoo ml n do oolntb21'O hoo 12152 o o obolmo 1.00A .m..hi r.1 rot h en M OIllb 1 ahoohoh1 d opnd doo l p to neo ol. ao 00000.
' 0.114)' 0 .. Ioolo o2 I.-o I. Igoo Colh1 Po ..r ho hood .-- nod ."oe e 4 6,I .dtL Zwoonk I Bll'l 'Poill to. e e ra Cotono iboop libot Tooeoohn aodhooo o oollipofoh, oo
ho.. d 2011.... .,d.b....rho ..o'Lpotbo h ...n...ro bo..t....obo, h ..... 6.02 ......
nisterio de EdccI.. j2oo I ....... _____o2o 10111 o oholod o' ns-obbh Lo do~o~t b.lne, Lcabric


...... .a ,,, I .. 'C r 1102 L _,o ,, -I.. -1Y. M le 1rem 45 66i a tdlic vdOir,16I udo a Mo oh do Giiodorl, AlaOoI d rono Adonooloopo1nd dl pO rh pdePdroo o h h oa dePa.I22 0 22l Ioho "el "" 20 0 1 0 dod .o 00 d .6 1000l. It
reo lri yrelm 0.104100 bo saoriso Gohooo ,.0ltit sCCC :,,de1.Mtad :no uo20 mney l As~ 00 11000. ecl Iouoh oooodto othond ooo-dloo
V~~~nutin~01 nonriioIontrimdele a L Lnse0 aoo prmrs A1ono -oo.o 00 00, art I o oooooooftooliod Coot atoo In00, sri o o no 'proo.o, 0220 .1-2 2 0 0. i, .6l2, f~l.- I, I ..... oh ,0111 ,r0.Vl LMobor 1obo unoolbodool o1e 0 a noo 11010111 io, 1200 do ho. lnho do lonoono do Bl ro mhodoa hlooPru 000 ho- pxtoo vh nn oro aonh alo e e ll 0-
.0220 0121111pr1s1arc!11mena00 YPIne do oEat ooa I d~ ooo SooMCIa3d 0 21, blobood do Ialo~haol ooohoh, 0120 aol Ns dooboAo DoELto VATCA L,, f. Amt anlo do


Ia Co* e: I b 'La I Enill an I Seucai m El ta icone ". G ,-leaf, Emel cil a avt~ 0ndl. ir e, ex de Slull ida ee el torlp Ui ga r ,ed rrta Cn p Int dil:rf`u c& '~ una trdqujrn Nmr e 1 u .b
I.,:, -. .... l......... . ....... ,, do if u ... 'sam' t. Ir de ,r, a.,to, Ia;: ...... MAXrd n~ lVp tia eilll y on :, iiilem.c.ainso, ait~~ sonjel: l.;O l o.H: r ll:lr/ o/ : .... u fu-n..
3Ia doBr. m.. roi pooood Pl lot. 0.1.6 1


", ; c): La"';sf' ...:' ,h .. i' E::: .I s deII Holler.. .. .. ,n "iv.. '..... .. .. ..rCOns,,i.a .O'"I 6'! !!i -!! i) i ilr: :;e logr due froinu irthest.ro- Matz... .. ..... ..... Detrdel pa geralRdeIa


i i, I -. file d. i ,., i... ..hh.1100, Ilo ohool.. r 100.r h hbooo 11r 6 -- 2- 1 Soro Po t l0' 00 0 lu f0mi10d0 0 fooIIodt10,d-

D O R O TEA S U R E _D E LO A D .........................Inte. toe..........................................
~ l 1. oh 11d o 1121211 S do' eci 00 ..120,. Su amlfe at1 ret1 ebl, Ihoo Voooh Iodoh 00li 0112 ante20 pooapotoooaoooohJne ,In)ovnof


elh12 boo do 011, 112 p RARILEA. IN, u h-.Go lCo 2i 2 P A AC .,01XNTX AI 16 -t oo hoooonao I 0 preen Lohs p Cd 0 e o Vo
2a &' 611 11# 0 d 0 r21021h2.o"ICRoIfybo 0.6111. 0I pofd hodra'ldO~lll -. o po~ ,0 boo Pohoolo00 -.rally 0....... d, I oIn 00 on ,00 I .bp,,, .o rilobnoiho'odo'o"-
I.d101d N 1... .c o N. 1in0r,0 ir, In.,2..0.-,.............. "I.o qu 01111.0.. h", 11 0 0 0o..... h.o..o. .1. Sho I-"Ie Inja ...... .. 01 111100 I
lip.,,w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ bal .. ch nitsonfi~o e, .e'T.: 1. a;, I peseti.a lenlb Wie Mnlrle Ee.-u-.ae lire a nusra y ueddo
E,,sr,,..l:, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Mn. c, ,-,dol 'i 1] i, i.,, ,t: P 1i l Q rz r, ls.I .1 5,fat- Lral.C6-. ,1-- l-.I dhle ,, adlescn. ", e..l nsftl.a inlp u p r .3 Glitifti J .a m t$ona Jodin Jim,,li. carnucteri~ia de I prno.d3 1,
'r& o u cJn lM tl, ,he T, let .r l:f .v ri .. gl ,e,: ;
.- __ __ -_ _ .- __1 .- b 02.2. 1 meo ns-n-c c 11 So .o o r0 n 120 a o rio llo Bertha H.oO bO III. me0- to0 00.0i "I hot, es o00200011al e po :


aur ,-, ,,-, l -l l d o:,' [ l= "r B er, 1 8, i e r i l m B e dl 2 L 0 0",IR T pL d o Co,.Lo ., d o, a t e xoat011o r

I U m llrd rr B. t l y e ll re'ln I~ ar e n o l e e s i i .
El Card 3,a- M o' a advie'd e ', .12 ''", r l~qU.'!-'."r'l n 01 denl u|ii0 mi 1 t0c 1 hoblo dbio 2 x110lem.,.I B.,00 h:0 r Co.n..le a All -6o1 I'1g1. 0110
P i r 1O e o C, o NInner oo Pohec- oh 0 e-01 0 OAt;"nA I0 ho eth 0 m- -les' tan Pedro o 00011000 .l 1 n gr ave -l, oo d r
0 C .2 To, flar e. d ol 31.f 2 e or Iu 0100 n 0 ho Blr d do 0000001 o CI
.1.0100020. Qo1lah.00..0 ,0.dbhu odahi lZoerh eli.rpA Oooaho.0000I1000P0100100do[ ioo oooolo ioodo mite, Mo unuoooa Iaoo xpon t aooodo y' i25 I C oern. """ 'oill0 n, l:a m,: ,,o.0.nte .e, h o ai1,0. ,re 110, t 12HldaI 0 BeIa r'. l 1ou1 Su O tlhe
001 00000111 ~ ~ ~ ~ ~ j(G111.ua 0 i0lle0Q0 l eL 000luA la .e2 01.~lame.-.llOtl 1. co[Ps."120 a l
___ ___ ___ 00201. Q.~"~oLB 21~0 104,. 2 o~o nloaao 10" 00102 CZo. I t n5:Brt hs~10 i 7D l nai 00c 0 d o Iooan do S001 10116 odlh'~. 00 hO1 dol
r1sodeol !.%,j.",l[: ,' o- dl GL lz. e .r~t t ll t et
-o to Co,. 11120o0 .12 ahI.1 .4 00 "h0 'o. t~ =-' d101 ,11,011 deoalr ho rt 0001110 sf mto.is elcnreau toeado. n ee lpoAl 1ee 001201 dob paohddho. dna oo 1 b 0 d oo .oll Can
r oaa aeas. plead* a a oIo 2 ,a bp.0 Pr In beliefl VTICAO OP ,t,,21.0 o I,0h e d I. ri o deoa no gd.Jran.
1 2 1 1 22 [ oo00 11hh NI 01. a 1. afa i" 0 L 00 10 1 H~do 10 00 bu 1 00 aban o jns l6'' I od I .p jn o 0* 1 0 do oo l p.,11d.1a on aL~ na, ",,. p..ro. Ohg lop fl ai p.' oI r (rm c' otto 31. ..A 0.10. 2 0220 2ohl o0 ... .... . ...... .. ...d o on no hall aao..do ap clean..
Pla o"',. Int Oojodaoodnol 6021' a~ 0 A~0 arotten II d Roooo noojooia urfLlflfftz es 10100ca mp..oahoeeidiao.par-2. -D...- ., I. u as11000N01-o
Sf WWI. to.ta INC) JI.. Gals 1 2 '. 1 . ...oIaold l ... .11 ..O. H ILt, ...L...OSA. 0 00.00 101000 kooin p0dh.opw.ad
Macaws anoo j... rr1"a0.lI N' ,,', .. 0. l, 1 20l .Yi o doo0ea doo dlfd so dra 0Io00ea0ofl'esooo' d20 0
i '- l -- le%00 1 ie li00Ca l ;Il.1 01Co .0011 -0 0 1 1 2 1 a d~ d 2 0 ~ 0 d h~I ,0 aaoonol..loboolllen polte-ooueo oafo oooo otenvolv inoo ino d u ti a y
,;."11 .". 1. ,.nI-,-- .0 b. ..l hei. ,4b:' 0. c .M,1, .eslmo or 110-111-1190000IROSHIMd 1101-E 6 d o nool- 002s fer00l =110 Cabes.1anaho .ie
70I. I:: 0.I- ll.,"".1 % .2.. .1RI... or0.2. 11-.1 .200..2l.00 MoO0P o1 onta deoo11rhodplo oarloocdaUH"01y00'Ifd
,0 2 2 I I .02 nrelitd lone P ab l me e de1 l0001h.1 to, 111120 Oonle ro de1011.1001110 a I &006011011102105021210000110000epomiel
0202- f- . . 20.11---;I AI Ilc dlteli il R"11 foil'. erlC. Daaohha 25-0, 00.19 Garia In 110.0.1.0 deIsp10100,
"I'2'. ~b222..0 -n lb. 2 11., I, con02 CPoloo V1,rld noolno ,, 00.0010~ be 120 Der .10 do 101051.- no ,o Hay 000 001110 111606 ha-eani
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 -o~ ~o 0 0 h 0 0 h 0 ,10 0.I oh I..,d- del110 itoid noblad pitn eldin..r r ~l n n r rt nb "a
000I. opord doce sIII- o e d ui e d et a n M s q e a
PI1. I ,., AVELL S. canC' 0111220 I,O 1i~ml 1 00 do vicim 0n0l0 on' a 0o Ioa Moo. Polod Mai h io~~o EL aRSO
*uli n c o nl~d 1o oa, [0 1 0 0 1 -0 1 2 001. -1 1 1 1 -0 1r.01 d. 2 0 0 v. d oi -I ll I
I'l .. .. 1- "a ~ a' C mpr lla o. to aO.h1M e l.0In0 T Bei hed ho y01 ta Cai nglol b oo a h e t.0, an I a L re o M c s y al b l & p su Lad. ca le t z Abfi( I aJ t de a d
III- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R IIooIo S.200.ioldho 012,11,001 a000 I"aaeoatoo..doo.aile11 Ctilino Prnaooolnlaal.. -, o.ni

Ht 1.A 1"...f.e ltI 1. oTld otrPA YD rc A La.ID 0v .l ..on ooe,.lea ruia del01000. 00p-D ~ delrmsA19 let oh o oo o oo do od heoona
; ., ,,,.,rjr,, ,],I11 oosId on ri Immooboecis 111000u. Lob. I,2o oh o I0, 00i0 0 I-01 ro OO o tddo blond&01 y- l 02a I
l~~..- a o,0- a!A oo on i"' O ""hldO I tsl GelO '10 0 1105.et, Laura d o o l 4ooooioo faloamer.'a ia .1
co o~ .0 C.O O O C onbop.d e l I-- ,-L- ,. .2 IO tA pin01 00 11 12 0 30i a1 0 0pna m r~ a ,6a oooo2
o.. X. I, ..mpofto 02 ,F"ONALOdSa, v"sD oe a pet I ae e o oe
TIl L --- .1 ...".. -.-- ---___- 5 -- -Om ueir sIaOP I nTO tm n001 de-o 11 ooillo Laur 010almto d oh uoo 02 In o
,,: ..' 1. 1 V IL, ,o n ,.vN- d e P1 20 S P o rolono on s do N 008 20 2 dori G a b loo d e P ooh i'ooo do 002 .01 .o a 'nao t ) G po t o y A o o o o l o a o d i N
0 2 00" . .. .. .o h d l b u 0 2 0 10' W0 0 .. .. .1 1 1 1 1 -1 0 1 1 0 1 0 1 .1 000.11 O ld ra ll F onrD a m a n
211 01.1 1 00 00 ;,11 00121111 o nd Aao,0.
________________________ Incites an almen e__DIMm-____________sonH,_B._con__ .00 noldodan Pomo 2e1.001 200211piece 000101
p:-o .....00 7 001,.000 02 02 1 .13of..1.Ii.. 00..00.pMain1r,110 C,",

BCC:I 'dea, -OPmuna a1 Bobl, he tonGeA FU E A I
T".l.. ..,.r....1 ld, I. .._ ... ,,,.I,,.av 11bu41_., oorhb ` 21 1 -1o Bar2 Chavin be1 nk01022o000..ie0i n rn~dod iyclra o 011pdo 01001110i s oil noa m4, med nt 1.M00rnd* t a io
,f.d .E.11....ausruds h4. N3-a us sta mudo on fucoao A LFR~ EDO Fe1 ll.A ERNaow
.I,._ _ _ &I011 10.120do00100020nI11. u Dlor. b.11oO.11l058 ils,' 2isan. ongan 11 Ircs& nuroyscii ,d
_ _ _ _ ___ 0 A,,,"-X-"" Ii" aei~rAms.q Lnco .~o hls on1dim0tlls qT1= o Ito' ohe n&i uad a ,.-. .:, ,lr.(T u de tptitsol~
,A BAIf4,.1m0. .AL 00. H C 17 VEDAD


raglum . --.- -- -- - W-.- -- ----


Actos que darm

la E. de Verano

en esta session
La Ecuela do Verano de la Uni.
veno.dad do La Hibte. baJo la di.
recc16n del doctor Roberlto Agramon.
te. lusitre protesor de la oescuela do
Filoaoia y Letra, brindari eate slh
lanes de cine, una exhlbicidn etnoa.
griflea de genuina msicla afro-Cuba.
no. conciertoa unclones de testro. ex
curnlonei, vleltat a playm.-clubea 3
luareLa do ntet 1 ool Obser1e
torlo Naclonal. fi brcas de tabacola
etc. *al como un festival folkl6rico.
Eo la Impoibilldad de referlmnot
hay, en dolaolo, I todto o- aot-1
nos oncreteams a let eine e
aalaaionesdodc
no que "oa',ecern l omattes y loo
jueves, am ieueve de Is noehe. en 4
Anflteatro. Varona. de I eocuela do
Educacl6n de Io Univerhidad haban1
r i"" *tecl a" dlchaul isno l do
Ial,lra) Ia.-e de uesl' .5lie' 0 "pa
Lose oaa [.1eri d n daue el 3 iB
I1r deveran. dquvir ti~ketude en
t l Ia riod *dlCe l"wI 0. a-lblolon
Cd "I adaaP0 _aoaomm me hhbirh
f Bar nimo a 01 n10 oo-ona 0
fran
Hay lwe~m wiv )ecirv"tLadro-
r." oa i .clcletoda1 1@ leg *1ti%

de El ocm ldo una ld s el9
d Can .2 r Ii an taI o 3d
o.ilao. Jo. 'l. @Ioh. a La n lona.
do .23

4LVAREZq-3-e 1,ez :na 1, c ;a -
1 ,-r.. ,',0r3 l, Ab .do(
F..r~rwho Ainodoj,
in, h elca"oa'Or h0:'l,1Pl C4-
IS ldoili ,d e19I5.
MantS)., JaJ CSawaot*}.,Cd
lanusl Q ridoa Lhpoa Augus.


DE

ANDEZ
F5054 F-9819


73


0 Catolidaim


ipania
* San ._.
trial do peloA. I
nalooderor..
lo ordar.isrhol y Alcldeo de Pdn.
tlMed0ia d $,Mie. prla qou L h I" -
' 1n 0 1.qu 0 1h1 ntrereedol 00 0.-
Co0 arc.[1El p1uedar d aro
"a M nalod eerul henll .oooem lAuFrantore d~-la lelU irqu ple bm.
011do do .se-
-r'irpr. en rur-Iow.de sinma-
ohIon y m5 e0 ho0 bronbdo doe-
cr-Lar ccndiaerela i A Den1cin 1clr00
101t00 p lon II0le011001120o0-I
to ,de}. p1,-Tore, terotr y Pedro -B
r p,5a, plindorae oitala do oaIi
p .r.1 0eh a l Ia .1- 00 1
pmOu T~enlobe lo ajujtel rr. etcl~eje.
201 qi, 1ai de p.01 on2 LIeorpl Von
0 .0 0 10.100 110100 t00 .pr. Z 7
rqo -,Chnuoa S1e eroo[aobalid
11-cdleltl al o,-lpctol195-, 0 0
p2h n loopoo ep o naoh oalo o n
qoiedon e0n pro1e2lo0So0re0. nelr-
,eh ilemapre ) per el Dlin do To-

ajistOa Ee e el Irea r


presuppesto sin

Lacer cesantias
Etertpo lollo elenI o oheoodlai. el
Orde caon oon ;l 000n hoo o ohuu.
donres sefioelno Juoanoo Ncnboal l
nretario do da tAd. 1h c 6.o, l
to de d ha Torro, 1io11e0 Pedrooon.

1 an tou -. oepla Ea deer u
Sono 1001nt10dor1 atodo kbrn
cuestloneo oadmno botoaoy p enyoPo"-
ment sbreono ho o oJ.t del pr;0p0-
o 5u0e cab de enttr en el 2 o21 l-22 0
do loe bno ado no 'ao la olaooay
de ]oaodelonte'o plan hde obnil
admintstraei6n que se ihs prg. t
orealizar en el presenrebl o noendio a.
Un. resupoeptot oho cooonsit
Lao moro slloiaachln 01qua lpoo-
mnoto,1 .dio ng la o pdriodad no
fu l piear el nuevo Preupulsd
MUnc pdno e prodCf. hall. I l
pooohanl nooeobo e hecho "0 n dlr
supue.to aj tusto ndoloon l ne caida.
des Que arecaq a la comilunidadlai
caus1r0 dafo 11 ninolo'no hogot pass
mientras mos ernmpeIdoo tpldnpo 000-
lamentel lxobalgaeoni yt a i !y
Hi6n no .l6, de oete EJeouLoan-ooo
do a9o 1pr1pio 3.20. iomedhot-hoen.
drt odo 106 .0 roopado. 0 dooto 0110
pdr el nuevo presupuesto1noope:1o
6uce11ce0 antlao 00 eo NeMicipto do
MNrianao, finlIiz Or,0-. ,
Shgoo trobaondsoa Ia CaotIoe del
deLav ntenhoner do
Romill.
No obsthnte haberse ouspendido 0
arna'aloaoeo queen r hooordo Go
miogo Roaillo hIa o oohebroa ohp.1,
xomo do-Inoo 8,oa Iao ,d. Id Ionotaa,
pop habhr airrad.o 0u00'n" d.
11e1to a distintos avetonoe.oelh oaldo
Orue d6jo que Ia s Conisn Organoe,
dorl continuaa b 0120 IrabJoo P qu1
en osta e10s010xemoona sefialari h1
fech para celebrar0e ese eveoto,hFa.
r0 reodor fondosd ar0 oonstrufrh
su caseala pionero de nuestra avls-
Felfehanloneoo po r. hI&oboo oooa
Hasto el alcalde Oroie eolinA loano
do menoaooj do felc1lthcioone de It &n.
dutrloa el rom ,o p rdpreaentalln
nes sociaoes per haber I roo p ua1.
t. vez consecutive 1'a Il.de- ad
oholabo do pooooa 11,h.holhlal'ollo if
uoIobolo deOflo doooareooouCr6niea Habanera


Pigina 9


DIARIIO DE LA MARNA.-Juete,. 5 1le Julio de 1951


SICOMPAFNA NATIONAL DE SEGUOS. S A
13 3 1I, 115a Infanlt y P.

IHCENDIOS
Motin,t Cic6n y Terremoeto '

ACCIDEHTES DEL TRABAJO

SEGURO SOCIAL COMPLEMENTARIO

TRANSPORTES
Aires, Terrestres y Maritimosi
Carmen Pereu Aroci
RESPONSABILIDAD CIVIL I ....... .. I ..
Robe s Cristale.s r P r.l'-1 9,l r,1.l
AUTOMOVILESLdr ie...'..


"LA UNION Y EL FEIIX DE CUBA" ......P....
GARANTIA DE GARANTIAS Li"'1e ". I c ",l 1 ,1 1 . .. 6 ,,,
A'iem o ard,"uw I ... .. .... ....
Hae a, 60, drnen "1 E1677,6

il C I e 1 ioLe i rn A I C'e .l ..i.J .,-i
Aienderemes seuacstU'es R' s B6L...d.................I.....
311l6r Clmon S,.6I11 .Ih16.Ir, rNla,.:.r
A CCu.ls~ 0,11l1665elt[, 11. J Pu.""ld+
b de Asnes en el/ Intor .. ..........,
mer in ya.... p I,/ i i1 ..[, .
flu d -C _...oriasdae lr, lidi, rllaj j l ,'.,i( ,,
Nisnl de MwRi~, 'llO _lr i-.nu
I lJ~~fa ( eP colttlinjt IdelCnryo Crb Ferrlerim"Monserrae l' r"
dI LoutAry ( ub .E.ns e a ,O r-.U.i... . ........ .-..,- .........
C6.66166p6l61.161 1'd6 "MMS.l.i. J.161H 616,61 16i ull 96.1,111H~lllIi u I rol l~r.1 .1,6 CI.t..~.l1.r~~d 'ci.,'.
im ... le. ..... i...... tl b.)l I ....r. &to. clU mlip; i rwJ i vifr. T.-j1lrIl 5in6 1 n 6 1 p6llA 16 dl CO eil d OEKILLT f MON6 r H T1 1,,''.,".. 1 ..-,-' -..9 l '. '
del I*|,ido CorSIOI dci Counlry. T, If T O.. 66.I 61.16I 7j .... 1 rl. ..,l'n h. C,'..,1i6',.'., ,1'.
ii' e lrni a, y pl n itl c ic.l.'.1 6


1 IE E E KE tr '1i6i 11E- l E .1a .a s,. I, Ir. 1 .. 'lel
6I 16 I 111 611 6 nll Inp 16 6 r6 96.1 1 .r ra~ 1 ~I'l S+,,II., 1Ir, 11" ... 1,t66n ;.. 61
dl6 r61ll a 1111161 16 NIIm l ..l l 14 161i 56hiIl III 76 1 r6616n II F',1 .6I [IBl1 rf ,1 116.61 1 f611 e11
11116 del Count y del Colunb y 966 31r 6,16 CIie,,e
a. rmr. 1 .A.muelda Zo 4i


EN DOUGI4AS VIAJAN DOS VECES
MAS PASAJEROS
QUIJE EN TODOS LOS DEMAS TIPOS
DE AVIONES JUNTOS


DESDZ LA HABANA, Ud. puede volar en lujosos
aviones DOUGLAS DC-6 a mads de 300 millas por
hlora, pbr est.as empresas areas de prestigio
mundiLal:
SAIFF MNMATIONAL AIRWAYS
COMAIA MiCANA M AVIATION
AMOUIMAI AMMNNAS (AA)
S. NATIONAL AMLINIIS


lDespedida en el HIabana Yacht Club'
i s., e t, . ,, .... Lt -,,T,1 7.' 6 9- lndo a.,
10.1 I IqT' e te9rOr'la. p1t171Il
... I +:,: ,.l~' ,,' 71. .: ,.,[.,,. Ft'iU.t1,6 51a 1161-a SHII.a
, ..i T ,. ag..l.5. UC

Irs. Joiselph Buffington
.d- 0 1 s. Buffing17t76 estOi d .7Me.-
j: ., l. El .. I ,,,,. I "y bells +esiorai t Ri ta ongs de


La recepcidn de hoy en el Yacht Club
1.b:.. ... .h- -.. 1 ,, 1-, 1 AM t0oaniwrnarlo derJ


C,, +, ,Jrl''slsd l a pe
H1 e~ R ,-3 -

P..
I "L
a so b s arp aalc o
fell. .,:6 or."iu I et, I V.,P J.C..:perol Sell
perojfreco lie Cl torn @
U,!. bell a aae -h",,r a F.1r, i aol I-- r RTi..ene dle A 111ilec l11
M ',. ,p ..r. 1 w113,, ,- -.797,
_91,.11 7.7 ,. e .1- e,' ,-75 17111 rd1,"9 SUCIAS NU CEErN E DA D A MA IA
SLoa jllrel't de 1' tinl -Slnu i


."".',,..7 ', ",' "-' '': '. "T. orque as p ,o fresco .;.
2. I'spera fresco do Californio t
Ir .'+e, Ph i. ,Z Y como mnaesro de ceremonias,
--- ,; :., Tv, -Carlos Amador.
Las I l 1 . I'''I I' LSreservacionpes de mess, tanto COCTL D' A DOL
t', I. N~e .,I- ," .. .7e Para ]a `omlda "coonPara desp s.
v,~~~ ~~~ Ii .,, ,. +,. ,, 1.a:ud hnhaersi, Melcbor [ ca.1 p
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :-i, ,,r" .. ,, ro aitre" por el tU l fono BO .7079,r
ci Se...r-i' : '+;....; i una noce. nim dl~ma. oc ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DWARIO DE 1A MARINA.p
-41....oi.en1.pgia N E


Compre al
*


Fora R+ *l + . .


a preicio especml ae verano


su reirigerador


Westin house
"La Marea de Gat*antia?"Las. 5 os lrollas ee d,/conom-,


quLlehah0tt, docidirse por

_FR* FIO MAS FRIO = ECONOMIA .

S, PRECIO BAJO. NUNCA VISTO ECONOMICIA
4 MAS CAPACIDAD INTERIOR = ECONOMIC
,* OCUPA MENOS ESPACIO = ECONOMIC
5 ANOS DE GARANTIA Westinghous=-ECONOMIA

S'MODEO SUPER S. 6 o.... ,-.. -pi4 mb aoNGRAN
CAP'ACIDAD DE AEFRIGERACICN garant9landoU na1
1palable economy' con el FRIG. MAR FRIOC 1exclu vo
S ESTINGHOUSE .C:.-vresihora su refrrgerador
\ESTING HOUSE a lo- pe1,.o %1 1 Iecales de verano'
AlIOS DIY GARANTIA'

SIHTOMICE:
*"El. PROGRAtMA
WEOTINGHousr to"e
Cia. Electric de Cuba per CA ,oTELEVISIOR
DlM r har. WWESTWIIGHOUSE .. uil m do Igm0M. "RAFFLES", -d.ois
lAO N D402 7 1 A TORI ADA 1 Ad-2 1 LA oi.ngok I.7.340 P. M.
SALIANO 4 TUB TI.I. 7911 A 2911 A I LAI "MM p...1. RADIOEMISORA
AGINCIAS AUTOWIZADAS IN.TODAL.AuRIusuc.M. 9,dgi.a 10 .'i1.0 DE LA NI NA.-Jue,,ea. 5 de Jul.o de 195 Vida E o

La entrega de las quintas: una Repudia Ia V anguardia Social Autentica del IIPara Ia Muier y el Hogar"I
grave responsabilidad moral Cen tro Gallego la "Caja de Comrcnsaciones" Par Mmi"" RimediFnemy
AI ____e____r_'____________________ ..................... I
..... ... "........,nhlJ In Iet........... lol ... emtirio Gallego Finali6oia dmrectrnva La M oda Actual
I I Iii .r , I.

rig ion 1 -, ..n d .S E IAS IO DEtLAstorM Ano5d u t 1 1. eIida".i $iEDD$ Si B.
:n., 'r. ..... .. .. "l~s]l;'d i iri.. "l-:'"' Por jalt T F.I .. r Am~ ... jj.";, ',."i:;.,',n I. ;j:.:.- .sn," j2,'~e-l,*T ~i n~a/ i :rldm rpI..ii en.ui 0 h
,-C---I'n- a '"ni"i-de,- di.. -,,-d... ..m.. .
La entrega de las qi n.t- Clii-ii-,.,Enfer ,,SIs ea. d ,iI;ae.lel
d-di, li -, n,, H ga.,, r Astd .i p o t- L ir .- i el .n r .i Xiio.I
grav r, .........o"ragl ee Crn ro e img ii r, i i" i"'d" d' i, "1 ,iM ro Con-,eejo, a n ede Co ai -a diasdiez d i anohe.
111-1 r.1 e.Mla Il d 1r o'e.im
," I :Ci i..-f d enAIufieaIadel Alawa
". "C.... ,. *,,,H l .. .... ........... .. i'",, l .. ...I. e d.L.. l ..... c ....l.bd el a iet a
'.. ...... .. ........ I '."'. I ~.u*- ..* .. l e.asajado.e l s.b.ilo IIill. 16.11..m.... I." I.....1l enf e nsr a rara ia r
.=uI lose l.. hdIi,,i.i.-4Ci.1re r114di. r-... di,,........,.., ,.. .p
Ill- L,; Iarr .11, ,l~, I ... ;:'.{ ,J :..'q,.... l e "e e"g e" e .... :. 1 I -...... .- ,1,,- ., ,.r st rn nos se siora As ne s dl in X ta e n ae_ . ... .. .."..... '...... r no-6. ..lpd...- .. .. .i i idr. i -me''ii ui.
'A u,-rcd,"a."r ..... eI .- .. Maa- R OiIaii.di rld s d iCniii, s.. i,' ...0
Ole"a 1,.le4.e -n-a..es ,,.en dei -.a, Ie", ,, .. ,l,,,, c i s .ld--, iIqsia t"cfi i-ii.iui iB....
rd pit,ieuI .Exe,,s, I -'r J ose --Pi-Li stu dinll fi.or udi
iR- --, e. earrCip,.- a- \ .. ''-. '---: .----.-. - 11111 ; l I. :, pl.,.r., i R*cit' I: I5..' _ii _i di _i m- i~ c i..... id.. i '-- "...iliili is's. di iii-l I l
L,....-- ,-lr ".or',~r ....... .. : a. ce." , I r ic-s-,. l~ret -i.d.3 r".1 ... ,l,,]" I.....-- -- ,;' : ,. . r-esada en el ab-el6 n s; r.I n I -

1,I I,:. rsNc ik.M I ..I ,,,, wI ..I 1 a .. 1 .. I 3 i' I -. i l l.- -Idadni d Be llusrn ModEls1
r..Cir,,.ilc, >arec. -,I-,id l',_ .. ,-o.. .... I r-.ri.d i
--di... '' 'rjr,.r,'F uiioi. e. I .1. .I... .., -'11, -,- ....'iI Ile ".,.'.. .; I.rI o,:r -., "I-rF,1 rrIi i de la isai i e sd .i simsi..Ni
I,"- iii ,ur. lld-.1.'. .. aiii.Pc,"ii -D.in..'.s -c a "a' h"..j. -'pe dsoiai-ia dd r eiid
, .d .-~a' r Peil r ,,. ,,,,cr `1 n .- ...l ," c., .,.e-. ,;,r ,I . u t1 d r. alo O 3 a ." d ls. le `h i k"'a snlte rmio o m aidsrl ii ... s..i... ....yr.. .rr......s.-estnn1d.....d ii-,d.ri.. ,....-...... .........1 r '.".i"". ""iiiiimi-. depshInmniid....1.d.....in.ia lC pse -iaiti:. .u dli'i:
- - - i i m i -,i l i Populiar..u iiiiiiu di'l ; IAiiiici....-..iii ii I"r":",,:',"u....'c, is" 'in'd.i'"ma. l, .-.. C di i iiidri si iid Iiiio. lt. msmlr 6..........
,- -. -.,I" a l .. , ... . : : % .' I .I.. ,,a. o` . 11 .c 0,: .- / . .! . v .- ..- -im---; ...1 'n,....... i.... M.d. .I iu id.-ii s..inticinco novenar 10 iq- le,"..ic-.aIildi udlimdI.f.id.i.. i.....m..,I'.i. -. diir rd Id- i,-iupoiiiiimn ia lao-I ,e..
i 1.,. ...... -1 , m iui siu',i I;, --i d saiu ilis 1`1-11d1 diis u l idlia5 iJ.
.. .. .............i..i.....-.i .i i ... -.l.P -a.. ....1 da iin l f iest i "ci amar;c. iiiiPIIiii.idiii- Ii ide.i id d in iumI.,uzldi iiidi
--- i mm.....i. i u i ld.id i rii.,Q- 1...ii.i, .i. '.daml ,el jl.,'.ddu'1,. .-l.'. 1: i i,_i"i..;i6iii psuuidiio'h.eIsin iearimsIsia-I
. - -. ..l. l ,, .....-'--,-I . -iidi ,-"i-ii. 1s,...d....d..Adsc.. en Cln- ubi'.',im elsibuii in il
-.- -. Iiii'i.,I I.. ,, PT- Si.. Vi.i. i M .. il. i.,ui.u.. pI I.i.." 'd C d i -b -.il lu iI..
id i i i .. I.i i i, i ,:1p gasa' ,iiillu'i ds.lurIel1.. ...i.ii.. .qio,01uadi iiii'd,%'I[, 1asiiid.....ii..... .ddu, I piiirua Ilirii ii:disi i. d l.d.u.....si-r
....l r- a .. t....' .... .. lf,teBr..ur.to e 1. . .. ealaldo e'sab oI A,
-.. i ';,. n .,., -m Jt ) R~i t rum Garcian mraine.unuro.,,,. l,'n ,ln lrorl

Ia al Cielirdisdsidiidn diealide.eiuiA' dsimEiidi iss-ilid a iiii.uls l i e piiliie in "idrii 'i d, l nr ur, iiih dili m i.o io-li1usp riuiids d i i ii hirsniic tiiidsis 2flina
Elnnde-.-s-, i ., i.., is. si, -d,1 .,-u, Duliiiimlui: iellilidiiliiA dii' ipoienien ia r d ihsei ik utisiiiiue..,ide.i .l .ii,5in. diiu61-idi m ii dssdI.is.i"idiudim iianeli ihisdi ii
h -' ''. :dcI' r- aa c K ;
A,, ," ., ,-,, i li.d,..- ..... s,. 'i ale p .- i i. i m u ui I. .i f" i '.....i ., .-asii.I f, ha lhsde isic ii. pisi n s inl,, s,. isd
I ..I.. lax is ,,f c I '. ftii.muhil c- uli iiiii pllii i Il l simi-.1 rt irciva sdi i *ilidcd.ul .., n-aiartuiui.i-iciid.ideiIi iilm de. : ..... nilsmumisldedilnihmiImdiftiliiliiiluiailiidii idiiisaisiui
.. ,.i..... .' ...I ..6.l.e. .'m- ..... ..... d. -lo raA ....m.ai.c....,prti h s s.0-i hii si tpe.rs.o l *e.. a I I ld p s diiiahdadIdi..... ;ls p ..
d ,' "-- - - - -p ii '" io, Polo s Ines i.. . r..a ," s I genil nrleRim m i
Ill .- -. ........... ,. . .. M.-ui r a. n n u a i ui. isi ;l iriiid iiii, .iir&i dqlii i I.is ii.i.."..dhiisd'l. piud%. s .-....i-,,ii.u....i.d:'isiPA vpte sme rdsa l r eP iaa .di.issi-r. ,
[ r,'Pc r [ 'll C eS ... l I a :apoder a- -, d l C cl A iu if ..
U.... ... .. ...,Ia .... .I .. di..i... .".. d I.u.iph-dnIn-I.di i i dii ......i..i i i isIs d dliiiipiiii.""n..i.... ..... ....-
Ill. 'i.. '. "." .. .. ............. .. lndeinii diell ida u a Ila. I..."i.."ibeldr.71 .....idi.... ...i ... i.....................I.. d ...s
..... k,-, i.[ l:n r ....... . :".5 11.-15,.10%. L:n 1c h1- '":de:l:n:ce-ce-bra -,e-:soI. .- da, s :- ... retlrAcaeiettl e toAo- v rsnaend :',e .-'ua .I) er =- l[r~.l
tar-Ir, -suntIsde n Ir s.c.as. I A. e ii duir I.
'. I s-.1AI..Id-- di, di piid i-di:111im PC esiss Soriiu u viuiia iiI Detlls.e ue.G st
.. -.. ......... ..-".. p L,- -,r ... ." I c..- .. .... 1-j--..... -J. o.... I ,-.II.. .. -.]o . .......I. e n tro s rIgl lilsle d:dl Y t L.e' l r',er m ode i iv i q . ",,'e i. ii

---.-i--s.i...-a-.' "..i- ;rd .. I P e it iipiadid Ai uiii a uiis miiis i i.i.ii
.. ..i.d I -.hip ii .-.- s' d diin, s i i iic.ii--1.-I-.ii"o---i
- - - - - i- ---" 1e m. iunc 6n- i de ssI: I C -on Ciiiiii .iii.issdius'di .siuiimi pun Clpb" ,i C(l e,,; di p i
r; .:,,.....i .. ....i --1. .. . ; .. miU-r.h_' i:l I. :- ILI" ..- .. l .... _._3-56. sVi ia-. 11idnu-h.. iiiliiil~~sd uid ds iis ud
,-,I.n.l0j.. .i.,i.....l 1IlI FDel...,l di.ii .aNm:,-:1sI ,uLiIus. L- i.. su .. i7 ,pciI Tim e miiz .i..ldu.isi AmIi.. .IJ ., i r,'.:n A r. h =T.,,r r u .1 grau qe .hs nua -i. iumdneore a no s I-pua -o-ut isiLu i Ci-, n,-,.qii ,il.sii .di asinpuie p udiiii
, ,'1. I | r.. S d a o a p I m p a d g r d sac .. d rIn a s u c r go6 -n :-. -- ." r ,' e
i--s .,r ...- '- .-- -I op s i L A .CA, Cs..sm ds id sniPara I,
n. une-..rm- oo,-c. : oe.1 se en- I fe ae. ntido esA:sis ripsiii.. ds-p- -h... iid iid: i r.,nd Ne ,s id:.siu ,
. ,..CI ` I di MudIid dii di.... L-` iOr I,- i ,.iii i Sd ntaFsd,1idi ... giiii ...... Cl is e il hi. .I liddiduliri...iisiiri-
d I iii :phi,'l smshiisis d;Ipu~mi
.I. .,1 r iiipuhi;,s.er -hu..)dA u ,ls.re ll ihn-iI-ioi,.biin.Ln id. 'nil ld'unmipar.,ihs.e1psilidi us....as A n icine
,lrll/ I r .. 1. c l lli r:_,..:7-i, l r I-,C..ii,, di in e ls uuix Cli, da"ni su_,... s.'.lyh." isnds l[ impii dieN pidiluisids di PinedJos Imussu i sim-i sidi b i i csh ,I iI a
G a iss , .i h.I. disriiu. ds..... ul r.. .... .i...i... i dl .............u....i......i...
11 ,,, I, .l.a l I ...... ..,,- -. -. : p -1 h... .1,, e ,, e n len : o ,I t e M r a a t1 r qu a t t o ;, ,D deei, nll AOO e id a Pa rael p
r.......'i ml' %-........l.... ..I.m.,.',i :4 .-... 11..14 ..i FI I.... ..r, .......'r .:1 o e:* CU t.Id .. ................1.1 r.a .. -e I e....e do cr .....f Ca.de Fbe. ..... ...I, .. a s .....n-, t@ Y ........i =
.. .. . .. ... . . .. .. .. ... . .. . .. .. .. '.. .. - n c i .j 1 0 L ,, ,"a ? ; : :,,: : ,%:. 1- ,;.- ?.I- J I %-'.- . ,... ... re. ...... .. ....... . . ....... [l- ... nai. .. ..... .... .... ... .. ...


hr ii rl 'lr 'iM.i- n- m --lcl lr IIPrh.InI uh' i d vec'Iai noi s,!" sII".. I III I s- i di ii dui d dupih 1 siii s s iii i d i.
. ... 1 1 .... r o .. ... .... '..A.. .. "........... i aen ll P b L r ..... r.. .. ... r.... r. "''" homeRr -rrad,.. .. .'.. ..". . ... e J` .. .I


hi 'l i stRdih ,. I.i ,-rdll.1siI.hii'isdt lismos. ....rmp.r,.iur11,,-i,.dim-.r di...irsdmi.b-i-dm ilm,'.imd....sm- r, $ili,', .,.im' iimsi1
D" l .s....dsi,, Imn-ni......Ci-i.,i in indlali- si m-de h. l- l i di..,l e c lsiei. midimi.
.I .h .I~mmrIa.t.o...rgr laes t ie rra s di m di. "i d eisis muu adi mii sid is m- dd
I- ... ..... .....________d-___ d....m..Iiu,,. di... rh.. m..... sd. uisliu- i -iun auiisupi di......i....d..d.... ......iiidi................ I.mI .~ 16 ...di...u.......
dimimarsmiud.llDrd, Ii ,--i debiibm& si m siiiiiste LI 'rlnur s sddio s.' ss:-dii-s, ".s.n iasi-
-,el .j ... . 1 ,!,- i ... -'"it' c Ila.-- .. . rnA-ml ,e. r,.,,,",... .. .. . ... ... .. . ._ ,...; Ill.. l n"rre l etia. Ptod sic ie actt


d".r, -" I.Ta- Ni...c...I ,lo I lo Co, reus ion.e Bayad un em center D h tim-sdmeipiscrsn mdsum, bieilcsl.mnr.m-e-1o1npia 1nr1,r.i] ]r
fli]riIllnii..qudicla les ElePalo de aalJns EiuzinuIp.ronlo reauitsdniedihas m.eLireran dei E.hon'i unai.i.ner meuid indiieiipru m..- m e ter, .:.e
'. tI ,. :' ., 4 n ,,. -, L .... har s A 6.r tie' a J ims d re a I I c le tr'n qa l a rr c tea n lp e a e naor.n d d-nt n '-el `rlbl.ez'l :r
n. .,. .. ..... r .it-.. ka.- lmi ,Ieen' de Mel pda euy s obl a me nt. it o an rs ro trg mcn i `- ,]s 'v a dC.u' do, que.-depute 1.a ilngre de o-nania-amiroe IaunlO issce penic A. Li. lsii dii linmudl m hse .i mi .im se -ai, Iu.ra.dm-i -.... ii.. Mini~ .... iir' I ......... ...i i",," ..e -ili 0. hluaI iiin.~m puii cNle i osmiidsd n l suv -dmis dieo nspe li si humpsl s-clon s ise is. ble isy a ipuisr m en qiibinddi Iiu Liuni-riiindim er d m s asi de, i alu, iiiho isdridiiriie isuiopr giid~rl
-.:h...m -.i i n i.i srliica",i.rrs, itrurnidrirusrsindiu i dleda yisi-nd. diacti id
... ii"hi" -l. iilhiIni....i.. m iiIii 31.. i l ae .q -I du die l nq uet J i deddim iivni
- - - --..ir alit. it 1. - dr ianltii enctinter-' I- I A use- n'- -.eIdaiurn- - -men-Iniiii Ia eroi-pcsu m.y n rsi. iin.si. ei- W r.ld.lln
C. .i.r.. ,. -'- miii. t_ .i. Icls-h- i ll.. 1 h.am I. -. q.1-11 l ie i i -' il - -- I.--mini
c]..( 7iir,0 Aa",, l %ll &c t u omeJcle In rxM it.Il qu ona et Idad deea t~ o .o Inus to- .( m b di l La dermi el Coaseretrsa yl o v prae albe elprea, o I.u 'a I nte ,e.lo~ admnuo uarse bae
..- Ii... ; fl jerdstaro.aonod in'..-nc.'- I-ti e iLuisrro parai. fIte arI Ilan - iQMem Iel a.l ii ......i..i.....iiii 11 ....-de-' loida/ X V. .... ...... ....ii )d ..... ..Ap ii......si ....nl isihibio el siim li .. ....n-i-isds-d ls....... ...-- -e-- -do, ee--- idii.i..k... iintiirdor de| ihih.dd..i.i. diindmi....... hiae.d
e n I-.o. ....... ..a iri--hi...J.i Ii.diia-sot ca rigrIdsa mue Jsibidieup due s diii d s -psi. A ra de lineit s i i ml i
'r-- - - - --~ mtl die Cprdeiondi.ir-t qu i re liitiibi tant s I portels -d eruanism,":ioa sto-a di nerde ais iuiui my

ii- ~ unh i iiiilm d iihii ous~laer T nei e sliuien i pro imiseli iiintli.s, hi hilome- u atacnds ea oo ated diiihii ___ __nter _de ___ponun ___d eseote n __nta
l edstiii.-1s1..e a s Ci.m- -r iCsE ca
r -icrrs.a.leneric el icllscs tie l E uh er'" lss"l" 21 o I 1Amo- a, o es de De w]sas d me n aa! rc e I rtsen se:-111...r.a ;.rIos,l 4.. - ar, ,,d cae, e.terior.,AuA Iie.....r-n impor)tanlc,., c.o y.haeiend-o egabalpr cieiela eoscao d. una.ba ellc sima fl, r1. ien1". bell aN
_ I i e .oopnsiiildcdo oneu shisi i -sa
.,.d AIcI I ON ,la .l Pardl : Ill I 'l j.n% ,D : ,'('s n P bcr lj iid ile dr c o Sushiusm di ciuile.nN I ntI-usii ii, u r lml ihdo., eld i uedi e mirii cild sld%.r.ee lr t ene ls
l..mims."J Ir ,. d. hmlC tl. siiu -. IdeIr.ll i, iida i 2Cn.i.dsis-h uh iiis. i DsiaishhI Cnids e itesid l tliu .inus de hy iemsuia'riln d rl sdun re-
,. ....... .. ... ........ at. .. . ....-Ii._ " H fMB'dd el '. r r l.',Cl'b" hiu l pl in.. M inl.. m i..

bMbsi-ldl- i i iHisi ims- -h m m d i s mn i di is n pu bil`r .- i.'.s i y i i .d i is l lu-id iim lu I st
,i -1.. ..t' I% 1 "... . 1... ... . . .. ... I P............ .... "-- r~j......co eB I`.".. .. de 'ep %se "t I h tm ortan e n st m' P l o C i r es o I e R tIobr o o un ] d e l loee r lend Ir.oto y oI L r t nd~
;l i t p i F C.o I, .. ...... 'a l = 3 ii a, t ie" .r ...t socia l ,s o it, i. ., ": mereI oIs.dI e e.I t a r. Ida In p' ac- en u mayor*, on lyrgoa ua-te- de -a r m as l te a de l avest do q te 1om

~-Lnnr i ulll idSp-..I '4'M.Ii 1H.-d'isidib agifrodiin;ud. c sim ,udniiu&h-niossuii ihkis
- .. I..... ..I n Il ..... . . ... .. .I t--I .1 ,I, r m- ent ca . ... s cl 'C r , o s c"s nt m ra msL n a r. o rC u end I n se m os. dunt r e o v ue m j r s dier. I. nuestren flat arsab an, U n r....n .. ,_raL CIe d el .o i-ere end o p r P q i. c onee-v r


- - - - - iffn.ue immpiisiun di us- treLiidpspeilinr oaiaIo-
.. .n. . ;,h_...1 I..... :r .... l. .nn.. ...v.... 1v. m r!ri H/ ifs ... :. ,, e 0 e betn u e n ;a.m s oeo op r ]soamn sq e o e osd sr.e entcd n s d rnd n o d u trs u ag ism ,pa e e m tra
.d.ii iis r a i l dil gs.i.. ii ...pslduon dnr u i ru sih a e rs h ..... d. a.. ria u.... .ia d e L a a ..iu. drula mi.. puim ..... ie eiidiiiu -... te dmegiudi imimdI

iris. I Ii.n Jisdhimn i i .rI --islh.giu ss ii sii 11~-d iLi i m-
hi.. . ,"i ue. sIinnsiuim Aace, itdmdoIn sr n lo o n poe nto gu stoi. pup Lu Cam- WhIss- ai d
,.ibilpi. l lhl.. I1hlh i =i I ..... . .i. mmi..." E m..i. Ji.sxd ri Pidilm i. ".li d.i...m sse u dlu-C mv.,iaitie'1. cuadpitarl.mueideseamisi Pla1tken piul nl1.e .ba
. .......1 ... ..,il..uget r di reV abigid di ACiig i ni ude,, lr... .... CLItd dd p Cd A Pe Va Da
Il..- .r, l ii ,I I. .1. l 1, LitIi itDnoin" I'..I inI, n , uhob ldlui D neiedstdCibiepiarMedisu Ainiiioprcl
I - - - --I' "i is etI I ... I'11"i..I" ., 1 .. I- I6 I1 s-, ..i ... 1 hi inu n mi mientD pl m km p n. V d T ile n r e a d e h
.... .ill,...l. .' .n 1,1" .. ..n..% rr l.1,n1n1.... .... .,.IP.i-...In,, .... ","o. 1tre, am- da r- .... Ia lrita M] eleaher ayin aaenL sbn:"I.mp .Omo, I. iluld a nAu

.... 7 -,11. .. ..... ,. ..il ',s.P:H ',,id1eur e.pi ,I, .in. o" iiuu.camdluiu mSrutuqe sonedarsespp.eavistas y adem
. , ln,,a .m F ifi .1 m I ". ", n. ' . . ....,,r ,1, 11.I"I .. V Elt,.'..' PEl d r l it a arse anc I rilrc s C osio d r ta. M RI J.A ) [cAritircse t ns y v r n su tdo enrta ..e ha e fir cat

i', .,. N i l ,lh sin ,,s- r .. 'in d N in .- .i .. .... ',CishInoa rd,.,A.. uDt-d.d-.ee, e u ti, .n-d.1 I eru
N. L i-s-n.. ... ,i ,-d.....upA...ul.... ....ii,-mA ,sadrei,.irent,,,r L nhir1.sxnei a ii.. I o ianaia fiet ibn. il-. AL. U14f"l-Z bien innm sum ris y dera i ns d it i m-. isi Q.d

r, I,,, .....I- i.re h ,.i -, lr 'l..... i gi di C i, mi,,enhiid nr lim p rba io lia. Inn i mdla.im I Msri.. C l h .rni m-ius-.. .iu i de unicuirpo-emiemtdi' bi i pdiior-uonadu
i~~~~~1 .I .Cj-,--I- iiIai- --'sGiAls.-idihi E msihi Dsiliil d u i- -~ih-llsm i i s-i-sQ-ii-d- d 1-nm. i.
Is ..s.. ...Il. 1..-..1.4 .u.... im iunde Mdrim dea dii-ch u ied l ie st u A Os- and i- - - - - - --- ire.udligruuaiie un troibel-his-sI'udd e e
.. .I p.1ms. hi-.:. ii,:m.p. di...-...i.i.. ,i.... ; a r i.ir i si i ii..id ii .-.i.....:i-CmrI.I ...:s-IonmduLas A hlieions-smI;.1d--u-r
'.. .i'. s"" .-..Ii.-I .i.. .i.. Is-, Li-' a eC. i ,r *ie- --ieoi.is -.i udiurasde em ePd.eie'idiedimiii..neId : i s sil i l C ds sd m i li m i.l- n d di i.0 .s-... -h mi-.1.. i m i i,*li h diLs m im p1 i i. i u i di i n d
.... ...'n,. .. -.. ... ...r :::1'.i.n. jl........-- ..-.i..- l i .1!md iiuivmaniun.ieaN.. . . .-
I..I.. . ..l.l'"... .. : --ull ii ,. ,. l Id d p ...mi.i.......'..m...I.. u s J..i -iehes-.iito- is-- i -e lan . o
....... ,L .',lq_ P~t~rs .. .. .. ..r, r l .',ri cl. :.. '... n m .. .I. n"p ....E er i lae ... ..idspnnb ..ds as ]ste"tde.A uni o' ..le lq e rca6 cra l u:.L...i..... .............. ." N..". ... ... ..1....I ... ... Pi_-moi..m.s-cr ............-..i-.u..-.,......m..m..i..m.i...i.. .. i-is-
- . : :r;, _" ul-pa a o orlr as twerasr......, l ... I "x ;. ,..... .,.. ,..... Id ....ie ..... l e)a Por me o,, ... ..... .... =ntotieAdvl e

-nihuld liiSihi iIsid.hm ..i 14-s-.--i-i OTTIN -
.. ". ... ." ... I '"_" d --ut-------t---I- -e-.-s--nd-p----entid'e-ldidem hdum e.muygr INema nulitarecib ntI dd.em .e -nian.InntiIem -s y y i n s ml-uls a I ti m deIe mim d an c eI. i.qUeVI
.:.. .1 :, ; z'ovr. ... ,N=voJ z ado torecin l ar B y mo C e ..... ..ldoitpr aqu i ala eint qe lgu tet .. tocal ..
'; `.'.-.' ..... :, ,detepr,.n. .oI .ertr.e.elntra- -T-ento? 'id'l I"'n-be -oso ,o. bi-
,` ' r_ .. ,....,II, .- t o c h .. .l l- I , .-1loe c ien o s P e b re iro n s e draa y rna n t.,1yAc nttel r e al n i a qu L Oa sRe u e r d-
",' l , .. s i t f ( o .d i l, l a a d J s l~ m b r a a o Io n so I I eg .. .. 1. la br . Lt.E ,olt . .. --ii..... .. f.. I`t ~ i~
.- . . .. . -. r r, -r. ... ,' .. .1 1 ........ q1 0-= Itnu s l n t e I s q u ," ,, I. .ti e g a d o a d u i i s e a U ....f t en, d a
el iM l r~ a~ ".h ,% 3 ,,I I.I 1 [. r'l d U" a nu op tl bun l elarta rnrugs nia' lso a I-n ds vien e a ,,,po!erse en l, nea- co
a, O'1 C[ N V*%C( l ,V .1 r, --. l .... s q, ynmo T mbitnalal el man~wtl tro an lstd .d ~ e or Pl se- T riesIraon s trslcmeno L ar y tienn masl ner alment e arlio er t ic a regitn delm porven irEnt sa omaia un od iet pr lts o me-
T.I !=, h -S ,., = r ,- -il,,"... .... ,,",.hn rol y a l om nis e .q viae rra I I. ".:..o. h.n ~..t l. r' .. dR eisa aee ,dea d lrsoe trm rgnl n ag na E pe r Pn I finfn ~ e mo dasaaquerentar 'de de.eehst m dorrs im
i~~~~~~~~~~~ I",,.. .. r. ... ..... ,,a ... .,. i d..... a r. Fl. d tx ... cr e nl Iu e ".a,,, .... I. r,,n .. ,! = , sshnsuta sis cufilne In una eea d itua e romero y d hojasd e las Is per1 ', y a n irana tusm rl I
.... ..... .........s.. .r.. .1 .. .. ti ... "'... [n .,ra'. Plhfera I.. .. ... .. .i"....s 'alsb v'en incelra.. ..... .a ... ch. to
... ,, ...i............i,.i.,i.. .hi., II,1.0 9a logIael.lr. 1', ih Tlm -'',e.,,.h.,.S ... .'e' q. .nh.,: i-l, .. o- -h .... ...a ... d..ala.,h., ,,I ......... [.=r,..Uraviclandeutlstrsycml non. .. l
I .. i I srn eg im e e ,.. r ,n-a s d estin a ion...patien s .u.er... .. .n. n.d oI, 1 .. . Ies
I '.'. . ... ..... "...... .. '" n i"" M.ll e mo Ieis,, I= v., ..''t,,, I-v,. ,,, ,11 ....... .7,l'vid.'..,..ci,,'. at,
" . ... .. I. .....- .. ..... ...... .... .. ... ` I.. I .. I I I ;:... .. I n In"*.PIb y r e..... ...lox ... .. ...v," ...... .. ..... ......... ic... ..." .. ... t .... ....... ...... .. .. .. .... .......... a s.. .. ... Pi.egeneM eal.e lIDt
.. h ... ". -I . I .. .. I', ... . .'. nru ea repl.e ent...... .. ird T, .i ,,, il-elh h ,... '1 i cit.... p- In t.Ete fe, no m irs q e In s nd o ne1. feme nin ap.,Y sue.l enllb n er sud i ; n- n sr n u ai te c s te t. c s~ ,s 1,inn ~ m c..
I. I. .%-1'.'. .. ..I'i.. .. "I... II..`i..,.,,""_1.r I .... [ deoccursca an" Ugnsoccatiba una \ri il P ,eC z da la sem na--,aer.tl~ eeiet~mn ter Rculrde1, que p r i x 'M1nnatuI r a". Torons .c ro._
,. ".'" "", ..........,I~-, I 11. .. n 1,-,,, r.e .'.a?,ec- n lq ld eg ia eun ab n duaa~n anp ee nbu n shmrs rr'co e an lho o
-- P . n. -- cc I.... i ..Il .,,,e a. c,,., o de in or ie C Ine istsde Aboa. ddo Agasaan un alpil A.g lente landg Yinur nst.cra. Platanitonims.uc m tia
Else ad .nsI ns e pren a e- queacs ya i enta.ein ad euad 1 instseen a i tmpu Du v lee, d q iuo e nl.as lj%. Enaladade lecugC4 onbas. o
... ''. I`,. 1. 1 r1h;., ,e m i .. ... "' e d S.1 gn de uba' m at- y el lr llre on indspe sa les a m b l.ea.Ge -haadefruas
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ui ca I nI e I I I Ia II- "' al Il nr a E a b ede ente sdeSat o te)susru(ereneor r =onoeenec, r atva I bllea dl qbee
.. .... I- ,- i .. ,rm..,,:;. . ... I. ... .. o r. ..... dn.In Ca ;. ba ns el Cen roandoiin surb E spIosocrr L leg ue Ciansad o ..mre Ia reaen en
'r,.'~~L ", .. .. . . .. .- n a n. ..poi r telr n dad,, 'e.1., Ciithe se Ila- P~x .... te s Uevarf.a eaePact. IE to
on esa .,. I: Hal ellmesel e: E.'u' "abel s como t'a p Ul n xr e I gor dl ess mirriga
. , n ,, < , ,, , ,r,, u e m,- m ua S nt a r e C ba lo m -2n os sa one ro .' a n"es de IAe t ir.ad etide.'on dec c icacuerIIo eabeit ludo.nelos
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i= N ..i .n0. 1.I .1. nz / i de O rs.. b~les eo ti en~ e dosrdoIon ,e Iad v, ereles yntvim andia IrJegan ael m pran te esfisin, la ellera ytietan- Isbungl sa M vea d ecomdsoni n aga sc. u
p r ... x .... ... "o. .s" cal"ln =d . .. 11a' te G l n heelslrnn na vje,,,at p e [las l to' h o~n u nr deoCub ; ad del e bello
. r tI u r lh n o eee n o ac r e oru a e el r. d e. one y m c n-FullA cm, it 1. n aen las cn irsienon e dia dopartieulehnint res a ekseris on'le d .. s um n eniationmoid eo lean as nd e
[,1.q ... ..,I el11 ll, i,i--r-,, ..i.,Ie "cran" e pofi;h, e Itgunor arte de caAsoeleln Ca--- --olonds Me~ ajadpreonds (ior d oel dladteo),e on ronunism.Sud eloe anoPuntr a
I i r . . r ; t m l a esn d o I e o e ar x t nrlo d Ia Fd erL a l H b ld eld ud .to a e ,qu e t a ~ i k z n a n t r u o g n a m l t e p
UN CA I.t,... ,,s .r .il ,, N, ,,1.lmree a .z 1 h me Itse e 0r Abnal o nen Iaor ta g o CAo, I ciaco raoro ubtror y lin Banfno~aca s mfoTacieonda ca(Vigor ]m taao, irou id a fo r in a bieramta.
in h ,", w. .., -n,- D ,%' e E "r i 'a" .r~n a ri UC~-teadl 0de..I. n t, ,re.l ario gu ian" losas filalt ad e qe .'a' Cc ha"i utI 1JlI nIa o otr MK Inseo-n[3An.L. e Es e vor a cida Wh tb ulr y, d e L nrfect oue eva thdis. =i
-: I.... .';,:. "... .II-lI. .... .. I 1 .:.1 .r ,l .e.c nY" .- ..ra ,l, m e ls r esupuestos l.A, .ley que[ aiono .:l da y E. Vedn a Isdo, Is t ael~ooF .te aI y sd -Ilo& n lg
I. "li.. .mit " C ed s JzdLd t-a /EI a scrtbadot c.ulb a l le r oChmd~aarla es fth i tzho br | o ]dode.I.e. 1 0o
I .1 -I -".. .. .. I. 1 .. ,' . ,. r ( ....." .n ` C orreeeona hedego1oet,7 e- .
', ~_ ... ". .... ...... e.1 ,l. , r d, I., !e H m Jt'Id auu I ene .Auo ot ra"lb -en sog mil con Iv~~a -a ReI a d deina. t~d
ii "' I'I,;' I......I. ,,. I .. .ll h... u, ..-.., ldr.1111 I... d ....r.OsarIGuns un homen=Jelln
.. -, di-il L .. .,"1''"'.',r;,.-,.: I. i.=o 'pol Ine .ua.esIonrn peset l nu/"e me-rac el ~siq, ni.ndlCad q elnIRga u,'dn*.'fh"me .d.prP5h cnf
l -n.. : I ,,,-, _,',-,e,..-r.t ........tro de abrlseaseo deeabogndo ay proeurndor~f Lbrre. n B er. IIs t"oll ,=l r.s i.
I ..... .1,r.r .., v rPd ,.l"J11ura is _= d ,|rsan e L-
\M: I .. 1,i..;.r.. .1 ,. i. :,. :'- o ,ti , I. -.... i .,,enW ,sei orf -a e lo ol l e .I m l e 3, 0 l ot,',r a ile clu e be dL rn f uI m e os de. i ns1nv n a alc lo ie I e : o a I n c hi r,, .. e~ r n en n al.cll t crtsru y ht- et . ..
r m t. bull I. .. I... I. . .l E i s y ra i ld q ... .. ien. .... .. .ia p.. dwin,"aatl .. .....................p...Ins......i due lax h.s. tie ai l ...'.t'lnd ccc.age cell c n ur a. -" 1: .r'Id
, ': l'e :', l ', .I : ; ... ,,I. .. r .. . ,.i: . ,- .. s -l;, pe ". t ee I n r e duOnless~e o / '1 ', m e'.d cr .:e, a Loa;n r n l ( =,":I d: ,C .............e m y t ia c n on ar u shnc p re d l m a er a
ciz,,. in l.tlll.e S n .-7C ,r=,O so .n u la p,,,re Ins rcr ea d
'. ... ", 1 i ,i. ..... .I . 1. .. , ,, p ,s t e11ntnu nd a r Io do, e r. ,.- on,.- q .-"-.... l .. "llL `r `.,. .tr hx . r~ag d ,neO el 'vaz .r..r na a r.l1.v fo m a
I. r. ;:-' _'1 It T,,,.. ,.... ',. ;, , I- .. . . I ,l e ittr osad S nll O pli ltue O s, p-,- el Il _-. Ie ,,- ., :, o. .. I,:,i e e blur.hs I nie o.,E, u pll o.',,,tale s ie uo n, Gu sto. ra en *,ea-
,tll .... I' ','1 ". h ,, ..."l f l-.... s, en. "' l_' de a 'ta]e dal, 1. ,i ...'. ,;Tlu. grain. I. I --,- ,.., ..,. 'l. .o., ;..u ,:Il isl [.r ,m lo Elu Eroud Cc, Itu is Is
I nn' s N I I C :. ." .- '......-, i , I .,.r ee1n0 e a c p clus Cl ', l e n, '. le_ j ,n .... cl i I r :I ,. ,.'' ,. a e .I a .e e o o ~ a e~
. I .. .. . ... h I .. I. .. r .-.' -. -, ir. I.F ,, cllntinelu o yen l s .tr 9 ; I -Iatenn t ... r c t 9,i ,r r ce. . c r l n el'e l u r-a - ~ p n I o de o a o ?
'1, ".;.. , i, I. .. I',' ". ".. .I " ',N l . .. . .. .. ... .. Ios a l e m d e n eo a r.,-JIn ',m . .,.. = s . ... , .. I , E d ies.. ., n o.. .. .. .. ,rd .... -erae. , ca L = e
. r .,. .. -, . " a .. '. .J ...et I d e .P .4t-.. .l. 11r. S : ,.: % ; f ,. e ns. Il l ,' m er c. c , e .im d
p. C ica Habanera -


V'- -,s --

.^ ~ via LISBOA

Vaia g praoi4 emonlkinm per Ia MUo *.lrn
mypor dl w dss ...

C io . o 64 & vils a IhpGAi a cNAulqulr do lam
.''a ilM dldM Europl. an uns ecaurll6n
=. .=Ctcn Aprovechs l. pro m minimoa do
S.'.,'.. A.C- h IUn con 31 aaM de xpe renca en
vine sodk Uaed vull par Is faamou Ruu dol
Iol, via bW r IAmuad. Aoarm y Labo., y da-
frutnm do un orila mnormdod, can equiaru comklidas
y melmdia a n o moto @mevi prpnl ols.

1.01 Nu -LUMS out>0 Ml UM^^': W't-li
ai..s. ,. La a. aoN i

0 S..... Tis ,0 "lg


hRnTISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
. Tromdaro S- Ls Hbaina Telfl.'.4944 O..5260


Carnata party en el Country ClVb


El Countr;'Club do La Hlba.l ti Delpuat d.l buft.ll ,u ierl *i.
oycl.alvl oc|lded. colelorl Hl no.. hIda rn I terOa. I0 rbIaloan prU,
o do m d MQI nildoC Cln-l .. ':r.
P.rlatqualm lucldo r. .llr.to- da do brldlo. domnl d y cai1a.
lom mra II I. ho y mrd l d habllrldo plimmO PIrl *.v rlunla -
1 noahoI dqrli


nIARllN E LA MARINA.-lIJepipl 5 de' llin de 1951


Mlimi taorez RioIs'a de Herntondea Cabrera
Arribon hy .l Sad., r o.i quee duen enr Meta dl t' .adiyr.-
ul, s o tn all..I nr. JUo SHer Indeo (mbr airav lujavena y encn-
Wdort ropotr MImi auArpm IStl. oa. O r aet," publlloonl
M.rhl. driararainnerS de ifrl In eaIt&n n Iins "ruta caslon lmo
ropaona Hernandez. C.abrera aIl qn a coo pl,' o l. .r
"Montit ortre*
L. e..10 eA r k-' d ,r A r ..tt a of".'T".1' I`0 .,etionaab,'
Loo ,aaoa o lra. + +,,, del..aa IA,-,,..,.o + A ..,.t,-+ a .1. ,.I.1e0 m r .
.,ot.llrta,.pat,+ t'iel.-. l.-, .. +an .i ..,a..cl ,.. arnly d

4cInt d s. oro, laa,," .3.i l L. I a fI
....tdl deer -on ma c i ..lu a .. 17 oll"e. I
I InainrI I pa r. AtI e'. ,,,Io.ic, -. r :
d L l.tj l 'ort ,t rl 0 1 i .1 l-..ACI ,,w J.,
aiabor islae LE r etn...r:y .i.' r-c- ,,.,1,,.lo dl,.a..tallcledr'maillafico -
De7d.IIo..... d, I.- O, Apul L toIlL in.: renexcl
L 'a C1111 1ael ,1t.U "P.o .''.do
dI , prel, o de lr, 1, 4 .' n O ., 'a .. 0c' oIt ,
d rd a pin j r a r ianlq t i G 1.
d l.;.. I. ,ati D l d..L.or eaT,. olC oat.,-
I IiCroo ) ,I'.:ll Ip ii ~ ,;,,el--r.dtk la ,:do rmrili d do 'P+m

Fiat . r o .lrr ,,i.a Ca "n
L. ,,-'.s .,e,It .1,9- l. t Liia III'
i to l .c ,.er., dea m illa b I-
Sde ,, r HatlS .AroentrodaCh alt"
it ..a e l e ,nill .. htin a Is
p d d o
tr C.,I.,t .- R, onlel" tltrr
rit Ia latAd.A..l G zm, n.
-i e r .n exleo". m di
I' r. T.-.. r', t lp ., "2. |c P ,I ze
P.. TI:. h.p i .,-.. t Il C] In uolnp lb
It.'. l Q .,r i te nind' s
l enlZHorl ndeld xI -
-i ,,. 8-..e ',aii el..n.hiotel+t dend
rr r, U ,i...:Vt ra6ru ,
T i-.J. m6-"..... ..,g darecibd lr.l 1t,1
% i. e i'.r .lrq~, .r,n utamente itr--
ra .c- '.1. e,'. tn tou n
unF.nPp hln-r.,rentoits en Que ite
.oifl ce :NA't
ii rmuel. I L.... Cr, wsltv de p-
C",r 'd ]P ?del "orrente,e
Tr o..llldihlMt~l'tO Aei. ,
.. .. 111
Menlorfindum
I Social

Reeci6-n:
-r. e 1.i -.-ra yo 'lt Cl ub",
Je -IH, ,, m... (fre-
"Jl r, I1,-, rgado de Ne.
,: ,, -,- I, d-tcon d
I.In e sro.' la de Vane-
S,.m -e ,,. apre~senitai
ii- ., I~h nvilaclones),


i L SACRIFICIO. DO

HiEA LA S5U14IMAD DEL

, '-Utld ll 1 4 m04 r.4M1 u vI6 lS idqulr l cillo i, pia, o P am limpe plana
In aI Invumsl4n Inlail y Iteal pnt r into do aIntri ijo qu colrtvan
Olil ciipillai.

Can Capiaallsdoori Amlociodis Ion ltana1 l a Facilldadi, qua podemo.
dCir i ixll awlraclbn alluna: Esia cas puadi sIn luy. Ponga tl primer
ldrilllo do ls cas eoucrlblhdo sn TITULO CONSOLIDADO d<
Capitallldoias Aoclidai.
SL Fabricmo l I *alo, *bonando ualed .I 50%

SA loa doe, &Ro, co n el 25.
A lei Itrl aosI, ll% ipitr failed iabiolutamini nici. y Ii d i-
valoalMi lag cuoalm pfvadail.

... y con i6lo 1 5% do imiltis doccilenlt!
Solicelc hey mlimo Informa y entlraill d tad.l Iei veotaia cQut uaned
obltilio adqiuirindoun TITULO CONSOUDADO do Cap;IaliuCdorm
Aiaciadoa. F1Z. ** **" . ....... .-- 'I


to"-IW '. P" AW-
...... .............. ......... .........
llasih^ 1 ^ ^ NB1 *l]mq,
1 I i I -ME-CAPITAL PAGADO 100.000.00 CAPITAL SOCIAL t3.000,000 00,
SCALO III MG. 1l A TAOOi44c2,40. 25..i
CINT1 .TILONICO U-03 HABANA, CUBA.i
. . =.......=. ...o........-.--....
CAPIT'AL PAOAOO $10.00..U CAPITAL SOCIAL $3,00O000000,
CAIL.OS III Ni. SI' AP+ASTADOio 413 .2910. 255l
CR14110OTILIFONICOI U'-9Ao MAIIANA, CUEIA.


RvildhlI
ReFihnl :
6i tO Itlnlh, de i.
pa.r... l A P.l I,4 tF, teteA,
Ficolin:
-En is resJdencla do lo espo-
,so Ferrer.Almirall a lau 4
deA r1 lrde, olrttldo par.
Jo16 Manuel FTrrTar y OlI1
Leuln. a uI hIjA Ano M-a.

Merlendao:
-En Ia reildnelta d Ii lt oral
GeOl Ina Menoaal do ardl-
Aa, i .n I cinco do I& t1rd0,
ofroclda patr IooI oiloro Ma-
rIt Hao Sardldt de Dtvlolo
y Mairlna Bardifl do Lopei
ONa, n ia naflorlta Evora Ar
c1 Baal., papot u paximll
bads'
boda, L
-En Ill finea do tIn lcahor E-
ther1 Poetoan de oalulbury, a
W cincoa y amed 4ade1u1Aar.
de a 1n honor de l1 1 Ilorltal
Lillim Perez Peotami, por
ju nlsce.

Conferencin :
-rtn 1l Inltlluto CulturAl Ct-
bAna OEpaF lI a Is, nuev
de to nochr, del lrtvdo. podl
Pedro Arrupe, S. J., ihtoR
"Los elation deI I bomba
St6m Ica, ntrrados por un
tetllto preienrtl".
Santog
-Antonio. Murle Zacarlao, Zoe
y Trltlno.,.


Pagina 11


011 Os1a PrietloDo noei llommim f In faa inui dr VIIll UAnIle0lE "% JO :1:.
CASInLLOS BIITANIIO". deerld ea n color *iil r alor _-. i i ,1 .- -. ,. ., ,. '
.. o Cad. pla.n ..presets an ooati0lo +jdts, F .F
q$s'jo del doctor Mi30elMPti etoltl ds Gonzalez y doctor Manuel Cu.dradoy
Iu O do 56 Pizc .... ... ilacado abogado de flor habanf. ro y per 61. los fiors H .rmano, Alba .
Tambln vendem ple.U .a eltt de tlod.. nuesto.l v.jlll i ,UnlrA su de.stins ].a scorta. PrIe- J es6,. Director de, L Salle: doctor
SE NVlAN PEItD08 AL INTEMIOR a los del doctor Raftael Sanchez y Lus Aran8g. doctor Joaquin Arteaga
GIro a noambre de M. COTERA 8. en C. k Pdrez Urrian oven professor del Cole. Y Jose Prieto
LOCERIA Y CPIITALEMIA glo de La Salie del Vedado, hltjo ai En 1a bod. civi i lestlcarin los.
"LA M A RIPOSA .... ..... ..... ... .. ......,
GALIANO24. ontr. NEPTUmOyC.ONCORDIA A i. i r d. nodarzRalfaelt o. o6"npim,.
T e t6f no : M -"11 L a ,Ita ban .. A.1. 1 o a a a m a rik 0 a ra An 3 s _om.
dAe de l a., n 'a y Ja made deI Inot. 1tohe. Wa.do Lain-
Publel dad SUAREZ,.I t.splg~ns TRECE)


Dlstrlbuldore Exclusivos:

CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRIC, S. A.
23 No. 53LVedado, Lo-Habaorm. Tel6fono U-9622

ATENTES Y MECANICOS DI SIRVICIO EN TOdA LA RIPU5LICA


VIAMIJ LYE, LJS IvAts--Juv-, 0 ur JuAAU uc

Pigina 12 DI.RI(O DL LA IAJARIN -.eAjese@. 5 deJulio de 1951 -Internacional
A a a n aa Empezard .... "Las Amtricas deberzin aumentar! EQ VIPA JES,
A 'a it i a l i d d n e r n a c io n a l X re. lac lon d..... ing " .. . .. E A
Come _e____ M___e P-11 ooho. ieSU
__1 6orin CopeI JceORNAPASupoderou military economlco M
,.'., ,,. ..JORNADA DE VERANO La........... I Reasuaide -E R
-Unse frames do McCley. DCErVoERA NM enOr.q,. e h tinesde -
Ifotre do Eseohooo.lo e- Ko*. ,, i Dice el Secreawrio de lanMovilacilon para Ia s.- oor.a quo labrioa ma
atral~ ~ ~ deElekre.'lang'u.o Chair ,-,.rg.K,-.r- i-P'or. i r Ch ]e
,Poesogesuom@I orearseoo lo e ., ,, r Defense de lop EE. LT. Mr. Ch ies W laoui Islas do Plyrwood bone y
Purngur | ere uodcoY~o5ST iocsd.so ___.____
ite dePalt 36-q sn ,osqreSs /no
0O5 l,:.'Irc. ,, dI I ,_r. de L'-r ,.- EnIn,' 'r 'aa,,. Tunfl..-. ". 'Por" caUSats ien.Ia a nue.stra olunmad, Ne harl-un ncem-t.i.nespoci Poei Carrell Kenscor~hy 1 Al,-, ior nWll. uqua.j .e e~r.r., cor.- s.A .,: sco e s
.1.1es,, r,, ..r., C. cI ." l I' ,.-,-.nP1- IA' dc r~h.-da .,.,.Ir...,., :n a r o a l ari e h l i ioWASHINGT 1`1 111o -U.o -,or Col pr w.I on 1.d t orU hed Press I,.I..L er,3-.:. l. i c.. fO l e a j .. ;d., ,j d-I3'.
,-.,r.0pal02, I0..l,,0I0..I :'f' ," mt. lr lleo i nuero hoserso a psrlor do hos he ssdo HUlor I S,, P.pe. .e ( sNGesdTON ll osIod 0U n 1,. '5 0, oe, Leaon bl u-
. .A.:. C...., _.E M'.s hirs .I4 ,os.',. n
Prmc p s,: ,,,,'. "r .r ..sn, - - &-- ...e .., tanado sen la igu sente sorma:lFr -rs G c ,'o .us .T c I p`t.ed 'F.
can rn cr .. -- .C -I1 ..e .. .. A.. li.. -,1,"1hanti ,leh c. caip; a ae. r. c ,.1,i i -=1. e0-7- e rc af ries cc Mder,' l. l ye lyner -1 .t-I.,n p rwi r.ccl ros r:da r, oe -'
...r, In- -r ,. .n..- ..,',,n. . ... w.r ,- r.,.. r ,, r,-.ro s.a -,, ue ha ur..ju.a, '.-, ;., ,a .rf .m Clu ? 2 .J C ,.L .na i,, -,:,de iBe 1 1 -- el, s fal'oJri-ue Il r ar o- r lna +1-.-
soo'a ,c oi l o ss.. . ... ,-a- ell.. 1, Cerrareooso porIs tmrdeoo maes ls 5%.0uee 0.0E.500. cad.-irh 0 :.:r,-ar. ,?;..,"..n l,- r, '''.hJNrp Ia. ne, ue -elh. 2t :. /isr,, 3I o
TPW o~... l .,I -o o.im -`'''L '-,r .60" . .".. .0'0_.- .m.c'` - .-DuA'..,'o-L oaa.dnw.
, qoI . ..cons elsigu.o.. h....... de 8.30 A.M.," a od ," ""`d, .. '. ,' ," r. ,,2 -
.:)m I I,.,I,.- ,r-- .- ,... I. : e+.. ,; ,,ed1 ~ sr lo e e 2 P a a b n f ..... .,r-n 1m.. c t' "h -a oa, e V T .. "6 a. h l. I, c.ue ore I Na r'. -.... U",i- I- n Cr' ad
Tal.~s, r,, qu r. ... ... I ,... 'r,. t,, ,oo d u e~ le tl p r a e e:n.. r.5 W ua a .ir- a 1. 111C -e,,. jrsca t I, : ,6u-1Lr. a m,,SDe, i, .j. Iu .,,,,e .u I ,- c. ,ra io
-. lg a ,, ,. r. L ,' l ... .:;.:a.T.I de -P-l .r. I..r I Oe .1 :'Ia-c r l , .!1- -L b'~ -m I 'M nl
r.l .,.p -I.. .o i I I 00 rPlN .e.1 LAr, hI;. '- r, ce Jaei.11 r.TAi-e _Z,. .d ar. .-.0-f- ce l g l d a ct} c
"n d. ap, ,".raeI,,aA l, eus., o led.3o,:oe d
Vo ... .. P.. .. .. .. ... ....... ...11 p55 0e 5,': .. 1.I- P .- r O i ..1............ . .... .....
.- cr no ,"', - d . I ." r c U- .. i", a r cl e IAR ; .-:T rl c- .'oen
IN L- -j,, I)...Ai N~So doalens doocclos23 ye, par eef~sisCos.o, -1 lso.F ,A, ,s 'L.. ---., T.L, l'L!' ~la.d
....................... ,5, uoi t...s..s...d.".so.d.o.s... L................o... .Il...t..s.............
_cs I.. ...................r...... .1o nsoo -"d o ....... ror-. .L, ....pr. os,.s.a.....ent- -' 'l
s .Ia. ,,l . o l. .0'a I0,1.so5P1pe.s-
I. s ..,1s i ..r.. -5l r.. c:`,'' o ]u, I ci o-i..,ssr.U'-c656. l'O 011,,,5- Mo c5 '. ooer.I rv 5130
,,. isien&.o anoo do .I"s 50,,to loesap.50.. 65.5 imdl M, s do u- or- o deC :,ool.n c as o0,'
on10pa- 3 a .C1 i ej brime bd ooe i. -.- .de ss0 tosh e n to5' ir W c.7Epr *'u -a r, J Poe- c" 501a ali.' odo l ,~do.1.1 ssoa U r a~ ~i "


II "nor..a. a f_ ,. iOdo.. r. ..e-.1to, r, .a ,1cslr..; a r._ . ult ..3.
11.sInrsllos ... jI'*Alr 'f"'Jr[II'll'%J4 '-'P' i-o- ,0.ibco o...i, i IL .: pjr o.',J iun ae Ia1 .sS..,. Le sboe."g, ol nGuer-
"es' -,1s . ., n. i. ..- w ....c. . ..0 .05 .5.. t-,oee s ". .... cI O-,c-s-, -1 0. ,,ai" :,- ,,.O.Or lo 0,o 0i td lo,-,, 5o 00e00',0e.
r ,e, 1 I .. . .. : :: ., '', C-e. I ..-. .le En..a 5,e _L o-,-i enseo.1 s ., do]'r, Lea ds I'r'.
neM.r..r ai .. C11 ......"... C.+ .... .. e-'....... I ,"e Ca .. ....ni e tl. A ,n,IelHer.Is,ria E. J ald ]. Ce'e-m ..rl."StoOL. setIee.1 ... ,.0.6. 0r0.. r ,1 ,,fl I,,.i ... i, 5 ,,enJiuinal ees o~n! m s pq Oa snlo,, eo. baooa,5 .mnas pted i o
r..3 ,. 0000"". -tI"tJ0a.IIse 0i. op ooe .o'lp,'e I ..5-, ..c.I e e e na n et . n. lu consider
...............-!-"r--,r a-i ...... ... cc.1r:I... .... . . .. ... -I .-Ia i., ie. . ..aj ......... Ii0' ~rill da b ea- d ...... p. m ll Dc afr me de Wca 6n... I n 'U~an pn rt e oC ,,.I CehIi" -r ... . .......T.... stmo o Itr a n do loo s pso eso y5005 soy50050 -ert e l os .e o

....... i ..c,. .... ,- r sos o C. en,:-.5 .o..... ,I' ......'..... :,e po n tralo san lU y sssosdo h l do libe 000 nr' 0 n ol[osel dobh-
p ..... ...... ....?.............. .. .. .. . .c ..... ... .. .................. .ol 55 onoio Is. d osde a o-&1 o "s.d.. tonso l so- oiAd1.- n t. os 5 .
de t .c --...5 iat.."i.I. ...Jn- ,, I. 5 .ccn"I ...... ,....... h, mn m.oes deozlonieis Io me sodo se d es odornoqde 00or5 -
..., J-rlr .0pu eb t1 d o ie ol o o l Oit : : . .% . le -: r b y e ld ." e . L n 'do I oo n oe- l ao o o s o o o s U o i do ed o r eso d o "b s 6o uno e pi u e ra n o c o n q u o 0 0 no s roo s o ] d t r
nI 'j , m ... ... C 'lc" , -ih i" "'" l'-'t..1 'r' :_ r. .......-- I I alit 1["i. cl ,.r.O snco6 u nepsao lgbded oreira a pro :, sot" q e cn115._i, aod a ra tc eco e nu~m n ulue o-aoas_~eseu~cxn cnr~~~
1.... . . . .. . .....L_.. .- -, . . .....o. ... f .-.a 1-....... .. .............. p at p ....MtI..... .n u[o d l tado c a d G` ..3' ... .... deraC L l .. I~ b ts a 1s u n.. .... ... da %..i e t. &m os.clq .. ii -= de l e ar m ba d a la ... c
PIC,..I- L.: :r"'f "r.- ..- 1 .,a Pelo l. ." r:a L. n.. ..-_a --I. Ie- c ;.. -,,,... en seora e pr eIprC i '.o... u, ao 1sdosUndosde r ..er l o sdse. n -I a.-gu err-La p aa.snn. 11o per BetIro de6 l lape ro oi-eamar.yasue o rB
r .J.-,n .' :.. co a 11 1do. 1 -- P -,i. .r '. ,,',. ,..a., ,,, n r I -' -e p r n c ~ a n a v n r co r ns e C '- -" d hnbe r "ab ,coda ahr-en.sc l d s r a rico 6 ezzi," 'm. - -m e 'ae. o
.................. .... ..v . "..I" ....................'n- ..... a6 ...' . Lp tegJ... ra x. -. -.1. ...t .....deat lr .. d...............Cl .....N.1. d. e ig ~ pr .1 IYJ,


.,sI .1 gr.. r ... ..lsr.o'.o.'. ". 's.s.'. ..o.l,,-d' "i',n,,'..poodo- tooeest olon0e-td-oal hsn- t .r e 'dI s oo a on l io n o 0
h a d.1c .. . ... .. . .....' I ..... '... 'j . .". . . . . .. r s s h . .I. . .....I I I I r rp m a 7 .b Ij d~ o~ .... ...""o,'.- ,1` ... ..,;rs-p-. .... g` l el tr.' ...F d ef I mt . .6 inae 1 pn lo .. ... d e expu o ra w c I.,n, srre.. a u a l I bm rhm -
dos PINPR~ I oofo~s~o', Co ldo Is lolooolnosnin-1pws d -o's --d lo -'soonUsi-c [deo --n los soolso dd.000000 podl noooo&Iloto l coo oh.]]-em

r "1 r r.c a, ,, r"] Cire . r -, - .. ,"... .- -. ,-,. -r l I ... ... ... . 3e I Eo', -apro e -n d o e Le-.. d a .P:s I L e c t u e0 3e1,' na4 3G c r o:s sIrnaorli a r e'Aat u l eIdedia t. uyo pj avl o d e 1 o 0 .o O 0 0 ei e spfq u e s o m 'l s p i m r n e s eroa .l
I .,.,s. 5 .r ..000 uooinIn 1o ollso 1psoo nl obns eao,.l"d.l.Io10, 0sIo ois's:-1 l sosro,.ho o ooooa c 0Ilaop


..........., ........ ..........!... ..:- .1C-d.-in. "......... .....t 'de .... .........wm '-i c aL u-:. .......6 Er n. ..............rI .d6I .............l -If ie- 1-.nretIas... .r ..... una.fuart
I~ a l ,r ,_ r r. r aI r .l s oI. . m :r -., r . ... .r .. II -,- I 1L .. _n r b s c u s o e t o o e s r v t c -o s -. I -e- .n u e v ' X' OI O : : dr L e s m o t o r e d I c a- : TF r u m n e n Ir m d t mnt e e- sl-. ta-'. c. o n m en e l ri t oe i E a s e d, c o
. . .-, 1 ,, ,,..l, o so e ool nt sdo ora snose oo. o s-,I0-.0o sn o.r "I0L4.n.o lod od ..sost l .ns lo sormedec oi Co ng.s o eo.oso acorn- 6e n u l o .a t .
ITrl|... .... ', ,i,' .. .: ....",...'. PC - d 'zda ore.,n-;N ". -y -h"urn fa r F. fi la-,...... .. aii rI psaa lete -paiidon de un n t e ...e..p.. .,e.~~vadehu~eapUe
3 E lr.-. r., -. -. l... t . .. h.. II c i:ar ,ir .r l tlI ..A" iI II ..,, ,h3v P J. =L i, M ob ~ 0 4w d er o 12o La a lmos on en n e a lo r E/ .,o m.n.sI a I ...o.u n.a.. u I., o m, .,.d e v u e o d ie :tr ,-c -,e rt s e ld o a r eI I r...o n;..-1DIO r I, i
o p h o n ollb,'ns dorsrdo ..ss srod'ioa I-ro--oos s.'ooo", `I'e r'o11' j' r" ',a t ls, A ooide onue dob 'o spniconos soen dla. soy d e`poduelon sal a d em o000000osev c on ou d pdo, . s Ijel-
'I'.j ." 1, I.. I .U a -- ,,',,' r 1" d f ".t D ". .. I or-dIt r.P-|t|nu C u w nK m ,wa F :, kco' bit'knuy upcrrrus osacuaesyotos ennro de r teeo ros, a' u a-"k s',utr I u "Imeltdo d
S r. i -, ,. i I .. I n l. n r d ~ I .i i ,O e r 1....:. er':- on. lreI...n.ii...Or-r.err'nnttras tuntr a as oe nscr ca.. .... -La dt u dis pu to adin o&h er&
sid sr '.. 0I rl '0e 'sCcss1sl nssal.ie.s.le onte6 e 01 d.0 o o onnde-h- -t d en o sts oo o o o o d O o ton rod cI
..o..u..I.r.. ......d...o.....pol...s-do to .s'1,s': '..;: 'E;"pe.. . .s..s' nP.. .im pornun.. su ea z a ltolro
-- .. I.......... .. c. .-... '..... .... Irhl., .. .......... cIr qL,;eI ..0.....t ..".. .. llrr.... .... J_ .. ; o' Jul y|- .ee it~rIls.mddu
;1. o. ...... . ..'1. , .,O, I.'.p..e"o].r r- tol R nue.a.,p.s de eniva1 Dnce"of ig pde0.1 . i "... Ia[s~llll. I 1; 1' ( .... ............i~lo oooo osoLeonp y otoseo.- .. ...n dho~ ...... lso d o Ayonon 0U 0 .oooo. o 000 d chs n-ssoooo soho o ooos nolea "00..... ... toolc pooosn
.. ...... ..,.. ...,,.1..srt q .... ...on e ro e Ars.de o ras.1r.reemntnllnno ...du 4
,- ,s -5...I s. .- I055 5550O g-o PosC5so5Cooooos~~nssnooes lsPssod mloioods~yosso500500 ooo ciness soooooool.nosdo a .ino n uniladteral1par1Portesd0Golet
; h ,Isl.oI.dId o Is,_ .oso.I..I...ss..st. ,..Iboo ,00ILis. d nsadotooq11oloo ms dedo Wl eoo o.lam Cesom eono s de-... y a e+ e. e n . .. po e Is .-oM
.,.. i r -....... .. id,. r rr or ,,s11 sosa... its, obd. l n .I , ado eo N etelo as O s oo or s d s. h ioos o n -o. . ..b ... hs d to Os oe na po
.. ..... .........1.1 I. .......... ... .. ... .... .,...... .I.. .... .... l +| 11. e .... . ... .. ... .... .. .. bleP a, is, -Ifens.... .y ,I rl q del .2 .d.. reslts o & am 1siz -

o..e o s Cn ]- cr po.l o, cuoa3 an-P.p '1 I osbdnnT o u d11l,. slor1o I oo oer, er o lb

r os; ,ssIlI. ,o..o I .I .. I. o...I .I- ..s.ndss l... o.....o.o d s. s n..o.. .......... no s sd o it C o- a ..... .......I.des -

19. Io cd.: .I ,: .J" .....,, I ,. ..,t a... .. l a::e Jo s .a e peSon Ir.-,,c-.., p, e :.,... ,II ..lII. -,.-bdee lr, L, . .rB e a rt.].OT E
4, r,,_ .......r'. .. .h.oI ` Cua. .....,on 1. .t....= ... ..J, 1. Pn,,,.0A,.rpl sorooonboI oodpooooR,1.,... r on-oysdos.....s.nnln.tdla Ir. dm .lsor

'. '. .".I .teclmienl euIlm. or.de ,az Lar ,,ee do dor-Su.c eraresp ons e de u 1 ,ed Pricsa q"a"a als ah e A p e r..IT.Co r re.e s I6.,us ,l-l e -,u~ ep~p g
'.soIa te omerCon__oq p sl ds Cosl o bro000 000 dolnPaa z- n oo!d ombo nia-h nl,,us ,,, :: .-l 0. noler ln or.e pl o .
-.000000r5ro Con1 russ s ol dd qeel' e par es .oo n sctr dllD os. nenb le-Sua ,s o nden goheelfi. l .las aean as,an e ej- .Donrls nue a largo plazaecon gar al cl o on es an
so, Jos`,s,..ss.s e odsIs os osI d.l. do Isser d....s...I f.es eoo I. . . e -e -Our, o l ot-n.1oolodosoaeepo o dta
7t1 4PS-]sl.T I, do. . .oo 0" .... .. ..... ... .... .... .. .... noer0.do S O a o. d;o
..I .'e..1,'E 1. a d"-- on l ad,, ...r Jd ., I... Y /. . I
-n". h..I n . .. r ," .rsO. ,,r :, I ',',elts-q u Insl bom bss1 a i dO.l-.r.0lots-n.spsre.eroer. 3sOse Dise,5T o n InI
I I ./ r.. 1 .. J.l.7 -.1 .1 ..dn....r' Ue._ a -ri .l"l ..-. .', I . -' 't'U r P'. L.. .. .. .. . ... . .... ... p ,"" e . ... ... .. .In 'c: + .. .... . .. .... p . .. d el1
...a1 a V.--- --,--a,, 1.e et. Para "abl e er rl.a uro.-S u L.n" pn" ss O 0 So...a...p n J ". l nr n ob p d n o sd lan de+o [ oo
I- oos,,ls .-',:-b, .p. ..r.,eI, ... ..dodh"' O.on OnooJs" 1to"'omlials cn, s oloe o lo o o i d s I o
is s.s.Oo-..L A P UsnOCA .I ss o o el- O r n re ao.-r 0', p s -s,, =.-. o. . .. ', 0':.p dp. o.. o. E s o ou ion, ,,. ,, o. p .nbo Iv oo. riSo d il 0l a d xo ndiO g dOn s
I ...., ..1.,. .. r .I q..CUP|RARA DI.. G"AUI-lei N ., E...; -Ul.l, ,re l ". at ...... sto"od l '',,1a]a:' cs nic' l, 'm .' r-aIn i. I.'c a. ..to Ia ", g ,,.rr '.ound,rmail .....pe............ ..... ....me% A I
sr.soc. ..Il... .., -s-. .. ...' he], odo so s 5sos_ c onrI" spoon ..... oss p olls.. oossnll o p Ibobl.ss solo.0 0.rS. P ooolo dot GonOn ds or; e

. . . .. . . . .... .' 7 " n e s r a i on e d a Y e rllG : lroi e r i c : ,: ; r I J , ,;l', : ; 1 r ', a1 . . . . . . . . .Pn4 111toA I d el I + m I l l l l


Earsado o Cubasardlaovoaooeeo tsao losto
C'- 1I.-sso,-0.ssl bpa dor u- ~sI.ZotSroossdsasn ,r". I eIbb~e, .to~ss sI I a o.olsom OoSonqs stpoeo3ons oo.~ oo~o
a] I.h d p I -'iOn "' Eohr.s Iaos E uro paOscho do ntalbo he a r ol oln o l.p oo ol oooizir .-u5oo,;ene5no,;.,. c"..dCondIso sosL O NCUT I No ve o do. t oa.. . . 5s' ."...".. . . . . ... -mnd-d o P r of-.OOiIu'o o'l,- ohb -oo P P on s o
.-r- -oe-osssooisoiaio dorosolooEn, I..d ssarnt so 0,0 : ,ooI-sis ssy.,pok"e 0 7 olsloio oodo coo In dlslstslos ososoI
to...do..non-SO. . . . . . . . .I ,Ie-I la


., c a.l d C ~ b T S T t tr. 1 e ,r ilClon a .r { i ',-, '" "i"r r .'i a l l ,+ s b e e ',O Is i
-n- --da.xcu.vmn..ME A A X LO A ,es- e000.0 l.naso. ~ion t..0 bs..:os.lao.- eb o ,n. pOs .s.ss '.s. .,, ... e .- ., s0 o~o 0oooosohnoplbopa s O In osdsNo qs oo
i?' -e.-,let 1`0"0 s oo ss so,,.. 0111 l uegtio ] od pr oolo 550m 'r00 Is.d


of reeel. ,a so -.eu., cd ,-,
"o nI.",o, Is hn sos i bH l.ONG KONG Pss Soi. UP" -Us" Os' ,n Aljo poboip" do 01g X]X oh no os ol luey b 'ep~odo oo co l"sO oo" l q231- o1o- P l

lao rn n s I.d,. : .`Jr ..o. I . odose lolss .do O s "oqol bo ,tn.o oo rno rnb, o- -sso s-. .o p ....s ...o ... O ohb o o lo p ci o q e [O ds lors o s do 1 los rl l d n In C o tto n .do T oo


. ,,rm .e :ii-d'..d'~o; p e ;no;m q e l I I lat" ,_ O. ;'.IIS r..l w H' n or, la l tc e r eI. ..'"pT d~rle'I ,"geiel = '- do.... $" Pa.......'a de ; dde o ,eo ,p ae' nonoLlmldjr mo . tcptrr_. .
IrI a ., Ce- J county C ,u.delI : a a el + I. 'mir lnd lbltl'r l).l e T iu a e c a.Fenr"t ~co.i rest.der dn C er l me n is cld o n. l.a 1,ue o e u

Gooladeqs o Iodsaofrcr Us.ldo r ,s oso o bno s pon ersonlo.I.boo o"ssstrou- hodo lo U Oulo dos osohsodeli os n 050 rOdo ots dso A '8o no oc oi~a ooooo oqu ,oos oee
I t b ido n Isle fuiiasIo.ooo p l.oo lo.too d S p ssb .pIg Los doss.d- m n I Is so .Aol m o On oJoe IO op os s
-I IA IRA.P A Z E N.c o R E A?- ,,ho,.d-,.orlo 1 o aed o ode.1.:. do Pois. dosts-oo.oI00IoIsI,,do] Poloo.p o`'SL11 a1.., I..) .1.. ., I -on hi i n a cl n .1 Ce a 433 ~ t r. I '.; Cr m ra s drtcu o a v l rd,1'001(,0 P z o sm s
jio- c j.-r, lue r d Cho m tal an n erreedrEl doctr.do ConPr meFerrndange
"' I, p. ....s.o-o..I I forooobo"so r1Gt..o.dI n raInpo.. e.reopaed.n.....q.uerowlrt, o, _--.I t. o16en"e ;"prlo Td lar m""s"ales.
-.- .. I, -,a a l". ral 'J G p rl I i el r e C o .]. m t r C n e n e v 6 in e i t m n e a
do.. So genno ooosc"sd .odAdne -AT boooo.
-n ,Le'. ..'o.- - - -- u s o" o tll 000000n P Refraintio O se l ssl uncnho l~js Isos u o oots eomeospso so ne o dl go oeW ils tona Con0fbgress s ssm. si o t s o a o l e b os
en so ponsos.,, ,ossor 1.. cl00 CoP.Ias so e-m-wd d d ~nnobo o~e d lsosno hap osoos poinsod onsln Olol ooaoss"Oseos o to t ooolodbo do Iso ooodeobooos 0put
.., -5o o Oboennool do] Oooo do 00 E dos"Idol.esosselol, k oc5o.a5 hosho nmi~ ai r onos oodon o Soprodtcellooaooos n m oe Asonboo,. b do Noobossb do bod Jetnl
1- 1 1o c o o o1 1o... ;o4 os s ten b e o'-co d o C e h o
do,1 ssol'. -nssoos o sopods nsodossdIbP olo- eos d eAdooesoos dsao l Tho ens.osolso do s l oIO os.Ioods anic, ___________
J a . .o I l a ..'- .oC . epnoo b morlsp o P rss eo s bss s ssoo so do n [l ro j o ~ ss i n d sro r s a dSidsbo ; I h o i t do s bo o
I4.05500..% ,noc.noobooso::do'oIIooooo.nrn-ooonnmodolo. -s o coobe 500011100 beosodedobb do qc _.bo ro n pobo El Ho te s l H tinro isd-I
c-so bsoq.i..o osIo n b o o o o o o s--odo-Os Posossb ss 5 UP." ." ,do K.'.b sD. Pes.Iun itboooIs n]fa lls P nodset ddoiv iosio o o o s -nP oobs.n o o o bls
-s 0' 1no0do, dontr,,,,, mseodo.o0ioohono ossli .P.o..bfd.o.h. ,olo ss- Tdoo1soloe.d -eftsoe
eoosobobooood-- ,h-o--bd1, pnlor1sstnooo p') .' 7..- .1.soo.I..q 1 u e snt: b ss n o "dso so o p 5 lp d ,p e l ob t n a os s o O o t ods os dao ot
do poIion ostodboo 050..fMooS. slsno dsoosb .00sossrsoo amr. 5 .p 0ddln ose Elsodoossods slo nndeonsaotdoc donto.50
h".b..`oqoIrol!:".oloo`~r" .-'.I-P Yo sto o o olebbdhbo oioodpssd t o Csos'd ooCososSilebss od oPeobdO Qoco Pl so In T o rtio an do.
.h ~oooo~ooo -Ip..Is.o. od, !. s.1nooss oIono1noodsolrcohoohna slemoscdoueIbsdrenoooontpoooessossoost
....I..I. ',.P 3 ca,, ao1 -rCEP L 0- 0 stlo a OnCis 00 bo.ooo hoo os,?oo 0050 0no o=oso .0
.... I. 00 .:.: .., -:Obs.: I I -ls o ootd o doVe snezu l oobo. btoha m osd il. o oo P eh azs .ol .t.ssoodo 00-e t~ o bV " I a' pu

Os - Abostostolsots, Itliddossdseoes olco CloCntsoiooboAnnrs1c-nol, IsoartIdohbdoe
.. to..... o sO d s oo d ..ooso.do].t.t.ooo:oho'-o;;ho- dol.. I.sIbI.....sI. E., ..r,. I.. -00.,I.oCoal.s1:as-s Is0- H O T E L
oIo s' o'o oI Lo h l o h s o l s o od. L o o s p o ft1c n s.o ssd n.to d o s s o t*o s O S d 5 0 .r e-0
.1d o, Is.. .s. 1 1 11 '. .o t o : .ro02 2o s htic oods- o0J, cs 0 0 5 p s o olrl's d o: n o p b os. o s : L o o os..s." .o. h1 100 d' n IQ u n pn a

I... -.o....oo.,....s podso Pa al4Coooe I&II Cosolv r oles a=d o yd s o 0100 d.
I I. ..... ," I"I.e..I.'folois.o.tit -oroross y.'_ .,'a d "o 0 a0D.-
..........d O I. ... I '.... ...o o.os soIdPolic al ,nou .l -.r ,5..-oI.. s"tco ..l I s- n a p p sitbo .ecil"OS y limitadn esto oclarr
. a t Diffn, rcnr5, EC!t degnsraldeehod hrIir.;e ou
f. tc a osN1s ooIE P DE U"P ANI ACsobgo 00.0 s oed o sI r P :r .I. .ri .,. :,;,,I ';I'. j.... -rc o al 05 O..o rpott 0 0 0005 5 os"s o
...-1.1 isos o":":o-as.,. dIs:. E C NPUC "TO N R N ei.no.55 oto ssosnIn.sbbibt'-u soled5 05 o o mbus : reesos 6 a isanss I~ci
,,,0 ...,4 . o sa u c o oJai a Sn 0-oS soso.c tr..:o es sts o pins 5 ,
desde ct pon.c do Lsa t1 ...s.es ..oedood sn o .",a an Ir....poodo e t sos hssss-amac .sod'o -Io Drt m --1 .. .'11-F1.m1ien Moraes(untz cog otsot ss e- C is deq s o U lDRIVE.sri IT
osostso oooo ..en I oMn.. j... ello po"..o 0 I........,.5-s oll i.. asT
a//Ud.,,,,, ospsossws.,,,. -on'tooddono.&.OfhertS roll.,.,oossot.op..-11.sIll~..C1,. qoo.5 .o- .oo!lco osfos ooItpli
fimee~o.ocAqo 1E.EN flQ ES Cd oo- Cleosidoencqua torpdin k 5 Isoosng T loust.s n .o, .Fe. ss s d etos oCooccdob le gooooooi tonods
Loa .aoded.,sOparo.oso'hde.o sodsdsso eldo&ootoleds
50,, e i on ', 5oss a doS oI ooons s a opBr0a1 0 lts ooto do s ad 5 c0n00 l0paroos odc d ooma 1B aAi ria La tioo nOsao a pinilelso '.s looda o 7oO quotb o do m be
Goono 0 Csooo ho osleose.on me. HO GKO G Jlo .0U)-U 1 Inli t oosde l ooel XXor0.so anos alot oS oig o se~d os pons'alobosanteu Cinoey qs
jil d aq,11, ic I rLso 1.dos- eIj dC, okase nd lm nto doT -
Lo lenbota;con Is oeneuclo nolteectldrr
po 6 Iic e bp- pcO e. ssumnt ~osotoisosse a ,
Confld"Inobalmequ Is.Ladequorlhuts tsnn hnaloxpocaloetnnanSs,,ss. 5550.- .a octe ...n Oine say een ~o`
dontitstyer6Ia can 16 tello= soC n aos sn Ij o smt E ougDnmrayIsnco olmnlbe eiao Lbet.rcdrcoISpelslbrcm
meerosadonelenlot.oocuil ars,. y 0re 5e00n s d lensona- e eeu utnatura t ouo Aeian-lneti nlnmsreptmuet naecf
1. CEPAL_._.aeatude. tons an. In 'ell ilu_ de aal GonteInosobronIa peoorelsidsi so
ULronna Habanera"


. DIARIO DE LA MARINA.-Jue'e.. 5 de Julio de 1951


FORMIDABLE
LIdUIDACION


POR REFORMS

urant* todos o ues d. JULIO


4iJLE,.S.GE FINS ARTICULOS A
3*Rci. BE VERDADERO REGAL!


0c,,,-$2.19
launda do Waranmdol,
C,,...orm,0.89
Fund. do Warandol,

aiger-ca.- 0.49
Uobrocaaga do Piqu6,
cogglorna 3.49
T-aiam--C anaan, eel 09 La boda Ferro-Pomnr
20.40 09
do3tEm lys J.IT .lsI.it.l.s. ontl. .i.b.nd ... b"l. ll.wpIlo= tt,'t
detspll d op. d.e.fil, sJIsIh eremla -- .Fato DM-Pard.P..
alidmbua S.49aEldo,,"rg o ,dm I.6 eaIn do I .fica cinterrrewdmon r
.Tlfl'aSIPclo b ro c o... y dd e., a -n uel11. o l'. r langril ci',
Anilmbmm do Da-e . . 1.29 C "lu m l e' i:' .l+i ba& ) tol
a, ]A lItho,. T,`rll y~aFerr~o yGarciaL -lI-, r m~uy ll+Ol ,o Ipern do ,clip
uone@iAfor Josie Pa ,ri. ?e lig Gut n.rrl de VI 'aIy rentl i 11 ienes r
Mhlne. oodo Alenmoaalce. 1.60 N gldsty Maiwa~n]y[& Isruietar. d I.1 1,,i o
cot. nlja dlt rx'd.I a Idwnail l Cor. i r l. .l ,:tel +alnis .CA
I. t..... F.....j de .. eoposa 0... ..l4 r .1 r.c. ul
o, ...h.....mush!j ... .. r ". .R0.25 ,:'+w. 1.lrr
Bo eag p a0 2 riper~claoa POT un o njun I, nrnumro. men",'c : .1 Gll, ldoiP
n..dedo,.-%.: I Bn ll- r or .. I 0,'1.1e. I `
1. es volu onlrio res el set... -.Ee P,-.-. ,-"cRI.+ +.
IVSITMNO Y APROVECHE HOY MISMO ..............' o w u' "
Eia,: do, Ia'I11t-i.,inci,'c,,vr.',.,,Jo,'IFj A.,re I
iSTAS OFERTAS EXTRAORDINARIASI .....c.oma..
+? / r .avl'c-r .o .i' i llna:. je M o.- ,' L M- 11l P..l + .." '
12 r.er r .' I J 1.1
o1- i+.'sr pre l,,)r Ila lfa Ilania lklt- f ii r It,- 'z .If'rl. L r' r -,',lrlFL
[ u rom d .:,c a, pop l ..or..1 I,, -.I+, 4 nllh
FAPRICA DE SA.ANAS """ ,.o ...-. . fI......... '. ..,,IR,
g 1.lad l el, rl llo 1 t o u. n no elt a 641.ll,,rIc.
C- ,Andrl s h.I,i ,. I. 1 :.,- ,rr n. hw I/r'l fw ia .i rr ,." ", ..
(IG {++rl Ii {II. Fer o no lo l ,EAl.-ili.- E el, ',r r.a lJX
N'he dtne moda en "Tropicann'"
T., Ia~t~* ~ ;,, ; A
Ft, r,, el i, rcrn T,-., I 11n f.,,.. '.,-
I. r, 1 a c r. ,, tlJ L. l l ,J', 1n.,-or. ,c-r l.|

AGUILAl ,11 TELF. M-7442 i HAIANA I I. Ct.tr"
|l~rl'.. l.S ,l~lil l. (,.rlurl n-,1 I Ielr". .. II .r ,~ :r r i Kl~l ia
Clor'i ,n bailable 5i &.. -,,0T 4
ir .- I oa- ,do,, n,I,-, ie a ,.,w Nrai i i e ,.. IIMe iprl+ e e 1
oriitod m ng oI s9p. q ilac nrla de e'6 m~.I n "i (l.. M IT~ lll., t i y i lolnp.r ior hl ip-llli I rlml ',I.'

C r4, OM I.18Ft .IIt I i'., I... .. i ti. ,. r,,Iz,, .. l,+l "..c ir Ihij eI" Hr
II prm dlis fia ouutosjamlAt, tl ,aq orttdotdi-. r.p t-ttr ..u.. .. .. .. ".l
EB-nl. iotd tbIM nool.r at..&.. .. .. lrstrt...l.. ... irt ., ,ul ",t-, I Via IT ,tm ... .... Irt I. .1.
in play. Ba MAit.o.d.Onttil.d. nq o lm ldlO n r.,. 4a. ri .
Ir'. limtlllIn Para.ia At ad tnytnard,. en Pard e ,Ireei a.e.,.-'.,er..ro Erte
oLa. liwr-dnt pact.. pa.. 'n q".*t IT o lI IB tni tAu It
tigllrI 6111o l,. nl o ta. a, I pt1nT o1 n, ad Hl rinl.. i ,isp l., pr..-
pllll lr ll 1lJnc L tt. al it[ piorn ite II 111 t o, i II rd1.. '.r: [tr, r A ld ci+: PI,,,,I
Dolt )oapr srDoI.,n a. enn. 7- uorIT I. = rEI-Adl. t a. t-ard. To ro..- rte

AM % brla I1


S41o 6fa4I- i Ie permile "Elegir el Punto
Preciso para Su Eslilo de Letra" enlre la mayor
variedad de punlos d- re ucsto de todo el mundo
elm felIm S0 .aa- .
,,,A dnrt *IIN+wt.+ zi-', ., m .-
- "'11-- a o~t ,- aM-.
&'tQAl 0ama* i-' >
t aSfar aaaff ,J| Calu&. e%. u
lA&otsiS W an IIuM oIN --I4. Itrae, &.4ateHM *.Ifl. sara-ytD
Sue ens 101 rm fl S
I- O W


MENTHOLATUM COMBAT
EWEL CATARRO DE SU BEBE E 1
Paiaabi--poanpital-otVttIr q-
I ,ii .roepmre, i. -.L1,p .. .'.l._i ; "1.
s -li.c...pont.. itnp....i Ia ,-1. -, -
a* alp~dto yIsgargani.
Elretmedo do u m .dal pmrtacomI. & ... .
M sI ...- .---:


.-l. e l p r,. r,1m e 1+,% .,
d-l i. a 'A -,. l.O' glal *u l

IH 0t. Me,:-.~oi
..tt. 1n Drt mc,', H.
.1,, n .itttnta etl *nettldt a ,.


dt.ll ti pe t a aa do ii n ee
Iidla Beotat r.. CO
El Hro.'emm' d El -nq n dowmi11
. nI'lM o rgr } dol. fullr gi i Tlt.dt
a ha~d IG.Jbtt .lta ha] Ito t-ordl- t li


PAEA ROPA
MA ELANCA
Y MAS UMPIA
USE ARIL CORONA
.. perfumado pt tmp.rtir a
la ropi lavada unt frapgencda
pura y dellcad. Compre ANIL
QORONA im malqit tujcr.a
de viws.


Ol-ro.d.l" NRot"U. Cwft yn r Cl+
'Ia .tht, blt. p Cte,
S"iA,610-H1s, H ".--.


GPATIl&
G AT IS obiquio pora u.ledl
ia- Con cada R'eFrigera.
dor Is regalalotto un
-- ,|ouego do ,arra y va-
-- p L'sos con bandela pa-
3 f ra refrigerator o juey
~ go do utiles
-recipientes
"do cocina.


Pigina 13


Alma Cueto
a-, r dab ,.dtar re dn Bacille. Ia *If&iltd Ait ms
U9O u o Q in int railart g.i t riii Itrly t l na j de itela
U.L. ..go cc C:tl6 n lo en 12 fle"A "Ieonads el Tieraw
...n u1.ed, )onto e1 Agdltl.,luo
Ermmrc~ena


.fio-rhfor Belnrmino
Gnrrin Feito .
1 rc6 umb oI
CllJ A el
. F, . Ap, itnlic y

r - i- r .o t-

j... '-" lilu trevi a.o


rVhals on lon Anasttnc-a Getintal


EhOch. y en on eteilt Sao-ln dde
Exhibici6n.

GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A.


Pradoy Animas L Habana Estrada Palma 556 Santiago. do Cuba


I

DIARJO DE LA MARINA.-Jueve. 5 de Julio de 1931


Teatros y Cines


EpeTEAO"I'.A"
01.R I e I OPOLO LO GELES I
V ENIDA ..bo ,t. I EL ESPIA DEL
IEL HALCON EN HOTEL
MEXICO I
j -A -A 000000IHoOCoSAN FRt0IN..SCO NC.Js, ld-., c i TO ,L'ABE? Q..P Id(l.0 1,..

S> '. '.1 O . .. . ThI;Srt`N El r rol F.Grades ilusiones
iGREAT FxrECI^An0145 -- Film Ulnverll
I. an m drl I nmorlll ecrloritrCHARLES pI('KFN A
P-roUaionliind.p.,
John MILLS Valerie HOBSON

lean SIMMONS Bernard MILES
UDf produccldo do I. Ar olr Rmok
SENTIMENTAL DRAMATIC
INTENSAMENTE HUMANA!
.. d e I grand olorolor. de I. pnlollla.
HORARIO 3:30 530 7-45, 9:50 ENITRADA: 50 cM.
i t 1 1 Funl.n continu. drodeo too t do am.
Una Tarde en el Zool6gico
R. ... .. ........... ...... .... F,, l F1DE-
E , .n .. n.. ... . ... . r' ,,li' I.'.a.
X 11', 'I'" ; 1.,..ll .'.' .. p ,11','NT,,; n",0
0n 0irl 1 NIV0 II'-1 1 MI 1 I o 10. Is 1- F'PAp OI1S
OmlloloI N.. tC l ] Ij 0L.tlo I IA.M C.SA5 NO.
f.I C l IA1 NAl10NNl-FS
NT00AIIA000 00 I. H 00

9%]01 (IN 11 PFG If- A,,. C -I, VIi. t .0'. .ol,01 10
l "'n'h I",. :i.' .. ,, OVICT0 ^t:I Amok, l0, FI..'.Illo '...
In. y,, ,An ,H:. 1i ..Tripoli, amInt, 0 .nrn o3'
-- ll011,11 1 l'n 1 r.CnB


/, j /4
ELLAFULI A.I...A ElI....
EL ..... *- I- .. O.....o m ,
E INTERPRETED
CONSUELO"VIDAL JORGE FERNANDEZ'
SADEMAS
TRIO 'H MAt S ,,.'o .:.: ll
OBDULIA 801 CA0 c ioo. .Irrn.. jiorlLpo
CARLOS A 0 ADO b1.P 1 0r01or0u1 1.t,.,:
OROufSIAr Oft t1rRO 8tANOuirA
,/, / d Per/attdoma 4o a 9 dpas t -w-YPAAAN ouee49TOOOeAtfUNDO0
DORA BARBARA 500 y 9 lb
ESTA NOCHEV YTODAS LAS NOCHES 7 30
SHOW AGUSTIN LARA 1 10
'.SHOW NORMAL 655


CARTELERA

ACT'UALIDADLE "Coott de ic0to MODELO Lo IrtdI0.lti v flchndolo
Cnosu.e de sAmus p Cal, er, 1o,, 01 t Costa At.] Nl.tcl.rlo y
La,0 Not N.1 .n0 G"l.ot PIfert
ALAMrED A10e del pilo. o Con OdDERNO Mtl reino 1 .11 ur., mor y
ALICOZAR DN Lo er.tl ia lren I INrCO AL N i. t tdldo 1 leii. t lOl
tMBASSt EC.C0 1k 00'010 o I 1..1A~--r00.011
.500111.1 N .loo V. I .101111 E10 ,0Q.- u01-0 c
A M b .1 a .,l ,. 0j ...E ,b i l t id o r c A e o v u, r v I 1 u l0 o1 ,c r .
A POLO E -. a no A Iu n E, NA I Ipl rL.i'" r. ,0b Q.e Q
ejll. I *I Bi..-. Ollr. o'.11 1 -o'l~ol
IARENA L "'.F d Ir. -aICl Mo.' I :


CLATLEO CA IO Clcln. c.RI:O naf &rll ullll
Afal M c da, -rl~ai .IOLIPcE D, A.. n .-.h- Ell

'- .TLMiD ........rl ".u.l.il.''.... ........... M~E. lC.t.i.f........
IoA o AD'sr.,:l a.l 0 ... ....--.t' ---, --tp-.. .d..0.. .


BE.LA C0 LI0 L fero 1lA"' PINCIPAL ,Ce1. I 0I roI 0
AhL TJ 0 de iodL yo851nl.-1 1'o p0 1
pladt o J j .)La1reln0 Del000 1,r.,
BLAlIQUITA LErIta Bor.rl 1A0 VltIn.l o-oo 0 0 0i.0 o k
gran0snow, 'o0110 Ajo 0110 0,ti 1.10 010010 0,0
I ,.- L-r ) "a', y I'mo lo i' m
C _NECIO h Ro"Iotoo 0 1 00 n ....

pcO,'.R -. s ,I,-.1 r1ia "tn. lc" .
c.....0.... 0.. 1 t t ... Os ; 1,00 '. ,.-
CUFBS TrblI~.11oaop flg',s 0
C L ATBO OOMINOS [I rot,. .110 RIA LTI) A,'o del PFoot, Ptolll-oo
Rj de 1.o il Se. o pa.o,,.-P.O

0 0 , ,c-n .rrI. ,0. - I . .
A in, 2.. : ,',' ,L "de. .,. . ..

'EI'P '. 000 l,'. ,ol..i,o 110.0 C-II 01E ,,,,r.t e, ~ l

Pto El .,, ,,a 1-.1
3 [ I a m e de 1 P ,'r _., I.'it-I.. ,-

.IS.-"tdL-U1.,e1 0Ie" L1P.1......
W oL S.i Lb% N 0.10 -o0A ai
LRENOI L


OLORI~ to 01 P~tlo. oor
GRAN CINEMA Slrlod ol 0ma.e0da
) T o -..-. 00 no..i 00 ,c0n
GRAN TEATRO 'Mo1'oso,'. A.-,
r-..a ,..... All fr i T 107 its-'Eu ', S
Mol1t.5 11 0110
GRIS D,:... le 0 110111 S-eto.
... 10.. at 0 _dc 11 flu.0
INFA'NT.A, e del Paralso La Nei
lap OrIPo.o.oo. Loioo
jLtR^Looler,1o 100100010 H'0ol 00
LA aL sn nl0 a Pru,. 1 l a
LLiIANO -% Co.a doocmr1d4d Ti pi.
L U 0 X I0 -,m' r n L 0 .1 1 1 0de l l ta r
LLi. ion ,'oo. Lo.1 duntol 00raolsI
LOS ONGFLLRS tLa 1ot111 irEl es.
j,,i. UIz iolel y ifi[rtom croem/s
MAJt.CTIC Kim qe li tInot. Sece
Ih. ae F ludo y Iouni cns -1,1
MON,' NlRFD El 00let 1..1r, 0.'.
,net.. Iuintol orl..
M1\110It Me-Ado 01 11iio to1.
1n1015 El11.0. .
1...* 1 ..,n.." ,,' I
MFT'OPOLIT So, dot P.r.d.,
Plloopollolgerleo.010001
MEXICO I pIlo 0 tO ro.r. Pr,

RUAMIL." o 1uoo, 0i110010 Ti .0Pr0
MIRAMAR TllpOll 0rl 0.6 dt0. do

Ameno n'ateriol conliene
el 61timo nomero de lit
Revites de |I Propiedod
H.isto oodooaonJooto dacldO.1tt ot
a.lit110o rtioera do It "Reo tois 111i1
r,10100d IO P.olooodltotItII o +.
L. IL rllnle ubli"' w'.0, tlem.
l0rhl1 do rl% an.: lhIid 0i01 1.0i,',
MO.e.l 0'.d ,0+, 1I 1 u1 ..00 ,e
Qodo* ,ooolo..o I[, Otl~lhll,.I ,,0.

'PoI..odooooslolll .0110.ooltro+..jL
10 InO JllotI, 110101.0 llll, ~
00111..1t de 111 .11 ', 10 I 7' 01.111i
.Ino rP~ u n de de m -nel~+in-iC. 1.... 1A100lt t0lll.
,10 .1,0 .en,1 '.llio sil o ie
dIIb el T"IIt. P1( ..I
Iroo+L-" dooto poo",'r 0.l
ilo r il.orl+ Irimt.,
Mlradror Inlernalclonal F, rfjT..T
"., ]a.. M LILIrIAI
Deall~ls i tlr Is P,.oIrd.,1 er
Cb. aorel doctor Gut.-, Gull0..
tie,
Dfer,. .oo 0.1.0 n,-U 01100n0A0,i
nor- ml n~. A.edel, or ertsm of[.-
OOteoio e .e0 l Cenlro11 c100 Pro.
Gldd. h. s.IPro ... 1.d. Retura Qoa.
,da lod.1lreraoodello dCorasolC .
E'i..ea e ettrel ilnnrt.el del A --.
11.110 a. 0lt0*o
E0 .od.0 01odorl-tdo el1ur1a.
r.O mdnor JLose GIIch
El ,o 0 110 00ravtO ,-wo',.r 1,
,oooo nolh~rto.1drrh.' d. rn,P],IF0. nl CIIIId 0100lI 00.11001
Iouocl...or.oel.L "i'..l1.n
T.61. Je IICdntr~i:0 ln U 6.1-
ah "111. 0ul,0111M1 n,
do l l I l0 rlt 11 0 le do l.00
0S..I0.0010 an D.e,0 o 10e1000006 0
1110001000 d'o~o010 100
Lf.tA nlw.l1, M 00 11 1a
ur.rio,.i aIs C.,w'lc.:,n1`Cocraln .j6l
iiotod t Ir,.IJ 0100010, 0 o
do 110000% 0 do,001001
0.1..... ,. oo od l o,;o,,dotooto
ii et.Jd .11.o i,- aeeiIi.
,it Is h ll i-Le-l .1el n~r. Le a
cens1a00Ad l.t.doio d ot Moo l
doi ....olo.....co do,
Ach Rs
bre hlvaleC u '

Obm : utor~du nor- al deparu-
Imento de Urblnilo as.dW Munloplo
de 1.41 Habanal
in jpuato sobine LaRenLz


A "MUJERES OLVIDADAS


Mos ODIO EN SU CORAZON
. HITS .
MONOGRAM Pcan..oo,.to.,, A 0 0 mo tflnlu ono. Mmoooiol R


I II . .. . . II I


11r


Y MF -[ iEN MAGiCO TECHNICOLOK! 11..i .."
-mTHE ROLLINS CELIA CRUZ jQu6" podemos hacer

ROSITAG Y OSLA ISUOELUL 3 UN por su hijo?
ANGELITO DEC. MARQUEZ PeraIl Dr. Fidol Nos Ceerleon
CONOLILIA 1185 7 o1t,. .tb o reo ui0a.
Moolt.Mod_ o tdoEooL o ..1t0e1.o t, 10 opltcclJOO do
LOS AMANNT15. 0u0 produccido que Deogs Al coraum de Ion Matanzoaso Lain0Cl 0 -otoo g1 and- .. 0.
eosmorodoo. El LUNES, on el FAUSTO. CUATRO CA INS0 ) go F'.. .....1 dorst 16t t, ...i... OA ,,i 00100 05.n'.e10n L1u mo011010
d.ee e em. ,E e Ine errt p r[illr,'tb6n an-
el SANTOS SUAREZ y deodeo o JUEVY 12, o oe L UNANO p 0.r.10. ok.doto Lotcreit a 1-,dart 0..e0 In1rpe0:01no do 0m.
pre a1 hat0 clue1 te.-0 a1 0 me1e0 dc.1sn7,.'0 001u0len pro0u0 Ir.
11 to 0 n. l e. i,'.. , r, -Lal 9 Iao1el e to. 1eAell.1omt 1a0on.0l.0r En.caloAoeomnprob.r0m. 01. hl.
d. .,l I ...- c n.tei,,I0-.110,00 rd0 ` do Ad010 deootro Ittmo .' 1 .enrool.odeodenoAld ot eto rot.
Po Tu~ .' I",._Am., h. 'b Io lI,) r. L am Io ppropliaOi amid ea~d En linel ,jer,no laeal lAd etirpaoi n me.

511A 1 1,,lO .1 11 ,.1'i.. 01... I, ,1'.1 0, .,.111 C o0lun i too ir 1.,e 100 A1.; e ,l nho,. 00 aer,O ld' t quetd 0 0 .0 o roooooblado
lollI 1....', .- ,, ,.,, ,: s f.,I I LI .a1'0ll00 0000I,01 01.r1., r. 1,f1-r,_ rr. tO. 'Llo ,0 Htl Lo An tl onfermeds .
,ES UN CI C OI ,,ohdt, tohi h',tl.3.lttl,0111 0001N ,, rodU1.t bird'sisdlO 0 0
l I L .0,5... iJl-i.-,',- .t,.l, .o ..i1 0o l-r1 o'0o;,..T e ...0r 1,T rl.0L ot 00e 0 K do 0 10016 0 00 0~10 00 -x
............".C.... ....... .... .1. ).. .. . i ..... .. d, 000 d 10 .. .111. :n aPerseguiri Ilego ao e lox

o". d.' ,is.de le C'e 110.0 e. 110os l" Oeootlllm O 0 e0
-I.oo, l{-t.-. Pr,'-,.,,,1- ,0..i00 Po s'u o.l e de
wlll( d1LIa r [- L.,N J
110 e 0- .r. Solr.l0. de n,71i0iSjoI st.. ooioO i r O 1 l e0io.oO
... 100....... .. ...001IP0.o10 pu01100110 Nodoortotodi Ttol tool.0o0i e~'C01000110 ..0 do
.. . to 0..... It 00101rn1, .....Mo e .... Il I
de 1A0C. v la0an 10.rioa,110b. 01001110 0000100.00011do g
e00 rd, A0 11 roLt l l do toii "ioo 0 .10 ,'
UN ESPECTACULO I 1000 prt.1.O5o q.1 100 o0
let.-.L|ma.~leldp~r en ).. m. .lediiae an ma~nor ze le u oC
MA_ ESTUOSO IMPONENTE o cwa s..ot des. q, Ol. 0 01bene1111 1 clueh t...........d...r ,...p. tt)I.
ffpi ondo I odn.ntO 00 e0 ii.L.ento oqueomptdtmo ggiiea i mai. 00ll:l0,0
i5~ f Jft.001deal arisof 110 AI0 R001 IA tIoI 10100d 00.
r'rs otWo1qe.. . ......lo 06 e dndaoluo merloold 01.. oo
t~o.. p010 01 11oojAodo U0100 011 00 00
A1 [ rlOlinm T,,iUzo. 0nl of 0 ro ole.-ohT.le1 00nr0 0 o el.. e gotiC 1 ,
v P 1n r ,mee ...... h ne.......... .... ........ e LU I 4v
carr~eclao AL:`e lujerLA piaareal.- hT p~d a n L m cla u sMeO
'Z6lP oi. toerel tolOw ton tr.l am1o n o,o.o ,0e 100e,1 ne '.6 T I d
0resenlta r000,10 10,11r ', tgur. 0llO 11.0uAe o c.n. nsp O 0 et0 M I O Dl 131
ii.lea it reueucinue---r, n0.lIdB 0In1 t irtovelbdel do 0r
A 100437AoIondul in cle ane r..d. r .1r. A loorltto .o,'oprr.es ordleno.
0P1Lq e I Cr ';' ino". %ir('e" ...1" A, A:1 i.%: .... d p= 1 m0i# .did k
0f i0nd1 ,0- ot 00 pdo l 0101101e00
III.e010l- r e -,1 1 eP1r..O e!. Gootsoo p.
p.T l'A.rtoo otooen be opn0r0ucibiprce
0.t 0.r 101011 r T oto 0lee, 1in n 000. e, -r..Iooeor l otolh nd.
,[o N N ceI a. Gae,1 ,H iinaes qde In ,
CONSOLTA N 111530 100. ..0000010 001a1
ff.. Rasl .1 .. I.o1mosirs ..1100 lt.:M--r.0110000 ?0
.p .w.n 17.' ,to dot e 0lM11.1
iiii~~~A. ii Alr idlilr,,,i l ~l a IiIaIne'.,bl 1lU llIta .- a e-e l eae... QAJ rise Iscxu
A. 100 00 00 10. Go iI0, 11101.00,a, ..tn or
00 :,.-:;..,:.:- 010 '0'I0000.0000l 10tbldpr~lo'oo.1,001 p Ir:.le~a ~l. ~ele111
000 .. ....00000.0 hA1.. ....... 1,1' I 0011 o,'ooe;, o.1.. dolt ,'tdoo,

ric.4ir, E oesepermhe eir r em aaot do !&biotlols o oC I Tai "
L[~~~~~~~~~~~~~~ Ifn--i por Iii.. m'm+m L~ dul"; ]d ... eoxheelli..1ed prl. .'.e -b .ispAdam.el

.06 MO114.., 00. dwtol o oAto t' rto ostl.. e

Oil, `.:.1...d -oto i S oogto. d.Mo Inor boroso
...... .... 17. r.Ida cir # lii!e a& I....... .. .. ... .. ...... ..
.= % rreelr, a le qe% el ia-iL os sh1 er-ic nlas
I. :o' r Ala s ~*. q,, t e -u a,.-car.udadcleo rnfe. co"R art /nc
YKA, I A 10 I011EAACO r.e1. na d 0 A us .L!r.asaleL. dlecior at Radi) senior Jose J Sw
('L] l 1101 ,0 .. ...A I t'0.. W7 90 lo0.t...... quof1.p.'0010do p0 di51
AMF AlEN lAiHSTiNIAi p r' '.".l Du ef Im e O" knLJ r., I rei ajar .1 murust,
... U E at.. . ... .. . 0001-,V 1011.... 0 5u0 01P nO rbe l2oMd
AelNiit,,P, A A cans e)..'u letn 1pr ucn de P a eJ .
MA00 00000000UuEEN OHAURAJOHN PAYNE 56r reKcm -cs eiri0 .j11) j 01.0q. 00w ooobo mob
ei un .-e.dido e .Ir~ee a ,r e nced) ar 'r. 0 m"I @I d ozen
par.._.. r.. d Codl.p,.-" ....od 100 00db 110 0'S n .1t10r e
" i men aee .'l u De al
CoO.,old *, p10.1cause0. Po do Maio o
SHOW KUT I a .im 00s10hlo lelqu0ell.ore da e LaI do Ms
RK PRIMA /NANCY 1,,0, m.bI.eloI.1, deoocid-Leo~oo
WARNERI USHAWV |MOREINO STAR 000 10A 01 Iuooo dot osodm.s

VODEVIL MUSICALNa. MsnloMautianConsdo, Lydia Usd10i St UNA MUJER PER VERSA
MNtm Rodripo.uo . NOCHif DE BODA Ga'y CCoopor yCON CARA DE ANGEL
PoLroiaW Neo 0e oUNO CONTRA TODOSo. UUeo on to ENCANT'O I LA VlA DE IODO HOMBRE
tibAv UNA MUJER COMO
oa. eo11;.ort c 05 05 Noi. '..d o Cairu Loto in
,..d M- ,.1- .,'-,-rI A ,11 ,-1 3 L., r A
or I.~iu ir c C .Idc I ju.1.L6B ;,. rI e.,., ei,-,1+:, : emir&.
11i,5Cl Nocn ar e eLaa In." ...l.r -lik. dE c-c.he de bad- [qNANDD O VCTORHAPFR
1brao iI 00 ( 'f loirarolrrsla
o1I__Ihe....................... SOLER OUINTANA TMENDOZA
1 1 $IV -1 1A 6 -311UNA PELICULA EXTMORDINARIUA l
,0. i0e:,' ,-. e1OTRO HITd COLUMBIAIPIC IItIE
.......... Iai ... ...... .. e iJ&' 1. 3AI a. dr 1. l. i de W k[ J L Ir L U MilII
ailaotrooI AoTNESUE L L" 30


",, 4 W oN ...... .. t"'d 1": .11


r. S a i., e n. i.. e '.. .. . . .. 0 1.. .
I.; ^*ca^^e. q -' ". '
too n l.r bde1 0, r b
,rvTel el 1 eIII rto de Iom xr-des le. -
5,z T If n.a del onlto' er. elt a lerorid .
~ Lm va rdmd em que nunc e --eron
|| ---'-le- l e.. ei elco ueltn Ic lmrode Neo.
Co ji hm. er.ire IMd'l i ,0 116n1,0.
Elyse Knox ... ... .:
,, E dw ard N orris .... :.: . .

leynoldo Rodoldik Croowlord '. o..o. ," ^'.r" 0' 0.... 7 4 I/N#!
". 1. M ttlon Mettl Ro0odrl eL KIP,


'Pigida 14


I\' ^....,
I\ 10,0,-,,


Misica y Musicos
L. p N Blenst e .
Coldeorli obn Artlor Heingrsr Vlm. c 2elbr1 I. gdodldo d
a s l Ly H s.ul irn6rp m epo nal To tre oi d.l
MUafanm .Ilf 1. lu I p m =ptnt irt. ulUVo mn-ndb
me .freers en el L *e26 una con. pot Iu a~clpuldeM4rimntlH--t
rerenc" o. r .rd el c0ebre 0 d I I:, cor oom qe dirlge RSolmdo om -
Jdzn.d, Ar on 1to. Haloeg .to. otonrL
hibur HRor.ne Daln sconterex,-. Dnom de ltam ms odeoloMdo lluom-
eoiira a cta.u del 0o0en Eorr.piltor no do balleL do r ndmeoondirlo -
v mustLOloio cuDoano Arolld de oa nol EJdG GarcJa m 3tomtro0 hI-
Vega. "' a ., .tI el peti0 d1.1 Ited'oreuron1 Fo,,nloOlnGtoono do r"n'
co "A]lert. T'Il, 1 e.i .1 a Jes il'lll y Mn&ur[l ae Bohn rulpt. -
fro az a lcri e ii -M~er.le
10o01011000100Sotrt..10 lt0 111.001Ai11100anoI Patdlo o
-= -o de 'oWoToo'k I to1)1 -asoyi to doroodo poo
'"?l'nlM~ll~lI .01i ~ 0 O~l. .1000 00 .Sd~l' 0000100It~d '1
loa na oad o mueli 1 r e t o.. dol-o Homtlons o ,r
rele l -l e Mel un rO hod I .. m Cr rel* y1.I e l O Co l 'do o or-
Ipruar rx~ ojj e,"n el priLo ipeal. Df~~ ian l. Qffllj
i,, 1InStlM to 14-11.1 L.Lr~d. l a ide Alicia"' c.mkdmd

0pr' nl"0'0e dn0re .t& tIr oo 0o '. r P.eJ da Dat Ir1 '0. 001k.
I r elpr 0ot do 'o ilu .i 8 i.- la, L=r MeP oeao, O lo ooml.
j dres Sum r .s q ue df a j= r e i : r repres .-a u dan lam Hil pf u colme
i. e o- s 0 B p acr h 'ewd- ,
. le Jle-dno doMoLrado gna, ro h Lo trnelo. LBo o en Ml.
,alldfdu plaro, I .1-. e 1.0 rolnn V bob V.lo..h Lm Lo d 0 : i So.
1rALTn 0o.d 7all .-1,o 0o.. 1,, e0 1omno M o l Ponot o o dol-
quioue du deo n0 1a ur. [100 0 I 0 0C00le one E ul m dflere d n-
oC ool O hl oI lual ci.-rlo pedao-|g l e
c1 do S.ra L oo.d& ....... e1I to ir.-u de 1l mmk0poqgueorlllI
ns0111 P~o pra 0010 roelt p11,'ner0 1.1ror, t or t o)a adldo. ,,1 't boll.
presle;.Lici6n de Ii Joker f.nn r or ru mdlioen- al
1,o.esTouk dol 10.1 01em lgb~ rm10110 -nInto edo Toolou.
lil r ac r. hal 1K,
I tj o -Bl "M or.nelt BoneLo onnorf lRelo
.ALrnr.,d-Apoe.So..bor.o' ool o t gO or r.111 0un nu0o0 W do-


r, ". I DR'""'-],i cioo me nr ale..
p01.1,. PcII oLaca.o pofo rs o deo k rot

w, l r ., t-l e la do Bolt. l do
l., o o, RS.05,.o,.o... "Io. ,oo 1010rde 00et 01ur1e
..-;, S.d-Ill Ioun .. A

Pastt. do, t nn.. | .rr! , 'lro de p.rlD
r .... ......... .. ... .. t.. .. .. ', d e Ro G on r .e
11aw- Or.', 13 e,' I M 0.1 A Oo ba y t Imon, 5211.doFolh
I.o I ad ,r leier, d .10 Lydo Boi
A.-lot M"le| Tot... I .. I o ;e.lo le 10ll 0 doe e M ot ,
Elr, F1 L~lt ci Qe LIn .- j e elmVmr-rpa- dI n- es ma~l
R1 1 1." N .tr ,jOF 6 1 .p a.1 a I '3 -6oO W.-o Uo d elo T echo -
Co.ool .0.1. dotF 0i- um, a1000110de EatV

do0.1.. 0 olWoro A I C.Lootto ote l m estraMono 6'.
de. to 1101J.10 to10anel 1 000t0v e oto L-tlr.Oll 00 LeW. Mail& L0
Tetm~y Cines 'DARIO DE LA M1ARMhA.-iuritec. 5 de Julio. &e 1951 P ina 15
IF I L ro es aeries ... ... t r' i r .1 M l F I l. .. ..... .. ... .. .. ... .... .
I ~ ~ MM on Ai .l ra r u, de l I ~+ ,r. I.,el'r ^P..n if, I,+pr er+ .zl 4f I LL L ;IL Pe ~ L l ~. T re &, Jesu LapnCteral., Maria Docto Rorna Gadd y Actioonv Vne ep-
r +- +.. _,._ _ _" "_... .' '0 ..+.+ d'. ...+ . .
el -i D B L filostas luclatiound"re~ 0I.mem I+[ a+ I t - ,m -F. ,. b i J+IUe rlensi A m "e 1. RaII+ .lll . .+ +. ., ,:,-, .+ n o e m ano Cae n Daisy Al an r a Pri cy de a .ay s l .
LDEBIL .1..lla _,,-.. Ri Cr nica" H aban era I Tus -1b~dG~-. ul o
. I ...u .ol.. d. .... .R.. . . . ... P r+ .. 3B y.u. G. ed... . . . .rt. .., T O m R
rh h'me lE~u bmu lu in eren.nde i1J Eller oe 1.rrc-a, r, Me .i n C"tltLoteI Behar lr" LAS. 01 a Could, Luis Lelm 'T ,l" 1, Ill, .rue Vt3i. J e FIRann ea, N A TIO N A
I ... ... ......... ` ...e o a '. ..r.uI.. Ar..fllit-i IM n, Or.. .. FI.u .Bn. ... a. C',, ... .. ..i.. ...... .. ...... OtA B1B "R
- -_ . ..... Inde . Pz n i a e a a tv I ..a l a ojj d ......... ..... ..... .... ..... Duail y. re........ .... _.. + . . + I .. . . ... .. ... ...... ... ... ... I s n r... ... .. . +:
.-f n eae el .. oeirt33BAIi' n tell Brmr', eu .M I...... B,- .. l ie Ocr.ew. J .. ......,I. r, ..... ,b ..... Cam..en C ..... d i Mrt p a . p
0o Las. I t iet `IetB.~t Nr -p pILAI1rIFr c Tam pa
rII t L V = I ^ a : nuffi e,.: c,',ro n i oe Mor tara. L e ....rr lO & Csa', -,I al,.. ...de... 'h"' F rnancp, Nl -
Medina deont. r t, c, l r --t.; B' A - Br-l Ia PID l .n ,- . I, Eli... ... Mt derr a r a ior, dA lii C neB C rret Bbe i e 1 AB
f Corm I't`i-'.i'Brais, commit... Ferrer, eer l..a l, m ._ .n I..'h .... .. C1'. rh. o' M... M ele r- .ran tr r ..T~ e.. Ad 's S...IRA
Iedra l b ee b ~ e nre C '.,> + .,, r-t,r+m-hr-,r Fe,.'. ,t "* '- '"" I.r-,m ul., te++,, .. .-.. a. ,,:,d, ,r'and, Bot. e,,, SI,lr.r.. e nd P r rrr-r N MaeB rert l iz a,. r -t
.rn C B.m l ,B n l ata.t'B crat y jeA.r' n ,e- i r ,I l C -1- l. IrEel n` A. '.' ..b I. Rrh ', F w .....r- ,',It o. Te.r-...

Eo .or and~u L. donhr.s t El ea rom Lat M .In rc dt el GA. T '-r ," + Fe 1 ,,,l'l' A xi,'l ,e j .11,0 r "I'.~ Ma:;..- ,, ..u+ R , n'.ra Diaz y~rr Ra ma hn Tw 'at. I oN TO
rrdo dte e eat I;. 3 s r. r-,tian tt,,rrnt e B b.,.r., Ba.. / r a. reo j u. r. n..:, -:rr r '....M,- r '' r" -, rI," it. FArmt nlie. L PiBBrA DhARAc t r-r-y Ho rtrn ei.. Fdror TerC r. anr
Ug l ru it Wahnllu.nB r C, A,: a a n 1er i 1. C. .. err-. , F 1, FMe.rr. .. Blrm as i Rd e rlPta, Jn ,Olr- E IFro J .ir M n bI, - -. -
Ib Ar-rir.,rrbr. B n P F or ^r.. Brrrl I '. i"l,.,r-r. .Mirr. A.rar B -i- . -I i. br.r lir__
Lt LeU do I Mat r slat lr, d C ,,, e ..eA CIrJ ,, T Bl, I, C r, Pat ..,. .. ,h . .. a Mr pone be Bern de .. .1 r-r-,i Pr,-,_e,,
Be4 Be I b~ MrI Li.-re ... it,., a~-rRBI~ ,,' air.CO'.- M arr -.st B l~anca leh r-r N.b b r `- ,',n,. t "' .,r-ri Ut.. .".6'Y.5-"d. I

u a4 t, C r. A ,,e,. ..., ; t .... E I,, h - ..- ,. d 7- .. .. , A la Ana M ....... . . .
Ale oa .-d.Jc" -Lu eAratC Sri, H I...:rr nz '". j .rI'anl, B,. I- J ._,i ld,, ,r-. ar-e i
in.or tu n Rlrlade l . ..... iI -l" .ll P'. B -r1--3- ,T1lr m P aen u brr,. .Arman, Sai.da, Grfy be
A.iRTn I L. D A. .. .-r...r.A. BJe Miia,, ....... .. ......rRIIr. ..-rrer
S fis i eeac.. i.e. Rear.er. B, r..edr-a. .-. r B5, li, .. I,.,, C I Mar-r y sr-.r-. d S nrr Er rrb be _:1d. Ia,

C r. B 1 i, r G'A Ai fel .t.. B ai '- F L',F ......, CRar DrrbI Il opo. do be Rl,"B1b ii ,,r ..el, .,,-. Jr - d.I. ,brr,
.. al ` f I r.'tu ,r .-..-, ..,avre otr u e e D g y Ab rt ur ;. ,e
it3 qtailor B ie. .. Ar.alner Cu .re.): I jl.l. ll. alC ir .Ij Ir R ..Jfi~r.l Li 3 a, -lei~ Go3n, 4w i. .r. iiB.Alred rr-. s,b M arl eteG r-Ii S aret. Cr- Cl.F. P m r.,Arlei.ebn :.,Eilr- I.r.- 11F. l ranoSir biir edn.d r.oMa Yr 1,11 rncf,- l- .d

R.3ir Ft l i eC ,,r IIIi I Il 3. -. z .. Lyda '--,ia Jt..e, ICar-u .J.

C TUA R T E L D E$I L. 'O L D M I A ~ s,]t .7.;1.......% .. I.t + g .cr-I t ri a B.ebr-r-cr.b--MtB t Pa.t li Llla ao rdni ~ e $35......
w Qatu ada a -oe r. ,y'r e I . R66'e_ ,7 I t L r. ... "- B -, Mg" -B Qu lMi.. M. o .
ACT "A D D F L A I LEr, I i A Mag N aea '. r -e r,-- an b,., de 1"V- --- .I I.BBIIB
l:I ilee1.eet.Be e. ra-,eart ,,er.BseBC Cap A ll.... 0Ii - ...' frl.B t. Mle' elB Agu Brre, Guielmo III .C l. iB Ctarl VI .r '. D Yn-E IA L A M E D A L AhAM e .en(-- R- r- f r "r. i =r
do:",ci n,.,-,, O'il won taA, Iuel MA -,',~n


-,-+ I,' '. -,' ,,,, ,:, ) E'rr-,,-, ,' "BF".-r,,', I- e."i., [c eri' ,, Ban.. rB. BMarina I Emilia cat Fle iey 1e Bi, ey B Cu G .
'DID' BQB C BLA~e at. J a,- REC .BB .h ~'.7 I r-,' C, .ai a .ll I .i ., LA Bi. eile I3,. ell3r- I.,, -r, Cea. otei. Peer-I, A Te.rec SalB y -'-- _e sr, He. m B' . .'. I"r -I..t 'I ,,,. l, C+ .,e+ M m.n r.B F .
tie. BB... .. . t. e, e.eu S 3 '. r, : ..... '... L... -lBBb e B... e. Ja.
. . __r__-___U___'__"'.__ ,n'_ :' ... ',,_ bat,, P.C'",.3r t:p', Or'' r-r- ,' eb, Be"r.'d rI r B~r-dD ne bB e.m n r- l ... 'i' ....... .....n.a. Mier- blr-re In .....liteetf~ eei
E II L I- - r- ita Irle e A Ir- d R oe
Al A E D A P r e Freer lL. P'Bi.Ek.le eir' .:Br ,'y1er""'tLI,, -. I .. c Y M ra ....... ,, Gatne]' r- haAnd e P r-.
fl E.B te e ee Ne, -FO Le I te Irflr,'l0r PFu- .,i'.an e iti -I. '.. Vcrr-r-rrc ''I. b.-.'a r M. Pr jm.. . ."1,enereetiee de IT r ea l ,11 .,T. Line Cll ers J. I .i. I 1,. I 1sid .Vl ,,, ,ro i B eabr-r- C na ,A. or- e
nlml1cf1a11 Eciala Tr --- T L A.111 PLe 1e m` Ch ;-. -r + ,. .,,,-.- r r.' T d e iGaL pa. de Fernm ndo r r- B F. rr-r-r- r ,n ... I
1 l I '.1Lrui. a ria '.'r -'i ) e'r- F I.i ,,br-r,-3I--lr-ICBI Flr- l/ ...--,r.:-m.r, ,,r a ractr J orrge .er ira l a ul. 1- 111
I Aea,.!a A. 1. ,, Rrl-',., I ,.,,.3. 3,I+,,,' H e tron lla G pert n a la Di en 1 t -r I..me a l a se r. Jun 7.
.... ..... ............ ,. ......c.. .........e... .... ........ .... .r.B -B---.
PeAil-~ GIBr' be BB,,ImrI jrI Br-as r-Ir- ,r-r-.e "* err -e .l3r,B
De ..e e .......e... . .at, -F B- u. e Brg Cer T, .. C 'tIben D Albe rto- ...a.r rI d b hr -u., M at Mer-l A. .
. .A C1 A L I D A AS I F~Ol I' P .. ..... LO AI Y Inr. i0 L I" .. .. LP I O I... .. ... Is A.- ".r cal. E1" I. .I fiJ Arrng 'y don- Lidyl Parge de Ar a Lydi Ar_ i Nhny Ign ci %;r .. .)I... .- ... .. .
eraece % Il.e B B 2 BB9L B 3 a id U -440Lr -r llr 'B Ie -n t Br-r 7 lr-r-ber--T sw a a PsMrI-atABSWo. M .aVd a" T rFrr 3b1r1UL A Ta lmiebu s F rmP1- ur-cq cG erre- leE : ; qDfr-Ba ebr-- jB le, P a q iioBr-cBL llen .B elibG lel B A '

'rl~~~~~~mln~ A"M-be, IIr lilOl Llu.-C ; -'ll "'-,l -k' -. I, I., '-JJ irl, C. ~ r., rl ..
.l l.I L r.-. .r;. -, lr ad cl, Ger..

Beta, B Aa r1 e' B -,.,,. F ri ee-'' A tI.Mn Ae .B... e. B A. da Grn '.BB, .' C r R .
no -el RAIe~ H.a~l Bt, "ItleVelss RBeB runer-ei BnGldsTed'" L.ZBi,..cdee." ",I _, t rErr-eNDr-rV -. Rla flyer-itI.ilc LuresG lFU0 ut RAergeBern 'a-
C e ee ,aC L.."t '-, Be. .. 1 ... a .. B .. ............. ..d...e I;r- re,, be Lulen
I. )ed Bred e d e.e J,- Ceder-.. -c ". 1 r LII IB Gr-:lrrr- Arter-rr.- ,,,-, ,_ t le 3gr, II liner M r h B Beide Mari Pelly y :-
ATLA NTIC r r. N TEAT Rl r. Oe.,.- O .. C..,... .. i-'.. e, r., Wle nRol eId C FtIe-I..del Brifi a teeSivaGor- al.. 1 r- r uobetdolv t s a
40 ar' ,::. l Y_.1 ..1,e :-~t'P e -. ,
I I .a V c.,qr, ... .J ,
me3 e- e e Ilel." eai ` le ieeet`eleee` -eE.,tI ee I ge Bedr-at lby ati r- Mbi G 5 Ca dir-o Fl e ae .ib A I- ~ e ,,, Ber-v I. e Mar- PeiB Ar-im r-IB Ce.e IH.-ij11:,D r.A.. I4 -eeR y i E,'VASr NTr-b IOAEr-.lNT
'e F 0 ', e E Ce e Ae :- .B: ', m;-, -.-ra Ale' riB I. ;tr e ey Fr-,D h, Ml i MI.e. ... Per -e.. .- Mre. e Ar-,elFB:. .
1 E DT I. I5I .ir.m-ree, .Lender-leP'rrerfA rrsol-! .lC.5e ria-, 3 Fmmr..i t.e5 i. r-r, ii i. n
I t te l nl rt .... rB e lA 1! P I L i 1 I ii Ti m I
.. i. iea I ee,, ul' l ,.'.Isr- lyreo'L ` L . ' I.. t, .i 11' P C..'. ,
M - U J 1 h- I l N e II 1" U ,661 Sr 'J A 11ner.. `.r C r B.." .Pl-
i111 e Pl TII.L -1H 7 14 .. 1 I R. o -- T.1. .-..0 I.. 1p.11e In ed i Prd -' L :.I .,. V o -. II "-7'


C .e e Ctreb ,e -er '. Ie ,'. F '. a ,. .1 .. .... -i,. F i.l. Btr,.r '
..,Ireere eefr-... ,B. .. .1 r.C. -- .ej.; ~ a Bi f . a t E .me.dlFrlit ,- --''"- 1 -


e~ih u ]ii Plac id 11, 'el, hle !.j- ,,T N D U %j ..:,,.1 ..:i . i.iI, .li~,a ,C 11. o .a D
l e~l l I1.1 ..r I RF --O, R. ,l 11: - Ie,,.a ,,,,,, -... -- -.; a "" F 'da


AIIF [I. RE l INE "l I : T r- it -:. a ],l.
B";e1 ete eeP ..... if........ re, IeI".1F .aII -'e, 'ih.' .1eee ;lr r -C" o ,i Pi "u P ... A ,'. R r- I .
'1 E .; -'', elIr --.'jl ,I c. -.21' --,,l a McI ng. O Iph Cp w .-.. IR ,. n f ri -: -7 C A1 ., L s n r ~ il a A a ,n d
AMBAS- .NiSAOR s i IIFAL0NTIDA if e(It, -.


a1I..D n rl I" i 1r.er R teJ a `
X; ,d cIl..a,., on,.,. A.rm . ..P~: D'u "..... I rI I e........ LG .;.%I -.. c. F .. _P, C. .... A o R c H lI-F .3 :+.V l .C ...... a h p r n a aB r e os 0 -
-IDL.D Ig.r I .bB ~ C"r- L -,'' t e 4 in set er By'' n t er_ .e' i b e t i l e .e' i t t e r g r Sr d e G r i y F r a d ~ W 7 o r L
Aeeeeer'L Ker- A eie Z e A R e'' IIl. 61P Le B Ze AB Ell' 0. 'e" Ga- ierr.6.3B"'a eDa.-1tlv rzy.cu A t r o tr & V n "I

.......... .,, . L!... . .. .. .. i. e ib rR I )Se -.n Ic -. b ". .. Be BM'
A .. I., L R. I rl ..e... Ve. Dr.. 1.. i,c c e....i... A nu ", N h, Ai ..
Des. L.3. ",I S noice -o...- GLv E D .. r.-. ,IA. lan iA-.J ) ,,. L1..1Rar. D .II.. 5 1 - a. ..I T:- .10-y:s!E.C .Z m ravuad lvrz e,..] b e ua o ara A C .
, Ilobl. AGUAS ... SC SA -.1| I w- i. A iIT '"|6I,, LUY N e, IL R.iar'l .. "' .P = N" ...... L~ -:" ,us Torres, Lil ........ u bet PfnS -" aD e at ,. Y er er- q t I r.C. A't DELeee e e -Te ...t e .. .- -'.. c orr-. I .l M t l I .....'I' BSeree
DCll " .Il r l~ r, i~. i ;III lL / IU I jelll .. I ,- .- h. i. o .. 0 DIi n Miram-, B l In pl ,. . ,u e rA d a a M n oi u o D A o l ,C i a I G tire. tid ".o y S r io R gRN E NAS, O N . ,,",_.-, "I_ .. ,. ..... E N ," !' s e 'to d
Ful." Mte... e. .. .'a B tee.. .. r...... ... A.... B... '. l. ".e.. S... ......... .. "..e.-... .. .. :,, C har -a B "


emm 1111tleller-l Br'llll..,,'ei hr-r-e]re Ceflerl
cu |11 tL,- lr,-., u.rbl e I 'r'`ll I"Hr'f. I'I a,-' Senora"Sara Metlerie. Luirs, con re. OE .. . . BI 8.5 ... r.. C.... i...e ..be. ... r.I i i i
4, relar ^e 1o, y-r senra seno Ra- go. r~nr, y ' ....
AT A N T A IC GRAN T ... A ... R 0~. j + R, E^ IK N+ A't ;..... T, Li ...... I. Ffiol~ .... .... .. -ez


I"eaeee11e1 t.,- eeleee.e E.e. L.I., ,i ,:rge I__ No, ter, Re6ie Fe,-er- I
1 ,nB e n .. r ,Lt e. LrnI..i,+ r ..I ', .
a.in At r .,"eI '.'a N..i ."ll .. .. N3F.J... e '" i e e' ni .r tt Me,: r ,atc .
p ~ lon no I.rr Par-B, tFr-I1 .-c Mai ,1jee Foc ,Abetir.. Fsh r M -to M ra m c q eh drn i l enl _lO_ _1. I 4_ M .r-. e .. '. A ,or,.1 -r.. le i C ire ie All -, ,.iI N ate'
Jobn t 5uwl t, i:OIST i. .+ 1 r~ r l .m 1eL J I i... Frll ll l -- TI Frr cII o~n 'i e a i y H m e t o t v C F c o n M rid H ar rlit r -a i n j t rm ..ll
A N, SIcI R L LUiYNl etLrllalr.b~l. I .... '.. 1 i I A II I C PC" ,i -. a r, klrlllm C.r 141,-1 .1' _,b,ee,.ee P C,.'.'.Ir-""e".'.--,ee.eelelBe Le eJeeee 'YR eeeeee ____le __f__
we I.e .,I L Ler Be r-
...,.- 1. EIar I E ,o r. ... IF. CI, I ..........e -e f. e r'-- ereB e Cura-IoI ar .' I -
. ISa ee'.i.e Ye" I 1V.I.. ,E .. r.n.. -.u., .t I... il l ".
e e e ,rc e te gio C 'o, r- ii '.
'.. I ,Io.L .;1 . I. 1te .. BI eBmi I. ~rre I~e me' I ,;Ber-r,..-. r j


14411M I I 'd, II T I I L.II I- -I. ,,r -i -Ii 11 r,.1. 1, .. ." -' A nIn Ii I liire ~ i


Fe0,1, V.I. Ietele' ;, .. 1r I .... l a e"e,.e, .l.''
"ee.e .e e ... .. s .. ..... .. .-... I...e-, I. 1
... 6h ,,, 5a e B. .,. cu F .e Ae, -_ D .t E Ic ,e Ce6e e C'I- e ea lt ,,
.. .. .... .. . 10 .. .. ........i;'P~ll 11 `Fl~l RI i i., M I '; LD r ,e.' -,'. I',&', ,M r ...

ei l e B 11% Si. ,^ir-eee t.r .'. .r- .. B '* 'SBn L, rl A Ri, o A
51 B A R err Le~~e.- -.. '' I rEX Ce.eN E"et. Al B R`,.,"r-"md- 0 X' ate'. ., Ir .helde .Vi ~ d Told rlrh S li C R I .Ii, ,s ll l I, i Su ii I I i r i- Arnl A lnl -, I -- -I n,,11 n -.' 6, R ,I fi r 0 hr.e I .,. -
1.II r-4e i e -i"ererl,'. J.r.. Br.. ,c-
, ...... -5 ......1, o.? ...... ii, ,, ra I .,Ve~ To .. i r-4aws.p I ..SELM+ m n.l. 1. rl M. '' ` r l.r, .lle .lell,
eb Bel .;L B~ ',-NDFr", i ZBB.,r ,B, r. l err ce',er, I ,-r F et eee.. e ,ea a, ,r
AB DE I" E IIIa Iar! ,.-. -e E --., .'I"'e'eBA I r-e C ... . . ... re e e le a ,e, Br-,rsr ..
a -i ,1 4 d L A | 1 -- r.II G ,-aIth n -
I I....' N .re. T O .- r..I... ... .. re.' r .. .n,
,6.. NA....N A R E i E ;-tt i... ...I to1,e" ... r... r- 1..d1..1. e..........
BEi ASC Or Ir e,. ci I u L...e-'e. I. r ,rleeeA. . P -- 1. retre Ii l.t lCBl ere 1e," rA l.,F I -
Ce1.1 Z Cen Oee -i T1et ete n B Pii el r..iu, ',m .e ii .. ,' i.erh. l I.i i 1 A ii 1 ,.M -eBt d r ICiae ea-lree -.
a- I ee.,OPOLI TAN .. ...r BIB . t .. . I
"aat,. ^ U..F. e... a.te e '=ee ===4i' e.. '. mat IS... r .em' .r-
is,.. ,,.. __ T 'b,7, ) T. 'O. U'' .3700 .. ... ... 'e V e. .T .; ,.,M .| I N.Phi ...e usFe find -o r pre unoW M~i~ en3 unoi y44ii ott senfiTo,- r per t.n


Isegna a.,n,, -I r N .... I r '. ..ee.. . r -l l r e..I, A ....... e. . 1 ....... Met e a e ir lc ee. l M i~. oe E.. I..- I'I5Ict
.._ _ __ _ p.,I i -;r

,o. re1rm..at"t,.- Iele. Bee... 1--- ,e. ..... B. bC `_ ct0
AX III I'. erP..Ie1;1- c.,AA11P A, n i ta ar....R.. .. I sr-. .e m I n u
L N U ITA c. ---::tiaettet are .. ".eDCeBI e Drat iiet. Baate ,e-ee,s'e .ni'll.B C,./

].,;I .... ,e e B e.- tt,'e..","eet 0. Irn,, L .,rrae ..., fn, Wel,), rIs le.. -C t,- 'e.- I ,a .i- d .
I. -e e e. ...e e .ee' e' L... e n' .e e I ."' 11 e, e. 1. Fla- r.. .... .. 11. 1-1 14ae n 0 1e .. C , r- e a' ar e ac s s r f
A4 DeiiUe r L D eG.'it." e11 . . 1T -IFrT a CBA Jee Pii, n, BaI G iel .0 0 ; 0

". of' I" ie .eeteA alm e, .B. ',.lI ., a el1a ',i I /. E a e. ..
EI T... P.eu .. Ie....- ten, M .. ","' i.'e eolee .'l T
A ,, N A D..-...t A -...e.Jr-...5-B n BA -e', B, "ra.te Rr.- I, N ,', r F ep; t.. e, .,tt,;RD , r..... ..'r,,. ,,' r,-, I A. ee., e e a R .t.r- ., r m ,er-br-',
ear-r...., I II I lI1 'A I. ..B7e r .,irot' Leold,-, R. I r. e, J. F..e r,-I-'
I. J ..... r... ie. i re'. ., VI I r. Iate Ge e"' -r e R r .. e ... .... .. e e .e.e .. e .eAe Ae 1 nLPb' CP-e 1A Ie An'n U L I..
.....i :% ... -.- E 1 IeJ"lr BBFtazm'eb :el mI.t,, A. bele F-I,-'.-
...TR. C.A.... .. ..As i,,, ,lll I ... .. ....... F .a..... ....I .. .ImplleeeeeI M.IeII YT e sen Roa e M.eIe eee e ellett.'lr-t--c.irelr- n, b-ifelat ma it Be..'I BBC1OSveis tie seIrblnpleflhd vni+n an sr- ~rnoln Burida-"e.mtido
Bee EL Et~ aRD cee- :-'tDB a .. -B ,,,, A. -' Bea-nB A eerm M.a .t e .i B.e .. -t e., Re ;,h;:;` "7:...7 rh, R Dr. Lr ,D4 r- .1` .re1- -..- rON qr-e
f, ~ ~ ~ ~ ~ ~ I: ,., ,. F-'; Ii1 i I.. LO,-1. .1 , + ere i'.1 .ee e:tZ... e el-". B,-e n', e clj otI d..n.l l.' A;. .d d I
hece-- eaIbBan iu eat 1e,i L. L meeeaA e,.N .e.0 -e Mree a- ;e -:Bre U.. be FtUB I e~il. a .. %~e ecte, hCdfil r-e 'CeleE Y .B s,, T R T C 1.De.n.e rrM "I Hi Bee, t.. ie eem,,.ia1,.,.e Cre S M e ee- ra ai .
bib140 Ia am ,III 'i II ..M ...1.N"+ S +'.l V ~ 1 lI B~ ,.


B .e "e .et .....t .. l s drr. J I ll I Ia I ,
a N C Bi. D T ,I X -1 1 06t I .i t sUI R B t ia B ie r C e a e II
Ir-. : A 'Ree IeOdl a.... .... er0.r..... ,, Ill, ... RUBe.eAl I P 'rS. hai aqul II Be et, LaPelnt ll T ea-1E p . er . n. .r. a I Y d Er Ta-
e"eel ea -Tel; efle ate..',' V C..e TR .AN O N lu l R'r-B.l r':.. M,. ,nr. ,,,a'm.J ,..J
,gen.,Iey.3 Ft .N.Bn uD e ewata.a...'eelqF r........rMr-rre I 11 I V. I AtB i CIc p IS mE L C H N AC C
1'-K:~ ~ ~ ~ ~ ~~Prd A 2AA It.TI n' .r. ll 'O -- T~,IF I nr .cH ,: r, l'..3M 10 Voded.h -Wln Lu.'.e1 I) Neipll Lc ial I L .. ..
dfoorPre 0o t1o .1 Il %"....".., liil'l "1., or. I~ rt Agula Al'.. Sonll 50o L*n 1. A1u'. -oc~~ .o S9"."l~_ ."~roN.10 llr
.l. e e~ e a ,e DA.. B.I at 1e1- Ic Bee' --- m j r 1 a.i D le.t7 :. ..1
10 initet J ,!" .- ...- .?eB IF "a'i~e "r- "r D""n- B'i, Cr-nanciet aI'q. T..In-iI.I 1
A N.ae 1, 'r-. .B .r', Ie.. I I' I R io, . .. ,,ft .... ....j ..

Nre e t ...... e........... ... ... ... . e T O . .. .. ';,hI J C.... B.. ....... X.. .IL eA LO M R N ..
.. -.gd.Nn 1 Ues I.eeee 1 -1 __j_, ____al _cis _R- n:rn I .hr I.. --ier.at.e..
r., ?.Bt AI 3e i hlr.r S.A... -e B C .i.'.a. I line I OilBr-nl.r- Mrn.L. NrIre IR, -ratde
o.e...r'. .-d... i Ca, BIer- .
I",' .. .t tii e~glU, --. Cen'.' r n BeE... rj, Ai,,"t ....'10.datOl.uP L I.be. Ottaepia A52r- La xbYa er N eetb ... 7, Less. 1, Cease
I ., I h., :


N~ci~ it A Crl(;"-'A I 0 N AO~lG7*W'l~cl 7 I VIA~ ,'r', 'A B -TiCll a A m rs C rs. Bairen.5 letter- I un e C P
so i I !elleee .1;.:.e 11t1 B.rP.OL .'. -',r-. Ca.: I, %, ..., Beat- Mare ,. ,ir..... R I H '1
,on Do -.~e. j ,r ."..ermtXa Pate '. L 1~r. A) r. E. I A r i 0' FA'ra 'i euee qdet 5 paut anCd n ID PE D N ee arii B'arZ
Vf~AeaaIT.r T,e.te r.tC.'. a tBeaBaCr.. e*BM i.a. Ateete oneee ea i le us~ea 'LoelI. Be. Cern ". .. .____________________________________
ceaI. creA .IC!iA NZlARNe tR. EB tS B_ i.e a eA ". ea ,. .noe.e.aatrea FT.u naodoR S`J1,% -.
Ba -R Aq't La~e "',el em' M 1 0 c n A d l-,, ce crire P r.-- er- z
Bie A B S C Ae l .~. .1 Ba-11 ItesteeI t.i- 3 FL Dir .-s aII i .44.t Int'.n do. buTn t D a nc A r -n- i AG NCA CRO LE EN LA H BA A
nAOlBt O ILr-t C.BB It.ta.i Ceti 16ee Be td c' .iaera M. i
k .A..,I., ,eie- el e'. ae ,,--A .I- -eI.-.- e. 'I-. .. ne.. Der r,-, me i.s .-I.[.X-e1BA _a IsFtei. ...g a:,n,.V- CHE., FtN ilic 15 4 BIBLO B. A.1CeeeeCJD .A CAK aehe DCCO CeCBD
F A U STO,:.n., Ir.,tIc __e e. Bd .ee Yr- 'a :,L O, Idercee, 7a t -jr- e llBee a VIer-r-.ee'
All A Xel. Ies iNe "d Las ACVU. eat R B.te D tip eeu,ci. hie edl.l" Cl ,_! a.
1. aee A C Q~.. U Iace~ AeTrS~~le Aetae I.eai At... SR. Bert, ,.!-; [I.. 'a, IatIie'bIaer-IiBI%.
te fl ee r ae~a~ e ,~ e~ a a e.....~~se~ r .. I T O IA e ee u ee as at O...r -.IBi
N B A B ~ ~ ~ ~ ~ A ..~ IFe M e ti ne B e th B, B R I, It~ e h e "l tIe B e iis g nea e i .. R e. I e tte i leta ti, Iae e . A..e B B M arie R R n . eaa l te/ "rBE l t y - B d i n J ~B A A ~ t B B
LBflA eT.I. tR D ig L eB'.ae PeaBIr._r-de .,e C- Hae tc, I~` rea 1 ',eCe~ raf~a ret.cll ee Wall ae Ceieee ,
0 -de. aa .11 N .I -..l.i.Ale-lLdme"r- tI ~ t Ie a t C -. 6160 DS3B I he -r L a l- FeI tr
.Fro- VOR* IT.Oa'~..-mll F~rtw DEL,U ee Tdte, t Nae, R N E., R~i ,r'~~i:~ Anio HNI -7 nil. I'Meeee /EDR HCCr- A "BCCNleC -isuaefoerl IBBBI a~ossee.C.
Be tere e e...r. ... ... .."t.d B, 1.. 3 B-I'D e ta ii. ill ..ei Mae- Bl. I I. r., . '. e Bei.1- ib IiNm til'.
ettB,,, Ie eat .'m rt-. a"; ..7"Li..r. W ix a ,1, aCB At 1are rI.n 1Z... "- t I ,DRe..r-.e B rlaete CI..r ,,uaeensr, ,ge
BLB A(me~fdate~ CC, ir'at.tr-C* et 111 B eer', IIn -- L 1' .. Ic .. ee '..e.. BB. eMara Brira. Sil~d i l,.. aip
Dr...e ll a1 30'i- ni .e.er-em- .. i ,A- a 'N `2 -e. '"E" "'n-Ce,1ad C. d IA.r~ r R- gin.tF. .-
B'.i la..e ac ..., F'

PAGINA 16 PIARIO DE. LA-MARINA "JU6Lo 5 DE 1951


Controlan los Estados Unidos los fundac inla.... i., Hacen nuevas modificaciones enPi ca dillo Cr i olo
.. . .El Ano,,, i.Cl L enerPnrblidadio --
productos quimicos industriales '.... .........."- la Ley General de Contabilidad Y sa- t abroad" EVaCVOas lga s",u
.Lqtame.ns,61 .!, u l ranol lgan nul enc Is sopm
. .. rA. LL hi m. ,a ... ., ',.. I La hhlbriLaurn im npar ot lro Ermmamn 1o t'H) Iquel o erIb'I
lEra pea'file que disininuvan en ecfitnercado atundial. ar., r to au s e aplElelian un aneniorindam a] mininratro Ca~eero len el I,,, ,,,. uerr& b~aandits ) -1Pa'4 a avaSi quiiiap wrar .ba
C4u4l t At Itirlma edule" coaln con arroz Ell CHIO.
Actos celebraitos.en. I Hospital de "San Lizaro" Dbe ...................... qu ........ nda l pa. nta. de las calle uy,...a... ab a .aa. "ha a .... ......a...r......ar. EuNG.
[ ~~~~t8e :,ur,,]roa er.,,e n.rmer,,-.Inl;- r,.ulA li i~I t.ie o l u lnetl U, colcb6n_ pa& eyltr --e r qe qeI eoInluirIba cqel7lm l
Par R doela Frithrhi 5, Alflte r de I a Jornada e CI.-iuiri Tor.rxl.a pl. ru ae; ulua ,-J l a. n r, ue ,opaLr,,,, .7a ti,-,, ; 7 die-. a i..i 1921,5 u .1 'd lIIt e 'r a.
mi~i... Ion chi.c e cuen as .i.ale a no ain ones .aiaaaala..ama,4 l, ~gaad laa
rtdoeaI.delDIAEIO DE LA dma .u Jo.i-r.1ia L= r'lTcr cna,,del *-Ade IO. UpxlmelI O111.00nl li cv... in.w.. i la. eraciln te to i "rcd-di
SIA~fl^ *7,a ...a... ..p..I 0 4,.1 i.................-. ..P r r~.pi ..... ............ eL pV .. .... eiaaaa r|7, ... ...ae,4u4 ,1aa Iriaaa "a ~.,ai... Ia. p..... arb.ea,aoaad .aa..... .. r.-pt'a.oIgLauaaaalaaaaa.(r
L RWD ,a1 A Sd i. 76.,~. -L .'" tiedi. 3.prc-r !, a a,,a..& L,;,.a u,4 I i a-- -,a'~ aN.IObaaP..pl.. a cra,5r4 ICar le on a
[tDirection !N!4c ,-nri or P.cuc I --L. Secreiari cd laPe iidor.cia-re 1 .. 1, 1er crs rier
... .. ..t 1. "c" r-A., . ". lew, el tw.a. cn In r r, d eI.J," lam l or ...' I s.n it l Io So. .L- ol.~n q-, Terfre. T~dm Cl rqo; t UdO co.men
So i"' a- ,o .-1"01l .wde S at ..r a i,.aon .-Ile . ra e.e,' OF.l.ooa,,,aa .ellls uau .1ian.. S.a...a.... .iL a
d~3a aaaii, ai..,,a,4...ar. i I uleean ro~i~a a or r41 ce, W nce7a i4 .c*q. u.ara.ai. .1a cceiamlaa r alraa77frde a scuerni..El 1
"Ine -La dllA P'. t r.-r, l. ,. l ,. r .q.. .. .... i.ar- .................r1Wrm..C..ng,..i...0dd
tulrce".m a i-O -,x-074.-l.i.-',.-a-7aa 1,.4dano ada c4. Md r Idi, r ie.1E p ,caa~ar aa,aa S .. ;.aaa ceoaIbide air... dm11,..trn
'a o.aa.-sr.,l r. LNO "aa : raamnlm ple, ; era.ai.l L.4CASA-FAIN ara, .- anca 44, e pa ,a4 .4ar
ew,.I.. c4n o s rr.on,. ,ra, p .oIron e .-ro a C.,IIIoi,77I.*l ,n l rc- r .ar,*r.. ,r ln"e 1. ,aa''le
art.. OF El :,.,..W L-n a4"4 a ,.a.11,.. ic a. .0A I.1a ,a a a .. L E U D d .l d

oni:. : 1oe Ip i..,r' .) r-- .. r. r .C. l n el n r.alamarslc-l. wanrea d"ioroal oii -. I.a e -,inain.aJ rl ita 1 pr4 e ll uImb AL r oTI E O JA TL rn fLd
Po. ,rn4r .'n.d3 l n"Iccaaner ae r ,r... Par la Je-a6-ra o., Sal..-.. _, 43.lr e.fcratdit 4trm.patha. Are. I ,- 7..,w ii:, 4,7 rt Pso n,,. d I. al7 Mrria ,a7r ri.ia,.r, Ar d 0 P.. IrS lA44nileDe t m7777 J laa a pM'4a bIIamn lata
ac.-r,lr.,ic r.dS. gerac ..iie iac r' Li ... i rl" y aI.77, -r4 laaesumadi~af aa.a,.aen 7 g.r P la:.r ,a~lria ln i'eota.u ,aosal rl eI'l emtll o o~
dr a.. f.., 51e dC LaaCTI5ilgi. Ir ;. ,_l I.i 54 3 1 C -0 r- Er-er 4a I aea xe d ls ii . an 1 o l L AS FS7.am .

P Tda,,..ala recl,r.N ....aI a .a.1..a. 'rG .1.j.aC. ''e e"H ,dla..rIT'a I .Dlcc i... ... reo,,z, .,'la u aOr .. .. I, 4 I i..... II ........ ..alrd larar.aV 4ii~in, ...41..... y re4d l~i44, .Inaudlroniad Ob4r".'i Pb0 .... A ~a, oaa. i~AOtana..
,IlNXM LIgD lhr ell egur Qui ricoa


PAod4cair,13a p r41,74.3 p.I3 4,a,.l.A .... 7'4 P M' C ..," A i dLa," _r, u..d- . Iia,:, i, A,.: I, Pm,p iria, I a4n, J1 eer, aaasrv..raA 'rI, i Sar,,' M.e aIs y = La. .arar .~a... ,
tr,,en inrec atg~o N mletro %,h Ea .Ijj

En. at a r .- ", = ...LcrCI . a14ni rr, e -or. 7,t Lc, Plare pSlalE o Dial.,, inanl,,Aaarl. bieie" ~l n-l a L i aue ru .d Con au p .Aasnali'l. eCINZANO CINE l.pto
at'V "in"' le d C ,,leQ ito 1.1irr,-,i:...a lE'- ie- 15 71- au o - ? me "T'rd tor On.. 4a aa77 747-.r.,4hapaddoy .a7XC VICEO 7,aAn to ato Il rCm 4.a
enCsosm rn E-r 4.77. So.,aact, pe.... ,apjrE ii n.:i -wlOt-ir..I .LC lr, Iracpr d,, .4 is4 iaa 47,3. a.o,.a77., L a a l a t d a.o] -ona.A c b77a a ,t F N A LTEADOapb44 y7P~4a5444 la
cI'~ ..... era u T rmrve ar. e l,. r-I, .'7. lee Si. ,n Ala', ., . ..6 =l.,cl,. e -E'r.er 4l .a d cr,- all, .r ,1., ;. .!,e ,t eIa '. ,qi. uaa., D1 ,er,! .,..'@ is ae.-Pi rq.re. l eitube a ]. .. ...re n L A Hloconifon.
no, ar .e'nl eI rs 4lC -NO'- T do r etrospe, l ii Inrima -t. P eawmo nto r l C o. I 1r, a. r t.: w l e iv. rrel te 0 P.o u & es e I & CO~t niioeja n e L mas rldo Jy" Ibn]o ueI Oleiorc dlte eo n o,

- T o U er,.de e 4ot..aaaa appi57Aa-I 47 p. .iii. iLa.-16 -iea..r.ar l4 3" tI4 .maan A r,' e ra laf.. ..?Y.soqs iitae "n7ae4n 1 L ey4G- 5rilcl1.d 7ry7 Ima, c ioe.'.au -e m)h or.nopd
L.,,oaid. r7.1,.c....7.411.47,.-, S,..a.. .la.....7,7""., aa,'.i,.,a..L.d. 37r11.7,4.- E-'-i;- .", 7.'. .4.,<', a. "44 an cot"l.. '.odi",4A4 7...44.,,.d,., ,.i .. ..aa, a., .1714..
e l.r, tie.4. r a U I s.P4 3, ., LI,r3 .11. F.ed a.ar l... s fl r., l, I'us poao p e ciicreea anun c rar e
par a metal Or.,i r ba.lrri de Cerrau.of ,qrr, y an ,at:ea,,h, a .IA.O,]" r, Au tla....a r.r .. ., 410 P .',,.aa. a ,

Ai :res suestcaf .'.a .I Jclu e,'- n.-=
a,. aaraiL.~r lon r ap.' aio gra.. r,.a ja..43,4 4,|.r~ar 7d J= .o -7.r,
ina n aad I, aa
A. luaaaaOF Q .,..a a..71.-.,'an.l 4 i 'L..uD la.nI.. 47,.am.a. In'.. ..,.4, 7'44 B 'l J~~e F~ .r
Pir, n c-r.r a -etl~nl, W- r.ecrl -3ur3.r, %i f aiY l 5A..:dr,671',.r.je6 r od.rina 16 61 d 94'." e,- 5,r'em "r dl i I o "

Vddrllr,.Bel r ed llr,7 ,r. d- E.l4.arr,. : T',! P,.,,7,' A4..lean'n l, 07e. o r,. ',',' ]. 'T Ca
dl- , ra 4 ,ld ol Ir 1ouu ,Ii. o. r a e 1 .7 r a.ar .u ,era 11 a
Y e .' 1 4d e1 y 6 e ,4r a r i U i r -a r mad E ds C a p i a l o n u C a l l E_\'
':o,rll.laala,:1.n- l : .4.d ei1 270 aF4 47777 we~a faridlu-elmet -a Cldincr6:6cle .. Arriao,`'-a I#it_ \as l IAVCOR onto omqaTocmnC 4no eld d 4r-.l a,,. rLa.rah.: O.V t ,,o. .. I
d. q',a 44 1 rPur d .rl .eC, ~ I tai,,il -t, 'mc L ._.c.-e,0,1.CoPr..parco durel.:J.:,oI
a,-'. D[ lil a. all Jrchc. 1lfed..r.,,,'Uame. .I.al b n e.roi. o74 A a.1 a,- r
16 l j-a..dam ]d. p., '.a ,rr,7 r.- 4o1 P1444414 Ar JeU, dI, .
a, a.6 El! 7 aa i- i sw e ',rl, e. ramrd,,ea,, ;,,- .' d,, rrr 74 Dar~a,, ae P atrna.to a..!a
.,, r, a, ,. r ,, ,. ..- -.. M a. l a?4 Ad Siaq ebac n u l A
ae. .u.c.U e'LrceL,'a ,i 47 41 r44 ,n Ar d44 lo44ue-
Tre ap l t.lnu ,aoaIo pl a..,7,an Ia ,.Carte p~r ey nirrosaco d 1ho

4'. t 1 a.de ail ,.... i.,., la. .4. r a! Anfin ade 11e 4onst.4
t........ .................. u. Casi todo el mundo en La Habana y sus repartos. .


I~, ,rl,' addS iqr aa'lad.taia~ .. o l Er,a ~7a44, bianAo a laC n la deAa 7.dlco,
1.p, "Cana, r.:ai d.r Ad ., I,1 7, a.a7 a.,e .dao Arn o rlr)d
prnca. a oAru.d 1 r pr a d no de ioa pro-
d er ta l ditdrdi- holu- AslO Tal Aa.Ah.bid 7 .hsn .d
ai .. "erIa a 447G orat11 140 a S l' b it r. o P 77r l a. n ., ro d eap i A n S I.
..d .. ", r I inemidir'niopapr r -oei -- md l e2 i tdo .enlaeax A u rarll C i'-&-aCa A, iaadAar.A drt.,ad no oa rtui dda l .,,
' A0imlaa~ara~l a. hi et rl 'a. Prao- dae .. anpr .a e I a, aruen m r.Iipa n
7..all.I 714144l14 141 444 ,1144l.. 44 aiar,w A46 A ad iai.lerar, I,~ .rdredo por I IonsP F Al lzar ,,Od o ad laI aa n ol n a .
4i,... 4e.4dxen.. ir l I Ir 4nr and.,, tt d1, A n .ec l a ra.ia 1,7,4
l.r.a i 0ea a _aren a Lia ,r a.i ilc 47y n,, lI m n P iaa yn ade .ua .-'
a C a ,,,rr.. ,' .,. Ia Inbl a 7. dn aalr a n .oiadr-
"-(lIr 1.,llr.., i1a4] Cln.ptn d aE- alr a d CriJe ae de ~ lnlladad.e l,
paar77." ,lbrd raihuln~ando oecIa en
'. M.r..,. .. . ."- ., nbnr i
malt.. rIH ospital.de Lat.. .,....I rd d u
4...,a ...l.. . .. mala,
r l, a td Ier ,.o". ,al ae eo,' ,h 1,.. 1 . a 7 7( .. ...
fea enn l ,iiee.r. i n cmmlnP r I-1 jo n,,t R1ir,hro. I A t rin l 11i lr C,


Piden se res1tFiya al maestro laar


. antiguiedad concedida ei aflo1926 ,,a re lay .a Senaao. lIn lleaa aen ae d citro as ointo
U,. ...... Alc d .. .. . 1 4.. '1d. ...r4 i ra..... y ... .. I....e

trI a ni a palr. s4el ,0 nIlra. ttf l 1,a Ir ae. ar,, arAp rrad aobra
h Aln. rd ocedld|e n 1 fn Gal= r a n vrd.. Pnrentienn
7474i 7,70 aa..a~dl ia Y arr I. 4,..J,aIe- I. Ora. de ai,4 14411'.740 4.lr .7 el de
4.aI aldrl Slladnpalr e dld l trAn-Ila.d, MirIt I o p ~aalsa1 e y i nafla 4n.l
inn14 Ma ..a..a Pada 47... Ia A.... ded a.. r7 i.la.,..4...1 d 1 ..... CA. / ["' IJJU N ",.
I l~Wlnrp4, el I dr la1aF. 4ea.i erdti. aIL. d De nsai ia.cln.,
444 lh P41a1,lcan Ar Iry, 14.1 bi El empla'.d.i 4 1i.aclon.,rlo 0e7
0a r.... .al 440 a Oar ,, ei, t.. lat yrio 1 d. ue414e nda. 7e t.vlare
Ia.ia 1. 4 41n,71 Or E a a 77 a n, a 07 nC rimeig ,n 7.de laa
Ih.n .. Ia IrA- mo d p r "1 7.44 l ra.l a 1a411 aru 41dne] contr47 lya4
7Inta eynllrn ar al y l a An 7 rtn l Iob r alng rea-r
f 1 pnarsEMi. 1,Tr uln h I.o )1,.11 a al I7s d744 1c14 411441,ntoide aos, e lotnrl
c oi t or r led toll WlP d, n dsru itn ore sponldo ente]
scil d lmMeoo ll'11rad.1r1 I U ,c~n1r d iw .

NE IAIRhto da .l,1,0. lin lrC.la,,uq, nlulrr lalrn
7 .44 orian ,.l5. l fa Lry 0de141 ,. de a-la, n d lr nrl a.,n dea,7 4 yanLh
hreo 4 ,411 1171I raAlll.4lrce i rH.141474 II4i H l r~l. d an l n711rtnrh11 A 0,7 nrllcula
4-LI. I,.,. 44r.d a 1o ..l... r Ir l.-..,IOn .'l onto N. )01i144 In DrIna

nr. nE. i .... Ir .', , .7 ', ..a ,'4 7 "Ia
I "r cllill hi r~s~ fuln n 11[ b


Aid. Inplla t i,4.. _.-. __
7 ..l.,,,,. i n,. ay l aI o __p_-I__ce l __ -
4. 1 ln4alaiI4..n,r 0.7 e ~edo1 andd

.erm ..,,. 4,, . 4 4.nlst.a l AnI
e a s la iai 41r IA prnp. e1ry "'"
77l0,I 7afI, 7." 774.I 1,, yerra 4n 0 4.re
" 7.4..... In........ 74 ap a gr idea de Da Julio, el Santa Claus de Cuba
....4...... -
44 4 1hh4 774 7onsr1 iodel '
tr 7 7 A r el a dra 0 T _14 7h .a. -l1 1 Cer n RI
A na rt uyn.lPr a ato \ k


I -IF1a;.-......a......... .... ... ... .. I
Por den o se' tnrestituyra almastr ]

flanticonildaddo concedidarn ely aho,192


4. 'i:7:?/:7.a: 44 .ar,, o al..a,.. \\ de" l Don Julio o que, poor ser cierto q~ue todlo cuesta en EL ENCANTO menos de Io que usteci
ISr."ln',.iea nlra den. o I 4s','1'..I.. piensa, LdHdinI en pleno est. des~ilando por EL ENCANTO. y hciendo buenos negocios.
bUinde ~ nnp Ie lwla uiente [od ci
"roet .. ...l ,n pdio e a Lear vi
A..r.al....I .i ,, .. 1......... Cadd pocos minutes, Don Julio resole d sus fdvorecelores un telescopio con su correspondent a
.H. ..... ra..... ,........ooto en colors natures tomdda por el grn fot6rafo Conde.
qlde Al : dc .nc.d7 e n r. n lo.n A ddeb. 1 i- ..
drnaapyada ,.,daaeb ... de .114a o 44rt
"a20fAll r. In .ia. .. ledll dora 0.1 is n t Si Usted quiere comprrl]s, s61o le cuestdn 1.00. Studio provisions d e Conde, Quinto Piso
rainde l d eos mn sld n le= por el = Ad n. o -n

.d mdialad e naanr4ecut4vo prestndolo a uamenCiND
p~ti re la ,ol Z e rdoses ign d oe! i oia, -id 6
Mt 47.-S. a itlra, 11 rarlha.. do 8-30 1lia4 m.d
haMs. a747Ell a nda er7.144 o1704.dplaaaaLla
lineA.,.. par .a.A.I..AA r d 30a.n.Tod cuerTIn custeE ENCANTO menos de Io que Uid. piens

.7 r ,,at haclone po r 4nt it ed cad ir,
East IF rr u-Iir, I., Na,1 ... a lP .

047. 77.Plt-La.oe laado /eern/~ump,Aa m 4~m~d,prUaloa. pa.... 1 ,. MAGNAS VENTAS A AL S DE
.idenala eCr.tquba s e4n 0I, 4atuanes
#IAnonIl hlck0. 174444-alll n1id1de4 ./,, I: '..ln a oa l,E-o ', Ivy


_______ JULIO: EL MES DE EL ENCANTO
hrre,, Inie ar2d-.-
A SPORTS nIARi0 DJ LA MARINA P. ANINCIOS,
S FINANZAS Jueves,5de Julio del951. L9"E A M /A I NA P 7 CLASIF1C4DOS
;__o_ DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


Letras Cerea de 135 millones de kilos de Noticias de Espafia

setr6leo se importaron en junio abImosh
an ... .,.d-,.n..nemc.1,.., H O Y 4E ,,,s ,11El S ,;,
Dcapupchan en La Habana Strrozg deimfnado a a. -n HO rL 0ID a. MARINA Sh lILIES m1I'(s
-Juoto.. .ZoneFranca de Matanas. Buques mercanles
.....64 ......... "- "ae todo -'1diai
AAU e.elerie 4 i0 CeONICA DEL PUERTO 7,a J 77584 7171 "4 7" ..

L &ILiae, VeI" 74t- [a -a- Par F. Firma:Barboom
~~ eir ee o ,r

on ie l o. Pot el7 c L777'.el at- .97 145el P n74 do 1 V b71o3 1_1 91 4 ..... .. . .
I b aryO .4* rt claim na ct1r47 O !7797.771 .A 3-211 ru iop 1 .spoacrs-a .&15023 s,1 a77 777 -i M a., I.N- am-sdrr rA -hl
1. 71,7 -7 "I'7 1eI ...11 "-%`
70 411 740 ~l O aa-PePI7 papa.I 9e (2hr 8 1 99II so.. + .. ..... ... ... ...g... .. .. .......................... V N A ES ElU.. l0
Ga Lo na 4 lae i orri aia F I aadq9 7 I .77 9rlaa7-7.0.g rr ..n.i' .l it,
pa 7I. ... .a- G ...... 444...... 7771 7 o I.I.4132r&7a...2...22 .1'

galradrr 7, i4aJ..lra aaalaaa.77r.14..4 914.4 '
ris.so t&: C.- GU;s l Iount1d- pa Code o n -P- 7 '- 7 q 7- i
'inJ....... bi9.FAei ,ai.. a, .. .... ,
42777 uwi Ueom b iner de r415 LMar7 e en .ra;047rl71 1717.de.V EhAD OAn..: aias1ESPECIALmDE JULIO
7490947ra70=r9777709 P77 an.4..77,.,ath r 77h7L7.4.r 0 ll 11. 1. .7. 177 .47.LI.. cr n
"coo Clu..ea........... ....Ip......la ...ci .......riW e ile 3e13'.15 c..7.9.3 .. ... .. ..7.. ..T ,h....c ,i- ,hn .,,to 3o

9947484774.447L,..."a: a74177' ..... r.r,.,.A4Il 7071. DSaya S
ap d I U.... ad osa I. .-G schr toa L JoCe.lre+,+' M+t r. q.. .it ... .. .. ..'_.. ..3e 37 225 2C6.
to prne e LAi roq casj. . "I....ls. aeo

hit i .. 7.... 7el Ir,4r.... ... poe7-.97717..aA.4...-.. .r ..... p741.7... ..... ... 7. r....17.I7 77, ,47, ,,777 ,7. 2 i:~f!r ?c i ......77777,- L717ie .. .. an idadel.. u 777a17119717 ... 111 "777~~~ 69 6 .p.a
lade de47d7d ae Ion 7.'. 74por774l0ael ..... ................ . el ...... 71 1 77I7 Ia a
me rI auiqu id.f wlao J, glenciJ liv m r:. ae i mn ai Are e -laPoe- o. rif "'- ar r. .Q , + ; ',- po a a ti a d isa o
Z]ns 911ranl477e M709 co nAZULEJOSiDM906 7an4Ocidnt.61 7 al S7S4dor.J e4.' de Ne -P I Jan d e I 2 3l 3 0 ecr.E ,ric.3C.al Lh
We. C101 + d omp..). b '+lb e -iIf. ba r Ploll Belg c r- c. to.o. a e e el ".EEu',l.h-.Suee, ,en ci.a,::en 95
77 filla4 a 4.77'47 pur 79 tell. a 7u- .. 1 e l11d,' os p uer4379os 9na 4TseEsaEa
Con m ur b L~e rehm cre t Ia a os rec J ut,ar. G e .e l e n Ada (i.- l I 1 o s Ae t ~ a --de a) r lem3E r.-A1-e .! s e a ab n c n o t a ,P ..U P. LO R Y S M G S i
juIlf.icaitn arie u lq e ct- lll ot, t u r leat ot ndo JOB e b lA o es e 1, o tl e a d e r- d, h a r. Poi e "V.. o l.L Ub A. D ,:.O a'm ,,"_::r, aI ,6,,a un i s de tr- -s-e f e
W E olurI d tel trl tinjo J u,-u a ] Cl u 1,e l {3egh lno er. {31r a -,jeuL j h'ret r,. a c cure.'. lel ,,C Mluine o ,f ', ai C, r 1:, a -r-, -, -,, .": o n sui atod o ] acls rri e otao,
,ssr ...rgaf -aa 4rerna. 7.77e l7719.71- ..h7.7 p 7, 47.. .,rd-.
Pr nel drr d J l uem o riien n el soncu a of. .q:,ue r I:r : : ats.H tecatodis11
o h ian i arMl e a r. 47ea P 7ueh,. -, 1711 4, .': er .M LB rTU E..AS..,-7,,-,"b.a-l... .. -4,'7 nteraLIae deld o...nC .-
il doe' or Unn he r oidCieLaH. eomo el l en ari ctilao 1 x: Lna lrd- i.rc l ye. Oe lertac ,-, i ra ILine to c-, Do 8 a 12 y do 2 i aV. ioti c, e J i&= i"1 46 niu o ul~sd n
7l",J9` ,747 7"47al7 9,-,,-,7, ..47,,',met.a., L ". Los t s "7ab"es7 1re7res7
conk ber Im oes ento n Pat Be- l~ t a n an-jad,'E h-s on.:: rl~ e nti~e r.. p rJa 3.cF: -cni si oLlt. Fe, Ll .to l
lit 408de 07717 ab i lol7O! e 4inr .te44737 ,fil.Ia,1 SI. L7 e t,.T D an A r,' o .H18 0 -- -.3... .. .eel-..74m7414e 477r 67aan s R A
?win congqla ibrm m e I lrie,& j:ra dcllru 1- j~ A o m C v el irmre r mewc dl -eldwr q ei ,xair, mr. rers oa,2lp R .I.,l en it e L 1= Gr. d, leo .- .. llo %:L ... coe atcalsm yg rd
p9e 74J r 4 4777447del a n. A o 7 .e i c77.1 o'.7I. 4741177 ) Pae05 Am A 0na dc'r,4,r, 771 14711.
mlp uen[@ ',irtr all Jl :1 es rado u a'e P- me % en len u d e l 1n a ah a eIL, Ja. L mber. ,lll J.r ,aet G. ub a. e A rov ch l [ PE IAe.
meIs prc uo llda de~ il eIn ga rclu sajlrcil den aro& .lu mr- ercunraAlpro-Jve.,. r~,
CarlLI prde arras ch hboU tieerOCt ft
n L,.h- ,-1, do ,6irCLi La,:,-,,an, e ealnen5eencestdizs, E crcrsodrla enlePytterntmedt sobreee os
"L e) e.sl n.4j 78,7 7,7- ,.-0ue7d7aro 477747411 9aa9d.2lr, I kilosordaeabaJULImOede
:h49 47 4 L.. H,.44 else77. 7,7134 .11 i e 111A 17..:nn s

eb l = d MIaqe de ria q e no Sa n. ],r- 1a' ue lPJ n ]rrcre.oelna en.]a ,ires t Dric o E ,meth Y-r, l -ta.', i.c .tila r ., c :,l',1 :l -I .': ,, e Pa eradoit a ertea d Pi nc. e sa e rm r 3 u~tee u n oaprel netd
hpb d {4.V7d n o A 1 I11 9447i4 Aa,.4..I, 4 1 .7 7P.re 3.. "1 1,117 p4 Ila7I c.lebre7rinc47a7 4e 77 1 b1o4 u
.,I niit Luoprp a De o cl e d us r e ue p ek- .cm e N -r YoIr, F qelorio. e 0U1; ,1 ", ... ... ..... s oracnu r e t~po z s e o ~rs o e e
...................... ......m e .ie ..... .. .... tIa ... ................rII ................................. e.................................................e ....................
,dice 9 77r . B' pos7 .a1177 7e se o l ,F ,,- i, e 7477717. H47u 7194771n 7 erra tuert 1 n 0togra S modernos,9demuestra4ue oso en unJ.arcbe.
La747-, 7..a777 'u,1 E-1:7leDa 7 Lrydala", c.1,7d; a E 3n147477per 16dicas 77711174. 444974


@Cub cn.qu arn1. bip l l iolellO ndaqome o t{ell r-oice dar,'. blvt, e a:cud+ '.- ., el Ap omnfo 1a 96cisd
talru DIId ueic~ ,e de nl~l r~ a,~ {e. n(UIf l I l, .llir It. ,r. a, :c" -i en "u a"2vi Par "
lan monre d enel cu e stncjuehor iuta es" onlarslgnetae lro e o ulr relentes bIral iae a.pur cale i Pn l OID . 1 C. a. .
quiil M raaSna, ]uel melrPotte~id r nei u i, o. it~enolm In -h et .,a M e. '--In I D.Enit DIOablat ng.611:" ntibir" "inam
p s rdri ) eldali he IA ur |llr/|oon efcrrr. oguer) .nel cl S uePaw. rat aceDICh dO 's L "
o n nue .it u o r lul ee cion I.,l Bipeue nut de I de "l P- c V;, ,'Thhhha r -. Fl u uI at Ing "0S .
4Com -.oe c do 71H7ln. a , le 7r a.rDo. .77a7I77117114791 717n70-0e 771
I7 Cher7 Roca. b97 p774ct111h.7 94777 7474 7.07.7177 6.. 137 .7 1147.% .,74,a .aa."7.: 4 711711con14 7711s71717171747771
a l, uli Z[ n notlee qrocm h.den nftl~awI- det ~~dI r, ;o i t~1 Aela.-I FacSh1h IIPI Ihl I %aN L, !. F, Laia oB/.uis1 s
El lt Se f 4 77 794 r .h o 7 nh7r, l i r1.1.7 tin n o7.4 771 7 1 1 7r0 71 1
1rI78474 4 rd l.boen7 1.1. 1&7e.4.771-E 0 '.'.le4, T7O 82eu , J C 26 483 7..7777971702 X763317777971677797. 11490IR
.....................J4771a799,7. 4oq.71., .47L .u1 .......7. 74P4 .4. ..71 ... a........ 7. ,_1% IIl ~7l9[ ii, = l
d 4 l a 4l 17 e 4747.47. 4777On7ivi.4. 7r. 1174,477menIS .dL 4H7b1 -i,. -r t. ,7arF7r .1 9c97dcj.77de5774I91 71 77O7. 67 7-7117O71,477. 77 71eI7777719.714b1116l

sliprudenclos' npendlc Ielld I su~ Cre, a- r tei de Nen w un Yo ia a k o t hld p ue i .r- c ar GL' Cel r l'i.d n ; u P C' u eft J1:-.I- -a/ r'. .. c k de ag cotov ri Plcl.p IL E a ]bevrco e e um r -
otrod I eI lte qo o n .a 'pr n.de idoP-t.C. rl i i ac ~e e a la P nt. r r ;i
inoirC n o e 11 ea l p l'r lrihmeo ,d1e a hdernrines, leel u,.Odee eatrl.oqeJiz irt|a.Lonrtntrtpate
htoa do eolona-o e' ..",tolcole TIaLll p~ a ntes rorel frry entra a- eE.lboi.t oI"I",,1 con.1 er 1
G' md lrn d m J dec -po, LLnhsroim cn un patc. e pludi d .li Pu deTos Beldo torEiIO cPvirtc.o el eh gm
.. 0e74771 74477te nto 7.... Ii 7117777.441147 o r, acl2n,4.. .e d I r.rd6D....P. 77 I_ a ,L71.447.0 7 141rr1r-7 0el 7d 4no 1eras4me-7Eaebelle 7l71...y7 7Princess-17".con alro e1 e im o ,,al conqldor.Jechn[ideema,iu-eerIllu.l en.iciuic. ,a iirl.ot 41BC,, S111.1 I'leeriru un .i.....tiir Jeuits, el P.M arch,'- h"
I etr i idhe g . q d ' 1 r. l lno W &raoo JI nd A M Ir a on Jr. cr. r. u1 hm ro 1I PK O ENIS A e ab ll qu c a gr cisa1t er" b- .
que Ce | l |le leI e h bin e dxp oe n e levr-r m, if51 b sa cib ." es d re e Irn p o l"..."t '
h~dicon.e d on a[ tm p irdel de e l o. nilestnePat 0en s e l l r ) em r no me T c. r delo dar, .. eih. 96 8 o~orLo l o / L
M,.r Lin onm|ea do.sup .re ',o h. ue e ur sla. el Taro ehz .bitn a ,eii n cum a I. me A-prr]ii... g h r aor F.Blaln o ,
m o nc retl Uean prie nuevolenpr, loC ",- l,, nar oerlc obl eC nrin,',lemh. ,' (lo Pt eio .er l i j a ooe lA9 2
quon j~ l une: m .is rado bled ........ ..iic .........ia n e wn . ,r ". ..r o ... .+ ...I
procur ed" hl | d a l Prs anenl ad 1 e? ', l,,or. O der la C lon rP]e o as je r ?+ i E tEDg r 1 0 DEllu D+I :, ll. l i" Ib I
rintlldlucon opl our dT U .1ei ,-r e Fi e-u-BdGr: Pr' III I[.:h el bJ L h brr,+ n GA:Lz Ule NO, T NlnX,, ,a,
*re7711...4"77.7.....7.474v77.o 7.. 497.7.7"17 p-... '.,*'. .77147 77 .7.7 974.7.4... : ... L,, r c,,. .....47174714ARI A 7.147A774119I914774o11711777971oI1111177o7.717171479a71777. 101
F. 494r 7 r1 1 4rd 4 74 4 l 4 1717 4 .i bd. llrac1l77 ,7 ll7 .r7 e o: Ii47 lr l e r r ,ro. 5 e r7 a Id1 en76hritio t Urd or u nnn 1 n n Idoes[I Is a. . ..t. .s-- .r. rl eria 3 m11 erits er.l.i ,e ... ,,. e i l..
a. ....... ........ ...M VOI-." lftod Aars1. ii Vp'r an A 'ret 'Ini n... a S... 175.. .. .-1. ....142 Cuntro p /to otseh d~
m tl.... .. .. .......... .... a u its1. drav. I . i A nc.l.... .. .. .. ..43 ,30_
indx yonll u tx ,o v fe m~y' n b homem Itiho l in lune ] Br,, Ide rco L ure DaN I el+lr~ N' Erll Oa e ,,nl.'2?R r i"
Coo7 od 40 m71 7 br4 de4 799 70447 "744474407 7711 4 III 119 71 77,47 ~ rls ~ ~v 141e477.7e.177.,'7777. 714 a rlama A +.94J22 I4O re ]1prn~4e ] Sn


y......... . + ...mi.. ..a --"In ra.....n..... nc ..or.u.m M.... ,e.,o.o &dnonIe+n,,, A ,, ,,,
4d70o707 4041 7 `4 1 441477 A7.nlrox al an 7ao c r 1777144 40771..44 777177


m~~lnadl eon~~~llinlrzacln dictl elmp d 1o [[... n. dh.r.chel~ac I dia !a +,. im,! .,. + e. a ~ +
an c a on.or iII e I retilt. a .. .. dA C SA muELJ- t -,,rw rr
|i79e77l44784 7 i 0~ 14t4l4774 97 7441en1.do74617914179 17 771170477 m II1F2I0DelADI .. ... I1 I I
P 77 770 744.,w, r 0 7477 777 7. 41 4477 4 4447710749 774 4 77717.771 4ns7471.
do4 a 4W,74p 7ae40 7.S77.a74747749e47-itch77y74o77o 97n4 5r.4.7 da ~ iI7777Ld.7.1..7d77proo
.. . .|'umm ..... ole i ra M aln4.....'6. ... ..... IIT .... ......... ...../l
hi0do0747 u7 474or 7llo7 4 I7 777h1i97 ..do4 794l do[ 4..1c4 ol3 A7 7in a n u

d p.Ii i oL n ui ~ l e .n dUl l i i o a l. e c el ebh- r r U r e P l m 1. 1~ od o m l~rg e iuoc + r d a e ,+ e t , c r i e +.doeN ; o n s e t a c ,in .e t I relu"3l q u
dol1 7771.0l494 y77al 74 4 Ri n L -0 u l :i en. N OL a 4ee. in ',ad 77149,-.Udor 0 04e n a T 7.llr .1.o ltbu~oeolImll fe ol 42de.77 407u l d un907 7474377 917777 1r....rr oiaueroI eDa',la d
Iu ruts p cicsadlt rrn :n,,N Lya Ila ~~Ilqe .-eel ig e;o ie.t e
dorniontom rumt i I It Cr d[- iumh l elC l a z r I M rlr p al,,aNe l' to1") e| ilgd a el, oaI
cneneo orC ell e n
714 4470 7707 .009747 77 149 ..47747.. 771 ....9 74l0e7 0411 4 77077 .4 'e14 .. flL....... d 4... ..9,0. L lW I l~ + elDA I EL
d7 ale entd p y 47 42447477 427d 974d 44047144.4. Ei ,7 77 771777 l 47 l7 O-le,| 1 Lle .rtr e..1,-i
........70 ] 4747.... 7...... ....7709 .. .... 40700r477a k r. ......777...70....... ..... .. .. .. .... ___" "
4 7cl6n7 4 7 4n 81 m 7,odo 4 7ri orll4 4d7ei doe de. 04111v1 .ac49 A

be,n di,, u ynbir. I tamh ClndoIn.t rea e a Mn a I I nI a narellr~ kl .+ti~al t'lln I SCO~l
rlnedo cro.n .,.dydtolecerln olArICIIS UaIII Oodlal 5 O, el feryu e lnt)III'idol .laboes)i +l51een g o. r a
970 IU4U 4 77474 9lnJllWa1MBr Elton Pro74 L h 7li 4.7n 149.nt 4d 7 4'. 7 o. i
nmtnle 44 III n u7Z re.bl l 4l d6. 94717n7via704re y 4r.umbe a 4a 1777774Ounce.)yIa.72l3enaeero;!clOrO dpr .76H
pu.7a 4e947474 71 41.70 74l0 ro 8 .7 l r 07a 1doo e esHialgor r deoweltE Pal0 . . .


biado anl el chimpdo'rlt mrl C "n .l .....hJdal lun r plarl ; ,ae f re C mlero ) o ra r.pe r.l de1 e;,r r {e
8404e4 ll44749 77011 4 prlncl 4r lealeIap I .a 8nrd77.eo I.:, C, t e.714977 el 077. lo 00 4ule 7e770 r.rLl7OlJ r~ousl c e orC o.. i. rl m- b er &. I di Camlra mOl.,i~rl. Pi- PG it .rfCI -T.,e' l ev +CiU:LCO,T.e,A go e na o F atsa
7ed, t.ju srl do N1 4470,4.707[ renia rcae.echr de- 4 WI P.7 87,777,1,r ,e4ro n
7740F 77047477a. 74177,.7 .d 7 7 d 7a47 d77 1 .429749 11o"9oe 4 2.,'A 0lerci.-P-


hi..quihs r dl., lhor -m.. n OllErDlA to exr~rlur, dec rne er -,hra G ler, raH .e r CC- a n." I., a!naol idr -1 I 1e ~gn u P f ""_''.'1 Ot ELN N 1tloiunr nSIDA
I,= e m t ,.Z.. '. Or. r.n.... .. ...b, e. ...I. ....I .1Bllt e ,,ichi, L... Dae a, P 1..i. .... : Lo, +nr 'r ''+,,e5. D! ,nIILa- L ARNAt.M c m lee no Ic
4777nt770nit 77044413641rcu71740d1 l d.1 3 1 .9 77 7 u11,7 4 r. 1 Ci. 1atinal on'je7secc miosdersport
quo77IS99C7:7C16n 7.7777ar94 3~p..7..
,td radio, ,, ea.ei r4, ,r /O en et ne co su in re n s
min eopik eden oesr de cn e o~lurl ll~ a Vll~l d S+,. r l e hue.,nl Oh C c or.a P i-r d h I jq l f.enme r. I os en.-g o itc s y Un e c~ n d a i
n uralcl uode ~ro .u n e to~rr.;.iL plando, de e rr, o -; e La ,M ,nla 5 entrr.
pa 77ere i do In7717C4,.,,, I -F.


le417p44 n77.reRA O DEVer,77eldCd 79 lo 77.0 71-4 7 9474 44N17Mnn Cldo 7.I.17,1 I o mpr i-t w.o e.dis,
47ro7 I27Co 477n1.7704llns do7ls0470t0r44udenla44 7en ,rru 7cl L. .7e 7 a'7 7..
Como4770777 ei171 r797 el4train. ITrig. 7y II7- M-761aflyl.,ko-Gles77744711711177 %a711-117794.1. rate 4acdc.,,a,,ac711el e JOS .71niphil47. .URBISS no
ali a n Eg a p, riT.l r ll:f l E L I r l IT G O ro lr ie .,i ,.re L
cu lorn e pu a dLk c rlrbe a omlnl |arecl~ prlre e =. arna rlur, oi N ps ig-ef.ii ete le lo qt~e e cl x r~ el.
ati]ado cadel r@ be 6n o el r u."pr.- i d mere ncpl, G ltl, u 7 & i, -P e ll1in enador eBjr n i e, u Fr-73 h.co a e te rro j rs
too can o n or lt orrd a l I i miur .r.tent rne.fuel-.1 r r I. c'1, a, lede a
Cut..........bu7r77 a9ib040047091. Ll S 1 O 7 7 A.- 7m. .... 7. .. .. Lcl,
.....7 upon7077.777 .. c I me ..74.. .11111.. dEL.. pO l.........1.14 449.71, 77 e 477h04 79 ail9477,94..0777b.. 7 ... ..... 0 a.og.aba den. Eucn asoe uStr. tabdo tLoscel


I u legeal oinen Ilc le. r, v e n ll e dd o o a -og t +.l+l m Pep ~ l e t[..a 5 b rl 3 tr e ula~ o Pr, d eovir, l enl I or.
a.. 04 1 l 47 7797771 99477 ne de 1 pi 7u dr, 777493.7177d1 llr7771 rol b777
.M up1 a Cdv4Gn4e que ono h I ond.a7eIe1n.7r om h ech4 7el7Enr lobat ria P7remera o ,r1 4I 7de S1'e" rtur. I7 mlb r cie os de aop yri elpelioapl us
424Icle 71 4 7r, 0477d7. 4 en 3747Grime r.ch .ln fl 7 J p rde. 71979 r97977 7 4247194.4 l U
7000e7l7171 oto nI7ur 44e a 44774 lero o le 1 4r717Ma 9 de1n 7 7c.e4r7.d7 7e 7r .yl46n cootoniaorl eso tr"ejo ti' rI homAr e.
he 44o 70747740 7Icon A0l ih a 4irl Un. hormoma1 fo l ,iest a ti e 1e4I no a m..14da reo. 7 eoe r 7774r1,717,7 m ra r, LL7 d o
.0a.... i ties: ano q. ..... g o |. 5 l era du biel o luf.rec Iera l n 1 4 .... . ..4d ..nrue99771774 1.e ',ro 1 c7,' o, 74 D74 iEA NO e q DE L lA P R NAuiU-

d707z 9r047.40u I~ 4u .4tr Cmool HpIIn{riaor ~larzl rn 071747l ~oldep7"9 .~m Umdo de 7 A 7m ,7 e ieiooouoosaie aeoffaeoo
....774 74. 74.... 477......... 7714417-.............. ... ....77.716907. 7... ... ... ... ... ..,,_ ..- /97k m ek y m d m
IS It In. 7 0g7.-7t. 719.14,.771994 I~.. de 71 -C


toru lua d m1 1On dut rla or "'1 116 1Il~ depldo e efco nul robd' do tais"Cio enrl ram -5lt.ecl6 con LCae-ur.o Be.
....,......... 4444 .[7 f.e 747 Late 74. 1.......... ............ In


mo anbdenin VV irrCeolu on d%'x do; nu ie Allzl u aht~ ,e
44 74duoal r o.r i Id o "l-4 an Ly0n0ll 1 ne dolrAn dl4e 47L47 9 .779 nd r4,797ell7i7L 047 4ic61 oeI" u rM N n D,
del n iatedikI.deJr dl)cme-ha
A' Gap cm7.aya07774cde7tal4990, zarn7Ia rf71ida -cr icun 71 42cn71.141MARINA de diaries seccioeas dodicadas a!
7p7r.704 777 9709 09"474l 71.. 477 77nl. 771.OLr n44 @I 9494 1 r.77 '64 174 711. 17 7' 147494779 P t
4770 ~ ~ ~ ilu~ 9479 970 4747777794 q.,101 .,11 047t 4900070704 774 r? 411 4097477,47 rlaosoi dias que faltan del
42727177740117711.1a 170.4707710oac I74 .0I I7449.1.47414417. ,17me7777 It,4174717477 7141 0,717777 11 77,34 oco lp es ns e
4 47 96777971 4~. Winer7..7do, et'7.h7797 u. h nha l& J47747 34477 be 7,7 Lo

47 74. 87947079 ce Cldue71pr077171 amendohgeonvo,!elloflo quo lme plooamo!to9olea
Putap74 u [a74d e 0747777774 4.77 9477744711in. liN9rr 677.1 77tattler de West:Palm4C-t r motideJdo guartsle.1,*M.P.0
Am.70.17TribunalSpremo v.17 par717 e4797147Y7177147777en44.,c7m 11.. A4.77194797l711l77l77117l77lG oPf G,,. l4771771.49rp709777.77d777.9,n474lini penme eelCo
77"47170444 4740114. 79477077771 1con 7491 7794 71117447. 4n. 4 777... 101707440P4e 70 irart ,,a a l eterJ69777734 a.477777 9.77777.l -M 560
Ia,7111747t 11140y7.omplad797 thn0d.71 777777. 7494,71a7error ,71 74479 .00741.47711770 7747el9e 44l7) 17777v7. F. i 4774774d3977744. 717191.jtidt d SUth
47711170474 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rn 774977 17717777 1171177747177 47791174r ;j eprblenc el,71a.7 077-477-77 777 in Ad99341777.7.977774.4 1 ..
1,74716. 40974do4.a47 is. .71677774417 74774917.7nin .97.7144714"e7m7I7e-4 l at h111,177470171 LS PfS on ca. ooMs cn 4
77774 77177urit.7do 7- mca 70,40n177 977d or 7s.471 777eS& o7 L i. le7 7.7. are04771 e977 1.77. 74.o l.77 L aOS q11111a igeo r 4 code ea"J iDing aRIO nL

411 7114.7 1r.71. laic.7 cc r77,o e. cl7477717077n774777.1174.~ 77 7Ch-oa 4741 9 n4 1 .1 .7044 chinrI4977777. pia14707440

44777~ e c n ts. 7 76 74 74 77 74 979147 740 714 4 n9747 149 45 4 1 .,e71 .a7 17. i- i 1 7 4 ri 1 40 4. 4 77 47 44 a .4
471711740444499011,7174I.779 74 n04f "777470 !.1744.6747. 770944117., 94- 77 I-449 '77 rom4- I.77 .,40 I-77 Juno47...37 .77
Clue17 74 747790747177,9414.n 777 4777474 40 7777el 4477-1a47v70-4,I.7 Sam`47 4040car"' 77 9o4.0704mdel ao.,r19774 Suscebase am bid
41101doctrine7least477.477779 par4 Ial4 . ,44 ,,I-.ebia. c479 747777. alclo.de 770,84 ato14744 @vntues
....7l774. V I4mo04d, p44r [a es7imsc01n4c...b i
Ia citacl Corte le han mcl9Lam4dh004174areasd44704 ta47 .1944- 9 lc177704 .74 n.4477
Otto77 449 a cl 2471070770471. 1 477r. 774974 de 7071414 lecia ,4e 41u ,c41E7a17711lu 4074741r Xirrie0 774ambe i
.1111 ~ ~ ~ ~ ~ Jl..po mencisria911747717 4777447. 04079 974117 sultur an~ 01411 B E LIHlH.
us a 77974.07.776177.1-6prs44444Imrbe i csonstet04444447acl9477*77 0o'9.7Co.a 's"447act47474 79949Drina-.444to97a,
,a7diddel097101407404. 777n7,julsru- no oou.4 ~ l ores y a77*.p4747 oo97a1Celli7 1799.4o0712 7a497.7,74477477704900R7747791 Ballets4.4 2 ..7pro.
do" Uld a Para or JOB eg ble estrogdoe 4ff 97z 774, El age e and a4aa n Psta deLi"raa Cca r 47,e
Isr ulh ontlclnls ue a nes~mt u 41t '2npuee a.la,:, 'i =t0' 1e2"7i!1 '. camU777 riaim n44 dal b prr EC NO B L P EN A DI CU A
qua 7m74mp 1477cn d7ul 747177779 exr4 7 oo7 440744 4770 yponadl ir. 1,,,e, 429774777 7a 1 .777. c Ie ..4,,,d: ru 0744777704777l177 r
~~~~~~~~~, ~ ~ ~ ~ ~ rl I47 0787 d7 74947d 7I704,4 ~777747090040 lad 7.1441777. Barei ~ e ael ga 'lire g ise i y / ri e ~
son40 I1. 4177 771504and7de 77397de 77 =1, 74714 o 4 el07774411777 4011177' ADIARIO DE LA MARINA.-Jueven, 5 de Julio de 1951


N Dportes


DIVIDIENDO HONORS VUELVEN LOS MEDIAS.BLANCAS AL PRIMER LUGAR


0 E DIARIO en los DEPORTES

-A prop6iito de In muerle de Camp'.
-Enipez6 y terutin6 in Allanta.
-El momenlo cumnbre de onu carrera.
Por ELADIO SECA1ES


T .. i- -,',, ..." ,,r, I e0 ,c o roa B -im 00..6 11 -I ..Ie I ,:1
o. ..,blea a, o p.- a h .,s ...., 1 ,,- n'1 '.. '
l r. el l r- l. l A, I r ,-- .l .,- , .le rlle l


AF5 po ona I -a
noI~ble ha i n.,rrel c.0 n I-.- I ,I,, 4 ,
nr, .e = 1, rf , rh l bl i P;e; I;'. , p,',"I.~~o,i '
roEmn "I.u r. ro -.r1 Nr, l-I o,1 l u ,: P, e 'r..

p!w0s'en ar,.s.hB i -, .,ls leqr.
.n o, !t ble en IGId .- er-,e r 1, Per.,
no-a nq leO ,r. or.IEh.'r.-, t l ta aI .-I% ; ,
M1.- pl ede .c ,,-o el q .E nIer1 a e 00 Us--o El 2q- 0 .
.1sr, zc~n f,l.5:oL~ .a ,rr ,.,,.uZ .:.-
pu.eda r Svsu, e, f e errt'. w n[~~.. er,
Que ,M (Sp~l. ilu aLa,les lu li C,--l+;.e il ,JZ,
-I .U fnIeIl'0-5 a.
ni,-,,-ew.fns ,A-on .e la ei .: .Aleo:.15.0,, e
P 10 EI.'. n, e o .-sI plln-e.ia,.. sac ,l.- .A -
,,o C na .;,: .-. B., kr-e 1_ E 1 .,,le
H', '., 1. .el .1S-n ,.nsasonrepaI q Cs 41nnEc's.an~el~atn~elnn~p0n011.Oagos1a ltel.:.
a 0. .. aj Ii O ..... A ii i noc neoeo. ,I0P

a i,,,,- .. .r,.crd ne i -10,' t Allornlsn a qoa
.T p Alstn lc ,l,, D pu. I n -.i p F air u,',0ObdA s lom ea, Ipt.,IcIseo Ho .e
u'- ,, .r.. ,p i .,.- D.-..I fir., S1. .:. r, '.-CF .
.lrnle pil-a CArsphi. Fac onel crlo, m ac-:.anio a.1
gT i(- m...r ,,nlria en in! I I. ..% C, s i V,-l P .rl ,p.al -ii scase en Ia ~imelOS L aecil c p51o LoF1,oO
Pai r,' cl.w'es pll ICAeV ..elasins eo la M ,,:rt.
Hurh C- ,P% I~r. tvnl& 10,1) parg ef mFr..:l=," nu
er.,: e ras~l.,e"' ,Op o prporclcna glor I im San e,.,A-
s am _4.11 Ce srrl'iCl"s ItAn %aJh ,s Dezem., frico
' aJ~lpen onc- It.n P, iecn orrclI puni.o menc! q.-
0,rpe1 turtbi. t Dlin u) pc.,C,.:.o iina nexor-iern. I,.:
an -leb del deporte had Duper .c 4 Case, en r.a
b,h~dld ) lsmp,eza pafa Ir.P f.lae. w Hubr. M
I~r sa eporh en quo los Do. fse10 Io lllbr,oan el
I ,isarl e ]a menorn Ii.eo I a te n q-g o a nnisl..u ia,.
lurrh pv I tu.n Jdades el triu.'.t ofCII re le vie.
.1:tcbm i,1 d rrpa.eOM qu h" bl,& erpicnraldn el
s airle a I duch. pete erAL asey q.,en cc, nerd, H
Iii, torment. *

H_]UGH A30 foe sun,,Ie hIC-n',. .Oo JR
ain-l, r -, Orc 1.Anddi 0.524. i,
11aP1 i,,. ll hr.p.e c hl t~ n l,.1,r
-, 0 s......-. .rig h,1l, A ll,- .- .,.

,I. ,l t I I ... .i ~ ~ . ', l l . I. .
Q -I.0. ~'. -

nn, Ir..r~ I .. n." t lh ". ',. .. I., '
.. I,... F .1 i ... r. r,,r ,r, ,.-.
Ln..,2, .. :2" ... ~. a, ,i 1.r., i, ,_ ,-0 ...5 ..=.
n ..i ,rl,,n .hs-e He. noesr. -S ,h P 0.l,15..,r. .
I, ir

IF 7 _...n.rriela1,nn cL.n11rl-,.,1
0.. 00,0f ,n oll b sl o. b onir)nl.o0 l,le d l


L, , a; .a l r, e ..-r,-, ... .- -. t rt.I i i y i i
nun,- Lo %ienL p :.- P lI b-,.-:.I,,,, I.. -, <-'.' -. I -.P ..
m P., p ,.r..is a -e f -- r.,-i o.c.:- -i S ,,: I
F-enh'.r- n N lA ', '- ,,:i- e' 14 t.. cr.., ,-
rele-n .T ,.- H : '' t.. r.-, h"' e, B ,+,. -
, a.:sben-fr," eI- V.. ; .1
-i~.oeo&I u c.-ss
1"P. a de r,0.1. 'I.0a1, 1r '. .-.'.
.le nA ot ,AO sen L0.1'ot, n 15 r' u r. c
.1;.J,',tJr.. h.l. cr, 'aI rd1"le S u' pe ,g, r. fl.l.pi

i:. c.rie.'..'.r rEl ,1-1r.-a. I 1el E-0'l,.SA C- Rol ..rvm..n


., i-9r 1- en sIn q.sl 0 0.- in.
r,- Vu-1l, I. ai 1J c-n, : lr.,: del ,, ,,C e.,4' i 'J.ei
Is met. Cil ,u ., r~,,le+-,, in E va'., =
,- s tro ., l ra I C',,I-.:. Lie-, hrrlan enl I
a, t S.u la 11 1 c.i p. a,.:..o- lc r,--1 ,ke s Tpr0
r. :,bree.i ii,-:, .oi el, e m ,renl.'lc a in s :o
c c,: ,. .u l +r,.a ,:,' f,1,,. :, tenr.el i.'n.;,g fhrnil le
'.fa irulq.. ..1 .,.,i n ie t- '- a ,: c '
1 ue ,r ,,! :.I-l-n El u' ,p're 'lei glau. Na.
CS3 de a t 1 lrre. a Ia I.: i c POt H.L DO, .
El ite~c. p.:.; t,- '., .. F e erdl re. ,:. r '
a.ela.. eb, n I&c.pl.rr.. e: a L. e-o e cm'o'' hae
na poer sda .0- nlo Filoodiol La
up 1. tr Wr -. a r.- jer- (. l." .

0.... a -7e"I a na -,e i jIe go t t,-.Aep I i.-

0L. ; -U1, J Oo1 l e .1 te;
Pe, t..I l n, i 0 ., -sO. r n r,- ...n
..' nel- I.J l lr- I lustS 0 I.e. 00l,.n i ,---1 .


O.d,1 .o1 00F i ?1:.sb, A0so..nI -I: i. P.5 Tl lil'qH L-I a r.110 5---s-.--l. ]oo fa-IS
101 r-4 ,-'.- -Ph1e. r..1. .
r.o .n V-."i 0,' r .5 r0.:'0 ,i,0er.
ja i f .1r .% r ;a c n,,- s,~e p .can s o,-ror,rI-, del pia.
I. .T irlJ,- im-. 00,0110 Sl-, ao ,'...t.er ,
cara n1.s t.ne,-olas ar.e .1 c ..'.',lae 'a s.:.
Pt r j- T a n,-le ,'a.e e.:.- o r, -e,'fLACISehen .-


neclt o lOa'I n ,irnlee Eq-3 fe l ,on leoicc
1 als.4 B e.red l .etn -,la aP.r La e s, ri p ae -
de aq.uella tarde fuecon aasc,ti Aceptubar, que
Pabla octurri.alaoign cIn ,rl tO% sPe~lal~lltn a O-ena
C.-.0 p :.brt .It,17-a ,de r. f, ',, -i.ue slernPie.
ile rr. nr.j I.-,:, i Q u l ri ,.mt-f-,re+.a o slemplre
Per, n ad r, ff a N. , i, r I.oo '.par, r,...suf
.lei cier-,'le "Y4 1 .,M o .. :,- elrle r, i1..
. a ,.. s c,:,n ,,-,,; .l l ,',r .i :r. t,,, '. r. o n r, .
. -,-- I 1, 'la -r. r' --.I .. u ii :. .1- r .a I...
p.,- t -Icr, L oi .,r.. I.. :. j. Jurk D- le ,1,-
rin I I.-:;dl. .l r 0'. ". .r .1p'. ",l r.....
r .. ,n ... ...;......- ,,- l .I .. .... i i- ... .
rde la p.en ..r .,..u, .l.Ie:"o] -. r ,-jn ue
ljtrlllm n "r r, el.1, lin ,, i,-.11.i "0 4, llr [ -1 -.o lchml
c -i. i,i lD .111. P-,I 1 .ll un tr, I r- i-- k L.n- 1
Y.ac o .- w il,1 Boi iDnr,.- an IA,,131.te i r. ,lr
".. r-Il C-,i dLlb rrstra I.-. C rr-,m.''. -le
,r,,' .', .ren 10,7 L ,-aliii. te rd- 0-o,li

.'.nlecUencla; flue, n ..lal r.ri., .s re elpi Par


Pasaron al primer lugar de la AVILA DECIDIO Cuatro veces sac6 corto Barrena

Ligra Americana los White Sox EL DOBLE JUEGO en la iltima decena del primero
S_____~___________ SBAN LOIS. Jil0 4 ,Unlwd-El _______t_ l
La doble dirn-ia de loi ianke. do New Yonlk frnte a loi Senado- Iasoode Josioluo iae Ce.s.- 0. 0. o 4 D elo 4 mquesq cortos de Barrena,, 3 fueron consecutive en P 1
dlo Jufcira ,ao.-l In Ccarmesll.sae sinalinte en que 6cuelta estaba tocand al pUertas del
i de Wa i`@ion ) Sd d on isiide honor i con el Deliii Lf- L. is'.toa. .arni n ed e a nr.ePl. Cataa lo tcna acl aIa poertam e l
pro..x6 el acenso MStfioso coneclio un Irple p n el Aicgu do oacOue a en Ia elunololn a eCo 'a c-. 1ii leadort. Pia ju10 e muy mal en I ele tear Comecnri os
"T'rC-iT ll' .. s tMea..'.-. Me.del..ien-ilM- -........ ...s .'e a c o tru... o0:,,l X 4 , "'U Jtwlr tll e . . e..a.. . e. .e Oc D c oa.,a. e. o ..s..'lul.1 B-
.Ooch I'- L.- c-l 1.o.e. 0'-c-os .1.3 ale- c 6vt0 c, le.,a-j"gel.-o1otiaas,,.0.deeasacensr,..!--econ
m cc In.... ...... .... ...... ...... ... .et ,.. . .. ... iton.. ine i j d. el l-C,,1. 1'- .'1a. ,,,,;, ,o bng ,',-, A ..o ln e a.. tn- r '1 -o. .
A... ". .. n, ...... IS ... .... ...1red d... ......... . p .. .. 00 th l .... . J" .. ... -"n .. i .. .. L ." ...
5 ,-lpi" i.iio-i 5rhr0ei d l S1 a .lSel n aI. sic. Q 1 e ell, 1 a d. e' lo.ll oiic. reI N I cT

.a A---;" .0. 00 olcoss bed Sc to cI^ AC- 00" 1.-C,,n M ac also 0100 cO ~.- 00~0 ao- 13 0 I II*eniesa et peque.1. deio..cc 0B A Slco nlsloadd]a[SaVle.
c..... .. ... 'l' le 'ndld . l 1 cola. .. ..c . ..-A. d n m.. Il ...e.; o. .scs ...
..1 --r .1ot irci., Wer, llro ,'C+, I uEn.",.. 1 E,'.'e, l l^"i_ KI'. leim 1.'II'L",,' 1. 1' rc' nf, e e l aNTO el Me, r.I.r
0-c^:. 's nia s. s e I0 0I Ic o .-se-On -esda a l.a -1-13a3CaOr
a,,D ',r .l I lr..n-,io.-. .o C op *r,Os4s.,' s '- uper,- F mo .n l.. a o la '. Ene l aeo d&."a lc s*ln"ls ._i_ 34 A 27_ 15 01 i. a, j uoli .n c ne ate ^i
S r n .' l . 4r. 2er .1e,'p-3 .1 1. eter s c P 11o n........ u, .. r, .-. ,re .
I.n ,ul i .oiP- "" I o a.. . as ,.ll a.,I 4..0 E enl ro t-.r e. 1A G I- )slo M oa c p ...

n:.r,.d, ole t.r. ir] j~~.il.'T .^. o UJI ] I c1, i n1.e e li ( i oe \ o- oe11 lon rn ..- ..-.er.-- rr IAcl e 4n 1p a n otn ,riA de I.' 5..0 era i0 O de i, PAllla r0 oa A ins a
............. d' .......je+ . [,or ..nsc-L sip .. ..... ......s.. 1 oi o .de eW e d.on,n. ,nts ......c. Bse.o-, .d. deaqatde n!Lsgo-i--' M.e.n.-o-Pnsdd *v .0 aci M oc..-i es. da 1 e10 n e l aentrliS soe Ken 0- reoS- por Ms 0,01 Adaomc inan barud 100i del cachc
"g ir Eimo-0-'m'nloeel laefal"-

l -r l ir .or 'c S nd l uo ,e 1 0 0 1or, du. t i lo 2 s r, E ,.. t i P lRI Pi DOanri cm

I-r l .j ..3 t r ,..r .*.? f .0 t a a z ,T roun elnal por *u t rmiunto u P.aTra cartel qui e d a boepo.. *H m n d a ~ a T s -
I,-.'I l'.1 -....... Ter-. ," ,l ........ ... ... Gl,-tenl? i. t T.. r0 0~rl~, 0 .0.0.t.de 6-.. 3-. i -3+ y. .... Bl Tre el) uratr. t- unt,, ... ...... Dc .....r no la,1 .i PRME Blll TInnD ~ ~n 30 T A .
i, ,r r m I P I 3 .r. 1 1. P 0- 1 a no rio Va e .n1 lo s.- e a c io a isn re A r, Paaer a PI a b laao dai
(sneoelll"! bT:I. -r,. r t led o Fi-e n uollla p ba ~ e 1 cllsdenno Con-s oscr OldA 0Apostae
Cba r0"o 35 e d x--r .-p,.ren.. a00 0 .. . cha btre y lielAoM e y C om s f cc l r .,timenta dlel e, ot A I ndl cinL d pLore
ie r oenh. ,r u,, -olafe :P .s ; 000 1 0 20 I0--- nte o n.n.Fa] a. con e cmaeur G d ua r er n bumcandoL i l e rt r da c -
hs' ', e' a i.0I 0 oedla, rsneob.p.N e lPleo baeelta de0elllo yIcOo m 0 PUt ,eoaca neooR nI d os a 7 A 0 an IAA
ale il. l Isloo a na a 100 ...o8 .......part Clea elnd 55-l 10d a .-a i rio djesa sine e a ubr heit.- PRIMrER QI'2 ELA.n e T IfN O-
n,'eslD I'Mlf00so nr Si oll2e a rat ouPa.T, tc oa EnLaic -. i l--I pade lic~ eld n-a nedu-oc A- ar loA.G prio marlsde lon
,, s- Ist .... r o ,.1-a YI. C an r J ellAmyerefiao--o o.a ... c coteo. Lo Jp ero2D tn o delo u.
.- dica r .c0de h J,,l r, ascv.-.n(8)yM aasi.e0 el ,. re Lase esL rm egde-e;t G PARTn sD ea T.a-om
'' .. ': . ..0105... os . . k M....(o 021200..n. ..........c......... d o ..o O ..... I an.oI..... nlkgatts.l. .
u1''' ''i lPrime 0 2 rr2 i os 1000 4 .,, all I o n doais u ua rld0 Iconro10oatulrnl so pel --e el.
M u' er ,' 05 40cll-o nClev 0mi t05. 001.. 001 --4o1 1 'rGe....asloeo odoae Ae tuio rooLa el.macdso
I i..r-Lots,001) Pi a .1 5rel" 5c,"ti. st,_ Groanenk, Brln.ole a -ad oc aneaot onde oena
"r "rle'ts O 0. 5 4 0 20 I +.,- Leo10n 1101 T ebbet l..oOn, qielo s-odcnac.ioSEGUOODA OUnnnEo asAtcmn Oa:
,, e ,4 0 0 0 0 20 n 10 Ry e, uhe I 10 tuv o ,it eas ,o eseLhbienaa- 0u4 lorbap, t nrnuel.A
0i ",L l _51-.'eJe 0 0 3, 0 La e ldag- ac s n n ant o 10 dot y .
... .,S avasua.nero-tn,-babanocle,,(,,.,0 a ."L l.......... do qu....o n no sa 0 c a c[ I
D o le uI-u ro tnaolb30271 0 -,2 2aies3c, domioa no 12000000an raniI deAr enal
7717 s-n boo10ns0oabuid. PiLaalbr n naSde ru ~ca)li.c

il e F-nn,,.0 1 So exL3trundomioA"nie ranoa p0000 In.t
200125t 0 noa0amd e ndo,0avo"I r, it.Pitls aba n cplydntB-
....C..ol.t.0 "4 01 -102 0"i ML E N l,4d eab m atIr oia.ni mede no oa CH, CAo o- a 4. fin-e
'od 4 in 0702 0 t7DsobO.bLoemoolebim a-gotooa5ioo ~aon 15 To.U; m., oO.SltOGAMllA n iaa andTANTlee


C'"Ju . A o. 3."... .... .. '.0 0 3"00 ]b doea atd6o nmoe, 1-A, 1-3, A.2 on dPse p Looeo1.ai de naoo]uo 0. S Ln lae J n mtlA ec lag
410 10 L5 -A a y a onaoar lo. naSlesdel0y tmosolo noPea. nlanri ela o cisnnu e nattn ea.at adcnnnooaio
4 ," 0 2 30 0 i0 eoaott cobianooenel Camneonat o a nu ieootonistnannuz.Ebeliitlde Chi libaCil yb ernsonetcsl.tnan
I~r'l~lpeeoe ,,e p c.re. lo Lp', .075513 Ide tennnoitdO Wimbledona 11010000 ecot nocroamienolotuvooo uaroeo 270cinaheai nt'.o de que tlao a.
,, ,. ,, a M l,,', 01 0 1 0 0 tlei nonanasaallno Ke n G gor. nor3... di elnce adn ~cgadeapr0o
Ia 07 1 o 00 Mc oegor, dn61 22treio.dec'edd pr luod ..
1,: .. e l'a-.r".-.se aie" 02 1 .0 0 @ otn 6 arond lin!aporlutrun ouar re o qpe e-no n- "o a -dnan io w I oowsa -
0 3 I2 A deO6-4.3-f6-3 yp7-5SobneI eo i- Iar a oun nelala De mlagoo no I abcoflillrate,1 J n0 .' d e n ,ao r
0020 boo de I- ,oaiosPitaobsicacsinnlelV. C.H00 0 0 A. le. hun t poinacur n made15,0 sr-ldevalabolver io der nev A coblerLoOn lac da-cna iodiaontibPln o tcldne "sn-
a-os-se ab 50 03 nn-ao-i -s-ec-is-aoc Ian olae o mRlop~owe a laencolan enortnoo .
1 4 0 1 200 n elgrab.eosmet.e rnoo dl os aelotbas eua s.o n oa c O, A fnioa.I ell r 40 0 I 0 0 StllpMo regon ac entrn rinnonn27. ANOTACION to esPO nAiDA d
ea, .1 p .11,,1la l 'a -l "__ . . lenaeesapoo niteslatla 5mao lt nioadt Eo el primna e oe la onoce eldc .- C. .d g.
0 t. jN "m' 4111alIYcspr & ji gr. o.fials e Im aclsero Bas,eoaeaooInn .1.a 6natruesc-Se ooa ns o 1102
F@iq 0 2 $~~inso cosmc o $ aIa I.000 acaoaln uC, I. 'let.a vloo'= a
--tc,,- u- Lip.. s.0.oe1e1l 3one1lamrboegoan onoia onlsna P 7 rradcttoe e a-

le. Mul- c1 i A l esstra..e-- 5e r a on a o to e 000ora28 s 1 ,oro alrlnt. A ELis P.o. oda n. 1 101e .
il, acsfaBc,- 1 0o 0 M, irfeaedoO.61.ose22o .A.. d G lar a l ici elaosgri aa le-n
I. I" .4 ....... e. ... if A o 2 n p 1 r 4rd 1) 6 a a oun. d001nal or But r eu e-.o a oe s ..a ptnsea o 5De .-. B. nlocl es 0 cim So 0 t iW M all e

P" I) PI [ l We[ Il'" + e' --I Bi,.aa dte.. .I .. lde...... Sillse, el .'e.C', a o ) tT sogI t sr gal "io~nr anaaB tl, s _c _n~~l
00..ri' ae. .5s Ol. Ol Go t1)Ding0. de t Calaaan..

5-: H i.ii.1 ~~i ~lil~ llI 5i,,d. ... 0 ...... Op %... ''no.1r 'sOO..0 e'"I ... .... ,.,.' .eo ...-t-- .....-e nso.D-o..aao. 1- 't M Ltk
...... '. ..... tT.,..,... 10... Salf. P' ,.,-, i 0 _-. r : 510r,, '........ . O e no fue ...p.-.S "Ii ie o ra ,o o co

e., nel .. "', .I ,- l..l.,M I n n I n n f oet brm y i o ne a d ellue 1 t ores e L 0 Oo [ I':'[ $,lo, e l.,usale'il t ,L A-s IAt
E -,;,1 eA ,ur ,uA. ..,i ,i ...-,de G,, o. T ,' .r. l C o ri.. o. o ....... ne P c... e,.' de I 0 ta ch en r. d I r ,ene-ad n ls ans u n co c ret
Icr,,- :. -, q . .".0 ie. l 'rM .. i ., i i ~ ,eI4..Ii3a 3 o a, trelleIe,, nc,, i alls o e n am r yl Jeee a toy rse u
i..~( nep-.,1 m.ee -.,- a 1c11i :, .de --,32,374D I felhe..ar. ,lil. t. .


l oo111Nl',rO Poooro, ",,',1,, 5,l.-na'DS'l .'-o p.5'1 is Is'a
. . ... -.. t..... - ...... ... t
I- en EN LAr GRANDES LIGAO S I.o -t, A '... cob.... i. ep.. .- .
Iie-Kell Si 0', I 5.1 noale hio
Au%1.5 C11. LOD A tY Srt S 1' C .1,0e enfetaio.eS 2. NOloaIPB -TLAA


,' ,C ,,OS, . l ,1,n -. Sn.,.n, +. ,.ntO Oces it
M1er,,AO.tJA.t O i e tRn~- a H A- en ed A B ,o1000,.2 1A-01 Ne l.-t I ii i,. s es n A. oe
i,,e e.. i .. J, ..ve~. r.. ,"r I.ro BATERO.LL +.. Poh.r,'-k-,.-.r-,. ey,'-d51 Y(


P ,- .. .. I . .- A!Ar:era M .-o
r,-h J d r.. ri r e u l-,me lanjo, pr-ubell en ne asi aHar tinedn U erC onleue J, ~~b"3u r, A NIP r,, rNr,%in A -eeiLli
I..Qyr e- eatiS ,, UsenAcartelasdr in3 t enlceda deni o r. "I . AIl o o
n m b. n .I-.o. elejuego fl t ar pendiO onei cdlapi-od-t 1 -asotcn Ic -Delll s o4.
.. nriAAA AcerO,.,, o l, rtoin rea de'mc eguod Esi.. eU ,Ode.IaSaric Mi"ndlai Guerrac nS. ,R I e Yr n P .
hil Y..ooin eeleca& p~e;,lmt--dsia-- o.i ,-e141 caao nenestanom..nde a y.chop ns Sana Ipd I IArrib6 uaLondredoel
M f%.e ii.,vain nsibe duo aluorneta .s Cumio misugro.F..6it..
lotA iaA A b c n m CAnutS.. p ..-a- II 0 1 1 c IAeR.nd 4 iSsasai Ao -- p -.o-
.. .. ..ic11Prim e-nt o utblen ma dr nici a nen lea onda del R n a o
in...... . .....ebll so atoAnIO0Cv P.a o 5510, .. P n.aba.A.e .*olidaen I .. n4habitan- -o-eo -p0 0 t ee and Cank uls.,5pn
I- -stie empal.bomn..adosi o I. l 1.0 Bauer. r .5 102 7 11t-hLUvew Ynlork S ONfR JLIOn4.iAP.t-Ein-
Ill.o...1,-Inl.. 0c11 Cn_ lle. i 11ROBeER.TS lCH.,91,HCarr.,d,,d..,g" C.11C...nNe0. ......ginaw... RiOS LOS "a R
ipbe. rr e 3iep i g-i i l AN A RO NEb 2 C.ladeia. . n ard bay amclidad
-r. J-5 Cm. I .1a Nil" OAK BI Filidnlfil. 5 1n pano ontnninueoao larepontoni-,
V 1I11 "04 11 ,'F o . Chisaon . 0.3 O -0 1a p delid ld .10 de t
O T-Un d oDetroit. .i o1onne.. 33iss b nlilo Ransdy Ts -
m- ll l en j Wsso aei i ...4 1t115011 t olnodl osnCeiosuaronnaLsdloil t, I
i .... _.. .I,_,__.. p. 0........ Cln lnd 4-SansLuII s m
'M,, .,naggino, f. 5, 1 1 01 P TA O O P "LOSN CLUBS


M ize, Ill # N . . ... . .. k . .. A1 C A L
... . . . .. ... . ...eI .. . ..RO B E R T S Y. C H U R C H. ... 1O. -.Jill . ...S . oL O S
as p Collns 2 a uer ee ,LGA NA .tONA L ADO S
I htELDOLE frono3a 2 Oh 0 001(1 - RED SOX DE BOSTON
BI an ail 0 ii.id-...... Savers 7--o e AOS.e e Lrola. 0. 032 3 f5 .1 n t
bin R%,- lc a bene. n..0osl.id one l tn l 0b 0 sliadnltin. 3 5 237 4o 86' S-'nILADELFIA Juni'4. U onied.-
.. .. .... Roben lrtsC A .i cio ...b Ois1n1o binr u0u-00 in deiooa i 330 4 04 At E.... on d obl eo in i dolsetoe er.
CAI n ,e3-bns in nCIll uaydI.,.. ...es .. ..iBos tonio. sAbi. 01.27t's' I p. 0g 00 ..0 0 Bostn .. 38 457" ......y.230.4 7i ...... .nn .o.o$n 1
1oe &.i.niF.a".i.fi0IenIno chdeleaa adeAlan AP b 7 Aes oPh" . 3 2 C it. 30 36A.4005 iinoioc dol Fii.dei -,toi,.Medite Rib,24I 4 IA s rt.i o an tiyolar oo d si e


II. ~ ~ ~ ~ ~ ~ C uc -a" td 610 .-I .. ... ..... cic viiecn .. .. _e_, oPittsb,.,urgh... . B ijn a del Boston........... ados... .
Is 1 aooisb a c u n u ale lay, cy A enl 8.[1; enrows ed des LGs A A"ERACANA Ligaro, do p ime InLgar .an
rn G. P. v..IMl, meiic na
an odp ee-t1db2 eod beYor hl0201 030 a.k:Mc ermot itosoey dresorpa.
.....i...i.... .........N....It baepros nr --r o onoue- N l ent.
de 1noeossi o 00AAgAi,Ai..11..A ll lon OMAICHIiCAGO 467 A ntnbleolnoenoooo
de i ssIT O-Soe. INS~m ~ f=~. ,,0. S.... e Ins.lotPiier t s togSrioo dnommrctnu. NY b 402i n 6 Ca hisieanaIs t e.. ..
.norastan e de rrag otsinning del pegoo rmnieveadonempBaoer2.oDiaM4"/ o lnut Yok e .-=i v alckor I-) o8perhn io'noot a ns ida sIn nde t.
jai.Aldo 1, sego n It,00 JC`4 C~oon nto0, Mine. Sliveos, Yoot. Nornes notion ..:N-k,-
-A,,o,-oo non c -S --Ia l-- J_..iJ .... Non bae nonboltct devnsseA donl trs Collina. 2 n-DioMtggio, Ionco o ssen C ivenaod 41go, e1 3"H ll l ,I... J II IIrz O K /UI Hu.r r u raos M,,b'.J.."-d. . tI.'.0 0 -it
a.N .. ......reooiioA guidoA. Silnert. hR-Coc 2ni, O lvon, bii.enel-Dogno 32MIA iii no i sbIIIto J oo0 0 bleY
-U n :r 0 R~z +.,,,l ,rl l. =. | ,o.: -n. .1Pc42 '--s cItB 1. e, .Ic e'., Tvm f Ro .' Z,.
..En ,,J J nnio.en', nloI. dnaoro, Nneo. CollocrI tE pimre--o1 LI Bat nAtnnbAdo2s44 )W9biIo,-E: 2 4l0 .con7,o da Domrg o nliode
onflAM P I O N e ...o...n. o i. n... c a....o aI no n;.So, d.a. -. f. .lP.. ni. ...i ,n IYen 0044. 1 0 4. ia no base op d os
o IT s"on JailAi-"..a"Queried.d..o bate. W..,....,h.. 'PROBALES PICHERS ,A R A nin, 0 l r. tgalin .1.
Intoo-h.oy nsndladel.aoo. -LocsoBae noec c olnooit 6Honia no- NewcoYorbck 00.8l. BC-.na,- f-*,.. Htoys EN LAS OR INDES IJoc Anooolbdle vnnoooco do i.e-O

Irerldl'r gundI" uL ,,- In'l 1, Jos A" .-telm, en D. r, ll teircer 'ct,
nch C ond". antidos y do s. ..t.onn an a o at..iuado l.maon.... A5.0O- tnsb S....r...IoI~ LAGAS
Bils amrlbonA, 001.0 eo*-Sanfordt2. eno7.113 iooings: a: Coo1ns b NEW YORK j uli 4 ,. 1 ninep ntc e Willnod Niaoo, 4DS'M, .--
______________________ cc one NA.I'.CAECC5 otA ao(no 213 a MnorenoIan noia!bbles pitchers tnanahayenoJa ttgran .1bgto g.on..oi~i?
EL 13%10IoANAI I i mk I N Oc abttO edo nbep lnac. cto A no 8113; OtroAwvsekoi 21101 de.11 i ra tnigt Adosfd os a!. net Inaoo lyntt.
L-a del bime A n au n ltra e e 05 23. Dead btll: Rasca aYo sthi lk Lm''cnsulatnSnto ten -arrao
base."arebolascon baaes Ratnhls. PE-Gnasc.Goo n o e- Ne Y R mPo'cs e tlni l T
Ant 54-As.ire 1 n-1 Rehi 2NenYo a mn rk ,Brootk ntn nao CooS Onbel n ritt n.;e


m e y m u erl m old d nd n l al m o y o ll ll n a n c a l,"i G G~ IL e r, c t ,Illl -2 7 1 4 I H.Ia m (7 -5 ) v,1s. 4 Njew c, l 111 1u1, er1.
PERITOS EN AUTOMOTORES CONCURRIEN S AI esiRSa n o 5520 lolsofn nin ets icoo. noen.flis Asea d n oins~ taroade lot Carl Shibyl a c or
II EN TAR resetsRd.t -, olst in Onn1ola..nH frienndo Bob n-1nvs s ,,t l i-i o. ..Bi ckford .(-71 n a 570 di l. b .
a-.. i.,JNichoccli3uoctavoo rv o rdanoolsa SAt0. Louisan hc a bngo, Msingcr (3-3! (Primnr jocgoi
-p rua 'raN o eW nuu UQoole -UUII UIS, e paro- ,ii loinfo-rSEGUrNDO e31.1 own. 4) on Bo1st on.sd b. 0.0DD d020 241-4 14 1h
Ln..son .o-an- sa.O.&--,lmue -- Sor El 0i N I ~-)d 06 'cn '!-n iija.h C 1Fileslelfia 00M 'M(0Of4


den nsa1steos nomnol aiunsou.si denuPoaiesh.0-c-ni Ns.LE~a',OO Ce1-o~oso 4aA U--'
L.i..Smctr, a .'1,0,eS,,; a-. i-Aasrg ', reO
C H A M P IO N o-an nod',iNa uc be daoub..., I..B VuerbaIT,. io I ion.e,.Se-..ee .8. .
CH A P I N .tle' C Accaab-Ate al mcssSo. Biiz i-sO-5 Oi.r. 0.00 si7A aol-n 1

Pa,,eIm..,,,a ane n7-. PA..,Iledesno er-ne 11 h- -H.4n1Wn00o-'-InPr0
.I|.PI .r. e r-,O,. Prlea,.Ip-.eir-Irio -dN ig ompe e1o el Q Il
f* ..ll -.I "-11 -lve. .. LJ- .I~ K..o 5 .. .

Ri- I-. i -, _
0,,.o.,,. awne .1-0. Adqoliniren Ion U1raieS

in)t n i~~oe dlo ." ndI o
1-Tdl -- h o -- A AtA SP AMIM AD iD t N shortslotp
Ch .1 001102 CAeI'XO NTCM4-0-,1- oAN3AS CITY JssaS4 -LIjssed.
Si "Clone. can.So Lo t. ;.le-s--ru.,ooe cci.nle julos l "oo 1d
.111 eaP A I.o.setacodnsao-oo I eo-lrto,. de
"LA .m arl': ls 'W \aseanale i.. Ins e-iak1n. doi Sc ae J l 1om. .1ccryrl. I n... 0 nc.,Idor o; a- 1 S .
ctasm NorelooksI nda. Iaaaan, qay..im oatdam,"t At Hor"' mli caion en:. 1 j I-y- I.. as p A., N -W.e te 5 -

onnu 0osconomunjagnsod oAnuat sChsampion ,NsLEWo-P DOCal J.11. 4 lAPS- AA.A~i o ui os,oalican 1NA.I oAdel d..olbic-leden del Boalesac op
noda 75.00 06.1,..Y 1.S ..1in ., qtaanAt olit lidad C I b~e o OS c",I~in p ~em0OA
mn~o he tsao onda, aqoh -liat fm ,, hIpeood
a T i.. ai.,- dicc ia olp i n lA eia
PP dli ll. gqgg oan.). u no t oo l alga e
I go 5 anClas-

I, .d .hmacol. tdiplaa


WGIiNMLL.RgA w___
AROMATICA O LFE______________________________ I IMeASIcqa Pnci


Sc pifsentan en modeloi
menodcmn d all taclegancra con
la acreditada calldid d lAS


PA NT AL O-NESPIO ca til, un cr.ti
Cn cads ash1.o, una creamcidgs


"- Paiin lff


-, I


I


.A CSAVS

aM^^ .6rF,

DLtRIO DE L4A MtRIN .-Jue.es. 5 de Julio do 1951 Pigina'19


PROTESTADO POR EL CINCINNATI EL DOUBLE JUEGO PERDIDO AYER TARfE


Superadas tres marcasjunior en . Esu- ci te npaennis t
.:.+ Eta t i *} Raipidas Amateur's


la nataci6n mixta del Big Five en dura crisis -L 0P:en0 Molns"
-Li scoido del Vedodo Tennis.
Raquel Ulacti. C bqui G6mez y I Gracy Armstrong impu iera ', aw Nate du a p Ta ,. r, .e --Es lo decepci6n de o o a mpohi o.
cords deo isategoria Fui presentado Harrn CGlanc de rari d- -exito prT ,h, f:r ST1 ,,-I:-:oA: p o de no Tiasitica .
'- .STE vanop,-,na, 11 61 1 e b:11 6 o- a oi .h
Adaonas Easregsdo tos dp rcp ass de records del adio pasado Ia ocril. s-om laios g d, in Li~ N.: .A Aa-An I d o.lA n T r isa h
poo l ';l l ae o do arbuna-
ea --l~h~lI~l 05S tetr. ha si d',, t a- o t .l' (' : ololad a -
Pla MANIN CGUZM AN ( Parij-. I .I d Io I' ta i ...
Dra -II a- d Unlitd .. .. I Ill ~ ,Iar or-ne q..
Con gran aillencim aeDt o,.cno at I artl/c 2- u, ~ aoPeqrz, .I-- jrpon(- n uno de Jos cuatr, ddvn
celeeraro r, toos nosnfia nesaso rIL, aq it- a.'Tere- C1. 0- A, ,,,.a
c on i e Big File A rc e n aDj. I Itl o.- o o Pt.-h
nor sdel Clan de PI le lrtle 7re1mer rnein Cl sit l -s,-r. ra- Gilite el' '-,r .. : -, : J i lm e u m ae e Iul
nu Aononcia lC i ds G MYCoPrglrlla CaeroCPCcs. bo oc, Igl-w,,I.,z I N,: .-, :, ,-, 0 r pert.
nru50i.'..ao ir oCur.O1r;',rIida,,c.0 .G..-.do : CF:.: l.d
. C proneo os .respose .:, a s. s C.%n e, M--Rsu cpar.dC.n o Cr.f ,.-,_s. .. .. ...i..,I ulna : I;,, q r ia A. f ,l0
CluA en. Ica % niruo. c a l e elra sl i ol. CPC R ol P -sI.' r T. deA
Ill eint a I saor a Yerma ,- da 1 21f i2--Lurde.OTs 0CF 3--" -" c,1.
Calvin ael Porlemninsl- s de o sos i Am. Irc -,,odCEo 0,-.GC ,-, ,. i o y nuve
uleron Ta? de ceres La so.mllUcd IC. ) retras 0 Alda0 rr,:ml:llr. Pri- 01--..do,,,BILL Rd,. -ro,- '. ..-.a
Ct~iouARadlls .? lot o m ix ura do. e0110 rn oi h I -Joacaud Goad, orYC: I:1- :gn CL u
1.l3:z0 ua a.nor ati oechO Ibr Liti 2--Ja 0ler V0 zoVi o HYC Temp. 110.
elsosal P,-adolasoinsom actr emas AiT Segno nai t d OI i-idie illrs d
13siO Ocp~ ao-ro~wnsoaaa Ia s ITO 2-OR,i* Cssroli.odr CPC in c1 11t.. T
scoarls O.a.anel Ulsal Ael Y acnl no. iri1 "can r.Oil Cis'dits
Club logror is segudo oamats de asI rraar Jagen C"o.. .iir- TC y' c.L. 0-7"do.--dlbroLod-f.;1A.. liaso]aEmasidc-, ......""y... .............s do%
Bmoce. 'u6 ell log 100 imetros de es. | d~L PC5,:,,,.;," f"r C r ,ir' u !-,eertrint. Jr. sodo aaolda en bao~-+ aao lA uns so o
o t s A iu c ola s nie n tra de o d iL t ses ,% rr .Lr do" Li brea C rO ~ r.r -o P rim e r o lioS.t oIo io-o.o l oW .oI.: D.ooad e lV e d a d o T e n s C lub u lm no s
del delnProaes eantflaeIBs Lcldinrel ] -Lnus. ioT.0-rsoI-or-ba ."I .,-edVCe Co to Cob
Ad dci Pr.-oFoiTsinsT. Out", ,.alh .-,: n. I -I-aedod inimiarseC a" h .dda Al:,:oo Vfl~oo. : Atelosia lienoot
Cana lopalinhillgoadd do tm.. L ,. drdEs CPC 3 -11C;6 G M I- t O lanoVTCdpoh
S de I. 30l a0 5n orl 0 u r io ddG r a.j, L Co foT 0 ,n1oib3 d1' ro drl , '" ' .. .. ..l ... [1 t III, d .,q.... .
aor Marne..Adoam dell Palesoo i- o rln-s ad oI I -.Grac AoIo tooao:,,I ll 00r1111 I:i ,o-dt..a. ooO-1
d 13210 lYooasaonoe do Mdarto. do. OW... 1 . ...I' p,..0.: :sJ-, ei hII olo VT l lA lol deA -
ideflo d Cola121- l d I o:- Iil:lls -11hl, -I.AIIIIll 10.100 OAo00 odi00
Commt dod 'l ,o sit lno,,, 15,,,a.: n m,',' ha,,, 0.1 .... do 111110OlIl.1, a
:im Ia o a taol .la I IInd too P,.Maiid Poir.oaoMCo i il-ltIo. I,-1s .1 t-,., .o a
ILI re cudr. Il Jr. m n ~ i ..,,.Pr .. -d d t u n e ae im r~

a352110 Il o 1da10 xdeMi, ac a J 0n05 .l Jrl usTo-,I .
Cial., rdneloir..uiaesi n ele .1+, r, 0 -- .. .... .... lcj,..;,On., n i si d ..... o o.a. a.0.0 '' IV" Sod do oootlohioOII +o a. . I : a i.ir "o
B deoac ot, 00,0 1 htis ,lln i I h. .- .:Nh, r0E 5d tdsIm Ie.7pr 0elano lie"
siotsodo dom 0 W~0501..u ss ~ JJ-0I- r d o o :n. olo 0 0I :-A.';I li,.1de1.0
*u~od... .. + a ~i nn GosuDflliroii (O l NUEVORECORDPARA to ll e o i l S .'+ : o++tba i... bo oo...ido lod to 1010 0,010,.00 17 -0 1.. :00 Tol
0 I s) lo.l C feiah.nsq- s i ,-. UNAS FIILLR o)J I i E )II ,.'.....fll r 0l 0u,000t Aleo 00 Bern.d n0 ol da I. p0r 0:.0 an oIl
Lo .ooool omlala r aiooorro, rinotoloo iel.Co C48110 Ter, cO iiO!d-i010:0000 do
onsaoafi1 i c:g r. -DE AZORES L~von YATESI- 1ozapr Da~d 1.dul..- '0, [1 p ateioiRVs IA EN p~. -LoooIRE Uj-n ( ubais T, 001 hole 0:n. 11-I b 1VCdloioodoo

gao. asasdol os aiocl coaissr' .... .. "H" IA tIIIbdMA v flrssso' ___ SANTA FE-GUANABO _?+,il-,.,l.-.,.-:.-:.:,;. .::+l.,,h.. .......' ___ r___ _l ..... ooo p 'tlc~ar tp +n1+3a
oslojrl i onu n rHe0 nas HBfo On s o L / L i I nIJeLM I'I ... --s- do -- in- -a :..]o-o- da...toi . ..
pa ino Msiuaais atcos olde o S-OdAda I-I __M_ __P


Lau 5 ihlo sIC.. 000- 0100. . .. 0.... i"'." iO a s, r' e0...... .... ..... .... .. ............... F.... .. ., . .lo......... .dr.", .. .....t ons zTod a 1.00la. re5i0o q .bilalpaa
IIIsea n to finaienssy ILrLiaos L r.i .anGca I0 *Oi iui -0, 5. o:.. o id I .i I0 o t, a ooa 0:db oda 100, o eoloanIrt, 0170p.0 0.000 pol.-


N N slac y Miasiso V ri, lads To.-.-000 00. ,.. .. :,, orRi.s ,Or. d......0o5......... a,,,s-t..ni,,so. .aca......-a+~lI..:,i.... ."-_ I.. ill ......... .. 01... ... 000.....q,,_... .0 Pi
sd... as.. .a. M s ( tin asj;1- Ice. lcri 5e0 ...... . .... .d.... El 2 y T .. . r, .- ,,.. o ali-alOtda ir 5.. .
B utl er, .e ViA a.- l.I. i0.n d t. . . ... ..i d ..,.... ,... idolo r..l.c. .. .. "1....I Ih" noo so re al Allr em o C ods. I aodA
so. fin s GalelPofor. La-ds iscOas A U A 0 ILS11a f~oA-,d -I n 1pi a-
mat Yach .C el ujo -,.sid" .. .r- ,. :u:a.a.. ,,e,, i .I r.,u e oa. ff It ff,5.. ou fntnr a] de, ,lesl I ga,,, Sna, te r ioa


,.. ae ,,, ,m. u, ,necf. L ,'VE I uNTR r, ,:,i11 6,W ha rIpi d.II I~ 'e, ru
N o rds l eO i o co njoeo n caHat -L. SxNoAs I.. Li....-1docOs . ... . ... 10.... ....JIP...C..010...... o.dic.ioo
osri h taias r nDoa~sdr ato ms a os..LA mCU AoNA YS UNt B EoA Mois I osiutis4ii-llii-L ma.-0 boo io te AI yiadoo .T ennis i, booo iti-
ssu aso i.bi. I L oaoots ais o Id Aarac iA d c. O aica ootoio,.sa i eaoi id ispno-i ,.. ti 1 a00A00 r, ,to 00 a -paloaol aonl.-L rf o tr o ioP Ill 0100,0 rotrIIso L. doa .,m.. 0d.Knr n llo,I s a cll 50 d -0, o0a.l.m'" "o.1,,. ,,ILos. .s o...i.rre t-
ecoosci sa1/ IOlpo ics ad lr, 01 -t-t -- al l -0 ,0 i. ai otl t ,IolI'' .gl,, -s c l ad... ..- rn C I.J- ]0 1 0 11 i I'ooo" as--a.do... ...o..o" 00---
SasriU ds a udB-Osos Dusoo ;' Jo i s a o a, ]'S U~ i . la. .. i,. oi.,.r,_i,-.a d, t l,. l stlOo.. .. i i-, .l -.h ...
0 an pato io Ioooa ioi l-S~tn., slss~ 'm 5. I F,,,1,il,
1r 143 ... P[Y P1 .. .. . ...'.. . 'r . .. ... ." ".1 j.' m. I, C,"o. .. .. ..... .. ...... ..... ...1..._ i. l g a a e xt u e u e e a
hoot l aeri s G-a tog s C -cde lI If, i dal..i... & iao1 .. di clio ,i I, .o o3pj,. 0 rr_..,1.i . ... I. o. IIt.A.P s W ( h- oi,0 ,cod odada``',iitai nsta'.ee,'E,
m a I I TOurno p I s nIld na h l. taIr nl I. ''am. 0,.M i. l, r, I e.,l ; .r .. ,., . LP, a% g oo.o oo_.-. _s.dieI i0
o"'n H. n.D .'. Tem o" .. Srte, l'..u n.. .A I Ill . .&r or Os a .. r%..... [n.n- l [ I fdl.+ li~l
ost ....... s... ai.C...... ,1 -him .. .. ....iiidI c ....e 1 ..... ... .. ..... ..... ,' ............ ...o lu.......r.ondeafo po
E.hsrtl CLOO lc ario tP in.lt .O .0CI i t r 01ur -,lr 0i PiI,0, P.T ,r o -b n a. 0:r -.il. G o e.!a o 0.b l 0iy i to
cmso Mrad Cruz 0 0' A ni o ru- o mde ] c lia-i d rI ll000 ii ,F. IA 0 --gnqlII o ir i y 00, d O m:.-y6-,- .- Pi ",lu.h
ton 00,1 0 T irn ,o iiil booties, M l. 6 00 l. J. n o s-d. .s.. .: 3I-ssb's11*nnesi sent Oajdeo aao o iy a-
o. m alo L o siin.h r e a ono. ; i ,ij r.11" .1 ,sIba ,dmlr I I 4 r.I r. l ,ai .o i,0 0 r.n, ssbra aes o.i sa - -o oodooosI b-
noui In-BOll Es M, 00ma M nee lorn r do I roide.ltiL.6 ltoniMIlon00l jI e-au L Ien i r u
ho st oe Anrlo da on od Pro t cieo Cinciuss . .r -r ,

ow 6n. n o mC petonna W14 da0 a-- e r, [-.u a Adlc l ~nq I naUr, c ,le i, h-. aM d'lIrr rf .4;,. Ie. u c! J.nWellG nfore ,'.I orI. i Faros
Oill .Cg plt l tC C $- aind C i aJlt on~ e 1 Il,. ac" Vir.imlrit I~.. I- I u0.,paolnB.ba 1,000 00 luooc..-i-abr
ltp as-a p~uco hpas ~ lh. ioioooo Irain sn u!der c l'n lu~sm ..ti ".l-, .t.I ."" : i i' u il t, l elt.h. l ,.,u :, I -
"I'i a:e r o'i Mr a~m lnt ~ I z.rianna mr, Vlrja r 2 1 11d1,.p. .a ,n ii,nlh u, I Ij, ,t f . II .:.f I r .j 1 _-ec : 'sd Ii .L altfn w s bo :
diml dole e : C M rs rll 1.ll .r h.I), I n -,'t3.11n eeora r .,J I %.go' ,, I s 'nento I I e ani cn
Kelog ,as s I4 o ooC O T .. I EI
i, p 12_ 210 S. iornen' P ri ,r ... Su ....ol O a m' a oo i0 it 'o....... ',o',oo' ICJ
Os i oooobW 5-.sl siloros OoO-e o0 144!Ida-0 jr- Jo
beat I-irn Ga c'-I I-" d llnrun rt g',, 1 ofn'c'1Ii'.. ..i..-..toj. a II e II.. . 'u ,Ic I ~~c~iideMrao
tirirs o h-AI '- tsl polh Mnao.si.. soai do .o. ....o. i
IO l T le ,.d h l T I II.ttb fts 4 ,10 .0 l 11ont an .. I .1 ;. , I i_ ,, I.', ., ', I i-0in

it ti~ 50 0 5 i0 oo isn 'l,-i l us Idd lns..l I d t mo1.....isits Ii, i+ .i, .,;i l ,
to "I i ... .... ....U" L..... '! W-
s od 1 -ts s t#i. rC_ 4Il-,d i si sr, ol,,,,olh: ,IaIte
,21 011 Ss o .a o C ifs Al t s,,i.D Y l oo/sooo do an'.' a p a nI r. Ie.,11.'. -ir'. t o i i i". l "
mEoss T0- .-'""Etost'sH`Ca"10-l' ido- 3550 EP0 1.o._cosa .iin da6-i1 s,1--1Vb is
i, nliio o o ltl. .ralp i 5a, cc1.k it
X PC emp Jo a rim r...........111.1.1.0.....,4,y'12. Ar',
slo rivO lrJosoAp IMliMp C o1. ..sx'To sAo&y1..ocIs-. r.
hssi m-Gloc P is~adosCoC to ario o3coatodnIf-N--a,_1Ao,,di.....so ....pe eCua oriano ur
r0 lood I 2i dsopa sLss rood- 1 '6' Ccritilibr. gieott Res o 1-d1to1- IIi ltcd, c-P 4 L "a
1.05W maI. I ,i;3Moa. d:seesiaidoeqxn tosxdo imtoCasa.ttch.sodils-ac r o .

,is.,-oismns ,isaots Ctiacs ) ko t.i..no.: n,-,. 's.'n


;y' c Velopo, aFOz 7.1T IHI., Arde., line.par.,
=o ols 010 ssno-sIL II C J-AC,.ioA it- a r


host 12I-s...-r. t S o. -6o. 4 . . . .
u.s11-F. a r, IY r.l(I ., 11I H II'
en.,'ldd l ilioiAold,". ILL 6e Ir 0.0-0. -1l ....-rS.
1-I ,ttto d r lt55mu a. CM-.. '' -s ,- do 1 Plll d.r
0Iis 0- t 1 i. aisI C . Jl- R ohl .. '-cjl .;.' .-. ll- -ca

i".L Lc2.Ile t- mrli. s I1.le p


AM]: tC" ifo 1- ."".r .rtoI ra.".0F .0r,

.'- r- D 001710.10I01 P~ ds u ,:nal" .:rc.,. I I.
-C,, 1-a t.- 4- `Cooi m`1endr nc...jorcs. a;. rIIdol.
2-T o.. . ...Il.lil nolroIII. ... . .. .. ..... .......118111111 Yrr 5r r. R.L. Ne- Yr isi. en s c ic O slmic l. ao p- l f, c eslm ,
-88f.Se.a.Ido.a50 cnii.)lMi n acu alorsno -gr, mA-
L,',1 11r R-l irmed oslsoss Ro 0 nioeT, ocop-_ I. ..a 0 .a.slio samlo
..... 'IOnI.In.... Pri err ia............ "llba bale sua!.....o...... I Ir, 4.. ...1.,.. ...ch ann. uln ntem ...e
b L AS ilici N rio,25(50;,o ie-, C..o:.aolea-. l a cmro.m %a.dd
,.o ~ rrPrc. om on~~eco cMA.E II(I) ao j el ~sseAII Xo i I rno Taaotdoho tAON AibNNEN/" o, .....ci Iod .... ", o to
n I-.tCit.I '. Tai.l .o-t.+ o a d roo d e
Pits hecerI Im~~ulmr con |imlrc.n ~r uriv e..', ,c-,.... 1-- if
dos C.Iw Crc.y .on+n1,'r, 1'...._.TIC.-.. ."..c.
Iempr tloAd o-re--il lsa-nnoad-e, .ooso ra a sL% OTd
10 "PCI El SE VUEL YEN,.~rr AO. 1' .i~~~ ~ 0H
_TtDa, nr tCo- T-. i a d 0 d
Ll LL SMUEES--5V. IU.b. s ~

sinsc bq slsd posostl -. eodl o pill- 4n ....._..________


11,,"ILL Ieie rsoon o ofisooo ta Is isopnobloOs-dsod.
rit0pv[in b ,.....so r.ooM oos 1.i >5 O Eo Clf N E
plo-sum Mnssssolsdssd. on iospoB to Inlooit5 ..I'~0 0
onn..1. L s--o- IWF~4 bcdst,soIo.Aoh...a.)1. 11


Co Ofossa-1.01. ..3c -* Eabrd

.3 -Ed acofotaoelotaalidalnros

1.. )3 I s -oIiltd
K -~nnainprevlaa I nl r.E

Pdgins 20 1OMAR10 DE LA MARINA.-JueveM, 5 do Julio de 1951 -eportM


MIRAMAR CONTRA VEDADO ESTA NOCHE EN EL STADIUM DEL CERR('


Entire cazadores Se reunieron los Solones ayery
E_ t ;a _z.: ..: 2 adoptaron acuerdos importantes


a... -I . o., .. ...'" I r nliarr mn ore in' pu nto' que ie ih n de t ralar en el e ir x'm o
.J.. .... Longrese Nrreoraeericano de F,,bol Mario L-ipez. peocupado
WL,, baaeqenle en Ia Berelacen oa U isubadlo en el Gran Sidairmn
,.s I-. -, I. :.s. ... ...1, e h.C.I ,f E
0 ..1 _1,1 .,,-- .... e,,:A a o. j I A.-; cc.4 ",Anmad 44,w.diflnsi.a[-.aqaces' n4IaaanIda.isanaceaccenIa.ir.aeantn Ie

13 .,1 1 r- - 1rrs C-a g,:
-4. r, ,,,. ',I l-I r 4 a,, t 4 a.. ra'., 4Ir]' niC' I El. n e in r r o d e r e a a a e ii
h i, .1 n.. P. u. 4 l s a .1 i.
.. ..i.. I c~ ... .1..1',-.I.." ..',. ,' ee.. . ...I.5m..........
r ar Idi I,. r -In ,A "., i "e .r,4 .',.' er"." Or C.4' 40 -,'_, a non, r, h r Ilr e Ia:e dil n M.
4a4- e..e hIr,,n I. ., M .,'r 4.. "14 4.e44* ...4I nel re' ,er.nA, :An, i rlnn l '. .' e a.41I lJ e ..Jiana
-4-. C, I ii",,r0l, ,," ', rrA. c.. .. 0"1:1, -4 . .. .one C an r.,a IrlT,' ii",l" 40 *rr, ,T ica; enII, ,retp RerIIl n d a e tm tl o e~ o e h r p r i Jo e ie o a n en n e
.1 `-taricr., Cr0 ,,.an mea an .
.'. l,, . a, -I ., 'c ,r Cr ,, 1...'n. r 1 an I e ran lle
*,"1 1aoIacia C 4"1"no4 44n.li a no el ooacn 141. Poe oSALVATO.e ectacnai. to1 decaamn.
-- / pi' I ,.,I,1',, ...... .. flIIIF"PIe raa..m"I 'ae' ann ea e.-'t** rl'.44,, ... an' a' .CI'4.,r. ra." en, Inn- .,".l&' On lill P0, in menne nne braanna net+ i'i .
L4amha...ntaa, r,:I,-,-i1,. ,-a re.In, dinnunirnnntlolecnnri,-, Tna,-i n a ontou: l,', Itm r iIihDen.oi'niIIpaleiTlord

atlirnniri he lrtcIlC tteln". pen manrlnlelaea; da-nilitnan- in am'n.e. eenitOn."e....n.t..IadtseMi.en.d. O
aOiln _erne Ellen On,:nnnmhne.Itetm1tJndti Onait d O t i nefetlcaA,,',et,,,Ir.nInio i n e tl in t da R e lic
tIlIln.dcn'o"i niie a n e eo'ie eao ta nnen ciolesii rl ,h.d a .ne= .. .. . .. .. Oote-.,Lr J.rna r ate Is Snrihla pae V em.d ruayn pienit hllled .motltet nto ldNtlo tat41m. n~ Iepeoc onernlni
. I i. ,.', :1-.-,I.,, .... 1 3C.l ,JC ert a t el a re Stm1 ri t V ~ lln U~ liln d lll ltil4ld e nld l b~ o .I e irl Elh lt l re r
0-.-c a ci T..' 61ieu
el.,~~~~~~~~~~~~~: 1..- ee. ~rs ...s_1 ,e,-a,,, o era. i c.......I 1, m" I 1. "1. _nre c. c,

O n -eninioil .na..,n. .On i oomEra nmofh yednAare,
6o n........--........ .. ...r1r1..d:loI Clln npe ilc nitene riaiooa Oc Ia rrnrasOpiedon a n nra niln Oomlnnadit n

'. .. ...Q........aifr..n.....ln................t.i..Ri sotln-e..ids III. n ae ta e Oleo eon hnn lea m ntioCn b lnseinaln iar s temeimi estneAr
C' r, 1."eriPo.Ieoaal..1. & ,rC, .ld,,nes,+o.'. ..n ..rmers, ,ontalaneIsar..aalt ian ui Msn i pa ran l m nn r tab ann ha
e a ,,5nip-n!-e1n.in5e---.el .C II'r n pd-e" "et l dele n e e t
Al, ,. .. ae r a D c e n t t n neat nea irnn.nla. n a
c3I, U '1o e03 I '


. ,,d... ,nej..l. or e-ar.r.~.e e dnn lel]o Puede. n apoehre Onlgr l ios ee r-nernelon eno ea Cn nnieybelAdcimr. .Pi indr l
.31,,.uEl o endrnaria Lpenic nenaleOndel inie raney ml iin
.i ll ]...3 1... 1- ........ .... ....1iC-................. r dn...." .......a'canntnd:l.oe....n .o .n ..e.plnN Par.n.,eS-LV T n n eat .n.etitdin y...ee .p ia.
-e ..n... a entr a n aa, CnhaFr.. Viii.' ..n.... It........ .el O in e- nnan n.... . On na ihee ......enie-t l e otPAL e taa o, aro enna Onctaa dn inLma C ra evn laentle _arit endial. e on On ute nac ]a prel lenta-ibnd:
de noviembre uer-1nandoe i0ed- de et s].os e nr luatendrn eabta Nel.n ne aloer a Caa
1xrj,' et mr, l-A P anlo Fens Eai saneo on poetioan dennn o nha ptere Lncd no ndnere elr Hann icap b inonente Oain. oleno Is leptmt a hen Ocnhao


ta1~o erln a on u i ampide r ul oeo aninoe ac ni- c lo n-ecca nne rciteac 00 enrat en rein oil mnrnih-r e oten. In.
daar ii4nonrado h onorb e lealor ralnde. Ieoeo bull deit i S.n dtdn a ehtne I are oedna eer
I eiJ-veII nie .dCAIN C M1I. *oe eal ninrr. na t m einpen raii aedosOd tar doia on u ai ouada tilllprsyelto u enib nles nan-Inetra e nilsndea
"c.TI ns .Dor un e laa iestas Parue nten arvcn zu laxturoesde )Copr-nvaOernadoradenosvietotre doy oosdicier n +bre. N....... a l o......... ..l one]nC ni".m ...traeta:"1lo n..cv .. na eoms haiilitior*...e.ao 4] ni j.... a lde dea iapetlnd. il.e.nh
C.UmI..'..016L, &r l n.nr, on d el tof o i r o e ase eranetii i n r an le ncncarterssedmdluar-
a a KENraa.440 h m.d.a ln.. .. Iacor.c ne ierrccot.... ..... t.e. .... n .. oIsaInnoseecr"ne ouces,, .. etodor... pen qd
I~~i .rwe rr. u1letNriiamcn d Id]c P r YP a rIS previs m ente. space 4n t I P il ta 61moha
III,. d a a .or It l iovirml It.O d o- rs ene taal.pocr in icare o se. ar e ro e nc laa t tie s l ra ne 1.rm ver a nta o "


TnltCt a ao oark.ta en yi Lrnoethnunc hnhia Co. na en innes di a nte 7 pine oled ne prairo 0epO
.-,d.-, ,- en Los Ar..elr| Califor~~~~~~~dnia uoevve, Opeabdrora de. r~r6droamon ndeuarJscnuaecl a lvd d llc eC bdjnoe ueiaSIdIh'.H.ra a rat lenmi daila s eriarinaqune ca tondlrina .evotnelnonela
Incl c.nocaa nanaoa deVaun o tliod cr eers o inci elc j yplar helo coan oeipsltas nvem rezan datiembr ea iureo
ad a Iran que ndes Angolar e pprop a "e tr o qeegan entrmasoC an 'q e slo acnoymdaya rscats
no"le. e..r.I, arieer arat) isu act tor 4 rcuromp t in mbro o en. o neetiv o esque el Int Prismelas
/ ; 1 i ~~~ILEI s at, r .c- .-, q .i. 6l, rl i ICuba Vi llas. v o I u r en~fr Ie produel-to on gt c ne,.acl a ln. reap,, etcuotn ue e rene t
.3.1IIIchrw ae .venalh'. ..Meo er Ino trmbaoode vrse |Oe aalo l Nol a ca b,"crr dod" o u,1t P.,el s b yclibicom, Pe vru r il fcl
.i,. I qee Jg~reJ .',aly,. l~tlen. sca su vetennc~| esomHi)dd r e. r cid. res. quamp Opantnd esed e lno ira, n cond l
[ ibr- F. I~s E I..1I -,r~id~saestlQnalm midengditon aiin uentaempeere- c onrso xronrdutnarlueharone, ~nte romaingequiibroentre
.. .....la~d re- ,-jo in..ai. ona l ....... afir deti o tma deinof ... ue p .....el ....... pr ductSael o somebderto evlodestlnerd ....
mDua on i. n, podr, emezha r e8 nevomi pncad ]iun o edanad oite I nmport s ac1n e M Intep riadeones, eviandmha
...ef iIi.i cP '5. e de~re,'l n *bact1i r- P ar mdade eInatr izaaste edde m cu co rta Y a a v ez m s de e por en iqu alsrt E l; n ors e r uema lrtir d u.Deb
d Ole... C ........... .. da pfra.cc t ........t1r le dar el da 20Per e P... ypa hata pre .....a iti.. .es dea yta....bleuas dapa
.. m .pn na rdl rrda~tl +:l r, e1 ort May c iga o n en dom ngo te ra- aI 1a arle int e rarno o lame1n ue I .nc s 1n.os ai. .enrRte ran ml o a sdvi
1 Nl II~ll : i | II~li e .t Iucl a Dlu n(rI F, J.I IIi e raWe re h J ip~r mo dnuricl d. 1. uC r. tengactr ater ,p e a c imn, e re ri.as.. a lm dra qedl atd
hp~lllm i, l 1 is u~. .'al. an LCO zin Cll if',, or ni. cn L Os rri~dos l rn H dicao 1- o lm itno n u n ovsc le minre y rcl]e slvet e i lsp mo vn
MI~lI. 01TI ITON lL I [c dle .ieries. Emnenasme claralo n te ehspre betenllmsees todea5edrA1ero, pra el Sae, peadrs sreliutltsande e
p-or-0.Hbo 1 ItemC.".I,4 a m, -i-" dm kaun1n .:.+.ldotri u dP nvlert r.. ab] d "e I ......... p .. .. I... .. anP !I ~ omvnyn.. e dolua.ty cats
r-rvn lac i on I +e~ l l no ar a e-- r n iea ar Lo r n erso 'y q sin eba u vargo 0no even- t a l = 1 e
.2 Vl I =or a .os" en ban que nudo r den `'ne ,cerm h eha


Sirmiendo a las industis t S
uve nt n fiaha


que fomentan el progress de Cuba

E'Tn t cne' n n.nid iit
q u ,,ia

de-uS-pnac midetenbal.osilo de l'oern 'en.ete0 |IjI_
,quclhacetreitanstni Tedai delt c'laTlntnaquce
imputsasctl~dirdadciiynreduce a In ueci.t
* enatqcontabislf6ifaam i
LaatCreclentesilnduastriaildelCbaclcpencn'dei~l'a ^
m4 a-in"ra-TnuiiH itra wntili za' ^ert e Bonibcm aci'f .iMiaa i

4 bidn itaO aetdropnorcionnTo eqoip3q5ta LrAB"Cql"n4n
[ploedOTdbtecBCnm on ---....i.....j~
EIjsiguientcTcauiio-lIaeosll-Randiaueaofrecemat
lemonnocldaYoT1 nriuI 'do'nt -c digto e a iu na i
dentanadarcpeutinipoor-iei eguidnd y ecaorg(o L
di 'npeac1i6n: -
BOMBAS1 EiTRiFUtASte 'todoa'lo tipoa tamaisox'
ycapacildade p-MaatiefantJodasaiacoeccaidcdc;
MOTORESTDIESE LCairi ano'- diod Ti2rc S o p -a O'a0baa em" pSia T-
encalaceaclO b irafcrtee't
COMPRESORES IESTACIONARIOSJparalaireloisc... .
COMPRE SOREORTATILESJp rT aaccionar pcrfora- .
dora'de rocal yherrnamientaseitrnstlei. -u
MARTILLOS'PERFORADOREStDETROCA..ccro.si para
ltaladrarnroca y.bocas emonvibles paira toe mlosmn.1H
.ROMPpAEMiNTfoSryTpistltet stparailot-mi ....
HERRAIIl-ENDrAS iEUATICASJ parn una iran divermi- -
daddettrlb'ajo aind etri-l. " ,cnp -"._1p _.a


Permita quo nuestros
Inlenieros I ayudelr
ai soluclonar sus problman
'sus-aioda cixprinci b t- "la
rllecci6n,kiutalaci6n ymrvicio de
eate tipojdejequip-puden' e yu-
da rloaahorraJtniempo,fcrfumeno
y gut.ut o tel 6c6on e" p mil-.'
Esdblmol' te~efon&ao plpr .ro
Eamptihns foremaei6ni


tosar.hw esnl6'P C ae-alOa
;, lha=rao.,.l0P c U *NI


AFaI
clai
ibl
sab

an"


ter
I, m

ieu6
can
tll
dilper
P.


Mu
I
Jlr

el
elo
1-
la
os

UV.
a.lt
0 ei
20tir

En
it
uha


dol


Sltos" "cerrado5" ten an que mudar de its
cartel popular .o.r.'lStkaset.i.lurlonel.pri. Sigue Ia justa J u
r j[ mro doe lto, pueS ameria el sa a de c '
S 11 Ia inasutez sorternreta evento quna I
para" el sa 'aao 'te0 ueecona i en' m-' amateur liboree
- La poalci6n del. criador esn Cuba ni,
Muh --ruqosti uto ell&n tango sul gi~eneris, puel su ean- I--
ilahnudc eccbqxrosiatdoeel unl ea 04 'OI~smi Octrlen dl dO l
nlaie lcan-no lcitr ale toa tli oquedel probdemlrnre delupues Otros ds programac dobl d e
ili]lec piiartlnto ..s en itrpenato In nne Inc nccdtletac n.lca hac tampeonatd Or hase ball oamateure l-hu
rere'"jeu'lP/depo Pe .1 P r: w d toner megurd ...... m cc broto es .eo recerznn Gen'r'la r'l 'l
ea afu ls u a I n o lo taeelnq o liner uo o nme' im earl r .c .. E e .lo. Dln .o. el.e..a. B
ilipsarf n de l Golnmfcla naise!teo n. d enr-nt? orrarla iniemet- or-c e otenet' n orte lnne t I a f'i
inj earplilndo Is Coils de brnnen. P In ad nnom, eiIainienle nt. ..a c,,nnle- nohe nn Iraslsadiurma del Cinrot I
locplen o a[ Fala oxle Depot: dor de n no sum c roductoso alcamcen Le Tropinl.ca u deben de evarn o
. lo n inl pai o det lc os ma neci o en elim er adon de com nra dc bla p6r, o n cu. r re n tas oa i su trade- a.
Armando (Polea uito) l upez, OrDen. 'r pp rianp licoder f e4tiepnn.ta c. oi
nE enanlei, "n oBlanlco Be nosi pecpalmente .d d oi ..n lles ya los e nEProgr am del stadium de La h ;
tenan 1 eoouI Pidn an Lre tcan Tropical oarh cargoIn de as Eirse- 4
Slver, Manul erd o .o a a s 1an d '' L |
t6n de otron a bl nen cno Oda n nd o La drel idad ens que al mayor a des m -r ar ed.do yCarbes."AmIbos
i utlin i mno L i ns d rr no raen On-res an qued con n- os i n o. n uegoA 'ton nimenortanie n -a qua olet
indea H omi. nu.e..o meoneust ao rennc t on n- n rns Tebadrts
B ) ^^ i^ '^ ( _t d..etola hue crjan al escase r e.len>e u.. teal oieiiu"a:ato luare s .ie n el Itin-
r~~ne t . .preei ......... dor: alegand ..r. le.... tsJue ..... den trae......bionn.... i
ion Indo a n sfi lees di narte muchos ncmpradores quneaquec hab.al
nn t.do a ies Wtnlb~erss, 1 asIurbe.
nueva p Ino n ui msm1n lit """ cnlao na .s-en t.n a ,sprouc c a o l team Estrella I anrees alaR.-o
ecI ranatn odn emostrarn- suo nmun. c a aen aluo ro o h:s; flre. hro un duOran- hsil on-or era
lotner pra que n il ea peerolt:ai riend e, nuls ui e mena pttude-la On ci6no n a nnI end, y nannI
,nort-uardd de urapit a y e o pn-strel "e auetran.' re elio enviar a I a linesdo ueoeo ire.SPara Crev ar O
e.Sean-Sq? vnoen : n- n-elt h rbalameteo q Otto l Idealanra non-an-elier-ad a oiadad
re an ] udeportde los puios. asi ra ll agose omo nn SaraL oa, mO nqu- e raiz6 una oplta labor DI
Aro innd pedrlnaai jT0 cnl c rae ----e44 n me -mayccion gan ts teainm-deRauts. i El nema --n

In Scaina C.?tnlea Monra5 Pen- "Dleoleitnn- nott.nlo onI ha jeml rog ^ in-' alan- n anpteai a n-ibian
.... .. ]to) .yIUVO..ooe.... asre .basi.s ... ..... ...... ...et i
0s derrhnan u On Bncnrrnr non e n pa. n O a n eca aso pdonhara su seqecciIn ma dre e.
& Int O I dia1, rbrn l nt epiembre u octubreI per nolan- t ol e n ogno m n-o a
sae iinnas p Cos aeu r pe -m ur n csio nhnln ~ntamnl
.i Ina. n-cop t hisn potenr botueen dieSlan-adncL
rincipa. delprograrnsi actado a a Or I ne u nta aPrkoc Or r ape am-Con A 1tn aore a11ea

0, ~c l~linne~~cinaionie hm 44 4t~4e a n'e Ids4 lin4es c,. no
no a-altoa, rente aManuelen-r:etpariarOncthe n OJ oiel asmna fuega trata d'esuper nr at Crbe
el chique llo de n lo-c yn n uou para poneroe a un Paso dIcaon.liders
I, ]a dea Rna mridodos 14. quL obtendr, cure sos, y a 1a itra noe pu oarc n-onsuarrupo.n i
en i.t ra S, que luniona espmcialmentedbilea-, aoan i."mr.
+El sereifihal presentari a Orlando ia oe rc. l m a mLr-I d:".", am e ae,, ,a me .
ohla l o a puit a ee F dn aej aras cienlo d cientos pe. e',rer, a., I A1 .
ale s c osm.e. i oaur..nono.n.e a c a _.
levan var o tri unfoseconsecut-"o""tn oe net M c. .r.a. el -a.
ast eningo ca n iLd ian ci aL -o anterior estman mIn aconclenc- blrr- ner-;.! E S hr idc ,
in O" le"aDe pc n- s l .e n r ad o rese todon nn Yee re alldi1cc 0 r, er ln 3.lLa

r Ont hnrrl -p 'r'a necveoi ni a cl In-a ncu
url.n-P..ioeeiodnn homesiahn- rn etnin nan..ton-ahen midalme.a reiC r enlicO4-.pm :I.'
al on.. dic a C.....n, excta ne-tae: man t. miea nan- aera di nii rdn ....... .., MQ ........ .@... ....

et Ondotnooo ntse-ol fiana aeuno n- mri tnn- adcnoh n- n ~oi .~a a
uales a nsalqueaodteOnarace cuando c -,r non-a
vr6ansegnd caelrmsan01 a.mania dLitnlo #I que a Isde i el ebrr ..Ca'l f or. 1
qne .len e Ieg n-ad o tel n-areen pelena -K- l t-r. o lea .D tru
IT to. report. reetak o e~ el 1_." "< L . ... "F* q""
Cdo u naneplfninaeorrenParon. re am.,o torrer--Iro 4nn DIAL.Ic." t
Un bout especialn-gin prednlen r dont it del torneI I .- tt .. el[h1, l e ll ,a
ateranos qule rnden humeana bo-iFe dn ...-.. 1 1iu`
s en ec ringn co pn-lmon a la- On Ic a i gader an, r n clman l or y "' aon on
n LaHan ua Rorle lal dl Folen :'n10--'- Para Juvenilera
uel. Harrrer (Beby Culls qatr-, 'I ] 6 d ~ n M rllS Pa6 r. 1.ar
rA de an lar cR n qon dennocI ia n.tl o rem Ic D arain-n d v s n de n I, .
am Is agres cl'dad de 'SolIts Hern In. a en rm nraoe er.i a .oL ri r.6 aurn Pre.
lezapue tienae tras emotivas peleasl i. a ,,. a r,s ,-,:
inicnpileo Cnuba y nla ..nnen.ep .importantes juegoyn- U-r 11E..m naaa l-ar id dor 6-.
En oI lo s n pre m nares tcua mJr. a la I roam
., el invlcto Sergio Pe inalver. ex a deltornao naoa C 0or f el Ion jures dI l i ue lls
apmpe6n olcmpico,asemedir aAu.' n la
uto Bca landro ,4nuno s %, e t Bon ate i s n -nay I -
inaotro, Nio Blanco, un boxer me. E l cmpeonato dneBase 11au Ir r, L. ... .. Su u 3. a.e N 1
cancer, bar s primer resents- iti]de Is Liga de Base Bill E. ieeii.ad1,aoIe l4 1 .-aI .,e r I Q 4 au
- -Ianen Lanaannenfrentandose aaqclonales del Futuro" ti l.- -
a6ct nr aL. oRa.. quwatiene la sufi- Joraa a D ~reeqi6n General de .:r. "rae's
ent.e exper~encapR a u e 4u*e. ae encuenr myrr l r, d.. unn u de uc hl.....
r cardamdasero i'nritio an ] ontlendaaerdd, ,.ia cn I
let pugilistsyumurino lesan.encuentran lo c E a.n e ne o J ee de Iagu ia
-rde m atonit r ane.l e r I Om at pr Ila e aosll- la ini h en


isian amial receca baeac luadmatan d'ta !Yn-. ag IaneatnnI C sin aica eamdeanib
-i-aa a US -g. u arsoilran'oubs:aoaiti arr o g nayde.lseiten maly coneurrcdroi
Rood'lye 'b de_ .. .. b.......... .... .,...
e a UornA .eer.e Iow -e.. .. ...a..a, . .
nd ai a1niaaee ,asem eledeis atemainac-t a ?4tiO Ca -n a dlC I
Deha d 1."a o,,a a tlan 'I-md e- MLa aa ir s e mar il.d

FripeaalOaae No~tanr Peeodds Oar"l-*yme niodcr o r la laenqcal. die
Tasow d ,ltea -bUes, P -"'' ..n .. P r sda e ra r oe .rc a-ta j,,I.a e Caca]

i coomrest rar -l- .0 ..ra c1. ..d. c.:0 e.
Iensaa cci cc q leal h. tmacS ra J 0 A4 U l lL a Inoore ilUI d +r i, I sn prea.
tunea in.

SatnlBnflertaneanma] ar4eUll mlce. in-lIdea _____.ri l fecrnIrlno
Mer rilo a mmeade annoL. ra" ntep ,' I der-e. 1 an e ire l.:. eIIIerer....- en.
sapopelnacannoloapaa aicoaacn.,ien m


itatolrex t ace-Naroa. tr sce n 4aUg e a lpelr,4owtoe ta e.-. ia at a..
a4tsu, Tr rorlis t A ,anlesnaoicnc i, a c~~u. R8,2
"alatn- oe73lah plmoa .a pran nnM Melbn.. L%1 lara Joaiac 11 S .d
.al arre daran leoae F. tanc0 illaa di cda c I ne ufr rer redo. -
l a s] r m a. ar .l e
Us, I rl an+ rd,.Lra of oft, -rna Oro.st
Cl s .....me me,1,o ire,, ...........
ne. i e..-, aIse .. mi.a.. m st., e -,
La 7Sm6bon4r Losjeg a. 1as Go-


ntonio Gonzalez obtuvo dos

Spremios en el Pointer's Club

i1 Garcia ooluS a romper 50 de 50 en el lir de skeet, y es 1
cuarto eno suceion que [cala en Jmaitca. Josl Benilo Gon-
zalez rcapaieLu6 en lorra con dos 400 en nile Detalles
FoPer *PETER*
L a h_ .. .ai r ... a ,,a 4 34.r o.4 ,. 6 / i b la a /e e.. J, I.:. P


o..lC" eu\ n t('~ (.S^."'!.'.onoi( "' ro~..a'j"^ la;nerrr'T'.or "a|lar;

6lt^ 0ead yi. DA, I
rM Oc i n I D "-nad. C" <.1 or. ,'- .dl Perez WaCD.
iO de C .zadl del :e,r r -r Ro'n. Perez A .ad.tr 1n. nle -
it dn.preoll a inre-ner : Io:. er. e, Cr 0neery u.bln eo .
*.aan ` DOe el.. oO r ln.r cl. '0l 1Cono P.Ihnell I a 44 deapes.
in .o roI rt, 1 rl or -, a el E. ailia n I:. e
.in er, lainl,:.S ,.,i .rl lna r 4. -, uela erreeie i .. MarlI CaiN
Mer ter elha r ll i ,i ,,-- l .,1 Caln I d La
Ior ar. I '.t er.erro dri 4l e i lere"a te. r nih."j rl 1l,. Babe aR uth
4e eiiriel IA .1 t...r .t. .rnt,, roIT 4 T.c
a toor lbi[ Adrlhadic, .n n iier, V d. ror.d d a,.. y
4U6 n qui e a En ??]?+,o ?. ..reteren! elcpa1 o Sta-.Ju a rm
in Y' d ula n, a ta. rM on lene e I ----eilit r ao irarn rd
r,,so ,e.lero cc 7. lap ... Laar 1- el gre. 5a t I.e a bla doa apicn

apn lan nra-d e....ee..d Beo e 1 de4 S~=trnU.Eo.r y1 Sun Aane-
aO d a ii L cl a ro.0 .er.a ,da 4 i a se : : cor, i d e t C t e ue n .-
trandedna dncn rka" '**ha ad, Ejiafco Mama4-4 r a Veldadnor AN
mrand, a r. d nos paq. anc leC i le a..ip P e, et.a oc apiera, det tuv
Citir a M r u a I nit e -l r el Sadn.u- del rb.l-S o ei.. 4a de ia -
Ie leu~oIrt , l Tr eu C .. peli P.:. ,e ( I I c, o d Ha, 4
.o 1 C 5 d re. CM er L i to a -c... 1 &. i ~, PAIDa 7
51 n Lou e a el c luoi- o- obI. c, re n CuaArlet oa d
M .ml;.. 1enr tlre, u "rIi me .R .
Y. ISs '"Fa UUL....... f 4a, .. .d 1 .
,r. .... -Litr. .' -..... a
;aenel ral a at.i paron. e ar ri .rdorr a<
Ce ul Ftla.444 .:e r ., eq, am T.eu desla io
Yo en la tir a.lu1en dalch in erbo a c I


'l t a er. F-5o0 u al fent e;i ch r de l10 clt r :oa y qe li
bic or.la -Ucrnt d l ` ve ncl ` ] enr I. I- _C-2 omadli
--r 4al on iaim primer*
arq uesr, a.llo` u 44 a 0 ( W
4r'ree ,4glsC 4Itaeell 44.:4e'lI:; Ul n r X e d a d o y M Y C
. e. C .e al r ee, l ar,...ir 0 .,
^ ^1crli,^ en T,apc...,. 4?

r, q.. gent .. en.. Inn..I.e.. se miden hoy
Eudd coma el aturadl par el ban-
ep puce hay quae denir que Ln
er dor de t lo, riona n esta Luce inoteresante y nivelado este
a rts Y lo n i n d e ul0 co n 4 1 5
m6s minimo a handicap; delot6 e ch oqcue entire Marqueses y a.
urengtiyar u quq n a cuntaeton
dotr G a ana f eteros e n el Nucn e evo tqioum
s quoa mrs alto boge a evantaron. A Y --
tre Isnnia e dianait 14 Hay eno it beisal amateur vleiiea
nol Olonon onO 37. 'rlnadade.. Lr de Regla Uo"nan
En lltrldacona ikeet,. Bluenae aId.d. La de SanUeg y San tora
Itada de lasc ero estacnones es- sio Lad de At]tneo di Cohn lCb
no FattyGaela.Y elnvolumrneobanelenn Fern nnpuede'lvdara
eantanti sae dBlixto hln cogdo aorlenon d an rqar y Vedadon Ire
mia do on tarrr ninodn pla"lto equpoia que eat& noche ase batirCrs
disaort .. rila net .e I4 e dlaU del C erro, s deOn ela
l oun 50 dTei 0. iturQa bntio. .1r e nen n. o
qIlereeoumnnta el callficatlvd, Pot neio al enfrentaras Celateng
an qu tene .t.mbin-onansore y OMarvenee.ea.ntea en .e rcels
trade eneelLudern. uud lel pa de o Os 'eass encuentrol uoe an
ee el al'elttVe a acar con el pueden queredrlonnor-dnsapar lea:
ro de et. n rqu elovanattenetrsao, sina par ael contnal,q ua a a.
SdeJna&solo par quean e dieernts yorla ha de apresurn e par* aendih
nu "uManlbora, con n Gonzal o ai Stadium ver e l jatueg de los mu.
Afiez y cen los Fatty Cuban ]noys. chachon.
natre losc novlosa ga n6 ,l doa tlo Ar- MIa y Vedade Tennis aeil,.
Sndn Penoalnp qni r0 640.0 rapc- dscpar4 eo chenIRaSla 9 enneltSta.
deqanvica pnen no ondium del Ceron, in otrn de~acOnri
arde que a veces parece que no deIs eprdu m ateur dela lglo
one on plate. deI I da ISetr nd C iaor enr OI rn InLi
Sen Ia tirade de pitchdn hubo n Nacional.. Con la posibiUdad dei qu
pat entire cinco tiradares e y 0a M guelito Fermindez vay aa l n.


FpoMR ch ltEAa ano. r
trash emontiv dul enantre Bo- ere di IaleIters YAlexisd
b aclas y Vicente Cal.,n cinne]l Bernard a plataforma d a loamarl,A....s. m .... -,g.....b ...... ,+ .^ E' l-. ': ,l" ^ lJ
cri mat co en a n igd cluo prl nr oqaliea I.
la..e n ...e e nd .ri q .e dln .. .. .. ,,,er e L.L. .L e e d ia
ente CIa l ne nr qAlen mo uai Lc.iamp a nctlivdadlibido y disease ,
n di.. porque Jacnegulrlen cin- o, hbrlndando lea asientas dela
calene]lalchnlonenoePepet tires- ed
tafill6 en el salsa trace y epleFarat~n,
I oqua m se mete prorue are... li ieilaene
Gnlanabacoa tl arcna. Ant.
cia eslter nt uno de a ni ee e nd m ,. -o ba .
acropadoeb~a 6l 6.eb rait.osa vs. Hebaby. lSibadni.
las, no pudo eabrar et pichn d.- 8U d o BI Il a, il '
oquinh Arisanon S v.Regl y Adunasc vi
Ca-- banele (IA oEmlnA I.
En el Club Cazadores del Cerrc Enarcelderore
apareiieron los rnflcerla. Telona, in bantiago y Vhbore
I 1o' blnleran d uone manera bri- Mananza. mDnorto.
aint. La farotlea On noi Geonnile,
a ua eu deeitorya he rana Blanco
Iirn400 dits4100inuno Doted 4.Naranjo vs.
hnt o. I r at.I I enito eu-
=ff.,eeah...... neiln Lho
Is u ,L r d, Lawton,
ndaelrreiode ]a Comnpofla Ar-
ino y ectablecienndo, ademis, uno \ -- "
cord naionalsoealnoquerharban Clollo d Lawton frente a' Sen
aseado con ester buscindolelUencos. Jo40ddnArroyolNaranjnonyCentreod
Mlls a Joel Benito. El ee coma In Orlentaneln tnrantil contra San Frah
Iea rola". Tarda,ePeroetlga. o OeSnePaulaINnnllooueoiqo
Hubo o ora peom netencianan .nren- nta pote tiy In nartelnra Oil ha
yardas.lhbre. par el prestnnodel]nnuvn]ennISadntCiumn-Ce4
no Gorgonio Obreo6n.YinDlc1rPmc.alininetndosieln prienneLiga,
cio coropelencial&a elllam]rifler&lp.nP4, ynlceunnonladoa :
,I Igoul granl., s deO t, irore ce- p.
e~npiennniaoinc .nat io~ Loa nilniolec decl~acdno n Lee rat
no, uarannuevamenteJOB,-Beinitoa IeosI atn Vgaia Ianul lpceoma
p ra c l lnquitlaen 1. equil, est. n zos Trlola en la anotrawin
,e. elcn de maneen. n 1i.y .lonlannlacldlt.
izl spar ln e t enn.tiaded La Proyinlade Las Villas.inicts
oA a Ble eelebr6 unelrada de r eltdI o ngm so uellminatoria tier
chn rpe ar.baanunaiade para e]ezonas enfrentlndote ls gSanadordam
2ir, eo u i aticlpada y IsZa:
ndeat presidents del C lubifloetorlsa Zone Central y Zone Nore.
utav io p oadnl n d ii47d de et .En el Stadium del Central oiundcd
oo sei comennndoala Is 31 p.m.. loa-
gran del:Tulen Mr. Bcinri. Pod Tuenic CfrentecaBarrio Loma (Cat
ad lea coenp-eneiraa'mks reani baritn) Y a Ians4. p.nmo.,BaroLaonm
:, torque el element tenta decsor (Caibaridn) frentea Tuinicil.
fro. Y en nt dsempate entraron E nta Oenicine eintinae
em is del Dr. Antonio Rodriguez doEmnge 15 de lulit enCoiboe d iarna
ia, od~go Dice Orlende Mar11 gandi isen el primlrr turbtop de on pro
en, GonzalaoNdlifez; Dr.Armandog arsqraueiofrenerniaaSegundo- bti
ni, Lunl Gonzintleie, jito y on game de ion Amateur Librhe ,
ernae Maciasa La dos dltlmos ae Ia DGD.
tyeron one l ime pni.htn del des. Eldiea 15 en Calbarldn Jingaml Be
Inpalc.iLna ailes...l nLro zihedl ri. o Ben ,
pEnctee gent amblna rally Gee. oma- (Caibarln)vs.-inicil
r. a sinotlsl acre ceiyrado. n
a........ a a . tan Habana-Madrid
E E. plannao's a18,rr-I'd-'JJL,-.
$ons fueaelmejoreaa. .0,-,'oeS)ProigrnosesnacnP- aaaraIn, A
, squJl rapudt a. a- eI a, 1o an 4Ic lsee moa.
o o.que a Moaqnia. Moer PRIM.IEr F RTIDOrla a2tae An,
On, Pointer a Clan oi CJoon Bie. ecl Baentaa 25aOl-10 00n44
,cc Ma,1as daM .aon-47, e 5C.o 1 a1,i s ar ia,, licanu, 41 o
, oor,el 'arId n hSaint nltCI. arc, I I reLmeeoIl.netIII. Io.A
ra.iti pltagorieamaoie r. atn. aneg.donaelC1L3
PRdE LNlLEiCOELAaa. mods. At..
ic.1 Baic~alo ani C'L~l] MVon
SEGUJcDo PARTIDO a 3t rfane Al:
,rAe5 r 3.a blareox ,'ntil
car i. ,l -h'r,e &,,n,. ,,1 e A m
Arac ia s hanolcaimda rreal *"rli rarrla.., a I crt143
dolre do b 1e1a. ,ahddd-a ,_ SE-,"'.;A QUIjIrELA a 0t.t,-
r.'. e ,,.' Ba.,,'-,a s,
Alka S.ira p Pan, e L.L-M a am IIa rir O n 2, aara
batrsaaaca6ae de aecldae Penra' TE I.BC .RTP D aI 1 )l,,o 14a
t I,. Otto1 7 hl~nce,; nar.4
anin a m slloiIa ipronto .1 dolts do irmu )hOl i z b bl atel Zl. ss1
e claiaoaldaeonanlareda1 m Upside 4 2aba044 ornici 0ie
nahase1 Ci4~pine. at acheln ear a p. loit 3 0 I i 1s.. v.
dcaronahIn realan ce n,.,C aeel 12 ,
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL eDUARO DE LA MKARINAi"


\ ALS0 MTnE-? A\

BALSAMO PENETRANTE S

I J44A.--


Ingersoll-Rand de Cuba, .. A.
SAponodo .. 149 A guo-.e .5*1 *ITeelfoen M-6279
HABAINAPUBA
* *

Econonia y Finanzas


MlIARJO DE'LA MARJ1A.-'.hifp..-3 de )ulio de .1931


l Cnencia' Aricoa IRecaban los indusiriales una rectificacion en Ios'Piden derogar 'Se efect[uar0 en septiembre de
.Conc Punched grio prohiemas que afectan a laeconomia de Ia nation regulac.in (ie este aiio la Feria de Leipzig
.. -jApevachewriA ceficulior iste reach ? -- I* 'Ngoode altos a
. --hchmplrt1@E1 edasucolalrcicMa? Opueslos al sis'ema I-No han hehoeImodelo [ --lardil ia a ,I" l oom txlilore- 14
'-AS@ lisri .c.,enan.V.nezue.. la,@1. use? de nacionalizaci6n de I.Sil ( ".cti Ltdad official para -par el I.-Iirmasequenoexiste I,'d)f-II,,.,. Iier-o- i--- ,lasiidustrias
False1 pIunt nos al.l:o.3oml.. ..i .......her empire as pritadas OIaafer fi i cia I op ra apiag c ra es no control -.I............... .......... 1. .. ...tri.
to Ii ecldda oopeAgcl6ntquo.e 8e- d d ttr acter.a acCLfe-at o Pobre capital! um yar. ,.c7n.rol
lin e la rilntactro do Algric-ltwo ine: leru ny ejecutlu en ell" - W6 ll L Atg ..l. r. eb.. '". -,, : l ", , a e C + L-it: '"I :'. -I I, 'I' I .. . . en...a-
lar Buiren; Rivan an favor de Ia rn ciorel De Vbj e n a el .l e; 6,-" c Y_ :I b 1cr- l t- -FI.e-Frl, l i.j 1 .....6 L 1 .. . I .I-'.
:l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . . . ... . .. o oo... ......,.. .,,, ,- o, li.:',': c:.ie. 0-o--i 6.-. = H,/, r.: :, ; -r a d o c l I a, ,.....I ....- O..... ... -. .! . ........... ,r ; ... .... .. I, . .. I "... ..."... .... .... .. :'-,.-
'ae'u rc d loulaora y qle de de ti lr.
. nt1 di mci ..la :... ........r .O:lrtn .in e n d..n .P,. "..I I.. ... . . .. .d'
I cqlin&Ir0 e r e-r. L irn .i 1.5. :. ... k.. .iri ., ei . .... . .". ,-,"." ...., "', ", ,
r. lo nlloa.si d e en.. ,9 i- y beoiel doo 1'IIlolr.,o.. 0OIIO 1i O I ... . I .. . .I." '' ., _- .1. .. ,- I-
19411 i cc 1 ion Via c ..i iy c 1111 iTr 910 r e. ,,, III.,' 'fi o.0ll1.l r a.G el1 ,&. i..1 .1. Ir ', "A I,.. I "1-' "1. I" '-le ,: .,- .. . .. ., ,, ,a -
mcar sde fnc ULIAme nt, ds 1. e l l Cau e l is rm s lo ) l'iid "il.r,isele I il- . ._ ...l, ..- r I I I ... Ir.,,,-,I - .ZI :-,1c.,". . .., .. .1h ."..:.Y`.. .. ..
e. Im i 5 p r, lpl Ii di ,.. .4. 4"a, lc, i"r., .,e,,e, .. nL ... . A -- .-'c
ccdi.o- .c el rt. no eI ,n n1n F-1-I r.- n r ,n.".011 ic., --3 .: : j, .;1-1..1'A1- .. . .W INI.01. I .... :' ...
111190c 111 CI1119111111I1 100,.' 11114 19.0.f.lliO.i. .. 1.

.m *i 1a 1- e ro 1 .... I .... .. .r 4 ..a4l...' P"el',n'a" ere..+.e",nt.rr :'-. .,iE.+ ,,+.'".- 3- :_-...,',' ..- c .O:..1. r '.- .. ......... ..j..0" 1 1 ,"1..... .. ..... --., . .. ."Ir.
d ibm ~ o c y ~ c n c o I o cf l i c 1 0 0 i o o o I 1 ,L. ..... ..II0..0..l '. 0.~ ~. I.. *.

o.:.161 eplc.11 11y el a.rlelIAmro- le fLooc. di 1iUe 1 1,.re.u,. lOIO.511Pra.-,.1i". or-" I I l l I I"I I "I. .
J".. ln rqrue endd. ..lare.l el o .....doeON -l.el p, e, ....d. ...l E+o',r+k ~ra'l 1 a'.. 1 ''++,3 I ..... 3 .:,,l+ a t- I. -... ...:. .....,l, -' C ..'. "I"i-_ 1 .... -- -. . r.. . ....""...... ..L , :. ,- .... I ,, :, I' .. ,, _. ,nd. s 11P1

T." n d" a diolc(i di oo..T-O Ir.,ro cc ,90.,4. oil L Trl ,l5i'o r,----W .,_ l ir.l o,., odi11ri- lcT.... ".'"'."."I'.r. -,--
]oh id 1 ) 1 n, pleo r Lroi i o st. Dnruy r~dn i eucl, pit e m f Iacupa r n a i' i a i.r- i.' O .:. I :... ..C.-. 1 e ] j i -i-- p 1 ,. .7---. -. I... i ..i j, ". ".JI "I '..- , a.a

a 6019.act le ri.pli49IC0109. e:I.. -0 91ee1f 1,, ..,liiic...lr'pI I e-..r... ..
cao (ell e ler..ah eo 1 1 rA ru a r"t e o r 5 ea l a a Ia id I r a, Ia! . . ; 1 ". 'a ". cl. I e' ...0.0 ,. 1 o ,1 4 ,ra. 1:..a ',' ..I:o Ie "_ _" "' "'" .' ,-,, ,, -, 1,, ] , . _- ,-, . . . ... I I ."", '. -

11n0 ie di I c adetio 111A 0xi.,9, ..iu .0 .a ... .i9 1 fp.ir l 'ef- ,,-, .r I. 011111 1`0T .1;1,, ..1..' .j I __ -... .qI j .. I ,q.. I. ..
111 Prel al d quei".,yfiI6. O. ;,l, ccr.eo iIo c ldprolc r I3eI.tad u.rr.i r, rI -.1 l. "' .' ." .'l, ". '.. ....1" u. .. I hi rn
o .aon bld1 1d 9c 4.... o i4 e lI 1onz up r e ln.. ,ir1.11P ,',1 T.0 0 ...I... :, ,,r, .1 ...... .. -,4- ,m . .., ,u,.. .... .
rlonlr el a f P ine rt r1 ompI-I I r lP ll IN oS e lt M elllI .atre! ., '. I.ue Ie r- .a' r'c". '.',r'at A '=+. '1.- It, ,-': iI.,1 I- I '. ,-c a .. ...... .. -ei e....-u...... - I, ,-. ,...-,fa de, .
j ~ ~ ~ ~ d .~ < a --. , i.r. .. ,_i _r .. n .... 1 ., .: .' !. I. I,-: .e -:" ,",Y- ,1 3 .--. ..`
-011991 11000v0P,11 iLohr r019 ol 40% -'rc119 1c-0.c.01a.r.ci.1,112..94 1- . *....1 00111


du0c1i y l pioclo bac e 0r,0 i ru.c epe mno ser.o r d.. er. ? el j,',, nIlaeV, r la r,- a." a e,- i ,I e,-r .-.- 1 m ,: .a ,-.o -IiI:.". .I I' I ,-I '.
Jtlooo deIrWc 419 me10di c dc t0 "0 ,0r9,c0'00-.UA n- -,1 -,- -1 ro i .n .. l-- -'c ,q 5 ::-..c. . . ..- ItI,,
i L A c i o.cbr. ii.cn.n u .',s o .i-r -i, u .0 l .i. i-.. ... l i .4 I ,-'i. .. . CI..... .... ,1. rI.. . . . I .i
d oD o,. LS Ao l IV Carso d la l eNoe. ii. iil r0- 1e E0Lai r ,.'.. r,1de *T* ., 1"oe ..e.-. I. "-. 1 -- I l1 "- I-I ....3 -- 1 .i i .... ..r 10m
c2or par d n du d Lieo sora d1 ie In urn a. d l i~ l rp r od ecr ,inre .--rn "tiric .u I.-r. I `46 5, l IEiIn U .1 lr Y.P i.I; e %em Ia p. I -111 I -- ;i,.rhr, f' 1 "i mI- LI-... 't, P- .3 fi I 1. .I I I .... I . .L .. 1. ... ...A I .. 'I Iar a

a1 1e 1 .r 11 di........ a ...... 11 9.. ....l ia A...*o e e r a e..l.. ma
eaw ca e c, .I M clioea anidna ca"o n b |.rJ .. . E tr ill fr esI...., OeY. c p.'rr u. "m -I le.... i -! i .. r. . .. .. II 11 .. I; Ir l i I + "I"W ... ..... .
,n d a tir n c l voen JeL rJ ,,-n en e ficuh l ca, fee. d ie., i..in i l. Io, quo .. . .r4. lw Or - i D ..E L n H B ,s - iJi .r : ,_ - ,.. 1, i l 1 : + ...1 I.. I,- I . ... I -I.. ... . ..
M on a.r ic iey .. Cd.lea.. ..a ,,, q ....- 1.), -. d ia C ., e. ... .. .--_* ..l.l; 'I .., 1, .r l' ",I'w'".m -.1 1. I. I i I.. ..I., YY...I.-. . . ... .....I.-.n.,...-..if.r "l.:...,..., I'
.eo l s m n n m I e 5 j, A S eo i ,d i o .a . . .. ..h a..... . .. .. ..C . . .... e m n r e saad d -,, ; l; e .:.. l .. ... .. . .... .. ... ...... .... ... . .
anI el 1 O o D . . d. ..r. ... ...da. . . u ... ." ,0: : .. .: .e .. I t ',,e h u.in.e..er..h-.r e -l .-.c.. . ,.:Iw: .. I.. % - ~ ii
u pcn r09rcadf11111000.epri u 9 i 019. di o l,5%k o .1cd 1 , .. -,1 IJ. ,.04.t. .- " : cr .- .i a,- ,,t. ,--5,,.-,.:.. .......I-,..-,,_:-.,
,ioa,.,, ,ooolco ... ..i f f. "I:.3." ,hz' NP ..!, +lork S, ho+ prc o a ;re : le "u rra :S rBA E N NC[ F N ',: ': . ', '' q m
I, Inacd oiIo h.,- I lFl 000. l.. i..lro.ic cdd.l ,l,: I
to.0 p.all n I 7 L p i e r n I O arbr ic F, i'- ', "I1.". 1 circ s n .. ,. -." i O .n ;-I I .;:r2 ,ei f % ,--irotbcnic ,
- .:0n.l .9 i 0a0J.411i10. b l i- 11i-i..... ... ..i-" ----
in .00 ai l.quomod r p019 pro.911c;1. p9119 09 11111011.1l'.I.I.'--
d 4ucl9n0y M 10e p ea 9lcanela.b.1"OL Soi.. e- e Iflrme ar'! e '.deIr9 io 1. 48.0c I01119 1111rT 0l 1 y 1091901191.~
de .oA .o caoi1.... ...id-00:..::.I.1 em--.04.3.ol ; de" UNTED... RUT OM.Y.1I .
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .,9 a111I110.,i &,.At09 1.9i.1.-,1191I9MloiL'. '. I3rohck ln.rci.d aooo cgor.:LICRBAE A IJNC IIES E_, .
1011114c8 hclca0t 01 0 .Ii .-2l o~ lo~ ,,10 .. r E ,s L i E t_- - a ...' ll t ; r :.- I ~ ,.-.. ... I .. Yl.r.i lto do.o091191111 ,"947 91 71-.01111r b, ..o o 100180161, -1"
n oyclAMoola s pelo. e0.4119o1011 9.',. r1j0011,001.000119.8-0, I111A11.d,..a
9edina e c 11 c rIponeddeic p1 0,Y1:.0,9A...1 I, 1.. ..II ,- 1E.LA INA . I. C .. dipo
a cc.0 0 1 1 0 1P L -1 9, F9,.,L1....1. 0 ;, ,i ll0.
doel o l do tI n ido 11110.-- 100 i.ll.r.9111.: -c ."
91st rr 000 10010 o09 1 1. p1100a1 41t, caf l~d q ei o 141 0. 1 3 10 .11 01 01 10 91 141 .0 I.. I104700000 bnt oocaoc pr 00 i p 0o 119ddol 11110 0* l
c l d. e II 0 911900"0. 0I. IC0 010I-0%9Ic011.I'01I. 1I-I6,''i..f5 .I..19.Ii.,l. .11
rolw d aledi racue r mnt o l + con. o,rj. m dcIc. m ,: ulal Ia eci, . r..., L" .fl.'.I .r,


dlooo tdn 91 19~C~ul d1n0 n108 a1 11 1190989 roo op.. 10 1111
.a0 11 1109 110110981r ..I0......... .... ....... .. . .'1 ... .. C --'I ., IaJ''.- .. ..-1I- II -..i. .Ii i I d .1.
v e n Ue rr a t DO nm Ic c a r e - a ] c n w 1 te p r .'n n ~,' le Ih ',q a, .. E I i"l -- .CIc e l,+,,. .,- -- 1 !. ,, _.-i,,- -,, i, ,OI I I ,,A


pnonlmncldo 0*11110 9 -0,1r'i9nld0r 0Ern1 0 11 I n.9 0 -r1499 .0-419 0 J.'. '- "d OiI. 1. 1 "r .IO L
ma 90lls 0Jn0a da a9 I 111r e4r m l a.0 ociilc d. di .... o lc........ P- ''." ._........ ...... ...BAcA. .. .I ..c
I9. 11 I d pr 0 01 .1 d ll d '. 11- "110,9' 9..'I ," ,, c 1,e,. c ,' .-. .. 1,,,, r ', I ,:. :9- ---I. .. ... ........000990I1i011004. PiI Oi ydiobl r I .1 i417109c0111.c. 1149111 .1 .10 I
enrood ya. di,.Iocc 9 9 .c.nctn, n 1 0rm11dp9r : .. ..... ... .. .llc ......0 01..... .. .... .. .. ... r......... -I '' a-" :.
do. .i. .1c .1 er0lI tC 0 0 Ic tL 911 d11. -49 811: I-..'.du 'II-' 'I.. .
L inkV nmcliJed ila..rr.aos p191re l,1,. it001:1 1.9 9110010109 19.1.19 9.010''.. 1.00llt.Bil6 h,- n', r~i. I I 'u". .. Idi
i110I11 1199 000110me1 .ec,. 001 011 ar.1 .1l lies01 c'.. e 11, 'pu i ... IE -- -.. D -L : ; --Is e .- 31V -. --I -I rl;cla
'0011-191111 11I9e1I10,10101109eo1li19 0e9 Data el di 11.10_.niimn lu_ 1nle I [ or I 9 n ," 1.,0m 0i 0 es ,'l Ie0 .'. '114,11''0"'1,"'l .. g i Ono so -10 I 'I Fp CL.'- r'-r,'1'l : 1 :.......14. 1 ,LAiO u rnlO l d AL J F 1 RIOE) P UT.lrO 411011 119 0.nl r~ l~ 11I'I 1, Ip ,,In~ e ',,..o11 ,:'Inl .r l" ... ,Oll,.-.. . I.. .5 ri,. .. iI ..
501 n L 711. 0 IN 0Puler......7 0 1 a c 9ul0 iel io de.I., ..r '1a1. ..... ,, iflrOpel o'i a" .. .... a i ..... -.. ... i.-i .. I I .;.
ca. L... A n INoI.... o.A Ai 00lCI . 0.... I,r 0 '......... I,..... I .... .1o," I.'I ,'...... 1 ',,+ I o.....1....10111T ..... I ........ ................................... .......
6o d0 IiP i n~ l l dm lqu6 n P r v a an f m l ncnfi l jis p r ir~clue a, -lP o lu a m en l q + e cl r IT n'- ; pc c .r 1. ." m .q + .I f, . ,, .I...., s + u e ..
Intll .. .... .. . r a ..... .... .. e .....- .r. rm- -.3.. . -b-1. 11n li ..... .... ... "..... . '-u... .=n I . . ... .. ",rk ... A 10 re i mid':aor m Ie g je tH LSIAS A UICIE'E E r, :c' `1 ,L"i
conI n .. . d ........Letter an @I 'pa r d.10 .6i- ..i ... ld, t.. .... n ...... u :e+.I ."... 'e.pe.lb ...":1 ............ ... .. ... d,'e,' N '..... .. -.it. :,, ..... .:+ '.
M8o0 a0l0 141a00e';.0-.-9: 1 I Ir94011 i-
to ,0u 9O.d:1 0do d1I Ic.1111 1 r*. .obo" o.".. c,,..co
e r011 ..:a No pr b11 9011119,1l.l94Er i.00,.11.iI 0"", I. .Il11oll. ,r,,--.. .,-,,_e
'I e fr, m co~mu I ,,. I LIn iir le r.!I r I I dor~le r, slDl- Ir r.%:rtI %, ,It. If, T;.. ._' f.1 .-..A 1 E L A M .-3 1. e p ,,
aileron el9e ,_ r _......... II ol'I,.. .....
t r d i e n b red. .. ui A l ..d -.u 0 - . .. I :... . r . E.,L e.:.,. *.
0111 1o99 1 d.. . poo.r..,l-.t:qI_ ,,, .,,,7 1,,- --, .. ,ol'.. ... ..
00.. 911901111101140-. n rr1 1110. 011 1.9 111,....9..I 0 00r.11110. 09
1111 o l e o a l. l 1ie0ee 9l 0 1 1 d . . .. . I r. '9 .- .. . . : 1_'-_,_ _n_, ."_ _n "_ _"_I_ _'_Cr.. .. I. ..r ..
54 Ol N onl rn 0to tal p ,. pr ..,mi I., d
011M.01'11di111I1I4-0-1-1r90.-00111"' 0" :`o:'.clF911.0C1001i91 -I- .


f lE de1oac loo 0091OL 1O l e I 70no 11001 5 0 111 0.ir oboid o r . ., .. .. '.c :. .. .... I1. e C. .', : e ... :1- L' "11 .,, -.." I e f ,...'h.
llnl llmnl l ~o 4113tviitel i e,ptr.-I.--rb.1 .a, ,r, l. ,.o -fc.uc,]rI, .~l l,,.I..l .. I -ce " i I ,2' ..... .- I .. I I. I. I i"l .",', i '.' .. 'J .
I' EJ.t 18.Llfpmmlln, ,,a el drI.rcaic I en i ii-iP." t[.1l51111.- .., J i cll: nl' i.BlU.;. l.l "1a .0' L. ICI'. [ ... l- I... , 1 .. :l r. I:r.. l". ., -'iCi:..l.-Tpl.. ,, .........." ...... ..... ........... ............r..... .... r.wI I-" I .. .............+ ... l:P P
At c n uem e ntrci e1e,pi '. .: : rT.,. r ..: cI.. It dr rar. in+ i.T cc.p re + [.& .. IJ 'n;; i n.:. Cl .i 1i i .... i .l, :: '.... r n . r 1+ '. -:, ' % I c
I& dl.19914010-.4.9...0901.:9.0011n119.--09I.ccdol 0,co 11,11 00001
no11ooi o rooo I1 c" o~pot u m i, 1 7 1 eC U C N I3d%. d e-h. r i~I .-,la -1 ..... P .A f !i
114 n49 t99 al11 Ado .1040119199I ";1 100 1719 11 9 91194" i.90111, 11 'i`.. I0 v...' IF ItI ll 11:- w A l T.. -Ilel..- ..1 I-If- ...... 0. 40 .-- I. ,, ,L


9 o011i 1 caDU *to 1 LE S o o .. ... do... do..... .. .., i. ...1.I.... r "' ., ,-.. r ......I :. .. . .. f'" ". ..... r c _1
9 419 3o0ll d0l 0184n10ft.4La ,a- 1'1ic4n de95Nr.d'. Il *j, sI,"lJe. ,, 0 i 'l u ,.','. I-"Ic.c I1... ....l, .0,.1,1UNITED10 RUIT OS
1191 00d1o 0 000 4 d oo loo c I c alloreso 9o loide a c, 191 -901.p9 .,.p lor la.l 09p111901cu.- -0! ..,o.l'..,9 11 11 .. I 0,'-l-:.. 1 I---1. I11 j, C 100 ;.


ScLl afteedo c e 9g .lLdor1119118913n ..I-l9 -. l1 l -l, 1 4 ,11 1 --,,,idc Pll.z-l,,- I -"I .i I- .= e' ,, '.l..,u. ,r ., I I I o r u d l
Installatn 1j.d1p 1 ts o 9 d191 e pre1 raIa 81 e iC.' ...... 1.' 1 I i 1"1 1 111 1,, l, I...... 1 I c',.0.1,' 0.r
a r el In r o d u c t or .y { I I -au e r a, ." .e I u r T : h , l r [ r l l r, r. $, ':- w."'O
G' I cv I . . . . . .. . .. . . . . . . . ., : .r.. I,~r ..; ; I. .. : : .: ',, + . ..- .r a.-... . a P -, L e i L i 4r /
I t c on1bd1 .q11910i1 4me 00 0 9IlI.r 9.9..e0Ip- -itIr.,11 ,lll, 1 ., I,-, r 1, . . l.". .. ._ .9.9.- I I9-
9119 8.1.c o p, d.. 0011... ... ......10. o 8 9 , ,; , 0..110.,..,1 ,,1 ,. lo ,, .. ," /*io -9 cO oo ooodc.J- 911111 0
c o....... ...... .."n.... ............. ............ .. ..........i~ ... .."E" ...- C r -1. :... .: ... ........ .. .e a _P 1 L ll. ,= .
0091109 409 l cao,.II.:4..1110,. 0' r Ti1,e Lic lsr-i .,i)l --- i .-:.,r-.I9-,.ll.. 9-,-eI-..
Nos F h d&iA e el sfo el ... J1' .il Odi... .... .. ...kIe .-i .aidec-`r .l "'_ `.A.. ... +", ..-"...... ... ..... i;+'... .... 1 T .3-- .I,1fi E ... -L:A Y!.1- II.9 pi d-.. ad.............. 4.101109 11 o 0 1,, 0.1 -.i o ..0.... ..
Islets.. .. .... ... .t..... iio .C10_. .. 2571. I i, .,; .; ,. .- c:. f,- r,. ,;I,-'- l. ,cr,,I.%p,..,Cr !:ar, :m. I.,r r, y i. ,,.h-1,1: :.,-,I.-I,-11.' 10 polPaon o.ro1.i48l c.oo o:. c.1,01 0u,,-:I ,.a .-,,,II,..L.r..'.u...,,-I4II9.jt_19 9 l:& ,i) 0..
In P011klo itdo"9 lcc 1..9001119 ( 111, 090 4, r ,.1I,,' DE.P.
am I llon m do b 1 lllntiO L C o p o, N'i ci 1 el~..[l'P -o.15 I IIqf, .al..[/i 7 c-, I r l L ,- .ao ~
y e LbT q P opa a tln fiio 3. .1rs. : rIO ,.C fI.5 r I a e.. I c Or e," l:"a :, .1, l i ac > ..1. .r :- '., i.pT I Al i o ..'a.,H b n S n e~e
M ae expense. prlac,:1 .3 c. ..'. Iri... -,',, 9 6 I, 5,: .-, c ..- I~. '.e e.." C .I L .r- .
I, C U 11S l L f-,0 |c r r. ., ,A]all c a r, J1 ,. e.M i.,i.' 5 l Tar ~ I D'+ c e, s J +Pi : e ...- , L'm. . . -, .
roe "1do l erai ra..w c onceacur Man .r lll(l. mel 1fE,.. 1+'.,,t+...L4 ,r. ..-! ,I.,l-r:.. ..I.11-I, i" :,L i. 0. .a.L. Ce D OSS-bAA
bll tqer elln l3J,, L I L D L E I air oa-. Li e , -r, L r,. If l e 1. 1 ,',' 11 L. 1 r,.".. I aJP 111"cII I` ; l* .:+ ... p I i I
do inIi cL icLO F M OIJUe al l" alrl -. O nl I O L r" ..' ........ ., .... .... -....... .........' I ,L'I-Ir! -.I'! YOR K PA ST L.- I LL0r
Onln II ~ l li L ~ U U il1="1 a41 :.ll Ic.. .11 L. "r d d[.r G I I.1 'ja .p u q' f ii, "- I Ic I r, C .lI ` -.l,'l'l -
r'... . . o .. .... .. ..J. ... ... .. .. ... ... .... ....... ., .,, ...'I... I-.. .. .1o -A l n ic a d G uf-_a s i C
dice Ia r vels. lE, A lie -Pll~n ,':! r. M.ten de r ..: d ei, l c lIlrr c.. re' a I,, r, r.. I n. lr I i.' J, l. .,j d h __i- -,`l......r..'11 0 wl;6
..A rlINI I 114 II 114 + 4eK~e + J-: in -. 11 l. '.a.I., .re+, Ne .! :|.:L,. ......;a ', _.
..- ri F" lr..,r',,-, m p.',u,',l''.",. ~, ", ,e '-. ,:`-, ":' .,, :,..... - I .... E I~. 1.1NA. 1. 98.BONE ACO'DI La", rs!" e, ascon"ru""", n"bo'uad'Ieme' o,- ada ca vn dn eno maor cepfc%:n pu, so ct- .
` I..w- I l (irnbe- C.%.
lnfI,.e,.-HA.Aa ....BLO.UES CON CEMr NTOI.-LlMORROe .....r....f..._-,.........
r1. I01019-119..1.. I ..- r,
CO NECI.. le% IAR TEr S co.olo. ..11....90..9.19191 -Prado --. ilsoine-egie. o.
...-,. 990.o11 MI c11 n s- 908.- ,fc l l,1t1.-o _______________________________________________________________________________
A 11 9,Lt o.. do i,0, 11ta . I' AIle 1 ,.110199I1.'-e10i .... .., %.1 I lO-PI `111la c A' . i,. l. .-.1 i 1 I-
,PF;-ro ; iol ntin 81.1ro- .....90.99.... -..-,.- e.,0--1---,

BANCO.... .r,,, ,,,pAS ~eT. ~r .priORa...,,,9c4 -l, 1..p 0,"" lI1--1- .j II000 .. -"L-A .."-
r in d la c C'A M U NAAs ,101 000 I h, W l p i i 1 9. I l.,. 1 11 4....I.ld0.C11 .ld, ,..1. A L D A 1D.10 1 BJV..A UA.T3O OS I 't
Captalcuc lps . .-O.. -C.lOI.5 ".1.90 ..0I- ..
-U dmuml had caOc . Pta 511" .00. 000 lr .O'rrI -., .....' ... U II1 ..r.L
pamido -. clounia i- el r,,r,, mioc.&c In.79iii- s--leCt./.cIcs- r,.5.ii i, ..-u4i....4i.: ..01)tiI ..
d car 1 rcIiena............. 1.1.... ........PtTOa.. 103A.015.17.1 1or 0el 4 ,110,. 4lL~~1 f, .0104 01 _,09I 90I.-1-1 a -.13-I... I.-
m = i.I t oer 10 00 11101lcldo del Ii 111 `1 111'. ,I,, ha-1' :- 4,J- f,1,,,11..- cI .i ,0I f,. 1 ,-0 -.1.9 -. 90,1 E E I O oo 7 1 0 o E t lnl P A E C P A

DILv a toLF acnfco oing us Lc eo Miiia Lc G ncrdc0 iroa w1.eehoe r ii. Ii. rIl 10,or 0... ,-w- Iprsmt, .1 eC, Me..I i. .r

an 14~irl arts. Boac de roon O gri. la 3 1ilfNorthe Atlantic and Gulf-h.. Stea-rusnia Cop., Inc.eparCaloat11111~fewo Lg on cin I~ds~W ctte o ct a o. rutidundat conp~l o tru pefah Ald c,-3 a r, CQ0 loq ,uuo ai cemiot.-. ca da iavaPtnund myo1aipacds p-000
scooomkm yseg-rs...pro oraiiari 0018ftem srdtucac omhose solei i tiAior0i R80 Vb lli.ddi
e OSRUAS eSIDENCIA CON, BLOQUES1iDE'CEMENTO
HAG SUI BOQUES CON" "I. ,CEMENTO.:- "EL 5 MORRO" i -1.1irr:-- e


Vagina 21
" i'i n- 22 DIARIO DE LA SARINA;-Juevea. 5 do Julio do 1951 EconoI y Fin...a

Tiene autoridad legal el actual Estima la Cimara de Comercio que para aplicar illGestionan celebrar un congress
ejecutro de I a F. de_ Transpor*e 'oiF k impuestodel 4 debe esperarse I .balance final mundial de fibricas azueareras

D.clar..6 Nilujal ell I'aia io pie se habia recurrido ,..r ..'. IV I ,...`.-` '.'[- Lite infor,.e legal AUTOrIZASE Ln PERtI LA COM Ha cido saifslaclori- ('orreri el Dmoooinlento obrero cubano con Ie vetot
I... ..a...... . . ',: r,+' .1 o,. ; .. E. ........ .... i .-. ral DE t,1 rDA~ir PAR.A EL 1191.
co.ntra el fallo lue li6 III raz6n a lob co.munl...i ;.. 2 .....$ .L..... ....,. I obre tal tributo a I n 1471 ..POm.Aw.o el rendinOat, do e I-d del Longreso i el na melo eo ecelebrado on La Habeags
,c Mae s- " '.'n "',,:'o' e. ",. ociedades aniuiemJ ti pren ao en el Bre-iil It ,.e ...e.... c.... C.". = .oIo do Socel.dd'u'
r.,F',.,.. e,,, ,I .renero 11, e ".,, .1.1 In 4 ..... I A, LIM|6-rM1 P in A -l.l.Iz. '( dl Cul',. .Inall1on oficoroi. edadeab!W ';" -
1.1- r, .,, . a P ePld" p. ...1 1. '. .: n. II, ,- I E, lpanrm'r~1 1_.4.l me Is CA.,1ele E..1l E .al.i.l "c'ue '' RI" CI JN D a.... '1, 11C'r.frie.cr. M,... M-l0 endra otI m .1pPla.X .18II'
0 ,llh'. l *, I. % -ll.. i ,, 1 lp. io' iI.. 'l 0.I 6l16,i. II Repu rin 0 -- -..,',. -- ,.,,1.., ,u e ]..p l R1 PDoE1- PI.I.,LII -
alr i ,. d .l. I, 0. 1,...l Ia ,, ',,, "-.I iT.ul.II p. .. ent. rI ,D l1.'ar. .rr edl6l.od a o rl, aI or. ,-I; II w II
1.r4..... I el.6p4alt 01. eo1 lc ,,II.d0.o l,1 r 0 0.I-r . II Ll. D-,r.-..I ,., L- 6rd erc" .- dTrwJado~m 11.A
oe T la.i+r<.r cm 1L.. O I.".. .:.,1 .r, a non me na elmT.I.U n. o ,-e r,.,I ..ua ,p. ,e a de Lr i. n d,.r I ', 4r. .1 0l oI:i0 -.r cc ire .a's ..1 ., 3;0l I ,e',, r l, i: a, fedlml* rod r t4
.1i 1~lIliI el 0oo~ o~~ olo 0 l. d r1,doI.,~l.l 6. 1 .!._. ..1 :LI lE6I"'aaloe. .
;"r,, -,, d,, ,,,,,,',o 1 Fr le ,6 .... ..I ..r ,,,.. I..CIo he... r"... ..,h.I- ,,-,O..' .ld O ,.Ill,, 1 '. .II..A.,'" .l 0. .l; .4 6.' d.."Il ..dl .6- on parh li e ,, Id-,a
..... y- .... ... ..... ..., .... ....... ,-11 .1 -P1a!- .r G.,If. ,G .... e'.... .. I ...... Lm l Ia .. .... ...... siA .ir otlcerd rE-tu n .J / 6, Em~ pallr.m .1c,:,,:.!... on5e: . .... read ............ / ...- e .j ..r ...... 11IN r 691114 do
. i... me. I.r. -. l lO l1 .' l o1 eFI- f1" .. E i lii. 0 Ce -...l er 1 ,el n1 0 AlN ,r-,
_. .D... .. ..I-e., ll, e, ..... l I-,bcr I .',71-, "... . .. ... a n., ur- e i- .....c...lioh... .- n- de 1p',bI 1, ,',I .. .,6 ....., -...."' Mun e "... .. .a '.I I....d. I ..... p.....".... ..
.. 1 . .. .' F1.16 1i Vj.de .L .. l ..... .,Ir d ,I .. l i1 1 oI... .F,,r rE.,... ... de OSa, .am. lion i 1 i,, a.A
I.a JF'dre or, 1,J,1 .... siq. Plie -i d11 n o l aim la el ,. -iI I ad o dea d r ,.aOln l 'a..r i s r,5T ., lsI Ou 3.1 &.e p1115 .r al ,
..'. ...... cn.. ...... T ... r6. ,- Ca r c IC .. ..I Pro duce ... 10T. .. 6.... .'1 ........... d. i f .... ......, .f.
.e I I ". c T. E_, a .). -care piri- Ur .`- rj A .F.S ZwI- ...."e t }t .i l .. -11 PJ 1 .lu. a t or s I Bi 11.1a.ldb LODhicili'101MIO1IPY- reI II1ilo.eloll N,,,o !i Lie 51F.01 c.11 ,1 l E 41d Pl o i bhI I I n7N .
, W i ease rr, I :. p:1 .r- . 1i ,1r6, 0 a Esr &I r- 0a d a ii o Ell Ov-ddTU me. -a-fii0ddrer.I el,,.IIi d. 66I e lIna caIrls 1 1 P r
' a, I'.. I .101 ,11%10 U'ilrl i ",13r0 M A Ce. it o a.1er Icr irp01u4id* dol 14 4% li mH en 0 u1 ror. P -M d Ie--0 deI dK .ITJ
"F ~ ~ ~ ~ ~ -1 v',,T.. Flm ne romqdl .la nAlm i erC~,,r 'el -e Dle '-r /1 lalm llr-l, e. r-t i r n refn~ rsel ao pin ce l- a sdrle asn isd~ Re a 1 p~e .a Ia.
2--o11 -1c,- ..I411-1111 0-11,.i ~mi .. *6 I ,0~ -0 fi~~.i i sr -1. Li, a 6e ids ,,:An O'I. i"MItd P.loi1'n..noAd o Olaw .
,- P .. r.... ...... .......... dI. r .1 re -.. l ,. d .. a a q...rJ r . v o d. .. i q r .c 3 CAt
-.11l4Acrnr -1I.,' .aiI T2 e n1611 6 oa 1 8 Ms~llr0I fill .dIca l an- nurse.If llb p,..l...c o i l'c o N he lMidis oVmt p1,d I P6D.d
,, 10.0. 1.I . .- 1s" .d.o.. l'a I h-o l r m"nr 14, 0-1 r. .-.0ol.s'e'l a.l mo5flI r 1dd Pan.-, .. i._e Ir-l ..I
' . . ... '" ,r : ..... "' a, : it -r I' -- ,. I P A r - 1. C ,i-cl .. . "e.. .. m... . . .. 12 3 No ,n e lo d p .. ... iresf e r, soomcutu p i Ca" r a n -. l saoco ,re I, a se ll . .. 1 o .... ad Ia. lP tm lO, -,4s p rl, .. d i. I n' 1e tn l c EllN 7g -_


.nlo",.Kiue s ed O ere- r m .4u 0. r; ., ,r "..eiuoan
.10 cwceo de'. die.1 mr661. case 114,, 16' 0'11, 11
I,- r hr r , t l r i l 1 dn. ora rlz W arm I ,"r I ^ - 1 C f c"- r.0 an q" .
.-.-. I_, :..:..' r,'.' -, I, .. .T,. I ,kp...l, l 6. ,6'lIC.. I ei' I ,- ile d" 'I a' ..mn e A m .. :l I ,n C I l dilr e0a m e arnizai n d c ,'ni ,dl ao. ,' a is. qa i ..6-. .1. Q, Ia TC
. .1 ,'." 5 , 1 '-., .' Q e" de.- .c- n, l--..r 1 .. 6.r u p-U-. e n A '. or aulirca ob pe I c "'., Tr ", 1 I .1 .. r .' ... Ill read. do I- 1 'o 1 o.1 ro -
-- C 1.1a L e F %.Ii,, 0Fu. 0 ,0 'l; r I,.r o 0iolao' rul .-n m
1 c.,. c -., .I L.ri. 6 , "1 ra. ,n.- b er a a mu or C n cuan d or aL l earl Is 10 ;.r 6nr.hJ..-. d "l -h
.. .... .... ,..Bi.p1 6-l0. .. .. Cl "Ira u ,rez ,,vas c,,6nce ,n .r. caS C
E I" ,,, r. e ..,_, as ...I or 1 a crm %a co I SEE r .~ana- e iEP~ r ~ c.. l see.ada -.@,[eIi i spervirre.I "1,",.-. 00"1;,. .-I .I. -' ....... . F, or Q I.. 3) ..... d a e a o e a ,_,. d ", ..... .... 1'Il0e0.0 e ....ref riso ......
F. ,,..... .. 1-, .. .. .. a.. I s '.. 1 r m,. ...... ......1144% ... ..i e. r.... . am El reunion ..e. ... .... -p 1. .. r .ci00 00,K. sa s rise t essiO;l,.; 'Y.i
i.- a' ..... .. c.,-, ...... .. iwn' J 1. .. ,r d; ....a e,, 2.. ie a- r- ", I.. . . f... I. r'?r J dml + p. .. .. elal .... "tl~l rid al.' r. as Ina'el"' J.rm at ..... "ll INI .all ... ..d
'1,, I- I u e%.1 ,,) P I. p1i-r .. II" .. . I m'- J I 11 ,1 1 de s1-106 .I d i F I .. ...U I .scrde ndo uo r o

u a b ait o 1 .' K i d e -u i l1 d e c o m i c P 1.. 1 '. . . Y .1 5 I 1.. r.. .r,- ii I i I & l.'-..1i- 1', I.N. o lo i o rolo l el l I -- 1 5 Fob d ".ba l m .o
u- E,* rr'uj. ",I -. ,. 'l1- i m. I I I rd.r.....11Jle C- Io*- I ,I, I ,'l p Lr'd', FI[ de l Anauo ,1 do a eeii ,d., .'O.Tr.I~ aen L rl I.I,,ca, .l-,ll d .r rdi e I Au le ~ EL M

Sc a Lev I a- ISAI. me 11, 0 no it .rion W .16, .1 doC Ed, Add._____
. ..... .la cib .. .. . .. ... La rj ac ic a.. M od le y. M I .. ... ..... . .. ... . .. I .. .... . c L Ci l .... CT .. .. .. r d I... . .... .. ..... p r .=rtL, 7N. d

., .a ij- ; .. e cir- I Ir-11.1.,- 0001,.'163 .1111 3 6 I4r loan1. do hae, E .o 'd 5l0+ mil 1 r. d1 -'. 1 C, 6 U, 6 ,1 d. ,o" ad ,,6"n il rn 0 .oe dl p 311lc 511 r.E I dd e Xn 0 .R -wpime
.. I Owe . ... .16 ...... N I ...., R', er a,. C'1011.0-0 :-1.... 1- -- -- 1. ... o..... .` ...... 0.." '" . I I.o.1. i.. . Fo A od f ilh o 1 p8d ol k -
ICan01li 11 1111 41 115 11,1' eI,. 0111,11111P.,.-l0I, t1. ,[1,,1 Cs1.5160 T I.6.i io i ii 6" T~ I. 1C15 11
0-. n. ,, ve r.'iso,, a l Ja... - ,'u,3.e,I rr r ] -u ir m 31 de 12511, .. r- .n 3 2 Or F I c,' + r+,+ .er.r ~ l d

i,*S al do,,ll l...- 1 -m",. ..,,,.,,, I fIil u ,' a En I a s.ell 1 orero d .eIS a oo.bes %' 0 b D .a o do l r dn e I-x doE ta limo
141 .110 to .1,1 a5610i100 Ia air101411 .1 _:11. !111 .11,01 ,`i -05 I111110 Per 1101 .Ioo '.l~115 Q.6erm LIE 511de ric1.163~l 011rr'. ir.ln m icieat '

_ _ __i l W c id I. ri 1 AI 9, iU u L.uIr1 1 A rf me Ile- oi- L -l.- .pris -1. al I1
"'1,-r- 'l + ..........I. .....' ..... ..0..0..... '15.1.........................I...111111...... 00 oRn IIr"'s;l'' "11o1'l~p..I.0.1.. r 0e 111l5011061501ur11'o ,p0~r .0 Oell ........ ........i..1101 1
I" i'; .... + a+," ,056.. ... .........,Il ... 1 di0 Ie 'l.l'p1rll 1,6.......1,'... .......I ;11l5 0 -, n e[, .. ...p ... 1 'a ... 5II o.o... .......... 10151. l O aI loi 0
..,., r .,.r +. , N rj ,,c c.E.o.I u,.- m u _. t ~ ,l a I do la r,,. del actl. MI de mayea s teI ldo sam I s T a O !.11a101000 10 6 cF' 6a1J0P O .OFOrTKMAlA ptl Jd 11s 0D ~CU | I rlll Ubi. 1S11 lS.'56 6'-, e .. . 1. .--i 04 I do Fo d.' 6 r.-111 e.H..11 .',1 611p,.1-P "ul, 1.40 n'11.i'000056o1 r.uad.I~ Silo osl
.1LV.1030 .IA I. .., ,, d , o r ua m. i- 1 I r G. eo 1r. hr 0.10 r,'.SnO11d `70'. u6F 1 ,1. ,,,1- r1-0 Ver dlll, doll s
. .,1 _0 . r0 en do p 6 011 o 5 10 i r o ir -0 01.0 "0. I ,1 ,66... C d p.] do 1 1-i611161. Cuba Y qua did 16 ,
51r 'l' a'P Ir'l.. 9IIS ll1liO o5'.00 LC..6. ..6....e1a ae6.ll-,,5.-"l 6 e' ,. u~g t.1nl i lorl
... .. ..a sk isP cc-ace pd d boto to. I id r ;5 er|ie


.... .... 4- Ia. c an ,. .. .. .. ... . . .... ..... I '15 ... .. i. .... I. FI or.. .1 611 l ...o ooi b'.I. pa.l v. . .... s il o' . or. 0. ...0 l tde1 a ri Fol dao0 do-
.01611 "1,6011110".'Iio,. 1100 60.1.144i10 "In1.1a,;o an 61c0,1 ISIS 0sl. Tie,, un an.) ,..rural'.1.1,0.,do"o ml. "od.1
if 11... I .C.Llo. il6c.10l.5 i .- olo-e 41_pr. Lnioo d0000l0 10d00
-- ., n..D, A .... icme .3 : 60S00rc,1i0.-.,,-- de.015406'I0. 15111.6r a I .. .6100 `A;,61, -14-'- MI111.a.006o 160501060 Moooeo.too loaoo ltoolo o, formula411i1116.
--- W.11.-1 eold 60161 1,106..0 .. -o 0o,111l1d1,coo6011601D10-11011111i0000po1li- Lo 0ado100i


...60+ .s',+ a. .+ lrrFer L ^. D 61,.T'1I.I 1,61I'e6..002....(6? 'aP lplSd 1 40. 46000a 6,e0J 11.le' S 65. 6'60r1'el '0 a .,.6 U," 1+,. .11,d0sen 1. 11116... 61606t ne 1 pi~bl o qe edoooo i1i-. m P...... .. oO riooildn.T...... +, as aehhoooidale o rod
c.,I 7- I- a 401a wl IL1T aj .6. L l.u 11.l p600, ...' S.be6di.61010100ci61 -guO51000 10d01emidea.Ia C0iio.I0006d -I- 'ir-I-Qh0606-intlr
SI 50611 is 11r 'I'... I- "p -1-. ,.,oS.11I.-.e.-0 A.:1.19 ;Pi0111ilhoe.55.1100011110561I-00601161.10or,101c'611i -625100108rEonoocoolilloilo. Lo od6O11 O."'O "boosd 11.0
,i `1 " I I 1 . .uRe- a.l1 '4,.5enl0. ... I,1 -1 r J- 11 .[l1o6 0 i 00a1111. 6 0 0 'n e 0 6 w 61. 0 61116 Or i1116011 i10510-.l6 er1 ;w da0 1 1e0 0 od0 o
:4 c!- ..... l1. 111 rlr..,r1,61 1r. .r1I I I-.I- 6 1 31I. ... I 6. ele16 do ,6 "FliuCloblo,"rC0'.l0160 Fooallord11,r ,olopP idion.116, 110h-,10611 p0o l 11i6. bl1*1]150 11r1h1r11064 t077.0e0, 33 yn~torlia
., -, -a ,, ,I jeu d -,- t Ir eI" .. .] n er a. re 2 a; "g- olir l~xu~ a r''u er elol e ae J- e u eel ceo ne r n'


l0 16Pl. 'r ," ..61 ....... ,S ..... .. ... . 1 .. "i .... .p .I....... o e I1 'I.o- .o.. Le' po.. .10-. ( a -od i'iguoo. p110111do-11 dpI t $0- 1,0,000.0r0.
%' ''., 1141 :611 "I0 10 00F -.01111 0 d 1, '6 dl o-- .


-...o.... -... ..' l...... .......... ...- .. . ........... ., ,u .n 6e I0 d e ll E, orn dd i l ..on -
i____ C- .. S." ,1ifoprovi"1,6i..olti6u PI mlelin
?r -- .. + . .. : . .sl .J. l Icn ,' ,-D ,eir-l .ti r CI ." C. !r L I, rT a. Il r ." ,IP P ++ 1 i P~ l6 a . I ...H Po p o n e e a z o n e e e...
r -- ii iiii ii+ .. .... ii ..,.. i F, ...1, 3Jl -.L .+ .ITIf.1P+ I 1 ,,- ,. -- i tr~ l+ l Id m 1 3uae l Py ell ex-nd pr..e ircioee public.nde F -
I_____ ,ol~l -, 6115 des.. l-;. ,:,I.311101111..r,!. j.)
". -. ," I ... .- .- P. "~ c_.16 .l 16 01 0 6 1


cl . "" F .... .. 616 6ddr 10.1 1110des 0de F10.ro 1n d66o616a -l de --b osl sio a s Ioioo a-l.A ':
6 1 0 ,IC 1 .. .. A. A. r, ,.n .s i o .- 4-1In . .... I s 1, ..I.1 51 lo I 11061 d ..
611 .1600 661111 .1~oo FBio' Icll d.o 10-0" 66111 d-01 -. 3-,,0 .,.0 11l r~. 01 o. r10 .lo~ .-iioo1~ io diollo-. o ,-. -. ,


n n n..R01O 01 LA CIUIOAO UNI- ... nI ie r o d ., 1646o.4166 0ee 10 0611 I -no i. pn i oa al o pI dn i 00666 esp 0en "06ld| in .1 0 1 1i 0 n0101 1 eONEn-T...
1,A r..,I", .11 losd ,' lir 0:io 110e161 B' i n al le t o .'1... p ....a- ( IA Lie .F'I U TIA
P. I'I .. .- '."' ,, b lc, I ill1 lAP( I.--l4 1 Io e id, lo menrlon. do n u1.1r 0 moa IJl-o ea poislrlore 04 1 pr1 dis- O C,. o11d16 MuJo, 040 quJode 1 66. pod4ia entender.en 111blinouna for- ASEGIR-- eus coulREIES
1. 0..0 ,I-", .--.. I -e 6.e 1 i. .110m10 10i 00 _o h 16r. .ib6l do d11d0nd06 011160-16 porra 60111 16 Ll en --.l c I6 0 61 110 1nu.n Wno 660 rars eri o .. . I
ol11661 p. 0011Jr106 .... 111 do.,ecmn i. I. pr It du-id6 in11d 11 looea e do St1n- d. 11610 661111ep0nde6n El loulitdo p4eo l Oobo roo nod, p11dali 611.6": pol-tico delnlda 1 obre opi'1616a r.o..on.bim aodo ot POLZA on I .
01 l' ~l '-r11,[,i i. 6 I l on ol iiuera do ~1168. 0610aIuoeon -1po1104do per dJ0t1n1n1i vat 0011t0nt1 01 d1a 30 do 3661e 0001. onil _, 605611 dl.i :o pia o ul`l mie- dad 4, ohuel r i ;duvit. 060a600 do m.
en16 t.. p1-..I- 0 16 1 10 oae. 4.1 ostodd!e 061 1f6r10p0n60010010 pe114die 15 da i.I to 116p6051 dol 40 061010 06 ; ao 1o01e110016 1611 ad01d1it 06 el 20 hi..-. 11en1o 4. 3mI pal a O .
,a oI dad -c 1 ,0r oape i !od e11 tl P cl"nndo r .1 l.d e 1 sde._u C T ,C E.-. 1 rdu1 1ci6n d el 11on su m 60. e n1-06
. P 116111 dl 116 ir0 Il1d I a 060 e li dIllU l ol olo d B o A llo Roogo 12O1A- inos e ] .4 61 Io 61 so 61nre a in iro I 1011011, go 60 010 1 1
.,Io.. Sr .fhe.a.1. 1 IF=],, .' 1".p. ,',', '. .uno,~ 6 .75OO i;11 r,,_ .C. q, a e=m 1 pab ~" oI s CU A O A L .pa d~rnoneil qua on -_.. todo j n"tr .1 )aic~tr s| o rert |lX a ~p+,'
'a, i -r a Id1,:ll 181 O aL d doe Ia0. El+ aoud ovl'. Ao d 4. loei, Bai ao Ii- P 000 E d "ERV.- 61 a onpi 00n rrd den t do Pai&, 11611 En I a 060 *16011
c ... r. d,6 ,1 6 .. I 6ai i"d 06 6 11I doe m`qot o 1 d A31lO6Ieare Sue- B 031. a IRAR e2eeuc Inne d ads mov rnen dltr del r l eauno
n I, Iarr,.r--.- '-.Jr 00 ... onoo dom mhomll ,,o .<6160 ...... o 1r. ol ,a, im ..i.in ,eiraere -e lnton L.be0 1-111d. 1110 1 4 d 1 61.-
';is11111 I -00 ieg 3.130.6 "4 al prPOgmd deloa donoonodo VoPr-.66611

",I-.- S' ds Is ,v7 do 0 n u I o e 1,o de dep1rta6S Le topar e .iros dl.n c ioADrn 06 e (on a 0 'L .sc0,1e, 0,6o601r11110600 060' 0110.do.lodo sj y 111011 da oordln aln led LIE A11l- o o .' A os.i *odo
.O01511s1 ... 3. 1artr0pr snar notro 0 do l i.url'd oa 01 1 los pe ri-o. ior te o h LO E iti.doo .oo (11 0111116116o 0-i ll enop ioflo .O do 'h a 1en0d 1 16000.1d.0oi611 6 a16i ao 01160n Aolio .
' TnooIoa, d.3,. ,c qe Frirneo ae I.. i u.. "i o1mbala pr1 01oblo 0061e.dso d. ddo rou dres e ,
'. aenWl111 de1 E'.... cnl Pqtlle h- aodr ,Aclu de ,.; die "=v. e m u':+, Ira. people m Tio a rl u I ch .,,a meat disrpumoarer cim iit Terl an n is -- O -- y I" reiads
. dlos 4 d1 ..10 y -. real1001100!Ino la oaeoOo la, I d 61o"1- I .06110 Ia '6d65111 0 doI F U 1o1,.
.. .. l. .. ..... so d ro.A .... 0 fuo.o.o a 611 5oo. plga. do .,peo y, .
a 1c01, 11e c, oI..oro 16 406 a od. r 00111e o n 11.1e1him 1L.ar I p 0 ns 61.51 r v0r in073 u 6 0560e01 661 d o do 6b0ndon n is oEll- ea a
,. ". 1. c... F... j ..... .%,, ....i. "',re! ei r.- 6 Cu ci a m LC P4 rIiM c~ r n ..lca ean .c.mcl'oo'+ ,: ; .'.Ip Z~ g "| I~t~~ oiei: ) |d |p n ei sbacmie" I+re"I n C A ~ a 'No."'.E., I.. i,.ooil pn 16. 610 ad 00, .....o .W ....1r de A .... 11. P-6n 1e101 d a a0 110 Beoo d ...9 0 0 .a . Foodn ou eol ItefoI'olhiio do Tob ,RO YALe3 e L -4 I ri A IC Do Li.
I '',,, 1..1 o,. ........... ... 6 1F1 I. qu lr.o. d...I 4 I d, -e s u l S Cato d ,o l ... ,oo oo n 4011111110 p ,opu'Ild cope, araogoodo
-I .________________________El____.__...__ I 06 .. .. p. .1-.i. 06, .ldpho ..6.oO... ...... roolboido ,, + mi 9* n T,,
, Er Id..... a.mus ,,. ...n FL V NI. L" .1 -pr II -i rort.dns an el all,~ 4 .ruo y e oeo a~ eodd ida .o r u~ e M|, .
AS1.., 11111S DEL6 PREld0Ii0,$ d-0101 amlolor1. Eill e dI10do i0 2-06 fr16,.0 Boa di." od .0 me. do4 000,1,,&- 861 11006. mtr c... c- oies

Ihc UPr pLlee {1T DTl GUAe I .. plea'i de I raliralI I, eq IP -a qi d d de~e~i 1i .1~crr'e -noa r.d1d yei editldo enu rempe.[6n Qunlor -clleacv .trlcur.urs do tre s01 ,n11111 011V ISouil 1 ." 6 q log --. 1951 1 52 d am IsoI dl11O110 a.oio .. a got.u A eo r odem
va6c...- P a ... ... p oe dI U l l a r .... .. 4'doJulo1d 1051. dIloznonlo 0aB J1 $5.0-
,.,,r.,,0 1 Il. 701111060 11 171111-o I- P- Ec.lm ,Q ,.c'L I.c r FrA r..L E Buo Byo a1r.d010 r.oll 0 aorm a. uuo Boo.eii iooho 4mi do:oa d b a


KLE- 6"' 3ll*l A A 48 pli O tI 2wo- Po-l 4.n lona socia6 do los a... .e0isio0secql odoio I'D BA
.... c.1111. o ,'+m', -it..l I" ,' 3'P ', ," a"r.i-., Acs,..i "ac ,V ldiU I irt n. I mo uro .irz L na St~ m. _'" .u $1o,0n.D mennstaleus ....... .. z ,& W ci do I ..saoralscndc

6111 06- Bor uer
..010d odulr.6 I.1 ol "ccood I olol TV11 ol,4 dI do 16600 lo achrs a-06 3anaIs m iatsmiila cistt

ia. ,I-, -6.1.6j .. .- 1ell Tov .UIM OTA hIA Z.o 3 u o A i lo do lnola, ao ,, per. ol LCELI8S, S. A.
.... A -) 601, de lo adeo doP rdo o dos c er un fr lo .r L Lu o U. 11, 61 ,111 ifteloni d e di- ) do. me 11l00e10 000n11 l 1000 _o
,. r 211111'0 i E at ,prval.o. 4a. do 1.610 16 1110n 0pen P-oliroho. do ,-,A ,aAtacralo a o 6- 0o0060 60 *e: d o I I ... .'"/
.1 h 1ne e. r PIede~ deol tao de 42I `jdo l C. ... i ioru a l p r .l-en le rL ,5 .,,.ad rOe. ..4 L- oT (.ara, lols .,- cres..- .1 -tred. stnb diri, 'rpu e'Jdrsd sIeiiiuod e ....


_._ ,,+- .. .. . ....r .. Amil,.m 1 .11 oa.i + .I" .r &Io.C 1pe load .p e mi ,+ ,u a ung t
dn Io. :7ed w~e C,,, Ix "ro ""i'Ln e.anola LIDr'l ..a [..C S I P f b erno cl ~ ecifr e oocs a -w e-iris n r.-oLmHb n60110,110 00 0r 0 i E 1re 0o 11063 de4 'Ide b 6 duo 1 M50 a WON .us 606a

de h01. .. u lhlo ouo,16.oodo 00lonon'llOS 610010eyo u6 dlado,u100611r_____r______________________n____e__o__,___n__h_________________t
..... ..... a. ... ...... ... ". I __: I. iT ..... .re I... :r.ii .o .,n, 1'r ,V ... _a .... C .ig... a....
,,,' 646166 I,6 ,, lift -..6 ,,1 ploe 6c11e non. 11 6n0066
a.i.aIr.ISr c 1 r n L .. 00r 401,0 'do 6 1 ocqul- do ol ,.clones .oo sit o fa600.-
I- P ndl mo t. d po li pI lo-1.5 I pier I. .1 e411
r -,,i ,I.. .. .I...I. .+a 1 I r,1 A .I., "c. .. .. . I .t.." ,era ara cl C1 Fl liuece ,1 1.. Penci pr ..rne enrvetd eor alxc o N rer rca d d ;6703.6 y,

-olora a1I M lEr.l.r f.artQuoe I, ru Indoor 1 -- 0)" n I ( i00 16 l1 olnr
..-. 1,1- 1111, ..6 I0 1.1 -V tO. -16 r.0 1.0 OnT 01161. ,'uis d ,o o reo Marial JObS1 0ro p d, In-0
-, ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~i .::.,I .F .: J I- ill'l nrrl-,-T d"l-1n olr, -'rop el Ii -.I,. ..I rIaL- i.r -I l ~ar. i~.fn~ii I i pE- e el de,:... crjreI ao. polle.n e l II,


WS~ ~ ~~~~~lb ~ olJUODTAEXOCA~~lNe i nlo o o.1o11o .1:,. o 1- I
... .., ...q- .. -- .. ... .51. Lil nCO ME. . C I A L m + .'..... ....y...x......... ............ ...........-...r........ ... "' r,` !, ,1c~d j e A rq ln inAm cl cin o-.
,a0..I:, es de -_ro --- el esBde Ia en Isll de ur. -i .." rler.l0, ",11.,
ioo. or V 0O66'TP .......... 1. ..oq..s... pI tiAP ,l-E d. : o1 a. oon H........................ i
-ri' t 0 a 6 ld o ,,he quola 110116 u n o re oat.16 n 4018- Irl, .a, e o, a
A'5S nI55l.0l S .1 I s s .5 lnilt. 01 11ol .o orI' C r,6 0l1 sg": r' O e r, lrl.r de1 Ia 66080 dodooda
r '. "' '' r ,: . Ina o cl t 1 n 6ar"rI','me 'a1,: T. 3,-, r 'MI6S Jai, ,- I1r'lhmlerlR ,:,-
An"' [.....li d... in, I-b W0 n. o o ns Do 1 b. dos'o 0 l 7L... d 11 ra .. .... .. .. T,.rd d... ....do 13 6 o.... . 0 for10-
mi' rs IF Ge -. Irae 9' ,1 0r vosr c6n doUs piea e osla Iole l a161110160 doel liolddo Ba ld mntiosoIl lpo10i 7076101 1161 l oooo e a .u 160'cn e n~rn otvirI I nod .oo.o .!! d 1 10c11 0 11010110 de, .1 do .a ,61 1068.
o d0 1a du" 'nio dolr Al0P1-0-0 I I dio3 .ogu l a Ia 1601
spi'l al ; .......C- ..T..S m I,-:n., n lt R O .......... ..................owlsm .it d .. C: ,, ,. d.t.........in ustra .roqe,& i,
Eric n, . .1~ee,: ,:I Ei..3 "' '.ad closeZ "I"' ' o.i. .
C llp. doF InL~d b4 wl ai a'-ry AgI'.118 611 1 61100 00 16101611~t ad o, En. 16660 o ra E ~ ovr.Ir!mrr`Jr'dd ii u a 0prce eE d e a d.o,.pr.',ad de 1,1:6lpea coro oapita .061. alooo, Ins Iog CA dM 10 60 Sbeo. A 1-
thUTSDECEIOCOECAE Y P6oSOo ES 61101o0c t o I0,a
C nu.be1.11,1 : ... InI__66_ Srtificado especia de daicanizito. 01 e 61100 con sp,011 oI.p. n ' ho .. A . mo .....
nA 00 .. oo .iiol 0 I, 1011s 10 r t es, d oe J co pr..
proect~ doSeur doVia Acid nt .,r ..o 01.0.0... ,dd ........0|16,,01, 10.00110
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d ]ar. "'""'~M-'"1-' dl"n eot oior.a Altolc $.it. e-,N bD NI AD er, Yd R.'...r ye.]a ) v at e ]t oret peblrh-, ,


IBA.In -CEll DE OME. T Ol ... ....o..do. Uo....... D 0 1 No do olot "" ....
'.I--, u1.q. "'0 1.1, 01 .111d '. 11.0 .X-1c 'l1t0 polm 1 0 roll C..rs
... . .. C D E d,, 10 ..... de ....i. o 1 a.. ,. ',.rse 1i -.'rsro.' E N L 0
0':. p .52 tms"Eml Tell. Mm a -od .14 LI Ha-n d......................."

.. 0 ran I d MIa ',' cl,6.11111l650 _L.O'l 61
IF '0'7flle [ I, rb., g. ..lc aC oie hr i da L Ili .
"I" In, 1:1 4. r *onto o tribuc~n de P a ln do l ca Ferr0c a 16 ,0' 16-.116 el tov00 do 1611 protsts 5,," "s"a assvls
.odslail0 do 01 am sln ll' y so LIn ec IOr.oinc Embaor,6 6''
ur uI -.110160'6 do Ia,168 an. 1,nuts6 aC ro,01011.1I1 o l 11',E"'0,'of
.1, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 MI.:, ..... q1. los 1 116.11.i,'%, I .a.100 0,.66 1iva18.'isl',11ouclor A d1de11Daa .. leto obr0Ia6n uS00 Is'1.
B4M Quardo HE ~ t.f'oe. FQdeT (lOEpiTRie (1ra qu L ,a10 6610010.11 6 desrlos, El1,1110 066o cu0,.11.
I... lin .. W.'O l~ .1I mrI,~l I. .'061zcn'tr

a1rm1) ; il o a j ;sn a e .111.0 ,,, l .;q ~ , do ~ 1 1 ad d 8 c l aits t n do a 1 = d k
El raaurt enipr evarjpi~e atrj lug11 mdichn pte n J a Oaia l al
To 'li e .01016qu de1 qu lldod -_ I.Feattre ltcno CLINICA M a~y .IRlAM ur aR a S. ocmm A .1 elio prou Lorcie aud Livepoo -~ eqala
In IQIL611 del C-Ii.01,~~~~P1 111tr c 6 116 d oe nu l.', Psta lol.o., te r0nc.116611. 41u16 diol te d6u.,o-,P L bra n 0 ,
ef C on Iarozca ao*,,.Y,,,lbre, cetyc d Iaeca doa depcuito al~ do*140 not, y0 ac1 consido.a 61111 60nt inie '.66 AgO. A0
a-v n le do0r~t de"mlench III' 61 sftoar s M aontere .o 1E S0 diri 'odi~o CO lbl 116
BIIIW HE FQN-T (Q EQI 01006 00 h1 1 c601 Io ol a I ,'"" 00 I .
jl~c.....1.1h~b-..00l1600m1 .8.1., ila bou11. l~l. 1 9,50.,..a
Olbp 252..."h . Tel. .. I 565 a ah In linn151.nt Is di11110 a 111 us DAlOi"Aetualidad en Ia Reptibfica 1 MAR0o DE UA MARIN %.-Juee. 5 ,ie Julio de 1931 .Pfigina 23
0j*cI A Laoasamblea"de EntregnI la"planta purificadora.Ordenan crear" wSECCIONTV. .ANLNCIOS CLASIFJCADOS
JASTN educadores pro _ml Audc d Pam Sdriano los clubs" de 'ECONOM3ICA LDE LTIMA tlORA
,,R ,-1NO1LOU..LON; 140 l pesosruaes la, juventud -_______: ..
-,_Fio ... i,, j ,i a r,.ario- duoa_ ,i 21a 2', t COCINAS D9 -GAS 1 COMP-R-AS I COMPRAS
Piden eredilas I Conseja. del corrienle en ia capital tie Is promincia iila,'i, ,'.a l Ic'hn a orgfnizara ,II Para' GAS ENMOTELLAi R9 --- A- 1+7 MUBLS PRENDAS
mientras se too n. 8I.it 80 000 adolescentes y GAS DE CIUDAD - ... .
S... A. . N...A...... .......... ........i l i.. .. T m ntM S
L..a.... .' ..-,_W EL..T.y-. .- e .". t-ll,.. d.,.. q-tr,:,,,,,, .,-L" .. ,.".1101.. ..... ... ..
d ast as e nj, I.N.. a 1 ,f- -je. .r. : :-- f- 1- -, 31- . .-'-,$ ; .. na. : j. L , mi i,!a : e E u a e da t r .._',- :": ,,,, ,1, 1, ,",1' :. II ,I' '
Ia A. r n il,W B ll J e,, '. r. r.:1 .-I .I .'t 1 . '.".... -"..'.. ,- : ; :..- ,,. .r.._-._.I , c .' ... I,_-,. ': :"""' 1 -'... ... 1 'D `"" M- I 55,_!. CO,,PR O P IA N OS -
.1e'.... ...' I1,, ,- r-... ..-i," --. -. .. -... 11 I il c...1k :. t dI ; 6 H A R D W ICK'" la.'n la-1d--- *_,.s....,., --
..e .. - fi -- ,- ; a I : --r ea .. ..i I i I .: :... E3 :-.7. 1- A oL 1 1 L 1 I 1 1- r -
,,l-.-la ., -.6N, I.. --d, in d a K_. / F 2 ..'
R A M A T N Z0 ... .. ...... . .... .. a ... ... .. -. ..............-.1 ..1 .. ..,. -- I .. ....... ,I. -. :. r... ,, 'r. '. iii-m :.. 0 C6 ?o[ :: .?
u d r In--1.1.. . ,I.-.d., ,a,-:. 11 1E, 3aa' _-r_.:,`"- "_" "'"' '-
OT C i- :' 'a i's r,"* 1* .-' .da_'O.... ii ...-is'.io ..........a d .' 11.... .III.INCAS- .L.STICAS I I P
-- C ,r. cr r oe i .&- ..I.. .. '-, e ., ... .11 a--- ~- .- I I -. -. .M. -.... c a .?:"1. -o -.-." '. L 0, ,,, ,:,. ,. a, ,'.a+ ,, a.: ".,., h':.,,,..,, ,-2244.
-N -II c ..I I -i11---.1___,,,
inA Tar1M A Cu-IAa s-. 4. a..- iac ,.h ., - lI ...... 11. .w .,a.s,, : .- Ja r ... : ... .. ....... .... ... ,,, lI.I" ".....:.-.
LG ereI d1-,-i ,,'" Ia .. I. -,I. r I -".a"' ''t r'.'-. r ''...I I P ..t.1. r. d.r. 11a tira it ae. .. .. -, I 9U --)IT3 J t
D R A .rlN AeTA Z i .. 0, -. .:. -, a. .."'-F :-, =" .=e: 0II ..=,i=a. ,,n 1. Il,.r ,,'I0: .. "Ir" ]I. li: : 1.0 I :_,
I r l le It -M I... e ,#.. . . .. . ,: ,... .I... ..,... ... -., I.. r. 1 ...... c..... I !,- ...... ....-, I I: .-....... .. ... ... .. .. ......c .. . .. . .. .. .. .. .
H O Y DE 20...o i..... ....-.... .... ,: . ... ., .. ..... .... ... ...... ....a,...... .....
V E AD i NNA- d, IAa 6 ,1. 1' *-, , .. ILi...i[.a1 Iani r, a-., -.. 0,, -, i r , '.,A .,- --, I! I .. .. .., ':, 3 .' .../ -- -' i.. r nd ,N .
t e ;I 14 lif: f -- e;, ... : ,, : ,-i ,o -,r e ,e, c ,.. 1 a. . wr.. o :- i ..a I : ., o all c ... .. I: I I . "7 1 Y ". _' r. -..... 0 n
' 111 11111111111 I R-aH0C '-Il I1


I M' ... ...H.dDAF't..elo.-l e1.O.d . ... . ..-, ,I: a1..... ...d: I 1, --- -,;, -I...... :1.,:.,,". ID ." (..,ALEZ
U alld a'RA pidsMA aoooocO *., (11 0*MI11N,,,.1.1 '-"a-IN..

IP s EU Y 27 V e dm ia a c o.. a H............. ...... .... .... .. ....... a.. . .I .... .................. aa ....... C' ........ .......... ., 19 LBR SE IMR ESOS
u n e ,,u 1 .c .elt "'L -, ....I.I ',I,- Ir., j .... ..I.... ..5". .'- P ,r .'." . .. ....- I," .,..... d od(- I-.le... A ~ II ...... --,-...... . ..r a i- 11.a-. .'I"...au'D .a(a5
,I "ca l '" -.01C .fi t ll j. c. 1K :, .1. f ,,.,: .II G I ._- C.. `,:,+ u L 'ir. 1- I '
T,,c'L; ; :.." .... .. ............ . ... ..3.... ...I-. ...,6.1..... I......a''"
..a i p i .a i c. r. P' "... .. i ..l -I ,a .,- .: .e I L, .- I'l, 3.-.:. ..: -, '" 1 E, -. I a 0,-, ra- 0 ,, ,: -. - ---....'..e f i e n A i i l
!U 6eIL W DAlOOllIU ,. r C ,.l-I'i /,i "I:r,3'- '... p i
OBA.3 elI.AON1Sc 'L. _Ireci -2244.lliLaI'0M'I :1Ca Tl l. I ,UB-7222E C r . '"I, t i l. ae ,-'.'d ':t ,'.'" I "' -" ar e,,I' i -. ,,'- A i, ,,l e //eno- -o--e3:e
S D E adaO1a' N O Tau., -aI,.-- L Ii. .I, f,,._I,_" ,._'i. -, ,; Na,,ri... ..' I iiL -a,: h n,, : .' .i:H:.. -- -- "-- . .
iern ~ t-time.t-~ d, e l a r ... ... % i ",.1 . .....Case ..,qrd .... t._-'. t" ........ "'at ;.A. ..... r It 0 11 P U O V s nr. U -C.1. 1 Jul.."'
--. -.- u-s. qu , r.,- l .. r_ -.( Iu .C----ecm -..
PA E0- Y 27 Vedado I I. .:d Ia 1.115,- c. 3 -. +.+._ e .+ ..-. ,.. _.1.6 .' ..r i k-- -. 02--o1r nu / hga am ind i oo
Kel~~~~~uui rend p.u Gn st'C., ". A,-k.. J.11. -; -eebrIIo c L -o, i -ome r..:,r I, .) :.e, ....... '' ..... 7 g"b+... ~ .
r a m a m s e .. . .... ....._ I .e ..1.. I, ..t.......0-- I .............. ..... .. .. ..
.... de Itio istma o s e el I r eil Oh. ....rr ca.:m ,o -.o 0 ,I -0 -6_1 / .. : CO... .. ,- r .. :,fed'|" rww., e-R ]. ...... .... :r... ...D ie m ed ia*n a... -... .. C( . ... .
`4026.Mliii I roll rli Ilaaa peaair.laaiea_

Ifclrd 3,r7n o 3P rII-II '-I e z o ,: ,1 ... t in.., e L' :l oe a .,':. e ,IF r -, a- , .I...r ..a- = .'.,. ,,- r ..ii O/ O IB ON EN --NT D
ili-, i... 3uaaaal aaa .Daeaa a E nadaa

ILI. .. ..D .l..... I .. .. ..... ",a ... .. e... ..1 . .. . .. .. ... .. ..ra., tt ....,.:.. .. ... .. -c,1 . . .. .. . .. i "l .M- O S O I T A I O.. -:. A. 13" 'U-Ifre nd 0 oCan. rSulaaa.AJie aia Lee.ebro In-COIO .:"I(IIteric iia:.n:.T%.'...'di,',d aul a. -at--
c.. s e lieH... ..I .1 F, 1 Ha'1a.. .L .,...I. .. ..Ib.H.- ....' . .... .a bl a... ... HOIa d .. tro iaiaFI...
rno aHOY d ti.le- T.no s. ,.stintos ..J._1.d-cr .....l ... -1 7.:.2:..I. a. . ......C.(......I.....ANTO...NIO .
Cur.o -, s.r. e~e I..... -.-.0...... F....I..}.'. --.J } .11~l.'".. .- J.'"C" l''' a~'P : ...'. F,.r, le % .A. P.-.IJ.. -ug n"n1o1-4-rao
MIRo A MAR "I ,fr 2L1Ti., : 61 '' UL "I ::-_- = .h.1w:i"_. I. oe....... ... 1 i I ..T'1. [''"I ......e.1.j1.- U;' .!;.,.,...:.... I............
........... O, Ca. - :.. I LD"G ZE, .O N.A..Z.--. I.... ...... 1......"1"....."C ,"........ ........." ....... ..pIe - -_
Aaa a Ni l "5 U Nil, . . 0 .......arda-. r, ., -N-in....o .f1ais-s..ind...f....s ...._ I,- ...I.
O R y N 6 M ~ A ir.. i / . ... r~l 1 . T,:,. .. .. L .I ,,", 6 ,IT ,. r.'i'.. ... .. .. ....,,ila. .. ..1. -I'I...

C, : . Ha o B If IA -I..A .w... ae l r a..'. .e.looo ,e ol. -e.et..r...... -. ..... ,I.,
n . I ,i . : .. ..f lad .: I I,- l..i J ,,- ., 2-- -- I '.i D I . ,__. ... ..
mell.ly N C 1r, aS IS o ,.' .. ... , hC_._,11. .n Z."'" L :I' L-".-:I ....... .... . ."___.. ..Y... ."
m a .u L C r. ..- T B 7 2 2 2 0 .1-.. r t 1 C : :" . 1`I, ",- .. . I , : I c.. . ...,. . ,A ,.. ,w ,u ,:.,' s, ,. .... ,',., ,,. . a .. I c ` ; ` Lf f :[., I 0. e-e n n i c u, i l '.d
r h da r go I .d V E N TA.S.- -' ..... .-.. -"." .. .... .......... . ..... ... ...... ........... .. . ... i ..........
ICoBl P, DL` HAT A ', ; I.: ,,- E CC,'.1 :-.` .N" I ..1Ow.A. ,I.-I ,N',, ..,." 41 _ __R IC- I ,i IaNT+a DE M 2]53- 0
Cao .loaa N 2 .0 ldUl 5K.I. r ... ..I I a -_ I.: ..'/ : -'II"''" E, -' ", '-- -:-," I e-I'I .AI I
.. ......~l OaaI -I.- ..... ,N .,.' H.. ...a11.5'1I..." .. . .. . ..'R....A.N.D...R"1. B N 52
kO E Me ..... o Ni i C- '.-0 .... ., la' ,- I,: ,':.,Ia'" I "CA SA GO.. EI .. . .C It
N i 4I l "' j II I .l: -l- ... ...
A '71 F :1 F :IP ) a ull",C In_ 1, ,L_..'C-. ,, 1,6 .I


I Idp i.. t.. ae uCa j p-N I- oH' .lO.t.,;u .., .-IJ rr I -.
LA .. .. ... . ... n e ; j. ........ + .. . ... ( I.. ..'.. q o, slo 8 vonb, com.ienot con eale-


AI4e. N ill 1 iea 41 . P L. .lai, ,".h.'. ,iJ-1lA '.. . I[.-.- -..C Ot.l. F 'PIANOS DE GARANT rA t o t n .,) UIOea .1b .Ml'a d .e'ao M i hi .a a'a" '' . s' r.-tpP~(e ,) ur upIs la.Ta n ~lars~nllp+ e., N,,- r r:Ha-alr,:. nr iea ou ct A IIAD SD A O i G Le
'ols a _l I a' f..r; r


I , 1 ". In 4 6 31! |C nf ;re r ii u .5e i' M I-- .i 'U rf Jr ': J 1 o.1b .,rA I 0 I. ,, .-. r, 1 o i,: r1. C ", . .1I ir I I r. r- r. I; h 0, I. ,:L t re l .i nfo r m n: T e pon


h l.au5'a l d ac 1 3. ..'. .. NH ... .. H ... ....... t. ..... I. ........ ... ....".. .... . . .!.. ..... .." .., r+ i"' c.ne
".ala' r.. .- -h.-laaao .Ca17 'BLES-. P)5 I& NlT N -


,, Io I-a .....r 112151 L- I a0 fl ,9 ....51. .,,. .... ... ." . .......... "1 ..... ... ..... ] .......'c ....i]t--
c, ll Oa -IAS 0 c, ,,,, .II,"-.'" e, ;Ns,,.NI rCa.d,' j r ,,b",:, ,,V .a.. e '..", ,. ..l -.,'. ,,',,:,."-" -- P-
2 `. I r_1 = i L c Cie a.. . . 1 M k r I. . .. : .. .. r ... . . .. I. -. ". . . r... .. . ... lI. ....... . .. . .. . . .. .. . ... ...- . . l h t... . ." ". . . E x r s osL o e d e t E P R A E D A S
ANNSNOCL PaIhlaterac


M 7my q E& .ul FArl t m i e.J. : .,.- ,.c,. i -.I -m .r F ,._ ,- +,- 4
0 + m ... rorIs.- 0. ] D i r e ( I o n d + co . x- .A -- _1 1 ... . .. .. ... .. _o. .l.. ...lo r
R e re d d0 U O G ans Que' .... t, cll l J-" 64"130. i .. C I L eb..... a 'om mlia "rica na-1.... .. ...... .- I" a... ... .f., A r -~ 1. pr - bl, f. d u u ~ l rb j

0 m y 31 e r R m n M 1",' a,.r 1llr 1 -" "ii I '0 1 I " .... '" . 1 eaaa a') aip a / *ela 3N ad ad C
a..... .. .. ......... d'a'go_.
~'' a~SO IPaa'-3 L~Naa UNCHHIIH OHTaINN
0.,~' aaaaaa.laoaN U- l r laa l- I. a. 0.. . . . .. ..c I..-.!." ra,'' ..' e p rt d o giz l ftdt d D.1 l &, 1Pii lo 151 i L I a na l U U0IH I--a oaa- %i r. .,at itI..Ia,, i i H Is.. ,,,o:r.,:a-f- ,e tsCrt aaFLc.L- Naaerr nia.Capd-3a1a
.1 lalk *NErr *aia'AI HA IS.4811 i R 'oda I6'.oi' a,,oI T 1 I. .O".SPO 458 Va'. 1'R'INN"eaCNII+'y'.ppfININh"pla"ala A1ad1al0. lU. '. aumnos
121(1I .H r ,e ... IHII"'; a- ," CI. N'" :'a/" ; a,, a .--' 0-, lH al ... il: 1. ........ .i aal.,aN H. .... I a... -PI ..... ..... ..GE ,. L pi eah iosfaaapr PAGOl aN aa:~laa~ Iaa-a'laaab'a
.... .a .. d ... ,1- ... 0 I" a al" ... Id"a'L ........... a. C" ""., ...... .......' .... T,...... aa... A-......... MPA[HA JOY SY -a. P~aLA YAaaalda .
L~... N. ZNi.... .. Ha' H aIoU~ aH'Ha'rl" 0111a'Nl Si.... ouS CUBA.. 213 -" 0o']'3" 0.,08 ,D.,,,ANITE a" ;:__";.............. ... ........M IR M A
28007 001 ....I ... .... da' .. ... .'....o fl-J............... u'' M raZaIan n la. .:".""'1, ',''_.,r'._'_'"_ ...... ___. e ____ ". .. ..............
.o..o.....a.........~i aaa'a.............r..........ir.ir lil I....'...........:.... .... ...d. r...... .. SA RAALA B Ol 817 I...............
' oaaaantas d-D rt' et'iwi ___ -. (l .?, -e52.la n d d d uN
201 aao Flald Ni ft dd .al uh rade io'e' Il~ul IaON d~lret atl
:0 d D labso V ...a..aio '~O arlcat, r,'pe: lidildfNH, grein A...aa"l... ..a.p do lH'aa"aIk t'p.. ..".. .. '" ..:[sk0 .... d...... ... ......
.ola' d l Cdoa'oaa IIy 11. .... .... ,.= ........ |N1 CItIdealiII.i e a .......l... ......"AQUN A..... o0oan ... ...II' .a.H."HHHIo,.llaaHsr~ lav~lt alaa.. .. ....
IIL,|TI.R] ... B.4/ IJ. .P r .. ... Hla.-. "_/o ,., I HINHH C....;,.... ullaan e en e eIrl.....d e1ms o u ..lasS"H- lat,-
PoN1 a B4Y lloo (Ia'L UInx B IdI a,,ia'aaa'joa'.drse 'Ii aa'., r N~u r. 'mu.lla' -Nu.,eN]e aaa-rlNN. 51a' HrlONl i,','Hqo --L' I1 Han lFa doaalae o
CIIaa d1! ...eea l .a... ..t ...... ",a' OI C.o ..d Rad.. ..li ...a.....C ......--ia. i.Ir,, "I...... u.,. a ....ad ..-.-a. I......aa.C....o-----------------.'---.---.......----......... ___.... _rde ...... e ....
LUTAO LA.ON- ale l]l
L oa'A 1a 0 y tie Ua1rraCa' Iat-Ia, CI -.1- CIII.r1.a'alN ..a a..N a B Ci-'a --L ~e-c14- lP,.--'3' .I9-c-.l ad, Io -.Cl.Ia La.Ho.a.al.Caa.I-N

n e- ro.zlUI I- r-he o -a::at r ,.. L. "i--.011. ,!i.'-_II_.r_ _MPRe l:L. ,r La : ,.s t
N men re n Gaui N.-eiaaCn 6 Je1%" .it-Sel' ., R I ET1O I'J "' It' . Vfal--',, ., ab deT OrnO
dLoAnIa L lNlRmal .1 j C .la, I- -C"arH'lC .- -aJ- La," -- '-'-'a' .a'' rn Zom-a-onr'eniin NC..'',o ,'e H I,-' laa".a`Ca'.a:.r e urO:" .... -... ...... ,u e cH ,-' ri o. ae mC
l1 215 .' B A i-aa I l, d '1IN y jj' "... l r l o.e r r t t n .,.,dla, ,aa'r .. .u xaH on
1+ ...... .. . .... .. ... r .,~ ...... ... .... D=C~ : |l;e +d"r ea' ." ', r.. .-C ........ . ... ., .. ... .. -.3 --.- l. C-1..I..... ..... ..... ..... ... ....,s.... .......to sON Z A L E .LOarrBv PNo B .:a..Ml2 V. rlrlI g C eGll. .-, aI f tr" '"d n' b bs n eIero 50 I -sa,', :. ., ..",it. "S e6.3e a.NmariNnea1y-e1aela'P
" evcr s .. i r ` tf f,,, .i. L,'.. ~ -- i .. J = m =-r-thenll5u0ro..',". '.U .11.1 1 li'la ... c : e 1"I --- ."... .-Am-; e '" r'' ". a -t1n dr1u nCc.s- d e.$' ICloa'.hi a.eao .p.1:6C, BaI.1 a-eF. .:..I1. ..I :.....a ..---I I P-- . _r. ,.....e ad. ot Ira laaa urin + Ca lla a d ra.Cnterai I c' HoN C ........ a..........
UapnrriN BiaeP He y A.laMa o aae'l!O cl a sla e.1 , ...e V C_ _, ,e ", %,r..lo 'i. 'Hal dad a ona men a -lml
7,81 Ii.IoDNI1:ilda-eI.'l-'HI Car.".a a..maif.N;IH",iI:Na


Ua 1 I as e L i Ao M -0.ia' r l alae. Cel- a lllr, L,N a- as.., t..I ........a' a '" U' "I l. I....-": iC'.,l aN I-l... '. :. .i"A.... 1. No. n s t a l a a l V ient e: S 7 A 1a. ra
:IIJ ( 1 1 F W ~ S r r l rd ,' r .. [I- 1 11 --'' I I 1" r.,.I. . 1 Ir ' P-I ~k l ...... .. . ... e. . ... ...... I... I. .. .. .. . .."- '2 -2 51 1-O -..1 y U, ] 1 . .. ... .. d en ) ..A l Nl c P IdrB al dI aI oII, R.. .... dl.I'r.af a =o,,'-:=I aEa=. a. Ia= I a.. a'=, '= o.a daI1" mo r a :, 'n cI s -h tdN a l a s x a d a.
Colla ~,,,,, C- CaCC-., II -ol 1alNba11 ,10.aI Ia 5-,11a -' 'rI'a Ia olB 1aada dadN N ,jls


oReal Ri PaCOS2 a' *', la o r.'r ".,' ,' .....l.C "'-II Ha.I '- -"I'C N "I I ,a
itrl. lCd.r" AIo lft .... l a'1eU'" lI.H. a. L..,...a .... "i- a blCI .I_. c 1 -e.Ia R B .to :l Ca. do '..a.. p ..... I a ,s da' ..a ... a1 ..-
-l'lICt p o dr.IM l'o '.. alI;,,,-a'. ,':, 1 N"-C,.e----- -- .- -...:.---------- "--. .".'..... N-IN. Vpgas; a ,l ar aNNHilaId a C:a- R.......elGdRS."A
AIII CDR l a o o l ..I.E.. Nd l IHrd C.. 0-H.,,..ea-1" ,. "...aC....I I-CII1 a.. [IN.IHa Ilaba...I...a'o. .IINN IsHa.d..ON


F A 1111 ,TRL n 1.,..IC,~ -. L -- r Ie I -,.:n,,r ..... t | :l l rl,e,t.,- :- .. -1 .: ..,. .; 'iE CO rA D IA T AA.l ( 16r11ro. .y. Ila' .. .. ..e.. .de..m .. .: Na-e -..al......d ,ClAL aaal I a16 B O.|iw alll Z. a.I la Ila a i ,. I, .h '-, Lat .a 'M ,' y iiata aner.N... t. 1 e,-ldd .2N '
.Mon1'...o" do 1-weI~r,- hj. ._v. II.-g% de los Bafios,. ..l.VaI i._d1
eclatadaau 614"T ..ONla a ..I-.., 'lICaV I ..-N ....'--....II.I .f.I--:'. ,aII!0-H-'HnD&'IE, 2900


2,0, Cl-a.l b.-.. ... I aI.N H aH.a a
Cotl 2.ul I1111, Ve B' rli a.,a lI G." ..ll r 0 1 ;.:h I Na;I "haa 'a...D I, .,:._ _a .I Ia 'r'ntPa d a at d V
a.Ia'a d.. a. ..-.o.. .z..e-Ifl-:rr :del '," aea FitsIH-i. .,I-l'ea aa a 'I'eae. a'a..... .....'. P l NF------- ---l ad-- .' al........... ..........
aC oloal Be.lj. 1-58 lau"' Nee- d "....b- I -_ a- ad.. al N C -- --- ---I.I.I ... ,eI --,-at la',dab I1N HINIH ada- $750

*4 I aI ill o B 7 1 a '.e r l + r e s !im ', l t. . -.:.... . :" .: ."I,',, I ~ d P L.. . _"., t V olol 1 1 A j I .n ,, ,[ DI.. .. .. .. I i [ L '. . .. .-I I. M" 1 1
B': ftll Hciaa'sa-lN N IBrl: L..LiiN'l .aoi '..H a0lI - -- z laS. --.; 1rlo. ..ea ...e .,.HI ....H 1. ..... . .P I. laI-;., a,,araNHHS --l"Ia11Z II


.pl. 3.,5.NicolasrM-, rr.,m.-- I,,- .. d.-r.e, TH.I N dadMS, a -IdamdnNta
Ooa'a'ls do Pl..1.... 9:.. Rd...... ......... .. . . . . . 'I 'I.I1...Na... -,-1..m-. ........... ,,1 1 .......... I P.a---l
al1B I. Cot. a_., _A_'aSB2 aa'a_ iidlo H',*' laba

Al ....2.. 62 E.'.: -.I.A.71.51.r.'.....F. .. ..r`.r.....A ... ... et -,I.fI,.1._.-. P" .............. -. .. ~IO .LO .0. RI. ..........
M rrl.1 yI L-,r !.... ... a % M.rtml .17 .. . A... .. `.... .... . I.... I.... ....... |P 'ALL, DE O AR.NIAs d-e- Al,,,. s, 5_r-eciso ha- I ....U...
2ia.l a i'opdaa P-am ia l Ha' l.2 Na' I '0 &/.3r ,CH .. J', ,uT0 -, 1h,1,I .rl111.1. -- ari m.oa' Ia 'NrlaN aCarl., ,I. '.'. '.:. ,r l '.
oie h 12 C 'N.. .aIH H t --5W Ia a IddIre-asaba.HrHP.Ira.Ia.: ,1 I, .I .I ala':1 r ... , "" .I ..r .. -. .. ..... Ii ee*p n
I S '8. 2 r yo22 Qae1 1h. ..oa- -,. .BI,- F - 1,.I .'.:, ,'.I.,'I..u a' .r, :i 1 '_.'... l. D _,r.. Iu . .,-rr.,
Bane a a P. aa 's. coda' IrIOn I,,,,,:I?.1 ..ia. ,1 ..N.. o, ,, ,,e aa,,, ,,b.. ,adaa, . .....:. ._.;- -I-. 0--, .,N .- ,' .." .- P e enlnS c e
S Ra 1o S 1 i ,L; o.-ba. .I.C.-,".d..a....c...'...I.F.I.-.1..i.'.sIda.N....]i.d.:.;.s. ea... ...a....,....aI.H.a.a.a...."I-.,1Ih'aba..a. 0a
Bflln 11 u"aa b W. 0 1 Ul~la.,a,Ca dei a Nl,- l .".. .0Ie. i. ...1b---HeI. af .. I- .. . .1 -I lPLCa.llba'%I al a

OK oDeran ul.- f-1 1 rI.. r lt .n .% -.. 1,r i~r. e .H 'de I...I.. ,I] p r O.. CClIsdeIS~nLmcaLI, BC Ifo .a'aa' Cuatu le~a holat~d Icma'lt a a., = Aaa ~eaIo' Hulal--~NpHa.,lda a e .aajata'Nt
O"IC` IDreTr. .R.....I. --'VIBL'arl H ..z PoA rll h ,.l ia e d- RAMO N ALo" S. rdocor,, GARCIA a,'a' -,=-,I_- O n
--- -. ,.evierlm-1. a e Y rma"y JunIdea"]mp.oriOnS,53 4,2 afsc.

.....F. -.........%dI..,;Fa....o............... ....... aiaaH ouea"a aei ......Ida- ee M EP" O DYO Ind.A d,
l ii...d.aineel I. ala..... Nula boai'dad. de "N r.....`-d
,Plrlzo',,v"r -77 ite1, e ~a, E'I-Ti SlM. r empefo"s aparopoe rentra.ar.o Inees19.,ut, zc. -lt, te

.. el.l.Cl.I.Na' ala ENH....I . .. ... .. .. ..:.dIi... . .
A -a'al. C L t'A5 HE, .".I aI a -I' L .a ,-, 'C, os- c n ar a Inoche COCInar I-u nu vo lo al04, I, I -,o pa a N -
in IS 180, Ar .a .aoo CrUII.IN C', ,Ie ,V.L.'. a ,-u etndo i8os po "Lnd at Eesue. o aSI Pa130 00rgu


Ieda'a'ad~ala i Cn aaaalaaaU, a).aqadaseaI aa l ua a' 5 ,JiJ'frar7 cara'naIu7 peato110tLoas
I.d010 -" -elI a'. cI........l-o"NNI.H ..'a dad ph1lcas bob Na' Ia a ala.+--i.all-r edV r d.e.Iadoe. -
..a". r,;lu,, ie`fal.l.at...ciLaNH, _15_.._,_-_-_1. -aa'lIa'H:N"Ya'IINHjd'Jaaa1a'.a-.a-es .3/-42 Iaaa so.
!m a ,l.. d he.f,,,J ..., ..NH OH 'a.ICa-a,,,Ma--nC,.:.d sua'naH .....t rea-A
i,..,O, +a') II.Ir I ?1.1,,c .;-, U-4,131r e ..,'.- [ al ea 0.Ir Q e I .l
.. Un3 5 .- ..I. la ..r I- .s- I -1 f .: : -o." fl ,:1 +- i .hi,. ri. r. ner-.,a r.:,111 ."woo. U14 -41) -E.= 4 -51
,..1 a' ii Hdad ada' Mae saasallaaa saa oda
'NI"!NmCHO Cal bIAS arda 5 a,,.. I r N dad pHHIN p1w a a 1 112. y 114 IIIp a:tras
sit a~meIII eaq. Jolla A-UOD7 nal r. car, rLS.iIoI ICa'N. .d a'Ia Rd llfas l7n itb-,TelLe A8861 (so tie I-aV 10DE EN dLsaaeA-
I-all I t ar: NI-,a. .a*tir a-i S dsa.. ..2 .1 A 10D. N A 1N .Ju ,. sr u. .sr... .._ _ _ _ Qa iic d


A.N [I N CI S C L A S I


F I C A D 0 S


D E.


"U L- T c.M A


VENTAS VENTAS | VENTAS VENTAS
4T CASAS 48 CASAS ,48 CASAS (48 CAS3AS


Invrersiontsti s ; ''". ;11, Ii1C 1 ,,ersionisins Inversionistes
Al hacw ercuakunilm pera i n bac cuaulqulm opa o Al hA es c aluls i ope
cidu huaagalo In c alan In i .o :s. iO ," clon haqg li Boau naIn tov5 clas., h ,dl cn la intiesa
clbs its acsr~dic eaisqtda .. .' cia dos di eacdoC r iosiu aid do crroemsi colilnodo.
Las operacaonsal orKndas --'--"- L pearcsoa s u o'clda I opeactonis osrcidna
poar mlembron dnl Coilqt j ',t." '.',.""L.,". pOr mlembroia del Colnel pOE minebme del ColailO
do a Propld sd Inmuihabl .. .ie''"".''"",'" do i n Propidad ti sihbl. di In Propldad Ianuibli.
Kfoe I aorBSqatrfito. E l a ns m--nqa.n isi s y w fn
oB-oS a m n AMPLIACI.ON. E-N -E A. 'C- ,oba n la maorFarO a Dire t io nin morFigagin

,. .C C ii..,i ,, AM.\ 1 .: s"C'ssiV.,e:. ,i,.
r- I T -.- !- I.. ,%o.- I,, E.,l X ,' + w- 4i.ri s 1-.a. 1


I.... : U LA PROPIEDAD


SPARA RENTA' i r LIQ'UIDO La Propl.dad .l irulo dsl tabuioula: Inopianp-d od aon
|1 un ,L 'n i ; '+ ' ''; ',**",* '. CI v niilt. rmdi un polUtO bhesoicto al mindo -qua
1i ,..',. ,..I o ." C 1C'.ii I alqg ano snon rclan donata qua osioa pundao Iqogmlo
n'; "+".'.+ i,+ii :'! *"'' +''r"l *: '^-_II .....B...p..m I a lunMn.sendi ma po rh do a nl. sen di ma -ba ul al ur.
,E., i'.' "'"-.-i' ','i2i.),'':' _' NI............ .-e e...N...d0 d .... derd *Bp de
Cl*" *''; ; "' ''' i ~ W \ V OV i oispicla qd I dinpen od.cna.r*lad

IKaInii (a nlhs s 'Li Leau .' "',-,* ." "-.,.' a"n. .. .. aI oiro a nt- bln n. his. un i lo s qs ui lamb n dlUlqIrt-
Lu ae, Rcp' ... ,," omi.n i s-. an-a.."-, ,,, Bol e una para i. rlUiecnido COn *I
,I|. nu prl r .. '-: -..._ .' empio a U lqs a suya no habra do it ulr olel da
B..33U9. r. (ballCrrce. NI(CA" OR \lIIA SIb ~ eaaat ns antrslitn.
SABAAAAM LFNCOLA
INVERSIONISTAL..S ..dI VENTAS VENTAS.
lcsdu mdll:la de I|IIRNMAR, ST NIIRAtAR ag ( -- --quo
1endo ,d,[,eio de p1r_.. _. .. _______ C....i-iolnni..r..ca dCi.a..u AS un dte.CASAIS
eama. alqullado s iimil Is i d ie eCC'l ,, s.C Ci oi ,'1.syplr'IIICollc.a i .d omemo ni. sLlnaDCI sICe l s

dcenct rensy i 1mi 1nt l d.. ..... .. ..c.. ... C, 1, l . '.. . '........ L:C.A ,,Ci{ n' PC.-,1 .C' CE i J',"
7eln1 dei2"lbllll 1onel. i1 S-E, .. i C-, . Ci S 22.E- VENDE ; ;"o ;"p.?t 5 do Sn,- '..
71, Jrsd dc BB 'ir. %[dNs 2 ,5,7Ii" so. dtueCIZl C. r" no TcS ol t 1 Crill | ,n
"ili '12 o lm bid1a r Li r )a lt M CBio pa el 36 eN t4 "q. .o. e1lid e "n'e ,r 5.1
Poll.. P roxi m Rena l $ c VId e S An Al U na pa hi y m h 5 e-L'"Bo ; 4,ca id


Te nl eitiacaI la o .'' l:. ,2d 1o 11.. ,l SA n epllO qr ulad Bl C'n o Blo a osli f pr H.A.,.Ci e O..Ci...L.S.I
c.1.+ Cl~~i, i 4 tl a~add 7r-1. 2 's-C'-esell A elIC'. Ai Al&57 'C5,C IB O SS, CO
slw. I l .ui o se cU B din s NU 37i0hntl, (eor ond, P d a ntra ld. is.aB C Cee LA 12o DE 1hO
3119 _._ui_ _r_ E fc n ll hCOR. tl i"h i7 CBa- VsdisDO^ NO l eCOs.l, .
Iecene ib I .e'nd s....2..u .raIn'sL C 101111 lo $4, Iporta 3 l i P C' SC21Na2. -I-.S
-e I .i lC lno dI llC' l. T a l o4ar : R R im l arodt1. R r n T M iinB n
mentoo"1 e"111d 541n(ONO) '9111 F 0M1. E to C -LZ-%D %D VO I IVere enln" nnoNC'9370, js,- Pars s e 1dua moder 1" GA GA r cBnE. I Is
71 BE Jensua s d l t n -'. de 8dtin A E- -9 pi l 3 lU b d d n t,? 4
,r -. a C. .. i,

dreL L e9 l ,---,3,7.4,a . V ,- CARD p r .x o Ar ELL d Fl lit li. r..4 sSrld. cn M.o y o .
case% tie n2 blaaab, l0 metre m % rde-a-"eyprl .qia. (.Vld Z
Scr. R. 3,OO Mr 2 tbl~tno- cim. e ar p~lqe otou t.. d. - Li.tarioen C s2 I n si .C .. DES, C- PAi , ,1 0 0" no .C.. 25.o de 753. CI..te-...s-71T1 0s .2'".e:C.1ma c modida (Corr3-dor Colee ido. --- S E VENDE-UN 'CAA -F 14 *.116 fr .*ntal ;1* Is I*" *'

altos. 11" ... 9%IS-C 1 t1rc stt.. 1C,1oo. a* I.. .... t.ui- .I.I n coN r.= =
C CWi. saon i C-3 t l alas tl radUa C' c.m drc oin7I i.p.
odiiifIic i ToaeI onta.o21Do ailit Arim nsCACA$ .,t a luC ,toland, CI CCMes a d bE o Vtrd nALCI
IiRH ECaC-,-8a1s s, portdal. 2Ccu r onnBctor n.1 aI Im Is- olda 11 ira. P.. . .tr ts TC'. B ld)m lc. ...

V das i Eee R Cd. C Bi i.. %1."C $7 Isip4. 1 t t12i2., CV- Cn l C' .;teli1p r icosCL e t i7la .C o
NOce PAGsy UEb i AS ;;.-... $ ,(00 P ... ..... PARA. VENDER VAA ........ ........... .........

-11 1. exA. Y Ls...0^ ^14 do 3''" . d.prtl 34'cuehr "fr 12^ 117
m Tratar:OSA S.an"H ^:-;'.''' ^ dr i A o1 1. p R. M. nO o -.Are w ; p r + -
"' eIm EsIiMCIaNo-s.s RN a MC.0BACs, P ,,C2 B-SSBmp- yB s-NDE
9 an p -ris 2 it..don*l1depld i-te.0 Te.
,I, U. IsCiIC ,C Cont d..........CmSEC.nD-or .-p .... 5TO ai.Aoa
10-E-2 rID ELpmC Cid B C;Ct S lierIC a st e| |ar C a s don t a A o i d t
1 ...0- C .C i... C... . ,is 111 E -E" ddLdd T I
cl B TC10,22, 1 CP B CuCC1 ICI s I.' p.. srr, CCBete.'... B.,1i BAC tolm, isu i at .C ., at aift ae

tarlo en Mang b" N 61, 1,,-* rai.w.**" ran It.* R...*,.* IF FR P O
al to.o 3 lrri SANTOr AE Z..... .S.11311. "'0." J1.0 l 'l o n IdadV
a CISC 11.C'lC, B2rIC. CbChml CC, LMENnoA..Ea.so J\ t \.0 le IB. isnarIi m, Coil.t haleT ma, C s R U
1 dfiiam0 A nod l itic odlrie W ca- f J l o" UIJ 1inta~.co gelt irF G oN A ZV I lh. o ll.;. (E s d o O Is *oe e QU E AN F 16 C, 1 26itoli. 5C12..CDoe 1,
...E.. . 2 ..... ...a. ......s.. l 1pr m IB Is e C P dIC ...dBill ..dei o--YC.
12 x 5 aa. RCCICC'els$3si0.00. fe. Cl. CSa d.d011 112 ,6C110IC- y B on.S-O i irC CnnPrein y coi liinami_ C ,4, Co. m 1d r1 u d I e in 1r via PAV NDERaAl o- lie.IC
icaioes Trta: a C'CRicardo .C' rlBlbsBi 511 ela pS aNTldS RJARE
en re TDrcer JADN? Y nt LA T N9 |1,0 A en lr+ r wntr, cu*rto, comlOr, c ome or ii. .... .. ni~
NO BP A% DE P41-Ra iN Cne" 182C-I uiuaQdm0 crlP Par bP PCmrie eailA T d tA2 D O CYI
nnld svrn p. ( Ca rmd. em den g iBdB) n.a ierdllcalddE Edeud i d c r 3

tuo o 1n tolnlvi dne rnco I ,'.; Dos Pl ;nt ep rto .lr 'a,. unoho l ri ut, I. H tr S"om~ Al.,+on Mat 70. 72.--
B'y c o n m l 'c $l n u n mar e ! m o d o r nS ^ : o 4- e n tr" A vM P l 7"e. 4 a ru A l t o 1 : w u ,, ^b o o A
pim d V.IIT~~ml n e- un 10-E-232t7Avn n h... bi.co. d olleG 1 T E lend,
A UIt ER-4-7 RIARO .CRELAOq UlO r REB JADAS mdE PRE IQ1 AL. Ce r.Ch li s*lE-D-B S ml dC J. Ir4, yv.I l c liBcm l 1 B.
Fogar La ZambicAkinr, a Inds nmplet ..... t_ e'In ...... oi. mrf~n' y DQUE GANGA d J-1 thnixls SIo.n,ntlcotsodomor .. rsnm|h...b___ _an __inrall'. p t Cr. l d nd Pael-.ar V Csrd t ilm: C -l i.,.&
Ce-r $ -I PnI SAN i ,rp N Cid $1290..CrCr.. gr.- t m d arn ] l rim. Itrc
hhSprlamu Ilr ii B Ci.0% :.C eI a, 1 iIsdo /4 W. bf=33 d V _o Oe _:1" .;"-1 -
Ofl rlw ~ lrde Ald.man, I: ~ 4or r.A. -os.ta, t ernllmo tobobJ na, s. Lull, O .7.ARE
"-I "' E NA D Z(IIAB..........ICllNTR................. (Lrd E. OC+ *17a]h 00 :4


Re. I Nlo K Il, eluo n a' B.72Hg-4*7 ;.;,dor :..'e:*;,: ^ '* t'' '* " .S..^ p *t*o 143. *."u **lce.
.r rCb .ras' e, A'C...i uCdI.dCelI s,11,11.7. S
Do A.lre .s..ld.(yored Coid ) a C VEs--CeilraDE1"_,,cd-i.
ri..............Ia'C.I+a I-- .%tCC.,-d ,-.'e.sr c... Ael"
I "'...lxsolb.. R-elA.A.AsAN ]G, l IoDE.-R. 120,0R..U O. -36 1 a." _d' ::; il i::.)]i!:iiir, ll
U AHErMOSAe. Ial.nbeEZ all,17-.,,1,..id 1. Test.-d..e-.C1,
PTr21139-49.-7461J. ins,e tor~loull .ruplal rg 11y RESIDEn CIADE .............'..........a.s......i.o0 MIm.2. ....................tortil M.dW rllCK
lap doredolus.oTeniimos .
.1l!,Io0:lj.'.rdt .flportalI W,,L AN G .E T E LA $1 00
RECRED El ,u AIrAAE. 5 AVE. Vi(C .... ...........................
i~rd irlanpn 5 (iIC|I) I t~ i .S C... iC.CCCPCisC BanI
complete. flai CWestC'SEmm NTO iv greLA oRi u sZ
rll";' r'l V '' Ir Iu" 1dO qlu r iP elle., 3h~rnstei.pl

"d e .n 5 lilad ..1
In.rt. en1..., o' p laniCg.i PdeA.il..lo-Cm Ps aii. ....C o 1 Ct' I ..a ....

A 100 ME.TROS - Alturas deloVnedido -l4 ,i 1J..... ';"i;:.. o.. Al ras$ delV a d o).N....... ...... .
D' ageneria l.s casas, tMia ar ar t. Un pats "mpensti Jrie-1 ries.a Ja..d. C ol~.,C'nopotal1, 2n0 C metrosI debtl, -a N. DEL CAMIPO, 10.1 C-111*11
fctd., 10,225 1 1Ca C I t ie l m.. ,. C-C---',, ,, S'nse.". SANTOS S J. :
....dep.. d ....iC TIENE RPTO.
"i'' ..... ;d, ..... : FERNIANDEZ.i Yrll VIDALr "'el"l is I1. rolli r". Ii
in..... LDC/ I '"" S '" C" 7. qurre. .as.a... 6,000. M4EN4DOZCA.

alPCCB-4:cmdor.mpa tra,3hamlal2bil "ICC., sIN tI]\|n.LI,\ ml 117,000 enhlpoleeon 5 CHALET ESiJIINA FRA[IU
terca lad .e ..e -11cel
55C'sIC. 1111Cuat ICCCrtdolrode- (EB AJADA DE PRECIOC IS usoi lame al -2416 126.00
pen ntII. IlplI b Renth1.. : e- FrentB al PC'ruCC y CBt ei.r9 pae ICersI n ce dcrCl a a
blade C' CCr "perfcC'ICI C C.a C .lrlCC C I B .' C in que Ie pied. emnpr mnds P,-ONT C- 11i 5700
....C......C' IcI:~...p1111 C" ,''" ''i -'.i "["?' In.. quc pas e lI, .. at.l- +I+' ii l+ I 22 :;'I.I
a,",- seroe insqC1.pilr uei dslt fl.'
ABA PABA CTAB I~,F- ..mVirml.'Ap,, UPlasma1d @"1i ll,. bl-
sEV N EPrm ects. jX46ns18u.. _____________


..a .. enha mud.. anto

C SpC'LC..I.OI JABDITCEC C' 'LAWTON, $15,000 ir.... sle, com.ednr, mdone, LY IA A
PORTADA DE PICRA. 18' NB 182 (SE ENTEEGAS i empejCmeonn amplli
Maglfca ltrl C pa IC+f- "CCle .i 1111 ii r .. -:1 mo PLAVA ril*RAMrR
turo +porladobleSCiadcSe b Ra Ch .* 'f; ,'111 ,,,,-"1 .- l ane ,, canetsnhnmlfo r~ 3i Ae., ratres 707)72
Bopsan. ActuaIBBente CsCA C'a- li, h.1 r. .- .I, do. pnlas a 4 .Z.d a
tCired $238 CenCuCC eIC I~intrasluC --. ,. . ..,72 an .-- CSC l
CC r -- ,. C -.., ,,5 C-. ',0,- euaMrli S ta-.rn aIn. a CrdieC10b o ..es.l rel d lpall
02 SC DESCA SE CN TBEGA C tin, iens ".. ... r darBC'C ,' Ii, .I
VACIE. B- I R M C .' ..IC Esf paan a. CC,, C', 1,5'i, .','a
E er ie- tiesmira m arCI Ei,. ",s,..C I C..', I ..i....
O" 0000.0. P T iaCn, CI Bie T piaio de 2errsst "'i1 .N.M. "6...
I qurele icieCpt pC'tC idelan ealnOh e. T.esrn s ue ...
M I hL 0cACls-. 1' .1-,. I 00 Snri. fabr1cac itn. 4, e C
n100C ETB 2 ...C s... ..a... Ns int edIaris. ,C i .. .
o0n c.7r4 ,- ,,,' i.. 'i i I'6.- 8l?, p -IlK..
c 16 n.,3 .0,22, ,,, t d,, ,',.


VENTAS .VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASA5 4 SOLARES 49 SOLAIES 4 SOLAIES


n /nrersioni';fl I Invefrsionisfas 10 .T,' &Afl
u,,_-.,-".... ,.A. hu .aces C ualqui, opera. AJ bacur rualquls B ape -I SI& .. B... o^ ,,'". 1,", ',.
"'' ++:"' ..........t... i1i1 i 1o5i5. ....

6B1 .. Isa.I. CaB n InlwvOa ci6s. h1gln CB lCa Inr t1n : .M.._________.__ .-..- I4
ie d a l.,.. on de orrCdB cBlsQiado cLB a de conedB a colCSada s o FINCAS RUSTICAS
EVI \ t STAS- RENT 11 Las opL wacnB oB oIS aircidun s La opsdO-u on" lneda n FlNq, rl B C .. oIIC PoP CmA. .
u i. ..... ,r". a" ...;','11' ..r'.' per mt mbre dol Colgo p oml bo l del Cologlo ... ..... .. . .
05.par sslsmb dela ds log~aia m asnen diCIII
m ..... .... .... ds Ia PropldadB Inmusble ds Ia Propledad Inua ble ". I, a*.V 12 Vi'"' 1'o '' '
aocso In mary*r 'at' Ies ochoiIen ia nnytns Oln n l InS7or coc 1. RO DN CO -PAn
--r,*, 5.BIB.iBC.LSSB 52",525.
\E DE LIeN, EDIFICIO ,_,. s.s il.o.ii., -' ,oC1.C,,-, Ci Ci.
ICIO.1 2AB DLI 2 Csl I N, T, IP 5 Vlll ii sO I"LA61W.I Cl ,.
,; ;. ;; .,'-,,,r7. .1.,; 2+ i ... I' C" CL C ,,, ..... O ........ .. ^ . . .i ^ ..'i. ........ .. 't+..re'," .,'', J,,e', Teeg',-,+ .' L D o -e-r ^" -o" r-- -'^ | .L EPTIMR 4E 17 "11' 19 "" "'- ""
q CC CC i'd"iiii C.. ,' ": '"* 2 SOL R lDE rESQL IN ... Ni ftN 1 r U )


.S.^" S ^. *'S 2* pr* ~ io:* ,5C slC Mi..'i'.>l~Cin
SA- DEL \ O ,,a ', n.r,:dl..-+.-.1 1..ll
& I t ,. . ..... , '. ... . .. ,.. 1 a.nM nlit 83 12 21,'A '." ..
Ile a-,.-.. ..*"C..'.' '- ,i. ,,'.. BNO ,SP -1'C B' rW
3."^;;".". MrEDllADO~ pziito________________ C CCmMprm~dpl
l ,,;I SSer _Ul,, _. Obsp 305. t fle," l. "n ?Z .1----------- fi c 500- Kac r Dr u~ll>o
.C.... 'L4" D VCUAUU j.. e.
S L,+ u.?,.'., ,ES In,,na.. L .. 1 1 I_ A 1.d"" ", ENTuRE 1 1 96 M
'B 2F0j.. S]@") ...iruaB


.......'.... ^ P... ..... Pee 8 ,0 2 3 l GANGA: $1.351 42
A*I DEL EDADO NVL 211 nlaormes L- r' Ru ssi
F IENDE ,.,, -; ;..".-, ''-. 93j. J fle 12 m. ~ ni......... .... ,d-i :Vh-E,1B- B-, C n .. .. .. .... 3- ....... 5 tt 2'; 4.1 4. 6 I C" I.
RPT% ...... i. ,40 w.. , .. G,,, 4 gC- dr 14
In' M 11,"0:,+",:,.,: E NNI IT :1 I r E.1 1d 19ml ,p .. d pI


ALT I DI L.H CAD Ir e UH-_E -1835 ,936 metroiL 2i. .c .-n uI. ..*d

renI ltm DE % 9 3i8, de8. 12in.e iSS pea 4l. L.U pr at, lue e -rrele
2Kc OO t t "!1**."+ .. u1n"A N A n---- A 20 d r Inad a.re n z p -cn

r. r .. .... o r. co ...... C1 LeY TE -VIA .1 T 3 9... o, d
i < ] I bi~oi min olsrr Zul etro pentote mU W omr -~ o ooM tl n.T^ H E 7 3 0
ii'U --19 -4 Prd.1-66 e~,Iloplxfbil.Mde13 2.533 437.0 Met ,A P rel o: 0 M.2222. W.945 i. No. 1.
RESI N[A DE U J_ i LOItTE LUE lAETERRENI,,i &ri --CS, ren. w.e etraim
_ _ _In~
ClUn? IIAr? PRONICO Cefn UJ0.C. viIt CC .N C".CiC'.o.d C"B


: .7 I ..... ... .. ". ........ TA R A R o mn,iC ..Bu B .B.C.A..A
__._$28,__________ Ir;-: I
Cal u egd -I?-rn MIRAMLASMR AMAR$3 di, girmd= t~ .... Irsa nfr~ B-49
+e m'" pat~t fal, al ee- imbr, .ogaer~aL Mde ax* deze 1.00V1.1.1, o 74,, .,l,
I~~~ Yl MARIO Vi LA'.-K~

"JeOrEe c.--VAREdp--
Il-C i ~ EN OZAy Ca.~ Inlrmi' [1890. 1ILj erahlierli en In wiser
cc iOZ re o lp e. n |306 mete sLr er o readi -edesI
____________________ Obispo 305. Tcldi. 8M-6921 r1 500 rgoda~lsn puc mIo
Pir s'- B ive l bu rents I. 912 irC.CBSand s comIpleteon mI a II Bf tla caol dt Ford n -
Er-n.te &I. BiItmnare. pr V S nl t 4.11Cop2CC. hhuiD f pCrt os 2lux Beit BIri Dcina
1Con ='S' naC~t,,ral, -.dCdeC Jr idflen pea-feats na-
iMT III~ closeZ HAEANAI quiniean 8$60 Mt. do.de.2Ci....lecow
-d- M i. Z._ 4. 28.60 z 37,40: 1,069.MZana-is pa 2t8r60 37ida40o1,06c9M


..aI P.nCentrlet*,d 7 15Av eni o.Pod s t--..s o, t"+, .t~,,.m, o'm.. '"o ,,,
Chi CC rclecase:BC~. I I-Clnlrs. grail ei. cit ine.
I, olr olieapatomiy omr- LE YTE-.VIDAL rne@ ,Tell. 009469. Prees:
33 437.B5 Met. I4cale: VB,011. M-2222.W.9945.
RPTO. MENDOZA PBi AYES__________ Guangs. Flquitz de 18,000
RESIDENCIA DE LUJO i Seits Cdes 114:22=5411BYarn ex -fatlsfmae maetIS
12,00 y daisiii .2de al n 5 idassi ~m447 ya-C. H A. 20 mlnutan h~mbms, ante.
TARARA-Cano y Wujsy Timers Cu.
Cuile Juao Delgada. Sanbra. PARCELAS MIRAMAR T~di-liB r q.di' I -_C2C CCCC edi. Ifomial: B01-9409.
..d cg1in a.t. C:.I CC'dBIBIs g2C22BB ISan~tnaKit.. Is lssnI .Prcnia: 14.700.
*. diii_ ______ __ _
-U Cerea ALT. iBE M IR tA .AVRZ SALC~1N
*meCIgs 1B'' d ar' 111i.dII.n A **d"C*2ICt'd'iiUd$4.0CV.1
I" "In useqi C.i n:C in ,.. -.~... .-...,: -
mssldin ls.ndnna P riB.B.1 c (Edifl a A Y eqolte-vm i) ~CICd 1B 11H. Cy7dss V B:

.td f u t a r dr n cf l e c idnr n r ri. . U 7 l n r d. I-- .C i. C C C 1 B Ia e s 'C ,


WrHbu IRLS
PLANTS


miodsnun. 2'.MiU.4, C San- 1.N1
Eaquln ide sombn, ill ssbnr la
cer as. ex3l m $ 11IM.
Baex"aAved, .cc5 .x_ imbra. t-


Y SOTANOS PARA GARAJE bircCB ai l tdio. Bw a aIX4:".
Precis $15 varm
Renlea $11,]On 2 072,000 AeC. CentCCC, peqaeCl esqeui.
Ifenl $1,100, en 72,UW Ave ^_^prdouteo11,
IC.3eI...5r5. Pres .CiCiBoC 5114,0011.
Y reconocer $39,000 al 5 % NUEVO VEDADO
pIBr 5 afiBCs.
Entre 15 y 37, saer. msmbr, Ci
Superficie de terreno, 14.82 cua.dr d. 23, parcels i do .t.CISf
w 38. Total. 563 MIf. 1.100 417 vai en. 6Bi7p.00L
oI.,n |h iain, cd-aq tr con nlids a do. callrmP CMade"
Cle 2 1 3 tuartiI I loniCC. I 10 C i4 % w orsedeaeF i es a CO LOL I
imaaCC eCn lllec. cocinas deJ 5u CPre-C 2S8HK r.
ga.. lCe.n smo.. oCCnladoB CALL. DE COLUMBIA
de aiu. lHhrcacealln e ltruc. PI n l 5C Ansi. por.
luir der concrelo, Iolo de relsitu dr Isi ..I ua sA II n ii d sr.
pC~mca. 5 i csr selel 'PSdC. 1-C asKa:$12inIs i amln.
primers. \ r% ere e nreioeto rl-ii oa lb i Ir Is -WILL
con su arquiteeto, rite en. Ave COULOMBl euream Prlmelie@V y
In. Pairsa sa Inrorase I re- IMesac.sMieM4. am.n. 1SC11
Irsono 1-7710. RodrIluez.
Corridor Colegido. AMPLI.CION DE
5CII ALMNIENDARES
____________ Parcel. e leer&| Ire msade. rbmate. I >s
49 SOLARES l5. As.sl 101 M.2.s1sr -1.an
___________________BE________ 512M"1 ld"""'
4.5 .1 D C u .. -i-i IC f il1n F ltpe iFrybn sebr U
_______________ |BILTNIORE
A.ALMENDARES: $11 50 5 1 C-CaFipe. aCssor,. ME
ep'l'. r sr 1 i. l i-, i i -. *.. I E dI 19-0 9CC n M 3I lnrau lPro.
S14 cl 25 5 L or.
AL..doIts InL ssa antarM c-218
I I z9 o an 1.290 -r lPre- '
d1 C- Clarao !A a i si B1.111CCo wru
ALVERA Y SUAREZ 0 . .
Corredores Colgiados Bu-141i I
Si. Ross cGral. Lee. IMarcnao n IBO-
k c-, mu iroz yia.l s-leasedC.a..
ar. N100i lean r 3 O? .... Ar $1
%- A IM %oTDi eCd5 M1 t o 1ac a.i S 4M C .
l ,2 C .' iC- Bn.. CC. -msC- l .


Obispo 305. Telrf. M-8121


REPARTO
MENDOZA
AVE. DE ACOSTA
Ensre MHla Rodrigurz .C
Goicurii.
(Sombra).
Mide 31.24xL0.09. Toutl.
1.252.41. s $15.00 arc.
EI Q. FRAGILE

.pl. 1CR, ..I .. .
P..:... ;:-.. .:,


I Htdo u CM a ENWN


BARANDILLA
LOTES EN VENTA
RICARDO R. AREL.LAO
Empedrado 256. M-3753.
UH.E.28-49.8
Se 'ends u elotesds 71 per
44 .r, situndo en lo mw-
jor del Repurlo Almendmrea.
Tnmbiin psreclamos. Injor-
menl Estrnda. Telkfonos
M.3038.q.1 media. ru.
F 1-8792 2-5 p. m.


. -a-is. s H'IH-'93Z.45-O


Industriales
Vando terrno frant. a Car-teira
Vento y C ndo iC .i1. Mide: 17C4u 4
var.l. AglU eabundant.. CBrCCetera
Precio: $3.50 vara.
Casimiro Gonzalez. A-6006
y F-.3752.
E 1E.0DE N


SAN L VARO 125, t
entree Industri y,Cmepo.
Terreno de 11.00 n 12:
452 Mt.
CRESPO 103,
lindando con In esquin da
Col6n, terreno de o11.00 x
40: 440 MW.
DR. FLORENCO F. CALVO
' Obispo 202.
M-8251. B-8332.

UH.E-824-49-8

OPORTUNIDAD EN LA

ZONA URBANA
"El Pootdn"


1li *e npsena Habana.
P...I B-I m id l IN i,.
*r|l+ ) e~ll *B r, prol r.
aA l Aidi is-. Mi. l.erllm.
r.m. a "+r... i[ea is -p55iiniiis J.inm..ns,
Fidiiu i sui ,


GOMEZ MFN74 LAND CDM.
PA-'" S. A.
S.n. Mart s N 402.
squlna a Sublrsma.
LI-S26LS. -


IMUECCn lACBARATISIeAl S CIUT
plsessi. cu B2C.. 4 i t:,.1A, Cn dJaCCI
du verdaderro nllmiO ripido, Idadul."'
pr6xlmo GIaIno, S Rafu alsI 47i., Lilt
_______________ t -im tl-'
FOR NO PoBZ ACEBNslaaUiG
der Un |ooi de r'plr ories d, meet
mm oi m cmel o chi m Aguill516
ire S-n Jo-4 Y r~lnInform!
VENDO MUEBLERI
BODEGA s ]iAe. 14,5a.BAR S-12,il0
Sv NND DHCA OE LCOXGUA
e. .n e C1 r.o de a .i C ni e
I C 0 S P ..1 122o I 2itl Cie Osl B] Wn.T
l e2aI.. BahCSI. mali s e.1W-1
IC, 111111 CCI. CCi -asICC lC I
NEGOCIMO GRANDE
PbUu Do DEFEIiotljIM" v coeJa]C. unplUJ~. BC 'It d. d i i. ,
s end pert'r maltod d*u valo **
di lcept nlO ~ lpMlt lira otnoll r brt
I r nl l mm T a M . I N
B R M I .I$ ,
i Af ,$I 12500o IDlt0o,VENDO MUEBLERIA
eS,' SC C 1 ii ,,* BIC BiaCs Ba-
V~U.,lrIN O i I-|1OF

C.ia. ICndI. Bs.all&$ gn Iif
.. N._ I. TVi.zil

OFIIHiNAeed~tl COMEEIAL
r..-ad.. OrtU: X 4. re~

Nlsos Artna
BODEGA, $7,500
_I. t e4 490.ncin, sole
Inmunh Ol n e tultar.
mus: fiefn- Heye~, l-ttad ON0, mfti
.. y .Iltd.
BODEGA, HABANA, $1H4,15
C-ntiner., 1-de. 1 ree., cd
d, de cantina. en el =r~6. d. L. tulbe
I.1nore: o/$inalReyei', Le-Itd 6".1+
0 aRin.
BAR, *12,000
BARRA, $12.500
a.-. .= ,

CAq';%\HUF;SPEDES
MANOL ARSllISAl
a- ow. Sl-. ta.


Negoelo de oeni6n.
BONITO GROCERY+

15,i1eo d. ralemalw nuymil
K.Wtt, rviml t -.l b ormoltlw er
d.Ime0 _a -1n W, as rnl Z-
OFICINA CONEBQLALL
Manuel Arribms.
A-6690.
San Mignel"312.


-[V-t----.. ..


H 0 RA


L


11


Cm


mq


. D1ARIO DE LA MARINA.-Jueve. 5% de Julio de 191 a


* Pginna 24


H


c-ic-iH -mm i.


Clasificadoi


Gasifitados. MUMIARIO DE LA M!IRfPA.-Jue.ea. 5 de Julio de 1951 Piagina 25
A. N U N C I 0 S.- C L A S I F .I C.'A D 0 S DE. UL T 1 MA H 0 RA
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS iVENTAS VENTAS -VENTAS".
51 ESTAILECPIENTOS 53 A3ITOMOVILES 3OMOILES A ICCS I53 ACITOMOVILES Y ACCS. S3 A-UTOMOVILES Y ACCS. 56 MUE'BLiS PRENDAS
1_ rA__ ___NTOS S3 AITO__VIL_ Y AC-q. S3 A'O .1 101 IS3- ____UTO _VIL Y __S.
.. .~i l ..... ..RadI ,, . ....... .. ..... ...... ...... l .-", C,,--,. . .7"., . . . .. . .,
-DO ___LSOT'_A PFCIAL I:% III- :BE %IND *0I U% [l C 0i.tl *rP. rw LlNCOLN En T1 111.11' .'.." 1. A IO4 I Adlk .Vgl
I,% .,:, I. A-.-a,6BNICP
I n v e r si o n is tfr s on-,- 1. i -..... L4_ .. .... ...... .:..l A,;'L:,L U................. . : .., .d ) 1 1 As-
I :'z 'w:"., % ;.';*. S!:;;1z. :';-:; .. :'.y",;.'.", 1:-,;: ;-. .-"--- ~ I .I 'LTOMOM!L BUICK |. +... ,:. t~o ua. oO l. .. .. . ....- 5l4ll 11U0ARA - .' ,,; ,' ., .... .. ...
A t h a c r c u a la u l er o p a i k" l At. .. 1 '.. .. . I r, "11 n ,- ... P1 0 n 1 0 . . : .i.s ; r : ...0... . I""..;" ~;' X.' V n.(. am '^ '.
I d c' t c ,,' ,o D ..- -.-- ,,,-.--- .- 1 1(1F"* r: ...... .... :.. ..... I
' l H '.da op-a,. ....a'a ..... a o.. ,O +,., 9 S"

t .0- 1 1, .BU"cK CONV.ERTIBLE ss /M.rnn. 25,S Fd.f .trr-no I t. ..> .n leno o 7.. .. CHR SLE 50 U CORREA ,.;.,... ^ .... ... .'-".,'
al. h-aqal"con : ln~ m ............ ':.: ....... t ,IL I C-L S fBL '14p.'..... ... .... --aA T ,, .: '' ": .";';:i -;
......... ^ ', r l .......C .....o' Radio y Botaau_. PA N
... . 99 ca.s.o.o 2. CE V7 -i..t'o', .:


.L o.... . .. CAI CADILLAC 1948 . ..a C CHRYSLER 49 PORQUE .UD. r -a -
d,.a lll o1 i ^I1 p ci l. Agenra P oco s a N O U SA. 1 - ra io h, ...Wn

.. ..... ... ..... -- _.,._ -__ i,io. d.. I lid fd.. I ............. .-. ... | 'EcorLm ico. ift C S u rface l,,"" r" d': d, 2"'r
;iiiIiEN POCO DINEROl-BIC CON%__ :;..P. E B 1H9C,
H/l r ru.Sraua.a.... ....... ... . ...... I Iumbo t d P1 |||| /| ........ ... Radio y Ba.. -I ..Ab.. C
or ;',- : l' .. . ..,. |I 11111 VU1 "1n 'ao A A
_ _._,_ .... .: ;-, , .i.. h....,1-. '"| fl fl ..... 'n i N AA -_" ..
EN Fr. CL.S -.'.'. ..". .-.. .:.. ,'. ...... ..... . hC .. ... CHRYSLER 41 n. ... -n ...E.N .

c..H^.. M ,,n . ... .. ,... ^^ h..r~m,.c coo n,.o I * I Buna ecdica COMeno SmA. ^^nicea.^
0.lao,.. . . aa, ", *.-,:" I_ ,,-_ ....T 5 San Nicols 105 1!-
2...-........ ...... ," ... . ,* .. u u PLYMOUTH r io ba d | uf ..... ,te . ibsdat.
o~n j, 2if i gac


.......... |m ........a a" $3,900.00 I.:z y Ho' .ri ,, r ( SII.I .Il ,trUio CU ARTO ...0

V ENDO FAr 94~(IA .O .Li "1- "" "...*;* Vra poe la.. oo^ ^^ro.w I" hadmlc~~l. D V.TT 1Q "'."".. "'' .E. *. 41 deiii l*urp |fliM';'.'.iC'R,B. i
Lie ...., 1 8 E o ,. i .I ~ ~d.


r 0 ;ite d.ilo. .. -*;*:";, -.;' ," :', i , ~ ~ r t "*"l." / f.qii p r"icul r... | $450 0.00DILLAC' nrr inhirt* 'T: ....;... "" I n \' e t". -azd Je. d- *.. _
C.Vaaa,.rd.^ 11 I uenara c1B i cir. (32iaa od p r. a .-'o m |, Buena CmHRtna CORMPAii t 4ndr

UH.E162^1.0 "' P".oUDlu ..1 ,o~md~ro..uo~dl48| 0 MAD.LC S. PLYMOUTH 46 San -UNic ,.MUEB|105DE FUCIN
0... .. N"'gH'---9 1, u u -0 G ,d ..g 3 9 .- .| ,",,':r cam ibaa naa Ye i1Pren1a. -- . .
ml .Snr'.IdAl .. ...M... ... ......... ... B- 19 ion. ... . ia ....... 105 CAnn n Coio p _,_ ._.U rn es e c C lad J eo
*a r ineL. l A A. ... 'D,.- .,.* ,, .- m ..l, nD... 9 1 e ADILLAC. Frewod he- cbaOUles I.--g. 57 .- LeS D r OFICIA
| ar ;rnhaKs-ar r. ,,a ... .. .= ....I ......: "B'la 6ra 8, 4. .u. rtoior a soA l rnn y n o PLYMOUTH 49 : -_,- .... ; M n..tr .. .l.a ,_.m. ...a"


*^ ^..a.n. F... .... ..... ^. r S'.;- ulkS upe. r 6 *a .* p ..^ .t nL:,',, ,"Z I; $ ,5.. 00........ .....n picntu ca -* "*** '* ^ 1" .,*. M n
S4.OO. ___ __ Viborai 4leor e 1. lo a L b e.i" ^. a r*S OBL kedam eadaGLFs IEO!srai E 6
___________J__p,_ ..1' ot r ;n j ,nnn R doy naco PLMO T 0 .^ di i,., UeiLIBROS 0IPRSO
D^ CSD>,L. 1 lin "i^ :,--6 ^ ""- CERLT 4 ,^ : ir:S- ace^^ AAAI

DK0 liKi D n c aa-lor.V di l ,.,.. ," ;:;* -..;;;* $, 00 0B e pintura Y6 *t.ir ESU LS U. GO 5 RDIS AART
Ul.U lr.'n,.4;" 1.10.''; -- ro ou --e-u" ."" .^ i^ '" ,"" mos,^ 8'?!.11 m"'er bue meda toon. ueps ner s LET1O _
...... ti .... pr, . $2d 5 I P Y OUT 42La 6
a. Iu aNo.sopa damp $45000dm Buen I_


.. Bnicienj eunr laI SII *i ijc paso piaae iar om r c ela 0121 CADMOILAC Im u. a rar P18 ,'1'5 rir's1ua^ ._ E^_
a .'1 aChe laet Dluxea *. Ha dalpao Noaea. 369.a- 'ed $2000 tiattY unQ n n Mu c~sroa0a.a es ble s d~tevtoejca, Caoasee-
N.H49. B1 | |'.*.-o i 4a BuenE addmotor yC 'und M IPS.S d .. 46
I t .Ini! ,...l 3 12.02p,,ll rD ai,, 1 II. But. _uper .I A. rc; a su 50 dats a rch .. i es] s te..... ce, .
M tdaed.3 .-ger., hydramatbd r- dlo. S c b i y s um ae po -
Marinb, P. o r r vp' 2 hd I '. d i $ ,750.00 Buena" m2 nica. e Mon-_. "100 dad.3,2ds Olsmot. CAIONr.. Li e 10ACTO CADLLAC,^ mt ^ ^ *~um
,' 00.. P. B .... .,, ... ,ttV i ora ib re a.... ... (DODGE........Plym REAL SU DN O ..I.. tl ..m.i .0.h.."
aira adI PRmoo IR7 a aiCe 17 dr35mAHtl, rcdba amdl bbaRla O t UN y- 44-5iL
UIHl. Ti M d la 220 5a0.ai TTcir. ,nin ia L.IB p r
OLDR 1 C R SM BLER 46 C,." '. ,::., .: ft." VIA-,.


17r1d Paelu 7 Radio y P rach o- ;. 1,k 8o." Si l ...... _4LIBRf-OS E IMPRESOS
Che r ,Id lel ..eorre 6 i: h 1. -.- iD CA SnLLA3, h a 1nr S1ote. 0 .,,,, 1 t. .. 4 .,.- T
VESSNDSO a~iBS'.'.'a Panel FO ... . 1941 hedUrrptue, radio 41 derno, 3 cuerpos, nol 7
Pil ... 111,1 5 ... ... ....ldOl d o. -"" '"" quEsR.E mod;. ..': l~ "- : l~ nd:id'in?^d .... .......... .. ....
BUENA CASA OF. ColmoL~ibE. Phmo Del ue I t 4.1 CO..N .... 4I9. -m ,Ira b -o,-5
Ci -,1 ar... .- E.,, ,. 2 . .o. .05 $1200.00 TBuena p inu y MENSUALES JU O t D IO P


___ _C'" n.. m p.o.. Infant. y .....lla Su.per. IM bBbUC ErNSUA 5( meb nEN, cuart 3 u mMdeENrn'UN;TELESTRI AOS

in' u H 'UT MOV LE ..... uh" ,":' ; "DEo"R "Ind crai "'"OT "' '"'"-" ^*^ ,. n,
1 9.5, D .... S. .. .. ..... v 8.. ......
de.. cabJ~~eueg $4n~or ha~p itosa modla i
S... 'V ERN.DEZ '3..D i.. e DE $1,350.00 ra ds. HabICK 4,2lU I, Ita es O- OI o m
-^*T :"" I______ *** _____ ,,..,aN .dZ^.*3"' "* 3dlr iRtE 47. 1nansuoleanr statILE DEenSTUC
Exiln tsN eg oM Icia ,LsOfr Espc ul 0..640...Frn. CHE .. OL.T, 0.4... .... CH V O E 7 I.. a iO ...le .. a, ..'-; 'f ca Ge
i qUioariaoS JEW. OILalalm KDO- N DHEVOO1dT A~14 Ia.c I RadAfnngaf Caiee %DLL60.ltO11IL Ipc l;n. larluyaado rarna";.- S I '1 1AUT BUICLLAC 41 amslm e3, M ENSUL C U N Caa l e ad a Jesus delM.29..
L-ial1a., ; in C1oa. F R .. 1..8 CA O A C R I $1,400.00 Buen m-otor Munt mo o ds m Es.ut. altos Cs..a Pees.O
qJIUSNnoJin r17. nos d eLtOTH 4
l'; ;"-""'"""-' "" F O R D '"-.. F-e .......rnlni cn b. .. __._._ CasiLL ... .................... .
..ncaB..IK4 5 A-ul g t . O.C-210-56 agonn y c. 41
Eu. Apaaioaap- BAR ... Radi.,o, y p m0- ..E. na.d e .... a L s


Ia.Nno^ eIdaa. r- i FOR 1947N MOTRS B^ MINTOS -- *n5 n*'*o ." CnBuena pintura Y moele amrlan s Csteloon C 141
,C ,o o mnCo"o et is to d o py0 buena 1.e9ant5. LGRATd $0 engsua 5O
Pe.r .. l,1b) mbifr FOR 14 a 0 lim h r r Morin... 10 LA mC, be n p t. 'FEC" lid- ..DlTINd praiiiaiR.' p._r,. .1"',,D G E.3.8.a, t M tl .5 n ul n en^____________^______ _____ Io ninl ___ ***'".^]. U nI10 P H0 ni''ln Tmll nnr .-dn ED
g ,"e-0. 2 1S h CoH EeV R2O0 .0T 41 4 Mu e n c Amna .. ... o6* a1. . ,,0t .. I I10 .4 h p- .QII.T9A
21.D Plyomcou e nt ir 18 |e Fr O 37--l1-: -s PLYMOUTH 48af 'abVnete. -


imj..1 l .d C..... R & Old, z Panel.FRD-OV14 11,a00a- BU6CBuen motor+'4 1 ad Sa l ,cta IF,, s Bil I .... _e_ S_...._ ,
20. In A-,ci .d0 do1hare,. s o23,e0 1. Tnil, I. daad ..... 'etls [ueao s -2DO i oso 1LE 4ISO

F.AOD.AD.E I,.E.u l FORD Tol. 1.951l 00 MBICK .. .I.. DEU PAG

Im. mw ... nul OLS OBL 39 I 1 u OMNIBUS =^d,.. ...DD E ... ,o do n-o,, y ..... .' *' ,:8.00%::?
1..".. $45.00.00. t i.. I A .. .... i ... 1o4 1 i a I Buena. pintura 1 . i ...... o I ..........


..- AIB Buickc Sue (52,i pc. manlalo 1,mr 19 CADILLACg.eH.I. p..n T ~ AU H6 L & !UT M rT Y
UHE124 -0 -a AO Pl~uftht Deue 51 mnyoensntsdl4, M.-D FCN

aP I pdr T. a p s a I P 4a 1 I O ..,A1S e
I~lr c... M l.,u-,...iC p .l..J d +/rm ....... ...... .. "Ui .TRM .," ... A ........... doSP 5 $18 00 buena mlec.ni 1
NAS 1949dn LOSMEJORESe Dcue ; 16 ME LESYPEDS Melsd fcncjscu

FAR ACI S Foe,$. C369- Low- aen, ri,0En.00 aenGa m otor Sinue
'aaot.l* d -O"lOl* .............__ od.aii a II odDOeiMo n 8v8 y ......... ...i.ARE. .D
BMotor'" R E 1938 ruoici l E-a300 a53. 5 $ 0 0u ooA uCrac R_5Parz"ale, EFaCdiS 'IR ....osVe d, .." ,ls.i I : -T ;EB% I5. e O.. ( . r O i Bl . o.. 83. P M Un a 4 l l. D U .A ..... | .. 7 L Co mera,,.... .... ............. -. o ..,.. PN A C nI 47 .RGw05. nHRC-K-+CDIMIRS I .. E .......R,,
mo . .T a.. d. s.a, 'll 1 M arino 255 D-. F e 91 ama. Coco our a. 1100 OLf I1O A-L68222ma
14 NA,1 1", ,0. $2,750.00 Dilime nca 7. .,Q ....... Mon-
Plymouth ... aII ViOADr lN 14 CADILt.C, CAD 6LA 48 r EN ER.AL ELECRC I ES TOS.SI.SON
,aee.aalnear .021 AT .l~ 1. 12 Plymo ra Ill.0 I"tmo~o dirrl raaia Conad...l PWoLC P EC 24-iO

0da000l M cba .[olb. C rra In/11ta AL ELtrela6IrBLE. SI tI1r.<74.S ,S.... $75 .00D O 00 ... d...pa..............
00,12 n l.eoa ILE2 48AZ LEO
5tdt4 00 Radi y CHES.io BOLESS E IIIMMPTRiN ADLACSOpdSo
Coaallled Panelo. 17'o -e d $1,a8a00.o _ -GASTOS.
GU EN MOTOC, Se20B i.0 P2Co b uen pintura.... AL lES Il.. . ..
Ca e So,1e, radio .a .hA.
,nlbrv F....CIACION ..4P.l-or oCAI9 OSDEAUSO s. d.oa d.......
B FUENA CAS DNEBUIAIL CHEVROLET~ 49 Fatib 1oe opp. PCAD10 15 1LAPIJV2 eo. aEa l Ira aenaoe

i I aoio5-b dl r ib. if aOUda .a Iacla33eq1o a.l1Ud d.ll eil FARGOIdCADeMAInaaa. hmaa -
PhnimahI'Il IJul I il
DESOQO ,101. VED AD O qa 1 adaulF ord III Buena51 2itn 0000 t.X micku IN Ai." $1,400n.00a '$0 M N nAES r J Ole D9 R AGUAI GS Y 3.180TOS
C k ..... P ....... a .. .........O S TIENE o.. ....C tED
C...... 41-40.OLDSMO.IL..E 9l4ia I4 V)1 EDADL .00 162 DOGbuena mec 5nica0 c r A, $200
PIS AUTOMO.V.Lo . A r. -.. nd .c. ... a.. F I D R 0Or
.. ... ..... 0e ..... l.. .Flor,[,",ll'S, ALll I. I. GENERAL E ECT
.-Aln0 ; 1 ... .500 1 diL01. a.a.~a aa~3 AKR 2 91 1 tO F VORD 3 aa KELVsi ATOR; Bc IS3E.T0
adOPI mens,1,s 2 F Oloe poetreeaelR;.. ca

031. 1 1...... ......... ...... ............ ......... ..... ... o.d.. p~~ r ....... .. 1 ,1 ... o, ,,,o... ... CADILLACAD48 PI CPOS
do....... ........ ....... IlO 39 *" ep . f ...... 43 do........ B. 19 9d O pO Serio 14i Voldo le P d 04cr. I
OFICIN,, ,, ME.CA L eu11d hd ... f, ra50i0.
Moro1 1 i~ ,fr~i', :,,l rinh 2e5 C N E di f.RI luor ... Car en FreILI. aCO D ,M } II In CH VR LE 37ER SE 'lro -m els Caza dejs M., D


Ao__O _. . Lo u r %. n1 h ...t d ea doat 29 1 1o5 A D I L L A - it

l............ ..t.cl .d.a ..... bid EN S lTUAD S, 0 .0 0 .aaoa 111.5 d.yla ............ddConauen fnintur .FE..E.
_8 9 22 7 .F0 0 2 1$ 0 B. a.- a a C a s 0 d.C A Z A E
Sa n 000-0 ,.1. d,, .-O .u. P12.. 1... 0ARL.CHEVROLLECTOL OBLE P21m Airmn B bUICa la0 Co 22d aer o 4 AI S a
3. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e Glide.~ Ar oamh padio.HUBLTO P 45


o7,,* ;o d,. ZAPAOLTA 1415 1 i~.r an,,, nd,*loCERLT AAO oa d, ... 7 tooso,* Trra... A-.l..CLZADA..H....
.... Prrh F O R Da 78 n raa.r.. tCazad yi POMIGX heDArba.. i a ..l CUBA $l. 00 IF 7241 R144O
3.2ii Supe,, d t 11 alH. lU Adh1- fto "Philips", o _ Nvr_ _d
SC~o$1,50.0le Iah. h.e, A IS..PLaMOUT, 5 1 d i e . 4 -i -u ....C U O o r0 $17.,9C HOoe0lIE 10 la n-
SE~~~~u ,ED rfraEseilIN HVOLT adln s...A
Excelono N eoi dllunoI 3,I s a b!nennehr epr o 6 E D
AUTOOSLF' US DO Aie vi..... oFRIGIDs CrriiRE
Do. ..... lo,', ta..'L' Pl moy 4140-3 doR OR $1400 p s irs
a".: ";,:',n ....... Con ,,le ', ST U &l G O l s o b l ,,.,,, TRA CT...... $ 1,40P0el Bu rn m otor _n e a ;COria, mto(DEs tan -'qiaT js C s ~ e "
I&NS&I C~l Bul llM FIT O RD 19 11 1rlLDM BL,- etll,1otndto-sios ugsC21-9)ot
II vIN e I tlrl IInIy iiiio cIM I bdm OI m d p,1 l l: 1 ,, ua tos de niog rs, r rlnini-s
.A........ .. D" LAS 4GO.....N.uOM IB SDO GE4
rsr 1 ,Lan, e ,..ir,,N I, C a il a y esmensale~i Cr. ... ..H M O D

,.'.. G .n... .+".,'!;+ iAsA.413 .. od
Ion.1 Aoleleldrcn Trd 8-OD 1947lr EN dA iTS cn~h xc ae~co| $180,0 Buena.I p IintOr | u11 arnsleurlI:ao C ocUbA e1
I., 7,.. moi,'sa '. -, pa cu do In72 lo. j--,siO14pr-46ame ~ ic Fosd,$.0 nnuls
_1,l ;,e,,,i. Delr. mei F+b.,et.s coc.a Sil e p ,!
ale. to DODG a, It l I lF ') -5I+ 5: J--I 8 =C 0.N]- HC!3.-Pginn 26- DIAIIO "DE-LA N1ARINA.-Juevn, 5 de Julio de 1951 d._asificados

A N U N C I O"S : C.LA.SIFICAI DOSS, D 'O L D."E UL.SIT I.-M A 0H10 R A-
VENTAS ,DINERO.HIPOTECAIDINERO-HIPOTECA, ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
so INSTRUMENT O U.%ICA SOUCITUDES 264 OFERTAS __ APARTAUE flS" 2 -APA -ME-N--O0-- 892 APARTAMENTOS 82 APARTAEINTOS 84 H nAA E
-s, So t, %a. I.,t ( qp. Ou~ll %co e LQtILO 4PST4W1LfTOA I DlFh-lO 4LQL-,ILO :i -IJSSTplel T OI JN'r+ I 139H % l LQUILA LN APAN'lIt.KZATO S.LA eLLR ON heO "11 &A.RTAN.TO NallIS
r],',O Lc~mo ",,tn, ...: .r TOMO TRESCIENTOS (.IN- Dnnero Subre 5us Muebles ] .- ...-.... -I r" ... a c.-' S.. .- .. 1r I... . e'. -! ( -e, S" na:.z;.. h... .. +M + SP, 4.-., rI.n.... K L se 14 .....W . ....
. . ....I ."r. ....: .. .... ..... C .. CA 1.." I.. w... ... ..... ,
.... I' .. .. .-. :4,. . m.JITIo: urb I," w."' ,'-. -, .. -.,.,., ,-,. . . 7 ".';. -' e.L---lice'-- '--
1 E A MA E d,, T n e .o : al C ' c r kw r.., .- I", .1 :" 1 ,.' `.. 'tL l " ". - .: ."IL--.., ......- ...... -' 1" .. ....I " II-1,6-, 1U.. z '. H ...."1- '
PS t~ilo- DO qANIMAL.I ..... n .... d.. .. c. ." .. -, .-.+. r ",' .. ; _' -_... ' .ITs... . n 5.r .-. .
o 'r.-+.c 7onB ,, ._ ,,;_-L __-., 1 ."'. ". ":"4,4" .4..r1,4'. . ......., ... ,I .. -" ...i-.-IDt 4 .
0-E .I. ...... ..... ...... .... .' -" .'1N P.. I"A M T O%_ : "..".-. ";" ". ++. ",'.....'l.!N:'a Q ," ... .. .', ".4 .,I ., '+ "%-%" 04, Pr." -
PLiii ,I.-'E "4,!1 p. ..I *..,a' ,. ______TA IN ___
.ll DE.,. .IA.ES r. 4u 44mLie 4 4. i, t, -..',P-l:.RI ....N.ALe r hsnL I I- D l .-liD., RADIO .CIr1NI-II-[, O l'r'I '0- 1r ..' .m. m m-..:m. =. il. 45mI.
--I jvj. 1 ?. 1 1 ,,-7-. . ,-"'-' If- t sin InformP rrii Ai %e.-" +.:I + l % C -..... l L iNI F . .'. .1ro L a : +'e 11s.- -+, l 'i.- --p. .b-+* ,.; :..... ... ... 11 rs .'1 .I ]+11, +
.......'&-.-''-.'-, .I:ADZA A.A OLD 7 . . ," 'Y-'_ .. ... -.. '-"' : :," ,.'-'. I I,r" ,I t~ ~ .-..
. .... 10 0I"..6.p. DIp. ..1.. . t L[A0 ,PIRTAMENTO EN0 -0.' "", .. '--:
Il , ,, ... to -, 6 ,, . - -.-- ...' o ., P- .. .:. , ";1. '. ... .:,"' ,,`-." :,';.7 '::. ,+.- x...,, s ,, ... .. ..."...... I i. .k-; I ,- .. a N o s, r A

Pui ito o'* e-- -, ,-, q: '. II e neo- stie l[ l POTr[EC '-' ... ......a.P TO.;. A" ESTA AN _/t ESTA,. z 4 HE-. ..RMFsa. .,-
44 .Boier. TO AY20.40TLRAN 622BR HA __ -CPqDNELIS
..MENDA.. N CI.0 ...---- ,, .. ....... .......... 46 .
00..r..,.5,20("C-- 3 .... ..".4 I-,'.. ... .. ........ rE .."""n,"ii L '"R'.'- '4 4" g... ..bl.i. 6o ,-` i I4b- `..... 6...... ',;; ... .. ..1.o ..E.A4O
.. .. ... ...r ,0..... .. .. .. ...... ,............... ............. . . .... ..I.. . .. .. . ... ...
I.- I L, 1Ij -.r... 1. ,,.'1" , L 10 a *l1.ra ?A 611.,.'dObi po ,t45 M- OZI 4444A4AO -UI ~4'"4. P'- .t'H or n ,0 "- 'T.

'. -r,,' e, e -. ..r.4i4 0. ,r V.4L',"- -
I v H., C1,F. r i irou %,.l.'.,%ri I` ',C TX ,,'. .' I e...If ,w h a tLQ I D L-N% 114 1.11 111,2 I


I. ...is, o ..PLoI, "4,4, .......... ia"'n.. .._.._Me___________ % j.-.... .'-44r
EATERIALES D. %.. .PA M.1AS : Is-I~ ,,a I n.lEL r.47 o T.4414142..L ..... ..I..a........4I,...
.T`.,,.:._,:-_."_ICr'.n-& b'4. -7'1 or. l Z .ol
IO R CCO.IER)f44l 4 4 M .q I L ?-, .M t F JO : 44444444. 7 4.- 1.".

VEPEC'O0S SANITARJOS !"::',,,-,; ? us;+ x. ___-______--_______,_ __________ ',," i P re tp.,hd ., Eso.. APART&MENTDS ......... 4 04 4 .. ......... 4...le-
i,_'... -5_._. ,f "-E- 170 INTER-ES, IARA7.---- -- 5 AM-ASi 2, 54 4)"2 I", 1.ii..''.''..11'".1- .-- ARUEHLADOil ..... ........S. .....4i. 44.. ........
a. -..I4.... . N+. on":.. Z.4D.. I........ ..... I. NAVES L.OCL ES
,-M,'ILL Io,I 4).o ,- RLr. '-o M....ZA II A PI rA-e TO D .RNOE' '. le -.MED.t -U IA.
C RAB IL LYUSAS ......HI ......PO T.... . ..EC. ............I... ...q ,"LUI.NA-VE,-..'=Cal,,1%..... .......
DE.,.7 74I.4.
%, ...................... 60.0114), - ',-]- --- ,- O I po rn05 N1.n-1;921 n6r, d,'!r J1 drT, --...-.i., -- ..............--a rI. I.bI .d..+


ALA R E DE, PUAS.. I.".. t... "; .'EN"E,.., ','.,'.." 'E :;L Q I.'l 'T.R1i N ...I. -.. ,po 3 .e-moo-"" ... -
CH P S L A.P...PO.RS. ,' .,i, ... ajn : MLAB1 r :,." -o--I -olM44
GA n I-.. AS . . .. .'n ... ',' "- .... .. 414.tUI 44.... .".-
T"EJAS Caru da1 H O RT AS.. .".,"....'-S .... _. -- IL.." ,-L.' ,'.....A...... A UL
.- I D %, .. ,)..),--... . ... 4-I..o ..I ... ... I 'j'" I t,"l- 'o ,blc r' a '.....'.'. E 4. 4 . I. . O
ANGU ARE D IN IeR O St.BCHILLERI;:I DLM NT A(Q _ __ _ I 4.AN.W" !.L..". d. .1--c. 4..S44.
",C-. I ., -' ,-.'-".5.... ''"". 5 J. C E-"j';. 2. T, F' 21 I "..... ..... _,I..',rt",e ;r.e... ...' ..._ ."+..J, "0.P0R02. ....let ,l a a sa "
PLANCHUELA, EN..- H.POTECA .... ....- P__ I,_______- ... AELQUILO 4. I .' ....".. a

.UD- ', 0R. O S O .4.,'-1 E. .A. %, h.. ."6. 46 O, 1 r, I. ',-0..... P4.,4I I.-- L-, .-+-,,- 0 LQLIIL N 444 44.4r.,erl ,le Sw ,u 44nJ re-
..-. .. f:. .. i "."-"'i" '-.... B -- C a "+._! T& " e '1+1.. ,,1 -I M ENDO ''ZA V I" ..;f 136-1931 .E _QU. H;en I-F e I '.e~o it
..4mJ.4.Irru.auas4 ""M. p.... 9!.4 ',', -- I .... ." -,&.,, _" I-"-i Ir." 1. . I .. '..-
g 6 O RT S ." "" ; ",,, '" lhr., I_ - ;+- '. ..1 +[; ....I 'E ompe .,o dedoshabts sn.6- t A P-:


CA L S B C-ERO` -,:- I", .`.";...,.." .3".I" ;, O ispo305 M-.9214-, ASUNCION,. ......e '...",.j ..., ,g aoI,
I mn ".- -o11 ..l- I ki.; 'Ilm m'IL 'A ,O

PLENIVUB EAS 4--444 n.4546E A -- 4-"""4""4I4.4I I T- ..-.;..,5 . 3I C X Z,.. .-I- 4'F.. ..' = r ."4 . .. . .
MATERIALS E COSTRUCION NEHO ILQLILI- I-, s 110-,Wli- -. .... ,.--, c6 ;-:. ,A, .., eLAZ RA
D . 1 .- %N MIG E 15 1. -- --- &. ,.c anbae a.-l I pime lson es -I Lat msul
IUA.:D_ I, ; '.. A I PA"", L A S D A A ) .I + ... .... :. l 1+.... .. . ..i ] -d d P Esco Ib-ar.......eu ,%.. ,Ui .. ..
EFCTB O S S .A111 .It0 ,c,,- ,'- .1` S-'-" "oI ".' ..I L-. + ' S -.'' -"E,, a, : '.. 'o. ." ire _.'oa ,.N r ,', .,o


..-..e "..eI.NEGRO..C. .a..-,76... 'LtS .... .... I ,, "4 EOT I ENTA S tillr gr t. S I35 .
?1. .-I iL iO N jm e . , . .4 . . .I " . . . . . I 3 . .~ l ; i U. -t t i = J.i." I . . . . . . . . C MI L oisrJ p o3 15 I
-;: + _, ,, ,--.Ile ...-- . ,., 0 IT R S-P R--AS ii .+ ... :2; .'.102,-".1 .t.." I. A .iNAR .I.UI .t 1 5-,U 8r..,,.,......... P I..... 4..... 7


.____... _- - -- -- I. .. . i G4. h' 44.iore4, 44n 4444-.4444N.b44, 4441
GALVA;'ZADAS. M E7"DOZA .I -'il I ....'' CI t % 4........... I : Bur, -,ur.'44 ,, I. ., 1 tLlILd .I.-.- ..o 4l 4 ..
[AROLADAS. P'- LACIO SEDA NS.MA 4r 4 .. ,". .. V.Dr A De 4,-.. .A.'.r o ... .. 4,,.- .-ol, 4 I r.6o' ,n . 4- DEPAI TAMENTOS T.INAE S -O C A LE994.S
,Frl... d.4o flterd.4 .. E .." [ ,, Ft, ,C-, 44r 44 Aro46 ......44.4 C4' l r.. .l .. -.. ;. :.I sapess gr1.de4 4o 4 Pr D mI'
Fluses pars Caideras 14444 4 5A 4, I .I ., .. ...4"4............4'0.. ........ "'4414 -I7.4 4. -" ."-4-,. 4 ' I rIs A nd0.4'. 444... 44..... I -..........roleUK
k.1 'I-m1..44Enr4-1y4oe-4A6-U IL--A..ZARD-. ....3 ...M7:-I".
Ci- IMPORTADORA 0-.L..1. .."-- ...1-4.... areQ La-E;" .' AMPL... A.LMV NDRE, 7 '8. ... ND OZAVC IA .. 4... ................
SOBEMA .-- 110 --1 -- --.. .. A:.... g.4.4..444,4,4I.. "I :- -,4.......... ..4 t-i
O ~ e l e t a n l l p lr ti ~ l m ~ I ,.RLUI L R P k '' u n-a-1 ..- a Itr a o i- / e r l b s o y t- 1. N .+ i + J r i l l I L .'
5011 1 (Ce ) 4..... ......... 4 I 4A.4....4..,.. I ....;-4......I 44444444 ...doI4. ..-.1I4M......... '..' 5.W... ..... .
4YS. A. Ci. .IIIIE.LEb, DI E I .- e imIiH TELo243-7. AZUa n r .., T A -A r ,AneQ .4 4 44 r1
e . .. ............. 4 4 ... ... ...... .......4 4 h ME.D.ZA VCIA.d d -i d .. t .14 4. .. I.,ITACI ...
L-4 4;4.4. 4 44.. 44l 4. 4a C 4-3 4. ..... n....... II4I.- 44.41IT..-) 1+ -I II --3-:--" .I.,_4I4... "- O P .. Sr 4r4l4. S42,-
DEI. 1 4aill-. 1....4: 4.. . I 449.. 4l Indist0.T- II % ns M -02 446 46 31 44. . ALIQO44rNAVE4U--4 644444. __lA _-_NA
'- . ..q -^ ,r-- .,.,:+.",l.. I 2 L N T ,IC .", I.'' -. : 1 r "- I. ia. +..1, . h m + I +o t . . S l
A L M R E P A . 1 I A e S J os ..tn n u H a. A I - ,ri ll. eI.S t e ed r o c a - i u u -b : 1 .i I P r, r I l l a N I L o 3 t-l- 7 c m lr vi i e l. Ur-I~ M p. S 2 jal. 4. 4',a4.A 4: 4 COO. 44..........I4 .. . .4o ...- 4 44.. 44.:-I !; 044.4--4 .ttA- .:'. 1 .....4I., -..... Ile..... ... .. .
. 4114 V444..4I... 4r,444 A 4I A, o 4. ... 4...,4...4 .6.VE A O 7 4 4II -.41. s' .... . . 4-...C...... ..0................
4,4- 1 4.. 4.4..44 ... 4..4 ........ ..4.T4..4II-4il lt,-- 4I-''+- .I--- I 4.. 4 4 4 4 de e M l E b J d 4 lr .U :e
,, .4A R WT CA ES 4COLA ... l4 "4 - 5. CAASg DF O R ESP EDRAE 4444 0n 4 1 45. : 4959'e-r%, '- I4.r-4,.S ASEEA 4444444r 4 4c4o".r4 ho re0 4404 o 6 44tr41444444'b44..`
oI ti11111111111111111111111161Inom:VennU--14I-1


L-L U 'r-.....p4, e l 4444.41.-t'A-e-Ato6d4r I4 r44114., 644 .4r,,... ,_ _].4.r, :0i.. 4 4 . .C.-61 4~.y-.. IS
G NIZrADl S "'rl'rr 'S'am .11.-:,,,,, r:.11.a.-t I -,... e OI DA A DOf% I--I % O. tV tFi On% .'I,,g Id Iu F o, c!oAt, haL jcOcln --Al ' 1I-.- -. c cr E ,2j'orb sr Al7 ;I- --- q .I o".- I "a-F--, 71,r
TI4144.444444.44,4'4'44444044 46e44) 4 : 444 P 64 4444444I VEADO .- J3: .444.1,,.a." .. 144 ..4.."a 4
..... .. IS. C ...T.D S .....1 .... ......4444......... .... 44 A ART A eS P4- M. ..1.. .... P-I
rLANA IlE- A EROCONLARE- ,I' '2 -PAVTDMN, OD,070ar.4ENT.RE VA'yB. -x-ts-,- A-.,-"'l. l,44 0%.44.0I4- 34.O5 4464L3
`1111111111 4444, MODER44444 N44.44,",4404, 44 4G4-.244;14 4.I 4nI4 .. e
. . . . . 444- A444. 444..4. C04., 044 .44.I4 -4,.4-.42. .,444444444',"4,.7
L'4-4r .I 0 ar14. 5141444444,44,444444..:43 I44444..444,l44: 440c-,44..4.44.,.-,4. -4%4EllDO .,-44444441 10 rqSE ALQUA OTIT44ISAS4y 1144,c4o IT44b


TE S nora que od revendedor .....N.ERD......PARTAME.... ENT.....R.. A y17--f.. 4. 444-4- 4 64. a4a nainqau Oland .4fdrinqs44t4d. 1. M l-
____- __- - -444444 4-444444 44.4 44--,444 "4
e e eo o plV co sde a lo C +d n+ len 3013 yaLLo csE l~ -- :- -lI lli;, ,'is ,eltv. i.,.-.;--i.--l,.Mw .nlflelft lpartlmentol, cab dan
,ANc,:, lnr Es,44 0rdo.4-..oE 641 oooId4.o..o-4.I.... .. -A.... I -4..144644.1",LU A 4,4. .". Mz DERNO, "". ...... U. .- p. e .. =, ",Ou.
-1 l _ 4 .44 'a4..4444 .4.4.I.4444404.4 .. -_ ~. r F.;'.. I_ ..N:II 1 1 oser ,A raan

n4.o aLgo necesario a 44 nego- 44,0.4.414".--.4..4"' "de4.' :- n IS d 4e 44..444- -. 7-. -4d. .gnIsnbn t e. -4 MATN44 AL44 UI4A AMPLI4.4. .C. 4
.trraz- 1 -,t-- -ito- "I'rv elo 'r" Ido& '. Add a a ta e t n e d d 2 1 B 9 Tc ~ la cl n-nd o dE peUnal fayo- o inmu y c int d.e ec. esn s. N as
EN I OLECA ,,IL. .- .q.qR .qM. -O,qh. A, eo old- e, eneI 10N .. i n tra-re de F.rI=dAS, nl olll nqulllnlll Dlllr

cio, Compo4teh4 460, entire Te- D -7.lm -be.r- ...4La4-. .- e6.zr 54444444 y444444 dem446I moderno, 4p44. ala-come444 4446 4 Is444 1. tO 44IN
niente 1/ey y Amargura, La 4,. a 4n44al 1a44 444'4LoHd I44do4a4qa44 riot4, 4 4, c4inn cie4On4e44.41EN5HOUtre -0 y.
-- -- l.,..enr Mrn y ......r o h liteins g an UH-D-745-i 1 5. S un pt. N. LANVe d. -OI51 -? td ;-.. o,,,g--iSf r

- Habana.' : DINERO . -. : .....is 3.i.-4.:I;o'6:444 4.DM4ans.on.4,i A 4 4 NA m ein a a1 M;pro adT.inleTL
112621 4...DINERD...04I..afio4.-,4 44,o4444 144, g-4. peItn 44 ue4. 0.4 free .44o. 4 4 pr.-di e
__-2____ -62-1___ SIN GASTOS .INICIALISS MUBAD ahundant4,444 ,44egundo pi,4o, Lt4 19 y 26 444444,444e 44trre ,4lH 4qedoS. 4444rl
______ ____ __ ___ ___ II elI,4s'44444444 -4 --.;444.4 4.4_ ___ _ _
CABLES D ENERO- HI OTECA 4 I'444a 4..4:.. .....1.1-........... BELASCOAIN 10156er I 7 2 4 4.4.....................4 .4 5l4!...........
1,441 449" 4464444444, 44,4a-4444444-6'I -- .-, ..: 4.4'4I4.4.I.I I444 44 4-4.14.1 44". 4j-a 4457"J-i.
.. de e $-.1.n Ie n.e- Ie u! t .. .;., -co do- ., o- -Ile-.l

SO CT UDES 44-4A 4 14r41 4 7 A OnAW4es, 44- r"I ... ,...... Tr 1Ca UE. 2 Ple212-8 4)414 44I44, dedu 441e 44 .4SE
qt e ua' -53 P K A E T I L ;A-I POMTEDOII $ -01 4 U 1 pr me p ,lo -: I 4 +,,,;Y

IHM ONEGRO,_ _._._,_ .,.41- 1, 4vIT -, 4IsntS- (Frenite. LflI,;d). E-27102-82.8 ero 455 . 0b4nd4ne 34 y -
I c C."A AIA cn ,N1.. : 11 1 1 t l u rt Rue2 H aptoe a* VeI I I+ entre AIliyI ". .T e ,Ha! n l bk a y C stl, beingD-

BUEVANIWAS IMPOENECASZA "4 .. 4rs $ 44.,..4,,,,4.4%.p4I4 4I.1--I 4I4E4-3,6244. "4.i. n.4medor41-. I-bItiloTe.. con0 ssb4in
"TODAS NUETAS, .- . -.: 4............,-444......... $+2.oo_ _ _
SE .CEDEN AL.5.. er r.. I044,4044444444.0.44.4.4444 Al6 4o parta.mntorll...... F dE Q I ..4$I4.44. .0 LNot, ban,
PALACIO LDAMA I ""' I, I lot dl~alv. Agad zt.rja B sol r- IMe- frescos, m ode rn,.; n- .apartamentoT hliont A499.n


4ad442.4d444Isve]44l462/entre4pgua Cn .4.13 N. 181. entre y I4OSA 1 t:;; :anA4t4.A.4O444O 44"44 144444 4463444444144444444,4444 4 Mm.
44e4d .... 4i44l4.....4l444.. .4 6...4 43Al5 201r9'.... DEPort4. ,4d44.44464 a4.4...4 4U- 4-6 n... .d r y. i ........ 1ntrl+ l 4......1 44e.4* 4.4 -.144,-IN -II
4 4 d ne4. n lh a d10.t, e,_44Rein.44PASEO,444Y 1.445,44044 4I,, 4444PN 104 4.46 4In 7Y144 4 44. 4-4444e44.4444n0.... 4e4r4n4a
que~~ ~ Montreb j escrpart. de tel. n.' E .29-i- -5. erI s ,a la eenieN .. P- O~ yOrplt. c -cIn 51-. d noo3
Ur tan.o I M e.;ITielY2.Wldoo 2 ZULOHAITTIN r, ,, ," ~io mpet i~,el d
menteU -C lm w deIedo. o A bQIt Loesb R.Eo S ,p r I $ 1 - --a ona ar ae-- 'O -- 262, entreM 17825y M-327. -i" ,o- l .t. v alld. d, r p cla o pe toQ 0. bAto. rI cas llh: 1 4


ia.aIhabitaciRPA-oD b-iED. n,-h4.t...nba.Loopeto... NICA 4.4,4NOR DEL 4CAMPO 4 VI BO44 A 4 4 44.-. 40.44S 4 LZR44,
CON ,,01-J, FIRMA44444Y44D dAS4449d 4444444444446440, 4I4-5R. 44449 .--4444.444444.4444444Puerto444z44.4


pa4o'4 ~r I4464444... 3.4444 U+rfahit 0. 4d .....404rl 4........... 4440 4 0..N..N R.ELCAMP..V....R... ......... ..44N N Er.LV R ..4.t 4.4 P.
C..41id~d. 44t7446, 04t44.l64t Dsa ooa 4 i tte *e4~lo [re444o4. 44privad4o44 j444 eomedor444,4474, te- 4.4.44 .144pre. 434.0e.enc444 do4 u Calle~ 13 N' 326i, entre- 12 y p44d44nte, 44r4x104 4 44r.de44 0r4n4144. Vuld --
$12,500 ..7 .. 11-6444 ,,'.!! ........ .......... .........4.o ,,,0 440 44o e 01. 444o oot- r 4......, h... p47404 .... 4. .. ..... .. .. ., .... 4.19.477 -~' n 444. 4 .. 44...... .. 44.44.... ........ s....... .... .
219,000 7 %FH4bana vador- gaaj, tc 104.44 .443J6-E-144 0-84-5 4r4ooataetsl, .4en $15.00 y $ 4.oo do*h 1b 4644one a )o 4on4r4r c.44 W40. R44 d
73 R I,000 6 AVo.144 O 7B I IERE SCIA NT ES 4. 04444 44444, 4444 0 4 3 28p4 44 444404 4.- C4.4" ...ar. .44n164,4 4,4444.44 .44 4 contralto, ./... 44444drrr t n, e...N N' 375 E44.27"d
reemhautrnul, p, t~ ao Npuo6I.itl" ,1 0070 % Alt..V 44' 446 3'4444 44.64$ 4U 4 344.44e9(44- --2- -e.44Ap,,ramento4a4eb44do.44n4e1-44en4r4ere144a.4,n4o444,en, 0A,444.4444o44..4N4404-4ue."441.merel4.4n44mle4te,4bre4b44o4 4.4oJ
I _I_-_._='I11,200 7' %L* 0444445 46,.4n444toEL A4444. 4 6.re4en8 DADA TDCUd4- aor, r. nnteoaltono41,44s4 .4+. 4. 34,74Cloet..hs,444.
...... .... ...... ..... ..o-:": --Al' A.Id te L r. 1. to. 13.... .. .. .. A R9E T R N A ... Se.. W.. ii..... .... . . ... o .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. . I ~.9.. 1 0 1 ... .. .. .. .. .. .
72,000 7 Va6 A. Aimendarc4 444444444,464.44,S 4064- l I4l0644144 centre 44IT4.44rad 4. I BU I LLaf Wfoe,4 n4 per T4l]. U- ,.. _rz_.o d Ir~Gnl_.i
3,000 7 Va Al444ndn,4, itr72.e.L ,trsn~n4t.2',5 4 ". bIrm 4el 4,44,tve 44u44 1441: 444 44 d7k 448114p 13 Nh 255, en 04 44s4, de 94at344de4JH V.t E
-3,1)00 7 % P.l.t44 ,, tc,++,4 t,, eI ia].. ai neeidemdr o dfcocle] '25 D AD O
7,700.7 44 A4. hd I.............. ,44 "414-a81. 1050 EDIFICID MERCYI. '--"' 4444..r :-4 No n .c
444.14as. .______... dT4fsS 44 b m44bJ4d.4c4444,,44r, y ., N.p- Hotel te apartaine4tlas ME DOZA4YCIA5Terra's4443444444.L4,0000 V /e Ayca rld.44 "-24a.. A 1'44-.en. r 8, 54 40u4d. -his4eisora, e4b4444rotr ..... 6olo4m 7r484n4.w 444444dn4-4 25 44444nt4444b 4 t...1 . r46 ],4 d,- -' *34 '


..434440 9.%4444444Am04464446,A44U 4 44 4444 4444"4444.1 04d 4 4c4r] ].t h.b46444ones 4]44om4dor34,pll444u.o44 444 ment4 44p4lo44.4
9,000 7 44.1414.4w 410444.n. ...4.y.1.,,..... pro dn on 1msV u.44. r4d. ..po305M,921n.A'der ,- -d---do .....04.43 4 44 ,U Hrle .
'~~~r *1 7'n.. or.ru mlb= d_


ROBERTO A VIEITE 7S .olt. ....44.. .4 344444 A 34uI4A AP.,-,A44NTOB 4444I. ., |a eel ...f...ts ....44. 44444. ........ ]4st4 I444 te4 ..Hbn 4 4,444 p .44 ~ UL,c4 ~ o 41 .444 404144444 4.. 474444odm;IV"A.a
,A:II4JA do409440444ps. lj) e4L, I c medor C y tase 44,44 o normeCnledmlma, t ays.encr dol anN 4d4 1 O 6 44 4o d c 444 4o ]erl ,
Bon4 H44pote44. 6ooe.nt 4 .4 2,4 ~r. p' 514 444 44 04E2158- dor34 44do, 4 Jn i,444 u, I00) v
Tel. M-7620 '1 I DT 7d.g6 p. .... ..........oIlaD 4 AEQU-tIL-, D n t-x .- ;4I....A 4
Pent4H ouse 4.4444............, I' '4 34 44 4
U 0 4 4 4 4 44) s oTertBO o .3 ..... ...do ill. t I ( ... .4 4I 4 4 ENSANCHE DE iL I HABANA ,44,, alliedp.....,I4.... .4 44. 1 -14I4or,, I ci-2no544I m o .
4441434M 1444 44444, 44,446 44ar".44. C ,- 444 0-794 4444. 4,4II0I4 4Sc44ion.44,.4.a__",____'a___ ---


4 touted.. to.-.do done. 8 .4A opet y664r. iu tr. -. 44baf.o ser.i4 de4er4e 5 S, Doc I4a Callero.6lo, aneo, descent, 1S m.. V 4 or. l4 era, a .
SO ICIT1-84IPDnEC.Sa0 g-.Au4p 444..E34.34 P444 .0444. lntr .-e.ho tel.444446y 4 4a44nt 44s44dr Luaces4 Lugaref4i4 N' 103 m p re.erenAA, a o n A I r- 4 4: 4- 4 .-10 .
CASA,44, 444,4, 444344 4446444444404' ,..34Sht-44ra4c. Sndispensableunnuenas refe- Y mer 4O,. Vt pa o 4 L
44,4 dt..,44 .440444414.+0. 7$44.O44 3.IT4d. Co 44 -444434s 4 -9 0 3I,4Te 44.a44-44444ytdT54 1 -oreneo tVrlhat. 4 6 p v-i$4.
I 3,O 20lML0OL-tioo0 -,cq .o PR N44 4tro. AllotO0$.2-0- ni--,e qu a n pra no11-s4 Lt oI,, -LulOM,,
'it t. 4]...01. .0do..cCdt1 M4 424Ac ] .. .. 'H 4
62 U' acn5 et464, d-44-,nero b.e J -. ocoLuno tt ..vI.Dr.pe u lrp n..retr ame e a PENT-HO.UH-E-4--' 4" 4-4
OB-2tO-VAR -S C Ao oR e EX tPrac ntI ars y de-gu cum a A ae- Aarto AMeo n Tcoie sSel -e -n n o- tm- n u-oo a lm nt 7 pr.- sd e.
OIPDECS 5144 CDAUN, LEN-7 n INPUO7AGI&ATSWRTIO aoj k zlie ATO
... ........ .. .... . +V . .... .ADu . . pio, $ 0 diidra. Cje i e a os S miest] ... ....NQ 113dentre y.d ito 6. o.c..... ...... -.._.. .4440. D444 G4LLI3DEO ELAAluio2... aaI ..r......4S"i......4-t.4................. ..... PRADO4 1e.4V.r112 ALTOS. 74044-44444 p 4American 4W 4a444 PRADO
I I A.j I E .,, + +, ~ + : "+..... ..,1,.oal oo E le 15N` 95, en,. 81 0 d" 54.. .... .....14......... r...... .. O 44.ELA le C 04134 el, 12714, 74,4, 4 .. ... 10. PAREO Y TRECE 4444444 de4 544, e 44b4 3Isolate. 4'1 .
is, PuMll.:.1,.c7Um; ,, .,=,,:' .3.. t-,.-.-.i..te..lnforme.-:1.lIenc1.-11 C.,,j l ......nt ),s+ Ixala, em LeaIB--141-1.....4 ., 'Ile44 .4 ] .I Coeado. i 4,Oresre os, de s.a- eon 21 e.q.N ,. . ...hall4x4444t....
-. .'. eIt. ,__or :e-995.F-970 -v e t.-aI ci o, Hrb su E L UM AB ITACION F-.ON ,. .,' -.Ir -S..." p 1..... ,..1 Cuba N' 64. Dep -r. 004. I 114. ba6o, co4in4t1 gas, lavad ,, ,r q. .4d.44
-C .. e82--'7"67.. .I I*ro.H-- avei4-29 : E-2557-11 2.- UH__-- .- E___AyB +IUI_ _I.E-1 7.82-5 HA BIT ACION.. 8 qL.
44 44444e444r44vE2150-02-0444.4-444- 44-24-9.8-44cn, i 4-44.444-,,I,.E.,,1517 ro -825 44 ,I'd..., We. CNHi

Qasificado. -.DIARIO DE LA MARINk.-Ju..... 5 ade Julio de 1953... "- ."" Pigina 27 -

A N U'N ,. OS CL'A SIF I C'A'DOS D'E ULTI.M A H O A' PROFESSIONALS ,1CoMPR AS VENTA.S
I3 DOCTORES EN MEDICINA- 17 MUEBLES PRENDAS 48 .. CASAS
AL.QUILERE9 ALQUILERES "SE"SO CITAN SESOLICITAN SEO. .ECEN "a. Dr. Hobero1 Moahodo -1r-533 PART.CULARES..., ....-,,.,L..
j ,.N ..... ... B-5303: Compro nubless fii- ,- .. , ', all,, .ad, *
S T SUAREZ MEND07A 102 AGENCIAS COLOCACiONE 15 OFiCNSTAS 120 MANEJADORAS Pi.ao...-............. .. ..... ...:.--: --Pia,-' -1 --'-A..... .
-IW JOLISRA AO.B-A. __O'..."'..10.:. ". :-*..TiIIld-!. 1 ,..; ,55 ..O15 - -7 .,-.. I55 DaCNOT 120M*IEAD f...aIT
It IQ .'...- -. .1...-.5.,I.. I, ,,
el... ,.t......,,...... ...... a . ....*... *.., ..'."-;,ar.". j,'e a....,-,. ..:,1.... .''... ', i,. .. ...I.... ...........'.-',...... .. .... ,-mpla. lo- .;" r..
el'", A" '', ,:'=7; T l -. ',, P l"+'+ij' .Gl.. ....s .... V igi" ".. r ? .....a j -.'.;`i7,' .;""'d ........ . - t . -' -' .-- P. .....,,,, I ,,R ,-',' ... I I:,,, I !orn leta I "f'r', I. ...:' ,"
al c,. __ ,. .s. la 35, .. aa o.pss.. *. a .l. -' I RA 51014 RODRIGUEZ ROwS ....a-s L -'i nns.iol o
IB 2 43 |4|ligEI"SANTOS SU'AREZ .IU22. si. e-%. .I i "I 122 INSTITUITRICES 0ff ...-7....3 ... ...j.- 'r _7-742-17-20 Jut.,-_- 111..IA( tl -AC^1TII
-, , ._.,..... ..W 103 CRIADAS CRIADOS NEGOC IO D E IM PO RT-. T t A1PR DI. .It" ..... ..KLU-""'- ? U '. I --" A --PRl LF TA ... .. .. .
VEDADO a I%.I. Ih.T"az (IONs OUCITr,... c..- ...bjtoIs i. al o -... "..
a'. .j 6. _e ....",1 s l -r.SGI,'.I:, Il-. -|, ",,-: I ? :. 1 11: ,. I, , e.,. " I -. I,- UOb jetosyaite, 1110l ,..` '. P. '-- + - -
..-l-I. ,V .. .. .o. ., .". .".'- COSTURERA $- m u1 i iA .. ..II,,, uadr y o i, .... ...
I., 3 se .... :r .I ',....ndlll a -l 11lL TI.-_
CLL sNCu n %, Ee l 1 a 1.sI ad Od.. .l. l, -. d 11. T La a
aL'"I,-. o..l,.4 % m'.. ., a.....- .T-almon I I-1 --gl907 oas aiL 23.C9-71 Ap' a CUD R, VFA6TANVI
"' ,, a2 OUiao b.1'ai" .-,o.-ll Laiotanna slasaor. o4, laol,,InA.,r .or.I
AL OS M DE. ...o 'as .. ata I.." S er. ;F-:I f Cl14. rI%. % .i7 d 'i 1. a-e Aaa
....-. To.. .. .._..... .....T....,,-,m.-., ..,',_T, ".. ...l.."aLt".pr,............, .
... ..... ... .. '.. .. .. .... .... -a - .- q. 1 ,' .dX ` -0 'rW !+11 !' ,,m +-' rll -` 11 .. ..3.. .1.) 4 ne 7 vi os l l Ita.... ...... .. ..... .... ........... ........ ....... .. .... .
.1. esiSm E aS~ 1-.. 65i..l..s... a..!`. d..f.cinalars. opr.i ..p.. ...adl IR1.T ORN.! .'"XU ILE S p ..i..141-I... 5

A 0 I I-a C.. t ,.i ldU'jd anC..a d.-en ra_,___
,EAR IANAOll RiEPARTO Tr",al. . S.arn i-- .. ..... C. -1Jo. ...t A-4803907U-250.COM R .. a.... ''-- -

*!PaSTI- -'r ;I. -.5b, r .,., -H 'I" ',j-.a n- A,- C A R R N I
I -5 7 a ,- I" -1 r'LI al., lfa- rc135f1 I 5 I 11-OF .....- O-,11 IlctenaI xI.40-i}7. MUEBl.|+]+ ,A"PnO, 11-.. --I + . LNA
MEaIT ., ,q1- G .).-..o.. -p, --.,5," +.-s .i.an. 5 I llr .
0%'__________I_.._I.____.... I...I. --oasis b b ..... .... ........i.a ';' ";t'.:.,"':. '. ".',"
a." 5D T n. al. .5S 5 'iel.I'an. T O P.... ...5. .... 5 .. ,",, C'.,.
1i.a...,ill.a -,siri,' 0,o i ,i,,-I I-I .1r" r, i
..r.,.114, SE 1s2-14,IpoII '. ..,-,a, l Io"111 PEDR 1U' ll II--l .l T O .",
osd. sssm I loll ... 1.pOlISit0. -- aI14.LA:AND RA' LA -NO ,RC..MDICO .13RjANO _ _COMI HO ),II5 0
.m.,N O 1515.0rlabs. '-.T.'a .n 5 T ot..,o_,,_.r ..... .


.n Io maor des ...Ia ...Pa S + ..s..i................ ..d-,' ,-Ti.,..... a.... : ....:.. :.'.U C M R0r.s' ''+ ''+''' +d'"''
11~ 11. alih11I,--..-X 07.M EB E PA OS _".-


... ...'. .... 5OSISS.) lls.sns... b [ || .1 !M'.iZ-......- *.. .'ee'] ,: .... ... .. i.....25 HOFEO D I.BELAREIDL,,RAD ,R U 569 ...... PIN '. A A S l)C A C
i.a.. hn Tal.lV1262.aIR C6CIN, VOSD __lSAI III
Eel- .......... ..... ..... Lu I..... .en -" ,. .._i.. ......... ',,'I.I'', ,-- 7
a,., r, mml.+.t.. +,.Is+. +..,+..,,- .,,, ." . .. ... . ... .. . .. . .. . ..., .. o = . : ........ -
-ss- "- ITI ala7 ,11-1msa .s1oo os.. -mi I sjco.A O O M U O (. 1r ll nl IlIl" .m1111lllI1 .,.ld1- .
%I AS03 A1 .75 0',, .. -.t:. T7IT., I... .-.. -...,. .0-l..... .............
PT'S.. ... I-I.Ell ....... Ior. I,11. ar. F" SOLI,.ID'I i.,','eL'UL' l' ..- .. "T ,"' t,.. .1- ViEiA. V.R_, JCUL A ,LS _" .S'T-_." ,OMI_.RO--I___c ...,_
,or ,_o ... ... .....,oh _, _;__, __ _ ___ _I'__
onto- AAl'i5,a_.50 05lwr ,,-I.55I.sifa- de cama -..,sasr- r-1.), a:: "'..;" I.-- V'aC iAP"
EP TO 11 ,.,l 1%" s....Sa I C, %0 l lss.,. a.- o rl. ..1 ,:a35 MIoDICO,.O .C ...:UL :I-480IIR I'''',,::"t'.'"I I.,l-
,Na .I.I.. .. ........I.I ........ .....I'o uIS o ba ait i 473. entPeRI' FIR.D.,. L C'ais..-i.sa.s .',-". ;s. .
I S. 5 .. -4'II..".. v....C IER a.- 1- .n ,...-....---,0, ,. ,- '" ......S M ,Ide
-a."I- a AsHo I)n E l I .!.I '.Ils -

8% N I..P e' 4T -'!`.- a -. .n.-.a ... .." .-., ae r c-. eIl .-. '. _. I .. ....I -.- .1-1." .-W1s,1 '_a a_ sisa a
a. r..!"k ; 7 +: ? ... -FDTl rL io ia e i e cl .I1 ao.`.. . 0 ... .. q .:l l%,.'11 .......-- U~........ ,. I .I .-. .. I.. .. 1 l r ..... s-,- .111-4u -.92, '111 NP'A 1 C--A 'S1i Wf 7-A-


ff"rd, I" -.TIll -s'.LAWTOIN."DAT... IC,.- ,at .. .;,a aajIa1. I -.. . .. "..".a
.7.- i ., i i ...._ ,- 1 alla It .1- 111t.
e- 1 P..;J.sa. 5 S. C m pt A tie jaTdiia. or. s. .a SSTI.Ia111111 P.ED R O_ _ _ -sNIL'sse fls ss-sasos iis -s
- - - --ti- --.- ... ....o,,' oa... , n,, on i t ,, .aiIa- 1 i i t, a. 1l.. u I
.A.LU'.r '... .11 115' 7.a-.. ,. .'" as- I- -RT I..D... .S....... .....,,-
. .. . ....*-..o ,, ,, .... ,.a s.-... %.s'-'a...._: "'."sa.` -5,a",--,-- OPER-nn--L"'''5" : "';- '.'."- ---1.- I .5.
. .. .. -.u ', n i,,ENT-., ; ,..1 .1. ,1" ,-.,, s .a -l ..... ....a. ---.. .. .. '.. .. .. ... r .. ... .. .. ,. .... _.
. L QlL. iL l eA in T ,. -5.0c.1 I alaTUD s"-a n-s.-. .L I .i.s-. c1 . ,- .. :... .". ... .
. .,.i l ii.._f .', r ._.,_ 553e.. -.. .. e... . '.. .. M A...M;- "I' ". ..1 IOL'S O ".r e t
mz &t r.a rio ? strl vircrE .1 e .-8 ,, .el., 4-- l i. A -... u.. .'.. + +.. .s,. ,. .r, ., mE ,,,. I '"" "7 . tld,1 11 1 re.. e'..r.,, ,.
Al %L U.. E IA ALIF. 1 ENT.. { +u l., r v. lan,.. .,o , z-.... .,.I. ., 4 O U t T Im,l +-. ..... ... "- ,Will"' a, A,+:


ml iR., ,TB.,o--a-... L -A . ... a. a... I.a a re r


_________________________l ..V A-,.;._NRNO9_____________ ________,I____ .....,. .. .a .s...,.01'....a-, ,. -s,.- PL CLRZS O R C N-.0~ld.1 . S~0a~a .. PAS 1RIII i
CII._ IT-. I, I .I.ar. e I. sL TR,..iT a I ,l,"rA ,s.; a". :;..._.O110C.ID.R..:,..1-.11. ,:.,. ... .C dO, ii._"_- __-__ .. ..OO7Ii "' 1.1a.1-... . .
d, SIrSdr 8. as 5 q5.. 1 1.d).... ei d. ': .' N .. A .Z .} `-'.. 1,2,.. .( .OFICNSTA SR Dl. -- --'5.''e a l 19 ... LR S MES.P. A OS..,'. ,-.-" -.." .-
pul ...... ;... ::,. ..t.. . . .o . I.,- _... "o..... .. ., "..__ I" -..r.,..... .. . a "... as.s. ,,h ... .......1 ,'1. Ta la3s,'.7
_,nar-l. ...... in. __._r- ... .... . . .OF OD LI-Ah..... .. .,0r.I.OP....D.STA-.. PARDO X.-WI.
r-,s I:T....T.PPe ls....1. w ._ 1....-K l.......I, .... ... -;__. ". I5. .015T'" m'.- ,T 555555--5'5.1-5om as I 0 S iP M.1D.!%OIS.... s
lolo .m N,'III I r I .. i EALQU I 0 00RIOS rQl1.,.--.._S.. .--r J" .. r, DQ ER SA... ...YiELEGAN'C.A +-la4--.-


-y~42 11. A:S;Oi. Tl5.. 555a-5 s1 .. .ms;s ... ~is os ~.-B USCl 55-5
....@..'.........................I .I..a......... . I.... ....s. ..:.A- 795..PRA..O, .iIi ... .- .. .NTR MEN OS V N 2C.ASAS..... N... .T


NESDE CI 1MO ER A i -a -Ill:-;. q' ii MANEJADORAS -_ _'-_ ... .M.- 5,"'55 ia. C MPR M" PINO
mI. Insr.*L ;i lsn,.n,..! ,l, ..O... l ... .."., : lasasa.s. ... .i 1..a C..luA s aIi .i-. .a-o.Slan tM
050-15 555 55 M4262 .11 .aI AS -sC5 ..I'- Sal.a .-..... ,, ,- ... Ii- .- 5 . . . .. ,.5 .`a . __-o__n -"'l. ..... S ,.
piL ,ASi A PA S T La., III. ...7. a II.'eI...m -, I ._ ,. I I., I."'I. ._-,_ ....... 5 ~'" 'I l-pdn t j"..=-
In'O, "I T. S-- T. i a, i.- rAi laaa--a .. i 1, 1 . lIl.. . ,, i .... s a 1 1 n I .. _
..o Aes35...... .s.. .. a ... .... . .. ... ......-...... .... ... o aoi u... ..'.. ....... . . . ." ...... .
"I". "''-] C .- s .. -- i ai. 0.. ....' ..... ,I .I. '"". l i- NE,i 13. ..IiHi. I .a. I..... a.....L'-2S- 10 IRED .LECT. __'
D El I m s i .I .. 1 c..... 41- .-'- - - -P.I s O'. .,'. -"'Iill .. .... n
.q ...... I`... ';,l +";' .I,. 'a, -N,. 34^.... ,'" ". +,7A J ... .........,.," .... ......... .. ". I CM MBOO p. +l em. - .' r ...


.... ... . .Isi lF .. ...... .. . . ...... ... .. ... .." .. ... ... "-= .. .ba' l .. ....m... .. . . . .. .41-
.".."4 1iI N COSTU-RPA.S......NODlIT..... ........ .. E. I 1a 11 IT 31 ......TA. VAR- '. .. ........ ,_ ..... .....a.... osa... a...... PLA A a 1Sa s ,-I
U..`-'i.ti ed .A&,3. N@A.I IA sJ O --_ ;. .tl ,. . ,'. I .Io.eI.. ,ra .hn so o.. ..a.pa........ll" IL.- --"' b i,, i,. IT it
__ 'OL"C'ID .... FI3%...%. ... .. . ...1"S I.,.I, M ea+',' ,ia, al tlI I-F1F ",C111114 11'.. ...-,.- ..;.%". ...." -'r., V....._ .. ....$ 3P .. ..-1.1 .al.. iI.el".. . . ....s. L _.t- -1,%.s L ,l'oFI!A .Sa-IS... . .... .. ".
AL Tl AI rM39MA8 5. '' .I.-.. ........ . !.'I M.... PR, AS:. anns ooen mo Sann. .T., a_..- -
... .. m' ..i....'.... I.. ......... . . ..-'.............-. .. b .. .:.. .. .... .. .__4 ......4
h a s 5 ~ _ _ _ 0 0 s n ~ as s a ac.r ~ R E A R A, (NSa . Ps~ ar . ..a 9. c e
T rI -on. r I N P laris aw ls I...." .__ Ipif. ,. .s ''+!.l ".... i..,;% ., ".. '. . .. .. ..3'1..11. ,,'. I .. O U F. .A 5 D E O S P E S II t. .'L ', *o" i y "' a .o" i I. r .. ..;; ; ,, -,,. ,. 1.. A l,.,,, ... 1 ,
Ion .I...ll5.Tr..' 9 .A5,-.'s . . ..I. iI.... .. ...A,. .aI". ... .... . .. l..II'-.. -'.. ... _. I- -
.jl i_ 7 e ,} o Po i.rr dI'L,..,. '+.31 U H... Sot. ". I ". ""Tlr .. .. m "-,.... T ., 1.. -..,11,. ... .... ... V.- ,I 1 it', '1',',rT,`,NO S D M U I t".1.. . . . .. . .
, IS oa sAS. eT .. a ... 0 a, 5 l, asr _-- O.ICI.ADMrS Er ....-- .- --,,iNOA . I 1 -o comprAMO PIA Os___ : R $I. ..6 ...
-1 ..I- z'" tniAsifDi.0, LIA:MARBEL na li' . . o .. ..a. ..FERNANDEZ.a.P- a.... sm,.s., o l.. aaao FAB.. QUR AU
] m .....il ,,doI,,-,- .. ... .. i.... ..... .lz ,,LI,, ,,,I ,,, ;I a .. C.- T., ... l .... 1 Pe. n. mIeIlrll ll'Li. +~ Tl~l;.. II.. .. .. I: ao I' "," ,- j.O oE"lS AS. .. I:9._-.4" "" W'I'I'I" L. I ... .-V A'-: -I .. .. .-

ii1i.o..T.5 1. ,,. L i-1. -"aa. I is-d 0 -, i L DLFA It.taTOs.. I a. .as ,.._. d
1 -o'lI. in I--. as si oIaii FII .2m .:.. a -.. . ..a.i . I
. ld. a._ T A a.... L .n.. . . .. ..... ..... '- "--. .. ........... '.'."-'.L a ,i i. rs .. .. ..a
..uI 1 Co a 5 0 ., F Oii.i iC;II 5 5li ltvp w.rlll11 l i+slo-- l5a I damns paa. + .
,, IhipiT. i .... .. H [ 5 ia a I55- i5.p.. ,, .., i s..aM.sa-aaI s1irs`ol"s sI. ...a
.. *, ..... ...... .......-- ........ 114 AGENTUISRA VENDEDORiET A ss o a 1 s, Os ."., ... .... mia uasta'Ia,_-,,.,to. o a s!.lzo lide e -. ..

.111 R S -- J APRms .YNDrI5,E- ..11 .. ........ . ..... Ca.sNs i
d oA s.. a...ala;fS.. aS'"..... ....a ,,I ';"m': 'isji ia F. .. ....... ..T...- """ N",,....... _'. .,I, .n- .e ....... ....s iS..... ....",-,... s -iia A ,,-3J-1-I'llD11$,0
an m.a.s.. .r ...T d l T, As lL l *l-l. --I5Ill..-b', C., 'so r --lii..a.I ..- .11.i.',l I, .n. s.,


on .sT.. .. em ; ~ lll;;b~~ :,'+ sat sl 50ii s.5 sas .... ........i. .. 5.- -.-- - - - - - --..' a] .a-a.aa' .- C 3+a,.aaa ,. 'aa.am, I.. ...... N .. .. 8 0! r.
.s.i.a.I. 5 I .....H....i.A ,_.......... .... ......a.... ... .... . .. iA a, . . .. .
_ _..i."I"._ .1.11 .1C .'.s.sa......Asa. ,.' ....,.,a, . .... M R. ,- PE a7Ha ---
""..... ...I .. .--eII.....1- i ..'s-..sl,-......'.... .. ..
I m JU -- DL O W 1 LorA Y.an MARBELA I.. ... ......s- .-7 .......... ............ FERNA .a
EU._.; I, 1, -_cI- co r [5, __I M 2B 5l 'As-n s _ _ _
R.al s sIER a1Sal'.,I .Cdd pt

I irIc. ... ."I-5 .. .. ... a-.". ;-. I .M A Wil -S .- --.. . "i.. . ..... .soA i ...... assct. n ... .'T .d m I. Fe LiN o
.. . . .... ... . .ia... . ... . .N...EI. ... . . .....a... ...... ..... ... R N 10, SU.,n 0
i.rasalmanrio .ag. . i t, Ol ia ia,,as-5OL lsia I -i TI I-.! C-'-, 34
.1.1.. 1 1 , -,,a.. ..., l .. ._ ,- a sI.s. s_,s- ,_ Se',s.i a a _
..s-o s'. ..o. Is... I ARU-A .S P.& -T ...S.1 I, . a --- nl-. ,l.-Ia 1.a shonsa.1.,., s-i amos Fn br,- in do d :
as.aem.7 o 0.sloa O BR S 1UJ RE1-?"lz.:5 5.."oI'lsn l 157aaaoa,111 ma, .


Jsd.s.'12200a.:-1.." .1"Jal D a6I DLAWTIONFETE-IT P MED.q.ENA. iLA MODERNLCT SUA,,Rll..I O 6 O'al 5' snoe.m ltan y s reor sa. a.l l- -,1 A
5I II, -lea.. ...al.-.I.ada.T alarC....n..n....n.. ... ........ .. ...a...,8. 0- Sa im ..... ... .
,, ""-,, ..'L.a -.: .-- '. .... .....411 ... .......... .. ...n ,, - .......a..;. ........,....,... .. ... ,f ......eal.... I ,,I,..,:,....... ;-" '"'.. ... .. .....ii. 3...4.J.1. ....... .... ...... ........PL& TAS I ASA


.. .!.-"am,, l.lull ". lR l[.JOi '- -- L I,"'11'...I,,a01 "1-I iI,: A .. ..4.......... Cmpapeads' bt- a
a-aia"f sI 'ic 'I .I..s-a.. Co I -- aa y n... y. T IC A DEC R. NTA, $890 $8a,0d.
9 _1 __-_IL I _m 7 "._X . N. rmr_ E.- .- ar ...a1. a a amED .,Ti.S .- I t IN 2 ,17.A n


a%'%51sw . ...s"r D i -. ..A. -a, M LP-S . ...a...a........r..U.TREG.d..'ll u an %6..T.....04 .ojin ...ap
.. ... L L S : , a .1 ...I 1. C ] I,,,: 7 .. ... JI .. 3.4' L .-l I:' d : ll, : + I~ m l ' S .i i nr1 -F-. .. .. .. .... .. '..... .j I" ': '.. O : i I' li,- i- Ir .1 I-. ., I .. S i . ... . .... .. ....... ....SA M A T K IA N -
"ais'.'.'.'-'.',ia..' .rdol I .,o. Ita.u ; .s -l a. ao 5",a 5 5-1 alan na.nTpbljn


_.. . ..- -h11... A ; .. ... .. ... .. ..... ... .......... .-.7'1.... a . ,,,1,-W -."1tM- ., af .. .
. "'Fall, ._,'.. ,s,"...... 5"D.....I..aass--" . .i .. ." I . ....-1.....a.1il I :41a.. . .. C r m t .....ss -I"g O^- eel, ,"aallniaadns E TA 1050: 120, -_
.a' I.r... ... ll...as.I.ss COCINEPSAS 0CINEROS I. aIiri ,ada Esaabar 266,
5-aT 5Pd5i5 5 1a'..ONUSsaab asos '.5 sO,-a--a as .Os I 2'. a- 26 .0. .i-s.a'' _7 --RENTA
A-.........A... ......... ........"' '.'.,' --'"'I .. ., .5 .- . .. ... o .. .. ... ,, ,7 +"L +'0 "t '% 3-
S ..... ,, .1.., m, ,. l DB TORESr P EN M ED ICIN A p --` : 't n N apt's Ta7MEnnIo- ee
is. --o ,aI, |a.,1 -..........a.aa- '.a.J.ins'alFan", -.28C-OMB-42MUAgo
_,_____ __l- .. __-,_l_,., .',,_ _n ,00. ... ',..'',". tu~~iD+~ ss-s074 sapl o prna daisa bi a I -1) -+. J i R"1
. .i .,...I -Ita...... as' . .... ..... o, c. s- ....O... ..5 Ias I_....., y I .d' l .l 5t, ra" .15 llAa nt ass y aaRor. Ia o y a "a E0dNaA 50:d$a,0aIT
A N R JRo,,.NTA ,, .. ..t -1.-. .- ; T_- '-'.. --iguas , .".1. Mo-. e1 hacen crtinas fuda,,y' M".. $376:-, '_ ', '.-,
3 550 i'Iien r R v 1 .11 I Viaa W as sI -- al aia 55 0. .;a5 551 P. "aIo .a S 511 5a-- ,ar i Slrp Sa I llh ~ n,ll 1 -rrls sor ldrP, .,, -. L
.-. $ Pa, Sarr -p. tt tsm a i Hs. "......L.s.,. 0 ...1...... .. a.. .... C- 1 -l l 15-1sA- I a piea..as geis a l y5 .d.ea n '. ''......
a-- ...n" i, 1111 Il CIMA A bosss- ____. .- It It itIBR S E MPRSOS r,'0051120-edo Ci-.aaa.


-i .. .i..i.. s.T m--asasOi ,3W 7 -V-276
10 11 ALa I lN -ITOD a- ANTOINIO PTA fl.UUI ..;.i.. -iU Fi;d. F RADIOS
PAi'ALERO S,,. ,^ Or.,,. D O E D N ..a..b.o ,- - . .,5
_a 5 .:'.`a,.";,, Ba s'S'--iaIiSCY 12- anlot WDla s1I"
55.51rt s-sia~. ofiTW 5 i s-a. "as 11 ,ICNISAS sa.-e,orc.-:....L I'.. na a~s-l, s liss ~a,-ssa sn~.51. 55 ia-i 11RO K SRiU I ~l ~,SNA5bo 501
I i~~r., Re.- i. A.-;i .F. Hi-a Asia.-:a i -a 5A ulows 1 l"s-.iS 00 A s. 6 lAN O S. Sass. Pasis ,., a-sar -INO PA G U E r EPR.1 c A C IO N ES 5. s-aj DO .aa.a ._.t !a-0!I ao


no MA NTIL ..M--A. Y I
99 L...EESVA .,. I TA 1. WORAFO To --n. 5Pl01i5IInaljl 5;1. so--s sO, 55. O Oaa7as r 5 0"5 .:3
...... LTS... ...... ......... ...... ..... ... ....... in o i "'; ::m : 1'.':: - ... Cl- 0.: ral M to a D l 'lst a- : :?: x-10: ,19-441-8


sEa5...aaaAs i a51.- .".. s".. .... o S, iUK -DL'MUU CL'-a .l:.. .....I.. ....r -....l Ea a I.I.... ... $S... ..a..5D.SI.A- --.
,_.-a isR .a. fa ..aIU HrI alV 114 Is. -i-i, nl .A.0... I I ,S. -a1". ... -..i.. -- 1- - 5-. nn .11
I1s.Z-1 -5-.51., al Sr-, '.t *e 'sa..s, a -s.Ilia.. C1lS. l2 lOsoSmaoil. __ ___ __ ___ __ __

an ,..-a..rT l r IE SO T C" I N-I C r I O SEX LOGO. F-.RI A-7949: ,O_ aPe. O I RtlN. TA $50.0 EN .$0,500
- .t__ __ __ _I cCOMPRO.a213, .1 IAO
"i.'1 7ANTS S10ET.M4NAMIJALDORAS S ..!asr'St coing.s s P. -llam urA .I ..a.-..; 3ai-- T I ________ -20 pantamntos ao ba-ia. -
5I.ls os I_.5 5., aIsIIa-r:salo.-. -l...._tIIH_,
B A I -l .OsPUTS)DSs-DIS ULRE- S I -D5lol l %l -Ta i. Sas a. , ml aJ.O,-..'... ....... 5e Hs- 5 ,s as 's..... L r s i so 'RCA.A-0 vaa.s...a o U ats, 7"a-'.,,- ... ...e.-
il-llte-I lII r~l~ I'I "' I'" I IO. O `:T'lr4%'.O`l111 ol r IlOWtr l I'M."'11.1I-1] .%1I mt111 I 1I- .- ~: ul 5r~.1S1l-d10... tr. b-- -4 ;!.,u, .es -GarantiL No e pFlden ade-IF.
....d+., 1'. ,".'.,'. ..'i+:,.,,'--,..,I c.. .,., .. ..E544 .+:o; ;? ;g r~Pnnt:+ ,lS O

T.R. E..N... Al.ssa....A........... s .- .E..... M. -sIAado%.No. a.i-,Is' r.....-.... .. ... .. -i,, a.. ." s : n .0nt T
... l;i filI .lll rrl, as O anI lI Ol muc f DI OLOIr c O r '., ,I "J. r.'-._. Ei.T i,-i..iii_,
To -11 b ...... 8PrI.',i .al. A I 1.1 .".l"la ......tI....... .,.1..... ..... -...... Efer I Id- Ne -ioas-"-n.,44iRADIO
er.. ....I.Ili.-E..655.L.r PAR aDEIOO II15. SUSCRIDA"EUN AMUClN I ESE 7 STA$-.-ala o I. : ., .-..n,.o s, r .t. 2 S' !sOU oI slA U I/U" -a panTaea 00:1 2-a.1s
--"SaassI. O"TT., ,i o e .- or0.r.
. o.s.... . .. ....... 5 .... a1% .. ...1. a.. ..... ....1.O .s 1 I -- --l M-la..a,..".........-... .... .......1..... ..... .... .... .a.. ...a. .... ..
.......III -.. .....5 .- --IUo -Io-O ..... ... .......... d...e;a-l..,.. ....... . ...........
FlaC. t. I I 1 P EIa D.ID C.1-1 I%11 ![ Ino t~ltrnl .. .t -. ,+ 'A .....- I..nd 'I.
[[ ~, .._.., ll...I .......... ... ......f_.l _'. -.: l 'r ........ ..S O[ine.PfnDos t b E o TA msm .San ..... ... y V!I .. ....
'A T-RR M -RNI H I .---o P R ... .. .3 .....e.- L ... .... a ".,". T.+ iIQ . I. '1,.1,. ,, .,++ . ++ .. '' "." ~ U O u m n . .n a t.. .t s c n bo, .
... ..I,.' 1. . .' L F.-I. ,'...., PliaMI!L ,3,'., e -:,,7..l'-.... ;;.,, ,..al ,rzcm,.SIT,:.u;to lol '1E-- T .. ....--... ...... ........-'4-_AS-S-, )8080ras-Due7.:U-25-30.7
% ,av s T ell e ll 41 1- IN- I... :. 7 a llrrSw .. . __i _ _[_ 1 1- Jle,.i i 17-D- l II.-.., 'I- -... .. % : "" '..o :l, ,. ._ .,., L.P." jFI-.- III 9 C, o C -9511.1 n o p r d r u a 5.T as
r;. ". ', i j. .d "rdl. : % -- a... . A.. .. ." .. . .... ... I. 12. ..._ ... -e... ... .. .. +. ..... ... ...',. .. . ,, . ..,. . .,oaU A A R.1, 0
...4. . ... i '.," I '. . ..... .. ..... k )A I [ A M RN .,. ..... %l RCLK 2. .. I.7.. 4"" 1.. .. 1.. ,.; .' ...F...... rcM. RAt CIO..... .....TA. .,,f 2042.- 4- ...r a
ni A i r. ... .. . ;,, '.- a :: . _. : .a' .. .. +,. -* W -- -,.I

..$ina 2 .". A. DIARIO DE LA MiRINA.-Jueres. 5 de Julio de 195"1AA. Nlasificados

VENTAsSVENTAS I VENTAS V VENTAS. V'ENTAS-I _VENTAS. VENTIAS VENTS
. .. .. ... . ..-- - 1, GAR--- _ ESTABLEIMo NTO 53 AUTOO V 1 V m I.Z't|n M Y A oCC9. ommc 1r t L I~
- CASAS 48 AlAS S 41 AlASA44 SOARIS o Fl3ICTS RISTICAS _,151 ETBEI4ITS 5 UTN_.E AC. 53 AUTOMOVILES Y ACCI.
Oir- CIL l .i " IT I 11 1"- % q- l).- t'IESIDO .1 1"'r H 1- I e ., I -, I t C+ (- I To qb..I 11r.%.E%?! % tO MLJI R DR ON FI,?I qtlq -. s.1%8 V %4X DEL G G qVENETO 38411AN, t !. Vt T II LAT 4- M o .. rop-e+in 0ur F ,I.S PUIU.1n 1
,4, ;,I ,l o,,, -;. . .. I 1 ;I...... 7 ,5 .o lC+ to :. ,,;c. . ;- - .. .... I A '.".I . .. .. ta., : ....... to.' Sr. a.C. -.. .. .- -, C.+..."..... -....... .... ..- _.....- ....,. ,, _. .. .. I.. s S.Do ...... ..... -. ; .. .. M l, 5 ii.' P- id
+ .. " . cm -q 4 z "+e + I,+, l . l ll a ~ ~ I ., let oda dii i naet a, dco- i n hr I .... I,_. ,-,, oFall illia~ml
-.I..... .3 33333 33 33 3333 3 0. ,Sz- ,lN d..
VS., .5_I., .... ''. ,Ir..3': .31N.3i..- ..N..-- A.. .... ... -A ".,. . . . ... N".?A,33, ,,I, .... .'. A |. tI A ~ ..... .... .,,I.. ... .. do ".'

ENDE .-' .,'l" ,._L_1 TOSTADERODECAFE 3..A ~ 3.33333 .33~33333
. ..... . ..'. .....1. ... I..... ..ND.. GRA FINCA :t....... ... ',,,. 3 .3.,3 ,.-., ......-I
337.. .I* .3,'.3*. _,3'.* E33 3! 3"" 33I`~ 3d... r .,..-.* NN ,s,...
-- ,.,....,., -- -----..'....... .. .N. , . '.. B K o 33. S-U e
-P1.. I .. -L-..DIhl .f'ID hI.fl. ., i ..i._.I.,3A.~3.. I :.N- .'-i--' V04160 _I _... A l,33 ---.....I ".3lla3.3.l T aj' 33I t G .I 3 IM"`I7
.',, .1.. .. .. ,".. ... r El... .. ..I..- .... .. .- 1, F,* or"' 1 "3,3.'_r. ,,. .-. .1.
.:I. . . I .. .. ..r.A4S.,...OR E $..........r ... ..,I .N- -,..
.. . . . . . . . ...I .:_.I ...:_ .. ..r'" ... r ", i i. ... ,d.o ; % , +, ,, , o -.. ,.I .. D d ". ," !,.. .. .. .. .... . ".. .. . : t . .. !+. . _, I It..... ... .
... 7 4 _L .1.- .M A I I I_ .O L: RS..- 1.T4-- .. ... ... ..........1. -o ..I . .I- _. p .- r ... ...s- .1 5 1I ,: .7 ._" ; + ..r D ,' ,..' .. .. [ ..? ',

nnn 333 It INA %. I33'.,..,M.. ,.w.I'.
-REi'-- L, 4 LR%1 ,L ,I '" ,-, , ...-!F ',I 0,I-- I ,' ,a I .L;....r I LI~as 1. ,:e .1 a.U uuu',1.1 T,3,-M'1.2,," ," I ," : , 'n' ., "''" -0.. . _n

. .re.. 'C'.,. d," a." Qui.",, nia, ."'- o,, .- __ -_ ... .. -. 0 ---, --- 3'---- -- 3-33- 33333'3'",," "' '"' : 331,, ,3 : 3.,, Y.,33": +.-.N33.
i,: .v.' ..I. ," a .. A ..... . .. . .... .. ... .. h r .3.. . .. . ...... ... .3 ..
.....3, A. .... ... ..E, 3 ....i,. 3...... .. .' .1... ... ...- .. r.. ..i. .. .......caEND,_ `R- , D Di G E-e- 4647 1,150 GA. BUI CK SUPER D EL2 43-
rreI dran3eIda i3 3" r3-3.A0i3..3.3... ...3,.:is -- -. .". V A ,Ju -
.4'.. 1 .. i [. .-. ,. .i ~ ,, .. .. a -- ~ b- e. 1 --1. l l: 'I '* 9' ; ; e I r ,]e L -N 'ii ii 4 0 0 i. 'l --..," n I m IA u l r l 0 + B 3 5
. . ....-A.,.,.. : .'..r'. .. .-. .. '.eI + r i. l ,'la ,:14.+ ne|~l~e ~o~ l ".,," "-f 3 3' -... .. '",, .. I "O.3no'.. ..2 3B..."'Fa .Ma wr IondJ n 03.3, II
.. .r I. -1 I I I ... -.... 1..' A ."-ST3.i.". A. ","',,, . .."r''.. ....!"', '.",... { w' n m"",f' O *'" "' ,,,'",.' "73,.I.-,-2'-. 2186.3-37,3,," --l P--f. 41 y1PF..--- -
- -I','.'.. ... .-. ...., .""' -' -" .. N.. .. .._. 0333_1F-_3. _.59-1.46-51 "5 ,p w otVd G3orI.nU e 3O K .5243C

. .. _. __,- .,r I[ r.DU_7rR__ I_ A i ,_ _________ f .fl3L,' 333 ,, i'333 'IP '-O 33 103' 33333333333 33- 33333 F 33,333r, 333N3,' 33333.3,33 3e_ 3. I __________-vd or a nue
P~ ll.l." -. ... ... . ,%;.- ... ,i ;-. i. -I 'l l -[ I .... . .. i ~q q .i i, / ' I ,+.,',:,II, -ie,, AE.IN E &LUNAI& A Ka I NN DA 1BORE -62-Ii 3--
.~~~ -. . . . a... . L. .. o o + -. A. .o .o , . ,, I .. ,-, dTi o I :ell e- lrfll ]0 H rad. 'co-I. uA 0 , I' r Pe Ir -d ""'m ..r 9 1 ortoD 6 1 .11, I0, V edAdo .-.. ..... ...... ......... . ..... . .................. F3.. --3iii"....... 3............I, ."E"........................
... ....., ...... ... .- ..... .. .... ...C ,.,. .. ,., !.. .'. . 1. Id.'..... B := D OAE' ll, "'' "'"' =-. _+":-... artl.. 7: '''-' ?- L o + e... .1 '. 4.,17111... .... 9117-, -
l1.1 1 , : . . . 1 . . A I ,' A r ~ .... a i A : 1 i I .d. m e X 2 1 r, -4 5 n t m n it o ., .3 T'i nVlo u en e~ v n e~ d |~ ~ t n t~ c l nn e v od I ,K
."1 I ". :. ...; .a ALMENDIARES VENDO NE -.I.... L-AI, 0 PARCELAS EN LAWTON, Al F.CAsR s 7;,,,. ........ ..... -A -- t n Er:M 0
3.3333333330e3300333nt3re3333 333_ 3,. 333. 0. oG.,_3 nu3 .v ,
.13..3-,-.. 3 .3.I3-33I 3,L %3"3-' -3 '3& I " E %3 D L, 11 1 11
... . . ,F I Is A .i I .i ii AA I I I, I to A i .. "+ - i .... .. + e l17 j l f pI. -- +,. .1 -..5 1 -. % , ,. .O i- iA . N e o k $ $ 6 y r e o | + $ T a B $ + i i 4 M
'. . ", ,. .3.3. L3.1 .3,.. .. . . .A U....- .N... ..tA 6 -. -. -. ,,;,1.... .. oF-4.. ..
"'", .: LT-%;%L .% DO' ... . .+ .. _.. 1. .. .. . "7- .. ...., .-, -.. ? ..'- ; ... .. p ......I I I 1: .. +,, -2 .: .. ,,.,' m,.:" -,--1-' -,+ ,+u, +. E .. -,Gdd -m ui ~
o . ... ... . . . . . . . . . . . : : ; ,...... .- A ..;..... . 1. .. .. I; 1. .._ .. .. _- r? ...% 0 ? .... .. . I S w+. t H.' u." -;- ," Er 1 u l L A
-. . , . . ,, .. o - N + , . . .." ,.- ... i '%& ... ..tAaIc.2 d.or; ta- ..o- nl. A.% o-10A1D
.."."-."A. I -a-"---"":....- -.-'..;,.---. ... i .1.,- .. r.......... -o.iC i. 1... -i.. ',',--..enO e IVI o Aela71 ~ ll, "..; o: mAO OK141 i _I.. U ;1nzULI
... .... S - L'r,'_ "' : ..-.. T '- r ... "--N--- 461%"--I-ro-,------ 51 ,BL% '. NYOU ''- ,.-i Pill% TA me.m.- SE V, n-i C1.-m-, PefetoA e t -.TabiF ...Jr pltr. ,-
""L - OL "'B'- VIPLlj. A ..... MEN.,,I.. .Mx ... .. I --.,-a G-G MO- .S OAI re et ~tol11.Da~- u
--l,," i 1, .. ..- ..."1.. .. ".. .,.-,- .. ., -_. .. [v cr o N , TP .I IOI'l iI.=._-do r Cond1.U-1do meor VDO ..." -, cAUTO.' TI... r
..'.."E,"....'- -. -... .I-a %...........1 N I-,-.. ,....,.. A A _2.,4,... *,. '' .' 'I 'E{= e" e~.Uo eete +nlm.1[t0333333mo33303 Auv.Pol qRIASboqrn, ^
... .. ..... .' .... ,, ? , .+ .. ; . ... .,-.. ... \ ,--.: .. ..I .. L L A. ., r5 c o br II e vr ~ r a S 0 0 0 1.e:- 1-'7.. . e "- 1 I I'' IS- - __ ---'I .%--,15.. .. ..... .....-.. f;-r--1I-A, A-CAECS I.S t n 3.

.. .N. o .. ..- ..,,,,- .. L',B ".S ; -T I D.[i I, SCEYPUIESP- ero erne_ Tll___9 ___ __ ___ 0N33-N ,AILt 33.30. 3 r 0~.3 33333,33, l[. 33l3n33. 13,3 3.3333.A-33
.' . .r.. .' '. . '-1. . . : .. . .. . _'- ; .. .. ,. T "... ..


aL E.R: f .. O .L.E B "'3.. .. ..3L3...... ..... BUELVE D..t,3-. ._. -3.33..M,.I.A I3 ,n3" "' '',,3.1 :, ",3 33 3 30"3 .' ... 3 O 3 . .... 3. 03 3 ... 31u
_I.. .' I . ,-*n..P/-en-- -, I, .. .:or fl, S I .. .."..V3 -, Al.i30-37-3
I...33.k3....:... I.. ... .... .... ... ......3...-r 13...3..3.-33.. '4 "A.3IT:.. I '3MI3..O ..ORES CEN TURY
,,. .. ... .. .__-_4, -_ _.._.. "" ,.', :.:.I._,"_:r. ,.'L ''.',1'",..., O."PONN.'.'.' '.33--%,-A'Tai-t'.. 1.3
A", ;." 1 "1,T--.'","'"'. , .-.I.. r. ." '... ,,..... :..A .. ,,,r,,,... ,.., ,. ,,,," ,, ,,,-,-,,,,-, I I -,.-r-..- .' it, I A ,, I ad I ......I,,, .. s ......Q.ADUSLLA.3 19 ,.,ad.1. z,15.. ...L,- . AR BE.L...C ..: .-r. -.....-"...i_........A........ tI3-.... 303333. 33333I'll3. ,is 3R 3
... M RI.34 r .. ,..I 1..... ................... ..33 .3.. ............ ....... ..................... .
5, ll ':i'e '',. 'I ", .. IF :; : ." 1. -- 11 ,I I A ': .- ,," -1 3. I: - '9 I .... .. .... 1..... .. . . .. ..IC S U E R D E

ms.33 111 s A.% siE,, IIR ,VEND.J. a I' ... ....IT.I-A .3.31-3'-3-. 3- ,33,3N..33.. 3I 3III33,,033 33,DGE346-431,3503333-
..- ,.3'',"', ,3.,-, % ,:"4-3r,7 zi % -U A I C i 33BO3 A 'D3F -I R'".',1,t ,- .'...1 ,- ,.,I,.. .... .i i, ,.... 'I' ,,,..r .. I"o 3omwi3I3 3n3-- .. .. b l h. I... ..- i
--1 -'- " .. ". -4- -4-- + ,- I 1. ;. I..1a-, -7c-s-. he li ...- net &a.rom35m7. os. E.".59 e-5n3,15 C nd M itrlnla" s Wv
'.- "N.D A D O L O.R E I .. -l I .... ., % u, ' . . 1. If I..., d :,.A. hl ,:t, :. st-Vd l uy ue .. or os nu vas
.. .... .... .. .. ;. ",' r ,. .. T, . ', .......... ....-i ." .. .. .... j " -- L'w o .l f i ; ; A ^ I.. .. .. t ... 3, .-.' ...t .....1 s. t, ;.n- -- --. Nelillnero"s' ,, ,s. ae ne ri. r...... a-.,
,r...iA.A.. t 11 .L .. A. I.' - E -- D U A N AC L A iA, I I, ifNDE U nA ODEO aA lO VV/N o. ALE.B A Q IA N LA noV18 o oeclacoitns E-02ln lml,-5-
.l I I' t P I . f . t 1. . i - 6-1. i I h, :1, Iud S e n I e o d l t n o l a F o p d rl l ne." ;o r I r r e. a .u.n q Pwao n, g a o e, P a r u, uo l net] P e lomh v, I o t i
ca,... I-~ I-Iir 1I' I .' L. LLL ... .... ': Ii ,1 I'1-:11' dn al-rnv -u l-ene .rn e ..W I- P-'tI or 111+ rI ~ 4z "~lloo +,


.. .A-- _42ereAC.-31.r CADILLAC1951 MOT-.ES CENTURY
... .... ........ ......" ... l+'+l~l .. + I- 'r _e 1. ........ 1.74 l I ;b.J. rml.. ... . .. .o4fvllmtont.I Into,... ..,: J ... .. Hm.. . . . .atrrVEN.. .S .. ..' [ VlrL ZTN IN... 4e PUESTAN


r A Iii i1.prp 3.rNr3 I A .3e 33,333,3131301.3To3.r-. 4An 1. 3-at3. l3de--
I I ' .1-I.:. SWr 17.. ANF + mnB i3l.O.3 0 d. 3 3 .33 ,3

RENT'.. SIOR, EDIJI.. .;A- '.,7,,, "..3,3-3- C. CUY I.. Pe _ 3 3 3 33 33,3r333,30Sao333,33333333.. .. -y r3333 30 3 31F3.. .
p..3r3AI .3 3 ,3 I -T..........3 ...T I 3.. .,I3II3-3..A ...a 3C7. .- 33 33.............dNY0 rk, $ 0. ......... 33.3- *3,'Go n......... .9.-.16..
I ... .1 r: .. Ig. I Aa "' +.. ".. . ;. : : i f. ,,` ` ,7i .` .: f.- ; C D T. . fl -., 0 INUA ILITit 5 1 0 ` .C ....I..... ir it a c h e. I a.m. f l. ICICL.
."'...: 6:. ;:,_' '' ': , -- ,, .,: -, :., -, .-,,:... .. R : a' m, __"" z-..,..5-.- ... T '.^ a. i Fr.d Ient. ,nr. ,
_ l ttii7 i Al i 1- __ - I '._ 1 .. ,I."l .'. ,- .I .. .. E . . A :. l l e i ,i 7 .,e r. ,, 1 - ; ,. Ia -. - A "' , a d,+-- P- I o m.. . 5 I A ,~ u + e F r M
..... ..... .0 -. 1l. .. 1..C : .. .-r. ara sm1 re,' ,: F,' [ +p .........-6...... . O I,-' I... o. ... ............. ilie ......Par b~. r`J_, z ~- -
,. .. ,, . -" 7 6 0 -n-c m a e -F a -, + k + c + ,, I, _. . ., -: l c I. .... v N


1 .`- `% ._ I ., n`." ., - M7.... I,.. '.. ,I, %.,,o34 33 303 3,-3..33-3-3333 3 3D-1333, 3 3 e', .3I 3433.C ON33 303333,3433, 4333 3 3 .u n Ar
a - -.. .. .. T n . r r y r p. r- . I m_ ; a d a ,1-7.1_ .. .. . . . . ..... -, I, . . .- . .. ...D S O AR X $ 0" .- ..'- ....1.f s - A ".& ..0. ......a % D ~ O Q U P v ,,1 v as tiO~ l lfr d .e.V .I'.e ,e ,f o CA h o r eO R N O. Pn n nSEe l I+P e a r a~~n c ^ S -
-. '_;_"' '; '. "-; 'E -2 3 E4 " . . . . . . F. ..AM Ep o e C0 .. .. '7. . .. . . "..... ~ O l , T F A I e l h l S. A m1 A M .T ed K K O F O R no.. . . .R C L A... .
i .. .. i IL%11%N -~~~~~~~~.1 . -' c,;' 1." :, : _-- 11 el~ L m Iua. .. n I u.-.'. . . .. '. l p b d 1.... n vHb nee nuid + om 1 am y E. M rm r eifto ,ar, J il tla . I 1.1 _ - .n--- '-o..o.on-i So ioa
..... .. .. i, ... ....-i ,-c.... ... ; ._ dI 2 -n -"i 171y S T V BNN CA Y F N TAm LOS m .. l l and. r lale r $I ,0. L. ...`d- CtT-oo M EBL S 2Y PRE I
Ti .. al~il -, .. . .. ., .E 99 !1:!!r2 ru Ural t- a0. rattedu IT& DdE S Orr er Ce -, o orq e o p ed Ee de a n oC-1 -.1
ALTU1RAS C DEL N BOSQUE'I I h ORROROSA.. E: -, '.- ...: '_ UBAST i ;erfet.NDE$12LOODIAII4OS 35 t:A 2
CANGA.-.3 I:3,I..- .....3 .... i . .. "... i "-"Ir-_- 74-31- R .33id 30 33er3l q 4NO Z DO 2P "CORNET 3141, ^L33 l 333
.1:-A.F... .. .. ... . .- '.._ . .I .. ... .".. ..., ..M U U A- .- .. .. .. _. I....: -. .IB 11FEc r .1 O L 1. .... .i_ ,-.- . ... .. .. ........11 1TIS......cal.1 1 IS I O R"DPS
3333.....I33-3. 7'2, -33 17 3o. 3333 .3.33.33333 03 3333 h .3N -O DEGA-EN-HABANA .to o I -exras d.d"m.nte 'o" ..... .. TI CA I B
'; . .., cO r O R C L E I D O -"a .. . . n a tg mA 7 . o d r t n e b.. -Ii. .. . . $ i .. ... r-e-m ... va r di. *I ,, n0.00. A ir A i, l o' a .. ... peor a id .y ap
333333r$16 3333 Rent3$3 3.3.333. p er3 r33 33 33333 33333303,3033333393 t 333 o r33 n,3333 .me~ 3.{ 733323BOVD33 3.PN'rEO3,3n' 331 333 33,. 333o3.u
'd...TA 11 M.,0,..w.Mo ii ".. Pu ,ac r 33-1. A t,.... u333m3.3 3i3 3'3'33 GA C TR C .1.. . . U-I 0. 3 3 3 Ur330u 33.33333 ri 3etrel
.1 .:" ..-. "r"-D.33-. i $3,e-n.-r n.P n o3.033.3 .3 - .......... .........13z 3,,3,3,!,3,. [ 30,1..3.-3, r,.gvor.3 Iu,, JUT3,3333-$ -%-1 ...
.. .. . .t r, 2 +, b ~ .. l t~ r- F 1'. ,..nd.r M6 4r E 7:I- . ESO LAE S L I A corn do. norm, U -u4vo U r nl VaOcarsI N C I[ l+aobi-ioare, o. T in.
PR. X _ --.... CINE. RE A '............... r h .m AAA.. .................... ............... A MN..,. ... ..
3. I I 3. ~-4-S_ 'u' t ,. 1r . .. tod.....3. 1 01 3E.. n ot. r .e33 ." 'mo IC- CLTA7.
__ _3-IS.3:. :',':3..d....13dI-'3:3..3'.".37O O P D r3 3t._o33 3333333, b ,
---'-a-,-'----- ---- ". A-.'I.. .. I-. .E...E.. ..NI, S. ca Le .R, ,,I I S2....NT .1 e L..I~da '.It." 0 te; I f.r can ,ri' ......I..................... {,bhwprdC1t 1 Pfnr.nIT ........-."."[ .............. No..A-..
." .1 C_ ;t ., .. 4-d .1:' A,-1 Tt 2 /hll, "I[_ ldn ir ., vc. st/d ; i. PUK-,3I I33I33UL/ D$"OCUPAil de3. . 45 V.- 11e-d 'A) ,.ienA e er oe,,3e-3lid.. le.IT .L33333333 4483
... u.3 u 3, .. ...-. 3... .3... ...3 3.3. A3...3I,3...:: ,,::.-'.,:3--I3:3. 3,I,." .,a...31:337,w .mo853.,o ,
GIA REIDE... A, ,r, . ,,4, o ,- . ..:. .. ..6 I dnd . r "' .. n .. 7t. -I- ,- a ,, L ON AD Y A L ZO r..' To ..ic:. .ueolelatal no., .11i+ t
- . E ,-- ;.,i e 1, A I P n I-AAl, un'_AN .., -..,.., de" ,$ K O~tt rr o mB ea mStA S P nue o A ml d r l IJ r..r 3:NA',; Dconervi..3,........ . ...1..a3..N-3...' v, I^ N3oc1o w ,,r 1Wa 333 -/ T en e lls U -1111,e -- +' ] m ^ DR1, h NDA
. . i.... ....3tA3d3,.." t 1.... .r..r.... ..... .33..3.l n O..S.....rsn.. s e Ce 3---r..N..51.T.111.
IiI. i.,- ,, .. . .... i .. -.I.--... .....3.., .3I"..I',-..::.;n-a r e irn3r33A n" Informdo . . _113a. oIN
,~~ ~~~~~ ~~~~~~ r 1i. ii ,a.'. ....... , i.i n. -rp- .lr .E eJr r. me teIode ol n od am n. a nc7 peas. clo~frw ..,Elsr m Jnet. A J IO e A C I *
. o'Ap.- .d.1 0-:' VENDE 50.' "550 33O 3 ne.133.. un..a- I A-63 66. de 333 0 3 r 33 I1r
1 ..... ,U ENA% I i- I ,-AiSIIV'- --- __.r_ $.- Z .. ,3I-Ta $12,500 sn ab netefe lni.Mr e 3 z d e 333355-
'. .. .. ". _t...,,, .,... I' ..3.3.3. -3-3-3..3I.....3'.. ... ..I '... .. .... ...,- -P S T eneia-aosit ... .d i. A .. ... 3, o .. .. .
tire..,p ....I-'%... .if. Reg' n .. ... n. 22 ..... ir.. -,' ,..-,.,-' .,:I,.-...._ -.,.- ... ...,,. =.. . -4 .. . . . I I I .m~ +.,r,.o A,,ra al U ::-2242 l'ifanta 0051%___,-_% -.I-,..-c-1- '1 0i.. P I .' a- .. I,..... ...23.. .6-6 1 Juli
c . ... ... ; ., ....e '. '. +. . ...... ...... .. ..... ..... ... ... ,A ., .: ,- o ......... ..... ... ...-- ... ........ .I- "s A- -"'Or "' r .. . ... .,. ..- ,'., .. .. ..... .. dJJ : . . .. 414 114 L ..........-


.. .... .....-...... ... . ... ... ......... A........ T.D-, m ..... 34... . ... .. ...MUEDLESC REN DARY
11..................." T + ~ ... . .................. ,.,n. .r. - A..................................
... ... I r .... .. .1 .. iI .i- ____ i -Ii -, ii i, ii.r ....... .....,,i ,,,1.Pd.sm rO IACNAo neo~ d E_..... .dCO anRafal N Ml+mr. llo Ap-.

3 3 0 3....,:3.. --o333 3o-4F3.33 -1 -
_ __- ,i ',r, r, - "'In "r,___r____' -_"3333333"3333"33333-S 0=rA uWoS .. ucd. ..d.3o+.. 3,-1--So-e.3c.11. 333olitd3,.333m33er3 A T3 3.3 v0esL.3 u3If[19. 33 3eO d .P
.R AMON-... U O venCIA en G aNGA $3i0a00 33333333 E30 GANGA3. 33 I j': n .... s"i rA -, I 3.- -N... ...Nd3.'t ......... .....-"3-3"l33333 m C a 3330Muall 33 3333.
--r-- -.1.-. rFSsA3O'l ~c~u-A.Sar. i ,L 31,.. 313~, N33333 0i. No.333


P L A YA" M Ao i : r, B' : E rA I i, I' .. 1 A p . -. . e" , . .l r. .I -. : = j .` '. '.'" ; . . .: '; ,* p," r . U +I '_ I 1 _' ' 2 I f i .--- -- -- : _ . B o adlS n eul+ b n d b . . d o e + 1 1 c r n a. o d st A 4 2. f ol ti .|
i 5i 1 i i,, ll, , -ii I -. -..._ .. i Io .Ti -IF'7 I.I~ .I U-121......... Jli


....... .. ..3..... ..3..... ... .I33133333E 33333303 333033- 333'ir 3-133 .p.--.3F3. 333u3 r o c
,:'"or..". '7"....... ....I,,. .,- .... IUTOIO.V:Lii "...$L. i& -I 41 NI 5- LA.~LA- I- _

MendD .untoIo_ eprd 3333 _____qu _do ____1_____p Cio diTO, O, TIR
PR .. nnn 3...' ..'I33 '"-" .'"3 0 .'"3 1.""'3333 3333 SO LAE S, L ISA "A..'I...I D 3 yN. 3 hte 33033e 303033 33 03330 3nt.-
. A .. I, A0R- 16"C 1l I A IDIFI I I .....: ,- I-be.. ,- ,- PA TSd(54%) EN o.CLE.
LC t.. Bilt m oreL - -:$55- uuuI _,r ori J maeral, ,e C utuli he;

333'3','3-3.. ...3""3"3UN333LANT3',V3.33 ". -.":,33,;' ..'A3-4a..33.33.. ..33.3,333,ir3r 1... 33, 33,,3333r33...333,3333L. 3-3PI$.3)..e3,
I,33 3 3III3. 333,-333.333,- ..3333. 3 33 03,3 --:.. I3.33 33 333.33333333 33N3 03 33 3 33 333I.4l333.-33303..


_r: ,a n ormA a "A"A51. i~ ll"ita s 1. W -
A, ~ 1..1,' .. ... ,, ,e x -5 Ie ..e n .o ea- evr b 97 N3 .gyal% ,=k r d1iddinuder K _Ved do ],-5 r1- -
B~ i C l 1. ,or .I." reo ., , :.:.r. . ... " '... ." r. u I re m e q u e n o vale el d o dordon cdd'ac$3 on "'Nori. 1rolemen 1pat. Ridi d.r05ChypElr a o m ac

-- "c. .. DENC..A ONP,-ICN..'.."A R..... ,' "' r.--.' $ 0 RE, N '."v; E .eI 3::t3's e-pp ar33.. ...... ...........o o33LA.... ...3333 3333 333333333 UOVB 3S flIDU S 33",1 e.33....333.ll,
I... ..R.E..O. A.)..... -.. A.. ... ....-51.NAt -151 3d... 333333....3 3333..P.a3...... .. ............33.33.. ....
D O L O R E S'U lia ,-w 4.I.. .. c --,-... .-- 2 *M. -2 444-7 E. E--an Il~ co 5 1.16P-51l-5 po] d o 11h0Y P yr uI4.. r InBO O D M B L A O 11dI I T N P TR L O 0 a ." l
Vn IDAl us ".. ..... .. C.".." '....'-GoAr' .m EE167-- td 1 -51-7to ilsr d e oa "$ti g .7.5. YlnVl oL "'dT DZL 11&. no, -Pi 4 iompunsode 12 pbniezMan,.d
SAN TOS N -U --_ Sfr_4V d nCHI_._I_-Z S%-.-411acoetmntL ..
`.".?..-J ; 'O .:".'.-; ,'.t A LMENDAREST,,. 500 ,... .i. 0 rNenl- 1e11ord.,eea Ilom.1 j 2- -VSRA wend o nemPmn N 4 E BEC -IV[NDE UNA BOISN I CONI-VEiVlIE. ;,;n... i; to ca- o.-Tab. Nt ^.n, 5 0,Monsie. astapdeinad.Trlm iasenc or-
'"_....._ ~ra~ u ;.-. 3 ~ Elt- .. iVNI ZISLRS S ul. o.hi, xurteein day pint.... int PToran4zT OV t.m,.o eD ~~&a 0m&llaUdJmnzR j.Tlfn 3
,ioI.lodo. Agldu, Aule, eon duM ar vnto
Ri1I,:i- A l RF .IDENCII .:1 i.I J '... 33 -- .i ...-",1. I 3I wm V .. ,fe, r33.. I 3I _" "m -s AL C T V LZu 33un o3e C.301-31 333 DO3n3333333333333 OM333333313 A-
S N. Q B i N- DE,- ,: hFRAIL ,, -'I, I - 3 ,I,..A ..: ,-1 .i- -oc lC//c dere3 33 e 3e.tro dt l otncao" uina 14 gr.. adO c p 3n 3A33,3333n6o gom ,0 .3333 N a33
3333 ... ~~~- A 1 I dn, A. 3333333. 33333 v ..0333331333333,33.33 333,l 0 33031.333.3 elC,3-3de3 __ __ __1,__


-II.. .3.. .. 33 . . ....... . " -.. . .. .. 1 3 3 3 .. ... 3. 0 3.... I ..... ... 3, r .. ..rIm eeIr rpo de^ Coioranda.TO3m3n,.W33 33330333-3333333 3 M r 333 &0 3 ,3 12. 3 .03.333
r E';... 1 ].," I I Tel 157dAt Yr,, "i -..-S.1AA5.' I r" r r d. __ al, mn EI- -- ENDO C IE'OI VEu 5T, l ST ANDAk p RD. l T.J.e C-91-51-56-.0 Juts.
Ile3333. PA -..Pre01. 139333". 3 953,-
. .:'.': .rD .I ..-'-o 2 .iti .M 3196-1. 53!3..3.3- e, ,k3 r VENDO ZAPATE RIA 3s pt3.33. V alo, 3. .m MO33 33, +, -a3o 43 u.3 San% d 3.33n -333-3
IiEr l- R 5.333r33- .r3.333,3 .3,e ga. 3 n rmes C ud, fill0, 5 ,Ltn J, erA y a drad $2,370-1"S 10 1.33..33ATEu3 1.W 1m 4 C-20-U52- llntr f3b..-3 333303 DO3 3lCC A CAB!3 3A;
-No ao t e rnt -,3333,t_3-3-333 3333Rex3do3Bar3ue33 33 3 do33 3 3 ,34.31 .
33P33.L t33333-...ard..,3d o. R.I.N a Irr In a I CP1. r...
" ,.. . , _- ..... . i 1.I f I! V I. D 76-4 r-Jli d ,S. c.D 74-_m.r ? ero e re m a i-m ic !de trI B OD EG N H ABgAO147 IU NA EJ*' V D C J I RE AL DO m s-s-
a ,3_3"33,3...33333133NOD33"'3,, '33" 301 "33-3333" 333333A1"1-1---d 4"3'Ply3mouth 4 30- 03 333.
333333333..333-3333 2 PL A N T A S,0$5 0 0 r3vzN3r.33 3Y3: U AI64tCONK11.5013333d0AN3.33 3333033,3333333

or .t .h. A~~e n,,f~,,n Drd .., .I .. s .,Pil P RO D T..m 1 .. .. .... om r Dpr c ot-d. eonL ado"
a.. --- .. ..I '... .l -I ..;.. i,:...... .;.. .-... :. ._. .. .... -_ .m. '. - ~l.. er. r~n. o ao48 oocar neaal.- y a gu P e tao+ ~o
',....',3333.3."3.,, .7c,33. ...331A3 33., i.3.w r I21.in-al.abric . -RAN BAR33 3333333 .......3..... 33... ..
3 "333' 3333,"" .,," 333.. STE EZ UP ADA3 0 MONT n, pl vend 5,33Ii.333 REPARTO ..... MIRAMAno,' d3Ale3, too $43sIr33.3I -r-.rr.3- 3Veplar .I 7l-- .3 3i . .,.It= 303.33 3lll3s3 3n'26o8-54
-." .. .' ,,--,-,-.333..3333.3...3.... .33.-3-.33.'.3-3,I,3.- . ,- Ar .
L-,. .. .. .., .. .-1.. ... ..... . .. .-I ..t.. .I.I.do.. . . ...Ae .. . .... ...... d,""-- - - -I" "' -' ',- .-- /U U A lcdd tUIUo A`?-C .... ... .. .... .
p .11 1.. .. l-i.. f Jl __. .. 1 . . ..d .... I 1 I CI-",o~ 4 00 M ulr.1 ~u i . ....- $- .. :.1. pr ,o-e; I vrl, I, L G.] a e L 0 5. h,Ir.. 8a81. . .. di. ... d5. ... L A S
P R t IN E A EA Lt I '' .. _3;.. .. .%. J.u-l'.. 4a Ir o r-T a h ~ a o 0 + a "- - 4 - e e d ~ e t N +m r m a t 4 11 o i l a m ~ e
., "33.." ...3.. '33" e3_"- ... 33. V N-3 333133, ... .... 3 3 3 'I3I333 33 3 3B2 0 333 :zli,'K' EN3 33333,, 333.Mo.3Mo3. 14if 3
c.. . . .... ., . .. I .. .I.... ,.... ...33333033. ..... :.......... .
i ... ,lo ueo. l{Udom+. a .. .... &l. ~s ... .. ,. .Ircd,,- .. r- I I0- nt- Cue .nI- -."... --,.I
. . .. I... . Io ..... s. .. ..... o B P f g l I U ~ l . .. -... m *.. I ~ ..- -. ; -. .. . I. h o. . . t .. .. I t .u dl e Jo... ,. + P rq u LA Si rra
b t'sirricis re333.53A :33,33I333.. I-'..3do3..A. ,31. .33-06 9


REP RT .-.......I... Ill. 37333,n,,.3,1- 3.3"3..-.EN., .I.RO0o....... AUI TM VILESV.. .A.C ..33o-.,A.3' 33-...a333 X. 33-3 033 IN3 DO3 3T33 T3 DO3 11"L.
A .......1ra ,n aCt a r~lm l.-e ....I Am rl au u nd yvdr-l .O grolvna unoMANFIOI J O INeJ at
I + r 16 5fl, y I ,1 ej rV b ra td s Ias bur~d n ,d !, 170mE 0sT- re ,tZfn S.VdL20 ."-- I I. v~tI A.. d;r- .M ~ i ti omoforl. ,Unt, i d
IA.. ..N P $700 . ,3. AGi 23, AI s olr 1 x556 0 :'..'.3 3 33.. .. . .O. 3-..,3 I 3 3 3 4 3 3 3C 14. 4 3-3-33n3rr3l3r3
..N.'..... tah sao a, PL3 NT', pr c ba . ..3 .3333_-_ mero Do- '-3do3m .o.nh...r... ,) metro Do,.,-"" "".. ,. .-' .
333- 1.s P.3.to .Mre a .lo, propiM C I $ 2,503j "333,gai..33330a : Ao, l


_. I'..... . ....,... . ........ .. .--- Doe".o:. .7.73i..3..A:33..-.3........3--3r3--7... ..3=.....3.3.. .... ........... ... ...3333333333o033, ,. S VENDEuMG.....O..[.. ... A
1 ,o, I I ..,- 1 ,- t,, ] ,At.B0.MIr'a-P'I I UN ..Ir.IyLno.. Al, u... IO. U-'493I Glrc coleJ-1, int. dl o nldue, 1,13O' .l-do O5 5la-
H1 B`11 11.1.% ,, 11R[1.1NTA1331133!333.33333.333,33,33"'3.....3'"'333.... .. ._333,3,3...03 juego 1do5.onedorLart Jider-.L, Urn, o lr -" 48-' fO
R ENTA $2 150 33. . ..-. r. A1 ormin: X- 47e04 ,-40 -i ,__ie- Y-33333.333333 ,333333 .. .. ,1..3 I h 3dro Aten33 net,2.J333d33,3MI ]4M iram ar.-333r3m-Is -- 3 3'
; ,1.-.., 1. ., '. '. 'l 'l'"I" I = .. d e rn = l :,, = .. ".'' .....5 -- A ". '.*'.'1toCar.''ll 11 d P a truel d n .n d Jo Sl df.rm- 1 ~ ld ,td .-~ a .. o .e l -., G l a
re .. . ,-...I. .. A..-II. -. ,.-
GAN...33333,I -0-,1333N3-$5,8'03., 3333V.33. .333. 33* 333,. -O33330333333333333333 3330,,.',P 3303 313mp13333t33 de 12 p-ezus41do
_______ 'A"..3333333Kong. 33.033 -41.3 Jn. 333*3hi, 3 4 303i ca3 .333333 .33,3333, 333 3.3BE3 33cabia 333 033ie.33333adio 3333 caMotornpltaola.Ps SIACRRG l e iuev,I!
I 3ID3I.333333333033333. ____,,,,_11_ .3311I" 333333VNU3PO,3O.03333333.3333.33amnt. c- 1 pim. I -g.
333333 3,S36,00 .3Rents3$340.0033.a 1334-33333. 1 3333 333331333 .333333 3333 33, 333.tpu 33 ,33.33 303 33,33331 33333.3Jr. 33,33. 3s, 3y3333313. 3.333 -0-13
. .,. d EOOClo ADIll-_ I1 .333.. ,3.3hie, It m3e33,33133I 33 3 33333 $23,2011.0o.0.reAo-$70.04,In ormaUDr
....-. .. ...... A333or333333 e 333333. 3,333,33333 33 33on33. imdnez R o. Telfo no I 12-. 311
AL. D.... $ 4I1 . . PL I.E D AG2 b4 333`33 .3133333 333 _ _ __'T.3333 b3 e 333 33
".. .... 3..Ia3 o.1% ir:A710 A E LISA 33313 033331. in3 033333330333333333.3 3,133333333 33,33 3333333333, H33333,3 433333303333. ,-had, __-.pr__.
hi3333.3333,3 333333d3, 33333MIMS333 ... 367, 33333, 33I,3I3,..3.3.33I 3so3
V3733.Ai, -it, 3ili.3 I333333r33 d 0360.00;0,.to30 333,33333,, 33333333-No.3., 3330-33--,' 3"'" 333,3,433333333DR 3333333,3,LOU30
'.IBO R A I1O DERNAPISI ,I.d 80.0_d- nt. _30300y3.3'aw el. 3303 a
S ANIP OI VIEN A R ES Z01.3333 333:,33I,- 33t. 1 3do3U ou a 0I-od 33-S ENLIN:33,3. 31 N a d u 333 101.3Y3 33.33,3 33. 3 3 3 331
..333.I.3 -.3333 3 ..3., .. 1 I. i -. A.. 71 a 15 c '. T d s o 3..I 3333333.3ej.33erc 2 etier do e af -:23333 N O D EL 3 33. -
,33_3,3-3333333...3.,,333-',3333333310 7-. .3ca___con -33o-l3do'
.. . .. . ....... 3So3Ato.3 ..33o363l3go3 3im33
3.3.3,33.3,3333 ~ -:AN ,,,. A_ d3 ,.,d3031 3133Y333&3331 033333PARAfl3033, 33303. CA.13AE33 LAD3 PARTICULAR, ___ ____
3.33,3..- .IA :. .I1,i`_` ,,...,,:'.'.'33,333 I..3:333. 4_ I, .333333333 3.3 3dcle!' .E. an II 33,3333 333331 3 t3313 4, C O mpea reia do W =31d
I.;' A 33.3I .333-,3don do, ,,____ 33Yemen3333n713330341, Tns o 3330 3, 330333,, 33-e man frild, $1.0 MI=
A I. ::I N-X L;,143333 .. 333333.. 3,3333-.. .. : ,, .D -1483-182-1-5AL OIN ADO Y A P______"'I_"I"._1 333333o33.n~h
3 - - - - - - - -.r,.. 3133 33 33 33 .3 3333 3. 33 333-333,-33I...3. 03 33-3 3343 3
D E_ _ 3I3.33I...3.31 .. ,3 "333 .333 _.33A3_ !33333 3. 3 ,.. I. ,I_ ,._ _ _ _ _ _ 333 3 3 3 03 3.3 3,o-it.3 3,nd .3 3
... R I 1 :. i.........._: ._...._I., i, zc . .. l. va 3S P 3 ,3 L 3:. E T 3 3 ECOC t t ttD P RA CO L- 3333333333333333333 '3,433.t%3 `- 'To do AS ME D D S3 33 3
333.3330333,3 -1133'3 '3313333933333 3333333Carlo.33 In. Apia. 3333333it.3333 113 333" 333=7 ,333 "o3,
1.-. :o Ira.7 I .. .. A. "".. ... .:..!-I'-313.l 33 3.o .m3 ,, 33333In -3.333333033locl.33an,3drier do prt" .

.3.. 31. ., ...3 3 3321. 033m ,,333,33 33.3333333e., 3d I m e n.e3 03d333-3n 33Iia rn0 3- I ,:,. I r -
2, A S '.I F -3 -SIN D 'P 233. 003I I3-3S3')5" -ro ote-3.3]. far ...r ant,33133, _49_SO L A R IS_ a p re c io s in iti_ _ulfi lete 'dew-iro.-N3a M A T A D E C 03,or Ina l 3ir 33 3343$ 33: .33337333, m 3
31 .. -___ I END Z 3333. o Filed.AN.,3$10;3_3_,
1A B I 1 I l. N T,'. :M3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 31 0 3., C E I A D" 'AG A $ 2 i, .3. 3 3 h i 3 3 3 3 3 3, 306 3 3
.....,3 .3 -3 !., ". '.53330303 MAR. .t I ANAli- 111a". I:.- :.C.:,. .BAR V A BLANCAi _____ __________- 333 3333333133 3 03333. 4033 33 3,s.3.3I ,3.
3,._ 2 -!2'h.. . . . . . .
3 __333 _. i. .'.. ,, I r..I.. : . 3'31.-*':.'3 3,A,.' 1,3. 33.3,333I133E33_333,,.33I,3 3333 -. ,33- .33-r3-1400:56-53333. 3..
3. .3-04- II3.. -.3 .. ...' ...I -I .. -.1. --3-*,'33 .3" ,,3.3333333333 333Lost133333330333-33333 33 3, U03 3333a '33033 IM
MIRAMAR, fl333f3-, -- ...333 )33 A-' 333,3.3-3. 33.3 .,1;-., ,3 .3.3r331333.1333.3'33C-1320-523-2133 333 33333I3333333333333IN333
I,!-,`i".7 I~c1. P~. D,;.,,T- '." _3F. r _.3333.313.3ul.I" 3la.3l33da-3,3l3',o3 T R LD MOBLE 949 J3UR
I A -1 A ill Il. M117 i... . '., ,'. I ang. Eq. uadada $2350EM, - '... onPd,,,l, e~mlchm p~ur, 0 COUUTOS *A UU4


DiROAL-JA.LMt5ddte 19 31 V-ga -9


.VENTAS


5I MUELIS Y FRIENDAS S
FOa SKRAaCAaaIn ASNTO F OnOa A0
I-ban II 'I.na iZI.a.", la-...


irlllll snc aoro oa enlnaI,~l ~
,u I n '-J. a a aa a -. a- a=


MUEBLES A PLAZOS4'
LA CASA HIERO m ,

a,. .= n.,.Baa.a. c.ana-.-n Sd..-
E. r. .!' I V. 1%,- a. .eMOOana.alaaa.aaaa.aaa c-.'aa Ji.'
11100NI La r T-a a.Sl ca >I -
nr-1 t.= ar--alr a m -14
MilIrEB A PATriCLAR


EN NTFrUNo T 5OLvDAD i
BARAEILSH0. VOALR$ -,
.a'a-an ',noI nain" Mra i

an Oathd Nafnaaam I
-a4 J.ILL t~ou


MVJEBLERA "TIENA" M-7l XMueblep contado y a plazos I
Monte 902: cuao, sala, con1e-
dor. .l~ones de portal, eamas.,
batldore refLgeraDore ra- I
dlo. Fa-tlidades pre'ios de
contsdo. TIna" M- 7197 ". y
I I C.5. -56-30 Jl V o

Muebl~rla "SANTA AMELIA"
Smlud 110, MIrique, S. Ni-aola
Doir|hl f, o .o alI, J..1l -


M LERA A"M-71
Gralueh&a contado pe laaan ordii ncleloro dell co .o~ll.rif l ly .
ddra a lor, ob de pol al, mC- r.o- l
a|doIUe, p cIbdo i er, d o rsea, eo n- I
"de. ra I n i'daeo .- a i.oal dGoran rtft lo deIpslft- ft"
padlabro d c C71 dM8.00 ES "ELES FUENIX"

Arlone, 3 etyoa deplatCMdeglt-
onado caT13r Tin Va NI S7 -ap
SaladV110 Mad"qac, S_0NiA.la3q
ulaW MUid. f.., acab.do. w30


F rSi. aceana 'a ptale aon-
e a ya ionlcas a.uo Iaj, p-or:ona
A. PaDea l a-a3an 0 nalla .aaIpab resontestlnudosya An laduio horedor C ri pdde a Iare o ie
eaaflltmoa, de-plaindeg.it0
ces p aba'Tico na"gaM-.t9pio

$8IONU A.EES ENUGNERA
manauloa. 2 alCeonde portal, ea-
mn. leea SuANltaME colchonA
bloeaodn $3 00 meonuae -Cam.
biamea mueblen Cotinda Jasln
Sdel Mont 29 ESq moa Telisqu


d roae Mr..L B.i o do.-Iau r, dam.r
Ta-dan hon'a. cpan d-t rainr. ial ai
Bta. R.80 C a.do 0- -an.-i
93 zeDs DOcN, LF15 00. Doza rMlaov


a ILACA BLANCHIT I
RBEPAACON ESDTE


HUEDLES EN GENERAL
"LA CASA DAJO"
Empoclalldadens muebele do
nliora- Taler do de loar Nunr
ca- leIa: Eeonomda p coampl-
reno, Tapicerne eon general
VImu de 408 ontoe Manltqus pro
Caro pannao. Tel-forio M-7323.r
29 1283-58-21 Jul


Por- comedor. t ri oo o$0.00.
Sain. $800 Radio. $5 00. E$ian-
tea coclna, $5 TO. Pleinanal etan
lea nuen$co a0itilo PreCamos.
calidad p facilidadea. satueblo-
'ala "El Modelo'. S Ralaei 400,
auont2que p Can.panari r
C-1014-56-2 Jul.


S A PRINCESARLJs40 JUUGO SALA 11 B .
ol~agnllico barrua t, ejittan pr'-
ronr Rea-iergaodor eliitcirco, 4
pien, boJncionando ,rrnoctamoen-
rca $125. C dma, $20. Catm1da Jo-
son del Mtonte 20, altos, prdtnl.
inn Esqulna Tejos
S C 1013-56-6 Jul.1
DEAAIONERO taaan~aa..aaa..

"LA PEALA"

m s daen a nph.Sin.,,e


i


VENTAS
i EmiE T ILU RINDAS Na

.LO ia lainap ut ICOa BEn i
ansaW. La.ia 3'np. ,dala,. Wn .ac-lur l, Vdal Tlllatn.- .- r 1S e a
ManQUINA 01 C SE-B SI.0 L

1, 1 aw de

ooali lcr ca sal Prc ot
Co- ar ,INal l O a n2 ala

. L ldlM . Vo0 N i na lla- F i-c1 a- C
ni.a -a Tenieni ac Srlna Ft
icdjdosa Ineror
a a a.l I I a aaaaI a
t-is-li.1 da e

FID R~l4IEAUZAKJS WUEISo
...o aa, nu il.aa-. rndo _n a en

a a- in
pOc ana I an,Lan I a. tal o .ci al


'aleata ia.y obetog doeaan ane 'a
1 r, l31a ea. ,lal: a 1 r, la y 1
r. Io. V a n a la. a a 5 r, a e hi
fo ~ rl ,, no -S4 ra-.ic- Ca aa y a p i-

a OM, Oa LT a1 'a a alS a a a01n a a
p ,a I -aa a .-- ,j,tao cuatoe ;. i ,e>al Dome io
portabl.es. el-t a iaj,; Preios ra
*peci.o Apaovch na yomtrcint -
ed.adas .. n t"erio r A-227B

C-8.-S.-I. A o .i
lREASUA-MOS ma i.t0
C
A K-. I aga un lult "a eTadsmsbe. esnras Pnte 3a en
otrelsoans partien c risae s, t l
tula nt li la l p ibetos e Y arts a
nuyme e Tenent Rey SerItmo4 elltreios nespcaes Cior lan p

3Jergao. San Raset, 618n Tao-
preif aso: 7-7 ie,- r ps,
plogn0 Comedor, aao a mde dort,
olasIe. ports. cianA bnt9d-
rladon rblolalea ara"la27 S-

___ C-53-5-630 J1 I


SLomAnAu n m' ebent on f an
ad aconates M. t 357 IoS t. e
Alnea porta gi geda b t naldo-al-h
oa mpluaecidL Peit. A-779
Saogn Ra~al 803-ta, canlo caoa.-
na es do.C-75- l aA
"KD COTA % II. A.51.1)


OMBAEAS E TABEL CERSa-
gnaet, nueag.de lro. De, pl ie
V tporablnes. su e roas mu eble fn -


tdsdoa upn do jiaa de "la poa-
Agullea y cavldadgpoepoco sadr're
rma calas PeaLdta 'cer -anRael


Sain7 RaasiT 803-807y rasiesoqai
aa -1od 8C-4-56-1 Agot.BJETA3O LIE AMOEERA- :
Aronna pheimoee todo oaun "aa a'
3ria taen, stmar0, binoc anr eaona.


irel. anamo, en ua anid. mjacr is d i


bettosi prlldM ad poclw Mac dub-
roa Jari biera ".e arla t,$1a8e-, nnquaoe a 8 e o dLeaG,teiaon boheaf Serln, $15000S-
R~El 824 Somleto undoe
C.5-4-58-30 Agi.
indle tipo. toe pl oeorba y"E l y

t a nal ancan nFLla Pr ine a'aa
T i -311 nI.- lo

Sn aan e REle.l 40 as, eanonT-
SUBEIN ENTRATSA


in acm maund.i.n/n c-pa-5 1Anne

Redero radores an $13eln
Mr eauesaion, brdo7 ae., bpla-
zas. M neba 1o.119yuandJo aq uin.es
nueon Nncuasal. Smorung, $9.A


pI o Caoiparcai asr.a de .
re pe 86ece-NR Jsulo 7il
80-87,es. M u na Oqdendots -28
C-55-5&30 Agt

Se toman sum muble enfo

do. Hag .... s v ..s'Ita"La' Hon- ?
ra1 z" ent M onte a 3rll 157 e 1tr


Atoia y Revllagigeo Vun rll i!l
rrl, nuy c ]ompacdo e in t A -7795mki

-,, ovi, e s. e .. o Jos.,Juries-,=

3l jiera I&I cOl d ,. 11ua t o oobs

M2~cis.encuhapade 7 pies, ib
00n Ceveoraa Strioa cola-00
remb, detdes$165,00 iaime1re,$50
rrad u b olesmu lerte "El0Mode
RIf", 824n RSfaedl 49 d r ~
C-r' 54r' 569- 30 J 1h

La C l a d e P a P r d .c :


VENTAS
VEKIAS T RIFRIGIUGRAOIRS
I IIFIIIIAEOI OILrO ATORModa. ConLado $135. lda pla
ad. Pt-0 y $7 50 mensuale- oodoiprela hoy .maol a "Ca
0nada'. Doce P Trece. Vealdo
0-2380. D 8776.7-IM- Jot
DE SOMAl D CALUILAR
.A PAQUINA DR ESCR&IBMR
Port atileta de rLesa Nun ho-.
uho, gacantozadas Reparaclo.
'ae gualan Curl tadrors 'ta-
ilr donde onatrodyan jen, d el qus
odlseen adqunir pracicads qa- de
icLi. Condos re13ere5, c plazos

ae Naclonoi"'.Villegan ISO es.
ntrada Tern0 e R7 0 mensuale.
L C' ela hov moimol *"aj
Oin,' Doce' v Trece. Vedioa
C-1-80. b 877657-1 Ag

ONTADORA NATIONAL
Dlstiotus tipO. v moarnafs S-
no~truidas coonl nueanzdsVr aa plnas yin
feriquinas quderes cribir
DR SUMAR Y CALClULAR

Porta tiln ercit mes La Nuea-
Fuso, garanlizadas Reparacio.
tea e igualaB Coriladorit -14a-
Iona]" reconatruidas, d SlInlos
nodelo, gajanluad&.i Alquila.
|~OB y exigunos referericiasna VUegns 359onl". Villegai cas35 esq.
ina a Teene Revy A -9915
C-13.157-1 Agai
IONTAEBLES DE OFICONAL
CDist hierro, m aanoas csrl-, aunotrn calm,.ear nuenas v
_a. protect'oras cheques, arch.
'a. anotarios "AI-Steal" tarje-
etof Kardenifs. Alquileresl ae- la
n "La Cal". Vuea G,3.n59 cs". Co-esqui
I Teruna ORey. M-.838
C-130-8081 E-26- Agc7-
IUEBLES DE OFICINA
Cajaz hierro. maqr. nas ,,ell
Vr. dumar y calclar. nubva ni
i, pra.ec.ora cheque. aril.
it. Archnos "AlllSteel", Larje-


red Kardma, bu. n y pinlt aree-
3. "La Casa G.niglo"1. Com-
otela y O'Reilly. NI-8638 v
61-8081 E-9264 .7-6

IUEBLES DE OF 1N
CAJAS DE CAUDALES
Varioa dseoi, ocaob y me-
al. Archlvoa metal Steel-Age
odoa tamahoi, y para tarflaim
.ajas caudalea y archivoi to-
o= tajrr, nos. Mimeogralos. tin
a y pap.l Stencil. Alqulamo
mexogmos referencias "La Na
lonal", Manuel Naaero y Coin
asal. Villerga 309. cai e Iul
a a Tenianto Rly. A-9B1S
OLQU0LAMOS' MAQUlNA!
de escrihair, ahora, r calcJlar
ontadotas, a preci-ta modlc,-'
onl garan ilas cometcialea L
Nacosnal'. Viilegas 359, cass es
uAna a Teslene Rep
C-129-57-1 A1

I RADIOS I APARATOS
__L__CTRICOS
Drion diefII in b sI YIIne-


.aop a, p. ... a.... ..

SGANGA

PHIUPS 19517
Caps canoudales y archivo Kfto-
TELEVISOR" .
AHORA Si-il ENTUADA
IIIH- IJI II 'rrr n~r l l!
RADIOS PAlA AUTOS
bpiLa ado pa Ml a eaoagiilla faa al


veona anuversarlo liquid y
pi,illa ,, ilegas 359. cItl enh ui
aoa Plifico de 5 tuaea poc A.15
AQIAMOBASIN EAUADAS

de ecntrada pr $r4.00 menualci

mopu l n tado Ia e ofrce "Ca.
co grntma noersaioiqda 1A' L

LoNada", Does y Trece, Vedad
91-41-5-9-
* ISTRU ITOS a USICA
aIu. mDan. inra I. anIn CO.
I.'da- haon-n 5'.nbe
a rlu S .prl"ote iri -


so.r fr s lrza i .m,63- 16-41-1
menG4te LK1vo, MARC% CuDI,,LLT


doa a ItI ". ot p n__ Sat C p.. 3-
043wsoIa- -
______ r __FICA_ C-l41.
"oa " No N r~ a ot S AKi


DIARIO DE LA MARIA .-Juere@, 5 de Julio de 1951


Fagina Z9


VENTA'S I VENTAS DINERO I'POTECA ENSER'ANZAS ALQUILERES
SINSlTIUJINTMOS MUSIC 62 OBJET5O VARIOUS 64 OFERTAS 75 PROFERSAPR EORAS. PROFEtORE_ 79 HOTELS
ME ROIa KIaO.. 7 P aa'I ____ P- 'l l a IIlaa asalaea min,j5a
-eraI:asa.-s..--I a a a a
v S , .. i c : L ' =r ." : : : 'l '. " " " .' ^ P A R i mP O i[ E CA s N O P I E R l *' . n r u ~ u 'n '
,w.:;;'"o= ,, .= .. J ,ir i..r..-.u ;..... .... .. .' ,. j L-" -;.',o ' ],-ni~po \', a sMart, ,;. .. ... . ...U|F A HT
in n 9iy -1% Iapa A- aa- a 1 a-- a-I.aaa'
VRINDO _A_____C___LAWO NI__S___0'AS.. NO P0 D-342a-1-51.11.
a' Pa 4& -- -:. .._. -.a- ,.PAR1.1HIPOrECA.N IR __________
al-a la -a-lon,- a. a'a"-.- --1 '.o mpe 'ala acr a. a I -L L. I -
sa;,, s . ''* P ... Ellpeia n..a ...... .... .. .. .. ,,' HOTEL MANHATTAN
IN d an 9aaaRaN ..r.. . n ,I. '_'-i.a'-"at .... N ,' I-I sou ,,,,, ,, ,- ,, .. . .. ta.i
,iroaa .. ..a... ..... a_. ".a a a_,_ a P l ap, ,.a.. 1 ,l Tar. r n- a P er,, --.. a a .... la. -a aaj r
Imll sornid a eanao d sro lc-co--' ' ' al r- a
pl. -baa ,n .a 1. ."a,a'e ll Iarrra. A .-',, .^ .- ...r. ... -, ^. ... ..- a, C-E E Ia
.=. oo ,tM~o ,e~ -a-l*'oans. COFRES OF CALUDALE,' --l---l",,,re,, a,,-l-Il g' '.',l"a, ---'l/ T NT-Ul-
rIr.'.- ,aare, 'eoar Dneo .. ral- ,.~ ele -, ,,t_ ',' HOTELd TROTCH Ve Ao 8t
rEO .L P T Is. i,..p . I ,r e r,,o lrU n eD r"" C A ,O, ,__ ,,1,, ,, ', ',l. ., , p- p, M, t iA e s roa -L
ao -nn, aL a.e- P .n I, a c .ac, cr,, ,-ne ,- .' Da., Cp .' c."" C pra C \ T \ .. .. .... a .. a ti--a, pdna 3o
eI.C' a N I V ii

. .. nd -o dCaalar,l,, all, l, amas r. . .a.'a,',,.-,a-a-. .. aa-a a aa .' ,1, ,- ,h,,, cio oe u n, rodon

an.nd an3-11' '-r. a Ln.,.^", },,0 -' I r ........ '" h '. *'* '" *e n n con- ., P ren cio ron-Tennfer`, Dosm ri-A" :u'7" ^^"---- CO'To"---Me HOTEL T OCOLNAL
PIANOS DR TODA GARAN- Trc,-c -- ,,F '.-I ,, nIwra-n'' ". -,,--... Eurnenado aoc$i-
ita po ,de der e r :, "en La *a D. ,, .'.- 6 I UIIl-* I ,, .,.I ,' a n jadin.
daleradt a dPre pa ,- 0La m1odl', er -. b NATIO A i C I. "d m a a .. . D. e. _." p a-
t.!as -maca ms inns -acteditn os; .. - I.. . | .I..O.a. aI.I... ...I .. .. .-I r es.a .
.K m .505a r-Ra m. t0riad --- s .:r esncm

-el 8 -01 conrl.,.. .,$1. cr0rr Oerelo p C -9 -6o aer l,-a. -r birii I Na O r a " .. .. .. r.. . . .. .t tI o.an rcer*onn aq .,.a..,, ', "" ,' La,- ..E.N ER SA'a La E INTERESAi .....L A...A.P. : T"1"1 1"1Oi
-as .".'.. e M. .. r. .. . nU/a' -i7L re La'iti, a.
d al-c de a. lani NIL PO~t '- 1 IO MALU S-c I" .. ..
PIAOS"aDEIT'Oa-lI..... '-a ",, a^, _ 4 h ra r_.L-;H'" H L'RF' ." ".,P: .LA H rERTAson
rtCn r he ~ V e ..'a d. . .. i 3 i o f q le -.'la.-. .. ... .. .. ... a.. a .. ... .....p..... .... .. ..L* *;b.;;, V^ 3tT, er.*1,'" '^ '':e1t,,, ft'l*n i S'G' ^N 'L l -. -^R^ '^~ r ^ ; ";M^ C ... .. ,:
paae 803.807 v 's en "Lou;r. '; Ir larleia r..e.aFr i ',' . . -' ', ; I ...- DE . .
Ilauaa tl L) ba;..t.,- 1c J,-I- El lar enIsjonacdnvic
Ic. I--n'P-- Tn Nan[ r a ,p,---'rrl.:Vdr... .t. o en SotO u ro -U uanldcn I )' I I T BE I I. ... . .. .''' p Oficios
riAN" S, TELEVISORE ra _l'ena'__,_.", elu'-.. '__--_.___. ,.._. Lr inmnro _-,. .:--': .... :-'P-1--.,--------
ORGANOS0 a t. I r- I i 76 C]EG a.


Tecin en;.^^ --^ 0 calstolca --*^- "- -- ala. Cocio 15910111^ 0 COO ,I i's ** --- f
micoal s Spicola de b ot-de_. ":...'-."5,r'..- .a...... Is'. "" -9HT L HE ANO "
S m lcasn Hla u -i d p E ulil'a a- [.aIn . .- -.. f.iE7 7.P,,. E P A A, '.. B- o To-ajndo aludo .. MiguelTe p Glnt o
cola l o'll Om p 8.1dm Ill a .i.a.a s ..... 'IC---r '"N o d'"' '" -"" '"'" "' . Taini ; .S re n- A, e' aor L
bacodacd a n pnorahL o- er cc CO..:, OI R NTOA I" --c I 5 le C :.'.I- Us I s a- .a..a.ltin
nal o nd-a :50 i-'a-= Z l " ',r,-a T r F' nll-P 'a 'I-l- .a.a...' -. " l,,I . .. . ,orc ,,-.______,'e____O. -e a-o-en oa "
dae e aais.omapnae Fu iai c~,aa ra-~laa, C-hla.a01 nb ACD :jA HOTEL EBIARRT
an.e "L .ea' C r E -Ia, 'A I '.;: ,N O*. L:, ,;; "; c" 1 "" ,' E3u. 11^ "i^, ^C '1;'. ;; ; *;C,' l''" '" '** "\ I A ~ r IA D R N i-` P AP A FAM LI ESTA BCE
" to r iaalla F vv n ae -:-Pi. . . ,nd, aIR freni a a- Capltallo
SI I ANM ALES..aa.a.aaa..aE 7n naLEI a NaR'A' I a .oa .. .l"...
Rafael 803-80 _een 24 horas6.) aicina o vata-i'IdrdnIIl-TELsRO7" ^'^,,*er ;'Sp,oet^ de'ra',*'^ a': ''''" '"""^ 'ATE T" .....CINE R T' Z S '" N -r ., .cu ':\ **.."r ,"*'"e',o |1, 1 "OO Ir *'*' ...........* "^ ''
a .. .. . .. .. ,,, -.,, : ca.- ian1ro .. le. A a..'a
cot alu oaer G: Baldw r,,,li-. ., .. :, ca t Oe a Pa0s
a Gr10., D,. ____ ___ __'___. a,, ia:" S, I 73 Ca-m- ... ... .. n ..... to'I.i
0--al a r an :,:it .: la o 7:,a.haIiNo' am ona

: A..- RES .. ... ,"- DI-N"'. E' RO: .. .;- .........'.*;-." "" "". C ^. .t ir L'.i r::4--N.16 .1 ,, ~i l **....*".... ", HOT L I ARRITZ0;.?."1

^ ^ '^ ^ ^ '' T n*.l*"1*: "'" -, iI i-.** LvF-" l.l .i .-1: ... "'l ,tlPI ~|D -''1C(A rl~ S UDLAb TL' Lt
,* ^ ^ *^ ea'^ , -,,iS? N ; .i.i .: "4, ^^ ^ ^ ; ^ i ? l ; ^ ", I ^ ', ., . h no p d ado ^1
Oo'1- Cmm'mmmmm.. as as a E.. .. ..... .
I- aD1 S GON AL C RS I V I,0 .r157 nr l e. ..-.. o .'nSI AI U LL ,n ine -- ^ ^ Doica in .; ;. , '" ::i:: '; p 'i; ; l*- I ,,nlahl da .n p r *^--tN S O ,L u, .
a i'M: ..U ,; l I dI /' -al. 1.a I I olIpa1 IaI aaalaaaIaaI i% I pa; I%: '; aO%1a PAGO 1 pdaa ad aI C a a'i ae Il e e l r. I
in a Ci i.m-c,al'ra a. ILI a F HUTC IA COFe) ARA LAADAMA
Or ..T.1i1.a1.1Ia, I.a.das

a a s 3 -I. '- -., ,. A' 'o N' my.pan, 100 od'erM 60 ". .. ... 7,*PEsLQ ER.O-'
bl.Pa.n'5as-aujaon. 7.eleaan .1.ap

- -,r r 11 L ,n11U A o CI;.,1.-,C ". ho',an u'l a a a foadnae l raa .... e scu.... 1 _ iiCASASD,-E-H.E.P......-....
ail a' ena ci "Late lonoeim al f-


T-J ;4ra a ;l ; l:tle, an oc. ... n r rabaaellres do O.ial a 0 _.__" _, GREGG ,OBISP,, 310 i "'"* Colin Ave. *
a ii R e n 9 i aIF n t e E ll a !', -a L anlI R E
a1,4- 1 r n aat..lbfiicdorhabitcionon

a ,- .I... SA -ITARIOS', CA PAS DEAQ ,- A"INTERS P1O A R LS DAAi ---- I- I-lE a-sn 1 "Cf.fe o Io
J. N S Ti L.V O ,., ..... A ,M _1, 50. .' L0 AC A D M I A- R AINA0['a- --a ... ,.T I 6I 5 pn 9C) 1 a-
,.>ipar a"maainli'an.0a ____________________.107 Nor uos rpedd QIEDADON' EN YA TE ~l" 'I1'C ar~c Ni~'~~i ."";,.';','^,' '^,;".
"AE ,S.VEM rARC ACiIOESR". E.. kILLAST 170 CONTi 00 "-,..0. a....-" a a.,.. T. a-----a
Tenem s an aisana Ip a a a a6 COa'AO


^ ..,,e ..os Spsther:de1-7181. a^ ~ nt ^ I~ -Cl r MARLA COICSA ECO .A
E Ds ..lOPOCRETERA 7v. ........ aaa A-aG626. P RAa-- A ,. lA6...o S".o""a -. -a.ueol... .. y
a N A -'Haas IIOc1.1ana1ES 1 a.oI'I -n-N-- .g [a -.. Cr-..'7"_ -'.. 1 del y.ata.. atro
is r" i 1, MM. Arro txr, a I i L U .. :. '. -. .. .. '' ^?m'.l':,,aldwr. 1-c c-t d. i4
s , ,., ,, ,., a n, 3 -J I-a a _,, 'ne" re :,,ne a ,r,,;a, ,e,.'"a"' ; ".- a...a"
S-d_ e cle pi..1JLa nern a .. CONTADORAS .ATONA A..- aa- a--a- AC... DE I P. ** .' .. ;.- .;,1 rr.ture'A, ll^ "'S'B& "?'. "!l.^'?l' ra. etaell, osf e lt ~" Be!S iu '. U 7"'.',, Sen rit .... .s, 3-*,' .-. ;" ""'",...',^:.;"; -'."', f*I~ f 4nnrcie I c fb e
01 ELad uelsd O cra EJERCICI-D" P5-'o6",',.1 ,, .1 ,, a ,,Iol u U Ir a-- I'" --- 'a" a'aala.n"= .Ia
CHAPAsNEGRAa I-a __s essamel__ eas
a'aaaaa-n.,.DIN ROHIP TEC56. tada icr s 01 aa -na - la lsa~n aJuad

Caala.',au'a':ooa a.-:' '.,le"v 41 ICITLrtIES~ ll I} L i-oO a-- lm ....... i:.. .... . . -. a- i 1,. a a .... ap . ru
c 10-_on .1 i A r.:.,is h_ Rer, ar a r. uT 1 ,s a-1rcl .aet-a h i, a a n a a I


--Na. D-U;Ino Nr M.. Tl. er t E. 7 la- r--. $7"'"Q n IR I a ,, a ,.l-. s a A .

E-nla141a3 ap, a c-,1'a'a',',- '. e Waldo a-9 .i., I i a -. .1aTl7 -
a a,- NI- I .ac-,, C'..a.... I .', )s, HOT'L B ARaRa.InTa.

7 A 0-.!-aHE"ORR ESE TaI D O 'h1aII.-a.
Con fnnhoirpunannnntaas a- on on aaaaaabanlaa.VELU-
.a..p dala a. a l Mo nit409V dadoab--1 1, C ampadain .. Z~apa a -C. Veatado I 111,n~= lul il'l C OZS FAS In. an a-a ...I.'1 i' l a .N - I 10 N 5, a.on
61 DE drtACI toL Ni ilog an. I 1 1Do1Ora a a- INE O Nia-ll', nncena- t I -If -702. tu
OR F I T I I',. ,tu

.. BJEr T OS VAI. OS. a. a ...II,',] . c .E -8 57-80-1A
"1 ,....n.an.ocean.a.nan...-an.a..1.. I ACA.. ... .


I.aIA-1a50
DE lll' M. 'a.a-'a- a .3.__aa
.. .MreTna lO leTli a al-mOinla III'arON Les.... o.... ..K"*.....

ar Ias- porter lid I d.I ,,No -T al- I N,, I '- --- a il al rll l Pa arna.
aI a a .C:,l .. .1 1.. a alo.a- ... . . In tt . .-,-.. a-n... .. .. ..

ra .A s'a GAial11iNaaNaaIII DIelatll. ot-unn. Cl2
aturr ; a,', c. -. -a a iia.,a a toI do New York . f oo ta .. ..t. . .a ,-- ,. ,ii i
hiaa c ao p.. ..oA,..i-..n.. ..l. Tel!oT:..-... ...Pade.Va- ..... ptii......afis I-a na-a
ai. ipl ,'aia a,ltal iai caa ,','a,81,.- PAG. S AND t ADELANTADO niaua.o ; ..' .. ,-:. 111I aa- ..... alalap h1. tI-on "a u
a letdo. .,so i-, ,, -d IIArAas O M LrC, 770, 0J1 on I" ... .Iu a A. II-
a In I3I~ PaUTANIIU~r a~. 'a a'ai'" .a "i ;". a era ANELTA,- M,,DhAS. ,, NOVAS my .00 'ofaos hO algI...I- ..... Ill..... aN- ...
.a Me ....aa'a 11. 7S5ntC lES 0a a a a acn ll. a 'a an i laaA "".-
lon-ru. INalaTaut! er Airc~l 097- a
aaiai- a n. ] ,A ...A I s.. -.1..I.. a. ..- MANSION IJU
Sj ENDEIWNVNOnA R o. OSV EPRIOS 'latilcali--ai, iola.n, naaNZALEZ l R ES .0PRAIGEN RAL INE a60d,. ClVEdo
mce11dNpdis9.-l-ascada oaus $ 7Ialp eail. i caliaonalrd,-I-
I m Bu.a, 00' 091 apa'l' a. I -. a. l.. .. a Caar. a, a a.a

rcld a- a lnn ulo. P''"C."ns Lnaaad o F. nnio7notuo o Bta,$17. opna odao
an U1. 1.n ...a..no CIA.isn-n I,,. .n. ... ..ra.-m......e .$1,600,..... ......$.....Ro.uj.a.. ...ilo.$0.9..Re...Ifl.fl.uiua"-ra de.ror t -,oaoa es," a ,',p o, o R eg n..... ....... an ,s. -67 PELU UER0
a paloaa p ae a nanas m' -, dincts.Snofajo-Ajuael-Lador $209. 'Aclii
i, ..aIa p a'a ni, nil .oIllaa. E atho? c -1 QL-- . ...1
...... NoI.-uJ .,.......-".. 1 -... I',_ /- VLKA "U t CASAS DE COMIDAS
t;o ea, sn e aaaav la a ero04635 Np .un 208, .n.rc dati o d d uinaa_. 1- a -Uan...
g n sa .2~T ~ d.po~ 4 OFRA aiaa -247 I Agonlo Unotnon p-Jugcia.E- a ni- ha.---- a slese cr
ar A, ...n.a aa ,ala A'Noi4. a i_ LLeta'. aaelatDOB IE", , ,.L, , a. R O I -- -a-, slabtea -lo t c-. Mrs.-
~aN-taica-aati 170a lliLnNnrnn lapl0talna0 laoaaa CA-NSAEM
a e ..a . .ian anAt773 A-77aa ,ena -,..I. ;..P.. EC , . .. ...I ,.r a :. a a a aa ai n a

lot.PA aDaaEl ia la i.ir.Ni~p aaao,! an UafOa 70 ITRSPnALSa S 1..i_ cn' i.a a, l -aaOaaaenOcipa. a'l 1 aa~ -
Pz.n Io' I Ja d Ioans anp Aia Euairacon rRajDicldi11.1 - - la.-la .a aa-F o.309,a N a a cnn.
ise a C r.. OIVI OMieLa, ,PtS.-,ur"I"- ,-8 154 -80-15JuL
I I jr 11n0no d a ca11n-- 1 uo.aa.a7,,:I.I Cy -,.U -1 I . ar . .."" N ....I TL_ A I_

- CA S C1NTDE A SUA :in ..--l ..-.u.........EM... n"nTatanteno ci..... .. ".-. r. I. r .
I apaNnL% D&N dapcIaNlTraLaliada oncaVonaaa ad SE-- .1 :Yasaaaipasaes-as.s
dan neePdlea"a. Naeinaa ~ASpM aalairlala an A cOnOTcd anO d MONd OOA y lOetc U it rue a -ca'aate -- - - --- ,r .vf.. ' Ai 'aa : nc"ien pJ nadu.sc~r~lbaso amls
In. ollaip n aaptI nr 3..3a. a ia tOU a san aen oF`,-4-0, l o a .tri-
d7I... -aa'aa.la1 a o O C
-U VENDFO S ON REPARA O$700 14...... .1, 1.... .i CEnb .... ..,o r ''3--`... ; .. 8-3. -7-9 4- A EIlMno.S N j _L M

a IBI4 ul lnfmtl- = . .... ACArtDEMIA r A -D-ROterauN- j.:e6

CHo P t N.EGRA, D.lil,.. ll I= o. ego EaVo Tecm. a.10. ,, .'a T-,,i;IECA G LAO
.] l.s. r"ue-!1 .-11 ~ ... Nepune 208, entrIe ndusl-ia-3'v .. ..-"1..07 ................

v=a* ot d. u*. pim.IN A 0FEER T LSAS RO el -12r54-70Fn.r-IAot "E DO L CU T ,:,, ,, '.a ,, t.i-,4 JU
= t-Is.III.. I.Nr Sd7ru11u',nmenn, ra I

-!'111/dlI 2I -O- Do O I. l .1 % In. E tF a l n r d c l d .. "" sptll oe -
-uv e~ oo o our B nig rLntL ldU, AT cOIDO COetc Zl..
L rui, dod e Ct cm.., ,, .r ,.._, ... ,._ .,. . .... -c e F. .m O .. .
AXIITA'a]1,- as d"'O Z

1. 3 e 0r 04AC i4sptun2 1A 1141. 19 .Q -55,4,ltos,
in... F o ..., o noU -l-0 % [ '% ..-' ; ...... L Di T.IO .: F-7028.

Pigina 310 DIARIO DE LA IMRINA.-Jueves. 3 de Julio de 1931 j- Clasificade

ALQUI. R ES ALQU'ILERE-S ALIQUILERES I ALQUILERES ALIQUILERES" ALQUILERES" "ALQUIL.ERES ALQUILEHSEB
81_ CAA ECMDS 2 AATI8NO822 PATMETO 52 APARTAMENTOS 84 HABITACIONE3 34' IEANFACIONE III__ -- -- _OPICIMAS TUDADO
ej -...dtloArinit.IA,..It ......I-..S.-C
c ._ ......... AN ......- ............. .. .......-.rtr ..c.................. S.......... ..... .. ..... ..... ....QF-................N LQ..... .............. I A ....... ......... ALPAR& .... 1 CASAS AMUEBLAuDAS
PASAIASIS' S5SA.SAf l bAilSS D DIIAS (o,0 fl CDI SAAYASI A A55.l.lAS II
A. lIaD'SO'd ,I. .AS -Sc. LnAoeA ..TadA ,.. mAT' .
ql ...'.]'.V S51r llzr..1 ]1 |/0 ,' "'a- ,. ."- ,-.---. ,,T--i --l .. ... :,'.i) i r.Ir, -erl. V 3p 5 .....m a -ir rt..r 5 L~ .Pr.,.I;- ..I ] : I-1. 35, PD. ) .l...I.dl Pl lctio crtuiNt ll 'i4"i1 .oo15= .I| .731A & D DARI BDEN: M -324
-.. a r IT', S ,1" r ALDDIDAA tAEID PE forIt.' AS'"' "' AS"A-.. I AAT DNE Iaa* rDAA HANS'T Ia d r .IAS
.... ..A-A.. ..A.A SC.,5 AS 11A....ACoS....l.a5l"SS AlAS"SI dl____ 2."SEEMI l n a M .-
... .. . . .I I 10i...... J:......... ;,.. noG b 1. -4 f~V. R .- .......... . I ... ... .. .. ..
.. .--- I .__c;:, -l'.S7-,AJ.A~t`iASSA as I. IA.:`AS, ..L.- A M 2 Go..,.n AuL .-.y -0A.' SA
. ...a. '" CIS.....a-
.. .. .. "". .. ... .... .. .. .....".. -L C ... ... .. .. .... .. ......... ... . . t.Ilm, F.Fru- .-I- +r .51. Noticed.. ... ...' ..." 'sC'.''.. O ...


A .". .,1' I "' A A"S I I I I l A .' SSAI LAl A -A15
. ...... .. .. ...--,.. ... ,I_'" .- r- . A .....- -.C -.l .. 8 L O
-II - q- -,RE ILLO. UNA.SER.'A MAS.. ... 1 "DA.-. . d_ AS.. . 4aSSaS1 .....A .. i CEr R O P:a uLATISCOi"-TASel
826 EAPARTAMENTOAS ___---'.----- O- I(I -_ 0 LAR 9At ALDA4IL%. TDOLIAOV 11!. cA _ASS--.,.,'a L.A ,S.. (FIuarad"AoIS


aA ArblfflA iAi,.I.AAI57 .A- A -1 ,*A....--_AIu .". ...N toldAAS. IAcimr pa an truM I 'Ig i. . ...... lan.ILnIe.
,,~ ~ ~ ~ ~ '. = ,.a . .I' "" M J 1 11 Fl" I -' I t .. 5 .- I- I[, 10 . .- t dd. t ,x i .. .....-Q x -I III 1, KT,' rmlrit.a' sc P OPO us O lerl LQ, "n III 11.114 i+ ) IIJI J


A SS+S. ,A.iiA A.. . , .. rAI ;c -A A.' l..-.". '_,lA ':I, ac..", h ... I.'-3" I n ..ea....B C 1.. . .. a vJi.
-, .. .. o. ` S!....."... I. A.. T... r "- Q" .-' . . ',. -,,-.. .-,, .-..: -.. tI ,- ;_ .,c ... M. 4 C'...".' .L ,a- tole.,,ant .. D.,D..11.. . SU... .... .. ... .... ..
'-6f-I 115 A ..'C. -A,-" -; -L _i-E,-- U _- .p ___W 5 -A SS SA'A I-541-IW 0AA .'A A O FICINAS AM UEr LA-I -JAS o-n .i ," L a
. I'-2 S, .. E `G- .- .', ,'.-.-;-" ..I-,%I I,%% ,L N 'CL-i ,,-, u, + r ,I .. ..111 : ,-' .. _,_- .. '_ I L ,;'.' ";,. I ';ff' '+, '+ ,'. , 4,_Ll YACADO AMAIDU LO ACSILDA T SA+ .I_,Ae- t S7A C S".i, _... F, Ni. 7.lre.. *. l
a. ...... . ,-a'r Ai -,,.D iCO -.Fa lN I IF 1 11 T ,1r VE .P .i r e la ] r . . ,. . .
.q.' P 4 ,MI_ .I.. ". m l' -- ,- Mo p ..- E- . - --['" '" ...: ... .". .. c.. .... ... '.. "rl' lll~. "l,' rt, Ia % . oe: Ia ] IA. WFA IONK -l%% r..... .a_~ ".B. 'r. I !I'.."e .[" I { .LA.C | U R O A
,. ",`7,-AA 'N -. ,T -1,, A, -. ., ,n,,,x -,.ISA. ..,A ,.,AASS,, *,. j.A. ..
S ... .... ,Aa Z-- AS -,- I ",',. A, V,-='i .,- '1 <,A'I "A .T ra" a AS TAS I .I A A. A AA_`AA ( IE' IA.
.._,_,, '. ;,C.. .A SS' .. 1 1 4 11 ."I I ; S"-;/i' A--55-- -5-- -.e. J.- 5A.o ---AA..A', nAWSne.'.SI I S N L "- '
h .A',A ..-...aI-AS. ..""A..A.._"."..A'.........Z.AIA.A" S A IS. ASA IE-,A -SIs'S + ASS E. S ... .. LAO.. A ,.SA A A .. '. BERNAZA"Ld3. EN R U -"S D"
IAI, - "' S.r l elet e d ep -AID'A AAS ES D
I. ..' nr ' ri ,q ,,,Il + I + I . .. . .LI . .. ,,l1,1- c rA L-,,'II"I 11:'11 ,i-1 ,-1 m I'o r I.."J'l..,...r l..'e."'. 114lO1.1 i.. 1 .a +
.'_. '.,",,, .- , c '".-.. a AAS AS.c...IA.,,,,:'.AA'A. L;.:. . -I.. .-.. ....DAAAD... a o L UIDC AA e edI ro.I In a. .
T-.. .+u ... .. ..":- -' ' ..,- --.. Q I ,.- I C, ,D L P 15,,, F "I F 1 c -- ,.. F 1 -, FDO C "I' o O N -1Ca o_ iLiNK _& _.""al -'.. i =1 .-I.[ .... ." 89 a +~ C )C~ ~ l a
ata p t O .n I ,. .. + , .. i a 1 --,.e xrf;I- I M ,_.- -..' R +; 1. -1 f- -1 ,i ,l UFC i. 1 A r. l. ,- -l --, iJ I"..'" I CE.0 RO14 .' A IN
- ----- .. . -"-h .. :. -_ ,"'. ":,,-! ., " I , , or.. ."*,r ,: -,,a-, . E A ~ L L A E TI I" na~


S,.-.. -.1 -.. ..0.1.._..I--,.LE1 ....S -.1 i.ET'51)A DI DIRednch -,..P AS'N-AD S -AA. q. 1 p...-S. .C e..-,.. ."...."
._ ,c.. . A S_ . .. . ... .3.. .A RL.. .. .. .. ; - . . I. -, A ,,, ,- .. .I k .. .
.. .A.. ;S MIR.AS A, .l 'IA .... . ........N.A.A, "LDaS A. ..I.CAN ID.
, CR"---0 DE L.. .1-I'.,,, I_,5,_'_,__ __AA.AAA-O f ~.a.. S--S 'S AQ..IiI.. I l-A .. C. "S. T S._ AFC .-A,A .iA I e
" ;., .,,,". '. ... ,... :- .' ..::" ",," -I : I;... ...r. f, C -", : :"I." L'. I ,,- -, o -T '" RA11 ,._ ......RNLo, ...... ..-0 ,_- 4,,190,,01.. Is +'+ C' iltr .: ." ''";' ';., ,'
I.. .I S D A D . .. E IIp II , I q I I N I A.. . .. ...IA... .. .S.A A S A SII I .. .. . A.. . I S' S AL

A.IA. I LA AS. I i- . . .. . ..A. .I-A.. .- 1,A.I -.. Al r A lL T U R S D E H
11. .. "' I .. I W l I -,I, I" 1 I :. :-- 1 ., :... . . -[ l F q q M l q .. E ) im2 i q li:, -cm ,, ,-i h ,,ec. ,, ,- :,,,,rI [ i.;-1 ,,t I L U~ q q T M & q 1 L

Cd ],:I., ..A...5......A.A'..A A"S.i" ..Io ." A I i B CI, EA BIS% IC R ,-_I." -c1 4-.A." .-'
A" A .' A. AA.AAAA..A.A. .J,' ." .""-A. ".. "IS"A ; "'aTP" I ( 3"r..... 1, , rr. ,r, F 1I" I'AAI5, A1.I......I....a. "........ A" "A .... A:.,A A. l A -.; S Z 1 .AASAAAASI--AS' "
- .S,, . . .,o. 2,1,. .... -.A C-- -A.. . ..SE:," ..".."I" ".A..'a -,A"IAS..DAD.1"I.. .L..... .. -. F-'-A:.'o. .... c. I.A-11 .", 1.a ,'; ,I,,

I L .. . LA A.- -A A.. .I t.. ... :.... . . a ,A..I. ,, "1 '. 'A r.S A A. A .. 1.. A + A A AS --wA ...- A S A . .. -- . A .A.A. . '
A- .... -' I ,. .'S.'rA.''.!.:.. . . ...G.! 5 A. . AI. .... .. ...A... .. -Ar .. ... ... . .. . .. . . .
Iii ~ ~ ~ ~ I ,i I, i a.rj -r- 'I., ,,, I OF- i~i 1-+P1 -1 ;_I. ,,i r i r U 1- ^11-ml '. C.-J-I0 Ii. Ia.iii .i-,or i"f'. J-.l+II % ,1-111.S 110Suare. A men a .e .!,:-.+ +'al + i~r+l, r.aIIISI-
rw~ _, ai~i,' , _.; f. I,_.. .. .A |r I- ..... - r I I ",a, .. ... . .... -1,. -,. 1. .I. - ..! O '.-I --- I'A'" M. If' I. l ,- l '. Arz- -a,'l + .I-,-- aItO"1 O rlll(O alIPU4.-11'V! .-A


. 1... ..... ..... ... ... IS,'' . .S.A..'-S,' :.; ,,, .A...,, c -;,I,-,' ', ''.C..:' I '. .. ," .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. _- A S A'SAAAA. LIILU IiE S [S AAAID AIUSTAD -- S AS SAA 4 A AS' 51AS.' AAI .I"ASA- AS.-- 'SS A"- -
EN PRADO;Sin., IUI ..'o..-'AFA-1AA1_51AlarL_1.%_AEDI____

.m ~ ~ ~ l ll r m tl-.... Q_ c _! II.. MS,- .. Tca-, .. .,-. .. ..',.--..... .. +...... ... e ....ITan* 'flK" Ad- t%.+f ..C .. ..l~". ... .. :. -r
If l, i- 11"; .i..,, -f-.. .",i '% I ..v. 1. i -&J d c. 41,: n W i. ol r l - -i_,---- _. 1 -:- i a 1 .-. C I A S.4UE L A

.. ... .DDECoSD AID' CADAS "A"' .. .. .. "..... . '.. . b "'' C..."-... A SAIILEPA... . ..._ .. . .A.. 1' "
S jI ID AS-SPi .. . .1-... .. .. I' I l l A A... r. . Y E N -. .. .. .. l l.-j ..V EAL0A..A.A A.. .. A A S .
. .-.,: ,. ,:... .2.SA-:DS.. .. .AS.. .. . .... AS..... .. ..S B R7AA`AAI'YI CA1 .,. ._S...... ...._
i .. . ..'.t."., it." ,1I I, .or.!,z" r i1. ..... 0 .. ... '" E o I - Ii~ M,I- Ii4, 1-
. 4- .-T..U_ i_-. S ifIIiii._, .. I I .. .... .. I""I, ": 7.5a C eI.,61'449 ,-- ..%T BFC W11-F. I,do aro[. .d.-. bel,, -c-.- Off. ^f,
A S CA.. . A .. .A.. . . A-.I ~ .\- .A'A..ADOA.. ..L .,A.,.-1 .A".A .... ..A AII I.SAAAASAA,-,A A,' "r'I ., E AAS -- --S---"A--A
.- A --" .i'I -T, IL. " . ... % Q IO % 4 II l r,', .I.. .. -.r-,t SIII 1 FE lL,_ -.. . . -Lid -40 c.u.o ..., ... ... 04 t.,i ,I. C ...414 - rl
Pr~i .l~~v*!"-, ",... ., A' I'' ":" A- 1 + ... . r i e n, ,. ,. AS, _... rF I, 'V.-.r, de f 303. .;. .r. c n ,ih .,.. ,_,, ,B e
....R.............A.AAiDlA. iFT.llb r .-A.....b ........ .. ..'A.........A"I.... ,i, .. I ..0oAa. ;if' AA11P a..--.... i '. -.d..a :I' ...... S I2..... ,,.E 1r.549-,
.1 EsIQUILA S. SASSASIDAIAS.-A.A-AMS 1.5WNAVEScLOCALE.RC.A....MONTE ,..AIIIAAE SA-D--A,, ,
. .. . r .... .._.I. .. "-- . .- .. L 0, ,, . I,,.. .. 's-1 - .. U.=:, .-, I'D ;,akD .O P rop1 a P r,... I b lov.n N IL-%-] .~ o
;:.3. C- n-.. '' 0'.-; j, jjC....... ... E~v .. .1 .... -. .. ... .. : ;..7VEDAD0,T S. IE -AL' UI- A ....1 .I ..".I ... -. A.... ..I .,'- =,. .... . .......I ..4I a= P enene e d p r dL IUILO A % DOS. AL O.OS I-
,e" "l W, 5I 0 .1.. . . . . ---I.. l-. ,' ri d .. .- r ,n m i I.I-. % qp r l TL. I I i - -Qi i o-7 +N. arr ic- t I r, 'l. n e -f c o nel o.l U.. .I .1 -l.rl e .. e tU i- -'.1 0 ,rl."
.. .... ... ..... c &,-- I C. -.-- R N [ A .R u . I A :.1,Num ro I .... 1"2- ..... .... ".,..,,,, ... ,,, I.Iheq ,nt par a r ..0.lvar c,2ni_. L.UDO iiir.naoI I . E'Ni:- iL "+r- IwN ;' ,- ,s aA -. - L r . l
I ... .......il' o" .............1.153 ... .bAA...1AVA'Al-t... 'A.. .A.. ."A. .. tll C... A 3
..,...-tI~ -,j.1, ,. ,. ,.I i U _, I a : ...- ,- ITnIA Z t r l .
. .. ....'." .E 1...... A .... I I........- _ .-.I ..............I..... ...... .. .... .. .... ... .. .. .. .. .. ....- -70 -6 h 3 8 K R q .LANA $ 00 IARTO -


III, ,.A NTS7..0S.- ASSAA.S7A- - - - --.. .; . .' A A A :" A AA;, .'OA ,"'? FT,314E.5
. ....... ... r ,,., . . ..- . "... ...'- ;4. ".. . ..0;!. 21 P I I p Iy1 ero 11-f!_+,,.,I-, L, .. C "I:,, 1mWr,--', m N12 S.baC


'.r.. .. 1.A '.'..A.... ..,..- . .. rA..'A '' .C ...^-,_ L -l -- -- 5,A OP-
.....!r. -I -P. C. _. D" -S D..P-....... .......D'DA DCAD'S AAI...... ... AA- .AAAAUA% l11h- S S BAS IC A IL A A1,. SA- 1-1. .,... "4...... .
l l. ..a qr ~ tl - '. ....- "":... '"% + 5 ,.' 1, 1,.,. + 'J. ^ Q O r n k o .: 7H B K a ja, r Eo. I., 1I- 1?q0.oLA A....A A A.._ .A l f l R L U U IL R A _ . .. . ...... -.. . . A.. .. .. CS.... ... . -A. A.R. .R A ND.. ..L Z.
IjA'IId-AIU fr0 .-I'. .a-I-U i_ ..... I Ai ..., 'A I A--C A-IIAA5 A A l A A- A AA. 5AAAIA|1I
.' : .' .6__ .. -1. .' , o : , ) .m ...- .- -- .. .- ";'", -" .' ',"'. .,-.A' ~ ",AI-,. """.1"-" I -"WIN, 44 .-1.1 1.. I .11.o


... . . %-A I.E .-.1...;.aiW --o .I. A SIA. ..T. ... P U .1 C N SSD- SI, A I " '" A I.... .. .. A A . A . A'S" .t... OA t CAA- SI,- l. I-,.
AA...A.I",,:.-.A AA.: '..',S.'..'.'S-,. -' A.MI A ''S ASE1 SASESAS..SA.AIS-A., DI5l SAD
A A ASS .5.'as '5 ''S I"i"n'-'' SAA- AC.' A''I'.I....r"A-.. 4f: f,`1 s I T c A J0 A1 3 A. ...t.d.... AA IA".. CA.. IA-
, ,' -. -1, P C I L ..A.A --At -LS "1 r'A:1 F 'l ..'. IIAIIIAE .1 r __, ap.__rl _,_ _:_,,-,._-,4__. ...- I,_I__ _'..
SEA ,5 I-5....AA ___, __A- - A -' 5A AS -" AS- II. C' llAILI' lC"t';III D PA DS ID DI'D S ,ILA AHCDI. I ADS. IDASSISS gLPLjA ATqUAIA $65001TA l---

IIr. a .. .. + Ilr JI Te_?"'rm I j-1 la'+ b ,r . ,. ,.. ... ,. = ,t H N ~ C [r ..1 ,,I1r. 88 V D ".... .,.- anLr -Z CO ,
i- .?:I"-,,:. .-I" .. ". ... .. ......... ..i.n... .... ..1--,,,...... ........ .
.I IC . ..I I .. e..3.... .. .. . .. . .I.... I I. b, a n a ,.,r, .. .. . . . ..I .... ..." .3. -I .... I".. -"... _ ; ''" .;'' : i t; r'",u " 'dal


.A . . .ltA" '-C-.3 Al,-A .. ..AAeSAA 'rnaAA;11 ,. . u ,. ',.-'..,"Q ..ASAIEAA,.ASS'.IA Lil.E..." SaSS.....f.,A'A:

A A" SE A RIN A' ASS . .. I . ... ..A" --I"ti A'IAII"AAArLd -pI.A..AAAAA.. ASA S.. AIA t iA I-I'DS YgS 'aIs n PPIQ PD SI A" A A"AA El- C+T 111J'l 6' 17 'I
Ar,..S .A Ao,.D ,. A-Ir.L--., ,. .",' i. ,Ta ASIS- -, .r S A IDA-.A,
__ - ,. I, 1 A. *-", I P 1. L.5.1551._ w -
... ,'0'-," r" "LIN C w II".'A'P,.,I". 1..-.,_ , .D. , .A + C TR .EZN A

S : IDA. ...A S.... I I, I I I 1, _.. . . . . .: i IA-AASAA S.SS A IFA 'A.AAAAAAAAA A on 1 L O d. N L' 1O S D Lb nd n 6 9 1 d $.. 2 1 ; r ."C ... 311 a, 3.


I. .U. ..%.-.....I.....-.. . . ....... A.S..A ..... ...... ..........- __,_Ii __ _a_ .....-:I............... I lAo -,L...... a...... II....... .... ........._.-. ... ..
.. .. . j ",L . .eI, r .-i-, I d Bnun~nm.. .-I 4 -. .. ... .. .... ...C.... ,I - r..111O i It 10 I, ,.o,.rc; ISO.+. ". :-`,_: 4.-.`17'.."Y nt, c .-uor mll$- s.,f, d ....!I IdI-
I E' 1 N | 9 ", .--- .;- ._ .-1 --_.- ,' t r eEfnt o -ll n ) m I E T S s ~ UL IBT CO 'a n.r ,- M ._- 2 !ie, V5e cf. lnc.,.n: W- 1, 1 .c r, ,.. .. 0 U7 1 .4 -
' 1 I f I, 2 a'I I .I -- - I. (,- h I If 1 1.1mdo d16 h I'! -- :.... oI.e I" . .. .,I . .. Ilm n 1m l .-I .e ao reee c.+1E-" -- 4. cn: S L Ql n . 1+2 + +. ll-
.-T, _, I .. | .I n aI. I nr.1 I -"',I. i i i ,,i Ii i I,. .. 'L I .1d.n r :erI I' ,r'lI 4I 1O.1IID- ^11A. 1 .. 51. .. 4 i -' "-, n_-lr. -I l bu lnt.1 pl. A , a bd c { ~ r n o m~r
.... .9" I I I.. ... d - = . . ..cA.:" -. ,e~ ". 1.. .. . hI , ... .. ... 1 -.. { t, r- . . 6 . 1 L... .. 1c, o oI ..- w I .r .w .. .o .. ..... I =; '.2, I..... .. b oqd5%.. e t UP R AS o. DE HELENU y .
I rI'I I I i .... "' ,,D16-= ,. mlo r 5 elol a.r,1. %nI SO a .O 0 ~OA'I 1PT. UA IQUI.....I. .-- "' 4s 1 t
i . ...D -, I '-. ,.. . IE N t .I r =- .o. ", oot_ bi t- ___ __ o I do .. m. -.. . I o moht' r~aco +c.. IN T M I N NT oil cam l I -I 1`1 E a 'T ...1- '- L .. ..as t
... ...I1'A.M.. ... .. .:ll:as.. p,% t4ml nto-. I I .I c ..- --1 L QL, Lk NB %CoO W I.m ... .. .1. A ~ ~ A .. . ..,' O: .. M -- -:
-ii i R l -i .._ ---. .. '. i.,I i i -,: ,, IiC I i,4iI l 5 1 l. d l i l r I o Cl I, u v i a ,ct % ar '~ hoi sIITO PROen H !. 1- 1 e e .A DE -I ..A* .1- -U ,, rUNA 1A- I"."J."'.I r-- Iec, J! Cbl I '


n ?) lnq iSAASAi AlSEl iiiI ,
--. c : .do .q __40,0. .....t!oa Im I "l. jeda-,-7'r .";t Vlr l op ..-. ; ~oeoIo eo dl mdw, -e ." .0-.11 I11t-I1w-Z*
. . . . . ..h- n n n E . I I % .. . .., AII I ::,, ,11., ; I 1 5n' I '-: 1-: .-. .0 I 1 %n I I t .Ha .bI r -o.. -r- I Zm- c Io .ra .t!- a .o Im3 0 ,d 4 a n . . J ..I. . .
,.. . ... A AA'rA l-AI. lj lt ".T.?_rwit -05 M .-_-_-5C LT_'

......A.7 A AAAS'd d n AANAALO MCFJIAOA,, DE ASAE KIO AZDO LOALISA SIN+ ESAS IAt S a A C-a N~ fl ^s Z .M .t O' VEAD AC SDS 5A.
,-. ,-."., I-:., ... ,, ....:. ,..........- ...... I ..-.... ; 1.... L ,.. ... ....Q .1 : .. -'- S,"p CR"N00" S-Qt.,. 0 I,"a Go I% .U.",9,1!L% %; "..%%:-I%-,c...., ,. -,. j
. - - .. L1. 1.< I r i. - 11 ... rt_ .. . ... .. ,, -:.o e r, -o -u ' D o l, np~ i II a I I. -i d .Ifc ..... E ,,, : I r. ,. + entre,,, a.9 u l. - r ..Ato F l~ o e..
.. .. 1. .. ... I. e d C m a e a~. o o-1 ...[ : '. + 11 11
. . + \e l l h m l m n a m .n ad.e 1 a n~ '" f e + I .. :....--F 11 iio, :. 1 J. '... E:3 .5. So a '..4 . .... .. .. _.c. I d1 . 3 .. a o .. .
".. . . A 'A ......: .". '. .17 . -... .. ... .. "%-
A.'S '....... S..A.RS'! -.. .. -A. .N.D- -1 .1I 9.14 )).....EDAD_ -.a
A. . .. .. II. . h I. .. b.I ''-......... '... ...... . ..... I! . .. ... I- .... AAJ A . lL A . A. .. A.. A C A A . .. .. .. .. d A ..A
,\ .|... p r;... i7'.. ....... ... .. ... ......... I I L11 7 ,I -... .. L--............ | iQcfc........ ......... .... ... ... ........ t: ............... ........ I .... ... . . .. .. . . ... ... .. ...
-I :1 T PNI(i i. I Ii __ *-, r.+Inor elv fr~l: -,.-- 7"' S.t.. i. N 53, u u dr ,T r r, i 'u.no i s # .-a. --- 1 c .. . oI E I/ -151- -+11-
A"'S,.- - -A 1 :- ..", -1.4II.- C.01"'..A6A9.;11.A11.4;A1 A 1 ___ __-__ S.II~ LIQII111111..IA.. ~ ~ ~ ~ ~ I ," ... .... ..... ,; -. ,. ,. .... I... .. '"% ."+. ., I ._....., ..,.p,..; .. o '+ ' =,. . . ,,=,- *fL l';'"'.:t" '' t;+' ,: Z Ta.. 3 .i. '-.. ':z,..I A : A A "IS'S ''.- AS'Sii ... .- .. -J ,, I 8 I 'A A A A 'A A.SA A A A -.IlA 6 4 1 F M I _ r A, M- . . .. ...AA A A [A.AA.0.A 0 0 'A "S A-A S S .A -A 1 .1 1LIL ZSA IA ,A I,
..505-- J- - In n -n IT .... ,'',Is I I"- --l-.' '' ,,'AAA_ -'SISASr.AAIA L'A SIA.AI_ Ar l A .I .'aASAE A.. A. D S . A' A
" ,S- SAA.A AAD A S.D C A AA.. ..AS. 'JL'ASIA ...... A....AdA"A" IA- S;..-A^A 'r-,'.. ...... ...AA.. .. ......II,.A.A.EA.AI. a AE- A A- C .AL ASE10I 6 V AcA S EDA UI A- ,S .A A .
I ... .." _rIT_ '.I'. I~ :.a r11 Ia dr e niei C Im'.o .. Il.' ,r .' v: rat ae 1% a = r 'n l a e t~, l
.. ...... I I-- 'J e L %'e 1%ul Spnri C m .odr rIana osdeJaRsuea Lo Mi -,J =1 ,J ,, l~oo qUiS H BTAD V N S AN A GU L -. AMa. II-,TR.P '.',N.LO ,L'! r I SoA 113.- 7 0.1 -- 1 -1. "pu l eoo A-1
.'l %I ':5 lo-1 141'l ', I ..... ..'__",,- -'-". ..5,p,, m -.: rr,,d-s, -arfalI...aram nt1s1.1a- :,] - -A,+t-.,v,.-,- al+_ .. .o .1.. 1. 1 .,........ I' I................ ."...,., F.,.,- 1 51 o. C11 I r, ._ '.:.'I ,,'.% '
:,.:- ,.,- ,,.- .,-.. .5 ,3, .d anosa ,. 0'0,. pe muy DELsMONTE 561 aslQI: -t ".' inI1 ltacra.e.fr d': .!n-di N.I.. por. C., -_ ~.I,. L' ...I ...I-- I-.!..-. Z " R sinn IS be.'r.',`.!ld'..- y ia
., .. ..1 ,ha. a.. - .c = .... .." "
.. .- a oo o.jmod dad -01963-80 2-5 .Ju V .- ,.I. . -I....:.. .,',I'. p3op -u.. If~do ., nmlr I "1u-11WT$ 4 5 .0 0 ...1.ADA0 .A1 S-%,SL :e A .-0Z ".A A Ar, .. 1 ." S 1. I A US -AS. SE t. e AA S lAD In. II. P, .I A A L D D A A 1-A-;:.A :
: . A', -ADEI'...... L- S..l-.AS -SIASIAA.. -..... ., ,lr. ....ri.....A.A. AC' A.... r-. s si6 S'AA.EA.A ALe`.I.A...DE.A .. .. ...... ....".199145ACAS SF N I ES AS
- - U, W ,-_-,fiv: p. S AAAA IS r,-A'-. CC- -' IAiiEAIS'C10A AS EA A AS l 5 A LTOl _________________ - -2- 1 .. ... "- r Ar. .. .,,A I.. a aA
A-'S 55' ~ 5A .SSSAIAAI.AAASIAAAA I IDED-I ILC-T AA a. AD .150 1 ,I. ,-: AESA.-OIDLSSA .i-S I.: w I a- a

................. .. .. .. I .. ... .. .." r" 'I.... .. 1- ...0 .. ..... .. .. ..... .. ... d .r bar- ..:.w. % 66q ry0 T ,9DE S.o ;,DcS. .PC w Il -t . ... i"is -51-41.I -.4"... .... ." ' -. I'- 4ml ..O F I. -S .....rn- -oCAR- + B EC, J all~ ~ 4 T I CY N.. .. . ,.I S '.I b _,e do'' .- .+m':
.... . : ."... + ... , --,^ .. ^ .- I- .. C I ANO. 0 5 ,L c A. -. .6P ,- o". .. '.. LI I ,I -.1. Or i I '= I I. - I _,.. g '! I 4 ." I" -01 AS I %LQL:-,.ILO ob ri, ,,it .c I o-1 c"-;' -.,.."I ," u -''.""m
...~ ~-.'.... . . . . 1' ,, ;,,, ;: "" sg p r .tsitr..." ", ":7 *' ... I. .,,1 , ,. I. .... ..-r.1.-.-r------( I Is- ..... .. .. .. .......-----S/-_. . .-. . . . . .'I.. .-.. SAl. A. . ...6D A SI- _0 .. A A_ .. . ..r,. ..... .A-S I a no. S are.. . ..AAC mA a reaA-... AA AIAASS IAA .a S ..ft A.'aA" .. -D' .. . . . A .
AS'S ..I. a...S.-.1I 1113 eu del, _'TOIIII I I "I ae .. "I .. . I s ' ,,,} ,, u IA"I A |* Cq l IO H l._lO + 1, r E IP LlCti11 pqo Vle a.a s r A X F+, ,n- [ ax aJ frd;,'EnIT- '.T' ll-I I 1"- '..,alll .'III- {'


A._. i A -".c oAsAs, g Das DAlnypa tnA- ..... ASIA-AN, rAI..IA. ,AA.AA.SSI SSA ', .i A -S A..,ITA AAS.1 A, A- -A AA AASAl= A SIAA.. "A.. i.. A..... A......
.A', .-IA '7AI..A...... I .D-....A A...D. .9 .8.6A U D A I I l A O ISIt A S a SII. SI. 1 ,-A .5 IA. A, "AS . . P SA A. .. .. A .lA PA A r_ ta_ -x c 7 1 ; I..'IA; i L +,ASAISICE AID .lS A
A S SIA-A A ,pnrtA m n. ..A, .r. 1 A A S A 1 .A...IA ,I D W rSAl-O. 5. I. r. '. I IA.A. I ,.-.I ,. II.... .. ... ....AAl A.ASI .V. .Ao1 S A A ..AANi l,,lE.' S E S C E AS S SA ls A AI AS A A ..A A.. E A' al ... L.A
. .. ... .... .. . .. .AAE .. AI, IS.... .. .As.. .A... , . . .A .... ....r a. . . .... .. g -A A.. . .... . .. D IA A A A "
1 I .. .7'I',.'.,'.S.o. ,-10 4- .A AA1U-Am.AI. .. . , .ID.. .. . I A' A AI A SIAO. iA DW A s . .I. .Z1A A . .
- S..,SI .A.. A-Al. AA lS.SIAAS Il' SSAE SLSRFA A.A D IAI .11 SAAAASAAIAAA. OS AII. A -, SAAI A I ID ,AI AI A A.N IA .AAAI IIISAA CSD
A Al.r. ... AS.IA..A, IAA. S- IIIto 1 EDI 7DA 6.1ASA SU AA.8 SAIASAA.,AI AA.-1!...OA ADAD -A.SI.S IAAD.. AAAA
I" :1 r Arls -A ..:..IIISO TA lAL h LIAAAS"I 1-E1IA. AAAAC.IAAEI'.."AI E.'AD1-Z.. llA AILA CAA LI. l D 6"55 I 'r-A
lEA I-IAII1. !.IAAAI-S .PA ..AE-S-A -.AI'I' ..-'.'ADAIS%-AIS.EiA,,, SI.IaAEA~S.1 A ID I.oESID
..i-A IA. 5. DAO AS.I.,:SE.rL A.ASA'.C5.A.'.SAIE.....DAI.A.DPLSA.ALAIA.A..A.SA.IIAEAIII ...A11IIA.",ID..CI....'ISrLSIC ll.SII-;A'LI'."A"-4L2.1-IS- C.II. ADAIALAL. A. S DII AA
1 I 101 ` .C .1 l S A A S 7 A 'A I l l e A A -A A -A A A S .I -tA -IA 2A -A A -- A l ,! , j A l.": c A A A.: a Z a, A A A AA. A A IAIS. Ar', I Ar S IA' AA V EAA SA L O CA L ES A A A A S l I A D D A A L D I A n I A E D 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1,SA I A E1 1 1.4 4 A S.I A
A A', ,5.55i~ I I -ur~ C~_._- tA- -"-S AI DASAAI.... A.IS.'. AcA..I.A.I, ILISIA.IU, A. A--L N IF .AAA-I i-A IAAn'Sl..1A-1,IS.S ID LA AIAAIIS li-AS -j"'AAISI.-d1.' ISLA-0
A..I I...U.."1.."I, .-. 51 .... -- L .1- I'' CA. S 6 B A RA'I cS "1:-r4
I .1. I I .. .... o. ,or_ A lAS. I IE.AllS,, A "A -__ __ ___ISiCA q.-...AASAA'.I f- 11 .1A-.LI'I; O'E AASIA. IAA-A. I II L-0,__ a__ .Io_ II__ I_ I P_0T__
W, 4 TI.i ... ..S...A. 'AI... ..A.SA.A....... "A.. AI 1.'A-A A "AA-A-IA,,I.". 1". I-I.'"'A:AISr1'A .AlA-S.5.'S, I. a1ludA pA -;
,I .. ..L .I. .. ;:.Al; . I - _ _ "" I _0 1- -_
ISa I % RA 55 A -SS E S A A-1 '- _- ___ _______ 'l i 'o -'.:..1 A -S AAITS'. S.. t cS cl'S S IA I S- A ; 0 1.AIA VZ 0 M ED C ~ l i AA AA AI S AID 5 5 n
s5. _____ -- CIAEAE-IAAI-AAEAIIA AATA AAS_-___
I l .. -- II .,,, a -.;f % -1,I -.A __5' A .AI. S VA- S LSAA A SIA E 4~A 5 8- j -l a .lI i A... l..AIA
..S .5 A CA API.IL f...CAV L E QU 'AI.AA .AS I. "A Al .AS' 51... I.., S I'-'.. AAiI...S... ", M '.. AI
.. A IS ...I .- -I 1 I...-m.AI A A A I i'tAI- -SA %I s.:.EjaA -l'' IA
IlIACTIIpJA C n l.AIII In.... -on 1"AF!'.A.;A .,IIIA"dAIAA.iS. ASAED D I IA A. .'A'AIDVADenIII A-AVAIL AAAl VA-I I-A1A.-i--AlA. ...,...A.AASA AANl AI IAAIAAAS
__A _-_ __ __ AAA ASS. .S AA S. ,a A A .A.'Ait I AlAISA.I.LSIA.AIA-..Al.A-.- ___ ____ __A 151 -A-rAA.AAAA...AI.IS- A__ _511- A
-I- 1 0 OIAA-S r 4d.63, lEI -1 bIE EDIAS I SA ~- EA IASA SAASLU ISI ILSL A AS ANE CU.,:,A'."- A. ... SI.. IA. '8-8 OPIT~ A IB-.O ERNI,$5.6 ADAIrSA.AI rD
ApaollentoLI$28-00 !: I. nA-ACAAAIA Ia .1'. -, l. -1. A.... I ,.,.,.".. Mr A~ ... 5, ISSIc- i ..a- Er e t l ., I.A -
AACL.n IrIA ., In.1A IA Al l- AEA1liA 3 DEAOC gIn.DE-AA .ADAI LADISDI _A-. i--A AA_-2AASAlS-0Ni-S llYNIIA. IADI. liLADS D-AD
A A C LI" -iny;IA .. .n...2.6-31...nA.A. .D.Iin.. ..I. .ld ii .C.I' -5..5e.. IA.1.,1A D.A AI. Ir.-A.A ,ISS. S A ISII r ..A A l AA D- ..S N A A, A S1 1N i-,S I S,1
__ __ _ __ C 27 C27 C"AA U A. D 2 838 '5 A AIANA..SDE NSAS5'm.'l. S.A 655 ..A.- AIIS CA ASIASIDNA i -ISA., ELCI uai i.cr lS-SD A
.. I .. .J u l .- L IS.i- I s1E. A S I. V. _ ... L. U .. .x -._ 0 1- Is Il S AS A IA.1,A5 0 S.. I -A A -E..SE..U I A
11_ 'AS_1__ 1_I...., _!..t..A ,-"- ..S.A.SAIlEA ."...iIjN"AI DDCA.- A fo -A IIA.DSSSI': RAD Al.i A 241W. ,,._, .aA.D A.SSa
PE TFItAITELO .No.DA1IO-LUJIOSdO aEDiF I co i- '...,1 I ... L S__1_,_ o. .... ,___ _
;.. ... A, 12. I ''aA"451-SA'A. e"iED A A SID 1%S A A .. SSIA SSA 15 15 c-3 ina IA v Iad .
A " rS. - 011 0. 0 1-.S1S.a..I,,Ii' i-ID. 1.1. a I ;,. S A~A 5
_________________II"":' Atry.AILLSAILI IAIAA IDISIALlF...0sII A nA!"AIA-ASDAEA.A.NA-.-
__ - ___ ____ _- ___INl A-AAIS,,:AAS1IA'.-.AAS-eA'1: ASI.Al ADSIDA A A'n'IAN.ALAS1A lOA 1IEA 1PN aSSI
It:- A, e' r CIAC. -n- r. A'LI LII IIAAE A l '11 ,AA IS SiDA O II 0 IA Is 'A AA -I~l 11 IA 9D-AS L QU____LOSAL ONA__LI__Co__--7948 _____n
,PA.TI.1LT I'D.IN.AA, 7 8 y I- iq -1.________ ____________
IT I -% d r n ..y inre i--SA S'VI':I, L. DAINSASI5I AIASAA S Al-I.___ n...l S AIAS EI AI. N S. I AI. I l A _. _ _ _ __-)
Dill EA.A:: .....AC.A ,SAII- a..-.. AD-.IAAIAAAIAS-;l-. cEIIDIASSA sA'- II. AASIA A SA'l- ASAI...AS.
a.:. I.A D :I'All . A .A 1 A A AxS..S". A -AN- IS UI sI A'CIoS." L I.SI...A.- S_ _AI _S Al AS V I a ... I : ... Z c d e a a ar rio N 2 tb
. ..1.- 1 .;-.S I ar..... L -A4 3 .11c i -AS r S A ASB 1 -- .IAIAS- . I a, f 1 --IAN SAS Co A '5A .
ci .-A .I..A-. I .S.,DADO .S1. AS. .UI I "AI S AI OACi A1 grvsenI] bld i-in y palm. l"IF 3ASn-DIMS AsIA. A As _____TA' ,__JOS
.; __.____1-S76A62-13 S0 l A AlI-A-.. -P-PAAQE.Ul I SIDLLDSSA AAISS'VD xA, -..IA.3 ...L'SASI'S .AlItIl.. A.P 5-0.
. . .. L ..A . r . 'S Ac A S A S SW __S I- i .1 A a.5 A 5 5 1 1 i - c I r e I . : 1 I T . . aS . S N E T E A
I pA ..: .1S.: -.'ll I..A:' _A IAA'': .'. : : .' ', i l l F D IADIIIA D E I i l . I f , . I !q i M m i I r ;J- .j. ID L- I M r4.J.. .J I cj. .ASS. -SA S S- .

uffi adoso . DIARJO DE LA NIARINA.-J,,e2e2, 5 de Julio de 1951 Pgina 31
AL-QUTLERES ALQUILERES SE.SOLICIAN I SEOFRECEN I SEOFRECEN ISEOECEN I SEOFRECEN r SEOFRECEN
H NAIIARUNMO.- P TO_ .. U ALQUILUS VAIIOS 164 COCINERAS-. COCINEROStIla" CRIADAS-.RIIDOS ii RAA C-RIDS inn COCINERAS C OCINEOS 1z4 LA%-ANIE-RA-.AVA'D-DERO. in OFICI-ISTA S
FLU 4.4.. 3 DRMIND-317[ *443 K.".., . I 4.t3. I -.,... ...4.42eil.ii,3-(Fi I '- 1.1*7. 11!44w44.7.. .
U..-A IrI D M. NPlon A 1... . -- I W.-..- I, QUI e, + P, ".. " "' r..".,' , .: ... 1 7 - - .'-'I .. ,'- ,,
.a.."-... ..I7.,,.,.- ... ... 4. 7 4-.-4- .. ....I,1,.,4. .4.. . .. ... ' .".[ ........ . .1-.- . I..
~ ~~~~~~~~~~~ Ir, r .Kr) r~, . di,.r .. ~. . ll. I n~ | ... ". ,I I .- ',--, ,,,.. .. 7.I.'" F It'. r T. q : _. ; ,- . ....... .
1s7.444o25 1alIL 9, 1 ld.11 '11, .O-5,472 A1.3 s7... oil.7i3..03U.47-.'7.. w asi,, 4OU.- .Az- _-F'll...r.,'F;....- r..
was K US lO A l.I - r ''o'i" +1 _",_' ""-__I_ O: .. I '- C '-

C al ... ^ .... o N., [ V at I = i l" I G ,, m : F ."l n: TI[ .-IF-.- I . . ., 1 1 -1 -- 2 -
, a... .... ..' a ." -po . 0 o ,. + .. .. ..... . ..... ... - -IB r rI-... ..... . I' ," % ''"".. ja`)" "r' .17.1 .""' "r, -'"-- .2
f m.. Bell. B sidencla por $4300 zti o 33 02333 11 .f I .-..% F.* L N-H.1- _!, .., __l. ..I___ - .... v..I .F,1f[-
71744430.0......... 3 25253.1- 3, 3.. I "E -7 ` a ".t :'.'73.-3".. . ."' ";':L" ''"I" ':"0'1" "*3I "-- ..3.3.0""."3'""".:.."-- """ :.
AIIN n.].a d.1 33143443 Ved 4 .m ,L ...:'.. ..s4.7o4 . .... 5., . r . l. -. '

,,.. U9;.",r ;"'IFo r,, vl`, 11.0 D.r(., -, .- II. ..- .. .... ', ''"....:""
ifJSU3E3. NE 33 N Bf NI .-13. ,-14G OL .-Ol ,..... ,...... ...... .j.,.;..._. ..,..,. ....._. ,."I


nou b e.aU- ..in I. e a. ..- -. . .- k -i 1 - I.I... .,..- l'
. . . . . = : + +,, "; ': .: .do .. . . . ..' ....... . I 3 F ..- l 'li.:.0 ,. .. ... ... .... .. .. . _. .. .. _. __. -.. .. a
33 25253.2. KKK 2'2a3 R aC3-. .. X-. .ae..I .165 ',N JADORAS;'.' 3, , .... .1"1 'I._ --_ ^- I -'I .E ... .... ...__ ......


ALQUU.O p. -1 do. Sol,- C-4|4 I.r. a S i de le,,nCOCM r14 a C C Nr M R. e : I N iFm ... ".. irE %CH,,,-i- i i . .. . .. . i. p .. ,, ' .. m :'' -. .
T-Id ... . .. I_36... ....-M 1 '1,. ... .. .4- I I- "'.4" !,4--,-F-2.'r I'-- .... --. ',7,''2I 4, -..-4.r -, ,...44... .. ...j .
Finn 3a.0 SUN IIW 30134. K125443,3K13 N S L aIC ,IITIJDF." D- I ,,I ALQWLERE5 ._-_1 ,.4-I.T,44-,-_._... - -24-4,-44. .IF1 -2.4...25.3

A 445 7323 r 111 13U.34I4rN a A1477 FR, Ir .."..'."f": z-. .. I'.hf,-- z,-- ---
I .dr ,-...11..''s7rA443. 54.-. 7.3j. K 4 1 ._..1..._,- .,i... :-0". . ..." .':,. . .. .. .. ...,., ,. ,_'..BE A I ^ O % C ST .RN U 1... ....... . .. Im' lO "f "Pll l f-B ': n a ..- .r.' ... ... ...._ ". I I -.,.I. I. ,. ,L. t. '. ,. .. ,,! + ,. .. no I. --.- -_ ---., ..-". .. ..""".""'. F -'- .:m,',,
1Il Oa sna F I) -,l .. .BE D B A r-oER R U AJL PA OA ... .o ,. + .: .; _+ +: ... .. T L' I'll- I I. I,.:....."IL II.. .. +.1. I ",- 'C L... ...5 ...... : ---'-I.. I "".. e. II.1.-. ..!I f.... ,
In-_- o--nod, Irar" Call.'.- ar, I, ., .? ". .. OL. E... I .... . .i l .+ + A t. .fO, 1 r .. llI . . i ..'.. :, ~ ~ m n .m n .. +-
3,,,-.. N. 4, . ..I .I .. ...,;
. .. ............11- 7 SE... 734433734314 24L4r7, 3J1 . . . . ..la. . .4n-- ;1,. .40 ... ..... .... -.. .I ..... .. . ..M.. .. 1. .. ... .....- .. .. .. .. .. ..... .
I| &JI~lL~'A' O f|fA lH I'AL v.rl ,ml$; .,not1e~3+ o + n daclon, m -l ,i en .... .... M- O" f .... .... .... .EI". .- ".-" ." ,' I-'."!, -Ft. -4,0- - -- 3 I ... :- .. .. . ; I I -;_ _';.
. . .. ... .. . . . ... .. E... .. 10... ... r. ", .. ,. : .. s.. .. .. , ,- '. ..- . ." .. ....". .,, :. IF: : ': , ,, 11 -' I '.'', "_, .- ,' . , .' : ,* .
an, ll~ .l ,la '_. r 012 ," FITI .1 i C ,, ... ......0 "-.. ..1..2.. ., ..-- 1"n
... .. 2..... 1.. .... ..m. ;_: :.~ +: :i ii ::;+"+ ::. % CNi r, ': ... F: I 11-1 I ..:". 'i I L : .':, + .. ........ -. +:1. ,.:' ...G-
o..7.- ...4...N .133 ... ......... Mo .. 4C ,31 c % ..3-1- I- --. -I .. . . . .. .-r: ... .... 1.' e
17.3 34U 11. .. .. .......37323 C.... '_ '2*A-EL-"-COL-OCACIONES 25.- ,1, s u c-..... ............ . .. ...... ...... ... ,.

3.I.3 3033 3 10 1. 5 1....1 3 .... 4I3 442743....... .. 3 031 3.-.... 3...._ . .. .. .. ..... I .... .., ..., ..."l ; . . ,
.. ... ..... .. .......... ... '4 4.3'4.4" ] ." ',44_ 4,.. . .... . ...112N; ......1.
d- ..b t: N1 as.. 7"01 3. 1.33.I


'... .. wj ,v,.. |OU 1ZAG NL 43 1 C.O.I l &LOCAC ONE, 11.oF'-.r'"B da; '114 ,1..A ,I._ .. .. ..F -,.'.. ., c -- ,-' -- *i t rr .-- -. -q .. '--I 1 I ,i..-..I
D 43 led. -v.425 M 337 3 ...324 144013 LIl ;oI397.1i ..3-7.N. .4.,.5' 14 .. __.3__3 744 F f __ -ll N'~ l | ~p~ r ll fc olol ,n .. .. I -i I F -r | ...,.. .. . . .. .. . . . . .. . .. .. _.. . .... .. F ,, '. ,1.._F ..... ... -. 1 . .. .-" .. .. .
A37..r 03330.-4 3". -."L" .I ,; .. ...:. .ill,. OFER.S..__ __ '"' .. .I--I-:. ...... .. .... ...., ..
LR-A5EL 1.ZO : LA4420 EL V DA344344252 _4SANk0 I: EC___%,__ 0 %P IT iI- '_- __ - , _" I...... ......... ..... . . - .. .. I,,! -F %.. . .. .r . j...
I o,1%.. 1IIII ... 444.."3'N-3..";44a3. .. ... ..7325.25.3..75.3 4..33 .2.3 ,...2. .. .


y f, . a. -do I .; `_ ' .'` -' ' .1 ..".I T -1i. F`n!'33~ l,"I IF 7 1', - n ... m P s ..pr.. .. 7_ ",, : I .... .., 'i.. '.h-_ .H ,.A Ir.i- _. r .4 iO..
,'AS ;,M. .. ..... ... ... .. oPo 0Sri . . ... ...... .. ..!... ... .. ... . . .. . .. .. .. ..
L., Jal udU dl lDISM N A _.rl t, ad.r dol.. N le.. ....-da + I .-- '- -" - -+ '+ '. . .. ...--IF'I .. R I..O. PE SO 4
33....... 33033.... 44035.... ... 3.. . . .... .. I..... .... F.....; ... ...1.1 ; d. ..- ,, d, o '. --: p ,, . ...1..":.'."'" ,'.;.e.1. .",:. -," : . .
53144013.7344443.307744-71'..'- -e -3-14 0F T-.-7344
Vol, _q N N ".- I"' "'" I .. .W r Il -- r rrcELIVA ` 0'33NG C'52.
I' .l I .. Mlri" '.-" I I _nnr ,?,w'.. .' m'len' _m _b S A Re .+s t n, -.a- - I ,.r n.,- .no,..., ,I - ,mi... .. ....... lt "r % .. .. ...... ... .I I .,i.,'... . .. , .. .. +.. ,.
., "I I,,. I: .. ..._ an ,r L ..r - 4I,, h .. . , + ,. ,, . "", ... . .. . .. .. ".0. "11- P .. . .
...... .. ..... ..... ... ....'i- - I I A" ; ...... -1I-V-]0 --"1 '...........
... .. . ... .. " ;;h . .. 10,5 ",."- " 4 - v- o .C ". . .. . ..- ,- p' '. .. .I I .;. .. a . '.. . .. .. . ..;... .- = ', . -. : .'', .+ ,' :.
II'"' ." ;-" i Y .do f... ... L.... Millar d. c oS ~ ...[ ....-i- Na.F ". -F". E. I.. . . .....- ...... . -.. .' "
-' 1W15 RA A RA O'IS --I..fl --..CES . . ...... I.44333,3 ,33.443.s4 ,, .....-,-o .. . .. .. .

Li pm Y "."Do in Wlr .l ~ +.= a d; .n'"d,'of ld dol:'' O. ..... .. ,,- r, .,..C.. -... ';.......... ... .. ...ir : ..... - .. .. I-....... .. .... .. ..,
in n"L M l all.U I I ,in-nCiii .Ora T ,M I--!5 l .e z-.,,l.l| I Fi l I" I ..%. .. | m I ,'r i ,.e e. ,i,, ,| .. .. P. p p ,i_ .. i + e. - r-
-=4444 l I .:, n. 73414 -7443n l __7- I4pl7IF7.4- L-.---- --__r_ ___.A-_.; . .. .'_.I25.44 7447354444 r-r. .
_X 'LUYAN ,. -I No ..'t ,,J,I .... +..,. _.... I'll e :I .. I .... .......I e ..I '- .. ...-r .... .. ,. .. -' 1...,-- I .... -,.: .s ,e...-I~ ......-. .. ~.. ~
-1-A 15W : "".:; !+;.,".,r"' 4. .+ ...... ...,-OF--",.......... ......%................... .... ................ ... . ....

447325 3in04,i3i3 44344i44i.,N 744, I;i, l'(P1FF.RTAlluS 'lnpn .ARLA
,, .: : .. .:., ...- .% : ,. iF.. . .a ll... ... o. . . .. ,.q.. -: ,l : ., ... I. . .. -
a&. ., .Frtt. .....';-a....,M, .-'-. .........,....
---ATL O S UA RCAN A -. . ..O, .. . ... .-014474431 11343. I0- 7...... .. ... ... .. ..443. .... . . ....

- a. C.. .. ... .. If :i :' : '": "'0131J 1 .;: M Cl P5 11- : v : ... .. .., C 0'" T -'" .- av _" zzr C, I;a e , ... ,. ..: 'I ;F - F, -." I" -. P: I "'2. "
K-LI m1 olaO,3 0 (4432Z01 .lr ., IIII I 3 7 4 I4 I


0 2 344253 33 5 .4. 2 s I u, ...3-3l-".l., w ...I.LI...-4" ,I. ...54I
774. -o..-d : -... IEr4- --- 34 37o .Ip..s"5. s .--"...,.- "sI .I. 113 OF ORARO. APREND .CS .. .. . . ... ......; ;. ..... ... .. I' '". ".... .. -


51477 .. Sc T i n."5 7 (10. .r77. i i l_ I 1 _. .... ,. .__,__"M :', 4"4'r, ,7f"- .-n 1444.r l

.I42 n.3 1 I 2rO.p.4 .n .. ..1IO ' I . . .. ,I ... ..... ..'.5I s ._', ....a .344. IF 7.1.-' 1-4 '54 .
r..o'ma'.'. .:,o* ;:.;.... o :,i -br o .-,, ., zz-;: ...,.I.e........ . ....... ,,:.-,, I I, 7 9- ,a,,..J .. ,... .. .. .. .. -. ''J'- --;, '."....... ........ ..: ."... . .. . ...... 'L1 . .. . . .
t A D L H ZO P .. I. r" i i i ,1 ... --. .. .. ..ti.... f I . .. " + "
_________l........ .... el,., , ,, V.; .. I... .. -- 1, '; -..._.. . . .. .. . . ., _I.. .."; -". " F : ,' ".-,.".- I ."


N=, a r.. h,-.. ". .." '" a '"." i.... -,.'a" - uP.. E I111 [,... r. ......-": r :F .F I_.... : .. I r..'.",;: ",: ::, F: +iI _j,. ,,..-, '4', _^s ::. ,-_. ..i . -o ,, "I ... .. -a- .-7r.7--. m s- t .......FT
Ill. 5 .o 25, n43.d ,E -r.la .1 I ,l,',+ s, S .. .R 4I4.7...4. . .......I7. . ..4, ,--


-' .. .. . . . .. .. .m.. .. .. ... .. . ... SO.. .. . .. . . .. . ...11. .I,_ ..... .- .r -. .- . ... . . . .. .. .. . . . . .. .... . .
7. d 733254410441,-, ... .... ........044.4 ;'. 3; e 1 2525530. .744I,. ,. ..... ..... .. 4...... .. ..4 7 114 .... .- ..1..1 I to.%......0 I_....- ,-, -.. ... ..L," ...._ :-,


_ ++-rd.a' . ; :.+- :!.."-N o = ,' j a . el: ; ; "i". .. ... . _...W a . ....I . ...--, ,ll.. ..... L. s...1 . .. . ". ; : .L::: + : :' ; I .. ,%: : ; i
Z. .. .- 5 74 P ,ap ,NT I ,,4.. ..." A ,5,, ... ,.
2-1.I...... ...3 573444.X .. .0, r... ..4. .-- -, o. 7 2574-R.777I4..44. \_. I ..C .po''m ,M.Iao ;"r:; ....................I .-.!. . I;.e. - 1"' a ........................1--L ........, ..11..... .... "........ .,mr.: ,,. .. 1r::n,. .,m
;o~ ,,;,' ,+.- ,".... ,I- .. .,+ -" ....... r'.',,,,,, I.,0 ..";.,+?,;o,'-.,"'"
"!.I".4.... I... ..3" ........... -.1UE I6O .11 77NI . ..... ..- I-.. A... I-' ... .IIlrl.lll+I m mem ~, 1 14 ACN II TES r ~lilli ~ 'q 1 rl+i -i VEDEO I%435 ,5,44,43
344 ,79777 47444 7N1111 --_


82 A qT LA FARGCO N n''' 51 PA rC'1. M ALr 'r _'l "e (I. .. E. I,.F.- I -ON 1r 2... .. .I 'I ..... 0 I' I -.. .... 7 'anI..... ... ., ,:,P, "...."" 'I I;; ;,I 'lm'l ';P''I. .. .. .. .' ._ j -. ."-.-I +' I'I b I --II .n 01" .. .s: ;l, fl "I I, .. I .s I.. .. ..... -. ...---I.. .. i..
GI LLV .. ; I5 1 F 9I h ,r ? L i + I O . r Ir 0 . 1.. :I. . .r i ,, 0 I.. LI', ,.. | ". .. .."r 1 .'r..e ,-Ip-- -i -I;. .
'Ml ."Tll "' Ill.l ...inh 4 -l in, ON UITm40 M %, L N% CD C I I I. I S 0..1 I !iii .I.1". . r 1 .I ', l
Fooo.M- '-- -. .. i. - L- I 1. .. . I .l... p .. ., ;' 'e _.I ....a .. I i i ..I I I~ . m. ..r" t+:--i4 n r.1
1. J.ql. 1nlfrl1q "L'I II LQL, i 4 ,no.. ` '` a-- .. I .-In, 6,ll i -p.rel, l". i.[ii;p i. ... iiCiLGE 4idRl r+p % i i .... I-_--,II t s-,r _- e ...I+., '.- .- i- -li ...._ ...'w .. +." I "i ... .:-. !
"~~ ~~~ i . K H ... F ...... le ; .1 1.... +. .. I. B r j D + ; e S i l + l q -, .. . . .". ... .. . . i' T . .. ... z sr k o l q ... i i" , . . - .
. . . .Q.. .h il .: n lr l~ ~'l. 'e'ar n_- I. LIF aa S a. a .. 1 ...q ael. "m- ," -...... . . ... ., . . 1_ ._ 1.'" , "me '" z -. ,," ,[ 'J. I .... I ..... .. .... __ ... .,
.L.- .- D'......3..... .. ., .. .1 o .... I .... .3s. .. I ,I' ," .- ;. ..I i.. 4.,3 ... ...m.3-
. ..544l334M4I4,-OLICIN RA-. r_;,., ,, .. ,..... ..-. COC N RO. ... . --.. -

-l~ &n'; n:I LLAO A P+eLl I r ba~ lr~f .,-Ft ll5FFl h-, r .. ... ...IF.. L ., I_ ., ,1,,. ,,1, .. .1-- ,,.. I I ,o -- I-,I ... ..,_- ..... .. 1_--__ A-E.. ,_ .,,_..,_ .-F- .... .,; 1. .. 1.. .
1' .......+L-l .lvl}= .............. :Liz I. r MI f ..........- ....... -li T-Ii~..i. 0 ~ll.,I , -' .-i I, 'I,-.. .:',m ..... ~~q'a :,' ':. .f"" ..a',
. .. .; c , ; : ; .,. u . 0 + ....]. # ., 1...... +.,, 0 -A a i... ...j, ......... ...I , ..... . .
n s. or.n L41M....Al o-4 4- .. .4.....I.....4.......4 p 4 77.. 7 -". 01415 34........4i7, 7,i .. .. .... P- I ... ... ..5".....5 3 .,,3I4 4 4. 4


-a ". ,+ + S o, 'G R t, j ,, aFia% .1%T% NQ % I, I q s-F.I. - ro 3-- F'l so, + z; .. ... Co.... .. ,. .I 4.' .', r -" :p q o-.r -.1
_F.m on. ,p, I .. ..a ,b ....'.' + 13 RU A --'CIA 05- 17-S 17U RI ES ,,' I ,.; t | +,e:.' ,,. ,:,;,." ,'',,, V % a L. ,I ill : o ,1:i + -t I r L,- -' p "_ ... . .. .. . .. .. .... .... ....... ...
... . S LftT. -NINE.... ..... .... .. .. -,., ",,.,.. ". c;- I'M, ..., .. .1,. ; I. _- ..11 .. . ... ........ I' r
A A D RO ..... ...U Fi p .. .. ,.il L Nr I. 30 1 I' .. .. .,O .. .. p ...70 r & F O . ..... p S. - e I -'.. -, ,- ... "I'-,-,I;........' ,... I T -, . ... ... .- ..Fa r F W'-1 I I 4 1 1 F
L43.3"w7IF17.....33 ...77Lli.3__4.,,3-,-...44.L..rI..4.0S.47I34443I"'7,...,, I,3,.3


-- i. v l~ l lld lr h ... D.,. B.I ---S2 +6 .. h,1lII, i....r ... --------r4 ~ I "I. a? m q ,- .r t ."" .- .... ,.. -.. .._. .. -I . ......I
ME N .lir.. I rllde 'l .3 d .vN : I, C -H. .f . . .. -I, -. wI fi, e+e.'m if ..lr. .1 . I .1 I ... _ -I .;. .. i. 1 rp .l .- a .. r.I ..I .,,i I, In= 'I.IIIP" = +'I -. pA -- r. . .-Dr ql
... -1mr. N1. . ..Fe~Ill. it l 1 1-.II CI i,,.. ., __"_"__'''__ F,
IN . . . . . 4. -1. ..3.4 7-4... 44-44
A.- INSN ATT ,....PH- 7. I1 7p44. -. _ _-11 -I 1%I .. I,71.4 II-- 1 7'~ FC
103443373 A EZ 373U 0 ]EI13313320IC3-I.33j.44-a0_3.- .... .P.'- 44,3..34444447..464,7..3 442 l--e-, C...CINER.A.;S. .. C- --CINEROS '
Vil443441 P.1A.3o QL5 4433cor I I I __ I

I, _ _d N..-- -( -.,r_ -I,._..f.

,, n ..AO L C A A A.I 7 35 4 3 4 3 4 4 3 4 .7 I a .. ..... . .r -. 1 R 1..4 4 4 .I j- m ,," . b . . : . .i I a .-
BE A .NARIAN BJO S 325255344340325773442 10 I, reI4n!. r"m".." E I .. I I., 1 ... 447.1K 474.44
331343 330417 3 2 4 ... M.3737337 N ,z, T .4o3 I'44473737. "4- 4-. L -
I.: -.T. " I533444 I373I4,5 ,25I470 25(5444427025570725
N 7QIL RE VA IOS.10 : 7275. ." p .:.7-- 1-4.3V.0....5- ..2..1. .1.,.- -
3034444443444..,,, ;,... a. a IL 7 .. I 43,.I,0 ,,., 3 3444. 1120 MA EJADORASERSONA-
44443 3'IN74 .C4 A.44344I2 ain 74(44.434. .44 3 '.4254VIA73....... 3,. . . . . . . -.1... I. .11I..I. a ....." ... "I-il..:Il.11 ,l. . . _________
44 do 17do Or5_,- -,I44,4 325FIR% ..5.4.45.5... i 4434 444 4 .1 .. j -
... a4...2. .0. .ad3C1 44I3I44474433. . ....-14. I3 I7. . .3 1 .... ,I ,"I..I,.,.. .: .A 1 s5.fe~ aaFd-ii~
'a i2. 44 44444_. I. 7 -4 7 -3 3 _4 7 -74 4 3 3 3 2 I I. I . c ; ),4 4 3 u -F e g ed74 4 d
11",3 11353443 . . . ..." e alctn r~~i. _____________________ .. EA1.7.I,.35 7,"I. 734--44 .:47" 1 .
44F 4. 5 -333v ..44. .2I. 4.4. 3 4.7....I... ..744..
1. 44344.. ..3443 I. con3 alh___;_LIP________ ... . . .... . .:.I .... _1__ 4 I7e447 -,,, 5 44
___________of__ I_ M".,-111. Is," 13. --....;. "....,53,.:. .(1". PILRNIt'CI 1.1.%AGI. EN011)4417325 7441'. '..43... 7-a.434-4.1
44 _3.. P, .. L4I3- 441-,I434.4I2' I f4v4 v. Haw


14437:
-3443.44I3t,4-2M44-10 L25373SUELD-$21IOMAN.L- _"Ill_ -___ ...0 ___ 1E -II'l5
4434 4444 .' 0 ,Il- _I"'p.... .. .....U _443 'I2572.... 33225.52572Ila'1'.02.4.53113144 ..,33..344,s.I44.",_,___._-__


3s, 425443l3If %lI4Ie m y C:, ,. _, .4 .,soo n3I r.. _44..34.51I N 2..k. .I .. . . ... . ..... ._.. -I3- ,
1333113 L 7.3 a I., icl.1f3-.7 4 -:-:- F 1, _
44, 33.0FT& 77774401 ,37444Nwj_ j jI --- - - I --l - I. -I ,. ;%,-- - 1 C n 0


-!1,. 1 3.1732.330. '.. 1.7I.f .
25733o NI.ori ~.. ,.-F .I!I ...r 1 1- u IAI - - r. . .. I .,I .


JILIO 5 OE 1951 DIARIO DEULAMARINA E'EMPLR:-5 CENTAVOS
Celebr6]a C mara de'Comercio &La "t,,esco" dalInvierte Ia ComiKi6-n de Fo rnto U" u Sf19 0 Modiicar* ia notundatura de


Miami el 4 de Julio en La Halnhan1.portaI ci ( l 1unos $1O.OO0,OO0enLasdmater Mendiiaf departamentode Gobernacio.
ci nenambi,,lnteiiRs $.IO.O( _e Las Villas m. de Medncinatu
AAi-lieronia l ,anquele el ,Alalde de erateciad N el Lorre..ponde e a suma al costo de ,arias carrel-m, Lo que ante*era Direcci6n de Prisiones, ahori
habanero. ,%efiorev Harold Turk y Morales G6n.ez;Dedic"i n un obr4 b iii cine iluenles, acueductos y otrai obras en eo, provlquei Triile doIl$ blicichie n se denominari Oirecciin de Inslitulos Peniles
.nil f~ eNiI..-11. Leckne Miul Vaenci ) y sturdio en In e411istncioflI L,--.1 e Pa. ie mi. 4Ul,7u47 2734 '14w qua dfrigdEc-i r. Premse no .4' 44 ~ ~ I.07.*~~4lb4174
'Tdio h .nraIr, I.ac dI. dt ,11nt U I: fs--.eLa Hpr. - eabe.meno
P-61.dei t, T 'f ;..+ r r. 1 l' MurcurXor, l Rene Doil ,fbr Pa "r- "I -ma r +3 (e l:*, OL+I ,J Tp lejqJ Ln. t, de IM a l 1Aq- I rusrl fl u l ... t e, l-a ar l a .- txe-
M-iine mo aC-..aa 44o-44,Or,4.e.o -T''L6 iowkdPI.4rn.F4Wd37k444
I..4l of-0 ,ado .IT, For43 .-no. d,- 72 4239 isr44a7 34) ae 44n4c*nawkns. eat3i.as.. t. -r4',, 7043374 d-. vI.., r,,.In IT
n 4c4 .1 's14. H1. 5.1 ,3..imm'f 144 4774. 454 7. 4 do~t~44s444443
I 341 ..a .e a e eI. : eth'4,,44, 4'rr.4zc ,- T t" +e,'"4,4, I"'e. ''4e'n ~l 4" -73 ela4.4so.t '' 5 13 774.oi ,ujle~.* 434 h33 6 lr~ 7754 334,4.3 7. 'l .1 47.l.3 . 0 4 i 33+:+pr.I
375 441vn0 a d.i cc1M 1.1 ea l1isl..7 e 1 P6- ,is ..yd AI-. MedPia4q-t.444 aB.. 744..b1 n,1 cl.er 34441704741743474 54 37377.. 344304il
.. .. .. .. .. .]. .. .. T, . ...4.... o,',",... .. .........47,4, 0 ........ 3e141I $J.V rp 11 o.. ..llU r.4.4 d3 ..... 44,npeni434tlne|34 dj.... 34 I 54474, e' .er .t" ( -: +... .. ...................... "44 1'44
a.' Pe6 6,in II. 4.lu l 4,13 4Red 17Too 04Is 404 34 335 5013734 74 I 404.345. t 4103373 ierajmah a [a m r .a 4 7 0 3 7 7 5 3 3 0 7 3 4
,-Co,-. ..' -. 1 l ; ei .. 4'vder Seran e. 1l.. o4 d R d, ej.74o. I. Cr-Cr j ..",ine IT path a p,1o 7 4 so. 3401 ,3 5 rie 5 J. T,,n:,-, ar. e-

ae -f, P't o,' eme eo+ E, l o ..aie T-I nterms,. J 0. o1 a. Z ,t.. detlI C. 1 c' a )G mub laut Mange delo.'.e Tr d a Pdo o B-I rn ." I d" :- IFr e5usto e homrle sde 1. ueva Oe u.

-- .e 6 ,4- -10'13orte40Sur d 74o4470 IT .515,924 141435
.4., a .C1. 1 S i1'- 68 11 IT 5 4 4 3 '0 , 4 4 4,_ o, , ., ll. o I 34 03 7 u 41. 07 7417-e lm34774erro r4, 13 044174413 .3
CDd.43Cc,, I .. de Sa, v4ooraciA en 1211 M4741 17l3I5r'l' Cc i 4t375
a l l ee-4 4 4 4.-5 4 TTl,,l,4. 7 3 47a3c,4 1a1C 5C1uv.4,.- 04" 4'5 .41 41 ,3cc..21..3 7L a7 .L ,3 ore 'D 147 Vi744a1t 744447'.c7 7 3 4 7 7 7 5
4T .4at .. 3a3 11 C ,' 3' .5 1 7 4 1 0 3I4 3'- i3'. 4 4 0 1 7 a, 51' 4,CA .4a t4 4 4 43I s7 ost, i ,', . P 'I tl n 4 4 4 4 3 7 7 0 7 1 67a s 5 4 4 4 4 4 4 3 7 5 1 771
.!..e, .I"" .4 .,5 31d0,I . . .G r.., a n vi a me d r 1 ,,rr' l4 ,l.g-. .r an" l e-War. .sre nitrol 7 V-1

4,43,r 737 4+, 4.4.... ~,4 ... c ,'.. 0n 44544.4r44'C44,04,, 4'."7+'o ...173.. ....4",.. .3...5, "e.I4."33.'. "547343... r7;-4........ ..4" 4." Ii.O..'O' .. 5.44,3777'344744-4354'34477;44774173Sn4.S52t~++ z~+.
Ilrp R,--L j" 0 fer IT. -.. -I-. ro ..a i,,G,,.,M,,.r.u. I, o ra bij Men.'.a M. a sp r im.e r de l a aetol.er eldm.:nFo1 cR&M I u"''et'al .osn] ontnm Brca:
.trs ,..e Al' o C-IO r I e ..". ...at w- t M lro,:h Imoi I. j .r.o ue "- ;" id.e ,. -h.c lus uor, I sosd. e d nel .,. "" r."re" Edre.o Nuudo l eo.nIN41 p at5'ill r. -1 OrE-1,111r.15.147a34It4I7kipacrita1o.7a3
SCla rr -a ... deC,..'O.'. de Cr, 3 ,- Rn... olu,,f 1.e 11.I.5 ?.j- at l i .% ,, L r,_,. j i do,_ 1..... pr$.i.4i i" ."d' .-' 1 i, le ,s d. ll~.e Kme "- k'I'_ .r'., esqasr+,sueea+.: I. RIGose Lee.e ecos

0... 0I7 ,'7 ...., 74,... . .. ..,4,,',iD. C''34 0' 5-344.. ..44.....1 '"734.. ..4"S" ."i..o. ... .... .04477,31.. 3 4 E..4o4e -351 7o4'1713...It4 ] .. ... e374174.. a0177ededic a7v3l1y774C3a
La r 1. C.-i .. ..-a!743 e. ... .Iti I .- ra e rdentin 1.4r In t, P4,73 rilec .Habanaa 7s.,P1n347734, r S aay n .
Nore_ ,..,. ... -....-,,.,- ] -",, l,.-i e,,s,.rt...3 ad d f- 11 ocls e, .5d gI " .,dan4de! uas 2


7.4l- ,r 3 ,10r7e n *e4k470 1 0317r rV -o. ar 447477313747741 73 e 31 u r. 1 4 7 34 n 14 0 4 7 3 63 ae
uo. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ae ,..r. n.e,,e ...- '" 4... i- l a nrI.;,.S.-,m-','.1k.... 1 T,, LIrk,1 '-Mon...gldPf *
... 1 0- ,. a a, I .: I a'.; :, .. Cl- a i 1; .1 1 I w 9 1. 6 ; U-r Clo c k --W sop e Ra ja per.alee ras G De-l 6 o d ty e n re e~ i ,r o .rd ar ,e t s eoa ru e e,,,t o o n oSf'H
04l 4 .-4 1-- 4 31 4 I It, I i54 3 a43 41 l4q, 3 74 de31 Ia44 47437 a ..I m- I37,,-G u54343ar c 4
at -5477443374, 474473Him444ol d I- it371713.el 4k1xi447, 57ic III44314164CwTI73,I717444I
r'.,.i', oa 3534437041463727o44417744 1374o r 34443 n,74rIs4- frt rmrIler14374na3377o
P cr ia s g ricnro 4 ,',:t, w .--165 o,: cr .,Ci Er- Ia .aciereea eM tsa o uncc~ d rn +or m -grncretry l ero e rw rrw rn grcola cP e S ars pmries ra eg urs

&I I~! e-rc I II UIa.-I I.o....I......., 8823.0 .. pouc~ .. pre 'C' eI e dis ot ar. uperaa.5timeun,
. ",md: eGines, Rancr"FH, Cuar a] vz e od. Gfan~. e"or Iv o er.a sJyevO nC OIEa
M .... :il- 2O ki etros lv s eidntC.p I tur F.tteamo: .a L
......77437 I74 144 4'1 70 34 1~644 Go714.44504733Th Civil 4734 447 07754475 34 411444716live 07.."a 4I., 34477"0447 43I.3do 647,174 4'4441m
;rCet:rardeara, senAI,deGtse. deenabtlo or. nbtresoMre
T"eI Poa _-1-i 7ufic 1 a .1ldA wde]homrerino.e-9 -1o a ,,ITiezo p- entt osen Gr uri narroa doy por1 ne
Carcus) ;, cona yirtrnceo, lt rec l T aro Anio lcni mo f:coneu- ro Ldd a es orten urmdi aw &a o s re- auto e de iced tpr esid ..
C- p & 'ha a a o..r.. o :hor-... ... j:,a f rsa m e a e .lrta es It ne-ro s s e ,... . a. . .. ... +. ... .. .. . .. .. .. . f M-d dibne ae- ecna Irk Ia u Qm.n ota, nen S U H R NG .Nuv 3 h y
i I -L I, o Itoclu sia eJcomo er. 1 co &.n Rad ~Acu- dre IMvd. dn Ltou deimied-ieamets ymaeranlaWihtspesdete y dirdetor ,,
,aJ. s 13 # i ,i + r +.t J ., v s it & .:ar-rt a I e lo fL t eo la r -iu o n o ew'a ll A l ois clar ] e v r ia or n e tm vih Ten11,4,,ZafiU Ele
r........r................ d-le-adoi.e, r--d.----. --_le...m,
M e R~om 5l : r -In de La m~ner q r..airi6 econisla-asyi1tencia deel 1,Meet
7304' "3'"",74,. .. ... .'h r d ee 7- Eeu3N107 3444417747344447,374-747 .477*17444, 43 ,444777347.7444144. 74443334334374434 ta37e
j- &to.. .. ..... ca r, ......... ..... I l ..n t -R s.ei + m % Too wou .1 .It N'fx'aoor 1 a jj
Ir s M .I - EI 1 .a % II,+ ,t ,Ir a 1 1 -l.. . ., .. .. . F .. . . . . . [ .. . . . I d- 0 e l g e r .
1 ,- .r ,e i I.,. 1-d e l e e n en a L ik i eu ed o e2l a ! S)a,4 e ,e ^ ,- d e c urie iw Irr. e r e r [ d at e plnln G e n rE c e
14.,J:Eeiralis. a oHI,77 13 34543- 3 16 1 3m, 7041.73 r34 n 0.-a 4n7,4 3 74437IIs 5 [r en I _3.,3t:4 4, -.ac


4t. 1 4-llUd ero~t 344 6Iyer t4,.y 3744uel 74.561 77,Cldo 41 47445~ll 534 meIo peel 7 7er 4617
-eor n3 344 47sign 374034440om 4r4177r. 1 713443 4d 1 d g131.. r 43
i n s rins t 4d.3.1444I34rarTo441I3Sol. d


C : c fe t a t m a d o e l n d Iad .] a t o d e C b c m.. fe0 d Inc'|-. ..sliam
w1 95 2,- 1 ',eIT I,,-eg rnCnA.,J o1 c a e ra ,".n Ii .C-InIII .rel a r om a .
.D. pre. dentp eJhnCR. WheelBo',2 -'or nernadedea Prisprovisional
vlceprsid~nt; Leobrdo Gn~leinalmennlte: Selltae de l nochere-er
41.433. 4 den4sy 3n3er3 or4to141d 374447r34:34311773 744443440371 1335 A.to371.y- 144443'Lr3ol4.
.1 re 3L R aordepi-n- bIres43 -ilroeLa Asga mbele adoer g ley, M a"es rosTserb 737o44743m" :43133,714474 l73444131W4Ie74t 4a4454713474...... o~ . ,.. ..... .....,|. ini ..r... n S9;161I,. lse a
a'. 'c'.. ope Misendelen ToicionGaki./la mennaecouiencianean on cons.tooo lot
.u763d3r i ht4.4 ."i d rn 4 1 ,,, 1 lr, 4 , .rtoe53 3 4 1 + .. .
1. act I IT4 4 Cotert io 3. .... .. ....7 77.3 4 40

ad, iir+amcv'de Ia prime..lo qu re o ... ..ab]as .rieverms, r'o10cler.... reco.... ivod de.. ...ms a FeelI
r-ee e utana5io 473.rdo,3urada5ambl3I


I&sna q e 16 ( g ,nd -ers -:.r ,-3d. J Bo 5 d ede 9 m 18 k t2 7 emo nDo d Iscu -Iel s,-
ipel mdot.nt cb de Ja bridn co pro la-aci at d e ortiaus dei1i 70 dlgdos
a,37t3 ro 3r4o "e haae eneen tEtgranc4 Profesona, hb d eee1 Epeso.se con n39 rasvatoe or re!t c qu br I..- m. Amuerzop r11"I"horn2:2:on
dDe 3 a $ p. m.rccDin y worlds a
d~ fCc r n t Daci n deartIeutos ,de 15roye it.o de] c nadePr= deA nis 'r;,U o s deiss b%
If4:30 p m .T rdmldI e'r" Per i anle-
re me- p. m. Cofiidaiplr IsHosihorn-o'M.
,74533,', ms 7' 3311C ,It 7 ..l 4 I.IIgran0 ..a.4k 371 54I44d4.t4-4r4 3,t77 3personas7.,4- -74744 L Y M O U Tt jlG N l l .De9 . p pe- Ito Ia U I IIc ua itra rsils ne d a .m-tmra o I Lil
del- rot O telerrea D rkde m escOrleglabrstspstrInlae


. . . . . . . . . .I ..0347343317.5 p 4433r444344l73047.144h smrm-
44m *444 primer4tr14n1I. d:30spin. 3, Co*da p. la.u-


orvrotres.ilics
....c T,$783 232.90;Co rrldap r a dos Chicoorn- eLe p e t
444 75 47443. 470 hs N ,,, vu-444 ,4137 744 .73420. 41 414 i444471.44 s 3 94,743 7 9.&403 s, 3454k~tg #17 t537, 445444,p 74.m et.dspclim o. sl lv ri lcnrltc ia i


iCA43 ..."474Iae44,OI=4


4.447 3er4i 3tr3t4.7V.54III.4it: 7Y3-tol 47474
11--da it M .1rol emesde -Z?.cs n de Wad sin ouetombin cotanl,.n o .]- OUTH ORA"G ,- Jrsey
F1 R C, L.eiomre en Ld u Lt r Iiur LI
7534445. .,.,,,-, 44 34 lsf 3443et I s3144d44 ..'uae Portaro
IT4p44ohn444.enter7,4e7.3!44447e4a4r k 441ro.e7,,4 437545"' O ;" o -m o '..61. 11d1 e :rrs a r-,da e... l.. ........ t., a l dc5.- Art esmem adrcu o fedee Tvla0:, I Aerrrovo pues I absolu-
47I443_ 437d.44.37a 71.11 43 0 3IoIr3 L, Y74sea3a udpo3do7.33.Laq 3Para4,:Vsu411.4 3 meior44 3
44345445C43..I"Is7444447 44 47373"344t447375117 34 14 d l ei77075id 4mCobs ,n 437 P,451nclLSe ..
III'. I W44 3 444 44 1 .7141714T7447a444a44I..d rea44.7 1541 me 037,741 07474471433, 34lt d .44.34L, 4.4mt, r,'


M oIr fho m r, lN. . .. . .. . . . '
FIR r ATFIEFT Iellf.o C1t.111laneado Paraiprcon arli-alatmejoa de 1,700.dParaaelis
4404441 K-1P372..,3P 1744743n74co43de57337 43. 45444 6an/bu4 que44 lenRD.m. dem Plque Central La H "
1211 n in Te vlm I CC VICO1, d. k (rI$11M@1 hata tmar alcerretera de.P nardilixlusvaan ednlio o oconl de 20Iamao. treloarc. alo
47474I41 4A, 1 01111 3773443 444,444534144 .444445. W 7 43 J 4ii 41.c16n7 34e 13 37440 Pl erai t -
473.4477 77. 3hsI,~ ls..'I..7341 03 % ..01134. 47441 3444444347.7643 317I7II43347 4
ALu vi Jele don+,amr, d ,o dr l. C ~ ra ,le InMiey er $tomilcit. s4e~e ecodnn !ednntne et
is LN s ON V-15TS[ l N.l O T[ t. le JA de Ia pulati y vIa Too 9er 0, e
444.3734 433a 3340.4B... qe5,n0.7 4a,,hae.o 3"'43744 .2I5
LVoD, AT444.4 5443. 444347.IT ~~.o45441 ..d4,4. o Is doctor4II10. 747444444,7 to

IIoI n I. 1 1ALm I.I it .kL3, LaOdo mrU .I "47444443 dMA 30.IMA 4 3371.i4e,34 itaAIo37434d44eo,4i,#ers4c4lor- i05l3 4a i.er p n --o 6


I. T CJOr r CnN/aD. W. Ao LAlOR^Try Celb la i rt m I.
.... MM r ibldo d r JIA R m lnCurvj S Ib mler. Is low -1o Io pdugrcidll T'da nerv;q;o. +
." k r"I ... I sn pdodplrldod dile.atmon n im
47 713 .... 147. 4444del.4mik34 3434... l,. 0.6...3477IYAVM T 1m91 m'i. ilKun LineCTOR. dPad etiM .a l icl" F rm" m:< u ir:e+i- ot Auer- 5h"cez A "a ,

TI,. ., "- H M~ A y A. TRAcoS. arn C .nnsIC.d d cEj UID AD ,..ororseclsd
44 j ron .5. .(:ilot,, eMII (AY 9 BV#( ..101 mr ) u ralle S d..4 0 .".47 to l a.rM t0 OcMla6 l ]c 6 .r .4 m e D hu aotcy elemaca pa o r +..ll . .....de .ie
L 44mm 37. a.347ll lm m mm 54447
KTWK" 11 NW RECORD4AVE 34 0634g. 34 74144. 344744Won.l- de n
0...11,, .11 r cL4704.3., 7373.434 4 3744
7.77 5. 3. 073713. 4 43 475 67In
a cmr MAT0pgd,7,,4. 043I . 3le 7, 03744
4 42435 -.d3?. 0344404477nts43 433373
It4,. 4 44443...nu l rA* 'n vot
D"Id 111441 c11111T. 4ITI r. 4437 5a~ret p..34,317444445344 45 4437
"M. 5437 4.,Gm 37. 07all.In3Gandesa4z 5 1Valo
APR47435 5. 4. Ira.33 5343 444
ia Ps Y ink Yn Ross 17JO 4'.S3uld ,m37. s 5.pa6 a 34 01,7330
.4 141 NZ. WD STEET P. d 4arl,,.Po3lss3 ar.a4: O$734417034de Esa4ut.u,


TIME RUIAR OW[, -4... ....47433
11% stynl-nAs;RCeseITsqkr 1cloIsIekfduiico: sim Julioe5 oo9 a.ei.oa 1bsT.luIS.LI
Ir"M~l mrad t u~554 sd3~s oy atclrmiea44dso~sP4 4 40
WTI. 4 too,34 y74 4441 35 i.

-------- Sd t lhfnno asS p nmodoctio pre arlo.i mejorser-vclo.Ise sul
le437337 4. n'u. ale dpe. 41 334 553par jeu-d4 aotsrlso "ar oes&rio"
13 P. in. 7m773743pa7&414 27a041
C34 ..,T.4*I.* SCAVICOR,3d. '4.6 74043 443 34 0747,474. 4 70441447
1. 73474313437444 N44 6,1-p.3 To.s4i Diisi043 44171437 444344 y 444l44441 a o
53544 35s45 ..sgsdsh. 43I~s44, 344 4544 54,537e73 44370547434034444
773444t7.3f 74444,4Ti4 r.'o.3773 scao I .,, 47344740


(l:,~r44S4t 4,5 GRA 4534000 0 3400. 0~J -"' .De9 4in. 1-1 31P.34 4in.4I4-)' 1 61
turn41 c.45 re Pr. 1
144 7434437e1471.4c375313 AXMA,.itf 14.1,ss sDsuIn Iaeprsbi swruosqo epmeas.nU~t R C A \7 C T O m#'S P. C ban Tae:onho m an

LA3 EQUo.Co i Dl aD,.p,
55 3534,3 y H MARAlioLSTRA S.&n.C.n s callao IT
355.11 RA VItOR 744311 47 477 7.41.74.r.7 y I-53IaemS s-mq iesdm a0N 44441o ..
UNO K DICO ON
S1 DBIO EN
ROT DESDE
ELASO IOU


DIARO BELA MARINA
La Habana, Jueve., 5 de Julio de 1951


Dkewtn
JOSE L RIO HNDZ

OSCAWE mMRO HERNANDE1


Premio literario
EL EMBJADOR de Cuba en Frincia, doctor Htctor de Ayala (cen-
tro), en mementos en que felilcitaba al escritor franc6s Ren. Laporte,
con motivo de haber recibido el "Premio de los Emnbaiadores',, el
2 de jun1i, por su libro "Un Air de Jeunesne". A la derecha apa-
rece Gulgunones de Le6n, ez Embajador de Espafta en Paris. (Foto AP)


Visitantes
LOS MIEWBROS de Is A3ocisaci6n de ,DOimet_" -
de Woe Estados Unldos, que recientemente vlisltaron ma -
tra capital preTididois por el doctor O'Shea. dep ita-
ron una oircnd floral ar'e el monumento a nueotro
Apritol en el Parque Ce .tra.. Los acompadaron vas-
rie mlnbros del Colel Optometrista Naclonal, prr-
sdldoa poLai el sator Deltln Lera.


CON MOTIVO de cumple el tercer aniversario de la muerte d., Angela Lastra y Gomez del Villar. fun-
dadora de la Asoclac6n Naiclonal de Enfermeraa, fu, develado su retrato en el local de la referida A
ciscid. En la ceremonia, un grupo de asociadas, co.-npafieras queerron de la dea arLcida. (Foto Vigos)


Distinguido economist
INV1TADO 0pclalenasG por los dlwctores del Banco de romento Apirllo e IL-
duatrirl d ~Ca ha lega "a a Habana el proesor Sad Probilch, *. r.W qaI -
cn1vu de aI CEPAL (Conlin canimIca Para America Latin&). El etonipta
arseeU o aparece rodado de un grupo de personalldades que le disro IA bialn-
venlda.


LOS MIEMBROS de Io
sitan depoasitaron una ,
tra Unlveruidad. Los ac
no del Colegio Optome

i ;,A


el Alma Mtler
acila6n de Optometristas Americanos quo nos vi
,4 floral ante la eatatua del Alma Mater de nues-
6ron varlos integrantes de la Junta de Gobier-
M acional.


Loeiincuentusro jos
EMIU'O cuatro lideres comunlstas de los Eatados Unldos, convictos
o e act .idades subversivas, a quienes se habia dej)do en llbertad bajo
Sr no Bse presentarom al tribunal que los sentenced, para comen-
cumplr sus copdenas respectivct, slendo Iuscados por la Po-
Ar, ba (de izquierda a derecha): Robert G. Thompson y Gus
,1fl Abajo. Henry Winston v Gilbert Green. (Poto AP)

L ,-. ,


MTAtL CALLE de la poblacl6n de Kaesong, en el Sur Ide Corea, luga'
escogido por los chmos y norcoreanos coanmunistaj como sede de las
negcmlciones para el armisticio de Corea. Kaesong esol a s6lo dos
mi as de dastancia del parallel 38. (Foto AP)


Las HogariaM
PARA hacer] pblico que el Colegio Nacisnal de Hoa stoe lollcita del Go-
bimso e al to d% ic haberes de loi maqatre _vtarost l RSMasl
Adsla Rdadpi* Rodrlguels peesidenta del Coluio M onac l Misth hr.
iela Yaia G4rda, vice; Carnelna Virtlll Iagulrre, t>me', lir-
azs Sn Pedro, presidents del Coleglo Municipal de L.aI : Oa-
riga saray, Ma. de Je~s Domingue Lorenza GlveL J.ofmna Chambles e
Isabel Chambles, a quienes atendi a nuetro rompaptero Armando Martbor.a


,Twdia caitulaci&
.DCICnjUVE aclI44o Japonee, quoao Jants creyeron que la
guCrra Siabia t"e atd con La de mota del Imlperio de Hirohito. se
rindleron cl~-~~ o ate en la ila de Anatahah, en el centro del Pa-
effio, dond*A rcannecan seis a&oa despuls de tecminado el con-
ficto. (Foto INS)


IAIOI DE IA MARINA


Premio de Pub. "Alfonso J. Matas Banme
INSTITUIDO por "Publicidad Matas" en memorial de su fundador,
y otorgado cada amo al alurnno graduado de Senuada Ensefianza
que realize el mejor trabajo sobre motivos publicitarios, fud gana-
do este Curso por el seaor Edelberto Hernandez Campos,. Gradua-
do del Colegio Champagnat de lon Hermnanoa Maristas, quien apa-
rece recibiendo los atributoa-dlploma y cheque--de manos del
Director de la Agencia, Dr. Alfonso Mates Larraeeta


Men ,:,za c,:r an ',ja el:,- .
'.;-1 ,fa P'u .i M na "" i, C, aba, .' re"
NI F r- 6 V N 6. aL U or.1 .


LA F .;',
BRUatLsa, Q: ',"
Jorge Hirc..i
nia Bairpt%
dez Matr'
Gracielia
tista v **, .
llermr,,
Batist . '


'.1,.:1,-,,3 ,.


't. ta y
*rnBo-
H"' -


u1


. 4- "' ^^i


2 Saliduas Diarlas por La Ruta de 2 Vias
(my yk


Trentcn Super-Modernos, Aerodiri, i: ,' a

NEW YOFt T WASHINGI(N
)1- ,, cJ l 4wirA isdc Morni d oeiu, lt r los r6piros y lujo-
,, ltr ,1-J AlANTIC L-AS' LI F El CHAMPION y
I MIAMIAN &'/ y elon5micic li ,fi o *" (icondicio


ICOQNGRAFIA DE LA GUERRA DEL 95
rc- BENI NO SOUZA
Cin Is colabrir, '6o n4l doctor Emtcerlo S. Sanlovenla, preldaente de la
Academia do la Hilutoria; ios m cdemioscob oroael Coune de I Torrientoe,
rapitAn Joaquin Uavoriaa, leniente R. P6rc -Lands, comanandmte Joi Crnm,
del Etado Ma'.or de Maiimo Gmeas, y Gonalo de Quesada, Cado
d, Ia Hiltoria.


IIN I-. y i ru 15 h,,


CHICAGO Y CALIFORNIA

Solids diarias de Miami a Chicago combinando para
California y el Oeite. iLA MAS RAPIDA VIA TERRESTRE A
CALIFORNIA CON UN SOLO CAMBIO DE TRENI

Pere of>rctioo6 y rusar.cileino, "rr .
coasulto o sr Agenoo do Vlol* %e
Peninsuloar & Occdonial S S Co
Pan Amnr,mcn World Acrwar.
Cubana do Aoviac6n a
Harold E. Wright, Atlanoti CoCoI
lin. Railroad. 217 S. E It St f,
M,am,n Fla Cable: COASTLINE
La onica ruta con Doble Via ginftre Miami y of Norto


P rl nmr I.da qp mo r im m N i AirtL
En la n tamZ6rid, que corro endi aniversario do la smuorte do Marti, pu-
blicamo mtas doa lotograflas do mu r toe, uma, aparecida en l memanario "La
Caricature", de La Habana, l wr daesmnterrado .1 cadAver pare mu trulado a
Santiago do Cuba, sl* diae dMpu&s de mu muerte. Lao tetigoa comprobarTon el
avannado ogtado de putretacli6n qu preamentaba el Ap6tol, xplicable, M gn IMa
dijo, por el terreno hnmedo, donde me Ie Mpultd, directamente, on contact con ,
la tierra, porque no me Is puo n caja ninguna.
El otro, tal como apareciaron, trea afce mAs tarde, cuando me In traalad6 al
pequeflo pantedn, done oetuvo hatsa u trualaci6n al actual monument. En la
pr6xima Iconografla publlcaronoi Ia copia fotootatlca del part. del general Bar-
tolom' Mas6, al general Antonio Maceo, dindole notlclam del combat do "Dos
Riosa".DIARIO DE LA MARINA


m almueuo a jai"-u s' m lmbrom do u (wa. el cumplido caballero
o rut do y do Mpli. M ULIM6 m abo a cmutinooe de una mui, en la

qua el grupo taWl d asattes a almueraw. (Iota DM Kareeio)


, ,- :.,,- lo c u. A '*" gu y
e -
**- i. de- I ,! -..

*
'2-,


i .. .


DESCENDIENTES de don Miguel G. Mendoza, Margarita Mendoza y Ber-
nardo Miyares, Antonio Mendoza, Carlos Carrillo y Mercedes del Valle, En-
ique Carnrillo y Maria Teresa Sardifia, Margarita Carrillo y Frank Barreras.
con sus hijos.


PART de la forlia Mcndlr-Arcrll. Apreeho, mnre M torc A
Gonzalo Arallano v Grare PI'iitn, Cliiio,, A]llaoo Mazi, A-1
hai Luis Mendoz, Maglo Orr do Ar6ategul, doctor Gon-o J Cirdenas, Marl, l.uiiiii Ari:lmon,. lis ui Roinoigiuera v Juln \
Kloaos do Meindoza. Ins"


kpjcoasda pot gti p& nu Meoso. Be detacan N*dtor 0. Mendoza, L is G. Mendoia y Consuelo Lamar, Ma
, Ch 4 P cdroo, -c. L


Nombran nuevos Directores en important firma
[ A i* )MPARIA EleKtj c de Cuba, Distribuidora dr los Productos WESTINGHOUSE en Cu
. clebr6 recienteroente iu reunibn manual, en la cualiuerononoorbrados nuevos Dirrctores
iii, suoCon"ejo de Dlreccidn Fnol&fotosaprecen lox nuevos Directores electos Son. de iz
tjim-rda a derecha, ]ox co-res R AldereFula Auditor. F Quilntana, Gerente Comerclal, A
(irgado, Ingenriro Jife, M F Aintnaga, Tesorero, C Bollvar, Vicepresldente y Admonistra
id- r(neral, M Meri- AdininitradorAuxiliar, LKarman,Gerint de Ventas,.A Otero (;G
-on -.Induitiml, y i-1doctotiD Castafi6n,Gerente Legal


SUDORAL
cL DISODORANTE
MAS C)MPLETO 0D NUESTROS DIAS


S De viaje
LA SIWN del Tabsac ,mtbarca para tM pord Nadional Airli-
neIL La low eapta l mibd.csta en qu Gon te
electa tnba dtZ Ttabaso, Mtodita I mala doe un cuatrlmotor de la
National us el Amopuerto do Rancho Boyeros. Farr Tours orga-
nlz6 el grupo acompatsnte de la Reinas a Miami.


. A l' "


ot m4ADR ID

DIARIO DE LA MARINA


las nuevas creaciones de sus qrandes modistos, m6ds
inspiradas, mds temeninas y mds bellas que nunca.
Los comentarios... son suyos.


r


TUnica exquisite dce los grandes crea-
dores cxclusivos dJe I Moda, consciintes de la impor-
tancia creciente del mucble modern y del ambiente
decorative tipico de las nuevas concepciones.
Qa ff)oda I
OALIAM rUN4 O SA. 14 4 $
?.-E 1 L.!.'iv .*fi~t.^ -. -",* -* A; =-~r~M.A3ul--..-^rc,


I


A ,'4
'* , A ......f~l^. _*^ *^ l


~di*


U


I T.,
'L .". CtVM
k-' I : -,. ''i