Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15948

Full Text


Elpe.oi.ae, o.eter D AJI0 DETA MA INA 119 afios al service de los in.te-
no ana profel'i6n, en Io interned f rc'e4 generales y permanentes
an m eerdopon. AIA UO DE fLA iMAR INA de la nacidn. Elfperiddico niis
Pepin Rivero DECANO DE LA PRENSA DE CUBAt anl sguo Ac habla .castella na. I

Aria CaIX.-Nfmero 147. La Habana, Jueves. 21 de Junino de 1951.-Santom Luis Goaxaga, Rafil, Marlin, Raimundo .i Rufino. PRECIO: 5 CENTAVOS

Cuba seguiri luclandoINQUIETUD EN EUROPA VEN 'tondici6;nrsaparat n 'Detenidos en N. York

contra el proyecto de' ESTADOS UNIDOS POR LA &iecisiete Iideres del

ley azucarera de E. U. ULTIMA NEGATIVA IANIA azzdur ,,. Partido Comunista
at I hatmes militarps tlr 1.1. .__
Asi In declara ei Embajador de Cuba. Dr. Nlachad.i Circulan loda clale de sno brios rumors gents lip laIs diena.Irn.ss ,.r -''- : "'7. L han atsU-ail .- I. rle n-pirar pars ,h rrovar par la
Enaregada Is nota de nuesiro pasi al Deparamem.to conAsecueniaIs que lendrii par. el mw u lbrc no llegar- un aruerli. ,'--', '" ''i I.I 3',',"," ". iolencia al Gusiterno tie lo- E. Lnido-. Figuran rn
de Estado con las objections a Ia naodificacidn Usea Is GranBreta elnil de Justicia tle La Fll'a ,. "'.. ` .... ,-:,.,. l grupo ti peligro.o. -efialados per el Gran Juraluh
'~~r ,,,~ ,l Ird~a'~e ..uer ,-, ,f ,"
WASHINGTON io M d;,U InsIac"n's-,,s.
.......'is..",ip:da .a.c por -a aeiohucin entreI.. a Rusia I
n. isi t.n lsuts Ri une s~
Lw al~nlr arla T Cut "Nortmzric se I-~ ... ..:
uhari p cridico Iy "Ida'l 'enh Cute l hu '
"e I roye '. A . lai la, M uial ..e ,i I... ili Cn,',
oI'd I sel d) s.ao . A E o inl a n S irs I [nraci e Ea s ia I *r .
mo........ d, t ricend . .. 2 k..n. .,, m.- s s-: ,. -" '^ _"
-+i -isi s.. c !.-" a ps'sI.nbr I' -.-, ani ia;...nn' ,te. -...an. I.
SI .,,n A E s ... ..d.. ".1... ..
Apa IFxt Bin de, l- e t e de peri dic .o .--. "- .z_ .. I~,dl r ,el e d J. %r,'cl ,;I en Y u.a nle" H entrle '.'- [,,-,.I- ,-,. d- ,- ...- -
n aeeno cadsa~s.der ii:l..Dll~ Ti (p . i
idad hi I5 5.. 55naL dei. ro ,. -


dail . ........... . .. +_ ,. I +- .. . .... -,, .. .. .+; :,C-. : +7 7 :.; I : ",:!' .'' ; I 11
M ahs. ii Si1 .. 1d.s...i .. T I -.1. ... . .. . .
i.. l~ 5e .. Ic .-s' a I,. L.". ,l.
.N. lsal -5 5~r.-r 15-.1.ir o i l


, , c e-i# P, : i o .. .. o + . .. , , : ; [ . . ,h :l o `.. I -. ,I -, . . . : : . . . . . ,... -.... I.. . .." . + I? ~ _' . . . . . . .
Q ie -. C a "ii 'c .l -i d.c 'nil-"l x -.

D.io ,. r Its..i L n il-s-am-ncl ,.yslsspc i.I. ori ,.u .i :: isau...2% ,ii ,.5 '-
Md -ah 1 = i ql..' i'gsJ I .ld.i_ ..... I.- ..nr-.
.. .is dui .. .M d I .... . ... ... I .. .


T I H at .. n is C ... ..i- U a., . . I .. r -. .-'.
didr _,ca rle Lrz me A lJ 'a . ,I, .l u q Cme i d a .. - 1, .o ~ ~ .I ,p ua ,.:. ,. ...I I l l i .t ."; ,'. ,, :"2 ""O .l.2 A N '14i a i ; C 'a s I, ss -e..i iii;i n e ri is -tado n-.. +0 ).: .,.. .
trim -crrer Fe 'at :- o a . I~ ,f Is. ..f . ..... . .
,-. ~ ~ n I 1-- -.3 1 N .. . .. ... "1::'"' -,, +7 '",. :.".T",-"r o. j--- I -F .- ," ,, ,. ,-n, o,-' ;., '::,o & g .""

', i02..i 1 u L. ciii an i 13', 7.,i 1 ...
tran.. oni iisisi td io .s i on. a r .. r :or, ., .. e.
prohsto des. ssieliadiiii ,~ ., .i a


LiC' n i A is~l, i i i- d c ia bann psin ,, ss, sr.iN P ri.a,. ulC. l .[bhre is c ep tai,'i l ."i ,is is [r a _t r ll~ e~tn lL- to or lpna ino, .
Creoleiiiiiaii s-- i.,, N . .-l :a-s .s-i Mii hu A :ic1.-cin-dle

_EII ro.l= a i era' a ni .sg i,- ....i....... .... ss' isa .d-. .-.ei.ap iisI,..Is71s b e uM e E. a.,
r d Ii ia ol rl . a a I.,, v d Tes 's 1i a',, a a s ,r 4_ It . rb ams G m y i .
woreIn . : a Ns del E. U.,d.s. Esrik oa s-1. -, si, q.si, ..... ....
L. iii i I,]eu- cc' s Tildi aiaisU ',+s e-iil.enid.,isiislg m,'fe.eisiin .isi~d n a-s ..,-, di e S issde s omuisasemaianed
o, i .e s e i si c F lCI.np la sr... I d r n C oll ar. c.1 el-.taC1 .s1 i.a .s I:U ,vb -e- j. .. .. "c -.1- f. : ,.-- a',-i.
qss ~ s ,. GAis~ c r pa .hsa .saa sb. ii' sa as. s"s5si s- 1-, -d %5i.p.ii i li..


er d va SIDE-Sa Co I P I idL- dCIE 1. is A1r _. - us- .A I ,rJ..... It .-I. .y r --ir :.l,..si I ,: I
- m. ,d ^ .., m a .. .s a ' a I , ;. a s -i s --. !i'i. .r1.a s .. .. . .. e:i, .; ms. . .. . ..n.e a oro
Ca Har Sda Truma ,s-~iqif ,c rniasim aBF'';P'', n.Xl- -_ Ldp I'7 It~ -:;A Diasdcis5,nH ..ic"i.*..-A
.~7s t ia-,i .. .s4 r -i 10. 1 i Ias sues ,. .i-s .'esi.s.
riew e sao"., ;.r j n 1 ,. rnau ia isia A'1 A1.l.I.:..s.i %s iu ...i ds I.....
.c a rea I&na n u si isen ni.n Ii ai S i an.,, i;, s o sis da.C~ l, H- S e n as q uli -n ,in II -in:-b-,n. "
Elad pa]oal .on asrm en iu- insgein ,ia -'~l~csc. %, .. Ita ie, An 1 Al~ 's-a -n-sbccro ci neament ci Nlutoii sclaAu .,. . 5
lach LA ja. qne e rdo ei-s coa Iamsid. isc sl i~-. i. i Eag do Sc --o o Sc E U.It Mr. B. EI.. ir as.ss .. c 1

sI aub o s d e c il a isslcs',Bn Us.a-is a s a -be rt lr'til ,,, ds ..1 ,n i n..." n i .. i a si-is i sisal -, ALI c .. .- .'- I-a sue a a-.
cits isissudi pac is as~~~~as-se ian- *~-s .sn .1....'ns a ,,s .nsise i. s- a n.j- c -c Ua- ci ...u 'o..lale JO ~ 2 U a na ni.


ai rslo s a Issdrl s i A i, M aii,-ci ,a c .a . Adi 1. cipsebli-,u l '. . "','n d..s c e a nte l.a .s . C'l, as- :n n-a. i de nA snn
an rm c rm Ae a~ .I I t dj~ o t.r,. A L O u r i ,.. 'I .a s l-' -a p- sint os ,. diginis dit iis,


Csic satils dciii Psi. d. sal sian-ssi c C. s-s. c ,. A ,, : l.ur nar. I q L. Moae ....... n s .. .n eahi ins-
i 1, s-a ib de si qa s CaiUp dc ssiai-a,, q.-sAciai a .s i %,iala -r i s`i ai n. eUnamd ins-s-
, iscal .n tie S .rCss lsjr ,ic i Li in r 1id s--ia'r-i r. 3 5 A ie ..1 .-.., UT.n,,,is ., va _-i ,.,
F i i 'L X C l u t o 4 a . : r l l ar- ~ l -' " .. .. .. ; n _. "r `, I .'" re Ii . . a, o -. w . C, -, ." .. . rL 1 ,: . .-._e o e as a a o ~ d l a o C m n t "
it M~.i r n d l I I .. ".., i.,a -1 I' l 11 '~ ur.--l- CIe. 1L I..[ Isr ,.- v 3'& "", I I : .. ... I'r

Di s i y "a M .c.s inc 5- 11-1 is on u Crns cs a d [rr- u n hL I- c,, cs,, n CJi. .,- @I W .n
Ci KIc "a~ st 11 11cab 1- :Tc -ins d ;,. a cm .s ..i,~ .- as -. -1 [- Ir, i ,I C in -~v s-s In is t--u li -di r1


.1.1 M aiin ciis s l;," o h, ..i-a a aI .-ia, C's I .I --aiI c rt U -N I. .....s- i: .. I, .....i.C.' na,. '.arn :.-i w- . r.. -ai,. vanI ...... U . .. . .. L-
Fs dsis l ,- I s i .i Ii a 1 c s -.. M.gnt ... IMi ni-,,'Unisr c nan. n d si .is. ns -
.i-ii n s. ,sd .. fI .. -s si jiI5 .isa .. .1.-.'- Ci I I, ... .s .:Y ak:a s i s s s I a sar U s u iC a na. l i. d-a. j' h.,,r I. I l -c ,,a-., --a - d- n '- a Aialsi. .an- "i S- LT ,- ., Ti
I Lca a r- f.n'- I J .11.. n_. 'o.-.15 .- iopiiai-i a, .,.-i. a .. 4,-- l'la.r .. n n nudi i i I I2
lllb La"" It,,.. -i. s-O h ins Ie,,n., ,,. .
ds'i c .- ."esiIt. ini, lli r.a s .i- cr .. r's. ..r ,: .:. I .:1sC 1j .% r ,I, Ii .s...,,p-crs-1.s..
t, b,-,I.. .. ,I a.... ` "i r. .. .. IrSoI r- I,! )... ,,, :Iu .. .. .. L s-Tins-r U, d en:3 .. ". .
s-e.is -.. . .- A, .,i 6 n is' .usIiss cs Is s- a 5 ,, e- u Ja.a-n ": .... . s s a s ---i, "..... ..
.s .c.s "a u.. .. .. .i.sa ... ..... +i ..., -los E .[ ;a b. .. 1. . "" ." ",
. .. .. d~.... .. ... ..1n ElI,C- mr _r n io s 'I - I.e n a ,e I.. I.. ,-,I, o:,- ,.:i r'" i. ...... -- c, ,." -,," -r .e 1, ...., A. z,:.,..- :,. ' .".- '.r .. b u .n d a l r e o.o a l h m d o 1.i",le'd la ar ,-rs I .,iis-iLsi,,", . _cr ,c,.,,,,, c .. .....r I u % I 'ra
Cc -i `. 1 ler, cl, a kn s e l 1 I- 3 C m W.. C. r ... .. '_ .. A i,r .. ,,,, e, rI ,0 r- c r -- I I .:.1 .3 -1, r-+,t i 'a I : - 1 "

pil oi~a s s 0 I. - l I .... .. Uis - 1 w .. .
T u ru I . - eb. 1 ..ib, Cf, r.- e -. ., - arI .o t R. -lpe ae. t anLo cu po de s g id I sI gu-
o r.,, ad nfl liKotAe v SB ir, I& rel6 o, beoa ml _. D .r '. -I A .C Az Jr- I.." a~. e .~ y e .- '.., ...I..... ".vl, ,,:r,,, ",c. -''1 --'"-' 11;. V -1. 47 ""1TLP1 F7;-' I;3 'r --- Jo '. tT--t--I .,c on s.ir t
d. _m de -. 11. I, %a, C r.rt o ^ ./ r e J ,u~ ~ 1 a r t -" U)e ," -. fe-n.-.- -.... - r, -- "I .. -- L: I 7. .-. : ~ .. e,: e ex m


I. ,- ` r` A 1`" '-- I fr c ... . \ a.e A '. 1,' c cr rr I 1. d o 1 h 'h "I, _ . .. -'i -- a .. . . . I . .. I. . .. .. .,a .r e C e .. s q e e m
d e am er D' ,, !a Y ,t, d' c Lea ecb -, h" d "'' r, I. a "ru i' fid i J- 3 I v. -' 3: U. i. Fl- r ,F -_ $ r. ," r. r 't- iA' ci n -1 i"r~ `" c', -- .l har pI
"' cu 'c Al ai ita[ '1 I,.~'T t .r I r ,,z3 ] 1 o . I . .... . It .- I ):]d .i I- :r. r- I1 L r v - '
Irnr in ....til 'a- ri' do .-)crrt a 6'. a': an dia r ur fr.- isio-jlt L. . ... ... . . ..I, . -. CIE P ..at. .1.o - -,co ,.' ,-' .I .",t: ... e qe o e
ria~ n e d lb dlrh 1. cal citaedo Lo1 aE t r .j a
.. ...A CIA. --. ,a.. .I rcr.au tiny dnoglt delk- ent1- I es. De-,. kd ueF tes ided gn--fc a , 'e ha in rad I e ores lte~aaes ii.a ~ar.n I s t. ,r-I,o m r e l .r "r -i -, -w i .. .... . . c.... ro. { .;. . .. ,..
.id' --s ,u ai-sss in,'Ae c1ap .,01 lli-c.us. d a. --eI3
dsi ians ,it rs an ail tan a.pn ,.- ___ ___ __ .- ne-- en ui m A J., I ....... ............ .. ..... ..a....a D s -.ij dnp...... El Prc....... .. ...... ... ........e-,s-is... ................. ". p nn a. ..v I eo 3 l s 3 1 r..
3 Ls a a. iu.- a s -c Poe Se Soher, N .,:._ ,-menra 1. de a ..s 1 1. a a,, c -.. ,... L
no oor I'l Ai ., 11j. Cj.-, d la1'1 06r I 1.I .I. a' l ,. - iii~ -s-'sn- v
d.-r SsJdee s-ii i i., -cp Asiin- sc Ns.ai,.' InC. "Pis r.na r, ii ..ia,-finu. i ii t r rue .-. l..... i a.. : --h. ,
IL + L [ F [ L :.,l A,'] j ,!nr j'nd1t (111, , .', idb 2''' I, "',, .,' m u rl e | o b ",,e a C,I .. .. o At . .. '. .A rw,: .,, Pj:1; I i' ,[- del A T n .. ,t / .. r l.. I.......... .. I., " r. ,, ,,: :- +C si rcna Us .i i li H i is d l. . l ... . I P..-.C ..... .. ... C, I .... a:- !, .s-a ...i. .
Sc cla - h ay 1 -, a i -s n i. inr ,CiP .. ca up r. ibnita I l'ri 'ra 5 ,,e ,,, 5 na ce __ ..' . _. .. ,a r.m d, f ,, tl -.i .... .I 4 .-_ ac : -,- : 4.. ", -, Ft e a-:. .
caIi nac innr eu-i nal~ us, p-n- - sI-i ca n d inra' Tat a--'- no -- - - ---- ,a ;I -'-a---m-w I. iI i -I. 11 -Lar itnn .n .an.nn

iiss iis s i s-1 -de ancsi deFal. - a.r.u.'r n, us 1d:h- i :sIp.irl ns Jn, ,i[.T..si1i 1 Ln'l I 1[ 1 . e u u 1 i n . .i....his T, :. ... l iJE ; i ,.",. ie T
Cis.ao.s a o n nasn ,aci eiu a f. 1-om -h of -e ln ..... ... 1,7C .... nin,
Leis ni, ci--- p-.um il ie an ,-. pr -i-n as, un-i6 fit i-nicr.II- F. nlei rre,.cdIrd o-i- .---,:
I, n. l ed s I-mi i' "sd ,0-i" d ope Non3fllI' ---A'f fe-ll!Pirnnj.r4Riio.CiniI..'lnnr r &doclnll 5 r -. ,a, _


Bi-. n d. ....rdn i-insi. ...-.. ... ..... .. .. W n .. 3 I _. I : -..... I ... ....
Charles~~~anliin CP, doInnuirn~~a- a r CI


nsr .is d ro a ca oHaunna a-u- -. I in.i'.n CC, IL n..nn ; .- V= I1 J6, ". ,ns. u
L.i Clri1. LI..A~ld- Iain gaciurcdii~ w d Ia, j,. a..- i de,:. itrs e d ii P. iiai.,n IiA Ia I L.citIe 1.-. Fos. a.. n ldn Cas.i.-


k to 1- I l is a, It js,1 m t jm e ,eo l t-,, "a -.- a.unnail is s E. l '.iiPals..iiO- = t .. ,, .:. -, I., 1,._ . .',
Lvar. I A li a I et N Id-. cyu alol ri-.a .or. ffAt.,l.. poo mat, 0- %ebih~ r .77 not, h- eL CA
Ss in ss.~, Cii bi i P. C c ifcii.ua. o,,..' clii.b r earri in a I .. s t l ,, e ..r n r e s t e : ~ I e t ~ r r ,-r -I 6 M o I 4 r d T L i r :.uroA to d A a d.. #V. d,- . .l' ,, n Sn'-t e V I A n.o, Y., .' ari. cal,'e, 1. ,' 1 *,:a .: I I i, .. ,l: -. : n ,,-l e I. r I -,, 'r., ., ..
T s s, C L iu -i s-' 0a J.i .s n .. .Iss il n ,. i A n isi ~ ... m e u c 2 i a e u ss
s-Sis A SAI.ias il-ni.' _ acl '~.n Ai- raA.T. au,..-am 11 lI Ii- C r..P 4n 1 Ta,. "- -.f. i n liIn . - I
m. ~a' 11WcCU *- L
.D.s. nes ia,'T .5.1g. ,..i Lt.~ .i ;-.I~ a I- - - d- - ri" u i cs -s i .sa -,- T -
ci n i-s.-. ~ ms ssdd i is-s- s ,,iItad A__ U L.. S__s --1 r
'111 -f- - - -- I __ I-i Ijau
-~~~ ~ ~ ~~~~~~ Is Be~ini i-i ,ILt. .LIu 5C.edor e 4
4uA.... ~ -.,S .I nu- ia~l `-ienlise, ., ;.
__. ns.a a-d -an us."te ..~ 'A 4 4..i'l I". .. aIn ern aAmdsiC1,V~ds,,.-, :',L -
.7" o:s dii- ioa inocm .d '.-c -~- .,~il, UA viii C-i -an Grad. ,si an~ no mi ic-I
si1i. bus in.s at' M.,~ci APIssd ,Ia-n,
5Is-i--C.-- ~i~ s-.tsr iic si _s Au'lsnlicrlua ni a.I. iPr.ic55oi sc~i I Pble Iiriis. C'I _usi-cs Liit i..iuriisni I

" I Pgina 2 IDIRO DE LA MAIIINA.-Jue..e., 21 te J-nio de 1951 Noficias Naciona6f e
' Sobre. Abelardo y Eloisa ofrecib .Vianjeros Dona el Presidente Prio $5,0009 Hacienda "Ana Maria Gonziez actuarp esta

una conierencia Maria Zambrano Pi- ToiC...... a una liga altruista deP.Brava otag' a .....ni..aje 'noche a las' diz desde Ia MQ"
-_ I. II - --- A bold.otde Clippers die In Pan II. 111l D ireelor.' e Rentas ..
-a.iiiiiii'i en. A ".e D d 'p i a u ro O r"iii i"El lines, en igual hora,
L. ..i ll u ) O nh iuiitnari i u,,i,,- .ie.i l..ie.:'.,, .a Ja.:-en`.ail.a...i e.'a uLt-e l pNLint- ,o r ulellv a ao e llN I lt tie. 1'af I,~ ,: .% ,: o _bulara Iillcani o-ia.
,: ..,.B m l. i .... .... ... .. .. . ... .. . ... .' Il...-....... ..... .. .. ~ ..3. 1 ,ieda ha a.,o, n '. . . I
eParisAttn iaaboy'--,-.. i a.'Irdi i p d argentinaM e tae.C
II n '"J' ,n I ... ..... ,.I ,,1 1 bi l .0 Il' -.- .- .-. .. I ,, ,,I ... .. I .1 U T S bl kl I I ..1. -hs l| I I_,l r ... ..,%lt t ig ... - 'le l Ttl ,, .. .. .. at I .e daoh p-a~ao y [ j a re
"' I I".'a' ..y ,,I,".'I., ...,................ o...I.....-............., ..,...,.P........,...............-.........r...-..... e n ........ el ,ge~tesa'o I lI a'iad vvs$101
INFORMATION CULTURAL A Idi' pi sI INFORMAC-ON RACIAL ___ Pet A n.IR GAS- |
: .. 'll,; I ... .. r .. ... .I IL R -ll." ... I .I I.. , . '....'. j- m,t rs Rafael CUz
Pot Adele Jiiium. . .i.. . ,.,L"
l. i d.. . ..i,,,l d ', I, ... .,,i., ., I ,,, :I ,,.i.,. '.1 i ilo ,hp ii.l i...1i l l p ip.d.y ui.. ....
-:. ,. .. . "'' I L: ..... .... .o ;I.. I. .. ', I-, ci, . : I . .. l U -. r ,: , _- .t ,- T as d u e 8 p
d su a s eo 7, thi W,ta ,i,'l ,,f ,,,,,t . . . I I I. I .... I .. .. 3- b | ... ," .. Y Q~. : ', ,- 1 , . 1=
d.d idp -ic.l 'C L hlow'i. YItm s .o. Il
V , ,,l..A, I I .iip.-. P "-I,, Ii,: ', Lr..i idI I
,, I . .. .. .. ... .. ..... ....C r. ,, ..... . : .. . .-....... ... r. .. ."' ' .- . ;. I :. IQ, .. ,: "' ., "E ,-,- --. .
-"; 'A'. .'lt.L' p"iL` I L..... ..."'" c " "I- '., d- . . . ..-.".s ... ,l.. . ........ . .. ...I" .J .. .r di... ....",p.. .. . "i l I ll . .
, 1. ..._. .1 .. -.. .. I . .. ... ... h e,! d F ,, o .. ..d.... 0Jos' .: :,, I,. :spy' ,'i;'n ,' te..... a t. .. .. ," .. . I . 4 .. ... .. ... . - I A .. '.r'o od ,' ,-. ... ... . -e d A .. r i I s e p. p 1, m l cig ia x radial.. :. ..
.,.,, .., I I I,.r, . .I. Hrue r ,,Ll H o t v.n 1fi, x I' I - ..t. ,a ,y,. : 1 . .,.. .-- .. . . .da, ueI, ]CA rb n.6 dlc. un,, oroac rnIm*' y 1 e isp , .nte ..n
,.ii . l,-iF . ... . ..E. . k .q i N-i i.,.h . ui, .
IV 1 ,, -. ..i I -iP I . ILilla l-li..id ,i d .p cli dI`"c I "' IAi 1AA .,,.. 'II I C n A n ai a. I i ol Ai. piilo- A i i N ii i i i d i i
,,,, aibldo i paa l ideo ] S ibrt d
11 I .e1 : F '-. xI, ard is O l ,,I .I..e, .1ndo o ar ot .- .. i.A ; ,.r. .."; ,,1 '.. ... 'Lo r ctan n a avl nsriue n 'pr gl fe rn m clns ert.
otos ... o-d y In .,list. ,y .. ,..,tn .cl" .tart, I AI ,'L '...'r...l.rI. .p.., _imian ,.md, A1or. ifda.L-ts.E j'-.,,go tin r..gr "' .. . ,ar'.t.cn 4,1,. ,.:.',"1. , Caon"l....os f
fi. e I mh e,--ca ~ r n ,, I I I ... ."', .,I.re,LA CIUdoon-sal, I 1 I .. .. I, .1 " ... ..... sds v ro v r~.A e o cbd ,a n u u hsm
I, ..... ,, n'.... f. ... . .. ,....... ..11 . ..-o 11-;,.t ,le'....I o to .I'.." ..; : r '." 1 'm .. '. m. ... .... , -, '. . ... . c S
,.&I I ,... .. .......... . ."r" ,, rI.o ,U. . .. ... ........ . ... ..................... ....iii ci d.
r, ..- im .. .r ti. Z,o.' n, ,- I ,. 51 I 'Y ld ., ., -.. ",Pp .,,..., .. ..,-,- ,
"-I - -,I _. -, 'r I I : I.... 1. 1r .rr 0 .....l- 1 '- 1._. . r ". ... .....- .......1ro:.. ............. .. .. . u.'" erse..... ..... .. .. .. .. ......... ..... ..much one.
.-. .17, ,-. -,-, ,-.... ... ... -IDi-i-dir-i i ,.ci qs l. .I ci 'i, -c d'.ian ..*i.
i'TPr.- IR. ,','. " ,Iii% ii. IAIl I I .i. .. A.pIi-i.d il y I. .' '. . k .-O ,I -r.I 1 -..c. ,. .. . . l ,ci i d.31 c I ni I dic pli l d uliep1 "AnleAlitigi ,M
,I.I W ills -0sral", ',,,'...'" .',,i.'.-"0",'d'iii...-Iin""i ci i
d, '1--,,i "i ", ,d... ...;I-, --r.. ,,',, a n r ,,,1 r. ,, I '-'.I .d.i i,,.di. ,i,.. ...po ap .
-f I -,.-ip ..'.i ." ,'' : , .* l dp Ni, .r, i ,'I -..p .. ir1p.. . r ." . i I,- '.,i-- .iri Aii ib.1l.... . ... .. ,j. ., .... ", -.. .. .. . r.. h ... p rob11~ e -
,i.a; Li. rd d . ',' ... ,. ,i u .i' . .-I-,d ,,'." .. . ... .. . ... ... n t i i i


L.1 %_ 1- i.0 20" r 1 ,. i. N.,.dc l d i pi i h d i i : iii -l :pi lp ll i p c i l ii i
r l 4 '. l. ,' ,,IT I r ' o L .. - P ,1 I - 1 l Ib J.h .'- '. -'. ,` . ,I , ": I, o m ,',' I u d ,'-, o , ,,; ,' ",', ,", r; ,,, , , -,, ,,, ,,-, : , -. 1 _- -F n .a i .m n r .1 .u d. .-
1, .-,t r al ". .7--f '- r , ",_ , : "! .- I- [ , nI 1 I O;g... ... :,. .1 -. l Ir ',T, I, I, 1.3 -1 6 ", ,, : o, O I t.' ,,l.l,l e rl , so a, '', ,F ,Un a d e,,' r: , -. r L - 1 1T.:.. r ." r, .l -l rx- m o.. e . ,1 r" a s. 1 d'.." .rT t1 r t e dt~ a e cpa rla h aerx -
.-.. ... ...,". . .. . .. I' , r. ... .. ... ". . ....... ..... a, '-t L- .- n. r .. ... ....t ...-.ie.tn oo .1. I j,- .. .. .. .. .... r;1 "" ': 1-r... ......-: ` .i i t -bre t lcou su pe rioer va
i.... .r. ,, ". .Ii '.'I. . I, I I.. ....d iii n - . i.i. ... ..... .. .. -".. Bu- do ca ien.... .. tidr i__rnea e ara ara_.__d_ .i- , Iiie rngiioyeiaii iiin 8d iiP A did di iN." ~i, ci, odo "Miiiigamac i A iamr-
f ... ,' "'"' ,' "' .-- vccm tlCU, ta ,,, ,JMdaTps.Be.lhi,.',- i .'pppdi ,o ,c ,n d resign sation ... 2" r,-,- ~~; i dc' f :-. Iia m- tpo"ll yI P aniidn iAivri ~ccn hiP-
S. .. L\'";';' ". "' V &(' Ivmu de.'pmtua Of ,c1(II P o li 1i I 11 i. c' ftmcrid I.. L rio" ab -Iepeta. udppA
,, -to,- ', ".. .yL, m ,a~a y D.' l s Lbr s Gue r e nt ,not a aq i y. ,e q .... r. ) ", t,- 4, r. F ." .. .. ..- ,, s''1 ,. ., .I-,. "" ;,, .nc I- e .n e las cl all qla p ro b 1 mab le-
MI. I `,It.-I .h,.lI .1.,"too',, A,, "-,-i - Io '"o"'.. s -+' .... ''-- ',:.:, a,,.,", .. .. '.'.r 'I I.de rre


.1 ,. erA cr Ac--I. I L
Ar ;;: ii o`ihACipppIPRiiBiY.iidi .,, P ..m
d S : ..r i..-. . . I-I I.I. I r . I IIs CIilI noa ........ ...... "iL ,el e l ....t la ~ ~ r~....... .. .. II .. .' .. .. I .. : .I r I.- : :,_ Ir '. L . I II ' r l T. ....: ; u... . . 3.. . to G '

6'. ,- I'I",, i ... A i . : 1, R.o n. '' ,, . _..,_a s l ... ..
- ... i ,i- IdIL..I.. ".-N. . .....i.. .. ...i . Sienta.do.t..n.a.e-, ,.Li.'dI . ... ... ...... .. %. . '. .... ... .. i i ..d. .. ..i. .i.. d. .
!_ ,.n. ".Nf'. 'did' di- ,i,- r.i,'.-i_",d--i-.... A ."I, -.... 1 .r, iC .'-". u.i i.i iire iiia..I .iiii.- .,,,- ,'_. - hi ," ., iiiii .iUiL it,_ .a ipllli ci dcrs i m. d h
;.1 ... p . .....1.Il.- I. ..F...,-. I''llI. *"-, -.. ...-..... ;.7. ,:-, ,,:. -.' e1 ,-,.". 7,,,,-,-,- I.. I.... ..,..--.-7..1-,,:', ................... .,A fe"tival pars, .hace ur


hi.. ..vtr ~ nrltlt n. Si sog praobrmr e .Pidd' -"' "''d i P' iiii i Ii idNA iiiii
. .,'' . -c'...'' d '.i..- `i.7. I-- -" .... .. ... N,'Ip i..,ii-
tiSA NTA Ie a PA. , . orend ''''resu 'n Ide.iii .. iii d iidiu.u .a.idi.pr.id i e m r a dni-
...N. 1i-' ," .id.hi 0.1!l r....-.... ....'-i. d pi. r i d ei ii g iE ..k.i... .id Ii ',,, .. . .. .....'....' h -pi .... ... ii ii i Mid....... ... ......d.. ......rly upr
NAP d. ,'.Pdita 1., -ddI.'.A.?" -
Pr. r.,,, "h t +. j 1 ,!. r + : C "- .-- : ..n e -rc m mo ea o en u aJ lpra, c r .7 ,a 1 . p ., ,-, r . 1 pnI .,1 p 1."'id r 1.d . F. .r i l i refiisi a Lo i i ii ao p oai
fdp A. i.do A aiii Z 2.rd .A dFi,. lid' dIdd N p dd. .ii'. . ....... .. d .i.i. i...l. "d, i.. ..i. e. -. : i .. id.. .. i. Fe . . t c ..e. y i i su deli do c -
N,0-,,-,',"edI.I I, ,,.ri- Ie i L"-' ` id ,, c:ldilid,. v r ,do a rsdi i cd. r.,id .I p II .i.rs L i di d a men as.de. i ne. d e u res orii Mafiahdo q ie a C u n Cmridi
rr." i' ,' -ci i: idi'1 .,'. ml 'rr'i n t..td e .. l dg... Aldl, i, dd ,T id' ld" l i, di ch, cci'i. . , .. .. ..P p s s -_stu n dre -I ide o t nl ind Alvnirien z iq e p "Pi-
II .Cl.,l l il .Ii d I d di ,. dl di di' d r. ...i ..i ...i i,, n : ,Ii iFpi.. . Ii.,...di..AI"n.i d iu 'o.' u.ic,, N, dei prci ,1i- Nlii in i ldr.s s
T ,. I,......p...i .9' i -i .. I ... .......''.. i d.... .i.d ..... ... ..
r ,, .. ,r i S d .o ,ad, o Ii.": ..i .dpil 'iipi ilqni lt,, p, i. P N . n tr con, mini
I I.. ,,II L.... I" n, + L..m .... ,, i .. ''. .. rr,,;,' ," ,...... .. !:...... ,.' elnt.. do'. r". a e.., I .' .'r -I...... F.. o i. U-.C :. ,o 'LtoS ,.... m~t
e. a-:. o.; -.S d n."FI -I' ,,,r -... ',o PA L tie' . 3 L v'india, dld doi r ii-n I .. l... p. .. F lI'v-di- M.... ididi....... . .. ". .ue.. ... Rad, T i'iin' V.I o rek.
-. i o'., , 1- P i I .1 I. I.'. d .Lt na I,'a p r -_'a:a e- ..h. ro. 11do to, FerlEducatAidon C.:.d.i,' ,I ,- -' "'di.Nidpi-d..tii n-i--hie ui Op ..... di E,' ern u .Sun i
......... d .. .. .'iePpc Iiu1h I 3,' : .i.. :.... ...d...i... -i.. ....e .1i.p d'. ."... .. G ild . Y.it
. . .. . r '.... ".. . . ., .. .R,, . I.. . .. .. .,i, r 2 6 u ,"' V h, ja d ,... .... . d . d. . . .. . .. .. . .. . . . ..... . . . . .. .


S ~ ~ ~ ~ ~ ~ :F 1 MIRO .dhdddl .hli ,r -c' dljii .,i p' ""lil 'I A', Ii NAP11 diP ipddil Id Ii .i Mari Gall.d pi L AARAD Odi iic,,,, ,'ii1, NdPs, r a osANLO
m.... .i d i i :dddI,,,uii .l i. i ,,
I iir d_ Il l I I d. didtrdi.pIi d' 'ifc -.. .. .. ... ,i ii . .. ... .... di C, p,. ,nk c ci-m
h rtlo 1 ,)'e ':dr- I l. r. '. .. '"'"I 1 .... .T ,'.' I.".P. 'l l ,l l e I P d ,* *M. L .. -. ,f i d . '. ,- l.n. 11,,- I !, ,e,a 1,' ...... .. -.1 '., '.p',, c o ar . la de a" l Pa* ,r c uert A s enom eLa o ino sI,.__. .", jd .I' .. ...... .I .n ., oorsdei -as'd 'r .II t. t L lcShd up e ic n cicp3i dei griiim u
4 ,I.- l, d. ,i-, 1 e u.i ,f- I ea. i' s 1i a'i i 2 1 r .I-.. d .ii .i"i dd, ,, .r n nA p r A O n -
I- 1 :.l r. ':, I :- Fi / 1"'1't ,r"".".i if,,. 1.. 9. .." 11 .I c. I A a lvn .i a ma .... on,,a,,o..de pd ai- ran "ll se n BBC d rugdc por S raf.iF O i H ii. i.. .... .. .. .... ....%.. 'FI Pal ....... . .. ..d. ...i ',, Q d iipId.ii .i..d.N. .d-ii '. ...,'
I I lt ',. ',pi hid1 .d I "' di.. ,iidiididoll.. .. .. ii apMM- -hid i,"l.,-- ,. i..i,,-. d.,I ,, i 1, ." i .....,iB"ut,
., .,.. r;t.y A.. dlN r-riltillor.h o ml I doo r"Flo .-. .,r s' -",`$ r,' 1.. .. 1-1 I.I,, .-M-a "ro.a" la ente r s, men fin iar-ar
i i U ' ~ - _~i I .ii l l;' i Ar .. I fdi A -I p l i l d i i i 1 :~ii i .i i fdi A i i p I. i d d o d i i p oip i e l r ' ' Nc

.i.... Nlc, ...., L. h i'i.iol,"I.,,,r,,1 u di .. ..a,,, cad',nI d D d'. r. ''''' deniand a a',o 4'8 p',.r i ',,,c ,on) ',' i j -''" ,m t.exii
C,. -'ac ,I _'-d__ -. _- -. "- '" '-tc '-t r I t -.on 1.4o NI,-,,. "Yor k. r es d d i e n to rlrca n oI..,. .lhI .r denpiiid P riei l act n Aa Fp df dtii a iid5 en-1

[PTI t .I'dH di'P [ii'A Tuipi'Addt~i,,ri p,,dlrlii iA' iii
.I r ___ Gracanelle et t a .d e drehfit il s,6n Mi l vo'pa* r te P ernznqtsen ib|a-frmc a uena Sfodesinl -nab r' "ie':15,.en' ,-,, Ish : o" ,"- D .ueo1 unod n

'''d i ii ippcl~'.Ai,-dAI Isli iii la ioHi rf i tuamybr

o 'rdl'io. f In e ,rI.-o I .i ,.., ... _____. _PI o ,_ r..._NI__. a.i . L'. '' I: qu on el-'coal____ _eU a
-e, .1,1\ oL Io-s -- le ......... I. ..4"". IseI:I ,+ r~ll ....]I1"p..... ;ime s ""ua"i'a'lsee'Ill Cron d' ( ... .b ... "od`~{A.. . A'.. .........l ILdd-..1 ; . -i-.pc-i dcli-pi --UR-otf TII f.........l., 9..............L.h-cU .......... he........ e......... ....exact&Ydel dte-
. d. I.. 1A. I- n- r [I-. n i. ', I.. ,', .ie l eCe '- r, ,- e i I-'' ,".-. 1 I. I" .t , -e loxd a cn ter alx uior d ctua 3 , or"al"-..,i m~ 1 ioxde CM1 esi- Iuta r ene ..... ..es n m rit
I r I ,,- .... r rI., ,., di rlm del .1rrh , 2 ', ,',l t. a "a; 'A-'"'. I e I. I -..... i ,P on e d ,'o enos .
I .. . .. . ;. ,, : : [ ? ," " ?...... ,.," ....' . .., C i- ..1a- 3 I ,-,-1-11 .. 1 h s. .. .l... 1 I. .1... 1.I. .. .. o l .. .' I1 ........ c.. l -i d .. .. i`7.... .. ]r em e do e c ena..a el va ir-
1,51 MueIi ti it 1 on.a. it' A. -- E,. -".- o e i. I ......i iiiddhl ,i-A 9i Ei..i . .i ii. atrnii %e Pl o ra d e A s dicr n i i tie N-

i.. ci .. . .. ,F ..' &i d d ad" A ""'-I' 'l,,. .d ih.d.. . '16'ienlr'. .a. ... 7 1i, ,,,ii ic li-d ,, ... ,, . L
c I I ..q,_. ,ci .'li 'I, i.'.. . .I t") I io_... 3 ..-C1 .Ih .", t1. nI I .a e 'e u e -- i
'liii- --- ., I l'.: d i I "i I .. ..rddI " I di -1 pI'i L.... r1 .. -..d"d, I i A c s l di Q
4 .. ,1, 7'. r... .... ~ n I elCL-d" ,-, En ,U o d, c...u&' -, ,, ," -,.. .P,-I c i i i a" c o d C..pn.diicyCeidiv
-'..4,,, 'iAi.d i i g d dAIl ... ..."C;': . f .... ..1 Ipci-p cF' iioniAdp.ioni,;o cl c.r. m r ,L .., . .. . ,, e ,. t l e u .h'I a- qra.. .. .. .." An I s
A11..M,. IOdd .k..i... Pip, ,iAd A,-NAP d..iliiuflddi i.ii 'Ad d id i 'IId i- Ir a' Ue aranLod. .u..i.rll y iP piti ca y p
r1 r .-".a f ii I- IN.i...i:idi'1..i., L -,At.a n d i.I .r.- ip, '."," c" i'h" 'uj:I. r. it i di. io -
.... .. in 1 " '","rAidid r, id i. P i ,.i, -, me. r lt d
,i .. -, "'i i| , h~xI- ,rnc and. IIII ... !a Lora I n .... .. i .' ..i ,l N iY u- %--rfy""""I 1A '-PCi d GA ut:, i.c'd r V rei cr teliior
.c.Ii.i .. Mi ud.,., Irh, .'......d.... , ,dTe 1.Tpiiei.i'ii id. at Pr ieIii dei
I I % o ... A I Io.. d t. F" Y `" E. | 'od.,I 'i -R ....- 'I'' d p Id i i. Ni Mi prno Lbr e dLuT I-d e i id aIi
I e ' ai ii,,-d -. ,"- ,.1,- . 1. Nd.. -,s .r.... .. r e..~. ... cdiirmu-iresaniip .Nili
I, _ __'_ _ _ er apd . I . J i i,, i pt' Si i d . .i, Pd.. "I i A --,Con inarra n de denc p
Ir-pip.... ....A... ...d..... . .d.... . .. . ,c.i i' .d, ,T". C. ..t r.' .',7i.,n ..
I .,- I|-.-1,I i., s ... ... ,,I.. . t., .. .. ', it . ,, I I ,, -,..I ,7 g 7 E lnAeaka. ji le raode l.d o %e| r~x m o mngote ta I, ya l :a nte1 de- no" nos gu s --
rla-loitintIid entri, I~is ,ar',"dr" It f l, l; o . .F I. a co. so ni Ii.i.i'p'dId'hi.... .I ... ...vi c O "I]. SPIU l pl dJ; ue "dI'h Ao 'em i'rat..1 o nd c unesI'.-.45 N ot'..'r CMel.d
good".t. .d I" ,....- I.I -.r.... ..!.. v ,.a ,e itr -r an n s qu- d h n c p o,, 8 o sq as Poma a .c..p--1. .el pe",c. ..uildpi ,iilid.,,A'id,"piii.. .i .i .Iildd ldseno.rao d M p '.S ''d c Yd I.J ihidii 0t 5 Tom -
d-16,,,o 1A- .. ... J".. ,tIae el....... C .............. E .ritoa yrn e. rr n e ell......,".. r, C I -'d allchnas+ e I o aeno a~ ~ e la 8 5SvidoUne n xern a r L~ oc
Got....p h d. C NIdr di" Cu....p,, i c. d i. iiilt. ...y.. .d iio,, ,. iN i iii d.y ciicr, :.io,. i'e i ii ii nd, dinici N 'idi" uiCceiie i oCa "l.. iiadp Ce p lv con 1 7 Od i
.A . I . .. ..A. '. l l,, i l iPi.d...... .. idL' i iAII .l.. Ciii. ,ir d "AdeepF .. P u.... dinter r t.d
-ern ) l- f -,i ...I- ..d 4IA .. h .Iipii M iii, `. i............... a.u ....o di O,,di NP Ni. diidi ,,ati.y I"i '._ ._ .. ... .'e.n do M I- a,--I cP cpa rrio, Pid giiio i
Ill,~ lie :;,:Itio'lidd-lidC'iddio-iii.a 1iidi 'A, d, It,~ V idop-par tin ddjI.Iii'..,Ai l I Tpddc,,p pt:r, a .... i...1,,,... ..' I. ... ...... .... o...... I i I ii C i.... Nidl iod r' .... ............LI" dde;-re I 'e...lh a 9"3 y di i pn Meol i en M Tln dcdi -
h I -. o ,lo.. l,, i ., ...id I pd r ,I ,i a I iiiii 1.t .i Incd ii' u r cari P li O di e i I, Las ", .s coloe s r .des m pi di i p Mu.a
0io & ,1, ,,, al l' !,1 "ll I ,n IiII 1 I P I "' !" MibBudd,,edI Cr .,. d..... I--cxcu. . ...-.q-c-:rama "Pot ... ,ba.me or, ser .oltndaIo Barra.
... . .i.. ... ni poste I... . . .I ,i,, ,,-., .' i u Gi dp, Ai 1i d N aid c aid... di hi 'i . ... ".1 "i. p-I-."pir..cIp-.. L situ n I i mena' :0 dide i Nela, iq.P Din iro
. . . . h'. . .,e. . ', '..'., il i' Mi. idi'i.aQ. ii. N i ti i'i.. .P-pai. ',i'. -i-.." -, -I m i L .. .. .pJi- TSi-is Li r. a c ruaii Y co i r a i i r clsno s -
"Pi.idi.,Nii Ald i r... d'.i d. "" 700 i A1l di c Mc.. i. n n e ,,s laid i N3 di .. c.. C M aca....
tie 1.AiI'ili icilpcdpdiii Niiiiiiiiii. p1Mcoii.. i'idi.Li'
I._, I "( lu'rea 1. Fdd Nl..f, . .1 .. I ELL.ft AaGice siii-Lip, AlaTaianAGEI TEatEMBARCADORa Ygu.'on Voxpi'c.11i..i- .c'I,... .lit. ,i.d11.1....pdI~ ~d.1:1d.dvii-'i. 1..MyDid.i ldc'i
I~ "r,.....,...If...". ooit+qo "bg-., vritol '.-,o"o,. ...t-...d.. ......... ...........I........... .... ...........~ c~a
t 3 \ N ( )l G L I \ I S ... ~ ... I'a ; P I "1 I"."LA', .il AOi- f- c L i, i, ,- I Ir I e yubanode 6r)ombr
p, .1 d i I .. ...I(i iso v. i I 1p, 7Z', 1-r (I,,l. l. r F.' P por,,- r -.,. I..... - a a a V ar. Os al-ri u ,aPar qg uuma d U n 'mg-R d inel v l n
-1 n__r- -u1 -----.--t ,r _.- I : Aht:,;-. sah' -' mternr 30 min tea
1. ... ,-- LF- "e Co '.- da S'ala. ,drm n aint P es l p ues pro emn iF por a nigmha Op 9. 36 do n' D3 arn Dr e l;l: G
. r ;,l n t, i 1. ..p ,,I ..;::' A IL U I A 1 , .. .I IIM i th z iC r limi. . . y , t .... .,' ;.. .. . .. C.. d . ... . .. . d
( ,..,,,,ne.., I j." .1 .. I ,J". .1deII.2I. I lo" ..,.,.a... c ... ,l 5 e l r rrir -Phl .. .. ..... a glr11 O i " .5 C n 6t .m- d
, . .... .. "' '"d .. "'.. .- ...... .... . r a ,ei rO tvi t, % r.' ,r .rNiullo' I . .. .. .. a A li, F, ....I .... I" [ ,, ', 8 . . . .i- , .. .. .. :] elc~n~
M C O ha l, d ... .. d,,,d ..... 1 .. Iima,1:n ':: ..2 ,"'' prln. i_ ... 1'.. ... I. d _pnden ,mAf,:ra~t r,,Iee m.. ... 1p ......, d it Q-II parC Sir .II 1 L T l~c
'r: L . ".''.. .i`o m.." Q ? .. - .....IA-I-rt ...1 v -. ...

.in rnr. . t ..' ... ..Se d i..... F ,, m a _ria do reior. lFr do eb.. re I..- n t t c ..._I :. ._., '. ,' ._. ,t ., '.,: P tro d p ,
.. .... . .. / ... a. ... .. ... 1..N.i p.i A'i ii.. . . . .... r r. s I..... ........ d iia..
......ir-P,., P A,-.,-1. A- A A U TA.GNERA i c i. a mad. mci c2-..,- .,- 4,. ., .. 6: Tr.uPa .
..P ,:. '',.;. .. ... ...' i '... .,I,- ..;l i... m ..lai.l. da -, 1 v o taI I Ca' n va Boulon r, h. i h c ll, p-ad..a .do l o," L" to" o A hlre' Ec v... Ia L- ,',"y L k 6 Teem n


AINSECTIC IDA1r) r. I .. .......1,I, 0 4 A.-,gvo.en
,D::,, ,I I r.. P T. Si. .a n e zI en me n lp r o.r el ae .. -i Piiio i c l d4%,LT.ky p t Is 0 S O Y
C N L O D A O .- . . I.- . .. I. .. i. r... .. e .: ,n U roa I o I i Na no 2 0 00"C A TOedMA1 o -s
'-' ... ......... I ,ob,ee .. .J /,or mb itz~ . . d l... ..... d' '-ro I, "1",; -. I.drg e 1, go I F I- D ,n I . . e . t;'s 82 U m or 3 J e
'n.n nn u i .,.1, .n a e r- e or i. doua r i .,Ire Cod In Fe. os d l,, y G ab1 D g d t d M d .9 e. V
Ali.til,.x,,.T.,,.. .ie,.t ".".ho a ",o ,'H, I -1-1.L. ... ..I. -I.tr, -.d,,LI.d ,e- 1- I~ noe ocoenn.ys, asrmy: aye
sets. a ., i e,'" o ,u oo6/e dso, I6.]e.-. . .-,I ., 8 o. mnr.r. . .. ..., r ..- d ". ddpt90 "PtI
Ate.in"far onn-r r I ,,c.. ,I r i Po. .su o -araII ua 1lta.e 601 va...su.eIv .,n'. r, ag.. ., I_.en-
.- .. . . . . .. . ... 1. F. .ot I' I tl , Ie z e . : o o r .11 L ... .. o. c 1 o. ,,, d e l / : 0 E Abr m M u si- c al ed o al d . d t o i . a
........... Ill~ ... C 'O .. ................ .I"f ,F.,rI a- . r A I :..... I ...:-.,A.1.. .. ...... .... .....S... .Ma F...d -
~ ~ ~ ~ ~ I ,, t l ,'. ... ..r.. ,- 1- _rc oeT[ o; n rG 1%T I ...C. DO y-o ... .. jilo 'elliz '2 Q1 ee o e o`s- - I].bre n.6rpree.s d~ e~~aa I:0Utm o
_ I.c :oa .. Ci" '.. ''II'I) ..b" le':".5 y ,'; d,' .... I ,,,,,,O arOS Lt % ,;,.I A. io'.q ,- o , : a l"+...clio .ae',ati u o i- 14 7 .
w ., I I o t G ] + iloS& I f.. r. ,F it W a" plll ': .i.n .. . .. . . . . . . . I . . . . . . . I It+ u h n i. o it.. . . . ' a j a e i,
'4,1. .. ..... ;. . .. . ". . ..1.: "1 ,"I'"'I-' 6 "-) L.,, .,.. . C S . . 1 d i l d a , t i. r ,6 n (1, . ..... . .. .., . .. .. / . ,d l.i;: "l,' "l" ,": : 'Q ,.. . ; : : : . . . . . .o p r ; '- .
&' .. o.. ... .. 1, e. t I T . ... "h -1 c'... I. I- ..,- II I., :. J I :eu , L "%lI b l .. .... ... I .- .- -. el r aIr e
I 11, At ." . '. -r I tm+ i e O t1 int a m lklafl 18' )W I1 0' III I- 1 e' C O L G IO ID E. IO a ,O E L A H
I" 1,1Io'1 I,...I.M ona I t ... .. .. I,. ,II, o ..., Jo. M- -,er o o$ l t oc ldo l l l e l
.. I n C " '" ,."' 1 emI { .- ," "- Soa a b n J u . . . . . . . + i l n d etoo del ft a e r 1. in. AIA
Ita... ...oa 1 % I i. I ., . ....., ,.,1. -rl, c ...I. I- .-', I ,I ..- -. ,,I1,,,." Ilnmimax M oM, "j 1
I. .. 1 .. A . ." .L ,,,,;`I- .1:;, ,. :, I ..L;- P- .. ..o 1' .. . l e "t n11;,,e. .V a m..... ,' n. ,!' I l~ _
-''1' h'-I-" 7.r I.. ..'o..Ili ." o c1o1 IM ,'lh iv ir' I y ?J3, i ,. . I 9 11 1 . Ic s 1 o o te l o i ILI I. I -.I.I......... '. 110 'A.. "'ll t.A, ....'UA"I..RA"- 'CAITYER eOCAO R IA ,T E NER aL
-.Poll. I. La DI I. r.. ..,I ... I I ll ,,LL r e~r i. deal c .d061il ,-iI.. ..
Davlvi0E S:N I OU ER O IJoS M ANRIQUE 307 iii o~loSa ._d lafsECNETAR.I '
atr l.,r". I.... . .. '.I Il ." '-~h,,::Ik .T,,... l ..... . p.. I_',,'. -ls mol ,I as ORDINARIA 'r -I-- -- I - ,, da .v a A 0 00r l.
I l "IIl '4 '1; ; I I tll C: ..11 I / ? r .' I.. .. ,'; .; ,I I ,; I 1 1; 1: lll-ll I - l 'l I. l f d IL a GH .. t "tW .. I -o d o .. . .' m m al K 1,
.1,1111,,,1 'o""I l"" .R -11, 1,', ,, ll neI -ln alt4 rl
.... ..,, I., .': ill., . A' ha.;; ?' ;,'me , ...... ... .- "
I_ D,,,.* D T :, , ,y I i' l mv K .nI, el .....rIo I. ml,T+ ,,,',".f; ,,'rm," ,', ,U a d i,,li ,. I' :_P n a. I e ,oecd vr e e~..
C H L O R D A N O r. j V I .. . .. r , .. d c I. a r '. r r ; .. ..i ij .. .... .. L c ln 0 o L" IJ r ltl: I ;. . . .. . 1 . . I I. 1 -. . . .... I
il .Il-l ....r, At ....... -II 'Ca, 1i-M ,I.: op,',.l 14)111P I .o -1~cI I
.... t d..; ,.t.....'.r '..,; L. irin 1 .... i U. .- "I a 1" 3 -,1"...... .. -... .1 ., :,,rT l, Mo: 1111,e
... ...I .... . .... . ".. ..B'- -rI "....... "o I .. . . ."..... .1 ..... . ... . .. .. .
11,,,! . 1 .:- R m . fI ... .. .! ..I '. . I$aUH-|.- mI A D O CiTY
;' ..: : , .... ( .. l~ i d. c,,I, I ; ...... j % JI.. M I..... .... r., F-1. .. ..... ..- ell n cuu. r' I us uf.r'u', .' ..... ....... 1" .11 .1 .. ..... ....... .Io ... t ie ]aTM Li
.1.. ..fo .!. ., I., ,.,.",:o n, : ,'r"o ItIao. .ol . . Is I .: I ., ,:. I .. 1 r i o l e I~ ..- I... ,'.
F l n l ol.. .. ..10 .. I.. i' m e ,,r .t c ilo lo .... ,...... ....T' I. ...h.. .. .Gi'.. .er. l E t aor ia ria.r "d l .. "..141. 1 .' I . -
".........'..,..,,ie .oId. I....- -.. ,'.. .1. 1. i72 . I dr-.
'. ....R ;.,UIDO R IS:NI~ Z ',UIERD Alo E .HIJO i .- Md, INRI .U" ..307. .. '. L,"'=,,' :`, -" ,.,-. ''. ',,:` :-.'.'; '. 3- . .. ... 1ERETARto. f
..-i, [- .- l.:.o I. .., .. r. .-.--- a e o d ,1 . .." "
:- "l.1 1 1 ','I : 1 eo M i ... ,I. ... .,"

Notidias Nacionales


DI.fRIO.DE Lt M.ARNA.-Jueoe. 21 de Junuo de 1Q51


" STRfA|ININTO, Estan instalando en las Casas de lnician la clasifica6ion con la 1
y su mejor remiedio 1 nSIocorros aparatos 'resucitadores aperlura de la cartel de Jaruco
y Tumjr eid, ,.b. ...,-a, %,o,, ..
E, o ,bin 6e sionlara uno en el Balneario Infa lil 1oio salbergira (itlincu-isl.t priilarino.. I0oin11 ii
i1"con oodln ,oJOIR,,,toOdinarlOO 5 s.on, o .,nen,
ctlnx lo;. nincpito) SMae eoncir c5 el LAXANT -TO- Municipal del %edndu.i ubaola para coinprar aulo- Ilrole-lu |ior Id agro"4oii conira ti iin onierianlpe
NICO "l BOLDUK". 1
Vea Ud. por qui B61duk esn major: B61iduk I bletas t) IoM ., :. "r,,;lr .. [ ".,' 1 J... .... .. 1 ,- .... .,-
do A iat no 'go produce a I me o ,gu ltto n. e ad. I . ..I.',.il,.,I. i-, c ..
ynomalyfranca; no o roeaira duran laonortoe, pnore l ..onnr r" ".. .
rion laoooecteado Ios procesot, digeslios nono totoyr n domr :vi.- !j ij
blon; no lsnablec ostumbri non depr'Sooo no on d. NO .- ,- IOA' . , !,
OCCASION RETORTIJONES NI EL OAS "MINIMO I """-.q.
DOLOR. jEsito ti lo qu B61duk hats o' n. .,.1 1. ., htI,:. L",.,*,, ,,, ..
I r .. u ,,,. cu i h a ,,.1 1. 1

:. ....3
Refriguradares "FRGIARE I111
"EL NUMERO .UN .DE AMERICA" .31.. 0 d a :'" 'd ; i.'.... :. ..... .':, ... ,. .. .. : ..

L ItPUIt P ADO 260 r .Cerro] patio post ir 5o hs hl DEUNAII EM A ACABADADEI EC,
In.ei AN MA .OC D.O el I irl, ..',. :.,Y 1 .' 1 AM- .. "' A R, OS, C .NDEL.1. S CEe
.. ... D La Commodity comprara todd la ..".........

._..... .. i'__,i___.___'_ __ _-_.__'_. semilla de Kenaf que se prodazca R-O: n A S :, .... .....
Per- La sisucioonada agencia paga las senillas a razoon pr Lin._ d.__ __*________
....... 'rd;fff......." e $i 60.00 el quintal. Estiiado t de la pro I..duc .i n ",o'ln '" '
I, 1-, -1 3, 1 1 In i ..,h.-- i. -. I ,-, .,. .. 1 ._ ,, ,,,,. ..----- , . t- d d a O n ,.^ ,,
SDTM AR O :.084 L ,. , .,, .. 1 -.,I,' ,i'cin,.s'; u .....d.4 ec
_ _11 -I-1J dluid
vn~~oj 'noo. Ao ..00 1.0 p, 0-.ot_1.
S .k.. 0 ..6.0, .' Va. .h. n P.WdIa.. oo.. d h|e .T.'.,,I' :', '..n.'.' ...o n o n n.n b to' "I o+,r i . r l o.,, u5 .l a do.d.eloI ,, i n ,o Mo I n
se ioo lcrl in ir. lnb* ,..oD rio." ,.ni do-,,.. A. ,,i.1 ,. l 91 1 ."'; ._..^" "i ?,", w." -. ,lm nJ uriR I~o je o e- :uI. a (cI l" * *
t Jlrute do ele n ombientec de ore puro, an, :, :, t,; ,. : ,,",,,.. .... '"" '. ".-'- lT A I
S n do,, .. ...... ......... . .. ...... ..... ... . FO R TA LECEd
9A '.'....................^= ^ ^ pz :;* , . . ... .. .. *h 'nelo' ,* ',',[', ";,, ,I'.+" : P" LI' ";:". ; ':' "" 1 ,* "Jl-a,:+,l,,J i '' : U A r E M
_____ r______pre-Q.. Do.nooood HACE M
.--- .i. ...... .. ...... . r ,, . , .. . .; ,.,"; .. ' .. . . .
Ln grupo de insiiec .ora& rcciierfai.n, l i'rr i.ilo le ioI..' 0-,, ....-. '. . .. .' '" .' -, E... .i c. ',:1 '' ''I ... .
qiue ofreci6 reponorlt t ., .,d :'. . .,o ,. , .. .
MUn-or-de lar ,rI n,-".i ... ".".. .. -. ... I .. ... & I :''"". n:, on. ...c,' ,'mn00" ...."
a n m" i ,Dr". .. .. ". . .... .h.......... .. ". . h .... dchoh p a L...
Ar.j h h^,M a:,~e det lli ta am pl ac o deei j- I. a u _s u
Carmen Mawwid Man Cipl o Er. P.o l; It"... "de` Siicas a .subasa l C.de
Ga n -" lb. c Ir y rni nir Ii U..,-,I', Ci I, iL' I t,. tie l:.-Ic;'JI l '-'' I'I. i, Idc+ .s n d. ,t e oh l n t de u mo .. ..

.. ryll~ )1. ili i'.. .artDicul arc. e.- .-ieitrab i *o i... n". r.,a .. (I ,_-..c urc- ( eande arliua i hasl ,pi~id'in
it . a I ,10 . .. 'l n .. .. I., . "'n0 0'l O.. 2 4a.. .
p LM I U T H . .. 1 cl'.*...... a...... I La Resolue. m dl a ., -... I L E 25: e. ........ ....S. a

lc',, 1. de dep, ore- Srecio. 111-Lcua m id 83 & -1c rit.i ye Iu n El p, a-tdete- -
q000-e4 00000 0u oun to do ong m l n 00000. a 0 0 ,a o 'lon N- do ine-
pit a de arlno po !on. t loo, a &l4o no LH A o .1.0 A .d ,t` t e mnIml o larLeyo o . to b t o 0..caci.n ....cf no i.-.,'1 ia .e ,P-,,. ief--. de 11,,3 e., ia ddelae Crn de plo es. ,as do Dam plia ci rt oe d el ._i" _ C er CJ+
tha .,.,'1.i .. ,..+ .. .,u. `dr "1 ..... Plll~~l' de Ag' srrvirai para ( ingres t , ... ..de" ,


May o hldll, I enahnunl u c ddd.or enor DuH pcz RPI-td c primari qu,!d clbao .vtmoh, a 1 di.2dcjh t,
Sl y is ll t .e i s e o que enLide.rra-1 1 '.0, ..... JoJ'ie o u" a ole cina s ton 000
suI" ; C, :, ",I- _ll_,, ..._...._",i,',
s dgo" A in.i d... l i I ....i,.o, ...I -" o' Ih a S o 1 L a tn. d o 0 0 do


Onodoultn. III .. C 0. J11 non h.n Cuit00000 ,d.0 P,0'Odobnooo, 1,
Mayo tOefotqd ulda el llrit.I'-Lh Lr i I' 1' I 1 ,t I . i.,i i 51 CILd H+' p r1. tic 211 '14 4 de2 4O (r
AU r1. hpu l s n... la t,, .. ..... pain" ... .... ....- .. .. . ... .... ,l" "-'40 '
U Co to or .noI o., l0u00o*e...... ntr....., n..no..


Ill. 00, . dal 111111i.i.I. Cc- An ""
,u 11 '. c l tt o, del ++.Iat'..... ... d... ,. .......... .. ..... l;',,, ....... ( I il,. I,, dc' W t...c, 6101. 1 1 ..... 1 +.. .. ...
d1 ta Cnn- do-000000 oooooal".pobelmn.-csnoa .h
il ru ." ....- .4(.I ,.rndoi n dot n pel oon I nn- dI.t" 00000 On-do dnn M oo n- F o ud r '
noep p.. n. nooonni to h a nor M-- .o L, . ..... IS i no t Lno ,.h
,,. t,, 3r ,1-, ,.do,- 0 n0 00 00 Haga'ul su s r m .
'"0 ',a o dt'",, no o on toi oe o... .,, n:, ,, cue -o it -. .- .ul I, -tras
noon 000000 'do no nno do ,' n etonnr 00 000000 r 0 ., ,Io d, I nn,- b,,1 .,...
---01 n1......no.do.o..n ..loll... .... .. do t ',.o

f nPidoen detallistas ampliacin6no deloooou:n
.... jj 0 S ,d ,,- i + ,
.q1 p laz0 en pagos a Cajas de Rei os.. ruE..... li.... ...........
'dooerdnoEntoooonInd l dn, VI.
~~~~, ', SOl, Dlil eDtdh~sd I
sue ot el 0 0 oOe i, en avdntE-do l us de a do esa. la rem
Sfusted .. lo que enerra ..n,,,,-,,,,,,,,Do 1-0,, 00.....
Particuharc..j.-Alenderfin eOlllpras de frijulles .b...... p' t+l,+b~ .. .+ +e.,,tt ....
tns de La n-, E., In .i"u,. (,I0III.0 oi .e n.o .ojto, HOYel lti n 'de:r. dr -vntoooO. o:-tnde 0 nnonEn o~oc.o ~o OII~ N~d gO 24:
ntd n td tou0 oeddp oe.l o lt Ao o Aoo led barh
va del tt-l. a,,-v. ' ':
Garcia.. . .. .. . .. . . ... ............ ... .. .. ...n


oe r e p t rallhqto senpdemandaonde0recabaro terlores,oacumuoarLindaprecbilblero:u0-na
(dot [a1 Call.,de Reao t- Comercn alp p ert o oit. otonmoni.nodn Joo Mot os ~. H rotnm on Lo S'to s pardodoo o ste~dtonores aime.A]-
Gatoe mc anrl mh-l uc sp+ o eirsJ ei6n del plaza par. lats de'aac- varz Rodriguez. Marina .Fer ni dez I hay j )e
I o~0. 0I0; 0, t ota
En efo pag .. ......oloin hastadoos MnotineoibS xt000000 0 Mn....uotid, y ueoinsr-
cla Zs d..]J -.j. r.. ,i.. ; 7 s P rz o a presidents
000 tr Iosp'n'nb...d d ., onnod."le:nuet 00000"Inrnioceoones dotPropagand ASTa-
0050..00-mloOp ,= ,,,000,',I.mn,," ..quo.no 'd,',.ib ddpyoCuetoaot
:i:., dl ;'.;;r'"im "I '. ... ..."I' S....M..... H aga sus compri
j- i +':. i.... +... .... .--, orrespondientes inforimes
a I~las mhsmas normal entre Ill fuoi;a tde las labores diedlches Section e::
a ast mando y ]as detallirtas, quar....]a" qu o.,a... ...... .proballo: ]as horas de I
,~gi.an antesde I.u Soma d& poseut .1 ampnr~s. 3. ",f* )e las' l
' :Tamb an se re~arm6 de stors rir- perfect -,. .,1..l`-. de' I s' ra-
in .,-hA eimportaintes, de quea.Heha j bajos par e] Huge y enrifirmdeem-en-
".' ...........udI..... I...dus-,t -ui... a. m.
,,,, i, erve l uOS Hll u o las FJ director general. seior GraHci-,.
v,enita, dirertl H particularecs a los no Alvarez Merndndz t'indho inor-I
!! i. +;' ; :..::. ,.',:.: o(. +.,.':;t,' c','.+ P. El sdbado estarem
...",J e, ,F.1 -e.......i. m, m a nana y pi
re~ai r,,lF-.- 3- an" '
r- d-3,- -of!
.... : I '':':: ....... ....... ...... H 0 Y:+ S A N
s ti ~r1 e resol-
luclanar I" yentas de ese fgrano a lver,tpara e]entrant@ esru 6esDO IN O 4
tde macenLIliclsue eltdiaiiln ls ,cm-, El doctor Julio Alvarez Aa" 6coas. e- d"
Et seguro qu.... led habrd sqnftido olgu......... losidod pa.... her lo tstied ....joles............. ':Wil.... ..... ................ ..LUNES 25: SAI
mayores precios, para 'actuar )npjda gal. di6 cty ta de queean e] bufete
qua encierra ese aparato maravilloso que es su telifono pero, adn cuando enArgcaent a su cargo se prestarom n ae n e n
y Se lgudam.ent el+.presidente genle- gl ervial. pofsoaes nr
Irat6romos do ekplic6rselo ticnicamenter, con sus oicos y con nuestra expli- cal intform6 alo rsnte, dc lDS consultas sstn II .Icalonesrto untre- 1 II e"
fallecleniento, ocurr~idos -nIel rue, isl-isy gestiones, y el refiour Ricar
cadi6n usled no llegoria a verlo. Porque defr~s de fodo ello hay algae die la n=efiora Carmen Ldpez. Ruiz. tin do D~i~ila Orta, jefe del departaunen, recuerde que
Sdel co~tador sefior Roberto e i- tode 1,-Procu.rado ,s inform In'a u ~ I .Su
real y cierfo aunque invisible impalpable COMO son losvirtudes in Y del saior GuiIlemo ane 'vzqe nssofinaslee pfstaro
hermano politico del vicepresldrnte., 173 servleioi,, entre consultas, dema'`,,on-] o re e
humohtas. sailcfor Josd, Mantes Fernfindez. La iau de desahucios, d 1iecisya-
d,, w ae crf jr L :_. v -.. J cs,min .juieios eele rad ltc s
En efec:to, el servicio telef6nico es possible grocias o Io voluntod, eI esfu r- j, our Ine, -i.,16i I-1 ~1.-,, ;,_,, .', 1. ..t alI. ..... e .\[D

. . . . . . -


humano mds de 3,000 hombres y muieres que se desvivenmpor serviris
ditioente, responsible y eficamente.
Eiaos reallzanc dinaan dia til6nicos esfuerzos pora adelantar nuestro magno
plan de ompliacioneo en beneficio de usted y de tocos.


Cuban Telephone -Company-


SSe. Solicitan RedactOres
lde Textos para IAnuncios
So soticilan redactorns o ospiroantes a oredoctore do textcs
poara anuncos o -de ambos sexos0- entire 20 y 30. aloo .de
edad, pora trqbajoiar en important CGQonpafiia. No es indIs-
Spensabe- gran experiencea; Prefeoriblemene radts dot- non
.ZtPosotiaoy Ltoras. Escritboan -.' s .r- .: .:., ..i Otido. 'nombeot
direccd6noo cs[ como dolos -precisos sore instrucct6n, too-"
bajos quoe deseonpeen -o hon dusempen0ondo:-y-edod 0:
SSr. Publicista, Aptdo. No. 997, La Htbana
i -_ o


PREC
Podemos vender m
nuestras operation
mente AL CONTA]
N.


IIR1 ANFOAS I N VARIOUS ESTILOS
0NTI0S000 0E 0A. iOMBONEROS Y
i00os
RAS Of ENCAJE. TAN ArRE:C'ADAS
5DE GUSTO ItEFINADO


LACAU* "A


LO0


/LAGROSI


Las oficinas de Higieue
Escolar volNveran a ser
situadas ein Eiduca6in
PE1ln |, ir,, S,, il, l -ul>.+s V ,H
, la dOng,. .. to.


,0I es.0 000 ooonoonnooo
tas apro 0a0doOdn


la V1an de5
j- ii d.0, g 0-0, d00 i m-;0 ,; 0 ":a~~ 1 p.,
br.trio op 'or ,I a -o.
o ., l lorde.
Parlen ipara S. ,h lulma
agunos itrOtleglsaiteh te
la deegaci6n t 0 xicana
R.oobo S-1 tt ko do- Cdo partle-
; L 'OiS l diS 1d
L, i i ',. + rI-,11R6i In.
s nrao, .opafiadosd.1:
....... t, 0.0 tioooo tRobaun ovuda do
0000he0 ~0.0000l~, O!odogd dol Mi-
d, str d t 1. 3' d deo e c l mrL.-
r, n7.o Lope,
0. ". 11 0i ..Ja.-r,,-

SUSLRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL <(DIARIO DE LA MARINA*
I!
I esta cerrada
por la tarde

as apravechando
Ia mariana de
a I p,.m.
as abierios par la.
or ]a tarde.
LUIS
SAN JUAN
N GUILLERMO
sus regalos,
e 01a .6poca"

LIOS. SURTIDOS,
CULOS NUEVOS,
PRESENTACION 7
,OS VENTAJOSOS

nas barato, p5rque
Os son exclusiva-
DO.,.C ai.


--0w


Pagina 3


--l


I


I =Lmitonrai


DIARIO DE LA MARJNA.-Juevee. 21 de Junlo dr 1931


Piaina 4


DIARIO DE V] LA MARINA
FEAOdaedo W n 11832 Deslindes
DANO DE'tA PRENSA DE CUBA Pec Juen J. Remeo-'
-EDITADO-POR DIAHIO DE LA MARINA, SOCIEDAD ANONIMA iDueleos acadnmicos
Jderde el 28.de-enere de 1857
DPrm cdn" pcr Dan hue-ollS Rivers c bliceica desdc 1895 a 191-ic c cc r.c ,... ,-cc
per .1 D, Jc.i Ianse 1l Rcic er y Alencc desde 1919 icicle1-
n Pe H resident : I cr pt'esk e n cc c , c ,i .c-i. L-.,
d ern .nde cde nhec r 0-ne arrec e p pcndr' ...
As id l c cc ..dccc...1 i c I Arcmds J tcCn ersdor .
J-0 19-1rl Rlserl HernAind. Oscar Rivera y 111ernind-e,,- .
i r;r~.,ii t, l AK artasdo de Correos 101,,
Aco csdlcncciiiiicci~ Pber de wt No. 53 a 2 -
Tnlioco Coniealh Picarra M -5e01"e. .
TEIUEONOS DIRECTOS:
.PDrector 0-3re 1r c c ''-, ... AC; e C . Iiabncrc ,, ,
Adcnlnmctrcdnr en',cc 5 c ................. ccc....... r.. 'I T r r.
Predcoe do Succrip c16n:e, .c1T.,.
M - ... ..... S Ina I
.... cc..... . .0. .
A, ,%;i .... ;= -.1. :: no .I0 I


E editorial 1.,-... .. .... ..

Las casas de salud: instituciones i:[,.' .,

de utilidad pdblica .....
L A Fedc...6n dr T 'rahe Jad.e.. de l hdcina rc a . .del Goi .
en sre s, ccc ...... r,.- ... ... .'.. ic ,, i ... . -..J
n.. tr e ..c ... re.. ... Ic .. iii, i
( ". san.t ..... ..... 1 ... . .. ...... .. .. . : ;,

.-c elecairepe.ecdnntC ;ic lnen atrl ad conpceten s e Pcsic
-, gubernameontalmentd e tohaga ese a.u mento V. rauy espec~tr,ahr' o-r -.. ,o
i. rc on mdna Ie participaci6n dJ re5S C ecntcr s Regionaes con Sane ,
.r. I estudce do cri cce-.c.. .
n "endo *y expc itoc tincgramas &I senior Presidente dr ia Rcp6 I.
:.I Prue iii. in'.... y al minista de Tr.abjo adelana .... Cam~ii Ill :;"':'" :'; [';"
aip.66n dc qu .n. ..ec.ito de sacaricn .n das p. .n tes c..cc "
ixime de Itn considerable proporcidn. cqiue prantarte 'Ic irids de '
.,ocn aciones pomend o en peligro lo vnihosos servc cios dr utiliad 1i
C. quo e"rI'.s
Una pCr. i. .cc,...c omo antecred ele par& el esd udio del
Slemi eelr ricriucccen oiecnnce son secret es par& nadr c, d twin
h deu r radc a s p ro a da s % y c o n fi rm a d a d r c i nc d c c i ln r .e S c p re s en c r .en...
Me lwri-cion pelibco en Ins imbil dcc ed nuJee ra uenii cencii y nseu...lad. --n-, do Is Acad emia, en
n uicio que tnrcbc dn c (dreci amc ne o no) a.los piie p ., Ps e- di r cult urcseh c d ncqc urc- a que eI de-
iadacores do [a rnedicmas l ograran tua ,c forzasen tan desmesurada- .o eeber ]. 11l...bitn veAs creia'qUea par~ us dri.en
5c Is le-inh cceepdc
recnic lo, esrechos imlts actuates de i a cos rabiiidad. i .c-us ntse hi cccdar cc'c stimle pc-
cL p iclcc r c urc sy oc t. cccc i nune n dci r s conflict Is I. ler., nc ncccituo e
bi ci'clcde cedenc gdirunclnimen a e,,.,.;..il;, ,i .ini : cue. c. ', ",,c usi rIneoiep AqunliC scbile-
rosecednd ceye. '4cr pedr crc-sic de
Ii c e dcc Jre diluieicieones. hcera cc.-.. I., 'd.. cip reflei en se pdrpel obrl,
i.chcc cl...c &[ecreguna metarec. prscipalniente Jr ZiUit'ims y, a d ocr i lc cc ic cua trccemire esle dc de
.. C ai nce ion jurndicA quo e s ndnreslinc e cnuchar a r n c.. Ilir.. n...cc .....
I-scindicr elGobhrcno del pruccc iento pArutArio, sue le resol ecc a fs icc .-.ec c-c -cc- c a ,
p I i M des colo Ii m estire y orrecci6n
doecseccc inhee In s 3unpce dcr slansc d 1..1 osce ia$. -11el 'Id. s- essis clitlc-cnencc-clik I.-
Sc r m ce r Icn r ue nc R cic ccci .ceus cc lendd, s c nych 0e1ec c-cedrcm -nt 1.
L ,i c e `11 is e o crecac e s R ri i n a ie co n S a n a sottoria es l ud a ki l olnm Ir ,r'irabd. E asic cp d lc l dadcden ei a llA-
pE mail o ubc n ccm epa o nr~clon q b c c I hues Iun li b eceeec seAc-Iso e
cc urcan Ioc e d calc 'ccicrlcd c rliPc- Prcridemin, sIde1 y dc exceptsec odr p diers's
Jucccrer ieisccecmicr cc leser O iciemed in e cb i d c v en scr. ino a i i Vs c ruid n s ic erl.o e r Ie c recs r e e,, c-
ctnt it en burns Iligca deberia preslarles' Apoyo )' proteccicnd nw)a I I 'ue' .A adn"prtro, u nU
Pccc ..... do .............cyn ....... Iccec A Ins Rest. Ic tan dcccillccor .c I. el de .P
.I.'cltcc.6 ...... cJadck .I triic ...ii le scoi.c.en. I cunciic c 1-9" ...cal.. cd.. cincc In.... Alt' irl.e
ra I.. nw| iluwinnek retllik". (Jit" srtAs Lki le P~n d adrpa o r acesi ki pit.

rt e o ngrvamn .e cccucieuindcurcs ciie ictiacccinutu chmh cccuet~- i' on..... n.ccccu....... "... -c-c
~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ls~ls o iltnlno) ntmlnad~detairs 'g ''. 1. i... v,, I., d-,
\ ,A qu .I t ) snc lae h n ad. r1 lom I xtl I t~t n ae e -drntt A, t. 'nos% l a. Atr
cscM d rlcrlecni5 yr51,psmrcetel muc a dcccJee sc ceri o el erci .-cl o t
on .11,11 Y 111 i So ,kb ..,- c- %l,, kl.- ,,, r I,,-. i I

..... c-ce, c, 1 .. 'I cc--c-' ... .... ...i. i .... .. -c-c i .c. cec i -- en p
c--c-wt hl.n, ic-.-' I.'-c .. ... .l..cn iri. v~ a .. tan .iecc ci c- ,l- I r nc.=uu el. c- ec--i .t i -c
icciciIn rl .i ucie .iic i.Ic.i. ie...i..d..eiiirec1 e g lrmiuc ciluldeiciicru ii tn Ih cicicecii de c-cur ccccccicl cull-,t c a
I ic. ie c-c x-c'--'.c Iciccic uc. h-c e lo .,i. e .siesvn.i
n C d, kil able I ti e 40 ,ro nit Ili~~ do wN kn ost' IHI- la .1 1,, I..n.- ..i
n i n. -, r- cii.c-ie Iciicc yricc Icc e ~ rce- cucuc tu de cc -
cicicciuciccec~ ~~~ 1i1.1 icc ,icice n nieccic
i.mc ...c Iciein c cc ics.. iccc s.. c. cici cua l ic'eicc .. uccc .ci c-cl
I .cccccAupncsr Iicn uele icie re op ic ysece ir cciI r- c-. '1 ci"Ac-Ji 'dcc icn-ecce1%1,16n
iuicirt Pr surge tin luri 1411 grave yic ic Cr m esi ciccciinnccciuci XII'Onrdhtrim .(,1 "tax
III reIw i k in n cr K d I a rnb~n ipIr t Icrmiencir ur iliduc icc clc 1 1. nccej i lcc d-i uns idrr s()nai
Ioh, w ..... ,, ,. r, gl ,.."... ,i d d
Do-i~le 11 hall Urge.I ,11t r lahter i vu.,dro do jxk 'lta p evb ~ ed-Inte doe t s tws. on
rm ~e'tn nA~ otn Saw mill ll reh i, nludineldn d o i In, en,~ I- dis Itls (aeullad-o. -" I.nh'
'IJI'~ e lemiornoh 1. AI.tn 4 I"leln') la ,11IrlLl')ll 9IitL i~l W I r llAr dno Id s a sr s de l ACen ks
hAIttl IIirrvir Arscir, doe ntroi,, Ao l fr~ed. NJ g ayi
.l. reinicc l irc' iScnIecicuu r uiuciiicucniie irrc. c c uio rcdc ciru1- ic respabc y dicn- flec ab, c rom
i, att e;ntt tllp I'd. p c c c1inc lic enili cgl a pdcern alcn, r ,. , i., e. -isc e .
'.,i IcIrc uc s i "er c li s ,I iu c u. u, In I s c pIee p l- ccLin hrenie
c--c ,i cc. h icc c~bi ile ci cccrcice um. cci c.. ... ... .. .. r ui c l c c, br lc .,-cc
i, c ie -u Jlld e c y c recil c ceccim'l lu ld rA-e1- r.
,,~iIc ccpcaccc i-cec qice- cccccmc iciic c I t Juliuscc .sic. -T 1 -

............... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ----- seki . t....",Is ala ...h o A ,,.,~{T dr, }aer En.. il la palpit.
.c.. ..cediuccc dcl-prcic s dc in. crcin ci-


cacii r de Ideas y M rc expe, menta-
ci ~ ~ C~ diirct. oncicmsciuc -cc1is p- pi ato


,It.,=. Im In I.g. I. ml ent6 lo~trln.
cc, n ciccsicci, ccu cicic ccciiil,, d, ciciligncn iscidcc cc-rea c-cc r-'rile., c-nic.,'e..,I ~ ~ ~ i ,' lit.... S.,, i:I, Aa~ MTrl....... nnvi(l
Al. lt, .... '' reallhan~do bPhlt.... 'd- .... c alls ite wt ... ..
.-W.tr Ir l {l[ la t dal ol jqn n kd]am. 1Btbhograf., ho n presnad. y p,,,.
'__' __" ________________A 1.1 ,""'Ou _,_ 0 1- ew _nd e cuhic tan kil erv mcl em Iente. y son &de-
n,, et .n J ... ilbl, 'ahw ll. tla hI- Islas base par* nuec y tc'. ucte rc
.. ..... 1..cs.....c..c....e.. llcceic- t W .,cicic ci..ciicccce
,c Kicc ilc e tl cc-- ,cl-ui inlhln i11cccli., iciccuyccic ta e p fi s d eatc ind. e. e lnt-
-c-c rccc 'sHicics rccc tic ssrcs dlllCc l Se)cn rmc bell Cn cis'. M$ ci cc-. ceA... ,caice"sur -

.--c tti, c--es qculao-ec iil ces c i c c Si.r ec edor estc c abot, llgc n-
c s Ic ccteica del cifatitiabLe inv-clcednr
sc hci s yi cc ide.cc .Iccsc-esincr, cuy c vcds .itegr. dt-
J,, ,, ce-ce hiLnIs", n ded c le a. & t nic noble Recaii,
lie. .g n s c-lcldo ei. Isi. n u. cc-c
ai Icpr,,.ntta. lec, ,' I, i lirscs dP himlc-s separatistec qui en le
ibsrde di cieho que puede conclude
i ii. ci e) la ee pc-,l .r.i cc cc rnr e c e- Co na vital de kin J ar.
1.16 1 It n; co I c p Par elec ...e n ..- r
.. .. . J............ lb ( h c o en C bae en relacicn
,h hcm Cuba. Adaic de sit Bibllogra-
icc i i' ,, -,pn\( Cu it- general. Trolee ps blc6 bd bli-..i
l inc, crtsp parcales 61o I ] arlitie a e
'''''5 c,,h, i r-c, a h un'ediciones, par iceme-
~c.i i-sie]r c 55 ,I ,i,,c- lie I icisl "i no. ii eshc vo ele l c planes hieer-
cc--,cicle ccc- isicuc. cIa ,. dc Tc.aru,, ..ee caudal podri hhber
., l cis,-'cspcccc c,,cc "1 e sc-c sicccssrca.e, Psec dMrde mimic Deccc-
Marpt ceiniceepe]I.cc
I A, l 0' 1' r it is fi rmacc i nes cdlis referencias rec.
,h ri I,,,,,,'l ,n r,. j ..r., .h.......'a de ub tlticables, coman aucede Co. n d..t~
lo- Inveeli do P lted o yer, qua tu-
ci"*lH ,I~deccuiihi iln-i i I a, -. ii cicc.-II ii' drc- ell c o; pern It balance pos ccti -n do
htll do C ii n h. d cta c his e d e nsu belbilnla-
r l [lni t, Gi; ll Il> ,- n- 1),,ow 1), bln I tilO (s. Nuerte. indispen....lb I
Ic ntonto L Valverde lu un gron
c'id mmcci icimpelcd; r du anteeedent. e
I & lh([I;(Bct-il tI a ic-i& c-ic ccc C 5lt' ld,-c C1e'.h nh-
.... ccf ay ,i c. , , u ca l- Core., document ye y te Itcen-n h
1.4-l -i. =& l ~'Il I ~~'t a d"I,Ho~o -:i e nlS iPara reconlliruir expecialmente vi-
S c ..... .., It iccc A] dcs de A stigneet V i sc d Sed III
c-c: e i c, ,, ,",. grai a. n abre J ursstsc del. c audc o 1c c
.' nPl~ d" ai t'l . . I. ... ,' g O riu gin do Just. de L... y. c
,, en hb,, A. lea [.e ad g"'.- c n Es. illu A sbre Jost! Calfskin Bernal,
uccdi i I cItd c "c onr i habrc que tcnerlu n presentes c aels
cc.i , I .,c-., si-c p ~ s Idc tc eelgiubae ic obre 11,. Sir
Ii'I -' --cc --. Ecee ce Icece dipeednc
sc c-]a... .e i . i i,,&- Mp .


"Ci tr Unaciedic, ;.Mecc d-c Celc- n c- ci
v I : ... . ..... ccc -sir ecunehB1.1-111 W fr

-','.,,'"c nr *a '.y n c.t M ia- r ,;a ae'; cc-c u e c-i;;='d B;"p -'cc cci, .i, C~l~a y Flhlltla c Tar, e ], h Jre ,-, har i tl pL~bilChCi6n Periodisto milita/lie, perlodlista
i-' i A,' nt ''cdin, e- :an :l n lemi re en el palenque, Julic Bu-
i -i c lh lc I i-- l l, nl relJ vs ki hombre de c cl6n. Acluf
n, ,: i. Mnses Al'roctH~ ,.s I pietnuc RSn'etl rh Ill~b el, el Parlismento "fut primemo ml-
,i . IpS lindela i,.., rt1, co, In pnd,,,,,a lff en a / lslO de InxtruCollin pl~b~lel;flui
i ,i i met 1 .1,1 ,,, i l h I .. .. 1 [ despu",, au tuefAn" dtiadn, mini,-
-I nI'-r s-i-cc-.. i-s. to.r c ro de la'.Gobe rnica-6 El hum-
Iii-i--,r.c.. I I 'ieii- i'-'-'c cc-eltcce uccce


Invesrigando Par Romnlada PerPim

AceceAlier Arturo Alfonso Ree lh.-
El comunismo y el Congreso
sailAAlgao mbre@ Iperiddie "Hoy" u 7 recolelcea eJdiciale"

E c- O1icr. docer,Jch-- ,c. A Iliedorb~i de dcg
El.cc, c doctor Manuel- .,, -. .. p, ope a nde c r,t i
'I,.a- V .k ento cesan cf., ." r ,.. dei r te -
f,,,,.., .3- 1, d Traba-1 j ti. e ,, t,,de o! obler'oc,
, rlla ae ocupareat h '..rc-eec. 7. .en.eqcn.-c

A~giA ,, 1 cir, dor I1d q. f
.... amgime mn -a de Stalin,2-
ec. y Y nhceccmc I *, jm. de. c hc-
,,,.is, ,.., .mocritlco aseA ... j. g Ia. s li vehtr.
Index.. ncclun.
.,cepien.siect..c ec dec.e;, perrriu-
in ul ... l [ conlpirar con.al .- c-,'" aUclf-
u. l itestis. A Is 1, e'.1 prcr,- tliy
.-i-...---cr
, "ldicac. tohe, c-, t. i n npioc
Dip ..-, ,.. ic a'f y e ... .. -,, .a r. .,, 'ad.......,., s-. n. c ,,, decaL~ ..- Jecdr h'c ...'. nc.cl..c rien ic.% ciere
--l CL..r'e c Jin- e-r ,ie-~o -c-'c-~ r s 1-s ldc pnere Ic Cer.ic -
1 c, l nero ellin. u elet n l etd cideI ien C eeura o area
emc i ncc no cmcn
, hn c ic e -i wc.' e n. d, r OIn.--,, *'',, c' ccc..ae pf l emta pc, e. c i n,',, l e-i, ielnecercIs io. n,
pc. lOS re. eredeucrc pelilic p y echeulce dci
S *-..... c enunarainc ,I estdd. Le PDencraca secu
C. cc erci-lIfuoItInce tcc r c tp r anC uba, c omcaqc neqi ae
-11,a e..ctop riniicac'c ilbecc -3-.xeIciccec iec cc. c air4.cidnc cldr
-' -., or cnmaspo as ue s ,empr,-e 111Cn ..uERte que Cieul I


cesi. ecci, dan r eli_ la. 1.caicrpiie n
.O-6aL.. 'ci eesecigL~ rie.wdEpri o-i-
s, , "of a. f era o :- re j ." cnsIr- A m ue etl.... .e-ner eniplnc- Parcc necee qu e r stave nquo-
. .i.i, ic-iedsacion eI la n es emcinte- de Ic ucohe ye-.e
':. s,. nsr, Jrd In escnec litieca podia nlcrirelcie cece.ava
C .'.. ,.f- e munsciec e ycre a u d rexisae,1 ncmn nIa-
'c,-, ec.,onbrrc o per rt hey. u eplitics ecdtbq rbccr Jden
c. cree,anituadcl. npresi6no ma p ene l quc ccla edepi6
,, ,. c .-c ,crdleea in- yc cicccer hl-ec rits Je cicilee1-
.,pene Iner aml- renteire dec puelc :ironercene'ii-
1., ---.ir, a cos. ien d- batrx lddco u b, ~ aia
-;, Ese pa. em e Mltant~as ? .,-,.aatd, ,.ar at pu laon-rreo ronon Ucur, uaa axies ctnerpnr-


-le:E-p.eedeestee ideloa calltandle dcc- ilidoc per riel intact en Asie enion
--P;,y q.t sciciade heh elicen pia. cuaiuelera puede iac-
-Qcce Ion ectin regietrando. .a ver ci encuentran a Polfcarpo. . enriecnc~isc eheiosiut sebre I 4- ce e.unipcstetandpoen Cbe porreeyen
cce-.eic bes pr sia. onc sslec nIlccicpeceee erartsceo


S Pero an dceapu de dc er deIt odo- s, nese rceya. Si el eccrula ic 11e
rI-d e Jr rn CTC. ice n-ncmu inile. a go. reue cceinfixiestad pepeler csl
I _an Je ice ee ite d rjcei'.L-ron ednldra dgi e sus md eted e ericq -
comenta ........*l......
tirucah p55 dco. Tea ben dec ed hero- ehcasc l c uce, cncsc ibempra ci
eCuba: Pamela,_encsu, cpoeteinto dc dile c cnc precipin Jeerclien d p Ther y.-
nradoeeminRa--aies oeeareIcaevi- pucarprypagandaceendencba p ueda
-Un libro trascendental. heA Un parque en Lombilao hc .....ec .eclna- y c, eiicccniiedc. yad..e.did,,u e en parIcu.,
eel de sprecrcud lbra "The Tamc i he LA "undacidn Naeeecl Mcri'sn GrCleire Jr Me' ( r cPeo en p e iuscienor r i e- eyacc l ctrcle. hir Ia de cc-
a l c d e Ilrtes de Juric e ni cro' c' ie eaieecde relcuerzne pee cnlrus cn rs p dnlenenIacaitc I s cr ihcha c enI c y rquer aciie iunlec opeularcll
pinoccds edece in disied ceadur. dc iche. com a Icsees i pecyce piihilce, ei Pecyce dr Ic Liberlad, cc ei pileo ecctide i propoaranle er, pc o uosdecide, tldceiicnncsahcbl dc Id
ceelh ccc, he dreicrido e i crc ecredren rci .ceri pc. ecs c c dc ce" Lechillo, prelcreirnclnre Sec Asence Je pocsc r heencq Jr Inc uen ccircn pacie. Pero cc eop tspidy bonencqu o
Dcleccsads c Mos 1 "cit ded Jd uecric paese D leecii.- a aic e. c n islce lu ir en qcueecc c Ic lelndc ci e ncnderlcse 'r icla.. a'Pine y nt ia preleciplisceeri ilrede lccin jen, c IcM
s". ei n e scs -c o r s u tellsrde i ci. Jr ccsds compsc- -icr P-'c I.I L ndri'. .c *-c.,i'cl Aintono Mcceo, i Picr umba cbl c Cre cu n c hlchi- preddl-c sc unc. a c.tusnde ci .a-
c s a ccy cne presade y lee iclimcc e nt acic as c enc Ic ne-i...' i-,nc~ll --, nSo., renn Yc limne Ic Pcndc- ile, ci fornuler Ic prtlcI~n, Jr cc gicen ,yse riel nfreyc, ccc ccc lee-
Ucilinc So i~. h, in pu Jrp e e iionrt sreahcde,~ cn un cace cdielcntadem Ic tee, ci heberie preyiedo.. .... .... .. ... .. .. p- trun comusieee, deno de sno pAccinde. ee t c d ....i de mnelep
p...scc......' Sidle. c'iee ,rinse...... .. e......c e cce e ,seeps- cecc e.the n c ch la equ.. prlrda e ci -
rcc re cebrcinlcsai p cuc cslncnle ilhc dnegndeds ci ieeioneb p par lculeslcc, cimpcillccdoree' ccn tci pcidSn- peearcdaly elictempo Ic eccus brer, ci menrei taaias Inc iherc c Ia
erender elsleice". Libce pieco de J ormicl s Jcreic licea arapao. Hcercosn 1dcc, en vccdcd, Jehe crecic ci r c cc senlido Je id c licenc cnq cvterinc pa eI haienireo. A sl en
Jr cich ec pt e s e icr ec on J r cicce ,e e ic'ccMl rrieacca-spay e Jc dcc lee eiudcdcno. Loicilin ec lie p edMa- par. Ic i dn e li cares Inc e sie ie sir plneclsr a Inc lo comunciaes,
icc, he c p id c ie ccn o c s i c ciscc T e Ta i pincocde LcA rrccc yc secegrade c Ic Hstliec Jr Cribh, e cssc c oiace ccc ledicececi.- Jelendiern In imciplantcc n de cc
yc 1u e peiesei.te d Iseccet hcccclnac- e 'diJndeJaisrr de cahlstcrhiee clizanccIcesfcerir dnsdree pa rc hieydelctuscroeic. cisten c, uedmrcribehicn c tnle ..yr
bechc. blcrcnciceds de unodcccpc eStalin.c omacI nclcseinic ccr J Jena lro de ecascdc tiein s i c pc rcI'rsa nrgI ep.d' I Epdeelne o 'adyorlo c Jro ledefln hr-duseled a r le uhcelld o uet e.
Ies i e uIc'edp d rccede lccccenclcchiic pacc s .ci- p e raciocrsde Jr mo in lciccics. I-c e .c Said A cede n eonicticeu r hp ccc'ce-lien cmoentt "e rcqia pc erde n.r. c .ceri perhie cdrqa es -
eccc r In aec, c ycu'c ddR ud e 'lce cpiccceceJo r lc aBhecc Jrnecede icicilechir pee qulc We' eeecsceeeecm cenc he, rl ecu elecDieo's yeca rinecsec me cccexti cc cclecclee a Is
n,, c.io f c-.er e hi nle.h Jcalle'tsr iecio.icc ccci. ew--rrc iLc ice --iro rec s -s c rpleeeAntoneiaMaro, alir lcle Cylae pr-qichc relc Ic- rccdcicrld-deuce iPclc c uhncecc nr6e
iofin 'l'lviet", bae).d" P adoel ' rble iiccesacuc de ad ch- e ot id le d In bosica cclctle ccyud eah -srecp erdl c l pre ze n p d Jr s p c lc r ei I,' ... d eneleneliceic pe-
par f "~ma~da Stain, a nd. dif~enc s -pco c ececc c eciieconmm afua scinci ,c rpo- ccc te eibcccdcc clr rs. ne In c ca..be drel Pdedre spede. ree clceecciemc
siccciicicccc ihcn iay ice icn c dcii, cci eec~ddicc ofle. cccecclsne rlicuae..-c, sm aiz- ~ onfl plJ- parcccqc-.;c s aus brrn erl-ce Milos W liertariacncquccc-
trend.......... .... .....r..... n... .e ........ ..........a"e... ... .......................s ro'br a an r,I .'e ...ido ........ .... ..... birvi... lo .. lpa r I b ln erla :.Aml no

-- tDesde Mejic ti _o e Hechos y Comer]tarnost tdsame brenfridqam ne

_____.-._--" Per Merle Aecoca Pecca __'| ___ Par Jeci Meo Ckcede y Celce cci'-cdehsbe J el Kreichn..
tcMigueh.torr y Ia pesca c n mastro de Ca erudici6n: caidoctor mndedceI crc. ,cl ciccne rle
Jcueocrcccls ICcc pccduec -cm
U NO de il los m/rit, h fit esaparcy d callp arp-- gu lelto ib d noar tid- A ntom no L. V alverde ,coa t I reee.t l d1 peni ciro oi e-
J .NO Jrt cci d.. h ehile n.p pc ,.- ecrclc"n chflla Ic enniisex ri dMIci-e. c.6'nl eclul_. ccc, ci desear icueat Iu neborc ui-
. ca cPill.e, c ,, c-lc.t F-.nmaRu ,in nu ev G ariledJrm .eteihc, Ed ieic ler6n de L cc AiAB Ae mor r, de .pu ade ln d ridica qu. c c'a es e.ancrcde Jr adeecs-,
,,ec,,'. -...c'c -'c..ecc,.n ec Presdee Cercici Jr1 laren united cla lAC rA Jy ceecre enerpc dcd, Jr, ncc C d cc. lara-s"completeIrciatruarpod iacbrcecdec yca ocec-
all,. c .n cecicicc er, e cc dercepcc i., v ait Ic ternsc-le bigreaJeced rclec d. ,basiolrIaIcerin c de 1asrcer- ce. liceneg .aIm e nstie
11c.1,cY. atctmudosrcee ciiecpcecc.ccpusthccscruebancsucc.ececc- 4del cceecrsdcc aeyeeenc-drn heesehycI noharpan itic p.-cr
-c .ir.c.c.-,., r... c- ,. cn..stc in pc enic Jrn h .rice iia dnA ton c cn rdalas dcu ani Ics, el cnigne cic- preeiec esa c. ero-ep cc Icai ntrl io n
J.e d Timie.".. ic. ni.l icia.'' favoranbl migcecta i s ica e lrscnh i e- Va lverde. anti- dciprofdeM ncnd ez d eI.,cIIayce .i ycl onersc.e-... e uep uci oI
M....... ..ic rate i.rcc d e ii ..... .... ..... ."o11e ......... feline i-'---- "ver11 cproe .nrdhe .....c.c..cc.... .. .. .. c iccccnheh... r s i 5i-7
cc Celccs. y edi idnuiive i tie- fre. id c.cac~c pn-clica rne- de La abc, crica ecetc. pceuebimnodec~ree- y repeIc..csncaclecier cadenue-
dcie c dc qee M ue hie ci r.i e c 51 e e -narmicma c census oleai r,
Jr niecibirn d ie c idmeed e "uiy c h c Jr i, rere JrI c ep ei en.pcale-Ia
PerMor inAncnan- cen ce Percc e per-g p r c- ee a dc perycsCllbr. nedplK re- mlin.ie tece, iconili n c e cc-
ecsc iIcnds iei .c.nou idencrn.

de nciu J edn 4c ie ....mbri.. ..e .. cniciecicdecfis c...pdriechs.re ie.............. .c.
d l isp ed ia yInirb le ce Ja r cc ese caeest ddeedcccer cedc ct ceelcec. cede Vinic ienJel In
Aetleuic n lc e ,erpic de l le prelc clccipa sJr ge icid elmuleleistate -
Us c-inc. psiieno selhes ceccPpcdKchii emfle-eieleMb in icc-prc desaCeceicic Cehce"M qoepaeror a- ,ofdentco ic-nclclabia enor sccu-
.. -.." ern ieReads... .. ... .. ... ... .. .. ..... ..... ........ gi an -......a. .h e crdo cecJI ce ie Ac ii e Cc b aen ei c Mdoctr erlo c n se-d I nca y de I h cpibertadesr qci gajcc


Mecc]eeci I eceeco c-eeciiec peeceec Jurda Aeadcueierpaiein. Crueiredeccecnar cpuliearc e ceslrcriz faei lnrnccydee mpianelr
c ;ec n e erlforamcedeilcor,-c p dc cc eri pede c nc c onee ci e h acia en o, J m pei- ccc.y-noo roa.lsc orlac dcire in o uer-


dhabceier cc siecpnsoseeredn]s to e pe Academia ICub A cdeci Is c recc er n e ec Marden c-inteJrlcgan- ep. c 4c de .ae Seer strodr-c *unc
eel l enlaureidicc ccdal es ccericana- csuenu.erre.poch eedeareend oic- Shec. deudicc pu e aI.,ect md ipet c eeuqaec cecan seea
enlnsunce ce eeoqErns ,.Inc p nee de A demiccea ncree n dcntonl i cc ni e ritnccacyc c ompeccd lIigneta ccu dis en-qco cIn n e echcl ndc.
'pr ultaidd, aued lsh'plalne e n A oatoecmin aa a .o- aord Vlcreacra d l ey.d tovendn ra lsup eomirl ta ?N

Scc I ea mcpired invieroa icsee cres cd cc Jra I c i eedic2itde uehcen, cie yr eloie del aen toden. I dc ceese. cocnc l cpccue e Proc-
de Inclr mlnietre.' cecec udeIcst cede de eciseicerac- q-e -In eccea'pe rhe suda, c-s c Ahe en dhccc c e Mnc uer cc ade nrr Tey Scasnete cnstr. L qc
Idadnesee -Jrcencride ee i c-i eciricercucnt e deb sie syc cc de m cc aeCru cdque caen mia sIa doylo es -uecdr s icaac]ce


ocisetierdekioc[ L riccc dc~ieldesicerercaen C uban hee cr iO de-c peentsided oic- ecibro c Ep~nlc sdic eeinnReolu- iucdelcpry qcce ecscias tence.Vil
le Scedcnicdnle e sec nen i nern aeice- icest e p i e rsidarda, cidon ubna"encdec.c uer em pree oblcadInn sac e ctrllospeopuantneae-
do.nny dnntin- pe y fr-netuIaedidn m r dconel d princVeeoree t1-r. sc dclrie nci ea CIoncreeo-el. y qu-
I'n bderdca d cyd'laee tecerenrlcledi ccs 'crndSec 5a5red L. d nHrie edn d naisqc ci c y1cCice c ahc dnc-Vcis de cihiho ceda eeloor, cc lie ic. Pr-e,
mideil le d R.I.c eitcrapro dce rudei n bnes r s, cecede nuestercenacnlidad.,Yoque do- lieer s rp.ieeec r Se-
rcI" e c oItatde u d ce hco ipr de sumcccip go- Ahqeaei de re emrc bce-cpre ucToyrce el' eusurscceeecieieeqc cnsldy
c reedm. e" e euro ieC cccs1.c, Ia -Ia iern ci ee- irauspue dtrean p erennidad ag su m lche do enopirs m modesl eierI c e diCc cysabre ci"a yac dcbac hari e Ic riee-
Martiec c on ciecS Itc ice-c ic e de-c Jrelud.oenlse -i ade le p uIe. hen ld .
I ombendet e lacen ge'n_ i dnen crlnodasmprteesr--, riisom qe e -re n eprLegelo neo sccage nec yIneer gescp.dccppeceptcon s-c
eae~ls as.m xieanos enl' te1 c. r asaiol e omN ieoIa dfstasn Ionil~ anI u
]Oldueio=de qu~los matris otle- nquadlcas g Y qu cl u arm a igo oe IIHi-tl- erapl, ecndidode d notor Vlverde n. pEn t vtu cin del ren enu e rpoya rla i-u

pe nr l nierl -e. bd.cientrn pn deimaracst"e qee" delarecic ecio e h Cbeaene eolgc ClodelAoeado--cVi erIId pc. tyhtbe12od adl t ota 11t a -
amid.cdudeicdceI.criiceellaecucm rensnCueenatei auetraynprSl areer az e. Y m ientr ano a-
demetc.aner,%e ,eode, e sie.. .r cs cccciceeos cm ncrlced pa inspdee Pes igner-Sp no Vats e os unitio ier.l ccum -nictas ieind
dishR.'c c,,e n ,cs. nnecrcloancco- ren cprecasirn, echecuac es, ciupe- rnie se nca isu cla eoace doct ilcaer-u c sa e crccEdica r cndseencda cr-
parvata rmons idas ha ,ts hy I fue.te doesamtr- muyie a Acdemia Cuban s fs d ti rc- lo n eilo Made ofrendianstateelelas ted Y no robeyhspnts ofar e ura


nicec nd pcibl cicce ech'iondcd cimexicce e Lngh., ecrecpndenee cdtee IncRad thcylueneregm e-dcencccLc ccc r quadicoec. ccInt-e n-cik etr-peatendcc cc nc lau Y nd, n sildricid qeeh p Sc-c hee c ieienid re ca ccpieca. Qrde ci dicrlcnm cra qe c p"ompainees unosicc e unIan in cny lra e ncaplelne. It
yc iccestum s. inme p Scesnesiiicicd quia cgca c nencia, Icrienzmn S a ci y- I.-- l c Sorie inscde iaceeoam*d a ". dcg c lE ice eha pcancl iedec
ofpu ec,-indesde oIexpeehiccire amba na cine p e sr- du h i reiceend I c ndi ye' ce/dryIn -ire del rn le Aseigned", Ja- r dicc nJ ls le di reci n
.. .. .. .. .. -,anguar." . n .. xuJ........ ........ ur aa p ti su v ... so a ev a.6n............... r rin nu str e ter i l. ... o qua.310

ci .cncni credI-n c d eM upueccoi.. i e casedars e miaI Ce yno, dcqIc neeccc Io-tc oVier s- u hay ac scueS idbase ,cc aehelox
nos reir. ki .. L. .I deM c..... icce.ei. ri n eeC cpci.no ct ec Iatnc cecseec smf- lnee deeceeclend cps ieIdh gn R Ecle j ic Be echp.. Jro t.c-picecrIs c-

pode ecnveoie. c ilcea sitnJr Ecccde dee Cnormaliaschcc e p lentec n c trIc neecibu id c ad i- t, Iccuhera n s c m aseeds pe-nc eccicc.c do t- l an wserne enn
nunb-C. Iaf bl blene a la ma, iy e d. ccu ediaond e ucni o cc1ncm Jr ees rael.ydietr d e a ihe ch eu e ecoi ede-c- t emcndecc1 u qcrs cciIc, eredEl d c e resoin dcc
eop -ecfds:ratraldnbiaeram quend-abrde bens aer ecd len 1 e eer u dc enc yal dieer ains, aprciieco n alid a r cn cilpreeinnte s e csmo-
deyIninticla y u d ensids1. cma st e dcirn-n deemece tll- ledefcn.Ueincnvegccsnic du-i e .'D er-
emn -tiehccccddsdcu.eIan rrce Sloiseiciceinn eeahdcI-cctierelccgciRc
... . ... plo tie D zet o Itrl ................pr&..d.......olf ill'I... ..... ... deb ae... o,
d qua ds pcncevc. cc dle enic-cide hidcdceucca- ros i Cerudia brei A neean elu d Ie a- deleredoctr cnBrey 'arr i
-cr- q s- ceceinedecamYo qcu lotesc emigcnenecysocquatp I n e dee Pech-le Vtorddc", dec damc dchvre.e nt d c-plncha .-
in tpristtienen qua dldoctorx oarcn ooI u alne ~ u
itice--ier 'c yr c-c c ricetneescyesrita tenel hoem epenosC e- co de neeecast W. rcedfesp prd g o- Icc-el ee rochn. leeTrr iedneoe ha.
y' de.amub r s. nieroe-t1cc1c1 e dre entraiehc nl ecJsmiesd c ot -cls- c hiehea dab a be ncoarc c pcars cc pcSochlegemp l q sel r csbciea na


cc-dice de4cr p "rrcc-o bc dm-eidcm de cc mnerte, i epel Ibr sarnc ee del prccc incengfeysihe. ecudedc epee renir em pceitsciccc
.w Ppgi ra scub l hayno-me ean pe d sa n er dcAprter y d cc l esnor ls hLeda H i-n s iu re .indisces ac e direien e las blee- en fer roal cedmeyse e, siade c se -ir
c enirciicru.ccbcr ...run ld. p c lc cddcicpace1.cint-din ,intecie cccc su chi etr ca, ct'lscYcir"chC de iL e es en l
c-c u c-ei. c-fdlel,,i 1,-c. *nce ,l 'ne .' 'r ''u I c rdddest q c ca .--reior -scln c 4ti cc cren cane c nscy eecru cccymo iona
uei, e rd l I ,l r ic cl ienia -c e .cncumm ct ce y eIanht ci- enen.eoe cIacnaAogade.,c -c 5r'pcce c
e- eccin l c I.-- e ste re station a ,lhr,-
e Ic J ie dlcnrcntc c ..is-" c p ue. ti-,oe,-.T, Iace.. u e, b.rosc i -eo la-rsepareocunte us p er.on iida d r ien e eant c den sin. ni co nm h -p itulos
all dchn liunift ebe omnl c-ci .6. A.,cr a c-cc B-siris .ne c-c sillyncc. y don -'e-iccc mc ccol- mweeierei c I cImuc. q. 51,=6ne
iicafu pitciicIcmyo bo eccccccmai teon CIiS..cccccqer..nat ccc..ctie dsccc i 'c".duern c a-c- estrc. del cncpira b .,cc 3ldd

ca.,tcdc e -c .. .. c'cmi c. s tadc.ucs" I..c-. de' a em cc s cclnqceidJr rcuS6 iacco r,.. q acc c e 't1 bl Im dln Jca b i. a ue sre nn
cc ieo -cepc c-iceato raaotalteiecdcobebae C' gn A eccq. dc-6
ccci, me cie.r La..cui I Cnehec eslee ciecen d rcsdici ndsued lfecatcriga deNes la pencmrcaeinc twqud er ryclcicctrccrc
'c,-. c,. -.a cc cecI. .cic..c, ,' cmeeIS lec-inic ph,. cme, c ccc-' receh ndgdre I-i Ifevc in honedn I- I a Ierd ]lev a eu qccsrtcl~ a-c eedeiausdid.LaAa
MRC ca c y jb. joitPlc cche ycmcc, ccpesencisc ycc c, p-cmns cicmaiecl cliesenla de mlrlio- ,InsI materi.S nestiandmcirce rl lc-ce abgd- ar
i.le s do 1devao ci:e e... ,,ea, uDe e,'. ,, l r rI; e,;tie a fi triad at-'n a- r vY pr dt~a sohr.dlg rnao,- a R.es ,-,, del do ctrL,-.,le t= B eo.h y O 'ar L, ey
c ar rcori i." t l. L. cp.es Sel y, pehienie-rre'me al. cdc pe i c ch i eI d ..,ccccccccxc'cli
l cnl e.ccc cccni rc-cc," l er ler, ,e 1s cIir an Ic ir e t l.:. C el e -e J :,'d A-e.,~ p c,'e ier; d e,,- rer ed .. She l :eerp e ueren t r
gara tin tie ua n -t ataio b la Ee! rons bn e leg,, 1.' atr, lap erl XI, le do bas, ,',:emix hU refit notp. ass ej mo lr del. gr, ant m'als oas
I n I d o g n u re n r~a~ ,: a s -s i is m a r se on d e in te l, a Ir Os ab"ren a t s u -rc s m~ ag l r y t i eq~ n m te I e '. a ne x t or l r, de i a
-.IPS, rat cuelbanoerex-.-nnr, u-. l.- ,,n.,.Asarias td e fndd].as ob r px idrtcig n, eo -n dimer p rm abeanors ossa ntebli- un fervc~ ro hI o me.r, i. e Inse fior3-''
"e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~qa r,. lrp, ,.e ,! o un nutd Ipls e um. Inda dt.,d. del ..rids. 1 a ties trial exruiodso te n-tcau tis s e- rs.A e y r. c t lorT~, da,.bel N,.
".e ae Ma~e'l. ) M ,. I~e B anbas patei,- lperam l qu r.l l po- umagistra. d~t i i ncr t -e p- conll hi sear ign. nca o n ., := ,,= eC,/n~r, 1'
le~ I el eu hu ,"ma. T s 17 : esa e te u a ci~n pr n b iee x tllio doal adri sor ie omparf~tn ospnic mfrre.qo.1s;d of s pa e om, r,- dita'_,r,. no ---na ls d
e" 'i. Ar ... no 1,-p'r a' 'pa Im1a- B' -... h h o ., r ti;- m e a .. ..1 I v .t graf hit ir.... a h, I erd teper o sadeb. ..ns ft.. .-,1".-.Val verd ,. L ...i ;,_
-...Y e altlerdari adrill Academiantas If- dmircad dn pa rsu efur z 21erudtn .... "he c- qua,, a u'. :e .i L
D'e l e'V.S. |~ l ~ ne.porr q"NO p- bras" el xoll adn Jis do rba locuet y s riion dalda tlco evnte tie iu ro ,l,,a~ .l

DIA[IIO DE LA MIARINA.-.IuIPP.4. 21 df JiInio de 1951 -. Y J'a'ina aa


Cr6nica Habanera 'e rLulldo: Posld


Hoj., In festividad de
Flinn Luis Gonzaga
Bu.m 1,: l ,, ,:l,, Jr Sao L.,s + :


de R ei ; 1. 0 .
LJt P .m .1 G .ei l.... ela I-
to Ro'll.u
.S.h~a L. UCoat,. 4-

I1 e 'rll' n.,11 1 -..1.. :-


d...r.,i C.ulI. ,0,1. ,,l -,14 ;. .

EUPE, Mtry Iuc l 'tn[.r.1
1..3. 11 .. e.,- o, ot
Mi~iON ioflIA,.... Oi I I 4PdrooI..- -on
RE EN. .....r ....i-do C.... ;A'.4I... ..j''" .......' 1
trs ,Ine1 r

cm a"oIIOS., l.. .. . td
5a,1-, a,,: Ill:. ,,e
I.lliorl- ,le "vi u


Pi L. ...........4; :,,,,,,-2 .. ...41 .. L+o' "o lu t-' 'o io oo lo~
LI 140. ________i,_
.44rh 'li a 3 ...r. .. 1 1 1,, r.a, i . . . .
lag 110 "44 Htl, :44r,
id .'I.a r,,,:,* ,, .1 [ L .. -, ,4 ,'llr,.


__la_______r,_,,, 1 II l4 rll:. .1 :q ..ir
.Bh ,,:: 'T.,,'lId.ca.:.
cond,:, ac f r i.r s a.
to .,iL .1


d ecrCal'. _.l.. : .n

I c 11 11 1 1 1- 11.1l
L=. a k .:8, r.., I," r,-W

d.I ~ ...... gusicdi a r ,o,$,,co ,,4;' +,:j-k. '', ...-
Marl I's LS,3 t -j. ,7, ,I,. A.4 4

cuatrimotores .r ,?1. 4.-,1-.., .4 ,1r ..L
RO L.r .' .. \11-
o I 'tl. .,ce h l e.ciI

tiEl 1101Lat j..I Orbta L m il tO '-v
ROSDENTHL,
RW NT LNS ON ......... alW-'-Iim"r 3-,-:'L., . -. 1..... I......... .... ....... ............ .....-aA d..3 o.1.. 11..... ......
01ACIII' I it lleC.d r o. r. .1


r.4 do oL~t F Ai.llio0I.
.1 -:'I1 1 I" LI -l, id",
StVICIOo.PAR-, d a t M 4. I
ptAIMONASIk~lr$od I2FLIW A .,1;l P l i-- 1,ii1,, -, L sfolde IIIc--a de n esr a ot'edad m ser lu v --,la

ReAt F4te e nt a; asld o na e m Graa a a n d. te s s f mld ad -e s
otIud ndo em! I DFd-e,$9.50-........'
r- r -" 3 ,Ir 1-1:-tU RI- 1'11. I f 1 L'. ,'r. r-1- rt I,:- I'"el, d'i Raul
a,= I s .': ., -7 r.h'" :r.. an , -: : , i .i "
II ,]J.' p~u r ,1", 11'". II 1 1 II1I m o m r.4 ~6..d, d s c n--
I.Tl lq b1,ud Ist a er ..- rruta,-,,, l I lo ttor'so
[L.' e1: -,w -.. 1 e. 1," q lab .n.,,' Cabrera d Eyhau lcFin ndez

WORMT TOOOiA
P4.rYMOLUT,,H," -,d"r,'-1..
L, I C -r o s ,+ i d.,:r 'JA E.t,. i ,- ,, 11""61 do ie r i[n l] -n oT rom iL y
I, r r.ll.. C .,jI' ....-- J I, ,,. I, 11. r ,, 11 I + I h e R U
ar.,,.., L W. F'-II. I ,I i- I , '.1 lq e B U Raul C .rt,'ra y m yha to, I
+ ,rl, lrn C...J 'I y 'Mt..'.. 1,.
.,.. ... r F.An ,, I Yor


L ac. a- i i . .f- h J I I. .. .
AN N I S N E D AR 0 D A M R N "C"?P h Vr 1. _.rI- ";.". f ` 1i 0 ,, I .... -, .. .". I I r, ,ogo
r I I h -. o, r. ,- I" Icr-ce ,. ,
S o lo ':+ ..ll.....~ k... ."

I N. L r.... ... ....5. .. .
..... ..- .... .. .. ... .-I.. v... . ........

i'nlie nrle,, s e r v ii ....... t .... i1 ......ii

M. C.

C .l...... ...... C ; iL ;o;: ,. .... ,.: :a .. mon
=Le '.a. I Bob',,'a g u s toL,, ,r F
.,, o F, 1I... .. I... -I
L I r : -," ,, y. ,- 1" I:
10s ud os L ....................

c u t.to e lY a. r ,phl' l I h -,, ,,l ,,r .... d
.,,I. n.,, ,1. .r.,-..:daJ. .,m,.,,,e
r. r a, b, .,, A ,, ,-,.I-


. I l I -,-. -,1 ,c a
,s ,,o.,,,, s,,,, ,,, ,,,o LI .,a ^ ... ,.. ...-" -- ",
den r L.. 5a eIV'r, r&7l
.1 0o c.. l I &. I z,,.l iO I
!-l c.... .... L.. + ,d. j '' *'' ;l :: '' '' ':' : "

'~.a L ,-Vt -.
L-1 Il- A 3 rI A
p c jI F C1 r .\ .:. .. ,,4--,
d t la l or ., i R rl,a a FI n r.. u. I.I I,: l I ,. i l l D .. ,
.....I....................,
,Ul i lt m c, ll no i~ e.itm ro je,' r l,e,-.dl, .
dvel-ar" L,'',I,,,, A ez er.. ra, ,, t. GlandeLiea.1.d adea
jib Imndo er. o.r. ,
IQ~y~q~i 5iins meslz p A 5 ral ao ...... r...


EI LE ".-ATIna
11-0 "- -a- . It..
.a
r' "'or'"I '1 de prAla t


I- -3


.......Continua hoy la

S" .. Jornada de Verano


fle#rrniton t itIN
l,, F "-b ri L ,, 'n to Iyn '1
,*,''* ''.I,'*, ,',- 1A rinm' tt Ins lt^/

h "I IIJ''"" r- h u oyjucc, proaiguc la Jornada
'-' ,i. , do lum ." dc Verano, tal .como sc origin por
, ',", '... ". Decreto. _____________________
.......- ..... . .. -, -( Ccrrarcmos, pucs a la UNA dc la
,,.-'. 4 .......... 4 *"" 1" ..... tarde, abriendo algo mis temprano
.44-141, ...... ...,,:. n; por la maiana: a las OCHO y
1.. 1.... i. r. t Cayy MEDIA a.m. r.
,.- ., -. ', . ,' Vcnga' temprano a sclcccionar sus .
' "' "" Obscquios para.
'H"y"'. I. p-IS. poirnuel.
,-'_ *'" '.. ,-: '.' ''' \ : H ogH: ,W'I+.V !.I"1.f<: patra pi1
.. .. I ., ,I ', , q'. i' ' dom ingo: . JfL'..": N
1. ,..,. .T.. i 's- d p ra S nn Guillermo, 'So -
,, ,." -, ,, ?,, ,1 :. ,,, 1. Pedro g ,San Pablo
I i;'' J r, 1 i {~.*:i ~'i Cdn cualquicr cantidad y cn slilo ulis
-.' '. ,- .. ....- .. .. 'iihutoi ustcd pu'de hacer la mejor
S .1eda '. -
-, .-, T ..i i *.r r :- elecci6n.
tr.:^"^-s ,-- ,i,,ia .i ,',,
-, -nd d Cd ro 4 I . -
F.I doctor .Raul Vlllasi 4.,
Raul n-1 ri. -l . h..1il drI san ra'facl y aguila, m-5991
DIARIO L .1 rm I cande 4C 1 i
FIalimnente]aso de1 p4rI4d1 ..
P444 ra4n4t4 Ir d.-, R.-!, A-l
rons. Go-, td~a sb-
d, .ctar dic r ,, -
........... .. .- Hijisd e. iria LIQUIDACION DE
i i i l-r, i.. . .d, E md .c, la, 1- .
ra. a '.I. -1MUSEO:
n4 o 'Colo 4 6cI '.'lo'4,/4dr 1rcelans antigua
.. dr 4 1.pr do 1ar41, para II 441-11141a SAN 22 -UEL N. All U-l2,M
4 dlz.4 d,14 I" d. d'1 1 a d1-I o,,los Cntre or l. y Escobalr
',Ao h10 1 4 b 44l1g- d l S ag r od o C1 ,' I
,, 1,.4"A 441r41" 40. 1 hac1 do be 14, 114140 6 [441,1114 .... .
r r........,,..,.... i .. r d I .s 1 .... ai, d,. .... .. b -o
64444 1nr 4R,46n dr L,6.. fillooldo
hAt... rii;etre eldolor dt to-
SF lmas de r,trl tivt d_". t, f "~ae
i -I oi n ire ohxt- 11'dl~r 414 44440 h o 644 dore p it-..
411.11,'. 14414111,:, 4 14,4,,16,,111 .. 1..... .. ...... ....... 11....
r-. ,,, Jdo 40144 -4 44-:1114, h,," 1 C-d".4.4-1 4Co0ad 10 40,, 11 a IEtn
......~ d'sP- ': ' '. ..,.... ,.r !,,5~ ~h,,,[_ ..tla.. ..a- t= sIFTE)r


.

Scocinar.. A ^
'* /447 \


z/ M


Lo mn. moderm y c6mdo n cocinas par gs

agin.C U


_ Poli

"V\% I'OL

SEquipra ci. o.
Sordna c TSEi
.S'n di' In dieintiii, i' In
" Junta Provincid dei Otr.
,i ,clu i) l. i, -t ,--- .. .
Au A7.t. nii do u wo

Sl., A ,dlirl, di ,ic i it A. r. ..-
. ... i, O, I, .. s~l A ,.
or .. .o l l. i ... .. n s, ,.


OLIDESE DE
D]Sr]BU]DOB
q,, ,, ,, ,I Fi mii (m i
E l ,., lo l l d, ri,,
y tt, hc .'o , . ,
El rfcv if pvi6- vubIr .
i.... p ., p e r LcyC~lta


Non (If' Its .. ......le r

prpa ~ t d.. r nagk, T i ,
xR .. .. h ,re'brojA
C o ,d d.. . Q u d. i, -, o. 3 l; j +
de.. q, .... entint Im. ,
e ipatoor sp ctatevtarmlu.), ham, .1
+ t lcma d o On riente A 311 b"ril r ,,
d,,a u dl l do r ... .. ,, d, C". Ie
..... 31d o l O x Iv I'o+1ra r las d es
P rot" ,- 7. Nl m itn c kj~ o e
rin, ~ dle. autn da, baed n
dne nermo ngal. dicge ri anucidn d
Eler cton 'I. cd a" T p';" Hi tirlu on


it fi. AI. .EqAIn iprac tior fl Ami-n


11lde" m lead
SoLrdenaelSE D


imtit.au'ntH eh
JCl I.Frnct %%IaLe
Cor~~~~av I) detewde ,rb em u
Celo UrBo A-l en m 16 h ~ c l


t i c a Deseniuelve actividades de organization en toda
meeIhohol, la Reptiblica el Partido del Pueblo C. Ortodoxos

'.:,' ..+.;ii,.:;', I,,f,, I,..... ..... N I, Bil aito romedio Se reuniri er-la noche
.......... .....,iir. v Iin /n Bio Ia Secei6n General del
V i ,Ii -1 1.,1,3,1,h I l ,I .... Parlido en Prado 109'
;1 6- CIletin into.
r I n. 7".i17 11

.. ... ....*.. a'. '. i
CI,


...........iir'I L:-b."duL-"'.'"i.....1i......... ei...... n..u........ll......o'or'n .......
I al l'O ien 'a ......Fr I ,, I.;i- 1


.... .......I ,I ,q-.1 .. .;' 5 II- .
iui yiiiissss .s.I... ." ... '"g-, .... rlpdS ii ..19ed i 9'i rgii ,9_iijlss_'l..Asii 'da,15 ,i5.5 9 Ri.i.r, .puiu'uh:ui* dit l11 l i ie diu,.Mto l i~ n ~ I. h

ql'aE.l C d oir, npI iDa- 1a i i ii-- ,d S~~ diiA ,iu ~sllA ~ u,,.~d~ A ii O A i~ A9 .ii
c N oat I0,, i. 1 . ' 'er ,a- y urs; .ut u u, i | d I l i d ent d e i.c i sd e i n a s a n bl e i l a hl l leoi i i s e c e l~ ia V il i o ido lmi a n A 1M111u 1
.. ..i.s i .p .. lu,1h,. rI,1, l IsI i,,. i ii ',1 .ii ,2 l--g -- JLI J-i PC O'+ -IIIPi i19 51b1152i- -. mit" 4eBe loed em ~l l [ IIrl.Iee lm vl an
i~i T lae r. .. I i,, 1.,,. ,i iilii I~,*L ,z l T.'u 2o ian'nl~rge Int 21,T d i l tI T~' ,d-1 iiiigitsi Ii nCLriDUO I de Nld N edt~lcii. d o nt o cjrMUpe pa 8 rsz e' del 8 C09.Uet~ Etnbe &rALMA .} SORI
11 35,dL -EDLin RAL Dl Ni 4T94 Bbl=____
.... ..d........... .... .... i .....',............ D ...I~~rq e!: : W 'o *I .. .. ... .. .. ..... r....... m.... .......R .... ..... 5.9 ... di Pti* .-
IiI. I. i ,., hIeon.mn IoL. .s.--I.Iit :r5s.....,,.Io 011.s,,I.
3,a su i da ery una wd16 ant" c.oIpa.h 1,,,." ,l paio.diisyno' ek"noi T. SE. qe ontPrn a og fa d reodo FLu[ toA v DI M\T g. d qono, ,"KieiarBoom p ralleul- I .o t --kih rgls.yel
" e _..1.73i I I i --l "." I i. pi. ene "Orr. perinttee r / M-i-iii,: 1 2,p i.'. -2lll1ro
,,,e it- qual A, ....... me a,5quiet... r. genea eIA ia,,, :" 5 .' ro se s 'i-to .. p.A s. CiVd-
If- Mi st ispbti r-.. A. u.I,'biter, i6-
h o l crp+ l r s et a f u"arr p n ,d o p \ ai a ' u 'ee s f r -1m a L ~ c. 3{ i. -o ,ne s I "oib l-. ,n e + + h o I a n't. ,' l " [ i + ' I I + I l J I I I + . J I C r e ] a T r : o m
"I "ii a en" i v tdi io ontal(salios ns tas. I,'" "'. ." r. ir 11. ,CI ., Isis,.. ,l -l, p .ID L-,-Ii I Jli emFr .A d dMA ,, e l R OA
21a 2 pe ,a h r atpri+ r s 1,i e .,,,si i 1O iM 1.11""i I "2 rs.,s l2, o- 1fti .. I.Joy R C dl .en
1 5 pblT i s bia despos 55 n l i. iids li,',ai ii as y si's1......".' I II,"ei'r: I,. entre-orosIMuchof
h -hl;O calD i "dot el ne am, fi litca-
'.- ileidiel, i:iii 115 1c.,iI, a. :i l, -, ii. -ii ,-.T ,. L I D. a..i r iui,. p..m r Matepso e. n o io, ar Prio
,r.;-, I i. a,--,t.' !r nzO rie te* proHtvi teats.-.1.52

.s. ..d.. N......senor Lia di 1. . i...........s ii I

2I" 9 I1i5I"i........... i," .. ... E 91. 1 i' .AIl2"": f+: ?g lIZ.'I; *.J' 5,-?:Ip i..r ss1I .* I .. ii..... ....... . Iitie re i r 1
-i2 iii--.,p. 5ai25;,11io11116-3-i- ii-i,_
r ,-., a- : u .-., oC I VIE .. ... .. . t... . + .. . -...
1.~ Penn h Tib.ors ......,n tlr+ ,, ... ....+++. ,. :...." ,I' .,+ .. L Mai, .-Al C, I E- I,. + ,.p,+I~llf

d~~~ll,- W Pr.9192,. S iFhi
quarro, e di.,
.ii 9 i ,stcI I !a 11 a tr I a u h s-.
Leaorogna iaraasntaBastadgrandeso+- E tii ParE& do.nac Iei l""L
tane- Rtn L IA-__ San0nt1n1 5 d. AE dor1Rubee tie Leonea fin dr. p El i -
fica. se n odlst FD a dingLicadaest as .. r l l ,rIh l a' is' i, ,.-. r rem ir s


detl ron5 92 dp ii Isu s,, S. .. L ~ yn.. . . ..Pltc.a n ,+ Nr' J .' i,,,,- ,, ,i i 2fl" 1;r""f .i.~i .... .... ........_ ... . ......II ........ .Ei1ii,,isu r d.
Li g5aiB5ti gi dilii ......s,,.pd_1________________............i.............As, Fliiil'd .1
........ ~~~~P .3......z............a oJaizn ast an sdel :
dI .a .urraidei CdreC, ,al 3 c e! na!
................s.Es.... .............B 1 S i. .. ...... .. .........
Lsrie, ..,5s f n aF,l.1.b... .WE, i- 5sIi 2ie Ist d i i e a v ntonno .. dca 12 ar1 dii i el1 noi-re31 eI U. I I.I" ............... ..
bre e onou idldE, Van In 1+ J J +' :1J 1-c A L u p mJL "I a'l. i. .I.e dejf I tJ
It luesEr.c, LAC'di.E ,"I.a a,. ,1.i1-]1 -lP R C io iLd, eritr
I~.. publi'ic. llstcsP .11.. ssit l ii d pam disedi nte.., iiurh pe'..N.,..Is.bh "y dissols ..... ..... s ,s,bs ,. ,,,,i F nI ne e t e r x5 d m n o24 m al lliiili.. "li 'Ai:' .."s', ra .di liie l prbunaiii dipeio El5or lal.Se r I ',i.' ",2s.i ..... .,-'iiisidli.oiitli,. i |'
119 ub~sst i, l a. l isl,.I.',lllsi ,dplla i921s9 si.Ap.99.tiNT,- Nil'.'1 i N a iI.I.i-,tu .i.,ul91i ll t, it lf~r.-,.
Pr5 tiden I I 5am oq .enPi1I l i ... l .:I d o tu is nl tz
Idr r a s h l ,bJ1s l- A I is i -t I ', ,,i . .. ... I'' '"" l '1'_ '.5 .III Oecuenti di ls rd e'n ......E.h!IIsl lIrv" "l lr s' la-'.ie ,e


5-l55,1 tl5 uit urt dri,ililli s u,55, hs de, 5,. l... 11 9 .. ... -.. thu 3+ c 'ii h 11'1+ ,++t[ ~ t 10 ~ ~ t...'l +/ ,I," ''@ ,+ l s l s l '. ,,,J t59',,,,.s ~ rls Pis I Ts ii~ I ii i
Ii i~s. ~ 5i ,s I I ,ea s bi do. eis n~ 'ieraNo i r9int.jA su O lgasno_ I as de-s.ll T r iol~~ 15j 5l I
actid '.adero. politic os -t o ecllarI.io d -ilns- di i .1 sjssa


, .,plr..Id. S, .. .. i .n e .... A i" i li., .i .. Bit.,, i p iii .e tiip i i .aiion r p a.Lr' O E C ie.i Ite, i, 9, Tt A iFibs.55.,.5 .55u.do, sdtnlls Ait s iss n1s Ait9ic I '.,,i'Am Ii.9 h s us+' i+ ii,. |rZlldl9 dot~r K ls'..
huIa.a ( ,eldo, In I s t ,,,P gr. d''e' '" .. .. .. 1. ,, i.,, ii A_ 5, siIi 5Ad Sor sn de i L^ rtItNS t i ,1ii oiii rioi9. ,, OPnltlr t tliou r,
5.uc.,1:ei'_;1l;i PN'l1I.
Cl iiiiaY 5922519 t ,.rrr ,'r n utv if z~ai r c Iliii ....P49.I.. I "ss, ,I .. ,suiht A.uisu Ic~ i~5 S.~, ~ ~ l5 O~J A
apn' e ti u, l r, t~ '~nt t1192o1 o b r a d, ... LT i lit ,tl. +,,,,,,,, i. ,, ,it,, 99r 5 ., ,,,.,' i,- ..r5,, 5,, 9,,, .I. Ir i ,15 lo~ r,' ,: I .1." ,hl A E,' A,'Y'"''' UlAOOD i enJOA
.i I r II ll.l~i l~lrIP s + I c r . .i 1 f 5 ..... iI '. iI.." u u r -,n l,s.ss p ....s. .5 l, l.51 1. s. s I,..li. .55 .5.. 1~~a [ ... Sl iss ;.T. .I l {i.r 2,1, s,, 1 I ii ,
i59.1i5... .... F, ..h, h, .Isl s,,li1io 5 5 ..a. ,.J .ii, h l .n au5.I .. ....... I., 5.51.I r..:.,u i1. id.9,
ssssssslisslilril.9dsssAi si,,,isi, 19,,li A.Ii
l'll~it ctdor~olchm r L ie+a t or g an z a" B a isat ~,to r tfC~ .. ll gl rila nII......I clEonaIF.' e.V. : ar as et, r id o i. i-i o nII+ a, L ti''I .: ;Q co PHi B;.l e ~h~


.. .S.. i i iV + i ss" si ss . .. .. i, 5 i.iii, i *',, il 5 'iu. l rl aSs le s~lss$ di~sadssiis. ... lgarl tisoAsq...... ,itsir f .. is ... . i i ... s. :Ilu Bit?.,]'+ ,ir a, r pi.
II I il.......... ld... sI I ss I "hI I I IhI is .... l I iI ..... "i~~i5..5 llt 1.,555 eiss tl~~hs~sl tdi ercso u 52on lsno s :t e.IIl I"I',IIiip'Is ... G+ il II $I +5+~~e I ( I + U
il siiiiildlssl=ipis'555i t5,5555'2,,i slss I ssss.ss slslssls.. .....i..................5 I .... ......,0i...............s, .....i. ..........s ..ii .....i... ,qliudli..i .....i i 9 Ii lI*99 Si 'i
de, .... h, ,.ld ...re... .,. hS' tm Ii . d e a 9r n d n c e l re.
.......................... ..................... or ... ...... N u e..vso.~i~~ s. O m n ib u s
.s ,.. .. .. ... N I t v a fiesta sI.,On i u

'5.. 555 5555155slI11...r..a........d d,i .......... Nrs2i{ l E p~m re sa
VIupo 1-y. q., oea5 Is.J1 Ej xrGGal miairde, i i sst i 55r s tmil 15.1 sssran o
"clas ril i.die eiii . I .. S .... dr E lectotral al denl-". aitu nda desecreMade, & I "1c.
lid. .Fa e i' j i en Inaelnc 5 nzii ez.ie r 1 l i "
....en;. Y i e .. .. ... I '.r i .TI, Ye............. el rl~ xi'n. d oiJ p ro 2 am a10ctoal~ ....bj .......
SC 11Mi ii B .. .i i 1111 .. II f t-cci n bd 11)[) 111 pi o r g a t i m l y -- I e ur o te s p k u r s n 6 d c o 1d fd i.fr1

t. pC s liI cin as'usdi L ,,
Sii i. '... ll, si I I I 111.I" I is.' . .... idz dl :i i s f Au Guiiidasl e s'15 A al- alll- S A N I A GH A A N
... as disriI .utnAil ...5i diga5552 baI. 1 ., i .. m d s I V wm n .I .,"1' I~hl' .... .. rli I.. I SII ...... 5 I5 ,,' Is P r.A ,.i..slrt ln II? snsiqilisss C [ .s.... I i ils'._.. d,J i ,, ',iLtI.
11 ,pi ipi t~~r t [. . .. L ... W .I.I .. ... iss lpiluiis5 1isisi ,1"FIs ,+ i5ilsi-iiL I",s preu de-
5 .. i 5l d .. . ... S I .... .. .. ........ ... ...5 ... 1.. 5 is, 1. ... sIa oda 2 s'u8 iI e .. s. Csz lm n t|.... .m s c ~ o o
d.,,,,yrO ul .r 1 .c ...It, 1 1 ... su,. t, is, ... "dr I, .s. 1da, AI Tij s C_ yr


isllh IiP .. .i ..s.. 5..1 i sl 11,is i ..... -I*5 .'5, 5 ......I '1 I...i .1. i -i, ,; .1 55 5.~ 55 t ,l .. 9'".1 9I',I 5-+', un h .
rt r i d.... s. t oIns 9''s i J :' I i ..... h I" -..... 2i I ,la 222 ddaua di im s npe n d I

r.... .i,11 .,,rr 5. ,.,.,,s ,,, I 5... i,, 5 1- do 5e5 Ml l uest 8ulfsirc .9.. a n. cuad d e ,e o Om s e g r o
... ............. Col..... ... .. ..t........................ ..... .. ..i I


.,,.o .. 5.I s. 2 l s s.5.i.. p II'P I I 1ii ,I ,, s t ..... i II l'l iIs L j .rlt,ii A N1. 1 ,, due r r
II Ir" l Ir i l rI .... l I .'sI s, i i A
I~du Isegun o'I_ .ll'lh..in.t r,,:rtld. t.-r.iI,'i,
No:- l .P ,,'ni ,Iy 1p too ora i.i II ....1 aiceIi e .".i 1.1 1 f ]A mode ivenes morl ,.-i. ..,r er. cnta drrl .-11.'.e j,1.l:SIIr a.. .. I .. .1 .1 1...... .1 '. .. i g Iti, ch. pa i- ..1 nIrn ln i.1cn sre..S ..
its., d.,.h, p.oud,:, r-..altdo.m ria dsmnrtie q ,-dL A:,-.,[iU D U NO.l"Jl' N-.i...,e
.i s'.. . ..
S U H E R I t 1 ) I ... .. l .t . . .. . .. . . . .. .. . ..l e. . . . .. .. .. . .. . . .
apal~ oe e iliguI atHIr. tim n9a ir c oND La
'iLL IN ili 99IIr. tENr
E1S Io, a .-! ....d .s I'm a rli I, d :l.1._. .I... 1l: , 1 -_ J I r.PI.- 1 -_ 1 1 ,o ir. rm .g .. a .3 :. ,o
. . . 3 1 n lo y -, I..- a . L. ... . . . .' iI. C i m 1 -3-,.-.. 1 -! -a F, M rl', U ~ l u ~ e
:rf. Al ." e+iiI', e. ,,, ,r,.MlmaJ =...1 .1. o rulIP ren + p. 11 :.7"61a Io 1",WiKl
P 'hJ h,. I.'.I r d.ah "r.r '."I .,." al rt _al Al...n ... .. r'..,'.d,,.. 'aebra a.nI., aerFd ,r:1,,dL,:a t ,:.i,- s
;..rl o I" r! .,hle .d e I i ie .' r i ,. ... I II'; 't o iIt. l l"IICapn,, ,C, l, i tbl..

i ii .u ii I 1 ,I Pl ant de ,lTo. & l Sribunl.Puer ie- g`sdCuIdE do.- del MN B
'~ ~~~~~ .. ...I....I; m .. .... ... I. ...,i1 t en. Lcia s de la/. tauan ora slli. F ,i .. G u, ,n 15re IJaiuiinal I
es. closeI de oLesIlur k. e Irecoil"rF i.,'t.1) e, E de-,ej, ado Igo
i.~~~~~~r ft. I.PEno~ %a llqlll. re Ia. ;r." i. gl ,ipw.rg a,-
.. . .a cte,,+ D e L. ... ~~rr: r ;r,: : ir vidr d esl .. p-r liti ca u s."us'a h pelom e a ;l'
l~ il,. I. ,.i i. e ,EtLll. .1- gI" o" I -I. ,i,..1111 it d e alll1 ri ge..

'- . '+ PI ... ''L"; 'Y ,; "anh eea l.o"l'I docLtf or Harlo'IP. t BI[pla .pT dd .tO'r oriseil n
i r i ll + i M ( ] I:I' [ ii P.1 + lllt I L =l-L1.,Ll 4+ i Pl . -rl o lli,-,ir. % ii -an-A to

allia ...go v., . ..4, .I I ,a _,1 I, a -II r,..I r ,d ., 6Zlrt~,'l ,+ ,+ ,
. ...... ... ... .. .... ..... ,av or li
[ ... 'r'"' FI1"I + C" i-.l- +'1 t %T i T I+ .III'o ,15,1 i, ..1-r Sen'6$ior- ndo TA 1 I
J.:..i1,. PA 11ari.m. ,:.aci Pao w,'-


/J\^WVWVW"U+f. 1 I } El Sr Ju,,, Puenl.R odriguez. Pr.idA, e do. lo Compafifo d. OMNBUS
S EL BALSAMO PENETRANTE *5s.^I'i sATA B SGO-HABA.A S A Porna]mo.n,..insmiona on lo.talre de loa
S-, I eei Moor los nuovas .aidade. que proxzmamenle zecibizd esta
Emp"esa edorada. do lo" aln odelantos an eit sp do berrcio isl
como equipos do ckire ocondicionodo. -


HI COBBBCMITanO


n4-; r


114110 DE \ L MARINA.--I...... 91 Ah. hin rlde 10.51

Crdmcr Babaner LJL1JZJU LIE. LA 11Aflt~i.JIJ6'6P6. .1 nc Julilo ne


SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA"


Julio Castellanos, Jr.
Er. 1Al
I rdla .ll, na ._J'ie,Ean': .ir ,r, .
p.e i.m3666 63, .3
I. 16I~v
cA0lr, eot, el J 6. 1 NJ6,.-
, nez B.5mque r.i. l anbdo
Ir.ri m .i r l, l c i lll ,i .0 1 y
C..mcihl L pez Bo q e
Dierm o,- ra l l C c,.r
I Joa Ren6 Scull


Imi.. ..< .l,.=. e o

La fiestn del asrdbado

t , ,t ,I lrr, Ei 1, -rt


..' .. . ...... , ., ,: ; .....
rc Or fl -,.,,,i
Ir,,, I,' I-': a' j,; 1 : -3,:',:.


Conchilna Lope: Trio


C'6 1.-.1..


en, ,n ,1141.. 1e ',. ,
yI *p ... elln I e%..,.

Eiad, 66666e 56 6,6,Pr6idenl66 (a-.-.1
ommina de ciricl irflillm, .'c e -d.
Eiuldo d.,itor M,jluel s- Fr --rr, i~lZ,
.. Doda Gel ltml r.mii r ma"..- I, 4, .. -..l. .


eA ESTA OF
cita B ochep 6lbellinn,,

^yclu Mo:,,ti,.;;;'. unit _KSKtat
orcrdlnaria, rsin dudsa] NUEVOdEL


I ante y magnifiaeis deaIterm.1
CN, ,bar. "'

................; ...., *; ........ H L Vllt t0 #L

111i'51* 1.J lrnn un 1, : ...'8 5 e 1z o' .a '' 1 qu ie c ". ,
C idi. ,,- r--," 'C':"WCEIT
T :" r ",t -. ` '1 .. '.1 .,' 1p1."666;16"g"1n..66ni3..1,6'.: ,"'.6,p6.
.i':-,dn,..-'6',q-''n,,nr- -- t tINEl aceilep--
.... ..... .. .. .. ..'' referid o

,---. ,:., .. ,,. ,,. :, a ro m a
.%/ i i e, ...........sabor. )

"':i-,,,:' '.";"< <,:. :. ,;,,",A CEITE
ii".-de b,-.-P ,- ,
,,. -. r., '.,. ,"1 e cala en Vqracruz. I A L
a,t ,.a'.iel 0i ."."s oWS'R ..... S
1" n..c.. ~
a ar n rl ': t" de a1 ite .co -placerg los gu t~siornfis exigenies, rl Las reservaciones t 2. mesas pue.
-', -W ll)In servirsc un delicioso "special giendo el precio dc os pesos em-n- ha en re tlf oq-50.. .
.,r..%lt ~ rtr~/ I, ,n. ?,-,,"con varuadol, menus, que corn- cuenta centavos el cubierto. (Continda en la pig i- NUEVE


La boda Hci i,- i rii 'IE".. .. _
,. M ei:o",,l,,,, "',. ".. .. .".... ... . .. .. .... .

i'l1emnord,,du~n
Soci l ,-" ,." ".. '"

II,, ,t,, ,',,,,, .... . .. "r i
,, 1o .. .,. ,.- ... ... s n t, it.... li (61 -,,c i

1,.ru C b , ,, "lu ,
It 'ncitr~ih
I ... ... o : 6 .
iNo puede usted compror

Mejores sardinas de

CALIFORNIA En ninguna .

parte, a ningun precio!


Sir aa saidlr ,s F A lS , -,'- l :-,.' :i: !: :,
Isas. y ccn.T,0.1b66'665 0 6- S 636
rl p bc."T., I r. 6l l.63'rlrd. ,-1 c .3:416 ,
Frusebel.n or. 66 C31.S 6,6l6l6,3' l lT,3 C
ser"das d In r 6.. 6 ds


9..
4
-. ,4V#54bMsr,-
l/r.*4arkmo/


Cerrado hoy, todo el dia,

en preparacidn para la

GRAN VENTA ANIVERSARIO


SANCHEZ MOLA

cumple los 19........" La gran Venta Aniversario
4 ,^j comienza mafiana, viernes.
(' ^ ^^ <


Durante todo el dia de hoy, SANCHEZ
MOLA permanecerAi cerrado en prepara-
ci6n de este granf event annual.
Vea hoy nuestras vidrieras; lea mafiana
nuestros anuncios, y vera como.todas
las mercancias, incluyendo las mis fla-
mantes de nifu'estras colecciones estaran
DRASTICAMENTE REBAJADAS.
Acuda mafiana a,esta magna realizaci6n y verA los..precios
qde s6lo SANiCHEZ MIOLA acostumbra a ofreceren susventas'
- especiales,
En todos los departamentos esperan por Ud. las mas gratas
sorpresas.
Ie Invitamnios cordlalmen.te'a que visit mariana nuestros sa-
l onesde venta, asegufurindole que ha de encontrar prendas'
mu necesa las a precious mu; sorpr-ndentes.


SdneAc9SNtF 4
UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


L I M) iu lit.. LA ,(I.'leLj':i.--.i'f'p. /t c iv jUllo tie Iv,31


.2


Ur6nica,- Habaner.

Pigina 8 DI-4IO DE LA MARENA.-Jueveo. 21 de Junio de 1951 CatoIkis

Actualidad Cat6lica .Celebrarkla Asociacig2n de Cat6-icas Cubanas I
Ver Jan C m..ilao Arrla. i pr6ximo domingo 24 ei "Dia de las Socias"
--Vii a Cuba el Padre Arrupe ".Iaa
-De Hiroshima a La Habana
_. -Un recado deloPadre Castro, S. J. Seri develado diciso dia E Culloa nlenauales ell In
'ipti s stoup.. ,-I kolobv o t Loss din. soa frhibrio. Coowsen rootsits s::flu :.sssto sie Csmpjesies Y Eu el. edl o n ,i. ,R soiro. Parr quiii (lel E pinriiii
M' e l ....... .... ..... It ,I ..... ob,'ecis q~uef.queclan ....d~frados .e C,t o tr 'si.'a (de Pa~ ('t los Fi lay ae .... l to ..... Vt.'lk .... A tax San|III, el do iningo 21
u 0.. I -.. ... ... .... 1. vercl or t ralU ;baten Sin hsbitir eV - J ar el T Ir~ a
I d,,rrarr I .e- ,:., a e,- odil rallci r. uloo. a I
lt 11 d 5litas pb i\ 1.s19 t os i a s \'s As s'n (ifot 5u1s.nsy I't 0.' tr Is noso A al u e, ',,'o! Ia meur,.' I
9A s*so11o11lis i.sa. p la.". L o lts ICsosIcai iePa I ,Jk s. ssioo~ dsos01161C.5 jrbn...r I,. 6, -1 I. Ilp losro "I~ .4 Cui- s-i.r~ n. ..," I.I-
"'a. ponneror ern brroe sOO do or- .sr..s. ide .. .... i ... ... ., .:o ...... .n o de .ell .' etn r -I-i1-
.' s o.l.o. t. ..d. o s *. . O s o s oll- 'a T o i ai r d o s d .. . .Mu t t ii.i. y a a t e. ,'F .1 I - 0 'Ipi l ,
Iosisl~ . III"'..8...o1111ielr-oil' su.
lll fInll .1-i ... .-i . .. atolcd el P.s ,. ..s r - , -I. r,. -- IA, s no t I.-r ..-:h, o .r it ,.s isi I m. r .. I!,
,,I n nTV ...,.- - . Pap. ie recibi6 e. una Dudoenvhu, ,1 -, i. .-... I.... Fl'i r,.- l lc, do1 1 1.t~ C.lf A fe.,liJi deo S6r..h: ,, I1
C, onpai - ,. de 20 min utes. I T I la"~o a ta1, d -g" Ni:. It. I., ) l l
( o S J .. .. .. .. l P. Adsopt e t.. dr9 o I p d ..
,\"king .. -rej", -5a. que el Pop. d5ngmr kl R.P 30 d oe 12 fiana. Pris aera sollsulra e ,, re... llelo. R1.1e.
0, n11 I ..1... .. .. I'. ..-, r Superior tie tod a IN tsion Fioll- t. -orro' do sI-A I.- 9 rit I n naw. IV eo.., r.I .; % c..Fp.,i isI ieonr.l Fr-..
o pr.oskolad-nistnal , _. 5- .r- .p. d C o16 c s i.,-,a1 s. d rI CAt.s LtA.. IF -
rl padre Arrope habrs de sir -lb- Tssn..on .smsoilooo soa l a- I 1::,,s: trot,, Fd-i;....-, I. ,ian- ,.5.. .- j Fdoarde For'. ..I.. .. ,
,r j,- o, de r oldllns ,. 1 sr Grrotro..' d l I. r
r s - I lrr os o i d rlsafe: s -... Ia st eI .. ...r.. l, 0 .- A
d F.lg ,, -, -i .. .. .... "A-i ete0 ,at !, e t.. oi .i I .1 ... 1 1.. ;,,6 ;`t -,,,,, A.r. -.I ,, d C ..-, I V=..: t d Ir- 1- . . A" -4P
as doans,,, d C-,. l,--ld .r ,ros ., r ,
.... . ... .. .. .. . .. ., . .. .. .. ... p t de ,, w Au oc .. .. id. I I .
alR~l p o. etuale eont,iste ell r-a ," dla[ s ..,elR P ,c,, ,. ic ',n 1 1la. .. -
. saris, drr.. do lnror itplonnas 0- otr FI r 1 Lui. da ,ir Is M E. _,.r-cl,-A .5. I. . .. -, ,
isapr. orsos ,~prri dr....... Sa s ,, sr O i'srdoZb I d "" Lb u
'In pt'r" onl qule ho esperaldel : "No0s confialnos que Ip Co ..[:"I11al'a qteloareditafiv, de 1:d '.r, '."u constancia.q, -:l- !'[ l)ld i ar e bt U __e1 - 6" i,,r. e" 1 -5 l ii1 . .- .: 4+ ,
sodoreoop hoosros be esqueo'aya drdJrsdrsioenronadsrooou la ohtont oo~srsaf~~os srr naeprolobaai'e5rsurOO a,'.o! stsoooali .. 0
hooropoiros t ora oo. *rar...ooa.
Jesius. raraort c I r. a 0.l E )a ..h, , i a. .. ".
sorb, pr un6o e.dis urr i hie'sosooo booe ot. Is s rlo..o M2. -...pot t -sPalsor .. ...1. "ro in -"
,s ar pla nd. ]as .i..ssssh quo nis ong desde su mis da c...a. os il Ois so l Arslorototori /, 1.l,.t-., +3
. .. + el.A.,.Ioj, coil poles I larni a Ia alaura de Ia ,)cainpell a aet i s +r-+O ++,,'
sorr is dr i r s trs o l~oss oto' it r ,,,css do Food V ,r f.C JA.-h i t '' s I. F r, 5sd ai l l ,al n Ic ou cn ,.
.. 1 6.s, 1.'R e o a r elan plu- Soule, 6ni a o b u en l i.l ,c 1 PLre' .Is s o s
LIa'el padre Castro nos obsequiaP tradil onal entrega a ir def ooe p dt otdbr e oi ssJe sriaso. I s ;e a.O+ rsi dr-.-I 1.1.r, I.o D 1criolo n es 1. l ..+.A ,i a s rt
Dh hn asi:a l incrU m ento del reino de D ices enlto it"inis tr ios d o E std o oss a 0 0. ,o ola,'lo t
orered Ins h.ssos Cie C ,.l si. i,- ,l L P . rode d. I ., .. .. .,, ,a .'. mico
ro.o, d1.tfinal dNtl 'To plan do desensoover -is a1. "51pds y de C.ries J Fin]ov. rstd'al rents rs In. do 1 i .ss,acio,' de, , ,r, -od ..... .,. to s is-so scestodslrqudstr is ooart L r eos'.
a U niver idad C at6dd k endd n : . , l . u n e d I e rpcrue dostlen 611:d ta Ir 15 ...s en el Ieo! -slss o o
rpe.so i6- hae-oqoe nordsho.r ; oiio. .;,;.;- I ....... i h ,-nIoso palatot doe fin do car__r ,_rd I,. antis a di- loml l
In. _u esdel Cerr desp tinst e6 F... d" "k '",-I-" -... a' CA""-f C-" r .u tribuy~ndos ...I. pro- et ocupao n io ena of r P 'Irurl.i Al heL I d r la snoqrs A. Gutlerrel do belre. II. 1. Pied.1
....,dnio- desairrdmot ,I ,,,,.. din, 1 lee:-10, 16 le I' i-' C ...&" I .....- ('10 'res den la deI. ..de eF .u t: ,,,+' .... "'ug....'cad rn fesa etfd AA oltlnd t1..C.,....for l P.rlg ebln ..y 8o e~iA'et ,Al
_n ek .. c I ++ ,I .. .11. -5 a 1. Ciee so.o.,s r i do -' s ,, n- ; ,eo'oM.
Sol. un ri, ha paisacod c~, de.. e q~ l Por "ao nos bendecimoi esas ., El prxim.. ,Lotus darelnos ".r-, : 'q.r. _',., de Illa oa de~eena a-` -wi. e,,: I......- Ia qu trdra tir'mnistraffra del Manatorlo "Lli M11agrotsA.
I F .... -l .l. I, ."Carn paternal interlis herosm d. _3 Id - ,p I ,.; -e :, 22d ui.rxI,
.. ........ .... ms m o ao a -iaoi "-Ani "t de. ......... el Di... ..... .......d' I '0 a ind' h m ef j
f... .Ecuador rmdc homeit e a
one Pal r n hrs. t.r ..e. arirr .iorsasi.a...o.ldo.sI Misica y M6sicos j Tanto Monta
ll .-,,....e,- .... o ... ,h ....... .arli...... Sdo i 1 .,a ,-.
Po. ross osos~oo-t %. .so ttohooai r ic riao s.' sPeot Noeliie I. 1 a ,I a egoCfud,)
...rossoot.. r .r..soh. jr ...... Ir Ir S.. *..a,. U anta tieroina naciona
o.,at, .1 ... F r r.,, ...r r,, I. p. usoosop V pori ato." y
ilermoori h ... %,srr .in. :s EsIIosooa inplrosi r _- I redoy i Aorg6n--i cls.oa-abrasa
or I.""stor s d ir seirsiio s holsdTi,- siri, .11 1JC, -- C -. I' i a
d2 W s crdOW o o o e n ,I d i r dt o z a m s r n c o n c e d e r t e a i 0 0 1 a r ai d li o i me.ll I tatI, s oe hai
dIo ij. a tortes )os rilembros de did -_ I -6'I, f I ,-: -,i, -.+ i. -,11 ,-,,, I"Mug10 In el csd cml.,, bi ,, i ee i r sto n nasp ade d l letd rde aPlr
o I Mli6n del Jap6n y a todos aqus o I
leg slr e ratri t* h es. materiales cohboranrloho s N. r,..... ... . .:.r.. T. . .. ... 0. .-. ' ". "," m ar. a reir.... de miss reel- I Fernand .... e l Rosello
du o1 H~b~n. rsnreh 2 d o r to rsa o.. I'a hr o1rr ,J 'I i* 00 .0,.b.sos its.. .. phrgs del 00y .o1 Is Ienis politics is hoff toohol ieaps-
a1 Ben As o-t .i o r0 irs, toso hair rooPo Cp.., 1, .." gc sa- 1. ", 00 -ososlolo Pr5.sso1.oitdr- jh s hoost a~sl .E
dr a1: rU ~aa.u,'~an =H dle. ..j-" B ~ lin bt . .r A... i. ,. j ,, .,"[. o ,,: :, -+,.: 'o Is' .....h.".oa...sara n+Don" niq ..dr Iato-a BoshrdsntstddrC. I.1.
" fillPo Papo XII". sL,, v..- l Il -.-.., 'do.:." o1 .ds- cc lsasoinntad d.la s prinesr r Clt s io rl ieo d o iito Isae dueiens -
mdoio ote ,T .ics onI J olI. .I .ill.,1. fOs..1 r..s ,tPro #5 at !5.5 ri s...'- jr tA -o t 1. Is sl rod~d do Is p0150550 Iotb udroo la Bri a. Pop iao Slosa raorols
'i ,_. a r r hors h'. " a lo d Is I sabe l t ie r reed r y 1 r d ,itbdoa,:i
rossr. o ,lrslor l ost psoa hoults to os Pos roIaso riuna P.e AIos prnesittto tnrlarlPp ia V
-1 ...i.. I i .. ..c... L l it Ap .. ,t P. el ar Eudor. LU Puneo i ,-5 atribffyendo a so desobedliencia los consegu con t cto i ntelfllenla,
n ro, "eu, -d pesr sttsoreoad c Aoulao lotr .. do- 1 o r r F sst. dlsturbdo s que aquel matris ond o of reconoc, staets e oa prmllg s a
. oal t so sddol pos d A po. d t r I ff. j.' h ,, .,- d;. o.- r, -, M ots. Efr lom ,er i hn p roaujose So -anrab n I- s tabel coma legitima herepdesa del
i[ll ..... .1, l ,$ 1 |l In Ts dod goerr J~pdn. mUr burd. ,.1 . -,I I -. Q "- , r- '. -,.r,.'.' ,. '' - ], 1 prhn-ra sesl6n, fubrayli p
IV_ I r -rd le p *o Mo sss oto o Osooot a r oor pimiento : aquero o era p i guh rra. Pe- roho f a, telebrando entrdvista edno
ar i sstnsdr htss aoss rotot.O l" -so 'relr aIite s .n -rtoiir, .. .o
,.. ".lsoro trlo ha plort. PFo. du.. lr .ho os doss ,,a .. .... lot del espo ritu dr nro sicad.o :r.'n er ro Is guerr a c n un a crao t eristil- ras portld r ios ia e don a Enrique
Sr.. p.1- .. .a y lA ,oilo.- hscosruol icail6n. falts doe tbri I Io C. "o ...o.. : edad prd serwir a Is vo rdad, ca b. en sintom tttica: In o rgeencia T iunf6 atl Cardents l en Nos jstat
L i o. 0 ar o lirr s Ioode I tosl, par todo alitoeno o arosoty. o FR.P.4-6Mo. VargasOp pro. iro rs.. Luis X deFranciha- portiorors oosodioel po at-
........... "ot ... .. .. I El...f t qo . 6 I I.- 1. 1... F I. I ... . . . .. ,. .... . . .. ..I....... ..0 ,.,--I .... ........ pc- s.li..itod o.s ....... a . ". ... o s rdrArgovi prisc.ros Isab ....l.
..s.oad p h tsr- .5 Iso.t.rar r.suidad. Posts.r lo' .....0.1 0 te sorin I or OI1sosels y F a y, at oII5" to. O n ......... 1, Bettrane-." ps o..s hrmsr'o Csr .. ho roito. .
noi "ehoCt Jtdui lK rx. dtole do que pudlen Ir arnrgodn. 1 l I... o-.. c '.. a. setnsm Ia I Ire ools trlol ossos hodh.o-tool hrol d issRaedr y A. os oo onhaa pei ys aono yur
o ruNot'l' oil W losr I t1 io sre slll,- s-Ad, colrlprid le cosext UTs Pado a . ". i ,- i. 1(, o.o.I.. it lo.....11,,o s de Ao rra n y Casttill y sill u- ofreca en"oilo isesteoa l. h s parp de-
i la d4 ll. e .ill ... pit qo' tier l V ti .. .qul parnra lva~l 13.tst .an I b H ....... p'D I".. ... "-le P .... 'T` O ta'- o 111 + m,olreadw ... c l aur oullr o, IV rue .. ......uenceas. Par lanto ... mTro oo "d pu e. h-
o. t ,, r s ,, ,.. dem te ras r -l congriso, esplrlua- do sere ancip t no -er n de ordelo o urt W qades el mi y cruzl ha untras .
do ,,.,, :Iu JY ifi tilJdo. o .A .,.-r-J., -. . .a hd1,, d olzla lr aind ltr'tmdl d
,, .......... ... I ....... -... rr,,,t- &c-11s Ir r ad o a.s otn ,, 0 d o Aoogdo Costdls p unra rento o po r d lt crt is de Sego -a
, 5rOoinds stool aoti o -t1t' 55505I L rd i d1. 5055 5in Jatvie. I .e p-r i "odo 1 1 vrsa do l oe.T dood arb t i s l s -
..... 'dr s...s.s-... s ....:. r .. a lrdo l lotia dor..o o o Qg.. '" ", ,' . . I -o e rict n .
do Jo.t.. r o. d. r.a, Al. p. opooto e .. .... tr 1.I. I ....... .a IA pansts sO asso %apr o a ., soa o. s ..... so ts,,a Ill I or dI .....t i t.i.. a rans demeoii .o. .. ex d r o ir. dl 1. duero olis, lle- Il isn Is. boldo te blare ca-
nLr ioiit ,.ubllr E d sd A oans.i Potsbootn5 oo soi o- ha ls 50 oratoba daa Isri.
no otsiso oostoiornd dot o soos do,;t In r u oa o utoior-stoooooot rioslosaisro Noso lorsitos, alas, .hro a, trasiala iactaoa osptotoorstoa or Eoosdrod dosit i, ssslrl tto s e con r Nos
"'o"ls.s.t. .,,]aadonronrori pslit .c hos roor do Isa berlsoh yFeornar- Pr Oar d ro.Frnanir do~eroslto.
'oo doo'!"u oo,(, l sods tor Iloot liecot~oai A to Olos-t"sPge.. ~ 5.Aoosdo oorao do. El heruooor dt Lois XI folls- t qos tosoosra
Os. ol tovrs oalod rnoltrsiso si os. dtlSt Itos lstdss toss ttgrndor~tnhtototo Vilria Ksbayoabi rowrea 11 a, do Tskis oborotoodsoel '" o,, ,.- r O srposo ct l ir a deopssloldo r s d rolo s i d om l d a art.. ds sonooer a "lo Belted- :.500 55o0 e tI orrnoshss.,eno it
not osoos o doot. ion too View .. .. ... 11 tt ....1.1,1e 1'ot s1o1 or 'r "' t h u-as so ons Osola r n s o es it elloa IO i, .. oerotoho haotaoa N.,
or ,It tl u 0.0......do.... i ..t.... .0 l .-i rIo'tat hs a ortipubldtotit 1 d J V o 'a'ga4sr la d1."c".- 1.t oi toapssstossRdo
o. -e,i ,L ... .n .... Fta curnsl .o .. ..; `I,,'prt to Arte y6 MCI-ada ne ache, proln el elrrne a aor e o a n r LI .,].i
too ts P iao oss .... iri s t ot rt... 0. _ .ot s P r. .. I. mp .r i I Iob:ia .0l-,1 O brs VGzraya y arguI video de Conti- d t a do
,.ll. _r.l~ -. l ,o~ llsNrdtlml~ 'cl- uA e t -,i.. t I M. ,, .' ... L.con1. rlun ,o 16 deelgidr6 htee .ch. "rvn1Iadcaio far r de c Ulefs eI.url .je I pel~ zy Ia ll~ .3 adel
,,, Cosod loo sp. Ololosar50 ors d orol, ros IrdI tolssr o- p-r los 1000 I....ra -i~ .. oO ,aon s _f
...i oto. l os i a. so ori tl i so. r ;11a t"Oo. do 1. b t a .,, iu so to t p s I a s .Ir or ot.ti Irs Q......a it is ....o de I- a Isabel y os Obispo G o"talez dt s Ao0.i4 d psl t "1 "rAs "t do
6)t .. i in, h ,t ,h, dttt.. rah, s uj ,, ht- Alt ,j l J ,t, )Voico vi6 .a j`4 ... t' ...I 1 .1 -. i...-k A,l roonlo 11i. arL Inel iO i o' 1. .. ', 'I , I Arand ,despuk. :que convension
toots Cota sdo s tte s o ln ol ttbtol t o, u..ss t.o .i or-ta M o f1-1 do, ,.,do TqoyI eros A so..-.- Oo4 ih a le ]
,tstit I uoki Is. r, I 1 .Z.:- .. ...
AoI t ot a hot 0,5 roso ro sa-ros, `oo*.tIdo d t, h........oI.... o.I;- ..... tot to a.r .a. ,.1. .. roa 'o fdt i I o osle lad. 'a or..
. ......... l 'sit'lo s III . .. tr I u I d . '11. o ..... e .. .. ... n ik ...., ....1 hm ......... Pat lu e, ....... ... .. ... ... ..T.... ...... ...C ...h1- 1 I., "
loriottot i' 1, oth t tn.olr s oo.to Ihilot...r .i ttrtosstosl .os t . 1. ....... .. .. .. .... .. sa ,ar s .I o.s..rs 450slenooraoos... .
"'I5. tsi"e"o nne eI~ t.:c. 1130 .t s Ooi-,.tpotssio -I .-1 ,r.- ... .I 4 toot ors prontacAmttissslsdol .. -ro ..-a oSeat soo~lsoqto
loss l to l tld .... Ilhlt I t e- i.0.0nd t,h ,di odn-di. r lossoos. s .o1 . do riest1a :050 y s Borno" e L sdar s
o h d 1111 s.lo.J 1I cot..I.. ,.- to t : do ot.s h.ao -Ila .i, It .h, .I ..lt I t ".o ord ..... I Ir ...... s r psit i s .. ..sh do Io ,rhDi, rty rtni tn h Iosd n
It us o si toot .. j,. i. N .o I h IIr.. .. hosolr Iot.t.. r -aln I. lO rs i 'oi l pI oolo ."'li.."".' .;i ci d sroor o an re-
rl,,,: ,. ,,.ri*.........t ,r.A.,iu..N..'-.V,,ir "I'I- rp... Ikvo d ........odaninl-1,:,VI )l' .... .. I"sh- I.. I-l.11 r..lI ,.A.!IIil.o ,Inobleza. .d I..e;na-po. p e. .. d.. ".istn.rs,.;,IdoI Beltrn, ."',dO!
do so-11onrotosa par c P os an p0 176. 1 hdodsodiapo.rosIlsdd radilssl o sae
,. ,... ":o I li. .... I,' ......t2 +f,, if ". '. :. io n ,', I, I...... ....l o b.e .. ...., .1 .,.. ..r, .,., ,, .I -, .. .... .. .. .. i.0 il ,,,. .. i -,- . ,,, .-. -. I -. . . ... . .. .. I- ....... I~a~ aFi ...rs . a a ] f v rt s d e .v e .b
sir~~~~~~~~- tr.olsiosooss ilsittst sit., ..otosstss Iosot "I r,,~.j [-ulriir cln rdrisod do.W-- is d.sos zoo Fr.toooldosol oporr hquso r e -n-n
loVt 1a 'N l+ d th, ,p ~l .;"k.' ,.... Al t..,I, ,.iae.,.....,.a 'i, .I. ....... ...I...., . .F.. ',,".," l,, ,.. R ..... .1 .II I. .. I, i." r..' uin". Exmal os ri: uu C. e s'li y lo cur I setrtgee o nlteor re edaodalern i ,nc
H ," 'fr r h h i 1 h l m .. ...u .\ ...-:. . l I . . . +, r. p .. .. ,. .. t ..".I1 '....... I ..J "" M ti l. V A .ln M a r I.. a1. ..e ...e a n e Fn ed..s ~ o p ar d1- m..i d e I.. t .31ic d e Ci n I~ .o p r ane ~ a .a l1 ll mbleltt- .
d. UIn, dIr,- a w k l'r~~ll Y It.. .1 h ',ldo ,,, ) modlh ..) nl ouun eu l ln . ..... .. -. I... ... .1 .. h I. ... 't ....I .. ., ....... aI..p Iad de losc diI-m mj.m rie.s ser.a de eaF Iy [. ,-,; fie ta py- tpo e hi d s e a p ; n n d d m .n o rndi c ton el M arquis gay
dI + S IM lt ,.1,1 .i Ii' .. I~ )ll -r I' ....~l$1 t it p -~lu .1n lu cld t """,, '.. io, .. I ."..' Il .... i' .f .... r .,.l COB I.. It ... ...... Si ., loc ia s I e I l n ]d ..pill. lano1- se -I -l al E ,sc-pad-)ia r lo dem I un' s bl ouele dab a de Ise Crtey die 1: llb bed e tspu Cpt ion r l o pa fn ient .
I;u I, r lu jto Wl o .... o .4e ,klu lr ,to do. :l' .. ...... .D~ ........ ,l de N blo, ...., Il,1., ...:\ . li:.. =... ..... I.. ..... : I .. ,% ', O iI ..1 1 .1 "" ,...Z2 dd. Fn u a t a n p d e e d a s n tt t e A c~ a6 1 a i e rntf a ta lndo tuturkas d I visa r cone d onl r Belto de Losn a rke
i s... I r. -ot.. 1, soo sot t - ,;. ......." I. tr os y rer. ps.r.so lu.a .-I C.-o-d i. l, -sI-.,0005 oos st boor s d el ,e,.', ajIraseobrado.
edl A.h IF vklln o -1g... hal ou t,1 .ril y .. ... r v NI r taa. .. L l ...... '. -u n , .::, ..".ll '. ,i h.,": .... ...r e peera.e. o ssi ....... unaj .. ... ....ache.I1 .. ..I. d o Q umaito. y e rm i-j o bfislet s t-i .... dl y l. osll, ~cursi.lo a mentno e con Bo roilat : y eo el ye I ye der dsem rdis el ro e noj s caml -
1 .l'ld "r~ l' l .[ ....... ..lP p c 6 l s '. I *_'. l t' d e l e 1, r l .. .. . . i a I I i. . .. [ ." I L , e d all a y u n" pIa" d" e" 1m e t a Mo, pCo d a r] e lo s M a r i a te i s+ T orr e ,,on a r l i ro s a h .-o ,,o p in t r i e o p a r a id,, -i d e unj p o lit i c s de ay u a m t ua c oi n p l trn a del su l i~ n ,r a I o n g ri s d e .
s I, n t r Ao ritr r o o s a o t o ordt o l ttllt .'';; u" d o r, r d o e p los'p s d r on l at ear t o to n-p~ r -.ct o .0en t nAnl q sol oosmo r soeiard t s aro
,In Inl'l `*l~ lt v ,'n l Ip i ,I, ho d Wnn ,, h.nc [ u gure,, fii,... .....I r~ -n g ', e. . n ar amhn n onr I ".,ip ,-: i-.. do ,, ,, Io d edo ea. m Im I r i .-. "la do .% ..~ ~ -. mlr y d n lt r q e o h a a n us ee m o a to e Isabq e l Y h
Oslo~~~~~~~~~~~~~ iiotsiso.o 0tots strI rho rttto Irtsot o .. .r A is, ...- W ... bt0 de 0.bld -r0etrooIapolitans trrioap s~ s iq sro
:ilto:o l;:1410:.. I-,,'1.i,, UtIII clrka d co u .z.ll. eiltn rol e ,,,1 o"e v oi ''Iq,1'1 l P- .. ,,e In ll-I inaia hy Ie'll d'I'rzeiena de vIr ', -,.iut ,de Acif ++cttiasca ad. a stea rest a nyd n oo ss d uevorlaejd presulto d~ o s vu
,t'~,,,,r~litlltte~l"n.h4h yl do' ,..- -.ro irl .....wal'. s "I" ,a Al~ Ca-I,'F~ dee-o a I.6 Isabe .. -o I- "nri ..re,11 prAI. ydo ade, eudl. n-I .p., I.AC,..d
d'll S. 1911-1.O ,r ne..,::,l ,. ;1...:.:r" C. ."arqooos 'ssos i cmnsod gI6soooactau yqosohttorelbs1os ptid
i.:1. 1 7;. i_. ," ,,,, ,,Cio, -.unserS'at. on Ii n1i dci ,a peg~
mhs or o o nt Tols or-i C.trosto. 000 sob or os,.d ni I -- do ie A.oi'n CdW'-o i ntrr upr de advda d dho o d s ti-que MorIs si proldlt s in o deod
toot toss sIoy dplrsoe ii, o~l HItt -to' os de osott otr sose i o To-11 00aad sa] o, .ols o ..ssi do H i lpero ss 1u ruq ortl iaelage S Le estlo brirdo co ea f Chtoo lo d do ea '-- s "iisno o p romsoido no tbsgant lo acet de s- oos s p is etr olensecrt e de o stsoa-
pots yust polo Its. to do estoo dirsot 'Or ro .... dl-. ios or l ds o r-so do rs sst&sI o. ..... 4.. y ent-I ..1.. . do Asolds a ol stoaroe doqn l oan soore o d o-e qo... sna etr toy dpo ... qs isa-l
ro I 'fll 1 :/a ,e a l' cPl ::l, ,,r ,o, : lNI htot u. ex ora e ,,, ......g r i.ms, in aya en iner.ao --". coma cno Nt mlqtiera or _.,; ,--e ."ec n e u o aeem
I e I) loot P ht 11r Or]ho PItssu ll loososoda i i . i, 0, e qt Its .o ro nu en tt rra obolsh r a. ,, do ,, .ul ho sogr ene rso au do bt. p.s.o"oi soasrtos ispo r os ps s ror d staue bu un etsrop s ,dtto -
', ... ..... ...., ..,& ...n A ...... 9 d, .... I ~ I dto-, pn . ....p eo r d ;',",I",,a d r r. c n de. -. -'~ o ,'" .... '%. ." P {n riC2 lda a sot a.. .. ali ... .. g . y a . . a d- l . .
.,I ,u..i ,t ,1'. I n I .. l ''l,.-, u::' r ,," ,%..n r .11 ,I',-t p th ei ,,,I' u .. Ci .+ .... -, I.. . "'. 'I. t e 'o no .lin a c a qu e- iUnl t i- ,4. ., -.. ,t+ .. .. ti h~ n e' Inla a ccd Cae -" taae , yo al dfr a I aenle de n pequ fio io de su e poa y l r oei le at~ duesi h d
I...osoio pont'.1 01bad oilosrso Ill.sds do 5-ijors1 is ro ,sssod it It' 10-,~leli..- sorsllads. Us Os.p soaotlsi ,os p0s orSMllPtsr io
-on .1, h r 4L 'h e'p l" r Ah~ In, Un dr ..... loo Inund- d c, Ii 1. e ........... ., .. ..,Hl gral.. a d, I. dip, ] ulo a, tvr pals q el f La1 n fis a gler., d ... C.,oplfl.... n. dil -.. ,".d ,.:sos o be teet otees:no el e aneio se 1,30 obnlea y u a,00 pe o n nae orcij el- Oiblp e Is oledo.r
ob to hi ,ai M '. QS1 r. Ni, atonti~os YostdAsjy de l-o cossulqitoss i is' ,Is -toot so a--1lods do boso~ C.0 s osoqussPoi or ais" sso~lo 1. oss~bl ,Iqorrdob
dor. It t rrritsl ls.ro...1ooo1,d U I.,o ro1o1 r I do Os..,o.ot d t F b iooo adn. pron, f..er. o l ea. .oI sposooqueli, sci i s
loot too Oloot doossotorto itag- dottihe. isorso .rooiIoroibo oshirrossioroo Ot.r t .tlr toPd lsonortc ons a noalo osh rpssoil de s- diip osso INssra a e creos tero-ts

to is rook otto t. te r oolro -rtdo is e a a Ia go '-rodo ooro s or s a tusr..ran-
!:", l'oine Itr laht ol. 'o ros I in roe ts. rSo sses "s db n o Or Drioladritr doC10o l antt ds-p clue pro it Segovooioaht. deo Tao Idia
o, I ttl rs sot don.1". irto trtp d oists ot ...Il o no 505tt5" 4L tltr 05. b Vdofo a d nos. Es.- Orisa Por tia.0 .titu e niott n da p r ro ollog s o hadr oodon Juan ds It, ry c Ar tor ~n dl ooaoo o prslis tssabr vsta
sol Mrsrs toI.W I's N 1 1'..i W 1.s t r.. .- -flo s s. IC n p doKo o t d o o C ss s r M o l s to t d l E s s A -a o oi-oi b ishshsi .- o b o p o d r f is o s t C o l it S r a it-r o o s d d o il l o
1ohisstrtF. ittot I tol loi-to ost dot nos oo it"r hoistd,.. iisdorossooa;Isceain osoitirr sti lo, l ilaesiiduo Prifi* ofn IaeliatoloonsJ
I's ... ...... ... .. .... .........a 1_ 1 e il, u~ldt n I..... gi, .. I jo s di ... .. rn LP rl ..... ... 'usr cast ....... ik .. .( -.. _..' .j q~.. r...... . ... . coo. d o p r el.. .. .. . .. pi f r ....ci v ...... ...... e b~ en ... I ..bot i tn .. .4dgu+et~ l de M ~ ntd oe ,e n ndo... . D ond1 .. ..el re

.... A rniud... . .... .. . . .... I. ,- -- -- .llHr p d ti0 0np o tos , ,11",I. ens lats sh ;. erdIladl dor.ofttdoe i.r dt o a... I .l rs n c i ,o-..EnrrCie ts sio InpooiS oa- d oC Htea r y s nd. Esdor nop h yruntems p raLi opt l plordes os faoro l s
'-t pr so roar pIs .o ro -* .o s. --.-sWsoas- drilsot t y osi lflsstt rlprs y p ool1 6 p rso btsi os isr
.=Ink 11! ... a ,:; ,t, -firulm u .-g o ,. ...... . . .. . -, r ,. .,o t .,Y,-. . . ilss-r.iner eatl sobohlspo a ot ro r a b elemo r a Do n o s se soretaloprarhesd e Vie n.ll o
h1, n A ', doI'll t-,. ,,Is . ,. .. ... ... I .. . ,, .. : _,. ,.:, ,,.._, ... ,- a 0 . I- ,, n o F. - .... .. d a c la gsur igeln o I
so .."-:.., ` '' yus le gf11l,~ of It-tot uO I v o rao ossi srosis, EsI ,it -oorsi F .. r o s is obe o ol ssrpsr fi slei riords 1,30 joiro es. d yo bs 7,01 e l o ei a eol Oisspots qs de ofla edo .
0 l4s o to 4.... 5 . o ,. "r,,.r ... oi roolsol dol C ,-l .... ,t hi0 -1doosior,1os,,p11,, dstoid o p-u I..:, art tsoori bs.
'tab,, ,i, Varlos rSeopos otdoron',, -reptie psro Msariasoprsi-rrofrs it
""1 ...... .... 11,1,1 o 4 ..... ..l p, ... ... pa ik i. , ,' 1 a1 dI"; 1 ....... titi '' r ". ... .... Gorant eniod .h on ina laa. E .... re ial,, ..... papre do]s dl e o s y su s Es dr dony u tm oil a z r of...a do u fv rt... .... t. ....kejrErgu r L j. .i .11c ee o ta'obu t efiaeote old a. T edn en n odeii lm
Ir I 0 o' star -... I" P. I ,0- coin. c....el- .9ora Vpstoro. noleri C a .ss- gue soron ysyentsor l tAs elsatsan-er nass pasoirsos Mdo goesinrsosu
P.I .... I elo~ie, P..too"horos,.. .as.. o ,.soprsidotrsovisaialiesmlg --13,dsrguerr- poroadon So iOatet- adt ero
. .... i .[~l~ I14 111 .... .'I I 1 1 7 ';t ..; t .. 't:, ,': l I.. .;, I'., I',",:,', ...- r,,l Irtusu lr ..... en v''......I" in, A iIIPgui .. -:n.. .Ia ... d F+C ost h c eay du .te osmpera .... ... ch dr par of a ios Ion nsl t omjrf
l t r. t ,-::-:"- "" I tgo; i.pI: ,t,..,ea ,lonsn r to is.- a t ol s -i oi" de hl s a o r o
Polros Ciso Too- liseon: el ar obsp yqe n elso emporals h Donoos ofrso asdool tit sopirtl 0ooprhrsb
... ........n 1 ,. %.. .... oil ..... . . . .. . . .. . .. '' .. f. .. .o.... ...... .. !7 w ,' .;e: o.I', : "', ..... . .. .. .. Il .. ... .... -.. 1: '11 Im 1 ....." .ap : ,. '.- v a s d ol nui d .1 nuncio nael.o noh a te p l co te ts celo edo y
I ll. g . I h a s. I s o.l s s-d I Cs 0 0 : I 0 0 t P sri so Eds a r d o o F o 'a o b r r t E de.o . -s o r d -. Iio s ab elr d
F ,s rn.sy ...r'.. 1.- , t. ", "C o s. so o sts io n ,, det ohsuo"rds AaIs oi o u porrpo i nis ds-b t-o, a
to/ 'I". .~ ~ 0ahat. Chnn' -, . .. .. I ..... Ii, : "! l"." -d ia . ..Va ,.rl.e ~ gn jp n~.M rie t e~ lo r lc~ l e a c-rios oipe s alltr o rn trea e ls p rune r La troab llose Inlo- ,o lg d Iudr on Ireni n

:' ... ,ir-a.V S. 7 o.. tror I o..t. . .. " ,.', :..!l; o, 'pus. - i 0quella. I e F 'oyu. don..Fe. no I rsae obrsta-
-r ,,, : A.. .. ann (1. .... .. i 1. r ; ,... -1 1. f.l "e ,Graa aners eLa Lna/e 're poq etna o u hll. .. e inait a de ad El un ii re no nes, Pr ea i ica par nu,-;: doe chont yn- sno AtoId de nue-

I.. . it . + ... . ... ..r: so.-..,I i r .. er. Ci. r -sh s a d a . P -r1 otro lde, -1 ll n j : 'd ros t de ibo F ran i to Atalos d i ~ u si. c o- ue nunrs l o oiel esrroso ortotsp au -
Mhs.... so I i .. iIt,, Ir oto oy oO t I, O n u N''. m u'hos ., .. ewilo 00 t.d _osno Lo .1os so ,. Jp e n 0 1 0 Lziu d .leou s soddi de
-. t v z 4l : 1 ., . 1 "I .... r "'.."' ... ... ,,- .1 . ... ,++ I ..... . ... r, f. .e I.. ..' ..' ;" . ., - -.- _,.- .'ros! hay ,1ag ~ ien's "O f a e m p ,or a par -tt I on mis T .1 or i


., o -,,, 1 a .r- t Io - ` -p a i Q I ~t1.0 0 -- nt 1 1 :. .:, Il i I -.. -e P oitbai o d rIore 'al t d el
Bo sso..s ~ d o r~ -it s--to 'a .... 00000 iat i.ra t ats DonFra ndo ti.
"I' ,' -.... .. it -I .. .. .. ..- :-...... .. J. .. r ..A \ ..:...... ..din ,,....... .. o . : ''-,e .i .....I .... ril .... 1 51 -- Cc . ._..., ... '2 "% d .c:- ...... '- ,[4- C A L .. ...r~ s 'rol" n .. .... pu d .m.. j... i rct fe l ; ra et Don ...I .. .. .


'I Y '.... I.:.,'..r ifii ar- c b~n~a," .o -,,aeO.. a. es . a. .....s.o...0..... .. d,, 0-.... , u sroviaiaa .s : oa..'vi"
I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~+. ...1:; "ll uc Bin 11 rri 1 r uoc~i", .,-E.... --,':' on.... .... cbalo n
.:...4 1' .I ', I . .orlin .". Q le' .p s I~ ie, n s tr .n,,.- -. n i e in Prnt r ._.1r-,-n. Ti -I -dc r e ga s s h r l-'e y I rtnu ,R o o pare.,'l ya em po breclt -


,. .as .b .. r.05i ,.n Imdm m .I.......................- "1 .J ....... .........s. -........
anoos s, -_ ,., a. ttr UAT ieAOI D ul C :ONTiDO500 PttBLIA O afla dsoo bos os toii y of, ooe p ie le. 0
ho; s t .os s-sr-s ...0 a El o a ,Er lorsso 'La Seoasoa d ra a
aoi.. lIr o.. I. .el mtyld d e it l, T tu] all
LUIS ADAM GRETA ......... .. _" "?'.td . ,or. as de pus for
..ct.,I.i ,. I ,;I ,V n el n,;- ,ra".l... ;,,1.-. I ..I .... ;. .- 'I i ........ ...I.L ..... . . . D ..... .. .... a.... ... .. .. ............ -Ina c .
-, ion r, _. I rr.otlr. '',oortI e a a .rI'erIr1.1 asb.,r an en.1
. i.l . or 00 a ,1 I. ... .. .. . ....-rC
.I ... . .. .. . ... I ... ... o ... .... Is .- .... .. .. ... . ... .. .. .. le c, .2 -m t ". ..... f" L : -...- r | I I a i l r n e n L .7. ......... in. all Airii ... .. je...
,la t iso in .. ".. ... -.. -- -- b a.. .. 4 la in a o . .........a. a ......
.. I.te ,J, ls t o aI- ,
O s. ... odo DO Jo lh h a Sd 1 ota A d am ..G la r IIIs1ad t [I a t -, co r. -O ...l. a, .s u p s l P o 50 1. t r s Sn t" A soros. Flut roo is
AssrsRsollrdel s as raolo,-ttt,.aoil,,I.otsst1sta otrddaooq,'t aooaarh~t:.tN ,ohsrssal d505.s.ssa aloto,. 1005551500.01-0lattr0,s.a'i droo -shio irtd
Iso Ass... fss o'o L ssa ..in ....t D i o L -. I C....a a a I .... tL . C a R .
Ood o o a,, .er. 0- s'oI0bm-s o ,,,ea Oeb l-,, cda P r . I agosot ,E at 1O. IV
m a sb i Js- .. -- .a a .. ._ 0 r.ps sO so. r.. o r. s -1~o t- 00 CE ra ro011 it- .s i a sis .l o p h otN 1 aC. i ' V1 P 1I 1 1 C ~ r fi a0 f L e ie .
I_, _r'...._'__.._.,_"_-_____r._-_..:.-_I__________ aosotooado esalioa 3o ena f, -.o I e -oo.- --lso. josoims.o. Plrtasa bas r-.stsnores1nr
a'o % ~ .a. lto...1 I5 5 ,.I0 orso,, ..l .. ~ 1, totoo. le .. ra t pao ~ o o Ar or pooor s ra,
d ... m I ... dl i i .ImU % I s a... . dJ n~l e niF 4 .. ... P... . . . . ~ l 4 . ... .......... .. . .. . "I F :d I ... .. ..... %. ;. 1 ... .' 1 I .. l 1 L1. 1 . .. ... ... d f ae I ... derlo a. . .
G R N dE R A I Au r I..rl i D E _____ __,;i l1,__n .1 ...._. r _._n __.3 ," T _._-. __l __r __T_-. _I_._I_-_"_0 __ _- _1_- b roos L I p p.. O ,oo.,sae, ifi .. i
I- U 4 ioNIJ, *s oan iottcoassp.doao" psI ....-a.a..o7-oo'o"ssssbs I
Ia. ,,I.. -ficien~e du teal0--1 .i R~ep b c iii asur aRa arooLo e mA .LL L o ~ d I ; 11 J--- - 05aoot r.ojsospss_- s,_ ssoo.sPoa..osa..or
17a. VE AD F405 mafl he .91 I to 0.-Oar Mo tie EVcnl- o lifn
taa Queos -O isoassak "'.. tIs "s oam X.,- -6Iw t :' ,; d,5 gl; s, -j.. do I ,at "I0 tph
Rodrll~~~~~~eIl ellln posbl conltl .oT-1r F.- f-dr -alad -ld -a r .Hs'-a, ,'fl~ L i ,- n ua, -j l-ade 5 1 ,en;. alurl Lit. L .
lItlJmnO utc.loeoe lr 'ne ro+.tt '. io ,l l D i.e.pa ir c~1jn,11 I -"- ~ l -1 deLIo fir~l' .P49 he,+5 p yrraan "' tll: 1" I _.I -- '.. ..,V. o ,,,'
, e. IIA ERWZA E C N A11011i.sa SM i t r c., c.. tl Uft;,!. .] t, de ,ur om s c rat nol Ir, pre ciea mas
tu er old ...."..." r te, e .le el( l+J ~ le L pel~ ne e nl- Il. capirn/v !.men Irruerpo con ink oniuc ib rJnelor
.elL ..r, ol~ge rrorv t m enpl s It .-r. I Do".-e J-.. .. -t i I r- .. h .e gn~ lo +,r.ai'nl .cni. .e u-
I~~~d'+ Li,' J1 ;e 0::o ,( T, ... R .j; col ~.nipAIaprI '.. o ...o ..............",s
AFE D ,EN N E r...... ...... .....,........I.' ?te Tab I~h' ". r .oll,+e ,i 1,.' ,.r. I.' r Pi1 'Itale.ud ....... F,~ ,,r+I rl ... ..... nqn r- 1@h- .... .e, ,.,- i@ p d ,,or. +e eu jl,1- J-- .
'3'. p ... .... .. --" g a # e I MIIrr.... L,..'. ali ae el . . Ir .. ... I .. . . 7 er ... . . . .
'-.T .rlu .~~l o -, .,.'., l -+ -4" '4a" 'lm m -mm' -l~ l e l M rl '" -a.ni.r q-ai. r~nf, G v +.(ll] ,Mr l u.1 .- rlr a ,', r
1,* .,r e p ,, l -- ,, ,, 5-i'
L U IS A D A G A F-gR T 9 f,.;,,.....'1,]1' ......W ...-. -' Ip'rlt r/e~er IIlo ;hdlr. wil.... ... d" ...... --r ,
';, ,TII- .I r-'~~tl a F.:rr' ...- .1 aJreer rfil lp f er'oillnnlrn
Fie i .%. .a. d [A Mo,. 1. W ell' "alsi i en" I" "Pr% 1~lA%~ I~ "' r
tiuuNJId i ,aLdlici-


Adem--w .UESTRO CONCURSO UNA SEMA

VACACIONES EN MEXICO


3 _=ai, IT1 ST,


AGUSTIN LARA act
a las 9:30 p.m. y 12:30 a.m. exclusivar


Andnciese y suscribase al DIARIO DE LA


CONOZCA EL SENSACIONALSIN ESPACIO D
14 -1i 1L


Jueres de Sans Souci I
1. -. e,- laim,,,:
"r.", .-, rt, ,j i L. C ro "I I, oie~ ,
,r, ",le &all de 10 ele, de jos i + I,

A


,:.. -.1,G. '/
. .fb a a ue ln e c l. ,
i 6 r' I.-, P, a ,. le, Cc 11 1,:,
411I, "..1 1 rl e gg ,lr l i I ..


,F. C,,-,l LPTslacso ,:4leprzd or' .J
Nc A E .e.&l derC,: ld i.,.i.D.a
o. ;,d .- r e e a r m a EI; 'n I, P, ... r ,
nicol.ecro. .
- l.a urla .. -'


--AI RIN ."" ,..,. I L".t''Ip."'.3.


,-)j--InvecIPoiEO I1 f.1.1


AdsLfa.lo"'.:eB. I. __a__ ____

O h'sido Ats Ersqu' ins EaINrccINE.insSNE
,, ..I r.ir.ar,., el U,'t-al~ ~~: ro re O C h r o

I.- -. I,. ,.Vsu,

o. el CliIuo-ii li Vel lb rataresodin lfrnc
,.,,,in "is --Bs. ,il. t.issluis.-LLuf.,.-m'u snslnh,,As pi.,ssTl.i.lA..Eti lg,3,n-tutF,,.. ni-ur.i.,
l ..'.Cr '... .. .....-. .d_ -on-. .... de u. 1Ai' r. .... ..I ,l.,,t
M 'i udn *i. 5enr ,
n --ie.Ir ...el .r ,,,in.. **,|i' i' I.-... L 4 lihisilso ss r ,,rI ONC) M F
r;F h 'l ep r.T, ..'.1 4erf, r ,r' ,r- ... In ,, all ra de -r-r -- Il,; .1-orri, pt saw r.-. -o, a'00ir
R a id R o dlr i g u e s F o. . I ij i. .. ... ..... ..... .
.f. I


i nOs Astss., As.ci, ds 1s-- 1-4sP
7s_ t_1_1Ds.ss1.t sCutlA
,, ,u. ss,, us, is-. ,,, -L~ s,-, Oif
d uEs evtl t s s A ss.rt.dimFrt.T If E IA


T. A1. F'I.- .. ... I I


"U sii I.. ... A . ..sA~ .s n'sn .~iis VnI::i'n Efn i i..... -" -
s-Ipsssss Osdssps dsiAsRPs- eiu e
r 'I-.doss ps, fis ss I.. Co.555

350 sti's', Mi'iii'5 gi'oliii,', Psi
s-iSo 55 ssli'A lii'~5555', .11lod1.1bolos BS piys ssqolss
sssssiLA sl. DRu. HLROGNAE RI
-el ,. .. 1 : i ,.,I r F. ,4
I -, M.I n ol ..'l I .. M : I ..1". .1 e i ,, di"- a., Ln i .L ri D l',u R t a i
e Ie,'-r L ,.-,r.H-.e .oes.. .... ,e ai f,,st
A'f.i.c precadcln. o C. alaHs-m e .nl.dle~.dlCu lt e~.T~~s Ib isrL, iuu..q. r'r'
...).....ER D IC IA D O V ........... .................... .am edi it Isn-la. yestra roed


IssstInbr iss ygi adi s eitiI ,',]emit.
C.t aipo t r, E prmee r- ta i vabyen uede.s C ..Hons asvtra.d t.j
31 ....-f f.......a e os
IT e n r. 1 P ,I-,f F-442. ,.m- ..- en 1.-pgi-, ONCE
I J I ,:; i,, If L, :, 011. e ;

L ral na perfaects, obra jma.sr
La ...11terp eret mein d elam sm uh
air me:eunea.H
Se det` carkmW b.iHlda e Sosutim.sY.
)ESPER ICIADO juniotind s1.' 1. Dncl vNr. Caslry de~l
Ra]iv a c' oot [ie anl s -
v~~~~~~ea -ires _1onI to P ere .A rreI... .- . -"

d In.orPlen n d enm snio y amp ello o
ramin toalmov e err lasprm onajes atN] 4 A JA
L.as decporacionHeIs y moilnari ey fue otadio
SalObras, ayaron ila dgr Sotoatr, po-
slana ago ." 'N Ereo.ad,, 0un1 On elto
veErseu Mola todPet.rt e P" n riq e I

,ao a aaunn a sned r ee de Ins qe moiJant| nsua
yo r 'nd_ posr e-.


No so rs r ci n |Oo lillm nli -- -
No huy conteminel6n do ol-"
rs -grlullu u o IIs'mpare do \ L=s I .' Jo-"s,^S". I
uIyIs lttravlolelu I
No he quole ..ar los oll. Oo DUAL-TEMP
montlo I CAPACID. D11 PIES CuonCOI
En un Dual-Temp .-ar 2 f..
goro.ad |o .. 0'.. n l ....A d m irdaoln.
g iudo ey e 5iompa, llrm- e* de |lc
lh~medo Arnbos c connlOIciii de
i.mpe-oseprsdon S S mffl
bOTROS MODELS / e VISIT
/ .iusud.io
DESDE $1.95 AL E, I/ / Admiral r
DESDI 14.95 AL MS FACILIDADES DE PAGOi Sf'c- ...,. if
/ e, o str....... -


TELEVISION Y AIRE ACONDICIONADO, S. A.
tIA BLANCA ,? LUtANO o TELEFONO ,-5)3A .


INDEPENDENT APPLIANCES &
TELKVISION CO
Dnlionel 102 H~bini
CIA CU=BAU A TODA ONDA A
Ban Rafael 10 Hoban.
VAILLANT MOTOR.1. A
Ave do Columbia y Ave ConIi
Rpio Kohli Mirino
RErNAEDA nALLO CI1A
10 d. Oclubre 351. J d.1 MOne
OPTICA MAIBSAN
OReiVs 512. H.b.s.
RAAVANABAOIO TOBR
Aguacafls 2M. H .....
ROGLLIO INA
7.injI III Hblr..i
GAiCIA T OASrCIA
Mon 3.M3-MS HNbr'..
CAO VARELA
Nopluno M7. H.b.rii-


PEREZ. MEBLE6
Bar, RiMel 112 Habor.,
FRANCISCO OROBA
Pol. 1 I. G luulni.bl.o
MARINA ALTO C-
MAllrIl y 23. Vrdo Hlb.ni
C'UIANA D TELEVISION
S.. LAusr1 i016 H.b.s.
AOINCIA ADMNUAL
Lli W. ensie Js K Vedsi..
ylNrANA 5 A.
Z -C C Vedadc
IIIDALOO T CIA
14jC lAs.sed.rs
Opr-IA 'LOB IATOS X'
-G lunn 4in H ban.
JEB'lr LINANCHir
..e. 1t 1. ^lmoder. a
AOUI1I.A ELCTR ICA
Agulla 111 Hitalan


FDMUNDO o PALACIO
sr." Ji ts2,'" a bunii
ruJOL
23. ,) Vejido
CAMA COBA
P H" .. .. 'i- p r rnu.= Z ..
CABREiA I HNO.
cali.. fy bs ausuii
ClEO ELECnTBRIC
C.I.iA. All C 11553 Cs.''
Habar-m
RADIO AMERICA
bFif,. 255 hutu...
CIA COMERCIAL 21 V I 1 A
tCABA AJUAB
oA I IMs, HuI'...
o 0,, 0.- ,, a. ,,
t,'GlFiTn IRAMOS
Rep.,lO Be'n*^" i^' J


CANA RAIELO
rao,- s lol_ ,i-..-.cd. ie ii B.fB4,5
JOsE MANtEL NOMESO
Cer, .Tral Hc1pFi T io.
JL,810 LIZALDO ,
.us ,.'.asu ..,U L1.1A
M ARBLIA DO- Il HRMANOI
r".l1 t.140 Mm"l.n..
SUM NlITIrKOS NDRTRJALES
a. A,
? |r t 1 H b.-,
H DE MI".O f .
14 ae. Tecetno 11ll~
GARClIA R11l1 L, U g I. *-
C.i6.j. y A B,,,
MURBLILBTLA ^ AI' R
iis.l'. 023 LH b.5.-
C. 11BTINA PAEAN
8.SA VALnEs
R., n.IMt aHl[ m


p
M
m
Yi
Pus
. 5-i

COR
dte%


4- _
H


PARA ROPA
AS BLANCA
MAI UMPIA
SE AIIL CORONA
p-fl , der.c.,d C-.T,pe.ANIL
ONA m cud.s,,cdr .rnda


N


Nw O HAY iF_ A
ES( ONG tL A kLU


-a


.....-- -
,Piuia 10 DIARIO DE LA" MARINA.-Jue .e., 21 de Junlo de 1951 lida b la
-- .. .., E vitari A gricu l tuara a
En Espi -Ds dos milembros ejecutivos del Club de !Ei queelcafriui4r4a Men tira y verdad de Espaha1
II En E spa nfa I J a I Forieauo0~ ugal ., Alfo.... Justice I
L Par Robrt S.., .... Ferreteros seran objeto de aIeetuoso agasaio I '-m o ...... ud.u ...........ar. Pa,. Aloa W
" . mO tt"~tt 'r,, ae~o ta P ni~ll -t-.t's. tatti el ... ald" a ..... IP' ...... l.... p t" d.... . t.l.... dd 1 o ac t tdlat NJ-
; aim peas Oblo aie a mt iamtem -o -. ..I Lim~ar Ict d lic. . La mi, i-, aa ,ia Iaml i r P. -r: , t ".. r t It .!, i 1 trow l na 1. 'Int ao! n. .
La prima i Manta H '' .." o d.lattit te f r '' ,' er. ltLat .--t Ia e..
S -Paabea I Proni puen Honrara dI dommu'uo Ia ".a .' e r a er
tables doa tai'dtIalaC
t P actor para el (Iia ] die I C en tro G allego lecha die u Palm-u n ia RI. -. amt ""'- '. a'.l;,.'a n ,J P. r- / m tee o eoma .. .

ibu~~~~~~~~di .... "-" .... -.I.." Dii .......... cov"c ". de .:I ,r, '. .sfald -- ba'"t ,uj com he'ned a _7 r" --.lu"':',v,&. I'e ,r,,. '. ,h,'',,". -I1.....C.... ad : r-,SCl......1 ..', ~lg. ... o4]
A L .ia de br n parL- I na fiad a pern ras te p Ia pr uI o en el ba"' . . o ,,-,- ..... .l At L.em.... . r. ,rfi. I -.' Ii or
ha ..i l- ble p [ a e n ira a p.c e Sa O .. D... E S .. ..A .pa; ,r ra c a--- --d.. tE- ,r ,r ,- .. pa ai .. o ra0 erie .,
.1 Ia. ; Pancida Jamdn T.eit" Pita r l
ra a;.,Ia., Il dCafepr ac cileCl GLalj PI uc ir nstulluiui ,IUE -iainirw,ci-6 ,sJiara I0 4ac isaen,

. .I.--ras" ae" ja r ant dpaar o IPabl p In" l taa p .la al t. . '- ......l ...... ;, ...... A .. . 1 . .... C., I Ltu- n.-...W...'" .
. l .- .II..t ,l a-;-t o p a pa clin t Ar p.e ll. ,t;ia d L ; ;: .. t':1 : % 11 I 1 .... 't .....t -' ............... pn.. do-
abLl d p .a--". .. a r t.. ... a la i d o .... . I .C... .. am .t ....da .. ...p ...t n...... .....a.... ... I! a.. C S hla nal dr n1a d... ..t.. .. .. .. .

a .... lllap at ,col na a Iap- Etpt dt, riad I. ..atl a aa Io ... . .. .. .. ... : '. nas te a ent a ii e 'i C i- 7, map ea. teu,n l at.e inn de tmt. te ram
Ip o I:,.,I--, C a nlr, o ,: e ta ro 1n it e aliuta e
at;. 1 -',.-pa i.atl 'illp elia hp tdas laronti ti aala rra Ls L aXFm n-art gi 1 Paa ]di rm c teJui.(-,; j, p -; -1f c. CL lfeo Ii iZI -,: ,- .aHt.. . ; at1w -.Pot;'.rt
.... .. ... ...si~ .. .... ... ......frboy lsI~g a tClb ,' u tad e o ic6 a l ,l, .O .. 41...,.. e .. .. I1 1 1 ."le. asc L' o n era - ....fr ...f~,,,.0ool.. ,o r.. ,; .m.
hla ln, '" ma l s -le hpi d edt V at- H i.ad q .t.... jrp. I. 1l- d- -,,i ... .e.. . .. ..,, --..l{, p a- t. I, a d alm d an e t wy Y b raet
. d olIaal ii, ,l, or I.,lco- prpl al a q a bin p eipno .IF1..Ie'. R'ul ia a. .I., ,a$ y Dl les .. l l~a te9 riot aN. ..Iee ulu r. rm d

r e n t o .r e .b s t_ ., I ."a d p'r C, 6 1 a c u s a t n u e s t r u[ i r nle n rpl c -, ,P', ee .: tul , .
I~ ~~~~~ ..J f- -ta~ "-n -n. --.. a. riueiro .,im d.3egsaI =C. .orz-
-. o nqi- -- e t l -31 o .I I I n U %- -d ,,e. Iea o e, or ,i !;es. dio .,.m .. .,' .l ,' , n r re iuT, e r:.., tan r .r -- Y rfnieJu ta t roti
d lol. A an ne tat an o ppt- ld P P . a , a t -a tane I; au la. I P... I nIo a : .a a t.. a i
.tr o e l-lat s p ,.t- At' p..6 dat1"''* l I~ ~ la b o et Atu aatt al.lm P m ea.
P. d 1 I d IlnI.. a ,. a.- al. a, a.ta. a ... t a a elO a,-c s"a
Ileqalapa .i, Ut as .... ,- I . t .rpplp rC d t CAn ra a Pa baadldn, `pi Corcfbiln i .pt.t [aaaa inp ea olad nit
p Iaa a n tI teslpapa a ue dan iscurre per a e- d. aao. o i anipa a lam Op 30 d p a e, a: p d r a tatt p micatiri lma
... -a naphs, nuo ta as parde Id ...",61aa0t 1n ,. rr, ". "u de en 1 st nao pe
Ins gnapealcP abtatat i e I 1on %, tt t.s Pe esas Pa l -r1.-, C4 1 t .tl I da Cant heA A l .nar at.- t ao, Ac l ,' nf .9 A ri c ultura a pi tar potltlaama otalama Li
D I P, ,, s it ,xitn h n t ija de p a earaa..pra. CCa id at,-- C '2 .. ar- Ga1a toa.ta a.
b. atlac aitzad a ." ....yG i ld on d,,c ;r. a pa re- i ner d ,i ,paoa a p at t4 .b-n r h-,.:. .r. i..r.:. ..e_, T .e Rc...r.aat-ta.lI ,, 1. dtet aora enzl eatnt
di Ila. d.s ao ,,,,l,, p,.,Iap .:.,pro a aasae dt l no da ]a i a tros Iar ,. ..m.br.. r.-. I, ,p Lao bn. t.... !ctC,-ana Let ofr tptn.
- vipla aa Ildo aald a.j Lat tadat aIi paaa lad orlia da I ns caaidt r. pa li t -,D-..a-a. deaap7gipttti,.bo- r, ,. .,.,, .U~ e ien," .,en. ,oo ;i, xcnh,'.] P..:., el no lles die dIa isera human, y .u es -:_ it -1 NJ "-' C1,1-. 1 .'" I," (_ .... ---un' Iie~a. .a I. yl 30arl Pr4emer

palppa,,t. iOl:. Flr.ci Itt laba I espanaaa t.Qar ypItdnslamamra us' r tr .. el obe lCnr
daphtud CentarobrL, adat earald a- oQnicaa es tr hiaaa. pi in-dla p ubi uertl eap de e Cane lie o S al .Is i ocuais on en taabano dc
,1.a r.-a"a CAP ;erreno. tebl i Lot daet Sant Raid. anoaa du d ig apesoos. Nas al H a ap c t
paplatd.i baadlara Pt aia. aet.. eat,, ; I p. *,ioadrpc. miiltna o So it iaplib
It. -ea -r sTrr tara brepIa i at d C.:-, ,- patib:f,:...ca? ..a a-n- ,- ..,,' a las 8 y ae-- al a, acao con aaada.. tialaaaattal- o i I
Lopn 'rain reada po or labsolt tie I a graritas, y ej uor que P ea id orad p erve el "i '. -...-.CAI.. :":.cl Ia" .-'":.r te I nohe, ellJsslne .eol a u ias o a .f. . .P T acalyse bae
c, pana la agal cn aa din t h u ts iea enir a I M 3 d A a a a- -- tac i aic td c ttlat-
ad n l. 0-ti -idattd a Sanaa. dRipauy ha S eati sells pestr u- ern. .a Sandest raii ltaplota
toetrs q-bso d ga prse- -G ltenaitanat y s perd. e ba.n- f ta Cha nta rodl Atuia a.So l d r

e, da ,6 oo a .l nu rtrz can. e ongi ud a y I- eh s c et o e t l n s eo s t e e a e ,aae e e, r or l a ".3 .- a b leO,., ... .. I .us .aaesl ,l,
I y obt rl o dtta ea otr e Paprete s I L C.., Ia iriada c Habaaaal, con 2ta oti ,t-a-.. .r.aintC.


en in sallmnessa delCeir Asura
L Ua tdo, li p aP m Pt pa a r 1n 7 A I del ahpptoade pu Ilinterbs araa la.r ims Mtdsttbtas a m dc
doi, rr .... qi .. j pu aro t a re a bae haaier. .... I .- ..a I d Clu d ,pelh.l.ta..i aNIicclaltIPPJuno, iIIP l b Y oi, r b npaattdt it aattiaat ttpit-
vitsd tm ls. a ip.on .iy t d at In adap ra ,bata qdopada -a.. "i t ,,,,, .t. e.ta, a .. j- 1. a,. R leis~" tnplla Iae Ist~ii~ dtlhe tiin ,aip~pa a tt~a~ r a~altalaatda m dtd

i d; .u IIa eneuar o s y r q r d .. s 2 -Ir r_ d d n I lin i Ia P A. a pia d a a ba aa a l oi p P pea q a
.. . genl.s a I palaita aaitop dii r d p m a. a In. nina. rd-e mis I n a p ar : -_ y.e Honrnnt docntiluro tie CONra en ': ,l" I .. .r o slo
l, a r ,. eav l e b paI .l b:o taa. .l 1. .. ,- I j- al L quo iizoaio ptr,, -: apa- laI-rr- A-I- aica Ni qattatatbI aca it t-ta,, I- li iIt Rat di -ti d Ys ct m a bt e i d .
-a. N a. a- aialaa aan b onr pr.n aqaitaaI Ablp-i a u ..l.a. ,.. .. o d 1 I ,a. itppnpt tIar t a s lad ubana rel o ibt Y-USH~~nL ; oecna m tog u \a *ersna e AII ,-,. dcza,,Ir:.... : o-, I -. "!1 "r Edua d. la Aro :. Nac ona "_,' le n ue unicipal timess Co o- tr orermdc don 10, on l-

h I.. r c o It t ptal ,i r-t"ai ... ..ddi ...aatmnaqee Auhmenod qann- .. Gapladaall. .all-,,iP... Pi.lp aP r'- a -iia"a.aaaab uaipp tttexditau % il~almndinoa~eq Palao"aat s eye amanta aue tse Daqhat e ull~
P'1 A ai Ca'&n t ap r ,gu d h -Junta tatdaapraies ,a .,reu re-ds naia ad inea prt aIIa a elat u P A aa a m l ptie u' C aa al Pa- Ittn


n itip Ci" at" ~ .,r r at; n el pan, bora y hita oetn p Er paiy n Ncota pstncae amd Cneo at" PI i. p)l Pad V"a-d"a,,..,: ..... -a d. pa a] l .ta.t.qa riapi at lapl t ~yd e u Papac d itob ip .m p~~leg"iO a
A .... milm Es, .... I oa . ... r -o J.... bId... tr. .. dl nisaa;." arT-get...t.....p.... 11gd e uv iaie ouuRcnao e hp oc.Icf _.o.gj.. ry,3de~d peso, 'Mi n La,-rtoyod. so~ri ...
ph lad di n aa It i pba aa ,dn ic-I lartealtrad d1 -- ,. so ci a blpl a iFudiaa:a Iligat abirna Ptn o a 1 dt I a p d atiab dolsao acr lae it-a tala ttv dadl pat diata pa sai a paa iai s tiead s ta sdait a le rt"ab
-aaa.c~r Gardla.ta dcileg~i. t--ar -ltpa ca~a .i it -joadeA.1heba eE n ia- cousin i aaa a ane b eda u t, du
Clidillo. Pad la atradeo a a atatatamarpd'ni-.a. naieia. m p o rur a pe 22 d tlr mI .. . ..i t, . . . . ", ,.. .. . t o. .pn d o a a . t .7 .~ . X c n a n i .i . . .. ... . Dy" :"d v I aG c ,..I .~~ n n, I . a r U s tum -ue s o b a n e . : a u l e ~ td f a.
alaipa ty to, l lu o.-- Pa tc 11nera II., E Inth ru c, u ale ou n alez. .l adpoR ip a. teiaes ilvnac i y l ibaac I2 a.t d aa la -.a:.ta nt nooImu -tiie an mr tiata Sn aoti .
d!i nd lose d di htlepuaha. tan Ilcailot a .. at paapacr a .Iltalaaoa in Ap te teltb nda, eue t ot -.p
Labdoii pdo paan n a paa at oa aapaa n a -in a -t.. :al dO n, or ci a o,.l G Ia a P on ialontcz J- aala no n de fa n diat aid a. papa t arci Me l r igid ,0 a beia daditpade na ir I. a pinb;,do


iaatd ri0 biaipt ... aatl trc ,antaap I. a~nta. D dirla iiuiiaii ae C nd ilpa- a#ag" dba o b te n dose n C o cnte di .. a. naaa.. pS liepat ai la diS lot .. . Aun tm Ien l odslta.... l d up -{ .... .. .td ein
opnRn .pine ar la ar ttam p u i ptan d ic dad aipia tr tiadaro a ate-


niF. d ~I lvtI tuenc 'M ee a ~ enne . .- ,Irtq l d r,, etoN lu i de ,. 3] lemn e i en a en s dur-- ,
I. I t h -iiota i I a pt a- l rl d I L, I i vpla01ta at i h4I en.d a a p a" la a ptla a i lo t u laqu cn.
a p adIi a- m -- 1" rI.s Pa o ,cadr ae pego y poratp con sau a aa i a p"" dia- Aa dp etgusablact
a d ,. 3 At .,n: e, s e no va ," as" on os nu. ,:s 'r ..i ee t exatentsrisvnlaonucae daP ElCI atlt *do I dith ta 1. artzer a d I en el a zuatai ri
'1 ll~t p ltltpbtrpp d ,bpplm d ls iipi a P lCa aao ..... ... La Ha TUprSD LC N J EMacsV aureP tAgeleLoetbed dipxrta o t noven di rlram popat'at laglm qa c ,d deat-emuh mno
...l f-- f,' f-^, C. .. I-1 ,,1- .... 1,,. ',,ui ta ,,P Grvee,'k de p .. n a, dspotIya"gIia a la a dia pur l a m pa.. a. a d Paltodlor ant ea aam dtia i m o e n
1P. C -I, i l. '1 tr., r allll 'd g i .m : es p llolglr y lv bi s ar? ia, M .'h ,ts e Fui .- ,i, -r t e t. l .. .. 'o raroh d, I.. . .. .. . e B ir l ..T d i y m l aefnieod / L y O 'g u e e ~ l l t l l 0 a ~Pr P~h c gTuenenn,15an taU[ s nua 1naIV oa tteneo d i l a c re t I~t. . .
. .at..a da 1o he Cn eo Apntpoia. - -ie P ar. h"dic n q sI lq aa lof uar t aeo It ,, elt u 'ap a d Tu n ta
Itha lte aalciaia ItrL Rego I ~. jhi P1 d i II d 1 dida pt- tm
quaa;aa~ Giallap ,.ll flpphp aspcma nuetr paalaraP -1 -. pa nied Pille da atno as airt d' n c tttla i t
appapdael.biro.esd O c Iaaaai ao.al .i nba seoe; en~ne d~ cis paina ...oS& rlula cIna P ro aaolon Vt o
Il "Y-li~~a d ahl o p pna do pb a p' at-ato ha o .d~ tc d r irb ~j ,
It" p dlnipal. papa papeno Pueblo-. ,cnto! -at Ill d aiial Idea6oolr 1. Wuntim l l n
pal~aa5~PaAjilt~- r atl i y a l. 'iIiaatlooatuian.an2Agete.taadeacntrl e lreua.Ie
.. ItI ol ala G ni a, o al ,' Rat it I 'lub una ...- I.. It i a I a_ .. .. ia urinal di obacata bacara.at no al-unic pal de m- re rs.. .'. .Mdd ...!..
aulaod (I I t ca1mI-. loin aagla par pabtam.Ibth.EI o- la, r r aps r Y p RaI- pp--,uI c o. .rq e mt l.-s ia q.a t iro ain rT-
.. II To, -.ar Ia-, pa .. la P. ,a n0 .i -~ di ,faa-

~~!, ia a rfeeapc
La Real M.n Tu.en.r,,ert ,M rles. ,m z . .d vi '; en~sdlb.. .t. .b r Suit '..I o ... s," .. : . .1.- ",, t e en.. . ia eq rv hr. am -arun,.,.otarn
Isepetacai h I gr'. a aI a PI d Ia dl pa = C I .co I ....t PI 'E. "Club... au.. hat ."pI ,' ..- pdab a-na - I Ia t"ra ioraa di ba lrua ..
a t a apInI-p, aaoa a ..... pa,. i. aclan I H. de ma Bopaptael atpd bi rpa dtm-
Loa aa t iat o paip art Id I a a t a la a e & a r iI Aom r-oP.,, R dpl paatu d ab. t 1 tpsaitla ,er,, r.aao lo lat O cpit id l a il

Ilp lril .- d ah Ioa-"ia it-pp- Iqalpt-atii :,',lao Z omulPln el Pu~ a a.?- : diCa, a.rec liapla Iap b o.~X~0 r. l i f t: rlpin Ipioll an, mer aatraao I apdl paic
attp ,p,-ipad Vitaa a pa oa _3111 .


S... .. .-.. 1. .. .-. ,h-, ntnr.hf,' e'll a]% -c .ti' '3 ;a r ,-, e u n n t ,go~
A aip-a artanpl.tean Sit,.tC-_L-- - iaibad. aZ t"; 6 pe .pa.u ia m.i oe L ip da I ? de ta d ie tie ,P p -".-
apac a. I d M l .. q atu a ale.,-one t )al taaha palepiea 0,. q .....lo" .1a:.tpp 3Lap A-- ad Alaimat- Ip n gia p aadarde:l.qo`l cr'na tiaa Ittn-al BR~dp-pI TI o ldS am OV R E l A IR pApad OR RAnTpaIOappN a ..taat piAipaaltdpd -' ipi-llp .. ..lp da o a p. .. Maaa P ,pplpipat''a', paip ,lah' s,;: r e." lopini bS'll tO-,$.1r 0 plo'" p aa'aa a'llrl- 3,]fO O~ ~f.l .. I [i'.
a 'ia l It V a dala pla p T eblpppp.d4 ha a. Pa6oad G pp, Ic p P.ia- at.,o I gaalodo acbtquoM.cib usrep Yprt Llap d Aippatn mero -
.6d Itro caa aa. daatp datptllldae Pelpgt.ttlamnfrn yR p~~i l lm daI Ia Rtp,,bli- Al,, taaRal Lapr A-i~ SIo de recala l latp cs utlol .-u Lo
el I a.,, I aalt aa Ij apr id pa dea lpt a 6 Iran dc it mil o.L aaiaatlPciia Insi IapA-- P ath - a-t Glappa t Of o pa,..a..a, -I d i aai 1 me; e taemes anl-A ~l Pistitoscnla .-a reo op papa
atrclltlaaP picu at-pl L~. qu~aa Ii I-o a l pa. la -araaaie il tie dversol quoad.______________ L la7
Piad llil n ii geerlaiticitr trooqcleiIti:u....C..11 ., 1
60miiiIn o ogtdyIoas laoti- derdaha opdtaypeola topadoa ,cto Gpilt, L.hr. ._ C. mp Hapii pt a.. CaPai Ioapa laap aaa e130 Isit docelP d~t omaMoaI ldn rioaiato
am c r~~~~~ ~~ioo ClbCro..- .1...,.. Hitl-tadi~~td lbapihr d "''. '. t "pl pa s la ipip ipdi aal, KI ad.15 y aopa a ipa. r. ~ia itn
Scttaaa . .i l. ai.. -al r.lapp It a ai canra r aottaainatocmeta ta
dIla. alilipiip apioni. a e aprp apl to dotl oaslpt sdl Centro_______________________________ Aipapaio C.,loataiaaia /otia A p tpaiic:mpap 'latil. A1', ~ pppapaIp~aiid Ito '.~maa b'6odctdat',ap
pill taaIn ntsusPs 1 .. 1 i,~ .i.a~ alt It laa, 1.ppn sprta hi ao it Ai :l P-p .pp1 atdap.H t c t apad appatar coi n aal ta qainta aanst flioaia ot daaamblao, itpprtI-
i: a ,,i,' nn~l Yi l ~ li~l At-i qal, I iA IatarADA aioqna a~it CA~i.i It laph di Pan. d- a.pl -.app Opa -ai.aa 1. I -. -- tplI1i p ttlino doh a p ass pl-,iaiiaantal ilraaa2 tnax pdi -Pa q~bart r tesclam eieg edalaa
Ctiapda.~~ ~~ oiine tie cIPI ua~arpp t aaa clbc m p lip chtet La app- itt .1 d Nlppla I Pion s la a ,aIlaL daa Epalla MaIaa .- 1t aa~ a l- rp.la d., C.n ripa atilpi pit poatit at ,Itapgallalonaaito, atltdtSit-
al li tiiai i Clhai-1jaratmalt- Iie aitti.Qu.Ip Ia o rlihp -anl i i aPP- ici plat l e.6. "' tdidtl lain ,mdad~ ot1. Pre _la. laa~aI~la~l,~~aaialoail a a
del t-trnv nialao pa atr -llaaa hI" '... Iadc "L.IaaldcA..i ..- %- .w E . i C1 irrthalflt. n
a, ,,'a, dL PiPII.Illaisa lt,.od Cpa -CARGAS .-,.,.. ".. p j OP ,pa0ap ro.atp.a Cal a -. I a indpo dalP atl ~a pa -al pi ".tpl I Eriba :ai ~- ~- dad lapp. pa oI..r1 1 ,Ioq~~n paom aaim aatpti do r-
eI a P t c atat CUROGOe Clap ppppaada dilaali ,' rea pad pupl ..p .ai d %a-a lo id pinrit a a h m
mI i l ri~lmt I ill- ia ipar l c ail I1L unV' ,II-i. ,:,: ,e L,' .-... -- ;.-. oa ohl
tiapbaioar alu-1 da pabilla Ac- 1'. l. Ia iaaa1 .p .ota para -2 ldi ipd ap At-1l-liia. ppl M itari~ ;ap npa tidrd oaa 5 Ia Li ~ An refertanahp ~ ~a
I I ... lilt'16no' ittttit, tin i ,to~'it~ air -h ,, 'onattitp it gr..am a- I~iatlcll am-ad p;;..- 11%Ia ,c--n~ c.. r, Pa-- a~l-lp4 aa ~ LyOp~a uinao p~~ .oi henia ~pallS piarta.stdIni ub pV llptan a~ tire pba
it tIltt intrti cl tic. lit a,,tl CA- I'p 1t-r-it-t .,o DIal Apl.pP da I- -.i ~ gra ia aa I pa, Va .a !pa I. aa r p. di e Iida ,aa pn lot( s l~o t La a~p ib a a.ptalo t lop- l air appr pao nqba i
ripl Ia'opaipitl aea lamg trot (atai do Sa.ppta A 'apI 9 oa.ia-i. ;aaaa, o.t-a p. o p t at oap I Pa- i c n rapc p qu ~ as gar pa I t pI a I alai O.i~- V. pa .at l p.
-inAmrainI i d u a pa CijU 0 I- CA TgoE onopa Qaliail Dlaa. rutlphail aitp Di culp Ialdpi;i
Altitin iti Eullp ytt tto-- Nimoine tanic olT t otti Ciitt ,- I .. I. OP... -P d.aO ito P-xia doad A palaa po- ca-I". .aaa .ap ata -in bptic m a
I - - - aal Vdapapo Goad da. Aai Gaig-Ap1 C..plo dI I. pa..patir dm1.-I ,- -.od at, 2 Ibppa, t Leaya tie I tia palto d am- tool pp atncoc ltatti i
pa maa.il a t- e I olppd i rleapp topC li il arr lo UIIp A C LSa baal aadt att lai a Alea Pot ,,ap rapat acaar ecboladaat oaptprA .. l-pa pama tplpmna qac atiatill ~rcap Ittda g6o n -t solatata
Act.6:-k aaiooilaid).alapedI- t, U idd IPtP~ Una Eli ast-p a p it Iiia o I ,.$ 0prrr be iu ii-ata hia uo. a iie.anttr
Opiptoaar miaa, CaP taaladreolpta a _y 'ioa L ,a :A no lprtttao d e I nsit1 Agao.Ot r Pi papta- Lariopa To. locrm i a menp. arpeplativ e pIs vlp rt-et-. r
ti s l tanpilao pie arc lpIEpo parA i pb-1.iaapacl uoldopralaad papa fun uP saoloplp Ia p. -Im -..at-plaCtpaRdog LazRoso M apia- oppadp Aco opapa Mida roa I --o daa ttpp$0 pqgtida3 a ii yi ta taa os abpbaeo fre
diid tl Paptar Alal Pn At.ge doaio a Ii di b1p tp pa do Pal~n o a bIt -- no it la pd dre Pia lp t dal S1ap Loa pi poo p: pIa c a l l i I tl ,b Ar l e a c a t ab i i a n p ra t La ai pm o t
b-i a. l pc ala y,1iemdr in alad a adc I ac . pp n dp Ci.p Aria CENTIOGo CAY. dO ttp a dapPpatdaPtit, 1ad a- uaiaid aldalaaoaI q t ie 22 tap ietoapotn q at u v dopa An10 ada elt p a ctrAania o
tallitP~tPId AapdaliatpipP.t a~tabtlau5"I hppitlpopbpelltuspeodo sus Lpaa, MtaaailEellapatseadais- oiatapalanalnaadaamplodcpiaaa
tin-aS. rtt f Iat,-ntymooi Lap Ipi noche, an R poss adtUa. pplnbra dapat 19a41up:l a0.D a aapar paoao imfrac bp omanatlattmtPP8 Ht
Guodalulte:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A opiaapI,. pit trt.ivr~ rufly ivo drai o 1 na,..- ipndtemndsmm teI tacaittj An pante. paia atct
An It C.pad d..tom l. d..ap djpli aIala ..b.. cadi ap iditiala otalol Snosrn Ead aap aii aoa Pl~ piA a tip A aoaa a liara p aa totu ntaaltadnl a tadal toalc pattim tellta ata~r Coliege itthtnleam
a-i. ti ilin A Gr~lla: p Ir Ot n. Lat a an caP vin It pat-- Fernanda Old.z Mapliot Gcap ai p a B a- aioa. oi p o nafauta r31 o p la a d al tP ra d' 2 l ibp am Any t ade a culla p erif om a nttal am dc picaaaalaiD ot
liie .Iittin PbrciP~d opatip~uil utd tahic ai Ac Pte Qatt inn ort a~oaonaa pp itn
1.pp Am til at It IaII lma, I.~ ti j praid p apa y aatpaol oaLal Sun c iibala bl ac It diobp "t Mlt- A O ICO AN III dpa odern V.ipgn, l,apa Gapa ita ,,,nr P ad t aa io A ol Aa ppIa d ai eAln I.e. Ad ain- itll -ia rl ,-alb:.,~ ,uI6
I~~aappd~ah pa ml I)til opolalt La Mapla Lai Ai Viaoaap tioep alcal-r-aa
a a 11 co plt -ittit-a I A ur al P asod Apol b nlaam p LrrPI as Clpo P lt ala ppaA Ia p-bdagtlupltpn lam aob p .d ALapa LbaiS Ca ler Hip ah tad CoitaAd a det Inorn laatipia red 19at $0t.0a Pa pratlp qiti itpti do nantl iad d i loultaidd quaop
aipe. ti 0lgina-bp Popp aaPal ro Cat m0lailaparadn orh o l~l,*1
C~~~~~djtEISETidE DEL CO ES noi Seudupn ipnorl app Ats ipaArou didaoa a~ at eta ,pa IaI Dioca i t ap i eap Totl : $0.2 a part saa
-atliPS Il r'.CrAIu h. C n.Pi"rpia-1,,.a .tI o o a winner Ifm ,tIatO At pa d a ntoa.rt iio faallla tt ou n
I` ar 1,,wbjin~no i t iagaiatr~o .11 liar-i y -a I Ia do~ Altoin lotfi .~a Ctdl Anc It P" x mapa .pipitlidiapaa quo .1 ,ai- .ii m .i A u i l, a a l ades It asesp]atq '3ug dao hmo Esto ha ien.aa
Mool i, e il 4 1a.oi CIN il lil P. dsiata-in n Hrap nd ez. A laoaa -- ma it trl taitoafdr.ao.y ao
pi. Itpi.crl 1 Nub aPola lits PNIO alalSE PIP~de tarcia Ppgli Pa lIP inPIPIPP - .. -md llinpc O eahchp t.tnaoStloaaaap Opp il Pop app 0 cpapo l e anuap l l I A t eIn e Ip a s't a iprpa Am 'e anaai oa daten, nroa dci Bq tr;na o d
d.t rbilable Datduinoo 24papp nataLaaa dr.[at.,dp St-Ing p veanl 1oimi 3oc. a a.,zp RalpI-g .pat Ac C I on p idiaalo atla Ato e Pec PaP~ a pata unlain~al to,6,Jco.
apt"I ppdt-l-' paIala AIbn Ci o dco-lp Pz- d-PP 3a-"',a-~tp- aaa Ai~olpd A-C~~iup l ib- r.aaaiort, mEpaap~uc~lm
Ala Ain,,e ,CA,1 e ina oIp die orI LEosCP I CAordan,- doL ,aC, P .. B , -1 Fop ala Ra U Ppi- ,,isiepa ,,p dppp a riaaatplp I n depstipnoe.ta i~ p pI., Ip ams tpaiant1.it l tdltn ctit lt~eolda
T ~ l E ~ - - - - - Alp a-ipaapp al jI cicadMpila ao p ~~ a fura p parlc e, tat voa rti
.... :; aieo a Iauintpol Itplg I -ov Pan it et rul a dm1. CAG S D NS ,R Ed(Potr". .,.. ..,At-nc tps-, d c,.h.. Et ah dia la Aol Aaaaao, ,or c ala- ato I mpi~to dis P da Ai alo Am i. 'pua -oam rnirt _
I Iiaa. AIEA Grnfsia 'l s dao l pab apad.. die naia Pl atod Ia .ILI da Et i o i pInadoCarlos'aia P p- etIledst.. e p es Viaaaiip poapizcl~ pp-pp lb r.tm ,a .aptaodQaqaa P. tr-dil~oteacid
01blt,11,Ii a. y wasgrad,,Ind y itaieAstur ias* lne o ta rd ie tieapp L uda d pa l- daip n veuir A a Isniv do,(rn a ovdt.C rlu C asiloge. ip a delnPit a _c. ta~l ,' .. P fia .I p a n 1,
-1UVaR S __ -..-P-- -- -I-pca el dj Cunu daoc Julio.p~ia 1a,~ri Ipadiplai an Saantos Sure pin- -re P laParm a tptoi-a t 1.a i-pppa ae Nuafan. t.~ o atnl t
al pitpno na a ap pain A-i N il GLLA DM datolaO DEmala Malaa d a rcos Do iaooata ie ooa pot dAnglata : toP g sa b ct i Am I b a tallc aipappa itca pta 00vrs A. OPP i pli t on n-d ate ta d tt dtuit tath t
aIt~ ,bt t~ ~ laai a oto -odi At Pa nob il Iatda G Ap lfred S P ep ARo plapo. P laid tea Atpaidiatippl a d ta Iup ator i n co tla bi aaaaa 2 bon "A bcaitc cotaptot Ian ofi-
palaaip ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -l dii Pi Iit Ac... nola ,pta CE T. GA L.G d .tl So It l .p Jot Lo.... P.laa erima ,in de p oitaAaio pacrla it d spaoahiap m asoa P ti P aap alb ad pocc nito aci pat el a ohl n
AP~~eUL~~~lmtot~AViL vi IB A dpp-FlprpdpoVgpoP biao)ito la ( topMal tadlaaln:iaap at apa aprda aOfleal dlaarcppaadiet p Lan a pol ha nph adt 5.tlanat
Sppl di:x i l l itl d w a l I l Ctpde rpia Sm"( 411. bro- .a oii de0-1 tt O Iptt ai n p ii a l Ml 4 Pttli Pta a Amit ioi a al p M plrn in- n tiloc pI, p l .tain- l o ad oi- pmraI~O a d aa n aa p ca t t # -t
V ao p t o ci c c a I.an toI~ meo adt-a ,c ,, d, plr id C-ap a .i a lo oo- p. .l l S r ite pI I I ...d i B a l t e .i lot aadoa nitt aboade i stm a.A pfilm-a a a c p a tp t a~ t b pa i nolda p a ,al ti t pa m t m~ l-
atopot- Sat macda -, ci dplop duct Vigampai SoC ,,A DELcsc PIdl Coutsopp Manuel Apgn Papa tmal, S rmnaa da p eoaaapip lao biobc pacd t ie iga mit)l itp al laiaiaoplnlaet Ia pahucra d, oparfu agt.P

.1I it.. Itol Copttdio i A tur ein ta at aldo pol or Nat on ba Alvpa toz Vartie Matpel pizacndol o paaa-sedetermi ne t at r a I nba sea del, ina pi- ripo ia ydc sotl i datat p n &tra bp i
-a~~~~~ ~~~ JoodZ MoGozle dzoSnnzet8.p app lca, AJu an ip A tahl~ial, nt) lalla ib atqu spoda tname pain aa-de.oas- tuipialte ahi
.... ~ ~ 0 1 E -.. R:dG- D- A-NAMET GE .,.d .iar V:dc Pabiplpddra Lups Fi25~l "Firat dAot' par" Pap ci ipapnI-U Nteladaptop iianqetIlRednoaltaip AvarAu Agpiaaliapclrns J pastrdaintoorpao'gqonac.uieo.an.,a lapadoo coat-
SaIS S Si an, taig t daSM.Gn~i AT RZ~Ttilpltcaaplp lpio aA Pp~iP s un p la. cI co do Ns la iaafpar Ip ban e daatiua o :a apadcitl ni aaiiua laaert d n t oant a en
-:".." I.IVuI"pI....a, ofaipdnteFsta s il res(e papasop Gaoaatiofo43 n do ta lo pp t Ip # lo Aui pa rnfinaodadma inai aa. Aala 2 C -,pi pna-a aat a a reaieoiaait Ia cpim r baoy ian tatc Ittpiu .7 ae a
:: :aopt prt-id Io i ...t 1ot I.U ". .-I, "- ,I iO ana. d neppian At Ia : Adoaoald Ac' ... PIla Yaippam apt ibn
:.-pp ...p o ipam pidd.... Am E;. atop.1 .I p .. po. f aaoo B-l"rll"7B.," PpIona quadetAl rionizado p ar.ofP anl- HIoA ja iEs GLICIAIy dtaie o I Ban F j ametu e eas tro alt-i n uzL ise a apcA a. p lap-tn tlnili tcari Ma icipala p qiap et e te suspaba I a n, ob,pi At--ol mpp p p
.. C ,Pt~ op .op Etd a t,. PI.,. i~ Sn lam d0 paIad alpd tant, allanz Julio Seua : ti adi ariatp Au ap apotJ aaapapmi e -am. Au-" paio, a d i a- pdpas lut laplaftoas ahot _op a Lta Aj rar easoa
Pal p tc,o 1I Nana intdo Stape p L uisAbot p l S lnam- nusIs s~ o dro Cnt rainplp.r 6 no.dou adialapli bpipapp a!L ciAM ait l p;3 It09qo tai da = 1 ditS ri-
ntdI Aul to. ;b OP. aCo lpa a PC s.ar Frandez Po t n, I Alrd Iai fi l I P .- Ita Oatada atip quapa sunO Iatlatotlt Sb tmldt
p p~~~~~lipinotlor. ~ ~ be.- Grtuni apolano. oit. sea suoperinor a- lP] iederet delae tal I i lpp aa a l. rontqlci nataocrt
lap,, ,, "I.. dipot Jotbad Ponnio t-aiiiiaeaaotiin sus__ ,tt Maitn.
oP.tva;llppopioini .,, Ii Ju ia Ian t d ib~o Mopalicbsno G dtp o 1 t.PO AC N CANActie A1'~ 'i'' MnotProt Bodys Julaa C&apotao p ctilala ninCPB~adio tlnes er torlm
In~. l,~m U4Pte eil ou oet l-a-in emo i- M6 a Insot h ypmeiaat do In no~. se Hr And u is bp npnptlla Bon o asPPPIt It m tanor pe po A tie luezat-lro Auelaiapo pa
Pa. .t.. a.- d-a `.-'.' "'...." ... giia dia oaa d _an dood ptrotlcl ellototananaunta fnl ooe
".-11'.' tattiieina Inoinaoaateaooer13cutocojntsntti cile P-n uta p di Ai social tiiieame mloG ri a to od ofbiaincelbrtra dipe t bato,! o Ia pi e I ld 1. AcacrdaP aa
..ipI I Jntlihbseael2 lbas tolo ma- yaoibi doIn
J:,,PdGalcl: yle qu Revana ecarartieIa ar.. l rlld, G,,oinLui Vael Be sot. el iuto 15 it a aciej o~aallaInnniattt-uta Ia ieridia cnjcad p ntp311 a-d
AnoiloI t retoi~,,i rid.ne o ul lld pinpilana ido 1, S 16 doa Proa gad PP ~ uc Fa ..ata',._.''oJj' ,nimetapdetniar eit- musisb ,do lpaaid pin yoad 6ild Em aatbuain
y o un "ulkn,.,,r .dodlcnrt.Vens v itnitip~ a Ann lotv tieop~ at Atalis parr bop paia inpriI.l
m.. .in oa E anln I pIon On to iAPPO P.. aleucntutii.ecd
.atit A. V"lcamna Sn Corm i po.e a ~ p lI ls-
grnnm i~e reuar;pata an Car pLP GRS tP I ri l ,-AOp a i. tapa I.p-d al i
Pmtacinmmitinmlinmai te~ a Ii~tn aFernandaz, Ilefns I'-ot al .tn m iataa in Pa t..Itm aaP~ Pn ITin tt linOal m a~ to~ n
Imi ,i.ii rintac din atlan y______________ -us Vatt. oat itmnt-t.c ialt
uujindtiinam r~rioln o in in Ignl baPioon .P .~-n~ .iintn a dti votiapa itaese Jos ocho____________ yi "aap in;~ c .. Nt'.ant I~aatott en
-I: in .. .I.., y eirHadSarz1md,.d.tr~;,L aar a. pn tapait oIn onip in B~dzSoce, M iy _'i. o.,a ~ .i x~ alat um~,Pn.
pitalli Anat .paiii ylt Limiti CLaz6. CdDI's a- a a sit a a .. P i ra in I ,a t IaI u Y~ p aalt u, naematnlmat ta o "'
at."''"...'"..''' t Min tottr ein.. Pplaemans co ~la J ra~ l Castetllano. p ;ebtoii -Pin-Sa~re la2)ptininti aitapataitantainal~ ge~r p
.... .... . F lleOnninta. dettallutain. .imaaitoalinphnntitteiaIdintaa mo
it ta.a. din. to1 P.t..t .opa ..oail Si ti iaa CE TR malE It hat n sA;z I~ n Pt an Pl in tas e aa rtdopllonI raat do -at oin- an a Iipoutrie -tY
. s- -f1e~n mo rnfu wL .a tNt oqistIatit lat. inu eabl$Feco s ma
1. ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ItliPt~t .t aaapulat, ,Iai,. Ia . i nidf.N I

-,, t" -opf~i'o ,n. a-Pa.,ll, .,.he Vt Rom ro at 'apanel randa'o Atie o aro -itie
be..1,11 ... ." int IIKane 19Ilb% jbcb I ab. B IE D L R D A O ls.E ,a icM r. Fte iog rrr i 91 q argl nPe O4


ragina i-L


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de 1951


Cro6nka Habhanera


CARDENENSES a
PaW Fm. 6 a1. i.lca,.s
DR LA ALTA EACUELA DE O D D
a" INAB CULLTINiA A LA VTDA uQ
G =L, ML GAN M UANDO 0
W111111A AUCHARNILAP T
*AICHAtRA|
mdeto ", clebra
ffll eaapu deta .n ar..l I -
"tn+ i.aioMd.B.i: e s unto... o
en nlUi f la Djrla de lod *rr 1
hIUBUDo, Irt r't rO en laI mj.,er f. *A
rl n narrman-L ato d.n m. c.,
?'tll'k .'...... l" .... ..ikhay ogl.' pnrs ted.!
n .o undin .o dn 00.0
oj h Indtole. ly",01'11 y natirril y quel
u In v o .ca'cd i pen n n I
ruh lw dauaorldaos. d elI"nn P Pora fa Io Juanr Guillrmos,
Im I 11n remnlnco1 holoeaos ln Pedroas y Pablot...
Iijbiini dt Duenru"tIIJvdl v e.o'.Im,-.+l 81
I u l dhl 1ep" g" pu e ePr+._a,
lbual do cull yu no .luedn IT I
quI gyla w re mbetn.i n Ie I a n r
qU 'tt or d t.o el ph .. iALT0 K
dm a.lll r~oan o d C Is" ,r,"'dT clUNA 64A,
C da d. oa. m -ano q l bado .aI LL
,d clare na a. lue '.a e onl Enl.e h ..! C.Colo,.
qef inobnani", pg.!nla -.lub'
e nulime . zda n '. r no o :I.,Wa,
nrdopeUn du dI ua m In. o 0 cc imi.
--MniinB-iiutb-pfrnii-- ---yiki,
P- r cUdO e rim r sucerol.
"Dlio _.umr.', lorqu+ tuilt he e=
.rim bM Arecl ba l a i u..e
d l a ndm de cronau.lr. que rdl PIATIFL
ina paldll dorr de enlna podi
nan mo un dlumd ido h.l..e E FEL $4.51
o coma al proaucio de oun loate
anoa!t ut n biar lOeI a b ln li lf a-dblai a pn l nIvy
I tlpDll^o B. ]0. Arecthabal Ampio
"'' O..nlAuoan iicndl an on aimp. 0
an.JOl aoemrl p.al brotr ________lot______r.
ml en.om el plu *,an bni a ti ellnm ,

AlL Ia a b no n a iom Aroha-
me-I aNjjn qua a 'rr.: I
,Uctrfo ddIun to qper,.ll B l~LMqIA llll

.U. narifon da .,1 anjo3 .. due Naa
.Un aribo dn qun torIi, Cuae aail I a a,
-d Ini nleia p u '. Onru epre, 1120.40 6 Or.o
aron nublennodaiaaI~ba n1 h1 rjrn aen
cninm aurl r la I11"P)nnlllPaI dallond dldl So 00
dcntoOnMilletAngel APchlDral T.-

n bnliann'rl I arid. d orl hy I ,
na dl Dj ill'-ann Dilll y n I.,|rl
Io e 1dlorcu OIN .n mmor de ri IILLETEU
drll oir ,fll.orud l bmordada..' MIKEKN $3.75
rrL o 0~l ]l irlud Il ht, idIo

n Arf h bl rlu.da do aAlrh. lla E, M oc ro mlar o a
Frqritou ,r'n dn lmIlaa.'- lia CaIlIaSanlla San a,
Mulnd 2. 0 14 1, On..S. 300
Do o .bninoba tenjo de.n k _reelt.
m. do. a d ,nu na I-r, 1j ...a
lno o~laoaaiii0 jalortao i..'t an... o11m11e.
ma'i mrll nOl tl.ai de I ,ur.l ,r.
bin. SaraIsa1.a 014 nn.11 1i. i iar.1. *.1K 11E 53.1
F lay y de a I b lr.l cI n l I Ia1
quJ ormn ona l llnt1nalaai do .uch'l* G I". .. pil dl a.b.llo
aell Ita. .1.an cr.n :, .. Na. a.. .l 'l Ha0 1.
l 1i a.n. l .rl.lnl J...r. J | 1- -lIE 1.MI

lAniai y I Lagll.i' pll dan.o1,.i 0 co h.o u ,
l .1. .lrrdiid I rrnr .1 i ln
1.14 2 q,i imh+nllr~ raa

-ni p r oe na do 'a
l.aIIrti "Pqra a... IStE.' P SIn~irl n ic i i',lrlhur, per Id it...^
a aa d aa ... .....n.. : ... di, --,, ,i'
diidcO/111. yi~ll-be


1,I rI l I,,pr l Iil1.r1..u 1IP F r rd i, rlA. lj Ij Ir l. ilL l I
....l.i. n 0...i........ I0 I


Ch~rOoa.r no..irH A cin~on~ lia Al a" AAaaaIb~. d Sr Innin
fq r d.1".1a a ,aC .'r,.0 a lla.lnan a I


rbI^ .r.a'.. A, ,.CES E.EN 0 .E..
Onip Cnl....'..n r ina.ainn r'.r _ _ _
nral i .a.r ananA," On Pr,, ,.j.o lnrln 5 -
tin Iaaonl r Iaanddora o
Ih *,llu +lllu e l i Jn l e CII{Iq l.l (.,
iAnadrp J dli }1AbtaoaoanI iron
do do..('IdJ 1rrl y P l n..f *
ptlrn oaoa ranlnoa a

n.allr ni Joall aor.r Int lniaaarrhi
latlnal ni. ia1.'.It a darl
d d l lm ,b '" de L Hm D ,,n an|n u A mtj r & Ih
,t o,,ad d......0 d ... ... o
llA hlrl J ld 161 Ale c l dnr- UNIC S ENEL-1.. I Per lna na n ii
anlUldo la ba.aAu onl 'Iill ". .
of, I ,-lf* 1 vo i.eu 0nrtl,-
A cta Iraa n a a aL . oaban a 11 a l l o n
a.on r boa h. on Ii .C nl-
olurl~hl s .l f inal y|Oelm l:'tl
An ul al. nan Iaran.dac i orMe
a. u 1. 11 1b 1 ': .'iai It, ,lem d I

d oa I a n I db nu l fltco o I.rc o -
me .I m I a ~icsalaaaCrod.
do lcand I ucontlnl oing: Papa l 'i"
M.rj aaa.1 od. n A ".ntr.. a. i. L-ca hr .-
-41..l -..nto do omq-.
aT.an 0d1unr ap 1 d o L I trau a.a if..a
I Uw1 tlll~OI. Ie, p".llldni.-r, cI&LJJoJ -ucllcn dad
In. iagillrll d deIi.i'l.r n Il
l 0 J lecl. .1 M.1 I'mrr,
dordO n l4 onrTntdr, atl Ppl 0.-I 7
ran Ildm A r-b arnrlranO.
1llnr-Y 29nltn 0 N A 7 Jlme !r. s,
our 0 A y .1 PO Jlm oel.
urnip-qo ., cu,,,p1do 1p, do I1,,P rad o
iotorl, c". I. pullibri clu'lorl.id.. .1


+? +f- nt2i


ARIO DI: L L MARINA"as de

RROS

. del 25/
ervuo sconomirlcl t.
- p d.. Ud .br,, po,garibc, %.A.
Refugio


* Aniversarii- os flpCdd m
Ar-ib h B .' j 0 Fr,

IJoh~nsso Y.........
Z '~ i~


(Glorna Bwuiiri', laaradrl. doV. no.n0.1or r: d,
La-aa.'.,ira hl.nur.ianaia'.rrl. -'. .'.." .r...nn'.o p..'orr In 1.o,
I r .l. a1n aG~rpl l**r II Ul:t' nnarlr .. ,.- r~ I. n ,. In' rll -r. ed

irld.. 0 .re+l ~I. rnnT... ..1 ,.ac.:. l,,'. n
1.[...I...g rloll...- .... ',d....
l I i.n' nlii1, p m I1 l r l I' iIi;. 3, -. o'. -i, '. 1". I.ri0 I C11111 .
d.- F-l~pttd-n
frlnpui i e P'llv rra riiq


S...-. J3, i C,, m r n.,n dr 'i,i,., d ,,i,,- .it ad....Y n
.. ii.. .. oil,',, ,riiid,- froi i io, 3,. i, ,.,"d i d roiiii ,,iirit, ,, ......... r" M -.

f~u_ Cnmpleonirr 's
kn l l-, 6nii ,ioi. 1 i,,I i -nii ori, t.... I .n I rn ,o ,t i -,,n I 1,iin
A .In i hlonht n nn' fl A.~.A.ond. int. wii'n, i r,, iri i- G ,d..
pI,, j. ., li, .. nn, ,oni;, ,,oI' n .; .,,' 1,1. D ._Y.' '
IWO -,,atu.3Ariib. t i' r 3i 3i C.. ,Iia i'iiiii-tdiA i,,.plo.t
i In.i h...it a, ,, .'. i.,' Ioi. rr . i bro-il, ,o- ,ni ,, ,,id .

Nacinnryienton
i, .r ..o.o. ,on. ,. nt,, Vu,. li...o ,.1 n,, n, r nol. ,.
)A &.. ........ u ode-,....d;d. .. ur.. -6~s n


I ao, bt .nn"r rim..Ii
.'. r rIiu. ,,c. a ,i i Aobrdr de otoru Cn .
s tit Ii. biPi i.i .
antI ung "'rdet. ln orte.j ,lrnniIai
feen n ndteresan dtelell rn ndC. MoH. ), t G r~t+,,
hl r,,b., .. m tv e clbar o soo soM~nly r,,,,
cu P . . Di alGtrtu

To.r" b"T
.-c. s d r
I ,i [: 1 h qJl La z, bean'4..r. m na

... ..,, .. in nla lr', P ,,' 'i"rh le, '- I (h.I
Lt A, 1... .,1 e d a r ... 1. .,, ,,' ''
r ... ,- td e c ld S otrld'r oa oa
1' 1e d A In eIo I e I t e -lla~~lZ

r L11-rno toolg dc OrCnl ..
M T+.b-cr-c
.....
A ? ..,.. ,, ..,. ..

Fr e' tr h Ed lt


-on{,|nrl -!n


Ipnlr a la.. oo ocodot Goron'.odo con'ta
gml a 6.do. a1.nloaa


DR. G. ALTUZARRA TORROE LA
CIRUJANO DENTISTA "' .
Of, s _JU _onut nlReparlo La S'errLa. calle 13 Io. 163,1".en
6 y'4, WecO.- B-6033,mart- s. juevesy sabado y e otl e i I
.. -991.l unes. miercoles y vierne-w


su oportunidad


durante JULIO


iSENSAUONAL!
A m4JGUKRA GARArNZADA PON
EL1 FABlRIKANT Y EL DnSTREBUtOR
"LABTICA --INALTEELE
p i t e Eia saeiut cm rr om jr


Eflsa In maqquea qua u.tld epmnaba
para onu lardJiA.
IMAS BARATA PORQUE DURA MASI


(Exija esta efiquela y comprari 1o mejor)
-flinc.una otra manq3uera le brinda lanta gara.ni,.
-IriL'. a en FEALITE y, nr ailnila suslitut,'P
AM-AR kramo do 25 S 75 10 ahon d qgranba.
50 14.28 n .
VEDE ..R 25 .68 9 ....
.. 50' 12.08 .. ..
RO]0 25' 65 5 ..
50' 9 89 ..
VERDE METAUCO Iqual quo a@ rolo.
E '.'VENTA Eli LAS M.IEiCRES FERFETERIA.
DISTRBU1DORES PARA CUMBA

SFERRETERIA CALVO y F. VIERA
Toan "gpa q. Fmdada *n 189S. 5.
anomai.a COMPOSTELA 89. A 1908.


A
Nul: ut
oC 1.nr ce|


Vk^l I


9 It.
Pigina 12 <1MAR10 DE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de 1951 International

: IUiterpelacibnen los Conmnes en Aumentar Ia... Reunibn de Cancilleres del Commrclth i
. / ctuhlidad Internaci na I aI 1 . .d': .... Idr., ". I 0"-
A ui Iner, acional torn pleito de las Faikdand a :oo.. .at.0iM'"" estudio de Ia defense del Mediterran ico
-Per djoss Mario Cape tom cI~ooa ____ 1, Mimarrnm d dico
p'lr y .tt toot beoooctttto rr00- -
-Lu horn roiotioto tan al paon en el orden modt d o.ho pt "
La hee elntcnc -- ta rotide 1 "enosshaoza y social u.' L ito'
I-El. petroleo sigue fluyendo Beitera el Gobierno laborista que Ia cuesti6n d.destted sgradecdo, atto. y L. er s.i- qua co.r.en d
-Iimtev~enc6n moses' a eradel HeliclldpteroYI
.-loror neola .ortooooeriouou debe ser dilucidada en Ia Corte Internacionatl pOtidentd rdl omt6 otitd Socl da --_ accio que contrar__t
ARECT tobroo Ittoodd .. t-- nott ,mrto.- .1 a .-oto, p d. y .pgl ,ons R egna l st C enotort p t ote-
den o auo ooootl ooo Eoo otro todo. Ion lo Ettdos Uttodos LONPOES. Joni. 00 toniottd.t-Uol-o ,poom,~ t o ,t Cra j;.5. acpop Ceotro AstvCoo Atopto Por Coolos ODobos Is fails dle Ios hinolfoc
hombre de los pro sagios y lo s to elct anos no exstna on i. ,, I ......'e .. .-.oo... .1- .. I. ltt I" "i.." I.," t D pedl t Coo o Ct O t pooo. . D"
tp... .. .lo MiohT- 0d6ido o;lo..o.t.oph d- r do. C F ... F., I ... o dr GIo t.o n hoootoot. CIo I ordtao ot.a. ora n alt mUnd. El pmor pott:oto so t ..t .... o ,- Liotd. o
reed Motoadeogh do-to to otdoe do tue permttoo era tot ot a .." -' .. .. o, t .... pretguntatno" . 00 Fnpn tono dot Ctorntto do3 mt t....lones do pooojeron, It do er 1 drotnero do 1914; to. 01 ao oO t*'e~ lt&doo~t. '00 .e t,>o IOnr ..ju. 00t0O.Ols
ow da An- Ir.Ta Iapetro ..trro I.~ III Ide-, -J'a 1 vinstasot ai ONReieA-flo a
suqt iltiesot d do too plotadda dohe potido ola polo.ta i Coo otto to ot-to too Cototoot Act`C~ 7,tt Irolooo COSooo
desd~~~~~~~~~ ... -eh ..tl ..ya eh eM j . ... l ,, Ryde prgu .. .. b ... 'tie '.......,,.-.. .'........." ..1 dnto e .....o h rav.... ', 1 ,I-.1:-,I ae. P~/de ,mlact '-9 ,ExN ,",,
m. d Modo t h do.. . o. oo.. t o .. o.t.. do .. ......it i .op t todopAtbt -3o .. c GA. .. ..........p......... ... .. .. ...- os.i Conolra.. ...... ........................do.. tod do Foo.do, rotor .- .. . . -. .
I .,5, a ell . o te tp o o o p I F o w, , I s.' 1 -ii .. op t oI let. .as 0 0 0 0 0r ,0t 0 0 0 3 "n 19 A te na so o 1 e s 5 i Ti e Eoo pot. to d . '" .'" le "r " "
otootodo to~o ,potoCo_ do toCo- ttioddytotpto ttrodo Aoutobfo Aoo aoo'otootes. c.t tll -od tot or oot froooooods0ttor La ottttooottotooooIooooooo.. tooodot
enramicione done as p-ref e0es tteo7 paorlr de o m -, ais -e 1, o.,do .1 -,'.o"-,.,o1oooyo op too Otto- 'to mtiolo' o ro'o
pafia hs asalar a le 'ludct~ Io aKnlePO n ord ano dponas habtoo tronsoorrldo 11 M,..0 ,. do Detoons dtteooooo uo
pledodor doe i. rotidod tottotto .. e.. t iood .....o.o.. toto doals dd- ..oodtcotoen. ?:[,~ '-.(t: .'; t,.. 't',.,..::. :... -...tooloO oo.0 o0ptieooo ra opaooiooo..t... dl oomriadotoo, Ott ..oo..ot .
Io .r ,rreni C 1a ;'. --.11-toot.yot-
I n i m Ia Pe ro ttm o po pltoo -- m ~toa o pn oopl do. Ry e tpooottoo ou n n basel *'i -'J' t*I cI -- arc* ic r,.1 do -oooo to tr o Cotooob ooooo ,.o do0 to 1 esr e l 1o 6 ,~ to ot o do fotr o

Ooptpies oe otuoa. Ott o n t~o ttOO a10t00 pesoti lgoo to tera 0.de-to,.,oDee' 0.0' o... .-.. o,.,,t..-.oto-e, .. -:, : : ,, 1 s eetse, f enC lm i yacrode aI S ce leglmnsr d ees
ootosotm n o rt ( entoo t unttot. ey adot tor Mr, ern indte, Ist -odftml- o odep endooot as odooeoi de Georgi on Io ..- a seg11,, -. do 0s 0 Poruo ttooe o CADTA c Sotnodd Cototbtono- brittonito 00000000 Sh c-w-tt p.
n n a- n s r d oe Ml act Solo n tdetortod nta trabtjadoro do a1 No o- .e 00 0 an eo t 1 ,',--- oe T .t -o t' td t to or-unldr 0 0 0 "n-
00asp000el, o01ern000e00ene 0n0 r0e la lodera oorte dot pato 000 3100 N. W. 7th1 Aoe. do et-`tAoota'oo-ioooo1ane o-toone pnr~tooonos-uttt aost~t~t ed'bt oooo-poto--oo s t-h oporado-oo-'d-o Qo ,-t.,0- '-,.011 ,a9 ol. ,e potsr~ noot
atto doolorontdoe --ye eso c-'000 p orotuel nod obobada.otoci Fa. e vddo en maoyorsal nCottoooo o una mayorutltt dadt pretttno I929c0701 no0e.. t-anse tooooldoposoorie 1919a oo.'oot etodotooorodrtselyoo-ottdlot-or00
eal.... t as pottot .t ...onto ,do td ..........d.d..t..p..t.d...r. Ito y- too ...... dot.... tI.. od noo dop o r .. 1otrano doto- ropooodopp.oso:P nt-,,61or dort oodo..ragr'odoM o. t d
.t oer v o- y uo pane fleunar: ",I v .... m- n -nho~ ar a a uers, qua com or a mb u en L. d, na d l agua f Mac mun -


poe lr do a anbodo 00 deoara d o Ia tlib .o.. toi y itoao dt 000 0Io t o :.r- .'... .... -- .........................00000t110 o o 1 o .......r.. t
I ennstr ss de a b.dodeWash oto m r Ho uston oos &sm toooop oo- B I
P.M Olto ,Itool Oot to N oro ofto- 0001 00 do ltoooooolloo 1o e 04sfi levarle'o 0y. fom.nt loio .0s Ior .~oo pop.nalo delooot'oo tonlotot 5 tOodooo
-t osflT tOprtdd 2 0 01na odo la ooo 00pnotopo..a 00 Poor b:.-"~ l ot to. fleDoooood d t~joooo000 orao to doom o 06000 edo do C t b to p boood or. er to o o1 u e to de -
t to beto LWi mtpora n t to do o- --.eo 't ot to Gro Bretoio oo too- I Ma) Io ott Pir Mi atoorudo I c' do ca to e ro 00 00000000100. oetof, oto ho o aenesd. .. pot00 en corm 0 da u 0.
otto ttttt poo o ...oo oooo de Gamene-eTedhd t oPoartoo- haboart piotdo y o ro ertol o- -i dnooold sultt no .'onouo
pblerd de, h, Ia .. ... tida .1 p roe ,ienend isei sio m pm le a II s d... te.de conci cloEA d... .. . "I .. . qu ... na 1 r. c- . 11 b t . .. m qu .. d o, pid ,,cane do an 1919 cm ez "- cnll~ C t i 4! t o n 1: h~iail
re o n ,, c nst( a o.m .sl .1e ... s. l a.,l r cq. H : 6 -, iron .. ., o ,- % IF arie a n e. rn a I 1. on e nre aou c m o p e a Ia r r ie s a ~ m rp ,ra-s a r a o m n e
Wt us fh"6 predn- ... 11 r. he r- xesv eI t .1g .aren euno o fibamo d'br e ,lM,sSh, t oon Colmbi y Blrlga caros era I rr a ae n ad~rld
it I . ps oshrs. Tngai te p D skrrn a no aeln I .- 'o .t "ne .. h~;sIrf~~l- 16 e m prr .j I. 5 .s 1r pru a aeipea mrcns aM tootnM doOineqesn rn p

Itrotooto- a1 spou, op go o Io oootr do Ao BECH P
las to in stray i ne s d~ll l n' -T. di is r. d e l os Gneor-g ia an I u a B gr u ad g o q a 0 n ns- ( a D f
p lltld enlera ," a dera Jo s.. IT O .. -o.ln -rl n e-aes doo h rlnoo s
con~t.mi PF fo ~tn e~ P t a o hris a. rodeli,, el OcedCo EDT Ii cCo. o.
"d .r, '`,`a II .l~ r el hera to( .itr
h -I~ eu a ~ ae n enal to. Srdul et esahdo I- e. .u .- .ol n. Yrll del ar toet
d Pr IT.. de ''" .. . .. . doJ .. . .... . . "i ,. .... IPo .. . ,s ,P. s m I ea
%peara dI petole -elsrroloeno~ Igi 61o -eT l vsd ." ',
de peroler c de nahI a Ita", te ua n o Ia lc e x n remdel pai "na r.l. p l, ,,q",, d -Et rn :u o 1. -. "r a .. I a-,e 1 .. dC Iu I- C da a e d c -psrsC n ereni un -re os M nst o en -
fato 1. ma, Is nacic onpu t a, absrbe te .~ 310 Nra W 7th Av or In em ma tempo .s en as ex! n la 'Pa c t e o a
.Pa. el Ir~l Co nlee acmmee untla mao eeiiua on' ex-raa 3'qldp Al *lf 'eaae mansualed, par a" nemptr rgdee saon. ErilnrnceteaelraajIees deenfednGernseerb teie21 n 1. re ea aevanPtaon sustttede .ietodelnipruo b oototto.ce Ott 110 0 ttt'1o ot ohttll totd tio-ttl En_ Oco Ctoe o teo no . uM etde sl ~ nore(~- oen ttoo touos ae oattodto oo toduol hobto totdtoo oootoi ot.tomeeora e n- lors pooo nc d o toe ep AC ten ol Cntooetoo ttOriente o A Oria ndlturbrehu
d ru d clar nds -y esoT s I pa res br into m t e n A ba e d srtJa dan Efti .t ru[Lri e spe adsd pe lM aor y as a rn a ma or tqudad'~ ar Bn asd rVmye~iies cmu
ver oottot ptooot ott III peot d an ..o rooto' .. on 0 t 1 000ndotrorr opta moo sn ot4 coe to h taoo po t-rdo n ra laeme ar to oohopo o e do 0 0

oootothoioiooooo'etntoo td tn-ettu r -pie01de 1 0- otooblo 011010. 000 00cr resOtto 000 ootoo, 00000000m ojdttt-Cluo dol ooto odot u il b oo too_ a l d
-Itr o o... ott. S d ot...t It~bo.....to h1< ot O0000id 000t d ob I too. b otto o 0010 Ltto. 00 .. .. .. -~ ~ '!dt~~tsp 0011.. Doooec:e'o./,~i,.r rtvr~s 3 ek.. .. t. 000bhc ote M. dt.... o.o... o.. go..ots
... o t. ihln ottooot .... tosl b lo ... I ..... ootlo p od oo ... .. Wetttotatde ....o p,.to"tto -1; erLe to b otdno b ,a-'c~d en ,lnd a t odomi~ lotaldheoo ooho otl -~ aio.. o.. y lo,0d0.loghoto. 002~ toI d otdo 0t.dtoo o
0n -0i0 It ta d toaont 0e0tat nonn-tt d $[t pUItt dtetoot aoterr lTr en ous onrEpopoobldo hoo1. t
...... ica y cl l ue |mI..00. hono d e .. d o un o ontoo ot ostto t on to Jst toto. h no pie ld o sten n a d tt o tot pot. Str .tt -an t ,
(loon- 'aot. to Oooooododoohttto f

n o r m e~ ~~~~~~~ d oou t n -~ d er c o d e a l e 6 0 I k t e d t l e o e p r e u t n1 5 9 1 . . .. r ieult n an s m ott l isttab s q u a Lor l s m n o e om o r eug a a ~ e -d apar T .5 0 md e aep o h e r o yi .e -
Palrnearl tie Allnl ln a strclltadmn~esalnte. o eril. tieromler-t L D ,tBL S m 1 'popls rpeet~ i, % s ns B.'suie I r92 ea proeso r due prien man 9O% e l r co to s- .. flII Jl
e al t n o de, ar do e A IEELT own s E -,h, slInetnJnesven con se- udeoeraict mk s ya" lne 'it .~ a 'k 1. led
flu o I1 c a 1tee0 to Oi0. Bit ,d erni. pe nP. .t .t- -'I -:,. nt, 0 .Ao oo o o tootoma thnoo due 111e ouneopo- vials
0000 qttOn IT1 r o toot d i %r, ,., do ...to.- I quo dtot o aoio Maa Or G moo N ooo o oto o oo.o..o bos totie o Zdoton et
ir o t da -to bion o nt e- erar 01e 000e 0.0- 00100e0 t sf' do' 0 00 I o o tlor,, o"'. o" : 'r :..toro 3 h . - re otb d oe hop p..rd o b to. s o 000 I o
-" -~ .'l l r# d1: rk- ,Ik p a ff 16 p. in ug r an ener ty "r n p r al M e i ,a 'a.mi n "rt oenild d s d
Canhoto-ra gto plicnooet t elyooo 00 vialsn'o e Inor ttt o 0 HOTEL 1.61e .o too Iody Irp -sdd 0000 0n0lo e tto.. ,do mund oo o. I Lo Agro pIa h o ondo y ot. t I e an otoo orf otso Ap oo-
quaootpit p p.- de l Bueroo ersot antdo. 2 -o loop 00' It oo mpotnoo un, E t1oo tot ouerr peose o or do Sot Mlu roporo d
'toot ni 1 ~r l o, 000- 0 500 000000 0 00..0- r tlo oooodta o 0i0 ,ooenep te r eo r dpo enteor- da d on d ot Otto d clt y pot q00n s o d or o
doooo paroo di ttt d td1Poqoood 1 dOsarr ol tn to Opo' o so ot bolt c0 00tepodo-onoo ot i.o
o d oto ...t -O.....t.. ...o.o...... d*. ., poodo. to. o.. .. t .o 0 Ito bo' 0e 0..th.b Ae opote to. ttoo
o LYoet Coodono Gtrantt Btoso rMntqu on..... . ............. tp ..b..tdn. Ordton dol o eAo S
dro~~~~ pooloo dol "ohoo dtp 0qt o ooo00 oo .- *A10 AobCbd poootto it ''g'o.. . 'Ia '.0 M000 d otoo~~oo000 O too Soo-Pado-op otbootoo ot


iItra a ............patriciate. aud ,,a- enlelndiem sim ple y Ila.n.. . " ''. i .I''H".v"rc I... Wil'.,':m q"preg'unt .,' ,,' r .. .... . .. .... ... . ...' .. r ..... .r ... ... a en r y.11p un e e"A l r.
brtoItd. .u ,, met"0IMIBA H M - .. oontdodo pt000 pota~i to pc d -lo 000 do aooo "1 go dod no doore neoooobooto. Cn foooooto do Po'? oo Mtototos 0


IacOMna do Sa1areo ...... id I. aionaldo.t~yp-irti
"' id l'so enuast s rre due antes e
,xtr- ero slnpeq els emb ler. o v" Plebq I eciinahsppltsci o os ihO esesnat C roain
alam~~~~~ -l ..= IT% ,acara del" m u"d '--i ti e" "uin a "oca l S. .: "- I' I "; ,". '"'1~ .ree .rie e emo p"r P1ugendra
P~e~ol".,ur:Co o n to Ion ., to otous o ubr hub'Irao.;-. I,,, ,.'i,.. ,.. .. o, .o.. I..od ,.nooqot-' -1t1 ottO ,,mo-abo p ot to o 0 -ttt. Con- al griamer temo tcnt regular pte ro t Fo- dooo soh t Eiso n d ot b t doelot so.
s llot s o L$ o sI tt No Lo p.ot.tt dot G .... to do '.. 00 pt E -ott hootv IT 4 .. Obott D dot Ao" pnoot o- O o dot o I S po c-oma os ntdo
lot Paoorhoot ~too- otootto bo ott 0 So Moto ot t- polo t t o on ,on ,o od ot do n nod do ot ot -mo un nopobop d oepun otto mide0 0 an Modlo tGobo empoto Aa dot Sot- Coho-
"un i og .y i es ex raie .... ,..r ,I;r ,, r ip m a., Juli, .ie h, ,,lu:I,, l 'le es t y io u n tercl e d ea sus mencacl one ll an
lOp loottdr m sdo t h od C m do r dt o -lot dto poo... .oos to o n 0000 .. 00000 00" 0 t do ts nonon.. del
a,,_ -I e m ig Co... d'o led. ]u ... -tde, -~ ....re yie Birmid. ... ...... ....ng....h.h.a... .m,,. Dos .e......}. esea t ... .. ll ~ ie d n e

't t to Sodotoon ttoolo tOotdto dh Itoono Ol" do "cuetl~ de t ..opliti o" ptdodar ope ,pt. no. oto,, oo.t op,.." o.... Coopo ro 00000 -,, p, d.T,'thtopdlor.. ooe .i tecos oode ooo otos asae ot,htos Oro O 000eO
I J 'I.,l' I.. I Hm, ||Il. ,I' .apagan pubo 1obes trTatdre liuet Pa, Foe- aumetars -a aula Wilia granic Bi~e yagata s" Ns~ ,lmad echoueto" .I nI !o M In

tt, o o.- _Qo soht.......d..poo.t l .ro 0 ...... tlo bohr.. 000 edo lndmohpott, 0 l ooaotodt ooseo...o. dot000001ot.... ..... ...... oo.. plo... do. Bo.........ot-p -.o
onrnob on. ttooooonoos do t Aplot o re looodot oongresoneprtame-ot-otgoto tootono.Loloegttopto nxer-[de f `u'" per'anecteran preo- n I -pbtboeos todnoo

la --- I.,lk fl1ar. do gar Ile V lI, cana teio M aulc quai r n6 mer Pract ' cs ','uva de Farm ,I py.so c ads" ee o era Ia ep ortn deua ua , ~ r u 't h "'' t d par M .edia Oreien te s an b r
oseo ootoonoenttrtodtnoesoosoetrm eatdlo sdoooaEA UL ornoes isrta 00 00000 0. a n o
Co todot h rl Ot tootoos oa o tot Ins MeOVLalo ..oo ptno.dosotanto.porha oosm o nth.. odo tor ote- to.... i0OOoo.. oondos toototo IIcnotoo'tod o n ... I pdo proncipOt
"a do lot Co ttlt 0- 3 ottonoI.,tl od. .:idtron ae se m ie ro en t o neo l -ot-.t 0 d lo rot-no dabotl ar m oent mIp boltottptoot 0000 00 oan4ftoot-00000000totoodooto -000 do 100 St t~odMoenor 0000nto0 enodtotoetoatot's1e00a -onoooctoboooooeotoas oo.so po-c Iton ps goloe ppe o o ooa r suesoyboan tu-mPnoorrsdo100p.ltono
lottootootdottotooI n- ; bolt t l b 010 ,oM.tL... 00.. l ...............un....., ...t ...... .. r. o III o. t ott. o, 01 0005 o a 21 0 Rh o t-doo 0 0e 000o In1 o-snento to pre-
tloo. odo roa do Eld i oal es d. Ipry t, I s.,traeo por md d blct de tos teOads yGquerra; cantn s-n- dO quy to.
-l ono.o tlOo Io .do 'lt ..c, ore b a ns y d odr.. a tarlab e o Ian r rtesptntie oor p or bont o 00 p 0g tndo ot-ooy ntdo e o a I
-d de to ou e u t lapreb na e. Ot E ds waysIncq d'lonea n 0000 alooole ta o pono urt do on
InrtdtdotC'tlo-poototo rttor os 'ho ooo.btto'' i /-a- dIrNClchEMR Sd 3 sex 0 5,.*-,.et.m ".... .00 nureaeadcrqedsdn~iuv okvtrn el IIGe'l ~ nea N. 1100
t tt o- 0 to t do t b d I o .- ' Para,, I p d t P Ond t- abet h Guoo ey r,
Alto loottt r Iot~l o her. bC too oo nt 'tsoor `t --o hpt Eol. dooo r. oottooI n ----1,:-.n: "m"todtnt'.a asp m i a Otdo oooo.0000d boor


M. d r d y e- r e- ." ,, nt,,-r =o , ."" s "gopes odo p ooeosu oa r e b otb2d n ado 0 0 os 00 !eotl bacific a,
bt 00 11 in C o march. ,e. Ai Grno ply pooooood -e" "ool t o",' .de eou do Co .
too. odramaotnc.nI.,osooodo ,o -.___ r. ;____ : t cin.doopo l do tnopoooo-nd. d opoholo. yoqoo 1 t Pr e ,Iootl t p o eran ooteooos Meo i oanrott toona, diretoodo Ma a e a s ahil~~~~~~~~zn~~ ~ teLu. ....ct~ may uPa. o,..Cl al C..n. Y mento mJ ...en .. III, Cal auy lod ....l del mar. Ialio lemdn IW -,- t 1, --I3la-mtea
.r h-p tot'. -.':, hoooddo -o do l,oo o to doboto ooo -nttt dot n 1ndeootodusotpdolto deloooroieoCall,'a It Ins com aillim pro* Cla -t .. .. ; ."a 4'..s.ed qu ldefm I1 Ua dron rell..e e -ai a e liuro n --t i d frs .1P cfc
od 00 ou m e e g om do ,r.. r
de najml .o, hm be 3 II ...I.. .- nc nI e y .,... ....... 1, R enn mac,: ori.:e-e,) y p r .... d; ad Ia Bo e ll do rcr.... la a imos.... PEa zgSA A. CO O'I
Pitiim. p trle,. ~ Und B cai lia ,Ia l~u ..... Il rtn TeeRiin C l ues Ivire qus del0 ,i s'. herm Wright pf ,r os i-trade aC mlinN co a d .M P E I IU ,A O A [ S
oooooo Iro,.todo-tp-so -tt 72dod. .g..nt p-n- I.,0p000pg100 000 hod n ltdoopt me o ng Io
WAoHnoGTONoot..00...0.0Ntoo-to.tottie* Poo.....Po...ds.....Cob... ......tto..........o. o..d.......o.lpotroo(o....t) $tomho O
'l os ro Cot too o to o"io tos .0 .oo .. no- Is n ,, a u oa yao0 o A d o "otn eo irnad l n -tt r nc00 0 0 nd o ntdo4d.oo o d i d o p.. ,,re ,, I1 on .e 'n'ri d or .e.a .....oto tttotbt-outt-t bot001p 1 Stodt. ootp Mopo tN- o ootobotd 114d00000 ootidgoo o ontotd000tottorsdooboo 0 0
dOptonso to xp ertn sobr Tot obsio- es ptore oodos t-- d ~ eooo o c Pooptodte oo, iporgoaeIdoe- 2rooaon N t l no r otooo do roio ene los o-m opome doar ov n T
d ot otrol o de A t too y. p ro queu1o mndo Cms 'Ct ototo Ills de *o m 050000u50 cu00r0 .. -...t I ,p o o. l tio a, 001ia 10 e opIn ot oosr oootu o El Asoiatb pn Iotp d0'npe. mi "- 'i ` ci"Can deitnl." an ,,lia tog tinto mRE Is mSPEuAL" Icuen clioudifc ultn -De l u rvunce l %,,rlstde $2O ant Mol O dema eratem o al Rusincos onlgu ax act reniv a e do la accidn an al . se mntio uoa cm
En allnI., II- alne. a y ". El et canito yu rda n to I al oto ton nodte e ti tioeoo y enorl ment or te G oen es00in CIA 1 n s dutot, ir doe Inar Tido Pe ts Ferr. 0 I N tod Indi o 0C" u~p "ai r ~d s o I Se ad wun del.. Gonse reJnto a tdo s 20 pa r eneo limits ........... o de' .... Doinc d.... e .. ttu a l a BelnrydlFceWl 1 t poetb re fanosgu aererol e a1Cdomn e umOn U D I,-
loran coin parsearrinzrraeg. hays qacraICA n erase Para s heeoeraueopeeSdanopradsta-scnuestra to so- .- auotaunde cisndoseicsundtof%,'ia do .1umen- cma alears eeein- k oms s lnncr6sus exppgr meno o em ,MeiaxOriete, Ae rca del ur-reh
-o i 7e d o "t r a l u t d e P e r t R i o e n b' tic on i n 0 0 I t t-ci b a l t o 0 < 0 $ o I d. d e s Iot Toa00 1 0 0 0 0 n a0 c id o 0 0 0A
P .... p0 0 ... ....yor................ ..t. .... .. .....';.,t e n otd ob o do I- tI t- EL H OTE

.- - - - - - - - - - - <00 .... barge de .... a .... 8.ente e a l a dor a d ... tr y a l d- In--quina....oob 0000t-to 0i000 0oo0 or honsloo 7
..root ...... a 0.... t,0,... Clu. ... . ....... .. oo n ho la MooLdAN
I A ... d enue earo S u co au nt I .... d.ooo.. e S conau e W a Wt do
less I rot rat no. do0 1.obdtoo . .m .a '" 'Ido t-o o".I11...v I. g ise1n se ,` nmneo al a cu t hilo- a a td e su ldo x y aliarie que -e ,', lne m. po et $250~ ... suax hur. a- vls k hal canl an ue n ,Id,,
,---- -I ,'.s...ro,,.l rt .d d. dy, d enontp do eICAusOa. Eeod. Mo obbbo ME A L dLNontoo lotno I l m/ Inulol quak aFtini .C-,,D[- AUHOYIE 'a n I 1 Astlor uei- E.,.. ku I en d la e a cti l:nium. p ar 1 s .... p ....... d. .. terraqanst narems c ino orea~ o/nas, a] ar a trnsoreo c % .orresorianc.. i y El I. i ~ ~ te V, ,
ll"-::os -~r Cn.rl ,I nue .lr a8 e uevu ld. e (I maor ncin est e n Co arl que toleda colmpn- y fn m nt 3's te zadosua B e i n a parP- a- v16 p ... Pa 30in 40uerr a A u losm 0 a I E E E
1 -in& to, I0 (M III 'it del 1' onto 11001-96 d----- cmiiu inials .prI
-'erm,~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,lea O 0OIK s ogescm rgsfnta P- c ntnoootie 1.5 000 mla- o o amydo Photon--,,,r, IU I.-Al l~b~ q lenti .o 0p1,cc~ de a I ousted ,u am p t eutu prp u ed rp o bserer h .. ," i e ,. . l 192 al Ie o r Ion redu dr an s 80` a V'l ca ntose .a d I 4x 1 11 D L m.
S one do ao]o o d -......... I.00DIPOM TIOflNiEISW ,omnodotondo e0 dproetobdelat 00000 0ren qu elten.. ..'' ,r. 'e :,.. .. dtotonbo se per naiinoo hlttpoosdm or dn 00000i4Betoch.td
-m marena itue ea ....o ot toutrto dos EA pro". '.. ' u.' io.- . ,1 I Ben dton do00 00o dotoois 0LAtdae SNwYo 'trnt dr toosco| 000OtoeadsauoorEot-stne000 ' hyen S b toot i D odo 00 eanlpe o
...rl.d io,1,rm 11yI ina ret st.i I Cimt "", ,rrn.. I muanifst*replresnt m I 1i a In C til .... u.a. qu, d, Judasn o, am mee W rettu Ins. camr 'on o el rbem lD '"a to- --t
R "im t alx -FRprI. pg~p 41 1 I bi
eda ft Ad AL Aogollno or Pu 100 ttrt l a- uesea00 a m,0 .. p le,,..-.:.. '.ents n-del cmiio d aunospolios eo1s
laC C o co u los traba.adone. qutoq'u,'ot'..o00.0d J.. .l-i-T-dos.loo M MIAMIol BE AC ue
H m.o I pU to Osada plodu b de to oladoao -t A.. ,nB
L C D Da L L IGA pg A on eto dn .' noltoC o 00 los iot- o o t o.ItO t p I no rooa- Iolb
pMUNDoIALo oio o opoooi o t o o ho 0 o h eoPtl o dP t erat re. m Aoot .a n aron n aedoen rtare- O A N S
A M ER IC A N Ayo0,ttd. o.t. .o.... . Io pip h" 0 al.iamio M do. 1 I- do E"n "i sto d ..,o OtO ll. 110 Po s tur 0n Otvoade o on o eo tee.o do Ion
talente. 11, do In termi~al pairtilers m05 .0.r0 -.. e Poeo/po: t I 1 .. d urn paere uxlrncivnl deortto oa de vsa No r. do 00aI
I lae". 0 Marot.otn 111o.1m. .o to uoot odor 1000. I"4-0I0-0 tyUo p et io, do roeopt-o.o.d o r-ot, bod I" Ioosooo t.. "o r .....o.o..-o- ". I.n
I, R... . .. '. ` ....o... ot.o,,o.t.. oo I.b ........7 q ..o .1. t To000ho u 00...... 0. cotod .... .....ot o in dt ... .a.. -at
fill. Iqu ` rumDtilkilst0 l Ot r t IL rdo U. r .s q .lobh o ,ro ooo r t o $0.50 t ,no oo o o'll o to1 00t1. dCoat-slot, doe ly!q.. Poolootor.od-Pa e c l I u lon 1mp o srt edont r --- D-- -- -- -- - - - --- ~ do r ,e ecu m r mar it, Iguar le tr,,e o e y, quas .. ,e ,,n t o i C civi y' m l.tor.. cu,.. Junto,, ,ex Mar in eti,',, geI, Tandre', milm c, on,," l e nt, el etum rteg- al #
~ ~ ~ ~ ~ I e n d s ce i n i d om 6 e a a i e i e u ndp u a c e I n m r
:::I ;Mtooooonootot'1:11141.dCrllooootootoooattire OO ero do00000.Ptt00p000000ot000010000y.Wtnston.$300
too% t- goptb o noo p oo doo~poto.o toohoun epado poot otlod oo ppopo too t-oo b o n sottlo 0.000. poooodo B lb Cho ituroop alto 0-oodotoood o ooplot subtt00000bmapoooritneooooootpdoodobb o ~otootod o0og 000.L1 o 0aatoo~oto po
rim a.. Inoootooood t erorpo yth iot erCa 000000 p00 tdbuod hot ai sa 0000 P0 poootootonrdo I noo t-ttt~orotdo.i...n --mi qu shor -ine l o btoom t


no. do lt-odeobo. Ot do ,In t ,e t. 0hd o 0 HOT Lt Er *l r qu nos 0 llon doom, 000 a lool ot Vool ooooo do to lit Ott- nCtobetod e a No0 Una dme o to o .


litl ,c l 'di.. -a 1 1: 1..11 ]a J o pre sei n rta nte' n u~ ~ l 1u loca 'irar gal l p rest f s o$ b ric,,. l oG rs B conslr noIv a or d l S t l e ( | p a ,I tl mr o gipe sye rtade M is ,
"Lo~~~~~~ ~~~ 1.vst coCladocoe ec~n nLM ll~ flM ude I .,, pmt ...... on ......C -relhel
coi00ldt.0 d.o 00 s'sr-.'t to yColinsooo.oinuetReach.ana, no oo'1
s.ndnnltn e I o ca p nl do U i tIe [ d. Iot- ...... do ..- c... ... . 0 ot Pr do 0 o to d 0 0 ottso o 0 0 0.o.o 0b
-irL popIn W erolts do Inn.t. $ 1 2 tobt o tot n t r 270,000. ..uod. .o oo. El R. rt t i ds tbec, o .oo.. doo..d...o. do B opo'
ot o '0. I Io" Optnoodo .o d otlian. IpI, don Prlovi, es.. .... poNooCaobogrt... d L tott dot .oto .1 do opo
.t ell d s1I to ,0,0kit do to Cot ,-,I;p 000 0io" p 0 at,0':n. 0:,T="n .ototo-t. 'o Vtooo nopoot 3000000. do P A cmth
,.:" A ot, O d p t- rh o d ttooets..o do ooot o t eodoo 01,0'4etr.poorosdo Potoot.... O 0
Bob or. 000 I o p 00 oonoloota n ptot..t' 0 b do too po oo 000010 to do to oootnoo otttoo p. dot 0 IO
D ~111 11". ;, In11g E avdr ,~ Hati Foodso yto. Etndod fobbon pe otoe 01948 0s otmen-, ar.O o.n.0 b dor oO'- an0 a 00 o l oto oood Otoo.ooo- o L c A AC N C A
Ooottd loto v all010 tot dot,. 00 -0 0100' ooro I Ios mil I0 do las a00s1. P_- mto res do t ho Ctoo o Nooooo to Mo- oCCi OPRZNOB
aLo spoot rotto-. dot CI goo 1ototp oo do 00 10; 000 ottou poobo botCtaooo le1-noo --raeneo ea ao i,
OpoIo Iooln ao I.n "o'o.c boot"...do '. pooso..ott todioo doe",`,'--:! .rondr poooo. -o6 ore pool loop, n" btoo ,o,,o.. Ip, Ioooo.'opeooo-oooobo'looooo,. d"o43.1o`-tbe.,dool n oo SoLHOaE
do, dor; ono stoI"., ,A 00 .ot tot 00000. 0000 ..-otir o- 11op .. 000 do $3.~ $350 dor oooootro 0 to M o pdo tosoo
-rstrooo ,o ooAopo-noooIt - I ,.o. I. .:.I .-, :,totttodo~toto~tto 1o. .....ootn ...otopotoo.- dooooootd'otno I 0
t oco 0 0nin, do Pooptoe Bide-T,, 00 o-oo. tot$ Irl -'. ie ., to a dom In Forondo Ad toto air, oo ToO n 04700
11 50 ,1 00000. otottI .,, .I, onsdr abl dottotod ,". oolo' c'oo ontotootroE-5 'tto..O..I o~ 18,opotobo~otdott- a0 N. R~o lod ]am
Otoo-od.n I.totktoo"p-otot- .. del boro eo d ltrotott ots
I E N EN .1 I c-," .ooo~ o ut Beoko do 00' A 1ot dottCtbto Cottdo. mIto th- o $20 p I- nt t OSc do I 0 tori'... I tU aio flu COMOt Wos b otlv do A e C lis ia iBah

I...,t~~~~~~a~~ovs~~~~o0J: ,ocs h~nor tuh ose br to eo to .~oo -1 o 1- tO 0oo t- 0 to or. .ot ...ood ho ro t. Iot quaotoo.oo,000.1ot oooo k Ctoo t oo
EN~~~~~~~: 000 t$15 A S LSDEAAEIO o-pootod oI no so pooloot. o'. o I L:' ....opodooo-oooonso iood n pdoo 004 Picoin tosoo
Editod do Not Ya -o Blo Cub .0000 t ..ooto ,.o..' .0 o.oot c-t 1 .I -- :nc Iooo o-oooonhtooremo
Rodoptad on CoI A sn a topo to ue .e d srbt con f i ,.. .I .-II p bo hobo- doIs pometoooo do hcuotottn tohb or'muO00
on.. Po..t Bbo. ooo. otot ..-to do. too .ohbdos 00 . .. . 000 i Empe totrood yoo R un dbo rotp di To do o ooo o os
fnoia a o ob. a bo 0 0 00 NABR PAZ 0 GU NEA o~ 1 rg~g 0~2ootbt do o Ooo hoo no oobobdooo 0 PIOPO -. 0.- tpootodo pototoototoooqopttoto Moopa-o td... --o .,ootot.o. ook rot-to
C1t4protA Go IBI~O~ ot do tofavoproio : or Ite st lo m o ,n I o inside 0000 dbpoo Stbhoo oo-d 00- jloto ,1oo --'" I.r1im. . .. vn ne
do4 A ) L Cet~ t ooe oooltc"ylhaAPr1 I. %,..:.--..,. o.- . ..i... . t 000 ponpoptoo.E o.'do 000 poottebo mecels Isqu
Finalmente, ~ ~ ~ ~ ~ ~ tto0ott I oasn ort atnd 1. n ya auoterd bI'n 'am n st odo al Ftoo y.do.~m a0 ooneok ca ttttoo I. t tnoOo~
IC ioA rora rodob O PA CDOE CUBANOS o al Camara..0 al, 001. 000 ttotn Modca Cooooi dotoo Kofor dop
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ p Ud n mood O PEADSOood ttO.0i' t ooop- -~ o' t u-0 aoOtd'o en 00l tonboa do 00
?otod bootl A1 raiI. quo boe -giu IN EL GOI DIrv ME IC morosPatcli a- 0' T~, Nu ca os e oss al0 e~ dtt500 Io ..Oto un00..04tOo~~~s ~t 0 00 0tOoto0:
110tri a toatntkslolnad ,toisoga .sA dosototi~o 1o~dos oeono boo Los nt yks~ hea rbots 0 1.
e r C-o-t-. III' sus ooebr ap. soexi osn2.s Iooa Ocosin~b von.c coroo Mmiol
La"I:I Rovinta con Innd,,B he.mconl amultacn co 0sa scains uspo a e lamnas 30

turacooul To dolocria.1, am0 'I--to soO
a F I ,1 $300, ecouiturn B o 50000000000 de
C rnnha'o Hmnh3sn~ro DIARJO DE LA MARINA.-Ju~vco. 21 de Junia de C951 P~gina 13


IsmSA ANA$ IA D A SAlANAS 1lE o 3A35ANA4 LIDA1I Jos Miguel Subirals
Ramnirez
,.7 egresar do Barcelona el
ZI" ,, so baritono cubaro, no*-
of, A. .- ,ig~ey, Josti Miguel Su.
0,, 1-,, r1. z, beZ ien conocido en
'"AmB -10 33 bdel arte..despu3
i-n.. .. II ifI, ;ic ,I i
. .. , -, .j ,
I, ., Prensa anguardia p
o I osciro .Universal '
.. .. o"-,a te ubanoque es i
rf in,, rth uban.

Pu'ry campestre
1,... rum hr'n ~ ,'(
V IP ,, -,Cd r y e dla{n,,q
............................................... ..3 ....333.3


--- I ,. ,I.' I -PHILCO p. 1951
"Va ,3 ..... -3...... do2
bI o3, '1 3 A ~
:14 1 1 . .. lfs..... ur........... .. ... l ot rcclu a ,
-- 1so- m I", A, : I n.a dore s ld sos la sl- clos "o d 1
33-., a3 Ev3ta 3c3,3,,, y
'. : ,:: ,, a`, 1Vea ezE,;M;argarita Pla. cantor mas -ex nte,"
/ I- t3rain 333331- 3333333
g--- ddie Salarzar. purger tepicndo cn
J' ,. i r ed, intnioS ad.ar n,,m.
' '"day cake". mcntc-prccisamcente-las
'3 .-' 3'd. ,. '''..ia" '. 0C3aCtcristic3s3 3 u3 3 a
...... .. .. 3. .,
V .I.,j 3"d-'3rd. 'n3,-'-
him-,' ,I d .
p 3 ... .33.3
52..
to, 'I " ", " r.. -- r .- ..l
A I ,a VA Q,0:-90
33133.33.1 ,On .3m..I.N.,o3~.. 33 I. ..r30 AlfreAlo.,Latour.doI.,
..... ... . . .... ........
03 3333313 ....duion ,,'' C",,a ehe LO FACIL
mel [erIArromanit Jorgedeobredor,-. F A


> E' d 3333ia. Io33l333 .-dr e Zephtn AcV demy 3333 .ot. Del"33e'.n
VIII lesi" ol 8.l i a r mhl~l d l seo.tr.``1"1a n enl i lt..In.e Triede i .e y Fr L ima "'AlnM d abi
X truas. ,miri c an el Aals slem ne ,c tlo e do r C)M R gUeh a itR o. t i Ie Er e rsto e
't ........ .. ... .........." as... . i' . . I
to I irie ucl) e C lgnBI.,t .rndu t rquisn d e B ldor .. f Rnti .- In.. ... .:.,,,, No...
U ., 3 dho 'q3. uo.o3 h.... 33334 35. ...3 ens.. d,--......... ,nn.... Ap, l-oeS Lyceum n"
co, 53de 33n 3 .n" evd, r hIl l l .hraen e l3 33,lo3To ledo y3l3r3a33n a3,t .6l ,
mu3 o3 336i3A A Alcl frDG SAo AAm3r>3 olene.s, o...... e r c M lu de 1 rne.to Leeuo-' } 3 .'I3 ]33333. 3 A 1 Blbp n e
33 1 n a,33133 '31 y33 3F'333333ItAlt 333I 3

.S... Fm j 7.33of,3,.. 3.....
n, F3 'nad..ho u. hade r tifr n I. I hRrT .(
< m~~y e.o.votin,"FtB ...AtD ..S.. l... .m Ir,,.." "'' ,, a ).... ., ", Qn r r, ,,, Juho To nledo y aFtorhm Ti 1, nl n~bhc i . ... . ......... .ut RT
;; :I '"' LIn. it - II,. ' ' 11rilla- .an.M.r,., ..... .e-,
A 05t -Irt r iMo ne.h W U.M . .. .
L3 33 .. . -3 ..... ... 33 3 3 3',', ,,t,. .- .. . .. .. -'" .. . .. ..' :

Agull 518 A Tilf, M.3M7442 i Hibin oV` ," M33e33, ,'." '' ,
vV IA E l prnogram.t part di,hn a.,t.... IIM"'a Fri' dr *-C~ n: o; d
BANANAS L .IDA AmSABANA$LIDA 0 33IANA363 3 A An Ixuirntr 1 'o F , '3333333 3Rn. 633 In
11-Sci runn eeyesn tiegnd-orrinB er, lan -e-
..... i3......... ...... 333333SU A4ENTF
l--Soemnen~lnde gaduaI n e itlcrae rlO'Tetras: Luis Calva Ial
ll-P e~enaelll d In gr ruvd .c An M i' `11- F-I. AN.~
3i 33'3ue3r ca, Jose Ferrer333 na r zune.
Que6 poudemos hacer ' 333COCm 3. Into-
"VI'-el-- oclrl n ie ll o t rlujinis a Garcia.Concepcio'n Cde Is Puen-
p or su h ijo ...... ........ ....... 3....... .
... 7 '_:,.L:: ,, ,.. .. .i. t.......... ...6 0 P A N
Pe .-..----p. 3Dr. Fid.I NWittCorrifll Ibl.n.
--' -- 1, '1 .. A .!23 l i3,3 i -. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 IY ,,is t e d Ini .. .. ..... l r
'O3tIT N33| 33333, .....3 333, .... 3331 3333- I ... .... .. ,I ,-..3 .. .. ,: ... 33"" :" "
. rless (lfe dlade quo oil hilJo n 6, hl na .lene ~ tha Onll., orrl r i- in, l so n r
'rA A3rKV1l0, Cminamig63y 31 33j3d3 do 333 3elchillel .1 -,, ..-. ,- nl. ,_ o, ,.333
lrr Its- an,,oI31.3i.O 33 333131'. 333b {n d.. .' ' ''-
DO film ido elns. 0 1.* l l. irynt' r ( 3II33,3lo n recn n,.h y el3- n33,lo.
tip",3 d~d. 3 froni er. it,33-3 It (. v N63o I br A 5.I I. 3041 h dn 333d .ndi d -1 ,, ed.11. ,,F ., ., 33,.3
t331 Ii 3 ..n.33331. 31 I 3.13613 33333. -1-,033 1.3. 3.j~ 3~33 3 .3~ 3
ih.)ao pi.lpded a ip iy)io lr ~ldtenell E.del .,d o dy OlM ripl ...-. ie "
llrl~r A pelr Ii e.+r renfl CONNULTA No. 1049 II-iRerm l' pfi '--| |et-A V A, 'A"I.''- ~ ~l tn
It vitamin,..3, re0rnnialuye 33 3 tp.., 33.33333333 CA 3 1.333.33 -L.3n3-K J,4 Pa,6.. 13.333I
d3. 3 q 3 n 3336. rvent quo t..C 333 3 3l. T 3V3etaneourt3"3" i-ne33G3n3 3l33.3 3Arge3la3INunion333e333333.
313 Fri cam333n p fil. d 1363,.8.,. 3 3 3 d33 3 3 d. 3, 333 3. 333 Marte. d usd r3 3 Ci e O G il t l n
d33d33 h30u3 3ns Ino3333363ln13er-3 i3mpre3h.3Io3n3my3..3lud3bl dn r3n3r uM n-
,Ir. .an u, h ilficulBmd a "pero., m allmenit bnt. cy pe~am. isde o I 1 .el ..., dpl am r deprendli de.". it, "r. ..E] ,./.
333 33,3 3I .33333.3333-.33s.-33Z.33.36z33.3. .333ma.
4# no lon tih ran,,,raer" d d hl in 3es 333M3rio 3L. 3Rios m an "
d3,33 an", h, eg.r 33r If.zrnn T 3333 b r e. d G d e 3tepnns.y. d. T "orre"Cy..,
womepuhnit, en ,s car. con .11 e eza ..e nl, do, i 1 e r I -
q e ta Id uno tid i V-ir Presentoc16n do Ion afamad., ,..] .. .,, .
8ehorl ~ ~ ut~t Aba:,d sufa t tore- .e abaga Crmen T ..... .i ~ .I lii B, -ii i iii
Cu3 ndnUr 3n3 ,finipres.nts rnlwr ni m a I. e r- -Te !..sede RaMn313 p. -?I.... ,,
medlu 3333353334qu33. M3 temar e b3--8,snt 3 13d 3 an 3333m3 33.3, 1' ,,3 . -
nro33f3oafecle g nde e, s it 3iet ote problems 3con3633 i 3n3e e .n.- -- I laChin`deEr ,e,', L -
prol daor III denl e re demeinte, i mer~.I nto, y qtue.no observo neJoL In e lclan carne T, oires a'compa'Aada Lu, im tn\ iiclne~s par. est. f esta
33 lidb~mo odrmr d po. ] n nnIn3 3cl3 3 333piano 3p3 3r 331 3tro Bastida. oi l 3trict3 en3e, persona3es.3,
a... .a- prochim4 r at fin..33 3 .
do~l .3 a3 d ii n .3,33333. 1 .3.3
., dlU. go, .d3 o ladme plni3 .3 3 .En el Colegio del ,41 ostolado
neU,8 3m pr b.3doM ntaux y tin Seors3tic3Cas3 ':
he3'3o rramm33 3$a t crmp a 3.3a3o, 3e-r.El3 3s3b3d pr6.1....ll 3, d 23. 3s 3cle-' d 3 del EJr3t3. g3 nil n, did. 33d3d
d33"too l334 Iu3 ,I. tdire E. Earno car' 3 3333t3330333P-33 r bro3nt ..I cn,. .,to. aenoefC3333 o IperIel g .n3 ral upert Cnbrern,.
am -g:. l. on I-, :. ;. ..,.. ......... ...., ... -.133I 333 33. . .3 ....................... ESCOJA USTED
'.:d. ion 1.i e r nd erm en palofe 'i -t cin ie prennos te tan preatiilaoao it1 ,b.
('1{I 0 Id' hi~~oa prellnll,1 I I ,'I~ Ie)X {'d ,lno If in Itos q e.p 1".. .' \ .. ,' . .. ','"'"' .'- r ,, '
3. In. hit,, t031 3333n* 33 tl 3 ttldnnto m r LA HORA DE SALIDA
Unin t.I.. Ia.0.hl'duie .no i Pr .33333333333.333333 A333 Ion33 Ile33333 A '3i3' C .3a. 3 ..' 3.
dirv.iticerm y no eonnrnmarno, exclu- eelebrAr Mnisa tde Reeitdn11- AliI- II { ,, ,~d L ,,IW ..
M333i33.133h.u.-ld, a 33 'y3exhor3a3-33 pnr3el43vd3, a- -i F I&,j7 '' .. 3.... r,, ,, 'i QUE MAS LE CONVENGA,
dlIn As ltl ~ em~ e d Po ear ,]o re nrsr- teban tRh., S5. J. 's.ah .T ., ," ,'
n-,e ar dho-eIsm AMIN.~ "(,'m"dl"', ,P"r eI"a.quiJete coe o ,Y r Int arde. *P plrtir 0 on -iipl ,/,.,.-... i/,, .
nnide| ~ qu H lIIi l~lll,.11i a. qe evesitl nifin aiUun midictsL tur tod rnue~nyrpate6
114 i 1 qi p,-j-., I1tI.a ....... ...... .... ,t.......... ....... nn V.p.rt.......R :AEUEL OS A-ESO
33*l43i3 0333ii 333I33.r3. 3333333Ir ..3333'33,33~33 ..3 3
3ni3ua in i .eeet|e.~*.q ea 33.'.333.3.~iiap,,333.n .... 333333033333333r3 3-
.a on nil... k gu,1'.h, i, a., ~lente program:
eiT 771n ..- I Mir'. .. r;.UV" l._ ,. ,333r.In,,3 333-Repartici3in 3 3e prmio Is -ACCESOS2-L
.3DE. ............... ... 3.. ...-.....E OR TAN_ -t43d
an g-33c.........l. .. ,,. 3 del 3 3 3.... d d
..aniliar o ol-InisI-nt Ferrelerla Monserrale ....... ............aduad a.
3.333,, .3 Furrle Mon ir.amI. -L,3433l6l3 33, 0 33. MAMBOSALIDA$ DE SALIDAS DE
l I, a .."- 4[ .", *30 3 nl 3 3 3u 4 --3e3u3en del 3 CU, prE l doctor LA HABANA MIAMI
anont34 o1.. gn3rl y In5-3 in3333f3a,. 03 .33 1.333. 3.3
a"" T "" 'Z"' l yp~rI.'Ior.'n Ligm: le as l I I ~l Valenti. Are-a yo no motdan desdo
doi i...rL.i..II p.. -iso.1 i E l0'Arta00eramenlado par In ban., 8:00 a.m. 7:30 a.m..
M............................ 0.... i ..... ........ {' quo tomrgeeslt magniflica
I:. do al.en -nerll l C aelofraN IIlll -- ii 1111 .... 8:20 n.m. 8:00 a.m.
N. Clarisuran lit0 exh' tcrn b dn
|~ --c itl 1.. n ; ........ e10:00 )a.m. 9:10 a.m. L
tice__rabajos de la Es_. de _ _ _11:10 a.m. 10:00a.m. 305
]' gued o VaronSa e uur zd 11:45 n.m. 11:00 a.m. 'o Afo
333336 33333mor,3 of3...30,333330 361:30 p.m. '" 1:20 p.m. tro
dil.,e.ttjv. sbiert'a .1 p~blien n a.1. 3 10pm. 30 Em xcut
%" 333e363ela pbll 33 nfimern 110, del Di. 5:30 p.m. 5:40 P.p . bah
F 3nd3e36n Culturl par3 Cl3o6.."Va- 7:20 p.m: 630 p.m.
r3n3 Suf'rf"' 333 13:15 p.m. 7:15 p.m. 13xc3
Trii 3on 333tr.b.j6,33 3Qudnd,3 -333de3 a ble ssoliddel" 9:30 p.m. 8:30 p.m. Intr
per lot alumhos carenteir de v{|x, "comblo tde v/ds"l Son ntlmeroo/ 9..~r
bil.Jo1. expert. direcchin doeusuapro- almstsIn mueres tde 38 R, 52 ats
failures, f m 333333 33. ar: 'que3 esientennerv0os36.Irr3 3bles, "-fl-l3'3,,3- Marcos.
lamsinfil 3333e3 33 pc3nsa3d33 333330 33 3 deb3 doalad3to0 tr3utort3 mI".. 3 ,3, 3 Ju4 v ,
proplos do0IsV"edad critical'". Y 33l,-i 3 Viernes,
t 3r je3e del Distrito ao. 3, esp:.'
a adoctr u araMu nis desaprr~dablu Pgra-.us wnr& rto PW
deltor doctor Gr.an el He3rr n it st Mar.ioo 30 0333,04,al 3m3p3 333333
..3......... 3,3o, 3 .... 3.. 3.... 3... ...... .. .
Mir 3 d3333 33d33, a3i333h y33333..r .3f0L 3doL 0d3E Punk3 0330 rie
,IVI,,33o331it 03l,.3133M3. p 333'333330D 0 3ld3331331p333Lsbila o A I-P.
r..n t. cto, ue terrain. ton.1 6 3 33 333. Loion deotdstA CALVINP LILOW4 13 "
r~erlen a nfeclonada yl llAgonies do:
# r t a eelme o,.--He Clomprobsid qo qstirmandin
PAMVrmLL Oorenta..f...... pies........
lticn1.is)ii,itr t ornLM o Is doJ .awl
1.1 ';I a ill a d&irll 41 1I. w illt X PIt.snl l L,.,NI-A IW 41'NAL
L.lopless y Trallamelt eidis is" OMPUlSTO VlORTAL do i fMA ,W
IIAN NICOL AS Na 0, 6I. I ..
I3 333.30303i33.333313 3333333' 0301 03. 30 3033.03 d "iIL .


HILCO-ua ma^ e%64wt/


ESE

AGENCIA PHILCO
QUE ES COMPRAR A./bR
UN REFRIGERADOR PHILCO!S MATA RATAS Y RATONES
DN PIDAR-TON DE JOHNSON
DE P" I r/ESEt


rsdeacacionas en


ediante arreglos espeCiales, los Agences de PAA en
Habana y Miami, h.n'hecho possible estos maravi-
0sos planes, que incluyen:


3am3lento, .ascogero n.
m3s do 30 hotel.
3ursl3 aon yate par la
hia y canal*&3 do Maami
ch.
urnl{n a los lugares m6:
3resant3 s do Miami y su0
,dldores.

33 vlaoar a cualquier pert&
i mundo; li rm a f Age0nr
SPosai.s o al U-491f.


e Pase3 3do Ida y vuelta a
Miami.
* Transportlcl6n 03rrestre
d3ed3e@l aeropuerto a MlI.
ml o Miaml Beach y regrlfe,

7 7 DIAS,
$53-50-
IMAS IMPUI5TO5


A WUMICI-if


Paigina 13


AAV '- l UNEA A-"-A DI
-nyrji^- SeS~i MA" AS IXHMRNCIA IN


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de f951


IL


Cr ni, Halan.r.


Ul l VU .i


IDIARIO DE LA MIAKINA.-Jueve. 21 de Junio de 1951


I eatros y tnm


L_ -..A V, ,A iC 'o0! Escenario
-'tccL. ,,.l" v Pantalla
......7.-., I ,,, cur'l.

? MOLINOS Y TULIPANES- B.illr i \l.li .i .
iSR Dyr I St. ARAL[S F L A r'NCIB
E Ma I H B d, liE -., V .'.
THE DROLLING CAGLE


Doq/ FA'""-.:. UN .,s PARKS,.HALEI .. . ..... .. .
p . .. .. ......a.. 6


,:' 9 j .L.. ,-
I rrr "sl r *y i eNOCHE Y DI 'A


SICCARDI
BRIEBLNDT A
BRENDA


PROIBIDO EN TELEVlSION"BLANQUITA HOTA EL I' BOUITAS"UBAEBS
HOY NMU AILERE Y DIVIRTTIDOHO AM CON SICCARDI

",. r I .
'CUBA
ES
ASIB..

DDEDA RB m oBIn sA o uis rISA
... ..... ...... .i*..
S i r s T ... --,.F -.-,A
B -..... 1.,. d'. r%,.. ...-
.. .. ... ,.. .. ....+ ]'. ,.::' : .,.e-:
.. ... .. .. . 0a +: :. :? i?
i1E LK -, co u O i u $r
I I~~~~l ~ c- 4n& d@t l nl .P..[.ak l... lr.. i,
Z~ ~ ~~~~~p4 0 , t ,r E i."D% 'aa
p. I.. :.:; -.. .. ....P .: .,;


AR I. I In r ... hll,. .q~ .... -o..
m e TE IBIHICOBOI OR ;Lr Prr~lrI. de" IriZIr A~Irr' A" r lrmIrHLr".
con: CGY GRANT y ALEXIS SMITH in e ,B.....l"
ri rrerrrL r ai Bhrri,.Lrr
I I dr~t~lltmaravllooi ld en~ll.e. doo elelrt+, a ,n + ,m ,c:,1r.o lod, firali-a .+.
i cl .....ocrfitimexr-ord 1. r oll r w epeticl ..W -ac tu 'l l e-acaie c. Los "'
H r 4:15 6:50 9:30 NT A : 50 rct hBIrlurno, dA IQ. t rprHtarn
rrrrr r r DI.An B"Th" '.IB
Cur,,rro PrDrInB-paPliB, M d Ro
... n il........... ....... ......-' ,'is!.. ... ... mO....
H*C B.. ..d 34.1 dl..A, i .. to,, ABrt. IrA,rB Urrrr Mi rb. OrrE Car. Cir- -doctrorAD,*
PECES Y PFSCADORLS I. Arlvn. Lorenzo PrB n, DUMSilBi ..D....... .r r-e.... . ..man..
R PBnd- B . ...lD r T e M arinar do-I d,.no
ArFas. Sonra Dint Blanco y o1M r-L d- '..'dr
...... L nl'""T's d'p biF. htterlitel.- cr' I --' '' I'di do 11 l~
.. t .. r r r .. .l ....Ir Ie d- RB MC Iar, ..i,,Ino, A es, .
B W.B . ...H I.- lrr.rr V'be, ,r re iSrlndo ntrM
ji~ Vl t ....... .. l .. i ..
x 1 '. IlII ,l in IS II-cIill1. i~q Zdl~il n. Ma y or F .. ., .-L,,M, o,
fINI.'| iBi H.,rB"rlr""D' ibriV M...... rU...... ..... ."yr"lrBB ... ........ .I .... ..... ....
..DAA.3D0e..v2.c is r h.1 1- li T.CI irir doEdr irTBD.,Tr r eBD1 E r." .... B
,Br "hlIlrrB j
11 I A L S I M "lR IC .)ESP CIA
I. In E I .rrIr .... r 111B11A IBORA EXACTA). PARk EVITAR AGLOMERACIONES ABRIMOS TAUILLAS A LAS 7 P. M..DR.OM NBUS
..' i~rndotnle l A lica rAlonaa s o IOperA T
Vodevil MDuIca. Martcando nuevo B rBtcord de entrada BLO QUE ..er dl Mnii.h Arde Educacl6n y
ELLAS QUIERENr n V BT BHse ButituidB prontoan B BB cel d cB rele rid truTH ro poIr e ,ruiom el Dr. Silo-
ENCANTO preBB vae i HB aNBIrOCH E BD A W W r, Furrrddblr!c ir AArnigo BvIdreco lbt
....n.. '01nqI 1lAlIri. ACADEMIA ________ ASTRAL RIVIERA MQLMtNr4O- PALACE
vpr rrr&I MirASrrir
1 .. r. .. .. ~ t~2Urt t, ; n BALLET ALIC A ALONSO C artelera TOSC
l; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,,,.,i.. ,, i;"":;e; h' :I M.... ,M ...... ,+',doi. l ai n on.. ...lIpti.........ercicio Its.-
r-,. Ii ~ l il I. . C+ el l o III,, r usted du,.,l r .1,d, jullo lEl vu rOl Miniltr. do r.o-
..r r.... .l.. e.. or I st A C T U A L ID A D EF S : Cas re y y co n d o1
.1-). .UiBBgIBi, Ln mru, L. n dr d rtmentrh
rIBMrarn xlcanzmd AronALAMEDA: El hr 1 B I Er..
N' I d + IIII H+:I I... J . ,rh h, 2I lO eo icnl o c cindialo en JL sta Azulyasun-
IIrI,,ULr ra rrrr~r .i I r. g-ur i rl rr Ac oIND Bn L yI ALKAZAR: Ultr.jc nr o iri, D.ireS
r.;Mr-, viene realI hnd a el b rlle B BAlcid rrir a runtos cortoj.
"Iauto II,,ontrib ulyr a aAM AS`SAD sn OR tos
....... Y AlEo yq tIAdDDADOD, Crnra ciso]ino- -?
r rm t~ I ,Hdllde ,I h.r. ... .. I.,,IS ,,,, ,,- v erIv~r I rlirtlglo ort itico de Cu. cienle, El Jinete saoltarin y &sun-
1Iirr _,aonrl_0lnh hA.u.hoscorto.7
..... 111, 1..AM13AR: ElWitAA h desobedir r tr Li
it's, r .Ou dl''n " i. . Inoeade 1. cansa y, unlos tortes.
I IAPOLO: LrL.rarlt eper~drUi~ry Malr- j
HO' ~ATARrdr.. 72MMC#X4D/
U- vof D N -lrAL: Lratrf rrrzaslerrer Con i e r
BCBUBBIMDMLDBBYA~nHDE By crr desr raiirs yn rio. "~, ,At l ii! MEme/a/ W'IC
,.ATLTNTIC: Er busrr do ,aIrBidor1
,h I n. . .Chquei d aLrrsy.u rr rt os. o
,IB .j.. E l jl r rin rte so ita rio. C on tra '
............... .... ....................nne)DOD.ctOors,. leN..
i................ .......g.A Seret. Mr doErtail.d ir ERDON. DIOS .-PERD.ON .
,L .,A BALLET ELASCOAB: Crr..rr dH ....... Yr-"
O O H.A qt V N U A Z o w e zz m r BEi onoc"u- y unss od
LQ"ORBLANQUITAL Prohlbido r n ter eviH
-u/r_ CON LOS MAS hGANDESrm ............ ..yoC. .
.' "ba es aml. con Brenda Y otros.
PROFESORES!"CINECITO.!Resta. deporthdo-
Hoyl F oA-i 1 BA: El l.ombre .... ..........

HO)' DAN 'rrrrlr
kA D UATREL CAMINO :Lrrriodr de
lI eNsquna. Una can cj n ento
IRIA N O N G E N Ej nochrr r y Das iu rrtoi r t. A c rrns -:

FL ORIDA Vf IIEEPRN E rAder ]Ir Hla Im e rrMr ninony dinsm raBrorrrhri-
INFA TACMMO Opera de Riga. DORA- El M enc y 8 e arton es.
Iv~in KirPLEX........y...., I.......l

FLAIWD A C C LLm TENCANTO: La reina dr HrpaidaSi
AB .IRA 'nN r Idl MrrrVrderlr Musical present Lo que
WRIATO fW 1/YC6'! r r rrPrlrr As D ueD A ..
,+,+VORIOR/ ro '+ I )/ // .d~Z ~ iadel Balletde rlnperialpa oade Moisci6 y la .. .........r. r on Arca+a a
RIALO Ci. deAna avloa.tru ilm fronterbza y L2 fiesta de
..u..... J reeva ].....DIT d .l.,rr...r. rL
OlaK- v ArrUL. LrAosibr dbihlrhinor ry
de B let I peil e Mos c6i y to FN, .Y Nui-s' ....... .....


,'TRIOr (TRES NOVELAS DE LA VIDA) i E CA, $w' c
........ r. B~~r.r~r~~L
I. IrlhJIhrrrr' n l B rh' 0!,, 10-.


h lI rrodl' ll ,II- 'GA RIELiUL OA
I L, I,,, ,,h n r LI. Errnd, anp+
"-" ... ..... . ................ 4I A,'! J '' "
..,,, ...,, h p rr +,r 'IrrII I- "*D'

. .... .. .. ....... ; r t. .. ,.........
,,Wn,,,, ,i X 0 a W. LOS,,M,+N
,, ,..,,,., .,, ,-,
-EL DLB A .L.HR"
.. .. , D,,,
_ _... \~S..........CQ...i re V' I
V -,,'______ ^ i,,i- -' '*- ll^ll,''lh |~hlU + i,,, T l l *'* N
rl pl(,.l. ..h, ~ r 'i 111 l eil td, % i-,.
4;:'+') 'III;'"IO. 'I+"- Ol+I + +: + l..... ....... .. .. .. ..I IIIII.+.II . IIi A LK A Z A R + -+'' + I . . f'""I"LI I .Ill ':. --III I I+II'e'L 'l'I'+ii'+II IP ."IJ_+ .. ii f 4.- t tI-ILI "" _, .
'/ 1 '/ ;,. ... ..... . .... .. ...


C~r.deA rAir Prrlrvcr.
CONTRATADOS ESPECIALMENTE PA"A BRINDAE I
Cursillo de Verano
N y 21 MATRICULA LUMITADA F-453


S .n du:iolci ;-f-^ Mitvm a^l1


C y1) V-a a 5 dc la lard
GRANDIOSO FESTIVAL DE MUSIC Y BALLET
ACADEMICS
"Conchita Espinosa'
"Alicia Alonso"
PHOGRAMA EXTRAORDINARIO
LOCALIDADES NUMERADAS: L.OO Y $0.80 FN TAQUIi


;-s efort os, mur te
ELFLORENCIA: Senteneiad
HBrndLdr deld Le.lraryrrrr B tirs rDomeD UD l AD0
qBH AnresSlrcra HDIDB-BDDIBBBo mi- 7aFrrdA. a
FLORIDA: Frrrndrl en Jn CiBll'u-i.. .BB h.,,B=1 D mT*2qD
Azul, El rerneadoy aruntor r or- lr t hrr IBB tr qB nIlB 10 F 1B NO-
p n.OTRO"6oro en cu .o D rBar d o lrrelO. Elil E B IJIBMD Fill
38 GRAN- CINEMA:'La nujer que yor, d, Ai.. C.rHl Lopes NIM-1lB T 7 BiDlell l I rE xl 7ID P rD1
ame y an H. de Ja otra. I de D Bstrlilildara NeBlre -.4 unnea pll r I s I alul 1011 11 isf
GRAN TEATRO: (Marianaol Buenr... Bo. IrIr.B. 1II B rv B llnrB CiilDBni. Ie IDuI B *Ilelm I
nocher mi am.r, La mirquesa del Snto h4..lBr .. dBJB J.- domiB B n f LB'B aL .L. gBBiIIBDD
barr yasunlos cortos, t que e um VoTn peltlols!l
GR ianyrder rlu y .rL rrln rrr
DBINFANTA: Escindalo en Ia Coin HB r P1p
LIRA: AssinrAs de Ia selva Y Devo- MAXIM El gran gBorlla, El'hombre BRIALTO: Escindalo eh la CDla Arl
S radio por los cocodrilos. de Ia torre Elffel y a. cortor Vidaa Bsin rumbo y cor A
LUYANO; La tienda de la erqulna. MARTA Aventura y Burlada. la 12: AMl luehan Boi vDuHtBB i
SDrqLJ y -con gemrelos y aBunti METROPOLITAN: Eaendalo en la Apolo me llaman.
S cortos Costa Azul. Poseida y a. corLos IITZ: Negro es rbmi color, n er
S LUX; MarianaBol El AIngel perverse, MEXICO: El temLbl Robn Hood y viva y asuntor cortos..-
Crimen en Paris y asuntos cor- es-ada vengadora. RIVIERA: Contra el sol-hat-ente, El
S os. MIAMI: Crhoque dH alma, Semana "lnrte solitario y asunt. D prto.
CiOS ANGELES: Secrelo de 'easado, sin "miercoles y asuntos corlos. ROOiSEVELT: All oabIi y lo1"V 1>-
DIHI rrld, mL y dEVELPT All DEGpBab&
I4 Doctoras tengo fiebre, MVAMAR: Mi rcino por un amor, drones y Furia deB paibouD.
MAJESTIC: Boda real, Un yanqui Calumniaron a Mary Hagen y a. ROXY: Gllda. El temlble obl
n Corear y ap Brntos corts,. cortos. r oodAy a Duntos eortrs. B
I MANDANARES:D Mihchua de unr- MOpELO Galanie y audaz y BodarSAN MIGUEL: En cda puerto uan
former, Una r uda ir in sostl n real. NotiLiarUrsr y NoticDeror NB- o Br r Amor r BelAd.
MARAVILLAS: Macho yBhenhbra yr onal' con Garrdo y 6erop r ISAN rIANCISCO: Chorqu de al-
El mledo llego a Jalisco. MODERNO: Contra el sol naciente y T. mas, Pellro y asuntos coro .
-I El jingle soario. SAN CARLOS: Aventuras de Robin
--NAONAL:D 6-mr. rJuan' Hoodrr Aur rrted.
. s TOR .Rf. Yr quro it r
*N *CF 'LE . ,, 'i .-.... I .;. U,- , !e .O c'" daS y cort.l .
/ ". ... ... ... -,,,-- A LO N -,710 ,Q, que nvuelve
NEP..r-10.1.aAo'~y.0BH65
,1 ... .'Thst,[. I lo, o ,a c u .D
5JR- CEDhr"a P-rLBie
C L iot' i.. 1 ,r,, ,, 'I q O G r:,-I:r ,rk I ,i.1`5 .ul .
5 r ., -F-1L %C Ep 'r:'.: [:'u..,,:,"r L' I ,: iel.'. I of -, -a. -~
TBRI'-PON riCc r- o 1.Urri.
I., J.a. .l-L711 4r- : r, 114B %L LA' r 'H Br B.r Le All
U-ALMA C..r.: ,- l r, r- r.14 RB
REITJA L-.-, al. ae io a. r Mal epixe a v -rt.l
LrRot- .E't i: CIDRLI ,r.,orena-da. SabhLr
r c hr',..c-' r. u, ; -,, WARNER MI re, nop r otun ior .L
VO PIDI --.'____M__rViB un showBe.H1.


LLA


- sif40


F-4538 TEATRO AUDITORIUM

_


n;..;inA 14


UNA TPACICA ODTSFA EL MAP

UNARM MIAAW(UTU
AOS MAADIrOS-


.1pitolADMARIO DE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de 1951


II I IS I-jE I

IE M40 RF RIGEADOR


I


Teatros y Cines
as AiPlIANA EL A5ArTIfl-'
MIENTO DR KNEl0GIA ELICAK
RN LA CAMITDL NO ICAaAGUA
MANAOUA. IAPL*. -H. ar
blea rubolda pr i l p airlli ioui u
timalceric Sc ent lalioar. prI o.t
Ctmo at=moto de pto~iltOi.' oe iner "
rla elicala eladri CiPIL n tCp e
.o .ar rili de LU. r Faue.ri idI
q C lrai .tr .'no.,ai'-i-
de3000 ieolt~ dc.li de o11Ol
qdliri-l scar-caipst c~ri amr rilpi
qdrri m a.a.." crrid
Sprnaukclcmidecroarler.Ln eu-b'rr a
i-a MrcrincU


Pagina 15


CARTEL DEL DIA
ACTUALIDADES FINAL kY N L PlILINO
OroairriellaFI R. M- i lnn l ',M44 21 lrrrrrr'io eri'rIe IreI I, I..I ...i ero
J i Slde Ld i.di. i n v i ll. i i "hir r '.i'i'- ni er dii~ '--
rrO'e i-N dea cra i iriO{' liii "r IA[.. il ,,._'iQ~ v1_ . h '... i',... . I i'_+
J trn L-,n y LA M[E ." IA T' `-I o' ... . .., l,.".. 1, ., "i", T1,y.. i n
TIRAS .... ..nn o. ,... .... .. .::..: '' "I C .E. ..'" ,.5 ..c. '.7,

A..ALA.M ED 'A -FLO_RRE N-C- -A 0 L I M IP I C
A .=-aU 1)-t.M rit-, C-,, - I
-3L-KAZAR1md511-rrir I,..
A~~~ ~~ L 0. 30R.II ~ll, R .iD,. *I-- l -,T,:l-UTI'l,
..a.odrir r ti.meod... te ,- "e ;;.-f- ; Y ,,d. .
A L K Z A P -1118, it, Al.. l .. .. I,... ..... D-1,0....... .....


rr IFVUi. ----PA I'A R.1
D1'p L O RI.,i 3. 35_ Sit. .,:_. -.... .. .. ... ....

itJ .. Y -...r. C..
jn-e il'i eel ..A C II1+ X tl t ,-ji- j 1 ,.1 '.ii

d u irroO lNl i iri'lr -r.iJ. .. R4 1 .4. R

0 i-i ien.r e -irl t irn i-i't ..i..... ] f.;'." '' ,." .I1
+0.,. '. 1' .".. ',- P L A Z A

AM 5A1BA OR ,- i-, i "'. --PPrideN4.0.- r..i.i 1,mtren ..r.. erer, d ci .... .. -. G R ,r N l RO ,-..' .. ..ou ,. ... .
AR E AT L II 'o. .,., ,,Ar....RE,NMrA.....I.- aRTA
A rPrlo;"",Ia reor r 0,, 23,,- .

rln Iriire Iiniir tiOri O 'in .i r IO+,I3l ". .- i r i.rn ~
1toulr .J. -dlre. n r -r i,.- r1 .- nI, r ,.-rrlc
ASTRlru... T.iPi.. _____, _I''I
O IOr s e rr I rrr li' r" ri r -r .... .- ...el
...-r F. .R.n u II A
AH BA i'NA L D .0 R .11 ;; "ALr[L.p.- I. Rare'y--. pCI 11,1


AIR E T l 5 1-, -,ri i vi. ii


MD e iad. r.M. R.i L 1rEl
ral i a ci I 'i Oci iT=r-^iO'A ,ii..i 0 rr er ii'
AO ...r . .ALN iA I -,-..,I .,l- .. ..L ...-i.:CIiiiiiiI1.J ii'uriini'uil I'I ir.....p I-e
n ?. a .rhh I.. . .r 1hl' 1' '-" 1 "11. . 1". . .rTI'I1'"" i'n,.. .... is I. RIVI".... R A.. .. .

... . .. .... .. i ... i, e+ ".,.'... 0r ,. caco i.. ,i I "". i,'.' i-' ,"P.'i" "d i '' i .-'"
AD R TL NA S CO" IN _..,'." .-_;,_. .
Ofl l n 1 I rar- T.,i 1 r r3 1.al 1 ,ii ....3 ..
M I UI B Oll -IlIiO t.. ...Ie dii. II i-i Ii I I I .. ..O

nl~lml i[ nUA l 51.0.,i .1..it, iIu.. .i '. ir S~l. ii 1, Slcn-r1. -H in a-coo).
I.Ao rt..r A r ire Ir. r i. _ll__ _
B n.-i~ .. .. . I.. .. ;." r~'rzr, iiai.r.io.r.i .li. SALONS .~..w ri.,* -i'.-- -'i*-i'. i' MI-ir A- C r-li. EGIO. ~u
LAir i-c TO ERN ll i irt Ori'iira1i Il- c.. Ni' 0 vii e tuiq~r .... ..... i. rei' re- ir
0---- -- -
__I__N__F__ A ANNRANISC
*irsi1.11.rini.L'e6 U31 iiii A'....bi. .

eAiSa. T uR AT 1 niv 4n
?ctireeiir o~li i dL il iixI0 ..ior nGro ~ ~..e.r~i, et...a ir ..d.c S. t,,T, OS.SIu AR ,~ eZ
i~rI u I A .
..e r S .ce *.... ... ..ir.. ... T,. - Riiin N X' Y
RatiCONsR r Oar L L.: a ~ 10 [I A
.. .. + o A I"t, o .. ,e . ... ,, Z .. ,1 1.'.,1",, .
L 0, .Al. i, ,l L ST RA tN


icir a TillmSl I r-rr TMirc lci non-iIcliO-iuun
LAT1.ANOU ITA I .. ..... nm a^=0-GU i I 0.1' :M1eV11d1 idlLpIl-
TU P 1r.,&. in.AlgiAv G. cr.,lr...I"
n-aff l 1 i f :1111 I, li r 11'i 11 .V .i i N 9A 1 UV [~l ~
rjo AL LARM i i'. llh. Stl l.........-a
(U ^ll fbn ill 4.r11 .u rx .. ',.,1C) Ct0hS MIs60 l yCO oreto
r, .... ... i.. r........I..-.. ..
. . I I. . .',, ., ... ...... I.Ui NI CVIVAS O
INirEiN I DiA i' "l A AIUL inriiii
lrr Nlrr I T IN N 01'., L.E,, ,','..",':' '.. -;" .i""ii "aciu ,i u .-. tirT. iu'. i,
airjtrier .. r IL B iirl i' i. M ."11 .fr, I -i . i, ...q F L ,-
A.1. cc43.... M0 l 450 : 41 U NIE.lIL
___ll _I _______ II a.rldl i"Il irlO rirI I1q dr Iaa
^,e ,-... ,P.. ..^ a L rN NIan ..N is S A

EN CA. .T . ..l.. ....R.I. .IE.RirIR.A
I. ,.z Ar llIT,, T h To o | At1 r.06


O ial rtr .Trrrr" "r. ,M N..- ti 5 i y d5: vdI ii. L oiucir

aI ImeJr II' m ii 11 h err irr iSn l iuic tinic i 'ini'ier yre -
.iacI.A i1U YAtiNN^1 BbrbeII i ror
v..... ... .....0.s .... EIROIO L I,.
-it- .... ........ ... "o 1; W A R N ER0 "'.I,-.I,,rl.,,d. ,I,, C..rd.tMar Re .yEL I1rarr ir !I-ti r ~ L r F Ir.NT^Sd~ -n ireariro dM
x lA4M 9i'NWr i..rl 11U"l I Fr'r All It 0 J N .4 L yi" "'r'"iidliiil
43. : ,.v I' Nrrl '' i ...N i 1

ii ii'oIrn '.in vie. ritvsi ., v .u tn'ii ndiii .ir e In o 4... rcer lta nci eo
raerici c rc uI~e~. I....,'in N r S'l '-or--.-l,'L 1. iriaacccN~ C
FA,-V T .n i..At430i3inioiond LDorolthyVLT R

...-.....i--error at', '-2N'," hicrry a e r. r... -t i CiOO A -es
0- I E IN .IOr EC 11i11 I N,% NL~iF i c--i-i,. .. .ii' r NL OSAAU renfuihl~v r iileiri-
T.ACilto~ s-I neIroii I. a.' Li ridi ii i or. 'rui cn. vS~nn- Kyr-c. verie Pere-
cm Seer.. ...... 'ru ,' c N 1. c iterIni'L;.Iii ii.iii'. 1 1 .r)". -di P riihcd ... d- Ic -run -
n ul La cla i c-r ikiDion:i i Li-ri-
N1ti ASriE S r I iCii. LI.ri NriiiM-Y r ii.1i-Yii. ii.r... ,. . M I-1'- M 1' R -1 i i ri S -
'ln o,0* F ,A p.,,,x ,.I, I[tl.,d A 1o Rato -- Te. e -41 .
ElOf Trll OV 1,A N MI I|c plOZ. "-1 .1 ,,d .. 11.1: v rti otler.
A7- Ia lls) R.I... roll1 34I-- 1 .1 .1.. AOl QUFVURZ LVXN T .cm
p A ,. T 10 . ,-5 ,: 1r. .... ..V I I .% S, r W i ,Dne tsP O'Keef e ly MU.
I im I r I i- D .o.. -.-ISot. 4 L Nfon A nyuTertu 21) cl,
c.... al := I "i i.-r- N1" A N Z A N .... "I't E S W A R N E RY ."


F 4 r 0Ir .... .... ... ... ...... .. 111-,,. or ,1+2. Te.XI
"I... .. -R... _....... I"," 10 ",,4R. . V E D
PIN n. Ier i.c. T rn iiI 7 v

q.., or........ ...... ... 1%NxE 1R LTE .,tnTOe. ^. ARE Z ..u+.
1-1.Ol 1 ?r-u lld It@ C011r11- 1 ...... B I Ta.n -lT:
1114. l el4 ..o.-- TII1.1 ..11, t a..
P A V O R IT10-1-1.. ,, ;, ','61' l, 146N
CiUATRO TCAM I | I a INO'- 51 Ft. G I a,445yR 5 I vis' n" t,. r
JNLACO'[ AIl i. I~lrd- elLInOLr I 4C *.I ...n'` l. Ynl, O Q IR V END D O nn Ar
I ln llm L r [.P N D i^B I.P i,.i nl n l Ii. "1 ,, "t) S NIo ll3.rSo le8 r y ea.Pn
oamd 1 1 n s d I ". ...: %11 1 1 .i i~r l ,1,'n t c t y r. 1) el. nlo~
E A rJ31 TI .I.cn. 11, r5.ll -. r i. 1, T ..t ".he l, ri,, -"


ISobreseen la causa seguida por M Matan eras

bhomicidio contria Fidel Gonzhlez P o r Par Maori Joquir =_ __ ,
SALUDOS Y FELICITACIONES ldutlloi Nei Varadero
Emiabarourartado por la onuuitricade Mailuel Seciireez. ZE,.C doII d I- e at.Ii'rl llh. dold! oll,11.,ph
v~ke-nt uo P,.,,. ,,,, ,` ,. ulD a a todo Ins que debea-
No ndicloooso pars contcnuar el procedimicnto, ,hCel ''I o ,Y, Pa,.,I-i,- tdd- v.
.. ..- grattula.,. .f ,venture D
ldi'ia.'.SpcT- in dell PLUIS lIE IP iAN
.v *1' ...u0d 2)J.d J fl......
I i'.'l -''' .'':.. Si Lpi E IC '....
CC 1- .,, fi , e gi'di dIe V I,
.. ..-,,-. d i" ra
a. I....C '.- rcpiit uu a yr d -3- RE iP. ,. .
P, I .. Liid :i di. Pri c i iEA: perE que, iFnformeINe hNEdCBlSe...... .I- .OIt, ls I in r I
Is r iC.. 1,91t0o r arnial n 1. ad i aidid ar'dbEiai, ld idtaMui-o I' d r' -nah ivddrii'iilr d yaat....li"
*r.r ..... ),' ,: '.', p, tdi del ri, i .... ii,dc d pt i igi... ] eri 'iu i'.. i.. li.. di r ao irballiiir deda i' ... CdMer i~,iP [ .... Mip i',l'e ....... h d ....cdi p tin
.11h-1-inofdanc.iioiride d elti nuet hl iediinit,' i'ii'' 1atdi mpie huei l1',pliir- e i',re i oi d id h t i'in
-,- ., ..-+ L t d e n~ u nor, ,o n s. . . .. .. j.n olesv rr G n mzra n- y lc rl adI Ie,
.u lom idr a lei prlog amii' ,doi .1bDui'ii Cl ii D. Lidi.d .-E
np--- d ei pt b liAr hti d 1 I. C l d y di X'ii... arii i I-: i. rimiao desp e i t -i, .,*,.,, :.,.,- :i ie iii-,i',d: i e tteromrdaaor oneuicd
in, I." e e -. R-1 ,raie I , "'i i' FIEAnD("DE '"O CO s C o edUITaa-
rescuente p T ai-lI &I dii'' i -,, ''ii'I'i hl mi" d' '-'l, d' i aii' ii

A.dut-, ii a iff Birn Gra' "1
: roc d form liable Program & dLa emra tp d ] bI 'ddy hd- Is eM "
I fb eu do:US
11r .., -do.a rt,.a. an fran. as I n tdo Vo imo am-CaaD ,Lrd r~cree aP csao ,2 ,2 0 ~s
Acl ur a....fe. n "j.ic ral, sin bnooz.... adialbiroe 'i l... .. l'- 0-.:":." e '..rm e


...",1 .1 ,~rw ), tl,, 1r, ( ) '''" i 'i',iii i'i'ii "re q ea' os ipo 'n-i'',.. i \A ~ ii i -- _____s__rs
e..... ............. "CD.... .. '"- '. .i'i'..r. i i"......i.ACR ADRECE RM SU.. J. VISITA 0 .LLAMADA T L N C ion NIQU Ii'd"

doifi1acriioii-ii ia
I :,-,. a. -,,. ,n,',ai.t ,n,, ,",....arco. ,I .,A ,

.Ii dipr -, -t;i'de 2 a
. .' "es cher- oa I~len d el calron a lsdn es Motos r_ onl ghl i i. o s fr-ll i ,di'
.... .. .ime, de l .ax o~1I, a, i .. , ..-'b-_ .. ,,-.Itne d,, I d'ertle d e st, r a s deeve num d r adua, u e ,; h a n .
.... ." .. . .... .. .. . . ... ..." .. . . .. d .... .. se L '" an" an a. piffi...... ront-....... 0 bs


e,. a "A-'"' dii' ., oGfo erdI e Clae d. er d"
,;',,;,1- a 5 a~ i h d e '. C rih 'l ,-,. of.. o '. -, r, ,,- eSE T. Iur. 11 -5 d,


el -asta delegado 1. 'i'iedodDc:
L. 3 r )riei. quetani' mei'iiahpa
Ae f1i krsamarq.,sor,Ida d I Z edl;:IIdiUIdilvi'ile
Pa rarrorlas eI Ica DyRaidari
i" ,- !rdir-r " 'd o ,torlia ctccaioaorn yoc pr i.rie doeisvtiv .sh
3," ,.-- h, w-e u R . ned
rm..,'as D dbl eadcdto d l eo o rn Iid ii SIMMONS. do b leal i,- o ua,- i dtioo LO A ...u..ll', mr c i' ii hidero di. ii Tur

r,'1 '.iP " / PI- "'' ;_ 1 virriri ldt . r,' nav oi', Ti... .....i''i. p rt e iif tt
la do lao SadIe.ap- TELhISO RES n RCA ViI bdi ihd Iiiediii

,e*u tl d :'.r er c 0:' % ... .. .. '' "f I-cr iaiia dou pnerch. n der rriaai "" i id ... "- y ,, i di- ~a b LCrang Ii':d1 dilll qu e m nei'
1-Ji-rlI& .,IJ l.l~..li 1Ar "1IIvo t . .. yae r l aI[{I( r vd L+ ~a nid a i I.ii-i, iidri a 1 di'ir-i dii, ii'dr ii he Iii ii''ion -
.. -. I nA G rrDIESCYaESriE LoA TSUEF.I M-111,4 i" ... Mirthl I idi ii
rlile. 1. c d- rIse il, eui[.morpT.. p F ,


,!..-.uo i .... i -.. lgii d ni l- in daCe."
,;,re~~n d'r gcreoe nn. Par,, ru- dI~ vii In rliit pioiIhii
rib e ir r.rI c -o rI I r2 `

1..i-1'of pubiir.iii-idel iWirlidilA"


i~~i;. I,..,..ior csta pluma-descartrP uste c pru.tos oja [] dm h-
or 'Or.. i.... C., 1- iT G ~hCle, ,h -sd -r,,- g .,, n


t.M li6lFcillalriiioiBi pd-orai.
',1';1.1"7h',"t d,;',, .1' .-,,"r,- a -,".n 'l,N t o, r ......e

d vi i odi ', illd i' ii-. l-,-, 1riiiili adiiiioiii-ol, i-ru-cC1
h',,, r np~. i r,-c.' ,I L ,,6 ,n -1 Pint d l e l Lyceum A LS er


iddilici Hiiind piriiiirelrdiiiuntodas
-i. ; n or1k i.a,]q- edilom i, iiri d e asv !a A FIN AL d


i. diri oifi Ii q.i di I pii i ... "G T tr r lae. n u~ o pmmrn .
peuuTpirari d ria hel ble' 1 .' Fries oslbusad
E- c I.,I -n-nutrisodo do f o niW .y r, pro~cirrt, 1de piab r rcci t. d- C It,,,I ,,- ,..- ,,,I,, -",-
N v pi-.. nlAlmeN l Ai r. o l I. r .. .. .
do diir- h uteriq iii.v,.taiuieiii ]I@d Ioaprdut a rSMM N.rnolo re rnqrdr LOAD M~ ees det.qes f
di rt-,i.ii r i odo iiiii 74-j-,ii u ev a
.,'llid d a. r-,reCiiidrpP,, i'Ii ru0

lei geidi. oo. ei-li il-dl i. ilip
aib'dr II_,iisrin IMlifdee.
de- AGRA,,,D.ECr..EREMy oS l Ue SIad 0 oAMA TEEVSRS C ~ Lor. Nuara... d a bd.oa. reln, tura deouln


Q-, ,ir ditrai, n II edu i..r. ,e, I a pain aoh.n r G M e .u e
di diI,,:Rce i.-.- ii lliii..... ,on ,f-rc.ulsln l
...fxiat ..dur..... i..... ii... .Z /,
....ii .... hoii i .1 tT I t..Ur.. hr dirgrl n ,h ntanl
i-idiei eniir"'ii iiinitiivneui'i'aldo pi-m-ti


d cli ri lii dosoviilam de situire:

Z r".ah Icigr 1 r1igor1 d ie i I int.
I iiiiou.reformsr p rar no hatr ii"l.
II aient i nrmeiiir leto hrl didri1

ii doiociriaedleme nt iiii ileofnpa re
pdi q~lt o rer po idie ead ei c di
i-enooBprova, tad",erdeI - --- -- -


reiitaani ricildir irioH-iIiu.i ,
itslli'iioiir podr a e)ldi-r iii0-
p..i'......... .....t...ir ....ier ..itoiasa-as s
sa '.r i. p -rE.eedeL. oLy,61o "l laidip llcodn pair de'hiu' pre ipt I envliiiifiuiiiili~ IEI1
dtualiiii iiiirio n oirll un
rpizrou io dic s. pued enli
or.vo." adc;'.17.i.-i.a teh vipai rrdi-i'ip.i'bl, oLas.,Ado
do ';I c ii'iirh ii Zuianr iIrSiiiieve.. i-ai.
h oridnu iidriu, l o 'IiAiiiui'i'u'liiiitiech.u'-
el.............................. t-r 5 1
......id.........-.....i. .cl i cgvia iro deeei'i
r.nc[r ndIn.e S on ueproaancncplos anundameno-fari "' .i satt. h o.
-O-aDhA pn PDNDSRDO RCO NCOJNOYPEASSETSWb duoauqed
1- .L ud e DHgiiblewes o oCorpuso; Npor d ltsreflordoesLENADear-, Pen rolr d omc V.Ri ri iiire5 r 'ur.e
iiipvluaeindieterln ri l es elid i i iA i i IdML EC A
Apevicque]s ob t= dotrotostuomontcncn h cded atcotder, eniV o 1 nVlt... rtI a/
au del o mu M m dns. doea cusadordo p rtvi-
ercicm deo-trom amndesastlr d
.iicdce oia O~hoar GoNM'r.t
iPiiodi ii dr~ir iYrde i oue y i ' Ai-e
Le A C A S A r I Aue sZ dieuirl- o fes_-te
;elmlentoprovolonldes r, rerto que

paa ler. .0. cercidon.I a. deben l-
qislra prelig.r y 1c igret 1 a w.prI e-" ..
lOS~, ona itre t. a r.cl nosu as e r tite .e
.rf T inic cofrme Mtra i ncnlteral ol.u
Irede de sutinestlonpirao del rtifcad.
le otorgcalronfcutade pr formulsr,
ad. uriel em u~ueent., o, cons
oras en lu m aa l,;par p dlr"' so tr s" ..
miequ poiv siate atde Naturl .,no d ~~ l e pe~ra e
ersebulln fonr.. or. an,us,,eteru-
edoia;plm en '"1zo c ....r ,.61. tpersonas Yds

o ... Am, ci't," I l at ria",:" + .. unarId p m a e r e l(e L AD


.atmauainromafcinis sOspen.. ,I+o p r prp rin r r go -" '
Lot obre squo .nise iS, M tI.' 1.e l. c"" ". m a e e fco s.ii.. ( ",
malar ,ia ,a ..I :, a tiii i.: . m r ~J " . .
I ON tDE ANDo: ,.l',..".,.a noll -

que et e d dicHlls Cruspre ne n le era s] ltludrly.eta eAeeo:U INC M R Ie E B .S .
.otqu a]den tomndn*intededio'd ernlvrel. ," Neoeetnd eveo A ILA D&,Gla ,3 .~od1"mre"
dod s c-s, no oni e. e. e uicol.l '.u iv
,,,e erJ eris d .-,nIn. i,, ,., ..i tf . ..do~
Is"


P na 15


PAGINA" 16 P 4IA RIO 1 LDE'A MARINA ".IF JUN1o 21 DE 1951

Procederan al entubamiento de !a!;deuer;a enCore. Piicadilo C"riolo lumnas de Centros de Termimadas muchas obras1las
I a I I a a -rml os demira .... ll ,= : _l de Cetl sdemldse .pa d6
Zn haapnps' Co..on. B. C. Batterton. p.. ser" Ace* l I S. Femenina, Marianao d..p O ias
colonell Book C. ittertot. Aqueat nt~ Poliober Lmeo dtralaoollla o ua n-do I oIanumnoeo dio n.
UOC. ex Agoogodo No eo l calloodooin"de ooRIO,,irrsitble; Ia oto oSpooloP
Inhportantes acuerdos adoptados por Ia Colnisi6. doEnt roll... hsora ddo dojt do ooelto rltpaosled eent ea DiPreIIn de^ Cultu, dI So intensfiea iIa labol de baebeo y-de recogids
1e do ar a]. d Loeyo de pe boa, o d lre oml . ..to a. M....e 'pde o otodr.... onr ee-
de Enlace. Protest de los ruldiios velelinarios P11.6 t fn toonut pltpaaro 8 n iod .. . ooooolo boo! o lo ooole-o de escombros. Aguntos aprobados per L. Casero
"'.mientru s a n ,,.M kndorre, Ia Santa Rerefs .ro"Record" aonae el alcade urtle _-
o ROGELIO FRANCHI D9 AL- o..... -,. 0. ante quel, i martoilo, amax horrible. aoistido del dlreotor do Cdetuoa se- oitloooo do Obr P Piblntoo de broo r gaentes de reparoo 6n'eo e
FARO., de I. Root eel-on del DIARIO" ,,,, ... 'r,-;, ,, -Al. El groa del o oe p hrooooo muojer 00 inseablo, ti oo Joolo Mdnllo Rotam .*.t, 3,.'- .'.._.1 l. .. .. o 'O I", o do Mulotdod do Poo do!
tAA I ACporque m i. g so t nof qu lera do ta!o punspe torasoZolla E. -o--. C, -" . ,5 ,... AI d, p e a b d
DE LA MARINA C Soooolo l Sor'...'I",', ...1.* '-I IIda a.to ..I do'toob l toto o l p a pt3A o,tolr o oolola. .-oo .'lold lo utt-- o- oooll o.ao
lloiset ortloot- .uobotoodMelontRamosoAnaeeno o t cr I.- do13h t Io o C. o .... boo..,. do" bl dd
Trr -..n..a......: ;1.... L Y tt "Ubenlector, qU6 motivaba It e director dey e tt .. l monum.....tal....c a ltIn"talado.....I, A~ta de r.a.p... pcnd . .
Tr.. -T P-es ho o-lo -,.-- 3. C..' y I lto Iyo ol ooduie ootooqoo b diotlottoeoou e .1 carotut poloododo mini ote old n triao.e do )IStc.n et rcelo n doe1: eeoo -
Qu ,1 po" po t, irodos o Jootld ido.3. oo *~ p~ooo do I ooto o Il opoo 0 ,tooolo d to
"0,-.f- I . .r .po .o.oIor quod, 3pooodldoC. ',oI0i.ble*fuerzode0tracc0I0n?doadootd o r 16nI do Cobrsconculodo o Clef nOet d o o pootrueloo 0e 0000Irretel' A
,j P L.I, G e.- .... L11 ... -. ,,. ,I.,i .:,- I,, ambi n ce _sta .ortiun 'aIa d Q d
dQuel oop ooor p o brmilldo.......tldo, .......0.l. .do Soo e ltorr o; todI olodotol oo lO Iloen SootI
Cot oooloopoooioobCU, t ,' AtP..'o,.M-,o .oToooo- o.o1,ooooI,,'o ooo1boo Rooo ooiodutt do ootdoo do
oo-.-I I-. t ,,], eor I,- ,Ios. r. .. r -., 1.) ,!,b, .1 L. ..II I yo no sClintdon Rle qued6 prendido ,a- fl-sc[1-,1 O': r, `11 ," a r, r metro 51 de Cabaiins a Bahia "ion: obprras de a'.pertura e 'fozos e.nda" i 1 r : .,..-1 em lmnemna nbtn : 'a.d lebid eSnDeo ulineSataI
,.. .....L.po..oto..... ..oRC VI..C R..... . . ... *00P...0 o d lo. p P'doovo do toaonI D .. -.h ie oboodbc16nodotube oa en oln dont '
r~ ,. ,h, ,~ ~ .a.:...:" :,,, I .,,r i.:., .. .. .... ..- .. .. Corna con vice, Pero vino bueno. ,,., .% C,,:.fr r,: I." M ,,ChTered, aitaIe Puerto de Bahia Honda. Cuba.
",. 'if' . 1 vino TRES R198, superior. . . o' ". '-;n' ne Co otlo do-, 3od o ,yI 1 0,-o, e onlrNto lo .d to e_
o4, r ., ,e i. I, l.....,. .. -...I.- ... ",'pm- . ........ r 1w -- t~ l~lLa pantalla del FICA VICTOR ,'12.. fi:..Jet........ ...I .1. r e. n zsDu o .a ve d1nfn a o s d c ionstuc nde
L., : f f ..... de 1 ,ro.-:,.... .-.'M m- ,. . .-.....- .-I I. j A'll es, par varlas rezones, Ia me or ., : ,, .. .., limcil on I a vnmda ic ,,,::,, i.- ;a1. oI-destinado a I tud uto de Se.
'wRestitoido too a odoo 0t00 srp & lsUnidd t aIl ).Go toop-o 3 2'.Enoenanoa doPinardto o e o
SCo. '. ",:-_, -u 36,r, 1 ...I- "-r. ,, .- ... -r..;., I. .. .- Lost Cluboo o o pto bhora baoo toot.todo; I. RSot!. Jooo.uooarreoerapo tr .n a po, .u .-A i6n la2 asoeiadi d o
.oool.o...... ......-,,,-.oa- .... ....floxnifi. dedio .jaugar. l Club otorlo '.le YoUe r. aode 0 "p . d
-I.- -I :. dClbRtr o tcMarlonoo boto oolt opootoo do ttt Loolooo UVotlood oi t o p P0ototnd
r.1... .........r .L..': in........ I ,,IC.- ._.I ......r.-...-",,I-,i,.. ... ....I L. I D.....irml.... ike FENIX... ... 0,.Ia. ........... .del .Schur .... ... del tml 6C die-.C.I.on I`..... ...r-pI.d g:or4 a...... le Usd ...
C...-.o o .A ,o _.. .. -.-". .. ; .....'1.. ........ "' .""- A -= 1oLopara el desgasoteo. mi conto.....star.. Ato Moode dodedcaro u lstr o ... ls d e Glno ; t 'alos on ono "t-ntn ao.00 0- o r oo.
ett ooodtoobtoo.oolotItt utoo do Gia ooooltoo A lCSud AS-'Cob Ul. Ctot ob en, elo Rosp!.
: :,atdIv, rl-," r-"' 1: I. ,.r,,',.,- I.. ., \" I -n i.ad o el-r Prinoaarendlr.ho;;: : aje ait minstrolde loaBainos" alleenIp
IA CASA FINE vendee mts polchotn doSolobridlddoloro .ooo Andou liesben. Ghlirapde oelons. t Civli de Cooeogdo d ot ol do


I~4py oubles poo lara 00s;cd0 O. .Itoootol ti~ooto'ld.0"r boooool- o t~fRrlo a Coopor Et ogooolo rdo Soototo rdoCo.
:-.o10pr~a. a, ,a s .. ..-. -. . -........ zco aa a"rpr.1 a'- .-t I .. d g.:"ea iJll. .i...... .E n o o IN A O e eeit"ean ta r aste Zcamlno .... ~ e D:trit;: .nO -e istrai 't.eES. 'd ~g 'C'fu 'tr.:[ -crf'de S r ina r o nd I& a Ce= a ne-
1. tt C...A.O. .........ooodo o..oololoooo do-Ia ooei., t, 00- ,o.ooo, .... r,...r aey do Toooo o lo Cootool:. dCueba I t o elr to oo- len.

0,0,0 po.. otouo e. sl = ,. ,,!". o -o-',-po ,-,t-t.. ..oooootdCoa oo OItd ZOl epfoatooaooo "E O'," robaoooo olab oorue eazb eoi t raooto reer doe1 Dotp-oq:t. ,.oo ,o',t'o-,,',t foo d-e, ool,.oodeola ,Voegoor0t1 e
,"0..1, ,doe.e o.".- -1d... .- -oloot","oto do"plant.ipo. Co L ) isri oll0 000tur o,,"otlool.oiopt,.udeSantiag od 1.o-
.q4ophuoagn.4e.am utoooqlo.d,ooot 00 lo 11ootoopood ta ooo oogto.Ct- uoo uoiP oGulod dt
d.," .R..rR """'o-G""'-...pob tb.oo.,'quo",toob.oo.bo. -oo ototpoo--oddoIa *> o" -'. de., ,,'o 3, .' o do alo polo e ba'teod,
..m eaLA.... ...dioo Ne..tune.. ..ot ....do.l.otoro'ot olo.too...oo-.,C igdo .... . .o-, o... Cuo......
*c0 oedoond sountd rastoasoooo-io....a-I"bd os u o oo entes .sun 0. ,dero y constr c fn deooe o cer, d.og .
0aaufta avaru, ... ,.,,. ', -,E_,:-, do to. Fuerzas Aldrooo de 1a Mooinao d Aotlvtdod 00 too Juntalo Rootr o Soro Pooyocto do rooonstroootln doe a- y ontenool on el poblodo do Aoo~o,
-- .., p frop ,,a:aI doctor Ia Sc r 0 La Iota Rooop Spuo.zopoooi-." ,"J r e n'Qoit :ulo L. trpo drior ta.
I" -, :l.0 a ... .. : o ... r -,00 Inu m aIn fl nt ide o Poomto eroial os oot1. il_,, C opolol :..- :r.or do Dooouoodo, ot,:, ott Id e do!. a
..... ..... .. .... ",- 'I Co. ......... "shi~e "RE.. ... . ... .. r li... l d c o os e d a I r l n e s je to arttnveren .... I... ' ..... ..... .... de Ia CA I mT .-e


03000do- Doa 1 oo.....- L..... '.. ..y 's, e e boll0nem r --..Par, d r too bob. obloto o t oo oboaoi poto de oar asrenil.;Po ya no _o I -Sopa antaen l ar a;inu are terdebhe
lo lI~ ~ .r ,--m .- .. ur... j. ... .... .. ,- ', .e -'i, .e rd a..t ..dcuci n a r- -1 d 3 t rianit g ` .b i ue 1 ..... ide Cub.
- ~ln I le d~ ,I- & . lt.. .'.,1' I- .I '. ,,.5r- r, ,5, .-I. ... ",Ir ab rnM a ivme c on e er al e am as, Em- n u

.%,vn= :, -,r -.., .: ..,r..'-,Dooputo do d3j00 Lo Hloboto, don- Icendra efecto lproxim dm2 e dactee .ras 6dodooo cutotttontondo, Poooosooproisonlotoola Cotponlo ido too toolnoo dot ol otosaleE endo
"'0 000-ooo-oo. to Io do ub. "'o,- ulooo ld 01 Cob R "t d

,tooo: o Zoolo Po. o ..,.,_,.,,,.. .... o... ,",........... 00. b, ob d [oo aottooioood.l'l efe de Is Policia con ei Prepidenle : poP6, D~ ~to plooot otooooooopplt o' Cobn000 too!.P 10'ns leu]o P opdoJ u" ,
blootn' poouodto on .. .''' .' ,', s ....ot "," ... .... ... dosd tdl 0 1."o.00d tomobreood00 Io poto u 'o conte1tr] ti.foooo od o o3a." Mtotool do I ntoot o de l ub 00000 loon nl r do uoo
Coooo.m eo ponb lo-' ooto.1ooolt, Ooo tu od 14. l oub opl:oPb oots i 00ergao orls e o ta e ra Ipn ilae oottooetee l ocp [tre o
orz de opadre y o-.. .... ....-o' .... ...' ,--. tomd ot monudo dot Alnt. ..." ,'- ....o.. o....o' ppoooot.. 1 lrezo ......o.tyodosoreto, tdi.00 rot1000000101r la 1 .. .. oue toodoosotcitod dolo Cotpool.adetao o gdoCuba.
doerr oold~ a --- rl .. r,, .. .. F, to -, Pe'a uooooo Aloooo de dlo-ot a .c 0.0 00 deb doooooousueool esoOnadaoouiso de-O. Ioooo oa eoooo Potoot don Peooaoooo~o 0. A. 00r00 AutooriondootolaCotpofitodO o-
Goo paoo 0000 ,00. ,. r.o.t.en Cloeooy Po0oC. Cmlottoo [poodootdoloRopdbo a ot 0 poo t prensa iouoo p!ouooooodooe loU 000000- ao.tlloolooo pe a ou't l.ltpo 1o o Luto s p Conrelonoe; "ea Reofodi.
A larlollodo do to dd . .. r...... ..... ... .. .O 000 oNn to elo St ntotnoopool.. too .. M lo pop toi ... . pI ..... .....o d 10 bpoo pogo", pa ool r plopo oo't.
POP-- o oaoos odool Rooo Itt-p-dottooopoo -boho so MG le;soooboooo IaVi
Io u n_ a p ob m n I. ..:..-- `:", T~ ', '- 'rI "... f .. . '- , ,, ''.. d l A m os seit or e l nv ta D r s forCP r a le deao eta ln sa r i an l s mr os d r za je Io B daoo t r o m u c pa' Parl ri t t en la k n m a.
S l d eo brsPb I ..... d o o o o'po...oto. d;d' 300 00 oupcbterIo 00 to trobutooo ol doelo Colt. do to 000- laot to t do -. ,-u0O01a10Mt cZU.000n000 Pootioo dotI.itio I r,
pr,,d cal.. s..,e U D pr t '..... ... 3y 0dc des ", .. .... .. .peti ...... ... . tan .ll.. %... ..d ..6. . en to). .. .. . ... ... I I rp arearaa deaCId, ilub .1. ... .... uu tr. .... truce 6n d t.... Ierm y ne...
'llr~.k,, ~i h *, ,1 .. .h .,,I ., ....- 'I [C,, r.o a B ttron I'cb conEtJenddlsPlll cnuc dseIanigodlCbau poiMEN O alTinT gadedsnm, rdee e P n Aar nle, el.d
pa r . ,.u. ,,,. .. , .. . -,, i,, c r a i -Mr a tio a R de arxm ers, n en r vs a o t v ln../ E 7 % u orz n o unu a r p a i n d ~ n a o o .I a
ba popiatLl~~ do ~l~ lI: ... '....... .... '........ ........ ....-" I ,-'i:......'-.".' I -J-' -A.l',.r.","7 ";"',7':" .. ... ., n e l a~jrup a h Npa ioy2 Sur t 6 ;n~ a a ~ C ndsr tCdnde a!] T rm ee)dpe ...
n In, -a .. ... e iI,- l Ioo d od o .I Los a" "an,"" ] trbuoJobe a n" Br -eo. -aps 'Q i Ca. ". gd eec m rse rd
"" ", '" .... a .. ... .. -'.. .. ... .... .. .....,,1 ..1.,b d. I .o . I... ... .- "r'min'o'.. is .' ','a Urla. .. ., : :' ta.. o te o S n~ ~


't"'t to d ol dto,'`. 0 -.. p -I d.t d.... I 1 o o -o o duottory . . "dto"o..o..leo-,-o.... I.a- . o. .. "to o d" o 000000 too.p. to o . -. I .oo,.d. .. o to ,Aloolto-,03n0 0 0Cootdo Sl CDena oy o 0an 0s0D to-
..I. . ooot'sr ",, lob b dido to boo.oyLoo do Cub 4 pooooo-oL t ,-o e oo nmoool os dvapo tool aeoR eudsi
It0 0 00 00e00 00t00too o guo00toaosodoSo-oo1oo .o 00lo 0C.tottao
... .. .......I s .. .. . . ... ... .. . .. . .....I, rl .- -' i . ..-.f C ub.... .. ', rcstle stoterh" .....I d ni s ts.. . Ins. .. . "ju .'. : I . r I :" n tas.. "h ctoral s N"o" !. .. bra"p.... ..... .. .. ....e. a dube I nt a rSr.. .. o; 12 ..[d=

f,,,,.., r ,, ..... . ,,. ... ,. l a r l t. do ... Co'o 1. o du .dod o Soo st e dot C b ot nra NermnTdDEL Ty Avend 2T dm deo
I .do--' DEL Ol,' .... ... .. . .o.. ... ..o. do 00e di pp.oot. do A od o C
, I "oo,1,,oo .0o...[ t.... t, .'.A. . Coo to LO.. .hotp'",d ddo g tMP C "0fp Io oo oo oo o lod oo a r anov do "
.Co 1...,ooo ,.quo'o.ooo o.... -1.o1. ~'o To P..or, .. .I .. ,.,ro.e,.. rzas e or ooaA, o t. ach'd o erooooo a. o op
.tot......... "L ....i... ........... .. .. '...... ..... .os m ,aes, trd o s D lu e to ........ .. .. 0.. ...... D s na C opm e'rmv es a o res .0.0 i.t....Aat .......
11 -.... .... h"%'-'1"o'oo-- o' uddde narde ,. io.o oe0oayt.or.MnoSoo tero eod o opoo 0doed
P .olr,.y dlupp,, n- Uoo....';o -o,'.I.oldcoooogt,.3.0.oNav .-al eAte crpsra s.".| oj 12tbooobouaooSay. 21oP'o" oold

10.....o...oo .0000 .0..... 0; ....... 0, *r,, .' ,',,"',, oonooe 0 000 Los l o-eroo a 0 .eso. s'0.;....... ,o0 ... 0 raj to.. e boos o molo ato as0 .o trn'rtsis.eu0 Zolae e u uy hca eoogrenet one d o tbr dont dooonbo ro Soo'oo.
-1 s101 .... 00,,Ip.. .0 to r'o0 1,- ..... -.., ,.1 J.- j sta Etola to l stooeooormdd eno p Altopl oo 0 t ool oot l od o
I- populare Z na H` ;r,:`,:. .2 ......' I.. il S ....- ., ,, , : e. oditeeq eSnt a r.. jIj .- Iss die' edqurrd der s c ip u carn et elctra .Io e~ae u a antiag o s ai u ap sruonand totr oac c P Uo I . Ioto .r.18,o ,, if I" pu adose eeuetoologuardnda e n t o odoyIns
I'ooooooooo'o o. . oAotot, ..... ... L al lsr goid Reciban paum entl o odma oPne d lotato Poel del Eo en l.eso es L oroal di o dnt
p, ooCo t .. 0-. ... too dt .o...... . 'rec. 00edcnsga u ren 5 oes os .. ppooto po. 1 F10r130carLollotooopdeBcubd or.st o
0001000 r oot'o aro rpto , :'.. ' ..00 .... "r .... 1 a0000 do otoio notlo re do 000 os0
,rP..,,, oInoro r o`o aoo ,. ...0 .0-I-r.d ertOQ '- '--1 eb at a snottonbn bdp D ro d r-otb. en o c m a a*o.I-ot..to.
in....... ,,,r .. .. cue co- ..r', ...... :' .. I,, r1 -., qh ',', i,, ar' l.na. p r Ia, gooIaodlrin nte l el ooez ou s Mon te y Ber ood o ve -i trro IS" s- p o- 40 un o ar la s ndr1depa rte o rdes dea
do bo,oo ,, ,, o p...olotto.',I, 1 ,,, i ,, ., '. .. do'ns'nd e'e es *us o o. riod odoonlj sde yutn'to pop.oopoo L s m srpresardtdse o crvee;atenr fos d hey, L| e
Loot.. 5.-...L1....... .. n t .. . Ri aenoloso Is rcn s tcontooc ootoTItp' dif 10E000000terd,0dos o y
000000 0...... I t ..'r ." . ....... of.r... . r... uc ao. cr det ,u ent so pet a us Eootl o t entno y 01Po=dno Fer ro ParrIca s f ro od deL Cobs.'I. ...Dhadaic. s ded Creo .sotlRobins
,,,0,., ... ...... ... 0., ,.o oo, r- o o. I .. ... .pe o otoodo A.or. Cor, r t .os e p as Po Cuba ya boi o do.a t dop. .uer d o l oodl ope do 00 s oooteru
lEll300i0.'000 m pro Ztin 001lcP ol Adotpuooo'tI.0..do ,0Cuo.Eo.. i00 s t oobo opopdo'oob..d. t oIootoooo odod otooto bop oiteI... ....., cont to olta o r.ulob ooototte o olode n do o.0p= cl ue senuorLuisC uoo or e pons otn Guatpoodoooelotinnoo es lete aorodtino5Ioo pnt o uetd de tob di r totor d o C orre o
-omkxio ngot, era I ~. -,A deanteri .... .ltt..o..s.... ..Id u n h h to ooptiot dobePoode Rlo 0 o ttto do Co oC deoor r o- dotna go unproo oopobts oo'JuooLlo- Sbgdo noos .nofootooeoooeroo
too.. . '. .. .. tot. .... p 300.... to p rapro ro ot0ty ....P za CsrCI pot p dnted pro-
I S ,. 11 i. d ... ..,a .. .. ,. ,, ,eclare.la e, ,,l ... ,,,, , ,. ,, I: , a 4p.Inrr0srId l .ngr.. que s ... dit'pctrtop. d, ,c p eslect dela soeacln d Re or- sofer asto e pe eeebrr e me,,a .o LootCoolontoon M:oonaodo ,Gpeas'ro. Roootooootc toton od poaldtdo p00oboao.ttpoloo o doto ol obo t a olo rs
....t... .. .. ,.,d 1 o" .. "0D0vro. lob.terdrao oTo Id I Mer os Quoreu ene tooopoos -oqoo oP toter a to doerc do to Polo, e ooo ool oo tu e ,n o o.o o I
na, d u ,! r....1 ., i......"t I r` d :', .,, ". '. : ,,-,""; 1' .' .. ...... anrnd I Codes I -er I Aobr r.. .. ...Pr.. .. dS ... on .. im n d fnto s ent.., ru urI a.-lid llufd.'-o I.
rotltmtoo t Coe ootltoo,.Deo0a.oo~obtotoI p 03 yuo110odd 'oo,'to po,, -odiorsot oottdobRoo orrooloo or.ooopooCoboooda!C
If.- .i...... I ,- ,.... ,- ,-," ,. 1 r ,y .,Valtet cont.ieesa Jo ls r odtsa de P. xpre s.o Acarec-usln,0eramericanu, d~rltt .-g
,,.,,, roo.to rno 'do d o bo- .Ic C op ttoo de p oiod1.beroe dotr Po. onoo daotr ono n ,.. 1.Bh S--d
I", .- ,.,. I,- oIt,..I 1"oo ,, .o'o do.bt o,,, .. .O,.-O.oo o .tooE, efinnzn ,n c r id e b mbobooea o dot onue o, 0000 s doons do e boor aleden t d eolD LetLdol dela Rooeeloo t etoto, PodBhot
,ii,'- 1I- . '0'*'.. .o o.''.--Poo.de e ln 000Nava l tcPooodo igt, ton a oo-otoo oolool 00 tolonooatooooVitobootoioLobonodoDtoooitdo oCuba.0
........ ...... .,............I............. ... ... ......................... ..........:.I... .,.I.......... aaa It ... ...... .... ... .....de mad1r..... ..i o r I.... .. ...... ...Obms... .. ..s Ia re "
... .. nt l 1., ..,,, .I ,I e.oooporthC.ooo. .n C ego o u o o 0, o oI o.u a tpr r.. ooi t rud o pdI to dotdd., 000d.. o e ooo:n odop.ot dIo boo
- '.". ,..a I ,,, r, ,,,ln r,, W dl 1, 1 ,. .,ir, ,, .... ,,,, el -U de.I. -an .re .e ."ne isis parlos cscm.nt eel naad. la Untd F uSanp n ud u sr o~ne a e
t,.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... a.',,, ,I,. ..- '" '" . .3. 'r . .bh.lnd orrl ib u e e o rn l'r u co p bio .r u on sabe est .: p r --na
oddo oo bos ureoaot00001l o ot 0neio ooels zea' ost tenlotooo oqo opotptptooo~la
's".. %0-.. ... r ... ooorhdd 00 el otto bon r e Ib -o de o er e a de u p A d a 1 d to tEoUND0 0 Quo s .a i u : e- : C .
I .I.. ". ,,. ,1 u.. .. .. ,- ,."I,.I -. do b o dboo o o Cinpr au n lo d | p 00r0tn-.ers.1es en .r..n. -e .., do-nte bo, vrado 'u v e : D aZ apata yd Ia pre r
, ..I .,% I. . .. .,.....; I ..,. .... i .d1 1.h.....Aum.n.o1deWSu1.11 -1.'.. % .1- ,.an a a u n er arri Con olda os e Lb a I --" J[
bo ./..1 1-o. Matrotot oo 135 peosn otonP. .0 E. ..I. .b ert. a d 4 Agret bolo- oobre ot ota"ston ote a|o Fo on t inao West erZai h' d o"
usaeie c l, /us0 rfuusdealoen Rb00- u "lo Untoedo Forot paose boo gooo- deogboodndooe bob exeie0 cm
.1 ".... [ % -"I' .. 1d do g nth en e or I-sfor I r ee. nis en O Iente e 1 ...- o -d a Los ,I, -lsdo am e .os- rI n te.- 1 :!L "~ :----' j P i

,.0 .. ... . I .. I. .I I. . do, n -da a cun.o o..uC. .el"to-.od amos,,Co. .. . .. . d:I.....Iot ........ .. ......0- r l r, 12
3 .0 .000 o t 11 ..... t, lob t .o .... do oo" .,po',ro .I.uoaoer. B.0 r.n 0 o u eor-Ag st.nant `-Iy.deo n. JdoI ea. r Ia n
..I...I ... .1 .. ... .. ... ................`b.. ........ ............. :,, A I ,a ........... n... .. .. ..sJ in emiatd U d y 1 A i nU12,t Ampl isiin d


oop ,od .I. -ooro.o-loo todoo;ot -0 II d1,o SoUe hood ......... . .... 0.,........ ...... . . deI.d a do r "... ... --..... u- tobiiddoqueotao ...........C
..oo do go ,. . . .. oal ootoe.o do *.., ..... ....... 2'8 ....2 ... .. .. Co Lo, Coo-
.."-rn.t.....:,F,. ,,,Iuo- eI co etldo Mo ns It bombr p y ,, .- .- ,, ,- to ..' ',.- Jood Mo l l-
do esuoo t ,-o to ,,-r,. btoo do Oooboloos olonioaoot ooo impo. 00000 do bo Coruo foopoonooto do steo
..:, '." .. .. .I. .........o.nviLu.0. rn oIn u.zs ia. yi SnFrn o


....:.. ........r ...,-obreros de un oolbodor 'atodn aro nAolao,e MnserlooI
,,,.r L m s oe.iARTO' t bcoarpoooolo ionvet Io-
i tt '1; ,,, Lueg.,,.. ,,, a dICaoi el C steapcret,,ar. de lagoCTCnse. L 2 vK


CONOZCA.IEN _,onott.",,, tootdot do s Annod 00r r ma n t ond ue CTC do oenl I ons ase Cooo0on .. bor, rae
Iui '-" .. "' e ..''',,: ,....................9n.fl.. .. .... .. tunyahc.......g rtn or... I... ,; g ... ] .. . ...pa-
,are. i:?4li do1it doooiooloo'fronts,0a00'-lbetoo 1260
di 'i ." t--I-~ -.. I.... '.... : ..... sus haVeentae35 Ap e s o- al y nt..... caoy q ...tt a q ;... ...nu dos v .....neomp mre d t an po te
F', ,., ,,,,,li. "-- ted..,i,.,,-: Ia... . I., .n 1.be.I...r:i elu....e. un M in sstaruo o e ocas. ,,d... ....

LOS ESTADOS UNIDOS .... 000.0 ood .........o[ o..o....o ......... odo.. do .od.... .. 0 01 .,I
do.. ... o ... .. #Ipa- ........d6 do uoob tto 000 quod ..00'. p q- L sCn o 1" u oooo.olo
,.' ...".. . . .. ., o. -....._ . u:-, ufu ro..c- lar''r.a.om sinaeol d '. t.:::-da- e n oIna


....... .-.-.or looto Goald, y R- Traooport do Co elgo geooro e- u a ra ecotaoo0
doioaIohooiooIoo ooi..So.ooo-oooIpo CotooPb"'bod0 o do.s C ub


viajando por GREYHOUNDI, ..... ..... .........',rr'L .0 OOPabO0O Ia P s "titd 7P00 :r4a...... ait....h ,Eo~rd .... e ........... d el. 's do onodado e no
...oo..to.o...ooo"lod.o.doo..oto. .. ... ........ . 0 ,' R do r ..t. ob toooot ol pd.... oooo o oo"odoo0000to lop...
.U.,Itootbal.lotp.oooti oooo- ooo.--- .... o on ta ess 0000 01 r op Deeadod-Mnstroi
urancirtoooooaooo poobltoat10ooo ltot b0-CootLosopeooobootoo ot 10000.0
r ti-.at....o.t.Aooo tO'11f.....l 0.o 0e ob.polo.0. o tbs t oe o..... u d d.. ta to po ooesdtadeoorn dreo0Sr.oan
'a o ,r ", .... -; '--" ,'--- -.--r:---` ..-,, E,.-. Ia -n t co el n a y e arnto me ue- -
,q ,00,0,,-1,-..0.00,0-1-o-to-.-tbgoo ,Jtoootoddoll adonooaonpuloob b do to dooopo
0.000 0I.1 I ,, ... o.o.I.. tj.r, Ie:Io.re"C'.'o Nucueo 6'olesPu.senlovueoto ta-
m o ooooot'ooo po~t~hdooja Cd.oodo '- -'ooc ... d 0- o .... -oopoo u. o to bo oooNToermdleceta bsj ietonhmo le .

ooooo o]tdo idIlo'bb aoo d.Sl ooo lbdoopbOSoot otoo otdooooolooo t endo losotoprootodoootasqes onpignln
::.,.. ..In b .....un I' erti c heGry oud'... . -. .. ...; ... ,: ],d-,,-I gl n a r, u ue t y, ,a 1 f.... '- % I. is me I r p rt r a r dnalo l


.. I'- 1.:...;C ..ItIo..dt 'o...o..o I Ld pt a. bobbo otod dotim nlbhobo6 osob00repo0- yoa o oeglmdadde a oootu-nte ofrecenalels n o feieo"on g eren eia
moto oR1lto. pot 'do cti oboo.0- ........1oIIboto.-o bo" ..... l b, o tdo t or de" o boo doato do. C oo, a mem onoo dyanueol Moouob oedd E O Se outeprloatohloD00ector-d
I"0 0.Opo od".do..olo1apionnan .o.tro....In .1. .......I 3. - o Co- Pb oodo d o e oe m o don Moorose 00e- tooeredo potra oefcta r do d go o o o'eo L ad se 8- 0osega. o dem
n .... ,I0 ,,0,,'.... .0 3 --\' l" 'o".' ,..oo-l.-s. Coo,,h..,, ., ,:".",.,,,-,.:''e.- Oriento oC l opSAotoodo Podonoa dlod C utteor Polo- L oo u e pr eJuanf.
0,0,0m030.p .,.... 0 00 :mrp:ene.I;..n. I' N' 0 U 0, b rp 000'IS-I::.... .:r.. i- ,i....... .r. d : 10 d r ta mg o s t ioo touo lo op l o r oaCooon oe 2 dos 1 npe-00ue0' r o" 0d e Im or tCu trn.
.. '.. ;--, '.. ehaeL U .......de I Se 'ecaI b,. 1,. L "-- 'I '' r i .7.,c'nd:c. I ', _, r '' 1 Aneapois lue Ia n d nesyGaa u0:cl e ad intg- j ue rxm a C3 inifo n ~ lsfo o


Idon'U ,. C do ogobooIotor Atrnaodo Vtdoeo, Cop- to delrepreento ano ubvisit oa n doCoo r eotar oyWdern snuxi
..0r.. 0 o.... ...o 000 bologoooO,,Ilop L,. Cooooo Itot'l ..'.d......... ,.1.5 dtI.1I ae c apitalatd...inap o o t oolo nd on, h..... oo.... de o Zo"C iondalo. mIe l i Gie ndasb a o un.solodel

000 A l' Aoooodonoodin1o. Grehouodlons edor es o bnrtoocuoo r-tnP lo o i~~loop dOht bio.0-do11, do utp. jff
*... ,.- o I ;. I ........oo .Rpoo .. ..o.o .. S. t S 0- o o p qu toy RInooo o. . a .o:ot eta
0ald. n001:9:uen.0 .d ..... 0 ..0,c. lm rns do C o orI.e-a o.o .o ...t oboto, en boia ueopp o auolt boo oe. ooordo ve d a ores mnct ooa Juaos.nodie.En lnCAs eli Pro sue-pr

.3o001 0 'kuIr=,i.. I. .. 000000....0 t C ... 0 de d 0' Notoob.'to"o- s ooa tob 00i~~eler; doV p eotoo 0 000000 ..... 0000 to tot.pono~ utooo motoop o dretot bnto-"D m n o S nu~
-ooo 00000at iootoisbOdobt.0000doCotooolo poodto t
,.'r- '.-.1I '... ....;:.Jo Iasro lb.. ..:pd.enI. pr ger axen ende~nda Cenotal" ea'ae LaIa ... 2ed |n)Io, -. 00 0r0s. urI eI II l ., ,' 00 pue ooes orl sob poloizooo, dootes 0r- A olalle o Td oooiaooo bd e M arel o moc0 ob Ous lrt dro Hoeorla oarpu eisd
.......i.oo..I. e 30 M l ttopanIGu ll r
00 o ,0 '- 00 1 -"' b- o ez n o t y a I O.poo do P Agdouttuo; opo dooi0 1M oop 0 otoodoo
- .:,." .~.'. 0I 01. .10 .-0 t o op' R RpoooooA 11," ulaoIo!.ololo b boobo oboopbd o 000 03 00000 poots l~ d ivroo 0 qta y0000 00000 boo doooltbot
0.oI To t lo o SObHO N 0. .- ''. ,010 9.00 0 0 0' to.00.... ,. .le o a su e.t"' "qso""ennes, tor.d0.st d Ob s.bmas- an1--1
,0;a00 0000000 '',,'. o'aqoo011o... ...d.a c-r.s...d.r.I..cI'o.. .. .ea
I .d !.0 . .. .0. 0rdo1 deI..... e:.. sd e lo mRedes y ar aes to d1 50i S a breo tar n d l ost tdad y iue Re one m r oodorelolote nenal..o s.d
00.!;00. .do.... ... P n o lt ol .. . .. ........ 0'a ............... ... ,'. .u a
.0. .lr,.300loAt.o..,potIbo.o.C.o o.d o.4otS. I-o i
l ... F. I 5.95, n A,0 1. 0 od aoo o o It' do 00,.rr. o ras cone ted br ac 6nlene bre Pe sidentsdobr a Lel do frtJot e
'000.0('.,1..' .-......No o o ':oe voo r b pa d tI u n e drdo on o oate oloue ho u.a0. 0.0a otol O oool doroo d e1 Eo noo -a
.. w O: .I............I'I I........:.I.-..":- .N1.'ma.--olhosI ....ro, .nau.1do-....min-...,..otrbr.....lddegrMs.r.2.,.A-da.oAl.,.a.lcalanproieddit. q. .. in eowi4:adaptoJuanuautista
m l l ~ 9 . 2 "0 2 I .r. .. .....- ,11 o n o le c,,- ., ,n leM!t c Ia s u iic g r I e ? n s, lu o stm dd r I drda25 A u t T b m e l .rCo j od le s q oe C nn e r g r fi o d oet n e.. . . . . .. . .. . . ... . . d b r . . .. . E t E R . . . d . . . an di -Lns 2 : S a ue m
,.,,.oo,. u otbtoloot oooobto 0'. . 1.dopooooi

.. .......h. 1. 1 _.-'es a i trdu 000 Acoin sus rerlos gees I n incston l'etr iquet. .
..... .. .... . ..do.... ben m-,.r ....o.... 'o aobe d.o o ro p0d0. ... ...luet0. de
T . .,0, I .. .... i, ,,i,0:, r R "W - I, ,,0 0 .0 0 0 0 -. ,i f -- j .. s s R
I IdO.t..,t ItdboaU ieF...'a.,. ,0".. .. ..,. .... "' --...000000..00...s.in ui ed de El Enc to .
.,.,~ ~~~ .. I. I .... li -;'.. '. a', ; ..,m nt ... ... Y ( -,''I .'. < ; ;" ." ,'.r.:',' ,on rein pule ......... axu .... ,.. oh .... ...... lu ..'ju ex i apart. on.. . a r d b e e t n l s h r sd
1- ,: ::. .l .. .. .. ,........U ... 1 .:" .: .. ...,:. ....';.. .."I t ode d f. a ...... io el. . S' .... .. .... .. .. ... .. .. ......... ... '
.,,,,, r: r .--. ,. ..., 7sv. re d) P g d aalnt l ie.. -. -i, .., L. .. U ; I ',. s''-D c P~ ~ e. a ch.ll'.e l-
.. ... ,.AN, A H,. l-.viio. '. ei-.,_ .nv,,-, n an-, f ricad und- Y P- lint. S. e npcd o tparauae g tilem ent
..... i .. .. . ..... .. j. .:::.. ni l 0 1 aul nena in l tnI 0.


,I;..' -0....... .0....0.0.....0..I Po.V e0,0,.t,,
,0..0:...0Can .-,o....Oto-d.. .. o-ot- -
I.. bel. d.E t li....d.4.gidg6 d alanb0e.el,- ""s
1% I> ;:.: ;. .....ain .: ;s . on .= InUnte ruit posPr st deoesls l etnuet
.... ...I.. .... ... .. g n ilin nt .. ....I.st .o .,... ...... ..... .. ... .. .... ...... .. .. .. ..s ..... . .. .. .. .. tors p- .... ...... ... d stne e E l E
., %. .. ,. ..' ,.,' an an.' -....c .. ., CZ. ,'.a la ~ ~ n a l l,.a, O 3 ,., I ..u :s

FIANAS J.rsI 2 d'Jni -e191.A ia17 \LNCIOS A
2 SPORTS DIARIO DE LAMARINA, C Cs2
FI A Z S Juellei, 21 die Junio fie 1951 I .II,. P~igina 17. I CLIXS 11'1.0 DOS SEC6ON
SECCION DECANO DE LA PRENSA DE CUBA I
eI re.r i i oo. I, ,u.e .D "A'* S i
.
A a de laeAzucareraI VIAJE EXTRAORDINARIO DEL Vaticinase grand. aumento en .elDr. A.ROSATI
De las Letras a oE.rU d el acueyrdo de Tor aayl OSO Y HAiDo VoR comercio de EU. y Latinoam rica .
y las Armas E. U. yARiGacuerdoIdeNTouayo.9422.....
T6picos sobre el r~gimen-aduanal. El aforo do; 1IMt A G N I A :Esp' ase qu en 1951 alcance on nivel record.lEIh rC A iO 'RAd O N CIEP )
N Ut-b e I V- in fl o n s ie j i d o s M e d i d a s c u a r e n t e n a r i la s N o t a s p o r t e n fa s 1 7 5 0 0 T a o I dd e;. ,u e.0 U 1 n o n o nd d o 1 0 4 1I A L |A N O N IE P T I I N O
(17, 00 T on la d a,).",: -',,T,,'-N -..,) 2o. (Untoed.) el record tde 195 .~e !, i Q(
LA e -e.-.,CqIONICA DEL PUERTO [o:,, ouacon 99era 0 qu0e le- (SERVICIO COSUUCH) ,. EL. .......-....I.. deI expola- l 1m0looses doe pes-
pIa e do ltr o 9 0.0.0 000 Par F. Pere. Boboa A u q. ,, Utl ElfDepooa -rol e d, C.. ,, -, In,
.... telrato eI. cislumores "cle- or F P rot1:ro r .,l'.E J,C itto elGoblerno tde Esta./. aA eia,tm .I i i6Jse ld ,, ,',
noendl d.aoIN genieoenoJosdo o .0lI.,69.ncn# n AInrn0a[a0n ,, l- l nza d ,
hn lc En r "ei-i 0r 0-ow %:.6,la rier ..ale .clu LI. .-I no.0.[1.,01 noa Ima Fc.,OO ,O S0000101 00.1110 l;,"
............. ..l .-j-d.d.1 .....a.o.o...Cuba ... .. .. -o.do.........................NEW............ dIN E R O
.ni d lon ,llooC 0 f... .. ..... dniorle c f0d a N E W Y O R K A, do jAoGoL ,.ooo.1. ., Ca eml p ... .... .... .. .....1l,-,00 oD I N E
-., r tn.e6,- I.r al.,-,ed 6 .,el -. dI iaes e!conm... I....r. 1, i- 1, Sabere eaanLai
S h.-a ... u ... .'da a= d esdeU"Ip t .. ... ..MODiO INT IE
..... ....... ... .... ...ooooo0.oN... ... t- .. .. ..og..g ...t UA PO LES y GEN OVA 101000.1.. lt....10l000100 oot d.. ... ... .. .. .. Mono
:coa,.. ..."....r i .....I0,-; Crd 0.1e0.,-: .r.. r,0i 0...00. :"'. .dn', otrt-"1,1aleyodeouterritorial--I, a.e t.sortesy ....m nos .......... L
1ll~ ~ l.1 aa... ........e ... r .lrr.acm.l Im il .. ...., c .......o < ,a u -.... a M 4 A S A O OD C O ES i~ ven2aI, de'mem~ sc, q.' ,1111 11 ,r:: .... .. LA CA... ...; ... UyLriLAnl

"9o,000I?"" t.... S'b. ; 0 .. M nto;!: .ot'.oto < o;iooyootnol;"7: EN PR'IMERA Y CLASE TUSISTA .... n90010nl10d~ircf 100 el .....: ....'o- .............d"o... pil .tlio ooOItai or o p to.
e~a.,;.i ~l.i~rr rd l,;,A'-li' P oc." a "" ua'" 't is sacc to dione s" eionanots. urinsti Le plitcxs tra rocit. n o li:rurui .esu 1 :
p.l do .....oo..or Lineooo.oo-u r.o. ,9-.-ro...... .... cuarpede na r "I toonn. 0'Is AUTOMOVILES CARGA ..nt. ..oo0no-de o 1911 ono q' n otao.... ..... ... 0010 . ...... li Led-- TE EFONO .A-N
. .. up a9 fam ,,, .. l_ ,: ,c fu e.,.,Pr t h 'r .. ,, :1111 ,. ,- -.- 0 A, E! Cute ro0001 doTttn- "-.I inlonoe do n opoo 1 en n'"0p u- i '- 0 so ; ,' IrI oi ts. _te _Ora y
thud 0000050o llpiiltar '.- el :'a,:re, i I :.- ,,]eonn miooot qoo ottaba WAGONS LI'TS/COOK Cosmponit do Tosnopooios to Amnraoanon y110 10 0 0 0, do toO rOnro.l u,,l o s d
a a. C.... b oi . , t. C. ... .....j . ..I.i . .-rv m... .. B A ano ........ I ... .. . o P " .' .. . ..onra ,la

ot. oooa. ot .o to. t to.r o tO ,..,lO O000-.90: .. so-,-, nooo.: oooldoeo d ooinuzRooo ,IBA I A 1nt. Totl-99 Exlor aono1oooonorniernolollol o s ernrse o ueood n tlht0 011 10 0no ot' 0
groe la e g l l ue i C.tdr fel U, J .ao a .2:,',g :h ,,E N.- ..r.P R I MErfRA aYo Crod s as q e~ ~ L A S T "11 ,S ....... m e. -.. ..bi, l s t.. '"'"LED., I J

pa o do ]a oh li 0Mj,. ',idodt.o.-.o`o.ooo_,:ll c. rrenoted eop.ol.o.m eliti OAAO1"A,, d osnt, oe on nno or
.n.d.. ....... ... .. .. .... ............s... ....o.n.to.... ...n..............-,Ia o n d
Il a". t .. ..09u-. 10o-14619-0 ta. ., ...I haotenid o at bie n onoo-p .... z a .d .M ...... ..
to ospaito r,,-tersa ninto-'-:to dos 1pdoltot-onoolotoo. Ou, it Ptti d1 9", lioe o..rearoenis-sun resistencia"-,
- ac !e~n77aa~ i i"'i teair e g~ l .. .. ',l ..... ..cmt a a..,,I ..r'l... ..., ..... _....... ,I ,'= ," em esemlaacea l "mill...... peo~s pa`.,r....- l- otrrdo n ,a _n de]' I - ..

6 .II. o e roo ro t poj ,oue on dogdonoatte do se retrp a l o p roa *,0'0e 1.oArneIoWi n..1y0I.0 -0.1...Io-
Qua youmaps a..Wh oe to ncrxo. don0 nlares onr e de la 1 0if.f n l aOO rnadade0 Qfr l toa o l Ii Ls e nr t ones no" t Ad nt iivll e n are rO cedert

Ot.dgodd 0000 000 0 0-n 0e 0 Iomec o mpo01 or aoa reall- Oboeoo acoo.oo oooooonn 0 nno_ _ _ _ n 0. dependence 1000000 rn ol O 39 .odo.d.
oojoq. ooo.t.0.00 0 ogodno dorndoo too n uoaoantnpodg- ddo od chSooto u bot oojooonooaao pai o Jre lsprodsan Mns-l.uhacu Aaatnf teo,- i 1n0l l 2ono.ole -rtad -a naadc u vrn :I e
II&n6. 16 .b. -'i e r e s-Cli u cl -Le,- -l- .... --e ...... ... "-.. d...'.i.i .: t o rtn a B.. r OI.. .i .p 22 -Toldfr~~.: A-2971 Ma1 ....... i ... a- 'ex .... .. t u-.. ] .,,' .. .... .. .,. ..d

tel udoon en oo tonIoo .o do, a- nto. as eoe as merca.r a oo oeu am od asoo ao oo Se b a et on e sid o a
'n m p"' i d 'e u red e i e p q d p mt H ]A f'rr I I'.". ""- los t.,. 6 ;tci- l e ,- ;- ,-, -. T .- : ..I- 'cv" ca-i
Bunno..otoeebo. a nna oiin;%no-_dd tieia veranode asias se- n do el se de se dI n r todos Ion L vn HABANAEnn0 re n on0d19 ol a na centsierra coc I. at, e oI ,optt ooo
t a"ba tto do oonodoo o90E.-'- Et .00 ro Alfrdn 000onDomnogtez090o~l- .xo.0lconotneyonoorep inolo. tie0nn.100q00l~lll _"I I .


optn- lma r ai el n oo d nopndor Adhapo- 0e99x-"'De rs Jif fulndabajadores de .aaedeuSa, Sanatorios, y,-- Cliica- .." d .... nnnont0i.oynoouo.to A 00 01 t i oe Lodanente con-foeroas 0-----a_(J.--2.u
b u : '.tr .bf- 11e odrns d le n l .ns I M i e G f i t ,c, ,h T f 1 , .. ..-i . ... . ... ..- S u l r , ,,r. or a oc e n r .l r
bLea as [a .en a vor e atcara~ i l r. --J5 .:.,.- ` r- '.! e ii t tl u as e ria dc a e .a i. 8:1,,I, I ", ,",i . ... ,, .. '. e 1.b.. l~ h arn lsp nn
oiooodptrojtrr l dn.cpeoo a too i nn ol 0000, o r"to ........0 Coittooooooo 9 oodn o J.or1 0nct--n a5lad10pretestoe.... ... . _" ,,, hoo....O1enoa ...........0mu.o 0ot ........0 1", 10900010


qOdlelml ecusi M fti.. ,t e, dou rlgne a C~tl lrn E, A l re" n oi n '.-| Canet e h ay osytera c orlntebna. Ornc n Nc n-ased qe M s cs. son, -l... h -,- ., ...n ...I .. ..... ",- .... -- ..... h,,". ".'a viarisen, d -.qd s u Fs nrmnesis eftnd atr -l
"dm r, o u ~ m r a" eh` "' I o `m 1 r p r o e In- a C "tr ` hecngu t ri cual "Cbae ipna ee -I a.os eaomteruipar a u a 1 on el 1 pri,,r. nen ot l a | .im e .stsren s

Root. 1. ...o dot.i, to.o ...t oo 00( do .obo .ono .. ..a t to- olorootndotoooonoe, t CuaV]pllt . ... . . .. .0... ........ .... . _oO,-in,- 09.. . "1 IIond 0110 o ..d ... . .... ......no
on to..i ,L p oot itod o onon d e do . d op rsnoCa .I _, .-.o eg u e o pn quo to do p oe n t toConO .. .."n" ", Italoo nsn. . ..... -- ,- -,,,, .- .. 0 n*
u"A do oJos otF o an tz. oeoMa oI ooo (1i I ouo,,C on noo o n n 009000 ootnz oonoo do.1j.?(do to oo. do la antoraour. ya .-ondt -o-oIo-n11"ooo oo otp rlal ,ndo
0 aoooo tog~ool oo pl do,$n mootloa ldnob dnoooont ltoon el'o ltojn-on oooa nt 8 'nt dob too. onoodo 00u nod ot oroo e tirlodo noo eanro010 "1- me yoonn osonoe...., '. 1, 10 ..- 00n1. 0 -t 10000. a- 000000onl, nnnl1 0". 0/00 01 n Balbo a Paamonparoun0na
.O ~ .uotdd do.to t.n Iitoa. .o n too ron de too o d ot Coo- n 0= ioorror.,1001tto do eos- oldo pootantaodoam Chr o rse yo onr-.C11tan0nde0nulrto1soa,0- dos d n 0 n1n.0 1 0n r et -

ontad oo t.oamotooldio.olo. ootl. e to/u on odeod o dprl cord001.rcmleno5- ^l~t o =~ eit u l~ Dotoontt lrnot .,o Ite ,, -,.00. 01--0 . 00 ..1010.p1010010ltra ndo- n0d.a3 l -on'0- g-1/ o -0h-'',', 0t 0'o..," Ein'nonoo~noo'- .. e
do 11 dig.Irichalnud rnm Pa. In r" ._. I la an- '.itol idunk omodcaw-. m l ~n l ,r'a' Pe emur i rternll a eamll dantd h .. . -",1 ,''' '-- 'i Co, i i .... d
0 tb or00 ol .oo .on -aiddo Mono,..quo .toi- OP ot.o.o. I t.......otodrootantio....pounlo.do a0.0 0.e,1ad0 ..... .. .ood......000........ .... ...0..00,,.0n,- 00-1-0,.10010.d.....l" ......0.. .....do..00 dno d.no101....1",000-,"1.....
t o o do on.ot to p tr bo td n 0 Intononaoooo bioneorr o ue n raLo'diurnaltI.,5reason ; m nc na ha'dthospita" .o-a, ,, J ,:c,.,rarse'naeseceebacnoadel
ttnPon.nI' 000.... Jodo dot ootr: .t o.-ds do t'trnooo do Tnd uato n rtotoot o 00_.. 0 d . p oa ....t.0. t .0 ..t 0o ,00- ,' 0B to. obno do h01 ...odl
btttdodlEoo hoon do a u por,,, o tooi Stnt b iano do to e n eo drnto to Itto, do Gone tott 0 toa do- e- 1 r rnton Lks. -dto nIs. o cnta rde esa ecpa. -ed00. ",. to-b-,--o 0-i1,-,0, ,n,- a nd o e -l tos lano 100 o espsase
,. !ao h to opian :. ..blur- F 000e Lr u i p e i lest o per ondoPtntoo y0odidoo oano P ert eseu,].01.0ACE1-n0n 0 el1110r0" ,,d,; ldn onpor de e lnolylV[Od n ezue-

quoemzado tile reumente gr e deslnn.r.o- Tumbe n 'o rpovtt rltl ur ne diturrlopa rtd 9yco ]r:di ob so vtrenl u =Iodmr s y per-d Ininvasi ) d~ e C re a 1,-- ...._ _
do nouo.... tEl edeootloor uooyooto too. totounonotl o oo.d-.d oooooo d....n idoo ao no0bU ado sond oo oto d ot po s.y to.. ... ... ..1.... .E nde toKo .n-ol21.. . .t-.. .ONo 1Al onnIAl o .1. .1.......10ll a.ola on i
Co~odo o, onpdo 00 ~o~tOO no, Aoo doo ontoooooooo 000prlcl- onu nodddoooopoooo oo aotutooooodotin..to 0000onobnto-'lfbo 0 10-1100000001111aoo

popi~ t aoonoi o irtiollotoint o0 .oootoo oll te nt Iealton d too toidoo. ootl doono o od .u t oor oott otoonio dtoooo o L ntooootdeo omso [ oout nt 0.E01000000,~oootn de. e Iado~ noron ,--- ooonb~oooon .o~ ..a tno o n .og n.o .0ootnoo
do optooo, to d ploa aonto .oCono I ono 00 as 0 goLEI otn. o 0000 o, ootter o to.Lda,:udC-S t "" -ai 70So00too-I .. N-1 -1 ,s i h- i o ecet m o .o. n.ooot a... 0u In .o .... 0 0 o to tcjo n dtoroher dIn.....-n6. o (In d n d .ono... dn . r cit ....oo 1b2,tdn 1010- d....n.n toi .... dGo .o...n . .. ..... t ot O nIio l ..... 1 bongoTd ....o o ..... on 0100

.oot...a. dotat.. Pooqoo, d oa b d o dotttonpl( ot 00.b Oo......0 do too. t ldtot iLeo to d lno rto ll otgt loto t n- p 01000100. on~a o re d on... uto 10.00. 010 ... do tto ttn.......... t000110. otAd...d poono .. on......... ... on. .ot .....................tton oE 110t on.........10 dor otno 0.. ..
plum o r do todo. j r| to quo no ... ho ,tn o o h o .rotldrn oe o. nn oI... nodtdo 00010 torioC b.n.eno O o 9 o-n ar90 A oottsc d toed..o ototo n, del 10 H 0n p on to o 0opa t p e .20 a90 n .e -1 o n i ooeono n r b ue u o maf n o nt00t1r 0ra e s de
dobrlll n o t otoottt U 0 oat Vodd. Mono r to 000 ono oon- t.. ondo d t o tota n do n r-t dB hoC oron toAdono o td o do $ 0397OOat t d" do ytoot, 00 n. 00 Seun ro ssO n0.on- se robo-a D Ln o en 1dor Pr ooooo.dee
nanc dOto-Inoocltoo0 o.. -,, .,- ....o d ot ooondoI-to ,00s to U t S n d o du o at. . 1. ." to on 1 0
Enboat opeoi it ie{seto t n 9 onc ta99 o dounona boo. d. ontrpnt. 0 r 0900 esetidc0oto sto o uen oreeo o oge rarelO.t9.. to ,oooost oot o uoeooo n dataMniP. s d,, 0 .o000 to.. b, 0 as d qe r sn o 0d t do0101t oerI, 1n --or t dueOcuea1so, .Onota ntn.
toodoootie in090d.,oonoI J loood0000 nnndo tooir ntt d et oboolpopa-. odt tna ..,,00 no to o ra ot port 'Co t ud n ,-t-o-t,- .... 500-,.no to 000 -,s,--. .. .lI... . . ...- OnUo.:r st t dn 000 'n '-_ _" -

chlil i~rt ll1"v y q ..3i :l; .. ..."ro i .. .... | .... .. an ; 3,00 ....unr d .rad o, l~~, pc' rn ablo e l',-dn e. .... Jo I in i ...... a ]on o ..o y au g........ '. I.I. I &. ..... ] ...... ..' l .t... ..I.... d d,,m .
0et 00eru 0 0 oretn, de ono Ifiap- .qtoaon dol ee no n to ontomldrobad t otto-n- toet onrl ot,5, heototo rlo on r eo r to tondo do to n, 10 0 dtto eotud os" u a nort do0 El oonod d ooo.-o
vderiden0 ntrb 0rhease 0 00 ren ur- pundcloo oo ( nalottotnloot d lns to. d o ro Mdo [ Do p ratoe o llOnnt M trroueon y o o todnso, tor n icin onloaono do nn o .e. boo. . .ra fl i doo
pc nlapdo mlonar 90 tIm h o.le a doo S tdonto r nn otorloa too nuev doo- to 10,tnoo 'u recognrs onttt l ano 000000 ]0 on demgaotnooo p'-ut or'o.".o:-"o no" dntoa ooot oni0i-oo Hbdo r n en trar, r dot tln-oot nanni (; dlo plaza fl eao n.o.d.oo ..oooo ..oo t, ono do..o.ototo too.. o ooonl bol toto u0 toot ontbo t o. oooo ..000 o 0 oto.. o 00rt, 001 oo 00011.. An.. ..... ....... d.. ...t. en oL ; '% 0,' f ... .. ... l l i '
00a0,.0d0I. oal dFar too. dottdo ...b.. ditot onto- dooto, o nroporoooooto dol ....A do to o toada uo o atodonot,. ] -' . t.on n rribadn oto oguonnnos" -- ,too t ono onto oIooo I " '"nno'
doo~oOOtqOOO~~o00td (ooono~ooooono oo nto n otnlentoodoa Oon t cld 1000 000 nac o a n 0000,e0-.0000 oroon d .0010 ot Ionnn o -do .ba :on ..nIdIsdnoto 011000 10 on oto.. 0L1
tomer oti 100000dr0fetlaetnr Uado#1hCl1IFoolorrn lo


0 00000d0no 000 0 9 00 090i 0to onoaoe. n-rtCal 9 ab to o..itd .ob .o.or ot t.holond J, A. Pito p dot IO nooIono .... I t.. F d,0. .. b.t.o.7.I.o ..... e... ....... ...... 'oool -,Fi
via ...... di. iotolu e, t a.l-( doaot reoo onoo don o Adono to aonto, C o odt .t3,n tot .2,s .,,Fiore.o du no eon tnsI -n o dp t Pa n.-onC b, rd otamn ... ,. ."Toledo..'
00000.-r odo o d.a .. ono"a n oe r rtieootoou ern ourdooi..oo- ,.,-i ..... 11 con r', a o- ileloo o do to.on .. I po lnodo dono p d .o 511 iurarsya ofn iiala
ioooooooo pootlo- oodoo, do to rounono l un000 t sdto 9000 tox 0,0..10.. .. ..oo. I..ro,- t o t o o on n o o oo o d,,o,,,aomit

!nret,' p rq e6c bific. 1 i n afte. e r don de sM ri u o n C II 1 I . .J tel tl. hanr hu do o ulea r n ..al n6 6 ou s deg rouc, acho rie l ln ba d -rn hd ad o za .. ? .ri-I -, ,i . 1 ,I'... .. usi" ''. ',atde Ma Lat nan. ,C i e nI.,'" g d I-cln" apt -on" "

tied ...... t);oodoioon........oroordo'.b e ..................do'boo.. ... ..do.. ......... ....t. no. do. at.......... .. ........ .... 000... 0 ...hlEJ .obut-o oo.o.. .....o s n'no s.se
ln i nnr r ..i o ,,`,a U.n o d- nlu: 1 equl nd la"a- ... le xp ....e R ................ ...... ..... ..............-1--o- ...... . m...... .......... 1. I m _.nd..,, "..' .5........ ola, c I -__ .", ., L,,,nrla ona d pSn lt). ;;:
oo-o t godmotton 0.o do mao Lo oolo50 ooooootonno. ooIlo o o tNotao 010odoe evc, n'o-90 .C,- -- ~nIInPeI on-tO..


blildclean an favorodo Ino otw0000 oOnlbot.oodo .dot.. o 0000 1 to o 00.. inad .. ...rr .. p000Cao0d0V .............I.o00.005.o . . . ...... .', ,' "".'. too.n .ra .nm a nh- L oonn .pnoto e -n s nooono.....9IO 1t-
hil Vu It" ooO unOOt ma t 000-enotddpitmo n0LO ooDadd.nt I.. .b. 1.b.-... ooo-oo.nhoooo.n.-or-.h. snon-n- I..-do,1n... ",. i-.i Ins -dod
Cu. d o pr oblem o. e o to do quostona aLootnd o I t gdd t Genoool nte oConoo e p o. toteronura.0df ooo d, t on,,,n,,,d,-,-0 0,.-. -gs,-o .! ntno,-.ot oo o o
don..or]... .I...nOndo Hobo-oo noC n1 o ed ........ t.. t.0.,d....,... A . ...... ]raola roa ooInebasoonte roo
Io n oyON" Io nel 00u0 oo.ol rNeo rtootade ido dnto no toit. p00r 1 .ha lor- 010000 Lotootoot 01 on ,10000100010000-o rolsp..otoo"Y, w"-,'-., .., .i 00 o0 del.heIo0/d00
.... 0 ..bring, mie d....... I...... .. runce...... ... ...rrs s de A teaa a es v.. ..e . . .....s....... .....,......n-c ;. v p -,"frne y1lCIlzli,.fu~.P,fc'Idlr~". L1
d o d t 1 0 o oootto epr e neOeano.o""oot 000sn o 0000uesttlosec o noI ol oo 0 -t 00 00 d-eoeo o-
. . . . ..d. . . .... . .. ..to . a u m e n t e s ueco anm a's t e
. ..Iao. "t oo'D- otoodi I otyo 0900d S 00e ntoi a o o oIe n p do 91_,,.. . ,. t.... o ... .. .. v0 .........
o| oooulroo. d ot0a 000 oqu et nltes. toie Ade roooda, I .roon d z ',tntoa' to s o sh Mar ti. oola ma to du o ts de ho.lt 0.9. .oO.t.-i e. 000o00. 0i ....-- '--- or,-or i rs 90 Yorlk 00 do
eoto, QUOond n halXI cna$ ,2n0enuootootoooo riao t udoo de000L ]e0" '00- I. " do..too04 1 L ,rros: .
don Per, o odItdtnrE ntmu- dot.Noa e os0tan gen 500 10n oelloatr u o p o nal No tor100 o abiers dolI. 00. 0,,1 -. ". r.p os I un 0c0e e
i m Cl a Iden I oa te m a C d'r d deon' m aE l tl. M Iae., o, e ni b anI, co a a d i cn, I l m ts oO1. n 1Q 'Z Is
oa onob oydnooo:,rr",.q ,,,, .,uo oonloo1 ooo ooon d Rom erodAo 00.10 0.0.000 00.do .... '00..thand ,. 10s anvr.00.;0u0r vrn -I dl r of- h rt. 0 15 Vit, c.ena I
i n t en en n 9 dCate or t totdt" =aV1 on o ot Lopre nn no- a Lon oooueo ot V'noto de to to o.I Un to- o oe no tla doo M .leo o Ito onooCo- 1 nto,,d"o ......to. .dop.oonin o.It.. no. s./t dn- l asm rosia ,,- 010 toe.n son o In .on bnO tno C-o
| de|notoodoooo ooami oo, eprete, tc co mp dt loeoarolao gto- dtooroidbad ooe on tobnn.too lma teoooto 99900000 do lr 0001 on .-ot _d-otodo :" .. ...-" s -' ,,, t L e ~laa oo nodon-oLuoanPdoAu01ntn0d do,0, no aroro ot tRo ogono M ho, n s doptr
'd, m..mb,.. ,., i,,rp,,,,-u-xde,,rngraiosndenraquoa uL esdo. p ra habr c trcl a ls lo so In c acu~dts
00r" go. Of.. I, "-........ o... rn. no .n e to t so Feon.rtt...o oo.roodoo -t ohoosqdto'Is Ii...hC.oIdEo... ...Ip.. ..
t..id mdon.t .. " 1.'".",by no.. .o-, '"n.o... ..000.. .0,', d I. c n- u ." ...dIO -L-s I Inde n rn en a 135 s eI lt 2.081 desa mar s lr e ntid s a
ttorml qJ or L eop d orahi t o- tol o to ous M iven t en o rn'.uo-otei u ot Yaletft r oAtr tFnua de nMe todoonod t .d.0, 1dn lo I o;neo..n.-od nontnooon., ,, n to- ,o do ,- ,, -,,,, un 3cuerd r rd.nr, .plfl5o a r1dq coo as
2o, ond 00tOttm 00 t o rotoot onooto oood Itdo s Io0101 00.11otCodol "Cub..."a 09ionol ,nononAn-jloooonIn-O Iooat nt d .oh o ooho .oooo .aW 5 OPtto to(o tt
d eo Pa tlalot o .r o.1 50 000p- otto enoqu loNmosprord o 1. n ,c rJ I esodor ed n est erhtls ion totnoo ]dtoOnn day T ooto O liono, 10e donoont-' ouon" .I 0 Eth- ".I.' otF-.d. .I o'o"o codtra 140 drnSabre
fer 00le d0000 o t.. n d o o..o.oent O.... oto- P oo .... f...t erlordso o ttnto... to o ooLoa o n daou n ch;a n S ne toa m "do- d o00s00 tol ont a on t: o .....0 0510..o...o,,....,, .tI. . AItooo dt ooo.an1 .n s ..st.a o.0a0Eouoe s n 1010 00.0 00soo0 ..."oob.. d.

... h e n m o a m n on y n t bln lr er n p r qu!a Pit. dr"Mal abar" e liners o t in of n oed r.2 n gen a eral clu er cu lrao h e n elI, loc,-,, m,,: se nor A r u. lt' cl- I- : -', t i a me da uc r u h [ d o du d ,' c n n s ld
o"N'osts-od onono Onodtooto LooonoodoClernicds-Iddoonnd nonootsnoooonextioleso oupoooopoo1sdoo-1I05 Plaza1o I Goe nObo

I' i.. .I M .qu a i~l etp.'.afrl: 11..Onalr... ll n Uq e bldn l . rltl.'I m notry.. tn o '...1 . Un," nn2 i S e toc~~ h)l~i e~r i. '' l.. ....." .. ....o-',. 1 , ,-, -o,,f" .. t..... p r ueo r-....1 o d... I... tod s oi otl honoqetlb rchl dosn ,,ht'lo p o.1 0"~ lo oo n grega0do0.000 00n 0.o .. oodoor o t~,, eoten soote ao o noot unod rd- y000s0 u re en0Io 00 n -ndodo .o ono .. do Lot togo, ;,, ,o,-o .,i ....op etino Co" po. n too oonpoo -, n 11 un.oooo ono o h oorqidot 0000110trosl ttobrnsue. do torono do
agno tnori a n 17, n o 00.0 oj 1 .lsd no'd o n.t"eode- ad" r.h t do.....o-1" ond to.n. o..nBono el 00 P nlryo d "djod To oono on ite onaonnto. de
obtos 00d ol a to roogoooo .roo 0, 0 .- 0 70. 0.00 00n0, oe'reptp 0 a -0-0 omti- Ne".o... o prnono do t o roan t de ato po- ohooanJose n tO.' 0 ,.0. 10,E nU ." da.. do ..n on o S "go G o o n n mnt d .. l At oo ton n
orooto'a ol p.:do, 0nOut d 000r toaoa ll .= 00. 0.0 .ptoo o har an en a.vor 0,.. oo..n. do m.eode 09 -0 to tm, ts do.n- oooo 0. t n. ooo, 04, do ,,tt" 0 0.0"too N n rn hn eondo do Higodo do 000000 0000 0,, ", to,. ug n lamament do 00
do to ot.Pa la at- a ona"ootmctr t 23iOnat es:30 p.om.toa oota r gon al h 1. n .- - 1 r d e m d a dr d o Lnrd
Ill. no ate ll rll cowi ,d Cai 0 'Ino Yoo1-.En toeno 500 000a 000a0t o dei n e m g 0. "t d ,nno delootso d u,.o 00 to tn d

It _ynerm de la r Chov ond Jai imu- oCl. IcrToI-r,.ar .,h1,,,.'., 1.: r i IO' [I t,,iIII onto ."mit-u, r:may rmIm"r. o,,,1.,', Ia,.in ,eoM r rwpco' -do H r.ianf, elderesultado deene- ... -,. 1" ,, :,: An-h c" -,.-,a
'a.I...o. Ooo,..0 ..tO oIt0fmoi00 ojooto nter00 00 90 ab or de cut-0 rni r 5 0Ac loon do 010 oo eb.o .It t t1,0.. I 0. dn dt nhn do 10.11 t 0. Anoioo ,oo10po...ol o od o nuts-tis0009 0001t0a0010.ae 0009"00.11.. .01d.
coddn.. ... rl..... onto ot tm do....... .. .. d o to... dlda uC C .. 0.. i... .... .. et u ,I" ..... . .. .... . l ,- E d o G . .... . .
00000090"e 0000 dee aor.do. 001 tr o rarodo-,tb.or oiootoeoooitoooonnyrMoto oIbo 00. 1,00h..0,.1.h .....,.. _o.l., ,--eooue se0rea0000aoada l. prhm.totnnooooooooote,,su o o, 1 n,..
... t ..00.. 0. 00. o too. ouy.nndod orrr.onon....itoodne00rtodsMt3.t..ono o ]t.. d.. p, 100..I 00 do0do o n oo i pootLpon- .-b ,ire i '. ,'a.. : ,. i . '1Notice ne a . : ,
mroto 00007i oo too ppn d sr d on oidel oa dl I cou erronodo tseg o un tpo 0elo igan tLo sse.so dnoto ,-, lo n ,o n 0000000 0: Cho An. .....0I C,, ,, ', o o 'odo n o n o"g" n 0''"--0 "'
It ..r.n i u t de a"e '.- .. .. lo ai d oa no lw bam e l to mercu a intel ouoar' Juuemj,,'" p rA rvn os er/a arn i nsti" i,1,-e L it R-. l O..... .... A.. .A- 'I NS L -s ..... "/ -d,',,,I,,,' 'L-os -' p,"- 'm.' ,': T ." mm'.' Cu"... ...
I' rlrt bo 00 1n0 00100T.om0 0eslan0.oa ue e e hr1 n u ." " ,--, i. r-3 ,.. ,'r eI a m e n d". ,,

"no .I qm l ertdvarersral nacnpuataooenP .e a ontle, T ortde uarnaso s ,uldi.... it . t .l. le 1073. . onoe--.. ,1 .0l', .. I I I.: ". E 1.,a c,- , .ts ,In b rt.d h m n X .,". ,. 1p nt l Ui~ 1 11 A p laralao u e~w riir n rm sstedvc
t nooe d e rdo 00 0 00 0 opIN o La parto- 00 A 0000 o todoo Ul do e hbloo oo, oo. .. ,.VI..o.oo..030... .. td . ... ...d. ._o

Imuractyv rPual '1 rer n e ac l. ra .E D bu o om T u l|rae e n lo Ent .'u I.r.J' l ', ,,." '.'Ir, n.om. -.n ..'. ,- . ,-Irs de e s n ," ....I.- .,-p ,,a . ... .o ... t~sli ,cs ..t
.. r u 6ul Cor a q ul o M Lerk te band" r Lu . ;- ,. Le.y ... ,,,O'- ..: ... .. '.., ,,,., .. I ,, lD .I.i R d tu ..:,De v t d o r r n e da e a r
udNor l o d0a0 te, a, t .. .... e adn LIEt....0al e r -.dotlca ..,I leoy 00 t... .. e.. . I, ,Jll -t-i. ....... 00d000, 1 00. -01 di 0 -a..on
1. oootoo. ot ooltdo o %ort-pn o ono-1 do Aoodtnoo 20.917U1,0C0'a0 0 t o o t oeoNew t) 0doo 0-io so ot n oo n b o o o d onIOof. .nA,"oo..do IoLnso cfd o o nn per.
toottto ootobopolo oooo~- O~oold do o opinonoodooopoo. oo-90or~sd10tp.00 Monaoono..1Ogorottoonon 00.to Moonndn d ItSet0veUtonoadnoat 001000100 dt ono.d
d"Pooda.osotoIo.s. 90000 lodloofotr0 rdO N 000 Ooodo Tn tra s0n. do! Litooo.Fiotoon-tecrg enrl.00aa r C, te con to onda.Io.I 00. 0.. .. 100on-00. 10000. t.oI~eaboo,00Tun q~d
PlnolooaoSan 900000090thi us eu a ooobooo o t o0U1 Od rat 0.l.0a.a. t..cin
0 00000ca00000010It"nnboo t-otono
s ot.. ,Io..tao1.ooo 500 oboo o d.-1000ro n eoonooo0.-eaooodo 0 A Vooooo.5 Oooontoot o- an o do el Po 1 o rtod' do `bo---ototno..' I .
ooo .dooooo'oMae"o oo oooaoooo 0100 g00to o dto ~noo 00 a o ono 000.0,00 aio oodo. bo'000I0"0 00100'00I0 to 1tn--onCrte110 o--oonIod, IoonIs
III ttt. C oaxi ts oj o ,o oo o ,oto.bdio..0 c, do oooa n otoo.oto oOqu o. atIrnot. t o ar I ,do N riqo tdo Ilseo"g o -u i ,i~ ip r l rt ~ t-i .F doat. di Pojo'. n oz. .I C2, 0 0 00isI -"a 0'a 1O 1"n'dd-d: 0010, r0 1 .0'too
000 Purotdm-e00 00 r0.----- -bI01000.-.oEO.,OUnionsbOduoanc.
did.doodo inot1hoo.holdo. ,0et 20200 h A bo d o ..t000.oot.. ooto oosol d-anoIo -;--.0Inoog-
ri0000 oosO MI. oO quo 00 0000 000-c 0 .00 Iot ,leio!t ,areaboo. Po too nto SotP. D.&0 t .- ." ,0.` -0 d 1o ... -.- .1,0 i- 1I oniea do F hnbodoo. cfo to- -, 0000 .-
od . ta o o ouh oto- an o)oI otoo Oot ELLooo :nttoto unof' 90- 0000 do sat EpooAo ano t0I0900en' 0-3 L untooo d o o fnb l lto 0 )..00 r- el. .I0 .IooO.. to, 0r 1 .000- -o. ooo' 011. 0-I 0I 0. .- 00..30 dC ot .1.h
30000000 000do oottoa to tog- onotato poonodod 0 ptotot 000 o~onoo.t~lmt sootoadoPt.rCo toognu rooonot I totoo 9at.oNorte. ru-es,- n ot- I.nto.1 ,oo :o-o E-od.
'oot od tt900 oodO H nor o psonl. o nd om poslo .- Ooqahon.e.uu z.h~.d js iii. ILe ak: .T.: -o .I...-.--,n--0 e
osto Imaonoo .yt Eo.ou, otEll oo- i orunsuttoo n aodotosoo lotoootooo ton-l.of r n f~o nInlo z ( e -o00 j n100oooonoo
.90 tpottom.30000 000 hit. "oo itotoooo sut.onhnoo tceclefisont85oono .24 rtoooo 0nshdtoo, ato h -doooodobo ;;o n dood '.Iri hoy" a Paiacio 1 sicinil6 Cpro
otlo0otoo t 00tPoN. N o-1t, d onno ouo. t" ""o htI t r' IO (O terL S. 0oat. n- dio..0.-.A.oo.hoot .too I 0..do to toodo tooototon do
dottta toto otnnop 00 .050 to oa tt o O0 iptoO a-"nnto'on*00egtoion 00000ceder 0010n to 00 000 nove tod ia -....1- I: 1n. rdo 010d-
ooottoootooo d90o- I.d ottoo tdn, dodolao ,, o, 0 J o jgena egcqp- n ft 0cotrd sn eh on ~ ie- li nb e
g00toot~too~oJ00000pooos pootodo nantoot. 0 to -a ooo la E.do I Ver10 ac o o 00tins0000 -e0 ooO 0; 00 ---i n oon.t-boooofn10000
00t00900.L 0 ooono tOo.I do poottona ded.,oooa, 'OP0.00 Ingise Ladanque tufrr eac I 001000y000 aae, oCu I r~ --.. a m e to ne su id ea r ai ste rioyVeeze
r. I o dooootoooooo Idot notooooto do golottoo." otdlt.oh o____iu.' viaren o _-I, dmoas iela nvsin d Cre
ot I0009.,dt.oopo ot opoIot A00- ool o oo l0000o olaoooo. o1t
OOOtotor ndoabuotooo 500 a totioh- 009.Noter o togmortca uooatnoot o Jo oa o atriula -andI0I Bonon0.
todo o fnIiaetoo o sin qot o atg ddr 00 050000o o ojoo ottIn Otonno Iooonn pon e rsonal estaroEobo erta i s2. 00tdoo 0. 0 0 0o..0 El- .d- 00 '?t4 cotrano Cnoeo 33p..s.or.n..coerIooI
590 Rmqo l ooodno o et oqoottotonto, 900O, otol on, idellieparla 'A'den do It caonbi. re u oresooB a.F u os- d lm, .Aross Iojool Mquo 0,J-0-,- .---I. 0Itt0I10100O Naro beiftre'ororliai r Isonot" OtIt-01 )m 0 Ufr.. te
to too.C O~o0 0 oooooo ceiaO neo btererakn elnIsebrus oa ae, ao boride csd n do n o tncrconesoooooo'n1on -,od.o /i =.,' E
doIot d, d ot o o p n ol .Otnottoso 0000 po d e t o o o tt. n.a do d o L oaOHaba na oto r otonNos t A no" d FIo ., 00 . .. ..tb 0, 0 nnooo s t otoo oo od no dnnoedlo 0.notoo. o o -o n'oo 100 0In'.I 10100 adorbGale lno
4.6 o I osto rlodoattttooono sodop oo to ooo P laso onoooo It. -.-o. 00,-. n o ...etivon t..b, 0 00 odonto0 t o I 00 0t000on00000n0 gotioo Lcby10noOlcono1 0 d o Icu 00 l.100 Ro b Ooo 00oon O.
'..0.010 0t1 11d,,,., ,,!:;.Ipotce .di .n pondt1.000y 0o y t Iood otogt o do privtennrhodootesooiloloono00toteisoonttc cooouse tnoO dnooandin,0000iv10invodtinit0tii0rmioLc10101000000c Cooieo.b.,1..g.._0p0n0cfa10ooon-o
000 Ir o no* oooto Cooonnoqoodo.. tto1 pototq t o6 e oonnA to- crd0O ..'lot",- 1.000 tom5100 ot t ibd O NFot e 00i
000vulgar no urnietse, a] Neguefi000 ole ontoo chigoynEx0or-000a do a.0e-l00 dodF.od.o..o"
doIA0A0-bI,0010 0 ooor ncleIn ~ln uarnpr" '"A~.d.Hglddono11-l-, p.., gncontoIo...,abe Po.
ooottooooodo oonoooooo. n t1o, oo tooLpc to"Sot" booolontstoolo olontoooo too do to do - -1En otoooa I boon00ooroondik e b ,I -. -pra 1,!1,l 1. ot.IdInic o I e..do n 101 01 dho td~otoohton le F
popular .. oo oI- 0000 dtoootornoo.-Todoactciantto ons tdloonoitoettieo.inoportItj j, ,,t, I0--09l00e.togitot 0,. 1.o .
to p nitnoo o do o attood otobot. ,- 0-,000..js.no :. I.5r.000 t .l -O..lo..-., n.101001-00010 oo. ,nooIo..d..d.nIoooooo
oootoooop~toodo,000.000. boonnpoohondoomonodoto tontonnodoutotoornooo -i Ps 01 0rom00 do-.0-n--000000010n1,0F,000,0 .-, 09do09.ini0000ti
ootooooouno'00O onoO.0I.o.'-0C t.....0A. 1.nl-0 el sort.too-o00000n a0daoIooor00 d
.ar o t ral y 0Co v eni nce 1orn 0er0 a d o to o p o o o o t tal li e q o s a d o C o Ibtuoot.1 00 too do -to. .h.toto-d o 1 ,ofl s 1t-000A ll FdI -n o op aso ns do lo Cit 0 0
000000.t onsto.n oop or to Obol~o nSo ded 01 o, o n.li ,1 0.-y ntbl.-Po -zo
toooo I000000 oo9 dooqua p0 Il0000,tNdooooooorcroobodonC. .tcoddot0,doto~o -lanonsdootroto -do stool ,,deo v s
anontpooonoooI noooo I00 M000900001t, ntdoto ot otn toonoooo.d o AtooMooatoe-no ot 00 00 oo- do o I ia, ,O$101013oot Onon tre,,
pot' o .0000 d ooanood n t~ o Iso 0tg000024,517 a itu e o mb 11sailor-a 100 Fn 1plan .ie 00 0 .00.. to- I 0 1. 0 0 0 0 0 1I'm el10,o.00
t bo uydt atooto. o. oot. dn 3009000 000 0016. sootnononn"E00'0dtn t.itCLtOPtoOoo0 ono ohoL.-.-100n.., -
lev athn c nt r r ce So bt Cu ,o do o oo uoo ostOr. EEoooroano,90i e00 ot togootootoa;Fs
000t P00 o t. 0100 0, 1SO to(nsodonbearon, t y90 a0ntoo to eoy rCetobso Ji0I9~tOOOO d.Y
otoos dtam ae -logo opI 0 odot nn oooa 000.11 00 0 tto' ooo Ttt d iConno .00a ..I.. too00 -- 1 d0: -- - - 0 l
.oA tt Ttt.-; ootds do o tvt O.ob -If00.III, 0. o ,-6r ... i- -n
P boneoooo tdo o 000on r 1Cl noaom 00 ttoo-lie 09 IM Poeo 00000 iaoottt -oo o otoo Potraf.0.0 000 l 0ec rdoay I,0. -.-.00'.c0 ---- tno o otoo.-- 0.100.
El0LAtonpooO, bN. ooono 0,a IF o.to E aotisdo 90r0000 3osptioo" `yI pooos .r .ob000. otJMosoogolo Oonooon Lo-o 1000 ..o.t do..oo.o- ooI nnda: oo. not
odta oom o0...0e0lt oo totPo d-thtooIgo ono I,- o ooodo-or t tper t0Indooo% n10000.,100.-0. to
Phgin, 18. 1 )" ,1 UIIODE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de 1951 Deportes


MALABAR XIII SE HALLA AL FRENTE EN LA REGATA HABANA.-SAN SEBASTJAN

Beto Aila dio el triunfo a los
El DIARIO en los DEPORTES-lndios con trees cuadrangulare

El -Tarde de e% oeacci6n" en Bosto e El clarna. adi s,.e.;, a oni r te y un sencillo a furferoesata-
-Rabbit Martinville se eeh6 a florar cur Linn o dJr.,b del.camarcro dc lor Indios Eui por
-Desfilaron los h ooroes ie1914 ,oe Uni cd etla!ic del center field.r Octavo triunfo de Wypa
-one ci n. -crn dc r -,, eleelsrlnd Qror ruf cc tyn
P o r E L A D I O S E C A D E S B h 0 r, ', h "E:. lr P . . .. .. e nJo e n"ped i t
A St:\ O do. ....... i .....Boston.. ... .... ..................e poyarse....,... ...., .., .......:i ,r .t-A ii",IF,- ,tj-.' a l-. :... ar' t -n"uheror[ .u
A ,,, .......... ,espectaculo oal- a incleb q huberan
too, -orPara rc Poen.oi- raaqrarnr I t,. Cpa..I.
p.. e pon ar an ro P- tI r l 1 a.sheepar bla Zton h error.
arsqf-I-olrrrgra hr pr-aroran" .Serelirotre a- a"I.rr* *,,,,rI.. ~CLEVELANO
al r)aniond Juhilee' v-rrlficado anl oumplirseel AtrAtrex ruson, quien alardea deaque y a1 eray -... r, . a- c . . V. C. OA0 2A .
I F '1rrrinndol ola d adndc o ILigaoNacio- unIet ..o.del*dporneaeanodolosBraosode S .,- 000,0
nI, L- c. .tl anscuiricion con la pompa. 1914 eran simples eclutas, El v 1 recitocxlrrnrr oa '-"-0b ,00 4 0
in r r,.,,r.ratrnpy.el boen gusto qauecrar.rirrr entiyr- slot trmr dez hizo su propa preenta-r- --
ar .. o. r. n Lan ..rro aarn de reurr nra rao D. r ar.... .... llanrrn C. A.. r. n, rar" I e-ra.Ir.. ILI5-3.r .3.0 ,
parnarrarrcstu omriagrdoarclacatparoar-orm na-rr ranho rIdd arItao I-.-"a ion a-
-rrorrsarrrrorrrrrdel deportRndoadrdo- ..r r,-- ...r-a,, .. a.' .. Irr ,_ . . d n r d .. Ir.. ,, .. ..0* 0.2.0
w rh-rrIIIaoalprrlo-ladplr elrrrorrraa -fi -..ca~~re odr'u .,Oar.edipainai.ar'r
da t lr-rrrrar..r. pare u hohrr... r-r earrtdr ... .. ... .. ....... .- . . r- .. ....r... .. .....................I.............r.-................. ....r.e...... ..I. -.-, n. oar,.;'e -,,,.: n o t {
. .... P0-I-..... .-..d.I... ... ...r. a- ..rr..... ..iae ,a e e k .e acli h1eff. ..."..ne. .r. eaO I' ada0
.... .. . r.. a .. r n .. do- C l ra .r........a. .- -o a1- r... .....I..:-n. 3 1 1 0 0
d.. .-... arf--.... ra.. ....... parn or, aFo... ..., Ev nt s e ey ...... w io
Thr d Tl or. 490014 0
31 1--3 0
sus1. d p nt s p odu n a u enu - s 4 'll .4 T I.,, .....l nnjr tn I nL a l Fr 11" I 1 0at uy.
uoraIrlvrlr-rhrrtrdelnclrronpran apoirndo crie orrer ns ar a rto.nanhar s r-rr--
nirIn d r- stfib a. E o r..r.r-aoirea Eergo g""arr"r-e eun aror 'pa r anoao- ar-Jrea J sPipak lanzl6l.bienlhasta cisoctavoIe dr rI d`ta n lclrar- um W ,p. N

l n rtu Jo e l nnoeehs) cn tgo, os ma l l ra side aye pciucfismo ,a t hg o oo n n .atvoare l ea btadrilg aa- rpt. ,cmzantr d o a BOSyTON
dr- d.. ... "oar eso r u p... .nrnr- torrrdr.. .a teryr ......drlnaal on .-r p oln a,'.. . ... ABA NA' E A I Nj ..... .. C. R.o: 0.
nayVnos eubanos y oe inotaba d hl gund Harry Rbndol ph Pur poncho-' media dG oda n. ro 9ade.
Na. L note a arhapr- onatirrarar odor Ie drr-- prr-rsoil ar-rjreneaar-- rio JAI( el U k lan e clO a noj Go5xd3r1oo.pm 5d..- 2 106
tr-,.-.. asent tanrrel'e..hr da m uo rateu se rldu antpd r-rosr-ror-,ldrg o rduaairadr-r.icaya c E ve'ne osa, en Nde. OStd i lImneal. 10.... 0 .0
-.. ..-.. ....a t .. ....... ..P'ah a n.ephend r. p. -.. 1 0 0 0
aru t rrr-res pf marc rindrgnla del oarten tr e 8-Na frroIns d oror dad o D 1e-p -o-ia o .Pto o r iPETER d a i o DBrpri o9..0.2..0
oolia- rea rr-r.orr oi .. .r a rroatdo r r-lpnpprr-- .. lo.op, .PeroP dr radar lasdporrtror pradir-1a4ENi0 V e 0r 3 040

rnn eltere o anaos elvlnd .. at au-1 --4
u A _. .r. c. i _f ,.ri ,, c o s t ., .... Dr e ] q l ll n r nt~ a li. a m .II
dnc r etoear`I lapoco: u hial qar par-- n Pr-rr r . ..p ......-.PRIMER Jar Pipk.cod arean na _n..dor- Ie tartdoeIFrele rat arr ac Tre Base Ball:Dapl- 0 1 00rid'.it nv s api ni v. r oedo l pucesn a ,1~ j e fll qn I L ..i .nJ.-i- 1:r",fa ul of ''h 'hn _D.i. i'"im .t actic.. el- IM. 1(..... M. 3 A...
dor-hP run h oGe drogrlode parn yd d pu dor o r or - --4]a- -n a aha. LUGAM n D E. I P RI UED-,, 2'syI ,I paarai bt loot dllhr)..re ,rr,,e. r eo. W snop P air de i DtMu don ,rleh us.yh conr tra d e neamlnfua cernrnn y .d ] qIues u"p eene ,toe d e l~q ,e u, L lr ja',tl r rl, a. "' a,,,.I d alDshor tPero C hum oVII I p, .... l on 1 .i0:
monte---It tlh -ropranoJ r-orrpernnira h n ABANA,.. .BAS1IA hcilretrr,rrrin na ra eltof n i....... Lo -IaIsr l p rihoediy l lbat e gpo Tropical. roasnn c aI Nlp.+' ~~~~ ~ ~ TA I....f....il....t............ P. 14++!
b.r nac tnacon : . . ..hP. aremnatoh. ...ltnado...... p odWllhnaf d pen r ha. anor-aoodr"dcoIndn ,' nn oanda- n4 000
P~. -r, oo,.no deosobcn rII a arnnhnro r .oltrnrrna rodr .brnp, Yitoolnsraoh.Lae'al- "., H arornodop n-ann -aeyoound.T'. n'_do a. A t fiel.
a;o c Dg anrit l/ tinr P dtoaaarrroarnt-urn "PINo" RonI -Juanra....araroca'ail ,'yR a-pe. enel rpr0l1r.aar0 a
I Idr6ae1o.dIaohtdntan..... .............. La......ul........... I ....d...a........,[.- ...... ............ .i............. Klndrp 00
t ar. n s ar matI- noostnnls 0m 0ra r .a -Popiat- atandna i aargnoniTootllr El Aroadr air rprOerrpart6 at r-,a anaatrd c lo de lPati 0 o canu a-a r- air clpngodasisdhomerParcaao- ra -no Raa ldam nracrteBOr Boureaua o . . a 0 10100yc a C a ar PInce I qik y elspie, res1 ts, :.11 ,old -'`V aloin:ma- H[ ri[hi, p
.all ...pairo ,rrar ..of grria, sde. l rair- t... r .o..... ed dad...... Dr p ,rr a to. P-n-p . rad r anIn Clad.nr-ori ardiro rnaL GRoN dosa nIanr e ac...
Is".. d i2odo o. r Dire. r pn ar - -r,. .. ..., ..... ... ,oak dor Dndiclrcr-n ehn o o n o
.... od. a pdoe' do .. r-e.. a... .r-o-rra 'n.r-- r .rOca n idernarr. oido"l, .r -C)R .. 'r 1a02 D 00 0
Pr PO in aiI,-t.'1bra..in cranion ',N de ld o de Giliberio Val-divt.r a Daid ae A
,n dr p irpay otr rrd an rpio cln dortrI-- go ,ldepnit.,rcaara ma quhanarc irnreeea. aor-!io C rn-ep._ .42 ,05 27r3.2
parr-p-Itcan. ptrin .. r or-rr el- citrcrhcr-. E- u ,T
".i, rit t to~i radVtimnut ee31 Es ;,Icsnn tn.' br eon D-aI e'Hla antea... 'thrsextaenur:
ron- i......... o.. c a pr... I on....eradi,,,- Eet.. . I, pinrsd.aaar.ca,, Va JroPi,.- a t a er rrarr-radrir r e pa rd t.. 0d0...dnsidr21bear 1ctl.....
PooHDan dyk p r rnr. Parr,] arT rIir-IIru, Rttr -lrr.r gradrriii a oe r1'.l d n uahoran Ell lphlad nad aaram roIci nnloobrn ln rl.-r e-np- Ctrmodll 01 2 -4
field ,V ticsrc,'I 111- r-, -zL dI Aeriando a I sde desIPoi crgu e d -a t eo uindoZ r d e idyrs aBoto 30 12 0-
Tar-, ia r, IreSh mrtrCd Cat-lr c Dr-al1 ,ipnirr .... d eoa mynnrdora Jueoric at Ind a.dcrae.r.e- aied o o-
r- -hit.. ,pa raa Jnnn P--aroa pair-io have rra d ed nhb m t IddnodelL
,, Caslnovt ron n o IIhm',I. Ernl;
a n r....rr.Nr-y rib-hr p n.r.eha ;,m I ttihadonir, a...a...aWar. I....r paca..Na1,. 1,a rI narlor -c
loa i t.rI u rrpidlio o r dp a..rour r nnn,.. d r o W. p.. s .... .....1ElZ rd ueso on io 'I Loak..proteanoR cye'.aJ.'lan ntc ,pr.p i
d i .....o.r .. Insdoi.......h I" I .r.rp. rdr.. ac... 1 .. rco aorr da ta Ia -roI I .ttt.enID E o r. I' .,inrea det pa

opa....ir ,,piro...r.. ball.h, ia. 1,, .i.'. p oarr, do- 41raOOSInro,1a ,i'r tra .dadiOPt oi'r. nar,',1pro dor-ar-. Pr 'p...c' Pi .n N.-ae.,,lpc pu.. a-a pnoerntdarleont .. "-, ,-,. - -
dr-I .Ila onrrrr IVpia ratPa p rrni a p u c, i die rtrrrcrr,. Or- ,- Or.- '. Oliph a una rarain he .oleB,-

aor+,ta b r,,, lat n ar- rora do rirarp dn lar-pro Par- rorrhr..rpph-ap.,r-,adrp,-r'r-.a In.rph, ro Er-~qK -- ia--n 2 D -aros des chicion El p.r.r' L,-i,
-tsvnhygmrnlt tL# ullt eI1 pal -rh a rranh. P rrn ln aaunn p e.etlnla .at'od l ... uei... o ... e \nk .-... .32, r .po. : .rrnr en eroanr-nsidm~e bacsue rs-r .1r on..,
I r, i rrel h o o l td orrrrP o olr p .rir-Pro h a Ir nda-tenry r .h ar- d- e W licoa la ,, o t ,or'." n r.a
d pa ,ue i n,. ar-oIp:V n11,inrcar-arsenrdireonhayadin--- - ppT. euI I,,Cn o.. aaan O, cand e d .I.E-:r
in.l t% r r.Paeooreon e rlFirg'dc ontrF. a, rr '--IE,-,


n~rardr r.P-di Prh' near-. og + ............-a" r,, p a r pr 4 ,"... lrla. ... LR GRANDE LIA p... cit p" oao are nar (l il
'i r dorita opur-ueahrrr) yOAOtrotP --I - ort In r -eEN ... .. .. p rra PIhir er n t --r. dl
.... ... a. P -t. o ........ p. p . -. .... r ra n' .. ..e... too Da v .. ..a.r 1nna... ...-OPi... r esa ui hisier-l a In... "0 ac-a 1a- --bse pa.....
nr-go,',h ,]~ drt, Cpoaraaadr n a~toh ~ cit a .i. rro- oc.'nd-ra r e P ph.ntt r tad o 'ar rI ilca r-ci o r rllon BOILA O 0 000 eUlO 2itav P a c lP cirirad' o P.-.a.-*fnb5 LO IArE
-'.nuc cor r-.' h. r- P h I-' ar,'oPrre ira a. ( Dozemrot


J... ..... Ia i o -o ,mar .....d tnd lh p r rea , dp .irro ;a ta; ,ea i ,,Dm ne t tadpod.r..... "l P t c. h omh.r d aa t. ... 'I r c.aro Pa ... c a nt.I
a 111,ol (MdrorrrAtli nrrrosapr-0r1 rP ro bah rriorrilrui lo ;ro~bid ~-ioo '~ A, P -INe r. 1 -i a a.cc n--ri VccpA caoF'. oeior raOv


-- hit .1 nd rto- nota ndol .,TI d
Pn.o indd at unap nrnnel Pogram a n ct rl hapdo W NA - .. ocapoloocra mdcl ______ma_________es._torndel
,',i" ,'n a r rr b i.dro,"dorn b i d or a. tdh 0 V dp O 1- .a.ctrahdrn b a rlc. ade oen re n.
d. e -ra-lM10111rrit.- ,lcL .-i r. ,,o la e torp Err. oi. n hipr p --I -'- ..... a P er ma. . 2- 2 .l poa ]0 e Ira dlod nnonl un
drl ,a r rI- a l-. pdnc.... 114 nasInev m e oln- r,. i yr 1,.,- ,,a 'a "nrcre no ms- .Iar'"h. .. e n ae a P h 8h 4 Oivan caos c rar o c to" in e Ir
-. I ta der-menr in --~a--- "- n- ic pa d r l o Poa r ,n del oualad aioct o' anor na co~nolneuacn, ee o _- -...t a-. El ni1r-ra 33 1op l. rcneddrpe ncon orrt -.ntu ,v.cV'a
- --"o eVr-a d n ne don Wpidvti e ra 0h'bDn A1AcA iaVIdi hiSAlU TEihyr- d nLO-
p I -Cnl n Ie*eAlt -in-cl i n De laprein p m* -, orada rtro i ceerad find..VaTA OOP .LO -Er A pado n dez fall atdi ar o--
aalrrdatTC Doa tr y ,-,-,.-.- - -- -r, 42 I32cprl ncbtadodep
rmr.aaaiYor 2 rPIP'. .rrLVirainaAinros a I t dooint r dr prba. dupouorrit idn pry p ar il e mo r tpeqado nob rhi in as H hta .reeP o -in2ym
Ir.. d.p.r -----a... dhou% II rCt .a opiamoapcr rnh epdeOa -"s-u'I., r
.da.poo ia ..sId t nl p -hin ea In o in erid bapdlin bnona d, ldaro- i-., na a"n.so.5(c]P p oln eari b at e a anzare
- dL rad r- p fatrP- pPr -, -,- --, o p 233 a o e 34 a oier6rn, indey o
:-roan iatc. a. rr lpnae aae r ntaa rodp o trilons aa ,an ieapan P .l..rtr non noninH.tn lifield,,o0- r P Har 8 2 in n Canu -,,col.d id ma hairo..i.rn e .ra
p-pt dp." a in.Cum cncaem rlnCar h tas u s Le N tho p aro. cc
doI orsdo e1,set rddn.prS r iadii e itsug: h m so aid e if An-
....a..ah.....b..o.raI... an .da.
r-ri.drrpr.rrnt inpri-dri harar-am-dada aPATrPPTOS.C o ,,nV. deP1.l, d nd.ao Ice
1.na t I Ie m noqu m p o l.ilas N, Z ..... .... ...... ..... I -- Vr
- - - - ppaorn-Iaapr P ri- -it n- NaciOiarin on 0.4l ma a01rlro sln sop oslWadeinl Io CP A NT .'.r&rar.....0b'-3- b E
AI Sac dmapPoert rraola ri... inn .. r. r . ....... -...... n rondo o, c Proark ( g antes: O .do p.ro2 Pr o a rl i. int o din ocesrnnuca'
C ; 1- 11 t it I n s tit Iole rararDno c dr-aol4Pr. oor iida- rT r d Ifadr deIsda r5-. ,i" "3rDrn . ia aldo labr V V t-
rot-o dr,.d po ir p e In rod pp c, n I i nt in nin3o4 2b0 .9V. 1C. a. A-. it so'"t e OPct10 h rf -Ir
Frprmtarn Irmrbth IaVcn ao aldapddrrr-annr-inorictn nla -- -O laSnl 02 ie-n oco nriari a
rolad.p dah1 l dli p atp.r,,.At.r-ar lera r eV Par-aa% o .ro .aHnineerrnn n etguor a -' ln ep f li tap p c-3 4 a 4 R en9o1ds 00 loon ho pe .. .a
inl l tl Vcore. t, i I Sa gundo a - - -r a innnn-oa inincnrciandti 4ast.at rr..r-ar.. h
.... olac V ho rartr 111o(- c11fl-in r931 4- P1 P i]Pmpck Bahemt l laratrrole
eaora doedoa to eon t er N Al NA -B.oso
I .I . . ..oo1. a,
ini ddcdnd miit ni tounLoplgoitiosonfowspin, 4 1) 1 ,c a n--.. sea'i- Icas Coo r. a p .. le
,1par1 ni, (B r n 111a.Lr u d1..r n i li o ina- pa ta--.ae '-'prmldarar-Ior-atmeraerndlaprap tmrpo Prlndellra err Pminnadorod. TloapeinoLla-ELAN
d___________dee __ _ec _M ___ u 2 -. iatrrratc -na~ Pwn t ro ,. i P,3. Vi -, i BOA 1 i
n1-d, lot, ... in yfuead s tld S. .. ; e ld e n. .. .. C... ..le ee tn ....a...n 21:15g 375do m in P6 a ;,V -i, y mpui; .116 .t.. oc

nri-ra-na er-arir SVod .pi' ar' Iao nOraIIIaInOne ilabia Lt- nr ba r rAmenolCr acntu...d 0n0 I a
V ipnricns t '.dodabMajI ug uerza ga rod. haPa lapr.... rap1 rid hI l S ;iuirni P.LAmp nor.hIIIraad hn. tp .... a 0 0

SI Fit., c inpar ido.eIst el" arttI-Ier a saqu c lio1 a2 Tampi t Niringrc cIrc oiz i os (2 .Iiam... 11mm tie,'if NL1AT Ju.rl 12ado APrac P nre i n b
A pr iIo grrn. aP n maaon moor nore Pr--bra l a rdatm-c a- ncC n8,o rn nch ar 0 c 040
d.raamln am ru a n.ya eOr para- de.etr ori a hr r d ,n v. p .o7 41- _nnrs am .a ano.i P n-,pA n n ,ont ot ,... .. rele decon ;rt.o d erm2in ;2 u. as pd Puuez A P, dodturo norocaM STIl DPPSII I[ lara que l2t Xoo s ,d .nmeinat Tal akeead 014 0tl a 0111-2 7
a. '..'oinVpVlarharei -ibr diraa o l irdrei, rrr ashin coton r. 33OAtNA srrANO I -


u d o F.. I ptm0t Pnd..ra --e-on- - - - --er-m- --r-lir. do St. 'ot,., rrio er n .,t, "
S ANnIn. dmo t Bosaton o rauh.q retaarra JU :P,-adopUnconranotmpSo ac1 dnpo-o834r9ste r La dlrp arre rarde Soiamudohp sa r.ae
or-orsu rier aitout o llafy,, hoa rgcr 8 DE

-Irl-no idea dllDrasndto parln.sn- Mugnerelcpuadlir.ap... de vt aae r r r a a 0, a oinrr..-
re ....... ..ese.pro, dr p,;o, ren a e-ca er n P ia, m in. ...irr dep t derr adt6 n f-- -r anr-ul -flyOeearrncd caerban. hracan Mh ppadanr-iAtlrap6 tao 'arae, orrrera cronaroan aanoor.
I! w Prii. irsrintede s an tpa aarda er~a- iodon IV at,raoIodaoo ata pru h r ronroan p~l a aana I ara q HudsonIngram cdcar-a tee do S -12 111 1 a rer r lepe asdrods


1hode perdo in nrn r n ocanaro ooal y r u nmOn ora Pr- Son nor-ape pr adanriper-do eear o eraoiuns to, c Pa amp -on
eci o dndtoleiprda e poiatn do Prnrap enat rmon -o r Io n ua ng ard Peneap d04
S ...... ...... ..... ..Par.aind..ae.. ..en de h dc n. i.lpa....and.. IW"ui'-O d te n er-.p b6 h 0000
t diao t. p in code rA, I.'-" .. d a .p St.L... .021 000 n InA CNCN TO 1 0 20 A rIt 1 Fote, imtts Iugh p are aounrI e un
pan...n... . . ... ..in.. .. .a.e...... .... .-I... ."Cl.r . I... ..zvAa raen o c ... ... . P T NE0P
"' i" . . r . .. . . .. N --Pe V t mn n. Y i ed W. l 1 q ue-]o o a
pa nrpeaiaalonoopoocomna n Oepn d or r-r.0 onP Slasxo e pisodi par S .or Fltacfaa n it sbudp r gh: Tnhopsoi- n inctep .0 30 003


V-,D Mafl,- ,, ,, '10 patf,-oean, 'o- pronalon ati-padr uactundelpanr docendola Lboeondtealtarndo pa-[ Accoiuponrtoeoradai
room Oonorroidceininiriopic.del gaepi Aenca n1"'ra tio.rrla *L6ILAIfAvB ? t71123r. V.cC.oH. oeCatooi aILd o ~ 010 A. 210-PAR A eaaaLosp ioanutturn. rIerePed.anSaenarolr Bra n
. . .. 1, vi.:, '. _!. 5 0 2 4-noon pa N I ....ardo "n' 'olado.ma-....noninD.bidala oio raturobidlid a n dne n ared o e dLuinora erbod '.,in.oa ,.]. .,'). ateeI anigye gt
.... ...... 0 ..... ureh eubr Co..d..1- I -I nrimetenInad lln oIIpm lo P ra or airi icure rp Jape ledt~aidna 0r-a ao nien-tCurhent oedpr aountrsenssd~
doel nr dc o Pono Orlagarrana pial eon mn o a dslItyor In dnonan- RCoioNA Js 2od ItNab.M-- m victorideI 1 11 i
dtorninooaoahalnopofar-inio- niotadnrrncrnnc vtelo-Lo aid~osoeeeeaFncrcida.pnr4 1 on4ranod


ra a tnon n ran-icau nima .. paaIrjan Ic Udisnafrm le c 'tle e e Tc D. ocr-4 c-,2',, a" dell robin n aoit;, 15a-la"' l0
S -e+ .P.. toIa ....... rob..i.e.pro-apr-a......0,Oopi, .. r an Sap.. C.. ... rc... Lie sl...a.......... ... la-pT3"oIn INIof
p r raropa r-or d.ne et drama o-2-e- PI- ho trn- (l ul"gvnn (3-3) s.R I3nai ln n irasma, inna P.a ad P adn odl Ooioa
--,':.-i,- i.I L .,indpr n o rmaI` n o eShan l on m-o(ln2aar aT. dmo rebe4lda 9 do I 1


__-__ pita 'dma..,arr ie 4a ,,Pc.Prm E C U VdAN A ro
-n,'016.r1, tidn 0e an oondr p. mInd .laonra- ,',nches rroIIn s a nap str-nn PA NrTALONES e5"PIONE ER",
Poerlon no ontomotona1nourtorand j p al in, yinda Iriai renopto- rVrrd NnIOrtiioidarap Oa r ndon ihbc g-edr Ia-od.eana.n


facroOadaEOnpactir.i-ni
It RIMER* y PaIn T[c" or S1a 4 N.--; mal., u dan1 1 2o 1in 1


rrarren c p Bas -rco e b .-, .onn nSeo tin ma k "mtae o iatraUriar nodA er FiorznlaorA pade iel.nnl[na
pci-ino," ,,p.....-aa.17 a IlnI's 0. Pootoaaorarnoe1.nu s a E c -ilM pn4I de 'dr nu' o p a e n n
t~ M Yrm'. 1nd v. uV'n -'tv 'a U a pora tin 1po P_ --rsr k noobilidad VonoedrgeL o min iiRounr en noty i--no" a'unn ,ap Or-renm Iingnd I %,a.5cc1 of I Inc; .cola c
p Onaa.r-da ndmn lf I nP~l nara cI.. a Ion ID dgessin n rlraineach- e eab. e3nal4r4aado11


,.,,.I.".hardd. oFF.o ,o.,.. .......... .... .IPAnA1-100-2'+
......b .... . ....... ... ............ ...,o,, 21, 1, V.+,,,,... 3,taIta,- A 0ZA E0PERR


-~ u -~ elfo q ,i+ ei~ 1 r, VPle ri-o pUrepaolmo. olelImpt, vnre- a a icaO O EDA al,0 IS. oarool l aierraaaa r c a rr i p d oI
a Earlt ern p qhurrn f lo a sa- tea ao SI 0 1
ltrornaanae--tPNAIu nin d2. AP -E P..... a- d -m 0a 01onn-a-,nmc/an adlbe d d aii l."
qLettveznF, dl .n g v Jn ) nise satlds rut o- p .iny Rafe e:,


coi le..a....hr .. am a a n I... -Ic Earn' rencMu .&adOr-Pirata,',ci'r yep,.,prpo ,or 'rn,.a.a, "
fobicais cikIacaoaa eaotr aae."taeiorr. w .-a"Cn..a tit.tINEdaaaie, K 1na-- ri na InanDodgnrsdenu.ondl"f.
ocoonri a d OrsrA Coepl1 CA B L A o barelO o n m lnm c tar 0 m .-do ia i i
riissnrsl ara tc i o a n ROACubaano.oam-m llqocno oJIM II ocdiao0oidddob0
sus aversrial sonqua ugrut vo vivie on ncang ernmlorin o olrrso a
am~cn ra~o,,V qu,'h,,,. u Qinuo....Ia n r la r p aitazodol cae st Aa nods goon a]asciaach


6 a P r.ta,,ielrr d r a l d ee l a C u d Y A l e 1 1 fr! -c- c t o t o o "t o c r m "oc o .o n ,
IaBn deama' a depd lrespiti ad IIIo a ti- olsna on-phi n'1" lla o lid,,",n~t;ur mmU~er.
Onrci-on ioo p iprror~tipr fco~ 00gaaaaan c Jcnr a n sarnaironrs a2 P IO O L C R.rg nsar n ngrndu]
par t'idpan arardorr-nria I Granam Caoom do V.o
tasirt a 1 o rfI A -on o rt aolode l $00c nOU aG ra


,ci t e .an.aci. o an. +cic an a Polaa opriIs Masmao. CopdnohCobrephnaPaal
ci A -. i" K n " b 1 .I l
Deporles...... ... ..

SE DESPEDIRAN ESTA NOCHE LOS FUTBOLISTAS MEXICANOS DELMARTE"


Ra-pidas Amateurs aerdcii
we-.-01-0-.us Mlen el octavo
-Lag1 dcliofcionic do Fred Wilt
-El ngace del Itiacnocturns *iearraQoeI eO.n t otttlr dc
-lsanqueti do cnfrternidid /ortun. ospourer tel hataco Ddcmta
di Untci.., a1, iso rtol .lDp Ottt r. t .I.tont a del0zurdO R todLopat
Le ia Unlaoe Mi Q16oun netation 'a,. tg pudtl .' iTtnioer .r-io , Ro B ,
ri IeE q ,, re,.ciicntt .nt ORn.c.t.ni,r, Lq."t nm ,
slsC'1 .ini ptc.ci oc O.ct.ta III,,JNII B ed i e.-Oa, i ie,-l e
is 1l1rlt2 ror- I1.' l[l. a L- pro, ar orca se o,'li-o r. ngn ,, r-11 que cast w__ .
qu t p tet Pnto it c ntt, r.e cot" ie 'nrd a. pn ilctsnt.,t1 Onto Ccrn.
me rl n et toe. td oaesespe. _
disco delern di.eroiitaa. ,n nu tn-or.. I otio a, i lad, ro t ote dC..
0 -t It i't. l. IC 5rl , rd o.y 5utre Ins M ie.
der'es nrt nile. ,quo I EC, O w .e ra Is jj upI ll..! ', "l-e'" '1. "3

diso diino nototocoa inr.cooin~o lena- J. ano laoot- den io p:, Oio.i iN. i lb
opinion ne t, le I. .. loic s .Ir.lI Wflb r i e l.: n ', l tr. oe, ie ?.leped ia, Blan.
I 0 r. t en. "'1 1 r a a- I
oigdeln ootUndw i '.i re,. jr.n .
c r~ l n Le ..Oot? .e a .. t ( a; .n ,,:.E ,-no .0. n don.. n .LO. i o,'el, u. ____.
ba lln [I.... .I [ ..a. l 1.f.. e. 1 FIW ..... .. v F_:,' 3:+....,... "o" -o n~r.q 04 'r- : .h "
in-cc_. ,,1

nets to.-Mocini .i .ini on *

i n t,- o.Po,'e mIrot. I., a. : l,,- C-.U.... . ..oo.,;...'+ 0'..+-&I
-rl :.te'lr 1 |ic we l 1 e -10r j_, IEdo e l-imn, uo-d iia', n .,.t.
0 b" i ncc Ioncc y "dK 'rt. 1.- ot Ca i.u O toO.. cl,O...1:.


i-ittaingdit:t. 'n r ton b cuine r tea to--
Noeirlcminpo.Oa deicarr.po p0J- nonunlci.l ni ncntlo nn S'I. i.T. Otlho..ctn3' Nelon Fii cnic~ldsb e deIo1Thtl.c boioodn(0o..c porici di.no. aic p.on-in .-p..pla 2i.pi- l
c~tincnuco mooni 0ce it ic~on. ii dci cooctotctnmpcatccnn s o nc btdtcocco+f ... 3 01i l es rla I ln lohdlanelqn tt00 Y ck cici ciicnd tnhd ticq ott nncc ng dctiuego dcltt uneii qcinccinrc tl0oscYnkees
myrn.c.bd o rdinadIn6,.c .dibii, noens'ic nn ncdenunrtnn Rchtnsonib .. .4 t. 01 0
Is rtdide I cir 1 1 tdcL d ., Tot coall aruEinn&c Lenn r1d-toc 4 0 2 2 0 n,.poVIACIONES0F1CIALES ARA.u 5 .co ti-- UONTINUAN MEJOtANDO can
iip on -iir t j.o1- rn ci i Ilt.- innr a paraioenoi .rilotni rctt carncelsctc 0 innoi.o ..i.
aire, halt. Norathacerle ro urender Q.


dtneo ULncoilct ..n.o i.ies hibmtonodo, netetci. dcn inoonoto comonodin cota M l. . 4 0 0 c 0 01 H-0.L~mt~t 0..,, ,- ro tie Madcrnid, Ce Italia: 4x1 MORTNT' POlO TOco
pin itl Rell IPo compelnpt.c-i d p cc ,c d .oc iteP cn p 2 0 0 0 t ,U nted.t-Et1p~'l", .="J, -= t ho; o..o= MI= AN, p . '.. '. P Ct...t......
arciiorit~in t rapc k iinielitcc.quoccoitstiasnoaruntnnooa- Rnhaotui to-..
pecti c l enll< ur" a s[crote o plue P brequelo ar.?I cuI d o PorC 11... 0 F~ gnze~a lsJm tusn IA ,jno1 A I-LI a r .i , ~ fm ;lh


doodindc .l ditho.dny dte caiyn ttc nqo rhycB ....it.on. 00000 nln ErcV.nkell. nr6 pnon ooc O. ntalta di tOt derrooarono ",t'toL' -t t -L-
tolatimep n dtd dldg pnlnntl di co- prena L ic de, portna macteode b cuo nnooaroF, t1ot o Nelsonn. ,It, gnotop otot
porn c Eipoorenoc ei b ancteni de ec Tniot'ia n -1 'Jocoecg "tropey-0 a s n tag loni d i00 l taler2, a lo Mamlt l ut etlc od ttot' in-o rt "no. o, M ...y antledeI. -
Iitincoiota que atsm tor Ona qoituntntJ goto onn ascnk 'c ottt.p o lmpocotisnI tnde looo en He-'nn tpncutolInningd neooIt nonesiqolinesn t ana loYan ket.et,N.-
L.oiad ini O ot1 ano io I tlit inol ti a b annut ist ote oraen'zaOdi Ior I -, I I Yr i a n e asI

dodo t., o," i ... ........n ... 'Ot,., to', .... 00 .0a 00.. "7" }
i-S L ncl trinni Olired W i ., .o ... t. lletit. 4 0 t2 1 0
ioionoictu icn'itein ogbni cldiontor no an- &cvi~o doiinon Un~n ion'-'~' .o S n I 2 0 aFi 01c~o elA lk c
gamein~~ inc ,dti Po151Wto. d diinva pare r in t'i, ls."'' raiqelss 4 ,0 t in o0LO U OSO iarc sD 191IET SC GD SI;,Ma J. .. pure nU n.oi nodin dii.bl i ist..'pars,.' I cer I .r ti:000000
area. p .2 0 0d0 2a
e rte tp l v cm entu Ay nrsteldd rediran toa costsal'"e .....u


A.c.ood, I oeric qoc jc quo adc ncn ciamicnte noone qc C0 Ontclntte (l iid. sac ,(
c1 id ncchi d ccgrod n, Otii oiotopoc ni tdt'Yt'l 00 00 ic Ie rdnzcn aIMLAj to1 P- ur 7l
h d h, 1cabi eemu fsa lhu ad aral * .... .......... Polt d ID d 13 dl:~... .. .,
mate rc tandc c nobSpnth rqtpe orzIc citoo At C i icl . 1.... p6
itiigot iiipar. t.CII onid cod i o t i rrltot B terten P nov a ..
d c p l Nqoco c Ititi.di.i '.i 'In ictc i nc oo.';ccto,
i t n e -i coio iupic-a" It0senieetn


Ain icuino1od inotua icqejuin c on Mi di poin- .o o ,,dr qe on Dono .tiel ilO. i o nc nita.
toi .....,. r11"101to do7Oi: itci q i*no~h b d o] ;.nau onurcintprceqcO a It, pio ne[iai N ,t o tt... 'Ito 55 lx-
Mli d ,lu iot1cMendoniied icc n :i p cinth. 0.-c tqip o . s In IItrr(I n, i..tad. byi
te-di.ti n- J ioin.| rnco i oIr. bi n in i r.it T ID I i
an u p Iiricr-ttnded ii IIIc dcnioti tci .oc d. top,...( n '*
,eOr I" Juvlntl 'n e l rl I mi idiu coi ti 00 in ilnS lI 'f l
dlma c der s"rop ta n | o&r Mza~lIis e r. zado I (C)e eel oblnour, Bak Oer an at Moze .
pd clr ado 10 Inaltural ed i q jugat incne aiign uaf qeVn.vn. ntdados mp er enasesmCiag ,N.


ttiuntoirtik 000 I oI 00-1i
ti cigi cnn it ni c dol e ng ii duc a qi poidunenc ati n di pplodur us ar.
PtF llim r 1 ).is n pi. u i Ol ttn do Ips, f r w, l e e lg ro Debt..: ha ,i,~ .t~,,s

iicn ontha t d 0, 1r orsoi n a Ir lire orlr n.l I IIton iono itiloIn L P ac rif i 1., illi oir l',.
...c .ni in-V. ....nd odoi i gs, .. it,.. m e P 20 ,t
h~lnis r.{lIulu d Pigs. go g m.- Br .... o Q- 1el rd l 1. "'ab+ P le hel' ,.I.1,.x lei,C.p '

0 dtci.,Lcri .1n i titn i- l d 1, p ntdc i 0c Q1m.1n ii t n it.pot.
n.rl dcrit'i ii pototnooc or c i n-un lo0 a nios o]dnro dotiLt
id n non o- Mi ,,n ii r c ine t 0 do cI c o n t ,piVdlicndor p. tIr: snr -tictdod I t I
. d i. to... r g ni ne(Iiun.o.n...... .d ct. d.t d..t.i o oal..g&U IP. .O.aa.2 d -OD"UCTO.ni"qno
iinc rinnedocinci N."a .1 din-nit t ReP ter io.'. ec` nn ditdodia en

El d'05cor u in pe Inm~llncc. on d 'td: ,.n Otoco 0,0 04 d Ohcao Whtlccc ite no i r tuoc nonl tn id rain eon ma r
..... n ... .. ...... B I'm p....r...1 1!.. """yare r|ua eIo atd. ..d L-

Ion.... -ii.... -i. it.. on-to. ntr tnccnot s i. "i.4 c io + p V in i n-bi o L i.
ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~u: aillo nt?~i" ~o~osiiI ba~n rf.N0i1 oot.2. ctt4?daot
h' d -dnon ci" httn d tto" -


am ii c.c.i cIn c 1c io I.e initioren dg e tnoer bnn sl-c n t.o dnini.W hom esli e ro eni ki
In p te, i c.; n on ni nc o nIdncls ino.Pu -am. n t.... .0 41
. cn a p no .n I I.lin 1 -1 n eo e i s o. igas en earr antnda l o i3
?tdC...n.go rhoi'tconnpo.dodinti .. cii. ..lureo par ..Sa n ..n 0.ir,4fl
mO )..iiEOVAnY Riil 0n20. M1xnnote A thle I ode Ild" diio r I
El d-g"ola.itsic ibio n.. I d i itto c-cin O resote s w,.1rb- igtil
1 .. ..... ... d s 1d...... a oHnodo n-e 'S i art" di AI ....cto,, y on.... 'to '. Whi t en Box.,nradonona to er. "
S lt, AO in d c c .t.rn trc r do qt .i ,- IMO' l .......".... ..1" ot,,ch l dn4 y Im,


T .... ,-:,.e-r .. an u ..e ln,' pums;iup.-nn-ctc cd nid.thtci a tnie ulsy hare
%t..dl aranaefltaim. L '.- 'enteme nte llno se hddventdo a- LtninosD e muydlnto minOdl ifidff. t edu rl. --Elo se U I O R D CT a e]


ranchbSou" icerany N ag -onto a tinood oci on.tomtoc c i. olc.o Onto
iA.tuoon icnin i s e c loaded t poro do. toO oiosot oni0, ,h.rles eonr
I eLeret eran udea ici nado .,t .. ,32 1. .h ,l BrBo eo f'ecncr
tc iou di otsoc, oni nnenIad do tt iapintaiVn t
Iah t0enenit laan deo d e r .ram ndsu l,d a pheo.n mu in ci l eav-
mnurnd ic onto incodovittai wepright. euic-iCccciasanedd. n
qlm naide. leturbst= ,onIo91 { idcnocn Oia doedol p.
1.cnI oi idene tonme ic n itno, i m coUade
a" tieit P ......t.... deo .... nu t -dto venlg cocmeTednWilp
cc' raSde don i tdin-n
-uleip.dc p an it n-ni On oin qor ninibs,
so nrEl itoe pntedlicutbol. 0 in Orc-c CliCO rO (onto 0 nuotoc. nonin I, nio dedyno
co mpggirrim:lp ,: rteid etor. F- 46.oqu rcle
1.tindso.In-t int ueZno gnnopan c. SoeiA n pn on-tiidcrnorntncI.... CHIAO iota o b oo ti n hon +--i l nonni
I"l ?' e o s le II era W 1iisy h arlescn, l cuadye

Poinoi c Oc.d.... 0 de u tb o oo1. eA ..o.. . n.. .
D ause o.hddM uhsr. fillentti cGnmd t tin-p itotn- e arrerasO iiV20.r -EI'
tc~coidnl~ciethlccnc blood inelic doi1. unkoitondtoe Minniieoocnio tot
'I c tL" lb
ue rile loldo eartno dem lan o rn a nEr t -n o cano a a c -

nd incn lt ob poi n ooa ntid. iondo I nii i oyoio n-n d.1.prc epnt Mno. ntr
nktqIoclncocd ttntinuh o gdn mdconn ectnin h or -toe nbou ioi.Era /h 'r,
in ida icIr Pco a on. endulpi ttr ate-pe tru-culhisent p condn cm ii -io 1rain non pcon-siAonte in o d -o
1t nncapdoddeeiepods barde.ynolnte. itnlco o n Cobi. oo i i co ncalentonoin S tos
v s -Ud icAnnrcdcd iiciehicdcoi-.ioqpoanr yns
t ctcsd ccnlodmi 'n-odc oSoalIn Mccitnen r Lndo oO. iBpv nn h-enrn
-a Lot16. legial Mmnn Joe otos .1 ins: iedtetuand n e ignidc tonp-
midriets delon lu e ue h el. Y uando Is e i ns suy& Zaoneaul Minneraqenanneumc- d t ondorarn tdc C ut o eio rn ...... o. snaene B rAVES o deeese
In h ii ii iniioiifn, O.rao ciu,'oooi

in ron. re n% 1. Y lj ii pinpc pen latcnus. e icc n
dn rotundclateritteoatt o r e le h e trees'oac anh ti
merd e ,.,o en eP itson2 t e O fnme u '
d.h H ag me ug ti.Odlan"Ll ... ptrs arermlU6 a] c.... ta l on s ye
cer~neyi orit n goT ha li d ,.Fte~ r A ,atu.dBravs d1 totonleda, v hbrahm
i11 l ane ouI sqeretrla n e al 46+' Cubsde.......... 16n e p oi ~ at ..I n


EueIM IGradamhYIl tium iraelunndoo er~s0 51, 02r 00
.. ..... ..... 1,jr e lndeth"ioidelorienta -,0 00n 5 O 0 0ome 0. ..a 0...t. 0d
i._an_,_o llJthroe+ ortunhimidO cyp 4 001 0 ,a;
In" u ,., Tnr soncln 41 0l04 21 uI 0 0
"I ste' ho ~cntraries, conedeo l
or, cgis.,I mr.r~at e .- :,IB e Eleor l3..n.

V|C CUMO A
Apliqese A busttago hrdAnradecccclnderer) orcbus"pdrqolus
c lo lb"nm rnan ga'a dinOR*pc.n ecspn I

... ARA Jalara I cc..,. o.dcA."ou


*. IC l0 cyJe .aonyI Ii
yormitt r in ,', ,ne ,-,


r~rmanwliofrnm Sa Abd COri .e, S A. z000 :t s I 1e0do U


ittU dngt p1amMtoon-o 00rc. aoY,,gu auerde qiY tneaie v___.
,e, Iranospor. BSTOaBRVE
I olyo n m elo.. U -ag ,ia n t.o ellta V ~W':r . 4.1.0. A. In, p:o ; "' e l orat P tin

mdIomn 11 apidaln -, nin.1in'Am
a. n s t G. L ., s. c. l 3. ...... .. .. .,Cal.
F..Ani- ord elnIf. r.. nI 1 d.1 ,1 .11
011P0 }1 I LL A." lln -, kA MariBnlee .. ', I"-a
1"P . .. .. +". 1I..-..1 ..


Tekfonos y Regla celebrarin un

importance desafio, esta noche
(on Gaiciam anzaoo p r oIrI- (iamp ton. im titiran rquo ol oRegla
parocn dispuela a dependorde Llorenn. su nrmato sei penill-
ner' clue tan bn illantio dmustracLone ha orecidndo. De.allon
SEia no, heo TeleoII.,- .t. dO bon o oprr, r onada .
"In A1. I. ''.9 ",'I Prac o ri, l ea In llaetu .o
C.O.. P tra. Iroa..e, ,: ... N ,, I noa lo r er., -, alt. itoandn
land oiun s ,I,,tr dl'. I ot ha T ino t
Notias,1,- n a, ",:I ', clu l.ontG ourca ado .' lnat'c
LnoJ toi,, oleg .e~ ',n ,,,, I n.L ,' .. o ,tt' ,t ,,n'ni .t to t,'p..-
'I. 'gpoto''I, i
ia' 'l.]. ......." .. '... .... .. t 0 '. 'o L tdr:','...' iO:,, l.; o", +-"
J)- pd bo1,uinto dosdoqtn, ibtf o n
b ., ., .. d ,' ... . ... .... ..... c.........


E.-., niI- ..zi,. too'tno'eonp'oit'
d n th iplndur 1n %,,o '' lnnh -ob
i, .n f n tVll rN'ef e: P eotN
IT ., u' O ltglno' to -
'."" ..I. a. -',,,,, ., ,,t-, t lm m l-ab v d el ,' put l ,en e
otoo pon--o 'nO Otoqn Ma, Tnt ra u' aoo d

t'onn- nnnnnot.. nntnnnonk d,nnnt
PRMRPA.r fi1pRTIDOntoOn%Ti Enorn n nt,o',, h
,., tn n.... i tL d t r. 'ait.
inn ,nnO tn to ,b~ ondnne ~adre mIL. mlao
dMar1. Dace n,ch G ti


PuRIMER PARTIDO I ri~llCerro n4 o ...nno, o dn
ott . ToI'n a. I, nI..no tin r uab idejwer ..
Attoon 0. dootnnn Moonx ,P~'Bva
,as deuctdr 13Prxatxh de r.,o eo r


to Inoore n putto t ionla de o noitt e e o a a
PRIoFo RAQUINIELOa o a, dNir ,, ,,,tJ-o, ', on
fredo,oTorreso Toot er to"
dDEce' tourno. tGuana Ct uban,-
SEGO:NDO PARTIDO .0 nta ,- 2do turmo Aduanvu ", i, d
Ah y Ac.ialico. 'J,, It c,:'a letnIl
,a g'.n0g, "u"' hi' 'I .?I- P dm gos .. en~u. 3o t
l ., A "d En3 F" Parque Cari--e
SEGUNDA QUI'NlkLA ,6 1,n~,1r, H "e,- sC.a, dean.",.:,, ~.
AliLnAnibal 11 1 '-t, ~, Al. I
lier..,do ,-B i..tl elReel.aPark
ADC sRegla U 11 tq:d Vl-
TERCER'PARTTDO. a 10 i. 1,, b.l- o
1,ta y i-nernand 1". ,,,ta n I n tlr
,_,turrn 8;, -a..a ,p A A [:o mat-n..a h rm :-
""aa, rn mb" dcl ... Sanl Aunt In M ratln0, 11a


superioridac coamprobadn en
es lactores bdsicos que distin-

General Motors ha puesto sus iniciales!


Sgo,. hoo POTENCJA y Gcrontizo Minos.~Ccnsuma;

Distibucoe xlsv
- E l'RSITRAEIA OP

SALLY'S LAST, -MR. D. Y DON CARLITOSoEN LA ESTELAR A FURLONES, HOY'
Reo,'daiido la comledia de errors qua se I. 'Muchos. njuo~.gu a o r o en ,sr de.sotai noddosnO
produ), en la sexta just de un enero stele .irnin es~te afio 'al Jueg Estelar
Palle del pubhicn chiflaha a un jinete clue pcidi8 Jos estnbos v Jos juices relyindose alud.'.-, f. ui,.YFx
"ambos de los White Scx del-Chicago, quitines figuran entire
dieron Jint. La nue~a decision niud cuntraria a la anterior v perjudicci a la gra;n ,o .r, "A o idrsd l oaind o ase o iaArrcn
Los Ste%,ards mu :v a gusto enr su no\'isinio palornat, de la glorieta grande. C-:.r-...ir,. .: osIer d avtc nde os asen aLiaA rta i
...... .....!Por STEVE SNIDER, de 4 UNITED PRESS"'
A,". -~;a 'l, t it.'LH d,.de pL C i aCty Judge g;..- O K uo 0 (.ld--r~ teH o e
tltCl t~nt' C n h.~ l r, '- 'Olu 11io n rouc i tlln g' (I'[I1'" lafn Ien pel,., .- .,- -.. it, los grr,des tritbaJos de pr- loe .n dersde m m nt liu "
r;0,d '',1.'Um 11t 1 di- trov I q, a ,-~i la,,~ ,t ,ed ,l ,,,,: uego He .as Esirellas del Dr- J que e mjnonerct del moment.
u" e ;l 1,s del msablo Cua'tro u.-. :, nm ,h et a baila 6., .i'' :t '.is lure coa os at ; Run es le an-' u coml nza a el nr /r ip
6-'lao3,.. 11cd~tdenb.;T:es/ prol, I.,:., -r., :."ulm .. ,utlt cll. .11 lu..... .. ll 'd me nz .. .. decs e t ....... .te
v-:.. d)'let qc elnes p )h'v d, -i" I ti sll, el carteht 1 .. ...,;. ara lot Ijne'tras se manteiagan In. el tape delta,
,,-de ladSt -d e 1` ed 0,,>
ll dn ; a ') des- t "l .% c .,m a" Fe li' "c 1t, '.,rc,'n elatlld f
a l tq e iha jtugad. 'I ,~cd be ,, d....
c~ a p,. ., ,a~ c .tcnns;:, ara I , ,, s~ a" "on) batradoe d
c: ~~~~. .. an .ld ,jnt, ,', .. .. .. rai -. ,,t d ~'r a d mnuer es e an lo lt a-
".- . . R,' t a,)r, 1 tn 11 pr e l, .." '. 'i:i i, L "1'.. up, derato He Ins baiteadt, o es In su cir-
p er 1. i ma~l~lull o c, uadrn , 1i -, --. .. -, h s tu t
su' ~n~e c., Hed .1, '' fnto Para cmu rbrl Plln "' ah r I-l bt R sn d'a rnr el
a ,ot el ;, e
a,,-Weuruen,W- I- He\,g r i, ,le He, dl'o 'btls -eu-ltc~,,,e in rl. l; Intent(, anotlar decride selfunds a s at proveehando un fumble de Bobby Doerr settle el relocte desvindo de W -- -3e e department, Para: signs sien-
a aballe Eavte iA. k" el .. . a o ept .. ..b6te p . 1.. -- maericana -Eddir 'Robinson,: do horrbl .. ..ly, opctuno y Ilene
"i'r- nt c11 "n dt 'ra F It di-l i I izt n'aadries P q el
i el ...... -.................. b '~ r .. .... q, ..... a Crlra(squel, erut h ,i 1-- n'taci0n vs .... el'l irle .... puetl 'a'so Wilia Dom......... ..... .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1.S .~s ., ..a\zqes pc vc q 1. -\o e I.. Di, o-aggia-.-... "--u de Bost -""-, goeeaterason. Ind uee
~ ~ ~ ~ ~ 0 ,, .....ee,=.. ...,..... ..'; . .....' ..." I t t e zaadores ids. i,ciinleticon Yogi Be..... New York, Dif~lg Doera
hi oar de honorlI S_ ... _J antiagio, h10ey I. LI....N......&~t.. .. ,
i ," ~ ~ fr I "el, ,', ' d' q" de ?3sa orned Can-rre .. :- "-- Brosokln. tegnda base; P o R ot egsa e ad el d ra Monrtini pro
Chrrd Ko L" He at!e ravnz' . . ,o Ecolar H ngl &s o., I n a I pri- Brooklyn. short sir, p; 'ap ine tec am llo bate; oRese he meierado
Estta I . co ei de. err res Clue cTa-sqel- ar zm. JPIksburgh. Duke Snider B y u l mente' Snider es uno do
.ts ev.i~ e l. deH~ re prod,!- r w u-,ra Phil Rlzz t.d-b "-in '. -- :: -:,' ,, ,,i r .Hee atumnentdo nu nma "gen sobre low errorf
Mo tl. era el ~we,,rd,".lr* de p:,ht pe. ah,,r. e In 1. o~. : 6. I,' l l qup, Al Star do In He cian"'gue i "" apt- ".. ,,:-. ", a n p S n e prm n~o
C"1;) ce ";,, n~t- _1al, I I .n;c a t in ue~ Ir~ m- c'l en l y o .- etr tl u aa e t z scoesd ahgtrada cu. y fuelrtes .. ..Ilugge._rrIs-, ,.-. 7"
C-r;;I,,I~~~~~~~~~~~~~~ `,,u- --.. IIe ......... el ...... ,scoresd tl 1.1se .....la beat h"t- ]as q t-D ua da e .'se n 'lc on tr . .. -e . l m ., t ,. ... .... "" yfe sugr
H" li i~lO l,, ?l ic',iil representac16n esa nl~ 'n Club Na c,) He ta eL aaa
E P N A. .. ........ .......0 "t~
.. ... e a a e ~ a a te d a p ' ' i..... Gr,.,I n an
tlhdd,- 3r ah lod s del fnco He In prnt,- e dia Blel nn s Par re He ,, I i- ns p ,I , i ,,i, F. i ", h',, r I, I .,N -- ii R I
d o" ..... a l .... ........ .. .......... .... ..... .. ,o,., s He... . . ... ... -...s f. i.t. - . .. %m .. r-, .,. .. g
ptll lI IiJ t i~nn e ,. I lt 'Cioe e a ns e pn l "xPe-t I ru 1 it. -un f ., n
LAVA AUTOM OV1LES ........ d"" .. ; ,., .... . ... he ... .. .. ... prm :'. ",:.. .. .... ... t,;. .... ,...... ... ,, ..
O =-In=O salc ... ... mu ...... .. ll .... ...... . ...ca s H to q r ed .. a t I ;..... .. c. ... .. ...... 1. ....1 'i Antni.....Bno
c t trljl(ecfsl' l ericr Vaula t I' I Crsa Club P. arn s Media ta s. v~s, !s t n pr f u-pe, emPat, a carcna, y echo. He Ilam Id~r "l~ Anmok f en loeat uvcno 'ey
I,,.... ,, uda K.s I,ta I4" zn -gn paa, ".-....". de ,.. ...eMatanzas y lueMntt a eSl de In enmlna .*!a He Is. Zonal
CARNIJ Johnson' ,--m- z . .. ,h_ I... . . 1.9. Hi,,lg e lis Vegas uite'on los Sur He Is provinclis JL La HFabanic.
....S 1o.. ,,,u;.," ... .... ,', '.':,,';,: .-s, .... omp ...... Pe,.o Bro.o .... J.ego del domn.o
CA -OL Johnson .. It la .t.f o r .. u: it... ./ .. an... it,- ~dmno$ot .. n ael -
AOn oeni# R. tin er~udl,].l 'olonia ei Ill C. Davis ara n ta'Alne secani ncutopr i
]'hm~~~~~~~1te c PI, d lilch Mut n j ', . ,n . E i p o l c l e M g 'n
,.-l t .ll a boll fn'lit~d nl ,! 1,r MI L N .. h. lam 2n 'U ite b. 1a e ' ) ii i l r-, ', .' ,I ,
l, : ,, t t. j aun e), n cd .. ...... iu j -J r e M ra a p e l r .. .. : i '.
,- ....... .,", ,Wp Bjla G-Hr on., v -IglSln.e elsql i.. ,h'. rti Cal. brI
,, 1u ... va. ali ... .. .. s, '"uu _!" 1. PA L eql n r n s ,,,, -W c -r
I lili r i iii... .. ', m n n e."l~~le -, ,,,, ',".. . ard e~ J~ ya, yTed: .. 2 "" ''".''
"II~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ln IAK S N S "........ i................_"......, hctr ..... H" l'a" s Ir n... C'......... ..........
Dep~sd Tmr ...... nxpe... e .......... f,icn ...... -1. o...ii, .. e .. rgna 1mlOIg
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,'ma Jorg . .A.. .......... ... .... ,... ... .... ... ........... ,E _0$bO F-,tqtt%
Hei ",;~~l n fenj u iratr ole n gi),311 amar y Gul rm hu : ;. :A- r. 7', .." ,, : I ro~n~ .e
It/s"tel ... ":.e d, "Mr ....rA Sa Ape~ plazan el bou t. CIU
bar as .,,,....o ... o~o.oo .......... le, a helln- de, H aoI Itd I,* a~ea Pd role A mr perdurable, m is sldbe
bl -iuset~ds H e n o at lo onnrae clue.aIea c-at -ij i puede tco
En ~ ~ ~ ~ a ., yr ..... ya aR...t.....es,~nC0
14 ov dd st d e filw I. 'Ub..,
"N'utquo .*li de| *ota 51 i.Ambtn l u
I pl, -l rne at mar. ,I ties -I d ~ ,
a isa c. i uii entar conj~nlamll ente con )a nres,
lh1 erstde l crnu n a Ivi fln t.Cop* eHrold Dade y Diego Sos.. un
'1 I ". r ,,' .1 e~brtltco laah1' cate I&p~f ubr d,[]] de, lacio
I'l I It~e "Iduu" at Maulice. pa disfr- ai*| X cterdo con ]as boxeadcores; Miguel
ta \_r He la tjest a de e Acevedo y Acorazado Martinez ,pars
~ ~~~~nicen alto combat "leelar a diez ue neemsm prgas era -
E S rounds. S on, pass, cauaro nombrres
SELECCIONxinno progrnma boxistieo de'l doctor
.[/ . . ~do al ya. o Sanv .. . . a wo Sr:; :' H ..bfr I 5d D.arde. i
SPnINWRIA CARRERA REglCLAINIABLE zado Martinez, quien c', ahbodo 61lh
5 y 3 notieo luarlonew. Par.r jrmplare, de 3 showm y mili. Peuiremo 75 an. obill,. 1. dcl.s5fn uniAnime deint
511)AhRULCOv Lure touch, iuceir sobre III oriental WilfredoIa-
llu ... ...... 1.1I3 Debe batir a core compafllia. -vet Y clue en peleas celbrda e '
..... orrert~n'P Pselda, 01, End, Wrote, On y Steppin Li ,l Ipubhcar h. legend. exitbow Hesn te *
SEG17NDA ,CARRERA IECLAMABLE Acevedo y Acorazildo aMrtinez actua-
S'cuart. furlonear, Pars JllipLar- He 3 fine y -it-. iPremai: $215 1iron in el '6timo progas, qes
.'dd . ... .... tO~ .... 4 h ... .. .... 10t Ey su~n cuando It primeron b on l -,as-
... ~ ~ ~ 1 0 .. . .I u nt .r.... psbiddeum s. ]guu veneer a ou opo....te Ciro Mo.I
,. _r.. ,, ' is A ]o .,jr entra y anat. i racen lodes too que presenclarvii al'; "
V'"errecran: Ter. Man,' Brecz' Along, Loring chance, .Inso ate. combate estk He acuerdo In r o.I
r, o V~ .,, lrughton y This Ida. e clue a'% t~u. bc
TERCERA ~ ~ ~ ~ ~ 1 6ARh ELM a e zu rabajo brillan.e pot
n, ....ER "ARR -. Io .. ....o d
' ...... 110 Tlene ]a posicidn Interior. Itaa d eazga su o tail im-
, .. ..101 Est e. ua. excelente fo portente coma Is et He Ina fecha t DRY
': .. ,.. .. )3 Y a lelpesan touche losariecs, u habrii dle celebrarse elite col,7"a .
Sprin M.ir S,. Taa In.. ... .... htr ...... ...... ..m s boitc.............. "'a-A E
,, ,,... ... .,.,-, Sprig Mngl To Iga towe, Bad Baem I9 re d Dade no puede estar In1 La .Hal-
It, R') ',EBEA ECLAMABLEt ]P,,1btar a.u..... ch.on Die~o oS el.
"5y .1 cuarto furlon--. Per- eJemplae .. di e 3 of,.. y mis. Premiom $275 s ovenvis. lie eIll. S- Pree
MIGHTIEST I)pe: r "t ... ', ,' .' = :"
la~kcson'5 It Ia m., ddli t-,, . . I) l pirece e i- spirro I ". -" ,
-i . ... ... In1 pZ i,d defendersce eontra s A si. T ~ , ,, ,
de l ls cer,,'zas. Su ,agr, a le
. Ii N,, deseartabe d ltd l ., . ,
P~~~~~~',' rnrph C6. ..- -,,,I M. Musi Pool, ,,
%ia iio.Naksn* ut.r|NTACARRERA R R EeLAMABtLE Huvs Cs e qu' nI pileda ',n-'
hamlnico.~I r~ce o ura ,l url tn,%. Parar'eIrmp|tires de aftas y roils. Preolmn $358 .11 no'r'' ". .
lece el cuarton, able cl p ti n y WESTY ,STREAK: E. -ah. in,;;t. .. ."-3-:,".,.,.,
reanima It cerebro. Mal.k.esoln's if ...i0 sa hr .rlybenfra o
I2 L. 1,lncal viene bien "uc ,4rr 1 ) .l" n
......raimoa irno ineH ore n..,t o aJriegarurn'mntel la'" c'h' qu .... 0 W o n ;t.j Su licor- favorlto es
'~~ ~ ~~~~~~ u rd ...... defl v.n ecrere am~
clue dr~cira cl paiada.... 0 E.... . .. ..... .. so acuerd _ermai ... I .. '' d ~ r,, rlsg rdbcu
Y c,,ds but~ella dle M~aclieson's b'rarnimei n lrerr~n: AzogUe Speed. Sent One, Luksito R. y Gay MAvlr ....bl --- .n
Is ;una comida completa' 1 5 3 currties fortune.,. Pr e mpart. dePiresy ref i.P ron $3" [Is I >.) 'l/ / I d ih alIgtdl
Per esq cs bucno to~~~aria .,, y ~HOOP hVILLE: En ]a punts "" w w mn \, "\ '1 o aaaDy.
da~~~ ~ gust 7o1ria ,dpt' l .. . .. -l )ud ua in tn ):.. .': .. .. ;, .: ...m nr 0s ,, ros mis perdurable,'
Ltatr" I lia Add s 0 prolongando el pl acer que le ofrece su tons
b. erl,,d .. ... " I la-in. "umn 'a- or
i I _'o n 6, or e'.- B, ., ,--j F- .. ". ",-'.. A I ,-. wo P- ga ". whisky o cognac... es M IlS saludable, evi-
MACKESON'S ~ ~ SEIIM ........... I M R-'tM' L L. -fi wzl;-- fl 5-c--....."' ""Ir I tdndole eI "malestar del dia siguien'fte".
alow 1-huartos ,Hn Para [11m[.a.P-ll le t i rcot p Pem, M a ... 1[ u.i lp
M A K S N SlR. Enr subeirb.a I~ms : *'.r%, t=- ~ J- F ....-- SI listed prefiere un Highball finds dulce,
:(Vigor Embotellado) 'Mr I ...la El peso no dehe raolestaruld. aiudz~|,Mr .. ":' ligue su bebida favorite, con Canada Dry
Don' Ls 072 u nrr p d vl id P,. ., --IM.- ,,.. Ginger Ale... si a usted le agrada un High-
DB, . . .. form s. 1. wa Au.u .i1. a bal wr--s .eo use LAgua ,m an d
Cerveza ,, gra .Inglesa ...... .... ,...hde7i ..,v..., C. .. .. .. ... ... ,bal il sco us pu r11, 24an d
r orrercun: B -~ Al s o, u a a n y Su r e on r, ,Jl ':' I1I"% "1"
OCTNVA C'ARRERA REBLu AL was .,r,,: ,,'u. . Dry,.. '.
D~~~ud rEvlsvip~ 5 y 3 ruartns turlownr, Para rjemnplares d-,3 arns 3y mili. Priml] .1275 1, ,il ai- w- M ."o : .'. .
IIMENDEZ, ALVAREZ Y CIAI .... F... ...... .... ... ...... P-1 Flr", ... li ,ru....... orGi grY
,C qlza d a 0 .5 )5 Ill'9 ,, . . . ,, r p~j .. '1 i, .. ..R Y" A gu a M in e r a l -
iSaltier Sting. Don Raul y Saltarin." t- -"" -M


PIhgina 20


Deported


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de 1951Economia y Finanzas DIARTO DE LA MARINA.!J..evse, 21o d, Junto de 1951 Pigina 21

[y'Se mantenee el Con u ayerla enencia lojae e uren la
EconomiayFinanzas ,ntinu6 iraeguar
Ferjt .-nieGu rra..... lis ------ to n eo fi rm e e n ] d e 1 d N Y k b 1 r Sr
,-, ,,,... ,. Imeen ba o olsa de'valores de N. York, coo baja en los piecios
l a bolsa local .. Nzvove~ino
FSES atrlsdd n un artliulo d lA- .tpmdos on sit onJuntoo, justilfian Se registry una baja ell Ntievos.-varimienltomen
ti~ tnadoa adeatear sr na iport~n- a 'uer'.e 1"invrs ndo capital n-a.lsp. ., tedo le G s liasntAc
lea de 0:a electrifleaci0n0trucel 0 es. lr evo arsll o 3- e n Se vendieron accioncs -on precious pioooedioo tic a solia d sint2 IicaOs
Coml Odec v. factor del progresi- Imantenerlan condiciono de eli. lscn loo Eot doo Uoodoo ha M inas oie l alaanlbre
o d eurrolk o de nuestra agrl0ul- I center service o. Ambos aspect a, de los F Consolidadd -s, la s acciones industry al les I ,do ,r
lue sa bre base. teno6icasMen .d del proyeeot hart sde 1culdand0a0.a ----a.- .ooroeo I on r po ndmin en producio
c ud de ca diver iac6nonIRA canlo me npo onsld cras par el au0 or. r'El load e a m L. Bal sacdo e v lores de New York. oloi-, u ,gos ol olo.
m. loonspile 00r0s de 102 rade sto, Tionon, oomismo. in sanenfloroe- "d delind er 0r n ntodasolosscclones. '. PINAR DEL RIO 10jrl 20 N-
de 0I elevaci~mdeo 0 looi l de old, ooble e d io y o o-de ooloooitcoo olg o oo I ~ odaanaua tuainfr eon. Iood ntro do 00 oolooooo deo 0000'0200I
'onoeo220,2002... .000-l2 aeib. o00220 ia[0 2002 01epo'ortoo02ayer haber0 ooolo.e diro prl teo scua o oooooooqt~oe r-I
en0 at~ O0oo~oo2..o po 200 .'002 on caonc a 0c e ncbae xim orru tido. 2 20 proviu ydento d. 21 212000 12qua0 2200000 Hobo omsdo d ul e aNw Yr k dooolo do t, pe miten oooobo S Alue
f d r, cucen~rs ; pirA solutao v. En ea.entdo no o .n oerlones. Fuera'e'a cut" 1.20O octane. Seglmn,,os nroed nleate d, MathambC S AIdoc
el ide Don Jones al cneteri6cy Ia, acci 13.s.Basa ,leNew York
el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c~ orfiJOciat meo raepart6.y pree hberdua$ e nngna la lindustrlalems registraron baiJa de 1.6i3: otr ErnetoRomagosa, en sum nobles ,m.,
dane l rrs~, 1, mNlfro.1 tiua- d" indrsp cuto .vi~blde pr yer a-operado ean 5100acciones cde !on Ferro. tao de ferrocarriles, de 066 y 1.3 d, DnI ntro r," rpmtsdeedramyrds
c n eao.me s tr c a P., dad Ood Io 200ble del0 pooy ot a o orriles Consolidatdio de Cuo al pre. service 0os blico de 0o 01. m r ,j i) l o se o0 me voevse 1 a ..$ "
G imoI deode2 ....................... udo e, po r 02 n1020 2 ue dc-2 cioode.20Cvydirdey ...... .d 2 ... Enls dC2 2ich ... d C..... d4 .... ......deye.enIsdlW OaWs d2 ,
...... ..........,, .......rn ,oiaI... i. s,
alcones d ae prsIauC ..r. ga yor 2400a ns deir os errocarri- Vn ...res dc New Yolk,r-I ,,, , -, 1"
Guni 13 ncos +' r. d hc a lro raszatee "etete-aae"a tpo e aslddo eC b 4v m xt'nocblsc los br. ... ... c, ....... ......ve........ .. ..... ... ..... ert.. .....' ....... le.......... ......... .. Cub...... ..24 .... ............ it n.a...... ... . .. . ~a aa
doo20oo c 3 ru r.ooo b! .ooo0- 02 pr2y0000 1tan 2100p1210'y pro. Cco r.22!2Hl.. do a Habana ble io 02,52.34y25114 it .20 .02 ,06.0 d .o.ooooo 006.- 1 ....., m n c a q a
6nl eo .'Ooo L S ool,ooe lboe oded a te? Posiblementc, s6lo I l opVertnts-Cama ey 2e 0nera en .er,,oti 0 0public6b, ,n u 2 y 2 ha oao,-a Oobds 0'
M A rI Le oa e ii c lo O rcor. e I l 1atr evid a0 m agni0t0 d d e tl aol rm O 7 00 acc ion es a lo s preci 2 0s 0 0 d eda
7182.21 y quedo al lerre de 0010 a pctas0102 10m00m00 S" 010r a1pr0 000
P00ecr 0ad p0 r t 00 .1' cae' El ingeni ero Saltines h0 pentad BOLSAADEaLA H ABAN A 100. yd60lCo, ro Co.. 001 e oz cares d CC .
Ingenweria e CubadelSoote y pro uyecdo nd n 2001 22C i Raio o .. s ....
0.4 d0 doy2diedonC200Oac0ci0dnesA a 24CYd,0uartC d 2 0O 06 .1 o o o 200n22b0e tn 60o1 re1 y01 0 0em 0.-
d . en iegos.. .l. 020 de lpry. d...W do .ovn ododod.. 6c0 0t.. .iada0de.23.3'4 v ........................ 1, cumo el doctor `m...... d......
bdido 0 C .t,01de 109I0n 22I- ..nv.1 ..0... 0 21 I62., 2 0y, d, ld,, um lloooob 0
.rad en 2br2l de 1949 el proyec. -y g y nl- utn la..-1.dvir-cidnj-f2n C0 ,T1Zl !ON 2ICi oo24 y me&.o oy de hs o--IoSdoooodooeu oho
00 pal2.d20 to0m.,,&o 200ma- 2002 21012000202002- 51 1f_ ndor0I0000 ooo' 6,. o:-oento astuu- eon deuDsc.dod
cl Ia 1 11, obstficulass parts ponerlo, eaeonu- arenairs del ar mre ud .lt'm nayer en el hI nd. in, erdade s"ue"o' s
I ismn.e, I I a.-.c,- d o n0.00nr e pedo ponr 0Ia rm0 na" d DisefaiadaCon un'min0mo de
r.br. tie S son m uy I .n!met r.o s.eI v I Los Credr M e o oe ed- dY,, ''
e22010d2.00,C,002,..2012 .'.. q00020020011100to1Rep~lica I Cup V2 ,, C20rred.,,. 0ef0i0rron 001 0200 6,uGran oooooo .o oool00U. iO-p22ol0d200
0200. 6 0.0r 2,02.02 hobido 02 Cuba 0000 lucha 021000 In B2n0, 0 OblialnFlmdI~o20-0000 Io-o:. dn,,200000000 02 0mo000 00020 do Oooopooo 00600 0100000r1100 oolll
na.Ci donate par-st] .n. nitudr s, "use 0nd, p"r'tl IRo,021 ..,. ,--u001A j. .3. mercaddevalorem:
.. ..... = 'pr;trI. finaltdad .general y In. peqdern, ...... . ...In ,, .. detinicil~n cla-B N S D U A d im ca ai d
Met,200221.1 ol d, 220 00.002000001201 1.'022c., 000lo0*00 r i ol-ooBONOS D4 asUBAMixima capacidad
dlo l 1114o..1 15 1. 0. .l 0 02- queado 102, t SdeC022"
r~n ..00rer. dob d aracer local.city.a.n- 'A"l.
r c %co I r..i at. ---Sr hn Iput do an us' I V% Q K IS2"I
a, di o.,....... ,.... rrica....... n.. . cd '. ,.. ... ., -, as Mixima economic
oed.lgcra uroa"Oorl Ze P.- t 4eo ue ond tn cneI.- es f In.-iul. los Et ds d ,no
lutdlo mItrI e lc'tc..... e bi...e. la d(tm ......in. Isour d ...fu~rte ..2: A,, r,,,' .. "104 A -- alua .. per ol . coperaCtono... u 9eI. a
'tiodoa rgeognrld ndecreciii en esos mom .nto.aPar tan-6, dMixi maum durs Cmp ien
00006..-,10 0212 .06 e30, o.., oo 00000 0060 60re1o00000 00000,ado.00. '2....0. .....'0220'-00" 0M xima duraci~n
ri o. i. ut oIo ejc",na ot1j I ts, sdlo podemos sefualar Cdmn debe dr iircio nc bran de nme- I( ul. IN BI 5, 5 1942 531 66
Ahr~o oiod~a economic ubana y, par cnde al de ., h .:.1 34 -- In ernreta rse "'to ue ocurra hoy. 6o" !qur. y pcar el contram Cb Nr 'I&14 ""
Abaaconmo ived caitere- la nact6n cn todooul dveu osm- .,, 3'. ui0s nlo rdiosdn MW Nosenca, Rza T1942 ,aS E~crca d as/n
M monte 2dhert0ci20n o 0reeids0 par02 dieers0 l 2 pos reltn omicasezide re-..,as0arum0sera0lado-ve t I~",'T 34--,03520-,0. 31 002000 0y0d00 01 0 00
nogeade so efdro Salc ooes, an e Co. C pec s. La olo Lo o o o 2 l0lre ,, .oSi. s el l romedin de ferrocarriles lo- ... l t;c-l _abricanl c s dle au- Cuba P hoaoI, d 51% 1 0052 0 1 91
n h d bluo1sEu dlineoa2,2 ,de.0 Iran00 0200d000 s Cub Railroad, d, 1952..d pet26eo.
curesdinu eldmad c Bano na Territorarnd.Serle, gra pmer nhis aa .dn aneutre c rlu T
I,00 0 A rt orerd oeL aCa h oeaoo d i d o d p o 0 0 2 0 4 4 j ,Bc h12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0n 0 0 0 2 c o n s o l d o nd u s u - 0 2
agl d Aruttode b- h pdd ipnr hosts cstos at-. '74 aiavari astraum nt ioan do e tritumend .7b a ad ,.; 34 36 Equipos par'a ,Pozo$ pro- i ,
ai. J11de~l crien te h t~ times fios, ha side tambjln in unfoe. 1in4o Tritral en -- pria oes. aime ra ston telv o teme r -,, ,:ded ., ; u do .iten s os
Col onel l aboro reolooo paro de l 00.tor favorable a I sejecunciln de ao Mor"tor;d112,18,4 20002012t 0 ol b0 0 02 2 00000 20 1
00600 006 022200022202020 00. 200026 100'.m0rkeot.in- Coernas Rios.
o 02 d 00610e 02 oo tl go0- obr. 210n0all20..s y pertueo y 0ad- 'n to00 1974 9,Iu2Sug6 0a02200 conven0n0 6.d19070 9009.
- bierno do 00. EsE t don'UnildWp en 0Is hi0 do I l.d00000220 do,0 0 902 2 00 .2 o3ihanl-00001000000-0de, 0 .
cu1ence, del r~o Truistic; n pl- versa a sti c alniud racional H. nlE c c, .3mot Io c ne u ar t tamen e o q . .. .
y can pill. .,. a02200it. do,01I.'0N201120-00.0sicianes.eooo 2002000 02 0000200 Pooo
e r vsa'otenzmospel0xtra0rSHa.0.0.Electric,0tD0bent- 1.'.'1,. ."0er0 1or ..0 0r02 02.can-2L(0ODO
n20 y d0t0 ai s del pr. ye0 tS.l- 2 din0 rio0valor0que0ctu ac 2te 0e r3 ,2 0 ,- ,- rc 0o m 002n anu t. 000 ALGODON
0020 0 0, 2un2n02 a, 2 de2 citrusy0.0r0.2-" 'I.....- ...... indoa0e dorn0........00000022...... ... ...000.0. E YoRK oo "0 PI 1 P ol
00042tp.26000, 0e [nn 0eroo'6b2000000020002 00a0200Carreter Central, 00000 de0. t dn -IAb
to.t ricr H l rconcey ndcaa ut Tebnfono. 2~bnur e
a bi z5 itnrurimenh svuecoto caaaerI ica- i stasd el aenrads defuert oden e N tLa 199 H)5.1m -I, Pi' I [ ~ii .. .. .9 NEW iRK i IIj. PI CI h'0I
centdu paor.'el tapet, Araeld ..... sovineabeena, ot 0 rras I uchdes.dm encn-,,C-. 1..e..C.. erel y de CreitoS. A
m,. . ...... ....... 060. oO20220000200 0010 0....0....... .0..22 .. BA SA0E0EW OR20"00"0200"00020............................... ....... ....... ...... ...
n e m nt o r un en eo de" I.scan rcan osod eu tltmprendi alon, c .I pl,ra. S .. .. 1922. It sit.: )".I
i 0 in 2i02oe0 del hn ap00 t olo' Tmll 1,1002I02 ...... ..23'y 0, o La Habanab
Cn aaC6n slitor.1, 'e vue5)10a ae, onto-- lood 6EW4[4BKdd lnoo T, S.. 0,- S- ]0 4 r0 adr
,0 e pobro 0 0re ptop bie 2 n.I OInsdemIllantrod, 00000 2 lPue todo La 194 5-1965 .I-oo1.L. I .oo. '6... ,., ..
0202d2C0000ar 00e[mano2i prt d eo 'ts s bn m ctd 20 00 ,, ,, 7 v .cierr ,, ,,, h .00 p"am .0 1as 0n0201100r0ado ooIo,'o r 000,0 0000, '000 d0 "Pt pII 6 redol rodo.6 10
'Ir e a 0 r I r H] r p bM ar I rme a rv tiprivn da ,b dihc ,.m. I c," re, ;,- E. .. de Orene0 y2020202 n lo 02012.Cone hr 0020000 en tc al1de 02 B,-A --NE OR ,, ..73
2146 or de 200 2000... den2es2202 e mg 6 Acpto u ond0 tral. ". ri0 o..2.,,,00, ..Irg0' do'277Pr.5o. "00'no000 do

m .pb dbd cI. , to Mr" !s, o e r e ,apr ee,,," ,,. . =. . . h n . t i l , i + $ ,
nu oancebnd0 sabre maenspe r, on Ir alorlnaIII! Is uta mm.,ua e ,ei94 i Sn0r E N W O Kd "`
) 0026r 0 2020 ta b nle.,20 00dm o 0lu 0 d o .- a nIv n.do r uloa.. na o,0 1 o-,pt0 0 r0 a. 'nd. 0000.- -
06l C b pairm, le s0o tion Sa n2 u ione d0 20o1 .2.00010-, In.o ,d ,ooNEWtiY ORK i1 ,o, 20 1-- 1 S H
or 'n ,do tond eu noen ore.tio Ct-e n rs 14ie1 E 9' 5"


fra eo )an l 1otrla p or In+ capital Pnnodratle do con m vn, ts de .u ad -~r n r um a Id"Lu,
2201rlpod c~ 0 m) 1na .sp.o = OloIniles nr p r0'02 loduol ,io ...rap Ven000000 Oowo, .. o ,,2,0002 0020-1E2100 "" 1012 010 0000 000..,,
.do, (.7.: -. ; .,, ,,.a., ,"L p ga os ers orPrst mo c menae
deuo.rioooooooouyd oo,t oo .' S. 2,00000o2d.- OoeoOode .... +, ol... .,o... -" 0.0 0 .0-. . .U u nad a orypesn ls
I v0, 0uant20A2npA-20220 pnr. J0. 0 rne, 000o e0 0daoa 0ran0 tu.


Ore this y u t i ar my p ebl o nsopraxto par Cnic uertvn pr v a e paan"it 0 Erth .. ~ ~ r.t.""., .. ,uni"'t, '" ft u t ra u=; y .r '
nlo y do 200e002 aos2 IeioI0 020.... ... ..... 00 0 0'.l ,' . . . ..EIe0t 1,16 1a
pobliic. 6402000, .... 0... '....... 20 .. .. .' 0 . .. .... ."'"" ", "E S V E
r oai bldo 02t0l01r 01te co n0 ll. lee oala 002 do e rcfni 00 d odo 040' .0 S ,000.00 4,
2002000 40 020 oo'o.I11,000110
r 0 0a2 I 0 0 2a0a0i 00 02 d enroague .do ......... ..idope l od. i 0 ...tritiveN ra, a. 71'u 2A',,0c au0 ,, .
000 00d0 0d6 Santial,, o l,' 2 20 0 0 21-.0.2. 0... ,. ..- ... .1 .... "" 2 2 '' "
'I2 npe ol dxnha e2 e d ltn b0.n 2 P0t.-,.hl, dny t ln, n0 Il, 000t020- 0. ,220.00_iuui 000,002000 t --1,

i de o o 10oI206 2 82o. ool r ola o o 0l0lt, 01002001 0LtR 1ti4
fom 1ln r i,," ."11.........,dBANCO'..E.F"-M EN -'"'ER'dAL
00.o IIa lOdety00,o0l2ol2020A2. 0010020 .lo i v~.02oo. c.~oo00 00 102610 .000o.01001 000AO F.oOw T O 1
dad par rorchici~r 0ml ot~r lAsr0.lcn fler.1 Cl~l ~lh, 1", vntz.- do"Ale So t.,
lb do futures; 12uydu 0re4200 s aire y0 I picidt..CHEQUEVeDEAA.E.r
c t002 ohl~o PadrC San- pe. 0.. to it,- ,02. 0 0 ,
a, Gon ntm in,, Caoon0i a 0 n er0,Jo .n e nll o .,Ions o uoldotnt ana 1ltc d AdS 'ElRin tek..
a IMn. y i aptitlrod n remPnt p o ny ie rta e p i m aln sn Itad ylan I .- '. ,l d'. ,.
Hall 00,002' olooylo.oGpitoo-ooItooo' 000,00 ma Amodrn 01100e y roO close .

el. 002e2l002 d 0 00u 0 A pa oesle", en tol A eo entoo Carl ,Instrum ntI. tlo 0.00e00 e CeOR deaiteanddpd OPed --'H'--' a"
roll calbule ra .d o tnd e n Irso fIM arrent ua puo e s i ,AI=.( uf B ta T F
20 r,20 000'In Ztqe a 1l000od.00 A CHEQUES00DE00601000

I ud d it, C'obs,,,-Pa.. i'l, .I",,,_,
rnilati0oltsit inn o rtsI do doloolo We st ro.lo~o-,oool ,-l o--,,'', 0y00,t0o0000n00 200

..... ...... d C ... e- ..i.................. ....A 0 .....1 17" 1D E F O E .T O C O MI2I2
0Mor0al00 0002000 010 0260000002. 0. mirnm00'5 00.20 I I I I II .1111a.2 1,d 'an -1o E ARTAS m deCR ED isteO CO ER IA Es PERSo NAlo e S

dPa 10,o2c h sl ur0h00 e d io cti o ll.d ca,01002 1 100, 2 1 0d0 n 0 ,2n0y0'0 '..'.0....0 -" "" 0. .. . 0"
it' It, 8 rr A lvr,, I It.'helo de ,mvyor, raspner ddada,=d "lill iO pel, I I s B nuorra-
mAponte mAnloadi t1tr. ,n b ne. No l.bose glavrdc r- "U 'r.,'.' -C '" s- n ta ,,]6,

COO0 p00220 oooltuadoi o en oIverloe t yec020000 0000 in 12nie 0 S 0102ne 0 ,0 o Q C n xarre e eriiod sCcald p sb a
n 'dd ler r e l lo nr r 0ivi d t, e r 00200n 0000 a e p aru nt iu a 6 xla r an ae.t k".
0,ni 00 dai do 110202 d0.. o.boro s pnra eDc 100000002. 0 lo Lbob 'oInch,' .o. -2br:,- h,,nd 1t ....po eccRn de S Eg d V a Y Acc O Nt .


de.p6002202 d o Ch .... M C.... n 0... oportnoa pod ... .....0..00 .0 i .00 '.:;.:0.,-' 22+= ." . : .o.20....t ... -",.. .
2220 020t0len lpnc bm e r do ir nn. manero p e2t00 va hae0a 23 020000 '( n d l n

Ivan a pu odtO, I a lbrltreet o renlog ,- fa orals de m nt na ede u r 1 1.r1111 .. .
al proycltnuenie l tno center dyIn si. 71onz0 I A e elce tifcgoIe pe ia dedE 8 os co
Ilam I do fitn doendo lse as`1r C- i t' nE de S'YI n "" L Blk" c%_ ..I 1 .Gn Terr roecltd.nrg lodeVal Ali en es
rlla C "Ctera G as, n J lon, o "7rlrl. 1 ._-;'" C ,e 31 ..10
G 1amn dan do y n. HotnCat).on luequ u di eW an B. ndrlpViueP SuganCaH
tn,( la uenc yrpeald Cacomp He-den tin s e rorec r.rr4 .om11,1114
d.,dl!e.hUr o dnselate b- it It doum -
exo ,n 1 ato cuch delm y rk.ueCasldeJ, .tn0. Pee~a) 44 -
M.e Pamayororetes n pl ctt r oa......... d n rn..... ,. C paM ,zuerer1.C1.
semap r"crep n e at a AI on t ''o '. . ..do' ." Rpflaes Choen.. ri~ n e p.............b en...... ..... c ....ar.- i a i ,
d"dntdeleminntae eata le yodo us lu.vel de
mena oilde pobl a nott. d 1 tte pue vd omn i a lel p ebo'u
rMonteman e0nu00erdo .6insC. 0ide -0Ib0eto.BANCO BE"FO IEl TO tOM ER tI L
000 -rbroo.mNoen0,anfdordl0 Ndro.l17"lt 20n Cn.-


Co. evs den II e i, n de lnt y ed e l lueino, qua ta I son Com. I C 21 tePde"a" ru1o d I G n e a l M o o r
interior d o n Sad raMde uA tin pa tiplroye tn an u-e l e rreC I'nll Irterd k I- -o
I66 noma 0 l00 0 de c ln ooe n unr 0202 r dol Oi iom Paiso2 02o0.002 40e
rco~. .210.ls nan u Obispo 252. Telf.:M -5645 La Habana
repiddn o do Cho M b nec Io obr,,. p. l02 20 d2 pace02I02 af"e ,r-a-3u F D
San tiag o. Houlo P222 o....0....04.2srnruh de an.b0. .0.
formackln do ndot02 piera en 020
Monte o n to In. o ob ro .Oo.,. oll n.,00020i0062 to 0000000 de 2 0el0tes i. 00nnor.8 , @) r rro vo d eodo fr a
sa. co rop. Vtd odo en o. IpidoAnfrC1C0aN E IN
Z0 p2070002 dob slagooooo 62. 02000
no.,ANOMeA be..e is sarve ad ..st 'aetCimp. EVendd,
0020 d000 rate0 O Neon. 2, LGO[DONA d u RIAprao co r
OOup, Cr 2 6 V -CTO R A.. o ". ,d-06..
"so, YC026 2p oo ranian o Jlt o I. 010 0 02C2c00210 Ooo 020000


tri a Y ao o o G0 0 du Zots H u n g, 3 .1b .tFA R E DoE A YoRpC H L A |s m o s ancd d g e tg g t c

G ilerl06p rooyuciternin a 21 6 ; 0N E WnOR Kn oentoaum0. t.. S uogrirCo .
020.. Hisa60 0020n02. 000020 r eel 02 0ar 0 0a0m m.00. n0n2d1e40
; #om fc deurr 02tconloormdd In dlspues en 06t d im n 000 0 2 00 02oR R nifu

Ge neran l ExMuc amaord qaIn r ] 6de .A.cIoisas de.lma u g ecl- Wrferl APi)' 4 -jlty pliosu
ou b.Pr .. .. .i. .. .. .. .6.. .id................. l!r. .I r A',.. ... .. .. tC.. .. 9
de~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~Clol JutAd 95.eueeomalr oiaqu atie neleifco... 1,
note .0depyo no. .202. nItir0- 0 A0aV .UN. ENFRIADOR DE AGUA
mer unOo ;",,. henaaboro2000,2 qu flobobet de dachaJuntaGenerl Ex ... d. . .
An, "~ l, In ome, y dl Inratald e. -l m"'e ucae eaie a i~
reolo O 16n yqo e otdo de ods olo ra ...... ,,....ru n e r n t

da prendo ant1. incn too elbr a Jnt. z In
ooeotsisdo poobl 'qolO Put-dn p20 MANTECA A1001,220 de20 An.

calls 20do aldo l n dooetloos s ouerdldo paoD 0AY0R02N,2A0e0ne0r020r.l02 0 0 10 i d.
as dead002 1141'00262 622. .02d. 0L.
02. vd. o"po ho nest,, 00216020. 000020000001 606 000.020 rid..0 Productio. o e la General Motors

02.".00h.20.. doydVebob. -00"1' 0000 6e0. 1101000202
ovo~olldxd do 02 proyoolo 0an00as- 110020 02.2026. Pro.fA
i2 o ,ccurs oDt ldlou lende 0Hultm amp4 Cet 02dn s !n e O r 11

re ntire, artalins Port, l cl d nI orm Iu., .:serd, ",, ... ,s,, gI o, .l...es, .c..)iu t'dead n,8.46 I o na d op o n JtailsZ .P do2e
an rudiny IIIbdctmen n onic eeutvlv oa drn o in (,21y2 ... ..... .... l" to s a ,let U 0 n 0fd a U9 3
res ac ta le; a 'tnda in press ineeno olen L 4bn, 143 C d eee r. a'yo Cnm.' ... '.r Aisqu: .. 4nthie mpesinl0l
Mon ne.,
. .. '.do 02222000606 ,oI be01.'0' 2e d C ,.".. / ." ,,1,dquiriv oo ooderno E lo r d e Aqua, FRIGIDAIRE.
000 arib 20dcanPt ole As. scolalo oGeneral Motors.

Mayer reserves do agua frma.
Compahia Civil lnmobiliaria % %M, 05.60 20002mint

0 Franaga, S.A.-. Am.0*
RAYO No. 2, LA HABANAIdoAuFR 1D IErslse is tnmcp '
0200006 20E20YER ll2LA13O11A6 02022CAG 622 Ciondo 0ptI1 Oanoso, ooicld d 400002002.
C 'CN V 0C A TOR IA "e000226,exluiv apIoodobMoor, u

Cuar00 de In. Eolotoboo 30202000. cio y noc0000206InduIon 00cel021oniatan s2aa 22,FRGsiO,02 200206 .o00 ..2~O 20
I. . . . . . . 02% 0Colic 0 oimie, ,do Ipos Cu't oholoecn otsvn ial& a2002
do In Com0p.Oho CivlIaobl 0221020006002 112 S. 0.A., p0020 1,. Junta 200000000004 00
boooseoRltoo doo do 1.600222 de p6 xidol 02200 2600 d~el20 001 oooolooo 00 . 00
de 00200s de 0250,'an02l oml o s000 ocial, qua000, It00 n.10 0 o dicl. Its's 00
colic de 00,02 No. .2. 000 6lllan20 po.d000200
mer. uno01hacienda nbereqtuc0plobj otodo d chosJuno General Ex. '.,... 20
IT rdinaria do0A00022060060on6e de0010000222ry tomar 500020200sabre No22%
I.-Oiooooo, y epoobincidn dol 2106210a00 8020.. ooliatioo C F itiudarc icuiii
'0 oellorodo yan qua B 0002026 Is. 000220002066DE0AY0ER0EN06.000. IC00At
tx2.-ROlfloeolcin do Ion 2cuerci56adationp arOo Ino Junto G020. r0200 .r 0CATE so NE ow 0N22 20 No.. 03, V.4.d, LeNbor il i..
Agao,0d 0.10000 2 36 ced ao ale 1950200. 0.20. Fhilalcit~in V~entral-S U-'o: .19611
,-l0olsolucl doale Cooopahim 2y 60000026206000doto blonoes ocilelos I C02002200 20 olvllq p0 t ie oloro 0. ONogales CO.2 o nl eir,l 0 6,,.2A. UivrsloM.o ri M, S-11S.oo .A. LI.o enle Cooloo Liltob P,l Ventas: U-9622'
ooloelog MCC an iflac. n0 In f oo~~oorscu a uordo. .. ...,. 6-1 . - ls 021,00000001.4056- klool. 669San J-d2 11 2P-d00260
do r a00 i2d r20.0 oul 020002do a.0capitl DI0)ARIO DE L As 'C6 o euladrn;Isdn 0, 2 y22.. . .,, "- 1..0000 0 OboolA77TOU 430M I, 15 Dfcna: U-0631l
RI NA, ic no 0 I n o lll ovtor06p060,le0n0220002 Haban0a020, a6I12 doe 020. 00000200 InoooMo.. g.to d e Ltnnis~e .. I.. V,.1111. F61. 2. 5616,020, 5.iflp.r.62oo 602li.0 q...0100040020do 0600002100 AACP U-64
ui. d 10.512. 02200 0 0 M-,0I020 Ilanin'052 Ooy o oSo, ~aoGIooy loo,o Noooo 3602 Suouoo, SIR,- A_.S.A. IIOOi.U-964
.0,0000r 20.dSleol AoOoAlan 1. y G oe ... fu0,,m 0 mOoI M-70024 00I- .0 U875 A0 150.0 2 00 lo ll2 00 1 .'O, o 106.,000.2205000 23 0N o,5.Tl U092022
___________________________________________Ma0i0


. ,. I - --- j .- - .
Ee traspasan Menponautom6vies e Obtienen del carbon pasolina siutetica en Ana ctuaci6n, de Fuerte alzaeDpreios de los
produciriinten EE. UU en I.en .'una rud 1* ueris yre
(IS. Aonolmas I por escasez de aceroi planta comercial que ha sido construida en E.-U. aztcar. cru I azucares futures ayereY. Y.=
-111oS edWfctosd.........d e LMedoza y Cis i ,-_ ,NEW. ,O.... no2.I o-- I y de' uturos -- --
____r y-I. r:.N detrt I ITLETE: 33 3000-s,quntt.-
.S C,,f,"A . ri o,s ,. Re ucn p recin e1 EBU. CIER E. DE iA BALSA. Nu evas instal oIc0 '" __ Gran Bretafi trata CIpuar n, Costa, ooon ..dointaNOaue
Reportan tambien In'.1 .o'"-r",i.';.I-.... ......1 .... para el otofio en-ropa ) DE NUEVA YORK de equipos nionlaran Por Sres. Merrill Lynch,. de conpi'ar crudois a York, 0,lrdi1lf o BRetu......
venta de casns ys ogorlnr ,,'7iro d,'c',':", ,. en las niediasti cesfiora NUEVA y o- 20. o. industriasde los E. U Pierce, Fenner and Beae dfe Cuba a 7.70 lalb. AZUCARES REFINADOS
c ., It._Ire e__'IdV. ,I:L,,.. . ....A YORK, junto2 0... .... .l, -
So'd'pntd,". I. hoSoooobodl-se n Nao, y doepoodir bmooew loaton ot ,duo,,- La 0r e3s r0e30 K .Ilog Coedre e a n o nes L40 der e .P.0.i a F n meres odo30 a soo3Il ua- e PEREZ E d H y Sd d
.. I'f.-.. .1 l_ "h..,-i ," ... I I. =,, jl .a.-. . d lsmaoe fbienI d op amin aaonpr t m ,y1..-,1 d.,,,e. ,25'' ;" tntr o uneo tivlnt e6.0ca esus rgene eroca.a a
.. "dod" de I03_10d. tds, do I. A u oa pe.C oo0.00 d,3 Y3100,3 o1,30or,_,i d Bae.r-- duntoTo ,~bfo doo o hay a
... ....usc .. .. ta ypI.,...-- '-I.:de0-.-3-r-- .e ...-1'.d..dde.hork.mbJre e ads adelYoosond r a n d o ri r" ", vedt' oIt lmaadaat:n25,00 do4.Cldo-ee MgIt,.
p pidi, s -,, i,'L... 1-..:..p.,.. r O N t i R -D 1. \- a ssIre a.ap ae ara Ls hero unsoloprde na Co~~ ... .. ...' "'r Cub Produan aniose mn t eun n In cou Losnn jadd s de crudes anre*fncores lachti anc h o g.a65 auentao pr.of granuple.
CIdrol t oe fob, eeie non 0 n -0 aa u be os 1.roeo 03 e d g n. cootsatltNO:oo o1.ronlaciay dd .0sarrebaen ldformapas v enta.regstraro unoulomdo'Cans
....., Jdo s eh Io henabd- ... e. n p t lidOad doo hetUdd five!0s0osoy0 produ0t osi0 0I ramOieoN woY od:o d0. s0. dLui00.. .. yoCm pa ia," '0oab ...... 'do en 1ximod-a .03el l z d 1 0 4on 0es 000 :. ... L Ml.n idu- lo 00t 00 8 .ie100 Ie.
-- ,; - ,' ,'",.,1 de in ,-es. a ri-n-, ti ,,, i ,- Ta!i rL l l pe rac ones par on tg.I i"".osu"dicmesi u h = ee gnd o aoes o n rc n cn a o erco e tr a d aC sadeua o
A_ %Ol l d In.tr e G 0-0 a3IO .... $ . .r .. '= ,r,1,-, en. lapi e hera10 y dS-N'0 4c .. . o ldo. 02000u6. le a im lt 0tp d 0 ......
dt,>,1 q. h~n lo aortdosu, =,,5,O E[ M L,,',- -to'. "" c ; 1..' ; -sstuero a.edeordI t-.c.. ll d pad sonas Muncdaiganeoreu.gAUrA B UTU ES
00- 03rCttJ~' -t~oss..l dal0.... .... r.. ,, O t, ..... 0.. -'0"30 .. 0 .000 C o roooo J 0,1 0003 11esi0. Lanteri ooor durnt e 00 A Ooo t l000remet d l ,~ America 0 n ',ouant a Io0 rude. 0t0ados
.. 1 ...- -. ts . ,LA ; .1m ... .,- ,= __ .- ,- de . . ., . .i. ..ne Ia .... . .. . .. e e i aun Q m j r u s e ntrud sd e stu mada T.7Oa b. Seii fa fr ot icy os ... .. f i.. .... rn.. .
~ ~ ~~~ ~~ ~~~~ , ... --.. '" ru- qehuoo ne eqeenpr' ........ ...... ..Prs o r ciinobr ashore vos e tabe ones aprlste c ruo d 0a p dre, p
ctnm -c. .. i H rc %k- |r% York cessrren pt nnorp rlos de ires I a nuon~eve putos un" olu.'jn. coj ayo. m. rs de 3;cass ,mo1 ta uirnoer lnvld 81 o rscia etesbe o r

U oov e de d. aora0das a balde. o NeaOlas er'LsciclsdtC.:,,... 1.-,.Looo: yothes lond o ,ampras de veers-oi od00,,ofp" 00 elcOereT d a rt~oooo:es ydesu 0 e
.. . :A 1 lr adle o3s...ou ade o ope or times,0 diooPlnon a d y grdd c r i te a i r ro edo e ioo t o res ,1 pnatz 5 t
$__ 2Lai_ eonomobon l ia seprn horsd o d6ope a.0 n.a l orene lpntse do tntalo oodoI p oosieon 10,030Y1 oar eoodoenoo,
'r. .. 1 '- ca.etr.-n 5ddo .I, o so.. oo.., OO oros Ilenr aodoIontdo er 00 rd:1i pas bnd o st bllimoneos. ,d o 00003003.u00 e orioa dodgun mpo stai sodoel 0400.
A la Ln' odr.4fila de 30 0e010t1 G v 00 e,_,ba-0d I .". .o.lt, 30000,eIp0 te o nodoy do C ob 7.70 lo b 0d fooe ,sepd ry 30, retr00 o 1 i0, oloo1ooo,
........................ -, .......... *o. /0...'. .00, 0 ... .. 0nb erio r do qooso .3 0. n3 .e
cintir inet o., t.'d, d.,. aiiia ., -_. 1::;:,.:, ,,," : ,.-..,. .1 1,,1.,,,,, -..-.,.. ...--re.Ieidil..I, ipsi .-i a ,ma orCar e del,,- nc al:,,-ad .u,-at: s:renu toqu
I, . ......:."t.Aa yA22ErP EZ A R r -- fL" -- -- ........... .... .. L.,........ ........ ..........r... .. .......'. ............. ...................d I .Z I elMidi.....ad..inmntusdc.I.Gr.
.. .i. qu,.. ... ...l, eet .~ -ho l A AI H O- n R R A R -- __.._-- - ....... de ce-- K -- oo e r,s,i . .. .... : .- ran, l, an.'"L do. a. on'at to. '. rK Irus l.. ................ ......... hod;.1. um........... .. .......425
,oil i ,- s:,I v rc o a rec l .as de It.r.1 .' 1 .1 .1 .. _. 1re 'K e uann ant e. . ..p8 bil.l,,sJ ... II,-I.I-,, ., .,o .n., ,t ,i u .. o a or q a I e munas dea C 0 uftf s a 7.70 l ab. se hfo l zot unatyJo roca s fns ae liz rn cur 1 n I t
" '3.00 ".3. a ,r0 a d0I 0..ar 0."I. . ,,0I ...... r. ,,0 0 -... ...0..3I 0 01. .. .00" - I"" L o'-0,0', d "0contr0 3 0 to g p 0 l. .0 3,10d'o",'E

vun 39 8 ,-, ., ] o 31 d 1, 4 '2 : t..os,.. "- hi ja -- -- de6 t,,, ca ... ..'" -I,",, e,, .` .! n, e,," h-.. ran,'L...',, co' qua a yerm se Lamet h, r g san d p oser.J u Iq e s pte b e e
,b.foo-oo" 0 ,. I i oo........ o.... ooI. L"- ",,olo...o e" ...o .3 .l.a c a ..,', .'.nd ...... I.... ,----............ 0a s en .n-a.fo. a pur 0itan n Juper 0 i0.0
.do ., 1 2 -..o-.,.do 30010010.a.l ed s 003,001003.06,_ ,,:oI:o-do.:o.-.1 c ;ue ... 00 ,0 do 0030.00 dl" ,,-e. deq........ .. ,dltodof.o rdl....'do.rdore.
.o11doon d.d .ooo.e.s.eImetE. .1, 710, -;ca 0'0.0 od ". ..." 3''0' J 0 3 .0033.10 atlo c oe37.8 0la rs" t' "b' "y-,'e otateputr, -,a, n.,:
. r ELdDIA .$2120000 ,o0de 0 ,3 __I.0000 000 .- d" 1010.3 ,e dd oo .c 1:0,,an 300 000d 00 10 Rd3IO S ,p, yosfions oode oso 1 do5sgie.nmuyn.
77 0I~ net 1. .. "r T ., Ir .no "r ,. -li_ "l~ gh edA. 1 r a q .q a u., z orz a| I- 1g r nte 4 L e
--00030 O do dlo .ploil,-. 0Laso .o o ....1U4 ,alto... 0 ,,,0 :,,,-,' ,e, 1c. ,,,- _.l ," fu" p3.... 0 ie 0d1. ta o1523Tllpe r ont omqhe fh en e ioln
307r"eM0od 13.03Auofi .000,30,0" 3,.3,00 00, erad1mst61n300 f0na- de 03r dl .. er o. 10
de Chicon -r-,: .i, cal,,'...ho. - -. 3- I-,, -- T ,: ." -'. ..t , -',, -, -.. -. -- a. nc u ad s e an sept lu m ben ot yf
,,, re.s Lo0. ,n 003n. B o C d d n e s- .. .0."..d,, .d"......... ,." ,"....l","-ia.ol.do.. sde 1. .. .
,,. o''.,. .A 0 .0 h.' n dbancos..0I ntranRbs estabeci. ..dos, ""b.. .. . ...l o a cionqu O.
... s.p 'osentbo ttio aloe0 .0y '.0 o .... .. ...do..s".. .pu,, .:-,0,n,.0,: yt . t
m,- cn a Cerroa.de freaee azuceese punt dej ue- unpunto efprimaeonyir.icobr
3. 00000 peen. ope ra "a, Div ot c le 8.14,. 0. ofos rehpeeho qu sitmesabre IonuUpo n
.* la te tie f .. r'- d.'oooo ueva r sels' ar hnetdrsed2lculus dol0.0, 3.00300odo0o3 13 ma oelr 30 oioa d lsd p o oooioeoop ototeso
inTL 1 !i.rsn) "o-:I.,X,.. -tada a de ..."o a once p n ..... ... ..j... . Ciet a sra ds. .n e, ... ,... .. .. ....r I' e x debaos b .. .. r ....on ..... 'EnIsft r m dil s e p"..... .. ....... !.. ..... nts oliin......... ... ....
in I 1', N ,,c .. .i,.-,,da ara e sae q e o routrep ..m ulnt o u aoera e, rm, pr ove be
dr. dos de ptrfis" :, Ye, rue ,n HOY ES d d oS p n 1 n a s .,"0.00y e, 0,0 0013000001.."..' :; no pa ra 92 a ds n a nrtotal an22 tes al pre cto e dnatos 13e 2 ieor oa 3003. rsei
''..,', ... ... . ." y q is ,,ser, .ace. n ., o .. .. .j a ,,ta o ma q ade cutuo n a uel --I5C F" Ie ~ u o 21 sl~e ~ e 2
03,n.0,0 3,000d, iua o Z g y la$2.20.00an0ants010D 0,ar7=0`8p0no Can Ins Cist UOOOS 03.03000 3par l o 10 ofe po hss od 000004003on


car m i ... ., ,--, .. ..... luus o -% ............... ........... = ,.,-" ........ s guL me t s-"a, rco s o:6 5 I M. ..se "29 m ay u rto csto dere cutlt
. 3.0.. ."-.' .." "-.'i .. ., ,,1.a-S.1S11C'- .-. 00.0-.. ... '0 3 :" '' 0 0 '0 3 o 0000. T0
. E Co D EitA .. .: . . i . . . .. . . . . . . . . t i....... ..... .- l t a nto a A e a ft. a i l ,&l o I'J11~ t ~ U I
rI Bank bov Caladaticcono il p.00I- 00, 0 df..... a. o.- .,IJ..1l...... 0.. "V I, f r. -1 ,, *-" ,',0t ..03.001rime, 'do at o 23 D27lione.ate.2 300-
Is oP000000hd 0.0.0. ..0..4. ..0I0..-0. j.0 .oIoI..'- elo, do Co.2 0 0 010...10,29 000304000, 3. 8 0 0II,,,,ln46 c-
3-11 ioz us' ilm s ens1gtro t.h -l I b n -=. ,...... , ., ,.. , , -.; lj ,j r ve. 1e8 de'3fi27 al2 s a] 2mer 8-o me 285le o,
r r;y1,. .,,i. .. E.. ..- .. 1 .-u t n i l6n W. i.'.... I 1-.. '. ; -' , ,. i ." ', I I. .., .. .. .. ...I . .. I .:. o -.furie 7e-N y ,u7e 6 p a te ie o p cti..
r, .. ..,lz .. ia .til or- ,, . ,,,'.:. ...... . , ... .- ....,i ,m r.yo-.tI1952-" 573 IN51-Ncon a --__ ---- .78.n I o si5. om --
po.r&,- _,_ .. .. t 3. ... I! , .t 11 ....B j .i,.,C .. .. .., -1 .
,,q .0A1 ,:0.30 0..I." oI'onr0,El, d spt... ecd
..0 ,I I'. 000 0 o I 0000000 .I 000000300303.0 I lb. den bo alos en todo s 10, d o s n d a h 0030000030 la 0 scs on pu c l lb- I s b or gradua l o olonta10 ppunta
- .. ... ar la cl 1 : '11.lur t.,IaI: K I t... + .+' .'.'. 7 ,,-1 L --. r I. 1. c. .' I. -. ...........0 lab ssp ot o n e .. ..... Q ... .. ... .ot
11 ., :h, h. ,/ ~e.!' .I.i.,ir__:Id.3 .c R n otaeieIn$citca Et
II -- r ....ic 3.14 2 1 t L' . -.. I__" I .... I I.IIf 1,, ,1, i Iw -! -".. ... L.. .l'"L3'_ l "' I i `3, l' ll 'I" Il eaIpo e p ec o a ual a id y e r p e
|ti d ad E |)In s "" e a orz n n. Liar,, " . .' :: ~i, I ". ',,, 'If _.: ,, I .'" .. ..... ... -,-. .... . u,-.- .. ,La fi ms d L mb r R g s a .nd u er~ e o o l c u c
$46 05 ..ro,, .. l' .. .. .. .. .: -, ;:-, ,, .. ,.. ...I , t,, -. . ..... .1- c-,. ,. i ,,A --ar r ..:, s si p er w on etein at pr xn una se$ n l e uatcia one u der a.
000 0..00 K, ,h0V I 0,00 n I- . .. .. 0 I L, .. .. ...3", 3,10. ......30 I 030I0 3hi.0 0 0d..l.. .0.0003 I 00" 0 0 '..I" "' 1" i001 1% I B d r.dp i
010, all1 I .. 1'.101 Gil,' ...0..0..,...03.0.0F 0 d I '. o1'. .....11,., 00 023 C I 1 .. . ". oo... o.de ol t 2105 a ro rn t.o 2017,
, CArch doN', D1,atRa t ... . .3 -3.1 . .. .. j.... -' 70.FI b.,20470 0 10,. I
rv -h / l ex A c ..D.:ug I ,1 .. r. o..o.1c I. 0-"a .. %1 Uh.''..C.i C. U ,,lnOso- Cye to .a .oin.l T Ra. a n a- m a
_ AD Or DEIa c. R ..........................................I' ,... .........'...... '... I 00 0I000. .... 0 II...... II. ...". .. .. .... .-0. II ... 1pd a 150 p uosnl t
.c nl u l.wulI, .;... stds:. r niotrr a.1 a,u osIns daus si'uientes. ,.3, ,, :,, ...... 1,, '' F, .ercuric, Ma~strounion prav.nrat- meepqefopr`2mpr
- a e r........ .. ....H. 71 1r 1 Ir . . I , .. '. ... .,... . E I. l_ deeo. en p o- r atvo m e roa f d e o. t s
Lu '. .al... .1,,,k I II' nI S r- o. haea i a61.m n, ar ay resp;d d s.E- f-lo,,,.,t nca"d l-,-a ce In u don,,l
o" ,N 'e I u*a p, l a o gi a m i r sa c n Thoh h// ) e I .1 : : : -. L,: I z .. ... dylpohe a s a ou l e e a aco r ehadib rprd termm -- I.bre despue _de. abrtr a -0.y3total fig ra un. .r- Ttra--de 10 I.te.
P 1,jUn touEnaIw-'Cm, 5d yB ankgorofaCanad ao "Cedo d e "osuI- a a h000300 a0 nac, 000t.m:.: 000 05 0 0 0a .
0 030 i0 too-Isa...:a... a .abaW I 0- i p u t o oCba.e 607 000nc ao 00arz .o n y a.o o 0 a 2or .
t!a n300-m,0.. .tr 3 .0 70 u 70 5.7 r 5 0
: 1\1- 11-.I.-].1. E .. .... .. .. .. . ;. .. Im e l n e d"ad: n I a y n a r n c p e te t e o i le c a bhs s l.4, pe i uc iio It :u a t l 15 2 9 e p t e b e ( 9 2 o a
..II ---:,--'- r-...Fy......ar.. ..... Jlo o gpi iret
terri r. t e I ..... in, I II ru, : i .. :. s .. .... .. I ;, , np a .. 6 'P,.s '.,t ,. .,.' a 1 n d r c o y p r b e e t [nzd y q e ro r s n a n a Ua de 40 l4 0 notes
di cn la R cp~~~~ib lcI : "..; -, . .. ... . I .... f"'.arc o "ecas Ime : Tm lia d es n o s ni velmesa ... .: a l~tos dsecre il.d er qp n'tod rm on ui;9l
% ,".1].1 .1, .. .. .. .! a nuone..n lhatDedeaf,,adem ssqu..ieieroposerta de'2R 3InOpasrpar iI[.#
"0 ut o? I-. ..1I d..0.0 rs.0.- 30ch 0&1050r - tdma M .10rII ` -sarj

1. _I .. .. ... . . a. I )J a- ,a o-g~ lo b, d !a epernar d los crd os.. 1, cI ateo 70 98 .98 7 97 8 (c8n ov m rea u 45unt
.-!.;. ..I........ ..... n. e sna d. rru .utc lron e ar 1, re ta e e "a uacl dn est aa.siea y i n r m r
r I I I Ni I I S r a $ .v" .. .-...' .. L r 2 I 'd ad. a fio. l el s a i n e q u I l a- it'c,. ,` u `, e rF 7 7 7 8 0 8 1 4 7 7 1 4 7
01000L00 eon. ...4o....o, .--,,1o"id, 10S3 mental0..ooo............. .. i i Ci. .. ll .o.. I.,p"oI.. I.N:....-1. .-AIT 0im' l' I v' i' . .305,74 2 74 pno 012-C p0,I..0drados e supere.. v.,d,- a.l. .. .: ;. ....toDr192Itninn o rca e orbnitrmatpclde Ctalsnvgr&Incas h
'{ S I [].. . ... t : : . I El. ii 1 .11 i .i 1 i I I .. .j.ii ; i I ii I I- i ..- -- ti e. . . .6u6 5 / i l25c .1 -N ra 1,n
.0..Es 0.0000000 c3000me00033Juio 241 la 3 leore 02617!, S ed .: P .. ... : : : -. , '' ...... ,. . . ..... '. 1 .. ... .. .:( .|x r n u as P a st c , r c o s o : 6 25 C F N Y 3 r
it,0..... 0.0C000 0000000 000.0I3 0 O, .. I-. Tod -....S.. .'.. ..'0... 0 000 00000e u0.n0.0-I3...0 00 01 00 0...-..."r7.100037.00dFO B0Cuba.,4l o 78o tr3 -
APRECIACIgenD L !lIen .re .'.'oI ."'y, ,.a.a... ...II,..i.,j. -."'. .---I-. il .-.....
.i n a t d l%, e a ta e e ;. :, ll, -'," """". ""*" . ..... . I- .. I''If h' ... ".. l'l ,..... -..... l l lb"-.... 1...... i.u... ......... .. ..f m d de III ]. ... .. ........ .. .. .. .. . .. .. . . ...
7oO ,l, .. 7W .0.."...0-I0 000001000r3 antorlores q00-00err

NII(AD D AUC R Ve11n-tas . .e ""Ic-p,,_nta-An. peea. s1scss ldito By si
I' .A .i .. 1: : :: : 1 i I , ` i . 1'i i -i -1,1 I ', ... j.. ... p nas N~ o ,c h .... ..d n A V At C N T I U A 1 3 3 / .
A ll do isl'111c{do on C "" "" ".' ] '. ,- . ., - =, -i,:,., : -, .:.,:1 ,i16
P- .shaMENDO ZAyCur.neI.. ..do.-et3mbrar.e..-.242-6.29d5'.. 7, 0 300 03 000 230000 3 110 3.6off

...I -.. ... i T.... ..H E . .o ] '[ ; . ..-.. . ... .........I. , ...-.. 111- .- -[, ,o r ... I"'F"... . . . ............ ... ...'" ..;"' i ''I h I


esln egaosaqi yalfi ecrdtorosqueso d imor 4o a R S ]O.7?O0 No do 12,4. o.do ,000ollo
100 0,000-F0 o= lTr rl fic 129.0 I,$72,od 000gl o td,700,3000
lit co e 1 ... R i dIC... IK dC "dI V.r ..... .. .. ... I 1 ; .. f." ... :, I", I..1."'rz . 71-N 18 'l8 '7 i8 .5
0 0r, 00 001. -1.t7 Ca . ... ...I I- d e t 1 ' "1... .0 00000 001.oB',-000 01 2,bo ,000000300
U u na m d m ci nmoe I do- e ia e al I a Vtlll c . . .. ....... , e ad ,d s u s d leer.. r ,,.1I.. 5 i1
0_ 0 0-- _201 010 -doW 4I..' "0,. I ..-1t :.2 . . ... 29,124.00 0 2.,t1,00 1 -N ...0
.V~r,:00.0.00-.I.L111.107bo7,"'po. il.0B -030RO Y A L !,_ -o, dou07in0030a,
Rt.uI.,, h I I V r se en la unl del e dvo I 'o .. .. .: :. . 1 . II% I ]b ,~m I .. ,IIplnt u 0 It: I '.N.R.I um.. ..... .ue di, IIs sabrea, t,-,rde.,I ", Ie,OO to ,'1 o O f/b . . . ........ 0I0.00 000000.0000.030 30003030..o Eo003030. ,0t000000p0ll. o~ obooo
par 1 mci -SaOy tot lmente d, y de tIo,1'. Igsv na r-mio n . .......'.. and. II, L s iet11 t,,a ,.'d ~l"" "i Nrsi d ente A me rcadod 1dne Is ltman0 257000 c.,JI6.it lci,000.7
"',,,,,r 4 Su .'. .. ""' de u ga adeluv"a n77h .,yr",
c 1.. o p o .0i. 0I. 3.0....000l0a dot o o odo oI..r r o ee l e ch.n l Su d-A l .... ... 8i7,t.y0 1 108,000y unt. 0te00
e f n t n a t y e d" --"0ln,.bl ...... .. .. l" g da y ortWe-uI-; ..As.0. .....C..p, 1, C ,000., ,
..300 .030 7 000L'.0000000 .'- 0 L3003oo30tooo o1,00.70 o0 ooo.o ..00 0003, 0 030 3, 0012

`.,11: ll," :I,.. $fNPl s l 13ab rd 'l. .de o e q e a re it aA I e N K doliIte ... -. .. ..... .. . .. 4._.. ...... ......EVAN ..N_ I RAB.. .a4aSr I.,a n ms m oare 'ua mao -dl IJ.Ttl ........E ce a .1 5 0 t . a v caa : I I
___ .300 LA,:c '. "o. .I.- 0I ..0,... ar0 deo 0I.. turonldo do trlogo o d o 703 -y do yoh" I o .....d o l......d, ba. 0hst 0000 305.


.. ... . 30300010 000000000 100.lddo 00001030 00
11b ..L 1,AKIUI "U` y qa pre.IAI
11131qullSI neS.W .Son|s oprdre 1 nqu anad ard, tes. P.- I C.m. V.d,.rsde p ,. peIdIent I... l B ...- Grans anun L "'...una 11,ebaja en-e1-1Thomson and e, innon et I ulfnai6300CnrlVsbl adx| fec nsmrog~fc ni -- Doooo 30h 3 delrdo Au c polble 000,00.1,0ue0AO --oo o~ool M~0.
____ . O F A N A D A..rill .. .........- -. ...: :... .. ..00 tdooeooo 0037. yoquel.atonderod 000 y03u03nd00.000. da2o3.000 3o oo C01301 0 0 doss. bon
Nr Y II.,I.....21, o.: llI" .......: :.........., .......lores, ...et".....d.st.t... .,te,. ... c.,:. p .. ,, .. ei;. expna ac onesIans o iempo e.a Is
I"a, ,un.S.... ....Iard.e. p.r- .,.sIu- -e1.o..o. ..em i1-3to1 :R?'". 1-.r.. ...c.1.- .... .a.-............,..- ,. ois do Az c --Las d rniJ, os-c. I
i-lod.1" .co su"knw. ow [a.nt, IerectIadptbi Id ..
Au.,0-dI.I0,0, ,n0,R'd: 03d00, toooo" oo- oo- 00311 003 000dp- 000000 -otoo 103 708'00.30/7001 0 0.-- 4a

Arhvod C nro od lhdpih~ m en~Iot o r Rm I o apld .= : .. ... ... `. ., :..., ,, ,. ..- .1. m. T D'sLO nTO dO 192 aLuO n mi a m.rinO .bl. Copa~~t o ntt~t ~d~~,C~~vc~,CmrCnaila -. d l ~ o.. .. 10000 00 I0000 0. 0 0.0., 0.0 770 7 -0r1 71 034 0.70
..... fl ...... V i .. I. 1 ... .. ... III / rt.... ~ d,, .'.. .... .d.".d ;p .. .. .. .. .. . .... l.. .. 1. ... ._., .. I -3 T ..- e cosct- ,ci ,acu r .-con lo ,.. Ioanma r
t.... oI.........00.,,0,0 0..,,I-. . .0il I .-- 0 000 0.1006 .0 3 7

$CH.-i O, W I 12, 06 Rod o X It, '.t. ---- -- .. . : _. ,. .....! "",-A CORU` 1 r ...: I.. ;, .r-enS otlIP bas I,y err$. ascnataz a.x ma
'. 0 30000...... ...............,. ",r L..," 30203-...1012 74..1.... 4,0,50
.dn,.". D ..._. ......7_ .jil0 I lr .. . .. .. ...... .. . .. .
00 .__ -,__ ___ __________0n0.0..0...0,0-,3 .1 0lao 0 I ..0.00 0,0 30.00 033 0,3Ta 3El 000 0.ta tu d 215000 les,0.. ... .. ...II rU. pi. I 1.;,1. 111 1 1- ..[1 1- 11. ...'--r'.:..... I I..dI [O O -. ," eltiam nt pqu ft p reIsNm or
1," 0..0 .,"0 0 "io",,a.C ,, A EdwaTar. E. Ld d ,- -tAN
= 1doe303P,00 01.1:,01CL.o130o00,0 10. Peo 10300aAZOCAR 0.070.000 0E0"a101,, ,o ooooo 000001.
^uI. .. .. . ......:0.1"I1.,Unat urinrdlCm odity obl ,a he 00003000303 0f~o ooooo,0230b oo, Ioo,1tfo, olootCo a ,0
0. ,,00s m0. L.o033..03cu0 10000000,0 do 0000 AZUCA16.3NMayoF132A,_Julio
Ventas enl. unta e.l.. ed.s1. oFo:.lo..ot:.o.. ..ho0.h5 bos 00van 0 do o lencla ,000.o 8.1d 203300 2I_,I 2 03000 lmb 193)2,05 total

do,'EySo !oo. do R oo I-...Rood,.o.t K.ode,. :0: in0000,00330a 19 0. 00 01l0000 0000 0qu 3 0-.f0ar 0002 a. 0' 30,., ooolo .. 20200 10000 200000
0*3030f. -.- .0. . ,. :: ,.31.
I IA I V E CntolVnj ratestoci dtoInbs 0001 030001 001003 . 3 00de0010 7003 001t) ir 0,s et0et o stulo 030 0,, 00 000,000,0 ZCAON1ETIFOA__
poroNo; p t.,o.moot,,,p-do.lo -,.to,.0j0,0031 sosomido, on 00 o10 oIII!.. ., 00 I 03000, oooqua Jos00. 003300se3..0'.Julio..,.0.....7 70 7".
.. .. I .,. : .. ..-- I0 ".00 ... .o o, I 1 ,:- .do pogo .d t o 0300-00. Ayo-'I , -Hoof . oo .1774 7 0 71700 237,000 ..3 7, 000
otot. I o o ol yo u~oo. C m .0s .to 0 I ... te 00 .. *. : ...0 ,I . ''10000 L'oot 03I 00.0. 030 13 .... 60 65 6 5 6 5 770
1 01.0 .oo .. . ;, f...0,0 ..3 ..00.0 .. I.0I0I0!. 0 pool. I o.Aooo. . 00.33000.,2,0
.. . .loo .oolCotsd,0ItolIefoI..dl. 00bb _____.00 yFo 000 5 o3 .. 0: ~A . . 3511 .0271,000 II 3,000,000 rnp4,73 00
1-k. IPR CIV albo osvoddsqud oiu4d o od 1,0 olo. ObooO 0000000 0- 3 f...NE .ELE.N.. 3ONNDEfA.. EM.L..do1.o..t .t.o -o-.b-ow30 .oy.o.ooloto, N 5oo 79 4 0 10,05793.20 41.06.m47 0,0
e ', hbildo doco, o-ddoo *- ..0 1. o l. RIO l '.E ,.-.. -. 00 003.IN M N0003Di00 000, 0030l,0,ttifuim
.AN;- OTomPSLArf.-. ..o. te fados CA O j..d..00 ,ot20., Pill000 03- e 3010 3.00 31030 10110 000330
1001 00, 000.0 30. 0.. 01 001300 I1 000, 0. 0... 0 030 t Io l sLo cal. o do E;,0 .01.,30r0..".. 0:.. E..; l: -.-D-I:AR-I D e t LA MARiNs d
qo d 0 3i0 00l0 0q o oIi y do o t-oUo doS P olon 031 potica d oooo dotni r i o 0 lo j00, 0000000 Oiva d spu de aI -do o 00, 0000", M l"oo.o
ik 03.0 l ie h e a 13 0e l0De i ..oo rose. I . I 's es 00, 000-. hldoolo~do 00do 2,000031001 ______I.,______ _______ _______ _______a__is__ ______
: .. .0-000. 013001o3,de0', .o-00000i00.030030 .... Wt.ol. -0 .. I.000_030300 to,,&,0100 dosorunt.o..,o t0opooo
-, -01 u o qooodr.doo3 odoo L. oo 0 1 Ail l. 0. "..-00001" 0'. 0000103000 0.0-00,:00,%, b noobo W l(SaMdaj--- trel rl- sedet 65001)ycnlscno i sItro
'i !r .... . . . . . . . .r 0001 000 00 1000030tl,tA. to..o.tdo I. emb" i ril
:,ot0. ,o3000d100o~o~odrao0, "*.oo 1O .. ., :.. 1000 .0101,A" I ... : 3P. 1 i ,.', do,.N.heI 95;3 N/- m s
etndo so eho Ioo'oa p llujt d ormo00000 : oo. oo .. o % 1 O. :.. o. ,0000 o..otooitt 0, spca030" m d nd Z
.. .. ..00.. 3.0I3.0001F-- I ..0I.0~0000f0 opo~l, R30000FU A
.0 ~f. ;A.. .. ..0000003000. bl ,30030012. .10 S, g
lo000.0I001,j-l;,Iqotr.,,arer ,. Ianr3,heo a7buy us.a0,01030a00.0000olo
,, eDtX y p.1.-ep - : .. :. IT s - r j co% : ,I No - 2.035.000 2.2A3.CO0PA S T O R,00
"r : o,-..0.0, ..o.. aoo 1.0,.] ,Ic..r 1, c--i7 _o I,.'07,9t5,00H
0 ban egobors aq00y.apl.btRo o rdo o ricbt. tol oo sonbl de003 o r- rntnavood-0" C- ;`F..DDE .,.7r .OI,. LOS I sEV U R S AS.10.077,0 DOS.L1S,423,000
'"'I' 000010033100,P-,. cu., Co, ooooio. 0,00Asia0,.ooOb. .. C.. .. 5,875.00.. Plu4.383,000.00.O0 A].IDO
Var oli, m -eto a o3410,.n.,bofrouenciademaio o to rdo ooo m 6v. IOfd", eds..t10ad . .l ,, SIOOO.OaO.S
F-.t~~~~~~~~A00 ,O~- *4d.. 0 i Arca129.0 .1200 ,8301
031 0303 03 o...o td dd Ib... - - - 1 3...5.27I.7
-mm m1v u '. quo c q..mol- 6n ..!-.Co_. C- .0..-L OB R ISSRO. AS...R S K1I.UI A EN IK.-. .
000 se e IsIuntsde toodel .212.-. n,SA .a S t o. anP...I
00,..0000 4., 00 0,,,, .0 0 ,.-i B`e .1 ..... Ii o :(.1 i:0d. lo. C. in .: (. hII. St-13AS"CAD DOSSE AIOAS
.000..0..0,.. 2IIII I., ....3 '. :f.0.l ...-.-;. Lio, i._ Y R A S E I L
0 RA D INFA ElCot rolVisbleKa0 00 led00,000 sbr- vetasrecenos ., o oob ,. El I 3 oh ol . ....o ,-.l. I1 r1 e j,.,I.
0I00o.o. prra o rt______yde ______veta -rsu ic en 1-" P"a '. .. .o.. P. o ... ..: o ,4 .. .01 .4o.o. .. .
13Algetuti00.0.0..0.. it I.So m6".,.-0.. ..0877,.60 1,108.000vt,,,.0OIn I
-,03 -i Rt~oa 0,,, ,::0..0 ". b. 003 010, 0 I ttooo .. ,0Ian40,-Il 030..,. 1en52.6pa0.
.000., 03000.0 Io .oaod _' .00 ,00 4. t o.t Forto S n e D N165 A B A N A TEL MEl 14
.ctuauaaa en ia nepuDnICa


FARMACIA ---Anuneio I4-ASIFI(1I)OS (c I
JOHU^,N.N i En la nacion '---
UISPO T AOiia I Poar Luis Gut.erri Delgado a PR S __ j OMPR+A
DS 7r3550 LOS 'LuNEh J i +______________________
S TtULF A.itL 1hlf Nilm -Proi lernas de la reloreitacion A ~ A 1; C BLS PR[A DS _"
---Cuba, prosisna a ser un demiertoC -- -
I n iu c ativs de M inas de M atalsha s bre, , .w.' *'%I" l -- \IP R O P IA N O S
M IR A M ARO I sa EN ,rl i. n ,,a, -.: :,.:. "La'l ''' ''' i mr.... ' .. rl
HOY DE 7 T1 NO EI [ i adicii d,- u. ,.' .Ii -' '. *. I ", .. ..... 1 '-'I
IF A R M A C I A ... .,..... Wr. de..r: l. .:.... .. .. .... ....: .. l.,- .a ,. ........ '1 V E NT AS
DlA. QUI ONES alhc. el+ i rrprII ur'I U[I .. I ,..+ +,,i +uilur. Iu c,.[l,-l^.,:l:,-, ,+,,..El, I^ & ^ ^ 1 9 - .',,,
C..La..r- Tel. B-7222 ..c ....i ... w.1... 4... .. .. ... 5, ." f CA1' s4i CO
Serrila isRpids -de Mi~sOJii5' ; -, iac
8r-'Ild. dU U.^ Hf- ll i. ,o . .ir,,] .... ' A, II I ..
Do 55350 HOT Th eri""i' c it -.r I. e-.ESTABLECMIEN;tL jisa
DI TUNO HOT+ +.... ; l. 1w + L ,1 .. .......c. '- 1 . ||. "L . :- 1 t" 111
PASED Y 27 Vedidoai Cor... C. -. a., or -IL I :,qucs
maar I ar ,. ,, ,. . .1 % 11 AI,,. || 'N C y 2 Atarla enlo.q S7,5.11
Silent l d l Upld M iuJim I g g al. ..I:, I ., ... ... -., ..i . '* ',""
TO O ItI.E DANO 3 L- :.,co l ,- o... .. .-... .. .... ..... .... .a.

[H O Y D E T U B NrO | rc T,,, r ," :, ,,' : ide una vasta extensri,'n e e te- t *o.' D' i \ '" 1 \. L .....
II arh: I:,-,',' -c, ,-i., *,: i-t,,-,:' ,. I..',. de A grcultura.. +I' i ..,, ,,r
TA N M. MA OA | q. f,a l - I La empress, sbgan dnlorm6 I- 'S i
iFm 9d 0. IoctorErnesto iomagosa.ha dgas..- "..
AD M C IA l tado ya i nesacoraesa umid a d ei' -" -'7I -1 +2- I "1 -
l____e._froc u._ _,_1_____ ICa,- i.a iayi mpaeiiporque iesder6 dema~ia-
0 00: F......:....... ....i ... .. .. $5,-. ....a. 1 MUEBLES. PRENDAS -nrn R o I A
B-5303 PARTICULARES REGIA
^ ^r,,^:.. ... + ^-.:. .I-..L,:- ."....... Q-... .- i ll il B-53103:' Compro muebles fti- VEDADO. 21 ESQIONA
im ^ BH B^fl I~ +f 1 .4 l J l :r**l-L~*l Erilerti:"-- **** :+,a s. IIHI"H'J +BIRH 11* '" 11'*'**'":)-' '1 t" l" **.Il : .lna bj-jrl..r-- *-
ad ... . . ,.a.. 1...i.a a-,. I Q u o a a e m p rc sa .i n. la iLi ,. , ,- .u r ,: t . -d.- : o, s , A l l- "
ae- -i rle 1 ,.-.,1 l a t +i r._ll [C r [., l,, i.. causa sencilla: i l n S ,.,, : ,:, ,, ,:::: l... i,,. ,,, ,a,,-
iiir^ l M ... ii. ia',' .s iii- ': ,,a.,n ". a.... .. ,: r ,, ,. : .. .'.r .i dispoi ma.i i.l.. i.
Lcsii''. c wr. e : .iia"ii.,1 ', w 1 ." 'a. mi", i ,nas no se pre- m an B -5303.' Linares, toda ho- do r c e. ad.' i .. M 2,- i
iat,- " .in"" eniaque asa) l Dp Saun N ico luis ra -D-742-17-20 Jul.;-'
et. l" r .'-A- ai en ri -C a nli dad -- . . a S _____ - RENTAN $2111. 00. I 1 ..
I____________ m1 ia d .tZinlnSiotu, iaittlota sn1.1Alt Di IAiIIO DE LA SIXRINA ,t
I'W f^V I^H ~flff p ru ... ~l, L. l. r r,: .... ;,oE. ,,,-.n,.-. ...1 .u.ii. .]. n.. Lo- t se.n moit .t Ztn ld.a-Sol ~ ..+,, oola cl _ ------_ --------- _ra__*:_j 11_: i p a- Sun Sa:Iuitl., pari quien este perlolnco t iene Ins mares con .iidera- -9311: COMPRO Y
i :t- ..' mnzar n spa p p1ar n a- ana- i clone, contrajo nu nispiree i at in ainte c an el Joven Carlos I-Chlivazn , It7-d d .
l Caiodla aIa -:L- i aia d 1tn cuando notaron sca de Btanourt, presititosi tiembro de ia Pllain nain ia l
i n r_.-t K i a -/ mauderas parnInaexplnatacinmM era.d dades desams a a Jo i.venEDparej.O,-. $12 000
t cI :.-6 c.. .m ad e ri i q u e ah o r ai d e b ridaa ad q ur n.u. . . r .a h ,a i . . . . U 1
uli, II) i m E r, a .,re~, rir a preclos muy nial tos -Lducidn I 1f / -9 -1-1- VEDA v DO i $12.0,00Mu---- 11 1 -- 1 -- A-4. d8011 0 COMPr0....,': D' -t
Farmacioa de Muy adelantadas las obras para Ellde Roaro..de Altd ada. a..!. .. .....o. L. .... .... ...... ..........
-- j )7.~ ~ r C ~ calsero Gduillen, psl-giubernadtort1e la .nSlitllrlu i a ii'. ,,, l, i"" "- ii M ,. '
..9 ternse tsn Is Ir. ,anor n D-79,1. 230 i I ... . A L O pY S T rA N. ..

1101,,, la I asa de Socorro de la Vigia i. ........... '..i ...e 'u .......... niid ya- a- CERRO VCI
Farml ia5( d Mutasea inada. la Ciada Jipan-it.AL.AS

DUDE ...... . B 'A 'A VA SES D"L " .__._ _._. 1* Jh i.t C.ii.. i''" d ......i i i i ai i"a- .
Ii '1"a a s d oI + d l V g a,,,l- I,, ; :I. ,,,, :,- ,o ... ". -,-, e l u r,, : .. 3.. lJ l i ta ,. + .. a h), 2p++.. It,,o
Com ..otlfl jr "ri' alhio M.,l2> E( la clue donlf el D r. A lvarez Fue llteS. SIlllllH y l ro +Gullli:,, r. ,- ,-. f-,.l1,1.1,", .. ......... .... :..1 b.',T.. ,',- I..| .. L '.... J, : .: ... $ ,;,: i a I. x S'i a"'i1.';''S 'T ..... '470
lul PNo 1 rlQ Ofiltlx M .3 . i +" m 1 i nlsro otIc .j ,,.iJ .-i '2 ":.. J ,, .- ,1,- ,. ,, I .," ". : -'"-- , I ,:. o. D ww+4-m
Comlwp jei No 111 ^q.Ol10 -IU0,000 | .I.OhllpI t 11 |1C (8e Ilii C~Pl~h lJfl4) <:II Id 411 I r.,-l '...... ...... .. ,-.. ..if.. jr ,. .1', ... .. ,..i.; ,, ,,, t .. .... .. "' .--.-. '. '---n; A n -
rn + . V 6f Ml q Cutup A-Bnan " 1 --- 1 --------- !__ ,, .. ..., . ... ,liiclp n M de ... ... .... . ... ,.i , ,, j. l.,'na \nii-l,..l I AII IljI \\IK[I III|I
C Iaiiatit oayT ilsuitia M 1Nit JO EslI c 1L L ii -. 2Ia-

Obw p. SS .1d "' Ala+ cAMAGo i, pt,.-.I.r..;. .-,e . ....^i ",,i, .."... i. a ,I,'. ... aeo a,,, ., ........*:"," "* "i:"~i "" .>.: "" i '" '".. ....''" :" ""::," ";" '"II'' i Utfl u flnl u, pIoUU UUU "
'Lu Ni Oi ad tall ue d "'-- Ol r. Alvarez Fuentes Sum Iya i F al iI1. ,I .-" 1,' i. as., ,, ., .. .,,,


IT r~ i ra|t| Z u .l M-7ii 01*" orre, )o :+rr . ...... .. ..* ;;"n,;i 10 'p -'.""'' ', ." ', ,, r ,,- + -damns ,1 -,*"'** J" i-,- .. i* P

CO iiioii 8 1 A dI0 -0 :o o o l a . 0.i il ri e I 'Ie ...I.. ,~ J l ii. i i h *i -a .... n o ell 0
S IT." 7nIntell: A.-lCllhiiiAdaii6" i P-itel.-. a Iit l.-- - h ,
. i s Ci.. 40I d. i..... . r ... .i.... ; .... '. ..l.... ,. in'. .,. i.m ..... , ,,-t .. .No 7K rnnR a t ma lrrl a^ ,l l e..l* .ir.. ....... . i ll',, fi .*i .. d nI,,Tiu p T d h n i. ..1. lilrih B m erl a 'mla on d aA, ]n i I '. *;""x ," '' IIw n
PIB O K 1 JK II I A d .IHKI3 cor". en i r .l...r . i e | Vl...n .*' pn ..1 1.. td rt ba tiirm iir p ar 1. ... n .. . i *. i. C.. . . . . . ... ' **" '** I r m r M c s ad d la t-- W '| l t . .. .. ..... .
i... a 8l Ad aA- s ". O r,A. ttl l l r . ..I ..... 1 .i.i "i .. a .. l. ',, GALIAN . .. .. . l l i,/n n.

a~ .in J d ir o^ u,br ; .. n p \ i i ... n r i *' '. 'i:' .'1 .'i. 'r. .. i i= I^ L , ... .. '.: .......... .. ... ...* ,,' .... . J l, .....11 i .. I, J ..... I ..1 .. CO HU v i n r i -p U i iU U n .
:-' .i a.,'F la:.ls'. .. ..u".,u"....,I.ii..., .. ... ,i" ,.. E O N M I-
iaaImeisycliaslsa t Ml70itaXn r'o r iaiiii iyiyldidp'ii ydaii

- N N""ar .ai'a "a",'I'" i.",s''.. nit "'""': 't r l Ii E...OI'"( a
M. iii- ll" "Na ., .. M 4u lI | +~ ii.., .. ,,, n .. 'I .. . .
. da.... ... ...... .. d...... ..... ....il ..~.la i.... .......... ', I" I 'PIANOS DC GARANTIA' ltrt1' v+iea +" !!? ..."..
... ..d. d..asIna. a.. .... ...... . [{ '.. r llr I -+| H.l~rl. ^. l iB Bt|fl^ ..?.R ^ ^ i i ii ^ H l ^ l,.1 ..... .0 6 I1 I,.1 .,,".ul ... 'r.h.1. i. -' ^ '
M^B.B 1 ll. .l, .'.SA S URflEL I n tln..lnie..'l*, I'". 'tl ". . . I Ir ,
H ^^H H ^^^H liii"""S ^. Lif c F^ ^ B0 ""' ; < "1",i" ,", ",: ,:',. ".*:.* ... ^...........," "*
ulhilh r~u~iSA~a &iIATA i on l
C'ur~aisi b liaid u- MA O A Iilutid itrs.H ^ ^ ^ ^ ^^aiti ;F.^ ^^ B Na s .wa ~ii, Ki, I ld,,,',' ,, ,'",',i-I ", phi d i nn ii m "-'1 ..... n .. .. . . ..-a.


Pa*ta isiia N ",i aa, ,i ,Ii -ia i .... rdli*:n d
i'sar alaii i ia~a '~l p'il'aa4 1 i a r, ii idaini u llli .- li '11r . - -'' 'di+DV %+'+
I1N Si 'ii tnl S 11 71'.aiis. 'La 1 l't 1't'"'l'';'l ..""' n"? :" I'"ii I tint d ...... ..' .... ... .... Aa.. ... ....i md"'" '" y Sabi taa Kmthpad a ... a.. ..a,
C~na i IeO ur a U l s I = m" r. . .. ..is "nJ'' '" 5io Ayedronsae-7aiO ia ma
Naldt i na ii ci1 a "] ) ant ti a 'u i r.a 1 pa di ipiniii i' ... 'aa '' ''h h i. an iii dI apiai ,, n iaaae X' a at". lii-. Spiiat tre pid anda t'~aai a pan edin
071S ANY MFNn nsii i.i. }- lrr..e a~ di n i co a ,~r=' . .. ...di -i .,i .i ,,iy'ila a' -, ni di ii Avn 'A CLIb'EO 11 PA O lai mp aia i ,T-
M ~~fl N M i1 I p braic i ]..... .. .iid~or SIC AI MFSIIASF K ,_.,.,,_._,_.......__.,_. _,,a,.i.iini,,.'.aIna a' Strd nai.. ,AMP'.a...i...i 1' danyhildi piipdrqud
II[n Na. s Iaiiiiiii &HT rasa ' '. vun i u+ f ,,. ,n.p Aalaas.,n,,,,,iii"'iaiii.aanaa ue and'A I 'IDADES a D AG ro mpao eddi-7i 1T
s S 213 san a|M NC D e I'... ........ .... . "'at, d.a... aaliniaidfiur' ".",.ii Pa.. . .Cseo. ;o in t n .+il fl 'Io l'Ieo Iv~ada hoiA R'C3 pALO S'a[. ii PIN~qa
rt s ai 454 i .IAq 5. . ipiii'n d .i r n LG.I-'r Oa4ecta iluaM

Lao N IC0 e arl a I II r"ni . .r~ t.In II n'. .'i" n, n .I .. e 't a Ie d p 'do iada- i. aa..... id.. ... iii ai. an, a i i
ML."'. "L.A "'a.'i";

N sipsl T 'It t'r~rai l itt 1 1,''l ...ii4.. ..t' '.. 'I y1 diia,yaein dP ~i '
C ..a. 45 1 si.Ii ii 9 ....... e ..I.......iprobaisn ai.. 1iyii n ii diin i di i Liiilii ... d .i l r .;
i c In

IfC liin si'1e t~e I+ I rac ''id+ .. .. -. .,-ba..ai...aaa 'adii t,i pa.. raa LI ;ib,.'idmiCartld,i ~ I .,a,', .. :, +:. ','
SANICO- gliASI~r das p-ilr iifI i i, .. ... .1 .. .. ... . I ii .,. ,, i ihc r Pi ii Siean-i- iii~ 5 di fx 'l '31 q EII A 'Il Lr lIFF A l
, 2 . .. . . . .. ... .
iN d i~ r Caa.na i 'ala-.1, '1. I.,1 mI ...i.. ...i 'Pi. t3 J'. -I";!i.O2i to +f'' I .."P
lids Ciatni haI!tinnrs11
Allpol, .0 6 a.PAgtNO DE GAPRCIOSO DIVIN

...s s aa sd Pain ii. s ... ... ...... p i ..'- '.. -. I .... ... ...... .... ..... .' "iii ....: 111... ...a ? san 11" .. ..... a H ...... '' 'a . ...I dO "
ins dils, r p Ih " t " h ,, ". . ... ... I.... ...i... h' ; i i 'y, < .._ LB EJO V IBORA
S ,. Isa o D a it I u.4. ia: .:n .a .. ,..'.S ..a''. ...REZ
Ca:,ll i i s M Coaol'sla ita .. i -M'471 ,:1'. ,+,. ::a,:'s .,1...Tie ...., '', i, a''' L'0r
Cais Vai sg Lioi i. sinsit A ldIsiii naaid"ii ia.... .'.'...............I . ,.. ... .....iAi i..... d

i i, n m n d aiy td y i no ,.,bhaa'h.. ,--,"i'.-:- a. ..,.2- I" h, .'." ..",, .. a aamiis m~n n i ni's..
i !daias i u i p Pi .... 1 . dipi...li L 'a n de l .. i..-. ....i"l.. ........."" .. .. . ... .. ..I. ." J . ........iit i d ba. . La t ea in c ab -
C. l--1 AO L I -'OS its, "i 'r' aU'iaaanndi ir as a .i llh'" " a i da' d"a.ia ..." i.. li'i.... ... :. I' I"' 'i iou Sn 'rl nad .
'ia-i""''.1 U.IW."piAl.lis AGENC1IA

aaaes o i a '.4ic d-o ............au i ,td i a.L C... ... .. l F-IOR DE ni i ai
_____________________5____1_________a______asRAN D iiiai A.-ait I't..nn
Ais, Mriiianion Ni LIE X-fi 3 iU a .,I ai.iI 00.nt0a.-...
C i,.Ill Biib.-di jiic I h I 6U n dia di biednlaJodisapy n aba tiim niaa] o a 'i., d mib s-,
uos. 'Ia g PlO Nl biin 1 aia-Isldtaiaila di -. "ra IM iiarp "'"ai ai di"

S r nl 'IA~u NAO fi'361at nay hai adi V i 1 .....r"l' J ll'1. .. lipibi.......Plan. I hi-- 15 ,1 ''lila t'ii
R A T I LA Sh RA, A ubal d ii nd aldu. ilor l uinu- . .a.. .. ....a u .'s sanas am c n .s-a ""-
qLAP A N iOLMR LU 4 tnbli liprseot iii).iiilveds
M e o ll eep rb I 1 l f 2 " 1 fr ;or h rfr' v .I. r h o 6 'l f v+: c .. ., d -d r lDARES,.iihdiflA VISTA. MiRA/ARnii diiasLipiiitic mu ,.. ,i. li~a' n:iSI'-
TEnah i i mpsi aut 7.a e Jl n, ,'t" -u
A ES uoinaiilbsn"in pa ,nyind, MARIO A. CUERVO
C .i ii. u baa d Nl '.dA Nip. N-802Nde qua u dad eql ni e.i di naaI. "
Ci.L ias, So.PiP bi. .if ii U aapibllaib7u

Colic .... .lu. h p bolat -'i uoait- i ainidi ..... b iI II..I t
. . ... ..... B .....oe ,"I nod .. i .. .... ..aa. a I I l !.l I, 1 . .... ...... ... ....
c-- min RipO Rea .- l2LUsTd ....Y a pr u aa t..... .i... ...
1, ao'. o r I Rb b A 4.517 atan iaaiipadI

% Isf;a, u ininius- RyIlu or~ It c pann !... d .... R
S. N 7iC n-la ...sNaa ,O6n. antis-aIitI'1.,-.. .. ...2
Aionrma l.. dro, A l-l7-7 Fb Jq' jd 1 du u........ ,1 .-.,1..5
Rea|,L .... R....... .... ,t;',dehsetu.....id..... .t'. / i ?t"-:. i i'-- ..........
i. eNl 0ait O.P 9o 1 w ,....t ci qs ei. i1..... ..1i.lnuin:, i 11 X lO t,:* X 's ia e
N.ri d11P70Fo COC B o .411d.- .. ...... rd. .6 d ... ti e run. I I I .. ... . .. .
`T r r,13 "L .......l... s'''h'l pr. pp d,...ic ....it.u L anPnen nfItd
itnn I.L-InIdT nliiiidutilySupaatics d

CI-- R uub1 .d. ... . yha- t..b. d,,i-.,b di.a$.luiiIa.TI dc
C.rd s 0svlpr uj o- I de "Icctr.- i ...uc ,nc: a. n 1.,,. AN:RFAEL803 807b i

Catiain taM cdr7sO iaii niidc.ac ,, sin In I, ..nq
Rpsata tilti21I iaibia tinania da i.i's. ..d.iead...iL
.". al.a,1"or"A c.. s-1-doP la rnfo-inaII,
R ny tialI ndiarit.i 1-0. anandriandasilda A
N"ia 7"s da Idsii th- 7O Wl sladia d' di
deanlti62 Ci'So Lat.baa Alion aii sail alall jitttan-ti-ol ..ida Ar,.


It Joo o 7 sqaDrlle X 0 .....ISTAIvl ino I,,1ol e- 3 ll .X 'L11-c a l lddraori dal, C111pnc-sdnii it.toFiat ltisi to C.Wdt 0- 1da11pa'aLo


-no


IR1X'II XE


LT1MA HORA

V E N TAS
VENTAS ,


Edificio 4 casas
$17,000' Renta $160
Almendaies
DIAZ Y LANUZA
Acabadia de fabricar, con
cocinal de as de lujo. bafio
acompleto, pato. Bomba Iani
quo cisterna. 4 cuadras Cru.
cero de la,PJaya. Aulobuses
tn la puerta..Escalertd gra-
n'o1.i

Direclamenle B-5301
Verloa 2 a 7 p.m.
* U11-D-I12B-4B-21

BUREAU BE IA PREPIEBAD
MlEMBRo D L COLEGIO
S3ao,0I)0. ueiai3iiS.UUI).


da0des DetR lpeiat nl11)eiM.
i140.00i. Renila$260C ialil $42 1.1)0.

Xi' Iiid'e l 't. 00, )
I a 1 y 2a I a a a a
itlaade Cana.ha. n)1)0

a* :!0o.. ,) Rrn ,ia .< 1 ...

'a ..(' .0 .. ii a:1 'a1.1 .
adSI iflO N'11 II, 'a1$ 000
L ,ita$. -," 100

152 .'05p Rf.l - .'I .W0. 00ILtia 4'itrnat. J p r
Ciarada deaoi lta d eintai ,y

1La T t 's,, 5 a 000l
S.00 0 aRI.D He \le\700.
cliedtin-tlt 1 I, e -tip -dtale 1
15 1,*I 3PI 2 Mt, 70n ,rrj
" Vedado. $42.1)00 ."it ild-0 S3 n.000~l.i
,,

,llrI 81 men,, dla, ras .$3 ,000.
4., b,2 ,, ;,.. 1dd,- +r'. ,,.
t11.a -l ed- [Ind', pand v.o,+
AHc'P ar P,,o7; irec.,o833.0114)
p.. r y.. . . .. ., ..
4 4. 2 W 5 ,,, "m ` P'd -+ I- -, :11
V -1z, d_. '52 rAn
F- ,- ,: ,! -" f:2':1

d+ ..... i-- ,,r. -

,-,.,iramdar. g356.(00.
ff r l- 1n e ,-%d ]~nlc
MRaear. A.38.00.)
D )I,, B-17.2 <, Fl-3115 A r r ,

N'icantor dei Carnpo. A2 1.50(lf

1o ,1 ,-1 .4 :. .. t
L. Sierra. A21.000.
p,-taW .~ ball 3 4 bafin t~ *


B-B152 P.q 5 7


lPla+. Miramar. Pernmta.

,r ,,.12:, ;
R~ep,, hf,, n ,ne

L. Rk, hra. $5,5.000..

Bu ea de I,. -,. r,.: .., l,
, -.. l, ,
. .. . F '; L
PA ,.. ,E, 1,. ....%


I
yVEN TAS VENTAS -VENTAS VENTAS ,"VENTAS VENTAS VENTA'S. VENTA .
48'+-- -'-'ASAS 8 CASAS 48 CASAS :411 CASAS 45. 'CASAS 4;8 CASAS ---48 SOLAXES 4-8 SOLARIES
. IO I V E A D
a N O'' .I aIS 547,000,VRENTA $420.00 ..... ...a
_..ersionit ,s 1,e ssinerFIonCsA D I0versionistus ... .. -.. '" I.,A fH 0eRs 'k *
z~lers~f_.-LI I
~I DID)AL EDA.

\.R DADO O-Sit'%l AII haag, aa~alqoolo popra. Ai haaer cal]qmlo opera- Al haag, uonlqiloir Oopo. A] hacg, aulq~la opr o .. r a oa aMm; C, d... bra, 59,300. W-5285. A] hacag ooa~loaio op.,.
I. h ln .p rt.rnen0II.aInah'a oIt. e .. ale.Iu
isn- dIo.CoreAS clqA da n48 do AorSAS ooqn. : O.do CondA elS A do 4. ad.do A SAord -aoqnd 485 SLARS 149e)On do con4d.- coLoqAR o

-a12 eoa'0I ia~a ~ imn.dlCloo prmobo d Moogo ognlohoodc Ccqi prmIoonerleno~ia "~~o psr OO.04pat aren mlom h aodla Co l oqktolre
dO,, r., ...-,Io IcIn. Poplodade lo Laon'ys. do+ haA P eolodal tnto, d- c L P pla odod In do+ hqaks Prop loald lntou .l. -E Nrr To do pload ln.s-
I.o1.os.q ooI....os n oponn I,0a0.no a m o nda eI-
F. C.I~ I"O- %-R--- C....i . S47,00---- S-sflu...F-82 .A dds... aV0N.aaUV-'4124 ,
S............ . . .01 Te F'.'l3oI' .." ':. a.a oper aonsaas oo', .

S ,,. . :e . . .aI. ... .. ..... o ... ......-_,_,. .- .
CIs a G I c.1......... ... 2 8 a. 0 .2 g n ifi,, ,.D.. 73par 4cn a

.'"..*:.. .... ... . ... "l r .. .. ' PLA AT RA A u. 110

L..eq ,.,... -, ,. . A ., .'; PR O IE D ,, a. rIL D l U aaa'uaa"'oo .a"oa. I a' ".. .n-m m-. D 33+9-8 -
rll "' "ri . . . . - -6.. . .a ... R~ I -TM- 'P "'A L ML OK R C N A e
C,rp,, .,d r-re -.an ..1 1 i- I .. s rtl la o a. .I ntI".co % i. i i. L.- y U aa o'~ l l m I, n li
____ ; -_ . ...= -| ocone o- ecd- rs I-4 as- pr23 s o ~ d L s o eaco ss o ddm L s or ruc. r. .. RO AR RE .i a.,.c)W s . I p egrt at humta. + cD-1gme -I
Ili' p i S'* '. .p'. ... .. d.. .. ... '.. . . Lar i r m e o l o p aRO nai ona ls i ,d e l.. ... . . . .... .. d e l o l ........ I T I. .. . . . I . .. . .. n a .' lleP I gs d l o ei a l


A I'. -.... :- "I ,, ----, p l o.. a- l .C l ay a b l, 1a 0 1.-.0 v I-
...- -,O REPArToUl La Proapleod ad r l to,.t do IIhal tlo Ia proIpldmd 0 con _bledo........ .. a aGTaina lal ll a rm ........ 11 ea rtl..T a a. TJ -I. U 0 -L U M -I
........ .... ... .., of r aonI tm o r .almnd o onnoolyro b l-lo mao ndn o--e 'o i l' .- -0-
o"pial" do"' "mproon. a' 1, aa." a ,.. o to .......... .Tn-O -4 .
..._44_________.._... .-_... __, ........ ,Iaaaaaa.o e . 0... l. -. ,. ,,; -- N. Co ic .t-l .......,I
cd.o."a quoo' d oopo'oido'do a....dorrd o..."do.aO......2 A..... a .. .. . .. .. ...0 a r.t na rala To.pical,.con,
C:,:'Gd- n ...an'-e ..RAN"V,','.So: zoy 00 ud alame. a'a %:anoa. .. a a aa "a a ., 0.0,=L .......a aaalaa~. Aa .... po+,,.1,al ,1.37; a + front
.1 ,.... no010 a l0l arorioo hln.namo-- a qI laVIro dlSqo o 4yer a A, ,a /aa bPo la yl. ol a AO .q.,. a' d, CllanoD )a~a cua,)aa aro
" ,""" ..0 ... 1 aa1..a.. aa a..... ao 00... I .- eoren
mL' I o- I-p -_ -h- w .'a-_aala-a-4,':L'i A` ....n,a ,1- -.. ,,o..nI.. ...a. . elmplo quo a. eu Ia no hohr- do suf- v-olenala .',
BIE.I R.tI.I" C _-A_'__`-I III I.__, aun.do sea aon"tr d- -........ F,, 72, PreAio: 159.0 -- metro.
ld, 10' aa~alblll CA. PA AVVIL c0) C ALLE K, N ElII)A 0 r < ':' SD-1005640-a Inoron /
'. "L-,,,,,:. X. 1 ,.. ".'-..-.1", I' I I"I--""'",- :f,',,,`I! % .'' .- Uu.ja. .ta B Vio la 0POlla' t ,en Sr0 ,,-.Ia .I
,." ,; o F'La ', .'r r L r .. ., : I t. ., .n L ,' ", : , Q" I :"',: .'.. I ,1 .1 ,; . . .r l H ,........... ... . \ o + m.. ..:r.d 2 4 a d I, r .A I s i ..
W .o'. ... % ....... . ..... .. .:4.%.1.... '.I,:r,.'. -,- .,I .BW................. e ___ _........1 .."I i I n e .. ...D-........ IZ.... ...-22 ... ,|O -1e,...- ..r ., ,
C;.'. ,, n C G a n a ^1,- i i -r_ . s,. o. I x I, , o- ,A Ag. I' t 6C8 -Lt d IIII "R O CoI b!I IIJA
.I... ............ V EN TA S V EN TA S ..... .L i .a..:..... ................ 3M...... ...y .... . ,.- I... I ijU
n. .._,_ _......._.._,__._ 4I.:R-- -ND CASAS 4- CA UAOI,0"I'll I' ....--,1lf28a49..:'"a- --1-o9.6Al11.Rn.2 -.it
"','. ,., o 5. 11, I .. u.r,:I,,,,L. ,A,,4IN9I Ao t Ce.r E dO aa I,_. . 1, la, ba UH-D-9744-49-2| UH.1045M { ,Y.C..2 -4
SI) + d 1) p, a 25 de io Anap.e Aloorr dar eol 0la 1)o V. aria7,0
,,,I], . - ... 1i nolal. OATI. 111a I la 0 0 Caa .al ... 0 00,_____ _____ __I_ N_ lit. I__""

,'* ,,',.,lal"''l+l.,.a. .'Naaa ara lla..o .~l aa a Call,.... all,, A, ,aaa.d 1 0 d EEDAD
.. .....a. ..' ",,,aIa ,a o,.. .... .... C... ... . I ALTU AS DEL
l, :,, "IMa.. . + ,a.. ,.taalO!00r"',Co0",lII tIbIer m .. o i.,. a.. a,m r ..not.pu nt In
__ _._.__ '._ _. I__. .. ... .... . '. a.. a............."..... .... C .a.. I,., aba1. : .. ... .. aa:.':a-aaoa-I-R A S DEa
Ill"" 'P'"q + :*'P .+ SA' L.. .. .. .. .. ++ -,% A P O PEAD ..:i '.. . . I...'+ f *'" .... 1I, I ,-l ,i. A o, lw ..I-.lnt ,:


C m" M. . -1. 4 9-. .. ..'....- ..1 0 A,,a a 2. .... 1 1 .1.p o .L o ) I J o a l o a W -
,Da.tI a ,e' o0 er .a UD42al '".I6a1,1 I42 P r'. . .ar e.1 N"',aa ,e o n N' 0 ro a n. Nla
.....II .. I.. .. .... .. . - - .. .............. .. ..d.... d, in. d.V... d... ...... ... .. ..........

S'.:.L: .a.al.a -aalla a............ ... ,_ _.... ... . ._ _I.._.,__-q .._"_Ia a.Z Meaest..
r ___de____a lC: IbI r1101510"0co -a, ;,, 0 a, ) a a, la O da, LI 'A Co1
4LIURA DOaLIIEa.QI SENIAMO-515-1---__1, _de a iI n 1 hepr-elTll. U. ..0
_:'.,. 'o". -,_ --- 4'-____- IIu ,,4AHjAu,.,,,,V ND A V IEJAD ..... ... saa..I lIsinie te;rin is n po itio b nCfiialIIa,, aoaaao.- Iao 0.!C l 100-1004 VV.)0
V0.00 w..o-1 I 0U,1 ... ll a~ no iaoa clean eooqoorspsdalCa MnIM l) tI fjQ i .. lola, A 1 1 D.Tllllaa. 41-230 1,, ha VlaA,,,I.1 t1 1 a1--- a-aanoa 100020 0000.3
"____._.. ldld.I ~n. 1 I ao. a r.apar ao In11 o tlai .alred a ric, tm ulo al ego w- EnIn-Ie.1.Q* 51, -aa24. a.I.''.11-I a.. '. .oI- ,,,A ve. P (MaaaaaoaO s ns o r 0.gaoy00

:!~? ,o.l .,l, i ..,,,d'a 0,i ,,i. .I ,11Oa10,,a0011,a+ + U r|+ll.001. .....III0 Co l al.a1 i o..4 b. 31 ... adnc+*Io l lehjl. n,,,,* 'o++2 o~l or1I ......... ......... d0 ....... a. ,TaaAoAao alaV +dO~ d .0l.00000.000a04cO0
-,10.0 a I A .Aa.b ala I- "" .aao l.- ,a _olaH A BAaAaa,.I


1. '.... ....a ...aa...ao ,oa. . -.0 ......... to10 .......... I -. -------C -ro,", ,oaala 7 a.0 EN EL CoEN R DEELA', yrnnln"u ........ I0.3.0.. nad .M IRAMAR + C.
....ll... ,,. .n lad, N SO VI\AaaN CalAllAJENAalO . aaaaoaO0110 IR .. I 2. a ...aa.aol .IolO AA A C 'ad afaldd 0 a
0-0." 1110"a- a] .)d3a.C


...I" w ..1.. .......I ....... ....1aaA ybCa m aa-o-I a'.-e a. ...i..... ... ............Fd ra. labe MIRAM7.ARi I
.1 +-4 I... .. y, '. AT ,d. de,.0.......-17." -,.- -e, p1:I..IC R c rl....Art" I "' ' .a. +e u -.. 5 -r -2On-, ., i. INo a InI'ITrlll. I-22/4 ,1 Ca l I,, ,(Par_. loda r."n Contqa P)ntsI . .. .. o..Iofoemaoa F.5o1od
a a .aBe coR.EL Ao i ,a ..' T 00p pl eo.
Lin .... .,11, ,'" o .. 2 L" I ba.l..... l .." :':aaq uo l lo doall a, Cd", III..a. do 'n:a .. + RCARD0rI ARELaL2 N l30 a n lanAuen a Aveni a l s D,"I1, ,,s FtIa.AILSM3A7Rrd
,.1,, el"aa ;,a10le, I-,,,,, I1,1,,.. C a,,, a.o...... doc..... n, ... .. a.. p.,'A.,,a, a 'I _1"__r,. ,N B.. .
111 .1 2I &I0~o e t 148Z ,l .3PP a tol a.l a '. blen 10. Jalnanle lela, ,,aa q o l l~labo s llgon l ll 5 inal I on- a. II ali m -5396 ,- _______.%_wi.._._1,__._._.. Iagarodeoversion'a, 0.calooa
.. .... ... ... ... ... A. ... ... .... .......+." h '" i E e ro 5 u + + I .". d" i . . 29 triatI.P.. 348 m... ro .. .par
...I, .,I., $.....7.5..... ......dI MIIMRd12 50.
menan an 11.lku ulaaati atii and o n@ U 48B2.. .: ".': .stgo. Aproloih
I. .0....U-AU10En 000,.4tMl0lhiU, 3 hi1n iai
011110, a .lIa ~ a l 0000 C_ _10_110 . .. . . A I I 2 .0 _ _ _ _1_ _. .... .. ..........a. .a. ..ln m U U .VIa"A d. ,t I
BUEN RETIRO 13.- 11.1. B-160,lMadoe256e -37a,.e.em00o qlo In a .l no atbroadoaslbia0 a 1o RANCH-).BM6.R' S `71a C5.10 de ,f TO-dde

I +,+ p., .,... ., 0, 0 soej Or 0 | F.6 2 .0 a19. A a a.... .. ... 0201 .. aa~.... a ______' ____,I_________'____ 0. a0,0 .......... I! a-- 00 0 r xim. aI 11010.10 Ar~odo r-3
....... ,,. : I ,d... 5.. ] .. ........ 0* ...........N...as., _,_ " 00D A DO
.o,- .ad, I .in .: ,- D-..... ....14 c'nd s a n truid oP.,r I sx t/sHz % ,t,:; . s P.. d .+ ... 1,. i .. ii rToI aI\e m i - ' I',Tj $ -00tr de :I79-x 1119.4A en$7,0o,859.00 metrpo.eal,1 1I-s_. A M LINCOLN. --- --.....!,-i "alu .H. J., ,t'.r.0.trASAdP$0,940L1-.15.001u. CALLe K,4VEDADO ., lr.A2'.a:"1'21-01-11 SE4V E N D
C "'. T. a" ". :-b;,ll bOO 00... .1..1'I 7-.. 1 .. ..b,. 0fom01 .. . . .
ilaVERS.O0ISTA0A ...-.. 1
s ` --- '.` : -':- A .. i I` .- 'I --, ;r A-a-aln-"o.00 u .401. ,.1 :40 WICK DE0-CAM P

-*' 'I 1. '.PARAIIf A "AC'lal11 a 001F1 R4N' G OMF .7.L R D. Oil .` _, 00....... ......$.0
.I: 'IE- ,'T--;,o,... .o1'. dl e.10. I Pa.11a. I1.0I0.I It~ ally ..IU U A y C ia-- I. o Caaaodaarasolardd
.......0.W'.00,,,, ,. ] .......... ...| PARCELASMIRAll ,A",,,0j A .o+ P g Clir
re Ag"Oi305"M. 0 ..7,Oh..on.....I.l.... 1. 1 lo it"A o..q................... ............. B L .ALLES .............1 .... . ....L.~ o.........su... .~. 0 ........ I 20 2 o po 0O. 10..A. a.oaooAolO0.0
(CorrI.,r"_Ie-__d_)___ I.,__r__o.__n_'r .___ Ld-l-e1oo i _1mbr a, I raa PMientxillatr-My .i. s: go.ra mar
1302 a h I4cr4iaaorn CUERVO.b.EI ,,,t-___ _troCa '-laoe0 totlor Cl o, 5 avop. rdodo.. fr o B-2219.A beleSi Rra.-Callo
Ir-1m--- --i---A _l% IEIAAIlll
...'.. -,..... ". ... .. .",....-.. ..48... .I ,.. . ... CASAS . ...t i J A L at DMR A 1 R16--.-4---
SANTOS St A 02,.II82.I0a00a10sl?1.$o1a-.lmd arNs80tnd2nd.
0.0.Ma.. P I ... I...Il-W 1111,'In. .i A......... ......... ......$m
M Z. 4lV11;..111L_ o..%. ,,, 2 0ra. %Ata.,$.-IVE RAO,5M I im- IVE A,54,y
.ASJEwOREE RE AJDADEPRCI) o, I I~ Alaoo a, I II I .Malao3CaO oCr2 aaod.Acosata,.Poda ICeres4923 Alododo l-n.


.... ... 0 .... a..a A |'$10 LXWTON I -- CBla.a3309~ odlba. ar. 1Eutflrf Col P111..1...,S,0. ala..aclda, ,a ,lld P1.Ra aOLOaaNGAC~00IN00C o ab a00 .0
,p -a-lao 00 1010 0, "'- -0 0010.2. aol,-.. b'o-aln, I 101.1"Za;a-Da -449mar ,m4O0 0304
...,.,,.. +. o,, .1 C.. 21a",,, It,,, .a.o ,,sCMOIai,.--..' M dotO.aolSO" I d__
IF On .2a1*.411 IO'A. ....-....... .... ... .. ... aid 1.. .:.....a.I","2ao. oaa POR2U.NID 1odC rn .......... -2..aP," . . . . bo ESLJI e sa e o.
0.l io. L- ,",r" ." .f: ._ T V 1 K V A C 8 .. an o, --- I~ a. 01 11, -111 d, IO N oo~aad, l .!, ..I

1-_ I .- d, oulloI.I.1.A Cop""b C ittinstel a, Es b -la, 11.2 l0a..ar[01 $10 ar. AlANV ED Ad,
I rd[nO.280 01, W 2.-, 00, 0n 1 SIa. Venf oon oa re-e331.
IIDI33I121 ,II a0 .II l ll 4 do m, ,r.000 -- ,do 1270.aO.0 rr 07 020000 la NI 0 aoalol

-C I11,2-1'.,2.,.,ar, do',l.aa.',. a.0.0d.0.4,7tarra.,1,,,p]2, 01000-1
, ER.- o NST'- ___I" __._..... ... ..... .... A D L...... ................ ....................., PA.... ...L ..S .. ..2 I J.t Y.E NB D E
112. -fllflfl E81 ,1W - _ -ASA_ ___ 2RE 41TE I M,,. IRA, M A R o0p...it. ad bOOI 0On Me d z L a~a -


)DELll aa..,llll. i(Co .-.ed.. Clog. 1..--a....- ,lll nale1 aoa,0b ecoso C era ll pequelo esum a. Tall 1.1,00d1.
Iooaraa do lr diDo-rIal a15 .Clalao 11000 1),,I,,,000 i- e____ nehlloala Unal. reebl dad, un slnator 10, 0. 4
... ....."... i. PEDOI. LA UES an"" ,od .&,no0 ................. I.l...de 1A o. ............"""' '. ""'a, lalo -(LA ,I or. 01 .A..0 ,-, .. .o 0 -- a .. ..l.. A15. AnUEA OooA a 000ADO1.D.T-+- Pr1c i0
. yI.. ..t'. ror .;e,.r- Pl a. tia. W-IO ,"1 ..1.Ia.. cla,.a.02,1P :. Il`." a.._. .o... n.
..0 .... IN, a.hol.hNo I. .oeeA` "r- call, I. o-a Pi7s 00ldr d.I ..,.p areeht de 11CAd.o on3al d
....in ,. M.. . . . . . ..... ....o:10 . .. ... ., .d. .. . 1.1ar......, 2160.10V
"...._..II_.._f_--"_"..d I0,: ... oooo%2 lo IPil: -. . -U1FU I nodoo. d,.72 dEN EL CESNTR~O DEaL A a] loodron sa xnla Vol.i50 d
MreaF.C',T A ",l derd n doI e 0.arIA. a.. an 00.. 1 5 .,l 1..l1 TUNID D" comac.Indo i' ond1omeAd
::.I.,:.:de .. .o.... o%1'so r`..:.1el ...:e ;. .o:_ .t. ,-D- .74-..2 1.1r Io11s sld 11,63, Illes.u 19:. entire oGyidealls, Y-Anita.. ..,,,.4.b"r.". .....I..aln......"........, .. .is...- ....A..'AN.V..... ............................. 13


A V '- A-ila.rln-.$1ll0. MrirldbaeCcd 51PIIn pIrd120T.here Ca]aia, a.d2r0C ENTW241,2ro.VO1030
(..I,..1,.,;. L~j- D-23 1. Uru13de treLI-e, fetalI,,-,,- -err .doR- Id lIorigqual 1 No r il mo Iaintsar.magniaaico ropto duItla qua
.." .. rlso1toriu, V-brendell, ,,pl:!, dH-Dr24-49:1-En Coi'malo.pr~exdm on. fanecar. 50 x 20me- I-M RAMARO


allN I. C1 "..Oou 00.000 00 ,0Ia NO.IVA POTECA R IO CE O, 0 0 a ,e"1 1,00 I ,,- 3 10011,T- .Ie.ero.C- llia. 0e1Ir.0 r lr OI I rlo F 1. I
al 11m D EL I ) A 103(0 A Co. .a 2,01. . . .. II...It.or.,,. Ca101S, -. i rPAaAVEcqER. Va rA. a..... ........ .. auerad
ME DZAllOl, ...1N.'.'i)BOLETN",50I.-ot 1. .50 aMe.r. ro aauaatl bont rec c )a 001. b,- Iaball0doyal A da. 04o2:
;..' l 1 -1, l ..al3 00.....1.. ... I r .id Laeno ..u .o.l.onCooel a.. .... o l"Ric, r oRl e r llar.d.. r .I.,IA C IOa. ," .p aA. .MA-
0.11,1.11. itPE RO1DE CUEITA' D-7E2-49-22.SoILDopo1do,5$51-21 1 1.1-1 no10.l...la ranles. NUEVO VED.D
I la I "aaoa"BIo "gma I I Naoio. 1roo Ilogs 1poe.. I rdS."0`,oOo 0000 Oaoloo oalalo 1C"100.1. oo6 60. pcrodo11.50
i!,,,',,,":"","!:01.0.6 roo,'..rch s.,,I,, ,lI d co.',d oh 000l. 1 1..,,aam omp alo I a a ___________________________

LA po.ch,';.,'. ,c.;,A,',, %0- .."o,'0 3 P n.,.,V. ; ...... .......0. .S o
lrr;.......a.dIed ., cI ..-..... n0d.0do _.001LMENDARES',0.. na b l oaI-Ao VENIDA.-7 a, o
.I'lI..00 .10.....,0.1a., Vm.. i, 4. 00.no .d 210. 0-11 olr30... Aidoalo oa gal. dd.aaa 0 00.ols CETan a Vsic o Sl ly.-

__.,__._... _.... .... _____I____.TD L Au-.. ,-.... ,,ld .._A_.ul.,b.-dodoen0r.nVd la 0nre1 1a0e1d, rxm2I
ne,,d"";"ttt"::,,,,.. .,.e II V, 1 I...I .1I miR rl n, RIC a AR DO R. a iE lANO Ess n- l.ave untdi AMt e n1 id arseD-0-9="
__________A.______I ohodlo0),-no .. ,l00 I. ....oO aooa .7h r' Ernpeloab 25. M,3753___________ RA0CHOnOEROS 0 600 ffla- 212202I

r ..CII001 aI0410do.... .."ra' + l.........I nh"-o.I o'A.Anm. A,, 'r ..s, c., ,o aro,.e d o ,or.n .. on2a4,aa.P ,
A t.A ,,`t ;.At`.t ,',nr n "' r ",I'l ...... M ..........A.r.li .-FA C I ,,,DA D E$ .SE0P a O ....d d -, I1ra i i.. n ... . .. y i, . A r." .... ... o vr.,a ir, l1, ,ombran It K.. -MALECON +i- V IsAN A ,I


1.0.5.000,WAM M ,,. .l.r.f ...-.1a ,,Q.LA, + I1,1,,,ltr,_' n
.....l".. .. .. ........'.;, '. arI 532A01 Mo. FA$
0'.60.0.0,00,0,:sam. n.WAc lo. ., W.rd.. .....d.o 7-7HV0.dRct..40 VdDOen a F.10001 00e02t.e' .
.. .., .. ^....-,IA e"'-'' nIle Iigm A r e, 'M-AV D-342-4o^.,, ,'.;:, t..4..--,- --- __y lBO R A $ 1 40-.:,, E'I L .. M I A R $1 .5O V


A1'. meo oil. orlol6.otlr. dde een- eaelorinadie2roLZICOLUM I .
A PLAI A in I tn,, *.....rp oler". 6 o o A a ,o t lan e. I v4r. r htlId Asu. /lIo. rmen 1 Fc-8,IEGlA a, aDENC Al _to__ D _._ l i.,o
...... che............D.D......r..... .$4II ,00. 1 I Iaa.. . .... 1 "...aI.a.rI olaor n ano esd al2 0
,:,," .... .....d... .......pmdo .. do. r eeom.d. Nd. ...200- I'll 0-)ao do n 'M1AV.. IAM LI CI Avenida Yad
tur n, DA ,-- .... .." ., S .. ..... .A -2 A nL E o- "' .I" .. ... ,. ~rllu~spus4 M~sIo /2. I25; ,, 50:1,r250 me- EN1ON-[is4 a SllnCrrENorToe, 11,00St.


K"', V ...... lclUT er e dni' 1... ...........I 0.........I- I A. dad.Ext019.L ME Nd A rd Cr leab,74 0 o1121-0'0
..d.. -- 'F-662 2. I .C0.2 r,,' ..b -,-,0dndON), b -l aa a u,"4-deoante. To on deaIoir.mbro15.( V0 neonP-dorloaza,. ca.... ro.
,ad ID A M.N ARE1I. la.d .o. $02aaaa,-.b I0 Po'rr 0'. 00.60.. .. o1..a -ao.a.oo


.. ..................... ........n. .i .. -. .. .. .............................. .I.......:. .. I '. 1180A. ...n 11-o.r, -,. i F 57911..O iso.3 5. TelfMME N92DTZgrfyi4iaqun"fra ieI'

Ira raaa troe1nt 3 dnool6. vd. 0004Ceaor6 1-3002-0
W d A U 1 . ... .. ...- .. ......4.. I
... ... ;,,mm ... ,.___,- ivo-, "C .D794-4 sriiam scm le err cc I 2.f I. ae 3 l to+pm] M r lit La .,o. fi a M iram ar

........ ...... o-0. 2 .......... r00 0 TefIr-erb.F'4263"de 2_,_ _._P n_.__n-E df i ._IIi Rel"' .I ', ';-.'"+ .. : ...-'do" r-p I [ pf r
k I '." 132 .1 Ie"',I ."I I "'

- -- ..__ .. ...P_-I R lobg. 0. da|oabainrlu00r.t|- 0 b1 P'"Bl....._del__Propleed.-
on+, calMENDOZA, Deart ..... NA L R VE A rae ..vlaid I"mon'i.,1 ." l RIVIE A, $2 '00 r m 37 8,7edd. I- B y.A57. rFl.99.dl
11101V l D a C l Nl NlR E1G E, N II I~lI I. 11 1, a 3 16 -3 11 01. A 7 O A A' ll u~r -. d A vBo o -.$I,00 oa o1. d. 1 00H012 1102 do all o12 1 5 8 2.aa Tol. 05,000.00.A U i

S ,,.... a.......FAC.DELPRDADE ...D.E PA IO CI =' ls=uIaeC1i do1a obdo=lbRala )Co_ od_ d _rle v
...ee,.oo ,....o.,, a- )0 1....1..a...3.`1.oo a 10 A.ila Inorm o a .38a.., U100--D-519-..11019.22 rld. Ftogl
PdnbAal o. +'aoa-o aa 7 -oo -. lr Af-s'mp au.Om-4o *i.a a-. .Mr, t, a z V g.IU C en troaaa olde.715 Dma10 01001.
Par""'OUetA UU do Bolgsc-.1-o - .fo lod o Iol. mmo yaaBl ac V DA O o aaUg 10 .01,50
I' Vrl.. Ile u-. I f ALT'. AnS, D MIR, AMAR.. gp.. I fr.o.. .1 or. I ..d- ... m' et A UO 000044.10045 o*Oa 20000"..,
'"', I No I ., : A . a-.- .ado155d.-..o.lloC. ,.d-r. ,.,omid..-1.Col,.I.2. enI,,.rS19ar .-0,00t0.1210. nPq loider
210 00'r*,,''" ...,0,. :- I 0.. .. -.10 0,1 aeag.- T ...0A -a- ns, 0sfto1000. I;,21..25 r=a 1.250 ma-,.V.I IO.I.,,RICtE,,,., 519,00
he ud . ,;.: 1. .I. .0-., I n, .so o .l.ro ...v in0.a ...0aI, tlrln o n ,A r-8 7d. x p- l. 1. 3.1.. ." .a14 330 OH f..abOai
21,,, ).. ,- ... 1,101 .... 1130. a I -o .. -'0 n. onl, '--m-'-A~ ao ol.~ o m oa,u` o II o -:oe., fl I-. 111. II UU-bariselttl 462 IIIroat.00000100 I* a... ..:. .Tell. P.2;1. F).-lm as. ..l-ULA. j 6_ B.loohro. joo I_ "n". ,75.0m
..11110 I .. IJU.r U21 a.., ao o3 a- da ..J l oacl utlla I1q-i.oIio, I 000 2Ccg(.1B0-8321.O
CcIA~~aa ttaa L VA Dl 01185100 aor Ia d~or loalosi 4trol rI 1 l....I.. a] ,'.Rea I.OhA.0211 .J Ep A D2. O 50. Ilo' Bo~ rI rpel
. 0 A-aIolI,, ,Alaaoaal, .":0101 010.I"ll.. ;-,. Asa14, 10 I N o l v .a0 AIR`00 0 ..laa n, ~ 0.1 Ol ~ I ooa I'3 7 -B15 2 .9 3
110 a. 12) flI I, IP I,.",. .0.1- .., $5.1100.Mr. do111.70.D9,40 0n.$7,00, 2.921 04 LM 2, art. 91.I .40.-0


C L A S I F I C A I) ( S


1) E


U I I


VENTIAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
U FINCA SRUSTICAS t iF ESTABLECIIENTOS 153 AUTOMOVILE5 V ACCS. 'S3 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTiOMOVILE -S ACCS ', 3 Ai MOVILES YCCS 5 .
VEi FNNNHA03 9"1HHHPII HNH.NI- H IH,,,. . . .H-H-11 n.I a
od ..... ... l.or.ENi.r...nR.. I .m 1.. .n .
_ _ __m.p r+| rF. .. P, nba c re I ., io. ,.,,.... ".... .:...:, n.
51 ESTABLECIMIENTOS.^ 210 e d e. ..11. I0 I, i II 11..,1. f1. , .. . ,
$1 ---r-BL---M-- T Firea 1210.Medldo.dentr., 1 P.,- .......... -.... .. ... .... .. .. ....
y 20. Mood de Iealr. lINN I&N..*N5 i 6%, st* m
Inveruzonu fns LH.J.7 CARROS DE SE VENDE,,
A eMaS3 AUTOMOVILES Y ACCS .. A .. .. .. .
Alhc oqt ia OR %IND all ,. D0- ,49 (011- Ie IN XO | III'"* I"".," wn 1 r l 1) 1
C" er oal stw s ""'' :"+" -.+'-"+ D .. ... ... .. ..... .- ... ... .. .. -l.-." \....
A6 e c aolq ld .o .: r..:.' ap_ H ..N ..... . 1l.. ) 1 'I .'lP "."i T')" I.... S...I.
bse g. cei ietetns .
u s 0 1 5 1 ,;,,- ,
S o l ___ -_o. __lli I GN CHRYSLER 50 !---..~.. 'n! .. ..".-I. LI.".. -
La pdoa eem oit ldo ,e-. ,G,, N,-, I L, L, ....... I .... -,,.
p. a.lu. .l.e. .del C eog e I, Ra I E c u 0 ,,,I ,,r4n .19 1 "... I, I "..I ......" 1
RpoS L-R. d. C I .. Oerta Especial .. .
:d ia L Prepladed lamuebie b Hr:'., c..'"l.. I
:>wm I N NN' MERaCIESi CHRYSLER 48 9 -' Oldsmoile .
S a ,, i ^ "; ; ; '* " : *.-;.- ; .-o. ,,.: ,,':* ; P.. Ih.E o ,-, i: ? ..F,, h L~h. I, fI, P ....
. u i u "ill ; ila 1 0 1 n jn t l b-l1 1 1 1 8i i~ n i l .. T J f QU I L I
.T...C. ..... ... . CHRYSLER H -I .... .1..l ..1. dll l CF leR
E.. p e'.;. 11 H.11 H1HIt... .. .1c..i.'.(1,Ta
I.4I.... ....... ..H.. ...ee...uee ,F ,.
__- .__, ._ -_- .-____ o.___ o, c.,""..... "' ,'"+" ESPEC IA L
.... .. CHRYSLER 41 reL8 0 ... .[. I ... I l
.^ B... .... ........ -* .... .... ............... *"*.......... 1"" E S P E C IA. i m n L n
Hl....... ... .. .Y"191O ld... u. u .
. NN N., H LI~r,,EHN,,r, HrN ........... h .F .....,eIN

I lkI!.... PLYMOUTH 49 F".. 2. Son....111V,% CHRYSLERL46 iD I 1 0
. ..c'. ... ......-.i .. c-r.... . .. . O*"", -,( ~ r i o nu dii~r. ,1ni" [ i n a y E t e l ld s m oi le D
11...p ....e..e,, c,.- ,. .',, .,'.-,.,. 1119,n r 5 a E NUEVOI: C 195
o H. F. .dr .. if Fi.6 -2.i. Telet%.. ..mirna UI1875,
I... ... ........ -"' "S.'_." __ _'_ BuenF E Mdelo 98e, nLR-
__IN I" ,.IH. F. -H. .. ,,. 49 P l en ar. ar ,endo JU .
;.... A. e,!PLYMOUTH 48 Ford-10. idlle . ,.i .Can el p rceas
^ *Ir ^ *.L" *.*rl III IO ti" "i~ ii.i"' i* l" ,,r- "i* ii i ~ .'' ln'. Iii |n I n r -S -1 -
a .. ..... O ...N .i .,. -.......... .Inlantal y Estrella
'- '.; ".'.,+ ; . ._D_ :. 111 5F,,3 .,u,19'1%p,111_. .FNUEVO 1951
1 ,,YXD0 In. 11,91011 7:::, ,h,:,ue roO l fitnc"1.6,,112. de,12 Ip.i.... leletono U-1875.N.. ... .. .. .....IH..+ .o.. ,'...... .. Buer, de .c~ cantada el rests
.1" a... led.. 2 'HI e98
... A U T O OLDS.MOBILE 48 1 .........i . 7, H OUEN.O NO1. 31
1 .. . . .. ,.. R.. . . .P.. .... .I... I----------- , : ,, i 0 m e s e0 sCA D i A g l o s


1I-sH 4Rayelus

___________ WIr1 VTlt II e OLSMTiE EhU I AUTOS DE USO OLDSMOBILE"
H1 IN1 S IM \ NNL H .N. It AA N II H 1 0 1 U n e
' "" r "";,:;::,S,"OLDSMOBILE 47 U t--- Chevrolet

FArMi ACIA E .1DA I . e._ .
^ ^ i l o'., 11FIc1. i-IA Buena m ohw ,,n p mo n uB DO G 29 0 mee sia,::an galoBOCIEDAD oNONIMA 'Itl Hu,, HuN. Buenl pi, tltD i ,' ..,I,", .... .M ,,-. .. ,,AQUINARIAS
As,.- 1- 3.- 02- 0 ;CMiin 21Ui n clnc. 1 1 DIlAc. .. _........e ;. 1949 CHEVROLET B E 4 1 BABY DOPGE 1950H : 75--2
A-UnITO S H IN n' ,''- H I0NN N0.Hr 6 ..,,1... .
H....N... .. ., 194 a. D O CHEVROLET 37 .,:.4,,:'.N I..N..... ,. . ,, .
s q 1 r N' L N
141eHa 1 .0. 1 94 ODEOLDSMOBILE 47


.,, ;.... ,......, ......... . BUICK 50 __ BABY DODGE 1950
1950____MERCURY____


m I NN HN.'. I H dlt .~r, ml'l,1e - -rl''rl. IIH~ m II HN '1 o.'II o1|%I| %11,
I ...... ...... .bu 4I OLDSMOBILE 1950 ;'
,..N;.... ..d.....NN...,, ,, + = liecaf 0_ __ _ _
*,,, ;1, .. ... .. ...... ,';... ......... Seddn 7 paso jeros ,.. , E. , ..1 .. ....
1949 OLDSMOBILE BUICK 41 FNN LCH ..V l.E 950 I
Bar. Lunch y Comd. l .. . Vesdu de cuero. H^A1 L" ..,,,.: .. Moores
'NHNIH HNN H NIHNN. H lI.. INIQII n $el50.HH EnIred.
, ., ,, :,= 1948 BUICK Super FORD0 .. 39 NNH D.I__E S E L
...............________ 19N8 IN H ,.I. S Pintura y buena H'.,"';:I .."'".I.'"N 'I .. -4.
BUICK0.. c.....N.. BABY DODGE 1949
Bod s~m|I N.l N.'i3 1OO H N mecHnica H......I N.. niN... m.HnN, en Miami, Fla.
IlNA H..H II lir li r,, OLDIMOINLE CONNVT o i
R....... ........ 19498 yDODG E .. AR HHN .. ... ... . ... ..... PIH .H.. H iHHo 51 s. A.C.
NNN.H l....HHII..I.H... .D. HN .N.... 220 V. 3 ph. 60 R y.
I w... ..... .... Magnificas con4i- ..... H.....,..,.,oO PONTIAC 1949 -$1,750
.:: : 1948 PLYMOUTH clones. ...i.H.H Di.eel G.M. 6712 a
--:l reduplo rn "~na A ii-in S dg 7 p ---- $10 E-$2.250
Buena...p..n..a I6 VIBORA LIBRE MOToR DIESEL LAT OP
.D....... 1948 CHEVROLET Buena pinura y CHEVROLET 1949 50 i so iP. H.n.. ed.
;,'..'." L ;"y ,C,'.'.... .... .iii. .m.rn buena mec onica. IMOTORS c ,. o :niH N d.. -$1.500
11........- n I G,- ;.4111 .C[I D. D SDi HII _C._$80.0___
...... N.0..O......N. AMP.. ASFACIUDADES D PONTIAC "50 N. ... IN 1"1.." ...... ------- I MOTOR DIESEL ATLAS IMP
19',:'.' "4.;, ',: ;",,',.::' PAGO Y To M OS S J ...... ..... CTH EVROLET 1948 F20DH.P. 6" R.P.M.
II' 32 BItCK 9 ISpr. . . 142""*"T""G*"-o;,^ ARBO EN CAMB10. CHIHO USO. Nik u... .. ..., ' "1,, 200
HtI,. I Hao ci.n-I.- I. NI MhIH I NN....r CI $451.HI ETInIrd. MOTOR BUDA DIESEL, mod
.:-:,o;:," .-n.: ...:.::,,,.,..*';' JOSE M ELIAS PONTIAC 47 .^...... .. .....,. .. .......; ;;... ,,,,- ,6, ,, 3 rd.
I.Nd..AOmD E0.0, H CSO 0 I A.NI.. . .. ... H 4 2 H 1 irl.d.. eo. o
VIN d. .n.u.N. 3INN OIHHI CB I Ma o irli H .... ....... .........ON I C 1 948 41.00
adeaA iee:de -,;, .. -ora 'ee ComoD nuevo. .....I.I... N........ OLDSMOBILE 1948 N AplGnadora "Butalo SprH ,
..a pn_ _,_..1 henro al 5 ... .. ... .2 2 V 3 pdh 60 tonI .
B .oDG o VVE .0 d. o,,,.: J,.,,. DE SOTO I49 .... .. c. -$1 0
......Vibora Aleg...... .I D.. nes. I O PLYDMOUTHE 1948 Di es.p. 6 1 adod ..
1.-....... A ymouth.L...... .4 u... . .. .. r.d.. ...N Nnedi H 50
BOD.A CONOOE1A dN, JeNIfille DE SOTO .49- --e----- ne a NNHo N.H... o.N

... ................. Ba^ Drod, ".... ... Mu eoomc O_ BUICK Super )948 :. -$1,3oo
La,, IN.NNe.NH.. .e, ,p. N..N ..p 47 3 hevrollt P n IHI .5 47 iT4O I NATIONAL
"1, 1). W t.. T-''1u. 4.1 1 -R~ oo


V.NDAC$10.6.IA..i.. o.. CH EVROL (52) EnBueno.aZE r c 4ndi 7o- A,..-HI BR.H.N..NNMN... LRKDIESEL LATH d .P
,In.11.C EV O ET 1496. 0 .. o8rdBNAN I RESTAURANIN, Nii.e 0 P ere,I. Buena mecanica .N M iO C -$1.500,
P ..P.. see ,...L 4 C amineN ips BUICK'SuperT H PLANT198S 4., !$,00
VR I.... NNIN LNIlel .... G an P I..N.e5oe. neDs.... .oO1948ESLAO.

D, A C..1O ... TEI.1- i.E nhI.'...L Nuick Sp eil .A i ..0 k
I... .. ..... .......................... 0 037s. Con radio y vestidu- PA EL y MET O co..n n"trrd. ..... -$ 250
CAF}. C,,%NrI ., $L2,.11)0. FInanci.,,,o, 15 y 1B ,,e.. rm de cuero. +m ** +-----CONCRETERAS REX T CMC
VENDE MENSUA1, S4.11I(1 A]hferlo Iota domlng,... .~r S;, ~ f una lepa, rudc qms?
Kettl. e AHIe.r.x.. . . Gg .....p.ysee iw I '- i econdmic Lou muu econS 9cos 4BUICKNupNer 198 4 -$B00
....N....... INIII........... N........ et. DHHAN. . . ..ESg
..... .N....H. 'INNI.. ,, 2 Nd Pl mei ndo. c Hn S300.00 EtNNr.ilH T C MOTOR CATEPILLAR DIE-o
"iNrJ S M ..U EII A4 t i .SEL. SOnH.P. con reduor


cReo, Ar.ESTA .Nd ....n.. |,|VlDera AelBreen DODGE 50 C ..p. BUC., 1948 PL .T.C 2$1,52O
Su.benne prei 2.!1ef Pick-up. POCO USO. G rARTE .Nir.A. GRUA PALEADORA "SPEPN
IN II.IIIIN al dicN.'b n Mad HUDSON 48 1.1s2,PNT AC 198 n$120


el....;3 s ..I....-77..... .ORD *37 pA NDiEs 1- $0 .0 DER"p DIEra yELes uu84.50


CAF- 1E C oVNT -2lllh r re e 11e 111111 ,11 pa cue r o C RU A REX y CMC
AIIIISIH iHNOTOHdonaHe.ndo*ln... 1....... .... ul" '-m H5 1 01 0 Lap m...se...o CNNNHHN lso -s600
l h e.S. ..". n ..1. F BUICK NH -iH,


JS ^ ^ 1 51P 0 = d.en-~o. l +poi'-a-l de epeoipale G 1RU AINde 120ton
e S lENDE e Piora Aeegre! m D uen 0I APeP olt -H HI $4,00
NIn .N Id HI..9111140 OLDSMOBILE 1948 cphn Gp -n PADORA" SPRE-


I r:. ," .................;.....r "uv. Cadnr~| , ib e rieiac or- u ic TATRk.H U YU
v.. IN, c ......E,,,SOT.O. 4,.. u Hestra CR.EN iALT G .0 y C.dmara 3 -$8.000
14)............. I HJs.' .. IDER'Di-.1 9 5."
I ..a.. %IlH y 3 Plym..o Dalr Hle t iLa;R -H O -H I 4.000
_______ 6 In FORD:1 37 n FAI LDAL PLYM UTHP 1948 GRUA. LAN *cde
BAR CAFETFE 'IA 15,0 V' ro t nfux.1 653 1 47 t ^ ^ 'B S!S UH-D-102-53-2" Co $5 001.10-3.11 UH-Dt-sd.


UE VE DE Ii PelE Bn m To / ,
Hst,, IIIH- ,I --n,GnD ux. 48ITINACTO "GTDIIUC, t.U
ee. 1 N. N- $ 1,43l ~ .4 8 0 0 0
C hNv r.o l et. .a g on.. ... ... . . .. .Z E.N.. .tEr--.. .1TRe DC T ORei .T 7AIO N A L
P.........lyno HUMBOLDT do,4d AuTen u l C$ra00EtrAd$
N1u c~ a nlr .G n a4 c UN NNa N NC SDU ipS 105 A NHIHU

.OIYH i NkIa d. I 5a.. . c1 ELO a HOHA Pes e$5m0.e0ee IAgencia R1y Cnmara43.0.
SVEf... AIE.. ... .NH $,60 abl 7 Io n a ,e.A A.DOS .... |.o.dip io. d' JOSH EP MYCECK
ontd HI IIn lwNHIHIIIIN. NIINI1W~n.III, I CN1iull. mu b _rt ___on _$750.0 __enr ___ -DO.QJ IodoS basdie IeH Inimnta 22.-C.- tIl I 0INTINTAN.HdIA0 3464 N.W. NohI Ely. DrN.,
t MBF.,i..I 7itut6.,1n-,G RA 24D. 5SRA. N",ANHA BLANPA I NGNA- sales, .
--D.,II a I1.1 50-]06-53.211 iLi-C-?i-C-55 ." 11.D-H Sm-IHH .e 1 D-I012-53-211 UH-D-0242-H4-2
FL
A ud ..IW. H mn ER" IEE, ',,Yd


iabuilautIm


A N U N C 1 0 S


A


r I M \ 1 0 R A

VENTAS r VENTA ,
1 MA t^QUiN;t.I ks NEVERAS YEfftffiRADORES
B.JMBAS DE .,
PISTONI REFRIGERADORES

1)1KM INC 1:'
i5 ml 6:,- G H.P. 57 UTILES DE OFICINA___
3 j 1'4 H.P. r .. -
ON2 H.P
!'b2 H.P
0)u l 3 H.P. .... ..
n'j'0. 3 H+... ".7"*". ."".". '\,. ', ' .

. Ri n 15 p-_, , I c r 1 i,
DESCARGA 115 piesH .. ..1 .. I l.. ,l ,
CNT"B '.-I '" IA irll r TAS . "" .. ,,
M 0 R A 0 N A 59 RADS Y AARATOS
'ELECTRICOS
COMPANY S. A. ,,77IIr ,,,I I 'II
SAN NI" LAS t, N 105 .. p. ..

12 Bi,, 4'iS- RADIOS PHILCO0
1i 1i B. 0I1 t I .AS IF.N-


,6 MuEiBLE l PANDAS W---
S u, TELEVISOR
:, .... .. .. .. DUMONT"

.I i
........... ] anma ". r ,,n-,lmj *a. r,'Io.1

P11-11 NIB %( r U RGLRrlNTl: ___
' ^".'._ ,^': .. ... t... ,'",'27',: ',^ ". ___ ii-i.i ... )()-... .. ... 2 i

,',nF,, ..... .e ,,nided 6- 60 INSTRUI.MENTO S MU51CA

SINGER INDUSTRIALS ;: D r

"rl ln l.., "II.. 1*ini,'I v1- MATERIALES DE CONSTRUCTION
",;; ;?',1,'k ,;') ,',.1'r ':' '' EFECTOS SANITARIO5 _

1851 SINGER
1951 SINGER I, n ^i .::^
,?;'",1i"'. .. r'.'di.t i i. H.. I TEJAS'FRANCES "S
n 12 J, E H I I 1 -
H .., ',i ESTOS SI SON
,...... .... ............\ H PRECIOS
d, -A 'Y REFR1GER AD R S A L I J j
..... .. AZULEJOS
NEVEIUS Y REFRIGERADORES
-- _ 4' x 4'4x '
GENERAL ELECTRIC $35.00
REFRIGERADORES Cale adores
Cl~rUD~nA alentadores
SINENTRADA DE AGUA: GAS EMOTE
SLLADO o DE CIUDAD
0 DESDE
$10.50 $20.00

Refri-Center B'I DE T S
ASCOAIN 55 $28 00
esq. aoRein. Tell.: W-0322 2 .
H....I FERRETERA
.7-. UTILES DE OFICINA HUMBOLDT
S. A.
M 1 VR G CAIZADA Y H. VEDADO
M U ERg L E S cL Y. ~
F 7 2 9 1 F'4 -1 4 46
T P A O S1-C-B3-MC-24
AP ZA 0 YATES Y EMBARCACIONES
HI HIIIIHH moH3HnIH. P.r. 1il-
'...n... i..d..-, H..l.iia.. VENDO
HaInnHI d, Npla, pNluqilrIa. V U
J... -... d ..... NH YACHT
u]l bI. dnl .r pulln.H l tcI
Mucblri de ctnnu..nclirl.
DEA I1 JO
P Pr..iH,. min1Hmpetno. l.ipo parr-salir d. HiaiH
F-acihdad, d quipadocon todo lop.ade.
lanlop y"c.onform necesario.
harob har. comenlnr. Hlidc
BOLSA de MUEBLES 78 1i,ri Iarg.119 iP a d
de OFICINA '" I... .... l......'. e.. .
O-i ,,,f o ,- .i1 Cd ',',,1,,',;,;I. . ..I* i i.. .. "
Metr4oHitan.)
SA-743 - 7744 .6.157,2 F-3995.


T3 iC-794-S, 211


D -919J "-1]L -Z r1


I'sninn 222 222212222222'N*~~22N22222~ 29A 2224~ 22.IZCDJ..LZLUIAUO


ANUNCIO-S CLA S FICA DOS D,,E, "JULTI M A H ORA,
-VENiAS DINERO-HIPOTECA1 ALQUILERES ALQUILERES' ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQU EES

62 "--BE -VARos 6i4 OFERTAS-- }- 62 APARTAMEN ------ 6----" APART --NTOS 84 AI'ARtA os 84 I ImT&CIoNES 86 OFICINAS MARIANAO. REPAtTOS
i..i i ...v 1 i -I 1 r l; .."-.-i 2/4i .A-sone- Meli a 10, $12 2 1 12-c .doe 1 21 hab 6 ..-. S t e. .Core t 22. u 0222- 12 2I., a a I ns222 2 c o.2I. c. ,%92522. 2il2,.I2E 22.m2
I I r . .- .... I I. I ,'",W .b rf Pr mna n l t 0 l.. ..I -'a .. h -r l t1. 1 11I ',"nde b cnb.Aldee ycaleuidor. -e d- bil me= "ua ,'1...n '3 oW-3110. V. 4 . 6 D D708 -3 I.(. l call:s.e- nterlore, .Informal en Almendlret, rut F0 l et,. Te is
b.bii2... .. ... .. ... i j2 223 .. .. .....* ..." '.. -,r v _- I val.e'. tin . Dli0 2 21. -2 2-II2-27. I i 25o 1.-tu .
.-N.-I-'.d., 222I222 22222.2.3 .a1ut#2.,3 .. 2pa....Rut. M .N.b.-i2Co n.. n,..u 222 resc a. d2.le-. resnl sp.r-1.- '. . I'.'.' -3 69 c2 N~2 2. i N.
.,.- ,.. ......, ....71 1, 1 D927-8-2-M .ul.d. No.. 53e.at.eII1 y 12 D.761_&2.22. a 2 <., R. I.It i t. T----- aAE 12"-.
IABANI- 8H) R-PITO7. -0ALA .1 2,o Ni2o .2 2. .2..I ,,-, .91F. .. .. . ..2.2 d .. ,.do 0. 22i A LC L
DINRO HIOTCA ~ 19)2 tO~) I~rITC 2' .-- I.EDIFICIO GOMEZ 22,22Q2N122l2220. 22 322 i ALAc' nLDAMA U2
e.O. SCT U D ES A 1... . . . .. ., i F, rS . .a ,IT "' a F U .. . . 2 2.. ..... ... . .. 2 2 2 2,2 F 2 -i,-l . lAr... .1 o2 7 -2 3 e
s3 s~ucrruD~s" ......... ... ... .. P "' 7:."7 .b. """__ c st .....& prunm :'..;oil ooo. .. 1.o.'... . ..Fred r, .3 .... -707.....................
j 2........ . ..n. .. sin ....S.mr..se 2. p .- ddAr.- 2.ii.. .-.i i2 I. I a ll VEDADO iSe. aqi..an.afiine...am- B OQNITA CASA
BUENAS HIPOTECAS N ... -*o .A n .. i er vA2ul .NIai... d.. ane-2B42 2llaii .-2. 2 N 2 p2VCrl`-2nii o 2 2`_ I .. .. e tra uia s.. .s2e .. r
.H-d..2-i2122i2 to2 muy22 ntrico:Rein a . 22 .2ide ,de 22I,. -I ii.2iia dn. 2 n1. 22222or-
I.......... . RENOi O 0iNiNi1mNod I.cIih ALQ ILAN bill 5- 41,esis .h f.. ... ... 2.-..2.. ..2. 22222volead e $71 yi mes C a s26 '2 -'c
'IODAS NL'EYAS, 12'OI~;TECA 2DESDI21.01 1.SIct 222,. c. D02.122222 2222222222, 2122222S22212222*2221nnd, Id- F- 2 52.2.,i
1 " .u a. desyle 175oalrmnde en edRfiI
$ .n .22 22321d 2 24. 9 en i N.squ irts o 2n2cpt 2- 2 2a.LLoLaaS-er ra n d-
: dgaatmne nelieclna1.!-FrTge ~ron a-I AsLQUcoIdre-OyCo ASAbiaLrrzbLLily'. Nodlt j
E212.li2 l 21i1221. i 2o122 2t- 'n~u ", . ..- 6122 2' 2 222 . 21
'I .. ... ... .. ... IABAr.. . ort.....fl 2022'2aV ......
S.mot~ouE CEDoN seto Zt~ . .r .. ..... ccn clna egs lta,. ; .' od n-

222 42i222iii2r 1tNr 2N. denea ar22-N NOO. ONera CNN 02pid IpiozmaneApod. 12 [f, .-.2-4..2
p .. .h-. 43.ptst 15 N12. 01,. re1ARTA-M E 0.- yIfteqi.a oc 1 20 .Rev isit 9-1 -
92.-22I .2 1 .22 2 2P ,uni-N ,2
Exclusix; nene Prim-Iet,'12hz'3oe". ". .. .i ';d 4:. 2, dd -.JdodIS cIa d,2 2 ,t.. . ... l22 .2 L ..2 I


I l : c, vna de to. .pata-nero en 2 meter luna
3.00 7 Pal. .. .. a ..te ONs m ortze I.. ,,8.. "
d lin cu:.i.... ..._...-.._...I" T-IzoC AST Inomat po:12 t c~t ic e R I N v. r % .~ P' .ila .bu D ..r....
I. ~ , ...... Saa ' :" g'an. ... ........ .. ... ... ..0 .
'. l.U,,, .ntP er S TAn Me po eS m $ 42+, 0 ," $5, I, 7, --Ia' ,,u n .C ..e it B 51 s i s A a oi
I.@ .:o1 ..- 1 11C:n- .6 ., 7.L- m -111992Ap tetdlld. 'Ilm mnrat cma .,.21 e .. I, an I e.eli ..ca
3 ,0 0 0 + . l ,, . . . .. 0 o o .. .. '_ : . .. -. ,_ , . .ia,, .r.. ; . : . ;n, .li a s, t. = . . ..n l r o p i e i f ci. l n ll e tr v nd.: -L os P alt m s ,l
15 21222222 P22 12222222'1i2-,.FI ON ANCI ANaIIENr)39 2222i2222N-ii l222'. -.il. 2-I 2 I, ;,% I 2 ,2,,,; 2. i d ,__I _. olum"ia," "rv ir ad2l p L 2A2s -2
222222rri: Mereotiers Ne s3 dc4 2.8 AU O IIIS ".2'.--I 212I 2p22I2 222 ,2 1i| g_ _
e del42 22222 2 .1.... _..i2 2,2223 ____, c.l.. ... H..rj3. ... .. ... . ... 90 ,11.. .. .
Er,,o, ~ ,,fms ,,I ,.,. BRE U ,. ,. S , .... .1.A L U, ILA,".,...'.'. .,, . .:C..":'.. ....'I r~r.. -I" P- 1'-. I I ..".T 7 4 AR "ML K :F .
p d PIonoe..-12.2 22poteiaI .12 u 1 .-- 1'.h 1. '..l...",,,C.I -.,.' I.1 87 .!&r -.2 -. ..n212221 2. 2 1 21,,- 2,
Crn].. 2222. 11221"2 I 22.140 EN.I INI.C-..lIE.I.Frtal. Ib.
!_ fui %a_ a d____ r__ c d_________I ._. 2 1;, -2 87'HABAN
$12,500 7 r as '22 .i 22 U8U U T U1U --., I I.-.-I" IE ....- a.,i11-- 2 l*imd1 ,,,, 112 2222 ,211

2 7I2 I+bC2 : .--_._I___-_ _-_._--'..I.I ... . .... ..,I., IO __|, I_ ' -, '. ' ' . i .. .' ....., -,- 'C .ita i d 1 % : H % .r '. 6 O O I ~ t O s . . I: : I I I.... ta t, m fu l is. .... ..... ... . . . . . ... .. I I I .: II . .. : I ~ I - . : .. I -- -
.... H C .=.[ a ll 11 N 1 0 1[1i f re' I,' "u'"t' d e. :-'o' d ...I. -- ', --',' .;- ,' .% ,". I'%-1- .-, .. ..f '-- a ". . a ': f.
!2.20 AS..d 2 1 1 . ..,, .. ,I ". ne o' ..2 ,.: ,'.:rl mat- I7n o, t_ n,,- 1, -. I.. .. ,, . ..... . .....$ 1 0 7,, + .m ', ., ;.,,', H ab a n"a... .. -t ,- _, ... ... , , .' :, ", 1 1 ,. ., .. ` ,.I .. '......... .... ... .. .... . .. ,.. ..... ... ... ... ... . g-...... . .. .
2.. .. 7 .1...A A ,m2-2I -I-Q. ;IL,-,'-,; .. .. .... .. I'." '2n".l'I','o--,,'2'. on . ... 1, ,22 ..2-2
3.2r0a2n'A Pu12t22 2.2 222.2 .2e2I 2223..... ....... . I '2.-- -, .. ...g2i 2".2 .2 2....2...P-- H,,'..0
39000 7 Aili22" ,,;2To y..'21.1-2
29D 00 7 ll I p lnU ai bnd Iio ". ue t,. .. > ,, i ,,. .. "J. .'' -- p a r ta,, e ntno, s $ Q:, de 0 0 ....: l;,.! I 1 '. .I I 111 1 e p . ., d
.000... 7... .. A.......,.. ...... ...I......... ... .. ..2 1 IO.." '1 J-ES S ELM.ONTE"I . ; .NORA


35. $1 d P tr~ t*Inl r. t D I No,. e, 0 l; ;ai 1 .I |,,-t, iii ,l ,- g. J: '.. ... L--. T u .... ., -. ; z A ..; .. I-. . .. ,..
12. ..... 7 '..Al.t...Veda.. ,. | p Fr 3 6. |. .- -,+ O ...... . ... N LIt0 I ... ......- .... .. + +- I 1. ..-+ 6 _r I4.Q--- ,-L-.I |
11.209.07 i- .2 2a2or,--fi-2..p.2q. , :- "I.
Ia2-. ...... I .: .I,. ,- ....l ,I .i' .-n ... L.r-s .'!nI -de I.....I r .1 .... 2 I2n2222 2r 2222. I..
'11.-422-C. .2. r .....,'_' I .,2,22.-I.,222"2:'2'...... N. 2t 21. 22..2 .. .. 2,
3.2000 7 a;.. t.Al .i. I 'l. 4 :. 12 2L- I- ,-i... . . .I. . ..... ._.;,,a-.,,,..",..,- I I..*... ... .. ... ,. 1 1 2 2.2.2, ..22v .222 .I2.2-2
9.000 7 '83.. .I . I .. . ..- ..A-I. ....... '-......... '.. I 2122122i.. ....
I"0 2sr.. 25.221 P21210N N-ANUI -d"'I N...I ".".h It. 2222 -Ii-,,' i ___h____"__.. . .. .-. . . ._. .. . .
C dII/ .... .. ..A"T . ... -m-,, !-............. .....


311r 7 p il, .. r i,.,,., III'$7 P ELUQUERiOS A ]| ^}(.ltl ...It Il "~t'I m j,, Wee I" - .. ... 1 ., -. 1, '. ' -0e I' e .d I ....'.... 6 ... .n t91 JES STEL MON TE B.StLA
I~~ ~ A ....n.dr. 'ar r- (+crao --- 5$1
.'..7.000 7l1 ...........2 I _. L . . ' ..l .I l1.. . . . .2.. .
... . 2..,ai!3-8, .,.2.....-_;.. .... ._ __--, .. . ._-. ... ...i"_i.:,I- -,es I.-i-I _JI- ...... .. .%IIE % %5 1 1 t,2 SA NT O I S .J A Id- M EN IO .A
7.70 7 ETo A S at o- ,.. ,, l" .% 1 1 qt r- , . r ..-, -
3- M 8 *-I' I P I."O FSOR Tia u,.` -: ,- -.PO O [ l -'l , ... M.. ".. ..... .. % 1..... .. .1,; 1::,I - ... 1 "I ... +,al ,11n 22.. l.. QW1........
.'... !...-I- -- -.' -- -.-:-' ." I. ". E 1"U, I eU Unt.294 LA W TON I.. cT nedT
I", I -- -- .n : ; ."- ", I I., : . :1. 2 .I.. S, I,, 1, 1-1 -... .- I t, 11 .de la r c.I od. F.I.. .. .. d" la.. ',
I )m tro .1 .... I, 7 CA IA5,i ", .',,I . .. .. ... " I '" '':- %I 1) 1111. l QVap o ~r~ et eIO **I I ...... C |- . . "..- .- . . t B.. . .
.1 u1n ,ooIdd b ,oneslerruz u- ... .... ..1 I.I. I II.I I .,".,. -,." ,,,.. u.o'a -o-eP .,T .n . D, 711.9" -22 -
3.000n 9 a Sanlparto n i i a nn r . .. .. ,;,,.......,,.,..,,..,:.- i.res, mp, a Illrv-o. n .ded1 r %d.l b" ., . 10.o.,,,. -_ C. -.-... ..,7.... .. I'. .I,,, --.:;..er, a.,: ,.l, ., .-J p jO. cone-,. -o '.o'. ". +, --", _
5h" 8p aIler.. -t ron 1,M2 Y ,SANCHEZ2n r I oI ",,b1,.2 '22..2...',22iQU'LAj_1,_..-r"_,,-._7_' 1_t___a__ _A_ _--D
212' f.. .I.-7620 1 2 I.. 1 2, '2. 'r '.2... I....DAD..,. tiO....."1.. " I P -,f. _D loo. -I'


9,000 7 ?a'ou on dei h ... '" .. . .IeIdl o" "''... ',' ','"1 _' .- I --.-4 ,,, -r O "- "" "-,- -,: ',, ,+,+: o s .' ut Nf. de as Iai. .
I2 I T t 2 I 65000022 l., ,,.00,.,2... 22,,-2 I,,. i'C2 u 228222-22533-

a~~ ~~ ~~~~~ .l re e i ~ o ; '"' ,. t ?' ..+ J +L L'D IE ,t I ", ,, '.. .: .,,,.o .."--: ..Io-. r -N,=.. i 61n
". 'I N T^ i e'llA, a v l" 1.1 t,.,, '..... -- a . .,. ".,. I, [ .'IT. D1 -._ P ,: trt de ila-21I AS TAS $2 .00 Y $ 7.
2 Er2de2 d2 2.22222212 42 TL222I2 tt Re v. 22...J00e1522U..1 0122 11 ap AGN Ftnef- I :D-1---2-22
St.I .. "ILANI- , L ALPARTA-io:$80 0). -22222.211222.W.Iu d r -
.. .. . .. UN CU S ',i",, "o ....d.,... p.. ... .6' :' 1.... .................
Bans ,T1 0 N3T1 nnsl -1r2.l' guide % L' 1, ... I I ... I2,TI 1 %, .2. 22-2 ...22 4222e,,.... X-5054. -3070 .......... 2 -.. ..2z ......
'12222. 2 .222..23. .... .... ... ...22212 2. ..I"J-2222212-. ....... ...I2... ......
,.-1b"C1z 2,-l i ,..... .2... .. ...........2... .2S. II: .' -.
%....2 1-1.1.1 ,,,'r 22 I._____-,_,_____ _D,,, q .......... '1 ...... 1........... ,',22. S ID .122422222 .-2. .... II2,2 , N O- 8. -D0EP TRO I L' LE V ,-
2tl Al 72 0r.-d. r- I .n22222 221 ci 02 2-2 u e e12-2__2......2.2--22D2-2-e22 _1.2-, Iif.o02F2R2COS2-222222:1' 22"22 .
........r..............i....IL.......... . ....... a... ........ I.. .._. Z" .._ .:
1, ",.22I2,-.2 .. ..1 .I..- T :n2:. -, L.III -.1 .-0..L '. 1 f.1222 11 0 1 % I~ N%1.2 1.2,2 2222 222 2221"i.1.22-I ;. I .. : N2 22 2 2 2 a 222.12 22d n tO 6,-_-I ... ... 2.... ......... ...' . ".2.I : r ... ... .L ...I .. + "
.. %'. :*.:",2 ", n... eIe, aton__ l2-m2 II I22222222. 2-2I2..tI.2,2..2I22219e.r 22-_2 22-12, 22222 li
.. . .__n x..rn r 2162. ...... 2 I I 2.......... 22-22222 2,-222 2.,2 .... r"N. fr. 2 2 22 T. .. ..... .........
T'". T NI.)6.-lc11.2. II 1 242 28
q-__22 -I--.4"! -...... '-' U'I 22O2O--2 E N DO A.2" '22.222t-l
'.- .. . .'. . ,.,1,. +I:.....I .', ,r, . '_s. 65 Bm is -nY Ve pidt n r f r n-I: ,,, n3, n90r r .... .. I, r. c .- -P I...., 7 , t.... ./1 ro a e. io rg S e a n R~r o.
2 2 .. .2 22 "" .. .' o ..._.._ ,,_ _. .... ..... ...-.. . ..... . .... ... ... ... .. ..2d eI, ,. .' I ."Ime I r. .. I,-o 'I .. --I'--


54 O ERTLA S 25I+~ } tM R OFES,', 1 A' S .. I'R I-avanas 22 -I-8621122 25 v___,,_o, _,_Lt_ __,___-,r__'re _
- ......I0I. ,.j i ",r"" nt a "',,
DIN E RO..... ........" ......... .& ..... 2 ,... .. ........... .. ... ....... ... ..V..E..O.94.. sIAWTO,-ATIStA..
.If,"'; I .ento, i ,termr. -.- pl- oI,: ter- c l~ . ,. e ', .+ -,,- .. "- -
N__O-'CA 1 _: 1. 1 2. I. 1. .1a.2 1 ' .


. .. . 22 , e .." por 22b 22222e2, 221n-2- 22 -..Ma .1 22 .022 -2 ... 222r92- 2.j2I
2022 $" ,CAE ,M .. ...... ... .... ...... ..1222222.222.2 2 .....j...oI2Q012.. .. 2202I2.1_,', F,
2 22o en...r....". 2.2'' 2 1222N 2222222...22..22 222 2222222 Ib-22222222 La-....l .... ,-2 -I "1. 2I ".. ..I2 2' ,
.u f: ,, w ir m .. a =. I. s . i- cnn c I .. 1 .. .... llr. l a i '. n ton nde -l a id s ., i -. .' ... .. l +. , . :,,bC -".. can I -a UH D -1r6mvl2 ul n st + ol so I r -] .. s I .. ,- l. e tr Oh .." I .n.I'" o 110a I ... |A I .'L n O dl +~t r ~ -- .. -",.. .. ... -
29 ,, 1 22.... .,"- ,III -- --n 12222222.. -. . . . . .", , ,2 -. .r, rrad, GUA A B OA ega
Ill "tn I mept.rIA.enoA d1 O 'n% -rIAIoST,( VII II.. .. ... . %L-I. 11%"iia I111 "..'-I ..... .. ..1. T .. 2l r, e
F2222 22 4 2. I,-4tn2. 'a".-1-11 22 """ 1I... . . 2.2222 22222 222n 2n- + .. . 'l 2 122.. 2 2'222-22
13) Il.d ..... d.1 2..... .... .2.(.. ...2C.2.. I2 1% ;
310 flm r 3 nk to 'I 'l, Ib ,ur a j I-%for a n 1 D i s eC1` -Im.'.ad II,14r"I, ...:..:. .. I 1 .7 :" "' _., eL. ...._..,o .!`.. ." I
222222 ..22222222 22220 22229, .22 21NIE D,22L2 66212 I 222, 2.2 "D222,2 S. APTO ;9222-22-222-22-2 2IV 11 Ifw2 1 22 *2 ;I-e-' I !- I -I.- - _.- 2Q 4

-.-.-31... T[ e ti F-an 70on tn .. _,I i,,,,,M'-U,, 1 Io Inlo. ,, ;o ,L +I,,O C. ... - . . 1 ; " -. IiT
it.- --.---.. -" 11Iana fus h5sfl ,',f : ,' . . '.. ... I "p." 2..2 2-22,223222 22" 2 42_3-2' a .. .4I. .. "- 42 2291112222. 1222d 22" .'2m 2.,- ,,,'2. 2 .
DINE [O N I1( t Ill 00 rofe o'e fi0 a r" ' ... r .~V,' u _os0-,,,",_ ;..-. . . .I ". i -- ':.": ':-1,, r dI ... .. caori -
H...___ arI-. J-Io- I ^, ; 11". '......' 1219220 J I ,_I_...._"._____________T.',_.. 1I' 1 ." h. blt. . .. ,vil ,l ,vel
I PARA2LA29.222.. MENT.I IN. ESTRENAR 2 2 2 .1 r_,-.... ,.,2i-9I a 2-2s21o.d2r 2r.
2411 212U2 q; 222.9.3... ..2,, .2 .' .- .. ................. ... -i. .2-, -. - a I2"a "I 2 TI.. ylI12 2 X-5054.. A-30.0. 22'"" 222222222,222 2To 2222vader.A R AF. .
I ~ ~ ~ ~ r +pr" . e N '. 10rorctrbalee= aednvia comun
N~u s ro 9 5,1W)P-- ULBA 2V20, 2': 2 -2 22 I22 '2 22212 2 1 2. .1 1221 22____ _r,__,__ ._ ..V_.t. ep

2..822. _1 .;DI22112p222o2.2s2,22,. 2.117.21c22e.il[.... 179.
. rf 2. I I r. ..A.. ..c.. 72 2 .... cIi.r D---2-2 22222--8 -2-22222 n.y 122-,2 22e 222 222 2 2222 222, nt 2am reI AR Nad EP a I., A Qit Lf R S VAR81 S
....-.1. .d en ... . 2A 3.h- I,,.L' .- .:, ", .. i-.. I ~ i ,',art,,,a. .FI, .' 'an ". '- '" ": . .. h. ..alle te .
A Lt5f o. .. .. . . . .. .. ... .. .. .. . o ....o ]!, 6 .... -8 8 -, 0 . . . .. . . . . . .. . . . ..I,".. . .... . .. . -, , m . . . . . . . . . . . .
Io .nn . .a .F ealul 'nirnenodc l- I"% I R %0 lso, ec DootEndEr t .. ._". .. :... IL-.. e ~~ m~~.tl"
.o.e;Ar-- - L .y- na' -+-.2;]Ifor m an -F"49 50 .
... .. .... ..'.. ,.. ...-- :" .......--.. A..r...". .. S A L Q I LA e .. I.... .. .. .- ._ s I 1 .. -. .1)9HIB IT A IO N E ,S rc. .li t m b.m u 'P I I
... . .. . .. 1...... o... .. + : S ,, L -. e.1. .1- 1eo. .1 ALQUI I LO.".I~ .VE..ND. . 1............I... D 111
.........._-22....222..............2222if.l"1122..I...... ,","D a 2222-22.22,121182
21! . 22 .....2.2..4 1212 A 2 L..2T. 1. I..E.., S: 1.......229 ... ..2 a ......p.2 .. ......."..2.22..... .... ............... 22222.21I 7PK'E A i7" 9 HOT;ELNERA Z S Icoc_ ,_-" i n. d a yI.i .$ 000 o .o ... _- ,.A ''. ......,,I-ApIr.,. d. -1.11. _i---or -"s%'..
22 22 _1 2222 ...2D2t2- p2T - E N O M2o..22. .. .... ........ 2 2 22 .-2 2 2 r-,2,, 2- 2.. ,1 -1 .l .12 .2 l .1.1.21% 4 '" I 71r22 I2. J O S EIM o A L ullIFR A set Tera-, or.dIo:; . "..a,. .e.. rt a
"3PLAN2AMER2AN22OF co2mp %I2.1e, 11.d ,, 2 2.2....2..e22n-it., 2
.. -. . .... 222 p ''1' U"" '""" o 2 ... ........ I ...1'.....2. ...22.2a.... ,-C.222222 I 222222-2O2-_2.;:aALif,0LOCA
222.222I- ",2........ 220"2221 I .2222... 2..-.' ", 22 22222.2 I 123 12224222.,e- .1 I lo.. 22,2I2 2 2 ba A 2IereLAd,1 2I2R2I 22LWT2N-BA ISTA ,r
-te-2..s..ridl, coIInamod12,2 2
.4,f.nIeig...".. 1-.. I. I 1 ... I_,_ _. Ir s Vbn ra._DT z 22123 I.......22222.I21
`N I I1222n 'rme,2Sa..r19226V..i LO'E.ED D

.. ., ., ,. .1. .. ... .!;''" r,',4'' t"."' .... 1" i11''1 _1 a . 11 1"1.. ... K .... .,|enorupMr"ec aIy.... ; UH-D- -9ir -I. +.
I -n I .l ` ..aI y. Iafio. ....11 ,I Si',r;,"'" .-'.v ~ '. F.'". ;.' 1,'."-. .-1 'I ""eOPOaTUNIDA
Ut' ''* j' .. I "= it '1 I I c h, I.h | I -. IM 3 3 .I 11 s. ... ... ,atm nte, de* A I .,a--l I com ria-11-"...."y '' l' 't "e-"' '+ I.. L I.1,e DfloPrn nPdr"hbto.esate. L - e- .. .. u .-.
di aeN 08)-6 F 1.."11710O.-ADEM I,- 77 2 A1 I22 22Ia.F!, 6 . I,'.2I 22 Udwndo p 0-s I
S" IIa IMEmUNDO-:L', I).NEI112I02,21., 2,,,.222..1 2 l2222... .... .. lI.. . ... ...KtlI2.2F22.2. ...... ....... ......24222222

Itla. .... e or.... ...... .......I.T.C .'." ..-.'",B E S:.0.N,10 ,.. ', C .. ...n i
I u live, d Ibr e rt 22,2nt2 2lo Ta m 2 ,d, fliv 2 %P 112 .I .2 I....2.221.-I1222 21)25.0' A ,2,212 . .:22 i, -2 2 222 22 1.2 1 I
222 ..222 .2292292222. .. .. .' '" 2 D n .. -.. .n ..
1." 2 .- -01-11--J 12 2222221" II 1122 2 2. -o1 2E 2LO U ILA I UBA.520.22, -692]22.2I22.."" OFP2...P222I9-2---.c. .

:.:,.,I a as .', '. .. I '. ',i ALE] A RE P L AI "
"4PI U.H. ... :0-82.25 eteCae yLi ...Of. .. 130
oltra .,. _. .... i .t.In m n.. : A r o - -_ - ,- .... . ... .. ... .
par. is 2d22co 1 222222 ...2I2.22 . . I'l2IlL t % ,2.22.. .2II1 AlQ,2 ..,*-,I 2.2, T...c2222co 922e ,
P.1 OP "Ili TO rainl3 r OE.tD"'%I ,-IT-lt I :, 'e ,.. ... 1 1 .. .. -. .-'..-io:Itap t 2enclicr4 ooo1 Y-CASABLANC
RA IO q V 1 o 14 o on 1 -. I % M.... .. .... ;,5t..... ... .. I ......_ 41 .... ... ....... .... ........ -i : . ... .. . . .
i .. .Lt V- a-llt lo ++ 11II P 1 11u ,,,I . I. .. -,-,-., I,." 1. o r.: s:,... to dedet riao ... TA SerM .00 Y" S27,00
Pgrade idiv, F~u- 2 1. ... ilu il. .Part .......I'. ...".-..'...' ... ..:. ,: .,1:.,..-, t :"., .,. -o
2 2 .due222en9renPentr2toy-r-2222t2. 21o2ei2- 1- ,11 nn2.2. d-r,2en2, e -gla_____ _)_2,,,li-222122222-21i
." N E ISa .... 2222.2..E io Zorocil __ Dn il l dN ofleLN--.5. _ _ __-____ (I N 225 1(2-In2%dAl-
A n in I..)e 2 .. I ,,s 20 p........ . . ...... . ...... .............. ban........N. ....... .......o ...... .2Ibell.. "' .c "1


c_,]de elleD-740-- -23 D_ 131-97
M EN OZA 22Dr211 22 2- D-2 O2N.2..1M12.NC-i'.-A d.-2I _" m'..'1",.IU. . .u-2 J- . -_1,yli ___, -4-9..- -. I0-_8-
DA2 IO2D222 A I I NA' EB'S':yq11'' 2,a2 42'9, 22"2"2'_,2,2." . ...... . 08222122 _ __ __ 222-2
111431108225 1882H21 ce"a:, -ed- Ixrti.bifo.. 9l A nnIERJ AR S
I--. 22 22 222.22 2 .P 82.ar22.222 222, '_1021 22E 111.2LA22D22 -22 2222 a2222. 211
2.1 1.21 2122.l22 2222222CaQlDv206,84.0 i n -00,1,212 22,222. 2212 I 922 2 2______On_________ I L 2222222222291 TEI2CA
212212111 211 222 22-222222 -1 "2me22922 SE A IQUI 2-.l III Y 0. mSn n dlb A 8 I TA-,. u- .NiO'.viNES,42..1.;111 ,' 2.2.N- .22C.22 22
0211 1 22.1Il ~,,2.J29 22i 1 0 2222262922. V EDADO22I00 $ AQUIL) 0 VNDO EAYOASTAR QINARA
..a. 2 22.1211.221.11 -22-11232. 1224,022222 .,I .,Ilis2.do22220222I(12222222 ..22 AL
.. I,!!:, 1,,,r2099,22. 32, 32 L ,, 229222222' : c, ;L Jy 15 22-1 1A.., 2I21. 1 22-.1. 1 2222 2 "1322 N"14, 222-92221deal2,,u-22 Gitlin.222 -a..222
'. 4222922222.4221 I2.222222, -122222222, 42 911. 122 222221 '"- u. m ar A2 0222 2- 21222,2L222222
I1-EA. 79 HT LES 122IIO HDERNOS 2 a2i222 92292927E t62621, 2-' 222222212 2' 22,222 222 __ _I,._____ _0A21292 JOSE ALVARE
.2,1I2____ ___ ___1-UIN .11. .2.2LL It_ Ill ,I_ ro2, 29lI
HOTE.'sL REN APRT..NT.l.AMP.ALENDRE i2222222225A2. 'n t22Catailsy22- -d ~~.1 l..; _.,--. .. .,I,
222229. 2, 122222 21122,22 221. 9 121"$'AVS2 OCLS 1.2-222-3 .22. 2C.92,22 22222- 22222."1" 3
292222222 222122 LA A ERCA O 2421 222122222 92 1. 22, /4 23222 62222 p 22222 .. it~r~r.2222 N 221112 . 22. 22202 2222222. 1.2I.", 2,22222-92.MIRAMAR I22222.2. 229
Ft2d2ur2222 2-222co 91 2222 a Ift er 2929 .l 545 00. 2122I2.6.2,2,.2221I2- 2292...222:2...-'2.2'. 212,1
1) 2222.. 2-20212222 N292C12lvene2221It PI-12 I 2w222222living141221222221 C' 2 2- i 7....f;_%.__ A_..._ I___A_!
:..,1Vt.2a2Us. 412..22o2.ad..- 222 I-PL, A
I.1 "' I" Il 1.!o2lI:- I 99ill"',n22293 t22: 192 0.5l2.2.i2 12 22 22 2I22 2 2 ,I21-1
2 I 2, 2.222.2.2.21 2. 2 VEOTRAN922..0 lqIa. c_. ,_ ....0 ..29 MRA R.12212 2
I. . .... .9. .222 .I.. . ...22s12iad2093h2.'992 221 ". .gI de1.21222 h. .2..27.221.2.2 ..-12N2 __. ______. ___.__re
a" _" ______dP`-- '" _oI"'m et ecua -8 2 .(1-196-1.2i ~acn 92 22,2 2 2'21 22 2 2222 -E OLCAL... I22 .. 11..2111 I. 11 d
,Al l= l asI 2.22s2.2.2 ..2... 1 2* I . . I()totalN..I
li____ __'LlI "I'l banit,- oI- ---i ,2 2222 22 22 L 1222 1122222221111
CNaina. 'o 2 A292 "ll922039. 922t2I.2 I 22mi22 .2. I ... 2 221922122 I~212 -92422 .,; I in :, . 'I" 212,2.2-2.2
j12.2--22.2..I...I.21.2If Wl 41 -- M -1-112 2-.122 22222222229 .
____"avnausnes__.____I,__I .U .,6,,,, n.fl7 mA 22 C CIA. _ __ _ _ P2N12. *.1- N2, ; _,, i. 2221222222222222 2 2222
D 21-.2-1 __ .: ,, ., I.,, _ _ .,.. ,_ _
"ll, hSE a4 L Q U IL A .. 55012Y29222 00 M692IRE DEL SCOAIH 1015 "I 20-0-222-I2-2 ,M-p06--idaad.,22961222. Juio_______ t_
`:11_11 I., 122iU.I.I60I I25aa222u2N22i.....2929222122*.I2-2208.,b
Ia.I'll.a Ab.. L nd . _ __ F C ..N.AS- - . 1 S d-d2
CU LL I1 I S ul i. 2 9 2,,,D DTUT,,Fni.a L If. *222222 1.2Q29- 2222. 22.2II. 9I2229, 2229- 22.3.- I 2 2 22. 2-il-2
I2222222112111"" d9I,222en'11-.222222do,$7000

... .22 .2222-22T12 2a.a . 22-9L' -2 42 ',-2-2I1 .."2222 I2-1-221 I22
-_-_.__ _____ 2222 -1 2 222 221.29 225 T. 22229422 ai, an222 y. 3I22 h 2a: 1-22 2-,12'..2922--22l 2 "3 2 2. 20:,. I,'1.__2.2 .,.,
.,,I 4. 6 F,1 ltlq. TO~rinnew. 1, ,.I.- 222 222 .2222 22222 Wallis,.2221222222 1,222222 2222. ___ ______________jutic,
Ily- 2F22.! 'D74-G2 L d,)If2,bila 119322922222 22i 2222D222222 2 2 2 2 22 222222nf22orm2ant22 22 2,1`2429520.22
A-,Z"eae 7 2 1C2120222' 1". r AI,_- "A PX22-2292 S A 2 21-223HBIACON S1013113-822922
DIARIO. 21,DL LA .... .IAI9I1l U'nnu 2222mu.12 1100-3222 .22-221022 222212222 22
.5. e A C !~fe refereniaA


ragilna ZO


v.LaoJtAvIuuuo, '


ANIINCIOS CLASIFICADOS DE LILTIMA HORA PROFESIONALESr C.OM-PRAS ,I VENTAS I F VEN.TAS- -
A 3 DOCTORESEN MEDICAL itf MUEEICS PRCN AS 48 CASA. : Q CASAS
--:--" ---- ---- '=' / DR. RAUL AYNAT ,-. A*79I.: ..... .... ... .. .. 11 I "". 1 I'. AI,. .
ALQUILERES S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN ',Ia...a.,,P-ir"7'%,,I,,2Uto3V' ,IT.: -. c, ,I~ - ",, ,, ,) : '- 9,K- ;'9i: -'> .
99 ALIQUILERES VARIOS 108 PROFESORES 116 50(105 igI OCINERAS COCINEROS rI___,_._____ fiu e,_odd, le S,, -1. A79I 11__-7 I 1 __" F
Cal I ta r 84 A-4 10-D-010-3-10A I t - S-Z D F 3AD l F~ ., ., .! .01.AV16:, WSANTOS SUARI ,,,, lu ,A."."I.'
........ ..... ... ..... ..,I,', .., ., Io, .,,- 3 -, .. I ....... -. .". -_... ....0 .......... ... W 3 9 COP. _ _...... .. .... "" ..... ..."', .,o : 'o ::
.1. OTII.....?27.T'9Yo'0' AIEJA OM RW3359: COMPRO SAnT,''OS SI XRII',3. ... ....:W.'
I ... D r. E. C u 6 I~ a r u R io,
'..".' AANE S-LA' AND". ROI:, S."' -,.;' .- ',- v '"-; -"-,''' I MEDOC ULISTASI 4 4 I-4'.. ;', ..... ,:, ,,"lll A, ,I,
D... .r ..... 14 A........... ....I VENDEDORES 'r | Ar C e a de0A+ .".. .. ...... ..., .. ... . . .. .

,, ,I,,,, ,I an.... 3. B +,I _. o .C .... ...I...". . ..B, ..
II J "JI I1111 S....... o-- -- -a. -. 117 SOLICITUDES VARIA m .... ...' -I-iI.. ....... DENTISTAS -- L"BR, IMPR"ESS"I .
r10 r pAAnN an. sueR L $aA 3.- B E`,.aeLBBQu;aA3 ,o.. 124 LAVANDERAS-LAVANDEROSI DR. WALTERIO B DRTIZ,
."l"n I' I- I '"I ,* ,,1 ',.- 1I
Prta Reant Muep r ase.te M3nrn-laE.... is3A S 3M 3I3A S AI ,. r yp r d d c ..3to o. --nn-- ..', r e,'ea ir X "D9 t
11 Onanhann.." I"125....C.AllRESIERISA,,!OS a
3" " a,3n'n33333'n 3.. I.r'. ,'3o, f r', E. O. .. . n,,Dpr u 7. B a mb.. I n. -... ..S ..'I per3 pr 3 ar y- nh rf ...I.- .. "....l.... .. ... . ..... Tt.,nar '.n',3 . . .
BSL, ,%A-I.-I..I - ....................... ";, .....I V .. .. PONTON, 4 REN. IA....... 11- t-

"r..........-...... '__:MODERNO EDIFICIO : ; ,'I,.,,, : o1 .1,1
......... ....... LE CON VIENE .... ... .= ..... -B... B3-o3. .. ... ... _] NT_]M____ D MUSC._
.n1p 1 :rd1 D ,,ad. .2.Wdl- - II .... I,., 'In "


dO I llaB33-- .- ..t r.,.UI I-x,. INSTRUMENTP. o S +,, o. .a,, o A.MoDAo tand S6E MUSICn $5 3.5 ta1 A p-ndI.Ln, ES pR orta1 a-
Re I Inn. RealC.. Js-man ,L, ,, .....I.....m- ta. ............. .... ...CI .. 7 an d o h r 8ue, F:in, ,
Ja. dn'El e.n ". U.3.2R an a r, I.. e. P I_ ,. ae.a r ......'"".. a. a a h u
ud .. .B. 113.43.33...B.3By an,. CHOF-

f, Imal118a' hail.24
U.233.33 4.23....................."'" 3 -', ., .. ." ,""" '2,. 510:,," ;,;s 'L PRED-I0 SUTA : ____ 1. foI a:8+-7 8!t~) a4 ; 4'8 a l A erl mobt, b:: a rt ezrao: I,n," y P -
s 3 3 3n- 3udl .3 ....1an nr 3 ... ; ..T ....R.1.8 A 1
__t______ -___ .____ ALGO NUEVO PARA nn3. 3A ...... 3.tr eebd qe| 33333 ,33 7313B~n3WB3"3o o, ..';,-, QIJI-O-PE['I. 'I--P-o-ED O o ..n3mpronp~an333n~li innt 1 4 + L I cadrs :iga
V.n:...be. r.e-- o ..NI .. h s MA D[ 10r PIES oa pmes ,,.
&..I.3C"3T33Le33DA,3,aS . .. '" U" ..... ..... -- --EC-" +"r' [1['IAF SSLUD Y ELEGASCIA ar, ,'ea .Lba sa r.] ,., ," E $20 50"r" D 488"40121
141 SOLICITUD DE AI.QUILERES ,. .: , ,'.. ..... I -7 -2,118 $219.00 $20,500 I..-3'3 -3.33133 B
.,' d, 33 3.-3,"BIHP 3.'333 3.,d33... I -V .B a,."074211 Jul ad3r- Ios.s$12,50.0'',,. ...-'
1033'3"333'333 .333 33333'333 333BB3. 1BBI--q_' __ A ,,,d a A.1- 8 .,C.a lo '
f., .r. ,'3. .' 3 qies n .i .Ina ado an 3es. l cn orna _rua conca J__J___T___O 23IS.rA. BJ O V RO i.) . .p...38, 1_ _ ___d
......................... .... 0 1~ i a..... 12I5 1'"PI .. ri .. L I ll I Ill l: lI]'l ITID __ _ -n R'. Ina. ........H..dUrslllal.T,"f'p"I.. Cu" t ....... ..... ........, I ,I,,,), 11 -. .. 1.1 00'

S PDDA117ar3 lmp r l uMESTIZO.,B!A-ADR.....V- ta 18 Tadl :I.-. "- I Ora jardn, portal, d., hall,
15 PRIDS 1 3 tic Si afe 133 043c33l3331a.. PONTON,'14% REN___________
Io 3*3 -.-r0 lz d e~salta3r133; para3 kW, C M R S EA A N s maa. 847 .4,l!4 ct3adnnygara~el(racal,
"24.,~.. ~ ofieinist__s." ,_C_0 M __RAS_"___-_-__"_-__.2!_ST___.__artez____r__tr,,
.... .. ... ... .... .. .....- t.... ... . .. ,,.ee,+ ... f ...A 1.-.... .. ...EP.C O N S ..... . .....t :, -S I 1- 4
-.,F.. ... .. ,. . .C .'. " F .d D 67 143. '.rn . .o Q i ic .. .'...- o . .-.,, . A A S4 1 -- .1 ',IS ... . .. . .. ...7 c e o e s e ~ g ~ d s


3. --0" --.' 33. nl*"jt3,,', 3'3. "" dAge .. la ex e i 3333:p+ ;a 7 .' '+,." ., 3 ... . CA ,SA ,S p ? : 3333,3 ... .. ...... 3333 .... .......1..8.A-.., 1D3480, 48
1;1.1no ^ u....,..... l,`d et.le""..lbe!o R.-,-.;...... -- ,, r-aa n .. ..oe ,I .- de- I," ,- ... 1... . .o.ff, . ,,+ : !.'l1'1',. ."" . ` ,- `,J, "," +,;' " '?i',- ' . . `' ,-'+" .... '11'11;'
_ n A~._ _I' -_ .o t.,r-,- .. ....- A..R. P.,, -7 , . :a:: ,oed ,nlg iadn
I" CRIADAS -CR iADOS B 3 325' $313313337. u r 7 o ,, '. .. I., ,...1 I3 .. .. 048 048"" 21
1\ _ .3 I 3 3. __.3.3333- s '113. ..3-31


1l .ALONSO LABRAD de Avia.,"I '..-..3I 3333R33 E 3,C .3'3A:33 "33I3DAM,

- oE d. a r N o3 h r '0`_- T 2_ ..3-3 a
...... .. ... [.I.. .... ........ reri uci on i- S .. .. . .. .. -. .... .... .... ... ....... LI r or % "+ P re%.... .......... i........ ........ .... .. ... . S ntu sA restdP R0n XI .. er
t,33. ",3, ",3r 3.33r33 3333ill 'rIPICINI.T*
is. J i an l s '".Q.o ...... .. . ...r O' eily 52. C ...... . ,, -:" ,+ 1- ... .. .1 T b``.. .. .. ", _.. ') d' .1 . .......60 00: -..... .. 100 l.. ..........Ra.I.. ..R. e 7Ri-................ A SE OFRECEN 3 3na. Chalet iardn, pnoai cerra-
.. ........................... m d $400.00 _i:'_,_":"_,_i.."'.'.._,_I I.._',',,3-3""., y1.- l, I..d., a.. ..... md.. .or. bar
3.r3. . B 33333. -- todouo,_ e.rr_-z-_21u24ert18,
s 118 CRIADAS -CRIADOS oIt t -. ; r 3--p 3ct3 3'3. ','-,, ... "_, ._` a Id l n h o
. .3 373.. ..3 .... ........ . ._ e .... 17 PRENDAL .aPR123013.AlZn Ns .. .IS t.m,..araje" 333333..... habi$,a-
O.tt Z S Oe l ICITA ..'O"Lrrcr)6*' -4c-21 (a oa b A c, Marine-y ini41O3:I 0,]qit 333.3 d33B.I 2 o.a-.- .1.-a l t.tq er. 31".3313r. I eont330B333 to33 r3330333.3331 nr. ___u___ '3.--
r.tni.ll"-O-10". 2', 3-",,"'."" Am lt .. .-,1. .. bl. .,rj" "" :.+':'; ,: .. ........... an. s Il c t.-.oz pa r. ;frl t ;` b ....(1.l e IIS a tlu ya sP Carolpas, r,-I, 14OB ei,s c l ... ] A-6951 s up,"I34 6........ NU EV...' P AI.3..... 3: u.r.....ruannnniro p. .I.r
333,u, . 23333333333 ....... ... .d-33 3 -'.. a 3 3 3... .31r O_ ERTI AS d Y u'AR a'- U 2030 'LA P RC L ETI IRI- DEtN Sin e ampiaD F-5clts P.ec aa...0.
A SUS Ib r...C..3.....3.. . ........,,fl. 3333,,331 F JUILUM ULJ2a33,3,',3p... I:I. bD-3 09-48-21
". p nIA 06 2 c7c' A --I" .- In". Laj El ANs dI "3 la'in' ""'',I I (- - E_ e h aee n cot S fun Ia. ", ,l,, "1-1,11i .1A 1.1 AREA Pi-
it. __, OAEi i . . .. .... I I,r r Cr I". l+!er Iflta i. 1 i
s~~~~~~t~~~~~~w m ~~~~iA ,t a Ctu~^ R D R P G O ^' "o ..... i. .".. I r. I: ... .,' l";''',,) I "". ....... ...........t-' ,,.,,T, s -en ra m d craon :o'"' ',',%." '.,2,+ z '... ,.. ,, ,.T, d f e
........... P.................... .. 3;'"': .^. C" 34-'- J l.C R A 'OPIOOr A E N -1a. A.A A. d, nAi--,
PIQU RaoL lqm N,.., I +1 ., TO 111,. -,'-Ant tb,,-.t . tt~r t l F P -lF r H A {. U.1 7,.MP D .ne io ,-t,.1.,,.,, -,II r. _S.. -
3I.20n03,i3u 33l33. 3 ChDOS. R I .lL. ..rI ... I i ....... ..,ad....v.. a an r d -. ,, 5133333 F 5418P-- -041800a+"I
Wu.3. r .,. I e 11I o, d r ,.1... ..',..-.,. -..... ..I.. .. ....1 ".. .. ..- .__ -, Q, ; ,. ., e,,,.;... t + A c-,*"," si esqubala a11Nep.tunI+11Te1 ..nI
,`3 .. I',1-' In Uo.a .41t40. 1 .. . . -.. . . . . ... .. E ... .. .. . ... "_ "3.. .. ... J... r+. 2 cusa S 0 41 4 7ij

3.. `.:n"' .,pl.O;.CA(':I."..DO S .. .A.. ...A.. .0c43... I3 ,'3t ."3,.3 3'nI. .. ..
11,11 '1"11,"1 y 'i'c OLCIT ANTE. S e.. ....... ..... .. ... t .. .. ...... ; _....... ,Ia ...........d, ,I
illl P. P IDA3.Inn.l3,, ... ... .. a ' ,;," ,', I... parade .-- iiI.--, I rs ula 7 t pIad1. Pe ~o R t s e t n o $1 2) $ 20
d' ervllaIoocnpnes.l5oparanuasnaiisn 8 3s3,.o33 ora.. ... .al
X E O. .C. 0A Hen taI n ds u (ara n A.... D ".._.._._...O.._..__M_ ___AG EREA ACO E

hn la.ph Iy M ..l, Cs rilm pst e0I.-.,.. ..... "., .... .333333333.. M .... P-,S., __ +,i;. +4 4r,,e-,24- Ia D Er N EDIFIa: .] ..... U
.. .. 3II..NI.. -L-3333. 3,,,,.,3Re .3d 33..... .... ......._'"'' .... '3BE TAR IO S- c adsa tn.l1 .. ... 11a,- SANT 30 UAREZ ,3 459,
II rodr 333133 3nI1 ros iE 31.3,,tI, 3,- -0 ,3.3.-3S ASU F_ _TE- --RE... -- - ,-a : ado h a.... enl., ,,, la i e 580 na, ]e0t7 a,:Te 2 3 a 27 ,
x-o*. -,+ .;+ DR M SA RA eS U 562 UE L S IA OS;. rE OI),UJ .tN'Il+.-PI, 1 1"',' r, I ""- 95i, e dorer os con e ts ad sas C d
'E ...II.. V _l i b n. 'ero. t o e el+ l i + I .fi ..- .Pertl~l e.. ...- - .; i-l', I .. r-.. 1...... r I' '. 40. r e Q U I N".. ,, .. , .O 1,11'." b fi.m t c la o coc.1e as

31.,33$. Io. yS M I. 33e33 *-930. r" 3. __ __33. t333 'ta t '3_ I~ ,; 33" 333. 3r : 3.3332 ... '" '. .. ',, ,?.et ...o. .... dan:,,7 cun33 Caad a rt v ser33 t de. riados
rnm haha ne t ip, 30'ater 33333. 3 1 33A 3.. E na .(4 a DR3.1 AELADO L AB D 33 E"nam Jony nnnA 4 RTADIOS Ta r n"1 0 .UI..19011.2333. ______|_____________T_____O aII,['"''... .. D 7+7-1.~... ... e. ..... aoden a- 1 -P P3)-XI, 3I.33.3 3NAL--Rentas ba 233t3s" /-.7181
1 35 CRIAo s -pCr D I ph'-l, been c. Tmn+n ... lt onrlro Nl~o ....lO .I L,,. . . ,, ,: 1,+ ,: i. 4"?,-+,, -,, ];" "-40- -30-48-21


-.]_trm r 11 O I '.INiofI .3TA333
I o. ...O... .... ..... ,,, ,aA i.3A 3 . ....- ............... ... .. ._ '. H 'TOR-S, EN..MEDIE. ..NAD
-- I '


UH-SI )-I.I-C 3- nz.t Iu3333 .elki c U tn o nrS~ a I ___ _L_ ... ___.__. ________,__ -____ -_-1___ol _______r ____.r _____"_. ___, ;} x. ,, -$ RAD O o ... 318, 88 T...a. no 37 t x1 -'1 '.rIL ::3 + "33.,33
.33.33.333383. 333.3 's ..... S+ r .. e...........I33 333'.333B33DR 'LBFRT VEI'R U 1T" PflUD.n~ fl NO .A.L ,o,.IPIAMXRdACI(15Pe4.raod I~pO
_....... ... ....... .. .. ...I..,I.IIIU3 3.,iI AN
* o.... .......... ll....... ho ........n............ o.3..... i3"3...da I,...
q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ... .. .... .... .... .... ... . .... tri'rs~ n4t;.. .. Iuar n~n l S ; [ .. . A .......I-- o - n,, ,,,,,,,, ,,, .,n- ""I": :: '; "I" 'n ar", C l eF ,al o[1x ,
,.,...$55, N $7,50D-10!111!..,11 t .1 2 l eI ir rd r f re e o 'M Ii i m- ulrl to n Irthle m y b eaj r I- re.. .. .. ^-1 I'- T. ..om ... .a1- -tr.t C.1... a I s" a Ao t rma .nd r ~ n
I t 3An.,33.33.los. C33m13llo l 3 :-3-3-3-3 -T- 7'- p33:a..a. reihiur,' 'WaInsnese s40no 1533-Ap-4. N0yI33rtudesIA-43..I__ I3.oF3,60T-790 1.,I,, n.?taVI',t.. I, -,3333333.a...3I33a I7a OBJTOS. VAISo 1
. ..n. . . ...... O__Eler__I -N AL-f ...1 ..IS . ...... ..... ..._J.... ... .
.VoJ ... C. 16r nloA,,s3 ,3... B.3-3 .....1 33 En.qn,_ 43 el ras_, 43 2 3a27te
'* I. ". ....: ,, ` `.". -;.. -.:.r......... '. .1...OCIN .A ..C'.`Nr"O --..' i.. .. ; ... -, ,." ,,, ['. ` ;, + I,....


:,_, .... I'.1 I i. .c_ _- I,- 333E i3 33 3llla3,. 3d3 r33n4r- 1 ,- -1M.1;1 hc ... ,,,.I; ... l.. 33,ina: ........nala 34.enm _dor
NI: OLICTA'3,Ha ll,, 3 R 7 3 n 3 i 3 I -It.n _33tlm3de3,It333-, ne3ru- --1.
P O P T O" M C AKi n 7 _' P A m WL" r m ZA' '.iM 7 31.. .. . ..D. -OB LCAA D Ep arR l d o 1t 0 C. go r U s a.-.-. _, .b: a: .. . L M D E N "' S UAI 1 1 .1 IP re1 -e ,0s o e d f c )o p n t o i n -711 1 M ?I R A M A R, 1 ; --,.1n.-.d ra- .I .
o. .' / ++g2 Acnlnt.i. na I I;d+..%_ -{ `fono TenCe"t 'l nt) me. a 1 UbLe -aYPRnv as 1,1 s ."".,.". A rae 'I.,,- -l"l~lll~l~iPllll

3,n33, 333 3001-3562.-4,. 1 3333Z3v3a.p`3,33"33,33 urnr33,33r 33 3 .3,33, 3.33 ) 3 3 3.+ 3 3.3-;.,3,. I .. . a 7_3 .-I" h ahn, nl ada, _,,na_4L gae
TID.. 190 lI"__________- -3,33333 '" '" 1--.3 3 ,aa,"33.31'.", ata soviin 3 riano

...... ......|333.33...." .... 7. .. ., A3 404 .... .... 38: ... .......3 3art ..... PROND...A...I... AR.... ..... .... AL..... RenashaPatas III7 N/
I- -6111-M-21129. OFICIIS 3AS I- I .-I3 n.31----.7I TII-- t I --- ___ _--
01| oCoI l 4yA Mue r ] A'aFi,, .nb1n3 7-- ,--3__,3p3 r3ven3au.33.rI33A3- -N tg uaIra d nsIo- at' ,. ,o" t', VACIA,"ANTO'ARE.
"". I'l ,:-...,......... 1 .......... d...... baed ..... p .... -o,........, r.... II ............ I ILrjG At,,'t'uP,,u r.,,..drna".S. r.z 16-TI A-4074pt rdI.. ratar: 1718!. ,.' .jr.: ; i ,];;........0,....1, ........21a0ed00esAL, aprt ....IRsAsARua
Cont esID "; II3.'m3.:" ,I,115 OPIC 4Q Ie r IST. A S n3 .3 3 ..3,3 3 3.3 7 33-" 3 3 .3 .3 .3 .3 M h 1 21 .I n , 33 ',,_ ,. S n u s r q d n i fi d r

Icn.. 'I .1.1. .11 1. ncov I rIrn o [nId `e.. mlnpr nemda Nr on nt .,3 1-21""P.. Il,-,- f 31,,i<.O 0" t.'.i -a" "i,+ o Daor t.1 o, '~ At 1Cted er cafo

1. I s IBADLA 1,I.p 'M. SE $115,1)0 s S..'-D- ___" ......_ *,..nd3,3.33r 2:...-.Cto 3nt 333ol mpliti a _ _.. ._ _" x lm a mine m eros
~~~e-~ ,4 er Ia -_ 10-2,1 Il u e -, i. eld r ne , .. ME11 1 P;1 T ,. o ',,!,"- !" .I ll \ M AR 11$ 1- 11-t - .d- --, , I ,r,,; ....I o c i t l s' a a o n d r a

3. --..___......_._.._._E._.e..r..._I-_I-'I.. . . -13i3B JI49 CASAS 33,,,33. _13..3- orI,3"3 -3a33333,l 33 3 3 3 .3-- ,r:,3"
i ..... ... ... I ... .... ... ... ... J........ M ........ ...... .. ..... . ... .... ... ... ....... ........... ....... . .....-reet1F-I7-
SE SOLICITA 1 $70.118'^"CI AD. r Sn. CRAD, JV ZN. -] D H mbelo G. Mc ha o NK I I ... o .. ...., ,, ,,. 1 -, 1"I.. 1,, 'IT, C,jI - -^r, ?o r o 'D 32- '
soTlqailclin Muchmichis Formal o' --n"a-es?" Ml e ... W d--1 .. 1. r11- rl t. ,atI - . .- 1.Wjtn t ' --. "."WED ,O C\L[.E.. '
c~ts" ,.il l, N,e 3.1. ~n D r e o t ermte nep r o el. ...r _a ellmt cn rtr'. ne..: 1,10112 20 bsI. Doe~ ... .' C M R M O P.( ,tl.. .l, ... 4.1 '. AD D ES a's, gare. Al tos: .. ... .. ..... ... ...
l I.S ZNT 3 3u r 1 6 I r e 3 3. 3 3 33,-3 3 3 3 -, 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3oVc110. 23 3 .2 e iq n iH. D-n- ilRdlarefls additt" i11 =rdo I d d ,os,, ,anInn- "I.n .. ...o-i A....327]. clones" arr rrn ol closets rt e sca+ oPior
s54 .CINE AS. COC INEROS 3333 3.1........ .. ...' ':. % JESU O LT EN... ............ .... ". .. .................M..RA M AR..... BE......... .E..I.ioi.. ...... ..... ... d o AL '
r.. .. ........3r .-.- .,.;,8 ...:' "" oodrem on o + i In ": """'," ;'le ',':':'".1". '1'':1. '"''I I .A:,I m er't l'lmli'" "1l ., : 1 -'I r "n t 'gun oa % .jil.'a.. CA r CIA ESPIN't;;r' O St; A 1 II ,,,,. ....
I..I. .I.... ....... .. .... .. ..^... . ... I ,, .... .. . ` A ".".... ,. ..IF s A L0C .:X N ..l -N AIA'o'Io. D it ld r:- o- r. I -- -...... " Io .: .........................r -54 0 r co 43.00
.. .. . .. .. .. ... ... ..... .. .. ... ....mym e 1 fi u iP. t qr- it. d nea~m e r e l rs d .. .. I d ., t ..1 7-7 -i C -0 meI l ,A !'': + i; .....I ... +: ++, _,,,', : : ": -: 1

3..33333."3.. 1333333 13731` III-3......3. I C0M PI '3j, ...............La 33330331-5 33.33; :".3 .3.3
m"II;"'' ..3.333 n., .33I, 3 313333..333...3r3....303333:3333.33.3r dua, c rnd, p1 3ne Ito-__ ___ ___ __ ___ ___ _I- -, I I__ __ ___ _.,.,I.a 4. :33333, gan- A : I A""".' 3333333 r33333I 3A3, 38133 33


-T.2, 3.1..' '2 . .. A"I..... a :,' ,,t, "dV IA S : U A. 3 3.3A- ... 3 3 ';. , ,..' .,'. .. ,, ,I,'.. .. .A- '-.. .-,. ... ...'." .
, ......... ... ,M O ..... .-.33, .33o3n. 13.3I,,;3',.3"3_. . ,13: ot.3,c3r "I3ENT3333--33rI33,331,aBl33,\NA,333 3to3 ..-p-4" '. z l,,
n..7. .... .:.. .: .. ,. .- B A: NC OD E L C t ...., ..... .... ...%P... .... . ... ..n," I_ ... ..-2 + o-, ... ,,.:s. ... ... .....,;:......... .... ..... ...,,:.t
i .. . ... .. ;.....:"..*I"I............isdas. a. 1 -2 [- 2 I; '" ... -` -,;iE t"'.'
._._._,_.._._._.._ "32 3,,113,31.3. .... .. -AnaE33A YD3.33RA3,N..1)333333S,38 ,403- "'",`7Vi-tudes. rA-4542. F-.

"" ' ; . . I ) O ~ A A E Y ..' "X A K.. ...All,, % :; ,'-" ". "." n-,: .'A ,,,, ; . '; 1, I I I R % I , .. .". .....i., [.' ,,., ,. . z .. , ", . d "- -
''....'q.33.333333 3, 3 I3. I,,333.3-33 FES ~~I flff m -n ..COMRO-, F... ~ EN OMi E NAs eRane0 .3 .33 313313333 3.I3q.B--.OBEL ____ I___________ 33 .......'a1,..T U,,:48 194 0
PI-A333,-y3.33D-S1-3.333233,s "G-3-.
___ __ __ __ 33 p33"33Nd3 .. _ __ __.. I. .... _a 3 1 (od n. :IeWl, nonhe 3a s ZISORPRENDENTE
2333333 2 33333303I2321 ... I 33..333.. ...33MI',.,3.3... I,,3.,3..3331. H 33A333, AantsAp pntderhioran IsIail8 .iar, aientn Ia
33331033133.....33, 33333331333331.333. ,-.3.3. 33-3----3___3- Bro_ .ia-Jr ..an-.doIn pho1ha:, s 3nh3- --33:3,
31333332333333333$ 333EDNA3333330-7, C MPRO PIANO Ricaro3'-.333F0.- I.3- c -3"A 3333 ,511- VA
V 3,,.333 113 3333 MI333333;1 33333301 l.-333'.3333333 -3C.... .- :3T a3.3-3.3. : ". -_. ...__s,____,,-______ta aNetun_ elcon V_________16,_r_.._..._______-_,I._-
033.a 2 0333-__ -I _. .33, 333it, ... s.. 10...,3.s3, 3Ia..,-Enf.er 11 .....pe .Nr, 3 -8-7 ,,~ 2II13 333 r:,33 ,118133 .ile d -o I IaI~3h0. r-d,
Dill 3 -333-0,333,........3... '. 3I3-3.,3.3-3..3:....3-3,,3.3.. ",33.......32.. M -sa1,1a.0.nC-224a:4`_3 Jul.
0.233.. f. I33,2 33303. 3" ..-- : ,- ,I, .. .3333333..333333.333, ,.j.. __333_3333_.-IIR3 M R 3-A E) __ .-"5,331 3. 3n33 1' n Lde 3,4,a
.1 . I33_..,3 . R 33A M A3 D E. C A SA3" "" ."I
ar in ap rsE So rLICIo ytill%..1 9 13 33-3.33.. H ,brl ..M r od 33333 3333.3.3-33333 '. I 3'333 33. 3333
333333333~n 33 ,3SE333.T.3 !-32333333330 . .,, r,, AMP--. -.MENDAiEI'., 0001414 ID 00SANCASLSUAREZ9- $782-002
is 3333. 33. 03ln.I H dir A ,33l. rl. 3.2. 3a3-3--333l,., ... ...33333,3,.1as33 333333a ri nt sal
~~~~~~______ __ _ i___PEROMU OZVALDIJS ____________ 30 .1..,~l,.-1, ,"",e""
9 C y 3ra. 3MI 3SOL3Ill._m_______A."._It_-_-_- -_-_-_-_,_____________
35tIS MA30N' 4 e rADO RAS j33330I33333B Sd33 33733 333 333.VIE 03 M UEDIOCR rt uJAN l 33. 330333'3.3C33 ~AomP AL L'DA I IS 41,111111 33333 3333 33 333333..-,,.z;d .,-L.
Po pla r3 0. 33 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. o l 4 2
31u 331.0 33A 333e.A333 3 33 3033 alaa3233 33.R.U333.... 0I33
111 2333333333 33- 333.3 3303333333332 an on~. ,- it,3 ALOANDRO, MUXO W I` A lfcmpo ub s $8:00 IBRA.PN: 9h.008
--373703-118-23, 1. "'RN-4I1113"..",8".113 3:33 3333 ..3p33 333 ,,
,o33el3 3 e09r3333l33r3rT.ANPara In ____ -3 3... I la ;"pn is".i3, 3m 2, ,00.- E'Toas 11110 I l- Ar-AI- .-
lIE NOBrl.ACADEMYH333,3 A303 A V., PtA3lA 3 IICTi3RE33EN3M3.1:3..3-33.3.,.33.33333333
,w 3 3,3 033a 4 0 333. ie an Grn l ,Hr .33 113:1333 Ill,300113 3I33. 333RAD IO RTs1 -6 741121n333",3",'_- U 1
ho. 3.33.33o N.33.3.3.3,-I _..7 -333 .. '..-3* 1 1-10190, ,Il 3, ',- - t .... ....,33333 II~
I'Ii 28 V DIARIO QE LA MARINA.-Jueves, 21 de Junio de 1951 asIicados
S VENTAS VENTAS I VENTAS Ii VENTAS VENTAS S NI VENTAS- VENTAS V---E.TAS
4I ,45 CAS-- 48 CASAS 9 SOL.ARES 51 ESTABLECMIENTO S 1 ESTABLECIMIENTOS 3 AUTOMOBILESS ACCS. MAQ R
- -_ 44d4in yS 48e SAS _4. 49 SOLARI& 'bueoN - ,_ NDO ON... 1.'. T

484 444 0 4 4 1.~ 'LCAABEL N- .: Do _______191_________ V
It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11111 -i PNI.' ,- tt\ IOPl .IA .+;E . . en pr 3o'de o~nd,. ,,mine San Juan VP.Ieh st.asl g- I tundra de 4 Clm non, traer y a,crediteId'. mannovlpu cvr6 Ga- biT n ` e b lu,ln ri ao bchae re. "I- ..--r.. h I. .' a., ...,. r-a
Lo b il ...." j ....... l:, ... ..... .... .. . %.... ...... ......... .......... .. Orenl n III Aeo in b .. .. tV oPo q ... rh dt. ae....... u .. .A th e.fer ,-,a, ,-Mn. ;. ... .,.. ...01 SO 31-
.- .-; .. CERRO ..ACIA .. .... '444 "'"'1 3 t, I .14'", ", o ,o ro4&'L^T Aru I AG- ........ ...... 4--.. ,. ,.-
0.0 S A Z 2 = r a s en A rroyo A n ur a Id, V1 52 BO V ED A S P PAN EO N ES .. B B,., D O D G E 1 1. . . .
l -;u~t~o ..- jH ..: '. 517 =. . .00 n o ea r'. d I D.2-4-4 3uv ,,Il, I.a 91 _nc .i E,;"._ .I '
S, .................. ....... IT S U ........." I...........
M I -P SL- W ,io, I E . ,h. ..1- 1 E .. B 11. -a e .. .* L4'A= B IdLE.T A SI
"' 1-I .- I ..... .... ... .. -p', Ia ..... I..... .. .... -d : " I" LL YxM R B E L -4% 4 + I _ I ,.d .... .".
_____ N C S T VENDER ,O3, i................... D 1191. 4 ..
..... ... ... .... No ..... .. .. .P.. : , + ,. = E E I O E D Ro ol. .. ... . -. , ,,. ,. .. . . i. I. C "'r,,.-

-.. u 4 F SOLARES A N TES D EL -IA 24 ,Io .1l. - I .... .. .. -. .
,rt _, ,, n r,. .e ,) de or ,A, ,," Pr s i ,lg i c Be T.. .t o lo~ -.. -,r ... .. BO V A Y" P T-?F C.. ' v.... I .. I7 .

I u. . .r .. .. . .. .
1: .. l., I I l l .. .. ...-. 4d -e -rIndoF .... b .. r 1 ... 5. M.. EL .___ I- _
: .. ..,u ,d I - Vt sr ",T S A R Z: 26 M I P S O ,5 d FI CA S RU T BA R Ae "t . n1! u I t, I l e ~ i I d.d s n V a' M IR G O Z A E M A M O E P E N IN ~[ -. ;S Z
;+: ; .,+,;:: .- -rp .,t;: Ir, trade, Ink,: hl:rmrw it,, ,. r,. :, us: ""rId4i ..n. -a~ ~l1l~~~~ ,I x8'0 .I' .,: -, -e=, -. !.Br ":D |'N IP E 5do;; T ;re:; ]eoto~ ret~ l33n [B v d s y P n e n s : , D::Uh=U-22 1o; = + : + , : o :. ,
0644 444 diln, 11., 'l 'A a in ,, P .I44,44,- .I , L..-.. ..4 .. 1 -b.I I. V u ., 6 6 9 .y. .. 4.. . . .,.
l,-- /-- o, ,.,-, .I.. .. ,' '.1.. ... . . n .....,,., ..,, ,. y ri.... ". .4 ..L ,,I L E A ,I, . . I T n m s u a g a ,, e .:,, . . t r e a .a m a . s n.
'o s ^,. .., I ,o.O -..,et I',a .I~. n, OL 1 b 19 Ip. 1. ..d.I. al T it %. t =cs 6A..... -_X V,- N1 -= I ' -,.'F -U reI -" 1L ,i el ..... Te'd. I edta Iao .. ... _ ... .


w. , . t ,,,I .. n told ,~ d. L- .I H-24&" 31. p d~rl, ,O~nd L .. . ".-e o; I ga - ...6... ..N.. ,.3.1 - ..... .6.6.
.Mr. % I . ..al I, II ,,,,U i ,, , )o,, . o. ;:"fl, -,,, f``-. .. .. .... '. . S.M ra a aro $ ).0 . . . .""m n e o de ro.i s 1 .dm n _ -*- -Z .
"a I _! :-. 1 1.. . . .nt- .a a rc r. Ft I -3381 .." ;- . . .I... ,, a .11 ,n A- III~ $ ` .q ... .i I ,., l,- I rne n to~ .9 s ar d~ i Metro ,, u .I ,.. .. i ~ I .I I |' qr

a4"r' E . __' L44. 0 ... .. ... .. ..I. ..e i,. .... I4446 ~ I r. j L S TO AR E NT ERRaRan ..j _ ,.. oar- .i4" C.. . J .1 11 .- Ir. /
.L O -C H E T ,9 0 ,r,:. ."F . . . a I .r n r . ' ".n..'. ......... . .. ... .. D RG ,
r_ G .. t .... ...... .... -- .. .... I -46o..14 4- k 44a444 !_... ".. 4....
.. ... -, .4 . . 44 --. Gr aIN, d" 6 4A ,,- -- ....dIodustra S n J 44' I e e 0_06 ge6 0 .. . I .. . .. ... .. ---. .
,.,,,F ...r edad ." a' pr to s ln, CMO, ONE CAM .ON C '' "" ,
metros 1ei a:2,%rG y 4 .. c[ .... ;.. ,ar.,,. to~ : do a I'l ......'i .vj av..d p ..&,. too ,ubeI. .. .- -- r- 11 t1u., o L . .. "" ..41 Po .. :. MU.." c... -z*.r....'- ealos Ita.ndoc,_______
,, .. ... !,"n ._' 'II I'h. ..... iy _2::,: : -ru.. .. ... .,-- ,: . Or ,- . .. ,": I P at. u a _.d I ..... h- -i ... -'e \LO ';" 2 ,. I P ,' 6 d, f a. y.....a. 1056 N" 5- '"' a .. ... C ..... .. '
Ia . I - .- . i . . _ ,', 1 0 . . . ..0 0' I I E I i ,0 1;1:. ,,I.. .. S4 r .. ? .' 1 .
.2n44104,_,1,- ', ,,,1,i:" , MEdldaHA E .5 a ., 40 Is= . 4 M .. ..: C 7 _A U O MO1IL E CUS M r'. L1 A-C 7er;o+
Csl, C Circular. -.U. +rPu ,I- M lntonnes XA63 S i PIRO GON ALE ,. ARrLN'r- -1-14 ''"l" "% D-0-1
-. N tL .,4 C.. ......
to r _% .r C C ,,, I,. C I,e I ,, [..do I.T. $14S $ a n + .0 $14.23 .311W 5 ,, 15 ," CA ,-eA S I-p r a '. .. -~ ,.n t - - a a~ o e-- I
"Il...... ,'.... ... . ..... .. .,... I ... .. .....1 1 r'1?r u . 'I e.r.. d.d.. 1.00 .t. .. ... 1i... .. . . ....... .. .. cs .. . .. . .. . . eN fDO li C dIL 19 6 i t '. ... pEDF "uI 'uvE S D QUARTO.0.0t
I r, o L 4 .. .. .. .......-. "i.' :. en+ "c n +,; +n ',f .-. O .- __ C_,. ..- i +. d h.0 ,np de i . ... 10 .. I .-1 .d ..... ., -, e.-= ... ... .g as ,n dr .N .. d b n. Celd N.... ...
dr ,l .a ,ad .-" 2 ,, ... -.,| h" -, ".,I ,- d. ."I - I. ,,-,. .| I .-.- D ,So- 2,'B". ", -. ... .. '1 V' ... l e ` ..: m p on(I"u n


........... .. ... i1 V I r al.a s a $3.00 13 paI T d. In -, I. . ..,..... 444yLi ~V4 d.
1- .... .- Vl*) 'O .. A U "PST L ', ,,- 'r. be_. In,, P, ".:, Fl kda,, y h. ,nte.. ,.. .


Hu %F -276 Ie 1a s1+,.4 I4 Santa C atalina par.ela 1e m a R ega n Ia tierr a dos hFraso0d, d,- 23 y V ,.dr
F.,,.,., , ., ,, ..... J . ... .. 50 propia para .apar.alneoto 4 1 Ab. .a R.0 505 l no e" '-- ,- B h I --
., . ...... , pegado San Laza. a donde 4 6l 044 a_ . ... c-----, ... .".. 0000 4-.. ,= .., o 4 444444 4604 Todas nuestras e44istencias en
1 *` """. I., u ,`, , .'', ': : ` Aa In S O L A R E N E L+M E t ]'R O '(T O(IO .... .MD .~f r Ir. 1 ,, "d '/ 1 -u u ,1, ,,l p D le" l e ) '~l s % . . . . ,. ".. , ." ..Sl6 ara ap'oveecho gan-a, unl- D- 939 50 Habana. n actral '.0. Bm. rt. 644 u por elanas, m arfles, r styles

____ui 044444444 6444.4r4.-46446 preoeos especlaleN. Carbatlalp
,,_'9 .,044440444 . .. . 'Hermanon 0644 Rafael 618. Te-
..4 ,444,44 44":. ;"" 4. 44, 640o..evs Au, ifr" "


I .rn. l ...-.. ... .&..........--, __ - .. .. .....4 4 '4 .. +- 4 --10 I- ....... b d.. "1" 64 N, 044.. 44 ... -4 6-56- .- 444

44..4444.4444...4...4Ja].4.1d4 IIIUUM Ir,- ...... m A|]MtHA'S~ t 4,4'' 34 ',, i,.4>... ._ ." ,' ",,'4.'.434 [".:".4 '44440444 r 3. 06.t6o.-'o nle'o nd~'o
..........................~~~~~~~~ I:, Teeo una+ gran .., :-.,,--: '=. .1. ,: ,.- ,.,: .:. ,:,, :, ...: , ,+, ... ... ,++ . ......... :..... ,.:lM EB E P A O
,',,',. ., ',: "' I.."$ I::? + . .. I , V t -~ I -:, ,, ...o.".. . ... .. . .. ... .. .. :.," . .1 e T . ; .. .. .I ., . :'_,.: L P IN E A
,. r e .' e r o :1 _ _'1.17i ', x. ..'n . ....... .. ,. .. I r . d-- - .- r,--.-. o ,. n ,,. m eo. r e, s lu a e .o ra. 1 -:I t. . -a ,l f1
il,+ :,., 11. 1 I , .,. 2 th, ," M. -,.r I... .. Cl~li,-,, S. M ari k . .... ... .. . n i I '. r. i td b k I pen ro, de Cor a n T l, s-gg-i amenlo I - .. .. .... D-41-5-7 ,~l _n -ale 7 __ _7 Ten __ I!
...... .... ....... ... ... .. ....... N%.... Indus e :,: ,,'o .: .e' .. ,.,.r ."'., ": "". ....... ~ --n' 4o A"ii. ,__ ; ': :ri GA Proldn u bl d: E~ mBA C RRU VENDi~J=
'd $350 RI JTU...44.,"4, -*T4,r L ", 4. -- 1,t--4u4ebl u do e IsHd
4444444444444404444...AVE RANCHO BOVEROS , 1-. 4 l . ., 1. 44.44 ,. .44 ... 4444 -44 .'',0M. 04.r 4.,4 0.R N 63-
I.. l U % r r 1 ~ p e l s s n ,M Id,,S C A I V e t r n o e t. o I . -; 1- , I .

S . 4, :p ..0 r. 4 . 44,7 -43 -41 -O .., 4li e
44 444. '-'- ', '., ,0 ,46... .. '... ...... ..Un ....... .. . . ... 44- ... .. ..... b . h de 4 :. .1O.. ..... ..4 .-.- u 0 1,4 4 - &I 4..O DV
1. .4.0.4439.43.44I ~l, It'Q,- 444444 4..4"Ru ,4.. ..4 444 r . ...04444464 1O 4.444 .. reo prene en poreelanas-
__ 17 Vrl~~i,,. 'In- ,rdl ,rI L." ,, ,- -r.s z u '.. -. .I' .. .... . .-:1 ., o. : ,, c-n r:, ,.,,,s la a ,, 73 0.i, II ~ -

___. _. . . 646464 44 .. _44 4 4u.34 erstes marfil bro-ces. p-a-
" " ,- n ,;. - m - .EI I .1 Io .~l -E .~l t 1 I 7'. "' "e~ -'= 3 2 - 10- 5 3 e b-e


4444- -4444 4 .IV NDO IN LA R S11 ,ALIA v "" 44 . .. d - -I0J4 4- ...0. -" U ,a aba1 cos cuadros mueb.eN
..... "I I444_ -,444 $8,5004-4 011 - ~ ~ .ro AUTO`- San0 o mbea lnoe e41eN p lb prs d i
- .Nll( tS I 1.1 a In-, -,--. 11,11 - ,ir. 2. 5 Y, G - G If Ios. INa ES ,, I, :.,i I" ""r C-50522 In. o.-I- .. -xo 1.... -c ..a P


EN'+ "= . mLAWTON= 646.44om . T tl -I ,'I+ -'1e, 44446 r4444444 E 46bar 0ar ,ret rarsbelle s p 15111nara die-.
I.441- 44464444. I_1 I 'N I ,I L ". 4. I .4 'll "' '444' .64444 re' 'I b L Prdilc.a 4 Sad r a faeo=ln
ia... o ode Allal I ,114( 4 4 64 6 1 e4"......., I I44.44444 4446. -| ` n9'2-e-z pr .4oUH m03-007,, 11 bq i qa.odo
,.,_,, ,,.,. ,, , ,-, ,. Io ,. .... I. . . n o am _n __u IAo ro_ "I"La"3_ C-ed fl-cta Sa-n aJul.
I ... ...S.V.C.L.N, U a.... 4..4. 4 6 P, ', A440 ,0 4 3 4 Y+, 4. 4 !L lid(,,,. Pil, . 4-. 1.
MONTE 52l metr n d ta 2 p, r. G .,. .... ,4 I ` ,,,"I.' ",1211".1 4- 4 80 -07 lustn PuenS.3' I --
_-_-_. . .. o : .. .. .- .: .. A . .. .:.ol -.. T m t a levant -~a I,-s _ I- - ; I ; 70. = . C 73 6- ] ..
-ArO (Ir Ata -..1 aI. ..... I ...... ...... ... I ,,,.. .I I....... I. 1.1' 'A I-L--. -r ,.o-=''' .......... ,I'. -' '-' "" rEAL ...l (R..I -S _11. tn .. .,. .. ,' ....... 4 I L 44', % ..4,64 4. ... .. .roL ,.ou 44to.
. i ,l[,. L. ., l l .. -, ,,, -1. .. I~ t n eor m es X 6 3 St .l S.w- - - -- ,: ,,,,,r. . . -i , i. .. r -'L r" . o u l, d a rd r = 0 -I4 i -4". 4, -4.44S.4 ..... 4 ..,4.-,4400d 04 -I340344 r44.4 04. -. -. P4aticular V. 4 Pl%.i.4.On'I4, ... 44; -.41-4-.
____________ _____ ,. ,,, : 64 4..". P., -,. I4 ~444-4 a 404442444 40. 44 0. ARa.'. 1 0244444 4044 4 4 -_________,_-_-,_ I....__ r. ._ _[.-_.,_ _%_i ....
.I......... ... .. .. .. n.. Jose V.. .. I ... ... .. "I . ........ ........ ........t. ,.-- -- .. -. .P. -I .._.... .",'rmLD r COLCHONES "4. 4 %,h, I,,,, -I, . . AMPI44LIACION AL'-3-RES ,4,',r4.C-'7491 444, 4. 0444'4 "' .e 4. 44Sande. b O, -.... ... .. load," It ni. COLCHONES..... .
V ,, ,,- ,I r I I, j .... .. 1 ,:7.... ,, . .. .. -' r -e ot -.. ,. S., -. e ." o. I. O ,r. o ^ -, ,' Is-K. .- .a-As..4 ,,. ,. ,,4 I .. --_ I ~ .q 4 2 .. z .. .
If 44 .., 44444.,4. 4 '44, t r "4 " -S ....Le a 44 -- 6 444 4^ Poa 4 4. 04.... ..44 4 4 .. : 0444In- -.. .- A PLAZOS
4444 V 4....... ........ .444 4 4 -- 044. _4 4 67.. 4 -. .... D. I .-." -ff- ....... 44 4 46 4 N... . ... 4 0" ,.414 6 4 Hag E uA n sI ta m NEb ena on-
,,444 4 hrn.h4 ,i M. a -o 4-. 0 ... 0 ,4 VED A I.... . .A.Q ER D AT. m c-m,-- ,o Told -7 A ed
16 .,ii ,. ,, "I 48 ... -, : h, :,,,Ir ,... :: i ,iniu.,. ,,,_- -, .r -.V '-: '? i;;:; ?I. _e ; r. ':?'i~ ~ .. -; : jrvitl c- .. ......... tritsio, ..deA AP Z r-

......... 0-a Co. r..', .I C.le ... 461104 "' I N 96 CABALLENDOA C 1916 s.444ee94 44444 C-3s5 .$16-7 0J
.... ... ... .... b S n11111 ((nIrNn t, P- ,, r.p ....1 ms ... .po- 444".. ... .... . I . I",43 NF 44.
*.. ... do. de.. o 1 011. i ...... -- 1 '.".2 1," Pi 6 4 .. .3I ..... .... I I ., .. -... __l ., R P04O eS ...4
-_, t .... I l 11............... I XI0, v a.. ..... 2.u .... --...+......ar .$tND lU.II +'IDaE .A$ ED ~ .- S '....... 1am E m d Iac ,o,..f e,.. p 4
l l .... I I P,.. .. . ... .~ ~ E ... ... .. ..... 3 5 . . .. . ,L L . . . .,- -_ i. I .: . .. C .. :F r . Ps ..... .. . . . . .. . . . . ., PI 5 -0 I ,- ....,;. ..E1.;C ., _, .,. C I. Plaj. . :. . I L ,A C A S A 2 1 B n geAJ Oti
402 4.4 4:o 4.4 44O44. ^ 4. 6 04. 4444404. 4 -64 .M .... .. ps .. .... 0. 04..-
-_ n- VAL $16. V $12 ,1*, ma- -Is lets a $30 ta p 1.. 1 14 at. ' ..,i-~.. 1 "' "' -- "q -ra 11 ,z 1,rss 1, .el .tl Bue V t . r.* ,ed .~.z : .. 32 ... j- .. P Ia -1-
-i 11l ve. fi % %l 4 zu It rm I ,E "e, ".' Iiqu N 1,1A .,'I in D I^T I" 1. .l up Lr "I. I- T ,- =I 5 .. tad .. A. --.. a ..I 1 I 'I ..-:C ." ..- ...+- n. i s T t e e e o a u
111,11,, iS- iii 3f ..... ]a ...... do END i.V _, 11.1 ... ;111 '... 1. !,a &n -4 ,,1 . .. o 0 -2 V ~-n- ,iIL ,' T",.. -_ Santa Caa a -ll_ N_ o 9, 1ef .t d.
v=+BV: no; ., .;,"' :"" I ,. ,+. Go. uo -, x i o 51 can -,0 . .. -, ,- . , ; : ; IR I .. ... .. .-t.. .. . 'd .. . D.V ao +... t t .. 7.-.. 2 S n t ,. VI rt d s 4 8 e t e M n i u
.... ~ ~ ~ ~ ~ lI .. ... .- .. ... -. ... '"" 58 ....i par ap rt m e to .- r .... "'.- -- I'"'' -~t -o+' ,I, -o -u+ -a .na ;a 0 -z i. Tm , ---._ _. . ... . ,, -. -',,.._ .- :. am nao. Iet M---ft .
,,,q '.I ', ',,,,,d ,, r" -, V,' ., -,,, -' i ,,: ,. t xn, _ r ., .- + ---uon o m ....Ar u 0 50 o- n rat S0 .2 0 ;p s etr z or$1 ca: Pyf" .. ..-, ... . .. 1.. I 1 . I E ,Lic .-. I. mIn. .... . ... ...1 ..I. DEL..4 4 6 6 2 !. ,n n.dfi i R A I A
"~~~~t. ,aa Pelam .m es I ,I' llt ,OUsriT ..

46.044 44"4 al A M VR_ 064444 4444- I2.4.l. o4ao naneur. u Ii stero a en
".6 Boo. '. 446 :-, S16 -a-23 444, .chN 0434! 4404404r. 4 4604 1r 64. r P T V S ES.y D1 i.E,
:111 1,l : 1L I" 11, l', ... ....... ,, v.,, 4r.) .1- 008 ii. VE D ..4o ..;1 .ii c11i.nPo C- -,a C'bu ". ....-.' ", a f l s, c i t l
440~~~~~~~~~~ ___ - 644464444 .444 -~2~~ 604444.64444

d ss ,o 6 u. . V-. U.- II I . .44. --4 0..4 6 4.4. 4.
I~i,,,'l "- li_: :" '!. ,1, ] 10 D -33 -4 -2 v'': '.'.c"h'. r',t ~ k': 'l,' I '. ". .' .. + .. 7 v p o + '... "t'.I ... . -tm.%- : ',, `.d ....... ,.. '. : o _7 -7 : C' D- a- .' ... ...! -,,' % . m d r o s~ o "] e o u
4 ,I 4 d -4 4y 0 6 -44d" "n I 4e e404 e4" ... t6 .4-I .... I.. 4 4 G= Buick del 17 Ll. - 4 4 40444 0 4 44 U EB LES EN rGENE AL
T44A 444 D 6846*4444.4444T46664 4404444440T n 4 .0 4 ,nd oo ,B5 cre ro 44,.A44y ESABLE IMIEN-TS- -3 gulllOs ompeocnm, 444. 4444 40 6 4444 4 y4 e4n4no 4 aoy46.r6,.444"4' CASA. BAJ
4.4 I 4 I4I 11 I ,.. V I. ....4. -I. .aOr -4.. 0-4-, 4 .: I . Lau-. 0400 5.n aller dcn o re r Reues-
44.:_4 4 041.44...46",,44444,444 ,. 6-" -4' 44 4 0 444004484440440 r0 4 ..0.444345444. CHEVRO L PAN E L 9ma: 53ono
446",4 4 ....... -4 ......... .4'44 0 ..... ___ _ __ ___ Ill. -.Dn, 44 44 464446 I0 44 04. I . . 444 44..6 4 r 4 444 02er0 4ano. C4 0ch4 6el 44. 64 ed
444.4.4 -1-11.44 4614 --.'P ,1 It . 46- I.. I .. .7 .. 4 6 4, 6 4 444444. 4 4 4 41 -4'0444444 miento. TaIpie- e r.
i;. W "', ',, ''..'""I ..:I ,: ,' 1.1 1 ,.ll'. . .. .. .. .. I- d / - l -lll :. .1Ip. .UU U I- , I ,L a3 ., ,1" ..- . .. .3 0I Re s a e Ia ~ e e I.,-C . .. t - U 5 4 C 9 -5-1 J

.. 4444. 44.. 4... ..... .. .. n n e r .. . .. r .. I r0 U- u n36 Teltr M -ONTIA DEL tm
PLA4 A 4444 LA'' ""' 2 -NET N . . . 4.4344..... 4 4 44 6 ,, ..4 .4,4 S '4.4 4. 7 .- :, ,,I-, '0-4 -5 2 r. .
" S CASAI LPO 'I'1APINlO:- . .. .: n d, D. ,otIll.. I nr .-.P ...1-,1.1"I. 1 1., pim. _++ _ _ o-t s+= "C s ~ r z C-2 -6- u
t'l ... (.7 ,D 1.1 I1, i- ...;- ............VistaI... .... .r.. .. ... .. ... ................."..,.........,.....r..-- ......- ....-..... ..... ... 41l .I.... ..... ... ...Rz' M I EB LESUEEES .A FEN IXS
........ ,Ir '11 .... 1...... I,' "--... ................................... IDI...... ....... . .... ........ .......Dr ............ ..... +l ECj ... ''
t ,e h A,nlt a~ 3e : .. ',' ,7.L.<',+ .t :i, -Y'', .' d-,,' ti.' d. F ., 1, -+--I .. ... ...: . "n~~ ..... . .. .... d .. .... -- -" ` .... .. ...... I .- .I' ,, .. ,- 1 ".-,t Dii ',N ... 1 ,t FR.U
.. - -.. 44t Ur i r.t .-.-.-2. 4 ..'sell I A444 U er, 'r
t'">e .. ) ..... Is "|" N '. ... . ..."I'll" ,J : ......' I's -_ -.-. --- - .. .. . .. .. ... .. . .... .. o"I..... P.... ;P ,-ud. a e CHA PIO I1,70 II aaz "'o I.. E=l .,'. or' PL M O T 50td I .
4 4 4 4 0 04a4,0 0n4444s4"4,4. :.. -444 -' _1 . '". -W .., ' I5 t Te(.. ..... M ro n Ie I e. -6V
s.4a' -I, 046 7m4 .444. .444 a 0446.4 F.4 .3I4I4" .. F 4.1 644 1 41, 0EPR fA.4U 4. 446, I40644 46244 I444.
4YN1044 %Al4 -I- --4,44 Ani W4 anf es P R E A$4.05 M i 440,'o -. --44. 4444 ,,,- I.:%,4 4.4. '. ;Y I,.I-.. Iv, 9.~i4 ,V 445

_V .... ..-.. 44o 4- .C1,1. 4444461-.. 172 484304 430 0. _` AR S I.n -er n .4 T-44444orh 4444ml4 64 j I, 1 'd.444 Ig3 IIIa34
a 7, Al ........-1 ..... . 4. 0-- 4 "0 44 I ..... .... 06 I r4-4 '- -A .- .. ,",I ,,,44444444... .u 4. .444.. . n 4l0 ... 4 .... 4.
9 I .n~ onaera.t m cro vnll~~u xn .... ..... .o I Iar t aina .r .,., 954 n32 C 3 'I 11 n y blp i t.Ol -m o
. ..1 44..I. ,u..0... 444 ...444 .. :"t.'444 C R ... .C . ". ,Va en C44d -- 444 -_ 444ra o I 4 o 4.6 ___am_ __
,,, : ......." Is is........ .I... '.............. 6 6T -1 .. III P.R 4 04 4 6 4 24-4 6444 44.4..17-"S344,u ,, . . . ..71n, t42
4I4 .... '4... 4 , P" 4 444 4 4eB 4 P 4t4-4lit4..... .. .. ... ... . . ... ..... n .... ... 4 de o ... .. -g -.1 .3A
'4. ... 4rtd... 4 .... 64 ...ro. 3n 44 41444V!444r 4 $.I,_ol1444 444"4.mi-. -' " '" . ."4444 4.. P e0 4 3 .... 1. .... *rr ........ "- ..de o-bo-,nt inoo $80
.. .. .... ... .... . ,............ ...... .... ,, ...... .. .I _,,- ,in. .i d de 'd. Van ..E -. -, - . .I ._ -'- I .d .. ,ot -co .n.Sen r,-, Cuba U GE T CartEel&EA

1_1. ..6 .1* .' ."l ,0 ..44 6 ..4..4. 44-46 mell __ -.PRT PA ID..r + cn_ ,_! . .er os C lhones mn e ller
-4_,4 I 1 44444444 1BarEN co id s $1 00 -t4'4Z44 __ _,.. I,. .-.-I r ME, QUINAR16L SU-318
,~ ~~ ~ I. 1*xr ............ In... .. ... go, Lit .... .... ....... t:rlll ;' l;;r" l: ... stis ,,,, .--.f.... .. o,,,, da,, .. . : .. .. .." L" "' ......... 2 di a;a an oefrige ad ror mar ea F ig
ss v i t. ... ... .. ... .. .. . ;",y VI ,' ',1 a: ....... ... .... ...... .. ..... I ... u .... .. . I ; + ....... .. . . . . ... IRn% ..... ,, d s! ; nlCn l o (il.n . . t : " '-.. ...u .E ,C';'"'' ;' ";; '.,' 'tr F 'n Lt'1W "F N+ P" d air e c o maNnAU T O Ct r e s ari a s a
.. ... ... .. _~ _n l I- li t a .... Is 312 as ,. I. lh r Il, I- ~ i ... ...,4 .. I. .. .t .
d l .+ "'. a, If .' . .. ...... , IA BA N A V Cl. .. --n+ IR --z d I- _ "_M .. . , . .. .. ... .. . .... ... Er.2 i-c:, $2400 m o an e s Gar eteo es n-
W. .kr l 4 "), I '' '0 ,., "'ll 4r 1. t'NDO" : 044.44 4 ..4 "',,.cl e 444044" 4.4.44. 444" ,- I Pl V ro s de .g4ra.
.... ,vru t, d o p s -.0I 30 4 4 40 .447 G 6 I4 ,1 11 0434 i a, o lo e port o Jo.-
URGEN EMENT 4144, 11....1.. 44....11 'I' 1.1. .1.1, 0644 4404.. 444 -. .. 3. M e p" Ge 11- .. en oao .
5e- 64RO POIII ('1I1 PAY M RBL A VLN .E N LA0.io. u 4 l"'. 1.,- a'. 4A4r4t-:as Praeio Cto-54 uboo. ..o. v 440. - 1 ,4.444404444.4441r ...... aRES RI N 56
44444.444... 4...4 'l.. ....... 1. 644 .- 6444.. . *.,. ,I-ENC. A MU EBLE --' RE
4444(0.. ..... ... ..i ., 4 1 $ 1' t: .6 . . .. I. 6-.. 04444: .. . "4 ....... .. .4I .1 ... .. 046 ..0 4446.4..4 N N.E.TU.N. V SO..E........
No M N __ . ... . "' .. iiii i I .. .. -r4o6 i.4 . 4. 4, 4 I_ "4.. "4 ,e,, 80.
dS 1 .D A . 0...1....A ... .Q .. .. . ..... .. 5 U G ,- "' .. 0444.444 44.4.46 44440444.4444.40442444. BARAT.. M,. VEAO
r O. .' r i I . . I. u .... d, vl O tl : .1 ... -. ... . .. . . . I .I l ( . 1 l i . I s .' :* U .- 'l . . .IC A Y. . ..A ; o O e 1 L'Il t l~ 'o m 1 : 1 !",k I; l i .. -- .. .1 . . I 1 . . .. .I' I '. .: . 1 s d V 1 3 5 -
..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. .. .. ., ......... ....... .',". ... St:, e t D m ~ t e e u " .... 11 I ,_ I P.. n .. '+ + -, .... :,. _E AL . ... CU A ',C_ t o O NV..,Uzoo I E rr, ._u__ ,:, r.,__ ,, c _r,
0,7 7" 5 4 ,-r .. .. . I " .... I I r 1. I L .. I 1 . .... a. : I ,. .. T .- I ." C, - 4 4 -4 4 0 Sa
.... A---I, I............ I ..... .... .. .....InoI'a., .ob e"ysI - :-.I-...-.. I., -.,...,,.......- .... ur....,I,. -...==..+..+ ..............n.line
I..,, d !;I.. 1, 1:1,,: ..... :..... 2 ""A. ; .. .. ,' fu trat -,ma I on vrda- ,, io IT, ..... ". 1.+ .-.- i_"_4+.'_.:__",: .. -.. _".. ,!' :. .. : "'+ ,.. r_,.. pi''t .....'j~ .ct,.c., 440." '.. ....... I . . ...... der Inmad. 1 -781. 1. 3 i, '. : 4L..4 444.6 44 4 0 ,- -4 430 . 6 ,44 .6 4 3. I Lt ,. 4t _. ,r34 2444 0 _..rue-_
I. 1644441 AYESTM6AN!:' I'M 0J 10 64 444. 644644344. 4 04 43 44 04 ...044 144.446-4 06664444,4044. B690
44,0 .. ,. ...... .. .. ..........444n4l6N. 4.4f 00 44 4 , . I4 3..." ,. 4. ... 2 .44 24. I, 2 404.64 .I,, -44 444044 44244400 .04 46. 4441.A 6I44 44,,.. .... .. 1. 3 .4a.. 3; 19 44 V R E R 4 4--- :r l .4 6.h-
t,,, ',T~,,., ._ ".' ..... .. s' ,, I' ,s"| U U ./ ~ U U : _ .. .. .% "n 11. . 11' u'" ",, . . .: I . ; : ," F S T. ..Lo + '+ . "D .. .. In .: + -' ,, r m : + , ''..+ ,, ..


I-r' 466t .... A fu. I 4. .... 4 " .......... .. O ... . . ...I oi l ,n.-.- '.:., .' .'. .1... di, I:DrigrIIo4 T,-ra -g-
-'Al ...1o1 -4. .4 x 68. aga "-,.- ;,._ "4 44444445 '. _... AM[ ., da e 44044e044440, re 6.441 6 -11
3IAI-ho i .CA AX 1 '. r' 4, -4444...-44141-4-, 44 I.ot,- a. .1 .'Gn 5=
o r.' '1 ... PL a1 MIRA MARrs ,l ,, 644,444444044 .O...4.. .1 4.e44. . . ..
.,r ur .. i sivrrn DVRI M E L C O
4 6 ~ ~ .4 ,oa d e n I a S etim a e.o n aa d B o d e g a I P r o p i e d a d F -1 4 A( 1 P L4, 4 4 0 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 3 4 0
111110 44 4 4 6 HId I 4 4 1 ,44 44 "4 4 44 04, 40 E N0 4 6 L A S V I L L A 4,3 4 4 0 4 14N D O D G A --

-,i ; + 7 '', , f .... . ... -. . . . . . . .. . . .. R ,n d p a d r r. ~ 1 5. T ,' d asct F ... . ..S i I A. l n . I 1- r. V. d w, " '. '. te d T or,, l'a r" '.", ", , .. S e . .n s us6 e a e + . ., , , T r . . -. . + 8 . '. . . , . ," :: .' ?:.'
11;"A ;l;'l %1I(i; ...! ... ..1V ; ; ... ... ..,, 1 :: :r,, ... ,, ,, :% ,,,, in, ,ho r... I--6 ' I I% I. "rul l .i. I d , b u b e n f n
M I A A :_5. .d e a -ond o. -.' p& ,4,n6.'" ,X 44444UA4444.444A444.
___ 4a 4664 fun -1. .11,(R 1.4I1 ENTER 23 V 254 -U 4 0 K 3444'C ** Irn N____________ $3443- URO PO NOMO- --
I__6444,444446,Il ',,I'I 3 n lale, doble p se In rpat o .h rd o4.dEr.

(.AN N ",CI RA ICN R 6... 3334,-S-2 RGLOI NI/ DIRE Al ULTIMO TANQE_ _44_164_6,
tomedlat soa H ,.4404 _odel Sedan4- - ,I4 .I. 4 I ur- per11: ALQ I itycmpaio 22~f A04 7J 5.
.".., 44 ,:1 ..... 4I44444 ,,,14 4 .iar porW gosto. Tralar: *3ro00 Oil, S- ,E D AC DE I 1 .TX .. II4I ,444 ",4,4444444 .. Ag ..i Jaua Cal 4444 I ~4404 ..400f 444.4 .4:.,. _Pa..,C345- u
. 1 4 .444*34 043,.4 .o d .~~444 -~l IS 11 .1'...-- -da b .464 .40 I 4. 0 .II 4. .- -. : 4 4 4 .... ,-i'tul c 11 i -~I I .o 0 64 Vododo. .: 444 4.4.4r ,r ,1,.2 N955 t
444444," ...: .dod l cu d pes. I-I '- M4. N 4. o...0,4. 4 ,i 40n'. P~lt1 ~..64446. ' 44. 04 i. I-ia P D. 4 44. . .
4444 4444 4- 044 w. .. ;oos 10-. 6t1-e-r ,it Bola6 Cal 044 0. .--I44. .4 4. .-~ 43,404 4.4 D 414-53 4 6u a 44 44 4


ta.u.rauus _
VENTA"S VENTAS o VENTAS VENTAS 1 VENTAS' VENTAS VENTAS DINERO HIPOTECAo
5 MUEBLES Y PREIDAS 56 MUEBLES T PRENDAS 56 MU:BLES Y PRENDAS5 "7 UTILES DE OFICINA :'60 INSTRUMENTOS. 5LI1(~ tATERIALES'L>E CONSTRLi(CION 9ATB EYEMBTu'AU0Nt ____ ___ ___1L _--
1 0 1 n e i f* AQ ica nI a I A ,w, n" 'aV-r- Y EFECTOS SANITARIOIS .. ... .. :: ,II ;. N,-,X
,TA %o ,, .... C .AR. .. , ..... . .... .. .... ... '-.....: 5 T A \ ". .. ,I 1.. 1, 0: 1 ; .
,*;,f' ,.. ', :TZ ,r r'o7 2 [.. .. ..Is .. /...... .. .. .. ..... ..I. .. .. .. ......! ... . ... .... .. .." ..... .. U~.B EL ,1';I l 4 PLLtt %'; 11L." ........
u I ...P.,-i2ACA.C.., I .....d1"'11,1- : PVI:. .1 --
Col 1 P. 1 '' 1 fl. M .- 1 . I..... .... .. ...... G.. ., I-": a II ll al n. .. H- I I .. .. .. ...... .: .., 1. I- -, ,I .1--... '.,"I'- 6 : c.:: ,, .,,I -.*",_.... .. ... .
. E.I74 i n V mng ..."s'. -_ C J ..... .e A....... 1 C *. C......* ... : .
NPoll E U A C , ;:" .t / A' Inr .. . I.If ,1" I . .. .t.. .r. -.... "...... ...r .. : ,.. ' I .. ... .. :, -. .. .. .. ..'. b 1< l ucc-IpFEIAACW AT CATS C*IC* 1.'. :C ...:*^t* NE E A Y R FR1ER DOR S1 rATA,^..A~ql^ : ." ":- '" '7 '^1 ^ qJ."e 0-' p I n n n C *..II-l' ..-SF ,. ^ "r". ^ ^
i__Ml _l_ "SA _NT Al _ _ rM L IA el ,I !N I al C I ,,..I- . ill l. .I .*.
* .-A-V -." 4.a... ........"- A,' _; --,.__.".'._'c,;- .... ..." 5 . .... -- ---" - " .. :-" ..
..-'... .. .A .C C,. ,VI Eq:N MODERNO ,tiEGOI __ __ _ ........Irx- .. . m~ !''.-.t : ..'"7":.;:" 't.t.... ..- I ErO IO L A.... ....,
... .. ) ";4 "| cuarto. CeornplC~arr es ueI ',PIOA"AOA.T.A L NI9QLIINAt".' D... ESC RIBER ;-,";' .': ',' ... ,'-:,. ""a" , DJN, --IP_-EC -_-
-- apa'rt"culAres C e I'flA ...l.L.,-t...LI...'."' ';-l**se'. ,, -. ,, C- A,.I. I E ECTRe .l ... ...... -- ,,s idet c -, de -.s. O t . DAI)-
e nlrellb I?. &l ".. I r . ..' *Il" CdU ll ".. .,fl J lT Cu r ."-"7".l.. . .. .
...- a, .. .... t .,. L.. .. ".. i. e t e 1'. l.. An : n,'I I do-.I'"ll .. i.. I"u ... . ... ', -e-I,--"r pr-e 1-1-1 .- .ni'rr.ru e n r '" I C.. :1.r. ... 1""1 .. ...:- :.. . . .. 3 .4 .d ol. 2 o J ,- I '-I E I - ' : .'. ` 1--. I b v -! ., h
" .. . . . o3 . . I 'r p \ 'o . . :M l l . . . . . o ,. .. . .,-I-I ..-. I--,-I s ..1 . . h. . ./ U r ,r o P e k i n ser .*do- R ,:e d e 1 I 'l l .
C gunlAae poe ee-:uSrnjJd.-.I CCC dNlsIC ." 7. C.. p uclliS c r sr21nnr

uAAAAIAo5,A C t., ,tOAA *A. 5t, AO 1A A.Al53.TAAC, T...2 t,A"',I.-.~. I -'t ..-, .-________"D__ I' -,i'radaa SI')'.- $* ,t C',e,,.uate" I 9 R ,O ..- ,, ,,- q .......000' 'I, ....... sia a lia-1eb~les
, . D E A RiE 'TN D ^ M O D E _. .. -_.- _ 1 .. .r ... Iro I ..lTr1 -a 'r_, ,
.._,.....T .' I C -l: - -.n-; D&EALOA .I O TEmA I ~


.I.. 311310 C.".' *".d.13. 1D1. LA D E V d *rn---. - '.. ,-- i i. """. - 6,, I-` I -,, .t_2j1 Icua"^ ^ -r I' -- l i^ ~ o IT c r ~ mDoP p n n F IF ,1-rrmo ... I .. .. . .lJ I ^ I..^ .. I*^ < 'Il ),j Ill
$3.0 M5.1UALE S: JUFAGOS PAo5OCA^OeaAcra 'Is" Do-,, n .olIB I Jo- H .--
.jA1eI, 3 C rCA psA moIE tnnO '*.. ".? _,n% "'-- ...'., f... "PE0K VOIAJE" ',, "A, A''e; A' A.tnll I 4 ,,,- i -n h r ,, ,, I,: ,IIm e ... ..'..- ":"4ie A t, , i .: ,: .' "T '"DAM '
jaego dc medor. arls, e;ilor., I;..~ ..' l - i -. : l r l I D 1'
JUKO Ct- + ..RT b l7 -FR P, 2 7-- ", l" Oif. .... 3. I-O L' 111.7 i: ':: ,? ':".`+ '' ... .. ..... ... ..... ... '' ... '.. .._r.... .6'"' : '50"' ':C": ""T .......


.1 eIsisuens. a c.dos $300N (U A A -O 1. . -. 9,.. .a..Pr 'z-,,-,,-,r... .I I h PAR- CAN 'I.I..\IR S2,(, r Ll ...... I e 96 I m V D -L
mensuae I -llnes p.el A. . ... U' n I \-asa''o', Tolpn 203 rom mo n, 5' '-"% L EI
.... 5,' Tuo o o ...... ... v:.. ::. : ":. ; ~ ~ l a IF p rl lr! .. ..... ' ,1 ,, ,, .. .. eaenz a ew ... .. ro ,, ....."-. . I.. I 1, -
.= IAA p lAZ S u iruo seO I V .n ar p r e c g d -D I 1 N11 -.I.CC.A. r. *aN rn e iS. $135 r I CI -b c a al ad d l ec

oI I -,da $300 menAA.Ae, Cam- I -. 6--V ..5194 MC'4. am a ..
.". rIrC nb.le..I C' lz da Ji. e0,- I -_s |._ (,.._, ., II 'i 1 )AJA S D ; A DAi e I IS IAF. AFINADORES V" ... E A X I fIO M _: AS i lJ ''' a! l"IC a
.ll I M.. m = As-,- m'I M %E NDO I tJlt l l. ,1-1'P. 1 IO Ic.- 2.." 15 C l .. %.. ..;l AC. .... T tO t l TIO -- T
-el M.C IA. 2 ll a5U A Tejas ..... ........I.. . ..: : .I,. ...... .... ...... ., 'r '..r ,',.5 /' el l r.............. o_ l a ..... . .I .. ..... o' .. .. .. ..s
"C OIs PmA ,. C C. J .a ul .L. P EI R LA." i,, L.. 5 .. r t SI ON Ot' "e"' ric m uctas fAepada tost- btr a V 'ass y' t ae a ri.. s de i. c .. T in t s ,","
-__ 'I'. rIrI r _- l,,lr _""__ _ ___ _o.,_. -" I:. ...--a--1n. .' '." : Paa|,s|t tros c s sT|., C c,1a . .. a d.. _,-1 1 ,
180GES A E : J E O P R X IAI 2 LCTioNE I .94" ",is; -( .." i --DA 8 p7 Iu]I7C6J I '.S .ete.1 ,J. etcI : .. 9 A c,.te)1 I., ll ,3" ,,l-'.-


M Dr LE A P. LAZOS n. y i .., ..S t....... DE ..l.. ., . . ... ..... IK .... r, .. n C "'........ N t- I -.RAI.,n e IT cr I .r4,1 n I .E
O TE4 P 1E"ISA "'".L c''1 nFR IM> ERAFORI ; ^,l.1F papal. 1 Ot .srt A Ium .A i P O -RINARs10 co mer.' .I ',,--eo toast I 4 I o r
uAro 3.u err. mad rnsn *.. l,- ; fEVEI.R. ". A I7C., PoCC iAIA Sl oS -4-.AI 905Iett pletI ', Ie- so ,- e


e LA MtSUDA',A-'' P~l. It : ,, S. ; '': ." ,' c'a -11 p,1. Ks.,,.. ,to...s.*,- S D E, :,,- ... 7 .. .. V ,T i.i II ".tl ... . .. .. .. o Ip, Ca" *.. ..... ..A

A.cO I i N C I..-. No.,. I I .I-I -- AII .. .:a;. d.. 6-0-It ,(. _c : r I .1 ,c d -- s o ..
' _i't" +',12I .,I; :I,- .I' : .. ."" . ", E"5 ,E ,. '. . A n m y' ,, . .... ..... ....- F., I. ..... ,,.-P R..... ...... 'A V E LLO S
gl iiuns cbco ...00 UA. O 3 ,,-,, o .. C,-.t. c:",, ., N.,,' c- I~~ I ; -1f'r... o c."IO..'"I its11,". .t, .. .. -t, L l,- ..... ,'rru- ~s CO T A. .. .. ., '" '' + 'Muble a "SANTA AMELIA ,, .-' ". o, .-1i... ...." ., m ,$250oA0-T,., A.Q I-I'.F"TOS CO.N R "'I.. ', ; '"" -2,PrNGO.. D1AL O -" Ae So
iSualaed -I Mm ouc S Nr ol.Ia I '' __ I. '! r1" . ..-" tsta Prsp4-taros 2 gos in2a A 05poxm

"A '" r. SIN9R.: ,,- t. ; ; l' 5SADIOS APARATOS de b lano od ~ -.. ...b....a.s.bistro;Itodo, .
A -- AA., -: .A c- ,'!, ., IL,,.,.M-M;me *M ' ... -, d, '''. C ., 'u ....dr ', i)11 "U ,i7. n y l' ,en1Cead1-1 r.,. jI it r esC "2 d a d tae'l yr Cerr.oISPACIA SS s scen es'deI ta-t bs.."
I, N"t, assu riasc l41n J one's I .rL..OIIN., I SO I P a -rl -1n. e a ,.i,,8 j t., r I ll 'i
[to E 3 Do' mTT3aei / C' am.' "I "' ; "'"-- I D elpl,.I N 'I nE lR 0 .,6 -e.,'. ,Cu .I' ..i e,,j,m hl-d rg dero; or9ssmC2 [I- ats- + ', T ,,1 r-h I ,,o 1 1 "| . Ur A
,,-- T -,,,, 6-I-r,_" I__ .' .FT I l... i.1 1' ---c.. .. de fcegsdecoDtesAstoas mata- ., h .. .. .
.sgslst p toda Is 1g p"5-A i .i12 'OINEA AL1 D S-NE.OU UJI^' Ld'~ eI e'^ Ul I^~ d n / L o' = 5 h =' ,ul l P '";rF ^ .. 1ic 1 C fm'p) l t~ il iy"''M ^1 '6'3"8" "~S^ ^ ^ ? ^^^ ... F r nk in R ob ....e"'rteasr breon n to e- ..'" -: ^ ;',;'^ pr'" .... .. .. .. .-- "
M o te 29 E~ u i a ej s ll- .. e. -... .. ..... I .... ....... ... .... I... .... . .... T... . ..no E E I O . .... ... ......5 l' e I I E L X I I I N M S), i _.1..... .... .. .. ..% AL C SK
BJT DE RE .'-i, y N -'.-... .c ta yntrmoea- Ios A T udl.ipa C03 ---- sal-tle*oeac te- Cau o A te"s. o I I Ien h a .
.. ....Rdo dela p.... ,,:,".;.,................ .... .. ........... TE:LEVISOR ....A f + o 3 V s Tal- .. ...."'2:L Ien 2 h ra
d. .b.od c l y d': A' tae'""' . -I!-." "".-"'- 5 0- C 4 0..-1.,,, I ,,I C .
I. ,I'.( ..... ....... ,.r I e ,. ,,.1, ,S Ihe 1, 1hl "', Fnn .. e i
broCC Abe" tp doe pi le ,% p ar -l ,i 1NSTR MENTOi .. 1C .. .-' "' I S '_e o F t 5CUA qoC deila .CT -
mA . C I .IiA A iPe ''.,' 62 OBETOS1"" V Ri, OS44,ol -A-Ii II ir II i-iC '. . I a l .... ; --- I'..dr Utdl reni ndA nIca.nt p rA.nIa -
M UBAAOAACA ,7 ,sb;,,:zoir-c. :- ,1.:I.".,, .... A0E aIh- S 1.u I : I .. "I. .19tz.. I T. II .'4 l`1-.' Q! tLn E--l4\ItiI C I ; F I ba a It!tos ICCICICid cNCea ,)`, Il, l1- 1
OT SOO y orMES n a LU _5.,-,%." ,',.,. -. ,,.-"1""_ '""_ .._. -, _" _S"" c" '"9" EF.CO.. ..iAS SANT R IO .. O CTOl VARIE .A'A '.1 le.lcc I I l "1 % lM- Cula 11"r01" IACIAA
dot. Agutla 209 A 9944 AX-AL"A5'UCUA' A-. a-T-.;..r' RADIOS P91RA ,OLiTOS- 1A5 . ..ATAsAA -- IoAtrccIs aCCCmcCCy AnAIronC..Cde II.I.A
!-.. z D CI ...O ": | ,E "o... E bre.s- ',I iv ,I: ina: de .. P D T. D-" '. .. ....j A. CI- .. .......... "..... A... ...C ,, 1.. .... I"'" "iA A T lpS 50A-C. C Am d m i,r ? am rtn a l v-
.1.m_ ,../_., 1 l".. U7;; __ ... II.... .. I. 1i.......... ...EIN, .... A A .. .......---. CA..JIA SA AO NTA DO. A ..... .e.:r .t..I_- SA tO N A LEL
I nnT~ld~ll.ib ...... -1,- Ii- cr"I ` 4 -,,-1 L I -r .. S p".- d e ;l, :i| : en ILa r1.- lz de'.IT p u t a n I ,,n,,,,, .i oe .,n .r,...,. c'non n p inp, dad 2 tt-%14 6
.., l..b A C., . ,- .: IA .. ..p.. -,iC ..... Io trios Vasallo", , 'ia h n. 03a.a- uoa-, c n :idc
MUEBL S D ,,Al,.P Ao, ? ..A P L .. N............ AL, I i o A n .loC CHAP a "NEG A :T.I pn .. ....At.... ........ .. c . ..-I'
I!I= .I`i .. -u IIV. 1 1 A. I C CAA It A8.r, ... '''' te.tOA 'CI- r eet PARA ASDA A
a- 1o Iii I - r. .. .... n I s r ` :---, : I,, , ,rn o eentl runerrohac a inv t Ar 1c ll E.s. Ilir E .pi:.... ......
'A;Wr m.. .. I d d. . .s acI-- _, el '.. caS L LAqrCC- A RO a CROMO-Ioc1 cto"1 I,~ tTa. l 0I INTERES PA LAS DAMA
--.. .--... r "s .r %I .... ...... II. .'p|..t I. ... ., .',a ,e,", B .1 FNT. e.Er, ell .R v A ,,9.., pr .Fr i!ri--I,,-,. -I.,.:...- r,--r .. '. :DA J 6-De5192- .. nikel tap zada v li ]a 1- 71 ...r..T P r.ar i ... .. Na ,4

MuiblernS ANT A A EI A" fNOCHE~ car.,'.-F,' "^.^' ri ^l.;`I ',` rC ;- I7 -I .1 -. ,- ^ L? ^ n^ r t;.. 6u:lpn,:'^ I ..... ..;AIECO 1 .n .::. .'. IPOTEGASIZ.1(7 Pr-- LO
"LA M ODFRNA S ARE Z i .. . . '. C AC P RA. M 1,, .m,5i1iM 0.!.1.1. I I ... F. ... .. ",: ,; ,- r, .'" ," r e n ur,, s d e1 t -- .o'- .... .. .R -r -
S lo 110,aM a trSnt. e S. N dc.m. s II ,,1, A -C "GANGr ,' '"' .......... '. ....I .-; I u... s ;. M r'I',:- "Srn.ar s Vasao". -, alones e' b eza, r .e 1 1,- 64 OF ,I ,, .. ..... ...... A-- ..... :- 45 :
I f.oodo..TAO.C. " oc'MO'1h" , ..""... ..... .....r.e' L.IAe9R Ocon es cin aA e da dC Co era e su t s psc DAME deDiINtOI d' 1 V'.* .- lava _t-, C-
yri olo -aA n.sb. I ,oO ,, .I I .-- M. u s... ".. un u . s atoo.sdC' ,c m d' L set,: odeERT A S.' ... OV DADA I TEL.t S ,
. . . |. . . . . . . .. . . .,"." M .. ...3 woF." . . b i de.. . . M u e b ss d e g l -fi. . .c ) I I P OTL C A . . .. . . .. . . . . . ..- .
0 n e 1 o I C. 155 n to-W, J-..I'-bO.,.'n . ri' '31 I: .El I H wT o Pi3, ;,.rt l l -0a ... ..oPe in se iPI T I 4 n II'L t+ O U +IIT ] L +


corn r .dSIm m ii 010 !.. '109 MEN- UALE" RADIOS shreios pdexsiasmrenA y vsuafa- seftcado40 re ntc e Vcdcmlsas y pr ise- 11.It,'0-.I
dernlalu, oro 30 K. au.a marl- .. ,, ,,- -,el I.,1-. ........ I t .e.,'sIn I, pulgodes precis de n Pc p r u r"I te tl 409 Arc d4'tIo Lu A C.14,,,.laIIAs
muan. 13995 ,,-1_ _T el i,__,. ": ,",' o..;-I -'a o 4 PtI &as' $35. mssa iencibc peeleremne p' Metsps A -7'741 A- i -tt. I rso 's l -
Cl v ilm t 19.156 ,#.. ,, [---C. R'...IIORE i 'n-L I"-It.-.o .---iii. guCgACA, ;oo.,cct at clienl.con- Cw519 0' 1' I. ''' 0". C t- Q, ... I
OB E O 0DE 50 TE "I II.,.... I.al 1 ... ., ........ GE AD il. ..% .`.."I --R ,,.r..,.l iree, $ 01 e tl lc e t. ... 7 I ici- .- c -t a rC -510-to ti- ,_ _"1 1+^ +.1 .11,, ,I ,, ., - , L' ...1 ....... ... ...N, E IR O ,!1
L I A L ... I I .. .. c I I .-;... Ir ,I -i -. .1-1, fl 1 J ,, --- I ,, ...r d t. 'e r n~ ~ r "1 I 1" I F "
, ..I .,I "J:1 .1-4.C.I'52cl2Rne Saatris ss ll oui-sa ."J


MUEBLERIA "PRATS .. .. ... -.. ... -c .. .. .................'I- -aLAT" I Tb --.--. 2g 0 iOANGA VENDEMOSc F RE I.i .... ... Alh c -- -'........ .........0..... V3 PS
Y--'AA CnI;. In s .- 2.... f..,;. "0r -"5.. I --I,., -U- .-- ,-F It Filso3 ,I .-la.e 29 gsdecms dA o'eco esmutads ,,I -" I -
o s a c 1 ', a i l. ij I i - - .. . . c. . . . . .zo Moote 311 5l SAC J .u r u lo.k Ced A-.. ........... .. .... .1 ... '~ca~ oCo (.,Crn"'. C 'I,s, .t.+.,9 q~' TAA '." as at onn ~ ,.. Pd'C ss i*5sC~,CsC r 00 _____ T_ nnn__ 9626:mo FMP EA nd mO s 66..6. EoI paons de ttaoar mtso'a pder1-
JU~OS a n ,. n, '.,--"-- ,-"..", ;,.. r rre I,, r,C.-I-. EL,,; SION **CA, Otrts ds blerro esmaltads des- LIJMO taUJfllUUl "t oa yn toda close artitrolos de l -a',e Troatvlenttcgarantl'a-
brInoce pnrt l, apcoins. l pl o.leg .. . -- p ~. Me" P L -C -' I1 - --.! .I'. 2 .. ;. de.$73.00. Ms mejoc a bats con- rVEnDE, REPARA OS- o!alcr.l M qutt cosIr S 1rr-blr d,, ,h loois de cxto Scgot-
. . i .. - . .i t .. ...... I -_- -
ti os or l nas r a e T_ 1 --... I~ I . .. 1 i 1r .::I , i i... i.. :.r..- E - i;2 O BJE O S A RIO I ....I...,, rlder.. ... ......ced.III...ra A'r.":A os:-o p"Ie lit," PIIE'CIOSAN l N1PMsRAd DRI."n' I '_5,-lu Fr-' ". . C .101. S-. to an: 'Saut rost n Vosslo" Ta- O, Ill- radtosszapotos iBulocs chic- fl+, TrCCCCa 441 enlIC
doroas Mo', len 's n N 6r, -" s tn' dI COnl.. I sIdTT deT dAI f _A' ." 4"9'- ........I. . ....""', p.-'i n.203. I-1330! ViSteesRCI et' A '' ........... .. ts actcr acAaras oit 'cas 2 p4, \'ead< F'572
Ci.r 961 22AV- Medelro de eoAuln'Ie ECOIGIn D.91t2I- -l. 3 .,. .. 21 esperamoc, 6D-519-MC-24 A.. '!. I M 'Caca Bernardo" Suarcs O"; C lt-ti--1 il
n naa s -lno e reulo I .-.riTA I .ownI .Cu.... CA H-It.t.h..to.. ..1..I.... r .. .O .C_.TTAO AC
iLi U R IA II ln'lo e [Tiu I l 1111 I 2M ,hl dP I,* LOID E IIJ N IN* .O.BORO URN RIS .nztnA~el~ 1. ph I 1 SM
co lspaa rm ls iisigA rus E ET A otS S. """""'1't7'. IAOOIA, NAdosII. Ag 2 91144PTo o l euoaO.q.... ds.. a.eADDell 5.1.... A... .. .... ..... .0OS. I r `37-"1 Pseeaa-s' a--;'.... .A.... .T. ...................... ..
3 Je~ 3 o .a ". I., .I.I-.,D...--Ab. ..a 00" 'ArArCI...I..,.I:A:AAA]7.LESso eude $400- ras mse raAzu1.1s.uer_"d,'-" IEIUUIN RIOYA ;,1; ';: eCTI Ct:, oll.....
ruosomo. ochopado. 7-poeauI. IIoIn'sCI ?. .I DE, ..L D.OFICINA n...- 'o.. bedn "Gebinetes o ... 1' 10 iir a.Iii t ... ........ ..................... '
pr ,n om.dnr.p s...a ro,"-p5 I' AI-d. d l N A -1A-c-- .-omNdA C. ..Aj aA P IT In iComnpre el uyoi Aprovoche g wo. t Cimpt o ooes apee I UIo r a. JLp I.slU R AMAR,'T01.. 1'0"5.-- VEL.LOS
ABdI $169 t Gnm~ dr, MfIIe.l ro oom rcl od AAundo Ch In- 0I0 5r A, .O. I lc_ .. sotA A t..Ided9.. 0. PC lm es n .m prbujes quoutosra de a pr -r u nn En. ,cp.. 1.s.al.de ilt
$35600..-I_..,:I-.--... 5- "-'0, n -4.`i0 may limited le uIrecen M -enho-go 20,5.. ,. .o
-,epoedoNI ..A,;,-oIAIl11-1iQ l..AsA O T 01- OCA'A-A II. -I Al A- ItJAS de Is cacs, mprpid~ *O siN eo, ec

Ropiano92 Sootleled od. II.a~ SlOe O Q lltb .smA in CAI A 11 'A nLQ l.UI'uA IO M QU EN", A a sda A Hijo, Doeo y Traee Ve- gsre Economies..... diero... co tain F5brc Cps d' ",' .. -o2n- n, ,
C-J A.I.. jlA o 3 il AA" "S AT AT 1 d do ANIOIC,- s amr, :sler 5duds praodo directumestA a susDs t0 enre o rI"," ""S.L ACOS l IANC O" Traad t o S centicZa o Bacn
,__hae_....___________-__"__- canlu '" "! dn esscriir sumr e aluA m d adics1 ..........935 9 ribsidois Sntro aa' o."""n'b [ :-' ;:......... v;... zdnes Sstcs 9PE.O ACRO T ehoatamet Clcstar Bdaz;n-
I ,,. . .". A,, ... .11.1 I CH -d-- A, --.. -Wa -.d., Nl..,lia '2ar 11-4itIl" Is J -

M A CINASA D IERC O N'.. 1. J-... .. ...' n sr.'n -. -. m ca s a RCS" I P "175951 -D-520 _1--4.,z,,,,-1 d ,,T.... ,,-. ,,,--PH-LDu-d109 I 6- tnoU-5509.tAlotC-5- 70- 1.
ger, osueun do lu~o Jr pelo, -.. '''' ," ', ,''r,:,,, lie gsn 359, 5001 Cs-1 SIN OAR ENTRAD ," .. .. 1 ,,,,,c ol.0 1 ,.,-,l 1155 MUn00. C 6.79 21
y ors c)I ,""n e. ......" CI......Re.... .. t.. .'ARQUDTECTO6 CONTRA- -,,-....' .-NG"LITA MODA-S NOVIA.S
cy s lnleo ra.. AC...I.. uII.. '-. .... C-79t 1,1 ot'.. N In Iic'.. IIIiW, I r ... I i lr'. .olA- tistost ,P p1.t.. Cstbs -IA 9 -" ,' 5 t i -" In . ..A
e I" " "s p nr r m a r "; ", r. e .. . .. .. .... ... .. . 1 3. 1-7 0 _- 7P, L.. . . .9 5 .. .. tI s t,, -_ as t P r o p l e n ,~ntr lo C o b z a ,. . '. q ^ t ... ",- n w 9 ,. .. . P AT+ A N a ( ) N t t r R A +. .' . . .LA . . . M A . .


L -a c Nu on lilegA! 30,9 s ... -'- . ... ",_,. ... ...... .. .. ...m spe o se se .p . ,' ', 0 "-''+.. . .........A.... 5UAIC.,rmoo peeelos' e;pelsi'c esapo-"'- '.-, "
Is C I, I -- 11 1 I :l. 10 0.I i e.It-I- --,I .l i ell A A,. V is snlrss...s , I C d CC2 a I .,- C, o C I..' C
qu..a.a...... .... 1c.. .....m.A... A AOA,.l., .I.. A . ..... 'calorAs nenin d asl s' .... "o
pedldr" nl. ,rIr. C-lI-3r-I Jul -l '1 i. ,i r r. ...I .. . -- ___... .40 .. .... csloeeo "ci H-a- gas, I-det-is.... _"

Fa.aa ..r .-Alt.. ... .. .-IAC.. .. . . ...... t ".J I R c esc e AT..s...... .. .. . AV N ......P TC M AstCoN SA N $." 99
A.' .-..1. ;r. .... ..b.d.d.16.....in- ,.'- 'A, Ii a.'i'to..H.ptce..hocr.ado,'... .. . I. .. .. Sl C- e1 ta..... ... y l-- ]a: 1-7181. i11 I/I Io I o III uI .
LAAA mNS S A elNel SA-.11 Zi1Ii I-.No C"AiA., 1 A d.'e57-0cbed t-I'laACeE.1E -9330.I ll...v .e unn1.0.:.a .W.PA A MA Odo r, $309' Gala
L' L-4: I 1UtA '3. 1 'CA .,AA-I., CA .-LLt; l ccip lme- 6-ume o -51t-c -2.I~tl AT r ALe N-1e.t ,Icoco 1, .1.7 n._Tn e M n ) I- I-__,-";II_____ TACI d. "At`.,.I rIr re telecisIdo. 'CassMosadu"'-AZ OLEJ OS 'AZULEJOS'I '. .. ..... 'AC..... 0,-S, l
M'. EDLER.A A TlNA BiMiIOO ,, "*a'7. ,cA1'la primeSa en piazsnA Dosse lennl 44 en b eclc C S.t er _... _.O. -.70-2 Ao,
MUy e BLa ie. IA Tes rIaNA M tI0 t I ] n h r...,-.. ,, -, I..,', tr -- G Ar c A a',Iuc Iu ,,r- Trc V d do i.5 zuaia.nna !, .S en oeuosV saleoJ'o ... .'rde J ... Tll ....] ... r 6 tf~4 -OFETr A S ?22.:nle' '(1- 11T ....... I 1I 1 1-1.FlMueblc co~ntdo p o plazons, "A I-- m T A..I I" l.se d A... I -. -. c q I.bI. c n"s, T cer"eI V'd 5.c a Aau" Vecde, MAcil _____" S ll C on oC I .cs s c IlIACte a e Apr e T.,"A'
Mo nI 662. c ua rta5 selo, smAin- oos A0..."Q" I TI A.-': ,, 91; S.ee,,l Ar-. lerof I r... K, r uh- 0-9009-59-3 Jul. Mel oo9d . strsnoprmId a O I teTns ___, ______ IC Cs- C..' in IA 7 IDK-7A21
cLVamp CI.. .5IAb I. a~m .C Im_.eC 9lysCNAt a Aveno oac a.........AlA "' .........aos.A!CO d u aa ao ad-
nt-,1.i:.,Ce ..Co l. .-AN CC ,, A ii LaA M4aDson .0. IA"r d AAn. All r m suan: r deen- Ar I deII I.
d.oT... a.. a ode po rt 1.0.'..orS....... .....C...... ........II ..................."......... .....i...i A........C- bu--c`sn'SREN-L ELtSCY a
b tdorden, 1JI Srtfiger ad mors r. ... d lir ,. .... .... .. .z ote yORely -868 ... Er Miram..y o ,. as Fracnklo in, obr s Ihon y de.Re-O iia -.. ..... .... I .I.-'- 'l,luebl s IIO EC V D D
1e Nrr to O IOF 1. l eIn .20. C-AD 2A'.. A- muny," co muatauntas. corni . -
anI1 Kngu.InterI......I.,tr".. :-R:it.tIday6Sely 0ont oL F I'oT o'T ds ...... mp ..... ""I T.'cnde m VEL...L OS
coolado. "Tlna" El-lirt? -TA -',.C.ATA.T... ..... ...I.............. I ..I I*,III~n--,,"Of......." r rea o mLei oer -p: nta .................en...dl
C-DO-D-I.90 _. .I .. 11*: .A1. I. MUtLb 1. OF* .IC ,INA ..aAO.$-isee$ ,......dnm e en:a'Maia-A ott xI I1duc lase deChIe.... de "E lptrac. n comp-I gacan-
.-"... b l t UIina Ra s 'i Vasullo", Tolips 203 t.-alo o ses de romprar, wd n tada. cosande car, perns,
X I c-- I c 'a ic-w 1 fr:j a d I I E D 1 . H N O II O E 11 I S O r tms u e-oo loiaoAol 11-1 ,;n c ,-'. "7.1... -.CaCuchleNSRM TS. U A6-D-5193-MC-24 T a.r ^%IOn' PIca n GIIC C t o l
.1.. .u,,.C.O..rt ,.n .o.e.. ,o I11 T. TA CAA5 e, eno co OO. A s---I A. .1.. ,'. Atomas 196. P-3215. t dc hs' tork. Srcocu Odri-
. ... ..I, ICol,, CA l A NI.. st Trlctots' BA mi% rMull, a] -I, v.-d,. '"II' I .."T"" ,'"C'c''" ... r a. qumas eorlbir p sumar, peo- Na..Alz.. .. d A ...c.... CIto AA.... ..it 0. de bu2is 3 poe s en lods n AdeolEdos. -' :'........ .. .. C-203-04-4 Jut -. T f ... B-6225, Padre
.. I I % N7.1-1- n-_'AWAA--AA.IT n,,ao, o010e oN: al e ctr Ici1 1 .1 ..A. \'orcla NI. 3, Alturan Betien, VMa-
mmu. n~o oe meanc ____"_" o___ ,__ ,___ t'eetor de' cheques a pre5ios r- -.,., c0ore:AuVrddnyo t f ~ ,. O )IFOSnFn\, sSI N
7 a, M Iosoonte I 0m S r&i : n.I .% 0 T -A ACASO CAAIIOA SOU_%I. .__7-6 26' S A 26 E trpatt oo. -it
J u g s call It t l I ,ri r .. ... . ;, ''| p r"I, g h z n ab les Ia rm.V isit e n os :. I-"L a Cr,- | -, I I, ''5- J u do cot 9 cn sy o tros c lor s a .$ 6 0 , ,h .o ,,; t .. ,/ : ,. .. r a a .-
io ~ ,l nr 111 .1 lcr fi I Il d m eb c r l rtine or, -;.. 1.:.I. I ,I .. I i pa m o y ve d m u r %e lo e a a am u t s.pir
miin es pitud oan'lfl IA l1,I/.,.r, ....'-N'++ =,alr Ft mri .r W f-_i .J..., -Otlo de iero e]q ~ a, .esmltdo ........ O NT A BO,"+ d.'RAS + +. ,1a y toda..... ..... ar ticuos de nd, ec r tm e tig r n ia
I- C IAporCACIIOCASNOTCTI 1cm cslseenECu $tI I.0 APARAA ADE III IIC.I a. l r, 1ICde l-tOotodICi9C
A",IA 151 a~Ar 1 .'c' "lr C"OIA de i.$i3.00.CoA5o ltA LM o pe eia rIs abe s-es' -d ,, ,drSl'111 rdozp t~os B l, r bj- A 0. ie-.;. nru n A. A r iaP rog'rso '299, entforeI torin al osp ui Tu_ _Ter 405'PGA AG
5050...I,, ......5. "" I'...' Monscerate p Villegan. M-5322. bib .. m -,;- nr ae pr tod i .el ,,,, A -n A.. ... .... ... "..... _________'____I____\ .\---
rifle s. .. C.. ..z ,.. 1. -.1" .. . . . .. . . . . . a it ri s V a s a llo r-' '. ; .. .' .'a m a r a s nfo... dt. d e . . u d
MIRE ESTO -..,.-.. MUEBLES BE 0FI-ICI-AC-AI. :'2:2 7;Y: :vl.20+, I-aa a. .. '. . "IN ER, r nlro d8 tdcsdos et sa..I
-,," ".-.1 ,p i ,0 3. ,-13 3 0.cn -o IL tneln. '111- t O11a'1 -C.It-- .....hl "tI'a. 2
lur-Idlrrn 111,11,,hAm; .17n r C-100-70-1a'Jrl
L ifiv,'i'." o n li.. d es. d e.. . . . t. e n a to t .;C o ".C a l ... t, a .. ..C A A e r r o: 6 -D -5 1 9 58- I C -2 4 ;O P O R T U" C -A R N L 0I "b u b d e- ',-Cl' C .. ..er a r d o ",.ua r e zm r a ha.e r k -
Po__it__.___ampr____dOPORTUIDAO Ieemochic. dcj
POe SOLO $6101H MLN ~tTALI--' Eserltocos, s-illaA mesui i .. n-Am NO-A-u. V RAJE MAR SEGURO VIA sada" '.ende osI~ as doe Aas 00 pder, -argo plzo', ve:-d4' :Ci c IIto CS cn ; 011100) FeD cnCo
JU CEGO DR CBIRTO, C11 I R$EPRIGERADORES breros, 3 f chbIvos, m ,quons ds PIANOS DE TODA GARAN- jaodo mdcs caesp o'Id,-s.,-tN n dc, no traspata, trma as Ambri",o, 57 0lt senoaleo Pu
Fn.rrnIdu.lc onreIedar. 6 r- Id C a.1 h.
807,, 619 eqoin9,1 Esun-daC U #L t I Compeas Vnn.ao Cumbon f Uinoeeu". Preoioooo modeoto er- tariso Vuasain', ctm pro conec c t-tinto 4 hor'nidlas," hornll u.sa- 5'aranta mpr b- CnOOCIC'"'!C Il-Ill oral--.. B W1.]t bIa 1 etc Zan-
A!l coho leo. $5 0 Pe auls o uei- 1J Compoolsla 390, Tsl.f A2743. t icules, baby esolparspinet; de modidad, dejando souauit-md- dcr p' ermnstaI S 5It 00. "Cata duot a, tr Iga ptrop cdad., tohbr ; OhI., o o's C (IC.'ts P
VeaA nAue 5 lr o roC P,'on,:, Con $2.0 de Fon'do C-24-57- jumo 30 iauaacsot embAsocdediiadnoodel v il Ocento a'"SAnitaCrs Vasa- Mosads" Dosse yTrece, Veda; maqu0C dnmutCI m'5o qoCa ha ':-,bar. '.' 4-T01-62 1
Ela ma ] [ lod tln'. Duhoebler41 taER'' TA ND TI UImondo a preeios mop tentado- llo", Ahnca a calls Tah inpa es do. ,VEtenosltc 0 0- C-it- .Jul Ae. V ota ('t-cltod" v' P tn E-'-NSEfiA
~ ~ ~ VN ,,o,,' ,,,o,-,,!.uias"'IN-R ITOO ITIN- .... .... ... r' ... d.... vbdelC .. h......... ....,o.--i'Tto.^+"........ELLOndS" E ,b.


MantAAque Cam ue, nr-,' I Iq Ia iu U Ill~9 ~IIfL plan oreooiondo Cdospores aecili." Aycstardn. D9--P303-a'rC-24. totm~ .. so.. -. ,o, C. 0, ahS1 entre'San'cl ad arot1 Ma- 15 PROFESORAS PROFESORES
7 COne $10 de Fon da D inI.A.I 9 ,mo A re-Idads c p o CC p1 As .... :SANIrA_ ORII, V4".`LLO .A "''' r" -t.nIa -t"t -n"
5100 CSIAT iTa lTabol0s~a- f' edt"""il,''S.U~.'l"-natul 1 Iccas O-R. daIICa= as M IE9CRBI H o o potncicad luepart1''"IcI -,. I t 1024, h,-A ExI c~ rdcl d ettose


,,,..,0............_,,..,.... ,, Juegaos dc Sale Cr renroas A rcIn q ante.dela' l s ML Prelc.a. Sun1ICIer. .-h..," I ,,,,' ,,,,,-." ,."I ._._..... .
r ,cJuice os dA1 0C m e oe nlo eousa.C.. .r -.a r 5lC s ML o mu.- R i lueL 8 3. o Is ae, o, o e d Ia. as.. . .. od a s-' (O F'R [Ll O F C A -U D A L E,.S G;A Oco __.__0 ._ etc.
S. rl_ .-__ _Xq____o__ Joocgc N d E .MBEp C.nr' trrleganomi CAC A-- dlcIm-a!od.'',, w cur aol' Ar, l ",n ,- u C CC t... n. .. .
jUSELO DIA NOCHE' ....... .... ... ........ .....TECAS.. + , ..
tapnz.do lonacll, ,115000 do.n.io. In.,n-lii.. d,1.,c.....c.- ,QL.ILA.MOS.:MQUaNA. sa,:, .ijo,.,-.e yri:, V....adir.ca.,n,,.asus Diu- ..is1.lo.,-- T-.N _Dc ....... ;.. 'e EMP.Rafael 024uy Sudi-sTifMA0"-,fill, .r"t,".1 "r 6Iy'. ,,ot. .:;,ta "luflo IC-D.OS",, '"....I
El MojorSo -ama"Aspasl ed o p.... dem . ,,-i M u ln a 2C de Escribir 'y ,.2;_.....'_.-,..c',.c. .......I.,-.L....u'C, t. '"'" ." ," -- ..;- ."
Mi ,OCt! p Tumode. Un al-oe para -. rI.SR".H...,e" ,. L . 'c-lLde- I''U.'UIIIU., . .. .. '. I i l.l_-VM. .

'a Se AT.P aII Code ,,u a 0,---, - ol R'. :, ,- I,-- a.' .. .. .. .... .. IIr U .. . .
ExpudiullDRnuO. guCanaadA Rp.o... 51 Ca e .tA 6-D,' i, -, A ",lr "C'- '-- fn--5509.',- 7 "
.. :, .! ., l :I. ,..l .c,.- i.. ,1.. i: as 35.iasie-iI- ii11.11 e1 1 '.1 l"
g r u vi, .. .. .. ),,.. .. .. .. .... .. I .. '.. ,. .n. .,'., I., . ..., 1s .. -_,IN, D A R E N T RA- ,. D A :..., .m ". + U .' -, 11 ,.' ,,, ,-I, II,-,,21 '%. FT n.L / s ,cl- I nl.o 'I, " N G EL?:, /..IT A ,,I:7 2 .:'I, . .' V ." .S!1' ...... Al,'...... ,r,.aT,,r,. ..Rey,',.' ,' .. ; .. ----R-O, I. I......IT, I, ,I.I-,, ."r,-!.,-J- ,,- ,.Inn..
Ih 1 1 1 'T O e 'c i g. -a n- -oI A -II I, !_ -o.o.o.lI .4 0' ,,0 T -, ,'a o105, a`1o ,e 0- Io-o- ,-os s d u.tu e q "oe l-- -
La"La Eileos 'g s ,Nii n~i lnencia-msebo C-s-),Ci_ ubCIS YATE,_ EMAECAOI,c.. .. .71 -,,"F~. ... In 11 ..Eu '.'C -.t .. ., II,-:, m m 9u .'.d. L,0t-. ,,' .., ..,..,"'
-pI IIo- .W459 OAAAA ItATA.:reT" 5 C+ ICC I_ 2 = 'S. .1- ..1 -
1.,s..... .m.AA'.n. I looso .A IVa- 1.t'.it. cCP A000 0 _C C "oL ,o o loI0 ccn sd aldflo ilI.', ,_ , Tl -14 ..
eru . . I., 4u : sII,ea .A ..c... -1 ~ m C' .t M M d~IcC
A.. p....1I..l. .Iarm -n ..'CL C I lA I.II~ 0; '
ZNSERANZAS AL QUILERES ALQUILE RES AL(IUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES.' i ALQUILERES
75PRFEOAPOFORS7 WOEE ____ A APARTAMENTOi '82 APARTANINTOIS a AFARTAIIENTOS 892 APARTA7EENTOS 484 .AfAOE I NAVES LOCALES
0I 3IT3 . . .3 . . ..**' -0 __33i' ., . ...... 3.333I ..
75. R60CS61 PROIFIES 79 T*-..--- 13Z APART 94 A HA aTACON3 I Ip[DO LOr.....l
.q~l "mil -ii !:- ..I l i 'a'rJ III 15 IRI I'liffi1.1111 A P[AIL'IN111PTOS WiT-' r 'M~l4ptT-MVITO BE I 1 041 !AI I QLLU .l DO-l 1ll I.I7s ,r.1llT4 PLI ..ESC HASIrACI Ie
.. .. . .. I. T L RO .,M % . .. .. . . ... ........-....1 '..... x.. .. , .. .. I .. -. ...... ....... ... ........... .... .... I . ..c....... I .,,.__ _.._As.
.-, I.. ,- .. A . .. .. .. I .., ..... .d .3.3.... ,em. ,. ... .. .. .. A c I -.. .
-,- -,.,,-,, ,. HOTEl CANADA GANGA . .'....,
II l . . ,, %+ IH i i . ... '. r . .. _ -1,.i ,,., + ll + [e-t il rl'o l A e r c., l i .t~ -,'t1 "'tl 'I | o, .: "I I ., I I . 1 .: .." S. o,.. I I- e..1.1 1
,.L..."L I. l .--,,iA' F R C. I.. : r.. ,
ltn d d' r.'.,ri ,. l. '. I . I -'--A A .. . .r... , ,, .,t AV O X. I 11 ;Pde T~~~ A .4" V .,r,; 7 i I ." A. ,_ ... .. '. -a l -- ...."'te~ tI ,Is 4 --1 I -- -, T P I . .:f . m. + '',ae' : .~__ .. ., .- .. ., ... ... . ,,, .. I C... .33 ,3,33.-. DW .:33 3 33 ,,, 'I -- A~.. t.f. _____ 2,5 .- ,I. D_ .-h. e I ,
S_ %TIC. .. .. .. A,. ,.-3 v .'d .3... Air Ie F o , . ... -- -..,
H O T E C N A cut, I" 111 1" ," . ,r .. NID .. R' .t .' 3' .. - 3 -'' " r " 0 _A A "W a,_ ..'... .z, .- P%.", n r+" l j .
-. ._ A- S- -'I AAD a" Q L LO. I
_ -. A" '. : F L '-L + I, P I E I,, c] ..-. _.91 r_,,! i ." ... si _._ ,,, t. IrJ +' T ,j 'e" ..' +
"________________ Irnirao de Imrnda' 3 1333333' N. ''' "'" +' '" '+Aq.3io Aparlimenlo Cr..nda _._,, ,,_ -__,_,_-__ ..." "+" _'"_ -
.. . ,_ .. .L .. -.,O:; A .. A I I ,,_.o 4. ,. .". I
.,. -, ,. .. '.+. ,,;.: ..., ,A ". ... ... A o.II im.- -, I .
.1" '. ,."7. .... ........... ...... ....I .... ..... .... ...... ...."'"......7..' ,... .. .A...' I .c..A... ..7.1..... ...I....A.F.C.... _: a.I..- ..
11 .1 .,.:' : 11 _. . 11 C . .3_ _ __ _3.. . I.! r -3i II31.3 1, A 3 r.43 IA, .13I I Fl_%WI % 4 1110 1 I. ., ;I :" a A s c.3A'3 3. .HOTE.L.. . . ...." _- 1 ViLLEGAS 458
ELSA F : . .. I 1. --",. A. L. .. a .. .. .. ; ,. .. ... . ,

... ...'" ',. ' +; PA A EAMILIA EST.\ULE -,, .., -, ;,,;,. .. i ,,~. P i .
I\'L ...... ,M a b - . .: -' . ----..", ,. .. 33 ---3 3-_ 3 313-- -
" ____ 1 .-"- '.'1 % HOTEL TROTCHA ,.. "A, % D ... I ; + I. -11 1 I 'I 3'3' L ..........
I. L- .. II I. I. a. 12 .1
?.'- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FL. ..... Cazaa Ds.Vead, ++1Bi7F .:''/+i1.R : :!':o..W.. I, ".";'..' I..............'.. ......... : ..+~.. r........ ... . ..-. ... "..... ..: I" ,U I+ I% L UL M78 COLEGIOS Frescas habltacinnen riidea- .33.,"e.! ,'l'''' P 3Q ,l ed SANTOS SUAREZ. 46.0:S.8 --.4a.OD 3333333331333333 3. ... :...., 3,., .. t,,,3.3.... .. .. -3 7. ,3 ALQiLreaMOS6 6LOCAL
C..ITIi|" O |K O ads n Da- e d enod cor-23. 3,',, .......'' v"'idriera., M .ole.;:.,, .. p.... '[ -7K..- -% -' :~ ;., "'do 6.7, 'E"'" .'' ete In utiayC uel
T ( D 0 - _',,_ ',- '_ .. ....
I.pela r..A,'.,-.,-. I a l.e E- ,I a G raIti ALQUIA -' - NP-NUN . " ,- .. .1.nda .ofA I y asrb
a: 1a_.,. h.a It,;. e .n. A partam en ,ea I, : .r I- meata 1a pr Ipr ;i.0a, - b b n t .A
_... .. .. T--',. .- ,- pr"'d [arh ha tm s ~ l d l~ lU F.ltl .. . .. .; -,i .TJI : [l[~ -' i ; -L .. 1- I er % et C. ,1b., 3a.m
. o ...Iterca ad P e n- Adif e qwn.a II A. j .5f . ' L. p r 3 3 .r. .,. _3.- r -_ "" I .% As e an : C.n Lo-ada'. Ca'-
Se .ninajens." e. ade "erci- ,- 1 I'. : E, F r Al3 .e' CaeIg :i d.os Dore y.
I.'. cia Alegre Bar en I. .. :A""" Yr c 3 Ia s -bafn C 333 ... .... t : - II FEE D-NCOL 1NA -MA
CIlega MARIA COROlI .% ._,..I .. ... 38. .- 878 -1AI
'.I .u.,. .... "3. .. 3I. -3 I. 1 3333 i- r..O EoI y O .D
B1n" n n1 r d :A r I.,D T 1va e' .a zad .uy .No .-.a~e .4 1. ,a. ... .. .I=,., -i .t. Ir ... .1 |, 11..1, N.. :I. -,," ... L .. .. -_., -.. la e t. C. rp .... a o, 1n ez
'j .,.I. I7,,., I" 1-,: 'I .- .i/K DI II / -+ .q .. F .i _. I "U,Q I, ,-" F,4 ? T.LO L' I O Do A .. ...... di 'c:i , Aizin I ... ........ ..... .8 ,.0 . .- ." oa --..-. _A- I;M % ro+ .3 ."
'. ." .. ..'. .' .. ". ". P.d9 r n e -Cp t - 1 1 -. 8 2 2 ". .. A s. .'. -:,' .;' " 'I -, + - "." ; + "'",' ': "' .. 3 ^ 1 1 .... L Z ... . .1. 1 t .al ad ,A~ e ir I. eP 1 n11. mi : .ntm
a C L ice Na u....
;.~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ... r..L .- .... . .. "' " .. .II' ,_ i, m ,(, -. oj,. ., ... .. .. .'- r.'. .. -- . .. j -.. .T .w." i .. o ., -Q

S- --. ,',;:.. ;' ." ,, ,. .m,,. i E. .+".. RENTE AL MARt ."5,'1"41,1.."-5 .. "E ,LQ I, EN (NILL 1_ ;+.._.... _',__, ,T _..__-,
77 ACADEMI I "" A I "' IDO PENT4 HOUSE 7, I 3 33t 1.,o1,,,........-, nameran 10 y 12 &cd:da ..... ............. U W As..
- - . ......R'f I -3 A .. . .,, .- U.....-. . d o mda c da a- A -74. ..... NLQ L NA"' -
A. . A n. . . I I.... ... Lca. A. .I. r pc I ,, f er -- ... -
'.. + +o.%~l ..: A.. .... 1.5~ ;I- .h.a AA~ ..... .. .. .. .7nu A __ "I A .. ...... Is", .. ._'nL m sr.... . . .., a 2 h b t + o e, cu ar. c ser-! H i HIiT, ,iii C~i ., i,, -r A DO_
A ..:.. HOTEL COLNHATTAN,,% %'" r,.% ... ...... .. LI ". .c.. uAo o|-"ia I. .. t +o"..: a ... ".1-1+ +.,
,' "I' At I Il' ,' I; Ca(I I L. hES AI .: LA I 11 "I+?; 5 .. -O -2+ let+P a oE I' ... .p .. .. .
i; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .o .... .ao -o~a is-II l!.~..- _.ti-d' alI I jvI--.- .31.I-- ., .'- i a._.. II .' i'. ;', .


... . . .. r A .. ...... I- g '"l+ com ~t d str D JN9-OSE 872 m.' e en ea l mism, ediliu I SE AL4a UILAN R 1 A .t-A I. e 6 -
ACADEMIA PADRON 3.. '" .: :. ....+::.....',' 3' 3..33"333 3'+:+ .3 ." + .,,: .. .. s v+;o .... + ....e.. N'to 6 3 2 tacoc .... ed.la... ,3s3n ,,o:oe:+'-e:::,-.:.
,a.a,,,ada, .a cad .a i a. I ..A. -. '- : TL,. :,
',, ~ ~ ~ ~ ~ e n r d e .. ...a ',~,V I'' ,: .. : I.TI + ~ I ~ 1 '_+" .. .. .. -_ I, ,'', ... ,,, -, "A' -I-,? -. As. I, a .. '". I D 1-2 2 n al A. O m n b u !. h o,,ta e + ,, c ;, P + ,r d -. ,'33,33'3't~wt t 3r3, ,3'333.33 3 rr~.. ........slilii.3i33 ......3 ... . Y IT(W33 O O arPARTAMENTo S 83 DEPARTAMENTOS can inqailoano Viva .oo persa--: ... 3. . "--
-IS '" era rucia. V 33333 Pr-, a a. Na... E N E. ,,_. _n-3333-3.3 I. 3,. "I. 3.3.-.3 3. P [ 33 c, u 3ni I -3,3339. --3. ---3-.
+ %S.) ,i.iti El3 I O ir. A .... "). -L' ,.,.-3--33 3333 3 a 3iO.
.CAD1 MIA 1 ABI IA ........ A.o As3 ..... .[ ...... .. ... .... p .. .. . . . i__ ra. ...ia i ,,,, I.. Iru 3333qt I C
I+. 111. .1 ir .rT .% -t ." A." ; S E.". :, _. 1 ,- l -r ,- IF, ... -'L. I + _. . .,, ,. i DE I I ,. ... _. ., ,-,, -+o lr 2+, o a t s n, b IF Se re 'j- trlmon.ois .. 1,1141 .

.. r. 0.3e313 ..: 1: 33 .. ,33333I3,3 3 ... .. . ..... .. - .. . ... 3I '. q .z .. ..- ... . .. ..
'.'~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "I ..I, a.. A pr.m n o -l I .... .. ,.. .....' a'i. o.1Asi ,--,- .. -. - Bw _" It .. _-_ -- 7 -'. r .'. A, ,. d .7d C,"... ..:. -. I ,n .....1 i ,,n Il I .o 1-.I ,t,.itG r- xwp i i o m a I00a elc t- Iun1 7- C .. t- -_-dor- l-u.--

-_ AN A _' 3rt n o R r ...3 I-3,- ..... Y ,-ATA E T. .d D.._-_ 7.u n
I I F I' 3.. . .. A 3i3l n A, . .. ...... _Z.Ia p d d 6 IL iA, LUJ. A .. I 3 3 33 3 45 -3 oan
3. .. us ... I.3I333 .. . . .. ", . a--a - : : .. -,c'.3 _. CAa3L U OSA .- C..
.....%*. ... ... .. ... ... . .. . . 11. .. I I- 'I .;. .. . .. . . . ....... .. .. ... _-_ ........ ... h ................. ..... ... )Ou? P dl'E~o l. .*. .
%..... ,-. ....".. . ... Is?, + . .. H O E -. ... E LS -.+ '' ' ` "" -. .....0 i ;t ;o -; .: 3 ', .. .. .. ... I .'. .. .. .. .. .......... ...II- .. 11 -. . 1.-l I -I A : L ..-.- : 1 C ..--. .-11 I,,-. . .,.

AC. ADEMIA, A ." AR ", , . -3 0 `- 3 ...... 3r33.3. .
... .. ... roI .... -n PARA^ 3A3 ILIA EI-,3333,3,3 3 .,.3A.33 3, ,,. -- ,n'p7.-,_. -, ,.. I a '. ...A e p
S' . - -___-_.RN .52.5 L243, ENTRE.~MU1

8 A Do- -t ."' I33-l I .. t I d .1 P a + .. I I ... I.II'.,.-,lr.'.". -.0n eaiat ei- e, d o-
,,I a I. u, r: %.I l . ,1 11 I. .lt ,., 1 ., .. ,,;_." ,: 4, s, .0 -- r .su TW, I"r', . .... . : .. ',r I!'r". [. o I '," .. ... .. . .. ":, "" ,-', ,,', l ,a a .ev.i le a
.. . . ., ,, .. I ... ..lt _I r .4 Pl- I.In: -.

. 1..... .. . .. ..3.333333. .. a.3. ,3..Ie .... ....... A . . ... .... I.3' .37 -1.. .. ... 3 .3 .e i 3
I,3333333.. . . .... 333333333._ 1 3 13 3 !I ....3..l.. .. M . I. 333--. 33 .. .... I.. D 0-, er ci 3 -
. I I t- . . .* I I '%,I, I .... ...... fl -' .... III C ii I: .... .. ... .. .. I ." .ol' 41. '% +" ,1Z'.-; 11 ,IRE .+i %, 4' ' CA,' q il le" 1 u ou .
- .' -l +,, 'i ,7_ I I .1 . ... .I ..... 1...I I. -' 'Ad,, I/. it.+ -"+,+ ..J~ .+' ..+ .IA O D-I -A_' ... ... . do. .' .. .. !: .11'. 1. .... I. ,, :. -, ... ,, .. I........ ..- u:= .et b ret r s F

,,,. '. :' *3,33.3--3.. 3.. 33. 33.. I 3 d, 0- 80-8 jaa l3
i..iLl~~ j i i7 "(; ... +~ [ii' )l~i ,3lg + +'rliX + i 3333 3,,3+'i 3+ J. 3333 3.33rmll 0Thl| O-33 L~la [ On Io 33i 33Ii33333 4 A IA IS S
..,,, C r4 IABI TA. O.F+..3 . I .. e ' : P.-
I I .. I... . 3JI3 3 ...3 .. .. e.3 33 .......3, A -- -- ,- A3E1-1II-_ I7 .. i .. I 3 . "3, .33... ...... 0 3. .
., H O E R T H.. .. ' ,.I .. .... e -. Ubr- N I" .... 1. I. ., -. 1. ItY I'~ p t iN ,I. L 'I.. ".,. 6I ~ A.. to A. ... .... .. .... .. ...... ". D-7502-M ....1


Ensenanza eticiente S5Nf0 SUAREZ g 3:i;. : 3", ....3.3.. .... 3, 3. 2.7.;.?.3........ ... .. .. ... ......... ... .. 3333 y Dos. ...... .............u.......... ........
S ItOS.SU,I Cg ZT I .......... so+ +, ". .... Iup.. . j"g ..rd*' : .......... II I II +E-M +'0-,+-+ -" ..... C ... is- "ru l 't .... :'i ...... MO LOCAL... --+,:,-.
76 .OE I S A' ... ;Zu .ab .. 2 b+a .m I'll.,lo .n rAo- r-e~ Ie Is L, .L ,.lt t l 'L | + -- .. -.t ,. L , i ,i - .. .


en grupos lIm itados M ACA..... ... ..... 00..... ... ... .. .......... . ,3. ,,3,-l .. .. . 3Is I ..... 1 3333333, 3. ....... 67 ...
'+iT T I O `I~ l % l s I I r .j .. 7 ens o I orn D a ".;.. .... b %r-. .r .,l .+ [n 1rml ITII Z i S... .. ,I =i .I-e P . .It.s.- --- 1 1N.t, li l I .%t h .4 i .... ?, ) 5L 1.q IL O._1& M ^ Z m..1E1CC 38O DIIISPO31 .." .. '-" ". 1 .. nI ,.,,,, 33 3[ + -=- o ,: 'L I "I..." -rad. - c. 3 I /o re] Uy'
3.3 AONIONCIA A I ..... .........ilo .... ...................... .. i ,. I I. .... ... C ',, ., .. ... .. ,4 "I . 3 3 -33,
3 3... ...... R3IN A \ 3AO .... ,,.., ... . .,' R, !'I ;F33.3 ,3 I3 33 3333-3
I- ... I ', " = i l md a {l i + e e l. }. . . .. 1.1.1 I.. u.'1 C. .. m e t pa' b. "C,, . . -- " -- -. .. .. .. I'' Iij IT' -.1 11 L. .. Paa io3r Yoac .i~ n+
T. i -, ,.ado t. c oe d -ON i :'IT N M T ''[X+ .. A.. ; "-' , ..- ,,... ?-,.., I% 'lot[ ,, ., . .. . = y . l
0 3 A A .3I3...3.. ..3r .' I .. -3. .. .. . . I41 : .. '. m3I "I33. ,,3 a n3 i. ;3 . I3 .. a. -,. . .L . 0 e Ao s t
I -- 33, A33. .c : ..,.. . .... .. '. .. .. ... 1 2 3nl H ..NO1'.I I .. . . r ,r -" I ,! ,p . 3o I ,,3-, .I. ,- I o3 3 3 ". ,o C G -
-333Tarbox33coo....... ... .. ....... ... .'." ,'. '; .o 3 .3 ..... ..... ............. ... I, -, r IF,........ .. .... ....... : ".;o,3 ,'.. 3
of English + ltl" ..... g7'lT't........ ......tV, "" :'2 "' Prc) ........... + ... .. ,"';,, smode..... Aprts. Resideaciakes .... 3 ................ .. .. .. 87 J HABASA
I...1L AI. n .v n io ae PremiosoS AP.TMTO ,c .... .:+ ............ .. .. 1 ..... . I "a '; t -6 .:?t'"..''+i,,:. -;,IF ^. ... ,. .. A .. ,.- ,..- I c.. L.,' r-c.r es ,87g ad s. HABANy
......... I. I. I ...... ............ ..... ,, PARTAM ,,, C.. 0,- Y' '. "0. : : .-"
.. .. .: .. '; r cI in A ~ ., rur"bP. do, rt I I ..." - _k_.....A . -. ... ...a r.en I '.. .._. .1. 11- .AI ila-.-.A.I.....1 .'- 1S E A l -31 I AlAI'OE S.1 T r ce RO -to8"

3 __ 3 3.3333"3-,13 In',, 3 gas, b af .:.'33 I . .. -. 3 .. . .... I a p. -3 3 G,, ............ 333 3 1. .... 3 %LED, ......
Co3l3 3, 3 3 MARIA 3,3orJ3 I3 3... 3r3,1trL. ..... . .3 I . I.3 O 1 n: AIn- 3n ,d I, SE AL QUILA AYE T.RA
--, - - .33I3..." 33 3 I 33 I .333 -_ 3 _ 33 '3
,...~- ,, ,," ...- ,- .i lt. 2 cur~. 2 atosco su,[ .,o. M.+, o.2 .,29 ^mi o p=., .o -,,,1 .oi I l.... A 1,.14,o, L.0 1I a:+
33331 331 aI33.33'3 Co Bs. NP 70 334 2 I .dada.


BiTeR GNi ERA L ..II.O. r -. a.... ___._____I"1-L.. _,

.. .I-L+-O30 r.po .. D l~ICI Cm,l 3t 33). 3333333333
IN T EA E S G. N R A IA S O .O D .... .... _., la a e i .... ..u~ ti N -,_ AAN T O -U A IE "M 0 ... ... M. .. ..., . I- .1... I.. . .- .-I I A ....... L ...o'. 1. A ta I=".333 .3 33 1 .. 3.I 5 03I33.3s33..3..331 A .. r,,. 3.-.3 ,, ,,,-, .___ -- "' C..3-3, ...... - I, 1.. ,i .................. ......z..... 3
....AA"I. ,, HOTEL ,BI ,RRITZ 30, ... .. . ... ..a. et e 33.n333, K; l I 'I I I Ia y nunto M m3. u r 3r3
".' A. 7~i -% aT ... .. ... ... ... - ...... .. -DF I I C I0-,i + 2 p rt m n o n tr ne Io. + Lo r, s . .. ," It. I I. ,rA O P E + A. . `I .. ... .. .. -" o i
.. . r :" Pr d 519 ... .... ... al .... pi to, it o -g O C -6 82. ..... .. )9. I r I .."'. ..... 0 .. . 'I... II __ P 'p -.. .. ... .. . "I ` "" .... -T . .. I' dIbr I x' uA . . ..I .. .
3 e.. 9 3e- 1% E N L O r NI ho e3.3, I .. A. I Usi .L; ,.f
. .. .. . .. . . : AI A. I.. A. A', . -. .. .. .11. - -I ._ ' . . ... . ,o ,. D I . . I . I .. ... D O I .. . . L,+ . I o . .11 A ..."e,'- -, .." J .! ,' 2 . . y. ", '-1' .,
pi l - l r m I i it r ll + i [( i ... ..C- . ..i Al. I ,:- 11.0. .l A .I- ,,-.' .. en hr ,ad A.. FR T A L M A !ii ') A r " I D -L41I E82 -L Q U D C 2 -B4 -216 ," As I. D .. . I I I ,I7ii i8 n r t o nt n m nh4 I ,- _ _" 121.; e . ._ I . 1. I. C ,
A . I 'I .. P tuo t C A d I 'j VdI 1 I +a .
D,-9*"ll-112-., .' Fu.. u -a Ail - _.. b40,)-a -4~r ap ra a t --+'est He Sa - --... -- .. .. .. .. 1. LA .. A, A4 ,, -,,U ..Ut, .r- I-A -, Iu._ ,^.,AoS .. -- LQU ..ILA .
_l_ __.l_ I lot :. .. D1 II rul I. .AH .1 [ .K .tQU L .lt l a A.ll I. -I. -r - ,_.+11 ...IA - .. a -- : A .
Ar P, uso t m n I ..... f- 0 U -1 5 t7 5 2 rz Il + - I '. i .. I .. .. . .. ... .. -' ." I ; y U a a e 1 .1,I+ 2 tr
- I'*1 .. "' . ... II %q ... .. . 's r Ao A e,. . . .... A ''. .. _.. I'..'... li P = I C' sm 7 P.. .... ... ,i2,: . .... .. ..... t t ." A" ", -, I ... e m;: :_ , ^ s rn, -, _X _r__t _nrl P t
. i '' l- 14 1.1 %; II' .r..rs l. .i ' DF" li *V Ou" -l .' iD' -~=S -L~ L -OZm O I v T Eer rll C ... I1 I %1 1 '' =" Ie 'p e a a l o u rb ai neeld ,
I'l~~~it"- Il -I-lu". -:" h, \aul, ..r. ,I, . ... rl D. n .= ,. IV 3'i',- .I'or- .. -o -' vii de adous copmrtore ba, .al ,eo .n t ,t : -- - - .- , 'A in I- rph ..;o %11n11 % L tlo,I L lntoA nl l.
,I.. -A.rl' "il .li~ *l S i l .. . ..... I.... .. .... -1 I .- -,-,, ii .... .;. d. IIIito ,o";2' ,.'., iA _' A.-. ..". Im~ .o. lld y.~ d E ^ O o 0 E T . .. 1. '' "a ... tr1 -lr~ y ^pde"... Ihbl .:....I~...... ln t.,Pe-
. . . . . .. ,, I ,- 1"- 1 I ,11AC- II, -ll -"" .1.1 . 0.11... ,i o A ot~ 6ne.or 7.. -' ': I' ,,. no Vn e tl o Ea A m h ..i ^ q 'lL T C O ". L -A II .U r. se..d -p.... es n SA.
,__ V F F ::oi; ,: -, I........... .aco Ag a sem r. no II C. ..__ ...... ......... - - . .... .. 433333 303-..3-0 3. I I .. .. . .. i.. A 1.Y..... ..... 3. .
3 C 3 . 3 . . 1,3 33,3 33'i3 .333 .. .a..... F It, t..' , I. I i m I -. A U U - - - e I ,ir,. ifi . . . E __ .. . H.' I u 1 A P R O V E 3 3 3
. .. 'Li' .. ... ,, I .. .. .. .3i "3I', A ,, 3 .. , S';" 'i 872 1-:,A p a a- 11-.. ..o,4 a. I3o 0 10Io. 30a3.a. 0 e3 1
A CI,%.AD M~ IA P N II I "l) I ..A A )+H is, I . .. *.`. _u .1 . ........- ia i3-3 .l-a- ... .. . . t, ., i . i. I T e..r m.3 .' 3 33 I .... .. _.. i L .. h a ". 33.3
-- A. 0 A LM ....AC EN I=+ CJIG -1 6 1 I, 1 ':: .. 1 1... . I .... .+" '+ .I. u 1, .,uA1,,,+,:::n I ed.+ I, ,, lufv, 11I .= .-. IF-", s .... I,,. lam rt NQ 6' .. ... . El..s.. .. .... .. .....
__ .L ,S -:.. ..'," I.'..T lh. .:.:. D 1 4 2 2 ; O- .Il4- , ,I,.,A,, Protester,.. tried +, ,,exad .
". 3 _1 _3_ -A A. 33.3 3.. .
AP R A M N O ..t. 110 E 1 -gu "TR.. ... .. -. HERM A IIr- -CIA T S A E~+ ':L "] ', na,, de Om i u y ho pt~ e r r i Brand .. L AII r.,] ne-+

I.p... .. d .. .. A h. 11PR VE H S, __ .I.. - ... IL A Is, A -; ' 'O IOf.A A,_ ... . -3-. .%,."1% %I,%r I I . .. ,3 3333. I- r m., ,Io uA I ... -v __ __ 12 t. f A-6379. B r IGO.
IS-.kw,,AMIu'NTAD.S _333 _3 33303aas $ 335 callsUna 333 .D-7-
A~nt ,I,,-!-. ee u lU y.. . . mi-is .e -. ...l .. V.- .. 1. ,. "''A; L,.rm. PA T M NT S 8 D P R A 10


l33p3.313d33 do ui ala.3333333 3i 33 333 i3, .. ..I3 3 A. I3 ... cos Ii 3 . .. V3i va con 3.
Li.~E CI~ B Y 21 ,A1... 33' t
,,33 11, *.. I>~u. 23 ISQ 2'.. NI A550 PARA 33SITRO 0r 1I1-I 333,33333e333333204 3, l 3.3 .3 ra.33333333,333333)3 3 po30 r. :
J33"I3...... v .. ... .33 -' 3 "_ ........ I 3303I ... ... .a- 3 33I..1 A I I I II, I, -3 I.,.
illl~~~ ~~~~~~~ i l .. r. i' I .e ....... i .. AI 1 A 1 ,~ ~~ I.u -. .. I. .. A ~ ,, .... 1.0i68,:J i+ .. -

t" 1..13. _'. V]2( ..S N-UENA A:.. I Irs(ats.
............ ........... V-30 ,-1k-,! 5J ", ;.I IF" ,,P' r..., .,,I.,n+Pi ', -'.'r. ';%' ,';'. I, I., r....''' 'o. '? ; ..... 't"-_i'-- .. .. O.....' ...'...' AANU Vatio-


ALQ UILER _ES D " IFICI MAYIA ... -33C. -.33I..") ..... .... . ..3 33 ', 2 "- "" .D-.. .' .. . 1
7. HOTELM S +Apartameqas do na a d!s 1f"\ -33,33. ... 331 3 ........... .- i.. IU,:, --. -
A ~ ~ ~ d YNI It t-ll -.i dr ,Wl IAI jr",,, -': i: ......I

u. .1. I \ II T. I C 82 APARTAN ENTOS hah I t3 3 io.33 s, "t cec. ina p .frlQa- 3 II .. ..... I333 I -3 I. .3 I, a- r. .... .. :3 A 3 .-"
.d o d o p an sIr v ici d e 33r3'jdnad 3 , 3- 3333. 33;I 1 ,,,3 3- .- I., 3 s ta re a h. 3, 0 3 ,333 3 3 3 ,3 3 p3 8--I5C INA II- I S LIS, N O .
A A ? . ' ,0 1 '." I .' .. . . 'l .. . .. . -" I a o t a e l s e " : , . I a e M r g 3 5 6 .. C e- '.I.. . ; fu I ,, m od ern F Fu. t I t 1LI5 t i C ; "- -,t-, '
|. . ... . .. ", ".. .. .,.." .. 22. n ul,I,, .. :,- I,, I n o m s -. .......e r si . n ff II :.tb a d e1.1 7 !, s. IV VI .4 Ii I I, ... so na ia y ban,,. r {" "t I I 'I Z

A, 3.F . I !- ....... All". yu a".3i .' ', Mo 3 1. 1 La C Ib __A_,e. O'Reilly 2138.al
11 s I 01111.11" I3 ..333333 1"" 3.A A T M3T:Z NJ 'I'L~, Pr.to. ,,banAud., o t~-orD D ,I, st IL eSo tn
1IW-~3 ... 4. [3.7 . .I 55.5n33,. F .... ... - -- ID4316

.
lasificados I AIo BE,1.4 MA NA-Ju...... 21 'e m,,~ 1951g+ -. hgin.31l

ALIQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES I SE SOLICITAN I SE SOLICITAN I -E OFRECE I- SE OFRECEN -SE OFRECEN
HABANA '__ 16-MARIANAO. REPARTOS 18 ALQUILERES VARIOS J104 COCINERAS COCINER05 116 soc0OS 118 CRIADAS CRIADOS 119 COCINERAS-- COCINEROS OQUILTS_ __ __ __ Ark: vo r s i%.0tI'BA! l..%- - - - -
ill~~~~~ ~~~ IT.ei 0.....- i..lN .... ... 1..1. 11. 15:mr11 .151-m, -- .I .- I I. .l. I_~ ... .. .. .m cap: Ili It A. ,| A- .~ tl_ II E O=tC N O T. E -A .. .... fll .111",)t t: i 4i~t % O l qR '
. ........... IT ... I'I.. -- -- -- 0,..... I ;- -,r c -.. .. ".',',. 1. ;.,"'.,,....... ........ ...."!... .... "" n %1 ,.1 n- .. ..... ..... ,....... .L ,.......I".., .. ... ........... .... .. ..,,; r .. ., ..... "-ALQUILA CASA EN LA- 7AA7,7U.77 7 7rl77m,,.7 m -' r 7 7. '"7n7 7777777 . = t'nite~exac~ls 51.' ('i_ 'r' +_
ALQL,- I l r l ~ D ] j. .. .. .. .i -t .... . -.-, I A.,' / i | A,,2 6. "IN'' ',' ;:s ; : ,1 .' ; . . .. .. . l Mp T~ (rd tH Tl i m .} r//l --p tT L P-

A,. ,0 L .. .%", 2, e . ...._ c., IN ... .. ... ... A ........I I II .. -' .I ,- , .... I I.. ...., I :'2 ? ', ,, '" Y L,L i .. .. ... T -. W 1 ", ,. +l_ "'1 11
:u1i Sa R mn I I = '.,:.: . 77 ..,1
nA.d..a A R ma .c p'77 .7 PL. .LAAS I I .. I ____,_


ED O... ..-SM AN ,- ., - I .7.."."a I.. ,. I. . a q....... .a .. .. 1 ..... A ,A..d .., ." I 1. A... .. . _,. ..... .. r)t~ ...... I ,I R "1 1.... _.T',TT, 11";. 1. .. .. :"' n-7! .. .. IS..
.1A I ~ '. N .',:- IIi . .. ." i A : I ', l- I ,' 10 "'- A : _- a T, i; A .. I A A "'= l. . . .,- ... -,.I ,- .r L [, t -H2 'l.l n t 6 .a t, .. +k .... .. ...I . .
- A A A'.1B......... - .i 'i ''.- IS I ...I.. ... : = ........ A 1 3; ' I .. .. -'1T .. .. .... ... -. .. I -" : fI) b..... O A .... ... P E, i: Y- ,I I'll -" 'N T .I ll~ 1-- 1 ,: ,i .. II.. . ... a H ,A A,
.... ". .. . .. ." '[ C, .... ,i. z- A j'_ _' ^,i,, --,, d,"'-_ .. "1 I ,1I I. _ U O ,",, ,- ... , I ..-- T
a, r-bdr AT7,~7 3.-41U BL D IT . rd. IILCIUE AARIAS,.. w croci,. riA47 -o .=&" :" -FA Aur i.ir-' _Pi. ftl I;:: ,, I . V .; .' A.':, .. I .'-" ,, -.;. I: I-" .... ,: I. + ..; ... I ....... I .... ... -,, - 9,+ I.. _, .......... .. .1-.... ... .'
..l 6276 NIS-, 0..510 -.. . ... I AM ... '' ... .. ." .A A ._ I. _" I, AOV N -SA ....
.... 1- 1 .... .. .. . . .. .. .. . . .. ....... .. I ..... ... .. . . . . ... ... ,' -t.-',-. + o'?'. .,, ., ,.,'.! 'S
-A- .., I_ I ....
lifc oT ITITIIN I 1 A. |Nw i Ic kc I ,1, A IIIT Iopr. ..., ;lt - 7, Sb.,II .' ... I.-. ,~ I. .q RW 11J\R --_" r , :11,1 ,. H,-' 1 ,n, .. 11-I ,1
. ld ,, ,,,^; n.n U l poTI- ,I .e &| A.ll-<,, ',', "....' .r.i P--, IS -1 , ... .. . a lo A, i;(lJ 3 on rl( 141 up -i _; i t ue ar _ ___ I13.S OIl(+X K t- .. . .
.I. . .. .. .. I1,'' ... A -'" l h" . .".. .. .. :.. "N. - -7- I..... . .T: :u '= tP ... I ...... SE O H C ................. + .''ro ':,. tP ] : '' , ,: .+ 11 ,,,EI, RI, OST T rvr. P REpDI
,.rlIT ~ ... -... Airi .I.,.-.|l I11 -- -- -- 11111.l .7 ,,,1 11... 7.. ." IL R... .1 .. . . .. .. ... .. .. 1 . P" 'Pa' ." -9 1 I-1 p. I ;.. 1. "t I . ... -.

. .. . ..,; ..... 1 .^L ." ".n -, A ;`.'".% '..'. ';' NQ ; .'O R "" ''' ."".." o," '', I;" ,. .Rt- .. I ....... .. .. I ... .. ... . __ ...... ... '
I - Mr. 17.1.1...7 1, ..I m .". .. .. -.1 . ...... ... ; ...T F .T ;'" '.:, ; '.. .. . .". DI JESU S [). 4ON T I I V I .I H 16O R .^, , r T,. .... .. ,:: 1 .. .. `C ,_ .. .. . _. I A..... .. ........ ...... I *. .... ... ..... .. I ~ 1.. . .. ..... .. . . . ..... .. ... .. . ..
CAIS M 'UEBLADAS i' '. `'. ". ". ,V77 7 2. ',,.r... -5,.2.7 -31..


q t ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 .41 T T 4 I 4 F 1 4. ;2 9 -d .. I . - A '. i I + . ?. A ,' .. I. .. . . .. I:, 0 .. -^ "o n L . . . I Fr '+L -la .15 0 fm I i; .. . -is . -i .
-i.l Ci77 ENl. I.A11 .. .U .7.._1_7 ." ...71 . 7. _.7-..7- '' g A .' ,7' ', .. 777p.. ,.. I %:I ... ...... ... 't I .1 I i
0- -' 77&7:'t., ivI. a f.. .,-... . .. '. If. I I : I F6."'.'M11 AAO7 ..o .- .7. .7...... 7...... .. ' .... I .. ........ .. .( .. ... __ F S UL H t D
*l -- San n i ia '1Ramon 37i7i i 77. 7 __176. .. _n_ C"' o $27 SEMA......NAL .S p .+ 1 ,r .RI InroS
17I31 Ii "I-- .'. , -.. l, : t,, - .;-,

..................r l.,,..,,.,,..-...,............-..... I SES LII .....,... ... .............--............... ....,..................... I ................ .......
".:. 1'77.7- 71..' : o ': ':11.4-7F.1 "" '_ ,, S .r .. I .,, T J R I7__.7_.-,,7-_77 ..7.77. L ...... : : f s I' -,


..11 l %.0 11.F.7',0 .. I ..... l l r .. I"- -- .... I - 1 h . .. r I' d r n t i -t777 o, f7 7 : _I% -1Tr
"A ' '" I .. L "I . I ... . m. I A ; T... . U SN 1 17O S O I I U E V_ .D 1 2+A R ' 'I,1 2 ] 2 + + ; 'q.


.17.. i- M'i U i, "J19 ., F C IN .TA
al 'Io co II1s Pai efl~anl-m l d 9 A ,1- ,I I.... ..... i - .' . .. '- '6 -:, .1-i. .. --. .i -ooc." 'n ,Jl O .'lO )E }" n U _x to .+<+o"'I ,f,, I oRL%++ + r dar~l l J.5-
.. i i .. ... . _. -, ,;,." ,_ r . .- A .. . .N -1 A: Im aIA IT C O R T I. ". I .-. A ". . .. 1, I,,I I.. T A ,- d ., Io ... ... ."' ." ,,- .... .1. - .. ,'o . .. .. ... ... f . '~~, t D Z - 2
12 vm de" 2 a11 5*' i' i =' "e M.e -- "' II _." hjI_ 11I '1 I .... A... I . '.. %..I;, ,.. -:,rp~., l- II ],, )F ,2: ,,+,i "D
-- tmar l~~jj. '--I.`: l r ll p q q '' 6% 2 IIr "'.. &I . ... . .d, ,.d ,Xu . 1l ",og ..- E I.,ll p'i P'p .I V ..... ` -(' ..... ,ll ', )( ~ t I_ 11 1 11III,( +1 P C2tt P S-2 _
6 lln D-4 7 E 7. r,4 I I' 1t1111. I.- C.'R. -IADAS |IU IlA. It .. iI,. . CR.AD S...' 7 I ,-77- 7 7 .
AL-UILO ,DD I, ,I.. m M1' .1 ',O i I :,I .. .. 7 "
IIIU S D E1, BE -ll l I. .. I'P-M ....... I ,, ,," .1 ...1... .I F [-H l I O I.P ..... -.. .. .. -- t'.11-RT 'D C D "" " -`'UIEG' II .
., I7. 77 1 ,UOB I~ 77 7, 777 I:. I 1 I 1 - A T .. 1 1 1 1i 1 I i7 - c ,SM II -777 7,. 777.Ia "4 i}i 7 D*I7I7-< NA7O Sl7t R 7- .. tcn ,e al rmd
'111IM o. a :,- o... V r:... _, % -. .... ...'.. -...:.... ... ., 'I. ... I- I ... ........ ..... . . . - ; -.I. .. _. .. .. ... --. + ..= r. 1,~! ;3at':3.e~~,, .. ~ I I .- lD` I -1. .. .

W,,Li:l fi.O77 IpI,-.- `.I .;. L .. . ... I - ,.I''.I i.7 .. ":f, i '. ^ '.. 11", I p I I1 I7I 7F tl, ,7 7 A7 IF -111AR -I .
?: -W 'r.t-. ` Am LLN 1 ALAR. 7. -., MANEJADORAS_ ---
:A--,..1,.I- 4.-. -. ..".I i' 'l 1.M IS SOL-A I C) ITAN. .: . ~ ""~" '.1%. ,(' 17 77777.77" .6 L". I 211 I1
" - - O "..A. ". "_ IM 5 Or IV- - E l ,7. ,7 7 7 "'7 1 .7 T ........... .......... ............,-
.... .. . .. .. S O LC ..TED.D.. .. 1A -Q UILERRA ..-IT -.1.' !: P 7 77 77-- ." "'."C7"7 e 1 7777 7 77 .... . ; . I . d .
III~ m .l d iiijm ,I rrl l tll .., rl.1 1 -IAA 1 L .. .... ,.... ... r .N ,'8 0 .r.. .r 1.. 1 -. Fo l I .' [ AR 51 IE ,m~uo~ ,r -~nm .... $-..~a- " O"C ",PmT "AEA fA : el .47 !l Ia5 .m
IN 1 .. I........ .. .. M.I.... i.. .. .I .. .. t ... "4 '.. "d ... .... "D100111 -' -r.
.I A.. i I, f .... f~e e~ %ue ,d ^ _2 !', ," ....' ",I ;98 I2 I' i: ,,,- ", I' .. .
,....... .. ......7.... d.; .... . .. .I l -l 1-1 AHI GRATIS. -l7.
V E-- . ... .. .... I .. . .. ... IN I+ ,, -' .. I . I_.... 1" L .e 7p,... r " ., n o ILI ,(' t bO.'C'o os . ... .. E I. ,u. D O Y+ F,-- 1 ... d. ... .. . .. 1- .. .. . .. 1 ., .. . ,, ,,..,-A I ,, T~ I- I U I L H x Te~ H- ,,Im..7.AT l ,, ,..:I, .. ..... .. I I ... . ,- .., I .... ." I..-1-'- nD.. .
..l: l': D ;4+ + l i ..' I tl. i A IT, I . ] ":[ !% .I O .w.+ _""' t : ..... _ I- # ,' I, ~ .. +P l"l:. f + A A ': Ad ; I 11 SAI+ ,' I !C" ,, -.,.+ ;A C ...... i`,;` I ,1+ ,,,:a' ",,,: I:++ O ,; q ''tpn I} '; '++ + ni:+l: t i' n n' AN-_' 40+ -': Ai I
.-. I* .. I ____ L A 5 ... ...._._ `- -, _- o T, ,

I.RRO P .LT I 77 3.i. :i .. '.'.. ,' 7'.,7 7 ,- ... '.. .1 .- .. I 'll,
I,' l~dr'' ,l:.p : ':'1 :i .. ..... .... .. ;ll;' :;'I 10 CRI DAS CR ADO ] ... .. ... .... .. -_ ...- I.. .. ..N..'.' .' i .. I ....... ""..... ....'..........' I ; -- L j ....... .. .... . [" l+r :+.. ... ""

" .- ,..., . ." I'-- ...... I .. . .. D (-- .T IM7 21 G A7 Z4 7nI I 7'n, I .i ado. A
A &~tli D DA lRDF-l Ml -324i i R' 1 m I.. .-... T, .-.Ii I .ii ii r I ,A i . ... ..p. i i rou L o o "'.la O'" i" 11e~ 11~z ,I",,or Ie r",n I'rla -1 :o. ;- :A -~S12.1 IS
_m7"... .1,. '77 7. -. ,
RE.TOmAiNO 11, C, 10. A A L I AA A .A ANIRO1NDE A A iA N.... ,,-__._
o ~ ~ ~ A Flld 0 1.1, 1. I r + l d 4 .. . . - %. c o r v ip e/ r n l el 1 4 7[ ll l la s t ld $5 a 1 '. , -- 1 ii, . nn -[X .n .. -l. .

"- lI M"lAr lln ZIA .. I " '. II '-I 1 rl .c I r R 1 '7 73 ,RE D '""l"p2' i 77 7.,777 777' 7 7 r o 7.
- m 6=.0 S'UM MNM, A ... -I ,n~ rPir A I 1 1[6 1 .....M ..., I I._. T.. ... "I I ... 9 I C ....... _... A.+ i. lo -- + ne ... A 1 .1-'I, 'O11. ,,-1111' 1.1 5d b,, ,,.... B 5096 ." -n .... -o . .. o1 f... .p.... .. 6.... .. ..
p . . .. .. . .. .. .- .i -.. .. .+l,. l I. 'I II_ I, .... ., .1 _ At III:' 1. A-7374 S.. B.fi. .. .. OR 17 -21 .... o+ 1 8,4 ++ I '.11a .. ,I .... . 1, ... F I I I 11,1 "I ++ :+12, I i .. .. . ....

_: 1, ___ I ... .. A. .. . . . . ...SO7Tprop etI. ,. ..!. ,,..,... 7 57777 -- AN I --
07.N ... "I .MIN .91."F 1.M.41 l _i 0__ _____ 11 o ilnlaagny 7

I I .$.i' .... i l. I | I t t l i r r o 1 DII A'E AD 7" I d [ 7 o 7,, 171 7 17 i7 7,, 7. l- 7 _'1.7 7 2 oor v de R os
... ........... , .... ........ .......% L ', D I ....0 .. .. . .. :, I-. . ", ,, j . .. ,I

"7 77 7 I" A NAI " I 7 -7 .7 M . 7 I I A I
4= 0 ,f do ;, hebo ... AN~ p, l .. .;1:,, i ll I .; .,A.o.,.;. .I..: 'C,'. -.: : LM:. ... ; .... r: . ..... rt. . -- 6 I III,- oI' j I V .2 "' I 15 1 ... ... ... .'; ..( fl'+ 'tP 2 A A D R S L V N E O
UNA r. .. .. b5 7 7 h.. ;.. . ....... .. . h I, ,;1,,2 I _, t
I.o .1:i .iii .. I I ... I 7 o77 - z.... ".. ....-, .. 1 123 COS TURE R.. !.. .. .T.-
-_. .. AIT_ :.:: ;+:I [ ". .'. 11 -- I[ 'r + [1 1: I I A+ ] ":::I 'r'l: "-.hA..-ISI, r',%. A" ,A,'I. .. -- " I.:,= I ',.t::,o'b. ,t '. I.- '.: :r} ~n',,::;br+.< : ,,:tO+?;...... ,m...+ OL +'" ",DA+RB~fR. A
OIL: 7. 7,, II r. 7
I~~lO~ll Ilm -ilj 11 %" i -ii r i. Iii "T i 1 i i"-I V "A + r .. .. .. +' +.. .. - .'' : ".. ". r , ,. T -l : T l -f -2; 4- _r -
l~~~llr~~ d~f t ~ 1 1 1 l d u a .' . A Mi . no -- ,1 .i : . s p . :. '. o . d + B o - - ", - Eu." ,n e r A-."


1103 91 .. M A n '. ....CRI ,A-DAS. C 9-0 ..0 .. ,,, ." , .... 7.
!" tI'T Iod1 1 2 ,11 111 LI. '" 721. i tr -1 C1 I III I1. 1 .!% ..11 .% i' . - I ... 11 iii 1 ...I . L A 1 .... D .... p.. .. ,, -- II ,, ,, , 1 ?! .... d I' ft.. 1 1` 1 L .2

CA . AL 0N -l N D 0 T ,.. .. .... ... . 7 7 O ,i I 7 ...... ... .. 7 7 .. . 77 16A % ... . .!, A -
7.~,7 7 ,. ... I,,",7 77 A 7,7"7'77 S

STAN. 3t. 7 a 7 i, I ... - L. rI 1 l ...... _ ..77'.' .. .......7."' IS1 ". , .' "' 7 7' 4 I ,.z,,:i
,1 1 ig.. i,. ,Z ll d l .. 1 - r -r -l ;_ .... OI I ~ l_ ll l m .w ~ b 4 r M. .. ... .' z..-- I ; AI I I.. .1-.1 1- l" .. .. v-. o. IT .,h .1 ; I. .. 1T 1 1M ': "', ,, .+ r ".1",. i . .. 03 I .I.J YANO C. IN -1 I Th '. ) I I I A 7 ..7i
Mr ,A ,. i -,. a~~~m Il 5~lr o -lt l -- -O . -I. I - . M I ". I .. t l + p + I I =l, L l.- ` ,l X 1-~,( .... [ 1 -. nl i'+ n r O I ,p o l, + T1l t .i. I ," iI: I ,," 1 2 O P R A', P R
a ... 1 __ -. 7. I 1 T. 77777 .IA. .-, ', '' F 9" 1 - -

m i m .- c~ l m .. I 1 I i i l. l . . I i . -. A r i.... -- ,. I r. I p .. .1"4; I P, - . . 1 I~ -} 11 I'll% .r I T ..., 4' ..

77lI I CANA . .. .. i A . ..... ... 7... ,. . ... I...i, .. .. ._ L A. :"I . IF I -... . .. ;,r .

*7L77, 777 ", A c. :7.I, A..i. ...Ar- I I. .., 777 7 ... I. 7 .. .. 777
7NTT __.7.. 77 I.7., A7 ,' "4 LA A DE A LAVANDERIDS... .., .".I ,-, """,U - h.. -,
-=q~ 77 7 7 ,77 7~ 7 ~ 7 ~ ~ 777777 7 7 7 7 7 __ __ 7-~ '777 7777 7.77 77'.77_:,",7 77
&UOl3. .. AWI AATISTA.v:
7 .. M AN .. ..
jL7"77 7, IS~ I r, .1 'l I11.- A ... - OFII 'IS :. . . ..7D7127177777,' 7"" 7777T'1*; St OFREEU PIN ___"_--_-11- I_

."77. -! -__ . 7 _~ _.73.77,7 1377777 E omDO, .. ;, -01 ..77777"7---7-7,7--;-.7777


It '77-,. 85. -'L.IIIA- A 1 0 COI- A COIE- ~ -. r .,"."..__ CAA -CRA OS_,o --
it.:I ;...._m ,I.. R'A -UA .. ; 11 z~ IO6 ,__,_"_-_A.__,,,,_-'Us
,:, 77 11 1T I __ II TI.I . 81"' P _" ? L.... h T N

JINIO 2I DL 1951


DIARIO DE LA MARINA


EJEMNIPLAR: 5 CENTAVOS '


El partido de De Gaulle tendia '"'",

118 diputados en el Parlamento v
\-rmaridia I.ai .'cuion del general Pli rr i ll, h m g. ,, .
El nilic' (i oliiirei i- lll inclnara i1i 1:1 IiI ,i i h 'II l


;^ !::}^ ^f[ HAGA SOS CO'

SPOR LA MAI
NI De 8:30 a 1f,n rm" , i i r otio de

^i7^ ^ JORNADA DE..I
u. i j"1.: e.' r", Y .'e "n a"ta..' -. e l de de oy p
,' '.' r. '.".'. ...... '".. ....".. :',* , 7 cerrado huestro establish
...-.FIj I . ,
t. ., L .- . N


l)c|>orlui<'inc en ini ii11 I i1|i
ii iiii' onuic nil* llie Cdii r ^ B
t... C.D' ":", ',p '..


SUSCRIBASE V ANUNCIEsE EN. f |fl
EL aDiARIO DE LA MARINAi
"-'" ..,.,. ",'-,'....."".,",, 'Y,'-''a, '1 ;.,,, ',..- ......
- 1" 3 ,, .I I 1. ,. 1 . .

ru m QUE DO. ESPERABA'
SDEL MAS PERFECT SISTEMA DE
G RABACION Y REPRODUCCION H
r-I W "- .,, "
,ri. 16h... tn .. .... e .r,,,,- ,,1(on moam d

D pr lavios en.... i s.I

. ........ ... .. ..... ..... ...... J R A A D V

I 4W ,'a. ,~nl e a t l d o


Y. hr c, r., = ,]pp ~
... I~+ -..,..,. .. .. .. c r a o Iu s r s a

,f"% 1 .r i ej.',j~,', '1" ', =
, .AI~o en b- u ,, C,, ,'. 41.1 .......


D... .. L... ... .. ...MO7

ELi MA hlP.. .. tl~ EtRi ECTolin- E D
GR B CO ,Y ... ,,, R.,,,,,UCCIOtN ~nl


of` C I ,


BM."RCA

SOf VINTA IN LAS IMP$iA ENT
AGINCIAS RCA VICTOR
,;-."-": I Fd[,5dd........ F i- Ch.
C HL .- 1-UMARAYLASTRA.S.cnC.
M-11 4 I. F 0. f F Mf I F -f 9


ir ,,in-ania... ana I r' l'x" Id n q|lliletUd en E.uropa N en... I,,
cn*ra elN dSu16nde cariemiuras de Enrique .I
lnauiii~ie letpowmon eiud agen EuFropA ve
dial Bcllu- ',\rips Arias en el "nL ccuin lCF"d"'dii i F.... ri . ..A...L.,. h,.'l i.e 1.. _e ,:e r I, i r.. lei p.,F..'.,,.iF..lF..tIFF,.F
I.Flur i.F._ .h ..."i-e.a!a-,11F,-NI .. sr.
I gai FFFh, I. an

i,,F;.. ...r F lr, ,. ad lF p.iub 1M ... .. ip iiFl eM.F ..d ...I l.r, in... .. .F . v.,....,~.. w.. l .......F++
hh. th, F dFF r ie~eF

the X e lellr FAI 1

a dcaties aira adoi or i. tF
erI dCC--Pit hHit.! .L Cl. iiW--hr.m ,i,, -.i., '-N c)c l r, l a r:",oo'i- -Lo d

E_ r* F'j i0F d dF i i ii .F Prq.. i..i L~ ii ii iEs
r 6ii spfac a r iddiF iiF iFIiFFd diiF OFiesPi-~
S. FFFIIF.Fr.N;1F1ift. FFmen d F. I I1,.

ERA NO., T,.d =:~~ r, b o olp eb o d J n ce 11 ***~,, +.;:!'er.,: + Fr.+a --..:F;F +~l r,:,'T...' :';, d,1,. ,.FF,,,--u ii ii t .ThFF.rI+., d (dL i r.,ha
e .r a e -. er 1 F FhiFri Ia t,. F ,..,r.j'1d 1 11.. ,P"ll...z l F i".1I_ .. F i I -, ,- . ,. l.. l' F1, ..-
Lcimient,:.: i C'nL' I. 1PF dl. F F flLFFFd. ii 15F IIiF FFI FF 1k~ba FFFFFF Frlrl~,,-FFF ".: y ii.rneP:G FF rI FF ,F-. El, p~FF i ,-, IF F .,IF IFFFF1FF, Ii~F1&~
,,,~- 1 ,,-, h-,, .-..a -hin'u. e.e,

,,i L.. ie -a.I ... irl -oi' i nll i 'ld d I. F'I" IF A, gIF-, F FFI F r l, ..FlF 1FF IF I : I, I IFF. F FFFF bi l-
1FF F lgIF. 111 FF "I CdFiF. d~d FigF1FFFlFF diFFFnI II 9... ..... FFF F F-F...F" ". ,"FF ....F.F ...F . F EF -F 1FF. -F F F.F.. F. ".... .....
""'F FF FFFFpnFl F F FF FF 11FF, i- F. F- ,. ... FF 1FF FFI FF, F FFi,, F ,J 1 FF CFFFFF l,-,_i -r
m e -, r re .I "s .-.. ur o ,:1 .- :1.-., i j. r ,,-je.. t i .
r.PRA S c61 Pi 1de Roca 1 eL- l "er "C !;"?{!i :'!',..;::'+::;-":1,h":e- -C'if,+:i- JY': "r ,~-U 11 r - .- r Ie,, I-:j i:,or. "a', .,; +.- ,; .<; ,. -.+ ...


Fl Ltralai F`iF F1 F...F...,,F..F i ,F.FIF I ,F ,,,: ............ ....
I '..--.F d:i ,,-.d.-I1.l,, F..F..F FFI d ,-1 ,,FFF11FM,:,,I ,,FdFl iIF|,-F.
-F. ,IFIi- rlF FF i u.Fpb r1F ,-. .l F .F... :FAF di LI, ii FFF .F '1FF EF iFIFIFF] 1 1",liiF IF F, FFFa,
F,"19, IFFIIFFrlilriiFadFFFnFif. dh FhelFIseuI IF dF dii F ,rF F I F F i F-


to ," I-. l.jiIFi d 1 .UI ." ,1IF1 " -F.F. -.FFF dorl iF In l i F Id IFd -
IhFI ori iai o P FJiPF~FFFFI QI FF-EFiiFe ,hr13~f0 i~iipfIFF FFIIFIF, FiF~iF
roe r. 16lkjR- -
FpFIFF-FF I. n I "FFIFFF I ,lFIF dF P, d Ieir ao ela ere !"i- IFc!ne Fd C dire L ti baF F e que ei e

I s alls ,... ,.FnCr~r IF p FId i nead coesd ubo ,d'puebd....1 Onl. I.qe-aqe e 1perndo F di lab ina FF]iFsIFi i paFF~r dFFFan
. .?, 1.. ,-, ., 1F... ... --tsnae extrio s..a.nd.-ue ..r Ia i li Foas Liu negIocI Fl- dF FFr p F anear a Fevacuac FFI dFFFF
l.FriiF IFFP LFI.FFFFFI F deiFI~i I~ i F.. 11 ~JF~l-i lFl~ .ll .1 ib l F "F ,:.l..I.-th rn c-
a op I P L ha "+ a n r e s a ene m n o os 1 3- er-rL ea ene aua en .-.uanr F iav .ones o a hn s ,nnmxd FFe i iFhl- FIIIr ,F,,....... asla-Fau eo ; c .m.F mos I aombiosrFF mori 'lEl serltr F e]E lerior ori+

I ~ nrs... ui '-iF.. ......i...J ..iF.,nt Sek dir ro us q. .. -. d- .. ..... ...... Fi h. a-, eon.sra Fi ... nF. Fio I AFFIm I'"F
Tta ,\', xIt= + a m r t 4 r -i omenjeFa-que n t 1F il h i PA'- '- i, I e- i1 abndr de.. dii~ F I rF n oFFnF s EU teii ores tenlii i reiF tF-,~ i ,
Co ,, o .. .. ..... Fd F+m o e ,%d % Pd '. 'Q <.,, ........w Fibila de bdn F il.i I a leide -I--. Si ii d ,e Pie-
,I,, a .e i-- ,,-, E ,p u ,,i .Fe ,,thiun l o-b N oCet diols pa raelos lieu aoroe un' "ueiotinSasu b-io bLtaFc eFnI to pii.a e FI
aurI.1.-. Ia.]a'F Nh tardCardl-d,, ',i ...... h ,ri,"s. : I"FpuedIworse paelF I i1dFondi)e_--c- F iAuel -.
cFI,.F....... ... FF ...i .. Il-F-eI v"[[I-k "P :oF, I . F..~ N ... l e untre arn os t de Eulu ,cn l-.. eM nl~~ ....i i Id iFehedSn F~t 11 t!h..ni, t F F..... r aFIFIF ...F
IFi... ... ....F... ls.. .. I. . .. . .... ...... _e_ _-a__sepo ito es l| _____re____netn___u__nne_ d_ _enmntobr__n_ arn d d .
e dd.,. l i a. I , I iidse ie. d.ei fis..de,, bu.lga:ria ia esaerna ae
La T I r.-5 c-Fil
[a, .F 1,lZde. Iws iiFIulr 011-d.Palo,, 01
I, d dFiu..... .. ... ...... ii .. ... ... ... .. .. ...... . . -. .. ,. ., M ....., .-. .. ....... ... i di"": .-'s, .. ... FF."l- _F 1 -0 "-1 ;"'IF I ,'I ,'I.
F i. 1 dF ,.F O iL .]dF i... ,: .. FFF. di..' -F.. . ...... .. F
ii, Fer i E .iF ,,s'.Floriu i ueziFtidndi. riI 1i. ,-...,
jar.IF diimIIner 1.dFse.- FF
it 'Fni iaian deI& ran h FKE I. t1- e kr C.a s iae
ii reIFFFF ldll i.. EIF,., .i I1. .FC-I IFF'FRIS." .F...."
FiIFllllichdi ebcFFFFFFIIF.en t lccui-an,,,,,,,xihdeIn. egee oj C '1 i F Ft o8uB


i i ,p .ldF 11FF FFh11 J. il, l.d.,I1.FF L.htiFtI ml, ..is diT I ll .I i AFt "1 1d ..ofl n d Fe IIq .F l ,.
ecFmebiF F doll snd mm ils -F F~DIF.. 111FF An i'FlR i Fer. ini .IsI1FFtoFt i


d ,ni ,h-t,..,n. IFF ,,F I .i rri L l,.. I ..I ,Id y lllra "lluOl CFacophonF iir- BF i.dAirines.Fan, isFise IIr p Fd F F .e l
p', IFFI --- ho no a a1Ll-tl-lIFlllF~ii~d
Z11 .A t priFF F ies.gitI lu 1FF p delli


,i..i. FF:,e1 IFIFFIFFI -I.-,d oie L Line., M ire. Sol. ,
... c .. ,",' .r Cl, eo.r g p onr no.t . l11't r: 1 e lrexterior plefala d,) ,-o e~ r =xim soma a knots c P,- a,,r, Jones ,,:,.e-c.+ 4 .. El cir ,o+-.'och111 IIh Flildemoc.. ,louse horcueFFFaFF FolvFFIch noiildiF uFto
11FFa FrFIFaiFnMel IuIdo ..lFrFFFvdFFeqeipoFFai lulnFnixiry

F.il ,.. 1FF ,,I-F d.ri Ilnl iF., 111FF1 5F Fl '~bJdPI e l.F-FFFF IFF IF li FdC i- Oln d: .e~~ iTll~ ,l.lOl le ,
dogIFIF, I IIFF F illi, IF eliOFFbidl Romasuusoo a te rs eecaet I ncu t

II .ur t ol iFFIII FFimer FIF ii CFFlli,, Iu. i ,.,1F u F~i" 1 1,,1i'FF L ,FF.I,, ',I, _. ,, :r'q~ d 1 ', 1,:1
IiFu F~ll '.d1i..iu FI i d 6 tt.S rbisr mne Fr
I FFSFF iI'Foiii.CtiiTii.Fddii'iidEliFFcll d' 1FF delI'. Ill II


P I d I ll ..,. .I.. ,,, . .. .',He. ,-I Cl1"ma der onalmI in i

d.d. ,,i ,, F. -Fv i t . d,- q --rh ..', I l e... ', IF ,., 11 : 1 1.J ., t , r '" afi .
Con F i p... do r I.,nd -,.. F"," .. ,. I., .. ... ... . .. .. 'ei ,iI eri.... Iran.so re _xter ia t b,-. oi ...l -
fel d 'doejl b e =.. t .. .. .. ... 1 r. xc. ..... ... c'-:"t.... .. s""- ': mayor del mu': ia qu co t '. r b ..... t ... .h on to"" par a- .. de lqIrn I-f-ICr. . ...... .ih. Ino.. .... L,... .


nF~dru dieF~dFnF IF Pi r. -, -I "F F..4], : ] : E .," -1. rr ..,nTaJe rm, era .
Ild1bbdlqF..V ele,.par .I gar.Et oca e rmr/( itlmn
111FFL1FFr'FIF IF ihil6heIIg.. I -.c
Iolid ,PI~FiF--i"l f- Id : hu. oE te ai isdpota d' mtulcnsceThria sI tle
1Flld iglllI Iii 11 iil .EllJ.I --x llFFFoFor rllidInFenenactla I-cousi.lEl fllisroiseIelFrb apiFreii


Fste mli O ll.lF ,oF lid "i F Fa e tFiosEF d ii i. /
COd- E..... IFc CF.I.. PFr F ed.....i adi F d FF eSrIE ,TE n T EM nrnta lo yE GAe ..Uic....pa ra. .dr ......
1II pFFFrFF eoimte d n, quelmeFhFcFsteC i F oFtirme e e FiCAL FI iI en l lu. 9"' I i
i eFldidr F FFrlden bi d IF p -- D -FIF --i C Ii i o i Id dr h FF ue m a ma1 punFF . .. ....1, -w... .;
Riii 0. 1"1 "Lbilii'h olr. .1 c- II. l I F I F F d d e FF1 11F.
11 a fi n r re .. ..... ...1,-?n1a prssten". "11/ h" A .'. ...."". ..+"I"I se-


iFA.IFi, F F. i'Wh ir.I. .iFle. C.bmlll r..i. Iy Ju' .
e l Fb i.diI TFIiswln d.s de i .-. .... d ... .......... .., MIri i FiV i.i'a iu P ... ..l1 -0 1 fe
,m s a l ae d.... ... ... ..., v a 3n IIs n~ em r c ent ,rs A ,;,,--- .. .. .. . d-"


FoFIl-.re 1FFr3 bi I Ir.Fa uca i. i F I F
Fe,.'y i ,Aigillcu Fil .... Ie "qerrmFFFFF FFF siFFIF ueFShFIFF dFFFFFI Jio F la Fn.is G5iln a Fcc t fIU-'..u u C' bs FFF"FF
ln l ilmpoFIFs ~l FFFe dFonse I u ir e l len- Fln lt l FF1FIFF Ill r I F peronl lepll1
IF *Fdu E kc1r.ed- F stel. pF resb~ llden- d lli e olsd ebe .1 ..FFii~ l 11F1Fh iliFd uFdiPiI....ey de:,,i- *e s eFFunira n.CuldF',
!'eee i j.,roa na acr Irmo o l m s la aitry
rnc i a t is icht .R .

ierodePet. re.Pesd te h-IF ...d IF"l .. .... "F F F I I I* d ~ (i ~.-
i i .... i t...... .,;""- ".-iF. ..u.-. ..... .. '............ .... 1* v1ycF diF rFF1 e
-4.Ihuaehe.:rshIF8ae iniin,-wIn Ajl
e s a r ~ e r a v e ,+ -, ,. t~ l 3 "= e' ,. .- ,a! '`, .. . ,. .s,,,, r ,' , ,6 d 4 .,. -..r,.,
i es e a ~ au a 6 d ~ ,,. a L .1 ,i .-. i b ," ,1- -, 11,- C, ca+_ ,, i. c~ a e oa se m c i i a ) -
I n cs ra p a r n oe o : , ,- J .r nt ed f.,r l, 16,-,-T-.. .. h ,,'a sese Lot s"'t'I: 1 d e',i "1 n,',, a-d e Is'c a ss sI I I I I x .
S o-rs A u o n 1 .1. esI,--.sa para ".be .- ,. -.Ba,-a de,,:i." Be, ',we. r'
FFFIiF.FhdoI FIsa I I

h..... S lllq .Ihil to:
P.-_Fthdiiti Cs I.;,. c-- 0FF (-1-
i c *F Cl Fri, ar as nr e n reF..s IFFI yi, iPF lF l e,,.leh a-i n c r ..: j tit so.w n tc
L Flbe' l..., IF-1I., ,-,.1,F FeLa IFS1 ar" ,t l r "`rWo "
drumA LAWL..I"A' '1 .1..m m..... ,...I.i'i i'-'"co. -rc"IoI.

g ome couI IaI.,,l .r .I E,:.'. u', ,0.1'..: .'..,",',. U, "-A.,
Oa e ..... F'.. .s al sur o laeesa e -t -+ .....- .. ..
ha.i- usa o e| c rznde1111 Cor. nd'o .3-:pre, con l no aeza oIZO N BrmUnA nnto
El i~gl Chartos r onS.. aiPnn s ersdd )sjrqefsetreob ii U RT EM E TA E .GR-.-, H ns,.s lase u hfr -- %
co p cer hdlPartldo-- d ei od/~ lluld]arduse-dI.-- - i I-'- juni 02 4.1En l a tarde" F ue a m riffna n .
'ci"uro e cot.l doI Fn | eano: ,irs venos Ci-o y eargIs', I-ti th N.I~ I
Jaruquefios I, Frodu e s rem r.- ,: t. trca h 1. ] gR [] [] [ ch 20
at, u octo-. r,1 quehe mlian do en r hi:t.:r --s-d e uL hsla reLr lo .arrn amorque ahunos arb ec-a-an
is en",relrcntulay mdr- saeodaua os h cao/l v Iod llnd rls/ f da tess


I . P- .. .. .. .. ... .. . n rui I i.1T,_r... +..,.,+ ,,1. :cr, .f. ........L,,


dl]=lS Lh:: .rn l1r ,l
ODAn do um rcoo -- ,os.aof L" 1c,,, o. y I l ao el -a I" ;
exte momerid, do.motion.,C"I.W-- --eN: t h-i i a sI.0N$ rsj
dn o qu usr rsd l o -'d I ,, n .. ".... .... ... ,. ".av. y An nc mia o ] ev n n a r- .' s"' [ sp k
sid tinaxcuasex Ihr l h. d p'ro.I et l=_s de ,,fe y :lr.ea ,'tau, da otpanto e
.bLA NC comeN g.sande'cg e, .oc'i'..io,"s qu.o a,,su ve -. re.s.


tt .,


: + /,i
UlICO iPEfl1ODICO CON
SUPLEMENTO DIAJIO EN
ROTOGR"UADO DESDE
EL ARO 1932


DIARIO DE LA MARINA
La Habana, Jueves, 21 de Junio de 1951


Dtrtcton
JOSE I. REO HER'NANDEZ
AdOSCAR RIVER HERNANDEZ
OSCAR RIVERtO HERtNANDE-:Z


De paso para Mexico
SE KNA 'ENTRA ...-.. A.p....a d. p...-. p-... , p..-... . ., ,-, .. i. .
m d,Az dA d-L ,,,6. d. 1 p A A. B.h a gver c. n -A A.t u,., d ..,, H{, .
~ ..PpAnA Ao- ,,.- p, .. L ..L.. HRa. -.
IAl a '-,en .en.-ion de nuestA A ro "' ornp.,' ,M -l Lu:, ',1 R, g fe ue Imf-.na
_,. t. 6- D.. t... ..


Important acuerdo
EN El. DESPACA HO Afi ,,.-,.% dLeI Ad l ,-.. ,
dhA MlgA.l A H.- F'.nad,.- ...AA ,
Tomaron posesi6n ,T& w., (.r pros la ....
tryA., h ,.AF. U,, ru. d,A,Ahe A k-., a, LCuA. ,
like JN'I'FMl'.IqI'F pl alnjiurmento y tornaron cl..,1 sdus -i u-0~l~ Sh, 1 u 3delTr ld & ('unt.i nbt 'IAplefd-ntd.J Supe Ne ,F. h ,
b,,- A d. huuinlan.. PA,, .un- a LA.AgAh ( .r'.Antnl San Miguel.-. PI R.. 11t, I ad.nAI, Au.,
I I On, F-lnd- CarnE t-d'l-tie Haul b-,rolieui-d-.n., 11 ---libi-n-
j m~lt' ul lI)v "")" y (*.rhI,. Gl~k-i. M ..-..... (.bljo). I V.
nI nd lClIIPr.modent. de i Tribunal de Curntas p-eta )urslnent n ul el D'
:id."'* del Suprem, otorKrdehinunn. daIndo f, la doctornl Margaurltm d r n,
-ecrt-rled (o crn y Plono del Tribu~nal Supremeo. {Fetes Molina)


Palacio de Bellas Artes
A.'E (,'TA qu,. r .e I .- A..PplA.ode Be ..l aA rte yv M Ase Na ,,..io a., Aue .e L Ane .ntr e d' p, -
ML~lsero ie()r P~bi~llel e lg.r q-e...up, b, e atiuaMercad, del P~dor-- E dif-
d, Ib.ll,]n. a --renacentl-u 1.en laphlnti a i a lM-"eoN~con-i i"r ia a n- eplP,
p d e A P -'pa .AtuAH --It-AaA ElA-A.-troA de',b,- AAA PuLAA h.aA, n- u1- ,. i, e pr'p-A Ap.- r
h.ll]A AAA AP.AlAA d B,11A-AA te-,y M.us-e, N.-a.u-na un 1-ve m,,Ar nA ,trAbA.Aad, ,d .-,At,
a.i[,,ll Illnt-,-nific.- ,ndl ta ao tnzr n o p. xn{J 5de, uh


Ste-
Ep^sr
^,/>-^-

I^Mr^S!?8"*1


*


Sesion de los Leones
fN IA MESA Prsiden-l A de la I,- b,.n-rlelbrada p.,r eCub dLene .a. A..bn A
,d, iul e ntregai 1os prentios periodisticos nstituidoa p- I Clot, .Varela Zequ'ira Satnt C, lea.'-
Rada deIsA Torr-ente"-- Aparecen con lo.A leon.es Ant,-o Pertierra-v doctor Luis A Ldal de ia.,
i I pLAesAdentey A eLretarLo, reApectLvamente, lo, compAAiAr- .Dvid AAzo.rbA, prodenAe d, 1.A A-,,A
A. -ode RepaAter. de LAA Habana, Armando Suarez L.mba, Dec.no de. Coleg. o Provincial de AP' ,'d,
AAAAAmAdn Blanco JLmFnem preAldente de Ian Asocia"ion de In Pr-a de Cuba ) los laureadoiI.s-A, Sa.
Che,(ailos P Vidal y Olscar F Rego, y usatodo de In palabra el leoin Juan Joaquin Ote~ro


~- '-~
A.


Casa social hebrea
EN LA PRESIDENCIA del acto do colocacl6n de la primeila pi.dra de d a ca. a o--
rl.al de Ia Comunidad Hebro de Cuba, que tuvo lut gCAr l domnl-o. dia 7L apa-
reen el atrqutcto C.p.blnc-. el s for Antonio Prilo Socarr.s el Rabi Mayer
RoAelba.um, 1 Omtndant. Guta.vo LJpe. Mat. ayudante dl Preldente de la.
R *publicL, I prsid.nte del Patronato, Herman Hei.lLer. hacienda uso de la pala-
bra; al doctor Rafael Campiiano. el cPDltin Zunzuneguf. v otron.


S Homenaje espinituano
I.A SEn.O AN NdlA-. l C. tlelrD a. e o. a del a.l... a de f A A t Sd l rAltur, doctorM-us. t
dlo Sun.r.. Rive e~ nrm flor-a en hombre de. ~as mujeres empirituanam,
A. r an", 'I, do A- *decr CelL DiL, ipolAe5 deL alalde dA San.tL Spirltua,. doctor M
Au.l A J A ,AA .u ',,'- r ad Ie.A. on A- Ard A AAA A A A A n Hp,
h' p -r-, -, fi...... .... .. .. ,.. "I.. .. ..... .......... Mjio ..


R F._. :ir n i. -ic i c A-.r- n .:.si

EL .


,.. .. -' A


-ExGticos adoTrncs
LA DE.STACADA "ballerlna" Ludmllla Tcherina.
P.Are Atent..nd.o ex6tL,.-.ad.r.-no-brill.nt..-e,,
A. fr-nte y do.A peq.ehn.. pAjar.., en su. hombrow
durAnte elA .trA-AenA Part. de1 0A p-A2u"L ACum-
Ao,A dc A A,,f n I. u ,a A ul t .lAA mA p.a A ,'A,
t., A P)-


Visita del Ministro
EN SU VISITA a la "Academa.d de B.llet Al-a Al--se" ..pa i. A -nln ltro de Ed.uc n A1. ,
re ino SA.nch.. Arango, scompa..adn ip.r el dtrct,,idel de Balletqeh oeFo F -a-do AL.-or y y de un,,-, ,.
crttcos que a "ieronA a l2a ria rd.,AtA -$-sd'.n q- I qA AmpaAr EuAA iAnAN t.A HA
En Il grupo, 'lva;.- de -la b-cad p-A Ael-AA. ,. A .att,,A f,,-,
h A A Ang avLA P -IA p-,1,, apA;-.d'A A - -. ., A,. p.1 A. ,p;
r\w 1nWTIrA W rn I A I LK r &


DIAHII iE1-4 IA MAMRINA


UN GRUPO do uojUnt I reu-
nio' eelebrada en caa de los es-
gmC Theye, Raquel Naya, Jorgee
Cirdenu, Elena Sardifta, Mail-
de Bar6, Frank Vifiatl, Cuqul He-
nare, Oufllermo Contreras, Tere-
*it Crews, Lureano FaPll, Mary
Rose Cay y Btlnchite Argfielles.
EN ESTA foto de las reunion cele-
brads n cas do loo nepoo Th'ye,
vemor a Smtliag Verde)a, Gladys
Arnoldon, Patricia Bolivar, Nor-
berto Betancourt, Marlt So Bolis,
Carlo. Telle, Raul Recio, Mary
They, Roaael Galeana, ZEtela
Blanco,. Margarita BrS, Serio
Galeano y Anita Dlaz Sflvira.


2 Salidas Diarlas par La Ruta de 2 Vias
"FL EL


Trenes Super-Modernoi, Aerodinamicos a

NEW YORK Y WASHINGTON

Hocoel Note desde MaTom, vale por Elos rCdpidos y luo-
',o1en.- de ATLANTIC COAST LINE- "EL CHAMPION y
E MIAMIAN Muy econ6mica, torias are ocondicio-
nodo en lodoe ieroyectoe convenentes sholdas dioriae
DrMami a New York ern61oo25ehoro5


CHICAGO Y CALIFORNIA

Sold,, deco, de Mioam a Chcago combinando paro
Calfornio y el Oeste ILA MAS RAPIDA VIA TERRESTRE A
CALIFORNIA CON UN SOLO CAMBIO DE TRENI


P I..llo.ftdS4. y ..oc.o.t,0.."
It.o l A 000.00 do '10.0.
P,,,,,,, 0-J, ,d.olS S C,
P,,- A...... We'd Adoweyt
I.- ,R,,,d 0,St W, d beo o

Mec Pt, .h. C (OASdIINf


- TA TI


COAST UPM

RAILROAD I^^^^^^


La 6nica ruta con Doble Via centre Miami y *I Norte


Ceremonia bacrutismnal
EN LA IGLESIA de Son Juan de Letrn, fut bautizado dial paados la nLia Glo-
la Maria del Carmen, hi)a de los espomos Carlos Salup y Gloria Rivasl He aqul un
iopevto grOco de dcab Aeemonto lc Toque apCarto n deiuquierda aoderchb
ise,rta Rivae de Salup, Antonio Salup, Trito Lopez, Caroltox Salup, Martha CarCa-
ay Sev- Sitger viudd de Lopeo


|4&4|-, _DESPUES DEL BAiO -

TAICO ly

KUCIOUANIITE P ERfUMAOOIconografia de la Guerra del 95
Por BENIGNO SOUZA
(on Ia colaloraxcl6n del doctor Emeterio S. Santovenia, president, de I AcademLai deI la
liitoria; Ion oardomIco coronel Conme de La Torrient-, capltin Joaqu.n Lliverlas, te-
nienie R. P .r.m Land., Cmte. Jod Crux, del E. M. de MAxiCmo G6mn, y Gonsilo de Quessda,
oedibmleo de I. Hitorla.

EST[ SI IS E TlERDtDERO T1rTO
DE CAx-ir-Os in-rroT AMAr CSB:r ESE.
., ..... l ... U r- G-a d. h,- d.1 C ( .y
Publicans-aquol, en per lugar un retreat del Padre de ato
PIt'sa, Carlos Manuel de C.0spedes, porque aunque con fint.. de
buila a iupperso, y eparden.elperc6dicoi mtegrsts D"Don .
J unip ro", en octubre de IB6 9, fo e el prmer retrato publicado,.
,unocido y divulgado p-r In prena del mortal hombre de Ya-
rn Ades, evdenote es par el, geeradeo qoue naerts dlchoe per-
ilo que a qul has edo tornadode uno de los at ores r vetr.Bo
'Ia _conocemo del Padre de Ia Patola
El segundo retrato qu oaqul apareo-o, es de uno de tunios
dv c oocidoo tm.rt.res, que dieran so. vda parIn libertad de
Cuba, el e uelor ueltR Aredncbia Con gran exposln de suoo
ida era ste elmt m eor uxhar que tuvo Is revoluorfn en Mdtan-
Tam, ronectado con el general Pedro Betancourt Valitndoe de
]a c elrunstanci de q. el contratimts para truer tyerbadel
ganadohttballadet ro- ,y extraer de In pobhactcnJlos -
me ertoo osa.hba del poblode medtdina, munoctfonesoYacmos.
Dsuobiertha fire. ya de Is guerra 1- 1-panoamericana,-preso por
Is police. 1 ,e, ncrcelado, fattando muy pocos di. or ear-
omoltio,saprc rd .eotltamenle n-oe.lEl g.oe.4 :..oe-,t
quo era midc, y conocJt tos detallte de s onu-rte, me asegura-
bh qoe .e enfortunado patr1ota fut envenenodo por tlo autorlda-
de. 10f1t.e, o. oo socrgo s ,tenoan la utodia de preeoo, en to cbr-
-eI det1. oudad ytoamfa le atrhbuy6 Betanckurt esta horrible Monal ItAirman'bp* otb
ejecuci-n&I.vene.o, ni al, general Molina ni a lat.autoridade no, tout-fmi.d.mZ al o w osanin --
mrlitares Stempre crey6 fuera tasobr de Is autordd dcivl ceoroinop mtoMstrusu.


SIMPATICA REUNION


EN LA RESIDENCIA
del sehor Carlos The-
ve y "eors ens Ro-
reunodn ITcnohe del
ml-tM con moti0 de
haobe r' graduado e
Bachtlter on et Cole-
gp de Lo Snl..0u hi-
jo Carlo. Con tose-
horc de They y' ou
h i j o, opsoeoen be.
comepoferos gradua-
do, Guollermo Carre-
ra, Joaquin Vital y


.nde. d7Velace de
Csacrcro, Mercyo To
EuKbu o Dardet (F
to DM Pirdo


Grdficas de la

EMBA-ADA DE CU


CON MOTIVO de I& patri6tica fecha del 20 de h
ba ante i Sant. Sed.e, el embajador de nuestro pa
honor del cuerpo dplotembtlco. He aqul do foto
oooUtuto de lo Sreetrd de Estodo de Su Sai
tor Iorcade y la espooa del embahador de Chile, Be

*6nica Habanera
ANTE LA SANTA SEDE


or1c6i un banquet. on 1 ..do .d I mboj.da d Cu-
A](,-n.o Forcade nn .cldn do au espou Cho TJerm.
Lc,, Arrlba i -cnoo. d Fore-do y Mo+. J. B. Mntirni.
pIeidlenxdo unar. eabrra de oIx y l a c bo, .l do,
Nooiutl-rcaeaux. prc-ildiendola utra cxbooerm.


\HIEN LA EMBAJAD1 DEL BASIL \
EN LA EMBAJADA" DEL BRASIL ^


UNA LINDA esta result I r.pcin qu I& trdet del rtm orecieron el
embjador dl Bruil, Ex rcmno. Sr. -unuel C. de Goes Monttiro y seflora Lydia de
Goes Maonteiro, para despedir al ecretario de dlchs Embalada, eftor Morillo 0 F
Ptmoa. y leora, que part n hadc el Brazil. Dec dicha fieti recogemos at foto
ei la'que sparecen i elmbajador 0oM Montteo con lo Io c pooe Peoa, el Encar-
gado de Negocio de Eapafta, sefior GermAn Bariibar y la Iefiora de Bortaguray
(Fotos DM Karrefio).


AQUJI retoolaaseors de Goes Man'. en An de 'u hja rOagar de] e uan Gl
lati y de la se.oraa Mtarha Penot de Rivera Travieso, Judith GarclB Herreros de Pnce e
Ida Bradamalte de Gaola.


^^7 7
; I N '-
'*', I ^^ s


I DE IZQUIERDA de.,.ha |1 director dc El Pi.n do to,
Guillermo Martinez Marque sei.ora Bo-th. Arena i.
Martin MArquez, emba)adur de Mexico, Exrat, Sr B.n-
to Coquet, sefora Paqiclit d Publ d l do Gul, do ci Ne,
Bermudez, ministro dr Honduras y dot,-,i MtI(r Fr,
brum, Encargado dc Ng-oci- de Hami

LOS ESPOSOS Morlbo Pc.ot. ap.rrcn ,n un gup, t.
sus amoogodl de Hab.n Yacht C]ub durante ino iesta de la
Ecobala.d del Broadl Scoadclas op.,o-,cno fora de P,.
SMoa. M rm Onettl dc Ld6roz Ofla Sylvia M.-rurl de Va.In
Ie. Sylvia L6pez Ooa de cR]as y Totoans del Junico de Font.s
Do pa, etre otros, Patria Mencla, Elsa Gonzalez de Ao
draon, Clarita Bacardi de Carrera Ju.tlz, Tete Melgais
de Devernine. Olga Wylrck de Du Queneo Arna Roa B,o
r. a d e Vela.o- y Marcoia Luau Torrente de Castell,,-

SLA COTORRA-XO17


/ "h.t

SArzobispado
'n 1c-pili del P.1a-. Aroobtipal, rcibo6 la"
Moo nIo Frrnclaco Octavlo., hijo del doctor Frank Ca-
e apadrynaron I& e rorLo La Linar Crioea, tia pa-
emcA de oI padres y Ion pcdrino, aparcenan -Lt.
quae o1c anI & c ceremonia, I "hermanit- del ho.Oof-
o Montoro. abuelo raterno, y Guiavo Cuervo Rublo


s y Leiras
diploma de MiAen
el Irqultecto gm-
n d Arqui-


I "Qe no et. con l mnoro siootdo 4 i9
ue no f su embotellado ni f c Z o i+ Ab


'AAI GCMAS______
LA LLAMA 0U c Pidalo at: si 4212
RJNDE MAS 13=44212MH-H--^^


6 M D


C.,a. d. 3 -,la $150


^^1^M[^P^A^, UWDAB

1>
y ~--


~7 /7


(iuSAS# l'faFYPLAYA


'Heate hace algunos ofios, los cosas de camoo
S v ploya sc diferenciobon poco de los grondes
S residencias urbonos Hay, sin embargo, con lao
- endencca coda vez m6s ocentuodo de un re-
greio hoca Iao Naturolezo, los habitociones
en el rcmpo y en lo ploya dejon penetror o
lrIvs de onchos ventonales today la lux y Ic
alegria del paisaoje, fundindose en suinteror
con Materiales rsticos y plants, con c am
bent, oledaho
Los muebles, lo iluminoci6n, los ornainentos
y lo tapicereo siguecn este mismo patr6n de
simplicidad, comfort y esa otm6sfera fresco v
grato propio de la montaoa y del mar
Cuba, pao;s tropical, de arquitectos d6vidos dc
incorporar las nuevas dlrectrices arquitect6-
nicas, se distingue justomente par presentor
en sus plays fomosas residenciaos excepcio-
nalmentc otroctivos y ambientodos.
El mueble, que.es el alma misma de una cc-
so, ho cerccido especial atencp6n parsNoe
de os d.sehcdores de LA MODA, la gron MUe-
bler;o de Galiono y Neptuno, y par ello hoy
es. f6cl encontror en ese cmphto esteblec,
maenlo los concepciones m6s modernas y
prdcthcns pcpro el omuebloiento de resden-
~os campesltres
Adem6s, LA vMODA ticne pore a 3us chentes el
otrecltao tce us proyectstas, que han hecrho
un h~baio el incorporor a residencios ya fe-
bricodco cIs muebles qde correspondent asu
eshl loN, a car6cter, concocusadacperonol
dad d- 2us morodores,
Tenge Ud tombiincb buen gusto de poseer
.uaares~dvcio 'compestre que est6 astonocon
-el po, rilev, poees ese ambcente sut,i en el que
od ',retetel rpmc que es la cerdade
In .1 0 o cracInq ha ca-Ia cnncebido


(~~)


tendr6 Ud. profteide su
vista con lt Inilguelables
cristale CALOIAR mon-
todsa en let preloses or-
nedures HONEY IEE,
especlalmenfoe diseAlAedes
pare Il muler. 12 etrec-
tilvo colors difeTrentes.


f~o3O.


DIARIO nF. I.A MARINA
t


A4rqult~ecmo o, drgeoPedn


*I
4 c" 4
-1.


I


P.UMICJDAD GUAU .


e:5 A ?kua