Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15952

Full Text


"El periodimo es en lo exter.
no una profeimin, en lo jnlerno
un aferdocio".
Pepin Rivero -


Ano CXIX.-Nofimerb 151.


DIARIO DE LA MARINA
DECANO DE LA PRENSI DE CUiB


119 aho-al *erticio die lo inle-
ie.et general"e permanent"
it la nacti6n. LI pceri6diro mai
antiguo de lubla cam ellpna.


La Habana, Martes. 26 de Juinio de 195l1.-antno Daid. Salhio, %irgilio. Pela o P-r.ereranria.


PREF-C10:. CENTAVOS


Oficialmente ni


ninguna ofert


poner term]


Conferenciaron Entezam, Malik y Rau

Un diario de Peiping dice que China respald lo
dicho por el delegado ruso. "Las condiciones pars
la paz son lans expuestlas hace tiempo", agreg6

Truman no afiade ihis sobre Corea
TOKIO |Ial . 25. tAP, El, (.it[li. r..k .6 L,,.:.. Flen.. er.'
U = perlo u l c e 1ni d t-. i e .' r. _16 c.L.-',,L.. 'p-.
In r dlcaa d l ,Sblecrdo' m ,. J Ci ,i Lr.. p,'ru ft,. A. a, c. Ur os
Malk] y tur-t zd.a lea Eraudo Ur,-. pirt 'a. ,f.^l; \i or.c s del
dol lAao dP, -ritet, 1 l l I sl U.ri ,tC
re. U t W a inrtC u d f[ p a re c e a 6M U cia r Ie ., b-u ..rl i a, w wl ed a I t
a. n h editoril. del "D,&rlr. *,Pt L n a" i e. f as 0.
nc de L URCl o iuea le r dj L'r.1 p 'r -p li in gue-ra'


.0 anal U. aiecnrlo,mc ad a Lr,,t.: ID. 0 i;tJcs:pi,

doNuestro ad irue a.or e et a.,:rcepzr du
rnt6prrhl~ee6 ht La[e lr en wIal.1 a la ', O.clai -. j, M.z$ -= "i


es cIlcitdU con a
Imo Io de u.1n honor 1l. ,.,:: -,sm


R cib me .1sajes l .e traadtlea Chiuna KD[I'I. l
alo m i pesio. n deost.a ludri r. nl.a c 6 tr I.I nl ,
CnT tal Relier ol n ib e I Slbldo Hoy I a is l ald i ft1':,Frcnli 1 I
E l ad Urad, alaS '!e. .r',r a lFu rr eal i.irr h A-.s. 1. pacifirs


de rl litlo dr Drmi a Hrzac o I Car TMr inae. taiea.3 c C lItd dE lu,
M la churilae.npa ldn 2p. raa : 2. V nii Ei. I r l'ltibfl a . lb. cT ari l.t ilt-
aJe_ .gl qI a jc,. -rB c Ieal,- :,Pa, ltiP rl,
ns A l~ el ,"f d acsro crr -, nm 1- 2e, erf .
ctat, Cn a u, .e Lanr.- L da r, e.vr.F. '. ,.,', ,cr. aa, .-
H. it ul C>l grn.a m d.ni, p _a I en c- J p nj. ,]m ..lu ,, rl .u-l.. -
"Por O JUT K. e ur .ia. a
d Asab dl lnr ,l o eDIAUi L l W R A Vi.t.t. l
,icu tllv i n j ,p tu. CJ I, f ._ir, f .-.l 1t ,r6 .rialM tl h_:1 e l -dj de al l


eN..l g ercplemp del i o- eC o ...
u, qPuW a P rlin a a IN j. l i iEra le &- diU (lr E 1--laM I
-- CVaN .pe l ,amld puer e ,1 r .a e m.ie Pl ,el Ia.lr& l la- Ir L.a
Us 1 p lj. i a d Frma a Iola c,6 d riclar es i, p l r.. ,hech
murat ar'I .-e Ch o n "un s ijrd M- 1 s ppi stl rro. fil
cal de IeA Id.,aen r Co prda,% a .s.:ir onen-es d, i
m l e.Ldo . f l..o,j A C,.r.ohi- I .par1:r -c". lin .. ,u. el
10 ep.a p l c r..', JG a, .. et A 2 3. q- r.,rred ..

C6 ,,. m.. Ttdi, Ule arrie E..ar't11t..o1 ,. tftac-larmt, a. '
.,'t e~. o..1 .' ./brn le-1, rp.-i.e[ .'.]r e In
P.t'C. lt.. J.lc Ba.I. i L. Aee,, I.rCtC ., It.r ,:t,,..-.tpa si s
N uestro Director ..ilintO nai..lad.a......... t.......
e. ad, h p dCy U et e
es f I ei t '" "- "ia o d o coni -et El cA. t. idsl I
16i al b Or I -qt)c.. nrIbl a ,m lhadlLJ 0, .
lC' ;, ier. rn ,

ne I 1. .1 VuCllpai d
m Ifivo de iun honorA qu .ni.ca..n.i.... ..?.d.
EluC.,',,, ae M .p.r.~. ,-. '. a .,,M
l..'.n r e, -doean
Recibe meI ajes t ie d e PA rlrdose leepipic-core &lA c, N i.. a. d
,.1 eoclr 1. dwIllg WLIWIrg
nita s peA p nmmaA dades' I.. I ,o
F .. .. I. d 12 alr p.. ~ ri.... n .lK a t P -. a l. .
ma doI, Ur, ivm lt deVi tibr i.m HO ...,apao 4 pin n nr, M
or .e I a M.i e.r eta. A.p oe1lam
Al i, N r av e sralmr, u o lr lpm eradtemerar Bluclrvrratme .mu e
ono e cion da i t n~ euurei de tli ~L almerN 0 tI ronla ls. Mr. Tr.grn allr
Ocion e r. IUne rifdgd Carai ll` m jornprey lura emgell rd. ur
fie Qal Ipu, p mor e ll d rs f C. ap re".. n"
"Pa e fla r r. ed~l cl~mlpa. do donce. r Comolemplalad ror;e a dan rae b
oceec a is r mr. 110 q ie at p imeu r d abs se r ,amr n. d [O ..hr r.n I.
A Jue/c.-,rIste ab do p lou elmrio Onrgcee.,Jsta. n,, rIe11.
Docor or.In Unr m~lad Coall. El riler.c. APu tc .. -, 'a 11 ,ar. 1
ToAt p -b n de alear fe dl3n sDh\ Jet Julianrr y camrs a l vl[.r,b: u
:uaamh oar atue oc laesh h poiar cr. | in,:pr 1 ..Do = .s r;.,
genii felILAlln er, l..i ci-. r.- 6 r .
emhClm clan m sm raine',Jm,' ad,, i l,: f ..)rr. dl -p -c-el.-lc" P n;,].r
o rl, l, l b a r y a p : raa .-C IP IG f u e r l l h L .
.. ..... ... do .. ..III... q Wnt .'rr, -- LI E ] l d rl ,' r
n, , -t r,. T A al p, W T l.rr .J( r.. bi t-i .- ,Ur ,- ... r ,J
V ^ r,I, u e pr, ber i a I mr, ,' a s ioe el e p urisr iC, 1 ola aof 1.). FIFO..IK rl~q
.lllcin. do pto r ,ud e lr I e nu .) n SuelPre ll1. e Io h ie." Eel, ,riio
Tratar4 Mel ronse0dMisro
RAWrliesalmax en -,r 5 oA
El moves Iide te Prio Leproel!i6 -rua lo -.d 3irige l- el
--CTC ctuaren, rgcamene, eneL asnln-pa..t e o
fnAermoeepr. rVcr r Le P11 l- r a, el. Cub wa rA F la ra a '.ld Iw ..
u la oT. 4 I [e or Vel .Er l, saoem rc.fdr ar, r, n|e -l Si:l.,
nuer a pa r&asJo ~ letr ol fiirm a du e laP e 1 .nie ID hRnC1 EidCJW. .la-Y
Irmanlli, n t hRe u 21initthsl.l Diar e 15p~noaIn o, tenelmu 20 .
eT acrtari,)geerl. ousee> ~Jo d Lea a Miagcniestro,.s]
e lrr.ob y lenma de,.h l -ereshai .'daior "Hoy."l ,
El Pro de n ~oaotuelerior, roa et-l|Ir6 a 11%diriene so, re itsCL
Cte a e n are-s oel Prgre ente. eneL l-,s p u I t pTCy a nte'a. o-
- S Huela de D,ub c[I6a d. 1. s tin ei le-Jt amm e, egc lren1. e aus ii- re,, .
ntdgr Math en nVic bra e R e ,ul Cub,, e .tcnIA,w1i ,Leialdw l ql
rs, M PAo em". Ty o ua Ve ga. ErmtaH ] S1 ea yelmc Pi s 'ermar G I. o c. 1 h
5-,, rlendo Iur J fic erno' l u ftnmll A .d o I N Ld7h -4-rel s c-a ui a a ri j, i
el s erLuab r, d ge ne. ra lUSm E u e rl M ,Ja /dessjaac ie a cone l z ude Tr. ca l :, e
nillUro d et u' z .il .:.o.iltIi u d r. e .-him reboa de Org,.u,|nesl rr.5-] '-
....an |-e 5 celrdS e 6l P rcs tG. dtspr. 8le C d Y Is F;.ro eJhL-
g blca s iae l Gome- J|Sames ole, asdrmIo den e 0.: d, e
d.~ ~gln .nule r ~ll Um ue. le. lea I6 aJentll.la.1, A
prheas lrt .Ila 1" 51 1 rle LU a i 6 I rl.rvs it UnixL cmHa ionr
I- rawrc.n d(lln d .,4 Co 1Aje V~eroe l .! cIm ,Lldem R,ci Cr. &Im 1..
r Eod c. 11-51 y Rca I e, i ",,t ,G I., ecru, le'im N m il -K u ,LNe ,
2rClen" i. y L ua., r. o t"I' ll 11 d P is de Cbn,. J,:1 payo rA C u na am u Is
do 5 c eza~t r. qre u a r. -a eacl.n Aq-e iT- del T~lril-lho : oei
cr.iO an Il.mu n Ilrr.; pn ar, l e,, -, 16 le oe I e les, d ..mi erl. cr r. L ,e
o o. r.dad a ula o,cj .t rier... cr % e C.. An, w. lml' lr
iiauev s n e da ce-. u {c,u do la e .rcr..... -le r
I a n eel r h e c.IrrdL' j l T IA. 11 .... ... i' etl ....
lo" 5 e-~ .. 1 1 a. n" h.. A e rt I .:e %,-r pe_..u
',. E uul C a sca i .: i l u,mio ii a r a I.` "1. art -, 'd f- ;" "-
~lacueston ii Q.lder Fl3r ,O.TItie 4-. e aL . .. e15 it I -ca r, i.
"T.11l~l d~rE." de J. a c rsra.celea,1.1riac a e o., La H R e et ...
,Ir ml' .n p rre 11 13"oLersd.tola en r ade bi dOd 1, ae
br w nn, ,slo d, om d. e ]v 4 1 ;A r. 6 t a '-]Ca -;
E. C narru ra- d'l- | ail'.tgAAG: Ih a 1 '.i. "le I(` Mal, r e .. ;, l~re
,e I I s e. taraem,'orla l pr -lden ue nlfl i ia l TC a' F T. liet ..
pc r abl acun e t en c no i- r me c ..io r vl. z z ,j en .. .lr e a ellC" .a
,oel a Iw md e Im ermumdel %nit rci- Mr cim N i


o exis at'l 'Lesi6ninse en la proyectada ley 'Paralizan los gllteses
azucarera de Estados Unidos tires

a china para puntos bosicos de nuestro pais el funcionaniento de
,..cendudo. .colonoaraminan'euIcnnceiIn las refinerias (le Irain
i rlaoda iegi.l.cio.n. que nirn In I Cuni..deI'....
no a laTo .Can indi n geelaia. a haiteil I I; l oirnipeilroapakar uia It,. ontra
l i 0 a L t U ~ . . . . 1 j I le tI h l ,Io i ;~ p r, n . .p . .~ I# . . . .. .. U.. . l
-- -- --el 4al)oiaje 4 ara aplicarla a oIns hrihinirofm. Ei

LIN AiODE,,- LIE A EN COREA.: ,- ,t,, ..ie la nglo-Fanian an;ti ;n.grave dilena
.... .. ...... "'.... .... I IBIEN II %k PL N1T % DII It L I FADES

L- A Ini-e- a iionir eii, finion1111nitIPinii,.4 e l (eodtlu to
tie Haifa. Por parle piplo no ptnrn|ile el paso
T- J. u.4.1anqjui.IitrO "edI.. el I-I anal de Sues
,,-, UR ..i.,-i tie ,:..-,-,o ,2.:,.,..,,: ,"/" ,-'",i. : de buquf i. H 'spt-trolern--lo l( n ld

1. . .,, II ': T| M ,,e ,e , rLr, ,L ... ..
4 c REA DEL .. I .. .. [ [.

am J-- Ic, ;- .l :-I
N O R T E " ti-;, ..- ,- 11-' -..1'' .' ,' ..'-""-... ott. d a h ,orai:-i
Hn 4inc dela Trahlne


COREA DEL en honor'2tie
F, -..,v, I.-:,,.,.:, a ".1i A


Bi~ni I i~a~tA a ~ 1 A .a~aI ...... ..... ,,,.6 e ,, .L : _, _... .,.,,I- .' .... a... ......
aa ip~a ii. a. Al~ aiaai ~i t~ ip i ~ ... ... ra'..-r.''.a :t, .-,. ; ;., ,, ,tt,-,-ta.. ....... ......tt' ... .a.... la' pa


d ta pdalti.. ....... .. ti lt ..... .lti. iajlm!a,...a....... .. ... ........................... ...............t........r..................la It l
aN...................a.........t ...A. .. .,..a .,. ,Ii '.t. di..p-pat;la.IL.I, ,1
"Estan las empro as a merced de II n error o haber bombLardead,

los sindicaios"5. dice Ia Patronal, la IManchiuria. declara 0 Do..elII ::' I.41 [
___________ rp..,. CEi ll 11ialenlOralnnum ial Jefe del LEtlido eU.prri. t qua,' o C .- ,,', U ,'la, Fuiano Pe hui'rC 5 evd a i1|oaer. e '" ai. :o..... C.P{.- a
it. poilicia laboral sir liimila a agradar al iji, '- IA' IP Ia. lde .. x go C,,, uhimo iealigo en Ia i~nvesti-an i diil.ii t',,, e- a,. -par 'o A..
-, -- .! . .A,,,to, ..., a .. r .,: . .. -,'- :, ,, : .- t..... VIb

ta....... r-... a.. tt... ,,ipa. i..... r:. tt ir O II ..t......... tdi. 4... .. . I ,, '...Iat rm?, rta =:" .......... ..... .. I... f .. ..... "'rl Vpr'''1" .. ... '' Apa1.[ '
wedi 0 IU.i ,.
SUR par-':3 .


d., -l .A ......
e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~j' ete- Ul ", r~ r- ", -I ..,n r,. ,,e jc. Cr 11-1- .,r, .3rt .ll, ,, ,.', 1 m .. P :~ e l '1 j l'l mm l i I.... ...misimm ..-a t -inemsm I. ti~p. -js. I~ge.:m~jr~a reamaPled- ial I 1U.- n a s... r~itu 11U14i 5113m~ im
de a I& enisul de p ....101.16.11 .11 ......nLo fivi e., ...n Itu re r i . J lld o 1A. Ia i.i g n ,6 t [ r .--n-a.,..'r,' .a u'l (h c- 1 ] I . j. .trd u xI ho a s rae -tapuen."I z.,E-Ilda
dEc in 'h' e',-,a. ................ 'az": '....... .'' . e, "


,2 iaplAsd,:,s r, '' L 1 ii ce.l Fa ga du.al"..la ,a- nchuria li-. atdO I-Le' da.I.'L- l.1 .'dt _-Zii,,,


alI- ,. . aIaII. I a i 1.,&r. a hal -A. im -r.
I ,,t l. ,% .. .-e l e I -I S .''_ r '_ ,,1, _.' .it". .." .-L -.-. - 'IaI" c1...I de i " I.I "

c1erma 3ircI-e.lI m I Qui ai t-eroenhin
ratom eurmere7a" Uin II t % r-----w -- a- '-~-. r. p-.r,.r. r I- .,~da U 30111-
L IIUaL ft1 'I' I . . ; ".. ". . ..I- ' I 1 r 1 ..""I I "" aLw5-i"1i l iI'III l ,' -'. ,. . " ..) 1I d l .n I-" . r '.. I.. ....I....... 3 . . .. .. .. .. . . ..- I 1 Ill ' .. A p-
Ba&I II V't.'IiVl. i il T oIe
A -"..-, ..... a. .: 1 r l. ira' I in obL
do a-r t6.r.; ohlI. ., E B Q
E alL dr I D o ,a ll.. .e l .:.r mf.. ..E 1 ILC.;,,'.., .I" rr r.
smlc ,. li a,. 1, a r:1 eD. 3 t r m a l e a a ............ e. . ...

I Cu l rl oi 0 i l c. AII1 1 I. ill l.0 m r.. r red- oCe r u a L -ro uae. a.. .. . .. .. . ....
dl, o, er -".' ' le 3 -1... .. .. . .--.. . ..- P . .. .. . . . .1.e t e n e o o


bu e r"G i, er , -I r. 4 .h ..a M. . .It- 1. . ..1 :, ,
Ial 1,m cl.ee j ..-, I., a...-........I ......... i L, r-- i.e 0, ... .i ., ..-_. ciq
........... ,.... e m lc rn r e ; ...........c, :!'- e.. A-... r Q ii T_.1 .. . ...
I.:t pl d,.Jl a .r. 'Li,-nJ',, I'' a- -. e '"-- "'.,r. 1- 1' 1 : F ... -11 I.j: r .i ..._,",4: -i
I ,'," ....., ' = ,, 'm --- Ir s.,, I ,, o ,',, - : -L. . c: . . '
e i r Ilrl-l h 1.. : i,, ., ,,[ AII t, O Wr ' P -- I I '1 1r. 3 I'" i''". i- Z. i _.i LH ,, ., z ,
It uc -.... ... '1" I :I .. .. UI . .". ..C 31 , . . ii -l I .... .. Li i ii" .. II1 .i :I I ~ i~ iI I_ l 11) I I i ii'i" 11


me C.G. r n. ~ , ,, t.. ,. ., .. ,. o, -:..at1.,-..4-1, U. t,, .T l ,' c 'a ., ., .. ., ,
LB ,] ll,:,r I r L n . L t L.. : .. I'. 1 i ,'1.. ., ,-,El : :,' ur -. .1. ..-,-3 Ir i-L-1.111- , e
-.e qeer apor ie v- l ..SrA, je ip 1. . I. Ir, 1..-1. L, r at :mm: r .. m'' . r _' ': :. '' ' ': ..lm rr".":.' 5Z m7 1 '' ': L


I


PAgina 2 2 IRIO OF L E R M RNA.-Martte.. 26 de Jinio de 1951


Noticias Nacionales


DIle lo que pidei
jSufre Vd. dolorosoi males del
higaclo y a [

lcum gistrMca 0 duodenal, -in....iin.. s ?.


wr)l .1 u -jerr.., I.., ,ue lTd : ,B# .#c '
el pr,,JuCIr, I%r~i-%sit (,, me I..r n; .mai t.
(tlP Cnn %Ul pr.1,diQ...- I F-.hcicii h? Irser i e.l hieneRL.]F
,|ur AT),ro [enm~d, 1, neg.l'mn.
Tome L'd.
fI M i 'N IS UWK O NO A*PTI IfIA CIOIIE$... NI ILGALADASI
DolOr de Fsiolnj'- D. enh.:nesi l.r, G o1ml.:to.'r i.
pa'ho aiell." m b de [ten.. "I: B _4r, lte A,_,ieL.
Er aci l. a a. A 'en d e. d. ...D. M" als .
pTa 'aaa pr tc" ad. a-a.' ah a_'.
e, wec...a D-. rret %9 aan, '. m ca l :f de n..etl'.,
eLFald4 h-," eenc,. r'esr, 11:l',,on, _1p1o8enhl su

\ Algase del notable patente Blli-mgen, y
bendecidl I& hora en que decidi6 tgmari0.

l.legaria a La Haliana a .Pl %al.C' il' iMiaiii Pia 'lani
,9 a.7j ,'. atal: d.a" :l a '~a,a'a,: .' 'L ", :? ,,, I".,LEE ... U t .... A-. P,',. I--,, r .. '," ," 0""1. .. ......
, ata... dapq Tsaaaa' D. ; .l .:ar o, -aji, ", -i ,"......a ~ i :C
p-.t2 h qdT.aaaa;'aa.;. al.t+ q.. -'-% taaa ... ...
Eaa a 'r ,.. .. -.,.

, d .. M2. aI, .,aa -. ,.1.._. J,.1- .,,6-

BANCO GELATS
,'/, .,l'/ if .t /J.f',


Aguiar 456 Habana
';,011.ti-) MN 'UL'AI.


Plan de Beneficio Pu0

Cooperativa de Omnibus I

PREMIOS CORRESPONDIENTIS AL SORTEO CELEBRADO

PRIMER PREMIO: F 42775.-na-, ca..o..n
r-1 *paaa'ea'a'.. -a
d; .. a. aaa, a~., 3a.'sresa ermi es de otras series a

SEGUNDO PREMIO: H-27628;-NoI. Z.y.,, C
} 'a,, _,,,r, a.: aaaimo an:marodc cualquaera sene.
A. a..a',,,,a,,l:..-aae.' ,: Ia are Ia'aa.aap rlaJ IO atsma ser
MC ^pa,:..,.-:'..'.' .a.',:a 'an is trees tr,'ra alans de aaras setresa
TRIS TElRCROS PREMIOS: TRIES
K 02128 --.owrn Rosquete. N-44386.-Jo
F.28361 -Feaipa Voldei Morrero. N-44205.-A.
F.41462 -R.codo Alay6n,. Q-01764.-01O
'. r,, .., '!a' aasaa raa a lae 57 Aproxim
,ale io. --.,a' ,':a a,;, a.' ,,
-- "n a -. c a. '.. .. a
"- C tUATROQUIN'TOS P'RlaOV S El
Q.44394 -Monel Snlona .22910 -A,
F.15633 -Ca-dad Al.o,c. N.19298.-Ca
I 49437.-Ro
I. 71297 -A.edo V.lalon. 12879 -Jo
0 33430.-Ama.ndo iuospigui. Q 17961-Ju
F 13945--Me

"al la a"._ .. -,'-a ',I r IamncL :+4 ~' a,:.,
,Jf. I.-, rr,,.m O (rf. \ r ,,i- r,T
5 2.',,:' apat.aa,,r a..aaai:..e a'. 7o .,. .-.- .I.: ,' a I C.: ..
P,, 1.p:, a. Cuatoa Qaatosa F a,,' .- !
a,._- ,,aa a La a ;, a: oda.
LAS PERSONAS QUE TENGAN BONOS PREaIADOS DE
PRINCIPAL DEL PLAN. BIelojeaijn Na 90; iquio a N
mlug i~omeoi.


NModifica Educaci6n 1o relatio !MiPicadillo riol[, IMi nvio es unfantaasa", con

a la proiisi6n de inspectores. E o,.,.,...aa.a ata Nirtha Legrand, hoy, en UeR, T-V
S" .$ Ell on hombre pecluefo. nadir ...... rn'~e" ILE
_0-plead, in;iL nn n ow n ore.pie. Ile Ent. d. aaturs;.i
-t- d.' Ii a I r*i t ra iki I na aio ii Olles cui a ,taat ':p-ari':. :a,and. d Se tcra- +siiitira a ia-
ia, 1i lam Id l airai ali e inaliaei'lire .. iixilaisres a aa . 9 ie la no iec cii tmn " I
e... ..t.iv'...Ile. .1-odLI+r' .......a.qa tdati...... aA ,.,a o ision l
REnandt-r haaga'aa: aaptrnA' aaidaata iu
.t", icht aa or-atoatoI a o aar cad. at 1,oa h ha dado 1a ocura--;', prgrams Rt.A." icu R io io
F1l; ",~ i.m~.. e l ,,,,m., l -,,.; punmhs -en I& form. F-tiqehe en E d.-r, sque su ndistr Pa lsriG rl
A' *,"'.... '" atae s ecra a anica detente. INFORMACION RADIAL Psr AfeMd Gird -
.V JC..... ...7a aaaa'.'.....a"a....d,.,aaa'it.,, aita I 'DIGNO DE IMITARSE
e .. 'and.N gP.-eaatnMicaa6.n. EclLppchaaupgust.'I,,,alere----,-iIii,"
,.4...... ...-.'l -''"I' U':" 'ara e n .-to s

p .'!.da'md'iala.:: aaa
,ata-aa.haChR-A",I .1J"apu.. t,. ,1: ., - S tnuan t alevi
'a '''1"n n '. n lmnn'ispe, cD'n angnthr.f '...........b..d. ........ I....... C.. d.. dI ......... i Mo doit
. '~ad=-- aat.r deIdPai h ,r ......d.... .h d.. .. ., a a
6- 1- :1-3 i ples!i lle atIIle uit .,' r,., ,-m 1 0 it' A.'nll.el e ni~LI O erl en'l
a' '' 1"'' 'a" d-.'.I de, r,",enitMeAaidrinia' ." aa.aseair,
... a1. A! CdA Pvin t.nave t hian hPedro 'Sananbl. i.d a i6-I-J, m aaue Far and, Secreati


. y .. .. , ,.. .,a'' a'a.. y .a .....aa. "-- :'dt ... ..... F1 .. .V co ar,...a a ] a I: a"pot
RCAlITO! taaaa da 011aaadaI Es t. paI, aa RCa A !a da aa
Victobrfod 'lpiaFil
le.de aalaun da, ZAOacoma com pArb n'der .', ,-n R.ZsnT A ..a,,a..d ,-a. a r
FI'da ... NIXi MAIOTF'ADO y iaiai" a+aiaa dae .a.aaaIaa....id p *J,'v a........ '....M..... t'f F.a".... il'a.,' r
Cwninp. .a Eaa.. ." la...mq .ant17 a Eitrel ;n sahro- rolucin.. :_I n a U Ex licindn r '. television ha
QutI~ere orl lempre quien 'to toma urna vez. i-, ,. ia, ',.r "e.= ,,l -.',,
. . . ....... "'. URTV""I. '-r
~L ,V'' ". ..;',r .. +4 (ASI, ]FINE h .... Ina mrdore.... lchonesr.... ... ...15prC I' re of r-ica 7 r,o ..., ....
a', Iib n ales Hnade a c i end.a"an'. a,'ainaaaa..ao
aanaaar Asa. sa aai "i~.
......F RCA -VI .. ..O. In abeA t aaeCdti doaadaC%..i.n",' . alal
-It ,-.i,,, l.n.,es, ,c Il

Aarcicaid aa :i.hrinidal. l iNar atar ie Na NITOcarca ic iIa I q~daaa.paaiIip~t0i
aII i .. '" ''''Is A tede i.. Simaraiii Na O p o lc iiialciiia n'' T........ ..._ . .. e .... a hI... I.ad....l..
C. Caaa ML.
'la.C't.,..~ .a-a -CaI laseaaaa ... .. w r a | l "ida lot a r.aCIa, an P I,ri 1 3-'' "I Aaa ai -51-n
C. m1:,1 e eno th m sLnoo ~ io u a.I "l"-"Esa pir d l Ern LIesIt@ r :C, C~l i eI., e1" 1 mlnll.


.' 1 ',' L.:... a. "a.... ... .' l .--.r./11'.a. d a. a.S a ', a .] a,..d 'a.. p. = i h+,1! a ..1I CM QT A A "l Maaa... ... .a.. a uaa.

"a..., a ..'..'-.,l,.. . ,. ''...,-, ''u. '.' oased'a a'..l.o'o'de a.'dad, "ap'aa.aaaelaadapa.. I..aai -I .d -taaaaO" uil tu iamala naiiai a'
a. e'. a aa, .a'... F . I'.I ... ,aUsa ad a .'. r l atiitaII .. .

a... ,,h,":-L.+.a ,,ada L... ''a F,,.r .. ..... a .. ... aav~ a, .,aa+ d daa,.td'b-J ta lmai de 'a r'a'. t aaaaa laaln a" .paye a,-,.t,ral.a.e aeaaa I.aa q.at
a . a P. ,,. aL,,, ..eIl. ,.. .. ..a a .. Ma t ya ,[9.'.. aah'y til Ma-Ts S '~l. q aI ,r"Il lrllDJl i n
a ."]' -"Lnm". . .".. . nnn ."' :Inn T jn m'; ;''"'_'t" 'I... . . ., ...aaa .. ''...1 'a ['a li,.. 'a ".. .... ' ..aas C QT... a. a aar..'. aah.. a...a....... a aad lz....... m+
a-. 1 ,, a.l~ a i ..i _.p.l..ei. .' '. '"a a,..I',a a I '+ aI a." aa a..,, I', .. C. -- Akah A..rl, I r.,aah a. '. 1ulI aaaaa.s aI .on 4l.IJ I
.I ,,',a l 4a aea. 1aaC c araeaa a a a 6 asounclanteaa i at prn
r-. a. Ta Hacienaala. ha .1.-.. a .i a..aadaaaa.ado'dadaa. ..a..da.J! sale pinas
I a 'an x a apaa nid as y parat
,aa ..a-dai, tI'." rIT. a I.., aaauado enaero". a

C` IL'e llv i 1 Ii-"m1 .. L Ti -er 171 e e -oe i-cn+1l l arA q edo, repll ctn aI m ro; rl P nsi-Pr -ni aco; le lilllli cj n 01p --5 Aal 6ai a t'l as Cfm r.baataltaap.di a cv-I
Gaceta.1 Ofs I., ira eaa.'aaraaaa, del.aaolaa a.
. .i .. ... . a .. . .ell, ... as! .. a "~a a q. .
..a.:, :r 1a1 La1 C.11' ISPe ro:; 'aaataa t rs nu
"-,.'' .,, 3- ',- -"a- 11P ,.. ". '," r',. T,,, _" ,.-l P-.. 1. +-/. pua firm. Seb~t6,s.Ique a r:h tel. m re~el
:., ,- ,- .., ,aa.,- ,'At.. - -..e. -.tiespo CMQ-TVi ado a 2 aa Prea gisqta
PG-m. 1. ap Ii- I.Cfl-'ii C' 0:anP ad pn arCI lls a ms nt
a, a..rae raIa dta A.,Ch -. e.taia n ata'_______________
a aM ab s. s P t .
1. 1!.'13. F aia. Jet.,.11 Aaaa1-'- 1AA-.T- -i ll, D R
I,.I s adch Il t'1, cc 'aj,ll, GUnD-cis EN"LOS
......m. Pil a F e l 111por'tj Cntaa.
at...d. .taa.''IE S T A D OS. 114100
a" Inn n n n n. ; a.a..... .. ....r ':,Is,". .. ,, ., aa. .3 da C p a .. . i.u n a i

.aat;Sopa'a.a, aa-aaa1 aaC aa- u.dra r"
A.Aa C l a N aa,:a trt.-ana .:1.d.a "Clr. r11 .1a.. - .y ,. ,;.R eren Ini


da A7NJa..: a-a'I 0aadada" .. paaga.c a llt aa Gata ilia a
C. ,I A. "ac. . 'a a, at'.. ae," Jaat.aa da da m a. aa aaa ae. 0s A v~r as ,,- yar p aalaia'ia C 4 -an aada ,


r ataaaaadael d~ Taa. 'a-1dIclep kl tratn.1 A Va.?i~ an C
a r a ..... :L" '' -2,a, t'" ', .. "I;: .r. a"1 a.r.; .' a. a.:. i. a.-_ t,laa d', t'7 Iaa p a raaa .-" ....;'AaTriLu qaf a aar~ ait aad.y Va'ga' ",.daaa aad a a'tli
I ad ando n v"daaa,' exta o.a .r aa'C .a
.. ....a.... ... ... ''ln .. .... a taa.. .. aba- aa... .... ....' a......aa...aa.. .. ..t.. A Vasla~a I'otaa ti..a aa

agya a30L IbaI--d edsLPagIi
-3 .7 b-agmalsa aa' --Etesdoa1. agiot a iaaa&'a
? il c d e.. ,,'..- 1 Ih.i' a a nana" ..aa l a,.l" a+ tanalI Ip T I''I. ,I ...... a a.I ri ,... . ++,.,. d:~e :,j Trt:.aa ,.a -l.+a. at ::
Ld I.. . .. .la aIra d aa.ad... I'no' 'Faaaiaaa..

d. Bados, S. A.-pn- l j~. uoa qin a
V. a.d.... . . . .....i. .r i 6 , H.' a, ".. ','* , , ,a,,"ssa.',. a,,. aP .. .'a..iaa,- a $ ,s,, h. ..',a l',+,.,:, ,:.4d*.t. -J |'lo
I I . .al , ",tin_-_..... _r, ____, __,_._., __,_.... _,,, ____:: /,,rt ,,, ,un, 1 t. .. ...d .C~ .b.. ',. t" aa 2" 80. 1=.' a.a," a la. 12... .l bia q aa e ba ia'125Tin o '
a Ia aga iaata .. Aacc ... i.dudo (. a ,-., a ,-a 'a. a o.M ttl aa 5 '" '" u e r 0 .1o ar ":'l t Rt. at.... 1ue 1 Ca:~ n at ra-
.3- Alae .i; ..1.04 calil Mheksaaai: P33Tae
N~ OG~ Iizsa Vtitaj, ...iqaua.d. V MQTe -I tn.hr.iaa'ada: at'Plle adare6 pia'abu
:.a. .tds c- panec i Abr I, I Io I u n.d. I. ln . .. adaial.n.l 'tti;, lOi Can. y 0i,, 'Li+ E alt:, 6:13e s Mafaqata:-
ade i 5:29 TaaaI aau.:; 6:54 al aaasdc l lua;
"a.ra.,ataad~i yalta Mit ttaaa, 7:04 a'aa'tiranit ttd:e 7:31Ta ,- ,, ira

'I" :"r1I....INi" 1.... 19 '. .t-.a""."1 I " .. . . .. . 'a .+ re,,".' 3. i" sniRm dos, o-
Il 't,. no ,,,l, ,...% I~~11 l al'1anf ., Ma.d.
Cac Caaaa aa 1.
4. 2, R a "o alubnde uba. a.saeaa'. artun
_____ _____ a.,'I. A.a 'an dii Car fWilRiver.di.da,6
a 1..ha rii ua. si Co.fiId1~ i.
'i ... Pai. ii.iL'.s. le.nbut .. .I..a,, , n o W l ..ver
is l1"l f" A I l,'i;"I : .. fa a. i.' e uo
..a.. .. . b r a garl an" d." .
'aa S,, ,,,,,i N...... ule C .Ii'ar alu pSI 'and. eer it pit, ufta . aaad
is lepremenllllfmu.. ... '- r, ,.i a a. a....a 1 -l h' "i .i a',;, ,-,, ... ... a un a o .. ,,,a.,i-: P.i.i.. iiaby ..... *eC btv .si. ail,d%. C m el l illrL
raa'I, Alub derag2M 0ob EiGO M C C l ota smrl
de ar uswst mw a,
.. ., - ,- p:, ,1., ,PndI o"p
.. .. rn I_..+. .. I .. ..., (-,,+pil.l -E ,-" . .I .pe 3, en e ., .a l.":io n.ad s d J nard e .1 s e o p e d i +3" d A ybu Nowi -TL
a c..I z, ra- e, I i h d "1 dr o u 74 Niial CM -Tlvln -

... .... ..... .. ....... n . .i- ... ....et cl n e l -a o c yl K nJ adn= y =nent=rnev i: ln~n+ m L . .. . .. I . m i sta.... t a
E-.-. .1-. hlincin.... "r-. "J.....a's' -it t, l Aoi n eios pi ( "] de ft &E 2u1-o 1 r g ~ l r r l

BIN~r PAARP3CA13 LA_ __-1.~w A r~7AW. Q-Telvh.-
Ue-A d eL PI lR.aIi.am E......... ..... ..... . ... ..... ...... ... .... ..... ... .... .
c.l.,..sr .- lei.,, q.,o n na ll.. .. .. ..... ..."tic. U t o
1 1 1 0 '-1 . . .. . .. .. . . I :v - ... .J : s r "" T-l p F p ric h L J.l." c d e I .re t o d e c y . ro iu e y. dJ .
--~~~ ~~~~ .. ,..:e' .I. ..+tnl ......... .....el.......o.'c....or ..... .i ,'', ... to e S h l';|le."r".tneez+ ars,& ~uz 6D~
l U| J [1 '" 'l : r ;[. L"& bl. lt r, do....,.. ....... ... .. .. .. ..- .. .... C... .... ........ a" ...... .... .Ir [ p~m~l J ~ n .


.- -, 0." 1,, i +eI i..... -, ib "'il. it, If
O, lru ., N oS p ... "'... h; P[:,,' :: ;lr"l''l :.:i? :i .: .. .' ... . ... .irt .8: L. i.de r~ee6
:2 in ,j jj r 4... .. .. e ''.,.r'l ."~ '".rerl~ '." ... -,'"N+ . + a .. .. .. J.... i+ ~ rn d re a L0 io

.......i- E~w infr ea epct3 . . [i~ nl.l i n, tllr c i,:o rr el ..a Inf mo.z.e d ]t15T tr CO.1 125 ~ e
't.1= 7-a L." 1r -1 1- 1 " Pr'oel.aim -l e -C r -- eeb ll iprto er c 1 8" Pa ron de ruc e y .II
tn m a e o .,,e+1-, .-..., -1,-, ..,,,- 4';= ," d \, l ea de vine W isidio-) L ii. j"L d.tcue j'jtar" mI.6|3 Muw con-
-", -. . n, ',.. . . + "-for, .... .. ti ',, ll-,ec 1=,ell" I U .. s, Trem ov e lsur 5 eg e un i
i . . ... . . .. . . . .. .. . ... . .. o .. . ..... --la . .. . . . .. . . .
A b u S s ` oI ji ni ... ..P ...1" I~n p-,,-r .... p-ra)- ....rc. tI er` : er a nd ... ...tdor; Ja )tms _
osofin.~~~~A totr.,.,.,rr.,.',,',t'do dI.'. el A,-:,ia
:' n "'X i'''C l I.II IC IR =A LV ct L UrI
,.o ~ ~ ~ t ...ie.............I.......... aq ., aw ",
,ascionsdluc is N o 6 H 6nmeo _,lt deo.d I1.Rdi .erih
r_=? A. ,.'.:. e, f~ ,a i'' -,, 1 c.e l. .C -. ill 0 P ,, ,dc rub ; 1 :0.. ..s
A.11.:3 is still,-,
too rai co L- I .Tita$le s fC i||ala. .deo$ 12.00 El bre .-o- 2V

,msuando N9r 966,. Buena Vista.+,,list CB.rnI .\.,:,,:. lllon oa it. ostiiT I, at 'n :II ,41s usc, :3Tee
,bemto~ ~ Lai A H iA A A .. ..'" .. " A-Iiiej l nia......* dcu lila3=3; it,
01e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~62 A .. M DR D es furas ; 1 5jI' ;I 111 *T el emundi aI ;I .4il... d....n;o
r o i~e d c-C 1r.p ,le-icla,.I. Ve.is-,ari--,.7:04...ria en 1 Pactallon 7:31 Tel.
-e e -.""-5, El jo [,. .-.a.,,.-.p,... .d. TAoo.red Dqlrla-ti
P l, r |fl ., c e-q ,4n1 r,.,- o
; .. .:.,U _-T ,: ,: P r ,,Mr1 ,: J v A ,, ',.: -1_ ,,-a ,--, ..,-"j..tn o l r c n o d in ilprofo % i n d t "M a

Igo Quy o ...- .0. 1. All L AIL L..... . L... -- A...
'. '.". .o s del m i ..,m o n,.-, +. de Lie r.S wm o


.- r ,-....- .J
o f- n.,f '%-. C . .


Sarcarn ala Cnola fie .A4hcart
Carrtnq ade Critllln pnrn I n.a(rni
Cnrani dpa Cradalr, Conrrnl/c .
ahptnPn da I'nl.aroi
Cailariaal afo al'.Ire<
Cobtra o ( Efofctrj

Vdfiria s Nadciomles


DIARIf) DE LA MIARIN.- L-Marc.-. 26 de Junio de ]1951


MbrA coR.tcr,-o enre direcLorea iMaesfro. para I,- 1in-meccione i..mponenBes las ceremonies del Se1 ha otorgado
.r e ?C -rf.. c. -- R'
. ....a. p.r.. ... u ..... ... ..l.. ,i .. r.i......., ..1...... l.r.. ... .... ... ....... .:..... E I . \ ri] r}" r u *
..r.!.l .!. .... .l. .. ... .. ... ..... .. ... ....d e lo s res.o s d e.. a rti... . .. va rio s ) i s ta s *
R!lR-. SR.... .. . .... .. . .,1 ....; .,,,. ..l 5. a . ... ., ,- , . .. I . I,,, 1 .. ...... ," .I d --- r d e t l
C! f IaI- --r C F I F.itOrdenbutuza
relR15*6R10.' 15a 1 Ol, Rrr e ,.151151..lt:,,,~ l. I I 2' .5.Al'.1 ,1 ,:O1 .1Cf l ... T
if trf a, l ,f 1 i1 . r,.l.a ,0 -,1 I i 1""' Ii% ...3- a-ti cenm enlcri de lIf f If..il l Rl,
res u lllr0r R' fu ..oc6.a i 561 m C Rnilb"o.l.I." 1- 1R .,.,. .. I,. -' If..... '... L15 0 o11 vI a1 2 rn


I L I3I


PODEROSOr AMONARCA DEL AIRETELEVISION

Desde 16.00 mensules


Precioo model "" 17 en nmgniii'co mseble de caioba color
bleached, con pfcr.i,, panialla rectasngsl.ir de I conemon para
aocadiscos y para el SISTEMA DE COLORS APROBADO POR
EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA
COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES
Hay oaros models mat lujosos N combinaci6n de radio con fre-
cuencia modulada y tocadiscos automnatico de ires telocidades.
PATENTES NO IGUALADAS QUE SOBRESALEN EN EL "MAJESTIC":
EAGLE-EYE, NUEVO ENFOQUE PATENTADO EXCLUSIVE,
que perrouile: PERFECT ENFOQUE, SRILLANTEZ Y CONTRAST
-BALANCEADOSELECTIRONQNICAMNENTE p.ra reproduLiCr Lin ciadro
niris claro, y mis uniforme sobre aoda la SL'PERFICIE del TLrBO. ,fa.o al
ceniro como al borde de la Pajall.i.
La SIJPERFICIE del FRENTE del TUBO. e.t y..ricanifenfe REV'ESTIDA,
cluninando reflejo deslumbranre ) a.fmfcniando la CLARI DAD dcl CUADRO.
r" . . "'. ,*.; .......


iU[Talm rosprop&, ) ss.,c1 i doss.,ilho di r o
h~astj [as nur-t r le mnochr, contando con el
RRfR r lib ,fIrifOr R IRfRRiR. .. para pruebA,.

ANTENNA, GARANTIA V SERVICIO GRATIS POR UN AflOt!
Diltribuidores exclusivos para Cuba.
..NATIONAL MACHINERY CORPORATION
Ave. Mnical No. 1433-La Habana, Tl6ifonos A -6314 p A-6501
Sucursal on Santiago do Cubis J. A. Saco 121. Tel. 3660
SucurmlanmSantarClmC Cmnlrml onfreMaMriaAbrou my-. Tr,,.


. ;,r .,',' ",,, ';,... .... , ;:. ". ,Ot rf h 'r do: f t l f'l} ericf l : "

i F.ij1iii11'eICTq' 'W"P
[ :' "*' ;'"' r Y,;:' o ;. ,,:,*, :' '' :._'-,'"'," ', *', ,' ", *' : ,i- r "'. ,',,1 ,", ,','"* .... *i: ;, '!: r'" L's,'f ll. l ;o';i K':i o r e r'.'f
i. o i l ,,s .('o opre r.:a li,:,,v a ,-R..... :,, ,,, ...1 6., 1 -,CR515 0 .1,. .. ,,CI EN
1N 3 IN V. ARL R
k I. ,.., ...:,. :, F ,T . . .-. . . ,: r ,, .
3 'Tm '
C.s.i.c!b- g1 lo-,l a"I I .s ffie ldsff5,f,,,Is.


C-: S-.n ss Ii -1 ,1a3-t ,i ,' a,.1 ,, ,f f f'f.. .i. ,is uno,


,| 1 a)1 f ujo c l M ,,n,-:. ... .. .l \ ,,,, ,,i .i ,f . . .r ii- ; e . . A n ~ i fi " ." ** , ' i -
M ....C A.. .... .. . .4RA -1E

So mxutl I ooeat^s 61 5iS1^16PC!.1,,i.lg^l1llllll.. 1.15 SUCRMIAE YNCIE~ E
,l~'-"" .. . .. .11 dlp ATI6 O pCON2 pILLANTES AM IEN AMODELO P' A MAI ALes; __ e e e e iRiadlII '.1.1 1. 11,2e15 11.e1'
..'. ,I ...I. "Abogado la hapa t Ie ,im me.l reado
.. .r a a .,--,, ,-.. .. r ..-vi.-. .. .. . "r .,rre iro


C Il d d,1 --1-L1 ^
', l h.o h. o :,,, C o',, .b. la., J , i t .,a - t -, , ,
A'J" -,., .15.--.,11o1,11.1CR,- IC' ''' if '1-"-. ...I I ~ ,. II',6,,,a. ... 11 ... : 1 51555R
i 111.iuporbel...... . I.A

FALTAN PAR"' i nu" % .,: 1"?. ... a h, .. ... -' >? ) ""...... ... .. .. .

Vuele, po LA r' LAVA**
',,,J iW l ,~ -,,," 't" l ", -,IL( ~ f LP( \cod{,r]} pT~,
(Ism od.CR0 f~fI5fld 9q-l


d:l CONSTELLATIONS , I D O C I
6 "S l muv Miidle las cooperaO .I as ,il ol P- .............. ..... "I SSCRIBASE Y ANUNCIOE EN

do .I q(H/tACO_ Iap.,4io ca:;,1I lf~o
de pequenios prod uct ores". Rivas '.1c,Il, - ...,, ...,... Ht -d oEtd L o ~2 -J~lL ) p Viz ~u

1 ,11 d~jo el 5Mini_-Iro 41ce' gri,,ldltir.t rf firietndo-e : lie la Sea. 'Amelia I ar . m,' .. 'c,, ., aa .q .. eL
a [a prost-cladi ea If''li t 'lwOn 414'1 la b., 4:|a[i halbOau dar, dIcrOd Els' U PC ~ Q~a
d-da ,1 l ,, .Ia
,-,.ua a a hET&3 ,0 AEER f R1 isJ *,~ .mu at, ,'tro d tcenea wam
.~~~~~~~~~~~~~~~~ .. l r~~~.,i i.,:,,i, 1 ..i "T,"1 ," i mat., ;n. a pa \ ,-dv' ,r,%.N- dor c" n-
--l l - I
11,d .... ."r '-1' 1 ": l'" L .. : 'll I '1 '' I Art rlt. y dos 11-1rm.... A ,- 1,. '. i o lblad ',, ,,Ido a do,J 1 --fio -na
-, - . .. .., ,1 ...I.J.,,j ,, ,. ... .- .. i , d ,, 'n, 1 '. c m ,c n 27 n l

,,... . ...... .. ,I
d .ltr~ ,, t / .- L I '1 "
,i'"'"'..''''... '. .. ..7;.J:.,"," .. ... . ..... '* E R E C E L A P -E N
If I., '" I... I

b, P 1 ,,"1 . , ,, ,~,--,; ...T_,,;.,.QUE (OMIENCE


SI.E R i
El bech-to del Car,- :@.Yla rehnada
:daucac an ,nr;l. l lclarn, o.n
'4d .,a llepl.ndo.'-o
P~almas dandoel@IHotelFc/.erIisle
1. -llli bll.-Il d. III..
..........UNICA INCOMPARABLE/
,,plaI epoca1
,de~, -- 'Vvelv a Jawfoka on 1s ""
,, ., .. CONSTELLA tIONS ..


411-ala i d T Uki421IT11 M uAIa Iavwf


Pigina 3


poreceue~ment ,,,-.ra hi-lorna rf.i...nvana--.-pv.....-.m,,'.,i" .,, ,,,,:DI %Iti) DCP l.A 1 IRINA.-Marlep. 26 de Jinio de 1951


DIARIQK DE f LA NIARINAX.'IPim
ruduod9 on.1.32 11Prisma

DECANO DE LA PRENSA DE CUBA Par Afle Afle R~iella
f eli' - Lin euermuinio est~iri
P., n. 1 R"" l.:, p. a ,_ibs."
... a.... . ,. c i i c,_ v 0 -. ,l I
Hsll.lIa am.l,.,d o dr l.,a .r e o L.el r . ,
Jose 11.. 1. Pl'i-roT llenAndel o ..r llem jf HPrr.ndel s 3~. l
L.'- 1 -' '
Tolalaoo Cl ah PislM- J501T RI.i .
TELEFONOS DIRECTOR.
I. ..... -' a. c, ............ .. p + ....l... 5... .,Re ,- .,,,...., ,, .
Pracloa da Saps"'p6,n.
T.tel I ,1,,, ..- o
RA,. c a
i- '3 +pIn ,-i,:,, i..,IB ,
-" i' a s'l.J i,,, ,1,,.,,. .A ,a.,vc~c-icsi.

Editorial .. ...........


La superviventia de grupos armados:
un grave problema:......
E i.,[:.,J ...r dl, i--, to l,, di ..l 1 1 1-. 1 k, i.:

3 3 1, -1-1-
PJ 'i.a' I
.4c .,,,,, IC .-... .r .. ..... .:, , d s =...a.... 4el a,.. ., ,lI
.I.'..:. .,Cle ,.-'d.: eh.p.,.P's,.. 4., p.s.1~I.. i'..-4,5 IP',C La de ..i:.s- "=s.gcv.. .. ..." '
c.tAd .I p .js ,d'sv,,,l & 4[ 6 ,, .P .,R ,3.--1-a iv .,. ,... ...d l .Ia -i, ,. .. -,7.. .1 . .e 5,

,n j J i.-,- I- ,, do3. ....:p ..... efcAaat vdc..il- --.:-1 O-c. -- A A c -1. 1 ml .
. -.,-. ,e ,,i -.5 op..,j.
:11,d, 4d.., 1n-. p. a 3,lI-.a, .'.' v .-I. -.-a-,
-~ ..,. a l -l. s. p 1.4 ... ,- ah,..o,d I c heba 4a. ,',l3.,."
6 is..c-a. .
d. t.., -Li-- - -m .... I. ...r..I . .... -


4.n. L .,. -,- .r ..-,, 1 'I..I, ..'... - -
'I bo -. ,, P...e l.. r.d1 -,,:[ do aI r JA dAr.el e e .'. u.r .


I P- d-- a. ..11.' I
-- .-. I.-,I.. -.0-.,,1,,, .0 r.,I ..
. .h I- -... -I dI-i. ,., 1rb, .
-, c ..,. I~p -,IA ... I... ,J, u, ., ,-


p .I. . I-i.-a ,,nelr --r,,Jl~e I.sl,.d.. c.-., ..,,,
,i ..... .....1-. .e .... p a c. h
-.... -.. .. . .-.. . .. '- a c .. .. ... ... .. al.v.. . ... ' .

-r..' ... m. w.. ,,. ,- ,d I. .

.'l. ..r.p... Js :i"..1 ...d ., .l .i. i l..i-- d.. ..m.. !
i1..1.. -, h ,: ,e -,, p.l .: d- ,vl .~.j 1 .,J.1 r r r r,' .i . .ii . . . ..i i

%..,-.i ...... ..... ... r [...l.,et.... '.. de ,,a .,, ...C ,..' ,.... ., ............ . .. ... ". "."
......, c ... l..... .
:iP,.'ps ,,m.PP,- pmli::~a


C ar......., ta.. al,,. D irector... ,, -.... 4..1 c ....; .',b ,.-,- ,
d .' ] . ." +...I I... I .
M --.. p [ n .sma
...il AR.-D,,., ,. -... .,, ..... -+.~ .. ,,,. ,-., .... II., '.. .. ph. a, pi, a a.. I.aJ,.-e.ip ..,o
i,.+ ....% ....., I.,...,. I,. v, I, , + .,,n~- + I ps .pIo ~ l m


'emha, As. pcpll'~
.....hA.,r i,-I p. i s, e I ,- :,d ,...

.s l rl ,.,, .li,,,r~r i-,i-.. ..i. -.,'l.rii's P s.vll s .r h 6'sisdTiL a I,'i/p1-pe l r..h' 4 ls a
...... .. .. ...I ser metralladats: An enenuentros
ocaa4p .. .... p.. ..1...sd....... ..
C ra direct - r qup c s rnpeoen prolon-
to lrsartsfidta ctom-nte .....--5--....
Ca rtaelD i ye uno r.eabt.,,,rvls ..',
m~l A. .114 del, mamento hitro
en I e ella se hizo necemaria, y

El etI o d4S gur s Fia za . P 'P ......m .....mi..h. d' .a....i~. p..
.. -- 'gd, e Pn" llamAndose, revoluclana-
rlos, tanto Ins que goblernan como
r"DI li iiB nireIJoii R I qL easpiran a gobernrp en vl m
andeD1p1,,.doaprocuraraer.tnns,,ystros In
Ciudad. q no el pals reel Ama y' necesith, a
ll 1" ace sber, btlnos p.1roliti y( ,Aoi -p-"1.I" "nP ":'p -"' --P... ..-. D d ml s peH,(' .,, iid .. a1 t+.?Y
,I .1mapihi. 4.d,,ia~olupia pi 1, 1 4-...ito., .
I.., citru is ay' .saa l s a a nhha d oI. gru-
-. --.--66n in. e.4,,.h.,.s.v.o-
.... '. 1 .. ..n. i. o I,...l .'...'and l.en o n
......... .. .. .. .. ... ... #" e~cla u e And ,e propa ... .ha ..... Machado.
..... ,,.d'- . . .
dd.nn -ta.'-ue d,,,- yc qneha e .,, ,,. I 0un ,. p 4. ,' .
i .hf,.du po, el. w.1i 4 -p o ,1
'do y .,id l['~ Ll l n v~fernnrt i ndi lar amuete nt er or n n
T i , i .. . .. 'I ' qu, qiA- J t r i a l a lt~
dan p- feld t S I'll ,i ,L, 1t ,,, r. ,, .rgec,,ig ritmo Iten ib edo ci c n y
....... i ctas a n.t i ._ i idde nmolaclones ext~riLes.
rr.... I'P j 'p -.. .. ...I editorla, a hIsio otras ]gualmente La cobartifa general: ]a de Jos g~o-
tm n a s ermn a e r, ~ r Director. y ...nlisted a.1 ]
ersnnahtl le M+Jan or'a "rr,nn i,, .re magnifico editorial que VIC) M lAs deo ,, ... .. r .... ,,
Tprmnia a l,1 !scrillo con iu o apaite -relativo a la cuc.116n .r --... " -- ., ,,,, ,. ,.,, t,"


,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~... ,,-,.... .. ,,,i, ,.,, -.,,... .,,
'r I.'.. i,,, ..j:G r,.: sl

... -. t . .- , ..... -..".- -, .,. C ,.. ....- ( F e s
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~a -F I ,, :.. sicl+o ~ois ..--'.C '.]e.,:,- 03q,1 ,, l.'
ii,& ec~ 3tlC ,d II I ,,IT,,I L .-r., iO1-n-l e g ro + .Vr 31----l "l l de. 11eli@


Editorial


Yarista improvisado* Poe Rosefiada-- I
Las pequefias causal'

-- Pa Po.Raluae Suarv zSol
El pargo multiculinario


,*" ,.-,eh/. ".p A '**-,-.,, "I,,1 .**,*.-,""",*a:.". e,''

A 2 AR -le1 I ea r c,-&6 ,
Lr,-,'-,' .Ye' i a ,' 1I ..... ...... ..."- ...... ro.... l

aA.-rir.?....r,, ,,,, ,liii poe,-Io.. .... S ,er ilo Mil ,lilO .1'-Clii.-I
1a. rtm.a..Pastoral'deAM ArteagaAumentocat, mlaetro
"I f~ 4,,iii~,.~ie l 4,11..4.1 'R 5,.r.jAR.L.." l.I o:.h', ". 2El 'Z1o'1Lr. yp,.lR"i, I
S. i.,,~, L~pdRI A~t..,. ,.'..lip,.4.........o ,. 4.H.'i;' doli.' i..,o O p,,tri4o.4i+l,', .., .,"'. 4
1 6. "1- ,Iig a. H .
~1. ,.ib.dv .pdi s ..Ion, *.. hpl ..bli,4. ... I ,l4 r~, r 4. i pil, ur,p ,,,l [+ .,, .i" ,',i ll1U....lnd 4 .- i3 nI.U.
.,,I .n,,,.t..o, ii~i d,'o~i.i,,l, 4 ,,,.'.r lePri,,,,i,,,ol,.p t..,.,,,.HlI,,qa ti.M4,4.4.Y,.,lia,1,,<4i 4..,1...odn Y .l..,t~al
Iip'oI4 4 I E~h~~e gIbioti ,, P..I.,..np,.ddiu iiIcLv. e~.'It,,+.,R l ... d e's.,.r ,. [n ',l.gP. .., pad .P''d d~j e4.n rlu.
.-Pg. .,p.,I.,e ~ ~ a .l,.,~ g .. ... i. RpR,, 4,. (,h: 5,-... .,;,.. .RRIR r .i..,+u I~r,p,~. la.I'I
qnI' m,, ,.bt..l.,,,,.,.I.p m nd'....+, '4P ,'l,,'O,~ Etls.[l.,4,Ka+..,It~a
~~~. ". 1,g.i1...... DIIEIp,,,i a sd,,.',.,,4,,,,.,,a1"pIP, 4,1 p..fre,.cda N, .tlr.-
I. ,r..,', v.1,, ,.1,i. .4,.r 4,tm h..'',I,,.veL"i ,,.r.l..l as,.l, 4.1,.
....I.dlinfnP .J.,,, ..p~ed, ,,,.'~i.,.,p.l,.'i, 4 ,,LyPab . .'3.--l dt r.+- II. ,if'lL"t, reI. prlt~Ll"-fl .rP er
p., hay....p.aa~i~tpP. 4,16 ,'...y d.' ..n,..v.p.o:p..a., I.... Il p ........llli ,. ,'.31ii 'A' .psI A),! M ,, I.

3..... .. api's..... .......p.a., i............I
..~.f,.,,,4 ,,p~e4.4 4 ~ ~ I Lvgial,,.. .ll .a. I L~ii~a-..- a.-,.,pal .pa,,I,-. ,....'..pv+,P R. 4,..,Dn4, ,a. ,il ,nr....,i.
J~n~~i~.. jiia ..,i,,. "ie I .. 1 E.,,i,, ,,ppI r- Ia..iI ,- .lp,i ,I 4,.,+. ,.-.a,-,3 , 'a,Iaei 4 p ada;.
"., 'a,! .,e li w g,"" a pi,*I, .v+ .- p, ''- "l.,'."".a "', ,,,. .c's..,l't a r''"s ,li nde Lar
-,-JJ..L L O .,..,,r a,,.,. piia.-. ha '4,i.:,.,-bi, p.. ,
Pa,,-.,a,. Sam.a.,a ,C m.,_.: 4; ,c,-,a.l R,. +,b a e~l'arp.biedlc-

il, 54, p,-e .a OecI.-, Lata(. ,- oI .. r .vtlc ella r oetd eni I rPhP
Iln pl~~em|O.. m v.,g.-eda. 1 tiI a4 a ,It/ p ,b-a-.1 t,. 4,4 \ ,, ,,4.1 1 .-.d..- a,,,i:.r.l,
c.o- -I s+" 1r"iT~' shsr4 pi p, 1 p . j.+ i i i 1 0Iispd e [ .' A R M O NllA
At Sr.I.-


El DIaRI~comenta ......................Adolfo..Pi...:.profe ..or.merc ...til
pa~-.4p~pi-ts., .,. Wa I.4 4n 4.Ip] lal]ia- aa3d.Ilo.plp.atl.. Eueelge pi,.iGuatava .lU,,uti

If". A reaga 'ed--u m toalaestrip .... i ...,.p --. J h,.... .,- iplalo.,--e .+++.... .. ., -,'gd ...od.... -aCitip d.....-
-mfihimarastoraea

e,,,, ,, : bade ~taleer n ua astrala-su lonco 'e ,,mnod"sed I, la oshI dm4aetros pal4i .-, -m:, 4 ;,: ,.J. 1. 4.~ "Len d o p,,l dei p ro up.11. o-
,.,, ...is asms aia ]mnsa dvten. ..-.-'d:i E:b er-o e sispnteespd en eI.lo, ,ne.,.lv rei'.i os. c". iHi~ay p.0 no e hgra
... iot Dsp++ dereorarsu Emlnenc,1iI i......I. I ). 3 I halia p p'sav lbPl l,.i..p.,nI- .e esu-pmas. r6 en o plal~ Ihno, d C noidi b osi '.
4.. .. ..l e] al patronad -I.Ib, NuesPlra .1 ,',, .4Ls. I.. ap,',- In e ,o e l ,. plia o,p ehn.' do 40or irelnats ie pa ra 14 r aLty T.' j "ib enei 4 i.C.-
P.... -l Ca id I e +o, aosip.eo y cIu- -p,. de. a tal eIn cc ad g l a...~ lvmnodlum.. en,~ tii alpag- ba.,. oy.ulle.,a Iltide eaPPp l.uticas d ad. In~gJ
...........Z.. .r,,pr 1c .. .. ... i .. ... ..I.,.......... . .. I.....a...tll.. .... .. ..
~tc+ario e l- +.+dr ien~I, d. so resIA.d b pai" cipaiid, r ,nl .s re ..tantes, R 1.o 41 r ., d let d am ediilaid p eIa alto Pd'a..c. ,'has e ilrea p] ralnd a EIuIa.,, oavh m.nl.' eenunia PPI mprendil~ ido.,.s.en la ey- tr el vl/ated nh Jeoe gas rei, L 1.pna diede papd ad cm-d
',vt qegael capes.nd4,e,, ctmti..,p mptngio~i, yqo lp unosibi n batide o lhmr de ~~ ~ ,. ,,pI .-,,4. e ib" l.. rys a d.reX e Inti ap1eysrIn
.df, .,,n II. Seg idenle puiieea hd %7d ~ ~~f~alndi rairao.Loeaa o ,,J.--.,.g,',e'L i,, p" a" t d. ,'liip d- l :,Eeg ,d c...--',".
,'..,Pc I aenil a p e l.ta, enp'a radiIo 4.,,, en -nteex i- todo -l, I .cer iopn uesea umaente lp suei d de 1 "q II I i- ,,li.'., i"eh1 4 Ya ,-l',-,. i ,, ..
.f..pha1i,,n1..1 ,'

-1... ....... t sid, r ... .... ...ie.p.. .. t iop. de Id.. pP..'.n aal t..... r

p,.., u hyepraroqe de5a4 pper s.y ird etod av auipoe p reaeemnanl5P y'R deiii un'R.Iiveneille i.p.vo , ,,I,,e ye4,.-en1.'do 4u.1+ pate.Iela c o..4 esala
,PP,,RInndej.Iripan ,.I.r .'Iirg sus men r RP'tjsP, P1 d .' P dpiiia'a"a, a,, IPI.,aige+~
he d,. h epe.' p~redeatap eepnlari .1 a pr,malv Emi- pad.4, a e ,d,,, amo~ is ..eer:unpi cnc...a: p m.an5ares4uepad o.'m gue. tlbdn l .4'intgrrms ed l da ~ep
y. Ra... ", 'tr lRIla npesp~had pacerdit, ,aplnan yadLeisa tuaaI .R i3tiIe dPPa 4egiRlatur ePn ,I4P, eai,,ll p lrtrn abrv a l ep talm r unIda+i ml nd..".' mae oea
P1i~ ape~IL l . P .. .iiPIpia uIi -- 1. -P-R. . .'l I -i --- i~pmlgs:msod uaeda. prtne h I. pr 'es.oe de uatr.ctv p ia d~
Ic 4. c,. gpip~c d ~PPIR qi..,..'s~g'I,, lpR.'i.nv IP- .1urtasenv4.m.olesapi, oes.a oiI"paaal.quAdiIpPr-PP.aR unIp puan b'ie a I Caa ln
P RI .' piP 'IFaapa'.lAt4Ia. adelosvic a p errocri.lleip 1. p In ue1 l p
pcti, pP-aI. e ia p. ,d El C ao g.o cha eualuda a ndp Pal~l.R'.~a I ,.s~-. s cI~. .'..I~p ,, + p .-'a .e : a ,'el -. leilcm J-.-i,lp, .. p, ,a dv .e ..'e .i. bap p I.t-
I' Por J'uon). R~mol 0 I a fga,-,. ep, i ,.,,,,, p ,l].. 4 ,b,.. gida ,heos ipblanlVa p ylt na saC
tioee itu n aaue rtar .,4 p .paloeladoa son, s mI y.Ic y nominc pionepp tan uataa oa o 4. .
Au e t de u e pbldo a lspfunion~alarl~iosde'er ci Exterio dtipe.'... a... d7,4 pa,0 aia poj + ....I~a.Il~aedpart....gea u
a ip.iP EA,.,3 Iba~'-. Ilic a. i~ea.q daabPepe .mvp PPe.n,.,arta int al .p.'uid ct ifs mr
.-.' ', r ,,',, a,.d a ald il n, dee17,-, .-1, pemear4epoi
p1t C3Reaa. ,.el,.p-.-.ii ,, EI'lhlaprdsasr,pci,,, IaLe 4's "f- n'.eq4dr.oaonu~r -'-,ag .'ad- ,,.ph ONI.'
..led....ap.a..a....d .. ail-.
Ia.1 e1 P,4,p-pc eR'tl -I P snall+e, q.teden an fl I. ,.p d4 ai iolng~
1 ...i....Pi 1 Jiid ,~" ... p... a.......... ... .. .. ... .. .. ...... ... "..... late,
-i.o rp d ls ap asde ..'cer.s+etdD f l, mente inu -o ellaJe-
t P.d,,,,c ree t aumnt iI e proyct I prsntenqe 5a1cini pb aL tilesadabe~amosle pebral unp p a 3s'lp~rde un t~ahol e giiheplpae
y~t de Le .. :,.. .. ,, ~c .,- .,'. e~a e i :a..p ad hed le..iicin o dc unIa de pusv.rol iReo pa.t- Locr roudipeva dvreo lic Pp.!,,
qneseprpcme .,,.l: r ..,,.-. e. svea tn otenlb/ o nde~p~ pcbi s a c i o R ms ist~in- ,ii rdl.- a d,..'p,. ontado..e,, p fblo
4.AulaP, lcI Aa

r n ld e dd. s t url n m -, hp uner. I us ain !ar dt
r r et d I 4s Ire da uei r aIPr-,per- ,: lvhpcesr y 4.perit ,prIand


fllneonaria de sevicls delI+.+tado:el E lerio, b~ antelos erail, .. .Cpac .ero or-ic"p 40 y a .Ly de cribualcd p.ue.
.... ... .. ..... ... ..... p~l ie I........ i p.... "e l l; yi~3,ip.- ac.'.........a..., .....~ 4 ...
,'., A f......... ...,3-d meh... . ....... . ......3.~p .v g I.' le ls s br .... -P ~ -.. . ...fn ..b. .
I ~ ~ ~ 4R~~c.4 F-..1i..ccac.4

,- ,,c -. -,-,,.,-. r ne11rAim3 Ca-l in d1in p ..le. embargos e e opta 4. pels. C ~ C da, e da. izp.C...- .- i .... p ,:; o.., I. ER.~ laaa~I~p as Ietv ... .d...... ~ il..ra
Justciade na it~teJ~ buocrti- rragad enel tmpeame'o el lcc~nesJoaas pr J oent p-
l~et~ ..o e elt ocai~n ue c. Elvia ruei en e3,ranero riolo,1h11a.i-.,.. -,,,e ... .. .

n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~a 1 -. t .3..rdo I.e. cinec..aa :.cnelqu vco naaI:....1:- f,".,.- a aneaIm po dsin cnda metl cuai
latdio, o iol e Anee eao'xeeu Po earpettc~ clcv e sdrryaptaudir? coT- m-h oilF cosaIcoi I- dtiod a I ceadeCecl
"'I-No; e% ileengr iln te dpo (ite- gnapr qPslo fia elns (lid 27,s e ra n e nlprbesenta emo o" a I;eonopc o At- mine n CA po Y as[ los dem eritca
r,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ae,,,.,ee ee.eias ns6 del idiernca'Deh Powro, roa admy rs oeamns qe 1/ie'ye e ode d a oldai
,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~A~ --...,,.rbro-ntdo- -q na-atnt"srexintr- tQe n aiosners ltairlar.-da posina.ElCo.rso e eer, a r in
nohte mue hos oneri n 1 s. .11os11LlegiosS... . ....

-- --t, rar im Ifa+ C. A "d- m I ,c I--..- 1-" ; e
-,1".1 .1,leC- --
.. IIC entu d e a prdeinab1Areay ea[nrzoe-s i 4 o le e S r icio Ex te CA H cinard coist,. P nua- v tra.d itra e u e let tc,.,+- .o-cla q er1
mcaa de honre abJl/uoypoec ho pan atra l Itas ucn o n;y cmis o grn I firientd;sedo atade mld'ames t aro s e bi- At Infeg n ite ade d us pcernt ien Le ie r-'Lr. C e AU :.JTI,,
viareir~ an ma~a, aes"c- ,,ed.. # iun fodo r ..p .. ".d c.e.. b.e.- ta ue l n CAao y CApeor tip atl l.em r
......o y lO a.La i a muk s baes y innotquade, tegol-assupr -r d: A!en :.blr, o A,',msanrto e res~oandenlla, No I r o ..sra aAdl to i; coy e, e |g ..1a ys tort a "n] ont/t-
b re es la de esolanuosee aci
+..... ... P '. I ,'a Ja s nt a,' =, tS ,ro,,,= it a C baNupe arlim n o u t a n pard esom penst in"pria os. t-n ude o o rdm irc i oi n p rsus cales ade i e s r p n y lasp r ltoe.El a o I
.. 1. C fid Ad del t ,,.-,a.. pue lo, y e, CIeo alno r ezan Ins av a I Ada, lu vhm etco delTodo e to s 21 pe rgon esu s a ennisim y probi datm td E o ges o hrapi it c uACAm ay anido s e
j..A I15r a.giadea L ueer nrd mento s deL Pro yen cant o us- lnc u yir en, i a hibo pr elce ptohis e prooe.I on a.u rg smahto.ra ber ocdasmynera eim pa r y le hsam
'. o ." n,-eIa.. ,. h y r : a lr-P.g. l. .e d un in ro pi l lc, e #-n_- gana md ic Y a npl auuo rbl to, as Ia
I, artra ~ x i sla tivnoie, -,-,,,e t',r.s o a,', P~-rima i ,, si a lo s d re a ria ull +..", I oe spEl l irid. doe Y tn m sera e- d a ene i a rs"eei
i f.- h_ ,.1, se 1 .,-. ,ere.a ]a. cren..... de as E cula st ,-,,. l men, ni. se en uet ra. Pn c ,m'refidi'as an InLeh-.O1" ant iles y an ede nd ls ieadci uds as- rei gincar p im im se n ej. IA ad mifir
r ard AClarbur6rina]y" a hveees ctan nint D IOD LA A Rll.P[el..INA, en I vd d. dnoIe ricrait. Tooesonql e e." cla. C dicuaontnerU a de lstlse env-
,at ,C ,.,: ..... :"',' ;rnt,lqe lmd bd, ie"go. de qua Rlgnos an. oulJ~ izadco['n dat r ,.o ra~a etly rtqu unoentnCIAsy det ....Elsoamid, rKryntimr'
; . -i .... Se .... . e Su ErC It, Ia:*t e m i cssl bv E .. .. .ila ta to o eti li tena delroo ..... tos t I c.jtu IF a p e d n o
en tpa a x n 1 od ,a I eives od s CA ac o co anqas auenee ue atn-" "'" d. .., ..
t/,o l LeCgslgativoy taa el fitrpt JumetrsdiciietZ~ o iuimet aesttro . .." .... tt " l aInadd e p ohymlq


",. "". .... .. ..... .......y ...r haonsus aeam.. dre. ...IdI)~et .. yalnaaun parte ros drenlx ti eras ePao[...
L rc i .....R q ,deataeem rI- a ztoral i,1. peinds ten q,r v... A de ca lras u niIolacCAfi l.: peo se reys qua paen ]ir gsA ndols p inoe- ires y Per o d Iaere ant de nos e'
I' A'n"e s id" d e a ac, , f-f.- m I. L s ; u r, s. e a s I e i l t u s a gt.,o y, I asr.. ',n h a.-..u a t r a a r n C r o ndeA d lf o x P ln o a m e sn t a n a si n
. ... .. ..... .... ...... ... men s+ eu~ ... prst ndo. .......... .... d con pi..... aim.. ... ..ts.. .....pue. .. ... re.
r ...... cnr. ,, I,.,.le.-,I.,;,..nlt L I I. 'n.Irr ,r~a, ...,,*ll: ,' ,e +:+:r. its. yrfeoa eetao.usre e! ter i- d-in.r., e, .... r--,parr at"ib nor a os egs iad re a p h -

.i lP4....i.i. +? +,. .i I.i, esl '.ASInd ,1"+' -''c :,d. cc.,,. .I' .pI ~ IIP.- ,'I 'i: L]."',,+ -.r,1.' 1 lr, air. 'hombi.t cavlq," natetoy eg t esu lo Jsnn io a isde-S rvco E te ir taca ,-,.piC"'A n'' W n .rs ats A rg. ul

re.,,, 'auabd. P. ildlad
i..r. u. lda y In fa l ,a o ,fnsam otrsh.- nead po bl, Ef ls trc. I 1 s u .tn1se~co e Po~u ,.. .,n_,' ,,l m
.niti.n1 '/ 't :." r, arn,.'"CIA .,............ ......ic ... .. ...rent .'D e r l: '4am e ta i nimiell m ; 1 r esu < qlt In ~ b I L- .. .- o G st vo E. U f1+uti o


Praina 4
Cr6nica Habanera P.,_ L.1ud. Po..d. DIRIO Dr. LA MlARrN.-I.,rie.. 26 de Juioin le 1D).51


Consuiltenos antes de viajar
VELASCO TRAVEL BURteiU'
EUdificio [ ARE FA EN ig 20.5,
P,,Epddaday A, qi.ir. L. Hab. Tlo n o A-4266
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL ((DIARIO DE LA MARINA*


I Boda de rngno en 5an Intonio
Snenirp 0.1 .1.nI Z l n rn, l e ... ... f:rll I IllIl r-T1 nl.
PAq d. su nimfe f'ue ,..n ,,lrr.'- l l ll 'l t ,: I] t , ,
LE TRIANON i ',.1 ,
JOYERIA Y OBJETOS DE ABTE l" I'; ''. .. . 'I"." 3.
-, .-da,.Fo. doo .Ld.-- "I.. ..1'... .-.. 3r, .
AI. AIlDA DE IrI.A L U Su -- L% HB1 %%3 .i.1~,,., ..,1, .,, -
AIE ACONDICIONADO TRIES PISOS HAY ELEVADOR ,-' ,-l .. . ., ; ,, -/,-.. ,, ,: ..


TARIFAS DE VIAJES Y EXCURSIONS "-S;^. I'*?**^';;;:."
IDA Y VUELTA '^ ',:" ,, '^:. *,. ., ,' 1," : .., ..' r .
V.,I.o N DRID I,.

l.l. 4lI, hr 111.0Mi CHICAGO. l4 ll.. i," i" j30 l7 LOi A iC I< . i" i i ii.l i ,7I
MADRID 1L.040 R.1I 14.10 RELNUIL liKl- 17.l 4 RIC.
RE JANEIRO 3167IM P CA 12 7 0 JAMAICA 7 ll I IA I ll .......';r ...... .... ... , ,,
HABIR 172 0 M N.' I ,r l .l' I"" I. I I I . ... .. r "
HO 44 II .0.414jc ,ji ,, rtrn.ba1,4 Aol. 1 r .]. i i ~ , i;,i,..
SARERTI JORGE GVNES 755*:
3. 1


IDAAY.V.T*..,......
I..-d. A-W N". . . . ....... . .. .,I"TI,
U-n a 1. .. 41," ............. '.l..'.7..:.07.... N,..I... -.
Id L 0d o i A N GEd 1 1 1UN Z5 90 3 71to 11 ,1 I S .
DE A Ell 1 OJMIC 'fn la IE%06 NI _AI~RE|, 57 II
RA A...... 1 .. wrl. C.r... .... ........ : :: : :: ; ,
SO .'7 m . n ..... n ...I low l IIt" .. t Ce n Fi .'m.
. .. . .. ..... . ... .. .

FOR alllCOMPRA NA AHORA ADMIRAL LE r

.. .. 0 .h,, .-w .i rw U IA~w ,I jTt - o


^^ ^MODLO 22JU16
FACILIDADES DE PAGO
2,D0D0,DD.00 de
.ele-recopfores garonti-
xan quo ADMIRAt 0 0
moaor compra on Tel*.
"V iii6n. ,"


- ;I.WCIOGX"ATI,


S-TELEVISION-Y-AIRE-ACONDICIONADO, S.A.
VIA ILANCA 302 IELEONO.X-015034.4 LUYANO, LCA 7A!A -NA


;Veuga ho)' mas temprano!


Rieenlerde qIue abrimos ( las olcho y media
iy .,rrituu os a la una

Vale la pena aprovechar

esas cuatro horas y media para surtirse

en nuestra

Grand .enta

Popular de J1liio


Vale la pena .porque entire la infinidad de mercancias re-
bajadas considerablemente figuran, con toda seguridad,
aqucllas que a ustcd mans puedcn interesarle,.las qe .
en Cestos' moments o cn todo ticmpo resultan impres-
cindibles.

Vale la petia porque los articulos que ofrece rebajados
SN. _FI-N-DE_-SGO-Sn-_moer-cra.ncias-c-_rien.tes,-sino-se- __
l`ccionadas; no son articulos del monto6n, sino algo .
fino. en calidad, lo mans nuevo, lo mas elegante, lo que
.. amerita comprarse.
Y vale la pena, ademas, porque en las' actuales circuns-
tancias, cuando todos los precios estan en alza en los
mercados, rebajas conro'las que hemos hecho, bien
pueden calificarse-de INCONCEBIBLES.

;Copijpre hotj o ne liorits id It maniian lo. que neeesite.
i' ;Recuerde qle es dia de jornada Veraniega!


San rafael ya guil. R -s9 I
san rafael y aguili. 'm-'5991 :


Pigina 5


r-f ,'Ti I I --TI l


MI tRIO I)E L.A NMARINA.-MartIs. 26 de Junio de 1951


Cr6nica Habanera


I t es t, elf eh::.I "


...a. ........ee' nol.a:.,. i, 1: ,:. -

L- F......-.:,.r. n v.ierGa m -,C.-deaI-. A -: L .uF ef
r.. m1.1 H .. I--..-, -*... ..,.1 -,f t; r..
....
,y 3 .... ,u.Q.y ..A...... ... .., .-,


+: :u::!:::: Iifr: i1"Fl -L O R bed., y L.
-: : ,::. ;',',: . J .. "".
... ... .At,, n..-. ,,.
.,,,~~~~~ ,......., 1. .. R.,:I,.-.,.,_ BC-.- 1. ..

1: 3 A 1 p i, Is ... i -u .... .. ..


:, ,,
-,i 1" I i . j 11 .. .P. l Il.... .f1 -,i + . .d. . .
p t i: : .. ' r .. .. ... : ; .. ... F ... Lm
'-1':' ': ,...,. , ,.. Robe F efo a
-- .:,-,, :': ;L :,; ,:L, ,:. .,,',...,:.,,: : ,, '.' ,,,' ,-" ," ,,-,.'':," .' '- .. ,' . v :. ., ',, _- .. ... ... ...tfa tra e e $ A
,, P. ., ,.,J ... ',.-.:, . .. r :r l .. . .,- ,- f,:., .- .-, , i,, .-- ... ,',- 4--.
': .. 7 ... ; .. :'" "''- ";" .. ... '... ........... ..... "% 0"..-.. .. .... ; rj .:r. ..
,,~~~~~~~~ -c"'J"' ... .." ,,".1 . . ..Ar..n '.'o.r, 1' .l'''" d.-' ..... = '' . I


fI$1O8.0 mensua/es _._
'jEilsesi son precious reducidos y fa-cilidades grande!
Hasta el presupuesto mis modesto alcanza ahora
pars un aparato de Television
Y de Teldvisi6n STEWART WARNEIt. La del Chassis
DYNA POWER. La que ES DISTINTA. La que TIerNE
* VIDA. La de' imgernes COMPLETAMENTE .
NATURALES. '
Si usted creia que no podia compiar Television,
ICONOZCA esta campana de FACILIDADES "STEWART
WARNER"! N.
SU HOGAR TAMBIEN TIENE DERECHO
A LA ALEGRIA.DE LA TELEVISION


1\


S16 pulgads..
. Rado FM-AM.
Fon6giefo 3 rlocidades.
Mueble reindo.e-


17 pulga:ms.
$9nea aerodin6mca.
$495.00
$ 20.00 mensuales.


16 pulgado$.
Hermoso mueble de
1.ros final ceoba.
$590.00
$ 24.00 mreulr.
d.a.... ,...... lfu.i d. i-gm,,,


,, v. U see .... .... .......... d. ....
$955.00 W ,, "ml d. V auti le s te ..perl.d.
$3&.50 em elsae. ulp~lmasn- ue-do service. '6

-AGENTES AUTORIZADOS-
MubleHari CERNUDA Sucurial CERNUI1A HOUSE BEAUTIFUL
Obispo 517-19 Mone 704-06 San Rafael y San Nicol M
Tell.: M-1325 TeL: M-9716 Tell.: M-7044
Muebleria LA GRANADA RADIO SALES CO. CABRERA Y HNO.
Neptuiho 617 Industlda 310 6 No. 1055. Busn'avita. ': --
Tell.: U-2490 TeIL: M-7488 Tel.: B-8511S _
LA VIA BLANCA. MANU__4JdCAX LA CASA PRIETO
10--.-dab-Ocf-r-249- H--Neptuno 755:---- --al.law1o-10--
T.elf.L: 1-4282 Habana. Tell.: A5-1301


En iqetee*l y Pidels em
tomblih l inanudee todes prfls


RIBASE al DIARID DE LA MARINA


V


El lcldeiI[plii~l e a .ab na Y"el rnista de "A\'ne".-o- u
JdnetorJosePM guel Morale% y su es de Posada y ,riorx Carmlta Begulr s.
,-,. ','.. tmcndo-, ooto 'n
pEntre las enoritas, enprie re r
,..' a . .... .... .
1t-?C- ... . eS.: bo no a 6. .la,
1 onde e dele teL dr L ca, e e Ilae reel,,,, ICIA ega.
]dp .. . :bj!,. ,

.a.. L&..e!.. .... Oe.,' -tFt,.. f, . ,, . ..C
h,' pa y. "1' "'."Lay fu1:M


da, aj,"e a N. 'p aowe'e
i Th, N. ..-.
iA En 1b Independent --
dlrr, J.,erporpe,:rR,,rur.I.- re....eS0' 6xm Micras27d jno o d ulreqiiicnL 4y eltias E
T," y-, i. d'...,.. .,,la.a1e c,.a WIa carg o f deli-d
:,,leb u a p,' e nddio- e .', ad Io,, .. :r
." .. .-. '.'..epe ',e ,.S.e.Ir,,- I llr Io l
.1 En lMjj ln ade laendepn den . .
E c x Co i r~c 2 eJn ~ ,o ule erso y ,. i n1.geati cna.

,-,. .a i i,.,. e yl.En d ia p a del In pn etEecrc o -
Ehn at za-e oil+C ru1a an I- pay vse o Mequ a Gr un coletocos i

ptpR ,; 11I1'," 1""M isa :. de Jr&quier"'' n "

E. o igl~esia de : 1T,-,-,,-, :.. ,- ?rI rlin e' tulr,!ag.. fallecidO
: clebrarA pasado -,,, u:. ,,e .. .v s
!.I, I. rA ,, 1, v--j. Bi


a,


WUHEu4&A4 via LISBOA
V'uele a preclo t m tnemos per Is lineto. 6re
mayor del mundo ... lBOA :


, :, e4ra su % al EEspafia o a cualquiera de ua
rlnclpaleqcuard. e de Europa, en una excursion,
A,,:enteia Aproveche los precie. bmnimoie de
5 0 .- Ia Inhnei" cn 31 afeod de experience en
a,,.c. nere Ulted vuela por I& fmosee Ruts del
:,' --a Nassu. Bermuda, Axores y Lisboay dis-
,ia ,l e -,cioe eameredo, con exquisite cotidu.
, %,,.ea. r. coeto extra n propinL .

000 VUEAS ALEID -N DELUNl:

VUEL[-,SOUA C


RITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
oadero 5S La Habains Telfs. W-4944 y W-5260


(Exija psia etiqueta y comprar a lo mejor)
-Ninguna otr a manguera Ie brinda tonta gorantia.
-Trisita en" 'REALTTE" y l no adirmtloa suztiii.s.
AMBAR tramo da 25' S 8.75 0 ero. da qcranba.
S . 50' 14.28 ..
VERDE .. 25' 7.68 ..
S ., 50" 12.08 ..
R I06 25' 6.58 5
5u' 9.e8 .
VWADE METXLICO. ..eual qua .1 rolo.
EL ".E[1T.A-[1 L'.[N LS.IEIC'RES. FEF;FETEF;i:A.S
DISTRIBUIDORES PARA CUBA:

FERRETERIA CALVO y F. VIERA
,,"t,, pate Fundada .a 1895.
raiaegu. COMPOSTELA 663 A-190L
If Iu l. l d t i o coarof G.it( TG.l, cr.-n.- qu*er
6x~do& 1aIap e,,". F.q.abMe-


Pigina 6 -


"- NOVIAS
N 0 V I A S

Fur, a L a ,.i: 2'
L '. 1' . . . .. I .
,-,, ... .... .....I. a ,,, ." a I... ... ..... 0


BORDADOS EN GENT'RAL
Fdbrica de Sdbanas EVA
NeptAno e 509 Cns Campmmo py Leaload
A] lado d.o Ca. Npenoe Taoldoeo A 9424.


I IIIIUAF-,AnRII


I


rI:A Ol MAH.r i aTM


N::= ICr6nica Habaner.


DI1RIO DE LA MARINA.-IMacie.. 26 de lJunin de 1931


En I nfechn & hoY

pet,.'Jo ,h.
,i "ehjd h. nr-1.1


0333. 3330,m~m.de ,- ,',r,.. E..
',,, o,,o r'o,,'.t.'d.o ":: ';':..'
lo e Ond. -,
El d7 l.' D -1,, ,Los sdeiire-dv Bl
OL .O1 N---0, .-r.-, r 0 ,,0,-
C. r, ',d H o., r3' 1,33033E,.l
ble edao
rI nrr0r.., A 3 3 '00 r,3 3 ,.


B ol i '1 . '. rC."' R.3r 0'033n(3 I.'r,.3 3. r3.....'
0--5 -.". :Ir.e :1
Los sefiores de Belt
El .'r-ng. r.h r.,,rJ a- 33..
33.6" ...0."1.....
I Cwuo Par,- el,-u ,.,
A Jer (r. ,Bell ) ;. e-n u 3 ,eg.-r~l
C,'. h I im~ln los fen ;, r B.lr
Jr.lI.T m 61' cur ao !.I' i ill~d', r r;

Fl,e r. -l d-I...- t .Vl,A pr', .-I-,) ,d ,teI.. l.'3 id,: 5 ,33333 l q,,'l,
Honras.ti..ebre.
r. .. .. 11..,

- -ta, He, r cr, .. I r.'t , I-
, I r. c rel-, .- .l ,, ,
C r .d e Ie~.: ,r 1. ; ,
d ,,ua" e :n,-. R., -, e
n.ac, h -c,' m wr ...
r E ~ if, ie,-, 3.... ,a1e (
q ,,e ,i ,-. -, ,,. C l- .. f


I ajeros
^^ 2 rH :'** M' ;*' 1- */. i-'.=: '-f'!
^ ^^ :- L. P':2..; .._: .;,.. *':.,', ,. ... :
v. / .;.-, : ^., I 1 3 ;.,.. ,
^^. "; ,. ,7;'.: ,..'* '
FA,!!i ;: '
Fi.. .. : c


LOS AGERCIADOI EN. LA CUARTA ISEMAINA

Sogfn anunciamos oportunamente, duran-
.o el transcurso del program "Forla on la
.-Pantalla", trasmilido simult6noanmento
par el Catal 4 do Uni6n Radio Tolovisl6n
y los 910 kc. do Uni6n Radio -@I do-
mingo, a las 7 do Ia tardo- so adjudicaron
los dos vioajs par Cuba o Mixico corres-
pondientes a Ia cuarta somana do JUNIO
- MES DEL CLIENT.

Resultaron agraciadoIs los siguienteso clien-
tes de La Filosofia:

S5, Mary Msoo,
Calle 13, nom. 90I. Apa oatetto 12.
Vedado.


S, Manotlo Sui,e,.
San Bogno 320,
Santos Suo, ,

LA rFiLOOriF
NIPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL


ONTR SNLPULLi

USEr
L Z -m m
MIUESTRA GPATIF -.,.. no ..;. ,
R P. SITIOS 0th4 HABANA INCANTISi USANDO... LOCION


rtw~tli cUc (tfaa an
...UNA COCINA AMPLIA, COMOD


( un jr,' I. r1..Co n Io.o I do, irdth cr03 .'. h.. r u
him,,00 o Ino .1,B0 0 333333330 03,0
nfl~l 'r Irm,, li, I L.Iq d I sm 11 Urflan ( ffInn ien r en i ro.'ri i- l. 1I .'
5.I3i.33333 I'337..3.rol 7 3313100331 33uo Ioog o L... 33.l.I.,3 l. 3 .r .: n.
,I...o33... ii' .33.30.I 3o3.n051 333I, d0.' 33Ol l 0I033.3l'en-( .00ii 0I 3003.33 i30.T.'30I
Con Youngstown usted puede hacker su cc
S,/o Youngsi o0 0f,'ece ur.,dades do Iodo3 hos
Agp dppara o dapfar a s 0ne ,:e


. . . L A


3,Igad.roo d. 3P0 o do. oo'I 0.D.-P.I.
'o0.33.30- do ro. 30300.0 .03. lhodo 0
d,,,.oboda-d3d3 t30. Dor0aa0a.agr,3o I.0..
duoo 0 i 30an.1 0cbl. I0a.0 Para0.3 ii 3oaI.,o
Vo oil.3'v..g.od...od. 300-- o6,lbl3.,d.
aeo1t0 alla ~do c.r, goaiv riesoaoo Para
g-odo' ,303 'odo 0 0, 133-od.3o,


ElB o'llit do al
o do v. ,.do r 7-id
: Q' ,r,- c..".. orn .,,
do% lUI-I~lauLit, -C Wio


I Estela Jorr dei lris
Efr-n b-tt-tdo 4,
C 1 -1' -11ro 3 1- o L o . o r. i, P .- ', ha t. 1, r --I 3 ..JrComiiif# Ilnd .ilmr
oo.'3303do^ .po"1"' ""*'. io o i t' . '0, 0 300'.; : 0033d.'3333/, -: [' "
i o o if.. 3'.3, r .3 *.'. 33 3c*. .n 3.3 C
Cornos o,?,sodool,
3.....r- dd,'o 303333033d
:;-: ,, ,; ,:;. .: do,, :, C3o oo, 333, do.. Oo, .
rli,;r.lc ''.1 , ,':,' ,- .. ... i, : ,,,, ,'r , -;. r H ,:,- :,-A, LUJOSA! Mell.,,-ora., ,,du ..

Soc,.l .. .
"~ '-.o. .'


h3 oo'li 0 .,1 ra... r, .- .. .... Co.fcr ,c,


'(,,in. oH, tornaD.o do l.u local '...
-48,.,-A guas ,- ,,. d t ,

d.mio y do lode. lo t, .p.. -. dl, Ii,
yLaPuA elSaLdtpot a, aU,,t
'- ,', ;.. ':.' ll i i, i ...... ,
1feA e M h.rfededbr de.7 va n tura s u ede-DA, "UAguA de l or~idrn.


nd t o,,, 6 L y-,-, a I,,, l eis,- "
%.%-e Cu iquirIr r.m....-tpr,r; -.,, h t-.,r. ,.-.
:1..r, ,.: e,,.. ...- ,..,. ,I
I bin .dlel neaftodv e! loialdL
amigo 317faey do iodoS 10%h1z,-nio pa-
eS id d es M ucas "t elci ads v v n ur d -

keamos al C1ele emristianlto


H.Wa, oritolorba, cubiorto. y
d.d outo ilio do cooino.
Unldod aulom6tica do occi6n
,6pida. Eligonlt goblnvti di.
.oAodo 0p00 00aron0zar0 n
0u0olqu0er ocna.


5 eIlgada etlSikul i i'il h, ii "llvll
Cia. Cubana Radio Philco, S. A.
So.n Rl.a.l III HNmbne Tel. M-1348


0.30 3-d.3.3~3
i,.1'l' de 0. I'.uc.
d. o .d ,

,.q ,-d.l" D:' Itl1... lo
iQ ..o.I.. gagod.
ro33 0loaplotoo Young-
.town. S5guro.o.. c?-.
'do-to o 33.3.5....0'


SoooliloohoV..i..5 A o.dl' IlOoo. S.niAio
NnWlo Vsal.o. S. A. dNIo lr0. do mAn ogl.,i Cas. Ponm Losad a Hii "Cla. I0fec3 Sani0tiol7.
.I.l.p0- 23y 30.V.dodo .* dA tBeg.o 56 12 y 13 V.dado 1I Punte Alcoy
.r t orio Hu bh- oCu .a Saoo -Chl Maoaldn P.a- ir l Eli L t-_ 30 -. .
"- bol1531 o0RL..yy5 4 o4G3o'.l041@,aao Toloood.,all 3 7C Alm.ndor,
Coalzodo y H Vdoo 0 30


031SUYOS-
unos OJOS que

(0C NQUISTAN


-w-ttinde-un, perafas Itgas y


htaybdl-cCmd.ioesv
,M o33o ...o "1- 3. bo .i ,-


facil de aplhcar, eS Obscunt~edor .
SMayblhine" sombmbt dimilici. "
3.,3-,- .,3 ,. 3,.:. o3 .33 l-,'u

LFBRADO tAKE
Oblip. O4
Hi bi. Cobl.


DR. HILARIO. GONZALEZ ARRIETA
REIVINDICACIONES, DESLINDESS
IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS
Edifictdo Abrou 503 505.-
Tlfonos W-4290 A-8008.


Gran Venta Aniversario

Articulos para combatir el calor,

A PRECIOS ESPECIALES.


,'/ "Aproveche estos precious sensacionoles de
1.C flamantes ventiladores de 8 y 10 plgds. b
.::*,7 ^ Neveras port6tiles, thermos-cantinas, galo-
' '/ y ;, nes-thirmos, todo Io mods prdctido y 6til pa.
IX '/lra gudrdar olimentos, bebidas, etc. y con-
.' servarlsrosfros Q calientes.
. V 'i ,, Lleve el fresco aosu hogar. -
SANCHEZ'MOLA se lo brind'a a
ws r c precios especiales.

Excelentes ventiladores de la mar. -
ca NELSON, silidos, de lines mo-
dernas y en colors negro y ver-
de; paleta de duro-aluminium,
ollenclBo33. -Lo mis prictico Para
el hogar y 1a oficina.o

d e 10 "9 o S
deS8

VENTILADOROES NELSON
= .98 a59VE..ry a 59,

VENTILADORES NELSON de 8" a 5.98
oscilantes a 12.98

THERMO-CANTINA
a 6.98
Con tapa de 9" de d.iome.
tro y de 19" de alto, con
forro de "fiber glass", Pa-0
ra preserver losoalimentos
"calientesoafrios y taomblen
Para guardar pomos doe
olehe del nifo, Capacidad:
2 galones.


-7


II

8


NEVERAS PORTATILES
a 6.98
To do olI.do -la I para
Conser~ar tf.o1 alimen- "
toi o beb.clas con un
ec;p enfen.itot.or para
3.0 o Lo m 30ut0 t para
peocadore0 ycoaodores.
Toma.io I"'..t1 0%por
8'- de a0o


3 ,THERMO-GALON ,
Sa 3.59
!,dtaes P a r P COnjerver
fialt lao bebldas. Son do
solido0 metal con recipients
thermo do cristal. Capaci.
dad. i galon.
UNA TIENDA MEJOR o SAN RAFAEL Y AMISTAD


S Pigina 7


UI;INA DE bUS U5UENU


0-0%0-llkl


d. d,,os ded'-: 1".- 'CC,

DIMIUO DE LA MARTNA.-Marte,. 26 de Junio.de 1951


1 x Cr6niea Habanera


jf S E Ei MUNDO ENTERO
STAMPS SIEMPRE AiSERVICIO DE USTED

NOP'TE .. CWAGONS *s 'i, ,l F COOK
rin oal inormco d neei teyl uee lb


oc iVIA1ARF CO WAIj P1T IOO _)NEC
"L. -,s-o Pa-a co-pr-rj- +V ,t- i~ ar ,,, ,.rll .,.,e do,, ,:..CV-o
x.O., d d .A-, Ad EV,,, Ya r' .. ..o ,
Saa,., F. P el 0 -', o,, tairald,dJ ad . d. l 1,
-WAGONS LITS I COOK
f,ene oa la .nformaC.6nACI ue Ud. necesite y puede y sabe
hater de %uv,-ale -n PI cer, evit6ndole dificultodes.
\ALRCON WAGON'. -L1TF 'COOK" F-S
CO IODO ELEO..\NTE, Y C~l,.-zT.\ ;,H'NO.;
OWISPO 252 HABANA -TELF A 2971
WAGONS -'LITS/COOK -

ORGANIZACION MUNDtALDIE lAJIS


FUNDADA EN 1840 .


3;o iCINA-s EN 5o PAiSr.-


i(D f i MATA RATAS Y RATONES
R I 0 N PIDA R-TON DE JOHNSON


IC /Aie CO/i
/ -> ^^ ^


aef Rede. Co, l .,'res O '.s L

LCa ,..r F..c rc,..a: ce e dr eo- l 4. II
,O =ci 't 'A r 1 5a. D.11.1111 -.1 1

R "' "'o,
,R e ', EI 59 p0 m
c.. ll ..... e x ff dir idFiz I ormidabl!
| 1 1....... . . .o; t S.1densCacionjalr- ..
or Ci-,11 [ .ell e Crl.-.- in

Nuevofo. ORI Bc..Nu
I. ean.' Pit d. c .Me'' 1 0 laol-

cie nu I, Roii~i, i

P'ld,.5 ) so eic'rc. ,Eno,
-.._ .. I" .. d
C~nllluel~|. ^ ^ Meire. ,,^ conhltlr iu prpl 9 c o uloc octn osi.
L u..U...-P;?. M-'la .-i^-.if.|<-"......................... ....-... i- i1 'W O i M .R L U TEn f 3WHOSSACO
ir ]: e F.I,-id k,rc.- dR M, .II


lA,-,: M- -P d r 4-L eSaint

F o e".d-des- aisu rjh.hh-ilP, soc 0
1cclor,'eohe .o s c d ,-d c c MDec


-. s ". Bd de Cci:s cos d Bi i'"u.l.ocn: O.'c.c^ A.. l dl ob d'l ece**l;?-/ ,,, ed o1'.'p^i "iy" ]- *lll r d(H er o 1. 0 ob ro is cdom lot .O iiciqeooooco@
*-ej.delleol. cds del (sic "' c ,, i o & do .]1 M'S.' I i..i '""" Nscoo h uhi lico icod osodo oocd, f p dci co.dol a
,,a F b... le S iL

h dIod.o loSroddot o.drh.ek-dmr.fcOo'

"*f do I. .osc do Olcele, Iseesos lo, ii..' :,'.oo.s do,- ,c l o o e ilo a e l kcdofe
MAf c,+ ,I, P.I +,,++" ,-,-h om ,, I
A,-I -.1 fl-,, r 1.,,;, cl ` t ? -`1 D- .-.r,,c, On,
HAocdoLd- .slo(,_ : .:r,-.50r951ps...
f. 16 "I I .l r.'h : lei a Ile de Mc.-. l '

S..s .deil. 'o,,.l c; I g.oc d', e *llecot.as" Il Cl le-o lmloetst
I I,:2 .. . .. .. ...d ........
If, A ,, -,,.,


d ,'1' *-",. 1 arc o I A o .ic,,,s od s s quo-i-
Paauitaoomelamdee41d0i,'h0 od.o...... .o-' -".... '
a '. .ss ...... ....ra .u1e,' .olo.roJaml sohe public q i o
(Cumplen r-' fe cat on slverrl rai. d, Su eIeetlat. od n lac.,re e'l l ,l',ol . ... mundo e nodero uric obra m6i$ omphl/o t lb i0 WOStq l l vl.
R-. od.., d, Cuer- er. ltwildo &l od-- .'l~rl-l,,,. Aldrich. dfre _,, . I e La~j~r,'- N nII lbaIlgnlond 'lp lcGl
del fe a wpm sonz Me. d-llit Nuce i hiaic Iagi lds odoe. p goteseold111do
oouonecobcloosoo
C..-l .C"me'c.&_I D ee sd r In Id ad Fdo P ie dra h ae t l a f aeo Ir a A to m c ao tn g a d

4A publicalutesretrainedoIseseNor.odoto1ccccooooioioonoootooaolsiodjs.
elud e ordialiimoa ansl|p~il~lc miralp1.. ,,-,"', -"iI .,'-. I.""". E i.-Mr.I a'i'anc.,e,,do,.mono.....M... .. Cod. e c... lo. p i....hlo d o.....-
-c a 4, a .en Eli!t;dora c iau d -no lorries cl ontlilol, olt p sicool y li rorarlos.

,- ,, a- ... ..n un 1>. ..dlo nevo y original, exc.lusdvo de la
ad 1F L roc n e o io Y. cerrandoeta parts d eid o l elo
Boda de rmtgo en In Antontad a Cu.lllk del Pinl
(GRAttn e6n).cporecontrI sloo sus propose O.ceoe,..c
".s Ac ecNm eroso oeo grupoode Ina s ii -
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ,I 5 fLl+ L+l"''le lel FJr ." fif~ L;-6 a, L 'I-
Lu I,.,P +" ,'a I,,, -,,Pe.j.-. ,- ,,v de a l = ,": .-- .-, ,: -. c,:a p M ,-arie Stll DE /UNTO$ &451cos

j-oo`o1ocIc -,r -&''< :z z t i __116m,__6c,-%_
i1 --. ,, ,,h ," ., ...' F. o w, l r, r .1.. .c ,, los r 1 Ar.culo m in s nfseAsantes..quo I
Ile .1 l1e R l idi. Fecec do1" cooll lse0e- do A c1.0 dols docic i S l'd bD n

...--I, ,, s ,,i1 ,,rr e,,n ,to ,', Ale de .(,,. L ee O .ls Reyo C Algoec Zo,: ,-s'o- L ydcs P 00. c Ar e g. ecoo e t lqo iicculo
.. .. .. .. .. .. ... .... .... .. ..c.. ... .. ... .. ..-.. .. . - " ;" ., ,o, o ,.
......lN.N sC..N Lo I.,MClo G l e o Is SobReni etdod d lo"M..c.. .do "... e,, -ulodRd....


cFIa .1-1B. D L -- urdo CoOR Cocl'cod:y ooocoalocoo
,- o. .. I c ,-, ar 0111 1.111i 0 cluntosompedlto.

c'. o, Coclo,, Oloji-, e o d. ,', .o...0 ol .. ||0c eIeI Fde 0cc l Smic llo~mc d doo l isol ood-
J,.oslo piroor/oalodo I. s
. ... a, M.. ". ,_b,. ...... ..... ... ... ro,:.,bl.o... :.. -.-
',: ,i -3., i, f1 a i ciii W lll ~ dJ 1 ]- .3 i-. -1 R. PrI n Ankl e 8II 1. '
fl-e air Cxrrto ii. noipfeentliliandedNo,


Al,, i :lq i~,; ei111 l ite Gl .s'dI -lld do Z rldo d ccddeo dcl,,, do oco+ ds cecoi Rolsoo ccc Coc lo OcR Co cA ic
36Cid doGoeEddo;csBbidcs dCl Coed
rni IliDa. a. efto -6 HAI AHA CO'..
I. C'i.14 I , .a.: ,L, II ,le ,I ,,I -_- :t, .. i L 'H " P I . . .I Iog .u olt nlY~ lO d W R D b O

|G -X./ ~ P E+~.. Acos,,.'.J"t "' s f. c Itu 5 1ECCO
io. .Y,'z .I P,,~.a N is -[ l.:liv ;.' zf .l:r,- r,:" l,. S, al d d g n ao e tr


P 7,A.; c- -a 3e '.+. C n n.M r y~ rl a %G~r .are t, e ae ci eM r ,' sd etb
"".,; '= +, A l -'c' e or'cn del Us A n-4rg.J.Befsp0.o y pvas Rn ,.do. ,, ,o+ Do on el=s os en. ..... .: .. .h||,nopd .
(,g uo..,- ,;n1_ Fi. ,Diagode Carlo Car na de mfel en Wfew York, parl. ia- aV en vlaje de bodes. el bir vistas d. pdsamne bhsla poasdos
!?,I; rl hitJtlstiz de PerkinsArm,"Ia 11n Sean eterndrmente feliees, deceso he +producido honds poenaen.-I (Contin/ nl I s e ll l ia lt n UEN[ ")
i~~~P,,snlodos de oei .1S aCar
'a+;j ~ ~le, ,1:] H I] LI,, :,rd _


SE PREPARE CON


N. E S C A jFE


. Podgao d(nla N10CA nla mh-
rcd,ro do NESCAF m6sdo me.
nos Ioeno al gutod do sods seO.


2. Ech despuls I o lche
biesn client 0 y rev loo.


NESCAFE

is un preparado de cdli en polvo, que so dl-
wlveo islanl6dneamenie al pomfr, a n coofacto
cona lo lech o el agua bien calienle. No deo ,
boaia ni residuo alguno. Soe labor en Bayamo, \
L Or;ente, con cafe cubono de la mejor calidad.


w JIgo 'V
CON TODO EL AROMA
-EL MEJOR CAFE -RECIEN TOSTADO


S. Agrcgqual eadsor de
acuerdo con su proplo gusto.


rara cafe
4

solo, echo W f1l1 lstp
NESCAFC ogrcguele
agua blen calente yA..
- -|YA-ISTk-n-CAFII- -


TELEVISION "

PHILIPS c
(ON PANTALLA-

IENSIOlNAL ^Solimonte PHILIPS Is lions... y PHILIPS
sofe. Is Vgoesods dusoassdocossoFibelcos po
-nodio do-ou-CompsAia-AsocAda-an-Cu.aj ___
P|* iDA UNlA DIMOSTRACION PIYVAP4
AL AGENT PHIUPS 0 DIRICT4MINTE Ao-
''B^-* jij


COMPRIEIELO... NADA HAY SUE I6iA1f A PHILIPS TV


Pipina B


r %mC6nica Habanera DLRIO DE LA MAR, A.-Marte.. 26 de Junio de 19531 -ag.na .
LOS. CONCUR SOS ...---,........ ,,- "


NOI 1 un i e m i. s oC .- ,,,.-..,, ,...lTi. t e,,T ,, ,i.... -. .*1. ,. :,0.. '." o'r, ..'' '. .,, S N A.i 1 5 Y 0 -T L. M 3 3 .N
EN A. ecadas creac,ohes i-
Dc cad1 Pn~ed tfCS toyns
i..- I IM l.7. l u 121Lo~~~~~~ ~. 1eor rfemit rine Robainn SB'^ a1r h.^B ^^& ^ ^ ^A
p,':rh. i.- ........... -...., *. ... .E 7 '
E Cc.ice E icI .er I ... l e E ,Il c nih.

^jI me1'
[^^W l yA ^ \^l \^wS 9 ^1F Iu ticoto s fiebe hips dea
F. d e Sea rs nndfie Csm Joye

*;: ;.:if '!::;:" "-.';!!"+.-

I i*iS c fip~ tnS l. A l.l f t rcr Es rcE un. ii a. SipSir <'".' *I'. '.'3..' . . ,,.. -. | '*iA .. : ac1~i. baf" Si ii.~~
M 1* i' .nib i r d..e egIe lor ii s p .i e. --- ir(. '- 4 "i i i" 1i- i 11club
lm f rs ti .. i .7 1.*..' .. . ... .. 11 l- I i Ii u
T~icc~h.E~ilg,,iA: cL.I -.q.,aci....icc


L .ea .,l b d l e, diny Rob aiC~'i. iV'.'3'i" .c'^ ,i.i^a ,.c 0 '. ,i. p ,. Di A .
snfesd. i viEu' i l.is di, Qe *.is is laillumnersix i.t: 'am
lidm..d, ..pci.iar,..ui,'iI.. 4 .. .... .. ...... N -IU-N O M AS.-.;.-.'. .- V;'l,",
e I.. 1,l,,.,.e. ,i ,,m . r J u af 'h "" ^ el swassombrade co Jo a n F ra ncisco G ronlier y P ld ,. ,. 5 '.1..i *~^.',
.. T E.En i ldEMA N A iEN i d im ,i J l lie el c I & N mr e s o ne u rl'.N U N N -
a 'n asidusup.N +od le loss es, v dri la came. pers do o pa majo a q u r ar le el blrilluns de Juan Francisc o < bmolser F e l iac a p ode ifin llr T Ma P Iar la co m Plet is C'.' Ci^ T 1 x ^.\
i i. di'a r ibo due ll iniaFpndeii.e.l l/ia denAipnidie. /.os llHlo elrrea 1,11.de r I r Bba "a l ':rl- I'CJg e Ple'
Dnpuss do*, n.-mic Can 1.sus s ensTomar\ a >do funds".
U"ItVw. ouimil .n a .1Mh er hotel Ie IqUIl aeludado) ?A-d ds j Q UIde#AFaolivs npadrlg sehOrnmi Raquel Pis y lec, F- Grander cl) DM Ki e,',- lat : ruila J, -d
S leam&" Wade s is-e-- .... t " ,, SANRAFAEL 105 Y 107- TE9L. M-1373 HASANA


emlllld1s iit a Isefr in peroelLRodriguesAlegqreude. t. er, j.Tr. na ,,",t ,,a rIe noso. tro,,m b inv am os, = r ,- a
11a;fidi N rh AeI l l airk A s l1J, F: irn Cl.e bol as I vhll ortespor en trele l.,d Vl+ i %- ] q r : l 11 -,,,,,.-p-I 3 L l rsue. i n de l actsI. QA -acu r ,t esplend~do bullett _M-h u chs nr
me prevail. a i ,: .H f .,,1 L +." +. r., d -+ "BI %.. ,_ .: r,: ". j.., '. ,, --1, 1: --.,,- + i ,-- P i ,+,, e.'~ ca m ue a l n e a d~ e~~


M- 1ins i olerele s ae ielebr Mrl 1 "n us %ACAkIONE6 n .d .n
iV .1. cr Ideiin 1i tm.. I. NC-sroagrWdemenr1.ccKId.iaide L
MA.Wmatinersicd Rnlre im a i Hcurrent din I pl l -H d ,,' a :, a, .... uos:, n, c '. .,d.
.. a........ .... .... l......... ... pw s. .- -


qcs dllew i"g piadm i r
Ticdun .. I .hel mel. alneleAn SlersLaap ryetanrue s ofr wdble cNIM a
1b1 I I is in lu 2 8in.- iC l a rnM L .'.i Ypulp ua rIdAulaR...I. '- .. -" ,-
_ _de i_ caleq neridas r4. ',@ U .". U I LM *r.. iV4n 1, lini ,, ,- ,,


i1i i r ca mpiti '________k___ COI'i.iJ *a____1.,, -an en e .d
Miir:'r~ c lir.9 I ..i
raori- pa, .J l ir h ..o,nd '"-+. a ,p.1 ~ r, .... ."1. 'e ,

Pa'lre Ar, a o .it .,iic,iaa.la de, ig,: e a cd.' M Cniee.s d'm r5 ncs.pgrnds'qe" af.r.ci' .~
pcquet.ia.ano 'abemos. ur ciumpor 'in a dar''r complulos a ,.t. i.:...tW+j.jl:\.\
.iarruaCereCillip odedlipmesnilepoiN c0".. A spC~lie ae L'le,-+Si airedno ha.,rcbido ci fo.lleto din La Vcncp.--de-l,. im_
d+Clr, 4111- re le ,p A-,4" i i . "l 0 .. -.. eg ...p....d... ...pi.da un en.. I + Sear...... ( C I ,
.ran i Mr. 11 c I,. l. Eiiic . i . I.ls u m m m s uMWUZ. a, IuiZ VICIA.lelMnr
A ,r. ssr[FraeAnW" .
_e muar in: U I a ald- Ilede, is ., r nr
loFl1, r J,',f.A 1.1es^ii ll. .5a + ~ l. ,m t i +,l-r.rfll- !
.4.iversariops nulp'ioles I
lor+ u ul r,rl .h , 1 r l lr ... 1 --- ---
imli 1 a, die~r. i L,,,N I ,+' + r', r,,~ T.,h, J f.
ri --Te .,r .e.el r l C,.: I I, l'lai ,'lh. l ,',.r ll, "
MACKESON'S--
(Vigor Embo,,"-do)_ I"

0que nosotros tambien vamos a
as uacn er s d -a o-is inc
Me y UnlCteld rn ~r itil: NUM Mtro aradi~rnci ento m s 4incuo, hI p,_obL'icon de Li -
Mackesion'snuireawuorgenismiiil liempHjbana p r a e tsa"lN aU!0 2-n%.!,0lP .1 [cll ienda. =. .r
que deleim su pal~dlr ."
V p i ricares! ....gr i . ... u-4 rI ..... ....._ -", t
a.j, .... 5 ......protec:hando ]as fo n....d.,b]c% of .....de l eia.. I I _, .o 1
Niackelion's es ll ais $delhIOia l de Jl$ cer. Ii
%ers u gaal ibre +i ld M."1.............de Cuba.. . 6u '
GL 5 .Si united no hJ recibido l folleto, de La Venr i de Ios Em-.+
V,':+t- ,+ ......,+ ...... ...... I I, .pleados, pida uno en Siai&- +*. + -".I
"MINIMI, "AL.VAREZ Y (iA.. -- I .
t- --. . ... .. ... Ca zad ,--$ 5--F 9696 -- - + "
Pigina 10 "D RIO i)E L. MARINA.-Marie.. 26 de Junin de 1951 tCrnica Habanera
,noches e ri 'ans Saud" I

Apunte a at
ple.d-,or,+irA.k'. Un marco
t. o L. Cs'an'e l.. 'LI.s.......... ..1,- .....
",lIoamej or1 ..............1-r l. .

16 1 .,r. LaO iels u i. e~, I AE _,
y-- I- A para1sun diploma
AsAel Sel(((itl PA'VC r%'M n:a. A 1 ,' ar :.

maCiSaa "a doI'IIEsilr~lPTTiin-l -r
ja a-A i 0o ~ r. .. . .....1... r... . ..... a . .. . .. ..
I II.IS, te .Ol' n lrez,. is Pe. oi% : -.r1
eAC-l .., .: .r .'"i ".0. .i-Ir ,' 1 L.. -

Ti. x. .ellu d'.
I rdl CA 111010 0 If il 1-1,,,ilLe e &h n -'l I ol. O Teel

A F'a"........p.raisu

M.S. .a gCO. .r F
ADMIRALe---- olarernipla e
Rli-,.. Gli,.e.e.I, .io r r u nr.on.
0 rl~ l --. 1 ). P .,I,, 1 NTu.l,:a la 3Z O l:r M r,,e J~
u c o)r.oeoo o a.wor ,ol~i'.ione.a'
7 -amn.I .-,, I(,' On,:j..
-Ir. 1~ ,6 1 01 rl'L l': cepI C'c' l,.ie "ora r-l,: A(
DE 2,0 0100 A e:. j..' Cl e f .-. t,% O rl g.0G iMrl" l I
r a c a b l e c l o e n L i n e iC c a ~ r n J l .le i R. 3:..3al.a a doJ ,rllr ddla ldll [, : Fnil l : F r i en'IaenI .
de atele e.ept VibeEL AErarezancqueoja..V".. . . .ue.m..
ADM IRAL es s.u melord-d o.'prauenn"er.EL, rT l ec.ar1o11._- 1 A,-, Z-e
CT e le v im uo no. a i. -mn.e ,o,,o cGAico1 .q uoo jo r

Oo~o isla, a. de Is *lels dl.Copac .-,.c 5. .r-u'l.e +..i -enmar. o,_,brio.dr.nodiploma
AiiDADEntS :lo mo a isirnrnN1. T La dR cisrns Ese'diplonia suyos* varoso expose de suit
......-a .de.u,..sGasI ef.mI atosjyefie]erecordatorio, eeesum esfuetzos cris-
-e- ~able,,. oen Lmne 20 entiree I F limeo nrilcld erc srcnsra, e
4d C1r sgl3as l-ic-' E-es[r eee..are. "a Cun buen m arco ,ylocupar.un sitio de ho r .
i o e L.p .. a a eLsll a 'eFe'... L .,'; a aul w, p .10
dL a o depece d'la ea'n-iln.rll .u;,,r .' -:., '.. a 1'r cl : - -Visitd V EL ARTEV y escoja el marco que rmiiks

IaAd ee el o r o e1.. e"ifl' i eae sca sd"e. ..... e' ... .. a .. ......... M ...... ... .. '
Vale lunclonondo do In ;+ ,,- .,--r .. ,+ ;. + :-." +- le guste. EL ARTIE ticric el marco --d" el


____ .....p__ ...ADM________,___,._"-,,,,_,___._.__.____, ':acids",d' ponec.,.layer.n'o.'.',aJose1 f naa arBeloitc esn ipOha
.r MC kelia Quirtis this lu oop nasa el ail cnmio uno mj
lanildccchlr mO,. deInculolrlla]ipu Inhrl.tl nlricopitsayrp ,i&1enS.r .e r-i........... u o ma .
` FAC LIOADES$ DE A -... .. ......-,- ...... ir -o ...r.l.-m. 11,1- .... . .....-- Ri...., ... ... W ..., ...... r...... I..... ..........
;,6orl1'. lNell. .- -uir" 6 m llan I I jo- e c l no +rnlnno Pres- ,P--,,l P1 r..r. qI 3 .l. ".


........i r. y '." 3 'A
rae11. q dc, n l iba DR$UN I. C S I L
.... rn a .,' Ir priI p,:' ccl I. '.r. . '. a -ig ......
I.. rl- d --1,iih" 'I *l,,. 3,3.- .. ', lp ard6c.,am.indhez,i de .Vd-noel..I d .
~~~~~~~Ia madirl, dr rI eri.vrl Juantlnl g lq~lnguez -lda 0 P re- 'r,".- -.,. 1 .-. l e." ,. ,, a...+A, Paine y doct~r Migtral
.AkINCIESE EN EL "DIARTI ONEALLARiN V" Bode..i, .. 1 t-Isuen4......e..de.....p-. iGr.:I ,I SUSCRIBASEAL
cort tMn] EtI g. y Lm t ] 16p,, TO, IM-2538 A-686sin ambir doavio c5
II ca cea r 1av[n I fug's .,NJ a-
70 IDA Y VUELTA- air .i ,s tu oq .Ot,,O
%I1 09---. Bnc .
F .......... ... .. ... .. ':"''1" J" + :.... I D R. JU A N .J. CA ST ILL O "R'Pe Palac.:ce e rrEi~s Re pbbaiaran n nnca clsdopaaacs epiaorc
segar- -c lga laes iaeo a el p uso d:7. sue I uev
f"" ' consultula de.la : I ..le N .. ',d- '"o-e -Ia a'edgado).dHasta

a cEnycfio r ereoiaaf i olon as A bet.iniaa~d
LS V ES NDIA S sRIBASE AL'.'DIARO DE LSMARNA"
L UEd oR I iYOS A 1d.o:.m.....c-n....a -- .......cn1.nneso cI.aneCE


si a mir a le bold, 2 P F MAIIIO, 1.r... NOVLIMB'RRZO I ''L:'y 0"
~ ~~ ~ 13 0-1......3 iI ...p,
u n dc. es.-. ...n.o... ..

Fees detele...en.aI._in Ageee....Pe.l.s..c...e.m.....Oi

e l Y .+o. .. .. .. .. .a.a...a.. .e.. ..l
o LRgo caa..Ea d1..a

si n wva LaAAClAesdifntn cdaclaeded
N IDAEE U NR I I : Eur.:.........o......pa........S. :.:j:'il I _%:D C B
:P-.Ai RINIENTE HORARIOaDE..e....H..el
.'.. _,- ^.+. .;-":--Para I ,nt ~e --o r a x
.%.:.la Il quoe largan del egh sr.lerio a pa"ri ul -acac=ones
::'i: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d O l__ -S mntsde ue.. ..HO[.I.....@a .-. -on IO~a Habana. Il lugr ,.'eal eall
"'' "-----+ ri o onfort k Afenci6n y cortessfa
ensper-luoo tatrmotrmo D-6
PA E DEINDIVIDUAtES A NEW YORK *. ire;..,. enoa,.*,o. nte,..,. iquodi
t nA d U 0 c l u e nP o s o je d e ; do N I rt p eC a b l e x e r v i c i o, D e l i c i o s a l e z r p e r a t u r a N ( 1 1111 o ,119 A .V AC O C Mh '
Fso SaOS DC-6 Transpo, te 6 r ko~Al-rno,'S.-
y ,ellcl en %=uPer'ulO York cursln" Usted y a.u. farniiia. recordarin siempre gratamento do.., Sudo, y H~to,-
5da 4 0ches desde thi.....P .... N... .. o.... s...do....... n t'er l HOTEL NACIONATL L
45 n et de FL 3s uy info r 'a l oe 2 per- x? MAI YO 1o.... NOV116MB II'30 ,: ,, ... ~
$16 4S %Onro% en Coda tuI HAITCIN S "lobh ld eido $ TTIT..... $10.00
deltm||s consults su Agent@ dl pIs"616. ;ncluye ,mpueSIOS) +-
a AANCNNRllYCogil
0 IDA VUELT E. I. 1-.. -cEAf d e o.1... ;..d..7.
!i+]) :' W ASHINGTON $11 2 N' YVEL,. ........... yL..1.. ... ..........14-..... "
+.,-+l.. '., ,IRECt ,10 d.1 Adi-nd..k ..tdSARfJANAC IN, admi-
: / .I Para InOr sV loserIklnlglone uA~g e t l ePl i cI.ies -e,'. ... "..r 1n1. p- rt.I... * :+_ .,NAN INN..NALI .... ......... d..di.
.-.1 $tisdi.i. Pr o hothaita.6n .n y $29
'%:"':" "a d ~o r.Al~s in mrizao im H9,ag r e-
: -.O hurn aor n e.1.HOTEL NACIONA .

so GlP C WO G- +ig -i i 3 I-01.1 I Ise L I .-
....- --..a, ..." -" ... ...... 7 -
:'"i:::'.:'A,@ do las Misones 17 Telfi, A-1904. W-5740 "P.
X.i.:.'-., . .- K -- '' A --RlHoe
M.. ,.+,? y.+


Cn6nioa Habanera______-


DLIRIO DE LA MARINA.-Marlei-. 26 de Junio de 1951


Bodas de junior


I Del Club die Leones


2 's 6, ti-e mn no


S f,.,,.r ,1 6a ;, 1951 ,2
e. r se procladmado
,-,,.,,, C,bu.'-1d a~,:e s :.gI
3i Cw


ragina 11L


ft .i Que lindo'es!.
l iY que biWn se desliza por- xraeteral


e


..... .PLYMOLUTH

r.. p'n, I Suscribase y annciese en elDIARIO DELAMARINA
-.:,.... perf ,....... odo '"Iucias_ y n nis en el DIARIO DE LAMA RINA


DESDE EL
LINES 25 DE
JUNO10


Boda en Belvn
C mr.n Fa umid Peay y Jy Ir.ci n u ralG Bi.B "nra m n in rr.nmrn.
i, -n qe ninubal a d, del da l pl. d nuu enlud F i.:. W r.F ,F I.-
Mo.. M ..... *l...... ^'.. .... ,,,..

q ... I, v.. i'b... . . e 1ca .. 1. :
1A. b _.. "d i. r .... I I 'Aie c. = r r, -,- .. B ,

COCINAS DE GAS .,.....
"M odern M aid" Ar'1' '"' :w, in ...............'
Pa.. Apac lameniom. 4 hornjilaim., .. .. ....,. ...-.
horno. aador cons pl01 ,, h, .W .
ylurmsnullo. '. ' .

Preci o Especial ""'I:" "; "* ;' "
$95.00. ....... ".
1 e, j7, cI. I :,", % I ..'' .,I i 1 .1' ; **, I~. ro i Mr ] -.,*t;,l" s CI;;,',"I ............. -..,
Ansu m. L- .
^ ... .. ,,, ,, .ILu 1 .'i .'. -.'.


& I .'. 1 IG6 Lu ll 12.r.lr L3 r ." : 1
Ln, ,'3 --, nde ti ia

JoL I .d.,,d u F lr,1 Ia r, IL a ..nu I i. .a
Josi Alld y C a~o.lsi. ^
J..,Ric. nl r d. I-Ii w-n o, ,ni :. eF-


.*Zen). bimero 764 ^ uKv:%. 9
lTel. :ur.1-1545 dLU h, f".
.v Ar1 l ul. -t~ ,,lno i l,,:.i .;.c..;.'-, el.APPROVEC[ 'L VEPANO!
Usted puede comenzar ANTES su..


preparacion commercial para obtener
un empleo matriculando nuestro
CURSO de VERANO que comien-t
za et mircoles 27 de jun.n!io y *Iterminal el 21 de agosto,


classes diurnas y nocl.irnas..
ABE r.lTA LA L*LMA T1.'.CULA g ,
S e ."- f iul wPeriore. .,iowF.'. .... ....|lonzo Ga l drm, ni li o Pali 1 ;. ,,1 1


HANA' DJSINISSmACADE fll-
Iera ',6ledo ar 2 L~r.n ,.cl.l~l m.a l. ~, ,


Jo repr ....com.........ar ........RSdeaRou cu e I a Hubun
edLw-----e-- -i-- .ro--:ll--- ,'--- ,
te m ianl 1 e nagost.ur.rd .+,. :. +.1Usted pued Ne mezaHOWE s

1un empleo marlando nuestr
LURSO de -- --E- AN-O--q--e- m--e-- -----


S -\


En ,a *. 'l C a C'p... Cr,,,
.T d-. C...ae T-,I.I
..A y a..... .a.i
uacsa waur. P..a iy c os's 'u 'u
J GG le p.....a .. dpia s...1,pIau 1. e t I r
Joaq.1nGurwir ane-ps i, l I~ e l c.'e :h, ~ ;I
man N uallr ,is:c+ r, :fL ,,
M.Ijlpun s m e a- rI,-ue ,r a lslll,' i ,
spudX, sd I pai uN DII I a I -.. 1 ,,r?,.
viL p py TJ her.'nn' de ella 6"l ,
Ignlaid, ':onza lem Pl.era -. IF-:na lull6 SAI;.T J,:!e 11
Co.-T. h ols-e i 15'i r l'.neii
(umpleanos
lM a .de -._I, .,ir
Pepe ac. ,, M r C,1, M t,.9 r, IS ,


5LQSREYtSAA04
GALIANO 315 SAN MIGUE' 201
LA JUGUITIRIA MIJOR iUIVIDA DI CUIA


r,


L


TOSsS


REUAJAS, fSV QMN JO NASTA UN. 50%

COMPARE AHORA!!..
Poc la gentil acogida que no% dispctno el disi n.
guido piblico die La Habana al inaugurar el pa.
sado aaio nuestro departamento de
SJOYERIA FANTASIAS NOVEDADES
S-Y ARTICULOS DE REGALOS EN GENERAL
ofrecemos ecoa primer venta especial .

APROVECHELA!!..
Muchos articulos a Is mitad de sa valor.
'Una infinidad con mas de lin 30%-de rebaja.
Un 10% de rebaja especial sobre cualquiier otr
arliculo no remarcado.
i. Grand jornada de buenos precious !!..

Cr6nica Habanera


DII \%13l II[ L% M-iRINA.-Marlec. 26 de Junio de 1951


12


\ue tn iiaric.i ioiine n "Tropicunia"
11KS ~ -1 L i I 1 -f
. . . .....q. -1- ,, 1. I'...
h, ,, ,.,.I I . . ,, c .r . .


....~~~ p'". '7 .. . : .L.,,,. ,..., :,I /J'.1.~~~~~ ~ ~~ F.-, -. . .. r .. -. -,,,I.,TIh,,IJ


Exquisitamente delicioso!
NECTAR DE MELOCOTONVdMo*&

DOS TAMAIOS: //
Individual y
de 12 onzas.
ma


Ahra tambis n en su
Ahora tambien en su


Ilarii Ceristina Marrero de PNre'
er, -a -,. d.'1, aida v .abll,.md, haa Im otcer.h de ln I.
d'mr.ia. '1 .. C. i llra a c ira etl *,f.,i del *.n. r IIa' m .- Pfrti
C T.' R...i .' I> HaD.m.
El efi.,F ire.at.=iiapoa.i ain de n Importiille argo el prCxlim
vleri s. Junto cona Is iaeva alectilva ade tIs ivir Intillurihn. n un.
bell& fiesta qui jiabra de tender ei c to l. Us nueve da I& n lche, en Jn
.Ilon a del Veda Tennis Club.
Un salud aa a&sefiora de Pnre. "
Rio Crmstal Club


seconomica toma individual.


.. .. .. . .... o .o o m r 1 I 1 7 p
S............... DEL MONTE envasa un jugo delicioso
........ ' para cada gusto. Si tal es el suyo, prue- 1.:, .; ':''' '
.-. i- .. ..'-','.'' .".. be en su tom a individual el nectar de ., .. ,, ;,..- .. r -
.....Is I .':' /"' ,,"':"/ i ,_ melocot6n DEL MONTE y deleitese i '
,:,,. . .. -.... con la pureza, la fragancia y dulzor de
-y y "*.,i.. : _i'* la fruta exquisite seleccionada por ,. '... R i
FA ''e ore,,u~o hf.qu l f
D1.,.C...II ., DEL MONTE. od I n..... ,an.. ... d .c- Lo.
to tras xttt.Str. rrl.
....... -.. .M. .r ... . .. ... o
o c I i . ,.-; a
,,,, i -tiasy .s tcresante ep s -

ia:a,,.i ia,,aa,,ccV, o "
A,,oz con d~am~nal. con r -,, ,,,, r ... ,,e 1-. l ..r, o
...R I U C DO, AN -ro 19 'aia''. ..." e n v a s a u n a s o la c a lid a d : L A M E J O R I ; . ... '
FN1110 UFI,, ICI D O I .* 1; '."c l, iB' i . .. i,. ..... ____________*________ 'i'., '.. .... .... il," M R"* "
C..,,o CASI ig,..a Pir*o ,. ,.,. ,,. in, v ;1. :1.....,.,,::f,"';%
!viucjaha major.. E it- ldent'a l Bdcl n aN-1-0a
'EI.Arroa CHIOUITA ,' "...... | DR. G. ALTUZARRA TORROELLA ...'''... ..
.nriquacido a bland. Sdb. .. .. .. hi|| C1R I.J I Nl) I' i
Wa.Almnt.Mr -M-a A Llaa- .' I
Adoctora Ca,, pl..C nal A .. .. .. l_, .-... :.l i . .. 1 .. .. . i. . . ,",I I ,"I -,
El Aca,oCHIOIJITA lon~a aaaa'l a a,.a, a ,r- ., '
an,,.q".c. ao ic,.o q a d '" , ', .i.i. I .. .. .. .. I. Ii
gult t..,Su dmalis 1 7 ir ._-r .1,_ t_ .._" '


,, .. ... ,o,,.B., ... i:. ::t'. .o'o.'-' y:':,l"o:r.:: Gul~ n !. : d' proxi mo:
,fq iagilnr on s i 5 1b.. .C ,. aa- a..
V ii quo i I sell ..M. .. .. I I, ... ...... ..... .
d gin i d l F.I.M. .I i r . A... ......,1 .... ., .-
a,,.l,, .. .. ..i .,.,.. .....-
a..' a- ab a 'an aaai,aaa ,-. ,-.-,,,a., Y u, . ,,t.-,,- Caaa,"'a"al' ra
____i,_,_,,"__'____"_'n___onM__ _-_______t'ralco C,- .. Ra., al,, ae ~ Adl aac .... .... .. I '-'ICr' .. ....aa 'aDl Sla
nL a..,RI A O a
T .L ...... "'" -. ,-a"y Ca .''1 .'.-.'..r ,'*' '. .
Mcn~ndcz de Och-a, Millet Cant-f ,,, Cafiasn ioa
v. Chachin Porro C.. -.',: B I o
T,, h,,SOtrrS y C ,1:11. .1-,,: ..f
'os a Bolafin ,iaa's a Gulo l oa pler oda o
,_r dra. con J uiza y Zeaidm El da lngo hachjale u l.. a
do tor P d Ir .. d I 7-t Fr-. I...
seinora Chelo --, :,..e el 3,. -, ,
dr- n l, ,;a.,,, ., a ,,,

'y .e .- eo," iIlO. i. c jl.irn ail


SUS MUEBLES SON DI INIGUALABLE BELLEZA
GaRaNTI'ZDOS POD Dl idMOaO SEICVlaO Dt ,,,
AiRELLA NO C 0

SPRADO 203


LA ULTIMA NOVEDAD


JRi


Un primoroso modclo de argas lin
Brassicre "JUBILEE"
e.voluolnnarion nraau estilo 6nlco.


Dc venita en
Loa Prcioas P,,o S A
Sincezln Mola. S A.
AlamceneIncIhn. 5 A A
FlorncUNITED Mlod. CORRUPTION
UNITED MILL.A CORPORATION


Se ciarra al frente .con Ziper Ta
ins pancleia ildticos laterales dan
la figura, sin perjuicio a Ia "ibertad
El Ziper Talon e3 dcgado como un
.bre acita de nilain.

iS61o "JUBILEE"

CaSn ianmtes. ni am
Tilla B. 34 1

180 MADISON \%'ENUE NE%%


:. :_- ue, Frank Z ya.s Y
Mr. y a-,A I s J e

riAc,. a" 'V Moa
r.i e Mrl.a padarlo. TRECoe


MADAM TAMAHUA
OfrI*c durialo
"EL MES DE LA EMPLEADA"
prodoiM apeclale an UlplMosa do cua y abonom pma
bahom.
MADAME TAMAHRA la nnica M pcLita li m
America quo polilvamenhl modela *1 cupoy 7 ricq
los tolldol. nedicanto procmdlnalenom *xclumivom.
Y para realzar Ia bIUlia do mum labion. MaDAMZ
STAMAHRA pone a mu dipoailclon lo mas i Undoam colre
do moda oa m n iaulhmnom acroyones do lablon.MADAME TAMAHRA
Crfadora do lox Banol do Cora Y CrilfaL
Studio Calle A esq. a Tercera, Vedado
Tele6fono: F-6771VALE DINERO
NUNCA PIERDE SU VALOR
PIDA'LO ent0eassus COMPRAS


a- a. .,, -., E sal..'; il",' ia, 1 -
., alaj aca rde MSpaBrt. l, s Cnoda


cade aia i l B la : a, ; doctoa tain aI F.
Y .- re u : .. .. ...do doctor r Joa i.n -. : ,.

'a aa eCe6 a nfa
.-,- .... ,......- ,.-,......,,., r,,,',iia.'
"U enote,' de I'- el e't i -trll-

.clI- 11. d .ad,.ritd I..t a Drn aa
yaT Ia -.: CA. i..-r o .l j en
eilita re tacln ditr fnb ttonatsd lere ta ari -
ail..xf lusi dad'de dc h ott.. r a. I
c aVao artj a ,,a,'aau,
I m s.16n mdhtrimonial de ]a nora-

.1 2 aC 4i"4 c. a', ~llmiI' a l a.%Q I Lpa'm K;:'-~. 'ia
: .t.-.N Y -B vs, .a o: .
neas ente'os avoritosQ:L.DIA PI L:kHAMe
Maurl n; y pot 61, lo seflores d,,ctor'
Rodolfo Mendez Peniate, ex rector
~de In Universidad; doctor Efr~n Diaz
-- Salmero, doctor Josl I1. Alaina, Al I
alon ,.... ey e~aL. 'berto de Ciirdenas,,Juan Seoane
un perfect. ...ntrol d ,.,,.,. cle.S ,-.,Z, .-
d ce Jos movi mientos.. . .- ~ lt .,..I ;.
na contura, nMdntado -so-" champapi e, "
-*, LACCESO
'"'"": ;|E CALOR?J

idn o mlgod6n -- %5 710 a s~
0l 41 V C 34 al 41 1 can l r al

"'LYDIA E. PINktHAM ,


"-riaina


i' E


I


, ^ '


Cr6nica Habaner


r... ~1.R1o DE LA MARIN ts.-Marse'. 26 ole jamb ole 1'l' I Thigina 13


"3


LIEGO L&TEMPORADA DE VACACIONES

a ESTADOS UNIDOS


A MII

L44 lj~j1TEDE 3 PI A


So WOlOdo o Iy ow .w o q 9 oW "flORIDA" c ake.d
sa. d@ 9 easa e.a o .. uotr ildaa
ddidMs. . .Mrdomteo, divoesi y desoinme plesm.
,qill pswoo l Ilbo do ivamp.
It Mus IINMaO O TWI EN muqoLr -j-
lt o ia UId., NM lo y C oda,
'l "C o l plM" y "IloAm.
l'" d1 6 5CACLj) a N-w Tork. Ahaoo
iawo y loomop aonoe n t0*0 dapeis-.
sMto do polmk do boleo.ies.
M&In farff P Irftwpw do W10. ^~r'
eAWll-ma r~hleduddo seaevendo olejas
.1m aI sass des am 10051 *osa..


.4rnbbrrin. Ganllagrcir
0,00. 1a.ma0J00~. 0, 0 n ,, se.' s de *raduar.o de Won -,h.'-I ,
F1,11. I r d Fil n r.-n l000 0 iod) ro fl I Odrla s o .aFinn & l i, ,..r%..
0 or,loo hl. ao o1a.o.. .00 hMor.u.oo GoOh|.oorood Ca 00 su0 0,000 rm0.0


000000,00 00 0 000 0 0 0 0 0 0ea


ESCOJ4 E COLft


e rm I c ton el de
fse rmnce.m o* CemeD.\


SABANAS DE WARANDOL


"A ZUCENA"
Lai mp cnapn do lodos lo lpos. Economlcas y du
raderua. Wmardol AZUCENA. milempro e1 prnoro Pru.
bolas Eidlla a Mcnca Roqliada "AZUCENA an la orilla.
Do oema on la mololre. iedaI y alnaceno.
WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"I ALICIA ACOSTA
PSICOANALISTA
MAZON 6 Deplo. E onur NEPTUNO y SAN MIGUEL
U 5 8 4 2


I '
r ,


Exije la Alcaldia la devolucion

del edifieio del N1. de Defensa

So,'afie .rIl Al acul e n riterinm,, holttr Jo4 .s t1 lI
Morales G6mez snn Ilhzode 31, 3d ,lies prarf de onl.rloJ
r-c- -I.cal l r . ,L H I.
a.-..nr..n4r. J, l u l. .... .
i.alfrdole l tna[ .. d.0 .0 l J ...
nAW ICeI ,lja 1. ncr.,'.r, el din tel,.~ ~' ,,'."" ". ...: ,, ,,,,r.
.1 0.I oll]o. ., ,a.... ..: r ,
Is ., I. d .. I6.0 If. lf' I o:,.
,,l. no t Ld, a. .d0noi. ...dL ', ., -
or.p A.n K oa CI ,OgnW W -,0- .-... .
. c Is Us e i'.' i *.. 0. ,...- .,
A,,r,,la..Oe'V0t 0 .a(.1 .o.o.'.,. 00. I. I:,, 00 0.0."..',".0, .1 .0,, 0000,-,

pooo loo t.ooaol..lo cool..o. do.oal.Oo I ,f. 1 ,[r,. ,.'..lo ,', 00, rv ,o.1",,, .-....000
oet1,'.o am .loooo.noJ ser, oiogoo.l a,. 0 0. n -,.:r. o.,,,-,.- 00 1 00.0'1,
in0, ..........~a~ p Qll...o. don~ o..A.. ',. .'- I. '.-/0 '0.. rr.0. .o. ,0 0 00 ,-.0
N Ldo, oau| en eol oodo=n~m sn aL ',0. e,,,' 0. 00 T,000 L,'. .,',
LTOd 0 I.- b,le l, I n re I Ir r o0. ,,,,; .on ..-,.0.0.." ,,-.,.;, a .. TT
nltllel .p-.h P'-re.1d111u c.1,.1i 1_,
i i~. I t ~
1:,,,- ;, ,;;;IF .;,. }ye.:
.. ...O l :i
U., h unt lln Si, real rit~C rtcl'] la i.'J a ,. I. -Il

a -1-A M .F... . s l l n F o lu~= a = h ,
uAr.
S N0 S'4
,ei..rde..l .
I. ,, -, ble n,:1.,.,,NlOr, .. 6 ,".....r
m44 .Ju,.-,,'n','.m .l 1'" aCAR.
JOe .1 n.,-,, 1 ,' 6ncc. ,I.-.

po dr..,i:t," ,..'.II-,r n M e ]Inlr6n n- ii n G h."


a0.00........ 0......i............. i- rim a
Del Ronev PIo. Pa.nrado",r . Mod.
0 yo/oo/ooP..... ,I Capoci
p,11:i,-e i', l ,ni;a. r .. .. ... Mo-" r.7 pies-
....I. I... l INTERNATIONAL I

,:: : ,'", "". :,' :- .. ',, 11,.'; ".,.,;'. -' ; "... -** Pt3Z O S' C O M O D 0


J, ,- .... ..: . r,,,,. PLAZ.. .. 5 OS COM ODOS
0.0uiilile .0 ii .-IS AMOS DE GARANTIA
a %' rNIL In A* 7 m d l s d f r m e . a a o
0 /0 .0. 0 0, .ri ,)te . ;., ,, d0 0ne .. r0 ,di~ eneded
.S$33950.lollo jeonulecoiosa nts d
..... ..0 I, I '. ". r ,,...0.,. .. 0 0xhiIioi poen dod001000000 1b0 00.


,- ,,0 .1 .- .. , ,,
.-,,.,,,- ..' ...... , ,,, ,. 0 0,0, 00. o0~ oo d ,,,o,od oo o l,y o. .


-_, ,ln ,,f - -d,'de de feCt.s que hzbia T i. .-
. I.... ....". .... .. ",. -,. ..-- ........... 0,, mingo ene l_ j Cemen, r, III -, & d e ,,,, _.s Clark, y .. a _


UA.-7 ...... i
idad:,
cbicosIARVESTER 1951
P0SU0oo00S P CUBA


neral d que gozan sus familiare,.
Al 00N, 000000en n "opa,1


I NTERNATIONI A HARVESTER~

do Ar | tF.nton Cl.rk lo
d 00a ovfmn0a0' de 0o i x a.
0 p.,

3212


Ona AVPO 4TOAI7 "

En eel h gar r s,.. a rr A a ( r ,, do Q lazar la a iAa .po
a.uera A h:.r!a !e e ,ple.a ..noa I da a automatica
pooque repretenla Ecoanomeaso, pooansumoen e
electr,,-,dad 0ob'.n Higiene porqo.e Ia ropa no se
pone en ,onfoaio c n la dc e erarde .a Rapidez torque D A 'I*
la,,a, er luag.aN expr,'e p en ,empo m,nemo ... Y duraclon
do|la ropapcorqL.,e noa ,fre retregone% n; es sometime
aola acocondedecclorar e.
Al comprar su lavadora automatic, recuerde qUe hay..
roos de un mill6n de BENDIX r6n6diendo su eficiente servi-.
cao' E-aE.o esn rec Fo_'dee, npeoaoseauno


BEND) d a.,.d f i l .
La lavadora IIENDIX es do facil swanejo:


Se' colocn /a ropo s ...?
el control, se aogrega el io.
bon... y ya estl.. Eio eoi :'


I .* No. hay que instalarla ni fiec
jala al piP. .
I* Taps superior do porcelona.
S* Tombora garantizada par 5
IfOJ "- *'W B B '
Gustosamoente ofrecemos de.
mostraciaones de su o fncia-
mionto on~nestrts salons do
'exhibicin, O-ea a nnestro
repr~e.entanfe en su loc,,i~dad. ._
.... S- zos co o - - o-s- -----
N^ ^'^ ^ *PLAZOS COMODOS


" Paind 13


I


I


.I


r


pi kRIO DE LA MARIN A.-Maripa. 26 dp J.inio fle lf?1


DiSTRIBUIDORES PARA CUBA

PArina 1 I


Iil RIO 1DE IA M ,RIN.A.-Mame.. 26 de JInnio de 1951


I


Er INA pELCUASINPR cDLNTES L U N E S

R 5.- AT ON QINN
,,m, ,D lncltios,LN,
CON.MBIA.A PICTURES
HOY RADIO CINE LOS ANGELES ".- .
AVENIDA
qL 3.UN... ID WEISSMULLER

INAOIDA AYER D om3'sasELVA
m BAR p. ,r *'.. NUM,


4 l


SxRAU AOI 'A CC


Tha ,I: Escenario y Paaata.alla
jooMph ) F l oncierlo IeI Ia &Ca- i. hural deia Is.. al6lices
6A)A,v P'YITD.g," h,
4OV- CJ.'.otteGADORnPROFESIONA
/- AHUR DE SALONINVITAE

--j a& ASUS VICTIMS A PUNTA


Vs A0 P.4053 DE PISTOLA.. .Y LES DECIA.
,L J LNSYTU LIPA NES-
i tARLOTA pIREYRA ,. C-.-,,,n 3 l .,@,
/M, FRANLISCA RIBAU yJOSE VALENCIA
| PEDRITO FERNND E
kv o,,n-.,, H OL INGEALESi


II II 2:.. ... lit" *. Ih lu ,I ef'.INI IP .


Vodevil Mu ,ncl Paado marina, i luRel. ine etrenari ,S1l NOCHE
DE. BODAS,, ) debuari I belliima aiclniiz VIVIAN DE CASTRO.
HOY v MANANA. ulima de i. ,LO QUE ELLAS QUIEREN.


., . .C . .. d,, in, l aI .. ... ... .i i
T.IL...per q, ,.... .s:.. <

"PROHIBIDO on SICARD1
TELEVISION I BRENDA ,
.V"Cubaes aii
AGUSTIN LARA U
. ,,, P,. *,

co.. su orqusta I_

JIBLAINIOU Dir/A
r.\*^ae.oo-.y sa\.I Rl'J \R1OIIDItO DE PH1(R.N M I.%IRENO
)I LA .ULIMA C ANC ION DE A(;USTIN LARAj


MEET


SU GRAN
Su debili
2il/

F AyQ'


-s 'MADRE...
.,.I.. .. . .. .,l .


L OlliT H s

QUCIDA I


CARTELERA

V T ,1 I LD i
I C5 C ,
z f L : =, F .' ~ e C IC .:' c .
rMT ',E'l [, -,

TI C F', I_ ni l [.Il' .. . .; . .. . .


Enulregan iliploida. ho) a
Sla eposa del Alcalde- a
iJ ,efiorila Adelila Jaiinre
oy I | arle a la' .Is.d&a In lt rd,Y L^Ki \J | iMn lnteramericana oreanizadora del
Center --aria. ~ F.wii

r.O R N CIAI I A..... eI ......dh ...... har, en.
[e hari enArega del diploma de Socia de Ho.
.. 16 ..nor del Club F. .ino al Uenr.
el a del al aer.an orAde e ban .
LV O T I er1odista Adela Jaume. El regumen
Ade{ ni3 e ddc] acto estaraiacarto de1 eriodilta
RaORENCIA nor del MlubPinSa In" Bea
L.dNAi.ON t ... ....p..,.dA.. CAIs
R..f..lA. ,o..I..v. '"k, r .nA f,
Her ~ al o a d l a "I e a a c o y a 1
Ad I Ael ______l esme
IHI @ Yre .......iMarm',,
\~~~ na';-u: .. I


SUBMARINO flYNN
kAAINLL m" m V^


k..Tn ,_ r, ,-, ,- I .... L. . .-. -- l i/ i I% J I I
i -:, -,,,',. -" ,, .., :';. -rLOS M ALDIrOS-
,,,_-,d O s, ,rf .,.,.r'., E..IP- : . -, :
"e .,:,1 : .. B-r,. ,: . 'n
1 ;*,* .." -.. T. ... ..... ....i.-. ....... .... : ,: ,. .... .. * ,* .. ... ,: : .. ...... ~~ y r u A
RG, F.:1..2.m uu-IrL1.uw -., MA NA
;I .. ,.-- , ,........ AL .AZA- WAUIIE. Iw o-MIAMAR
ji AR PLAZA
A%, s i:-
,?;**. -,:..,,, A.j.An. .iA T.Iun ai l
I VI
},,,_:,.;:, = .^ ... ......... ., '. 'LZA ET .AL R ^ Q "^ N .. . .****"
C, 'C....
s..... :m.... \...,. Lw,. .


S3PENCER TRACY -I.
JOAN BENNET
FE..... .. F........ ....... .. H TAYLOR ........


... .- -CAREY
Mle NA? A s A w AwMARIA
I .10 c rS HOwdLULS CARBONELL -ANA GLORIA rROLANDO TOKEN
In'M' "....I. .... i..,.... C ASTRAL. CONJUNTO VOCAL 0 Df LA ROSA o f I -
i ..".*,* :" .,- :,-1 *,. ? ... -... --,--o..L, O O M4. TEP-REYES-.--
AANORODLA&
,,:,, SE.,.-I-, "-M;-' 4GN Jro.


Teatros y vCune
,t,,eCvo nrcado
Se abasto ra a
Itelier Mlarianuo


Frntreaunrn Ioq InoR
de I/ nim,,It N. .fals.

Dec 1AiS I.- I,
SIAI.'.o Pla 1%~.6 .I,,BI.a All q,@
I c re"r i. i
c A-In,-, ,u ,"A M I. d. AI A-lA,
".,! :omen. ,, 5, PA..
E L, ln"t co" ' 44", 16e .' ;r"lU'r;.
.qu. One, m: e carL=us ,leer l ,pro-
csni l--. ocln.'. r, , e I:.Eo -i.:s a-,
ino rk el.,, :1 ,.t ae r. r.-ec-
I "I ,o r d. RowIIln
L~r rrrr O a,;, I I A .
cr a, lO f r, l~n o t a
ri Ar.a n^ .,6,5.4 ^r.deJ Din ur-
g.: C, H .'. li.,L Sl in',I: Fan dm,
$ F! Belar-lr, r. ) F S' J- n
La pm imale~l on mutris
F ,i uu .fi w ,'l J, l'MJ'laniio oe.
/ iu au p.'.,"el e,.t- ,-uln del Amo
I.Drl.ra a ,c:,.:i ,,w eR ^ndie. r.w
nat,,, i:gf ,: .: ,-,cs,oltu. r-ec -
-'. a&r.:'lJ u. ';m e,'.u. ,d .x
_1:-' saMr R `1&' ,e .7.m ,
v.- ll n o rt uu |n de -h,
Ale 1) r-F lflr. I ni "L A 6'
,-ti B-,r., 111-i li ,Ter, aArn, Am-
El .l .oe am'.h i,:nlouln
fid'=,l o lnf.],, Fgt 'T.rl J ICAI.
d iS 1f a-,.e I R S. .c.n-


-3, 1 .-m- ,,

r.F, P... ,, ,DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 26 de Junio de 1931


CAIATEL, DEL DIA
ICTUALIDADES" F AlLAY. E
N -... llH.. In Total. 4411 E SF l. I. -TSIn U 1.
FFl,1n1 l...." 111. -....O.....P.... .


ALAMEDA F LORE EN (IA ,,,_____
. ,SA .K,,n, ..a.. -...13... .
I ,illP1 T A

.0. .IV.I, oI -.:.. ;, ... P .. 1 P [+3 I 252
Or V +IA Piic ,rT 11~ 0 ''' '' I,' h.1 B 'm- -m -1 -, i,.5i P o F... IIIP, |Iir.,GRINN.LIIRF
aA..R C, 7 ENNIN tINI ,.! .- .., .U... 13
A .a 0 4 30 a. I ..I'*p .L :,A..
0...,.. 73 ;. .... F I R ID A ,5 ...I.. o. ,.___ __ _,_.__,.
A....BASSADORF. ,,GRl.,. "' ...INC-
a .. ELox -+ .
AG- 'K Z AR... ... -..l.. ,.,N... .. .S mI
e., 0.. .. o Ia z V-C,-N ..CI-
Ill I 110 il-r".lr ,A G ELE
4 1. F i.-. le W .- 5L2, ,

AF. L0 k AZA R.SIrT :"... ., .
D ,L_. ISImi ...I I . A _. . ..[GA.. . .
H... ....... .. IN,,
3111... 11.411
. 3.'. ... . , . ,.I'S ,IFI OA DEl.L nt Lr.qn '-'o.. .. "" .. I o,-N -r.* F,- F:..."
G RA .NI .. RN I N lI M 1


Smq_.. Ns...,. C I, ,+ F...=1 ..-
o AM AN O G R RFa i ITa .K 'n ......., ........_
14 u, 11 VNINI 1171 -d II, ri Iaio- r Im Ntl I a 0 L I -TZ Lr" 1 in l r, ,: .,,] ... ..

033..q PL o e -a.,. ,. :. i "., ....
CFIOOF1a"L Arr..F,1 ..+.503AL ..... ...'''' A ...a I.......... C, i
h,[IP L,1, C_,1 l_ O__ .13F313iA13I313 MIRANI All JR SlI- N
IAoiol.2 I I{+Iee.. -, .
1CAD0A7103133A 03.'3A AL-.'. ,.-


0 3 3 A.. ., a -A, -AIA R a 1 -:7 aN I 'L A
4-1 A"3 0 c.a A' NNAL.Fc. L
FAIM.BA A.S'S A',,. A GCR50I'SiPF2,.
- 1 SFSI oII. C o N'I -n A. .I.' FLK NA uA. 5I -NCr rA. a "'"3. .- -.....


133A3.3C3. IN L.. dAN0l.
S .... .... .. 3..... .r.N, a


. . ....... .. :....,..

I CANO LANA B~.al' A..... IA l -PIlS a.. Sn,.,
"- N K e N 3eBC A SA.,. T,.A R 33 A L S J...35 o.. 3.3.3,, ,13 ...+.. .
I N FIAN-T. .AI
A EN,. AL. ...a SAN0 R I r
IdlI V at s i% RN-N, -,ElI-, iT- "RI.. Nr
1.-0 B lO En,.r IC' ,- I m '., '. U..-, C L
103 eu l l3o 3 .-. T.TA .. I,0 I l I1.. -r i A ,. 1 I '3 r,


-Rill-...'A.
A S lII T R A lp L DYll.. ; o.ll d':. M. l 7 93 L,.....-
ec N. 3- 6-cr ..R- rI r, z L


..... AB o r C" ECI TI.. ........
jll i-LMal ,In T I ll q:.IE -1i. .. .. .."I ,XpI1
DA I T, T....IrC IA ii -1 ,f :LL' C. t l'I~l ll I I ,
An i. A NNO A N C-.... ... ... .. ;. .- ' t
so ii.ii NlII N / N11 Tin IU. ...... ..,-
.... .. 'b ... .. . I ... .. .,,L ,,"'.",X ,,''.,' li~ ,:'. ' ,- ,. "
..... ~ ~ ~ DI 1 ii RN-}I ,', NNl' .+ L P 11.I O, PlNN, T M ,d I N r:
',,1 t ., 'a.... r: ,IT ,,'I'" I :ItI'nA1,. \ C R I.r. I .
a,., .-.,. S.-., P- .P. ,0 ,12,',. ,P.,.5.... . ,.., c,

A~ltld l1. L!l I AI I 0
ll mii "111 11k ClllloII 1~~l $11 ~~ l1,,X201 C"'1 ; C... ,
A....... . N.. ...... ... -. 11i 1.... .A .. .. iI i- i` ( S '
A, "dl do 1, :I 1+ 1:1111: 1::11No",11 111 .. ....... .r ...........-
.NIT LINNT S"T 1 r E L I A F n .. ... + 1 a= X ,,h
Arllnl- h.'. II.b r- .. I...i . .
I.. . I.. . T.. I N'| A-, AtN ~ ,',. I ;:.- 'B ITA
AL SOR 1I N CI T ..NN. . ... . ... .. .

ll. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L I An"r., r h' ,- ," .. 1. TI, -A
-3 T.+ "dol I r. 1.41 N..R 1,1
;7 ";,""n~ P. I .: +0% '.' M r I .%'',-Ii'T iAl1 -.'t14 1NN 31iz .r, ,"M-47,4
l NNImI.d. itIem. .t..... 1 7 11 5 A N Z A N lR E '" ..."+ ,,"
I M,,Wl -,Tolei.I2444i C IN, .: JJ NN.lI I,., -,T.N.1 1],N
'NL-1111- (-L f- ,I.. .. -", ..
R.R a. .... il --. In I N T 'I I... .'ll aI L 'l;/r L. S ,ItiN"IN,;.
I ,IA I ,BanoIM,,,,2.6., .LI .,
Prllani .OO R p F.o ..... T
..... SID... ........ ...... - '. ... . .. ..
T '...ITS D I I E-r. .- F d ,
P rv. .l lr. P, ii.. lll( in 1 ~ , ql '- .... ,rGo .. 6 .. .
AL .......-. l .- -T... -,IM E li C .. ,F ,

2 m N....T N.. STNNI^. r,.. A 1. 1 ,N i
Gol.o, '.. I 'an N.1.. .. .. .. U .%R RM ,.I1Z
III ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N. SilI ~ lmt -?e ,11 'eT I ..... lBa lnr r
r~~~~llTIS~r. J'r.._00lln I _{

..TV.1,,,,,,,In ..,A_-.,,.,..,E
Tom + .... ai 715 jl i .l~- 1
3 la -o N N T 'aw m,-3.
IN 9. -d...I1.,13 -- T.., ...,,, N -NN 1 1o1N N I
A .fl ...e C . . : '... \ [ ,
JIn rLl. ,. 111 Dl1 l
70 MLS l i, 51~ l I)+ ,r 1,, ., .el It,- I7 .. ..
LII "' .......TrI + ... 1" . .A -. ... rI r'. 1.-0 ,l L I lt:;... .
f) U P ILE X In 'r
D~ ~lo l ,-3 i,,' RLI- I ,, 1 e ,, o ., II,N Tr I RIA 51.4|I Ll. S P nNN rl M T o- I r.3%0
I-11110 ......i, C `r. 1" a 10. .. 1 pa" I ye.a I I. .. .. .,-ei
1"r 0 .x MWNI 1M ILAIN' . T
F AINUI ...... e PS"ILL,.I. N O c., ,. .. .t,,,,
IT adO. be oLo --T, l lo V. N %INlll-1 1o llU- lln L X -Y I. Iii r 'IS I -,

"VCI I R I NOO -l 101P ITC ? P. ITd .. "MOINAME. I r||W

iVNN,1 W 1.1 L G- T .. PlM.Is A ( 1 .-r1
Dol %~lOe I i T!,' fi 0aU. L C rl 9L:, I ,EVIL. I, M.,.L ,L+ :.I Sl i'Q l

rl AS ER N N.,To,'


Pigina 13 I


Trabajan dia v noche en el nuemo

pante6n.a Marli en Sigo. de Cuba

Pr-.grauna inlogro dei- arIn. 10 I|P IfiIIrii nri lI .ir
Ion 1111 29 s 311. L. '" ,'da ri6ii ,J In. rf-I,,...,.. .. ,,. .I .. .. .
.- ........ . .,- ..... -

1s,::1 :3 ,::i',";, p udi.^^^l.,1";^^:^, nuestro

^,^;^?^;^ll*:^ per teI6

Si ,
A.,-


4 'ci
...... Y
I.,. t.- r, , ,,[ ,, .a -. .. .. . .. .. 1A,]


3 ,, r ., "...! r., IFe

1 7, L" " , I ,
- a.,, N 1 ,. :.; L . . . .." ', ? ," I 1. .


lI RI IN. % ;rRSPECTI\'AS EN
PRIM I % u R %% 13RFI % %,


I-- MIS-II I LTI hII IIIEiCTIAI


paqa has la el j de .ntres anual .
por lugs41101100, CUy0 nirois reciob
cprnodaomente en u domicilo c
pI po n o ardor d lr ols, cu seo ienerosimenl e '.e' kdL
Con el total del capital i
r depositad'o a disposicion
del ahorrista en todo momen'lo. |

Pida informes alW-4915

-AUXILIO paeraSUFRRIENTOS-rTANEOS


k- n ...... ""'"'"" R ES INOLd
"'5'10 C I p Iy J Cb.n2
6iIU1o ,d .do l d l.U,. lfo,d y ne de 0cci p.31 *ido-A
el.10. OA 0 3l'',3dAI, PAC3 l lC'3A I.p 1.1.livAeo n A Ii
.-I p1ANdA u 1 ili., p~I.. RC33. AAIIC2 2AALI.1. .6
'.^W:.": UnijUents 3
A:.d. 4.11. V l 1 Jabun talRESIND L


isemos hacer

pedido

Ifonoe. U


La Cban Telephone Company estl solucionando
Tcdol oCesCls-problemas con -esfuerzo constant,
as', esao desarrollondo su plan de ampliociones y
A SrreprCo del evicio 'fclef6nico para superr l ast
-eceo.,dade,. creadas por el crecimiento progreCivo
de lo oci'.dad naciorfal..,


Cuban Telephoe C oizpany


Tcatros y Cines


I

P&GN.1I 16 [DIARIODE [A MARINA, JUNIO 26 DE 1951
Sobre liAs lesiones atimicas la (iruoia PlaMsiica e darn cursos epl ........ de __i__l. n
I semt i!I ln gE. ,.ed -%utd o e r.-tii dei Alorejl e d. ..
~~~era~~q a'.aaraso aeuJ4 dF Io wo. ovdodea d Cierrn o en prm u Ca eu1::10 odbie'- p)f, elera.1 D-enoe
4-_ 4.4 44. --4' 4,4 *'4l': ." ,- 4er 4. r 4 i4,,44 4t4.*, 4,4444 4* 44 .4"',4 44 -- ,. 1
" ; eri en la se in de la E~r. de \ er-.i rfue-e =..=, ... ]c j,ar e rei:i'i d4 U I 4r a C, Gr e . l .rl Z. ,,.
1 .4 44.. r abre el 2 de jido. LU )frecen !l- i,.t 'f) o 14 de ?. ,l .4(7 r 4 ,- -, r-I 4,4,, 44ri o 44 -.. .4l4. .. r a .e 4 4o m a
., 4 4.... 4l 4 .,l .44,,, ,.4l . 4 , . r. ....4I J c = e g ,s., ~ ~ l,' -, l F ,-, 4 ] 44, 4 l .urr , 4 4,4 4,4,, 44,4,,:444B44444,: 4,4,4 ...r 444r4e. ; 44 p.-4 4.44r44444fedl
...i .1. i .. 4b l, 4~ .,4 :,'ll .. .." l ,' ,,. ,",' r ., .. .... I ,. .."" ",, ll.'I rIII r.. MI' '': l lI 44 44r .4l.4 I4-4I.4 1. 'uu p~ arl ,e." u l a n ull-l
. .. ,44'Fu [ JI'l ,_ 4,i.'4lr. ~ 44. ......4... ..,4,-" -, -: ":'-,- ,, 4, :r,,' ...4 ..4.4.4 r o e44 .l (4 ,4 s i- 1":.4",4,4.. 4'4 .'' ,.l~.,, ] r:~. .3,a.4.. guz,q d..4.M .. 1 ,.4 ,'4 .4 4 4 4.,4 .4,,' de,44T t[zL..44444 44 e D4.44e 4tm,
,.,, 4.,, .44.C. ,.,-,., .4., .4.h4 o 4*4*443l~ .4 4 .. ,4 47 ..4.-.d...' ....
,.,. y,,,,:..,,,.,,44e*4444,,..l .4 ....4 4 4~4 4 .,4 ..4 ,,4,~.44.. 4.4,4 444.144,44 ,,.4....4 .4.4 4 4444444101

-,,1 :..- Los art ulos que su buen gusto premiere a precios

much rmas Ia os aun de 1oque usted piensa,
a/ Li -',.I j e'
,, ,- a: ... .....,r1 1 P -3,. .- ,, : ,I --,' c i .
,,- I .. .. i .. ..r.im , I "
I . . 11 1- 1,l M c e c i i
.... ...................S...A..A Rf
d-plpi nee~~ 4


C,. L'I r. a u I44yrC4 ,,,".4..4'4.4,'' ,d.,..:"R;. ;. .


d"Ijt ~. l. i -- dd
1. I . .. I p

I.. I 4444 444'

....444 0ilI II '-I iI "",l' 1 l a n de r
F' e i 0 0 M -S ,
I ,: 4,, f ,"4.-- A If .. a r-:- ............. 17----- / ,,.o , -

44, 4 4,,444~,, 44,4,4 .... 's4
cniin d, firel
m-e : P i de ril
.....0.

,-- -.. -1-i:
JULIO EL MES DE EL ENCNT
r.T "1 de 4 C O "
IC eCi I. ;e aPa s

,:,.,.,,., ,C .,1,,0....,J.....,

/o
.-ii ..i.. i. ,r 0,"11- ,- l ,. ". ... .. a


dep a -,. ,, "i i .,, r, ue s
est r ,, p.l. c,.,,, ,- . -
pi..
,,h n...a.i.sta,.... Ad Hoy,martes, EL ENCANTOest abierto
.7...maf i v1AFlllst
i,-,lrl d ,, i' 1C.- 4 j. N-,, ..d .I d, -
..... e...I........... de 8Y a. m. a I p.m. No abrimos par la tarde
e Cu local ciai de Pa- 1 d 1 3
4I-1 .l4,... L, r1,- 'j4.,,.. 1.. I
dre4s y Ampsg o del Coegio L, S-n.,
1,4n4nnla, A-s 4acc16n Nacioa] 44de
Concesionari., y Productores de Pe-.
tr6leo de Cuba. Asociaci6n de Pa-I
dres y Maestrn.s del Coleg4o, Domin4 --
a. A,.,.' ,,=. r, ,-ge o de V rj. 1: .
r~ e ,.. i,,e d R ,l,-,ls- feL II, . 40 U R'. ...r c
L ...'UT60 Liquidacione's SIMl~esb
l r. _e f1-11"', a e CObral Pu,A ll " . '
cas Cal- 1 ,.,i, de TrB,.. lad,-,1
.',.. .. ,- ,. ll..4-4 M.1 .
4 a. ft n-e M4ods 4g
..................... Aire Acondicionado en todos s


aio un- mismo echo
P i . 4 4 -__,

. .. J l O ;,o ' -' : . '2 SPORTS
SECTION


^, , DIARIO DE LA MARINA
Marles, 26 de Junio de 1951DARIO DE LA MARINA
DECANO DE LA PHENSA DE CUBA


P 17C A
.#, ,- CLASIF1CADOS 2


Forzadas )as tropas aliadas a relirarse en various sectores 2
I -L j.,o .l o A 1.1'Id .*r Combaien iuriosamen le Io comunimlam en un 'Irin I. ".-
ri l.. .. de den mills, m uleniendo lodan uA poinirionea ,'r..,. ielIvp.alei q., aP 11.
LL-11 T. r" .,E. el ceme Lfapl l C.m c ,r ,c
a. el tia fa, .- rL .e -a,, a aa.'II' P.,.3 se1,,a e l Cr, 'r'-E l -
i; cm ii~tr:, 14-nlell-rT e. c 1 ll K .: ,,- I .- A r~ -- .
.......A c--a ..e l ,... .... .. .. : .1:: .. .. ..
c jlt ,r.. l.l ,'1 lP ,,, ar b I ~~'.,C t a~l. :' li aCls r , : . 1.. ] 'e .;:J. 4J .:
m e ,,-hc ,'avar ,,'1 xa x s l .. .... : .... -...... .. ... .. ... ... . ... ....r .. c naza, : : ' ': S., x: :: :i; i ; :
"Ia 5:u, fie. rli r e,)LI~ e 1to:i~ L" :In I:PI J. 1. i-iiJul- I -.,-rLLIr~rj
.31, 1-e e r n aum r,:a ,h L .: ..i.-), ,, i e ,-,.,,10, ,.P


VENTA ESPECIAL
OFRECCMIOS A PMICiOS INM.EIORABLES-
'CABILLAS CORRUGADAS.
ALAMBRE -DE PUAS.
TUBERIA ELECTRICA.
PLANCHAS GALVANIZADAS CORRUGADAS.,
COMPARIA'DE MADERAS GANCEDO, S.A.
X 1529 Avenida de Gancedo y Via Blanca.
S1819 H A B A NA
. . . . . . . . . . . . ,.. ,, -*i ~ .- I'****'~***.... ....,I..-p.., -p 4 .. ...-'.~-
.3sido demIli ads las


. . . i- i i ,, ii- i,- i, i-- i -i Ii .... I, Ii..- : .I-.I1% .. ,** I :f .. I. 1 '. t ] s n-.
.- ,- ,-,, : ,i ,' r:, r. t 'r. ,',. -.. I--.d o de anterior- e .


Desde 7.50 iDr. AROSATI MONEDAS EMTANTERAS
c.mPRO I VENDO
.4 a -tom n
CIRUWANO DENTISTA 0eo ub.n5oy3n,.ren.
0 ,. nde b ,21 1,i'
Apa xirnaio 98 n.ilen.oi-. dorm par 7:0 1
-- T.lo A.9422 RAMON DEL -VALLE -
DmFICIO DR RADIO CINE' 4a deA Caambia lnter1 clonal1
OAUANO V NilrTUiNO Tenlanis Bey 211 M-7611


ANIINCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"


CANADA HABANA VERACRUZ
IEUVICIO EGOULAR DIECIO DR CAIGAMS SVANEHOLM
Saidra dr La H.ar. PC.. e e 4l1. 4 de .1. :. ,I r.,!.4 ,: p.r a
VERACR'C? CU.ATZACJAL','L TA'IPICO: h'- .,'-T-,N
TAMPA Y C.JN IDA
PRO XEH 8 1ALIDAS


a.... ..... 7.. .'g.. 1y a .. E\.C- '
DL OLO D OS ESTADOS Lio V CANADA.
SWEDISH AMERICAN LINE
FTUElCO CAlIDO Aiema OCamL
SAN PEDRO II Tallfono. A 7110 1 A-014 RABANA
Naviera Aznar, S. A
El ,ej-:.j Ira, inar, uco ,,.,
MONTE URBASA"
Saldra de La Habana direcio para Vigqo
sobre el 30 de Julio
adiutiernd, pasaieros y aultomd'nles.


Tous & Astorqui, S. A.
Aqenler CGere.,31as
- Ed4loLoalo 209 La Halna T.1a.: A-6510 p W 784


MARCA

APIS


Un plato
tipico espdno/l

l i .:..d:0 4 .e .d ., :..
-Il~'l Il,,~~e'lld al
,'e,dc,, od e J.' .,.
I, .l d ,. td l, .


MATADERO PROVINCIAL DE MER

J. GALLARRETA Y CIA., S. A.


IDA


SI DAJAMA
.iCCET' ITALi.AN DI ARMAMENTO
.nm-Q ph id .-JA.,]3)Oloa csay qo c cfn ,

Para LA GUAIRA (Venezuela),
CANARIES y BARCELONA (Espaha)
y GENOVA (Italia):
M N "ANDREA GRITTI"
I ..11'? .. -J4 I

DJireclo a GENOVA-(Ilalia):-- ----
M N "LUCIANO MANARA"
'l :fe l, 'q!l H .I T, I',-' iY',i 1x -r,--': I'".

Para VERACRUZ (Mexico)
y NEW ORLEANS (U.S A.):
MN MN
"Andrea Gritti. "Luciano Manara"


A g['rllea Cerea
'- OCEANIA SHIPPING COMPANY
Calle ('C UB 12 A u . PERA roaBE
TrlfnO- M .3913 A tIl PaF jN M IM La flabb


Directo de Italia- y Espiam a La Habana


IL)r .EIUILiNtiE
SERVIClO REGULAR RENSUAL
LROXIA. IAI.IDAI
Vapor "NANCY LYKES"
D. CAM. i..b JJ 1
LiIa La Habw Jwll. IL

LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY
LONJA 0-4I HA BAA TLEPONO' M-S


CANADA-CUBA-MEXICO LINE
KERR STEAMSHIPS LIMflITED
MONTREAL CANADA. -


Solld.do I Slol d."d Llpdl a
apor Monlru Pon Alfred NoevnUl
JIUSlTI AN I ,l: 2 JjII J4j.I-, 15
CONGO .'i. 11 jui "
- HN .APL-N J.1,:. ;: J.l,. 1'.


Lltqada h
Lj Hnbuu
J.A.lo "l
J.JL 22-
AS 11


TOUS & ASTOIQOUI, S.A.
.eEdUl, a'aJa S e B - Ptlaa.. A-U S1
Edifide .o M -I~~m- t t~ldfl-. A4MWy W 11 .


U' 'I


DESDE MANANA


le. ofrece WW* Irim.I


al celebrar el 72.. ANIVERSARIO

de la famosa venta de los articulos
: -


S... YESTE ANO


off


IILA CA\%7.*A\ ID F'I'IN


IN
tI'.


PagIno 18 DI URIO IDE IA M RINA.-Marlep. 26 de Junin, de 1951 Deporte s


CONRADO MARRERO AL BOX HOY FRENTE A ED LOPAT, EN WASHIING-TON

DMafiana se efectuari el Carnaval
4
El DIARIO en los DEPORTES
i nde Ielcos que auspicia ci Big 5
-Noficiari. de hlo -ii lo4marie-. ..
1 6 uonoirloo kID I ii on)rra.Fn o Ar. 0a;.0a0.6r, rr 00 .en el sector auOiB co [.0r1 e js'jlu alo inaul-
..o onionion o-oeiioio, o-i9,ral del0,,n0 LLo! adadooeso del Piofeoiorooles1 M o.amrr.
"--I i v a. o li D., ein e a't,;... i .,;, 1: .-. "lw cte A Ia- 9 de Ia nr,,he" Otros dislos
I'.I on DI% 0ll(i "t tILS FPor ooMANINo GUZMAN

E -il. Fo. po , w. oooo. rlo- nuBnau0o00o
V. ..... i,..eo p cL..e .... O'a n 'o -
al e IL.. H AVAN
eira sr,- ri ci rc , 1, Ile e i n. le ae o acuai e leas.
B, te,,:1 3.3l 0 0 l o 1 i B n el *roel todl
, ,. .. i,, I... ,, ,.,,,-f.,.. , -e, ..1.,
o ol ooAd dl ..'...... ..... '.. DERROTADOS LOSM o

BoO0.,.. oo~'oo~o.do'oo~n O'olnoooo.0.o......o.......lo.ood... ooo............. ooo o CUBANdStoi
e,,at., ,lr o,', .1 Habiana
. ... . ..,,, . .. . .- .. . .. ... . .. . . .. ..' .,I- I "... ... .. . .. .. .. H A V A N A C B N

ol.pdo .00, 00. 0,0n... .,,.,. 0.00... ......00000 00.-00000.0,00,0.040.0. Foo.-00 0-..,loo o..,....000 ,,o0.0 00.0000.
.,.-,A. .A. .,
.00 .o.d,, ,oF0Iqo.. OolootI-It
.. .. c r.1 1 1 Trd.'. p ,'L,['"A R. Itl"1. .. ....ii I rnnlal.Ie I Vistors sar un.....ssd.sa. l Pldi.o Il Berin
00'2 ':"UIIi -I -G g a rhi pBa-B lt ,... oe, I .,h do L oVCu-
.. i l~ lSl -,., . l ..-... ".. ,' h 1-,nsr,. -;nl --dn -n an )Wtl.ln nIId re HI i R.tre ld r i- ltdo pI.r e A--rll 1-' 1 l~ '1:' hd~~ 11 o r v Teannrf.dor a..

i ., E kl lllq ",, l~' l L ,, l ,- I ,,or1' a a a e tp ll' ', ',J C :, _. i :l- .,'rl e'' '" e liadip erel qua intervino... .,odoo. i iiii i . t. do. I,:, 00la o lfd ooIIoo no l rtris ntolos t '0,c .00040 .I0 *. .. .,0oooto Bog I. L oo do 00000d ooo~o to
E"-n" or, rnmnI.Fo 1II rlfMOLINA:
"un-N... oi e pai e I uga I T en la j I ............... ......... .............- pu.-.' : -.' '..'.'." .1 '.0'",. "., .... .. 00 i . ....... ... u n0o sta a n a 00e0~ 0 e o n s0, I- ,,'" oo.o..... .... ....?.. .. ... .... ....... ..
L.,, ... .. J ... .. .0 i0 00 dLoooto]efonnoiSo Jtei 4iao 0,0 ',',',"..oo1o"o.... .......


...."0.....e010 Lo Oooboroooot 00Un40rs0ad00e00.0a bin tiun ar000,d0000o0...00. ..0 ,,,,tf..od o.,,:, a ..-o 0,, 0 ,.i r,. 0 ,,,,, o.....do Boo'titooto llSll
do to doo .OooOUoottoooooeooo do deod ,ho000A0 0,0ii00R0APontO maCoo ;000.,
F. .i ,. .I- im .. l l,, p r~ ,, r .r., E nF ,, er e. rife,- e I a .ll mr.n i

-- o Lod 1r.'06iooto" o'l0de0p -'lteo.de oodooooos00o tjoo,,0 o oporoIaono Vo Noo C'eIoLto,'Lo.loG ar calor,1 l' Lan non on ko odekIon! L o oi- i .. A n r nl d u edoOOodoooooo too Oo ooBtF,- opoo qi00001 deltooryng paoooooooo o ci o egl iabauopoooni toon or~ngoI g o o ulne AII Flns -1 M0 ii at
t to o do o o ooroo o d 0 0 to oh l, dol os 0i 0e0 .30 00 ..0 orj;- ooio .'l fab: 0 I .oo oo.o. S A I AE..L
I000 slo'-olodo;tdo'00e-0 I..d Cooo.o ooqto, Io:
0 Ob II- -'d a 1boo 0000 000 0I.&00too opoooo 0 to
.hol. t o1 t obtoooootoo.... . .. . D...oo oon tioooo. ....... -.-t... ................*aE0 eido,

B(rilLo l[ 'lr'S a l~s ']~ Sy orso~ cm G Maenc~s -tal A ] cld l I. ol ol ei~s ,enta n .,..r, .,,r, r61" ... : F 3 ...1 r J reo Llamez. ll ."1.h'lV .l
. 3... .. .. ..de. rdoo.. ... ... ..............d0.... .. .. 0.. o 00 '. ood,0 tt ot o C oma. 1 11a0 0 0*o n, .0 l-00 o ,,, 0 otoo do M arattoP tts.oC arl
...'..... nu r .. ..i ', .......oo~oo 0. O '. n ed. \,o ...... .. ....'.0...0o 000N :: : .70. oooodp ?, o~ .oooot 0.0 / .t... .0L ~ll~ t sm m
tla n pl ho o 000000- .00 .r d 0p.rllvn 00 -, 0 -o. ,-. Ve 0.0 Doodol e 000C- ,000. e000 t .Pi Ton..

L" .0.....r.-... i".""0I "'A0..,00"0, p...a cnn'orto-0000-. pbid0000,10 boseute'0ue ten-
n,1 hnmb,. urt yoao o'uol de d o d' oo l op. P od oothor per t osdoo unop.v. Ia ma e 1 1el,.- etnr Dd o M ar in ons Rr epar b urn.%.,
p1 pe i a.e r1 %ai~ IVnla rr e pn i % n mo tnun onn a ai n. del adle] u n. Vainn co ttmA ca er! nacdn te drel 1- ,, ,: -, ,,. ',-"1 t.,., ,: ,, ,"eVhs'm i r ,,e 2 00 Il~o n e% e elai~ n dr u o

do ...1i,,.,io r.,. L O tot reeree tr oni 0.t'{ 0.0. so ran.. lxc ea d u ~ ..,. i =1-- r- 1 iI -0 .00 000,io-0 L i 0;- : pot,-17P'l 0
qu p.0A0,000 doO00 25 (UnitedI El 0. 010001000
0.... .....-,[1,: So, L I.. ... 'Th o r0 tolo 00000re000000 to o J oAn .-. 0PA.0.n 0 p op l en 0,0 ", 0i, ., IIl ,.en o PIoF .- ',I
. .. n .....% .. ninh', l lai.'. e, In., m p, esnid s\.t ca d pit l'te ELa ef oi mpaixi o i eri, M tl ~ ed t de ,)- A,,er.l~ ,-, del..,-,, i ..e. i, .C ta one pa a n dear riled.,eI-IA'nad iESoLO,-,," ,:, ,1 o to, EN, LAS RAf ES r i GAnd
indrip; rocinen ni-teamnrica, S lrallt itida pa tel, -.-., ieNewL.lr-.4 ,-i1- 11 .1 1~ 1..r.,.hr,, 1,il'. .,n eta-drso. Debde RI tncicarrere ten-
n o I. a s i ... -., i-.i i i ,- 1. m ul d n ,,o ..- p'.,D i v r n P lre, ,. h. ,. I % I, i'.' n., ,r .. e n C u ba y- id O 6 i ;.,c I I : i F ..:se p a o 4 l s xj r I V i .d e n b n 6 c a d s i J N f r d l t r i r 12o1 d t o oo o Io Iu YOm olI00 Etal'e I n iootoidld:1n e nn ,,, ,.d-b., ... .,a n,' 0h . to DO L B 3
i r.-l p -,l~ i i. .ii Liios r fe1 est rnositi mur',' c~r a ei.. Nii i i i cclj del A nd"nI ,l e.1. Ii nr I i:1 1, i i......0;-00o,0.- 00:.r 0 o044000 .. ......ot, 00.... N..... otoodo..... ON..... do.. 0. ;,~ :W ? ; ;;," ,' 0 0 ... "OT ........ LOB CLUOB 0 0
-,,0 0,-, ,,-to', to. tld, o,-dot,00 .000 Ali. ].t to, de om o L td
00 .,"0,02 0001- 0
....line Ink..olopo. -t=poo' I','t .:.' aroooroeo-
.00 Otoo 0000000d o o t e`nFto *p0. Aeltootnooel1= 00p 0000n0
tooopoot10,-adoo1.. '',:,c00: 0 000,',
Distdrit'00o, Federal G 00ND S LIn0 10 cd
. . .I........ rE A A E ABA,. .... d'. oo o o 2
0004.- Illr.on.-1, In4Jd 2 .n
t1,oIs0..- 0,,,0.0 t iosArme-- b 30e 22 d 0
Arnthur.,ong,, pu 'put, dmu1 hhr r o n0
a- Ie, .. r derd e quad pnac2le-,""" -,, .. ...i% il =l nA n

0""'0.0 .00...oo .000 ,:00',0


St o ".. .. ..;,, . ... ..,r.. ., S p r a d h Moto, ot ,, ,-o to 0.: 004 000020
lo" ..n." 1e go" -ui.' 1"-?,-1. 1;'.) e f;.I 14 h2 i n.' s t,

InNs VA..O.K, otctoto :5, "" ottodO
F....ard ShawS ., C .

Fr n i n J a Ioo ~ uo

00I00 ..... ... ......... ..p.
ntcoie a.-. .:IA Z u.b,... -'- I0.0...., ,no 0...toootood, P..it
deBoooonoonoo1 BRooo1oD0.'oto 00 r 0'.: t g
,, de,,,,-,I ', to t,.''.... ....

i i ,, ,,, .. ] ',, : ....i, : -,i,, -,. 0 $'- V OT O R S- l ,m ra h y M A R C O R P gra de l OA DE L &N O D L Naa t ocococo d
tiIoooo do 110 DILrootl mol
d, nLlos e{'H6 0nteJ -
*adrid CoMreter T e' *- M o or elando 0PSlt Ioi co p o oi-? q oo Iooo Fm-o o-
Compreuoreu vs.des DoMotrsES D iesl. A

-. YORK.2 50,i. .00,D.,',BANA

Airs. GI so lA in cS InO PeR. , , .., ,, ,:,, I ,,',
I, n_ i.% pund_,,.d,,. -lo-L I 'tTarTf,: ,d,,.., --. L ... d,-,-:
b, I OTRS ART C LSoCUB

F LeC.... 1!. ...,4, o. ....... .....-E"...L BL ,tO DE LI O "Gr.a eP.u tuA -d sDilza -
A,.It nohi,,ec,,jn , ihb nipVr. .. ..... -.. 4() 22 64... 5 ... R A DE cm in a frsua e LN ID IL r sse ~ a
A-AAa j. haC ba el '1h l, '' . ... .'. . ." 5.5',,.,e-c m If u "r qui~ l

J 11;11p rr) ad dy(tu l a u, vi, 'Is 28ig devra o 12 n ee .v doAeMl e re12io

_j ( -Alr oi na ". ". "122 -,"
... .. .... o ... aDo,....1o., ,.. 22_ A'/ .'I


MA.fRINA No. 67. Esquina a VAPOR0 0 I ..- .iA eou ;0z r0j "-
caballero's.jr- R a d s
S T-ELEFONO .-U-22. 2 2 26o .
_ "NO A A R I M-OS LO .- D S A R 5.. -.O S' : "'-iRKD-fTOM N i- ua :
_^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ _1 a * A rl *.


[G N R N R IS. LEC. ,

I uic acL1 ~II~ fH~
=p'5"_L INDUSTRIALES,
*OVR MARINES.

PLANTS ELECTRIAS.PIEZAS DE REPUESTO

SIEMPRE ABUNDANTES
A precious
muy razonables.


C^BIA ORTDONA -
N, 1AI f Vt ik S


P;D."i.' ,,C' z J rA.. ",- l ...... A AIA r ..r..IA.Id oVi era
. BAAC.L.,',, ,' -, A ; ..~.... .1. .-
i, :..- AA.AAl ... AC, Ei -'.rC. :-'5. UnCItedL.
I ,A.,,"AA fl-AA A, I.. 1 r.,.. i,. -- '", ", C Armando
j r V1 4CeiraACCerro6 a Don C 'reganning, de
I.. AA CIA i A -. CA.,., 'A.C L iA,. Australia,a Br 7-5. B-4 8-6, en I s pri-
, -1 1-: 1 ... Ru" -, ,.a Oro.. merR vuelta de Ins singles mascull-
-, ,,-, i .: noCA deAICA Ace t -de A i C Abledon.


Au ;OA ITE


Io "t+ .... o+ ""- |r +"o
CASA DAUBAR
IInfanta No. 57 ^ CCC Tel U 1588


N


4 C

'A
& S ~d '~ ~


Deportes DI A11 DE LA 1`1I ,RIN .-Mari,,. 26 It .Iu..in de 1951 P4igia 19

REAPARE%2EN LOS HAVANA CUBANS ESTA NOCHE EN EL STADIUM DEL CER1RO

Rpidas.Amateurs Hiavana Cubans Coef eccionadoe elprograma en que
,'TP,., Mm.. .. Tampa, hoy Iigu ra iHaroldDadey-DegoSosa
-Iluu mesdo lea Imortals
--Cuatumquo no me rociben
-Agradacld a CaCmbria 'bC-.1 .Bta- 10 i0iF,'n rCund apar nMiguC l Ace-
-Soan Padre di o n cem ije "nj :.a. espA fando ,cue. .,'N,. I ... Ma nii. que gan oS su 6itim oIb It
C OMO ',h, m FA ACA '.aI, c A lance Lorenzo p. el Tampa C., ,I ,.. -,I A"Ado Mavel. BuC o. pr elimimaCres
ha. delAAAm qC An t m m u I a m ,, C aCA, Ie a C,- .r1r,,t, ,CeAAA e AC' 1 C .'.. .
d. Labor .*Uni a deC3115 AC AASo. ACA CAA nC-L,A del .AA ~aCA ACT
Iner6 n lL s:C61'O, li. [C I a,~h~r.sa [=~d c, gt- 1. .
ra is base Cll .Pai.n CIw.t ,CIre r-r1,E f C,,-s,', r1 .C.; ., -,-. a, -arbout
nir n i- C. P
a t ig.n nI A-u Nm,.AACAA
- CAC LA"'A .66 16.6,,'I
am .,[a C. .. P...e. ...sA.AI....... .
l A .or. A C i C. . M d.SA C.C n id [f..A-Q IL:-

Wa A AAono.isA'A conla~a i,.S n de' A. aAAAC I.,Is
pd- CA.... ...... .. ....... AC, CA+ ,. ... .I .... ,+ .... ;... +' .... .... I~~CA AIAd

IS "I.Cvopt 1" ,1
... .. ..... .... .. .. .....'..; x\.. ... ....... .. ..... ... .. ........
y .A.'c,, ...AAAiCC-,'1a--A1.1t I d An CA AC1, CCAb rC"d, d(oII-
toyA ..,I"CC, A-Adam; . .. . I"' = '
dep... .... .d eip.. ..........., ....... ... ... . ,I,.i ',.. ... ...I .. .... ..... ...... b .....
,A.AAAA,~niAACAli'.C CAl .1.ti p.o l.,A..,.IC. .t. r -. A...A,, 'C ,CAA '"A un
ne.etam "de as red Lll1.i PI muvi Are cl Ia e CaGSt1 .. . . ,. .JLIt '+.tchr h l ar". ld a 7J ; dr el~a.)

',AA.- AC"iC.IrCA.C. S.AA,-,CLAA,,:.'AA,.'A,.A,'1.ACAAI A",,,CAAA' 'ud.~ CCaLLCCAf A.'
CCA C C eCCA -iA P CI, llr trlA el uAaCA Ar. Ar .ArAC. r A... . I r- .-__ .. ... : CABAL,, CA'AIIA.AA A n,,I'CLA t,CA,s ,-+tani,CA deC sL b tltn
.nCCC e PC- CAI' 'A CCI"-E'l l--r.5.rIAAE,,C'1, ,. l A '.' ,,h c C LA rA i. .-
. .. A [am.....I&Aa pV.e....... ....C..0C-LC5......'..r. ... .... o II....a, o,
C ,A.C A.C A, .LIA, '. .... C. ,. .. . .
ajiBCpe pCCCA CCCIAA C l AIBCA ' "''0-hA
f e I, U.r.a.
rA cidAAa C A r I IC'r.AC.A poCaBAA ACAlA I CCC C ' R,.,l -..
p&. dirA d.C l dPaClSTE VEiN Ci' I.,.. : , ,
IAAA, FALJ.I uIT IC .. A.... .....A. .A r. ..... .. C h .; ..... .. CCAAIA, I,,, A., A'C,.eA, UA...,AA.. ...... 'L, rCll~ yan+
i AAnAAAAA(CA C eCC aA ,ACr.CCCCBCAIn iAACCo1sI't."I"


-r.CAAA C A. LA..AAICAA CLL a 1,a drf. lIWa I 1
aoq i~o+ +u' -,., s en ., .- bh


AA,CAACAC- [CA ACi AAA~lo ICA* J,. e AA, ii ,i_,u..C.+ laAACnAAo A *CA. l'l.l. m i InI, A,1 CAr' r A,' II]-, ir tr I. ..' .l 'I ,IIACICCaA,,Iu ,n d
ABAB C............... [... .... ... A.....c ....Ba e q Ca.' ..Ir.. '.
C, ACACC, r;. c, m ACC AACA A r,,A r C l. CA AACAArlq.ACi IA 1. AA.ri- uIIJ "A , 'BmA*ur I AClrl,', n - Jr SCI Lr C l AB B''. iClUl .iC ,,CI i i.. .. .. .. "' l mni~ l~tJ1 n oaa en P R
,-., r,-,CpuC.n. AI, .; "In, T-,e. -
QUe, a 0l.,CAAC'C
.1 e aa u,11' r D G (. ]6 e im Cc ire. c11 .W w del rm rl." x iu i I--,], I.-, I. &". q.'fD -t 11+- f4a, -Lr- rsu hOII G 1- rL


AlAic. .. A..a -o, a h 1 ,t.I
Y'g eaeos eole -.-..h.C l
b-..i -. r- i.,i -nc, r.a.-., Io u ,C-,rn,., C..",,',,i7 .. + "16 ,tS ;+ (I;. iB, b t. I t NI.Ga a ..... x~an


,-,,1,,C-,aIIAd hA I .1 1 ClC'mAL,,.. .. . ." : .a


iecoa q eic" i C'L d, II, CIA AAIA COlA.
CrIACJN-I."E, i .A'IL'sA 11 'C AIIA A C CICI
LAIA ud-11.i 1a.. C
wirA A. s, el mrAL i hA A, ac, S r. p C e l e'.A d PC CA,.: A A r.A : :P A U L -,, ,rRe-
CAA hAA1aA ,1ACc%. A pI..'CEL A.M ANAAGAERCAC DEL '.',L
p .. d ...ei.. C ,-t I.,, ,l.i.- .-.. _w I, G el, .I.;,,, +1-,.., -.,1..., .1a IerIso. -. ;-.
eamtT"' r 03 "." E e t.l, p- lo .... -Oe r... . len.. gn.,a l .. nI, u d m stal* a rne d- ,'~" F.. u :. .. ... +,,' ;;". '',:In ,' M hrau '. -n lll. Ctido.I,.,o'28 1 CUALde


I -.: T. m1. ....C..1....
e.omi" at......................;l-.".E..... ,:. .. l III II I '= I ='' 1. i= x 1 IJ'=..:......... aih or s........... I teII
IE' I C1A1 1 CI..C'.. .. .. .. . .
,....-Ao,, Ls-,.C.Amr ,-C -, r. C.:,.. .' ' "+:-"1. .,


a[PETROLFO ACem m AC t Ii- C CAC-CI.: I ACIIA1 3 U PrSTV SIE sc va a-- etr es-tiktsvr inrgapAdl aa
cam..,, ....c. .q, ,ns, ro. ... A'A" C ," "'.- ... ... -' ...... ,
G n q ~ i~ s e e :2 It .. . . .. ... r A d c : n .T .J"I' m. ... . ..... l l I Cii n i''' I" I 'v d e la.. . . .. . . ... ., i g"
Pour ,. a is Lima.__clo ..d... uan, C, o
A 1- ral P a. c,.:d,,.uti... C, PE C .. ,; .ir-.. ,, .. ,,,,- .--,. +,:,s m n f % o s via i d
,n I l w la I l 1 1,"1 ~ ia l M e i,, . . ..... .I .. .." . : ," ;' n Y R I
c i u r q j r d a e a i .r r -.--.. . . ., .- .,.. ,, ..
P, T ..-VE .... "ere"co.......... er"'"'.11,,- q- rP,.l Ir IL2 T}l
-- iin m o eq e edar. gi )NjlJ .ll n5. i rii .lll ,. I. 'r .' l . ,,, :, :...l-
.,L npa u daW e nt m u ra , I1'., t I1L-1 , ,.i n l r +'ll:.. . .I ... ,, ,1. .. 1.. ... ........ I ...... ,,
llm hor Olen 0. n .1lrt-. de .i I R I I :6 ........ ... -, ---ii lil.i i,,,.ilu,. r.ll"i m:+
c ie q i-I., li .IC. co m5 ,,r, w:l' , po i L e.I R' i,'+ a .r : ,' I. I, +,I,,:+:. ,'.a z. II, ,d.

Dpl rIo !'o -i Pfue ,l:~,: gr:,.Ir I. el6:. . l. .L:.l.;'~~%:. 3T,:

c LQ' "I r % p ulh" i ,,,,11 1 I,h-,r j,-- 'T..I. %. - I u .. L-. 11( 13- .,:- r. ,i,., 1. "
,, "', .,..... . .,... ; ,' R ,6 ,r .:.; P... -:. ... K..r. .. .... .. ...
........ . _..... ...i, -1
iq- Ii orie ,a,.-l ,h I 'fru e .l I.:-
IER O E ,,Lf.,,,,I .. .or..',,1.1 .. .... .. .. .. F. ..... . .. .
'1S ~~~~~~~~~I ... .. ..'. I :I + I: ... .. ..


I


L


iIl tRIO DE LA MARINA.-Marte. 26 de lJ lnio de 1951


Deportes


GANO EL POINTER'S CLUB DOS TROFEOS EN LAS TIRADAS DE.CAMAGUEY


Paul Richards atribuye el exito

de su equipo a que sabe riposlal

Por FRED DOWN-
ii. .. .
. .. ;... . I . . .... .....
C .. .,,,, .,.... ..'','.....'

I'


..'.1 ,.,..,1.:i..i.: !:':',C ':: :': : L:: :', [ ;: :: : ;,.'.. ....


Para matar la sed
/, i'' '* '- c ^ ^ ~~
* Iy^ \^^


Para ma a as
alcahse un arn
'Dry Ginger A.
que mata la Se
I ^~ .


TOME


ICANADA DRY
. ... . .


La familia menuda'de los SuirezI T
11 1 Tennis

r trajo dos premios para La Habana' L's
I .,La S r.ejrss k e nan16rFAnLna-l r. -,
fl "J u,s~toSu.irez trann en keei en un senw a,:,-,nA do-I cor.,rlriel Pie. -.a r l.,1, :, ,l l e'.-, J e A # .H-rrero.
eader ,e G u llen s R. o driguez a R ,,r ,,i : ,Au ', prel i
rseguf,.- er, pr,,l.j n % cer.nieP.c.dc.. 1 ser.ac,.nd si e had t,-I I ; r a er- d
Par .aPETER* I.... ,,, + ,,
S,- :,I,.- ,1-,,- .,- A . a I en
Cu." i I r :" r ."i'. a., 11 j-r Per,'........ .. .1". ...... ... < ... .... .. cl
if''IL.,......l....li n e
a.r1: lyF. C.I r. ....... ... ....... . !.. ,e dsfm
o alf P;. u id, t1 t1 U, a,. 1l6, N.: Notl-l


11-r 1 -r-l Id- eigaars at
c-IP rA .I "C' 1i r i: I Jc-r-C lash-Masslaaal
.. i, -a ,. C...- -6 ,,, l er -r. e ia 1 c I IIII v a
vrijm a ,e or en cornis
aR, j-

a"a'dS 1 15 C, no
;.-I ]" .. i e,. c, .: ,, ., 1.-i-,- '- ". q" t de CA

P"F ..........C... ............ .Ja ..E. .WCI.....s. i" I"lC--.irotinid.iIr.. ...." ... .. ... a.. C a s..
g ill P.........qa........E .....E........ Pep..... .... .............
-j V ii~n. i- jiCiar i ui M nrel
puede aun caer en funeslo slump; Los Cuatro Crandes ,.rL.....i:
N i - I = _C. .: j ,, r ,-. ,arpel e a Is O perL Ad '.kh ,'.'.r .:.r Gm .I de Ire T-ier' el Drrr.-.,i r0erda que e]er R.TLAND R E .. I" .. _r'
F l.. P- d s.... .. el Ec... .or ..d. At1. e ... urencp m -r uf pl'eadr -- .td' n ur ile e Lar_ -e -rl, ,'_,,: i ': ;- I .': ::, ,.:: ,t ; "Z :'7.. 41, Dr. uan W eis,y-,,,d, .I i' "id.- "hr-re' u a er naAI- II1 ,.1. ,u -. n-c. l
Del c ., o. rer ao. rr, s, ,,1,d i d re Id. . :1,-- -: -", a r i Pe lpaleS
Por MILITON RICIIMAN I. LI P i"'' '"'.. .':-"."- ":/': -i' F5 .I" a '? -_: 51% En 5.os
r.. ....... .. .... 1,-,r .3 . a aa,.,n .e .r -
fie C im q er-pclae-
.,." "1. ,s. .3e hi9 c iEd.3
a,., eaardlneadarsl maosCutr rade '1 I N sd maaph.e anuasfs.

. .a a...g..... . ...a "l . E a ia-,; ',- E ere i ula
A d rd wu-a dadbry q a r u l a bad e l a s l iIe i a aa!-ade l ACTa ila a l d a .Mda d a d ed C e l lesa a
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0-i driuaa CdlijailaCl arl11.sC ,a uiaE .3 aal, de uhc
ai, piE,,ue~u- ''a en'''Edi, dE, Tiad pa3r. ,, -.~ddel~aa~a aiaC- I.A, rp~sa~baa.1i.le. 1i


..... ... . 0!..P....... el....... .."""I Iu-1-. . .. .. .1.,1y a d ar" i E .aE I .. lra d le- E la r aa 1. e eelU rC
c, aiae; .a'cad r _1da1: d raaui

*. -" r i ,r,, .... i Ie.,:,1,...1.af r ,iLnTr ai'g,,a t.. .. .. ,-,',ideag dr lrcna l~aM .y Apn-
...... ... ..d..a.. ...a.... .. d" .............a ... /a.... .s,. .....EENS Al....a.i... -bila genera l ade hs
0.Al dil- ladE Cta aaINi ara ad3l aa LE-I r -esjaa Eds a asu,,h,,

,''d rab. ,q.. 'a,.. a'',,,.diE s liridaaCrdeCIiasabCrid/r oayt esojailsCt-a m d oC .

-,, ,- ... ...... ,- ... .. ..... .,, ,, ... . .. ,. .. ...-, ... dia sal ', ,u .a m=, a, .'* t.a ai, re. b..a"- r b, aalaiai . ,o. o .ladada i ..-C
.. .". ... 1 l II.... ll ...... ,ll, .. .~.*, l'l I.. . .. .. ".... r...... ar a de rrot ..e' r %l acrI a.CasosaunA ia dealpa ya dr o N a d~ay laa g., gea
',. . .. C ,: , ar "5CCl. ia r.,'raaa daara Ar aaL hal.a b, a,,' iaabC dC:, iiba baalldo sr. Arrand. ara. e .o.an eala.Ebcaaguya]ane ared" a aa s das
e t ian dde aesa El b a a a l
. i r......... ...... ... 5''.-' , ~ rraa, snare,~ ............a e aba a.... n. hiaa. id....-ra 6ob .C pEs lrobs
...... ..- ",.r '." .. ." ... .. . ... r .--..'. ko e"a- f., in i dt|i hj m flo a .a a n e t q e .tc r. Ie-E 'Br cr l j sn edad coa lre der


a.,., -. ,-a ...... aibsasai' aeas aaiaaa lsaaleom C'E .... asna, ass a"aaa- aa' s |= rsl"% dardl.a....arsl...... s
'e''fue iC gaqr TdaIiaaaanaafmonsIriu rndre'ala,_4 e -e In
as.. ii i-...l-. s.. C sladb lasag d ie baaCi5 aasadsaaaerasuasavamente.2 AaLiC EACL ,rlii.eA C.5 eteh0.s.. sap
a' "iaa1P.ssds.snda.r h-,s a eep falla que lrlsi
Ichi.oo In rt.l e vm
zanad1 nu to..do-meo, ,.,
tsai 3 o Jvne que onreval
s.m..a.aa.l iCsm crir.me ter iaa a d e me-
r- .: ,a,- ,dr 1 1ara"r atPar.EIneadmasaear
...,.. -.aa..ba d ri nsbAa a I CA gaaior da nr yudt,
I al s t aa la l E i aa eragal d a l Cbb A I As s a Claet saska. pasaaa i blsds fabeAd
a,, ad 'Par, LaaC y~ as.. W hi le3a Es seaa s a a d ai a shsirs en- .as sl
Cl.a..aa ..a.a....daba... Gass .. abb... Abas.. as.aaaa.a. dC.. a Aaa -,'todrA -a Arcts
a l a aqa.upsalsI a.rt baa qataC. ia a, a aalab a .iACdan


Haraer n~ecsion e~ Is 'on rato si jag nas asanaeC.a.. D isap Prtv~oIeru~'J
10oe1, I.pen.us i Das a J punto ind La s \ carkera. -iga Arua ads Cs pgsa.s Aa aa1 A OdTAI
.aa... "Neo n dan e gWiteSla Pass dmsatra da alrad aaaa Ga,-d aa de i Iaa dCidsWr srareelano idradae Ce
p erde u d . . 1 . .1 .. ..c .ir d ela r ... ..... .. .r l e lr-A c dI Y h i e fn i ga-e a doe a y i;e6 ... . ..ac ia n

La E~dauaika Naas de .ester ale-.-.qua **"aasatoa s666.mado
.sae.red uEn3asa ea Cpoiabre". e' y Hub.ela E'aa rn. .zCuers.on' ndaa.j5Et.an-ieCl.sode.. Pa1e......
asl auj.a rsood say n a I11sn .du-Illserr.a a CE iar i e- "af- -srneuen de uarr5
rare:elccciones aa c Ve e sun enuIa Peontry-ednar,,zay Daly y a mo- De1


alads cA.a foca dr j as--t a. 'Den.o "arn. 'dorA-CamaIIegun o po e
&ct 11 5 Can a. pr i clen ame al o i lbro
e ea.;...e E sg.... ....1 ... ........ 11 I F .r . 1 ..... ...... ...ced....ende PA T LL S .... .. ........de "
i :Ife y, ,-.3-u1. bI:l 1,-,robem ue l.e- a %edez d e dalaIsortra eamcrica. f,:--,.I PehntU, | 1. treatreglbl;,

a e Prsbura.mnt saerl


.L Feea.' ifan..', i..a'a.l .5 ..,,'h .d .a5. _i ...a lsaiea ,,T,, ,r.." C ,,' l,- I i,~' a giriOoce da,., w'cpas~ cilo
J "it p CanT Club dh _e, I. o pi l. i


a ssa aa A-rV. A das a bboved oo u ...c. ."t' Naib ,- G "'... ..asr... T. ... r .. ..r... ai.,'aisr ia.... a..h, cr.. jr..
1. IaF-a- lee ion ; que p ,IIb' I-. ,,s a "aias S iaC C ,.aI Al 'Caaioa dC "as ",ur, m i, ins-,atlI.1 et e
NahC sldrU Pad angaely belaled baaaods asliajore

ar .I-'q:d.L c I.. r...,.riii, trigrga -eir 5sde a a l de k...riaina,,
-.T- 1:'yv-~u'-4 erc lone nts r enval ,ierA osinu ahlPichm .
,',l,, ,, .lravs,,ras .aai lresasa obarevivien-1"Gerd e s urglasC asa prees pornq ds1.l irera. n
Za s a CI 1.l1,,d, iatpassaladsesagnafacCaraC Iidad Ist.PA,
;.:l~ il;H, ,,,qiZ:n. .lt ;, ; as: asi hashas. saI' ,p L~e e arlo ama- .... .Q......d... aI....Vnci
T_ r,,: .lr.. e e~d,) ,,-' ezqu u ganp~a- sl tr eo dua] 3' ,r o ue A los A t,
;.,, .- .... ) a ol ~i il. rlr i. d L~~a '.v lo l-a l~er' 2 ]edoepela rotendad11, lnlri.,o lle o u

x- '"( 'J-fiicil a Victor Coi6 ps ... .....r "Cbi, b tic.' a 2aDaly net5'ie.tn_
"l.i--., /... :,, ,. I. e ..rr :, .- ., L.. I. 7 .. i tas l .d g r, L c,- g ,,-,,l ,, ,,,.a a tre' ., ., -I I e u r l es W "d cA oI Cb4e iv r ts o as

AM
r.. e1 n .3npeAr a r i p 6 m ., , . .. r . r e' ' '.'q er. -,n n 1,.1ia e ,u e L o. tras c.- i ellll s' i d e e t e lns n c o
Qnt n tlnt o c 7,[i,.hi I .r. d s we re 1,th. hcra mnr B e CIA 'Pleader' di i- ii e PC=
n ...1 .... ond 'O"e [ .. IE'i fl ? "t'' eI Ymoa dna, e ...... nih Cjae nt e li| n e R.-.
.. ~ ~ ~ ", "I arll;Rm~ err o btvo i aml ve..a a o, e-leneg r...1deeeo. etr e 'ar
O Q ... .I . .. y dd.it cl Inf Itpr tren~ ~e .--- f ",e Ini


Iid PoCeros""nI rbaaasta. e .. ,.. ... . .... a e
,a. aa. aa, o C a .. .;..... ....faa";"'a"' .' ............. .... .....a.
irsa a red alsaei r t Ira ~
gi aa~s u~s CSa haalaaab, slSu sn oceeruit asor-Inee'u.iIPrul vPeia

.! '.';, sas Igs 01..l.a ash.. .i... ........al a.Asit aaI u ..................Io rtars a.....A .!,Adsi
RsStaareraCv, cando lass halbres ea haqd ..l.r5 PC a till ,e.a,,a'
cleric quel..ii.,idies nos pi. I se Eii el ,.',-, memeto el jugador aOerelz| Is opsil 14to plroluva o env u &
pear stail cnr ac. bdad y PIranpttehot aalaraEalWabP 1ar1a

Msaa grdd pig"l saiss s- islld ,.s .',hl : sldsll sasa rsa. spA, a' Os as,,s_,a
M eas Jump C gIrs asa g. I~aC' a Ts asS.0 ", i srd ',-, a"' ass7'iier I a.. S--Ca.pla
Sane".a Pssr.edsslss Er5I5, o 'CUo a CTed paasas-laaaCanuetrosdos sarlisimt
sad lInted f teritalaiEitiesbsrasr
anps eas: a ad ,atl aes.sina oidera res t _t tilCCatrsCn y ~
Aa a)A siI caderFfre.carth'y conIs coopeElk aain Itini'ia.Crm qua vAs .is m'nl
d a n aner l a.. ....... ... .A...... .. .. . ...........21.................. ..... L" ,..
de. U aquiatur5 U., d a q ',e- ;in- lio, se ce lebra ;:.,el "Qu; "rutig'i n. '- !-ai..a v.uncos d .nas pa

ce-- l... 01 n rsalirf f i-t Dowi ] ,";n aot" ...i... -", An [Dl e le.-'a""' "
Gingera Alerac16nN ri. ANDRSONTRADNGAC..'e.A.r'm-a.S 'a...is- .sais
te r. d ig i olt it @C.- 11 i l T S t l S s u E_ _la ..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Piana 2(0


vagina dv

Denortes a II(RO DE-L% M4ARUN I.--1arle. 26 de' Junin. de'195]. Papini 21

GANO WILLIE RIVERO LA COPA CIENFUEGOS YACHT CLUB EN STAR CLA.$S

santago, alain. ', I "~Club Nlarjanao" derroro ait. RESUMEN OUMIHICAL DE LAS GRANIES /IGAS Top Boat di& la sorpresa 'ganando fiicil la
juvenil aciuar oa El" lb aina "drrt
..... .... "'beria"' con anotaei6n de 6 x 3 a 0 For P rERSEN carrera especial de juveniles el-domingo
cianilli de iteohu lu,enL I I e 1. D,.- Pa LE. E E SN a r r s
recrn0,', Gene,- I a Depner-- n.,, on' n
Qor le er, e iulo de lrno 41 1 L,: Id# .. ,, ,,' u .. , te
foa ter.n. s a, ... C ....... I.. nl Derpnia. n Cerair. GalleL.. 'Mencid a Ia Ju erniud Ain" ,"a a:-nrr,
pia, ael r a -,er iirano a Li p' cn o c da pcr 2 peo r a Ia l a ls de Lio Fan.:, N B %a nI-.l, anna, a C-nr -, L., ... I I ..-11-..,. i ......... non Cu stand a toa cito Crunaselmac 6 r la Ins lat a opBotoa un on 1948. latin oonhnna SkaNu lann, k ny
Iaan,.aaaadana .nr.a.l..lao.dfn, no.p aia,. aa an aa Nn alna ,", O. iaaa. ,.'. .a, ,, .hn -,,, a ,6 ,,a r.. an n,, ,l ann Bonnair rnn d a on Banotoniaano Ta nont ol
ninat PnaIl, 4n fi a aaa.Kh .3aaa n, a. 8n a an
." a ; ' E -,. -.c.
Lam i i Lc l a. .u.. "e,' nti, -l l .. aaa, .n.,.-,,.,.., a ,3 1 : 1 31 X. oSALVATORn nnom .ne. It"
11 11P13 II ,3Cricsa t Dnod 1t- IA). v-
),l-e~. r i.,3f ,.i... )::., a ac .L, n lt. ...ni in....-a ..... .a i na-,,:,, ~. l~ an. anaacic .,.nn ,T a... . ,'. .,- I.. .a ,. "m r'aL)t ,tpm rf
011n1 ll, .n.. .T
-,r -, .- .. 1e .... ....... 51 nnn I .on u-


a ~~~~~~~ ~~d nBa.. a,. pIan raia nnbntnn nn n'n
d It ... . . .: -, ,,. an . P.,1,., .. i .( n a I ..
. Ir. ". .. ... .. . . ...l~ n ,P d . R H 11
I.4.. 2 "i .. j :''_1. ,,,f :1,- cl .. ... .... .... .. .. .. .. .. . .. . . .. 3 .. .. L- I !d 1.... .. ... .
~~ ..] ., a. -. I-.lo I* nrpl m C. lm, ,-1
`3,. 1.e D I I fit",. .,. t la .i a. r,,-, Ir ,,, -V,,,, I de.... 'I r'.I .'".". 'a.''' do .. .i i, iI, }tIa,,i 10ad b 11v l, D~ a ,, p~
w in e,= -'. ,_1 .. ..,.,'. .... .. ..l
;= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~T ... .. .:; .... .....?! :::: ...... ........
.-n- n ga To n Oarai~j :.,c
C . .. ." ,

DOLOR
r~oa= i ,a-,-n......i a.'" o.n.....""...o.a a'., ,. .... ... anraotaon noanaa
a.0e p r A i e e i]}.:;;:'{:i "...." :', a: a,' ': .... ...... ........a. . .... . a .......... n...a...n. . n n.. .. annani oaO. ao
a3- .. n ,n n .n,, non ........ ,. .. o ..o.nnn .. ....... n. 0 S.',- ta.n '."ttnnn ',nno


B EIE A a: ~n nn ]:a;:n a n : a, ta a a an a. a1 n: ... ..... ;.. .,.... . .n..n .. n...*n.n~a. nn. . a .:i'= ,= n .o n ...... .. :... a .. .. ... n.. ... n. a
..n ,-,-., o. .... a "al .n.a ... a .-" -: ,, ,. a naansdahanaatnn n ,. a I . n o "
aLtR a .........oo a... an. . .. n .... I
a ...... .. . ... j, n . '.00.. t a a a 1: F. -. . ... ...... ... .... .a. ... . 1.n.. ..


en.ua to em.e e. an ... ... n a a a a ao an... ....a ... .. no . inn a .... "n ...n.n ....... aaia ta. bia nn,, aat . .. . .:nnn ....... a a a a a a ~ a... n 'a n. a',,i. n..n n'.
noa- , '., -' ' ).. g .., ,.:.r c.. nai)a a.... ra ino ardah ta-lSon -a a.n nn-.- o-, .. a"" a.. nT "onan n rn annq '~ n
-"-'"da a~ ~a . . . . . . .... . .-r.. . ... . ... . .."a T .. .. -.. .... ..m Y. .Yo . . an .. .. .:. . '. . . ..... . .. ro ,..... :?.. .
uant0 c" .. . . . ..... .... . -.. 3- a. i nn . alo e- r, ..n a- .... '
aroc a ....ouaoado caaan a-n a n.,aa,\~a n nnra-,ipan,,,, aU S,, a, i n
1aa0. IF.l '.a" ,.. nro n narn o qu hsn oa

n.. .' I, : -: : .. ,.. ...:..."" -' : *.. a--nV.--- T-O Uo .......... .... .. roa ..........
L~e r- A, Tao Ba nan' nnd d'B o Y _


..aaor acaaa ob ondomr ci o1f,-iaa. --" ... a- 1 a aldea Portador"e= a.tpodep~tpu su ~ hmo
Pa. _IaaeK.-.aii n tnannaino h eirsonnn
1aaic a. -1an,
au 3cab lera -3 F- I i.I q- T ntIAis Suiusa is Isaac a rlii. nc7 Pl-; n a
million oi pacidassijn '
a.. t I -os de Stari Classn
....I. .., U C e
D O L OR rnmnrrnr '., 1r- 1,, p
a ainnnn-r 1wl rn11- n- P-
-~iblrq audi A *nL.0 ~aqaa a
1. ~ ~ ~ ~ I batra an, V7 narl Ftrt ira-l
D A A A ... I, i
e n: un t . .. .. . . . i f;', : i, L ; : .; .: ." ;: ".. ; ;. L .. I .
an.,ii alrbln cadmaan-pn
c.. ... . . .. . ... . "in a.. ..... .. ..... .. .. .... ......... 1,PI-I.
l] i -,n J, i : ,,- er ncitani6
3 ~ ~ ~ d riaanl ia pa aapr -


p.a hi InSt, C a ctan "'enos e e
Ilk 1l1l Itel=e .... r,.. ........... an ...... se .....VG- 1. ,,, ~mentod uap-

,.lar .-.aip-ton.. ..al nine.. too'neiduotCaide todade .re
,iii q c :n vn- ci A f :. 3 = .. . .. .. M a o .. .. .o q., ,'t bl f_. ,1 -o d -xi .. txnt.

.. ''n'a' ",. ,. ,' ... ...n n n, ar caV l;I...uo un'te
DE NUEVO :~notaneiariaar dn Solute douetoctldadon p


.In,,c ,;7".'''i" .. :' ": ":f "' ..... i o e cedeot es d
ala a'Iriirlr I, T pn a ,1,a a hal 'i,,0,EN C BA.. .....-. -.'> L ,- a.. l .., 3 oaanradaz d nalap aan~A *a-
d ~ ~~ -- _:l --,al -1, -d I: I .. -, ,;, o c n ttu d o
acneibl aimci San Qt~a ri patyoa A Goral
Pd C~ :T,. -',., r I '.,: ,-.rb de;a..u esl6o, Prop ....... r,- In r!. ,
I. -. Ur.r, ,r jri ri,,c- ,r "l , ato o e sr


..... .. ....... ........" .. . ia t p. sina o or le a enu o 1 w re
Bch i r -n ocU.ciale ale M r6n
.... ,-,., ,..- .. ... .. mpo.. rada nu e... eg pIuers
C.ana l..ooa. all NCHII Sap
11Unr Snian ist niadiadl aniaI= . .. I' "' n pi n ot a inn aU m SIPEncGIE
I,. na arana do, ad,4.21 ac ,.. ier u -r

Tilol U aaaaaio acir ralac ii. a ia laa

I -. ,C opa t rnean c' Ygolf
::~~~~~~~~~~a C.i'?:L''i%, :- ...- e...... de ",I
a, n. ae in,-,.. ... .

de 24iIfUIDOE.ucn
ANDLUIT Siip A e ndutia'do
i ..... ,,. .... )-. ,-au ..... ... ,. p stron car. A.. O A A O

Al~fl~li vi 107 .0 ats Poe de7 Isa a nia e
NA dAN Aosiud no 1.aF
,.., HAa na Ca ubar a no ru a T a. c lAlono. a Io ,
a 1 ." 1 .. ... b de CC' aqe
".1 R"r. 'rpbid .. "RI. "suez *' "uti /- de... toda i
..~ ~ ~~ ~~~~F. '.,;!:.:', .: ...... ., Iuc deMa...
..... ~~~~~ ~ c ... ....... ..... Pen .... ustedpraavraiga

D E, N U V ;f.~d 0 .7ru t d e- es.a ,a i a p re-.:~~ i I , ~ .. d a
-7-e 1?e- 1,- , ., n tna :m ......, Al 1 ,e en es .' l 1
{_'onlln~lto no in :.-,~,al ot. sfon soIiict,s ii a dE FIN-
1.0 ', a a.-e o sh a once ysisa de 1 l L
.... i: ..bot .s Elii, HOY ,..., o,
EN (UB "U.A c 8ii,& 1l Illl I,',,h j .l, 1.~l ,l I'.ctI .. . h 'HA|&NA|-r 31 11" patron Dr. Aurer..l.'
II| =Io t..-. .. ,,.'..2. ...: RI go. ru me~g te T l onsr.* : V -L" S
.. ..~a o... 9:,..,.,. :,. ..,: :,.. .,._. :.: .. --

Pi ina 22


MI Oi DE LA MtRINA.-Marleg. 26 de Junio de 1B51


Catolicismo


Adtualidad Catlia La sociacin(e Ca6licas Cubanas dcelobustosI_- ,

11 A dduClidMd l dt 'e pdav d1 -'1-FIi
F.r'Juan loti de Carlos Manuel de Gspedes v de Carlos Finla
-La Encicl~ca sabre Ils t isiones -- ._ .- -- .. .
gucondoa pareo del grano documents 1o I t_' Dli-I I l I definde CLurlonen :..
-Acc,on tColco ya Misionego..o.o.
,:. ,, I t I 0attI t o t l I.h [h r h, tl uhlr el ialecitcniicc La Milaogrt. sa1 -.
tN~~ ...... ". .ir. I tj I 14i ,,14 tctctte I s I a Ia iccEic e l I .uu -c
'. .o ,, ..... '% ....... :,. .. ".3 - .r., j .. .i ...t. .. .. ... t d....e tt, ooi ... .. .. s..... ... .. ,la o st RI .- ,,: ,,, ..
... . I", .4 .. 1. ,. : '. .. L ; .. ,..I. . .. . .... I -, .--_.. .. ...I I .1. 11 -,.... ... .--,- -i
i. a. .. ..... 1 i-.1 . it - Tur. ..." ..- .1' 1 L . '1 .. II.. i ..-.. .' ...1. 0, .:j r:. a i. .P C,..I Carro y TulipfinL A laS. 5 Lr, mr.r.. 1 l~. L6"?L, .
:.. . . . .. .. .. . ....... ';-':,,'", ', I';:.'. --' -. ''.- t, i e [a tarde serA ]a funci6n l ,-. r r,,eca-.. .i o ft,, I- ... c r. I
- 5 , -, T...ce..A. -.L L'c, . c c' I Ot
I I .., ,,:,FT.. .....- .... -,,'l ..O."t, h 1. ,.a C. L ..- .A -." ucaristi a, con rosario, ben- ra e o l da trei nta del detu l cerc-o
.1 P... [ .. "r .'' ......1 . ,I -. ., .. _-. -''1 dcli 6n reserva, aal6n ,de Santo" Run ~ex, a i1.,2 -,.
11..... .-... .."... .i ..: i -. ., r- .... ,''La ,+l .. ....3 : .I- C ., ,,_1 d11 te 1. ... hr. FA Proratt, +, e .it-` ..
.{, u;3,( .I .i i- 1 '.- i .. 3- .l: ,_' -.. r, : .:. : -,, 1 I l... .I I, %i,1 I -..[ . 1"1 --A l s'ni e. i i-eh e r I 3, II:-, d o R~
:... I . . 1 lw .- ., 1. 1. 1: !,, ... ..... ..'',,.,: : .
1.tj-O ci .. .,ci.. .yI I'ccc, r.c.c-.. :c,, ,.. :.tI :.... ,. I .: ,, ..d .. .. ...., I:
'j .. .. ...".. .... ,.- 3. .-.. .. .... I ? . ,- is A F .....ic. .i cc." to,.: .. ..c ..1d t ,:.-. . ice S d.o
'... ... ... . .. . ereg ro.c iunt n, t, li c
I.. , I li.. .'.1'..". I.. .- ccla .cc I.
,1- .. .- ..I.. . .... .t2,,-rO EN.LAA-,CDE1C,4T'"IQLIC"'. ,,,'., I- ,,, .
:, ;1:l~ . ... .... 1 :,, ,.... .. l-, "A '" ,I.,, '.,'?.. .. c C r, ,,,,..-... ... , ,, ,61,--E : leu, e -. IS,-

.. ,, ,I .- . r -- -IIr gri116 n,. *
I .. .I .I ... .. .... ...t.o to. ."" "o ... ..d-.. '.t." Yo c..I.cF. ".cc,'cIc c,_- ..'.If -l. 1-oIdoo .... .... ...........o.. .I--La Ol o odtt ,,o'o, .
... . ....I...... r...... .o. .Attict'.. .,MC Ic .ENo.,cc .1 tSO1. DE c oTo LIc A coo do c o
, ....... ..,. ,'. ,, ,,.I , ,,... ...-,,.i.. . .. .. .-,,. I I. . ..` 'I Cr"'oei-o
.... ...... . .. .. ,-.. .C -,., r n... I.a, ..,,.de Reg'r...........a......... ...l. d Cokt611AI'e h rd.
I .. . -I '." '1.o-Te In3. Iq eeI ..."' o o D o. F id e l 'C c c o oi-E ,A;- .m n n`d p
... .. "."1. ,.,"... "1-. .. L . . :j. ,', ',,,r .. IO r L C. -', e ,?. 1 ; i- L ,,I .... ..-:- ,- .. ... I I L - ,-A i e I Ap D I i,. ,,, a I I, +. ,, rt "La r ~ S p e l t i ( a l J a I f . d e M ~ o p r le r .e ~ m e d l l l l
oclcchlcccc do dc.;yot,-cc.,.":
c I d. ,: . . c c c li . . . . .e ci. ....".iI. S.. ..Le-.- :icrdIr, -t e cd o ct or o e c dc i ,e o p ee". . . ", '.
, ... .,.1. .'"' .. ... ...... . ," : '. ..".... I, ''.'.". 1:"., .l: .'. ..''."" ..'-'";" .'-.'.... ..',1"...."+........ .- lTJ.-1 r,: ,.-,,.at a m,../1:: I, -,, ,:'rg~ ACh;,tipio E A SI DIC OLCS U LA
.. ., -_: ,- .:., .1..I r I '. v r cecte..lo I ..dr.odo -l11colom;ccillas~ .-ca Is flat"del[- '. .c
.tcdcccc Xc..I ',I .cI c ..N, 1.e '.II.'..". o1.. ,-.or! :,-,j.P'; oi,,'.-. ' :e- .. 1
.. I .. . a .. .. ..:.. I -. .J...: ..... -- ... -" : L, s .... ti"+'" % i' " ':' Ill. c& el"d-.I .I.. tie ,I-- du ci coo d.cIS c c-c6.- y cA cda o

ic. .cddI .c ...... . :. ...:. ....c..c.t ....i-.r ..-0.. ...... .J ,.- .- ..... .,:,rI,-, a:..- '.:cc... .. . :.c:. ...... I.c, e'c n..i.. .. nclc e pod etoc de ccl dcor n liSc e c o i end "lc t ie co o-
II .' .L -r . l i'i I a i ii -"- : "I " 1 e I 1 I . . .. I... ,, ,,VO ad eeIns- fi" . ,
-- ,' I '-- .-- 1. .- I "j. -C1... .. r .I.. .. ,- "- `.... .-.. .. ,-. .. -- .. ........ I,',. -, 1., ,xi .-'ti.: 'l-s-"-1 H" id' -a a 'In.q e se ltae 1050 fren ened a v m ta I e e o l-
I. . ..... C.. . .I , C. "m--:. I"'I- m La i-1 J r I -7" E, -h ,...:. -- :.i ,,-;, ', ii h,,i~,e~ I .- ..,, l... I I. I -, c .r.1 r,- ,,,,...1 v.. .. eloiu lleny eto r-.-, ..i.. ..... ".i. I.t.c......... ,- ..r ...... .. .. . ..a"..O ....... .0 tceocdcd.. ... .. . .. ,,-n"C.. ...". ... .....t.ie cM "nt n i ct- eo s e ri .....
..-: _. , I I, I, ,, ,, i. .. .,j .. l, I --I I ...... Cl . I ..I..." 1, .F'u :. t . .' "1 I-. 1 I" c-.l.., ic, ot, too,-. ...l .. h '' ' r en ; tent cuatrdne oc o ol iorc c e ded elcccc-c t i . ... o, -c .Fo I d"'g
-. 0 it am er. F ab 'm ".e:," ','.... ......J.- O.... s. :I' ,ii : I, Fr, '- ,' t en c c en e l u e e a l e prc upy c' T" "d c ,

-tott lodn' eo a r, , ioc ic ,, ,. . . .. 7 ; cc --t... ccecdeii o1 ooe8_ C : .eccc I I.zc "ci-eo. ,1,t,,V,' .'r,' a m na qe dse hc gn -- ooiocp doeoccin
,,-clcdccctclaccdeLact eceo ccln e' o . .c ... ..eo ieodcL....oodo1 i ... .. ce li o crc oocpc ..c. o, , t. . .. .. ...c ~ ,
I ,. ,S. 0c-.l.icc.- .. :-d r I! h. jc- cliccoa I roil.


-. '' ".11co I- .e..c.c.c.ycdo- ,cII. I P% c c'....:-, fe-.c I... .. aeo "o ngZ ne c -cc. r. ,",,' 3tc'c "c lcc... .cro"'"1cci'c"coi."o.. ..e--- -,oL". ..---"--elucaICIitejneea-
.,, - hJ I -lt i g Cci c.c l Icc '.-. cs l ,,. --. .1l ,., do" ccic- cco.c-.:I . 1... ._ ...1, I, " ,r a -. -fos
",' ... . ... . ... .. ... ......... ., .o I ... .. ..- .1- ,,'l. .,"r ', 3 ...- ._ 1 -, '" ._ -. :... . .. .. -.m. It -Io r e p .T I. .. .. ... ... ...- P ..... . 'i I, .. . ?, .tlee e q p o i d .. .. et u s pua e rl
[_ .-- ... I. ..-,- .. .. :-,-., I. ; : I : j A 1-,,.; .. F-: ., 4 1 ,I- .,_V. ,, "':C. I_-. 1 ;. Frg+ 1,.:;c;rmj0u. 1:,.F:. j.. -L :, I II.nit,!l ,0I.- Isr, lideIi to .:T. ;".. -r.:e~Io n r~imo eoy eioaFradz
..~ ~~~~~~~~~~~~ d. ,-, , . ,, ,,1( e 'g o e eon a u a n pe u fa , .,, h,,-,, Adepu hp o i -,. .- l i ,- j:- ,- C.Jm ,. I ,-- c,,- ": ". ... ,:.m-,. .. . ts u a,.-, ,.., .,,, ,,. ,.
... .. ....... ames .d I s .y:La.eig 3c tan uq c~. . 1.n a ec te. e _-... .. a t.Ia 'La- In irnacmmu. m. ... l _--,,ade or an h z: 1 t sed m r m te e te t yr

c c... I1,,,,1.. .,,, ',. cL diApooc d.a Aqui ea Pricdc --c,-,; ; ," qu1- n-c d- c ________1:.._.._._--0. ,-- lb.. ...I- ---sde.. .cidc... ............ci --- dccn-gccdcc do i.c dcstintcc inves-.
c c .... .c ccr.cl.,ooa :o-c Oct cc "pa `rosc prcliec doe t''to' cc. O I" c na .cS 'c'ccccclon iracccicacdao. Nc cliolton
.. ccpcc.ic c it .. cccccca e cc;pldolcd-togenti1es - .. . I`..-,, s eccoen c a o do iciccc m hccoc e ra-t ceec cc acevecc a aHatie].a -
..c. .c.c. .t. o p .1.i .o ? .. ..co -c- cci -do eccectiotic cccceeccistI -ca .ccct-o.c, .e1.)t. (oo
,I t ,n o \ n .. . CI., --. ... .I .' ., Iue ..po;! df..:nt.esto por .en esa L' -'n, tn xiite unelacto

rec.1o .cia c p l iocie-- .- c. ,c'..: ,-. c-cc --,cLc,-c,,lo ccl-c .,c,.,'ccI.
ecedeccicCoccioccdlctcdcc I. o. ,-.,t c j. .- c-i.. v - -cr:- I. 1.-.ii L --. c.oco do .0.. .cc.. eco- ParIco Ic Dr.pc iecccol ifi s Carr eto c-c-I .. ic.ci cclcct I ccI .I ... oc.i c . ce r cl.e.c pcce.,'ro'Io c, do. "..cz %1...c.t...ccIco_...-c. ..t.Ii: do.e-.ccoIcd" icelocoi.i..od
,;I- L.- .... .... . ... ...t c, i ,-.-.,'", , ". -'E cc ,cc cd cc. ... c. c. ccsu tl. d
. . .. . . .p. .. , ; h + e o p e o q.. .. .. . .... ': 1 .-. R i.-. .I. . ..,.. .." .. T. f .:"-"m'" .J Ir'gw.:n I ........I rI f. .m. C'_.hL.. ... ,. ti s"lorN? 10..,.* I.fd oti nIi. .... ...Jo te d esall

tcd ,concc, 1 ,..e. I- a.IIs.. ,-s-s-- -,coni l gccd rt.iid ili. hir -cg,, ice p'.ccI c di. ic E...hidIc. tI "- ; O - -m, '".".. "c c "ic,,' ot c iu p .,ci c a "c.Ice.
'i -liio. d. tII ed.li. I..d o I .l Epot c r. geilid .nt ,(1 . ic ,, -,.1ioct .,I cci-,c...c..c d c..c ccicb cn ccc.cdrtict.. en!tlc h cit tcceccc., -, ,lcco ",clcc--l ccdtccd-

coiaccclde icn#trbeni ntrclcdo s icc-c o c clci nt ylcoidoi lcicccccadcuccc icccl:cic coi.ctcdoE E O -ccassd c sa pc niiacc s dompoi lnccico .,,loccttocc cctce
;i,~ ~ 'i: -0101-1i';11..,, .s.os eu o ho brs sin r.." s 1 s :; ... Fr a lu d J .rrd. ,-,4 i ,-rf i P.1 ,' a d sUr1n nt rr a (l cdu
1., .:. . .. .. .. . ,,.... .... ,,. `dr,,,,dWP. n 0 I d .: d ,fo. d.. .: -1 %. I. .-1-11--- art C-1 .. ''." -,' a; ondoe r -.. . no nit+ d


*l c icc.cciI..tcc l.-i. id ccc i cr: oItdc-cc s ,c.- cccc.ycclcc prestcccci dc naice. po rI ,. i n a a u u ccorictcat detc ciu dosobe at -- c nervce ccc..tc-e e- ,c ri-,
, ilciccic.i. cl ic ct- d cla i a d n, ,lce e]c acdccic o acchlcc c o p or t. d t ccc ccccc va tIceio e, y Ic;iccoc-liccc tooI ~cccIcz-.--c..do IC- .I .. 1 ccI...
c-o I c --c ct ccccccecco cy cc_.do cci c,_- itPccice tocicolo ccc c ilccc l cc ccr iccic do" cc cccdrc, . ,cc,; r.
?;1 ~ ~ ~ -i I..mrnl( o r'la~ 1 yscru iutminpr!n 'nal m yls ricaloaind a lan. J O S E B A D L L -. n T R A .......- :......." ..;;, .a c los....qe d...........yt...cccscdciacc, ccle ~ adb ),dr c ptceudccccd ics'prel arccccicc lcc- tcido cygrclacctc.ac' l ccchctctresncn o y s pccc ted ncpc t-i tceoo cdere- litctccc i1,1 ,,rlcoichtpccdo
.ic. c ic"lid1 .. .. ,ccpcieiIocic cccr l cn o pc,, eu coo.i bit s cel cccrcdca. tl-.oo..plIc, ",cion cHc c Tcc7hultc lCocccocsolvocccopcobema, oc s rcec pdececaoace to c t -d c csli..
... H ncyiba o I 1 l+O- Ih. i c1e idIs dec.,cde omge. lidcec- ac cnzc o c an d6-o cc LeconIoc iuCoreococcedo- Oct, toice c..c dethIPM- rdcccc ol]c n drl de Am r eP eJ- perti. E.nS-1ctt rto puts, Repesa Lo.r ea- tz nnodincgan eotd e
A l c Iccccc cc lcccc t. oc,, v 1mLra uC,:regn tu, c -Id e cccio-p- n -_._ Lur t ) Nlio qe dcccr v do cit Ctap r F disD p v es".cc a dtienncha toa .dor orot-
ci .t l I n,. :I.e cccccc i cicc-cl.raz oi yF ect. Amp0 --- ,' -:c. pue los un ncc c ot" po spriocl otdraaecdoodo c o dluo dtel t rc ac m ent e i c- ce crlmice dol po do u 0
icop~ic-ci ciccccic ccc. :.- r 1 .ilitcei cccc Ciciitoi ceecd- i ecocd. pc ccdt onO tol ooitt. odot doOoltc _t c, CottcNotooCitt.d.t'I:.-. cti Olic-r T..,co [ se~edo 00a10 pc ccicc c li edc .1cii- l Cc I. Res tes ccot cctdc
. .. I.. .i :[,, [+, .1 -1 .... ... I ml lz I I 1 0 . Z . .t 1 ... I ': .... J... .. F r.... -14:.. :.-...... d S n t Is.. . .g.. . d . -I r iz.. 'II-... O. .tIna Id.... . i t d s [. . . r a ]. . m . .. . I. .n . .lr m ~ ~i L e I... ...1 I., 1.,- .. t a "
.. ph.ll tlce ,c booc un c t [ co c--cc- n c. an. I.!. In C A ooId fe odotum ic4 Ao.-o c. Aentocr.odo Be doez c Ma nooo Qopara ocec d e tods doaF lt.., lc. o-_ I: cIcn a. cP l-r e n aee c c c ditedoonlcy,

cc +llrla+,[ ,,~ ,; cccceis n en Icrltclnno hicdoc loc l c,, ,icc cy cecSanccucc cX en c l ooCem cintelotde toc~,toaro# te araeepo rccc 'oc d~oolttdlciPoe Gcedocc nscdttc e.dc.oi0 coi cc" 'oeco cccco Cco
c .:ccc dc- .I ic icc h e ictccc. ciccc cc- cedt e p- cc. cfc-cc-lIc-c-1-- pocceccot I- 3Co,,~dofiol -ttoo toodr c .) 0Do". Voto 1tto 11Yind 1oc c Ottleco- .p --t...:to 1otto Co I ,1-- I ..Il.. f o:t cc icc.,dcdc ...d.... . :..cecccctcoc
..' a ldl" ., p Int- .. .,,S ias nt y- a- "bn ,-2. de ,]U.l -- .7.itdeJ.1 S11i. i CL RS FENA NDez: ustln a- ela mterl i a Eu .den bcra-
. p,,les tie l usy .I.relgio hcr-," o a .... bac.oat.--"iecent r,,ata t..menei ].4-a- , t. -d.
r. .. . 1 1 i .. ( Pei,4 r Sin Apoblo, Udia Aur la, Pi sch l- -ir;1Ol lts I[JDtS Pn Is i' r ca Gum*viu) dquadmul a .1 -t .3, ... .. Bertr"n.v--d. dI de h .J.. BI de .c r. ua. -. os. 1-_'- I eda. y dari e q ed.i-rn d. t e ay dor nega tive b ade 1. d plnas n e,-
HAAnt;nlo o delhnAa ele onAnt Ap de Btde h- gentiles, y ,-.l d ,d..Gu i. r .na Gu I carmentaclan -lyia ye ote'mprenseaha t ,--yo me ,a-,aericenae. dvmrde hoy
Fmocac"i Irn 11inr a s xrah ,in i, m, -De d r t cein F \'on Islasenp e.a n Tradr ...,,,,.-p-,, ,,. -,,,,-. ...... .. .,o,-, i,,d rji r R b r Its leuza G m e u m; r o u l; ee Gu i d ega o naco er de ]omaimf e ntoPu,. a s icr venc. i .r ie instroLin factro


i, c ,l .h cdir Oocnc'Ono"h.l .. .r Pinl o cci e iodcnu ecr tod ccar.,ctioncra &an Fitsoo cn rotd ti es-clo jo c.c .V e ".y.olo r ll ..n.brIn .,.de e rp c c -icnqua i Pecccci Sepcico doe Cnle
let~ l~.( la i I ld lal Js, n lp A h .itr ;h llb l ats y m pae, n!, 4Le r -IC das part. 1 .: uPe.I e mI o per %sonal,, , I,,T,, ,, : I 1,- -; , n' .,i- I za m yr vra o u e ntie
i l e d o t tdHt;t "cc c e c c h o C c cic bIoc c e e e o o c c o p c c c c c l i c

ocniinicudt ccdcr..lqcc ro n cc clotto d oec- i itdIccai ccpdeento de ccctoa t ge to doepiahctao dc ccdnacgde .. cidc Fc C-u e ongla s io es, to p- t dooto. o

ccclll ]t#Ht{ l aci~n, irl d la lcceectic clo pcoc Edcd- C todlocwo talo o c occict nu clo- 1 ~ hl ,a #e $ co"' oloo. cec dscu l o P eclmaatSpcedrior 00 Gi
lll rn ena cor is aco- de Icne dtrrcc l ntc Ci dic ec l lotarecto cchdcic ola r icccccn do uecosI ctlue, c, Co.occ.ccoptl,: : rad Meecay ciot.e oct ccc tobla
,ne u" H ,no"". ,IasHn, p ued comam it.har n ,en Irto --rem -o, -ee p eron durane la- ,.e la.ieic., c C A le Sc ploc a d
ctc ,ici ,V di- ic.iccecih t. I cc .. en-itcct ccceno cIvanguar elcyl os re- ccd ct tteda cco occa.es remo tilt., I v er uncz n -ve te otio-cc d oe a dict-li doOli.p c c-le oe]
a, -OS denh. acadM t l Iea;.y al teanos y hi I setionie o de un .IccctdI.tia nv cs Soc [clleresdeo dlsit co eo brau
ma" d lrto r, Vd,a' h n n stuiort ,,In n 'p ..... r pcl t ....... ... ..... .. .. .. er mo cta l n ta le u tr s ,o ser, ni n ar ~r'. 'J ., .. I l; Plblea .En Ito ongoi- 91"la d cincip Fcc-cI .,ccitt.;c.ccc-.c I scountcuieos c-ib e ciactreccspccot os e PHocccl c. sime deal deIFo.lcc .0-7-'-. Gc -erh.orotd o n.] asdcl Ccccc itnton u, cc dctt cca,. c
ILIdI ... c 5I N.. Ni doIt... cii.. ctc.. -.... .... .. . ... i c ....... cecdc de poccoote c colic- s!i l -.. . 0.- iIcca(3 .Ec -i entdc dcc iccccr-cscciceto.c. P Dccec..-. .- ,..... e:. e n io c ec tipcetlto btt t e-
Ia ;,,d,.c u 1. ... I. ; . . ... ... .....[a Il dea s b tlo o n a or st z *yHo , p litg ud. ..ar . , r. 1114 1 m. r .I ..-- I, I 1... ........e "ob em a m b s
. El bi'l. de Ia activdarl w n. rti el Ept l~/vange tlnic; 'ch lb plarnIRx- menteenl e s tVSA egid te ,yIal d oe -,.. e s erri i ets Heece acoes a er iat e nnc
no onan, y E SocAo0il.. ,,ecea pcb cc, eapercecn& n-leum isicitpe iIimcnen
d,.w -, y r,,, qe a ,,,,,stiacue iu"abe a n ,ud,,-rc faaintels la.,c, n ,,~ i n
In, go ,ia ilhlnn ncatie Ia i i. a...i. 1..u .... -cl-.Mlii le .i iITI"1 s brs cna- .J O E A E L E T A Nyntua.E ist-; caes lo& i lsarb a .co nin-o sn


. ..... ............ .. . . . .. .. ....... .. .. .. ... . .. . ..I"; .".-I o

- - -on ... ..... I .... i,-0...c l-,I -icc ,l,,,I r c 0,1. -1 0,i-.-.nsPiaticMLCAuA. i-- - e. -
It pr o c;i c tpl d- LA-. i,.,SOSClRA,. a, r' "re -ECitt i-.'.,:s .I I, ,. a .]+:.1."
..5-. ....... uufiua Blanch
o elccpc- mHi dndimaj ro prosper.. . ,, ..d41ii .i ir,... 11 ..'n-taO1t'I'tr''_,.L a. 1uer'sI
d 4,.,iJOSE BADELL BERTRAN I ....ues
Nccta eea iita l e o .1. ..ccc,,,,ce.ce,,,,rcI... .ID..M U LL.L n.:s,-,, .i n n n n aaoin,..,-a o I=.otdofm., ,.cft,odto ha"cs... ocusT1 hiLa .

ccddiceecccctcc ..ccc- c,:ccii ,- ic c,-,ctcoCeccdci-cd
c' ic. . . ...cc L ,ee c .ecd.. ,l i- Icc'-c."l c,.. ...c.. ...c....' ... ....c..,
,nI i-o P -c-.c cc......c ,, ta,".. .c..... . .., .... .,..... .. ...el ,,c d iMrON.cc.-... ...t. ,cy. ..S- n,, uiOXcn.a.. D-C--r-i-t-t-r-c- -n o 1 c...+ -, -.,. --0.... c - c-cc,,i do
it ....... j ....... ....... ..................... ................. ..... ......... .......I...... I...... La ...... 2 +d Junto de 19.... ..ARA FERNANDE.... ..... I.. .......... ....de+ b a_
"E, fin I,,,o ,., +... . ,,t .... ... ... ... -.-... o C a d ..... a u o .l i... ie ca.... .... .. .. ,.. .. .. ae,.on.. ... . .. ... ... .o .. .. . .. ..... e 1... . ; ,e s- da............c..... ..c ..c .... yp... c.c. .. c. cc...e...ce -cedc I I tcoecooc--:+.c ........cl- .. ..... ot.... ........ ... .. .....cc
.c.c.d c Ih, i icdta [ ct cLnndit, loecitol cam- gt cccn eno e iod-- tle seIhablnien-c.y I ,-e ,,',', -n c.0. iccJg u .
" .1`".. .. .... -....... .. ......... .. .. t Ir .. ..... ... .... .. . .. . .. ..- ,'.'l l.;.,l.'r .. .I.. ..,J ?.. . . . . .. . . . . .,
1- In 1 ; ud i rl, irtepnd e Lin..... ..... ..... p]'AJ .... .... .. + ad c a t,pi,.- r*I a so' I eIII d. p r m da ii.lG n on ht ,eldo O M a a lO I;N raO l rm oi .G aic u rooIarui"h.............1 I- ...r . f. i," .'... .
cccl. 1:' cicccLc.-c- .ecnontcccccccdc tcliccdce.a tccociicdot M rie. dciplc ccciolin tie G rnici -ari.. Grasi mcnslc nda -udoccotoFoh -- o;:. oc, e doatdince Coo
O O lI, t ... i;... .,, ... o. 11.. 111.. ... ..... Flai 'C emeneo~ ,.. . ban, rhr-e!,o o i... .. f. ...... .......... .... ..... I- i '' : ', r," ....... 1... L 1 .... ...1 u ~ r a e .. G mi. .. ie
s d ,;l ,,~, '" ,,,, ,y,,nhr,,,od obado, "'11 I11111131 a d.. m lo cOfm ,,'- iJl, ,,, ,, ,,, .... I,,,,,,,, te1u,,; rRad F ,o lp mrut Glde Gdr D 5 PT..ld n, me fcu"ls li e=a
~~ ~~~~~~~~~~~~~~ I aud, .aLa tlea a madna b.ri .a tp.b.-pr1:.Aara1- F.,,,:. '. ..,. rSlrI-me monumentallldeAt I
O.icucctI.c ;1,, nitcd tcccce ir cc- ccccl tc ccoi~i c ptcc cy clictr~, c-lue loa uret0 ,L rni- - -_personal,__ _____.__ ____ ____ ____ ___,____.._
'Iilc o Hic mloccc d coctoccccc c cciatc ccccl cl ctI c cIcic a g F :-.3. -, c r-o M Ioc c. -r'-


c ccahnc prnnd u.c n a ,eagdo de ocEctspatief-ichi se ec tpef po derarcomlocci,, tdyo,,,oacta-tc ,I .
ceciot oa r alccd r e ndaa c c up ueclncd yerea rIotnero VuFeEeni a on stitucn tRna. r,, a de, 6nEn,,l


hide I. .cc c eicoapcIdthic, iccclocRmigic do TdcgMed ioei pcctlerecm y oecocunt- a .
ti N"ipcnd leil cc aucsca de li eo- i c c.... .... cci I t ., .... nar cl ctcficctt do le o pao oct o -
c-cc-cc.l~ ccm cacccbc dcccobitrnccccc tcccoc ocd c.chcic cctd cctccOOtccc pF C.
a tI n I..I t ie cIct cce o ci-edccdc t.oe l clostecncice c macot hico. Si lcscccn t oo 'c c
lIc % ;;iicl u"mcc lecipt iccccctcccccc -ccc ci ii' p hiar~oeoa0ltacI ot able t ccc e, scSceuilng r hju
c..c....dcc dcc li"ctVelccc[co 1,c i-ccceo d. I- - - - Ctrco*aonttniitnatF.
dccc dcccdcc;c Ic : iMccceii el-icEnccguciciec V Ciildo ci Is --I!'
ci.l pied I do :1 c ei Ir iccc cc.l- ccccccccc tctccuic -h a-h ncti oca.ui m A ma l.vrZsaa dea-c-
1nlndo, c ic DciccA M1clulti, c r'elCoro nedo itcolucnlo dlltne yo Ic oCo ,M-- -,I,-,-- - - -
Ic t25,cdicNcc'd c e cl 11c1eV -ceolt "-- {'+}1PIcic1e cc Cltiedco e d,"ic-,e." c .- .:-.-i - - - - --,- -,NA.AL.L.E.do
ictopccdcccas d ocid o l e loc dccii dcliccolccoctoccccccecedidd tO IIi iii -1.. ... ..r o-t c_. l2Wii. t... -c_. ,i-.
,t,, arl, L........ "...4 . .... . .. .o{, q... .. . '1 : d I L.- '.= =:.'.'U 'i..'I I 1.e. i" ; .';1 p. r . IT...I -L- -0 C. .DI
,,N.... ... do qta rad d d.y arrolln ,, ru ........ l tarqal eddr r.'-'. "-,' .,.:,'-"-,'.,",.'-: '.,e ie- __ __L-cZ,'._Z

". 1. ..........I{........C.............:u. ....-.... ".... .... JO S E U A U L L L BIR T R A N dci--mc too.td.t...':
doe.,ct cccd c1c c c - e- 0- c ,totcp iii i iil~~ a Icc FDoC B R A . i cc. cc, itA. oIc-hIto
o.l"dI"" to" c- o I I E c h p .c .0c. .c ocoI. ttoco: ooc- oci.. o. ,ccccttlceooctllcc i -- t; - . t P
de a111' po e c n e l n l u o .. : ,, .. . I .] ..11m." , 1., :, l :,[ i, '.." ... ", 1",:,,..r,,: ,er ,}11,q -
I cc ccccct.deo tt c.ro re lcrs o cq e el.d.e la c. .. I,., ct odc..c... ", c cc,. c. cc', -01-,,' l o:, ,- NI .ile ro .ac c d to11, I A, S, ,J
,, ..... .. v . . .. ... L,.,, . 'i... ," ... ... :... .... r.. A..... .. .. i .. ....:........ ...'.. 'l. e .... 'Ift,'.,'' Ide. mlrL d' "r%..C.......I 1 7- ?.. .. .: . +.... .IG. ..... .
S r p gtionee d, Ip re ,,,.n ..aIo e....'tr e to a.':. ., .. : . I-- .. f...- ,n raa ig nta l n s u o l ~ i i." n & 1 -. i c tl =,, ,[u q, I i,-.. iii4 I, "
rr~tc., rn lal fuiri~i qii, ,r:, I ..:.,, 'r. lt,.T_11.e,, .r, ...m"I -.,, r ,. I I 19 r 1).,,I% ... ,.:l P. a : ,,.,l o se ,-, B la n c
culec -men rlaaIglc iaenI od de ... lo.tc Iito ancpronoe omorotIo- ma tt oe l, I c ,cI, do OAcccti.y41oo.MoocoteGoont
I.. ..& .. ," ei ,r ,, l t r:, Ir,,..a .l : It. 11 L'.-,' ,raf r ei fi=er .,I '82, 6F.-re
,i,,- ,lde c p c h -,c,, t l: c-c-cc I cm h-it de a ccaecciolt c ci peficnzasdel vngliot ,c ret, ,,:ae.',cc,"_ C Mrt Acoccodo y r A o Cooo M uolk A dco'
m -,, e, c ,.c t oro ct .1 .,i - c 0..-', 'r.:" 00 4- te c "doud d co noi ",c t,,ct.' "JrftS S- o- t i"cOROt c O. d t O 0Md-tO O 0. ---- -oo.. .. "Gooiu d dot--o --
c,, ,'d t t n iooloden to do e cl pa .sc"cc:n~tc c n~re edceo p e Icopine- unt c debrIc t e" .:rloti,:-,
in coli cc led r i pe -' lic nod m.doo-c I codin .. .cdc crcIc...ysctolan tossn Occo.0.c:r,-.-, -,
-ccci. i d A. .etclIce ccc leo cci, lntccmos pile.


lida E.af0ola io B10ED LA.MARIN'.-Mares,, 26 de]anio de 19 31 .F Paigina 23

H E s'Iermoso festival' de confraternidad colectiva
En Espafia 11Hrdl )ulainoM AT-A N CER.A s-~---
,.,o,.o.rt.Stsde los aiosdel.Ayuntamientode La Esirada MPorAnoN .rqu;n". A
--+edlo -uo'toa Isl derecha . ....op1la ]

-NoM dodl -o l;..dne ohp _j,_a_-
--N a. do d -o lucionoj 'Fnlreal Ii '" S, r ii I Opina Apoderado del ,a ,, .. I . .
-Le Fied deli Lbra ip enlr. iAsturiaro ,
I,,.l. e S ++ .' ',: +.... *=; Garcia \re- c el iiaaii, .,i I 'Plllrad (4;11 ";o aii}re ........ "
EILIde N-1-111ik1A4 tlila; -I.. -..i.1. 1.
E r 7frl . q ... ..F... .f . .lE ecrelh i ,le UH m ,i .'.l,'.l..l. ,.l ,,,,,,|, ,, n ,e -A ario .
OI.p.,Wad. a n e.1,-.-.I I ,..'., -_' r/?Ia
e i '," i.C OPp'mW A adu lu- 14-,:.' SOCIEDADES ESPANOLAS 'r, I_.
jnJd .a Al . .. .. it .e d d n .Z .P irJose 7. P io I te nirl kdlieg. .. ." ''..
iI, sfalc W-.
Wa. Id pa' u..- ki.OFA,. I -,FFF.
[IF U.acIFC .. aT dd qa. 81 '0'J'a .d 4...., itr to
deD C fla FI FF on deFIIFOIde '-F' la F upar. : 1 ''F .1
,,: ,,-.. ../ -C: Y :;f' i,. -,1, ,- . ... + v:


d e Aa aAi-1 _i, .a uno r .1.,,m8pirF ,i ,.,,A.ianK..
' ii d e :~l a- er.ar.u 'a. e
d ,0ad Ill..:'-,-.].,:-FI7.....
rfu d fu x .' l. a .. . .. .. . .. .... .. . ... c........-r,.. ..... c.!I

'j._,er,,.r.,I

rai o,, e f. dFalj..
deamn oaFHll -, ,rr. 1oic.
In e + i l+ c i 1. nl _.rd Ii f h l,5-l -l,.h f m ru 3 i l..lh I . I''1'. . .... A -


,, . .. .. .... .
r ,= e 4, ..T1I Iic,. g,: "r' I
I.... ... ..... ...... ..l.,-, -,.rU(Z :; 1 .. : ..p ..- ... -.... ....e. .. 1 I- ., .., .- . . . .. . . .. .
p r-Li l "e t l J en, I ... ;a. r.,-, I.... n"r,:-.-,, 1- il :l' ;' lln : ,,', ',- : -" .j ; e,- :.I: . . .. . . . .... d
," :' i '"0.'C' I' i -_, ".'I . . . ,,' -'." ,'..
.1- f.I;. . ; r G,, I .J..n....
I.... a.'!1.............a... ,:.l.... .-. ."..,...."JII,'-.,I:r.a I. --....---

:..,am,, 1 1a'C.a` '-. .H .... ". L. .li. .-"or
, kE .. j r.... ....... .. ..... ....a": l F" 'a r [,. .... . ... ......... ....
., ...,..I 2I -I ". . ",d;,',",'' ,'I ,. ."-
._ r,.,c ..r I ."r'III ,"r.3,i -ru,,..'. ,,.. ..,'.,


cio es ".a,-,'_.' *A",,Iarl 1. + C,.A,- ,-1 ic,, r..".... F,F' I -I.. . -... .. ., .- .. . .....a.....1 ..,3aIr..I ,.E j .., aAar- -I-I I .." . .. . .. 4I

. F.. .. ar......... ..... .... ,e:-UroV 4-IIIF'- -O1I" l F,..'. '.... ......4 .
......0 L 11. ..11.... -. r-.1'.,. ".. ...I F. F'F",FI., tl ..................... .....-- . ...I:. : IrFF
w ccI"rip l-a'e iiaF-ii,,I-, .,
-at.d.. . ... .. .........irtgocrl a F'IF--Fa I.F...'a 'Ca -e. ':,U,'F;''C" '' I I C, I, ",, F. F FI
'a.,al lp: 1 .. '. _-- . .I - oI- I. ,-,-r ,2 : . ,I-, ,, -rai ..b F.h u n r s a b h e
,,e-re... .i,:, ,- ,i ,. -, r.c!. G rliiGo i le en au laadQP1[ema- Ln d h a -dW I) IIIo
d e~ 11 I -, -...O -Cl e 4 Ill-: I e. I, j fl -'," I _-1 : 71 Ir I -,, ... h ':.i. In ." I. :, f I. I _-. r ...-_"- .-_' .

I' . . ........... ...I, ..... 'jFFF .F... ., F... -,, . ....: ,-F I.-I .-.k..F
C.l o ,5i ,.i- I rl a i, p li r ,, Ae 1 :1' Il, It... --i.: 3 e:"-r r'.'- -'-":I.... ...I -f- . I -
' a .. .. .. .... i c O C .. ~,C . 0 ':' ", -''." : ; + -. 1 1. 1 ,.; E:-, . -. , : ,::- ".E .- a F U m... 4 1 I a .. . I :. j.I.... ..... . . -... . .... . ..-'. A. . . . ... .. . .. .

.. -. .Fm...F.z: 1Fa WI.y:: 1 .FF... ,
r I.d.d..... .. . . .i I : ,F--,. -, ..- ,_ .... ... ... _F....F,.-. .. .... . ., II
'a" s"r.,"lcFar-le eF Ia'qCIA I`~.F0-FaIr_:.. I:a V.F- --F: 1F FF I. 1 .Fle B lIFa .FFoJ. .
- eA ; d, a Iati.n;o ', 6i 3& __;:. I": ,7.,,.. n..Im, ,.:.I,..;: !:"-,'." ,,' -.: ":,., .....-....... -._.... . ...... - a f ).Na t-d-_O-_ ..i.'.. .. ...... ... ... .. .. ....... .............. .... ... .... ..... ..... .... .....

N p aIc a. a r -- -1I ... ...I. .FF.a.A..F.'F"F'"F........... ..'.F.d ' 'Oo. .. . .-....
IlaFFMFlitiFFFiFIFF fallFIF- I I U,FIFOFF. U FF,'FFFFF*., ~ F.lF4 a
_1, , ,I o ,, ,- .r. .. ... .. ..:1j: s li- tII .... .. ".. .. .. 7- )r... :1 d ..r..:. _. ...:.. ... II-. .r. [ ... ?.. .- i o I : L b o. c_.1_ -d d I c . q . .. ... _l__.. .. ....._ .... da ... .t f T*U b d .
"... . ,F -% ndv FMFFI I- k F.:,, FIFFFFFoFF1FFF- FUF','a ..,FI, .-FFFFI IlFU a4, ('nF4-,, IFF--,FIFF dFa Iodd.II .
a d d.. F. ,,,F. ,. r ,.I-.:" , ,, u ,..j.-. : .., ,, ,- In-.] ,-JIa.,I drn F r
'"" d d~ o uI- le pll I ,"1 ,,15 1 ih '',, C ,' ,.). S o ,, : u I.,-i'. 1 h', a... .. :,.' .. -. ,,I-i, I s e a I -a , _, "n m a e e.a ; yI "- 1, 11 rI3 ,
11011 Ba L at ,, to . t- 3d -11 n Lie S r le 'Ul . ,, ,,, ,-, l -.... ' j' - -: "-; fi -e I i fca P I .- "- -'-," aI,.,a a f1bra sand".
M--"".- "I"l.... ... . . --, "l a .i .l ...arin a u
arFn.claa"edo:FIFF..1d.I.F ,,FI,....,,, h- ..... ..--'--M hI.. urs d ,cc- aI Fas u .ad d t nf a e
i, a..l..Ip). a r13 .. .. .rld .. F .l .' ...... ..." I,- .,,:. F ,: F Fr F.., F'F. 4 ,o a. F, :.. :- Fr. ...",, ..;FF, m F-
0! acI .-lJ' I, F.... '1 ICIFF"FF.F.Fr L., .F..... . :-. .Fj-. h ';i, _' . ., 'Iii ,-.. "il . .. .
d ,' c_ .._ha, 'it o"I.., .F,. r .- "FF,,,, I,-,' I'.,[F F..- ,.-. ...,, I. f _- n r r. 'F . ..F-.-'I'1'.IF .. FI. ,", 'FFIF F. '
C r le I ,,,C,,,., ,'ar, r- a, 'r i", ., '. iI .1 ... ,,,,,' F: 1 LFC L- .L'dF 'U". 1IFF -.. F. H F Fl d r.'F aou d -'r""'F: 0 ni"
.. c ...:i i. ,- lp..,a. I-F,'F F.,F.,.F F Fa.....1 .F.l.. -I... ......l4_ ,, ......-- 1 . .. ... .FI':-o..F_'- Gar...... ct .. . ,, a , .. .. ...a '.f. Ins
a"-,. . . . . . . . . . ... . . . .. ..,m I . + , .': '"" G .:.: '; i ". !i. 'IC o I R, I:,'if`. . . .. ..I .I ... " : ' 7, . : :.. .......: ;.":. '.'... ..: Ir ".. -': a ..1 . " :_ c . ...-'F...;. . . : ......I. l - ".'n.'1,t' "c t on I a-.. cr c a d -'o+ ". +- "
IE I. ic ll ,e ie i n i !C"" ,.r .-,. h', ,, U a ..,, ..-,,.,'I,,, I... . h .I. :. %..... ~ e~ -.1. I IG 1 :a ,.par ...Ir.Vi -y Le- ] .. aln 1a{"il s'tneo 3o de 'ILjt p lo n.p]. -r i c".dnc, d, ad e
,a-.-,,I r,,.,. .,-r- ,,- ,--,, c,. ,'C ,, 2 - ,on j,,2 '.,. r_- 1 , I d
tor roe ,- pc i i r'r:,4i ,'. cle I r ,, , t, ',- e ," h E '-,,...,,1 '" ". ..... .. ... -.. :' . j ...I ...." ' , -. v. -,rI, 'I' 'no' '1' '
27d.~.. E~. .. ala II

la nf aaII .I 'u r e .rF. 1Fa.".aa.-_. a I F.-', ,' '_,,,-'. ,' J,:, r e.... a te-- I r nI .......
l lad lan rai ,m, FvrF, v ,.Fr l a t r, l r =i n- ., ..' .h" , ,- , a d - '. n rd o -C o :a 1el o 'u ". : .. --"Ii u e e. t.o n t e Y e d s o u a o
a-ala"...r I,"a, iR"FF- L.3'Iaa 11.sI Ae. _;I-I FFFrreerFFFF" e srenesde,,',FF" d IFFFdFFy co Fs Faorat.aI l. F.IaFIerFuan
F F :I. . O aa .. ..F FF. .F.- -_FI. L BFn.-, ,Io, ndrt.t
1 . Rarapl- a ,I.p F .F -r..IU.lr.aa -F ..- .f rF.... . -, I...-.. . FFF-, .,--f .' y , d I- F dF 'F F FF's FFte F FFF Ft F F FF hFF I aFFt
-T___________-_-__-,_,_r_- ---. ___ __1 _. _.
I- T __ e. .I ... .. .. r .. .. m _., IS i .. . . _ .. -, -. ,- --, - -e n .. - " -o - -+*, w : -- ". -- d . .. .. -I .. a .. ... n( o
F.F-F.. .F.1 .. ....r..-,.. i i F F Fb F. F F F UoslI.-., VI. d-
.. . ..--- .. ..._F4.FI.. ..Fd s-n.IF. a, l F F. ', F
.a ~ I; ,F' FU.FAU.. .. .F:h.. .I.- ....., , .-a a h f ..h ,, -"I I dl.
C^NND & DE CFNIS Fa, RUF' .a I, -. . I a I ..".. 7,Y*- .-a d i .. .. i .. ...iIFFI.a U"F, , , ,i .. R -d
AM IEV^ ,r a r sn p rx.m ol l ... .,:,,iC, .,i,., .. iF..... i I ....I I F;1 o. I I .111. pFF ll 1, T
, I. . I ." fduld. Ird,] I FaIa naon-4I. Iti a -nrt-I- -

NAiI.FF-ES UFdCCC.N.I .r.-a,[_ .a a, ," F','I' .a'FI "'F F ,F
T r .. d ......4 d. .. ...%I, '.. C.1FF..' .'- ,, I. :., I"P '... oDFdaI' 0 0,0FF ...F.... ...F...F.. iF'F d Bl F.-pi" a' l'F F :F1
... f. E A... a.. a ...... ..... .. .. .... ........ I.... .. .... . . .... ....
.. i,, a b a, IO .] ';- tl ( ald. a- G t(, ) [. 11 i ,-,,,rd l


r, r ...a.. ....... ....... ....- ....... .'... .-T .:a., - i'a, la,,. U i 1 1" .


Dlp.l'l EL fl GFFDh." .1 h' a lI hl.F r". .:r '.',,-.,1. .I. .ll. I- L h IIII I i.. .. ..FFF tt ~ U J 6R a c le a c
Ell... n I vDIa.,qa, I a, ,1' .
lln [i l.01 1., ILll p e n ,i ,I l-..-1,h ...i tl :p, l.. ..ii i'i ii .II".. .... ..... . I .. .. . . .-.i- .I,,i , aI11 1 43 n a irs ,arino ,,11I find cisco ii,
I D. I. .....f. .. r .n.a...-I .. ...F ,. .."i-- .... ........... ..... .... . '.. .. ... ''. '.. .. .... ,-.,".. . . . . "-.! ..,--.. ....I .. . dF alF.........I-I. .... . .
IL B DaFFFFI rUU l" i""' "- ""...... P- ._. '. ... ', I e . .", ,. .,-.- .. .: ,f,,I I '- .'-- I, "
A -- I ". . .. i-,o .I'" ,,-,.-...F.:, .. I F".I- -.. ...'."


.. d... ...... ...a. r... .. F''... .... .. .. I....... .... .... ...."..... .. .. .. .. Fa c l s
on nI I -L ....m... ..I"..........- ..,.f. F..FI : IFF.F...FI.F'.IF:IFFFFF... .LoFIFdFFI,,FIF,|FFF-. ,F,-,este la 0 el'F- F T.o- .
.dtl FU.LL I 4LF .Jr.-.- T ..,... ' ..-.. n ,I.... ..- I'.F-I.IF.FF I llFF dFF1 FUF yFFF'..FLIMFF I. ',
Iii .F .Fd .. .o .. . ; . ,. .. .... ....... _. i.... . ...... a -. I.... . .. .. I.-.. *..F... -. ado.. .... .. ... IFFel n d al onFIF
11 n i . . ... .".:,-i" % .. '.:n " ", '": i I, .; ..7. .' r. :.. : j'.' 1 -. 'I I ... ..... .. ...: .. ..,. . ......... .. ... -- .I -... ...... ............ .., .. .." .- .. 1.... ........ ....... 4 3 a l lyael s a t 0 e sai 1 .. ,, 1 L '- .C' m.-,. -"." ,.'. .. [. ar I ...... .. ..... g U,' ' . b c i en.. "F
.r I.Fa-NI.- I;'.rC:F.IFFF-F '" FFF-. : ,f ', .FNF,'nF-FFFFF U'ianelo o aIFF''.jsI-l.- n ,Cdrde
b c L ^ fe 3 'im Jiq t 'a I t f r .5 e I le . I I..... A. , :.I !J ' J I I I I I I 3 1 I 0 I ,, i I ". .-., .. . It i sy d c a l d e n - d -e r : n l ~ r ,a e v e a, c o n o I I r}. e n I n s p e

rlu It 6 o I~r. r c. c .. IlI ...r. C' .:I..... 1. .ii ..I- h- I I 1" 1': I";' 'r. .'05 '--'w_ I"."]" s Ails- t i. FFFFi i a- 'FFFFFF- i FF i ,FF1 iF I o d. i n-
Faa,.,,,- ,I. ..''IFFF'FF FM- F -Fi" .. .I. iI IFFm.....: .. ..:.I .PF-IA . . I -. td n c.... . .
.. ..","Fl" F A 6. `., I '.t,,, -aideoa, l ..F-, m. CF. '' I,aF c,FF I,t ,q1FF- oitaraIF sinf F' iFF ani st' F F'de
IFFIFI -....; .f'I F..,F. j.- :cI ,:Id.1q .., e .-. F-. ., eeI. ,,'F p F 'F ,F ,Garcia
- BdaI F r,'t'.l .F'Fr I' F F'LL EG^ BE aar F'aIaI" r F. el'A' "iotoa n .[,'-Bar: : 4ec'd od' 1 : r ., ,-, Fl at-
d nFlp dal .Fl,,,,'Fdr a J ,-,l dF ..FaI7 CIPerFFI:., ', I -N.1" j'..Ia.1 ;'.."...i. .. '- ue. .aF!rIF d1 d '...& I-
d o I., l l d ,e ,' i-s... -le.'. r lie i", v. I'I ",:". I E''," ,, U '' ,, n~r ta "'t'5 -- .- a s d e A .. ,I', T : I I,- r. .- I 1.1 I .'-1" -.-- I, .- : t-- c cc I r. m ?d p q . . ."' - -"Fa.. ... Fa F'F. F . 1I. -. r -..1F..F..F.. 1 b F Fl F."I. -F1, F. a ', 'ns a -
-- ,O.IE1'. B -.I 1 .. -, FF..".....B,, I -a: .1.1 lr 11, .:. j .f: I ....1 I I . - --- :.. I_
AFIFo rFUr lFjaJ. %__ .h ,.I,,.FI..FaF:,I..II.. -1' .F'. ....U- IFFIF.....,F,,- F e F 'F FF. l s
FOn''I..'I_ a- -F- IFIa-I.: ,rrN-,-- -aar;. I,.-I'11FtFFFF I .F I FI FFUFIF IF _.FFFFFFF. I.F-UF a

... ... ..' I I'o -r- ." IFF,'"I ,F":, I :,:,,' :;F F',' F,,'F:,";".- -", n ... .---I r.. ...FdI ".. FI ... F1 F F..... ... FF... . ... ...
me0d -aFFl. r.U.q111 11 -. F- -1FF ....Fl ",a La, HobF n

n.FF"')';e. C ,l. .,i. F:I"anaFF p-1F
11 j.0 fie ..' .. a 1 .F' El-. f .... .. I , F -':;''' FI ., I.jU '- Fd, F;d ,nFIF ." ., ,, I'
Ins I a e. r'_ '-lr ~ l ) P r .~ a t : t f -ctl .a ..l I Ir o .I. ...".,. r.'_.l I .. . I ,, I. .. , 1 1 ..:.... ; : . .- . 1. I G 4 a , . 1- 1. i .- .,lo. ] i,- r e- s uII . I II -" ;'t ...: ; ,p I n d o e !o d b." : n d eil ,- a lt de 0 ,,p O n H .


F. 0 1 l- 11 L-i -g ., Q N ,ILF ,. .- . I.F'. ..a Ia aIa -F I'--F .1. I "F ''- ,, II'a
nn I. r. 11 ..a .1. f.F.r I..Irr, ,r,,,I '',..F.
C. L .- .. . .... ,'. ' ... I, : +': ..r"..:. :'A4rm a e n nc onadel 'iltoiue iuela 1 .jr..a. .. . d o e a te e
II ._ I. IIII+CI.- 'I -al~ .. ..e...... .I .... I."."',I'"' I'l. ; 1 1 II : .. --.7..... -II ..... .. .. ..............I'I,..... .. .....f..o ,o. + +, ... + .C.... ...+o ...."+ +

I`"" --.-.I.- 00.1,I I... ..... .. ....- .. I... .. .. F.F'FFIp1F
v. ...I~ ..I 'iR,1-'L -i.. ..aI -.-i1 -_.lr.%.. FF d.eF t Ia1 F IF I %',, "r,'
Ill IrI.r. IfI ,I IF-FFC'FFI IF11FLU.., .Ff . . . .- ._.L- F- .. .
^ TI" a 1 3 m i in e a r, mr I ; . .l ,, . I . ... ., r .. . .., h, l, . .. I o ,I I i , C I . L I J i ... h o pi, ,i, ni i i ii h I dIi C h .in . . p ten ldae n d n h s s e c c o .b" d ,r l+ 1 l, I I II i' ', '. 1"' -a J , ;, - , 1, +n
...ii: ..aIIOii ..iI.-cl 'Flllici. ...l Fa.i, i.t: FF p* 'ld F, Jose '' , F-
m e~~ m .,,~ ... Ill ; : '. .. C M T 5 f o .. r r r .- .,... I. ;.. 'a,'. ", f .. J .. 0' [ .... I, : I .. 1 -.. ... L .. . ". A s I ,o 'eaoe .11 .- I n "l I-, l . .. I .... -6 ,
el,'.l'O.hC, .,.I I, ..r. ,.r,%a G \ O+_r ,.r', '"',- -1,-G.spar .....,",1",.,'L,,-,-, Sp I '[,",1 7 1'""" ""-" ,r I' in ];t-t, b{P o :, or 'n' .. r e ";: d p + ,;_'__ "{tt


,CF ,d l, F, I Bl ..FF..ra.-,.,..', I ....T. ,1..Il'.,I."-m" I, ''_l.ae0 'I ,Ia a'I a ar
,.! :" ^, P -. d :.. r." ,e. ,,c. ,i" ", : f- r" ; .: ,.l, :, ,:". .[i jI m. . .. -I .: ~ ... J i.: ". I i -..1 .1 1. ... 'iH - F -.. d ,",-,r 'an . .._'' ;G- .; a Eorl. d 7 , m a a t.; 3'Z1 :, a1.


I I"' P" ,CF I .. ..uA. nFla"'a*in'W8.Na..
MI . la "l,., v I.. 'aIn.I "N a a aI':i ... a -
- - @ e e' ,4 .dr W ir i n, 1 -. ,.. .r, , .'. 1 . . ... .. i .. ,, r .. -, ,-i. i-.. I .. V .... ". ",i .t,, ,n--, t, . ... -- 5 H.,-- a ,,


1'n rL.' I 1, F B- 'I"I"I 'a.I -" '-" . I F
S LBRBDS[ 1 I,- I-, : ll i e';- I .:lq ilIJl : 1 f,: 11,l .,,- .-. .%.i.. ..i- i ". ".r ,I-,-. -- A--1,
. I, .. .I. :, I".. ii-. ... I .,.. ." .. E ., i ,.. I .i ... ,- ..i 1 . .. .. .11... .. .., 1.i .. . .i .=i- I1 1.. . .
. rt I J l . .. . ;.. a r~ . . . .u...... -. .. - u1.. ... rl. L- ; "H I I; a H I i 11 . .. _ ,i ... .... . ... I. _: ... ,. ..-'..|,-, I. ,_ . .I .1
_ -r alnp lhl e l l~a .rl .r1 [ Ia er,'_ o !,_.. .: ...r.r .. - i r ....... -., i, i ; :: v . ... -. i- m r ,, .. ... .. . ... ..


fo Tr I .C-AI .. -,..Ii. ,'Far.I..., ....0.,d 1.A. d..Ihlalld l ,
an f ii u ~ z l d e 3.- 1. lo, 11 ,i hill. I E'i c.4& 1) 1 ..'i ,C .. I .r -.: I..I F -j -.I I n .r I
lN G E'IpIO. ... z t.. ,-.. . 1III.. 7).. ....... .... ............ ........-L.. I.-Im..1-......- . .. .. ,, 1 1 ,f I .I .. O .1 ...1 ....1. no de I ... -.II oret...... ...
......0 ... IFiF -'F -8 .'.rAIF.......... .... -i- .. 1-1. '. ..-..____._-_ _II1.-_ I. .F.FF... .F.. .
--'--7Id-i dOaalaraao de'F 'aalat3 -U ef-'] oF TTO i d iI.i ; i : 77..--~' FF ,F,', r. .' F C 'U
tF .1L. ,.,a- ... %- a Inun-I 0.Ise a, i-r INC oeC .saob Bari y I r. ,- al' ''o ,.-
. Pnac id ,.turn .F FFllFF.FFFF- ch/i.r F...L.F'"01,FFi,..FI,".J1. F'F.... . '....... . .
clones d.Fc l-7,. .An.Fr1 .aI v. i .-F. I T % .-.. BjiX..; F" FF'..- .FFF.FF '',,.- -....'.F'..,. T, %.. ,- l w. -1 !n I If
. LEOA SANTABALLLF5, II ,anl. r`- I.prr,'.,.'. Irl .e,,r-Fn ,, .i..... I,.,....F-F. FF.,, F FLe on le,: ,-, ,u,,".


I -- : .1 I. Ijt, 14 I.l,[r ,, I


,7 L ... . J ...... .... .. 1


MLMa- .1- IPigina 24 D1 U%111 DE LA MARINA.-Marie.. 26 de Junio de 1931 Politica
de'Mnf-aiiiie"""Dsel xeiind-iaaCro
Chihbs dona las utilidades de su IpurtiincdinDirigentesedeli "'Desde Ia cxredicion detibara tarlosteviaae,
_. "._ t-'t (+ ~~~PRCsecundan e .no.If larlid .....Atndre. i+. +!PR A.l a M so ltn, b
PRC eenudan en o- eroiluAidei io ier del PACt dccrar6 S. Megias en Natanza.
en el cafetal Los Naranjlas a los calicultores aA ntonoo Priq 2.. "'tRfP,'OI1.fiis1" iI __Iun le.l.....I... ..
__ __,_,_'_._,_"_'__ I,,nldeAli:II Afio % eir% e ,, Cubai con eln
erunen en pin ninpueaala' '**.. o 0 r
[ m,.J,:.' I ,,, ,,, _Re ,, i ral, f aj. . fio H e i u senltldlliberal ,
lit'n/delf ,M nlt o~(s s e ',I I,', .,,,e, ,. Ialn.da H ,m a /. 'H'ciona] de III orio lnxia
-- __ -- __ __ --__ *.. 55
. . .. . ~ ~~~~re....n... n tm 0 u r.;,' '': "' ,.",, .,i,' re~ponde aIIIho,,ie,,aje" -. ;',,"Ll'b- .el ,,, Ya un m iin el doniingf
Defl ende a los campesinos. Un ejemplo a seguir.Hechos, no palabras .. .... .. ..;,r..'I.. ............ KO r. -.9 : ; ':2i1 c;... .. '5 .........


.An r. 0 ; :. Iner, lhd:r n o Ie.ren R C n, F..n .


N e rA r ,e.', , .., ... .', n a I. o. ae
OP-, ,I. PrOtra cart. 1e ONOMA oTICO i ,E DA.VI GRILLE
La m.. a",*.1. I d i N,,,-i, . .. . d t i..i -


I..-I -', ao :v P 05..'1 Nu 't .. l+',',hi EN I, r ...j.n ,-,,,, ., ioil. 1 p ., l',II .. (150Ii,0, H y ropp 2 pob ,oo o
.5.,.- 1 Pr.,b an... 10, ,p.e-.1i"ii oeeeiidepepan
sn.,horn do iali.nL
. . , , , ,. ., a CF,. R,, rs u neN nIeirt an

A PP n. P.-.odo on oid...iriill-pp iiiiirpo oi pps dp
' : 1 .. . ` l S 'l 1' + 1" "er1 6.. .. .. l . .. .. . .1.... . .. I oe c h i n ) e ,, S e lls.l
p'.o do o__________ T____ .
,- c ,, -, ,.1 ,_.. 1 . 6 t .<, F r. I r 1, w t, eM 1 . d p h r.+., e re r, + '.. . n e p r m o


de'.. " '" ...li" 1 'D iv reu'- apo eteirvipinad enle d
.'_ .. L... ... . . . . .. .. . .
I .. ".. ..- .. -L'-IUL. N... ... .. .L. .. ...f I...1. 'n.i. ... ..I.1'
"a" E_ I 11 -a-'' 3 .. .... ...a--.- 3,, a ae ," er .L _. oe I r l P j prcz c stianc
,. .h . .L.'.t..... ..i, -l0.. -Ii..".i.. I..'.o. . .

c. a, J."*.. "t" l J AT B iD RILLO P. .i i h
; . .. A e + 4- r- : '.1.-- .e L ', I + P. r ,. Er. .L 6 es u 4 ,+ J + I-
posN., I .pjI q.Pwic-P--dT!IiOiit 0.... I,,- -,' --- Inoel.. I, o d,....
P.- d.Th I IOc.Lm, t- II'adaes tm
.. e i .o.."Ii.t1.i e. .z i.e.t... i t.A iti~ o pp 0 i*,o. n0. D L p P. PR[-tDF'pI'I "LaKcranIa mrvm de loLas deA.
31. :DM'+'.01:."..- 'e r. id a ri, + tiee-. I -I ,i i,1 1 "'" ii .. [" i p...n oo Lir VIdiJ"p D,
Tonxde Iaren en'aana Clra en- c ______
I[ .Je ul~ u 11 11 ll llr~n ll llnll li ( I lcu tl el lllat i|I~n dn |d lr e I [h l~l p rl I I "I i I I" "lM IC- .. .. .l ..11.1 ,1r1 ,All-. li. it. .0111FIF -I- I + -,+ i.. -e n .d I. i aUbe~l


0100r..o a ,re un id... d..u... p ron i,I-'de. -on niP!ptaide ,.' (ERi de
.Uill O . ..r.( lJnn pvl e .*rl oll) el ~lllP u +fsrlodl Un ia . ...d mp e o e" .. . ..,reci 1Pa ho po li. . r ,....r,,.. 1. vO -
p.iSeP ..T"..A
.... ...... ', "0,, : ,7...,. I .- L1 -r-0. ..- r. l I"." r.-.,. 18 l Jl l lo LUeri:. .;. ,.+: ~~. ..... .'.......'. .,.+' ............,0I C~,P FE LO' T""i,:u"n'' ,-a,'! re Fcorr o'd..... Tony.... ji......w,f ..... Las...........V ..ia
PlPAilAL-4It1)"I.3
PO U IC, al. L I,+ 2, ',', ~o -U R ZG' ;, -r -, . .

. . . . . . . . 'Il tii. d in A n .. I i i
_7I.0 .Fi-j rldo'P1 rvil;i
,.. .,...,..,.. ..,


de....... . .B.. .o lit-.i pA-filrtd.r. Lle.,'.~F
,,1 ..- o, O,, P, ', 0-.-


A Ina eC Fc. 'IL1io Ae'e I AN lllN1
C0rIZ X l.,6..ol0Iei d Le j etu A .un
*0 ''* -*ri si Ai IT.ult rt1vsit t n ad r d u r-. R il0'.' r I. F. 'cci'i
As+ A, U. .1 f_ i-K ,. j .1 ,, --1 Ii .. a frI.. I. c.. : ,p l-:,"' ,i -/ ~ 'i : : rfr i d
Losr a nmin o e loena rnu arAof In........... .. ... 64- 10.1.. ., .... .. .....leo . o, .. .. .

-r)., A 1 ..ioa
C r,,r L 'J~ r ; + i 1 r .1 .. ..a-, .1,A a.it,.L .1-ri ,--V_, r, a l, A % -, r L ." ,crr t l ,, ,, ., n i.mor e , 6 1 i -, e n r v u
.......... T ,nv e \ a ronaI- ee ranla C la ra le 11::.+ '" :::-r3!f:; r" ................ ..
C.-c-11 .C- ,-,1,.,,.-3. .t',,I).... M,, r,,el, ,, :-I For ,in ..... e ,,,e -,1.-. .~,n r".',, --. P --ri e e l- -c l--w


O010Pa Je., J -.
.... I.P T." c .. I,-,, a F,,, ell!l c ec,..--. ac. ',', a Gl a--:, crr.+r ,_- l, rme )% I 4 I O I[ ZO IO D I
"" "', " ':.-' ",'i~ eu id.,+ e-lcad + p r~o .c I I r, -. n olF dP :, H. ,ia, F ,,.C,.. a,., .jI- ,La .., .,a -,.,,, r.-.....,, .. .,,.g.0.,.,.c .n.F. .: -.I A-"_ .
" "" I -',T, A,. -H .,d ,.an ,. e- IAL. PU BL DE..... CU BAd1.iP, Ir ..-- LFie E, de, a -" I,. -.I _r." ,.':30.' _T ,
........ + en.. ... u.no.u....h..e...t.--,. .. .U J" c .r.oSO-lif-1.'- 1. 1A a Cngr ..I -a0on n.o1oq-o-r'

Inot. ..p.rnu hoo gee e e d e-; "-". --.. "... jl .,.l ,.".. ./ ,. ,A+ .n(II ,t3i.d. loi, opt '+I+ iso+sl+pIsoi,, ds~ oalil asdsil-lul lscl o n Oh. .. Ad,: i op. Lis&. P nM
.po n n n q n.od h K. . i I-- dp--d
'"li' do""'." Lo. .hhes deh..',u,-.n-,Ite,:,-.e,-t,...,p.ooElIdeI, ,,:.-o. r,-,eeodeolde.-
1.,L~to0..o.-71 loE iR dotie ,., ,:.lI ..... ,,,,,"e.I.."pl..nj-...;ol.0.lC-,.:..,o ;r.i,,n-,,0,
dro ......eloao Id.-3doT..... . . .' r"."1:,ier e ynti
,,ooipretoo ho ojiude.co in. d ,'',desodC a. cs .. ., s o ." '
I~~~~~.A;. I e : rT- '- W .. .. a + e j r,~: .... '" ....... ...... ........ .... ..... ... "' .' ....
. . . .,'' 'L : 'y : : j . . : . o ... _. .. . c . . .1 a -i C 0 1 Z L a ,L, J, b
+,,+l . .:1.:.. % +:.-.. +.u... .11..1,- 18
I _,..:e! 5' u- &- :."w e, InCa. a, ,..r.,in,
,- ..... .. .. .. . .... u p o v c o e :, I% + ,.:;,,' ,S. I L-9- 'a.; e -, pe. pel'., I il
r. :,, r,,r ,- ,,'nr ,,_- ,.Tlao I ...%. i al ,,, ,l...
IM l :. +, i .l._-1- pe? T I ~ ~ "I 1.1 rir :af
.. . . . I: .. I-f,.j,1..c Je in..-1 III- L .. 11 I
..... ...... ... ...... . . ... . . .. . . . . :_ L ":


r.,I. i,. ., ,.,3, CIOJ -3. i. J:., r1' iiA, C.. ,:


In An ..-,--, -..-.i1 ..,


"'...I M 1 raI'
P.le

.-I I l. leir neilF
; :::,:t ".% .;.,. .,:'u ;, : ..'. . I +. .... .: ..... .++ : .,v"i," :', ... -..... ...'

As ,'f .'. .,,,-.:.'. v," I. Q? .; . .. . .. .. .

--.r r.

1- 1 Jk n. 0_-,.,K.:.. r ,I e

I.Rr .A O ll a.... ",l ...d d d u:.ca-;ci n roi t
_ll ..... ... ...... ..... ....... .. .3 H

11.1r.-r:7'r,,c -,.I -h'n;r.r(r~l de
.!,:..... .A, I. ;
I- R_ An A. ..r.. d Is rAnl .." ,A.An e n rii u.h r, B d ,. d T rr ... ., 7+,- "', ,_ l al" P:'.,. "'. ... _i ,t l ,f
.... p r nt. 'An u~ d h,I' A, c-,ar;, -.,'rc'cdPd h !Am, d1 nC A c, dT.
,. 1 i 01. ,,-,.,

I, CII ..,.Ile
e,. "T
(:I d.I d 4 .. f,. I e Io,,heedor de II ,,.lm'i C d llll li~r: .Il~l~rol~rL rill ---- ----d---gl e~l
Asococln N cloal e C~i~cl~o~spor que +uran tmsmuc~as s~lel~ r~lesinI,':,m e- L.m', ,.-, ,;c +r:t=" e 5+ "dr., mendeldgl' %rem 7 dlmU, dd llmreeeplldle rmlhAT liKIT. K,,ae s.
dsl fnd+ m nteg=un ecul= r~ulQ n lenesc=elle. Pro enve d h ceresde,., D . uncrz ia. ,o .. nor, M: ..... i.. ....
el obadoru s r~xmo 1ccdl~ "os ... : e ace ls obo anese, olx~ le .. .. "110% 1 I ln r o- [ l,'d.t fie r |Edu ',ca, i "n. Afilid [lla 'm


," -" r ~~~~~-Li d .- .r %. drl d eu~, '--


Inte'rnaion A I. i;(, DE LA MARINA.-Martes, 26 de Junto de 1951 - ... Plgina 25


-I Texts intearo del diseurso del Presidiente Trumanl 1 PretfleseARn
Actualidad Internacional ,llexIo n T el L4 e I......, T --, ', . . I Tanto Monta .-1,,I MENTOL DAVIS
Par JaI1 Moini Caps er lOA "i re 1.... '.1'm ,' .,i .Ad SergIe Cifupe se" ___.__ ,I_ ..1 I .. ......-.CC I. IE IeC
irr .,T r,I ri If ', - C- ,.,,a. i .,, ...u.'~ 11.s ,,,- ,,1 : p.i ( ', h "t , ..... ... ",1- .',-....... I .l " m \ osa n~rtp At f- -m d& -en o. Pc g. ,.l Ungluents IN |[NITO1
-Charles do Gaulle PA r, I n 0 :.-i, :,r, A ,.,' I.* .J.. .. -' .' ;7wZ'U ', j ';.. ...1 . :, I- E' d.01 -k0. h II ,n -
P rim a te d lc la rac to n pa r Aun. , l,'l. :r, 1 P ic. I," ... m.. '. ,C ..oioP. C R pi.... ., y .g o d o b le o hINo.I
--Al. i.ia. EspeAe, OccIdenet .zdl i'r ', ..AAA. .,.... d, A''....... il o" ro ,,i To Iei; AA 6iI.i hi. o via6' ns .H0 r.... '. A- ....I..... a..... 5-.4. CitrodoiQ.. sidrAl, .
I'l i d" lArAdic! I.r..1' rep, v-, pi h6l-.' o. ,, llpl, A la rryp. d1t1] -, r. I,;'F -, II ,,otI, Ado
-lAu uleenavo Espoi.'.h O cdel lrui or : u ..CP'1 Ili ..at ,, .lt-" ii .- L ... -i .6 ul a Ad 1s' e ", ,f' .!, ,Kaier'. i ttl e ... .. 1. IIIi11 l 2js F 1 I ,.- I..I .... Sopaic: brdlrkle Gtor ,oplt, o rodure a cif gll
A A:i,<iaA61'dMA ,. A 1,.rprfiAS O Ad. i, '0aIAhicre. I.: ,c'1,-... ,.. l61.' .A, I disilt..N~o I,-1 1 rA RiH IF.... .ii Aoo boIo-d AA~ii t or.y plinO. In ,,'d.,ldloin ,A g." o' t, ,,,:,ioi~oo
Q. i n-. I. E I 1 -, i -AA"coAtAfierN'2 rn )a ciudAad con ,cin( .. e 1l..+, ,-h MEN, Ol DAVIS 2.P -Q*'a
P-- n.. I. . - .ll, .,:, ,,i -'r .00 6. cbl. I am, ,o )l .i ....I .... ,, ..,I' I' o, l ,- ,t I I grnhd s Un. co- -i f aba ,,in I
par. '-tr encs f r m m r .Ila lie I" or"'l or o A -T A ;f E-W roA A er .I. r, -i ., .... heii,,, q*,,-. ,. .... I ..-&I... -- I .l. I......e.... "&",- ,. ,. al Ali par. Ai y n, ,, .. I. op ri a C
ai., .s .6..AA dololicdroI..o o0l -o~. A'I' r c.oid .:If. ,'iit.i'i
loid r ime a iii el.e . lr.tp .'r. ag" .- : ,.. Nranode o d oo defl uo lo ]b '- lsfl.. Pd.,eito Untije enon MENTOL
flu ido r e ar eo eaarir.A n rp r,. e. q e r,,9!. I ,f lie Uri ,, lII1F ro l lcit, PC .Ino rrpre h Y' - n oAI ,- a d ,elpnIo MI NTOI
dn Ifl o I1 t1 d e ,1."Co,.'.DAI. anO1 .ctin..' o p dn n
Orsioitsirli. . ....n..'iG I h . I ...... .. .. ...c" r .. ..."r ot od. r ,IA a nd .en dob A .... oo .-. d .......... Msr . l. h l ...... ii" ,it
IF" r '... "d... ". -, o, I.o r ... ,, ,11 d l e o 1pl di l, .l e
Vespi de,.-.AI irlllrpri.- .IY ci `'-1r -.~...11i.-veI., .-.i. 1P .~ lo.. .. I.. GIe,. d...g.~iiio .1. I oebfleo; ,nd, ,,.o l -. stl'` t
o,-:I_ 1 e~~ioelirr ffipon .. ".." .1 .. IA.i.1A A. de an i dl, olora ,, e ,o a i - .4 -
........ ... clef p etlo poaner "' .. .. -1. li -3e'r l.' )o cl ,, i I. G-" .... .e"lr, l .1 .....I Fir... q]... I ;: .,,'r. ..... .. .. c 1' ,r,.. d, m -n l~ r ii.... -... c- r,- a .... Co L, u id delen m g ia e H e ,,'J, . .. FrlDp,, IC,+ .eo p.-tonor I a 4z
I. -l.,t:. e. .0. '. r .irl.. ..... I ........ .. .... .... . ....... oo Ir., K I., daA .,Od . C' h....lole A.. ... ii.
r. a o cla f nne p . ..:_ :-.', . ,.. i i.. -, i., .-., e, .n ynda der mundo Inr', o A ec nlesin ri~
I..i-I~ I.. Il IFl'l~n4 C-Ar\' d "s+en o .. .~b l .......... .4nD r.- 'i ..i Ii, ,,, -" -j 1` ic i B j'P to n 1iI a l i 1, cn,,, + I l ll y = rmi a, roo ic i
tr,', a.... ... . ... ... .......... c ...... I .. ...... .... "'.,: Il,, ,,1l -": .p'!l;' ,,I ...... . aht ..i- ........ r. .. .. .. .. ..M [ T I D V S
.1.1 .e r. 0. r.. ".. ,-, ... I.... ...... .........w.,. .....I...........C.......1.....s..... .......... ... ... ..... ....ontra..lo.es..... ......
... .. .. ........ I .. .... I u , .... .. %I... .. i ,r,. ..-I I... I. s I Lnd d ac nid. ,, ,"r i. :d n ri y Iab l l d. l-.. ..c ,,. .'.. i aa -
......I ...da ..... -d,,,e ........ + A........ ,. . ... ... ....IJ i ILI ", Ii ,,[;;,; : + ,. .. i. L.+ d l ni. .... ts e I .....l -..- ...... . ....... o p . .f.. oe
,, '-n o It rd .a1- -at: .I. A 0"." n : .ana. .. .. -AVI ..e s, p.d-
r - s.'e AI.-o- e -G.d ,Aie oo 06o. 1 1 a , I . ... - i, .,,Tp A I . .*.s
1rs 'r.... ... it d l AA ".'' -l, 'Ah .,". P. ... re, I I ... --. i 'I .. g ol d. ,,Al6Asi c IiAa ,*o 3p ld CS.-p. t
,. . . . .o..C...... .a. ..3.. .I.... ... ... ... .. ...._... .... .. ...,.. .... ... ... ... .c. ._.. .a s.. ..... . ....... ..I....... .. . . r .. ... .. N . . . ; ,
heaiao. "EL -i.o cf.AA 1' c I6-d 6en Ai iolo do!ge eleis -ii ... ~'e--..,, j, .. .1.1 Q. r -L --I 00,. .- (tHo m ;do,,, el~ T --F Ilia gspor. U gents orm MENTOI
fir.(ar ,A~ s At-Ae .. It, L. C"-.16 I ei- ...:a, I .. II hi .,-na!ike 1.11 bob d DAVIS; 1'. .dA pori-r.'di
,....c. ,,,a I e oono.o ,olgici p ,OdA .
e $ :l q .r, l ',r,, 1. eILLI .ro.1.1-21 .' I "" ' '. c t 1 1 . I... r ." P i ,r' i C -, 1. , 1 ,tIII -. . -ra al del AN J c de ..N r Hi, r, l pll ,Cl r ca ,:,,i ... -,iiid ,, -I. . .1 ". -:,,i Nan.t
I .-iA 1.. i T A'.. 1o -p ? l ef tA, o .. I -.. . .. . .. . .... ... . .. ..
.1tm l lm l', Eife ,. l, .. .. .. r. .. .... .. ',. i. ... ... .. ., :.. i... .i i . ... ... .. I.. r . .. a a ." . .. .. p, .. -
-,~ '. p-. -oo I .,- .. C"


........ .i ....-... hO..O. .A-0AA oA.. d ...h I '. '' d I ;o... A" ,,, A.'. 0 o 'l contr g ui y ..'i o 1II.
li ,cbeI . 1 i1 rI ;,_" l hI.A `. c .' -,rA,',, . r .. 1. .. I". e r r ii a do ... .". In... . -
_ea~~~~~~n-t. .; ,~~~~~ .'_.._a ..., i w,,., .e I t. .. -" ,, c,, J r- .. I .:.' .L. .. I " q. .. ... -. 1 ,II.i. " '"l"" d ... "-m,,nu n' I' ll, 11--u' d 11 c p i ell .... ", D I E + I .
OF 1 ,1 .ld .1 ,o .1 1 ,m ,a -e p,',ro c.. aos pe,-A l eta. c ,,e ,l-rr '' i 01 .., ... I F. :1.....,, O ; .. .. ... 1 .... ." "" ' L, u tr nd &ar -a .oo t 'C a [[ '


dr'-ui .Si, e. rr, e a, I.. .rDes. I 1 se ,i,, I ai.s ..n -I" `II -i1".. -. n ...a. s .A d .... "I, ., en- t t 1il" /l
. . t 0. I- I . '.." ... .'.~ I... C. 1.' I' .". .. "'' .e' I, : I ,, H. L, 1n0 .a rIn I'-(,. r I,, ro"e a .ne l p~ I r d r c t c : ,


I ..o..... ....I... .. l....... ........ ...1.IN.... I .....f- 1 Ell i I Il ...l. -. . '. .. ... .. 01 I .
fl ts O+ llm r .. + i I -I I ." "e r- I .P-P -+ .;.11 1 -i 1,." ,.', ,l ',. .. 1,, .. ... .. I' ... .. ... ...O. I ;a .. o .1 .. .i .i d I . .~a d .c o l u .u .. .o a.1,t: a o r

IiA'uD -, e . '. .. ,:" '-'" .`;",h, I. .. ,, .... I ....-i .. .. :i .. I ....... .'c I" o ., d N. d I I .' D r.. IV E ITI.
C. 0 i mc 'c r i .. .. I. .. .. . .. .. . . .d ,, I, %OI a i ..
i f -- ,, j ,4 c l ue e, un ,a . r~ 'cc el I I L i -. F"r' F,. .r ,, ,, .. I ,... ,1 ...I .. .. C. -- I-. --. I . .. . , w ':


a m qIs..arii l All. _,, "- ~ . I, c .. I 1 .. I q T o- d. A A .'. J"A
S -1 1 ,i iiA .. A .i' r.~rA1A .. . i A -- b 0. -_ I' b Fe, a ,
Fleiste,co lh q.Ir, Il 04. I.1 l'IIIIiili' '(4 I "I ,r .. .1. i. 11c-I I- ... I-' I -- 31-" el 17,
tlt ernepo s r ed. p ," ,'a .t,a ,,,A := .. o I.'~ ". '1- -j. ,', I ,,r.. '.. r. . ,rcr gu ra n ..,,,,,., mp f p r de-rur lad. o~!rAqu -W ell dr 1~;,r, a 1m 1 Ito'Pa- s'rr ',n d I- a-r in ..'ace 'n" rm- t.:. ,11 ": ,.ii 'r. %

,it Ii,-.la,, ,i ,rliA l 1 1- !,,-5. ...i.. ...-A A..A..t rrk ,. l Fil I. ': I. : on ha de lp o n .e I". I ",F I. A ra :dlon .. r r rr r
on, .ucleo rep, neIn- ltri r, Iml o i d c o, :.se .gt i I F to -W. rit m 1 .1. -,,.. .1 e :." :.,',,, I. r o ,....,' 1. . ... "... i I ..... ,- -...- , p E .' lb ;,,. a ,-~ ~ r lp n I P i .7 -

ICil- E. i, iL i.llP n P i ., "; i- . . I d... r ..o-I .n er r or rod, %.- p.rd e I, r7. .1 IO io. .-' :-r VA N
Is11 .D. ASA p1 -A t .T-+,-,Pr,,A. a.,. 1-4- .osamet aIAe- O IA 6 l H D OT L aA. Ao E .
C'. i A rl r.l"l 5 a "..,'lAl .' iid IA -A--I,6 I- 3 -A' -oq-,. h'- (, t ... ri ,.. ., . s
A AF. t car I. E c 16 i ~ airll o i lI r ., - : i e.: o l o I, i ih F i.- : -, I. -- -
I. .0 nio i e ..i .. I A.- ." Ins.,.I I- i " I ` n"r "6. S ih'o B 11'y LtI tsAioe F n r S .ha d or'- .' ,+ .. '. 16 -ili o A- .. 0 .r'
.,.ga D, r A i.., a .Air A. I _. .o"'tdi o-.1A ..mA "-,o Ii i .,'.,..o'.. i.. l i re- Ii I , r ,'j I. I-'. 1.dr r Aolt pdr ".A n ar dC AllA,' 6 .- !OA 0666 I lA?" 10
ar er + .: l. ct 1 e .m a .tr. at~ ',. -. Co- n" Cc ir gic ," E. r ", I I.E. ll '' .. .. ... .... b '"I I-1-. Lt Ii -r : o 'I ha -,rI duI e . .. H a tr1 a% d. m n I .. I ". ; .'I )-I-
. r~i-c r -. P + .,+ I + .it -.b ,rJ ,- I ....1 .+ l itw ,,,. r i. e h hI , .. ..... 3- Si in i-!- ., I. - I .. '. I 1. .. I I., .1 I I. I [ .J 1 IId a i I arIL I P i 1 e I c. .I dir1 di e ,r .6: l I Pi. .' SFL P A

it .10. I I ... i cc .. ....... ...-i ",',', d... I .... I. .. ",d"e .... .... ... . ". '"",P, " . . .. -. d, T, y.. P. O.. ... I ...N l6 S
t us g i.r l.n 1' .Ar.i ," F.. I I D' -.:. .- r..A l.I I d..,A,.,,,d E I i A .r'..,'.l.. d..i
S-, De,",, Ca, .... i.. A-r,,- : j.. I ..c ..f ,.I. diloAIA' .p- "..AIIA ,AA oo.A.1AoAoi b v A lhdAA .,o..h, e Frpa.reAla,. AI 1DIE-IT
0.A ,ai rC iAA.. l A did '.......'l I. oio O`A. .o!A.01I1- .1 11ol o d llo io o o Iol.o l i- AIOA pat..Ao O A oiio0 AO'AA .0ON1AA AI, _A1 -1-r
liAlSd i I CI Pe- i" `- I&A _ii~ -... 6.6. r a s gne s.- b din In EIod I~. Mol Adoll I06 6- 0 ; I.A! 666
Q-l. Peos .r.rIn -rl 1a. 1.. 11111 O. -iA.A'..AA. l I 1. -13 L .. LI-- dd~OA 06600I A0At1,-0deA11,- OAIA0A0AJ-A iAA.AAIA"AAIA,o'0' :.-.I1l6AF6.A.1%lc
.1 la u i p iiIS Gol lrll .-i~li 'I "',311 C.;e oirde cc.I:.L .- I. I < e i .0/ `n e 'o ~ `r-de dero(a o 'n s os o. t gron ra 'a C la de ha pl a qP .Isnndo QA.... roI .. ,'o". . .. .,en 0,AI ",- r. 0, ,',' .. 6. '. I... -6.0,1-0.g d.6 6 l d to
areAl I~i in A I IirA11 I' .. AA.- ii I An allvia i iii 0AA -ldd .AIOA o0A .... h0,~A 00 ..6 .. a01 ". . .I

i,00- 9p-d l -i n n lao- u ric in i n,
a r at I `--. i ..-.' L -,.. : i..- ...' A ;- ... . .... "- .. I .c I Ii l 1 Tm. 0. .o 6 r r A, A c -
1 -, A- ,,JA ,A. .i", e ll Ir " ' A I"i'.. AJ I. '0 1'1 10 1- in ne It I I-~ L1- ,, '..I.' I- 7. n n I A -4 Ac. h s pn d,,1
harlIIi .aAlm r A, I I .. ,, IA -. A, .. -,- "A;I ',' r h A" 1r .A... .. ,-,I e - .a d _sn IS SE'r r a-Ln dA a _-
na I ,. nr,,r i 1-' "L... an . .. ', r,, I. -A.A... A i, ... i I ....... ,.- o, .-,,. .. ,, ., ... ,- a r d. I . .. ..... . . A A . A 1 A -
IA_.I.-rIA AcA..,H,' 0, . ... A ..-- -.'..
'in" I.. '- - - - --a Ac act..' dJA'hou'r-.qi naAIi- - - --i .0,6, ,,o! IA 000- y. 6o I A.O in 66 61-

..... .. ..... 0.. ....A A 4 .e . .... ... "I" '.. ... ... .. . . . ... A ..... d l d o ,not .. .. .. ..ol' . .. .d.. ......... ........ ...... 9 C L IN ST VE .

din t 1 flA.6 .......AA CA... ... ...... '...... I IA'.A PlR 'A'A....... ''A 's' P... -. A-d,' -A. '-~.'l,.l'", lr o, '.',,.,, ., .i.... .. .... ]e AAAA.. ,e-sA u 't "ihodlP ... .. ..l pe006 a1. Ho' pq pa-S.A
C di P i iir D.....i... ... A.... A AA', aI AAi "1.0I656 r w, 'r'rA .J. .n AIi .A. 0.'.. .. .- '-1. ...... "- a .I .... 16 I . .. ... .1I6 d .... 06 101 a hl'o o y.....l.ir mi .. od o o p.. ar 0do.. ..l.l. de lo .-P V C L
Af .0 -.. -'o o'ICA060' eo Nd- do -.ld di ofoI ; .dloA 066. IA60A IoIA6A0A00 ,,~ A- 0'i -'Add Renta l. rrAlpo- IM E C

p luclo Intern ... .... .li",c.e p. I I," ... .... ...........I.. .." ..- r .. ... ... .' .. . . .. .... ... 1 ........ q ..s ... d s~i .. ... riacha o a. e I. g e o Imp arlin pt. D. ..o-. .. .iII '" o po.i.i A IL.IV. '.1 A'll ', A. '. A"l ' I .... u T l d Io .o - -A R,6A605.oo h .Auo16 HOTEIbLo o 96-9410

Is1 ssll o..' -lA~rpl il O l~~' I r.lll + .Il. rrr l +:, r l, r. --" I" ool' ol' opl"I I"I"'I o L.. 660 II J bool'6 o 'dG ~ I' I 1.... hA'A" .. ... O' A6' ...o d A~o.0.. A '-Lo-oo -0o 'o
ulo_ I Aldr T I d el -t p. ',, ,I r,''A '.,-, 0I l p 6,0 0 A 0A O 1hoTfi60A 60 C .A .6-666.doo dho h e- i. e I A I
i" o p,. t l & D .e I. ,,,I," .... ,- ..1 , ....... ... I ,..... ..'"' j.." ... : r ,, .. .... ..... i ? ent a on d Itn ,, al o, ,o~ h ,ld ,p rp ,l.H. . ... ... iau c id hcnt rbing Fent i a t.u fC u
Os aOI-. f~in'ls t~i' a o -~o I, I~A1 06 A.Idl a e ,.i..., .I: I.. I..- i 1 0, 6!` ,in 066 el., l~.AAAie d .o A ,h n- p o,, ,,,and. ,,, 10'~ .1V'.oAA 61 __ _ _ _

Alli. ... I .. -+ q m "i -m I.' -5 -, C.
.-tA' -a ri rill A' Al, 0,I 1. I.01 dA ` A--' '6011 All "1A 60101.men;, A-_(lZqT

lias, .- c .boOa,, a. ..... .., Ad- A-, ......... 1A, ,;6A6.Ao ',,_ .. ...A, E n s oo A o ".o n ll e n a1s1i H Q TEL n er a ra na
1..'. rl 10 h 61 "" d D. .' .. I_ i- e L In l INPO pArhao.-i I rt ld a 6, .o ilA ] "ohI d0 sn e, I
olillo ri r ,ll D r ,.,o r ,. .. I ho... 0.. I. d. A :
a c n Lt ll le ioreare cnde l .l jrii, 1 drror o -1,-" c.,,, ,,,1' "' is c IN r.'."! 1. 1 .. ... A. A+ do h r ,e1'.e ...,,,e, ,, p ,',,,., ,i .. ..... ra. gu ,, In :... I . ... A ... ,- am rf t P ri C,. ... If I - ;., t -a A I c n... . . ..1 r I..... a ... ...... .... . -i........ ... .. ..... .. ho, 6 '... A 111.. .. .oae. A ,e I- :. hlp. oo 6 r pi, B L II I ON
NA dd m, I ,7n _i Lt ol l o nu c o, rae 600ll6 Co-I .Itr,'Co pd Po I I ,AA o ,
-... I. r. .. .... I.rA . . .. 2- '... ........... . . ..- . "n. 1.a i


I] do Aoe p,~, ,, np r ~tr ~ +ln Ln "' ,,.. ,,4 p o~a 6Au A t dit sa AIA h or de 1 omas o 'A1n6. hAbt O rd.lO Ado 00 cur
-.l acfn1 "A "aLA l _I.-41A1A" .. .1 .. ..... .A..A..o.o.... ..r '- A.'A lod od.. -
"' -. .....I ,i' r IisbiI.,11, II ... I I.. ''. I:c,, ,.'1 .... lom( .-ranzs ya iJ.] ,ad "-
C~b i a, piiulI In - 1ce.i; -, a, v, .. I p- .I ...3..e r ; I.-.J l 1. I i. r '"'I ,,- . .... .. c ,-31 Ha sa d lo 1 I t mvgi e iihol,O Isr ,noa ful .mrpopr,- reItb la'en ei :sein "" I a, IF uei-o de a t~os


%. A, m u, 'I ".. e-.si. d 6...A.... i -ot.. d. ...OO.. 0000 6.01 o 0, ,
6. I ... r, C IA"'' fi se '", a C.. ." ra ;cria I F.. Co I.. if o ...... Ia .60 i ... "- ........
I... '". P ero. . 'e ... II I';:iiii ,rr,'l'jllll;" : :' ,,11 -: ll,,l' o z 11 1I, " I ... . "I-'' "1 . .. L '" .' le ... "al.. p o h .. . .~s 'p :,l~ ;a -Inn .. 'ilen -tro pa
cc ,E' -i e IF e Il+- kl~l u .'u '.l... ..F P .,. cui ,,,,ntejel ,. ,, ,,,.,.1 : arnio s a hbera, yid une Ca nn de ns-a Fer Srbr.iu rev d-e Siii y Anhtrno cl IIsIa.

d Enri .lI Ilr ll I l r, c~e- t". I en -,.,', i6A r'', -.. ,, I . . ., z e t r ay n
.. -re 11a Ed I' I. Url, Pr M r .~ c e d e .. FrI, ,.'e ilr ce t 1 l rd ,a Fn rt d r - i l 9 ,- I 1 ..S i Il E

.... u_,i .nr t r, . 'oI.Io.... . . . . . l... .. . A, 0.. I .M I... if. i, I 'hl A. -IO 0 L
0 i m ii .jc L .. ..... r ...,.... .. : - iJ -E I ... I :1r '"1,: "'"' :' -'" L"', "....I .. ,. pe i .'- ,b .ic ... 1~ro d c, o pu d 'r. .. -t e S 25-
M lolr a, a. Cis -t .65 t il aL l Pu...-.,l _L -I
S~i~ '~ si~ ~ i~ ~ ~. l tio qc___ __ ,_I__ rJ r A ,-156o6 I-s II,-.,. Mlol0. pIooo16 ~ ld Ad O 0 pF -A0 I oo11FL-.od -oq- -o - l-6A '0 00 6 A .O H -- T) l.1 .. -1
2foif, I ee i '1r 1 l 2 [. J ea ;III AI,.1, .' o'A Ala -ld rd,'Ana _o .6' -. Il Aol n. F7.n d. -i a- s m1 e .enII I Ie..
aA.... . e -Iii- SI ;1.~od .p6qA 1l~~o o Do Jo ': 1 ndo 0,1 661 v e do o d *0666! .' AS/ _atne is -cra, ia n P a ra E sA .. , r I..0 P I...... "" .J I1 ...0I6Fo.. " .1 I ' "' ...... -pA I. I" o I arey ot- I c o d B e 0r 6 6 .6 0.'.
1ulD'''. Al,,, r r1-,1 .. Jlo .. .. .. 0A 0 Ii AIT i iPo1A o i.ii.-A o! I toinlo- Cu
in tr meo m us Icadi Slradi ar u l I 0...1615I1110Aul.ui i .. -o Ah lml o P00db.. eld....6ao 116' HOAIIAOAO 100 d6I~ Aio poohliGh0A0OpNlE.

g .be no Cor c;,, ,.1r-:::- e.,1, I e.-il .- it. .- 1, is II.in e Is m s n e r t. s .I -o ne ,F- hu~+d tn~o, e I.n .lo e molt nd de I n rs nl~ adcll al .. r n


Pa r s r l i e ri A ..r . t p n e oro -. -' o A
.1 ffxu Del, Ir,",r lr .. 'n. 1 r -I I.'.I i; cn M, 4 ,11 r :,r l' ."i,. .,d x u ~ a a crn UA E C


ot. ,d d Ja"A..l A i i Pi ss lld' y ,'~i i. dr s s A, i6A-ld d nl A!oA la ydi y.. io It i pA. o lo rIt O abapo6 A I ... T nan i f-i~n PR 8I 6 ESPEC nA1E S
.1,.le .a ,d .l.lr -. IF, I. F'. e h,.i."'ir_'.:-,. l ,..1-1 J "I.'... -1._ .1__ I" ._ i- ,' 'I el e u s- I -o ta u "p; Ia it n c e la d .an~ ~ te ] ~ d n LP P r.


DI D d.`;"1`.lO q i0 t AI. A A A A n a VolulAA. co-' 1 i i -" .Io o o o o ,,,,,: -o 0 0 uroi .61 I d, 'io,,, od.a Aode a'sa d
so I,a 1 p-r i e r R I'i r:l. ` I, i P" It 11 '-r... I l N "nh d;i l r h 'l+" " "el Ga ". "111 I 1n it.l R~ i, If It ...... .......... ...:. ....I "et1 ''e "m nd Pi~rr! 'll''lrl ra I .,,,- los top.N E CS 0 .. .. .....d-i F osa dP flairi er tr,arrne 11 .1 P ~ a n,"I I al; Preiu i d rtl _sL __ __n _a __e ~ d t~'ad b
1. -is I-~s -1d"ejj ~ n or a A.A1,, I~s LA "r _01 r.A,_,,I.


i'..l a l ~r b+.- a.1+; .o i i r 1 d ll ''l e" A-r~ all',. t.,lA., . 6. '1b6nto 6atr 'onAAOA, .'eon 0Idn -- A0Aloli Aop oom .OIO snO heoi o n DnP.6o ijrlol 600016 0 a-
oirrni l' r ,.. ; i- IA ,iA r.IaA. .... i .Ad .. .oo. diI A 1- -- --! iA|oi J t a60 nA66od Pz 0Al] h A0 r Un
I r. c .u T O r~ .r.+ ql If~,+ .. ell.. t.T- t Ii ip .. - C on...co n _. . I ...IIv~ .- eld r a isl t e l l I o ; r.... .tn e;' o .-pr n l l ah lndo~ Iqle I l, a l-.I tnd ,o n, er. -Frl mio.o .... ... 'a... .. lFio.. c..o. t I ; ,11A.. .... A A rA 1i. id.. A.......... ........ ; ...Fr r D..I ..... _---_.....n........ .....it-1_..___ a- I. .. .
n r r .... Moo'... ... .o 1 k .. ....... . .. ..... A.. . . .0 i6 60. yerld d 1 to q....6 a p t aoo.A o o..d.. rouat
n IFh V A.A" -. n- r p d, .. .o 'Ter.lo d- "o siA lee I.A o o 0a. O o ..o.i As d- 'IA~o 0lro ,,,,,os A1'er.n Il roe c n a .otad. E.
I1r de Ol qI.a. filn e .1 I .lU : Ir g ,. lr. m cr A n, I,, I I 'h~~a' I p-r "rP: .. .,.'n., 'I .. '- --- t1-o ....r de iide dadm ,a a' H O T E t .. ca Z a c m o b ] ablra vJsp 4 n sbI. d I._-lai d Rur .,,d a - P " I . ... . . d u . ... . ... ... it. ..e ,,, ."r o- o d o do A. ioor" peAll ,,: poI' 'ug16 m1c_
" Jletm ; I ".."11, 11] + 11 1 ",re I, ,', nee Ie _.,/ ."X i + I & i '" -" "P -en eb t ~ ena r to d a c ra epn o


.t or .oiin i -0 r. a n .. i I '. 3 , ,,,1 6.., . . O A ..... 60 .: .. 6 hod .I
"irre r Iot.riUAe ,, I ,I ,` , 'I 1 h" ,- 10,1 i 00,rl0.1,oiAol t+ ,,o'. hod y d6 ol'' 0 -hls...... oil"' 0.6-" e r
iodv I ts p re. '. .,A- r.I PAo .6 d, -'a -of. 1 In .11 .6Ado~ to o ll. IA~d p00"'.001O ld to0A6 "6 0,0,0a 00616r .''I ho o" c; l
Ial. care 'I A n. ti e :lA-A.10 IA ri LiAo I'. 1, Co. Mofre DISE -10066 ..i..dpAII~ 600600600601 ..po..olo~~o.OA: .-ILA .1J.00 d.' 06.1 .6.0. 16
-1 1'...nn hife r a I.-, ""'I't"... nolc I r3 3areL flP+ trrri ...... ......t -lreni ,1" 1' ;' 1'1?; I t -:, rt .:,.I ,: I ... R, '1 ... I '. d. I ,'1. -3 0' -.. ... . d~ t L- .er ,o __I~e~~d +i p1:~ dc z ,- -'u ~ --~'- ,r.'---- .
Inrlptior Ai -n sAA .1 d colr, I.,l r"-I" -... ... ILI .. .. .sl-li- Ie"'V .,- I 0 0.. .. ..; .o .. ...a.1 .. i 0" 6 6 ..... ........ l o dl A d... M ACH ......A0
Iio oo d ioi At er. t. da E..B.l i r. | ltl 1..1 AM ,- I 1.1-.1h,...A ,.0.'. ,, 'I- ,. I. -u "0 s po nto, l6 'd..
o une IF .. .. I.. k.. .... Irh r I. r, 1. . . ". .. .. .... P e r+ I, ...... . .. L .. i, .:. I ,' ,1 e . .. .l ,,r 'r J i nt, I i r 0. d lrrim n n i+ I i a a r. i ua n d d . ... adoe a t~. r-,r~ ~ ? .) u ,s e f u .,~
is de As ,A, I, -."da 1 l l r-s . o- ..''A. .A I o I ii i'i I . . ri e60 60 h., !t o .. . . 0 0 o .. . 0 0 0 6 01.. h '.. ... . o .1 n "11 06 1 '1 !! n.A0 0 611''
a i.I....... ........O... .. .... p i I o iI ...................... .... ... I -..... y T.. .... ... ...i
SalsOL 5 lDESElDdsidENA........ O R LE A N ... i ........ 0 ... dol....... AIoo.
a. .. d r dilr i ilai. d.d oOiA . "dr-.A... 0 t 0J',6a T l.0 ; . :.- .. 6] cbollou'Imo, I .. T- Id lor6'o01U ....0..6... o..in .o . Ili oA ioold.gu 0 0 oai'o6a6A
piO doai, d,'r:. .1 bosiro I. A As ,. .c .. A i- mII I- L-11A 1 .i. dl h io I I Ir0 ... u-lo n po la. da. de00I. cose-
an ". ,. I -o .. I e,: .- ... ... ... ,:;' ,. ., .-. .:,, 1,i I.' i' ,', , I.. n. lodia oue n.~r -e .g ~ r r s ua ..... d ... ... mims ..
I, r, ,;,i~.. 1 .....: ) Ii .. ( ra i,.. o:..%, e :,,eL,. ..--,,, I . .. ... I L, pone .be l .a -n Ie -.- ....., L ,', ,_'_n 1 :lJ: a c e s u d on l a re d a s r'- y ls eai l h h+ : ld sl e s~u m s e P aSa'IdA4 sit -tii d *1iv. Cosdo-;--s'.'l '... "O naI A- fa ...an 6a Is Inf ir d.. . Ir-
IlIr1.n, - I er ,tme c rr..od n enit, I ,'.Ct Ii a..rl u .D I er. 1 E muP L -, r, -t: I.. -- -.-1. .. .L p ia e I ~ l -- ,,.. ,,,::. ... I- ",L :, l .. .. I oba td pr -.!rt~ 1.1id .2~ l. : b -alp~ de h~ cff Tard 3.e l~n 13:h e e
.w. "reT(I' "u tct'c lSO O~ B TII'd r ate KTd. 1111 .I "L:;1l' .Ca lliQt a d,- ed I , .1 .. .. r pcw uea' I u Im z se el to en la e rich modernnilwa-y.eco 1-d 1.- prao n s- a 0 p ,-T~g cr i i, P r
-5 i .c...is an. 00 00.1e iilA.6 o...A rikidr y t~ j ,lv oniA,. eI.
.Jlto 0r"-forodo OAA Alleori "" "" '"'1 I6 P o t-o- Ol t r. .i I .A. ho d06o,0A .0Ao -.-d r : I sipo O, ~ iA 000I .ol6 i .


sm .po ,,li r i r.'q. J t/tp c, In ,k~" lr re ., i l ,' II E,; pr e.' u, lLo," eso elg,4 .il.i (16 oa= frdess y~d ~ r be]m ,e m",s ,,I, Ind Illd .... .blgd .. notrb yed -,p L n,s n -
0, A.O____oo - io-~dl It06A1 'Ii(oO~Io 60I1~~ .h06610.-0,1"""A6!6066.o.o, o
d "1 ": 0101- i ....I'"i' .U rm sdrnsrr u i eriio aAfolfell 0', al~ ,,,,i,,d ote a'ir y 0i'i00 I,_ 1 7 aoin oter fit oooLoi',i....b.bA.AAA.'.a gOA ,oI,'roIhooI 10001 0 .


E,.,",pt.,.~OoI1,r., I.,,m:li .... ..I~ .. ....."c O OR E -........ . [,.raB --lni I,',.s-ra ........n 'l,,n,. ....... F_ r lrs""',4: l:rah,, . ,' -,I Il m.. I,, elI sea IPru AJ hab ea mvtd, 1 dgra haie d E-lradnne I) nbh- *a d 'v ....... ..


one - ;- . .. I .. .A.. I I .eo d .. .. d' ; .. In ,id. " Alet loglen n m bt 1 lt I n ahlh taitj, a 6
d .............. .h o B -.-' I c ." ....5 ... ...t O "- . V '.':. A ",6 -;1" -_ ... .... ...A ....,'.I,.... ...............0 .l ,10*d I- '......'AoAl'. r "... 06
.A s. pA ra -- t re _;_r _o D- j,,s her c ori, Indo], r, a i'i. '51Aa pal';*.d r i. oao
O 9! i A d I~m losirA.. 6606 iI-A.. ib 1.116. f O RA _.... Afi,, OVIopEI "'! o F ,;,0.%'AOAO5ii_ 6i -A o.. r h rn .i 06.. ii 000016,,l Aeo i Di od -or do oLdorr oalvanz "
Fre~~unle~~el-._ Ii ,... I..r.e r ca- .ell.. ; i,, .r I ,. I r, .,' e t e e P ru a o lb I I ,sc _o ,r a d *' a daba k, su! i c e +1 '
_ ~ ~ ~ A ,ad 11i1,., n ...1 J.fr1 ,l 1rnl ,


r .. .o..das. ,, I '. r ', q I d - o F ..d eI,, ,. oo ... 1 6110160
.... .. .. ... ..... .. 061d........A0 .. ................ r .I.1660 0".' *. . 6...... grati
IAI a.An r..... L'.... r A I I 'nn
............or m usical S tradivaSius .......i j-- hJ 5.nlI. AA5IlIIAiIOS '-:-I.. '-0- -
. .... . ... lo'..n .. .... I. ........... o" ." ..- 1 1 1 3 i ,,!... ..- I. t tot F~fl.Sn I.ar l 11 ii a rnO E ve rp
Eair~c, LLie ... Calll~ qui erlrc E.' -o, iA, 6. I 4 fe 1,Jl .a iT i ',, IP l Ir L `" 1 ..Fr.l, i. R u 'o e e p o
,;a~~~~~cr.,,r. ~ ~ plr , d I .o e ,- I...l,t 1 11. ..i I: .:-- 7., -.' ,-,i, e a d nI I i]l a r qu oa e t l A fti n ca a a

ffsOI .o h 'i Iil.S.. ,- -- 311, "" ... PAdei o' e In Ia io voloo odra 006t 'A00de
l i &W ifelO Allt",i CibAi: A ' It d "oo" 6hl n!bc, I.O. ..r. I a. . dit U..ho E ,lPEC166
- D MIlianoo. .n.AcIN.'. pi .- -E.1Ac ;,e,. LA lA:.- I0'- .'-0.-.- IaIO D I 1 i doAt l po dic odoin' -- .....
t 1A p o.4hp ~ o o 1. 0 1 1.." . ~ s lo s or I.A .. I ii I - ': i . - r: I I H sp n a ro a a y o t0 ao o d ri 0 6 I A I O a ~don e n r lo o p o o h i dm o d l I l~ l A f I A A 0
.C.doIN .IA c" I A` I .- 00 6"'I 1 I d.0 i, -_ __ L...00 r.. .0 0 dlp-o s %t II .0A0 00 a:, s ra cls y reHc


l b AA'6.p AdPI. .- ;. ... ..... ..l.' 1 .. .,-.. -, '- O PA.hI h.d. .1.1.
A. ..J .A101 Is a ,. -. . '.I Iir dIlooi b ,i-o iC slliroo -. 15166.0 Ne010 010Ae r.d.'.001i- Pao. a soA o-d o-6 oo '6 ,
O l O S D E S O H E R N I A I:,-,.:.2.6 m.nlon '.i.Ari bu.ol 1 06 -, E L H O T E L :,rl," i i. bLl i r I -, ALl M. - I, I ,,0- te ,Carlo ,.. i rrl.
Al, -P e ~ a0 s c IE .I : .1 lctl -- 000deno -Alo I cAi e-...10 .- .ooro ,oo 'El. o~l OOAO. 116 61're 6.oho' 010


cued cf.OI ar rI c.? I c il~+l 5.1 ai-,-a .ii1 on, _".d. A I I r N .IP IF ,,. -12e a t',y"[, g l d
.._ _,_ _ _c"_ _.._ _. I_ ._.- i -, -,, ,-5.... . .. .. o N-- -A. -
,...I. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d. ... ,ootodot-ipidACAA~le 1 .. ioo as~ El .~ .; _i .0 AAoA-i o`~~oop r. ho. Ao ,101 ,. oo.o d. C,..I . .,In,-l.cn ntp
dbe bf,, IA1todor.10o Imo. mo r0r R-11. 01Er.l ,:h, i1oi .
Fl ,,, I . . ._ ,, I- (e- ,


--o'iAO- ll fr n''cuo A ., I~ i,,ioI.k ,', aS . .d1--o a sdrea el tiei,,, +00r d . bloI'h o o l0,
l as do 0.' -_ -0 0 -A~ .-66 -.0 .- -oorA .bA6IA I ed r m "do i .-,, 'ho o- F adio d'i
11 i i I'5 A. 1-1- P 111 frii "iF --ra ; -- IA A ,A ..I . .. -1 ..In Mood. 1,11'.001001.1601,d.d1,nI
.0 c~A di -o~c .o~b -' ..0 .. .r .i W.. doI 0.... 1:d -o.ro--ihoB o!]a
do. LO-,i r. I I... .ns s l 11 I 1. I o0O~hdl~~OoloI A ip ..vl iInd.lol -.-o o i0.d le~ 1 6-d, St
i. p'i As ... t&,j a l. .,51 g ot _jli eil- L, i .II.. Is16 .06 -tA' 'AA TO 'C LO E _____rE, _ __ .~ I" -1. -I I ,, 'lr ,, Pa. I6e- ,cn ,a ~ i o
Iil 1100. iA.'- AaA. PHeli. 6.-h-Id 3 I-AdA',. In- 16 5A51.N LO '.PH llIiIsA re ]a~o's i0~~. a ', I. .
ceirhari 11100 siddlO p,-a .Aod l.,-. .AOA I10 (0 0 01 C~I I 0.i arntn .I... -hll .re i-, 3 -a'sd..
eear DISM nl t.a i llA Len a "illtt~ Esd s ...m ...I. ..4
Baa riiads 5. Ai ~ arSo-a Tsstl 0.r Roil amadezmlhmh~.
Sr mi no 4mm to I E O DE .II l l, pm ai pils1. Fa1im at s. r s: o 10 AP ii. .' .. C t l'5, o o o e IE E I t l d01a p liii p r m 0~ o l s i e I c u a l r p lz t mII
5 aMA U T L sot al ,r 'Is.4a Alas~ .OO IA C ,i ci. "d.o ..0 .
fo rinl a le ie liA o., L. ..a.at .tals i..l s .a di_.d .. ..~ -ad -or ooac'..A' y~ Ia o i nc Ii dePigina 26 ID!RIO DE 'AN MARINA.-Males. 26 de Jiani de 1931 Noticias Naciena es
.

Municipia die La Hahana Oficialtnete no exisle atit i'nttgtna ofert1 .... /Nteslro... Poralizan los...' MatOIcerFs I r A. A -_I
D 'pRU.deiH' d, 1 pLI PRIAERA .-. -p. ... .-I .Le~ 1' ., ,,- ....... I- . ... n ..I:I .. .. d ..-.. PRIMER ,I I U--i .... de I pag rRIM11k, c ........ d e .ppr I', --- It 1 D
.... ... .. .. . .. .......... i ...... ..... A~. ._ .... .. & 5-?.. .:c . . . .. .. O- ,,, -- ,
.. ... :, 1 tH ;," .! I . .- I : 1 'i &ri3' : . 3 1. 1. 1" - .1, I I
PRL eE C oME TR % ... r. r," .',. q ., ,, .. [z .,+ I ... I,, r ,-, i. 9 r, 6 ir,) I. .. -, ,- r 'b : ..... T21 q.:. N, T [ E1L "
Aviso d obran-;a I2":,C 27,.g,, 4m2C1 `- ..-...... 2- H t ..v~ ".. -: t ...t. ;.; : -:H2- + r <~, <% iX cx .. P6 -16:1. ..0-
Al IO FISCA Dr r951 A 'a A .l.u... j c1,.." a, 4- r, rh I, r,, ,. t c .... .. 11 . 1 -. .:.H ..- I ,.': r. t,. A'flu Lli IS

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.; ; , ? ,? % ,. ., : ', ,; -- ... ; :, '_ . : ,';" ,: ",":' ., ; .' ,:,';- 1," ' ; , :: : 3 -' : 1 1' iq- It 2 , i ; ;. ,, Ll .;: -L 3 1-' 1: 1- Is.: 11 C" .I.+ I a'. All1
D E 1 5 ,A 1 9 5 1 T I: F a r I ',: 1 `. `- 1 'i (t I C. I, . r .s . . I. 3 ol I : m a P l r h ,- E l e , '
+ ...0 F I C A n t ... . I 1- 1 .. V i j d " "1 ,,,r ,',, ..... .. ... :".T ''1 1 'i .+ . .. -+ t I 1' '' 3 '- .. .[-'--'o I .. ... AI_.. .,uc 1 L "-.'l Tn E o.LF E, A -1113 LI." L. "I 21," u rM IM ,e ~ u i + ] .. 3 21 m e . .
"; ; . .... "F, :.. :'c ', 'e C 6 .''" "-:, I '- ;'" r'-.:' .: . ,% .I r' ' . a: ; .. j.S..., ..... ...- . ... .. .i. ., ; .; ,. .2 fi. c o, ,I.: ,a d 1 --7.0,111 I- .... . .. . .. 0 : .... -,; ... li,: a ., 7 r ." ..': I'." ~ -r
R N I ... .. H.... n I F' . . . . .. -. --,. . .
PRIMER ,LT i I l IH .ill. I NH!, 1 ag ?L'- jL .' '-_ I "
DOR. DI I. -.ll' .i [.-.E I .1..I -

L ED "R IH .R ..N i ... HF 1 A . ;E.. .. ,... I' ": ; i '' . ... c +'ce"Cl ... "....... ...:- ..... ...... .. C i " -3 ,: . I ..... a D1 1U R !O I

'.' ." c" -.' j . "-" t,', ;. "';; .:" +: :, ,. ... .. .; r. ....lh I,'- 1 ',.. 'II c ; V - ... C. ...... .... . . ... . .. .. ....... Ijia.. cI . I.. .. .E -a m a z -R 1[
M l ,' I U" -i I I I. I .. I.IC I i. . I . . ... tm l rj .z .. I I,+ .. . .. .., . . ,, .. n- 1 -.3 l.;l c ] .. '- i 1 ,,[ ,: r .T ,, e r a . .] ,n b I 1 ~ o o
..i .- i." par Le. I ,.,_,, II:, I I. t ;. '.. .. ". .. .. 10 ... I"''%";L ji I L -I, la -CA i~ .... I i-. I '-1 F ... . 4. .. I". jI, I rn'" "'- l-_j u'' J'+ -' a cP 2 .. a .. mL
Ti .. ... ... .. .. .. ', ..; P ` j .' .; I. ; c a- . .. . .. "- .j .- r. i-;I' i j-," I Cl .-.I : '+ ..I r ,, ,- ",'? '% .....' .. ..u .a ...1 i + ], ' I,' 4 . . ="
PER'I ILF .. H. .Qh" .I. I-.. a ,, ., ,I. ti. a It 1. I " ., r .. : r rL ... C ...
iiE_, C i, : .... lii-a .- .. .+ -+ i .: 10-1 "I" J, .;-'I OLAF1ur .., ,I", ..o III'++, ,r.., _P 11 ,.
%. ,: ; I' . 1.1 .- I :I: c c"" I' ., I' .-. .. ; '/ *, ... .. 1 c., -. I ,-: - L't ,' I .. . rI _, ,.. r.1 ? ''.. ; / : ; ; y r? : E U O
.. ... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - . ... ...1II.'..., .. .. I...-....,... .P.".i ..... .,r . ..":..c c 1.. = + E- .1-1' I'.L., .l.r. ...' 1 "1.... -.,..-. I .-..,.,L. I ....Ff ae R'..L
%MEN I, I L 41, 1 H i t I. . e .I. } ' l rc'I II_ . _'1" . J r.j ..: '' . ,,r,
't BL :"1o 1Y-


...... """!-" 'L ". ... ... ... Cc .... e N 2 ..': ;' "'
p O~k On L.';' C.r. L 1, !I. I.. ". I.,...." 1; '... , ": .. ,. . ,:+ ., .. .. :_ ... -o '; ,. o ; I .- ._1.. + .: .,_.:: ..-..P.-- l. r 2 ..... i 9 4 62.... c -,.. .. .
B % C.... ... d% HH.. II -- .I:d., H "* HH FlOS F 3837
Li %P I IO lIE TURNOI ,e I El,-, IIa
.. ... ................. I H...I.....H I _H.1. .- .. '- i vIA.l I... 11--1A
, .... ,,,." . .I 'I I,,i F ... . , -

+ T, 4 I... _d_, __ _+ 5.,...... .r 5.: ".'... +. ,Sno; .. .:, o, .......,, T ..l -., .... Farmt( ael'P1: d:-ia D "lA GIL
,: ~ ~ ~ ~ ~ ,. ,, ,,i. .11 .... .,1,,, .. I T, ,, i ,: .. ,.i. i. --I I"' -r -. : a:, h ..., .:r, ,; ...I, :,,, .,h I2 -9 7.9,7,. R +S m ~ Jn a l~i.1l~l~ ql.11l ,i z~p
. . .- 4+r . .. ... :-u mLgio ae L af raa ... . . . .. ... . . . .... .1 .1 . . 1 .1 f = .I. .. _' . ... . .. .. a. .... . .
H ,AR1 r El l . i .. . . ,.
1: 'a c - I -- .- ,I c ._ . .- H A, .I. ,..IH- 11azu C on ranL a. 0 I
A% A ..? H.C" .D . _1 i I ..." -,' F 7 ,... .. ' ." "I `lE T U NO B V
,.~~~~F R A. I I ; .,
r Ii . .. -+ ; l l : I i t i . . .. "- I E w I t . .. O. r. In cri I ,' ... : 5"" . w. I' :r H .. I I ' J+ . .-r . .el' 1 -1 . n.-. . .. .... . . . L .....C. : .. ...C I L e+ "ij :Si t
...H.P -.. I ... =, 1 Cr,..h.' Ia yC F-l0. 3 i
... ... .. .. . . . 1. ... . ... 1 C. __. 1 -1, I... ....... .. ..... : - .1, ` 1 1 c I" ... 1. 1,. ,I n..I.! ,, -.,i,+ F : ,, :T I -' l: -- -+. -- ~ ,. .l.Or. .3i~ 11+ + e "} 'S } "I A [ I E A ~ I
I R HAA AA .A.,. I~pp-IA .n ... -,-E.. . ..... ? .F . P -II ... ... A- .... .. ........... : .. .. . .. .. "` E r ... F -- ?.. .. 'I L"-,, -l:' c; ";- ae J''-'+ T i -. .. .. T 'l b + } I. Ab d I0 [*.T "...I.. . I a ". . . .. . o a h 1 t l 'A N J A
P I. . . . i ,Ll ~ l l l I . .lIl' U' .IL it ,, u l,. _h , I T ,, ] p 1 .. I i I i I : . : I i .I 3 1 -.... .: i 1 I. 'I : i I. I: I,'- ,,tN 1 1 I ; A n r :a s e n: ,s u :I. ..-. _-,. l 1+ e s .,n.r d U -5ni F 3 0 - c4 0a -
~~~ ~~ ~~~ .1 l ,d: I." 1'' ,' g .. . "-''l '' "" h 'l "I ...i. .J. ,-I.CI I' 'I" I = ... I % 1 "i I., .. r.-. + ' i I t ~ -'-,. :- : ,' je,,.i Ia -u nu .e ., It F.st I~ ,,"i ~ ,_- ... ..a ill, A q o .. A4
IDH I ..HI. i-I A1, .... A "" 1 '1 IL '.1- ,,, ,- I I. I A, -H o i ... -3
..SF C.A H.P L-HA AH cH p. AI..APO 1; ch.ilf ... :I- I. I ee lC I 1 ." F


',, . .' .C . . . . ... I" ,; ,, _" P _Ir' ,', ', f, L".' 0I -' ... .... 1 ",: L~' + m:Il o l ... .p t i ' "_ ic -- '- .. .. .. .. I -, I F. f,. I,, L ... ,- .. . j "r I c.. T. L ,']" n" .. .. ",'I -. .. n ?.|0 . . I -
.. ,. -- I . I- I, "' ". Zl ,, ,: -: .. ih. l, ,. a' m lf, 'l d- -L RI :i c e I.r 6 Ip. :, t +. __ -.'t ~ ~ h Ouu15f ......a -,Im -L
.. ...A NA A .- ." 6 .I --M n iT s .T ,i. it. I h 1rz po i , I e o I., .m EI I " ` I d a, I deeLd"Hab-"er S a9
... ____p _r _- u S C. D r AP ISt P .. gH c 1 n ee AaN o .. ......c iHN HH1A..AI .I... Ho H HrH H -..N a rAe C1 bl on r e e a o o c I- n 2....S me
,I, - ' .. .. "i .u h'ce ": 5V or In ". ..C I, -" -a ..r ... .n de ,are, iu aal qu en .:. .. n cs 1. -er ,: I'-' --- ,f tl- IP "1 L --.. r~s ve Io 55 esq'. -~re 1.;1 3M-:r,. T. -.,IE 1 1 1 I .

C. .. .H. ...... . p e I .e .... I h ... I... .. zNI ........ .. .. H. I HHEHHIN- .-H a ) C v d D O He OYo1-
hc Lpor .d L Ha, ana ED ,- T lua C-, u Ias deHanNHFH, ,a- d, Hayres roH. NE. nr.IHf. o n A i HIP a. u erno HI -
d -l .I -a C -e L _- I I., , ... C! ,1- .. 1. n r, .. , : 3.. |r L u le "- I '- I 1 -; : "- t I -I 1 1 -: .. . r a i .5 ." p p r l ., I, .ns rId o e n ._, .:~ .. .. - 1 D E D A + .-.C A .1tL L 4 9 -F 8
L- '-L :. P. - .I.. I.. . E.n .j '. ..... I ., .. w 0 I.. 'T L. ..,j- I'.' E- t: n c.. ... -go ran -u a .l an I u a ve e.r"'! a a-s ra o d l n- ,.dF, % UZ _:e.
H A.. 1. iHHHH. .,H.IHHnHr -
d .DA y - ,- .H H HH A d te -
,I........ .. .... ... .... .... . .. .. . .. .. . ... ... .. . .. . ..p c.... :. r.' :r ..-.O r ": .. .,I0 .. ... .. ..... .. .. ...... .. .... . . .. . . . . . .. . ..AI Id + 'I|m. ..... . . .... . . .. . .C... .. .I . .... .. . ... .. .. .. ...
_. e a ,. . I ..I , r ..r. .1, r .. :.. ' 11 -L J l Far -, r ,1 --r .. ITo e -If -11 a ' 1 ' I r p o u 1),a mt I45 -sq r. .' ..
,el .. t' + I- .. . . " I, "c,; ro P n _, + .. "'. ". .. . f 1-.. .. ",.- i l I.-.- I .v . .... )r ,- ", m R ... I .:z d a I 1 ..- .. .." i ..A .-.I.: .t 2.1.. 1 ~ ~ ; . . . l b t li }?3 N 1 1 e t e 2 } I + 6 q
t, , `; -. ... .. + ." I r_ .. . . L m 11 ".. .. r-. I.:-- .- 'I u no e .Ter u r .i. I a I , j I Ie i dw r ,111 I.. I I..- 6 8
. s. r l ., i i. ,,11 Ir e h e . .. a e e n.r u t C -2,_ I. I. -P c: + a [ .+ h .l .' : .. : "e e '.. .1. I I ., ..s e a n s n e e a l s r a a a .
ILL,, ,. .-' l J.-If .... ......' ...j I. -.,n .. I r-r e .' + 1".., ,- , Iv ." c l , E h-o r q u a a b a de. c r,.-. -s a s d e iV r- u e l o e e p t e b o e /2:N 1 : e t r e E c. --: j
; C ". .. .... . n'+ a ... : ... .. ..i ] l f. .... "3: :. C ''.i '' Er. "'' : n .. ... I '-.,', ,' : .- ":. ll," .. .. U e r ad. de Vi a u . .. ... ....o' ao ,u de~ o p s ,g n ,s e r ,, .. - ... ,-, ,,. '.N 208 ntr "2 .4 t 1. -., --6=Ir. 1. I-I 1i vll -
...... ..L ,.. ..... . ..... 1. ... .. . ,...... .. m- % +- '~i t- .. ... ....'c - -I~ R. m.. ::1 ci -i j... 4..... .. .. ...I.- '-`1. C" l... ~ ~ e e.I ...: ." n- e .. .. H OY.. .. . D E-TU R
.- ,j1 1 i , I 1. -,1, ,- T ..e n "., c I a rr -ouhd c. I r I I. ,, -,,h "r~ . e pe o e u1e sq e o n 3 ., c l r. r, r je L C N 0/ e e .I L -
,l ,rr- - T- I.C L. Iiii" .,i- -,,. ... I '"'E" ''" c" I" ,, 14 -- '"'e 1,,,i I H . Is r .'" -I :,H,1 N", I .... I -.1 H':- N HI' Ap l' QEOAAHH


1' 'j.' ":n,' .. .....' -,,,,ll ... .,' ,. ..... ,...'' ....... r" I .. ; L-. In.,jI r I-. .,- "'.-.... "," Ia j In ..... I n ji1. ........ ,,", .. .. ... 17.. Iue -e A .oaL+, I. .o &TSSU~E
C -,l('~~~ ~ ~ ~ .. n,,,..I' ,'D 7 .1... ",' ' '' .... -.- --"'I .. c, Gpa ses n co un s lSe m e ee ...... . ..." i --.-.-I-.. ., "1, ... ... ... ... .c ,i .74. i. e 1., -.0X
.:. ..... M I--, ",, %.-tc. ,-.. ..... L ........' ..... "I"-Cl 1, .' ".Il,' "f.- ""'G,, ':= .A .:..j.. c64U iue e c--:r1"a. Iu -I-po.......... ... ......-.. ... i... .... ic'I. .... I ......a ...A, GIL, ,,0.3e ,'ur "C~o Jo~.
H. .1. . h'. I .. I ,i..'1 I I I : a ', ",, 'e AH.:Nr.'. ",. ."A.e . ,, c o ChAPr "'hh'"l . .I d." L -.f --N- F Al-r-I l-4I
"... IA N A. H.H.I L- ...... .In .. H" :H-" .. .. I, -rH L A A 23 AH" 12 y 14 - n'- _
.T .h. N... ....",', ... U i h= H . IH H I H- I- N H I HHH=. ....1 H==H.. .p IL5 pq : *i=j .ii I .AA1 .... 1 = I------ ---- h, ... .. i. . .. ;- ,- -.. __h., -, 7. '$ '. '.. -- ,':, .'; 1 I . - - I E - I ... c. = + -J' ,, "I, a++ 3 ,i -,, .. IT .: ,u ; '. I '.: r, ] t i -- - -- 7 1 -!,, ", 'Er ',_ '; ,, :) ,?: ,-,- '' , -1 -k~ r 1 r. I ,-, C.: r. .: : F:I -,'LP - _% m- .FS , 14 0 -CHIAFA PTPSHAC"SH :i IS rOIS " Al,' HI. ,, lI ,1p1iAH,[+p HE,.T. IAIIHIIrIH.HHFH J~l, i k l ,ILHFHSI NAN HHH-HiHNiH ,,H[ IiHHHNrHN"H .....PI HHHHIH ,IpPFHP pHH EpIp+ NH 364 -. A+ 2r22"
F. t.p..p 'U~ I N NHHN-FHH AHII-. HI. AHHH.ZHAH .- --A..'eF I,:, ., -l r ;.1 h, l -i ,r ..C ", rl I J ,; i. -T 6 ,r I r, C+ ", i, . .. ',, ,,._-. .. "I .' ,:, .- t - - ,, f .- 1 I': i,"r .l :,, P a i.622 1 -+% -- i i :o
cF,..HA` S' HI. I~ HPEU ~ D;.D ,w 1A -~ C-.. ~ pp i AP -I:1AF HHFPPHN AA,1 q A np
1. h. r, n .. .J ,,-l P .~ .. 1 Il J ," 16 ,1 + ' ., ,.' I+-, + -i n-ia... ,1 : + + : I -' .l .- I . . .. .. I, r. ." -. ..1..1 I.. : , . I I I : e ,1 .'-,, :'c ,' h + E + l. t e l i
I I l i.,l -I HiI.Hr. Fi 5F'H.-A: ,:, .l ,r. t.. .-i.l
........ ........ ,. ... .. .. .- - !.. r H". I i .'" . H- I Ij.Ij.n CIH Hn N H . L ... I .... H- . PL-. l ..FH lHl A A
i.: ,i....' Ii ,i- ,- I- .: I.. Ia 'h i =.. '' .+ ., i .- J r ...... -, r E"1 AI 1 -- 1' '. C I i ,I I A C .jr ,, I r 4R R S 1 1 I M U
,.. Ip .; .- Ax. ?r, -H dv b -e r..1 .- iF .- ..D U O

''H '" , , I H [ ..: I .. 1,.,. .-....._ r ,' -. . ..1 L P4.. T .L-6
'.. .. .- . I . . 1 L u :i 1,-,,,, .' rh,,, i r,.l. I ),: : 4 .. ...' -t 31 li --'. -1:' l' 'A C !- I. -: .. C- I "r .:r,,,R
_I'- .. ,:~t, ..",1 -I -..F1 i C _-1ai61: rl-.- C".,-i!- i-,;rt, -.-dcruI 1(, .r- ,:...!. 1 .... -'.1 ':-'" le.. .. .,1 c....'l. Gra ubca s id; F e Cst C.M, t E
HH .t .;r. 1. ,. 3. .... -HI. H r .. ....... N- I HI...op H NE PA A C I.L AA
I.:-1 '.,,f .u I UIL r I:. I ..,,, .,, i.-.. I~~~ .' ,,.: .. I. .-I.I1-',,. I ,I .
-., 7 .1. - -. .. .... .. . .. . ... .... .. .. .. ... .. .. .. I:W . .. ..... ..... -, ".:1.:1 I :-. r + .1if.. ..6. ...IE -. : 71., a .......... .. ......ii ... .... - L I W I:..C...C. ..I.. I~ -,.'I-,: d,. In.- d .,e . .e..., .:....AN...Z E N T E
r.,.. I,,,.,' , . -' '-'" : "LI I- ) A HP I H X .L ;':' ".. -,, .. .- 1.5 r ,: ,:,- 1 : i.t "I
... - ......... . "2 I.p.HI... .. .
I I A~ :. I %.11" 1, i E.. i I I" F.. .0.. ..3.I 552 1 -,' 1.
,.. .. .. ...C- .1 ,-. -C :- .. ,. I" -., :.0..- L....a..
'. _. L i .....H1 I e LH AA A r ; H I H. . C A I H %I 1 N .A


.1 "1:1'.--oD. Icj" 4, CC .'. c 1,.:,cl CI ,I. r. r ,-.,.. '.., a.,,. [.. :u -.,' ,'.2 I, .. ,,.,,- I-,,','.I .:, ,, -,, E.fr f ..:I.' ..-... ..: :, CI ;,-,. I1_":""_ .. L "" 7, CIJ V.. ,: ao. .,- III.- I.. :
rH H A.. .,- A I.IhpI p Hr. ., I. UNI _A . r, .P" 1. .1 7"' ,c 61.6c:wI.L .11 -4l :I-,])u,,lr, 1= n:..1- r.-l, -] ... ... 1 = ..... 1". ',.II,. ,i.B;L. :.r. an,
........A..... . ., ..-........... -. E ...A.......H HH.lIH. -H. .H.j.HHIjI.AI.. .... NH :152...-46..
.W .. -.I.I I 1. i. ." ... . I ... t "A H I 'PAfH H M H H iNLilI q., .H I 4 -Z..- I.3; NAN m pi PHAH 8 "
__ A it HHH'NHH HH ,-, -- 'J l ... ... __ ..... dPAPAUH NIH .. 4 4 1. U... -I' ";H! 1ELC.H

.. u d lC l ) h -'% -- -+ - -I.-;- r- Tm .1 M :- o. ..r1l-'" In Is..,-, __. ,, - -11 im .. .. lj L J h l'J r:] 4
H P hAP I.NHP. PA1 E.i. .j?.. - I:'..- A C.Ip ,H ,H HHNPHNNIP, H1IN r .IPA ,. App E P PH N q- I a C .W.; ....N. N...A ..A P. ...P.. .P .....H

. . . I 9._O . . _
UT-iH. .,I1II- '. HIj CF ,4 F. I- H AHH p 'N~pH I.AA H AN :H ". .H~HHH N. Ni IAIH AHHAA IH DEA.E r.E MENA ,i, .fiT .
H j I.IIIH... ....e;II H-P CHIH P H H or -H..- 1 NIH ... -,L.- IIHATAHA -IN 1.HN IHA-m I AFN P H -&32 PIMUS74
rp .NPIHNHN~ AIH.. i. I 5 ~ ,H EH.IF A HHHISP -P55 . I. I SHAH F~ ...C.. --S1,
IHH AC Ill. -tyI- - i ,. p '..'`,,'rn. -- .. 1 HAC.H H F qP N INH.HH .i .' C A..7. HH Ar. .. IN p- .12.l I -. -F-PH-!H c1 .r.
.p 57H ,.A.H i- .. i ....-I ,11on H Chin.A A R N H NCL.H HH.AH H an ..H,.- H, IHHI aHH ZHA.HH NH ,AH PAN .N- F-HAM
-'* d La Hab n .LILIHeHHHH. : .. HHHHHH IAHHHH1IHHH IPHNHNH.HHNHIIHSH :6 PAI. .P :.. .F-;l ,-lA
A T::- .1 EIIHN, I ,A-HA- : .1.1. .1.. 3.H-La 'N'H'H.- % .:Hpm. -ripr. MAHA .H.A ,HNNNHHHH p a nHA C .A WnIHHSA PA A n7 HI :1 -iivu w o
;`HI H H .H'I'M,,,,' -S1S:SV.IIh.aPH,A,:P.. I. .--'..HHHH.IASHHUHHHHAHHHN NHHHHIHH I .HAIHHHHP N IuiN Ipndp Ip =FAN
A.pbp HH IPHAAHA pp SPAA FHHHHH NA -, LIH ..--.H.A.IIP .pp ..1 lS
' i ru i i i . wI, ,- .l r- .CNY .- r.,. d Ji1...- 1, ,H..i. 1..) N I ..PNNH p. 5 pPHHrs 'A N IA PA A -13 '. EM U-W. ;A
I Ff5 N -' CF H -, ,,H .AH. De F. ..n n is T ns iHn '- :c H A. _...::..I~: 1YP,,: j1,1 :1I-I.P: : R.AN.TON, .- NEARrE'. -N... ,! I
S CCI N D: Aift r-los .j Z . Ai U c;.1. .,N '~d HSSHH AP HA .-. HH HF... N'- IA .,N IpIH. IteXAHHA LI.1 .-
.. -:.HH- IA -- N H: -- -. .HIp I 5hpI .. a1'e 521
HAN H H" HAS FINP I.-1S ". I ta de tiAN fg
H.I FN, H p '- ir- ': HI" cH H AP j HP P IlH A M.HH. q- ,IH~ -I... A C.IH H Is,..1.717-2 .I 1 ~ id ~ ~ ieu : M M a
I. H N..H.H v .1~5 Ip.. IH H .I ,,,.,. H C. ., H- AiR,-I a l e c a e pe r s a t n ca n u t ra n e i
A..... -pE ,.- .-p N- c. H. N3H. P ., "... H...,H 2 5' .'H c.r cH i-H EN P.-... A H ,- 1. ~ 1.H F f,- ,~" A -.:: H . .HH 0. .suH-1
I-H IFH . (7p I. LP H I I.U IF -~ '. S. 'H' C. -H H.. 3 1 '... H, H.. :.. ... 2.HH H .H -.' -.- --"p . . ['2-. e aesun14 d rneI ger in rca no
A. ." I lt . Ir, . -.,_.. .;...,... ,HA5H:.,._.. -eiar I .' l Ci.H.H-.:..AI HHH. .r I. : --c:I-. ..... ' arfnraprlz ..H FF .H H d. lit HHtHuAHPr... S .HH.N.A H O
-.. H. I. IH.H. ..H.. ...HN I.. I NHCcs.:..PNH,6,1 --.HH LF ~N. . -I,. --H H. H -i ,~ - -r iebr. 1 D srgvcsd ) sa. LI .. ..' :" j. .. H -.. H HH H H.HH. H~ln: ~ L i It '- M. A RN H '
A'__. ~H H.~H H.. H_ HH.jjf, -A ~ ~ a'H~ ... ...1 -, .. H -: H HI A'an a IsH HHie H- Hin,,. H I ~ A "''
H'.1.~H.~ '.I-.H E T''' ;. H ,'5 -E IL ...H A'H ,U ., _ H.-. -.H., ~ .. .. I a- 1 .H H H AHH A H IA
A PH~ P' .. ~'. '" H.. Ut .. ,PI.F .. I. "H, 1:.H I.H A -.P ---H D. b. sec PH.Ht ,'. UEH
SIp..- P H I...H .H .l w.-" H. .H 'H..,,' C" '.,.'-H -_ H- -' ... H H' Hu H Hplant. i. to is,' auH IraNe deNA'ners:ON
".H L. ;'.i ,I..- FI.,aP - H ,.. ;... vH le. . HHH.., IH H .. one ,. ~ MARTI
Pl L IA 4 DI I t G ILA IHLArrfr HH 1 I i i.HH .IHH ..f'I,' : i -ri. -, H H A .H ...H ,H H1 -- v 11 li ..".' 1C 1 I ...H .. 'a A..,.. m!.. l e de H "'. H HA
-:sA i AAH'1 N P.H* .,F I HHA -. H ..H. U H..I ,.I .. HH,.... '.. ,. e. I.' as m d miv im p H.lr e F n e S g Hub e o p ses y T l~ l. .. M 1 2
.. ,_ ...1.I.I '1. .-c.... . ..c. . . . . . ..o n l msm Prt vLzN.7 q. P M PfLQM M33
N1 .I: H- ... .l N~.. tI ..d s n 0 0
C~~~~~N H) .i A EA "'? N"PA Hp ip5 IPH r ...iN -MIRIIINNAD-'.. r -!I1CC.'Ie u rnnainl

.11 INA~ .1 PH .-. c HA .. !IIIANAamianes cie .,

~~ ..AN.. I-A:70
I -I I u ~ c r r - C m .I _; ''I r n -r ; CP H.:
5, ;, .I.- -, ..r i. ., .I .; ....... S 1 Il. C ,:--- -lr. l-- 1-I i 'I 'i I r I .c., r..1111. "" e e I D re cin el DIA IO -iI .. - --.l.. q.. Do n mb e qu la b.ba 70Heq.&S
.~~~~~ AR ....I- ..,.. 1 1 L .. *pL rlsG r, tl al .M 0
, ,_ .. m. .. P, .. I . I. .. .....I. .I-.I.-,. r. . e c r.I r i 1.I i I;- , 'A eltme te e 9te Eu of tii-,-4 63 ejie .Pate ra1. ot de fiti AN_ mp dr N. 27 q. PPPNaRIH-58
-3 .II: ..-.-- q.. 1),.i c.. .. r .II .. r ... L ~i. ,- fd~ u- it i os ba t sdep tr lodPI Pi .Ida.. 1. .I. .I-. i' IA. ..A. 'n.k I!c.u


,... A-.2 .. .....I..! .E 11. ,. :I.:, I I. P 1 8 3 1 INM. 1. AiR ..-.. -- I-I

, ,
Clasilficados D)I %1110 DE LA MARlNA.-Mar e 26 dR J,,td1nia 19.] I, Pdgina 27

Demorados por Ia huelga various A N t' N C I O S CL A S I F i C A ID O S' DE U L T I 11 A H .O R A
buques que vienen a La Habana! PROFESIONALES COMPRAS VENTS I VENT AS i VENTASI VENTAS
I .. ...,4 i C
- I QUIROPEDISTAS CASS 48 CAAA- ;AS L SS
Il "Orrerl c tOlicelU i ltijelil tie del Ia tll p tIllOII -Ill '" ;' r,,,. , %-ND I .ijrcrsionis,.
. Tuvn qepi con tfinuar Itacia Eaipatio til poliz6vic lin oi c: -:'-- -, 1 -::II- I-,--,I -v~,sEc- aM ...-
.. .. . 6,,- ihi .1.1.o.... -... ...: FIR_''. v:- E.. :: ] b .j..._ mi ... .i %,r....... ..... I h nrersioosnsine ,m sta s
CRONICA DEL PUERTO 1.. '" -Iii rsIonIs%1114-- :`I li' In rgroiiistluis
...... ... .. .... I 1C-s~r CITIF- ",'. T "L: E ,",',, Il 1 _'1o, _ _ - ', I I, If 1if '0 1 CC larl~tl -...." il Ie ad ; N r 2"'
Eor F PereI Earbosa l.m.r .- "1 1 % "l-1 --- 2--- N' I "Il i 2h .u u o
l' ""' -' ......; .'' ... E COM PRAS i,, I ,r.. 'Ar t. I~ A b .or cuI;. r,. :' '. I ,l I qr ..ro Al -haw alclai opea
LA Aerr de Ia' Gra-,nm i o a r o.rr - I:, h: pla tio :,n In irfl cidn, h goalao tn lntsrYan'
I-to ....- r -ia .. ...... T ., i onor.;! ..' (,ion o, .... :.I [ D I R 0 l .. .. . r. v I, -J l. c I g l o n i ". -,- , --1..c.
Till a 001 .1 z o- -I-ASS"3 I .,.- 'I. co dz corrodar aalsqiada .__ 1.. . . coar dor corrdar oolsqlaod.. cto d o0 corresdor ctel~ado.
VENDO EN PRADO, La.-', "pr Lr. Lbola SI r". .~OLR .It -p~arar~ a Lot -a..o rt
.' oo, I o r p l .L l~ i.' l Ij A 1 L A REN 11 :- It Pas o p e r d a dl ro z b lr '~i a a 1 5 1 B R . L a s a p lra c a n sd Ir oo lz b lr 4' ta s o p tedadl n t1 1 *l t*.
S- L- ........... "..... ".......................................
Sa I ...' P% .. o e 0. A .. I E P - : ,I. p ot lerbros, del .ColoQ_______ at,; alo "'> LA -'PROPIEDAD..I : .
.,. 7 .". I '. r.. nueu uuz .zzzet . . I' a p.r ......t Io."."t atL..a"dt ... .... :..a E,.e, ol de l I I ,. -qa 1,. roo d o I ..... rIi.mueblo,
',e, 0D2 5'4 '7 --- 0t510110z 41I.. look. .j pI 1 O A E o.n r odd Iiulal .I" l pt. ..t16 daal oh IafPrazpeardbn eo
NP- ~ ~ IA 1.q" 1-' -a, 1 r ,.'. t ..-, I, j. I ., ;i ,, . ,.. ,',,' :, .' "l- .. ", ,,'m e ta1.' a .. . .. .. . .
c:,' V,,l t'L."l `T, rarr-o;rtreloqarr11t93zi4az pidadtao, .ddl1.1.t-d
S_,R: *. R: c,- r, ,c..' '.-.4 ,, c- d, ,I _r, I r, . u I, z t,'" I .e- a -. a a,. t ha d tt .I
- rK T,a. A r,au, u, :;?.y r,-, I, ......vrf A. ,C,,, . I..... !,,- .L: ". '" -": " A ri o Ia mayor g i"b I" .- -_- . ... .. "' . .. .. .. . . . .. .. ... ,-" z n I c o a m n a- c rc n I m y r"ioi
. ,-.' LIi..... t e.: alJ, c Re. Lo3p.T our E,, ., R. I ,ira -, t .. . . . aa ,-I. ... ..I da ooall .I
fip'r ":l. I ......... ... i --..........t ,- ...... .r..E..IO N n r -,, .,, ,' A ... I ,l ":: "- ,... ":" ....-. .o ...... I .. ...... .....

f'. r arI I ., -1 j M R~i -1 -l m'Iafl s .. .... ... 7,, ,doera- o .I-.. l''.j.. I1t 4-1 .E T IS-.1;".lmt"..
.... .. a" cc............. ........... .... .. .I _-._LL--If-_._:1 _i" : 5 $ d ....o P -O I -
.Si I' ,0 1 1 . .Ien11' ... :I r '..3- .I 0, "I. .1 i - -- __ i' , .. II I... :.111 .11 ..1, M 2 3 C O M a .o oco '~. o ..SA ..qA .. .,, ., ,.I ....
-o -~dllrr .'..ro.lR....'. I
. l.Q.. ................. ,. .. .. ..... .. .......... . . . . . . A.. V C ; ,
do. ,. , Nr a, ,IS I r 1 ., I.. ," N. -U% E .EAD 011a 0roptldadl,'1 utodel ta ola4 rop11 dad 11 on"
- r........ i oi+v .." r... :......................... r ... ..- 873 C M R ,, ....... ... ..I. I . .

"r 'rjsio A I I I . -- \. .t '.0 o at .o t .. I.. t d t I. I- -
PEI .. .. . a 3 ...."r.. MU PflU DAfl '. o t a -D35d2 or 1 ) 1". .... 11r SoE 1 4 2uVENlE
I-r- r ,.-. . P h, r.r l, ,. -.. .,,. I .. ,',iii I ,-, 1 . ". -" '
Ir. : .,r 2 a a ... nd.. e. : d ` I, I...ol .0"y e.p 1rit, I 1 .empre

I i air q~ 'e r de r44.7.f 4--0'.-. .U 16 ,,- r ,m. FR 4k, ,J, i692~ NILEB ES PI. 0..'. S17.I__l__ __ _.ll. AL DEIO
"larh v e J'IC. o t...L: I 11 oo f r.4 .. r . o.I_ v' I to y. 'O p e a o ,. 00 .10-.: .I..il.l-.. .* _.. ]:. ,ib I,, .. :[ A T S S A E -,I . .s ~ .. .. ,1 ". -_ _ -" -- --

01111104 Cotatier maatllra1Jatda CoQUEir I e a' .lmll~l oll l,'10 '1>-
, ."r'. MIRAM 10 ro415,0 '"' h ..tt' '" "I1
I 1 ,'1 , V11II.a hIta 2..\. .. l Y
RrI'.!A.1- R,13' -1",.a 3') :, :; ,''.:i'i, .a. ....-. I........... ...... I ;...--I.,M...- ..... I,....... .,. .. ...... '. ... ......... ....un uaraCa7A]R1 __ o-o -,. -l ....A -,,.tI I. ~,.d ...... . ,, . . .. . ........... ..... altos, t5 ao 2 h- p o t-, E IC.. M ODE.RNO I:-1 Al...
e,: a-,'t ohr.a ,rfteartA ,,, ,G.. ,. g ,o " .... ...... 1A
______. .. r__ ,. t., Z,,1 t... ...', to..t..oa."' -. ... '_".'L'A l. 0 P . D A D
"-.l-r'.-dR!_E_ ua.-,tI- l ;, N'. I;.,..5,..-NT A',-, :-. ,,''. r:,-ih -.'.+. r ..... I- -- ....-,A....-83 -,--,. R- -- ;--- ,-"llt 1 Y-2 I .1`,_l'. -- -,00 ? '.. --L +paa n*Ifuodltaao apip


,I -_ If 111- i 15 LIB R OS__ l E M R S S 0. J -." 0 1 1 1 ..
I,",'C rar. e tie t. r 11 .uOf-,.. te .,~t,, .0 Il..-% <, .-.fi r-., ,a.- If-IT. l.L".I.I..I I. ImII.. I3n ,hle .eriente rpnrea, -os, v befi 3 : n a l- li- Il, ~ ~ ~ ~ ,. ,: , Lv 1 A r . r : I. i b I I ..M. 1 1. I I' H XI r.2 A .. 6 -D -3 5 .5 2 -4 8 -2] u ; 1' ;- .. . ... . . ... .. . . =c l u o o i ic l; o ob i t o u


, ,. .'" ,',A ,',',,,-,1 ,-,,- 1 .'.... . ........ I O .. V C ,S n. .. - r t __' da i rrio
"1" T' ., ... '."' 'i;p:.' '' "".'1!" 1:'. I.3 -... a'~'"-Ei, . .: I~. i _i rT.-: ,....., i -AGA VETD CHAE ......... ...:..t- ie ,prIatno iv o s ,.i:lsti'ulo l esfTwr: I. Rai O, I r 4. _01 8 GA 2 V I... so* y es115 u ,, 1l lo-.- .l. d $ 0 -,S
.." m--.1 ..... '= '-i.ga ..... "k E-:-.,,t .... 1.: ," .,;' : ".r" "...sla veo,4c ... .'";"';, r, .. l-V-NE ,
.. ... I-,II ,u r~ 1!,. .... ... ...... Ii, 5" .... C. ... I` .." ... I "' . ,-": .l.3 I' I -1. . I' V %" C I. I': I ': :: . .. -

it e,_ _ "" I ._
'"' a,, h i r.... e A~. J ,. ... .i .'I.." r.I . C or a l i a d 4P I. a. q .
d'le" -,aaj, ,=a&, .. ci,: 1'.:l- ...4I:, ,,. .~l.., ,,.,7: ":-''';. . ..I-.... : -.1,o p -.o . t ........ .. .A- -"S+AE $ 5 ',1 I ~raet aa ,- ,7;I--I. .....tsI /; No. se : crleict quo al:::m desosid de mas dt.irrL .;,4 l ba LET do$;: ":,): l


I- L. I"r '45 /. I1 ..L... .''' I R,' $ E $ D I .0I -1J- L7 -1. '
r ......... !,;,",e .... ''E, .tlia, oo a Q A o$,10 0 1"0 2 .00 ,',V- -R-M -,., I- I u ,AR.h.. oa-i.i' .. I" ... .. .. 'r m D :I.-
l R ll l~l; I-I IIII N! I F ; I" I- m-l .II"I ... .lll l ."/: [,,,I I. ... o oIb Ir, b -, S"" oII So -- .... I m an a T
"l To , rl .j.-., F3_ .3 hah n ,',:, ..r.e M. -- r"- .... .. ... .C.

............... ..d.... . .... a"........ b .. OIral.Modos. Mon, tL.. 500 "ACI
a.-, 0. -.-1 .. Ir llFo.Ii - -rl v r ...G-I.. I.- ,.,s .,rt hl.1 rh I o doeld d.086
pelr.,.,o..,, if ul,. -',o ..r ,, ., a.' r,,,D M'244 M-85topopa os lo 2 : ba-....I os-P1,,,,T, pati trsp- _. ... "und sea comreix.

I I L1.1 2, -t .. .... s1 d irD D0 '" I .0 I- p.Nl .V L U J U I ,UUU ,R H LINC-L ,

dYnP t,,,J, ,I~r H.,,,,r, riBrrzoaoaCU-aCht7e4=RE T -2 '.". -D2t24 7-A A E D R E
_. "... ... I. A ... Pr.. o. -O lC .a f .O . -.I.. N ". _. S20,00 R.I.It. B.,,o ,l Ia''. l... .. .'l,
Mui cii de'-- La Haban V. I to'I'N -BI1e,,r11*__ .B --l -,,, ..- -` R SDNI A DE LJ MAN E IO E R A~ib Rl ARLLN R_ _ .
' r 'mt r l ..., z ra ir., .if-- .. Ir... .. t ,A.B.I I ..... -9 -I ... a a I.doro, I.,,,..,r, odoa... CoI.gird


BECCIN,'i ~~-DrlE,. LPSEM' O L a,-, L" ~ I. '_____l________ .lll.'11' to,0 ] ua .00 it;,t tar.d,:o P01 BEACO I R t 4122 rt"oda25.M7' EPD
,t o AI.' .m da ta rr., h .. 1A N .. ALTOS 'llO,
lt 'roiI 21.3 ". e I ._ ... . ;. I.4 02 I- L.I .. ... . ..
.... o0'[r .I .. ... I C'",. ...... .. A Taooaoo, A.r5os d- s ,l. . -_ .;'", ' --- -_;I. 0
S'RR g. s d e a 0,00 .................. 0 1....
' ro I I I .- ,, I' ..I.. ; Ii o a.i~ rRr c ,Ite oA or oar Jim raoooho-a Quin PLAY MIRAMAR 1,1. I '11 AoOO Bt 0
r : ;rdadr.a galg. J.ta Otd :, 011r,1'.3 .I ...ll2 "t V A
m CIII, a's 'Ira1.- i .,Bt-2 ...'1*1'lr I -,, I V ENiT 01S
rn... n.. ..I, h.. i,,, .)... 1'e .. ' d A p .
4P.l~ II A f 5`.II A..' .0 l l t ~ O U c1N1 U fU ~ ~ l ` I ; ki ,,. ; I-,'S I1-Frj t b ca on I' I I,'; .1 C I lll 100 0I ,- ,- 0 Cola- _ o ab p l Ir Vo E1 1 N5 0 1 1 0 1 1


$601 N $24. ...... .... ................... .... ...
14. m'd .7.:. ~~~){ A A I/F n.c; .:.... T.,. r., l ',.r, i. .f N3: rT ,5K0 0;~laa .le :i j j- ... ,I... ......-A..I ,w= .i .,. s .rI.o ,A n l a g.ta o ri o, , J l Wo r i .. . .. o . . ,. ... I.I A a... 07. Ttf ':, ...-,' , _. r Itfoy. ...... "r. I.1 R hlo I tLCrAS A$ aR oc a 110
F I .rr i...... . ,. 1 ".. ... I_ .. ".o,' . ", l" I "," ..... -., w f A ,, I ',, "- modern. 'ono A4107, M ol"d ";', .r haldlao ida, -00' 0.0.'-110150 .l:rr. 0n e1
J E S U S D EL. M O T E .0 0 ,P ~ O ~ l D -11 0 -41 -1 1 1 0 1 1 .0 d ~
otr IR, -.,.n $20800', n -,N.T A ,.." .,.. , --00, r000. P ... .l.e n 1 ,'I. n ., ,, I,_ _
it- '.-_:r ., ,, ....o ., . .r,. ., ,.. ..C.. d ... :.... ..' ' 'C' on 's' r32 ....... roa,, ab l'roo -oA'1. A ,r1 l- B V,- 10
t, oaiaI "1 lo 21 rRENTA t BE T ,t,0 SU ARE Z, VIS AT a I I
'0 "i.o [ M ., -..1.. ,... d p t t 0 'IT I'-.'. I. I nt I
S. .` 1 a," ,.~ ,,6 ofo .1 .i I F AL i .j .- .. .. ; ., t' l P / .. I T ' i . .
-m1'm in:-1-MR Rae Jir~ F, I "" om_ in" .... ... .... -" I'n.... ... "1 ..... "..... ... S........ ,1..'. ...........,"" ..... ..._"___ $50ouuu-41
,,a. 1.01 'iN.. d IoocrI ..h......I10I0 ...... ..... d..... ... l V-E--__ADO,__l.
Slflr .m ,. f l 'l, -ll ; r/:, "- . ...... -..--C.. .le n UI.a I.m o E D D . .... .. ... P -. ... .- I .1 a a u e o 4 u T'.-- 7 A I 1, "
I ','tT, _l-r.e -11,1 rl ," d, r'.r. d I .. o. .o,. aa, 000100 w- ,. ....... __ ,:_. L!,-rd_ on r
,. ........-- ... o -.... .e-. --.. .. --.. I' A-9311:..OM..... .O Yit .N.. I i" .-28 ,I 1, 4C ,A S YA I
... I -d. t0... ..1. '.! ._... ... Iuinauin.
u I e LaIaana.. ... .P .2l''- 1.0 0001 4... pR,1.o s
0- -7 05 4t 2 A5 AIe RLPT "CAM I Fl.- RIR '11 por-a so I..hdo II II Imoo- ;1. I~ I
Tll a r. N .r[I i -. r IR ,- - '': `( I..1 l'.I. `,- (. "n i :3aTS S A EZ S ,0
op.... i.. .r..... r 0 ,_' ` u' _
. 0 W.. .... .. t .... :71.e.'...... I RI P 581 I3 e" 1 y "ANT RA E 2'L.. so. poli g rt ,. I' I-
Iopio ;n o d T oi r. d o, .6 ...-. +r ... i.. .... .. Cl, 0 'F R ..''' r .... I ,P ,, m it . U r. .I, ,. ` "a__;,.._ ,,L"." """ '' !'` ' 1`La 1 I I -
,'C I ND -R. a. r t~or J, -.G~ .........I I.... '- -,. ... -......... ... .L., I'm7 ,rM : =' 1' . I. .e P . ---F ,' ., I .. '. ..... e ,,t20 +,'~ It .nd - '-, d- :"
1011 .3 ra' ... Par. En1Cr C-97717o27 I%10 --l ,,,ol~o d rh.1 1. ,, S17.00,11. AL 03 mel:-ons lUIron
E II i'..u .. t.. .i " "' .. I r 0A N I-- I 0 I. .. C S 000.. o
..IC T 0 j .Od ,,ra.. ., 1 .. 1. 1 -.. __5-*'1' 1 '_... . --J A I 0 0 I 14.400 7.... .
_-,.,Q& _L............ a,,. ..... i P?,?,''' ? .Y ., -_ ...- --iDO ....... +,, l II : ." ...zzdene gara,Alo .r :~ .,:.o..+ 1,, '..:,: ":" ".j/: 2 -';_ Tel &- ,1'',,,`'' I p. ... I ..... ... Ioi .ABIA--A

o ..1' *,.alr.ir,.- j Ip5.,l . I -
1'ur'.. I I. ,- I -1 I illS 17, .. I .da ABnda D lor SENDOro a a RE N:T, 6 11 56 ...,,
I.. .;-- _.. m, --25.1 .. . ..... =. .q.]sh a n epnde te cato i o10O penule|rhtao, rdodrs d- .. .Gba+ ~

Ir a :, r. I. M e C .o .q a 't 1 1r rt
!... 'o CmI. .. 'io *.l l Io Mo .iia ooa cr1 .11
..r t ,,, ,. le ,, ,r,..e- ri I.. I: .n.... s .. IcP .. m-s ---zK- r. sorr.' ... t. iRA R N i.A SANTA.I -11 Lt N ,%,w ~e=mrtrdOl~=l


L'hrrh O. y ,, .. ,. ,r... . m, -m I,.r . c ... _-. .... Ita hat 2A'" -1s 0030011 r T .. ; 117O . .. 0.
.......0v ." ;'; ... .C__ 5 01 -1 ,,. __, A V I S Omal, ''' "7o.".'';: (;,+
11, Or a ID E IFIC Ii l,'..= Catalin., ioroli.icrl Ja'l, ", R1 d .. .. T,'",.
It... r '.. 1r. r. .... I ,,I. ,r 1....0.r..r.."Ie.... ,.. . ird.. a ...... .. .. "d ,
1 0I ..1... 0 re'.... ..m11, .. -a Im__"_..fl........"..... ,.s_ II F. ,_ .. .. ___ _-"-, ,A .0 .1 ..I.... _thoe. I.VoClllo i. 1 a1-I -do 071lo. SC 1.1(IL
q,,~ll aeli.,r, .r ..~o ..t Iaar',bdo, I:,..l..l. . -f.... 1. ..... ...a' .0 1 R, -j'r ." ..N 4 e ...... I r.. 1W .-- I. ..M. .. ..
al. -... "lo m : t ,a~ t IM -1 I' M, -I. ....El. .. R ena, 1ri %rn a l Ca 'o S e enrh il d1.';r, 4~l" ,; cuarlo" ba o ,, ua ': 1. . .. ,.: I. neon, h N 13 Rd. i
I .. .. r_.1 7. ..'. ro r.... Ir 5 I I-, . ,. 1B.. -" 3 0 a .
- i Iorl .o ie rla. -d r I r- 1Jar'ltmr i O -- .,s rltos, 2 arrs patio r.....r-i .a.. _. .
ATrtnr -iriiit tllooro fr tls Cia g s ie- D F Ca.OE N 7, 0 V C A ,,,
d,:m, T.... r.'om -.......-I- F, ,,.Jr....,"....''", ,,.',OOconags co '.. .. mm ,,,..- ..... ...r.
C.I rpI=o I.o 100 1 11. r-,f' ra. 11 .O II. .1 F, d _.1l robot z.Ar. err m, P1C.
rt d r.. .l . o.. err.. dr .... . 1 L'-' 1 to, I p or'a... -.. .. .. I o .I :1 ,II .-- -'1 I.. -a- .rr. 1ro e 20 000 n TE '
t.d, 0001. d1 l 0--11.. r r I. I01.. D.24..74"48,:0 0 1 r'd r '.... . I"rr"0.I UEN V TA,$
. r .. Fit .o. I m ". ., I,1 '1 V .R E TO M irAMnvR : ,' B tCfl III T 1r-il -..o t ... ... .. .....1 -
RI D. LA.. MAR IN., A a, r-,.I tir.e.. . ., ...... '. ,. I l. -o A "' 1 . C, rr ,"EP R ,ON .SI.I ,.r-' 1 5 0 ... D A-4 7 r r
10r, ..a....ir.'..- ... .. . .......... . .. .. j 19 L, E D[ ,E S O r ,";. , +.. . D-31- 1. T
01,0_ Oir L al,., --,' ,J li ,r '..'. 'A:`. 1.41C: ,. I ."-...'l A' l n s p tte .o .
do too. N o I l.. Il I. .. I .- ,e I' ro" e j.,_ l;, t ", 'n 683 I a ," r Li'__I`_"_-- '... ALTOS tereno
m~r .1 ... .... I.... "1 .j .,5,,. .1., br.t) co.., I~ed -a.4. R O ,1RSENTIA !NI ---. ..1
...or~u .. ., .rl ,. ;".,s tl .. ". C ,' t. o" i -. I t u .lh'r- 11 I", . ,- -. / .1 , ... __ . I.... .. . . '- i 3 12 4 I. -i dA G eVtr 4I,b y. Bv j o 1..r.n ..... .. RIO,"T d $ 4 0 r a
d e ,lu ,t ll. "t3 i, I r.a s 1'.q -..b -, ." 1 ."1..1 ". 1 :I, .L r P. r. a . .... ,- ,. .. ... ,520sru ,000p er -r.. .
I ll .,t ,L ,'r i ...... ..,l ,,', I,1, L .....I .ii f... . It j3 C. h ,3 1 t I.I #M | l t 1 .|l i -r.lIII ~ -O, --, ;r - - ._o, .. o d..... .~ .3 I. .- $ 4 7 0 S I I -
U.11 -.yl:ll,t el ,nI. af.r .r+.1.s Or..,l AI.-..... ..1 .... I IIt I. ..... .I-.I.. .1I.. -.. II~.I.. j.-U I,- ..... y ia +,t L' -24-8-7

.111 1, Ir(.trI I r, t .ar. a Len 1a D I d I . .. ... t .. -I I L
l n z r.. | .. o g-.L."Ii1j 02 ... 4D4 2 I Ird d 0 .t l 2 .-
... 5', t.r I -7. 1. I t"r. B. ., -1.Lj.,,; "'. iu",, ." :' .m II -.... Mooltia mo l'a ! l ....t I P "!,:,, .I .. ': i..I u: ... ..... o~t+tat ;n;t++?. .r. 1.,^II-.:-IC -1 1v .!, l;.Ir er ,.I .. .l r.a ..c ",o _,: ,,s,.1_1 rENTA $ 62 I..
,,e;=l r" +~ e I. 1, 11 'saln .~ I ,a~ h 3ut oam m. I ... L. .... : '. '.L' ,. ,, . .. j I 't " ...-..
n. ---I~. .. - rI ,,1,I -, ..1 .- I ,, c:ln _/4 v' 2 .e' dI ... 4 ... ...] coina- . ... ,jIL~ .4 .6 .- : .Lnl
. Ie . . . . . r It e . t c = I a o z t r a a o l j :m 1h4+h . ; -,, RR 1 . -. .. . .. . I. I C L N A D ..I( I I - 6 11 N a r d l C m o
...' :,' 6 I+ ..:; R, ...... [& ............... 1 ,,r,,, ... .r .t: lair i -1 -. .. . ....... -._r, I.... D-289-48-2 L~~ 1 P,- R m Ii i m R'I: iL 4 .:..
is"'.. 1........ ... -I.-L...... . .1 ....-r ... -IEGI0-. E 01N I ..... .. ......,...............
n-...... 1 ..... ..... ...I.'. o.'.-.....: . ..... ,, 1,,rf _N 1:S .................
.[ r B I. . ... I l $ ''1 ~ h ~ d l .. . ... .49 R E N SA, a nl r n .,--.R. :. .. 2 LIT3 u f .. .q I' 'C' ..r. |i :... ...... ...: !. $ 6 0 1 ... $ 2 4 5 0 - -t r~ -.m, -- a t-.-.
..." . r ' C:'d I' - 1. -. .... 1. 1-, : , ..= . ~ t k d ~ d ~ ~ ~ e m a ; n l n r : n o '' a l l o M
,"rI:,,. -C..-...-.. .11 .i- i...i.,1, 11.1i.m. .1 .I. .1 ..i ....: I.i I'.. I- ..0 -,,, .-. -. -p-.. _oltt.Rz -: i.-,F-,-,t%,yeooeS500 *e. PLY M e..IRAMAR e. Ap~
.F r i Ie Ir'. -,,e c .. .. .. 1 1. C. .. ." 'I " '" .. -. P I . j: !. I I .. ', .. I...N $ ." : r -. r r. fi o e f c S n s S i ,, 9- R, .4 -d. -, -
C. I I I..l ri` ". .... .. '.. .... .. :: ....:. !. ... '. ... : I.;, ,:r" .. l ,l .. .-S 1. oe. .
I.. ,.1 -.11 p[ I. .- 1 .1 mr, & i .. . ., 10d I, . : ~ I .L...... . l- .. C. .! 'l I .. .. : I.. : . J -.. . .. . ; -- I ; W 0 1 i .:- -e -' M o dI$o Ioo i i o 3. I~, l
U"I""n-3 r'~ ...... 1h).,..I._/.I-I_.'+L, I -1 ....-la.a . .__, I ..... I., .- .... ., g..... .. .1 TJ I I, 1. Ojr I AI- i. 1 .i. 4,l lll-k i L, ,rrrlllrl, Il-T-I r A......... Mont...
";'l1i r lll ..I I-. .... r I... '., ....."".",I.... ." Ri-mt .I.. .1. I .. f2o....Ii.....;r ,.....,,.t..I.....-........... .is,..coil. 4 ...... ,d......, yMIP ,,.R. it.....-.", .'.f........,,,......... ( .... I,'. :' .... .........
a ., I. .1ar,lt .- ....1 .... ,m"-" .. .-. r~. ", ......... .'... . ... --o ----_ .... +" ii. 16AA po. F... LIIR ME h,0 .-" '_ .
m~l~,.. ++ e+ T~rde +e.-"i :..... .... i ~ .'". + :-... .. +].21.,, +, P 17-l, 4 4,_- i ii.." taets ietad ella E ntr~ l pt-,nd. ++( .-..I... I' ... ,+
......................o. e ...... hI de..... ....................... I .... "' I ......... I :C I... RTA 22 ... :1 f 0 .. ... "- B.- To- \ +l', '" ...... B9n ... ... .... -- --IL:" ,nIT~I
-'c~' .I. I. O+rt If..."' % -+ .,''' I"..... ....... .' ...... I ,.; '.-"-.'tr=m': I; I-, .I B- 5616-.... .. ..."b... .. V-A-1 .
I de e o "rtdo e Al r l Le a- '-r" em u .... I :.... ., I'., .... iRE... 1 ,r ~ rrp~ [ ll.c,i -i -_~e I,' R':' I, .- $3.. y'$4. 0 .. "s u r I- d a e r r d 2 0(IJS4N.ES R E 8A .'-
.er-- d I -l 4 re g," -;. a ... -I- --r o. 1-1 n i--iTC'. .I.:,.,. jrl1 .,11 ,.' i_1, I I+. .c .= ... .. ,-, It, C. .... 1I r.: ,-: CC., ,. T-.u ,.es cc,r ,, i le dmcJ+ ... ,.1 ,,ii .d
't( .. ll: l r. .v ,,lrat. ........ D .. R.- ., L' .r, ... .. "'"... ;. -,,',I I I :- I , ,, ...,...- I ...,.';.I--B, ,: IP I~ .iO ............ ......
.. O ,I L" PRN o .... -' .... -..H,,,,,e ADO.... I' I- `c -r P% ... r"_'W" to ..r:. .;!... RPR'S\I NO$.5" t|U/a. .'" ''"
m e z J.1.01 & .1 4 e n m c- demtu l d. .. ', Ir . . fa i l d o e d o. P a g o . . . ... $ 4 . .. .. R T t i ll ... . I I :r.. l ', E '. 1. . . . f 1 Ii -T .. I-- C j . :- 6 5 4- 2 .. j .PA R A. V E D E . . . A" .. ..
e~~tt~~ltl.~ Mutpt Ill".l I-,l.... ...g... ,a ....` I k 141 N ...... ".L. Elitistm : . .... ., R., 6-:.] 8 .' : m ... m m ,_ -- 1+ 11 R-11 ,,1 d, J, } mmm m ...

Ripiia 28 i 1)\HIlllI'II LA MARINA.-Martfe,. 26 Ile junio dp 1931 Clasificados

AN, L N t: I 0 S C L A S I F 1 C A D O S D E U L T I M A H.._ R A-

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS .VENTAS i VENTAS I VENTAS VENTAS
4 CASAS to ~ CASAS SO.i ~ARES IAi OLARES 4i9 SOLARES 51 ESTABLECIMIENrOS 53 AUTOMOBILES Y ACCS 53 AUTOMOV1LES T ACC5.

linrersinisit is z"" : .. . "" : Irrsion iss ,...... n.re.rsionist'rs :- ISICORRE
A] : ha r: cualq ir po. .. IN Al iu i op w ,, N A Al ha;w _" clt Iope._e..ra. ,. 1
Clnh900ia oc o. t olo oa canlo Loocosco olon bogota coo to LoororoumH I., w_____________..i. _
c.od do rorrooda d crt [ 7 U Ilado.D.coleolodo. 0 F16 CA5 RU5TICAS .dotoro soogoo1 .^ ^ -^ ^.Tdo.so ,,,A5R,-'1"16n .. D-KSM-5.
La. cp. lo. .. "a. IY IUUL 7UIU t I It > ,1. -.1CO T1:L. t o. L op.r |a or-do L a. o oo ob L s" ..o. .. d*- ; ,,
pc, ornle bro d el C0oe OBISPO 305 Tlt. C 21. : .. ,.. por olm o. del Colo ,.o.: ", .. ,..'. oar,, por, moamob del Cologlo ;O-N.F-- I- & IBXL
d. loPooardod liiooo d a Popt1oi11n1oojoj do Ia Proploaool Ioo.kolo T DE A E
ot.a lo a '/ E l0 is00 ,,,.... r oIo" 'I'- ...",,.- .... ,,. ,,,,a ]o"mayor q oo.cs tDEoB qA'"K E _R
_____v___ d oopcdodi_" o';fli %I l!lI0L*'I h 10 11: 1 71,.:
l .I- I % I '\ .. .r, es: Juh5oc2 F. ,, r ":iELA ";'" *'- '"'*-;'"'"' :"'*' ;':ic. ;*"' "'; "''; ,"'"" ", *'",' *" '".,;
N s Juliol, -- ,
IINsALL AOJA -:.31.i.o'DOI) l3 SI REOS IP;RCELAS~ "'-I- -
6.. . ... . -D-3613-49-7 'ES2 (UINAS Y CENTROS "l.. N' ."-' .64 ..q. -oi,. .i 'o -i ".... ,-_ ,- ir_ on ".
11-FPLI OUT all 0 r 6-INoHumboldo. de loloco. P.
V EN DO 'I T- 1" .,6. 1 a;-i
I.* ., r . i .'-- o ool....I.lo E, .,,,JR .N ,, T.NDO ,1.0 ,,,, 000 r [ t t,.; B I, [ u ic k Siin np er

] \ \l l \ ... . .. .. i r '.... . CA M PO $23 M S. 0.. . .. -LIA ," *.-t-.oc. or-r* l , ''-.0:,.',,." i. >' ,; ,. -.,-. *., ,,-, : ,, ., 0.-. .
end IIat1.5.


............... .......'... .. .... .. '' MAR" A R A. , .-"". ', -- o. ...... ," Rom*'o'o l o.o. oo m 1
V E N DO-- ---- ... .... VE D .... . .. ........... ... .. .: ..*..;.. .... .. ...:.".,.!_ _ .. .- *-* !, . -: ;.-. ^n, .l.l

-1 CoLa W OLI -I IND 11. 1 1 O 1-. i *oP .D ,OrOo
~ ~~,. . ... ... U er7 -4,0 0 0 ,i ,i .ll,, .'.o .0 o r ,. s .' i ,o. *'* *,,_,**'.* '. D E 0
A l .I s19 L VEDADO LAREL.) "_ r .. '. : '' U
"I *CANOR DEL DELE NS.. .. L "'. ,,, .. ,, \END "" I
I, DU l:! ii ffI UIN S R PAR ISTlAS j__ _ _.. D DIE.OT
Aa 7 $2400CAMPO,$23JMS. .1. ,-AN.....-. DE U .O
i A I oooooiitioo daOO,,,, -.,o 1 -"'"CES 'o,.01 ,-00 ,'0-0 "00 "-" '"" ,-,,0 I__ CA C- -,-, 10 y I
1. 1 I t, ,,ADA IA < ACI..I.. .E 1 ... 2 5,SAINT \ IMARIA TROSARIO ... 5TUE R 19 R .. ber0 ... I


' "__ "-- ------ Ipal o .im r : ;lp+ E 'r r il.i .'2 0*0 . . V ENDOv "l*la M III .... v\ *' E' -' ''" '" .... 1.'' 1 ":" *ri" P" s.tnS1"" M (sq uj, '1 -:' 1': ___ . . f -M --n" M
o. A.. .: I)A s $20. ; ..... .. .......... .. ... .. .. L .... .. .. .. .. n I - . 0.. . '. .. . .. .... I.
-r... I FNI ..I. N. .. % I BA1 1 R'4 'C E R A r rr .... A J hI ---O- O " I R 1 aP I o l u i
l E D S ,l . '... *. 1 ... I0 5.4 Y).E/. \ 1 1 0 ES ARA.. .. .

.(I .- i l' l' *** I .Cl.n.. | \ \ 1{ I \'. IrK -l{ A .l'' l """I l ,'lr"" '-I l" I : l 'l" +"" + l** :' ll'. .' '"' : .ll: '" l" l.. .l-l ,lI~ ...' y": F l 'l" 'l : "' l .' "'ll .ll lS?2l ll "';:l 1 Q [-ll M P R m R' lV r:lllcl l" cl: lde.ld ca
ir '" IcI 'N- P I I .. N- .. . .. =


.t, ....... I +,111.-.-. ,1,) ,, i.i...... VAiANii iSiiiNi'S i .... cj:0J_ I...... "_' ;* .,o..n ; ..... '; '.'.'/:.'i C E S. I
N t00 +. 0100 i 'i F: r a 3t c tet I F _R~ J- t RO P IED. AD ,en 11 1 [I ,.-


--- .l.~""l l;; :]: ^ : II I \ . .. '>: "' :' ': ...p... .. .9.0 ,"" "I l /f .. ,r .._-_ .......^ ,__ --G^ ?!,;I .94....BLET s. D E S 0 T
\,l;>.)l~~b~l)^l*I~lt~lit.2 ED 18oit1111 InA -** ^ ^. it ^ ^ OFF,. ^ .,:/ -gUg 1 ~ ~ ^ -0
. .... .. 0 A " 0 11 I ii a ri 6 I I = i.?. i7 '".'*'I.*.'t. "-* '."-" i. .?'n i purll. tdur llfr LUaO1I
IS"N A . ..' .... .......... .....,.. 0 3 . ".. .. ..0 .0 7 0....... 0 o 1 y l
. .. ,, .lr .195. 0RUft , ," " 0. .... D sa+N,
._ _ _ ..S... .-,..;.... I; Sonfl f ADN" O 9 '*V "I OPO DO'I .o Es-Ao ot.I ..o ; T MERCURYER NO S -- IB A
... p.... .. ...
LilcaD-7o1o39s-os-calls1cIl.. O D ENoos sic. ESTABIEC. M ENTOT R IA 1949 CHEVROBILET *
* ,, ..... ,** ',*"" *r;- "'.*L "'r1J+d '+'^ ;'r;'..5;,' ," J i'fru ,'" fi t. ...... 7nu ..... .... ". -o ~ J ,L. % J 2{) ,- .' .. .. ... ^. *... .. .. ... ,_ -S ^ ; ." ....... ..... CA CH .. ..... D-31-9 T -11
,EP RTITAStrua Wt,,. D0.DG.
. Cia. ...li. .. c. .o..a.o a. ...d.....r..... .... A,;,l 0 ",,i 1945 CHEVROLET __ __BUICK S pe""" '"'*,o 0 .. N 25.37 30ST RA 76/n 1 ootloo2 0101 oloa' aiN y"*'; oudloc VENDO',''. PA RMACRIA, Coosootbt sootldu..y ool 4:P ..33!.
-6921 ( A R IA I .. ?' I..n. .. 2 :"o "tonon:2 n DIEGo. ..TO.r1 I5.90 o.lloao27.0 Kloo. o looo oo B Re AFELERAA
. .... . ... ....... .. Otr I 1 7i 1 11 .. ... II ... ... P"' +1=O l]S O
.... .....l.. . ..I....I.. ..... ..|.... ... .. ..t.d '"i5,4 ... .( ... v. L 1 ...... d ^^ S ~ d s ^ ..... .. .. ... puI ..... ... 11. I A | A
I \ iq )E AI ID.-lAIE pi1t~tat... a r : .. ,l~ l h'-.+lt- 95 r a~il RJ". d, i+ .V ... .1.
I .1...-. 00, l n .-t., -o,,-. '.I...III" "I ,o o 41 Wnt1. nW 2o 1947 B Y MUIC A N A N . uI
\.r3I' 'd;J p ,I,,4lt, i... ..t .. ..0 i .1: it0 M EN D 0T- .. I ' '~ VEDADO,,ESMI-,A, 000 I,4,I-ii-, DODGE-'DOs Camitrdsonne +top
..... .. ..,l .. :i;., ,4 M nl 'l, I all ''' G \R J "Y R PIE A ,.. d .W 4lpl ~r~ fa
l..', t dte.r> ...... 000 N;. ...... D-3331o3o2 E. (Cord Co nmido ..... lGoropltn.D L *a uTl u de .
A11111os, iooqooo rotsal-,orlo. pooto 0I.-

A1o1o1".t YES ARGANPN Et VEDD so JOS oe. Go cCORA:CORR.A!
o1i-01 1Ne110;0c DODGE00


,_r_,_,r_, ,__ ________, 0 ,:.. . .t- "-Ntd.rl.1 t er.....' .' ..'.* .o,,l,,d p,01.,, ,5 0,0 o.oo o ooo. .r., b e s V O- N O A 0 0 1 7 ,, 4nI .o I. 7 3o7FR D
0 0 i0 ,0do.. ioI I. "". . I, l deo.:', d.o ol 0I-00- 1a -oONde oI.t *rI 00 u0 r- I p rc. so sorel.UU .IJ
ME DOU "T . MEDE AY.... E O RA3Ia 2 "' ..7: 2,D CnA C .Zy.. .C...*Ra V*NDO F lMCI CA .... C A S.A.


... llroc o dot3 o ..o o. d lesi' '00,10 ' . lc. t e..,a l T o Rrd o boio ooY V oa dl E
". 31. .... A1 2 A NA ...-A ). Prr. 6.000 M d F I ...... I BDt E.SIR NT" 1 t948 a C V OLET od es


... . 0-, :, , , , ... ,+ nr . . C le 3 ll 1 n n c lti t .. L I n 0 U L LD m i .. .. ..' o .... ... *... | .. .. ,, ... .....C.a mi. n .


o"'~' ALT 000 001A a 00-:'* I*; ^ ^^^^^ E A O '. *A G *R i ..H,
111.1 loot. 10 11 00000 ,l,.od..000 t.. r..,0--,,; ,1, ,,tl.,I),..> 0 00 A0 PLIAS FA C I ... 1 Lio ab 4 S l. 4e- 4
^rr:,. ^^^;: -:,r^l',^ I S S ~ f al i I ^ I S r refM-34 vre viieo it II. _,_Aia1. D.
ioo51sl.$1 0000UoICK.. PGI o E oo.


j___ .... ... ....... ....__ :, o... .. ..0. 0.s AL.O n Co .o. c o 60 c n9o7
1oo1 0Ooot.doo 5000 000 00 Tdr. r cno h IIor frliot.. -.0. l............. .........A..................0..B.. AR '0 lAROABET CHOO:,E 'A DE D s...... . dI.. S. 4.. ; o S .
Il I A B' IA N CA 000 -D0309o8l-0 9 o -3 EAN EG t.C. J. E A o I" D I pE 0 Ot'S I TOE.
till'.., l li s o o to l t. s 0 ooo-si,00 00: 2 Fn d .: r N yt dl: SE V END E 51 No. t- ,qodao.a -o GI al lder fo tt idod rd o pIts oor.
A'"'' ....... SAN ....... .. a ... till. S -..t......... .......... O R U A DE 1


.. I I AI soo,.. .'. '.. Ids- c, i,, r fab ra. 0d0.2 t 1i2 o-d ,lotSlropaed23 0 0I 5 S. A '2 5 T
..... .............I.tA e t 0 ...... rost:dd.,.Anoe .0.,.0,,.. VE OTdi.0:,l 0 0 02St0u05p3ere 3 Gl


EN 1,1. S5900 SN 6. Xtiqo *.7io 10 oootisosoo 2 oeo 00M-1I C.-0do1 4" oa.a1949 0C0V oOLE Too, doi 0B S con Fdrd-
DE TEENDTNA Ar.a"M P0,td," = :+'+ ..... c m ......
L00,0000 oatoAooato 0000 asotocill.A.t Hoolo c 510. Ave y 84,.0Mir..amar. iieo.'iolo 0 S0'O . 48
00 ,Go e..alolo 1 0.0r00000ioq loseO., r.... ',, o ,, G A A


00 it 0 0000. osAt 0-0.Iooo tol1944600. 'CH3EVROLEToia i
Ur, 1..0,0$t010000.00recln Si90.0 00-.Or e ]+x 4 n 0 ,or t adara quend a rr-


.1 fm nuith I ViaaBla nca
'. 0t225.7?M- .6 .et os Sr:IE11 MOTOR CO-.NraSiA
Iht.th ,A' ttiSi0 o 11.52 27l.... 0eI EEplaEU ,ITerre-:.... DO ZA. yI."aI-Id95 0 1 ncedO ESTO $ ,.00 o Ernd ET. UI. 4 D rE.
.......00 .H ....-........ .. s.03. o "" 3sm2.I"a'" 1. ." 4 1s4idu r.Y O In -
Obispo 3, 410050. M Ibto-PDLEG ALTURA S p D E HZaban'027,000KIar
.EI. .......... ..... .........loll, 30rh t lterraota. poolss so-

El OH osto. ao rn10In...'- 0.. .,2 . .. 1 i .0 00.0 0
CASAS ~ ~ ~ ~ ~~,. to~3 ..to. 0 d01solO e.pY ADUGAH i 5 1 laoded-0
lii:i ,,), ...... ,. 2 I0 CALZ.l DEr, COLUMBInd8,W-3A 19470i rBUICK 0 podc.lo lo n 4JA B BALL 0 LR ARG

001000 1 0001 I 00050 ',ROg BE60 Ofltoa0 Rooaa' 467, llso. orai e ItO Ouie- sD'0PLYGOETy
1-1R R NO PA APer. A4' sure" muv.. M? ''''d; .... .. .. ... ... .. ..


l viott, I .0 .... 0 "....l.to e 0100000I Aoo oold der ......e0010 0 0m n 5 0 .......ad.f.. sg+ da p... .la Tlonogo B R A E O M.0 .T0
e11101011 M rs (alSsolr- intor do 7150oD0-N sOC e $10nleMigue-to456,to(Altos)
m0 0 '141o(dloo.rSnlrs TolS 00 003.0 o 1, 0 00 poodo don t O o1iaodao1i-Old .'-6r.sot 01000I MTooSoIollU-11....49nDMOB IEDo
I)4r11 2.1 "11 l i l Ii n.ZSS olaraZl. ,olaeo.1-0, Apce..G o fc i ... ... ., ,-.-'
.TU1ASO DEt VEDA O .... 0 NA Bo S6.. .NMD A' .. ..Ind.. .--R" Mdo.19 1

......ll l a ld a nos osaooo MONDO"ALO"oo- .. 4' It MVI . .0 I e 1948 'dBnICK Duper
.C A S A__... ...... lREC.O. .000
El~tii. d 'I'vl00la. Ca t0r- SAN M IG U L o o So ARole10P.aNoo. so 0500 0 BnS Il('is So Divi-tOI2S
on loo ttoodralt. d i s9.4".23 doiIt,. 0e. --p0rWOlLd. 10CO E A HO E U C
10.0011, .'" ..),,,' 5 A1r ALZoto Dc 1E 0 rOLUMnlo d s.. ...... ....... ..... d 0pordq S. A. qu e.p- 194L8MOUTDG
on 0.0 ill- 9 it,12 it tt.art0e00a000000 0ParI 9' f


de2. Iplant., l;.., 3.de 11.15.40, 0.- 441 vs. pO. ,,?,,' .l,,gaae so g -Ef i0re ina-4 7 to.
Tde-. ... de v2lH-In d,,,,i.i R RE... N 9, ,b M E N D y CI a Ly Pvuntill Mia ma r _" V e S
re.,e YR% I..Ipu l (II
h'. {q M g' K D OZ.. A, y... < + L ia Is ...'be..d.o ... P I t.. 20x47 v aras, a..$... V I ue do ,,:, zespao o.-.,b n...'.'.

OBSO 0 Tl. -92 tll. toa 6 vr s lolsra u0 veD:00000;AU AN F 194 CHEVROLET calites
fltoo31 olsI62 0 r. 0 P N IA CB BD o0.3 (Flec*e nr1I. IBikdl4,Sp ca
d.ra. l .erredor0lo000 o. -ica.d 0r rs, r d s a id"7.'71T0..0.101r ,,1+1!... ..0)),"s~,!l a, ..................' ::- -001 ....00 M LA0O E M R M R 6 0 V+ ''"_ _, -_ s 0000 e0 er C000?1+ ~hd .....
t I[D.:,'l a.-~l.=i -.... ..,l n '"'",,.;;,do' I.".. Ao.o "' r. -1;, ,,ad, let .MAP-S DE,,-I, ,,ln 4--- .. .
...49 SO LA REi S [,.: I+.t, ,l: ... ... .... ... .".. ..par.....00.",a 1 \ I Cldcnwlax ,3 KIJTOMOVILco: $2AC.1M' PAOrrin Mo orsU pur .s o ..
III......... ... .... .... .... ..0 ...d ..d .MI I. ` .+ Tp rn'b cat o dc
.. .. ... 1 ,,.oI P ,,,,,NDU TR ,IA t r O. 10x A C In .7aa ' 2 3 O E .E IAI Acnp ocl a e nt ygian
.....om...... .. .............. .. mot ~..... .S.7 AN +,u ,.-6rGRANE-[IE O -' ... .H S I A No.3, CH YS E .. 4
FN... k. .0.1.1 A- e.).. 1 a. de esid en.m r .15x, ps .. ... d. larana- Io. 1 '..v n ll. '' P'14""; :'"1:: 16bl, I 103d a. 2'5 No. 17 sequin de'g1 "'CI- I dYSLEn epag... .4
... ........ .. I-,rl. P- -, Te,,l ,'."e::'l,"' r..CFECO I.'IDAS C, ;.4 h ..., i" d e a .-in 3N 0 .A t.2 5 el

V E,,D'i O ... .. '.'a .. .., -....,. ,- ...7 4..,,

....a..
Qasificados __DIRIO DE LA MARI \.-liri".. 26 ,de Jisin 1 1Q-51 1 Pi_.na 29
A N ..N. C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E [U L T I M A H 0 A
VENTAS : VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS i VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOBILES t ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUiTOMOVILES Y ACCS 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 54 MAQUINARIAS 5i MIEBLES 1 PREBDAB 60 INSTRUMENTS MUSICA
N O TO dIC5 ZT4B1B 5 1 84I L Pf HE B VB I U B' rBFO R D 0 I0 I SB FU4 CIL IN5 OIA0 ...B. ..BN 5F N a c ca s i.
u ",'~~~. ... ...- ; ./ 1 *" ; .- 1 1 1 1 1 ........ . .... o ,o ** '* o .. ". .* ,- . .. ; ? ..... . .. .. *. ;: .
, ,7 1,.. 1.. .,- \ ^ I I, IR. '"'. PrA >`, M.,,,. ,, .. ,,M
w __no oin__ .9 [4l h1,Bl. '----os,' "3 . 3 .,".'a'a o A .
,'e ,." ..,?; . .." c ,.'. S..'. ^ i-, ^ "-'ij,,,,";I T C n iv- r -,-.-cl1." D?" **, ,;M, ;-. .BIL*" ;.. ". '*,;,';":;''.;. "
r.... .... ," ,HIDe III I AI I..( D E .... ... C 1
iji'BIOL.D'S'BBi BB

n i ne ro I H.d.BI U"._O- CHRYSLER 50 ,, r. -- 7 I,;.."-". .,.F; .::i"'" ^^:
-- SEIFaNDC -- X iV Vibora Alegre Rada B aj no i.o_ 111
1,M',', " 1",^ '" f~am ,-n u c u f > 1 WP ,- ... "; ___ _ * i.l i- i.M .ia~ .i.1 ," ; ,, u, *, e .. ' e ,., ,.i^ .a c~r~az *i, ,,
as.ds.. ... ..... 0 AE" D......1,.,4. CHRYSLER. 49,8 ...r tP a..-5 .... D aOsau5" s s4:aNT :IS. PANO E AR S
C 3__ -P E S I . 5 11 _,. ... ..e. I, .B.... ...... ...... 1 arc,
PON I|.I.C DEL 2'B .. .. .... B BBBB i *,i,, I CHRYSLER 48 ..... I .-'.. ": -"-^ ^ '" .
D A :I_ P rd ah c. 1. .-,i... B Ti....s i ABO10B-ANIEMALESA A29 TAII
YiaH DO CIII1ON FORD D EFR;.ITOHI B
as . . .... PlIoC H R Y SL E R 57 I rC ft.. rF l ...
.. .. d"" AI)lOi b D P .. D.i. C FERTA .MIEBLES PRENDAS..
OtO D I.-,a t 1A- N, croe Ia rl1
____________Ran Ddo. uRad rnlr l -l bDio SIhB'nFsII' UI I, s .a.


OR IF)....as.... .O .... ; ,, CHRYSLER 46 F-L fla asa.d .1,1aa .. ., .,. 1 ,1., a .a
. ,r -,":*: .... ,- .... .: rii.o i ....... ES PEC IAL 2 *" *;" ---r,;. __N_______* _______
VIIINLII RiE .u. "U '| l lk)A BiT r '.. 40 Jjn-:I L sr ES W n **. SB 5:^ '";a ;- NEVERAS Y REFRICERADORES,^ a; a a* .*
h .;.. ... r-1" .._1__... ' P,. n00's.r 5 b. lh . 11 f ,F L' ED t, F.....

COZVOBi aW 555n BB- ;; c sw 1 |||| |||||| 50550' A ___g.___________
s;, iDEBJ R ............. 1 ',.~ "FP,, ..... ,>; .. .. PLYM OUTH 49 M o 98 :. '. :.:. :*B. Suer 15... .1. '0. ', ** '-A, A .
%INN ............. , i r i ,i A .-1Ei .-.... R CHRYSLER 41 8 M ERA S C STU
4nPI s.- P o.h .i.. ... .. b dsa el.., 50, pr c 70,:;
OLIF;BTO OH .. ?I ,. Bt,,lB AnOM .... I .g .135 Buorian.. l-aCf'l i',-,111011",i VEFECTOS AN'[,RIOS
..... E....1 ;.. .. .. !.. PLYMOnUTH 48, e ........ .. : aN.RA a. .
"'^ r 0 c~ 'O ldmble I hfi 20H E-,.ei.c' T.i galo .^ ; 1ERGRDRS 3 .0
.B ai.. ra....p.. .. i. .. .... .... PLYMO ..6 .. .... .a S a ESTOS SI SON
as-< .... ,' 1 1 0o M A S ..... ,, ..l .... NUEVO ...... ... BB.-^... 1 . . PRECIOS


7 == 1 (1 l (I t_" K I! Po,'1 nnnn-oF' .d r n ......... .. .... ...... .^ o -,-o ....AG S MB T
TUD cEAKEw OMR I.aNDERA. PLYMOUTH 49 Mo -deo1 98 -". --.: :-, _. a a- 1 ,1. a "E, a- A U E T JATdSI.
s.sn ss.'.s.Bs^onb;rsI- Q PLYMOUTH 48 LSOIE uc ^ 1 0 DSE
U mordi 1d1 A H O~rc s Rio R3000 E euer"3 :,, .z Con e| 0pr ien .0 ; ,^,r -' ,.-,,,-,, . $2 .00
rn ll ..... 2 iA.u....s j OLDYSMOBULER 48 :20 m aze in gaus ,' .:. -. REFRIGERADOES $35.00
nsus ld. A .,I .... PL O4. N ENTR Calentadores
no ^iK 326 I. laa^laB.B, J V Eacra rra'tca a baalha A c fl8 00
4 5 Bn '$ ,5 0 0 ue na p irilurc | U.i' 'i .. ^ - ----- 2 -6 ,


(ICDn tnh'sa i $4,900. 0M A,."r.. "CADILLAC '0'AS'"'.E'M"'B"O"TE" '" " UI' DE 0 U EHH DTE '.
"ID 1UEDE COMRALES Y t4 ORB R

Ha.PO I DE0 CHE.RYOLER 4 oE C. ..R EDA
.... ..... ,, 181.. '-. PLYMOUTH 41 OLDSMOBILE ALC AMASODE, :DE
Wr.).s E3, ,500.00 me, ara:, he roet l a ,sa .... a .. ..... ....A. .a $20. 0 0
Ba............ .... ..... a 0 .. OLDSM OBI LE 48 Blo. HlI-,a-, .' -9 ', ,ao ntn r.
o-rdIoB hdd.4........ Fs',3as y .r . ua ca 4 1 .1 a ..........1. .. aas's6e r irig' 1 6 ent 'Ier
II _____ 17r e iyE JI ;': UJ 2 A1 ,ll.d 1i. -I D2E :tN3;RUO CiO

45 K" 1ns. P o $4,500.00 i Bu eI s. ra ra.ur. V -II i l l


/* l pr I~ *IIoU ~ I CDT do 1 4, oA~in9MO In.E 6 ~ n e. ""Z~o EudP'AAjelhFN~lidrO-r' mcl.. '"' t",' ,'" '" '''" '*! HD n55-s " 1* Cajas U --ero Taqinas W sr- ," ..," ,.i2 """
desde.52,000.00 1CERLT 4aa ... a.aa.... a. ........s 11 HM BOLDT
onHI *|~j f|oj. V|| Bulid nnck E.1 rd 18 B -i -i a m. e. I. Y* EFETO SA,,,,r -|br u a cluanea '" -mN!,4R

o, 1 1. ., . ..a... . .a aa- -
45** K*s. O$D, MOBILE -,u ,uen.~r, liil p k I T 1 j \ mnAc l ,~lr teu adxuros y/ .lla. a. .......... : ,. s" ...........' .

CN s I1 C O ___ : ""'**"""l un -:i:. U L ? U r.y ^.a a 5 y5 Det.aB Na0 a |.rB aaa Bas Bon ale C ALZADA Y VEDADCCOl
.. or GAN L 6,R M A rhsr^.l < 2,000 .0 C EVODG E T 38 .. ..-.... ........ ...........~ "' ^ -- **........ **. :."-
$2,750.00CHEVROLET 37 Oleria Eseca o a,o a5a Ca M EBLLS DE OFICNAI F "" 72 ,.,,, ar aa
. ,at ... .. 146,2,7 0 .00 to :.,..rno 1.... ... ...
Em pre sS Cuhanas a 04' CR, B [IL- a-e . ..r :I :. -r a* . .................. d .... :: ......_ "
...__PL MO a... ........ 2..." i .a a. c .. as ..E s. a a.E 62 oB ToS V os
I d C ., s ; d f a c ilid a d e s B d e O 1a 0SBO *N, ,I 5 (Ino e, a. s o o .. . . .. r y s . .. SOLICro e. .. ..D E
L n o FO 2 1QiA* r n -- -"' r.: A--.ai d,- 3*, * AlsS I;i2. AAv.c del dorniizoR lu Ac iri- Po~. Eul~ i C ic ------- : ----

DTde 5180 0 .f i $28 0 00 I a Ure II he. vretor As s cs hoeques a preas ra- ,,,,,, Ba croo-~cr i oUENAS H T
c..a-- NL S 0 I^ l^ -" raF 7 lUEVOd ~~no .r.,1 p 195 PRCODSNUV

FMUD EB AK .. NDE* R PLYMOUTH 48a I"" Pr ,& *G.
c[A M AD 0 PAnnn0 .......... "-.n r "TCadillac,-,l........ M^T"RP [U MALK. BLAiMUEBL[Sl E S 0FI NA'
I'porlatta de ) me',, Na BC entre Cuba -- e-^.Yr^e 50 p dea OFICINAr propt
23al y conI-i dIT.nah a s 4sa aquaLna sarabae.ama
a Tnt aands blan s ae.11rjl d:-: a i. FAMILIArestDE GENEALsVaaEssLaE CoTaR-C
LY Od U THn $ 1 ,0 0. 0 01a B U IC K 4 2 ...... n o..sB.'.... .a i.g r ,B .g $0 s5r.0 M s
a. serrate y Vlisgas M-6726
rLc,..BE. "* O H U $8,50.00 Cci bun, ulira*****2' '^ a ^ | Mtooi.r )pe.,,,,.c,.
d e Supe 194 i at: araa a a.* n,0,_, G A, .. A ., _, -- a "r m n e r-74 i t B ," -
$1. S4 A UN 4,00.00 .... A.. 5- .. a '. a _
11490_ _E *_
71dr _____, Vrododi a rl r f r sumar y asalaaul ar, sues as v ... a 'B M">""n
A o $2,500.00 aBDODGE 46 n 2OPORTN 1 DAD .. .A aaetar.heaes ... h .


^ H'r' rL' O|.EiOutr SP r "i,,._,'^, p n,,._ VndoM < do'. bt |nl .a SI'Nos Gamar OUIStee' ta15 e-1.01) ?. ,, 9 r. ,! ^""Am ; 'i
0 .UE N0 hio 1 ... ..... ... ("n nn .- ,i^ U ~ '^ E S-"" O r I,'yienre P>n-Ve'dii l Ah- II'ceta *lr....; '""Laadx;brsy cs Gon"e" ..... om"'" a2_*" ..."*" .... s'"n .. .... D,' ... ,-"" .,
tl ~~~s onrsnc piu ,. Kaiiaenj. pr af$3aa[01 17)11 (a.,IO OBO ao.. s d'. Ioo ^%"^','-"~'' AIBBB^ Bsraskadsa buss s.O 7 -.ic e
Qo No Ii '.aaBB5 hEdo daa20.0ma1.. SA i O S B Bin PBI yB O'R ANI A:aM-3 i YT E M 81 a.. aB ARCO E .
$1,650.00 DO G R'.psto ]Kohly. pseay0Ral os~ 4l
e IntAUT l grOS E UioS G NC 4I 6O G 38 rI y Inf Oan a y Est"rella i MA2"7 --' i..- ...M-"E
BABY DODGE 1950 5,350.00 PONTIAC 47 I.eflonoTA r U"MUE BLE6S BIUDE, .S.
s.....ro l BOSSEo ..... ..... L I A s.n. a. I. .OM ANY, S.A ,a Coo .n-es F'-. o i s A. - 02


Gomo^^aas ^^ ^^ 101011^1 ^^^ Sa 4c197-1N 105--t -- ^ ^ --,lr ----^ -
DO G DYL E H 15 t 0 0DA 0 F DE SOTO 50 MQUN ACSAE oo,, . ,o9S -d s .. T I ZA D 0 S r.. aa a .. .,... as .
45 Kiims. $4r5.0.00tBue a prln: I2 ss TA. ear: nnv2r
CCBsBUSHE5AC.5B ieoo o I. 57. aj aa a'4 .:U~: isso~sls S.o BB t IosLEB, DEsaOF. afaas,nuae40 v1, o,B do lo sOgrande B un. oa'sd '.50,plq'ats D NE O HP EC
bueeria n 'apAda pTr ebarcar TelR


(AND . .... I .C R P..%.-.__ _^., UL*'.*. ,.-. .. 110. ____. :-.,: '*'' '. ': .... hie,..-S. eld n p r esina ....5 -en .-. 1. [i"i "''. ... ;';SS ..... [ l
...S.......--2ad,
BABY DODGE 1949 ,i $1,S600.e00DLF ao~o OT 55B'. Ifo B9ta 063 ..... Ja]s ... ee saha.a.. satlo.... IE O HP T C
po. is'BOioCHEVROLET 48OBOFBiB'.


....e sO 0. 0 .00 1"a,,'63'- SOLICIT.UDES
EnGdH aY. a ".. 'Era I n 1 r ita,'.F- , te As'A del ,.B af bua-a a soafss, puflas .. .
a19 act. 11.U I)I-D-2IOTIC 94 $,50.00 I U B Ass A A'.,d Msrsoso.o ls'la, Machis. d ... aesas-saakst BIUENAS HIPOTECASL
A .........LD E SO T 0 I.'...... ...so ... ...4 al ..... Dd12 11C, dDAY H V-AD
PO TA 99 BE S T sB 2 5BBa so I a-. IBasrrilio. Fs'.reaaoBaan"acopetsssaa. T'uODASu NUEVAS,
(S BSOEB4p....... _ iFRAZER .. 47 I ...IUULU 3 A'. MOSOBOOA'. d d '. "a SE CEDE
CHERbOLET 1949 ....$2,300.00 I B .raaLaj 'T'" .. ... [ .....FI.....9 U D1o
C2,710.0IraEspIc ia0l11 EM 19 6s '. aESSECEDE
Em r la ub ansI4 DL 1 . I"! "p" cId, 2"- Mueblsnde ofsennanca.aNo huy,r,.. .odal es, 0Frc I CI a e n dr a deud2aaB r.sas astarssa dsraaO -
P L Y M O U T H 1949 a ~ s sCC$1, 800.00 S.1. :j rr,:,,? 4s.II P _,,s dsas'. sa11 a- sa.. .a. .
(,onirH abnraoc, .OmA IbileEI'(K RI"Pdrsr.,IBMo.,Kr,.
BU C uper 11948E $850.'0B ,UIC ,K 42 i.o .., -. -Il' ... ..... .. .... eraitey743 ? M-22.7733.......... ... 27n
OLDSM BILE 948 $200.01B47 sCaDFIL n .aC A BBo C. i--. I o a 6ds. I Isasc VEa~nNDO:, .s nrsCubannrsa ,o -assasas sass, pas'.aa-
..... ... y ran sp rtes ..O.....

$os0 ......a.. fl,000 .00 TR As M P A 282. .. .SaU.BE. .IC.Ai sa"s7s E d Ea SbMuan X
P A G OJCC ......... ... -- -1ARM STRONGoos ...o..a.......... asasaoso, se as aa-
P lYM OUTH 1948.a0de AutosEb;4no;1d j CADILLAC 4",, c Or eoT o 0 5500 R opIO t nS YAP:arATO 3.000AAS I-ARA gVe asdBdo
.. . .....inn sW isd, U IoosI.. .....acltss o .... EEORs d IOar (-os tsA e e sa as a As'_.7 B ea d
10 L 4M R1 4 U r'1 ryfis.A e.IeI c Alai ieru dePbr~lo ysnid l las .T e -'d"C''. 12.6 X Amna1

BUICK Super 19480a nor dds 5- BLaCa aa aG on ar.......E3..

(" .............. 23 No 101 .,1 au0SI. T..PSng.. sn. .... .... -74 74 ~ !' assi
'"CM u E Bn~~sB~ oseo ass-, a 5 sansdr. sac ', tI $72001 7 HiAysbanl
BUCKRYSupER 1948 _ _ I $10. 00..... ...... FORU37 '"" lU,", hi ", sBJ.s-t.C.,.B; o'. r RADIOS- ... F ..P.RAT.S 35"Z 00 6. 7 ... \~ a.
C. .a .n ea tr len t alAN' 5 B raI-
s 'ma "A d'........... $600.AO4 M NE8O1I VI Ia ELECTRICAS ,yEs00 7 r Ala. V....


Piiar il.^ 1947 SA $800.00 PakuC 3-los-. Pi I tilOS am .....a...... as........ a .,B a 305 7 .......aa
BBnlBS-055mo5 b a sslzad5 SsosasBscBoadss- r............ ... ..~ s .s ~oas,,a....
BUICKOS DE uper 1940575"'0.00 Pu UH. c & 250 A ....7 .....
s10 dU1875. a a aT.a
I mmmi I OslO-Basso sasssa e.oo 000i s an .5 sB~ .aa
CHRYSLODER 1940 $35.0nONTAC 7____E d
$600sna.00aFOR D 37 L atAMe 9N GA 3u0t'dstralr

A.......a........(DM...B.. VE D F-41a 2 DOI P O sr Buena laaDlI9T. 1 ,91Ty .2'.75 "tdda 9 1s.. ama COCIN ELETRICA .0 0 \ss
F[ qaE . O[ q n0EaP. WETN H U $-1 .0a


5pIA 54d 55A ssaL pA/ a I R S PRLO B.asaoOosRA 4.0 aIaaaaaaasss~ aaaa.-D-2 j-OM26 Luai,a ,-a-s "
ras m e.Fe0d0(.0 At$.3 .,. a,,k .r-- .1 1 0,- 1 ,
Pontiac-EOldsmo-ile I F j a (010OMADCBRS T nlf. EI-6r
CheroetY FOrG 90DETLFOO:SO~nu ~ aTreIFAIA50 M BA.01A adn.. S.0 OLCT
d UaU 847 U 105O 1 HUMBOLDT s, ueofl t rCOM AYr.caIRh A isfR- ue o-e sass, : mara Ae st smoSern'.".sPr ro .. F Al. 9
Go cuyCin m arsIIM IU t sEnso osnsansta kI~ ~ 15 1 P~ssce. 2 s.Hri.naaaaastecasa o fisa asOao
lIE ~ ~ ~ ~ ~ $1600 0B0N 4000 os. a 004-8 aI 4 d a a l2o 2, rp~ MsIs sass. laae 250
VEBDAF412 DODGE osa.BsS194el,9iSAn90 1 s. IGUd CPCA ,pLAS S ERRO a., aj: a suaaa-ssas TEAs~sasso
a BA'a7B50 s-11., %puasadaa,,.-aa as afosa B9.1638,ausen Is c
$2,8s:s50555a50.0071 BS. v 4 A ve us..2feMr a .1.o III.aa M Ub OSSIe S r m s-id U NSI 1 sPs00 l.

Pigina 30 nf %RIO DE LA MARLdiA.-Mart". 26 de Junio de 19531 Casfiwados
A N L'N ( I O S CLA I FICA D Os D E U L T IMA. HO- A
DINERO-HIPOTECA INTERESTS GENERAL DINERO.rI]IPOThCA, ALQTUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILEJES
i3SLCTDS64 ,OFERTAS 192 F APARTANENTOS '82 APRAENO 92 APARTAMENTOS 894 HABFlACIONES 85 NAVES LOCALES
-! ~li . ... ..............H........ll.. ....F.......... .... ............. ..... .. .... ...... ..... ...... ..... .... .. ....F F..F6.....FI
&3 SOIIUE '~J I:2 I -FFF CL. [Q *F____
O IC T H,,[.i. '" ,+ T ," ." r I 1.. -1 111,,..- ^ I I- ... c ,.'s ., I : ;. .o I. .. : If..d t., ,--- ..,j- ., r . l -
I. I. . . I. ,, I' ..... : I ,,-,.. .;' ,, I-F" 9 I.... F SU" 7- ',,'l .
S: LI" IO' HIOFr I ... .: .....", ...... .. .. . :-:-I '+'- .. .... ... ..... .... .` %,;+ ,-, ......

.' '. It__ ____ ____ -F-'13F1
TOMO-$. l',,pl~~~~. .1 ri.r I% ABR UNA I-EV Is... . Li I .. ..,!" .. . .; L '.' ....3. .. .. ... . ..
e, I J + .. ... ';SC II A : I.. ," ."'; .Y ', -, -.' ` ." .. ..;.';_ . . . ..... "r. .. - ... 5 ""1. A- ,; 1'. Ed.', 2,'i. .... .. T.. ; : ,,.' .,' ': ,-= ,, '',
i ,"; I' < ,' ... . .. ..L j
.... .. ..... -,I _. ...n. S, de .... ... j Ll. ...... IFF o.'m Iis.F. .Z , -'..; ;-, F F .. _- .... -_ F F ,-
I ... ,,, I ...- ; ... I... ... + iL I Q U ID A N D 0 <,,;:r- . ,, -o , ,-, '.'

"'.. .. .. .. ---- I(, ".11. I ,IB ". .- C'LE 13. OF-A ., s ,
.. . .. .. .. .. I ...... -F_'t t r N ... .. .. .... Ai ;i i [t: t. : :I I+, 9. 0 ". e I- I. 1 I, .'" +7 .'.I 1.C. !:-. ", ,; I_ ".; :,, ..- . 1...


.. Lez i caml.l : a dI o I6..6.. . .... ...2. .. ....... ...... ... -18 1. D ... O.. . .18.
........", ..-.. ... ..'.... I I.. --- '. . ";`- % :3; , ,in e r na. C -+ C4 : ". ... ... 1, '<1.2- . .. C.' ,,? .2 '....


t a o... c qule -- - I. o I_--____, _,r:., ,No .10 12 Vedadc. F .. "'.
........___...____ r-... .o, y F I __________ _______. ,'IF-.-F. -o" .. .. ........... F .' .:. ----. -- '-", I.:,I ..
"'''I"'' D tod-ro. Iomo Ri .1.. ,ITIL ... F_--, IF ..F ,-, I .,-
9F5 S5 1 -,j. r c,. A, ,, ..N ,rV ..., ', IFL. I Q l .. 'F P.1.. IF... ,.F.F.:F.F.,,- .F,,.Lj .C,- .....D%, . 6'F U ,'..- ,
'' ''" ":+ ra... .o In' .c ,_. ... .... ,,;_ ,. ::,. , M ,. .. ., ,, ...h. I .r-, ;,o., a ", ..... '1,, .I z ... "i' r C jL'P .t


"- E TA EST"UNA "IFI I k .1111 6IFF FU IF F ....' '... ... ... I. 1" L ; '".
. . . .1 .. ; I. .. ,_ . :, 1r,,. . f i; - . ,, -- P, 'a A 12 .8 .. laLQ I .. - [ O .I I O ?. I I: 'e !,, I, I~~ I. '
.' .. . "J 5-_''. .... : .. h. c : e a ,O ,, I % { 1 1 I| r I 0 1 .'Y ] ,-," .o ..- +. .I ,.,. ., -
. .S L .. I A ... I _T. ,. . l I I cIa, ,I I e a -. I -.,1- .- .. il, ,. : ,.L IQ U ID A C IO N . I . . .:., ,-,-, -.. . . is o ,.,
"':""' I N L BfPARALA.DAMAS . I- J .. I -. ., .. I ., .
a I, .' .".C:- .. . 'NG A L B E C ... .... .n -; . .. .. I.`,' ._. ...tIL F R T d 1 i0 P C Ul1 -o_,,, L i.,4 .. ..4 .F ; l.;e , o6 PE-- rLU UER os I . ........ ......... F.1 .-.6 F-D I r . FI FL .. I...
r .. 1, ,: -L 'L. L: -P -B Ai lT -- a, .3 2 1 Is I L [- T-' I B .3 i L t. LI ~I', r- lle o a r p l t
.. O"ER'IA S '.. . ... .[.... C '.... .. . ILc- -. ..I.
I. ,-, ; . .. ,I .. . .... .' : -..., : I. it.. ..1. .I. .,, -,; ,! .'...a.... .. ..'I;.,. ,-"- , 1 ,a." '-. -, .
S ill, < .. -. .. . . . :: t. o %.-- 7 .. .. -, .- I . L. .. I_. l.. ..... .. .. I :. _ - _. e ..
,IE R O T ra ,es E .1 S... .. .. .. -- I. I : ................. -__._ I .' IQL ... o-C .
E :. o, r s. I .....9- ; _-- ... I-,-III~_--r. s-- I;.,:,,..."..o ._,'-, D" ., -
,I~"re W,', .' [ ,', c., E. ,U-.26 l"fl", ue rr"O.. Ii -. L .... UNA .
F... ,, I IFF..... .. 1FF.. F... do "I F'3F F. 6D" FICIO K L E L ,QL i ..
ar . .. . .. ," .I. " . ." ..... ,I0 I II .'a . ..." :` ' .` d -; 1I ... .
..,i il +;..ducl. oe a~- -as ... Is" '.... =; i ... C. -1. I,:... I+-- I l'J. % L 10-,, ,'" -, 'A a l :'l++t _o i" -A+ + Im 1.Z. ...e ,'- -- -,r ,.L'+" -'
del~ 'l+i~ Trill1' d i.' i..1[- i"+ 1 a i 1 &
R :.I R .P.,I -l R -.t l it.. G' .. 15 w, i, I C A N+-,: 0i P D -, L L CANF .' I -51,.I ", __ -j ,D, I% ... "." ... I `...ao q lL IJ 3" .' l II O .)~L'i I t : .I'- % QI-L IC.11
...... ... . .. .... .. ........ ...... . .. ... .. .... ... PAL0i AyM II 5
3 h +, l.... "+_ ,,:, .... is-_--,-- .-. L-. ,1 +,- ., -l 5- ,.


+. ,. l~ r....,,,o 'Calnisas 77 ACADEMIA.S . ""+ I+. q -I I "2F9 F F~ L o, t ... .... ........ ... ~ ]' ' Sc aF q 6 ohc, .. I"
,6-- F 1FFF2l. F'."7"' --F 16 1I .'"IF.'T"'I..... dl ia CLUS..F .^ ..... 2
FFFFF(FF-- eF, FFF6. F.: I F,, -.-..I F VIdo ...FF6 1om FuF FqFU,". F ..- -.7F.F--F -S.
F~~~ 1.. .FFFF F INAE E... '"... .., 6S Y , .... .... .. ... ,.P.. ,, .. dd .:. .,.er ..e. .... . ,F ... .FF. F,- .. 2,


P'ER7d F rl lldl iJ T F F F V 6F F F C F FF U F.U F5 F6F F FS FF'F F -II Ui F.F F 'FF FT.'r ,C- Fmi, ",.ri 1 "1- + , p 1 Ii-. .. .
.......con.......cF 8-7--- I ` I .... I !'... I ... .... ... .. ." I ... I -... r _. __. -.. I
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EJj..c ;.OTC $r'. .- 1, 5,000 . I ".. ..... I., i.. --- .DOA t li O-' c'Im- ..;.. ` _.,,.,, _.. ' I e'q .... Ill % .d ... IA.. .. -u .mit I "E n . q. ... A.U ,IE DAD_ O ....... F F
--- I~ ~ -.I.-o d i er .Y.,,.t_ J T 0 M Mil. _1 . -. .. -3 ... ... I-. .... ,' " ', C. C '. I ... . .. .I.I. 1 p o dllo

F'TEFFFG ENERALMF..U.F....F.F....... .....9.H.TELES FE LUFF I ... .. ...F .. FFFFF F6 6'F
.1 U T . . . ........ 'T E".+ I ... ..... ... ..... ... .... .... . l .8 aQU I) d F,. C 0,11 CC- .1..- .-., T. e-.-.s...............I.i- I C.. ; .. T .,-
,1 .. .... o, ., -, --- .I ._ j.. C.. ... . -i i ,' ,'-,+ I'Gh r .; ,, ,.,. . : -- . o .. : c..+ t i. S AB N
,k L -. .I . . .1 ........ I . . 7 N .. 18 en r 18 ,o: _;, ; .. ... LL O O E I I, ... .... ........ . ... . ... . ..... ....F .. ... ...F. ... F'F. .. ...4; D. FFFF FIFIF'o-, -... 6 -. ... :.c.. ... ..-.. . FFFF . ..F.
... .. 0 0 .. .. ..1 ~ ..... .... ..... . .. . ............ N ... ... .. ..... . ' . C. F F F.j : II I ;Fl .,. I"
fabriea~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~mn PARrAm). easa DAM .,. '.. + .l.r.. '........ ....... I += "ICUIO + -,p'" ....... I_ ,y,.,, M- .; ,,_, r: ...iL UL A rSU B3i
~ ~ ~ ~ ~ ,, .r .a~s ratie IN P,,eA B LE 7" Am HOL . "--, '" ,, r+ + o I .. .. ... -< "Ll ' ':" I u 5" '"-5 '-;e .Iu..... Cal.... E" "fi"'
-Sf t 1 l P .F.FIII AF..FmFF-.1.FF14F,!11
67 __ _.- ,_ -_I- I, L,'-, I. + '1 1-111 I ... -" I''' ... ... 'r' '_,-_',,. ", i ; 7 -,"; a." I... .. N t AF '",,,U'% t '%" -% I "at d" C'.'a;. % Ib -,. 11.'.,-, '

DINER. A L. 0 -0 CASASDE HUESPEDES e.. aI ,1 .- 1. . .) ..._____ __-_,__ e ',, ( '.
. ....... I .... I ,h, F ., Ir e..! , I I .. ..... .- -. .i .. I L -F. r 6
EN 0 ........ . -.I.k...... ....... .... .. I ... ... .. .. ..... ...... I .. . a.. E: I--' ; .4' L.,"+"+ + ,: ". . '. .' ... -, +' . -+ 7 : I+,', '

rFFF F -AFF F_ _" a I I F-F -. -F FF --- F ____ _ U. I I_______%_..
H ip ot64 .. .. .... ... . ... ... .. .. ... .... . .. .... .... .. .. .. D-2 20 11& +
ENSE ANZ5 0 0' .. .. .. . ." ". .... 22 . .....- ...............4 ... ....

.h _ '1 1. .,I I ?-
I ,,.',o,,+ ,';. ., .,, -~a, i e a : ...--. ..:. : -_ .. . .. .... ........... ::-. ... ,,o-+ o s . + .:,; .-..-.A I <. -.. .J. "< : / ,, ,: -; ;,. ...'


N E R O- 1-- 6 1 3 I ... F-,F "- I F, FFF i, F FI F s . I. .1 UFl F IFF I ..; . . .. !IF U 1 "-1 L4 .......
E Nn --I.-O T"E"C A. .......I. .. .. .I" I ,1. --, I-F ..... ......_ r C I , 7. I0. .....A ,, -... -1 o;, '10., ... ...I.AD O..., .-.. .,-- I


desde $2.9900 ; .. ........... .. ... . - ,.. ..... v......... .... ............. ............... ......... .. .....F...... ..................... 3" :1.-1
I.. F . FF -. F.. . F6F F ... ES( ....,. . FF: .... .. i .... 1 : .. . --- -.. .
o. .... : .... ..... ............. F.. ..... I . . C. .....
..................I......... .'.. '.,.. .. .. l3 ~u dl. _!; -.: 1 1 -.... .... .. .. .. ....... ,... . . .. .. . .


dFFFFF,:F, F.FF, . . ... ... .. F. . &F.. *F .. .. ...I I. .
$.te.t parl. tAtivP 1.i c .. 2 ... : : l. c, -1 .. . .1. -i ._. I I. -; r I .:.. -, .+ _ D. + 'cc ..4. 2 -.,. ..II, e- ,l l q | t
d" , i l;,ll).17 +x Ngi A ee E STRAs IN qLorn Sn_ i, I I .. . z iS '; .. I : L-- -'' .i.,U '+'' ;L '... ii l~mT C O ri, ... .. "


_ %_ ,__ r,5_ _- I A, .... I nF ..F1.FFA. .. -F.- ," I i Z i l .... .- I ..... T- I F F P FFo-9,
i'F1. .,FFF .. L . '] IF. FF rF -..- A..".F1FF -6 .S D E i118UFF-''F'FF F
E s;,.. ,e a ....r U' '*i: '-; 5 O ,- ,.... ,, .-..... ... , E-..- : -- ,---: ,-oi;7 '.x~ .... ).o ," T," O """L "- 1 . ... ... .. .. ,' ..... .. ;'
C.p. .... ,t. .... b,--,: .... 1. de I~ $ ] 0 I L' v ... '-" m i l I .. - -lr.... .. .AU I 1 . 1-. 1.. 1.HIIT C O E .. + -,-, .. ., -.- .;.
g. ,,d IEu .. '11.0 e _ . m I -. .' l .. .... -" a- C. I w "- '. . .. . . .... ... I= . ... ]l'q l 1" ; iJI :'H. ..... + I .. ,. .. ... _ _____ C.
77IF~ ____________-_- -1_:3_11____ I HA IACOE '6IFFCI LD M
.. ... . ', :~~~~~.". pi --. ::. ..'A, o..'.... r. ... to -., C al.=" ... ,,- .... ,,'- -"-, LI. '-- .".'/.; r., Io-, -; ,] ,' ..,_'-
Ia.. l;..tec -rao C a m-.... .. .... II. .... ,-:... .. : I, [ ..... ,L %L ,1-11_ rZ~lIO I M %il I i Wo aEF o, miti ,ro r o I ,-+...,- ,= .,_ ',. . .. 0,--.-
L i . !I, ..-..I ... i L .. . I I .S i uln ofi i dis am.o -ntr e 32 4 'S ,O 1 --A
M E N DOZ'- A S A adi,vda ,, ,, r, ',. I -' .. . ...... i& ~ .. ... .... :. 01 I, ,. : 1! -.' :'II. .3 _'i~ ... . ... .. .. : .... LkVl Ill ,,la-C o," Fl-
+7 ', .:',.: ':;:'+,+"".+:''' :!';'i.+ u e os + .. .. ` 11 AN r -I D I I r... ... -,,', '"' "c . ..... .. ... .. ...... "' -.... : "" ++< ". ..'..
........ ....... ...... f I AP. u ,L i" ,- ,"'" ""1 .' ,". ... . 3 ;o ,,' I ," "' s," -:3 4 m ; ": I ". .:" ." ":: :: I" -."- I~ I" :""'- p is.fea ra quls

%1p o r $ 1 .011,11,114 4 . -. . . I, ..... -, .. . .. .. ... .. :.` .W... .. U IS ... .....
IiaA "II~p desd $ 1 .4 . 1.C 0: ,, .:.l,-7-
iu T CF'A LIFD ADF '" '. '. ', .FF 'FF .-F : F', ." .,, '.' I. ._FD 3 ':, .". F F "., -o ; ..U. .A. .. .. ...... _' E . A, FF' S A, FAF A ',
F FF , -F F 6 F .F. F-E _. L ,F, , r. 1 : -1. n 6l ni' F .
D IFE R i.E .-FllP FE C .. li i i I:, -" F. FF' L ". 11.,,I,. . ... -2.- ( .0F1 11: 1 ... Fo F -1 S. . F F F F F
T."I .. A 1 .. d 1.t V .r -. d l '" 1. "' - -, t -- ,, .. '" .% -" -" ", : .'; .. d 1-, ,, r 1 , -r v,-,, H, .. -.I.NL' 3 e- C u _- m c, ,
en t as 0u 0 o 0 ,,NILU. ',- . .. . . ,.; .. ... _, ;... .. I ... .. d'.- . .+ L o I I -. Jl" I ?', 1 3'''7 -' d_... . a .... .. runo I ,'o
,- d i tca r 0 ARei lns v R C O M idlet( 0 j ... 1. 1- 12. ;- 9 . .. . I : . . ...c . + -" ,' ,1., . "i .. I ,,-- .. ..... lo .= o o o o + o , . .. .. . .. .
.1 o .._...I....._ .e ." <... .. ... I .. D. 10.. .:', .... .....1 ......- ... ..- ... .. .. , I . .......... .......... .,. ...........I.o.. .... .. ....co ..Reins N .

IE d 2 -7 SU E A rt ... o u II ..... _i . 7 .. _ ___ FFF, I F F ..
HIOT C .1 00, _I_, ! i, .po _+ r .. .. l". A .-. ... 1. ,I. . ..'ro 1. d i- ] '~. ..t. 1 . .. .. ".: -T '- -,_ ..-it s,_n_, '". "' '. mes EDe-rpoe ii
I L G A O ... ... - .. ... %'- ... . .. .. .. .' I... I 1.. ... , "'" I . ... . .] G rd .bl . .
..IO .": .. . I '- .. I. 'NE E G N R L I l, i d-. 1j. ...- 's.. :.. ,-. ..(-... I'". "" I ;;- .o "1 I ,_IL' ". .. I -' ; '

L F F F r ., F. .... F :. .. ., ,- .I..- -.
", l l. I F.D A f.' . . . ,Fe Fl a 3 ." F... ... r -F- .. -- . .. C.... < I. . .. . .
...... .I'. '.. ..%,.,:... ..... .. ..... ... ........1. I .. 1 ?b, .. .... . ..... ......... . ..I .;, C -"C ; E L....LA.. .....tlk .... ...l.I.-1b -1.= ,.. '.A %
1.01111 I. d, -.... .. . ..ll- 0 .. I ... .. .. . 11.;.l .. .r ..... .' .. . . I. ... .. "i L I .. I '- + . ... I! .. . .. . C1 11,11 ..... .
.. . . ... .. .A L r" ; . . . I:" ... . .. . o. I- ,.. .- 1. .:- 1.+.:"- it _' .", : .: <. .. : .' -,'"."i: _-i 9 7" 'A B-N A
01 C - (C ( Jll I, 1.-1-1.. bill' 1.11.-,,, .,1:., 11 .. -,+0+ .... : 3. .:'.:..... I ..- - ..... _. ....
P A: A?, i, ) .. .. 1 N O' P IE i. "'< V.. . .. . .. ". .. .-. .. . . '_' ... . . .
;'h "''(:u:p e' ;) T R J E i -.6 .. I :J .... .. . ," ... t. m.. L. -" -I' I l L 'I I ' I' o I P I P +s L |L I (


S 1F i_ to A . ..C. .. ,__F , . . ,. E. .. '.. ...' -J._' ,,I. 1 -, I F I DA,
"E' .... ..... .AtII ... . . . UH D 79 2..- ..... ......... .. . .. ....... ... .
Pret ........ ..a se i du .. ... ".. . .'1...._1, .1 I, -o. ../y .op o, o , _- ... i i W~. I1% I1. Ll,. '. % I- I I ... . .i ._. ... I _. .<, I. .- -I I .... "i -pnu l .m .,c l I -


DI'idez 5%, "ien t dui ra e L. I - d.... ... . H. -o A it ."L.. I3D F F.1L 1.- I I FF2
R icar_ o . .R .. A re hlano PRECIO S sicin p r AIFF'rFFFFFFFFFF FFFFFFFIIFI E TRENELAn ll_ R ES. -.. .. .. -'-F . F. .. ~ '.. ...... . .. ..
_o s S U S _.. 1. I- . .. :-. .. IL L I I. F I rI F b -A R0 _R
LFFpFFi F'FFidb 226.amn F1F3752 I FS F. FF 0 01 1 -FF .F lU. L .IF .F F . "I FFFF%6 -11 F W F F FI 2FF ).1 L Q I O A ro A B JN
- 1 -j: ."+' .....IID EX L S O ,_ .. ... ,- .I ..... ..,E......, ` 0 I1 . . ,-,-,-- -, -' ,'... ....A..1. i... I
Ia e C n ra e l .. . ,+ -, -, .-+ =. ..../ + rm ro % ++ n o nI :_' .... -. .....I. .' - .'' I 'I ,;'."...F... -' .'"-',I l~ eln I
CS __ MaELne yA L( F.-ic F9 __________,._" ,,!". I-.,D LI s

'h i F .m. ,' F_ `4E C" i" I '"FC'A"N'"A lF A l l ... I- I N -' : 7 . . .. L' .-
lF0 30nA-69 1,. C'.OP E EIN "F, IFI .. I0T Ios F L h B ,. -- -- -- I d _
", I. II .. .. C N D. d .. ...F.. -0- I. .1.." "
[ ,. ,-, I F ; ., e , -; 7 _ -"..' I, 11 ': ,, .. :. .. + d p otIz-.- .I - -. I l T, t I I. ,-.-1" I I-:-,, '. I '. t -/+ .. .. -, ,i a. -'r;': ':;
TI 3 1 3 4 ' J L .. .. ..... I. .' ... .u .1i. I i . .. r m . .. .... .. : I' "1 .. 1' . .. ... 1 ; l- :11b I 1 -M I L I . ..- . .T 1 .0 ..! .- . . ;
I.111I "I 'F 1"1-1'...., ..:. c. LL-S.''.. . F 1.05 NAE LOAE I L F LF
.. F .. F. F, UL16 E I I ` _T W ;
TR J S-LI~' _____ ____%___ .. i-' -i.,"
F'5 FSeFC%-FI FFF1TIF-FIF 'F F F.3. ALILFF.t F :_ O. I I., J,1-11.,FC.. '. :....F. I .. IFhF- -
;,, .6 6'TI- I. I A Q L A' R A E T A W1L 0 y10 0 .d 1 ,ei -6FFF IF Fali F F 1 6 6 F6, e ft -9.F 11-7..06-.i
W FFFF. FFI IF FFI6 F ."6 F.FO "....i:F ..... ''" ,d,,F IJFYF6IFFFCFFF -,FFo81ulna __ 1 .Cd D
oMa zan dl ...... S IF d 4F06IFFF I F Fl I. C F FIF .FF ,. FF F F .2 ,- -, La 'l. a i.. '.. % -.ca.La, d ,,- if
FFFFF GA2FFC 1107ALOS DUEF ERAIF DEL ,, ., N .I D. IFF .ER~ D-6S FF6 SFF2
C A .-7 -8 .1 2 -'2 6 6 F F FH B N .' .i c . p ~ le L 0 1 0 f F F F F F , . diF.F 2 F I Q F [--- -. I , I- . f . - - 5 1 F F 6 FF-.-I i A L C -FFF SE 6F

CDaLtficados A _ _E IJN 1ARIN 1.-Mar.... 26 ,I- ,ni m do 1 'T-I PAgilna 31 .


A N EDDU. 0 NAP'O CLAAIR 0 3S C RIADA S I (RIADO.14 C.ETS AEDDOE 1) ___ () ITS____ 1 CiS D ,E LClADS1,..Ti OINE,11.(fllEO ]i 0 '[P7 R .oPAS-
- .n

.. .O

C I -AB ALiAF I1_ ____16 I} _____S D ___tF T O ___I_9M__A


.., ..-..'... : ,',o..' r.. '" "''H i. __1 ..... '" '_
.-D."O .~ 1.... .. ,, .. ...I ---_ Y A NA RANJ~ hO -1....' .," IL'~r .. ," ...... .I;.. ...,' l '} 3':A 1- : l .....' Ir I I ... .I--I--,-I%.. : .-- :I -- -: 1 . ...1 ,

. 'I- '" I ..., ,I I'. .1 .' ,.--n I .. T -:1 11 ,I. T . .I. . ..i-, ,J'_ "1'1'_ I'.1.1 ,,, ra
1 1_ ~, i I -".,- .... , . q " : .. .1 .. 7 ..... e l.,. I . ', ,, .. . .I,,.. . ..
0. ... . T 1 . . ^ , P r o .l. I ', ."" "- I '::' .3'; ,.4,. oI. c;, os: ' I . .. .... ..... .o'I : *,'" ." . I .,". i 1-: ;.' I 41. "

........ ..... ... .. .H, ..,....- ..

0 -I' n I a.' -. I', "s " .. I ,.. r1 I5 .l l,;_.. r ~ ~ a :a , ' A- . '. 1, E C AR l + M I|, I.- .. ; T. -. . 'I -- 1 m ,111 T I 1D j IIA
..., .I .. I 5t, .Z: I:- I ,. I", _, I .... .- .I :" 2 " : ....a..1 ,.. .. I "... -. .. ....I . I'" N O ...B .. L" '" "." : " 1. os.u. I .,,, T s ,o ;o, '. $, 111 .I'l1- ,, ,,, ,+
.. .. .. . r... ... ,._.I I- , '-.-: o : ": ," ,. 3 __ .- "- "' : :I .. I %... ..- t .. .. ... .... .. .. I..- I. o o'.o *- ,, :. I ', +:'
- -I- .D.RA" uhOO '...'i': I . _,l :3 0.. mTB". ii I 1.
g,+ .. .. . .. .. .. .. ,, ... .. O.,ITO CR. D, ;:A 6;0 C' I' ; L ,- 7 ,,-' ".. I... I... I. ... -... -.... ..... .. ,Il, .I~ - IT
NrARnA- R EPAR S .104IC".C-INERAS C ,NEIS U."...... :I, -..... .... '. ..I. . .I . :. I ., DD

R O!.:a' .QII! I...., ..LI .H 0 .. . ... .... ....... ........... ........
I I. ,. .g.,,_'. p... .. ., , ,, ,,;21,1. _. .. .. .. .f. d
AL QUI PRECIOSO' '.'_I9 SE SULI IJA L _.' .. .. -. : .; .1110 I, -- 7' -- i. ` :.... "s.. ". .. : ............ .......... ._..........
"," '.'. 's ^ "i. .IN 0 B E L -u I ... I Ii. -- l+IseJ++ etlm +one.
,-7 -- 1 1 7 -". .... . I 1" ...'.: ... ,.. .. .. .. .. ... .. ..... . ........ ..... .. ... ... .. .. ... ..
E.... "' I- ; -' " 1..... ,, ,...' I 3 2 6 9-2" a I ,,-,-,., I I II %I-. A.. . ... . - .
ALTO SI ESRENIO.ON,,__
........I I 1 1. I 1. `.c. .. ., ::.....! :"7 I'I,_ .." _ I."_.'"%'.",_:,' SOJ :'121 '.0 O .ere. U d. n r l 7 ] tL e a ~ s ,., .,. : ^ ~ a 'n, --PA4 11 ,: -,':_, I -
- . . .... .- E T t j T P n.., l. ., r.. .z o l-i I R. I I. -, .. .1. a e $ 0. F 0 .p- ; I' -.I....... .. ... r ln.1.1..... .. . .. ,..: ....... 2o M .a1 ,.., .... ......" ... .. .. .. .. .
.- - 1 IT il.: _ _ _ ____ - - I I . I T I ,. I_. I _ I I I 1 _

-;:'DODGE y.N OBE. -i"i...c r .. .u--. ,._.. ,,r .. Mr. iinreIt G. MgS o
., -e ...IIII. ........... ,.: I .1 1 .,L. .UI .... A.L .. : .. I .$. .'I1........ L 'SILI I.-I-ANO. IV _,';,I_,`I",,`,;.I.:;- N_.: I .J I. ... r . I I - I -FR-, ,: i ... i Si-
:";~~~~ F: .. . ." . .i.. ..-. . .. .. E-....... ....... .... ..... ..... ",
.... ..._.. : .:.. ... ........ -... ".... 11 -,1I... .. . .. ...... : ,- .. ................ .. ". '..r.tUI. BERM UDE
::?i ., ,"', ,-z," ,, -.. I ', __ eN fall" .- ., "- ,.... : .... ,- ..''
I c ,.oI - I..,. .1,I .. Ic ,.' '" '.. ..1..,., I I-L ." "I.."..'. I ," I 'X O'O-OI' I5I -
., il ,,- .. ..... .I., - ,F ,
,, I. ". I I;__"_,'_:..,04. DOCTORESO EN MEI ,, '1.N .'A'I,- d ;`. ,.'. ,,_ I .... I .
I.. I...LI"'I_ _. ..... ANTONIO.. ... ...... p -
M in . . . .. ..- 1. .. . . .....! _ _ lI _. : : : "". :'- .. ,w"" "'.'": BI ...L R. .. .....-- L -.. _. I. . .. .. .: I- .. . . ....._ F:"' ; ; .: , ` _' "" .. .
1___ ._ I. e.BB B.SI.N. I 11-1-11 I _____ 1_11'_ . ._. ._. f....edades Ner-_`-J...BB


. .l 11B,, B .11 ,--... .....'n.' .....aa.,.,,;, I DEL............................l. ............................. .... .
I- _'.. ..1 a ... . .r.I 11; Il. .. ,I, f. 1-. .n-~ ,I-I-.-.: ... I. .." BBB.. .. .. N B. BP00.1.y..EF. .. . . . . .... ..... ... .. .- ....--. I. . ,, .I. ..I
,I '1 If .1.g f ,.,"... ..': .H A. .. ,'..'"',7I",. ',.""',,,,,: .. .a ... ........ ..R...MESA." RAM'PS o
1.IOW1-,.III;I I f '- 3 ,B.N"aB, Ii. .. .... : ;:
.B B W .B_- I= A B.J B' I i-- . . . . i J2.., ,? .-Ji l% ... .1._:.I_ t F r P.N l I ll -_ N _.
I,, ,,.. "-"L PI L F` I` '.A Z A.S ,FIt. B I .. .... ..I m ..

G.RAT.IFICACI.N O... ..T.....Auxlar de Oficina 5 lposgI ,__.__._ _,_ RI.. . ... ..... .
I ...-I.... ..... ........... ...l...... . -. . I.. v .... ........- -y.,..... . ,`'. "" . I - t'l fl . .. I . _ . R O E IO A E
-.........I... ": ..III' '': '... : .. IF.-...... $.500I0. ;... - - -

__ r_ I nit N .... ...... ....... ,e;.. .. .. .. I ......'.. I-- .- --l--l lS
To-1:2A1ll--"1 . .I '. UU ; -I.11II -- R.P- II ORO-11IMU.- IO-Z-VALOEISOARI

i2 B,, I. ne z $ 50' '., ".I,', ,,,,, ,, 4 I ., .- "......I: .. ..... ..... _... ... I. '.:'. "" "" ':-, M EDICO CIRUJANO
F nl~ .l i 'i +.r,,,H .. i. 1. ., ID1 ,',.,.I | h .. ,,II-.. ... ,H . s F I B &. 11. I & D .~.,r r~l l~ Ilrr l .-
21415 INSr,,,1,1, i i7,-,. -..-. ,..__,r;,ri.....a",.!.'.......I..I.....I --...I.I .. .A"-r-.I'.'I'I I.....I.I...........PE .........A.' -I._ .. , 'I- "-.-.AI.. ".A.h... _. I.. .J .a... T.I... B '...

.... .. ... .. B..B VEN D EDO RA 10 'NI2?L AIN$ :',''.. '', ',. ;:, 7.... ... . ..... .. ... ... ....... ... . ."It La' D
.. I -,...........I. ... .. ,,..,,- .. . .. .. .. L. ,- ., . ... . .I... .. a l I lTenador.de,_Libro."s,-, .i ... -ja .. .-,_ ,
AL U LO P E I[ D 1- .."+ .n -fo-ca loni d .S I ," '. II
.... ._.MII M AI 2. r ..': ; : j, F _" __ '_ __.S E. L I-N. . . .. .... '.1 sI. I.. ... .. .II -.. I. :'..... ll .. .. ... .. .. ..'RA ST O R N O SE IUA L E
nlTOSI N ,1 S Trlll N i COii N,'-':,' h I 6. .,, L" ..._ N Tl...._":- "U l-Gen't"J:ln. l nr- e --- -
.. ........ . .. :.- . .. .ID 7e ,- ..r-. -p- ..ef .l.
GA'AJE $66 SIN :G :i.:. S5.," " ... ...' ....... I" I :: I ". ".:':-T ned. de Lir I ...- _1 ". % -. ," o .,o ...". .'...::;. ." ." ....... :. = ,z. -: C.
', 1- ,, I. 1 .N7., .; B i i 7 :I ,- -IT-7 1
,. I." "" i7.'... ; :_.;- . , : ,- 7 ', ,':I .r_-, .........' ; '' . ,... '.'- : . :::a +. I:. . I.?

Ti. B |u ,.BBB .Na i N ,
..... p ;_- __- _, --, -__-_, .I i o.g.. ... .I E,,,,,-,_,. -,i.L- .l lr. .- I
Baa .111.,Er,'. : '103 t RIADAB C OBIADOI .. .... .. ...... ... ";"1 .'.. .."...... .B.B=.._I q.... .. N BBB med" ," T_.. .. .. ..-.A Iade O. IN .... N IR O gI -
I .. . I_-...'..B".,'--BB BBB.'IBI,-" .- ....," ," .. las NQNNON, pul N o s -
,,I ,. ,, "-- -... .... 7'.... ..' .- '1,I'.. ."Q"- '''"'", .... I /- ': I. ,..... . . S 1110 1-14 ber u A _,AmI -a rn'

3! JEUS ,l o NTE .PNiR ..Ir.A.I.." ....... .... ... .hl.l. ,.N 0,B'" iL.. ............... ...'.altad 1 bajos entire ATo
_ BB'.' B'I ,I -.IFI,..'..r"u..d'.7'.A.. 7
ii B B Bi.B.. .. ;...B....B ..... ... .. .. ... .. B B. - .....- ..... ... ..... ............ .............I......... ........ .... .......... .,A. .
...... . ....... .... .... .. . .. . . .. . ,. D E .NERAI..... .. ... I NER.... ... . .. .... .. ?."......
d, B.-- 1, I 1.B-i"( Manz.a.,de Gdmez -- -1__ L. h ..... .OCILISTA .
pl .. '. L, ..... .... .....- ..II %I %-,I D I ,,, I . .. ..r P.1..: . .. .. ..... ,p ... ....... ... .....M D IC O1 [. ST... "


B.......B.. .. ... B NB BBBBN.......'.B. C N.. n N ..... ...... '.. .... SE NA.i DORA.1 .......... F I BIN-_- ",-',_ ., .
I.I.C- ,.L.- fl llr B-- IL ii, i71,';,----l ii.. ., i IOIIf Mlitl'l' 8-:R.11... ..1
.... I- it"" IF .--na or,.. I l .....' '1" I DEWA.NOT.1.. B. O ,rII
F'; A" 1' I I . ... . ...- I -, n . , ..n .,I i,,: ; .; ,. T "" .. ._ , ,, P . I. . I , , ~ . . . , ........ ..... .. w s r :. I , 3 D .... ..E S ..... . . d N
". fiDrToE.IoIIInifdrlnRio. .............: .'l."... DE...M..DAS..........11... ..... : O.;.... ._ _ _
P .1 o- I.. . . . '... . '. ,' e -r .n W n i e . I - I ~ ,-k.. .... I r :..d p. h. I .. .. 1. I e r- 1 ." -- -, ,, r: m. . . .. ...... I,. 1 . .. .R. A V T O r N AI 0 .

PLATI-9 %,,,' rA- 1BI ,B I.. I...'-. jBN-.. ... .-,"-N'...'


_ R,, I ---,- ,IB 071. ,, f I......... ..... ."' '.", EUSTEEA...M..I r . ,I B., Lr. ,,, I I._. Y -7 VETER IA -i T.O"..
"I I' I I _1 M r,-,. 1:,'.-- t. ... ... -r . : a. .. .. ."3I, ,U.:' I
'.1 r' .... ...."_ ..',.'.'', '' ^..... I IcoFT ,. 1 .T.e. on rr.1':,.,''". ,'1.. "I" I .h .2. . I .... ..! .-:. ,o;,e. ',, ,', 1 _., .
. . , J.', ,..... ... I r L-'2, 9 6 '- '. .. ".. I." ' ... .... ... .I... .. . p I.. .. lI .- I, _- QU1'1 11.1 7 ,IROPED _ISTAS ".-z -
__ I aBII NB IB,.-BAB-BB'.NBBBBBB I _ _ _ _ _ _

- -7ic, .., eor'',e .:,Ud.,_.'_ _,, -,, . ...... .. ..........CR..0. N BB-'I BN.I ..............
c... .,14 .' : 1'',!'._r !V F - -- f , r ,-_: %r '" . . 1, 11. . .. LI 'IND P , T` ,"'" ,; _, ,A -8- .-

3.PERARI.APRENDI.. ...... ......................... ""' "" "'" E OECeN0. 00 ..g- 1QUIOPE... .DI
.0 .. .. . . . . I + + +. ., o : :L ,i- I I -- _-"i" I I I: ', :. .. '. . .. .. I ..... ..r "... . .."". -. . ..I.' I I ; 1 I- I - I .I f -. R.. -
I. I'r1 ..'.1.l', '" 1 -''1 2,I, OL ICI' . . ... A L'' ,.".. ..... .. .. ,' 1. R A A R A O r e c [ : N ~ ^ ,o: o I l O E . l% U R P D] T A D -


Ba-I_____ __... ,I I..IN0 SUPRA MAD 06 LOS PIES
BE BI.....B..B. l. ... . . ... . ..... .A-SQU "",IERA. SALUD YELEGANC
n, o ....; ;;-w. .. .. VIS N .. ........... . ....B, B ITT .NB. BIB '': ':. "'.. ; . T B ',,_ a.,, ..:' '..W

BB ,, ,, i,1I1IIB,, p.,,,:,,f.r.e. eIi, -. E[gI-.L 1~ F IF .IIB ...... ,.:".. ..... . ''" C.O M PIR"AS
_'"__'L_ _._ _.IL... ;'..... ..R'..Ie. .... ...11USrONI"I "i- 1 1 .E "'.FINIB..-CAI...S
II'. .~ l l , .- + -_ p I I _..-.. 1 1. .. .. i. I- . - I v d I & r ,. I -.: .
h.C. i *;-t rii ''. ., .. . ..''." .- '"(" 5"" Ir ..... :,.... D',:I ,:,mpa, ,,- ..u., PL.T, .1,.-I ,,I I.E II.,,,-.,.,- I .,,.,,0,.,,II,.,.1.............. '", ,4 ",.', ,' 9 I. A
I, j-" ..." ,'....', ,,' ",,,;m,.-;... .. I ,I . eg,, ,d%,,, .. ....... ...... .................. -. ,, ,,, ',
N..*II...B,,,... 'P.ADF MIA.a.BND-61.39-1-11 11.
inlri .,e~~li ,, -,, + .-: ..,A. ,.i:, ,' I "e '" l r ~ ,:: "' '., .I I I - -Rl_ _.'a ` I. I1.. i i ,'. .. ll' '":. -',," ''.. . .. ..' ' -."... . .... . ,+ +, + + = UEP L 0 &. :., : .- ... .a; . + ; ;7 +" + : + ; : = ::oI'': :'':+ ''+ =: . . '
:,, I ,% I .I 11 ; ,, I.I. . ' ,, "I IN 7 1 G R G G-UEBL S PRE N XS .
_ + ,,,'r ..., I a Ir : .'; ,oe .... . ...'.' +'B: : :""L I" 'U : ...AL7. P.... ,'>'FIR ... ... ..... i . A A E I G G :.1 ,- :""1 11 111'r- ,, -"". ,,,: : I. .' . .. .-.... .. . -_.. .M+ L + + + + +
,,, W toI.,, tI ii. '.. .; : . .: '.. ', .1 '" L . .. S. .,- . i.p. .;... "l . I l'- '7 ': ':,. ; , I 1.. ... st r [ e .: -. I . E .- [ i i i .. ".
..;IT ., ";.....I...._..A..:_4-...r:n........ ., ,.,.,:,.: ,! .-A7140compro nwebies
I.,,, .. ,, r. I .- -I _- .._,. .,, ... :. ... . . .... .I .. /- .-,, .- D `.."'. .. ... ...... .......
r1 ............ .. "EA A ........ENT..,NI,,BBl'BI,.... ..B.- ." ... I-.- -. ... .I.. .... I" ',B =.'BB" .. ... .' ,1 .-.
--"'..IusCl r mASE V.- .. ANUNC..IE.S. .. II
El.n...a. nIB''. MAI NA .NN.NDEBNA ....... .L. .--. .._ _
B atm aBO B5 1 0 11 . I I .j r' B B- . ,; I I .. ..N.. IIT IT B A N IN.I .


PAGIN- 32 DIARIO DE LA MARINA .. . JUN126 DE 1951
- I
Senre6Paro porn .estolnscribense trescienlos ji6venes Los professors.. Nuesir IUniversidad 4ii6ayer
enrdaesdeAgucae ioclic a Ins 12 en cuaoaai ula oeieciindnrios, pro Ia matricula de larE. dc Verano
donalivos el cgobernador Bazista, lo f -rcubaIos para 1r a luchardaPCoreae. I Pg ur ma inguido lo P. dInstano
I tai.ar. "i ,., ti de ( ItIhi le Leones en ia riptar .ia-".n I. .Numeroio ) distinguidop los Profs. invitados.
Ia ,ll a, .iid rit.'r iio.t (Itilo revibumuena j t .o(di pntew e imperlirlo :I.... La reposiciun pronuest a Salhador Bueno dari un enrso de letraIns bans
iceplar In sde.ir.uita r.. dif ic lta el propa.silo .
I.I ....I... I.. 1... ... ... .. . .. ....I .'A ..-11 .0 .0 .."I... w ,-- -. .a = . . .. . t ..... ... "-.... I"I.. .. ''he ca -a sr.6r l~'L' r' r" It
.S.I...... ...U E JSTED
".,,, ,, ",_, .. . . ... I .;:;... '"- i '. 12 -,-"I -.. .I "- ''de "- q
f ...... ...... ,.. ... . .. ., ... ., . I, ..... 1 .. + .. ',I t.. : : ;kI." cI'I =: [.'. ; ;; .J . e: .j,,,, ,, I ) C. u G tor N nv I' ^'`ie`cI` o A" 'ar'rfcl',,'a I E A E"S
... . I: "Il"1" L ; : -. .o t.I. r - -T,. 16 El -r, .- E. w -l ., 1: -.a--3. I- rIC-a'l e IP .e
'.. : .: . .. . .. . .. ., ..... ..,,, . I i f "', . ,r; I,: ,' -"I ,:.;-,C-! -o ... 'L 11 :. l r6 -I. l., c a 'i. C -_ a....... s "I" .....
.........'....... ..................................idenciaiez de-1948?
: ;. I '.. .. . .. . ......,' : l. .. - -..- -... ...... .... .. ......_. . -. i :,, .. .. .. ... . 1 3.. . . .. ., ,". ,, ,; : ," ... .... . ... .... .. ... 1. ... .... ....... ", .. 'L e"
,. .1, .- - 0 I- .4 r. r.-,:,b._.-:,- lirr ', z2.
.,-,1, ,. ,:.,,.,I": I:,",L?,.,,-,:. , E LSG L O
.. .1I. l.I II. ... _", ,.;': : 0 ."- -". [-i; '', ': .:.I , ;. ..-F ... -I.. . E- -1",', ,.; : c,: i. ,, ,I,.. ..... CD ..... .. ... r ;;; S I lII S .enk e
.. .. . .. .. . ..I'. .. .."... .. .. .. ... ." ;:rt ,i & : : ; % ,,, ',, . -k:r, ......., -3 ,C H ..Ie .... r a,o I ,' : .... j~r.. r" a O :-e c a e d 9 8

. ..::..,-,I1... .....,I ., . , W l a S k
I.. ..... .. . . . . . . . . ... j.".1.1. ... ,- ...-. a .. ."1,j :r. ... .... .. .. .. ... . . .. . .... ..... .... ........... .. ..... +- .
...,. .7,... ,l` 1.. d L -; I L,pe _.L a Per .'1 IA. EC . N.. .. .. q I.... J'o' : ''&:e C ,116 e ,i ,, .
'I. ;.at-.I- PraiseJI.d.1aie.e drad.a M, w r ., .: ',, . -"r.''"
I,; '.;,I A . I.,:,. 1 ,, It 1r`, I e .: ,- j,:l ir r . .... .. . ..3 -c : er' .I .,:.n I ~ I .! ..r 1 .- ., : .. `:r" .
. . .. -" - ... ...I -=.:-.. .' n:n.' r' t- II h 'm.D c -1 1A .. I 11; i .t ) : r~~ :. E .I.: r.i.l)..I~ r, -le n fr~ r
.. i. + . L I. .: .. I i .. 1.i i .j ... . 1 I I' -, .: : ; r...c c -. tI '.-. -I 1:,' R 3 p --,' '. - Ia .. .c r rI 1 Z m-.. . . .
i .,,, ., .' ,:o'r lb t l ndI,'ro-.,n s."l I..IIs I-'.,. lnE.S ..,
I,.., ,. .1.-1.... ..... ... '. .. ....I c .. .. ..1. .d1. . C. .... ..c, I.: .-......1om. .,.,I.,, f",. I TA,'rI.:'l'rr, "_ -.+. -'L .. .. ... Lier.tor
... ..I. I I II' .1. -... ... ... ... . If. r": r' r .. ..... ,'- ,:+o + .e t. .... . . ... . ..+.,o .-r. d Pm J+ m = .. : t : 7 -: j3 % +. "al a m d o p a,


l U1." I: II.. ,... I. ,1 .r ..ar...s.r.. ti.i........ r.............,SI.. ....... t.... dr.... ii.. tr, ...aa.. ..... 1'
. Ir" "'',- ''..' .%,isa.. ri...... ...t.d.. ... N.. .. .... d....... ... ..... . .- ,.. . ...... ........ .. ...................................
I .'I,,',, "", ,+." ', . i. .irIldc,'. I..a .I. ,' ,'- .I : .i .. .. . ., .... ... d-r- ,,
0 :,." :. i, ..".-.' .Y .... ,,,.': . i.. ."., -..-,...'-.,- l-:'.- '',',,r.....-. .. ....,.r.-. .,. .......... .....-........ ..r-. .-..,.-. .,..., -4.-. -:" .... ........,..... ...... ....

.a -r.1I. lacaair dr lSna -.ils tl..d. r. .a s, rp.ir.3 , ,:. 0 n erd.
0. .. .. ..... .. ... ...._ ......r..... ........ .......I. .- ..... ... .... ... .. (. .a. j"'" I ... ..do a. L ..... C !...... o l e
-. l. t.-, .- j. .. -,:- ,-r-r-a a.r-a .saaadilllLrP.-s ,.aaatI,.raaaarlrt...dr. a. a .a ,I~~t.yta, r... .
.. .. ...'., ... : ,. ................. c, IL . -.L. d .. . p e a lu a a -. o r.ard a r u..
. ,.-, i .-. I,. . . .I.r :,o- ,-ne wl o,. 61 pr,, r 1. 4110- .1'.01 I= :. b m ~ r.- deNs v E cu 23
". .... F a ... .. .:.1 ... ,. '''I ., I !,I. ., rm. . .. '-"f I -I '- L -. r ., -.-' I- m'r':' m-. ' I. -.' I i ., i .-.: ,ld .1 ' 'c ".I I --:.... 2,:,'a r S ,
. .. .. .... II .I . I I .L '- - - --e..d.1.ar.. I......a.. .. .. ,s ..sar ., sa aI....1a. "... ........r.r.a.d.a.... Ca.
ii i I ,. _1 ,... .. I..,.. i,":. ....;. 11 _I,.:lliq..,..,NIsaa.:.-d,.a.edau n sn as r 1 e n n u r-est ro oa s ..,- i......... ...
i-a,, d.ra.,. .a.....-..s.ra.a'."..a'..'-..'d.r', .'.., ... ..."':.f.I- -. i Pe r, ..n s e .. ,." ," suh ado l oiaa ., .a5 a,
I. ...1 I..I,. .. ..... ,el. I., . ... Pereleece:1 aho perso al t'cnCco'd" a O ficlna" ; "''n' mr o .I 5 7 dAr e l s ,lw w
, ,i -- I .' i I) i , r h ', ' .;" , , I''r .' , ,' i I-. .. I 4 i '. (co . -d p i Criler o a r
.. . ...s. E stadstr'assde la.Na joneI s dUmd .t b.tra sd-arpar -' -o-p'apas d
..... .. ... .m:I. ........"n."- ."n .'n- I, ...... I I .N!-0 a---"1n art Eaplata -nII JnnnI .
.. n V r a i c r ; 'F.;. . .: .- -, .I I I : ,- -, Is ". ." ...I l l k r -" l .1 . .. .. . . . .
..-". ".' rr U+i.-. Ii, I--'."":-,I.-+ ..... .'. r".._ :., ..L ,.__, !, a .,l ..-,-C ,I,, I. ,-:,a a.......,1-,-"'.',3 ii-,l -.L,--,- ,-.i''i. --- eurlosPre r.o b
as: .....:; : , ,. _,- ,. ,d 0 I I-'er 1. L , .. . . -. '..-- ... . -1 ,.I? Ue..,.i", l.' ate c .- a2 .1 `Mr srr. ? .G Itn:d.$ ,io -
.- .1.. C :, ,L ,,,- ,r l, I n.1 I I,,, ,! .-. I.. l r unu: .1r n n .. .t- d oC.r n ar .. . ... ..= I t 6ll 1. JIJ 1 11t s 1n.l1 c n ,1 .-_.r.," n. 'na.n-n.os P em l 7L01 ~t Ju v sy ~ ld s
'Coper-ciDr.Lun"a rgaizapv

" .... .. : ...I.aa ... ..ai.vira 'a. ..i.las. L,- ,- .'. ,, _.on was d .nos n Ce,,I ,,:.I"d.. as estadist i.as en:,,. nu. tro p.ias L estona.nse. R eriesul sa:o so, o *,M IAM.I
E aEt...s..s e"N cin....a a I Iboria.a..- ,a,.,I l.,'_. car'.IA u'us sdM odernosrN. ,-'i,,-e,. .. .e,' : ..-.,- .:-, ,, ., .; . a., F. :, r 1.r-e nr I
I ~ .. ........ .. I. aI, .... .. 0.. . ,, .. . ,..1.' I.-_., I.., , ...r. ...... ..". .. .",. .. ...... ... ....... ..:r _10 ....,C D .G o ird~ p r A ~ d. .
eaa, Inrl . . ,nonta..d..Iranar.-i-" -0..'," ,nll.n -,n,.i.-n:nI. ..... Ijm'In .' -, : l r u .
I", a.......... .. .'r f , z l'" l",'IMF.:d.I .. -t ., oe Ia.- al1HaG dEp - "er. a.,..-I ,ao .A-.p tet .. -u S
':,. I .': , . .. '"...... '.. ......A P . ... ... ', ,,". .. .... d.. .. . ,.............% 'r a apd ,h1. d e.Coun i raI. -Aas" . s1. p a-... .... O. ,.. raia r aa ,1A RI.AS'Irq1c
eh, I I ..d a c I I" .,"'I.. .. .- f L'" r -""a "' f" '. 7, a ..4. ."L.'.'.'. fr'.....I'.1 ... I I.",'`r''W shi gt.n.a.I. mp ar sar. It s ua s u.. rtlas ua
_r. . . -:I.- raI....I. a- ,, ," .i, .c dr ..'aar',I .. i. relpoando.estud io ond ent e l''' reempl ,-r, es. d T roncC1I- Qataaia P r aao.p l nIidjisr-.;- I _db_
'... n' Ird '-. I,, I..r.. a, a-- I .. d' :aa ral.da,. I' oo.a,, l,2 ,1.1',o, A. B, nc nadaVahadatlulo s o, m0 p.F .. PAAUd. ra-
'a'.- ''.'F i '1210443 Srr.r- A. B, C.lSa F. 0.


-3 .311rdl.. .1 i-CF. .i,,-.-e, .. ns.1 ,-s, ,a.I&. .Inni......IArtis,! 0,.rIdapaga.,ai..a da-',. ,t aaa cargeDIs barsorsarra osu r
I -,.. C-I .r..-j'' r..',. j.' ::,. . ..,h ~ trr'lrapasi'ry a~~aaa~~adaooaaj-


".r t Zid...rI Ca-rLit's'a-,, ',t,.tIa Na.a.r paaarar ...'aIl_ I, ,l,"'ar ,P r.' ,,,ia-a ae t a-1 a do5 a:: cr q
.-I' m,. o I or . ,t tl .... ... -.... .4-.- ,:. ' '.- :: r_.5.. .,, P1i...-, to I .IU It.o .,- .I. ,, dea ndeSndI, ..."-Trnneoso ha -.estad I.gesti-do, h" ~c hndodt, raene CocIoedietse

_1..A.ata...a-W-hg.. . .a.. ...Id, .l,'. o . an w Oaao p po a o lr. a blat it...a.a..a..frs ar.r... ..a. .a.
...Iada,,r- -odI..t..d"Iaaa..r.I. o arp a plaaa aIrauaaTaa Ia- Ir rast. a aprotic r ,lm stsr Is,9:30r1,
T'I .. .. . .... .. . t .. .. .. .. .... .. .I.. v ..... ....'....r....I.C. ,-...f.... .. I.... .... 1 ...r .. ...- I.. ....... .1.,. ... . Il d L" I N co" ;J, II a ae tll d s I r ,,/.L .+ ho o I,. .r.- a, Ic + &? d%. UI- Tw o I.- ..
.1c ~ I I ,,I ".'[ 1- n6,, s:..:-. I, .' .. : e t r -d .a.,r. an- [C m s e C o d n c r I. Ir ,:-..:. t,- I s- d .C I m.. . . i '" . ..c.. ." "+ ' ztc r a I l gr r
-.1 vI- i. ...,.r I. , iI... I ,..-- .. j.I. ,` ,-i. I., i r j ~l ..'.1 qe .j : .e ,I'.ulIe-cade w N dne I ,ra d r ',--, en oo carr, irl e l aan q de I oa :r. '- '11'--1: I ,- "6,: : ,-w ..!r ,.-. .- avorbleen e r it.
. . . . . .. . 1 I I . .. I . .. ..,A ' 7... . . I I-. .. . .L .r 0; e. 3 . . . . . . . . . . p a . I C a ,a d . .. . a i .. . d . ...
I .. I .. .l. -.,I I 1 : - l I- -.." ~ li ,; I r="" doI tor I s, g ul e zIte, .ls 1 i 5 -, ,i i n","_ .- L .. t '" p u l s I:.I-- .- ,-.., r ,i. [ c ,l, i ~ l 4 o i .4 / d

Id ad-d:Iaaa a d a -d,-r., .'',,',hoda:a.a-,,: rrr dI r tdea d tadad..--a.:-.a,. .. .ma., eo,. ... rC,, .r,.-a:a..C r-,-'.ars,."d ra er
F :1 ,1 .,, I -. ., I, . . 'de. l. r..l O U .. .",I:,'. r. Mstuero e ac dendn d co .1 :. ..I. 0, t I I F"i,,-sp osel, a tE., j .. I I- ",I 1 I . ... -:x r l '',"l "-efla I,.-'' " .. 1 r. L- r.) ;1Coi tYer Al e r~iol a re s .J~ "
I l, prraoda.Iprl.raoIl- Iavdar dab agtoaoaa-.:oaa.o.. -,, , bat:,-aFaI,-e, .r -I ,oia .o pl,.... I. , ,'I,..h. !,I1..1. C.' 1 1. pr.
2,rv y e n '. .ior- L" a - ya. pah a a.... paDa. StaM a DmE ., Ia pa- tr2a." ."S'-suni: iaea prsb.
O L E GIO-. b 'IC O N A CII . ... c...-,5.. .IH.. a a "e r, h a. lap- taar ati........ I ...... .. ........... ..: -......I- .. .... C adad Agri-al, d,,
...lllp:`1. a- a paada-II -rlbr r'I'. p atopa"I. L. r1.o-'a s ,aa br"a da. l lp'a tr., a.. a. ba" p ia-olabaa aaa r t. ai ala,. ,. d-1a rwa3 t saua.aa lar JIa
,11 ', '' 'I. . . .' I ." '-' ..d r s a t d .pe . ,',':.... ..V ;L :,-,:. ,. : .- r.. ... P... : ,:,"' ,',v" -'. .. ,u, r u Yo J..aa..:p.o...jpr`....Iaa... .1...:a atraI-a.aro at. -.aa. .. Paa.a. -ath. .. C oba .r.haa dalI-rs rm 101111 V "l~.R~n ii i i .. 1 ,n.l+ao. E,+,I" '-14'a,'i!r~.. o, raaaobl td I l.a. l l -,," 'i a p.l"dIai a-,T"" r -t.Iad'o,, tds Un'
4-1_
.. .. ... .1- .......... ,. .... ...I.............A.. ..-..I.:.. ...- r.1. ..... ....,.. ''i,.-r, 'C....,1. .. ..`... 0 I i r. -Z -,- L -r-e,. p r0 p a res rs il
-, ,,.,, I...,,.,Ii ...,I ... I -'., . ..m.... r..,. a..3...I3.1.. ...I...,.r....,. ... ..

LA... ...ID FA I.r-.....:....... r I .1....... .......... raII.I .., Cl ha Caodlas-..........p a ......r.pals
I.at' ._m "h a-.It:. ..a .. , ,. ,, ",` h.. TO," lr a .:.'`' ........ .;t___z ,-tselir'
,,.-.br,:.-, .. ;,+r=. .i,.:,. ,.,.-.. ,..: ,:,..,... .,"... mi c".,r. I.. .. .. . ..n n,,,.. -,r .. a M I A M
I 1a 1 .I... .r a ladr-lad al a r ". '' i- , .a al Ca ttnA, -taanI i fI 5 d l
a, it Maura., I I ._o r.ltoppr rr.alaooa da -'a-- la Of'. Eltraderr.",e Is.i .r.,rsIrI-
. . . . . . . . -. ,;", . a .da . . .._ At- as a ara ap t a
O LE.. M EDIC O HA...N.L... ......ti r a laao.. I d a.B .....a.al d "" Caa nad ap 1 a . ... .... ........ aai..... I.aa" dr' C ""I.pr..r
-, -1,1 .L.l' .h"'. ". ,,........ ...r. -_'l ~l.:"I .the -- tLo,:-i-;,u ,t,,,a.s,,,pr aatoeo~o
.aaalt. a t.1anI -.ata i c a .5 P d 'a ..a I -. ,r1..a-ta,-, I.a., .. ," .. .:h -
.. 1 -I. I. I1.r ..1- '.'..1 I.-. Is I I' c -j"-A I I 11 " ". ' ":-.'..- ""L %rI ', ie .-rIj ,|n. l, r I-! ... 1 -, r:,, -:,,-,-, r eomai. ,e .uE-15"o7
IrI . ,.'I. .-,I .-,.-,.'I.. ". I,, I-,, rIL 'T ; .. '- ''- .... .. '. 1. ...6..." 1. ...". ..- :-- .- c %--d ..o, A ,=A
Ai t I!. I---..a..a.3t1t..a-i.aa.i '.t.-......t.t...."..to'.-.a:, r .- 1. Iprh d t-t h . .a
.. . 1.:1 ........I.I.. .......,I....... .... ..V.....de e op. ... ............ .. .....I...- ........r......... .I ..7.1 .-..-..---. C,.Is.,.,: ., 1. ..I..
a :. ; t'.a J a'srrmI rar.r.ta o..ar at.dat. a- -raaIsdt
1. . .. I .. .. .. . .... s p. u m n ,.:. ..de. i. ... .. ..., ':.... ...... .-o .. Ir . 1 -. .. ...., r Ir. ...I .. .I .. 23 0 1 S r A BC D ,E G.
..... I `L!, I " ': '. .. ,. I-. I;..., I, 1 I - 1 I- - -dI.11 F. r ,,,r,1,I,. ...I.wcr.. -, .. ,...,. v c I,-I,, "r. r% r- r' --- :r. I.' Ar' m ._ ...I. i .. . . I -traPPcco os V o and po bA o,, es
I. ... .. FI r I.. .Ro,-rn ,,,,, e-,, : r5, :,,,,.e I,:.:-, .. 1 r: ., ,,. .. '..n .I I ".. .,r...n ,nII I.I ,.-...1- .i.--,i .nI- n n.....ne.. ..,I ..r1,% .._..... ,. ._ C.I ; 10445ec,.s A.B, CD,-F G.


nSr6 a etd psa t.. a da a[ I tp,'= a--- r ,I-' -= aa .a = +=,,,rt-=.- n atptIro. s i
. . I . . 1 ; I . I I .1 I . I . . '' 1.. 1 .l. : .I .." ._" r :" .-o f- . .... I ... ;eWr L '-' i.r , ri.r, e n, e dd". .'u '. "d o -,.. . .. . .e c laJ .. . i h o..cl u e i ll l
Sa'l:It. a...ld.atl..d.l:ar.la..I alt=, aa ,Lht. Ia t.I...",tp Apa". tIaFtIl -.IIcG nea l d _.. ,o -r -- l .- .I i. ,r ,
I 11.I...datIALl.a desnInnta. N L W E r jJ i
-- ; .-mw..., ~e~l''''C~i-h-u cosla'" Nopseattora qd telap49Otaaaos rioaaathaaaaaa ___________.r...,- 7..,. .....a.a. .. ..........I. .. -7 'I"'....... ta-dL la.a. HaOadaMa:
,en, .::,. ;'e .,:_ i ...r 1.,... ...." ..1i. ."-".. i.i' .,, a i g, a,, I e r . par ,1j. ...... Iq uy s lltn as c a ro f e e no v cl a i a
r. I NrI..- E.- L ... a D- IO...r- B 42, 1 ... .... .. .. .. ... ".. .. .. . .....!.. .......- .. . ..' I I. t b hors..e.d" ,'s1':''-"e1Is
.n- vs '.ar oiI-I cfa san 08 i


D O N fl C M II ..1.. "a.'. II.r 1-r- .ite Ira i o remlrbento speia
I. ,.- ; 1 I..Karaat-r-a;.aI.-., .-! p,,sbasatiansoen egudio ImA
R` -V'I;:...."i... a ..... ". ... ...% .' -Ha .... ..a s qa,
a- F ao. ,r ,, a 'a... at', -i.-... '''. ....-.aL .,._'.',, 1.....d1..,.,ss.. . ... ..i... ... ....
daat".' 'a.'I'.I.,....I..I..I .:,'i..-.a.:r, ,.cc.r. .s.p. ..d .......I"
.1, P ., .,. 11 r. ,_ -i' c, r. I .. .. ......I-e e . ... ..., .........IJ-............. arl e nai.........e en e de C ne i ne ir c as t
I..,.-- Is. I. J." Is.:.', I- i-7 r,.. .. I'. .'f .. ,,,.,",.':..1.: :1 H6tomntdo pen-ONDA. Nu,,.,
a la,. I ., call. d o A,'. .ir-. ,P"- .d e A,.r -iara m ron r.
..,,I, I. Ili .-.7. f". r, I. I r-- r I . I 0 -I I. .I.I.-, -iI.: 11,-, ei n de,-, enrd, Y.1 .-. T "
.... - ,- I I. tdaaIar.a Ir.1 -; 'r,'.I.- in',-i" ,,, -a a ....:,:-,-,t'-,.' a.-. -a
..........I. .I.-.: : . --h ..,'. , -e,:.,., : .:-1. a .., .-. --i. ,pr ..t.., P. p rni: .. .r.".a: ut oig "oest~cs o AreelFro A MO de R ,simod
' i., I...................: ,-.....L........... ...-..I,.........I......I..e........1.3..-..,.-:. -..,.:..I.-. ...DE F6FAM' cis s r.1'. r5...,t!.
I i' . I . I .. ,: i .. :-:. I ... ll 11I 6t ..: .- .... . ..I '. I ... .. .- .," i : .1 . ......Ae t .d Is P p il. F, a 2. UD I A L rn.l d as ao d b ve y to", i -, ,II~ .d ar'aAC N c H.II a.'. 1 n.',, ,,-. I " rI" 'r",
,,,,.,,. I :.11, Ald. N. + .+.: ,, ,,,: .. ... ..',,':, Er", iiad,: ',.', t m.1'Jnd pT r. de e ein]itatM. _ Dp: la Isc .dd sd
... .. ..I11 ..I I i I ... , .,: ..... . I ,I,:, 7 .. E NO. Nr O A.' L AR, O AC... i m I- e rE l v ie ap ,ad~l: 1,, .el'b JII ''. I or i a i a l n o d c s c ls o a i '
,,, I" ..I '." .... : ', .. ..: , I.... II UDI_ I.. AUTO MAIl.C.-- .1 -O -I M ien .. ri~ o [ ,,. _, r' + + ,,e .I ,, ,,, as atom b oy A ir d ad olu
...OL IN.;'17 Id 11:11['.i ,i Jl' ,'1 9 ,l ll,,ihan.,,. jI lmru ill.r .] s ,U".
Is-ilrs lporm e in' u,"am ,s 'm u pri .G A deGe r asZ
.. ... .,....... .. .. '': ..... "",I ca II e ." f, s .. . . .. .... ........ .... .,. lu e l..ee-ata. ... ....... "..I- -a .t.I"r
E .. %.L.] R A uD | -- d e-IO0 B 4 n2 l IstI,aa.C uc= ,,Ines r-........ a... --a2-d I ', --- ......... ... i. .'" a'.: ., C,: I.u.cEI--Cr...3' o-. ars ld A QUAmeONaalARi das-
L ID A L I..' - .. ..- i -, ," ...; .. I.I... .. .. .. .... ,,'," d l ra Int ga...... .. . ..... ....... .:!' ` dei la Cri ll', de r.. L. !,:, ', ' '"'.. .. . ._,::7 av r lie en r-.
H tI AI R. A1. 11 It:. 1 :c l .; .- :... Ir~~lla.S 1 ond. ... Ii~ lsob. .r de 1 fc, .Nt cl r uiC.l- d:el,:,,;,: ,.:,, pr" P(-r : ;t ..: n ... .... I11.r..... -.. Do., 1 %/ ,I
.. .... In ,:r .e .. ,eI,,,, n I,," ct.!,tes_ ,,J. si. + +,,,le7- ici . '-,., B .ode .i .PoIr. ._,". 7! -- e I .1113. .
r-fl r r - i.I -a- 1,--'o s--Iire 'tr pgen ralde n adati. 'sad Il 1 N '-I. -.- -.. .: !. .- r_ .. -. Q I dI- y Trsrs1
-- I ~.CaC ua C atl .a a IC!a~ ,a : ".I.. T ..'-I-''f." -Agrcla'yhasawal.a I' -., .N I :a r 'P I ae i ate : :de l ac n ,. .Ia.i1i... ,mrs-'d. -s,, o ". .. .m"- 1d ,s ,NN1A.
a A L a DO SLE .CC ONi1 a -n .a.r .Is ,iMU..PA L Earns r-...'" -,sl.-.i"ls. s sa s i
F .-a` RO LA O A T MAI O 5 IiOerer arereetate&1 ,rl --A.0 main alias ., .. .I -d a da- isle -,r: Aiot"d
.-P-l-flsaJ IA'aa.-.mma~~s i.Trs aIch'ssa.sam
I~~~~~~~ IiLil A A T a r S i I Z,2. .Gn~.F .P is rlss.- a',,- -ti 5,h ,ar d ~ar,.. aao.arra- ._....
1c; .1.1 1 J E r .. z...I ":02-l I. .aa.-, s, rs, rm-,. "." ,._ .L
a r.ara asosdateE e. d.-'..6." .;:--.- I .. s 6 :..', i lcl
3- FinaDIARIO DELAMARINA C 3 A
MsCCIoN Martes, 26 de Junio de lD51 DECANO DL LA PRENSA DE CUBA 'Pigina 33 S


AsisteCansa iPerfeccionado en E[I. un apafatolExaltada Ia An6tase gran exito enelLyceum el nuevo caricaturista E. Arias
una s reuniones Ia o e J a ,lt It. b n '"'.. .... ........ ... .. : "'. ... .....'
unqsrueuoleva luz solar a las minas borde, La literature, cuban, tala I....... .
p ia r. .. ,, . ,
de cam pesinosII z s r a mIDi o orSalvadorBa.o. y
:S oluclio na, gra i ) if irI ip roble n la d e higic ne tlua expos icid ii ale vestid oa s a "' d' ta,-,,1nar1
La proclaai la tita confrontait. tUni obligaci6n ae la- Coilaadrana. Eiarea .u a-drlliraci6nelJ. aIF A C U
Q uiere a ran aar u r aicr r aPr rawl. a d At .. . a.. ....... .rello n g reso aie A ca da la a .aPa r A da a J a e y ,
.. .. ....F.... .a... .b.. ..ait'1-a_. -PAR
-el--a-'-e. iii,'c...'rA- Ia'.ac
cl a-na ,,a,,'I.I,,ar. ha ,,I baa a
c.1a C, at a rlael I-""le '-, .aa
e" r ... c_11 1 - -61 fat'i, i. .....a. .aay . dapaJ,-
A, .T. .... a' '1 ." l6[ ] r .. .. . .. .... .... . ... .. . II ,d d,.1t..a ....apa
aa~le, la ,- rlr.lta laaa..aIaa ..?aa.aa a- a,,ea ue "r aaaaaata ta.aa-lta.,-'",a .' ,' ',t:- .. .."..., aadalla
-6? paaaa .... .... .a- ,a.. .....at..... .. ..tat... . ....t... ... ... .t....-.. .ta.. .. ..a,. ..
up .a ao aa..aaa. ..daa'-adttaO "l l l.. Ila-lll"al q t"a ..a.ta aIaI l ldadhalaaatao-
aaaaa .a r -I.baya-aa.. . .aata 1 .p a.. .da- a .. Ii a "- bta a a A p erl
flaa aaaaa a~ n dt L :.da h ... N.,daaor,,e.( .~ ll {g~"'{, "g ",aa,,,-a U ,e da Ma'.aatt .O. .," '.fa-.aa-,- uso a. ..... .. .. :" ... . . . .. . R~u e

aled.iIaat. if N.ajh dlttjaddapat
taa ba da a- d , n- aa adp.
... a. a- aa .... .. *d ,, a a r. . T,, 'a I~ a ,f .. a L. d .' l, d .-la O r.a,,a-. da ....'aa aa ,. d d.. r ia a u~
Cl iiaagaaaI.. raar i. I
Pa a, aa, laaa, -r.-C-r ar aa" ...,..l .'..,..: I '..-.:, ''.*. ~ ,:rl:,,. L,-,,, pa., a.. aaa- a'..'a'a. aa. ,atata a,. ue t., laaaa ,paaaa rh ddaa a rse -'a bi..a.a, ... .I -,aa ,a. ..-
a0-a aaa:er da aar "1"r, .' " a.. ,aa ada, t a, , -,,ataaaaa RodrtIuez dedor
a-a,-ia-.a.i1a1-, aI... .......a. ......t..t..... ..,t,-a-a,_,l,,.aal Ai,'h toa.,,aaa, da baa at.datjti ,aapuat.a.. .da

.-.t ,,- ... ...a.,a, ,a ,, -- TaaaaO a.~l't Fe nu' a Ao''. d d, ,1., '' , ,- -
,.lt.,..,,,i'.aa-. ,., a. :I -.,.,,.,,: ,, --t Ia-n re alaA'- ___._,:_.. . __,,. _-._
.a.aa1.... .. Al.
Pi a l r~.a.aat I..m.a tof. art moor cns ,,tlev ea:,
rae ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .tn taoaaiutnnaE I. a -t -It.tatta .iaaa. a,. ta.
L.S L i A tI C N I- l l % r I 1 i a5 3, 1t m n
.3t1.ari1.,a.1a1 cantorpre to w aa at'm p

I. Lhaea do
d rc al Mad a.,a-, a-a.en ad. t. li- "
............o orllVaau- s
D san. ,aa aa a, .aa a taus n r Ie r e d .i B wI i.. a : -
"a." Of nior. ', :Icr ,orud I 1 3rr ..'1. f.- ." a." ".., ",,.' v..,Io:m (,. -: .. d.l7EI.'F1 .-hi-;L, r Trma I, -u Ir -..Arte I .. .al 1ns j d -1Fracluc~~vzllanI
, ........ ..l.-.a..5.-............ ...I... -, r ;, .-. ".
datae e i a a.alriaapaia`. 3d l cr,,:91al d.- a h ,,el.c

. .I ~r r aal a M da- 0 'a a -1 a Ia- tr.; c1c'It-ae 11a.. a,,-nb eiar d a n t,
.. ..' .. ...r o" uII, dad, d . .GabasaaalaaaalbaadaattaaWaek
hraaaaaaratuaI.a.:aa.,-,aa-'I-taa"ka iad-aAaba e1 a a Ia Mdatl da Haaa dtade
...... e.j: ,-.:. ,'.I.. e,',' r" so doJ Ac'...,'..,I..... ,.."i.1.do Qtr,1, ..-
n ~ ~ ~ ~ ~ 3 1nO u t t ^ [ L e ,. .; ,: .1 3;'L.-,icr ."e e r' .,o Sti" i',.', Cn m o n ....... ... .....
GO&L& IA l,& N[r I Pro" 7.-tr: U-.-i:. do.. .
I e1 iI3J r. H ILI AiriiaF cum 1111ii.i 1- .l ri '- 91 PIin tI' "iar - a-a-aalaa2 tSL-r.A
cc al '..l -: 1 JI... I.. . .. ""1 -" a- ._taa "t at alr.a :r at. i
.. .. . . .. .. .. . .... .I ';'I"" " '" ... .... . ...o.. ... .n.. .o... .eog.
Iii rrl u a r i,w :,:rl -. i. I, ., -, I -r h, ,,- I n re. d I F o e I l, ;1 2,11-,i " a .( fr5 pr don. a s.If- cl c--r.", Ea, Y 1J~iibaaI.`paa babaai dlaatalda eli'a-mptaacta a
... I ,_u- ql,-A-,.l,, irvl-,,r-l,:Ill.,ei .-.-,.-acise,-,hlvnl', ans-
aaaaaaatda aaaa.atda paataaaa
we a a a I....r II ~ c ..:r c r- l u,-..CarlA HNIslas de'-t-.a a,
HAalBID AUG Its:. d... "aai2
-L I r- .-".. ... 'da aaaa It paa a--
A.E.... .i. i. ..... aaa,'a,, ,.aap eaa ,Ja a da ia a .I


aua'daSaca irGaada Faat.
p r.- i. i /. m r. br, ,"r,' .. Obh erl ,n d, ,.uum d- n l u l,.:a ~ d ,l t .. r ,' a,,
"Id Lr n ., n l ', trl | ,,,hi,,/a -...4 116 .11 e ,,, de,, F, ,.i ,,I ..1- e 1 l , ,.' , ... .
er l f .. I.:," .... .... .. f ... l~f ..... .. . .... E ,. .. ,,'.. .......". ... .

.aI.a, al Matn taraa iVadao da Can-
Flildelistli .mlJa dela:r,. : H yq~ al a de e a,,e-,.i
Rend gaeers uh.-macruiarnEd a da.
-Sinoanqaeenoado- e, I -
CN t s TaMe dal adeon o da ela...A.
Cd.. ec.......l'c:liar"wrad

Ecarlmbc encii parebla aaaa a-a"a, a -ca
b,,,'1t1"del :- l t -n id zdo t .-... I "
C J .s-" -, a s..r a., -,,:, ,, g .: ,
.. ... ,,e-Enfrm l, n, . ..cMBR6D E PR mS


S tenda10 i a lada daa laaa Vaaaia aAaite lu
APR.....televlmeisi....
Pd3 Mealaada daeniaa uata, qu.aen.dr Ee
fia'ator Pea aadar Igla saanII.a- taari de.
recnoall da Sapaatdad d seaveaaaa-
JO H N T 0 N .. ,o'........... ... .aid 7; ,f aa aaa da haa at- aal a Dre i an a. -' "
AQUALAT Cll .. ... I.... ......... ..... ..'


E Calrtdaeryaaa Vltta aldas,aada.aaa aaaa da Ca --B P O E
aaaa "(e da Sauaaa laabd aa ran ; enaaaaaa -'"a
hno or mgie;unal Mascaesa y Ma ov esuiN p oED ATAg aaataapF:Caylbtda M a aarahoieree aafdoaene, ti deA- aaa
vatadaa at dp aasto]as antaaaa. n-at ntda aa
te InsPa re lAngel Gar f Euln Bcinm erraA nR -S IO d E aoaGaIs Torresaa d e rlaj.qfad agatada I
dotorPedia]aolna.mcaniTa tara t
Econ~mica n su operaci~n eojnocti.d-a _1. cap utld 21. ..,-VEALA S RUA ONIA moralga ralirAd a d tafaalaaFaa ael /aeaeate
u I talfa d d aaos a AarVerna n iaa
DeaaaH.ia3daa aoutataaad pap 1 laa aada "- Ctefago arj ct 700 I mili ale -L Hdbdaad I INt
iOmet o a6" En elaaaaandl p daaaI ac a p'de"S.
aaid aaan caaala- Aaehnr a l tdeme aaiere,
I '.I............. rdl.................. ..
--lra-ar o s ufestniao-l-a --qe .- aa-tr


irronda,-a esertto br ,lnt y -opfe cdptdl -- 1\\\
InsEDIATa r tos... peos..t..a...... aaa... .....n vt e
ce ecio de fun de han o nes mas ce.cana r
PRi'ONeados de N caaaantdepartaean.o.
(RCi d o NMa t t aa N Mz d a[oRtor A anre. --ai-
PreAtsacl i Y M prcedesao rn Fal, noi u 0 d H
:TRIPLE LOCK esanmearmpo update dsee/datta
reeeeaean eangelsGarciaem anntaeitncett
'Sinne strnuper eecvitdo..re_0ciGil TorroesdS tee iegis.cdoI ............an .. ...]. . m or 'o ea eac e ctma1n { ica c-mloe n re-

suer,.... ..a-a S LA;IW

aI .,-3.-HP -: aaua .l\,-- ad.as ::,r'e',n
L J.I ~ [e c a ...... :j...ej Praa3ma;delepIeII:yt rus.trlly o simt
EN R Gf,elelara'su festa o of iti, c. Villa-. Se0.L" . . k f ,
rr, n d r citor, brei:, l, a nt e Y c o ,..r.l e.
.. . t .= = . . .. o u 6eje r mi rl~ lps ? t e- -, . . .. .d ..fc

H O Y ,,lel-Wine r cdc ud e t el e r r e c e p t or`atr edeleseyiusa tub o r U dp~ n t.ell y t uboln ta d e t v i ide o ..'..'iPigina 34 DIARuO DE LA MARINA.-Mart,, 26 de Junio de 1951 -conomia y Fianzas


Ante los tanleos de paz en 'aluchide.Core la Actu6oyer el Fuertementeafectado 'reado

boa de valores de N.V.acusofuert a1iercado local de.aziicar ante una posible-paz
boisadevalores .i.aeImutit ytenachpvo
1 1r11 oa' 1t i v i dalv oe nmee nI F u t u r o e s d e I I I c u o t a ... :a p r od~ u c l o s p ri n n a ri ce
Ih I .. ..',,* v l ..... Bdja. -it ..... ar1....p bao ,r;l ... . ic.... ad e. .. .! .. ..1' ... '.." .. .. e ..,,.. ..
"' r c t. 1 i5 i -Dbadja ri anecntr e:nIn n provieieniohterritoriaeal bonorec"i eFu uro cao s:Italia0" I.... :,-- 5,.' ...... r.L.., ,- -It,- ,o,',

('5595lo 5. 8 e s l os d 5, par registra 'P sn arr dcl R iot acc o s g er, "urn e 3 1 a 3 1 3 l1) nt10 a ve .....
a, aas. a~ \IUs' .1L bla bd volo 0,"a da' e La SsHoall Par G.PEREZ LAVIEL I E IFl s 0
a aa '6.dvWoe PINAP Drt 111'.192i _.. -adssa-'s..'ri-JIM
1~,..s11 ..vo.a ,. 11 "'ba de . 're. de L als ... Ia"Apa
:, ..;. .... ..:: ., .. :. d. ........ .... o .. .. .... ...a,. .. .... . ... ... ... .. ....Ant .. ...ll ... .. ..... .. .....].._.c. .. f. ., a. d,
de-. Wt..-i- ao Fr' e T. m e~rtin ,* d nfpsble ,r,, ,,,,,p'a,2a,,i e..,,ra ~r I
CON SARCOS ossdeI. or bos ,lFr11, .. A s.{Ilosaed C~orsa. AtIgu~aquerm.I
... ....... Bolsa deaNew York.. c..... ,.-L ...
C U I A N O S OfhUnDl.....-. .. -.-0 .. .1 I . a . ... a.. I
p a, , , 1 N w . -, p a s s ,: ,o l. .,5, ,, ,,, p ... e ... e ( -, i , , , i ,. ,

SALJDA LOS VIERNES i ................ ... 4..... .......".....a.... ha... ...........tZ~ CON IAT .......E.........L .
'irIs."pi lo.' ..o. ..s V. c
-~rne s o )n a.. ...$'.pas'.UIaU fl's r eds COTAON M R '07955.a
a. '1.aU-R aU ~r Ia's l .a",, ,,..a, Il % 1 ln~A LSeL ABN a ,,-- = alda e s eto en7 Is'9is psoaIc'anfl
York.-in : a rds, .I spsB I. I 5C -OW ,-e'" . -. .
lss "' a .' n I. L' .
Is H~i~l~d conboam don,
LUALI5DA UN0 5L951S 7595U00L O apdl- MIsI1911a ca.lss684IssA d

Ls Ls prtaaasdaaa Us pa'sl$ o tal'n alaha e i.1J,.,- aaUU.1111J-,... ." Us. ..l", *si soI,oailefaore a m rn g ndC Ur'lsaaccoesseecad1051551e 5.Lt.
ie n oab ayDfc-tt e._ .U t L IsI O N 'p. el"o s. ..AI-.
'...',-E l,.. .-A .h s . *.,-.. :,c , U '.1. c m..
1,11 J Orrr I ,,-- ,.f.,t..i. EL ilindir ter, r i p ,l n- ,,i, .- nuv ii,,, on ,., r InC=T A -- .un,e n ,"-", ".,,'-r-o i ot eii,-,3 ., i t anI s e
co rco u a saai s 051,50a555' 10.155 UI* U NODE1 95 nlelvlmnflg,154'o ,d
a, ..1. ric, -ved .adrtinfiate elas'sJd-13lae. a
I~ t . .o.. . mLl e.. . . . . . . .r e. ..s W ccn-ds e a . . . ... ., j ,, ,- .. ... : . .,.. ., f, ,, ,, ,: : ,,-.. ... Il ea ",'a r I l a
.....s.. ............s.s- It.-M jI....... .' AZUeCARES CREDOS dr psI eisgsado' e eost o en bsaa prt".
issi m P'ai.d,-. '.292..'e,; ]"' ,MAN ,... ..lAI4- -e Mi n e ...7 -Ma19. ..It... . .. ... ... .... .. .. lon ,-,e fu... ....... ... Co.

,..Ia'l.aa, resa suehnoaeatanser l.- 'dp Osa O .. ... ass... ., . a . . a
______ -- '*'' 5*' 'I Iss:aa d:s........a...........s...a '..''.. ......................~
C u e n ta., , ._d,- ,I,,a4. ""'' ,dsral l sr ad tllos n55Ill
IaIalaaasasaaosas1.- s r._. s sss I
ter.. . . ,$r, .. .. .. , ,, ,.l e.. ..
. - . , ,, -1, -,,)1:D.... ,, 11 .. : .A ,,A 1. lu a lrdss. .s. .... ..s. s.,sss. -F.o., "s, Ate. ..


s-se.ss5 do dossr.. pa.s pdoe Ud as'-, so '",- ','' s~d'ssssss '. '.."".,.,"" ,, .F,, ._ ,.. ., ,,!P-LETE: 5osentaaos "qdsnaol uns .,> ,r.c ee r '
r ). actesosassis-.1i.w8 1 03.s.. sA A .Ii. A,.a,1els 5it..
Ali"d' . .. ,'-. .... C... ,,,s1a-s-..D,, ,Alis. sssi.. .. ,
3......saIa-3317 "..
se 4185ia.C.ss.rV97 o

PruA, .,ai-s sAs. d.eded ..s.. ma ", .'D, ,Z ARE U R ses n pMba H NoiesU"; / L 15,"1..... 5 ''5 " :, . U"g. .......a. s... saa, s. s Ps s.. c 51 .... si s S 588 59 "
A s E3 1:o 1- 1.-rs an1. nbA.1e-rte BA Ialeb horn s. 787m89r
14aaslais.oOspa 1 597Na Us 090 a CN TATleOe. e ymil4 Ansas n7 4 s s as t.
AsoHa0sRssR 0 S PSAdss1Is.1 A.

......al35lEra s5.5c515UsUs-5.a,4s. -a
0''"'. 5.. ss ss i''"'2'' c'" I' .s.9 es ,I80008-a 5s1sOs"5c7 rEl.ss1:1s.sssass
. . a" ... . .. n..A Ao C asass1 .s-. ps n I~_d a p I-se': ...s.. .a.. 1Psss1... .c'A
m a t. do af ascr- oo l U A- arnecii ,er,- sLEE.53 etvo,:c .,ta, in3
M % TE M B ) .. ..; u o , *, d .'"', ;t ,.. . .' '."e,. ,ir ..,er .. ei B. 12. a ..... A_, j;tl .... C I j,- iii- m, v -n t,, n--

Ursa.l sntra ossas Os 'AC. s.assa lcnns rea'pss s 7U .p79an 550 17 en p Isal r dels 1 ierne9 [a

aaaasmss e U En ea tua con. -,-3........ sAn sA t' I sa,".e s ), y ",-,-,,t ljar e


assssp,,.s:ub cnd sr s,. s ,,,-- .aP -. ,as .a "aa$s, 85 0 ,080 lem nu t e. l mer ,ad a a n o Osalsto alsd pers ,onep. c mos e AP
S R r.- s rl,ssss-14529.1.sstotas 3.317sslspsa'

aa a -,..-.-lUps .oss' 4.,17...4ss
,t,- ; ,. ,,1 ,,r ...... -, ".ll, --- l-...... . 174terpunt o m; lue s g ae e e
Pnsca a da A,.RPfuI1.Iss Ensaos dmasa1 .- sep' 77. ass us 5 e. a s D.
sp 76 Cunt s s T s3.
. A ss. As..-. 5.sMAi... elg2 un. punq V..de pr ard5
,,. 11 -N0,3 Ua 177 35 77 .U a Oas
95- E .csa's 55N 89 5goa 3.ss 7
as- "oU, .... .s..T---s '*. A lad ue n e saoos...7 195.7a n 575.4
Ea7ss r sn ', 3 7.9 1,19-r -nd 1 574 i o574 Vs" n ase" '35
.. . ..a,.gsaood19cha997I.7..34....4550 5
DEG .. n Tert en e 1 s- Lo slssasoar ss hP olas9 P TE ARpria e n Misep AL ene

I,, ss1, inss73P55.31S5A S, OOLEiE, EALbSA
oi -'n. ui L s t A pos os r, a 'APLAm .


a 79ssto oA-I133(2d'.Uos. a p ls 9IDAI. "s eSAN o TIAGO rAlOF c onHI
9 ; Po1. ss,".FA. C3 C.1o0sNa Es9.A7."1s-Isu1,- m. d. "e...u..sc o saex cpta'.'a-...... ..aas..s- a.. .p ss... ...
7ct"A 2.i78bresl Bde s taacslo neasen 2 u7 nlo sa 5 7ss ptses nbre 9 108C 52 5 A. El
,/1,' 1A'a s es s07 uissas Es ts L 2pi asoes, s s I"-


a H.1 npsa.1sloo so.s..... .a.poI .....rs 7.IAe .50-Vsie s Onsd sno-
4A A,2 1 6sIn s A l s7, In Acr AAE.EN IE. ..OC NAVA tias-Os 11.11. Os "I15019 051159
c..nr.. :1 c r--il 42 1P.,Apo t _rc br r en aaro o.. 5 p402 3 pools. 5Is si s 2otsC
Oi R.2n-, lasso conde1UAU OP EXICO. 58-Vend. 01511 0 O .


G3 lasaoa sal r7'il'0 a sa .7.5,a Is JoosUs6 7 ls e a~s m.o7' "a o n ER9iZANTmES deN15
"" a aaruna.a.feel7s a
....r15-, FAbnrl,," ntme, Hi ~.10 e sJutard1en p2 5l 4 u5.74-Vlaen I.
T, 1 derf 1952c a unr Cpn-uepto192d...prima -4 ,74 57


55.jo ntne Iicim s 71,03 r11 s'U'7 latesaamsoassconIaJulio N805IE
AM 26 As lincl~~- as fos Os sa Iss Dsa 31stp-An,.aD'UU"o ] deise1
ood idi 11 2r: C,,,,.i e
YORK0a A TrCp. .. ."-l e.lsI rss, ar, 7-n ra n p r ere a- IO31' 2. p O esrlal 5 24,0enT


? "a"e sol... .. .. ..1..as...s:... . ...- As ,s .a sas ato l 59... a. IsasLe 5A 9 0... 1. de' U oso o,59 .Lss a~
'4 a ....asDE NEWa. aoGss50095...9907
.. -. . ... . .--a.0 n... .. ..5.1 ,-,Jl'- .
0 11 er A C I,_9'O' elraaICIALC aaU. s.-d. a.' f- sa'''','e'ad a a n eP aenal aaCo- lAN T'AG O s-1c,.k195 59at.]
o t5.6I.A, ,sa saa a'9, '' I n A oe loohs n n
CNEm 25 DE u1_na deDEt1151 I 1n I de Agrl utun i r a e a aaic :j ,iv r, O t ne e u
.. n Amr ca. . .. . rgro.. ..1 B ..=" a,J ,'cla __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
T1ad T .. ... ls ..- a Isr- ..b... .I M UEL LE.s iE REGlAy
aplm .2J. 8P00 .50 7 50 7 50s
..dn.t.. Ata d erV2e e
om. .u\.a (tP'..... .'...soIt,_.,-1ls.... . .. 7Asia- S oU 5psods l.0515 .51a 55d u l -en d e 5r
.rii 7,o u s r 's e 5 5 ..101.' ... .. .. ......a...'.Is ..aa~ sa '..... a'.'..... R b~ ....... ........ 3.... .... .
.O t~ b. 11. ," . ... .. .. .. .. Co-,.-,.. ,. Ind-lo AC r- 6o27 .5 ' -n"
~~6 'M.. .. . .... ot E ."re en At 24 25anu74 5A 674-' A ) ~ ~ ~ ~ i '.'s0 ,slss.sOssiaS503 lls s79II1 s. Iaoa's. o 35
oz1'507.4a"0'aXreW ne0.1 sI'lDe o d s Agrlulsa. hIa So. ssll- 024 Cs'sAD Ol4 E L 5O .57
d',t~o o o __..' ... .. . .... ..... .. .. .. ..''' 091100..... .. ...." 337. ....... 0............... s.. p.i.a. ...... .."
... .. .... .. ..\ oU,'Masaasosa... .. ..s.s. .sss1 'sCrs's'gar'C-Ve d. a
57s.A.T'i os, 009 cus. Palr','9' .' -.la bae 62sa 2 J n7I 0 Os .7 10 5.71.'
AiFP'.l'05.U EV p AnLEY tpu.aR"{Aapnad s

BoP~"'* ~ ~ ~ "'s a saaR gsraserolzasaooqo ,c l e CO. ens mPAusIA teet Jd a MUELLEB Dr nReOLtA -
AC- L. Int. 5- Ck.-.'!608.5 '' FERNANDO 0. MENDOZA.COmZAL EORE
5.,'nPa. ... .,..... F. .. :_ _n_ _I._. __.... T otes. l E.tUe .d, u- .se
a' 7. ..I',.... -07 aKelnn,, ..aal a. .i Le ipsoso a uei,,a d,.heA
IahsR a' lssa 5.,a'y IasiaAllsaP.sa1-161!s A Al8'..0hlpisa Cssucsy Ossen, .atCs1.syCc-5ACHILE.,, 3APAA).
ICentrala4 a1.94 8.l .... ......AC ral.Andrs'lta Corn a ...'a ...Az E..rerc h..a Au..
'(4 .I A1Is, aC' 'na1il44 Cta de4I 11 om na Isol T oc a d a'a Call aa "das Aria- ,, .,',.,,-s' Ion
991.9 E,,s Al ss~ A 45 de s 0 Iss. 1.9sso .. L I. .. .'7 ''' 'cO84V I0c .;IAtr'gc,. ..J..o,"p. i"
T4.ndST.. M-in,:,5oA. Epa e oF nt- r-COsorCATORIt


S 'I . . . . ,, = ,a .. LAmeric sa c ntAlIP PO. 3 '5 al asfs s' m per odo dl~a anteri 10
W-q.o.. . o sle s o s 1 s l l s
a'NA 'OGDE DUELLeS DA heLa
A h,,n 1.. . .. . 4, Od-r r . . 7 I".^. .p ,, .t. .


MerlAMARe% .rnu.,ee..presente
o"AI EN MEXICO UNA VAS-e' .. ............ o ,....... ....... ,a....a. -. ..-
MS ECoAll~.Tna'ss.............ll..M Cuba'4 -- ...Ao..s...EglossORESTA. IOases.als. U .... ... .. 5aa adChle
SErCSt ACS I E Cr CA SE 3,ENSACOLA.(.A.A re0erNENOStn oomu-.. 1,ds co-
i,:: I ,:1| ... Penn Pnwer .. .. '.. 2 'eOmann 'ruunecua -- -,1",-S.'A... ssolsA"A r . . .. I..C..b..n r..m.A........... ."....'... eJoesi.cdodepcci n Im ro 137 ex
$USECN SSANG" 'H a ea Pr o . . 2 t', e u A I' L SEER ALLA.,
5 11(1 05RAtPIidC RCIS O5AR OLINIEGACESeOE (ARIA CE 'e 05 36 10 P RCS Ntt. .. . .....a S",HA' d, CEL'eM"
JACAEONILCEIRCA A MAR.L.0.CIcNUESOO2O OS SF 0'EI OARI EL. . Oe A. 0081 OUAten derD un duAR aO dedESEL N-
'.:'L'J-s, 'P.. ,,, .. .. .. ......S. -. ...05
'. 1 .... R -" 1' M p l -- ..A L Habna. durulao 20 de ia'I
In, CIcieslt r11el' .e A.1.7meniad200Keth ..............das.A [cogactraenaezat.acit.
DropAt.,,A ,c..;,.C p,

r.,N 1. -.... Ae Pr nrde n c de i echne Ir r ts en e ascea ela n r'
I v 1hI1W -p At, V-'_ .I.,-,',,l1 ,r.,," F. ,bes.. ..fine, de,!, P.t".' ,
2Nidl Rr.-e e e* d JuAo ]H y de l m efina, ardo
r.; I. :eer l, e %,~r-, ,1= .,-, : i. ,.' oe r .del 1. g .,ienste

'G a t I.n -.,e ,. eC,..I r. A1.ent dee to derL %-- ".i_
10 a:,'.80 1 ,- -n- A a,,,,-, l- de l e jno mu entd de Ie e le n 'Ar A;,.127.0(?0.0D0,-, r,::pondler,"
Cu vaead ree.. -$. a\ G~,Frt e . . .J ne1 0 "- ,:"", I:O lrEOlCR Ai O. 31o
Economia0yFnna-RiRIO DE LA MARINAl-arle. 26 d(-junk de 1951.Pdgina 33

Trata Comercio de organizer un' Actuaci6tin de Lle 6 el mercado de bonos a su 'Los cosecheros
IaBl~ i' -Luti rbo 1eI ,
efficient control en estadisicas Bol ,-de nivel mas bajo del a'nio e nEt. Ie b
4 zicar de N 1'., ....reroidine Pre ies
A .p ira e l M in is lro. D r. Zo ,din a c on o e r co n Ic . I .K e nle n are 4 d e iccio ne p r n e Ie rt n 11 i11 as P r idoC u e q u e s a-e
lexactilud imporLaciones part abastecim nnteosPorlSP r ..e t 3IesrilL LsIul..I en i[ pasada .....nat. Reir .....ii R Federal'4gradecidossde ia labor
E s -, i U: AI I ,ID r a 4,A 551 o s o s. d I Pielc e F e ,tyl'r a n d e t e l . .. .. ie C u b a e n T o r q u a y
.E~nCr~eclodoctr Ian .AC.,Av ialero s
t.A. As ai s At As 1, 5.d EfN--.R. '.cl......, d, is u, i i Es i d A eTo-s
llh i a ss. i a ous r u. no i r t as = ,,, 54i6--iA491. i 61,1." l- ,.,., bas A, om b ha Jec u d o ocA -
rll d co liu l A l t , a ...a i o I... . h .I
5enl .tel de1 1 r tIfF" ir .isi Li, P--p-IF.t'o r1est e,,"A... ".n .l rls, ,\ Ldba r.dl .,, h Ba.
S.i..... ...... ul ..16lf ... . .." . . ... .. a. .r i. .:rL'I ,, I -
Crl. L eria a~, aiA.uor. As/ si Pt. ss='.,- m.,. A,', M.... , O. I : : a L,, ,,:,u,. ...,o 1. : l- p a t ris s u ndhat.elut rini

= oditt s 5 5 cal. e Ri l). A rII a; ur .u- .,io. p Ad.,1I r.. ,-4. ,r:." ; ,,,- 1., ,t -,5I e i, o
..... Iac I...........I. lI t. i6 ......e--.... ....a..... a,_ ......... .. . .. n........arai .a- U S s d A A.
rl.- a,- t C 5 v.t ,. .1.1-.... ....-.I. .C.-.q... .part, il n-.:.;' .,hotn.=",nt,,-'.
-Jlet ll. nn .l, Riccardi r., 1" '.I1'i iI: ]1iI'lJhl P u"i t.. -.- C;,II,. I1 ~~' r.'.a.- f"r ..l-- ) .If ..... sbecttsricocu orcms se
"i a "..... o. .. .' ..1 .... ....s,-al, -,,a,-__,',,- 3_- '_. ''I ,'. J "
A Is IaiA t e*,, a ei -I L.I. I r d u .a. ." -. '. ., r, u,, ,,, :,- ,! r-, cooSn ,n e 1
ia,,c,,,,.la L, a ,caIu ,s,'.2u Ut se-
Ico ia Ibn IA wa .,.,c9~9 1.55! l I aQ alinrt'CC"'ban

- S .. p it....... .. -. As ,l ..ina 1 a eI.... .. . . .. ... .. ... . ....... ....... I ... . C.PI RiS YA A] 05P A A.a A
Iife e M .se w CE Di,rec to rcit-5,.. c- pra 91ri c a- IN .abacs11sCIF.. i ; aai. su A stA ra-A M RGIA 5 TA 55 u eAI
Ne is,. Caaar. i. s ap a-l oral e-o I Ir. LF,

I,,I ... s u .... .. .. .. iS . .. .. .. ..''5l' '' a . . O : . . ~ l . . .. . . .. ... . .. . . ... . ui .... u.. 'r -,s u o s s s t s d C u s
La: .1, -is At: ias.
fir. a sl,. Ins M l,10 I .C,1ssspli- j le ,1 .1 m, sia. Cr.6 pI ia.... .. ...... ...5.a .... , , w l u. lul.. m. li .11".. 01,-' "f. "; ,,' ...._______________ NCIESE.EN.L..Di.R.O.I)E.LAM.... A"
559 5,19.1,19. it ,,s, ta usi a .- j- it I'a ,,i slo .,s c tAlto'0. .. ,,, ..-.1. ,s,, :-,: . j...'-. .- .
A,,Il.i. IAi r., A G. ',usyEV FABR ICA DE ,.. -,- ; 'A. ,' : ,asd.
r 1At Iil.
1 1 ~ a~a559*,I a 11HIELOS A eAtivaa Ola _ _ _ __ _ _ _
Teu Cc. .f .'3,r j e nsngoic J J>NIIRI.AAGR 3S Y COMP69 ANHIAN H


SI,,I5.'rl u . t I- t Ifp- l ,- I.E ,-I.,csCIL,.i 7 ",.. .. ..IN 1' ,,.',I.. ..
triLer. It o t;1 ei.;o


A t i'Is aaal . d .. I .1 .5- ',. '.l r , , r . - - . . , ,,, ,a.. .'. = ,. . .. . . . . iP R E C I JoN D E
S ,,lcI u' . .. I s. ,,- -. ". . d d L MEla yt. . .
Men ties A rt Ai e a eIa- on 9 a9 o, . -, r,5 I . ... ." ,, : .1 r Ia"
stluua e'e i p O ~ . lAs ( ".r.d ,,ii l iA-r. . r rr .,I.l ,5.....l... . '-..'',, ". '"" " e a., e n .. n =o .1:, S .
r ln.~l ~ .i.f ( ,, B p.5-a s Eie Mi -s' I1 a ) ql,. . Au.. 5, IA -r .,,' ._ r- e_ 5' .- 5..I -', ', -.- t on.a sd'nneso s3 s upo
I.,. ..... 'a......... a , ..' '.. ," S,,.I... '."'. ... .. --'... .... ..... .' '" '. "- u i'As .......0 ,
L6 '. -LLU, L I O N ISEs ENsLassssDI sAR.s.DEsLA.,sMA RIN., Aa" 9-..li i ."1ii 6 i. a i., ni l.' ,,5 5 : 1 .i i ;,.l r ,: e. .cJ,,iI. l-I, i , ,, 'i, Aj-5. '-l, , ,. ,a',,, 5'd Ass! ilspr As's ss 5r 'i .
a ala 1,i.h1h.Ii. Idl. f,: I .r.o ,5U ,,e.AA ., A .. ,, , i ,5 5 l,.- ... A a As'o Als As tIsss Prom, iaa s .. 51 t l 5 1
At.... ........ .. ...it...... .. .. ...... .. ...'...s.s.''s...a'.. ... ....s..issA.. . .. .At.. .. .. ...... .,1 s'A"'5.t.. .555 {as',5, .s .r,'alas
''r . -... . ." .. ... A 9 s'l A . . . . .. . ... . ..9 i .'. .. L ''.. ;.,;. ,.a."' ',"'a.'. as s 5"',", '. '" -5.: ,,5,, 5.
" 5:C.... -- - -I"i".",- Lt TI-5-"'
nice" <=/ '"J,',Y ','' Acl.";'.c2 7' I ,,, ...,I.. .....C 3 I:.~. W ....... I,,, -I.. ... .. ......, a-' RU.... BR ICP O R
- sa-a 1. 1. 11 1, A Tr SitrS-, F. IH E O .A eer xeir oIa is
Pgrin rarsddidian&"'-do,

z. n n t1a- l ,-I er .I 1,.'. a. L l.r.- r l au preado rCfC oi "
aidsa- _--lat.,-e Be"alA's'al
Prwc c .. ... c =r rI a-. I M O n r n = ,e.r .. j:r, Ir,: d,"j.- I ''n' "= I, T,e. J la, ur =,,-E. Ir PrlieClst.u e

i tIs deTion1,C ".,,.s ,.,l,., aler e ti Ii,. a A elbl'la u i -m
tre .sa c c n s(1 ,.'I sr s ILC r la ti s-,at Ai.. ilralua i s, I nie t~ss. .... r , e d.e,, 1 0- ar.-IAtic u b l l I la baeIns bo
s at e.U.a.. as...ll. 5or, tr l tas.i a a r.. -- I ac.e orso- a
r t "Isiq e i C s ri ,diai ssa I ao t as
Sme t t ue.. 51ia~ils 55 nr 5a 56 65 -hasrle=o i i ue ,r i. ",r. . fact!cso ao da b naso pr
pdosAdin A basi

u ora i l t Il l rs ii 5 i al I III u ,'U l dea. 1.5e "... S' -- co, "smo:
racts' FRD AasjrollaMAS


Cdl pafi a A [ic la Nayu S. A. -"j.- 1E I ,a, : .t:.,,e upo e~ ecnu o lt
tl 1..i,1 alreis'a.s lls--. 'a,. : A' 4",5 1e ,i ao, .. -I.aliI C.,rE


.te~s.,. au.',,,s'Aa. at.', ss-1usau j,.. ,A,'..,ai GE"ERAL--' i Lti a elis ,,, =.151 a- l Trotder FORDn rpor res na :
9 atI .t, 'ai9n ,re,,"Atn5, i, & i o 5,5,.cde Ihu',.AA.
la ,e t .T p r o -I .. ,' ,a .1 .r : eu i -r .c.. . . . rI -Rtpsl.aitad-iiald.-
______lo- LA ANTILLHAANA
Compafiia, Ag ioa N u i, S A .... .... ... .... ,,' .. .................... I r, ... lor F r <- ......ila MAL'
cl i;u I;e l i e l,- 3 C r ,'j. .on',c i r'-' .'.fr c," J I'J.a. t_ ..... . .. .. ... .,, "
aid A. coticsa COc, CE.L.y n maI.o.aL L
m`3-1011119 -jolle 1A 2270-1:V-dl~d....LaaEaBhIpEaI-Y1%1 FF 112UIA


', l euh, po, i, kn al., -,n. r, : v, 1-4; ,r ilal att'-= 54 el-
P rl- ..0 o.o - .. rJ "'r ,,,I n o ln l in d i p ir
Le pagaf. a ciroep- iCAQrIoSeI,.-traI:cI.wT 1 -, ,d i
CHQUS E IVIAJEROE I FRI-ag

El fI-r1 lrlo de ml ,i is ra i m 0 a ,ado clsei -je I
I- l a I I -,! r .j z-Au en e el 6 1p l l ai I -, 1 :"I u L' :l 1, ,') : 1 ' .. '. ~ ~,, . .;..I .,s J rr
c a e a I i cc r v m e i 3 C J .) :. l l. 1 ,,.a - r -, ,' 16, 1,.,j a -,"I. ee 0. .I... [ . , .CARTS D CaD %PCOEECALE V ERSNALSELOblIp 25. jTellcc 5645.Lt H.,ena
C it ." Q Is 3 soexso 1
I t05- IA wlirlr fie t-A es ela onl h. q.-Izae I rf r P 11 s o o c- A .na l r ,,q,- e :..
as delcl,,,las I., to ilu.r'ec i, a ciml"ero de lncnn enniltlonle lcaw -1lei, no- .
a, -wlarr arlafiOi I~ .Rfir... Of i...IL.A.E
h.t c- .ca -, do E i!.,-",, ,-nle, .. .; n. i,,a;E"U 0P
II/ 'l aH-.Uav de V6 e.1ii".i:'7

M....cf..I- sE~~ d 511

r- CIll-L,6 RaT. A Sflc r or DE cI -DI'I'O c li~lCa" IY P! 'ON co ,Its..,e::',- I
III n.,e t_ e- ;" do o "ti o I~i7! ""
.. cd. .. ....II" l a0 1-~lll] t i i NT " Vdz 01ill. .L....ll =ts:. 141 ...
Pigina 36 MlRMJ ) rE LA MARINA.-Man, 26 fe junio de 1951 .Eonomia v Finama

Desen-povoC Con de ins Dencm,si a d.. d Propicil la
Desencio lo Cuil es un precio just y I -:.,.."--"ib..... ',61-- l-i
biiiiciirio Ins JUSO ~ .existeiacias, di, .ic n...i.......ulifc r en Ct i6 i tie
r lao raconable para el azucar? maiz en _rmno N,.A,. -,. IM. de Econotni
ferroriarias m men"an .-L,,- .., ,: I eEc no i
". -Nrm n [- I v ....c...3 i- J - .o- .,,,. ,-....
Tristitt fie v ostssirssr I ,I,. Par .r3 Norm.,Effl onrt,, Asin lodispone Comercios's ".'-"i a16Ci,,,yAe C-.er ,l, Psrtidario Zaidin de In
"-t ittriid Il.d le s seet,'"l ,.(' ti.al.... .. gr, ... giiol.. d e ... n-ve,.tsod.. de LoWanal -,_, a a g r n iz r p e i i. a '. ,d -, cl ...,... ...... a ~aI nu. .ae tr ct r ci.
I ijluisi~r~s Rst! (E.io..s. g~ri.0 HUiWr.Od rL~siF.il pain garanailzar recta' ,us,- --'.-r-....- l' ue ra enirueturneivnn
IL.r - --.... .... ... .....- ....,,. ".*.a a 4, ,, ".'",I .-...' 1. L...,
.. ... .. 1" .- i..l F .- L I,,-e d,, lu l.t.,, .. d.,u,- a I ",. ,L,:" I' l-,.; 1 l-, .:: .I,'. .- *I 1 "1 'r.4;rrC"., ,,1 - -',. ,
;...: ."r", .lAt.....e..F..:.F! i...'..F F.. :: e -"iI"-. ..." ";FF--
.. ..p4-k--r-ara"."' Itb'Ir.I. -I.F B'r'.'..,,. C-.- .. 1,1._ .- ..1 r s ...,, I. 0. .
'. I ,. .. ... .. I 'rl. l ', ...I-... .IF.F . .. .. ..... .... I '. .j ... .. ,i f, .. .I ,- .. .. -j... .. .. .I a. .r1,ncl.. a- n. -1 iid ,dc-o.1a l__ Elf"_______ ._______ F... FAI.. r.FA g;s .
,. ,,F'",FF.IF T. . ,F,",. .S1,, ,n r-,s , aF.'. e .
Yu, i ,' ,,l. ,.',IA" -1. '.ltA .' 'I I U m rdI FF0- .F1, sl. .. 4 ,I,. F. ..F..FF.F.".IF.109FF-PFFF3 4.. ..Fr, 4 .. ..F ":.(.F., -E. d4'No:, [ ..- Kp-4F.SFsb R e al r ...-F-',F, O. r ,-I 5,-F.-3 er" -
.. It ....'...s-," . .. ." ... ... .-. ..- 1 6. n....... .... ....c. .....11 dI. .'. ". do5 .'..',F 6F .I.F .-r .. -.1 ." ,r , .. .. .i...r............. ... ;',,r "..7 ';= -. I.' 4,,' .AMERICAN. EXPRESS I 3,INCI. 11. -. _Il. F AlO tL OS F~4 .F.FFF.l
.. . .. . I. I.- 1 .... F ,E ...... m.".. AF, e .F . YO I F F ll.F. 44r4'5-" s .. -, p, ',FFI-
...,d..Marl.v-)0 F. F .1. 41 '.. SF I : .a 'd '' -=r,.a..., I 4r. Ir.Fr.I'-- __lC .,
1% -1 y l... ,;,.r '7.":.. : .. ,: :. .. ; : :, f.... .. .... ....... .. I. .". .. . . .... r i I, ': l' O :n :'", Y", :,- e ; " .... ...a. ...- ," ,, I de Re
I ... Iis FL.' so F" E-11 Ili iliFF,
Ll,," a a, na- ,-2.09, ,._-,',, ........ ...... .......... .. ..... .... F . .F. . .. ..g '. .O''.,- '-i, '. .
-, I: S,' r e ',, p r:. e ':, q e r o " .. ..,.. .- e. , -, : I -, c = .... ... ...I I.. 't ,,. ":" ".,-, 1 ; I ,- lt. j :1, .r.,: I. -I. "' m,:c o I -..'I .1.1= -", -,I -. ., .. .. 1 e r -, -
S.. .1 -, 3 .- 1- - "' : I::. . . .... .....I I,, ;e-.-: h ,' d ,: '. ', a 1- a ,I E 3 -'. ,.-. ,... ,... e .. ,- *, = r b r 1

-.ii,. . ,h ,.I... ..... ..,. I,, ,
R os e n do v a ru:, A t vr, e z.. .1 ,,,4,4....p-jI ,,.,, ,p.r,.- ,1 ,,6 .,, ...... . y 3,o, jL -...f. 3 F:or E..... '7,.. ,, ,.f ,. , ., , ,. ., ,: 'r ... ,t -1 r, '., I
.' r A er~ f, r .... ;' ,I .,:l-, ....... I ..... ; 'A .'. .... .. ..U..../vr ..I I ..2 ra .. I ..l.Ir. ra d,..dereo, Id.. w. I n&a,--.--" :.,,alI., --.14. I-1, : ;:',',- ',,,.V..1,.".. . . .".. . . .... ."..I.. .. .. .. ...0 e e' RoIfAs .
1i,. l ... n..C 0- .- [I, -I. -I,,! '.., i..I, : e,,, . .,,-r op- -o, .e e.. ls en1.1 I .d.;s .4 4ra.
,.,.C.A.R.A.".'- or"UIIDA' '""CIEoC""' l Aond,.,.t.e, dor.o 1 de'depuF. A., l C.s.prw d, Ito do Fi CHI CG.412.rr osFr Ir F de1 ., rer-
'r.s,--'!.''"L....F. ,,,. I....,,C!F.F...Aal.coad.o....'n ,,1".140 Or....,..,-0.1 C,_F4.i..d-rpaa .r Ist" ns-r,
Z.".. ..I. ...0. piso (r.'r' .r"t '- .... e-.I,,a I } iaa. ,-s., , . ..:,n."""-- -, .. tIn de
IMR C N E P E S C N .. ... .I .. ,,,,':-. I .e .. -.1 I. I.L. .... . . ... -1. 1.. . ..... - . .I ~ I .. ... .... h1-a "..... .. . . . . ...I. ....- 1 .: l ;P ..., 4 : -. ".- 3... . .. .....i
L leAr en s~~i I.- -.. -...11 1 I .:. . C.. ....I,-, .. .. .......... .. ,-: -- a -. Jv~ ,, ni. D..A.I .., f..... ',_ -, .% ,-i : ','f, '' ," f ..v -e. y, ."1Iu ,I - -,. is ., .. .. .1 .I 1. .....I ... .... ..... ... do....P_ eo de Mor,__ _lO -' _" I '_.... _.1.'_Ir..'' 1,.......IU-' I~ FF14'--...il... . ...........F Qf ...' Qj.1- ........at, ...... .F.-" r''' d ..."'-.. 'dI",-o".s .e ....' ... -.-
r., -; E h~ r ,% I.~ 10 M l ;e ff C -- C-,- % . .. I '9 I ..., .. ,I ... .I r . I.. .... :e ...; '*... .. . .". . . ... ..... .. . ...... S4 ;'... 1:".. .. l... I E,"- ...;. .....AT ..O e ," I ." .- ---t -s --. .....1 Ie --p. ded a no r l.t; I" .A-,;`:a'. "r..p.... ., .4..... ...-,-.'.-'up,,,,- B.... -..'', F ..., :,l e a. L. I ....... -, ....... .. .:10. ."._-., "'. ; -......":.... "'
.r-Ic: ..,.~,1. p...ie,.qerC :,-,:, - ,: ,: -t:.. L. I . .. :.." .... ...........-'r..'.i I :,: ::.o ,I '. ,
i .......... .-..-....... .........-.. .. .. i........,..3.. : o'G' ~;a a : ..... ......j ......r.; r. . 1.. -p ..ic ... - .......... .......


FF04 ~ r~p r"l.r d.43I rlMo.oIpll .l.r 191 FI.4-'g4 I.
R o e d a e a A v r z . ..... .. ... . .. ... ,........- ..., . .... .. . .. .,... ..... .. .. .... .... -... .- .l.. _.. _._. .


I Ip-1r0....r, '.-a e 41prr p-lrrF oo p.r-rFCo'.ICA U .-v l; 'e. ," l. 1.ulet.dI- IM ".t r'o r
o ; a rpr4.l ,,, -....4FA-I"I ,, ....F.FP. I,...IFIO. y ,- ,ir .. e diee de Pre cio s del. C alu.'"or r1, ,, e .oF. ,1 .,.e'," ,, .-F1llir ]54bm f e.-
FF4,-,,',1.1116r ,,4L, ,:.I. r o.. I 1o.l-- rr,""...F..,r,..hr .,.dmd.4.Or 44204;i4
For 44 Fl-F F FF0414 lnl.,, Or..'..'p,, ....... I .... ..F...... . . . . ..j, .. . .."" : ". ..,-. ,,:"4,

F.lrr pro t s Fs n 5 amen --t-3ora ayrq -anLngn ot'.. : .c, a,, . 0 5,F', 544, r,,':F*'' 1-i 'e'.t, ,' i . ,- ,-is or-III M I s...r-
c lr .5 i ,1 y IL . .I .... -- . I II" I fl -'l .. ... ... ~. I --I .. .I .. ....., - . .4! .m ., ,.I. h . ...;, I T' I e,- Itiii=ii. a. l : - tl...e


F I. '' :'0I`'.... ..r.=I.. .............', 4 SF.14- On 5.. .. ... F... rh.LF sIr, F =.= h== ...... . ....... . l. =,`,==I.- rs,, ..' . .(.Fsh s
.E,: .. .....p: I, tie z.uocrjIet-no 4:',S.F00,.4. ..10.:0.lIhrIs-y..I IFFS. 5FFP44- . . ." l. -. 1 .,arL o
,'"F I n ' pdd. ..' .-".3"-4 4, FO 4 -ap. e a d n ... .' I. .....i. ... ... ....' "- II '... 'I . .. ....0., ..rIt . .
AM ERIC AN EXPRES CO., -IN ..." F-O, ro'erka1r1b5 Fd Or- a.do po lformulad...de."..., -, ,,,,...- -,- --.1.I.... ....... .-I 4I501S! 1. 4, F--e 0e.Irters 4'
I Y t~ in a go a ro u tr e o elie t na ,o l e lp eio a p rnar IT,:,, ,en-ee,-l ,,,s ,,e lo : '' ,d,.a'l!' ,~ ,a, b ,J ., DE--A.EDE NEW YORKe-:-.4 F a en ..I. .0 '.. u. Iers"F n. FF44.44.- OFl az csar1.F, ref ,no d o hab r sido --" 445FF. 45 L".,[ ,or .c".11 'pardI n .4 Corpl --11-. -,,,A.--...1 F h 0 0 rh s 94 o..=- Fu,"'a n e rmo0.F perF.
; ;' .. .. ........ .. .... ..... ....... .." ""1... .. ... 'i :tI .s "" d e eele .s . ...r
J..ho ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ,.. '= ', ,, ~te~,"' !L n~, t no,1o a e -o : d-" ... . ....... i........ r, .-:.- c.-.-.;."...... IROM i tO1, -1. ",",1:: "..'; .-u- -.- . .. "r-....,..... ..-., t ....f Ii.'. .' ,...coFF 1 rem4 ddF- 'dFss Fot 100 4b a4FFeF404t-re to d u e z C soh O-
4-444....e --a r -t, -'10- . p...- F.. O 0.. .. 1- 4 1 1 -.. ...-.-..- u e s--l n'0F- F4 ....0 4.... ..--I ... .CrIFlt os lIo h d u "stF r as g rn
144Ai-.r t le1rr, -, o sr. poF '.0I.. FF44, I'St I F i.., Or 4F. 5 44.- 1r eum eo br deFde.lod uee e ror e d
tas eneale de ,u' y ......... I ....r.er -, o d ,nory... ..-e-t.. e 8. ..1an... ..-' .. '"'," " '' .. .: fla.w a...l atu..ne .. I'll .. .. p..... come ..
to rc. :, .,:,I, .1I. ., -... F I i4.4"4, .a4.FF I4 44,FF04 44040Ir ho.,pFF,4rF-4. *r -.- 0 ,O,"S4 0. t.-0.
4... ... .. ,,4, .: r .4 , ,:0..,I i',F rF.' 4.F..4I.4..4.4.4.r.4.... j,.4,, U0 I l .t de Ittor d l Indi te Art..tFnP. ,op, ,
,,12,Hb na hi 7 2 9.. . L h ,= . /h ,., . ..,,i .. ...... Ie r l-.): J ' "nl d i yl- -, rl i . I,- ,, .. I ".. n or~la :: % te :" nto-
'ONiR- I.ANTE <. PROPIEc:ARIO F INDUSTRIAL FF, oF. 0 '',.F- r.. '. ... .. .. .... Or P4F4-Fo r'td C.. .4 4e hr444o' . .s . d
.. : ~ ~ ~ ~ ~~~~~~,~ua t=)....:..I...-.. ,,, 1 -,,,s, n ---~ai ae..t 11c ..
ASEGUJRE SUS INTEBESES ". # .4 I '.0......5.......... I,,, I Ie.ar._P-.' FFIorl.I... t.- I 1da h e I 4 r a FF44 el Oado 441'01l -l1,4 4,'nI ni., do 414-,- l-s pree.4I dr los 4.eie.r 0 p..r I sO F. 4: 40D..40F Fe-.I.:rs
1 . .. 4 4 .F 4 444 vo144FLe y44l E- F oonsi:d.r -'" osre -lre s ..s FF91 4 p 41.4- sef FF15.te s sF44O4S-or, en s p.1sbras, 4.00ra40-
ouscoboo.ndo unI POLIZA so..'Il 110 r4nlreF140 OdP 4400 i 4e} 4 04141404044F4d 0 O' FF0 'FF40 401 4 44 I FFnFFrFI44 OP nFF'FFF Oe e4411oF 1a0 'l'lFeO 101 1444444FFo 'FF0444-' r0 4404404FFOr 10 men4s F per 4.iFst r l sapsrF].s tA.!- I I. r1-
1441 o4444oF- 40, 04'. 4F, ..', 4FF_ I., -F- -F3:F"IllS 4I.. 44 .. I . 41 4.' Z a 'c."d 'J 48 4 4.. 4F 'aF ,F0IF..hrk.FF pF FF. 414 FFF 0a.044F FO04. 'F4404F . ,F544 F-0 5IL 04'F.-! c1-05 lot
i 101 ll4c0 ..5 F 'F 4 O.. ,4- 4 t 41 1., 4F1.0I0C4. ..'.. .4: 004. L F1,- F,.-i. ..i OF.0ii4'4'4"0 -l`1`4 -.rtl0AI o F I F._. Fy0 ,F-F-.
i t. Le- m-. 1. ..I. 0. .. l, i i I.... . .. ; ; 1.. ... ..... O .... i .. :...-. ...: ... I. .1. 1 % -j. r' aI-. 1 a'. .... -.". I : Z 1 : .., ., .
-.....d1uctore -1 .I -"...I u: .l.le-r .. od. :. '...zelQ-- -iie ,L.. eI. p.e.xpre3,., . --
",- I ,n I r .... .tn e'o p .. .' s p.. .to lor p. ... 'c lo ern cietre, ... ir .... . | i. -;... n Itm oa te a ...! ......-I ... ...1- . 1.. . . .
a. . I. ... . . .. ..- . .. ........ j 1 1 ... ...... $:......... .....l... ... .. .. iue, ..rc a - e -O d ".?....- . . ... ... .... ... .."... -.... . .... .1 . r -.... .. .
FF444FI4II.,Z.InI44r -i. I.:- 9-00e.IF4fpoc.3 FF404,444.,d O- s 4 1' uc4a4 e F '044a 0. .apr-!i 4, 4I FP esJpru o uo Is [dF 0444n 4ra p D 4 0 c r n et o ',' o n de Is
MII dto MAin, 0% [IF. Bit %F4 ~ .. .,- f: .. ...N-- ,,. ,mtdueo t cnrl~apr a dco- 3 sOe ho19Idauapindue Ill in' pairs vdurantei gu nerr iamqe ntu e colh-imn tioeseuneud o m-oha cain"eerdlt l n-
.I. .1 ...cr ate end.'.,. .. ..co,... I.P a a copa e de pre Z Int ".. .. t mo s q e coe m it l -n
'! 132p ~ ~ ~~~~~~~~~~~~ '........ .."..7: .'.:...": ,1 *...c-. tld 1, n .,I ..o'..deh...c.-..i..-j 'I Agli"ou st .. lo tie 1950. :~t '!i ................... np~t n lltu enu,~
GA R OANT I N SE UR DANC -E ICo L iE., uCo, .ann"rea.a. p.,one .n .. a eAe .I .on -c e oa pretosI.e e azuear ee ha erla de a rienoa |ec.e noraondazl rdeao sanmutr ad remneonmc Y do tneprc.
I -F_ Ju DEL B.%%( pol il DI I -011 %70o CUpuMF- pR'(s co su n 1. -ped, 1e. I.:e Iraseoseha....-Idur6en1d- uticdad tde period e 197 ,iI.C4on=u-m trays de sus nior e5o

-n-14 4y 1F1Fna -3en omr,- os,- s.rm.' ls an- p oo F-e 'cu r 4n en Fes F n ucos 4pFn 4 e 4 a14444FF F ar e asoF t.4..4 IenFtc4Fri4 4r.7 -1 n p 4Fd 44cpaF,0eFaFun a .r.. .de1' O e4,F ..,.dFi4 4 l0 r Is-tres0 .es
" ".Ci i o W 7ap ss e t r-- uM-A 6L' . ..re t .. .to .j ..' rma o a C a ln P ". ,l ., 1p-d` .f ... ., o, -..rm u.
[ I 'er d 1 2Q b 4 10rtlculoI. E le-th'o prlnrp),., r. ,IC .dro ., En D ,-e I'e e .tlnta. : Si-, emba rgou na.. L mr- g.dsut .ds.D rne sep a ..i.ahd d u e ersau ]eu mnno -


.,.rI..F. ti -s I ..: -.rr. F F.. ..FF F F....... ....F. 1 1.. l .. ......4. 94044 .. ...hu ... .d ..............a...F O..FF.. ...
- :I iI p cu s aly lt M rto y brl ie 19 1,el aige r ,iC hub , t ra t Irab ajad o u .om o .b '.ro el M n .te r ., .e ,,,,n ia, du e rm1n -
"""' 'n"rads '525ce a e 1lNL umide lp no de vs adeno lparu ey prerel precaivospre aloy e l p e t' la de,, az. c"," arf.c" j I, d riu am lainr- o giol.n l rg .:a.,n-.-utlure =!nloe lMie
,,,, "e m er t., .r-.;u, ..etucifter
i..-- ln. anb.......ae'. d en7mi -y...g .p.de .r nos \aro uci zna lede la po n .eatr.ar-de.. es flon.1 s.y "os In.n.. . rn reul /i m ls o l beeti~
1-111 O f io" 31 .31 .|.M .7 6. % HAAN A R ll 'I -ca-lte .t..... r-ttta --. produt.,I. .Isor uo .. n- t o. Ene sl.oe msrq u es. on n rel iesalt s p od.. or 'aucar'. m-cs d 5'pr'I"nt..'be "u".., j-de vo. .ietI.eon. co e I
.Jnd an ls osvreosde t Le c setnan82 ereint elh~e| L s reloaagdo.pr :o c- rs IIon -A despu -l de pag r lo In ,-. I..- n I Miuen
W1 -''est '5---0p5d-i .-3... 1 I- 4Se i1 ryJ r odr Ala sey4 A 44 4t- FF"la p F4r4 IeFuer r ice.ell por se- he-r., EIp.r IosdtrtItos dc4 ..r I. ,.j-5-.-.er.se.s...Losre.u:-doaapeTh--.0 50 MK n5 d 'sr.5rFp OF4ArgFrFc t r e oEtaorUl.44 a04 frI ltaO4Fre0.PF y egt ates42O44, Lag Fr1co'a, par io'.FFn FF444u~ on s 0F'da daos40a 40a0p 54bi 00dad, 4et 44 4or 4sd4s1r 0~ytn rurenen su co4-
pdos reEonaiE,.d, de det..I-..!" -,'nt;.eja:e.r.," d-e I. ..'Ilyepa 1a h do aun . .he.o de que. te erlo o inF.-0Ft Fr F5 1 F.... FFFF 4,0,-4.i rI ,p.F.14,FFO 4FF. iF'Or 04 440.~o o s erelose. ba h444dr~de F1.4s4,lon 4FsUxep lp 4.d4u ds 40044o~sFmul ptr.F--F.0._41,- 4t9 4 Is~ Fde F 5n4u proF~ t x44414 404044
,ROYAL 1 j0 N 0(0 o,,C PY RICt 440L -.. I .. FF2-44444 I -404-FIr4.04F5 PIn 0Le0P4 F I4 4444 FI F, 14'rd o 01948 F 0(445.... 400 o .l.o00p cereO r .... .F;o- I45, Fort s )e44 -.4 ml..F. I -FF04 ,140..4. 4044404 I F. 644- F 4 OI.4 0F. ..


-1 J-1, ........-..a...-.. %........,..,..........-,.......I.-: ElpetraldlzuaI o... o... '. roE n, eI. . .....c.I I,-. r1. .. ,db...1 .1, del ete-" I '.. .. ................
.' 4IF t FFFOiF4F.444 4404F FF0 p444 4EconomI4i0 144F ot4FF I 20 0S444O FFi5 Io 1,.400, ot 0 i5 0
C - ,II.OK ; , e c i e i v l e S.? r i e % .a r .1 : _IP % I 1. .a y ,te ,- .p r.l l .. d uanod s d 1 4 n t9 0 2 9 e nh t o-e D r i
-, 1 l.. . %s m .... d .........0. .a 11 parm ayorell ...... bid .. .. , -.. ... -. 25 -en 19 D ~ e 1 4. I t... m t:-j. e- d ... te .1an e. d.:a! u w, '"e... 11 ;{ a , ,=.,,'ll-,rpolI., e 0 .I 44114l azeF J41:0,2--.: &d,,rIr p.. tser F on, sum4-5 441.r- .1444 rIlls FFF .,O'F-,, FF .. ..., -,.t.',, id'p" a re h to r p4l4-,) r F OF- FF4' 000005 da t parFede n1u2 tr41 tdn d 5 s e-is 5 s e e un-
-a.caoI aua oL sean I xCe-I~ os- m 1 aI, va, m 1 1 5 ,ent be m as ,.-, u tien... .. r.. r . 0 '. I II L b:Li g., :, -e ,:i as uda e d n la- la o l t m ec on- el Min ri,re MielHa iend
I opiaeonad tue', or L- s, los .1cu ale l Ibia Iy h) d a r los ,derh ls produeto a pun,n-. ey a au- ..ata I Ird ca ue l s pr d ct r de a dc r e llend. uee. d -m nt d.1ua
In Ie q u "' - f l d w l d l h o b c d l c r i aii.ae n .,ne d r n p o ta d s a. E- -"i d l a u e r a l a ~ '[ "7 2 I Ine o d e A 1 9 5.1 I. C u a1r o-n- a n e.ta d o olrn d "c a n u l -re e e- a tl ] e bRep o r er s td elFFdnt4doIde to 05 L.uello4.4n.ru.eCtos
.: :c-reraId omst Acl. A I d22 Ir'I ;a r 6rfd.eit r d el. o n el- p ro m ed, nd erm enoea n altopq 1ecrIP d e l azue a ro t d el o n scm itos D e b atos p r." .o. .d e, n 0 ncr...,4 te -,rEl.;q..-.,Ima..a; : I .u. I. e oal.8 -
I1c n a e e a l, lS c't ro td s ls ah e~ s d m a sa se u d sa ..5','. 0 i me p rac om pe sar.Is.r -,entI c .nAi... y a l ez ee aro t
C. .2 1 '.- ,g 1 1 . a g . . a pro d u teror es c, l .os j l e nto l' .st, q 1. s Lr eo n lof pre c. o1 derl :ucar 1 47 ]. re : e- a u I ba r nRe-enpa s u.e t Ire ulee.11l ex


.,,b,,[. PFF p1' elFF4il402'04 494 sOd orens lpFOFaF r .n 0e 44n0re FF44,e 0 1:40FF.FGOIFya $81. 05..sa l. . ..ri d d- 04 F 4
' l ra .: ': I , l 4 -' l ,G O O id e tne l p eos i i md ,d e cne ro a O e ginlol .d a tes.d.,p o n tbl. ,1 lo s p re m Nl e n d e n a e o s o to u e d l;. e ss t n a L ..a
s r p dIt4 e pFeF-o000F rodo44FF on044F'F-- L jre 4i1 ur9Ft421p ian rF5 | p e dl u n s'd. ..o en lr hebe rFc0o 0 4.F1o4- r4 sF 449 F0 rt posO.gA
NI RCANT I E Lj. F14F 10 O p 4 4 O FIFr qara" 4 'l4peFde-L A-,O. en F r 1e-F IFaope pagao444. o.; o huidr0d 10F5 1 y d en1'
.4"0',tAFV E0444FF..-*.d. lAodpFis I.44 Id04a4 .-44F .0Ft.4a.04IF-0,4-4FF.". drI 0(4404. 0544f4-F:1401e0p1"4''l--'0-FFAFa, 04FF 4rel.... ....00 dpo.0hall,.F64-4410s
F -5see4t 3i3-.F- --...lF.I ,am nt645 n es en
'7,'1"a .t- w, a ra.. . hs m d re,"t .n. 7eF de 249 en 1949. Desde (`'e~ ` dc"2' r,IntIn pam erI aydcit e ea o de le pr gra' n I' . .. . .
I P a o n .. C n ch e e d e t rg-o i r e rc mo nt rde l s i m.tr e s i e n t.o ne o t t o a. m e n -r
"I -. . ... , . -,r .. R .. ,e r o o s lsa see e, s a c o n s ,,- ,l es.. .. a. S
A 6 P u l e s, m ,x h o l e c o n clor a I I c an t d.a-..-.. - v ...:1 at s ls uti hn a dsn $ 7 1 'pe lr t 0os eo n s ~ run I t i er s d t oa t, L i n, 1. rpi" l' B s a b ren t ond e n e ba b r t e r eden j," i o d s r i s .' x.. o. "t, el tie
te~lls l~ t',,.de ,Id $. tsnsacla y nrhcs pt .- 8O.r o p m ot o fint reoant del aure- p,,-I,, 1 ,, .... ,,, ,t,,, e pirodel succfon tie d e d a d race - .. o pe m..... -...... 3ir
etnr eaes d ls r Y caa on u .on en eoena "s hae l st-el o .tie ,tildlate, n n o r i. .I .. : 2 1. cducts. a re p 1 1 'In .. .. .. .. ..f
... : p liticsoq urst r ut, e,,r o.e.. .. 3 1
.' s 514 P t: -44..4.4. 7.. .,*FIF-- p ,4 -b.4fhl.F .....444.r.... .o .ha 141x'"r A'-140'' --t.....a "'4..FO t 4 r4 ,e p44 o0eF 1 rF F ,F 1 Fn o 14 t ba" s .F F.4 4 .
..4. 0. I~s.l 03 O r .. 0. L o p , h . . 4 4 4 0 , 1 4. 4 4 4 1 0 4 F 0.F. h -i t I c tTrl a a n 1 4 0 9 4 0.e nd p F Fo r Z 1 4 4 4 4 F r p o O r, , 5. 4 F F 0 a t
40444440... I 1.... 4.4 ...Ion r d4.FIOOIO4.t......F..RF.PFC 4yrtF .1n0a' .-e l.mo 40410..pa....,s 4 'o 44 FFb . ... ,F A-h.[', /allteo oil .,.r~e 20al' h[ 44- Io ] s y s FFn'au 4044- LF 'ons eran o Ja FrF4- 444040F5 .44 -54
m e n ta s e I t d eb.. .- ." : .: i d o, a n t s i n la de P-" cal dta e p rae l a c alu n di r y d, le e s d e san to d o s ou d e m o p ro d uPou ,os d e l '7 e" nb r= d e= e, n-Id dn'm
C140.o 4 .19. F s Ten' +aIOrDU 15T044 44040.1 40FF 410..4 44444.4"4404FF.ien Fto125 1pe -14'4I4 agIt rPPrIona9.I411444aah0y14 o0 FIFOF d u 1444,0 0444444FF FFento C o. 444.

..A EaRSU NT R SES d o e a do. preel ... r ...I.- ... ... II(1 lteazt l ....... II.P-1 1 ...... aI ...... l ad ......... le ........... ... .. .. ..... El esi us 11... .. .. .ad.. .. . a .. ....... g 5 aa* ... -- ne: .
ot... .,,yooro O n Ag rF-a-Ionr los et O 4FF"de. 44s F as ,Krup ye 4 hr1 t, 0FF 55414FF. pr4 d4440el 4 -. 0 l4o4 O tu n4, preeh do J 044 r 0- FCF404 For P .""fir,

en I'll,... I... El coneuc....... lsr d o athn19pod1-.1.s atngab eBatoabln coes. s ene- ,-e u ~~rs sri t
. . . . . . . . .. ..'00'F l'oFO"4 .F ..............0 ......F 1 11r4 .,0' 4.44-.. ...,.. .
x c i i n a P L Z o t t l j n o a t r o . . n I , ,,a te,,r _- ,,, ,tr e -" A rI I" I. .a : "- -" -'-. 'r a R al 5 t
'4rs 4IIusII. -al o .F.4 : : .F 4.4-F-0 ,pr.FFo4r4 0 dutiesFoF5 .4 0o FF1 PF a 40ri l a 1. ra1 en4 lJprxi.dades i4F:Oh,5 0'0"'.4.0 e4fvr0

..... ... 3~ne rpear ..]ro I ,d, ct i .el uo, ,, :.`NAU U DI TILI NG CO PA Y .. ...... ...... .... -... .. ..... ...... I.. .. .....
a..0el .%-..,I. Z 5 511` 4 40054, ialon y 04ben pt, f ....1,F to Is.4dF' uc ti0r004 .zu FF.eo.s 0a 44 4 P4,0-.d04y r0109 $9.4 rl Oeto.4al o, azu 4S r ... F pi 4 0410 4-
BA C.D L S CO ON S po e a lu e nte .ad| oic nl m rnu i prtn sbrdt Ito. ]- refinealcperm yor . ; M ot ua % 97 6
.. I r ..ct '"tatnco a hyr [aiiae acr a" m. '"I .o'l o 1",cOn al VOdcAT adres el l.. i .o a. rmmls, qedoben se endstdria-c Iducoe. .. I "lo~cLs ~d1
" F .-,,-d l .l..I...p,.In ro ,,tu t on d a ler us," F rr-,u to .. p ers naE l.rn,,,-,, am eria, en--,, a,,il,,,m e..I... p n ic "-",_n t.a. .c l, 1 rn'ul'ln'p l,'- i,,en =nnp"
*Iufat ears. beJuli Y tilbr aboa'olmlon as 'tie ''-up., o "" "'"r F ed ....dustral -,,to"d o dstopre]a osgderla. fee l es ha o I spsc~ e]spoi,'a, l i.
..o n I 410sdi idI'.. 'M440 40s5 ,' 044 4F t-,Ite l'FF444 45 '0, ho L'o '4 0 Fl ". I F O 44
.at.: .".I' I 1Jset24ouI.00041 asF mio4OFA f p d4 e l414F.44.40440on 91flrF *FF4 as Fl 441 -0042 4 44044 Or 405. ICF .'F 4 afos libl roFesi 6n A .4.44404OFa Il -1" ...0Is -04401do 04 tst Is 544Pa454140-0. 0.4. 0,1d.4n ds nm~f~o.. DI
an :r n I lrm `r'I .t" I -r"ccot [t*Iv o"c-` t'O .1nu- mII cIb1.
1.to6noI.u no). I-h ., .,evi i 6 el= do orae s et. Ae;, tazer u ol-97,a edodoIgl- ..... "ls r d",..: k-Irt.u u` ,s'-,
C~et.dea or. D iu nold a *!..I.I EDE'trsp t gl~prenlaut- -" I le .." asorir] oreld. -lg~r-r
Co. .snI.. -1 :rasrtPco 11 m 3e Ison riduca hechceTA il el-al I os..,.T .ns.,crisrcf-c5Ila L -,eh ...s-noian-a glop ,..
.. i ., _t ae r2 ameb r ia sar I a -u,, pa,.- :- d, o ,=,_ ert,m a,:n., a,u, ,i2_ ,,,:,:,
t o f c . G r q t .. 1 . J. l" 1 ......I. 6 i a ..ie d b l n e. .... .. u . ... : in,' ne o' ..... l" E s... .. ........ ... Is ndust.... .. .. ... ..-- .... .. ...... . .. ....., ... .. .,
RO YA L INSU RA0400ESCoFF4 0440 404124punter0,4 ..4I05 I54454 d,


.1,sr. I crtanioIntertemodron yio-al-- co ccuaca La elilton ielia prris,;ot f zucrd e clabornt~i, le Is r rllue t.41,- n~rain I nutiate rgme cnmcoe pr
I via .o ., mo osrc le jerc te ehtordier..rm,,. l,, i,,,.,., a._........1-,- p...... .. .i. .......,. ....d:..............rfadoa~a. Cd n. I ,, ,d iairte ousanIn.- ..... sprth ~dsd~in
.' p a J q i UE A Y R ,J lo .. 1P r l t ue io t ..'." .. i"..,.,,i, P ... ...". .."'rI .. I.: ", e I-,,,,,,. .,. it,-- e .. -e tde d
'till......d..r..ct....I.............Is................ !lnl;:r.-
I - de uisMention y Cut,, c ontmp.on y .. .. ..... .. ... ... it t~m l ,, p I,.. im, .... ..... ..... ;. fre ts resy,-",,-cmu, ... ..nicnqu saan Id ,,r.a te . 6i. ies
'it jlIIIr)rur1El .b itl, o I .. r, ,,, oa .'. 1,1. Ell D ic eni,- e ti,, 'ntas .... S n em .....rgo :, u a c m ~-,gra ite utl idae1 D:,, n,, -,r,, ph ', I si1,, i, d d [i S creta lo d e I c ula C nmp ia .
el viernese pan da fsu. m aron 4.2:" ' 7=" b, .ec e.-. : r o o el p i e , secr,-ra ie .. 'l seiacd a a o-z r a J n a
Am a ur ,, 2. I H Ill. Tele.6. a nda1 El p p o i a Hgo c n ascncl, 1 oned e oJ n o.. m rosdel l. o 1 p rrenod l a- m -ele c, 1as utll.dadI dmrd pro- Habenac 1o de Junqu dpermi-
MER AN IL BAL EL S, S. od el 1 mredoaes4525 ens. deie l unt.d.vst delaLe 'M. io, rlaivs prsJo c duetoreel sz por Cct' eaun'tda c limIs. e a.:nla egonr a;raoa-
IS.curs les en arle 0 cde -Aiel, yes irtcasOydeosingen.n,-,.e.. .mer, -. ar que arl'F ,t u [~
1FF llcmi. ncre e orF,44040F'yi'd 4404 040 400de 40 o p %eabeIi eIFC444pF 040444444444P404 r4r44F00Fva4.4rtsll o ss410 rF'14y4 mix454544451040

Son li.m 31 33A19e.T.H..M en5 ABANAco, Ln albeWl otnit c& f. ...- -"- .j rdco,- .El esreariso. mes ".-fi rfe.-lapido "rrs ,-.u' ....,- ,.,-':' ...r "'''prcat ltre~sI-% ~cvlatn,,mniote1
_-P .'' i or -* .. .ln u tia a e I la ae o ju t ,e 9 6 I 4 o I lt t 4onsr, d on rj p o e
/ .SF41 F.5 FI oFsO. sF4F.F4.1--i.hsl--IrIss. 10SF.14-4r a.55 debt444 4440-01A-444-0 I4S45450545.-. 4445... .. 504' ta.
.r ..e--I'po .rF --:.044 1-14 .Or .40.04- Fo 16 ..1 par Ft- "'I44 4F4F 4 F144 FF r414 I.40 P4F4 I.'.44- FF0
c44Fi F 44OI04S' .4 inniFF 41040 .,'..r140 par. o n'FO r n o rpt int Di- 4 4 a0 250 e1 94.44 lead, 140000400 FFO0 ,-1I0'151 I.s pe dr4Fto yaO esde!a004P0444i440 ;p~liA qie cnj
0540? rII~dFr don 4044cha 4Cin, 144014 4-rF49.-0040. r-04404415444010-i4-0 '0.'.- .'-4004 P440.4 FhFF L O--O
, r . azuFF'r rpars FFs o r 44040015 pi- ." 044 144 014!tie O . .1 :',: Ilniech : .,F -(.10 ~ 4005 F4roF 44. 44I1e 0__0 0.1Pa04-01 d parol4 re Is Loll Po
F1 %- ./e ,", I,..4h450015.. 40.4" 404044044-, 444,04 S4Fca' t F Pman F0IF~4II a-54044F046 4F54A44 I4F Ins ulld adrsr4eF4 nl aro0.4 4041F IFFn-.FsORIO-DSAYSRSOOFAOSLSA

I/.4\44IsIo- IFIFOSc YFmi Fic oIFtFFS. 4444404p44F4F:414Jun 4 4. .,I. HI tb 4144044 .ooFFFF F- nix ."; 0 el44"v4I, ".,, 0040r 1
scntddncsra u ert ItnsIsaltno. d m ln 'g4 sa .i,..- ..j Iln u osiea lprtunIte- rtatnidcd n ej naa teeso. n 4- tCIcotsj ao icildlrzulr ,igr qedmnaIl rulplo
qu~0.olrFo,i41,4ran okpkos.FooPa,,111, 1osl ri nal. . .0040u, pll
I" 1I .... ~~~~~~f4e% 04 44041404 hsl, Il osr4.1 044k0F 41.4ufrrF.F4onIspei dl r.04F'1F11944447Fo peioxdla ;b',
00 40'"1-F1F .)rt F- O144FF4Fr1.F!4 40444 ." 4. . 0 OrpF'0044.444400If4'Fmin oOFF 4. . . .00exp0

FF..,144444",441r44),k4L014440- 444.0F)0 `oF[yO't4tltrFFF4- C -t rOpOIt 4.1s44in4
--- lubre 0.tAe4147 ..00.p.' *F. n,- I- delFFO~tsi4O04O44F4.F. .t.F n1 e rci e na.Anu e no ell4044FS4FFpF44Ft0 4040 nI45 44Fe0F44F405.at Ii-IpIRr.. 0 DE AYER .44 En0LAP. N44541

SLUW-CZfdUW 4F04F45 rlpas't ~peilFoctlon 144444 p1r1 F' 0ientF. 444alt4s4.4 140FF,- 0it44444040paodas4 taF4044Fhr4FF44F0F44 p or o1j 9551 Iy or .0410004I. I 4 ..544 .50F.04
Y toFb4 om ctie prporo,0 1000 o1ror, oplodo sd. N UYU DIS IL iNG C eOMPANY OOf 4r441 ti 2 4D ell 441949 SF11 I .44 1 Ib0,p4 0440 o-0' 0 0
poolso.ls i r- rgSv ;"I. IfzdFr co4alt155imos btyooos i .-,ej.l.id.a.so h-a-hora-o.oo.... .. . .. 6,3
Nuostro aervi focuioso p-cu- a consi
IF orloinsrdpb Cut.td sor. roO d -ti ea.a .luti cii ali. muu.45 d14a0.,400. 1. aad a a cnu elto.,V-- A-T0O- I A. .... -. .. .

CoI s os,~ ~ .. 904 50 5 ..15 -. ..I. .-R..I.p....a "'...4, Ol o 3 I4. F.fo4OI ..rp5e .4 p r oFen s 1 p r ie to m a b : . 0 . 1 7 :
Iro d o ilo sa dod!. .tmI oI, o" .Ir..I405..
aOjeriv0cPn Josamostcoess Pariol-o, canrI.,on 5lis4 yl. ommll0ran o I a. lsdsd oidsods

Is .yqod omiem ciadlCd l d r onFre cs F co. eIO ''1.044400-rpe i Ri-1loCn1'4ble4peia dlaz04 fj asiead nprca utl 'l" CuaNo y 3I- 592
*oa iaoo oneItmcorstodo Iop.FF.. -oo. i oR od.o I.4Oi40S 3r o-4 3410.
oOA -L.S~r 5Cego do ArqIa-pBosi-s--do '-1 -Srr tri, a 0Railroad 5',4 440001r9F2sF584",t ss i '
Agerl.o Sn N.. ".L H-'.i., -_ Abi,_Ide I_ -_ ---------_7, __r;_- _________.,. _""
C lasificados DIARIE) DE LA, MARINA .-,hlrte-'. 26 de Jnionh- di, 1931 Pslina 37
COMPRAS REPARACIONES11 VENTAS L VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS -. VENTAS
I MUEB-LES PREDA1 4 RADIOS 48 CASAS 48 CASAS JA ACA$ 4 LA'S' a' N FINlC_ P.',TI' .._ -. CV0_? AL_ E-EOD -
,SUR RADIO'ROTO ""' ";" 4"_'"" 'AF-' " "' ..... ': ...... .. .. .. M -- S PEN NO--/'
!..I . ... ,,.,..,_. ... .. ..... ....... -1, ,. .. ... -,,....... -,. ..,. -'.--...,:. .... ., .- 1,,.I_.....
cU b2 30 "LA............. ............:...... z ...:. ;' .'...'i. '".. .. I : .;i i 'I. ..I'. A,'_ A '.1. 1 :;lll,,"_1. 1 '. ''.' ,I '". ". .. ... '
.o ....:'.,," .:. A- -.5....-....,... N: . .M A
-... ..I.~ T-.1..-..:.- ..,I,- .. I ..0: F -.1 I .. .'
rsian r aigua ae '-l:I bO iE --..REPARACIIINE; _._'...._....... .:. ......0......... :. .., .I_.\

lr j' _. ,IUO' ,, po .1 I.I, . .R l ++ I .it _' ", " '. .P ', - I," A'.e;- l .a t-iN1 -OA & l rm I '- .NT, -VI~ A- B L % 01\ .. .- ... .',...... ... : .... ,' -r
c B ie t.5 3 3 pi I U. c a j r a -I i.," ," I .. .. ,. I:-; ., ...: .1 I I T, CI .C . .. I 1....... "_" : _"-: _I." , ', ", .I-I , ... ... ... .. .-\ l" I \ \ ""'. .. .. . :
n i o i q i o c s c m- l e + , ', '. :.. : o ". .1 .. . ....- E - ..f _1n ,[ p EOr.,,\S : 1,, e.. . . . .A.- ' . ': .. .I. I I. I I ". . ," . .. . . . . ." . ." . . ,
48 y corr-enR (A115- 11I5T,&I I.I. .I.| I*",;il-.A'I.% .. .S I;,.," ,L, .: ,. _.S_- .... I ... ..
'1533 0PARTC ULARE .___

803-'0". CU mpr.6. n,,n-1. ...,-.,-h.l.LCI N D ClI.i.l C
,er.doreS. Burn; L..i n0..r+.. ,, M a. IB I nran- ,, -I ,,C .,, ,, -. - ,I -I.. ... .. .,. .
,tu A T t C I I.r", o:..,.r ,JZ ctN-: ' LlORE-NZFO1 I..MORFFI..11 ,. -" .

... . ..D.42-Li ")J' ...... ...... aI O ':e, ',oreedfr."n...Te, !,".' :': ;.....' ''" Cs"1di ~f l':T ,5 L B0VED MARTILLO
A P.- ....I" ....... ...... ................ Cedad' "I .l ,, _.r, ....
I- ..' .-.,o _" ro .. .. .."' T" .1 .. .. ,. . ... . .... o ,' .. ,,: + .-' -., ,, , ., . .. . . I . .... ". .. . O 6 T T L S . ..I .I N_ .1 "R ,- ..%+IF R I
d. ". ... .. . . .. . . .. ..... .. . .. ., ., ....A __ -..' .v "" ..: .. '.1, '
IRGENTI- Re I D1tT I D. I_-_L -i11i-\i l Ru.'. -!1

L R, , ,- ,EDID- '-, ii.s-.. , -e_.. '-1'I"'-'"'- 1"
A -C0 O P 0 . E T A SA S .N; + C; + ','. I '.. ... .... r,, -I,,- r. I-- '. "- ', .. . ....' ,' ,' ',-I I ', . .. % ,,' ' I ." .. ... ..... .... I . . "
E, . + h ., :. . ... h 2 .1 .I ,, ,,- .' " :, .- I ... A.,, ..\R, $2 ,,,,, Ai, A W111.... ASA, ."+,' 'N;.' I"I-:,,' ' ,, .',' ,'."TE V A B.; A NC",,' : ,,, ... ... . I,,, -......, ,,.. ,, ',, ,,"n:' + . .. + ,r: r I '. .. .... r
____i- __,_3 CUrMnIISIQAC.CA, rO,.t ..... ... .. -".. I I.... ...... I .. I,.,1. 1. ,-+
A.... CTUU COMPRO ..ARES....o-P.;.o--.. --.-iC 0.I ....:.I;.'.11 l R ,,". .n.. ",..' .,.,,, ,, .. ,-.....,. .
A .7 9 4 9 ", C, -I-.-.-.I-I . "-. +. ...I .1 . ..* . % T c ( % . ..( I ,_- , ,: .. . . . ........ .- 1._ -- 1 1 1 I '
B -5303'':I"' ll. fl '.blt I C"r . .P ..: .I. .....: . .. . '-;.- ,I'. l:..'1,-"-..' ,:'N+ T'", ''. ,'- C \ I L : I L -.I. .. 7 \. I D. ., L P D I + +" + i+ tJ
n c -4y 0c 5 e I E ; P.iE B L E P \ N f I . . "i... ... .. r.". "' '.".:."..., ,'. :i,; ., l', .....- .. 7'" ... ., . - I .. . .... . . .... .. ..... I htl' S p w i iP A R A -SP T DAI I -lx 1 -1,--1 ...R.. .L....A ... A .. I. . L ,I' I . ... .. .. .. R I \ [ C .II I R TiII.'L.ii u l l I.- 151
Xe d j e,.M % I. IN-401. (1 1 N L I Q.I -1 % 1% D i.'.f... P. .I. ,M L Fit To,"h-" ,o ..... __1_. :_. . . .2 .. 1. .. .. + ; ; ,:
..E E R CI.. .8 ni.n i- - 5 1 1 1 C E N D 1 1 1 .EIA N I 9 -~ I.. D E L% . ..... I . E.L-.: .. -
q uirin F. b- % ,., ,, O ... ... -- .\ L..... IL B . ".... .' '.. ..I' I '-
5,"6 'L. .N"- -... .. C ND, NIC-- " -'""'. '" ", .. DEL.. ... C- --' .. ,. -... .. ,I ,,l
7795 ~ c IE A n- w- IOM R M O IP 1: ' ' ".. . .." . ...." "....- .- i... ........"" :".. ... . -..... .. ...' P Ii .OR DEL C il.. .... i I., (I Ara I i I f I i ____ +F ___ +' - -
LPar ; 1 0 a r,r, : .. l e i 'l, ' ... E -, - -, -.. o, . .. .. i ,,, . ' i i-1 I 1, r '-I : .. 1 ,. --- .. ... . 1 . .I .. I . M V a X A A e 4 tr ., i o ,

A 1195 CO P A.... ......C,' "', li_. ....1..; ".... ... ."
pr ,-, Ba a ii ,,' '', i . I -5,1.. ... ,", " ,O.R ENZ O ,.,o R. .-. ...-. Ill .`.' ^ - i :
.,. D.......0 ... .. ..., .,- - ,; --, ; ,-;.. ...' (C1 ". ......... .... --'.... ll ... ..".: I.: ..'; RO E T0.. H ER N AN....D EZ I :. I. . .. .... F. ... N..... ........
u 9 C G r_ M ~ g n I:--. -,I i" ..'1 1 1 I I" "I" 1: I 2..... if.. .. ..... .. ... ...22 1 ". ...- -_" i,' -.." ', g, C. ...m m ns i' A .. . -. I I... -{ ... .. U
M-2655 COMPO PRA O ', N -iL_(_ $ Es Is."lejI 1,, 1. n..
U-4 ,_ I .e, t.. I r ,,. ,: ':" I" '"MR,- CASA OL RES... A R lr 1. q '"
. .. . . . . m .. .. ..."..--",,.'1 `1 1,'1 "'"'$5 R ',-- 1,", .__" % "." : .' I, I I . . .. .I l% Y. ... .. 1 % .. .. .. 11 ...I I + t 1. 1. t a~ ~d n~t. :" . ..


_,,.i ..".. ; I. !........ .. "de1-r .. "_" "
"LA MODERN S REZ 1 splr s d, Ile is ,' "d,' "" ,.,
- .l. -or a-, d -T n 4 la- L I ', -. ---- i ,,,,[ ,, ,.." l"'"''. ." ; I J,,,., .I .. .I.,. . . I , ,. ,. ,; ",_
I' '"; I %E `;'.'" .
-w,.41 ,74 I ., ` -o "pre , i.1.. ,,, I ... ... - ,: r,,:, ,, ; -, -u ..".I.'. -. '! I''." 1,:. ''r"" ,',', I A -- I MII E-N= ;,,- h .l . . -' ..... ." ' ' . r n C '" ," ... . _I! ... .. ..." :


l an tesy v ; C anpI. ,n*n'. a- ir .r ; , ,I .. ..."."I A...- -- ,
nU-..IC .-C .,+ y . I ...1- ...... ....
j.er.a'..usnnl c7ir.Slid ,r., ',,-, ", ,;...... --,- ..........+ .. 1.nT..R.. 1. "
L I I" '" O R P R- ID.Ir8-. .... . ...l ...
D,2 .1 17 I..- . "i; .i -; " 1'"." r.: . "., l ... 'I !I, [ 1. -11.1. IL I .~ __ C .: . '- I-I 'A: ."; BEI,, I N.. .. .. .. l "1 I '+ '? ': , fj ? +i '4, ; :: I j ? ,- i I
1111. nl Sl- ( r 11 IA TL r ,_ S i .. . . ..... 6 .. . .' . .....I r . , : .. ,,, - - .r .... ...1 . I.. . .... .. ... ." I. . . . ... "I... . + .. I_ I .; I .-: ., . .. I. -I .o i41.1N. 01 : z .-..-C" ,-, ...3,_ 4.RP O l :rR I ' ... I I ',aIiI I I ''i... .._ .. '. .. I .. ., .. ... -,I, ,,.'n" ,.. 'I

..,.i-L R:C,
e b`eI 'Ar'- 1 I.\I 11 t. N D \E. .-. '. . ."--dn *l.[ 2
.. I-. . .,C-C-,.. -. ..S6. . . . -1,1". O10-1L.._ .
.i-:,.i.-,j-.0... i. r., -', ... .. ; "' '''ll CIfIC SINk '.%s .L I
.. . ... , . " : ' .. .. ,: ..., .., . r. : : I ,P ., ...- 1. . ,,, l .. .. : .- 3 . :r-. C : -.....I... Z .; r :, A T .tL :. .

L :11 ,011' I'MIN.R_ ..-.P der eW ,9".-.. ..
..' .. .. ..... C .9 .1 I.".. I.. .. .. ; : ; .... ....,\.,, ..,,t .. ,, ..ar t "n Ad n .' . i .. ; -- I.- -,, .. v = -


[Il~i Ini issan :l 1?I nnn.......''' '"'' : ": Cosndnr Csle,.ds
`7' ,-"T,:MP-, ,"o -'.- I -S MIKAMAK, UUU i. ....... M., 49 .i, .._ ,'..'' ..... 4.1.. . RD I
.. - ---", A I I I,,II,. ..$4 0 ,.i -- .6742 AI 147 '... .. .... M n5.icaY I \R LELA : PI.0 o-,TT -.+ .. ... - ...... .... -" ......
,, :; -" .', '." '.'.,; ,.,. ? ; "7 ,: '"'' .'" ; ..... IN -.-$.,t .,,,,.%i r-- -- 1, -- ....... ... .. . ; '" .' ; =. I ; ,, ., "., ;... ... ....
I.. ..F I7. %n I 5I 0.0I R-i)5I90 C IJTAUA TI
........ ..,..C .. .. % I. ". .' I....:. .,... ..... . ..... .. .. . .. . .. .. .. ..... . ... ... .. 4 0 + , 9 , N T I A cT...... . . . .. ....... .... ....... 'f R ... .. ...I ... .. .. .
C o n ip ra m o s vendem osI' I I I. . "I r I I 'i A A4 1111 119 111 a n11 C li nBkd lrs,,l ~ d j ll n t l tL . .. f>.E.a... . ; ;,% ;;u "a ep r ) e Ch vbtt 4
: .. .-- IF~I.- 'E I". %' ... .' --m"" ;.'.' C ..... C.r e.nr o TELEEION d 811"; i.'.;- QU I[ i: \ i,,- CaN, lGAng, D- sa: rate
E. Ie. .....i:Ji i.J.s. I i n. . . nAEN A i'i . _,,, .Ir,..l rI,.re.,,In" hCI,'da. O rIa,,,, 6 2
5" ' o" J "17 ," + t, ', ', "z,.'o, I' I . .....C I..$ ,,.... I '' .. ,,J.," .... .. r ,-- -,_' ,.". . ,- ,,,,:crsl.1, I, PI '' 1,:,. .. .. + +
v~~r l[r. - 1j [." I l.e i- " I' . .' T ... ... ... . : .i .. I. -, ',. Ew= I.I b 'e :, -IT d, . m re m a r p I..".r, r 1 . ... :: oR . CE -o. ._ r:'11
- . -.1 "- S V ,. 11., --apS1,1 r:,I.__._ a_,,I" ._ I, I 'f .. .. 590 A T R DEL BOSQIJE -.. '.J. .. J .d 79_,'.- S.o"
,: ,, ,, , ,.r M~~~ilsftRem OODERN.I RES IDE NCI ,.. . ,o,, .('o +., o' ,- -.0-..
L.11; REG nan 011011 11 1 EDI \F I ,.1


,,---.-_- -,I ...C.1.., A""..- ..A,.
11i- j . -l -. J . ,h . .. . ." ,I .'. .h ."' .'. I ;- .. '4. o . .. ... ... . . I .. .. .... z r p r a a c, ~ ~ rn. r'n,, rw -
Vl!SR U E T 5 E M .$ D ....... .. C A L' . ..A 11112 I. . .. . . ..' . .. .. I "." ..11., 3 ri, .,, ', ...,.,'....- L .. ......, .',I . I '3 I,~ , +." + ",

. ... . -I. R..... R.Nil1 $; ........ I n$s ,000 Onls 0065. t --: , t} .. .
-2030' 'LA PREDILLCTIC... '. """C.' ".CI ---[1 01..16 .. ."11....., .
C ompT F pitns's nru, .nR l -. 4. -, L .,. .r-.,, ,- ,. ,IA.I- AD...PFR.LI-PPER"'-- "-;
5Ill.pI.ri n I. .. I'' '" r fL A d......
Sat:,, in ls o JS, O m'a ] ,oy ,.,Li.: ... *' it;;: i ,.',,"ii: ": :" ..:;:: :+;: 'i'i"'"' 'Amp. ~ g $20,000 '" ....; .. ...... ... ....;' o,, ..." ..
mensaI-ors lm'Ro I Ii; 'p '-'l

a.r..03.007j .,--'-..in, r .I--..l",iI,'..'. .''iCRNT.1 II Liil 'i,.. . , T.,1%A I "' o CAM IO ESA
t h,: 'i 5 ,1A I $3,,,,,:,, ,, ;.- 1000 ,,,-, Pe ,e,'s ,', ',:,oI .. '.- '. . '.., .
A. . . DA. A I" 0 1i ;.. ,......II.. I .. . . iLi.i .... . . I . i + : = 1 II'i "l1- 1 "-:-, 11 i I 1, s eL rC--PRA. IOSrPlANEI' ..; -I.. I"; ... ... r"'I .,MP IL1IEND. LRE t :' _l .n..ni ...nI . .
'.,P,.l." ,"':..... :...- ...' -.'+W
X -4075:" I"- .... PI ... . S ;- ... .. ., I .' -.-, i .. . .... I :; -"' L I. I.. ti'11 -I". . ''L... r. .I ,, r ........'.... ,,. (,.. R S D I ST O
C,'.-. ,_ `. .t .j. .... `"'- I' I I Na In. del C amp. TIPO LEAKCP"ROO," .. ...F. ...:"-...- .,.F.. . ,.I,. .2",,,,.-','T P E RO "
I~ M_;AR.AC!; S i.... ..... ...' ..r s -"-" Rein $10- - ..,, Amp A.d... .....r$ t. -,,,IPARC
,; +- o;'A"I" I.-. : ` t 7. r.. .... 3'. ," ,A".. ". .... . .. .... P L A I A 1 1R N A .S2 . i .l .i 61 N RE N % D.':. ,: ," ;. .'/'.'. :;7'_.. R 1 ".SI 5 .$I' .. .. . : '" . : ., ,, , ," y ,t ,; q u -+ U OS .
- ..,r O..I "' "-- ~ . , I, .; I -. .. .I ~ ... .I .-. I I . . I . i. . , -..- h .I - : ,,.. .. -. -. o .. ,
40.M-A"," -I........... ........I..b -- -" EN LAW d '. -. -I.-I.
.. ... A I ..--"" ',. ...." .. ;I r- 1. i - ,,; ,, : .. .. ......AC L C1 ,';.. . ., ,'. .. .. .... .. ..E .p. l d $ 6 5 0 .Ap : -A.:.,... .. ... .. ,.,,.,,+.,,,,,,;,,, ,,, +: -,: ,,, , I.... . ... .. ...- ; ,

_r1i i1,i .....- i -Ii .. .I. -- ;1i ..i ,"i. I-I.- a;;:I,,,oll....E.1._.,.11 1 _....... .. ... ...... ,Li i.,I I. p i ,'. _I _.r. .--.007." 1.n ,. r,0 -'rI I ......,LA' m p', '. A l.... d. $16,500 r I U .II \ . . ... ... ',-
42;MUEEI 3_Pl 9 %l ENDO,_ C L.,1,. 1_ I 1.A T.RA5 _L ..... J. J;u,-I-_.,... I. ... . ---__- ---
I" lll. I I -. ,',,,,, ,, "' ,: ,, | I ,. in ; R ..NT I ,i'" ", CT A: ..... o R"i'" N iL H I ,-I I I.. .""'I I. ,. I; ",\ E.N IP..N.i) , .. . . .I-,..-.1 -
:..,;; ". ''- I -1 .1... .-. % .. 7'- '; .... .. .. "'" " -- I " i .... . .D .. .... .. I.. . . . : ,7 ,A 7 . ,,'. I "- d ;
..... .. C... ". ." .. ^. .1 .. .. ,, '.L' .: ,:. ''.. '.$I r. RI T .. .. . 1 !, .. . .. II e. I 11 . . ; ...111 ,, ,,, .-. _' j -- _. ... ... ,, + .... .. .
S._., i C . ." .- r I ., -1.. . ... ... _.., ,- ., ,.,.,-. ,- ,11,,- ].'. ...I." ..".'9' s j I N T \ $: . ..... .. .. ..,",.,. ._. . ., ........ y tF c ht m s nt a ,o
p, r , ,, a... .. .O. L, I:...- ., ,,,,. .. A -,, .. ...... ....\ 1 L'.. E L r t ,-_, .. I..... -. -, ,-..
. . - a .. ...... '---"'".,- .. IMP,, Ill I.At.'AL FN')I AE- -'
171 .'ilUl l l '-d I V' 1 ..1.i . ....... 1... r[ 2 .... ?3 0 P D R S I . . : "L. ... . .. ,1 i:+, .! u,, .. . ..... .. "` ....... ...... 54 A MM ATA IUN,- "[A. . ._i... "-'-' "i ii.d ,'E-i C.i.'.IIC.o.. _' ," . ...6 I'. IT I: -. 1 , -~ .I C. N O. .. . .. . ... .... ' ,- -
011 (1 sI PIN YCIO' N V ND A. r;. $320 '' ;- I Ilnil 1 .. I O C -I ONIA I IMPS .IC .4)''E.IC NI)IRE',i'''i'.r',II i- P1-.


T.P.-. -A A NR I.I. -... .. I I ,. ..,,,',,., '. -*"." '.. 111,.1," ." 'I.... .1.7,i."., . i,,,,,I,,I,: J, :.-- e e p e 1L ,. ,.-. .$ 5.1,,,.A I.. ..... .. . 4 ,.. ....1. '
A -7 7 9 5 : C O Mr A M O S r.. ,, ,.I- : L"'... ..;. '"" .. % .. '. ..I. .. ... .. ....... ....'.. '" Ilm .n n r... .. .-/11 ..'11111 : ,,-, ",d-., I .. -,- . .- .I+,:, ., I. ...1.. .. .. -"... . ..
,- , ,cil..s nrinn-..,iI ." '--"..',.1
cojre.I Rep... rarr, l' I~ .1 ,,Irr, b,'-:1 "-.. I ....... 1 _1 _';.." ,h F --. 'I.2 ., ._5. . .....".. . . .- u .-San LaaaIan- nIa
A . -;. - $ 6 1- -1 1 .. kI 1.IG ; I -"II, .4.. .,A" I" _
_.. c_ r_ 1, r i ,-r j d .' , !B R -I -L E L .\ \ \ IO R -. ..- 'i ---- '..t ,. P 2 11 I ", S N E .1 O F. .N o f" :1
,n. G -r.o I e...'a~ .. I. ... A C ...- C ;.. ..' I . . .... .. .. .. i. . ...I. I i O "- Sl .. .' :. . '" I : I ...- ...... .... ... .. ...... .-1 o 1,1. -'sin...'_F_. -....h.:1,' a.Ii... nrnIoinne-
h : e qLr" ", r T ,,n :,"l9' .'v z -, .... .. ..... ; ... . = ... .. .. r .[" "'." .' .. . ... ,,,' '- 2 1 I- I ,] v "; : ... ,. ..I-
C0'I Sn., 1 -_ 1 pI Ri.. N i.lI . 0...1 1 .i I i `. : I~ C aInI C,, n, ----'- u a n- --_-1 m a IF i -'an .......de11$ I.I r,, .1 ... , ,. I, ., ,. J .: '_' ". ..- ,,."I.I< '... . ... -, .-"' ..2: :II'nones IeIe...ii.a., -.. 1,.-.II',III l. I.IFIC.II o i P1 %ia- i.. .. : IS TIl .e.n.. j_'.2.2. _
M-265: .,i. I. I .. I I RENT I .'Ininni lL... ,I L. "I L 601 l ,lh Ni" ......'.. .- ,7!. ," %I,: ,, II ,. I
LA 11 . -.,-, . r .: I I,, 1, .1;' 1 _-.- I .
TC i RI l".. ,,ECOR i ... ...11- .(INciU619 Il ., I -
-. areI no,.i.o. n .1, ..I rn I ir._- -_._._. I .Alm.endares, SO AR S $20,500 11,, d ,,
I.6'' R NT..'mi n'',5 .. .-a' nI
a . ..nI.ri.. ..S C I no' s 'I I R Q1 . .1l1 1 0 8 1R E T .i -m S S .i- S-n rs i s s ne.n ar,
II -ld-a- i ', - I Ii' I IIl F O E R i,%T C -.r -,,'.nr
II. C... 1195111 .C.IsA la1s F l.iisdIC .C lni RISE C-apa..i I I. IN C-O II .
P .. '., .3 D"Il W14-1 DE L% NI MRINA.-M,.irlte. 26 rip .ini, o dri 1951t asificadS
VENTAS I VENTAS VENTAS, VENTAS ,I VENTAS i DINERO. HIPOMTECA PARA LAS DAMAS'i ENSESAN.AS
54 .MAQUINARINS i MUEILEIP.sTPRENDs -_ >: MURBLES PRE5NDAS 'NEVERAS RE -FRIGEiAu-ORiES'M iNTRUMENS O SC 6^ OFERTA7 I'0I NfTRES --RA LAS'DAMAsr 77B ---
+'r,,,-.. PI-1 .I'-,I-- I_, '-,, 5 %L .. ... .... .,.lioa o, ..-...:. ;+,P:,:.... _.o". I i -, I o .-_, + 0 _+ -+--+ ,- o,,. ,, ... --, :--+ !- ,,- . ,- .
T I.M p .T ,L ir i '' EL InE. R IC1 "" '" '' "". .- II . .. ," h PIANOS- ,r T.D, GXRXN I DAMOS DINEROT L ,'"; 'lw; .,S -"'".:C D'".:, ,',r Ir AU l
. , . .. .. ..... , ; . : .I. ". ". '..,, -i, -" "" '. ..... ..... A ..DEMJA PADRON... .. ..
. .,.c .. . . .. a . . :". .. .. . . . .. M U I I Z O ," ;- .-I [ l.*c ..r.. e I P ""I ",'''- . .....', ,-E;o 's'^ ^;- 'io,....joi_.." ". l.:..: ". j.DI A ..D R .. :; :..;.O N.ou +,,,=
I .. 11 .. .. ;- l 1. .. .. '. i i .. Icil' a P ..-c.: I 0 0 11f "' -IIFG I~ Ill :,. .. L.EL .o "..l ,A' -,1 C,-, .,. Ill+ .. I .. u- ili M P : b 1 NO ., l 'l'.
", I I'. 1,' ,1 , ,., , , ,, .. , , G I..t . ; I ,b t. ,.d ., "'".' ,o, ..I. .., .. -.. .. ,; .. I .1.I l 5 ..,,__ T1,+,-.. DE,' ,P .,,+ '.._r^r. o DI INTERE., .. ... .,',:;, .- -. ..... ... -- ol' ." ,, ,o
. S I I n' `P.:.;Qs. ....,. .Inral e .
StI i .RrV).is VU," n ', .' .,. ., ... -; ", i"r ^ - ,.' `[ A ,,:C.'... .r:a, -37 .E'l1a ^ t.aO-^ r. G..0.U H U11U1.1ri . '.. ...... .. .. c... ..' ., I :.11 L I _1L... .. j. - ."_:.., I uI
.. .. E. P. Z... ..... .. I 6. .. -. M I 7 T. DI . ... ?,"i .. n tFI.S. ii .r2n "Lry t' .......:, ... .... Ldi .... I ... ....
ii. "'. ..a. '. ,' _-. .....", .;-. ..... I7 7.. .," ... '. ...... r, 5;; ,,D I DI O .... r,,,
. .. -.,-,.: 1 . . i . ; . . ,m u 'a 1 e. -r l.[ "I" E'"^ y " . ,. , .^ I a I I .. I ... .. 1 ',,
1 .. I . .i . ..... I I... I. ".. .. ..A 5 .. SA,5.TILES DE I m .1... ..... .. 0 II- 2 pPOTECAIO 3IF. u- b ._,n r r .. ,1E DOn,_,'r;O. 1

d "' '"i" '" ' .. .. .........r '. C ....I n ic '-i r.id -i r ....L.. . ". ... .c .. .. .: III -. 'I ..- '- .. .. l '- .: W I -, . .... C -, .1 a.
... S... I..i.. ...r "..... 1". [rlAL U U I' - - .. . I T D ... ; -. . r.. ..... .. ...... -.. ..... -' .-. Q-.61 I.
I .. . '. I I 'n' '%" J'i 52 ICIIQUPEN1A ADI 5.*l l 66 6 H, ',, '.4r H l ;.' ; -ol p ,,-1- i,,I: ?',,,;.;cdI c ...., . ! -,..r f I I C i ., .
-ol' -- ... .... WI. .. I , .. I. .; ,. . ..-. rC." I d I I n .- en 11 n rnlj I I -la I Dc l i I -
.l.l CEN TURY R l ,V 4 -, -., '* 'r-.- .".... .0.u d -'hIu I , RE Ci e i rf l er
BA INZLA RD a ,..'' ..Ih .I, U'.'. L ,O.IC NAi L . i, IO UE rr.,' L I NA, p :, iq ....,. L__-O I %I A .die., i-... I ..7. ;' iu l c -l
I . 5 . B LACA B.N C I DEJ 01 CSUISI LF i4e'. .. *.. p l.... B-Jlfl'.. -. IO N r .1- ,i ., "-. i .- rL-
rne-i.O:;:,:;*:^1tJ^E DI rOHE .;,'.:;. ;:,^^ j;S
I ..... .T .... ......" ....... I.. .. "... ... I .....-.. .... N 1l-
.. I Ii i! r+ ,,,,g,, Ji5.9 ,. S 3r. .` I II,.-6 .. A' M ` 1-___- I -R i - I : ;.
161 LE l P . I.. .. + .. . I'. . . . . '. DE .. ,.. .. I , . h ,. .. ..... . ...r," '. a "I
,-,,,,,' .. ,, ..L .AT MLE ',W -.ir l .DI .. | i CO S T RU IO *. ...a i p... .I. d..>.. Rev aaII I. sI I h ,. 1P -.
DIA '"'"-fld. f I . .. .. ".l I. .. I5 .,:rO C, u 3- ;11 ".I c* 2 *-5 ..,v 1. co._ IrL ,- u r.r -c r A..n a .7Ie.
L, 1. [I. '. UL \II I .I I. L , fLI.. ,:'.: L.. R.A.I .,r' H,.1.'-" ": *' -I .-,- rrb -. ,: H .m: .-.A1I A i" -
I AF '- I v CuRB. -Ii...... I ... I I;, -. ..........
-. I. ..-I. I , ,,. ,- cI .. ,- I. Ion .'.,. ..... 7
-I1ThTA.F.;CO -'icct- -.:Iizti ,...TrOb,: of ,. Eng .lsh l.... .... I,_ Cv1APA NEGRA I SING; "e.O, 4 'I -c: Th T r Sc oo l,0
." . . L it , I 1 1 % ,. F on d o |,,; .. .. 'AN H,: 1 I II.... _, I . . . .. . . '! k : I ,. r,, I
- -, +.A l , ., ERIIOS E" "'.. .. .. ..........:.: . .. . +,- -. . , ,: | r .. .... :.ME,,, ,: ...... I. l'.. Ir
.. -31 .D icmogah.' -1- DE IH RR- h~..'LC ..iEe.. . ..'1 .. II ,I ... ,. D. l lN | * S.. A gi I I i I I I 1 ..P . _I___ *il **"*. S.Vi S"I" _" -l-- --% ,.
S ... , I ,,,, ...I I. ...:.. ,:'. -_,. -e ... aL Eller 0F HAr.0 ,.:-, ;cD.NERL
I~~~ I;,. -7 -~ 3 C l- -.. I 11
'*1..+' ... .. . ,. -. ,, I .. :" ,I, ,: 'l , '. ', 1,. ,A IO .L E,' I .r. ,.:. 1 1: %,TPara h.,f; e Fl *, I_.,:i-"1 1i".'.r", a Il .I L.. l 'on i cE I-5,k;r'-,.
-.'I' . I... .- 1 I.: ; ,I.- ,,.I ,l. iF .:. :. I ." .. CONTADO A ",,I; l OBETA Oa S ,__105 D' r,'6,, I-S : I i, ,-k H;,,',,RH,
*_:~~~~L ,ja [3-101c, a.^:,, La .mnni 13S L w w n l.. irn ^ Poeoesd nls u -
'ChdZ. .. :lP?4.[7 I3Cmfl'.c2 la; $1__'15 Rrl________q _.-.,_ _cM O O E C EN TU R Y _ _ _ _ _ _ _ __**" ,- ***"' ________' *,' OS D -H J E ~ l V N '^ ^ ^ '" "H ^ ^ '^ "i ^ e ^ ^ ^ '^ n F ~ n N A
p... i.. D. I | ..,, siO 'i,,7 F ,I I .. 7 , -F. P. R, .J .. I S E N 'E NI R ,1 ." -,'_ ,, :,_ .;" ,l :'.. ,, t',,.h.l' J4I, e . Ii.. ,,u .I,
ni -nnVr : I -.-...I..,.~' 'oE'I- 1- M I G rni:M el~ 1.

.. I 'PLA Z 1S E O ,, I ,-.- ... !.. .1. .. i P ...E...A L .... ..IN. .. : . .... I . 0* ... ': :,
.I. ," . D. I, I 1 , D I U' n ,.,N,'- EL R 0, M A EN Tr ;Ie i .>n'. .. :. I I, .. t,, H-, IO - -8rr,' . ... _u_ d NI EY A M A CE N 1
MOT E CIN UR ',' .., ',: ,I... I ... .... . I ,.... ........ ..... ',- ." ;. -.. ... ... -..A. NS A Z
L ...I.....I. ..5.I. -,.;-.. I % -...m l .i l.. .'. id.D1. ,lp S -mdI.u:c m


RI IRIGCADORL 1--* ^ -- ^ ^ .* **. ; ; U** PHLIeS 1951c L3. J A I't-DRl __ -_ 76 'COcGIO pie. ELad DODL.fE CL:^-lr
MBL S I..O. r. 1,.. 3.. L,,-,,. I-.. ,' -.. T:E A D T -- 'N -. I 9--r. r:,-- 0t., 0 Cu
r.,.. . . I ... _1.c- C, r, -- A l ... l %. rl 7.3 : `l.u-I ca. IV. -eu l I .Y EFE 70 ,, I A O .,.. '. C I ,''" ;. ;,Il. ,11 .:' `.I.. . I .. IE) L' O .'- li1,O ihD IIT i ia.L..... -" USE B C C'o $ d F n '.... ... rp ;. , o J '" 'u"" ':' ,ne: l"
__ I.[i1.(_, HIOTCA ___LO__ '"""_____


O B JE T O S.... '1 ' "" L I . ., 1 T .I:-, D A . d. .. . .. I.. K. , ",'. '.. ..,.:.' ... .'. . . ,.. , .. ... . ,.' .. .
... A Il ItsI -..;c c Jc'. ; I L,. ,, -nc l.-c~ .~ r. I Elld i. riII n I D C A A I '7 2 %i plc -r Aai i I: .: 1 ,I ,L Q U I E R E
,,: ..,;; I .. ... .;11X..i- .- ,,5g RAIO DINR EN I POTERE AN I.l '9 HTEE


^ u ,lQr . . I..... ',,, ,, .L.. .T.CO, I I ,1 '" ..[2'A.-" l l -2 I . l' -. T. , "., C, !: r, H7. : ,, N.%AL. A... .l a, A RA CR I I | ;'.;'
......-lc, . ..- P ,L .C Ii;ll .n.l6 I. .... -... '. -n .- .o C, Dr, c'-, -.l IIU.Icc. I .- I -- I.. .... A'.7 '". "L ..
_ ____ , . . . c: ., -r-__ __ 3 1 l ,~ I' .. : _: I -. .-3 "3, h oo3.,.,

. .. .._ n1,_ f.n... .. .. -,_," -'_ '-L ... . ... . ... .. .. ... ..... I, NH A P .. c- ; I ~ ',' ,ILJ I eA, i ... .. ''WA f l; '


' '-' N e ... .e G: e. . .,-.- -, .... L--- ,; 1. 1 : c '.. ... . ,:- ,.:. . I :, I ".u- .' E : ;'ri c,',.r, . n I,I, ,,-e-, 1 O -,1 CO.L .L Ar o
RE AL IZA MOn E L I ni . .. .* n .... I n .' I. -, 7,-'' ' -. r "; .[ e . -,'" 1 '.7 .- h1r1
" "11 '. ,r Ii .. ;' Ic. J I l LO"' ... . .. . .. I m.1 .iIc--dr - ..' I. -, " '.... ... .a.. . I
..I-L L k .1 . .. 1.7.. d
..- . ... .I . r ... F e> l ^ p .. l.rrl ]R ,^ ) 'r .,1;.; -, . .. .. I ... ...


I- I .. "'.. ..* I P01 1 I. I.. A L o 2 : --- -'; - _E s rlhr- i I ,N .. E.N -. -, :.. .'.- ";-I*-.-.- ....... .. p-, '. '.1 :; '-lla' ,
M UI; BL; P;' : D.,' -- *. ,' ,." ,", -, ,. ,.,. .. .. ... .. ,130 I LMU '.' R ,DE. O C' .L A C A ,-' E A G U A ._ -.. . ____' : j ;- 1, 3 -" DE .. .. 310," ,
IL-NESRA Go PERGRDRS DI- CC L.Il7-Ale '. :,
..,._....... .. . . T... .. ..... I*,.......... .....I-.. . ....... . '. . :. E;C; ___ D I:.,C. ... .ga;' ... ............i-o-,i---; I, & I~.. .. .... .i, ...1,c .1 c p ,0 .. .........r;. -A..._....
3.. -k--dc ticS......$ d ., ..< ...,--. ,., S d ..-.. y Gal.'..


.. I ... ... . .. . .-. . . ..l .... IeII 1 C II .-1r' l .. pu r .. ... . ..-I --,'' .. . . ., . .- . . .. .- -i m l" 1 .... ..
BJ .. E .A. ,,, .... ...... L.- t Co $I de .. it d 16 -. P I. P.L ts t...t...... I TMAL E. .... TA ..V O....
M EB LE COS HE A .. M U EBL E 'PRAT ..... !Ic..&: 1-.1.1 ... ..... ITA. CR...0 D .. N-1 ........ 1 .
. w --.I . ,,,.i ,"-. .. . I Lui ,, '. ',I -, [ .. .. M . .L. . Iyc .. . % , -,. ", ', ,"" : ,,- ?',r '- ,I ,,--, I" ; 1. .I---..

I:...- l ilc rl,. ,I A A .,Q v. ,; 1, E ,` ... I ," .. Il ,, ..-; u ,.C 1 .1 -v, u -ma I ...r .-.. Ta b.9 In.-n, II D INEO O 1 t+- ...... A_ ._ _:35_l_ `.. I, .
s .1 a I .~. .1 ... '. .. .. .. . 1, N1ENS LES..Ar.Ori..'..m,". II ; ... ,'. e n -, ... . h r .s .. .. . 1 N '.-e. e 1
,;, I C m F. I c 36. v.. .f A1 r ,u:. OFv C, Z:u I. 'j,.,,n ...;., I.. h,. 1 ,- J-3-...-.. ,, .. c . P U. .r,.- I-".1 1 : '.-. -. dr. ; Lrda 11 .. ' i i -* -'*r .C I ,
.I. I I. I I ,..1 ,.. . .. .. -u.. ,. 36 . I ... - _.


RFA117 MA? J'J ....) PpL 10 o +6+ ... G r J .... Lse'- ...... '..d.... .... ...t.T .... 3... '.'...' Ui [ U! O ecm su ..ni.H e I .I'.'. d'. J -"
.:.114 '.f. I,, .- I. ,, l I a' 1- 31 7.64.Ol Ib eiq.I cd. '. .
.-Np I" .. 11 1. L... ". I . I - gab;' II e 4c Ir en" C-;'. I- d.' l ' r- ") Ci..v I I I ; 5 i i I z 1.1- I.;.....
... ..T "" t. td .c.Ld'. - ., - 1 .. I..... e .... A
- -.."'. . L -. '.; "T 4. Cc, -... -a. c. %en .. .. I ,) ....... O O
"_.. .' .'- .. ,___ I / I O ".11.1 0 1 l \i D I il I% ; ;: '.: .. ,. r .... . ... .. .] n.~ I :,. ,'OT A O N AT I,-~ .. h .. .TO V IOS . .. i. -. ." a f i,. ': "'; i re 1I P , P : -.,' C ..i,', "I; JS.' ._." ',
.. , ... .- , ,, ;, ." I{,, I K U _.4 ,.+..-a, ." . .... .. -. .. . .. .. .. f' 'r '-I - I+ ,


, .c '. i- bI'" '..H "'I+;- La-I *;+- ij; -" P"A',R ALASD AM". . A''S -" . .. ... .. '"
. .. ... . ... .. .. .. ... . ... ., ... -.. . ..-I, .: .: .,, ,.. I : r~ ~.:... . I . a ,- 3 ... .......' I Fi l .. .= .. I ,.-.!. .. I .i ... . .. .. ;... -,.-1 H / L t l K I

'.. ... , '. "" '"-':' "T + .. 4;'. ; 1 '.'. ..-a-,6': PH '. 1 ; 1 (0. ,1 C-I-" ,--OI r'. .. PELl l U0UEROS I, n a
MUB ES COLCENTURY .... ... . .. ., .- . 1-......... ... 1. .. AICADEMIA OSA EP IG

MUEBLES "El FENIX", ,_ ; o7;Vt". ..;
.. E R C ; ,.....,,... ... I', -I .' L.e-.s. ., -. ""IIN IERESIPAIA-LAS'DAMA-r -
. .. S '.ch Ill' i lr 1, -.I.- I-br.-'. . L r .- 1 'I . . - _Ir l l.. | i l l
.,:.h ,-, I r ,,I," r. .. ,. .. I" Ph U I"'ArrF ME N,de, I. ,- --' .3 L -'. IV r % -. .-- M "A.,r O, ,,' "' O EL MAN .H-
I. p ..LI .. 6 L s D I I O R -- l .- Is i . .
.. ,, T '"'"': .. -.. .,, ,, ...... .... . .. 1;. 1 t I 'a.- -.1 - r. .. .- 1 N-. .. .. d I

-- : ,. .- EFR IF.ra d OR 13 12 S I It; ; .. 7.. .I TDES, [ 0 C N A I.,_.. (D Di. .' ;. '," ".." '.
"P ORTc 'rr;'. -AS; LO I ....... ... . ,... .,, :"et ,.," '.,7_
;I -.. .. ,'..... ...... "'.1 'l Ien -. -".[I A 1 P -I.. "74. A "-"4' ..-.-.., '.....'., '.. v ,e gr.o ....ad H OTE LL AZU L .
L.r, Air,, !. ',, '--_ ._ da .-_._ i IN TRVrMdO . Ir. riIp...s I .u .. r U., ic I . .,..2.5.. I ....
.. -, o t I r r I -1 ,r r P R .S .ANCELAR *:'.'.; I. 1t t I-, 1 I- c,- I1 Pi'.r '.
All,, ,, ,- l . ......III -L ,,h ,, .. .. .. .. .- E.1 - M.-, .. '. T rS r. :OaE z .S. .
"E DI RTF 1 511 4 I- ic Jd l `.7 p' I t :,lt-.S l'. ,a,. 73J -,..".17,. r 1 a r. c1.--iL- Ie I irc.'-*ic" C anla rl, I c I l.. I L- N ".I-IS
T p.. c.... . , I l"J,. ..-I. .ri,, . ,. . -.-. . ...... -..33 -, ...'.0'. l b '. i.r1 & I t' d T 7cE -,'f v"jp '- q'. ," I.. ..- .C.-,ns A., -.
a. cb..r~c- .r,-tr ...- . _c-. . .. .... ..'.... -'-c -- ,' '. .. I I ,'. ... A S A -d-.-.J-'..d it -.. Z.. -,- "-"...
L. I :" ,. . ..iii... i ,....-, ... 'r9$. M 11 -- c; -iA I :_ . c - C ,e E -_ JI. .N ..1 A.. .-4 .... 1'-- :"
I 5 I--,- tc. n. ,4. LI .II SIil .. I"me ..".. ... .. ;`i
I 1. .I C -- -.js . I..
a o.d n 5r "-- :' "c P u L ., t .I , C r- r "- b i r -Ar i e j ej ILI'i.-;Pt . ;., .- .. .... .
.:t '. 4 L A ,g I : J r. ii '. I I..'. I I_ __ __ G ,1--
...i I 0~ .1. -_5 -N E -.;ei.. ,7 1I 'a
. .. 1 ." .... ,, I ,..T . ... "" "-' . .. -, "ni .t ".: r. a l rI 1) .. . lC-,, ,c J.Ml .II.L I rI. VCOE I 1 OS7 A R T S IN U /L a.'L....R
...h ....- .. ..r rr-i v ...... .-. .. .. _._ -i D ;D D n D -_ IT -''-" ( '-':'e .L~ r .. . c,.'.," .';, .Is '" !:- ?, 'l "Y"- .'11.1"'.!'.. -I '... ". 7 ?' mp,.a+.o PcRe Fui.M 1Lls S A L
_ u- L rml ...'. i.. ... ... ,I .1 .. .._ n q u tn n u u n ,,.r 1", S l, m".:"- I i,;. ,' ;,a 'l,, `-" -,' I'; '' ,'I L ',1 z "",- - r:' .... ... co .':u,',i-' ,iar; :-,,; a is; -- :; -': -*2 ; :. ? . .- ;-. '-" r: '''"
"' ;.'.. 7" -I.-.... .. . i. L. . .I .. ..... . __ .- I- - 1.C... or l hr., ClO + CT. ,o ,I ... c" ... .... ., . .. ... . . I .. ;;:-I- ...': : : ' I+Ap- r ,TT;.
":-. ~ r '. ; '' :': ., ," . ,' ".. r.. I. I- . ... -& ... - .....RA O I L L -" ,de4.... ....e. _;+ fr,:J hqu ..!"'.:,,, . ,.. D +;5- ..% I ; ',. : "Ijo i ', lf .lc .-'r', ed' oi '... ""C-; ?: ,. .:; W," ..:".- .I. ..... .. I. ..... . . ........ .. ...
.1 ... I"'' ..... .. .. .. .. ..-I . . . . .. ' .. .. .,. \ i''" 'r N R T C -o o ~ t: P T[L d . .. .... "l ,1_ ... .. -I -....
. = .. ...... ... .. .... ; . ,... o. +, ,; .3 .. .0 .... -o l._ 01--,.a,: C o.a! ,o. Q lo R 1 Ensef anza I efclente C.- '. -," ~" I-II:
.. .~ ~ ~ ~. I .. .-.. .. '' D Ii 7' e. L 'M_ "t-'e"-tr' '""- e u : t' ,,o ,L p ~ e u ~ ~ o ~ ^ . ... 1 -1 6 1 11" 1 . a.1 i. ... l c1 Z ......
... .. -f -U OS -I .. mLl ''- a gos
'.....' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ... ." R-. N.. 15 I,., ,. ,. -, ''; -.. C,;,+ .... .... .... ..:': .'.;;:::: r. .,"z-, ... 1 :I I: .. I. 'o .: ,_P.TE A U
`_,llI I '. .. l . .. I ..I . .. I 1 1. I .. C. ... .11 .1 Fr, G D [ F. 1 P I S $ 3 Tfi q in a a d e- "s b i -i _'P r'* : ;, 4 e ; ': r- e" L r i L ..I. I R G i., I O B1. a 1 .- . I ,P O I P4: I I.5 1 -.1 .. -. - -
...... .~~ ~~~~ ~~~~~~~ !. .. .. .. i -; L .. "I Ial I '. 31 3e in '-l i liii
+ "."'+. ? b- ,''' ; "., e... .. .I ).r.i. r : S :I "D' ......R % . ... .A I,+ ..... 9 a 12eO U I 1: .3---;,-+ ... f ... 2-,- _ -L l .. .+ +..c. r, .. ,. : ,,. _,, +.... ;. : 7. ..... C +,.
..... _i,~ ; --L '),:i,, ;i .. Jul.o, ..... ; .. .. - A_ M. R BH - : ',:+,+. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. .- .- ,,,,, ,2 -' -'', c.... 1634."- .... C A."' I : -S,,. :a1o8U, ,-,E,,, ., '.D 0: .. .l.,T . -, ,,:- T E er, ,I 4 \ + '") Mre1 B ea h p % "A
1.7. ..... . ... l ..i.IM. ... ..... . .... -,-.. ... . ...'. ..:. 1-111 I ... .. p ....... ... M ~ u s "I N G R . .. ,-'.. . -. I 1,,l r -,_, :1 ,,d,l.,-,:,:;,, .R ,,I .- or$.- ....... I ',- 1s - . ...I . .c... .:" c.... ,i'' .. -' + + _.: : '' ,' ',, ..'ll !1 ..
:'hl, :I ...p .... r:, 1, 0 --l, -' .. .. I I, I,, ~ ,-rC -~l --. rrj:r + r ,e a ,, },'; . c. .. -:-.; l, '. %'.. , -" ] T .c. +. ,.O I ,. ,l , .. ; ,. ... I 1 ;.: '" 1 - .1" , .
r. .... P a.. i. .. ,- .~ r. : ... ........ -,,.. ,- I. ... '.. I a C on ad $ 10 ,: d e Tred -. ',' .- ;,. % .;.'.' I :,m ,. -, H,,P O T ECA,:, ,, o m l le u+tr J ; a r,. I.., I, - z.,I. ,- ,I,. 1- . ....." '. ; '+. .. .
.1 1- ... .. .. J ,i -- I -., : .- ; lu D .'- U ,: .' R II,, '" 'r !' ++ ..... I .... ... .. . .D . 8 . :. .D I .T .IO ,D "- "- .L. M R IA ,' " . + ... , ... :I .. s .. -, "I ,,, A '.. .

I Mic do SA RIIO LIE 'LA NIAR INA .--lrle&. 26 ode Junin tde 1IQ I .Pilina 39Q
ALQdILERES" ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ,IALQUILERES ,IALQUILERES ,ISE50L ITAN
IOTELES .82 APARTAMENTOS 82 APARTAMEN'1015 82 APARTAIMEN'TI" k 4 H ABITACIONLS ,h 005400 8 AL IUILEREAFI 1 ,0 17- LIO I"UDES4 ',P4A.
HOTEL-TROTCHA -........ ......I...... t;- .. . . .. . . u .C.IOR% -.IB.DE .3213 '_ '''

pl :2+, Jatr, o ... 2383 ,"'. : : ', ',. ..,' .... .... 4. 4....'. ,' "" '- ,""" .' '. :. ,,_-_. _'... . . .; ,. . ..", ",
~4.'.4 44444 4444 I .. .,,, -;:i : ... .1 .. ..II&0EIDNM11 '-

1 .af.o .: 5,, .% ..;- .. .. fr.P.4............ I,3.IIABITACIONE 2 B O .... ."' ."."."*" "." " ": .. ", ,. ' ..I --,..I.,'. 1 .'.,.'.
n m, nz.6. ... I T. :. I .. 'I--,-I "Ir--- -
do.~ gr a n .' .do e. F 2 9 3a. -1*..w- ,_i_, --,, ,- I--f ..I _,I,- -" .-II i%\ l,
.- ,,lad y D o. I ], I;: .. T .." ...' ..A . I : .. - ". 1 .:: ; .. : . ': i. . . . : . ..k .. -- -:, I ., ..... ... ....- .. .. I .. ."_ .. . . ... .... I.
,:on o as h, e a b la r ', e -- It A 1 I,-I.... .. ... . . L-... .. ... '-" -,.'.---'.. ..""' i." .,;...';" -- -- _-- ''" ', ...4"," '"" .- ... . -" I
_______ I".____._0_.................._,__,i .......I..I . .." ." ..... . ...
.- .... .- 'r.. '.. . ... .. ..:' -. ....C... .. . ; 44 -- -M ,,,- "
: .A.A. E ''PD' ... . ...' ....., '., ..' I...,'".. ..I,,-,.'....,
... '"e ja rd '.r.u ... r d ',".: l '.' r. ,1 ,. - .. ..'.--''''.'''".... i'1'D; 31ii' '7- ""A''R'I"A" -IS"1"5"N-... ... .. .. . . ......'"11".-' .... .. .. .. ..'-.... .. .....'.
"-.ID EN.IA L.AIN. -A L ... ....... t ......r..".-. I .. ..' .....* .. "'' = I -''---- [ A L L' - -. . . .i ,
plla, al.ri o n-'= ,. ,,',$11 ,) -1 .,_,, -",.... ..... ,., q ... i .- I. I , .. : ,', -,, ,_ _... .... .. .. .' .. 1 ... ,: . . I, C E R O.P.A,; L .' . . . :. .. ''...lt .I_ -.. . .-
q a.S .. _:,,' l. ha 1't .,1 .1. . .. .. T -.. 9 - -
D r a l h bO cn e l 5e 1 V D D i m I1 I I.4V ,4 *...1 0 4A 4U4 4 4 .4 14 C klO J8 8 N lN 1 4 i '. rb7-4 A" "EP A I O'S
baGEi LLial) rcr~ o, I JBTCON3.E SO 2 BA.0 . F',"1. ,- .NI--;VEDADO- .C_ .,___.1.. ..


.. . nil--- Jul,,,," . .... .. I: ,. . .. ..""-,,3,. .. .N .. - .-e -. ...,


SIN E', e1 a / O lO.E _.. I 7 ,;F-- -. L N A V E S..LO;,LES A L O I ,- '- '.. I .. "1 h -,; ... S EO.F R E C E
c4, A legre.... nl' ...s I i, dines I4" r11 ____ ,___..' 0.,." .i'. I444....44 I.44.44k ,--. :. ..,,I- .,,T ..... p : ,I".. "' ,." .. -"-. ;".I ."1... ". r -I
o .... .....Ni 4 1- --TO.L.EIO.. .. , ,- ,, ,, ,,..C ..... .... ...... .. .........VILIEGAS 458 ..... . . ... ..... F
EvO, 1, .. I. -., .. -. I ,,C,. .. .. N .I,- ... ,,: -, ... .. . .. -" .. L i - r 4 I .. c px- .. .. ..,, .. .. .. .. .. ..-- --"I u r c . I '. .. ', '. ' I : P I E.. .
,F r.. ... .. . .. .. : .. 7.. l :. r I. I.", .".1- 1" %.. .I ..',7 : ... ... T-- -" ' ,- I T. ..". ..' -:---". ...


M A N SION" ; L -" B ER.N AA..2 1SES.O L.;1E - '..C...C IT AN-7 ...1'. ,"..':- "A.O -o- _-
r90 C.A r"S 11_1'1D E 'HU SP DES 11r. ..Ir I"I -- . -.o ' ," I, : .. -z.. ] / p r Iarn to I., u.... r. ', e ." ." ',, ":,, ... "'-.. .. . I I,,
o~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 1 .,. ,,.. ... ..... if t' r .. "Ir,-,.,. ,,.., I.. .-F I...I L.. .... ,'~ ,,.E,'--III.. .. -. '" ...- .. "-= .." . .,. ....r,.,. .- ...
.~ ~~ ~ ~~ .. -0 m ,': : ... ":.'.'.", .I, ,: : .... ... -I,.,,I,, I ,, -I:--. .!': ."". :,
...,"".`.'".. ...... .. .............. .............. ...........' ............. ..................qq ".IL
,.. '.. .'. ...... .. ..I,.I ._ ._ 1 ,.:,.' r.1- .. I ..C. ... --, ,,rr ..L L- . .. '. I. I......... .... -.... ... % Ij...-, 10_F'IDII .. ... 4 I,1 -i :rLI NA o LP e N ll AL 4,.n .. 4,l, [ I. II I ;I1....I Ap&.. 4i. :?, l enroN .'AIl- , . ...444l'. - . . .. _- !,
81~ i CA SA S i .CDiDh A Si 4. .4',4 74' "5'f '" :--4.'. 1. 2 2. "" A .r.aI e.4.34X. P.rI Ire .,1, ., ...,1 e .,..r Pe u . I..- . . . ... .,..
LAURA' ALAN ...."....-... "',.... ...I ,"''` ,_eI -__-,. ,.,-- ', ,.-.....-. __,--. ........
Con A c, ," "' r' 'e ,-, ,ILQL, ,'IL,,p, es, .... :,. ",'"- ........... "' .. ... 04 0p'",
"Ap.a B, -.,-4..-!' .. .-"I".. .". Y"",... ,- _"-E A"... f " ;-"_ "-_. .-I- n...".'.1
-" ,... .. ., .. . .. . ...... .. .. .43 .4 4: ..in.I..... ... ... .
.. .... .. 154 .. ....8 I .. -. . ... .... .. I ....IJ; I -- C-- I C 1 --F71 - ..' , ... .; 11' -.,','.r ",2 r I ". ,".'1. ".. '". :.1. '. -I -: ". --. .' "" :.. ,. ,L ^. , roioAs ....... ........... .. ..... ,:,- ,': :

.. I I,' I. -o ....I. .__I__,. ..
__' ',.'. ... ;,.%LQ-'47I 4 ,, ,-.I. . ,. ., -. ',:.I. I'", ...i SF4' 1 8.8
A w 1 1 .. -,P,) e , .l . . It l,' "' .', ,. ', "I I", - 1 . \ ~ L O C '. . ".. I I -L L I I\ ", 1 : .. .'' F :d r: ,: . .
. ... ~ ~ I-. .. ' -. ... .. I "' -... . . .. .. .., ,- -' -" --',,-, -, A, ," ,,.t . ,'.... C,.. .".'"- . : A-, ,'1;" \ Q L I (I . .. .. : : '" '" . : '"C (.IE R O
':. .".. 'p', l l7 1', C r ,-I ,.I . ..... ,. .- I 'I I r.. I ",. !Iu.I- ,,. , ,_,l1 11.
CA N T II TER .I 1. I1--... ,. p... . .. . ....i-,ii.. iei,.,4
i'r'-;=' 'r M ','. ':' '' ;r.: ...... ....:, ... .. r'"' ,, -_ _-,- 8 E1 IE T - I, 2-n ,-, , . . .. ... .. '. : ,: ',. / ; ,L' '? ,.m ,m . ..
ILIER 411Sf I l0 I "I 0 119 COCINERASCOC*NERO.
--..54 t-1.11 .. ,r ",:."- 'I--- I:1- C .-1 ,----\ :.... '-' I ..1 '', -'%":.;: [-LW O".. -- ~UL "" "",,'. %-,11 ".,.;'-, -....I!....... ,...I.1. :i, ......... .... ,". ........ "
,',"., ,. "... .. -- .. .. .... ... . I.. .. ',.
E, "i""' "" t '.. ... "- ;" ":a" '-" "- : "_ '- i '". '"- ':" ., .:'. .1l ',_ :. ". -- .: '- :,, ;"'... ,"': I .A '. .. ,,1: . ... .. ..... .... ,-, , o . ... . .

'', J.. . . . . ., , ". . a O S E N 72) r . T I, C ,: ...-.." C I' ,', ,', -, ,: ". :.".o, -. a I ..A. o : -",;-- . ... . II" I..... .... 7. .. I-...: , -I gU L I 'L' ; ' ''.. -, _ ] -.. .. ... .. __ _ _x~ e
.... ......... .... .. . 11'....'-1-UAD Ill. 1-;--o,., I-'. 11 I ortt)s, SE oF rEC EIN
; COMIDE CAS GA D M LIA O I 11--f; ". j. .....iE1:1"! r ,..... ... .. ... . ... . .... .. . ...
H ~ 17I Il J ..I I ;.. .4 .. ..r. _ -e,-,er __ ,- ...- ..',...'. I '. -,. "..' -.3 d I D C I D S. . ... ~ a m m a .
Its o.. -. vl _I .. ': I.;I .IN III II. F" :. "..' a :: I. I .16 .'.as. .V.S!- .C.LE. '....;a...I.I .F:.,._...... ..-
IT; ... -, ; "" ,''I ,i ,., .... , ..: ,,, ','.' g-,i - ,11 .,,,, ... ..........F "_ 1-'"' o :., ,' .. .. .. .. .. 'CPI DCI
.. .'.." . L I ON."SE'ALQL:ILA.841".'
2 APA,,_. _T Mp',,,. ,_'.. .. ., .C ., 4L...Q11.L ,,I' .,.,,1:O. ..QL'AILO-L M _
... ..... .. ......I .. .,4,, . . .1 , ,.4 4' .l, . . . ...p7. . .. p... p..' 1 2 3 COS T U E RA S, M O D IS T A
.... .. .. .. ... ....... I' '" 'R"."l 1T..u.L0. .1 c,-- ,\1. -`F.. . .. .. ...."- ... .. 84.HB,[A..O.... ..'. ,,,"' .,I;E"0"1,'111,- .. ...

". ... , i :....,. .....- -I4 IR EN3R 4L .I r -34- -5F 4, -4 4"
.. `.I. FII. .f '. ...91 . ,., -,'flh i-fe7.l E R N A PA.243iE N E R E N I r 1 1. 10 R 1B L0N C O81 ;, B
C O N C HAi i .- i r, ,-, c,-'., ir4... .ii , 14 4.- . .,I L - .... .. .. I, ... .. .
IS ... ..QUI LA V -L -- - --. :-' InII I. C T J H C A P R X4. . .
. F n a I PI 1 1 r1,1. _..4 . ,,111 - 1 .. I ,: . -_ I J


I- vIO -P ? Ir',.I ro I EIL.,-, C "IN ',, 41'." . ... 1IMCIOE- ,- .. '- .ns.. .CIIOFIIIS.__........._,..___,._-.. or) _2.1; IIF .
IF d I."% ,'.....L.-..'r 7. 1, "," I _.".."'.r I "i.,I. ,Iia .5.p-I- _______ I ' .IN .ES IF . ....I R L" 'I"Ln-

1 Q U I.r O A PA R T 1 11 N, O L .. .. 1 '-- . ...M.: .2 ,,J,. r, -, '. : ,I." J. "'.'... .. .,"II.. ..... ... ..... ....-"-'', .. .....c', . I.... rr L,4" 4It, 1.
oEg, r .- V ll 157 0 AA 'LIIIn" r 3 ; -p ii ia r .: .. . I .17 -, = l. . lll Ii ... i ,; .i,, ... l -' i J. . I .o r i I. .. I ;;~ rl M CA O RA O, V %]EII B ed.e.. .5, .... ir ,-" "'"I A 4 ., '"' ,I ,", ,,., :, .. ... I"" I ';.. .. . ...'.. .., _...; ,.
--..I.. -""" ri' 4............... '-".' IF1R lI,-, iOS 44 II JESU,,,S... 1...I... .. D...L..MONTE... ... 1 .0.. .. 4I.......... .,,i44 ....-,; ,,, .-4I...,,,.4,,,,4.
A.".4..,.... ,,,:F-.4 ... 41.444 F..L.......1.1-,.EON....; ...- I..~'',.... 12. ACE..:.NTES VNDE.ORES,.
D A- I '.'W.44.ei. ..'4. .- . ,. I'..eITT~-I-.e.e"I,. l)'-,'-, II D, -)


EDIFICID M ACA -,.4eZ. 4",.4 ,I-R"r'dI.ne.... ,..a. .,

4 IAN O ,'. . ..II. .- INIt A4IiII I .. I 1. 1 ,,r . .. .o.. .'. L U O A CA. ,D.S D' 'FI B-i C' _ __-'_ _-._ __ ;-_,_ _i's_
4JNA CIIADRA '""""_ ': --I" .,.I1. T .,a.; II.. -D.. IT 41,;roI-. SE S FICIAN JD8S .
... ... r .... .... .,'' ''-,"..... .... ''UJ-A ABDIF.B I .. '. .. ...'4'I,, ',".".. C,..,-, J-. ..1.4I4-A 1, ,
-a 4.If,- 442.. 4 .. ..I ,,- 1,11-41-,I4t,,-,n .,
., I I __ ; _- -. I i.-.,.!,... ... I I ..IIN int. .11 Rc I O- I I'mr ..- .:,'.'; ." ,. ,-,444"I-',44.
.".SAN ....IS S iA E. 444a 15- r.I- e--'.1 I" 155g '"IC In O AL LIIlIREY ICONf!-.... -4...4-4I- 4 .4 44 4 I. : .. '.... ..... r p . .c "- .... ...-, .,....... ......... ...". % I-.-.. .. .4.'.44.... -- -," ."", .' '. ', L_ IE-. , :.. ...4l44. .
.......;."". ',- '.r '.. .. 4 .44 "" .. 4.1..-", ...... I ..'. 1,, ;, ,."... ... .. ,''. .....-.-.......I-.-......'I'"' ". ,-,..I)
4 .~4 4 ~. 4 ,',. '~ i I A___ 11 ''''T-_-I.-_'V-N- ;EITAS.1A4.I..EROS "4.' i
..S.....f..0. 814481- ..14110010""4.4.. ,",_ :.;`,, ,4IRE4.O ......4I".....,4414. ...A..4.4'.'"4"4"". '4' .4""4,''I -.."....--I .- I.. ..4.. m m "l."' R -.-4.. ....I....4,. . ,'1 /1,
,'` ,:." ',-'-." ,F TL- .. ., , ..,, ....... , ..1.4...4., - tor A "I .e n
.,,, .. D' -"-, .r) ,, _F : ,. .. - ,. ,, "" ...-","'"" t .. 1.I. .. ''- "' .." 11'C" .. .j .... :- s ; .- ' 4- M -BE, . . L E.. N. .. ..- ... -," -, _, ., ,- r .- ,,,- .-


I _._.. 'I _- --- -

Apa tam o tna.gratis. .... . . .. . . .' .. .1 ..1- ,,i -..4 ..,, .:.. ..E .(.R,.. . .:--,..,. -.-,,ab ,. .. ,
E r eI I ,,: , : : -,; : . .


.. . .. .. ,''"4. ..4 .."4 . ". 1 .4.. _4 [. ... .. .. ..10. .. .... 8.,14.....405,h," -, d , ,: ... j '' 1, .".. .. : . .. . ..' I ,E .-O ,, ', r' -
" .. I .: .-% .-.,-. ,:AII 1'... P '' I "$.- - -...11., _ 1. . ...11 I I 11 l I -. . ..:1 '1' -", .. .. . i iC ..T l -01 ..IL _ __ -.. 11 ;
i l i e j l~ | 1 I 4 k L I I. Dos _ _-,-I a, 1 nl I Co : eI. -I . .. .. ... . ... ,.. IiL -- 1 e o r wr e z ot- r ar a Wa r e o Fc m


. 4I' i I-'_ _5-2 11I ICpt tr 'm -,,1.. .71 p. t, 1I..R. .
AGQ"ILO hE .. T. .. E .......... ...4.4,44 0! 5.1.41 4 ,t
834P',, 4r..... A LIrO,. .. . -. Ce- l.-I4, ... r Ut . ," ,..1.4. . ....-", . ." '- .i7,"-"r,.'.....13 E ASVAR AS
41)4.326 w eIl, I l....: I 1" P O 4 C-Ir 0-- o .. ...' I.'-' . _.. I .- ..
.. I; .1 4I 4. 4I I, 4I %, 1" I4.4- -0..
-,I.... .l .. ...I. ...T II ; " FI,-,-` T ,_ ,.- __ , _. ..... 1--u 341A if-, 11 ', '',L .. i.-. I z "- 'r. .'. . -" ,.'A -- tU Y' .--.__ .-rl_1 _._(.D_ ,) _ : ; . . .. .. -


'" I" ","I I'',,, ,P ,-1,....I - ...... ., ... . .. . ,i.. .... 5 A APOLO1CALA AAR. ,
VIAVArta E gratI s .. c.-I ..........-i --- I .:.. ..l....... I "I4.5I4-o.. ..... ... ,HOR4 .EQ L .. ....I .....II, .
I C,..., ..,.............. .. .,1- ,. I .T I , .o o . .. . : ,: .1 ... r ... ... . ,-..-. -..o n , I , .,- 1 .... ..1.1 r .. I 1.e c e l eh e a ld ., ,
41.4 1- . I c -h,"- |',1,,, ,,-,4 m,,.'C, "tS AE I.^ h - ..AIQIIIL 1 -.N1,l.. ...1-1"
3- ..." 1-. '.- ..4... 4.,. . .44...Ai 444.-.I...,40.. I & L QUL A,. ."." .3 4. 4. 4 4. f,.,- F-9.47
9 I 1 A ..l'" '4 R-'' "4 4. . ". .. ', M \ N91 .cL .IJ IER E 411. 4 ... . .. -
,, --. .. .. .... . ..'!"- .. ALQUIoOtAP.\R, M. U r.-ap, ,LH ',mero Cc, -IhT -,-:-.! - .. 3 II i 1.: .IO .
.. .. .... "-.;-,,., ,, -;" ...,,,",...:'I,..."-.,,' .. ... .' . -1.. .- ..I" '..'I'
IF- . "d"I., '. "; -,.';,,.:, $.. A.' I VO 'h, i. I .-." '" I..r1.. ---.... "
.-.,. ,.. .... .,..r. . .;K ..rinm o, ,E .....'r ,-... -, ..' -:' -.,..:v1-.....- -, '."''. -. ... . .-c..... .... -,l -' ., '-.I'
,; .. . .. . ... 1 . ..I 1 .-' !" I _- -,'"I, I-- '':C a :it ce l b ,: :. E. l c.__ _'I - IF ..." : '_'"" .' "'. ... '. I )'" .' :" p"r, r IN .'-c C, '7 I 1." ,, 1- I'," -
"ll ,'.".;i'. I I .- ,-!" FEE" .. I.. " ...".:. "' :" ...; I ...r .. Eo I L"o -- !' r "r+P'"o u" e 19- , .r' ,, ..... .. I" I".- .' . .I..' - . -. _._---1-- = --2----
111.11.-.... hI 5l ', ,- .... r, I.. I 1"" . -" I "I .."' .... . .... . . .:. -AP L ..L -R1.. .. I' ... . ,' .." . . ]'
b "'T + 1 ,,., f .poa o r+.:e + .-,' : '- ,- ,'. e A .,, s,..: ,, o .. '""' ., -'" .!I'.'" " ". ...:"1' '1';" ?I
. .. i R - r"1..... .. : I.' ,:r,. .10 _" h .le|'; 1. ''"- ".. .. . A N R N O I +. . ''. . . ... .. ... . .. . ..
E. F E IS B LI C - d: } 1 L I Lk N PZ I O ,I- ; -3 IN .': ,' ;.. ". r. .... I.-C.,1. .p .-- I .J_ ;.,I; _.. ._I,. .. .. : l .r-, -A I C,%r I ...I17A -1 :.-: ,I,-. -1-. -III . 2 110;31 -D.- .
- -" .n-l I-,;',+ ; E. "-+P? t A MWT'101- "."" c- ,:.. .' -4 -3 '. .: ,- "l I ".b.-ac `.-- I;,-- ." "[, n ,., + . ". r a O ,,- L : ,+': % '. : : "-,' : , -, ?. -- I
.. e. 'd i" : "' t ,, '. .. .. - : i . ': ';' : ,I T-_ ., -,; _- .. : ' ,. . . . .. _- ', : '' ... ..0 2 G E N C" . .. . 1 1' - .: ,, ,o ,- , "
V l3 r e ..1. m e, I p rTa-er," ..; . I "._' : I."..,' ; o I I'.'.' -', ," ;..- . .. "I....I,,, I_ .,1 7.; 1, . .- , ', ",,,. I d",- ".. 4' -'."."I""' "'_I. .. I f ".-'il ..... -' .....
,O .... :m ~ a ~ E L L I, N I 3, .\ -' ... .E."A Q 11 .. . -II .. ;. I.- m. ` C I Ci ` ` -f -. .'. .i. ..' ..... L r .-- ', I -. ~ r.... 1 1': 1 .I I. . ...- A :: '' .. 1, -- I 'I '
E,3 Nf _A h t~o E, : l .RR'I l,;O 'e ,l, : .r ,:, n - m 1 I'' .. J',- .....".. .... _; .'" 'LTO ': O I II S t " '.. ........-N,-L 1, OFRLP I I 1 880 - 1 +T.31N +: '
n h [m I. . e. ; !. I.: ... I .J.:. f 5.. ; .: '.41, -. .....I ... ...C. N ... I. .""' '.. , x- .F) i3OTNICI X PR A C-t +
I- - 1, _,,-, 11-.i_, i" F, I j -U I N, , 'lr l" ..III ', r I ; .' '. .11 r,,, : .. I . .' ...];; l .. .r : I ,,-. _; I I .1 9I8 ....A LQ. ~ I~ .. .IL[R[. I ,:i...z : .- .., v.. .; il :$ - -i i I +" r'... ... . ......- ... ...I -_
I l :' I . -I.,' ". ".-i .".'_ .. '_ . 11- I" '1,ij i . . ..... 1 Q 11 / 11 lr4, : '. -I I ' . -.. 1 .1 f a r r. I .. -.-ir, .. .-: .. I ...,- A O, I 1 .rJUI10 26 UF 1931 DIA


RIO DE LA MARINA


EJEMNPLAR3 5 CENTAVOS


AHORA


ES EL MOMENT DE


COMPRAR SU NUEVO


I/I


Las restricciones de acero y
producci6on anunciadas en los Estados
Unidos para el mes de Julio, aconsejan
que Ud. compare su FORD ahora.


COMPRE HOY el Carro Diseoiado para el Futuro


Precios Atractivos


S Facilidades de Pago


CONCESIONARIOS FORD: PINAR DEL R1o HABANA
AGUILAR AUTO CO., S. A.. AUTOS, VEGA, S. A.
Pinar del Rio \ San AnlAonm d-c Io Banos
< UJ Am DOMINGUEZ
HABANA San Jo%* de las Lalas
NATIONAL MOTOR COMPANY AGENCIA DE AUTOMO.'ILES DEL. VEDADO,
Habana S A, Habana
CARVAJAL, S. A. MARINA AUTO CO., S. A.
Morianao Habana
CIA. DE AUTOMOVILES CERVINO, S. A P-FELIX LLORCA
Miramor-arMrianao ia de Pnos
CAMIONES Y EQUIPOC MECANICOS. S A .-MATANZAS
Habana -M. BRAVO Y CIA.
AUTOS LANIO, S.A.M atanOs A
GUira de Melena EUGENIO GONZALEZ JIMENEZ
-. Colm.


LAS VILLAS
DALMENDRAY Y CIA., S. en C.
Cienfuegos
CIA. CENTRAL DE AUTOS Y CAMIONES, S. A.
Santa Clara
CIA. DE AUTOMOBILES SANCTI-SPIRITUS,
S. A. Sancti-Spiritus
SCAMAGUEY
FRANCISCO BAL'HAR
Casnagnuy
PEREZ, RODRIGUEZ Y HNO.'"
Ciego de Avila
ORIENTED
DIAZ7-Y PEREZ BEOLA, S.'L.
,' Holguin ""


ORIENTED
SUC: DE MANUEL ALVAREZ OLIVE
Manzanillo*
ANTONIO MARTINEZ MbYA
Santiago do Cuba
J. SIMON Y CIA.
Baracoa
.J. SANCHEZ Y HNOS.
Guant6namo :
DORIA, MACHADO Y VAZQUEZ,-S, L
SVictoria de-'os-T ntd ---
S ELIAS GUILLARTENOA
Mayoril
.GUILLARTE Y HNO.
Bayamo ._


lau


UNICO PERIODICO CON
SUPIESTO DIABIO EN
ROTOGRABADO DEUDE
EL ASO 1932.


DIARIO DE LA MARINA
La Habana, Martes, 26 de Junio de 1951


Dirgcm:r
JOSE I. RIVER HERNANDEZ
Admialagrador:
OSCAR RIVER HERNANDEZ


' .- _- -- ..................I...................L .II
g --'" NW--Superviviente de Hiroshima Descubierto un busto
AYER vizit a nustro Director, Sr. Jni L RivwS el Rvdo. P. Pedro EL DR. JOSE A. Pregno Bationy, pronuni tun dicurao ante el bato del doctor
Arrpe, S. J., suprvivient. del bonmbardeo at6nico de Hirotiama, Carlos Manuel de Cispdee, deacubierto en la "Asoclaci6n de Catdllcas
a q ui acompafiaba el Redo. P. Bercedo, S. J. Superior d. Belkn, Cubana" inn motivo de compline el tctgdimn pgando enteesarto de la fun-
e inforaronaenqu n breve comenizarn Ina conearencias del Padre dacidn de ega entidad. Se deateann tambdin a ld*ctoI Carlo Zirraga, el Redo
Anrapeobrtena tan intenaante coaneo e sI acidn y eeto. doe la PP. HIlarlio C urrondo, l Revdo. P. Aquailno Snea, Sra. Alicia P. de Mendoza,
botba atmlcda, contado por un testigo presenciaLe el doctor Cabarrouy y Sor Serafina Ferre. (hoto V'Asia.


-- - J(^ ^ \1
En las Escuelas Pias
EN EL ACTO de Ia repartcirIn de premeie de las Eacueaia. Plan, eflctuado en loe ealonet del Centre
Aturano, el pazado domingo, aparecen en Ia presidencia el director del plantel, Rvdo. P. Angel Ca-
amitlana,; el doctor Migue l Suaree; el iibsecretarlo de Salubrldad, Dr. Antonio Mareo y otr personali-
dades. (Foto Vigos)


En San Vicente de Pail
pridL cel n den la ceremonia de la repartici6n re premiosi a
an Vicente de Pal, aparecen la Madre Superiora, Spr Flore
doctor Rupcrto Arana, los seftores Gabriel Collazo y Jo Verea
alidades. Dempu el ITUDO de las lunmna que obtuvieron Ila
fin de curo en dicho planted. (roto Vlgos).


Velada pcrt6tica
CON MOTIVO de cumpllrse el 130 anIvtrra* del nacimnlento del inailne pat
triota de nueetraa guerrua da independeniei, ranciio Vicaente Auailara, tuvo
efecto en el Caonnjo Naconl do Vetorano un magnifico actor. En la mesa
presidencial aparecon el cornel Enr al Ionea 1 o r-idente del Conmejoio
Seflor a Conceapct6n y Joiafa Allera iTni area del IPadre de bo Rept bica
co lno to llamare Marti y el .Ir Scafin Portuondc Linares. (Foto Buendia).


Repoorto de premn s
EL ALCALDE de La Habana, Sr. NiolA. Cte-
lanos Rivero, Impone la Medalla de Excelenci al
aventajado alumnno del Colegio de La Salle, Jtvier
Olondo y R de Buitamante, durante el acto de la
repa-tlci6n de premlos efectuado en dicho planteL


Acto en Cdrdena
NUESTRO companiero Ing. Gagt6n Baquero, Jefe de Redacd6n del DIAXIO,
hace uso de la pabra conmo reasumen del acto de gradueaodn de lee primeros
Bachlllerea, efectuado en el Colegio "La Santimlna Trinidad", de CArdenas,
celebrado en dia paeados. En Ia mesa preid Mcial Be detaca e). Rvdo. P.
Rector del plantel, P. Juanl O, Trinitario, con nI oter Obiapo de Matanzas, a
Sr. Alcalde de Ctirdenas y otras personalidaded. A contlnntcibn, en aepcoc
parcial de Ia ronturrencia a dicho acto.


Orden del M6rito Agicola
EL MINISTRO de Agridultura doctor Eduardo Suarez Rivas, impone la Or-
den del Mirito Agricola, al estimado compafiero en el periodiismo, sefor Juan
Boretau y Canova, en el curso de la ceremonia celebrada enins alone
A.e la Anc. de Reportera de La Habana, en la que Bi' icLparon tarnbi6n el
presIdente de coa Institutcl6n compafero David Airzco Borges; el Decano
del Colegio Provincial de Periodiataa de La Haba... empa ero Armando
SuAirez Lomba; losa compaferos Josed Enrique Perdom,,, Guillermo Prez La-
vielle, Luisa Eala, y otros compafteros


EL MAYOR buque de paaJero. que se ha eorntruido en los Etardos Ucidos,
e botado a ag) ua en lo attiUerm de Newport News. Virginia Desplza 51,500
rneladu odri TIevar 2,000 pajaero. y ha aido bauti.ado -c el nombre
de"United : ates" (Foto INP) ___ ^ ^


Condecorado un professor
EL DR. WtLLAM Dmneashek (al centro) professor de Chiruca Mfdica de la
UnLivernida de Tufti, en Medford, Maa., y director de La mnvestigacrionets
ane neaL que Be regalia en el Centro Medico de Nueva Inglaterra. recibc
en Boton, Mass., la condecoraci6n de la Orden de Carlo Finly el paado
dia 21, quae le fu conferida por el Gobierno de Cuba por sun actvldadeas do-
centa en la Univernidad de La Habana de manos del doctor Moigk Ched ak,
( la de-echm) profesor de Patologia linmca de la Universidad habanera A
la izquierda, el c6naul de Cuba en Boton, Sr. Gustavo de Anag6n. (Foto INPI
I a Kfl-


Cubanos en Nueva York
LOS OFICIALES y tripulantea de Ila fraat a cubana "Antonio Maeo" reci
ben la bienvenlda del alcalde neoyorquino, V'mcent Imnpellitteri, al Ilegea
esoa marines de-Cuba a la metrdpoles norteamnericanL Se destacan, en prime
ra fila, el Mayor Impelltteri, el capitin Marcosn A. Pire, el cnsul genera;
de Cuba, seflior Mario Gedan y el capitin Auguita Erdman. (Foto INP).


Inspecci6n en Irdn
UNA DELEGkCION del Goblernco de Iran, rcorre ael rea petrolera de e
naci6, para inspeccionar la refinerieg britkncta que n ael centro de Ws
dineene entre lot geobiemrnoe britnico e iranio en eon moniento. Un miem-
bro de la conpafia angloirana que explota el pet dleo ni guia a le delega-
do que et n ncabeado por Huaeimun Makid (al centro, con espcjuelo
obacuro). (roto NP).(ee


Animado "cocktiddl"
EN EL COCKTAIL ofrecido el paado dia 22, por el "'Laboratorio Maillot,
S. A.", en sla Brnra Bacardi, a nlos mdicos graduadoee-n 1951, aparecen el
protfesor Gustavo Pittaluga, doctor Ra&el Cowley doctor Andrns Garcia, doe
tor Jeita Echemendia, doctor Saana SAnchex, doctor Fltx Aael, doctor Er
nclto Atli doctor Leite Vidal. doctor Garcia Quintana, doctor Doft, doctor
Francisco thrpez, doctor Piree Capote, y otros.


DIARIO DE LA MARINAt

SOLEMNE INVESTIDURA DE GRADO EN EL
DEL VdDADO


AlL -


iFe


vnene
l.~B4Xtenet.ne


r0 lenel
r .etru atl


L aurrmas reciben la medall de "graduadm" en I amisa de "aceidn de -'ras' --b,.,a en Ir a dei olegio


eLr erCeN'l.
y .eras.lxca


B 7chplu. ..


Un aspeto prcial de d "eI& Graduacin.


C-.eepcion Rubio Capotr
B, .11 -j C e--,ao


A.,.,t 4 ,-bmp14t~4dv
b*no v t d


Del, D.rin. Leldien
Bachiller en Cienc.
v Letras.


P. jO Y, ,d,..
"t(,-'-,", ,


Gardia Pirm
Y Scr-tadrlado
Ite
(.4 ,,


> f--<'4


Mag.ly Deltfdo Betenerte
Comerci y Secretariad,
t^


Libi Galllnar Aey M.. Belomi flroin Irilfgl MI inEU= n Sujnm
BSchller t C a hill elCeIIer en Clencd. .mBachilIr en Clencil
y Letras. y Letras. y Letraa.
i. *. ; . n',i " ': -
1


GiCt l J Soto
Comercio y Secretaxriado.


Tenc. Heeriydcr Ceomin Ceomeelo oedr ue Hetnuo
Comercio y S-cret.rtado Comdeno y Scn retariado.


Nora odriftue Carrilo
Cn~ereCni y Se,,etarisdo.ML del Oarmen*Pudo
AlvamW
Comercio y Secretarlado.
o


Ms. del CArn lrderiu
Comnircio y 8eetarimdo.
I.

ii01g.I Men d e. VfIi,
Corner'to y scre "4Ado


6.l 81mo Sic, '1 41,4 < tee.d B de 1.
ller en Cienmcl
y Letre. B 13 n Cn.


MiLricel ontati. LIu.-.
Cc .eci.o y Screta11,.4


rnestina VWllArino Vaad.o
Comnercio y Secretariado.


1


| ,n.. ombu.ro SuanB Cennrlne Gmein Beoet
. nmerclo y Seerrtariado Coercio n Secretariado.


M-i. L. He"1e Sn Rdriffum Sia
de IA To- ~ S~du BI.e
Bachile en Letr.a Conrcio y SecetadoM*. Ter* Neiero C 6. j 4dia Caivifo Soemg.
Comercio y Secretarin Comerdo y Secretriado.


Istria Bo4 r Terno
Comerco 3y Secrntamado.


Ro.ltu Feraniden Cervera
Comenrelo y Secretariadf


k'o


.Crdficas do NS Pr6nic

BODA EN SAN ,<'.,^ ,1. Dl- ADUA BHEXk H
; \i


[II1 RI( 1)F I I M\I
T',Lbanera


iEIBebl

Playtex!
;:h mi diamm reoonl ads lamo
Pli.akamn Pla7te per Nihxl
m,- ,ol o so iyle enrfi.
co ul, l a. Y mie n is - ... I|ars 4 -1Im ku i M .-
M y Mou. I fall ..
8d.^d


I Co .1 Abedi Ptyiez pm1 N8it. -
nunc s ps mtl exooraoloif'
C Zonll I 6 I]ws ml hnoliu .u-
rxiwoo qw omtr* La. s aclcrrl
&e 1 pi.L


/

p


jL.. Sdb.... ytfl88 Fi88Z
- IL .iq lmul P. Ial..li
Ibrm djilraiu y m elas nD
u"a toll-. Comlinm .u"v e
impermeble, d~spth d& -te-
-res de ]a-ds, sin acrietar-e!


L-. C- m P.yte pira NIA -
tIKc al bvb6 eonttra lu initaflo-r
n1. l a y hles Warmed-n. P-6l.p8.
mndical lo coonfirmoie. Ccmflemr

I..Ap]I- yp 1 t'.. d.., ..
; El Tleo Playtex ei lo mi .fiM
que hay I ConlleIswm efic xanti-
aMptioo y un fralpate dewodormnie.
Pr-1-o rupclswef y picann.
PJUUA LA MUCO"t


DI VUtA S LAU PMNCWAU1 T1NDRA
L- PRODUCTS PLAYTEX PARA NIROS t& AtA.. po.
1. /. lbr.le.. ..d1. Fai PLAYTrSXy. A I At.. PLAYTEX
nIIiMATIONALATIX COWOMOAI O mw, Dot. LU. A.
SJo A. NUAGO. ,b..


EL DOMINGO, irc6n r,,p i ,, , uarta se-
mons ac Juni l ,I'en e-
"LA F.,otli-A-;,bdanusM
xW IseorMa -' se" ,, ,- nIapr-
m Era foto, sla "P^ora se,,p",; ," s Ceferino
Pego y nique P6r-... ger,- ,d An-
iom Maribona", re ip-., ,enit. En --g senor Suh-
rer, con Ios gerentes de La Fljosoh fl,, _-, -,-'ia y LuJ.
Ipez. El pr6ximo domngo, dia primer ei'Au "",dluSdi'ca-ia
dms viajes por Cuba o M xi'co y tu %aea c ':.i did, participando
en esta adjudi-aci6n todos Ims clierrtes d Inso, a" que com-
pren durante la prent e sermma ls 1i^tn,-.... -ad 'Junorms"
dgl Climnte". Todos estos viajes incluv,-r, ,-aje le L v vuelta,
estancia en hotel de primers, comida., p-., *s J e s,n, to-
do por cuenta de "La Filosofia".


|LA W TORRA .DESpEi-ori

I341RI(3 I) I.- M.RI'St


I


7 r


A e..-I A~lf.- Pd .Ao S.l.N.~ r,, '"AE' .0 a OnIM "1 K A' "o,, ..
C:B-,.," Rr o-.loi r d- ,R. .V -, 1 f' S.. .'.. 7.l ni o Z pF r P om R
eht L. I3,0.0 >1D C -or J .. .. 1. C.': -' '\-. '-' "l O-' "p lO. I o ilo lo. c..l' .o.. a . .onl.
N" ,t 30L,- ,:r o IMe 10OlCerrcHI.Or,J


A-


El S1 !lcRomc Mederno flcdri3gceo elornlct3c,
Vtdado, d Hasne. .F |b un c9ck de 14.00.O
el sfor B Gonzcie., RepreH3ntante del Bar
trencia del Sr Amcn SnIden e l
hrejero y Re-nlante d, 8t. Tnstltucitn

#t'r~llr~oP',lp a, a,-t e lribe~ ena Ork
S H,,. .1trc. check do l.Uoo.00., *I .0orc Jo.
12 y C Vlsta Alegl. SantlOo d Cuk. en p
_otr. d d.1 Pno py K Lorl, cu iclc'W,


SC. b ..,
C. Occ,-r,.


ENTRE el 10 de Mayo y el ill de Junio de 1951


EL BANCO DEL CARIBE
Ha llevado la felicidad a 10 hogares cubanob

Modiant lao do& Sorvae do Amoawci6a knt ntipada ciMrado medm
fechas anto lo I do un Notario public, como s eorman ha ido a-nqVoa
a 19 aucriptoro Ifavorec-do a on U no La toado comptomamo altmwk.
jin !3tal do


S38.160. 00

Ello ha hecho po.ible la ralitaclan do muchat lusion. .tvaietoml dc-adda3
un luturo econemilcent mlol.rl. 1 donrrollo do lglilma' epbaucirnesM. la
paol6n do *u propio hogctr.
Los plane do Ah.aro y Caplitaizaco6n del BAhCO DEL CAIBE mod. al
alcanco do los man mod-etos presupuostot. 7 gtoadc a lo1 onimas Vd. pueae
s propletoario do u plropLa caa do un wak eao 4sean do 511,000.M
O;;erv *ate Plan de Aharro mensnical:
60 meses (5 afios) con Lu- ahorro mensual de $ 33.10
120 meses (10 aflios) ,, ,, ,, $ 16.00
180 meses (15 afios) . .. $ 10.60
240 meses (20 afios) .. $ 7.90
En los 37 *Srtooe ldMnMuoal do Amortizacicn Anfidpada cdlebruado hcilta
1l moment actual. l ANCO DEL CARIBE hd paqda

$ 387.60 .00
como rloen connfirmedndo p< publlcac6n grdftca *n la. p-on. parP prudbo
jutoflcfatfa do la ilectlvidad do l(o pago.
Particip. Vd. 'nbblen do *lo* non benofl6clo. i.oucrabonado u=nan Titulo
Carbo". End. HOY MISMO el cup6n do poiIlctn do Ininore.
%auwo Zi *,x ,^.A.

PRADO Y REFUGIO TEL W-3940 APART 2894 TELE6. "IANCARIB' HABANAEl Sr. Jost Oicar So-
lano Ojeda, de A46n
Ik, Cirdena, recibi6
tambiotn check de
1,0'00.0o,


En prfenclcc dol Superintendent* del oBncc del Clrob, Sr
0 Rodr .L r ~ig l, r: Rfpr- irm S R 8- R. 1 nic t- l e tga
chmck d e.S .i l b rotf j c Pi0, r rP onzll0e Viquez, de
Vl... o Haban a mpad dr
U.mr .ll


I ,77


A.t Jo. la o rP. 0 RomP. GO iy y F. J. de Vaomna, El S uorl B dl ] rC=Sr d a. P. Gca* entra
Lo Br.. Clomarcho S. do Is Herrou. do Padre Caeo.nol 41, fac l omaI d a d .l Calibe nt0te1 RnpRetante chock ltud oc c al .Jo" AtoGartia.l do loncct I
C- mloy. r..lbe ehoak dNa ,OM .. q e la ontIrgo ( So.1 or- ar. p. Ikl a emtreooboi kM4. d 0 $13 0.0c sr. 00 n.. 1 AS.. -, HabenS.
jn.t na .1 r del Doo dol ,libe en CmglUly, ar. JrIgo toeR a1nul Alotso ia a, de re. 11, o.4O.. Habana.


O Lntte . . . . . ... .....
ProviKi . ...................


11